روزنامه رویداد امروز شماره 1135 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1135

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1135

روزنامه رویداد امروز شماره 1135

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫معرفیکابینه‬ ‫در ابتدایهفتهجاری‬ ‫انجاممی شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 07‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1135‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سودسهسال گذشتهشستامعادل‬ ‫دو برابر کل ‪ ۱۸‬سال قبل از ان است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫افزایش‪۷۰‬میلیونلیتراب‬ ‫به ازای هریکدرجهافزایش‬ ‫دمادرپایتخت‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫میلیون لیتر =‬ ‫سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی در حالی کار خود را اغاز کرد که سه موضوع واکسن‪ ،‬تحریم و بازسازی احیای اعتماد اجتماعی‪ ،‬محور توصیه ها و تاکیدات رهبری‪ ،‬مردم و‬ ‫تحلیلگران است و به نظر می رسد با توجه به ضرورت پرداختن به هر سه این موضوعات‪ ،‬در برنامه کوتاه مدت رئیس جمهوری جایگاه ویژه ای داشته باشد‬ ‫تسریع در واکسیناسیون| تحریم هایی که باید رفع شوند| ضرورت تقویت اعتماد اجتماعی‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رئیسفراکسیونجهشتولید‬ ‫مجلسشورایاسالمیخبرداد‪:‬‬ ‫در اخرین ایین افتتاح از پروژه های‬ ‫شهریتاکیدشد‪:‬‬ ‫تخصیص ‪ 8‬هزار‬ ‫میلیاردتومانبودجه‬ ‫به کارافرینی‬ ‫و اشتغال در سال جاری‬ ‫توسعهشیراز‬ ‫با رویکرد‬ ‫انسان محوری‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 09‬مرداد ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1129‬‬ ‫شهری تاکید شد‪:‬‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫شماره ‪54‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ایین افتتاح از‬ ‫در اخرین‬ ‫نمحوری‬ ‫ رویکرد انسا ‬ ‫توسعه شیراز با‬ ‫پروژههای‬ ‫‪03‬‬ ‫تهرانی هاچقدر ابمصرفمی کنند؟‬ ‫رویاروییرئیس جمهورباسهچالش‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪54‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫پشتپردهجدایی‬ ‫لیونل مسی از بارسا‬ ‫پارادوکس است‪.‬‬ ‫موضوعی که تناقض و‬ ‫باغی است که ثبت‬ ‫اینده شــاهد ان‬ ‫ارم تنها‬ ‫اباد تــا امیرکبیر در‬ ‫ـتکم تا ‪ ۶‬مــاه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬دسـ‬ ‫ایســتگاه عادل‬ ‫اسکندرپور با بیان اینکه باغ متناسب با این ظرفیت‬ ‫شورا و شهرداری‬ ‫ـرق باالســری از‬ ‫قائــدی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫بســیاری توسط‬ ‫عملیــات بـ‬ ‫ـزود‪ :‬محور ســوم‪،‬‬ ‫بود که پروژههای‬ ‫متناسب برای باغ ارم‬ ‫جهانی است‪،‬‬ ‫ـد‪ .‬نامورچــی افـ‬ ‫متعلق به شهروندان‪،‬‬ ‫احیای فضای مرده و مهجور اردیبهشتماه انجام شد‪.‬‬ ‫که از خواهیم‬ ‫کرده و خیابانی‬ ‫تومــان هزینــه شـ‬ ‫اطاعات واقعی‬ ‫شود؛ این طرحها‬ ‫فضاهای شــهری‪،‬‬ ‫منطقه اجراشده‬ ‫جهانی با ان برخورد‬ ‫در میلیــارد‬ ‫قضاوتهای بدون‬ ‫گردشگران زیادی از‬ ‫شــهروندان و ارتقای‬ ‫دوره ششم افتتاح‬ ‫کارکنــان خــدوم‬ ‫بهســازی‬ ‫بود که ‪ ۶‬پروژه در‬ ‫ـاهد پروژه خوبی‬ ‫اســکندرپور با نقد‬ ‫در خیابانی که‬ ‫درحالیکه گفته‬ ‫مسیر پیادهروی‬ ‫ـتان زحمتکــش‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد تومان‬ ‫بردم اما امروز شـ‬ ‫میشد؛ ان هم‬ ‫شهرداری عنوان کرد‪:‬‬ ‫ـهری‪ ،‬ارتقای ســرانه‬ ‫شــهروندان و بــا دسـ‬ ‫ـای عمومــی بــا‬ ‫پیادهرو عفیفاباد با‬ ‫ـت که چه کســی‬ ‫شــجریان بســیار لذت‬ ‫ایران یاد میکنند‪.‬‬ ‫افتتاح تعریف‬ ‫کارخانه ســیمان‬ ‫شـ‬ ‫حــداث مکانهـ‬ ‫اگاهی از پروژههای‬ ‫ـت با ‪ ۳‬بــرای‬ ‫ــت و مهم نیسـ‬ ‫جمله میتوان به‬ ‫بهعنوان نشان‬ ‫ـهرکهای اطــراف‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫ــات شــهری‪ ،‬ا‬ ‫ســی تا قصر دشـ‬ ‫شهروندان‪ ،‬و‬ ‫رقــم خــورده اس‬ ‫شــگری در تمام‬ ‫رضایــت ان‬ ‫بزرگ در این دوره‬ ‫‪ ۴‬بودیــم کــه شـ‬ ‫فضــای تعام‬ ‫خیابان وکا از قدو‬ ‫روحیه شاداب در‬ ‫‪ ۸۰۰‬شــهرداری‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬این خیابان و باغ خیابانهای مراکز گرد‬ ‫البتــه موجــب‬ ‫میشود پروژههای‬ ‫منطقــه‬ ‫اعتبار‪ ،‬پیاده راه‬ ‫بخشی و ایجاد‬ ‫کوهی و خیابان ارم‬ ‫ابتدای نیایش که تنها‬ ‫ـتفاده کننــد کــه‬ ‫وی بــا بیان اینکه‬ ‫افتتاح میکند‪.‬‬ ‫در شــهر از اهم‬ ‫رویکرد تعالی‬ ‫در پیاده راه بابا‬ ‫کرد‪ :‬مناسبسازی فضاهای بتواننــد از ان اسـ‬ ‫تومان‪ ،‬فضای شهری‬ ‫خیابان انها را‬ ‫تقویت فضــای پیاده‬ ‫بر ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫انسانمحور‬ ‫نشده است‪،‬‬ ‫هستند‪ ،‬عنوان‬ ‫ونیم میلیارد‬ ‫و فضای شهری‬ ‫درحالیکــه بالغ‬ ‫ـش ســرانه ســبز و‬ ‫دستاوردهای پروژههای‬ ‫این منطقه شد‪.‬‬ ‫شــگری دنیا نوع‬ ‫دنیا ســنگفرش‬ ‫اجرای این پروژهها‬ ‫ـت‪ :‬در عملکرد‬ ‫مصالح ان را پرداختیم‬ ‫ســانمحور این‬ ‫تومان هزینه شــد‪،‬‬ ‫افزایـ‬ ‫ـت و در مراکز گرد‬ ‫خانوادههای‬ ‫شــیراز بوده که‬ ‫شــده اســت کــه‬ ‫مهندســی فارس گفـ‬ ‫ـف ما از شــهر ان‬ ‫میلیــارد‬ ‫میلیون هزینه‬ ‫ـگری یــک اصــل اسـ‬ ‫اعتبار اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیریت شــهری‬ ‫ـروژه متــرو تزریق‬ ‫که خــودرو نتواند‬ ‫رئیس ســازمان نظام‬ ‫ـار داشــت‪ :‬تعریـ‬ ‫مانــدگار بنیادم‬ ‫را داشته باشد و‬ ‫گردشـ‬ ‫نیم میلیارد تومان‬ ‫اهداف‬ ‫ـی ‪ ۳‬ســال بــه پـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـود‬ ‫اظ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫وی‬ ‫می‬ ‫شــهرداری شــیراز شــعر‬ ‫ـاب‬ ‫شهر‬ ‫ـت‪ :‬در خصوص‬ ‫به تومــان طـ‬ ‫خبرنگار با سه و‬ ‫پروژه اجرا کنیم‪.‬‬ ‫بهگونــهای انتخـ‬ ‫خودنمایی میکنند‪.‬‬ ‫فرصت حضور در‬ ‫ـیراز همچنین گفـ‬ ‫دوره از شــورا و‬ ‫‪ ۲۸‬هزار مترمربع‬ ‫ســنگفرش‬ ‫این میزان چندین‬ ‫است که خانوادهها‬ ‫در شیراز‬ ‫سرعت داشته باشد‪.‬‬ ‫از عمر ایــن‬ ‫ـهردار منطقه یک شـ‬ ‫ـازی خیابــان ارم‬ ‫ارم به مساحت‬ ‫نقاط شهر نیاز است‬ ‫میتوانستیم با‬ ‫متجلی شده است‪.‬‬ ‫گذشت سی سال‬ ‫ســازی و ارامسـ‬ ‫سنگفرش خیابان‬ ‫بیشتر از ‪ 20‬کیلومتر‬ ‫شـ‬ ‫اتفاقی رخداده اســت‬ ‫ایجاد مبلمان شهری‬ ‫فضاها در تمام‬ ‫اعضای یک پیکرند‬ ‫ـه امــروز شــاهد‬ ‫دانشجو با توجه به‬ ‫ـن پــروژه کــف‬ ‫وجود این‬ ‫مــه گفــت‪ :‬چــه‬ ‫میلیارد هزینه اجرایی‬ ‫زاده بــا بیــان اینکـ‬ ‫دوچرخهسواری و‬ ‫همچنیـ‬ ‫مشکل داشتیم‬ ‫اب نمای بولوار‬ ‫اســکندرپور در ادا‬ ‫فضاهای شهری‬ ‫یک اثر درجهیک‬ ‫همراه احداث مسیر‬ ‫مرتضــی ســیف‬ ‫ترافیک و تکمیل رینگ‬ ‫منفی با تعدیل‪۲۰ ،‬‬ ‫فرسودگی ان همیشه‬ ‫تقدیر هســتیم‪،‬‬ ‫بولوار‬ ‫دهی‬ ‫ـید‬ ‫پارک‬ ‫کنار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سامان‬ ‫پروژه در زیرزمین‬ ‫درجهیک شیراز را در‬ ‫در مراسم افتتاح‬ ‫باوجود تبلیغات‬ ‫شایســته و درخور‬ ‫رفوژ این بولوار و‬ ‫باهدف ارامسازی‬ ‫ــن بود و همین‬ ‫برابر اعتبار این‬ ‫منطقه ‪ ۴‬شیراز هم‬ ‫برداری از پروژههایی‬ ‫هکتار ان با‬ ‫نورپردازی در ان‬ ‫که یک خیابان‬ ‫تاسیسات ابنمای بلوار‬ ‫هفته اول ســال روش‬ ‫فراوان هستیم؟‬ ‫که شورای پنجم‬ ‫داشت که حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫به مســاحت یک‬ ‫شهردار‬ ‫و‬ ‫کنیم و شاهد نقد‬ ‫بهره‬ ‫انسانمحور از اوایلی‬ ‫هزینه زیاد تنها یک‬ ‫نوســازی و مرمت‬ ‫امکانات از نو بسازیم‪.‬‬ ‫منظور در بر‬ ‫گفت‪ :‬فضــای حاضر‬ ‫ــین (ع) و خــط ‪ ۲‬متــرو هزینه جهانی سنگفرش می‬ ‫گردشــگری شهری‪،‬‬ ‫نارنج بود و با‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شعار‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫ـول ‪ ۳۰۰‬متــر به‬ ‫یــدان امــام حس‬ ‫پروژه را با اخرین‬ ‫رســانهها بایــد بــدون ابهــام ســفیر جنوبــی‬ ‫کاری از درختان‬ ‫برای اینکه بر موج‬ ‫و این مضمون با‬ ‫طرح اولیــه به طـ‬ ‫در ایســتگاه م‬ ‫فرش بولــوار ارم در‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫باعث شد تا این‬ ‫جنگل‬ ‫کرد‪ ،‬مطرح شد‬ ‫برخی‬ ‫ـرمایه‬ ‫ـاس‬ ‫صورت‬ ‫حس‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫شد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ـنگ‬ ‫ـا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫توانمند در تمامی‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫ب‬ ‫ایجاد‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وی‬ ‫در خصــوص سـ‬ ‫اسکندرپور یاداور‬ ‫دانشــجو‬ ‫شــهروندان به وجود‬ ‫پیشازایــن‪ ،‬تنها‬ ‫جایگزین اغاز به کار‬ ‫مهمتریــن ثروت‬ ‫سطح منطقه و‬ ‫مطرح میکنند‪.‬‬ ‫نیروهای متخصص و‬ ‫نامورچــی افــزود‪:‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نمادهای هویتی‬ ‫ـانی کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ـتی و امنیتی برای‬ ‫های خاف واقع‬ ‫ـد ســنگفرش را‬ ‫برای استقرار و بقا‪،‬‬ ‫شــهری خیابان‬ ‫مدون و اســتفاده از‬ ‫احیای یکی از‬ ‫مشــکات بهداشـ‬ ‫اطاعرسـ‬ ‫سنت و مدرنیته‬ ‫شوند‪ ،‬صحبت‬ ‫ـازی ترافیک قرار شـ‬ ‫ـهر؛ احیــای فضای‬ ‫داریم مجموعه‬ ‫که‬ ‫منطقه با تلفیقی از‬ ‫خبری سوار‬ ‫فرش کردیم و امروز‬ ‫راســتای ارامسـ‬ ‫ـیراز طــی ســالهای ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬اجتماعی اســت و ایمان‬ ‫ــر نســبت به شـ‬ ‫چراکه این سرمایه‬ ‫به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫برای ارتقای فضای‬ ‫بود که همکاران‬ ‫ادامــه بیــان کرد‪:‬‬ ‫هزار مترمربع سنگ‬ ‫تعلقخاط‬ ‫گفتــه شــهردار شـ‬ ‫زمینهها‬ ‫اجتماعی ندارد؛‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫ــت کاری ادامه‬ ‫اورده‬ ‫حــوزه شــهری در‬ ‫اسفالت کنیم و ‪۲۵‬‬ ‫بنــا بــه‬ ‫مهمتر از سرمایه‬ ‫به مســاحت ‪۳‬‬ ‫مترو در ســه نوب‬ ‫باعث بقای کشــورها‬ ‫کارشــناس ارشــد‬ ‫طراحی کردند‪.‬‬ ‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫ـهری است که در‬ ‫فضاهایی مفرح‬ ‫متر از این پروژه‬ ‫چیزی‬ ‫خبرنگار‬ ‫اجرایی در خط ‪۲‬‬ ‫ایــن‬ ‫این پروژه را‬ ‫این پروژههای شـ‬ ‫دو ماه زودتر به‬ ‫مردم و مجموعه‬ ‫سازهای متداول به‬ ‫تونل در کشور شد‪.‬‬ ‫راستا در ‪ ۴‬هزار‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد است‬ ‫عملیــات‬ ‫شــهری ازجمله‬ ‫این پروژه‬ ‫کنار هم قراردادن‬ ‫زاده افزود‪ :‬در این‬ ‫عاوه برساخت و‬ ‫ثبت رکورد حفاری‬ ‫قرارداد این پروژه‬ ‫سرمایه را دارند‪.‬‬ ‫انها به ارامش‬ ‫تعامات‬ ‫بهصورت فضای‬ ‫حملونقل با‬ ‫نمیتوان شیراز‬ ‫رستم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مبلغ‬ ‫وظیفه حفظ این‬ ‫داشت که باعث‬ ‫مردم در مســیر‬ ‫گرفت و مابقی ان‬ ‫دانستن مترو در‬ ‫ـهر نیاز داشــت تا‬ ‫انجام شــد و البته‬ ‫رونمایی شدند‪.‬‬ ‫وی‬ ‫میشود و رسانهها‬ ‫شــهرداری منطقه ‪۱‬‬ ‫شفافیت گفت‪ :‬تمام فضاسازی شهری صورت‬ ‫تقویت شود‪ .‬سازمان‬ ‫ـیراز با در اولویت‬ ‫محل را زنده کنیم‪.‬‬ ‫در کالبد شـ‬ ‫شیراز‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد تومان‬ ‫خصوص سامانه‬ ‫این اقدامات در‬ ‫خط ‪ ۲‬متــرو از‬ ‫شــهردار شـ‬ ‫در بستر جامعه‬ ‫این پروژه درواقع‬ ‫اوردن رنگ این‬ ‫که با تعدیل‬ ‫گفت‪ :‬بــا راهانــدازی‬ ‫ـهردار شــیراز در‬ ‫همچنیــن در ادامــه‬ ‫شفافیت شهرداری‬ ‫ـه طول ‪ ۵۲۰‬متر‬ ‫رسیده و سرانه نشاط‬ ‫اسفالت مقایسه کرد‪.‬‬ ‫ماجرا با شــورای‬ ‫سعی کردیم با‬ ‫سطح منطقه گفت‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫کانشــهر شــیراز‪،‬‬ ‫گذاری بلوار ازادی بـ‬ ‫شهرداری در سامانه‬ ‫توانند از خدمات‬ ‫سبز و‬ ‫ـارس نیز از ابتــدای‬ ‫ـنگ گرانیت را با‬ ‫بهترین حالت ‪ ۸‬سال‬ ‫اجرای چند پروژه در‬ ‫ابهای پــاک‬ ‫میتــوان بــه لوله‬ ‫های پیرامونی می‬ ‫ارقام و قراردادهای‬ ‫ـردم اســت که این‬ ‫مهندســی اســتان فـ‬ ‫شــهری سـ‬ ‫داشت و ارتباط‬ ‫چراکه اسفالت در‬ ‫وی با اشاره به‬ ‫جمعاوری و دفع‬ ‫شــیراز‬ ‫شهر شیراز شهرک‬ ‫شــاهده بــرای مـ‬ ‫مترمربع فضای‬ ‫از چند نظام‬ ‫همکاریهای الزم را‬ ‫سرمایهگذاری بود؛‬ ‫نیم متری جهت‬ ‫ـرق و جنوب‬ ‫اجرای ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫ـذاری شــده و قابلم‬ ‫روکش اســت و بعد‬ ‫رسیده و این افزایش‬ ‫و شهرداری شیراز‬ ‫ارزان بهره ببرند‪.‬‬ ‫در عمق چهار و‬ ‫با حضور شهردار‬ ‫روســازی ضلع شـ‬ ‫از پروژههای ما‬ ‫این در قســمت‬ ‫ــار هــر بارگـ‬ ‫ـد نیــاز به اجرای‬ ‫سنگ پنجم‬ ‫‪ 25‬میلیارد تومان‬ ‫حملونقل سریع و‬ ‫سازمان نظاممهندسی‬ ‫یکی‬ ‫منطقــه‪ ،‬پیاده‬ ‫جایی که قبل از‬ ‫ـزان عملکــرد و اعتب‬ ‫دوام دارد و بعـ‬ ‫نو اجرا شود؛ اما‬ ‫قرارداد با تعدیل به‬ ‫ســطحی خیابانهــای‬ ‫بــوده که منجر‬ ‫ـاغ جنــت اســت؛‬ ‫رو بلوار نیایش‪،‬‬ ‫مابین شهرداری و‬ ‫بیــان اینکــه میـ‬ ‫برداشته و از‬ ‫اجرا کرده بودیم‪.‬‬ ‫سازمان تقویت شد‪.‬‬ ‫هزینههای مصالح‬ ‫ـنگفرش پیاده‬ ‫در کنــار بـ‬ ‫فی‬ ‫اســکندرپور بــا‬ ‫ـاد را میتوان با‬ ‫فضای شــهری را‬ ‫خیابان عفیفاباد‪ ،‬سـ‬ ‫ـه دلیل افزایــش‬ ‫هیئتمدیره این‬ ‫بار الیه گذاری باید کاً‬ ‫ـتگاه بــزرگ عادلابـ‬ ‫ـبت به ســنوات‬ ‫کوچه ‪ ۹۸‬قصر‬ ‫یکونیم هکتار‬ ‫افزود‪ :‬امروزه مســئله‬ ‫عظمت قیمــت بـ‬ ‫منطقه یک در‬ ‫اجرای مبلمان اماده‬ ‫سال عمر دارد‪.‬‬ ‫غــرب‬ ‫مترو مانند ایسـ‬ ‫های ســال ‪ 99‬نسـ‬ ‫وکا و لولهگذاری‬ ‫دیگــر ان‬ ‫گرانیت ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫دیگری از ســخنانش‬ ‫نیم کیلومتر طول‬ ‫مقایسه کرد و به‬ ‫ایســتگاه‬ ‫پیشرفت دارد و با‬ ‫برابر شــدن پروژه‬ ‫ــاده راه خیابان‬ ‫راه چمران با دو و‬ ‫دیگر‬ ‫تغییرات زیــادی را‬ ‫وی در بخش‬ ‫درصد‬ ‫ی‬ ‫چند‬ ‫پ‬ ‫های‬ ‫ـداث‬ ‫اخریــن به‬ ‫این پروژه ‪۹۸‬‬ ‫های بزرگ دستگاه‬ ‫احـ‬ ‫نامورچی افزود‪ :‬سبز‬ ‫ـی تبدیلشــده و‬ ‫‪ ۶۹۰‬متر اشاره کرد‪.‬‬ ‫در اینــده افتتاح‬ ‫ـتگاه اســتقال بــا‬ ‫‪ ۱۰‬هزار پروژه‬ ‫منتقــدان تنها با‬ ‫به چالشــی جهانـ‬ ‫قبل شده است‪.‬‬ ‫درصد پیشــرفت‬ ‫دشت به طول‬ ‫شــاره کــرد‪ :‬ایسـ‬ ‫شهر شــیراز نیز این‬ ‫ـتان به مســاحت‬ ‫همچنین هماکنــون در‬ ‫افتتاح است‪.‬‬ ‫اینکــه برخی از‬ ‫کرونــا‬ ‫فضایی مناســب با ‪۴۰‬‬ ‫ـروژه پــی بــرد‪ ،‬ا‬ ‫یعنی در شــرایط‬ ‫رقمزده اســت‪ .‬در‬ ‫شــهری نارنجسـ‬ ‫اســکندرپور بــا اشــاره به‬ ‫‪ ۴‬شــیراز گفــت‪:‬‬ ‫استقرار المان پـ‬ ‫اجراســت و این‬ ‫داشتند اما به نوع‬ ‫احداث فضای‬ ‫یک پارک بــا‬ ‫ـبک زندگی بشــر‬ ‫منحصربهفرد است‪.‬‬ ‫نیز تعمیمیافته و‬ ‫شــهردار منطقــه‬ ‫و توان در حال‬ ‫و یکسانسازی‪،‬‬ ‫این خیابان مشکل‬ ‫در سـ‬ ‫امام حســن (ع) نیز‬ ‫اگر سنگاندازیها‬ ‫ـول در نگرشها‬ ‫شود و یک پروژه‬ ‫ـهری تکنولوژی‬ ‫سازی‬ ‫کردن‬ ‫محوطه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تقاطع‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫از‬ ‫فرش‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫تغییر ســبک زندگی‬ ‫مترمربع شامل‬ ‫امیرکبیــر در کنار‬ ‫اصل سنگ‬ ‫یاد میکنیم‪ ،‬در‬ ‫ـنایی و مبلمــان شـ‬ ‫انتقاد کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شود کارهای بزرگ‬ ‫ـه دو مــاه دیگــر‬ ‫بولــوار‬ ‫عنوان انسانمحور‬ ‫عدالت محور‬ ‫ـای ســبز و روشـ‬ ‫ســاخت داریــم کـ‬ ‫تنگنا نیز می‬ ‫شورای اسامی شهر‬ ‫پیمانکار و مبلغ قرارداد‬ ‫تمامشده بودیم‪.‬‬ ‫توسعه‬ ‫هایی که از انها به‬ ‫ـهری‪ ،‬ایجــاد فضـ‬ ‫فاختــه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬بــه‬ ‫متــری در حــال‬ ‫شاهد ایستگاههای‬ ‫عمران و حملونقل‬ ‫شهر انتقاد دارند‪.‬‬ ‫ـهری مناســب به‬ ‫حسین (ع) اجرا‪،‬‬ ‫شـ‬ ‫اتفاقات و پروژه‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار‬ ‫ثمر واقع شوند‪.‬‬ ‫ـاده راه خیابــان‬ ‫نبود‪ ،‬ما امروز‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫اصل پیادهرویی در‬ ‫انیک فضای شـ‬ ‫ایستگاه میدان امام‬ ‫ـه و احــداث پیـ‬ ‫توانستند بسیار مثمر‬ ‫پنجــم علیرغم‬ ‫شهری گفت‪ :‬اگر‬ ‫دوچرخهســواری و‬ ‫میشــود و در کنار‬ ‫منتقدان به‬ ‫ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در محوطـ‬ ‫مسیر پیادهروی و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬احداث‬ ‫بر اینکه در دوره‬ ‫رقم این دوره‬ ‫منتقدان فضاهای‬ ‫افتتــاح‬ ‫مترمربع شــامل مســیر‬ ‫ـه پروژه در حال‬ ‫مهندســی فارس در‬ ‫شامل فضای سبز و‬ ‫شــیراز بــا تاکیــد‬ ‫وی‬ ‫در حوزه شــهری‬ ‫اسکندرپور خطاب به‬ ‫ـت و همزمان سـ‬ ‫رئیس ســازمان نظام‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫روشنایی محوطه‬ ‫پروژهها را زیر سوال نبرید و مساحت ‪ ۲۵‬هزار متر‬ ‫ای نظیر باغ ارم‬ ‫رویدادهای بزرگی‬ ‫مهندسین در حال‬ ‫احداث یک شــهر اسـ‬ ‫مبلمان شهری و‬ ‫معطــل ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫پتانسیلهای ارزنده‬ ‫مشکلدارید‪ ،‬اصل‬ ‫بحرانهای متعدد‪،‬‬ ‫بسیاری که فقط‬ ‫ســه فاز در بولوار‬ ‫شیراز از مانند‬ ‫روی‪ ،‬فضای ســبز و‬ ‫این مســیر گاهی‬ ‫شهر شیراز را به‬ ‫با شخص من‬ ‫شورای پنجم برخاف‬ ‫است‪ ،‬حاضر به اجرای دوچرخهســواری هم در‬ ‫نظیر سنگفرش‬ ‫شهرداری منطقه ‪۴‬‬ ‫پیاده‬ ‫ســت‪ ،‬امــا ما در‬ ‫ـاط و جهانیان‬ ‫ـرایط ســختی را‬ ‫پیوست فرهنگی‬ ‫اجرای پروژههایی‬ ‫ان ‪ ۶۵‬درصد و فــاز دوم ان ‪ ۳۰‬خورده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫است که اخیرا در‬ ‫انجــام ا‬ ‫باارزش میدانند‪ ،‬نشـ‬ ‫پروژه بودیم و شـ‬ ‫پروژه نیازمند به‬ ‫دارای نقص هستند‬ ‫ـم کــه فاز یــک‬ ‫شناسند و بهواســطه‬ ‫نیز از اقداماتی‬ ‫ــجو میتوان بر‬ ‫بــار برای تزریق‬ ‫این نقطه اگر‬ ‫بزرگمقیــاس را‬ ‫ســاخت داریـ‬ ‫دیگر تمام پروژهها‬ ‫شهری را با می‬ ‫ـای بولــوار دانش‬ ‫تومــان اعت‬ ‫پروژههــای بتنی‬ ‫ــا این پروژه بــه‬ ‫رونمایی شده است‪.‬‬ ‫و مرمــت اب نمـ‬ ‫ســتیم‪ .‬از سوی‬ ‫انان از فضاهای‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫انجام میدهند‪.‬‬ ‫ـن محدودیته‬ ‫راستای صنعت‬ ‫شیراز انجام شد‬ ‫ان ه‬ ‫خیابــان ارم‬ ‫شهروندان و بهرهمندی‬ ‫ان‬ ‫گذراندیــم و بــا ایـ‬ ‫گامهای بلندی در‬ ‫درصد‬ ‫پروژه‪ ،‬اصاحاتی‬ ‫خط دوم مترو‬ ‫تا لولهگذاری‬ ‫رحمت الهی است‪.‬‬ ‫شادابی‬ ‫های شهر افزود و‬ ‫در طول اجرای‬ ‫ـی (ع) به طول‬ ‫گرم فاز یک‬ ‫جمعــی اعضای‬ ‫نهضت اسفالت‬ ‫مدنظر قرارداد‪.‬‬ ‫تست‬ ‫جوانان که‬ ‫است و این نشان‬ ‫راه احمد بن موسـ‬ ‫با جذابیت‬ ‫شــهردار شــیراز‪،‬‬ ‫ـیراز نیــز در اییــن بهرهبــرداری از توسعه عدالت محور‬ ‫از‬ ‫تحمیلی باهمت‬ ‫پنجم در بدو کار‬ ‫شورا رسیده‬ ‫اشــاره به پیاده‬ ‫مراســم بــا حضــور‬ ‫گردی برداشت‪.‬‬ ‫شهری و ایمن در کنار‬ ‫منطقــه یــک شـ‬ ‫بااینکه ما از جنگ‬ ‫به اینکه شورای‬ ‫شــهرداری و شــورای‬ ‫شهری و یاوران‬ ‫وی با‬ ‫توریسم و ایران‬ ‫اینکه منطقه یک‬ ‫ایــن‬ ‫شــهردار‬ ‫احداث این فضاهای‬ ‫همین همت پیش‬ ‫نواب قائدی با اشاره‬ ‫شماری از مدیران‬ ‫شهردار شیراز‬ ‫ــاره بــه اینکــه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫دوران شــورای چهارم‬ ‫شورای اسامی شهر‪،‬‬ ‫ـدیم‪ ،‬گفت‪ :‬ا گــر با‬ ‫اجتماعی جزو وظایف‬ ‫‪ 2‬کیلومتر گفت‪:‬‬ ‫قهرمانــان واقع در‬ ‫ـیف زاده بــا اش‬ ‫فرش خیابان ارم‬ ‫پروژهها متحمل‬ ‫کاره بازمانده از‬ ‫دارد و عاوه بر‬ ‫سـ‬ ‫کرده و پیروز شـ‬ ‫ـانه در ایســتگاه‬ ‫نیز اجرایی شده‬ ‫ســنگ‬ ‫برای ارتقای نشــاط‬ ‫ســیر اجرای این‬ ‫پروژههای نیمه‬ ‫شرایط خاصی‬ ‫مدیریت شهرداری‬ ‫گــذر‬ ‫همراهی اصحاب رسـ‬ ‫بدترین شرایط‬ ‫شــهر شــیراز در م‬ ‫قیمت برخی‬ ‫مرکزی شهر است‪،‬‬ ‫منازل مســکونی‬ ‫طرحها‪ ،‬توســط‬ ‫سطح بردباری‬ ‫چنین پروژههایی در‬ ‫این اســامی‬ ‫بــا‬ ‫شــهری نیســت‪،‬‬ ‫در بافت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ازانجاکه سرمایههای‬ ‫رویم‪،‬‬ ‫های‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫رو‬ ‫ـدند‪،‬‬ ‫برگزار‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫روبه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫اجرای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫میانرود‬ ‫ـم‬ ‫گفت‪ :‬تاخیر در واریز‬ ‫ـه همیــن دلیــل‬ ‫فشــارهای زیادی‬ ‫شهرداری‬ ‫اعضای شــورای ششـ‬ ‫کــه زمینی برای‬ ‫محدودیتهایی شــده‬ ‫شهرک‬ ‫انجامشده بود و‬ ‫سرانجام میرسند‪.‬‬ ‫تقدیــر اســت‪ .‬بـ‬ ‫چهار شهرداری‬ ‫این‬ ‫مراســم‬ ‫دوراز هرگونه تفکر‬ ‫ــیراز خطاب به‬ ‫و شورای چهارم‬ ‫باعث مشــکات و‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬و به‬ ‫پروژههــا قابل‬ ‫مناطق یک و‬ ‫شــهردار ش‬ ‫بودیم که انها را به‬ ‫ســازمان فنی و‬ ‫شــهردار شــیراز در این مشــارکت در بودجــه سـ‬ ‫زیرســاختها را فراهم کرده اســت زیــاد زمیــن هــم‬ ‫از پروژههای‬ ‫کسی و پیشــبرد‬ ‫ـه هیئتمدیــره‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫شهر بودند‪ ،‬مکلف‬ ‫ـان ســهم اوراق‬ ‫ـت شــهری فعلــی‬ ‫که پروژه را چه‬ ‫در اخریــن جلسـ‬ ‫بــه مردم هدیه‬ ‫در ســهماهه اول‬ ‫های انســانمحور‬ ‫میلیــارد تومـ‬ ‫نظر داشته باشیم‬ ‫محدودیتها باعث‬ ‫فاخته مدیریـ‬ ‫اســت کــه‬ ‫را تکمیل کنند و‬ ‫ـمی این ایســتگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫از اجرای پروژه‬ ‫سیاسی و بیانکه در‬ ‫های فضای ســبز‬ ‫اینــده پروژههــا‬ ‫نامورچی افــزود‪ :‬همیــن‬ ‫شیراز‬ ‫ـد به افتتاح رسـ‬ ‫ـی‪ ،‬پیشکســوتان‬ ‫شــهرداری پروژه‬ ‫و مدیریــت‬ ‫ـتاندرکاران این‬ ‫خیابــان بیاییم‪.‬‬ ‫باعث شـ‬ ‫اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫غامرضــا‬ ‫ـل و مهندسـ‬ ‫در منطقه چهار‬ ‫فاختــه و فضای‬ ‫ســازمان از دسـ‬ ‫کلنگ زده است‪ ،‬به‬ ‫پروژههــا به کف‬ ‫پروژههــای کامـ‬ ‫امیرکبیــر خیابــان‬ ‫یادکــرده و ایــن‬ ‫ـد الزم دارنــد اما‬ ‫رونــد برگــزاری‬ ‫مــا برای اجــرای‬ ‫سپاس خود را اعام‬ ‫سال نرسیم‪.‬‬ ‫ایــن شــورا تنهــا‬ ‫سفیر بدهند‪.‬‬ ‫ـور تعریفشــده‬ ‫واقــع در بولــوار‬ ‫ـاند‪ ،‬بــه نیکــی‬ ‫کــه مدیــران نقـ‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫شــده کــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه‬ ‫رحمت ابتدای بولوار‬ ‫قــه در ســه محـ‬ ‫مراتب قدردانی و‬ ‫و دو‬ ‫اســکندرپور بــا بیــان این‬ ‫بهرهبرداری میرسـ‬ ‫اســکندرپور بــا ا‬ ‫وی‬ ‫کنــار تعصب به‬ ‫ـای عمرانــی منط‬ ‫دستاوردهای مهم‬ ‫واریز اوراق مشــارکت یــک نارنجستان واقع در بولوار‬ ‫حیــدر‬ ‫قبــل ســهمیلیون‬ ‫پایان دوره خود به‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬در‬ ‫فعالیتهـ‬ ‫شــهرداری شــیراز‬ ‫علــت معطلــی‬ ‫اســفالت بــود کــه ســال‬ ‫اغازین کار‪ ،‬فقط‬ ‫تمامشــده را در‬ ‫ـر تهمت نزنیم‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬شهری‬ ‫در منطقــه یــک‬ ‫ــات خردادمــاه‬ ‫فعلی شــیراز افتخار‬ ‫رویکرد روزهای‬ ‫بــه همدیگـ‬ ‫ـان مردم در دوره‬ ‫ـیراز اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫ـت؛ محــور اول‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار مترمربع‬ ‫گردیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫انتخاب‬ ‫ـده میدارد‪.‬‬ ‫ـیراز به داشــتههای‬ ‫کرد‪ :‬شــورای شهر با‬ ‫واقــع در خیابان‬ ‫به شــهرداری شـ‬ ‫امیدوارم منتخبـ‬ ‫اسـ‬ ‫منطقه انجام شد که‬ ‫افتتــاح‬ ‫صورت کامل‪ ،‬تمامشـ‬ ‫ـتههای قبلــی شـ‬ ‫خیابــان خبرنگار‬ ‫ـط بانک مرکزی‬ ‫ــش تاکید‬ ‫در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫تجارب گرانبهای‬ ‫مترمربع اسفالت در‬ ‫افتتاح میکند که به‬ ‫شــجو و داشـ‬ ‫ـای فضای شــهری‬ ‫ماند و ما عماً‬ ‫گذرهایــی کــه بی‬ ‫توسـ‬ ‫وی‬ ‫شهر شــیراز نیز از‬ ‫صورت نیمهکاره‬ ‫ابنمای بولوار دان‬ ‫مترو از فروردین تا تیرماه معلق مشارکت به پروژههـ‬ ‫ـای اصلــی بــود؛‬ ‫پروژههایی را‬ ‫هــای منطقــه ‪۴‬‬ ‫شــورای اسامی‬ ‫داشت پروژهها را به‬ ‫پروژه خط ‪۲‬‬ ‫بــوط بــه گذرهـ‬ ‫ســتوران طوبی‪،‬‬ ‫میکنم‪.‬‬ ‫ها تداوم یابد‪.‬‬ ‫اجرای اســفالت‬ ‫واریز سهم اوراق‬ ‫ـم افتتــاح پروژه‬ ‫برداری ششــم‬ ‫ان مر‬ ‫خبرنگار جنب ر‬ ‫و چنانچه قصد‬ ‫کنند و این پروژه‬ ‫ـته بــود‪ .‬البته در‬ ‫شــیراز در مراسـ‬ ‫را به دلیل عدم‬ ‫بانام خود به بهره‬ ‫باشــد‬ ‫ارم افتتاح شد‪.‬‬ ‫ترین موضوعات‬ ‫دستامده استفاده‬ ‫ـه از انها گذشـ‬ ‫شــهردار‬ ‫‪ ۴‬ماه طایی‬ ‫توانستیم کارکنیم‪.‬‬ ‫درصد پیشرفت نیز‬ ‫فرش زیبای خیابان‬ ‫یکی از لذتبخش‬ ‫از یــک دهـ‬ ‫به‬ ‫فقط در شب می‬ ‫و با ‪ ۸۰‬یا ‪۹۰‬‬ ‫میلیــارد سنگ‬ ‫شیراز نیز گفت‪:‬‬ ‫از دست دادیم‪.‬‬ ‫تراز بینالمللی‬ ‫بود که در بدنه شــهرداری محدودیت داشتیم و‬ ‫خیابان شهرداری‬ ‫پروژه مترو‬ ‫از اینها میبود‪.‬‬ ‫ـنهاد ســهم ‪۷۰۰‬‬ ‫ـذاری تنها در ‪2‬‬ ‫شیراز‪ ،‬شهری در‬ ‫در این مدت این‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬متــر لولهگـ‬ ‫اشــاره بــه پیشـ‬ ‫برساند‪ ،‬بسیار بیش‬ ‫برداری از پیــاده راه‬ ‫اثرگذار‬ ‫ـا‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫ـ‬ ‫خاطرنشان‬ ‫ب‬ ‫ـش‬ ‫اســکندرپور‬ ‫ـود‬ ‫توانند‬ ‫بهره‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ها بیــش از پنج‬ ‫ـویم به بــرای‬ ‫شــیراز در اییــن‬ ‫اینده شــهر می‬ ‫در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هرکــدام از پروژه‬ ‫شــهردار‬ ‫کردنــد که برای‬ ‫مباحث روبرو میشـ‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫قــه یک و بــرای‬ ‫ـاش پیمانکار و‬ ‫مدیرانی رشــد‬ ‫تومانی مترو از‬ ‫ـی با تناقضی در‬ ‫منطقه ‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫محــور منط‬ ‫همکاران در مترو و تـ‬ ‫بینالمللی تعریف‬ ‫ارم گفــت‪ :‬گاهـ‬ ‫نمونه ان شهردار‬ ‫علیرغــم تــاش‬ ‫شــهری در تــراز‬ ‫از افتتــاح پــروژه‬ ‫هدفگذاری که‬ ‫تعریف باشند که‬ ‫ـورت که شــیراز را‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫داد‪ :‬باوجوداینکــه‬ ‫حوزه مالی‪ ،‬به‬ ‫پــروژه و رویکرد‬ ‫ایــن صـ‬ ‫ـرایط ســخت در‬ ‫اســکندرپور ادامــه‬ ‫که میخواهیم‬ ‫به دلیل شـ‬ ‫کنیــم امــا زمانی‬ ‫مبدل میشود؛‬ ‫بخــش می‬ ‫یک شهر کوچک‬ ‫داشتیم‪ ،‬نرسیدیم‪.‬‬ ‫جــم ریلگــذاری‬ ‫ذهنیت به شــیراز به‬ ‫ــا اشــاره بــه ح‬ ‫کرد‪ :‬کنیم‪،‬‬ ‫شــهردار شــیراز ب‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تصریح‬ ‫خــط ‪ ۲‬مترو در‬ ‫ـم چند ایســتگاه‬ ‫اعظـ‬ ‫ونیکداروخانهها‬ ‫هزینهنسخهالکتر‬ ‫تامیناجتماعی پرداخت میکند‬ ‫را‬ ‫خـــبر‬ ‫مهمیایفا کردند‬ ‫ـدگان میشود‪.‬‬ ‫ـی داروخانههــا‬ ‫خـــبر‬ ‫ای از بیمهشـ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برخـ‬ ‫فرمانداراباده‪:‬‬ ‫ـود و هزینــه‬ ‫وی‬ ‫ـاغ ایــن قانــون‬ ‫میشـ‬ ‫تصویــب و ابـ‬ ‫مطالبــات و پایــداری منابــع دریافت نخواهد شد‪.‬‬ ‫ـورای قبــل از‬ ‫غــی را از مــردم‬ ‫عــی وصــول‬ ‫ـرد‪ :‬مصوبــه شـ‬ ‫بازنشســتگان‬ ‫خودســرانه مبال‬ ‫ســازمان تامیــن اجتما‬ ‫ســاالری تاکیــد کـ‬ ‫ـازی حقــوق‬ ‫صفاییرئیسانجمن‬ ‫به بهصــورت‬ ‫عــا غیرقانونــی‬ ‫از متناسبسـ‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫تسریعیابد‪.‬شهرام‬ ‫جــاری قانونــی‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کردهانــد کــه قط‬ ‫هرگونــه هزینــهای‬ ‫خبرنگاران موردنظر‬ ‫مــه از طریــق م‬ ‫اجتماعــی برگــزار‬ ‫تقدیرازخبرنگاران‬ ‫ـخ دریافــت‬ ‫عالــی بی‬ ‫نــدن این مبالغ‬ ‫ـت‪ :‬دریافــت‬ ‫اســت و انتقادات‬ ‫ابادهباتاکیدبرلزوم‬ ‫ـک در تامیــن‬ ‫اســت و از تاریـ‬ ‫مکلف بــه بازگردا‬ ‫گفـ‬ ‫مردم به مســئوالن‬ ‫موجود خبرورسانه‬ ‫ــاس مصوبــه شــورای عالی داروخانههــا اباغشــده‬ ‫پیچی الکترونیـ‬ ‫امامجمعه؛نشست‬ ‫مبلغ اســت و‬ ‫داشــت‪ :‬بــر اس‬ ‫ـار بــرای نســخه‬ ‫از تاش بیوقفه‬ ‫باتوجهبهشرایط‬ ‫ابادهگفت‪:‬دیداربا‬ ‫ـخه الکترونیک‬ ‫ـخه دســتنویس‬ ‫بیمـ‬ ‫وی ضمن تقدیــر‬ ‫ســت‪ .‬مصطفی‬ ‫سازنده‪،‬منصفانهو‬ ‫مدیران شهرستان‬ ‫مرداد بابت هر نسـ‬ ‫هزینه تبدیل نسـ‬ ‫انقاباباده؛برپایی‬ ‫خواهــد بود‪.‬‬ ‫ــا غیرقانونــی ا‬ ‫پرداخت هستند‪.‬‬ ‫مردم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫میتواند به روند کار‬ ‫ســازمان ‪۹‬‬ ‫یــای بیمــه‪،‬‬ ‫دادستانعمومیو‬ ‫هیئتمدیرهانجمن‬ ‫داروخانهه‬ ‫عرصهاطاعرسانیبه‬ ‫به داروخانهها‬ ‫جامعه باشد قطعا‬ ‫الکترونیکــی توســط‬ ‫نشســتهای رو‬ ‫لیل صمیمیبا‬ ‫فرماندار ابادهدر دیدار با‬ ‫اهداءخونتوسط‬ ‫چهار هزار تومان‬ ‫خبرنگاراندر‬ ‫ســاالری در سلســله‬ ‫خبرنــگاران را به د‬ ‫میدان مبارزه با کرونا و‬ ‫بــه نســخه‬ ‫مطبوعاتورسانه؛‬ ‫بیاناینکهابادهشهر‬ ‫داروخانهها پرداخت‬ ‫کند و مدیران نباید‬ ‫کــه بــا عنــوان‬ ‫اصحاب رسانه در‬ ‫رئیس نمایشگاه‬ ‫رسانهاینشهرستانبا‬ ‫جمعه این هفته‬ ‫مبارزه کمــک‬ ‫اجتماعــی فراگیــر‬ ‫ـن اجتماعی به‬ ‫افزود حضور‬ ‫کنند‪.‬هادیفرخی‬ ‫خبرو‬ ‫حضور انان در نماز‬ ‫کمکموثریبهستاد‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تامیـ‬ ‫تامیــن‬ ‫و فرزانگان است‪،‬‬ ‫سرزنش‬ ‫عزیزان؛‬ ‫وظایفشان‬ ‫موقع‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬فرهنگیان‬ ‫این‬ ‫اطاعرسانیبه‬ ‫برنامههای هفته‬ ‫منابــع تامیــن‬ ‫نماینده عالی انجام‬ ‫اظهارداشت‪:‬‬ ‫خبرنگاران ازجمله‬ ‫ایندهنــگاری‬ ‫ـتان درگرو توجه ویژه‬ ‫ــتان بوده اســت‪.‬‬ ‫ادارهفرهنگوارشاداسامیابادهنیز خواسته و تجلیــل از‬ ‫ـرفت و توسعه شهرسـ‬ ‫با کرونا در شهرس‬ ‫شهرستانبرشمرد‪.‬‬ ‫خبرنگارانمصداق‬ ‫رسانهامیدمیرود‬ ‫پیشـ‬ ‫العابدین نیک مرام‬ ‫خبرنگارامسالدر‬ ‫شهرستانبابیاناینکه‬ ‫تشکیلانجمنخبرو‬ ‫ـه قشر اســت‪ .‬زین‬ ‫افزود‪:‬خبرنگار با‬ ‫جامعه دولتدر‬ ‫ـیدن بــه اهــداف‬ ‫به این سـ‬ ‫شهرســتان درراه رسـ‬ ‫جایگاه خبرنگاران در‬ ‫بارز«المومنمراهالمومن»هستند‪ ،‬مشــکات خبرنــگاران‬ ‫با اشاره به نقش و‬ ‫اگاهیرسانیصحیح‬ ‫ایدههــا‪ ،‬نظــرات و‬ ‫داشت‪:‬هرچقدرمیزان‬ ‫تبلــوری از بازتــاب‬ ‫اظهار‬ ‫تاثیرگذاریانبیشتر‬ ‫نتیجهکارباارزشو‬ ‫وبهروزباشد‬ ‫خبرنگاران‬ ‫بارزهبا کرونانقش‬ ‫در م‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬فارس‬ ‫خبرنگاران در مبارزه‬ ‫با کرونا نقش مهمی‬ ‫ایفا کردند‬ ‫‪08‬‬ ‫حفظمحیط زیست‬ ‫باانرژی های تجدید پذیر‬ ‫اگهیبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران‬ ‫واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫«اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم»‬ ‫فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی‬ ‫بهصورت یک مرحلهای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای حفر سه حلقه چاه‬ ‫اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫عمیق در شهرهای شوط‪ ،‬چالدران (قره چه وران) و خوی (رازی) به شماره فراخوان ‪ 2000005390000047‬را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم است مناقصهگران در صورت عدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1400/05/16‬میباشد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫حفر سه حلقه چاه عمیق‬ ‫در شهرهای شوط‪ ،‬چالدران‬ ‫(قره چه وران)‬ ‫و خوی ( رازی)‬ ‫‪11/992/405/372‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪2‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪600/000/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬عمرانی و سایر منابع‬ ‫قیمت اسناد مناقصه (ریال)‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/05/20‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/05/31‬‬ ‫گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10/30‬قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/06/01‬خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم به ذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده‬ ‫و پاکت الف (تضمین شــرکت در مناقصه) عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بهصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از اخرینمهلت ارسال‬ ‫پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان‬ ‫غربی دفتر قراردادها و تلفن ‪04431945374‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/05/18 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی(سهامی خاص)‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪400-2-120‬‬ ‫‪400-2-121‬‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫عملیات سفتکاری ساختمان‬ ‫اداری ابفا منطقه بادرود‬ ‫(بدون میلگرد)‬ ‫جاری‬ ‫‪8،726،939،185‬‬ ‫‪392.000.000‬‬ ‫عملیات اجرایی ساخت‬ ‫حوضچه شیرهای شبکه‬ ‫ابرسانی منطقه دو‬ ‫جاری‬ ‫‪4،920،063،011‬‬ ‫‪246.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تا ساعت ‪13:00‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/05/30‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:30‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/05/31‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪(031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 395‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخانتشار‪1400/05/16:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ‪623/400‬‬ ‫تعمیر‪ ،‬سرویس و بازدید دورهای خطوط و پستهای توزیع‪ ،‬فوق توزیع و فشار قوی مناطق‬ ‫عملیاتی نفت و گاز غرب شماره فراخوان ‪2000091863000014‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت بهرهبرداری‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر‪ ،‬سرویس و بازدید دورهای خطوط و پستهای توزیع‪،‬‬ ‫نفت و گاز غرب‬ ‫فوق توزیع و فشار قوی مناطق عملیاتی نفت و گاز غرب مندرج در کتابچه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‬ ‫ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/05/24‬‬ ‫‪ .2‬مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/06/07‬‬ ‫‪ .3‬مبلغ براورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار‪ 29/502/997/985 :‬ریال‪ -‬منابع داخلی‬ ‫‪ .4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ‪ 1/475/149/899‬ریال‬ ‫‪ .5‬نــوع و کیفیــت و کمیت خدمــات‪ :‬بازدیــد و ســرویس دورهای خطــوط‪ ،‬پســتها‪ ،‬رلههــا و مخابــرات و تعمیرات اضطــراری پســتها و خطــوط در مناطــق عملیاتی‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب‬ ‫‪ .6‬محل و مدت اجرای خدمات‪ :‬به مدت ‪ 9‬ماه شمسی در مناطق عملیاتی نفتشهر‪ ،‬چشمهخوش‪ ،‬دهلران‪ ،‬سرکان و تنگبیجار واقع در استان های کرمانشاه‪ ،‬خوزستان‪ ،‬لرستان و ایالم‬ ‫‪ .7‬پیش پرداخت‪ :‬به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی‬ ‫‪ .8‬بارگذاری فرم تکمیل شدهی استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه‬ ‫‪ .9‬بارگذاری گواهی تایید صالحیت معتبر حداقل رتبه ‪ 5‬نیرو از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫‪ .10‬داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪ .11‬بارگذاری اساسنامه و اگهی تاسیس و اگهی اخرین تغییرات هیات مدیره‬ ‫‪ .12‬ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران‪ /‬نامه تایید صالحیت ایمنی موقت در زمان انعقاد قرارداد‬ ‫‪ .13‬اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬میدان نفت‪ -‬بلوار زن ‪ -‬پالک ‪ - 42‬کدپستی ‪ - 6714677745‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫تلفکــس امــور حقوقــی و قراردادهــا ‪ / 083-38374180‬مرکــز تلفــن ‪ / 083-33110000‬کارشــناس امــور حقوقــی (داخلــی ‪ / )2213‬کارشــناس امــور قراردادهــا‬ ‫(داخلی ‪ / )2218‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات (داخلی ‪)2522‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪ / 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪1172147 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1400/05/16 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫اولویت ما تسهیل مسیر‬ ‫بازگشت به اجرای کامل‬ ‫برجام است‬ ‫ســخنگوی ســرویس اقدامــات خارجــی اتحادیه‬ ‫اروپــا تعامل «دیپلماتیک» با دولت جدید در ایران‬ ‫را حیاتی دانست‪.‬‬ ‫بــا گــزارش ایســنا‪ ،‬بــه نقــل از یورونیــوز‪ ،‬نابیــا‬ ‫ماســرالی‪ ،‬ســخنگوی ســرویس اقدامــات خارجــی‬ ‫اتحادیه اروپا با اشاره ب ه اینکه انریکه مورا از طرف‬ ‫جوزپ بورل در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران‬ ‫شــرکت کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل با دولت جدید‬ ‫ب هطــور دیپلماتیــک و انتقــال پیام مســتقیم حیاتی‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامــه عنــوان کــرد کــه اولویــت اصلی‬ ‫اتحادیــه اروپــا «تســهیل مســیر بازگشــت بــه اجرای‬ ‫کامل برجام» است‪.‬‬ ‫روابط ایران و قطر مقدمه‬ ‫صلح در منطقه است‬ ‫دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا وزیر‬ ‫صنعــت و تجــارت قطر دیــدار و بر گســترش روابط‬ ‫برادرانــه دوجانبــه تاکیــد و بیان کــرد‪ :‬روابط تهران‬ ‫و دوحــه مقدمــه امنیــت و صلــح در منطقه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محســن رضایی در دیــدار با علی‬ ‫بن احمد زاید‪ ،‬گفت‪ :‬روابط ایران و قطر‪ ،‬برادرانه‬ ‫اســت و در ســایه این روابط برادرانــه می توانیم به‬ ‫صلــح‪ ،‬امنیــت‪ ،‬رونق و رفاه در منطقه کمک کنیم‪.‬‬ ‫دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام‪ ،‬ارتباط میان‬ ‫کشــورهای مســلمان منطقــه را موضوعــی کلیــدی و‬ ‫کارگشــا خواند و افزود‪ :‬ایران در چهار دهه گذشــته‬ ‫ثابــت کــرده اســت کــه از همــکاری بــا کشــورهای‬ ‫منطقــه به ویــژه همســایگان جنوبــی خود اســتقبال‬ ‫می کنــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬ایــران و قطر بارهــا در فراز‬ ‫و نشــیب رویدادهــا و حــوادث در کنــار یکدیگــر به‬ ‫ثبــات منطقــه کمــک کرده انــد‪ .‬درزمانی کــه دوحه‬ ‫بی دلیــل تحت فشــار قرارگرفتــه بــود محاصــره قطر‬ ‫را کنــار زدیــم و بی منــت کمــک کردیــم و معتقدیم‬ ‫ا گــر این حضــور موثــر و برادرانه تــداوم یابد‪ ،‬رونق‬ ‫و ارامــش در کشــورهای اســامی تحقــق می یابــد‪.‬‬ ‫رضایی به فرصت های سرمایه گذاری در بنادر ایران‬ ‫و تجــارت مســتقیم تهــران و دوحــه اشــاره و تاکیــد‬ ‫کرد‪ :‬می توانید در رونق بنادر به ویژه در اســتان های‬ ‫بوشــهر و خوزستان ســرمایه گذاری کنید و یقین دارم‬ ‫توســعه تجــارت دو کشــور بــه نفع منطقــه خواهد‬ ‫بــود‪ .‬ایران دسترســی شــما را به بازارهای شــمالی و‬ ‫منطقه قفقاز فراهم می کند‪ .‬دبیر مجمع تشــخیص‬ ‫مصلحت نظام در پایان از طرف قطری دعوت کرد‬ ‫تا در فرصتی دیگر با سفر به ایران‪ ،‬زمینه های جدید‬ ‫ســرمایه گذاری و همکاری را بررســی کند‪ .‬بن احمد‬ ‫زاید نیز با قدردانی از پیگیری های جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران و دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام برای‬ ‫توســعه روابــط دوجانبه گفــت‪ :‬امیــدوارم به زودی‬ ‫در قطر‪ ،‬میزبان کمیســیون مشترک تجاری دو کشور‬ ‫باشــیم و ارتباطــات تهــران و دوحــه در عرص ههــای‬ ‫گوناگون به ویژه در انتقال برق و سرمایه گذاری های‬ ‫مشترک توسعه یابد‪.‬‬ ‫سیاست قطعی ایران‬ ‫گسترش روابط با‬ ‫همسایگان است‬ ‫وزیــر امور خارجه با تمجید از روابط محترمانه‪،‬‬ ‫دوســتانه و نزدیــک دو کشــور ایــران و کویت تاکید‬ ‫کــرد کــه سیاســت قطعی ایــران‪ ،‬گســترش روابط با‬ ‫همسایگان است‪ .‬احمد ناصر المحمد الصباح وزیر‬ ‫امــور خارجــه کویت در دیدار باهمتــای ایرانی خود‬ ‫در خصــوص روابــط دوجانبــه و اخریــن وضعیــت‬ ‫مســائل منطقــه و دیگــر موضوعــات موردعالقــه‬ ‫طرفین به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجــه کویــت در این مالقات ضمن تبریک مجدد‬ ‫انتخاب ایت ا‪ ...‬سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬بر عزم کشور‬ ‫متبوعــش برای گســترش همه جانبه روابــط تاکید و‬ ‫خواستار رایزنی های بیشتر دو کشور در حوزه مسائل‬ ‫منطق ـه ای و بین المللــی شــد‪ .‬احمــد ناصــر المحمد‬ ‫الصباح با ارج نهادن بر مساعی هشت ساله ظریف‪،‬‬ ‫ابتکارات مطروحه از ســوی جمهوری اســامی ایران‬ ‫جفــارس را‬ ‫یهــای منطق ـه ای در خلی ‬ ‫بــرای همکار ‬ ‫بااهمیــت توصیــف کرد‪ .‬محمدجــواد ظریف نیز در‬ ‫این مالقات با تمجید از روابط محترمانه‪ ،‬دوستانه‬ ‫و نزدیــک دو کشــور ایــران و کویــت‪ ،‬ضمــن مــرور‬ ‫شهــای گســترده انجا مشــده بــرای ارتقــا روابط‬ ‫تال ‬ ‫فی مابین‪ ،‬از تداوم و ارتقای این تالش ها در دولت‬ ‫ای ـت ا‪ ...‬رئیســی در چارچــوب سیاســت قطعــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــرای گســترش روابــط بــا‬ ‫همسایگان خبر داد‪.‬‬ ‫روابط ایران و ونزوئال‬ ‫راهبردی‪ ،‬عمیق و برادرانه‬ ‫است‬ ‫وزیــر دفــاع جمهــوری اســامی ایــران روابــط دو‬ ‫کشــور ایــران و ونزوئال را راهبــردی عمیق و برادرانه‬ ‫یهــای دوجانبــه در‬ ‫دانســت و بــر تقویــت همکار ‬ ‫حوز ههــای صنعتــی و علمــی بــا محوریــت بخــش‬ ‫خصوصی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا امیر سرتیپ امیر حاتمی به عنوان‬ ‫رئیس کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی با‬ ‫همتــای ونزوئال خــود ریکاردو مننــدز پیریتو معاون‬ ‫رئیس جمهوری ونزوئال دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫رویارویی رئیس جمهور با سه چالش‬ ‫سیزدهمیندولتجمهوریاسالمیدرحالی کار‬ ‫خود را اغاز کرد که ســه موضوع واکســن‪ ،‬تحریم و‬ ‫بازسازی احیای اعتماد اجتماعی‪ ،‬محور توصیه ها و‬ ‫تاکیدات رهبری‪ ،‬مردم و تحلیلگران است و به نظر‬ ‫می رسد با توجه به ضرورت پرداختن به هر سه این‬ ‫موضوعــات‪ ،‬در برنامه کوتاه مدت رئیس جمهوری‬ ‫جایــگاه ویژه ای داشــته باشــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬با‬ ‫برگــزاری مراســم تحلیف ریاســت جمهــوری تنفیذ‬ ‫ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری؛ رئیس دولت‬ ‫سیزدهم‪،‬هشتمینرئیس جمهوریایران‪،‬به صورت‬ ‫رســمی مســئولیت اداره امــور را بــه دســت گرفت‪.‬‬ ‫در اغــاز مســیر ایــن دولت بســیاری از کارشناســان‪،‬‬ ‫صاحب نظران‪ ،‬مردم عادی و مسئوالن‪ ،‬توصیه ها‬ ‫و راهکارهایی را به رئیس جمهوری جدید پیشنهاد‬ ‫داده و می دهند‪ .‬برای مثال «احمد توکلی» نماینده‬ ‫ادوار مجلس و رئیس دیده بان شفافیت و عدالت‬ ‫ضمنتوصیهبهرئیس جمهوریبهاقدامبی تردیدو‬ ‫قاطعانهتصریحکردهاست‪«:‬هرخرجدیگری‪،‬فقط‬ ‫و فقط پس از تامین اعتبار برای رفع نیاز حیاتی به‬ ‫حداقل غذا‪ ،‬درمان و اموزش و نیز نیاز حیاتی نجات‬ ‫یســابقه‬ ‫جان وزندگی هم وطنان در برابر بحران ب ‬ ‫کرونا‪ ،‬قابل طرح است‪ ».‬برنامه ای پرمحتوا‪ ،‬کامل و‬ ‫جامع‪ ،‬انتخاب نیروهای توانمند‪ ،‬سالم و باتجربه‪،‬‬ ‫یهــای اقتصادی‬ ‫فرماندهــی واحــد در تصمیم گیر ‬ ‫کشور‪،‬توصیه های«محمدرضاپورابراهیمی»رئیس‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه رئیس جمهــوری‬ ‫برای پیشبرد بهتر امور است‪ .‬در این میان برخی از‬ ‫صاحب نظرانحوزهروابطبین المللیچالشدولت‬ ‫جدیــد را رفع تحریم ها می داننــد و گروه دیگری از‬ ‫تحلیلگرانحوزهاجتماعیعبور توامباارامش کشور‬ ‫از پیک های کرونا و ســرعت گرفتن واکسیناســیون‬ ‫را خواســت اصلــی مــردم از دولــت جدیــد ارزیابی‬ ‫می کنند‪ .‬گروهدیگریاز کارشناسانسیاستداخلی‬ ‫همراه ســاختن تمــام توده های مردم از هــر گروه و‬ ‫جریــان فکری را ضــرورت دولت برای عبــور از گذار‬ ‫مهم کنونیارزیابیمی کنند‪.‬‬ ‫تسریع در واکسیناسیون‬ ‫دولت ســیزدهم در حالی کار خود را در کشــور‬ ‫اغاز خواهد کرد کهبیماریمرموز و کشنده کووید‪۱۹‬‬ ‫همچنان در کشور می تازد و قربانی می گیرد‪ .‬روزانه‬ ‫صدهاایرانیبهدلیلابتالبهاینویروسجانخودرا‬ ‫از دست می دهند و این رویداد تلخ نیازمند رسیدگی‬ ‫سریع است‪ .‬تجربه کشورهای دیگر در مبارزه با این‬ ‫بیماری حکایت از ان دارد که واکس ـن های موجود‬ ‫در بــازار می توانــد تا حد بســیار زیــادی از مرگ ومیر‬ ‫انسان ها پیشگیری کند‪ .‬بر همین اساس مهم ترین‬ ‫خواســته و قطعــا نخســتین درخواســت جامعــه‪،‬‬ ‫کارشناسان و مسئوالن و دلسوزان کشور از ایت اهلل‬ ‫رئیســی تهیه به موقع و متنابهی از واکســن اســت‬ ‫مارانیازمایید‬ ‫تا ایران بیش از شــاهد مرگ ایرانیان نباشــد‪ .‬شــاید‬ ‫به همین دلیل اســت که رئیســی روز چهارشنبه در‬ ‫نخســتین جلســه رســمی خود در جلســه روســای‬ ‫کمیت ههــای تخصصی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا‬ ‫حضــور یافــت و در ایــن نشســت فرمانده قــرارگاه‬ ‫عملیاتی و روســای کمیته های بهداشــت و درمان‪،‬‬ ‫تبلیغات و اطالع رســانی و حمل ونقــل گزارش های‬ ‫مربــوط بــه اجــرای مصوبــات ســتاد ملی کرونــا در‬ ‫مقابله و مهار موج پنجم بیماری و همچنین تهیه‬ ‫و تدوین دستورالعمل های مرتبط با برگزاری مراسم‬ ‫سوگواری در ایام محرم‪ ،‬شرایط بازگشایی مدارس و‬ ‫دانشگاه هادر سالتحصیلیجدیدوهمچنینروند‬ ‫اجرایسندملیواکسیناسیونراارائه کردند‪.‬ویروس‬ ‫دلتا بسیار قوی تر از سویه پیشین خود است و این‬ ‫موضوع مقابله با ان را بسیار دشوار می کند‪ .‬شرایط‬ ‫قرمز در بسیاری از استان ها و شهرهای کشور هم به‬ ‫دلیل سرایت بسیار باالی این ویروس است که کادر‬ ‫درمان را مستاصل کرده است‪ .‬تصمیم گیری درباره‬ ‫تعطیلی در کشور محور دیگر خواسته های جامعه‬ ‫از رئیس جمهوری و دولت جدید در حوزه بهداشت‬ ‫و سالمت است‪ .‬دولت سیزدهم‪ ،‬وزیر بهداشت و‬ ‫وزیر کشور ایندهدر راستایبهبودنسبیشرایط کشور‬ ‫باید مجری تصمیمات دشــواری باشــند که از سوی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا و شخص رئیس جمهوری‬ ‫گرفتــه خواهد شــد و هرگونه اهمــال در اجــرای ان‬ ‫می توانــد به فاجعه ای در زمینه ســامت وزندگی‬ ‫مردممنجرشود‪.‬‬ ‫تحریم هایی که باید رفع شوند‬ ‫موضوع تحریم ها بــه بغرنج ترین حالت خود‬ ‫طی یک دهه اخیر رســیده است و به نظر می رسد‬ ‫شهــای دولت ســیزدهم و‬ ‫یکــی از مهم تریــن چال ‬ ‫رئیس جمهــوری حل وفصــل ایــن دغدغه اساســی‬ ‫در کشــور باشــد‪ .‬واقعیت ان است که تحریم ها و‬ ‫تروریســم اقتصــادی دولت امریــکا علیه جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬دولت دوازدهم را در اداره امور کشــور با‬ ‫دشــواری های بسیاری مواجه ســاخت و در صورت‬ ‫تــداوم ان می توانــد برنام ههــای ایت اهلل رئیســی را‬ ‫هــم بــا موانعــی روبرو کنــد‪ .‬رفع ایــن تحریم های‬ ‫غیرانسانی علیه مردم ایران می تواند اولویت دوم‬ ‫دولت سیزدهم قرار گیرد و همان گونه که بسیاری از‬ ‫تحلیلگران اذعان دارند این موضوع در صورت رفع‬ ‫و حل هم می تواند برگ برنده اقتصاد کشور باشد و‬ ‫هم در صورت تداوم پاشنه اشیل معیشت محدود‬ ‫مردم‪ .‬به نظر می رسد با توجه به مجموع اظهارات‬ ‫رئیس جمهوری چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و‬ ‫چــه در روزهای پس پیروزی و نیز در مراســم تنفیذ‬ ‫حکم ریاست جمهوری و تحلیف‪ ،‬ایت اهلل رئیسی‬ ‫بیش از هر شخص دیگری از اهمیت رفع تحریم ها‬ ‫برای اقتصاد ایران اطالع دارد و به واســطه شــرکت‬ ‫در جلســات و نشس ـت های اقتصــادی ســران قــوا‬ ‫طی سال های گذشته به خوبی از تبعات تحریم ها‬ ‫اگاه است‪ .‬به دلیل همین اگاهی یکی از مهم ترین‬ ‫محورهایسخنانرئیس جمهوریهمدر روز تنفیذو‬ ‫همدر مراسمتحلیفموضوعتحریم هابود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم در حــوزه تحریــم و مذاکــره؛‬ ‫کارنامه ‪ ۸‬س ـاله دولت تدبیر و امید را پیش چشــم‬ ‫دارد و می تواند با تکیه بر نقاط قوت این کارنامه و‬ ‫رفع نقاط ضعف ان‪ ،‬بار دیگر از در صلح و مذاکره‬ ‫با تاکید بر اصول غیرقابل تغییر جمهوری اســامی‬ ‫بــا جهــان دراید‪ .‬با هر دیدگاهــی که اعضای جدید‬ ‫نالمللدرپیش‬ ‫دستگاهدیپلماسیدرحوزهروابطبی ‬ ‫گیرند؛ باید این مهم را در نظر داشته باشند که مردم‬ ‫از تحری مهــای اقتصــادی‪ ،‬غذایی و حتــی دارویی‪،‬‬ ‫تکنولوژیکوبسیاریدیگرازابعادتروریسماقتصادی‬ ‫امریکاخستههستندوبرایرفعانبیشازهمیشهبه‬ ‫دولت جدید چشم امید دارند؛ رفع تحریم ها هم در‬ ‫سایه تنش زدایی با تکیه بر منافع ملی است‪ .‬وزارت‬ ‫امور خارجه دولت جدید باید چنان در مقام دفاع از‬ ‫منافعملیاقدام کندوسخنبگوید کهپروپاگاندای‬ ‫خارجی‪ ،‬بار دیگر در ایجاد هیاهوی ایران هراسی و‬ ‫بهانزوابردنجمهوریاسالمیموفقیتیحاصلنکند‪.‬‬ ‫از سویدیگررئیسیبایددربارهبرخیاز تندروی های‬ ‫داخلی هم هوشیاری الزم را در نظر داشته باشد تا در‬ ‫دامبرخیشعارزدگی هایخارجاز چارچوبمنافعو‬ ‫مصالحملینیافتد‪.‬‬ ‫ضرورتتقویتاعتماداجتماعی‬ ‫واقعیــت غیرقابل انــکار ایــن اســت کــه دولت‬ ‫ســیزدهم مســیر پرپیچ وخمی بــرای اداره کشــور و‬ ‫عبــور از موانــع پیــش رو دارد و ایــن جز با حمایت‬ ‫و همراهی تک تک ایرانیان میسر نخواهد بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که یکی از مهم ترین توصیه های‬ ‫رهبــر انقــاب بــه دولــت جدید مالطفــت با همه‬ ‫مــردم بــود‪ .‬به نظر می رســد ســید ابراهیم رئیســی‬ ‫هــم به عنــوان رئیس جمهــوری به ایــن مهم توجه‬ ‫ویژه داشته و تالش خواهد کرد مردم را بار دیگر با‬ ‫صندوق رای اشتی دهد و شاید به همین دلیل بود‬ ‫که در نخســتین گفت وگوی تلویزیونی خود تاکید‬ ‫کرد‪« :‬تالش خواهیم کرد ارتباط نزدیک ما با مردم‬ ‫حفظشود‪،‬زیرابهاینارتباطسختنیاز دارم‪،‬برای‬ ‫اگاهی از مسائل کف بازار و خیابان‪ ،‬به این ارتباط‬ ‫نیــاز دارم‪ ،‬ایــن ارتبــاط را نــه برای خــودم به عنوان‬ ‫مســئول بلکــه برای بســیاری از مســئوالن ضــروری‬ ‫می دانم و بنا دارم که این رفتارم تغییر نکند چون‬ ‫اساسا باروحیه من نمی سازد که بخواهم غیرازاین‬ ‫رفتــار کنــم‪ ».‬این ارتباط می تواند اعتمــاد مردم به‬ ‫دستگاه ها و نهادهای مسئول را بازگردانده و حتی‬ ‫تحکیم کنــد‪ .‬کافی اســت مردم احســاس کنند در‬ ‫راستای خواست و منافع ان ها برنامه ریزی و اقدام‬ ‫می شود‪ ،‬کافی است دریابند که مسئوالن بیش از‬ ‫انکه به فکر قدرت و جایگاه خود و همفکران خود‬ ‫باشند به فکر انان هستند‪ ،‬کافی است مردم به این‬ ‫قطعیتبرسندکهرئیسیوکابینهاو‪،‬رئیس جمهوری‬ ‫و دولت تمام مردم ایران فارغ از جهت گیری فکری‬ ‫و سیاسی هستند‪ .‬موضوعی که در مراسم تحلیف‬ ‫موردتاکیدرئیس جمهوریقرار گرفت‪.‬‬ ‫پاسخ ایران به تهدید اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی‪ :‬ما را نیازمایید‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‪ ،‬به تهدیدات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام اقدام نظامی علیه‬ ‫ایران واکنش نشان داد‪ .‬سعید خطیب زاده‪ ،‬در توییتی دراین ارتباط نوشت‪ :‬رژیم اسراییل در مورد تازه ای از نقض فاحش‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬حاال بی شرمانه ایران را به اقدام نظامی تهدید می کند‪ .‬این رفتار شرارت بار از حمایت کور غرب نشات‬ ‫می گیرد‪ .‬ما به روشنی اعالم می کنیم‪ :‬هرگونه اقدام احمقانه علیه ایران‪ ،‬با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رقابت هایداخلیقدرتماست‪،‬نهنقطه ضعف‬ ‫سید حسن خمینی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید شورای‬ ‫اسالمی شهر تهران که در حرم مطهر امام راحل برگزار شد‪ ،‬بابیان‬ ‫اینکه دوران انتخابات تمام شده و همه مردم باید در پیشبرد امور‬ ‫بــه هــم کمک کنند‪ ،‬بــه تهدیدات نظامی اخیر رژیم صهیونیســتی‬ ‫علیــه کشــورمان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬همــه باید بداننــد در صورت‬ ‫گـــزارش‬ ‫تعــرض بــه مملکــت ما‪ ،‬هیچ ســلیقه ای عــزت و دفــاع از تمامیت‬ ‫کشور را کنار نمی گذارد؛ همه سربازند و اگر کسی گوشه چشمی به‬ ‫کشور داشته باشد همگی در یک جبهه متحد پشت سرفرماندهی‬ ‫کل قــوا خواهنــد بــود‪ .‬به گزارش جمــاران‪ ،‬یادگار امــام تاکید کرد‪:‬‬ ‫لذا همه دشــمنان‪ ،‬چه دشــمنان کوچک خارجی و چه دشــمنانی‬ ‫که ادعاهای بزرگ تری دارند باید توجه داشته باشند که اگر دست‬ ‫طمع به گوشــه ای از کشــور دراز کند‪-‬که این روزها ادعایش را می‬ ‫کننــد‪-‬در کشــور بــا یــک جبهه متحد‪ ،‬بــا یک صدا و با مــوج و عزم‬ ‫راسخ‪ ،‬مانند سابق‪ ،‬مواجه می شود؛ رقابت های داخلی نیز نشانه‬ ‫قدرت ماست‪ ،‬نه نقطه ضعف‪.‬‬ ‫تحلیفرئیس جمهورزیرذره بین‬ ‫مراســم تحلیــف ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫جمهوری عصر پنجشنبه برای اغاز به کار هشتمین‬ ‫رئیس جمهور ایران برگزار شد‪ ،‬اما این مراسم نیز دور‬ ‫از حاشــیه نبود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬ایین تحلیف ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی دو غایــب مهم داشــت‪ ،‬ایــت ا‪...‬‬ ‫صــادق املــی الریجانی و علــی الریجانی دو بــرادر‬ ‫یهــا کــه پیش ازایــن در دو دوره‬ ‫از خانــواده الریجان ‬ ‫یکــی در کســوت رئیــس قــوه قضائیــه و دیگــری در‬ ‫قامت رئیس قوه مقننه‪ ،‬برگزارکننده مراسم تحلیف‬ ‫بودند؛ این بار و در نخستین ایین تحلیف که دیگر‬ ‫مسئولیتقوارابرعهدهندارند‪،‬اسامی شانبه عنوان‬ ‫غایبان این مراسم درج شد‪ .‬در این میان غیبت املی‬ ‫ی ازاین جهت جلب توجه می نمود که او در‬ ‫الریجان ‬ ‫جایگاهیکیازاعضایشوراینگهبانورئیسمجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام بر اساس کسوت حقوقی‬ ‫خودیکیازمیهمانانثابتاینمراسمبود؛جایی که‬ ‫رئیسمجلسبدوناطالعاز عدمحضور اووصندلی‬ ‫خالیرئیسمجمعتشخیصدرصفاول‪،‬طبقمتن‬ ‫از پیش اماد هشــده ای که داشــت به «رئیس مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحت نظام» در کنار ســایر میهمانان‬ ‫خیرمقدم گفــت‪ .‬املــی الریجانی که در ســال های‬ ‫‪ ۹۲‬و‪ ۹۶‬به عنوان رئیس قوه قضائیه در کنار رئیس‪.‬‬ ‫جمهور منتخبایستادتاشاهدادایسوگنداوباشد‪،‬‬ ‫این بار مراسم تحلیف رئیس جمهوری که در اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬دستگاه قضا را از او تحویل گرفته‪ ،‬حضور پیدا‬ ‫نکرد‪،‬برخی گمانه زنی هااینعدمحضوررانشانه ای‬ ‫از تداومناراحتیاواز روندبررسیوردصالحیت هادر‬ ‫انتخاباتریاستجمهوریمی دانند‪.‬جایی کهحتی‬ ‫بعد از انتشار لیست اسامی کاندیداهای انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬او در اقدامی کم سابقه با انتشار‬ ‫یک رشــته توئیــت اعتــراض خود را نســبت بــه روند‬ ‫بررسیصالحیت هااز سویشوراینگهبانبه صورت‬ ‫علنی اعالم کرد؛ اعتراضی که البته ره به جایی نبرد‪.‬‬ ‫دیگر غایب مراسم که توجه اذهان را به خود جلب‬ ‫کرد کســی نیســت جز علی الریجانی مشــاور رهبر‬ ‫انقالب کهحدفاصلسال های‪ ۸۷‬تا‪ ۹۹‬بهمدت‪۱۲‬‬ ‫سال رئیس مجلس ایران بود و در سال های‪۹۲،۸۸‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬سه مراسم تحلیف را ریاست کرده بود‪ .‬او که‬ ‫در این زمینه از برادر خود نیز باسابقه تر است‪ ،‬این بار‬ ‫پس از فراغت چندماهه از ریاست مجلس به عنوان‬ ‫کاندیداواردعرصهانتخاباتریاستجمهوریشدکه‬ ‫صالحیت او برای کاندیداتوری در این عرصه توسط‬ ‫شورای نگهبان احراز نگردید‪ .‬این رد صالحیت سپهر‬ ‫سیاســی کشــور را در فاصله ای کوتــاه تــا روز برگزاری‬ ‫انتخابات با بهت و شوک عجیبی مواجه کرد‪ .‬با این‬ ‫حساب می توان غیبت برادران الریجانی در مراسم‬ ‫تحلیف را به حســاب ناراحتی و گالی ه ان ها از روند‬ ‫برگــزاری انتخابــات برشــمرد و به نوعــی ان را «عدم‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫معرفی کابینهدر ابتدایهفتهجاری‬ ‫انجام می شود‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫هفته به مجلس معرفی کند‪،‬‬ ‫اســامی در پایــان مراســم‬ ‫ولــی بــا توجــه بــه تاکیــدات‬ ‫تحلیــف ریاســت جمهــوری‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در جلــو‬ ‫به عنوان کرد‪ :‬معرفی کابینه در‬ ‫انداختــن معرفــی کابینــه قرار‬ ‫اول هفته اینده انجام می شود‪.‬‬ ‫اســت در ابتــدای هفتــه اینــده‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف در پایــان‬ ‫لیســت اعضای کابینه معرفی‬ ‫مراســم تحلیــف ســیزدهمین‬ ‫شود‪ ،‬ما هم در مجلس مصمم‬ ‫دوره ریاســت جمهــوری در پایان گفت‪ :‬تشــکر هستیم بررسی ها را در کمیسیون های تخصصی‬ ‫می کنم از بیانات اقای رئیســی ریاســت محترم به صــورت منســجم و پیوســته در صحن علنی‬ ‫جمهــوری اســامی الزم می دانــم مجــددا از مجلس به صورت دو یا سه نوبت انجام دهیم‪.‬‬ ‫همــه مهمانــان خارجــی مقامــات کشــورهای‬ ‫قالیباف اضافه کرد‪ :‬انشاء اهلل اگر در ابتدای‬ ‫دوســت و مدعویــن محتــرم و همــه مقامــات هفته کار صورت بگیرد امیدواریم تا سه شنبه‪۲۶‬‬ ‫کشوری و لشگری تشکر و ارزوی موفقیت برای مرداد این موضوع را با حداقل زمان و با دقت‬ ‫رئیس جمهور محترمدارم‪.‬‬ ‫الزم بررســی شــود‪ ،‬در پایان ضمن تشــکر همه‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬او افــزود‪ :‬البته همان طور عزیــزان و دس ـت اندرکاران برقراری این مراســم‬ ‫که ســید ابراهیم رئیســی اشــاره فرمودنــد برابر تشکرمی کنم‪،‬جلسهبعدیمجلسروز یکشنبه‬ ‫مــاده ‪ ۲۰۲‬قانــون ایین نامــه داخلــی مجلــس ‪ ۱۷‬مردادماه خواهد بود و دستور جلسه دستور‬ ‫دولــت فرصــت دارد تــا کابینــه خــود را تــا دو هفتگی است که اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیچبهانه ایبرایخدمت رسانیبهمردم‬ ‫وجود ندارد‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون‬ ‫بیانــات رهبــر انقــاب در دیدار‬ ‫شــوراها و امــور داخلــی ایــران‬ ‫بــا نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫گفــت‪ :‬در شــرایطی که ترکیب‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬رهبــر انقالب‪،‬‬ ‫بسیار خوبی در قوا شکل گرفته‬ ‫مجلس را از مظاهر عمده خرد‬ ‫و دیدگاه هــا بــه هــم نزدیــک‬ ‫جمعی و انقالبی گری در کشور‬ ‫حسینبامیری‬ ‫اســت‪ ،‬مجلــس‪ ،‬دولــت و قوه‬ ‫خواندنــد‪ ،‬انقالبی گــری یعنی‬ ‫قضاییــه انقالبــی شــکل گرفته‬ ‫روحیه اقدام صحیح و برگرفته‬ ‫است و هیچ عذر و بهانه ای برای خدمت رسانی از عقالنیــت بر این اســاس مجلس وظیفــه دارد‬ ‫بهمردموجودندارد‪.‬حسینبامیریدر گفت وگو که برای تشریک مســاعی و هم افزایی با دولت‬ ‫بــا ایرنــا دربــاره تعامــل دولــت و مجلــس اظهار منتخــب گام هــای اســتوار بــردارد‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫کرد‪ :‬دولت و مجلس انتظارات متقابلی نســبت کمیسیون شوراها با اشاره به مشکالت اقتصادی‬ ‫به همدیگر دارند مطالبات نمایندگان مجلس‪ ،‬کشور خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت مسکن‪ ،‬ازدواج‬ ‫قبل و بعد از انتخابات رفع مشکالت معیشتی جوانــان‪ ،‬ســاماندهی امــور گمرکــی و بانکــی از‬ ‫مردم بوده است از سوی دیگر چگونگی گزینش اولویت های مهم دولت سیزدهم است و دولت‬ ‫و چینش مجموعه اعضای دولت که قرار است بایدبرایحلاینمشکالتراهکار مشخصارائه‬ ‫کمک کار رئیسی در اداره کشور باشند مهم است کند‪ .‬نماینده مردم لردگان بابیان اینکه در شرایط‬ ‫و مجلس هم از طریق رای اعتماد به گزینش این موجود هیچ عذر و بهانه ای برای خدمت رسانی‬ ‫افراد کمک می کند‪ .‬نماینده مردم لردگان افزود‪ :‬به مردم وجود ندارد گفت‪ :‬مجلس‪ ،‬دولت و قوه‬ ‫سوابق فردی‪ ،‬پیشینه افراد‪ ،‬تعهد‪ ،‬پاک دستی و قضاییه انقالبی شکل گرفته هیچ عذر و بهانه ای‬ ‫اعتقاد به ارزش ها ازجمله مواردی است که برای برای خدمت رسانی به مردم وجود ندارد‪ .‬ترکیب‬ ‫گزینش افراد در دولت باید موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬بسیار خوبی ازنظر ساختاری شکل گرفته مواضع‬ ‫البته با توجه به پیشــینه کاری رئیس جمهوری‪ ،‬و دیدگاه هــا بــه هــم نزدیک اســت و بایــد برای‬ ‫ایشــان حتما این شــاخص ها را در معرفی افراد تامین مطالبات به حق و مشروع مردم با اتحاد‬ ‫مدنظر دارد‪ .‬بامیری خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط وهمبستگیاقداماتموثریانجامشود‪.‬بامیری‬ ‫فعلی برای پیشبرد امورات کشور باید به دولت اضافه کرد‪ :‬دولت سیزدهم برای حل مشکالت‬ ‫جدید کمک کنیم‪ .‬در این وضعیت باید رویکرد در حوزه های عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی باید‬ ‫زدودن موانع تولید و رفع مشکالت اقتصادی از برنامه مشخص تدوین کند و امورات معیشتی‬ ‫اولویت های دولت سیزدهم باشد‪ .‬او با اشاره به مردم را به سامان برساند‪.‬‬ ‫همدلیمی تواندمشکالت‬ ‫را از پیش رو بردارد‬ ‫ابراهیمنکو‪،‬نمایندهسابق‬ ‫صحیــح از موضــوع می توانــد‬ ‫مجلس شورای اســامی اظهار‬ ‫نقطه عطفی برای اداره کشــور‬ ‫کــرد‪ :‬رئیســی در این انتخابات‬ ‫در حوزه هــای مختلف باشــد‪.‬‬ ‫هم خیلــی هوشــمندانه و هم‬ ‫او گفــت‪ :‬رئیســی درک کــرده‬ ‫خیلــی منطقــی وارد فضــای‬ ‫کنار گذاشتن اختالفات و ایجاد‬ ‫ابراهیم نکو‬ ‫سیاســی شــدند‪ .‬یکــی از‬ ‫همدلی میان جریانات سیاسی‬ ‫مصادیق این موضوع این بود‬ ‫و حزبــی به بهبــود بخش های‬ ‫کــه بــا یک پرچــم خــاص از یک جریــان خاص اســیب دیده کشــور کمــک می کنــد‪ .‬ایــن فعال‬ ‫به میدان رقابت نیامدند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬او سیاســی تصریح کرد‪ :‬کنار هــم بودن و همدلی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬زمانــی که ایشــان اعــام کردند که می توانــد مشــکالت را از پیش رو بــردارد‪ .‬البته‬ ‫تحت پرچم جریانی نیامدند بیانگر این اســت حــدس مــن این اســت که رئیس جمهــور با این‬ ‫کــه ایشــان به درســتی درک کردنــد کــه بیــش از رویکرد مثبت با موانعی مواجه خواهد بود این‬ ‫گذشــته به جــای جناح بنــدی بــه کمــک همــه موانع بیشــتر از جناح سنتی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫احزاب و جریانات سیاسی برای اداره کشور نیاز کســانی که ازنظر سیاســی و جناحی به ایشــان‬ ‫دارند‪ .‬این نماینده سابق مجلس گفت‪ :‬در کنار نزدیک تربوده اند کسانیهستند کهمی خواهند‬ ‫هم بودن احزاب و گروه های سیاســی امیدی را در دولــت بعدی جایگاهی داشــته باشــند‪ ،‬اما‬ ‫بــرای جامعــه ایجاد می کند‪ .‬احــزاب با تعامل بعید می دانم رئیســی تســلیم تمامیت خواهی‬ ‫با یکدیگر می توانند اقداماتی بکنند‪ .‬این درک برخی هاشود‪.‬‬ ‫رقابتدر کابینه‬ ‫دعوایبیناصولگراییاست‬ ‫حضــور قهرامیــز» نامید‪ ،‬اتفاقی که در ســال‪ ۸۸‬نیز‬ ‫نخستینباراتفاقافتادوایت ا‪...‬هاشمیرفسنجانی‬ ‫بهدلیلبرخیاتهاماتی کهنسبتبهاووخانواده اش‬ ‫حشــده‬ ‫از ســوی رئیس جمهــور منتخــب وقت مطر ‬ ‫بود‪ ،‬در مراسم تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد حاضر‬ ‫نشد‪ .‬همچنین حجت االسالم سید حسن خمینی‬ ‫تولیت اســتان امام خمینــی (ره) و یادگار بنیان گذار‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ازجمله غایبان این مراسم‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اســت که هر ســه غایب مراســم‬ ‫تحلیــف یعنــی بــرادران الریجانــی و ســید حســن‬ ‫خمینی در مراسم تنفیذ سید ابراهیم رئیسی حضور‬ ‫داشــتند‪ .‬همچنیــن از دیگــر نــکات جالب توجــه‬ ‫مراسم تحلیف در سال های اخیر می توان به غیبت‬ ‫رئیس جمهورهای اسبق و پیشین اشاره کرد‪ ،‬در این‬ ‫میــان روســای ادوار مختلــف قوه مجریه ایــت ا‪...‬‬ ‫هاشــمی رفســنجانی در ســال ‪ ۹۵‬فوت کردند و تا‬ ‫پیش از ان غیر از سال ‪ ۸۸‬در تمامی مراسم حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬اما از سوی دیگر سید محمد خاتمی رئیس‬ ‫دولت اصالحات از سال ‪ ۸۸‬و با توجه به حوادث‬ ‫پس ازایــن انتخابات از جمع مدعوین مراس ـم های‬ ‫رسمی کشور کنار گذاشته شد؛ اما در این دوره اخیر‬ ‫محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم‬ ‫نیز به جمع غایبان این مراسم ها اضافه شده است‪،‬‬ ‫او در مراســم تنفیذ و همچنین در مراســم تحلیف‬ ‫حاضر نشــد تا تالش کند بخشــی از افکار عمومی‬ ‫را ب هســوی خــود جلــب کنــد‪ ،‬جلب توجــه افــکار‬ ‫عمومی مسئله ای است که احمدی نژاد برای وقوع‬ ‫ان از هیچ تالشــی فروگذار نیســت‪ .‬با این حســاب‬ ‫می توان گفتسیزدهمینمراسمتحلیفرئیسقوه‬ ‫مجریــه‪ ،‬ازاین جهــت در نوع خود کم نظیــر بود که‬ ‫غایبانمنحصربه فردیداشتوافرادتازه ایبهجمع‬ ‫غایباناینمراسماضافهشدندوهمچنیناینمراسم‬ ‫نخستینبار بود کهبدونحضور روسایجمهور ادوار‬ ‫گذشتهبرگزارمی شد‪.‬‬ ‫حقیقتپور‪،‬فعالسیاسیاصولگرا‪،‬دررابطه‬ ‫باطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریم هاوایجاد‬ ‫مانع با این طرح برای به سرانجام رسیدن برجام‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این تصمیم باید فرا قوه ای باشد‪ .‬به‬ ‫نظــر من فرصت خوبی در شــورای عالی امنیت‬ ‫ملی که سران سه قوه هستند خواهد بود تا این‬ ‫موضوع تجزیه وتحلیل شــود‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او‬ ‫افزود‪ :‬در کل اگر قرار باشــد تغییراتی داده شــود‬ ‫باز محل ان شورای عالی امنیت ملی است و این‬ ‫شورا باید این طرح را ریل گذاری کند‪ .‬حقیقت پور‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬مذاکره کننده از ظرفیت های قانونی‬ ‫استفاده می کند تا اهداف خود را پیش ببرد ولی‬ ‫تصمیم نهایی باید در شورای عالی امنیت ملی‬ ‫گرفته شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بحث مذاکره و برجام‬ ‫نبایــد به دعوایی بیــن قوه ای تبدیل شــود‪ .‬این‬ ‫موضوعــی مربوط به امنیــت ملی و منافع ملی‬ ‫ما اســت یعنی باید فرا قوه ای دیده شــود‪ .‬همه‬ ‫باید به صورت َید واحده عمل کنند و تنها در این‬ ‫صورت است که این تصمیم در جای خود گرفته‬ ‫می شود و همه از ان حمایت می کنند‪ .‬این چهره‬ ‫سیاسی اصولگرا در مورد درخواست اصولگرایان‬ ‫از رئیســی گفــت‪ :‬اصولگرایــی جریــان متحــد‬ ‫یکپارچه اموزش دیده دارای دکترین و مانیفست‬ ‫و امــوزش واحــد بــرای همــه اعضــا نیســت‪ .‬لذا‬ ‫طیف های مختلف باید گرایش های خاص خود‬ ‫را داشته باشند اگر رقابتی باشد حق رقابت بین‬ ‫اصولگرایی است‪ .‬اعتدالی ها هیچ نقشی ندارند‬ ‫اصالح طلب نقشــی نــدارد و رقابــت در کابینه‪،‬‬ ‫دعوایبیناصولگراییاست‪.‬اوخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بیرون طوری تبلیغ شــده که حکومت یکدســت‬ ‫شــده اســت اگر این طور بــوده پس ایــن دعواها‬ ‫قابل قبولنیست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تحقق ثبات بورس در گروی تعادل میان‬ ‫بازارهایپولوسرمایه‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل‬ ‫تاثیرگــذار در بهبود روند معامالت بورس گفت‪:‬‬ ‫برقــراری تعــادل بیــن بــازار پــول و بازار ســرمایه‬ ‫بــه عنــوان مهمتریــن راه ایجــاد ثبــات در فرایند‬ ‫معامالتبورستلقیمی شود‪.‬علیصادقینروز‬ ‫جمعــه در گفــت و گو با ایرنا بــه راه های ایجاد‬ ‫ثبــات در معامــات بــورس اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫تنظیــم نرخ بهــره بازار بدهی‪ ،‬مدیریت کســری‬ ‫بودجــه از راه هــای مختلــف‪ ،‬بهبــود وضعیــت‬ ‫صــادرات کشــور‪ ،‬ایجــاد تعــادل در معامالت و‬ ‫پیش بینی پذیر شدن نوسان موجود در بازار ارز از‬ ‫مهمترینراهکارهایموجودبرای کمکبهایجاد‬ ‫ثبات در بازار سرمایه هستند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بحث‬ ‫دیگــری که می تواند بر معامالت بازار ســرمایه‬ ‫تاثیرگذارباشد‪،‬وضعیتعملکردشرکتهااست‬ ‫کهاز جایگاهمهمیدر تحلیلوارزیابیمعامالت‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬این کارشــناس بازار ســرمایه با‬ ‫بیان اینکه فروش بی مهابای اوراق از طریق بازار‬ ‫بدهی که به عنوان رقیبی برای بازار سهام تلقی‬ ‫می شود‪ ،‬می تواند زمینه تغییر روند معامالت‬ ‫بازار رافراهم کند‪ ،‬گفت‪:‬افزایشبیمهابایتورم‬ ‫و نرخ های بهره که ســبب ایجاد جذابیت برای‬ ‫کسب سود بدون ریسک از این طریق نسبت به‬ ‫بازار ســهام می شــود‪ ،‬از جمله عواملی است که‬ ‫بایــد در دولت جدید برای تغییر ان تصمیماتی‬ ‫اتخاذ شــود‪ .‬وی معتقد اســت که تاکنون بارها‬ ‫در بازار سرمایه تصمیمات و اقدامات عجوالنه‬ ‫در حوزه قیمت گذاری کاالهای بورســی صورت‬ ‫گرفتــه و در کنــار ان دســتورالعمل هــای مکــرری‬ ‫از نهادهای مرتبط با بازار ســرمایه اجرایی شده‬ ‫که به شــدت روند معامالت بــازار را تحت تاثیر‬ ‫خــود قــرار دادند‪ .‬صادقین با بیان اینکه به طور‬ ‫حتماتخاذتصمیماتواجرایچنیناقداماتیبر‬ ‫رونــد بازار اثرگذار خواهد بود و منجر به کاهش‬ ‫نقدشوندگی بازار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر است هر‬ ‫چــه زودتر به منظور ایجــاد تعادل در معامالت‬ ‫بازار از به کار گرفتن این مسایل جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه به تغییر جایگاه بازار‬ ‫ســرمایه در اقتصاد کشــور طی دو ســال گذشــته‬ ‫تاکیــد کــرد و گفت‪ :‬مهمترین دلیل موثــر در این‬ ‫اتفاق‪ ،‬افزایش تعداد سهامداران حقیقی در بازار‬ ‫سهام که جمعیت انها به بیش از ‪ ٤٠‬میلیون نفر‬ ‫می رســد و نیز ریزش شــدید بازار سهام است که‬ ‫باعثشدتاقیمتاکثرسهامشرکتهابهنقطه‬ ‫ای از ارزندگی برسند‪ ،‬این مسایل در کنار یکدیگر‬ ‫باعث شدند تا در چند ماه گذشته توجه به بازار‬ ‫ســرمایه به عنــوان یک مطالبه عمومــی در بین‬ ‫سیاستگذاران پررنگ شود‪ .‬صادقین گفت‪ :‬اکنون‬ ‫تعداد زیادی فعال در بازار سرمایه حضور دارند‬ ‫که بعد از ریزش های بیش از حد بازار‪ ،‬مطالبه ای‬ ‫عمومی را نسبت به سر و سامان بخشیدن این‬ ‫بازار مطرح کردند که در این زمینه در انتخابات‪،‬‬ ‫از همان ابتدا توجه زیادی را به سمت توقعات‬ ‫مردم و بهبود وضعیت بازار سهام پیش برد‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار پول‬ ‫همیشهدر اقتصادایراناز اولویتبیشترینسبت‬ ‫به بازار ســرمایه برخوردار بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫جمله اقدامات مهم در دولت ســیزدهم نحوه‬ ‫ایجاد تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه است‪،‬‬ ‫چراکه سیستم بانک همیشه از اولویت باالیی‬ ‫در اقتصاد کشــور برخوردار بوده اســت اما نمی‬ ‫توان از این موضوع غافل ماند که بازار سرمایه‬ ‫همچنــان جــای زیــادی را بــرای رشــد دارد‪ .‬وی‬ ‫به ریســک تهدیدکننده معامالت بورس اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بحــث مذاکرات برجــام به دلیل‬ ‫تاثیرگذاری انها بر متغیرهای کالن اقتصاد کشور‬ ‫می تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکهبخشقابلتوجهیاز شرکتهایحاضردر‬ ‫بورس کامودیتی محور و صادرات محور هستند؛‬ ‫بنابرایــن هــر اتفــاق و نتیجــه مثبت و منفــی در‬ ‫مذاکرات می تواند معامــات این بازار را تحت‬ ‫تاثیرخودقرار دهند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫حاشیه تهران مقصد جدید مستاجران است‬ ‫سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر‬ ‫کل ‪ ۱۸‬سال قبل از ان است‬ ‫مدیرعامــل شســتا گفــت‪:‬‬ ‫ندارد‪ .‬برای خریدهای مواد اولیه‬ ‫امــروز اگــر شســتا بــاالی یــک و‬ ‫و محصوالت ‪ Finished‬و کنترل‬ ‫نیم میلیــارد دالر ســود دارد این‬ ‫پــروژه هــا‪ ،‬بــه روز کــردن ‪GMP‬‬ ‫جهــش ســوداروی بــه نــرخ ارز‬ ‫هــا‪ ،‬چه مجموعه ای از ســامانه‬ ‫بیش از ‪ ۸‬برابر اســت که اتفاق‬ ‫هــای مدیریتــی در حــال راهبری‬ ‫محمد رضوانی‬ ‫ســاده ای نیست‪ .‬ســود حاصله‬ ‫است که کارهاباسرعتمناسب‬ ‫در ســه سال گذشــته معادل دو‬ ‫بر اســاس براوردهــای دقیق و با‬ ‫برابر کل‪ ۱۸‬سالقبلبودهاست‪.‬به گزارشایسنا‪ ،‬کمترین هزینه نهایی شــود‪ .‬مدیرعامل شستا در‬ ‫محمدرضوانیفرمدیرعاملشرکتسرمایهگذاری ادامه اضافه کرد‪ :‬امروز اگر شستا باالی یک و نیم‬ ‫تامیناجتماعی(شستا)درمراسمافتتاحپروژه هاو میلیارد دالر سود دارد این جهش سوداروی به نرخ‬ ‫رونماییاز محصوالتجدیدشرکتتمادبااشاره ارز بیش از‪ ۸‬برابر است که اتفاق ساده ای نیست‪.‬‬ ‫به میزان ســود این شــرکت تولیدکننده مواد اولیه ســود حاصله در سه سال گذشته معادل دو برابر‬ ‫دارویی شستا‪ ،‬گفت‪ :‬فروش سال گذشته شرکت کل‪ ۱۸‬ســال قبل بوده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫تماد‪ ۷۳۰‬میلیارد تومان بود و با تالش مضاعفی ســرمایه گذاری تامین اجتماعی (شســتا) با اشاره‬ ‫توانست سود‪ ۳۶۰‬میلیارد تومانی را محقق کند‪ .‬به رونمایی از‪ ۱۴‬محصول داروئی جدید در اینده‬ ‫مدیرعاملشستابابیاناینکهحاشیهسودخالص نزدیکگفت‪:‬اینمحصوالتدرمجموعهشرکت‬ ‫تماد از‪ ۳۲‬درصد قریب به‪ ۴۹‬درصد سود خالص تولیــد مــواد اولیه داروپخش (تماد) تولید شــده و‬ ‫رسیدهاست‪،‬اضافه کرد‪:‬اهلفنمی دانندافزایش شــامل مــواد حــد واســط‪ ،‬مــواد موثــره دارویی و‬ ‫حاشیهسودخالصبااینشیبتنددرمدتی کوتاه محصوالتنهاییاست‪.‬برخیازاینمحصوالت‬ ‫چه تدابیری را نیاز دارد که از ان جمله تهیه مواد برای اولین بار در کشور و برخی برای اولین بار در‬ ‫اولیه‪ ،‬بهای تمام شده‪ ،‬کنترل هزینه ها‪ ،‬کاهش هلدینگ داروئی تامین به همت تیم تحقیقات‬ ‫دوره وصــول مطالبــات‪ ،‬اصــاح سیاســت هــای ‪ API‬و تیم تحقیقات‪ Finished‬و توسعه دارویی‬ ‫فروش‪ ،‬کاهشتخفیفها‪،‬بایدرخدهدتاحاشیه تولید می شود که امکان صادراتی بودن و حضور‬ ‫ســود خالص به دست بیاید‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس بیشتر در بازارهای جهانی را دارند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫امارقابلمقایسهشرکت هایبورسیوشرکت های نوعمحصوالتجدید‪،‬بیان کرد‪:‬اینمحصوالت‬ ‫شســتا‪ ،‬کــه اطالعــات ان درکــدال وجــود دارد و جدیــد در حــوزه حــد واســط (‪)Intermediate‬‬ ‫قابلیتقیاسدارد‪،‬یکمقایسه کوچکنشانمی شامل‪ :‬پاراامینوفنل (‪ ،)PAP‬در حوزه‪ API‬شامل‪:‬‬ ‫دهد در سه سال گذشته تیپیکو مرتب سهم بازار کالریترومایســین‪ ،‬اریترومایســین‪ ،‬ویتامیــن ب ‪۱‬‬ ‫را گرفته است‪ .‬مدیرعامل شستا با اشاره به عرضه (تیامین هیدروکلراید)‪ ،‬تریامســینولون استوناید‪،‬‬ ‫برخی محصوالت داروئی برای اولین بار درکشور‪ ،‬رزواستاتین‪ ،‬گلی کالزید‪ ،‬و همچنین محصوالت‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تیپیکو در دو ســال گذشته بیش از نهایی (‪ )Finished‬شــامل‪ :‬شربت اکسپکتورانت‬ ‫‪ ۳۰۰‬نــوع محصول بــه بازار عرضه داشــته که ‪ ۷۰‬کدئین‪ ،‬سوسپانسیون نوسکاتم‪ ،‬قرص متادون‪۵‬‬ ‫محصول برای اولین بار در کشور بوده است‪ .‬وی میلی گرم‪ ،‬قرص هیدروکسی کلروکین ‪ ۲۰۰‬میلی‬ ‫بااشارهبهعرضههایاولیهشرکت هایداروییدر گرم‪ ،‬قرص مورفین سولفات ‪ ۱۰‬میلی گرم‪ ،‬قرص‬ ‫بورس افزود‪ :‬در دو سال گذشته هلدینگ دارویی استامینوفن‪ ۳۲۵‬میلی گرم‪/‬اکسی کدون‪ ۵‬میلی‬ ‫شستا‪ ،‬پخش هجرت‪ ،‬توزیع داروپخش‪ ،‬ره اورد گرم‪ ،‬قرص ترامادول‪ ۱۰۰‬میلی گرم است‪ .‬رضوانی‬ ‫تامیــن‪ ،‬ژالتین کپســول و کلرپــارس را به عنوان‪ ۵‬فردر پایانبااشارهبهافتتاحپروژههایتوسعهای‬ ‫عرضه اولیه در بازار بورس داشت‪ ،‬این کار بزرگی در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش‪ ،‬افزود‪ :‬تماد‬ ‫اســت و کســانی کــه فعال عرضه ســهام در بــازار یک‪ ،LVHV،‬ازمایشگاه کنترل کیفیت (‪ )QC‬با‬ ‫ســرمایه هســتند می دانند در کنــار مدیریت این هــدف ارتقــاء‪ ،GMP‬افزایــش ظرفیــت تولیــد و‬ ‫حجم فروش و روند ســوداوری و عرضه محصول توسعهصادراتوهمچنینپروژه هایزیرساختی‬ ‫جدیــد‪ ،‬ورود بــه بــورس‪ ۵‬شــرکت بــزرگ و موثــر شامل ساخت و توسعه اتاق برق‪ ،‬دستگاه دیزل‬ ‫دارویی در یک فرصت محدود چه چالش هایی ژنراتور جهت افزایش ظرفیت و قدرت تولید برق‬ ‫دارد‪ .‬رضوانی فر به سوداوری در هلدینگ دارویی در مواقع اضطراری و همچنین چیلرهای جدید با‬ ‫تامیــن اشــاره کرد و گفــت‪ :‬ســود اوری در تیپیکو توجه به توســعه بخش ها و هواسازها‪ ،‬از جمله‬ ‫ماحصلتالشدر کنترلهزینه ها‪،‬اصالحخریدها‪ ،‬پروژه هایافتتاحشدهدر اینشرکتاست‪ .‬گفتنی‬ ‫تنوعبخشیبهمناب عخرید‪ ،‬کاهشقیمتخرید‪ ،‬اســت شــرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)‬ ‫فروش بهتر و اعمال تخفیفات کمتر‪ ،‬کاهش دوره یکی از شــرکت های مجموعه شســتا‪ ،‬به عنوان‬ ‫وصول مطالبات و سایر تدابیر است که نتیجه ان اولیــن و بــزرگ ترین ترین تولیدکننده مــواد اولیه‬ ‫سوداروی‪ ۳۷۰۰‬میلیاردتومانیتیپیکوست‪.‬ویبا نارکوتیک کشور‪،‬باسابقهبیشاز‪ ۳۰‬سالخدمت‬ ‫اشارهبهراهاندازیسامانههایمتعدددرهلدینگ در صنعــت داروســازی اســت کــه تعــداد‪ ۸۰‬قلم‬ ‫داروییتامین‪،‬تشریحکرد‪:‬مجموعهسامانههایی محصول خود را تولید و به بیش از ‪ ۴۷‬کشور در ‪۵‬‬ ‫که در تیپیکو انجام شــده قطعا در صنعت نظیر قاره صادرات دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پایانعصرخوش نشینی!‬ ‫بهدلیلافزایشنرخ هایاجارهدر تهران‪،‬مقصد‬ ‫جدید مســتاجران شــرق تهران شــهرهای پردیس‪،‬‬ ‫رودهــن و بومهــن شــده و کــرج و گرمــدره هــدف‬ ‫ســکونت اجاره نشــین ها در غرب تهران اســت؛ در‬ ‫عین حال واسطه های ملکی از رشد نسبی اجاره بها‬ ‫نسبتبهاوایلتابستانخبرمی دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رصد بازار اجاره از رشد قیمتها‬ ‫نســبت به اوایل تابســتان و ایجاد رکود در این بازار‬ ‫حکایت دارد‪ .‬مشاوران امالک می گویند که افزایش‬ ‫قیمت کاالها باعث شده تا صاحبخانه ها اجاره را‬ ‫مجدداافزایشدهند‪.‬ازسویدیگرمستاجرانتوانی‬ ‫برایپرداختمبالغموردنظرمالکانندارند‪.‬در این‬ ‫شرایطاغلبمستاجرانقراردادخودراعمدتاباالتر‬ ‫از نرخ افزایش ‪ ۲۵‬درصد مصوب ســتاد ملی کرونا‬ ‫تمدید می کنند‪ .‬در عین حال جابه جایی از شمال‬ ‫به جنوب و از جنوب به حاشــیه تهران نســبت به‬ ‫دو ســال قبل افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬گشــتی در‬ ‫یهــای اجــاره نشــان می دهــد عمــده فایلهای‬ ‫اگه ‬ ‫عرضه شده در شمال تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫واسطه های ملکی از رشد بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫نرخهــا و کــوچ اجاره نشــین ها در شــرق تهــران بــه‬ ‫شهرهایی مثل پردیس‪ ،‬رودهن‪ ،‬بومهن و دماوند‬ ‫خبــر می دهنــد‪ .‬در غــرب تهــران نیــز مســتاجران از‬ ‫محله هاییمثلپونک‪،‬جنتاباد‪،‬اریاشهر‪،‬شهران‬ ‫و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه‪ ،۲۱‬وراورد‪،‬‬ ‫گرمدره و کرج نقل مکان می کنند‪.‬‬ ‫در منطقــه ‪ ۵‬واقــع در غــرب تهــران بــه عنــوان‬ ‫اولینمنطقهپرتقاضابرایخریدواجارهدر پایتخت‬ ‫متوســط نــرخ رهن کامــل ‪ ۵‬تا ‪ ۵.۵‬میلیــون تومان‬ ‫است و در واحدهای نوساز به ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان‬ ‫نیز می رسد‪ .‬این در حالی است که سال گذشته نرخ‬ ‫رهن کامل در غرب تهران بین ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون‬ ‫تومــان بــود‪ .‬در منطقــه ‪ ۴‬واقع در شــرق تهران که‬ ‫منطقه ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می‬ ‫شودنرخ هایاجارهبهطور معمول‪ ۴‬تا‪ ۴.۵‬میلیون‬ ‫تومــان اســت؛ اما فعــاالن بــازار مســکن از اتفاقی‬ ‫جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر‬ ‫می دهند‪ .‬مشــاوران امالک می گویند در هفته های‬ ‫اخیــر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای‬ ‫خود نشده اند قیمت پیشــنهادی اجاره واحدهای‬ ‫نوســاز را افزایــش داده انــد و قیمت رهن کامل این‬ ‫اپارتمان های کلیدنخورده به ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون تومان‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫کم توجهــی بــه نرخهــای مصــوب ســتاد ملی‬ ‫کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محســوس است‪.‬‬ ‫دولت اعالم کرده اجاره بهای سالیانه نباید بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصــد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر‬ ‫صاحب خان ـه ای خــود را پایبنــد بــه ایــن مصوبه‬ ‫می دانــد‪ .‬مشــاوران امالک می گویند که با توجه‬ ‫بــه شــروط س ـه گانه برای تخلیه شــامل فــروش‪،‬‬ ‫تخریــب جهت ســاخت و ســاز و ســکونت پســر‬ ‫تازه مزدوج شده مالک‪ ،‬راه برای دور زدن قانون‬ ‫توســط صاحبخانه ها فراهم اســت و مستاجران‬ ‫اغلب خود را وارد فرایند شکایت به شورای حل‬ ‫اختالفنمی کنند‪.‬‬ ‫مصطفــی قلــی خســروی ـ رییــس اتحادیــه‬ ‫مشاوران امالک ـ هر نوع دخالت دستوری در بازار‬ ‫مســکن را منجــر به تنــش در این بازار دانســت و‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬نرخ گذاری در بازاری که کامال در‬ ‫اختیار بخش خصوصی اســت عمال بدون نتیجه‬ ‫خواهــد بــود و تنهــا ایجــاد دعــاوی در دســتگاه‬ ‫قضایی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در هفته های اخیر موارد بســیاری‬ ‫داشــتیم که مســتاجران می گویند قبــل از مصوبه‬ ‫ســتاد کرونا بر ســر نرخ های کمتر از ‪ ۲۵‬درصد با‬ ‫صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حاال مالکان به‬ ‫مستاجران می گویند طبق قانون باید پول پیش و‬ ‫اجــاره را ‪ ۲۵‬درصــد افزایش دهید‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫وقتی تورم ‪ ۴۴‬درصد است و شما سقف افزایش‬ ‫اجاره بهــا را ‪ ۲۵‬درصــد تعیین می کنیــد تعادل را‬ ‫در اقتصــاد به هــم می زنید‪ .‬این باعث می شــود‬ ‫تــا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند‬ ‫که به کاهش خانه های اجاره ای‪ ،‬فشار تقاضا و‬ ‫افزایش نرخها در اینده منجر منجر می شود‪.‬‬ ‫خســروی‪ ،‬مهمترین عامل تعادل بخشــی به‬ ‫بــازار مســکن را افزایــش ساخت وســاز دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬وزارت راه و شهرســازی در دولــت‬ ‫دوازدهــم درخصــوص تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫کم کاریی داشــت و این اواخر اســتراتژی «مسکن‬ ‫نخرید» را دنبال کرد؛ یعنی وقتی دیدند به دلیل‬ ‫عملکردشــان قیمت مســکن چند برابر شــده به‬ ‫مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود؛ اما نه تنها‬ ‫قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ‪ ۹‬برابری قیمتها‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ۱۳۹۲‬مواجــه شــدیم و حتی از‬ ‫اوایل سال ‪ ۱۳۹۸‬که توصیه به نخریدن مسکن‬ ‫کردنــد متوســط قیمت هــر متر خانه در تهــران از‬ ‫حــدود ‪ ۱۳‬میلیــون تومــان به ‪ ۳۰‬میلیــون تومان‬ ‫رســید‪ .‬معموال افزایش قیمت مســکن با فاصله‬ ‫زمانی بر روی بازار اجاره تاثیر می گذارد‪ .‬با اینکه‬ ‫از اواخــر ســال ‪ ۱۳۹۶‬تــا کنون قیمت مســکن در‬ ‫تهــران حــدود ‪ ۴۶۰‬درصــد افزایــش پیــدا کــرده‪،‬‬ ‫امارهای رسمی از رشد حدود ‪ ۱۰۰‬درصدی اجاره‬ ‫بهــا حکایــت دارد‪ .‬البتــه نرخهــای کــف بــازار بــا‬ ‫قیمتهــای اعالمی از ســوی بانک مرکــزی مقداری‬ ‫متفاوت است؛ به طوری که گزارش های میدانی‬ ‫نشــان می دهــد طی چهار ســال اخیر بــا افزایش‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬درصدی قیمت در بازار اجاره‬ ‫شهر تهران مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش در مبادالت تجاری ایران و سوییس‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و ســوییس گفــت‪ :‬عالقه‬ ‫شرکت های مستقر در این کشور برای خرید محصوالت کشاورزی و‬ ‫پزشکی ایران از دالیل افزایش تجارت بین دو کشور است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬روابــط تجــاری ایران و ســوییس طــی ده های‬ ‫گذشته و با وجود تحریم های یکجانبه امریکا ادامه داشته است‪.‬‬ ‫در چهار ماهه نخست امسال سوییس با صادرات ‪ ۶۷۲‬هزار تن‬ ‫کاال به ارزش ‪ ۵۳۹‬میلیون دالر در جایگاه پنجم مبادی وارداتی کشور‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬این در حالی است که در سال های اخیر تجارت با‬ ‫خـــبر‬ ‫این کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫در همین راستا‪« ،‬شریف نظام مافی» رییس اتاق بازرگانی مشترک‬ ‫ایران و سوییس اظهار داشت‪ :‬دو کشور از لحاظ اقتصادی و تجاری‬ ‫تکمیــل کننــده یکدیگر هســتند و همان طور کــه صنایــع و کاالهای‬ ‫سوییســی نیاز ما را تامین می کند‪ ،‬تولیدات ایران نیز در پیشــرفت‬ ‫صنعت در این کشور مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی ماه های نخســت ســال جاری گســترش تبادالت‬ ‫تجاری در جریان بوده است و عمده کاالهای وارداتی نیز مربوط به‬ ‫غالت و تجهیزات پزشکی است‪.‬‬ ‫نظــام مافــی تصریــح کــرد‪ :‬برخی از شــرکت های تجــاری طرف‬ ‫معاملــه ایــران ماهیت سوییســی ندارند بلکــه دفتر تجــاری انها در‬ ‫ژنــو مســتقر اســت و محصــوالت تجــاری خود را بــه ایــران عرضه یا‬ ‫کاالهای مورد نیاز خود را از ایران تامین می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کاالهای صادراتی خوبی برای عرضه به سوییس داریم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قطعات دســتگاه های پزشکی‪ ،‬تولیدات نیمه صنعتی و اقالم‬ ‫کشاورزی از محصوالت مورد توجه شرکت های این کشور است‪.‬‬ ‫در راستای تامین نیاز کشور در شرایط تحریم صورت گرفت‬ ‫ریل‪ 54E1‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد‬ ‫برای اولین بار در کشــور تالشــگران ذوب اهن‬ ‫اصفهان در کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬یا همان کارگاه تولید‬ ‫ریــل ملــی موفــق به تولیــد ریــل ‪ ۵۴E۱‬مطابق با‬ ‫اســتاندارد ‪ ۱۳۶۷۴-EN‬بــرای بهــره بــرداری در‬ ‫متروی کالن شهر تهران شدند‪.‬‬ ‫مهرداد توالئیان معاون بهر برداری ذوب اهن‬ ‫اصفهان در این خصوص گفت‪ :‬پیرو تولیدات ریلی‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬از جمله ریل های ‪ ۶۰E۱‬و ‪ U۳۳‬برای‬ ‫خطوط راه اهن‪ ،‬ریل ‪ S۴۹‬برای متروی بهارستان‪،‬‬ ‫ریــل ‪ R۱۸‬بــرای معــادن و ریــل زبانــه ســوزن‪۱۲ ،‬‬ ‫مردادماه ریل ‪ ۵۴E۱‬نیز برای مترو کالن شهر تهران‬ ‫تولید شد تا کشور از واردات این نوع ریل بی نیاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب اهن‬ ‫اصفهــان کــه در خطوط ریلی کشــور به کارگرفته‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ریلی که امروز تولید شد‪ ،‬پس از‬ ‫کنترل‪ ،‬بازرسی و بارگیری برای مترو تهران که حجم‬ ‫باالیــی از مســافر را دارد و از حساســیت ویــژه ای‬ ‫برخوردار است‪ ،‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫علی عبداهلل پور مدیرعامل شرکت بهره برداری‬ ‫راه اهن شهری تهران و حومه نیز در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته از ریل ‪ ۶۰E۱‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫اســتفاده کرده ایم که از کیفیت باالیی برخوردار‬ ‫قطعا با توجه به اینکه تولید ریل‪ ۵۴E۱‬نیز‬ ‫است و ً‬ ‫بر اساس استانداردهای بین المللی است‪ ،‬کیفیت‬ ‫بسیار مطلوبی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در متــروی تهــران تنهــا جهــت‬ ‫تعمیــرات و نگهداری ســاالنه به ‪ ۵۰۰‬شــاخه ریل‬ ‫قطعا شــرکت ســاخت نیز‬ ‫‪ ۵۴E۱‬نیــاز داریــم کــه‬ ‫ً‬ ‫جهت توسعه خطوط ریلی متقاضی این محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری راه اهن شهری‬ ‫تهــران و حومــه‪ ،‬این متــرو را اولیــن متقاضی ریل‬ ‫‪ ۵۴E۱‬از ذوب اهن اصفهان معرفی کرد و افزود‪:‬‬ ‫سایر متروهای کشور از جمله قطار شهری مشهد‪،‬‬ ‫متــروی اسالمشــهر و ســایر شــهرها نیــز بــه زودی‬ ‫متقاضی این ریل خواهند بود‪.‬‬ ‫هللپــور‪ ،‬تولید ریــل در ذوب اهن اصفهان‬ ‫عبدا ‬ ‫در شــرایط تحریــم را یک اقدام بســیار ضــروری و‬ ‫استراتژیک برای توسعه حمل و نقل ریلی دانست‬ ‫ـا ریل مترو از کشــور اطریش وارد می‬ ‫و گفــت‪ :‬قبـ ً‬ ‫شــد کــه با شــدت گرفتن تحریــم ها‪ ،‬به ناچــار از‬ ‫کشورهای روسیه و ترکیه ریل وارد کردیم که از ان‬ ‫کیفیت برتر برخوردار نبود هزینه تعمیر و نگهداری‬ ‫را نیز افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط تحریــم کــه مشــکالت‬ ‫مالــی نیز وجــود دارد‪ ،‬دغدغه تامیــن ریل یکی از‬ ‫مهمترین مســائل ما اســت و به تدریــج تامین ان‬ ‫حتی از کشورهای روسیه و ترکیه هم سخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری راه اهن شهری‬ ‫تهــران و حومــه افــزود‪ :‬تولیــد ریــل در ذوب اهن‬ ‫اصفهــان نــه تنهــا صرفه جویــی اقتصــادی دارد و‬ ‫مانع خروج ارز از کشــور می شــود‪ ،‬بلکه دغدغه‬ ‫مــا بــرای تامیــن ریل را از بین بــرد و مهمتر از همه‬ ‫اینکه‪ ،‬وابستگی ما در حمل و نقل ریلی را به سایر‬ ‫کشورها کاهش داد‪.‬‬ ‫محمد امین یوســف زاده مدیر مهندسی نورد‬ ‫ذوب اهــن نیز گفــت‪ :‬در ادامــه برنامه تولید ریل‬ ‫در نــورد ‪ ۶۵۰‬و تکمیــل ســبد ریــل کشــور‪ ،‬هــدف‬ ‫مــا در ایــن مــاه تولیــد ریــل ‪ ۵۴E۱‬بــود کــه امــروز‬ ‫‪ ۱۲‬مردادمــاه تســت شــد و مطابــق اســتاندارد‬ ‫‪ EN۱۳۶۷۴‬به هدف رسیدیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســابقه ذوب اهــن در تولیــد‬ ‫ریــل ‪ S۴۹‬بــرای متروی بهارســتان اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از خصوصیات این ریل که مخصوص مترو‬ ‫هست و در مترو تهران به کار می رود‪ ،‬استحکام و‬ ‫مقاومت بیشتر است که میزان تحمل بار مسافری‬ ‫باالیی را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سفارشــی کــه در حال حاضر داریم‬ ‫کمتــر از هزار تن اســت‪ .‬تولید انبــوه این ریل کیلد‬ ‫خــورد و بــا توجه به اســتفاده از این ریــل در مترو‬ ‫قطعا ســفارش های بعدی را هم خواهیم‬ ‫تهران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫داشت‪ .‬علیرضا مهرابی سرپرست کارگاه ‪ ۶۵۰‬نیز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نسبت به ‪ ۶۰E۱‬ابعاد کوچک تری‬ ‫دارد‪ ،‬به همین دلیل تولید ان سخت تر است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ریل تولیــدی ذوب اهن‬ ‫همه مشــخصات یــک پروفیــل قابل ارســال برای‬ ‫مصــرف را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در نــورد رســیدن به ابعاد‬ ‫پروفیل ‪ ۵۴E۱‬ســخت تر از ســایر ریل ها است به‬ ‫همین دلیل پروسه طراحی این ریل زمان بسیاری‬ ‫بــرده و ســپس تــراش غلتک صــورت گرفــت تا در‬ ‫نهایت به جمع بندی نهایی برای تولید رسیدیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یکدستاوردجدیدجهانیبرایاقتصادایران‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در در ماه گذشته میالدی‬ ‫قهــای بازرگانی‬ ‫باالتریــن فعالیــت را در میــان اتا ‬ ‫جهان به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬اتــاق بازرگانــی بین الملــل‬ ‫کــه نهــاد مادر همــه اتاق های بازرگانی در سراســر‬ ‫دنیاست‪ ،‬اتاق بازرگانی تهران را به عنوان اتاق برتر‬ ‫دنیــا در ماه جوالی ‪ ۲۰۲۱‬انتخاب و معرفی کرد‪.‬‬ ‫این انتخاب به خاطر فعالیت های مختلف اتاق‬ ‫تهران در بخش های مختلــف اعم از حوزه صدور‬ ‫گواهی مبدا و عضویت تا ارائه خدمات مختلف به‬ ‫اعضا و تالش برای بهبود فضای کسب وکار است‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام روابط عمومــی اتاق تهــران‪ ،‬در‬ ‫ما ههــای اخیر اقدامات متنوع اتــاق در حوزه های‬ ‫شهــای تخصصی در‬ ‫مختلــف شــامل تدوین گزار ‬ ‫حوزه های تجارت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬ســرمایه گذاری و ‪،...‬‬ ‫ارائه اخبار گوناگون مرتبط با اتاق و اقتصاد ملی و‬ ‫جهانی‪ ،‬ارائه بسته راهبردی نجات اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫تدوین تقویم رویدادهای تجاری مجازی و گزارش‬ ‫این جلســات‪ ،‬مشــارکت فعال در بســتر ارتباطی‬ ‫‪ ICCWCF‬و رویدادهایــی همچــون برگــزاری‬ ‫وبینارهــای تخصصی موجب شــده اتاق تهــران از‬ ‫بیــن ‪ ۲۷۸۰‬اتــاق بازرگانی در ‪ ۵۰‬کشــور جهان به‬ ‫عنوان اتاق برگزیده ماه جوالی فدراسیون جهانی‬ ‫اتاق های بازرگانی انتخاب شود‪.‬‬ ‫از دالیــل دیگــر انتخــاب اتــاق تهــران بــرای‬ ‫یتــوان به مــواردی ماننــد کمک به‬ ‫ایــن عنــوان م ‬ ‫رفع برخی مشــکالت اقتصادی در مســیر توسعه‬ ‫کشورماناز جملهارائهپیشنهادهاییجهتبهبود‬ ‫محیط کسب وکاروهمچنینپیشنهادهاییجهت‬ ‫جذب ســرمایه گذاری خارجی و امادگی به منظور‬ ‫برقراری مبادالت تجاری با ســایر کشــورها عنوان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایــن موضوعــات از طریــق ارتباط اتــاق تهران‬ ‫بــا اتاق بازرگانی بین الملل به مدیــران اجرایی ان‬ ‫قهــای عضو منعکس شــد و در نتیجه‬ ‫و ســایر اتا ‬ ‫تهــا‪ ،‬اتــاق بازرگانی بین الملــل‪ ،‬اتاق‬ ‫ایــن فعالی ‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی تهــران را‬ ‫به عنوان اتاق برتر یا فعال ترین اتاق بازرگانی ماه‬ ‫جوالی جهان انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در انتخابات های چهار ساله و با رای تجار دارنده‬ ‫کارت بازرگانــی اســتان تهــران انتخاب می شــوند‪.‬‬ ‫روســای کمیســیون های تخصصــی اتاق تهــران در‬ ‫دوره های دو ساله و با رای اعضا انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫راه برون رفت درشرایط‬ ‫سخت‪ ،‬توکل به خدا و تکیه‬ ‫بر مردم‬ ‫ســرهنگ محمدی فرمانده ســپاه ناحیه لنجــان در‬ ‫جلسه شــورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید‬ ‫تندگویانذوباهناصفهانضمناشارهبهفعالیت های‬ ‫فرهنگــی و جهادی بســیج ذوب اهن اصفهان و نقش‬ ‫ارزشمند انها در مقابله با کرونا و ترغیب کارکنان و مردم‬ ‫جهــت حضــور در انتخابــات گفــت‪ :‬در شــرایط فعلی‬ ‫نقش بسیج در صنعت و فعالیت های جهادی بیش از‬ ‫گذشته است و راه برون رفت در شرایط سخت امروز‪،‬‬ ‫توکل به خدا‪ ،‬مجاهدت و تکیه بر مردم ساالری واقعی‬ ‫است‪.‬وینهضتمطالبه گریوروشنگریدر عرصه های‬ ‫مختلفرامهمدانستوتصریحنمود‪:‬اینموضوعباید‬ ‫در دولت جدید هم ادامه داشــته باشــد‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلســه ســرهنگ محمدی به اتفاق فرمانده و اعضای‬ ‫شــورای فرماندهی بســیج شــرکت‪ ،‬از کارگاه های ‪،۴۸‬‬ ‫‪ ۴۷‬و‪( ۴۶‬تراشکاری‪ ،‬ریخته گری و مدلسازی و اهنگری)‬ ‫بازدید نمودند‪ .‬در این بازدید‪ ،‬مهندس یزدان پناه مدیر‬ ‫مهندســی برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات مکانیک‪،‬‬ ‫گزارشــی از فعالیت هــای جهــادی همــکاران در ایــن‬ ‫مدیریت و بومی ســازی های صورت گرفته‪ ،‬ارائه نمود‪.‬‬ ‫در ادامه سرهنگ محمدی‪ ،‬بطور جداگانه با معاونین‬ ‫بهره برداری‪ ،‬سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت و‬ ‫مدیرعاملشرکتپاالیشگاهقطراندیدارو گفتگونمود‪.‬‬ ‫فروش مرغ بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬هزار تومان‬ ‫سودجویی است‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬قیمــت مرغ بــرای مصــرف کننــده نباید‬ ‫بیشــتر از ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۲۷‬هــزار تومان باشــد و فــروش مرغ با‬ ‫قیمت های ‪ ۴۰‬هزارتومان و یا چند نرخی شــدن ان در‬ ‫بازار ســودجویی اســت و دســتگاه های نظارتی باید به‬ ‫ان ورود کنند‪ .‬حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬بعد از اینکه قرارگاه ساماندهی‬ ‫مــرغ کشــور قیمت مرغ زنــده را ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومان و‬ ‫قیمــت مرغ گرم برای مصرف کننــده را ‪ ۲۴‬هــزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومانمصوب کردشاهدافزایشقیمتمولفه هایتولید‬ ‫از ســوی دولــت و بازار بودیم که میــزان اثر این افزایش‬ ‫قیمت مولفه های تولید به ازای هرکیلو گرم مرغ حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به همین دلیل مرغداران‬ ‫درخواست کردند کهقیمتمرغبهمنظور پایداریتولید‬ ‫و ایجاد انگیزه برای تولید و جوجه ریزی اصالح شــود‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کانون انجمــن صنفی مرغداران گوشــتی‬ ‫کشــور اضافــه کرد‪ :‬در کنــار افزایش قیمــت مولفه های‬ ‫تولیــد‪ ،‬مرغــداران در تامین به موقع نهاده هــای دامی‬ ‫نیز با چالش های بسیاری همراه هستند‪ .‬هنوز برخی از‬ ‫واحدهــای تولیدی ذرت و ســویای مــورد نیاز خود را که‬ ‫دو ماه پیش خریداری کرده بودند‪ ،‬دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫همین منجر می شود تا مرغداران نهاده های مورد نیاز‬ ‫خــود را در ایــن بــازه از بــازار ازاد با قیمت های باال تهیه‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی واحدهای مرغداری در سراسر کشور‬ ‫بــا توجــه به ســازوکارهایی که برایشــان تعریف شــده‬ ‫مرغ هایشــان را بــه کشــتارگاه بــا قیمــت ‪ ۱۷‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تومــان تحویــل می دهند‪ .‬نهایت ممکن اســت قیمت‬ ‫ان با توافق هزار تومان بیشتر شود که البته با توجه به‬ ‫افزایش هزینه های تولید منطقی است‪ .‬ولی بیش از ‪۱۸‬‬ ‫هزارتومان مرغ به کشتارگاه ها عرضه نمی شود‪ .‬اسداهلل‬ ‫نژادتصریح کرد‪:‬بنابراینقیمتمرغبرایمصرف کننده‬ ‫نباید بیشتر از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۷‬هزار تومان باشد و فروش مرغ‬ ‫با قیمت‪ ۴۰‬هزار تومان و یا چند نرخی شدن ان در بازار‬ ‫سودجویی توسط برخی افراد است‪ .‬به نظر می رسد در‬ ‫سیستم توزیع انحرافاتی صورت می گیرد و دستگاه های‬ ‫مربوطه بایستی هر چه سریعتر به این موضوع ورود و‬ ‫جلوی این سودجویی ها را بگیرند‪ .‬وی در پایان با بیان‬ ‫اینکه بایســتی در امارهای تولید راســتی ازمایی صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬حجم مرغی که در بازار وجود دارد با حجم‬ ‫جوجه ریــزی انجــام شــده همخوانی نــدارد‪ .‬بر اســاس‬ ‫گزارش ها در خردادماه‪ ۱۱۶‬میلیون قطعه جوجه ریخته‬ ‫شده است اگر این امار ها درست باشد نباید در بازار با‬ ‫این حجم مرغ با کمبودی مواجه شویم‪.‬‬ ‫پیش بینی وضعیت بورس‬ ‫در دولت جدید‬ ‫عمــر دولــت دوازدهــم بــه پایــان رســید و دولــت‬ ‫سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور تکیه زده است که‬ ‫رئیس جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار‬ ‫ســرمایه تاکید کرده است‪ .‬در این راستا یک کارشناس‬ ‫بازار ســرمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی‬ ‫را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه‬ ‫انجام ندهد‪ ،‬وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب‬ ‫نخواهد بود‪ .‬سعید جعفری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد‪ :‬دولت جدید‬ ‫بایــد در دو زمینــه سیاســت خارجــی و به تبــع ان رفع‬ ‫کسری بودجه اقداماتی را انجام دهد‪ .‬درواقع دولت‬ ‫بایــد به ســمت احیای برجــام حرکــت و از این طریق‬ ‫کســری بودجه را جبران کند‪ .‬در این شــرایط است که‬ ‫بازار ســرمایه در دولت سیزدهم رشد مالیم و پایداری‬ ‫را تجربــه میکنــد‪ .‬وی درمــورد اهمیت جبران کســری‬ ‫بودجــه توضیــح داد‪ :‬جبران کســری بودجــه از طریق‬ ‫احیای برجام مهم است؛ زیرا اگر اتفاق نیوفتد و دولت‬ ‫قادر نباشــد صــادرات نفــت را افزایش دهــد‪ ،‬احتمال‬ ‫اینکه در سود صنایع بزرگ مخصوصا پتروشیمی و گروه‬ ‫فلــزات از طریق افرایش هزینــه انرژی‪ ،‬افزایش هزینه‬ ‫خوراک‪ ،‬عوارض صادرات و برقررای مالیات دست ببرد‬ ‫زیاد اســت و این روند میتواند به بازار ســرمایه اســیب‬ ‫بزند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫ابراز امیدواری جنتی به‬ ‫بازگشت نفت ایران به‬ ‫بازارهایبین المللی‬ ‫رئیــس مجلس خبرگان رهبری با تقدیــر از اقدامات‬ ‫اوپــک در تثبیــت قیمت ها ابراز امیــدواری کرد با تالش‬ ‫محمد سنوســی بارکیندو دبیرکل اوپک‪ ،‬نفت ایران نیز‬ ‫پس از رفع تحریم ها به بازار بین المللی نفت بازگردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی شــورای‬ ‫نگهبان‪،‬محمدسینوسیبارکیندودبیرکلاوپکوهیات‬ ‫همراه که به منظور شــرکت در مراسم تحلیف ریاست‬ ‫جمهوری اســامی ایران در کشــورمان به سر می برد‪ ،‬با‬ ‫ای ـت اهلل احمــد جنتــی رئیس مجلــس خبــرگان رهبری‬ ‫دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬ایــت اهلل جنتــی در ایــن دیدار‬ ‫که به درخواست دبیر کل اوپک انجام شد‪ ،‬با تقدیر از‬ ‫تنفتابراز امیدواری کرد‬ ‫اقداماتاوپکدر تثبیتقیم ‬ ‫باتالش هایاقایمحمدسنوسیبارکیندودبیرکلاوپک‪،‬‬ ‫نفت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به بازار بین المللی‬ ‫نفــت بازگردد‪ .‬رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین‬ ‫با بیان اینکه سیاســت اصولی جمهوری اســامی ایران‬ ‫حمایت از اوپک است‪ ،‬بر لزوم تقویت نقش اوپک در‬ ‫بازار جهانینفتتاکید کرد‪.‬‬ ‫قرارداد ساخت بار اول‬ ‫لوله های بدون درز ‪ ۴‬اینچ‬ ‫امضا شد‬ ‫قرارداد ســاخت بار اول لوله های جریانی بدون درز‬ ‫‪ ۴‬اینــچ طــرح نگهداشــت و افزایش تولید میــدان اللی‬ ‫به ارزش ‪ ۵۰‬میلیارد تومان امضا شــد‪ .‬به گزارش شــانا‪،‬‬ ‫قــرارداد ســاخت بــار اول لول ههــای جریانــی بــدون درز‬ ‫‪ ۴‬اینــچ بیــن گــروه ملی صنعتی فــوالد ایران و شــرکت‬ ‫پتروگوهر فراســاحل کیش به عنوان یکی از پیمانکاران‬ ‫طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت امضا شــد‪ .‬رضا‬ ‫دهقان‪ ،‬معاون امور توســعه و مهندســی شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران در حاشــیه ایین امضای این قرارداد با بیان‬ ‫اینکه از دو ســال گذشــته تولید لوله های جریانی بدون‬ ‫درز ‪ ۴‬و‪ ۶‬اینچ در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬تجهیز و‬ ‫استانداردسازی تولید این نوع از لوله های جریانی ازسوی‬ ‫گروه ملی صنعتی فوالد ایران و با همکاری شرکت ملی‬ ‫مناطــق نفت خیز جنوب انجام شــد و امروز نخســتین‬ ‫قــرارداد ســاخت بار اول لوله های جریانی بــدون درز ‪۴‬‬ ‫اینــچ امضا شــد‪ .‬وی با بیــان اینکه این قــرارداد مربوط‬ ‫به طرح توســعه میدان اللی مخزن اسماری و به ارزش‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬همــه تالش‬ ‫معاونت توســعه و مهندســی شــرکت ملی نفت ایران‬ ‫این بوده اســت که پیمانکاران را به ســمت ســازندگان‬ ‫ایرانی ســوق دهد و امیدوارم این قرارداد زمینه ای برای‬ ‫تولید لوله های جریانی‪ ۶‬اینچ و باالتر باشد‪ .‬معاون امور‬ ‫توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران همچنین از‬ ‫یک نوع قراداد مدت دار بین شرکت ملی نفت ایران و‬ ‫گــروه ملی صنعتی فوالد ایــران در اینده ای نزدیک خبر‬ ‫داد و اعــام کــرد‪ :‬این قرارداد به منظور تامین لوله های‬ ‫جریانی ‪ ۴‬و ‪ ۶‬اینچ برای ‪ ۵۰۰‬کیلومتر خط لوله است‪،‬‬ ‫هم اکنون با موانع تجاری‪ ،‬حقوقی‪ ،‬قرادادی و گاه فنی‬ ‫روبه روست که در صورت رفع موانع موجود و با نواوری‬ ‫و انعطاف پذیــری الزم‪ ،‬شــاهد امضــای این قــرارداد در‬ ‫اینده ای نه چندان دور نیز خواهیم بود‪ .‬جعفر یوسفی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران ضمن تشریح‬ ‫یهــا و اقدا مهــای این گروه در ســاخت داخل‬ ‫توانمند ‬ ‫لول ههــای جریانی بــدون درز‪ ،‬با بیان اینکه امضای این‬ ‫قرارداد شعار «ما می توانیم» را در صنعت نفت محقق‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬همه تالش شــرکت بر این مبنا بــود که با‬ ‫سرمایه گذاری الزم بتوانیم تولید لوله های جریانی زیر ‪۶‬‬ ‫اینچ را عملیاتی کنیم که خوشبختانه امروز این مسئله‬ ‫محقق شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬فراینــد تولید لوله های‬ ‫جریانــی گروه ملی صنعتی فــوالد ایران بــا دانش فنی‬ ‫کارشناسان شرکت ملی نفت خیز جنوب راه اندازی شده‬ ‫اســت کــه با تــاش و همکاری همکاران موفق شــدیم‬ ‫تائیدیــه صنعت نفت را نیــز دریافت کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گــروه ملی صنعتی فوالد ایــران با بیان اینکه تولید این‬ ‫نوع از لوله های جریانی از خروج ارز از کشــور جلوگیری‬ ‫می کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما هم اکنون امادگی تولید لوله های‬ ‫درون چاهــی را نیــز داریم که با اتخاذ تدابیــر الزم‪ ،‬این‬ ‫هدف را در دو مرحله عملیاتی می کنیم‪.‬‬ ‫تولید پروپان و بوتان‬ ‫پاالیشگاه فاز ‪ ۱۹‬افزایش‬ ‫یافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهر هبــرداری و مدیریــت‬ ‫پتروپــارس (‪ )POMC‬گفــت‪ :‬تولیــد پروپــان و بوتــان‬ ‫پاالیشــگاه فــاز ‪ ۱۹‬پــارس جنوبــی با راه انــدازی همه‬ ‫کمپرســورهای تبریــد واحدهــای پروپــان و بوتــان‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از گــروه‬ ‫پتروپــارس‪ ،‬امیر شــهرام زمــان با بیان اینکــه مونتاژ و‬ ‫اماد هســازی کمپرســورهای تبریــد بــرای نخســتین بار‬ ‫ازســوی متخصصان این شــرکت انجام شــد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬پیش از این متخصصان و شــرکت های خارجی‬ ‫این کمپرسورها را مونتاژ و اماده سازی می کردند‪ .‬وی‬ ‫بــا اشــاره به اهمیت افزایش تولید گازهــای پروپان و‬ ‫بوتــان تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن گازهــا در هنــگام انتقــال به‬ ‫مخازن ذخیره سازی دمای باالیی دارند و با استفاده‬ ‫از کمپرسورهای تبرید دمای این گازها کاهش می یابد‬ ‫تــا مانــع از تبخیــر شــده و از تمــام ظرفیــت ان بهــره‬ ‫بــرداری شــود‪ .‬هــدف از اجرای فــاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی‬ ‫تولیــد روزانــه ‪ ۵۶‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار مترمکعب گاز‬ ‫غنی‪ ۷۵ ،‬هزار بشکه میعانات گازی‪ ۴۰۰ ،‬تن گوگرد‬ ‫و همچنین تولید ساالنه ‪ ۱.۰۵‬تن گاز مایع (پروپان و‬ ‫بوتان) و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک‬ ‫واحدهای پتروشیمی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫مدیرعامل ابفای کرمانشاه‪:‬‬ ‫مشکلتامینابروستاهایکرمانشاهتاپایانامسالحلمی شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشاه با بیان اینکه تبعات خشکسالی معادل‬ ‫زلزله است اما دیرتر خود را نشان می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنوز بسیاری از مردم و حتی مسئولین باور ندارند‪،‬‬ ‫ابنیست‪.‬‬ ‫علیرضا کاکاونددر نشستخبری کهبرگزار شد‪،‬‬ ‫از سالجاریبهعنوانیکیاز سخت ترینسال هادر‬ ‫زمینه شرایط کم ابی یاد کرد و افزود‪ :‬این میزان کم‬ ‫بارشی در کرمانشاه بی سابقه بوده و از نظر کاهش‬ ‫بارندگی استان اول کشور بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاســفانه این شرایط تنش ابی‬ ‫بین مردم و حتی مسئولین به خوبی جا نیفتاده و‬ ‫هنوز برخی باور ندارند که اب نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشــاه تبعات خشکســالی را معادل یک زلزله‬ ‫بزرگ دانست که البته دیرتر بروز می کند‪ ،‬اما بسیار‬ ‫مخرباست‪.‬‬ ‫کاکاوند نخســتین تبعــات کاهــش بارندگی ها‬ ‫را کاهــش دبــی منابع ابی اعالم کرد و یاداور شــد‪:‬‬ ‫بسیاریاز چاه هاوخصوصاچشمه هایابروستاها‬ ‫با کاهش دبی مواجه و برخی خشک شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشاه با اشاره به تاثیر خشکسالی بر وضعیت‬ ‫تامین اب شهر کرمانشاه‪ ،‬از «سراب قنبر» به عنوان‬ ‫یکی از منابع مهم تامین اب جنوب شــهر یاد کرد‬ ‫که دبی ان به دلیل شرایط خشکسالی از ‪ ۳۰۰‬لیتر‬ ‫در ثانیه در ســال گذشــته اکنون به ‪ ۶۱‬لیتر در ثانیه‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی دیگر از منابع تامین اب‬ ‫شهر کرمانشــاه چاه های میاندربند هستند‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬از حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬حلقه چاه این منطقه‪ ،‬چهار‬ ‫حلقه چاه کامل خشــک شده و مابقی نیز به طور‬ ‫روســتاهای اســتان تــا پایــان امســال مرتفع شــود و‬ ‫کرمانشاه از نظر اب روستایی در کشور اول باشد‪.‬‬ ‫ویسپسبهوضعیتمنابعاعتباریاینشرکت‬ ‫اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬از ابتدای ســال تاکنون هنوز‬ ‫ریالــی از منابع اســتانی بــه شــرکت اب و فاضالب‬ ‫اختصاص داده نشده است‪.‬‬ ‫میانگینچهار لیتردر ثانیه کاهشدبیداشتهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموع این موارد باعث ایجاد‬ ‫مشکل در تامین اب شهر کرمانشاه شده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شهر کرمانشاه‪ ۴۷۰۰‬لیتر در ثانیه اب نیاز داریم‪ ،‬اما‬ ‫یشــود ‪ ۳۷۰۰‬متر در ثانیه‬ ‫انچه که اکنون تامین م ‬ ‫بــوده و بــا کمبــود نزدیک به هــزار لیتــر در ثانیه ای‬ ‫مواجهیم‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬مشــکل دیگر تامین اب شهر کرمانشاه‬ ‫کمبــود ‪ ۱۲۵‬هــزار متــر مکعبی مخــازن اســت و در‬ ‫حالیکه شهر کرمانشاه نیاز به‪ ۲۵۰‬هزار متر مکعب‬ ‫مخــزن دارد اما تنها نیمی از این میــزان را در اختیار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشاه یکی دیگر از مشکالتی که به تامین اب‬ ‫مناسب برای شهر کرمانشاه صدمه می زند را عدم‬ ‫تامین زیرســاخت های ابرسانی متناسب با توسعه‬ ‫شــهر اعــام کــرد و ادامه داد‪ :‬ســاخت و ســازها در‬ ‫مناطقــی صورت گرفته که برای انجا تامیــن اب در‬ ‫نظر گرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫کاکاوند تاکیــد کرد‪ :‬بخش قابل توجهی از این‬ ‫ســاخت و ســازها مربوط بــه پروژه های تعاونی ها‬ ‫خصوصا مسکن مهر می باشد و به زودی نیز پروژه‬ ‫مســکن ملی به این مشکالت اضافه خواهد شد‪،‬‬ ‫زیرا جایی برای ان در نظر گرفته شده که اب ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشــاه در ادامه از وضعیت اب ســایر شــهرها و‬ ‫روستاهای اســتان یاد کرد و ادامه داد‪ :‬در سال های‬ ‫گذشتهدر بسیاریاز شهرهااز جمله کنگاور‪،‬روانسر‪،‬‬ ‫جوانرود و ‪ ...‬مشکل داشتیم که امسال مرتفع شد‪.‬‬ ‫کاکاوند با بیان اینکه با وجود این خشکسالی‬ ‫ها وضعیت منابع اب روستاهای استان بهتر از سال‬ ‫گذشتهاست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬دوسالقبلدر چنین‬ ‫ایامی ابرسانی سیار به ‪ ۲۴۸‬روستا در سطح استان‬ ‫صــورت می گرفــت‪ ،‬در حالــی کــه ان زمــان یکی از‬ ‫پرباران ترین سالهای کشور بود‪ ،‬اما اکنون تنها ‪۱۳۰‬‬ ‫روستا در استان با تانکر ابرسانی می شود‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم قــول داد مشــکل تامیــن اب‬ ‫کاکاونــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال عــاوه بــر‬ ‫یهــا داریــم‪،‬‬ ‫خشکســالی کــه در زمینــه بارندگ ‬ ‫خشکسالیمالینیزاتفاقافتادهاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه وضعیت تخصیص اعتبارات‬ ‫نسبت به سال گذشته بسیار بدتر است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته در اردیبهشت ماه حداقل تنخواهی‬ ‫بــرای پول گازوئیل تانکرهای ابرســانی به مــا داده‬ ‫بودند اما امســال نیروهایی داریم که ‪ ۹‬ماه اســت‬ ‫حقــوق نگرفتنــد‪ ،‬اما با ایــن وجود هنــوز کار را رها‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬البتــه در زمینــه تصویب اعتبار‬ ‫امسال وضعیت خوب داشتیم‪ ،‬به گونه ای که برای‬ ‫مثــال در وضعیــت اعتبارات تنش ابی که هر ســال‬ ‫حــدود یــک میلیارد تومان بود امســال حــدود ‪۱۱۲‬‬ ‫میلیارد تومان برای کرمانشــاه در نظر گرفته شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کاکاونــد در زمینــه اعتبــارات ملی نیز‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومــان برای اب شــهری و‬ ‫روستایی و‪ ۸۰‬میلیارد تومان برای حوزه فاضالب در‬ ‫نظر گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضالب کرمانشــاه‬ ‫امسالاغاز می شود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬بنــا داریم در حــوزه فاضالب تا‬ ‫چنــد مــاه دیگر دو تصفیــه خانه دیگر را در اســتان‬ ‫افتتاح کنیم کهمربوطبهسایرشهرستان هااست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تهرانی هاچقدر ابمصرفمی کنند؟‬ ‫افزایش‪ ۷۰‬میلیون لیتر اب به ازای هر یک درجه افزایش دما در پایتخت‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از ‪ ۴۳۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعبابشربدر شهرتهرانمصرفشده‪،‬این‬ ‫رقم گویای این مطلب اســت که مصرف اب شرب‬ ‫در تهران‪ ،‬هیچ روزی کمتر از سه میلیون مترمکعب‬ ‫نبودهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امسال را می توان سال تاریخی‬ ‫کم بارش کشــور نامگــذاری کرد چراکه میــزان بارش‬ ‫ها در طول‪ ۵۰‬ســال گذشــته بی سابقه بوده است‪،‬‬ ‫در تهران نیز شاهد کاهش ‪ ۳۷‬درصدی بارندگی ها‬ ‫بودیم موضوعی که مشــکالت زیادی را برای کشور‬ ‫و حتی پایتخت در راستای تامین اب به وجود اورد‪.‬‬ ‫انطور که مســووالن اعالم کردند ذخیر برفی تهران‬ ‫تقریبا صفر بوده و در شرق استان تهران پایین بودن‬ ‫ذخیرهبرفیموجباسیبپذیرشدنسدهایماملو‬ ‫و لتیــان شــده اســت‪ ،‬حجــم ذخایر ســدهای تهران‬ ‫در سال گذشته حدود یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون متر‬ ‫مکعــب بــوده امــا اکنون این عــدد بــه‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب کاهش یافته است یعنی نسبت به سال‬ ‫قبل حدود‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب کسری اب شرب‬ ‫سدهایتهرانراداریم‪.‬‬ ‫ضمــن اینکه امســال به دلیــل گرمــای زودرس و‬ ‫افزایشدمامیزانمصرفمردمنیزافزایشیافته‪،‬دو‬ ‫عامل کرونا و گرما باعث شده که میزان مصرف در‬ ‫استانتهرانبهویژهشهرتهرانافزایشیابد‪،‬در حال‬ ‫حاضرحدودسهمیلیون‪ ۵۰۰‬هزارمترمکعبمصرف‬ ‫ابشربشهرتهراناست‪.‬‬ ‫انطــور کــه بختیــاری مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان تهران به ایسنا گفته میزان مصرف‬ ‫نسبت به سال قبل در حد دو تا سه درصد افزایش‬ ‫یافته و یکی از نقاط امیدواری ما این است که بیش‬ ‫از اینمیزانافزایشمصرفنداشتهباشیم‪.‬البتهباید‬ ‫گفت که از اسفند سال‪ ۱۳۹۸‬به دلیل شیوع بیماری‬ ‫کروناافزایشمصرفشهرتهرانسیرصعودیباالیی‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬قبل از شــیوع این ویروس عمدتــا در اول‬ ‫خرداد این میزان مصرف وجود داشت اما از ابتدای‬ ‫سال‪ ۱۳۹۸‬تا کنون هیچ روزی میزان مصرف کمتر از‬ ‫سه میلیون نبوده و به طور کلی حدود‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد‬ ‫مصــرف اب شــرب در تهران به دلیل ویــروس کرونا‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود‪ ۳۰‬درصد مشترکان کمی‬ ‫بیش از الگو مصرف دارند و ‪ ۲۰‬درصد مشترکان جز‬ ‫مشترکان پرمصرف هســتند و حدود پنج درصد نیز‬ ‫فــوق العاده مصــرف باالیی دارنــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫تهران روزانه سه و نیم میلیون مترمکعب و در سال‬ ‫حــدود یــک میلیــارد و‪ ۱۰۰‬میلیــون مترمکعــب اب‬ ‫مصرف می شود‪ ،‬به عبارت دیگر‪ ۱۷‬تا‪ ۱۸‬درصد اب‬ ‫کل کشور در شهر تهران مصرف می شود‪ ،‬اگر مردم‬ ‫صرفهجویینکنندهراتفاقیممکناستبیفتد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل اب و فاضالب استان تهران‬ ‫تهرانی ها تا‪ ۳۰‬درصد بیشتر از میانگین کشوری اب‬ ‫مصرفمی کنند‪.‬اوهمچنینبهتازگیاعالم کرد‪:‬هر‬ ‫یــک درجه افزایش دمای هوا‪ ۶۰ ،‬تا ‪ ۷۰‬میلیون لیتر‬ ‫مصرف اب شرب را در تهران افزایش خواهد داد‪ .‬در‬ ‫مقایسه با سال گذشته امسال تهران دو تا سه درجه‬ ‫افزایشراثبت کردهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضالب اســتان تهــران با بیان‬ ‫اینکــه از ابتــدای ســال تاکنون بیــش از ‪ ۴۳۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب شــرب در شــهر تهران مصرف شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم گویای این مطلب است که‬ ‫مصرف اب شــرب در تهران‪ ،‬هیچ روزی کمتر از ســه‬ ‫میلیونمترمکعبنبودهاست‪.‬‬ ‫بختیاری با اشاره به مصرف‪ ۳‬میلیون و‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعبی اب در شهر تهران در روزهای اخیر گفت‪:‬‬ ‫صنعت اب روزهای سختی را سپری می کند و ابفای‬ ‫استانتهرانباتمامظرفیتدرحالخدمات رسانیو‬ ‫تامین و توزیع اب است و تا امروز در شهر تهران حتی‬ ‫یکساعتنیزقطعیابنداشتیم‪.‬‬ ‫به گفنــه وی هم اکنون میزان پرشــدگی مخازن‬ ‫سدهای تهران حدود‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب است‬ ‫و ایــن درحالی اســت کــه این رقم در مدت مشــابه‬ ‫سال گذشتهیکمیلیاردو‪ ۸۰‬میلیونمترمکعببوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اولویت هایتوسعهدر صنعتنفتچیست؟‬ ‫به اعتقاد کارشناســان حوزه نفــت‪ ،‬اولویت های اصلی دولت‬ ‫ســیزدهم در صنعــت نفــت‪ ،‬بیــش از هــر چیز باید بر بهین هســازی‬ ‫مصرف ســوخت‪ ،‬توسعه پتروپاالیشگاه ها و جذب سرمایه برای‬ ‫توســعه میادیــن نفــت و گاز باشــد‪ .‬به گــزارش روز جمعــه ایرنا‪،‬‬ ‫ایران چهارمین کشــور دارنده مخازن نفتی جهان و دومین کشور‬ ‫از نظر دارایی مخازن گازی دنیا است‪ .‬از همین رو این صنعت و‬ ‫سیاس ـت های مربوط به ان همــواره یکی از مهمترین موارد مورد‬ ‫توجه در کشــور اســت‪ .‬تا ســال های گذشــته حتی بخش بزرگی از‬ ‫یشــد و نوســانات‬ ‫بودجه کشــور از محل صادرات نفت تامین م ‬ ‫نرخ ان در بازارهای جهانی به طور مستقیم بر اقتصاد موثر بود‪.‬‬ ‫بــا اعمــال تحریم ها و ســنگ اندازی امریکا بر ســر صــادرات نفت‬ ‫کشــور‪ ،‬وابســتگی بــه درامدهــای نفتــی نیز کم شــد‪ .‬بــا این حال‬ ‫همچنــان صنعــت نفــت بــه عنوان چــرخ دنده اصلــی در حرکت‬ ‫اقتصاد کشور به شمار می رود و تعیین اولویت ها و سیاست های‬ ‫تعیین شده در این زمینه نقش مهمی در کل اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫از همین رو اســت که حتی در مواردی مانند بودجه ســالیانه‬ ‫قیمــت نفــت و میــزان صــادرات ان نقــش اصلی را بــازی می کند‪.‬‬ ‫تهــای مختلف نیــز متفاوت‬ ‫تهــای صنعــت نفــت در دول ‬ ‫اولوی ‬ ‫اســت‪ .‬در دولــت گذشــته اولویت های اصلــی بازپس گیــری بازار‬ ‫نفت ایران بعد از اجرای برجام و توسعه میادین مشترک در راس‬ ‫امور قرار داشــت‪ .‬دولت ســیزدهم نیز با توجه به شرایط موجود‬ ‫مانند ادامه تحریم ها علیه صادرات نفت و لزوم سرمایه گذاری در‬ ‫میادین نفت و گاز‪ ،‬اولویت های خود را در این صنعت مشخص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضای تفاهم نامه ابرسانی پایدار به عشایر میان ابفا و اداره کل امور‬ ‫عشایراستاناصفهان‬ ‫تفاهــم نامــه مشــارکت در ایجــاد و تکمیــل‬ ‫تاسیسات ابرسانی مجتمع روستایی دولت اباد و‬ ‫مناطق عشایرنشین کوگانک شهرستان چادگان به‬ ‫امضای مدیران ارشــد ابفا و اداره کل امور عشــایر‬ ‫استان اصفهان رسید‪.‬‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه را روز چهارشــنبه ســیزدهم‬ ‫مرداد ماه جاری هاشــم امینی مدیر عامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان و مختار اسفندیاری‬ ‫مدیرکل امور عشایر امضا کردند‪.‬‬ ‫بــر اســاس این تفاهم نامه بــا صرف هزینه ای‬ ‫بالــغ بر ‪ 72‬میلیــارد ریال و اجرای ‪ 33‬هــزار و ‪500‬‬ ‫متر خط انتقال با قطرهای مختلف‪ ،‬احداث یک‬ ‫مخــزن بتونــی بــا ظرفیــت ‪ 100‬متر مکعــب‪ ،‬یک‬ ‫مخــزن ‪ 20‬متــر مکعبی کامپوزیتی و حفر و تجهیز‬ ‫یک حلقه چاه‪ ،‬اب شرب پایدار جمعیتی بالغ بر‬ ‫‪ 1420‬نفر از عشــایر و روســتائیان مناطق کوگانک‬ ‫و مجتمع های ابرســانی روستایی دولت اباد ها‪،‬‬ ‫خرسانک ها و حرمانک ها در شهرستان چادگان‬ ‫تامیــن می شــود‪ .‬ایــن طرح قــرار اســت در مدت‬ ‫ســه ســال و با مشارکت ‪ 68‬درصدی شرکت اب و‬ ‫فاضالب و ‪ 32‬درصدی اداره کل امور عشایر استان‬ ‫اصفهان اجرا شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ّابفــای اســتان اصفهــان در اییــن‬ ‫امضــای ایــن تفاهــم نامــه با بیــان این کــه پس از‬ ‫یکپارچه ســازی شرکت های اب وفاضالب شهری‬ ‫و روســتایی فاصله خدمات رســانی به روستائیان‬ ‫از لحــاظ کمــی و کیفی رو به کاهش اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از دغدغــه هــای ابفــای اصفهــان‬ ‫چگونگــی خدمــات رســانی مطلــوب بــه عشــایر‬ ‫زحمت کش در استان است‪.‬‬ ‫هاشم امینی اعالم کرد‪ :‬ابفای استان اصفهان‬ ‫در شهرســتان های فریدونشــهر‪ ،‬سمیرم‪ ،‬چادگان‬ ‫و جرقویه که سکونتگاه عشایر است‪ ،‬زیرساخت‬ ‫های الزم را برای دسترسی این قشر مولد اقتصادی‬ ‫به اب شــرب ســالم و بهداشــتی در دستور کار قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارتقــا ســطح خدمــات ابفای‬ ‫اصفهان به عشایر تصریح کرد‪ :‬در سکونتگاه های‬ ‫عشایر در استان حداقل باید یک شیر برداشت اب‬ ‫نصب شده باشد تا دسترسی این قشر به اب شرب‬ ‫سالم و بهداشتی به راحتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫درادامه این مراسم مدیرکل امور عشایر استان‬ ‫اصفهــان به نقــش اقتصادی جامعه عشــایری در‬ ‫چند دهه گذشته پرداخت و گفت‪ :‬به رغم نقش‬ ‫عشــایر در توســعه اقتصــادی کشــور‪ ،‬ســهم انــان‬ ‫در برخــورداری از خدمات‪ ،‬مناســب نبوده اســت‬ ‫و عشــایر خواهــان دسترســی پایــدار بــه اب‪ ،‬راه‪،‬‬ ‫ســوخت و بهداشــت هســتند‪ .‬مختار اســفندیاری‬ ‫گفت‪ :‬در یک سال گذشته با یکپارچه سازی شرکت‬ ‫هــای اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‪ ،‬نهایت‬ ‫همکاری در زمینه خدمات رسانی ابفا به عشایر در‬ ‫سطح استان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دومین انبار مرکزی تجهیزات بحران اب و‬ ‫برق کشور در قزوین مستقر می شود‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویدادامــروز‪ :‬معــاون‬ ‫صد درصدی اعتبارات تنش ابی‬ ‫نظارت بر بهره برداری شــرکت‬ ‫و خشکسالی استان قزوین خبر‬ ‫مهندســی اب و فاضالب کشور‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــن اعتبــارات به‬ ‫گفــت‪ :‬دومیــن انبــار مرکــزی‬ ‫صــورت نقــدی و اســناد خزانــه‬ ‫نگهــداری تجهیــزات پدافنــد‬ ‫اسالمی در کمترین زمان ممکن‬ ‫حمید رضا کشفی‬ ‫غیــر عامــل حــوزه هــای اب و‬ ‫بــه سیســتم اب منطقــه ای و‬ ‫بــرق کشــور در اســتان قزویــن‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫مســتقر مــی گردد‪ .‬ســید حمیــد رضا کشــفی در قزوین جهت اجرای پروژه های اب استان تزریق‬ ‫جلسه مدیریت تنش ابی استان قزوین با اشاره مــی شــود‪ .‬وی تکمیل اجــرای انتقال اب از ســد‬ ‫به موقعیت استراتژیک استان از نظر توان بهره طالقان به شــهر ابیک و ‪ ۱۴‬شــهر اســتان قزوین‪،‬‬ ‫بــرداری و موقعیــت مکانی جهت اســتقرار انبار پروژه ســامانه شــرق شهر قزوین‪ ،‬خطوط جمع‬ ‫مرکــزی تجهیــزات مدیریــت بحــران اب و بــرق اوری مخزن و انتقال بین مخازن در شهر های‬ ‫افزود‪ :‬نخســتین انبار مرکزی در اســتان اصفهان مختلــف اســتان را از جملــه پــروژه هــای ابی‬ ‫مســتقر اســت و ایــن انبــار در مواقــع بحــران و در دســت اجــرای اســتان قزویــن اعــام کرد‪.‬‬ ‫حوادث به تمام کشــور ســرویس می دهــد‪ .‬وی هدایــت الــه جمالی پور اســتاندار قزوین هم‬ ‫بــا اشــاره به کمــک های بیــن المللی و ســازمان در این جلسه با بیان این مطلب که پیشران‬ ‫یونیســف جهــت تجهیــز انبــار مرکــزی اصفهان توســعه‪ ،‬اب اســت اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫توضیح داد‪ :‬سال گذشته مبلغ ‪ ۳‬میلیون یورو از هــای زیــر ســاختی کارهــای مهمــی در اســتان‬ ‫سازمان یونیسف و کمک کشور ژاپن برای بحث انجام شد اما به دلیل محدودیت منابع مالی‬ ‫اعتبارات بحران کشــور تخصیص داده شــد‪ .‬وی و تخصیــص منابــع بــا چالش مواجه شــدیم‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این اعتبارات برای تهیه تعداد زیادی گفتنی اســت در این نشســت قــرارداد فروش‬ ‫تجهیزاتشاملپمپاب‪،‬مخزنابوتجهیزات پساب تصفیه خانه فاضالب شهر بویین زهرا‬ ‫برق در نظر گرفته شد که در انبار مرکزی اصفهان با هدف اســتفاده از پساب در بخش صنعت‬ ‫جهت اســتفاده در مواقع بحــران و حوادث غیر استان قزوین منعقد شد‪ .‬بر اساس این تفاهم‬ ‫مترقبــه مســتقر اســت‪ .‬معــاون نظارت بــر بهره نامــه پســاب فاضالب شــهر بویین زهــرا جهت‬ ‫برداری شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور در اســتفاده در واحد تولیدی فوالد استان تصفیه و‬ ‫بخش دیگری از ســخنان خود از تصویب تامین انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫هفته های پایانی اوج مصرف برق‬ ‫در ایران‬ ‫و بــرای کاهــش تبعات ناتــرازی‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫بــرق و به خصــوص عدم اعمال‬ ‫گفت‪ :‬هر چند در هفته گذشته‬ ‫محدودیتبرایمشترکاننیازمند‬ ‫به دلیل کاهش قابل توجه دما‬ ‫همراهی و همکاری جدید همه‬ ‫در کشــور‪ ،‬اوضــاع صنعت برق‬ ‫مشترکانوبهخصوصمشترکان‬ ‫بهبود یافته و برق بیشتری برای‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫خانگــی بــرای مدیریت مصرف‬ ‫صنایعتامینشداماپیش بینی ها‬ ‫هســتیم‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫نشان می دهد هفته پیش رو و‬ ‫احتماال تا اخر مرداد ماه مجددا گرمای پایداری مدیریتشبکهبرقبابیاناینکهپیشبینیمااین‬ ‫در کشــور مستقر می شــود که پس از عبور از این است کهاینپیکاتفاقبیفتدلذانیازمندهمکاری‬ ‫دو هفته پیش رو می توانیم اعالم کنیم که پیک همهمشترکاندرساعاتاوجمصرفوپیکشبانه‬ ‫را پشت سر گذاشتیم و اوضاع در شهریور ماه بهتر هستیم‪ ،‬گفت‪:‬باهمکاریخوبمردمپیشبینی‬ ‫خواهدبود‪.‬مصطفیرجبیمشهدیدر گفت وگو می کنیم که خاموشی در بخش خانگی و تجاری‬ ‫با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به همکاری صنایع اتفاقنیافتداماتاپایانشهریورماهنیازمندهمکاری‬ ‫در کاهش بار مصرف در تیر و مرداد‪ ،‬پیش بینی مردمدر مدیریتمصرفهستیم‪.‬رجبیمشهدی‬ ‫می شود در شهریورماه تولید خود را بیشتر کنند با اشــاره به لزوم رعایت مدیریت مصرف توســط‬ ‫و لــذا به منظور تامین بــرق صنایع و همزمان با همه مشــترکان‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫فصل گرم تابستان که مصرف فزاینده است لذا تا خوبمشترکانازابتدایشهریورماههیچخاموشی‬ ‫پایان شهریور ماه نیازمند مدیریت مصرف از سوی ناشی از کمبود تولید نداشته باشیم‪ ،‬بیش از دو‬ ‫مشترکان هستیم اما همکاران صنعت برق تالش هفته است که هیچگونه خاموشی برنامه ریزی‬ ‫می کنندخاموشیبرنامهریزیشدهاعمالنشود‪ .‬شــده ای در کشــور اعمال نشده است و با تالش‬ ‫وی افزود‪ :‬براوردها نشــان می دهد باالترین عدد هــای شــبانه روزی صــورت گرفته توانســتیم این‬ ‫مصرف در امسال که از ان به عنوان قله پیک در پیک را پشت سر بگذاریم‪ .‬به گفته وی اگر مردم‬ ‫میــزان مصرف‪ ۶۶‬هــزار و‪ ۸۸۷‬مگاوات در مرداد در ایــن دو هفتــه پیش رو به همکاری ارزشــمند‬ ‫مــاه گــرم امســال رخ داده و احتمــاال دیگر عددی خود ادامه دهند محدودیت های تامین برق در‬ ‫باالتر ان نخواهیم داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این حال تابستانبسیار سختامسال کهفشار بسیار قابل‬ ‫بــرای هفته پیش رو روند تدریجــی افزایش دما را توجهی به نیروگاه ها و شبکه برق کشور اعمال‬ ‫داریم و مصرف کشور به عدد‪ ۶۴‬هزار مگاوات و شد رو به بهبودی می رود و شرایط امیدوارکننده‬ ‫یا باالتر خواهد رسید که ان هم عدد بزرگی است تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ۷۳‬هزار میلیارد تومان پروژه حوزه نفت‬ ‫و گاز در کرمانشاه اجرایی می شود‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه از تهیه‬ ‫کــم کاری و کوتاهــی‪ ،‬هماننــد‬ ‫و تدوین ســند توسعه ای حوزه‬ ‫گذشــته در اجــرای برنامــه ها و‬ ‫نفت و گاز استان در وزارت نفت‬ ‫خدمتگــزاری بــه مــردم اهتمام‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬پروژه هــای‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬وی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫حوزه گاز و پتروشیمی بر اساس‬ ‫وقتی که ارباب رجوع و افرادی‬ ‫هوشنگ بازوند‬ ‫ایــن ســند و بــا اعتیــار ‪ ۷۳‬هزار‬ ‫برای انجام کار خود به دستگاه‬ ‫میلیارد تومان در استان اجرایی‬ ‫و اداره ای مراجعــه مــی کننــد‬ ‫م ‬ ‫یشــود که بی شــک تحــول بزرگــی در اقتصاد نباید با هیچ گونه کم توجهی از سوی مدیران و‬ ‫استان را به همراه خواهد داشت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ کارکنان در این زمان گذار مواجه شوند و اگر چنین‬ ‫حتما با افراد خاطی به‬ ‫هوشنگ بازوند در نشست شورای برنامه ریزی و مواردی مشــاهده شــود ً‬ ‫توسعه استان که با حضور معاونین استانداری و شدت برخورد خواهیم کرد‪ ،‬زیرا به مردم شریف‬ ‫مدیران کل دستگاه های اجرایی در محل سالن و بزرگوار استان تعهد و قول داده ایم که تا اخرین‬ ‫شــهدای دولت اســتانداری برگزار شد‪ ،‬با تبریک لحظه کاری و مدیریتی در کنار انان خواهیم بود‬ ‫شروع ریاست جمهوری اقای دکتر رییسی اظهار و موظف هســتیم که کارها و اقدامــات خود در‬ ‫داشت‪ :‬اجرای پتروشیمی اسالم اباد غرب از چند جهت خدمتگــزاری به مردم را بــا قوت و تالش‬ ‫مدت گذشــته شــروع شــده و مابقی پروژه های بیشترادامهدهیم‪.‬استاندار کرمانشاهبابیاناینکه‬ ‫گاز و پتروشــیمی هم در اســتان اغاز خواهد شد‪ .‬به منظور تسریع در حل مشکالت مردم در کنار‬ ‫او گفت‪ :‬برای تسریع در اجرای این کارها‪ ،‬کمیته سایر برنامه ها‪ ،‬برنامه مالقات عمومی را نیز در‬ ‫پیگیریتدوینسندپروژههاینفتوپتروشیمی دســتور کار خود دادم‪ ،‬افزود‪ :‬بعضی از مردم در‬ ‫در استان تشکیل می شود و همه باید تالش کنیم ایــن مالقات هــای عمومی عنــوان می کنند که‬ ‫تا زمینه های اجرای سریعتر این پروژه ها در استان در مراجعــه به برخــی از ادارات و دســتگاه های‬ ‫فراهم شــود‪ .‬استاندار کرمانشاه در ادامه گفت‪ :‬اجرایی‪ ،‬با مدیر و یا کارمندی مواجه می شویم‬ ‫عمال دوره جدید ریاســت جمهوری اغاز کــه به بهانه اینکــه در زمان گذار قــرار داریم و با‬ ‫از امروز ً‬ ‫شــده کــه ضمن تبریــک و ارزوی موفقیــت برای گفتناینمطلب کهمعلومنیستدرایندهباشیم‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬با توجه به دوران انتقال دولت و یا نباشیم به دنبال اجرای کارها نیستند‪ ،‬لذا اگر‬ ‫و اینکه ظرف ‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۰‬روز اینده هیات دولت منبعد چنین موردی از هر مسئول و یا کارمندی‬ ‫حتما با جدیت با چنین فردی برخورد‬ ‫جدید تشکیل خواهد شــد‪ ،‬از همه مدیران می دیده شود ً‬ ‫خواهیم که در این دوران انتقال‪ ،‬بدور از هر گونه قاطعخواهدشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پرداخت‪ ۲۰۰‬میلیاردتوماناز مطالبات‬ ‫موسساتدرمانیگلستان‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫همراه(اعمازدولتیدانشگاهی‬ ‫استان گلستان گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫و غیــر از دولتی دانشــگاهی) را‬ ‫سال جاری بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫به طور کامل لغایت خردادماه‬ ‫تومــان از مطالبات موسســات‬ ‫ســال جــاری پرداخــت کــرده‬ ‫درمانــی اســتان پرداخت شــد‪.‬‬ ‫اســت و ایــن در حالــی اســت‬ ‫مهرداد کمانگری‬ ‫مهرداد کمانگری اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫کــه مقدمــات پرداخت اســناد‬ ‫توجه به حمایت های سازمان‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬موسســات مذکور‬ ‫بیمــه ســامت ایــران در زمینــه پرداخ ‬ ‫تهــای در حــال انجــام اســت‪ .‬کمانگــری افــزود‪ :‬طرح‬ ‫به موقــع و برنامه ریز ‬ ‫یهــای منســجم و منظم‪ ،‬کاهــش کاربرد حــذف تدریجی دفاتر بیمه های‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــارد درمانی این ســازمان از ابتدای اردیبهشــت سال‬ ‫تومــان از مطالبــات درمانی موسســات درمانی جاری اغاز شد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این طرح در امتداد‬ ‫طــرف قرارداد پرداخ ‬ ‫تشــده کــه این امر کمک طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک‬ ‫شــایانی بــه افزایــش انگیزه بخش درمــان کرده بوده که طی ان توقف چاپ و صدور دفاتر بیمه‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل بیمه ســامت گلســتان افــزود‪ :‬درمانی در پنج صندوق بیمه سالمت همگانی‪،‬‬ ‫از ابتــدای ســال جاری تاکنون مبلــغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد بیمه روستائیان و عشــایر‪ ،‬کارکنان دولت‪ ،‬سایر‬ ‫تومان تخصیص داد هشــده که ‪ ۷۵‬درصد ان در اقشــار و ایرانیان از اردیبهشــت اغاز و تا ابتدای‬ ‫بخش دولتی و دانشــگاهی و ‪ ۲۵‬درصد ان هم تیرماهنهاییشد‪.‬مدیرکلبیمهسالمت گلستان‬ ‫مطالبات غیردولتی بوده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬گفت‪ :‬با توجه به اوج گیری شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫سازمانبیمهسالمتدر راستایاجرایطرح های داروهایی چون رمدیســور و فاویپیراویر و غیره‬ ‫الکترونیکبه ویژهنسخه نویسیونسخه پیچی و همچنیــن ازمایــش ‪ pcr‬تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬همه مطالبات موسســات و مراکز سالمتقرار گرفت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫رئیس فراکسیون جهش تولید مجلس شورای اسالمی خبر داد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تخصیص‪ 8‬هزار میلیارد تومان بودجه به کارافرینی‬ ‫و اشتغال در سال جاری‬ ‫شورایشهرپاسخگوی‬ ‫مطالباتمردمباشد‬ ‫شهرســتان‬ ‫فرمانــدار‬ ‫نهــا‬ ‫را تصویــب و در اختیــار ا ‬ ‫خرم ابــاد گفــت‪ :‬شــورهای‬ ‫قــرار بدهنــد‪ .‬طوالبی با بیان‬ ‫اســامی شــهر منتخبیــن‬ ‫اینکه شورای شهر باید ارتباط‬ ‫شــهروندان هســتند و بایــد‬ ‫و تعامل با همه اقشــار مردم‬ ‫پاســخگوی مطالبــات مردمی‬ ‫را در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫جعفر طوالبی‬ ‫باشند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جعفر‬ ‫دهــد تاکیــد کــرد‪ :‬اعضــای‬ ‫طوالبــی در جلســه تحلیــف‬ ‫شورا باید مسائل و مشکالت‬ ‫شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان خرم اباد مردم‪ ،‬پیشــنهادات و انتقادات ســازنده ان ها‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬قانون مداری و قانون محوری را بشــنوند و مردم را در امور خدمات‪ ،‬عمران‬ ‫باید اساس کار اعضای شورا باشد‪ ،‬اگر شورای و توســعه شــهری مشــارکت بدهنــد‪ ،‬چراکــه‬ ‫شــهر‪ ،‬قانــون را محور کار خود قــرار دهد و بر امــروز مهم تریــن محــور برای توســعه شــهری‬ ‫یهــای مردمــی و بخــش‬ ‫اســاس مبانی قانونی عمل کند‪ ،‬هیچ مانعی به کارگیــری توانمند ‬ ‫بر ســر راه موفقیت شورا قرار نخواهد گرفت‪ .‬خصوصی اســت‪ .‬او افزود‪ :‬اگر بنا باشــد صرفا‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬شــورای شــهر باید نگاه جامع‪ ،‬بــه بودجــه شــهرداری اکتفا کنیــم‪ ،‬کاری را در‬ ‫علمــی و کارشناس ـ ‬ ‫ی به مســائل و موضوعات رابطــه بــا توســعه شــهری نمی توانیــم انجــام‬ ‫شــهری داشته باشــد و به عنوان یک مجموعه بدهیم‪ ،‬بنابراین باید ظرفیت ها و استعدادها‬ ‫تصمی ‬ ‫م گیر و تصمیم ساز در شهرداری‪ ،‬باید بر را شناسایی کرد که این استعدادهای بالقوه به‬ ‫اســاس مصوبات قانونی منشــور کار شهرداری استعدادهای بالفعل تبدیل شوند‪.‬‬ ‫خسارت‪ ۲۲۰‬میلیاردتومانیسیلبه‬ ‫جاده هایمازندران‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫تــردد کاربــران جــاده ای مهیــا‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫کرده است‪ .‬نجفی در خصوص‬ ‫مازنــدران گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫علت بــروز این حادثه تصریح‬ ‫شهــای اخیــر ‪ ۸۰‬محــور‬ ‫بار ‬ ‫کرد‪ :‬نفوذ اب های ســطحی در‬ ‫ارتباطــی اســتان ب هطــول بیش‬ ‫الیه هایسنگیوخاکموجب‬ ‫عباسعلی نجفی‬ ‫از ‪ ۱۴۳‬کیلومتــر دچــار رانــش‪،‬‬ ‫سرخوردگی‪،‬جابجاییسنگ ها‬ ‫ریــزش‪ ،‬لغــزش و ســیل بردگی‬ ‫و سقوط سنگ ها از کوه ها شده‬ ‫شــده و خســارت ب هطــور تقریبــی ‪ ۲۲۰‬میلیــارد که خوشبختانه اســیب به کاربران جاده ای وارد‬ ‫تومانی به راه های اســتان و ابنیه ی فنی ان وارد نکردهاست‪.‬‬ ‫کرده است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬عباسعلی نجفی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نقاط رانشی و خسارتی سیل اخیر را مازنــدران یــاداور شــد‪ :‬ایــن اداره کل به منظــور‬ ‫محورهایکوهستانیازجملهشهرستانسوادکوه حفــظ ایمنــی جاد ههــا و تــردد روان وســایل‬ ‫به طول ‪ ۲۹‬کیلومتر‪ ،‬سوادکوه شمالی به طول ‪ ۶‬نقلیه و جلوگیری از بروز سوانح رانندگی با کلیه‬ ‫پهــای راهــداری خــود امادگی‬ ‫کیلومتر‪ ،‬امل به طول ‪ ۱۱‬کیلومتر‪ ،‬بابل به طول ‪ ۹‬امکانــات و اکی ‬ ‫کیلومتر‪،‬تنکابنبه طول‪ ۹‬کیلومتر‪،‬نوشهربه طول کامــل بــرای عملیــات راهــداری را دارد‪ .‬ایــن‬ ‫‪ ۶‬کیلومتر‪ ،‬رامسر به طول‪ ۳‬کیلومتر‪ ،‬نور به طول مسئول از مسافران خواست به دلیل وضعیت‬ ‫‪ ۳‬و نیــم کیلومتر‪ ،‬محــور کندوان ب هطــول ‪ ۳۰‬و اب و هوایــی و احتمــال ریــزش مجدد کــوه‪ ،‬از‬ ‫محــور هــراز به طول ‪ ۳۶‬کیلومتر بوده اســت‪ .‬او ســفرهای غیرضــروری و تــردد در محورهــای‬ ‫افــزود‪ :‬این اداره کل با تجهیزات کامل راهداری کوهستانی خودداری کنند تا به فضل خداوند‬ ‫از همــان اغــاز رانــش و ســیل در محــل حادثــه شاهد بروز حوادث ناگوار در سطح محورهای‬ ‫حضورداشــته و تحت هر شرایطی مسیر را برای استاننباشیم‪.‬‬ ‫صادرات‪ ۵‬میلیوندالریمصنوعاتشیشه‬ ‫وابگینهورامین‬ ‫فرمانــدار ورامیــن بــا اشــاره بــه برخــورداری‬ ‫ورامیــن از ‪ ۲۱۴‬اثــر تاریخی و عدم ثبت ‪ ۱۳۶‬اثر‬ ‫واجد ارزش تاریخی در فهرست اثار ملی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مصنوعات شیش ـ ه و ابگینه کشــور در‬ ‫ورامین تولید و میــزان صادرات این محصوالت‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ۵‬میلیون دالر بــود‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬حسین کاغذلو اظهار کرد‪ :‬این شهرستان‬ ‫کــه در کتــب قدیمــی از ان به عنــوان ور‪ ،‬وارنــا‪،‬‬ ‫رامــن‪ ،‬چــاج و دارالمومنیــن یادشــده‪ ،‬بــا بیش‬ ‫از ‪ ۱۷۵۰‬کیلومترمربــع‪ ،‬از دو بخــش مرکــزی و‬ ‫جوادابــاد برخــوردار بــوده و اثار متعدد تاریخی‬ ‫در این شهرستان مستقر است‪ .‬فرماندار ورامین‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ورامیــن از ‪ ۲۱۴‬اثــر تاریخــی واجــد‬ ‫ارزش برخــوردار اســت که از این تعــداد‪ ۹۳ ،‬اثر‬ ‫تشــده و ‪ ۱۳۶‬اثر واجد‬ ‫در فهرســت اثار ملی ثب ‬ ‫ارزش تاریخی در این فهرست ثبت نشده است‪.‬‬ ‫کاغذلو با اشاره به این که اثار تاریخی ثبت ملی‬ ‫شــده ورامیــن شــامل ‪ ۴۹‬تپه و قلعــه تاریخی و‬ ‫باســتانی‪ ۲۰ ،‬بنــای تاریــخ و ‪ ۲۴‬امامزاده اســت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــاخص ترین اثــار تاریخی ورامین‬ ‫شامل مسجد جامع‪ ،‬برج ارامگاهی عالءالدوله‬ ‫و امامزاده یحیی (ع) است که همگی مربوط به‬ ‫دوره ایلخانی است‪ .‬او با اشاره به ثبت جهانی‬ ‫نقشهقالیمیناخانیورامین گفت‪:‬فرشورامین‬ ‫از طرح ها و نقش های مختلف نظیر مینا خانی‪،‬‬ ‫شاه عباســی‪ ،‬پاشــتری‪ ،‬طرح حوضی‪ ،‬طرح ظل‬ ‫السلطانجدیدوقدیم‪،‬طرحلچکترنجوطرح‬ ‫قلم مشکی برخوردار است که از این میان‪ ،‬طرح‬ ‫میناخانیبهدلیلقدمت‪،‬منحصربه فردبودنو‬ ‫امیختگیبافرهنگ کهندشتورامین‪،‬به عنوان‬ ‫اثریفرهنگیثبتجهانیشد‪ .‬کاغذلوبیان کرد‪:‬‬ ‫ورامین در حوزه گردشــگری نیــز از ظرفیت های‬ ‫یتــوان‬ ‫ویــژه ای برخــوردار اســت کــه ازجملــه م ‬ ‫بــه وجود ‪ ۵‬روســتای هدف گردشــگری‪ ،‬وجود‬ ‫‪ ۵‬اقامتگاه بومگردی‪ ،‬ســه هتل‪ ،‬تاالب فصلی‬ ‫بندعلیخان در جنوب شهرســتان با برخــورداری‬ ‫از طبیعتی بکر و دس ـت نخورده و سافاری پارک‬ ‫کــه بــا ســرمایه گذاری ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریالی بخش‬ ‫خصوصــی در زمینی به وســعت ‪ ۲۰۰‬هکتــار در‬ ‫حال احداث است‪ ،‬اشاره داشت‪.‬‬ ‫محمدرضارحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬رئیسفراکسیون‬ ‫جهش تولید مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬هشت‬ ‫هزار میلیاردتوماناز بودجهسالجاریبه کارافرینی‬ ‫و اشتغال اختصاص یافته که هزار میلیارد تومان ان‬ ‫مربوط به کشت و فراوری زعفران است‪.‬‬ ‫نخستین نشست مجمع ملی حامیان زعفران‬ ‫ایران با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬همراه با مسئوالن‬ ‫شهــای‬ ‫کشــوری و لشــگری در محــل ســالن همای ‬ ‫سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزیبرگزار شد‪.‬‬ ‫درایننشستنمایندهمردمتربت حیدریه‪،‬زاوه‬ ‫و مه والت در مجلس شورای اسالمی در خصوص‬ ‫لزومایجادمجمعملیحامیانزعفرانایرانتصریح‬ ‫کــرد‪ :‬عــدم وفاق و همدلــی میان فعــاالن زعفران‬ ‫کشور موجب سو استفاده سایر کشورهای فعال در‬ ‫این حوزه شده و زنگ خطر را برای طالی سرخ ایران‬ ‫به صدا دراورده است‪.‬‬ ‫محســن زنگنــه افــزود‪ :‬ایــن مجمــع باهدف‬ ‫صیانت از ارزش زعفران ایرانی‪ ،‬بازگشــت قیمت‬ ‫زعفــران به جایــگاه اصلی خــود‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫زعفران ایران در جوامع بین الملل و ایجاد اتحاد‬ ‫میــان فعــاالن حــوزه زعفــران کشــور ایجادشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون جهش تولید مجلس شورای‬ ‫اســامی با بیان اینکه عــدم وجود نهاد حمایتی‬ ‫در حــوزه زعفــران ســبب ایجاد نوســانات قیمت‬ ‫بسیاری شده‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬کشاورزان و زعفران کاران‬ ‫تهــا الزم مجبور به‬ ‫بــه دلیــل عدم وجــود حمای ‬ ‫تهــای غیرواقعی‬ ‫فــروش محصول خود به قیم ‬ ‫شــده و موجــب شــده کــه شــاهد کاهش شــدید‬ ‫قیمت و متضرر شدن کشاورزان باشیم‪ .‬او عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬با ایجاد مجمع ملی حامیــان زعفران ایران‬ ‫تــاش شــده تا بــا برگــزاری نشس ـت های متعدد‬ ‫در جهــت حمایت از کشــاورزان‪ ،‬زعفــران کاران و‬ ‫فعــاالن حــوزه زعفــران اقدامات موثــری صورت‬ ‫گرفتــه و بــا تصویب جلســات مختلف و پیگیری‬ ‫اجرایی شدن ان ها شاهد افزایش روزافزون ارزش‬ ‫زعفران ایران در داخل و خارج از کشور باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای‬ ‫اســامی با اشــاره به بودجه ســال جاری کشوری‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هشــت هزار میلیارد تومان از بودجه‬ ‫سال جاری به کارافرینی و اشتغال اختصاص یافته‬ ‫کــه از میــزان هــزار میلیــارد تومــان ان مربــوط‬ ‫بــه کشــت و فــراوری زعفــران اســت‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن نشســت احســان مصطفــوی‪ ،‬مجــری طرح‬ ‫ســازمان بین المللــی مدیریــت تولیــد و صــادرات‬ ‫زعفــران (‪ )osec‬بــا اشــاره بــه برخــی از اقدامات‬ ‫صــورت گرفتــه توســط این ســازمان ابراز کــرد‪ :‬با‬ ‫ایجــاد همدلــی‪ ،‬اتحاد و وفاق میان کشــاورزان‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و سایر فعاالن حوزه زعفران کشور‬ ‫توسط ‪ osec‬و در نظر گرفتن تمام زوایای زنجیره‬ ‫ارزش زعفــران خبرهــای خوشــی در انتظار طالی‬ ‫سرخ ایران است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به جرئت می توان به کشاورزان قول‬ ‫داد کــه با همکاری مجمع ملی حامیان زعفران‪،‬‬ ‫سازمان بین المللی اوسک و دیگر تشکل های هم‬ ‫سو‪ ،‬قیمت زعفران تا پایان سال زراعی جاری به‬ ‫قیمت واقعی خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن نشســت پنــل تخصصی‬ ‫کشاورزان‪،‬تامیننهاده‪،‬واسطهگرانومکانیزاسیون‪،‬‬ ‫پنــل ســرمایه گذاری‪ ،‬بازارهای ســرمایه و بانک ها‪،‬‬ ‫پنل بســته بندی‪ ،‬فروش‪ ،‬فراوری و صــادرات و پنل‬ ‫استارتاپ ها‪،‬پژوهشکده‪،‬دانشگاه هاوشرکت های‬ ‫دانش بنیان به منظور شنیدن مشکالت فعاالن این‬ ‫حوزه ها و تصویب صورت جلسه در جهت رفع این‬ ‫موانع برگزار شد‪ .‬همچنین رونمایی از نماد مجمع‬ ‫ملــی حامیان زعفــران و تنظیم صورت جلســه ای از‬ ‫دســت اورد هــای نخســتین نشســت مجمــع ملی‬ ‫حامیانزعفرانایراندر پایاناینمراسمتنظیموبه‬ ‫امضا وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬رئیس فراکسیون جهش‬ ‫تولید مجلس شورای اسالمی‪ ،‬رئیس سازمان تعاون‬ ‫روستایینماینده کشاورزان‪،‬نمایندهسازمانبورس‬ ‫کاال‪ ،‬نماینده دانشگاه ها و پژوهشکده ها‪ ،‬نماینده‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری و نماینده صادرکنندگان‬ ‫زعفران کشوررسید‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اقداماتــی نظیــر انجــام‬ ‫اموزش هایمربوطهبه کشاورزانتوسطدانشگاه ها‬ ‫و پژوهشــکده ها‪ ،‬ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت به‬ ‫کشــاورزان به منظور خرید دســتگاه های خشک کن‬ ‫و زعفــران پاک کن توســط بانک کشــاورزی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرســاخت الزم به منظــور ارائــه تســهیالت بــه‬ ‫کشاورزان با پشتوانه توثیق زعفران‪ ،‬تنظیم عرضه‬ ‫زعفــران در بــازار توســط انبارهــای زعفــران کشــور‬ ‫به منظور حفظارزشقیمتیزعفرانواعطای‪ 2‬هزار‬ ‫فقــره وام به ایده ها و بنگاه های کوچک اقتصادی‬ ‫در حوزه زعفران توسط بنیاد برکت‪ ،‬برخی از دست‬ ‫اوردها و مصوبات این جلسه بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استقرار نسخهجدیداستانداردامنیتاطالعاتبه زودیدر بندر چابهار‬ ‫در اولینجلسه کارگروهاجراییمدیریتامنیت‬ ‫اطالعات ســازمان بنادر و تابعه‪ ،‬اســتقرار سیســتم‬ ‫ارتقاء ســطح اســتاندارد امنیــت اطالعــات در بندر‬ ‫چابهــار و بهره گیری حداکثری از فنــاوری در جهت‬ ‫توسعهالکترونیکیخدماتسازمانیبررسیشد‪.‬‬ ‫بهروز اقایی؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در جلس ـه ای کــه بــا حضور مدیــران و‬ ‫کارشناســان ستاد و بنادر به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫برگزارشد‪،‬موضوعاتانطباقویرایشجدیدامنیت‬ ‫اطالعات ‪ ISMS‬با اســناد باالدســتی افتا و سازمان‬ ‫پدافند غیرعامل‪ ،‬نحوه نظارت و اجرای استاندارد‬ ‫مربوطه در بنادر کشور‪ ،‬اشتراک دانش و تجربه های‬ ‫مفیددرزمینهچک لیست هایتجهیزاتبیناعضاء‬ ‫کارگروه مطرح شــد‪ .‬اقایی افزود‪ :‬از مزایای استقرار‬ ‫این سیســتم را‪ ،‬حفظ و ارتقاء ســطح دسترســی و‬ ‫صحت دارایی های اطالعاتی‪ ،‬پاسخگویی سریع و‬ ‫بههنگامبهحوادثورخدادهایامنیتاطالعات‪،‬‬ ‫گسترش اطالع رسانی‪ ،‬فرهنگ سازی و اموزش های‬ ‫تخصصــی و عمومــی در حوزه امنیــت اطالعات و‬ ‫بهره گیری حداکثری از فنــاوری اطالعات در جهت‬ ‫توســعه خدمــات الکترونیــک ســازمانی می تــوان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش‪ ۱۰۰‬درصدیاعتباراتاجرایطر ح هایهادیروستاهای گلستان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان گلســتان از افزایــش بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی اعتبارات اجرای طرح های هادی روســتایی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات حــوزه ا جــرای طــرح‬ ‫هــادی در ســال گذ شــته ‪ ۷۹‬میلیــارد تو مــان بــوده ا بــراز‬ ‫دا شــت‪ :‬ا یــن اعتبــار در قالب ‪ ۵۶۰‬پــروژه کوچک و بزرگ‬ ‫در ‪ ۳۰۰‬رو ســتای ا ســتان اجرا شــده اســت‪ .‬مدیــرکل بنیــاد‬ ‫مســکن ا ســتان ا فــزود؛ تــا بــه ا مــروز ‪ ۱۷۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای ا جــرای طــرح هــادی در ســال جاری بــه بنیاد‬ ‫مســکن ا ســتان ا بــاغ گردیده ا ســت کــه در حــال تخصیص‬ ‫اعتبــار بــه رو ســتاهای اولو ی ـت دار و کمتــر برخــوردار‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مادر سهشهیدمشهدیبهفرزندانشهیدشپیوست‬ ‫مادر فداکار شــهیدان «حســن‪ ،‬عبــاس و ابوالفضل اســماعیل زاده‬ ‫زنجانی» پس از سال ها تحمل دوری از فرزندان حماسه افرینش‪ ،‬به‬ ‫شهیدانشپیوست‪.‬‬ ‫خدیجه طلعت فرزند صادق و مادر شــهیدان «حســن‪ ،‬عباس و‬ ‫ابوالفضل اسماعیل زاده زنجانی» و مادربزرگ جانباز ‪ 45‬درصد و ازاده‬ ‫ســرافراز دفاع مقدس «محمود رعیت نژاد» در زادروزش و در ســن ‪101‬‬ ‫سالگی‪ ،‬دار فانی را وداع گفت و اسمانی شد‪ .‬پیکر این تندیس صبر و‬ ‫استقامت پس از تشییع و طواف در حرم مطهر رضوی در خواجه ربیع‬ ‫مشهد و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫حسین معصومی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی‬ ‫طی پیامی درگذشت این مادر فداکار را تسلیت و برای بازماندگان از‬ ‫خداوندمنانصبرجمیلواجرجزیلمسئلت کرد‪ .‬کتاب«بانویقرن»‬ ‫به نویسندگی «سعیده زراعتکار» بخشی از خاطرات این مادر فداکار‬ ‫از دوران کودکی‪ ،‬جبهه و شــهادت فرزندان عزیزش را به رشــته تحریر‬ ‫دراورده است‪.‬‬ ‫همچنین کتاب «از مشهد تا کاخ صدام» کتاب دیگر خانم زرعتکار‬ ‫اســت که خاطرات شــفاهی جانباز و ازاده «محمود رعیت نژاد» را به‬ ‫نگارش دراورده است‪« .‬خدیجه طلعت» متولد سال‪ ،1299‬صاحب‪5‬‬ ‫پسر‪ 5 ،‬دختر‪ ،‬بیش از ‪ 40‬نوه و ‪ 40‬نتیجه و اهل مشهد مقدس است‪.‬‬ ‫برادران شــهید «حسن‪ ،‬عباس و ابوالفضل اسماعیل زاده زنجانی» که‬ ‫مزار مطهرشان در خواجه ربیع مشهد قرار دارد‪ ،‬به ترتیب در ‪،1336‬‬ ‫‪ 1339‬و‪ 1342‬در مشهد مقدس چشم به جهان گشودند و در چهارم‬ ‫خرداد ‪ 1361‬در شلمچه‪ 29 ،‬اسفند ‪ 1360‬در چزابه و ‪ 19‬مرداد ‪1360‬‬ ‫در بانه به مقام رفیع شهادت نائل امدند‪ .‬گفتنی است؛ سند هویت‬ ‫انقالبی مردم خراسان رضوی‪ ،‬پرونده‪ 17‬هزار و‪ ۳۲۱‬شهید‪ 49،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۶‬جانباز و سه هزار و ‪ ۳۹۱‬ازاده است که به نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمیایرانعزتبخشیدند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫جنگل ابر شاهرود‬ ‫به صورت کامل تحویل‬ ‫محیط زیست شد‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعی شــاهرود بابیــان اینکه‬ ‫جنگلابرشاهرودبه صورتکاملتحویلمحیط زیست‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ازاین پس متولی اصلی جنگل ابــر اعم از‬ ‫حریق‪ ،‬پروانه چرای دام و غیره‪ ،‬محیط زیست است‪.‬‬ ‫محمدرضــا کشــاورزیان ضمــن بیان اینکــه دو ســال از‬ ‫ثبت جهانی جنگل های هیرکانی و منطقه ابر شاهرود‬ ‫می گــذرد‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬عــاوه بر این چند ســال قبل‬ ‫جنگل ابر به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت و از ان‬ ‫زمان محیط زیست متولی ان شد‪ .‬او ضمن بیان اینکه‬ ‫طیاینسال هامنابعطبیعیدوشادوشمحیط زیست‬ ‫به حراست و حفاظت از این منطقه کمک کرده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پس از دو ســال این منطقــه امروز به طور کامل‬ ‫بهادارهمحیط زیستشاهرودتحویلداده شدهاست‪.‬‬ ‫رئیسادارهمنابعطبیعیشاهرودبابیاناینکهمسئولیت‬ ‫حفــظ و نگهــداری جنگل ابر بر عهده محیط زیســت‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬ازاین پــس مــواردی نظیــر‬ ‫تقاضایچرایدام‪،‬سامانه هایعرفیوانجامعملیات‬ ‫اطفای حریق از طریق محیط زیست انجام می شود‪.‬‬ ‫کشــاورزیان تاکید کرد‪ :‬منابع طبیعی شــاهرود در کنار‬ ‫اداره محیط زیست قرار دارد و در صورت بروز هرگونه‬ ‫بحران یا مشکل در حوزه جنگل ابر به حفظ و حراست‬ ‫این جنگل های باستانی کمک خواهد کرد و در اطفای‬ ‫حریق نیروها و تجهیزات خود را برای حفظ عرصه ها‬ ‫به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫یکپارچه سازی درگاه‬ ‫پرداخت الکترونیک کرایه‬ ‫تاکسی های شهری‬ ‫در سمنان‬ ‫سرپرســت ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات‬ ‫شــهرداری ســمنان از راه اندازی و یکپارچه ســازی درگاه‬ ‫پرداختالکترونیککرایهتاکسی هایشهریبااستفاده‬ ‫از بســتر هوشــمند پرداخت هــای الکترونیک ســامانه‬ ‫«ســمنان مــن» خبــر داد‪ .‬وحیــد پرویــزی در گفت وگو‬ ‫بــا ایمنا اظهار کــرد‪ :‬با توجه به وجود خطر همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در جامعه و در راســتای هوشــمند سازی‬ ‫شــهری‪ ،‬بــا اســتفاده از بســتر هوشــمند پرداخت های‬ ‫الکترونیــک ســامانه «ســمنان مــن»‪ ،‬پــروژه تجهیــز و‬ ‫تخصیصدرگاه هایپرداختالکترونیکبراییکهزار‬ ‫تاکسی شهری اغاز شد‪ .‬او با اشاره به رفع موضوع پول‬ ‫خرد و لزوم رفع معضالت ناشی از ان‪ ،‬افزود‪ :‬مسئله‬ ‫پــول خــرد همــواره یکــی از دغدغه هــای شــهروندان‬ ‫و راننــدگان بــرای کرایــه تاکســی بود کــه بــا راه اندازی‬ ‫ســامانه درگاه پرداخت هــای هوشــمند الکترونیــک‬ ‫شــهری در قالب کدهای ‪ ،QR‬عالوه بر پوشــش دادن‬ ‫پرداخت هــای خــرد در حمل ونقل های درو نشــهری‪،‬‬ ‫امکان اتصال تمامی کسب وکارهای شهری به سامانه‬ ‫پرداخت های الکترونیکی فراهم شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫برایبهره گیریازاینخدمتنوین‪،‬شهروندانسمنانی‬ ‫بدون نیاز به اســتفاده از نرم افزارهای واســط و تنها با‬ ‫اســکن کدهای ‪ QR‬ویژه راننده امکان پرداخت کرایه‬ ‫تاکســی را به راحتــی خواهنــد داشــت‪ .‬او بــا اشــاره به‬ ‫مزایای این خدمت جدید‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ازجمله‬ ‫مزایایی که تجهیز تاکسی ها به سیستم پرداخت ‪QR‬‬ ‫داشته است می توان به نیاز نداشتن به پرداخت پول‬ ‫خــرد‪ ،‬پرداخت هزینه واقعی‪ ،‬کاهش دغدغه وجود‬ ‫پــول خــرد بــرای راننــدگان تاکســی و شــهروندان‪ ،‬نیاز‬ ‫نداشتن به نصب نرم افزار موبایلی و پرداخت سریع با‬ ‫استفاده از اسکن بارکد اشاره کرد‪ .‬پرویزی درباره مزایای‬ ‫ایجاد کیف پول الکترونیکی برای شهروندان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پرداخت کرایه تاکسی و اتوبوس‪ ،‬خرید از فروشگاه ها‪،‬‬ ‫پرداخت قبوض و … ازجمله خدماتی است که در این‬ ‫کیف پول به شهروندان ارائه می شود‪.‬‬ ‫تامین اب در ‪ 67‬روستای‬ ‫استان فارس‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امام خمینــی (ره)‬ ‫اســتان فــارس‪ ،‬از تهیــه ‪ 67‬مخــزن اب پنج هزار لیتری‬ ‫پلی اتیلن برای اب رســانی در ‪ 67‬روســتای اســتان خبر‬ ‫داد‪ .‬ابوالفضل خروطی با اعالم این خبر اظهار داشت‪:‬‬ ‫در راستای پویش احسان زندگی بنیاد احسان وابسته‬ ‫به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ‪67‬‬ ‫مخزن اب پنج هزار لیتری پلی اتیلن برای اب رسانی در‬ ‫اســتان فارس تهیه شــده است‪ .‬مدیرکل ســتاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام خمینی (ره) استان فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته برای تهیه این‬ ‫مخازن اب است که این مخازن تحویل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان فارس شده تا در ‪ 67‬روستای محروم و‬ ‫بی اب استان فارس مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫تعطیلی موزه های‬ ‫سربسته کرمانشاه تا‬ ‫اطالع ثانوی‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشگری استان کرمانشاه از تعطیلی‬ ‫موزه های سربسته استان تا اطالع ثانوی خبر داد‪ .‬علی‬ ‫صابر در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به تشــدید شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا در اســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬به منظور حفظ‬ ‫سالمتگردشگرانورعایتپروتکل هایبهداشتیاقدام‬ ‫بهتعطیلیبرخیاز امکان گردشگریاستان کرده ایم‪.‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این راستا تمام موزه های سربسته استان‬ ‫ازجملهتکیهمعاونالملک‪،‬تکیهبیگلربیگیوموزه های‬ ‫مردم شناسیدر شهرستان هایمختلفتابهبودشرایط‬ ‫کروناییاستانهمچنانتعطیلخواهندبود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫در اخرین ایین افتتاح از پروژه های شهری تاکید شد‪:‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫شماره ‪54‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫توسعه شیراز با رویکرد انسان محوری‬ ‫بهســازی فضاهای شــهری‪ ،‬احیای فضای مرده و مهجور‬ ‫شــهری‪ ،‬ارتقای ســرانه مسیر پیاده روی شــهروندان و ارتقای‬ ‫نهــای عمومــی بــا‬ ‫فضــای تعامــات شــهری‪ ،‬احــداث مکا ‬ ‫رویکرد تعالی بخشی و ایجاد روحیه شاداب در شهروندان‪،‬‬ ‫افزایــش ســرانه ســبز و تقویت فضــای پیاده در شــهر از اهم‬ ‫اهداف مدیریت شــهری شــیراز بوده که اجرای این پروژه ها‬ ‫در شیراز خودنمایی می کنند‪.‬‬ ‫سنگ فرش خیابان ارم به مساحت ‪ ۲۸‬هزار مترمربع به‬ ‫همراه احداث مسیر دوچرخه سواری و ایجاد مبلمان شهری‬ ‫و نورپردازی در ان باهدف ارام سازی ترافیک و تکمیل رینگ‬ ‫گردشــگری شهری‪ ،‬نوســازی و مرمت تاسیسات ابنمای بلوار‬ ‫دانشــجو بــر اســاس طرح اولیــه به طــول ‪ ۳۰۰‬متــر به منظور‬ ‫احیای یکی از نمادهای هویتی سطح منطقه و ایجاد حس‬ ‫تعلق خاطــر نســبت به شــهر؛ احیــای فضای شــهری خیابان‬ ‫خبرنگار به مســاحت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر برای ارتقای فضای‬ ‫تعامالت شــهری ازجمله این پروژه های شــهری است که در‬ ‫شیراز رونمایی شدند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ادامــه این اقدامات در شــهرداری منطقه ‪۱‬‬ ‫یتــوان بــه لوله گذاری بلوار ازادی بــه طول ‪ ۵۲۰‬متر‬ ‫شــیراز م ‬ ‫در عمق چهار و نیم متری جهت جمع اوری و دفع اب های‬ ‫نهــای منطقــه‪ ،‬پیاده روســازی ضلع شــرق و‬ ‫ســطحی خیابا ‬ ‫غــرب خیابان عفیف اباد‪ ،‬ســنگ فرش پیاده رو بلوار نیایش‪،‬‬ ‫احــداث پیــاده راه خیابان وکال و لوله گذاری کوچه ‪ ۹۸‬قصر‬ ‫دشت به طول ‪ ۶۹۰‬متر اشاره کرد‪.‬‬ ‫احداث فضای شــهری نارنجســتان به مســاحت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمربع شامل محوطه سازی و یکسان سازی‪ ،‬استقرار المان‬ ‫شــهری‪ ،‬ایجــاد فضــای ســبز و روشــنایی و مبلمــان شــهری‬ ‫در محوطــه و احــداث پیــاده راه خیابــان فاختــه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰‬هزار مترمربع شــامل مســیر دوچرخ هســواری و‬ ‫پیاده روی‪ ،‬فضای ســبز و مبلمان شهری و روشنایی محوطه‬ ‫نیز از اقداماتی است که اخیرا در شهرداری منطقه ‪ ۴‬شیراز از‬ ‫ان رونمایی شده است‪.‬‬ ‫تست گرم فاز یک خط دوم مترو شیراز انجام شد‬ ‫ایــن مراســم بــا حضــور شــهردار شــیراز‪ ،‬جمعــی اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر‪ ،‬شماری از مدیران شهری و یاوران شورا‬ ‫بــا همراهی اصحاب رســانه در ایســتگاه قهرمانــان واقع در‬ ‫شهرک میانرود برگزار شد‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در این مراســم گفت‪ :‬تاخیر در واریز ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان ســهم اوراق مشــارکت در بودجــه ســال ‪۹۹‬‬ ‫باعث شــد به افتتاح رســمی این ایســتگاه در س ـه ماهه اول‬ ‫سال نرسیم‪.‬‬ ‫حیــدر اســکندرپور بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد برگــزاری‬ ‫انتخابــات خردادمــاه علــت معطلــی واریز اوراق مشــارکت‬ ‫توســط بانک مرکزی به شــهرداری شــیراز اســت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمال‬ ‫پروژه خط ‪ ۲‬مترو از فروردین تا تیرماه معلق ماند و ما ً‬ ‫‪ ۴‬ماه طالیی را به دلیل عدم واریز سهم اوراق مشارکت به‬ ‫پروژه مترو از دست دادیم‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا اشــاره بــه پیشــنهاد ســهم ‪ ۷۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومانی مترو از اوراق مشارکت در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬علی رغــم تــاش همکاران در مترو و تــاش پیمانکار و ‬ ‫به دلیل شــرایط ســخت در حوزه مالی‪ ،‬به هدف گذاری که‬ ‫داشتیم‪ ،‬نرسیدیم‪.‬‬ ‫لگــذاری بخــش‬ ‫شــهردار شــیراز بــا اشــاره بــه حجــم ری ‬ ‫اعظــم چند ایســتگاه خــط ‪ ۲‬مترو در ســال ‪ ۹۹‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫عملیــات بــرق باالســری از ایســتگاه عادل اباد تــا امیرکبیر در‬ ‫اردیبهشت ماه انجام شد‪.‬‬ ‫اســکندرپور با نقد قضاوت های بدون اطالعات واقعی‬ ‫و اگاهی از پروژه های شهرداری عنوان کرد‪ :‬درحالی که گفته‬ ‫می شود پروژه های بزرگ در این دوره مدیریت شهری افتتاح‬ ‫نشده است‪ ،‬در پیاده راه بابا کوهی و خیابان ارم حدود ‪۱۲‬‬ ‫یکــه بالغ بر ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫میلیــارد تومان هزینه شــد‪ ،‬درحال ‬ ‫قشــده اســت کــه‬ ‫تومــان طــی ‪ ۳‬ســال بــه پــروژه متــرو تزری ‬ ‫می توانستیم با این میزان چندین پروژه اجرا کنیم‪.‬‬ ‫همچنیــن پــروژه کــف ســازی و ارا مســازی خیابــان ارم‬ ‫باوجود تبلیغات منفی با تعدیل‪ ۲۰ ،‬میلیارد هزینه اجرایی‬ ‫در بر داشت که حدود ‪ ۱۰۰‬برابر اعتبار این پروژه در زیرزمین‬ ‫در ایســتگاه میــدان امــام حســین (ع) و خــط ‪ ۲‬متــرو هزینه‬ ‫شده است‪ .‬اسکندرپور یاداور شد‪ :‬برخی برای اینکه بر موج‬ ‫خبری سوار شوند‪ ،‬صحبت های خالف واقع مطرح می کنند‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه شــهردار شــیراز طــی ســال های ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫عملیــات اجرایی در خط ‪ ۲‬مترو در ســه نوبــت کاری ادامه‬ ‫داشت که باعث ثبت رکورد حفاری تونل در کشور شد‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز با در اولویت دانستن مترو در حمل ونقل‬ ‫نشــهر شــیراز‪ ،‬گفت‪ :‬بــا راه انــدازی خط ‪ ۲‬متــرو از‬ ‫پــاک کال ‬ ‫جنوب شهر شیراز شهرک های پیرامونی می توانند از خدمات‬ ‫حمل ونقل سریع و ارزان بهره ببرند‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا بیــان اینکــه میــزان عملکــرد و اعتبــار هــر‬ ‫ایســتگاه مترو مانند ایســتگاه بــزرگ عادل ابــاد را می توان با‬ ‫پروژه های بزرگ دستگاه های دیگر مقایسه کرد و به عظمت‬ ‫پــروژه پــی بــرد‪ ،‬اشــاره کــرد‪ :‬ایســتگاه اســتقالل بــا اخریــن‬ ‫تکنولوژی و توان در حال اجراســت و این یعنی در شــرایط‬ ‫تنگنا نیز می شود کار های بزرگ انجام داد‪ .‬اگر سنگ اندازی ها‬ ‫نبود‪ ،‬ما امروز شاهد ایستگاه های تمام شده بودیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬احداث ایستگاه میدان امام حسین (ع)‬ ‫مانند احداث یک شــهر اســت و همزمان ســه پروژه در حال‬ ‫انجــام اســت‪ ،‬امــا ما در این مســیر گاهی معطــل ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار برای تزریق پروژه بودیم و شــرایط ســختی را‬ ‫تهــا این پروژه بــه این نقطه‬ ‫گذراندیــم و بــا ایــن محدودی ‬ ‫رسیده است و این نشان رحمت الهی است‪.‬‬ ‫شهردار شیراز بااینکه ما از جنگ تحمیلی باهمت جوانان‬ ‫گــذر کرده و پیروز شــدیم‪ ،‬گفت‪ :‬ا گــر با همین همت پیش‬ ‫رویم‪ ،‬چنین پروژه هایی در بدترین شرایط نیز اجرایی شده‬ ‫و به سرانجام می رسند‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های مناطق یک و چهار شهرداری‬ ‫شیراز‬ ‫در منطقه چهار شــهرداری پروژه های فضای ســبز فاخته‬ ‫یــک و دو واقــع در بولــوار امیرکبیــر خیابــان فاختــه و فضای‬ ‫شهری نارنجستان واقع در بولوار رحمت ابتدای بولوار سفیر‬ ‫افتتــاح گردیــد‪ .‬همچنیــن در منطقــه یــک شــهرداری شــیراز‬ ‫پروژ ههــای فضای شــهری خیابــان خبرنگار واقــع در خیابان‬ ‫خبرنگار جنب رســتوران طوبی‪ ،‬اب نمای بولوار دانشــجو و‬ ‫سنگ فرش زیبای خیابان ارم افتتاح شد‪.‬‬ ‫شیراز‪ ،‬شهری در تراز بین المللی‬ ‫شــهردار شــیراز در اییــن بهره برداری از پیــاده راه خیابان‬ ‫یشــویم به‬ ‫ارم گفــت‪ :‬گاهــی با تناقضی در مباحث روبرو م ‬ ‫ایــن صــورت که شــیراز را شــهری در تــراز بین المللی تعریف‬ ‫می کنیــم امــا زمانی که می خواهیم پــروژه و رویکرد تعریف‬ ‫کنیم‪ ،‬ذهنیت به شــیراز به یک شهر کوچک مبدل می شود؛‬ ‫موضوعی که تناقض و پارادوکس است‪.‬‬ ‫اسکندرپور با بیان اینکه باغ ارم تنها باغی است که ثبت‬ ‫جهانی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید متناسب با این ظرفیت‬ ‫جهانی با ان برخورد کرده و خیابانی متناسب برای باغ ارم‬ ‫تعریف می شد؛ ان هم در خیابانی که گردشگران زیادی از‬ ‫این خیابان و باغ به عنوان نشان ایران یاد می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه خیابان های مراکز گردشــگری در تمام‬ ‫دنیا ســنگ فرش هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مناسب سازی فضاهای‬ ‫گردشــگری یــک اصــل اســت و در مراکز گردشــگری دنیا نوع‬ ‫یشــود که خــودرو نتواند‬ ‫ســنگ فرش به گون ـه ای انتخــاب م ‬ ‫بیشتر از ‪ 20‬کیلومتر سرعت داشته باشد‪.‬‬ ‫اســکندرپور در ادامــه گفــت‪ :‬چــه اتفاقی رخ داده اســت‬ ‫که یک خیابان درجه یک شیراز را در کنار یک اثر درجه یک‬ ‫جهانی سنگ فرش می کنیم و شاهد نقد فراوان هستیم؟‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه رســانه ها بایــد بــدون ابهــام‬ ‫اطالع رســانی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مهم تریــن ثروت مردم ســرمایه‬ ‫اجتماعی اســت و ایمان داریم مجموعه برای استقرار و بقا‪،‬‬ ‫چیزی مهم تر از سرمایه اجتماعی ندارد؛ چراکه این سرمایه‬ ‫با کنار هم قراردادن مردم و مجموعه باعث بقای کشــورها‬ ‫می شود و رسانه ها وظیفه حفظ این سرمایه را دارند‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در خصوص سامانه شفافیت گفت‪ :‬تمام‬ ‫ارقام و قراردادهای شهرداری در سامانه شفافیت شهرداری‬ ‫بارگــذاری شــده و قابل مشــاهده بــرای مــردم اســت که این‬ ‫قرارداد با تعدیل به ‪ 25‬میلیارد تومان رسیده و این افزایش‬ ‫قیمــت بــه دلیل افزایــش هزینه های مصالح بــوده که منجر‬ ‫به چند برابر شــدن پروژه های ســال ‪ 99‬نســبت به ســنوات‬ ‫قبل شده است‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا اشــاره به اینکــه برخی از منتقــدان تنها با‬ ‫اصل سنگ فرش کردن این خیابان مشکل داشتند اما به نوع‬ ‫اجرا‪ ،‬پیمانکار و مبلغ قرارداد انتقاد کردند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫منتقدان به اصل پیاده رویی در شهر انتقاد دارند‪.‬‬ ‫اسکندرپور خطاب به منتقدان فضاهای شهری گفت‪ :‬اگر‬ ‫با شخص من مشکل دارید‪ ،‬اصل پروژه ها را زیر سوال نبرید و‬ ‫اگر پروژه نیازمند به پیوست فرهنگی است‪ ،‬حاضر به اجرای‬ ‫ان هســتیم‪ .‬از سوی دیگر تمام پروژه ها دارای نقص هستند‬ ‫که در طول اجرای پروژه‪ ،‬اصالحاتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به پیاده راه احمد بن موســی (ع) به طول‬ ‫‪ 2‬کیلومتر گفت‪ :‬احداث این فضاهای شهری و ایمن در کنار‬ ‫منازل مســکونی برای ارتقای نشــاط اجتماعی جزو وظایف‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز خطاب به اعضای شــورای ششــم گفت‪:‬‬ ‫مدیریــت شــهری فعلــی زیرســاخت ها را فراهم کرده اســت‬ ‫و مدیریــت اینــده پروژ ههــا را تکمیل کنند و بــه مردم هدیه‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا بیــان اینکــه مدیــران نقــد الزم دارنــد اما‬ ‫بــه همدیگــر تهمت نزنیم‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬در کنــار تعصب به‬ ‫داشــته های قبلــی شــیراز به داشــته های فعلی شــیراز افتخار‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در مراســم افتتــاح پروژ ههــای منطقــه ‪۴‬‬ ‫شهرداری شیراز نیز گفت‪ :‬یکی از لذت بخش ترین موضوعات‬ ‫بــرای خــود من در این مدت این بود که در بدنه شــهرداری‬ ‫مدیرانی رشــد کردنــد که برای اینده شــهر می توانند اثرگذار‬ ‫باشند که نمونه ان شهردار منطقه ‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫اســکندرپور ادامــه داد‪ :‬باوجوداینکــه از افتتــاح پــروژه‬ ‫خـــبر‬ ‫سامان دهی فضاهای شهری‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۴‬شیراز هم در مراسم افتتاح پارک بولوار‬ ‫ســفیر جنوبــی گفت‪ :‬فضــای حاضر به مســاحت یک هکتار‬ ‫پیش ازایــن‪ ،‬تنها به صورت جنگل کاری از درختان نارنج بود‬ ‫که مشــکالت بهداشــتی و امنیتی برای شــهروندان به وجود‬ ‫اورده بود که همکاران منطقه با تلفیقی از سنت و مدرنیته‬ ‫این پروژه را طراحی کردند‪.‬‬ ‫رستم زاده افزود‪ :‬در این راستا در ‪ ۴‬هزار متر از این پروژه‬ ‫فضاسازی شهری صورت گرفت و مابقی ان به صورت فضای‬ ‫سبز و سعی کردیم با اوردن رنگ این محل را زنده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای چند پروژه در سطح منطقه گفت‪:‬‬ ‫یکی از پروژه های ما اجرای ‪ ۱۲‬هزار مترمربع فضای شــهری‬ ‫در کنــار بــاغ جنــت اســت؛ جایی که قبل از این در قســمت‬ ‫دیگــر ان یک ونیم هکتار فضای شــهری را اجرا کرده بودیم‪.‬‬ ‫این پروژه ‪ ۹۸‬درصد پیشرفت دارد و با اجرای مبلمان اماده‬ ‫افتتاح است‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه ‪ ۴‬شــیراز گفــت‪ :‬همچنین هم اکنــون در‬ ‫بولــوار امیرکبیــر در کنار تقاطع امام حســن (ع) نیز یک پارک‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار متــری در حــال ســاخت داریــم کــه دو مــاه دیگــر‬ ‫یشــود و در کنار ان یک فضای شــهری مناســب به‬ ‫افتتــاح م ‬ ‫مساحت ‪ ۲۵‬هزار متر شامل فضای سبز و مسیر پیاده روی و‬ ‫دوچرخ هســواری هم در ســه فاز در بولوار مهندسین در حال‬ ‫ســاخت داریــم کــه فاز یــک ان ‪ ۶۵‬درصد و فــاز دوم ان ‪۳۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫از نهضت اسفالت تا لوله گذاری‬ ‫شــهردار منطقــه یــک شــیراز نیــز در اییــن بهر هبــرداری از‬ ‫ســنگ فرش خیابان ارم گفت‪ :‬با توجه به اینکه منطقه یک ‬ ‫در بافت مرکزی شهر است‪ ،‬شرایط خاصی دارد و عالوه بر‬ ‫اینکــه زمینی برای اجرای پروژه های شــهری نیســت‪ ،‬قیمت‬ ‫زیــاد زمیــن هــم باعث مشــکالت و محدودیت هایی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمرضــا نامورچی افــزود‪ :‬همیــن محدودیت ها باعث‬ ‫شــده کــه مــا برای اجــرای پروژ ههــا به کف خیابــان بیاییم‪.‬‬ ‫فشــده‬ ‫تهــای عمرانــی منطقــه در ســه محــور تعری ‬ ‫فعالی ‬ ‫اســت؛ محــور اول اســفالت بــود کــه ســال قبــل س ـه میلیون‬ ‫مترمربع اسفالت در منطقه انجام شد که ‪ ۲۵۰‬هزار مترمربع‬ ‫ان مربــوط بــه گذرهــای اصلــی بــود؛ گذرهایــی کــه بیــش‬ ‫از یــک دهــه از ان ها گذشــته بــود‪ .‬البته در اجرای اســفالت‬ ‫محدودیت داشتیم و فقط در شب می توانستیم کارکنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬متــر لول هگــذاری تنها در ‪2‬‬ ‫محــور منطقــه یک و بــرای هرکــدام از پروژه ها بیــش از پنج‬ ‫توسعه عدالت محور‬ ‫لو نقل شورای اسالمی شهر‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حم ‬ ‫شــیراز بــا تاکیــد بر اینکه در دوره پنجــم علی رغم اتفاقات و‬ ‫بحران های متعدد‪ ،‬رویدادهای بزرگی در حوزه شــهری رقم‬ ‫خورده است‪ ،‬گفت‪ :‬شورای پنجم برخالف بسیاری که فقط‬ ‫پروژ ههــای بتنی بزرگ مقیــاس را باارزش می دانند‪ ،‬نشــاط و‬ ‫شادابی شهروندان و بهره مندی انان از فضاهای شهری را با‬ ‫توسعه عدالت محور مدنظر قرارداد‪.‬‬ ‫نواب قائدی با اشاره به اینکه شورای پنجم در بدو کار با‬ ‫برخی پروژه های نیمه کاره بازمانده از دوران شــورای چهارم‬ ‫روبه رو شــد‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح ها‪ ،‬توســط مدیریت شهرداری‬ ‫و شورای چهارم انجام شده بود و ازانجاکه سرمایه های این‬ ‫شهر بودند‪ ،‬مکلف بودیم که ان ها را به دوراز هرگونه تفکر‬ ‫سیاسی و بی انکه در نظر داشته باشیم که پروژه را چه کسی‬ ‫کلنگ زده است‪ ،‬به اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــورا تنهــا پروژه هــای کامــل و‬ ‫تما مشــده را در پایان دوره خود به بهره برداری می رســاند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شــورای شهر با رویکرد روزهای اغازین کار‪ ،‬فقط‬ ‫پروژه هایی را افتتاح می کند که به صورت کامل‪ ،‬تمام شــده‬ ‫باشــد و چنانچه قصد داشت پروژه ها را به صورت نیمه کاره‬ ‫و با ‪ ۸۰‬یا ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت نیز بانام خود به بهره برداری‬ ‫برساند‪ ،‬بسیار بیش از این ها می بود‪.‬‬ ‫دستاوردهای پروژه های انسان محور‬ ‫رئیس ســازمان نظام مهندســی فارس گفــت‪ :‬در عملکرد‬ ‫ایــن دوره از شــورا و شــهرداری شــیراز شــعر مانــدگار بنی ادم‬ ‫اعضای یک پیکرند متجلی شده است‪.‬‬ ‫ســید مرتضــی ســیف زاده بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد‬ ‫بهره برداری از پروژه هایی شایســته و درخور تقدیر هســتیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شعار انسان محور از اوایلی که شورای پنجم‬ ‫اغاز به کار کرد‪ ،‬مطرح شد و این مضمون با برنامه ریزی های‬ ‫مدون و اســتفاده از نیروهای متخصص و توانمند در تمامی‬ ‫زمینه ها به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه شــهری در ادامــه بیــان کرد‪:‬‬ ‫شیراز عالوه برساخت و سازهای متداول به فضاهایی مفرح‬ ‫در کالبد شــهر نیاز داشــت تا مردم در مســیر ان ها به ارامش‬ ‫رسیده و سرانه نشاط در بستر جامعه تقویت شود‪ .‬سازمان‬ ‫نظام مهندســی اســتان فــارس نیز از ابتــدای ماجرا با شــورای‬ ‫پنجم و شهرداری شیراز همکاری های الزم را داشت و ارتباط‬ ‫فی مابین شهرداری و سازمان نظام مهندسی با حضور شهردار‬ ‫منطقه یک در هیئت مدیره این سازمان تقویت شد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنانش افزود‪ :‬امروزه مســئله‬ ‫کرونــا به چالشــی جهانــی تبدیل شــده و تغییرات زیــادی را‬ ‫در ســبک زندگی بشــر رقم زده اســت‪ .‬در شهر شــیراز نیز این‬ ‫تغییر ســبک زندگی و تحــول در نگرش ها نیز تعمیم یافته و‬ ‫پروژه هایی که از ان ها به عنوان انسان محور یاد می کنیم‪ ،‬در‬ ‫این دوره توانستند بسیار مثمر ثمر واقع شوند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان نظام مهندســی فارس در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫جهانیان شهر شیراز را به پتانسیل های ارزنده ای نظیر باغ ارم‬ ‫می شناسند و به واســطه اجرای پروژه هایی نظیر سنگ فرش‬ ‫خیابــان ارم و مرمــت اب نمــای بولــوار دانشــجو می توان بر‬ ‫جذابیت های شهر افزود و گام های بلندی در راستای صنعت‬ ‫توریسم و ایران گردی برداشت‪.‬‬ ‫ســیف زاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری و شــورای‬ ‫اســامی شــهر شــیراز در مســیر اجرای این پروژه ها متحمل‬ ‫فشــارهای زیادی شــدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این سطح بردباری‬ ‫و پیشــبرد پروژه هــا قابل تقدیــر اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت کــه در اخریــن جلســه هیئت مدیــره ســازمان فنی و‬ ‫مهندســی‪ ،‬پیشکســوتان از اجرای پروژه های انســان محور‬ ‫بــه نیکــی یادکــرده و ایــن ســازمان از دســت اندرکاران این‬ ‫دستاوردهای مهم مراتب قدردانی و سپاس خود را اعالم‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬امیدوارم منتخبــان مردم در دوره‬ ‫ششــم شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز از تجارب گران بهای‬ ‫به دست امده استفاده کنند و این پروژه ها تداوم یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرمانداراباده‪:‬‬ ‫خبرنگاراندر مبارزهبا کرونانقشمهمیایفا کردند‬ ‫فرماندار ابادهدر دیدار باهیئت مدیرهانجمن‬ ‫خبرورسانهاینشهرستانبابیاناینکهابادهشهر‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬فرهنگیان و فرزانگان است‪ ،‬افزود‬ ‫پیشــرفت و توسعه شهرســتان درگرو توجه ویژه‬ ‫نالعابدین نیک مرام‬ ‫به این ســه قشر اســت‪ .‬زی ‬ ‫با اشاره به نقش و جایگاه خبرنگاران در جامعه‬ ‫اظهارداشت‪:‬هرچقدرمیزاناگاهی رسانیصحیح‬ ‫وبه روزباشدنتیجهکارباارزشوتاثیرگذاریانبیشتر‬ ‫شــجریان بســیار لذت بردم اما امروز شــاهد پروژه خوبی در‬ ‫منطقــه ‪ ۴‬بودیــم کــه شــهرک های اطــراف کارخانه ســیمان‬ ‫بتواننــد از ان اســتفاده کننــد کــه البتــه موجــب رضایــت‬ ‫خانواده های این منطقه شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تعریــف ما از شــهر انســان محور این‬ ‫است که خانواده ها فرصت حضور در شهر را داشته باشد و‬ ‫وجود این فضاها در تمام نقاط شهر نیاز است‬ ‫میلیــارد تومــان هزینــه شــد‪ .‬نامورچــی افــزود‪ :‬محور ســوم‪،‬‬ ‫پروژه های عمرانی بود که ‪ ۶‬پروژه در منطقه اجراشده که از‬ ‫ان جمله می توان به پیاده رو عفیف اباد با ‪ ۱۷‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار‪ ،‬پیاده راه خیابان وکال از قدوســی تا قصر دشــت با ‪۳‬‬ ‫ونیم میلیارد تومان‪ ،‬فضای شهری ابتدای نیایش که تنها ‪۸۰۰‬‬ ‫ن هزینه مصالح ان را پرداختیم و فضای شهری خیابان‬ ‫میلیو ‬ ‫خبرنگار با سه و نیم میلیارد تومان اعتبار اشاره کرد‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه یک شــیراز همچنین گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫اب نمای بولوار دانشجو با توجه به گذشت سی سال از عمر‬ ‫ان با رفوژ این بولوار و فرسودگی ان همیشه مشکل داشتیم‬ ‫و با هزینه زیاد تنها یک هفته اول ســال روشــن بود و همین‬ ‫باعث شد تا این پروژه را با اخرین امکانات از نو بسازیم‪.‬‬ ‫نامورچــی افــزود‪ :‬در خصــوص ســنگ فرش بولــوار ارم در‬ ‫راســتای ارا مســازی ترافیک قرار شــد ســنگ فرش را جایگزین‬ ‫م و ‪ ۲۵‬هزار مترمربع سنگ فرش کردیم و امروز‬ ‫اسفالت کنی ‬ ‫این پروژه دو ماه زودتر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مبلغ قرارداد این پروژه ‪ ۱۸‬میلیارد است‬ ‫که با تعدیل ‪ ۲۵‬میلیارد تومان انجا م شــد و البته نمی توان‬ ‫ســنگ گرانیت را با اسفالت مقایسه کرد‪ .‬این پروژه درواقع‬ ‫سرمایه گذاری بود؛ چراکه اسفالت در بهترین حالت ‪ ۸‬سال‬ ‫دوام دارد و بعــد نیــاز به اجرای روکش اســت و بعد از چند‬ ‫کال برداشته و از نو اجرا شود؛ اما سنگ‬ ‫بار الیه گذاری باید ً‬ ‫گرانیت ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬سال عمر دارد‪.‬‬ ‫نامورچی افزود‪ :‬سبز راه چمران با دو و نیم کیلومتر طول‬ ‫بــا فضایی مناســب با ‪ ۴۰‬درصد پیشــرفت در اینــده افتتاح‬ ‫می شود و یک پروژه منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫قائــدی اظهــار کــرد‪ :‬دســت کم تا ‪ ۶‬مــاه اینده شــاهد ان‬ ‫خواهیم بود که پروژه های بســیاری توسط شورا و شهرداری‬ ‫دوره ششم افتتاح شود؛ این طرح ها متعلق به شهروندان‪،‬‬ ‫بــرای شــهروندان و بــا دســتان زحمت کــش کارکنــان خــدوم‬ ‫شــهرداری رقــم خــورده اســت و مهم نیســت که چه کســی‬ ‫ان ها را افتتاح می کند‪.‬‬ ‫خواهــد بود‪ .‬وی ضمن تقدیــر از تالش بی وقفه‬ ‫خبرنگاراندرعرصهاطالع رسانیبهمردم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حضور اصحاب رسانه در میدان مبارزه با کرونا و‬ ‫اطالع رسانیبه موقع کمکموثریبهستادمبارزه‬ ‫با کرونا در شهرســتان بوده اســت‪ .‬نماینده عالی‬ ‫دولتدرشهرستانبابیاناینکهخبرنگارانمصداق‬ ‫بارز«المومنمراهالمومن»هستند‪،‬افزود‪:‬خبرنگار‬ ‫تبلــوری از بازتــاب اید ههــا‪ ،‬نظــرات و مشــکالت‬ ‫مردم به مســئوالن اســت و انتقادات خبرنگاران‬ ‫اگرسازنده‪،‬منصفانهوباتوجهبهشرایطموجود‬ ‫جامعه باشد قطعا می تواند به روند کار مدیران‬ ‫کمــک کند و مدیران نباید خبرنــگاران را به دلیل‬ ‫انجاموظایفشانسرزنشکنند‪.‬هادیفرخیرئیس‬ ‫ادارهفرهنگوارشاداسالمیابادهنیزاظهارداشت‪:‬‬ ‫باتشکیلانجمنخبرورسانهامیدمی رودخواسته‬ ‫خبرنــگاران شهرســتان درراه رســیدن بــه اهــداف‬ ‫موردنظرتسریعیابد‪.‬شهرامصفاییرئیسانجمن‬ ‫خبرورسانهابادهباتاکیدبرلزومتقدیرازخبرنگاران‬ ‫شهرستانابادهگفت‪:‬دیدارباامام جمعه؛نشست‬ ‫صمیمیبادادستانعمومیوانقالباباده؛برپایی‬ ‫نمایشگاهمطبوعاتورسانه؛اهداءخونتوسط‬ ‫این عزیزان؛ حضور انان در نماز جمعه این هفته‬ ‫و تجلیــل از خبرنگاران ازجمله برنامه های هفته‬ ‫خبرنگارامسالدرشهرستانبرشمرد‪.‬‬ ‫تامیناجتماعیهزینهنسخهالکترونیکداروخانه ها‬ ‫را پرداخت می کند‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬دریافــت هرگونــه هزین ـه ای از‬ ‫بیمــار بــرای نســخه پیچی الکترونیــک در‬ ‫داروخانه هــا غیرقانونــی اســت‪ .‬مصطفی‬ ‫ســاالری در سلســله نشس ـت های رویــای‬ ‫تامیــن اجتماعــی فراگیــر کــه بــا عنــوان‬ ‫اینده نــگاری منابــع تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫وصــول مطالبــات و پایــداری منابــع‬ ‫متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان‬ ‫تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه شــورای عالی‬ ‫بیمــه‪ ،‬هزینه تبدیل نســخه دس ـت نویس‬ ‫بــه نســخه الکترونیکــی توســط ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی به داروخانه ها پرداخت‬ ‫می شــود و هزینــه ای از بیمه شــدگان‬ ‫دریافت نخواهد شد‪.‬‬ ‫ســاالری تاکیــد کــرد‪ :‬مصوبــه شــورای‬ ‫عالــی بیمــه از طریــق مجــاری قانونــی به‬ ‫داروخانه هــا ابالغ شــده اســت و از تاریــخ‬ ‫‪ ۹‬مرداد بابت هر نســخه الکترونیک مبلغ‬ ‫چهار هزار تومان به داروخانه ها پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برخــی داروخان ههــا‬ ‫قبــل از تصویــب و ابــاغ ایــن قانــون‬ ‫به صــورت خودســرانه مبالغــی را از مــردم‬ ‫دریافــت کرده انــد کــه قطعــا غیرقانونــی‬ ‫اســت و مکلف بــه بازگردانــدن این مبالغ‬ ‫هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫پشت پرده جدایی لیونل مسی‬ ‫از بارسا‬ ‫تیم سرخ پوش تهرانی بدهی های سنگینی‬ ‫را پیش روی خود می بیند‬ ‫خــوان الپورتــا رئیــس‬ ‫همیشه قدردانش هستیم اما‬ ‫باشــگاه بارســلونا در نشســت‬ ‫او هــم ماننــد دیگــر نا مهــای‬ ‫خبــری رفتــن مســی را تاییــد‬ ‫بــزرگ بارســلونا را تــرک‬ ‫کــرد‪ .‬الپورتــا در این نشســت‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬الپورتــا دربــاره‬ ‫خبــری گفــت‪ :‬پــس از بررســی‬ ‫احتمــال ماندن مســی گفت‪:‬‬ ‫لیونل مسی‬ ‫قرارداد و بدهی های بزرگی که‬ ‫نمی خواهــم کســی را فریــب‬ ‫پیش بینی می شد و همین طور‬ ‫بدهــم‪ .‬مانــدن مســی خیلــی‬ ‫دســتمزد بــاال امــکان تمدید قــرارداد با مســی بعیــد اســت چــون پیشــنهادهای دیگــر وجــود‬ ‫وجود نداشــت‪ .‬همچنین قوانیــن اللیگا اجازه خواهد داشت و ما نمی دانیم می توانیم نامش‬ ‫نم ـی داد بــا ایــن بازیکن قــرارداد جدیــد امضا را به عنــوان بازیکن بارســلونا در این فصل ثبت‬ ‫کنیم‪ .‬می خواستند ما با شرکتی قرارداد ببندیم کنیم‪ .‬اللیگا هم در استانه اغاز اســت‪ .‬او درباره‬ ‫و باشــگاه را مقــروض کننــد کــه من نخواســتم کاهش دستمزد بازیکنان گفت‪ :‬توانستیم برخی‬ ‫ایــن اتفاق بیفتد‪ .‬مــن نمی خواهم باشــگاه را از بازیکنان را به کاهش دستمزد راضی کنیم اما‬ ‫برای ‪ ۵۰‬ســال بدهکار کنم تا بتوانم با بهترین ایــن موضوع خیلی پیچیده اســت‪ .‬مــا باید ‪۱۰۰‬‬ ‫بازیکــن تاریــخ قــرارداد امضــا کنم چون بارســا میلیــون را از ‪ ۲۵‬نفــر ازاد می کردیم که برخالف‬ ‫باالتــر از همه چیــز اســت‪ .‬مســی می خواســت تمایلمــان بــود‪ .‬او دربــاره بارســای بدون مســی‬ ‫در بارســلونا بماند و او تمام تالشــش را کرد تا گفت‪ :‬ما اماده هستیم تا با چالش بارسای بدون‬ ‫ایــن اتفاق ممکن شــود اما درنهایت لحظه ای لئوروبروشویم‪.‬می خواهیمبهموفقیت هایمان‬ ‫فرامی رسد که باید به شکل سردی برنامه ریزی ادامه دهیم و هواداران از عملکرد تیمشان لذت‬ ‫و انالیز کنید و درباره عالیق و محدودیت های ببرند‪ .‬هیئت مدیره که در راســش من قرار دارم‬ ‫باشــگاه صحبت کنیــد‪ .‬لئو یک الگو اســت‪ .‬او خیلــی انگیــزه داریم تا نشــان دهیــم هر چیزی‬ ‫موفقیت های زیادی به ارمغان اورد و تصویری امکان پذیر است و باوجوداینکه دوست داشتیم‬ ‫تاریخی برجای گذاشــت‪ .‬ما به عنوان باشــگاه مسی بماند اما زندگی ادامه دارد‪.‬‬ ‫اینده نامعلوم مهاجم بلژیکی‬ ‫اینتر میالن‬ ‫گزارش ها حاکی از ان اســت‬ ‫ایندوبازیکنغیرممکنخواهد‬ ‫که ســتاره بی چون وچــرای اینتر‬ ‫بــود چراکه ان ها ارزشــی بالغ بر‬ ‫تهــای فصــل گذشــته‬ ‫در رقاب ‬ ‫‪ 40‬تــا‪ 50‬میلیون یــورو دارند‪ .‬با‬ ‫یعنــی روملــو لوکاکو در اســتانه‬ ‫ایــن اوصاف حــاال ادین ژکو به‬ ‫جدایی از این باشگاه قرارگرفته‬ ‫محتمل ترینگزینهبرایتقویت‬ ‫روملو لوکاکو‬ ‫است‪.‬همچنینگفتهشدکهاین‬ ‫لشــده‬ ‫خــط حملــه اینتــر تبدی ‬ ‫بازیکن اخیرا به سران نراتزوری‬ ‫است‪ .‬ستاره بوسنیایی احتماال‬ ‫اطــاع داده کــه قصــد دارد این تیــم را به مقصد در فصــل پیش رو یک بازیکن ثابت ترکیب تیم‬ ‫چلسیترک کندوبه نوعیتصمیمنهاییخودرا مورینیو نخواهد بود و شــایعات زیادی در رابطه‬ ‫اتخاذکردهاست‪.‬گزارش شدهکهاینترروملولوکاکو بــا جدایــی او از رم وجــود دارد‪ .‬طرفــداران اینتــر‬ ‫رابامبلغینزدیکبه‪ 130‬میلیونیوروبهچلسی رئیسچینیباشگاهیعنیاستیونژانگرامسئول‬ ‫خواهدفروختاماحاال رسانه هایایتالیاییادعا نابســامانی های نراتزوری می داننــد‪ .‬اینتر بعد از‬ ‫می کننــد کــه این باشــگاه برای جذب جانشــین پایان فصل گذشــته انتونیو کونته را از دست داد‬ ‫این ستاره بلژیکی تنها می تواند‪ 35‬میلیون یورو و پــس ازان بــرای بهبود اوضــاع مالی خود یکی از‬ ‫هزینه کند‪ .‬دراین بین به نظر می رسید که دوشان ستاره های کلیدی اش یعنی اشرف حکیمی را هم‬ ‫والهوویــچ و دووان زاپاتــا گزینه های اصلی اینتر بــه فــروش رســاند؛ این در حالی اســت که اکنون‬ ‫برای جانشینی لوکاکو به حساب می ایند اما حاال بهترین بازیکن نراتزوری در فصل گذشــته یعنی‬ ‫به نظر می رسد که با توجه به بودجه اینتر جذب لوکاکونیزدراستانهجداییقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫بحران مالی پرسپولیس‬ ‫و شعار پاداش اسیایی‬ ‫باوجوداینکه باشــگاه پرسپولیس درگیر بحران‬ ‫مالی بزرگی شــده اســت‪ ،‬اما مدیران این باشــگاه‬ ‫برای حل این بحران ها حساب ویژه ای روی پاداش‬ ‫اسیایی بازکرده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬لیگ بیستم‬ ‫در حالی برای پرسپولیس به پایان رسید که این تیم‬ ‫باوجود همه پستی بلندی ها و بحران های مالی که‬ ‫داشــت‪ ،‬جا م قهرمانــی را برای پنجمین بار باالی‬ ‫ســر برد و افتخار دیگری برای هوادارانش کســب‬ ‫کرد اما کسب این قهرمانی بدهی های سنگینی به‬ ‫پرسپولیس تحمیل کرد و کسی دقیق نمی داند این‬ ‫بدهی ها چطور قرار است بازپرداخت شود‪.‬‬ ‫بحران مالی پرسپولیس از کجا شروع شد؟‬ ‫باشــگاه پرســپولیس در ابــان ‪ ۱۳۹۸‬و در دوره‬ ‫یفــرد‪ ،‬طــی یــک‬ ‫مدیریــت محمدحســن انصار ‬ ‫قرارداد تمام فضاهای درامدزایی و رسانه ای خود‬ ‫را به شرکتی به عنوان کارگزارش واگذار کرد تا این‬ ‫شرکت منابع مالی الزم را برای باشگاه تامین کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در قرارداد اولیه «کف قراردادی»‬ ‫به عنــوان حداقل الزام پرداختــی از کارگزار تعیین‬ ‫نشده بود‪ ،‬کارگزار هم تعهدی برای پرداخت پول‬ ‫نمی دیــد و درنهایت تا اردیبهشــت ســال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫فقــط ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان به عنــوان‬ ‫درامد به باشــگاه پرداخت کرد‪ .‬درواقع یعنی در‬ ‫کوران لیگ نوزدهم و در شرایطی که باشگاه باید‬ ‫مطالبــات بازیکنانــش را م ـی داد‪ ،‬درامدی حاصل‬ ‫نشــد تــا اینکــه باشــگاه بــه دنبال فســخ قــرارداد‬ ‫رفــت امــا درنهایــت با امضــای الحاقیــه جدیدی‬ ‫قرارداد همکاری ادامه پیدا کرد‪ .‬در قرارداد جدید‬ ‫پرســپولیس و کارگــزار‪ ،‬کف قــرارداد ‪ ۱۱۰‬میلیاردی‬ ‫ب هصــورت ناخالــص برای باشــگاه تعیین شــد اما‬ ‫بخــش زیــادی از این مبلغ بــا توافق طرفین پیش‬ ‫از شروع فصل جدید (مهر ‪ )۱۳۹۹‬پرداخت شد تا‬ ‫باشــگاه بتواند بخش زیادی از مطالبات بازیکنان‬ ‫و بخشــی هم از مطالبــات برانکو را بپــردازد‪ .‬این‬ ‫یعنــی به خاطر اینکــه در ‪ ۹‬ماه ابتدایی همکاری‬ ‫پرسپولیس و کارگزار‪ ،‬درامد چندانی حاصل نشده‬ ‫بود‪ ،‬باشگاه مجبور بود از درامد تعهد شده برای‬ ‫لیگ بیستم‪ ،‬هزینه های باشــگاه در لیگ نوزدهم‬ ‫را بپــردازد‪ .‬همیــن امــر هــم باعث شــد زمانی که‬ ‫جعفر سمیعی مدیریت باشگاه را بر عهده گرفت‪،‬‬ ‫متوجه شود بخشی زیادی از تعهدات کارگزار (که‬ ‫تنها منبع درامد باشــگاه اســت) هزینه فصل قبل‬ ‫شــده و پرسپولیس با منابع مالی اندکی باید لیگ‬ ‫بیستم را سپری کند‪.‬‬ ‫پرسپولیس برای لیگ بیستم چقدر قرض‬ ‫گرفت؟‬ ‫با توجه به قرارداد کارگزار و پرسپولیس و عمال‬ ‫بســته بودن راه های درامدزایی باشــگاه‪ ،‬در زمان‬ ‫جعفر سمعی‪ ،‬پرسپولیس مجبور شد برای تامین‬ ‫هزینه های لیگ بیستم‪ ،‬مبالغی را به صورت قرض‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1178‬برابر رای شماره ‪ 1400/04/19 -۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰۵۱۱‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد سیف الدین فرزند میرزا بشماره شناسنامه ‪ ۵۲‬صادره از در‬ ‫یک واحد گاوداری شیری در حال فعالیت به مساحت ‪ 5271/03‬مترمربع در پالک ثبتی ‪ ۳۶‬اصلی روستای‬ ‫افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی با واسطه اقای ابوطالب شریفی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬سید محمد حسن مصطفوی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک تیران و کرون ‪/1174197‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1167‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۱۳۰‬مورخه ‪ 1400/05/12‬هیات به شماره کالسه ‪ ۱۴۰۰-۹۳‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهرداد معتمدنیا فرزند غالمحسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 0670388602‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ‪197/05‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ ۷۹۸۵‬فرعی از ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای غالمحسن معتمدنیا فرزند محمد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31:‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/3260‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1171‬شماره‪ ، 140060302006002846 :‬تاریخ‪ 1400/05/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000059‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم الهام شیروی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 137268‬مورخ ‪ 81/05/17‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 38284‬مورخ ‪84/11/25‬‬ ‫دفتر ‪ 35‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم الهام شیروی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 1316‬کدملی‬ ‫‪ 1142241343‬صادره فرزند مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪77/79‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 508‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 8/35‬متر درب و دیوار به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪9/90‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/80‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا در سه قسمت که دوم‬ ‫شمالی است به طول ‪ 5/86‬متر و ‪ /45‬متر و ‪ 3/61‬متر به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده‬ ‫‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1172187‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1169‬شماره‪ ، 140060302006002844 :‬تاریخ‪ 1400/05/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1400114402006000062‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم قدمعلی شیروی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی‬ ‫از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و‬ ‫بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای‬ ‫هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 137268‬مورخ ‪ 81/05/17‬دفتر‬ ‫‪ 73‬و سند ‪ 38284‬مورخ ‪ 84/11/25‬دفتر ‪ 35‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫قدمعلی شیروی به شناسنامه شماره ‪ 10995‬کدملی ‪ 1142334821‬صادره فرزند تقی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 77/79‬مترمربع پالک شماره ‪ 508‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال‬ ‫به طول ‪ 8/35‬متر درب و دیوار به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 9/90‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول‬ ‫‪ 7/8‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا در سه قسمت که دوم شمالی است به طول ‪ 5/86‬متر و ‪ /45‬متر‬ ‫و ‪ 3/61‬دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1172175‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری‪ -‬سـواری سیسـتم رنـو تیـپ ‪L90‬‬ ‫تنـدر لـوگان بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی بـه شـماره انتظامـی‬ ‫ایران ‪ 389 -23‬ل ‪ 12‬به شـماره موتور ‪ 8200871554W002368‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAALSRDLDBA102859‬مـدل ‪ 1390‬بـه نـام همدم مقیمی‬ ‫بـه کدملـی ‪ 1229601961‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو کامیون کشنده سیسـتم‪ :‬بنز تیپ ‪:‬اکسـور ال اس (‪1843)4*2‬‬ ‫مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابی با نوار قرمز –روغنی به شـماره انتظامی ‪:‬ایـران ‪224- 85‬ع‪55‬‬ ‫شـماره موتور ‪ 45793700161972:‬شـماره شاسـی‪ WDB9440321L403016:‬شـماره‬ ‫خـودرو‪ )VIN( :IRGC871K3HB403016‬بنـام شـرکت حمـل و نقـل فـر اورده های نفتی‬ ‫فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند ‪:‬اکبر کد‬ ‫ملـی ‪3110444781:‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بـرگ سـبز و سـند مالکیـت خـودرو کامیـون کشـنده سیسـتم بنـز تیـپ‪ :‬اکسـور ال اس‬ ‫(‪1843)4*2‬مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابـی بـا نـوار قرمـز –روغنـی به شـماره انتظامـی ‪:‬ایران‬ ‫‪725- 85‬ع‪ 41‬شـماره موتور ‪ 45793700162974:‬شماره شاسـی‪WDB9440321L403924:‬‬ ‫شـماره خـودرو‪ ) VIN( :IRGC871K3HB403924‬بنـام شـرکت حمل و نقل فـر اورده های‬ ‫نفتـی فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگـی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند‬ ‫‪:‬اکبـر کـد ملـی ‪3110444781:‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو کامیون کشنده سیسـتم‪ :‬بنز تیپ ‪:‬اکسـور ال اس (‪1843)4*2‬‬ ‫مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابی با نوار قرمز –روغنی به شـماره انتظامی ‪:‬ایـران ‪396- 85‬ع‪49‬‬ ‫شـماره موتور ‪ 45793700161543:‬شـماره شاسـی‪ WDB9440321L403630:‬شـماره‬ ‫خـودرو‪ ) VIN( :IRGC871K3HB403630‬بنـام شـرکت حمـل و نقـل فـر اورده های نفتی‬ ‫فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند ‪:‬اکبر کد‬ ‫ملـی ‪3110444781:‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫از شــرکت های مختلــف بگیــرد تــا پــس از وصــول‬ ‫یهــا پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫پــاداش اســیایی‪ ،‬ایــن بده ‬ ‫مدیــران پرســپولیس در مصاحب ههــای خــود بارها‬ ‫تایید کردند لیگ بیستم را عمال با پول های قرض‬ ‫شــده ســپری کرده اند اما تا به امروز مبلغ دقیقی‬ ‫به صورت رســمی اعالم نشده اســت اما یک بار در‬ ‫برنامه شب های فوتبالی شبکه ورزش‪ ،‬زمانی که‬ ‫مجری برنامه از ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه‬ ‫پرسپولیس سوال کرد که «ایا فکری برای پرداخت‬ ‫ضهــای ‪ ۶۰‬میلیــاردی شــده اســت‪ ،‬یــا خیــر؟»‬ ‫قر ‬ ‫مقروض شدن ‪ ۶۰‬میلیاردی را رد نکرد‪.‬‬ ‫با پاداش اسیایی می شــود بدهی ها را‬ ‫پرداخت کرد؟‬ ‫دربــاره میــزان دقیــق پــاداش اســیایی‬ ‫یشــود اما‬ ‫پرســپولیس اعــداد مختلفــی مطرح م ‬ ‫در اخریــن اظهــارات رســمی مدیــران باشــگاه‪،‬‬ ‫ابراهیــم شــکوری در برنامــه فوتبــال برتــر اعالم‬ ‫کــرد بــا توجه بــه پنج بــرد پرســپولیس در فصل‬ ‫جدیــد لیــگ قهرمانــان اســیا و حضــور ایــن‬ ‫تیــم در فینــال فصــل گذشــته‪ ،‬پــاداش اســیایی‬ ‫پرســپولیس حــدود ‪ ۳‬میلیــون دالر اســت و ایــن‬ ‫مهــای امریــکا قابل‬ ‫مبلــغ فعــا بــه خاطر تحری ‬ ‫وصــول نیســت‪ .‬پرسپولیس ـی ها در حالــی از‬ ‫پــاداش اســیایی به عنــوان ضمانــت پرداخــت‬ ‫قرض هایــی که انجا مشــده صحبت می کنند که‬ ‫با یک حســاب وکتاب ســاده مشــخص می شــود‬ ‫یتــوان تمام قرض های باشــگاه‬ ‫بــا این مبلغ نم ‬ ‫را پرداخــت کــرد‪ .‬در صــورت رفــع تحریم هــا‪،‬‬ ‫پرســپولیس بــر اســاس حکــم فیفــا بایــد حــدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار دالر ایــن پــاداش را بــه کالــدرون‬ ‫بدهــد و باقیمانــده پــول را بــه ایــران بیــاورد تا‬ ‫بدهی های خود را پرداخت کند‪ .‬درســت است‬ ‫کــه ایــن روزهــا قیمــت دالر در بــازار ازاد حدود‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار تومان اســت اما هرکســی کــه کمی با‬ ‫اقتصــاد ایــران اشــنا باشــد به خوبــی می داند در‬ ‫صــورت لغــو تحریم هــا (کــه پرســپولیس در این‬ ‫صــورت می توانــد به پاداش اســیایی دسترســی‬ ‫داشــته باشــد) شــاهد ریزش قیمت دالر در بازار‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬به عبارت دیگــر اگــر قــرار باشــد‬ ‫پرســپولیس دالرهایــش را بــه ریــال تبدیــل و به‬ ‫ایران منتقل کند‪ ،‬احتماال با مبالغی بسیار کمتر‬ ‫از نــرخ ‪ ۲۵‬هــزار تومــان باید دالرهــا را به ریال‬ ‫تبدیل کند‪ .‬این یعنی انچه مدیران پرســپولیس‬ ‫هــرروز به ان تکیه می کننــد و صحبت از پاداش‬ ‫اسیایی می کنند‪ ،‬احتماال کفاف قرض های چند‬ ‫ده میلیاردی پرســپولیس را نمی دهد‪ .‬مگر اینکه‬ ‫پرسپولیس ـی ها در شــرایط تحریــم راهــی بــرای‬ ‫دریافت پولشان را پیدا کنند تا این پاداش پس‬ ‫از تبدیــل بــه ریــال افزایش پیدا کنــد که تاکنون‬ ‫ممکن نبوده و بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1186‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003510‬مورخ ‪ 1400/05/11‬هیات اول موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا رضایی فرزند‬ ‫علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 93/58‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۴‬فرعی از ‪۵۱‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی کریم اباد بخش ‪ ۱۲‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن‬ ‫ماه خان فرزند عبدالحسین محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراضی در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره‬ ‫ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک نیشابور ‪ / 863‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1192‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003186‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای مهدی‬ ‫عمارلو فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه متصل به ان به مساحت‪558‬‬ ‫متر مربع از پالک شماره ‪14‬و‪ 15‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در اراضی گذربوجخکی بخش ‪ 12‬حوزه ثبت‬ ‫ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی سعید عمرانی فرزند محمدعلی و محمد لسانی فرزند محمدقاسم‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهر ها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند مالکیـت خـودرو کامیـون کشـنده سیسـتم‪ :‬بنـز تیـپ ‪:‬اکسـور ال اس‬ ‫(‪ 1843)4*2‬مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابـی بـا نـوار قرمـز –روغنـی بـه شـماره انتظامـی ‪:‬‬ ‫ایران ‪352- 85‬ع‪ 49‬شـماره موتور ‪ 4579370016:‬شـماره شاسـی‪WDB9440321L403197:‬‬ ‫شـماره خـودرو ‪ ) VIN( :IRGC871K3HB403197‬بنام شـرکت حمل و نقـل فر اورده های‬ ‫نفتـی فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگـی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند‬ ‫‪:‬اکبـر کـد ملـی ‪3110444781:‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو کامیون کشنده سیسـتم‪ :‬بنز تیپ ‪:‬اکسـور ال اس (‪1843)4*2‬‬ ‫مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابی با نوار قرمز –روغنی به شـماره انتظامی ‪:‬ایـران ‪719- 85‬ع‪41‬‬ ‫شـماره موتور ‪ 45793700161608:‬شـماره شاسـی‪ WDB9440321L403029:‬شـماره‬ ‫خـودرو‪ ) VIN( :IRGC871K3HB403029‬بنـام شـرکت حمـل و نقـل فـر اورده های نفتی‬ ‫فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند ‪:‬اکبر کد‬ ‫ملـی ‪3110444781:‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شروع لیگ بیست ویکم از‬ ‫اواخر مهر‬ ‫ســهیل مهــدی رئیــس کمیتــه مســابقات در مورد‬ ‫تاریــخ دقیــق شــروع لیــگ برتــر اظهارنظــر کــرد‪ .‬او‬ ‫دراین بــاره می گویــد‪ :‬مــا دو فرصــت رابیــن رزوه ای‬ ‫فیفــا و برنامــه لیگ قهرمانــان داریم اما همه این ها‬ ‫منــوط بــه مشــخص شــدن برنامــه تیم ملی اســت‪.‬‬ ‫مکاتباتمــان را انجــام دادیــم و امیدواریــم در هفته‬ ‫اینــده ایــن برنامــه را بــه مــا اعــام کنند‪ .‬امیــدوارم‬ ‫بعدازان تاریخ قطعی مشخص می شود‪ .‬اگر برنامه‬ ‫اردویی تیم ملی به صورتی باشد که قبل از روزهای‬ ‫فیفا برگزار شــود‪ ،‬قاعدتا اول مهر نمی توانیم شروع‬ ‫کنیــم‪ .‬برنامــه اولیه مــا هفته اول مهر بــود اما دهم‬ ‫مهــر روز فیفــا اســت و تیــم ملی مــا باید بــازی کند‪.‬‬ ‫اگــر اردو زودتــر از ‪ 10‬مهــر شــروع شــود‪ ،‬در روزهــای‬ ‫اول مهــر نمی توانیــم مســابقات را شــروع کنیم‪12 .‬‬ ‫مهــر روز فیفــا تمــام می شــود و بالفاصلــه بعــدازان‬ ‫مســابقات لیــگ قهرمانــان اســیا راداریــم کــه البتــه‬ ‫بســتگی دارد در شــهریور نمایندگان کشــورمان چه‬ ‫نتیجــه ای می گیرند‪ .‬درواقع از ‪ 10‬مهر تا حدودا ‪23‬‬ ‫یــا ‪ 24‬مهر برنامه های بین المللی داریم و به همین‬ ‫خاطر به اواخر مهر موکول می شود‪ .‬پیش تر این طور‬ ‫عنوان شــده بــود که روز دوم یا ســوم مهــر بازی های‬ ‫لیــگ برتر اغاز می شــود اما با توجه به صحبت های‬ ‫ســهیل مهدی به نظر می رســد بازی های لیگ برتر از‬ ‫اواخــر مهــر اغاز می شــود‪ .‬به خصوص اگــر لیگ برتر‬ ‫از دوم یــا ســوم مهــر اغــاز شــود تیم ها بعــد از یکی‬ ‫دو بــازی بــه بهانــه فیفــا بایــد به تعطیــات بروند‪.‬‬ ‫یهــا از‬ ‫این طــوری تیم هــا هــم اســتقبال می کننــد باز ‬ ‫اواخــر مهــر اغــاز شــود به خصــوص کــه فصــل قبــل‬ ‫فرسایشی شد و تیم ها نیاز به استراحت دارند‪.‬‬ ‫علیرضا حقیقی موردتوجه‬ ‫نفتچی باکو‬ ‫رسانه های اذربایجانی از انتقال گلر ایرانی به لیگ‬ ‫این کشــور خبر می دهند‪ .‬علیرضا حقیقی که بعد از‬ ‫چنــد فصــل حضور در فوتبــال اروپا در لیــگ نوزدهم‬ ‫به ایران بازگشت و نمایش درخشانی با پیراهن تیم‬ ‫نساجی مازندران از خود به جا گذاشت‪ ،‬در این فصل‬ ‫در جمع شــاگردان امیر قلعه نویی حاضر بود و لیگ‬ ‫بیستم را با گل گهر به پایان رساند‪ .‬اکنون در شرایطی‬ ‫کــه لیگ بیســتم به پایــان رســیده و شــایعات زیادی‬ ‫درباره اینده بازیکنان به گوش می رســد‪ ،‬رســانه های‬ ‫اذربایجانــی خبــر از حضــور این گلــر باتجربه در لیگ‬ ‫ایــن کشــور و همــکاری با تیم سرشــناس نفتچی باکو‬ ‫می دهنــد‪ .‬حقیقی که ســابقه حضــور در تیم ملی در‬ ‫جــام جهانــی برزیــل را در کارنامــه دارد‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫ســال ها حضــور در فوتبــال اروپا چهره سرشناســی در‬ ‫بیــن بازیکنان ایرانی محســوب می شــود و به همین‬ ‫جهت و بعدازانتشار غیررسمی این انتقال موردتوجه‬ ‫هواداران اذربایجانی قرارگرفته است‪.‬‬ ‫دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31:‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک م‪.‬الف‪867 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1193‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003451‬مورخ ‪ 1400/05/09‬هیات اول موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حسین باغنوی فرزند‬ ‫محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 209/35‬متر مربع از پالک شماره ‪ 11‬فرعی‬ ‫و ‪ 43‬فرعی از ‪ 45‬اصلی واقع در اراضی کناررود بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای ابراهیم باغنوی و محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در‬ ‫شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31:‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک م‪.‬الف‪265 :‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو کامیون کشنده سیسـتم‪ :‬بنز تیپ ‪:‬اکسـور ال اس (‪1843)4*2‬‬ ‫مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابی با نوار قرمز –روغنی به شـماره انتظامی ‪:‬ایـران ‪722- 85‬ع‪41‬‬ ‫شـماره موتور ‪ 45793700162907:‬شـماره شاسـی‪ WDB9440321L403923:‬شـماره‬ ‫خـودرو‪ )VIN :IRGC871K3HB403923‬بنـام شـرکت حمـل و نقـل فـر اورده های نفتی‬ ‫فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند ‪:‬اکبر کد‬ ‫ملـی ‪3110444781:‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو کامیون کشنده سیسـتم‪ :‬بنز تیپ ‪:‬اکسـور ال اس (‪1843)4*2‬‬ ‫مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابی با نوار قرمز –روغنی به شـماره انتظامی ‪:‬ایـران ‪713- 85‬ع‪41‬‬ ‫شـماره موتور ‪ 45793700162312:‬شـماره شاسـی‪ WDB9440321L403185:‬شـماره‬ ‫خـودرو‪ ) VIN( :IRGC871K3HB403185‬بنـام شـرکت حمـل و نقـل فـر اورده های نفتی‬ ‫فهیـم ترابـر جنـوب به شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگی ‪:‬رضا بارانـی برواتی فرزند ‪:‬اکبر کد‬ ‫ملـی ‪3110444781:‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو کامیون کشنده سیسـتم‪ :‬بنز تیپ ‪:‬اکسـور ال اس (‪1843)4*2‬‬ ‫مـدل ‪ 1387:‬رنـگ ‪:‬سـفید ابی با نوار قرمز –روغنی به شـماره انتظامی ‪:‬ایـران ‪699- 85‬ع‪41‬‬ ‫شـماره موتور ‪ 45793700162292:‬شـماره شاسـی‪ WDB9440321L403215:‬شـماره خودرو‬ ‫‪ ) VIN( :IRGC871K3HB403215‬بنـام شـرکت حمـل و نقـل فـر اورده هـای نفتی فهیم‬ ‫ترابـر جنـوب بـه شـماره ثبـت ‪ 3710‬به نمایندگـی ‪:‬رضا بارانی برواتـی فرزند ‪:‬اکبر کد ملی‬ ‫‪3110444781:‬مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ماه ‪ 07 / 1400‬اگوست ‪ 27/ 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1135‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫درمان دیابت نوع ‪ ۱‬با ایمپلنت‬ ‫تولید انسولین محقق ایرانی‬ ‫یک محقق ایرانی مشغول توسعه ایمپلنت تولید انسولین است که به دارورسانی در بدن‬ ‫بیماران مبتالبه دیابت نوع ‪ ۱‬کمک می کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهندســان زیســتی دانشــگاه رایس‬ ‫مشــغول توســعه ایمپلنت تولید انسولین هســتند که برای افراد مبتالبه دیابت نوع ‪ ،۱‬انسولین‬ ‫می سازد‪.‬اینپروژهسه سالهمذکور باهمکاریامیدویسهمحققایرانیوجوردنمیلروهمچنینبا‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بودجهیکسازمانغیرانتفاعیتحقیقاتیانجام شدهاست‪.‬ویسهبه عنوانیکاستادیار مهندسی‬ ‫زیستی بیش از یک دهه است روی توسعه مواد زیستی تمرکز کرده که سلول های ایمپلنت شده را‬ ‫واقعا بخواهیم‬ ‫در مقابل سیستم ایمنی بدن انسان محافظت می کند‪ .‬او دراین باره می گوید‪ :‬اگر ً‬ ‫فعالیت های پانکراس را تقلید کنیم‪ ،‬به سیستم عروقی نیاز داریم‪ .‬این موضوع پروژه ما است‪.‬‬ ‫پانکراس به طور طبیعی تمام رگ های خونی موردنظر را دارد و سلول ها به شیوه هایی خاص در این‬ ‫عضو بدن سازمان یافته اند‪ .‬ما قصد داریم همین طرح را که به طور طبیعی وجود دارد با فناوری‬ ‫پرینتر سه بعدی ایجاد کنیم‪ .‬هدف ویسه و میلر ان است که نشان دهنده ایمپلنت های انسولین‬ ‫می توانندبهشیوه ایمناسبسطح گلوکزخونموش هایمبتالبهدیابترادر حداقل‪ ۶‬ماهتنظیم‬ ‫کنند‪ .‬برای این منظور سلول های بتا باید توانایی پاسخ نسبت به تغییرات سریع سطح قند خون‬ ‫راداشتهباشند‪.‬‬ ‫حفظمحیط زیست‬ ‫باانرژی های تجدید پذیر‬ ‫امروزه اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر‬ ‫مانند باد یکی از گزینه های اصلی تولید انرژی‬ ‫در دنیــا اســت‪ ،‬ازای ـن رو کشــورها برنامه های‬ ‫بلندمدتی در این زمینه تدارک دیده اند‪ ،‬ایران‬ ‫نیز بر اساس برنامه ششم توسعه باید ساالنه‬ ‫یک هزار مگاوات انرژی بادی تولید کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬امــروزه دنیا به ســمت‬ ‫استفادهاز انرژی هایتجدیدپذیرسوقیافته‪،‬‬ ‫در ایــن میــان بــاد یکــی از این گزینه هاســت‬ ‫کــه می تواند به عنوان منبع انرژی پاک ســهم‬ ‫زیــادی در تولیــد انــرژی و کاهــش اســتفاده از‬ ‫منابع فســیلی داشته باشد همچنین الودگی‬ ‫و گاز گلخان ـه ای کمتــری تولید می کند بر این‬ ‫اساس دنیا برای این مسئله برنامه ریزی کرده‬ ‫و هــر کشــوری ســهم خــود از ایــن بخــش را‬ ‫مشــخص کرده اســت‪ .‬در پایان ســال ‪،۲۰۱۰‬‬ ‫میــزان ظرفیــت نامــی تولیــد بــرق بــادی در‬ ‫سراسر جهان برابر ‪ ۱۹۷‬گیگاوات بود‪ ،‬امروزه‬ ‫ظرفیت انرژی منصوبه بــادی در جهان ‪۴۸۷‬‬ ‫هزار مگاوات است در این در حالی است که‬ ‫ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور ما ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫مگاوات است که از این میزان تنها حدود‪۱۴۰‬‬ ‫مگاوات شامل انرژی بادی بوده و سهم انرژی‬ ‫خورشــیدی نیز کمتر و نزدیک به صفر است‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دانمارک رکورددار جهانی تولید‬ ‫انرژی بادی در سال‪ ۲۰۱۹‬بوده است به طوری‬ ‫توانسته‪ ۴۷‬درصد از نیازهای برقی را از انرژی‬ ‫باد تامین کند‪ ،‬از این ‪ ۴۷‬درصد برق تولیدی‬ ‫از انــرژی بــاد ‪ ۲۹‬درصــد از انرژی در ســاحل و‬ ‫‪ ۱۸‬درصد هم از دیگر منابع تامین شده است‪،‬‬ ‫این کشور تقریبا ‪ ۶‬میلیون نفری که بیشتر ان‬ ‫با اب احاطه شده‪ ،‬شرایط مطلوب و پتانسیل‬ ‫قابل تجدیــد پذیر بــاال در این زمینــه را دارد‪.‬‬ ‫در این میان المان نیز کشوری پیشتاز در این‬ ‫زمینه اســت‪ .‬این شرایط برای کشوری مانند‬ ‫ایــران نیــز فراهم اســت چون هم از شــمال و‬ ‫هم از جنوب در اب احاطه شده و عالوه بر ان‬ ‫دشت هایی دارد که ساالنه مدام در ان ها باد‬ ‫وزان است‪ ،‬مثال بادهای‪ ۱۲۰‬روزه در سیستان‬ ‫و بلوچستان همیشــه در حال وزیدن است‪،‬‬ ‫بادهــای گــرم کهنــوج‪ ،‬باد منجیل‪ ،‬بــاد راز یا‬ ‫شــره در اســتان قزوین‪ ،‬باد نشی (نعشی) در‬ ‫استان هرمزگان و تش باد در استان هرمزگان‬ ‫برخی بادهایی هســتند که همواره در نقاط‬ ‫مختلــف کشــور مــی وزنــد‪ .‬ایــران هــم طبق‬ ‫یهــای تجدید‬ ‫ســند توســعه ملــی بــرای انرژ ‬ ‫ی باد‬ ‫پذیــر برنامه ریــزی کــرده و بــر روی انــرژ ‬ ‫متمرکزشده ‪ ،‬البته ازلحاظ تاریخی ایران یکی‬ ‫از کشــورهای پیشــگام در بهره گیــری از انرژی‬ ‫بادی در اسیاب های بادی است‪ ،‬اما نخستین‬ ‫کاربرد مدرن و صنعتی از نیروی بادی در ایران‬ ‫سال ‪ ۱۹۵۵‬بود‪ ،‬در این سال دو توربین بادی‬ ‫مــدرن ب ه ظرفیت ‪ ۵۰۰‬کیلووات خریــداری و‬ ‫در اســتان گیالن نصب شــد‪ ،‬پس ازان دولت‬ ‫ایران تصمیم گرفت تا انرژی بادی را در کشور‬ ‫توســعه دهــد‪ .‬اکنــون ظرفیــت نیروگا ههــای‬ ‫بادی ایران ‪ ۳۰۲‬مگاوات اســت این در حالی‬ ‫است که پتانسیل اقتصادی احداث این نوع‬ ‫نیروگاه هابیشاز هفتهزار مگاواتاست که‬ ‫به طورقطعاستفادهازاینظرفیتمی توانددر‬ ‫مدیریت اوج بار برق در کشــور بســیار موثر و‬ ‫مفید باشد‪ .‬نخستین سند مربوط به توسعه‬ ‫یهــای‬ ‫یهــای پــاک توســط ســازمان انرژ ‬ ‫انرژ ‬ ‫نــو ایــران و با کمک بانک جهانی تهیه شــد‪،‬‬ ‫عالوه بر این ســند‪ ،‬وزارت نیــرو در چارچوب‬ ‫سندچشم اندازبیست ساله کشور‪،‬سیاست ها‬ ‫و اهدافی را در برنامه پنج ساله چهارم توسعه‬ ‫یهــای‬ ‫کشــور (‪ )۱۳۸۴ - ۱۳۸۸‬درزمینـ ٔـه انرژ ‬ ‫نــو تدویــن کــرده بــود‪ ،‬درواقــع بر پایه ســند‬ ‫تســاله جمهــوری اســامی‬ ‫چش ـم انداز بیس ‬ ‫ایــران تا پایان ســال ‪ ۲۰۲۵‬ایران باید ســاالنه‬ ‫س کنــد‪ .‬بر‬ ‫‪ ۹۰‬مــگاوات مزرعــه بــادی تاســی ‬ ‫اساس برنامه ششم توسعه باید ساالنه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مــگاوات و هرمــاه یک نیــروگاه ‪ ۷۵‬مگاواتی‬ ‫بــادی در کشــور نصــب و راه انــدازی شــود تــا‬ ‫از توســعه عقب نمانیم‪ ،‬ســهم انــرژی بادی‬ ‫در جهــان روبــه افزایــش اســت بنابراین باید‬ ‫بــا شــتاب بیشــتر و برنامه ریزی گســترده تری‬ ‫پیش رویم‪ .‬ایران به رغم داشتن ظرفیت های‬ ‫قابل توجــه به ویــژه در حــوزه انــرژی بــادی و‬ ‫خورشیدی‪ ،‬میزان استفاده از ان ها نسبت به‬ ‫ســایر کشــورها رضایت بخش نیست و بسیار‬ ‫کم است‪ ،‬کشورهای حاشیه خلیج فارس هم‬ ‫اقدامات بسیار گسترده ای را در این زمینه اغاز‬ ‫کرده اند؛ دبی‪ ،‬ابوظبی و عربســتان سعودی‬ ‫در حال راه اندازی شهرهایی هستند که تمام‬ ‫انــرژی مصرفــی ان ها از طریــق انرژی تجدید‬ ‫پذیر تامین می شود‪ ،‬یا در کشور اتیوپی ‪۲۳۰‬‬ ‫مگاوات نیروگاه بادی نصب شده درحالی که‬ ‫میزانمنصوبه کشورمانصفاینمیزاناست‪.‬‬ ‫بــدون شــک برای توســعه و ارتقــای ظرفیت‬ ‫تولیــد بــرق بــادی در ایــران به سیاس ـت های‬ ‫ب و محــرک نیاز اســت ازاین رو ســازمان‬ ‫جــذا ‬ ‫یهــای نــو ایــران (ســانا) به عنــوان عامل‬ ‫انرژ ‬ ‫دولتی قانونی را که خرید تضمینی انرژی های ‬ ‫نونامیدهمی شودبهاجرادراورد‪.‬براساساین‬ ‫قانون سانا برق تولیدشده از منابع انرژی های‬ ‫ق بــادی را خریــداری ‬ ‫تجدیــد پذیر شــامل بــر ‬ ‫می کند اما این ســازمان در تالش است تا این‬ ‫قانون را تغییر داده و قیمت ها را برای شرایط‬ ‫جدید افزایش دهد؛ اما باوجوداین همچنان‬ ‫شــاهد عقب افتادگــی کشــور درزمینـ ٔـه تولیــد‬ ‫یهــای تجدید پذیر هســتیم به طوری که‬ ‫انرژ ‬ ‫بر اساس برنامه ششم توسعه باید پنج هزار‬ ‫مگاواتنیروگاهبادیدر کشورایجادشودکهاین‬ ‫کاربایددربرنامهپنجمهمانجاممی شدکههنوز‬ ‫اقدامی نشــده است‪ .‬بر این اساس باید به طور‬ ‫متوسطهرماهیکنیروگاهبادیبهظرفیت‪۷۵‬‬ ‫مگاواتراه اندازی کنیمدرحالی کهاز اینبرنامه‬ ‫بسیارعقبهستیم‪.‬اینعقب ماندگیدرحالی‬ ‫استکهایرانازلحاظمحیط زیستومولفه های‬ ‫زیســتی شــرایط خوبی ندارد و بســیار شکننده‬ ‫است‪،‬انتشار گازهای گلخانه ایوالودگیهوابه‬ ‫علتاستفادهازسوخت هایفسیلینه تنهاعرصه‬ ‫رابرمحیط زیستکشورتنگکردهبلکهگریبان‬ ‫گیرسالمتبشرنیزشده‪،‬انرژیبادبه عنوانیک‬ ‫منبعانرژیپاکیکیازاقتصادی ترینروش های‬ ‫تولید برق اســت که الودگی در محیط زیســت‬ ‫ایجاد نکرده و همچنین پایان ناپذیر اســت‪ ،‬بر‬ ‫اساسبررسی هایانجام شدهتولیدهر کیلووات‬ ‫ســاعت انرژی الکتریکی از باد در مقایســه با‬ ‫نیروگاه هایسوختفسیلیمی توانداز انتشار‬ ‫حــدود یک کیلوگرم ‪ CO۲‬جلوگیــری کند‪ ،‬از‬ ‫طــرف دیگر زمانی کــه برق تولیــدی از انرژی‬ ‫یشــود به همان نسبت تولید‬ ‫بادی تزریق م ‬ ‫برقاز سایرنیروگاه ها کهسوخت هایفسیلی‬ ‫مصرف می کنند کاهش می یابد که به همان‬ ‫نســبت از انتشــار االینده های محیط زیست‬ ‫کاستهمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬سناریویسازمانمللاز ایندهجمعیتیایران‬ ‫رئیسکمیتهمطالعاتوپایشسیاست های‬ ‫جمعیتیدبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگی‬ ‫بابیاناینکهدرصورتی کهنرخباروریپایین تراز‬ ‫حدجایگزینیتثبیتشود‪،‬باگذشتزماننرخ‬ ‫رشدجمعیت کمترمی شود‪،‬بهصفرمی رسدو‬ ‫شروع به منفی شدن می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه اکنون نرخ باروری زیر حد جایگزینی‬ ‫است‪ ،‬پیش بینی می شود در ســال های ‪۱۴۱۵‬‬ ‫تــا‪ ۱۴۲۰‬نرخ رشــد جمعیت به صفر برســد و‬ ‫پس ازان منفی شود‪ .‬محمدجواد محمودی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬به ارائه وضعیت جمعیت‬ ‫ایران پرداخت و بابیان اینکه در محاسبه نرخ‬ ‫رشد جمعیت‪ ،‬نرخ زادوولد از اهمیت خاصی‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬از ســال‪ ۱۳۸۰‬تا‬ ‫ســال‪ ۱۳۹۴‬در کشــور افزایش موالیــد در حال‬ ‫رخ دادن بــوده اســت‪ ،‬امــا پس از ســال‪۱۳۹۴‬‬ ‫به علت خالی شــدن تــوان درونی جمعیت‪،‬‬ ‫تقریبا تندی شــروع به‬ ‫تعداد تولدها با شــیب‬ ‫ً‬ ‫کاهش کرده است‪ ،‬به طوری که در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تعــداد موالید کشــور (یک میلیــون و ‪ ۱۱۴‬هزار‬ ‫تولد) نســبت بــه ســال ‪( ۱۳۹۴‬یک میلیــون و‬ ‫‪ ۵۷۰‬هزار تولد) با کاهش بیش از ‪ ۲۹‬درصدی‬ ‫(کاهش بیش از‪ ۴۵۰‬هزار تولد) همراه بوده که‬ ‫یســابقه بوده‬ ‫این روند طی چند دهه اخیر ب ‬ ‫اســت‪ .‬در این راســتا رئیس کمیته مطالعات و‬ ‫پایشسیاست هایجمعیتیدبیرخانهشورای‬ ‫عالیانقالبفرهنگیبهنتایجپیش بینی های‬ ‫سازمان ملل در سال ‪ ۲۰۱۷‬استناد کرد و گفت‪:‬‬ ‫نتایج در مورد تحوالت باروری نشان می دهد‬ ‫که در هر ســه سناریو (پایین‪ ،‬متوســط و باال)‬ ‫تــا ســال‪ ۱۴۲۰‬ســطح بــاروری ایران به ســطح‬ ‫جانشینی افزایش نخواهد یافت و پیش بینی‬ ‫تعداد و نرخ رشد جمعیت ایران (هزار نفر) بر‬ ‫اساس سه سناریو سازمان ملل بازنگری شده در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬در هر سه سناریو کاهشی خواهد‬ ‫بــود‪ .‬بر اســاس نتایج پیش بینی های ســازمان‬ ‫ملــل در ســال ‪ ۲۰۱۷‬محمودی اعــام کرد که‬ ‫در ســناریوی حــد پاییــن در ســال ‪ ۱۴۰۹‬نــرخ‬ ‫رشــد جمعیت ایران به حدود صفر می رسد و‬ ‫بر مبنای سناریوی حد متوسط در ســال‪۱۴۲۹‬‬ ‫نرخرشدجمعیتایرانمنفیمی شود‪.‬بهگفته‬ ‫او‪،‬همچنینتغییراتحجمجمعیتایرانبر‬ ‫اساس سناریوهای سازمان ملل (بازنگری شده‬ ‫در سال‪ )۲۰۱۷‬نشان می دهد در صورت ادامه‬ ‫روند کنونی کاهش باروری‪ ،‬بر اساس سناریوی‬ ‫حــد پایین‪ ،‬جمعیت ایــران تا ســال‪ ۱۴۳۰‬به‬ ‫حدود‪ ۸۲‬میلیوننفر‪،‬در سال‪ ۱۴۳۹‬بهحدود‬ ‫‪ 77/6‬میلیــون نفر و تا ســال‪ ۱۴۷۹‬به حدود‬ ‫‪۴۲‬میلیوننفر کاهشخواهدیافت‪.‬همچنین‬ ‫در صــورت تحقــق ســناریوی حــد متوســط‪،‬‬ ‫جمعیــت ایــران تــا ســال‪ ۱۴۳۰‬به حــدود‪۹۳‬‬ ‫میلیون نفر‪ ،‬سپس تا سال‪ ۱۴۷۹‬به حدود‪۷۲‬‬ ‫میلیوننفر کاهشخواهدیافت‪.‬محمودیدر‬ ‫پاسخ به این سوال که برای افزایش جمعیت‬ ‫و جبران روند کاهشی نرخ رشد جمعیت طی‬ ‫سال هایاخیرنیازمندچهسیاست گذاری هایی‬ ‫هســتیم؟ یــاداور شــد‪ :‬شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگی در ســال‪ ۱۳۹۰‬ذیل نقشــه مهندسی‬ ‫و فرهنگی کشــور‪ ،‬در راهبردهای کالن سوم و‬ ‫چهارم‪ ،‬تحت عنوان سیاســت های خانواده و‬ ‫سیاست هایجمعیتیاقداماتملیوراهبردی‬ ‫رابرایافزایشفرزنداوریوحمایتاز خانواده‬ ‫تصویب کرد که بر مبنای ان ها سیاســت کلی‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫(شماره فراخوان در سامانه ستاد ‪)2000001205000019‬‬ ‫شرکت سهامی اب‬ ‫جمعیت مجمع تشــخیص تهیه و ابالغ شد؛‬ ‫این سیاســت ها دارای ‪ ۱۴‬بند اســت‪ .‬او یاداور‬ ‫شــد‪ :‬بند اول سیاســت کلی مجمع تشخیص‬ ‫شــامل ارتقــاء پویایــی‪ ،‬بالندگــی و جوانــی‬ ‫جمعیــت بــا افزایــش نرخ بــاروری به بیــش از‬ ‫سطح جانشینی ¬است‪ .‬بندهای دیگر ان نیز‬ ‫در خصــوص ســالمندی‪ ،‬رفــع موانــع ازدواج‪،‬‬ ‫تسهیلوترویجتشکیلخانوادهوتربیتنسل‬ ‫صالــح و کارامــد و حتی تعییــن نهادی متولی‬ ‫برایپیگیریموضوعاتجمعیتیاست‪.‬رئیس‬ ‫کمیتهمطالعاتوپایشسیاست هایجمعیتی‬ ‫دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگیدرادامه‬ ‫بهسیاست هایافزایشفرزنداوریمجلسنیز‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬سیاست های افزایش فرزند‬ ‫اوری نیز در مجلس پیگیری شــد که درنهایت‬ ‫منجــر بــه تصویب طــرح جوانــی جمعیت و‬ ‫حمایت از خانواده شد‪ .‬انتظار می رود با توجه‬ ‫به مشوق های مالی و معنوی که در این طرح‬ ‫پیش بینی شدهاستاگرتوسطشوراینگهبان‬ ‫بهتصویببرسد‪،‬ابزاریحداقلیبرایتشویق‬ ‫و کمک به مردم داشته باشیم‪ .‬محمودی در‬ ‫نوبت دوم‬ ‫منطقه ای اصفهان شرکت سهامی اب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهره برداری‪ ،‬تعمیرات و نگهداری خط انتقال اب زاینده رود به کاشان را از‬ ‫طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید‪ .‬لذا از‬ ‫متقاضیانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیک دولت‬ ‫(‪ )WWW.SETADIRAN.IR‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مبلغ پایه (براورد اولیه عملیات اجرائی موضوع مناقصه)‪ :‬حدود ‪130/000/000/000‬‬ ‫شــرایط مناقصه گر‪ :‬مناقصه گر باید دارای دانش فنی و ســوابق کاری الزم در خصوص موضوع مناقصه و گواهینامه ایمنی از وزارت تعاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫محل اجراء‪ :‬استان اصفهان‬ ‫مدت اجراء‪ 12 :‬ماه شمسی‬ ‫نام و نشانی مجری طرح و دستگاه نظارت‪ :‬شرکت سهامی اب منطقه ای اصفهان به نشانی اصفهان‪ -‬پل خواجو‪ -‬ابشار اول‪ -‬ساختمان شماره دو‪-‬‬ ‫معاونت حفاظت و بهره برداری‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬نشانی و نحوه دریافت و ارسال (تحویل) اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫کلیه مراحل مناقصه و ارزیابی کیفی (دریافت اسناد‪ ،‬بارگذاری و ارسال اسناد‪ ،‬مدارک و مستندات الزم از طریق مناقصه گزار به مناقصه گر و گشایش‬ ‫پیشنهادات) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانی اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬مناقصه‬ ‫گران باید جهت تهیه و دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی به سامانه مذکور مراجعه نمایند و مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شده در سامانه مذکور‬ ‫مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ ،‬تکمیل‪ ،‬بارگذاری و ارسال اسناد‪ ،‬مدارک و مستندات الزم‪ ،‬از طریق همین سامانه اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران‪ ،‬اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار انها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران و سایر اطالعات الزم در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران مشخص شده است‪.‬‬ ‫نشانی مناقصه گزار‪ :‬اصفهان ‪ -‬پل خواجو‪ -‬بلوار ائینه خانه‪ -‬جنب هالل احمر‪ -‬شرکت اب منطقه ای اصفهان‪ -‬کدپستی ‪ -816467647‬صندوق پستی‬ ‫‪ -391‬تلفن تماس‪ 36615360-5 :‬داخلی ‪ 2529‬و ‪ -2528‬فاکس‪36611073 :‬‬ ‫م الف‪1174246 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫وجود خطر خشک سالی از‬ ‫شمالی ترینتاجنوبی تریننقطه‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس مرکز ملی خشک ســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناســی گفت‪ :‬در‬ ‫گیــان و مازنــدران بیــن ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۲۵‬درصــد بارندگی ها کمتر از ســال گذشــته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احد وظیفه در پاســخ به ســوالی مبنی بر خطر خشک ســالی در مناطق شــمالی‬ ‫کشــور بیــان کــرد‪ :‬االن بــرای همه ی کشــور خطر خشک ســالی وجــود دارد و فقط‬ ‫مشــکل اســتان های جنوبی نیســت و کم بارشــی در کل کشــور حاکم است‪ ،‬به طور‬ ‫مثــال اذربایجــان بیــن ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۲۵‬درصــد کمبــود بــارش داشــته‪ ،‬اما همیــن کمبود‬ ‫بــارش در کرمانشــاه ‪ ۵۲‬درصــد و در چهارمحــال ‪ ۳۵‬درصــد بوده اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابراین خشک ســالی در تمام کشــور دیده می شــود‪ ،‬اما این موضوع هم به‬ ‫پتانسیل ان منطقه ربط دارد که حتی در نوار شمالی کشور هم امسال بارندگی ها‬ ‫کــم بــوده اســت‪ ،‬در گیالن و مازندران بیــن ‪ ۲۰‬الی ‪ ۲۵‬درصــد بارندگی ها کمتر از‬ ‫پارســال بوده اســت‪ ،‬اما در خوزســتان کاهش بارندگی بیشــتر اســت و نزدیک ‪۵۰‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬وظیفــه افــزود‪ :‬کاهش بارندگی بر کشــاورزی‪ ،‬اب شــرب و مســائل‬ ‫دیگر اثر می گذارد‪ ،‬بنابراین داشــتن ســد در برخی مناطق تاثیرگذار اســت‪ ،‬به طور‬ ‫مثال در گلســتان خیلی ســد بزرگ نداریم و وقتی به کمبود بارش برمی خوریم‪ ،‬در‬ ‫شهری مثل گرگان با کمبود اب شرب مواجه می شویم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬توجه کنید‬ ‫که فقط اب باعث تغییر اکوسیســتم منطقه شــمالی کشــور نمی شود‪ ،‬تغییراتی که‬ ‫انســان ایجاد می کند هم بســیار تاثیرگذار اســت‪ ،‬مثل جنگل زدایی‪ ،‬شســتن خاک‬ ‫بــاارزش و ‪ ...‬کــه در بیابانــی و خشک ســالی منطقــه اثــر دارد‪ ،‬امــا در طــول ایــن‬ ‫سال ها به دلیل تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده‪ ،‬ما با افزایش دما مواجه بودیم‬ ‫تقریبا کل کشور‬ ‫که همین موضوع بر تبخیرها اثر گذاشته است‪ .‬وظیفه بیان کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫در تنش ابی و خطر خشک سالی قرار دارد و نقطه ای در کشور نیست که از خطر‬ ‫خشک ســالی بــه دور باشــد‪ ،‬شــمالی ترین تــا جنوبی تریــن نقطه در همین شــرایط‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬برخی مناطق مثل سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬کرمــان و هرمزگان بارندگی‬ ‫کاهش جدی داشته و حدود ‪ ۷۰‬الی ‪ ۹۰‬درصد بارندگی ها کمتر از حد نرمال بوده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته اکوسیســتم کشــور در هر منطقه متفاوت اســت‪ ،‬به طور‬ ‫مثــال در سیســتان و بلوچســتان به طور متوســط ما ســاالنه ‪ ۱۳۰‬میلی متــر بارندگی‬ ‫داریــم و در کرمــان حــدود ‪ ۱۰۰‬میلی متــر بارندگی درحالی که در گیــان نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی متــر بارندگــی داریــم‪ .‬وظیفــه افــزود‪ :‬هــر اقلیمی بر اســاس میزان بارش‬ ‫نرمال خودش‪ ،‬نیاز ابی دارد‪ ،‬اگر در یزد همان ‪ ۱۰۰‬میلی متر در سال بارش باشد‪،‬‬ ‫شــرایط نرمــال بــه وجــود می ایــد‪ ،‬همــه می دانیــم که انجا یــک منطقــه ی کویری‬ ‫اســت و اگر ما تغییراتی ایجاد کنیم به طور مثال کارخانه های صنعتی اب بر انجا‬ ‫تاســیس کنیــم یــا محصوالت باغی پرورش دهیم به خشــک شــدن و خشک ســالی‬ ‫منطقه به شــکل تدریجی کمک می کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬اگر بارندگی های پاییزی کم تر‬ ‫از حد معمول شروع شود‪ ،‬دوره خشک ما طوالنی تر می شود و اگر طوالنی تر شد‬ ‫درواقع اب رســانی سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫اهدای جایزه ملی کارلوس جی‬ ‫فینالی کوبا به رئیس انستیتو‬ ‫پاستورایران‬ ‫پاســخ بــه ســوالی در خصــوص انتقاداتــی که‬ ‫بــه مــاده ‪ ۵۳‬و ‪ ۵۶‬طــرح جوانــی جمعیت و‬ ‫حمایــت از خانــواده‪ ،‬درباره حذف غربالگری‬ ‫و ســقط درمانــی واردشــده بــود‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫موضوعاتی که درگذشته مطرح شد‪ ،‬اصالح و‬ ‫در طرح تصویب شده‪ ،‬تنها موضوع اصالح‬ ‫شهــای غربالگــری مطــرح اســت‪ .‬او بــا‬ ‫رو ‬ ‫اشاره به تبصره سه ماده ‪ ۵۳‬طرح یادشده‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬انچه از ابتدا خواسته متخصصین‬ ‫مختلف بوده اســت و هم اکنون نیز در این‬ ‫طرح ممنوع شده اســت‪« :‬مجازات پزشک‬ ‫به دلیل اجبار به غربالگری» است‪ .‬درواقع‬ ‫اجبــار بــه غربالگــری ممنوع شــده اســت و‬ ‫به عنــوان امری تخصصی در اختیار پزشــک‬ ‫متخصــص یــا به عنــوان امــری اختیــاری بــه‬ ‫والدیــن معطوف شــده اســت‪ .‬ایــن همان‬ ‫سیاستی است که وزارت بهداشت نیز رسما‬ ‫اعالم کردهاست‪.‬‬ ‫کوبا‪ ،‬جایزه ملی کارلوس جی فینالی را به علیرضا بیگلری رئیس انســتیتو پاســتور ایران‬ ‫به پاس همکاری های علمی و فناوری در توسعه واکسن کرونای سوبرانا اعطا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬شورای دولتی کوبا طبق فرمان شماره ‪ 281‬ریاست جمهوری‪ ،‬جایزه‬ ‫ملی کارلوس جی فینالی را به پاس همکاری های مشترک علمی و فناوری علیرضا بیگلری‪،‬‬ ‫رئیس انستیتو پاستور ایران به وی عطا کرد و در این رابطه بر اهمیت مشارکت این دانشمند‬ ‫ایرانی در تکمیل موافقت نامه های انتقال دانش فنی و فناوری در حوزه واکسن تاکید شده‬ ‫است‪.‬پیش ازاین‪،‬پیشنهاداعطایاینجایزهملیاز سویوزیرعلوم‪،‬فناوریومحیط زیست‬ ‫کوبا البا رزا پرز‪ ،‬به پاس همکاری های علمی و فناوری انستیتو پاستور ایران و علیرضا بیگلری در‬ ‫توسعه واکسن‪ 02 Soberana‬و انجام مطالعات بالینی مرحله‪ III‬این نامزد واکسن و سپس‬ ‫تایید استفاده اضطراری از این محصول در ایران به شورای دولتی کوبا ارائه شده بود‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است شورای دولتی به ریاست رئیس جمهور این کشور‪ ،‬نشان ملی کارلوس جی فینالی‬ ‫رابهسببشایستگی هاومشارکتدر توسعهعلومطبیعییااجتماعی کوباوپیشرفت های‬ ‫علمیدر خدمتبشریتبهشخصیت هایعلمیملیوخارجیاهدامی کند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی بازار‬ ‫مرغ و ماهی بدون اعالم درصد پایه‬ ‫شهرداری گرگان به استناد به شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر مصوبه‬ ‫‪ 57‬جلســه هیات عالی سرمایه گذاری به تاریخ ‪ 1400/04/13‬و ماده ‪ 30‬ائین نامه معامالت شهرداری‬ ‫درنظر دارد از طریق مشارکت مدنی با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به مشارکت ساخت پروژه تجاری‪،‬‬ ‫اداری واقع در ضلع شــمال بازار مرغ و ماهی به مســاحت ‪ 65‬مترمربع (نقشــه پیوســت ) اقدام نماید‪ .‬لذا کلیه اشخاص‬ ‫حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط می توانند از تاریخ ‪ 1400/05/14‬لغایت پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400/06/02‬به واحد‬ ‫امور قراردادهای شــهرداری به ادرس گرگان ‪ -‬میدان شــهرداری‪ -‬شهرداری گرگان و یا به سایت شهرداری گرگان به‬ ‫ادرس اینترنتی ‪ www.GORGAN.IR‬مراجعه و ضمن دریافت اســناد ومدارک فراخوان از شــرایط و نحوه ســرمایه‬ ‫گذاری موضوع اگهی اطالع حاصل نموده و درصورت تمایل به شــرکت در ســرمایه گذاری یا رعایت شــرایط ‪ ،‬اسناد و‬ ‫مدارک مورد نیاز ســرمایه گذاری را دریافت و نســبت به ارایه تضمین شرکت در اگهی فراخوان در (پاکت الف) و اسناد‬ ‫مربوط به توانمندی مالی ‪ ،‬شــرایط شرکت در فراخوان‪ ،‬تکمیل فرم های مندرج در صفحات ‪ 1‬الی ‪ 5‬رزومه ( شامل سوابق‬ ‫قراردادهای منعقده )‪ ،‬پرینت حساب بانکی ‪ 6‬ماهه از تاریخ اگهی فراخوان به قبل ‪ ،‬مدارک هویتی اشخاص حقیقی شامل‬ ‫(کارت ملی و شناسنامه ) و برای اشخاص حقوقی شامل اساسنامه ‪ ،‬اگهی اخرین تغییرات در (پاکت ب) وپیشنهاد‬ ‫سهم الشرکه (پاکت ج) به صورت الک و مهر شده لغایت ‪ 1400/06/02‬به واحد دبیرخانه شهرداری به ادرس گرگان‪-‬‬ ‫میدان شهرداری‪ -‬شهرداری گرگان اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ 017-32240752‬امور قراردادها‬ ‫دفترمعاونت و سرمایه گذاری ‪017-32685501‬‬ ‫عبدالرضا داد بود ‪ -‬شهردار گرگان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!