روزنامه رویداد امروز شماره 1136 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1136

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1136

روزنامه رویداد امروز شماره 1136

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫رئیسیراهیجز ادامه‬ ‫برجام ندارد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 17‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 08‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1136‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫مردم فقط در موارد ضروری‬ ‫از خانه خارج شوند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کردستان‬ ‫دستورتحولفوری دررویاروییباکرونا‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫رویدا د کردستان‬ ‫ضروری است که سازوکارهای متناسب برای بسیج نیروهای داوطلب و نهادهای‬ ‫مردمی طراحی شود‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫کار مسئوالن اجرایی کشور فقط توصیه نیست و باید ضمانت اجرای‬ ‫مناسب هم برای تصمیمات اتخاذشده در نظر گرفته شود‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫رویاد دکردستان‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫ان‬ ‫توسعهمناس‬ ‫بیش از‬ ‫طرح طاها در استان‬ ‫رسی‬ ‫ستانایرانو عراق‬ ‫باتاقتصادی کرد‬ ‫‪ ۲۵۶‬هزار تن خرید‬ ‫تضمینی گندم در‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫نیمهتمام عمرانی‬ ‫کمیل پروژههای‬ ‫ت‬ ‫در اولویت است‬ ‫کردستان انجام شد‬ ‫ستاندر انگلستان‬ ‫ششفیلملکهاز کرد‬ ‫درخ‬ ‫‪m‬‬ ‫توسعهمناسبات‬ ‫اقتصادیکردستان‬ ‫ایران و عراق‬ ‫‪04‬‬ ‫عبور از خام فروشی؛‬ ‫مهمتریناولویتوزارت‬ ‫نفتدولتسیزدهم‬ ‫ورزش‬ ‫سازی در فضای‬ ‫هرگونه محدود‬ ‫مخالف‬ ‫مجازی هستم‬ ‫جام‪ 165‬مورد باز‬ ‫پیش بینیکارشناسان‬ ‫از مسیر حرکت اقتصاد‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫هنگی استان واکسن‬ ‫‪ ۱۱‬هزار فر‬ ‫بیش از کرونا تزریق کردند‬ ‫ست کووید ‪19‬‬ ‫فرهنگیانهر ناحیه‬ ‫ موارد مثبت ت‬ ‫راهاندازیو‬ ‫برنامــه زمانبنــدی‬ ‫ش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫بــر اســاس‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫افزای‬ ‫مدیــرکل‬ ‫طریــق نواحــی‬ ‫اعامشــده از‬ ‫گفت‪ :‬از زمان شروع‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اموزشــگاهی در‬ ‫کردســتان‬ ‫و بهصــورت‬ ‫فرهنگیان استان‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ضــور پیداکــرده‬ ‫در وضعیــت زرد‬ ‫م «خدمت رسانی»‬ ‫ایــن مراکــز ح‬ ‫بانــه و ســرواباد‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫مالک‬ ‫تــا ‪ ۱۳‬مــرداد‬ ‫واکســن خــود را‬ ‫ـتان سنندج را ازنظر‬ ‫رشید قربانی‬ ‫و مرحلــه اول‬ ‫وضعیت شهرسـ‬ ‫ســتان مرحله اول‬ ‫به مردم است‬ ‫قرار دارند‪ .‬او‬ ‫فرهنگی در ا‬ ‫کننــد‪ .‬او یــاداور‬ ‫ذکر کرد و افزود‪:‬‬ ‫ ‬ ‫دریافــت می‬ ‫کرونا بسیار وخیم‬ ‫دریافت کردهاند‪.‬‬ ‫بیماران مبتابه‬ ‫به نیــاز همکاران‬ ‫برخی مســائل با نبود‬ ‫واکسن را‬ ‫شــهرداری سنندج‬ ‫ـتای پاســخگویی‬ ‫عــدم توجــه به‬ ‫سرپرســت جدید‬ ‫گفتوگو با‬ ‫ـگاه علوم پزشکی‬ ‫شــد‪ :‬در راسـ‬ ‫در صــورت‬ ‫ائین معارفه‬ ‫اطراف مشــغول به‬ ‫مواجه خواهیم‬ ‫جدیــد و ســابق‬ ‫رشید قربانی درواکسیناسیونفرهنگیاناستان‬ ‫بهداشــتی دانشـ‬ ‫ـتانهای سنندج‬ ‫که در شــهرهای‬ ‫ســابق‪ ،‬اعضــاء‬ ‫معاون امور‬ ‫تخت در بیمارسـ‬ ‫مثبت تســت کرونا‬ ‫اغازشده ســنندجی‬ ‫ایرنااظهار داشت‪:‬‬ ‫حضــور شــهردار‬ ‫واکســن کارکنان‬ ‫ســنندج‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫یــران مناطــق و‬ ‫ـت‪ :‬میــزان مــوارد‬ ‫بــا‬ ‫کشور در سطحاستان‬ ‫همچنین تزریق‬ ‫مرکز بهداشــت‬ ‫ـهر ســنندج‪ ،‬مد‬ ‫کردســتان گفـ‬ ‫کار هســتند و‬ ‫ــتان ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫بود‪ .‬مســئول‬ ‫همزمانباسراسر‬ ‫ـورای اســامی شـ‬ ‫از روز چهارشنبه‬ ‫بیمارســتانهای شهر‬ ‫ســانه در ســالن‬ ‫ـته تاکنــون در اس‬ ‫واکسنباهمکاری‬ ‫شـ‬ ‫ستادی‪ ،‬پایگاه سومی‬ ‫ـان و اصحــاب ر‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نفر‬ ‫تزریق‬ ‫گذ‬ ‫‪۲۹۰‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مرکز‬ ‫ت‬ ‫گردش‬ ‫هف‬ ‫حدود‬ ‫و هماکنوندر ‪۱۷‬‬ ‫از‬ ‫است‪ .‬او اداری و‬ ‫ـازمانها‪ ،‬معاونـ‬ ‫صعودی نشان از‬ ‫هماکنون‬ ‫ســلیمان خاطــر‬ ‫ســتری هســتند و‬ ‫ـزار شــد‪ .‬علیرضــا‬ ‫سـ‬ ‫یافته که این روند‬ ‫ـکی در حال انجام‬ ‫اردوگاه شــهید‬ ‫دلیل ابتا به کرونا ب‬ ‫شــهرداری ایــن شــهر برگـ‬ ‫افزایش‬ ‫‪ ۱۳‬مــرداد در‬ ‫دانشگاه علوم پزشـ‬ ‫ســنندج به‬ ‫های مشــمول بر‬ ‫تکمیل شدن است‪.‬‬ ‫سنندج در این‬ ‫جلســات‬ ‫فرهنگیانبهصورت‬ ‫اندازی شــد و گروه‬ ‫جدید شــهرداری‬ ‫ای سی یو در حال‬ ‫زیاد ویروس دارد‪.‬‬ ‫کارواکسیناسیون‬ ‫ـاره‬ ‫ســنندج راه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ا‬ ‫های‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫فارس‪،‬‬ ‫س‬ ‫اینکه‬ ‫طریق معاونت‬ ‫این‬ ‫تخت‬ ‫سرپر‬ ‫بابیان‬ ‫سابق‬ ‫کرد تا وضعیت از‬ ‫ـادری در گفتوگو با‬ ‫کاظمی‪،‬‬ ‫صــورت رســمی از‬ ‫تاشهای شــهردار‬ ‫زمانبندی که از‬ ‫مردم درخواست‬ ‫هفتــم مــرداد و به‬ ‫ابراهیــم قـ‬ ‫ضمن قدردانی از‬ ‫اساس برنامه‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫یوسفی‪ ،‬از‬ ‫ـتان اطاعرســانی‬ ‫نمادیــن از‬ ‫مهمانی‪ ،‬هرگونه‬ ‫شورای شهر سنندج‬ ‫ـداد بســتریها در‬ ‫ــم‬ ‫صــی و تجمیعــی‬ ‫ـی و ســامت اسـ‬ ‫است‪ ،‬از حضور در‬ ‫بــه افزایــش تعـ‬ ‫در مراکــز اختصا‬ ‫مراس اعضای ششمین دوره‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مناطق تربیتبدنـ‬ ‫بدتر نشــده‬ ‫نهــم مــرداد‬ ‫ـد‪ .‬قربانی اظهار‬ ‫خصوصا در فضاهای‬ ‫همراهی اعضای‬ ‫و اعتماد‬ ‫بخش ایسییو اظهار‬ ‫سطح شهرستانها و‬ ‫واکسینه خواهند شـ‬ ‫خریدهای غیر ضرور‬ ‫امیدوارم با تاش و‬ ‫استان و‬ ‫مریوان‪ ،‬بیجار و قروه‬ ‫اموزشوپرورش در‬ ‫‪ ۱۱‬میشــود‪،‬‬ ‫مراسم‪،‬‬ ‫یــش از ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫کارکنان و کارکنان‬ ‫گفت‪ :‬تا روز ‪ ۱۳‬مرداد‬ ‫شهرهای ســنندج‪،‬‬ ‫بینــی میشــود ب‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫بسته خودداری کنند‪.‬‬ ‫وضعیت‬ ‫داشــت‪ :‬پیش‬ ‫تابعه اغازشده است‪،‬‬ ‫بابیان اینکه شهرهای‬ ‫واحدهــای اداری و‬ ‫شــورای شــهر‪،‬‬ ‫ســک بهمحــض‬ ‫ـالت خــود را به‬ ‫مرحله اول واکسن‬ ‫کرونا قرمز است‪ .‬او‬ ‫ـر اســتفاده از ما‬ ‫ســتان شــاغل در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫استان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫وظی‬ ‫فرهنگی‬ ‫ازلحاظ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫بندی‬ ‫او بــا تاکیــد‬ ‫وپرورش فرهنگــی ا‬ ‫زحمتکــش توانســته‬ ‫ـدره ازلحاظ رنگ‬ ‫هزار و‪ ۶۴‬نفر‬ ‫مرحله اول واکسن‬ ‫ـراد بــدون ماســک‬ ‫نیز بتواند انچه‬ ‫دهگان و دیوانـ‬ ‫اند‪.‬مدیرکلاموزش‬ ‫‪ ۲۵‬مرداد جاری‪،‬‬ ‫ـزل‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬افـ‬ ‫داده و این شورا‬ ‫کامیــاران‪،‬‬ ‫ـرواباد هم زرد اســت‬ ‫خودرادریافت کرده‬ ‫پایگاه اموزشی تا‬ ‫خــروج از منـ‬ ‫نحو احسن انجام‬ ‫جدید قرار بگیرند‬ ‫انان هســت را به‬ ‫جــی و بانه و سـ‬ ‫در مرکز اســتان ‪۲‬‬ ‫ـه با این ویــروس‬ ‫ـردم و خدمت به‬ ‫خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫کرونایــی نارن‬ ‫ـتان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫صورت عدم رعایت‬ ‫اگــر در مواجهـ‬ ‫شایســته ایــن مـ‬ ‫ـوند‪ .‬مســئول مرکز‬ ‫ـان اینکه به دلیل‬ ‫کردسـ‬ ‫یک و ‪ ۲‬ســنندج‬ ‫شهرهای مذکور هم در‬ ‫ثانیــه مبتــا میشـ‬ ‫انجام دهد‪ .‬او بابیـ‬ ‫وپــرورش نواحــی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫قرمز شدن است‪.‬‬ ‫ــرض ‪۱۵‬‬ ‫ویــژه اموزش‬ ‫بهتریــن شــکل‬ ‫اکنون خوشههای‬ ‫شــت و زندگــی‬ ‫بهداشتی در معرض‬ ‫نگیرد ممکن است این در ع سنندج‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هم‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬معی‬ ‫پروتکلهای‬ ‫ـگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شهروندان صورت‬ ‫وضعیــت نامناســب‬ ‫گیری بهداشت‬ ‫دوستان وجود دارد‬ ‫سنندج نیز تحت تاثیر‬ ‫بهداشــتی دانشـ‬ ‫ها مداخله‬ ‫یــل شــود و همه‬ ‫های خانوادگی و‬ ‫معــاون امــور‬ ‫افزایش امار بستری‬ ‫زحمتکش شهرداری‬ ‫فعلی و بیتوجهی‬ ‫معضــل بزرگی تبد‬ ‫ابتا در جمع‬ ‫شرکت در مراسم‬ ‫نداریم اما در صورت‬ ‫وضعیت زندگی‬ ‫کارکنان‬ ‫گفت‪ :‬با استمرار روند‬ ‫بر رونــد بــه‬ ‫افراد بستری سابقه‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫مناطق مشکلی‬ ‫شیوع کرونا رخ دهد‪.‬‬ ‫خواهیم شد‪ .‬او با تاکید‬ ‫کردستان‬ ‫و بســیاری از‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪،‬‬ ‫بهداشتیامکانافزایش‬ ‫ای به دلیل عدم‬ ‫وسیعی در زمینه‬ ‫کننده و حقوقشــان‬ ‫رقم دچار مشکل‬ ‫ــتان سنندج هم‬ ‫داشــتهاند و عــده‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫شهروندان نسبت به‬ ‫همکارانمان نگران‬ ‫داشــت‪ :‬از این‬ ‫بهداشت شهرس‬ ‫و مهمانیهــا را‬ ‫به‬ ‫ـت‪ .‬قادری اذعان‬ ‫اند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن روزهای‬ ‫مســئول مرکز‬ ‫رفتار ســریع همه‬ ‫سرپرســت جدید‬ ‫ــت بااینحــال‬ ‫بیمارانمبتابهکرونا‬ ‫دور از انتظار نیسـ‬ ‫ســک مبتا شــده‬ ‫تغییر‬ ‫پرداخت میشــود‪.‬‬ ‫ـتی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اقتصــادی اس‬ ‫شهرستانراازنظر‬ ‫قرمز‬ ‫اســتفاده از ما‬ ‫کاما نگرانکننده است و لزوم دســتورالعملهای بهداشـ‬ ‫بــا تاخیر زیــاد‬ ‫نیست و حتما در‬ ‫همراهی اعضای‬ ‫وضعیتاین‬ ‫ـائل فرهنگــی نیز‬ ‫صورت عدم توجه‬ ‫وضعیت کرونا در استان‬ ‫بهمنزله عدم ابتا‬ ‫مدعی شد که با‬ ‫در مراکز رعایت‬ ‫خانوادگی باید تعطیل‬ ‫بایــد در مسـ‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫مــردم شهرســتان‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫سنندج‬ ‫الزم‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫است‪.‬‬ ‫های‬ ‫را‬ ‫شهرداری‬ ‫بسیار وخیم‬ ‫مــا میتوانیــم»‬ ‫ـات و زیرســاخت‬ ‫نماینــده‬ ‫دورهمیها و مهمانی‬ ‫ماســک ضروری‬ ‫ـته باشــم؛ با هر‬ ‫در بیمارستانهای‬ ‫توانیــم شــعار «‬ ‫رعایت شــود‪ .‬او‬ ‫باوجــود امکانـ‬ ‫شــناخت داشـ‬ ‫شــرایطی اســتفاده از‬ ‫ـائل با نبود تخت‬ ‫مسئوالن در حال‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫ـورای شــهر می‬ ‫ـه اجتماعــی نیــز‬ ‫سرفه‪ ،‬ابریزش بینی‬ ‫هر‬ ‫شــت حداقل دو‬ ‫به برخی مسـ‬ ‫ویروس فراتر از تاش‬ ‫بخواهــد بــرای‬ ‫بیجــار در‬ ‫شـ‬ ‫و حداکثــر فاصلـ‬ ‫یوسفی هرگونه گلودرد‪،‬‬ ‫های زندگی و معی‬ ‫برای رعایت دقیقتر‬ ‫درمانی‪ ،‬این‬ ‫طرحــی کــه‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫شــاره بــه عــدم‬ ‫مواجهخواهیمبود‪.‬‬ ‫محقــق و هزینه‬ ‫بیشتر راهنمایی‬ ‫شهرهای گفته‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫اســامی‪ ،‬بــا ا‬ ‫واقعی فضای مجازی‬ ‫سنندج‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ها‬ ‫معاون‬ ‫مستقیم‬ ‫تست رنگبندی‬ ‫ـاره به وضعیت‬ ‫باید جدی گرفته‬ ‫اکنون بررسیهای‬ ‫حرکت است‪.‬‬ ‫نفر نیرو بهصورت‬ ‫کاربران‬ ‫جلسه رایگیری‬ ‫یوســفی‪ ،‬با اشـ‬ ‫و بیحالی‬ ‫میزان موارد مثبت‬ ‫بهداشتی است و‬ ‫بیش از هر زمان‬ ‫هزار و ‪300‬‬ ‫حقوق ماهیانه‬ ‫حضور خود در‬ ‫افزارهــای واتــس‬ ‫دکتر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کردســتان افزود‪:‬‬ ‫شیوهنامههای‬ ‫ـد‪ :‬در این شــرایط‬ ‫پرداخت بهموقع‬ ‫علیرضا زندیان‬ ‫ــتان فراتر از این‬ ‫شــامل نرم‬ ‫ـتان از ‪ ۱۶‬مــرداد‬ ‫پزشکی‬ ‫ســتان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫صیانت کاربــران در‬ ‫او یاداور شـ‬ ‫این شهرداری را با‬ ‫دهد که وضعیت اس‬ ‫همدلی همه اقشــار‬ ‫زندگیشــان دچــار‬ ‫اســتان کردسـ‬ ‫شــته تاکنون در ا‬ ‫و اینســتاگرام‬ ‫بــرای طرح‬ ‫مریــوان‪ ،‬بیجــار و‬ ‫ما نشــان می‬ ‫و‬ ‫گذ‬ ‫ـیاری‬ ‫وضعیت‬ ‫ـم‬ ‫هفته‬ ‫اپ‪ ،‬تلگــرام‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نده‬ ‫هو‬ ‫ـقز‪،‬‬ ‫از‬ ‫گردش‬ ‫ـه‬ ‫ـادری بابیان اینکه‬ ‫کــرده و اجــازه‬ ‫بر مخالفتخود‬ ‫کرونا‬ ‫های ســنندج‪ ،‬سـ‬ ‫دیگــری نیــاز بـ‬ ‫صعودی نشان از‬ ‫بتوانیــم حقوق‬ ‫فضایمجازی‬ ‫تامیــن‬ ‫بندیها اســت‪ .‬قـ‬ ‫شهرســتان‬ ‫مخالف هستم و طبق‬ ‫شهرستانهای دیواندره‪،‬‬ ‫یافته که این روند‬ ‫ـزود‪ :‬امیدواریــم‬ ‫تبدیلشــدن به یک‬ ‫در تمامی رنگ‬ ‫افزایش‬ ‫کند‪،‬‬ ‫محدودسازی فضای‬ ‫جامعهاست‪.‬‬ ‫وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫ـیب شــود‪ .‬او افـ‬ ‫ـادری با ذکــر اینکه‬ ‫ـاظ کرونا در حال‬ ‫همکاری شــورای‬ ‫محدودیت ایجاد فرهنگی به من داد قرار‬ ‫بهداشتی قروه در‬ ‫با هرگونه‬ ‫اسـ‬ ‫ــت نارنجــی و‬ ‫ویــروس دارد‪ .‬قـ‬ ‫افزایش اســتان ازلحـ‬ ‫شــهرداری را بــا‬ ‫ــاران در وضعی‬ ‫اگر شیوهنامههای‬ ‫زیــاد‬ ‫جوابی که کمیســیون‬ ‫مزایــای کارکنــان‬ ‫اقدامات الزم برای‬ ‫هــگان و کامی‬ ‫مجازیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫پرداخــت کرده و‬ ‫است‪،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫شود‪ .‬او در خصوص‬ ‫و‬ ‫ــتانهای اســتان‬ ‫غفلت شود و د‬ ‫هماندیشی که‬ ‫همــکاران بهموقع‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار بحران‬ ‫محدودیتی ایجاد‬ ‫بیمارس‬ ‫زندیان در نشست‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫شــهر و تمامــی‬ ‫بیماران انجامشــده اسـ‬ ‫نشــود‪ .‬کاظمی‬ ‫شهرستان نیست‬ ‫علیرضا‬ ‫دستگاههای اجرایی‬ ‫رعایت نشود‪ ،‬در‬ ‫پرداختیها ایجاد‬ ‫ظرفیــت بســتری‬ ‫فعاالن فضای مجازی‬ ‫نکردن مسئوالن‬ ‫در بیمارستانها‬ ‫شــکلی دررونــد‬ ‫ـای همکاری‬ ‫تصریح‬ ‫نفر‬ ‫و‬ ‫خبرنگاران‬ ‫‪۸۰۰‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬در‬ ‫سنندج‬ ‫م‬ ‫بستری‬ ‫با‬ ‫داشت‪ :‬اکنون برای‬ ‫جدید شورای شهر‬ ‫ـرد‪ :‬در اینکــه فضـ‬ ‫شهرســتان بیجــار‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬اظهــار کـ‬ ‫خطاب به رئیس‬ ‫بــا نماینــده‬ ‫قول را داده که‬ ‫امــد بــا یکــی از‬ ‫بیجــار‬ ‫ــد‪ ،‬شکی وجود‬ ‫و همکارانم این‬ ‫ـیلی کــه در بیجــار‬ ‫متولی داشــته باش‬ ‫کرد‪ :‬امروز شــخصا‬ ‫خـــبر‬ ‫بدون جریــان سـ‬ ‫پیــش برده و با‬ ‫مجازی باید‬ ‫ـاس گرفتــم و از او‬ ‫بهخوبی اجرا و‬ ‫است که چرا افراد‬ ‫خشــدارهای شهرســتان تمـ‬ ‫وظایــف محولــه را‬ ‫استاندارد به سامانه‬ ‫ندارد؛ دغدغه ما این‬ ‫ـمان این اســت‬ ‫درخواســت کــردم و‬ ‫شوند و شاهد ب‬ ‫شده در زیر نشان‬ ‫عمرانی تمام تاشـ‬ ‫مســائل مــردم را‬ ‫فضای مجازی می‬ ‫کد‪ 10‬رقمی درج‬ ‫توجــه بــه فصــل‬ ‫کنند‪ .‬او در ادامه‬ ‫هــای مختلف را‬ ‫فضا پیگیــری‬ ‫شناسنامه وارد‬ ‫کاالها با ارسال‬ ‫روز بــا مــن تماس‬ ‫اصالت کاال اطاع پیدا‬ ‫تمــام در بخش‬ ‫جعلی وارد این‬ ‫کردســتان افزود‪:‬‬ ‫ان شــخص تــا دو‬ ‫‪ 10001517‬میتوانند از‬ ‫پروژههــای نیمه‬ ‫هستیم افراد با هویت‬ ‫استان را ‪ 26‬نفر‬ ‫مدیرکل استاندارد‬ ‫واقعی متاســفانه‬ ‫اتمام‪ ،‬هیــچ پروژه‬ ‫از افرادی تبعیت‬ ‫کــه‬ ‫صاحیت شده در‬ ‫برداری از پیامکی‬ ‫ان‬ ‫انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫ـانده و تا زمــان‬ ‫فضا همانند فضای‬ ‫متاسفانه این مدیران‬ ‫کنترل کیفیت تائید‬ ‫ـرح ‪ 92‬مورد نمونه‬ ‫صنفی اســتان‬ ‫ـه ســرانجام رسـ‬ ‫دارای پروانه تائید‬ ‫میشوند؛ باید این‬ ‫هــد خورد‪ .‬او در‬ ‫نظر نگرفت؛‬ ‫تعداد مدیران‬ ‫فــع مــردم در ان‬ ‫ـتای اجرای این طـ‬ ‫نخست امسال در‬ ‫بـ‬ ‫‪ 314‬مدیر کیفیت‬ ‫و اســتارت نخوا‬ ‫گفتوگو و تبادل‬ ‫ـرای کاری کــه منا‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ـن مدت و در راسـ‬ ‫گفت‪ :‬طی سهماهه‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫جدیدی کلنگزنی‬ ‫با افراد جامعه‬ ‫یزدانی گفت‪ :‬در‬ ‫میکننــد و بـ‬ ‫استان در ایـ‬ ‫استان انجامشده‬ ‫ــداوم جلوگیری‬ ‫استاندارد کردستان‬ ‫ـردم نمیدهند‪.‬‬ ‫عنوان کرد و‬ ‫باشــد تا‬ ‫کردستان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫همچنین فضایی‬ ‫واحدهای صنفی‬ ‫ـخنان خــود به ت‬ ‫مشمول استاندارد در‬ ‫مدیرکل‬ ‫نماینــده مـ‬ ‫بیکیفیتو توجه‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه در‬ ‫‪ 165‬مورد بازرسی از‬ ‫شــی دیگــر از سـ‬ ‫معتبر در استان‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫اینکه کاالهای‬ ‫تولیدو عرضهکاالی‬ ‫ـطح شــهر تاکید‬ ‫گیری طرح اســت گزارشــی بــه مجلس اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخ‬ ‫سامت صاحیت‬ ‫اجرای طرح طاها‬ ‫کنیم‪ .‬او‬ ‫مشترکدر استان‬ ‫فارس‪ ،‬با اشاره به‬ ‫غیرمجاز در سـ‬ ‫تنش شدند؛ در رای‬ ‫راستای‬ ‫امسال‪ 105‬گشت‬ ‫نماینده مردم بیجار در‬ ‫طرحطاهابهمنظور جلوگیریاز اعتمادسازیو تامینایمنی‬ ‫یزدانی در گفتوگو با‬ ‫ساختوســازهای‬ ‫همدلی جلو رفته و با‬ ‫خانوادهها دچار‬ ‫سهماههنخست‬ ‫انجام میشود‪،‬‬ ‫زیرپوشش استاندارد قرار‬ ‫از‬ ‫انجامشده است‪ .‬ژیا‬ ‫حضور نداشــتم و‬ ‫عامتاستانداردو‬ ‫بازدیدهایی که از روســتاها‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫امیدوارم‬ ‫هنگام‬ ‫صحــن مجلــس‬ ‫تولیدی در کردستان‬ ‫بیشتر مردمبه‬ ‫شد‪ :‬مصرفکنندگان‬ ‫کرد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مســئولیتم پایان دهم‬ ‫در‬ ‫ان عدم همراهی‬ ‫دادستان در‬ ‫راستای اجرای طرح‬ ‫حاضر ‪ 408‬واحد‬ ‫شود‪ .‬یزدانی یاداور‬ ‫صیانــت کمیسیونتلفیقباحضور‬ ‫محضر مردم به‬ ‫جــود ندارد دلیــل‬ ‫در حال‬ ‫نخست امسال در‬ ‫جامعه اجرا می‬ ‫روســفیدی از‬ ‫خروجــی و‬ ‫کرد‪ :‬در سهماهه‬ ‫جلسهایدر‬ ‫و اســتان اســت؛‬ ‫بازرسی از واحدهای‬ ‫مقطعی است‪.‬‬ ‫مدیریت ان با بنده‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫اجرایــی شهرســتان‬ ‫این دوران کوتاه و‬ ‫استاندارد)‪ 165‬مورد‬ ‫تشکیل شــد که‬ ‫سنندجنیز در این‬ ‫شد‪ .‬مدیــران‬ ‫چراکه‬ ‫اجرای هماهنگ‬ ‫هم کمــک کردند و‬ ‫کل کشــور‬ ‫صیدی‪ ،‬شهردار سابق‬ ‫اداره می‬ ‫طاها (طرح‬ ‫ـی از مدیریتها‬ ‫حشمتا‪...‬‬ ‫بود و باید ان جلســه توسط من شفافیت البتــه برخـ‬ ‫ششمین دوره اعضای‬ ‫دولت جدید بتوانیم‬ ‫تبریک به منتخبان‬ ‫رای موافق خود به‬ ‫خـــبر‬ ‫ـم با اغــاز به کار‬ ‫مراسم ضمن‬ ‫زندیان با اشاره به‬ ‫روند خدمترسانی‬ ‫شفافیت امیدواریـ‬ ‫امکانات‬ ‫خدمترسانی کنیم‪.‬‬ ‫کردستان ایران تمامی‬ ‫داشت‪ :‬امیدوارم‬ ‫این زمینه نیز به‬ ‫چهبهتر به مردم‬ ‫شورای شهر اظهار‬ ‫عنوان کرد‪ :‬من در‬ ‫به گفته فتحی‪ ،‬در‬ ‫همواره تداوم داشته‬ ‫کمیســیون هر‬ ‫عراق وجود دارد‬ ‫ارا‪،‬‬ ‫قدرشناس سنندجی‬ ‫اغلب فعالیت من در‬ ‫ــافران کردســتان‬ ‫به شهروندان‬ ‫میتوان به مردم‬ ‫برای پذیرش مس‬ ‫اعتقاددارم و‬ ‫فاکتوری اســت که‬ ‫اینکه در سایه تعامل‬ ‫ـگ مشــترک نیــز‬ ‫باشد‪ .‬او بابیان‬ ‫تقابل گفت‪ :‬تعامل و‬ ‫ـان و فرهنـ‬ ‫گردشگران اقلیم‬ ‫کرد نه در ســایه‬ ‫و زبـ کردستان ایران به مقصد‬ ‫خدمترســانی‬ ‫ـتان کردســتان بر‬ ‫اسامی شهر سنندج‬ ‫میتواند‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫ـع نماینــدگان اسـ‬ ‫و اعضای شورای‬ ‫کند‪.‬عضــو کمیســیون‬ ‫رئیــس مجمـ‬ ‫همدلی شهرداری‬ ‫دیپلماتیک میان‬ ‫که انتظار میرود‬ ‫تقویــت‬ ‫وجود امکانات الزم‬ ‫و مثالزدنی بود‬ ‫و همکاریهــای‬ ‫همچنین با اشــاره به‬ ‫دور پنجم بینظیر‬ ‫تقویــت ارتبــاط‬ ‫ـزارش ایسنا‪،‬محســن‬ ‫باشد تا بیشازپیش‬ ‫ســربگذاریم‪ .‬او بــا‬ ‫در‬ ‫مجلس‬ ‫موفق کردســتان‬ ‫همین فضا حاکم‬ ‫تاکیــد کرد‪.‬بــه گـ‬ ‫نــی و تجربیــات‬ ‫پشــت‬ ‫در دوره ششم نیز‬ ‫دو طــرف‬ ‫بهداشــتی و درما‬ ‫ـورای اســامی و‬ ‫ــه از امروز باید‬ ‫امیــدواری کــرد که با‬ ‫رئیس مجلس شـ‬ ‫رسانیارائهشود‪.‬‬ ‫تاکیــد بر اینک‬ ‫جدیــد شــورای‬ ‫نــه درمــان‪ ،‬ابــراز‬ ‫شهروندانخدمت‬ ‫فتحــی در دیدار‬ ‫نچیروان بارزانی رئیس‬ ‫ایــران در زمی‬ ‫ـای جدید شــورای‬ ‫رئیــس‬ ‫به‬ ‫شهروندان اقلیم‪،‬‬ ‫نمایندگان کرد با‬ ‫همــه اعضـ‬ ‫تجربیات‪،‬‬ ‫ـنندج گفــت‪ :‬تکمیل‬ ‫شماری از‬ ‫اشــتراکات تاریخی‬ ‫ــاد‪ ،‬همدلــی و‬ ‫شــهر سـ‬ ‫معرفی این امکانات و خارجی‪ ،‬با هزینه کمتر‬ ‫ـاره‬ ‫شــهر بــا اتح‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫عراق‪،‬‬ ‫سومین ‬ ‫نیمهتمام عمرانی‬ ‫ـفر به کشورهای‬ ‫اقلیم کردســتان‬ ‫مرز‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫بیست و ‬ ‫چــه بیشــتر در‬ ‫پروژههای‬ ‫بهجای سـ‬ ‫ـران دنبــال کننــد که‬ ‫ــاکنان دو ســوی‬ ‫تعامــل هر‬ ‫شهر از برنامههای‬ ‫را در کردســتان ایـ‬ ‫و فرهنگی س‬ ‫تاثیر داشته باشد و‬ ‫واره بین المللی ‬ ‫درمــان خــود‬ ‫خدمترســانی بــه‬ ‫در ســطح‬ ‫مناســبتر اســت‪.‬‬ ‫در زندگی مردم‬ ‫راســتای‬ ‫هزینه بهصرفه و‬ ‫اعضــای شــورای‬ ‫جشن‬ ‫فرزاد زارعی‬ ‫اشتراکات باید‬ ‫بیش از گذشــته‬ ‫ظــر زمان و‬ ‫اولویــتدار‬ ‫ـب رضایتمندی‬ ‫از سخنان خود بر‬ ‫ضرورت دارد روابط‬ ‫یی پایان یافت‬ ‫مردم و کسـ‬ ‫ازن همچنین در بخشی دیگر‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫بر این اســاس‬ ‫شهرستانهای سنندج‪،‬‬ ‫شهر سنندج‬ ‫قصه گو‬ ‫ـزود‪ :‬یقینا با تمام‬ ‫نیز وجود فتحی‬ ‫وزارت کار ایران و‬ ‫شود‪.‬نماینده مردم‬ ‫تــاش کنند‪ ،‬افـ‬ ‫تفاهمنامه میان‬ ‫هورامان در ایران و‬ ‫فرزاد زارعی در ائین‬ ‫شــهروندان‬ ‫تقویت‬ ‫سومین‬ ‫تقویت‬ ‫امضای‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـیجیوار در راه‬ ‫به‬ ‫ـنیم‪،‬‬ ‫و‬ ‫ضرورت‬ ‫ـت‬ ‫کردستان‬ ‫اشاره‬ ‫منظر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بابیان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫مرحله اســتانی بی‬ ‫کامیاران در مجلس با‬ ‫کردســتان جهانی‬ ‫سوی مرز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مسائل کارگرانایراندر‬ ‫شــهرداری ســنندج‬ ‫ـی راســخ و بسـ‬ ‫ایین اختتامیه‬ ‫مشترک هورامان در ان‬ ‫مشــابه در اقلیم‬ ‫تــوان و عزمـ‬ ‫دیواندره و‬ ‫معرفــی سرپرســت‬ ‫اقلیمبرایپیگیری‬ ‫کردستان بهصورت‬ ‫کردستانایرانخواستار‬ ‫شــهروندان فهیم‬ ‫ـرده و اگــر اقدام‬ ‫حوادث ناشــی از کار‬ ‫متعال ششمین‬ ‫ارقام جغرافیای‬ ‫اقلیم نیز در قالب‬ ‫المللی قصهگویی‬ ‫هایاقتصادیدر‬ ‫ـانی شایسته به‬ ‫پیداکـ‬ ‫استعانت از خداوند‬ ‫ایرانو اقلیمرابه‬ ‫ازجمله موضوع بیمه و‬ ‫منطقه هورامان‬ ‫جشــنواره بین‬ ‫زیرساخت‬ ‫خدمترسـ‬ ‫ـده در ســه بخش‬ ‫ســبات اقتصادی‬ ‫گیرد‪،‬مبادالتتجاری‬ ‫گام برمیداریــم‪.‬‬ ‫اینکه با‬ ‫امیدواریم روزی‬ ‫روابط اقتصادی میان‬ ‫برسد‪.‬رئیس مجمع عراق‬ ‫را اغاز میکنیم‪،‬‬ ‫برای تســهیل در منا‬ ‫ـی نفــرات برگزیـ‬ ‫صورت‬ ‫ـناس ســنندجی‬ ‫کرد‪:‬بازارچههای‬ ‫ـورای اســامی شــهر‬ ‫گفت‪ :‬با تقویت‬ ‫جــازی بــا معرفـ‬ ‫اقدام متقابل‬ ‫به ثبت جهانی‬ ‫دوره و قدرشـ‬ ‫رساند‪.‬فتحیعنوان‬ ‫ـران و پســران و‬ ‫مشــترک با اقلیم‬ ‫مسئوالن تاکید کرد و‬ ‫نیمهتمــام عمرانی‬ ‫دوره شـ‬ ‫م‬ ‫ـرمایهگذاری افزایش و‬ ‫تمایل همین پرونده‬ ‫ـراق در مرزهــای‬ ‫و مــردان‪ ،‬دختـ‬ ‫قابلقبولمی‬ ‫ضــای ششــمین‬ ‫تکمیــل پروژههای‬ ‫امیدواری کرد که‬ ‫شــتغالزایی و سـ‬ ‫ســببی و قومی و‬ ‫میــان ایــران و عـ‬ ‫صحنــهای «زنــان‬ ‫داشــت‪ :‬از اع‬ ‫ــد و برگزیدگان‬ ‫ـاهد هســتیم که‬ ‫نمایندگان کردستان ابراز‬ ‫ســن زارعــی‬ ‫دار اعضــای این‬ ‫برای دو طرف‪ ،‬ا‬ ‫اشــتراکات تاریخی‬ ‫اظهــار‬ ‫مادربزرگها» برگزار ش‬ ‫او گفت‪ :‬امروز شـ‬ ‫ســنندج بابت ح‬ ‫برنامههــای اولویــت‬ ‫عراق از این تحوالت‬ ‫مرزی و‬ ‫سرمایهگذاری‪ ،‬رفاه‬ ‫کاهشپیدامیکند‪.‬‬ ‫کردســتان شــد‪.‬‬ ‫ـورای اســامی شــهر‬ ‫پدربزرگها و‬ ‫رویــداد معرفــی‬ ‫شــده و در اینده‬ ‫کردستان ایران و‬ ‫شــکر را جــزو‬ ‫ـوی مرز‪ ،‬باید به‬ ‫کنند‪ .‬پدیدهکولبری‬ ‫ـد و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫ســنندج احداث‬ ‫منطقــهای ایــن‬ ‫فرهنگی و و مردم‬ ‫مردمان دو سـ‬ ‫ـه بنده کردند‪ ،‬ت‬ ‫ـورای شــهر خوانـ‬ ‫افزایش سفرها استفاده‬ ‫راهاهــن تهــران تا‬ ‫یــی بــه مرحلــه‬ ‫اعتمــادی که بـ‬ ‫تبــادالت اقتصــادی‪،‬‬ ‫برای دوره از شـ‬ ‫کانون پرورش فکری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از سویی‬ ‫تقویت گردشگری و‬ ‫شهروندان بهویژه‬ ‫نها‬ ‫نیــت و‬ ‫افزایــش ســطح‬ ‫اینکه بــه عهد خود‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫مریوان ادامه پیدا‬ ‫رسانی شایسته به‬ ‫با توجه به ثبت‬ ‫ـده و و‬ ‫نزدیک تا‬ ‫کنــم‪ .‬او بــا ابراز‬ ‫شــود‪.‬او همچنین‬ ‫ایین اختتامیه این‬ ‫شدند‪ .‬به‬ ‫مانم‪ ،‬خدمت‬ ‫مریوان تصویبشـ‬ ‫شــهری ســنندج‬ ‫می‬ ‫سیاســی منجر‬ ‫ـنندج پایــدار می‬ ‫نوجوانان کردستان در‬ ‫نواحــی منفصل‬ ‫ازاد تجــاری بانه و‬ ‫ـت بــه مــردم سـ‬ ‫بــه ســاکنان‬ ‫منطقــه‬ ‫ـی هنر باســتانی‬ ‫نیز تحول اساسی‬ ‫کودکان و‬ ‫باید بیش از بیش‬ ‫خدمـ‬ ‫خدمتگزاران خوبی‬ ‫شــت‪ :‬قصهگویـ‬ ‫سنندج_مریوان‬ ‫اهمیت بوده و‬ ‫ــنواره اظهــار دا‬ ‫با احداث جاده‬ ‫امیدواریم بتوانیم‬ ‫بسیار حائز‬ ‫توان مفاهیم امید‪،‬‬ ‫ـود‪ .‬رئیــس جدیــد‬ ‫جش‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫شــیم و در پایان‬ ‫می‬ ‫خـــبر‬ ‫گویی‬ ‫جــه و انجــام شـ‬ ‫ســت و در قصه‬ ‫شــهر ســنندج با‬ ‫محضر از موردتو‬ ‫واالی انســانی را‬ ‫زنــده ا‬ ‫بــرای مــردم‬ ‫مدیران‪ ،‬معاونان‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۳۰۵‬تن‬ ‫ـر و ارزشهــای‬ ‫ـگاه خداوند و هم‬ ‫سنندج از تمام‬ ‫او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــق‪ ،‬ایثــار‪ ،‬صبـ‬ ‫شورای شهر‬ ‫دوره‪ ،‬هم در پیشـ‬ ‫ســهیا شــیخی‬ ‫شــهرداری خواســت که‬ ‫تن بوده اســت‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ـس جدید شــورای‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۰۸‬تن‬ ‫نوجوانان انتقال داد‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬هزار و ‪۷۹۶‬‬ ‫ســای ســازمانها‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫دیواندره‪،‬‬ ‫ـیم‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کــودکان‬ ‫با‬ ‫ماننــد گنجینهای‬ ‫است‪ .‬نماینده شرکت‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۴‬تن در‬ ‫مــردم ســربلند‬ ‫شــهردار و رو‬ ‫جدید شــهرداری‬ ‫بــه‬ ‫‪ ۵۵۷‬تن هم در‬ ‫قصههــای یک قــوم‬ ‫گندم در کامیاران‪۹ ،‬‬ ‫قدرانــی از زحمات‬ ‫در استان رسیده‬ ‫ـوان با سرپرســت‬ ‫‪ ۸۱۸‬تن در بانه و‬ ‫خرید این محصول‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫اسامی بــا تمام تـ‬ ‫شــهر ســنندج بــا‬ ‫منتقل میشــود‪،‬‬ ‫تضمینی گندم تا‬ ‫داشــته باشــند تا‬ ‫تن در ســنندج‪،‬‬ ‫اغاز برداشت و‬ ‫نماینده شرکت بازرگانی‬ ‫اینکه بهای خرید‬ ‫ســلهای بعدی‬ ‫در ســرواباد‪۹۶۶ ،‬‬ ‫پنجمین دوره شورای‬ ‫همراهی الزم را‬ ‫کردستان با اشاره به‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫سینهبهســینه بــه ن‬ ‫خریداریشده است‪.‬‬ ‫همــکاری و‬ ‫مهمتریــن راههای‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در حال‬ ‫سابق و اعضاء‬ ‫پروژههــای عمرانی‪،‬‬ ‫دولتی کردســتان‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫گرچه در دور پنجم‬ ‫سال زراعی جاری‬ ‫بهطور تضمینی‬ ‫دادن بــه قصههــا‬ ‫پرداختشده است‪،‬‬ ‫شــرکت بازرگانی‬ ‫ســریع در اتمــام‬ ‫صورت تضمینی‬ ‫حساب مریوان‬ ‫تضمینی گندم در‬ ‫سنندج تصریح کرد‪:‬‬ ‫افــزود‪ :‬گــوش‬ ‫کشاورزان استان‬ ‫نماینــده‬ ‫ـی بــرای کــودکان‬ ‫همدلی ضمن ت‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۰‬تن به‬ ‫گفت‪ :‬میزان خرید‬ ‫کارکنان زحمتکش‬ ‫‪ ۲۵‬هزار ریال به‬ ‫شهر‬ ‫‪ ۱۱‬مرداد به‬ ‫درصد کاهش داشته‬ ‫ـت‪ .‬او قصهگویـ‬ ‫استان تاکنون ‪۲۵۶‬‬ ‫وجود داشــت اما‬ ‫دولتی کردستان‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۷۰‬میلیون و‬ ‫و مزایای معوقه‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫قــال تجربــه اسـ‬ ‫سال گذشته‪51/62‬‬ ‫خرید گندم در‬ ‫اختافنظرهایــی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫شد‪ :‬بیشترین میزان‬ ‫هــار حقــوق‬ ‫است‪.‬جمال صالحی در‬ ‫حاضر ‪ ۱۲‬هزار و ‪۴۶۶‬‬ ‫انت‬ ‫مدت مشابه ان در‬ ‫باعــث شــد چ‬ ‫ـروری برشــمرد و‬ ‫است‪ .‬صالحی یاداور‬ ‫کشــاورزان خریداریشــده‬ ‫‪ ۸۸۸‬نسبت به‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۰‬تن در‬ ‫در بیــن اعضــاء‬ ‫نــان را ضـ‬ ‫نیز بهروز شود‪.‬‬ ‫استان واریزشده‬ ‫بهتــر در قصهها‬ ‫خریداریشده ‪۲۵۶‬‬ ‫قروه با‪ ۶۹‬هزار و‬ ‫و اتحــاد‬ ‫از‬ ‫ـق و قابلقبــول‬ ‫را گندم کاران‬ ‫و نوجوا امیــدواری بــرای اینــده‬ ‫به شهرستانهای‬ ‫از مجموع گندم‬ ‫خدمتــی را موفـ‬ ‫گندم خریداریشده‬ ‫بیجار است‪.‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫تضمینی گندم مربوط‬ ‫قصهگویــی‬ ‫رحمانی (عضو‬ ‫ســال دوران‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۹‬تن و‬ ‫است‪ .‬او ارزش ریالی‬ ‫ادامه سیفاهلل‬ ‫افزود‪ :‬خرید‬ ‫ـن‪ ،‬دهگان ‪۴۵‬‬ ‫سیفا به ثبت رسیده‬ ‫اموخته میشود‪ .‬در‬ ‫ریال اعام کرد و‬ ‫‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۹۹۸‬تـ‬ ‫ـان کردســتان) و‬ ‫سامانه‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۴۲‬میلیون‬ ‫فصل تــن‪ ،‬ســقز‬ ‫دانشــگاه فرهنگیـ‬ ‫از ‪ ۱۲‬هزار و ‪۹۹۸‬‬ ‫این روزهای پایان‬ ‫هیئــت علمــی‬ ‫مدرس و قصه گوی‬ ‫بیش‬ ‫هزار و ‪ ۶۵۱‬تن در‬ ‫کاظمی (نویسنده‪،‬‬ ‫خرید گندم به یک‬ ‫بهنوش بساک‬ ‫مرحله اســتانی این‬ ‫اهنگ‬ ‫المللــی) از داوران‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزیــده بیــن‬ ‫ـوص کارکردهای‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫در جشــنوارههای‬ ‫ســخنانی در خصـ‬ ‫ـزه بینالمللــی را‬ ‫شــنواره به ایراد‬ ‫‪n‬‬ ‫ـی و اســتفاده از‬ ‫اســت ‪ ۱۲‬جایـ‬ ‫ج‬ ‫داســتان پیرمرد‬ ‫شــناختی قصهگویـ‬ ‫اختصاص دهد‪،‬‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫تربیتــی و روان‬ ‫اجرای قصهگویی‬ ‫جهانــی به خــود‬ ‫ـت کــه بــا موضوع‬ ‫‪n‬‬ ‫ـای خاقانــه در‬ ‫ســالن ســینما اسـ‬ ‫ـیوهها و روشهـ‬ ‫مدرنیته پرداختند‪.‬‬ ‫نظافــت چی‬ ‫شـ‬ ‫پیشازاین جوایز‬ ‫تعادل بین سنتها و‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫میشود‪ .‬فیلم لکه‬ ‫جهت ایجاد‬ ‫قصهگویی کردستان‬ ‫کارگردانی شــورش وکیلی‬ ‫‪n‬‬ ‫عجیبی روبرو‬ ‫هندوســتان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫احمدی مسئول انجمن‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫ـم کوتــاه لکه بــه‬ ‫المللــی از امریکا‪،‬‬ ‫اقداماتی که توســط‬ ‫شایسته‬ ‫فیلـ‬ ‫موفقیتهــای‬ ‫متعــدد بین‬ ‫‪n‬‬ ‫اســت‪ .‬این فیلم‬ ‫ـتانی در ادامــه‬ ‫جلســه ضمن ذکر‬ ‫ـران کســب کــرده‬ ‫کارگــردان کردسـ‬ ‫در پایان این‬ ‫ـتای برگــزاری هــر‬ ‫‪Ignite film festival‬‬ ‫انگلســتان و ایـ‬ ‫ســورئال اســت و‬ ‫ـی اســتان در راسـ‬ ‫خود در جشنواره‬ ‫ســم جادویــی و‬ ‫انجمــن قصهگویـ‬ ‫بینالمللی‬ ‫ــت‪ ،‬بــه قرائت‬ ‫ـید‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫در ســبک رئالی‬ ‫کشیدن و تاثیر جنگ‬ ‫ـنواره برگزارشــده اس‬ ‫ـتان خــوش درخشـ‬ ‫چهبهتر این جشـ‬ ‫سعی در به تصویر‬ ‫کشــور انگلسـ‬ ‫ــاس این گزارش‬ ‫شــورش وکیلی با‬ ‫کارگردان‬ ‫کارگردان کردستانی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫ـاخته‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فیلم کوتاه «لکه»‬ ‫بیانیه این جشــنواره‬ ‫دارد‪ .‬شورش وکیلی‬ ‫سه بخش زنان و‬ ‫شــارکت انجمن‬ ‫ایرنا‪،‬‬ ‫و خشونت‬ ‫داور بینالمللــی در‬ ‫جشنواره که در‬ ‫شــر و صلح با م‬ ‫ـال ‪ ۲۰۲۱‬بهعنــوان‬ ‫بخش ملی این‬ ‫موضوع حقوق ب‬ ‫ها و مادربزرگها‬ ‫ســنندج) در سنندج‬ ‫در‬ ‫دســامبر سـ‬ ‫پسران و پدربزرگ‬ ‫جوانان ایران (دفتر‬ ‫انگلستان حضور دارد‪.‬‬ ‫مردان‪ ،‬دختران و‬ ‫ــذاری و بعــد از‬ ‫ســینمای‬ ‫کارگردان کردستانی‬ ‫جشنواره‬ ‫ـوع ‪ ۱۱۳‬اثــر بارگ‬ ‫شــده اســت‪ .‬این‬ ‫ـزار شــد‪ ،‬درمجمـ‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫داوری راه یافتند‬ ‫کشور انگلستان‬ ‫برگـ‬ ‫‪ ۷۲‬اثر به مرحله‬ ‫‪Ignite film festival‬‬ ‫پایش اولیه قصهها‬ ‫در جشنواره‬ ‫شایسته احمدی‪،‬‬ ‫کشورها رقابت کرده و‬ ‫داوری متشکل از‬ ‫‪ ۶۲‬فیلم از سایر‬ ‫که درنهایت گروه‬ ‫توانست با‬ ‫کاظمــی پس از‬ ‫پیشازاین توانسته‬ ‫بهنوش بســاک‬ ‫کند‪ .‬فیلم لکه که‬ ‫ـیفاهلل رحمانــی و‬ ‫جایزه کسب‬ ‫معرفی کردند‪.‬‬ ‫سـ‬ ‫ها‪ ،‬اثار برگزیده را‬ ‫مشاهده قصه‬ ‫سایه‬ ‫اقتصاد ازاد قدرت می گیرد یا دولتی؟‬ ‫مدیریتشهری‬ ‫کالنشهرمشهدهمیشه‬ ‫درکشور پیشرو بوده است‬ ‫سایه کرونا‬ ‫بر سر کردستان‬ ‫برسرکردستان‬ ‫کرونا‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫موارد مثبت تست کووید ‪19‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫‪07‬‬ ‫خط و نشان جواد نکونام سرمربی فوالد‬ ‫برایاستقاللی ها‬ ‫‪ 17‬مرداد روز خبرنگار بر عموم اصحاب خبر و رسانه گرامی باد‬ ‫با تمام توان برای‬ ‫قهرمانیمی اییم‬ ‫روایت یک قرن خبر در کشور‬ ‫ششــانس یا خیلی بدشــانس بوده ایم که در این نقطه تاریخ قرارگرفته ایم‬ ‫شــاید خیلی خو ‬ ‫یهــا و بدی هایش امد‬ ‫خــوب یــا بد شــاهدان پایان یک قرن هســتیم‪ .‬قرنی که با تمام خوب ‬ ‫حوادثی را با خود به همراه اورد و چند صباحی دیگر برای همیشه به تاریخ سپرده می شود‪.‬‬ ‫در این یک قرن کشور ما چه رخدادهایی را شاهد بوده است؟‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫اغاز سناریو سانسور خبرنگاران | افزایش تیراژ روزنامه ها‬ ‫نگارش سال های جنگ و صلح به قلم خبرنگاران‬ ‫اقتصاد‬ ‫اغاز سال های درد و تاریکی | بازتاب اخبار حوادث و ایجاد همبستگی‬ ‫حذف مالیات‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫مرغمنجمدوارداتی‬ ‫شاه رفت؛ امام امد | دفاع از مرزها تا داغ یک فراق‬ ‫ثبت روزی به نام خبرنگار | شهادت خبرنگاران در سقوط هواپیما سی ‪130‬‬ ‫پایان کرونایی قرن‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪03‬‬ ‫‪08‬‬ ‫در برنامهافتتاحطر ح هایسازمانتامیناجتماعیاعالمشد‪:‬‬ ‫طراحیدرمانرایگان کارگرانو بازنشستگاندر بیمارستان هایدولتی‬ ‫در اخرینروزهایدولتدوازدهم‪،‬رئیسجمهوریپیشیندر برنامهافتتاح علیرغمهمهمشکالتبدهی‪ ۱۴۰‬هزار میلیاردتومانیخودرابهسازمانتامین از راهبردهایرئیس جمهور است‪،‬تصریحکرد‪:‬بحثنخست‪،‬نسخهالکترونیک‬ ‫طرح هاتحولبزرگدر سازمانتامیناجتماعیراحاصلمدیریتخوبساالری اجتماعی پرداخت کرده است‪ ،‬جزو کارهای کم نظیر دولت یازدهم و دوازدهم است که اقدامی بسیار سنگین و پیچیده به شمار می شود و می توان ان را به‬ ‫دانست‪.‬در هشتادوهشتمینواخرینبرنامهافتتاحطرح هااز طرح هاینسخه است‪ .‬امیدواریم که کارگران و بازنشستگان و همه ملت عزیز از نتیجه ان بهره عنوانبزرگ ترینطرحتحولدیجیتالکشور نامید‪.‬‬ ‫ساالریافزود‪:‬بهویژه کهاینطرحاز سال گذشتهو امسالدر شورایاجرایی‬ ‫الکترونیک‪ ،‬شروع درمان رایگان عمومی و بیماران خاص و صعب العالج بیمه مند شوند و استفاه کنند‪ .‬روحانی در ادامه از طرح نسخه الکترونیک سازمان‬ ‫شدگانتامیناجتماعیرونماییو همچنین‪ ۲۹‬پروژهعمرانی‪،‬درمانی‪،‬رفاهی تامین اجتماعی‪ ،‬شروع درمان رایگان عمومی و بیماران خاص و صعب العالج فناوریاطالعاتباتصمیم هاوتاکیداتجنابعالیسرعتگرفتهوموانعانرفع‬ ‫و بیمه ایو توسعهو افزایشظرفیتو تجهیز مراکز درمانیو‪ ۴۲‬پروژهعمرانی ‪۴۵‬میلیونبیمه شدهسازمانوهمچنینافتتاح‪۲۹‬پروژهعمرانی‪،‬درمانی‪،‬رفاهی و الحمداهلل به بهره برداری رســیده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز در هر کجای کشــور‬ ‫سازمانرونماییشد‪.‬‬ ‫و بیمه ایو توسعهو افزایشظرفیتو تجهیزاتمراکز درمانیسازمانرونمایی در هر مرکز درمانی‪ ،‬مطب ها و حتی مراکز درمانی سیار‪ ،‬امکان نسخه نویسی‬ ‫و نسخه پیچی الکترونیک بدون مشکل و محدودیت فراهم است و دفترچه‬ ‫حسنروحانیبابیاناینکه‪،‬تحولبزرگدر سازمانتامیناجتماعیحاصل کرد‪.‬‬ ‫پرداختمطالباتتامین اجتماعیباحمایتویژه‬ ‫مدیریت خوب ساالری است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬خدمت به مردم بار سنگینی را بر‬ ‫درمانی کاغذیتامیناجتماعیاز اولاسفندمتوقفشدهو خدماتبهصورت‬ ‫یگــذارد امــا وقتی خبرهای خوب و خوشــحال کننــده برای‬ ‫دوش مســووالن م ‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این ایین گفت‪ :‬دستورات رئیس الکترونیکارائهمی شود‪.‬مدیرعاملسازمانتامین اجتماعیاظهار کرد‪:‬بر همین‬ ‫خدمت به ملت م ‬ ‫یشــنویم خســتگی از تنمان بیرون می رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جمهوریبرایارتقای کیفیتخدمتبهاینهموطنانعزیز هموارهموردتوجه مبنا و با استفاده از همین زیرساخت بود که با تاکید رئیس جمهوری به سمت‬ ‫اعالم خبر درمان صد در صد رایگان در تمام بیمارستان ها خبر بسیار خوشحال سازمانبودهاستوباتاکیدوپی گیری هایشما‪،‬تالش هابهنتیجهرسیدهاست‪ .‬درمانرایگانرفتیمودر بسیاریاز موضوع هاگام هایبلندیبرداشتهشد‪.‬ساالری‬ ‫کنندهاز سویمدیریتسازمانتامیناجتماعیبود‪.‬روحانیبابیاناینکهمردم‬ ‫دومتامین اجتماعی در این زمینه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی اینکه‬ ‫اقدام مهم‬ ‫مصطفی ساالری اظهار کرد‪ :‬تامین اجتماعی وظیفه خدمت به‪ ۴۵‬میلیون با اشاره به سه‬ ‫نوبت‬ ‫و بازنشســتگان مــا بــه خاطر جنگ اقتصادی در چند ســال اخیر ســختی های نفــر از هموطنــان را عهده دار اســت و خدمات مهمی را مانند بازنشســتگی و برایبیمهشدگانسالمند‪ ۶۵‬سالو باالتر در همهبیمارستان هایدولتی کشور‪،‬‬ ‫طریقی دهد‪.‬‬ ‫دیگر ارائه م‬ ‫اجرایی وبهبسیاری‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫ازکارافتادگی‪،‬‬ ‫ســتگان‬ ‫فاضالببه بازنش‬ ‫‪ 2.5‬برابری‬ ‫زیادی متحمل شــده اند؛ بیان داشــت‪:‬‬ ‫پیمانکارانو ‪۱۰۰‬درصد هزینه درمان را ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫رایگان شــده اســت‬ ‫مناقصه درمان‬ ‫عمومی به‬ ‫خدماترا از‬ ‫شرح زیر‬ ‫عملیات‬ ‫بیمهدارد‬ ‫درمان‪،‬نظر‬ ‫اصفهان در‬ ‫استان‬ ‫پرداختی و‬ ‫شرکت اب‬ ‫نیک‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫باید‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬بسیار مبارک بوده و‬ ‫گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬ویافزود‪:‬سازماناکنونماهیانهبهسهو نیممیلیوننفر کهباخانواده های شان پرداختمی کند‪.‬‬ ‫واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫در قسمتافتتاحانچهبرایمابسیار خوشحال کنندهبودطراحیدرمانرایگان بیش از ‪ ۱۰‬میلیون نفر را شامل می شود‪ ،‬حقوق بازنشستگی پرداخت می کند‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــرای همــه بیمــه شــدگان صرف نظــر از ســن در‬ ‫کارگران و بازنشســتگان برای مراجعه به بیمارســتان های دولتی اســت‪ .‬رییس که این مستمری محل‬ ‫تضمینبیمارستانتامین اجتماعی‪،‬خدماتدر مراکز درمانیدولتی‬ ‫شهرستان هایفاقد‬ ‫معاش ان ها را تشکیل می دهد‪ .‬مدیرعامل سازمان مبلغ‬ ‫محلامرارتامین‬ ‫(ریال)‬ ‫براورد‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه تامین اجتماعیبااشارهبه‬ ‫موضوعسال اخیر‬ ‫شد دولت در ‪ ۱۸‬ماه و کمتر از دو‬ ‫نکته که گفته‬ ‫جمهور افزود‪ :‬این‬ ‫رایگانارائهمی شود‪.‬‬ ‫اقداماتتامین اجتماعیدر سال هایاخیر کهبرگرفته بهصورت‬ ‫(ریال )‬ ‫اعتبار‬ ‫اگهیبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫‪400-2-120‬‬ ‫عملیات سفتکاری ساختمان‬ ‫اداری ابفا منطقه بادرود‬ ‫(بدون میلگرد)‬ ‫اگهیبرگزاریجاری‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪8،726،939،185‬‬ ‫‪392,000,000‬دوم‬ ‫نوبت‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران‬ ‫عملیات اجرایی ساخت‬ ‫واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫جاری‬ ‫‪4،920،063،011‬‬ ‫حوضچه شیرهای شبکه‬ ‫‪400-2-121‬‬ ‫دو‬ ‫منطقه‬ ‫ابرسانی‬ ‫محل تامین‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪1400/05/30‬‬ ‫‪13:00‬روز شنبه به تاریخ‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تا ساعت اعتبار‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:30‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/05/31‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫عملیات سفتکاری ساختمان‬ ‫‪www.‬‬ ‫‪abfaesfahan.ir‬‬ ‫فاضالب استان اصفهان‬ ‫شرکت اب و‬ ‫‪8،726،939،185‬‬ ‫جاری‬ ‫بادرود‬ ‫اداری ابفا منطقه‬ ‫‪400-2-120‬‬ ‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫مناقصات‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پایگاه ملی‬ ‫(بدون میلگرد)‬ ‫شماره تلفن گویا‪(031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 395‬‬ ‫عملیات اجرایی ساخت‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫‪4،920،063،011‬‬ ‫جاری‬ ‫‪ 1400/05/17‬حوضچه شیرهای شبکه‬ ‫‪400-2-121‬‬ ‫تاریخانتشار‪:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫ابرسانی منطقه دو‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تا ساعت ‪13:00‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/05/30‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:30‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/05/31‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪(031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 395‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخانتشار‪1400/05/17:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫‪246,000,000‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫‪392,000,000‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫‪246,000,000‬‬ ‫مدیرعاملسازمانتامین اجتماعیافزود‪ :‬از سویدیگر برایبیمارانمزمن‪،‬‬ ‫صعب العالج و خاص که هزینه درمان باالیی دارند به ســمت درمان رایگان‬ ‫یا نسبتا رایگان و در نهایت با پرداخت‪ ۱۰‬درصد سهم بیمار پیش رفته ایم که‬ ‫منابع ان تامین و ضوابط طرح تصویب شده است‪ .‬ساالری با اشاره به پرداخت‬ ‫مطالبات ســازمان از ســوی دولــت‪ ،‬این اقدام را به عنــوان یک رویداد بی نظیر‬ ‫توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬یکی از دالیل موفقیت ســازمان در پیشــبرد طرح های‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬عنایــت ویژه برای واگــذاری‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان مطالبات‬ ‫سازمانبود‪.‬چنیناتفاقیبی نظیر بودکهدر دولت هایقبلسابقهنداشت‪.‬این‬ ‫اقدامتوانستپشتیبانیمالیمناسبیرابرایسازمانفراهم کند‪.‬ویاظهار کرد‪:‬‬ ‫همچنیندر‪۱۴‬ماهگذشتهحقوقبازنشستگانتامین اجتماعیبهطور میانگین‬ ‫‪ ۲/۵‬برابر شده است که این اقدام نیز با پشتیبانی دولت انجام و سبب رضایت‬ ‫بازنشستگانشدهاست‪.‬مدیرعاملسازمانتامین اجتماعیگفت‪:‬از سویدیگر‬ ‫از محل همین پرداخت ها بود که پروژه های عمرانی را در حوزه درمان شروع و‬ ‫بعضا به پایان رسانده ایم و‪ ۲۹‬پروژه غالبا درمانی شامل یک بیمارستان و مراکز‬ ‫درمانیسرپایی‪،‬بههمراه‪۴۲‬پروژهکهمراحلتامیناعتبار‪،‬تخصیصنقدینگیو‬ ‫اخذمصوباتانطیشدهاست‪،‬بهبهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫ساالری تصریح کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬همان طور که در بخش درمان بستری‬ ‫در هر شهرستانیکبیمارستان‪۱۰۰‬درصدرایگانبرایبیمهشدهتامین اجتماعی‬ ‫فراهم شده است‪ ،‬در هر شهرستان با‪ ۲۰‬هزار نفر جمعیت بیمه شده نیز یک‬ ‫درمانگاه ایجاد شده است که‪۱۰۰‬درصد مردم را رایگان خدمت می کند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه حمایت بی نظیر از جامعه کارگری این امکان را فراهم کرد تا منابع‬ ‫مورد نیاز اجرای طرح ها تامین شــود‪ ،‬افزود‪ :‬به نمایندگی از جامعه کارگری و‬ ‫بازنشستگانوظیفهدارماز جنابعالیتشکر وقدردانیکنمونیز از سایر مسئوالن‬ ‫مانندشریعتمداری‪،‬وزیر کار‪،‬دکتر دژپسند‪،‬دکتر نوبختوهمهکسانیکهکمک‬ ‫کردند‪ ،‬سپاسگزارم‪ .‬مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد‪ :‬ان شاءاهلل با‬ ‫رونماییاز نسخهالکترونیکو رسمیتیافتنانو بهره برداریاز معادل‪۲۸۷۵‬‬ ‫میلیــارد تومان پــروژه عمرانی و خدمات درمانی‪ ،‬این خدمات نصیب جامعه‬ ‫کارگریشود‪.‬‬ ‫سیستم یکپارچه مدیریت ‪ /‬کد فرم‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ‪/56‬م ع‪)1400/‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز درنظر دارد تهیه مصالح‪ ,‬حمل و اجرای شبکه جمع اوری فاضالب به طول حدود ‪ 5000‬متر بصورت پراکنده در محدوده کرج بزرگ را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی‬ ‫و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته اب واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫با شماره فراخوان ‪ 2000005186000027‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد پروژه ‪ ,‬مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬براورد براساس فهارس بهاء ابنیه و شبکه جمع اوری و انتقال فاضالب سال ‪ ,1400‬مبلغ ‪ 70,972,886,893‬ریال و‬ ‫مدت اجرای کار ‪( 11‬یازده) ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 3,548,644,345‬ریال بصورت واریز نقدی به حساب شرکت ‪ ,‬ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های ‪ PDF‬اســناد ‪ ,‬موظف به ارائه ان در پاکت الک و مهر شــده تا ساعت ‪ 13‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬به دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫البرز می باشند‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد مناقصه ‪ :‬پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬بصورت فایل ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/07‬خواهد بود‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/05/16‬تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/05/21‬از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نمایند‪ .‬تلفن‬ ‫تماس ‪026 - 32117150 :‬‬ ‫محل اعتبارات طرحهای عمرانی‬ ‫مراجعهرا از‬ ‫کرج بزرگ‬ ‫پراکنده در محدوده‬ ‫بصورت‬ ‫‪ 5000‬متر‬ ‫حدود‬ ‫ملیطول‬ ‫پایگاه به‬ ‫فاضالب‬ ‫جمعبهاوری‬ ‫شبکه‬ ‫کسباجرای‬ ‫حمل و‬ ‫مصالح‪,‬‬ ‫تهیه‬ ‫درنظر دارد‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکت اب و‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫(‪)iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫مناقصات به‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫سایت‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫جهت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫البرزمناقصه‬ ‫استاناسناد‬ ‫جزئیات در‬ ‫اطالعات و‬ ‫سایر‬ ‫و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته اب واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1174025‬‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به ادرس‬ ‫با شماره فراخوان ‪ 2000005186000027‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد پروژه ‪ ,‬مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬براورد براساس فهارس بهاء ابنیه و شبکه جمع اوری و انتقال فاضالب سال ‪ ,1400‬مبلغ ‪ 70,972,886,893‬ریال و‬ ‫مدت اجرای کار ‪( 11‬یازده) ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 3,548,644,345‬ریال بصورت واریز نقدی به حساب شرکت ‪ ,‬ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های ‪ PDF‬اســناد ‪ ,‬موظف به ارائه ان در پاکت الک و مهر شــده تا ساعت ‪ 13‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬به دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫البرز می باشند‪.‬‬ ‫مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬بصورت فایل ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫معادنبایست‬ ‫دهندگان می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫مهلت‬ ‫خراسان‬ ‫شرکت صدر‬ ‫متقاضی‪:‬‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام و نام‬ ‫‪-1‬‬ ‫مسبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫‪1400/06/07‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ساعت ‪13:30‬‬ ‫پاکات ‪:‬‬ ‫چشمه هادی‪ 46 -‬کیلومتری غرب بردسکن‪ ،‬روستای چشمه گز‪ 14016 -‬مورخ ‪ ،90/03/07‬انتقال پروانه بهره برداری‬ ‫برداری‪:‬‬ ‫مورخپروانه بهره‬ ‫صدور‬ ‫روزتاریخ‬ ‫شــماره و‬ ‫معدن و‬ ‫بازگشاییدقیق‬ ‫تاریخ و موقعیت‬ ‫‪ -2‬نام‬ ‫اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/05/16‬تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/05/21‬از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نمایند‪ .‬تلفن‬ ‫منظور دریافت‬ ‫شمارهمی توانند به‬ ‫داوطلبان‬ ‫‪.94/08/13‬‬ ‫‪ 1510828‬مورخ‬ ‫طی‬ ‫رفتن یا گم شدن پروانه‪ :‬مفقود شدن‬ ‫خالصه ادعای از‬ ‫‪-3‬‬ ‫بین ‪026‬‬ ‫‪- 32117150‬‬ ‫تماس ‪:‬‬ ‫اطالعاتسند‬ ‫کسبمستند به‬ ‫جهتپروانه‬ ‫دارنده‬ ‫اظهار‬ ‫سوابق و‬ ‫وانتقاالتی‬ ‫کل نقل‬ ‫‪-4‬‬ ‫نداردملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس (‪ )iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫باشد‪:‬پایگاه‬ ‫رسمیسایت‬ ‫بیشتر به‬ ‫است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫موجبمناقصه‬ ‫بهاسناد‬ ‫کهدر‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫سایر‬ ‫سیستم یکپارچه مدیریت ‪ /‬کد فرم‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ‪/56‬م ع‪)1400/‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز« سهامی خاص»‬ ‫اگهی مفقود شدن پروانه بهره برداری‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ -5‬تذکر به این که هرکس نسبت به پروانه بهره برداری مدعی می باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به سازمان استان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل پروانه تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت‬ ‫سهامی خاص»‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز«‬ ‫تبصره‪ :‬در صورتی که در اگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده سازمان استان خواهد بود‪.‬‬ ‫مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل پروانه ارائه نشود سازمان استان پروانه المثنی را طبق مقررات به نام متقاضی صادر و به متقاضی (دارنده پروانه) تسلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1174025 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫به تامین امنیت ابراه‬ ‫خلیج فارس و‬ ‫تنگه هرمز متعهدیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫دستورتحولفوری‬ ‫در رویارویی با کرونا‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه در واکنش به بیانیه‬ ‫وزرای امــور خارجــه کشــورهای گــروه ‪ ٧‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بیانیه بی اســاس وزرای خارجه گروه ‪ ۷‬و نماینده عالی‬ ‫سیاســی خارجــی اتحادیه اروپــا را که طــی ان اتهامات‬ ‫بی اساسی را متوجه جمهوری اسالمی ایران کرده است‪،‬‬ ‫ب هشــدت محکــوم می کنیــم‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ســعید‬ ‫خطیــب زاده افــزود‪ :‬قابل توجــه اســت که ایــن حادثه‬ ‫تنها چند روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید‬ ‫جمهوری اسالمی ایران که جلوه ای از انتقال دموکراتیک‬ ‫قدرت در ایران است‪ ،‬سناریوسازی شده است‪ .‬خطیب‬ ‫زادهدر ادامهخاطرنشان کرد‪:‬این گونهسناریوسازی های‬ ‫بی پایــه کــه غالبــا رژیم صهیونیســتی در پشــت ان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬باهدف مشــوش ســاختن فضا طراحی می شود و‬ ‫متاسفانهمشتریانیراکهبالفاصلهامادهنتیجه گیری های‬ ‫غیرواقعــی و نابخردانــه هســتند را نیز به همــراه دارد‪.‬‬ ‫درواقــع بــرای اهل فن و اشــنایان به تاریخ این منطقه‪،‬‬ ‫طراحی چنین توطئه هایی در مقاطع مختلف از سوی‬ ‫رژیم صهیونیســتی تازگی ندارد‪ .‬ســخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجــه در پایــان تاکیــد کرد‪ :‬جمهــوری اســامی ایران‬ ‫جفــارس و تنگه‬ ‫بــه تامیــن امنیــت ابــراه راهبــردی خلی ‬ ‫هرمــز کامــا متعهد اســت و ان را جزئی از امنیت خود‬ ‫دانســته و کماکان اماده مشارکت با کشورهای منطقه‬ ‫در زمینه ایجاد‪ ،‬استقرار و تضمین پایداری نظام امنیت‬ ‫دسته جمعی در منطقه است و درعین حال در دفاع از‬ ‫حقوق حاکمیتی خود در این حوزه حتی اندکی تردید‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫دیدگاه های دولت‬ ‫افغانستان و طالبان‬ ‫در مورد صلح‬ ‫از هم دور است‬ ‫رئیس ســابق ســتاد امور افغانســتان وزارت خارجه‬ ‫گفت‪:‬دولتافغانستانو طالبانبایدسریع تر بهسمت‬ ‫دستیابی به یک راه حل سیاسی برود در غیر این صورت‬ ‫باراهنظامینه تنهادرگیری هاتمامنمی شودبلکهقربانی‬ ‫اصلی مردم هســتند‪ .‬محسن پاک ایین در گفت وگو با‬ ‫ایسنا در ارزیابی خود از تحوالت افغانستان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سیاست دولت افغانستان غرب گرا است و گرایش به‬ ‫امریکا دارد اما متمایل به نتیجه گرفتن مذاکرات صلح‬ ‫هم است؛ اما متاسفانه دیدگاه های دو طرف (طالبان و‬ ‫دولت افغانســتان) در مورد صلح از هم دور اســت‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪:‬درواقعشرایطبه گونه ایاست کهانعطاف‬ ‫در طرفین به اندازه کافی وجود ندارد و این باعث شده‬ ‫درگیری ها ادامه یابد‪ .‬این دیپلمات پیشــین کشــورمان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬به نظر می رســد در هر دو طرف هم‬ ‫اراده بــرای صلــح وجود دارد هم اراده برای جنگ‪ .‬البته‬ ‫اولویت دولت حداقل مذاکره و دستیابی به صلح است‬ ‫ولــی بــه دلیل اختالف نظرهایــی که وجــود دارد مانند‬ ‫این که طالبان ساختار قانونی افغانستان را قبول ندارد‬ ‫خواهان تغییر اشرف غنی و برگزاری انتخابات زودرس‬ ‫اســت‪ ،‬در مقابــل دولــت غنــی هــم خــودش را قانونی‬ ‫می داند به همین دلیل مشکالت فعلی به وجود امده‬ ‫است‪ .‬پاک ایین تصریح کرد‪ :‬بیساری از کارشناسان دنیا‬ ‫همبر اینعقیدههستند کهباراهنظامیدرگیری هاتمام‬ ‫نمی شود و طرفین باید سریع تر به دنبال این باشند که‬ ‫به یک راه حل سیاسی دست پیدا کنند اما قربانی اصلی‬ ‫در این مسیر و دستیابی به صلح مردم هستند‪ .‬رئیس‬ ‫سابقه ستاد امور افغانستان وزارت خارجه افزود‪ :‬مردم‬ ‫افغانســتان بیــش از ‪ 20‬ســال اســت که ظلــم و جنایت‬ ‫امریکا را تحمل کردند مشکالت فراوانی را دیدند اعم‬ ‫از ویرانی ها و کشته شدن بستگان خودشان‪ .‬لذا به دو‬ ‫طرف توصیه می شود که انعطاف نشان دهند و سعی‬ ‫کنندباراه حلسیاسیبهنتیجهبرسند‪.‬‬ ‫تو گوی بسیار جالبی‬ ‫گف ‬ ‫درباره برجام داشتم‬ ‫انریکــه مــورا معــاون مســئول سیاســت خارجــی‬ ‫اتحادیه اروپا که برای مراســم تحلیف ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی بــه تهــران ســفرکرده بــود‪ ،‬در یــک توییــت‬ ‫تو گــوی بســیار جالبــی دربــاره برجــام‬ ‫نوشــت‪ :‬گف ‬ ‫داشــتم‪ .‬بــه گــزارش فــارس‪ ،‬معــاون جــوزپ بــورل‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در پیامی‬ ‫توییتــری دربــاره دیــدار خــود بــا مقا مهــای خارجــی‬ ‫حاضــر در مراســم تحلیف ابراهیم رئیســی توضیحی‬ ‫ارائــه داد‪ .‬ایــن مقام ارشــد اتحادیــه اروپا به توییت‬ ‫«چــوی جونــگ کان» قائم مقــام وزیــر خارجــه کــره‬ ‫جنوبــی و فرســتاده ویــژه رئیس جمهــور ایــن کشــور‬ ‫برای شــرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران‬ ‫پاســخ داد‪ .‬قائم مقــام وزیر خارجــه کره جنوبی پس‬ ‫از دیــدار اخیــرش بــا «ســید عباس عراقچــی» معاون‬ ‫سیاســی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران‬ ‫و همچنین انریکه مورا در صفحه توئیترش نوشــت‪:‬‬ ‫«اینجــا در تهــران‪ ،‬مالقــات بســیار ســازنده و پربــار‬ ‫بــا عبــاس عراقچــی و انریکــه مــورا (معاون مســئول‬ ‫سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا) داشــتم‪ .‬حمایــت‬ ‫دیپلماتیــک کره از تالش ها برای احیای برجام ادامه‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬اهمیــت فراوانــی بــرای رونــد صلح‬ ‫جهان و شــبه جزیره کــره دارد»‪ .‬مورا معاون مســئول‬ ‫سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا در توییتر دراین باره‬ ‫نوشت‪« :‬از چوی جونگ کان قائم مقام وزیر خارجه‬ ‫تو گوی بســیار جالبی که‬ ‫کــره جنوبــی به خاطــر گف ‬ ‫درباره برجام و شبه جزیره کره داشتیم‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫بی صبرانه منتظر سفر شما به بروکسل به منظور ادامه‬ ‫تقویــت روابطمــان بــا (کــره جنوبی) شــریک کلیدی‬ ‫اتحادیه اروپا هستم»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مردم فقط در موارد ضروری‬ ‫از خانه خارج شوند‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران‬ ‫مشــکل روبرو بــوده و حتی در‬ ‫مجلس شــورای اســامی تاکید‬ ‫تامیــن برخــی از ابتدایی ترین‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز اکثــر نقاط کشــور‬ ‫امکانــات درمــان نظیر ســرم و‬ ‫درگیر موج سهمگینی از بیماری‬ ‫امپــول موثــر بر این بیمــاری با‬ ‫کرونــا شــده کــه تنهــا راه کنترل‬ ‫مشکلمواجههستیم‪.‬نماینده‬ ‫رحمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫وضعیــت موجــود توجــه بــه‬ ‫مردم نطنز در مجلس شــورای‬ ‫پوربادی‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫اســامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به گفته‬ ‫است‪ .‬رحمت ا‪ ...‬فیروزی پوربادی در گفت وگو کارشناســان حتــی افــرادی که واکســن دریافت‬ ‫با ایسنا با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل های کردند می توانند به این بیماری مبتال شده و یا‬ ‫بهداشتی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه امروز کشور درگیر ناقل بیماری شــوند‪ .‬اکنــون موثرترین راه کنترل‬ ‫مــوج ســهمگینی از شــیوع بیمــاری کرونا شــده این بیماری کاهش ترددها و به حداقل رساندن‬ ‫اســت و قــدرت ســرایت نوع دلتا چندیــن برابر اجتماعات است‪ .‬فقط باید در موارد ضروری از‬ ‫سویه های قبلی است‪ .‬فلذا رعایت پروتکل های خانه خارج شــد‪ .‬همه باید دست به دست هم‬ ‫بهداشــتی یک ضرورت به شــمار می رود‪ .‬او در داده و پروتکل های بهداشتی را با جدیت دنبال‬ ‫ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون روزانــه شــاهد اعالم کنند‪ .‬نباید نسبت به این بیماری سهل انگار شد‬ ‫اماری مبنی بر درگذشت ‪ ۴۰۰‬نفر و حتی بیشتر و اجرای پروتکل ها را نادیده گرفت‪ .‬او در ادامه‬ ‫هستیم و به گفته کارشناســان در صورت ادامه تاکید کرد‪ :‬امروز الزم اســت تا همه بخش ها با‬ ‫رونــد موجود این رقــم باالتر نیز خواهد رفت‪ .‬ستاد ملی کرونا همکاری داشته و هماهنگ با ان‬ ‫امــروز در بخشــی از نقــاط کشــور بــرای تامین گام بردارند‪ .‬اجرای دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫امکانــات درمانــی و تخت های بیمارســتانی با باید با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫رئیسی راهی جز ادامه برجام ندارد‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از انفعال‬ ‫در نحوه مقابله با کرونا خارج شویم و رویکردهای‬ ‫فعاالنــه اتخاذ شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ضروری اســت‬ ‫کــه ســازوکارهای متناســب بــرای بســیج نیروهای‬ ‫داوطلب و نهادهای مردمی طراحی شود‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونا‪ ،‬بــا بیان اینکه برای تغییــر این وضعیت‬ ‫نیازمند اقدام جهادی و جهشی هستیم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫کار مسئوالن اجرایی کشور فقط توصیه نیست و‬ ‫باید ضمانت اجرای مناسب هم برای تصمیمات‬ ‫اتخاذشــده در نظــر گرفته شــود‪ .‬رئیس جمهور با‬ ‫تاکیــد بر اینکه بایــد از انفعال در نحوه مقابله با‬ ‫کرونــا خارج شــویم و رویکردهــای فعاالنه اتخاذ‬ ‫شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ضروری اســت که سازوکارهای‬ ‫متناسب برای بسیج نیروهای داوطلب و نهادهای‬ ‫مردمی طراحی شــود‪ .‬رئیسی با اشــاره به ضرورت‬ ‫دریافتپیشنهاداتتخصصیدانشگاه هایعلوم‬ ‫پزشــکی و تجربیات عملی دســتگاه های اجرایی‬ ‫سراســر کشــور برای نهایی کــردن طرح تحــول در‬ ‫مقابلــه بــا کرونا‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دانشــگاه های‬ ‫علوم پزشکی و استانداری های سراسر کشور هرچه‬ ‫زودتــر تجــارب یــک ســال و نیــم اخیــر در مقابله‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬موانــع پیــش رو و پیشــنهادات تحولی‬ ‫خود را به وزارت بهداشــت و وزارت کشــور ارسال‬ ‫نماینــد‪ .‬رئیس جمهور همچنین تاکید کــرد‪ :‬طرح‬ ‫جامــع تحــول در نحوه مقابله با ویــروس کرونا با‬ ‫اســتفاده از تجربیات یک ســال و نیم اخیر کشــور‬ ‫در کمیتــه ویــژه ای تدویــن و هفته اتی در دســتور‬ ‫کار جلســه ســتاد ملی قرار خواهد گرفت‪ .‬رئیسی‬ ‫افــزود‪ :‬طــرح جامــع تحــول شــامل پروتک لهــای‬ ‫تقاضایتوقفرسیدگی‬ ‫بهطرحصیانت‬ ‫از فضای مجازی در‬ ‫کمیسیونمشترک‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ســازوکارهای درمانی‪ ،‬فراینــد تامین و‬ ‫تولیــد واکســن‪ ،‬ســازوکار واکسیناســیون عمومــی‪،‬‬ ‫براورد وضعیت اینده کرونا و راهکارهای پیشگیری‬ ‫و نحــوه مواجهــه بــا انــواع جهش یافته ویــروس‪،‬‬ ‫ســازوکارهای حمایت از کس ـب وکارهای متضرر از‬ ‫کرونــا‪ ،‬نحــوه حمایــت شایســته از کادر درمان و‬ ‫افزایــش مشــارکت مــردم و نهادهــای مردمی در‬ ‫بخش های مختلف خواهد بود‪ .‬رئیســی با بیان‬ ‫اینکــه تدویــن طــرح تحــول در نحــوه مقابلــه با‬ ‫کرونــا بالفاصله پــس از پایان انتخابات‪ ،‬زیر نظر‬ ‫دفتر رئیس جمهور اغازشــده بود‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا دریافــت نظــرات کارگرو ههــای تخصصــی و‬ ‫فراخــوان پیشــنهادات نــو و اخــذ تجربیــات از‬ ‫مجامــع علمــی و تخصصــی سراســر کشــور‪ ،‬این‬ ‫طرح وارد مرحله نهایی و تصویب در ستاد ملی‬ ‫کرونا خواهد شد‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه باید‬ ‫خودمان را مجهز کنیم که اگر کرونا ادامه داشت‬ ‫چگونه کشور را اداره کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در عین‬ ‫حمایــت از تولید داخلی واکســن‪ ،‬بــرای واردات‬ ‫واکســن از خــارج نیــز از هیــچ اقدامــی فروگــذار‬ ‫نخواهیــم کرد‪ .‬رئیســی همچنیــن در این جلســه‬ ‫وضعیتبرخیاستان هاازجمله گلستانو خراسان‬ ‫رضوی که شرایط حادتری دارند را در ارتباط ویدئو‬ ‫کنفرانسی و در گفت وگوی مستقیم با استانداران‬ ‫این استان ها‪ ،‬پیگیری کرد‪.‬‬ ‫اعضای ستاد ملی کرونا نیز در سخنانی ضمن‬ ‫تقدیر از اهتمام ابراهیم رئیسی در تشکیل جلسه‬ ‫کمیته های تخصصی و ستاد ملی کرونا بالفاصله‬ ‫بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف‪ ،‬گزارشی از عملکرد‬ ‫حوزه های خود ارائه کردند‪.‬‬ ‫ت فضای‬ ‫جلیــل رحیمــی جهان ابادی نماینده تایبــاد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشــت‪ :‬طرح صیان ‬‬ ‫مجازی غیر کارشناســی و چالش زاســت‪ ،‬بر اســاس تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۶۷‬قانون ائین نامه داخلی‪ ،‬درخواســت‬ ‫توقف رســیدگی در کمیســیون را ارائه نموده و ان را به صحن برمی گردانیم‪ ،‬بدان امید که با همراهی ســایر‬ ‫ت است نه‫اینترنت‪»‬‬‬‬‬‬‬‬‬ .‬‬ ‫‫نمایندگا ‬ن محترم‪ ،‬طرح را مسکوت بگذاریم‪ .‬اولویت کشور‫واکسن و مسئله‫معیش ‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گاهیسخنگو بودم گاهیسخننگو‬ ‫ســخنگوی ســابق شــورای نگهبــان گفــت‪:‬‬ ‫بنــده در نشس ـت های خبــری شــورای نگهبان‬ ‫هم ســخنگو بــودم و هم ســخن نگــو‪ .‬بنــده در‬ ‫برخــی موضوعــات کــه بایــد نظــر شــورا اعالم‬ ‫می شــد‪ ،‬صحبت کردم و در برخی موضوعات‬ ‫صحبــت نمی کــردم‪ .‬عباســعلی کدخدایــی‪،‬‬ ‫عضــو شــورای نگهبــان در ابتــدای نشســت‬ ‫خبــری گفــت‪ :‬امــروز قــرار اســت ســخنگوی‬ ‫جدیــد شــورای نگهبان صحبت کنــد و قاعدتا‬ ‫مــن نبایــد در خدمت شــما صحبــت می کردم‬ ‫اما با اصرار دوســتان خدمت رســیدم و عرض‬ ‫ســام و ادبی داشــته باشــم و همچنین عرض‬ ‫خداحافظی‪.‬بــه گــزارش مهــر‪ ،‬وی در ادامه از‬ ‫همــه خبرنــگاران طلب حاللیت کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ا گــر جســارتی از طــرف مــن شــده‪ ،‬غیــر عمــد‬ ‫بــوده اســت و اگر کوتاهی داشــتم نســبت به‬ ‫قصــور و تقصیرهایــم طلــب حاللیــت می کنم‪.‬‬ ‫طحــان نظیــف از بنــده شایســته تر اســت‪.‬‬ ‫خوشــحالم وی را در ایــن ســمت می بینــم‪.‬‬ ‫طحــان نظیــف در طــول دو ســال گذشــته در‬ ‫حوزه رســانه ای به من کمک کرد‪ .‬از دوستانم‬ ‫در اداره کل قوانیــن تشــکر می کنم‪ .‬مصوباتی‬ ‫کــه بنــده در چند دقیقه بیان می کردم در این‬ ‫اداره تهیه می شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بودجه های گذشتهنهتوسعه ایبودو نهتحریمی‬ ‫محمــود عبــاس زاده‪ ،‬مشــکینی ســخنگوی‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫یازدهــم دربــاره اینکه با توجه به شــرایط برجام‬ ‫ایــا بودجــه اینده باید توســعه ای بســته شــود یا‬ ‫انقباضــی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بودجه اینــده را اصوال‬ ‫باید توســعه ای ببندیم؛ تحریم ها نیز بخشــی از‬ ‫واقعیــت اســت‪ .‬ما اثبــات کردیم کــه در تحریم‬ ‫یشــود به توسعه کشــور فکر و اقدام کرد‪.‬‬ ‫هم م ‬ ‫بودجه توسعه ای را هم منطبق با واقعیت های‬ ‫کشور و واقعیت های بین المللی خواهیم بست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬وی در پاســخ به این ســوال که‬ ‫دولت دوازدهم نیز گفت که بودجه را توسعه ای‬ ‫بســته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بودج ههــای گذشــته نــه‬ ‫توســعه ای بــود و نــه تحریمــی؛ بودجــه حفــظ‬ ‫وضــع موجود بود؛ اما طبیعتا بودجه اینده باید‬ ‫توســعه ای بسته شــود‪ ،‬ان هم در همین شرایط‬ ‫تحریم‪ .‬البته اقدامات خوبی شده و شرایط دنیا‬ ‫تغییر کرده است؛ ما از این تحریم ها و فشارهای‬ ‫حداکثــری عبور کرده ایم و ایــن موضوع را طرف‬ ‫مقابــل نیــز می دانــد و مجبور هســتند کــه کوتاه‬ ‫بیایند و از خود انعطاف نشان دهند‪ .‬ان ها بیش‬ ‫از مــا نیاز بــه مذاکره و توافق دارنــد‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکــه ایا ان ها می توانند تحریم ها را بازگردانند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این تحریم ها ابزار ان هاست و‬ ‫طبیعتا نظام های سلطه گر دنیا از هر ابزاری که در‬ ‫دســت دارند استفاده می کنند؛ تحریم اقتصادی‬ ‫نیــز یکــی از ابزارهای ان ها اســت کــه بهترین راه‬ ‫نهــا قضیه خنثی کردن تحریم ها‬ ‫بــرای عبور از ا ‬ ‫اســت‪ .‬نماینــده مجلــس یازدهــم با بیــان اینکه‬ ‫هر جا خودکفا شــویم و روی پای خود بیاســتیم‬ ‫نهــا مجبــور هســتند خودشــان تحری مهــا را‬ ‫ا ‬ ‫بردارند‪ ،‬گفت‪ :‬چند سال پیش تهدید می کردند‬ ‫که جمهوری اســامی ایــران را با نفروختن بنزین‬ ‫تحریــم می کننــد؛ کشــور اراده کــرد و در بحــث‬ ‫بنزین نه تنها خودکفا شــد حتی بــه مرز صادرات‬ ‫هم رسید و ان ها دیگر حتی اسم تحریم بنزین را‬ ‫نیاوردند‪ .‬ما باید تحریم ها را خنثی و به فرصت‬ ‫تبدیــل کنیــم و خوشــبختانه در حــال یادگیری و‬ ‫تجربــه ان هســتیم‪ .‬وی دربــاره ســرانجام برجام‬ ‫و اینکــه ایــا دولت باید مذاکــرات را ادامه دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اســامی همیشــه از گفت وگو و‬ ‫مذاکره اســتقبال کرده است‪ ،‬ما اعتقادداریم‬ ‫گــره ای که با دس ـت باز می شــود را بــا دندان‬ ‫بــاز نکنیم؛ گره ای که با دیپلماســی می شــود‬ ‫بــاز کــرد را با ابزارهای ســخت نباید باز کرد‪.‬‬ ‫طبیعتــا ایــن واقعیــت اســت‪ .‬عبــاس زاده‬ ‫مشــکینی تصر یــح کــرد‪ :‬امــا در مذا کــره چنــد‬ ‫مولفــه اصل اســت‪ ،‬ازجملــه احتــرام متقابل‪،‬‬ ‫منافــع متقابــل و اینکه مذا کــره باید برد_برد‬ ‫باشــد و چیــزی بدهــی و چیــزی هــم بگیری‪.‬‬ ‫مذا کــره بــا محاکمــه فــرق می کند‪ ،‬متاســفانه‬ ‫در برجــام‪ ،‬طــرف مقابــل اراده و تــاش‬ ‫می کــرد مــا را در جایــگاه متهــم قــرار دهــد‬ ‫و محاکمــه کنــد و بگویــد شــما چــرا انــرژی‬ ‫هســته ای دار یــد‪ ،‬چــرا حقوقتــان را پیگیــری‬ ‫کردیــد‪ ،‬مــا از ابتــدا بــا ایــن مذا کــره محاکمه‬ ‫گونــه مخالف بودیم‪ .‬ما بدون جرم محاکمه‬ ‫می شــدیم‪ .‬شــرایط کشــور به ویــژه بعــد از‬ ‫انتخابــات از حالــت منفعــل بــه حالت فعال‬ ‫تبدیل شــده اســت‪ .‬وی دربــاره اینکــه ایا دولت‬ ‫باید با برجام‪ ،‬انقالبی برخورد کند یا غیرانقالبی‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬بســتگی به ایــن دارد که چقدر به‬ ‫حقــوق ملت ایران احترام بگذارند؛ ان ها بیشــتر‬ ‫به مذاکره و توافق با ما نیاز دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولت سیزدهم شرایط را برای حضور گسترده احزاب فراهم کند‬ ‫علی صوفی‪ ،‬دبیر کل حزب پیشرو اصالحات اظهار کرد‪ :‬احزاب‬ ‫جزو نهادهای مدنی هستند و از ارکان دموکراسی به حساب می ایند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی در همین راستا گفت‪ :‬در سازوکار دموکراسی عالوه‬ ‫بر دولت و کل حاکمیت‪ ،‬نهادهای مدنی وجود دارند که وظیفه شان‬ ‫نظارت بر عملکرد نهادهای حکومتی است‪ .‬بدین معنا که ان ها را نقد‬ ‫می کنندو بدین وسیلهسعیکنندقدرترامهار و اصالحکنند‪.‬اینفعال‬ ‫سیاسی گفت‪ :‬در قانون احزاب امده است که احزاب مجموعه ای از‬ ‫شخصیت های حقیقی هستند که کنار هم جمع می شوند تا در قدرت‬ ‫مشارکت داشته و قدرت را در دست بگیرند تا با همین قدرت به نقد و‬ ‫اصالح شرایط و مسائل بپردازند‪ .‬پس احزاب زمینه مشارکت و کسب‬ ‫قدرت توسط مردم را فراهم می کنند‪ .‬صوفی تاکید کرد‪ :‬این وظیفه ای‬ ‫اســت کــه برای احــزاب در قانون در نظر گرفته اند؛ حتــی اگر احزاب‬ ‫نتوانند قدرت را کسب کنند‪ ،‬به وسیله رسانه ها می توانند وظیفه خود‬ ‫را اعمــال کننــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته در کشــور ما این هماهنگی نه در‬ ‫قانون و نه در حاکمیت ایجاد نشد‪ .‬احزاب تشکیل می شوند حقشان‬ ‫مشارکت در قدرت هم هست‪ ،‬برای کسب قدرت هم تالش می کنند‪،‬‬ ‫اما سازوکار الزم برای فعالیت نهایی ان ها مهیا نمی شود‪ .‬وی با باید‬ ‫توجه کنیم که هم جمهوری مان جمهوری و اسالممان اسالمی باشد‪،‬‬ ‫به نظر من دولت جدید در مقابل احزاب وظیفه دارد‪ ،‬دولت سیزدهم‬ ‫باید شــرایط را برای حضور گســترده احزاب در حوزه های مدیریتی و‬ ‫کسبقدرتفراهم کند‪.‬‬ ‫رجایــی‪،‬‬ ‫غالمعلــی‬ ‫عرصــه را بــه ‪ ۳‬چیــز واگــذار‬ ‫چهــره سیاســی اصالح طلــب‬ ‫کردنــد یکــی سیاســت های‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در درجــه اول‬ ‫ناکارامــد کــه عمــا بخشــی از‬ ‫اصالح طلبــان بایــد به عنــوان‬ ‫ناکارامــدی‪ ،‬بــه خــود دولــت‬ ‫یــک ظرفیــت خــود را حفــظ‬ ‫برمی گشــت و اصالح طلبــان‬ ‫غالمعلیرجایی‬ ‫کننــد‪ .‬مــن نمی دانــم اقــای‬ ‫نیــز مقصــر شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫رئیســی از دولتمــردان‬ ‫دوم باختن به خودشان چون‬ ‫اصالح طلــب مشــورت گرفتــه اســت یــا خیــر ســازوکار ان ها به سرعت و جوان گرایی نیاز دارد‬ ‫به هرحــال تجربــه نــژاد و جنــاح سیاســی و بایــد احــزاب رگه های مردمی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نمی شناســد‪ .‬بــه گــزارش برنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬ســوم باختن ارا خاکستری که هم مجلس و هم‬ ‫اصالح طلبــان بایــد تجــارب خــود از اداره پاســتور و هم شــوراها را باختنــد‪ .‬نوع چینش در‬ ‫شــهر تهــران در اختیــار شــورای شــهر جدیــد و این دوره همه جوره اصالح طلبان را از رسیدن به‬ ‫شــهردار جدیــد قــرار بدهنــد‪ .‬شــهردار جدیــد پاســتور باز داشت وقتی الریجانی رد صالحیت‬ ‫تجربــه و تخصــص الزم را ندارد‪ .‬اصالح طلبان می شود تکلیف اصالح طلبان روشن است‪ .‬او با‬ ‫بایــد علــل ناکامــی خــود را در این چنــد دوره اشــاره به طرح هایی از مجلس که مانع اهداف‬ ‫بررسی کنند علل ناکامی اصالح طلبان بیرون از دولت ها می شــود مانند طرح صیانت از فضای‬ ‫ساختار اصالح طلبی است‪ .‬ساختار به گونه ای مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬حاکمیت باید در این قضیه ورود‬ ‫طراحی شــده کــه اصالح طلبــان نتواننــد در کند رئیســی در روزهای اول با چند چالش روبرو‬ ‫رقابــت‪ ،‬نیروهــای اصلــی خــود را وارد رقابــت می شود که یکی همین مصوبه مجلس است‪ .‬به‬ ‫کنند‪ .‬نهاد اجماع ســاز زمان زیادی صرف کرد نظــر من رئیســی راهی جز ادامه برجــام ندارد و‬ ‫و عمــا دیدیــم چیــزی حاصل نشــد‪ .‬بــه نظر این را در شعارهایش گفته است‪ .‬باید حاکمیت‬ ‫مــن اصالح طلبــان چــون ســبد رای ان هــا از ارا ورود و پادرمیانی کند یا جلسه سران قوا و شورای‬ ‫خاکســتری اســت باید بــه مردم توجه داشــته سیاســت گذاری این موضوع را حل کنند در غیر‬ ‫باشــند یکــی از نقدهــای من بــه اصالح طلبان ایــن صــورت ما بــا ایــن وضعیت به در بســته‬ ‫دوری از مــردم اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬اصالح طلبان می خوریم و اوضاع بدتر از سابق می شود‪.‬‬ ‫تحققجریانیکدست‬ ‫افت مردم ساالری است‬ ‫غالمرضا انصاری‪ ،‬عضو شــورای مرکزی حزب‬ ‫اتحــاد ملت در خصوص این که برخی معتقدند‬ ‫یکدســتی نهادهایــی مانند ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫مجلس و قوه قضائیه به نفع کشور خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحقق جریان یکدست در عرصه سیاسی‬ ‫افت مرد مســاالری اســت و در تمام جوامعی که‬ ‫حاکمــان و قــوای ســه گانه به صورت یکدســت و‬ ‫حداقلیشکلمی گیرند‪،‬در بسیاریاز مواردگرایش‬ ‫به سمت تهدید ازادی های مشروع مردم‪ ،‬بروز و‬ ‫ظهور می یابد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او افزود‪ :‬اگر جریان‬ ‫حاکم به نیازهای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اقتصادی مردم پایبندی نداشته و در جهت حل‬ ‫مشکالتبانخبگان‪،‬صاحب نظرانو کارشناسان‬ ‫همفکری نکند‪ ،‬امکان حل مشکالت معیشتی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی مــردم را هــم‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬این عضو شــورای مرکزی حزب‬ ‫اتحاد ملت یاداور شــد‪ :‬بعد از انقالب یکدستی‬ ‫قــدرت را در دولــت نهــم و دهــم در زمــان اقــای‬ ‫احمدی نژاد شاهد بودیم‪ .‬یادمان نرفته که در ان‬ ‫زمان شعار دلواپسان حاکم‪ ،‬تحقق ژاپن اسالمی‬ ‫بــود و رئیــس دولــت هم اشــاره می کــرد که به ما‬ ‫می توانیم همه مشــکالت را حل کنیم و نفت بر‬ ‫سر سفرهمردممی اوریمکهنه تنهابهژاپناسالمی‬ ‫نرسیدیم‪،‬امروز بهسمتکرهشمالیشدنحرکت‬ ‫می کنیم‪ ،‬نه تنها نفت سر سفره مردم نیامد‪ ،‬بلکه‬ ‫همــان نان حداقلی مــردم هم از سفر ه هایشــان‬ ‫زدوده شــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا با یکدســتی در‬ ‫یک نظــام اداری شــاهد کمرنگ شــدن نظــارت‪،‬‬ ‫پایشبرنامه ایو نقدمنصفانهبهدلیلحذف ها‪،‬‬ ‫خواهیم بود‪ .‬عدم همراهی و همکاری نخبگان و‬ ‫یاسو دل مردگیجامعهو جوالنتشنگانقدرت‬ ‫فقطمی تواندموجبنارضایتیعمومی‪،‬گسترش‬ ‫اعتراضــات و عــدم بــاروری ظرفیت هــای بالقــوه‬ ‫اقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬اجتماعیوسیاسیشودکهدر‬ ‫این صورت روزبه روز شرایط اقتصادی و معیشت‬ ‫مردمراسخت تر خواهدکرد‪.‬سفیر سابقکشورمان‬ ‫درترکمنستاناظهارداشت‪:‬امروزعرصهبین المللی‬ ‫مبتنیبر تعاملسازندهاست‪،‬نهتقابل و درگیری؛‬ ‫حکومت هــا و کشــورهایی از توفیــق رقابــت و‬ ‫حرکــت ســازنده برخوردارنــد کــه قــدرت تعامل‬ ‫بیشتری را داشته باشند‪ .‬او افزود‪ :‬تعامل هنگامی‬ ‫در عرصهبین المللیبروز و ظهور پیداخواهد کرد‬ ‫کهظرفیتایجاداندر داخلکشور راداشتهباشیم‬ ‫و بتوانیم‪ ،‬اختالفات سلیقه ای و سیاسی خود را در‬ ‫طبیعتادرچنینشرایطی‬ ‫قالبگفت وگوحلکنیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫امکاناستفادهاز اینظرفیتدر فضایبین المللی‬ ‫هم به وجود خواهد امد‪ .‬وقتی ما در داخل کشور‬ ‫موافقیننظامراکهدر برخیسیاست هایاعمالی‬ ‫نقد دارند‪ ،‬دچار چالش می کنیم‪ ،‬یعنی ظرفیت‬ ‫تعامــل داخلــی را هنــوز نداریــم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫اتفاقیکهدر انتخاباتمجلساخیر ودر انتخابات‬ ‫ریاستجمهوریافتاد‪،‬اینبود کهبه طور طبیعی‬ ‫تعامل جای خودش را به تقابل داد‪ ،‬گفت‪ :‬نباید‬ ‫بگذاریــم دشــمن انگاری در فضــای بین المللــی‬ ‫به صورتجدیدر دستور کار قرار بگیرد؛چراکهدر‬ ‫چنینشرایطی‪،‬وضعکشور‪،‬روزبه روز بدتر خواهد‬ ‫شدو طبیعیاستکهدر اینفضا‪،‬دوستانخیالی‬ ‫هــم نه تنها به دنبــال تعامــل ســازنده و برد‪-‬برد‬ ‫نبوده‪،‬بلکهبهدنبالکسبامتیازاتخودمی روند؛‬ ‫بنابراینتعاملسازندهدر شرایطرقابتیبهوجود‬ ‫خواهد امد‪ .‬انصاری در پاســخ به سوالی مبنی بر‬ ‫اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری نسبت‬ ‫به جریــان اصالحات انتقاداتی صــورت گرفت و‬ ‫حتی برخی عنوان کردند ایا ضرورت یک بازسازی‬ ‫در بدنه این جریان را احساس می کنید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ســیزدهم‪ ،‬بــا رد صالحیــت‬ ‫حداکثــری اصــا نامــزدی بــرای اصالح طلبــان‬ ‫باقــی نمانــد کــه در فضــای انتخابــات امکان‬ ‫حضورداشــته باشــند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬جریــان‬ ‫دلواپســان تمــام مشــکالت موجــود و نواقص‬ ‫دولــت روحانــی را تاکنــون بــه اصالح طلبــان‬ ‫نســبت می دادنــد‪ ،‬درصورتی کــه اتــاق فکــر‬ ‫دولــت دوم روحانــی در خدمــت دیگران بود‬ ‫و هیــچ اصالح طلبــی دارای اختیــار در دولــت‬ ‫نبــود‪ .‬اگــر دلواپســان در شــانتاژ ناکارامــدی‬ ‫صــادق بودند که پایگاه مردمــی اصالحات از‬ ‫بین رفته باید اجازه می دادند که اصالحات با‬ ‫نامزدهــای حداکثری حضــور پیدا کند و مردم‬ ‫با رای خودشــان اصالح طلبان را از صحنه خارج‬ ‫کنند‪ ،‬قطعا تفکر و اندیشه از بین رفتنی نبوده و‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حذف مالیات‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫مرغمنجمدوارداتی‬ ‫وزارت صمــت ‪ ۱۲۰‬هــزار تــن گوشــت مــرغ‬ ‫منجمــدی را کــه مجــوز واردات ان را اخیــرا‬ ‫صــادر کــرده بــود‪ ،‬در فهرســت اقالم معــاف از‬ ‫پرداخت علی الحســاب مالیات‪ ،‬به میزان چهار‬ ‫درصد ارزش گمرکی‪ ،‬قرار داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫عباس قبادی‪ ،‬دبیر ستاد تنظیم بازار در نامه ای‬ ‫بــه دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت (صمــت) از نامــه‬ ‫معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫در خصوص معافیت برخی کاالهای اساسی و‬ ‫ضروریاز پرداختمالیاتصورتعلی الحساب‬ ‫برای واردات قطعی کاال به میزان چهار درصد‬ ‫ارزش گمرکی‪ ،‬خبر داد‪ .‬بر این اساس دبیر ستاد‬ ‫تنظیــم بــازار اعــام کــرده کــه در زمینــه اجرای‬ ‫دقیــق مصوبه هیئت وزیــران مبنی بــر واردات‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تن گوشــت مرغ منجمــد‪ ،‬از نظر این‬ ‫معاونت قرار گرفتن محموله های گوشت مرغ‬ ‫منجمــد وارداتــی در فهرســت اقــام معــاف از‬ ‫پرداخت علی الحساب مالیات بالمانع و ابالغ‬ ‫شــود‪ .‬همچنین در ایــن نامه امده که ســازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور بر اساس ضوابط و عملکرد‬ ‫قطعی نســبت به اخذ مالیات اقدام می کند و‬ ‫حــذف علی الحســاب پرداختی فــوق به منزله‬ ‫معافیــت از مالیــات نیســت‪ .‬گفتنــی اســت که‬ ‫اواخــر اســفند مــاه ســال قبــل‪ ،‬هیئــت وزیــران‪،‬‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام را مجاز به واردات تا‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن گوشــت مرغ بــا ارز ترجیحی اعالم‬ ‫کــرد‪ .‬بعــد از ان در خردا دمــاه ســال جــاری بــار‬ ‫دیگر هیئت وزیران مجوز واردات ‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫مرغ با ارز ترجیحی را صادر کرد‪ .‬اما امار گمرک‬ ‫ایــران نشــان می دهــد از ابتدای ســال جــاری تا‬ ‫نیمــه تیر ماه فقط ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هزار تن مرغ‬ ‫به ارزش ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دالر وارد کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شادباش‬ ‫جامعه ایبدونخبررسانی‬ ‫در مسیر شکستقرار می گیرد‬ ‫یجــای تاریــخ‪،‬‬ ‫حمیدرضــا عظیمیــان| در جا ‬ ‫شــاهدیم کــه انچــه‬ ‫انســان را بــه تامــل‪،‬‬ ‫تعمــق‪ ،‬رشــد و‬ ‫تعالــی دنیــوی و‬ ‫اخــروی نائل می کند‪،‬‬ ‫دانایــی‪ ،‬خــردورزی و‬ ‫اندیشه یابی در مسیر راستی و حقیقت است و‬ ‫این رسالت بر عهده پیامبرانی است که وظیفه‬ ‫تحریر‪ ،‬ثبت‪ ،‬نگارش و انتقال حقایق را بر عهده‬ ‫دارنــد‪ .‬در جهــان امروز نیز که گــردش اطالعات‬ ‫ب هســرعت و به وفور در جریان اســت‪ ،‬اصحاب‬ ‫رســانه به عنــوان عامــان اجــرای رکــن چهــارم‬ ‫دموکراســی‪ ،‬رســالت خطیــری برعهــده دارنــد و‬ ‫مسئولیت این قشر در قبال انچه می نویسند و‬ ‫انچه نمی نویسند بیش از هر زمان دیگری است‪.‬‬ ‫ســالروز شــهادت مظلومانــه شــهید صارمــی‬ ‫که به درســتی روز خبرنگار نامیده شــده اســت‪،‬‬ ‫بهان ـه ای اســت بــرای قدردانــی و البته توجه به‬ ‫رسالت سخت یک قشر سخت کوش‪ ،‬فرهیخته‬ ‫و توانمنــد در جامعه‪ .‬کشــور و جامع ـه ای که از‬ ‫خبرنــگار و خبررســانی دقیــق و شــفاف بهره ای‬ ‫نبردهباشدالجرمدر مسیر شکستقرار می گیرد‪.‬‬ ‫خبرنگار اینه ای اســت تمام نمــا از انچه در حال‬ ‫وقوع اســت‪ ،‬خوب یا بد‪ ،‬با تمام نقاط ضعف‬ ‫و قوت‪ .‬اگر این اینه درست عمل نکند‪ ،‬نمی توان‬ ‫امیدیبهپیشرفت‪،‬تعالیو بهبودنقاطضعف‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫هیــچ مجموعه بــزرگ و کوچکــی نمی تواند‬ ‫بدون انعکاســی روشن‪ ،‬دقیق و شفاف از انچه‬ ‫درون ان می گذرد در مســیر پیشــرفت و تعالی‬ ‫قرار گیرد و ‪ ۱۷‬مردادماه تلنگری است تا دوباره‬ ‫این مسئله را به خود یاداوری کنیم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه همیشــه به داشــتن یاورانی که‬ ‫دلسوزانه برای این مجموعه قلم زده اند‪ ،‬افتخار‬ ‫می کند‪ .‬دوســتانی که هم نقاط ضعف را به ما‬ ‫نشــان داده انــد و هم در بازنمایــی نقاط قوت‬ ‫یاریگرمان بودند‪ .‬در سال ها و ماه های اخیر‪ ،‬اگر‬ ‫همکاری و همراهی خبرنگاران و رسانه ها نبود‪،‬‬ ‫مســلما اتفاقات بزرگ و غرورافرینی که پیشران‬ ‫صنعتو اقتصادکشور است‪،‬انعکاسیدرستو‬ ‫شایسته نداشت و جوانه امید به اینده ای روشن‬ ‫که اکنون سبز شده است‪ ،‬بدون ابیاری و مراقبت‬ ‫شما عزیزان بی تردید پژمرده و بی جان می شد‪.‬‬ ‫در پایــان بــار دیگــر ضمــن گرامیداشــت یاد‬ ‫و خاطــره شــهید صارمــی عزیــز‪ ،‬روز خبرنــگار را‬ ‫به تمامــی بزرگــواران ایــن عرصــه تبریــک عرض‬ ‫می کنمو از صمیمقلباز اینکهدر کنار مجموعه‬ ‫بزرگفوالدمبارکههستید‪،‬بهخودمی بالم‪.‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکه‬ ‫انتقالحقایقو اطالع رسانیشفاف؛‬ ‫مرهونتالش هایمتعهدانهخبرنگاران‬ ‫هــادی نباتی نژاد|جهــان کنونی‪ ،‬دنیای توســعه‬ ‫و تکامــل در مســیر‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬تعامــل‬ ‫و همگرایــی اســت‬ ‫و بهره گیــری از‬ ‫زیرســاخت ارتباطات‬ ‫فــردی‪ ،‬انســانی و‬ ‫اجتماعی و رسانه ای‪ ،‬دریچه موفقیت در زندگی‬ ‫امــروز اســت‪ .‬رســانه های جمعــی و ابزارهــای‬ ‫ارتباطیهمچونشبکه هایاجتماعی‪،‬بزرگ ترین‬ ‫بستر ارتباطیبین فردیوانسانیبهشمار می ایند‬ ‫کهضمنتسهیلگریدر ارتباطات‪،‬فرصتمغتنم‬ ‫فســازی‪،‬‬ ‫و مناســبی بــرای اطالع رســانی‪ ،‬شفا ‬ ‫بیــان حقایق و واقعیات و تاثیرگــذاری بر رفتار‪،‬‬ ‫منــش و جهت دهی به افکارعمومی هســتند و‬ ‫در این میان نویســندگان و تولیدکنندگان محتوا‬ ‫به عنــوان تاثیرگــذاران و تامین کننــدگان اصلــی‬ ‫جریان اطالعات‪ ،‬نقش کارساز و تعیین کننده ای‬ ‫بر عهده دارند‪.‬‬ ‫قداســت و حرمــت قلم بر کســی پوشــیده‬ ‫نیســت و خداوند در قران کریم‪ ،‬بر قداست ان‬ ‫قســم یادکرده اســت‪ ،‬انچه مصداق این تقدس‬ ‫است‪ ،‬اهمیت تاثیر قلم بر دانایی‪ ،‬خردورزی و‬ ‫اندیشه گرایی است و به راستی انچه باعث رشد‪،‬‬ ‫تکامل و پیشرفت جامعه انسانی است‪ ،‬تحریر‪،‬‬ ‫ثبــت‪ ،‬نگارش و انتقــال دانش‪ ،‬تجربه و حقایق‬ ‫قمــداری‪ ،‬وجدان حقیقت جو و‬ ‫بر اســاس اخال ‬ ‫شرافت حرفه ای است که این وظیفه در دنیای‬ ‫کنونی بر دوش خبرنگاران نهاده شده است‪.‬‬ ‫اصحــاب قلــم‪ ،‬روزنام هنــگاران و خبرنگاران‬ ‫به عنــوان راویــان صدیــق جریــان اطالعــات و‬ ‫دانش و قاصدان امین رویدادها و اخبار‪ ،‬تجسم‬ ‫امانت‪ ،‬تعهد و دلســوزی و مسئولیت پذیری در‬ ‫جامعه هستند که رسالت خطیر و سنگین بیان‬ ‫واقعیتوتصویرگریحقیقیاز گفتارهاودیده ها‬ ‫را بر عهده دارند و در حقیقت‪ ،‬ســامت فکری‪،‬‬ ‫روحــی و اجتماعــی جامعــه‪ ،‬در گــرو و مرهــون‬ ‫تالش های متعهدانه خبرنگاران است‪ .‬همچنین‬ ‫باتوجه بهتذکراتاخیر رهبر معظمانقالبمبنی‬ ‫بر تالش دشمنان برای تاثیرگذاری و مسلط شدن‬ ‫بر افکارعمومی کشــورها از جمله مــردم ایران از‬ ‫طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رســانه ای‪،‬‬ ‫اهمیت وظایف خطیر خبرنــگاران بیش ازپیش‬ ‫یشــود‪ .‬افزون بر ایــن باتوجه به اینکه‬ ‫اشــکار م ‬ ‫نقش کنونی صنعت در شرایط اقتصادی کشور‬ ‫نقــش ویژه ای اســت‪ ،‬انتظار م ـی رود خبرنگاران‬ ‫دستاوردهای این حوزه را به جهت امیدافرینی در‬ ‫جامعه به صورت ویژه مورد پوشش قرار دهند‪.‬‬ ‫پاسداشــت حرمت قلم‪ ،‬اهتمــام به حقوق‬ ‫فردی و اجتماعی افراد‪ ،‬رعایت حریم خصوصی‬ ‫افــراد‪ ،‬بیــان صادقانــه‪ ،‬بــدون پی ـش داوری و‬ ‫جانب داری از فکر و جریان خاص‪ ،‬شرافتمندی‬ ‫و رعایت اصل انصاف در نشر و انعکاس اخبار و‬ ‫ارائه تصویر صحیح و واقع بینانه و تزریق روحیه‬ ‫خدمت‪ ،‬تقویت اعتمادبه نفــس‪ ،‬ترویج روحیه‬ ‫خودباوری‪ ،‬امیدافرینی و نشاط در جامعه است‬ ‫کــه خبرنــگاران را روایتگران و یکــی از مهم ترین‬ ‫تگــران پیشــرفت همه جانبــه در کشــور‬ ‫حمای ‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫‪ 17‬مرداد‪ ،‬سالروز شهادت یکی از خبرنگاران‬ ‫گرا نقــدر ایــران اســامی اســت کــه ب ـه روز‬ ‫گرامیداشــت خبرنــگار نا مگــذاری شــده اســت و‬ ‫ب هطــور یقین خدمــات ارزنده ایشــان در شــغل‬ ‫پرمخاطرهوپرتنشروزنامه نگاری‪،‬شایستهتکریم‬ ‫و تحسیناست‪.‬‬ ‫انچه مســلم اســت این اســت که بخشــی از‬ ‫مسئولیت اطالع رسانی و ارتباط با افکارعمومی‪،‬‬ ‫نشر واطالع رسانیخدمات‪،‬فعالیت ها‪،‬تالش ها‬ ‫و برنام ههــای شــرکت فــوالد مبارکــه بــر عهــده‬ ‫خبرنــگاران اســت و از همیــن رو‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه ضمن قدردانــی از تالش های خبرنگاران‬ ‫معــزز‪ ،‬همراهــی بــا رســانه های گروهــی در‬ ‫انجام وظیفهورسالتحقیقیوپیامبرگونهانتقال‬ ‫حقایــق و پیــام و واقعیــات بــه افکارعمومی را‬ ‫مسئولیتاجتماعیخودمی داندوتالشمی کند‬ ‫ضمن برقراری تعامل سازنده و مداوم با اصحاب‬ ‫فرهنگ و رسانه‪ ،‬به رسالت های اجتماعی خود‬ ‫در راستای منافع ملی و سازمانی اهتمام ورزد‪.‬‬ ‫در پایان وظیفه خود می دانم که روز خبرنگار‬ ‫را بــه تمام فعاالن این عرصه تبریک عرض کنم‬ ‫و امیدوارم که دســت در دست یکدیگر بتوانیم‬ ‫وظیفه خطیر اگاهی بخشی و اطالع رسانی را به‬ ‫بهتریننحوبهانجامبرسانیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومیفوالدمبارکه‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫اقتصاد ازاد قدرت می گیرد یا دولتی؟‬ ‫پیش بینی کارشناسان از مسیر حرکت اقتصاد‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫برخــی از تحلیلگــران اقتصــادی معتقدنــد در‬ ‫شــرایط کنونی مهم نیســت که مشــرب اقتصادی‬ ‫تیم رییســی بازار اســت یا نهاد‪ ،‬مهم این است که‬ ‫رفتارشــان منجر به کاهش تورم و ایجــاد رفاه برای‬ ‫مردم شود‪.‬‬ ‫«انتخاب تیم اقتصادی دولت رییسی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ازاد خواهد بود یا دولتی یا ســمت و ســوی دیگری‬ ‫غیر از این خواهد داشــت؟» این ســوالی اســت که‬ ‫این روزها ذهن محافل اقتصادی را درگیر کرده؛ این‬ ‫در شــرایطی اســت که احتماال در هفته جاری سید‬ ‫ابراهیــم رییســی‪ ،‬از اعضای کابینه خــود رونمایی‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد در میــان سیســتم های‬ ‫فشــده در دنیا‪ ،‬یکــی از بهترین و‬ ‫اقتصــادی تعری ‬ ‫ایده ال ترین سیستم ها را می توان نظام اقتصاد بازار‬ ‫یــا اقتصــاد ازاد دانســت‪ .‬نظامــی کــه در ان تمامی‬ ‫تصمیمــات اقتصــادی توســط فعــاالن بازارهــای‬ ‫یشــود و از تعامــل بین افــراد و‬ ‫مختلــف اتخــاذ م ‬ ‫بنگا ههــای اقتصــادی در جامعــه نحــوه تخصیص‬ ‫یشــود‪ .‬در این‬ ‫کاالهــا و منابع در اقتصاد تعیین م ‬ ‫نظام افراد در مورد نحوه ســرمایه گذاری و مصرف‬ ‫کاالهای مختلف تصمیم گیری می کننــد و در واقع‬ ‫ایــن مــردم هســتند که کلیــد تمامــی فعالیت های‬ ‫اقتصادیوموفقیت هایاقتصادیهستند‪.‬‬ ‫برخیاز کارشناسانمعتقدندسمتو سویتیم‬ ‫اقتصادی دولت ســیزدهم‪ ،‬اقتصــاد دولتی خواهد‬ ‫بود و برخی نیز‪ ،‬عنوان می کنند نام هایی که شنیده‬ ‫یشــوند‪ ،‬اقتصــاد بــازار ازاد را قبول دارنــد‪ .‬این در‬ ‫م ‬ ‫حالی است که صاحب نظرانی نیز به قدرت گرفتن‬ ‫شبه دولتی هاهشدارمی دهند‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص‪ ،‬ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪،‬‬ ‫رییس کمیسیونصنایعاتاقبازرگانیایراندر پاسخ‬ ‫بهاینپرسشکهفکر می کنیدتفکر اقتصادیدولت‬ ‫اقای رییسی به کدام سمت است؟ اقتصاد دولتی یا‬ ‫ازاد؟ به خبرانالین می گوید‪ :‬انچه که من می شنوم‪،‬‬ ‫بیشــتر تفکر اقتصاد غیرازاد مطرح می شود‪ ،‬یعنی‬ ‫شبه دولتی‪ .‬من اعتقاد دارم که ما تقریبا به سمت‬ ‫اقتصادشبه دولتیداریمحرکتمی کنیم‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬اوال این که ما اقتصاد را خیلی دیگر‬ ‫نمی توانیمدولتیکنیم‪،‬چونقوانیناجازهاین کهما‬ ‫بخواهیــم دولت را بزرگ کنیم‪ ،‬به ما نمی دهد؛ اما‬ ‫این کهاقتصادبازار ازادراداشتهباشیم‪،‬منخیلیاین‬ ‫تفکر رادر تیماقایرییسینمی بینم‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانــی بــا اشــاره بــه خطــر وجــود‬ ‫شــبه دولتی ها در اقتصــاد‪ ،‬عنــوان می کنــد‪ :‬ما باید‬ ‫بپذیریــم که اقتصــاد دولتــی در دنیا جــواب نداده‬ ‫است‪.‬یک سریاز صنایعو تصمیماتبایددر اختیار‬ ‫دولت باشد‪ ،‬مثال همه دولت ها یک ایرالین دولتی‬ ‫دارنــد‪ ،‬امــا نه بــه مفهومی که ما در اقتصاد کشــور‬ ‫شــاهد هســتیم‪ .‬در حــال حاضــر ‪ ۷۰‬درصد اقتصاد‬ ‫کشور شبه دولتی و تقریبا دولتی است و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ازاد اســت؛ امــا ایــن در دنیــا برعکس اســت؛ یعنی‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد اقتصــاد در اختیــار بخــش خصوصی و‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد جــزو مراکز حســاس و امنیتی اســت که‬ ‫نمی شود واگذار کرد‪.‬وی می افزاید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫نظارت بخش نفت باید در اختیار دولت باشد‪ ،‬اما‬ ‫تولید و توزیع نفت باید در اختیار بخش خصوصی‬ ‫باشد؛ کاری که دنیا تجربه کرده است‪ .‬اقتصاد متورم‬ ‫و دیوا نســاالر کشــور مــا همیــن االن یــک اقتصاد‬ ‫دولتــی اســت و راه برون رفــت هــم ایــن اســت که‬ ‫فرصت ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم‬ ‫ودولتنظارتداشتهباشد‪.‬رییسکمیسیونصنایع‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که کدام‬ ‫تفکر اقتصادیمطلوبشرایط کنونیاقتصاد کشور‬ ‫است؟ عنوان می کند‪ :‬اقتصاد ازاد و شفاف بهترین‬ ‫گزینه است‪ .‬قوانین جاری کشور نیز این موضوع را‬ ‫تاکیدمی کند‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران و‬ ‫چین نیز در گفت وگو با خبرانالین می گوید‪ :‬ما اب از‬ ‫سرمان گذشته که به این فکر کنیم به سمت اقتصاد‬ ‫ازاد می رویم یا دولتی‪ .‬وی می افزاید‪ :‬در دولت اقای‬ ‫روحانی همه فکر می کردند سیاس ـت ها به سمت‬ ‫اقتصادبازار می رود‪،‬امادر عملمداخلهدولت کمتر‬ ‫از دولت هایینبود کهبهنهادگراییاعتقادداشتند‪.‬‬ ‫پسبااینعینکنبایدنگاه کنیم‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن تصریــح‬ ‫می کند‪ :‬مهم نیست که مشرب اقتصادی شان بازار‬ ‫است یا نهاد‪ ،‬مهم این است که رفتارشان منجر به‬ ‫کاهش تورم و ایجاد رفاه برای مردم شود‪.‬‬ ‫حریری عنوان می کند‪ :‬اهمیت ندارد چه کسی و‬ ‫با چه طرز فکری تصمیم می گیرد‪ .‬هر طرز فکری که‬ ‫روی کار می اید‪ ،‬از نظر سیاســی ناچار اســت که هر‬ ‫کاریمی کند‪،‬نتیجه اش کاهشتورمباشد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬حســین ســاح ورزی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به این که افراد مطرح‬ ‫بــرای کابینه اقتصــادی دولت ســیزدهم به اقتصاد‬ ‫دســتوری و برنامه ریزی شــده اعتقــاد تــام دارنــد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬افراد مطرح برای کابینه اقتصادی دولت‬ ‫اقای رئیسی جهت گیری های ضد بین المللی و ضد‬ ‫اقتصادجهانیدارند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪:‬معتقدماینپرسش کهدولتاقای‬ ‫رئیسی گرایشبه کدامتفکر یامکتباقتصادیدارد‬ ‫را کسی نتواند به صورت مشخص پاسخ دهد‪ .‬حتی‬ ‫شــخص رییس جمهور دولت سیزدهم هم به نظر‬ ‫نمی تواند جوابی برای این سوال داشته باشد‪.‬‬ ‫سالح ورزی تصریح می کند‪ :‬واقعیت این است‬ ‫کــه ما در بحث حکمرانی اقتصــادی این قدر درگیر‬ ‫اصال پاسخ‬ ‫بدیهیات و موضوعات اولیه هستیم که ً‬ ‫به این سوال خیلی درجه اهمیت باالیی ندارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان می کند‪ :‬اساســا در حال حاضر میان‬ ‫مدیران اقتصادی مطرح کشــور و نه حتی در میان‬ ‫کابینهاقتصادیمطرحاقایرئیسیجراحانحاذقی‬ ‫را نداریم که بیاید و بر سر این که نیم میلی متر کمتر‬ ‫یا بیشــتر بافت ناســالم اقتصاد ایران را ببرند باهم‬ ‫بحث وجدل کنند‪ .‬شــرایط اقتصاد ایران به گونه ای‬ ‫اســت که انگار یک پرســتار بیمار دیابتی تابه حال‬ ‫روزی پنــج وعــده بــه بیمــار خــود نــان خامــه ای‬ ‫می داده اند‪ .‬وی پیش بینی کرد اقتصاد ایران بسته‬ ‫تر از گذشته شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهعنوانکرد‬ ‫کاهشدغدغه های کارگرانباعثبهره وریو دستاوردهایبیشتر‬ ‫حمیدرضاعظیمیانمدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدر جلسه ایکه‬ ‫با حضور معاونین و جمعی از مدیران این شرکت برگزار گردید ضمن‬ ‫اشــاره به برگزاری مجمع عادی سالیانه شــرکت در چند روز گذشته از‬ ‫اینکه فوالد مبارکه توانست به خوبی پاسخ اعتماد سهامداران محترم‬ ‫را بدهد ابراز خورســندی کرد و قرار گرفتن شــرکت فوالد مبارکه را در‬ ‫جایگاه بزرگترین شرکت بورسی کشور را امری بسیار مبارک قلمداد کرد‬ ‫که چشم انداز بسیار روشنی را برای این شرکت معظم به ارمغان اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویاصلی ترینعاملقرار گرفتنفوالدمبارکهرادر اینجایگاهویژه‪،‬‬ ‫عزم و اراده اهنین کارکنان و نیروی انسانی شرکت به عنوان مهمترین‬ ‫سرمایهموجودبرشمردو خاطرنشانکرد‪:‬اعتبار و ثباتعملکردشرکت‬ ‫فوالد مبارکه با ثبت رکوردهای مختلف در سال گذشته با وجود بحران‬ ‫کرونا و کمبود مواد اولیه و انرژی بر همگان نمایان شد و عیار باالی‬ ‫این شــرکت به معرض نمایش دشــمنان خارجی گذاشــته شد چرا که‬ ‫اگر نیروی انســانی توانمند و ســخت کوش فوالد مبارکه که در قالب‬ ‫کارکنان شــاغل و پیمانکار به ایفای وظایف خود مشــغول و متعهد‬ ‫بوده اندنبود‪،‬هیچ کداماز موفقیتهاو رکوردهایچشمگیر بهدست‬ ‫نمی امد‪.‬‬ ‫حمیدرضاعظیمیانبااشارهبهاولویت هایی کهاز روز معارفهخود‬ ‫در فــوالد مبارکــه بیــان کرده بود گفت‪ :‬بنــده در اولیــن روز کاری ام بر‬ ‫اهمیت به نیروی انسانی تاکید کردم چرا که اعتقاد راسخ دارم هرچقدر‬ ‫بتوانیم دغدغه های نیروی کار خودمان را کاهش دهیم بهره وری در‬ ‫کار باال خواهد رفت و دستاوردهای بیشتری را به دست خواهیم اورد‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت فــوالد مبارکــه در ادامه بر اهمیت رســیدگی‬ ‫به مســائل معیشــتی و نیازهای کارکنان شــاغل و پیمانکار تاکید کرد‬ ‫و از مدیــران بخــش های مختلف خواســت تا ضمن برقــراری ارتباط‬ ‫سازماندهی شده و دوره ایبه رصد نیازها و مشکالت تالشگران عرصه‬ ‫خطیر صنعت کشور در فوالد مبارکه بپردازند و دفاتر مشخصی برای‬ ‫مراجعه ایشان در سطح شرکت و نواحی مختلف با حضور نمایندگان‬ ‫شــرکت های پیمانــکار و حــوزه اداری فــوالد مبارکــه شــکل بگیــرد تــا‬ ‫هرشخصی که به نوعی در خانواده بزرگ فوالد مبارکه مشغول به کار‬ ‫است از ارامش روانی الزم برخوردار و اقدامات الزم طبق قوانی انجام‬ ‫شود و خدای ناکرده حقی از هیچ کس از بین نرود‪.‬‬ ‫وی همچنین بر تشــکیل کمیته ای متشــکل از معاونین و مدیران‬ ‫مرتبط برای پیگیری مسائل کارکنان پیمانکار خبر داد و ابراز امیدواری‬ ‫کرد در یک رابطه نزدیک و صمیمانه نسبت به توانمندسازی هرچه‬ ‫بیشتر کارکنانشاغلو پیمانکار و بررسینیازهایایشاناقدامشود‪.‬‬ ‫عظیمیان تقویت ارتباط دو سویه با کارکنان شاغل و پیمانکار را از‬ ‫جمله اولویت های پیش رو برشمرد و ایجاد سامانه ای به عنوان یک‬ ‫راهکار ارتباطیمستقیمجهتدریافتنقطهنظراتکارکناندر سطوح‬ ‫مختلفرانحو مطلوبخواستار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ادامه گفت‪ :‬همه مدیــران در فوالد‬ ‫مبارکه باید در نظر داشــته باشــند که همه افراد شاغل و پیمانکار در‬ ‫موفقیت های به دست امده سهیم بوده اند و همه ان ها باید به نحو‬ ‫مقتضی مورد تکریم و توجه قرار بگیرند چراکه صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫مدیون تالش های قشر زحمت کش کارگری در کشور است و در عین‬ ‫حال همه باید متوجه باشــند که دشــمنان پیشــرفت و ابادانی کشور‬ ‫در کمین نشسته اند که از هر مسئله ای سو استفاده کنند و فضای کار‬ ‫و تالش را به سمت حواشی بکشانند و تصویر زیبای ساخته شده را‬ ‫مخدوشنمایند‪.‬‬ ‫ویدر پایانخانوادهبزرگ کارکنانشاغلو پیمانکار رایکخانواده‬ ‫ارزشمند و پویا قلمداد کرد که ارتباط تنگانگی بین اعضا این خانواده‬ ‫وجود دارد و همه افراد بایستی نسبت به اینده و ارامش این خانواده‬ ‫احساسمسئولیتکردهو مسئوالنهعملنمایند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باتالش کارگرانپشتیبانیو تعمیراتانجامشد؛‬ ‫تعویضریلجرثقیل هایسقفیسالنریخته گریومتالورژیثانویه‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫کارشــناس تعمیــرات مکانیــک جرثقی لهــا و‬ ‫ترانسفرکارهایفوالدسازیفوالدمبارکهاز تعویض‬ ‫‪ 23‬شــاخه ریل ‪ 12‬متری ‪ A120‬خط ‪ LFT‬در این‬ ‫شرکت توسط واحد تعمیرات و راهبری جرثقیل ها‬ ‫و ترانسفرکارهای فوالدسازی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مصطفی صادق زاده با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬از نکات حائز اهمیت در‬ ‫راستای تولید حداکثری و قرارگیری در تراز سازمانی‬ ‫پیشرو‪ ،‬نگهداری و تعمیرات تجهیزات به موقع و‬ ‫دقیق است و تیم تعمیرات و راهبری جرثقیل های‬ ‫سقفی فوالدسازی نیز از این قانون مستثنا نیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اساس ـی ترین تجهیــزات‬ ‫تولیــد فوالد در ســایت های مختلف فوالدســازی‬ ‫در سراســر دنیــا جرثقیل هایی هســتند کــه مذاب‬ ‫تولیــدی و تجهیزات مربــوط به ان را بین خطوط‬ ‫مختلــف برای تبدیل به مقاطع گوناگون فوالدی‬ ‫حمل می کنند و اماده به کاری و سالمت جرثقیل ها‬ ‫تاثیر مستقیم و حیاتی در فرایند تولید فوالد دارد‬ ‫که می تواند به راحتی همه فرایند را تحت الشعاع‬ ‫قرار دهد و عمال هرگونه توقفی ارتباط کوره قوس‬ ‫تولیــد مــذاب را با ماشــین ریخته گری مختــل و یا‬ ‫قطع می کند و نهایتا تولید فوالد کاهش می یابد‬ ‫و یا قطع می شود‪.‬‬ ‫کارشــناس تعمیــرات مکانیــک جرثقی لهــا و‬ ‫ترانسفرکارهای فوالدسازی خاطرنشان کرد‪ :‬نکته‬ ‫دیگر اینکه قطعات و تجهیزاتی مانند چرخ‪ ،‬ریل‬ ‫و اســتراکچر جرثقیل بــا توجه به ماهیت و محل‬ ‫فعالیت جرثقیل ها از حساســیت فوق العــاده ای‬ ‫برخــوردار اســت و درصــد بســیار زیــادی از‬ ‫اماده به کاری تجهیزات در سالمت ان هاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محل فعالیت جرثقیل ها درسایت‬ ‫فوالدســازی در ارتفــاع ‪ 30‬متــری اســت‪ .‬از ایــن‬ ‫جهــت انجــام تعمیــرات و ریســک بــاالی ا نهــا‬ ‫دارای حساســیت خاصی است که برای نگهداری‬ ‫و تعمیرات ان ها نیز باید از افراد متخصص و ماهر‬ ‫و کارشناسان دارای این دانش بهره گرفت‪.‬‬ ‫صــادق زاده افــزود‪ :‬بــا بررســی صورت گرفتــه‬ ‫توســط کارشناســان و بازرســان تیــم جرثقی لهــا و‬ ‫بازرســی فنــی ســازه ها و پایــش دقیــق وضعیــت‬ ‫ریل های مختلف ســایت که جرثقیل های ســقفی‬ ‫بــر روی ا نهــا تردد می کننــد‪ ،‬در نهایت به گزینه‬ ‫تعویض ریل های یک ردیف از سالن ریخته گری و‬ ‫متالورژی ثانویه به طول ‪ 270‬متر رسیدیم‪ .‬با توجه‬ ‫یشــده و‬ ‫بــه اینکه هرگونه توقفی‪ ،‬چه برنامه ریز ‬ ‫چه اضطــراری‪ ،‬به صورت مســتقیم باعث کاهش‬ ‫یشــود‪ ،‬بازه انجام این فعالیت نیز بســیار‬ ‫تولید م ‬ ‫مورد بررســی و تحلیل قرار گرفت تا حداقل زمان‬ ‫توقف اعمال گردد و همچنین در راســتای توقف‬ ‫دیگر تجهیزات مرتبط باشد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا برنامه ریــزی دقیــق و به موقــع‬ ‫جهت توقف جرثقیل هــای ‪ 13‬و ‪ 14‬حمل مذاب‬ ‫در مــدول ‪ B‬و صــدور درخواســت های موردنیــاز‬ ‫و تهیــه بارچارت ها و دســتورالعمل های مناســب‬ ‫و تهیــه لــوازم و ابــزاراالت فعالیت و هماهنگی با‬ ‫واحدهای مختلف اجرایی و نظارتی و با نظارت‬ ‫کامل از ابتدا تا انتها‪ ،‬ریل های مذکور به میزان ‪23‬‬ ‫شــاخه ‪ 12‬متــری طــی مــدت ‪ 12‬ســاعت تعویض‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫صادق زاده افزود‪ :‬با این اقدام‪ ،‬وضعیت سالن‬ ‫مذکور جهت بهره برداری بهتر و افزایش ســرعت‬ ‫تولید به جهت اعمال توقف بســیار کم در ادامه‬ ‫سال جاری و به صفر رساندن خرابی ها و عیوب و‬ ‫کاهش مصرف قطعات یدکی درگیر با این ریل ها‬ ‫به شرایط بسیار مطلوبی رسید‪.‬‬ ‫وی در ادامه از کلیه تیم ها و واحدها ازجمله‬ ‫دفتــر فنــی ‪ 07‬و تعمیــرات مرکــزی‪ ،‬بازرســی فنی‬ ‫ســازه ها و بازرســی خوردگــی که طی ایــن فرایند‪،‬‬ ‫بــا همکاری و هماهنگــی کامل با واحد تعمیرات‬ ‫و راهبــری جرثقی لهــای فوالدســازی عمــل کردند‬ ‫قدردانــی کرد‪ .‬صادق زاده در پایان ابراز امیدواری‬ ‫کــرد فعالیت های ایمن با حداقل زمــان توقف از‬ ‫قبیــل فعالیت مذکور‪ ،‬همیشــه ســرلوحه شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه برای قرارگیری در تراز سازمانی پیشرو‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫تولید حدود‬ ‫‪ ۳۲۳‬هزار خودرو‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخست ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بررســی امارهای منتشــره وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت حاکی اســت از ابتدای امســال تــا پایان تیرماه‬ ‫‪ ۳۲۲‬هــزار و ‪ ۹۱۹‬دســتگاه خــودرو در کشــور از ســوی‬ ‫خودروسازانداخلیشد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬اینمیزانتولید‬ ‫در مقایســه با مدت مشابه پارســال (تولید ‪ ۳۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۸‬دستگاه خودرو) رشد ناچیز هشت دهم درصدی‬ ‫نشانمی دهد‪.‬همچونهمیشهبیشترینامارهایتولید‬ ‫مربــوط بــه خودروهای ســواری اســت‪ .‬در چهــار ماهه‬ ‫نخســت امســال ‪ ۲۹۶‬هــزار و ‪ ۵۶۰‬دســتگاه خــودروی‬ ‫سواری (‪ 91/8‬درصد تولید خودرو) در کشور تولید شد‬ ‫که حاکی از رشد ‪ 1/2‬درصدی است‪ .‬در این مدت تولید‬ ‫مینی بــوس و میدل باس همچنین کامیونــت‪ ،‬کامیون و‬ ‫کشنده با رشد همراه شد‪ ،‬اما خودروسازان در تولید ون‪،‬‬ ‫وانت و اتوبوس عملکرد کاهشی داشتند‪ .‬تا پایان تیرماه‬ ‫دو هزار و ‪ ۵۹۰‬دســتگاه کامیون‪ ،‬کامیونت و کشنده در‬ ‫کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد‬ ‫‪ 90/3‬درصدی نشــان می دهد‪ .‬همچنین خودروســازان‬ ‫با تولید ‪ ۲۷۴‬دستگاه مینی بوس و میدل باس رشد ‪6/2‬‬ ‫درصدی در هم سنجی با پارسال ثبت کردند‪ .‬برپایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬خودروسازان داخلی در مدت یاد شده ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫و‪ ۱۹۵‬دستگاه وانت (افت‪8/3‬درصدی)‪ ۲۲۷،‬دستگاه‬ ‫اتوبوس (کاهش‪ 13/7‬درصدی) و فقط‪ ۲۶‬دستگاه ون‬ ‫(افت‪67/5‬درصدی) تولید کردند‪ .‬بررسی امارها حاکی‬ ‫است‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۶۲۱‬دستگاه از مجموعه تولیدات چهار‬ ‫ماهه خودروسازان مربوط به عملکرد تیرماه انها است‬ ‫کــه در هم ســنجی با تیر ماه پارســال افــت ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫نشان می دهد‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬ایران خودرو و سایپا‬ ‫به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور بیشترین سهم را با‬ ‫‪ 93/7‬درصــدی در تولیــدات چهار ماهه خودروســازان‬ ‫داشــتند‪ .‬در این میان ایران خودرو با تولیــد ‪ ۱۵۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۳‬دســتگاه خودرو (افت ‪1/8‬درصدی در هم سنجی‬ ‫با پارســال) لقب بزرگترین خودروســاز کشــور را به خود‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬همچنیــن ســایپا بــا تولیــد ‪ ۱۴۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۱۳‬دستگاه خودرو و ثبت رشد ‪ 1/4‬درصدی‪ ،‬دومین‬ ‫خودروساز بزرگ کشور نام گرفت‪.‬‬ ‫صادرات حدود ‪۴۸۰‬‬ ‫میلیون دالرکاال از گمرکات‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫ناظر گمرکاتسیستانو بلوچستانو مدیرکل گمرک‬ ‫زاهدان گفت‪ :‬ارزش کاالهای صادراتی از طریق گمرکات‬ ‫این اســتان از ابتدای ســال تاکنون ‪ ۴۷۸‬میلیون و ‪۹۹۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۶۱‬دالر به وزن یک میلیون و ‪ ۵۰۶‬هزار و ‪۳۱۷‬‬ ‫تنبودهاست‪.‬محمدعلیخاشیدر گفتگو باایرنااظهار‬ ‫داشت‪ :‬این میزان صادرات قطعی از گمرکات زاهدان‪،‬‬ ‫میرجاوه‪ ،‬میلک‪ ،‬چابهار و منطقه ازاد‪ ،‬بازارچه پیشین‪،‬‬ ‫گمشادهیرمند‪،‬کوهکو جالقسراوانو بازارچهریمدان‬ ‫بوده است‪.‬وی گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون یک‬ ‫هزارو ‪ ۸۰۱‬فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش‪ ۴۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵‬هــزار و ‪ ۹۹۷‬دالر بــه وزن افــزو ن بــر ‪ ۳۲۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۴۱‬تن صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫از نظــر تعــداد اظهارنامــه ‪ ۸۲‬درصد‪ ،‬از نظــر ارزش ‪۷۹‬‬ ‫درصد و از نظر وزن ‪ ۱۸‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود‪ :‬عمده اقالم‬ ‫صــادرات قطعــی گمــرکات سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫این مدت ســیمان و کلینکر‪ ،‬خرما‪ ،‬گاز‪ ،‬تخم گشــنیز و‬ ‫سایر محصوالت کشــاورزی بوده و عمده این اقالم به‬ ‫کشورهای پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عمان و امارات متحده‬ ‫عربی صادر شد ه است‪ .‬وی با اشاره به صادرات کاالهای‬ ‫اظهارشده در سایر گمرکات کشور‪ ،‬خروجی از گمرکات‬ ‫این استان در بازارچه های مرزی گفت‪ :‬تعداد اظهارنامه‬ ‫ارائه شــده ‪ ۱۳‬هزارو ‪ ۹۱۴‬فقره به ارزش ‪ ۴۳۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۴۱‬هــزار و ‪ ۳۶۴‬دالر بــه وزن بیــش از یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۱۸۶‬هزار و ‪ ۷۶‬تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبــل از نظــر تعداد پروانه ‪ ۸۶‬درصد‪ ،‬از نظــر ارزش ‪۱۱۶‬‬ ‫درصد و از نظر وزن‪ ۱۱۲‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خاشی بیان کرد‪ :‬عمده اقالم صادراتی شامل مشتقات‬ ‫نفتی‪ ،‬گاز‪ ،‬قیر‪ ،‬سیمان‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬اهن و فوالد‪،‬‬ ‫مواد غذایی مجاز و تره بار بوده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫واردات قطعی سیســتان و بلوچســتان افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫ســالجاری تاکنون تعداد یکهزارو ‪ ۳۹۷‬فقره اظهارنامه‬ ‫وارداتــی به ارزش ‪ ۳۲۸‬میلیــون و ‪ ۶۹۸‬هزار و ‪ ۴۰۹‬دالر‬ ‫به وزن ‪ ۵۴۰‬هزار و ‪ ۲۱۷‬تن صادر شــده که نســبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه ‪ ۲۶‬درصد و‬ ‫از نظر ارزش شش درصد افزایش و از نظر وزن‪ ۱۷‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬مدیرکل گمرک زاهدان گفت‪ :‬عمده‬ ‫اقالم وارداتی سیستان و بلوچستان شامل برنج‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫ذرت و جــو دامــی‪ ،‬دانــه جــو دامی‪ ،‬انبه‪ ،‬کنجــد‪ ،‬لوازم‬ ‫یدکی‪ ،‬نارنگی‪ ،‬دام زنده و تره بار بوده که این اقالم از‬ ‫کشورهایروسیه‪،‬المان‪،‬دانمارک‪،‬پاکستان‪،‬هند‪،‬امارات‬ ‫متحده عربی و چین وارد شــده اســت‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫خدمات مســافری از طریق گمرک خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۷‬نفر مسافر ورودی‬ ‫و ‪ ۱۵‬هزارو ‪ ۸۰۵‬نفر مسافر خروجی از خدمات گمرکی‬ ‫وتشریفاتمسافریبهره مندشدند‪.‬‬ ‫خاشــی اظهار داشــت‪ :‬مســافران ورودی نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل‪ ۵۳۶‬درصد و خروجی‪ ۹۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته که این افراد از سالن های مسافری گمرک‬ ‫در مرزهــای میلک‪ ،‬میرجــاوه و ریمدان تــردد کرده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۱۱۶‬دستگاه‬ ‫کامیــون کاال بــه وزن ‪ ۳۲۳‬هــزار و ‪ ۳۹۳‬تن شــامل گاز‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬تخم زیره‪ ،‬ادویه‪ ،‬پنل خورشیدی و کانتینر خالی‬ ‫از طریق گمرکاتمیلک‪،‬میرجاوهو چابهار به کشورهای‬ ‫پاکستان‪ ،‬افغانستان و امارات متحده ترانزیت شده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون و‬ ‫وزن ‪ ۲۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خسارت سیل اخیر‬ ‫به تاسیسات برق‬ ‫الموت شرقی‬ ‫قزویــن‪ -‬رویدادامــروز‪ :‬درپــی بارندگــی هــای شــدید و‬ ‫وقوع ســیل درالموت شــرقی بیش از ده میلیارد ریال به‬ ‫تاسیسات برقی ‪ ۲۸‬روستا خسارت واردشد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بااعالم این خبر‬ ‫در خصوص اســیب های وارد شــده به تاسیسات برقی‬ ‫در منطقه الموت شــرقی پس از ســیالب های ناشــی از‬ ‫بــارش هــای اخیــر اظهــار داشــت‪ :‬در چند روز گذشــته‬ ‫بارش های ســیل اســا به برخی مناطق اســتان خســارت‬ ‫زد و شــاهد تخریب واحدهای مســکونی‪ ،‬خودروها و‬ ‫زمینهای کشاورزی و راهها و ابنیه بویژه تاسیسات برقی‬ ‫بودیم‪ .‬ســعیدبهادیوند چگینی اضافه کرد‪ :‬در منطقه‬ ‫الموت شــرقی هم ســیل شدید موجب تخریب برخی‬ ‫از تاسیسات شبکه توزیع نیروی برق شد و اسیب های‬ ‫جدی به زیرساخت های شبکه وارد شد‪ .‬وی یاداورشد‪:‬‬ ‫در این سیالب یک دستگاه پست هوایی‪ ،‬یک ترانس‬ ‫‪ 200‬کیلو ولت امپر‪ 15 ،‬تیر ســیمانی انتقال برق پســت‬ ‫هوایی و ‪ 11‬تیر چوبی شبکه فشار متوسط از بین رفت‬ ‫کــه بیــش از ‪ 10‬میلیارد ریال خســارت در این بخش وارد‬ ‫شده است‪ .‬مدیر عامل برق استان تصریح کرد‪ :‬بدنبال‬ ‫وقوع ســیل همچنیــن برق ‪ ۲۹‬روســتا خاموش شــد که‬ ‫بااعزام اکیپ های امدادی وتالش شبانه روزی کارکنان‬ ‫این شرکت برق این روستاها مرمت شد‪.‬‬ ‫توزیع بسته های تبلیغاتی‬ ‫مدیریت مصرف گاز‬ ‫توسط شرکت گاز‬ ‫استان گلستان‬ ‫در راســتای مسئولیت اجتماعی و با هدف فرهنگ‬ ‫سازیاستفادهایمنوبهینهاز گاز طبیعی‪،‬شرکتگازاستان‬ ‫گلستان بســته تبلیغاتی را بین تعدادی اهالی روستای‬ ‫نوده شــریف و محمد اباد توزیع کرد‪ .‬شرکت گازاستان‬ ‫گلستان‪،‬اینبستهها کهحاویپیامهاو مضامینمرتبط‬ ‫بــا مدیریــت مصرف گاز طبیعی بــوده‪ ،‬جهت فرهنگ‬ ‫سازیو اگاهی بخشی مشترکیناز اهمیتو جایگاه گاز‬ ‫طبیعی‪،‬بهمراهمباحث ایمنیدر مصرفوسایل گازسوز‬ ‫و خطــرات احتمالــی ناشــی از بــی توجهی بــه رعایت‬ ‫نــکات ایمنــی و همچنیــن اقدامات و روشــهای بهینه‬ ‫صرفه جویی در مصرف گاز توزیع گردیده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است این شرکت جهت باال بردن سطح دانش مردم و‬ ‫اشنایی با مباحث ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز‪،‬‬ ‫همه ساله در طول سال‪ ،‬بسته هایی را حاوی کتابچه ها‪،‬‬ ‫بروشورهاووسایلتبلیغاتیبصورترایگاندر مراسمات‬ ‫و برنامه هایمختلفدر سطحاستانتوزیعمی کند‪.‬‬ ‫توانیر دوباره دست به‬ ‫دامن مشترکان شد‬ ‫شرکت توانیر به دنبال پیش بینی های صورت گرفته‬ ‫و تغییــرات دمایــی‪ ،‬اطالعیــه ای صادر کرد و خواســتار‬ ‫همکاریبیشتر مشترکانخانگیو تجاریشد‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬طبق اعالم توانیر‪ ،‬بررسی نقشه های هواشناسی‬ ‫نشــانگر افزایــش دمای هــوا در هفته جاری اســت‪ ،‬به‬ ‫طوری که در هفته جاری میانگین دمای کشور ‪ ۲‬درجه‬ ‫نســبت به هفته پیش افزایش خواهد یافت و از انجا‬ ‫کــه هــر یک درجه افزایش دمــای هوا‪ ،‬باعث باالرفتن‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰۰‬مگاواتــی مصرف برق می شــود‪ ،‬درهفته‬ ‫جاری انتظار افزایش‪ ۴۰۰۰‬مگاواتی مصرف برق به دلیل‬ ‫تغییراتدمایی‪،‬دوراز انتظار نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫عبورازخام فروشی‬ ‫مهمتریناولویتوزارتنفتدولتسیزدهم‬ ‫خام فروشی در صنعت نفت و گاز طی سالهای‬ ‫گذشــته موجــب عقب ماندگــی برخــی از صنایع و‬ ‫وابسته کردن کشور به تحریم ها شده است و وزارت‬ ‫نفــت دولت ســیزدهم باید عبــور از خام فروشــی را‬ ‫اولویتاصلیخودقرار دهد‪.‬بهگزارشمهر‪،‬بهزودی‬ ‫تیم اجرایی دولت سیزدهم کار خود را اغاز می کند‬ ‫و دوران وزارت طوالنــی بیــژن زنگنه بر وزارت نفت‬ ‫خاتمــه می یابــد‪ .‬ری لگــذاری وزارت نفت جمهوری‬ ‫اسالمیایراندر هشتسالدولتروحانیو هشت‬ ‫سال دولت اصالحات توسط زنگنه و تیم همراه او‬ ‫انجام شد‪ .‬کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران‬ ‫وزارت نفتــی وی را تکیــه بر خام فروشــی نفت و گاز‬ ‫می دانند‪.‬مخالفتچندبارهزنگنهباپاالیشگاه سازی‬ ‫را می توان ثمره همین رویکرد دانست‪ .‬این در حالی‬ ‫است کهبهاذعان کارشناسان‪،‬باتکمیلزنجیرهارزش‬ ‫نفت و گاز می توان تا ده ها برابــر ارزش افزوده برای‬ ‫کشــور ایجاد کرد و از طرفی اشــتغال زایی بیشــتری‬ ‫را در صنایع پایین دســتی شــاهد بود‪ .‬بررســی میزان‬ ‫اشتغال زایی در پروژه های پاالیشی و پتروشیمیایی‬ ‫اجرا شده در کشورهای دیگر و همچنین پروژه هایی‬ ‫مثــل احداث پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس نشــان‬ ‫می دهد طی دوره ســاخت این پروژه ها‪ ،‬به ازای هر‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار بشــکه ظرفیــت پاالیشــی در روز ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر اشتغال زاییمستقیمو‪ ۲۴‬هزار نفر اشتغال زایی‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن رقــم بــرای دوره‬ ‫غیرمســتقیم ایجــاد م ‬ ‫بهره بــرداری‪ ،‬به ازای هر ‪ ۲۵۰‬هزار بشــکه‪ ،‬حدود ‪۶‬‬ ‫هزار نفر اشتغال زاییمستقیموغیرمستقیماست‪.‬در‬ ‫کنار اشتغالزایی‪،‬مهمتریننتیجهعبور از خام فروشی‬ ‫یســازی تحریم ها اســت‪ .‬به‬ ‫قطع وابســتگی و خنث ‬ ‫طور کلی صادرات فراورده های نفتی به دلیل تعدد‬ ‫تتــر از صــادرات نفــت خــام‬ ‫بازارهــای مقصــد راح ‬ ‫است کما اینکه در سال گذشته که تحریم های نفتی‬ ‫مشکالت زیادی را برای صادرات نفت خام به وجود‬ ‫اوردهبود‪،‬صادراتبنزینتولیدشدهتوسطپاالیشگاه‬ ‫میعاناتگازیستارهخلیجفارس‪ ۳‬میلیارددالر درامد‬ ‫ارزی عاید کشور کرد‪ .‬به طور کلی خام فروشی در سه‬ ‫حوزهنفت خام‪،‬میعاناتگازیوال‪.‬پی‪.‬جیبیشترین‬ ‫تســوزی را بــرای کشــور ایجــاد می کنــد کــه در‬ ‫فرص ‬ ‫ادامه‪ ،‬به طور اجمالی به بررسی وضعیت هرکدام و‬ ‫قطعا‬ ‫راهکارهایعبور از اینخام فروشیمی پردازیم‪ً .‬‬ ‫مهمترینماده ایکهپساز شنیدنکلمهخام فروشی‬ ‫به ذهن متبادر می شود نفت خام است‪ .‬در بحث‬ ‫نفتخامبهترینراهبرایعبور از خام فروشیاحداث‬ ‫پتروپاالیشگاه هاییاستکهنحوهتامینمالیانهابه‬ ‫بهتریننحودر قانون«حمایتاز صنایعپایین دست‬ ‫نفتخامو میعانات گازیبااستفادهاز سرمایه های‬ ‫مردمی» امده است‪ .‬این قانون که نسخه اولیه ان در‬ ‫تیرماه سال‪ ۹۸‬توسط جمعی از کارشناسان تدوین‬ ‫و در مجلس دهم تصویب شد‪ ،‬ایده تنفس خوراک‬ ‫از سهمصندوقتوسعهملیرابرایپتروپاالیشگاه ها‬ ‫مطرح کرد‪ .‬تنفس خوراک به معنای تسهیالت غیر‬ ‫نقدی است که از سهم صندوق توسعه ملی و پس‬ ‫از به بهره برداری رسیدن پتروپاالیشگاه به انها اعطا‬ ‫می شودتاجایی کههزینهانباسرمایه گذاشتهشده‬ ‫برایپتروپاالیشگاهبرابر شود‪.‬پساز اناینتسهیالت‬ ‫به صورت اقساط چهار الی هشت ساله بازپرداخت‬ ‫یشــود‪ .‬بنابرایــن بــا اســتفاده از مفاد ایــن قانون‪،‬‬ ‫م ‬ ‫بازدهی و سوددهی پروژه ها به دلیل کوتاه تر شدن‬ ‫زمانبازگشتسرمایهافزایشمی یابد‪.‬پسازتصویب‬ ‫قانون در سال‪ ۹۸‬از میان طرح های متعدد پیشنهاد‬ ‫شــده بــه وزارت نفت‪ ،‬پنج پیشــنهاد بــرای احداث‬ ‫پتروپاالیشگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی‬ ‫در حال حاضر به دلیل تعلل های صندوق توسعه‬ ‫در اعطــای مجوزهــا و عدم حمایــت وزارت نفت‬ ‫روند احداث این پتروپاالیشگاه ها به کندی پیش‬ ‫م ـی رود‪ .‬البته مجلس شــورای اســامی بــا اصالح‬ ‫قانون «حمایت از صنایع پایین دست نفت خام و‬ ‫میعانات گازی با استفاده از سرمایه های مردمی»‬ ‫ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق توسعه ملی بود‬ ‫را برطــرف کرده اســت و انتظار م ـی رود با تدوین‬ ‫و تصویب هرچه ســریع تر ائین نامه اجرایی این‬ ‫قانون در دولت سیزدهم‪ ،‬فرایند عملیاتی احداث‬ ‫پتروپاالیشــگاهها کلید بخورد‪ .‬در حوزه میعانات‬ ‫گازی هم‪ ،‬احداث پاالیشــگاه با خوراک میعانات‬ ‫گازی اهمیــت بســیار باالیــی دارد‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫فعاالن بازارهای نفتی می گویند در بازار میعانات‬ ‫گازی‪ ،‬بــه دلیــل تولیــد اجتناب ناپذیــر و شــرایط‬ ‫ســخت نگهــداری‪ ،‬خریــدار نســبت به فروشــنده‬ ‫دست برتر را دارد و تحریم ها تاثیر بسیار باالیی‬ ‫بر سودده نبودن فروش میعانات گازی می توانند‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬به همین خاطر در حال حاضر به‬ ‫دلیــل عــدم وجــود پاالیشــگاه میعانــات گازی به‬ ‫میزان نیاز‪ ،‬و وجود تحریم ها‪ ،‬این ماده با ارزش در‬ ‫حال ضرردهی می باشد‪ .‬مهمترین طرح میعانات‬ ‫گازی کشــور‪ ،‬طرح ‪ ۸‬فازی پاالیشــگاه سیراف بود‬ ‫که به هشت گانه سیراف معروف شد‪ .‬اهمیت این‬ ‫طرح ها تا جایی بود که رهبر انقالب در سخنرانی‬ ‫هفدهم اردیبهشت ‪ ۹۹‬از انها به صورت جداگانه‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اولویت های جهــش تولید نام‬ ‫بردند‪ .‬عملیات اجرایی این پاالیشــگاه ها از ســال‬ ‫‪ ۹۴‬شروع شد و تکمیل انها از برنامه های ارائه شده‬ ‫بیــژن زنگنــه در مجلس بــود‪ .‬با این حــال در پایان‬ ‫دولت دوازدهم وضعیت تکمیل این پاالیشگاه ها‬ ‫بــه طور کامل مشــخص نیســت‪ .‬هم اکنــون روزانه‬ ‫در کشور حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی‬ ‫تولید می شود که بیشتر ان از میادین پارس جنوبی‬ ‫احصاء می شود و بدیهی است هر سال با افزایش‬ ‫تولید و مصرف داخلی گاز این عدد افزایش خواهد‬ ‫نهایتا‪ ۴۲۰‬هزار بشکه‬ ‫یافت‪ .‬این در حالی است که ً‬ ‫میعاناتدر ستارهخلیجفارسبه کار گرفتهمی شود‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار بشــکه در باقی پاالیشــگاه های کشور‪.‬‬ ‫ایــن یعنی مقدار قابــل توجهی از میعانــات گازی‬ ‫در پاالیشگاه های کشور مصرف نمی شود که البته‬ ‫امار رسمی از این عدم النفع قابل توجه در دسترس‬ ‫نیســت‪ .‬حوزه ســومی که حل معضل خام فروشی‬ ‫در ان اولویت دارد‪ ،‬گاز مایع یا همان ‪ LPG‬است‪.‬‬ ‫استثنائا این ماده به صورت خام احصاء نمی شود و‬ ‫ً‬ ‫فراورده است ولی با توجه به ارزش افزوده باالتری‬ ‫کــه می توانــد تولید کنــد و حجم زیاد تلفــات ان در‬ ‫کشور‪،‬بایدبرنامه ایبرایانطراحیشود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی اورد‬ ‫رودخانه سفید رود‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب‬ ‫ســنگر برای اراضی شالیزارهای‬ ‫منطقــه ای گیــان در جلســه‬ ‫مناطــق مرکــزی اســتان از نهم‬ ‫شورایحفاظتمنابعاباستان‬ ‫اردیبهشــت مــاه بــه مــدت ‪20‬‬ ‫گفت ‪ :‬اورد رودخانه سفید رود‬ ‫روز به صورت پیوسته و پس از‬ ‫نسبتبه دو سال گذشته و بلند‬ ‫اتمام مدت تعیین شده‪ ،‬ابیاری‬ ‫وحید خرمی‬ ‫مدت به ترتیــب ‪ 60‬و‪ 70‬درصد‬ ‫نوبتی کانال های راست و چپ‬ ‫کاهش را نشان می دهد‪ .‬وحید‬ ‫سد سنگر بصورت ‪ 8‬روز وصل‬ ‫خرمــی بــا اعــام مطلب فــوق‪ ،‬گفت‪ :‬بــا توجه و ‪ 4‬روز قطــع اجرایــی گردید‪ .‬خرمــی در ادامه‬ ‫بــه اطالعات پوشــش برفی‪ ،‬وضعیت ســدهای بیــان داشــت ‪ :‬در نیمــه دوم تیرماه با توجه به‬ ‫باالدســتی و پیش بینی خشکســالی در حوضه بــارش های صورت گرفتــه‪ ،‬برنامه نوبت بندی‬ ‫ســفیدرود و حوضــه هــای داخلــی کــه منجر به اب کشــاورزی قطــع گردیــد تــا حداکثــر ذخیره‬ ‫کاهش شدید اورد رودخانه ها از شروع ابیاری می ســازی برای تامیــن اب مورد نیاز در مــرداد ماه‬ ‫گردید‪ ،‬برنامه ریزی های الزم جهت مصارف اب انجام گیرد‪ .‬وی به اقدامات شرکت اب منطقه‬ ‫استان قبل از شروع فصل زراعی انجام پذیرفت‪ .‬ای گیــان بــرای گذر از خشکســالی پرداخت و‬ ‫خرمــی افــزود‪ :‬شــرکت اب منطقــه ای گیالن بر گفــت ‪ :‬الیروبــی انهــار درجه ی‪ 1‬و‪ 2‬در ســطح‬ ‫اساس شرایط پیش امده نسبت به تهیه برنامه اســتان به طول بیش از‪ 600‬کیلومتر ‪ ،‬ســاخت و‬ ‫دقیــق منابع و مصارف برای فصل کشــاورزی با ابگذاری ‪ 370‬سردهنه های اصلی با محوریت‬ ‫رعایت تمام الزامات فنی و تقویم زراعی بصورت مناطق سنتی ‪ ،‬تعمیر و راه اندازی ‪ 454‬ایستگاه‬ ‫ســختگیرانه و در قالب کمیته منابــع و مصارف پمپاژ با ‪ 910‬دستگاه پمپ‪ ،‬تعمیر و راه اندازی‬ ‫اب اقدام نمود‪ .‬مدیر عامل شــرکت اب منطقه حــدود ‪ 260‬حلقه چاه عمیق‪ ،‬ســاخت دریچه‬ ‫ای گیالن با اشاره به کاهش بیش از ‪ 50‬درصدی های فلزی و سازه های تنظیم سطح اب جهت‬ ‫بارش ها در سطح کشور اعالم داشت ‪ :‬بر اساس توزیع مناسب و جلوگیری از اتالف اب در سطح‬ ‫گزارشــات هواشناســی‪ ،‬بــارش در اســتان گیــان شــبکه و برق رســانی برای ‪ 17‬ایســتگاه پمپاژ و‬ ‫نســبت به سال گذشــته ‪ 33‬درصد و نسبت به چاه عمیق در ســطح اســتان از جملــه اقدامات‬ ‫میانگین بلند مدت ‪ 25‬درصد کاهش را نشــان این شرکت در جهت گذر از خشکسالی در سال‬ ‫مــی دهد‪ .‬وی با اشــاره به اجرای برنامه دقیق زراعی جاری بوده است‪ .‬خرمی با اشاره به بهینه‬ ‫نوبــت بنــدی اب کشــاورزی در اســتان گیــان ‪ ،‬سازی برنامه توزیع اب در بخش فومنات نیز با‬ ‫تشریح کرد ‪ :‬شروع ابگذاری کانال های ابیاری‪ ،‬استفاده از تجارب علمی ‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬علیرغم‬ ‫در کانــال اب بــر فومنــات از ‪ 25‬فروردیــن مــاه تمــام کاهــش هــای ابی در ســال جــاری‪ ،‬برنامه‬ ‫‪ ،‬کانال راســت ســنگر بــرای اراضی شــالیزارهای نوبتبندیجدیدباعثکمترینتنشدر منطقه‬ ‫شــرق اســتان از پنجم اردیبهشت و کانال چپ فومناتگردید‪.‬‬ ‫شادباش‬ ‫صدای رسای مردم‬ ‫در خط مقدم فرهنگ و رسانه‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش‪ 1/1‬درصدی مصرف انرژی در پاالیشگاه تهران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تهــران از‬ ‫کاهش ‪ ۱.۱‬درصدی مصرف انرژی در این شــرکت و‬ ‫صرفه جویی ‪ ۳۷۱۴‬میلیارد ریالی ان در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬شــرکت پاالیش نفــت تهران‬ ‫توانست در سال گذشته از انتشار حدود ‪ ۲۵۰۰‬تن‬ ‫االینــده ‪ SO۲‬و حــدود ‪ ۵۰‬هــزار تن االینــده ‪CO۲‬‬ ‫در ســال بــه اتمســفر جلوگیری کنــد‪ .‬صرفه جویی‬ ‫غیرمستقیمناشیاز کاهشانتشار االیندههای‪Co۲‬‬ ‫و ‪ So۲‬به اتمسفر که منجر به کاهش هزینه های‬ ‫اجتماعی شــده اســت برابر با ‪ ۱۰۲۰‬میلیارد ریال در‬ ‫سال براورد شده است‪.‬‬ ‫حامــد ارمــان فر ‪ -‬مدیرعامل شــرکت پاالیش‬ ‫نفت تهــران‪ -‬پیرامــون اقدامات صــورت گرفته در‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬کهمنجر بهاینکاهشچشمگیر مصرف‬ ‫انرژی شده است گفت‪ :‬جایگزینی برق واحدهای‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1224‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003553‬مورخ ‪ 1400/05/12‬هیات اول موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محسن زرگرانی‬ ‫فرزند مجید به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 104/44‬متر مربع از پالک شماره ‪ 74/2‬فرعی از‬ ‫‪ 13‬اصلی واقع در اراضی گذرشوری بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای روح‬ ‫اهلل شرفی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که‬ ‫در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را‬ ‫ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01:‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک نیشابور م‪.‬الف‪865 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1225‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003195‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات اول موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای جالل گنابادی قلعه‬ ‫نوی فرزند غالمحیدر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 76/50‬متر مربع از پالک شماره‬ ‫‪ 34‬فرعی از ‪ 48‬اصلی واقع در اراضی باغنو بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای ابوالقاسم بهشتی فرزند رجبعلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫گواهینامـه موقـت پایـان تحصیـالت اینجانـب مرضیـه سـادات ابراهیمـی فرزنـد‬ ‫سیدماشـااله بـه کدملـی ‪ 0072902132‬صـادره از تهران در مقطع کارشناسـی ارشـد‬ ‫ناپیوسـته رشـته روانشناسـی عمومی صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد تهـران جنوب با‬ ‫شـماره ‪ 1397/04/12 – 9/0809/21269‬مفقود گردیده اسـت و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫از یابنـده تقاضـا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد تهران جنوب‬ ‫ارسـال نماید‪.‬‬ ‫کنتــرل یــک شــمالی از ‪ STG‬بــه ‪ ،GTG‬تشــکیل‬ ‫جلســات کارگــروه عالــی مدیریت انــرژی به منظور‬ ‫پایــش مــداوم عملکــرد انــرژی شــرکت‪ ،‬پیگیــری و‬ ‫بررسی پروژه های بهینه سازی انرژی‪ ،‬بررسی هزینه‬ ‫های انرژی و ســود ناخالص شــرکت‪ ،‬پایش مداوم‬ ‫سوخت مایع مصرفی در راستای استفاده حداکثری‬ ‫از ســوخت گازی و حــذف ســوخت مایــع‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫داشبوردعملیاتروزانهبهمنظور پایشهایمداوم‬ ‫و روزانــه شــاخص هــای کلیدی عملکــرد انــرژی در‬ ‫سطح کالن و در سطح واحدهای عملیاتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫مشــوق های انگیزشــی بــرای بهینه ســازی مصرف‬ ‫انــرژی در واحدهــای عملیاتــی ب هصــورت ماهیانه‬ ‫و پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت انرژی بر اســاس‬ ‫ویرایــش جدیــد ‪ ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ ISO‬توســط کارکنان‬ ‫را می توان برخی از اقدامات صورت گرفته شرکت‬ ‫پاالیــش نفت تهــران در خصــوص کاهش مصرف‬ ‫انرژیبرشمرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بهبــود ‪ ۱.۱‬درصــدی در عملکرد‬ ‫انرژی مصرفی شرکت و همچنین کاهش تدریجی‬ ‫و حذف ســوخت مایع از ســبد سوخت مصرفی و‬ ‫جایگزینی ان با سوخت گاز طبیعی عالوه بر صرفه‬ ‫جویی مستقیم ‪ ۳۷۱۴‬میلیارد ریالی باعث کاهش‬ ‫قابل توجه انتشار االینده های زیست محیطی به‬ ‫اتمسفرشد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫استفاده بهینه از انرژی در فرایند توسعه اقتصادی‬ ‫همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار‬ ‫مدنظر شرکتپاالیشنفتتهرانقرار داشتهاست‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫هاشــم امینــی| مدیرعامــل شــرکت ابفــا‬ ‫اســتان اصفهــان‬ ‫در پیامــی‪ ،‬روز‬ ‫خبرنــگار را تبریــک‬ ‫گفــت‪ .‬در ایــن‬ ‫پیــام امــده اســت‪:‬‬ ‫«پارادایــم جدیــد‬ ‫اطالعاتــی همه عرصه های زندگی را تحت‬ ‫تاثیر قرارداده است‪.‬‬ ‫زیســت جهــان مــا در معــرض مــداوم‬ ‫هژمونــی ارتباطــی اســت و در عصــر‬ ‫اطالعــات نیازمنــد کنشــگران فرهنگــی و‬ ‫فعــاالن رســانه ای هســتیم کــه رابطــه موثر‬ ‫و کارامــدی بیــن شــبکه ارتبــاط جهانــی و‬ ‫جامعــه مدنی برقرار نمایند‪ .‬حفظ هویت‬ ‫و اصالــت ایرانــی و نگهداشــت فرهنــگ‬ ‫اصیــل ملــی در اوج ســیطره عنان گســیخته‬ ‫جهانی شــدن و گســترش روزافــزون‬ ‫تکنولوژی هــای ارتباطــی اهمیــت گروه های‬ ‫اندیشــه ورز و ا گاه بــه مســائل رســانه ای‬ ‫بــرای رهایــی از هجمــه فرهنگ هــای‬ ‫بیگانــه را حیاتــی نموده اســت‪ .‬خبرنگاران‬ ‫به عنــوان صــدای رســای مــردم در خــط‬ ‫مقــدم فرهنــگ و رســانه‪ ،‬مســئول تنظیــم‬ ‫ضرب اهنــگ جامعــه و برقــراری توازن بین‬ ‫مطالبــات ملــت و فعالیت هــای اجرایــی‬ ‫دولت هستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬مردادمــاه روز خبرنــگار متعلــق به‬ ‫انســان های فرهیختــه و صاحبــان راســتین‬ ‫قلــم اســت کــه راویــان صدیــق اخبــار و‬ ‫رویدادهــا تلقــی می گردنــد‪ .‬ایــن روز را به‬ ‫تمامــی خبرنــگاران و رســانه های ارتباطــی‬ ‫اســتان تبریــک و تهنیــت عرض نموده و در‬ ‫مســیر تعالــی رفتار مصــرف و عبور از تنش‬ ‫ابــی و بحــران خشکســالی بــا بهره گیــری از‬ ‫مدیریــت مصــرف و ســازگاری بــا کم ابی از‬ ‫همــه خبرنگاران متعهد و دلســوز همچون‬ ‫گذشــته طلب یاری و کمــک می نماییم‪».‬‬ ‫محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که‬ ‫در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را‬ ‫ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک نیشابور م‪.‬الف‪863 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1011‬شماره‪ ، 140060302006002168 :‬تاریخ‪ 1400/04/06 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002465‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم مهین افضلی سده مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک‬ ‫شماره فرعی ‪ 249‬از ‪ 120‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 577‬و دفتر ‪ 104‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم مهین افضلی سده به شناسنامه شماره ‪ 13926‬کدملی ‪ 1140138014‬صادره فرزند محمد در‬ ‫قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 159/12‬مترمربع پالک شماره ‪ 249‬فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال‬ ‫در دو قسمت که قسمت دوم به صورت پخ است به طول های ‪ 8/72‬متر و ‪ 0/35‬متر دیواریست به گذر ‪،‬‬ ‫شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است اول و دوم به طول های ‪ 9/98‬متر و ‪ 0/48‬متر دیواریست‬ ‫به گذر سوم به طول ‪ 7/79‬متر درب و دیواریست به گذر‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9/13‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪،‬‬ ‫غربًا به طول ‪ 17/13‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار‪ :‬نوبت دوم‪ 1400/05/17 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1166623‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1013‬شماره‪ ، 140060302006002630 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000662‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم اسماعیل پور حسن ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه پالک شماره فرعی ‪ 162‬و ‪ 163‬از ‪ 118‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع الواسطه قولنامه ای‬ ‫از خانم ملوک پورحسن فرزند حیدر و به موجب سند ‪ 123509‬مورخ ‪ 82/9/21‬دفتر ‪ 63‬پالک ‪ 118/163‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اسماعیل پور حسن ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪964‬‬ ‫کدملی ‪ 1140820621‬صادره فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 484/55‬مترمربع‬ ‫پالک شماره فرعی ‪ 162‬و ‪ 163‬از اصلی ‪ 118‬واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال حدود تجمیعی دو قسمت است‬ ‫به طول های ‪ 2/7‬متر و ‪ 12/75‬متر کال درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 35/30‬متر دیواریست‬ ‫به باقیمانده ‪ ، 118/163‬جنوبًا به طول ‪ 11/70‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 118/1121‬غربًا به طول ‪35/80‬‬ ‫متر درب و دیواریست به گذر‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار‪ :‬نوبت دوم‪ -1400/05/17 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1166525‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1219‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‬ ‫به شرح رای شماره ‪ 140060323136000237‬مورخ ‪ 1400/04/23‬تصرفات مالکانه زینب‬ ‫رئیسی نژاد فرزند موسی تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 243/36‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ -14‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و‬ ‫ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیران یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید‬ ‫نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت‬ ‫رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم‬ ‫و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی‬ ‫اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر‬ ‫اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول‬ ‫اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به‬ ‫دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور‬ ‫و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندر عباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام‬ ‫خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬ابوالحسن‬ ‫دستوری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪/1400/293‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1223‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003536‬مورخ‬ ‫‪ 1400/05/12‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض اقای علی اکبر خاکباز فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 145/53‬متر مربع از پالک شماره ‪ 77‬فرعی از ‪ 106‬اصلی واقع در اراضی چشمه‬ ‫مراد بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن رداد فرزند‬ ‫کربالیی محمد محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که‬ ‫در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را‬ ‫ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01:‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪864 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیت و سـند کمپانی خودرو سـواری پژو پارس به رنگ نقره ای‬ ‫کارت بنزیـن‪ ،‬برگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیت و سـند کمپانـی خودرو پـژو ‪PARSTU5‬‬ ‫فاکتـور فروش و سـند کمپانی خودرو سـواری‪ -‬هاچ بک سیسـتم لیفـان تیپ ‪X60‬‬ ‫متالیـک به شـماره انتظامی ایران ‪ 292 -23‬ی ‪ 64‬به شـماره موتـور ‪12487120459‬‬ ‫بـه رنگ سـفید روغنی به شـماره انتظامی ایـران ‪ 935 -85‬س ‪ 92‬به شـماره موتور‬ ‫به شـماره انتظامی ایران ‪ 623-85‬د ‪ 31‬به شـماره موتور ‪LFB479Q140400688‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA09E728688‬مـدل ‪ 1387‬بـه نـام زهـرا جعفـری‬ ‫‪ 164B0149201‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE8HH031000‬مدل ‪ 1396‬به‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAKSG4317EB117386‬بـه رنگ مشـکی‪ -‬متالیـک به نام‬ ‫ملـک ابادی فرزند لطفعلی شـماره شناسـنامه ‪ 3274‬کدملـی ‪ 6209412319‬صادره از‬ ‫نـام محمد حیدری فرد فرزند رضا شـماره شناسـنامه ‪ 4063‬کدملـی ‪3670802088‬‬ ‫محمـود سـعیدی زاد فرزند رضا به کدملـی ‪ 3671855231‬ش ش ‪ 2473‬صادره از‬ ‫باغبهـادران مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫صـادره از زابـل مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫زابـل مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیریتشهریکالنشهرمشهدهمیشه‬ ‫درکشور پیشرو بودهاست‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫ضمــن اینکه بدنه کارشناســی‬ ‫مقدس‪:‬سرپرســت شــهرداری‬ ‫شهرداری نیز در کمیسیون های‬ ‫مشهد گفت‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫تخصصیکشور جزو بهترین ها‬ ‫کالنشهرمشهدهمیشهدرکشور‬ ‫بوده انــد‪ ،‬امیــدوارم در مدتــی‬ ‫پیشــرو بوده است و امیدوارم‬ ‫کــه مســئولیت سرپرســتی‬ ‫رضا خواجه نائینی‬ ‫در مدتــی کــه مســئولیت بــه‬ ‫شــهرداری مشــهد بــه عهــده‬ ‫عهده این جانب گذاشته شده‬ ‫این جانب گذاشت هشــده است؛‬ ‫اســت‪ ،‬روند موفقی ‬ ‫تهــا را ادامه دهیم‪ .‬خواجه نائینی‬ ‫تهــا ادامه پیــدا کند‪ .‬رضا رونــد موفقی ‬ ‫خواجه نائینی در اولین جلســه علنی ششمین ادامــه داد‪ :‬همچنین امیــدوارم بتوانیــم باقدرت‬ ‫دوره شــورای اســامی شــهر مشــهد‪ ،‬افــزود‪ :‬در مســیری که توســط شــورای شــهر و بر اســاس‬ ‫کالنشهر مشهد با توجه به وجود مرقد مطهر طرح ها و مصوبات باالدستی ریل گذاری می شود‬ ‫امــام رضــا (ع) و حضور تعداد زیــادی از زائران برنامه ریزیوحرکتکنیم‪.‬اوافزود‪:‬معتقدمیکی‬ ‫داخلیو خارجییکیاز مهم ترینکالنشهرهای از ویژگی های شــورای ششم این است که تعداد‬ ‫کشــور اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬شــهرداری مشــهد زیادیاز اعضایانپیش ازایندر شهرداریمشهد‬ ‫در حوز ههــای مختلف پیشــرو و در حوزه های حضورداشــته و از مشــکالت شــناخت کافــی‬ ‫خدمــات شــهری‪ ،‬مالــی‪ ،‬قطــار شــهری و دارنــد و بدنــه شــهرداری را می شناســند و ایــن‬ ‫حمل ونقل عمومــی رتب ههــای اول را دارا بوده باعث خواهد شد تا تصمیمات شورا تصمیمات‬ ‫اســت‪ .‬سرپرست شهرداری مشهد تصریح کرد‪ :‬کارشناسی و بهینه باشد‪.‬‬ ‫خدمت رسانی‪40‬بیمارستانخوزستان‬ ‫بهبیماران کرونایی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار دز واکســن کرونــا در‬ ‫یشــاپور اهــواز‬ ‫پزشــکی جند ‬ ‫قشــده است و‬ ‫خوزســتان تزری ‬ ‫بــا اشــاره بــه پذیــرش بیمــاران‬ ‫روزانــه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬هــزار نفــر در‬ ‫کرونایــی در ‪ ۴۰‬بیمارســتان‬ ‫این اســتان واکسینه می شوند‪.‬‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬روند مراجعه‬ ‫در هفتــه جاری واکسیناســیون‬ ‫فرهاد ابول نژادیان‬ ‫بــه مراکــز درمانــی این اســتان‬ ‫معلمان‪ ،‬اعضای هیات علمی‬ ‫همچنــان افزایشــی اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬کارکنــان پلیــس‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬دکتــر فرهاد ابــول نژادیــان در راهور و بانک های خوزســتان نیز انجام خواهد‬ ‫نشســت ســتاد کرونا خوزستان به بســتری ‪ ۴۲۲‬شد‪ .‬ابول نژادیان گفت‪ :‬در هفته منتهی به ‪۱۵‬‬ ‫بیمار کرونایی در مراکز درمانی خوزســتان طی مردادماه نســبت به هفته قبل مــوارد بیماری و‬ ‫یک روز اشــاره کرد و افزود‪ :‬بار مراجعه افراد با بســتری در خوزســتان به ترتیب ‪ ۷۱‬و ‪ ۵۹‬درصد‬ ‫عالئم کرونا به مراکز بهداشتی و بیمارستان های افزایش یافت همچنین مــوارد فوت ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫خوزستانافزایشیاستکهامیدواریمباهمکاری افزایش یافته است لذا مردم باید بیماری را جدی‬ ‫مــردم و رعایــت پروتک لهــای بهداشــتی پیــک بگیرند‪.‬‬ ‫جدید بیماری را مهار کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬در نشستی‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ظرفیــت‬ ‫که با روسای بیمارستان های نظامی و خصوصی بیمارستان های رازی‪ ،‬امیرالمومنین و نفت اهواز‬ ‫داشتیم قرار شد از امروز بیمارستان های فاطمه تکمیــل اســت همچنیــن بیمارســتان های امــام‬ ‫الزهــرا (س)‪ ،‬شــهید منفرد نیاکــی و ‪ ۲‬بخش ای خمینــی‪ ،‬گلســتان و ســینا کار پذیــرش را انجــام‬ ‫ســی یــو بیمارســتان بقایــی در اهــواز در اختیار می دهند‪ .‬بیمارستان های فاطمه الزهرا و شهید‬ ‫بیمارانکروناییقرار گیرند‪.‬رئیسدانشگاهعلوم منفــرد نیاکــی از ایــن هفتــه وارد چرخه پذیرش‬ ‫یشــوند‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز‬ ‫پزشــکی اهواز گفت‪ :‬همچنین بیمارســتان های م ‬ ‫خصوصی در خوزستان متعهد شدند ‪ ۱۰۰‬تخت بابیــان اینکه بیمارســتان های اســتان خوزســتان‬ ‫بیمارســتانی را در اختیــار بیمــاران کرونایــی قرار نیاز به دســتگاه های اکســیژن ســاز دارند افزود‪:‬‬ ‫داده و ملــزم بــه راه انــدازی اورژانــس تنفســی و اگرچــه در حــال حاضــر تانکرهــای اکســیژن در‬ ‫مرکز رمدســیویر ســرپایی شــدند تــا از امــروز به چنــد بیمارســتان برقرارشــده امــا نیــاز بیشــتری‬ ‫ارائهخدماتبپردازند‪.‬بیمارستان هایخصوصی بــه اکســیژن داریم‪ .‬خوشــبختانه شــرکت فوالد‬ ‫در اســتان خوزســتان متعهد شــدند بخش سی خوزســتان همکاری خوبی در این زمینه داشــته‬ ‫تی اســکن ان ها تا ســاعت ‪ ۲‬بامداد به بیماران و اکسیژن موردنیاز بیمارســتان رازی را به صورت‬ ‫کرونایی خدمت رســانی کند‪ .‬او افــزود‪ :‬تاکنون رایگانتامینمی کند‪.‬‬ ‫زراعت چوب در ‪ ۲۵۰‬هکتار‬ ‫از اراضی کرمانشاه‬ ‫رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل‬ ‫منابعطبیعیاستانکرمانشاهگفت‪:‬تاکنونبیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار اصله نهال موردنیاز برای اجرای طرح‬ ‫زراعت چوب طی سال جاری در نهالستان های‬ ‫مادریاستانتولیدشدهاست‪.‬‬ ‫عبدالعلی جلیلیان با اشاره به اینکه کاشت‬ ‫گونه صنوبر در شهرستان های سردسیری استان‬ ‫مانند سنقر‪ ،‬کنگاور‪ ،‬صحنه‪ ،‬هرسین و اسالم اباد‬ ‫غرب و گونه اکالیپتوس هم در مناطق گرمسیری‬ ‫اســتان ماننــد قصــر شــیرین‪ ،‬ســرپل ذهــاب و‬ ‫گیالنغرب انجام می شود گفت‪ ۱۲۰۹ :‬هکتار از‬ ‫اراضی زیر کشــت اســتان در طرح زراعت چوب‬ ‫اماده استحصال هستند‪ .‬او با اشاره به اینکه سال‬ ‫گذشــته ســطح توســعه زراعت چوب در استان‬ ‫معادل ‪ ۳۰۰‬هکتار بود افزود‪ :‬پارسال تسهیالت‬ ‫بانکی به میزان‪ ۴۸۰۰‬میلیون ریال با دوره تنفس‬ ‫‪ ۵‬ساله و ‪ ۲‬سال دوره مشارکت با کارمزد مناسب‬ ‫بهمتقاضیانپرداختشد‪.‬‬ ‫شادباش‬ ‫تالش ماندگار برای حفاظت از حق دفاع‬ ‫ملتایران‬ ‫دکتــر لیــا رئیســی|‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬اگاهی‬ ‫ بخشــی و روشــنگری‪،‬‬ ‫ایــن عرص ههــای‬ ‫خطیر و حیات بخش‬ ‫جامع ـ ه مدنــی‪ ،‬یکه‬ ‫نقش افرینیداردبهنام«خبرنگار» کهباتخصص‪،‬‬ ‫عشق‪،‬هنر و قلمخویشبه عنواندیده بانیامین‬ ‫برایزدودنغبار ابهاماز چهر هحقیقت‪،‬باجان ودل‬ ‫می کوشدودر اینمسیر صعب‪،‬چهبسیار اسیب ها‬ ‫و دشــواری های فراوانــی که به جــان می خرد ولی‬ ‫رســالت خویــش را فرونم یگــذارد‪ .‬خبرنــگاران‪،‬‬ ‫روزنام هنــگاران‪ ،‬اصحــاب رســانه ها‪ ،‬مطبوعــات و‬ ‫جرایــد‪ ،‬به عنــوان رکــن چهــارم دموکراس ـی ها‪ ،‬از‬ ‫طریق استخدام و به خدمت حق دراوردن لغات‬ ‫و واژگان‪ ،‬مسئولیتی تاریخی و سترگ در نظارت بر‬ ‫حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق و ازادی های‬ ‫اساســی ملت از جمله حق ملت بر ازادی بیان و‬ ‫اندیشهونیز نظارتبر صحتوسالمتحکمرانی‬ ‫و پیشگیری از بروز فساد در میان اصحاب ثروت و‬ ‫قدرت ایفا می کنند و چنین رسالت خطیر و مهم‬ ‫تالشــگران عرص ه رســانه‪ ،‬امروزه بر کسی پوشیده‬ ‫نیســت‪ .‬هرچند که قدردانی جامعــه و نهادهای‬ ‫مدنــی ان از تــاش و نقش افرینــی خبرنــگاران و‬ ‫روزنامه نگاران‪،‬صرفابهیکروز مناسبتیدر تقویم‬ ‫هجــری شمســی منحصــر و محــدود نم یگــردد‪،‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬هفدهم مردادماه هرسال که مصادف‬ ‫است با سالروز شهادت خبرنگار شهید ‪ -‬محمود‬ ‫صارمی‪ ،‬بهانه ای است تا به طور رسمی از زحمات‬ ‫فعاالناینحرفهتجلیلوارج گذاریصورتپذیرد‪.‬‬ ‫سابقه دیرینه همدلی و همکاری اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫یهــای داخلی در‬ ‫مطبوعات و نمایندگی خبرگزار ‬ ‫اســتان اصفهان با کانون وکالی دادگســتری استان‬ ‫اصفهان که در دور ه کنونی هیئت مدیر ه این کانون‬ ‫به بیشترین سطح خود رسیده است‪ ،‬امری بسیار‬ ‫نیکو و پســندیده اســت‪ .‬پشــتیبانی خبرنــگاران و‬ ‫روزنامه نگاران از نهاد وکالت و اطالع رسانی اخبار‪،‬‬ ‫گزارش هاو پوشش دهیابعادو زوایایبحران های‬ ‫فــراروی کانــون وکالی دادگســتری در ســال جاری‪،‬‬ ‫ســهم مهــم و موثــری در تنویــر افکارعمومــی و‬ ‫اگاهی بخشینسبتبهمفاسدومخاطراتناشی‬ ‫ازنقضاستقاللکانون هایوکالیدادگستریداشته‬ ‫و به صورتاولی‪،‬گامیماندگار در جهتحفاظت‬ ‫و صیانت از حق دفاع ملت ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫ازاین رو بر خودالزممی دانمبدین وسیلهاینروز را‪،‬‬ ‫تبریکو تهنیتگفته‪،‬استواری تاندر مسیر دفاعاز‬ ‫حقو قانونرااز درگاهخداوندمتعالارزو نمایم‪.‬‬ ‫رئیسکانونوکالیدادگستریاستاناصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫مرکز بهداشت شهید رجایی تنگ سرخ بویر احمد‬ ‫پیشتازدرواکسیناسیونکرونا‬ ‫وحیدلطیفی‪:‬همزمانباسایر مراکز‪،‬واکسیناسیون‬ ‫عمومی در مرکز بهداشت شهید رجایی تنگ سرخ‬ ‫با حرکتی جهاد گونه اغازشــده و هم چنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری گیتی انالین‪ ،‬محسن‬ ‫رنجبر مسئول واکسیناسیون مرکز بهداشت شهید‬ ‫رجایی تنگ سرخ افزود‪ :‬هم زمان با سراسر کشور‬ ‫و به طبع ان در استان کهگیلویه و بویر احمد کار‬ ‫واکسیناســیون عمومی در این مرکز اغاز شد که تا‬ ‫به امروز جمعیت باالی ‪ ۴۰‬سال واکسینه شده اند‬ ‫یســابقه اســت او‬ ‫که در نوع خود در بین مراکز ب ‬ ‫همچنین افزود‪ ۵۴۸ :‬نفر از کل جمعیت منطقه‬ ‫واکسن نوبت اول را دریافت کرده اند و تا چند روز‬ ‫اینده نوبت دوم شــروع خواهد شــد‪ .‬او هم چنین‬ ‫افــزود ‪:‬افــراد بــاالی ‪ ۷۵‬ســال منطقــه د و دوز‬ ‫واکسن را دریافت کرده اند که این افراد جمعیتی‬ ‫بالغ بر ‪ ۸۶‬نفر را شامل می شوند‪ .‬وی همچنین به‬ ‫سفیران سالمت که از افراد باسواد منطقه هستند‬ ‫در منطقه اشــاره کــرد و افزود ‪:‬که با همکاری این‬ ‫ســفیران کــه در تمامی روســتاها و از اهالی همان‬ ‫روستاها هستند با همکاری مرکز بهداشت جهت‬ ‫همــکاری بــا مرکــز امادگی کامل جهــت کمک به‬ ‫هم وطنــان هســتند‪ .‬رنجبــر همچنــان افــزود‪ :‬این‬ ‫مرکــز حتی در روز جمعــه اماده خدمت به مردم‬ ‫عزیز روســتاهای تنگ ســرخ و حومه خواهد بود‪.‬‬ ‫او از هم وطنــان خواســت تــا هم چنــان با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی نسبت ب هســامت خود و‬ ‫جامعه به تا ریش ـه کن کردن این ویروس به یاری‬ ‫کادر درمان بشتابند الزم به ذکر است که سه نفر‬ ‫از کادر این مرکز کار واکسیناسیون منطقه را بدون‬ ‫خستگی و به صورت مداوم انجام می دهند او هم‬ ‫چنان خاطرنشــان کرد عالوه بر روســتاهای تحت‬ ‫پوشش کار واکسیناسیونجمعیتعشایریمنطقه‬ ‫کــه بال غبــر ‪ ۷۱‬نفــر اســت ‪ ۲۳‬نفــر تنها واکســینه‬ ‫شــده اند کــه به علت صعب العبــور بودن منطقه‬ ‫و مشــکالت عبــور و مــرور عشــایر باالی ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫ان ها واکسینه می شوند‪ .‬منطقه تنگ سرخ در ‪۴۵‬‬ ‫کیلومترییاسوجمرکز استان کهگیلویهو بویر احمد‬ ‫اســت‪ .‬گفتنی اســت ریاست مرکز بهداشت شهید‬ ‫رجایــی تنگ ســرخ را اریوبــرزن طاهری عهــده دار‬ ‫است ‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسو هیئت رئیسهشورایشهر گرگان‬ ‫مشخصشد‬ ‫ترکیب اعضای هیئت رئیسه سال اول ششمین‬ ‫دوره شــورای اســامی شهر گرگان مشخص شد‪ .‬در‬ ‫جلسه ایکهحضور محمدحمیدی‪،‬فرماندار گرگان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بر اســاس برگــزاری انتخابــات داخلی‪،‬‬ ‫صفرعلــی پاییــن محلــی به عنــوان رئیس‪ ،‬عیســی‬ ‫مهری نائب رئیس‪ ،‬حجت مقســم ســخنگو‪ ،‬سید‬ ‫میثم حسینی منشی اول و زهرا نورا به عنوان منشی‬ ‫دوم برای مدت یک سال انتخاب شدند‪ .‬گفتنی در‬ ‫ابتدای جلســه از اعضای شورای دوره قبلی تجلیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحبزرگ ترینبخشمراقبت هایویژهگلستان‬ ‫بزرگ ترین بخش مراقبت های ویژه (ای ســی‬ ‫یو) در بین مراکز درمانی گلســتان با ظرفیت ‪۲۰‬‬ ‫ت ویژه درمان بیماران کرونایی در بیمارستان‬ ‫تخ ‬ ‫پیامبــر اعظــم (ص) شهرســتان گنبــدکاووس بــا‬ ‫حضور اســتاندار و رئیس دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫این استان افتتاح شد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در مراســم افتتــاح ایــن‬ ‫بخش درمانی گفت که با اضاف هشــده ‪ ۲۰‬تخت‬ ‫بهــای ویــژه بــه ‪ ۵۰‬تخــت قبلــی در مراکز‬ ‫مراق ‬ ‫درمانــی گنبــدکاووس ارائــه خدمات بــه بیماران‬ ‫به ویژه مبتالیان به کرونا در این شهرستان و دیگر‬ ‫شهرهای واقع در شرق استان مطلوب تر خواهد‬ ‫قشــناس بــا قدرانــی از کمک های‬ ‫شــد‪ .‬هادی ح ‬ ‫نیکوکاران گنبدکاووس بالخص «محمد شهرکی»‬ ‫در بازســازی بخش ای ســی یو بیمارســتان پیامبر‬ ‫اعظــم (ص) این شهرســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬این نیکوکار‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا در کشــور و گلســتان‪،‬‬ ‫کمک های زیادی ازجمله تهیه ماســک و لوازم و‬ ‫تجهیزات پزشــکی موردنیاز مراکز درمانی استان‬ ‫اهدا نموده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با اضافه شدن‬ ‫‪ ۲۰‬تخت جدید ای سی یو در بیمارستان پیامبر‬ ‫اعظــم (ص) گنبــدکاووس کــه وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و اموزشــی پزشــکی بــرای تجهیــز ان ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه کــرده اســت‪ ۴۰ ،‬درصــد به‬ ‫تهــای مراقبت هــای ویــژه ایــن‬ ‫ظرفیــت تخ ‬ ‫شهرستان اضافه شد‪ .‬استاندار گلستان همچنین‬ ‫از کادر درمان و پرستاری گنبدکاووس که عالوه بر‬ ‫ارائه خدمات به بیماران کرونایی این شهرستان‬ ‫به بیماران شــرق گلستان نیز خدمات می دهند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهشدغدغه هایدرمانیاز مهم تریناولویت هایسازمانبیمهسالمتاست‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان ســمنان در‬ ‫جلس ـه ای کــه بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی شــاهرود و معاونین دانشگاه برگزار شد‬ ‫بــا تاکید بر اینکه حفظ و ارتقای ســامتی مردم‬ ‫و بیم هشــدگان و همچنیــن کاهــش دغدغه های‬ ‫درمانــی انــان از مهم تریــن اولویت های ســازمان‬ ‫اســت افــزود‪ :‬تمــام تــاش خــود را خواهیــم کرد‬ ‫تــا بتوانیم بســتر مناســبی را بــرای ارائــه خدمات‬ ‫درمانــی مطلــوب بــه مــردم ارائــه دهیــم‪ .‬ســید‬ ‫محمــد حســینی بــا قدردانــی از همــکاری و‬ ‫همراهی خوب دانشــگاه علوم پزشــکی شاهرود‬ ‫بیــان کرد‪ :‬مهم تریــن اصل برای مــا امروز تحقق‬ ‫کامل نسخه نویســی و نسخه پیچی الکترونیکی‬ ‫در اســتان اســت و باید مانند گذشته با همکاری‬ ‫یکدیگــر بتوانیــم ایــن پروژ ههــا را پیــش ببریــم‪.‬‬ ‫او همچنیــن در خصــوص پرداخــت مطالبــات‬ ‫موسســات تشــخیصی درمانــی طــرف قــرارداد‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت مطالبات موسســات تشــخیصی‬ ‫درمانــی ب ـه روز بــوده و تمامــی مطالبــات ســال‬ ‫‪ ۹۹‬نیــز تســویه شــده و حتی در ســال جــاری در‬ ‫بخــش داروخان ههــا‪ ،‬ازمایشــگاه ها‪ ،‬پاراکلینیــک‬ ‫هــا و درمانگاه ها تا پایان اردیبهشــت‪ ،‬پزشــکان‬ ‫خردادماه و ســطح یک روستایی تا پایان تیرماه‬ ‫تشــده اســت‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫ســال جاری پرداخ ‬ ‫علوم پزشکی شاهرود گفت‪ :‬حوزه سالمت و توجه‬ ‫ویژه به این حوزه یکی از مهم ترین اهداف دولت‬ ‫بــوده و ســامتی را یکــی از بزرگ تریــن نعمت هــا‬ ‫برشمرد‪ .‬رضا چمن بیان کرد‪ :‬با توجه به تعامالت‬ ‫خوبی که بین دانشگاه و بیمه سالمت وجود دارد‬ ‫توانســته ایم در زمینه ســامت و درمــان قدم های‬ ‫خوبــی را بــرای مردم و بیمه شــدگان در شهرســتان‬ ‫شــاهرود برداریم‪ .‬او اجرای طرح نسخه نویســی و‬ ‫نسخه پیچیالکترونیکیرااز اقداماتبسیار خوب‬ ‫و ارزشــمند ســازمان بیمه ســامت ایران برشمرد و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬به منظور ارائــه خدمات دهی بهتر به‬ ‫بیم هشــدگان و مردم و دسترســی اسان و سریع تر‬ ‫به خدمات و ارتقای سالمت در جامعه باید به‬ ‫سمت وسوی الکترونیکی کردن پیش برویم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارسال پستی پرچ م عزا برای‪ ۵‬هزار هیئت مذهبی‬ ‫دوباره محرم‪ ،‬دوباره حسین (ع)‪ ،‬دوباره کربال‪.‬‬ ‫اری صــدای روض ههــای محرم اســت کــه دوباره به‬ ‫گــوش می رســد و د لهــا را هوایــی کربــا می کنــد؛‬ ‫بــا امدنــش بازهم بیرق های عــزا به نشــانه ارادت‬ ‫برافراشتهمی شودو هیئاتمذهبیسراسر کشور نیز‬ ‫محافل عزاداری خود را به پرچم های متبرک رضوی‪،‬‬ ‫مزینمی کنند‪.‬‬ ‫مراســم اهــدای پرچ مهــای عــزا بــه هیئــات‬ ‫مذهبی‪ ،‬ایینی دیرینه در حرم حضرت رضاست‬ ‫که البته امسال نیز همانند سال گذشته به دلیل‬ ‫شرایط کرونایی‪ ،‬به شکل متفاوت برگزار شد‪.‬‬ ‫در استانه فرارسیدن ماه محرم‪ ،‬ایین اهدای‬ ‫پرچــم متبــرک به هیئات مذهبی سراســر کشــور‬ ‫در رواق دارالمرحمــه حــرم امــام رضا (ع) برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن مراســم مداحان اهل بیــت (ع) به‬ ‫مدیح هســرایی پرداختنــد و پرچ مهــای متبرک‪،‬‬ ‫به صورت بســته بندی و بهداشــتی‪ ،‬برای ارســال‬ ‫بــه هیئــات مذهبــی سراســر کشــور امــاده شــد‪.‬‬ ‫محمــد توکلی؛ معاون اماکن متبرکه حرم مطهر‬ ‫نبــاره گفت‪ :‬در اســتانه ماه محرم‪،‬‬ ‫رضــوی درای ‬ ‫پرچم های متبرک رضوی به بیش از ‪ ۵٠٠٠‬هیئت‬ ‫مذهبی داخل و خارج از کشــور ارســال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ســال های گذاشــته مراســم‬ ‫اهدای پرچم به هیئات مذهبی باشکوه و عظمت‬ ‫خاصی برگزار می شد‪ ،‬اما در دو سال اخیر با توجه‬ ‫به شیوع ویروس کرونا مراسم به شکل دیگری برگزار‬ ‫شــد و پرچم های متبرک به صورت بسته بندی و با‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬تحویل شرکت‬ ‫پســت خواهد شــد تا قبل از شــروع ماه محرم‪ ،‬به‬ ‫دست هیئات مذهبی سراسر کشور و همچنین در‬ ‫سایر کشورها برســد‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون پرچم های‬ ‫متبرک برای ‪ ۵‬هزار هیئت ارسال شده و روز گذشته‬ ‫هــم پرچم ها بــرای ‪ ١٣١‬هیئت داخلی و ‪ ١٣‬هیئت‬ ‫خارجی در مراکز اسالمی کشورهای مختلف ارسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون اماکن متبرکه حرم مطهــر رضوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مراســمی هــم در روز دوشــنبه ‪ ١٨‬مــرداد در‬ ‫صحن انقالب حرم مطهر‪ ،‬با حضور تولیت استان‬ ‫قدسو اعضایشورایهیئاتمذهبیبرگزار خواهد‬ ‫شد و پرچم های متبرک‪ ،‬به هیئات مذهبی مشهد‪،‬‬ ‫به نمایندگی از هیئات کل کشور اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اغاز فعالیت دوره ششم‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫با سه مولفه جوان گرایی‪،‬‬ ‫انقالبی گری و فساد‬ ‫ستیزی‬ ‫مراســم تحلیــف نمایندگان مــردم در دوره ششــم‬ ‫شورای اسالمی شهر پنج شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ 1400‬در محل‬ ‫فرمانــداری شهرســتان کــرج برگزار شــد و اعضــا پس از‬ ‫قرائــت متــن ســوگندنامه و دریافــت اعتبارنامــه خود‬ ‫دســتان نماینده عالی دولت رســما فعالیت‬ ‫(ابالغ) از‬ ‫ِ‬ ‫خود را اغاز کردند‪.‬‬ ‫با انجام مراسم تحلیف و رسمیت اغاز دوره ششم‬ ‫از مورخ پنج شــنبه ‪ 14‬مرداد ‪ ،1400‬هیئت رئیســه ســنی‬ ‫جایخودرابههیئت رئیسهمنتخبدادو جوادچپردار‬ ‫به عنوان رئیس سال اول انتخاب شد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مــردم همچنیــن پــس از پایان مراســم‬ ‫تحلیف در محل ســاختمان شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫حضور یافتند و ادامه اولین جلســه رســمی را در سالن‬ ‫جلساتدنبالکردند؛اینجلسهتنهایکصورت جلسه‬ ‫داشــت که مربوط به انتخاب سرپرســت شهرداری بر‬ ‫اســاس تکالیف قانونــی و قانون انتخابات شــوراهای‬ ‫اسالمی می شد و درنهایت مصطفی سعیدی سیرائی‬ ‫عضو دوره چهارم شــورای اســامی شهر کرج و شهردار‬ ‫سابق فردیس با کسب ‪ 12‬رای در این سمت منصوب‬ ‫یشــود جــواد چپــردار‪ ،‬علیرضا رحیمی‪،‬‬ ‫شــد‪ .‬یاداور م ‬ ‫مجتبیحاجیقاسمی‪،‬سیدمرتضیاعتصامی‪،‬فاطمه‬ ‫منعمی‪ ،‬علی قاســم پور‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫علیرضاسعیدی‪،‬عمار ایزدیار‪،‬مسعودمحمدی‪،‬محمد‬ ‫اســدیان‪ ،‬حسین سعیدی سیرائی‪ ،‬حسین مهاجری و‬ ‫مریم قهرمانی صارم منتخبین مردم در ششمین دوره‬ ‫شــورای اسالمی کالنشــهر کرج در انتخابات مورخ ‪28‬‬ ‫خرداد‪ 1400‬هستند‪.‬‬ ‫دوره کنونی با رویکرد فساد ستیزی‪ ،‬جوان گرایی و‬ ‫انقالبــی گــری و در گام دوم انقالب اســامی روی کار‬ ‫امدهاستکهدرنهایتمصطفیسعیدیسیرائیفرزند‬ ‫شهید واالمقام علی سعیدی سیرائی را که ویژگی های‬ ‫عملکردی او در همین راستا است را به عنوان سرپرست‬ ‫شــهرداری انتخــاب کردنــد‪ ،‬گفتنــی اســت انتخابــات‬ ‫هیئت رئیســه و سرپرســت شــهرداری در فضایی ارام‪،‬‬ ‫متحدانهو صمیمیبرگزار شد کهنشان دهندهپایبندی‬ ‫اعضاءبهروحقانونو دغدغهمندیخدمت رسانیبه‬ ‫مردم و محرومیت زدایی است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج‪ ،‬جواد چپردار در اولین جلسه‬ ‫اعضاء ششمین دوره شورای شهر کرج ضمن قدردانی‬ ‫از زحمات و اقدامات اعضاء شورا و شهرداران پیشین‬ ‫این کالنشهر اظهار داشت‪:‬از همهاعضایادوار گذشته‬ ‫قبال‬ ‫شــورای اسالمی شهر‪ ،‬شهرداران کرج و افرادی که ً‬ ‫در همین مســئولیت ها بوده اند اما امــروز در جمع ما‬ ‫نیستند‪ ،‬قدردانی می کنم؛ شورای ششم درصدد است‬ ‫تا با سرعت وارد عرصه خدمات رسانی به شهروندان‬ ‫شود و امیدواریم در مجلس محلی خدماتی ارزشمند‬ ‫را ارائــه و در راســتای توانمنــدی مــردم شــهر کــرج گام‬ ‫برداریم‪ .‬چپردار بابیان اینکه هم زمان با شروع دولت‬ ‫انقالبــی و مردمــی‪ ،‬مراســم تحلیــف شــورای انقالبی‬ ‫ششــم شــهر کرج انجام شــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شورای ششم‬ ‫اهتمــام ویــژه ای بــرای ایجــاد رضایتمندی شــهروندان‬ ‫دارنــد و در این راســتا اهــداف و وعده های انتخاباتی‬ ‫را موردتوجــه قــرار می دهیم‪ .‬او ضمن تقدیر و تشــکر‬ ‫از اصحاب رســانه که با قلمشــان به تقویت و هر چه‬ ‫پرشــورتر شــدن انتخابات کمک کردند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬از‬ ‫اصحاب رسانه که باخبر و تحلیل فضای انتخابات را با‬ ‫بصیرت پرشور کردند و در راستای منویات مقام معظم‬ ‫رهبری و والیتمداری حرکت کردند‪ ،‬قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫این مسئول بابیان اینکه برای شفافیت‪ ،‬فساد ستیزی و‬ ‫تحول گرایی امده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نیامده ایم که باری‬ ‫بر دوش مردم بگذاریم‪ ،‬امده ایم که مسیر خدمتگزاری‬ ‫و محرومیت زدایــی را تســهیل کنیم‪ ،‬انتظــار داریم که‬ ‫فعالیت های شــهرداری حتی برای یک ســاعت تاخیر‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬شعارها و وعده هایی به مردم داده شده‬ ‫که چشم انتظار تحقق ان هستند‪.‬همچنین مصطفی‬ ‫ســعیدی ســیرایی در نخســتین جلسه رسمی شــورای‬ ‫ششم کرجاظهار داشت‪:‬مردمبهجریانانقالبی گریو‬ ‫مبارزه با فساد اعتماد کردند امیدوارم بر اساس منویات‬ ‫رهبــری بــا وفاق و همدلی فعالیت خود را نســبت به‬ ‫منافع مردم شــهر کرج اغاز کنیم‪.‬سرپرســت شهرداری‬ ‫کرج تصریح کرد‪ :‬تا زمان انتخاب شهردار با هماهنگی‬ ‫تهــای‬ ‫و همــکاری کامــل بــا شــورا‪ ،‬بــه انجــام فعالی ‬ ‫تعیین شــده خواهــم پرداخت و یکــی از اولویت های‬ ‫اساسی‪ ،‬مبارزه با فساد در راستای اجرای خواست مردم‬ ‫و اعتماد ان ها به شورای ششم خواهد بود‪.‬‬ ‫اولین مرکز قارچ شناسی‬ ‫ازمایشگاه مرجع سالمت‬ ‫علوم پزشکی سمنان‬ ‫فعال شد‬ ‫مســئول ازمایشــگاه مرجــع ســامت معاونــت‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانیاستانسمنانگفت‪:‬اولینمرکز قارچ شناسیاین‬ ‫ازمایشــگاه در دانشگاه علوم پزشکی استان راه اندازی‬ ‫شــد‪ .‬محمــد اســامی گفت‪ :‬بــا پیگیری های ریاســت‬ ‫و معاونان و با تالش مدیران و کارشناســان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان‬ ‫سمنان‪ ،‬بخش قارچ شناسی ازمایشگاه مرجع سالمت‬ ‫مرکز بهداشــت شهرســتان ســمنان با نیروی مجرب و‬ ‫کارازمــوده بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬او گفــت‪ :‬ایــن مرکز‬ ‫اولین‪ ،‬مجهزترین و تخصصی ترین مرکز قارچ شناسی‬ ‫در استان بوده افزود‪ :‬ارائه خدمت به بیماران در زمینه‬ ‫قارچ شناسی‪،‬امادگیپذیرشتمامینمونه هایمرتبط‬ ‫با عفونت های قارچی را دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بیست و سومین‬ ‫جشنوارهبین المللی‬ ‫قصه گویی پایان یافت‬ ‫ایین اختتامیه مرحله اســتانی بیســت و سومین‬ ‫جشــنواره بین المللی قصه گویی کردستان به صورت‬ ‫مجــازی بــا معرفــی نفــرات برگزیــده در ســه بخش‬ ‫صحن ـه ای «زنــان و مــردان‪ ،‬دختــران و پســران و‬ ‫پدربزرگ ها و مادربزرگ ها» برگزار شــد و برگزیدگان‬ ‫نهایــی بــه مرحل ـ ه منطق ـه ای ایــن رویــداد معرفــی‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرکل کانون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان کردستان در ایین اختتامیه این‬ ‫جشــنواره اظهــار داشــت‪ :‬قصه گویــی هنر باســتانی‬ ‫زنــده اســت و در قصه گویی می توان مفاهیم امید‪،‬‬ ‫شهــای واالی انســانی را‬ ‫عشــق‪ ،‬ایثــار‪ ،‬صبــر و ارز ‬ ‫بــه کــودکان و نوجوانان انتقال داد‪ .‬ســهیال شــیخی‬ ‫بابیــان اینکــه قص ههــای یک قــوم ماننــد گنجینه ای‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫سینه ب هســینه بــه نس ـل های بعدی منتقل م ‬ ‫افــزود‪ :‬گــوش دادن بــه قص ههــا مهم تریــن راه های‬ ‫انتقــال تجربــه اســت‪ .‬او قصه گویــی بــرای کــودکان‬ ‫و نوجوانــان را ضــروری برشــمرد و یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫قصه گویــی امیــدواری بــرای اینــده بهتــر در قصه ها‬ ‫اموخته می شود‪ .‬در ادامه سیف اهلل رحمانی (عضو‬ ‫هیئــت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان کردســتان) و‬ ‫بهنوش بساک کاظمی (نویسنده‪ ،‬مدرس و قصه گوی‬ ‫برگزیــده بیــن المللــی) از داوران مرحله اســتانی این‬ ‫جشــنواره به ایراد ســخنانی در خصــوص کارکردهای‬ ‫نشــناختی قصه گویــی و اســتفاده از‬ ‫تربیتــی و روا ‬ ‫شهــای خالقانــه در اجرای قصه گویی‬ ‫شــیوه ها و رو ‬ ‫جهت ایجاد تعادل بین سنت ها و مدرنیته پرداختند‪.‬‬ ‫شایسته احمدی مسئول انجمن قصه گویی کردستان‬ ‫در پایان این جلســه ضمن ذکر اقداماتی که توســط‬ ‫انجمــن قصه گویــی اســتان در راســتای برگــزاری هــر‬ ‫چه بهتر این جشــنواره برگزارشــده اســت‪ ،‬بــه قرائت‬ ‫بیانیه این جشــنواره پرداخت‪ .‬بر اســاس این گزارش‬ ‫در بخش ملی این جشنواره که در سه بخش زنان و‬ ‫مردان‪ ،‬دختران و پسران و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬درمجمــوع ‪ ۱۱۳‬اثــر بارگــذاری و بعــد از‬ ‫پایش اولیه قصه ها ‪ ۷۲‬اثر به مرحله داوری راه یافتند‬ ‫که درنهایت گروه داوری متشکل از شایسته احمدی‪،‬‬ ‫ســیف اهلل رحمانــی و بهنوش بســاک کاظمــی پس از‬ ‫مشاهده قصه ها‪ ،‬اثار برگزیده را معرفی کردند‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی موارد مثبت تست کووید ‪19‬‬ ‫مالکم «خدمت رسانی»‬ ‫به مردم است‬ ‫ائین معارفه سرپرســت جدید شــهرداری سنندج‬ ‫بــا حضــور شــهردار ســابق‪ ،‬اعضــاء جدیــد و ســابق‬ ‫شــورای اســامی شــهر ســنندج‪ ،‬مدیــران مناطــق و‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬معاونــان و اصحــاب رســانه در ســالن‬ ‫جلســات شــهرداری ایــن شــهر برگــزار شــد‪ .‬علیرضــا‬ ‫کاظمی‪ ،‬سرپرســت جدید شــهرداری سنندج در این‬ ‫مراســم ضمن قدردانی از تالش های شــهردار سابق‬ ‫و اعتماد اعضای ششمین دوره شورای شهر سنندج‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امیدوارم با تالش و همراهی اعضای‬ ‫شــورای شــهر‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارکنان و کارکنان‬ ‫تکــش توانســته وظیفــه و رســالت خــود را به‬ ‫زحم ‬ ‫نحو احسن انجام داده و این شورا نیز بتواند انچه‬ ‫شایســته ایــن مــردم و خدمت به انان هســت را به‬ ‫بهتریــن شــکل انجام دهد‪ .‬او بابیــان اینکه به دلیل‬ ‫وضعیــت نامناســب اقتصــادی‪ ،‬معیشــت و زندگــی‬ ‫کارکنان زحمت کش شهرداری سنندج نیز تحت تاثیر‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه وضعیت زندگی‬ ‫ایــن روزهای همکارانمان نگران کننده و حقوقشــان‬ ‫یشــود‪ .‬سرپرســت جدید‬ ‫بــا تاخیر زیــاد پرداخت م ‬ ‫شهرداری سنندج مدعی شد که با همراهی اعضای‬ ‫شــورای شــهر می توانیــم شــعار «مــا می توانیــم» را‬ ‫محقــق و هزینه های زندگی و معیشــت حداقل دو‬ ‫هزار و ‪ 300‬نفر نیرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫این شهرداری را با پرداخت به موقع حقوق ماهیانه‬ ‫یشــان دچــار‬ ‫تامیــن کــرده و اجــازه ندهیــم زندگ ‬ ‫اســیب شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم حقوق‬ ‫و مزایــای کارکنــان شــهرداری را بــا همکاری شــورای‬ ‫شــهر و تمامــی همــکاران به موقع پرداخــت کرده و‬ ‫مشــکلی دررونــد پرداختی ها ایجاد نشــود‪ .‬کاظمی‬ ‫خطاب به رئیس جدید شورای شهر سنندج تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز شــخصا و همکارانم این قول را داده که‬ ‫وظایــف محولــه را به خوبی اجرا و پیــش برده و با‬ ‫توجــه بــه فصــل عمرانی تمام تالشــمان این اســت‬ ‫شهــای مختلف را‬ ‫کــه پروژ ههــای نیمه تمــام در بخ ‬ ‫بــه ســرانجام رســانده و تا زمــان اتمام‪ ،‬هیــچ پروژه‬ ‫جدیدی کلنگ زنی و اســتارت نخواهــد خورد‪ .‬او در‬ ‫بخشــی دیگــر از ســخنان خــود به تــداوم جلوگیری‬ ‫از ساخت وســازهای غیرمجاز در ســطح شــهر تاکید‬ ‫کرد و اظهار کرد‪ :‬امیدوارم با همدلی جلو رفته و با‬ ‫روســفیدی از محضر مردم به مســئولیتم پایان دهم‬ ‫چراکه این دوران کوتاه و مقطعی است‪.‬‬ ‫حشمت ا‪ ...‬صیدی‪ ،‬شهردار سابق سنندج نیز در این‬ ‫مراسم ضمن تبریک به منتخبان ششمین دوره اعضای‬ ‫شورای شهر اظهار داشت‪ :‬امیدوارم روند خدمت رسانی‬ ‫به شهروندان قدرشناس سنندجی همواره تداوم داشته‬ ‫باشد‪ .‬او بابیان اینکه در سایه تعامل می توان به مردم‬ ‫خدمت رســانی کرد نه در ســایه تقابل گفت‪ :‬تعامل و‬ ‫همدلی شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر سنندج‬ ‫در دور پنجم بی نظیر و مثال زدنی بود که انتظار می رود‬ ‫در دوره ششم نیز همین فضا حاکم باشد تا بیش ازپیش‬ ‫بهشهروندانخدمت رسانیارائهشود‪.‬‬ ‫رویدا د کردستان‬ ‫سایهکرونابرسرکردستان‬ ‫معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬میــزان مــوارد مثبت تســت کرونا‬ ‫از هفتــه گذشــته تاکنــون در اســتان ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫افزایش یافته که این روند صعودی نشان از گردش‬ ‫زیاد ویروس دارد‪.‬‬ ‫ابراهیــم قــادری در گفت وگو با فارس‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه افزایــش تعــداد بســتری ها در بیمارســتان های‬ ‫استان و بخش ای سی یو اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫وضعیت شهرهای ســنندج‪ ،‬مریوان‪ ،‬بیجار و قروه‬ ‫ازلحاظ کرونا قرمز است‪ .‬او بابیان اینکه شهرهای‬ ‫کامیــاران‪ ،‬دهگالن و دیوانــدره ازلحاظ رنگ بندی‬ ‫کرونایــی نارنجــی و بانه و ســرواباد هم زرد اســت‬ ‫افزود‪ :‬شهرهای مذکور هم در صورت عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در معرض قرمز شدن است‪.‬‬ ‫معــاون امــور بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫کردستان گفت‪ :‬با استمرار روند فعلی و بی توجهی‬ ‫بهدستورالعمل هایبهداشتیامکانافزایشمناطق‬ ‫قرمز دور از انتظار نیســت‪ .‬قادری اذعان داشــت‪:‬‬ ‫وضعیت کرونا در استان کامال نگران کننده است و‬ ‫باوجــود امکانــات و زیرســاخت های الزم در مراکز‬ ‫درمانی‪ ،‬این ویروس فراتر از تالش مسئوالن در حال‬ ‫حرکت است‪ .‬معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کردســتان افزود‪ :‬میزان موارد مثبت تست‬ ‫کرونا از هفته گذشــته تاکنون در اســتان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته که این روند صعودی نشان از گردش‬ ‫زیــاد ویــروس دارد‪ .‬قــادری با ذکــر اینکه در تمامی‬ ‫بیمارســتان های اســتان اقدامات الزم برای افزایش‬ ‫ظرفیــت بســتری بیماران انجا مشــده اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اکنون برای بستری‪ ۸۰۰‬نفر در بیمارستان ها‬ ‫مشکلی نداریم اما در صورت افزایش امار بستری ها‬ ‫از این رقم دچار مشکل خواهیم شد‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫لزوم تغییر رفتار ســریع همه شهروندان نسبت به‬ ‫رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دورهمی ها و مهمانی های خانوادگی باید تعطیل‬ ‫و حداکثــر فاصلــه اجتماعــی نیــز رعایت شــود‪ .‬او‬ ‫رنگ بندی ها بیشتر راهنمایی برای رعایت دقیق تر‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی است و اکنون بررسی های‬ ‫ما نشــان می دهد که وضعیت اســتان فراتر از این‬ ‫رنگ بندی ها اســت‪ .‬قــادری بابیان اینکه وضعیت‬ ‫اســتان ازلحــاظ کرونا در حال تبدی لشــدن به یک‬ ‫بحراناست‪،‬تاکیدکرد‪:‬اگر شیوه نامه هایبهداشتی‬ ‫رعایت نشود‪ ،‬در استفاده از ماسک غفلت شود و‬ ‫مداخله شهروندان صورت نگیرد ممکن است این‬ ‫رونــد بــه معضــل بزرگی تبدیــل شــود و همه گیری‬ ‫وسیعی در زمینه شیوع کرونا رخ دهد‪.‬‬ ‫مســئول مرکز بهداشت شهرســتان سنندج هم‬ ‫وضعیتاینشهرستانراازنظر بیمارانمبتالبهکرونا‬ ‫بسیار وخیم ذکر کرد و گفت‪ :‬در صورت عدم توجه‬ ‫به برخی مســائل با نبود تخت در بیمارستان های‬ ‫سنندجمواجهخواهیمبود‪.‬‬ ‫دکتر یوســفی‪ ،‬با اشــاره به وضعیت شهرهای‬ ‫اســتان کردســتان از ‪ ۱۶‬مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫شهرســتان های ســنندج‪ ،‬ســقز‪ ،‬مریــوان‪ ،‬بیجــار و‬ ‫قروه در وضعیت قرمز‪ ،‬شهرستان های دیواندره‪،‬‬ ‫دهــگالن و کامیــاران در وضعیــت نارنجــی و‬ ‫شهرســتان های بانــه و ســرواباد در وضعیــت زرد‬ ‫قرار دارند‪ .‬او وضعیت شهرســتان سنندج را ازنظر‬ ‫بیماران مبتالبه کرونا بسیار وخیم ذکر کرد و افزود‪:‬‬ ‫در صــورت عــدم توجــه به برخی مســائل با نبود‬ ‫تخت در بیمارســتان های سنندج مواجه خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مســئول مرکز بهداشــت ســنندج‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۲۹۰‬نفر در بیمارســتان های شهر‬ ‫ســنندج به دلیل ابتال به کرونا بســتری هســتند و‬ ‫تخت های ای سی یو در حال تکمیل شدن است‪.‬‬ ‫یوسفی‪ ،‬از مردم درخواست کرد تا وضعیت از این‬ ‫بدتر نشــده است‪ ،‬از حضور در مهمانی‪ ،‬هرگونه‬ ‫مراسم‪ ،‬خریدهای غیر ضرور خصوصا در فضاهای‬ ‫بسته خودداری کنند‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ماســک به محــض‬ ‫خــروج از منــزل‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬افــراد بــدون ماســک‬ ‫اگــر در مواجهــه با این ویــروس جدید قرار بگیرند‬ ‫یشــوند‪ .‬مســئول مرکز‬ ‫در عــرض ‪ ۱۵‬ثانیــه مبتــا م ‬ ‫بهداشت سنندج‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هم اکنون خوشه های‬ ‫ابتال در جمع های خانوادگی و دوستان وجود دارد‬ ‫و بســیاری از افراد بستری سابقه شرکت در مراسم‬ ‫یهــا را داشــته اند و عــده ای به دلیل عدم‬ ‫و مهمان ‬ ‫اســتفاده از ماســک مبتال شــده اند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫تزریق واکسن به منزله عدم ابتال نیست و حتما در‬ ‫هر شــرایطی اســتفاده از ماســک ضروری است‪ .‬به‬ ‫گفته یوسفی هرگونه گلودرد‪ ،‬سرفه‪ ،‬اب ریزش بینی‬ ‫و بی حالی باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬در این شــرایط بیش از هر زمان‬ ‫دیگــری نیــاز بــه هوشــیاری و همدلی همه اقشــار‬ ‫جامعهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام‪ 165‬مورد بازرسی طرح طاها در استان‬ ‫مدیرکل استاندارد کردستان گفت‪ :‬طی سه ماهه نخست امسال در‬ ‫راستای اجرای طرح طا ها ‪ 165‬مورد بازرسی از واحد های صنفی استان‬ ‫انجام شده است‪ .‬ژیال یزدانی در گفت وگو با فارس‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫در حال حاضر ‪ 408‬واحد تولیدی در کردستان زیرپوشش استاندارد قرار‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سه ماهه نخست امسال در راستای اجرای طرح‬ ‫طا ها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد)‪ 165‬مورد بازرسی از واحد های‬ ‫صنفی اســتان انجا مشــده اســت‪ .‬مدیرکل استاندارد کردســتان افزود‪:‬‬ ‫در ایــن مدت و در راســتای اجرای این طــرح ‪ 92‬مورد نمونه برداری از‬ ‫کاال های مشمول استاندارد در استان انجام شده است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫طرحطا هابه منظور جلوگیریاز تولیدو عرضهکاالیبی کیفیتو توجه‬ ‫بیشتر مردمبهعالمتاستانداردو اعتمادسازیو تامینایمنیسالمت‬ ‫جامعه اجرا می شود‪ .‬یزدانی یاداور شد‪ :‬مصرف کنندگان هنگام خرید‬ ‫کاال ها با ارسال کد‪ 10‬رقمی درج شده در زیر نشان استاندارد به سامانه‬ ‫پیامکی‪ 10001517‬می توانند از اصالت کاال اطالع پیدا کنند‪ .‬او در ادامه‬ ‫تعداد مدیران کنترل کیفیت تائید صالحیت شده در استان را ‪ 26‬نفر‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 314‬مدیر کیفیت دارای پروانه تائید‬ ‫صالحیت معتبر در استان کردستان فعالیت دارند‪ .‬یزدانی گفت‪ :‬در‬ ‫سه ماههنخستامسال‪ 105‬گشتمشترکدر استانانجام شدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعهمناسباتاقتصادی کردستانایرانو عراق‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کردســتان بر‬ ‫یهــای دیپلماتیک میان‬ ‫تقویــت ارتبــاط و همکار ‬ ‫دو طــرف تاکیــد کرد‪.‬بــه گــزارش ایسنا‪،‬محســن‬ ‫فتحــی در دیدار رئیس مجلس شــورای اســامی و‬ ‫شماری از نمایندگان کرد با نچیروان بارزانی رئیس‬ ‫اقلیم کردســتان عراق‪ ،‬با اشــاره اشــتراکات تاریخی‬ ‫و فرهنگی ســاکنان دو ســوی مرز‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫اشتراکات باید در زندگی مردم تاثیر داشته باشد و‬ ‫بر این اســاس ضرورت دارد روابط بیش از گذشــته‬ ‫تقویت شود‪.‬نماینده مردم شهرستان های سنندج‪،‬‬ ‫دیواندره و کامیاران در مجلس با اشاره به تقویت‬ ‫زیرساخت هایاقتصادیدر کردستانایرانخواستار‬ ‫اقدام متقابل برای تســهیل در مناســبات اقتصادی‬ ‫میــان ایــران و عــراق در مرزهــای مشــترک با اقلیم‬ ‫کردســتان شــد‪ .‬او گفت‪ :‬امروز شــاهد هســتیم که‬ ‫ثشــده و در اینده‬ ‫راه اهــن تهــران تا ســنندج احدا ‬ ‫نزدیک تا مریوان ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬از سویی‬ ‫بشــده و‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری بانه و مریوان تصوی ‬ ‫با احداث جاد ه سنندج_مریوان نیز تحول اساسی‬ ‫پیداکــرده و اگــر اقدام مشــابه در اقلیم کردســتان‬ ‫صورت گیرد‪،‬مبادالتتجاریایرانو اقلیمرابهارقام‬ ‫قابل قبولمی رساند‪.‬فتحیعنوان کرد‪:‬بازارچه های‬ ‫مرزی و اشــتراکات تاریخی ســببی و قومی و تمایل‬ ‫مردمان دو ســوی مرز‪ ،‬باید به سرمایه گذاری‪ ،‬رفاه‬ ‫و افزایــش ســطح تبــادالت اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاســی منجر شــود‪.‬او همچنین با توجه به ثبت‬ ‫جهانی منظر فرهنگی هورامان در ایران و نیز وجود‬ ‫جغرافیای مشترک هورامان در ان سوی مرز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم روزی منطقه هورامان اقلیم نیز در قالب‬ ‫همین پرونده به ثبت جهانی برسد‪.‬رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان کردستان ابراز امیدواری کرد که مسئوالن‬ ‫و مردم کردستان ایران و عراق از این تحوالت برای‬ ‫تقویت گردشگری و افزایش سفرها استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته فتحی‪ ،‬در کردستان ایران تمامی امکانات‬ ‫برای پذیرش مســافران کردســتان عراق وجود دارد‬ ‫و زبــان و فرهنــگ مشــترک نیــز فاکتوری اســت که‬ ‫می تواند کردستان ایران به مقصد گردشگران اقلیم‬ ‫تقویــت کند‪.‬عضــو کمیســیون بهداشــت و درمان‬ ‫مجلس همچنین با اشــاره به وجود امکانات الزم‬ ‫بهداشــتی و درمانــی و تجربیــات موفق کردســتان‬ ‫ایــران در زمینــه درمــان‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد که با‬ ‫معرفی این امکانات و تجربیات‪ ،‬شهروندان اقلیم‪،‬‬ ‫به جای ســفر به کشورهای خارجی‪ ،‬با هزینه کمتر‬ ‫درمــان خــود را در کردســتان ایــران دنبــال کننــد که‬ ‫ازنظــر زمان و هزینه به صرفه و مناس ـب تر اســت‪.‬‬ ‫فتحی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود بر‬ ‫ضرورت امضای تفاهم نامه میان وزارت کار ایران و‬ ‫اقلیمبرایپیگیریمسائل کارگرانایراندر کردستان‬ ‫عراق ازجمله موضوع بیمه و حوادث ناشــی از کار‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬با تقویت روابط اقتصادی میان‬ ‫دو طرف‪ ،‬اشــتغال زایی و ســرمایه گذاری افزایش و‬ ‫پدیدهکولبریکاهشپیدامی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیش از ‪ ۲۵۶‬هزار تن خرید تضمینی گندم در کردستان انجام شد‬ ‫نماینــده شــرکت بازرگانی دولتی کردســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای اغاز‬ ‫خرید گندم در استان تاکنون ‪ ۲۵۶‬هزار و ‪ ۴۳۰‬تن به صورت تضمینی‬ ‫یشــده است‪.‬جمال صالحی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫از کشــاورزان خریدار ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از مجموع گندم خریداری شده ‪ ۲۵۶‬هزار و ‪ ۴۳۰‬تن در‬ ‫سامانه سیفا به ثبت رسیده است‪ .‬او ارزش ریالی گندم خریداری شده را‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۹۸‬میلیارد و ‪ ۳۴۲‬میلیون ریال اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫اهنگ خرید گندم به یک هزار و ‪ ۶۵۱‬تن در این روزهای پایان فصل‬ ‫برداشت و خرید این محصول در استان رسیده است‪ .‬نماینده شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی کردستان با اشاره به اینکه بهای خرید تضمینی گندم تا‬ ‫‪ ۱۱‬مرداد به کشاورزان استان پرداخت شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۶۶‬میلیارد و ‪ ۶۷۰‬میلیون و ‪ ۲۵‬هزار ریال به حساب‬ ‫گندم کاران استان واریزشده است‪ .‬صالحی یاداور شد‪ :‬بیشترین میزان‬ ‫خرید تضمینی گندم مربوط به شهرستان های قروه با‪ ۶۹‬هزار و ‪۸۸۸‬‬ ‫تــن‪ ،‬ســقز ‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۹۹۸‬تــن‪ ،‬دهگالن ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۱۳۹‬تن و بیجار‬ ‫‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۹۶‬تن بوده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ ۳۱ :‬هزار و ‪ ۳۰۵‬تن‬ ‫گندم در کامیاران‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۸۵۴‬تن در دیواندره‪ ،‬یک هزار و ‪ ۱۰۸‬تن‬ ‫در ســرواباد‪ ۹۶۶ ،‬تن در ســنندج‪ ۸۱۸ ،‬تن در بانه و ‪ ۵۵۷‬تن هم در‬ ‫مریوان به طور تضمینی خریداری شده است‪ .‬نماینده شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی کردستان گفت‪ :‬میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری‬ ‫نسبت به مدت مشابه ان در سال گذشته‪ 51/62‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درخششفیلملکهاز کردستاندر انگلستان‬ ‫فیلــم کوتــاه لکه بــه کارگردانی شــورش وکیلی‬ ‫تهــای‬ ‫کارگــردان کردســتانی در ادامــه موفقی ‬ ‫بین المللی خود در جشنواره ‪Ignite film festival‬‬ ‫کشــور انگلســتان خــوش درخشــید‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬فیلم کوتاه «لکه» ســاخته شــورش وکیلی با‬ ‫موضوع حقوق بشــر و صلح با مشــارکت انجمن‬ ‫ســینمای جوانان ایران (دفتر ســنندج) در سنندج‬ ‫فیلم برداری شــده اســت‪ .‬این کارگردان کردستانی‬ ‫در جشنواره ‪ Ignite film festival‬کشور انگلستان‬ ‫توانست با ‪ ۶۲‬فیلم از سایر کشورها رقابت کرده و‬ ‫جایزه کسب کند‪ .‬فیلم لکه که پیش ازاین توانسته‬ ‫اســت ‪ ۱۲‬جایــزه بین المللــی را در جشــنواره های‬ ‫جهانــی به خــود اختصاص دهد‪ ،‬داســتان پیرمرد‬ ‫نظافــت چی ســالن ســینما اســت کــه بــا موضوع‬ ‫عجیبی روبرو می شود‪ .‬فیلم لکه پیش ازاین جوایز‬ ‫متعــدد بین المللــی از امریکا‪ ،‬هندوســتان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫انگلســتان و ایــران کســب کــرده اســت‪ .‬این فیلم‬ ‫در ســبک رئالیســم جادویــی و ســورئال اســت و‬ ‫کارگردان سعی در به تصویر کشیدن و تاثیر جنگ‬ ‫و خشونت دارد‪ .‬شورش وکیلی کارگردان کردستانی‬ ‫دســامبر ســال ‪ ۲۰۲۱‬به عنــوان داور بین المللــی در‬ ‫جشنواره انگلستان حضور دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار فرهنگی استان واکسن‬ ‫کرونا تزریق کردند‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫راه اندازیو فرهنگیانهر ناحیه‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬از زمان شروع‬ ‫بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی‬ ‫ واکسیناسیون فرهنگیان استان‬ ‫اعالم شــده از طریــق نواحــی‬ ‫تــا ‪ ۱۳‬مــرداد بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫و به صــورت اموزشــگاهی در‬ ‫فرهنگی در اســتان مرحله اول‬ ‫ایــن مراکــز حضــور پیداکــرده‬ ‫رشید قربانی‬ ‫واکسن را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫و مرحلــه اول واکســن خــود را‬ ‫رشید قربانی در گفت وگو با‬ ‫دریافــت می کننــد‪ .‬او یــاداور‬ ‫ایرنااظهار داشت‪:‬واکسیناسیونفرهنگیاناستان شــد‪ :‬در راســتای پاســخگویی به نیــاز همکاران‬ ‫همزمانبا سراسر کشور در سطح استان اغازشده ســنندجی که در شــهرهای اطراف مشــغول به‬ ‫و هم اکنوندر ‪ ۱۷‬مرکز تزریقواکسنباهمکاری کار هســتند و همچنین تزریق واکســن کارکنان‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی در حال انجام است‪ .‬او اداری و ستادی‪ ،‬پایگاه سومی از روز چهارشنبه‬ ‫بابیاناینکهکارواکسیناسیونفرهنگیانبه صورت ‪ ۱۳‬مــرداد در اردوگاه شــهید ســلیمان خاطــر‬ ‫نمادیــن از هفتــم مــرداد و به صــورت رســمی از ســنندج راه اندازی شــد و گروه های مشــمول بر‬ ‫نهــم مــرداد در مراکــز اختصاصــی و تجمیعــی اساس برنامه زمان بندی که از طریق معاونت‬ ‫اموزش وپرورش در سطح شهرستان ها و مناطق تربیت بدنــی و ســامت اســتان اطالع رســانی‬ ‫تابعه اغازشده است‪ ،‬گفت‪ :‬تا روز ‪ ۱۳‬مرداد ‪ ۱۱‬می شــود‪ ،‬واکسینه خواهند شــد‪ .‬قربانی اظهار‬ ‫هزار و‪ ۶۴‬نفر فرهنگی استان مرحله اول واکسن داشــت‪ :‬پیش بینــی می شــود بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫خودرادریافت کرده اند‪.‬مدیرکلاموزش وپرورش فرهنگــی اســتان شــاغل در واحدهــای اداری و‬ ‫کردســتان اضافــه کــرد‪ :‬در مرکز اســتان ‪ ۲‬پایگاه اموزشی تا ‪ ۲۵‬مرداد جاری‪ ،‬مرحله اول واکسن‬ ‫ویــژه اموزش وپــرورش نواحــی یک و ‪ ۲‬ســنندج خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫مخالف هرگونه محدودسازی در فضای‬ ‫مجازی هستم‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان‬ ‫نحــال‬ ‫اقتصــادی اســت باای ‬ ‫بیجــار در مجلــس شــورای‬ ‫بایــد در مســائل فرهنگــی نیز‬ ‫اســامی‪ ،‬بــا اشــاره بــه عــدم‬ ‫شــناخت داشــته باشــم؛ با هر‬ ‫حضور خود در جلسه رای گیری‬ ‫طرحــی کــه بخواهــد بــرای‬ ‫بــرای طرح صیانت کاربــران در‬ ‫کاربران واقعی فضای مجازی‬ ‫علیرضا زندیان‬ ‫فضایمجازیبر مخالفتخود‬ ‫شــامل نرم افزارهــای واتــس‬ ‫با هرگونه محدودسازی فضای‬ ‫اپ‪ ،‬تلگــرام و اینســتاگرام‬ ‫مجازیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫محدودیت ایجاد کند‪ ،‬مخالف هستم و طبق‬ ‫که‬ ‫ اندیشی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫نشست‬ ‫در‬ ‫زندیان‬ ‫علیرضا‬ ‫جوابی که کمیســیون فرهنگی به من داد قرار‬ ‫با خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی شهرستان نیست محدودیتی ایجاد شود‪ .‬او در خصوص‬ ‫بیجــار داشــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در اینکــه فضــای همکاری نکردن مسئوالن دستگاه های اجرایی‬ ‫مجازی باید متولی داشــته باشــد‪ ،‬شکی وجود بــا نماینــده شهرســتان بیجــار‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در‬ ‫ندارد؛ دغدغه ما این است که چرا افراد بدون جریــان ســیلی کــه در بیجــار امــد بــا یکــی از‬ ‫شناسنامه وارد فضای مجازی می شوند و شاهد بخشــدارهای شهرســتان تمــاس گرفتــم و از او‬ ‫ان هستیم افراد با هویت جعلی وارد این فضا پیگیــری مســائل مــردم را درخواســت کــردم و‬ ‫می شوند؛ باید این فضا همانند فضای واقعی متاســفانه ان شــخص تــا دو روز بــا مــن تماس‬ ‫باشــد تا با افراد جامعه گفت وگو و تبادل نظر نگرفت؛ متاسفانه این مدیران از افرادی تبعیت‬ ‫کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬متاسفانه در همچنین فضایی می کننــد و بــرای کاری کــه منافــع مــردم در ان‬ ‫خانواده ها دچار تنش شدند؛ در رای گیری طرح اســت گزارشــی بــه نماینــده مــردم نمی دهند‪.‬‬ ‫صیانــت در صحــن مجلــس حضور نداشــتم و نماینده مردم بیجار در مجلس اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫جلسه ایدر کمیسیونتلفیقباحضور دادستان در بازدیدهایی که از روســتاها انجام می شود‪،‬‬ ‫کل کشــور تشکیل شــد که مدیریت ان با بنده خروجــی وجــود ندارد دلیــل ان عدم همراهی‬ ‫بود و باید ان جلســه توسط من اداره می شد‪ .‬مدیــران اجرایــی شهرســتان و اســتان اســت؛‬ ‫زندیان با اشاره به رای موافق خود به شفافیت البتــه برخــی از مدیریت ها هم کمــک کردند و‬ ‫ارا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من در این زمینه نیز به شفافیت امیدواریــم با اغــاز به کار دولت جدید بتوانیم‬ ‫اعتقاددارم و اغلب فعالیت من در کمیســیون هر چه بهتر به مردم خدمت رسانی کنیم‪.‬‬ ‫تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی‬ ‫در اولویت است‬ ‫رئیــس جدیــد شــورای‬ ‫پشــت ســربگذاریم‪ .‬او بــا‬ ‫شــهر ســنندج گفــت‪ :‬تکمیل‬ ‫تاکیــد بر اینکــه از امروز باید‬ ‫پروژه های نیمه تمام عمرانی‬ ‫همــه اعضــای جدید شــورای‬ ‫در ســطح شهر از برنامه های‬ ‫شــهر بــا اتحــاد‪ ،‬همدلــی و‬ ‫اولوی ـت دار اعضــای شــورای‬ ‫تعامــل هرچــه بیشــتر در‬ ‫فرزاد زارعی‬ ‫شهر سنندج است‪ .‬به گزارش‬ ‫راســتای خدمت رســانی بــه‬ ‫تســنیم‪ ،‬فرزاد زارعی در ائین‬ ‫مردم و کســب رضایت مندی‬ ‫بابیان‬ ‫ســنندج‬ ‫شــهرداری‬ ‫معرفــی سرپرســت‬ ‫شــهروندان تــاش کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬یقینا با تمام‬ ‫اینکه با استعانت از خداوند متعال ششمین تــوان و عزمــی راســخ و بســیجی وار در راه‬ ‫دوره شــورای اســامی شــهر را اغاز می کنیم‪ ،‬خدمت رســانی شایسته به شــهروندان فهیم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از اعضــای ششــمین دوره و قدرشــناس ســنندجی گام برمی داریــم‪.‬‬ ‫شــورای اســامی شــهر ســنندج بابت حســن زارعــی تکمیــل پروژه های نیمه تمــام عمرانی‬ ‫نیــت و اعتمــادی که بــه بنده کردند‪ ،‬تشــکر را جــزو برنامه هــای اولویــت دار اعضــای این‬ ‫می کنــم‪ .‬او بــا ابراز اینکه بــه عهد خود برای دوره از شــورای شــهر خوانــد و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫خدمــت بــه مــردم ســنندج پایــدار می مانم‪ ،‬خدمت رسانی شایسته به شهروندان به ویژه‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم خدمتگزاران خوبی بــه ســاکنان نواحــی منفصل شــهری ســنندج‬ ‫بــرای مــردم شــهر ســنندج باشــیم و در پایان بسیار حائز اهمیت بوده و باید بیش از بیش‬ ‫دوره‪ ،‬هم در پیشــگاه خداوند و هم محضر از موردتوجــه و انجــام شــود‪ .‬رئیــس جدیــد‬ ‫مــردم ســربلند باشــیم‪ .‬رئیــس جدید شــورای شورای شهر سنندج از تمام مدیران‪ ،‬معاونان‬ ‫شــهر ســنندج بــا قدرانــی از زحمات شــهردار و روســای ســازمان ها شــهرداری خواســت که‬ ‫سابق و اعضاء پنجمین دوره شورای اسالمی بــا تمام تــوان با سرپرســت جدید شــهرداری‬ ‫شهر سنندج تصریح کرد‪ :‬گرچه در دور پنجم همــکاری و همراهی الزم را داشــته باشــند تا‬ ‫اختالف نظرهایــی وجود داشــت اما همدلی ضمن تســریع در اتمــام پروژه هــای عمرانی‪،‬‬ ‫و اتحــاد در بیــن اعضــاء باعــث شــد چهــار حقــوق و مزایای معوقه کارکنان زحمت کش‬ ‫ســال دوران خدمتــی را موفــق و قابل قبــول نیز به روز شود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫پریرا گران ترین‬ ‫انتقال تاریخ فوتبال عربستان‬ ‫خط و نشان جواد نکونام سرمربی فوالد‬ ‫برای استقاللی ها‬ ‫متئوس پریرا وینگر برزیلی‬ ‫‪ 4/8‬میلیون یورویی (بیش از‬ ‫فصل قبل وست برومویچ‪ ،‬با‬ ‫‪ 142‬میلیــارد تومان) دریافت‬ ‫انتقالی بالغ بر ‪ 17‬میلیون یورو‬ ‫می کنــد‪ .‬این هزینــه پرداختی‬ ‫به تیم فوتبال الهالل عربستان‬ ‫توســط الهــال‪ ،‬متئــوس پریرا‬ ‫پیوســت‪ .‬پــس از کش وقوس‬ ‫را گران تریــن بازیکــن تاریــخ‬ ‫پریرا‬ ‫فــراوان متئــوس پریــرا وینگــر‬ ‫فوتبال عربستان تبدیل کرد و‬ ‫فصل گذشته وست برومویچ‬ ‫رکورد انتقال ‪ 16‬و نیم میلیون‬ ‫بــه الهــال عربســتان پیوســت‪ .‬مراحــل عقــد یورویی احمد موســی از لسترســیتی به النصر‬ ‫رســمی قــرارداد ایــن بازیکن در پاریــس برگزار را شکســت‪ .‬وســت برومویــچ کــه عالق ـه ای‬ ‫شــد و باشگاه وست برومویچ پس از هفته ها بــه جدایــی پریــرا نداشــت‪ ،‬در برابــر فشــار‬ ‫مذاکــره‪ ،‬اجــازه جدایــی بــه ســتاره تیمــش را بازیکن تسلیم شد‪ .‬درحالی که چند روز پیش‬ ‫داد‪ .‬قــرارداد ایــن بازیکــن برزیلــی بــا الهــال مذاکــرات دو طرف به بن بســت خورده بود‪،‬‬ ‫پن ‬ ‫جســاله بــوده و او پــس از موســی مــارگا از خورخه منــدس مدیر برنامه لئونــاردو ژاردیم‬ ‫پورتو و حمد الیامی از القادســیه‪ ،‬به ســومین مربــی الهالل و ایجنت کریســتیانو رونالدو در‬ ‫خریــد تابســتانی الهالل تبدیل م ‬ ‫یشــود‪ .‬پس حــل شــدن مشــکالت دو طرف کمــک بزرگی‬ ‫از عقــد قرارداد پریرا بــا ابی های ریاض‪ ،‬او به کــرد و ســرانجام ایــن انتقال شــکل گرفــت‪ .‬او‬ ‫گران ترین انتقال تاریخ فوتبال عربستان تبدیل قــرار اســت در فصل بعــد پیراهن شــماره ‪12‬‬ ‫شد‪ .‬روزنامه الریاضیه نوشته است که باشگاه یوسف الثنیان اســطوره سابق ابی های ریاض‬ ‫الهــال بــرای دریافــت رضایت نامــه متئــوس را بر تن کند‪ .‬الهالل حریف استقالل در مرحله‬ ‫پریــرا‪ ،‬مبلغ ‪ 17‬میلیون یــورو پرداخت کرده و یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اسیا خواهد‬ ‫قرار اســت این مبلغ را در دو قســط پرداخت بــود‪ .‬دیــداری کــه ‪ 22‬شــهریور در شــهر دبی‬ ‫کند و خود این بازیکن نیاز ســالیانه دســتمزد امارات برگزار می شود‪.‬‬ ‫لیونل مسی و رد تعارف‬ ‫دوستانه نیمار‬ ‫برخالف شــایعات‪ ،‬لیونل‬ ‫لیونــل مســی در اولیــن بــازی‬ ‫مســی تمایلــی بــه پوشــیدن‬ ‫خــود بــا شــماره ‪ 30‬بــه میدان‬ ‫لباس شماره ‪ 10‬پاری سن ژرمن‬ ‫رفــت‪ .‬او دو فصــل پیراهــن‬ ‫نــدارد‪ .‬اگــر اتفــاق خاصی رخ‬ ‫شماره ‪ 30‬را پوشید و در ادامه‬ ‫ندهــد ب ـه زودی باشــگاه پاری‬ ‫شــماره ‪ 19‬بــه ایــن بازیکــن‬ ‫لیونل مسی‬ ‫ســن ژرمــن خبــر رســما توافق‬ ‫رســید‪ .‬لیونــل مســی چندیــن‬ ‫بــا لیونل مســی را اعــام کرده‬ ‫سال شماره هایی چون ‪19 ،18‬‬ ‫و ایــن ســتاره ارژانتینــی و ‪ 34‬ســاله راهــی لیگ و ‪ 15‬را ب هصــورت متنــاوب بــه تن کرد تا اینکه‬ ‫یک فرانســه خواهد شــد‪ .‬در ‪ 48‬ســاعت اخیر در ســال ‪ 2008‬رونالدینیو از بارســلونا جداشده‬ ‫اخبــاری در مورد تماس نیمار با لیونل مســی و و او پیراهــن شــماره ‪ 10‬را بــرای همیشــه از ان‬ ‫تعارف شماره ‪ 10‬از سوی ستاره برزیلی پاری سن خود کرد؛ اما در پاری ســن ژرمن و در ســن ‪34‬‬ ‫ژرمن به خرید جدید این تیم منتشرشده بود‪ ،‬سالگی‪ ،‬لیونل مسی تمایلی به پوشیدن شماره‬ ‫اما نشریه مارکا مدعی شد مسی این موضوع را ‪ 10‬نشــان نــداده و فصــل بعــد نیمــار با همین‬ ‫رد کــرده و قصــد دارد بــا پیراهن شــماره ‪ 19‬در عــدد در ترکیــب تیم فرانســوی حاضر خواهد‬ ‫ترکیب تیم جدید خود در میدان حاضر شود‪ .‬شد‪ .‬جالب اینجاست سال ها هواداران بارسلونا‬ ‫مســی اولیــن بازی خــود در ترکیب بارســلونا را رویای بازگشت نیمار را در سر داشتند‪ ،‬اما حاال‬ ‫در فصــل ‪ 2004-05‬انجــام داد‪ .‬در ان مقطــع او با مســی در پاریس همبازی خواهد شــد‪ ،‬نه‬ ‫رونالدینیــو لبــاس شــماره ‪ 10‬را بــر تن داشــت و استادیومنوکمپ‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1065‬برابر رای شماره ‪ ۱۸۵۸-۱۴۰۰‬هیات به شماره کالسه ‪ ۱۳۹۳-۵۵۵‬موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت گاز استان‬ ‫خراسان شمالی به شناسه ملی ‪ ۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹‬در ششدانگ یکباب تاسیسات سی جی اس‬ ‫به مساحت ‪ ۱۴۷۰‬متر مربع از پالک ‪ ۴۵۵‬فرعی از ‪ ۲۰۰‬اصلی واقع در اراضی بدرانلو خراسان‬ ‫شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای محمد حسین جعفری فرزند جعفر و‬ ‫موسی جعفری فرزند جعفر محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/17 :‬احمد اصغری ‪-‬‬ ‫شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1197‬شماره‪ ، 140060302006002098 :‬تاریخ‪ 1400/04/01 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002749‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مرتضی کرمی خوزانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ‪ 166‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند شماره ‪ 121755‬مورخ ‪ 79/05/18‬صفحه ‪ 580‬دفتر ‪ 320‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبتبهملکموردتقاضاوانتقالملکازمالکرسمیبهمتقاضیداشتهوتصرفاتمتقاضینسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مرتضی کرمی خوزانی به شناسنامه شماره‪127‬‬ ‫کدملی‪ 1141506343‬صادره فرزند علی اقا در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪173/75‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 166‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول‪ 7/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 24/23‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 637‬فرعی ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 3/00‬متر و ‪ 4/25‬متر‬ ‫به طور شکسته درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 24/64‬متر دیوار به دیوار پالک ‪115/635‬‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1173217‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1199‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۱۵۸۴‬و ‪ ۱۵۸۱‬مورخ ‪ 1400/3/26‬خانم نجمه صفاری انارکی فرزند باقر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع و اقای محمد سیروس نجف ابادی فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 123/87‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۲۲۹‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1173576‬م الف‬ ‫‪7‬‬ ‫با تمام توان برای‬ ‫قهرمانی می اییم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫استقالل از فینال‬ ‫پارسال تا امسال‬ ‫اســتقالل نسبت به ترکیب اصلی فینال جام حذفی‬ ‫فصل گذشتهپنجبازیکنخودرادر اختیار ندارد‪.‬استقالل‬ ‫امشبدر ورزشگاهنقش جهاناصفهانفینالجامحذفی‬ ‫را مقابل فوالد خوزســتان برگزار می کند‪ .‬ابی ها که برای‬ ‫دومین ســال متوالــی به فینال حذفی رســیدند‪ ،‬در بازی‬ ‫امشب اما نسبت به فینال سال گذشته تغییرات زیادی‬ ‫در ترکیب خواهند داشت‪ .‬استقالل در فینال سال گذشته‬ ‫باتراکتور باترکیبسیدحسینحسینی‪،‬محمددانشگر‪،‬‬ ‫عارف غالمی‪ ،‬وریا غفوری‪ ،‬هرویه میلیچ‪ ،‬ارش رضاوند‪،‬‬ ‫مســعود ریگی‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬فرشید اسماعیلی‪ ،‬مهدی‬ ‫قائدی و شیخ دیاباته به میدان رفت‪ .‬از جمع ان نفرات‬ ‫علی کریمیو هرویهمیلیچدر ابتداو اواسطفصلجاری‬ ‫از استقاللجداشدند‪.‬از سویدیگر شیخدیاباتهبهدلیل‬ ‫مصدومیتنمی تواندمقابلفوالدبازیکندوسیدحسین‬ ‫حسینیومحمددانشگر دوبازیکنمحرومابیپوشاندر‬ ‫فینالامشبهستند‪.‬همچنینعارفغالمینیزچندهفته‬ ‫قبل رباط صلیبی اش پاره شد و مجوز حضور در فینال را‬ ‫نخواهد داشــت‪ .‬بر این اســاس نسبت به ترکیب اصلی‬ ‫فینالسال گذشتهاستقالل‪ 6‬تغییر رسمیخواهدداشت‬ ‫کهنکتهقابل توجهیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫درامد صفر پرسپولیس از‬ ‫پنج قهرمانی متوالی‬ ‫ســرمربی فــوالد می گویــد از اینکــه تیمــش‬ ‫توانسته است در فینال جام حذفی حضورداشته‬ ‫باشد‪ ،‬خوشحال است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬جواد‬ ‫نکونــام در نشســت خبــری پیــش از بــازی فینــال‬ ‫جام حذفی برابر اســتقالل گفت‪ :‬می دانیم که با‬ ‫چــه تیمی بازی داریم‪ .‬تیمی کــه مهره های زیاد و‬ ‫بازیکنان کلیدی و تاثیرگذاری در اختیار دارد‪ .‬ان ها‬ ‫تیم قابل احترامی هستند و سعی می کنند فوتبال را‬ ‫از زمین خودشان بازی کنند تا بازیشان شکل گرفته‬ ‫و بــه دروازه حریــف نزدیــک شــوند‪ .‬گرچــه زمان‬ ‫زیادی نداشــتیم تــا روی برنام ههــای ان ها تمرین‬ ‫تهــای الزم‬ ‫کنیــم ولی توانســتیم با بچه ها صحب ‬ ‫را انجــام دهیــم تا بتوانیم به موفقیت برســیم‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬تیم اســتقالل همیشــه بزرگ اســت و تیمی‬ ‫اســت که هرســال برای قهرمانی و کســب سهمیه‬ ‫می جنگــد و این شــرایط مــا راکمی ســخت کرده‬ ‫اســت‪ .‬تیم ما نشان داده بازی هایی که در اندازه‬ ‫خودمان ظاهرشــده ایم و هرکــدام از بازیکنانمان‬ ‫بهتریــن عملکردشــان را داشــته اند‪ .‬توانســتیم هر‬ ‫تیمی را شکســت دهیم و نتایج و بازی های قابل‬ ‫قبولی را انجام دادیم‪ .‬این بازی ها در لیگ و جام‬ ‫حذفی ادامه داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوشحالم از‬ ‫اینکه تیممان توانسته است در فینال جام حذفی‬ ‫حضورداشــته باشــد‪ .‬جایــی کــه خیلــی از تی مهــا‬ ‫برای کســب هر دو جام برنامه ریزی کرده بودند‪،‬‬ ‫االن در ایــن نقطــه نیســتند‪ .‬ایــن نشــان می دهد‬ ‫کــه فوتبــال هم ـه اش هزینــه کردن نیســت‪ .‬اینکه‬ ‫شــما بازیکن های تاپ داشــته باشید خیلی کمک‬ ‫می کند ولی جاهایی هم هســت که شــما به این‬ ‫نیاز دارید که تیمتان و باشگاه همگی در کنار هم‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیت کنــار هم باشــند‪ .‬فکر‬ ‫می کنمتیممانمتشکلاز کادر‪،‬بازیکنان‪،‬مدیریت‬ ‫باشــگاه‪ ،‬هیئت مدیره در این ‪ 3‬ســال‪ ،‬این کار را‬ ‫به نحو احســن انجام داده اســت و خیلی به ما‬ ‫کمک کرده اند‪ .‬ســرمربی فوالد صحبت هایش را‬ ‫این گونه ادامه داد‪ :‬ما توانستیم سال قبل سهمیه‬ ‫اسیایی را کسب کنیم و امسال نیز در فینال جام‬ ‫حذفی حضور داریم‪ .‬امیدوارم بازی قابل قبولی‬ ‫را ارائه بدهیم تا به جام برسیم‪ .‬نکته ای که برای‬ ‫تیــم مــن خیلی مهم اســت و به بازیکنــان تاکید‬ ‫می کنم‪ ،‬این است که باید با تمام تمرکز و تمام‬ ‫توانمــان مقابل تیم خوب اســتقالل قرار بگیریم‬ ‫تــا بتوانیم فصــل و پایان خوبی بــرای فوتبالمان‬ ‫داشته باشیم‪ .‬نکونام در خصوص داوری بازی نیز‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1201‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1822‬مورخ ‪ 1400/4/7‬خانم مرضیه یوسفی نجف ابادی فرزند احمد نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 138/90‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 41‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ 8‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1173586‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1203‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1892‬و ‪ 1893‬مورخ ‪ 1400/4/9‬اقای مهدی نوری کوهانی فرزند حسن نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع و خانم الهه چترائی عزیزابادی فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 103/91‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪722‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172808‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1205‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1796‬مورخ ‪ 1400/4/6‬اقای حیدرعلی کافی زاده نجف ابادی فرزند حسینقلی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 121/99‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪1‬‬ ‫فرعی از ‪ 487‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172208‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1207‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1795‬مورخ ‪ 1400/4/6‬اقای غالمحسین محمودی نجف ابادی فرزند عزیزاله‬ ‫پاسخ داد‪ :‬صحبت خاصی در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫اقــای بیــژن حیــدری از داوران خــوب و باتجربــه‬ ‫فوتبــال ایــران اســت‪ .‬ایشــان قضاوت هایشــان‬ ‫مشــخص اســت و صحبت هایــی مبنــی بــر بازی‬ ‫قبلــی تیم اســتقالل وجــود دارد ولــی ما توجهی‬ ‫بــه این موضوعات نداریم‪ .‬تمــام تمرکزمان روی‬ ‫بازی است‪ .‬قطعا هم در داور برای ارائه بهترین‬ ‫عملکردش می اید و هم هر دو تیم به دنبال این‬ ‫هستند تا نتیجه بازی درون زمین مشخص شود‪.‬‬ ‫بــا شــناختی کــه از اقــای حیــدری و کمک هایش‬ ‫داریم‪ ،‬می دانیم که قضاوت بی نقصی در انتظار‬ ‫هــر دو تیم اســت و امیــدوارم هر دو تیم بتوانند‬ ‫بهترین عملکرد را داشــته باشــند تــا به موفقیت‬ ‫برسند‪ .‬ســرمربی فوالد در خصوص اینکه دنیای‬ ‫مربیگــری را چگونــه می بینــد‪ ،‬پاســخ داد‪ :‬مــن‬ ‫بــا تیــم خونه به خونــه نیز این تجربه را داشــتم‬ ‫کــه تا فینــال صعود کردیــم ولی در بــازی پایانی‬ ‫کنار این تیم نبودم‪ .‬نکته این اســت که شــما در‬ ‫جــام حذفی فقط یــک بازی داریــد و باید تمام‬ ‫تمرکزتــان را روی ان بازی بگذارید و برنامه ریزی‬ ‫کنیــد تــا به موفقیت برســید‪ .‬ما ایــن کار را در دو‬ ‫دوره ای که در فوالد بودیم‪ ،‬خوب انجام دادیم‪.‬‬ ‫در لیــگ امســال بــا توجه بــه فشــردگی بازی ها‪،‬‬ ‫روی جــام حذفــی خیلی برنامه ریــزی کردیم و از‬ ‫اولین بازیمان که خارج از خانه برابر ماشین سازی‬ ‫بــود‪ ،‬به دنبــال موفقیت بودیــم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ی داشــته باشــید‪ ،‬ولی‬ ‫در فوتبال باید هدف گذار ‬ ‫هدف این نیست که قطعا به ان می رسید‪ .‬شما‬ ‫هدف گذاری کنید و به خیلی از مســائل بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬همــه تی مهــا و بازیکنان زحمت می کشــند‬ ‫تــا بــه موفقیت برســند و درنهایت کســی موفق‬ ‫خواهد شــد که تالش بیشــتری کند‪ .‬این نکته ای‬ ‫اســت که در فوتبال غیرقابل پیش بینی است‪ .‬در‬ ‫فوتبال ایران تیم هایی هستند که برای قهرمانی‬ ‫و ســهمیه اســیایی برنامه ریــزی می کننــد ولی به‬ ‫ان دســت پیــدا نمی کننــد‪ .‬اســتقالل‪ ،‬ســپاهان و‬ ‫پرسپولیس همیشه مدعی هستند‪ ،‬ولی درنهایت‬ ‫یک تیم به جام می رسد‪ .‬این ها چیزهایی است‬ ‫که در فوتبال اتفاق می افتد و ما ســعی می کنیم‬ ‫با برنامه ریزی و بهترین عملکردمان به ان برسیم‪.‬‬ ‫اینکه خبــر نداریم فوتبال چه اتفاقاتی را برای ما‬ ‫رقم می زند‪ ،‬این ها از جذابیت های فوتبال است‪.‬‬ ‫نکونام در پایان گفت‪ :‬امیدوارم با ارائه یک بازی‬ ‫خوب‪ ،‬به موفقیت برسیم‪.‬‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 18/74‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره‬ ‫‪ 6‬فرعی از ‪ 264‬اصلی واقع در قطعه ‪ 3‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172128‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1209‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1484‬و ‪ 1485‬مورخ ‪ 1400/3/20‬خانم الهه موالئی فرزند احمد نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع و اقای میثم قدیریان فرزند حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 292/47‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 3‬فرعی از ‪ 452‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ 5‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172384‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1211‬رای شماره ‪ 140060302026004232‬مورخ ‪ 1400/03/22‬هیات چهار اقای‬ ‫حسین شهریارزاده به شناسنامه شماره ‪ 576‬کد ملی ‪ 2001996039‬صادره دزفول فرزند‬ ‫محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 240/73‬مترمربع پالک شماره ‪۱۵۱۸۲‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان‬ ‫میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان ‪-‬موسوی ‪/1174094‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1213‬رای شماره ‪ 139860302026016510‬مورخ ‪ 1398/10/17‬هیات سه اقای محمد‬ ‫شاه میرزایی به شناسنامه شماره ‪ 39‬کدملی ‪ 5659917704‬صادره کوهپایه فرزند مرتضی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 170‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 245‬فرعی از ‪ 14916‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 139860302026016512‬مورخ ‪ 1398/10/17‬هیات سه اقای حسن رضا علی‬ ‫پور به شناسنامه شماره ‪ 4035‬کدملی ‪ 1287266967‬صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 170‬مترمربع پالک شماره ‪245‬‬ ‫فرعی از ‪ 14916‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که‬ ‫خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان‬ ‫میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫درحالی که پرسپولیس قهرمان پنج سال اخیر فوتبال‬ ‫ایــران بوده اســت‪ ،‬فدراســیون فوتبــال در کمال تعجب‬ ‫هیچ پاداشی به این تیم نداده است‪ .‬درحالی که تمامی‬ ‫تورنمنت هــا و لیگ هــای معتبر دنیای فوتبــال رقم های‬ ‫میلیاردیرابهتیمقهرمانپرداختمی کنند‪،‬فوتبالایران‬ ‫هنــوز فقــط یک «جــام» به تیم قهرمان اهــدا می کند و‬ ‫پاداشیبهتیمنمی دهد‪.‬بیستمیندورهرقابت هایلیگ‬ ‫برتر فوتبالایرانبهپایانرسیدتاپرسپولیسبرایپنجمین‬ ‫فصلمتوالیبهقهرمانیاینرقابت هابرسد‪.‬سرخ پوشان‬ ‫پایتخــت کــه در فصل گذشــته به فینال لیــگ قهرمانان‬ ‫اسیا نیز رسیدند باوجود تکرار جایگاه خود همچنان با‬ ‫مشکالت فراوان مالی ست و پنجه نرم می کنند‪ .‬سازمان‬ ‫لیگفوتبال کهسال هاستبه عنواننهادیمستقل‪،‬امور‬ ‫اجراییفوتبالباشگاهیکشور راادارهمی کندهمچناندر‬ ‫تامینمنابعمالیباشگاه هایزیرمجموعهخودبامشکل‬ ‫روبروست‪ .‬پرسپولیسبرخالفاکثر باشگاه هایقهرمان‬ ‫در فوتبالجهانهیچمنبعمالیدیگریجز پشتیبان های‬ ‫خود ندارد‪ .‬سازمان لیگ فوتبال موظف است درامد های‬ ‫خوداز تبلیغاتمحیطیبازی هاییکهدر لیگبرتر برگزار‬ ‫کردهاستراباتوجهبهائین نامه هایداخلیبینتیم های‬ ‫لیگبرتریتقسیم کند‪.‬پولی کهطبقادعایمدیراناکثر‬ ‫باشگاه ها هرگز در فصل گذشته به ان ها پرداخت نشده‬ ‫استتادرامدتیمیهمچونپرسپولیسکهقهرمانیخود‬ ‫را بــرای پنجمیــن بار در لیگ برتر تکرار کرده اســت عدد‬ ‫«صفر»باشد‪.‬‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1173755‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1215‬نظر به اینکه سند مالکیت هفت حبه سیزده پانزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی شماره‪ 6548 :‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی گرمسیر واقع در بخش ‪ ۱۷‬اصفهان ذیل‬ ‫ثبت ‪ ۱۹۲۸۶‬در صفحه ‪ ۳۶۸‬دفتر ‪ ۲۵۹‬امالک به نام بهرام شجاعیان صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است‪ ،‬سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪ 1400/4/26- ۳۲۰۰۲۰۶۴ :‬به‬ ‫انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره‪ 1400/۴/17 -۲۱۹۹۳ :‬به‬ ‫گواهی دفترخانه ‪ ۱۶۹‬نایین رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت جابجایی‬ ‫مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب‬ ‫به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫اردستان ‪/1174623‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1217‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‬ ‫به شرح رای شماره ‪ 140060323136000204‬مورخ ‪ 1400/04/12‬تصرفات مالکانه زرتاب‬ ‫شریفی فرزند همت تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 533/68‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک ‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪۳‬‬ ‫قانون مذکور بمیران یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید‬ ‫نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند‬ ‫مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از‬ ‫تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس‬ ‫تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر‬ ‫خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه‬ ‫پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندر عباس‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬ابوالحسن‬ ‫دستوری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪/1400/290‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1218‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‬ ‫به شرح رای شماره ‪ 140060323136000238‬مورخ ‪ 1400/04/23‬تصرفات مالکانه‬ ‫محمد عبداله زاده فرزند شاهی تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪284/27‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک ‪ -14‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد‬ ‫ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیران یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین‬ ‫خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از‬ ‫انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف‬ ‫مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت‬ ‫وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم‬ ‫دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست‬ ‫اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬ابوالحسن‬ ‫دستوری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪/1400/292‬م الف‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد ماه ‪ 08 / 1400‬اگوست ‪ 28 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1136‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبهچهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان دانشگاه‪ ،‬نرسیده به حکیم نظامی‬ ‫پالک ‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪ 6‬تلفن‪ 44624627 :‬نمابر‪44623754 :‬‬ ‫کوچهروحانی‪،‬شماره‪ 5‬تلفن‪(031-36293750:‬دهخط)فـاکس‪031- 36293392:‬‬ ‫روایت یک قرن خــبر در کشور‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شایدخیلیخوش شانسیاخیلیبدشانسبوده ایمکهدر ایننقطهتاریخقرارگرفته ایم‬ ‫خوبیابدشــاهدانپایانیکقرنهســتیم‪.‬قرنی کهباتمامخوبی هاو بدی هایش‬ ‫امدحوادثیراباخودبههمراهاوردو چندصباحیدیگر برایهمیشهبهتاریخسپرده‬ ‫می شود‪.‬در اینیکقرن کشور ماچهرخدادهاییراشاهدبودهاست؟چهروزهایی‬ ‫راتجربهکردهاست؟چهغم هاوشادی هایمشترکیرابرایمردمشثبتوضبطکرده‬ ‫است؟بدونشکبزرگترینراویانوقایعسدهاخیر خبرنگارانهستند‪.‬خبرنگارانیکه‬ ‫یخبرنگارانشایدخوشایندعده اینباشد‪،‬اما‬ ‫همیشهدر خطمقدمبوده اند‪.‬کنجکاو ‬ ‫رسالتاینحرفهاستکهروایتگر راستیناخبار باشدوقاصدامینسنگر اطالع رسانی‪.‬‬ ‫رسانه هاپساز شناختهشدنبه عنوانرکنچهارمدموکراسینقشویژهوبالقوه ایدر‬ ‫راستایایجادهمبستگی‪،‬اموزش‪،‬تفریحوافزایشاگاهی هایاجتماعیایفاکرده اند‪.‬‬ ‫رسانه ها در دنیای کنونی در الیه های زیرین زیست بشری رخنه کرده و دیگر زندگی‬ ‫بدونوسایلارتباط جمعیدرمخیله هانمی گنجدوهمینامرسببپررنگشدننقش‬ ‫انچه در این بین برای خبرنگاران به صورت ویژه رخ داد در سال ‪1303‬‬ ‫بود ترور میرزادۀ عشقی و شروع مصائب تازۀ روزنامه نگاری ایرانی است‪.‬‬ ‫میرزاده عشقی ازجمله مخالفان و منتقدان حکومت رضاخان بود‪ ،‬او از‬ ‫اولین روزنامه نگاران و نویسندگان دوره رضاخان است که به صورت علنی‬ ‫و به دست فرستادگان حکومتی به قتل رسید‪ .‬بسیاری بر این باورند که‬ ‫عشقی کشته شد تا مخالفان رضاخان‪ ،‬عاقبت مخالفت خود با حکومت را‬ ‫ببیند و مخالفتشان در نطفه خاموش شود‪.‬‬ ‫اغاز سناریو‬ ‫سانــسور‬ ‫خبرنگاران‬ ‫مهم تریــن اتفاقاتــی کــه در دهــه نخســت ســده ‪ 1300‬رخ‬ ‫داد می تــوان بــه حوادثــی همچــون جــدال قــدرت مرکــزی بــا‬ ‫حکومت های محلی‪ ،‬اپیدمی وبا‪ ،‬طاعون و سل‪ ،‬تشکیل اولین‬ ‫جمعیــت امدادرســانی ایرانی‪ ،‬اغاز ســلطنت رضا شــاه پهلوی‪،‬‬ ‫اســتبداد بــرای تجــدد‪ ،‬اجرای قانــون خدمت اجباری ســربازی‪،‬‬ ‫اغــاز ســاخت راه اهن سراســر‪ ،‬تصویب قانون اعــزام محصل به‬ ‫خــارج از کشــور‪ ،‬تولــد «ریال» به عنــوان واحد پول ملــی ایران‪،‬‬ ‫نمایــش ابــی و رابی بــه کارگردانــی اوانــس اوگانیــاس به عنوان‬ ‫اولیــن فیلــم ایرانی و شــرو ع رســمی ســینما در ایران اشــاره کرد‬ ‫امــا انچــه در این بین بــرای خبرنــگاران به صورت ویــژه رخ داد‬ ‫در ســال ‪ 1303‬بود ترور میرزادۀ عشــقی و شــرو ع مصائب تازۀ‬ ‫روزنامه نگاری ایرانی است‪.‬‬ ‫میــرزاده عشــقی ازجملــه مخالفــان و منتقــدان حکومــت‬ ‫رضاخــان بــود‪ ،‬او از اولیــن روزنامه نــگاران و نویســندگان دوره‬ ‫رضاخــان اســت کــه به صــورت علنــی و بــه دســت فرســتادگان‬ ‫حکومتی به قتل رسید‪ .‬بسیاری بر این باورند که عشقی کشته‬ ‫شــد تا مخالفان رضاخــان‪ ،‬عاقبت مخالفت خود با حکومت را‬ ‫ببیند و مخالفتشان در نطفه خاموش شود‪ .‬این تمهید از سوی‬ ‫حکومــت کارگــر افتاد‪ ،‬به طوری که بنا به شــواهد و اســناد‪ ،‬پس‬ ‫از قتل عشــقی بود که بســیاری از نشــریات مخالف به حاشــیه‬ ‫رانده شدند یا مشمول توقیف شدند و انان که ماندند به تایید‬ ‫سانســورچیان حکومتــی رســیده بودنــد‪ .‬بر اســاس ایــن دالیل‬ ‫و شــواهد تاثیــر تــرور عشــقی بــر سانســور مطبوعــات در دوره‬ ‫رضاشاه مسئله ای است قابل تامل‪.‬‬ ‫خبرنگار حرفه ایو اموزش دیدهمی شودچراکهانانباداشتنسوادرسانه ایمی توانند‬ ‫ســرهرااز ناســرهدر جهانبی شــمار داده هاتشخیصدادهو از شیوعاطالعاتو اخبار‬ ‫کذبپیشگیریکنند‪.‬انچهدر ادامهمی خوانیدثبترویدادهاییاستکهدر یکقرن‬ ‫اخیر بهروایتخبرنگارانثبتوضبط شدهاست‪.‬‬ ‫در سال های جنگ روزنامه نگاران در حالی قلم می زنند که بسیاری‬ ‫از مردم درگیر فقر هستند و جایگاه خبرنگار و اطالع رسانی برای احاد‬ ‫جامعه چندان توجیه شده نیست از سوی دیگر دولت ها نیز این قشر را که‬ ‫تنها گروه اگاه بر زیر و روی جامعه هستند عناصر مزاحم می دانند و در این‬ ‫بین روزنامه نگاران در غربت کامل به رسالت خود پرداختند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد ‪ ،۱۳۷۷‬محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری‬ ‫اسالمی مستقر در مزار شریف افغانستان‪ ،‬به همراه‪ ۸‬نفر از کارکنان‬ ‫سرکنسولگری ایران در این شهر توسط عوامل گروه طالبان به شهادت رسید‪.‬‬ ‫تا مدت ها از سرنوشت این‪ ۹‬نفر گزارشی منتشر نشد تا این که پیکرهای انان‬ ‫در یک گور جمعی در خرابه های پشت کنسولگری به دست امد و دقیقا تاریخ‬ ‫‪ 17‬مرداد برای همیشه در تقویم به نام خبرنگاران ثبت شد‪.‬‬ ‫افزایش تیراژ روزنامه ها‬ ‫در دهه دوم بیشتر اتفاقاتی که در کشور رخ داد در حوزه اکتشافات باستان شناسانه و گسترش جایگاه فرهنگ و انتشار اثار فاخر هنری بود‪،‬‬ ‫رخدادهاییهمچون کشفتختجمشیددر کاوش هایباستان شناسی‪،‬لغو قراردادیاامتیازنامۀدارسیدرحالی کهنصفمدتحقاکتشافو‬ ‫استخراج نفت باقی مانده بود‪ ،‬سه شروع بزرگ در حوزۀ فرهنگ و زبان فارسی‪ :‬دانشگاه تهران‪ ،‬فرهنگستان زبان و کنگرۀ هزارۀ فردوسی‪ ،‬واقعۀ‬ ‫گوهرشاد و کشف حجاب‪ ،‬انتشار نخستین رمان مدرن فارسی؛ پیدایش جریان چپ در ایران که به ‪ 53‬نفر مشهور شدند‪ ،‬نخستین سرشماری‬ ‫جمعیتی در ایران و تولد رادیو در ایران نخستین فرستنده رادیویی در محل بی سیم در جاده قدیم شمیران احداث شد گزیده ای از اتفاقات این‬ ‫دهه بود‪ .‬نگاهی دقیق به حوادث این سال ها و موارد مرتبط با روزنامه ها رد پای اصغر قاتل هویدا می شود که باعث شد افزایش تیراژ روزنامه ها‬ ‫به خاطر گزارش های نخستین قاتل سریالی در ایران را در پی داشته باشد‪ .‬سال هایی که یکه تازی روزنامه ها را به عنوان تنها منبع اطالع رسانی به‬ ‫یادگار گذاشت‪.‬‬ ‫نگارش سال های جنگ و صلح به قلم خبرنگاران‬ ‫دهه سوم رنگ و بوی جنگ به خود گرفت جنگی به وسعت یک جهان اشفتگی و فقر و بی خانمانی و جابه جایی قدرت ها در این سال ها‬ ‫دردهای زیادی برای مردم داشت‪ .‬اشغال ایران؛ انتقال قدرت در پی جنگ دوم جهانی‪ ،‬تاسیس اولین تماشاخانۀ مدرن در ایران؛ تئاتر فردوسی‪،‬‬ ‫اولین حضور رسمی ایران در المپیک‪ ،‬ملی شدن صنعت نفت ایران وقایعی بودند که خبرنگاران در مورد ان ها نوشتند و گفتند و قلم زدند‪ .‬تولد‬ ‫بازتاب اخبار حوادث و ایجاد همبستگی‬ ‫نیــاز بــه خبرنــگار تخصصــی در ایــن دهــه بیــش از ســایر دهه هــا به چشــم می امــد‪ .‬بخش های خبــری حــوادث و حضــور خبرنگاران‬ ‫درصحنه های جرم و جنابت و یا در مناطق دچار بالیای طبیعی بزرگترین چالشی بود که در این دهه به ان با رویکرد جدی تری به‬ ‫ان پرداخته شــد و نشــان داد خبرنگاران چگونه جان برکف در ســخت ترین نقاط حضور خواهند داشت‪ .‬زلزله بویین زهرا اولین زلزله‬ ‫مهیب در دوران ایران مدرن به حساب می امد که بخش زیادی از اطالع رسانی ان توسط خبرنگاران حاضر در محل به گوش مردم‬ ‫در نقــاط مختلــف رســید و همیــن موضــوع جرقه حرکت بزرگ انسان دوســتی مردم شــد‪ .‬ابعاد ویرانی چنان وســیع بود که بســیاری‬ ‫از مردم‪ ،‬هنرمندان و تشــکل ها ازجمله دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه تهران‪ ،‬روحانیون‪ ،‬جبهه ملی و نهضت ازادی ایران برای‬ ‫کمــک دس ـت به کار شــدند‪ .‬زلزلــه بویین زهــرا عــاوه بر بزرگی تاریخــی و فاجعه ای که در پ ـی اورد از یک جهت دیگــر نیز در تاریخ‬ ‫ایران فراموش نشدنی است و ان همبستگی ملی بود که پس ازاین واقعه در میان مردم برای کمک به همنوعانشان به وجود امد‪.‬‬ ‫زلزله بویین زهرا با یک نام گره خورده اســت؛ غالمرضا تختی‪ .‬او که می دانســت‪ ،‬بوئین زهرا یک منطقه محروم اســت‪ ،‬خود شــخصا‬ ‫دست به کار شد‪.‬‬ ‫شاه رفت؛ امام امد‬ ‫تســازترین دهه قرن اخیر برای کشــور رســیدیم‪.‬‬ ‫تقویم برگ به برگ روزهای خود را پشــت ســر گذاشــت تا به سرنوش ‬ ‫دهه ‪ 50‬نقش و جایگاه مطبوعات و خبرنگاران را بیش از هر زمان دیگر جلوه گر کرد‪ .‬در نخستین سال این دهه‬ ‫جش ـن های ‪ 2500‬ســاله شاهنشــاهی با شــعار رواج گفتمان باســتان گرایی در حکومت پهلوی دوم برگزار شد‬ ‫جشنی که نه تنها رسانه های داخلی که انتقاد رسانه های خارجی از میزان ریخت وپاش و هزینه های گزاف‬ ‫را به دنبال داشت‪ .‬روند اعتراضات به حکومت پهلوی در این دهه ادامه داشت تا در سال ‪ 57‬پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی به وقوع پیوست و تیتر ماندگار روزنامه ها در سال ‪ 57‬دو کلمه بامعنا بود شاه رفت‪.‬‬ ‫نمی تــوان منکــر شــد که پیروزی انقالب اســامی ایران حاصل اتحاد و انســجام فکــری و عملی تمام‬ ‫احاد جامعه بوده است در این راستا خبرنگاران نیز حضوری چشمگیر داشته اند و به عنوان چشمان‬ ‫بینای جامعه پیشاپیش سایر نهادها و تشکل ها گام برداشتند و ا گاهی بخشی را در دستور کار خود‬ ‫قرار دادند‪ .‬شــاید زیباترین تیتر ســال ‪ 57‬امام امد باشــد تیتری که امید را به مردم یاداوری می کرد‪.‬‬ ‫روزهــای شــادی بــرای مردم ایــن دیار چندان مدت دار نبــود و خیلی زود جنگ نابرابــر بر مردم این‬ ‫خاک تحمیل شــد‪ .‬ســال های جنگ و حماســه راوی نیاز داشــت و بازهم خبرنگاران در لباس رزم با‬ ‫قلم هایشان به میدان امدند و در دو جبهه جنگ نرم و جنگ تن به تن به دفاع مشغول شدند‪.‬‬ ‫دفاع از مرزها تا داغ یک فراق‬ ‫در ســال های جنــگ شــایعه و تضعیــف روحیــه مــردم بیــش از بمب هــا ویران کننــده روح و‬ ‫روان مــردم بــود‪ .‬انتقــال اخبــار صحیــح و دقیق جبهه به مــردم و بلعکس وظیفه ای ســخت و‬ ‫حیاتــی بــرای خبرنــگاران جنــگ داشــت‪ .‬در خــال جنــگ نابرابر ایــران و عراق جنایــات بزرگی‬ ‫از ســوی عراق علیه مردم نقاط مختلف کشــور صورت گرفت اســتفاده از ســاح های شــیمیایی‬ ‫کوچک ترین جرمی بود که رخ داد اما جامعه بشــری چش ـم های خود را به این فاجعه بســت و‬ ‫بازهم خبرنگاران با اســتفاده از ابزار خود به میدان امدند تا دســت ظالمان در لباس حقوق بشــر را‬ ‫رو کنند‪ .‬روزهای ســخت مقاومت پشــت ســر گذاشــته شــد و تعداد زیادی جانباز و شــهید خبرنگار تقدیم‬ ‫توافق هسته ای بزرگترین چالش این دهه که تحلیل ها و اخبار زیادی توسط خبرنگاران‬ ‫را به خود معطوف کرد‪ .‬توافقی که بیم ها و امیدهای زیادی به دنبال داشت؛ اما در سال های پایانی‬ ‫این دهه صدور بیانیۀ گام دوم انقالب در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب از جانب رهبری دیگر‬ ‫موضوع مورد تحلیل بود که خبرنگاران نسبت به ان اقبال نشان دادند؛ اما مثل اینکه هر دهه باید‬ ‫داغ های زیادی برای مردم این دیار داشته باشد‬ ‫روزنامۀ کیهان درگیر و دار جنگ و صلح رخدادی مطبوعاتی موجود بود‪ .‬در سال های جنگ روزنامه نگاران در حالی قلم می زنند که بسیاری از‬ ‫مردم درگیر فقر هستند و جایگاه خبرنگار و اطالع رسانی برای احاد جامعه چندان توجیه شده نیست از سوی دیگر دولت ها نیز این قشر را که‬ ‫تنها گروهاگاهبر زیر و رویجامعههستندعناصر مزاحممی دانندو در اینبینروزنامه نگاراندر غربت کاملبهرسالتخودپرداختند‪.‬خبرنگاران‬ ‫درست به همان اندازه که در شرایط جنگ‪ ،‬قربانی کشتار و خشونت و تهدید و توهین شدند‪ ،‬در شرایط صلح روزگار چندان متفاوتی را پشت‬ ‫سر نمی گذارند این بار نگران ان هستند که در روند صلح‪ ،‬حتی همین ازادی ناقص و نسبی را هم نداشته باشند؛ صلحی که به نظر می رسد در ان‪،‬‬ ‫ازادیبیانو ارزش های مشابه‪،‬هیچجایگاهقابل اعتناییندارد‪.‬‬ ‫اغاز سال های درد و تاریکی‬ ‫همیشه روزهای سختی و به دنبال ان گشایش و پررونق کنار هم بوده اند؛ اما در سال های‪ 1330‬تا‪ 1339‬فشارها و سختی ها رو به اوج بودند‬ ‫در این سال ها از معدود اتفاقات خوشایندی که بتوان از ان یادکرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از کارگران در دولت مصدق‪،‬‬ ‫برگزاریاولینجشنوارۀسینماییدر ایرانباعنوان گلزاران‪ ،‬کسبمدالطالیغالمرضاتختیدر المپیکو ورودتلویزیونبهایرانو حیرتعمومی‬ ‫از جعبۀ جادو بوده است اما در کنار کودتای ‪ 28‬مرداد و سقوط دولت ملی تاریک ترین لحظاتی که در این سال ها توسط خبرنگاران به ثبت‬ ‫رسیده است اعدام سید مجتبی نواب صفوی و اعضای ارشد فداییان اسالم و تصویب تاسیس سازمان (جهنمی) ساواک در مجلس شورای ملی‬ ‫بوده که می توان از ان با عنوان نقطه اغازی بر دردهای دهه های اینده کشور نام برد‪.‬‬ ‫به انقالب شــد‪ .‬بزرگ مردانی که با ایثارگری های خود همدوش با رزمندگان دلیر‪ ،‬لحظه به لحظه ان حماســه های غرورافرین را روایت کردند و در بازتاب و‬ ‫انعکاس ان‪ ،‬سلحشــوری ها جان دادند‪ .‬تقدیم ‪ 244‬شــهید خبرنگار ســند اثبات و حقانیت این قشــر با اخالص بوده اســت‪ .‬ســال های جنگ که به پایان‬ ‫رســید داغ فراق یار ســخت ترین و جانکاه ترین ضربات را بر احســاس مردم یک کشــور جنگ زده وارد کرد‪ .‬امام امت اســمانی شد‪.‬‬ ‫ثبت روزی به نام خبرنگار‬ ‫سال های سازندگی کلید خورد دیگر زمانی رسیده بود که باید به مردم امید داده می شد‪ .‬افتتاح پی درپی پروژه ها باید به بهترین شکل به مردم‬ ‫اطالع رسانی می شد‪ .‬دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سال ها فعالیت خود را باقوت اغاز کردند‪ .‬در کنار رسانه های حرفه ای اما در این‬ ‫ســال ها شــاهد رشــد قارچ گونه رســانه های به اصطالح زرد بودیم که اخبار و اطالعات نه چندان مهم و داســتان های عشــق های خیابانی و پایان تلخ‬ ‫ان ها را برای سرگرمی مخاطبان خود داشتند‪ .‬شاید برای شما هم جالب باشد اما در این دهه از تاریخ یک خبرنگار کهنه کار حتی ان قدر جسور بوده‬ ‫که قاتل پرونده قتل های زنجیره ای را افشا می کند‪ .‬خبرنگارهای ازادی طلب این دیار کم به خود ندیده است ‪ ۱۷‬مرداد ‪ ،۱۳۷۷‬محمود صارمی خبرنگار‬ ‫خبرگزاری جمهوری اســامی مســتقر در مزار شــریف افغانســتان‪ ،‬به همراه ‪ ۸‬نفر از کارکنان سرکنســولگری ایران در این شــهر توســط عوامل گروه طالبان به‬ ‫شهادت رسید‪ .‬تا مدت ها از سرنوشت این ‪ ۹‬نفر گزارشی منتشر نشد تا این که پیکرهای انان در یک گور جمعی در خرابه های پشت کنسولگری به دست امد‬ ‫و دقیقا تاریخ ‪ 17‬مرداد برای همیشه در تقویم به نام خبرنگاران ثبت شد‪.‬‬ ‫شهادت خبرنگاران در سقوط هواپیما سی ‪130‬‬ ‫دهــه ‪ 80‬شــروع شــد؛ دهــه توطئــه هــا و بدنامی هــا‪ 11 .‬ســپتامبر واقعــه ای هولنــاک و عصر تــازه در جهان که‬ ‫همچنــان باگذشــت دو دهــه الیه هــای بســیاری از اتفاقــات ایــن حادثه مخفی باقــی ماند‪ .‬در ایــن دوره حضور‬ ‫خبرنــگاران تحلیلگــر بیــش از گذشــته نمــود پیــدا کــرد‪ .‬حادثه هالــی دیگری که در این عصر کشــور مــا و جهان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرارداد زلزلــه بم و اعدام صدام حســین بود‪ .‬پوشــش ایــن دو رخداد بزرگ توســط خبرنگاران‬ ‫به گونه ای متفاوت بوده است؛ اما در دهه ‪ 80‬داغی دیگر بر دل خبرنگاران ماند سقوط هواپیمای ترابری‬ ‫ارتــش ایــران در تهــران کــه ‪ 128‬کشــته و ‪ 32‬زخمــی برجا گذاشــت که از ایــن تعداد بخشــی را خبرنگاران‬ ‫تشکیل می دادند‪.‬‬ ‫پایان کرونایی قرن‬ ‫توافق هســته ای بزرگترین چالش این دهه که تحلیل ها و اخبار زیادی توســط خبرنگاران را به‬ ‫خود معطوف کرد‪ .‬توافقی که بیم ها و امیدهای زیادی به دنبال داشــت؛ اما در ســال های پایانی‬ ‫این دهه صدور بیانیۀ گام دوم انقالب در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب از جانب رهبری دیگر‬ ‫موضوع مورد تحلیل بود که خبرنگاران نسبت به ان اقبال نشان دادند؛ اما مثل اینکه هر دهه باید‬ ‫داغ های زیادی برای مردم این دیار داشته باشد‪ .‬سال ‪ 98‬ترور سردار سلیمانی بی شک سخت ترین‬ ‫و جانکاه ترین اخباری بود که برای مردم مخابره شد خبری که هر ایرانی ارزوی تکذیب ان را داشت‬ ‫اما واقعیت داشت‪ .‬کمتر از دو ماه بعد سروکله کرونا پیدا شد و زندگی مردم شرایط ویژه ای به خود‬ ‫گرفت و خبرنگاران همپا کادر درمان به میدان امدن و با دســتور اگاهی بخشــی تالش کردند اثرگذار‬ ‫عمل کنند؛ اما داســتان خبرنگاران به همین جا تمام نشــد در حادثه واژگونی اتوبوس حامل تعدادی از‬ ‫خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از دریاچه ارومیه عزیمت کرده بودند‪ ،‬دســت کم ‪ ۲۱‬نفر مصدوم شــدند و دو‬ ‫خبرنگار در این حادثه جان باختند‪ .‬خبرنگارانی که برای یک مطالبه ملی جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫تقویم برگ به برگ روزهای خود را پشت سر گذاشت تا به‬ ‫سرنوشت سازترین دهه قرن اخیر برای کشور رسیدیم‪ .‬دهه ‪ 50‬نقش و جایگاه‬ ‫مطبوعات و خبرنگاران را بیش از هر زمان دیگر جلوه گر کرد‪ .‬در نخستین سال‬ ‫این دهه جشن های ‪ 2500‬ساله شاهنشاهی با شعار رواج گفتمان باستان گرایی‬ ‫در حکومت پهلوی دوم برگزار شد جشنی که نه تنها رسانه های داخلی که انتقاد‬ ‫رسانه های خارجی از میزان ریخت وپاش و هزینه های گزاف را به دنبال داشت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!