روزنامه رویداد امروز شماره 1134 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1134

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1134

روزنامه رویداد امروز شماره 1134

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اعالم امادگیمجلسبرای‬ ‫کمک به دولت رئیسی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 14‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 05‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1134‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫هشداربرایکنترلنقدینگی‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫رشد نقدینگی‪ ،‬افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت و بلندمدت اقتصادی‬ ‫در کشور تاثیر می گذارد‬ ‫نوایی تازه‬ ‫به شهر شعر‬ ‫افزوده شد‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫شماره ‪53‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اجرای‪ ۶۷‬پروژه برایحل‬ ‫مشکلتنشابیخوزستان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرکلسازمانانتقالخونخراسانرضوی‬ ‫خراسانرضویبزرگ ترین‬ ‫ذخیره کنندهخون‬ ‫در کشور است‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندار فیروزاباد‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیهایقر مهار شد‬ ‫اتشس‬ ‫وسعتانمشخص‬ ‫پراکندگیاتشسوزی‪،‬‬ ‫بابیاناینکهبهدلیل‬ ‫نیروهای امدادی‪،‬‬ ‫ـی اســت‪ ،‬از همه‬ ‫پایش منطقه داریم و‬ ‫در دســت بررسـ‬ ‫از شهرستانهای‬ ‫کنیم‪.‬او افزود‪ :‬نیــاز به‬ ‫در نشــده و‬ ‫چنین نیروهایی که‬ ‫را مهــار و کنتــرل‬ ‫مردمی‪ ،‬ارتش و بســیج‬ ‫و مردمی و هم‬ ‫منطقه درگیر حریق‬ ‫ارتفاعات هایقر این‬ ‫هماینک نیروهای‬ ‫ضمن بسیجی‬ ‫و قیرو کارزین در‬ ‫مهار اتشسوزی‬ ‫در همین راســتا‬ ‫فرماندار فیروزاباد‬ ‫فراشــبند‪ ،‬کازرون‬ ‫فرماندار فیروزاباد از‬ ‫مردادمــاه بخش‬ ‫اتشسوزی هستند‪.‬‬ ‫باختگان کوار‪،‬‬ ‫ـر روز دوشــنبه ‪۱۱‬‬ ‫حال پایش منطقه‬ ‫کردند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اعالم کرد که جان‬ ‫کــه از بعدازظهـ‬ ‫حسین ارگیو بیان‬ ‫حضور پیدا‬ ‫خانواده جانباختگان‬ ‫شهرســتان‬ ‫کرده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫میشــوند‪ .‬ارگیو‬ ‫مرداد‪ ،‬تسلیت به‬ ‫خدمت نامگذاری‬ ‫وسیعی را درگیر حریق‬ ‫ـامگاه سهشــنبه ‪12‬‬ ‫شــهدای فــداکار‬ ‫حریق گســترده از شـ‬ ‫اتش بهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬با اطفاء‬ ‫مرداد توانستیم‬ ‫صبح چهارشــنبه ‪۱۳‬‬ ‫خوشــبختانه اوایل‬ ‫فارسعنوان کرد‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بایدبودجهمناسبی‬ ‫برایذوب اهن‬ ‫تصویبشود‬ ‫چاه مسدود شد‬ ‫ـدن قــرار دارند‬ ‫در نوبت پر شـ‬ ‫چاههای غیرمجاز‬ ‫اب همه چاههای‬ ‫چاه کــرد کــه‬ ‫ـی منابع‬ ‫ـن تعداد حلقه‬ ‫بــا اجرای طرح تعادل بخشـ حفاظت و بهرهبرداری‬ ‫دادند‪ .‬او افزود‪ :‬با انســداد ایـ مترمکعب اب در و‬ ‫ـوند‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫اب انجــام‬ ‫‪ 2/3‬دهــم میلیــون‬ ‫غیرمجاز پر میشـ‬ ‫فعالیــت چــاه‬ ‫بــرداری شــرکت‬ ‫ـد کــرد‪ :‬حفــر و‬ ‫جــاز در حــدود‬ ‫جویی شده است‪.‬‬ ‫حفاظــت و بهره‬ ‫ای فــارس تاکیـ‬ ‫غیرمجاز از غیرم‬ ‫زیرزمینی استان صرفه‬ ‫با برخوردهای‬ ‫مدیــر دفتــر‬ ‫اب منطقــه‬ ‫‪ ۱۶۸‬حلقــه چــاه‬ ‫میشود و حفاران‬ ‫اب منطقهای با‬ ‫حجم سفرههای‬ ‫ـارس از انســداد‬ ‫جرم محسوب‬ ‫بهرهبرداری شرکت‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫منطقــهای فـ‬ ‫غیرمجاز غیرمجاز‬ ‫دفتر حفاظت و‬ ‫پایان تیرماه در این‬ ‫روبرو میشوند‪.‬‬ ‫هزار حلقه چاه‬ ‫گشــت مدیر‬ ‫دستگاه قضایی‬ ‫ابتدای سال جاری تا‬ ‫وجود بیش از ‪۲۹‬‬ ‫افزود‪ :‬گروههای‬ ‫مکیدن جدی‬ ‫ابراز تاسف از‬ ‫علیاکبر بازیار‬ ‫ساالنه در حال‬ ‫ـه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫چهارماهــه نخســت‬ ‫کرد‪ :‬این چاهها‬ ‫بـ‬ ‫در استان‪ ،‬عنوان‬ ‫هستند‪ .‬بازیار اعالم‬ ‫ـهای فــارس در‬ ‫ســی اب منطقـ‬ ‫زیرزمینی استان‬ ‫و بازر‬ ‫ـداد چاههای غیرمجاز اســتان را مترمکعب از ابهای‬ ‫‪ ۱۶۸‬عملیات انسـ‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫امســال‬ ‫قضایی و همــکاری‬ ‫هماهنگی دســتگاه‬ ‫با‬ ‫دایسالمتدر اغاز‬ ‫گلافشانیمزار شه‬ ‫خـــبر‬ ‫رگداشتخبرنگار‬ ‫هفتهبز‬ ‫هشت سال دفاع‬ ‫مدافع حرم و شهدای‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬شهدای‬ ‫به جمع شهدای‬ ‫مدافع سالمت‬ ‫امروز هم شهدای‬ ‫رهبری کســانی که در‬ ‫مقدس و‬ ‫که بر اســاس اذن‬ ‫اضافهشــده اســت‬ ‫دیگر شــهدا هم‬ ‫با اجــرای برنامه‬ ‫ما‬ ‫ـه کارکردند‪ ،‬مثل‬ ‫هفتــه خبرنــگار‬ ‫مدیرکلبنیادمسکن‬ ‫ســالمت جامعـ‬ ‫های بزرگداشــت‬ ‫بتوانیم ذره درراه این‬ ‫ســالمت و قدردانــی از‬ ‫پاسداشــت‬ ‫مراســم‬ ‫امیدوارم ما هم‬ ‫شــهدای عرصــه‬ ‫محسوب شدند و‬ ‫افشــانی بــر مــزار‬ ‫اینکه در این هفته‬ ‫اغاز شــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫شهید‬ ‫گل‬ ‫ســهرابی با اشــاره به‬ ‫حوزه در فارس‪،‬‬ ‫اولین شــهید این‬ ‫عزیزان گام برداریم‪.‬‬ ‫خواهیم داشــت‪،‬‬ ‫مراسم گلافشانی بر‬ ‫خانواده‬ ‫تجلیل از انان را‬ ‫ـادل ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫اسالمی استان فارس در‬ ‫اصحاب رســانه و‬ ‫ـارس بااعتبــاری معـ‬ ‫یــن روزنامهنگار‬ ‫اغاز برنامههای‬ ‫دیــدار بــا‬ ‫ـتردهای از اســتان فـ‬ ‫خبرنگار به یــاد اول‬ ‫فرهنگ و ارشاد ســالمت که به مناسبت‬ ‫طــق روســتایی‬ ‫ـه‬ ‫ـدی را در گسـ‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـای امســال در منا‬ ‫ـال هف‬ ‫مدیرکل فرهنگ‬ ‫عرصه‬ ‫محل گلزار شــهدای‬ ‫زمینه اســکان جدیـ‬ ‫دیگــر اولویتهـ‬ ‫ظــام مقدس تاکیــد کرد‪ :‬امسـ شــیرازی» برگزار میشود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ممسنی‬ ‫مزار شــهدای خبرنگار در شــیراز و در‬ ‫ـادی روســتایی‪،‬‬ ‫انگیزه ریــال از‬ ‫حفظ ن‬ ‫ــور «میرزا صالح‬ ‫تفاهمنامهای که‬ ‫ـهید حاج ســعید‬ ‫بزرگداشــت هفته‬ ‫ســت‪.‬مجید انصاری‪،‬‬ ‫طرحهــای هـ‬ ‫جدید در روســتاها‬ ‫پاسداشــت خــون شــهیدان که بــرای خودگذشتگی کردند کش‬ ‫گفت‪ :‬با توجه بــه‬ ‫ـد‪ ،‬از خانواده شـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫این نهاد امســال‬ ‫اســتان فارس ا‬ ‫میکند‪ .‬اســکان‬ ‫شــیراز برگــزار شـ‬ ‫ـرد‪ .‬صابر بــه‬ ‫اســالمی فــارس‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫از‬ ‫ـکن فارس گفــت‪:‬‬ ‫و راه و شهرسازی‬ ‫و‬ ‫ـار‬ ‫فراهم‬ ‫فشانی‬ ‫روســتاها ایجاد‬ ‫ـن نشســت اظهـ‬ ‫دارالرحمــه‬ ‫جمعیت روستایی را‬ ‫مذهبی و ارشــاد‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬جان‬ ‫گل‪ ،‬قدردانی کـ‬ ‫و ارشاد اسالمی‬ ‫ــرکل بنیــاد مسـ‬ ‫ســتم نیــز در ایـ‬ ‫برخوردار در اســتان‬ ‫استان را در برنامه‬ ‫ـدای لــوح ســپاس و‬ ‫روزهای متفاوت ملی و‬ ‫حاشیه جمهوری‬ ‫معیشت و حفظ‬ ‫وزارتخانههای فرهنگ‬ ‫مدی‬ ‫با تغییر و ر‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫ازجمله مناطــق کم‬ ‫‪ ۱۰۷‬روســتای این‬ ‫شــفاعت‪ ،‬بــا اهـ‬ ‫کار و تامین‬ ‫اسالمی فارس‪ ،‬در‬ ‫واجب میدانیم در‬ ‫روســتاییان بهناچــار‬ ‫اسالمی بین‬ ‫سال گذشته وزیر‬ ‫بازنگری طرح هادی‬ ‫ســتم و ممســنی‬ ‫ـدان در توســعه و‬ ‫این روســتاها در‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫حضور و بر خود‬ ‫غیــر این صورت‬ ‫است و قولی که‬ ‫سکونت در این ر‬ ‫ـد توجــه دوچنـ‬ ‫قابلتوجهی از‬ ‫انان دادند‪ ،‬این‬ ‫ســهرابی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بیاییم‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـی منعقدشده‬ ‫میکنــد‪ ،‬در‬ ‫های بهداشــتی و با‬ ‫دارد کــه بخش‬ ‫ســت کــه نیازمنـ‬ ‫برای تامین مسکن‬ ‫ساختوسازها زمینه‬ ‫زیارت قبور شهدا‬ ‫ـری و عملی در‬ ‫فارس قرار دارند‪.‬‬ ‫ارامش و اسایشـ‬ ‫رعایــت پروتکل‬ ‫کاری قــرار‬ ‫های فــارس ا‬ ‫به اصحاب رسانه‬ ‫متفاوت از به‬ ‫ــروز تــالش فکـ‬ ‫اگر در کشــور ما‬ ‫کاربری و تخلف در‬ ‫استان رسید که در‬ ‫مناطق شمال غرب‬ ‫ـن مراســم که با‬ ‫بازنگری در طرح‬ ‫کرد‪ :‬اسالمی‬ ‫زدایــی اســت‪ .‬ام‬ ‫گفت‪ :‬امسال شرایطی‬ ‫اشــاره به اینکــه‬ ‫ایـ‬ ‫گذشته ابالغیه ان به‬ ‫شهرستان ممسنی و‬ ‫خطــوط اصلی‬ ‫شهرستان ممسنی‬ ‫کنند درحالیکه‬ ‫واالمقام است‪ ،‬اظهار‬ ‫محرومیت‬ ‫جمع فــارس بــا‬ ‫مدیران برگزار شد‪،‬‬ ‫ضعیــف و اصــالح‬ ‫عملیاتی شد روز‬ ‫مناطق را ایجاد می‬ ‫فرهنگ و هنر و‬ ‫دیدار با فرماندار‬ ‫ـش جمعیــت در‬ ‫خون این شهدای‬ ‫مدافع سالمت هم به‬ ‫جمعی از‬ ‫خواهیم قول‬ ‫معیشــت طبقــات‬ ‫اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫قانونمنــد و افزایـ‬ ‫عطاءا‪ ...‬زمانی در‬ ‫هست از برکت‬ ‫اسالمی گفت‪:‬‬ ‫و دنبالهرو شهدا‬ ‫داریم و شهدای‬ ‫خبرنگار موارد ان را به‬ ‫بــاب‬ ‫زمینــه ســکونت‬ ‫مجلس شورای‬ ‫انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫اسالمی اعالم خواهیم‬ ‫اینکه بزرگداشت‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫میگیریم‬ ‫را رقم میزند‪.‬‬ ‫هادی هــادی‬ ‫عزیزان هفته‬ ‫این شهرستان در‬ ‫اقتصاد ملی ضرورتی‬ ‫سهرابی با یاداوری‬ ‫ممســنی هــم بــا‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫مهاجرت معکوس‬ ‫بنابراین چراغ را در دست اصحاب رسانه‪ ،‬قدر این‬ ‫بازنگری طرحهــای‬ ‫و نماینده‬ ‫ما اضافهشدهاند‪.‬‬ ‫جامعه هدف وزارت‬ ‫ــدار شهرســتان‬ ‫هدف گردشگری‬ ‫ــور «میرزا صالح‬ ‫روستاها و حتی‬ ‫ـال اعتبــار بــرای‬ ‫امیدواریم همه مردم و‬ ‫شهدای‬ ‫ایوبــی‪ ،‬فرمان‬ ‫روزنامهنگار کش‬ ‫طرح‬ ‫داریم‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫همه‬ ‫همخانه دار شوند‪.‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫‪۳۹‬‬ ‫‪ ۱۰۶‬میلیــارد ریـ‬ ‫از‬ ‫داوود‬ ‫همچنین گفت‪ :‬تهیه‬ ‫یــان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫ـال ایــن طرحهــا‬ ‫همیشه بود و‬ ‫خبرنگار به یــاد اولین‬ ‫ـم از این عزیزان‬ ‫کرد که این عزیزان‬ ‫ســتایی در ســال‬ ‫بنیــاد مســکن ب‬ ‫و تــا پایــان امسـ‬ ‫زمانی‬ ‫ســانه را اصحاب‬ ‫هفتــه‬ ‫ـد کــه هرچه داریـ‬ ‫فــت بــاارزش رو‬ ‫یــر از خدمــات‬ ‫دیگری جانفشــانی‬ ‫محرومیتزدایــی‬ ‫اختصاصیافتــه‬ ‫شــود‪ ،‬اصحاب ر‬ ‫بدون را بداننـ‬ ‫ـارد ریــال تقد‬ ‫ـرح بهســازی با‬ ‫ـرای توســعه و‬ ‫ـع ســالمت درراه‬ ‫شــیرازی» برگزار می‬ ‫کشور دانست که‬ ‫‪ ۲۰‬و یــک طـ‬ ‫ـزار و ‪ ۲۶۰‬میلیـ‬ ‫هــای قانونــی بـ‬ ‫کــه شــهید مدافـ‬ ‫ســتان ممســنی‬ ‫سخت و دشوار‬ ‫ـ‬ ‫ـاالی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫ـ‬ ‫افزود‪ :‬بــه این‬ ‫خواهند‬ ‫ب‬ ‫ـادل‬ ‫ـتای‬ ‫شهر‬ ‫بااعتبــاری معـ‬ ‫ـزار و ‪ ۴۰۰‬روسـ‬ ‫حاضر درصحنههای‬ ‫بهرهگیــری کــرد‪،‬‬ ‫ـارس ادامــه داد‪:‬‬ ‫حضورداشتهاند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جــاری‬ ‫ـان اینکــه ‪ ۲‬هـ‬ ‫ایــن شهرســتان‬ ‫بنیــاد مســکن فـ‬ ‫گردشگری روستایی‬ ‫مقدم سختیها‬ ‫وی بابیـ‬ ‫روســتایی دارند‪،‬‬ ‫بااعتبــاری در‬ ‫اس ـت‪.‬مدیرکل‬ ‫چشمداشت در خط‬ ‫در زمینه توسعه‬ ‫ـتان طرح هادی‬ ‫ـری مدنظــر‬ ‫ـادی روســتایی‬ ‫ستعدادهای شگرف‬ ‫خانوار در این اسـ‬ ‫اعتبــار و بازنگـ‬ ‫طــرح جدیــد هـ‬ ‫همچنیــن ا‬ ‫نیازمنــد تامیــن‬ ‫اجــرای ‪۴۹۸‬‬ ‫مغفول بماند‪.‬‬ ‫میلیــون ریــال و‬ ‫ـیاری از روســتاها‬ ‫پیگیری و همراهی‬ ‫دارد که نباید‬ ‫میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫بسـ‬ ‫ـتایی در مناطق‬ ‫این طرحها با‬ ‫معــادل ‪۸۶۹‬‬ ‫که تامین اعتبار‬ ‫ـت باارزش روسـ‬ ‫هستند‬ ‫طرح بهســازی بافـ‬ ‫میسر میشود‪.‬‬ ‫ـری اجــرای‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫فــه کــرد‪ :‬بازنگـ‬ ‫ـکن فــارس اضا‬ ‫ـرکل بنیــاد مسـ‬ ‫مدیـ‬ ‫‪ ۱۰۷‬روستای استان‬ ‫ادی‬ ‫‪07‬‬ ‫قاسمحدادیبهحفظبازیکنان‬ ‫باکیفیتاینباشگاهامیدوار است‬ ‫ـای مکــث‪ ،‬ارامش‪،‬‬ ‫در شــهر را فضاهـ‬ ‫کیفیــت حضــور‬ ‫پروژههامیسازند‪.‬‬ ‫تاریخی رفتیم که‬ ‫گفتوگو ماننداین‬ ‫گذرها و محالت‬ ‫ترین شــاهراه این‬ ‫سعدیه تنفسو‬ ‫مرمت و بهسازی‬ ‫یــان اینکــه بزرگ‬ ‫بعد از حافظیه و‬ ‫موارددیگریهستند‬ ‫اســکندرپور باب‬ ‫کرونا بافت تاریخی‪،‬‬ ‫پروژهها جاری شــود‪،‬‬ ‫مجموعا‪ 200‬مترمربعاز‬ ‫موجود پس از‬ ‫حیات شــهروندان در‬ ‫بخشی مساحت‬ ‫خارجیخواهدبود‪.‬‬ ‫و احیای باغهای‬ ‫ـی اســت که‬ ‫گرفتم‪ ،‬چون کارگاه‬ ‫ـیراز ایجادشــده‬ ‫عمومیبارویکردتعالی‬ ‫مقصدگردشگران‬ ‫حفظ و نگهداری‬ ‫بافــت تاریخـ‬ ‫ـک و باغــات شـ‬ ‫کلید ان را تحویل‬ ‫بخشی که باهدف‬ ‫طبیعی باغ و توجه‬ ‫احداثمکانهای‬ ‫داد‪ :‬پیشازایــن‬ ‫رودخانــه خشـ‬ ‫افزود‪ :‬شهری که‬ ‫مفهوم شــیراز در‬ ‫ماهیت‬ ‫شهروندان‪ ،‬کیفیت‬ ‫سیاستگذاری بــر‬ ‫وی ادامــه‬ ‫ــگران زیباســازی‬ ‫ناتمام و بهدوراز‬ ‫روحیه شاداب در‬ ‫سبز‪ ،‬در سطح منطقه‪ ،‬حفظ اجتماعی شــهروندان و‬ ‫بایــد بــرای گردش‬ ‫برداری رســید‪ ،‬نتیجه‬ ‫عظیم ســاختمانی‬ ‫و ایجاد‬ ‫توازن بین ارزشهای‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫افزایش سرانه فضای‬ ‫است‪.‬‬ ‫خجالــتاور بــود و‬ ‫ـازی‪ ،‬افزایش امنیت‬ ‫که امروز به بهره‬ ‫و بافت تاریخی‬ ‫‪ 6‬شیراز در ادامه‬ ‫بود‪ .‬رسالت شهری‬ ‫فضاهای عمومی شهر‪،‬‬ ‫بازافرینی به زیباسـ‬ ‫ایجاد محیطــی ارام و‬ ‫شورای‬ ‫باعث افتخار است‬ ‫منطقه‬ ‫گذاری‬ ‫حال تشکیل‬ ‫شهردار‬ ‫بر اساس سیاست‬ ‫است که مشتمل‬ ‫به‬ ‫مدیریتشهریاست‪.‬‬ ‫ـالت اجتماعی و‬ ‫ورزشی و تفریحی‪،‬‬ ‫میشد‪ ،‬اما امروز‬ ‫شهرهاست و این‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫است که این رویکرد‬ ‫شجریان دارای‪ 3‬پالزا‬ ‫برقــراری تعامـ‬ ‫افزایش سرانه فضاهای‬ ‫توسعهانهاست‪.‬‬ ‫فراغتبرایشهروندان‬ ‫بافت امروزی دیگر‬ ‫ـورای شــهر شــیراز‬ ‫پیادهراه استاد‬ ‫تعامالت اجتماعی‪،‬‬ ‫تاریخیو‬ ‫ـعت پیدا کند و‬ ‫میشــود‪ .‬همچنین‬ ‫رقم خورده است‪.‬‬ ‫برای گذراندناوقات‬ ‫قابلمقایسه با‬ ‫رئیــس شـ‬ ‫از هزینههــای‬ ‫ـهر میتواند وسـ‬ ‫در راستای افزایش‬ ‫پنجم و شهرداری‬ ‫چوبی و چادری‬ ‫پیاده دلنشین‬ ‫های جوان است‪.‬‬ ‫فضای شهر باید‬ ‫ـاخت پروژههــا‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شـ‬ ‫فضای شهری‬ ‫بــر ســایبانهای‬ ‫تیم‬ ‫ان‬ ‫های پارکور‪ ،‬اسکیت‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫و تقویت زندگی‬ ‫فرد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اصالت منحصربه‬ ‫ازانجاییکــه در‬ ‫ـورای شهر شــیراز‬ ‫گزارش عملکــرد در‬ ‫سوم ماحصل‬ ‫ـود‪ ،‬از شهروندان‬ ‫فرهنگ ورزش‪ ،‬سالمتی‬ ‫ورزشی برای ورزش‬ ‫روی افتتاحشد‪.‬‬ ‫شود‪ ،‬اما شهریت و‬ ‫رئیس شـ‬ ‫منجر به ارتقای‬ ‫پروژههای فاز دوم و‬ ‫شــهروندان اســتفاده میشـ‬ ‫ـا اشــاره به ارائــه‬ ‫چندین زمین‬ ‫ترویج‬ ‫اندازهایی در مسیر پیاده‬ ‫بودن شیراز‬ ‫توجه بــه محدودیت‬ ‫ــای توانمند‬ ‫تعریف میشــود‪،‬‬ ‫اســکندرپور بـ‬ ‫همت شهرداری شیراز‬ ‫ـظ‪ ،‬نگهــداری و‬ ‫شهری یعنی به شیراز ِ‬ ‫ــهر دریافتی‬ ‫شــیراز در حوزهه‬ ‫با کارکردهایی که‬ ‫هــا داریــم کــه با‬ ‫ـهر‪ ،‬ایجاد چشــم‬ ‫باغ سالمت بانوان‬ ‫به‬ ‫شــود کــه در حفـ‬ ‫ســالمت باشــد؛ ش‬ ‫صدمه ببیند‪ .‬توسعه‬ ‫ـود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫و دیگــر ورزش‬ ‫بهمنظور تماشــای‬ ‫در شـ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ســیار موثر واقع‬ ‫همراه‬ ‫می‬ ‫شیراز‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫خ‬ ‫ـا‬ ‫امن‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫دوره‬ ‫شجریان‬ ‫تقا‬ ‫مثل‬ ‫ـط‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ـگ‬ ‫زیبنده‬ ‫ارامش شــیرازی‬ ‫پایــان‬ ‫ـی در یــک محیـ‬ ‫در دوران کرونــا ب‬ ‫شعار شیراز باید‬ ‫ـای مکــث و درنـ‬ ‫که فراموششده‬ ‫پیاده راه استاد‬ ‫توجه کننــد؛ چراکه‬ ‫زندگـ‬ ‫افزوده شود؛ همان‬ ‫ـالنهای ورزشــی‬ ‫بــا ایجــاد فضـ‬ ‫یک مکتب است‬ ‫شــهروندان احســاس‬ ‫ـت و اراضی ســبز‬ ‫نگهداشــتن پروژهها‬ ‫فرهنگ سـ‬ ‫متفاوت دارای‬ ‫باغهــای قصردشـ‬ ‫شیراز رامتفاوت کند‪.‬‬ ‫شــهری اســت کــه‬ ‫ـابقه درخشان در‬ ‫بهرهبرداریرسید‪.‬‬ ‫تمیــز‬ ‫در شهری که مهد‬ ‫کالنشــهر شــیراز‪،‬‬ ‫جلوههــای زیبــای‬ ‫ـفه ایران است و سـ‬ ‫عطروطعم خوب‬ ‫شجریان به‬ ‫توسعهشهرینباید‬ ‫فضاهای عمومی مانند پیادهراه شــهروندان شیرازی نیست‬ ‫هزار متر فضای سبز‬ ‫ـا حضور شــهردار‬ ‫از میشود‪.‬‬ ‫و پیادهراه استاد‬ ‫شــیراز مرکز فلسـ‬ ‫و‬ ‫قرارگرفته‬ ‫خود‬ ‫و تخریب برخی‬ ‫ـ‬ ‫این‬ ‫ب‬ ‫ـم‬ ‫ـه‬ ‫در ادامه گفت‪8 :‬‬ ‫ـ‬ ‫چمران‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫غفلت‬ ‫ـند‬ ‫مرا‬ ‫له‬ ‫اسالمی شهر شیراز‬ ‫داشــته باشـ‬ ‫ایــن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شــیراز‬ ‫راستا و با رویکرد شهر‬ ‫شــیه بلوار شهید‬ ‫مختلفداردکهمورد‬ ‫شاهد ریختن زباله‬ ‫اسماعیلی‬ ‫این پروژه است‪.‬‬ ‫ســبز و نارنجــی‬ ‫ـم کیلومتــر مســیر‬ ‫اعضای شــورای‬ ‫وی‬ ‫حا‬ ‫شجریان در همین‬ ‫حوزههایهنری‬ ‫و تمدن است‪،‬‬ ‫سوم) از دستاوردهای‬ ‫رئیس و جمعی از‬ ‫دارد و بــه گســتره‬ ‫شــده و ســه و نیـ‬ ‫سالمت استاد‬ ‫مکتب را احیا کنیم‪.‬‬ ‫در محور چمران‬ ‫ایــن پــروژه اجرا‬ ‫احداثمیگردد‪.‬‬ ‫خــاص خــود را‬ ‫(فاز دوم و‬ ‫جنوبی استاد شجریان‬ ‫مقامات ارشــد شــهری‬ ‫تجهیزاتپروژههاباشیم‪.‬‬ ‫تحسین میکنند‬ ‫سعی کردیم این‬ ‫در‬ ‫توسطشهرداری‬ ‫جلد کتــاب در این‬ ‫بود و‬ ‫مسافران شــیراز را‬ ‫چمران‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫محور‬ ‫از روشنایی است‪.‬‬ ‫ســالمت‬ ‫پیاده‬ ‫انسان‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ـازی مســیر و‬ ‫معماران جوان‬ ‫بابیان اینکه این‬ ‫شــیراز اعالم کــرد‪:‬‬ ‫شــیراز اســت که‬ ‫مولفهها باشــد‪،‬‬ ‫ـد نهالها شــاهد‬ ‫گفت‪ :‬برخوردار‬ ‫پیاده راه محوطهســازی‪ ،‬کفسـ‬ ‫ـورای شــهر شــیراز‬ ‫دستاوردی از‬ ‫شــهردار‬ ‫بهعنوانراهشیراز‬ ‫جهت حذف این‬ ‫جنوبیبرگزار شد‪.‬‬ ‫اینکه در اینده با رشـ‬ ‫شهردار منطقه‪ 6‬شیراز‬ ‫رئیس شـ‬ ‫عملکردمدیریتشهری‬ ‫در راستای توسعه‬ ‫‪ ۱۲‬قطعهموسیقی‬ ‫بــا دارا بــودن‬ ‫و هر اقدامی در‬ ‫وی بابیــان‬ ‫ـای ســبز و احداث‬ ‫ادامه این مراسم‬ ‫زوال میبرد‪ .‬حضور‬ ‫این مســیر خواهیم‬ ‫زیباترین فضاهاست که‬ ‫راستامنتشر شدو‬ ‫عدالتمحوریسرلوحه‬ ‫تمام نویسندگان‬ ‫شود که هدف از‬ ‫روشــنایی و فضـ‬ ‫در‬ ‫بصری بیشــتری در‬ ‫و ان را به سمت‬ ‫گفــت‪ :‬در تمــام‬ ‫راه یکی از‬ ‫بهرهبرداریمیرسد‪،‬‬ ‫تقدیم شهروندان می‬ ‫دوچرخهســواری‪،‬‬ ‫ــد‪ .‬در این راســتا‬ ‫مذموم است‬ ‫جذابیتهای‬ ‫بهرهبرداریرسید‪.‬‬ ‫ـم شــهردار شــیراز‬ ‫مقیاسی فرایندی‬ ‫کافیشــاپهای‬ ‫بازتولید و عرضه ش‬ ‫فیزیکیارتقایزندگیبه‬ ‫امروز دو پروژه‬ ‫کیلومتر مسیر به‬ ‫شدند و ماحصل این‬ ‫شهری و گسترش‬ ‫ـت‪ :‬در نظرگاههــا‬ ‫در ایــن مراسـ‬ ‫فضاهای شهر در هر‬ ‫اجرایی شده است و‬ ‫فضاهای‬ ‫راه صرف برای این‬ ‫ابنمادر طول‪۳.۵‬‬ ‫افزایش سرانه فضاهای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ــود‪ ،‬اظهــار داشـ‬ ‫شهروندان در‬ ‫ســالمت اســتاد شجریان‬ ‫گذاشتن تنها نام پیاده‬ ‫چنین پروژههایی‬ ‫ارتقای نشاط ب‬ ‫مشهور شیراز‬ ‫اجرای انها‬ ‫یاددهی است‪.‬‬ ‫طول مســیر پیادهراه‬ ‫مناطق شیراز‬ ‫اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـته باشــد پروژه ‪۱۲‬‬ ‫فرهنگ سالمتی و‬ ‫هــای گوناگون و‬ ‫مستمر از یادگیری و‬ ‫مجموعهکتابشد‪.‬‬ ‫ـاحت مجموعــا‬ ‫سالمت راه‬ ‫در‬ ‫پروژهها ادامه داشـ‬ ‫ـن کار در شــیراز‬ ‫خــش دیگــری از‬ ‫پیــادهراه‪ ،‬ورزش‬ ‫فضای سبز و ترویج‬ ‫همکاری‪،‬این‬ ‫کــودکان بــه مسـ‬ ‫خواندن کتاب «شیراز‬ ‫افــزود‪ :‬ابــزار ایـ‬ ‫ـه ‪ 6‬شــیراز در ب‬ ‫ــا‪ ،‬بــا مجموعــه‬ ‫اگر ســرعت این‬ ‫‪ 3‬فاز ‪ 4‬هکتاری‬ ‫باغ بانوان‪ ،‬نادیده‬ ‫مجموعــه بــازی‬ ‫شــهردار شــیراز‬ ‫ـط بــه فض‬ ‫شــهردار منطقـ‬ ‫توصیه شهروندان به‬ ‫ـی جســمانی بــه‬ ‫رودخانه چنار راهدار در‬ ‫ـری که امــروز به‬ ‫دو‬ ‫و در مجاورت ان‬ ‫شــیراز گاهــی فقـ‬ ‫با‬ ‫مجموعــه امادگـ‬ ‫هر معیاری یکی‬ ‫اینکه مدتزمان این‬ ‫کــرد‪ :‬پــروژه دیگـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوچرخهسواری‬ ‫هکتاری کنار‬ ‫فــت میشــود و‬ ‫هکتــار به زمین‬ ‫وی بخوانید»‪ ،‬گفت‪ :‬شیراز با‬ ‫‪ 300‬مترمربــع‪ ،‬دو‬ ‫ســخنانش تصریــح‬ ‫اسماعیلی بابیان‬ ‫یــن چندمنظوره‬ ‫تجسم بهوفــور یا‬ ‫فضای ســبز و ‪8‬‬ ‫های ان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫ـوان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حمیدرضا‬ ‫شهر را‬ ‫‪ 700‬مترمربع‪ ،‬زم‬ ‫اینامکاناتاست‪.‬‬ ‫توجه به اهمیت‬ ‫‪ 4‬هکتــار ان بــه‬ ‫پــارک ویــژه بانـ‬ ‫بازتــاب داشــته‬ ‫ـش ایرانیان برای‬ ‫ـاحت مجموعــا‬ ‫ضــا در مجاورت‬ ‫شعرِ‬ ‫ـیراز گرفتن‬ ‫پینگپنگ به کــه‬ ‫برنامهریزیشده که با‬ ‫بهرهبــرداری رســید‪،‬‬ ‫ایینــهای بــرای‬ ‫نمونههای کوشـ‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫شیراز قرار داشت‬ ‫مسـ‬ ‫قرار گرفتن این ف‬ ‫ـای درجهیــک شـ‬ ‫پروژه ‪ 3‬ساله‬ ‫‪ 500‬مترمربع‪ ،‬زمین‬ ‫ـت از مهمترین‬ ‫پرتویی از نظم باطنی‬ ‫در مدت یک سال‬ ‫ورزشهای نوین در‬ ‫باغهای گروه یک‬ ‫وی بــا اشــاره به‬ ‫ــد در خیابانهـ‬ ‫ورزشی به مساحت‬ ‫مزیــت طبیعــی‪،‬‬ ‫عــد از بلــوار تخـ‬ ‫شهردار کالنشهر شیراز‬ ‫مجموعه در زمره‬ ‫زمین بوده است؛‬ ‫شــهروندان بای‬ ‫کــورت به فضای‬ ‫و شــیراز بایــد از‬ ‫اســکندرپور افــزود‪ :‬ب‬ ‫ـک بهعنــوان یــک‬ ‫‪ ۲۵‬بهشت روی‬ ‫فود‬ ‫ان و تاکید‬ ‫افکنده‬ ‫در پیادهراه استاد‬ ‫نظرگاه‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ببین‬ ‫سایه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـع‪،‬‬ ‫ـاده‬ ‫ان را تملک کرد‪.‬‬ ‫ـدر‬ ‫خ‬ ‫نظمی ادم صغیر‬ ‫ـاحت ‪ 200‬مترمربـ‬ ‫حیـ‬ ‫رودخانــه‬ ‫هــا را بــا پــای پیـ‬ ‫باعــث میشــود‬ ‫المللی طراحیشده و‬ ‫رسید‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـاحت ‪ 700‬مترمربع‪،‬‬ ‫که شهرداری‬ ‫کبیر که بر سر بی‬ ‫بهدیگر پروژههای‬ ‫مسـ‬ ‫زیبایی‬ ‫مجموعــهای کــه‬ ‫پروژهای با نگاه بین‬ ‫به بهرهبرداری‬ ‫ایجادهماهنگیبین‬ ‫ـای شــیراز به مسـ‬ ‫عالم‬ ‫شهرساز در ادامه‬ ‫شــان کــرد‪:‬‬ ‫باز ستانده شود‪.‬‬ ‫مترمربع‪ 4 ،‬جمشید‪،‬‬ ‫کنند‪ ،‬باید فضای‬ ‫باغــات و کوههـ‬ ‫پیمانکار داشتیم که‬ ‫اینمقامعالی‬ ‫سیطره ماشین‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫موفقیت پروژههاست خاطرن احساس ارامش و امنیت‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫ـاحتهای ‪ 6‬هزار‬ ‫شجریان‪17‬‬ ‫کــه درباره شــیراز‬ ‫پروژه پیادهراه اســتاد‬ ‫سالمت است‪.‬‬ ‫شهرداری منطقه‪6‬‬ ‫بیانگر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ان‬ ‫شهروندان‬ ‫م‬ ‫درصد‬ ‫زند‬ ‫با‬ ‫شهروندان‬ ‫متونی‬ ‫ـهری‬ ‫می‬ ‫پارک‬ ‫بود‪ .‬ولــی طراحی‬ ‫چراکه شرایطی را رقم‬ ‫ســه پالزا شـ‬ ‫در دست انجام‬ ‫اســکندرپور بــا اشــاره بــه‬ ‫ـایبان چادری به‬ ‫ده پیاله نیز یک‬ ‫استقبال‬ ‫نزدیک به بهرهبرداری‬ ‫انهــا دشــوار‬ ‫‪ 1000‬مترمربع‪ ،‬دو سـ‬ ‫وی بابیان اینکه در‬ ‫ـده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متبحر منطقه ‪6‬‬ ‫ـالمی شهر شــیراز در این ایین زندگی نامگذاری شود؛‬ ‫کسایی در اینده‬ ‫حال اجرایی شدن‬ ‫معماران جوان و‬ ‫رئیس شــورای اسـ‬ ‫و جدیــد بیانشـ‬ ‫هــزار مترمربــع و‬ ‫شهروندان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫سایبان چوبی‪ -‬فلزی‬ ‫پیادهرو بلوار‬ ‫ســایر شــهرداران‬ ‫ـهری بلــوار میرزای‬ ‫تمام امکانات در‬ ‫شجریان را ‪ 2‬تن از‬ ‫در کتــب قدیمــی‬ ‫و سالمت روحی‬ ‫های مبانی و اصول‬ ‫روزی بر عملکرد‬ ‫مجموعا‪ 400‬مترمربع‪،‬‬ ‫شــهردار شــیراز و‬ ‫همچنین فضای شـ‬ ‫چهار هکتاری با‬ ‫پروژهها در تمام‬ ‫استقبال که نشاط‬ ‫اشاره به مجهز بودن‬ ‫بهصورت شبانه‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫این‬ ‫ـکر‬ ‫مساحت‬ ‫مساحت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ً‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫ـت ضمــن ت‬ ‫شهرسازان و معماران‬ ‫عهده داشتند که‬ ‫زمین اسکیت به‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عدالت در‬ ‫ـورای شهر شــیراز با‬ ‫فضای عمومی و‬ ‫هندســه غالب نیسـ‬ ‫بر‬ ‫مساحت ‪ 300‬مترمربع‪،‬‬ ‫رئیس شـ‬ ‫کل شهر عادالنه‬ ‫گفت‪ :‬با مشاهده‬ ‫امادهافتتاحاست‪.‬‬ ‫ـاحت ‪ 300‬اســت‪،‬‬ ‫عنوان کردهاند که‬ ‫فضاهای بازی و سرگرمی کودکان پیمانکاراننظارتداشتند‪.‬‬ ‫توزیع فضاها در‬ ‫ســتاد شجریان‪،‬‬ ‫راه معالیاباد به‬ ‫ادم و مناطق‬ ‫ـری از شیرازی‬ ‫به‬ ‫خشــک بــه مسـ‬ ‫شهرســازی‬ ‫مانند پیاده راه ا‬ ‫مناطق اجراشده و‬ ‫پایان گفت‪ :‬پیاده‬ ‫پیادهراه سالمت به‬ ‫ــت و بناها بیــن‬ ‫ـاز در بخش دیگـ‬ ‫ــع‪ ،‬ابنمــا کف‬ ‫فضاهای استاندارد‬ ‫مردم از فضاهایی‬ ‫جنس حضور اس‬ ‫اسماعیلی در‬ ‫ـام عالــی شهرسـ‬ ‫‪ 400‬مترمرب‬ ‫پارکور به مساحت‬ ‫بایــد از تکتــک‬ ‫رهاشــده بود که‬ ‫امروزه مدارس ما فاقد‬ ‫و همهچیــز از‬ ‫ایــن مقـ‬ ‫برزن بین رفتار ادمها‬ ‫ـروژه اشــاره کرد و‬ ‫نورپردازی خاص‪ ،‬زمین‬ ‫ـال به حال خود‬ ‫کار میشــوم کــه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫جوان معمار در‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫از این فضاها به‬ ‫مشــخصات این پـ‬ ‫مدت بیش از ‪ 30‬سـ‬ ‫کشد؛ بین کوی و‬ ‫متوجــه بزرگــی‬ ‫مترمربع با‬ ‫ـواری و پیــادهراه به‬ ‫بابیان اینکه یک تیم‬ ‫اقــدام محصول‬ ‫انجام است که به‬ ‫ـت‪ .‬تجهیز بخشــی‬ ‫عالم دیوار نمی‬ ‫ســخنانش بــه‬ ‫دیوان شــعر و هر‬ ‫سه و نیم کیلومتر‬ ‫فضای دوچرخهسـ‬ ‫ـکر کنیم کــه این‬ ‫بهسازی ان در دست‬ ‫اسکندرپور‬ ‫برای کودکان اسـ‬ ‫هاییشد‪،‬عنوان‬ ‫شهرداری به تمام اقشار‬ ‫شــهر تبدیل بــه‬ ‫ســتاد شــجریان‬ ‫ضــای شــورا تشـ‬ ‫‪ 200‬مترمربــع‪،‬‬ ‫اکنون عملیات‬ ‫راه سالمت استاد‬ ‫خلقچنینپروژه‬ ‫و اجرای موفق‬ ‫اهنــگ میدهــد و‬ ‫افزود‪ :‬پیادهراه ا‬ ‫بدل خواهد شد‪.‬‬ ‫میخوانند‪ .‬اع‬ ‫نشان از اهمیت دادن‬ ‫طول مسیر پیاده‬ ‫دوچرخهســواری و‬ ‫منطقهششباعث‬ ‫برنامهگذاری شورا‬ ‫مسیرهای زیبای شهری‬ ‫ساکنانشهر انرا‬ ‫شهر حضور جوانان‬ ‫کودکان‬ ‫طول ‪ 3‬کیلومتر در‬ ‫ـامل مســیرهای‬ ‫سیاستگذاری و‬ ‫احداثپروژههاست‪.‬‬ ‫شعریمیشود که‬ ‫شهرداری و شورای‬ ‫دید یکی از‬ ‫طــول دارد و شـ‬ ‫احداثشدهاست‪.‬‬ ‫تحول ایجاد محله‬ ‫ــت که باهدف‬ ‫مختلفجامعهدر‬ ‫کرد‪ :‬تیم جدید‬ ‫شجریانجانماییو‬ ‫باید از ابتدا روی‬ ‫شعر حافظاست‪.‬‬ ‫متعدد شــهری اس‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫چراکه این جوانان‬ ‫مساحت ‪ 5‬هزار‬ ‫ـاره بــه توســعه‬ ‫تاکید بر اینکه شــورا‬ ‫شیراز بلندترین‬ ‫نظرگاههای‬ ‫ســالمت بانوان به‬ ‫زندگی در شهرها‬ ‫غنیمت بشــمارند؛‬ ‫ـرزاق موســوی بــا اشـ‬ ‫موســوی با‬ ‫کرد‪،‬گفت‪:‬پروژهای‬ ‫با گالیه از کیفیت‬ ‫همچنین باغ‬ ‫ـیمن کودک و را‬ ‫ســید عبدالـ‬ ‫کرد‪ :‬در این دوره‬ ‫سرمایهگذاریمی‬ ‫شهردار شیراز‬ ‫جمعی و فردی‪ ،‬نشـ‬ ‫مکالمه مــداوم با‬ ‫پیاده راه عنوان‬ ‫اینفضاهابیشتر‬ ‫کار انجامشده در‬ ‫هزار میکنند‪.‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬نشــیمن‬ ‫مدیریت شــهری‬ ‫فضای سبز در این‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫سبز افزایشیافته‬ ‫پوششی به مساحت ‪5‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کیفیت در فضاست‬ ‫شــهردار شیراز‬ ‫مساحت فضای‬ ‫گیاهان‬ ‫بیسابقه بوده و‬ ‫کاشت‬ ‫شهر است و دومین‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫بزرگسال‪،‬‬ ‫مترمربع‪ ،‬کاشت‬ ‫چهل سال گذشته‬ ‫پروژههاست؛ از‬ ‫خدمات جان و روح‬ ‫به مساحت‪1000‬‬ ‫بافت تاریخی در‬ ‫عدم رضایت مردم از‬ ‫مترمربع‪ ،‬چمنکاری‬ ‫کمکدستگاههای‬ ‫راز گمشده ما در‬ ‫درختچه‪ ،‬نصب ‪ 270‬عدد پایه تاسیساتدر اینمناطقبا‬ ‫ـمت احیــا‪ ،‬و‬ ‫اصلــه درخت و‬ ‫ـت و ســپس بــه سـ‬ ‫کل فضای سبز ‪8‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫بــهروز شــده اسـ‬ ‫چراغ و روشــنایی مســیر‪ ،‬مســاحت بهداشتی به رســان‬ ‫سه باب سرویس‬ ‫مترمربع‪ ،‬احداث‬ ‫هزار‬ ‫‪ ۱۶۸‬حلقه‬ ‫‪04‬‬ ‫معاونشرکتابفااستانخبرداد‬ ‫با افتتاح پیاده راه عر افزوده شد‬ ‫یی تازه به شهر ش‬ ‫نوا‬ ‫استاد شجریان؛‬ ‫‪03‬‬ ‫امکان استعالم چک‬ ‫در سایت اینترنتی بانک‬ ‫مرکزی فراهم شد‬ ‫بدونانضباطمالیامکانکنترلرشدپایهپولینیست‬ ‫با افتتاح پیاده راه استاد شجریان؛‬ ‫‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫‪02‬‬ ‫دولترئیسیدر سخت ترین‬ ‫شرایط جمهوری اسالمیقرار دارد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪53‬‬ ‫‪02‬‬ ‫بازنگری طرح ه‬ ‫گل افشانی مزار شهدای‬ ‫سالمت در اغاز هفته‬ ‫بزرگداشتخبرنگار‬ ‫نخستینطالیکشتی‬ ‫بر سینه «گرایی» درخشید‬ ‫صفحه اخر‬ ‫ملی پوش وزن ‪ ۵۷‬کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با شکست همه حریفانش‬ ‫موفق شد نخستین مدال طالی این رشته در سی و دومین دوره بازیهای‬ ‫المپیک را برای ایران به ارمغان بیاورد‬ ‫‪08‬‬ ‫فشار مضاعفپیکپنجم‬ ‫بر کادر درمان‬ ‫زیان‪ ۴‬میلیارددالریاختالل هایاینترنتیدر جهان‬ ‫ایجاد محدودیت و قطع دسترسی اینترنت‪ ،‬پیامدهای اقتصادی قابل سال ‪ ،۲۰۲۵‬تعداد ‪ ۴۱‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دستگاه مانند لپ تاپ‪ ،‬رایانه‪ ،‬حقــی برای دولت‪ ،‬جمعیت یا فردی باشــند که به وســیله ان بــرای از میان ازاد به اینترنت جهانی مواجه ایم‪ .‬اینترنت به عنوان ابزاری که می توان از ان بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت را با حدود ‪ ۹‬هزار ساعت‬ ‫توجهــی ب ه همراه دارد به گونه ای که در ســال گذشــته میالدی بیــش از ‪ ۲۷‬تلفــن همــراه‪ ،‬ســاعت هوشــمند‪ ،‬خودپــرداز‪ ،‬خان ههــای هوشــمند و ســایر بردن حقوق و ازادی های مندرج در این اعالمیه فعالیتی انجام دهد یا به برای حق ازادی بیان بهره مند شد‪ ،‬فقط در صورتی به اهداف خود دست قطعی و محدودســازی پهنای باند ایجاد کرده و این محدویت دسترســی‬ ‫می یابد که دولت ها به تعهدات خود در رابطه با توسعه سیاست های موثر زیان اقتصادی در حدود ‪ ۲.۸‬میلیارد دالر را بر هند تحمیل کرده است‪ .‬در‬ ‫هزار ســاعت قطعی اینترنت ثبت شــده که در مقایسه با سال پیش از ان‪ ،‬دستگاه ها به اینترنت متصل باشند‪.‬‬ ‫عملی دست بزند‪.‬‬ ‫دسترسی ازاد به اینترنت به مثابه حقوق بشر‬ ‫مجموع در ســال گذشــته میالدی‪ ،‬بیش از ‪ ۲۷‬هزار ساعت قطعی اینترنت‬ ‫‪ ۴۹‬درصد افزایش یافته است‪ .‬براورد می شود مجموع زیان اقتصادی ناشی‬ ‫برای دسترسی جهانی به ان عمل کنند‪.‬‬ ‫شهــای جدایی ناپذیر زندگی‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬اینترنت به یکــی از بخ ‬ ‫براســاس مــاده ‪ ۱۹‬اعالمیــه جهانی حقوق بشــر «هر فردی حــق ازادی‬ ‫ن شــده و برنامه های اقــدام‪ ،‬اینترنت بــه ابزار ثبت شده که در مقایسه با سال پیش از ان‪ ۴۹ ،‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بــدون سیاس ـت ها تعیی ـ ‬ ‫از قطعی اینترنت در جهان در سال ‪ ۲۰۲۰‬برابر با ‪ ۴‬میلیارد دالر باشد‪ .‬به انســان در ابعاد گوناگون ان تبدیل شــده تا جایی که ســازمان ملل متحد‬ ‫گزارش ایرناپالس‪ ،‬امروزه اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیســت‪ .‬بســیاری «حق دسترســی به اینترنت» را از حقوق بشــر می داند و ایجاد اختالل در نظــر و بیــان دارد و حق مزبور شــامل ان اســت که در داشــتن نظــرات و در فناورانه ای تبدیل خواهد شــد که فقط اقلیتی خاص به ان دسترســی پیدا براورد می شود مجموع زیان اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تهــای مــا بــه اینترنــت وابســته شــده اســت؛ از یــک گفت وگوی دسترســی به اینترنت‪ ،‬نقض حقوق بشــر تلقی می شود‪ .‬بر اساس اعالمیه جس ـت وجو‪ ،‬دریافــت و اشــاعه اطالعــات و اندیش ـه ها بــا هــر وســیله و می کنند و این موضوع به شکاف دیجیتال دامن می زند‪ .‬جزئیات اینترنت برابــر بــا ‪ ۴‬میلیارد دالر باشــد‪ .‬از پیامدهای منفی قطعی اینترنت در ســال‬ ‫از فعالی ‬ ‫ســامتدوم‬ ‫به عنوان حقوق بشر در اعالمیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و از گذشــته میالدی‪ ،‬تاثیر ان بر وضعیت بهداشــت ونوبت‬ ‫ســاده گرفتــه تــا نقل و انتقال بین المللی پــول‪ ،‬همه با اســتفاده از اینترنت جهانی حقوق بشر‪ ،‬همه مردم صرف نظر از نژاد‪ ،‬جنسیت‪ ،‬زبان‪ ،‬مذهب و صرف نظر از مرزها ازاد باشد‪».‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬در‬ ‫واقع در شــرایطی که اســتفاده از خدمات ســامت محور در فضای مجازی‬ ‫عــاوه بــر مــاده ‪ ۱۹‬اعالمیــه حقــوق بشــر‪ ،‬مــاده ‪ ۱۵‬میثــاق بین المللی این لینک در دسترس است‪.‬‬ ‫امکان پذیرند‪ .‬همچنین گسترش اینترنت اشیا نیز موجب شده نقش اینترنت گرایش های سیاسی حق دارند از همه ازادی ها بهره مند شوند‪ .‬این اعالمیه‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شــرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع اهن االت به شــرح جدول ذیل و‬ ‫هزینه اقتصادی قطعی اینترنت‬ ‫اینترنت است‪.‬‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫متضمن‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫حقوق‬ ‫در دوران همه گیری کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬برخی‬ ‫در زندگی ما بیش از پیش پررنگ شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬ماده ای می گوید همه افراد ازاد متولد می شوند و از نظر حیثیت‪ ،‬کرامت‬ ‫استان اذربایجان غربی برابر مشــخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫(سهامی‬ ‫خاص)حقوق بشر‬ ‫یکی از‬ ‫براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد‪ ،‬کنون تعداد دستگاه های متصل و حقوق با یکدیگر برابرند‪ .‬بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر‪ ،‬هیچ کدام با اینکه بیش از یک دهه از شناسایی اینترنت به عنوان‬ ‫ایجاد محدودیت و قطع دسترسی اینترنت‪ ،‬پیامدهای اقتصادی قابل دولت هــا بــا ایجــاد محدودیت در دسترســی به اینترنــت‪ ،‬مردم خــود را از‬ ‫از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به اینترنت در جهان‪ ،‬از جمعیت افراد بیشتر شده و پیش بینی می شود تا از ماده های این اعالمی ه حاضر نباید به گونه ای تفســیر شــوند که متضمن می گذرد‪ ،‬همچنان در گوشه و کنار دنیا با اقدامات محدودکننده دسترسی توجهــی ب ـ ه همراه دارد‪ .‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬در ســال گذشــته میالدی هند خدمات بهداشت و درمان محروم می کنند‪.‬‬ ‫به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1۴00/0۵/11‬‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز چهارشنبه مورخ ‪1۴00/0۵/۲0‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز سه شنبه مورخ ‪1۴00/0۶/0۲‬‬ ‫(شماره فراخوان در سامانه ستاد ‪)۲000001۲0۵00001۹‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1۴00/0۶/03‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫ذیلبهو‬ ‫جدول‬ ‫شــرح‬ ‫االت به‬ ‫اسناداهن‬ ‫درانواع‬ ‫خرید‬ ‫مرحله ای‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫مناقصه‪،‬نظر دارد‬ ‫اذربایجانغربی در‬ ‫نیروی برق‬ ‫استتوزیع‬ ‫شــرکت‬ ‫توضیح‪:‬توزیع نیروی برق‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت سهامی اب‬ ‫نماید و‬ ‫تسلیم‬ ‫تهیه و‬ ‫مناقصه)‬ ‫مندرج‬ ‫یکشرایط‬ ‫اساس‬ ‫معتبر (بر‬ ‫تضمینهای‬ ‫سپرده شرکت در‬ ‫معادل مبلغ‬ ‫پیشنهاددهنده مکلف‬ ‫منطقه ای اصفهان شرکت سهامی اب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهره برداری‪ ،‬تعمیرات و نگهداری خط انتقال اب زاینده رود به کاشان را از‬ ‫استان اذربایجان غربی‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫کلیه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫برگزار‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫ســامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫پیوست‬ ‫فنی‬ ‫مشــخصات‬ ‫برابر‬ ‫فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫های‬ ‫پیشنهاد‬ ‫خاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید‪ .‬لذا از‬ ‫از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫متقاضیانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیک دولت‬ ‫سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫نام در‬ ‫مراحل ثبت‬ ‫به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫مبلغ کل‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫(‪ )WWW.SETADIRAN.IR‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫در مناقصه (به ریال)‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫مبلغ پایه (براورد اولیه عملیات اجرائی موضوع مناقصه)‪ :‬حدود ‪130/000/000/000‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1۴00/0۵/11‬‬ ‫مناقصه و گواهینامه ایمنی از وزارت تعاون کار و‬ ‫موضوع‬ ‫در خصوص‬ ‫کاری الزم‬ ‫ســوابق‬ ‫اگهیدانش فنی و‬ ‫شــرایط مناقصه گر‪ :‬مناقصه گر باید دارای‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫فراخوان‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز چهارشنبه مورخ ‪1۴00/0۵/۲0‬‬ ‫رفاه اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫اهن االت‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز سه شنبه مورخخرید انواع‬ ‫‪1۴00/0۶/0۲‬‬ ‫استان اصفهان(شماره فراخوان در سامانه ستاد ‪)۲000001۲0۵00001۹‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫‪1/185/000/000‬‬ ‫‪1400-145‬‬ ‫محل اجراء‪:‬‬ ‫فراخوان‪)-----‬‬ ‫(شماره‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1۴00/0۶/03‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫مدت اجراء‪ 1۲ :‬ماه شمسی‬ ‫شرکت سهامی اب‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به‬ ‫دو‪-‬از‬ ‫شماره را‬ ‫ساختمانکاشان‬ ‫زاینده رود به‬ ‫انتقال‬ ‫نگهداری خط‬ ‫تعمیرات و‬ ‫نظر دارد‬ ‫اصفهان‬ ‫منطقه ای‬ ‫دستگاهاب‬ ‫شرکتوسهامی‬ ‫اباول‪-‬‬ ‫ابشار‬ ‫خواجو‪-‬‬ ‫اصفهان‪ -‬پل‬ ‫برداری‪،‬به نشانی‬ ‫بهرهاصفهان‬ ‫منطقه ای‬ ‫سهامیدراب‬ ‫شرکت‬ ‫نظارت‪:‬‬ ‫مجری طرح‬ ‫نشانی‬ ‫نام و‬ ‫اصفهان‬ ‫منطقه ای‬ ‫الف‪:‬اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ترتیب‬ ‫واصل‬ ‫فراخوان‬ ‫مقرر در‬ ‫انقضادرمدت‬ ‫اطالعات از‬ ‫پیشنهاداتی که بعد‬ ‫مخدوش و‬ ‫دستگاهمشروط‪،‬‬ ‫فاقد امضا‪،‬‬ ‫اطالعاتهای‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مطلقاهای‬ ‫شودپاکت‬ ‫ارائه‬ ‫مناقصه و‬ ‫اسناد‬ ‫خصوص‬ ‫بیشتر‬ ‫جهت دریافت‬ ‫مناقصه گذار‬ ‫تماس‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید‪ .‬لذا از‬ ‫طریق‬ ‫برداری‬ ‫معاونت حفاظت و بهره‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 0۴۴-3110‬داخلی ‪۴33۹‬‬ ‫کیفی‪:‬اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیک دولت‬ ‫دریافت‬ ‫نسبت به‬ ‫می گردد‬ ‫دعوت‬ ‫ارسالرا دارند‬ ‫مناقصه فوق‬ ‫حضور در‬ ‫مهلت‪،‬تمایل‬ ‫متقاضیانی که‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫اسناد‬ ‫(تحویل)‬ ‫دریافت و‬ ‫نشانیبهو نحوه‬ ‫تاریخ‪،‬‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت‬ ‫‪0۲1-۲۷313131‬‬ ‫مرکزوتماس ‪:‬‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در‬ ‫شمارهستاد‬ ‫اطالعات سامانه‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫مناقصه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫(‪)WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫گشایش‬ ‫و‬ ‫گر‬ ‫مناقصه‬ ‫به‬ ‫گزار‬ ‫مناقصه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫اسناد‪،‬‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫بارگذاری‬ ‫اسناد‪،‬‬ ‫(دریافت‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫در مناقصه (به ریال)‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 0۲1-۸۸۹۶۹۷3۷ :‬و ‪0۲1-۸۵1۹3۷۶۸‬‬ ‫‪130/000/000/000‬‬ ‫دولتحدود‬ ‫مناقصه)‪:‬‬ ‫موضوع‬ ‫سامانهاجرائی‬ ‫عملیات‬ ‫طریقاولیه‬ ‫(براورد‬ ‫مبلغ پایه‬ ‫نشانی اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬مناقصه‬ ‫(سامانه ستاد ایران) به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تدارکات‬ ‫درگاه‬ ‫پیشنهادات) از‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪0۴۴3۲۲3۲113 - 0۹1۴۴۴۴3۵۴۴ :‬‬ ‫مذکورو‬ ‫تعاون کار‬ ‫وزارت‬ ‫ایمنی از‬ ‫گواهینامه‬ ‫مذکورالزم در‬ ‫سامانه کاری‬ ‫ســوابق‬ ‫دانش فنی‬ ‫اسنادباید‬ ‫مناقصه گر‬ ‫مناقصه‬ ‫سامانه‬ ‫شده در‬ ‫زمانی قید‬ ‫مناقصهوومواعد‬ ‫موضوع شرایط‬ ‫خصوصو مطابق‬ ‫مراجعه نمایند‬ ‫کیفیو به‬ ‫دارایارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫گر‪:‬دریافت‬ ‫تهیه و‬ ‫شــرایطجهت‬ ‫گران باید‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪/‬پروفایل تامین کننده ‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهلتاجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ ،‬تکمیل‪ ،‬بارگذاری و ارسال اسناد‪ ،‬مدارک و مستندات الزم‪ ،‬از طریق همین سامانه اقدام‬ ‫االت‬ ‫اهن‬ ‫انواع‬ ‫خرید‬ ‫داخلیملی‬ ‫منابعو سایت‬ ‫برق اذربایجانغربی‬ ‫‪1400-145‬در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه‬ ‫‪1/185/000/000‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫اجراء‪:‬‬ ‫محل‬ ‫نمایند‪ .‬پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران‪ ،‬اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار انها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫(شماره فراخوان‪)-----‬‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های ‪:‬‬ ‫اجراء‪1۲ :‬‬ ‫شمسیگران و سایر اطالعات الزم در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران مشخص شده است‪.‬‬ ‫کیفیماهمناقصه‬ ‫مدتارزیابی‬ ‫روش‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir , www.waepd.ir , www.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫دو‪-‬‬ ‫شماره‬ ‫ساختمان‬ ‫اول‪-‬‬ ‫ابشار‬ ‫خواجو‪-‬‬ ‫پل‬ ‫اصفهان‪-‬‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫اصفهان‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫اب‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ ‫نظارت‪:‬‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫مجری‬ ‫نشانینشانی‬ ‫نام و‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬اصفهان ‪ -‬پل خواجو‪ -‬بلوار ائینه خانه‪ -‬جنب هالل احمر‪ -‬شرکت اب منطقه ای اصفهان‪ -‬کدپستی ‪ -۸1۶۴۶۷۶۴۷‬صندوق پستی‬ ‫است‪.‬در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫مندرجبیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫جزئیات گذار‬ ‫دستگاه مناقصه‬ ‫تماس‬ ‫مناقصه‬ ‫جهتاسناد‬ ‫مربوطه در‬ ‫اطالعات و‬ ‫اطالعاتسایر‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ‫معاونت‬ ‫‪ -3۹1‬تلفن تماس‪ 3۶۶1۵3۶0-۵ :‬داخلی ‪ ۲۵۲۹‬و ‪ -۲۵۲۸‬فاکس‪3۶۶110۷3 :‬‬ ‫ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 0۴۴-3110‬داخلی ‪۴33۹‬‬ ‫ارومیه‪ -‬بلوار‬ ‫‪11۷3۵۶۸‬‬ ‫ادرس‪:‬اگهی ‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫نشانی و نحوه دریافت و ارسال (تحویل) اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت‪،‬‬ ‫‪11۷۴۲۴۶‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫اذربایجانغربی‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪0۲1-۲۷313131 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫کلیه مراحل مناقصه و ارزیابی کیفی (دریافت اسناد‪ ،‬بارگذاری و ارسال اسناد‪ ،‬مدارک و مستندات الزم از طریق مناقصه گزار به مناقصه گر و گشایش‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 0۲1-۸۸۹۶۹۷3۷ :‬و ‪0۲1-۸۵1۹3۷۶۸‬‬ ‫پیشنهادات) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانی اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬مناقصه‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪0۴۴3۲۲3۲113 - 0۹1۴۴۴۴3۵۴۴ :‬‬ ‫گران باید جهت تهیه و دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی به سامانه مذکور مراجعه نمایند و مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شده در سامانه مذکور‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪/‬پروفایل تامین کننده ‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ ،‬تکمیل‪ ،‬بارگذاری و ارسال اسناد‪ ،‬مدارک و مستندات الزم‪ ،‬از طریق همین سامانه اقدام‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫نمایند‪ .‬پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران‪ ،‬اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار انها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های ‪:‬‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران و سایر اطالعات الزم در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران مشخص شده است‪.‬‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir , www.waepd.ir , www.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫نشانی مناقصه گزار‪ :‬اصفهان ‪ -‬پل خواجو‪ -‬بلوار ائینه خانه‪ -‬جنب هالل احمر‪ -‬شرکت اب منطقه ای اصفهان‪ -‬کدپستی ‪ -۸1۶۴۶۷۶۴۷‬صندوق پستی‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -3۹1‬تلفن تماس‪ 3۶۶1۵3۶0-۵ :‬داخلی ‪ ۲۵۲۹‬و ‪ -۲۵۲۸‬فاکس‪3۶۶110۷3 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪11۷3۵۶۸ :‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫م الف‪11۷۴۲۴۶ :‬‬ ‫منطقه ای اصفهان‬ ‫در شرکت اب‬ ‫ماعمومی‬ ‫روابط‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫با‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫برای قضاوت‬ ‫زود است‬ ‫وزارت خارجــه امریــکا اعــام کــرده اســت کــه‬ ‫بــرای قضــاوت دربــاره حــوادث خلیــج عمــان و‬ ‫گزارش هــا مبنــی بــر توقیــف یــک نفت کــش در‬ ‫نزدیکــی ســواحل امــارات زود اســت‪ .‬بــه نقــل از‬ ‫رویتــرز‪ ،‬نــدو پردیــس‪ ،‬ســخنگوی وزارت خارجــه‬ ‫امریــکا در مــورد گزارش هــای مربــوط بــه ایــن‬ ‫موضــوع گفــت‪« :‬مــا نگــران هســتیم‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫قضــاوت زود اســت‪ ».‬وی گفــت کــه واشــنگتن‬ ‫بــه همــکاری و تبــادل اطالعــات بــا شــرکای خــود‬ ‫در مــورد ایــن حادثه ادامــه می دهــد‪ .‬پیش ازاین‬ ‫رســانه ها از وقــوع «حادثه نامشــخص» جدید در‬ ‫اب های منطقه خبر دادند‪ .‬چهار کشتی در خلیج‬ ‫عمان پیام هشــدار فرستادند که قادر به هدایت‬ ‫کشــتی ها نیســتند‪ .‬ســایت العین االخباریه امارات‬ ‫اعــام کــرد‪ ،‬یــک نفت کــش بــا پرچم ســنگاپور در‬ ‫خلیــج عمــان دچــار «حادثــه نامشــخص» شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن راســتا خبرگــزاری اسوشــیتدپرس‬ ‫گــزارش داد‪ ،‬چهــار کشــتی مقابل ســواحل امارات‬ ‫هشــدار هایی را منتشــر کردند با ایــن مضمون که‬ ‫در شــرایط پیچیــده ای کنتــرل هدایــت کشــتی ها‬ ‫را ازدس ـت داده اند‪ ،‬به طوری کــه بــه مقامــات از‬ ‫وقــوع «حادث ـه ای» در منطقــه خبــر داده انــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬دو کشــتی یعنــی نفت کــش‬ ‫«گولــدن بریلیانــت» و نفت کــش «کامدهینــو» از‬ ‫طریــق سیســتم های پیگیــری شناســایی خــودکار‬ ‫ویژه خــود اعالم کردنــد‪ ،‬نفتکش ها تحت رهبری‬ ‫ان هــا نیســتند‪ .‬ســایت «مارین ترفیــک دات کام»‬ ‫گــزارش داد‪ ،‬معمــوال ایــن یعنی کشــتی ســوختش‬ ‫تمام شــده و دیگــر امــکان هدایــت کشــتی وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬همچنیــن بی بی ســی گفــت‪ ،‬گزارش هــا از‬ ‫وقــوع یــک حادثــه دریایــی در خلیج فــارس و در‬ ‫نزدیکــی بنــدر فجیــره امــارات حکایــت دارنــد‪.‬‬ ‫جزئیــات حادثــه هنــوز مشــخص نیســت‪ ،‬امــا‬ ‫گفته شــده مربوط به دزدی دریایی نبوده اســت؛‬ ‫اما خبرنگار ار تی در لندن اعالم کرد‪ ،‬نفت کشــی‬ ‫کــه در خلیــج عمــان در مقابــل ســواحل الفجیــره‬ ‫امــارات موردحملــه دزدی دریایــی قرارگرفتــه بــه‬ ‫نــام «اســفالت» اســت و از ســوی افــرادی مســلح‬ ‫کــه هنــوز هویتشــان مشــخص نیســت گــروگان‬ ‫گرفته شــده است‪ .‬هیئت عملیات دریایی انگلیس‬ ‫نیــز پیش ازایــن گفتــه بــود‪ ،‬حمل ـه ای بــه کشــتی‬ ‫در ســواحل الفجیــره امــارات رخ داده و مجریــان‬ ‫عملیــات خدمــه کشــتی را گــروگان گرفته انــد‪.‬‬ ‫پیش تــر از کشــتی ها خواسته شــده بــود حداکثــر‬ ‫احتیــاط را در خلیج فــارس در پیــش بگیرنــد‪ .‬این‬ ‫هشــدار از طریــق منابــع ثانویــه به دس ـت امده و‬ ‫به کشــتی های عبوری هشــدار داده شده «حداکثر‬ ‫احتیاط» را پیشــه کنند‪.‬‬ ‫ادامه تعامل ایران و اروپا‬ ‫در دوره رئیسی‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬فالحت پیشه کارشــناس مسائل‬ ‫بین الملــل و عضــو ســابق کمیســیون امنیــت ملیبا‬ ‫بیــان اینکــه اروپــا در قبــال ایــران در دولــت‬ ‫رئیســی به دنبال دیپلماســی خواهد بود و سعی‬ ‫می کننــد مــوارد چالــش زا را تا حد امــکان مطرح‬ ‫نکند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬درســت است که اکنون برخی‬ ‫از مــوارد از ســوی غــرب در قبــال ایــران مطــرح‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا درنهایــت ان چیــزی کــه اروپــا در‬ ‫قبــال ایــران انتخــاب می کند دیپلماســی اســت و‬ ‫ایــران و اروپــا می تواننــد هــم در قالــب برجام و‬ ‫هــم در قالــب ســایر مســائل‪ ،‬رابطــه مناســبی را‬ ‫فعــال کننــد‪ .‬سیاســت خارجــی ایــران در دولــت‬ ‫رئیســی سیاســت تنــدی نخواهــد بــود‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت برخی از سخنان متفاوت و تندی برخالف‬ ‫دولــت روحانی شــکل بگیــرد اما تعامــات حتما‬ ‫ادامــه پیــدا خواهــد کرد‪ .‬فالحت پیشــه بــا بیان‬ ‫اینکــه‪ ،‬روابــط مــا با امر یــکا متفاوت و بیشــتر بر‬ ‫پایــه برجــام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ا گــر روابــط تهــران و‬ ‫واشــنگتن بــر اســاس ســازوکاری شــکل بگیــرد که‬ ‫شــاکله برجــام را احیــا کنــد و مســائل اختالفــی‬ ‫دیگــر را وارد موضــوع برجــام نکنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫رســیدن بــه توافــق ز یــاد اســت‪ .‬برخــاف ظاهر‪،‬‬ ‫دولــت رئیســی بعــد از احیــای برجــام می توانــد‬ ‫وارد فــاز کاهــش تنش هــا شــوند‪ .‬فالحت پیشــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه فضــای منفــی ایجادشــده را یــک‬ ‫دیپلماســی عمومــی قــوی می توانــد تعدیل کند‪،‬‬ ‫تصر یــح کــرد‪ :‬اگر برجام در دولــت روحانی احیا‬ ‫می شــد‪ ،‬دیگر موضوعی تحت عنوان دیپلماســی‬ ‫عمومــی را نداشــتیم؛ امــا در دولــت رئیســی باید‬ ‫بــه دنیــا نشــان داده شــود کــه دولــت جدیــد به‬ ‫دنبــال بحــران نیســت و خواهــان دیپلماســی‬ ‫تنش زدایی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬عامل اشــوب ســاز‬ ‫همچنان فعال اســت و ممکن است بحران هایی‬ ‫را فعــال کننــد؛ مانند همین چالش هایی که میان‬ ‫اســرائیل و مقاومــت رخ داده کــه ســعی می کننــد‬ ‫ایــن موضــوع را بــه ایــران ربــط بدهنــد و ‪...‬‬ ‫تحت عنوان عامل اشــوب ســاز در حال فعالیت‬ ‫هســتند‪ .‬به شــخصه معتقدم رئیسی باید سازوکار‬ ‫تنش زدایــی را در دولــت خــود شــکل دهــد‪،‬‬ ‫ایــن تنش زدایــی بایــد در ســه ســطح منطق ـه ای‪،‬‬ ‫بین المللــی و روابــط دوجانبــه شــکل بگیــرد؛‬ ‫ز یــرا برخــی از بازیگــران بین المللــی و برخــی از‬ ‫بازیگــران خرد میلیشــیایی‪ ،‬عالقه بســیاری دارند‬ ‫کــه ایــران نقــش خروس جنگــی منطقــه را بــازی‬ ‫کنــد‪ .‬معتقــدم برخــی از قدرت هایــی کــه ادعای‬ ‫دوســتی با ایران رادارند هم همین نقش را برای‬ ‫ایران متصور هســتند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫بررسی به ‪ FAFT‬به فراموشی سپرده می شود‬ ‫ترکیــب مجلــس یازدهــم بــا دولت ســیزدهم‬ ‫تکلیف بســیاری از طرح ها و لوایح بر زمین مانده‬ ‫دولــت و مجلس را مشــخص خواهد کرد‪ .‬یکی از‬ ‫این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا‬ ‫‪ FATF‬است‪ .‬گروهی که توصیه های ‪ ۴۰‬گانه اش‬ ‫در قالــب چهــار الیحــه بــه مجلس دهــم رفت و‬ ‫وضعیــت ‪ ۲‬الیحــه ان در گیــرودار مخالفت های‬ ‫شورای نگهبان و البته پیش از ان مجمع تشخیص‬ ‫مصلحتنظام‪،‬همچناننامشخصاست‪.‬هرچند‬ ‫یشــود بــا توجه به بی تمایلــی نمایندگان‬ ‫گفته م ‬ ‫مجلــس یازدهــم به پیوســتن ایــران بــه ‪ FATF‬و‬ ‫دیدگاهــی کــه دولت رئیســی نســبت به عملکرد‬ ‫گــروه ویــژه اقدام مالــی دارد‪ ،‬از دســتور کار خارج‬ ‫شــدن ان در مجمــع محتمــل اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫اعتماد انالین‪ ،‬نزدیک به ســه ســال از طرح لوایح‬ ‫چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (‪)FATF‬‬ ‫یگــذرد‪ .‬این لوایح‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی م ‬ ‫با رای مثبت نمایندگان به شــورای نگهبان رفت‪،‬‬ ‫اما بررســی ان به سبب مکاتبه ای که هیئت عالی‬ ‫نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام با شــورا داشت متوقف‬ ‫شــد؛ از دیــدگاه اعضــای ایــن هیئت‪ ،‬پیوســتن به‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ‪ ۲‬کنوانسیون‬ ‫‪ CFT‬و پالرمو مغایر با سیاست های کالن ابالغی‬ ‫ـددا بــه مجلــس‬ ‫اســت؛ بنابرایــن ایــن لوایــح مجـ ً‬ ‫عــودت داده شــدند‪ ،‬امــا بــا پافشــاری نمایندگان‬ ‫مجلس دهم و مخالفت شــورای نگهبان‪ ،‬این بار‬ ‫به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجــاع داده‬ ‫شد تا در مورد ان تصمیم گیری کند‪ .‬پس از گذشت‬ ‫یک ســال از طــرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه‬ ‫ویــژه مالی در مجلــس و بی میلی اعضای مجمع‬ ‫طبعا باید از دســتور کار‬ ‫به بررســی و تصویب ان‪ً ،‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می شد اما‬ ‫با درخواســت روحانی از رهبری و ابالغیه ایشان‪،‬‬ ‫مقرر شد تا منع زمانی از این الیحه حذف و برای‬ ‫بررسی های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اساسا ‪ FAFT‬ارتباطی با تحریم های امریکا‬ ‫ندارد‬ ‫حــاال باگذشــت یــک ســال از اتمــام فعالیــت‬ ‫مجلــس دهــم و روی کار امــدن نمایندگانــی کــه‬ ‫هیچ اعتقاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس‬ ‫‪ FATF‬ندارند‪ ،‬شــاید مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام هم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این‬ ‫لوایح کند‪ .‬پیش ازاین جمعی از نمایندگان مجلس‬ ‫رویایخاموش‬ ‫اصولگــرای یازدهــم و شــخصیت های سیاســی بــا‬ ‫عنــوان «جریــان گام دوم انقــاب» در بیانی ـه ای‬ ‫از اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫درخواست کرده بودند بررسی الحاق به ‪ FAFT‬را‬ ‫منوط به لغو تحریم ها علیه کشور کنند! شرطی که‬ ‫به نظر می رسد هیچ گاه جنبه عینی و واقعی پیدا‬ ‫نکند چراکه اساسا ‪ FAFT‬ارتباطی با تحریم های‬ ‫امریکاندارد‪.‬‬ ‫در ایــن میان دســته ای از مخالفان گــروه ویژه‬ ‫اقــدام مالــی معتقدنــد ایــن گــروه‪ ،‬اقدامــات و‬ ‫تعامــات مالــی و بانکــی ایــران را بــه بهان ههــای‬ ‫سیاســی و نه به دالیل فنی محدود کرده اســت‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم یکی از‬ ‫این افراد اســت که با گله مندی از برخورد دوگانه‬ ‫‪ FATF‬بــا ایــران و امارات در موضوع پو لشــویی‬ ‫ان را نشــانه سیاس ـی کاری ایــن ســازمان می دانــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه اساسـ ًـا امــارات متحــده‬ ‫عربــی به عنوان یکــی از اعضای شــورای همکاری‬ ‫جفــارس‪ ،‬از اعضــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی‬ ‫خلی ‬ ‫محسوب می شود و تعامالت این سازمان نسبت‬ ‫بــه کشــورهای عضــو و کشــورهای غیــر عضو هم‬ ‫متفاوتاست‪.‬‬ ‫بی نیازی به ‪ FATF‬با دور زدن تحریم ها‬ ‫شهــای‬ ‫علیرضــا زاکانــی رئیــس مرکــز پژوه ‬ ‫مجلــس نیــز ازجمله منتقدان پیوســتن بــه گروه‬ ‫ویژه اقدام مالی است و دراین باره تاکید می کند‬ ‫کــه ‪ FATF‬کمکــی بــه رفــع تحری مهــا و انتقــال‬ ‫پول به کشــور و تســهیل مــراودات کاری و پولی‬ ‫نمی کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است و‬ ‫اسیب پذیری ما را چند برابر می کند‪ .‬او همچون‬ ‫برخــی افــراد کــه معتقدنــد هزینــه کار کــردن در‬ ‫تاخیر در قانونمندی‬ ‫فعالیت هادر فضای‬ ‫مجازیجبرانشود‬ ‫شــرایط تحریم بهتر از توافقی با امریکاســت که‬ ‫به زعم ان ها توافق خوبی نیست اظهار می دارد‪:‬‬ ‫«اگر راهکاری برای دور زدن تحریم های ظالمانه‬ ‫وجــود داشــته باشــد تــا نفــت را صــادر و پــول را‬ ‫بــه کشــور منتقــل کنیــم‪ ،‬پذیــرش ‪ FATF‬مانع از‬ ‫یشــود؛ درواقــع با پذیــرش توصیه های این‬ ‫ان م ‬ ‫فســازی‪ ،‬دس ـت های‬ ‫ســازمان و به اصطالح شفا ‬ ‫خــود را در اقتصــاد و دور زدن تحری مهــا بــرای‬ ‫دشــمن رو می کنیــم و هیــچ عقل ســلیمی ایــن را‬ ‫نمی پذیــرد‪ ».‬راهکاری که زاکانی بــرای دور زدن‬ ‫تحریم ها مطرح می کند همان مســیری است که‬ ‫موجــب درامــد ‪ ۳۵۰‬هزار میلیــارد تومانی برخی‬ ‫افراد و دامن زدن به فقر بیشــتر در کشــور شــد‪.‬‬ ‫یهــا نیــز از ایــن منظر به ایــن الیحه‬ ‫البتــه بعض ‬ ‫می نگرند که پیوســتن به ‪ FATF‬اجازه همکاری‬ ‫بــا چیــن را از ایــران ســلب می کند‪ ،‬اما ایــن افراد‬ ‫نمی گوینــد کــه چیــن همیــن حــاال هــم یکــی از‬ ‫کشــورهای ذی نفــوذ در ایــن ســازمان اســت و‬ ‫ششــرط پیوستن‬ ‫بیشــتر بانک های چینی نیز پی ‬ ‫بــه ‪ FATF‬را بــرای هرگونه مــراوده مالی و پولی‬ ‫بــا ایــران تعییــن کرده انــد‪ .‬جالــب اســت بدانید‬ ‫کــه برخــی از احــکام ضــد ایرانــی ‪ FATF‬نیــز در‬ ‫زمان ریاســت دوره ای چین بر این ســازمان علیه‬ ‫کشــورمان صادرشــده اســت‪ .‬کشــوری کــه از ان‬ ‫به عنوان هم پیمان استراتژیک ایران یاد می شود‪.‬‬ ‫کهــای چینــی بــه‬ ‫در تائیــد عــدم تمایــل بان ‬ ‫همــکاری بــا ایــران‪ ،‬عبدالناصــر همتــی رئیس کل‬ ‫پیشین بانک مرکزی این چنین می گوید‪« :‬چین و‬ ‫روســیه به ما اطالع داده اند که وارد شــدن ایران‬ ‫به لیســت ســیاه ‪ FATF‬تاثیر منفــی بر مبادالت‬ ‫بانکی کشــورمان با ان ها خواهد گذاشــت؛ همه‬ ‫اغلببازداشت شدگاناعتراضاتاخیر‬ ‫در خوزستان ازاد شدند‬ ‫بانک های کشــورهایی که عضو ‪ FATF‬هســتند‬ ‫الزاماتــی دارنــد کــه این الزامــات را بایــد رعایت‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫الزاماتــی کــه همتی نــام می برد همــان لوایح‬ ‫چهارگانه هســتند که عبارت اند از ‪ :‬اصالح قانون‬ ‫مبــارزه بــا تامیــن مالی تروریســم‪ ،‬اصــاح قانون‬ ‫مبارزه با پول شویی‪ ،‬پیوستن ایران به کنوانسیون‬ ‫ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا جرائــم‬ ‫ســازمان یافته فراملــی (پالرمــو) و پیوســتن ایران‬ ‫بــه کنوانســیون مقابله بــا تامین مالی تروریســم‬ ‫(‪ .)CFT‬از این لوایح ‪ ۲‬الیحه نخســت تصویب‬ ‫و سرنوشــت ‪ ۲‬الیحه بعدی کماکان نامشــخص‬ ‫است‪.‬‬ ‫زوایایی از یک تاریکی‬ ‫در نشست سال ‪ ۲۰۱۵‬گروه ویژه اقدام مالی‪،‬‬ ‫ایران در کنار کره شــمالی به عنوان کشورهایی با‬ ‫ریس ـک پذیری بــاال در لیســت ســیاه ‪ FATF‬قرار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬حال انکه اعضای این لیســت خود به ‪۲‬‬ ‫دســته تقســیم می شوند‪ ،‬یک دســته کشورهایی‬ ‫یشــود‬ ‫نهــا «اقدام متقابل» انجام نم ‬ ‫کــه علیه ا ‬ ‫و دســته دیگــر ان هایــی کــه عــاوه بر بــودن در‬ ‫لیســت ســیاه‪ ،‬اقــدام متقابــل علی هشــان صــورت‬ ‫می گیرد‪ .‬با توجه به شــرایط فعلی‪ ،‬ایران نه تنها‬ ‫در لیست سیاه این گروه بلکه در بدترین حالت‬ ‫یعنــی در معــرض اقــدام متقابــل هم قــرار دارد؛‬ ‫شــرایطی که کشــور را باوجود مســائل اقتصادی‬ ‫حاضر‪ ،‬با مشــکالت دوچندانــی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫توصی ههــای ‪ FATF‬بــه ایــران در ‪ ۲‬بخش شــامل‬ ‫اصــاح قوانین داخلی‪ ،‬همســویی با قوانین ضد‬ ‫پو لشــویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛‬ ‫الحــاق ایــران بــه کنوانســیون ســازمان ملل متحد‬ ‫برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)‪،‬‬ ‫اصالح قانون پو لشــویی‪ ،‬اصالح قانون مبارزه با‬ ‫تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون‬ ‫مقابلــه بــا تامین مالــی تروریســم (‪ )CFT‬اســت‪.‬‬ ‫توصیه هایی که برخی ان ها را هماورد همکاری با‬ ‫دستگاه هایاطالعاتیامریکاو عربستانو اسرائیل‬ ‫می دانند و معتقدند ایران با عضویت در ‪FATF‬‬ ‫امــکان دسترســی بــه اطالعــات پولــی و بانکی را‬ ‫ی است‬ ‫برای دشــمنان فراهم می کند‪ .‬این در حال ‬ ‫که قوانین حاکم بر این سازمان نه تنها برای ایران‬ ‫بلکه برای ‪ ۳۷‬کشور عضو ازجمله چین‪ ،‬روسیه و‬ ‫ترکیه و همچنین ‪ ۲‬سازمان منطقه ای «کمیسیون‬ ‫اروپا» و «شــورای همــکاری خلیج فارس» به یک‬ ‫صورت اجرا می شود‪.‬‬ ‫سید مصطفی میرسلیم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫«ابراز حساسیت شخصیت ها و گروه های مختلف اجتماعی نسبت به شیوه رسیدگی به فعالیت ها در فضای‬ ‫مجازی‬نشان دهنده ضرورت جبران تاخیر در امر مهم و ناگزیر قانونمندی ان است‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وضعیت کشور خطرناکاست‬ ‫رئیــس مجمع نمایندگان اســتان تهــران عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬متاســفانه شــرایط کرونایی کشــور خطرناک‬ ‫اســت‪ ،‬امــار بــاالی مبتالیــان و فوتی هایــی کــه‬ ‫یشــود بســیار ناراحت کننده و‬ ‫ایــن روزهــا اعــام م ‬ ‫یشــود ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫تکان دهنــده اســت‪ ،‬اینکــه گفته م ‬ ‫فوتی داشــته ایم یعنــی ‪ ۴۰۰‬خانواده داغدار شــده‬ ‫و عزیزی را ازدس ـت داده اند‪ ،‬همه باید با همکاری‬ ‫و رعایــت پروتک لهــا ایــن شــرایط را مدیریــت و از‬ ‫این وضع خارج شــویم‪ ،‬چراکه واکســن هم درمان‬ ‫صددرصدی نیســت و هســتند بســیاری از افراد که‬ ‫بــا دریافت هر دو ُدز واکســن بازهم مبتال شــدند‪،‬‬ ‫بــر همین اســاس معتقدم مــردم در کنــار اینکه به‬ ‫افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن خود توجه کنند‬ ‫در رعایتپروتکل هانیز کوشاباشند‪.‬حجت االسالم‬ ‫ســید رضا تقوی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫برخی سوءاســتفاده هایی که در بازار غیررسمی در‬ ‫حوزه واکســن و داروی کرونا دیده می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینکه برخی در بازارهای غیررسمی به جای واکسن‬ ‫کرونا اب مقطر ان هم باقیمت های گران به مردم‬ ‫بفروشــند کاری بســیار غیراخالقــی و ضد انســانی‬ ‫است‪ ،‬اگر کمبود دارویی هم وجود دارد باید مورد‬ ‫پیگیری وزیر بهداشت و درمان باشد و وی در این‬ ‫خصوص پاســخ بدهــد‪ ،‬داروهــای موجــود در بازار‬ ‫سیاه یا تقلبی و یا تاریخ گذشته است‪ ،‬افراد سودجو‬ ‫در اینبازار دستبهتغییر تاریخ مصرفاینداروها‬ ‫می زنند که این رفتار غیرانسانی برای یک جامعه‬ ‫اســامی بســیار دردنــاک اســت‪ ،‬متاســفانه در این‬ ‫وضعیت از عاطفه و احساسات افراد سوءاستفاده‬ ‫می شود‪،‬وقتیافرادشاهداینهستندکهعزیزانشان‬ ‫بــه دلیل ابتال به این ویروس در حال رنج کشــیدن‬ ‫هستندبراینجاتان هاممکناستباقیمت های‬ ‫‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬میلیون تومان نسبت به خرید دارو از بازار‬ ‫سیاه اقدام کنند‪ ،‬وزارت بهداشت و درمان‪ ،‬ناظران‬ ‫بــازار دارو و قــوه قضاییــه بایــد بــا جدیــت بــا این‬ ‫سودجویانبرخوردکنندچراکهاکثر اجناساینافراد‬ ‫تقلبی است و با سوءاستفاده از عواطف مردم برای‬ ‫تامین منافع اقتصادی خــود تاریخ داروها را تغییر‬ ‫می دهنــد‪ .‬تقوی اضافــه کرد‪ :‬در خصــوص واردات‬ ‫واکسن توسط بخش خصوصی نیز شرایطی وجود‬ ‫دارد و این کار صرفا در موارد خاص انجام می شود‪،‬‬ ‫مجوز این موضوع دارای قواعدی است‪ ،‬ابتدا مجوز‬ ‫بایــد اخذ شــود‪ ،‬واکســن وارد شــود‪ ،‬مــورد ارزیابی‬ ‫معاونت غذا و دارو وزارت بهداشــت قرار بگیرد و‬ ‫پس از تائید صحت و سالمت واکسن مورداستفاده‬ ‫قرار بگیرد که استفاده از ان هم خود شرایطی دارد‪،‬‬ ‫برای مثال یک کارخانه دار ‪ ۲‬هزار کارگر دارد و برای‬ ‫واکسینه کردن کارگران خود واکسن وارد می کند که‬ ‫روند واکسینه شدن کارگران ان کارخانه هم صرفا با‬ ‫حضور و نظارت ناظرین وزارت بهداشت و درمان‬ ‫امکان پذیر استتا از فروشاحتمالیاینواکسن ها‬ ‫در بــازار غیررســمی به صورت غیرقانونی جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولتجدیدهرگز مدعیاصولگرایینیست‬ ‫حسین نقوی حسینی‪ ،‬نماینده مجلس دهم‬ ‫با اشــاره به احتمال تشــکیل حزبــی اصالح طلب‬ ‫توســط علــی الریجانی‪ ،‬گفــت‪ :‬اقــای الریجانی‬ ‫فــرد تشــکیالتی و سیاســی اســت و در عرصــه‬ ‫سیاســی فعالیــت خواهــد داشــت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬مشــی‬ ‫اقــای الریجانــی یــک مشــی اعتدالــی اســت و‬ ‫یتــوان او را منتســب بــه جریــان اصالح طلب‬ ‫نم ‬ ‫و یــا اصولگرا دانســت؛ یعنی هم بــا اصولگرایان‬ ‫و هــم بــا اصالح طلبان ارتباط خوبــی دارد‪ .‬البته‬ ‫او ارتبــاط خوبــی بــا دولــت روحانــی داشــت و‬ ‫حمایــت هــم کــرد از دولــت؛ اما من ب هشــخصه‬ ‫مشــی اصالح طلبــی از او شــاهد نبــودم‪ .‬نقــوی‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بعیــد می دانــم کــه الریجانــی‬ ‫بخواهــد در مجموعه اصالح طلبــان قرار بگیرد‪،‬‬ ‫زیــرا او خــودش یک منش و شــخصیت مســتقل‬ ‫دارد؛ بنابراین معتقدم به نوعی حرکت نخواهد‬ ‫کــرد کــه اصالح طلبان در جبهــه او قرار بگیرند و‬ ‫یــا او در جبهه اصالح طلبان قرار بگیرد‪ .‬نماینده‬ ‫مجلــس دهــم تاکید کــرد‪ :‬البته بــاروی کار امدن‬ ‫دولــت جدید و رویکرد انتخاباتی اخیر مردم در‬ ‫عرصه سیاســی باید شــاهد یک ارایــش جدیدی‬ ‫از نیروهای سیاســی باشیم‪ .‬همان طور که دولت‬ ‫جدیــد هــم هرگــز مدعــی اصولگرایی نیســت و‬ ‫معتقــد بوده که یک جریان انقالبی تحول خواه‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن بــا این تحلیــل باید شــاهد یک‬ ‫یهــای تــازه ای از نیروهــای سیاســی‬ ‫جبهه بند ‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اخرین وضعیت کاالهای اساسی و دارو به رئیس جمهوری ارائه شد‬ ‫در جلســه روز گذشــته هیئــت دولــت اخریــن‬ ‫وضعیت کاالهای اساسی و دارو به رئیس جمهوری‬ ‫ارائه شــد‪ .‬در جلسه هیئت دولت‪ ،‬تامین کاالهای‬ ‫اساســی و دارو موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت‬ ‫و وزیــران جهــاد کشــاورزی و صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت گزارشی از اخرین وضعیت تامین کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬دارو و ذخایر کشور ارائه کردند‪ .‬در ابتدای‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ایــن جلســه‪ ،‬اســحاق جهانگیــری ضمــن تبریــک‬ ‫مجــدد انتخــاب حجت االســام رئیســی به عنوان‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬گفت‪ :‬اعضای دولــت دوازدهم از‬ ‫هرگونه کمک‪ ،‬مشــاوره و انتقــال تجربه به دولت‬ ‫جدیــد دریــغ نخواهنــد کــرد‪ .‬در این جلســه ســایر‬ ‫اعضای دولت نیز انتخاب حجت االسالم رئیسی را‬ ‫تبریکگفتند‪.‬‬ ‫صــادق مــرادی‪ ،‬رئیــس کل‬ ‫خصوص انجام شــد‪ .‬تعــدادی‬ ‫دادگســتری خوزســتان اظهــار‬ ‫از شــرکت کنندگان در همــان‬ ‫کــرد‪ :‬حســب فرامین رهبــری و‬ ‫مرجع انتظامی پس از تذکراتی‪،‬‬ ‫همچنیــن دســتور رئیــس قــوه‬ ‫بالقید ازاد شدند‪ .‬مرادی گفت‪:‬‬ ‫قضائیه اغلب بازداشت شدگان‬ ‫برخی دیگر از بازداشت شدگان‬ ‫صادق مرادی‬ ‫اعتراضــات تنش ابی در اســتان‬ ‫ایــن اعتراضــات کــه دخالتی در‬ ‫ازاد شــدند‪ .‬به گزارش ایسنا وی‬ ‫تخریب اموال عمومی و سلب‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به تنش و کمبــود اب به وجود اسایشو امنیتمردمنداشتند‪،‬باتالشهمکاران‬ ‫امده در خوزستان‪ ،‬اعتراضات و تجمعاتی در این قضایی‪،‬ازادشدند‪.‬‬ ‫اعالم امادگیمجلسبرای کمک‬ ‫به دولت رئیسی‬ ‫علیرضا سلیمی‪ ،‬عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬سید ابراهیم رئیسی‬ ‫در مراســم تنفیذ حکمش توســط مقام رهبری‬ ‫اولویت هــای دولــت را بیــان کــرد و به مطالب‬ ‫خوبــی در ایــن زمینــه اشــاره کرد اگــر همین ها‬ ‫مدنظــر دولت قرار گیرد تحول جــدی را ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با بیان این که‬ ‫رویکــرد دولــت ابراهیــم رئیســی بایــد رویکــرد‬ ‫تحولی باشــد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مهار تورم از مواردی‬ ‫اســت که ایشــان به ان اشاره کرد و دولت اقای‬ ‫رئیسی باید ان را موردتوجه قرار دهد نکته ای‬ ‫دیگــر مهــار غــول نقدینگــی اســت کــه در دو‬ ‫حوزه قبل افزایش وحشتناکی داشته‪ ،‬رها بوده‬ ‫و ســیلی را بــه راه انداخته که نیازمند مدیریت‬ ‫اســت همچنین معیشــت و اقتصاد خانواده و‬ ‫زیرســاخت هایی که نابودشده باید موردتوجه‬ ‫جــدی باشــد‪ .‬ســلیمی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه‬ ‫سیاست خارجی اقای رئیسی گفت که اقتصاد‬ ‫کشور را شرطی نمی کنیم و درعین حال ابایی از‬ ‫گفت وگو با برخی کشــورها نداریم این مطلب‬ ‫بسیار مهمی بود چراکه ایراد دوره قبل شرطی‬ ‫شــدن اقتصــاد بــود که اســیب زیادی به کشــور‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫موضوع اشتغال هم از اولویت های مهم بود‬ ‫که در صحبت های ابراهیم رئیسی بیان شد‪ .‬این‬ ‫عضوهیئت رئیسهمجلسشورایاسالمیاضافه‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم تحول در دوره ایشان را به سرعت‬ ‫شــاهد باشــیم و از وضــع بغرنــج هشــت ســال‬ ‫گذشته خارج شویم‪ .‬مجلس شورای اسالمی هم‬ ‫در عین استقالل اماده کمک به دولت تا کشور‬ ‫بــه ارامشــی در حــوزه اقتصاد و ســایر بخش ها‬ ‫برسد البته این که ما اماده کمک هستیم به این‬ ‫معنا نیست که استقاللمان را از دست بدهیم و‬ ‫وکیل الدوله شویم‪.‬‬ ‫دولترئیسیدر سخت ترینشرایط‬ ‫جمهوریاسالمی قرار دارد‬ ‫محمدصــادق کوشــکی‪،‬‬ ‫چنیننشاندادکهدولتتوانایی‬ ‫فعال و تحلیلگر سیاسی درباره‬ ‫برخوردباچندکارخانهگران فروش‬ ‫شــرایط دولت رئیسی گفت‪ :‬از‬ ‫لبنیــات را هم ندارد چه رســد به‬ ‫چند جهت دولت اقای رئیسی‬ ‫سامان دهیامورکالنکشور»‪.‬این‬ ‫در ســخت ترین شــرایط تمــام‬ ‫فعال سیاسی اظهار کرد‪ :‬ابراهیم‬ ‫محمدصادق‬ ‫تهــای تاریــخ جمهــوری‬ ‫دول ‬ ‫رئیســی باید بکوشــد کــه در گام‬ ‫کوشکی‬ ‫اســامی ایــران قــرار دارد؛ زیــرا‬ ‫نخستاعتمادعمومیرااحیاکند‬ ‫شــرایط امــروزی از روزهای جنگ هم ســخت تر تاباکمکمردممشکالتراحلکند‪.‬او مخروبه ای‬ ‫اســت بــه این دلیــل که گرچه در دهه ‪ ۶۰‬کشــور بهنامدولتتحویلگرفتکهبه عمدهمتخریب‬ ‫بــا جنگ و مســئله ترور مواجه بــود اما مردم به شد‪.‬اکنونابراهیمرئیسیبایدازتمامصاحب نظران‬ ‫دولــت اعتماد داشــتند‪ .‬بــه گزارش نامه نیــوز‪ ،‬در انقالبی استفاده کند و انتخاب هایش برای کابینه‬ ‫محدوداطرافیانشنباشد‪.‬اوباید‬ ‫دوران اقایــان هاشــمی‪ ،‬خاتمــی و احمدی نــژاد محدودبهجمع‬ ‫ِ‬ ‫همی نطــور بــود و رابطــه مــردم و دولــت اصــا صاحبانفکر رااز میاننیروهایانقالببرگزیندتا‬ ‫و در هیــچ مقطعــی چنیــن تخریب نشــده بود بتوانندبانگاهیعلمیمشکالترارفع کنند‪.‬من‬ ‫و دیدیــم کــه دولــت جنــگ بــا همراهــی مردم باوردارماگراقایرئیسیبخواهدتمامتصمیماتش‬ ‫توانســت بر سختی های دوران جنگ غلبه کند‪ .‬را از سر احساس بگیرد‪ ،‬مانند انچه درباره تعیین‬ ‫اقــای هاشــمی هــم بــا تکیه بــه همین ســرمایه اســتاندار ویــژه برای خوزســتان و اســتفاده از پول‬ ‫اجتماعی به بازسازی پرداخت‪ .‬اقای خاتمی هم نفتی این استان برای رفع مشکل بی ابی بگیرد‪،‬‬ ‫دولت را با سرمایه اجتماعی قابل قبولی تحویل دچار مشــکل خواهد شــد و چه بســا مشــکالت‬ ‫دولت اقای احمدی نژاد داد‪ .‬در انتخابات ســال انباشته بیشتر هم بشود و درنهایت مقصر تمام‬ ‫‪ ۹۲‬و بعد از احمدی نژاد هم مردم به دســتگاه مشــکالت خــود او بشــود‪ .‬کوشــکی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫اجرایی اعتماد داشتند اما حسن روحانی چنان دولتیتابهامروز بهمشکلامایشجمعیتنگاه‬ ‫این سرمایه اجتماعی را از بین برد و چنان مردم علمی و جامع نداشته است و هر رئیس جمهوری‬ ‫را به نهاد دولت فارغ از اینکه چه جناحی دولت امده اســت و به هر مشــکلی را به صورت موردی‬ ‫را در دست داشته باشد‪ ،‬بی اعتماد کرد که اکنون بررسی کردهاست‪.‬در نظر نداشتنمشکلامایش‬ ‫اقای رئیســی باید در جذب سرمایه اجتماعی و جمعیــت باعــث بــروز مشــکالتی ماننــد کمبود‬ ‫بازگرداندناعتمادعمومیازصفرشرعکند»‪.‬اوادامه مســکن‪ ،‬بیکاری‪ ،‬بی ابــی‪ ،‬الودگی هوا و‪ ...‬شــده‬ ‫داد‪« :‬اقای روحانی در تمام ابعاد کشور را زمین گیر است‪.‬حاالاگر اقایرئیسیماننددولت هایپیش‬ ‫کرد و فقط در حوزه اقتصادی زمین سوخته ای به از خودبخواهدصرفامشکلابراحلکندیاصرفا‬ ‫رئیسیتحویلندادبلکهدرتماموجوهومهم ترینش مشکل بیکاری را حل کند‪ ،‬نه تنها این مشکالت را‬ ‫در حــوزه نگهــداری از ســرمایه اجتماعــی دولــت‪ .‬حلنخواهد کردبلکهبر میزانمشکالتانباشته‬ ‫مهم ترینچالشاقایرئیسیبی اعتباربودندستگاه می افزاید و همه مشــکالت بر ســر دولتــش اوار‬ ‫اجرایی در کشــور اســت‪ .‬دولت روحانی به مردم می شود‪.‬‬ ‫نمی توانمانعپیشرفتتکنولوژیشد‬ ‫احمدعلیرضابیگی‪،‬نمایندهتبریز در مجلس‪،‬‬ ‫در رابطــه بــا «طرح صیانــت از فضــای مجازی»‬ ‫گفت‪ :‬فضای مجازی به مثابه هوا است و محروم‬ ‫کردن مردم از اکســیژن و هوا شایســته و ســزاوار‬ ‫نیست‪ ،‬الودگی و خطاها در فضای مجازی دلیل‬ ‫یشــود کــه ما خودمــان را از خیــرات‪ ،‬نتایج و‬ ‫نم ‬ ‫مزایــای ان محروم کنیم‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تهدیدات فراوانی در فضای مجازی وجود‬ ‫دارد اما قدرت فضای مجازی را هم نباید نادیده‬ ‫گرفــت‪ ،‬بعد نظارت همگانی فضای مجــازی را‬ ‫نمی توان انکار کرد‪ ،‬فضای مجازی ضامن رعایت‬ ‫حقــوق مــردم اســت‪ .‬نماینده تبریــز در مجلس‬ ‫یازدهم بیان کرد‪ :‬پیام رســان های فضای مجازی‬ ‫در کسب وکار تاثیرات بسیار خوبی را بر اقتصاد‬ ‫مردم گذاشتندو بسیاریاز زندگی هاو خانواده ها‬ ‫در حــد میلیونــی بــه این فضای مجــازی مرتبط‬ ‫شدند که این قابل انکار نیست‪ ،‬نمی توانید مانع‬ ‫پیشــرفت تکنولوژی شــوید‪ .‬هفته گذشــته اقای‬ ‫فیروزابادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی در‬ ‫مورد اینترنت بین المللی صحبت هایی را مطرح‬ ‫کردنــد کــه با یــک اشــتراک ‪ ۵۰۰‬دالری می شــود‬ ‫اینترنت بین المللی را تهیه کرد و با یک ابونمان‬ ‫صددالری کهالبتهایندست کمچیزینزدیکبه‬ ‫یشــود می توان یک اشــتراک را اداره‬ ‫‪ ۲۰۰‬کاربر م ‬ ‫کرد و ســرعت اینترنت بین المللی چیزی حدود‬ ‫بیســت برابــر ســرعت اینترنــت موجــود اســت‪،‬‬ ‫پــس در صــورت اعمــال محدودیــت در فضــای‬ ‫مجازی‪ ،‬اینترنت بین المللی به سرعت جای ان را‬ ‫پر خواهد کرد‪ .‬بیگی گفت‪ :‬طرح مجلس تحت‬ ‫عنوان صیانت از فضای مجازی یک پشت پرده‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬وقتی مردم را از این فضا محروم‬ ‫می کنید درواقع ان ها را به سمت خریداری ‪vpn‬‬ ‫ســوق می دهیــد کــه این یــک بحــث اقتصــادی‬ ‫تعریف می شود‪ .‬از سوی دیگر باعرضه اینترنت‬ ‫بین المللی‪،‬جامعهبهسمتاینترنتبین المللی‬ ‫اقبــال پیدا خواهد کرد‪ .‬حتما طراحان این طرح‬ ‫نســبت به ابعــاد اقتصــادی این موضــوع توجه‬ ‫دارنــد و نمی تواننــد ان را انــکار کننــد‪ .‬نماینــده‬ ‫تبریز در مجلس در رابطه با نظر قالیباف درباره‬ ‫طرح صیانت گفت‪ :‬موضوع این است که اگر ما‬ ‫سیاستمدار واهلسیاستهستیم؛سیاستیعنی‬ ‫علمو قدرتپسسیاستیعنیعلماثر گذاشتن‬ ‫در رفتــار فــرد مقابــل‪ ،‬برای ما سیاســتمداران که‬ ‫طرفمانمردمهستندوماافکار مردمرانمایندگی‬ ‫می کنیم و از ان ها تاســی می پذیریم باید تالش‬ ‫کنیم کهبر ان هاتاثیر بگذاریم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بررسیقیمتبلیتهواپیما‬ ‫در کمیتهتخصصی‬ ‫ســازمان‬ ‫سرپرســت‬ ‫باشــد و دســتگاه های نظارتــی‬ ‫هواپیمایــی کشــوری از تعیین‬ ‫هــم می تواننــد بــا تخلف های‬ ‫تکلیــف قیمت بلیــت هواپیما‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫تــا هفتــه اینــده خبــر داد و‬ ‫امیرمکــری اعالم کــرد‪ :‬من این‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون انالیز قیمت‬ ‫مســاله را به صورت مســتمر در‬ ‫سیاوش امیر‬ ‫ایرالین ها در کمیته کارشناســی‬ ‫طــول روزهــا و هفته هایــی کــه‬ ‫مکری‬ ‫که وزیر راه و شهرســازی دســتور‬ ‫در سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫ان را صادر کرده در حال بررســی و راستی ازمایی مســئولیت گرفتم‪ ،‬پیگیــری کرده و می کنــم و با‬ ‫اســت‪ .‬ســیاوش امیر مکری در گفت وگو با ایسنا توجه به فرایند بررسی هزینه ها و انالیزهای مورد‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخرین وضعیت ادعایشرکت هایهواپیماییبهنظر می رسددر‬ ‫بررســی قیمت بلیت هواپیما به کجا ختم شــد هفتهایندهتکلیفقیمتبلیتهواپیمامشخص‬ ‫و چرا این موضوع در جلســه اخیر شــورای عالی شــود اما در وهله نخســت باید انالیز ارائه شده‬ ‫هواپیمایــی بــه نتیجــه نرســید‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در از ســوی ایرالین ها که مبنای محاسبات ان ها در‬ ‫شــورای عالی هواپیمایی بنا به دســتور وزیر راه تعیینقیمتبلیتهواپیماست‪،‬بررسیو دقت‬ ‫و شهرسازی کمیته کارشناسی تشکیل شد و هم و صحت ان مشخص شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مسلما‬ ‫اکنون انالیز قیمت و هزینه هایی که شرکت های در اســرع وقــت تکلیف قیمت بلیت هواپیما را‬ ‫هواپیمایــی ارائه کرده اند در این کمیته در حال مشخص می کنیم چرا که مردم باید هر چه زودتر‬ ‫بررســی است‪ .‬وی افزود‪ :‬در همان جلسه اعالم تکلیفشــان در این زمینه روشن شــود‪ .‬به گزارش‬ ‫کردیــم قیمت هایی که مســیر قانونــی خودش ایسنا‪ ،‬در حالی که قیمت بلیت هواپیما در طول‬ ‫را طــی نکرده و تایید نشــده اســت‪ ،‬مورد قبول حدود یک ماه و نیم گذشته افزایش یافته است‬ ‫ما نیســت و بر همین اســاس کمیته کارشناســی و مقرر شده بود تا تکلیف ان به زودی مشخص‬ ‫برای بررســی ان تشکیل شــد‪ .‬سرپرست سازمان شود‪ ،‬پس از هفته ها جلسه ای در روزهای گذشته‬ ‫هواپیمایی کشــوری در پاســخ به ســوال دیگری برگزار شد و نهایتا به دستور محمد اسالمی ‪-‬وزیر‬ ‫دربــاره اینکه تکلیــف ایرالین هایی کــه افزایش راه و شهرســازی‪ -‬کمیته کارشناســی برای تعیین‬ ‫قیمت را از یک ماه نیم و گذشته تا کنون اعمال هزینه هر ســاعت‪-‬صندلی پرواز تشــکیل شــد و‬ ‫کردند و مردم چیست؟ ادامه داد‪ :‬تا شورای عالی قرار بود بر اســاس نتایج این کمیته در نشســتی‬ ‫هواپیمایی نرخی را تصویب نکند‪ ،‬قیم ‬ ‫ت بلیت فوق العادهبراینرخبلیتهواپیماتصمیم گیری‬ ‫هواپیما باید مطابق با نرخ های مصوب گذشته شود‪.‬‬ ‫هشدار برایکنترلنقدینگی‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی با‬ ‫ادامههمچنینبامرور تسهیالت‬ ‫بیاناینکهحجمکسریبودجه‬ ‫پرداختی بانک ها به بخشهای‬ ‫دولــت و پرداخــت حــدود ‪۵۶‬‬ ‫مختلــف اقتصــادی در ســه ماه‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان در قالــب‬ ‫نخست ســال جاری گفت‪ :‬طی‬ ‫تنخــواه گــردان بــه دولت علت‬ ‫ایــن مــدت بیــش از ‪ ۴۹۷‬هــزار‬ ‫اکبرکمیجانی‬ ‫اصلیرشدپایهپولیدر سهماهه‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت بــه‬ ‫اولسالجاریبودهاست‪،‬تاکید‬ ‫بخش های اقتصــادی پرداخت‬ ‫کرد‪ :‬بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط شــده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی‬ ‫کنونی‪،‬کنترلرشدپایهپولیونقدینگیامکانپذیر معــادل‪ ۷۱.۳‬درصــد داشــته اســت‪ .‬کمیجانی با‬ ‫نیست‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬اکبر کمیجانیدر نشست اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان از‬ ‫دوره ای با مدیران ارشــد شبکه بانکی با اشاره به اینمیزانتسهیالتباتوجهبهتکالیفابالغشده‬ ‫شــرایط خاص اقتصادی کشــور از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تا در سال جاری رضایت بخش و قابل قبول نیست‪،‬‬ ‫کنون ناشــی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد‪:‬هدایتمنابعبهسمتبخشمسکن‬ ‫تاکید کرد‪:‬رشدنقدینگی‪،‬افزایشتورمو رشدنرخ نقشمهمیدر خروجاز رکوداقتصادیو تحریک‬ ‫ارز رادر پیداردکهبر تصمیماتعمدهمیان مدت زنجیرهفعالیتهاو ایجاداشتغالدارد‪،‬لذابانکها‬ ‫و بلندمدت اقتصادی در کشــور تاثیر می گذارد‪ .‬بایستی با دقت و جدیت بیشتری در این زمینه‬ ‫کمیجانیبابیاناینکهبانکمرکزیتمامتوانخود عمل کنند‪ .‬کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای سال‬ ‫را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته جــاری تاکنــون ‪ ۳۲۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬فقره تســهیالت‬ ‫است‪،‬افزود‪:‬رشدنقدینگیدر دوازدهماههمنتهی قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ‪ ۲۸.۱‬هزار میلیارد‬ ‫به پایان خرداد ماه سال جاری ‪ ۳۹.۴‬درصد بوده تومانبهمتقاضیانپرداختشدهاست؛باگالیهاز‬ ‫است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل‪ ۵.۲‬سختگیریبرخیبانکهادر پرداختتسهیالت‬ ‫واحــد درصــد افزایش نشــان می دهد‪ .‬همچنین قرض الحسنه عنوان کرد‪ :‬بانک ها بایستی ضمن‬ ‫نقدینگیدر پایانخردادماه‪ ۱۴۰۰‬نسبتبهپایان اعتبارســنجی و حصــول اطمینــان از تــوان و عــزم‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶.۶‬درصد افزایش یافته اســت که دریافتکنندهتسهیالتبرایبازپرداختاقساط‪،‬‬ ‫دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک بــا توجه به متن قانون در خصوص وثایق عمل‬ ‫مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب کنند‪ .‬وی همچنین با اشــاره به ابالغ شــیوه نامه‬ ‫تنخــواه گردان عمومی به میــزان‪ ۵۶‬هزار میلیارد پرداخت کارتاعتباریاز بانکهاخواستدر این‬ ‫تومان است‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬رئیس کل زمینهباجدیتبیشتریعملکنند‪.‬رئیسکلبانک‬ ‫این بانک ادامه داد‪ :‬افزایش خالص دارایی های مرکزی در ادامه بر لزوم رعایت سیاستها و مقررات‬ ‫خارجــی بانک مرکزی‪-‬عمدتا ناشــی از اثار پولی احتیاطی کالن تاکید کــرد و افزایش تعداد بانک‬ ‫خالصتفاوتنرخخریدو فروشارز غیر نرخنامه های ســوده و کاهش ضرر دهی ســایر بانک ها را‬ ‫ای‪ -‬نیز ‪ ۱.۹‬واحد درصد در رشد پایه پولی نقش از نتایجاندانست‪.‬کمیجانیهمچنیندر واکنش‬ ‫داشــت ه است‪ .‬رئیس شــورای پول و اعتبار تصریح به انتشار اخباری در رسانه های بحرینی مبنی بر‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و محکومیتفیوچر بانکبحرینو برخیبانک ها‬ ‫در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود و بانکدارانایرانیبهاتهامپولشوییدر ان کشور‪،‬‬ ‫بــازار بین بانکی حول نرخ سیاســتی (هــدف)‪ ،‬با مصــادره امــوال بانــک هــای ایرانی در بحریــن را‬ ‫توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ اقدامیسیاسیو فاقدوجاهتقانونیدانستو‬ ‫ســود در بازار بین بانکی‪ ،‬از نیمــه دوم خردادماه گفت‪:‬بانکمرکزیج‪.‬ا‪.‬ایران‪،‬تاکنونهیچابالغیه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در یااخطاریه ایاز شروعرسیدگیقضاییدادگاه های‬ ‫این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در داخلــی بحرین به اتهامــات مطروحه علیه خود‬ ‫قالبتوافقبازخریدمعکوسمبادرتکردهاست‪ .‬را دریافــت نکرده و در عیــن حال‪ ،‬هرگونه اقدام‬ ‫به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی دولتودستگاهقضاییبحرینعلیهبانکمرکزی‬ ‫از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت ج‪.‬ا‪ .‬ایــران را کــه از مصونیــت قضایــی و اجرایی‬ ‫نرخسوددر بازار بینبانکیبهسمتنرخسیاستی برخوردار است‪ ،‬مغایر با موازین و قواعد حقوق‬ ‫(جلوگیری از افت شــدید نرخ و فاصله ان از نرخ بین المللو مردودمی داند‪.‬ویتصریحکرد‪:‬بانک‬ ‫سیاستی) کمک شده است‪ .‬برهمین اساس بانک مرکزیدر اسرعوقتبهاینموضوعواکنشنشان‬ ‫مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس داده و اقدامات حقوقی خود علیه دولت بحرین‬ ‫یک هفته ای‪ ،‬طی سه مرحله حراج از نیمه دوم در اینخصوصرااغاز کردهاست‪.‬رئیس کلبانک‬ ‫خردادمــاه‪ ۱۴۰۰‬تا پایان خردادمــاه‪ ،۱۴۰۰‬به طور مرکزیبااشارهبهاغاز واکسیناسیون کارکنانشبکه‬ ‫متوســط هر هفته‪ ۵۲.۶‬هزار میلیارد ریال جذب بانکی گفت‪:‬اینامر باپیگیریهایبانکمرکزی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬رئیــس کل بانک مرکزی بــا تاکید بر و سایر بانک ها و با مساعدت وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫اینکــه تــاش های بانــک مرکزی بــرای تامیــن ارز درمان و اموزش پزشــکی از این هفته اغاز شــده و‬ ‫کاالهــای اساســی از اغــاز ســال جاری مانند ســال طبقبرنامهریزیصورتگرفتهکلیهکارکنانشبکه‬ ‫گذشــته تداوم دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اســاس تا پایان بانکی به زودی واکسینه خواهند شد‪ .‬کمیجانی‬ ‫تیرماه‪ ۶.۳‬میلیارد دالر به صورت نقدی و اعتباری همچنین بر لــزوم رعایت جــدی و دقیق قوانین‬ ‫برایواردات کاالهایاساسیمربوطبهوزارتخانه مبــارزه بــا پولشــویی توســط بانک هــا به منظور‬ ‫های صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان جلوگیری از فساد و التهاب افرینی در سایر بازارها‬ ‫تامینارز صورت گرفته کهاز اینمیزان‪ ۲۲۰‬میلیون تاکید کرد و افزود‪ :‬رعایت این ضوابط برای ناکام‬ ‫صرفا به منظور واردات واکســن کرونا انجام گذاردنتالشدشمنانبرایایجاداختاللوالتهاب‬ ‫دالر ً‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه روزهای در اقتصادکشور ضروریاست‪.‬همچنینوضعیت‬ ‫گذشــته بیش از ششمیلیون دوز واکســن کرونا با بازار بین بانکی‪ ،‬اقدامات شبکه بانکی برای تهیه‬ ‫کمک شــبکه بانکی وارد کشــور شــده و تالش ها واکسن کرونا‪،‬بهبود‪،‬اصالحترازنامهبانکهاو سایر‬ ‫برای تامین واکسن و خرید محموله های جدید مباحثپولیو بانکیاز جملهمباحثطرحشده‬ ‫بــا قــوت ادامــه دارد‪ .‬رئیــس کل بانک مرکــزی در از سویمدیرانعاملبانکهادر اینجلسهبود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫ارائه خدمت ثبت نقل و انتقاالت چک از طریق خودپردازها‬ ‫امکان استعالم چک در سایت اینترنتی بانک‬ ‫مرکزی فراهم شد‬ ‫بانــک مرکــزی اعالم کــرد‪ :‬امکان اســتعالم‬ ‫چک بر اساس اقالم اطالعاتی در وب سایت‬ ‫اصلــی ایــن بانــک در دســترس کاربــران قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و ثبــت و تائیــد چــک از طریــق‬ ‫پیامــک نیــز پــس از نهایــی شــدن تس ـت های‬ ‫فنی به زودی ممکن می شــود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از بانک مرکزی‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫اجــرای قانــون جدیــد چــک بــا اشــاره بــه‬ ‫ســرویس های جدیدی که برای تسهیل کاربری‬ ‫چــک در ســامانه صیــاد و تنــوع و توســعه‬ ‫درگاه هــای خدمــت رســان در ایــن زمینــه از‬ ‫ســوی بانک مرکزی فراهم شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانــک مرکزی ب ـه زودی حداکثر تنوع ممکن را‬ ‫در دسترســی کاربــران به ســامانه صیاد فراهم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫«امنــه نادعل ـی زاده» بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بانــک مرکــزی از ابتــدای راه انــدازی ســامانه‬ ‫صیــاد بــه توســعه درگاه هــای خدمت رســان‬ ‫توجــه ویــژه داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدا‬ ‫عــاوه بــر درگاه هــای نویــن بانکــی شــامل‬ ‫اینترنــت بانــک و همــراه بانــک و ارائــه‬ ‫خدمــت به صورت حضوری از طریق شــعب‪،‬‬ ‫برنامک هــای موبایلی برای خدمت رســانی به‬ ‫اســتفاده کنندگان چک فعال شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن برنامه ریزی هــای‬ ‫الزم بــرای ارائــه خدمــت از طریــق پیامــک و‬ ‫کدهــای دســتوری انجــام شــده و بــا همــکاری‬ ‫انجام شــده با سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫و اخــذ سرشــماره ‪ ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱‬مقــرر اســت‪،‬‬ ‫ثبت نقل و انتقاالت چک در بســتر پیامک از‬ ‫طریق این سرشــماره انجام پذیرد‪.‬‬ ‫ســرویس های ثبــت‪ ،‬تائیــد‪ ،‬انتقــال و‬ ‫اســتعالم چک ســامانه صیاد از طریق پیامک‬ ‫به زودی ارائه خواهد شــد‬ ‫خـــبر‬ ‫ســخنگوی قانــون جدیــد چــک افــزود‪:‬‬ ‫همــه اقدامــات فنــی الزم برای ارائــه خدمت‬ ‫پیامکــی انجــام و ازمون هــای عملکــردی ان‬ ‫توســط بانــک مرکــزی در حال انجام اســت و‬ ‫بــه محض اطمینان از موفقیت و پایداری این‬ ‫ســرویس‪ ،‬موفقیت امیز بودن در اختیار مردم‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نادعل ـی زاده تاکیــد کــرد‪ :‬برای اســتفاده از‬ ‫ســرویس پیامکــی الزم اســت اســتفاده کننــده‬ ‫از ســیم کارتی کــه متعلــق بــه خــود او اســت‪،‬‬ ‫اســتفاده کنــد و عملیــات ثبــت چــک‪ ،‬تائیــد‬ ‫چک‪ ،‬اســتعالم یا انتقال چک را انجام دهد‪.‬‬ ‫معــاون اداره نظام هــای پرداخــت بانــک‬ ‫مرکــزی دربــاره ارائــه خدمــات درخصــوص‬ ‫قانــون جدیــد چــک از طریــق دســتگاه های‬ ‫خودپــرداز گفــت‪ :‬بانــک مرکــزی مقتضیــات‬ ‫فنــی راه اندازی ســرویس ثبت نقل و انتقاالت‬ ‫چــک در ســامانه صیاد از طریــق خودپردازها‬ ‫را بــه انجــام رســانده و بــرای تنوع بخشــی بــه‬ ‫ابزارهای خدمت رسان‪ ،‬تعمیق نفوذ خدمات‬ ‫ســامانه صیــاد و ایجــاد ســهولت بیشــتر در‬ ‫اســتفاده از خدمــات ســامانه صیــاد‪ ،‬شــبکه‬ ‫بانکــی را مکلف کرده اســت تا خودپردازهای‬ ‫خــود را بــه ســرویس ثبــت‪ ،‬تائیــد‪ ،‬انتقــال و‬ ‫اســتعالم چک مجهز کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره تصمیمــات جلســه اخیــر‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا‬ ‫معاونــان فنــاوری اطالعــات شــبکه بانکــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جلســه تاکیــد بــر لزوم تســریع‬ ‫در ارائــه خدمــات ســامانه صیــاد از طریــق‬ ‫خودپردازهــا تاکیــد شــد و امیدواریــم باتوجه‬ ‫بــه میــزان امادگــی شــبکه بانکــی در ارائــه‬ ‫خدمت موصوف‪ ،‬در چند بانک که به عنوان‬ ‫بانک منتخب معرفی شــده اند به زودی این‬ ‫ســرویس را در خودپردازهای خود ارائه کنند‪.‬‬ ‫نادعلی زاده ادامه داد‪ :‬ســرویس استعالم‬ ‫چــک که برای اطمینان خاطــر گیرندگان چک‬ ‫از ثبــت سیســتمی چــک در ســامانه صیــاد‬ ‫از ســوی صادرکننــده چــک بــا کاربــری ســاده‬ ‫و اســان در دســتور بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه‬ ‫بــود‪ ،‬از روز سه شــنبه (‪ ۱۳‬مردادمــاه) ســال‬ ‫جاری در وب ســایت اصلی بانک مرکزی‪ ،‬زیر‬ ‫منــوی «نظام هــای پرداخــت و زیرســاخت» و‬ ‫تحــت عنــوان «اســتعالم چک براســاس اقالم‬ ‫اطالعاتی چک» در دســترس عموم مردم قرار‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دریافت کننــدگان چــک‬ ‫می توانند با مراجعه به وب ســایت و با وارد‬ ‫کــردن اطالعــات شناســه صیــادی چــک‪ ،‬کــد‬ ‫ملی‪/‬شناســه ملی گیرنده چک‪ ،‬تاریخ سررسید‬ ‫و مبلــغ چــک‪ ،‬از صحــت ثبــت چــک بــه نفع‬ ‫خود از ســوی صادرکننده چک مطمئن شوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬قانــون جدیــد چــک از‬ ‫ابتــدای ســالجاری اغاز شــد و از ایــن زمان به‬ ‫بعــد تمامــی چک ها بــرای نقــل و انتقال باید‬ ‫در ســامانه صیــاد ثبــت شــوند تــا قابلیت نقد‬ ‫شوندگی داشته باشند‪.‬‬ ‫از جملــه مهم تریــن الزامــات و ضوابــط‬ ‫قانــون جدیــد چــک می تــوان بــه ممنوعیــت‬ ‫صــدور چــک در وجــه حامــل‪ ،‬حــذف پشــت‬ ‫نویســی چک‪ ،‬ثبت و انتقال چک در ســامانه‬ ‫صیــاد توســط صادرکننــدگان و دریافــت‬ ‫کنندگان و مدت اعتبار ســه ســاله اشاره کرد‪.‬‬ ‫البته پس از صدور اصالحات قانون جدید‬ ‫چک به بانک ها مشــخص شد که مدت اعتبار‬ ‫تعییــن شــده برای چک به مدت ســه ســال از‬ ‫تاریخ دریافت دســته چک حذف شده است‪.‬‬ ‫مدیر ایمنی‪،‬بهداشتو محیطزیستفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫یاد گرفتیمهر تهدیدیرابهیکفرصتتبدیل کنیم‬ ‫در شــرایطی کــه وقــوع بحــران همه گیــری‬ ‫کرونــا‪ ،‬بقای شــرکت های تولیــدی و به خصوص‬ ‫بخــش صنعــت را در مقیــاس جهانــی تهدیــد‬ ‫می کرد و نتایج ویرانگر اجتماعی و اقتصادی را‬ ‫برای بخش تولید در پی داشــت‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه با اقدامات موثر خود نه تنها در مهار این‬ ‫ویــروس موفق عمل کرد‪ ،‬بلکه با افزایش تولید‬ ‫نشــان داد که به عنوان شــرکتی سرامد در کشور‬ ‫و جهان مطرح است‪.‬‬ ‫مدیــر ایمنــی‪ ،‬بهداشــت و محیط زیســت‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا اعــام این مطلــب افــزود‪ :‬در‬ ‫تهــای مدیریت‬ ‫شــرکت فوالد مبارکــه با حمای ‬ ‫عالی شرکت‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران و تالش تمامی‬ ‫کارکنان شــرکت‪ ،‬توانســتیم در ســال ‪ 99‬با لبیک‬ ‫به فرمــان مقام معظم رهبــری‪ ،‬با جهش تولید‪،‬‬ ‫گام بزرگی در صنعت فوالد برداریم‪.‬‬ ‫حســین مدرس ـی فر تصریح کــرد‪ :‬افتخــار ما‬ ‫در شــرکت فوالد مبارکه این اســت که علی رغم‬ ‫تعطیلــی بســیاری از شــرکت ها در پیــک اول‬ ‫کرونــا‪ ،‬ما توانســتیم با مدیریــت هم زمان تولید‬ ‫و پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا عــاوه بــر‬ ‫دس ـت یابی به افزایش تولیــد‪ ،‬از همه گیری این‬ ‫بیمــاری در شــرکت جلوگیــری بــه عمل اوریــم‪،‬‬ ‫یکــه تاکنــون ایــن بیمــاری نتوانســته‬ ‫به طور ‬ ‫ی بــه تولیــد ایــن واحــد صنعتــی وارد‬ ‫خدش ـه ا ‬ ‫نمایــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬فــوالد مبارکــه ثابــت کرد در‬ ‫روزهای ســخت شــیوع کرونا کــه می توان گفت‬ ‫یک جنگ بیولوژیکی است باافتخار حرکت کرد‬ ‫و دشمنان نظام را مایوس ساخت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در فــوالد مبارکــه در‬ ‫شــرایط تحری مهــا یــاد گرفتیــم هــر تهدیــدی را‬ ‫بــه یــک فرصت تبدیــل کنیم و همیــن یادگیری‬ ‫باعث شــد در پی انتشــار این ویــروس در چین‬ ‫در اواخر ســال ‪ 98‬قبل از اینکه این بیماری به‬ ‫ایران بیاید‪ ،‬با انجمن جهانی فوالد یک ارتباط‬ ‫دوســویه برقرار ســازیم‪ .‬به همین منظور شــروع‬ ‫به شناســایی این بیماری و عالئم ان نمودیم و‬ ‫درنهایت در اواخر اســفند و اوایل فروردین ‪99‬‬ ‫با شروع موج اول با امادگی کامل در مقابل این‬ ‫ویروس قرار گرفتیم و موفق شــدیم از تعطیلی‬ ‫شــرکت جلوگیــری کنیــم‪ .‬همیــن تجربیــات و‬ ‫برنامه های پیشگیرانه را در قالب یک طرح به‬ ‫انجمن جهانی فوالد ارائه کردیم که با استقبال‬ ‫زیــادی در دنیــا روب ـه رو شــد و از تجربیــات مــا‬ ‫استفاده گردید‪.‬‬ ‫مدرس ـی فر افــزود‪ :‬در ســال ‪ 99‬ایــن ویروس‬ ‫را به عنــوان یک ریســک شناســایی کردیــم و در‬ ‫قالــب مدیریت ریســک بــا ان برخــورد نمودیم‬ ‫و بــر اســاس نتایــج پیامــد‪ ،‬شــدت و احتماالت‬ ‫موجود‪ ،‬ان را انالیز کردیم‪.‬‬ ‫تهــای پیشــگیرانه کــه‬ ‫وی بــه دیگــر فعالی ‬ ‫دیگــر واحدهــای شــرکت را درگیر کــرده بود نیز‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬افزایش ناوگان ترابری‪ ،‬تغییر‬ ‫در نحوه توزیع غذا‪ ،‬درخواست اقالم بهداشتی‬ ‫و‪ ...‬مواردی بود که واحدهای زیادی از شرکت‬ ‫برای انجام این خدمات‪ ،‬زمان و انرژی بیشتری‬ ‫از حــد عــادی صرف کردند تــا بتوانیم بحران ها‬ ‫را مدیریت و با موفقیت پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫مدیــر ایمنــی‪ ،‬بهداشــت و محیط زیســت‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا بیــان این کــه یکــی از کارهای‬ ‫زیربنایــی در مقابلــه بــا ایــن ویروس پشــتیبانی‬ ‫از تولیــد ماســک با همــکاری دانشــگاه صنعتی‬ ‫اصفهــان بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد ‪ 23‬دســتورالعمل‬ ‫مقابلــه بــا ایــن ویــروس در ‪ 3‬روز‪ ،‬بازنگــری‬ ‫تهوی ههــا و ایجاد ســامانه خود اظهاری هفتگی‬ ‫که کارکنان در قالب مدیریت خوداظهاری ان را‬ ‫انجام می دهند نیز کمک شــایانی در شناسایی‬ ‫و پیشگیری از این بیماری برای شرکت به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدرسی فر‪ ،‬تدوین طرح دوساله برای مقابله‬ ‫بــا این ویــروس را از مهم ترین اقدامات شــرکت‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬امار مبتالیان به این ویروس با‬ ‫اقدامات خوب فوالد مبارکه تاکنون به کمترین‬ ‫میــزان بوده اســت کــه نشــان از پیش بینی های‬ ‫موثر و اقدامات ارزشمندی است که در طراحی‬ ‫اولیه به ان پرداخته شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از دغدغه هــای‬ ‫ایــن مدیریــت تهیــه واکســن کرونا بوده اســت‪،‬‬ ‫یهــای زیادی که تاکنون صورت‬ ‫گفت‪ :‬با پیگیر ‬ ‫گرفتــه ‪ 350‬هــزار دوز واکســن بــرای همــکاران‬ ‫و خانواد ههــای انــان و کل گــروه فــوالد مبارکه‬ ‫درخواســت کرده ایــم و بدیــن منظــور جلســات‬ ‫زیــادی بــا وزارت بهداشــت برقــرار شــد‪ .‬ایــن‬ ‫اطمینــان را به همــکاران می دهیم کــه ما اولین‬ ‫فوالدســاز خواهیــم بــود کــه واکسیناســیون‬ ‫کارکنانمــان را شــروع خواهیــم کــرد‪ ،‬زیــرا تمــام‬ ‫مجــوزات مربوطه اخذ شــده و طــرف چینی نیز‬ ‫ان ها را اماده کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالد مبارکه با تاکید بر ضرورتاعتماد به توانداخلی مطرح کرد‬ ‫توانمندی فوالد مبارکهبرایصادراتاسلب گاز ترش‬ ‫حمیدرضــا عظیمیــان در ایین افتتــاح پروژه‬ ‫اســتراتژیک گوره به جاسک با تاکید بر ضرورت‬ ‫فهــای‬ ‫اعتمــاد بــه تــوان داخلــی گفــت‪ :‬طر ‬ ‫خارجــی به دلیل تحری مهــا‪ ،‬از تحویل ورق های‬ ‫موردنیاز شــرکت نفت برای اجرای پروژه انتقال‬ ‫نفــت گــوره بــه جاســک خــودداری کردنــد؛ اما‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه اســلب مخصــوص انتقال‬ ‫گازتــرش را از ســال ‪ 98‬تولیــد کــرده و هم اکنون‬ ‫نیــز با افتخار می تواند صادرکننده این محصول‬ ‫باشــد تــا بار دیگــر بی اثر بــودن تحریم ها را که‬ ‫نتیجه خودکفایی و استقالل کشور است نشان‬ ‫دهد‪.‬مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه افزود‪ :‬با‬ ‫اولین مراجعه همکاران شرکت نفت به شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬ایده و مسئله اولیه مطرح گردید‪.‬‬ ‫پس از ان جلســاتی در ســطوح مختلف تشکیل‬ ‫شــد و بعــد از ایجــاد اراده جمعــی و قطعــی‬ ‫برای تولید تختــال موردنیاز این پروژه در فوالد‬ ‫مبارکــه‪ ،‬بــرای اولین بار و بــا همکاری گروهی از‬ ‫کارشناســان فوالد مبارکه و وزارت نفت‪ ،‬اســلب‬ ‫گازتــرش در ســال ‪ ۹۸‬در شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫تولیــد شــد‪.‬بیژن نامدار زنگنه وزیــر نفت نیز در‬ ‫اییــن بهر هبــرداری از خــط لولــه و پایانــه نفتی‬ ‫انتقــال نفــت خام گوره به جاســک اظهــار کرد‪:‬‬ ‫فراینــد ســاخت و تامیــن تجهیــزات ایــن پــروژه‬ ‫مهم ملی از سال ‪ ۹۷‬اغاز و عملیات لوله گذاری‬ ‫ان در تیرماه ســال ‪ ۹۹‬با دســتور رئیس جمهوری‬ ‫شروع شد‪ .‬این خط لوله با قطر ‪ ۴۲‬اینچ (‪)۱۰۶‬‬ ‫و طــول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتــر اجرا شــده کــه نفت خام‬ ‫سنگین و نیمه سنگین ایران را از منطقه گوره در‬ ‫استان بوشهر به بندر جاسک در استان هرمزگان‬ ‫منتقــل می کنــد‪ .‬امیدواریــم این طــرح به عنوان‬ ‫مهم تریــن طــرح پای ـه ای‪ ،‬زمین هســاز توســعه‬ ‫اقتصادی منطقه مکران باشد و پس از سال ها‪،‬‬ ‫ایــن کار رونــد توســعه ایــن مــکان را بــه جریان‬ ‫شهــای‬ ‫اندازد‪.‬وزیــر نفــت گفــت‪ :‬در همــه بخ ‬ ‫نطــور همــه تاسیســات‬ ‫ایــن خــط لولــه و همی ‬ ‫مرتبط‪ ،‬تمامی الزامات و اســتانداردهای ملی و‬ ‫بین المللی ازجمله استاندارد ‪ IPS‬و ‪ API‬رعایت‬ ‫شــده اســت‪.‬زنگنه گفــت‪ :‬در اغــاز ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫قراردادهایــی بــرای تامیــن ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن ورق‬ ‫«نیــز» مقــاوم به نفت ترش و تامین پمپ های ‪۶‬‬ ‫مگاواتی با شرکت های خارجی منعقد شد که به‬ ‫دلیل تحریم ها‪ ،‬تامین اقالم بسیار سخت بود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه همیــن دلیــل یــک کار‬ ‫کســاله بین شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫مشترک ی ‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه و شــرکت فوالد اکســین‬ ‫تعریــف شــد تــا بتواننــد بــه اســتاندارد تولیــد‬ ‫تختال توســط فوالد مبارکه و اســتاندارد تولید‬ ‫ورق توسط فوالد اکسین دست یابند‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت خاطرنشــان کرد‪ :‬بخــش اصلی‬ ‫ورق موردنیاز این طرح که یک ورق مقاوم به‬ ‫نفت و گازترش است‪ ،‬برای اولین بار در ایران‬ ‫ســاخته و تامیــن شــد‪ .‬همچنیــن پمپ هــای ‪۶‬‬ ‫مگاواتــی نیز به ‪ ۵۰‬پمپ ‪ 2.5‬مگاواتی تبدیل‬ ‫و در ایران ســاخته شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬طرح عظیم‬ ‫خــط لولــه انتقــال نفت خــام گوره به جاســک‬ ‫جلوه ای از درهم شکســتن تحریم ها و تکیه بر‬ ‫توان داخلی است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫کلنگ زنی پروژه خط‬ ‫انتقال اب از شاهین شهر‬ ‫به روستای جهاد اباد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن انقالب‬ ‫اســامی استان اصفهان‪ ،‬مراســم کلنگ زنی پروژه خط‬ ‫انتقــال اب از شــاهین شــهر بــه روســتای جهاد ابــاد‪ ،‬با‬ ‫حضور حسینعلیحاجیدلیگانی‪-‬نمایندهمردمشریف‬ ‫شهرســتانهای برخــوار و شــاهین شــهر و میمــه‪ ،‬خانــم‬ ‫مهندسباقری‪-‬بخشدار بخشمرکزی‪،‬مهندسشریفی‪-‬‬ ‫مدیر ابفاشهرستان‪،‬مهندسشریفی‪-‬مدیر بنیادمسکن‬ ‫شهرستان‪،‬اعضایشورایاسالمیبخشو روستاو اهالی‬ ‫شریف روستای جهاد اباد برگزار گردید‪ .‬موسی شریفی‪-‬‬ ‫مدیر بنیاد مســکن انقالب اســامی شهرستان شاهین‬ ‫شهر و میمه در حاشیه این مراسم اظهار داشت‪ :‬کلنگ‬ ‫عملیــات اجرایــی این پــروژه با هدف تامین اب شــرب‬ ‫اهالی شریف روستای جهاد اباد بصورت مشترک توسط‬ ‫شــرکت اب و فاضالب شــهری و بنیاد مســکن انقالب‬ ‫اســامی بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ١۶٠‬میلیارد ریــال با حضور‬ ‫مسئولینشهرستانبر زمینخورد‪.‬‬ ‫کارکنان بانک ها برای‬ ‫واکسن کرونا ثبت نام کنند‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــا گفــت‪ :‬کارکنــان‬ ‫شــاغل نظام بانکی از امروز باید برای دریافت واکسن‬ ‫کرونا به وبسایت تعیین شده مراجعه و اقدام به ثبت‬ ‫نام کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وزیر بهداشت هفته گذشته‬ ‫مجوز واکسیناســیون کارکنــان بانک ها را صــادر کرد که‬ ‫در پــی ان تعیین شــد تــا از ابتدای هفته جــاری تزریق‬ ‫واکســن به کارکنــان بانک ها اغاز شــود‪ .‬البتــه در اواخر‬ ‫هفته گذشــته همزمان با عید غدیر در جلســه مشترک‬ ‫میان نمایندگان شبکه بانکی‪ ،‬مدیر رفاه کارکنان بانک‬ ‫مرکــزی و وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫مقرر شــد تا واکسیناســیون کارکنان شاغل شبکه بانکی‬ ‫با واکســینه کردن ‪ ۱۰۰‬نفر از کارکنان شــاغل در شــعب‬ ‫منتخــب بانک ها بــه صورت نمادین اغاز شــود‪ .‬پس از‬ ‫اینموضوع‪،‬واکسیناسیون کارکناننظامبانکی کشور در‬ ‫استان هایی چون مرکزی‪ ،‬کردستان و ‪ ...‬اغاز شد‪ .‬اکنون‪،‬‬ ‫علیرضا قیطاســی ‪ -‬دبیر شــورای هماهنگی بانک های‬ ‫دولتــی و نیمــه دولتــی ‪ -‬در اطالعیــه ای اعــام کــرد‪ :‬با‬ ‫هماهنگــی بعمل امــده با ریاســت شــورای هماهنگی‬ ‫بانک هــا‪ ،‬امور واکسیناســیون کارکنان شــبکه بانکی در‬ ‫اســتان تهران به بیمارســتان بانک ملی ایران و در مراکز‬ ‫استان ها با هماهنگی دبیران کمیسیون های هماهنگی‬ ‫استان به درمانگاه های بانک ملی مستقر در هر استان‬ ‫واگــذار شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬با همــت و برنامه ریزی دبیران‬ ‫کمیســیون ها‪ ،‬مدیریت بیمارســتان و رئیس دانشــکده‬ ‫پرســتاری بانــک ملــی مراکــز ‪ ۱۷‬گانه پیش بینی شــده‬ ‫بــرای تهران تجهیــز و اماده ارائه خدمت شــده اســت‪.‬‬ ‫به گفته قیطاســی‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر از پرســنل بانک در‬ ‫همایش اموزشــی حضور داشــتند و توســط نمایندگان‬ ‫وزارت بهداشت اموزش الزم را برای امور واکسیناسیون‬ ‫فــرا گرفتند کــه بتوانند از صبــح پنجشــنبه ‪۱۴۰۰.۰۵.۱۴‬‬ ‫واکسیناسیون کارکنان شاغل بانک ها در استان تهران را‬ ‫در مراکز ‪ ۱۷‬گانه انجام دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬کارکنان شاغل‬ ‫نظام بانکی از روز چهارشنبه‪ ۱۴۰۰.۰۵.۱۳‬برای ثبت نام‬ ‫می بایستبهوبسایتبیمارستانبانکملیمراجعهو‬ ‫اقدام به ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫هیچ واحد صنفی نباید‬ ‫مرغ را بیشتر از ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان عرضه کند‬ ‫نائــب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران کشــور‬ ‫گفت‪ :‬مرغداران در حال حاضر مرغ را به نرخ مصوب‬ ‫عرضــه می کننــد و قیمت باالی برخی مرغــداران به‬ ‫دلیل تعامالت ان با کشــتارگاه اســت و به هیچ وجه‬ ‫در هیــچ واحــد صنفــی مرغ نبایــد بیشــتر از ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان عرضه شــود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬حبیب اسداهلل‬ ‫نــژاد در مصاحبــه تلفنــی با برنامه «صبــح و گفتگو»‬ ‫در مــورد ســهمیه بنــدی مــرغ بــه ارائــه توضیحاتــی‬ ‫پرداخت‪ .‬وی ضمن اشاره به خرید نهاده های دامی‬ ‫توسط واحدهای مرغداری در دو ماه گذشته گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه نهاده ای به این واحدها نرســیده و دوره‬ ‫ای را با دان ازاد تمام کردند و مرغ را با نرخ مصوب‬ ‫تحویل دادند‪ .‬اسداهلل نژاد افزود‪ :‬این واحدها حدود‬ ‫‪ ۱۵‬روز است که جوجه ریزی کرده اند و ضمن اینکه‬ ‫نهاده های دوره گذشته خود را تحویل نگرفتند برای‬ ‫ایــن دوره نیــز هیــچ ســهمیه ای در ســامانه بــازارگاه‬ ‫بــرای انهــا در نظر گرفته نشــده و بــا توجه به هزینه‬ ‫دوبرابری برای خرید نهاده های دامی به نرخ ازاد و‬ ‫عدم تحویل ان به نرخ مصوب‪ ،‬قیمت جوجه پس از‬ ‫فروکــش کوتاه مدت از ‪ ۶۵۰۰‬تومان به ‪ ۷۵۰۰‬تومان‬ ‫در چنــد روز اخیر رســیده اســت‪ .‬نائــب رئیس کانون‬ ‫سراســری مرغداران کشــور ضمن ابراز تاســف از نبود‬ ‫نظــارت و کنتــرل در این حوزه بیان کرد‪ :‬شــاید نهاده‬ ‫هــای واحدهــای مــرغ مــادر ســریع تــر از واحدهــای‬ ‫گوشتی نهاده های دولتی را تحویل و سهمیه خوبی‬ ‫بگیرنــد امــا جهاد کشــاورزی به عنوان متولــی در ماه‬ ‫هــای گذشــته نتوانســته این موضــوع را کنتــرل کند تا‬ ‫قیمت تمام شده برای مرغ دار افزایش نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه حــدود ‪ ۱۸‬هزار مــرغ دار فعال‬ ‫در کشــور گفت‪ :‬اگر نهاده به دســت مرغ دار نرســد‪،‬‬ ‫یــا باید تولید را تعطیــل و یا قیمت ها در بازار تغییر‬ ‫کند‪ .‬اسداهلل نژاد اظهار کرد‪ :‬مرغداران در حال حاضر‬ ‫مرغ را به نرخ مصوب عرضه می کنند و قیمت باالی‬ ‫برخــی مرغــداران به دلیــل تعامالت ان با کشــتارگاه‬ ‫است و به هیچ وجه در هیچ واحد صنفی مرغ نباید‬ ‫بیشتر از ‪ ۲۷‬هزار تومان عرضه شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫مجوز اصولی پارک علم و‬ ‫فناوری نیرو صادر شد‬ ‫معــاون تحقیقات و منابع انســانی وزیــر نیرو از‬ ‫صدور مجوز اصولی پارک علم و فناوری نیرو توسط‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬محمدصالــح اولیــا بــا اعــام این خبــر اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬وزیــر علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری در پاســخ به‬ ‫درخواســت وزیــر نیــرو و پــس از ارائــه مطالعــات و‬ ‫سوابق فعالیت های مرتبط در وزارت نیرو‪ ،‬مصوبه‬ ‫شــورای گســترش و برنامه ریــزی امــوزش عالــی مبنی‬ ‫بــر صــدور مجوز اصولــی پارک علــم و فنــاوری نیرو‬ ‫را اعــام کــرد‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مصوبــه بــر‬ ‫ماموریــت و کارکــرد پــارک در ســطح ملــی و در نظر‬ ‫گرفتــن ان بــه مثابــه نهادی مســتقل و تاثیرگــذار در‬ ‫اکوسیســتم نواوری و فناوری حوزه نیرو تاکید شــده‬ ‫اســت‪ .‬معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر‬ ‫نیــرو یــاداور شــد‪ :‬در ســند زیس ـت بوم نــواوری نیرو‬ ‫کــه در مراســم هفتــه پژوهــش ‪ ۱۳۹۹‬توســط وزیــر‬ ‫نیــرو رونمایــی شــد‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری نیــرو به‬ ‫عنــوان یکی از عناصــر کلیدی و پروژه های پیشــران‬ ‫در نظــر گرفته شــده و انتظار م ـی رود با تکمیل این‬ ‫عناصــر و تقویــت تعامالت بین انها‪ ،‬شــاهد ارتقای‬ ‫تهــای زیس ـت بوم نــواوری نیــرو جهت رشــد‬ ‫فعالی ‬ ‫صنعت اب و برق در کشور باشیم‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۴‬هزار مرکز‬ ‫استخراج غیرمجاز رمزارز‬ ‫شــرکت تولیــد‪ ،‬انتقال و توزیع نیــروی برق ایران‬ ‫(توانیــر) اعالم کرد‪ :‬میزان کشــف و شناســایی مراکز‬ ‫اســتخراج غیرمجــارز رمــز ارز تاکنــون به چهــار هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۷‬مرکز رســیده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شــرکت‬ ‫مدیریــت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیروی بــرق ایران‬ ‫اعال مکــرد‪ ۲۷ :‬مرکــز اســتخراج غیرمجــاز رمــزارز در‬ ‫نهــم مردادماه کشــف شــد و به ایــن ترتیب تاکنون‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۵۴۷‬مرکز اســتخراج غیرمجــاز رمزارز‬ ‫کشــف شــده اســت‪ .‬برپایــه اعــام توانیــر‪ ،‬تعــداد‬ ‫دستگاه های استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با کشف‬ ‫‪ ۳۲۲‬دســتگاه در نهــم مردادمــاه‪ ،‬بــه ‪ ۲۰۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۷۰‬دســتگاه رســید که این دســتگاه ها در مجموع‬ ‫‪ ۵۹۵‬هــزار و ‪ ۵۴‬کیلــووات بــرق مصــرف می کردند‪.‬‬ ‫ایــران بعــد از روســیه‪ ،‬امریــکا‪ ،‬چیــن‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫ایســلند و کانادا‪ ،‬هفتمین کشــور با بیشــترین میزان‬ ‫اســتخراج رمــزارز اســت‪ .‬بــرای اســتخراج یــک عدد‬ ‫بیت کوین به بیش از ‪ ۳۰۰‬مگاوات ساعت برق نیاز‬ ‫است که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ‪۳۵‬‬ ‫هزار واحد مســکونی در طول یک شــبانه روز است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬بیســت و هشــتم تیرماه ســخنگوی‬ ‫صنعــت برق گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۰۰‬هزار دســتگاه ماینر‬ ‫غیرمجاز کشــف شــده کــه برق مصرفــی انها حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬مــگاوات اســت‪« .‬مصطفــی رجبــی مشــهدی»‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ‪ ۶۰۰‬مــگاوات نیروگاهــی ‪ ۸۰۰‬مگاواتی‬ ‫نیاز داشــت تا برق انها را تامین کند و برق مصرفی‬ ‫انها معادل مصرف سه استان کشور بود‪ .‬سخنگوی‬ ‫صنعــت بــرق گفــت‪ :‬دســتگاه های کشــف شــده از‬ ‫بــرق یاران ـه دار اســتفاده می کردنــد کــه یارانــه ای‬ ‫معــادل ‪ ۲۰‬میلیــارد تومان به انهــا تعلق می گرفت‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی افزود‪ :‬این یارانه ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی‬ ‫می توانست به ساخت نیروگاه و نیز بازسازی شبکه‬ ‫تعلق گیرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫مصرف بنزین در موج‬ ‫پنجم کرونا‬ ‫مصرف بنزین در تیرماه سال جاری و هم زمان با‬ ‫شروع موج پنجم کرونا در کشور به ‪ ۱۰۷‬میلیون لیتر‬ ‫در روز رســید که در مقایســه با تیر ســال ‪ ،۹۹‬رشدی‬ ‫‪ ۳۵‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رشد‬ ‫مصرف بنزین در ایران همواره یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی سیاستگذاران حوزه سوخت به شمار می رود‪.‬‬ ‫از همیــن رو هر زمان که رشــد مصــرف این فراورده‬ ‫نفتــی شــتاب گرفته‪ ،‬مجموعه سیاســتگذاران کشــور‬ ‫بــه فکــر راهکارهایــی بــرای کنتــرل مصــرف و بهینه‬ ‫ســازی ان افتاده اند‪ .‬برای نخســتین بــار اواخر دهه‬ ‫‪ ۸۰‬بــود که سیاســت ســهمیه بندی بنزین در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪ .‬در ان زمــان مصــرف بنزیــن رو بــه‬ ‫افزایــش بــود‪ ،‬قیمت دالر چند ســالی ثابــت مانده‬ ‫بــود و ایــن در شــرایطی بود کــه نفــت در بازارهای‬ ‫یشــد‪ .‬همیــن موضوع قیمت واقعی‬ ‫جهانی گران م ‬ ‫بنزیــن را افزایــش داد امــا در عمــل قیمــت در ایران‬ ‫یشــد مصرف هر روز بیشــتر‬ ‫ثابــت بــود که باعث م ‬ ‫شــود‪ .‬همچنین قاچاق سوخت نیز بیشتر شده بود‬ ‫و روزانــه تــا ‪ ۲۵‬میلیون لیتر ســوخت که از ان جمله‬ ‫یتــوان بــه بنزین نیز اشــاره کرد‪ ،‬از کشــور قاچاق‬ ‫م ‬ ‫می شد‪ .‬با ان اقدام‪ ،‬مصرف بنزین تا حدی فروکش‬ ‫کــرد امــا ایــن رونــد دوام چندانــی نداشــت‪ .‬کاهش‬ ‫قیمــت نفــت و ثبات قیمت ارز از ســال ‪ ۹۳‬به بعد‬ ‫ســبب شــد تا به تدریج ســهمیه بندی بی اثر شــود‪.‬‬ ‫در میانــه دهــه ‪ ۹۰‬بــود کــه بنزیــن تک نرخی شــد و‬ ‫ســهمیه بندی دیگــر لزومــی نداشــت‪ .‬نوســان های‬ ‫شــدید نــرخ ارز کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۶‬اغاز شــد اما‬ ‫دوبــاره فاصلــه قیمت بنزین را با قیمــت واقعی ان‬ ‫افزایــش داد و در اقــدام دیگــر‪ ،‬ابــان ســال ‪ ۹۸‬بود‬ ‫کــه بنزیــن بار دیگر ســهمیه بندی شــد‪ .‬بــا ان اقدام‬ ‫نیــز مصــرف بنزین از بــاالی ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتــر در روز‬ ‫به حدود ‪ ۷۵‬میلیون لیتر رســید‪ .‬اواخر ســال ‪ ۹۸‬با‬ ‫شــیوع کرونا و اعمــال محدودیت ها‪ ،‬مصرف بنزین‬ ‫کمتــر شــد‪ .‬فروردیــن ســال ‪ ،۹۹‬حتــی در روزهایــی‬ ‫مصرف تا ‪ ۴۰‬میلیون لیتر در روز پایین امد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان قم‪:‬‬ ‫‪ 5‬هزار متر شبکه فاضالب شهر قم اصالح و بازسازی شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫از اصالح شبکه فاضالب به روش تونلی و روش‬ ‫مکانیــزه لوله شــکافی در هفت جبهــه کاری در‬ ‫نقــاط مختلــف شــهر قــم خبــر داد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای ســال جاری تاکنــون بیــش از ‪ 5‬هزار متر‬ ‫شــبکه فاضــاب شــهر اصالح و بازســازی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫قــم از اصــاح شــبکه فاضــاب بــه روش تونلی‬ ‫و روش مکانیــزه لولــه شــکافی در هفــت جبهه‬ ‫کاری در نقــاط مختلــف شــهر قــم خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جاری تاکنــون بیش از ‪5‬‬ ‫هزار متر شبکه فاضالب شهر اصالح و بازسازی‬ ‫شــده اســت‪.‬به گــزارش روابــط عمومی شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان قــم‪ ،‬علــی جــان صــادق‬ ‫پور با اشــاره به اجرای هزار و ‪ 50‬کیلومتر شــبکه‬ ‫فاضالب در طول ‪ 25‬سال گذشته گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ 280‬کیلومتــر از ایــن شــبکه از جنــس ســیمان یا‬ ‫ازبســت اســت کــه بــه دلیــل خورندگــی بــاالی‬ ‫گازهــای فاضــاب فرســوده شــده و در حــال‬ ‫تخریب است‪.‬‬ ‫وی در همیــن راســتا از اصــاح شــبکه‬ ‫فاضــاب شــهر بــر اســاس اولویت بنــدی خبــر‬ ‫داد و اظهــار داشــت‪ :‬هم اکنــون اصــاح شــبکه‬ ‫یهــای‬ ‫فاضــاب بــا اســتفاده از اخریــن تکنولوژ ‬ ‫موجــود در کشــور از جملــه لولــه شــکافی در‬ ‫هفــت جبهــه کاری در مناطــق مختلــف شــهر‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان قــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر جایگزینی لوله های فرســوده در خیابان‬ ‫نهــای مهــر و صــدف منطقــه‬ ‫‪ 19‬دی‪ ،‬خیابا ‬ ‫یهــای خیابان پرســتار‪ ،‬خیابان‬ ‫فرهنگیــان‪ ،‬فرع ‬ ‫صفاشهر‪ ،‬خیابان شیخ انصاری و شهرک مهدیه‬ ‫با هماهنگی ســایر نهادها و دستگاه ها به ویژه‬ ‫شــهرداری و نیــروی انتظامــی در حــال انجــام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از اصــاح ‪ 5‬هــزار متــر شــبکه فاضــاب‬ ‫از ابتــدای ســال جاری تاکنــون خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اصــاح و بازســازی حداقــل ‪ 12‬کیلومتر دیگر تا‬ ‫پایان سال در دستور کار شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قرار دارد‪.‬‬ ‫صــادق پــور بــا بیــان اینکــه ویدئــو متــری و‬ ‫شناسایی وضعیت خطوط اصلی فاضالب شهر‬ ‫نیز از ابتدای سال جاری اغاز و به انجام رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس نتایج و گــزارش‬ ‫ویدئــو متــری‪ ،‬بازســازی برخــی خطــوط اصلــی‬ ‫جمع اوری فاضالب از جمله خیابان ســاحلی و‬ ‫لواســانی و بیطرفــان ضروری اســت که با توجه‬ ‫به بار ترافیکی باال و ریزشی بودن خاک محل‪،‬‬ ‫اســتفاده از روش های نوین بازســازی با حداقل‬ ‫حفاری در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بازســازی بــه روش‬ ‫لوله شــکافی از ‪ 3‬سال پیش با استفاده از توان‬ ‫متخصصیــن داخلی شــروع شــده اســت‪ ،‬اذعان‬ ‫داشت‪ :‬تاکنون حدود ‪ 10‬کیلومتر بازسازی شبکه‬ ‫در نقــاط مختلف شــهر قم بــه این روش انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫یهــا بــرای‬ ‫قــم تاکیــد کــرد‪ :‬اقدامــات و پیگیر ‬ ‫یســازی روش بازســازی لولــه از طریق عمل‬ ‫بوم ‬ ‫اوری در محل (‪ )CIPP‬با تکیه بر دانش و توان‬ ‫داخلــی نیز در حال انجام اســت کــه امیدواریم‬ ‫در ماه های اتی بخشــی از شــبکه فاضالب شهر‬ ‫قم به طور ازمایشی به این روش بازسازی شود‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از صبــر و شــکیبایی‬ ‫شــهروندان‪ ،‬از مشــکالتی که حفاری های شبکه‬ ‫نهــا ایجــاد کــرده عذرخواهی‬ ‫فاضــاب بــرای ا ‬ ‫کــرد و بــا تاکیــد بــر ضــرورت ادامــه همکاری ها‬ ‫و مســاعدت ها‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــورت عــدم انجام‬ ‫بــه موقــع اصالحــات مــورد نیــاز احتمــال وقوع‬ ‫حوادث ناخواســته و غیرقابل پیش بینی و بروز‬ ‫نشت ها و یا پس زدگی فاضالب در سطح وسیع‬ ‫وجود دارد که خســارات مالی و جانی ان قابل‬ ‫جبران نیست‪.‬‬ ‫نحــال یــاداور شــد‪:‬‬ ‫صــادق پــور درعی ‬ ‫خوشــبختانه بــا اقدامات به موقع انجام شــده‬ ‫تاکنــون از وقــوع چنیــن حوادثــی جلوگیــری‬ ‫شــده اســت و امیدواریم با تداوم و تســریع در‬ ‫بازســازی شــبکه های فرســوده شــاهد حــوادث‬ ‫ناگوار نباشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تکمیــل ظرفیــت‬ ‫تصفیه خان ههــای فاضــاب و محــدود بــودن‬ ‫اعتبــارات بخــش فاضــاب‪ ،‬اولویــت اصلی این‬ ‫بخش را اصالح شــبکه فرسوده اعالم و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر توســعه شــبکه فاضالب به‬ ‫صرفا در نقــاط دارای‬ ‫صورت بســیار محــدود و ً‬ ‫معضل جدی انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫همچنین با اشــاره به انجام مطالعه و تصویب‬ ‫احداث یک تصفیه خانه جدید در سطح استان‬ ‫و وزارت نیرو گفت‪ :‬این طرح به منظور تصویب‬ ‫نهایی و اخذ تبصره ‪ 23‬حدود یک ســال است‬ ‫کــه در ســازمان برنامه وبودجــه معطــل مانــده‬ ‫اســت کــه امیدواریــم هر چــه زودتــر تصویب و‬ ‫برای اجرا ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در صــورت تامیــن‬ ‫اعتبــار کامــل ســاخت تصفیه خانه ســه ســال به‬ ‫طــول می انجامــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫شهــای وســیعی از شــهر بــا مشــکل دفــع‬ ‫بخ ‬ ‫فاضالب مواجه هستند و نیاز به توسعه شبکه‬ ‫جمع اوری فاضالب دارند‪.‬‬ ‫دکتــر صــادق پــور در پایــان ضمــن تقدیر و‬ ‫تهــا و پشــتیبانی های بی دریــغ‬ ‫تشــکر حمای ‬ ‫اســتاندار و نماینــدگان محترم اســتان‪ ،‬خواســتار‬ ‫یهــای مجدانــه بــرای تصویــب این طرح‬ ‫پیگیر ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهشمصرفبرقدرصورتاجرایطر ح هایمنتخب‬ ‫رویداد ملی ایده های نو‬ ‫قزویــن‪ -‬رویداد امروز‪ :‬معاون بهره برداری شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی برق اســتان قزوین گفــت‪ :‬درصورت‬ ‫تجاریشدنایدههایبرگزیدهدر رویدادملی‪،‬ایده‬ ‫هــای نــو می تواند به کاهــش ‪ 30‬درصدی مصرف‬ ‫برق کمک کند‪.‬‬ ‫یوسفاینانلو معاونبهرهبرداریشرکتتوزیع‬ ‫برق استان قزوین در حاشیه برگزاری مرحله نهایی‬ ‫رویــداد ملــی ایــده های نــو در مواجهه بــا افزایش‬ ‫مصــرف و چالش هــای قطعی برق اظهارداشــت‪:‬‬ ‫امسال بدلیل نبود توازن بین تولید و مصرف انرژی‬ ‫برق‪ ،‬مشکالت عدیده ای در سطح جامعه ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای پیــدا کــردن راهکار هایی‬ ‫بــرای گــذر از این شــرایط و ایجــاد توازن بین تولید‬ ‫و مصرف‪ ،‬پیشــنهاد شــد ایده های نو و برتر برای‬ ‫کاهش مصرف برق با استفاده از نخبگان کشور و با‬ ‫همکاریبنیادنخبگاناستانجمعاوریشود‪.‬‬ ‫اینانلــو تصریــح کــرد‪ :‬پــس از اعالم فراخــوان از‬ ‫سراســر کشــور طرح های مختلفی در بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تجاری و حتی خانگی دریافت‬ ‫ارائه وبه دبیرخانه رویداد ملی ایده های نو ارسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معــاون بهره برداری شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان قزوین یاداورشد‪ :‬تعدادی از طرح و ایده های‬ ‫ارائه شــده به صــورت موردی کاربردی شــده که در‬ ‫برنامه تجاری سازی و صنعتی مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫عضو هیئت داوری رویداد ملی ایده های نو در‬ ‫مواجهــه با افزایش مصــرف و چالش های قطعی‬ ‫برق خاطرنشــان کرد‪ :‬تعــدادی از طرح هــای ارائه‬ ‫شــده در رویداد به صورت ازمایشــگاهی و برخی‬ ‫از طــرح ها هم در مرحله مطالعاتی قرار دارند که‬ ‫نیازمند کار و پژوهش بیشتری می باشند تا بعد از‬ ‫مرحلهازمایشگاهیبهمرحلهصنعتیسازیبرسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر این طرح ها و ایده های برگزیده‬ ‫به مرحله اجرایی برســد قطعا در کاهش مصرف‬ ‫انرژیالکتریکیموثر خواهندبودو میتوانندزمینه‬ ‫صرفه جویی قابل توجهی را فراهم کنند که با ارزش‬ ‫است اما به نظر می رسد این کار به فرهنگ سازی‬ ‫هم نیاز دارد تا به نتیجه نهایی خود برسد‪.‬‬ ‫اینانلــو تصریــح کــرد‪ :‬طرح هــای ارائه شــده به‬ ‫رویــداد ملــی ایــده هــای نــو در مواجــه بــا افزایش‬ ‫مصرف و چالش های قطعی برق در مجموع بسیار‬ ‫خــوب و قابل توجه بود کــه از میان ‪ 85‬مورد ایده‬ ‫رســیده پــس از پاالیــش اولیــه ‪ 25‬طــرح به مرحله‬ ‫نهایی رسید و در نهایت سه طرح انتخاب گردید‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬چندطرحهمشایستهتقدیر شناخته‬ ‫شد و بزودی در مراسمی از صاحبان طرح های برتر‬ ‫تجلیلخواهدشد‪.‬‬ ‫اینانلو در زمینه شاخص های انتخاب ایده های‬ ‫برتر در رویدادملیایدههاینو در مواجهباافزایش‬ ‫مصــرف و چالش هــای قطعی برق اظهارداشــت‪:‬‬ ‫طرح های ارایه شــده باید قابلیت عملیاتی شــدن‬ ‫داشتهو اقتصادیهمباشند‪.‬‬ ‫وی درخاتمــه بیان کــرد‪ :‬ایده ها ی منتخب در‬ ‫صــورت تجــاری و صنعتی شــدن قادرنــد ‪ 10‬الی ‪30‬‬ ‫درصد مصرف برق را کاهش دهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون شرکت ابفا استان خبرداد‬ ‫اجرای‪ ۶۷‬پروژه برای حل مشکل تنش ابی خوزستان‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب‬ ‫و فاضــاب خوزســتان در خصوص حل مشــکل‬ ‫روستاهای دارای تنش ابی گفت‪ :‬تفاهم نامه ای‬ ‫با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد‬ ‫و مقرر شد اعتباراتی نیز از سایر منابع در اختیار‬ ‫ابفــا خوزســتان قــرار داده شــود تا ‪ ۶۷‬پــروژه در‬ ‫سراســر اســتان و در بــازه زمانــی ‪ ۹‬ماهه تا یک‬ ‫ساله اجرایی شوند‪.‬‬ ‫افشــین محمــدی در گفت وگــو بــا ایســنا در‬ ‫خصوص اخرین وضعیت اب روســتاهای استان‬ ‫خوزســتان اظهــار کــرد‪ :‬اگرچــه در حــال حاضــر‬ ‫تامین اب روستاها مطابق با روال سال های قبل‬ ‫یشــود امــا پس از کاهش‬ ‫از تنــش ابی‪ ،‬انجام م ‬ ‫دبی خروجی ســد کرخه‪ ،‬بیشترین تنش ابی در‬ ‫روستاهای مسیر کرخه در شهرستان های اهواز‪،‬‬ ‫شوش‪ ،‬کرخه‪ ،‬دشت ازادگان و هویزه به وجود‬ ‫امد؛ در برخی روســتاها که از ســال های گذشته‬ ‫نهــا بــه صــورت ســاعتی‬ ‫تامیــن و توزیــع اب ا ‬ ‫بود امســال به دلیل کاهش دبــی رودخانه ها و‬ ‫افت تراز اب های زیرزمینی در مواردی ســاعات‬ ‫ابدهی با کاهش چشمگیری مواجه شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در بــدو یکپارچ هســازی‬ ‫شــرکت های ابفــا شــهری و روســتایی‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۷۰۲‬روســتای اســتان با مشــکل کم ابی مواجه‬ ‫بوده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا اقدامات صــورت گرفته در‬ ‫یــک ســال اخیــر تنــش ابــی حــدود ‪ ۲۰۰‬روســتا‬ ‫برطرف شد و در حال حاضر کمتر از ‪ ۱۰۰‬روستا‬ ‫با تانکر ابرسانی می شوند‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان مثــال در‬ ‫بخشــی از تصفیه خانــه شــیبان تــا مســلمیه بــا‬ ‫اجــرای بیــش از ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر خطــوط اصلــی و‬ ‫فرعــی‪ ،‬بازســازی تصفیه خانــه و ایســتگاه های‬ ‫تقویت فشــار صفیــره‪ ،‬نزهه و دهالیه ســاعات‬ ‫ابدهــی بــه بیش از ‪ ۸۰‬درصد روســتاهای مســیر‬ ‫نســبت به ســال گذشــته وضعیــت مطلوب تری‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب خوزســتان بــا بیــان اینکــه از‬ ‫‪ ۸۵‬روســتای بخــش غیزانیــه‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬روســتا‬ ‫مشــکل جدی اب شــرب دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ســاعات‬ ‫ابدهی به روســتاهای ابتدایی بخش غیزانیه تا‬ ‫ایســتگاه های صفیــره و دهالیه به میزان بســیار‬ ‫زیادی افزایش پیدا کرده اســت اما روســتاهایی‬ ‫که در انتهای خطوط ابرســانی قرار گرفته اند با‬ ‫بعضا نیاز‬ ‫مشــکل کمبــود اب مواجــه هســتند و‬ ‫ً‬ ‫ابی ان ها از طریق ابرسانی سیار تامین می شود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن بــر اســاس‬ ‫تفاهم نامــه و قــرارداد منعقــد شــده بــا بســیج‬ ‫سازندگی مقرر شد حدود ‪ ۵۰‬کیلومتر لوله گذاری‬ ‫در مناطــق درگیــر بــا تنش ابــی انجام شــود که‬ ‫امیدواریــم طــی یــک تــا دو مــاه اینــده مشــکل‬ ‫تامین و توزیع اب روستاهای درگیر با تنش ابی‬ ‫مرتفع شود‪.‬‬ ‫محمــدی در خصــوص ظرفیــت تصفیه خانه‬ ‫شیبان تصریح کرد‪ :‬تصفیه خانه شیبان بر اساس‬ ‫مصــرف اب شــرب طراحــی شــده بــود و طبــق‬ ‫استانداردها‪ ،‬ظرفیت تامین اب شرب را دارد اما‬ ‫بــه دلیــل اینکه مردم منطقه دسترســی به منبع‬ ‫ابــی دیگــری برای ســایر مصــارف نظیر احشــام‬ ‫ندارند از این منبع ابی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب خوزســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫برنامه هایــی کــه بــرای امســال در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده‪ ،‬انتظــار داریم مشــکل اب بخــش غیزانیه‬ ‫به طور کامل برطرف و در سال های اتی شاهد‬ ‫تنش ابی در این منطقه نباشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود دو هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫روســتا تحــت پوشــش شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫خوزســتان قــرار دارنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در تمامــی‬ ‫روســتاهای تحــت پوشــش ایــن شــرکت‪ ،‬شــبکه‬ ‫توزیــع اب وجــود دارد و روســتاهایی کــه فاقد‬ ‫شــبکه ابرســانی هســتند عمدتــا تحت پوشــش‬ ‫شــرکت اب و فاضالب خوزســتان نیســتند و به‬ ‫صورت سیار اب مورد نیاز ان ها تامین می شود‪.‬‬ ‫محمــدی در خصوص ابرســانی بــه دام های‬ ‫ســنتی همــراه خانــوار اظهــار کرد‪ :‬دســتگاه های‬ ‫مختلــف ماننــد اســتانداری‪ ،‬بســیج‪ ،‬ســپاه‬ ‫پاســداران‪ ،‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام‬ ‫(ره) و ارتــش‪ ،‬بــا تامیــن تعدادی تانکر ســیار و‬ ‫ثابــت خصوصــا در حوزه اهواز‪ ،‬دشــت ازادگان‬ ‫و هویــزه همــکاری گســترده ای بــا شــرکت اب و‬ ‫فاضالب خوزستان داشته اند‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫اب و فاضالب خوزســتان ادامه داد‪ :‬حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫تانکر سیار برای ابرسانی به روستاهای درگیر با‬ ‫تنــش ابــی فعال هســتند کــه از این تعــداد ‪۳۵‬‬ ‫تانکــر تحــت مالکیــت شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫خوزســتان قــرار دارد‪ ۲۵ ،‬تانکــر اســتیجاری و‬ ‫مابقــی تانکرهــا را نیــز ســایر نهادهــا و ارگان ها‬ ‫تامین کرده اند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص حــل مشــکل روســتاهای‬ ‫دارای تنــش ابــی افــزود‪ :‬تفاهم نامه ای با ســتاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد و مقرر‬ ‫شــد اعتباراتی نیز از ســایر منابــع در اختیار ابفا‬ ‫خوزستان قرار داده شود تا ‪ ۶۷‬پروژه در سراسر‬ ‫اســتان و در بــازه زمانــی ‪ ۹‬ماهــه تــا یــک ســاله‬ ‫اجرایی شوند‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه اعتبــار ‪ ۶۷‬پــروژه‬ ‫ابرســانی به روســتاهای درگیر با تنش ابی‪۹۰۰ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ا گــر منابع‬ ‫مالی این پروژه ها تامین شود و پروژه ها اجرایی‬ ‫شــوند‪ ،‬از ســال اینــده بــه بعــد در روســتاهای‬ ‫خوزستان مشکالت مرتبط با تنش ابی تا حدود‬ ‫زیادی مرتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫اب و فاضالب خوزســتان در خصوص ابرســانی‬ ‫به شهرســتان دهدز و روســتاهای شــرق و غرب‬ ‫ان از دریاچه ســد کارون ‪ ۳‬افزود‪ :‬برای احداث‬ ‫اسکله‪ ۴ ،‬ایستگاه پمپاژ اب بین راهی‪ ،‬احداث‬ ‫سیســتم تصفیه مقدماتی و تهیه مخازن حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز داریم که‬ ‫امیــد اســت بــا تامیــن اعتبــار موردنیــاز از منابع‬ ‫مختلف ملی و استانی‪ ،‬این پروژه اجرا و مشکل‬ ‫دیرینــه تامیــن اب شــرب شــهر دهــدز و تمامی‬ ‫روســتاهای شــرق و غرب ان برای همیشــه رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عوامل مختلفی مصرف بیش از حد برق‬ ‫را به شبکه برق تحمیل کردند‬ ‫عوامــل مختلفــی کــه‬ ‫عدم اســتفاده همزمان از لوازم‬ ‫غیرمنتظــره و بعضا پدیــده ای‬ ‫پرمصــرف برقی بــه راحتی می‬ ‫کامــا جدیــد بودنــد مصــرف‬ ‫توانیم این ناهمخوانــی در تراز‬ ‫بیــش از حدی را خــارج از توان‬ ‫تولید و مصــرف را جبران کنیم‪.‬‬ ‫شــبکه برق کشــور بــه صنعت‬ ‫مدیر عامل شرکت برق منطقه‬ ‫زاده‬ ‫داراب‬ ‫بهمن‬ ‫برق تحمیل کردند‪ .‬مدیر عامل‬ ‫ای گیالن گفت‪ :‬ســهم بسزایی‬ ‫شرکت برق منطقه ای گیالن یا‬ ‫از مصرف برق توســط وســایل‬ ‫اشاره به شرایط ویژه صنعت برق‪ ،‬گفت‪ :‬گرمای سرمایشی مربوط به سازمان ها و دستگاه های‬ ‫زودرس و غیر منتظره‪ ،‬وقوع پدیده خشکسالی‪ ،‬اجرایــی اســت کــه تغییــر و کاهش ســاعات کار‬ ‫کاهش محســوس نزوالت جوی‪ ،‬کاهش ذخیره ادارات موجب شد تا صرفه جویی مصرف برق‬ ‫اب سدها و در نتیجه کاهش تولید برق نیروگاه را در دســتگاه هــای اجرایی شــاهد باشــیم‪ .‬وی‬ ‫های ابی و رشد و افزایش مراکز غیرمجاز رمزارز افزود‪ :‬علی رغم رعایت مدیریت مصرف انرژی‬ ‫همه و همه دست به دست هم دادند و شرایط برق توسط اکثر دستگاه های اجرایی‪ ،‬باز شاهد‬ ‫ویژه ای را برای صنعت برق رقم زدند و مصرف بودیــم که بعضــی از ادارات در این زمینه خوب‬ ‫بیــش از حدی را به شــبکه برق تحمیــل کردند‪ .‬عمل نکردند که به ناچار برق این ادارات قطع‬ ‫بهمــن داراب زاده افــزود‪ :‬بــا کاهــش تولید برق شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬اســتان گیــان موقعیت خاص‬ ‫نیــروگاه هــای برق ابــی که اجتنــاب ناپذیر هم و ویــژه ای در بخــش انــرژی هــای تجدیــد پذیر‬ ‫بود و افزایش رشــد مصرف انرژی برق‪ ،‬اســتفاده دارد که در کشور بی نظیر می باشد و پتانسیل‬ ‫بهینه از انرژی برق بهترین راهکار برای جلوگیری بسیار خوبی جهت احداث نیروگاه های بادی و‬ ‫از خاموشــی ها بود‪ .‬با رعایت چند نکته ســاده خورشیدی در استان وجود دارد و ترغیب سرمایه‬ ‫ماننــد؛ اســتفاده از روشــنایی طبیعــی در طــول گــذاران بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش از‬ ‫روز‪ ،‬خامــوش کــردن المپ های اضافی‪ ،‬تنظیم استراتژی های مهم و اساسی شرکت برق منطقه‬ ‫دمای کولر بر روی ‪ 25‬یا ‪ 26‬درجه ســانتیگراد و ای گیالن می باشد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۱‬روستا در منطقه ‪ ۴‬شهرستان اصفهان‬ ‫بهرمند از گاز طبیعی هستند‬ ‫ســید مصطفــی علــوی‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۴۹‬مشــترک مربــوط‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫به منطقه ‪ ۴‬اصفهان می باشد‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬توســعه گاز‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۶‬هــزار و‬ ‫در روســتاها همــواره مــد نظــر‬ ‫‪ ۲۶۴‬مشــترک شــهری و ‪۴۳‬‬ ‫بوده و درحال حاضر تعداد‪۴۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۸۵‬مشــترک روستایی‬ ‫مصطفی علوی‬ ‫هزار و ‪ ۵۸۵‬مشــترک روستایی‬ ‫هستند‪ .‬مهندس علوی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این منطقه تحت پوشش گاز‬ ‫در ایــن منطقــه ‪ ۴۰۵‬ایســتگاه‬ ‫طبیعی قرار دارند‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان گازرســانی شامل ‪ ۸‬ایســتگاه ‪ CGS‬و ‪ ۴‬ایستگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه چهار اصفهان با وسعت ‪ ۴۲ ،CGS/TBS‬ایســتگاه ‪ ۱۵۰ ،TBS‬ایســتگاه‬ ‫جغرافیایی‪ ۸‬هزار و‪ ۳۴۰‬کیلومتر شامل‪ ۷‬منطقه ‪ ۱۵۵ ،MRS‬ایســتگاه ‪ ۲۸ ،MS‬ایســتگاه ‪CPS‬‬ ‫و شــهر (خوراســگان‪ ،‬ســجزی‪ ،‬کوهپایــه‪ ،‬ورزنه‪ ،‬و ‪ ۱۸‬جایــگاه ‪ CNG‬مســتقر گردیــده و طــی ‪۴‬‬ ‫هرند‪ ،‬تودشک‪ ،‬قهجاورستان) و ‪ ۲۰۱‬روستا یکی ماهه گذشته امسال بیش از ‪ ۲۳۱‬میلیون و ‪۷۵۷‬‬ ‫از وسیع ترین و صنعتی ترین مناطق گازرسانی هزار متر مکعب مصرف شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اصفهــان اســت‪ .‬به گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬ســید شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬از اجرای ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫مصطفــی علوی‪ ،‬مدیرعامل این شــرکت با بیان ‪ ۴۸۶‬کیلومترشبکه و نصب‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۸۵۱‬عدد‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬توسعه گاز در روستاها همواره علمــک در این منطقه خبــرداد و افــزود‪ :‬در این‬ ‫مــد نظــر بوده و درحــال حاضر تعــداد ‪ ۴۳‬هزار منطقه ‪ ۵۱۸‬مشترک عمده و ‪ ۷‬شهرک صنعتی‬ ‫و ‪ ۵۸۵‬مشــترک روســتایی در این منطقه تحت از گاز طبیعی به عنوان سوخت خود استفاده می‬ ‫پوشــش گاز طبیعی قرار دارند‪ .‬وی‪ ،‬با اشــاره به کنند‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬ماموریت اصلی شرکت‬ ‫اینکه از تعداد یک هزار و ‪ ۲۳۷‬روستای مشمول گاز جلب رضایت مردم است و این کار با همدلی‬ ‫گاز رسانی در سطح استان هم اکنون‪ ۱۰۶۶‬روستا و همکاری کارکنان شرکت گاز و همه سازمانها و‬ ‫از نعمت گاز بهره مند هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ ۱۲۹:‬نهادهایاستانیمیسر خواهدشد‪.‬‬ ‫تصفیه خانه اب شرب کرمانشاه باید با‬ ‫حداکثر ظرفیت کار کند‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه گفــت‪ :‬فــاز اضطراری‬ ‫تصفیــه خانــه اب شــهر در اجــرای طــرح‬ ‫بلندمــدت ابرســانی بــه کرمانشــاه بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســیده و بایــد امــکان اســتفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت این تصفیه خانه با رفع‬ ‫مشــکالت خطــوط انتقــال فراهــم شــود‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایرنا؛ «هوشــنگ بازوند» در نشســت‬ ‫بررســی مشــکالت اب شــرب کرمانشــاه کــه‬ ‫بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور عمرانی‪،‬‬ ‫فرمانــدار‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران و مدیران‬ ‫عامــل شــرکت هــای ابفــا و اب منطقــه ای‬ ‫برگــزار شــد؛ افزود‪ :‬بر اســاس پیگیــری بعمل‬ ‫امــده از وزارت نیــرو بــه منظــور تســریع در‬ ‫رفــع مشــکالت ناشــی از قطــع اب مشــترکان‬ ‫خانگــی‪ ،‬چهــار اکیپ تخصصی بــا تجهیزات‬ ‫فنــی کامــل برای تعمیر و ترمیم تاسیســات و‬ ‫خطوط انتقال اب شــرب به کرمانشــاه اعزام‬ ‫مــی شــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬بــا هرگونه کــم کاری و‬ ‫ســوء مدیریت که سبب قطعی اب مشترکان‬ ‫خانگــی شــود‪ ،‬برخــورد جــدی مــی شــود و‬ ‫مدیــران بایــد شــبانه روزی تــاش و کوشــش‬ ‫کنند تا از مشکالت مردم بکاهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شــایعات مطــرح شــده در فضای مجــازی در‬ ‫خصــوص هرگونه الودگی اب شــرب براســاس‬ ‫گزارش ابفا کذب است و اب شرب کرمانشاه‬ ‫کامال سالم بهداشتی است‪ .‬مقام ارشد استان‬ ‫ً‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی تصفیــه خانــه اب‬ ‫شــرب غدیــر تــاش و کوششــی شــبانه روزی‬ ‫انجام شد که با اضافه شدن اب سد گاوشان‬ ‫بــه شــبکه اب شــرب برخــی از مشــکالت‬ ‫مــردم حــل شــود و همه مدیــران متولــی این‬ ‫حــوزه وظیفــه دارند بــرای کاهش قطعی اب‬ ‫مشترکان خانگی اهتمام جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه خاطرنشــان ســاخت‪:‬‬ ‫اینکــه برخی محله ها مشــکالت بیشــتری در‬ ‫خصوص قطعی اب داشته باشند؛ قابل قبول‬ ‫حتما باید شــرایط مردم درک شــود‬ ‫نیســت و ً‬ ‫و امیــدوارم بــا اضافــه شــدن ورودی ابهــا بــه‬ ‫مرور شــاهد کاهش قطعی ها باشــیم‪ .‬بازوند‬ ‫گفــت‪ :‬خشکســالی و افــت فشــار اب را مــی‬ ‫توان دلیل برخی از مشکالت کنونی دانست‬ ‫امــا توجیــه و بهانه بــرای عدم تــاش را نمی‬ ‫پذیریــم و مدیران باید به دنبــال راهکارهای‬ ‫عملیاتــی برای حل مشــکالت باشــند‪ .‬اســتان‬ ‫‪ ۲‬میلیون نفری کرمانشــاه ‪ ۵۴۰‬هزار مشــترک‬ ‫اب دارد کــه از ایــن تعــداد بیــش از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫مشترک مربوط به کالنشهر یک میلیون نفری‬ ‫کرمانشــاه است‪ .‬ســرانه مصرف اب شرب در‬ ‫شــهر کرمانشــاه ‪ ۵۳‬لیتــر بیشــتر از میانگیــن‬ ‫کشوری یعنی ‪ ۲۲۳‬لیتر در شبانه روز است‪.‬‬ ‫خداحافظی معاون امور بین الملل و‬ ‫بازرگانی وزیر نفت از صنعت نفت‬ ‫معــاون امور بین الملــل و بازرگانی وزیر نفت‬ ‫در پیامــی بــه مناســب پایــان ‪ ۳۷‬ســال خدمت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ارزو می کنــم مدیــران عالــی کشــور و‬ ‫صنعت نفت با رویکردی واقع بینانه و روزامد در‬ ‫بهره برداریاز منابعسرشار خدادادیاینمرزوبوم‬ ‫در جهت توســعه کشــور و رفاه مردم در فرصت‬ ‫محدود باقیمانده توفیق یابند‪ .‬به گزارش شــانا‪،‬‬ ‫متن پیام امیرحسین زمانی نیا با عنوان «به رسم‬ ‫خداحافظی» به شــرح زیر اســت‪« :‬خــدای بزرگ‬ ‫را شــاکرم که توفیق ‪ ۳۷‬ســال خدمت منتهی به‬ ‫‪ ۱/۶/۱۴۰۰‬را به اینجانب عطاء فرمود‪ .‬خوشحالم‬ ‫کهدر دورانخدمتمرضایخدا‪،‬تامینمنافعملی‬ ‫در جهتخدمت گزاریبهاینمردمشریف‪،‬البته‬ ‫در حدبضاعت خود‪ ،‬ســرلوحه کارم بوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر طوالنــی و ســال های پرتالطــم به‬ ‫کار کارشناســی خوب اعتقاد داشــته و در عمل و‬ ‫انعکاسوتاکیدبر انباصراحتلهجهبهمقامات‬ ‫مافوقخوددریغنکرده ام‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون‬ ‫اموزشیارانو اموزش دهندگاننهضت‬ ‫سواداموزیخراسانرضوی‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫واکسیناسیون در شهرستان ها‪،‬‬ ‫مقدس‪:‬معــاون ســواداموزی‬ ‫مراکــز قطــب و نواحــی‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪ :‬از‬ ‫هفت گانهشهر مشهدمراجعه‬ ‫روز چهارشــنبه ســیزدهم‬ ‫نمایند و بــا ارائه کد ملی خود‬ ‫مردادماه ‪ 1400‬ا واکسیناسیون‪،‬‬ ‫واکسینه شــوند‪ .‬او افزود‪ :‬افراد‬ ‫مصطفی اسدی‬ ‫اموزشــیاران و اموزش دهندگان‬ ‫واجدالشــرایطی که شهر محل‬ ‫نهضــت ســواداموزی خراســان‬ ‫سکونشان با محل خدمتشان‬ ‫رضــوی‪ ،‬اغــاز شــد‪ .‬مصطفی اســدی در جلســه متفاوتاستبهپایگاه هایواکسیناسیونمحل‬ ‫هماهنگیواکسیناسیونفرهنگیاناستانبااعالم ســکونت مراجعه نمایند‪ .‬قابل ذکر است طرح‬ ‫مطلب فوق گفت‪ :‬طی جلســاتی که با معاون واکسیناســیون شــامل ‪ 2500‬نفر از اموزشــیاران و‬ ‫تربیت بدنــی و ســامت اســتان داشــتیم‪ ،‬از روز اموزش دهنــدگان ســواداموزی خراســان رضــوی‬ ‫یشــود‪ .‬اموزشــیاران و اموزش دهندگان ساکن‬ ‫چهارشنبه ســیزدهم مردادماه ‪ ،1400‬اموزشیاران م ‬ ‫و اموزش دهندگان نهضت سواداموزی خراسان مشهد‪،‬جهتنوبت دهیو انجامواکسیناسیون‬ ‫رضوی‪ ،‬می توانند بدون در نظر گرفتن شــرایط در درمانگاهشمارهیکفرهنگیانمشهدثبت نام‬ ‫ســنی پــس از دریافــت نوبــت بــه پایگا ههــای نمایند‪.‬‬ ‫احداث‪ ۵۰‬کیلومتر شبکهانتقال اببرای‬ ‫فضایسبز کرج‬ ‫رئیس ســازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫اصالح الگوی مصرف‪ ،‬کاشــت‬ ‫و فضای ســبز شهری شهرداری‬ ‫و تصفیه خانه ها تامین خواهد‬ ‫کرجاز احداث‪ ۵۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انتقال اب برای فضای سبز طی‬ ‫بضاعتــی پــور بــا تاکیــد بر‬ ‫سهسالگذشتهخبر داد‪.‬پیمان‬ ‫اینکــه اقدامــات انجا مشــده‬ ‫پیمان بضاعتی پور‬ ‫بضاعتی پور در مراسم افتتاح‬ ‫به منظــور اســتفاده حداقــل از‬ ‫ســومین تصفیه خانــه محلــی‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی صــورت‬ ‫کرج‪ ،‬گفت‪ :‬این تصفیه خانه بااعتبار ‪ ۱۰۰‬میلیارد گرفته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۵۰‬کیلومتر‬ ‫ریال برای اســتفاده از پســاب تصفی هشــده برای شبکهانتقالاببرایاستفادهبهینهاز محلتولید‬ ‫ابیاری فضای سبز احداث شده است‪.‬‬ ‫به محل مصرف فضای سبز احداث شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به وجود‪ ۲۲‬حلقه چاه‪ ۱۲،‬حلقه او گفت‪ :‬این تصفیه خانه به نحوی طراحی شده‬ ‫قناتو سهتصفیه خانهدر کالن شهر کرج‪،‬گفت‪ :‬کــه در مقابــل هر یک مترمکعب حجــم راکتور‬ ‫چهــار هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار از فضای ســبز توســط (حجم فاضالب) بیش از ‪ ۱۵۰‬مترمربع مساحت‬ ‫حلقه های چاه و قنوات و تصفیه خانه ها ابیاری بیولوژیکی برای تمــاس باکتری ها با فاضالب و‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درنتیجهقدرتپاک سازیبیشتر ایجادمی کند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضای ســبز‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضای ســبز‬ ‫شــهری شــهرداری کرج نیاز ابی فضای سبز شهر شهری کرج گفت‪ :‬اولین تصفیه خانه محلی کرج‬ ‫کرج را ‪ ۹۲۰‬لیتر در ثانیه اعالم کرد و گفت‪ ۶۵۰ :‬سال ‪ ۹۶‬در حصارک و دومین تصفیه خانه سال‬ ‫لیتر منابع ابی تامین شده و مابقی با استفاده از گذشتهدر مهرویالبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫‪ ۸‬سایت الگویی ترویجی در سطحاستان‬ ‫سمنان در حال اجرا است‬ ‫مدیــر هماهنگــی ترویــج‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی به اجرا‬ ‫کشــاورزی ســازمان جهــاد‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ ‫کشــاورزی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫مومــن گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫‪ ۸‬ســایت الگویــی ترویجی در‬ ‫سایت ها عالوه بر مجموعه ای‬ ‫ســطح اســتان ســمنان در حال‬ ‫از فرایندهای ترویجی از حضور‬ ‫علی مومن‬ ‫اجرا اســت‪ .‬علی مومــن اظهار‬ ‫محققــان و کارشناســان فنــی‬ ‫داشت‪:‬اینسایت هایالگویی‬ ‫بخشاجرانیز استفادهمی شود‬ ‫با هزینه‪ ۲۴۰‬میلیون تومان در حال اجرا است‪.‬‬ ‫کــه به نوبه خــود چرخــه کاملــی از هماهنگی‪،‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه برخــی از اهــداف اجــرای ترویــج‪ ،‬امــوزش و اجــرا را در عرصــه تولیــد رقم‬ ‫این ســایت های الگویی گفت‪ :‬این ســایت ها می زند‪.‬‬ ‫بــا هــدف ایجاد فضای مناســب بــرای اجرای‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬این تعداد هشت سایت‬ ‫رو ‬ ‫شهــای جدیــد کشــاورزی در شهرســتان و الگویترویجیدر شهرستان هایمختلفاستان‬ ‫اســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اجرایی م ‬ ‫یشــود‪ .‬مدیر وبستهبهنوعمحصوالترایجشهرستاناجرایی‬ ‫یشــود‪ .‬مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی‬ ‫هماهنگــی ترویــج کشــاورزی ســازمان جهــاد م ‬ ‫کشاورزی استان سمنان اضافه کرد‪ :‬سایت های ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان ســمنان افزود‪:‬‬ ‫الگــوی واحدهــای تولیــدی متعلــق بــه یــک به عنوان مثــال ســایت کلزا در شهرســتان میامی‬ ‫کشاورز خبره یا تسهیلگر روستایی و تعدادی و گرمســار‪ ،‬ســایت گندم در شهرســتان ســرخه‪،‬‬ ‫واحد متعلق به ســایر بهره برداران یک روستا سایت پنبه در شهرستان ارادان‪ ،‬سایت انگور در‬ ‫بــوده کــه در ا ‬ ‫نهــا موضوعــات مرتبــط بــه شهرستانشاهرود‪،‬سایتپستهوبیابان زداییدر‬ ‫فعالیت های جمعی و اجرای توصیه های فنی شهرستان دامغان و سایت محصول سالم خیار‬ ‫و یافت ههــای تحقیقاتــی و طرح های موردنظر (گلخانه ای) در سطح استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫تا‪ 2‬هفتهدیگر کرمانشاهبهپیکمی رسد‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫هفته اینده به پیک می رسیم و‬ ‫کرمانشــاه بــا انتقــاد شــدید از‬ ‫قطعا فوتی های کرونا در استان‬ ‫وضعیت رعایــت پروتکل های‬ ‫در هفت ههــای اینــده بــه میــزان‬ ‫بهداشــتی در جامعــه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫چشــمگیری افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫متاســفانه مــردم هنــوز متوجه‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫محمود رضا مرادی‬ ‫خطر موججدیدکرونانیستندو‬ ‫کرمانشــاه بــا انتقــاد از کاهــش‬ ‫هنوز خیلی هامسافرتمی روند‬ ‫ســطح رعایــت پروتک لهــای‬ ‫و مراسمعروسیو عزابرپامی کنند‪.‬دکتر محمود بهداشتی در جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه استفاده از‬ ‫رضا مرادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به سیر ماســک در جامعه در ســطح پایینی قرار دارد و‬ ‫پرشتاب کرونا در استان گفت‪ :‬کرمانشاه هنوز در از طرفی در این روزهای باقی مانده تا ماه محرم‬ ‫ابتدایموجپنجمقرار دارد‪،‬امابستری هابه شدت جشن های عروسی به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در حــال افزایش اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در حال حاضر او تصریح کرد‪ :‬بسیاری مردم حتی در این شرایط‬ ‫تعــداد بســتری های مراکــز درمانــی از ‪ 740‬نفــر مسافرت می روند و همه این ها موجب شده تا‬ ‫فراتر رفته و هرروز به این تعداد اضافه می شود‪ .‬شاید سیر افزایشی کرونا در استان باشیم‪ .‬مرادی‬ ‫مرادی از اختصاص بخش های بیشتر درمانی به با اشاره به استمرار روند واکسیناسیون در استان‬ ‫بیماران کرونایی خبر داد و افزود‪ :‬در حال حاضر گفت‪ :‬متاســفانه برخــی افراد با تزریق واکســن‬ ‫دو بخش بیمارستان امام رضا (ع) را برای پذیرش کرونــا نســبت بــه رعایــت پروتک لهــا بی توجه‬ ‫یشــوند‪ ،‬ایــن درحالــی اســت که با تزریــق دز‬ ‫بیماران کروناییتخلیه کرده ایمو دو بخشدیگر م ‬ ‫را هــم در روزهای اینده خالی می کنیــم‪ .‬او افزود‪ :‬اول ایمنی که باید ایجاد نمی شود و با تزریق دز‬ ‫ایــن رونــد اگــر ادامه داشــته باشــد قطعــا حوزه دوم هم باید یک ماه بگذرد که ایمنی مطلوبی‬ ‫بهداشــت و درمان استان دچار اختالل می شود‪ .‬در بدن ایجاد شــود‪ .‬او افزود‪ :‬حتی با تزریق دز‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت‪ :‬در دوم واکسن و گذشت یک ماه هم هنوز درصد‬ ‫حال حاضر برای بســتری ‪ 1500‬بیمار هم امادگی ایمنی ایجادشده توسط انواع واکسن های کرونا‬ ‫داریم‪،‬امااگر بهاینعددبرسیمخدمات رسانیبه ب هصــورت دقیق مشــخص نیســت و هیچ کس‬ ‫بیماراندچار مشکلمی شود‪.‬مرادیافزود‪:‬انچه نمی دانــد این واکس ـن ها چنــد درصــد و تا چه‬ ‫مسلم است با سیر شتابان این بیماری ظرف دو مدتایمنیایجادمی کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی‪:‬‬ ‫خراسان رضوی بزرگ ترین ذخیره کننده خون‬ ‫در کشور است‬ ‫مدیرکل ســازمان انتقــال خون خراســان رضوی‬ ‫در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت‪ :‬خراسان‬ ‫رضــوی بــا ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــر اهداکننــده بزرگ تریــن‬ ‫ذخیــره کننــده خــون در کشــور اســت کــه ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫نفر از این اهداکننده ها به صورت مســتمر در ســال‬ ‫‪ ۳‬بــار خون می دهند و این ذخایر واقعی جامعه‬ ‫است‪ .‬حمیدرضا اسالمی با بیان اینکه تولید خون و‬ ‫فراورده هایخونیغیر از منبعانسانیمنبعدیگری‬ ‫ندارند و قابل ســاخت نیســتند افزود‪ :‬زمانی خون‬ ‫ب هصــورت خــون مورداســتفاده قــرار می گرفــت اما‬ ‫االن ‪ ۹۵‬درصد خون به فراورده های خونی ازجمله‬ ‫پالســما تبدیــل و بــرای بیمــاران مختلــف ازجملــه‬ ‫سرطانی هااستفادهمی شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬روش و دانــش انتقــال خــون در‬ ‫حال پیشــرفت اســت و کشــور ما نیز در این زمینه‬ ‫جزو کشــورهای پیشتاز بوده اســت‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫تکنولوژی های سازمان انتقال خون‪ ،‬ایران را جزو سه‬ ‫کشور برتر در اسیا در زمینه بانک انتقال خون نادر‬ ‫کرده اســت‪ .‬مدیرکل ســازمان انتقال خون خراسان‬ ‫رضوی با بیان اینکه ما برای خون های نادر نیز خون‬ ‫تهیه می کنیم تا در صورت نیاز بتوانیم جان افراد را‬ ‫نجاتدهیماظهار کرد‪:‬همچنینروش هایپیشرفته‬ ‫طب انتقال خون در خراسان رضوی موجب شده تا‬ ‫به عنوان منطقه هاب شمال شرق کشور محسوب‬ ‫شود‪ .‬اسالمی گفت‪ :‬سازمان انتقال خون با استفاده‬ ‫از روش های پیشــرفته پالســما و پالکت فریزی را از‬ ‫خــون جدا می کند و به المان برای تهیه داروهایی‬ ‫در این خصوص ارســال می کند‪ .‬او افزایش مصرف‬ ‫خون در بیمارستان ها را تهدید جدی برای سازمان‬ ‫انتقــال خــون دانســت و افــزود‪ :‬مصــرف خــون در‬ ‫بیمارســتان های اســتان در حــال افزایــش اســت‬ ‫به گون ـه ای کــه در چهار ماه گذشــته ‪ 32‬درصد‬ ‫افزایش درخواست داشته اند و با توجه به این‬ ‫حجــم انبــوه مصرف خــون ممکن اســت ما در‬ ‫اینــده مجبور به ســهمیه بندی شــویم‪ .‬مدیرکل‬ ‫ســازمان انتقــال خون خراســان رضــوی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بیمارســتان ها در حال حاضــر با توجه به‬ ‫بیمــاری کرونا نباید عمل هــای زیبایی را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬ما در حال حاضر برای عمل های زیبایی‬ ‫خونــی بــه بیمارســتان ها نمی دهیــم‪ .‬اســامی‬ ‫بــا اشــاره بــه بیمارســتان ناظــران که بــا رویکرد‬ ‫بیماران ســرطان خون فعال شــده است؛ گفت‪:‬‬ ‫این بیمارستان با توانمندی بسیار قوی به شهر‬ ‫اضافه شده است و امیدواریم بتواند با حداکثر‬ ‫تــوان بــه کار خــود ادامــه دهــد و مشــکالت‬ ‫بیماران به ویژه بیماران سرطانی را کاهش دهد‪،‬‬ ‫در این مسیر حضور خیرین موجب می شود این‬ ‫بیمــاران دغدغــه کمتری داشــته باشــند‪ .‬مدیرکل‬ ‫سازمان انتقال خون خراسان رضوی در خصوص‬ ‫درخواســت بیمارســتان ناظــران مبنــی بــر ایجــاد‬ ‫پایگاه اهدای خون در این بیمارستان گفت‪ :‬یکی‬ ‫از عمده تریــن مصرف کننــدگان خون بیمارســتان‬ ‫سرطانی هستند و در این بیماران مصرف پالکت‬ ‫بســیار باال اســت‪ ،‬اگر بخواهد پایگاهــی در این‬ ‫بیمارســتان ایجاد شــود عالوه بر اینکه کارکنان و‬ ‫تجهیزات باید توسط خود بیمارستان تامین شود‬ ‫بایــد ســازمان انتقال خــون کشــور موافقت کند‪.‬‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره انجمــن حمایــت از بیماران‬ ‫ســرطانی مشهد نیز در این نشست گفت‪ :‬شاید‬ ‫هر مشکلی را بتوان با پول حل کرد ولی در مورد‬ ‫خون این گونه نیســت؛ با امارهایی که ارائه شــد‬ ‫خوشــبختانه ‪ ۹۵‬درصد خون ما بــه فراورده های‬ ‫خونی تبدیل می شود و ‪ 5‬درصد به صورت خون‬ ‫مصرف می شود‪ .‬مستشاری افزود‪ :‬سازمان انتقال‬ ‫خــون باید سیســتمی ارائه دهد که مــردم را برای‬ ‫اهدای خون جذب کند و برای مراجع این مسئله‬ ‫تفهیم شــود که مسئله دادن خون‪ ،‬زکات واجب‬ ‫اســت که همــه بایــد در این کار مشــارکت کنند‪.‬‬ ‫افــرادی که بیمارســتان ناظــران مراجعه می کنند‬ ‫امادگــی اهــدای خــون رادارند لذا بایــد برای این‬ ‫منظور تصمیمی اتخاذ شود‪ .‬ایجاد پایگاه اهدای‬ ‫خون در بیمارســتان ناظران می تواند در افزایش‬ ‫ذخیــره اهدای خون موثر باشــد؛ مــردم ما در راه‬ ‫سالمت دست و دلباز هستند‪ ،‬افتتاح بیمارستان‬ ‫ناظــران یک زنجیــره تکمیل درمان ســرطان را در‬ ‫ایران رقمزد‪.‬مسعودخانیرئیسبیمارستانناظران‬ ‫بیان کرد‪ :‬بیمارستان ناظران اولین مرکزی است که‬ ‫خون به بیماران سرطانی هدیه می کند و امیدواریم‬ ‫با کمک همــه روزبه روز خدمات بهتری به بیماران‬ ‫سرطانیارائهبدهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 70‬درصدمتقاضیانسرمایه گذاریبخشصنعتدر استانقزویننگاه‬ ‫توسعه ایدارند‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعاملشرکتشهرک های‬ ‫صنعتیاستانقزوینگفت‪:‬در طولسهسالگذشته‬ ‫بیشاز ‪ 70‬درصدمتقاضیانطرح هایسرمایه گذاری‬ ‫در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی نــگاه توســعه ای‬ ‫داشــته و قبال با تولید اشــنا بوده اند و با شناخت از‬ ‫بازار کار و مواد اولیه و کارخانه داری برای طرح های‬ ‫توسعه ای کارخانه به استان امده و در صدد اجرای‬ ‫طرح توسعه در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫هستند‪ .‬حمیدرضا خانپور در جریان دیدار با سردار‬ ‫رفیعیاتانیفرماندهسپاهصاحب االمر (عج)استان‬ ‫قزویناظهار امیدواری کردباراه اندازیو بهره برداری‬ ‫این طرح ها زمینه اشتغال بیش از بیست هزار نفر‬ ‫جوان جویای کار در این اســتان فراهم شــود‪ .‬او در‬ ‫این دیدار که به همراه اعضای هیئت مدیره شرکت‬ ‫خدماتی شهرک صنعتی کاسپین نیز حضور داشتند‬ ‫انجام تحقق مسئولیت اجتماعی و کمک مومنانه‬ ‫بــه اقشــار اســیب دیده در بحــران ویــروس کرونا و‬ ‫کمکبهدانشگاهعلومپزشکیواحدهایتولیدیو‬ ‫صنعتیمستقر در شهرک هاو نواحیصنعتیتابعه‬ ‫را با اهدا کمک های نقدی و ارسال مواد ضدعفونی‪،‬‬ ‫ماســک و دســتکش و ارســال نمونــه محصــوالت‬ ‫تولیــدی برای تقدیــر از پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و کادر‬ ‫درمانیبیمارستان هااز اهمفعالیت هایاینشرکت‬ ‫درزمان بحران کرونا برشمرد‪ .‬خانپور از استقرار ‪400‬‬ ‫سرمایه گذار در شهرکصنعتی کاسپیننیز خبر دادو‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 215‬واحد تولیدی در شهرک‬ ‫صنعتی کاســپین فعال بوده و زمینه اشتغال بیش‬ ‫از ‪ 10‬هزار نفر را فراهم نموده است‪ .‬رئیس مجمع‬ ‫شــرکت های خدماتی شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اســتان تصریح کــرد‪ :‬از ‪ 17‬ســرمایه گذار خارجی در‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی استان‪ 12 ،‬سرمایه گذار‬ ‫خارجیدر شهرکصنعتی کاسپینمستقر می باشند‬ ‫کــه ســرمایه گذاری ایــن واحدهــای صنعتــی ‪90‬‬ ‫میلیون یورو با اشتغال ‪ 13‬هزار و هفتاد نفر است‪.‬‬ ‫خانپور در پایان خواســتار تســهیل گری در برخی از‬ ‫دستورالعمل ها‪،‬بخشنامه هاوقوانینحوزهصنعت‬ ‫و تولید در تحقق بخشیدن به شعار سال « تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی» شد‪ .‬در ادامه مدیرعامل‬ ‫و اعضــای هیئت مدیــره شــهرک صنعتــی کاســپین‬ ‫گزارشــی از موانع و مشــکالت واحدهای تولیدی و‬ ‫شــهرک صنعتی کاســپین ارائه کرد‪ .‬در پایان ســردار‬ ‫رفیعیاتانیفرماندهسپاهصاحب االمر (عج)استان‬ ‫قزوین با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫در خط اول جبهه اقتصادی هســتند تصریح کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذارانی که با عشق و عالقه وارد این عرصه‬ ‫گامبرداشتندو ایجاداشتغالپایدار برایجواناناین‬ ‫مرزوبوم ایجاد کردند اصل جنگ با دشمن در این‬ ‫جبههاست‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای رفــع موانــع و‬ ‫مشــکالت پیش روی تولیدکننــدگان باید قوانین و‬ ‫دستورالعمل هاوبخشنامه هایساختار کهنهدولت‬ ‫اصالح و با ارائه طرح ها و لوایح بر اساس مقتضیات‬ ‫روز و در راســتای رفع موانع و پشــتیبانی از تولید و‬ ‫صنعــت ایجــاد شــود‪ .‬ســردار رفیعــی اتانی ضمن‬ ‫اشــاره به منویات مقام معظــم رهبری در حمایت‬ ‫از تولیــد داخلــی هم افزایــی و پشــتیبانی از ارکان‬ ‫نظام را از الزامات در پیشبرد این اهداف برشمرد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب االمر (عج) قزوین در پایان از‬ ‫تمامی مدیران حوزه اقتصادی که از تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگــران حمایت نمــوده تا ســرمایه گذاران با‬ ‫خاطراسودهبهتولیدپرداختهوایجاداشتغالنمایند‬ ‫قدردانیکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راه اندازیسایتخودروییواکسیناسیونویژهتاکسیراناندر کرمانشاه‬ ‫سارا شاه ابادی معاونت فنی مرکز بهداشت‬ ‫اســتان کرمانشــاه گفــت‪ :‬تمــام تــاش حــوزه‬ ‫معاونت بهداشــتی درروند واکسیناسیون حفظ‬ ‫شــان مردم اســت تــا در مکانــی ازدحــام ایجاد‬ ‫نشــود و افــراد واجــد شــرایط بــه راحتــی و بــا‬ ‫کم تریــن زمان ممکــن واکســن را دریافت کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طی جلسه ای که با مدیران تاکسیرانی‬ ‫اســتان داشــتیم‪ ،‬قــرار شــده در پایانــه شــهید‬ ‫کاویانی ســایت خودرویی مجزا با ســه یا چهار‬ ‫الین برای واکسیناسیون تاکسیرانان کرمانشاهی‬ ‫راه انــدازی شــود‪ .‬معاونت فنی مرکز بهداشــت‬ ‫اســتان کرمانشــاه ادامــه داد‪ :‬در مرکــز اســتان‬ ‫کرمانشــاه حــدود ‪ ۱۰‬هــزار راننده تاکســی واجد‬ ‫شــرایط دریافت واکسن داریم‪ .‬او بیان داشت‪:‬‬ ‫اگر مقدمات این کار از سوی سازمان تاکسیرانی‬ ‫امروز فراهم شود واکسیناسیون این گروه شغلی‬ ‫یشــود‪ ،‬فراخــوان راننــدگان بــر‬ ‫از فــردا اغــاز م ‬ ‫عهده تاکسیرانی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استادممتاز دانشگاهسمنانعضوهیئت علمینمونهکشوریشد‬ ‫بر اساس ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری‪ ،‬علی خیرالدین اســتاد‬ ‫ممتاز دانشــکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان‬ ‫به عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری انتخاب‬ ‫و موردتقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫اییــن نکوداشــت اعضای هیئت علمــی نمونه‬ ‫کشــوری در ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۰۰_۱۳۹۹‬بــا حضور‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقات و فناوری در ســالن شــهدای‬ ‫جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد‪ .‬در این مراسم‬ ‫اعضای هیئت علمی نمونه کشوری سال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۴۰۰– ۱۳۹۹‬معرفی شده و توسط منصور غالمی‬ ‫وزیــر علوم موردتقدیــر قرار گرفتند‪ .‬بر اســاس این‬ ‫ارزیابی‪ ،‬خیرالدین استاد ممتاز دانشکده مهندسی‬ ‫عمران دانشگاه سمنان توانست در جمع‪ ۱۷‬عضو‬ ‫هیئت علمیبرتر کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬وزارت علوم اعضای هیئت علمی‬ ‫تهــای‬ ‫دانشــگاه های کشــور را بــر اســاس فعالی ‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و فناوری‪ ،‬اجرایی و فرهنگی‬ ‫اجتماعــی مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت و نهایتا‬ ‫‪ ۱۷‬عضــو هیئت علمــی از دانشــگاه های مختلــف‬ ‫کشور توانستند امتیازات الزم را بر اساس معیارهای‬ ‫یشــود‬ ‫صشــده بــه دســت اورنــد‪ .‬یــاداور م ‬ ‫مشخ ‬ ‫خیرالدین از اساتید برجسته دانشگاه سمنان و تنها‬ ‫استاد ممتاز استان سمنان است که بیش از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫سابقه تدریس در اموزش عالی را داراست‪.‬‬ ‫او دارای بیــش از ‪ ۲۰‬دانش اموختــه دکتــری‬ ‫تخصصــی و ده ها دانش اموخته کارشناســی ارشــد‬ ‫پس از ارتقاء به مرتبه اســتادی اســت و درمجموع‬ ‫دارای بیــش از ‪ ۱۲‬کتــاب تالیفی‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰۰‬مقاله‬ ‫‪ ISI‬و علمی ‪-‬پژوهشی و چندین طرح بین المللی و‬ ‫ملی و ثبت اختراع است‪.‬‬ ‫انتخــاب به عنــوان پژوهشــگر برتــر ســازمان‬ ‫نظام مهندســی کشــور‪ ،‬رئیس نمونه دانشگاه های‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬مولف کتاب برگزیده استان‪ ،‬سخنران‬ ‫کلیــدی در بیش از ‪ ۱۵‬کنفرانس ملی و بین المللی‪،‬‬ ‫ســوابق اجرایــی درخشــان‪ ،‬عضویــت در مجامــع‬ ‫علمی بین المللی و کمیته ها و قطب های علمی از‬ ‫دیگر افتخاراتدرخشانخیرالدیناست‪.‬‬ ‫همچنین این استاد برجسته دانشگاه سمنان در‬ ‫تدوینو بازنگریائین نامهبتنایراننیز کهبه تازگی‬ ‫منتشرشــده‪ ،‬به عنــوان عضو کمیته فنــی همکاری‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫افزایش قیمت نان‬ ‫از ‪ ۱۶‬مرداد در گلستان‬ ‫اعمال می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان‬ ‫از افزایــش قیمت نان در هفته اتی خبــر داد‪ .‬ابراهیم‬ ‫کریمی در جلسه کارگروه ساماندهی امور گندم‪ ،‬ارد و‬ ‫نان استان اظهار کرد‪ :‬با توجه به بررسی افزایش قیمت‬ ‫نــان در ‪ ۱۳‬اســتان کشــور تــاش شــده افزایش قیمت‬ ‫معقولی در گلستان انجام شود و افزایش قیمت نان در‬ ‫استان بیش از سایر استان ها نباشد‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی استاندار گلستان افزود‪ :‬بر این اساس از‬ ‫شــنبه (‪ ۱۶‬مرداد) افزایش قیمت نان در اســتان اعمال‬ ‫خواهد شد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬قیمت بربری نوع یک با وزن‬ ‫چانه‪ ۴۲۵‬گرم هزار تومان و بربری نوع دو با وزن چانه‬ ‫‪ ۵۷۰‬گرمدو هزار تومانخواهدبود‪ .‬کریمیاضافه کرد‪:‬‬ ‫نان سنگک با وزن چانه‪ ۶۰۰‬گرم دو هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫تافتون با وزن چانه ‪ ۲۷۵‬گرم ‪ ۸۰۰‬تومان خواهد بود و‬ ‫قیمت نان لواش نوع یک و دو متعاقبا اعالم می شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار گلســتان با‬ ‫بیان اینکه حمل ونقل ارد هم از طریق هوشمند کنترل‬ ‫خواهدشد‪ ،‬گفت‪:‬اردعشایر استانهمتامین شدهو به‬ ‫ازای هر نفر ‪ ۱۲‬کیلوگرم توزیع می شود‪.‬‬ ‫میادین و مسیرهای‬ ‫اصلی گرگان امسال ویژه‬ ‫سیاه پوش می شود‬ ‫حجت االسالم عباسعلی گرزین‪ ،‬مدیرکل تبلیغات‬ ‫اسالمی گلستان به همراه حجت االسالم رضا دیلمی‪،‬‬ ‫معاونــت فرهنگــی ایــن اداره کل بــا حضــور در دفتــر‬ ‫شــهردار گــرگان بــا عبدالرضــا دادبــود دیــدار و گفتگــو‬ ‫کردنــد‪ .‬عبدالرضــا دادبــود در ایــن دیــدار اظهــار کرد‪:‬‬ ‫برنامه های ویژه ای را نسبت به فضاسازی محیطی در‬ ‫سطح شهر برنامه ریزی کرده ایم‪ .‬شهردار گرگان افزود‪:‬‬ ‫برنامه های فضاسازی محرم امسال مانند پارچه ارایی‬ ‫عزا‪ ،‬خیمه های عزاداری و توجه به سیاه پوشی میادین‬ ‫و معابــر اصلــی شــهر و برنامه های دیگر‪ ،‬نســبت به‬ ‫ســال گذشــته تقویت خواهــد شــد‪ .‬در ادامه مدیرکل‬ ‫تبلیغات اســامی گلســتان‪ ،‬ضمــن تشــکر از زحمات‬ ‫شــهرداری گفت‪ :‬فضاســازی ها باید به نحوی باشد تا‬ ‫گــرگان به صــورت ویژه نماد شــهر عــزادار دیده شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام عباســعلی گرزیــن افــزود‪ :‬از اقدامات‬ ‫فضاسازی محیطی شــهرداری در مناسبت های ملی و‬ ‫مذهبی تشــکر کرده و این خواســته از شهرداری است‬ ‫تانسبتبهفضاسازی هایمحرمهمچونسال گذشته‬ ‫اقدامــات فضاســازی محیطی را تقویــت و کار ویژه ای‬ ‫انجامپذیرد‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۶۵۰۰‬حکم‬ ‫جایگزین حبس در استان‬ ‫فارس‬ ‫رئیس کلدادگستریاستانفارسگفت‪:‬سالگذشته‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬حکــم جایگزین حبس توســط محاکم‬ ‫قضائی اســتان فارس صادر شــد‪ .‬حجت االســام سید‬ ‫کاظم موســوی در نشســت با مدیرعامل بنیاد تعاون‬ ‫زندانیان کشور افزود‪:‬به منظور کاهشجمعیت کیفری‬ ‫زندان هــا‪ ،‬طــرح پایــش زندانیــان موردتوجــه اســت و‬ ‫تعدادی از زندانیان نیز با استفاده از پابند الکترونیک‬ ‫حبــس خــود را در کنار خانــواده می گذراننــد‪ .‬او یاداور‬ ‫شــد‪ :‬درصورتی کــه ســهمیه بیشــتری در اختیار اســتان‬ ‫فارس قرار گیرد تعداد قابل توجهی از زندانیان از پابند‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬رئیس کل دادگســتری فــارس گفت‪:‬‬ ‫صنایعالکترونیکشیراز در حالتولیدپابندالکترونیکی‬ ‫باقابلیت هایباالاستوبنیادتعاونزندانیانمی تواند‬ ‫با این مجموعه همکاری داشته باشد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫کاظم موســوی یاداور شــد‪ :‬سال گذشــته ‪ ۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫حکم جایگزین حبس توســط محاکم قضائی اســتان‬ ‫فارس صادر شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬پروژه گردشگری‬ ‫در استان مرکزی به‬ ‫تصویب رسید‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریو صنایع دستی‬ ‫استان مرکزی از تصویب ‪ ۱۱‬پروژه گردشگری در استان‬ ‫خبــر داد‪ .‬مصطفی مرزبان در جلســه کارگــروه میراث‬ ‫فرهنگیگردشگریوصنایع دستیاستانمرکزیبااشاره‬ ‫به بررسی ‪ ۱۲‬طرح سرمایه گذاری در حوزه گردشگری‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از این تعداد طرح‪ ۱۱ ،‬پروژه گردشــگری با‬ ‫حجمسرمایه گذاریپیش بینی شده‪ ۵۵۸۱‬میلیاردریال‬ ‫و اشــتغال پیش بینی شــده ‪ ۳۳۳‬نفر در جلسه مطرح‬ ‫و مــورد تصویــب قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬در این جلســه‬ ‫کارگروه گردشگری استان با ‪ ۱۲‬دستور‪ ،‬درخواست های‬ ‫صدور مجوز برای اجرای پروژه های گردشــگری شامل‬ ‫احداث مسافرخانه های سنتی‪ ،‬مجتمع های پذیرایی‪،‬‬ ‫هتل‪ ،‬اقامتگاه بومگردی‪ ،‬ســفره خانه سنتی‪ ،‬مجتمع‬ ‫خدمــات رفاهــی بین راهــی‪ ،‬مرکــز تفریحی ســرگرمی‬ ‫و گردشــگری‪ ،‬هتــل اپارتمــان‪ ،‬مجتمــع گردشــگری‬ ‫مطــرح و موردبررســی قــرار گرفت و با عمــده ان ها در‬ ‫شهرســتان های اشــتیان‪ ،‬ســاوه‪ ،‬دلیجــان‪ ،‬غار نخجیر‪،‬‬ ‫محــات‪ ،‬اراک موافقــت شــد‪ .‬مرزبــان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاران برای اجرای طرح های گردشگری‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید مجوز الزم را از کارگروه گردشگری استان بگیرند و‬ ‫برای این منظور زمینی را با کاربری مناسب معرفی کنند‬ ‫و در صورت شخصی بودن مالکیت زمین‪ ،‬حتما باید در‬ ‫کمیسیون های قانونی مطرح و کاربری گردشگری اخذ‬ ‫کنند‪ ،‬البته نکته حائز اهمیت در اجرای این پروژه های‬ ‫گردشگری مباحث زیست محیطی است که باید حتما‬ ‫در روند اجرای طرح مدنظر قرار گیرند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫با افتتاح پیاده راه استاد شجریان؛‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫شماره ‪53‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نوایی تازه به شهر شعر افزوده شد‬ ‫احداثمکان هایعمومیبارویکردتعالی بخشی‬ ‫و ایجاد روحیه شاداب در شهروندان‪ ،‬کیفیت بخشی‬ ‫به فضاهای عمومی شهر‪ ،‬افزایش سرانه فضای سبز‪،‬‬ ‫افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تفریحی‪ ،‬بازافرینی‬ ‫فضای شهری در راستای افزایش تعامالت اجتماعی‪،‬‬ ‫ترویج فرهنگ ورزش‪ ،‬سالمتی و تقویت زندگی پیاده‬ ‫در شــهر‪ ،‬ایجاد چش ـم اندازهایی در مسیر پیاده روی‬ ‫بــا ایجــاد فضــای مکــث و درنــگ به منظور تماشــای‬ ‫جلو ههــای زیبــای با غهــای قصردشــت و اراضی ســبز‬ ‫حاشــیه بلوار شهید چمران و پیاده راه استاد شجریان‬ ‫(فاز دوم و سوم) از دستاوردهای این پروژه است‪.‬‬ ‫پیاده راه ســامت چمران جنوبی استاد شجریان‬ ‫فســازی مســیر‬ ‫بــا دارا بــودن محوط هســازی‪ ،‬ک ‬ ‫دوچرخ هســواری‪ ،‬روشــنایی و فضــای ســبز و احداث‬ ‫اب نمادر طول‪ ۳.۵‬کیلومتر مسیر بهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫در طول مســیر پیاده راه ســامت اســتاد شجریان‬ ‫دو مجموعــه بــازی کــودکان بــه مســاحت مجموعــا‬ ‫‪ 300‬مترمربــع‪ ،‬دو مجموعــه امادگــی جســمانی بــه‬ ‫مســاحت مجموعــا ‪ 700‬مترمربع‪ ،‬زمیــن چندمنظوره‬ ‫ورزشی به مساحت ‪ 500‬مترمربع‪ ،‬زمین پینگ پنگ به‬ ‫مســاحت ‪ 200‬مترمربــع‪ ،‬نظرگاه فودکــورت به فضای‬ ‫باغــات و کو ههــای شــیراز به مســاحت ‪ 700‬مترمربع‪،‬‬ ‫ســه پالزا شــهری با مســاحت های ‪ 6‬هزار مترمربع‪4 ،‬‬ ‫هــزار مترمربــع و ‪ 1000‬مترمربع‪ ،‬دو ســایبان چادری به‬ ‫مجموعا‪ 400‬مترمربع‪ ،‬سایبان چوبی ‪ -‬فلزی‬ ‫مساحت‬ ‫ً‬ ‫به مساحت ‪ 300‬مترمربع‪ ،‬زمین اسکیت به مساحت‬ ‫‪ 400‬مترمربــع‪ ،‬اب نمــا کف خشــک بــه مســاحت ‪300‬‬ ‫مترمربع با نورپردازی خاص‪ ،‬زمین پارکور به مساحت‬ ‫‪ 200‬مترمربــع‪ ،‬فضای دوچرخ هســواری و پیــاده راه به‬ ‫طول ‪ 3‬کیلومتر در طول مسیر پیاده راه سالمت استاد‬ ‫شجریانجانماییو احداث شدهاست‪.‬‬ ‫همچنین باغ ســامت بانوان به مساحت ‪ 5‬هزار‬ ‫مترمربع‪ ،‬نشــیمن جمعی و فردی‪ ،‬نشــیمن کودک و‬ ‫بزرگسال‪ ،‬کاشت گیاهان پوششی به مساحت ‪ 5‬هزار‬ ‫مترمربع‪ ،‬چمن کاری به مساحت‪ 1000‬مترمربع‪ ،‬کاشت‬ ‫‪ 2500‬اصلــه درخت و درختچه‪ ،‬نصب ‪ 270‬عدد پایه‬ ‫چراغ و روشــنایی مســیر‪ ،‬مســاحت کل فضای سبز ‪8‬‬ ‫هزار مترمربع‪ ،‬احداث سه باب سرویس بهداشتی به‬ ‫مساحتمجموعا‪ 200‬مترمربعاز موارددیگریهستند‬ ‫که باهدف حفظ و نگهداری و احیای باغ های موجود‬ ‫در سطح منطقه‪ ،‬حفظ ماهیت طبیعی باغ و توجه‬ ‫به زیباســازی‪ ،‬افزایش امنیت اجتماعی شــهروندان و‬ ‫برقــراری تعامــات اجتماعی و ایجاد محیطــی ارام و‬ ‫دل نشینبرای گذراندناوقاتفراغتبرایشهروندان‬ ‫افتتاحشد‪.‬‬ ‫به همت شهرداری شیراز پروژه های فاز دوم و سوم‬ ‫پیاده راه استاد شجریان به همراه باغ سالمت بانوان‬ ‫بهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا حضور شــهردار کال نشــهر شــیراز‪،‬‬ ‫رئیس و جمعی از اعضای شــورای اسالمی شهر شیراز‬ ‫و تعدادی از مقامات ارشــد شــهری در محور چمران‬ ‫جنوبیبرگزار شد‪.‬‬ ‫عدالت محوری سرلوحه عملکرد مدیریت‬ ‫شهری‬ ‫در ایــن مراســم شــهردار شــیراز گفــت‪ :‬در تمــام‬ ‫مناطق شیراز چنین پروژه هایی اجرایی شده است و‬ ‫اگر ســرعت این پروژه ها ادامه داشــته باشــد پروژه ‪۱۲‬‬ ‫هکتاری کنار رودخانه چنار راهدار در ‪ 3‬فاز ‪ 4‬هکتاری‬ ‫کــه ‪ 4‬هکتــار ان بــه فضای ســبز و ‪ 8‬هکتــار به زمین‬ ‫ورزش های نوین در حال اجرا است‪.‬‬ ‫حیــدر اســکندرپور افــزود‪ :‬بعــد از بلــوار تخــت‬ ‫جمشید‪ ،‬پروژه ای با نگاه بین المللی طراحی شده و‪۲۵‬‬ ‫درصد ان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در ده پیاله نیز یک پارک سالمت‬ ‫چهار هکتاری با تمام امکانات در حال اجرایی شدن‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عدالت در اجرای پروژه ها در تمام‬ ‫مناطق اجراشده و توزیع فضاها در کل شهر عادالنه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اسکندرپور بابیان اینکه یک تیم جوان معمار در‬ ‫منطقهششباعثخلقچنینپروژه هاییشد‪،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تیم جدید شهرداری و شورای شهر حضور جوانان‬ ‫را غنیمت بشــمارند؛ چراکه این جوانان تحول ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شــهردار شیراز خاطرنشــان کرد‪ :‬کار انجام شده در‬ ‫بافت تاریخی در چهل سال گذشته بی سابقه بوده و‬ ‫تاسیساتدر اینمناطقباکمکدستگاه هایخدمات‬ ‫رسان به روز شده است و سپس به سمت احیا‪ ،‬مرمت‬ ‫و بهســازی گذرها و محالت تاریخی رفتیم که پس از‬ ‫کرونا بافت تاریخی‪ ،‬بعد از حافظیه و سعدیه مقصد‬ ‫گردشگرانخارجیخواهدبود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیش ازایــن بافــت تاریخــی‬ ‫خجال ـت اور بــود و بایــد بــرای گردشــگران زیباســازی‬ ‫می شد‪ ،‬اما امروز باعث افتخار است و بافت تاریخی‬ ‫قابل مقایسه با بافت امروزی دیگر شهرهاست و این‬ ‫ماحصل استفاده از تیم های جوان است‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا اشــاره به ارائــه گزارش عملکــرد در‬ ‫پایــان دوره خــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــیراز در حوز ههــای‬ ‫متفاوت دارای یک مکتب است که فراموش شده بود‪.‬‬ ‫شــیراز مرکز فلســفه ایران است و ســابقه درخشان در‬ ‫حوزه هایهنریمختلفداردکهموردغفلتقرارگرفته‬ ‫بود و سعی کردیم این مکتب را احیا کنیم‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز اعالم کــرد‪ ۵۰ :‬جلد کتــاب در این‬ ‫راستامنتشر شدو‪ ۱۲‬قطعهموسیقیبه عنوانراهشیراز‬ ‫بازتولید و عرضه شــد‪ .‬در این راســتا تمام نویسندگان‬ ‫مشهور شیراز دعوت به همکاری شدند و ماحصل این‬ ‫همکاری‪،‬اینمجموعهکتابشد‪.‬‬ ‫وی با توصیه شهروندان به خواندن کتاب «شیراز‬ ‫شعر شهر را بخوانید»‪ ،‬گفت‪ :‬شیراز با هر معیاری یکی‬ ‫ِ‬ ‫از مهم ترین نمونه های کوشــش ایرانیان برای تجسم‬ ‫بهشت روی زمین بوده است؛ پرتویی از نظم باطنی‬ ‫عالم کبیر که بر سر بی نظمی ادم صغیر سایه افکنده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا اشــاره بــه متونی کــه درباره شــیراز‬ ‫در کتــب قدیمــی و جدیــد بیا نشــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫شهرسازان و معماران در این کتاب های مبانی و اصول‬ ‫شهرســازی عنوان کرده اند که هندســه غالب نیســت‬ ‫و همه چیــز از جنس حضور اســت و بناها بیــن ادم و‬ ‫عالم دیوار نمی کشد؛ بین کوی و برزن بین رفتار ادم ها‬ ‫اهنــگ می دهــد و شــهر تبدیل بــه دیوان شــعر و هر‬ ‫محلهشعریمی شود کهساکنانشهر انرامی خوانند‪.‬‬ ‫شیراز بلندترینشعر حافظاست‪.‬‬ ‫شهردار شیراز با گالیه از کیفیت زندگی در شهرها‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬مدیریتشهریمکالمهمداومباجان‬ ‫و روح شــهر اســت و دومین کیفیت در فضاست و راز‬ ‫گمشــده مــا در عــدم رضایت مــردم از پروژه هاســت؛‬ ‫کیفیــت حضــور در شــهر را فضاهــای مکــث‪ ،‬ارامش‪،‬‬ ‫تنفسو گفت وگو ماننداینپروژه هامی سازند‪.‬‬ ‫اســکندرپور بابیــان اینکــه بزرگ ترین شــاهراه این‬ ‫اســت که حیات شــهروندان در پروژه ها جاری شــود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شهری که کلید ان را تحویل گرفتم‪ ،‬چون کارگاه‬ ‫عظیم ســاختمانی ناتمام و به دوراز مفهوم شــیراز در‬ ‫حال تشکیل بود‪ .‬رسالت شهری توازن بین ارزش های‬ ‫تاریخیو توسعهان هاست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شــهر می تواند وســعت پیدا کند و‬ ‫توانمند شود‪ ،‬اما شهریت و اصالت منحصربه فرد ان‬ ‫بودن شیراز‬ ‫صدمه ببیند‪ .‬توسعه شهری یعنی به شیراز ِ‬ ‫افزوده شود؛ همان شعار شیراز باید مثل شیراز باشد‪.‬‬ ‫توسعهشهرینبایدشیراز رامتفاوت کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شــیراز لهجــه خود و عطروطعم‬ ‫خــاص خــود را دارد و بــه گســتره ســبز و نارنجــی‬ ‫شــیراز اســت که مسافران شــیراز را تحسین می کنند‬ ‫و هر اقدامی در جهت حذف این مولفه ها باشــد‪،‬‬ ‫مذموم است و ان را به سمت زوال می برد‪ .‬حضور‬ ‫شهروندان در فضاهای شهر در هر مقیاسی فرایندی‬ ‫مستمر از یادگیری و یاددهی است‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز افــزود‪ :‬ابــزار ایــن کار در شــیراز‬ ‫یشــود و شــیراز گاهــی فقــط بــه‬ ‫به وفــور یافــت م ‬ ‫ایین ـه ای بــرای بازتــاب داشــته های ان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫نهــای درج هیــک شــیراز‬ ‫شــهروندان بایــد در خیابا ‬ ‫یهــا را بــا پــای پیــاده ببیننــد و شــیراز بایــد از‬ ‫زیبای ‬ ‫سیطره ماشین باز ستانده شود‪.‬‬ ‫استقبال شهروندان بیانگر موفقیت‬ ‫پروژه هاست‬ ‫رئیس شــورای اســامی شهر شــیراز در این ایین‬ ‫ضمــن تشــکر از شــهردار شــیراز و ســایر شــهرداران‬ ‫مناطق گفت‪ :‬با مشاهده فضای عمومی و استقبال‬ ‫مردم از فضاهایی مانند پیاده راه اســتاد شجریان‪،‬‬ ‫کتــک‬ ‫یشــوم کــه بایــد از ت ‬ ‫متوجــه بزرگــی کار م ‬ ‫اعضــای شــورا تشــکر کنیم کــه این اقــدام محصول‬ ‫سیاست گذاری و برنامه گذاری شورا و اجرای موفق‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫ســید عبدالــرزاق موســوی بــا اشــاره بــه توســعه‬ ‫خـــبر‬ ‫فضای سبز در این پیاده راه عنوان کرد‪ :‬در این دوره‬ ‫از مدیریت شهری مساحت فضای سبز افزایش یافته‬ ‫است که این رویکرد بر اساس سیاست گذاری شورای‬ ‫پنجم و شهرداری رقم خورده است‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شهر شــیراز افزود‪ :‬فضای شهر باید‬ ‫یشــود‪ ،‬منجر به ارتقای‬ ‫با کارکردهایی که تعریف م ‬ ‫زندگــی در یــک محیــط امن و ســامت باشــد؛ شــهر‬ ‫خوب شــهری اســت کــه شــهروندان احســاس ارامش‬ ‫داشــته باشــند و این فضاهای عمومی مانند پیاده راه‬ ‫سالمت استاد شجریان در همین راستا و با رویکرد شهر‬ ‫انسان محور توسطشهرداریاحداثمی گردد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شــهر شــیراز بابیان اینکه این پیاده‬ ‫راه یکی از زیباترین فضاهاست که در راستای توسعه‬ ‫فضاهایفیزیکیارتقایزندگیبهبهره برداریمی رسد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گذاشتن تنها نام پیاده راه صرف برای این‬ ‫شهــای گوناگون و‬ ‫فضــا‪ ،‬بــا مجموعــه پیــاده راه‪ ،‬ورز ‬ ‫دوچرخه سواری و در مجاورت ان باغ بانوان‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفتناینامکاناتاست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به قرار گرفتن این فضــا در مجاورت‬ ‫رودخانــه خشــک به عنــوان یــک مزیــت طبیعــی‪،‬‬ ‫یشــود‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجموع ـه ای کــه باعــث م ‬ ‫شهروندان احساس ارامش و امنیت کنند‪ ،‬باید فضای‬ ‫زندگی نام گذاری شود؛ چراکه شرایطی را رقم می زند‬ ‫که نشاط و سالمت روحی شهروندان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شهر شــیراز با اشاره به مجهز بودن‬ ‫پیاده راه سالمت به فضاهای بازی و سرگرمی کودکان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروزه مدارس ما فاقد فضاهای استاندارد‬ ‫برای کودکان اســت‪ .‬تجهیز بخشــی از این فضاها به‬ ‫کودکان نشان از اهمیت دادن شهرداری به تمام اقشار‬ ‫مختلفجامعهدر احداثپروژه هاست‪.‬‬ ‫موســوی با تاکید بر این که شــورا باید از ابتدا روی‬ ‫اینفضاهابیشتر سرمایه گذاریمی کرد‪،‬گفت‪:‬پروژه ای‬ ‫که امروز به بهره برداری رســید‪ ،‬نتیجه سیاست گذاری‬ ‫مدیریتشهریاست‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای شــهر شــیراز خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫یکــه در ســاخت پروژه هــا از هزینه هــای‬ ‫ازانجای ‬ ‫دریافتی شــهروندان اســتفاده می شــود‪ ،‬از شهروندان‬ ‫شــیرازی تقاضــا می شــود کــه در حفــظ‪ ،‬نگهــداری و‬ ‫تمیــز نگه داشــتن پروژه ها توجه کننــد؛ چراکه زیبنده‬ ‫شــهروندان شیرازی نیست در شهری که مهد فرهنگ‬ ‫و تمدن است‪ ،‬شاهد ریختن زباله و تخریب برخی از‬ ‫تجهیزاتپروژه هاباشیم‪.‬‬ ‫دستاوردی از معماران جوان‬ ‫در ادامه این مراسم شهردار منطقه‪ 6‬شیراز گفت‪:‬‬ ‫امروز دو پروژه تقدیم شهروندان می شود که هدف از‬ ‫اجرای ان ها افزایش سرانه فضاهای شهری و گسترش‬ ‫فضای سبز و ترویج فرهنگ سالمتی و ارتقای نشاط‬ ‫است‪.‬حمیدرضااسماعیلیبابیاناینکهمدت زماناین‬ ‫پروژه ‪ 3‬ساله برنامه ریزی شده که با توجه به اهمیت‬ ‫ان و تاکید شهردار کالن شهر شیراز در مدت یک سال‬ ‫به بهره برداری رسید‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در پیاده راه استاد‬ ‫شجریان‪ 17‬پیمانکار داشتیم کهایجادهماهنگیبین‬ ‫ان هــا دشــوار بود‪ .‬ولــی طراحی پروژه پیاده راه اســتاد‬ ‫شجریان را ‪ 2‬تن از معماران جوان و متبحر منطقه ‪6‬‬ ‫بر عهده داشتند که به صورت شبانه روزی بر عملکرد‬ ‫پیمانکاراننظارتداشتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام عالــی شهرســاز در بخش دیگــری از‬ ‫ســخنانش بــه مشــخصات این پــروژه اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬پیاده راه اســتاد شــجریان سه و نیم کیلومتر‬ ‫طــول دارد و شــامل مســیرهای دوچرخه ســواری و‬ ‫نظرگاه های متعدد شــهری اســت که باهدف دید‬ ‫بــر رودخانــه خشــک و باغــات شــیراز ایجادشــده‬ ‫اســت‪ .‬شهردار منطقه ‪ 6‬شــیراز در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیاده راه اســتاد شــجریان دارای ‪ 3‬پالزا اســت که‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مشــتمل بــر ســایبان های چوبــی و چادری م ‬ ‫شهــای‬ ‫همچنیــن چندیــن زمیــن ورزشــی بــرای ورز ‬ ‫پارکور‪ ،‬اسکیت و دیگر ورزش ها داریم که با توجه به‬ ‫محدودیت ســالن های ورزشــی در دوران کرونا بسیار‬ ‫موثر واقعمی شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی در ادامه گفت‪ 8 :‬هزار متر فضای سبز‬ ‫در ایــن پــروژه اجراشــده و ســه و نیــم کیلومتــر مســیر‬ ‫برخوردار از روشنایی است‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکه در اینده با رشــد نهال ها شــاهد‬ ‫جذابیت های بصری بیشــتری در این مســیر خواهیم‬ ‫یشــاپ های‬ ‫بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در نظرگاه هــا کاف ‬ ‫سالمت راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه ‪ 6‬شــیراز در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش تصریــح کــرد‪ :‬پــروژه دیگــری که امــروز به‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ ،‬پــارک ویــژه بانــوان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مجموعه در زمره باغ های گروه یک شیراز قرار داشت‬ ‫که شهرداری ان را تملک کرد‪.‬‬ ‫اینمقامعالیشهرساز در ادامهبهدیگر پروژه های‬ ‫در دست انجام شهرداری منطقه‪ 6‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیاده رو بلوار کسایی در اینده نزدیک به بهره برداری‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬همچنین فضای شــهری بلــوار میرزای‬ ‫شیرازیامادهافتتاحاست‪.‬‬ ‫اسماعیلی در پایان گفت‪ :‬پیاده راه معالی اباد به‬ ‫مدت بیش از ‪ 30‬ســال به حال خود رهاشــده بود که‬ ‫اکنون عملیات بهسازی ان در دست انجام است که به‬ ‫یکی از مسیرهای زیبای شهری بدل خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندار فیروزاباد‪:‬‬ ‫اتش سوزیهایقر مهار شد‬ ‫فرماندار فیروزاباد از مهار اتش سوزی ارتفاعات هایقر این‬ ‫شهرســتان کــه از بعدازظهــر روز دوشــنبه ‪ ۱۱‬مردادمــاه بخش‬ ‫وسیعی را درگیر حریق کرده بود‪ ،‬خبر داد‪ .‬حسین ارگیو بیان‬ ‫کرد‪ :‬با اطفاء حریق گســترده از شــامگاه س هشــنبه ‪ ١٢‬مرداد‪،‬‬ ‫خوشــبختانه اوایل صبح چهارشــنبه ‪ ۱۳‬مرداد توانستیم اتش‬ ‫را مهــار و کنتــرل کنیم‪.‬او افزود‪ :‬نیــاز به پایش منطقه داریم و‬ ‫در همین راســتا هم اینک نیروهای مردمی‪ ،‬ارتش و بســیج در‬ ‫حال پایش منطقه اتش سوزی هستند‪ .‬فرماندار فیروزاباد ضمن‬ ‫تسلیت به خانواده جان باختگان اعالم کرد که جان باختگان‬ ‫یشــوند‪ .‬ارگیو‬ ‫به عنوان شــهدای فــداکار خدمت نام گذاری م ‬ ‫بابیاناینکهبهدلیلپراکندگیاتش سوزی‪،‬وسعتانمشخص‬ ‫نشــده و در دســت بررســی اســت‪ ،‬از همه نیروهای امدادی‪،‬‬ ‫بسیجی و مردمی و هم چنین نیروهایی که از شهرستان های‬ ‫کوار‪ ،‬فراشــبند‪ ،‬کازرون و قیرو کارزین در منطقه درگیر حریق‬ ‫حضور پیدا کردند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازنگری طرح هادی‪ ۱۰۷‬روستای استان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن فارس گفــت‪ :‬این نهاد امســال‬ ‫بازنگری طرح هادی ‪ ۱۰۷‬روســتای این استان را در برنامه‬ ‫کاری قــرار دارد کــه بخش قابل توجهی از این روســتاها در‬ ‫شهرستان ممسنی و مناطق شمال غرب فارس قرار دارند‪.‬‬ ‫عطاء ا‪ ...‬زمانی در دیدار با فرماندار شهرستان ممسنی‬ ‫و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫حهــای هادی‬ ‫‪ ۱۰۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای بازنگری طر ‬ ‫حهــا عملیاتی‬ ‫اختصاص یافتــه و تــا پایــان امســال ایــن طر ‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬روســتای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانوار در این اســتان طرح هادی روســتایی دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بســیاری از روســتاها نیازمنــد تامیــن اعتبــار و بازنگــری‬ ‫هستند که تامین اعتبار این طرح ها با پیگیری و همراهی‬ ‫نمایندگان مجلس میسر می شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن فــارس اضافــه کــرد‪ :‬بازنگــری‬ ‫مدیــر دفتــر حفاظــت و بهر هبــرداری شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای فــارس از انســداد ‪ ۱۶۸‬حلقــه چــاه غیرمجاز از‬ ‫ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬علی اکبر بازیار افزود‪ :‬گروه های گشــت‬ ‫و بازرســی اب منطق ـه ای فــارس در چهارماهــه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۱۶۸‬عملیات انســداد چاه های غیرمجاز اســتان را‬ ‫با هماهنگی دســتگاه قضایی و همــکاری نیروی انتظامی‬ ‫انجــام دادند‪ .‬او افزود‪ :‬با انســداد ایــن تعداد حلقه چاه‬ ‫غیرمجــاز در حــدود ‪ 2/3‬دهــم میلیــون مترمکعب اب در‬ ‫حجم سفره های زیرزمینی استان صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای با‬ ‫ابراز تاسف از وجود بیش از ‪ ۲۹‬هزار حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در استان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این چاه ها ساالنه در حال مکیدن ‬ ‫مترمکعب از اب های زیرزمینی استان هستند‪ .‬بازیار اعالم‬ ‫کــرد کــه چاه های غیرمجاز در نوبت پر شــدن قــرار دارند‬ ‫و بــا اجرای طرح تعادل بخشــی منابع اب همه چاه های‬ ‫غیرمجاز پر می شــوند‪ .‬مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری‬ ‫اب منطقــه ای فــارس تاکیــد کــرد‪ :‬حفــر و فعالیــت چــاه‬ ‫غیرمجاز جرم محسوب می شود و حفاران با برخوردهای‬ ‫جدی دستگاه قضایی روبرو می شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلبنیادمسکنفارسعنوان کرد‪:‬‬ ‫طرح هــای هــادی روســتایی‪ ،‬زمینه اســکان جدیــدی را در‬ ‫روســتاها ایجاد می کند‪ .‬اســکان جدید در روســتاها انگیزه‬ ‫کار و تامین معیشت و حفظ جمعیت روستایی را فراهم‬ ‫می کنــد‪ ،‬در غیــر این صورت روســتاییان به ناچــار با تغییر‬ ‫کاربری و تخلف در ساخت وسازها زمینه سکونت در این‬ ‫مناطق را ایجاد می کنند درحالی که بازنگری در طرح های‬ ‫هــادی زمینــه ســکونت قانونمنــد و افزایــش جمعیــت در‬ ‫روستاها و حتی مهاجرت معکوس را رقم می زند‪.‬‬ ‫زمانی همچنین گفت‪ :‬تهیه ‪ ۳۹‬طرح هدف گردشگری‬ ‫و یــک طــرح بهســازی بافــت بــاارزش روســتایی در ســال‬ ‫جــاری بااعتبــاری معــادل ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫مدنظــر اســت‪.‬مدیرکل بنیــاد مســکن فــارس ادامــه داد‪:‬‬ ‫اجــرای ‪ ۴۹۸‬طــرح جدیــد هــادی روســتایی بااعتبــاری‬ ‫معــادل ‪ ۸۶۹‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و همچنیــن‬ ‫اجــرای طرح بهســازی بافــت باارزش روســتایی در مناطق‬ ‫‪ ۱۶۸‬حلقه چاه مسدود شد‬ ‫گســترده ای از اســتان فــارس بااعتبــاری معــادل ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریــال از دیگــر اولویت هــای امســال در مناطــق روســتایی‬ ‫اســتان فارس اســت‪.‬مجید انصاری‪ ،‬نماینده مردم ممسنی‬ ‫و رســتم نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد‪ :‬شهرســتان های‬ ‫رســتم و ممســنی ازجمله مناطــق کم برخوردار در اســتان‬ ‫فــارس اســت کــه نیازمنــد توجــه دوچنــدان در توســعه و‬ ‫محرومیت زدایــی اســت‪ .‬امــروز تــاش فکــری و عملی در‬ ‫بــاب معیشــت طبقــات ضعیــف و اصــاح خطــوط اصلی‬ ‫اقتصاد ملی ضرورتی انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫داوود ایوبــی‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان ممســنی هــم بــا‬ ‫تقدیــر از خدمــات بنیــاد مســکن بیــان کــرد‪ :‬بایــد از همه‬ ‫ظرفیت هــای قانونــی بــرای توســعه و محرومیت زدایــی‬ ‫در ایــن شهرســتان بهره گیــری کــرد‪ ،‬شهرســتان ممســنی‬ ‫استعدادهای شگرف در زمینه توسعه گردشگری روستایی‬ ‫دارد که نباید مغفول بماند‪.‬‬ ‫گل افشانیمزار شهدایسالمتدر اغاز هفتهبزرگداشتخبرنگار‬ ‫مراس ـم های بزرگداشــت هفتــه خبرنــگار با اجــرای برنامه‬ ‫گل افشــانی بــر مــزار شــهدای عرصــه ســامت و قدردانــی از‬ ‫خانواده اولین شــهید این حوزه در فارس‪ ،‬اغاز شــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس در مراسم گل افشانی بر‬ ‫مزار شــهدای عرصه ســامت که به مناسبت اغاز برنامه های‬ ‫بزرگداشــت هفته خبرنگار در شــیراز و در محل گلزار شــهدای‬ ‫دارالرحمــه شــیراز برگــزار شــد‪ ،‬از خانواده شــهید حاج ســعید‬ ‫شــفاعت‪ ،‬بــا اهــدای لــوح ســپاس و گل‪ ،‬قدردانی کــرد‪ .‬صابر‬ ‫ســهرابی‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس‪ ،‬در حاشیه‬ ‫ایــن مراســم که با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و با حضور‬ ‫جمعی از مدیران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال شرایطی متفاوت از‬ ‫سال های گذشته داریم و شهدای مدافع سالمت هم به جمع‬ ‫شهدای ما اضافه شده اند‪ .‬سهرابی با یاداوری اینکه بزرگداشت‬ ‫هفتــه خبرنگار به یــاد اولین روزنامه نگار کشــور «میرزا صالح‬ ‫یشــود‪ ،‬اصحاب رســانه را اصحاب همیشه‬ ‫شــیرازی» برگزار م ‬ ‫حاضر درصحنه های سخت و دشوار کشور دانست که بدون‬ ‫چشم داشت در خط مقدم سختی ها حضورداشته اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــه پاسداشــت خــون شــهیدان که بــرای حفظ نظــام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬جان فشانی و ازخودگذشتگی کردند‬ ‫و بر خود واجب می دانیم در روزهای متفاوت ملی و مذهبی‬ ‫به زیارت قبور شهدا بیاییم‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫فــارس بــا اشــاره به اینکــه اگر در کشــور ما ارامش و اسایشــی‬ ‫هست از برکت خون این شهدای واالمقام است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنابراین چراغ را در دست می گیریم و دنباله رو شهدا خواهیم‬ ‫بود و امیدواریم همه مردم و اصحاب رسانه‪ ،‬قدر این عزیزان‬ ‫را بداننــد کــه هرچه داریــم از این عزیزان داریم‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه شــهید مدافــع ســامت درراه دیگری جان فشــانی‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬شهدای مدافع حرم و شهدای هشت سال دفاع‬ ‫مقدس و امروز هم شهدای مدافع سالمت به جمع شهدای‬ ‫ما اضافه شــده اســت که بر اســاس اذن رهبری کســانی که در‬ ‫پاسداشــت ســامت جامعــه کارکردند‪ ،‬مثل دیگر شــهدا هم‬ ‫شهید محسوب شدند و امیدوارم ما هم بتوانیم ذره درراه این‬ ‫عزیزان گام برداریم‪ .‬ســهرابی با اشــاره به اینکه در این هفته‬ ‫دیــدار بــا اصحاب رســانه و تجلیل از انان را خواهیم داشــت‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬امســال هفتــه خبرنگار به یــاد اولیــن روزنامه نگار‬ ‫کشــور «میرزا صالح شــیرازی» برگزار می شود‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی فــارس گفت‪ :‬با توجه بــه تفاهم نامه ای که‬ ‫بین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه و شهرسازی‬ ‫منعقدشده است و قولی که سال گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به اصحاب رسانه برای تامین مسکن انان دادند‪ ،‬این‬ ‫قول عملیاتی شد روز گذشته ابالغیه ان به استان رسید که در‬ ‫هفته خبرنگار موارد ان را به اصحاب رسانه‪ ،‬فرهنگ و هنر و‬ ‫جامعه هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم خواهیم‬ ‫کرد که این عزیزان هم خانه دار شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫لوئی فن خال برای سومین بار سرمربی‬ ‫هلند شد‬ ‫قاسم حدادی به حفظ بازیکنان‬ ‫پــس از جدایی فرانک دی‬ ‫این ســمت منصوب شــدم‪ .‬در‬ ‫بوئــر در مــاه ژوئــن‪ ،‬لوئــی فن‬ ‫حــال حاضــر مــن بــا تعــدادی‬ ‫خال برای سومین بار به عنوان‬ ‫از بازیکنــان صحبت کــرده ام و‬ ‫سرمربیهلندانتخابشد‪.‬پس‬ ‫کادر فنی با فدراســیون فوتبال‬ ‫از ناکامــی هلند در مســابقات‬ ‫هلند هماهنگ شده است‪ .‬من‬ ‫لوئی فن خال‬ ‫یــورو ‪ ،2020‬فرانــک دی بوئــر‪،‬‬ ‫بسیار مشتاقانه منتظر مشترکا‬ ‫سرمربیاینتیم‪،‬از سمتخود‬ ‫بــه ســرانجام رســاندن ایــن کار‬ ‫کنار رفت و اکنون رســما اعال مشــده است لوئی هستم‪».‬نیکویانهوگما‪،‬رئیسفدراسیونفوتبال‬ ‫فن خال در بازگشت از بازنشستگی هدایت تیم هلنــد دراین باره گفــت‪« :‬در ماه های اینده ما با‬ ‫ملی هلند را بر عهده خواهد گرفت‪ .‬فن خال در وظیفهصعودبهجامجهانیروبرو خواهیمبود‪.‬‬ ‫بیانیه ای رسمی از بازگشت به نیمکت تیم ملی ما حداقل زمان اماده سازی را برای این کارداریم‪.‬‬ ‫هلنــد ابراز خوشــحالی کــرد و نوشــت‪« :‬فوتبال با توجه به ملزومات این شغل‪ ،‬ما به دنبال یک‬ ‫هلند همیشه در قلب من بوده و مربیگری ملی مربی با ویژگی های اســتثنایی بودیم که بتواند‬ ‫ازنظر من موقعیتی کلیدی برای پیشرفت بیشتر سریع پیش بینی کند و موفقیتش در عرصه ملی‬ ‫فوتبال ما است‪ .‬عالوه بر این مربیگری تیم ملی واضح باشــد‪ .‬باتجربه و ســابقه ای که فن خال‬ ‫هلنــد را مایــه افتخار خود می دانــم‪ .‬زمان کمی در باالتریــن ســطح دارد‪ ،‬ما متقاعد شــدیم که‬ ‫برای مســابقات بعــدی مقدماتی که بالفاصله مربی که می خواهیم اوســت‪ .‬تماس به سرعت‬ ‫برگزار م ‬ ‫یشــوند و برای حضــور در جام جهانی برقرار شد و ما از ان زمان به بعد مکرر صحبت‬ ‫بسیار مهم هســتند‪ ،‬وجود دارد؛ بنابراین تمرکز کردیم‪.‬در چندروز گذشتهماتوانسته ایمبادقت‬ ‫فــورا و ‪ 100‬درصــدی روی بازیکنــان و رویکــرد ما تکلیفهمه چیز رامشخصکنیم‪.‬خوشحالیمکه‬ ‫بــه ایــن مســابقات اســت‪ .‬درنهایــت مــن برای لوییساین کار رابرعهده گرفتهاست‪».‬‬ ‫بازگشت پوگبا به تمرین یونایتد به رغم‬ ‫شایعات‬ ‫پــل پوگبــا به رغــم رد‬ ‫مشغول ارزیابی وضعیت پای‬ ‫پیشــنهاد قــرارداد ‪ 60‬میلیــون‬ ‫مصــدوم خــود به همــراه کادر‬ ‫یورویــی یونایتــد و شــایعاتی‬ ‫پزشــکی یونایتد اســت تا پس‬ ‫که درباره پیوســتنش به ‪PSG‬‬ ‫از جراحــی بــر روی شــانه‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بــه تمرینــات‬ ‫مصــدوم خود‪ ،‬بهتریــن گزینه‬ ‫پوگبا‬ ‫منچســتریونایتد بازگشــت‪.‬‬ ‫را بــرای رفــع ایــن مصدومیت‬ ‫یپــوش فرانســوی‬ ‫بازیکــن مل ‬ ‫نیــز انتخــاب کننــد‪ .‬یونایتــد‬ ‫بعدازظهر سه شنبه درحالی که هواداران منتظر انتظــار دارد ‪ 55‬هــزار نفــر برای بازی دوســتانه‬ ‫نیم نگاهــی بــه بازیکنــان ایــن فصــل یونایتــد روز شــنبه ایــن تیــم بــا اورتــون در اولدترافــورد‬ ‫بودند با تاکسی وارد کمپ شیاطین سرخ شد‪ .‬حضــور بیاینــد‪ .‬درصورتی که چلســی بــا روملو‬ ‫درحالی که یونایتد پوگبا را برای امضای قرارداد لوکاکو‪ ،‬مهاجم اینتر‪ ،‬بر سر قرارداد ‪ 120‬میلیون‬ ‫جدید تحت فشار گذاشته‪ ،‬او همچنان هدف یورویــی به توافق برســد‪ ،‬منچســتریونایتد نیز‬ ‫پــاری ســن ژرمــن در پنجــره نقــل و انتقاالتــی مبلغی در حدود ‪ 5‬میلیون یورو را از این انتقال‬ ‫تابســتان اســت‪ .‬رافائــل واران‪ ،‬ســتاره جدیــد دریافت خواهد کرد‪ .‬یونایتد هنگامی که لوکاکو‬ ‫یونایتــد و هم وطــن پوگبــا‪ ،‬نیــز قــرار بــود روز اولدترافــورد را بــه مقصد اینتر ترک کرد‪ ،‬شــرط‬ ‫دوشــنبه وارد بریتانیا شــود اما اواخر این هفته فروشی در قرارداد مهاجم بلژیکی درج کرد که‬ ‫و پــس از حــل مشــکل ویزایش بــه تیم جدید ‪ 4‬درصد از مبلغ فروش این بازیکن در اینده را‬ ‫خود ملحق خواهد شــد‪ .‬مارکوس راشفورد نیز به شیاطین سرخ اختصاص می داد‪.‬‬ ‫لوکاکو در استانه بازگشت‬ ‫دوباره به چلسی‬ ‫بــه نظــر می رســد شــایعه‬ ‫هنگفــت ‪ 130‬میلیونــی بــرای‬ ‫انتقــال روملــو لوکاکــو‪ ،‬ســتاره‬ ‫خریــد ایــن بازیکــن وارد عمل‬ ‫بلژیکی اینتر به چلسی در حال‬ ‫شــود و اینتر نیز نمی تواند این‬ ‫جــدی شــدن اســت‪ .‬چلســی‬ ‫رقم هنگفت را رد کند‪ .‬درواقع‬ ‫ب هشــدت به دنبال جذب یک‬ ‫در صــورت پذیــرش انتقــال از‬ ‫لوکاکو‬ ‫مهاجــم جدیــد اســت و بعــد‬ ‫سوی خود لوکاکو‪ ،‬باید حضور‬ ‫از منتفــی شــدن گزینه هایــی‬ ‫او در ترکیب چلسی برای فصل‬ ‫چون رابرت لواندوفسکی و ارلینگ هالند‪ ،‬حاال پیش رو را قطعی دانست‪ .‬پیشنهاد دستمزد‪12‬‬ ‫برای خرید روملو لوکاکو از اینتر وارد عمل شده میلیون یورویی به اضافه پاداش و تا ســقف ‪15‬‬ ‫اســت‪ .‬گرچــه مدیــران نراتزوری ابتدا برچســب میلیــون (‪ 120‬هــزار پوند در هفتــه)‪ ،‬خود روملو‬ ‫غیرقابل فروش به این ستاره ‪ 28‬و بلژیکی زده لوکاکو را نیز وسوســه کرده و این رقم تقریبا دو‬ ‫بودند‪ ،‬اما پیشنهاد هنگفت چلسی باعث شده برابر حقوقی است که او در حال حاضر در اینتر‬ ‫حاال احتمال بازگشت روملو لوکاکو به استادیوم دریافــت می کنــد‪ .‬در صــورت نهایی شــدن این‬ ‫اســتمفوردبریج را افزایش داده است‪ .‬جان لوکا انتقــال‪ ،‬روملو لوکاکو برای دومین بــار در دوران‬ ‫دی مارتزیــو‪ ،‬خبرنگار مشــهور ایتالیایی مدعی ورزشی خود لباس چلسی را به تن کرده و البته‬ ‫شد خود روملو لوکاکو برای انتقال به چلسی ابراز تبدیل به گران قیمت ترین فــروش تاریخ اینتر و‬ ‫امادگی کردهاست‪.‬چلسیقصدداردباپیشنهاد خریدتاریخلیگبرتر انگلیسخواهدشد‪.‬‬ ‫اولین خرید بزرگ تاتنهام قطعی شد‬ ‫تاتنهــام بــا ‪ 55‬میلیــون یورو بــرای جذب‬ ‫کریســتین رومــرو‪ ،‬مدافع ‪ 23‬ســاله اتاالنتا با‬ ‫این تیم به توافق رســیده اســت‪ .‬به عملکرد‬ ‫درخشــان کریســتین رومرو در سال های اخیر‬ ‫در ترکیــب اتاالنتــا و البتــه تیم ملــی ارژانتین‬ ‫باعــث ابــراز تمایــل تی مهــای بزرگــی ازجمله‬ ‫بارســلونا بــه خریــد او شــده بــود‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫مدافــع جــوان بــا تاتنهــام بــه توافــق نهایی‬ ‫دس ـت یافته اســت‪ .‬کریســتین رومــرو بــرای‬ ‫هفت ههــا هدف اول تابســتانی تاتنهــام بود و‬ ‫مدتی اســت مذاکرات بین دو باشــگاه ادامه‬ ‫دارد‪ .‬البته اتاالنتا پیشــنهاد اولیه اســپرز برای‬ ‫جــذب ایــن مدافــع را رد کــرد‪ ،‬امــا تاتنهــام‬ ‫پیشــنهادی معــادل رقــم ‪ 50‬میلیــون یــورو‬ ‫ب هعــاوه ‪ 5‬میلیــون یــورو پــاداش بــر اســاس‬ ‫عملکــرد ایــن بازیکن را ارائــه داد که به نظر‬ ‫موردپسند سران باشــگاه ایتالیایی قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد اتاالنتا به دنبال خرید‬ ‫مریــح دمیــرال‪ ،‬مدافــع ترکی ـه ای یوونتــوس‬ ‫به عنــوان جایگزیــن رومــرو اســت‪ .‬فابریتزیو‬ ‫رومانــو‪ ،‬خبرنــگار مشــهور ایتالیایــی مدعــی‬ ‫شــد رومرو حاال به دنبال ســفر به لندن برای‬ ‫تکمیل مراحل رسمی این انتقال است‪ .‬فابیو‬ ‫پاراتیچی‪ ،‬مدیر وزشــی جدید اســپرز در این‬ ‫مدت بسیار فعال ظاهرشده و حاال مقدمات‬ ‫جذب این مدافع ارزشمند را نیز فراهم کرده‬ ‫اســت‪ .‬تاتنهام هفته گذشته توبی الدرویرلد‪،‬‬ ‫مدافــع ‪ 32‬ســاله را خــود بــه تیــم الدحیل و‬ ‫اریک المال‪ ،‬هافبک تهاجمی و ‪ 29‬ســاله اش‬ ‫را بــه ســویا فروخــت‪ .‬حــاال به نظر می رســد‬ ‫مهم تریــن ماموریــت فابیــو پاراتیچــی را باید‬ ‫مذاکره با هری کین و راضی کردن این ستاره‬ ‫انگلیسی به ماندن در تاتنهام و رد پیشنهاد‬ ‫هنگفت منچسترسیتی قلمداد کرد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 135-67‬ل ‪ 18‬به شماره موتور ‪ 11489015725‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAA46AA0AG116776‬مدل ‪ 1389‬به نام میالد فوالدی فرزند‬ ‫حاجت به کدملی ‪ 4680192844‬صادره از شهرکرد مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باکیفیت این باشگاه امیدوار است‬ ‫باید بودجه مناسبی‬ ‫برای ذوب اهن‬ ‫تصویب شود‬ ‫کاپیتان ذوب اهن امیدوار اســت که مشکالت‬ ‫دو ســال گذشــته این باشــگاه به زودی حل شود تا‬ ‫بتوانند همانند سابق تیمی قدرتمند داشته باشند‬ ‫و این مســئله را مستلزم این می داند که بودجه ای‬ ‫خوب در اختیارشــان باشــد‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫قاسم حدادی فر که در این فصل از ناحیه زانو دچار‬ ‫مصدومیتشدو تااخر فصلنتوانستذوب اهنرا‬ ‫همراهی کند در مورد وضعیتش گفت‪ :‬حدود چهار‬ ‫ماه است که از مصدومیتم می گذرد و دارم شرایط‬ ‫تمرینی ام را سپری می کنم‪ .‬امیدوارم که هرچه زودتر‬ ‫بهتمرینات گروهیبرسمو بتوانفصلایندههمبه‬ ‫ذوب اهن کمک کنم‪.‬‬ ‫باید زودتر شروع کنیم‬ ‫او در مــورد بقــای ذوب اهــن در لیــگ بیســتم‬ ‫بــا هر ســختی کــه بــود ادامه داد‪ :‬امســال شــرایط‬ ‫خوبی نداشــتیم و یک فصــل فاجعه وار را پشــت‬ ‫ســر گذاشــتیم و اوج حساســیت و نگرانی در بازی‬ ‫اخــر بــود کــه متاســفانه امتیــاز ان را هم از دســت‬ ‫دادیــم ولــی خدا را شــکر تراکتور توانســت بازی با‬ ‫سایپا را ببرد و ما در لیگ ماندگار شدیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫کــه دیگــر از این اتفاقات برای تیــم ما نمی افتد‪۲ .‬‬ ‫سال است که درگیر این موضوع هستیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫ان هایی که تصمیم گیرنده هســتند با یک تصمیم‬ ‫خوب برنامه ریزی خوب کار را شروع کنند و شاهد‬ ‫این باشــیم که ذوب اهن به جایگاه اصلی خودش‬ ‫برگردد‪ .‬خیلی ناراحت کننده است که برای ماندن‬ ‫خوشــحال باشــیم و ما خیلی جایگاه باالتر از این‬ ‫داریم‪ .‬نباید زمان را از دست بدهیم و هرچه زودتر‬ ‫بایدبرایایندهبرنامه ریزیکنیم‪.‬‬ ‫مقصر ما بازیکنان بودیم نه حسینی‬ ‫کاپیتان سبزپوشــان اصفهانی در مورد جدایی‬ ‫سرمربی شانیعنیمجتبیحسینینظرشرااین گونه‬ ‫بیان کرد‪ :‬خیلی از این موضوع ناراحت شدم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم کمترین مقصر او بود‪ .‬ایشــان شجاعت به‬ ‫خرج داد و تیم ما را در وضعیتی بسیار بد تحویل‬ ‫گرفت‪.‬فکر می کنممقصر اصلیمابازیکنانهستیم‬ ‫و مسائل دیگر است که چنین شرایطی رقم خورد‬ ‫وگرنه اقای حسینی خیلی زحمت کشید‪ .‬درنهایت‬ ‫اینجامعهفوتبالاستو مسئولینتصمیم گرفتند‬ ‫که با اقای حسینی قطع همکاری کنند‪ .‬ما می دانیم‬ ‫کــه او چــه مربــی بزرگی اســت و ســابقه خوبی در‬ ‫ذوب اهــن دارد و همــه می دانند مربیگــری چه کار‬ ‫ســختی اســت‪ .‬امیدوارم اقای حســینی هــر جا که‬ ‫هست موفق باشد‪ .‬به شخصه خیلی از او ممنون‬ ‫و قدردان هســتم چــون می دانم که با چه کیفیت‬ ‫و زحمتــی دارد کار می کنــد اما درنهایت ما واکنش‬ ‫و جواب خوبی نشان ندادیم‪ .‬امیدوارم در مراحل‬ ‫زندگیشخصیو فوتبالی اشموفقباشد‪.‬‬ ‫این بازیکنان را نگه دارید‬ ‫یفــر در مــورد جدایی وحید محمدزاده‬ ‫حداد ‬ ‫دفاع وســط ذوب اهن که از باســابقه های این تیم‬ ‫یشــود گفــت‪ :‬قــرارداد چنــد بازیکــن‬ ‫محســوب م ‬ ‫کلیدی تیم تمام شده است‪ .‬هنوز هم وحید جایی‬ ‫نرفتــه و مــن بــا تمــام بازیکنانــی کــه قراردادشــان‬ ‫تما مشــده در ارتباط هستم و در این دوساله همه‬ ‫سختی زیادی کشیدند و خیلی چیزها خوب پیش‬ ‫نرفت‪ .‬بازیکنانی که سختی کشیدند حق دارند که‬ ‫بــرای ایند هشــان تصمیم بگیرنــد ولی من بــا ان ها‬ ‫صحبت کردم و اولویت اولشــان ذوب اهن اســت‪.‬‬ ‫امیدوارم شــرایط خوب و سریع مربی معلوم شود‬ ‫و مسئوالن باشگاه با این بازیکنان صحبت کنند و‬ ‫بتوانندراضی شان کنندچوندر اینفوتبال کههرروز‬ ‫رقم قراردادها افزایش پیدا می کند و بازیکنان هم‬ ‫پیشــنهاد ها بســیار خوبی دارند حق این بازیکنان‬ ‫اســت که دریافتی خوبی داشــته باشند و در تیمی‬ ‫بــازی کنند که دوســتش دارنــد‪ .‬اقای محم ـد زاده از‬ ‫بازیکنان خوب کلیدی و کاپیتان ما است‪ .‬امیدوارم‬ ‫کــه در تیــم بماننــد و هر تالشــی که از دســت من‬ ‫بربیاید انجام می دهم‪ .‬به غیراز او محمد قریشی‪،‬‬ ‫مجتبــی حق دوســت‪ ،‬حســین شــنانی و فرشــاد‬ ‫محمدی مهر هستند‪ .‬امیدوارم این بازیکنان خوب‬ ‫در تیم بمانند و اتفاقات سال پیش تکرار نشود و‬ ‫حداقل شرایطی ایجاد کنیم که بازیکنان کلیدی و‬ ‫خوب در ذوب اهن بمانند‪.‬‬ ‫نمی دانم جریمه ها جدی است یا نه‬ ‫هافبــک ذوب اهــن در خصــوص جریمــه ‪۲۰‬‬ ‫درصــدی بازیکنــان ایــن تیــم بــه دلیــل نتایجی که‬ ‫بشــده اظهار کرد‪ :‬این صحبت را روز گذشــته‬ ‫کس ‬ ‫شنیدم‪ .‬فکر نمی کنم جدی باشد و امیدوار هستیم‬ ‫باصحبتی کهبامسئولینمی کنیمخیلیاز بازیکنان‬ ‫مبلغجریمهدر قراردادشاننبودهو اگر تیممی افتاد‬ ‫یشــدند‪ .‬امیدوارم بررسی می کنیم تا این‬ ‫جریمه م ‬ ‫مشکل هم حل شود و بازیکنان و باشگاه کمترین‬ ‫ضرر راببیند‪.‬‬ ‫بازیکنان خوبی جذب نکردیم‬ ‫وی در مــورد اینکــه ذوب اهــن ســال اینــده‬ ‫یگــردد یــا خیــر گفــت‪:‬‬ ‫به روزهــای اوج خــود برم ‬ ‫همان طور که گفتم دو سال است درگیر مشکالت‬ ‫وحشــتناک هســتیم و خطــر ســقوط مــا را تهدید‬ ‫می کنــد و فکــر نکنم که بار ســومی در کار باشــد‪.‬‬ ‫مســئوالن بایــد خیلــی زود تصمیــم بگیرنــد در‬ ‫فوتبال امروز و حتی در تمام مشاغل دیگر اولین‬ ‫بحث همیشــه بودجــه بوده اســت‪ .‬فکر می کنم‬ ‫بــا قراردادهــای موجود باید بودجه خیلی خوبی‬ ‫به ما اختصاص بدهند‪ .‬کارخانه‪ ،‬شــرکت سهامی‬ ‫یــا هر جای دیگری کــه دارد ذوب اهن را حمایت‬ ‫می کنــد بایــد بودجه خیلی خوبــی در اختیار این‬ ‫باشــگاه بگــذارد چــون فکــر می کنــم در دو ســال‬ ‫گذشــته بازیکنان خیلی خوبی را از دســت دادیم‬ ‫نهــای نســبتا خوبــی جــذب نکردیــم‪.‬‬ ‫و جایگزی ‬ ‫امیــدوارم درزمانی که داریم اتفاقات خوب بیفتد‬ ‫و در هیئت مدیــره بودجه خوبی را تصویب کنند‬ ‫و اول ازهمه بتوانیم بازیکنان باکیفیت خودمان را‬ ‫نگه داریم و ذوب اهن را بتوانیم در باالی جدول و‬ ‫حتیرقابتقهرمانیاسیاببینیم‪.‬‬ ‫من برای ماندن بهانه دارم‬ ‫کاپیتان سبزپوشــان که در تمام این ســال ها به‬ ‫ذوب اهــن وفــادار بــوده و باوجــود پیشــنهادهای‬ ‫بهتر از این تیم جدا نشده در این خصوص عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قضیه من خیلی فرق می کند‪ .‬از بچگی من به‬ ‫این تیم عالقه مند بودم و حضور داشتم و همیشه‬ ‫می گویمبرایرفتنادمبهانهنداردولیبرایماندن‬ ‫همیشهیکبهانه ایهست‪.‬منهمیشهدلیلیبرای‬ ‫ماندن پیدا کردم ولی االن با شــرایط اقتصادی که‬ ‫می بینیمروزبه روز وساعت به ساعتهمه چیز تغییر‬ ‫و تورم بیداد می کند‪ .‬فکر می کنم که جامعه ورزش‬ ‫حقداردکهتصمیماتیبگیرندکهبهنفعشاناست‬ ‫و فوتبالاالنحرفه ایشدهو باشگاه هادر خصوص‬ ‫جــذب بازیکن خوب با یکدیگــر رقابت می کنند‪.‬‬ ‫امیدوارم بودجه خوبی به ما اختصاص داده شود‬ ‫کــه ما هم بتوانیم بازیکنان خوبی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫می توانیم خوب رقابت کنیم چون ابزار یک مربی‬ ‫بازیکنانی است که در اختیار دارد چون اگر غیرازاین‬ ‫باشد اتفاقات بدی برای ما می افتد و دوباره دچار‬ ‫مشکلمی شوم‪.‬‬ ‫هیچ وقت پشت ما را خالی نکردند‬ ‫حدادی فــر در پایان افزود‪ :‬هــواداران ما در این‬ ‫دو ســال خیلی ســختی کشــیدند ولی بی نهایت از‬ ‫ا نهــا تشــکر می کنــم‪ .‬هیچ وقت پشــت تیمشــان‬ ‫و بازیکنــان را خالــی نکردنــد و تــا لحظه اخــر ما را‬ ‫حمایت کردند‪ .‬حق قانونی ان ها است که همانند‬ ‫ســال های گذشــته یک تیم خوب داشــته باشــند و‬ ‫تیمشــان را بــرای رد ههــای باالی جدول تشــویق و‬ ‫حمایــت کنند‪ .‬امیدوارم که در ســال اینــده دو تیم‬ ‫سپاهان و ذوب اهن که برای مردم اصفهان هستند‬ ‫در کنار همبرای کسبسهمیهببینیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صعودپنجپله ایدر انتظار تیمملیفوتبالایران‬ ‫به نظر می رسد تیم ملی در تازه ترین رنگینگ‬ ‫فیفا با جهش خوبی در جدول رده بندی مواجه‬ ‫شــود بــه این خاطر که هر چهار بــازی خود را در‬ ‫منامه با پیروزی پشــت ســر گذاشــت‪ .‬هم اکنون‬ ‫تیــم ملــی فوتبال ایــران با امتیاز ‪ 1500‬تیم ســی و‬ ‫یکم جهان و تیم دوم اسیا بعد از ژاپن به شمار‬ ‫م ـی رود کــه بــا ‪ 1509‬امتیــاز در جایگاه بیســت و‬ ‫هشتم قرارگرفته است‪ .‬تازه ترین رده بندی تیم ها‬ ‫یشــود و ســایت‬ ‫از ســوی فیفا ‪ 21‬مرداد اعالم م ‬ ‫رنکینــگ پیش بینی کرده اســت تیــم ملی فوتبال‬ ‫ایران به سبب نتایجی که در منامه به دست اورد‬ ‫خـــبر‬ ‫پنج پله در جدول رده بندی صعود خواهد کرد و‬ ‫به رتبه ‪ 26‬جهان خواهد رسید‪ .‬این اتفاق بسیار‬ ‫خوبی خواهد بود‪ .‬در زمان کارلوس کی روش تیم‬ ‫ملی فوتبال ایران سال های سال تیم نخست اسیا‬ ‫بشمار می رفت اما دوشکست در برابر تیم های‬ ‫عراق و بحرین در زمان مربیگری مارک ویلموتس‬ ‫وضعیت فوتبال ایران را بعد از سال ها تغییر داد‬ ‫و این بار تیم ژاپن به تیم اول اسیا تبدیل شد؛ اما‬ ‫با روی کار امدن اســکوچیچ در تیم ملی شــرایط‬ ‫بار دیگر به ســود فوتبال ایران تغییر کرده است‬ ‫و تیــم ملی عــاوه بر بازی های منامه پیش ازاین‬ ‫دیدارها در ســه دیدار دوســتانه کــه در فیفا دی‬ ‫در برابر بوســنی‪ ،‬ازبکســتان و ســوریه برگزار کرد‬ ‫بــه پیــروزی دس ـت یافت و یا به عبارت ســاده تر‬ ‫هر ‪ 7‬مســابقه ای که تیم ملی در زمان مربیگری‬ ‫اسکوچیچ برگزار کرده با پیروزی به پایان رسیده‬ ‫اســت‪ .‬در پیش بینی که ســایت فوتبــال رنکینگر‬ ‫داشــته اســت ایــران بــه جایــگاه ‪ 26‬و ژاپــن در‬ ‫جایــگاه ‪ 24‬قرار خواهد گرفــت‪ .‬ادامه این روند‬ ‫در دور دوم مقدماتی جام جهانی حتی می تواند‬ ‫موجــب صعود ایران بــه رده های باالتر رنکینگ‬ ‫نیــک اتفــاق مثبــت بــرای فوتبال‬ ‫فیفــا شــود‪ .‬ای ‬ ‫ایران اســت به خصوص که تیم ملی شــهریورماه‬ ‫بازی های خود را در مقدماتی جام جهانی ‪2022‬‬ ‫شــروع خواهد کــرد و می توانــد باروحیه باالتری‬ ‫مهیــای حضور در بازی ها می شــود‪ .‬نکته جالب‬ ‫در جدول رده بندی که قرار است ‪ 21‬مرداد اعالم‬ ‫شود ایران یک پله به ژاپن نزدیک تر می شود‪ .‬در‬ ‫اخریــن جــدول فاصله ایران با ژاپن ‪ 3‬پله اســت‬ ‫و ایــن بــار به ‪ 2‬پله کاهش خواهــد یافت و این‬ ‫می توانــد در اینده و بــا ادامه این روند فاصله را‬ ‫کم کند و بار دیگر شــاهد بازگشــت فوتبال ایران‬ ‫به رنک اول اسیا باشیم‪.‬‬ ‫رابطهمستقیمضرباتسردر فوتبالو زوالعقل‬ ‫یــک مطالعــه جدیــد ادعــا می کند کــه «حلقه‬ ‫مفقــوده» بیــن فوتبــال و زوال عقــل یا دیمنشــیا را‬ ‫یافته است و فوتبالیست ها باید زدن ضربات سر را‬ ‫متوقف کنند‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬یکی از محققان‬ ‫برجسته در بررسی ارتباط بین زوال عقل و ورزش‪،‬‬ ‫پس ازانکهیکمطالعهجدیدخطر ابتالیبازیکنان‬ ‫یهــای عصبی ناشــی از زدن ضربات ســر‬ ‫بــه بیمار ‬ ‫ب هصــورت مــداوم را نشــان داد‪ ،‬از فوتبال خواســته‬ ‫تا سر زدن را کنار گذاشته و ممنوع کند‪ .‬دکتر ویلی‬ ‫اســتوارت از دانشــگاه گالســکو گفته اســت که این‬ ‫ورزش اکنــون بایــد در مــورد خطــرات زدن ضربات‬ ‫ســر در طــول دوران حرف ـه ای بازی فوتبالیس ـت ها‬ ‫بــه ا نهــا هشــدار دهــد‪ .‬مطالعــات قبلــی نشــان‬ ‫داده بود که فوتبالیس ـت ها بیشــتر از مــردم عادی‬ ‫در معــرض مــرگ با زوال عقل یا ســایر بیماری های‬ ‫عصبی هستند و استوارت می گوید مطالعه جدید‬ ‫منتشرشــده «حلقــه مفقــوده» را ارائــه می دهــد و‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫نشــان از ارتباط مستقیم ضربات ســر با زوال عقل‬ ‫دارد‪ .‬دکتر اســتوارت به گاردین گفت‪ :‬با اطالعات‬ ‫فعلــی مــا در حــال حاضر در نقطه ای هســتیم که‬ ‫پیشــنهاد می کنیم فوتبال باید به بازیکنان هشدار‬ ‫دهد تکرار زدن ضربات سر در فوتبال ممکن است‬ ‫منجر به افزایش خطر ابتال به زوال عقل شود‪ .‬این‬ ‫بدینوسیله اگهی می شود سند مادر وسیله نقلیه کامیون ون تیپ ‪ 2400‬به‬ ‫رنگ ابی مدل ‪ 1386‬بنزینی به شماره بدنه ‪ -293856‬ایران و شماره موتور‬ ‫‪ 368475‬و شماره شاسی ‪ 1055540‬به نام شرکت تعاونی روستایی فراشبند‬ ‫به شماره ثبتی ‪ 1342/05/23‬فیروزاباد (فارس) و کد پستی ‪7477166891‬‬ ‫مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫همان جایی اســت که ما در حال حاضر هســتیم و‬ ‫یتــوان ان را نادیده گرفت‪ .‬در مطالعه قبلی ما‬ ‫نم ‬ ‫اطالعات کافی نداشتیم تا بتوانیم عامل مهم قرار‬ ‫گرفتن در معرض فوتبال را موردبررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫انچه پیش ازاین می توانســتیم بگوییم این بود که‬ ‫فوتبالیســت بــودن بــه ایــن معنی اســت که خطر‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫مرگ شما با بیماری دژنراتیو مغزی بیشتر است‪ ،‬اما‬ ‫نمی توانستیمبگوییمچهچیزیدر فوتبالاینکار را‬ ‫می کرد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬با کمک نمونه های ما برای‬ ‫قرار گرفتن در معرض سر زدن و اسیب مغزی‪ ،‬با‬ ‫توجه به پستی که در زمین دارند و مدت زمانی‬ ‫کــه بــازی می کننــد‪ ،‬می توانیم متوجه شــویم که‬ ‫ا گــر در موقعیتی قــرار دارید که در معرض زدن‬ ‫تعــداد زیــادی از ضربه هــای ســر قــرار داریــد یا‬ ‫بیشتر بازی می کنید‪ ،‬شما بیشتر در معرض خطر‬ ‫هســتید‪ .‬داده های این مقالــه حلقه مفقوده در‬ ‫تالش برای درک ارتباط بین این ورزش و زوال عقل‬ ‫اســت و رابطه مســتقیم این دو را تایید می کند‪ .‬ما‬ ‫ان را با انچه در مورد خطر مرگ ومیر می دانیم کنار‬ ‫هم قرار می دهیم و واقعا چیز دیگری وجود ندارد‪.‬‬ ‫هیچ عامل خطر پیشنهادی دیگری وجود ندارد و‬ ‫واقعا می توانیم ان را‬ ‫این یکی از مواردی است که ما ً‬ ‫برطرف کرده و از بین ببریم‪.‬‬ ‫فاکتور فروش و سند کمپانی خودرو سواری‪ -‬هاچ بک سیستم لیفان‬ ‫تیپ ‪ X60‬به شماره انتظامی ایران ‪ 623-85‬د ‪ 31‬به شماره موتور‬ ‫‪ LFB479Q140400688‬و شماره شاسی ‪NAKSG4317EB117386‬‬ ‫به رنگ مشکی‪ -‬متالیک به نام محمود سعیدی زاد فرزند رضا به کدملی‬ ‫‪ 3671855231‬ش ش ‪ 2473‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫انتخاب غیرمنتظره کاوه‬ ‫رضایی در بلژیک‬ ‫کاوه رضایی مهاجم‪ 29‬ساله فوتبال ایران با امضای‬ ‫قراردادی به تیم رود هورلی بلژیک پیوست‪ .‬این انتقال‬ ‫غیرمنتظــره در حالــی رقــم خــورد که رضایــی به عنوان‬ ‫بازیکن قرضی در دو فصل اخیر پیراهن تیم شارلروا را‬ ‫برتن داشــت و فصل گذشــته نیز موفق شــد پنج گل با‬ ‫پیراهن این تیم ســفید و مشکی پوش به ثمر برساند‪.‬‬ ‫او اما در فصل ‪ 2020-2019‬عملکرد بهتری داشت و ‪12‬‬ ‫گل زده بود‪ .‬وب سایت های فوتبال بلژیک با اعالم خبر‬ ‫جدایی کاوهرضایینوشتند کهاینمهاجمبهقراردادش‬ ‫با کلوب بروژ خاتمه داده و به صورت قطعی راهی رود‬ ‫هورلی شده و قرارداد یک ساله تا پایان فصل با این تیم‬ ‫بسته است؛ بنابراین انتقال این بازیکن قرضی نیست و‬ ‫رضایی می تواند در پایان فصل با خواست خود راهی‬ ‫تیــم دیگــری بشــود‪ .‬باشــگاه کلوب بــروژ بــا اعالم خبر‬ ‫جدایــی این بازیکن بــرای کاوه رضایی ارزوی موفقیت‬ ‫کــرد‪ .‬رود هورلــی در دو بــازی ابتــدای این فصــل به دو‬ ‫تساویرسید‪.‬اینتیمفصل گذشتهدر رتبهیازدهمژوپیر‬ ‫لیــگ قرار گرفت‪ .‬نکته مهــم اینکه هورلی خط حمله‬ ‫قدرتمندی را فصل گذشته داشت و بهترین امار گلزنی را‬ ‫در بین تیم های نیمه دوم جدول به ثبت رساند و حتی‬ ‫تعداد گلش از استاندارد لیژ و اوستنده هم بیشتر بود‪.‬‬ ‫تیم جدید کاوه رضایی ازجمله باشگاه های تازه تاسیس‬ ‫فوتبال بلژیک محسوب می شود که سال ‪ 2002‬از ادغام‬ ‫ســه باشگاه تشکیل شــد و در منطقه «هورلی» بلژیک‬ ‫اعــام موجودیــت کرد‪ .‬ان ها در چند ســال اخیر تحت‬ ‫اداره «کینگ پاور» است که مالکیت باشگاه لسترسیتی‬ ‫انگلستان را هم برعهده دارد‪ .‬ویم دی کورته مدیرفنی‬ ‫رود هورلی درباره خرید کاوه رضایی‪ :‬او تجربه بازی در‬ ‫لیگ بلژیک را دارد و مشتاق بازی است‪ .‬ما مهاجمی با‬ ‫شم گلزنی خریدیم‪ .‬رود هورلی اگرچه تیمی مدعی در‬ ‫فوتبال بلژیک نیست اما در سال های اخیر تالش کرده‬ ‫تــا جــای خود را در ژوپیرلیگ پیدا کنــد و حاال با خرید‬ ‫مهاجم باتجربه ایرانی‪ ،‬امیدوار اســت در فصل جدید‬ ‫عملکرد بهتری از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫مخالفت باشگاه تراکتور با‬ ‫جدایی اخباری‬ ‫بــا اعالم ســرمربی تراکتــور‪ ،‬این باشــگاه با جدایی‬ ‫دروازه بانــش مخالفــت کــرد‪ .‬در روزهای گذشــته اخبار‬ ‫و شایعات زیادی مبنی بر عالقه سپاهان و پرسپولیس‬ ‫برای جذب محمدرضا اخباری‪ ،‬دروازه بان تراکتور منتشر‬ ‫شد‪ .‬دلیل این عالقه جدایی نیازمند از سپاهان است که‬ ‫باعث شد سپاهان برای جذب جانشین این دروازه بان‬ ‫دست به کار شود‪.‬سپاهانعالقه مندبهجذبدروازه بان‬ ‫از میان اخباری‪ ،‬مظاهری و لک است و همین موضوع‬ ‫باعث شــده که پرســپولیس هم به فکر جایگزین لک‬ ‫باشــند و در صــورت جدایی او به ســراغ اخبــاری برود‪.‬‬ ‫بااین حــال فراز کمالوند‪ ،‬ســرمربی تراکتور در گفت وگو‬ ‫بــا رســانه رســمی این باشــگاه اب پاکــی را روی دســت‬ ‫باشگاه های عالقه مند به اخباری ریخت و اعالم کرد که‬ ‫تراکتور باجداییاخباریموافقتنمی کندو اینبازیکن‬ ‫در ایــن تیــم می ماند‪ .‬او گفــت‪ :‬اخباری یکی از بهترین‬ ‫دروازه بانان ایران اســت و باشــگاه هم به هیچ عنوان با‬ ‫جداییاو موافقتنخواهد کرد‪.‬مابهاخبارینیاز داریم‬ ‫و او را بــه هیــچ تیمی نخواهیم داد‪ .‬همچنین کمالوند‬ ‫اعــام کرد که باشــگاه تراکتور به دنبال تمدید قــرارداد‬ ‫دینکا الین‪ ،‬مربی دروازه بانان این تیم است‪.‬‬ ‫داور معروف و بازیکنی‬ ‫که اسمش را نمی برد‬ ‫مســئله قضــاوت داوری در لیــگ بیســتم حرف و‬ ‫حیــث زیــادی تا روز پایانی مســابقات داشــت‪ .‬لیگ‬ ‫بیســتم ازلحــاظ داوری کمــی عجیب وغریــب بــود‬ ‫درســت اســت کــه از طرفــی در خیلی مواقــع حق با‬ ‫تیم هــا و بازیکنــان بود امــا برخی مواقع نیــز داوران‬ ‫به درســتی ســوت می زدنــد و به ناحــق علیهشــان‬ ‫صحبت می شد‪ .‬اشکان خورشیدی که یکی از داوران‬ ‫مطرح فوتبال اســت در مورد اینکه لیگ بیستم برای‬ ‫داوران چطور گذشــت‪ ،‬گفت‪ :‬امسال خوشبختانه یا‬ ‫متاســفانه فصل با تمام مشــکالتش به پایان رســید‪.‬‬ ‫فصل پرفرازونشیبی برای تیم ها و داوران بود‪ .‬مسائل‬ ‫و اشــتباهاتی پیــش امــد و تیم هــا بــا دادن بیانیــه و‬ ‫اعتراضاتی که داشتند شرایط را برای ما سخت کردند‬ ‫ولی خوشبختانه اواخر فصل شرایط بهتر و اشتباهات‬ ‫کمتــر شــد و در هفته هــای پایانــی با قضــاوت خوب‬ ‫داوران روبرو بودیم‪ .‬او در مورد اینکه قضاوت کدام‬ ‫داور در لیگ بیستم برایش سخت تر بوده ادامه داد‪:‬‬ ‫تمام بازی های لیگ برتر سخت است ولی بازی هایی‬ ‫که یک طرفش تیم استقالل یا پرسپولیس وجود دارند‬ ‫سخت تر است‪ .‬دیدار اخر که قضاوت کردیم و بازی‬ ‫پایانی لیگ یعنی پدیده و فوالد با توجه به اهمیت‬ ‫زیــادی داشــت که زیرا فوالد شــانس کســب ســهمیه‬ ‫داشت سخت بود ولی خدا را شکر تیم داوری اشتباه‬ ‫داشت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که کدام بازیکن‬ ‫بیشتر در حین بازی با او صحبت می کند گفت‪ :‬تمام‬ ‫بازیکنانی که در شرایط بازی هستند و زمانی که کمی‬ ‫فشار بازی باال باشد ممکن است معترض شوند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو تیپ ‪405‬‬ ‫جی ال ایکس ای ‪ 1/8‬به شماره انتظامی ایران ‪ 544 -85‬ص ‪ 12‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 12488164628‬و شماره شاسی ‪NAAM01CAXAR301902‬‬ ‫مدل ‪ 1388‬به نام میثم نادری فرزند غالمرضا شماره شناسنامه ‪ 15665‬و‬ ‫کدملی ‪ 3622167556‬صادره از زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 14‬مرداد ماه ‪ 05 / 1400‬اگوست ‪ 25 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1134‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫نبایدخدمت رسانی‬ ‫به مددجو کاسته شود‬ ‫دکتــر حســینی در جلســه شــورای معاونیــن بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬نبایــد به هــر دلیلی‬ ‫خدمت رسانیبهمددجویانکاستهشود‪.‬‬ ‫اداره کلبهزیستی گلستان؛چهارمینجلسهشورایمعاونیناداره کلبهزیستیاستاندر سالن‬ ‫شهید سپهبد قاسم سلیمانی برگزار شد‪ .‬در این جلسه ابتدا معاونین به ارائه گزارش و برنامه های‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫خود پرداخته و انتصاب سرپرست جدید معاونت توان بخشی را تبریک گفتند‪ .‬در ادامه دکتر سید‬ ‫مهدی حسینی مدیرکل بهزیستی گلستان نیز ضمن قدردانی از تالش های دکتر دهقان معاون‬ ‫پیشین توان بخشی این اداره کل ورود وی به دوران بازنشستگی را تبریک گفت‪ .‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫گلســتان تصریح کرد‪ :‬با توجه به وضع شــیوع کرونا در اســتان و کاهش نیروهای ادارات نباید از‬ ‫ارائه خدمت به جامعه هدف کاسته و باعث ایجاد مشکالت برای انان شد‪ .‬او از معاونین خود‬ ‫خواســت تا با نظارت دقیق تر و حساســیت بیشــتر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی برای کنترل‬ ‫همه گیری کرونا به کمک کادر درمان استان خدمت کنند‪ .‬دکتر حسینی در پایان ضمن تشکر از‬ ‫تمام افرادی که در راستای خدمت به بهترین مخلوقات خداوند کار می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬خدمت به‬ ‫قطعا دارای پاداشی بزرگ‬ ‫انسان هایی که شاید گرفتار و دارای مشکالت جسمی و ذهنی هستند ً‬ ‫و ارزشمند است‪.‬‬ ‫تجارب ارزند ه ایران در مبارزه با مواد‬ ‫مخدر همواره مورد استقبال دنیا است‬ ‫مدیرکل روابط بین الملل ســتاد مبــارزه با‬ ‫مواد مخــدر گفت‪ :‬جمهوری اســامی ایران‪،‬‬ ‫دارای تجارب ارزنده و ارزشمند در حوزه مبارزه‬ ‫با مواد مخدر نسبت به دیگر کشورها است‬ ‫بههمینمنظور‪،‬هموارهبااستقبالکشورهادر‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی مواجه بوده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬امیرعبــاس لطفــی در‬ ‫نشســت مجازی اموزشــی «درمان و کاهش‬ ‫اسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر» که‬ ‫در چارچوب کنفرانس تعامل و اعتمادسازی‬ ‫اسیا ‪ CICA‬در مرکز مشاوره دانشگاه تهران‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هدف از برگزاری‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬بررســی راهکارهــای درمــان‬ ‫و کاهــش اســیب های ناشــی از اعتیــاد بــه‬ ‫مــواد مخدر برای کشــورهای عضو تعامل و‬ ‫اعتمادسازی اسیا است‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫کنفرانس اعتمادسازی اسیا ‪ CICA‬درگذشته‪،‬‬ ‫به منظــور اعتمادســازی در مســائل امنیتــی‬ ‫یشــد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در منطقه اســیا برگزار م ‬ ‫سهــا در تاریــخ مشــخصی‬ ‫برخــی از کنفران ‬ ‫برگزار و خاتمه می یابد اما همکاری در زمینه ‬ ‫موضوعات امنیتــی موجب برگــزاری دائمی‬ ‫این کنفرانس شد‪ .‬مدیرکل روابط بین الملل‬ ‫ســتاد بیان داشــت‪ :‬بیش از ‪ ۲۹‬کشــور عضو‬ ‫ایــن کنفرانس هســتند و جمهوری اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬مســئول مبارزه با مواد مخــدر در این‬ ‫کنفرانس است که از زمان برگزاری ان تاکنون‪،‬‬ ‫دوره های اموزشــی را در حوزه های مختلف‬ ‫مبــارزه بــا مواد مخدر برای کشــورهای عضو‬ ‫ســیکا برگــزار کرده اســت‪ .‬لطفی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ایــن چندمیــن نشســت در حــوزه کاهــش‬ ‫تقاضــا و اختــاالت ناشــی از مــواد اســت و‬ ‫همچنین در همکاری های پلیســی و مقابله ‬ ‫باعرضه نیز‪ ،‬دوره های اموزشــی تخصصی از‬ ‫ســوی کشــورمان برگزارشده اســت‪ .‬او یاداور‬ ‫شد‪ :‬جمهوری اســامی ایران‪ ،‬کشوری دارای‬ ‫تجارب ارزنده و ارزشــمند در حوزه مبارزه با‬ ‫مواد مخدر نســبت به دیگر کشورها است؛‬ ‫به همین منظور‪ ،‬همواره با استقبال کشورها‬ ‫در برگــزاری ایــن دور ههــای اموزشــی مواجه‬ ‫بوده است‪ .‬لطفی اظهار امیدواری کرد‪ :‬این‬ ‫نشست‪ ،‬فرصت خوبی را در زمینه درمان و‬ ‫کاهش اســیب های ناشــی از اعتیــاد به مواد‬ ‫مخدر فراهم اورده اســت‪ .‬همچنین ســعید‬ ‫حبیبا‪ ،‬معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران‬ ‫در ایــن نشســت مجــازی گفــت‪ :‬بــرای مــا‬ ‫بسیار خوشحال کننده است که این نشست‪،‬‬ ‫فرصتــی فراهــم کــرد تــا تمام متخصصــان از‬ ‫کشــورهای عضو ســازمان کنفرانس تعامل و‬ ‫اعتمادسازی اسیا برای تبادل تجربه و دانش‬ ‫در حوزه اعتیاد گرد هم ایند‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫سازمان کنفرانس تعامل و اعتمادسازی اسیا‬ ‫‪ CICA‬از همــکاران اصلــی در برگــزاری ایــن‬ ‫دوره اموزشــی اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬رویکرد‬ ‫درمــان و کاهــش اســیب های ناشــی از‬ ‫اعتیــاد و نقش متخصصان اموزش دیده در‬ ‫ایــن حوزه از عناصر کلیدی اســت که الزم‬ ‫اســت هــر کشــوری‪ ،‬ب هصــورت نهادینه به‬ ‫ان بپردازد و زمینه کســب دانش و مهارت‬ ‫حرف ـه ای در ایــن زمینــه فراهــم شــود کــه‬ ‫در ایــن زمینه‪ ،‬تبادل دانــش و تجربه های‬ ‫بین المللــی ازجملــه ســرعت دهنده های‬ ‫چنیــن رویکــردی خواهــد بــود‪ .‬معــاون‬ ‫دانشــجویی دانشــگاه تهــران ادامــه داد‪:‬‬ ‫ابتــکار بین المللــی و پــروژه مشــترک بیــن‬ ‫ســازمان کنفرانــس تعامــل و اعتمادســازی‬ ‫اسیا‪ ،‬ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬فرصتی جهــت هم افزایی دانش و‬ ‫تمریــن تعهــد و مســئولیت جمعی جهت‬ ‫مواجــه خردمندانــه بــا پدیــده اجتماعــی‬ ‫اعتیــاد اســت و امیدواریــم ایــن دوره‬ ‫اموزشــی ی ـک روزه‪ ،‬فرصتــی بــرای فراهــم‬ ‫کــردن دانــش تخصصی در این حوزه باشــد‬ ‫و دســتاوردهای کاربــردی را برای کشــورهای‬ ‫شرکت کننده به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫پایشدقیقسیلوهای گندمبا‬ ‫محصولایرانساختممکنشد‬ ‫در راستای مدیریت منابع راهبردی‪ ،‬پایش‬ ‫دقیقسیلوهایگندمبامحصولایرانساخت‬ ‫ممکنشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬یکــی‬ ‫از دغدغ ههــای جــدی کشــورها شــناخت‬ ‫میــزان ذخایر اســتراتژیک اســت کــه با کمک‬ ‫فناوری های پیشرفته ضمن حذف خطاهای‬ ‫انســانی‪ ،‬پایش این ذخایر اســان شده است‪.‬‬ ‫رد پای فناوری های پیشرفته ازجمله لیزر‪ ،‬در‬ ‫عرص ههــای گوناگــون قابل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫«اندازه گیری» و محاســبه یکی از حوزه هایی‬ ‫به شــمار می رود که دقت باال و پیشــرفتگی‬ ‫تجهیــزات مبتنی بر فنــاوری لیــزر‪ ،‬ان را دچار‬ ‫تحول کردهاست‪.‬مترهایلیزری‪،‬دوربین های‬ ‫تســنج و تراز کننده ها انــواع پرکاربردی‬ ‫سرع ‬ ‫از ظهــور فناوری لیزر در اندازه گیری به شــمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫اندازه گیری ذخایر راهبردی‬ ‫امــا یکی از کاربردهــای نواورانه از فناوری‬ ‫لیزر جایی اســت که حجم انبوهی از ذخایر‬ ‫کــه در بخش های مختلف پراکنده هســتند‪،‬‬ ‫نیازمنــد اندازه گیــری باشــد‪ .‬بــرای شــناخت‬ ‫اهمیــت این موضوع باید بدانیم که باوجود‬ ‫هــزاران ســیلوی گندم که محلی بــرای ذخیره‬ ‫یکــی از مهم تریــن منابــع راهبــردی کشــور‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬روشــی بــرای اندازه گیــری‬ ‫لحظ ـه ای و دقیــق وجــود نداشــت و ان طور‬ ‫که ســید علی رضوی مدیرعامل یک شــرکت‬ ‫دانش بنیانعنوانمی کند‪،‬پایشو اندازه گیری‬ ‫عمدتا به روش های‬ ‫تعداد پرشــمار ســیلوها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سنتی و غیردقیق صورت می گیرد که موجب‬ ‫یشــود حجــم قابل اعتنایــی از ایــن ذخایر‬ ‫م ‬ ‫وجود نداشته باشد؛ اما فناوری لیزر به کمک‬ ‫متخصصان این شــرکت دانش بنیان به یاری‬ ‫کارشناســان بــرای پایــش و تحلیــل دقیــق و‬ ‫برخــط ســیلوهای گنــدم کشــور امده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬ایــن محصــول ایــران ســاخت‬ ‫کــه مجموع ـه ای از ســخت افزار‪ ،‬نرم افــزار و‬ ‫فنــاوری بومی اســت با تکیه به قابلیت های‬ ‫لیزر با استفاده از موتورهای گردان‪ ،‬به صورت‬ ‫سه بعدیو گسترده‪،‬تمامیبخش هاو زوایای‬ ‫سیلوی گندم را تصویربرداری کرده و به کمک‬ ‫محاسبه هایدقیقو الگوریتم هایپیشرفته‪،‬‬ ‫حجم وزن گندم موجود را محاســبه می کند‪.‬‬ ‫رضوی در تکمیل معرفی سازوکار این سامانه‬ ‫توضیح می دهد که داده های دریافت شــده‬ ‫توسط لیزر‪ ،‬به نرم افزار می رسد و کار پردازش‬ ‫یشــود‪ .‬درنهایت‪،‬‬ ‫و تحلیــل داده ها انجام م ‬ ‫صاحب ســیلو بهره بردار می تواند با استفاده‬ ‫از این تحلیل ها‪ ،‬به تصویر جامع و دقیقی از‬ ‫ذخیرهگندمبرسد‪.‬‬ ‫حذف کسر ی های سالیانه منابع‬ ‫راهبردی‬ ‫ا نطــور کــه مدیرعامــل ایــن شــرکت‬ ‫دانش بنیــان می گویــد‪ :‬راهــکار مدیریــت‬ ‫هوشمندموجودیدر شبکهسیلوهایگندم‪،‬با‬ ‫استفاده از فناوری لیزر و برای پایش لحظه ای‬ ‫یســازی شــده‬ ‫و برخــط ایــن بخــش تجار ‬ ‫است‪ .‬بخش قابل توجهی از زیرساخت های‬ ‫ذخیر هســازی مربــوط بــه بخــش خصوصــی‬ ‫است و فاصله قابل توجهی میان کسری های‬ ‫موجودی با میزان واقعی ذخایر اســتراتژیک‬ ‫گنــدم وجــود دارد‪ .‬رضــوی‪ ،‬نبــود ایــن پایش‬ ‫دقیــق را عامــل بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال کســری سالیانه می داند که با کمک این‬ ‫فناوری بومی می تواند به صفر نزدیک شود‪.‬‬ ‫این فعال فناور بابیان این که اســتفاده از این‬ ‫راه کار می تواند عالوه بر حذف کســری ها به‬ ‫کاهــش هزینه نیــروی انســانی‪ ،‬انبارگردانی و‬ ‫ارزیابی هایفصلیمنجر شود‪،‬ادامهمی دهد‪:‬‬ ‫در پایــان هــر فصــل باید به صورت چشــمی‬ ‫و ســنتی‪ ،‬میزان ذخایر موجود در محل های‬ ‫ذخیــره کــه به اصطــاح کنــدو نــام دارنــد‪،‬‬ ‫اندازه گیری شود‪ .‬همین موضوع ضمن این که‬ ‫هزین ههــای قابل توجهی را به همــراه دارد‪ ،‬از‬ ‫دقــت کافــی برخوردار نیســت و امکان رصد‬ ‫و مانیتورینــگ لحظه ای شــبکه ذخیر هســازی‬ ‫گنــدم را نــدارد؛ تمام این نیازها با راه کار ایران‬ ‫ســاخت تامی نشــده اســت‪ .‬به گفته رضوی‪،‬‬ ‫گندم‪ ،‬کاالی راهبردی کشــورمان است و باید‬ ‫در هرلحظــه از زمان تصویر دقیق از میزان و‬ ‫موجودی در دســترس این محصول‪ ،‬شناخته‬ ‫شود‪ .‬وجود تصویر دقیقی از حجم گندم های‬ ‫ذخیر هشــده در سیلوها‪ ،‬عالوه بر مزیت های‬ ‫یادشــده موجــب کاهــش ضمانــت گــذاری‬ ‫یشــود چراکــه باوجــود ارزیابی‬ ‫ســیلوداران م ‬ ‫دقیقاز موجودی‪،‬نیاز بهضمانت گذاری های‬ ‫ســنگین از بیــن م ـی رود‪ .‬ایــن فعــال فنــاور از‬ ‫صرفه جویــی ارزی می گویــد‪ :‬ایــن محصــول‬ ‫باقیمت تمام شده ای کم تر از یک دوم نمونه‬ ‫وارداتــی ساخت هشــده اســت و می توانــد بــا‬ ‫توجه به نیاز کشــور‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جویی ارزی را به ارمغان بیاورد‪ .‬عالوه‬ ‫بر صرفه جوییارزی‪،‬زمینهبرایایجاداشتغال‬ ‫و خلق ارزش افزوده را به همراه اورده اســت؛‬ ‫چراکهبانوسازیاینساختار‪،‬کاربریتجهیزات‬ ‫نیــز اســان تر خواهد شــد‪ .‬کمــک به مخلوط‬ ‫شدنگندمو پایشدقیقیاز ترکیبگندم های‬ ‫موجــود در یک ســیلو از دیگر قابلیت هایی‬ ‫است که به گفته این فعال فناور با استفاده از‬ ‫سامانهیادشدهممکنمی شود‪.‬‬ ‫ایمنیمحصوالتمکانمحور بیشتر می شود‬ ‫رئیس گروه ژئوماتیک ســتاد توســعه فناوری های‬ ‫فضایــی و حمل ونقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و‬ ‫فناوری ریاســت جمهــوری گفت‪ :‬یکــی از تالش های‬ ‫معاونت علمی و فناوری در حوزه توسعه فناوری های‬ ‫مکان محور تسهیل و تسریع اخذ گواهینامه افتا برای‬ ‫افزایش ایمنی این محصوالت است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬توســعه‬ ‫روزافــزون محصــوالت نرم افــزاری و به کارگیــری‬ ‫نهــا در زیرســاخت های حیاتــی‪ ،‬حســاس‬ ‫گســترده ا ‬ ‫و مهــم کشــور‪ ،‬تامین امنیــت ســازمان ها و نهاد های‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کشــور موضوع بســیار حائــز اهمیتی تلقی م ‬ ‫بنــا بــه گفتــه یاســر ابراهیمیــان قاجــاری‪ ،‬تهدیــدات‬ ‫امنیتــی در فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات ب هطــور‬ ‫روزافزونــی اتفــاق می افتد‪ .‬او افــزود‪ :‬به همین دلیل‬ ‫اســتفاده از محصوالت دارای صالحیت امنیتی منجر‬ ‫یشــود و از خســارات احتمالــی‬ ‫بــه ارتقــای امنیــت م ‬ ‫ناشــی از به کارگیــری محصــوالت نــا امــن پیشــگیری‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ایــن موضــوع به ویــژه در خصــوص‬ ‫نرم افزار هــای مدیریت اطالعــات مکانی با توجه به‬ ‫ماهیــت حیاتی و حســاس ان از اهمیــت دوچندانی‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه‬ ‫فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد‪ :‬ازجمله‬ ‫اقدامات گروه ژئوماتیک فراهم کردن بستر های الزم‬ ‫ازجملــه امــوزش‪ ،‬راهنمایی‪ ،‬تســریع فراینــد ارزیابی‬ ‫و اخــذ گواهینامــه امنیتــی (افتــا) بــرای محصــوالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان حوزه ژئوماتیک کشور است‪.‬‬ ‫ابراهیمیان با اشــاره به موفقیت یکی از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــرای دریافــت اخــذ گواهی نامــه افتــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت دانش بنیان فرا عمران نــگار به عنوان‬ ‫یکــی از شــرکت های فعــال در عرصــه ژئوماتیــک در‬ ‫کشــور موفق شد برای نرم افزار کامال بومی مدیریت‬ ‫اطالعات مکانی شبکه های برق کشور (‪)PDN_GIS‬‬ ‫و نرم افزار مدیریت اطالعات ساختمان (نماساخت)‬ ‫گواهی نامه افتا دریافت کند‪.‬‬ ‫دالیل کمبودسرمتزریقیو رفع کمبود ها‬ ‫تا هفته اینده‬ ‫مدیرکل دارو مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫دیروز مجوز دادیم که به مقدار نیاز یک ماه سرم از هند‬ ‫و ترکیه حمل کنند که شرکت ها بالفاصله اقدام کردند و‬ ‫از اوایل هفته اینده سرم به وفور موجود می شود‪.‬‬ ‫دکتر ســید حیدر محمدی در گفتگو با صداوســیما‬ ‫افــزود‪ :‬در تابســتان ســال گذشــته یکی از شــرکت های‬ ‫سرم سازی ما که بزرگ ترین شرکت های سرم سازی است‪،‬‬ ‫از ما درخواست کرد که توزیع سرم را متوقف کند تا خط‬ ‫تولیدراارتقاو اصالح کندو بهبودیدر کیفیتخطوطش‬ ‫ایجاد کند که مخالفت کردیم و این برنامه برای اواخر‬ ‫سال در پاییز و زمستان افتاد که نیاز به سرم کمتر باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درنهایت پاییز ســال گذشــته این مجوز را به‬ ‫شــرکت دادیم که به دلیل مشکالت تحریم نتوانست‬ ‫دستگاه ها را بیاورد بنابراین بهمن کار را اغاز کردند‪ ،‬اما‬ ‫قول داده بودند که اوایل ســال ‪ ۱۴۰۰‬راه اندازی داشــته‬ ‫باشند‪ ،‬اما محقق نشد و اکنون قول داده اند که از دهم‬ ‫شــهریور راه اندازی کنند‪ .‬محمدی گفت‪ :‬بخش زیادی‬ ‫از ســرم موردنیاز را این شــرکت تامین می کرد؛ بنابراین‬ ‫یکی از دالیل کمبود ســرم این موضوع بوده اســت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬درعین حال رمدســیویر که یکــی از دارو های‬ ‫پرمصرف کرونا و خط اول درمان کروناست‪ ،‬مصرفش‬ ‫ناگهان از ‪ ۶۰۰‬هزار عدد در ماه به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫عدد رسید‪ .‬حال با مصرف هر رمدسیویر‪ ،‬یک سرم هم‬ ‫یشــود‪ .‬محمدی گفت‪ :‬ما چند راهکار برای‬ ‫مصرف م ‬ ‫رفع کمبود ســرم داشــتیم اوال اعالم کردیم که با توجه‬ ‫به ضرورت تامین سرم مراکز درمانی تا اطالع ثانوی طی‬ ‫یکیتادو هفتهاینده‪ُ ،‬سرمفقطدر مراکز درمانیتوزیع‬ ‫شود‪ .‬از کارخانه های خواستیم که میزان تولید ُسرم های‬ ‫نیم و یک لیتری شان افزایش دهند که این اقدام را انجام‬ ‫دادند‪ .‬به طوری که قبال میزان تولید ُسرم ما ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار عدد بود به جز شــرکتی که تعطیل اســت که‬ ‫به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار رســید‪ .‬درعین حال همزمان از‬ ‫شرکت هاخواستیم کهتولیدسرم های‪ ۱۰۰‬سی سیو‪۲۵۰‬‬ ‫سی سی که قبال خیلی مصرف نداشت‪ ،‬برای رقیق کردن‬ ‫رمدسیویر هم تولید کنند که مجموع سرم سازان بین‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تا یک میلیون می توانند بسته به پوشش خط شان‬ ‫اضافه کنند‪ .‬محمدی اعالم کرد‪ :‬از دیروز مجوز داده ایم‬ ‫کــه به انــدازه نیــاز یک ماه ســرم را از هند و ترکیه حمل‬ ‫کنندکهشرکت هابالفاصلهاقدامکردندکهاز اوایلهفته‬ ‫اینده سرم به وفور موجود می شود‪ .‬البته مشکلمان برای‬ ‫مراکز درمانی با این بخشنامه رفع شده و بیمارانی که‬ ‫رمدسیویر دریافتمی کنندهمبهمراکز درمانیمراجعه‬ ‫می کنند‪.‬اوافزود‪:‬داروخانه هایسرپاییهمتحملکنند‬ ‫که اوایل هفته اینده سرم را مجددا در مراکز سرپایی هم‬ ‫توزیعمی کنیم‪.‬‬ ‫به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و خانه مطبوعات‬ ‫اغازواکسیناسیون‬ ‫خبرنگاران یاسوج‬ ‫یاســوج ‪ -‬لطیفی‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان گفت‪ :‬واکسیناسیون خبرنگاران‬ ‫استان که عضو خانه مطبوعات می باشند از ظهر سه شنبه ‪ ۱۲‬مرداد اغاز شد و خبرنگاران‬ ‫استان واکسینه شدند‪ .‬او افزود‪ :‬با هماهنگی به عمل امده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و دانشــگاه علوم پزشــکی لیســت مربوطه از وزارت خانه تهیه شد که طبق ان لیست روند‬ ‫واکسیناســیون از روز گذشــته در شهرستان اغاز شد و همچنان ادامه دارد‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه خبرنگاران از ابتدای شیوع کرونا در کنار‬ ‫کادر درمان و نظام سالمت و همپای مسئولین بوده اند خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل حساسیت‬ ‫شغلی اصحاب رسانه و جهت سالمتی ان ها ضرورت داشت برای در امان ماندن از خطر‬ ‫ابتال به کرونا خبرنگاران واکسینه شوند‪ .‬پیرسبزی در ادامه تصریح کرد‪ :‬همه هماهنگی های‬ ‫الزم در سایر شهرستان با مجموعه علوم پزشکی استان برای واکسیناسیون خبرنگاران انجام‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬امروز ‪ ۱۲‬مرداد‬ ‫و از ساعت ‪ ۱۲‬ظهر‪ ،‬واکسیناسیون خبرنگاران مرکز استان اغازشده است؛ و به نوبت تمام‬ ‫خبرنگاراناستانواکسینهخواهندشد‪.‬‬ ‫فشار مضاعف پیک پنجم‬ ‫بر کادر درمان‬ ‫فرمانــده عملیــات مقابله با کرونا در تهران‪ ،‬ضمن تشــریح اخرین وضعیت بیماری‬ ‫در استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد سویش دلتا حتی در فضای بازهم میزان سرایت پذیری‬ ‫ویروس بسیار باال است و افراد پرخطر نباید در مجامع عمومی حاضر شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬دکتر علیرضا زالی در حاشــیه جلســه ویژه ستاد فرماندهی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا در تهران‪ ،‬ضمن اشاره به کمک های بنیاد مستضعفان در راستای مدیریت‬ ‫کرونــا گفــت‪ :‬دربــاره کمبــود دارو ســرم مدیــرکل محتــرم داروی کشــور را دعــوت کردیم و‬ ‫گزارش هایــی دادنــد کــه بــا فراینــد واردات ســرم و دارو تقریبا این کمبــود در روزهای اتی‬ ‫کمرنگ تر خواهد شد‪ .‬او درباره میزان استفاده از تخت های بیمارستانی نیز بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۹۴۰۰‬بیمار بستری داریم که حدود ‪ ۲۵۰۰‬نفر از ان ها در بخش مراقبت های‬ ‫ویژه بستری هستند و دیشب هم میزبان حدود ‪ ۲۰۰۰‬بیمار جدید بودیم و حدود ‪۱۶۰۰‬‬ ‫بیمار ترخیصی داشتیم‪ .‬کماکان میزان مراجعت سرپایی ما حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر است که‬ ‫عمده ان ها برای درمان سرپایی مراجعه کردند و تا زمانی که افولی در مراجعات سرپایی‬ ‫شــکل نگیرد باید در روزهای اتی نیز شــاهد همین الگو در تهران باشــیم‪ .‬زالی ادامه داد‪:‬‬ ‫کمــاکان ظرفیت هــای جدیدی برای بســتری موقت در تهــران در حال افزایش اســت‪ ،‬ما‬ ‫کماکان با بیمارانی مواجه هســتیم که با ویروس دلتا به ما مراجعه می کنند و بر اســاس‬ ‫مطالعات ما اقامت این بیماران در بیمارســتان نســبت به بیماران با ابتال به ســوش های‬ ‫قبلی ‪ ۲.۵‬روز بیشــتر اســت‪ .‬او در خصوص واکسیناســیون در تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دیروز از‬ ‫تزریق ‪ ۸۳‬هزار واکســن در روز در تهران گذشــتیم و به نظر می رســد اگر واکسن کافی در‬ ‫اختیار ما قرار گیرد می توانیم از مرز ‪ ۱۰۰‬هزار واکسن در روز گذر کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫مقاله ای که در ‪ ۴۸‬ساعت گذشته منتشرشده است ویروس دلتا برخالف سوش های قبلی‬ ‫میزان سرایت بیشتری در فضای غیر مسقف دارد؛ درحالی که پیش تر تفاوت چشمگیری‬ ‫در میزان انتقال ویروس در فضای باز و مســقف وجود داشــت‪ ،‬اما در مورد ســویش دلتا‬ ‫حتی در فضای بازهم میزان سرایت پذیری ویروس بسیار باال است و افراد پرخطر نباید‬ ‫در مجامع عمومی حاضر شوند؛ زیرا هیچ تضمین برای عدم ابتال وجود ندارد و توصیه‬ ‫می کنیم اگر افراد مسن و پرخطر باید برحسب ضرورت در جامعه حضور یابند حتما از‬ ‫دو ماسک استفاده کنند و هر ‪ ۳‬ساعت یک بار ان را تعویض کنند‪ .‬زالی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫جناب دکتر فتاح در روزهای اخیر بسیار نگران مردم و کادر درمان در خیز پنجم بیماری‬ ‫بودند و همواره برای کمک اعالم امادگی کردند‪ .‬کلیه ظرفیت هایی که بنیاد مستضعفان‬ ‫می توانــد بــرای کمک به ما اســتفاده کند‪ ،‬مــورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شــد در حوزه‬ ‫بهداشت و درمان برای رفع نیازهای عاجل و ایجاد تسهیالت نوین و تسریع واکسیناسیون‬ ‫با مشورت با معاون درمان ستاد کرونا نامه ای به ایشان تقدیم کنیم تا مصادیقی که بنیاد‬ ‫می تواند به ما کمک کند را مشخص کنیم‪ .‬بنیاد از روزهای اغازین کنار ما بود و با قرار دادن‬ ‫امبوالنــس مجهــز‪ ،‬هتل ها برای قرنطینه بیماران و‪ ...‬این کمک را انجــام داد‪ .‬از طرفی در‬ ‫هفت بیمارستان اصلی پذیرنده بیماران کرونایی در تهران شاهد مساعدت مستقیم دکتر‬ ‫فتاح بودیم و کماکان این مســاعدت ها ادامه خواهد یافت؛ اما نکته مهم کمک هایی‬ ‫اســت که به شــکل غیرمستقیم برای افزایش تاب اوری شهروندان انجام می دهند‪ .‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬در خصوص مباحثی که پیرامون تعطیلی دوهفته ای‬ ‫بیان می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعطیلی بحثی همه جانبه اســت وقتی از این لفظ در مورد‬ ‫همه گیری یک بیماری عفونی اســتفاده می کنیم‪ ،‬مفاهیم متفاوت اســت و بحث ما الک‬ ‫داون کردن است‪ .‬برای انجام این الک داون باید مالحظاتی اعالم شود تا بتواند اثربخشی‬ ‫مناسب داشته باشد‪ .‬طبیعتا کادر بهداشتی و درمانی از الک داون به عنوان ابزار تسکینی‬ ‫و موقت استفاده می کند و نقش سرعت گیر ایفا می کند تا کادر درمان بتوان فرصتی برای‬ ‫ریکاوری داشــته باشــد و درخواســت وزیر بهداشــت در مورد این تعطیلی برای این بود که‬ ‫بازیابی رمقی برای کادر درمان رخ دهد؛ چون فشار مضاعفی بر این افراد است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫نکته مهم این است که بیماری کرونا مزمن است و شرایط فرسایشی رقم می زند و مهمترین‬ ‫کار اقناع سازی مردم و باال بردن میزان اعتماد عمومی است و اگر این کار درست انجام نشود‪،‬‬ ‫اثربخشی تعطیلی عمومی هم کافی نخواهد بود‪ .‬برای تحقق مضامین بهداشتی نیازمند‬ ‫همکاری مردم هستیم که این موضوع با تحلیل درست واقعیت ها رخ می دهد‪ .‬اکنون در هر‬ ‫شبانه روز حدود ‪ ۲۰۰۰‬بیمار جدید مبتالبه کووید ‪ ۱۹‬به بیماران ما اضافه می شود و به تراز‬ ‫مثبتبینترخیصو بیمارانجدیدنرسیده ایم‪.‬زالی‪ ،‬گفت‪:‬میزانمراجعهسرپاییحدود‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر است که‪ ۷۰‬درصد به مراکز درمانی و ‪ ۳۰‬درصد به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫هنوز در تهران بالغ بر ‪ ۴۰۰۰‬هزار نفر روزانه از ظرفیت بستری موقت استفاده می کنند‪ .‬او در‬ ‫خصوص فرایند واکسیناسیون علیه کرونا در تهران نیز اظهار کرد‪ :‬روند به شکل مستمر ادامه‬ ‫دارد و مراکز تزریق جدیدی افتتاح خواهیم کرد‪ .‬در حال حاضر اخرین عدد واکسیناسیون‬ ‫در تهران در مورد جمعیت هدف به ‪ ۱۹.۶‬درصد رسیده است و در مورد جمعیت عمومی‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد رسیده است که هنوز با شاخص مورد لزوم فاصله داریم و این امر باید شتاب‬ ‫بیشتری گیرد‪ .‬میزان استقبال مردم از واکسیناسیون خوب است و این موضوع یک فرصت‬ ‫طالیی اســت و ان شــاءاهلل بتوانیم با تامین مکفی واکســن این نیاز را براورده ســازیم‪ .‬او در‬ ‫پاســخ به ســوالی درباره شاخص های وزیر بهداشــت در دولت سیزدهم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫روزهای سخت برای انتخاب مصادیق وزیر بهداشت اتی اینکه بتواند در این شرایط بحرانی‬ ‫به مصاف ویروس برود‪ ،‬مهم اســت‪ .‬از طرفی مشــورت پذیری و اســتفاده از خرد جمعی‪،‬‬ ‫استفاده از ظرفیت ارشیوی که در ‪ ۳‬دهه حافظه نظام سالمت موجود است‪ ،‬فهم عمیق‬ ‫نسبت به اسناد باالدستی کشور و متعهد بودن به سیاست های ابالغی‪ ،‬قدرت فراهم سازی‬ ‫ارتباطات بین بخشی مناسب‪ ،‬ایجاد ظرفیت های ارتباطی با مردم‪ ،‬صریح بودن در دفاع از‬ ‫حقوق بیماران‪ ،‬برخورداری ارتباط نزدیک با رئیس جمهور و‪ ...‬بسیار مهم است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!