روزنامه رویداد امروز شماره 1133 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1133

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1133

روزنامه رویداد امروز شماره 1133

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 13‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫تعطیل کردن کشور راه حل‬ ‫نیست واکسنبزنید‬ ‫‪ 04‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 24‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1133‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫قم‬ ‫‪02‬‬ ‫تاکید بر تشکیل سریع دولت جدید‬ ‫رهبرانقالبرایمردمراتنفیذکردند‬ ‫رویدا د قم‬ ‫کرونا و قطعی برق‬ ‫بالی جان‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫رویاد دق م‬ ‫اقتصاد‬ ‫نگاهرئیس جمهور جدید‬ ‫به داخل کشور باشد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫دهای تولیدی‬ ‫رشد‬ ‫یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می کند‪ ،‬تعهد به گفت و گوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاسی‬ ‫با مردم است‬ ‫سیاست‬ ‫‪6‬‬ ‫ونا و قطعی برق‬ ‫کر‬ ‫ارگاههای اموزشی‬ ‫ایی ک‬ ‫برپ‬ ‫مکقم‪ ،‬گر یبان‬ ‫گردوغبار دریاچهن‬ ‫نقدینگیاز‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫گذشت‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫تالششدبابکزنجانی‬ ‫جدیدیدرستنشود‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫از عدمواکسیناسیونبه موقع‬ ‫تا عدم استفاده از ماسک‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫ذاری در شهر قم‬ ‫برابری سرمایهگ‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪07‬‬ ‫سرمربیتیمملیبهحضور پرقدرتایران‬ ‫در انتخابیجامجهانیمی اندیشد‬ ‫همهدغدغه های‬ ‫اسکوچیچ‬ ‫مومی و تخصصی‬ ‫نیکوکاری ع‬ ‫‪ ۸۶‬مرکز ستان فعال هستند‬ ‫در ا‬ ‫مهارتزندگیدر‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫افزایشکرونا‬ ‫در سایهغفلت‬ ‫ـونده ارزشافــزوده‬ ‫نقــد شـ‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫قابلتوجهــی‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫ـام شــهردار قــم‬ ‫دو‬ ‫قائممقـ‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫معرفــت بــا‬ ‫ـرمایهگذاری رشــد‬ ‫در امور سـ‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫شــارکت و‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫‪ ۶‬برابــری‬ ‫م شــهرداری بــا دو نــگاه‬ ‫ـم را در ‪ ۶‬ســال‬ ‫در‬ ‫در شــهر قـ‬ ‫مــات ذاتــی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫محمدرضا معرفت‬ ‫ارائــه خد‬ ‫موردتوجــه قــرارداد‬ ‫توســط بخــش‬ ‫گذشــته‬ ‫یرگذار نیروهای‬ ‫شــهرداری‬ ‫ـعی کردیــم از‬ ‫نقش تاث‬ ‫و گفــت‪ :‬سـ‬ ‫پیگیــری میشــود‬ ‫ـی و درامدزایــی‬ ‫گذشــته اســتفاده‬ ‫در صیانت از‬ ‫ـرف خصوصـ‬ ‫پروژههایــی کــه در‬ ‫تجربیــات‬ ‫ـرمایهگذاری را برطـ‬ ‫حراست‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫ـرده و موانــع سـ‬ ‫مدیریت تصریــح‬ ‫دستور کار مدیریت‬ ‫ساختمانها و‬ ‫کـ‬ ‫حمایت شــورا و‬ ‫ـرمایهگذاری در‬ ‫تاسیسات‪،‬‬ ‫جــذب‬ ‫حوزه حوزه سـ‬ ‫ســتاره در شــهر‬ ‫کنیــم و بــا قراردادهای متعددی را در‬ ‫احداث هتل ‪5‬‬ ‫ارکنان شرکت گاز‬ ‫شــهری بوده‬ ‫عالی شهر‬ ‫ـم‪ .‬محمدرضــا‬ ‫ازاین نداشتیم‪.‬‬ ‫ک‬ ‫گذاری منعقــد کنیـ‬ ‫بوده که پیش‬ ‫عملکرد قم‬ ‫شــهرداری در حــال‬ ‫ســرمایه‬ ‫قم بر نقش مهم‬ ‫ـت خبری تشــریح‬ ‫ــا بیــان اینکــه‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫نش‬ ‫ب‬ ‫رئیس حراســت‬ ‫او‬ ‫معرفت در‬ ‫در بلــوار پیامبــر‬ ‫حفاظت و صیانت از‬ ‫بیان اینکه از سال‬ ‫ـه قــرارداد هتــل‬ ‫نیروهای حراســت در‬ ‫شــهرداری قم‪ ،‬با‬ ‫گذاری حاضــر سـ‬ ‫انها هتل طوبی‬ ‫‪ ۶‬ســاله‬ ‫و تاثیرگذار‬ ‫استانتاکیدکرد‪.‬‬ ‫قرارداد سرمایه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫هاو کارکنانگاز در‬ ‫‪ ۹۴‬مجموعا ‪۲۰‬‬ ‫ساختمان‬ ‫کرد‪ :‬اعظم‬ ‫بسیار ویژه بوده و‬ ‫تاسیسات‪،‬‬ ‫تا‬ ‫حفاظت‬ ‫‪۸۱‬‬ ‫ـده اســت اظهار‬ ‫تاسیسات و مانیتورینگ‬ ‫در مقیاس ملی‬ ‫شــهرداری منعقدشـ‬ ‫قــرارداد است که‬ ‫رسول ارزو در بازدید از‬ ‫مطلباظهار داشت‪:‬‬ ‫در‬ ‫ـون حــدود ‪۲۷‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬اتاق دارد‪.‬‬ ‫شرکت‪،‬بابیاناین‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬تاکنـ‬ ‫شــده حدود‬ ‫پروژههــای هتــل‪،‬‬ ‫الکترونیکاین‬ ‫گوناگونی وجود‬ ‫از‬ ‫شــهرداری منعقد‬ ‫حــال حاضــر در‬ ‫ـتان قم‪ ،‬تاسیســات‬ ‫ـرمایهگذاری در‬ ‫در‬ ‫در شــرکت گاز اسـ‬ ‫ـده کــه شــهرداری‬ ‫تاسیســات بر عهده‬ ‫ـه قراردادهــای‬ ‫سـ‬ ‫ــاری تعریفشـ‬ ‫تاکیــد بــر اینکـ‬ ‫و صیانت از این‬ ‫ـزار بخــش تج‬ ‫دارد که حفاظت‬ ‫و بخش اقامتی‬ ‫است‪ .‬او با اشاره‬ ‫اســت‪ .‬او بــا شــهرداری بیــش از ‪ ۲‬هـ‬ ‫بخش تجــاری بوده‬ ‫حراست‬ ‫خدوم و پرتالش واحد‬ ‫‪ ۶‬ســال گذشــته‬ ‫ــت شــریک‬ ‫خواهد بــود و برای‬ ‫رسانی به هموطنان‬ ‫کارکنان‬ ‫ارزش داشــته اس‬ ‫ـار ســرمایهگذار‬ ‫صنعت گاز در خدمت‬ ‫میلیــارد تومــان‬ ‫صــد در اختیـ‬ ‫عــوارض و زمین‬ ‫و ‪۳۰۰‬‬ ‫به اهمیت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ما باید‬ ‫حــدود ‪ ۳۵‬در‬ ‫ــج ســتاره پــول‬ ‫خانگی و صنعتی‬ ‫ســهم شــهرداری‬ ‫هتلهــای پن‬ ‫نمیشــود کــه ایــن‬ ‫های‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ـم و بــا توجه به‬ ‫ـن پروژههــا ‪۶۵‬‬ ‫ـرمایهگذار دریافــت‬ ‫در بخش خــدادادی صیانــت کنیـ‬ ‫ـرمایهگذار از ایـ‬ ‫حــوزه از سـ‬ ‫و ســهم سـ‬ ‫بــوده اســت‪ .‬او‬ ‫از ایــن ذخایــر‬ ‫هاوفعالیتهای‬ ‫شــان از تحــول‬ ‫کشــور بینظیــر‬ ‫استان‪،‬ماموریت‬ ‫ـد بــوده کــه ن‬ ‫شــرایط در‬ ‫گسترشتاسیساتدر‬ ‫مزایا این اســت‬ ‫ارزو با بیان اینکه‬ ‫درصـ‬ ‫دارد‪ .‬قائممقــام‬ ‫کرد‪ :‬اورده این‬ ‫دوچندان شده است‪.‬‬ ‫گذاری شــهرداری‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـای ویــژه اقامتــی‬ ‫واحد حراست‪،‬‬ ‫ســرمایه‬ ‫سریع در حفاظت از‬ ‫ـرمایهگذاری رشــد ‪۶‬‬ ‫دارای ظرفیتهـ‬ ‫وظایف دقیق و‬ ‫قــم در امور سـ‬ ‫‪ ۶‬کــه شــهر‬ ‫نیروهای حراست‬ ‫متحول میکند؛ این‬ ‫شــهردار‬ ‫حفاظت و صیانت‬ ‫شــهر قــم را در‬ ‫اقتصاد شــهر را‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـرمایهگذاری در‬ ‫ـت‪ :‬شــده و‬ ‫افزایش ماندگاری‬ ‫برابــری سـ‬ ‫تاسیسات گازی‬ ‫گازی‪ ،‬بــا هماهنگــی‬ ‫ـه قــرارداد و گفـ‬ ‫جذب گردشگر و‬ ‫هــا و تاسیســات‬ ‫شــته موردتوجـ‬ ‫ـتفاده پروژهها‬ ‫از امــوال‪ ،‬دارایی‬ ‫ـته و بهصــورت‬ ‫ســال گذ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫تجربیات گذشــته‬ ‫در پــی داشـ‬ ‫اطالعاتیصورتمیگیرد‪.‬‬ ‫ـرف زائریــن را‬ ‫ســعی کردیــم از‬ ‫نیز باال میرود‪.‬‬ ‫سیستمهای‬ ‫علیرغمافزایش‬ ‫ـرمایهگذاری را برطـ‬ ‫درامد شهرداری‬ ‫کرد‪:‬کارکنانحراست‬ ‫ـرده و موانــع سـ‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫او خاطرنشان‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫ـالیان گذشــته‪ ،‬از این‬ ‫شــورا و مدیریت‬ ‫کـ‬ ‫شــاره بــه پــروژه‬ ‫صنعت گاز‪ ،‬طی سـ‬ ‫جــذب حمایت‬ ‫معرفــت با ا‬ ‫کنیــم و بــا‬ ‫ضــرت معصومه‬ ‫تاسیســات در‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫متعددی را در حوزه‬ ‫دلیــل نبود زمین‬ ‫حــرم مطهر ح‬ ‫حفاظت کردهاند‪.‬‬ ‫این مســئله به‬ ‫شهر قراردادهای‬ ‫ضلع شــرقی‬ ‫تاسیسات بهخوبی‬ ‫خواهنــد شــد و‬ ‫ـال گذشــته ایــن‬ ‫عالی‬ ‫بحثاعتقادیو‬ ‫ـم‪ .‬او احــداث ‪۶‬‬ ‫جدید بســیار حائز‬ ‫ـرد‪ :‬در ‪ ۶‬سـ‬ ‫صنعتی شــکوهیه در‬ ‫یکنیرویحراستی‪،‬‬ ‫گذاری منعقــد کنیـ‬ ‫ـل به متقاضیــان‬ ‫مهمترینشاخصه‬ ‫جایگاه شــهرک‬ ‫مجتمــع (س) تصریــح کـ شهرداری بوده و تالش‬ ‫ســرمایه‬ ‫بــرای تحویـ‬ ‫مقررات و پایبندی‬ ‫مدیره شهرک صنعتی‬ ‫صنعتی خویش به‬ ‫سوخترســان‪،‬‬ ‫اشــاره و عنوان‬ ‫افزود‪ :‬اجرای قوانین و‬ ‫پروژه در دستور کار‬ ‫است‪ .‬عضو هیئت‬ ‫یــگاه کوچــک‬ ‫های صنعتی کشور‬ ‫هیئتمدیره شهرک‬ ‫شــهرداری را از طریــق‬ ‫ایمانی است‪،‬‬ ‫تکریم همــکاران‬ ‫یکی اهمیت‬ ‫کهشــکان غدیر‪،‬‬ ‫جا‬ ‫ـکلی که گریبان‬ ‫میان شــهرک‬ ‫مواجه شود‪ .‬رئیس‬ ‫شــان‪ ،‬منزلــت و‬ ‫ـم ایــن وظیفــه‬ ‫ـاره به دیگر مشـ‬ ‫بهشــت‪ ،‬مجتمع‬ ‫چند سال اخیر‬ ‫موفقترین واحد‪،‬‬ ‫مقــررات‪ ،‬حفــظ‬ ‫پارکینــگ کردیـ‬ ‫شهرک صنعتی در‬ ‫صنعتی شــکوهیه‬ ‫شــکوهیه با اشـ‬ ‫یــم؛ در برخــی‬ ‫خدماتــی‬ ‫مدیران و مســئولین‬ ‫با عنــوان اینکه‬ ‫ـت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫بــه‬ ‫صــی محقــق کن‬ ‫هیئتمدیره شــهرک‬ ‫ـته کرد‪ :‬این‬ ‫بوســتان غدیــر‪،‬‬ ‫شده است که از‬ ‫شــکوهیه قم‬ ‫صنعتی شــده اسـ‬ ‫ـاوره به همکاران‪،‬‬ ‫بخــش خصو‬ ‫توزیــع قوی داشـ‬ ‫شــهربازی بــزرگ‬ ‫برتر کشور شناخته‬ ‫رئیــس‬ ‫مشــکالت بســیاری را‬ ‫جلــو رفتیم ولی‬ ‫و همچنین مشـ‬ ‫گیر واحدهای‬ ‫نیروهــای حراســت‬ ‫ـر‪ ،‬چنــد پــروژه‬ ‫ـت کــه زنجیــره‬ ‫مشکالتی است که این‬ ‫از ‪ 10‬شهرک‬ ‫ـا حــدود زیادی‬ ‫گرفتن در محور‬ ‫ـیوع ویــروس کرونا‬ ‫طــع عمــار یاسـ‬ ‫واحــدی اسـ‬ ‫ویژگیهــای شــاخص‬ ‫کرونا شــرایطی‬ ‫مذا کــرات تـ‬ ‫قطعی برق یکی از‬ ‫وجوه امتیــاز ان قرار‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫طبقاتــی تقا‬ ‫اورده‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫از‬ ‫گ‬ ‫ـران‬ ‫ـود‬ ‫ـوان‬ ‫اماکن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫پیامبر اعظم را از‬ ‫ح‬ ‫را میتـ‬ ‫تولیــدی افزوده‬ ‫واحدهای صنعتی به و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اما ب‬ ‫فرودگاه کرد‪:‬‬ ‫خطرپذیری تاسیسات‪،‬‬ ‫مهمتریــن‬ ‫سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫مشــکالت واحدهای‬ ‫اقامتی در بلوار‬ ‫نزدیک بودن به‬ ‫برای باشــد‪،‬‬ ‫در رونــد تولیــد‬ ‫دانست‪ .‬ارزو با اشاره به‬ ‫هــای پیش روی‬ ‫شهرداری قم به‬ ‫تجــاری و‬ ‫ســت کــه همه بخشهــا درگیر مواصالتی ‪ 17‬استان و‬ ‫برق نیز شرایط را‬ ‫تولیدی روزهــا بــر‬ ‫سنگین حراست در‬ ‫شــده اســت که‬ ‫ـت‪ :‬یکــی از گزینه‬ ‫فراهــم کــرده ا‬ ‫قطعیهای مکرر‬ ‫ـرمایهگذاری اخیر‬ ‫گازرسانی‪ ،‬بر مسئولیت‬ ‫موضــوع باعث‬ ‫تنوع واحدهای‬ ‫ـدت از شــرایط‬ ‫را‬ ‫او گفـ‬ ‫است که‬ ‫پروژههای سـ‬ ‫اســت و همیــن‬ ‫کــی از گزینهها‬ ‫المللی اســت‪ .‬او از‬ ‫و تجهیزات‬ ‫ــد تولیــد بهشـ‬ ‫تاکید کرد و از ایجاد‬ ‫ســهم شهرداری‬ ‫نیرو مواجه شوند‪.‬‬ ‫ورود مســتقیم و ی‬ ‫سختتر کردهاست‪.‬‬ ‫شــکوهیه خبر داد و‬ ‫شــدهاند و رون‬ ‫حدود بین‬ ‫گفت‪ :‬ارزش روز‬ ‫از این تجهیزات‬ ‫صنعتی با کاهش‬ ‫‪ ۵۰۰‬شــهرداری‬ ‫صنعتگران‬ ‫ـت‪ .‬او از اشتغال‬ ‫شــهرک صنعتی‬ ‫راســتای حفاظت‬ ‫دانســت و‬ ‫ـت و در حــال‬ ‫شهرک واحدهای‬ ‫ایمن کردن سازمان‬ ‫ـرر بــرق موجب‬ ‫عالمی‪،‬بااشارهبهشیوعویروس کرونا کرونایی متاثر شــده اسـ‬ ‫ـدود ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫بیان مســتقر در‬ ‫ـرمایهگذار اسـ‬ ‫ســالمت و همچنین‬ ‫کــه قطعــی مکـ‬ ‫واحد صنعتی در‬ ‫ـن قراردادهــا حـ‬ ‫حمیدرضا‬ ‫جــذب سـ‬ ‫شکوهیه خبر داد و‬ ‫ویژه بخش صنعت‬ ‫او بــا عنــوان این‬ ‫عــات در حــال‬ ‫نظم و حفظ‬ ‫کرد‪ :‬هزار و ‪600‬‬ ‫در ایـ‬ ‫دیگر نقشهای‬ ‫درواقــع شــهرداری‬ ‫واحدهــای صنعتی‬ ‫هزار نفر در شهرک‬ ‫هســتیم و مطال‬ ‫اقتصاد جهان به‬ ‫داده و عنوان‬ ‫راســتای اجــرای‬ ‫خارجــی‪ ،‬بهعنوان‬ ‫تومــان اســت؛‬ ‫نیروی انســانی‬ ‫اقتصادی ‪30‬‬ ‫و تاثیــر ان بر‬ ‫ـارد مذاکراتــی‬ ‫ـتقرار دارنــد و در‬ ‫ــادی را کاهــش‬ ‫برابــر تهدیدات‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫میلیــارد‬ ‫بیکار شــدن‬ ‫ــا به بخشهای‬ ‫موجود حفظ نیرو‬ ‫نــا گــردش اقتص‬ ‫ـدود ‪ ۸۰۰‬میلیـ‬ ‫شــکوهیه اسـ‬ ‫در‬ ‫و امیدواریم به‬ ‫هزار واحــد هم در‬ ‫کرد‪ :‬ویروس کرون‬ ‫تولیدی کــرد‪ :‬کرو‬ ‫ـن پروژههــا حـ‬ ‫گفت‪ :‬با شرایط‬ ‫ـور تحمیل کرده‬ ‫انجام است‬ ‫ـعه بــه بیــش از ‪2‬‬ ‫اظهــار‬ ‫حراست نام برد‪.‬‬ ‫شده است‪،‬‬ ‫در ایـ‬ ‫را به اقتصاد کشـ‬ ‫کرده و واحدهای‬ ‫کــه در بخــش‬ ‫شــکل اســت زیرا‬ ‫وجود طــرح توسـ‬ ‫عالمــی همچنیــن‬ ‫ـیاری‬ ‫ـرمایهگذاری کــرده‬ ‫وارد‬ ‫صنعتی بســیار م‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جدی‬ ‫ب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫اسیب‬ ‫ز‬ ‫شرایطی که کرونا به‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫تومــان سـ‬ ‫در واحدهای‬ ‫ها از روند تولید‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫ســال اینــده‬ ‫است و از سویی با‬ ‫شــهرکهای پــر‬ ‫مکرر برق کارخانه‬ ‫یلیارد تومان برای‬ ‫بسیاری را با چالش‬ ‫در تامین نیروی‬ ‫ـی شــکوهیه را از‬ ‫کرونــا بــه بخش‬ ‫که با قطعی‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫مجبــور به تعدیل‬ ‫شــهرک صنعتـ‬ ‫ـن مشــکالتی کــه‬ ‫عنــوان و بیــان‬ ‫‪ 133‬م‬ ‫اورده اســت‬ ‫مانــد و درنتیجــه‬ ‫و از سوی دیگر‬ ‫او بــا تبییـ‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫ـرده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازخواهنــد‬ ‫شــکل شــدهاند‬ ‫اب در بخش‬ ‫متقاضــی بــرای‬ ‫صــاد تحمیــل کـ‬ ‫واحدی دچار مشــکل‬ ‫انســانی دچار م‬ ‫واحدهــای تولیدی‬ ‫مدیریت‬ ‫صنعــت و اقت‬ ‫متعددی را شامل‬ ‫نیرو میشوند‪.‬‬ ‫ایــن شــهرک اگر‬ ‫های مکــرر متولیان‬ ‫تولیدی بخشهای‬ ‫شهرک کــرد‪ :‬در‬ ‫ـرعت جایگزین‬ ‫قم هزینه شد‬ ‫صنعتی تعطیلی‬ ‫ـای متقاضــی بهسـ‬ ‫یک واحد‬ ‫رئیس هیئتمدیره‬ ‫یــت ‪ ۸۶‬مرکــز‬ ‫بخش یک واحد‬ ‫کشاورزی‬ ‫شــود واحدهـ‬ ‫نگران کرده اســت‪.‬‬ ‫او از فعال‬ ‫ـود اما مهمترین‬ ‫دیگری از سخنان‬ ‫مختلف کرونا را‬ ‫میشـ‬ ‫ســطح اســتان‬ ‫قــم گفــت‪ :‬طــی‬ ‫شکوهیه قم در بخش‬ ‫ـت کــه موجهای‬ ‫نیکــوکاری در‬ ‫جهــاد کشــاورزی‬ ‫توســعه‬ ‫ـدی صنعتی‬ ‫بخش توزیع اسـ‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫معــاون‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫شــکل بســیار جـ‬ ‫بهتر منابــع ابی‬ ‫ـده اســت بــا م‬ ‫خبــر داد و‬ ‫بــرای مدیریــت‬ ‫های مردمــی کمیتــه‬ ‫موجــب شـ‬ ‫ـت ســال گذشــته‬ ‫ـی که در محلهها‬ ‫مشــارکت‬ ‫‪ ۱۳۳‬میلیارد تومان‬ ‫هشـ‬ ‫ظرفیتهایـ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬بیش از‬ ‫خـــبر‬ ‫قم از فعالیت ‪۸۶‬‬ ‫استان در بخش‬ ‫امداد استان‬ ‫میتــوان خدمات‬ ‫پورمیدانی در گفتوگو‬ ‫شــب در مناطق‬ ‫وجــود دارد‬ ‫نیکــوکاری عمومی محله‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬عباس‬ ‫هــه والیــت هر‬ ‫فقرا و نیازمندان‬ ‫اعتبار در بخشهایی‬ ‫اینکــه در طــول د‬ ‫مرکز‬ ‫اعتبــار‬ ‫محمدرضا میره ای‬ ‫والیــت با حضور‬ ‫متنوعتــری به‬ ‫او بــا بیــان‬ ‫بیان کرد‪ :‬این میزان‬ ‫تخصصــی کارافرینی‪،‬‬ ‫شــنهای میثاق‬ ‫کرونای قم برگزار‬ ‫با خبرنگاران‪،‬‬ ‫محــور و‬ ‫ابیاری‪،‬اجرایعملیات‬ ‫مختلف شــهر قم ج‬ ‫ــتی برگزارشــده‬ ‫کنترل ستاد مدیریت‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫فرهنگی و زکات‬ ‫سامانههاینوین‬ ‫و محــالت‬ ‫پروتکلهای بهداش‬ ‫و با هماهنگی و‬ ‫دانشــگاهی‪،‬‬ ‫همچوناجرای‬ ‫اســتان قــم را در‬ ‫نوسازیاراضیسنتی‪،‬‬ ‫شــهروندان و رعایــت‬ ‫ـامل ایســتگاههای‬ ‫از بهداشتی‬ ‫مراکــز نیکــوکاری‬ ‫بهمزارع‪،‬تجهیز و‬ ‫ـاط‪ ،‬پررنــگ‬ ‫ـی شــهرداری قم‬ ‫هــای علــوی شـ‬ ‫میــره ای‬ ‫در استان خبر داد‪.‬‬ ‫انتقالاببالوله‬ ‫محلــه محــور و‬ ‫ابیاری و زهکشــی‬ ‫شــهروندی‪ ،‬جنگ نشـ‬ ‫ـی هنــری ورزشـ‬ ‫برپایــی خیمه‬ ‫معاون توســعه‬ ‫غیره نیز همزمان با‬ ‫عمومــی بهصــورت‬ ‫زندگی شد‪.‬‬ ‫ســازمان فرهنگـ‬ ‫قنوات و اجرای شــبکه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫محمدرضــا میــره ای‪،‬‬ ‫برگزاری جشــن نشــاط‬ ‫ایستگاه مشاوره و‬ ‫مبتنی بر سبک‬ ‫با دو ســطح‬ ‫ـت گــری‪ ،‬نقاره‬ ‫مبنــای علمــی و‬ ‫احیا و مرمت‬ ‫ســید‬ ‫دربرمیگیــرد‪ ،‬هزینــه‬ ‫مدیرعامــل اموزشی مهارت زندگی‬ ‫به گفته او‬ ‫امداد استان قم‬ ‫ایستگاه کودک‪،‬‬ ‫شــعرخوانی‪ ،‬روایـ‬ ‫در نظــر گرفتــن‬ ‫شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫ـوارد متعــددی را‬ ‫های مردمی کمیته‬ ‫طرح فرهنگی‪،‬‬ ‫ابوالقاســم مقیمی‬ ‫تخصصــی بــا‬ ‫برپایی کارگاههای‬ ‫مدیحهســرایی‪،‬‬ ‫محالت مختلف‬ ‫کــه هرکــدام مـ‬ ‫‪ ۷۰‬مرکز نیکوکاری‬ ‫مشارکت‬ ‫راندمان ابیاری‪ ،‬افزایش‬ ‫ـهر قم خبر داد‪.‬‬ ‫انجامشــده در قالب‬ ‫ـریعتر به مشکالت‬ ‫اجــرای ســرود‪،‬‬ ‫یــی کارگاههــای‬ ‫میثاق والیت در‬ ‫بیان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســراهای محله شـ‬ ‫او افزود‪ :‬افزایش‬ ‫ـی از برنامههای‬ ‫اینکه رســیدگی سـ‬ ‫دهه والیــت اظهار‬ ‫ـای ســرود و برپا‬ ‫محور طرح‬ ‫گفت‪ :‬کارافرینی‬ ‫در‬ ‫مرکز نیکوکاری هم‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـالمی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫کاهش‬ ‫بخ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاره‬ ‫ـام‬ ‫بودن‬ ‫گروه‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ـره‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫خوانــی و غیـ‬ ‫مصرف اب کشــاورزی‪،‬‬ ‫ا‬ ‫ـای انجامشــده در‬ ‫شـ‬ ‫مــه داد‪ :‬اجــرای‬ ‫یاداور شد‪ :‬مردمی‬ ‫بر ســبک زندگی‬ ‫مهم این نهاد است‬ ‫محلــه محــور و ‪۱۶‬‬ ‫تبلیغ و تعظیم ایام‬ ‫او ادا‬ ‫ـاره بــه برنامههـ‬ ‫ـای زندگــی مبتنــی‬ ‫بوده است‪ .‬مقیمی‬ ‫صرفهجویــی در‬ ‫نیازمندان از اهداف‬ ‫مردم اســتان‪،‬‬ ‫قم اســت و در‬ ‫مراکز نیکوکاری‬ ‫محصول‪ ،‬کاهش‬ ‫بــا اشـ‬ ‫باهدف تکریم‪،‬‬ ‫تولیــد‪،‬‬ ‫ـط بــا مهارتهـ‬ ‫میثاق والیت‬ ‫کار خیر بــه خــود‬ ‫ورزشــی شــهرداری‬ ‫تخصصی با عناوین‬ ‫افزایش عملکــرد‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫طرح میثاق والیت‬ ‫اموزشــی مرتبـ‬ ‫برنامههای متنوع‬ ‫ــیس ایــن مراکــز‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنری و‬ ‫مردم بهصورت‬ ‫هزینههــای تولید و‬ ‫ـه مردمی بودن‬ ‫گــی و زکات در‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫این سازمان در‬ ‫کاهش علفهای‬ ‫غدیر خم در قالــب‬ ‫بــا تاس‬ ‫برنامههــای‬ ‫بیشتر در دسترس‬ ‫تــا جنبه و وجهـ‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬فرهن‬ ‫اسالمی نیز باهمت‬ ‫کودهای شیمیایی و‬ ‫ـت بهویژه عیــد‬ ‫سازمان فرهنگی‬ ‫واگذارشده است که هم‬ ‫هــا تالش شــده‬ ‫کارافرینــی‪،‬‬ ‫مصرف سموم و‬ ‫دهــه والیـ‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫یادشده در بخش‬ ‫مــام برنامهریزی‬ ‫محرومان با ســرعت‬ ‫ـط سازمان برگزار‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫میثاق والیت ت‬ ‫استانفعالهستند‪.‬‬ ‫و هم خدمت به‬ ‫هرز ازجمله مزایای‬ ‫فرهنگی توسـ‬ ‫برنامههای طرح‬ ‫داد‪ :‬طــی ســالهای‬ ‫هســتند‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫شهرداری قم افزود‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫کامل شیوهنامههای‬ ‫بیشتریانجاممیشود‪.‬‬ ‫هنری ورزشی‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫برداری‪ ،‬بازسازی و‬ ‫استان با رعایت‬ ‫اعتبار الزم برای بهره‬ ‫شرایط کرونایی‬ ‫با توجه به‬ ‫اخیر تخصیص‬ ‫افزایش راندمان را‬ ‫های نوین ابیاری که‬ ‫خـــبر‬ ‫نگهداری سامانه‬ ‫خوبی مواجه شده‬ ‫ـده است‪ .‬او ادامه‬ ‫استان قم با جهش‬ ‫مکاتباتی انجامشـ‬ ‫در پی دارد‪ ،‬در‬ ‫در قمباتنشهای‬ ‫رئیسجمهور نیز‬ ‫تخصیص داده شد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کشاورزی‬ ‫اول‬ ‫معاون‬ ‫پورمیدانی‬ ‫نمک‬ ‫ابهای به دریاچه‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در راستای‬ ‫اطراف قم وجود دارد‪.‬‬ ‫سدهای الغدیر و ‪۱۵‬‬ ‫چند سال قبل حق‬ ‫منابع ابی همراه‬ ‫شد‪ .‬او‬ ‫های گردوغبار در‬ ‫محیطی و کمبود‬ ‫اطراف داد‪:‬‬ ‫رهاسازی اب از‬ ‫در این استان یک‬ ‫ـانی بیشــتر ســعی‬ ‫تبدیلشدن به کانون‬ ‫شــرق اســتان و‬ ‫پیدا نکرد و فقط‬ ‫ســرریز ســدها به‬ ‫های نوین ابیاری‬ ‫خدمترسـ‬ ‫مهمترین کانون در‬ ‫اســتاندار قم‪ ،‬دو‬ ‫ترین که تحقق‬ ‫قــم را در برگرفته‬ ‫ـتفاده از ســامانه‬ ‫لزوم خالی کردن‬ ‫کشاورزی به شمار میاید‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫بــا حضور‬ ‫روزهای اینده مراکزی‬ ‫گردوغباری نفسگیر شــهر‬ ‫اسـ‬ ‫داریم که با کوچک‬ ‫ـد که مربوط به‬ ‫ابه تخصیصیافته‬ ‫او با‬ ‫حفظ زمینهای‬ ‫خرداد انجام شـ‬ ‫داریم در‬ ‫کرد‪ :‬کانونهایی‬ ‫ســیون تجمیعی‬ ‫امد‪ ،‬انگشت اشاره‬ ‫ـد روزی اســت که‬ ‫مقابل میزان حق‬ ‫ضرورت برای‬ ‫ها و باغها به این‬ ‫نمک است‪ ،‬بیان‬ ‫مرکــز واکسینا‬ ‫ـتد کــه در چنــد‬ ‫ـطح اســتان قــم‬ ‫چنـ‬ ‫گردوغبار که می‬ ‫ها بود که انهم در‬ ‫گردوغبار را از چشم‬ ‫روند تجهیز مزرعه‬ ‫شــهروندان میفرسـ‬ ‫که با دریاچه‬ ‫دیگــر را در سـ‬ ‫پیش هرگاه اسم‬ ‫دلیل بارندگی‬ ‫پردیســان و نیروگاه‬ ‫مشکل دیرینه عراق‬ ‫و در همین راستا‬ ‫کرد‪ :‬همه مشکل‬ ‫است‪ .‬تا سالهای‬ ‫ریزگردهــا را بــه کام‬ ‫وجود داشــته این‬ ‫ازلحاظ دسترســی‬ ‫در منطقه‬ ‫بهشتی پور بیان‬ ‫جوار بود‪ .‬بخصوص‬ ‫بیشتر ادامهمییابد‪.‬‬ ‫تخصیص حق ابه ها در‬ ‫بسته وزش بــاد‬ ‫باد شــدیدی که‬ ‫دایر کنیم تا‬ ‫بسیار کم بود‪.‬‬ ‫ـرداری رســید‪ .‬دکتــر‬ ‫سمت کشورهای هم‬ ‫سامانههاباسرعت‬ ‫نفسشهرهایمارا‬ ‫ـا توجه به وزش‬ ‫درحالیکه تامین و‬ ‫روابط عمومی‬ ‫تمامــی مناطق‬ ‫بــه بهرهبـ‬ ‫به‬ ‫روز اخیــر نیــز بـ‬ ‫داشتندسالهاراه‬ ‫حقابه است؛ زیرا‬ ‫زیست میبینند‬ ‫داشته است‪ .‬مدیر‬ ‫جغرافیــای در‬ ‫معاونبهداشت‬ ‫مدیریتیخاصی که‬ ‫هسته مرکزی کشور و‬ ‫سیامک محبی‬ ‫تخصیص محیط‬ ‫تخصیص‬ ‫برخاست بیشتری‬ ‫سیامکمحبی‬ ‫تجمیعــی داشــته‬ ‫معضل‬ ‫دیگری روبرو هستیم‪.‬‬ ‫قم بابیان اینکه‬ ‫گردوغبار نیز‬ ‫ما نیست و مهمترین راهکار نیز همچنین سازمان مراتع‬ ‫قــم مراکــز‬ ‫ویژه نظارت بر‬ ‫علوم پزشــکی قم در‬ ‫محیطزیســت استان‬ ‫ولی امروز با معضل‬ ‫معضلی فراتر از عراق‬ ‫مسئله دست‬ ‫ها احیا میشوند‬ ‫کرد‪ :‬مرکز پردیسان‬ ‫بودند‬ ‫دانشــگاه‬ ‫اداره کل حفاظت‬ ‫مسئوالن باالدستی این‬ ‫حال تبدیلشدن به‬ ‫طرح‬ ‫ابه را بدهند زمین‬ ‫ایــن گردوغبار را‬ ‫محبی خاطرنشــان‬ ‫ـه دو مرکز جدید‬ ‫های پیشروی ان‪ ،‬در‬ ‫ترین مراکز تولید‬ ‫جدیتر اگر حق‬ ‫تواند کمی میزان‬ ‫بعید است و باید‬ ‫کرد‪ :‬باشــیم‪.‬‬ ‫گذاری و عرضه‬ ‫ایین افتتاحیـ‬ ‫نمک قم یکی از مهم‬ ‫ورزشگاه شهید نامجو‬ ‫بیابان‬ ‫با درختــکاری می‬ ‫منابع ابی جدید‬ ‫یک خطر بالقوه و‬ ‫مشکل ملی است‬ ‫در استان قم اظهار‬ ‫دریاچه‬ ‫ـز‬ ‫خیابان‪ 22‬بهمن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫نمک‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫هایی‬ ‫قیمت‬ ‫جنگل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مسئله یک‬ ‫تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دریاچه‬ ‫بود‪ .‬امروزه با کانون‬ ‫دریاچه نمک و‬ ‫و عربستان و‪...‬‬ ‫جدید واقع در‬ ‫در نیــروگاه امــاده‬ ‫را بررسی کنند‪،‬‬ ‫های اینده خواهد‬ ‫دهد‪ .‬او با تاکید بر اینکه این بلوچستان نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫رطوبــت فعلــی‬ ‫با جدیت اجرا‬ ‫های شغلی و سنی‬ ‫ــوم واقــع‬ ‫ریزگردهای نمکی در سال‬ ‫نمکینواهنکین‬ ‫اســت؛ زیــرا اگــر‬ ‫داشت؛ کاهش‬ ‫توجه به اعالم گروه‬ ‫خوزستان و سیستان و‬ ‫کاال در قم‬ ‫همچوندستهای‬ ‫جمعیت و مرکــز ســید معص همشهریانعزیز هست‪.‬‬ ‫دریاچــه ارومیــه‬ ‫خطرناکی را خواهیم‬ ‫با‬ ‫ارومیه است زیرابه‬ ‫جلوگیری از ازدحام‬ ‫این وضعیت در‬ ‫مواجههستیمکه‬ ‫وقتی این از‬ ‫خدمترسانیبهعموم‬ ‫گردوغبار بســیار‬ ‫نمک بدتر از دریاچه‬ ‫گردوغبــار و‬ ‫در سطحاستان‬ ‫مشکل انجا است که‬ ‫شــک شود کانون‬ ‫میشود‬ ‫و نیاز استان قم و اکسیناسیون استان اضافه‬ ‫وجــود دارد کــه‬ ‫وضعیت دریاچه‬ ‫دریاچه احیاشده‬ ‫قم را فراگرفتهاند‪.‬‬ ‫ســد بلکه خ‬ ‫ـک برخــی فلــزات‬ ‫قم اظهار کرد‪:‬‬ ‫تزریق شد و تقریبا‬ ‫دو مرکز به مراکز و‬ ‫ماســهای اســتان‬ ‫روســتاهای ان را نمیشنا‬ ‫ـون در دریاچــه نمـ‬ ‫و نهتنها اســتان‬ ‫اعتبارات خوبی‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫محیطزیست استان‬ ‫طرح ویژه نظارت‬ ‫یابند دیگر قم و‬ ‫ـاک خواهد بود‬ ‫ـد‪ .‬در این چـ‬ ‫دریاچه ارومیه‬ ‫استان قم گفت‪:‬‬ ‫اداره کل حفاظت‬ ‫ـن فلزات خطرنـ‬ ‫کانونها توســعه‬ ‫روانــه خواهد شـ‬ ‫قزوین و همدان را‬ ‫مدیرکل بازرسی‬ ‫انهمــراه بــا ایـ‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫ـتانهای دیگر نیــز‬ ‫این دریاچه انجام‬ ‫کاال و خدمــات و‬ ‫تهران‪ ،‬کرج و حتی‬ ‫اداره کل حفاظت‬ ‫ـمت تهــران و اسـ‬ ‫کانون ‪ ۲۵‬اســت‪.‬‬ ‫پویشی برای نجات‬ ‫ــذاری و عرضــه‬ ‫شهرهای اطراف مانند‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫ــه سـ‬ ‫ـر رونــد قیمتگ‬ ‫به اینکه رسانهها‬ ‫اشاره به اینکه این‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬در غیر‬ ‫مدیران و کارکنان‬ ‫حاضر بلکه‬ ‫ب محمدرضا بهشتی پور‪،‬‬ ‫بـ‬ ‫قم با اشاره‬ ‫کرد‪ .‬بهشتی پور با‬ ‫برای دریاچه نمک‬ ‫پاسخگویی احتمالی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در حال‬ ‫دهد و امیدواریم‬ ‫راستا‬ ‫هم متاثر خواهد‬ ‫کرد‪ :‬باید ستادی‬ ‫گفتوگو با ایسنا‬ ‫برخورد با عدم‬ ‫خواهد شد و تبعات‬ ‫ـدن دولــت جدید‬ ‫تحت تاثیر قــرار می‬ ‫دهند‪ ،‬بیان‬ ‫زیست استان قم در‬ ‫گردوغبار وجود دارد و با‬ ‫ـی تــا روی کار امـ‬ ‫گریبان گیر پایتخت‬ ‫جمعیت کشــور را‬ ‫ـبت به ان وجود‬ ‫محیط‬ ‫ــتگاههای اجرایـ‬ ‫کانونهای القای‬ ‫تجربه اماده اجرا‬ ‫صورت این گردوغبار‬ ‫در درصــد از‬ ‫ـالم محمود طالبی‬ ‫انداز روشــنی نسـ‬ ‫دس‬ ‫غرب استان قم‬ ‫باشگاه تئاتر‬ ‫های محیطزیستی‬ ‫ـات زیادی این‬ ‫ندهد؛ اما چشــم‬ ‫ـود‪ .‬حجتاالسـ‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در شرق و‬ ‫اخیر‪ ،‬قطع حق ابه‬ ‫باقدرت اجرا میشـ‬ ‫این اتفاق رخ‬ ‫اقتصادی به دنبال‬ ‫چــه نمک مکاتبـ‬ ‫ـنواره میشــوند‪.‬‬ ‫وضعیت‬ ‫کاالها و خدمــات‬ ‫های‬ ‫در رابطــه با دریا‬ ‫در ایــن جشـ‬ ‫ســتان قم به صفر‬ ‫با سیاسی و‬ ‫ـت باشــگاه تئاتــر‬ ‫مــت بســیاری از‬ ‫ـدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مسئله ورود کرده و‬ ‫توجه به خشکسالی اوردهای رودخانههای ا‬ ‫بــه همـ‬ ‫جشــنواره تئاتــر‬ ‫بهوضوح نشــان‬ ‫افــزود‪ :‬قی‬ ‫ـتاندار قم نیز به این‬ ‫زیرزمینی و ادامه نـ‬ ‫ـال اخیر (که تقریبا‬ ‫نخســتین‬ ‫دارد و ایــن موضوع‬ ‫ـوزه هنــری قــم ‪۴‬‬ ‫ــده اســت و اسـ‬ ‫از منابع ابهای‬ ‫چند سـ‬ ‫افسارگســیختهای‬ ‫افالکیان به مناسبت‬ ‫تجربــه حـ‬ ‫برای انجامش‬ ‫متولی بر روند عرضه‬ ‫برداشتهای بیرویه‬ ‫خیابانی‬ ‫مستعد دیگر نیز‬ ‫با موضوع شهید‬ ‫های دستگاههای‬ ‫رسیده است)‪،‬‬ ‫هزار هکتار زمین‬ ‫اثر نمایشــی‬ ‫میدهد نظارت‬ ‫ـره ملی شــهدای‬ ‫به گفتــه او‪ ،‬مرغ با‬ ‫خشکسالیها‪۴۵۰‬‬ ‫برگــزاری کنگـ‬ ‫محصوالت کافی نیســت‪.‬‬ ‫امــاده حضــور‬ ‫روند این‬ ‫و شــهادت‬ ‫اجرای ‪ ۱۶‬نمایش‬ ‫فروشندگانمیرسد‬ ‫کاالهــا و‬ ‫استان قم با‬ ‫دست‬ ‫ـی‬ ‫خـــبر‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫خیابا‬ ‫پیری‬ ‫مصوباز کشتارگاهبه‬ ‫جشــنواره تئاتــر‬ ‫هومن‬ ‫ـزار خواهد شــد‪.‬‬ ‫میشوددرحالیکه‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫خیابانــی برگـ‬ ‫بالفاصلهدر بازار تمام‬ ‫شوند‪« .‬مهندسی‬ ‫افالکیان می‬ ‫جشــنواره شــامل‬ ‫امامرغدولتی‬ ‫دارد و این مسائل‬ ‫در این جشــنواره‬ ‫ـوع محــوری این‬ ‫شده بهوفور وجود‬ ‫کارگردانی محمدرضا‬ ‫تجربــه اماده اجــرا‬ ‫چهــار موضـ‬ ‫مرغ قطعهبندی‬ ‫ـهدای دفــاع مقدس‪،‬‬ ‫باشــگاه تئاتر‬ ‫مین» به‬ ‫دستگاهها عدهای‬ ‫خیابانیافالکیان‬ ‫بــه کارگردانــی‬ ‫مدافع حرم‪ ،‬شـ‬ ‫در غیاب نظارت‬ ‫ســرباز ســردار»‬ ‫نخستینجشنوارهتئاتر‬ ‫بــه شــهدای‬ ‫شــان میدهد که‬ ‫پیغمبــری‪« ،‬‬ ‫هنرمند بوده و پس‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫برای فروش با قیمت‬ ‫شهدای استان قم با‬ ‫ــت جمهــوری»‬ ‫ن‬ ‫سالمت و شهدای‬ ‫کامل مرغ دولتی را‬ ‫برگزاری کنگره ملی‬ ‫ـری‪« ،‬کاخ ریاس‬ ‫ثاراهلل» شهدای‬ ‫اجرای خیابانی‬ ‫هومــن پیـ‬ ‫با سوءاستفاده‬ ‫به مناسبت‬ ‫مدیرکل بازرسی‬ ‫خواهد شد‪ .‬چهار‬ ‫ـی و «لشــکر ‪۴۱‬‬ ‫رسیده ‪ ۵‬اثر برای‬ ‫دیگری میکنند‪.‬‬ ‫نمایش خیابانی برگزار‬ ‫کارگردانی مهدی کاشـ‬ ‫از داوری اثار‬ ‫باالتر وارد کانالهای‬ ‫تجربه حوزه هنری قم‬ ‫اجرای ‪۱۶‬‬ ‫نشان میدهد که‬ ‫شامل شهدای مدافع‬ ‫ـی‪ ۴ ،‬اثر به قلم‬ ‫همت باشــگاه تئاتر‬ ‫بازرسی و نظارتها‬ ‫ـی میالد قره داغـ‬ ‫انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫محوری این جشنواره‬ ‫به‬ ‫و شــهادت اماده‬ ‫بــه کارگردانـ‬ ‫استان قم گفت‬ ‫قیمتها از عدم‬ ‫موضوع‬ ‫ـهدای ســالمت و‬ ‫توســط اعضای‬ ‫با موضوع شــهید‬ ‫گسیختگی امروز‬ ‫کرم هســتند که‬ ‫دفــاع مقدس‪ ،‬شـ‬ ‫‪ ۴‬اثر نمایشــی‬ ‫بخش مهمی از لجام‬ ‫مرتضــی شــاه‬ ‫افالکیانمیشوند‪.‬‬ ‫حــرم‪ ،‬شــهدای‬ ‫دستگاههای دولتی‬ ‫داوری اثار رسیده ‪۵‬‬ ‫جشنوارهتئاتر خیابانی‬ ‫مدیران و کارکنان‬ ‫هنرمند بوده و پس از‬ ‫حضور در‬ ‫محمدرضاپیغمبری‪،‬‬ ‫مسئولیتپذیری‬ ‫مشکل در مسئله‬ ‫شهدای‬ ‫انتخابخواهندشد‪.‬‬ ‫مین»بهکارگردانی‬ ‫این‬ ‫است‪ .‬طالبی افزود‪:‬‬ ‫برایاجرایخیابانی‬ ‫«مهندسی‬ ‫هومن پیــری‪« ،‬کاخ‬ ‫نشات گرفته‬ ‫و عرضه خارج از‬ ‫اثر‬ ‫کارگردانی‬ ‫نیز مشهود اســت‬ ‫تخممرغ و ســیمان‬ ‫«ســرباز ســردار» به کارگردانی مهدی کاشــی و‬ ‫کامالنمایاناست‬ ‫غیرمعقولدر ان‬ ‫ـت جمهــوری» بــه‬ ‫شبکهو گرانفروشی‬ ‫میالد قره داغی‪۴ ،‬‬ ‫ریاسـ‬ ‫مدیران اجرایی ناشی‬ ‫ثاراهلل» به کارگردانی‬ ‫ان از عدم نظارت‬ ‫«لشکر ‪۴۱‬‬ ‫کهتوسطاعضای‬ ‫که بخش اصلی‬ ‫مرتضیشاهکرمهستند‬ ‫اثر بهقلم‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫بالی جان واح‬ ‫‪02‬‬ ‫سراهایمحلهقم‬ ‫ختراههممیگیرد‬ ‫پایت‬ ‫سیون تجمیعی با‬ ‫کسینا‬ ‫افتتاح دو مرکز وا احمر در استان قم‬ ‫کاری سپاه و هالل‬ ‫هم‬ ‫حوزه هنری قم‬ ‫اثر نمایشی‬ ‫حضور ‪ ۴‬شنواره افالکیان‬ ‫در ج‬ ‫حضور ‪ ۴‬اثر نمای‬ ‫شی حوزه هنری قم‬ ‫جشنواره افالکیان‬ ‫در‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫افزایش‪ ۵۰‬درصدی تماس‬ ‫ باصدایمشاور بهزیستی‬ ‫در پی شیوع کرونا‬ ‫گردوغبار دریاچهنمکقم‬ ‫گریبانپایتخت‬ ‫راه هم می گیرد‬ ‫کدام عوامل مسبب شکاف بین مردم و مسئوالن است؟‬ ‫هر حکومتییکیاز مهم ترینو راهبردی ترینمباحثبودهکهبر بسترهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی قابل طرح است‪ .‬از نگاه صاحبنظران‪،‬‬ ‫عواملگوناگونیدر اینبارهدخیلاست؛از جملهفرهنگوسبکزندگی‪،‬فاصله‬ ‫سطحمعیشتورفاهاقتصادیتاشیوه هایمدیریتی‪،‬دیدگاه هایفکری_سیاسی‬ ‫والبتهخصومت ورزی هایخارجی‪.‬‬ ‫ایرناپالس‪،‬در ادامهموضوعنارضایتیو گالیه هایمردم‪،‬زمینه هایگسترش‬ ‫فاصله و شــکاف میان مردم و مســئوالن نظام را با توجه به دیدگاه های رهبر‬ ‫معظم انقالببررسیمی کند؛بویژهدر دوره ای که کشور در استانهتغییر دولت‬ ‫و دمیدنروحیجدیددر کالبدنظاماجراییاست‪.‬‬ ‫در یکتقسیم بندی کلی‪،‬زمینه هاو عواملشکافرابینجامعهو مدیران‪،‬‬ ‫می تواندر ‪ ۹‬موردبرشمرد‪:‬‬ ‫‪.۱‬بروز منازعاتسیاسیوجناحی‬ ‫‪.۲‬شکافعقیدتیوفکری‬ ‫‪.۳‬کاهشاعتماد‬ ‫‪.۴‬رشدفاصلهطبقاتی‬ ‫‪ .۵‬دوری از ساده زیستی و افتادن در ورطه اشرافیت‬ ‫‪.۶‬ناکارامدیمدیریتی‬ ‫‪.۷‬بحران هایاقتصادی‬ ‫‪.۸‬غلبهحرفو شعار بر عمل‬ ‫‪.۹‬زمینه سازی هایرسانه ایدشمن‬ ‫بدیهی است که حذف یا کاهش هر یک از این عوامل‪۹‬گانه‪ ،‬باعث رشد‬ ‫همدلیو نزدیکیمزدمو مسئوالنو کاهشموثر فاصلهمیانانهاخواهدشد‪.‬‬ ‫الف_ شکاف فکری و منازعات سیاسی‬ ‫یکیاز بارزترینوجوهوشاخصه هاینظامجمهوریاسالمیدر ایدئولوژیو‬ ‫مبانیفکریاننهفتهاستکههمدر شعارهایانقالبمتجلیبود‪،‬همدر روح‬ ‫اصولقانوناساسیجاریاست‪.‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ‪623/400‬‬ ‫تعمیر‪ ،‬سرویس و بازدید دورهای خطوط و پستهای توزیع‪ ،‬فوق توزیع و فشار قوی مناطق‬ ‫عملیاتی نفت و گاز غرب شماره فراخوان ‪2000091863000014‬‬ ‫بهطور خالصهمی تواندو عنصر جمهوریتو اسالمیترابهعنواننمادها‬ ‫و نمایندگان فکری و عقیدتی نظام نام نهاد‪ .‬هرگونه انحراف از این دو اصل‬ ‫می تواندباعثپدیدامدنشکاف هایگستردهملت_دولتشدهوزمینهرابرای‬ ‫ج_ فاصله طبقاتی و اشرافیت‬ ‫گسل هاو شکاف هایدیگر فراهمکند‪.‬در ‪ ۴۲‬سالگذشتهتاکیدهمهمقام های‬ ‫شاید هیچ مقوله ای به اندازه فاصله طبقاتی‪ ،‬تجمل گرایی و اشرافی گری‬ ‫ب_ بی اعتمادی و غلبه شعار بر عمل‬ ‫ارشدنظامبر پایبندیبهایندو اصلبودهو در دوره هایمختلفوجوهمهمان‬ ‫رهبر معظمانقالبدقیقا‪ ۳۰‬سالپیشدر دیدار با کارگزارننظامفرمودند‪ :‬زمینه سازشکافوفاصلهمیانمردمومسئوالننباشد‪.‬امام(ره)بهعنوانبنیانگذار‬ ‫تشریحشدهاست‪.‬در اخریننمونه‪،‬رهبر معظمانقالبدر سخنرانیتلویزیونی ‬ ‫به مناسبت سالگرد رحلت امام(ره) به ان پرداختند و مهر پایان زدند بر هرگونه «ما در قبال مردم دو کار داریم‪ :‬یک کار این است که به انها خدمت برسانیم؛ انقالب و نظام در ابتدای دهه‪ ۶۰‬فرمودند «سرچشمۀ همۀ مصیبت هایی که‬ ‫تالش برای انحراف یا شــبهه در مبانی جمهوریت و اســامیت نظام اســامی‪ .‬کار دیگر این است که محبت و اعتماد انها را جلب کنیم»‪ .‬اعتماد مردم اگر در ملت هامی کشندایناستکهمتصدیانامورشاناز قشر مرفهواز اشرافواعیان‬ ‫تاکید امام و رهبری بر مباحث فکری شهید مطهری دقیقا در همین راستاست و یک نظام سیاسی سکوالر‪ ،‬تنها منوط به تحقق وعده ها و شعارهاست‪ ،‬باشند»‪ .‬رهبر معظم انقالب نیز ساده زیستی را از اصول اعتمادسازی و کاهش‬ ‫جایگاهاندیشه ایو عقیدتیحکومترامشخصمی کند‪.‬در بحثمنازعاتو در نظام ایدئولوژیک جمهوری اســامی جایگاهی فراتر از موضوع های فاصلهمیانمردمو مسئوالنمی دانند‪«:‬اگر مادنبالمسایلخودمانرفتیم‪،‬به‬ ‫اختالف هایسیاسیبینجناح ها‪،‬البتهاختالف نظر وسلیقهرابایداز جدل های عــادی و متــداول دارد؛ در واقــع تالــی منفــی هرگونــه بی اعتمــادی و از فکر زندگیشخصیخودمانافتادیم‪،‬دنبالتجمالتو تشریفاتمانرفتیم‪،‬در‬ ‫اســتانداری اردبیل در نظر دارد به اســتناد تصویب نامه بند (د) تبصره (‪ )12‬قانون بودجه ســال ‪ 1399‬کل کشور‬ ‫بیهودهجدا کرد؛در یکجامعهزنده‪،‬هموارهتنوعسلیقهو نظر در موضوع های دســت دادن امیــد و نــگاه مــردم بــه مدیران‪ ،‬مســتقیما مرتبط اســت با خرج کردنبیت المالهیچحدیبرایخودمانقایلنشدیمو هرچهتوانستیم‬ ‫ ماند؟»‪.‬غیر منقول مازاد‬ ‫امــوال‬ ‫و مجوزهای شــماره ‪ 51/76025‬مورخه ‪1399/5/28‬وزیــر محترم امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫مختلف وجود دارد؛ انچه باعث جدایی بین گروه ها و تسری ان به بخش های تجربه مرد مســاالری دینی که تجربه ای نوپا در جهان اســت‪ .‬باید توجه خرجکردیم‪،‬مگر اعتمادمردمباقیمی‬ ‫مختلف و در نهایت فاصله بین مسئوالن و مردم می شود‪ ،‬تنازعاتی است که‬ ‫زمینهانشقاقدر جامعهراافزایشدادهو بدونتوجهبهاصولو مبانیمشترک‪،‬‬ ‫اتحادجامعهراهدفمی گیرد‪.‬در اینزمینهنیز رهبر معظمانقالببارهاهمگان‬ ‫رااز جناح بازیو جدل هایبیهودهبرحذر داشته اند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت بهرهبرداری‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر‪ ،‬سرویس و بازدید دورهای خطوط و پستهای توزیع‪،‬‬ ‫نفت و گاز غرب‬ ‫فوق توزیع و فشار قوی مناطق عملیاتی نفت و گاز غرب مندرج در کتابچه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‬ ‫ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/05/24‬‬ ‫کیفیتاریخ‬ ‫ارزیابی دوشنبه‬ ‫فراخوانکیفی‪ :‬روز‬ ‫‪ .2‬مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی‬ ‫‪1400/06/07‬مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ‪623/400‬‬ ‫جهت برگزاری‬ ‫‪ .3‬مبلغ براورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار‪ 29/502/997/985 :‬ریال‪ -‬منابع داخلی‬ ‫توزیع وریالفشار قوی مناطق‬ ‫تعمیر‪ ،‬سرویس و بازدید دورهای خطوط و پستهای توزیع‪ ،‬فوق‬ ‫‪ .4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ‪1/475/149/899‬‬ ‫اضطــراری پســتها و خطــوط در مناطــق عملیاتی‬ ‫ها‪ ،‬رلههــا و مخابــرات و تعمیرات‬ ‫خطــوط‪ ،‬پســت‬ ‫ســرویس دوره‬ ‫بازدیــد و‬ ‫‪ .5‬نــوع و کیفیــت و کمیت خدمــات‪:‬‬ ‫‪2000091863000014‬‬ ‫فراخوان‬ ‫غربایشماره‬ ‫نفت و گاز‬ ‫عملیاتی‬ ‫بردارینفت و گاز غرب‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫شرکتبهره‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر‪ ،‬سرویس و بازدید دورهای خطوط و پستهای توزیع‪،‬‬ ‫غرب‬ ‫محل وگاز‬ ‫‪.6‬نفت و‬ ‫اجرای خدمات‪ :‬به مدت ‪ 9‬ماه شمسی در مناطق عملیاتی نفتشهر‪ ،‬چشمهخوش‪ ،‬دهلران‪ ،‬سرکان و تنگبیجار واقع در استان های کرمانشاه‪ ،‬خوزستان‪ ،‬لرستان و ایالم‬ ‫مدت‬ ‫فوق توزیع و فشار قوی مناطق عملیاتی نفت و گاز غرب مندرج در کتابچه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‬ ‫‪ .7‬پیش پرداخت‪ :‬به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی‬ ‫ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ .8‬بارگذاری فرم تکمیل شدهی استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه‬ ‫‪ setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫‪ .9‬بارگذاری گواهی تایید صالحیت معتبر حداقل رتبه ‪ 5‬نیرو از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫محقق سازند‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .10‬داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪ .1‬مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/05/24‬‬ ‫‪ .11‬بارگذاری اساسنامه و اگهی تاسیس و اگهی اخرین تغییرات هیات مدیره‬ ‫‪ .2‬مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/06/07‬‬ ‫‪ .12‬ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران‪ /‬نامه تایید صالحیت ایمنی موقت در زمان انعقاد قرارداد‬ ‫‪ .3‬مبلغ براورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار‪ 29/502/997/985 :‬ریال‪ -‬منابع داخلی‬ ‫‪ .13‬اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار‪:‬‬ ‫‪ .4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ ‪ 1/475/149/899‬ریال‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬میدان نفت‪ -‬بلوار زن ‪ -‬پالک ‪ - 42‬کدپستی ‪ - 6714677745‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫‪ .5‬نــوع و کیفیــت و کمیت خدمــات‪ :‬بازدیــد و ســرویس دورهای خطــوط‪ ،‬پســتها‪ ،‬رلههــا و مخابــرات و تعمیرات اضطــراری پســتها و خطــوط در مناطــق عملیاتی‬ ‫تلفکــس امــور حقوقــی و قراردادهــا ‪ / 083-38374180‬مرکــز تلفــن ‪ / 083-33110000‬کارشــناس امــور حقوقــی (داخلــی ‪ / )2213‬کارشــناس امــور قراردادهــا‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب‬ ‫(داخلی ‪ / )2218‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات (داخلی ‪)2522‬‬ ‫‪ .6‬محل و مدت اجرای خدمات‪ :‬به مدت ‪ 9‬ماه شمسی در مناطق عملیاتی نفتشهر‪ ،‬چشمهخوش‪ ،‬دهلران‪ ،‬سرکان و تنگبیجار واقع در استان های کرمانشاه‪ ،‬خوزستان‪ ،‬لرستان و ایالم‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫‪ .7‬پیش پرداخت‪ :‬به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی‬ ‫مرکز تماس‪ / 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ .8‬بارگذاری فرم تکمیل شدهی استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه‬ ‫شناسه اگهی‪1172147 :‬‬ ‫‪ .9‬بارگذاری گواهی تایید صالحیت معتبر حداقل رتبه ‪ 5‬نیرو از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫نوبت اول‪1400/05/13 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب‬ ‫‪ .10‬داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪ .11‬بارگذاری اساسنامه و اگهی تاسیس و اگهی اخرین تغییرات هیات مدیره‬ ‫‪ .12‬ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران‪ /‬نامه تایید صالحیت ایمنی موقت در زمان انعقاد قرارداد‬ ‫‪ .13‬اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬میدان نفت‪ -‬بلوار زن ‪ -‬پالک ‪ - 42‬کدپستی ‪ - 6714677745‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫تلفکــس امــور حقوقــی و قراردادهــا ‪ / 083-38374180‬مرکــز تلفــن ‪ / 083-33110000‬کارشــناس امــور حقوقــی (داخلــی ‪ / )2213‬کارشــناس امــور قراردادهــا‬ ‫(داخلی ‪ / )2218‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات (داخلی ‪)2522‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪ / 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪1172147 :‬‬ ‫نوبت اول‪1400/05/13 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫داشــت هرچه شــعار‪ ،‬حرف و سخنرانی بر عمل و اقدام و تالش واقعی غلبه‬ ‫یابد‪،‬بههمانمیزاناز اعتمادمردمکاستهخواهدشدوزمینه هایبروز ناامیدیو‬ ‫گسستدر جامعهافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫خود(یک دستگاه ساختمان چندمنظوره) را از طریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪( www.setadiran.ir‬شماره مزایده‪:‬‬ ‫‪ )2000003744000002‬بــر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و بصورت نقد به فروش برســاند متقضایان می توانند ضمن‬ ‫مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوط از ســاعت ‪ 8‬صبح روز ســه شنبه مورخه ‪ 1400/5/19‬لغایت‬ ‫ساعت ‪12‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/5/30‬پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫ستاد ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده با شماره تلفن ‪( 09144557748‬اقای اشکاری) یا‬ ‫‪( 04531251127‬اقای ممی پور)مطرح نمایند‪.‬‬ ‫اســتانداری اردبیل در نظر دارد به اســتناد تصویب نامه بند (د) تبصره (‪ )12‬قانون بودجه ســال ‪ 1399‬کل کشور‬ ‫غیرسپرده‬ ‫مبلغ‬ ‫نشانی‬ ‫بخش‪51/76025‬مساحت‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫ردیف‬ ‫منقول مازاد‬ ‫کارشناسیدارایی‪ ،‬امــوال‬ ‫قیمتاقتصادی و‬ ‫‪1399/5/28‬وزیــر محترم امور‬ ‫مورخه‬ ‫مجوزهای شــماره‬ ‫و‬ ‫خود(یک دستگاه ساختمان چندمنظوره) را از طریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪( www.setadiran.ir‬شماره مزایده‪:‬‬ ‫‪24/161/175/000‬‬ ‫‪241/611/750/000‬‬ ‫شهرستان سرعین‬ ‫‪1580.91‬‬ ‫دو سرعین‬ ‫‪210-9482‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بصورت نقد به فروش برســاند متقضایان می توانند ضمن‬ ‫موجود و‬ ‫‪ )2000003744000002‬بــر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت‬ ‫چالدران‬ ‫خیابان‬ ‫استانداری مربوط از ســاعت ‪ 8‬صبح روز ســه شنبه مورخه ‪ 1400/5/19‬لغایت‬ ‫ضوابط و مقررات‬ ‫مطالعه‬ ‫فوق الذکر‬ ‫اینترنتی‬ ‫انجامپایگاه‬ ‫مراجعه به‬ ‫ساختمان‬ ‫چهارراهو امام‬ ‫اردبیل‬ ‫مزایده ‪:‬‬ ‫محل‬ ‫همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪1400/5/30‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫‪12‬روز‬ ‫ساعت‬ ‫نحوه واریز مبلغ وجه شرکت در مزایده به یکی از دو روش زیر‪:‬‬ ‫یا‬ ‫اشکاری)‬ ‫(اقای‬ ‫‪09144557748‬‬ ‫مزایده‬ ‫خود را در زمینه اموال مورد‬ ‫سواالتبهاحتمالی‬ ‫نموده و‬ ‫الف‪-‬ثبت و‬ ‫ستاد‬ ‫واریز‬ ‫شناســه‬ ‫اســتانداری با‬ ‫تلفنســپرده‬ ‫شماره بنام‬ ‫بانکبامرکزی‬ ‫‪4075011307880442‬‬ ‫حســاب‬ ‫جدول فوق‬ ‫بارگذاریطبق‬ ‫رســید بانکی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫پور)مطرح‬ ‫ممی‬ ‫(اقای‬ ‫‪04531251127‬‬ ‫‪919105075111111111111175105575‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫ترتیب اثر‬ ‫قیمت‬ ‫موقع به پیشــنهاد‬ ‫تحویل به‬ ‫نشانیدر صورت عدم‬ ‫مساحتالزامی می باشــد‬ ‫تاریخ ‪1400/5/30‬‬ ‫معتبر بانکی تا‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫ارائه‬ ‫سپرده‬ ‫مبلغ‬ ‫کارشناسی‬ ‫قیمت‬ ‫بخش‬ ‫ثبتی‬ ‫اصل پالک‬ ‫ردیف‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪24/161/175/000‬‬ ‫‪241/611/750/000‬‬ ‫شهرستان سرعین‬ ‫‪1580.91 1400/5/12‬‬ ‫سامانه ستاد‪:‬دو سرعین‬ ‫‪210-9482‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تاریخ انتشار در‬ ‫خیابان چالدران‬ ‫بازدید از محل‪ 1400/5/12 :‬لغایت ‪ 1400/5/18‬از ساعت ‪ 10‬الی‪13‬‬ ‫چهارراه امام‬ ‫اردبیل‬ ‫مزایده‬ ‫مهلتانجام‬ ‫محل‬ ‫استانداری‪ 12‬روز دو شنبه مورخ ‪1400/05/18‬‬ ‫ساختمان تا ساعت‬ ‫سامانه ستاد‪:‬‬ ‫طریق سایت‬ ‫اسناد‪:‬از‬ ‫دریافت‬ ‫یکی از دو‬ ‫(بصورتمزایده‬ ‫پیشنهاداتشرکت در‬ ‫ارسالمبلغ وجه‬ ‫مهلت واریز‬ ‫نحوه‬ ‫زیر‪:‬شنبه مورخه ‪1400/05/30‬‬ ‫روشروز‬ ‫ساعت ‪12‬‬ ‫اینترنتیبه) ‪ :‬تا‬ ‫‪1400/05/31‬بانک مرکزی بنام ســپرده اســتانداری با شناســه واریز‬ ‫‪4075011307880442‬‬ ‫حســاب‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ‫بانکی‬ ‫رســید‬ ‫الف‪-‬‬ ‫زمان بازگشائی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخه‬ ‫‪919105075111111111111175105575‬‬ ‫بازگشائی مزایده و اعالم به برنده می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت پرداخت ثمن معامله ‪ 15‬روز پس از‬ ‫‪ 1400/5/30‬الزامی می باشــد در صورت عدم تحویل به موقع به پیشــنهاد قیمت ترتیب اثر‬ ‫تاریخ‬ ‫بانکی تا‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫سایر اصل‬ ‫ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درج‬ ‫معتبرمزایده‬ ‫شرایط‬ ‫جزئیات در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫شناسه اگهی‪1172223 :‬‬ ‫اداره کل امور اداری ومالی‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه ستاد‪1400/5/12 :‬‬ ‫بازدید از محل‪ 1400/5/12 :‬لغایت ‪ 1400/5/18‬از ساعت ‪ 10‬الی‪13‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از طریق سایت سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز دو شنبه مورخ ‪1400/05/18‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات (بصورت اینترنتی ) ‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخه ‪1400/05/30‬‬ ‫زمان بازگشائی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخه ‪1400/05/31‬‬ ‫مهلت پرداخت ثمن معامله ‪ 15‬روز پس از بازگشائی مزایده و اعالم به برنده می باشد ‪.‬‬ ‫سایر جزئیات در شرایط مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1172223 :‬‬ ‫اداره کل امور اداری ومالی‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫همراهی ناتو با ادعاها‬ ‫علیه ایران درباره‬ ‫نفت کش اسرائیلی‬ ‫ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی (ناتــو) در‬ ‫واکنــش بــه گزارشــات در خصــوص حملــه بــه‬ ‫رســر اســتریت کــه تحــت کنتــرل رژیــم‬ ‫نفت کــش ِم ِ‬ ‫صهیونیســتی قــرار دارد‪ ،‬همصــدا با مقامــات رژیم‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬امریــکا و انگلیس بیانیه ای منتشــر و‬ ‫این حادثه را محکوم کرد‪.‬‬ ‫بســایت ســازمان ناتو‬ ‫در ایــن بیانیه که روی و ‬ ‫قرارگرفته‪ ،‬امده است‪ :‬ما با پیوستن به متحدانمان‬ ‫حمله مرگبار اخیر به کشــتی ِام وی ِمرســر اســتریت‬ ‫در نزدیکی سواحل عمان را محکوم می کنیم و به‬ ‫رومانــی و انگلیــس بــه دلیــل تلفــات ان هــا در این‬ ‫حادثــه تســلیت می گوییــم‪ .‬در ادامــه ایــن بیانیــه‬ ‫امده اســت‪ :‬ازادی ناوبری برای تمام متحدان ناتو‬ ‫ضروری است و می بایست طبق قوانین بین المللی‬ ‫رعایــت شــود‪ .‬ناتو با تکــرار ادعاها مبنــی بر نقش‬ ‫ایــران در حملــه بــه ایــن کشــتی در ســواحل عمان‬ ‫اورده اســت‪ :‬انگلیــس‪ ،‬ایاالت متحــده و رومانــی‬ ‫بــه این نتیجه رســیده اند که به احتمال بســیار زیاد‬ ‫حملــه کار ایران بوده اســت‪ .‬متحــدان ما همچنان‬ ‫نســبت بــه اقدامــات ثبــات زدای ایــران در منطقه‬ ‫نگراننــد و از تهــران می خواهنــد تــا بــه الزامــات‬ ‫بین المللی پایبند باشد‪.‬‬ ‫ارتقای روابط ایران و‬ ‫عمان در دولت سیزدهم‬ ‫محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه در‬ ‫دیــدار بــا همتــای عمانــی خــود بــر ارتقــای روابط‬ ‫ایران و عمان در دولت حجت االسالم والمســلمین‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی تاکیــد کــرد‪ .‬بدرالبوســعیدی‬ ‫وزیــر خارجــه ســلطنت عمــان که بــرای حضــور در‬ ‫مراســم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری‬ ‫اســامی ایــران به تهران ســفرکرده‪ ،‬بــا محمدجواد‬ ‫ظریــف وزیــر امــور خارجه دیــدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫محمدجــواد ظریــف در دیــدار بــا همتــای عمانــی‬ ‫خــود‪ ،‬ضمــن تمجیــد از روابــط متمایــز جمهــوری‬ ‫اسالمی ایران و سلطنت عمان و تالش های طرفین‬ ‫در ارتقای سطح همکاری های دوجانبه بر استمرار‬ ‫این روند در دولت رئیسی تاکید و سیاست قطعی‬ ‫جمهوری اســامی ایران و دولت اینده در گسترش‬ ‫روابط با همســایگان را تبیین کرد‪ .‬بدرالبوســعیدی‬ ‫تســاله وزیــر‬ ‫شهــای هش ‬ ‫نیــز ضمــن تقدیــر از تال ‬ ‫امور خارجه کشورمان در گسترش روابط دوجانبه‬ ‫بــا عمــان اظهــار داشــت‪ :‬سیاســت ســلطنت عمان‬ ‫گسترش همکاری ها با ایران است و این رویکرد در‬ ‫برنامه های ســلطان هیثم سلطان عمان در استمرار‬ ‫دیدگاه ســلطان فقید عمان اســت و به همکاری با‬ ‫دولــت جدیــد ایران ادامه خواهــد داد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ســلطنت عمــان تمــام تالش خــود را بــرای نزدیک‬ ‫کــردن دیدگاه های کشــورهای منطقه برای تقویت‬ ‫عنصر گفت وگو به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بی اعتمادی ایران و‬ ‫امریکا به یکدیگر از بین‬ ‫نمی رود‬ ‫کارل کالتنتالــر‪ ،‬اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه‬ ‫ا کــران امریــکا در مورد تاثیر تغییــر دولت ایران بر‬ ‫مذاکرات گفت‪ :‬تا حدی می تواند موثر باشــد‪ ،‬اما‬ ‫انچــه بیــش از همــه اهمیــت دارد‪ ،‬نظــرات رهبری‬ ‫ایــران در مــورد موضــوع توافــق هســته ای اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه او عمیقــا نســبت بــه ایاالت متحــده‬ ‫بی اعتمــاد اســت‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد کــه فکــر‬ ‫می کنــد ایــن معامله بــرای برون رفــت از تحریم ها‬ ‫ارزش ان را دارد‪ .‬به احتمال زیــاد شــاهد بهبــود‬ ‫روابط ایاالت متحده و ایران در مقایســه با روابط‬ ‫در دوران دولــت ترامــپ خواهیــم بــود‪ .‬بــه خاطر‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬این یک مســیر باریک است‪ .‬دولت‬ ‫بایــدن بــه دولت ایــران اعتماد نــدارد دولت ایران‬ ‫نیــز بــه ایاالت متحــده اعتمــاد ندارد‪ .‬ایــن احتمال‬ ‫وجــود دارد کــه مقــداری از ان بی اعتمادی کاهش‬ ‫یابــد‪ ،‬امــا از بیــن نخواهــد رفــت‪ .‬وی در بخــش‬ ‫دیگــری از اظهــارات خــود در مــورد احیــای برجام‬ ‫گفــت‪ :‬به احتمال زیــاد احیــای توافــق هســته ای‬ ‫اتفــاق می افتــد زیــرا هــر دو طــرف بــه دالیل خود‬ ‫ان را می خواهند؛ اما رســیدن به انجا بسیار دشوار‬ ‫خواهــد بود‪ .‬دولــت ترامپ ســازوکارهای تحریمی‬ ‫را وضع کرده اســت که حذف ان ها دشــوار اســت‪.‬‬ ‫جزئیات خواسته های هر یک از طرفین را نمی توان‬ ‫نهــا خواســت‪ .‬ایــن اســتاد‬ ‫نادیــده گرفــت یــا از ا ‬ ‫دانشــگاه گفــت‪ :‬ا گــر نتیجــه موفقیت امیــزی بــرای‬ ‫مذاکرات حاصل شــود‪ ،‬تحریم ها برداشته می شود‪.‬‬ ‫ایــا این همــه تحریم هایــی اســت کــه دولــت ایــران‬ ‫می خواهد لغو شود؟ گفتن این مسئله سخت است‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت‪ :‬به احتمال زیــاد توافــق‬ ‫هسته ای احیا خواهد شد‪ ،‬معتقدم هر دو دولت در‬ ‫این زمان می خواهند تا به توافق هسته ای برگردند‪.‬‬ ‫ایــا ممکن اســت در اینــده تغییر کند؟ بلــه با تغییر‬ ‫افراد در دولت یا تغییر شرایط می تواند تغییر کند؛‬ ‫امــا در حــال حاضــر‪ ،‬به دلیــل تمایل هــر دو دولت‬ ‫برای دستیابی به توافق هسته ای‪ ،‬احتمال دستیابی‬ ‫بــه توافــق تــا حــدودی مثبت بــه نظر می رســد‪ .‬در‬ ‫صورت عدم توافق در وین‪ ،‬توافقی حاصل نخواهد‬ ‫شد یا اگر توافقی حاصل شود و ایران به ان پایبند‬ ‫نباشد‪ ،‬ایاالت متحده از اهرم فشار برای بازگرداندن‬ ‫انطباق استفاده خواهد کرد یا توافق را دوباره ترک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫رویداد‬ ‫رهبر انقالب رای مردم را تنفیذ کردند‬ ‫تاکید بر تشکیل سریع دولت جدید‬ ‫رهبــر انقالب اســامی با تاکید بــر اینکه دولت باید مظهر‬ ‫وفاق ملی باشد‪ ،‬گفتند‪ :‬یکی از کارهای مهمی که به مردمی‬ ‫بودن دولت کمک می کند‪ ،‬تعهد به گفت و گوی صادقانه و‬ ‫بدون پیرایه های سیاسی با مردم است‪ .‬باید با مردم صادقانه‬ ‫حرف زد‪ ،‬مشکالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بیان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حضرت ایت ا‪...‬خامنه ای در مراسم تنفیذ‬ ‫حجت االسالم والمســلمین ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬با مســالت‬ ‫از خداونــد متعــال برای مبارک گرداندن ایــن روز پر امید برای‬ ‫مردم و کشــور‪ ،‬حضور ملت در انتخابات ریاســت جمهوری را‬ ‫کامـ ًـا پرمعنــا و نماد مرد مســاالری دینی خواندند و با تشــکر‬ ‫از «رئیس جمهــور و دولــت دوازدهــم»‪ ،‬بــرای اقــای رئیســی و‬ ‫همــکاران دولــت جدید نیــز توفیق و عنایــت ویژه الهــی ارزو‬ ‫کردند‪ .‬رهبری مراســم تنفیذ را متکی بر قانون اساســی و رسم‬ ‫بنیان گذاری شــده به دســت امام خمینی (رض) برشــمردند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬این مراســم‪ ،‬مظهر موضوع بســیار مهم «جابجایی‬ ‫عقالنــی‪ ،‬ارام و متیــن» در قــوه مجریــه و درواقع در مدیریت‬ ‫کشــور اســت‪ .‬ایشــان وجود تنوع سیاســی را از دیگر مضامین‬ ‫بســیار مهــم مراســم تنفیــذ خواندنــد و افزودنــد‪ :‬گرایش های‬ ‫سیاسی دولت ها‪ ،‬نشان دهنده تنوع سیاسی در کشور‬ ‫مختلف‬ ‫ِ‬ ‫و این واقعیت نشــانه ازادی و ســامت انتخابات است‪ .‬رهبر‬ ‫انقالب اســامی با اشــاره به برگزاری انتخابات در ســامت و‬ ‫امنیــت کامــل‪ ،‬از همــه دســتگاه های برگزارکننــده انتخابات و‬ ‫تامین کننــده نظم و امنیــت و به طور ویژه از ملــت عزیز ایران‬ ‫صمیمانه تشــکر کردند و افزودند‪ :‬از مدت ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاس ـت گذاری‬ ‫یشــد و در داخــل هم عــده ای از روی غفلت و عده ای شــاید از روی غرض‬ ‫دشــمنان طراحــی و دنبــال م ‬ ‫همین خط را دنبال می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع واحوال‪ ،‬مشارکت خوبی در‬ ‫انتخابات داشت‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬جابجایی قدرت در قوه مجریه را امیدافرین برشمردند و‬ ‫گفتند‪ :‬حضور افراد جدید با اراده های تازه و ابتکارات نو‪ ،‬برای همه به خصوص جوانان امید می افریند که‬ ‫این امیدواری بسیار مغتنم است‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز‬ ‫فرصتی است که با دقت و تامل‪ ،‬خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اسالمی با اشاره به تکیه بر ارزش های انقالب در تبلیغات انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی تاکید کردند‪ :‬این‬ ‫مسیر درست باید ادامه یابد چراکه ملت را به حقوق اساسی خود می رساند و ایران را در جایگاه شایسته‬ ‫قرار می دهد‪ .‬ایشان در همین زمینه افزودند‪ :‬ارزش های انقالب مفاهیم موهومی نیست بلکه در سخنان‬ ‫امام بزرگوار‪ ،‬به طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان مالک قرار گیرد و دنبال شود‪.‬‬ ‫ورود ملت به مسائل مختلف کلید اصلی حل مشکالت است‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکالت خواندند و افزودند‪ :‬پیگیری‬ ‫ارزش های انقالب موجب افزایش انگیزه های مردم و ورود انان به میدان می شود که این حضور بی بدیل‬ ‫و بی جایگزین‪ ،‬بسیار مغتنم و کارگشا است‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای‪ ،‬تبدیــل مــردم را از یــک جمع منفعل و پراکنده بــه مجموعه ای متحد‪،‬‬ ‫پرانگیــزه‪ ،‬هــدف دار و ارما نخــواه هنر اصلی انقالب و امام خواندند و افزودند‪ :‬هر عامل و عنصری که‬ ‫بتواند اتحاد‪ ،‬انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان کند‪ ،‬مغتنم است که ارزش های انقالب‬ ‫این ویژگی تعیین کننده را دارد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی اقای رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در‬ ‫میان مردم بودن»‪ ،‬گفتند‪ :‬مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رئیس جمهور محترم و همکارانشان‬ ‫باید تالش کنند این شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظر گرفتن امتیازهای‬ ‫طبقاتی و گروهی‪ ،‬در میان همه مردم باشند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای خاطرنشــان کردند‪ :‬البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شــدن‬ ‫از ارتباط با نخبگان شــود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان‪ ،‬الزم و مفید اســت‪ .‬رهبر انقالب با تاکید بر‬ ‫اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه مالطفت امیز به عموم مردم باشد‪ ،‬افزودند‪ :‬یکی از کارهای‬ ‫مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می کند‪ ،‬تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاسی‬ ‫با مردم اســت‪ .‬باید با مردم صادقانه حرف زد‪ ،‬مشــکالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بیان کرد و‬ ‫کمک های الزم را نیز به مردم تقدیم کرد‪ .‬توصیه بعدی حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای به دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫شــناخت ظرفیت های فراوان کشــور و توجه جدی به ان ها بود‪ .‬ایشــان گفتند‪ :‬این روزها از مشــکالت‬ ‫یشــود که زیاد هم هســتند اما ظرفیت های کشــور در بخش های اب‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫و کمبودهای کشــور گفته م ‬ ‫معادن‪ ،‬بازار گسترده داخلی‪ ،‬همسایگان و استعدادها و امادگی های حیرت اور جوانان‪ ،‬بسیار فراتر از‬ ‫مشکالت و فوق العاده هستند‪ .‬رهبر انقالب خاطرنشان کردند‪ :‬بدون تردید با این ظرفیت ها می توان بر‬ ‫مشکالت غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی به کار گرفته‬ ‫شوند‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای یکی دیگر از جنبه های مردمی بودن را مبارزه بی امان با فساد و مفسد‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬اقای رئیسی در مسئولیت قبلی‪ ،‬مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام‬ ‫داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه های فساد در قوه مجریه است که باید با ان به طورجدی مبارزه کرد‪.‬‬ ‫حل مشکالت اقتصادی نیازمند برنامه و حرکت بر اساس برنامه کلی است‬ ‫ایشــان فرارهای مالیاتی‪ ،‬انحصارهای بی دلیل‪ ،‬فعالیت های ناســالم ســوداگرانه و سوءاستفاده از ارز‬ ‫ترجیحی را نمونه هایی از موارد فساد برشمردند که باید با ان ها با برنامه و پیگیری‪ ،‬مقابله کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای حل مشــکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت بر اســاس برنامه کلی‬ ‫طراحی شده دانستند و گفتند‪ :‬باکارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمی توان مشکالت را حل کرد‬ ‫خـــبر‬ ‫روحانی دفتر کار خود را‬ ‫بهرئیسیتحویلداد‬ ‫حســن روحانــی پــس از تنفیذ حکم ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬دفتر کار خــود را به‬ ‫وی تحویــل داد‪.‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید ابراهیم رئیســی پس از پایان مراســم تنفیذ‬ ‫حکم ریاســت جمهوری به همراه حســن روحانی در نهاد ریاست جمهوری حضور‬ ‫یافت و رئیس جمهور ســابق دفتر کار را به ایشــان تحویل داد‪ .‬هنگام تحویل دفتر‬ ‫رئیس جمهوری ســابق با تبریک به حجت االسالم رئیسی گفت‪ :‬انشاهلل مشکالت‬ ‫کشور به دست جنابعالی حل وفصل شود‪ .‬رئیسی در پاسخ با تشکر و خسته نباشید‬ ‫به روحانی و جهانگیری اظهار داشت‪ :‬ان شاءاهلل بتوانیم وظیفه خود را در قبال مردم‬ ‫به خوبی انجام دهیم و خداوند و روح شهدا از ما راضی باشد‪.‬‬ ‫ضمن انکه همه بدانند حل مشکالت اقتصادی زمان بر است‬ ‫و مسئوالن باید همه تالش خود را به کارگیرند تا این زمان هر‬ ‫چه ممکن است کوتاه تر شود‪ .‬ایشان سرعت عمل در تشکیل‬ ‫دولــت را ضــروری خواندنــد و افزودنــد‪ :‬شــرایط کشــور اقتضا‬ ‫نمی کند که تشکیل دولت به تاخیر بیفتد بنابراین رئیس جمهور‬ ‫محترم در معرفی وزرای پیشــنهادی و مجلس نیز در بررســی‬ ‫صالحیت وزیران شتاب به خرج دهند‪.‬‬ ‫نکتــه پایانی که رهبر انقــاب به ان اشــاره کردند موضوع‬ ‫جنــگ تبلیغاتــی بود‪ .‬حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامنه ای با اشــاره به‬ ‫تالش دشمنان برای تاثیرگذاری و مسلط شدن بر افکار عمومی‬ ‫کشورها ازجمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی‬ ‫و رسانه ای گفتند‪ :‬اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه‬ ‫قــرار گیــرد ان ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت‪ .‬رهبر‬ ‫انقالب اسالمی با اشاره به وجود ضعف و کم کاری در کارهای‬ ‫رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطرنشان کردند‪ :‬باید در‬ ‫این مسائل قوی تر و هوشمندانه تر عمل کرد‪.‬‬ ‫پیام مردم در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد تحول خواهی بود‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی نیــز در مراســم تنفیــذ ســیزدهمین‬ ‫رئیس جمهور ایران گفت‪ :‬دولتمردان و مسئوالن مردم عزیز در‬ ‫این‪ ۴۰‬سال بسیار تالش کردند در جهت تحقق مردم ساالری در‬ ‫این‪ ۴۰‬ساله گام برداشتند‪ ،‬انجا که به رهنمودهای رهبری توجه‬ ‫شد‪ ،‬حوزه پیشرفت ارتقا بود و انجا که بی توجهی و کم توجهی‬ ‫به رهنمودهای رهبری و سیاست های نظام و اقتضای انجا حوزه‬ ‫مشــکالت و گله مندی بود‪ ،‬به جاســت نســبت به خدماتی که در این ‪ ۴۰‬ســاله انجام شده و کسانی که در‬ ‫پیشرفت کشور نقش داشتند صمیمانه سپاسگزاری کنم‪ .‬وی با تاکید بر این که انتخابات‪ ۲۸‬خرداد جلوه ای‬ ‫از مردم ساالریدینیبود گفت‪:‬در اینانتخاباتمردمعلیرغمهمهدشمنی هایدشمنانو شرایطبهداشتی‬ ‫و وضعیت کرونایی و مشکالتی که بود‪ ،‬حضوری باشکوه داشتند و حماسه ای بزرگ خلق کردند؛ حماسه ای‬ ‫که دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کرد‪ .‬رئیسی با بیان این که در حماسه ‪ ۲۸‬خرداد همه مردم نقش‬ ‫داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬باید از همه اقشار ملت و گویش ها و مذاهب و به ویژه از فرهیختگان و هم رهبر انقالب‬ ‫و کسانی که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند تقدیر و تشکر کرد‪ .‬رئیس جمهوری در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش گفت‪ :‬پیام مردم در ‪ ۲۸‬خرداد پیام تحول خواهی‪ ،‬عدالت خواهی‪ ،‬مبارزه با فساد و‬ ‫فقر و تبعیض بود‪ .‬پیام مردم در ‪ ۲۸‬خرداد پیام اجرای سیاست های اعالمی نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫بود‪ .‬پیام توجه به ارزش های واالی انقالب اسالمی و پاسداری و پاسداشت از خون مطهر شهیدان و وصای‬ ‫ارزشمند ان ها بود‪ .‬وی افزود‪ :‬پیام ‪ ۲۸‬خرداد پیام ضرورت رفع مشکالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‬ ‫جامعه بود‪ .‬این ها پیام هایی بود که مردم با رای خود از دولت برخاسته از مردم خواستند‪ .‬از دولت جدید‬ ‫می خواهند که عدالت را تحقق بخشد‪ .‬با فساد مبارزه کند و به روابط ناسالم اداری‪ ،‬رانت خواری و هرگونه‬ ‫ضد ارزشــی که هیچ گونه تناســبی با اساس انقالب و ارزش های این کشــور ندارد‪ ،‬پایان دهد‪ .‬رئیسی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در یــک کلمــه و جملــه باید بگویم پیام مردم در ‪ ۲۸‬خرداد پیام تغییر وضع موجود بــود و از دولت‬ ‫خواستند شرایط و وضعیت اقتصادی و تورم بیش از ‪ ۴۴‬درصد و رشد نقدینگی‪ ۶۸۰‬درصدی را پایان دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬بدهی های دولت از سال ‪ ،۹۴‬سه برابر شده اند‪ .‬عالوه بر این عالج کردن وضعیت‬ ‫کسری بودجه ‪ ۴۵۰‬هزارمیلیاردی ازجمله مشکالتی هستند که در زندگی مردم اثر گذاشته است و ما امروز‬ ‫وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم به دلیل کاستی ها و مشکالتی که‬ ‫در درون داشتیم‪ ،‬وضعیت مناسبی نمی بینیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکالت اقتصادی و فرهنگی‪ ،‬مسئله بیکاری و‬ ‫مسکن و دیگر مسائلی که امروز مردم نسبت به ان گله مند هستند‪ ،‬همه باید تغییر کند‪ .‬انچه از همه بیشتر‬ ‫مشکل ایجاد کرده و عالوه بر اینکه اسیب دیدن سفره مردم و اسیب به کسب وکار مردم باید به ان اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬اسیب دیدن اعتماد مردم است‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬مردم دولتی خواستند که این اسیب را جبران کند و اعتماد‬ ‫را به مردم بازگرداند و فاصله میان ملت و دولت کاهش دهد چراکه رابطه بین ملت و دولت برای همیشه‬ ‫می تواند بسیار گره گشا باشد این رابطه تاکنون بوده و ازاین پس هم باید باشد تا مشکالت حل شود و در‬ ‫مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت شود‪ .‬رئیس جمهوری عنوان کرد‪ :‬انچه مردم از دولت جدید‬ ‫خواسته اند‪،‬تحولاست‪.‬اینتحولبرایکشور اجتناب ناپذیر استبایداینتحولاتفاقبیفتد‪،‬برنامهدولت‬ ‫برنامه تحول اســت‪ .‬این تحول مســتند به ســند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است‪ ،‬سند‬ ‫ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در این سند که رهبری فرزانه‬ ‫انقالباسالمیبسیار حکیمانهنوشته اند‪،‬هموضعموجودو هموضعمطلوببه خوبیترسیم شد هاست‪.‬‬ ‫ما باید وضع موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم‬ ‫به وضعیتی برسیم که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم است‪.‬‬ ‫راه برون رفت از مشکالت وجود دارد‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه همه فرهیختگان و دلسوزان باید در کشور نقش افرینی کنند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما از اصحاب ما می توانیم هستیم‪ .‬یقین داریم با همه موانع و مشکالتی که پیش رو است‪ ،‬راه برای‬ ‫برون رفــت و اراده جــدی بــرای رفع مشــکالت به حمداهلل وجود دارد‪ .‬رئیســی ادامه داد‪ :‬ملت عزیز‪،‬‬ ‫جوانان برومند و نیروی انســانی کارامد ما وضعیت را متحول خواهند کرد ان شــاءاهلل‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با ابراز امیدواری از اینکه نگاه همه صاحب نظران و فرهیختگان بتواند وضعیت متفاوتی را در کشور‬ ‫سبب شود‪ ،‬گفت‪ :‬انشا اهلل وضع به نفع مردم و به نفع ارزش های انقالب اسالمی مورد توقع رهبری‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬مردم عزیز‪ ،‬خانواده های مکرم شهیدان و ایثارگران و فرهیختگان تغییر کند‪ .‬همچنین‬ ‫ضمن پاسداشــت همه خدماتی که تاکنون انجا مشــده اســت ‪ ،‬گام های ماندگاری با اســتفاده از همه‬ ‫تجربیات برداشته شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نگاهرئیس جمهور جدید‬ ‫به داخل کشور باشد‬ ‫دســتیار و مشــاور عالــی‬ ‫ملی به طورقطع باسیاســت‪،‬‬ ‫فرماندهــی کل قــوا گفــت‪:‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬قــدرت و فرهنــگ‬ ‫بــا به کارگیــری مدیــران‬ ‫در تعامــل اســت‪ ،‬بطوریکــه‬ ‫کارامــد بــا روحیــه مردمــی‪،‬‬ ‫گفته می شــود در قرن حاضر‬ ‫جهــادی و انقالبــی و نــگاه‬ ‫مبنــای قــدرت فرهنــگ‪،‬‬ ‫یحیی رحیم ‬ ‫بــه داخــل کشــور و اســتفاده‬ ‫اقتصاد و فناوری های جدید‬ ‫صفوی‬ ‫از پتانســیل های داخلــی‬ ‫اســت‪ .‬سرلشــکر صفــوی بــا‬ ‫بــرای حل مشــکالت مــردم‪ ،‬موفقیت دولت تبییــن اینده پژوهی روندهای فعلی جهانی‬ ‫تضمین خواهد شد‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬روندهــای فعلــی نشــان می دهد که‬ ‫بــه گــزارش ســپاه نیــوز؛ ســردار سرلشــکر نظم سیاســی قدرت های ســابق رو به افول‬ ‫پاســدار ســید یحیــی رحیــم صفــوی‪ ،‬بــه و نــزول اســت‪ .‬اتحــاد جماهیــر شــوروی از‬ ‫دعــوت رئیــس ســازمان حفاظــت اطالعات هــم پاشــید و شــکل گیری خاورمیانــه جدید‬ ‫ســپاه در اختتامیه جشنواره مالک اشتر این یــا خاورمیانه بزرگ امریکایی ها با شکســت‬ ‫ســازمان بــه تشــریح رویدادهــا و روندهــا و مواجــه شــد و امریکائی هــا مجبــور به ترک‬ ‫راهبردهــای جهان حاضر پرداخت و گفت‪ :‬یــا فــرار از غــرب اســیا هســتند و ارزوی‬ ‫رویدادهــای جهانــی‪ ،‬منطقــه ای و ملــی بــا صهیونیست ها از نیل تا فرات برای همیشه‬ ‫موضوع مســائل امنیتــی‪ ،‬دفاعی و حفاظت نابودشده است‪.‬‬ ‫از اطالعات با سرعت بسیار باال تحت تاثیر‬ ‫دســتیار و مشــاور عالی مقــام رهبــری در‬ ‫عوامل بسیاری در حال تغیر و تحول است بیــان راهبردهــای جهــان فعلــی ادامه داد‪:‬‬ ‫و یکــی از ایــن مهم تریــن رویدادهــا‪ ،‬ارتقاء راهبرد تک قطبی ســازی جهــان امریکائی ها‬ ‫نواوری ها و فناوری های پیچیده و توســعه یــا قــدرت ِه ِژمــون و بالمنــازع امریکائی هــا‬ ‫ماهواره هــای ســرویس دهنده دیتــا در همه شکســت خورده اســت و امریکائی هــا در‬ ‫زمینه هــای دفاعــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬دهه هــای گذشــته دچار غفلت اســتراتژیک‬ ‫اقتصــادی و رســانه ای اســت‪ ،‬بصورتیکــه شــدند و به حول و قوه الهی قدرت جهان‬ ‫هم اکنــون تعــداد ماهواره هــای موجــود در اســام تا پایان قرن حاضر (شمسی) بروز و‬ ‫فضــا بــه بیــش از چند هــزار رســیده که هم ظهور خواهد کرد‪ .‬مشــاور عالی فرماندهی‬ ‫اطالعــات و دادهای رســانه ای– اقتصادی‪ ،‬معظــم کل قــوا بــا اشــاره بــه روی کارامدن‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬جاسوســی و‪ ...‬را در کوتاه ترین دولــت جدیــد بــه ریاســت ســید ابراهیــم‬ ‫زمــان منتقــل و یــا مدیریــت می کننــد و رئیســی بــه ارائــه پیشــنهاد هایی بــرای‬ ‫بــر همیــن اســاس ســامانه های هوشــمند موفقیــت ایشــان در شــرایط ســخت فعلــی‬ ‫اطالعاتــی و مدیریتــی جدیــد بــه وجــود پرداخــت و گفــت‪ :‬اگر در مجموعــه کابینه‬ ‫امــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در هــم تنیدگــی و دولــت و مدیــران تــا ســطح شهرســتان ها‪،‬‬ ‫پیوســتگی موضوعــات سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مدیرانــی کارامــد‪ ،‬دســت پاک و باروحیــه‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی و امنیتــی و قــدرت مردمــی و جهــادی و انقالبــی به کارگیــری‬ ‫بــا یکدیگــر نیــز از مهم تریــن رویدادهــای شــوند موفقیت دولت تضمین خواهد شد‪،‬‬ ‫عصــر حاضــر اســت‪ .‬روابط ایــن مفاهیم بر البتــه دولــت جدیــد بــرای اســتقرار و حــل‬ ‫مثال مفهوم امنیت مشــکالت نیازمند فرصت است‪.‬‬ ‫یکدیگر تاثیرگذار است‪ً .‬‬ ‫تعطیل کردن کشور راه حلنیست‬ ‫واکسنبزنید‬ ‫یــک عضــو مجمــع‬ ‫کرونــا در اســتان سیســتان و‬ ‫نمایندگان اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان وجــود داشــت‪.‬‬ ‫بلوچســتان بــا تاکید بــر لزوم‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون امنیت‬ ‫تســریع در واکسیناســیون‬ ‫ملــی و سیاســت خارجــی‬ ‫مردم گفت‪ :‬به جای تعطیلی‬ ‫مجلس با اشــاره به پیشنهاد‬ ‫فداحسینمالکی‬ ‫و قفل کردن کشور باید روند‬ ‫وزیــر بهداشــت مبنــی بــر‬ ‫واکسیناســیون را ســرعت‬ ‫تعطیلــی دوهفتــه ای کشــور‬ ‫بخشید که این کار از طریق تولید و واردات جهــت کنترل کرونا گفت‪ :‬بجای این که اقای‬ ‫واکســن میســر می شــود پــس هر چــه زودتر نمکــی پیشــنهاد کنــد کــه کشــور را دو هفته‬ ‫بــه مردم واکســن بزنیــد‪ .‬فداحســین مالکی تعطیــل کــرده و همه چیــز را قفــل کنید روند‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در خصــوص اخرین واکسیناسیون را سرعت بخشند نه اینکه کار‬ ‫وضعیت سیستان و بلوچستان ازلحاظ شیوع و زندگی مردم را تعطیل کنند‪ .‬واکسن تولید‬ ‫کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬بعد از مباحث ردوبدل شــده کنید و بیشــتر از قبل وارد کنید‪ .‬چون مشــکل‬ ‫بین بنده و اقای نمکی در زاهدان مشخص اساســی در کشــور واکسیناســیون و کمبــود‬ ‫شــد کــه امارهــا و کمبودهــای مطرح شــده دستگاه های اکسیژن ساز است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫درباره اســتان سیســتان و بلوچســتان صحت در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان‬ ‫دارد؛ لــذا موضــوع موردتوجــه مقامــات و کرمان به دلیل داشتن وسعت زیاد باید هر‬ ‫کشــوری قرار گرفت و شــاهد حضــور پررنگ چه ســریع تر واکسینه شــوند چون شرایط در‬ ‫ســپاه‪ ،‬ارتــش‪ ،‬ســتاد اجرایــی و هالل احمــر انجا بحرانی است‪ .‬می توان از ظرفیت بخش‬ ‫و گروه هــای جهــادی در اســتان و خــارج از خصوصــی بــرای واردات واکســن اســتفاده‬ ‫این اســتان بودیم که به کمک مردم نجیب کــرد تــا نگرانی مــردم را برطرف نمــود‪ .‬وقتی‬ ‫سیســتان و بلوچســتان امدنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬می گوییــد همه جــا را تعطیــل کنیــد بــه فکــر‬ ‫واقعیــات و کمبودها شــفاف شــد‪ .‬مشــخص تامیــن معــاش قشــر اســیب پذیر به خصــوص‬ ‫شــد کــه چقــدر کادر درمــان علی رغــم ایــن جامعــه کارگــری هســتید کــه بــا تعطیــات‬ ‫کمبودهــا تــاش کردنــد‪ .‬در حــال حاضــر می خواهنــد از کجــا امرارمعــاش کننــد یــا‬ ‫باوجوداینکــه شــرایط در اســتان سیســتان قشــری همچون رانندگان تاکســی که روزانه‬ ‫و بلوچســتان بــه ســمت مهــار بیمــاری کرونا درامــد دارنــد‪ .‬پــس بازهم می گویــم تعطیل‬ ‫می رود ولی بازهم مشــکالت پابرجاست که و قفل کــردن کشــور راه حــل نیســت‪ .‬هر چه‬ ‫مهم ترین ان مســئله واکسن است‪ .‬فراموش ســریع تر مــردم را واکســینه کنیــد و واکســن‬ ‫نکنیــم کــه در مقطعــی بیشــترین فوتی های بزنید تا ارامش به مردم داده شود‪.‬‬ ‫برخیاصولگرایانوصولگراهستند‬ ‫عبــاس ســلیمی نمیــن‪ ،‬تحلیلگــر سیاســی‬ ‫اصولگــرا‪ ،‬در رابطــه بــا اســیبی که بــه عقیده‬ ‫برخی اصولگرایان با ســهم خواهی به کابینه‬ ‫رئیســی در ابتدای کار واردشــده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع سنت دیرپایی است؛ یعنی‬ ‫جریانات مختلف در کانون های تعیین کننده‬ ‫تالش می کنند که ان را از ان خود بشناسند این‬ ‫واژه در مورد سید ابراهیم رئیسی هم صادق‬ ‫اســت‪ .‬برخی افرادی که در ایجاد ســتادهای‬ ‫مردمــی ســرمایه گذاری کردنــد‪ ،‬سعی شــان‬ ‫برگرفتــن ســهمی از او اســت امــا رئیســی‬ ‫نبایــد بــاج بدهــد‪ .‬به گــزارش برنــا‪ ،‬او افزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه عملکــرد ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫به گونه ای بوده اســت که تاکنون با شــخصی‬ ‫مالقــات نکرده اســت اگر ســهم خواهی هم‬ ‫صــورت گرفتــه بــه نحــوی غیرمســتقیم بوده‬ ‫اســت؛ یعنــی تابه حال به هیچ کــس نه قولی‬ ‫داده و نــه مذاکــره ای باکســی داشــته اســت‪.‬‬ ‫درواقــع برخــی اصولگرایان وصولگرا هســتند‬ ‫ایــن کلمه‪ ،‬نه نصیحتی اســت و نه ارشــادی‪.‬‬ ‫این امری اســت که همه مســند داران قدرت‬ ‫تــاش می کننــد تــا همگون هــای خــود را مثال‬ ‫حتی در مســند قــدرت قرار دهنــد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫ایــن مطــاب حتمــا به عنوان یک ســنت غلط‬ ‫باید کنار گذاشته یا از ان گریز شود تمهیدات‬ ‫تاکنــون خــوب بوده اند‪ .‬ســلیمی نمین تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬باید دید که نــوع مواجهه مجلس با ان‬ ‫چگونــه اســت‪ ،‬بایــد دید کــه ایا امــکان دارد‬ ‫این تمهیدات برای جلوگیری از سهم خواهی‬ ‫تــا انتها حفظ شــود یا خیــر‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫طیــف اصولگرا نیز جریانــات مختلفی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬یعنــی یــک حــزب سیاســی نیســت‪ .‬در‬ ‫ایــن طیــف قطعا افرادی موســوم به اصولگرا‬ ‫وجــود دارند‪ .‬ایــن موضوع در مــورد پایداری‬ ‫و موتلفــه هــم صادق اســت؛ بنابرایــن توقع‬ ‫اصولگرایان و درگیری رئیســی با ان ها مشکل‬ ‫اساســی نیست بلکه یکی از صدها مشکالت‬ ‫پیش روی اقای رئیسی است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انتقال «ذوب» از فرابورس به بورس‬ ‫به زودی نهایی می شود‬ ‫فراینــد انتقــال نمــاد ذوب‬ ‫خود کنند تا محصوالت نهایی‪.‬‬ ‫از فرابــورس بــه بــورس در حال‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهن اصفهان‬ ‫انجام اســت و به زودی مراحل‬ ‫چالش های این شرکت را عنوان‬ ‫اننهاییمی شود‪.‬منصور یزدی‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بحــران اب در‬ ‫زاده‪ ،‬مدیرعامــل ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان‪ ،‬تحریــم هــا‪ ،‬ویروس‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫اصفهــان‪ ،‬ضمــن بیــان مطلب‬ ‫کرونا‪،‬محدودیتظرفیتتولید‬ ‫فــوق‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر ذوب اهن را‬ ‫زغال سنگ کشور‪ ،‬عدم تناسب‬ ‫بــرای واردات زغال ســنگ خارجــی ازاد بگذارند قیمت گذاری زغال ســنگ داخلی در مقایسه با‬ ‫از نظر کیفیت و ارزش اقتصادی بازدهی بیشتری زغــال ســنگ خارجــی از چالش هایــی اســت که‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬یــزدی زاده بــا تشــریح دالیــل این شرکت با ان مواجه است‪ .‬یزدی زاده درباره‬ ‫تمرکز این شرکت بر صادرات شمش‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برنامه هایاتیاینشرکت گفت‪:‬افزایشتولیدبا‬ ‫محدودیــت در صــادرات محصوالت نهایی به راه اندازی کوره بلند شماره یک‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫دلیــل تحری مهــا و وضــع تعرفه های ســنگین بر کک‪ ،‬تملک معادن ســنگ اهن‪ ،‬تکمیل زنجیره‬ ‫واردات محصــوالت نهایــی فــوالدی بــا عنــوان تامین اب‪ ،‬افزایش موجودی مواد اولیه‪ ،‬تاسیس‬ ‫حمایت از صنایع داخلی توسط سایر کشورها‪ ،‬شــرکت حمــل و نقــل ریلــی بــرای حمــل و نقل‬ ‫تعدد کارخانه های نورد در کشور و رقابت منفی پایدار مواد اولیه‪ ،‬خرید برق از بورس انرژی‪ ،‬اغاز‬ ‫قیمتی ان ها در بازار های هدف صادراتی به دلیل بازسازی باتری شماره ‪ ۲‬کک سازی‪ ،‬تداوم انتقال‬ ‫دسترســی به شــمش ارزان قیمت داخلی بســیار پساب شهری به کارخانه‪ ،‬انتشار اوراق مرابحه و‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬به همین منظور بیشــتر کشور ها استفاده از توان شرکت های تابعه خارج از کشور‬ ‫تمایل دارند تا تنها شــمش فوالدی را وارد کشور از جمله برنامه های این شرکت است‪.‬‬ ‫اثرات تحری م بر تجارت ایران و اروپا‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫جلساتکمیتهمشترکدو کشور‬ ‫در ادامــه دیدارهــای خارجــی‬ ‫در محل ســفارت اشــاره کرده و‬ ‫خــود با ســفیر فنالنــد در ایران‬ ‫افزود‪ :‬بــا صحبت های مفیدی‬ ‫بــه گفــت و گــو نشســت و از‬ ‫یتــوان امیدوار‬ ‫که انجام شــد م ‬ ‫کاهــش جدی تجارت مشــترک‬ ‫بــود گا مهــای بلندی در مســیر‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫میان دو طرف در سه سال اخیر‬ ‫رونــق روابــط تجاری دو کشــور‬ ‫گفت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هر چند‬ ‫برداریــم‪ .‬مــا به عنوان ســفارت‬ ‫تجارت ایران در ســال های گذشــته تا حد زیادی وظیفــه داریــم روابــط را در همــه زمین ههــا و‬ ‫حــول محــور کشــورهای منطقه و اســیا تعریف به خصــوص در زمینــه اقتصــادی بــا شــما رونــق‬ ‫شده اما ایران و اروپا از گذشته دور در حوزه های بدهیم و امیدوارم بتوانیم بعد از استقرار دولت‬ ‫مختلف با یکدیگر تبادل تجاری داشــتند و این جدیــد هم ایــن مســیر را ادامه دهیــم‪ .‬نوروانتو‬ ‫روال در ســال های قبــل نیــز ادامــه داشــت‪ .‬بــا از بــا تاکید بر اینکه گســترش روابط اقتصــادی دو‬ ‫ســرگیری تحری مهــای امریــکا علیه ایران در ســه کشور مستلزمشناساییزمینه هایمهمهمکاری‬ ‫سال گذشته‪ ،‬میزان تجارت خارجی ایران کاهش است‪ ،‬مشارکت بیشتر بین تجار دو کشور برای‬ ‫یافــت و در ایــن میــان همکار ‬ ‫یهــای اقتصادی دریافت اطالعات ب ـه روز از موقعیت اقتصادی‬ ‫مشــترک با اروپا بیشــترین کاهش را تجربه کرد‪ .‬ایران و فنالند را مهم ارزیابی کرد‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر چند دولت های اروپایی بارها از تالش خود من در مدت حضورم در ایران شاهد بودم که با‬ ‫برای افزایش دوباره مبادالت سخن گفته اند اما وجودتحریم هایسخت‪،‬ایرانتوانستهدر زمینه‬ ‫بهنظر می رسدتابرطرفنشدنخطر تحریم ها‪ ،‬اقتصادی توســعه یابد‪ .‬محصوالت جدیدی در‬ ‫نم ‬ ‫یتــوان انتظار تغییری جدی در این مســیر را بازارهای ایران تولید شده و رقابت پذیری افزایش‬ ‫داشــت‪ .‬موضوعــی کــه در جریــان دیــدار رئیس یافته است که این خودش نشان می دهد ایران‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با ســفیر فنالند در تهران نیز در زمینــه اقتصــادی تحول داشــته اســت‪ .‬ســفیر‬ ‫بار دیگر بر ان تاکید شد‪ .‬غالمحسین شافعی در فنالند در تهران یاداوری کرد‪ :‬در ســطح جهانی‬ ‫دیدار با کیو نوروانتو‪،‬سفیر فنالنددر تهران‪،‬اظهار جو اقتصادی غالب در حال تغییر است؛ ازاین رو‬ ‫کــرد‪ :‬فنالند ازجمله کشــورهای اروپایی با رشــد برای انجام مبادالت تجاری بین تجار دو کشــور‬ ‫اقتصادی و ســطح رفاه عمومی باالیی اســت از و در زمینه روابط اقتصادی باید این تغییرات را‬ ‫اهمیت استفاده از تجارب این کشور برای ایران شناسایی کنیم‪ .‬باید خودمان را برای اینده اماده‬ ‫در شــرایط فعلی ســخن گفــت‪ .‬او ب هطــور ویژه کنیم‪ .‬امیدوارم تحریم ها لغو شوند و ما بتوانیم‬ ‫به تمایل ایران برای استفاده از تجربیات فنالند روابطتجاریبهتریداشتهباشیم‪.‬‬ ‫در صنعــت ابزیان‪ ،‬صنایــع دریایی و همین طور‬ ‫در ادامه هم شافعی با تاکید بر حساسیت‬ ‫استفاده مناسب از اب با روش های جدید اشاره موقعیت فعلی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواری بســیار‬ ‫کــرده و گفــت‪ :‬این حوزه ها برای ما مهم اســت؛ زیادی به تغییرات مثبت در ارتباط با جامعه‬ ‫چراکــه ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت طبیعی و جهانی داریم‪ .‬رئیس پارلمان بخش خصوصی‪،‬‬ ‫خشکسالی گسترده‪،‬در ایندهبهدنبالاستفادهاز ادامــه داد‪ :‬تحری مهــا اثــرات نامطلوبــی بــر‬ ‫روش های نوین کشاورزی است؛ بنابراین در این روابط اقتصادی ما با کشورهای دیگر‪ ،‬ازجمله‬ ‫زمینه ها می توانیم همکاری های خوبی با کشور فنالند داشــته اســت؛ اما اینده برای ما روشــن‬ ‫فنالند داشته باشیم‪ .‬در این دیدار‪ ،‬سفیر فنالند است که می توانیم جبران مافات گذشته را در‬ ‫در تهران نیز با اشاره به اغاز به کار دولت جدید این ارتباط داشته باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با کمال‬ ‫در ایــران گفت‪ :‬شــرایط فعلی‪ ،‬برهه حساســی تاســف مسائل تحریم باعث شده بیش از ‪۳۰‬‬ ‫در ایران محســوب م ‬ ‫یشــود و ما منتظر هستیم میلیارد دالر حجم معامالت ایران با اتحادیه‬ ‫ببینیم در زمینه اقتصادی چه تحوالت جدیدی اروپــا از بین برود‪ .‬این بر اقتصاد هر دو طرف‬ ‫در دولــت صورت خواهد گرفت‪ .‬کیو نوروانتو با اثر خواهد داشت و نباید از کنار ان به سادگی‬ ‫تاکید بــر روابط مطلوب میان ایران و فنالند به عبور کرد‪.‬‬ ‫بومی سازی چرخ و محور قطار های‬ ‫مانوریدر پویش‬ ‫بازرگان ذوب اهن اصفهان‬ ‫بــا دســتیابی بــه دانــش ســاخت چــرخ و‬ ‫محــور قطار های مانوری شــرکت های فوالدی‬ ‫و ایســتگاه های راه اهــن‪ ،‬ایران به جمع تولید‬ ‫کننــدگان ایــن فناوری پیوســت‪ .‬مســئول گروه‬ ‫بومی ســازی شرکت پویش بازرگان ذوب اهن‬ ‫اصفهان فناوری تولید این چرخ و محور ها را در‬ ‫انحصار کشــور های اروپایی دانســت و گفت‪:‬‬ ‫متخصصان و کارشناسان این شرکت توانستند‬ ‫با ‪ ۸‬ماه کار شبانه روزی چرخ و محور و جعبه‬ ‫دنــده این قطار هــا را به تولید انبوه برســانند‪.‬‬ ‫محمدرضــا خیرتــی هزینــه خریــد خارجــی هر‬ ‫چــرخ و محــور را ‪ ۲۰۰۰‬یورو برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫قیمــت نمونه داخلی این محصــول ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫قیمــت محصــول خارجی اســت کــه از خروج‬ ‫میلیون ها یورو ارز از کشــور جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫وی از بومی ســازی تاندیش گیت فوالدســازی‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان در این شــرکت خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن محصــول بــر روی تاندیش های‬ ‫فوالدســازی نصب می شود و وظیفه ان کنترل‬ ‫مــواد مــذاب از خروجــی تاندیــش بــر روی‬ ‫ســطح قالب ریخته گری اســت که برای تولید‬ ‫فوال دهــای کیفــی ماننــد ریــل کاربــرد فراوانی‬ ‫دارد‪ .‬مســئول گروه بومی سازی شرکت پویش‬ ‫بازرگان ذوب اهن اصفهان ادامه داد‪ :‬با تولید‬ ‫ایــن قطعــه از خــروج ‪ ۳۰۰‬هــزار یــورو ارز از‬ ‫کشور جلوگیری می شود‪ .‬گفتنی است؛ شرکت‬ ‫پویــش بــازرگان با ‪ ۴۰‬درصد ســهام متعلق به‬ ‫ذوب اهن اصفهان و ‪ ۶۰‬درصد ســهام متعلق‬ ‫بــه تاجران اهن کشــور فعالیت خــود را از دی‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۴‬اغازکرد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫نقدینگی از ‪ ۳۷۰۰‬هزار میلیارد تومان گذشت‬ ‫بــا توجه به اینکه امارهای بانک مرکزی حاکی‬ ‫از رسیدن نقدینگی در پایان سومین ماه سال جاری‬ ‫بــه ‪ ۳۷۰۵‬هــزار میلیــارد تومــان دارد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫در اطالعیه ای به بررسی علل تغییرات و تحوالت‬ ‫متغیرهای پولی در بهار ‪ ۱۴۰۰‬پرداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬گــزارش جدید بانک مرکزی از‬ ‫گزیده امارهای اقتصادی در پایان خرداد ماه ســال‬ ‫جــاری نشــان می دهد که حجم نقدینگــی ‪۳۷۰۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومان شــده اســت که حاکی از رشــد‬ ‫‪ ۳۹.۴‬درصــدی نقدینگی نســبت به پایــان خرداد‬ ‫سال گذشتهاست‪.‬‬ ‫البته این شاخص نسبت به اسفند سال گذشته‬ ‫معادل ‪ ۶.۶‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫همچنین‪،‬ضریبفزایندهنقدینگیدر اینمدت‬ ‫‪ ۷.۳۹۷‬بوده که ‪ .۷ ۶‬درصد نسبت به خرداد سال‬ ‫گذشتهرشدیافتهاست ‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬میزان دارایی های خارجی بانک‬ ‫مرکــزی در پایان خرداد امســال به ‪ ۶۶۰‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ‪ ۱۹.۹‬درصدی‬ ‫در این سال است‪.‬‬ ‫در ایــن بین‪ ،‬بانک مرکزی به بررســی تحوالت‬ ‫کل های پولی در بهار ســالجاری پرداخته اســت که‬ ‫طبــق ان افزایــش خالص مطالبات بانــک مرکزی از‬ ‫بخش دولتی و افزایش خالص دارایی های خارجی‬ ‫بانک مرکزی ناشی از اثار پولی خالص تفاوت نرخ‬ ‫خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای مهمترین عوامل‬ ‫رشد پایه پولی در پایان خردادماه امسال نسبت به‬ ‫پایان سال گذشته به شمار می روند‪.‬‬ ‫در ادامه گزارش بانک مرکزی امده است‪ :‬حجم‬ ‫نقدینگی در پایــان خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬بــه رقم ‪۳۷۰۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رســید که نســبت به پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬معادل‪ ۶.۶‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫الزم بــه اشــاره اســت که در دوره مشــابه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬رشــد نقدینگی به میــزان ‪ ۷.۵‬درصد تحقق‬ ‫یافتــه بــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬نقدینگــی در دوازده ماهــه‬ ‫منتهــی بــه پایــان خــرداد مــاه ‪ ۱۴۰۰‬معــادل ‪۳۹.۴‬‬ ‫درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال‬ ‫قبل (‪ ۳۴.۲‬درصد)‪ ۵.۲،‬واحد درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نسبت به پایان سال‪ ،۱۳۹۹‬رشد‪ ۹.۲‬درصدی‬ ‫پایــه پولی بوده و مهمترین عامل رشــد پایه پولی‬ ‫در پایــان خردادمــاه ‪ ،۱۴۰۰‬خالــص مطالبات بانک‬ ‫مرکــزی از بخــش دولتــی اســت کــه بــا ‪ ۶۳.۳‬هــزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش نســبت به پایان ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫(در نتیجهاستفادهاز تنخواه گردان(خزانهو سازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها) و کاهش سپرده های دولت‬ ‫نــزد بانــک مرکزی)‪ ،‬ســهمی فزاینده معــادل ‪۱۳.۸‬‬ ‫واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است‪.‬‬ ‫بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه‬ ‫ماهه منتهی به پایان خردادماه‪ ۱۴۰۰‬از سوی بانک‬ ‫مرکزی نشــان دهنده کاهش ســهم پــول و افزایش‬ ‫ســهم شــبه پول در نقدینگی اســت؛ به طوری که‬ ‫طی دوره مذکور سهم پول ‪ ۰.۳‬واحد درصد کاهش‬ ‫یافته و به همین میزان بر ســهم شــبه پول افزوده‬ ‫شده است‪ .‬همچنین رشد پول در پایان خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نسبت به پایان سال‪ ۱۳۹۹‬در مقایسه با دوره‬ ‫مشابهسالقبلبهمیزانقابلتوجهی کاهشیافته‬ ‫است؛ به طوری که رشد پول از ‪ ۱۷.۵‬درصد در سه‬ ‫ماهه ابتدایی سال‪ ۱۳۹۹‬به‪ ۵.۱‬درصد در سه ماهه‬ ‫ابتدایی سال‪ ۱۴۰۰‬رسیده است‪.‬‬ ‫عــاوه بر ایــن‪ ،‬در پایان خردادماه ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫ضریــب فزاینــده نقدینگی بــه رقم ‪ ۷.۳۹۷‬رســید‪.‬‬ ‫بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نســبت به‬ ‫پایــان ســال ‪ ۲.۳ ،۱۳۹۹‬درصد کاهش یافت که در‬ ‫مقایســه با رشــد دوره مشابه ســال ‪( ،۱۳۹۹‬معادل‬ ‫‪ -۱.۱‬درصــد)‪ ۱.۲ ،‬واحــد درصــد کاهش نشــان می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در‬ ‫پایان خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به پایان سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫ناشــی از افزایــش ذخایــر اضافــی بانکهــا در پایان‬ ‫‪3‬‬ ‫خردادماه‪ ۱۴۰۰‬نسبت به پایان سال‪( ۱۳۹۹‬افزایش‬ ‫نســبت ذخایــر اضافــی بانکها به کل ســپرده هــا از‬ ‫‪ ۰.۰۰۸۹‬در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه ‪ ۰.۰۱۲۴‬در پایــان‬ ‫خردادمــاه ‪ )۱۴۰۰‬بوده اســت‪ .‬بــه طوری که حجم‬ ‫کهــا از ‪ ۳۰۴.۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫ذخایــر اضافی بان ‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬به ‪ ۴۴۹.۵‬هزار میلیــارد ریال‬ ‫عمدتا ناشــی‬ ‫در پایــان خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬رســیده که‬ ‫ً‬ ‫از تزریق وجوه دولتی (اســتفاده از ســقف مصوب‬ ‫مجموعـ ًـا ‪ ۴‬درصدی تنخواه گردان خزانه در ســال‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬به بازار پول بوده است‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از عوامــل موثــر بــر رشــد پایــه‬ ‫پولــی در خردادماه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬تحوالت خالص‬ ‫دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده اســت که‬ ‫با ‪ ۱.۹‬درصد افزایش (معادل ‪ ۸۷.۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال) نســبت به پایان سال قبل‪ ،‬سهمی فزاینده‬ ‫معادل ‪ ۱.۹‬واحد درصد در رشد پایه پولی داشته‬ ‫اســت‪ .‬دلیــل اصلی افزایــش خالــص دارایی های‬ ‫عمدتا ناشــی از اثار پولی‬ ‫خارجی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خالــص تفاوت نــرخ خرید و فــروش ارز غیر نرخ‬ ‫نام ـه ای بــوده اســت‪.‬در اخــر بانک مرکــزی ابراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا اعمــال سیاســت احتیاطی‬ ‫محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها‪ ،‬روند کنترل‬ ‫رشد متغیرهای پولی در ماه های اتی بهبود یافته‬ ‫و اقدامات بانک مرکزی در راســتای حفظ ارزش‬ ‫پــول ملــی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشــتری‬ ‫همــراه شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت که کنترل رشــد‬ ‫کهــا به عنوان یک اقــدام راهبردی‬ ‫ترازنامــه بان ‬ ‫در زمینه کنترل رشــد نقدینگی از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اســت و موفقیت بانک مرکزی در این‬ ‫زمینــه می توانــد نقش بســیار موثــری را در کنترل‬ ‫رشد نقدینگی ایفا کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملجدیدشرکتزغالسنگالبرز شرقیمعرفیشد‬ ‫طی مراسمی با حضور امام جمعه و جمعی‬ ‫از مســئولین شهرســتان شــاهرود و ذوب اهــن‬ ‫اصفهان‪ ،‬بابک براتی به عنوان مدیرعامل جدید‬ ‫شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی معرفی شد‬ ‫و از زحمات منصور شریف مدیرعامل سابق این‬ ‫شرکت قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن کــه رییــس و اعضــاء هیــات‬ ‫مدیره شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی نیز‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬مرتضی یزدخواستی عضو هیات‬ ‫مدیره ذوب اهن اصفهان با اشاره به نقش مهم‬ ‫ایــن مجتمــع بــزرگ صنعتی در رشــد و توســعه‬ ‫صنایع و معادن کشــور تصریح کرد‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان یک دانشــگاه بزرگ اســت که توانســته‬ ‫در عرصــه هــای مختلف به ویــژه تربیت نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬افتخار افرین باشــد و در طی پنجاه و‬ ‫چهار سال گذشته‪ ،‬مدیران و متخصصان زیادی‬ ‫را تربیت نموده که بســیاری از ان ها هم اکنون‬ ‫مدیریت شــرکت هــای فــوالدی و صنعتی را به‬ ‫عهده دارند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فرهنــگ مدیــر پــروری در ایــن‬ ‫شرکت نهادینه شده است‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره ذوب اهــن اصفهــان با‬ ‫قدردانــی از زحمــات منصــور شــریف‪ ،‬اظهــار‬ ‫امیــدواری نمــود کــه مدیرعامــل جدید شــرکت‬ ‫معادن زغال ســنگ البرز شرقی بتواند با برنامه‬ ‫ریزی های مناسب‪ ،‬روند رو به رشد این شرکت‬ ‫را ادامه و تسریع کند‪.‬‬ ‫بابــک براتــی مدیرعامــل جدید این شــرکت‬ ‫معادن زغال ســنگ البرز شــرقی‪ ،‬افزایش تولید‪،‬‬ ‫توجه به کرامت نیروی انسانی و ایمنی و ایمن‬ ‫سازی را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫طاهــری رییس هیات مدیره شــرکت معادن‬ ‫زغال ســنگ البرز شــرقی با قدردانی از خدمات‬ ‫منصــور شــریف کــه در ســخت تریــن شــرایط‪،‬‬ ‫مدیریت این شــرکت را قبــول نمود گفت‪ :‬برای‬ ‫ادامه موفقیت ها‪ ،‬نیازمند مشارکت و همکاری‬ ‫همه مسئولین هستیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین امینــی امــام‬ ‫جمعه شاهرود به نقش پیوست های اجتماعی‬ ‫و فرهنگی در صنایع و معادن کشور اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پیوســت هــای فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫فعالیــت هــای ذوب اهن اصفهان در طی بیش‬ ‫از نیم قرن فعالیت خود به خوبی جایگاه این‬ ‫شرکت را نشان می دهد‪ ،‬امید است که شرکت‬ ‫زغــال ســنگ البــرز شــرقی نیــز هماننــد گذشــته‬ ‫پیوســت های اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫فعالیت های خود را گسترش دهد‪.‬‬ ‫دیگر ســخنران این مراســم حسینی نماینده‬ ‫ســابق شهرســتان شــاهرود با تشــریح مشکالت‬ ‫قبلــی و چگونگــی برون رفــت از تنگناهای این‬ ‫شــرکت گفت‪ :‬با مدیریــت و اقدامات جهادی‪،‬‬ ‫البرز شرقی برای کشور و منطقه حفظ می شود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ در ابتدای این ایین‪ ،‬منصور‬ ‫شــریف‪ ،‬از اقدامــات و موفقیــت هــای شــرکت‬ ‫معــادن البــرز شــرقی‪ ،‬طــی چنــد ســال گذشــته‪،‬‬ ‫گزارشی ارایه نمود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در مراسم تجلیل از کارگران نمونه ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫کارگرانمحور تولیدوپیشرفتجامعههستند‬ ‫همزمــان بــا دهــه امامــت و والیــت و‬ ‫گرامیداشــت اعیاد فرخنده قربــان و غدیر‪ ،‬ایین‬ ‫تجلیــل از ‪ ۵۲‬نفــر از کارگــران نمونــه ذوب اهــن‬ ‫اصفهان‪ ۵ ،‬مرداد ماه در تاالر اهن شرکت برگزار‬ ‫شد‪ .‬در اغاز این مراسم که چند تن از معاون ها‬ ‫و مدیرهای شرکت حضور داشتند‪ ،‬ایت ا‪ ...‬رهبر‬ ‫مسئول نمایندگی تبلیغات اسالمی ذوب اهن به‬ ‫تشریح رویداد بزرگ تاریخی غدیر خم و معرفی‬ ‫مــوالی متقیان حضرت امام علــی (ع) به عنوان‬ ‫جانشین پیامبر بزرگ اسالم (ص) پرداخت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــات قــران کریــم‪ ،‬انتصاب‬ ‫مهم جانشــین پیامبر اســام از طرف خداوند و‬ ‫ابــاغ ان توســط حضــرت محمــد (ص) را کامــل‬ ‫شــدن دین اســام و تمام شــدن نعمت الهی بر‬ ‫مسلمانان و عالم بشریت دانست‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬رهبر در ادامه با اشاره به اهمیت کار‬ ‫و تولید در اسالم‪ ،‬تالش هر مردی را برای گذران‬ ‫ابرومندانــه زندگــی و تامیــن معیشــت خانــواده‬ ‫اش را جهاد دانســت و گفت‪ :‬سربلندی و حیات‬ ‫اقتصــادی هر جامعــه ای مرهــون تولید و نقش‬ ‫افرینی کارگران است‪.‬‬ ‫مهــرداد توالییــان معــاون بهــره بــرداری‬ ‫شــرکت با اشــاره به اخرین شرایط تولیدی ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان گفــت‪ :‬بــا همــت کارکنــان عزیــز‪،‬‬ ‫محصوالت جدید و از جمله ریل و میلگرد ‪ ۵۰‬در‬ ‫شرکت تولید شده و این نگرش و رویه همچنان‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کارگران هستند که همه ساله‬ ‫شعارهای اقتصادی سال که توسط مقام معظم‬ ‫رهبری اعالم می شود را محقق می سازند‪ .‬ما نیز‬ ‫بــا کمک هلدینگ صدرتامین در جهت تشــویق‬ ‫همکاران خود همه ساله تعدادی از عزیزان را به‬ ‫عنــوان کارگر نمونه معرفی نموده و مورد تقدیر‬ ‫قرار می دهیم‪ .‬با این حال هرچند تمام کارکنان‬ ‫نمونه هســتند ولی با توجه به محدودیت های‬ ‫موجــود در ســال ‪ ۹۹‬نیــز ‪ ۵۲‬نفــر از همــکاران با‬ ‫معرفی مدیران قسمت ها به عنوان کارگر نمونه‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫در این مراسم یکی از مداحان اهل بیت (ع)‬ ‫به مناسبت اعیاد بزرگ قربان و غدیر به مداحی‬ ‫پرداخــت و در پایــان لــوح هــای تقدیــر کارکنان‬ ‫نمونه شرکت به ان ها اهدا شد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره برداری ‪ 30‬کیلومتر‬ ‫دیگر از ازادراه شرق‬ ‫اصفهان در سال ‪1401‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفت‪30 :‬‬ ‫کیلومتر از پروژه ازادراه شرق اصفهان با سرعت مطلوب‬ ‫در حال ســاخت اســت و در ســال اینده به بهره برداری‬ ‫می رســد‪ .‬علیرضــا قــاری قران مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرســازی (اصفهــان)؛ در حاشــیه مراســم‬ ‫افتتاح ‪ 8‬کیلومتر از بخش پایانی ازادراه شرق اصفهان‬ ‫که با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام پذیرفت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬اینبخشاز پروژهحدفاصلفرودگاهتاجادهنایین‬ ‫(مشرف به باغ رضوان اصفهان) است‪ .‬وی افزود‪ :‬هزینه‬ ‫اجرای این فاز از پروژه موســوم به بخش پایانی ازادراه‬ ‫شــهید ســردار حجازی به همراه اتصال جاده اصفهان‪-‬‬ ‫نایین در کریدور شــرقی‪-‬غربی کشــور به ازادراه شــرق‬ ‫اصفهان‪ ،‬بالغ بر یکهزار و ‪ 520‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان بیان داشــت‪:‬‬ ‫تکمیل این بخش از پروژه به همراه احداث دو پل بزرگ‬ ‫فــوالدی‪ ،‬یــک پل بزرگ بتنی و اتصال کریدور شــرقی–‬ ‫غربی به کریدور شمالی جنوبی کشور بوده است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این پلها شامل پل فرودگاه با دهانه‪ 76‬متر‪،‬‬ ‫پل بتنی قهجاورســتان با دهانه ‪ 28‬متر و پل نایین با‬ ‫دهانــه ‪ 76‬متر اســت‪ .‬قاری قران با بیان اینکــه فاز اول‬ ‫ازادراه شــرق اصفهــان به طول ‪ 63‬کیلومتر ســال ‪1399‬‬ ‫مــورد بهره بــرداری قرار گرفت عنــوان کرد‪ :‬اعتبار هزینه‬ ‫شــده بــرای ایــن میــزان از پــروژه ‪ 11‬هــزار و ‪ 950‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــوده اســت‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬ادامه مســیر حدود‬ ‫‪ 30‬کیلومتر تا شهر بهارستان در حال ساخت و تکمیل‬ ‫است که به لطف خدا در سال اینده و در دولت بعدی‬ ‫افتتاح می شود‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬ادامه فاز نهایی این پروژه تا اتصال به‬ ‫ازادراه شــیراز حدود ‪ 100‬کیلومتر بوده که در حال انجام‬ ‫فراخوان برای انتخاب پیمانکار هســتیم‪ .‬همچنین در‬ ‫صورت تامین به موقع اعتبارات و انتخاب سرمایه گذار‬ ‫مناسب این میزان از پروژه حدود دو سال اینده تکمیل‬ ‫می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای تکمیل این‪ 130‬کیلومتر‪،‬‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ 20‬هزار میلیارد ریال نیاز است‪ .‬قاری قران‬ ‫مهمتریــن اهــداف و مزایای این پــروژه را تکمیل بخش‬ ‫مهمی از حلقه مفقوده کریدور ازادراهی شمال‪ -‬جنوب‬ ‫کشور و تسهیل در حمل و نقل بار و مسافر استان‏های‬ ‫شمالی کشور به استان های اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد بیان کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از دیگر مزایای این پروژه افزایش بهره‏وری ازاد‬ ‫راه اصفهان ـ نطنز ـ کاشان و اتصال کریدور شرقی–غربی‬ ‫کشور به کریدور ازادراهیشمالی–جنوبیاست‪.‬‬ ‫محسن یوسفیان مدیرعامل‬ ‫شرکت پیشرو معادن ذوب‬ ‫اهن سوادکوه شد‬ ‫مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل شــرکت پیشرو‬ ‫معادن ذوب اهن ســوادکوه بزرگترین شــرکت معدنی‬ ‫شمال کشور با حضور عین ا‪ ...‬طالبی فرماندار‪ ،‬حجت‬ ‫االســام و المســلمین جعفــری امــام جمعــه و دیگــر‬ ‫مسئولینشهرستانسوادکوهومرتضییزدخواستیعضو‬ ‫هیئتمدیره‪،‬محمدجعفر صالحیمعاونخرید‪،‬علی‬ ‫رضــا رضوانیــان رییس کمیســیون معامــات‪ ،‬احمدپور‬ ‫مدیر حراست‪ ،‬فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها و امور‬ ‫مجامع و دیگر مسئولین ذوب اهن اصفهان با رعایت‬ ‫شــیوه نامــه های بهداشــتی در ســالن اجتماعــات اداره‬ ‫فرهنگو ارشاداسالمیشهرستانسوادکوهبرگزار گردید‪.‬‬ ‫در اینجلسهاز زحماتافشینمختاریتقدیر و محسن‬ ‫یوســفیان به عنوان مدیرعامل شــرکت پیشــرو معادن‬ ‫ذوب اهن سوادکوه معرفی شد‪ .‬یوسفیان پیش از این‬ ‫در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی فعالیت می‬ ‫کرد‪ .‬فرماندار سواد کوه در این مراسم طی سخنانی به‬ ‫نقش ذوب اهن اصفهان در عمران و ابادانی این منطقه‬ ‫و همچنین خدمات ارزنده ذوب اهن در دوران جنگ و‬ ‫سازندگی اشاره کرد و گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان همواره‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده و امنیت‬ ‫شــغلی مطلوبی ایجاد کرده اســت به گونه ای که هم‬ ‫اکنون‪ ۷‬هزار بازنشستهاینشرکتاز ساکنیناینمنطقه‬ ‫هســتند‪ .‬وی اهمیت و جایگاه قشــر کارگری معادن را‬ ‫بسیار مهمدانستو افزود‪:‬شرایطسخت کار در معدن‬ ‫بر کسیپوشیدهنیستو اینتالشگراننبایددغدغهای‬ ‫جز کار کردنداشتهباشند‪.‬طالبیضمنتقدیر از زحمات‬ ‫افشین مختاری مدیرعامل سابق شرکت پیشرو معادن‬ ‫ذوب اهن سوادکوه و همراهی و همدلی مطلوب وی‬ ‫با مردم و مسئولین‪ ،‬بر ضرورت تداوم همکاری و تعامل‬ ‫با محسن یوسفیان مدیرعامل جدید این شرکت تاکید‬ ‫کرد‪ .‬مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز با قدردانی از همکاری و تعامل مسئولین‬ ‫منطقهبااینمجتمععظیمصنعتی‪،‬دغدغهاینشرکت‬ ‫در شهرســتان ســواد کوه را ایجاد اشتغال ذکر کرد و ابراز‬ ‫امیدواری نمود که رشد و شکوفایی بیشتر فعالیت های‬ ‫معدنی در سواد کوه را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫صدور مجدد گواهینامه‬ ‫سیستم مدیریت محیط‬ ‫زیست ذوب اهن اصفهان‬ ‫ممیــزی خارجی سیســتم مدیریت محیط زیســت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان مطابق بــا اســتاندارد ‪:۱۴۰۰۱ ISO‬‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬توسط تیم ممیزی موسسه ‪ SGS‬دوم الی چهارم‬ ‫مــرداد مــاه ســال جــاری انجام شــد و با توجــه به عدم‬ ‫مشــاهده و ثبــت هیــچ گونــه عدم انطبــاق عمــده در‬ ‫مســتندات و دیگر موارد بررســی شــده توسط ممیزان‪،‬‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب اهن‬ ‫اصفهان برای یک دوره‪ ۳‬ساله دیگر صادر شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫گازرسانی به ‪ 200‬روستای‬ ‫کرمانشاه تا پایان امسال‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشاه از گازرسانی‬ ‫به ‪ 200‬روســتای این اســتان تا پایان امســال خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سیروس شهبازی در این باره‬ ‫گفت‪ :‬به منظور دس ـت یابی به این هدف و گازرسانی‬ ‫‪ 200‬روستای دیگر استان‪ ،‬طبق برنامه ریزی تا‪ 910‬کیلومتر‬ ‫شبکه گذاریروستاییاجرامی شود کهتاسهماهنخست‬ ‫امســال بیش از ‪ 150‬کیلومتر ان محقق شــده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برنامه نصب ‪ 10‬هزار علمک در روســتاها در‬ ‫حال اجراست که تاکنون بیش از ‪ 2‬هزار علمک نصب‬ ‫شــده و بقیــه جزو برنام ههــای اجرایی تا پایان امســال‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه یاداور شد‪:‬‬ ‫گازرسانی به این تعداد روستا زمینه بهره مندی ‪ 12‬هزار‬ ‫اشــتراک جدید در بخش روســتایی را فراهم می کند که‬ ‫تاکنون طی سه ماه نخست ‪ ،1400‬بیش از ‪ 1500‬اشتراک‬ ‫جدید در این بخش جذب شــده اســت‪ .‬براســاس این‬ ‫گــزارش‪ 1697 ،‬روســتا معــادل ‪ 82‬درصــد خانوارهــای‬ ‫روســتایی کرمانشــاه از گاز طبیعــی بهره مند هســتند و‬ ‫کار گازرســانی به ‪ 315‬روســتا همراه با شهرهای نوسود‪،‬‬ ‫ریجاب و شبکه داخلی شهر ازگله نیز در حال اجراست‪.‬‬ ‫رتبه برتر شرکت گاز‬ ‫سمنان در هفتمین دوره‬ ‫سنجش سالمت اداری‬ ‫سنجشمیزانسالمتاداریشرکتهای گاز استانی‬ ‫به استناد ماده‪ ۲۸‬قانون سالمت نظام اداری و با هدف‬ ‫مقابله با فساد‪ ،‬وضعیت شرکت ها را در اجرای وظایف‬ ‫قانونی محوله بررسی می نماید‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫اســتان ســمنان گفت‪ :‬شــرکت ملی گاز ایران در راستای‬ ‫برگزاری هفتمین دوره سنجش سالمت اداری از دی ماه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شــرکت های گاز‬ ‫اســتانی بر اســاس مدارک و مستندات در شاخص های‬ ‫اموزش‪ ،‬قانون گرایی‪ ،‬شفافیت‪ ،‬پاسخگویی‪ ،‬شایسته‬ ‫ســاالری‪ ،‬انضبــاط اداری و مالی‪ ،‬الگوی مصرف و بهره‬ ‫وری‪ ،‬اســتقرار و توســعه ســامانه های الکترونیک و فن‬ ‫اوری های نوین و نظارت و کنترل داخلی نمود‪ .‬علیرضا‬ ‫اعوانی با اشــاره به نقش موثر ســامت نظام اداری در‬ ‫بهره وری و بهبود مستمر عملکرد سازمان گفت‪ :‬ارتقاء‬ ‫تک تک شاخص های این موضوع از اولویت های برنامه‬ ‫ریــزی و اقدامــات شــرکت گاز اســتان مــی باشــد‪ .‬او در‬ ‫پایان افزود‪ :‬دراعالم نتایج که بر اســاس بررســی مدارک‬ ‫و مســتندات اقدامات و اســتعالم های به عمل امده از‬ ‫واحدهای نظارتی صورت پذیرفت‪ ،‬شــرکت گاز استان‬ ‫ســمنان با کســب امتیــاز ‪ ۷۴/۹۷‬و بــا ‪ ۲‬درصد افزایش‬ ‫امتیاز نسبت به دوره قبلی در مقایسه با ‪ ۳۱‬شرکت گاز‬ ‫استانی در سطح برتر قرار گرفت‪.‬‬ ‫کشف سه دستگاه رمز‬ ‫ارز غیرمجاز در‬ ‫شهرستان بافت‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق جنوب استان کرمان‪ ،‬یکتا مدیر برق شهرستان‬ ‫بافت با اشاره به کشف سه دستگاه رمزارز دیجیتال‬ ‫در ایــن شهرســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫مصــرف بــاالی دســتگاه هــای رمــزارز و بدتــر از ان‬ ‫خســارت زیــادی که این دســتگاه هــای غیرمجاز به‬ ‫شــبکه توزیــع وارد مــی کننــد بــرق شهرســتان بافت‬ ‫بــا جدیــت تمــام بــه دنبــال جمــع اوری و کشــف‬ ‫ایــن دســتگاه هــای غیرمجاز مــی باشــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در راســتای پیشــگیری از اســتفاده غیــر مجــاز رمزارز‬ ‫بــا همــکاری و تــاش شــبانه روزی مامورین زحمت‬ ‫کش پلیس امنیت اقتصادی شهرســتان‪ ،‬سه دستگاه‬ ‫رمز ارز کشــف و همچنان تالش ها برای کشــف این‬ ‫رمزارزهــای غیرمجــاز‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬یکتــا‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بخشــی از رمزارزهــا در معادن غیرفعال‪ ،‬بخشــی از‬ ‫یهــا و کارگا ههــای تعطیــل وجــود‬ ‫نهــا در گاودار ‬ ‫ا ‬ ‫داشــته کــه بــا ذکاوت مامــوران نیــروی انتظامــی به‬ ‫خوبی کشف و متخلفان این امر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۱۷۱‬درصدی ظرفیت نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر کشور‬ ‫تالش شد بابک زنجانی جدیدی درست نشود‬ ‫وزیــر نفت درباره اینکه پرونده بابک زنجانی‬ ‫به کجا رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ان شاءاهلل دولت‬ ‫ســیزدهم ان را پیگیــری می کنــد‪ ،‬مــا فقــط تالش‬ ‫کردیــم بابک زنجانی جدیدی درســت نشــود که‬ ‫الحمدهللنشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بیژن زنگنه در حاشیه رونمایی‬ ‫ســامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف) در‬ ‫جمــع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬ســامانه درخواســت‬ ‫فراورده های نفتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬وزارت اطالعــات و دیگر دســتگاه های‬ ‫مرتبط برای درخواست فراورده های نفتی طراحی‬ ‫و عملیاتی و امروز به طور رسمی رونمایی شد‪ ،‬در‬ ‫اجرای این ســامانه نیروی انتظامی‪ ،‬قوه قضائیه‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران و حدود ‪ ۵۰‬دستگاه دیگر همکاری‬ ‫و همراهی دارند‪.‬‬ ‫وی هــدف از راه انــدازی ســدف را اســتفاده‬ ‫مناســب از فراورد ههــای نفتــی و جلوگیــری از‬ ‫قاچاق ســوخت دانست و افزود‪ :‬سدف تقاضای‬ ‫درخواست کنندگان سوخت را به صورت سیستمی‬ ‫بررســی می کند و در صورت اســتحقاق و دریافت‬ ‫اطالعــات از دســتگاه های دیگــر بــه انها ســهمیه‬ ‫تخصیصمی یابد‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اشاره به اینکه روزانه حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون لیتر فراورده های نفتی مایع در کشور توزیع‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬به تازگــی در نام ـه ای اعــام‬ ‫م ‬ ‫کــردم کــه در ســال ‪ ١٣٩٨‬حــدود ‪ ۸۰‬میلیــارد دالر‬ ‫یارانه پنهان برای حامل های انرژی پرداخت شده‬ ‫که عدد بزرگی اســت‪ ،‬باید با این سیســتم ها جلو‬ ‫قاچاق و تخلف ها را بگیریم‪.‬‬ ‫زنگنــه‪ ،‬ســدف را حاصــل صدهــا نشســت‬ ‫کارشناسی‪ ،‬همفکری و تجربه دانست و گفت‪ :‬این‬ ‫سامانه جزو پیشرفته ترین سیستم برای جلوگیری‬ ‫از قاچــاق اســت که مجموعه فراورده نفتــی را در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا موضــوع گازرســانی هم اشــاره کــرد و با‬ ‫بیان اینکه افزایش گازرسانی در این سال ها سبب‬ ‫کاهــش مصــرف فراورد ههــای نفتی شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وجود این سامانه سبب جلوگیری از‬ ‫مقدار زیادی از قاچاق ســوخت شــده اســت‪ ،‬جا‬ ‫دارد از همــه کســانی کــه در ایــن زمینــه همکاری‬ ‫کردند قدردانی کنم‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره مقدار افزایش ظرفیت گاز در‬ ‫خـــبر‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و اینکه ایا امسال در زمستان کمبود گاز‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬امسال تولید گاز نسبت به پارسال‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب افزایش می یابد و کمبود‬ ‫گاز هم در زمستان بستگی به مصرف دارد‪ ،‬هنوز‬ ‫ما نمی دانیم مقدار مصرف چگونه است‪.‬‬ ‫زنگنــه دربــاره اینکه پرونــده بابک زنجانی به‬ ‫کجا رســیده اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬ا نشــاءاهلل دولت‬ ‫ســیزدهم ان را پیگیــری می کنــد‪ ،‬مــا فقــط تالش‬ ‫کردیــم بابک زنجانی جدیدی درســت نشــود که‬ ‫الحمدهللنشد‪.‬‬ ‫وی دربــاره پرونــده کرســنت هــم اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کرســنت یــک پرونده زنــده در دیــوان بین المللی‬ ‫یشــود رای نخســت ان‬ ‫داوری اســت که براورد م ‬ ‫سپتامبر داده شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره اینکه ایا سدف می تواند جلو‬ ‫مــازاد عرضه گاز مایع (ال پی جی) را بگیرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بله اما مالحظات اجتماعــی دارد که دولت‬ ‫بعدی باید به ان توجه کند‪.‬‬ ‫زنگنــه درباره تمدید قــرارداد صــادرات گاز به‬ ‫ترکیه نیز اظهار کرد‪ :‬ما در ماه های اخیر هیچگونه‬ ‫مذاکراتدرازمدتینداشته ایم‪.‬‬ ‫وزیــر نفت همچنین در ســخنان خــود در این‬ ‫مراســم با بیان اینکه صــادرات فراورده های نفتی‬ ‫ایران در سال ‪ ١٣٩٨‬نسبت به سال ‪ ،١٣٩١‬چهار‬ ‫برابر و برای نخستین بار ‪ ۲۳‬میلیون تن فراورده از‬ ‫کشور صادر شد که در تاریخ کشور سابقه نداشته‬ ‫اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬ظرفیــت پایانه های صــادرات‬ ‫فراورده های نفتی ما ظرف دو تا سه سال گذشته‪،‬‬ ‫ســه برابــر شــده‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه مــا در‬ ‫سال های اخیر همیشه با مشکل ظرفیت پایانه ها‬ ‫روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به این که برخــی خیال می کنند‬ ‫صــادرات فراورد ههــای نفتی کار ســاده ای اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طور نیســت که صــادرات فراورده های‬ ‫نفتی ساده باشد‪ ،‬بلکه ما بسیار زحمت کشیدیم و‬ ‫سبب شدیم جلوی قاچاق را بگیریم که صادرات‬ ‫فراورده وارد کانال رسمی شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادامه داد‪ :‬هم اکنون به طور میانگین‬ ‫روزانــه حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیــون لیتر فراورده در کشــور‬ ‫توزیع می کنیم که حجم عظیمی از ان هم یارانه ای‬ ‫اســت؛ به تازگــی بــرای رئیــس جمهــوری نام ـه ای‬ ‫نوشــتم همراه با رونوشــتی به دفتــر مقام معظم‬ ‫رهبری و اقای دکتر رئیسی‪ ،‬مبنی بر این که ما در‬ ‫سال ‪ ،١٣٩٨‬نزدیک به ‪ ۸۰‬میلیارد دالر در بخش‬ ‫فراورده های نفت و گاز‪ ،‬یارانه پرداخت کرده ایم‬ ‫که رقمی بسیار بزرگ است‪.‬‬ ‫زنگنه با اشاره به این که این رقم پارسال اندکی‬ ‫کمتر بوده و دلیل ان هم کاهش قیمت نفت بوده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه هر حــال در شــرایط کنونی که‬ ‫نمی توانیم قیمت ها را اصالح کنیم‪ ،‬بزرگترین کاری‬ ‫که می توانستیم انجام دهیم و باالترین هنری که‬ ‫داشتیم این بود که ابزاری برای کنترل داشته باشیم‬ ‫که سدف حاصل همین برنامه ریزی ها بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کاهش دخالت انسان در سدف‬ ‫گفــت‪ :‬حتــی زمانــی که بــرای نمونه یــک نیروگاه‬ ‫ســوخت اضافه بخواهد‪ ،‬ســامانه می توانــد ان را‬ ‫کنترل کند؛ اعداد در حوزه فراورده های نفتی بزرگ‬ ‫هستند و هر انسانی ممکن است وسوسه شود‪ ،‬ما‬ ‫چند کیلومتر مرز دریایی‪ ،‬زمینی و ‪ ...‬با قیمت های‬ ‫متفاوت در ان طرف مرز وسوسه انگیز است‪.‬‬ ‫وزیر نفت از دیگر اقدام های موثر در سال های‬ ‫اخیر در وزارت نفت را توسعه گازرسانی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬امروز ‪ ۹۵‬درصد جمعیت کشور و بخش‬ ‫زیادی از صنایع زیر پوشش شبکه گازرسانی کشور‬ ‫هســتند‪ ،‬از این رو با کمی ســختگیری تقریبا باید‬ ‫ســوخت های مایــع برای واحدهای صنعتــی و ‪...‬‬ ‫قطع شود‪.‬‬ ‫زنگنــه تاکید کــرد‪ :‬برای گاز مایــع (ال پی جی)‬ ‫هم طرحی مطرح و کارهایی انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫البتــه مجلس هــم طرحی داده بود کــه قابل اجرا‬ ‫نیست‪ ،‬انان که از گاز مایع به صورت غیرمجاز در‬ ‫خودروهایشــان اســتفاده می کنند‪ ،‬جزو فقیرترین‬ ‫اقشار جامعه هستند که باید به ان ها توجه کنیم‬ ‫و نباید به ان ها فشار بیاوریم‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت چند دستگاه در راه اندازی‬ ‫سدف گفت‪ :‬خوشبختانه در همه این دستگاه ها‬ ‫انســان های عاقل‪ ،‬شــجاع و ســامتی هستند زیرا‬ ‫هر جایی که پول زیاد است‪ ،‬غیر از عقل و تدبیر‪،‬‬ ‫سالمت هم خیلی مهم است؛ سه تا چهار سازمان‬ ‫در زمینــه راه اندازی این ســامانه با یکدیگر متحد‬ ‫شدند و کار بزرگی انجام شد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــا اشــاره به ایــن که این ســامانه‪،‬‬ ‫اخریــن اقدامــی اســت کــه در ایــن دولــت از ان‬ ‫رونمایــی می کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬مــن از زحمــات همه‬ ‫ایــن دســتگاه ها از جملــه وزارت اطالعــات که در‬ ‫ایــن نوع ســامانه ها تخصص پیدا کرده اند‪ ،‬ســتاد‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬شــرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتی و شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران تشکر می کنم‪.‬‬ ‫زنگنه با تاکید بر این که در شرایط تحریم همه‬ ‫تالشمان را کردیم تا جلو قاچاق فراورده را بگیریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انچه که اکنون اهمیت دارد این اســت که‬ ‫به دولت اینده کمک کنیم تا بتوانند بار سنگینی‬ ‫که بر دوش انها قرار می گیرد را بردارند؛ هر کمک‬ ‫و راهنمایی که بخواهند دریغ نمی کنیم زیرا همه‬ ‫در این کشــور هستیم و کنار هم زندگی می کنیم‪،‬‬ ‫تحمــل یکدیگــر‪ ،‬اصلــی مهــم در مرد مســاالری و‬ ‫زندگیمتمدنانهاست‪.‬‬ ‫تاکیدمدیرعاملشرکت گاز خراسانرضویبر ضرورتهمافزاییدستگاه ها‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬مدیرعاملشرکت گاز‬ ‫خراسان رضوی در نشست هماهنگی شرکت های‬ ‫تابعه وزارت نفت و نیروی اســتان بر ضرورت هم‬ ‫افزاییدستگاه هایمتولیانرژیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫حســن افتخــاری در این نشســت کــه با حضور‬ ‫مدیران عامــل ‪ ۲۵‬شــرکت تابعــه وزارتخان ههــای‬ ‫نفت و نیرو برگزار شد با تاکید هم افزایی مدیران‬ ‫شــرکت های تابعــه دو وزارتخانــه نفت و نیــرو در‬ ‫اســتان گفت‪ :‬بررسی و ارتباط مستمر شرکت های‬ ‫زیرمجموعــه وزارت نفت و نیــرو در موضوع انرژی‬ ‫امری الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متولیان حوزه انرژی با ارتباط مستمر‬ ‫و تعامل می تواند در حوزه های بین بخشی ضمن‬ ‫تقویت نقاط قوت و شناسایی فرصت های بهبود‪،‬‬ ‫در زمینــه ارتقاء کیفیت و کمی خدمات رســانی به‬ ‫حوزه های مختلف شهری و روستایی و واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مصرف کننده انرژی برنامه ریزی و‬ ‫اقدام کنند‪.‬در ادامه این جلسه مدیران حاضر به‬ ‫بیان نقطــه نظرات خود پرداختنــد‪ .‬در پایان این‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1017‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۸۶‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ به مساحت‬ ‫‪ 287/87‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۳‬اصلی واقع در فریدن ‪ -‬روستای بادجان‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای بهرامعلی افشاری محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166617‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1036‬شماره‪ ، 139960302006005500 :‬تاریخ‪ 1399/05/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1398114402006000990‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم زهرا مسافر مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل ثبت در صفحه ‪ 157‬دفتر ‪ 172‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا مسافر به شناسنامه شماره ‪ 181‬کدملی‬ ‫‪ 1754140122‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 206/35‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 59‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 10/83‬متر به دیوار پالک ‪ ، 72/60‬شرقًا در ‪ 5‬قسمت اول به طول ‪8/61‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس‬ ‫بود که در سال‪ ۱۴۰۰‬این رقم به‬ ‫سازمانساتبااز رشد‪ ۱۷۱‬درصدی‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬میلیارد تومان رسیده است‬ ‫ظرفیتنیروگاه هایتجدیدپذیر‬ ‫و در حال حاضر رشــدی معادل‬ ‫کشــور و همچنیــن رشــد ‪۳۰۶‬‬ ‫‪ ۳۰۶‬درصــد را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫درصدیمنابعتامینمالیخرید‬ ‫رئیس ســاتبا ادامه داد‪ :‬در ســال‬ ‫محمد ساتکین‬ ‫تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر در‬ ‫گذشته نیز عملی سازی استفاده‬ ‫دولــت دوازدهــم خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫از دو ظرفیــت اصلــی مــاده ‪۶۱‬‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬محمد ساتکین در اخرین نشست قانون اصالح الگوی مصرف اغاز شد که در نتیجه ‬ ‫شــورای معاونــان و مدیــران عامــل شــرکت های انامسال‪ ۲۵۰۰‬میلیاردتومانافزایشمنابعتامین‬ ‫استانی اب و برق با ارائه گزارش عملکرد سازمان مالــی را داشــته ایم و این موضوع نشــان می دهد‬ ‫ساتبادر دولتدوازدهم‪،‬گفت‪:‬سازمانانرژی های در مکانیز مهــای ســاز و کاری نیــز ســازمان ســاتبا‬ ‫تجدیدپذیر وبهره وریانرژیبرقشایددر صنعت به خصوص در حوزه تامین منابع مالی توانســته‬ ‫یکیاز مجموعه هاییبودهاستکهدر مقایسهبا استموفقیت هایخوبیرابه دستاورد‪.‬معاون‬ ‫سایر ارگان های صنعت برق به مجموعه فعاالن وزیر نیرودر ادامه‪،‬از تعرفه گذاریخریدوصادرات‬ ‫حوزهتجدیدپذیر دیرتر پیوستهاست‪،‬اماهمواره برق تجدیدپذیر برای اولین بار‪ ،‬فعال سازی پروژه‬ ‫در تــاش بــوده تــا نقش خــود را هرچه بهتر ایفا برقامیدبامحوریتتامینبرقمشترکانپرمصرف‬ ‫کند‪ .‬وی با اشاره به نقش بیش از پیش انرژی های بخشخانگی‪،‬سرعت بخشیتوسعهسامانه های‬ ‫تجدیدپذیردردورانمواجههباپدید هخشکسالی کوچک خورشیدی‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه با شرکت‬ ‫و کمبــود منابــع گازی‪ ،‬افــزود‪ :‬در زمــان اغازبــه کار بهینه ســازی مصــرف ســوخت به منظــور فعــال‬ ‫دولــت دوازدهــم‪ ،‬مجموع ظرفیــت نیروگاه های شدن ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید برای اولین‬ ‫تجدیدپذیــر حــدود ‪ ۳۳۲‬مــگاوات بوده اســت بــار و تاســیس صنــدوق ملی حمایــت از محیط‬ ‫کــه این ظرفیــت در تیرماه ســال‪ ۱۴۰۰‬همزمان با زیســت برای انرژی های تجدیدپذیر پیرو مبادل ه‬ ‫پایــان دولــت دوازدهم به‪ ۹۰۳‬مگاوات رســیده‪ ،‬تفاهم نامه ایباسازمانحفاظتمحیط زیستبه‬ ‫یعنی رشــدی معادل ‪ ۱۷۱‬درصد را داشته است و عنوان بخشــی از اقدامات انجام شــده در ‪ ۲‬سال‬ ‫البته این روند در حوزه انرژی خورشــیدی سرعت اخیــر یاد کرد‪ .‬به گفته وی توجه ویژه به مصوبه‬ ‫بیشتریبهخود گرفتهو بیشاز سایر اشکالانرژی تامیــن‪ ۲۰‬درصــد از برق مصرفی ســاختمان های‬ ‫تجدیدپذیر پیشرفتکردهاست‪.‬معاونوزیر نیرو اداریاز منابعتجدیدپذیر‪،‬توسعهراهکار استفاده‬ ‫بیشترینمیزاننصب شدهنیروگاه هایتجدیدپذیر از انرژی هــای تجدیدپذیــر به عنوان منابع تامین‬ ‫در ســال‪ ۱۳۹۵‬را متعلــق بــه نیروگاه هــای بــادی برق مراکز اســتخراج رمزارزها‪ ،‬شناســایی مناطق‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۹۱‬مگاوات دانســت و عنــوان کرد‪ :‬پرپتانسیلاحداثنیروگاه هایتجدیدپذیر وارائه‬ ‫ایــن عــدد اکنون به‪ ۳۰۹‬مگاوات رســیده اســت‪ .‬بسته هایحمایتی‪،‬به روزرسانیقراردادهایخرید‬ ‫رئیس ســازمان ســاتبا از رشد ظرفیت نیروگاه های تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر‪ ،‬تدویــن کتابچــه‬ ‫خورشــیدی از ‪ ۳۰‬مگاوات به ‪ ۳۸۴‬مگاوات خبر قوانین ومقررات برای ســرمایه گذاری در حوزه‬ ‫دادوانرانشان دهند هنگاهتوسعه اینیروگاه های تجدیدپذیــر‪ ،‬توســعه ســامانه هایی به عنوان‬ ‫تجدیدپذیر دانست و گفت‪ :‬با توجه به شرایط راهکارهای ساز و کاری برای مدیریت یکپارچه‬ ‫کشور مااز پتانسیلخورشیدیبهتر از پتانسیلسایر فرایند سرمایه گذاری نیروگاه های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫منابعانرژیتجدیدپذیراستفادهکرده ایم‪.‬ساتکین فعال شدن شرکت های خصوصی برای توسعه‬ ‫افزود‪:‬تنوعرشدنیروگاه هایتجدیدپذیر مویداین ایــن نوع از نیروگاه ها‪ ،‬تهیه دســتورالعمل ها و‬ ‫مطلب اســت که ما توانســته ایم از تمام ظرفیت روش هــای اجرایی متنوع‪ ،‬رفــع موانع واردات‬ ‫فهــای‬ ‫توسعه این نیروگاه ها به ویژه خورشیدی و بادی و پنل هــای خورشــیدی و اصــاح تعر ‬ ‫حتیزیست توده‪،‬بازیافتتلفاتحرارتی‪،‬برق ابی گمرکــی به عنــوان یکــی از مشــکالت پیــش‬ ‫کوچکوتوربینانبساطیاستفادهکنیم‪.‬ویدومین روی توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذیــر‪،‬‬ ‫دستاوردکسب شدهدر حوزهتجدیدپذیر رامربوط اســتفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای‬ ‫به حوزه اعتبارات و منابع مالی دانست و گفت‪ :‬توسعه تجدیدپذیرها به صورت ریالی‪ ،‬همکاری‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬تنها منبع موجود مربوط به ماده بــا پژوهشــگاه نیــرو بــرای بومی ســازی تجهیزات‬ ‫‪ ۵‬قانون حمایت از صنعت برق بوده که طی ان نیروگاه های تجدیدپذیر از دیگر اقدامات انجام‬ ‫مبلغیمعادل‪ ۴۶۷‬میلیاردتوماناختصاصیافته شده در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫قاچاق فراورده های نفتی در مرزهای‬ ‫افغانستان و کردستان به صفر رسید‬ ‫نشســت مقرر شــد تا با هدایت و نظارت هیاتی‬ ‫هفت نفره و در قالب پنج کمیته تخصصی شامل‬ ‫اب و محیط زیست‪ ،‬فنی‪ ،‬خودکفایی و ساخت‬ ‫داخــل‪ ،‬توســعه تکنولــوژی و مدیریــت مصــرف‬ ‫در حــوزه انــرژی‪ ،‬بهــره وری و تحــول ســازمانی و‬ ‫کمیته رفع موانع و اجرای بهینه پروژه های انرژی‬ ‫شــرکت های تابعه وزارت خانه های نفت و نیرو‬ ‫در زمینه مســائل و مشــکالت اعالمی توســط هر‬ ‫یک از شــرکت ها‪ ،‬بررســی و راهکارهای عملیاتی‬ ‫ارایــه شــود‪.‬گفتنی اســت؛ در ایــن جلســه دو نفــر‬ ‫از مدیــران شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی به‬ ‫نام های عارف نعیمی نیا (ذیحساب) و حمیدرضا‬ ‫افشون (رییس امور پژوهش و فناوری) با انتخاب‬ ‫ورقــه ای به عنــوان هیات هفت نفره این مجمع‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬این نشســت بــا حضــور مدیران‬ ‫عامل شــرکت های بهره برداری نفت و گاز شــرق‪،‬‬ ‫پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمی نــژاد‪ ،‬منطقــه ‪۴‬‬ ‫عملیــات انتقــال گاز‪ ،‬شــرکت گاز اســتان‪ ،‬مدیران‬ ‫متر به دیوار باقیمانده دوم در دو قسمت شمالی است اول به طول ‪ 3/77‬متر به دیوار باقیمانده دوم به طول ‪1/95‬‬ ‫متر دیواریست به گذر سوم به طول ‪ 4/80‬متر درب و دیواریست به گذر چهارم که جنوبی است به طول ‪ 2/17‬متر‬ ‫دیواریست به باقیمانده پنجم به طول ‪ 1/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا در دو قسمت اول به طول ‪ /23‬متر‬ ‫دیواریست به شارع دوم به طول ‪ 15/15‬متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طور شکسته به طول ‪3/88‬‬ ‫کمتر و ‪ 2/21‬و ‪ 3/18‬متر و ‪ 3/24‬و ‪ 2/61‬دیواریست مشترک به پالک باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی‬ ‫ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1166161‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1057‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1206‬مورخه‪ 1400/02/30‬خانم عزت مظاهری فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 181/30‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 321‬اصلی واقع در قطعه ‪4‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده –‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167563‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1055‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫مناطق سه گانه پخش فراورده های نفتی مناطق‬ ‫خراسان رضوی و تربت حیدریه و سبزوار از وزارت‬ ‫نفت و مدیران عامل شــرکت های برق منطقه ای‬ ‫خراســان‪ ،‬توزیــع بــرق خراســان رضــوی‪ ،‬توزیــع‬ ‫برق مشــهد‪ ،‬شــرکت تولید نیروگاههای خراسان‪،‬‬ ‫شــرکتهای تولید برق فردوسی‪ ،‬شریعتی‪ ،‬شیروان‪،‬‬ ‫شهید کاوه قاین‪ ،‬شریعتی مشهد و ‪ ......‬و مدیران‬ ‫عامل اب منطقه ای خراســان و شــرکت های اب و‬ ‫فاضالب خراسان رضوی و مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور‬ ‫کشور به منظور تجمیع اطالعات‬ ‫پاالیشوپخشفراوردههاینفتی‬ ‫انجــام داد و ســرانجام ایــن مهــم‬ ‫گفت‪ :‬قاچــاق فراورده های نفتی‬ ‫محقق شــد‪ .‬معاون وزیر نفت در‬ ‫در مرزهایافغانستان‪،‬ارمنستانو‬ ‫امور پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫کردستان به صفر رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫نفتی با بیان اینکــه درحال حاضر‬ ‫علیرضا صادق ابادی‬ ‫ایســنا‪ ،‬علیرضــا صــادق ابــادی در‬ ‫‪ ۵۰‬سامانهبهسامانهسدفمتصل‬ ‫مراســم رونمایی از سامانه سدف‬ ‫هستندوتماماطالعاتدرخواست‬ ‫(سامانهدریافتفراورده هاینفتی)گفت‪:‬باتوجهبه کننــدگان به عنــوان بانک اطالعاتی در اختیار ســایر‬ ‫اینکه سامانه تجارت اسان از امنیت الزم و شفافیت ســازمان ها قرار می گیرد که به این واســطه بسیاری‬ ‫در عملیاتثبتو نگهداریاطالعاتمتقاضیانبازار از پرونده های قاچاق در سال های گذشته کشف و‬ ‫فراورده های نفتی و سوخت برخوردار نبود؛ طراحی بازگرداندهشدند‪،‬اظهار کرد‪:‬باتوجهبهپتانسیلباالی‬ ‫سامانه سدف در دستور کار قرار گرفت‪ .‬به گفته وی قاچاقدر نتیجهافزایشنرخارز ونوسانقیمتنفت‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با همکاری و در مرزهایافغانستان‪ ،‬کردستانو ارمنستان‪،‬موضوع‬ ‫تعامل مناسبی که با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قاچاق کامالدر اینمرزها کنترلشدهاست‪.‬‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 1921‬و ‪ 1922‬مورخه ‪ 1400/04/10‬خانم اکرم محمدزاده ها فرزند ابراهیم نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع و اقای علی رضا درستی نجف ابادی فرزند عنایت اهلل نسبت به چهار دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 288/03‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 0‬فرعی از ‪107‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده –‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167514‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1053‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1839‬مورخه ‪ 1400/04/08‬خانم فاطمه شیرانی بیدابادی فرزند محمد در ‪2037/85‬‬ ‫سهم مشاع از ‪ 17671872/72‬سهم ششدانگ پالک ثبتی ‪( 391/1‬که به پالک ‪391/10334‬‬ ‫استانداردسازی شده است)‪ -‬متقاضی دارای قولنامه عادی از مالک رسمی عبداله جمشیدیان قلعه‬ ‫سفیدی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحدثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167586‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1059‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1880‬مورخه ‪ 1400/04/09‬خانم الهه جوزی نجف ابادی فرزند حسن نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 165/09‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪1822‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167341‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی خودرو پژو پارس ‪ TU5‬به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 128 -81‬ص ‪ 17‬به شماره موتور ‪ 164B0101818‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAAN11FE0GH732841‬مدل ‪ 1395‬به نام روح اله‬ ‫جمالی گله فرزند خدامراد شماره شناسنامه‪ 68‬و کدملی‪5559906794‬‬ ‫صادره از کوهرنگ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ صبا (جی‪ .‬تی‪.‬‬ ‫ایکس) به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪-53‬‬ ‫‪ 656‬د ‪ 68‬به شماره موتور ‪ M13261027‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412280727113‬مدل ‪ 1380‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ارائه‪ ۴۳۳۵‬خدمت مشاوره و راهنمایی‬ ‫بهمددجویانگلستانی‬ ‫ارائه خدمات مشــاوره و‬ ‫مشــاوره ای در کمیتــه امــداد‬ ‫راهنمایــی به مددجویان در‬ ‫مکمل سایر خدمات فرهنگی‬ ‫قالــب دور ههــای گروهــی و‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مددجویان‬ ‫فــردی و بــر اســاس رده های‬ ‫باموضوعاتیازجملهپیشگیری‬ ‫ســنی مختلــف در راســتای‬ ‫از اسیب های اجتماعی‪ ،‬فضای‬ ‫عیسی بابایی‬ ‫بهبــود ســامت عمومــی بــه‬ ‫تهــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬مهار ‬ ‫مددجویــان ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫زندگــی‪ ،‬ســبک فرزنــد پــروری‪،‬‬ ‫عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیته امــداد امام شــرایط ازدواج موفق و عوامل موثر بر تحکیم‬ ‫خمینی (ره) اســتان گلســتان از ارائه ‪ ۴۳۳۵‬بنیان خانواده اشنا می شوند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خدمت مشاوره به مددجویان در سه ماهه در حال حاضر با ‪ ۱۶‬کلینیک تخصصی مشاوره‬ ‫اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد و گفــت‪ :‬خدمــات قرارداد منعقدشــده که مددجویان با تشخیص‬ ‫شــامل مشــاوره‪ ،‬راهنمایی فــردی‪ ،‬گروهی‪ ،‬مشــاوران بــرای دریافــت خدمــات مشــاوره ی‬ ‫غربالگری ســامت روان و‪ ...‬اســت‪ .‬بابایی تخصصی به کلینیک های طرف قرارداد معرفی‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس منحوس می گردند‪ .‬بابایی با اشاره به اینکه مشاوره های‬ ‫کرونا‪ ،‬بخشــی از خدمات مشاوره به صورت تربیتی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬خانوادگی و ازدواج مهم ترین‬ ‫غیرحضــوری و از طریــق فضــای مجــازی بــا موضوعاتمشاوره ایبهمددجویانکمیتهامداد‬ ‫ایجاد گروه برای مددجویان برگزار می گردد است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫کــه مشــاوره های تحصیلــی‪ ،‬مهارت هــای از مددجویان از خدمات مشاوره ای کمیته امداد‬ ‫زندگــی و اموز ‬ ‫شهــای قبل و حیــن ازدواج‪ ،‬بهره مندشدند‪.‬‬ ‫مهم تریــن موضوعــات مشــاوره ای بــه‬ ‫او بابیــان اینکــه خانوارهــای نیازمنــد که‬ ‫مددجویان را شامل می شود‪.‬‬ ‫سرپرســت انــان در زندان هســتند می توانند‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد با تاکیــد بر نقش از خدمــات مشــاوره ای ایــن نهــاد بهره منــد‬ ‫مشــاوران در جهــت کاهــش اســیب های شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی تفاهم نامه بــا اداره کل‬ ‫اجتماعــی و ارتقــاء ســامت روان‪ ،‬افــزود‪ :‬ســازمان زندان ها مقــرر گردید خانواده های‬ ‫مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد از ایــن افــراد نیــز از خدمات مشــاوره فردی و‬ ‫تمام مشاوره های روانشناسی به صورت رایگان گروهی و همچنین غربالگری ســامت روان‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬باباییبابیاناینکهخدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫فراخواندومینجشنوارهرسانه ای‬ ‫امام رضا (ع) منتشر شد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مرکــز ارتباطات‬ ‫و رســانه اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬فراخــوان دومین‬ ‫جشنوارهرسانه ایامامرضا(ع)رامنتشر کرد‪.‬‬ ‫پس از برگزاری موفق اولین دوره این جشنواره‬ ‫و اســتقبال قابل توجه اصحاب رســانه و فعاالن‬ ‫شبکه هایاجتماعی‪،‬مرکز ارتباطاتورسانهاستان‬ ‫قدسرضویفراخواندومیندورهاینجشنوارهرا‬ ‫منتشر کرد‪.‬طبق اعالم این مرکز‪ ،‬در دومین دوره‬ ‫این جشــنواره تالش شــده اســت با هم اندیشــی‬ ‫اصحابرسانه‪،‬هیئت هایانتخابو داوراندوره‬ ‫اول و همچنین بســیاری از صاحب نظــران حوزه‬ ‫رسانه‪ ،‬بستر مشارکت بیشــتر فعاالن رسانه ای و‬ ‫عموم کاربران در دومین دوره جشــنواره فراهم و‬ ‫به تبعان‪،‬ظرفیتتازه ایبرایشبکه سازیخادمان‬ ‫رســانه ای حضرت رضا (ع) ایجاد شــود‪ .‬توســعه‬ ‫بخش های جشــنواره و ایجاد امــکان ارزیابی اثار‬ ‫منتشرشــده در رسانه های بین المللی نیز یکی از‬ ‫تغییرات عمده در دومین جشنواره رسانه ای امام‬ ‫رضا (ع) اســت و در همین راستا‪ ،‬فراخوان بخش‬ ‫بین المللجشنوارهنیز متعاقبابه صورتجداگانه‬ ‫اعــام خواهــد شــد‪ .‬دبیرخانــه این جشــنواره در‬ ‫دومیــن دوره برگــزاری‪ 4،‬هــدف مهــم را تعییــن‬ ‫کــرده که شــامل این مــوارد اســت‪« :‬شناســایی و‬ ‫شبک هســازی خادمان رسانه ای و تعامل بیشتر با‬ ‫تولید و توزیع کنندگان محتوای رســانه ای مرتبط‬ ‫با فرهنگ رضوی»‪« ،‬تعمیم و گســترش تولیدات‬ ‫رسانه ایمرتبطباسیرهرضویدر بستر رسانه های‬ ‫گوناگونبه ویژهرسانه هاینوین»‪«،‬شبکه سازیو‬ ‫حمایت از پدیداورندگان اثار رسانه ای رضوی» و‬ ‫«عمق بخشیبهمحتوایرسانه ایمرتبطباسیره‬ ‫و معارفرضوی»‪.‬همچنینمحورهایموضوعی‬ ‫جشــنواره شامل‪ 4‬بخش «ســیره رضوی»‪« ،‬زائر و‬ ‫زیارت رضوی»‪« ،‬وقف و نذر رضوی» و «خدمت‬ ‫رضوی» است که جزئیات ان به این شرح است‪:‬‬ ‫‪.1‬سیرهرضوی‪:‬تبیینو بررسینمودهایمختلف‬ ‫فرهنگ و اموزه های ســیره وجود مبارک حضرت‬ ‫امام رضا (ع) در محصوالت رســانه ای با تاکید بر‬ ‫بررســی نسبت مفاهیم بنیادین و مســائل روز با‬ ‫اموزه هایرضویبه ویژهدر حوزهانقالباسالمی‪،‬‬ ‫جهاد‪،‬مقاومت‪،‬ایثار و شهادت‪،‬اخالقو تعامل‪.‬‬ ‫‪ .2‬زائــر و زیــارت رضوی‪ :‬تبیین‪ ،‬تجلیل و نمایش‬ ‫اثار و برکات زیارت امام رضا (ع) در زائرانی که به‬ ‫اشکال مختلف حضوری و غیرحضوری (زیارت از‬ ‫بعید)‪،‬بابارگاهمنور رضویارتباطبرقرار می کنند‪،‬با‬ ‫تاکیدبر پویشجهانیچهارشنبه هایامامرضایی‬ ‫و زائران غیر ایرانی‪ .3.‬وقف و نذر رضوی‪ :‬بررسی‬ ‫اثــار و بــرکات موقوفــات و نــذورات بــه ســاحت‬ ‫مقدسامامرضا(ع)و ترویجسنتحسنهوقفو‬ ‫نذر در راستای خدمت رسانی به زائران و مجاوران‬ ‫و نیازمندان‪،‬بهناممبارکامامرضا(ع)‪.4.‬خدمت‬ ‫رضوی‪ :‬تبیین و بررســی مفهوم خدمت کریمانه‬ ‫در ســیره رضوی و بررســی نمودهای عینی ان در‬ ‫عرصه هایمختلفخدماتاستانقدسرضوی‪،‬‬ ‫در کنار ترویجخدمتکریمانهبهنیازمندانبهنام‬ ‫مبــارک امام رضا (ع)‪ .‬همچنین دومین جشــنواره‬ ‫رسانه ای امام رضا (ع)شامل‪ 4‬بخش و محورهای‬ ‫مرتبطباانخواهدبودکهبهاینشرحتعیین شده‬ ‫است‪.1:‬مطبوعاتوخبرگزاری ها‪:‬شاملمحورهای‬ ‫خبــر‪ ،‬گزارش‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬ســرمقاله و یادداشــت و‬ ‫همچنینبخشویژه«تیتر»‪.‬‬ ‫‪ .2‬رسانه های صوتی و تصویری‪ :‬این بخش با‬ ‫تمرکز بر تولیدات رسانه های صوتی و تصویری با‬ ‫تاکید بر محتواهای تولید و پخش شده در رسانه‬ ‫ملیوشبکه هایتلویزیونیبرون مرزیوبین المللی‬ ‫شهــای زیر خواهد‬ ‫برگزار م یشــود و شــامل بخ ‬ ‫بود‪ :‬اثار نمایشی رادیویی و تلویزیونی (نمایش‬ ‫رادیویی‪ ،‬فیلم کوتاه‪ ،‬مجموعه تلویزیونی‪ ،‬فیلم‬ ‫تلویزیونــی)‪ ،‬برنام ههــای رادیویــی و تلویزیونی‬ ‫(ترکیبی‪-‬مسابقه‪-‬گفت وگومحور )‪،‬پویانماییو‬ ‫موشن گرافی‪ ،‬مستند‪ ،‬انواع نماهنگ و موسیقی‬ ‫تصویــر‪ ،‬گــزارش خبــری رادیویــی‪ ،‬گــزارش خبری‬ ‫تلویزیونی و همچنین بخش ویژه «طرح برنامه‬ ‫رادیوییوتلویزیونی»‪.‬‬ ‫‪ .3‬رســانه های مجــازی‪ :‬در این حــوزه‪ ،‬توجه‬ ‫اصلی بر تولیدات کاربران در بستر فضای مجازی‬ ‫اســت و محصــوالت تولیدشــده در قالب بنــدی‬ ‫متناســب با فضــای مجــازی موردتوجــه خواهد‬ ‫بود‪ .‬بر این اساس این حوزه شامل این بخش ها‬ ‫اســت‪ُ :‬پس ـت های منتشرشــده در شــبکه های‬ ‫اجتماعی(اینستاگرام‪ ،‬توییتر‪،)... ،‬حساب کاربری‬ ‫در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام‪ ،‬توییتر‪ )... ،‬و‬ ‫همچنینبخشویژه«طرحبازیو نرم افزار (رایانه‬ ‫وتلفنهمراه)»‪.‬‬ ‫‪.4‬عکسو گرافیک‪:‬عکسخبری(تکعکس‬ ‫و گزارش تصویری)‪ ،‬گرافیک (پوستر‪ ،‬طرح جلد) و‬ ‫بخشویژه«اینفوگرافی»‪.‬‬ ‫طبقبرنامه ریزیصورتگرفته‪،‬اختتامیهدومین‬ ‫جشــنواره رســانه ای امــام رضــا (ع) در خردادمــاه‬ ‫ســال اینــده برگــزار خواهد شــد و بر این اســاس‪،‬‬ ‫اصحاب رســانه و عمــوم کاربران فضــای مجازی‬ ‫تــا‪ 15‬فروردی نمــاه‪ 1401‬بــرای ارســال اثار فرصت‬ ‫خواهند داشــت‪ .‬ثبت نام در ســایت ‪mediafest.‬‬ ‫‪ ،razavi.ir‬گام اول برای شرکت در جشنواره است‬ ‫و پس ازان‪ ،‬شــرکت کنندگان می توانند اثار بخش‬ ‫رســانه های خبــری و تحلیلی و فضای مجــازی را‬ ‫از طریق ارائه فایل و لینک‪ ،‬در ســایت جشــنواره‬ ‫ثبت کنند‪ .‬همچنین در صورت باال بودن حجم‬ ‫اثار‪ ،‬عالوه بر تکمیل فرم در ســایت‪ ،‬الزم اســت‬ ‫اثار شرکت کنندگان در دو نســخه دی‪ .‬او‪ .‬دی به‬ ‫دبیرخانه جشــنواره به نشانی «خراســان رضوی‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬بولوار سجاد‪ ،‬سجاد یک‪ ،‬مرکز ارتباطات‬ ‫و رســانه استان قدس رضوی‪ ،‬دبیرخانه جشنواره‬ ‫رســانه ای امام رضا (ع)‪ ،‬کد پستی‪9187793112‬‬ ‫و شــماره تلفن ‪ »051-37642354‬ارســال شــود‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در بخــش رســانه های صوتــی و‬ ‫تصویری نیز باید اثار خود را در قالب دو دی‪ .‬او‪.‬‬ ‫دیبهدبیرخانهارسالکنند‪.‬‬ ‫دبیرخانــه دومین جشــنواره رســانه ای امام‬ ‫رضــا (ع)‪ ،‬از همــه اصحــاب رســانه و کاربــران‬ ‫فضای مجازی دعوت می کند با شرکت در این‬ ‫جشنواره‪ ،‬در افزایش کمی و کیفی اثار تولیدی‬ ‫این حوزه ســهیم باشــند تا به لطــف و عنایت‬ ‫حضرت رضا (ع)‪ ،‬بتوانیم با همکاری گســترده‬ ‫خادمان رسانه ای حضرت ثامن الحجج (ع) در‬ ‫جای جای ایران اسالمی و اقصی نقاط جهان‪،‬‬ ‫بــرای ترویــج فرهنگ و ســیره رضــوی گام های‬ ‫بلنــدی برداریــم‪ .‬بــر اســاس اعــام دبیرخانــه‬ ‫جشــنواره‪ ،‬در کنــار ایــن اجر معنــوی و توفیق‬ ‫خدمــت در عرصــه ترویــج فرهنــگ رضــوی‪،‬‬ ‫هماننــد دوره نخســت‪ ،‬برای تجلیــل از نفرات‬ ‫برتــر دومیــن دوره جشــنواره نیــز جوایز نقدی‬ ‫پیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت اطالعــات تکمیلی شــامل‬ ‫شرایطعمومیو اختصاصیشرکتدر جشنواره‪،‬‬ ‫در پایــگاه اطالع رســانی ‪mediafest.razavi.ir‬‬ ‫قابل مطالعهاست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫از عدم واکسیناسیون به موقع تا عدم استفاده از ماسک‬ ‫افزایش کرونا در سایه غفلت‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫«ماسک بزنید» جمله ای تکراری که بارها از سوی‬ ‫متخصصان پزشکی تاکید شده است اما باوجود‬ ‫اهمیت این موضوع و تکرار ان تعدادی از افراد‬ ‫هنوز گوششان به این هشدارها بدهکار نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬استفاده نکردن از کاربردی ترین‬ ‫ســاح بــرای محافظــت از خــود و دیگــران در‬ ‫برابــر بیمــاری کشــنده کرونــا در دورهمــی هــا‪،‬‬ ‫نهــا‪ ،‬بازارها به ویــژه بازارچه های هفتگی‬ ‫خیابا ‬ ‫توســط دست فروشــان و مراجعه کننــدگان و در‬ ‫نهــای عمومــی گیــان کامــا‬ ‫اجتماعــات و مکا ‬ ‫مشــهود اســت‪ ،‬موضــوع مهمی کــه کارشناســان‬ ‫بهداشــتی از ایــن وضعیــت و تــداوم ان ابــراز‬ ‫نگرانی کرده اند‪ .‬کارشناســان بهداشتی در گیالن‬ ‫امار رو به افزایش مبتالیان به بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫و بســتری های ان را طــی هفت ههــای اخیر ناشــی‬ ‫از ســهل انگاری مــردم در رعایــت پروتک لهــای‬ ‫بهداشــتی پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا‬ ‫به ویــژه کوتاهــی و غفلــت انــان در اســتفاده از‬ ‫ماسک در اماکن عمومی و اجتماعات می دانند‪.‬‬ ‫انــان همچنــان ماســک زدن را اصلی تریــن راه و‬ ‫به عنوان یک الیه حفاظتی در مقابل پیشــگیری‬ ‫از ابتــا و انتشــار کرونــا می داننــد و بــر اهتمــام‬ ‫جــدی مــردم در اســتفاده از ان تاکیددارنــد و‬ ‫می گوینــد‪ :‬ماســک زدن و فاصلــه اجتماعــی‬ ‫همچنان دو عامل اصلی در پیشــگیری از انتشار‬ ‫ویروس کرونا هســتند‪ .‬اگرچه استفاده از ماسک‬ ‫با خروج از منزل و تا برگشــتن به ان تاکید شــده‬ ‫امــا بیشــترین الــزام اســتفاده از ان در مکان های‬ ‫یشــود‬ ‫شــلوغ و سربســته اســت و حتــی تاکید م ‬ ‫تا در این مکان ها از دو ماســک اســتفاده شــود‪،‬‬ ‫موضوع مهمی که این روزها شاهد کمرنگ شدن‬ ‫ان هســتیم‪ .‬در ســایه بی اعتنایی مردم گیالن در‬ ‫رعایــت پروتکل های بهداشــتی به ویژه اســتفاده‬ ‫از ماســک مبتالیان بســیاری راهی بیمارســتان ها‬ ‫یکــه امــار‬ ‫و مراکــز درمانــی شــده اند‪ ،‬به طور ‬ ‫بســتری های کرونــا طــی یک ماه اخیــر در گیالن‬ ‫بــار دیگــر موج گرفت و در ایــن مدت پنج برابر‬ ‫شده است‪ ،‬بر اساس اخرین امار رسمی در زمان‬ ‫حاضــر نزدیــک بــه یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتالبه‬ ‫کرونا در بیمارســتان های این استان بستری بوده‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفر نیز بدحال هســتند‪ .‬پرچم قرمز کرونا‬ ‫نیــز از یــک مــاه اخیــر تاکنــون در ‪ ۱۶‬شهرســتان‬ ‫گیــان شــامل رشــت‪ ،‬خمــام‪ ،‬لنگــرود‪ ،‬ماســال‪،‬‬ ‫فومــن‪ ،‬ســیاهکل‪ ،‬الهیجــان‪ ،‬استانه اشــرفیه‪،‬‬ ‫صومع هســرا‪ ،‬شفت‪ ،‬رضوانشــهر‪ ،‬تالش‪ ،‬رودسر‪،‬‬ ‫رودبار‪ ،‬بندر انزلی و استارا برافراشته شده و این‬ ‫شهرســتان ها به لحاظ رنگ بنــدی‪ ،‬قرمز «خیلی‬ ‫پرخطــر» کرونایــی هســتند‪ .‬هم اکنــون تنها یک‬ ‫شهرســتان گیالن «املش» در رنگ بندی نارنجی‬ ‫«پرخطــر» کرونایــی قــرار دارد‪ ،‬امــا کارشناســان‬ ‫بهداشتی در این استان می گویند‪ :‬تعداد بیماران‬ ‫در این شهرستان نیز رو به افزایش بوده و تصور‬ ‫بر این اســت که همه شهرستان های گیالن قرمز‬ ‫باشــد‪ .‬کارشناســان بهداشــتی در گیــان هشــدار‬ ‫می دهنــد کــه در صــورت تــداوم بی اعتنایــی در‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی امارهای مبتالیان‬ ‫بــه کرونــا طــی روزهــا و یــا هفت ههــای اینــده‬ ‫افزایــش خواهــد یافت و از مردم خواســته اند تا‬ ‫به توصیه های بهداشــتی پایبند باشــند؛ بنابراین‬ ‫یهــای ویروســی‬ ‫بــرای در امــان مانــدن از بیمار ‬ ‫دو راه وجــود دارد‪ ،‬یکــی از راه ها واکسیناســیون‬ ‫و دیگــری رعایــت توصی ههــای بهداشــتی اســت‬ ‫تا واکسیناســیون عمومــی مراعــات پروتکل های‬ ‫بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا اهمیت‬ ‫بسزایی دارد‪.‬‬ ‫دلیل بی توجهی استفاده از ماسک در گیالن‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیالن درباره دالیل بی توجهی استفاده از ماسک‬ ‫در ایــن اســتان و کاهــش رعایــت پروتک لهــای‬ ‫بهداشتی گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد که چند‬ ‫نبــاره وجــود دارد‪ ،‬اولین علت اینکه‬ ‫علــت درای ‬ ‫کبــار به بیمــاری کووید‬ ‫مــردم اظهــار می کنند ی ‬ ‫‪ ۱۹‬مبتــا شــده ایم و دیگــر به این بیمــاری دچار‬ ‫نمی شویم‪ ،‬یعنی تصورشان این است که مقابل‬ ‫این بیماری مقاوم هستند‪ .‬دکتر ابتین حیدرزاده‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬گروه دیگر می گویند که در طول‬ ‫یک ســال و نیم گذشــته به کرونا مبتال نشده ایم‬ ‫پــس بازهــم بیمــار نخواهیم شــد‪ ،‬ایــن دو گروه‬ ‫متاســفانه با این عقیده ماســک نمی زنند اما در‬ ‫بین ان ها افرادی هســتند که مبتال شــده و راهی‬ ‫بیمارستان ها و مراکز درمانی سرپایی می شوند‪.‬‬ ‫او بیان داشت‪ :‬گروه دیگر که بسیار اندک بودند‬ ‫گفتند که دسترســی به ماســک ندارنــد یا قیمت‬ ‫ان گــران اســت‪ ،‬دراین ارتبــاط از ســازمان هایی‬ ‫خواســته ایم تا ماسک های ارزان قیمت و رایگان‬ ‫در اختیــار ایــن گرو ههــای خــاص بگذارنــد کــه‬ ‫امیدواریم به این مهم توجه شود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان بــا بیــان اینکــه ماســک در پیشــگیری از‬ ‫ابتــا به کرونا موثر اســت اظهــار امیدواری کرد‬ ‫تــا همــگان با توجه به اینکه ماســک بیشــترین‬ ‫اثر را در پیشگیری از کرونا حتی نوع دلتا دارد‪،‬‬ ‫نسبت به ان در تمام ساعات در خارج از منزل‬ ‫اقدام کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در مکان های شلوغ‪،‬‬ ‫پرازدحــام و خرید در مکان های بســته ترجیحا‬ ‫از دو ماســک اســتفاده شــود‪ ،‬ماس ـک های‬ ‫ســه الیــه و یک بارمصــرف را بیــش از یــک روز‬ ‫اســتفاده نکننــد و ماس ـک های خیــس نیــز دو‬ ‫بــار اســتفاده نشــود‪ .‬او بــا بیــان اینکــه رعایت‬ ‫پروتک لهــای بهداشــتی پیشــگیری از انتشــار‬ ‫ویــروس کرونــا همچنــان حــرف اول را بــرای‬ ‫مقابلــه بــا این بیماری می زند اظهــار امیدواری‬ ‫کــرد تا با مراعــات این توصیه ها امــار مبتالیان‬ ‫به کرونا در اســتان گیــان کاهش یابد‪ .‬معاون‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با گالیه‬ ‫از اینکــه همچنــان در برخــی از شهرســتان های‬ ‫این استان مراسم عروسی و دورهمی ها برگزار‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬مــوارد بســیار زیــادی از‬ ‫م ‬ ‫بستری و فوت در این استان داریم که به دلیل‬ ‫شــرکت در ‪ ۱۰‬روز یــا دو هفتــه قبل در مراســم‬ ‫عروســی یــا دورهمــی بــه کرونــا مبتــا شــده یا‬ ‫فوت کرده اند لذا رعایت توصیه های بهداشتی‬ ‫باید بسیار جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫شاهد کاهش پروتکل ها در گیالن هستیم‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی چند‬ ‫هفتــه اخیــر شــاهد بی توجهی مــردم در رعایت‬ ‫پروتک لهــای بهداشــتی به ویژه عدم اســتفاده از‬ ‫ماســک و حضور در مکان های پرتجمع هســتیم‬ ‫که متاسفانه این عوامل امار مبتالیان به کرونا را‬ ‫طی یک ماه اخیر بیش از پنج برابر کرده است‪.‬‬ ‫دکتر انوش دهنادی مقدم اظهار داشت‪ :‬از همه‬ ‫مــردم تقاضــا داریم کــه مجدانه‪ ،‬بــا قاطعیت و‬ ‫توجه بیشتر و به دوراز سهل انگاری پروتکل های‬ ‫بهداشــتی پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا‬ ‫به ویــژه ماســک زدن را جــدی بگیرند تــا در دام‬ ‫ایــن بیماری نیفتند‪ .‬او در ادامه با گالیه از ورود‬ ‫مســافر بــه گیــان افــزود‪ :‬مســافرت ها بــه ایــن‬ ‫اســتان نیــز موجب شــده امــار مبتالیــان افزایش‬ ‫یابــد‪ ،‬بنابرایــن از مردم درخواســت می شــود که‬ ‫از مسافرت های غیرضروری به این استان جدی‬ ‫خودداری کنند‪ .‬کارشناسان بهداشتی در گیالن از‬ ‫مردم می خواهند که تنها برای امور بســیار مهم‬ ‫از منزل خارج شوند‪ ،‬برای خرید ترجیحا از منزل‬ ‫خارج نشــوند و اینترنتی خرید کنند زیرا هرگونه‬ ‫خــروج از منــزل احتمال تماس با ویروس دلتا که‬ ‫در ســطح این اســتان گسترده شــده زیاد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 5‬فوتی و مفقودی در جریان سیل شهرستان اوج‬ ‫قزوین ‪ -‬خبر رویداد امروز‪ :‬فرماندار شهرستان اوج‬ ‫گفت‪ :‬بارندگی های سیل اسا و طوفان شدید عصر‬ ‫دوشــنبه در شهرستان اوج خســارات جانی و مالی‬ ‫بســیاری را در پــی داشــت‪ .‬نصــرت الــه علیرضایی‬ ‫میانگین بارندگی سیل اسا در این شهرستان را‪36/6‬‬ ‫میلی متر اعالم کردو افزود‪:‬بیشتریننقطهبارندگی‬ ‫مربــوط بــه روســتای شــهیداباد در بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان اســت و نیز نزدیک به ‪ 20‬روســتا و شــهر‬ ‫اوج درگیــر ایــن بارندگی سیل اســا بودنــد‪ .‬او اعالم‬ ‫کرد‪ :‬براثر این حادثه سیالب ‪ 3‬نفر از اعضای یک‬ ‫خانــواده جان خــود را از دســت دادند که میهمان‬ ‫روستای وروق از شهر کرج بودند و ‪ 2‬نفر نیز شامل‬ ‫کــودک ‪ 5‬ماهــه و مرد ‪ 60‬ســاله مفقودشــده اند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این رابطه عملیات جســتجو شــامل‬ ‫اکیپ های جستجو و سگ های زنده یاب برای پیدا‬ ‫کــردن دو مفقــودی در حال انجام اســت‪ .‬فرماندار‬ ‫اوج همچنیــن بــه خســارت های مالی واردشــده از‬ ‫ســیالب شهرســتان اشــاره کرد و گفت‪ :‬در پی این‬ ‫بارندگــی خســارت های گســترده ای به بخش های‬ ‫زیر بنایی شــامل اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب گرفتگی منازل‪،‬‬ ‫محــل نگهداری احشــام و دام ها و نیــز واژگونی ‪10‬‬ ‫دســتگاه خودرو واردشده است‪ .‬علیرضایی افزود‪:‬‬ ‫کســازی راه ها و ترمیــم راه ها در‬ ‫عملیــات امداد‪ ،‬پا ‬ ‫حال انجام اســت و عملیات ترمیم لوله کشی گاز و‬ ‫برق رســانی روســتای شهیداباد تکمی لشــده است‪.‬‬ ‫او بــه تشــکیل ســتاد اضطــراری و مدیریــت‬ ‫بحــران اســتان در شهرســتان اوج اشــاره کــرد‬ ‫و یــاداور شــد‪ :‬مقررشــده اســت دســتگاه های‬ ‫ذی ربط شــامل بنیاد مسکن‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫راهداری‪ ،‬شــهرداری ها خسارت های واردشده‬ ‫را ظــرف مــدت ‪ 48‬ســاعت بــه فرمانــداری‬ ‫اوج و مدیریــت بحــران اســتان اعــام کننــد‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬شهرســتان اوج منطقــه‬ ‫زلزله خیــز‪ ،‬حادثه خیــز و ســیل خیز اســت و‬ ‫هرساله شاهدچنیناتفاقاتیدر اینشهرستانتازه‬ ‫تاسیس و کوهستانی هستیم‪ .‬علیرضایی با انتقاد از‬ ‫کمبودتجهیزاتوامکاناتموردنیاز مدیریتبحران‬ ‫شهرســتان کم برخوردار اوج تاکید کرد‪ :‬این حادثه‬ ‫زنــگ هشــداری برای مدیران اســتان بــود و به رغم‬ ‫اعالم خطــر حادثه خیــزی این شهرســتان همچنان‬ ‫گــوش شــنوایی بــرای تامیــن تجهیــزات موردنیــاز‬ ‫جهت مدیریت بحــران در مواقع حادثه برای این‬ ‫منطقه وجود ندارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بسیاری از پل ها‪،‬‬ ‫کانال ها و زیرساخت ها در این شهرستان روستایی‬ ‫و کوهســتانی باید اصالح شوند و درحالی که هنوز‬ ‫طرح هایکانال هایانحرافاببه صورتنیمه کاره‬ ‫رهاشده اندو شرکتابمنطقه ایبایددر اینزمینه‬ ‫اقدام کند‪ .‬فرماندار شهرســتان اوج با تاکید بر این‬ ‫مطلــب که این اتفاقــات و حوادث نباید منجر به‬ ‫درمان موقت و کوتاه مدت شــود گفت‪ :‬همدردی‬ ‫با مردم شهرســتان از یک ســو و مســئله مدیریت و‬ ‫پاســخگویی و برنامه ریزی اساســی و زیر بنایی در‬ ‫شهرســتان محــروم و کم برخــوردار اوج بایــد برای‬ ‫همیشهحلشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شرکتشهرک هایصنعتیاستانسمناندر شهرک سازی‬ ‫رتبه اول کسب کرد‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان‬ ‫کســازی و‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬این شرکت به لحاظ شهر ‬ ‫فراهمکردنزیرساخت هایالزمدر شهرک هاونواحی‬ ‫صنعتی اســتان در بین استان های کشــور رتبه اول را‬ ‫کســب کرد‪ .‬حســن ال بویه افزود‪ :‬مهم ترین هدف‬ ‫و وظیفه شــرکت شــهرک های صنعتی فراهم کردن‬ ‫بستر و زیرساخت های الزم برای استقرار واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬نسبت جذب‬ ‫کســازی به درامد تامی نشــده در چهار ماه اول‬ ‫شهر ‬ ‫امسال‪ ۷۴‬درصدبود‪.‬مدیرعاملشرکتشهرک های‬ ‫صنعتیاستانسمناناظهار کرد‪:‬در چهار ماهامسال‬ ‫بیــش از ‪ ۳۹۴‬هــزار میلیــون ریال به منظــور تامین و‬ ‫توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اســتان ســمنان هزینه شد‪ .‬ال بویه خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شهرک سازیشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫از ابتدای فروردین تا پایان تیر ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به مدت‬ ‫مشــابه سال گذشــته ان به لحاظ ارزش ریالی‪۴۵۶،‬‬ ‫درصد افزایش داشت‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اســتان ســمنان با تاکید به ضرورت جدیت‬ ‫در پیگیری مکاتبات از سوی همکاران‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بروکراســی اداری باهدف تسریع در سرمایه گذاری و‬ ‫جذبسرمایه گذار در استانکاهشیابد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫هیئت باید هدف عاشورا‬ ‫زنده نگه دارد‬ ‫تولیــت حــرم مطهــر بانــوی کرامــت گفــت‪:‬‬ ‫هیئت باید پنج شــاخصه داشته باشد؛ اول هدف‬ ‫اباعبــداهلل را از قیــام بدانــد‪ ،‬دوم بــه ایــن هــدف‬ ‫ایمــان بیــاورد‪ ،‬ســوم برای ایــن هدف تبلیــغ کند‪،‬‬ ‫چهــارم تــاش در حفــظ و نگهــداری ایــن هــدف‬ ‫داشــته باشــد و پنجــم بتوانــد همان طــور کــه این‬ ‫امانت به دســت ما رســیده به نســل اینده منتقل‬ ‫کنــد‪ .‬ایــت ا‪ ...‬ســید محمــد ســعیدی بــا اعضــای‬ ‫شــورای هیئت هــای مذهبی اســتان قــم و اعضای‬ ‫شــورای هیئت هــای ثــار ا‪ ...‬و رزمنــدگان اســام‬ ‫دیــدار کــرد‪ .‬تولیــت حــرم مطهــر بانــوی کرامــت‬ ‫ضمن تبریک اعیاد گذشــته و تســلیت پیشــاپیش‬ ‫بــه مناســبت فرارســیدن ایــام عــزاداری ســید و‬ ‫ســاالر شــهیدان گفت‪ :‬هیئت های مــا مخلصانه و‬ ‫جهــاد گونــه در همــه عرصه هــای کمک بــه مردم‬ ‫و به خصــوص عــزای امــام حســین (ع) در صحنــه‬ ‫هستند و فعالیت می کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬عده ای‬ ‫با نام اهل بیت (ع) و با شــعار امام حســین علیه‬ ‫االســام برای دشمن کار می کنند و این مسئولیت‬ ‫شــما هیئتی هــا را ســنگین تر می کنــد‪ .‬ســعیدی در‬ ‫توصیف هیئت ها و عزاداری هدفمند مطرح کرد‪:‬‬ ‫هدف از این توصیف ها روشن شدن سبک زندگی‬ ‫این دنیا است؛ امام حسین (ع) از ابتدا تا انتها در‬ ‫برابــر هــر حادثه ای قرار گرفتند کمــر خم نکردند‬ ‫و گفتنــد مارایــت االجمیال‪ .‬عضــو مجلس خبرگان‬ ‫رهبــری گفــت‪ :‬هیئــت بایــد پنج شــاخصه داشــته‬ ‫باشــد اول هدف اباعبــداهلل را از قیام بداند‪ ،‬دوم‬ ‫به این هدف ایمان بیاورد‪ ،‬سوم برای این هدف‬ ‫تبلیغ کند‪ ،‬چهارم تالش در حفظ و نگهداری این‬ ‫هدف داشــته باشــد و پنجم بتواند همان طور که‬ ‫ایــن امانــت بــه دســت ما رســیده بــه نســل اینده‬ ‫منتقــل کند‪ .‬تولیت حــرم مطهر در خصوص نقش‬ ‫مــردم و جریان ها در حفظ راه سیدالشــهدا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نقش مردم در حفظ و اســتمرار و ثبات یک‬ ‫نهضت بسیار زیاد است و در مقابل‪ ،‬همین مردم‬ ‫هــم می تواننــد در تخریــب و تحریــف و غصــب‬ ‫مسیر حق نقش زیادی را ایفا کنند‪ .‬او گفت‪ :‬امام‬ ‫راحــل و بزرگــوار هــم بــا ســبک حســینی حرکت را‬ ‫شــروع و انقــاب کردنــد و ادامه دادنــد و از دنیا‬ ‫رفتند و این جریان را به نسل بعد انتقال دادند‪.‬‬ ‫تالش هالل احمر سیستان‬ ‫و بلوچستان برای مبارزه‬ ‫و پیشگیری از کرونا‬ ‫علیرضــا میــر بهاءالدیــن‪ ،‬مدیرعامــل جمعیت‬ ‫هالل احمــر در تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫در قــرارگاه مبــارزه و پیشــگیری از کرونا از ابتدای‬ ‫راه انــدازی تاکنــون گفــت‪ 957 :‬کپســول اکســیژن‬ ‫بــه همــراه مانومتر در اندازه هــای ‪ 20،40 ،10‬و ‪50‬‬ ‫لیتری اهدایی تشکل های مردم نهاد جهت توزیع‬ ‫در مناطــق محروم اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در اختیــار جمعیــت هالل احمــر قرارگرفتــه کــه بر‬ ‫اســاس نیازســنجی انجام شــده در مناطق از پیش‬ ‫تعیین شــده توزیع شــده اســت‪ .‬او در ادامــه از‬ ‫توزیــع ‪ 2‬میلیــون ‪ 327‬هــزار ماســک ســه الیــه و‬ ‫‪ 102‬دســتگاه اکســیژن ســاز خانگــی‪ 100 ،‬دســتگاه‬ ‫تب ســنج‪ 5100 ،‬بســته کامــل بهداشــتی‪ 3060 ،‬لیتر‬ ‫الــکل ‪ ۷۰‬درصــد و بیــش از ‪ 18200‬اســپری و ژل‬ ‫ضدعفونی کننده دســت خبر داد و گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 14‬تن مواد غذایی به همراه صدها کارتن صابون‬ ‫و مــواد شــوینده و ‪ 54‬دســتگاه کولرابــی ‪ 3500‬نیز‬ ‫توسط خیرین داوطلب تهیه و با همکاری سازمان‬ ‫داوطلبان جمعیت هالل احمر به اســتان ارســال و‬ ‫در بین نیازمندان در ســطح اســتان توزیع گردیده‬ ‫اســت‪ .‬میــر بهاءالدیــن همچنین گفــت‪ :‬تعدادی‬ ‫از تشــکل های مردم نهــاد نیــز به طور مســتقیم در‬ ‫منطقــه حضــور یافتنــد و بــا همــکاری کارشناســان‬ ‫معاونــت داوطلبــان و بــر اســاس نیاز هــر منطقه‬ ‫به ارائه خدمت پرداختند‪ .‬او خدمات ارائه شــده‬ ‫توســط ایــن تشــکل ها را شــامل توزیــع بیــش از‬ ‫یک میلیون و ‪ 600‬هزار ماسک‪ 3300 ،‬بسته غذایی‬ ‫بهداشــتی‪ 8000،‬ژل ضدعفونی کننــده دســت‪،‬‬ ‫‪ 1000‬لیتــر الــکل ‪ 70‬در صــد‪ 26,000،‬قالــب صابون‪،‬‬ ‫‪ 12000‬بطــری اب معدنــی و طبخ ‪ 1500‬پرس غذای‬ ‫گــرم‪ 1500 ،‬ثوب لباس ایزوله دانســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫جمعیــت هالل احمــر اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی از‬ ‫تجهیزات پزشــکی اهدایــی بنا به نیت اهداکننده‬ ‫در اختیــار بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫قــرار گرفــت و مابقــی اقــام و تجهیزات پزشــکی‬ ‫تحویــل بانک هــای امانــات تجهیــزات پزشــکی‬ ‫شعب استان شد تا پس از ثبت با نام اهداکننده‪،‬‬ ‫به صــورت امانــی در اختیــار بیمــاران بســتری در‬ ‫منــزل قــرار گیرد‪ .‬میــر بهاءالدین بیان داشــت‪ :‬به‬ ‫همت تشکل های مردم نهاد و داوطلبین جمعیت‬ ‫هالل احمــر جهــت مراکــز درمانــی و بیمارســتان‬ ‫چابهــار مقادیــر ‪ 84‬کارتن مایع ضدعفونی کننده؛‬ ‫اقالم بهداشــتی و شــوینده موردنیــاز بخش دیالیز‬ ‫و تاالســمی تامیــن گردیــد‪ .‬همچنیــن اهدای ســه‬ ‫دســتگاه اســپیلیت خنک کننده ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫به بیمارســتان های شــهر چابهار و زاهدان‪ ،‬تامین‬ ‫میــان وعــده کادر درمــان بیمارســتان های چابهــار‬ ‫– زاهــدان – زابــل – ایرانشــهر به تعــداد ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫بسته تقویتی‪ ،‬تامین هزینه دارو و درمان بیماران‬ ‫مبتالبــه کرونــا بــه ارزش ‪ 110‬میلیــون ریــال و تهیــه‬ ‫و توزیــع ‪ ۷۷۶‬کارتــن شــوینده از قبیــل وایتکــس‪،‬‬ ‫مایــع ظرف شــویی و صابــون در منطقــه از دیگــر‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه در قــرارگاه پیشــگیری و‬ ‫مبارزه با ویروس کرونای استان است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نقش تاثیرگذار نیروهای‬ ‫حراست در صیانت از‬ ‫تاسیسات‪ ،‬ساختمان ها و‬ ‫کارکنان شرکت گاز‬ ‫رئیس حراســت شرکت گاز استان قم بر نقش مهم‬ ‫و تاثیرگذار نیروهای حراســت در حفاظت و صیانت از‬ ‫تاسیسات‪،‬ساختمان هاو کارکنانگاز در استانتاکیدکرد‪.‬‬ ‫رسول ارزو در بازدید از تاسیسات و مانیتورینگ حفاظت‬ ‫الکترونیکاینشرکت‪،‬بابیاناینمطلباظهار داشت‪:‬‬ ‫در شــرکت گاز اســتان قم‪ ،‬تاسیســات گوناگونی وجود‬ ‫دارد که حفاظت و صیانت از این تاسیســات بر عهده‬ ‫کارکنان خدوم و پرتالش واحد حراست است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اهمیت صنعت گاز در خدمت رسانی به هم وطنان‬ ‫در بخش های خانگی و صنعتی اظهار داشت‪ :‬ما باید‬ ‫از ایــن ذخایــر خــدادادی صیانــت کنیــم و بــا توجه به‬ ‫گسترشتاسیساتدر استان‪،‬ماموریت هاوفعالیت های‬ ‫واحد حراست‪ ،‬دوچندان شده است‪ .‬ارزو با بیان اینکه‬ ‫نیروهای حراست وظایف دقیق و سریع در حفاظت از‬ ‫تاسیسات گازی دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حفاظت و صیانت‬ ‫یهــا و تاسیســات گازی‪ ،‬بــا هماهنگــی‬ ‫از امــوال‪ ،‬دارای ‬ ‫سیستم هایاطالعاتیصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫او خاطرنشانکرد‪:‬کارکنانحراستعلی رغمافزایش‬ ‫تاسیســات در صنعت گاز‪ ،‬طی ســالیان گذشــته‪ ،‬از این‬ ‫تاسیسات به خوبی حفاظت کرده اند‪ .‬او با بیان این که‬ ‫مهم ترینشاخصهیکنیرویحراستی‪،‬بحثاعتقادیو‬ ‫ایمانی است‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای قوانین و مقررات و پایبندی‬ ‫بــه مقــررات‪ ،‬حفــظ شــان‪ ،‬منزلــت و تکریم همــکاران‬ ‫و همچنین مشــاوره به همکاران‪ ،‬مدیران و مســئولین‬ ‫یهــای شــاخص نیروهــای حراســت‬ ‫یتــوان از ویژگ ‬ ‫را م ‬ ‫دانست‪ .‬ارزو با اشاره به خطرپذیری تاسیسات‪ ،‬اماکن‬ ‫و تجهیزات گازرسانی‪ ،‬بر مسئولیت سنگین حراست در‬ ‫راســتای حفاظت از این تجهیزات تاکید کرد و از ایجاد‬ ‫نظم و حفظ ســامت و همچنین ایمن کردن سازمان‬ ‫در برابــر تهدیدات خارجــی‪ ،‬به عنوان دیگر نقش های‬ ‫حراست نام برد‪.‬‬ ‫‪ 133‬میلیارد تومان برای‬ ‫مدیریت اب در بخش‬ ‫کشاورزی قم هزینه شد‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قــم گفــت‪ :‬طــی‬ ‫هشــت ســال گذشــته بــرای مدیریــت بهتر منابــع ابی‬ ‫استان در بخش کشــاورزی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۳‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبــار اختصاص یافت‪ .‬عباس پورمیدانی در گفت وگو‬ ‫با خبرنگاران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این میزان اعتبار در بخش هایی‬ ‫همچوناجرایسامانه هاینوینابیاری ‪،‬اجرایعملیات‬ ‫انتقالاببالولهبهمزارع‪،‬تجهیز و نوسازیاراضیسنتی‪ ،‬‬ ‫احیا و مرمت قنوات و اجرای شــبک ه ابیاری و زهکشــی‬ ‫کــه هرکــدام مــوارد متعــددی را دربرمی گیــرد ‪ ،‬هزینــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬افزایش راندمان ابیاری‪ ،‬افزایش‬ ‫تولیــد‪ ،‬صرفه جویــی در مصرف اب کشــاورزی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزین ههــای تولید و افزایش عملکــرد محصول‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف سموم و کودهای شیمیایی و کاهش علف های‬ ‫هرز ازجمله مزایای اجرای طرح های یادشده در بخش‬ ‫ی ســال های‬ ‫کشــاورزی اســتان اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ط ـ ‬ ‫اخیر تخصیص اعتبار الزم برای بهره برداری‪ ،‬بازسازی و‬ ‫نگهداری سامانه های نوین ابیاری که افزایش راندمان را‬ ‫در پی دارد ‪ ،‬در استان قم با جهش خوبی مواجه شده‬ ‫است‪.‬پورمیدانیتاکید کرد‪ :‬کشاورزیدر قمباتنش های‬ ‫محیطی و کمبود منابع ابی همراه است ‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اســتفاده از ســامانه های نوین ابیاری در این استان یک‬ ‫ضرورت برای حفظ زمین های کشاورزی به شمار می اید‬ ‫و در همین راستا روند تجهیز مزرعه ها و باغ ها به این‬ ‫سامانه هاباسرعتبیشتر ادام همی یابد‪.‬‬ ‫طرح ویژه نظارت بر‬ ‫قیمت گذاری و عرضه‬ ‫کاال در قم با جدیت اجرا‬ ‫می شود‬ ‫مدیــرکل بازرســی اســتان قــم گفــت‪ :‬طــرح ویــژه‬ ‫نظارت بر روند قیمت گذاری و عرضه کاال و خدمات‬ ‫و برخــورد بــا عــدم پاســخگویی احتمالی مدیــران و‬ ‫کارکنان دستگاه های اجرایی تا روی کار امدن دولت‬ ‫جدید باقدرت اجرا می شود‪ .‬حجت االسالم محمود‬ ‫طالبــی افــزود‪ :‬قیمــت بســیاری از کاالهــا و خدمات‬ ‫وضعیــت افسارگســیخته ای دارد و ایــن موضــوع‬ ‫به وضوح نشــان می دهــد نظارت های دســتگاه های‬ ‫متولــی بــر رونــد عرضــه کاالهــا و محصــوالت کافی‬ ‫نیست‪ .‬به گفته او‪ ،‬مرغ با قیمت مصوب از کشتارگاه‬ ‫به دست فروشندگان می رسد اما مرغ دولتی بالفاصله‬ ‫یشــود درحالی که مــرغ قطعه بندی‬ ‫در بــازار تمــام م ‬ ‫شده به وفور وجود دارد و این مسائل نشان می دهد‬ ‫که در غیاب نظارت دستگاه ها عده ای با سوءاستفاده‬ ‫کامــل مــرغ دولتی را برای فروش با قیمت باالتر وارد‬ ‫کانا لهــای دیگری می کنند‪ .‬مدیرکل بازرســی اســتان‬ ‫تهــا نشــان می دهــد که‬ ‫قــم گفــت بازرســی و نظار ‬ ‫بخــش مهمــی از لجام گســیختگی امــروز قیمت ها از‬ ‫عدم مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان دستگاه های‬ ‫دولتی نشات گرفته است‪ .‬طالبی افزود‪ :‬این مشکل‬ ‫در مســئله تخ ممــرغ و ســیمان نیــز مشــهود اســت و‬ ‫عرضه خارج از شبکه و گران فروشی غیرمعقول در ان‬ ‫کامال نمایان است که بخش اصلی ان از عدم نظارت‬ ‫مدیران اجرایی ناشی می شود‪.‬‬ ‫رویدا د مق‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫کرونا و قطعی برق بالی جان واحدهای تولیدی‬ ‫رئیــس هیئت مدیره شــهرک صنعتی شــکوهیه‬ ‫گفــت‪ :‬شــیوع ویــروس کرونا مشــکالت بســیاری را‬ ‫در رونــد تولیــد واحدهای صنعتی به وجــود اورده‬ ‫است که قطعی های مکرر برق نیز شرایط را برای‬ ‫صنعتگرانسخت تر کردهاست‪.‬‬ ‫حمیدرضاعالمی‪،‬بااشارهبهشیوعویروس کرونا‬ ‫و تاثیــر ان بر اقتصاد جهان به ویژه بخش صنعت‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ویروس کرونــا به بخش های اقتصادی‬ ‫جهان اسیب جدی وارد کرده و واحدهای تولیدی‬ ‫بسیاری را با چالش مواجه کرده است‪.‬‬ ‫او بــا تبییــن مشــکالتی کــه کرونــا بــه بخش‬ ‫صنعــت و اقتصــاد تحمیــل کــرده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک واحد تولیدی بخش های متعددی را شامل‬ ‫یشــود اما مهم ترین بخش یک واحد صنعتی‬ ‫م ‬ ‫بخش توزیع اســت کــه موج های مختلف کرونا‬ ‫موجــب شــده اســت بــا مشــکل بســیار جــدی‬ ‫مواجه شود‪ .‬رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی‬ ‫شــکوهیه قم با عنــوان اینکه موفق ترین واحد‪،‬‬ ‫واحــدی اســت کــه زنجیــره توزیــع قوی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اما بحــران کرونا شــرایطی‬ ‫شهــا درگیر‬ ‫را فراهــم کــرده اســت کــه همه بخ ‬ ‫شــده اند و رونــد تولیــد ب هشــدت از شــرایط‬ ‫کرونایی متاثر شــده اســت‪ .‬او از اشتغال حدود‬ ‫‪ 30‬هزار نفر در شهرک شکوهیه خبر داد و بیان‬ ‫کــرد‪ :‬کرونــا گــردش اقتصــادی را کاهــش داده و‬ ‫زیــان بســیاری را به اقتصاد کشــور تحمیل کرده‬ ‫است و از سویی با شرایطی که کرونا به وجود‬ ‫اورده اســت واحدهای تولیدی در تامین نیروی‬ ‫انســانی دچار مشــکل شــده اند و از سوی دیگر‬ ‫تعطیلی های مکــرر متولیان واحدهــای تولیدی‬ ‫را نگران کرده اســت‪ .‬رئیس هیئت مدیره شهرک‬ ‫صنعتی شکوهیه قم در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خویش به جایگاه شــهرک صنعتی شــکوهیه در‬ ‫میان شــهرک های صنعتی کشور اشــاره و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این شهرک صنعتی در چند سال اخیر یکی‬ ‫از ‪ 10‬شهرک برتر کشور شناخته شده است که از‬ ‫مهم تریــن وجوه امتیــاز ان قرار گرفتن در محور‬ ‫مواصالتی ‪ 17‬استان و نزدیک بودن به فرودگاه‬ ‫بین المللی اســت‪ .‬او از تنوع واحدهای تولیدی‬ ‫مســتقر در شــهرک صنعتی شــکوهیه خبر داد و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هزار و ‪ 600‬واحد صنعتی در شهرک‬ ‫شــکوهیه اســتقرار دارنــد و در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح توســعه بــه بیــش از ‪ 2‬هزار واحــد هم در‬ ‫ســال اینــده خواهــد رســید‪ .‬عالمــی همچنیــن‬ ‫شــهرک صنعتــی شــکوهیه را از شــهرک های پــر‬ ‫متقاضــی بــرای ســرمایه گذاری عنــوان و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن شــهرک اگر واحدی دچار مشــکل‬ ‫شــود واحدهــای متقاضــی ب هســرعت جایگزین‬ ‫خواهنــد شــد و این مســئله به دلیــل نبود زمین‬ ‫بــرای تحویــل به متقاضیــان جدید بســیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی‬ ‫شــکوهیه با اشــاره به دیگر مشــکلی که گریبان‬ ‫گیر واحدهای صنعتی شــده اســت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قطعی برق یکی از مشکالتی است که این‬ ‫روزهــا بــر مشــکالت واحدهای تولیــدی افزوده‬ ‫اســت و همیــن موضــوع باعث شــده اســت که‬ ‫واحدهای صنعتی با کاهش نیرو مواجه شوند‪.‬‬ ‫او بــا عنــوان اینکــه قطعــی مکــرر بــرق موجب‬ ‫بیکار شــدن نیروی انســانی واحدهــای صنعتی‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با شرایط موجود حفظ نیرو‬ ‫در واحدهای صنعتی بســیار مشــکل اســت زیرا‬ ‫که با قطعی مکرر برق کارخانه ها از روند تولید‬ ‫بازخواهنــد مانــد و درنتیجــه مجبــور به تعدیل‬ ‫نیرو می شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برپایی کارگاه های اموزشیمهارتزندگیدر سراهایمحلهقم‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی هنــری ورزشــی شــهرداری قم از‬ ‫برپایی کارگاه های اموزشی مهارت زندگی مبتنی بر سبک زندگی‬ ‫اســامی در ســراهای محله شــهر قم خبر داد‪ .‬ابوالقاســم مقیمی‬ ‫بــا اشــاره بــه برنام ههــای انجا مشــده در ایــام دهه والیــت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬طرح میثاق والیت باهدف تکریم‪ ،‬تبلیغ و تعظیم ایام‬ ‫دهــه والیــت به ویژه عیــد غدیر خم در قالــب برنامه های متنوع‬ ‫فرهنگی توســط سازمان برگزار شــد‪ .‬مدیرعامل سازمان فرهنگی‬ ‫هنری ورزشی شهرداری قم افزود‪ :‬برنامه های طرح میثاق والیت‬ ‫با توجه به شرایط کرونایی استان با رعایت کامل شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی و با هماهنگی و کنترل ستاد مدیریت کرونای قم برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته او برگزاری جشــن نشــاط شــهروندی‪ ،‬جنگ نشــاط‪،‬‬ ‫اجــرای ســرود‪ ،‬مدیح هســرایی‪ ،‬شــعرخوانی‪ ،‬روایــت گــری‪ ،‬نقاره‬ ‫خوانــی و غیــره بخشــی از برنامه های انجا مشــده در قالب طرح‬ ‫میثاق والیت بوده است‪ .‬مقیمی یاداور شد‪ :‬مردمی بودن محور‬ ‫برنام ههــای فرهنگــی‪ ،‬هنری و ورزشــی شــهرداری قم اســت و در‬ ‫یهــا تالش شــده تــا جنبه و وجهــه مردمی بودن‬ ‫تمــام برنامه ریز ‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در طــول دهــه والیــت هر شــب در مناطق‬ ‫و محــات مختلف شــهر قم جش ـن های میثاق والیــت با حضور‬ ‫پررنــگ شــهروندان و رعایــت پروتکل های بهداشــتی برگزارشــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برپایــی خیم ههــای علــوی شــامل ایســتگاه های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ایستگاه کودک‪ ،‬ایستگاه مشاوره و غیره نیز همزمان با‬ ‫طرح میثاق والیت در محالت مختلف شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اجــرای گرو ههــای ســرود و برپایــی کارگا ههــای‬ ‫تهــای زندگــی مبتنــی بر ســبک زندگی‬ ‫اموزشــی مرتبــط بــا مهار ‬ ‫اسالمی نیز باهمت این سازمان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گردوغبار دریاچهنمکقم‪ ،‬گریبانپایتختراههممی گیرد‬ ‫چنــد روزی اســت که گردوغباری نفس گیر شــهر قــم را در برگرفته‬ ‫است‪ .‬تا سال های پیش هرگاه اسم گردوغبار که می امد‪ ،‬انگشت اشاره‬ ‫به سمت کشورهای هم جوار بود‪ .‬بخصوص مشکل دیرینه عراق که با‬ ‫معضلمدیریتیخاصی کهداشتندسال هاراهنفسشهرهایمارابسته‬ ‫بودند ولی امروز با معضل دیگری روبرو هستیم‪ .‬هسته مرکزی کشور و‬ ‫بیابان های پیشروی ان‪ ،‬در حال تبدیل شدن به معضلی فراتر از عراق‬ ‫و عربستان و‪ ...‬هستند‪ .‬دریاچه نمک قم یکی از مهم ترین مراکز تولید‬ ‫ریزگردهای نمکی در سال های اینده خواهد بود‪ .‬امروزه با کانون هایی‬ ‫در سطحاستانمواجههستیمکههمچوندست هاینمکینواهنکین‬ ‫و ماس ـه ای اســتان قم را فراگرفته اند‪ .‬مشکل انجا است که وقتی این‬ ‫کانون ها توســعه یابند دیگر قم و روســتاهای ان را نمی شناســد بلکه‬ ‫بــه ســمت تهــران و اســتان های دیگر نیــز روانــه خواهد شــد‪ .‬در این‬ ‫راستا محمدرضا بهشتی پور‪ ،‬مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان قم در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در شرق و غرب استان قم کانون های القای گردوغبار وجود دارد و با‬ ‫توجه به خشک سالی های اخیر‪ ،‬قطع حق ابه های محیط زیستی در‬ ‫چند ســال اخیر (که تقریبا اوردهای رودخانه های اســتان قم به صفر‬ ‫رسیده است)‪ ،‬برداشت های بی رویه از منابع اب های زیرزمینی و ادامه‬ ‫روند این خشک سالی ها‪ ۴۵۰‬هزار هکتار زمین مستعد دیگر نیز برای‬ ‫تبدیل شدن به کانون های گردوغبار در اطراف قم وجود دارد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه مهم ترین کانون در شــرق اســتان و اطراف‬ ‫دریاچه نمک است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کانون هایی داریم که با کوچک ترین‬ ‫وزش بــاد ریزگردهــا را بــه کام شــهروندان می فرســتد کــه در چنــد‬ ‫روز اخیــر نیــز بــا توجه به وزش باد شــدیدی که وجود داشــته این‬ ‫گردوغبار نیز برخاست بیشتری داشته است‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیســت استان قم بابیان اینکه تخصیص‬ ‫منابع ابی جدید بعید است و باید مسئوالن باالدستی این مسئله‬ ‫را بررسی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دریاچه نمک یک خطر بالقوه و جدی تر‬ ‫از دریاچــه ارومیــه اســت؛ زیــرا اگــر رطوبــت فعلــی دریاچه نمک‬ ‫خشــک شود کانون گردوغبار بســیار خطرناکی را خواهیم داشت؛‬ ‫چــون در دریاچــه نمــک برخــی فلــزات وجــود دارد کــه گردوغبــار‬ ‫ان همــراه بــا ایــن فلزات خطرنــاک خواهد بود و نه تنها اســتان قم‬ ‫بلکه شهرهای اطراف مانند تهران‪ ،‬کرج و حتی قزوین و همدان را‬ ‫هم متاثر خواهد کرد‪ .‬بهشتی پور با اشاره به اینکه این کانون ‪۲۵‬‬ ‫درصــد از جمعیت کشــور را تحت تاثیر قــرار می دهد و امیدواریم‬ ‫این اتفاق رخ ندهد؛ اما چش ـم انداز روشــنی نســبت به ان وجود‬ ‫نــدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در رابطــه با دریاچــه نمک مکاتبــات زیادی‬ ‫انجا مشــده اســت و اســتاندار قم نیز به این مسئله ورود کرده و با‬ ‫معاون اول رئیس جمهور نیز مکاتباتی انجا مشــده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬چند سال قبل حق ابه ای به دریاچه نمک تخصیص داده شد‬ ‫که تحقق پیدا نکرد و فقط رهاسازی اب از سدهای الغدیر و ‪۱۵‬‬ ‫خرداد انجام شــد که مربوط به لزوم خالی کردن ســرریز ســدها به‬ ‫دلیل بارندگی ها بود که ان هم در مقابل میزان حق ابه تخصیص یافته‬ ‫بسیار کم بود‪ .‬بهشتی پور بیان کرد‪ :‬همه مشکل گردوغبار را از چشم‬ ‫محیط زیست می بینند درحالی که تامین و تخصیص حق ابه ها در‬ ‫دست ما نیست و مهم ترین راهکار نیز تخصیص حق ابه است؛ زیرا‬ ‫اگر حق ابه را بدهند زمین ها احیا می شوند همچنین سازمان مراتع‬ ‫و جنگ لهــا نیــز با درختــکاری می تواند کمی میزان ایــن گردوغبار را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬او با تاکید بر اینکه این مسئله یک مشکل ملی است‬ ‫و این وضعیت در خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وضعیت دریاچه نمک بدتر از دریاچه ارومیه است زیرابه‬ ‫دریاچه ارومیه اعتبارات خوبی تزریق شد و تقریبا دریاچه احیاشده‬ ‫اســت‪ .‬مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫قم با اشاره به اینکه رسانه ها پویشی برای نجات این دریاچه انجام‬ ‫دهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید ستادی برای دریاچه نمک ایجاد شود‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت این گردوغبار گریبان گیر پایتخت خواهد شد و تبعات‬ ‫سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حضور ‪ ۴‬اثر نمایشی حوزه هنری قم در جشنواره افالکیان‬ ‫به همت باشــگاه تئاتر تجربه حوزه هنری قم‬ ‫‪ ۴‬اثر نمایشــی با موضوع شــهید و شــهادت اماده‬ ‫حضور در جشنوارهتئاتر خیابانیافالکیانمی شوند‪.‬‬ ‫«مهندسیمین»بهکارگردانیمحمدرضاپیغمبری‪،‬‬ ‫«ســرباز ســردار» به کارگردانی هومن پیــری‪« ،‬کاخ‬ ‫ریاســت جمهــوری» بــه کارگردانی مهدی کاشــی و‬ ‫«لشکر ‪ ۴۱‬ثاراهلل» به کارگردانی میالد قره داغی‪۴ ،‬‬ ‫اثر بهقلممرتضیشاهکرمهستندکهتوسطاعضای‬ ‫باشــگاه تئاتر تجربــه اماده اجــرا در این جشــنواره‬ ‫می شوند‪.‬نخستینجشنوارهتئاتر خیابانیافالکیان‬ ‫به مناسبت برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم با‬ ‫اجرای ‪ ۱۶‬نمایش خیابانی برگزار خواهد شد‪ .‬چهار‬ ‫موضوع محوری این جشنواره شامل شهدای مدافع‬ ‫حــرم‪ ،‬شــهدای دفــاع مقدس‪ ،‬شــهدای ســامت و‬ ‫شهدای هنرمند بوده و پس از داوری اثار رسیده ‪۵‬‬ ‫اثر برایاجرایخیابانیانتخابخواهندشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رشد ‪ ۶‬برابری سرمایه گذاری در شهر قم‬ ‫قائم مقــام شــهردار قــم‬ ‫نقــد شــونده ارزش افــزوده‬ ‫در امور ســرمایه گذاری رشــد‬ ‫قابل توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ ۶‬برابــری ســرمایه گذاری‬ ‫معرفــت بــا بیــان اینکــه‬ ‫در شــهر قــم را در ‪ ۶‬ســال‬ ‫مشــارکت و ســرمایه گذاری‬ ‫گذشــته موردتوجــه قــرارداد‬ ‫در شــهرداری بــا دو نــگاه‬ ‫محمدرضا معرفت‬ ‫و گفــت‪ :‬ســعی کردیــم از‬ ‫ارائــه خدمــات ذاتــی‬ ‫تجربیــات گذشــته اســتفاده‬ ‫شــهرداری توســط بخــش‬ ‫کــرده و موانــع ســرمایه گذاری را برطــرف خصوصــی و درامدزایــی پیگیــری می شــود‬ ‫کنیــم و بــا جــذب حمایت شــورا و مدیریت تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از پروژه هایــی کــه در‬ ‫عالی شهر قراردادهای متعددی را در حوزه حوزه ســرمایه گذاری در دستور کار مدیریت‬ ‫ســرمایه گذاری منعقــد کنیــم‪ .‬محمدرضــا شــهری بوده احداث هتل ‪ 5‬ســتاره در شــهر‬ ‫معرفت در نشســت خبری تشــریح عملکرد قم بوده که پیش ازاین نداشتیم‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ســاله شــهرداری قم‪ ،‬با بیان اینکه از سال‬ ‫او بــا بیــان اینکــه شــهرداری در حــال‬ ‫‪ ۸۱‬تا ‪ ۹۴‬مجموعا ‪ ۲۰‬قرارداد سرمایه گذاری حاضــر ســه قــرارداد هتــل در بلــوار پیامبــر‬ ‫در شــهرداری منعقدشــده اســت اظهار کرد‪ :‬اعظم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ان ها هتل طوبی‬ ‫از ســال ‪ ۹۴‬تاکنــون حــدود ‪ ۲۷‬قــرارداد است که در مقیاس ملی بسیار ویژه بوده و‬ ‫ســرمایه گذاری در شــهرداری منعقدشــده حدود ‪ ۴۰۰‬اتاق دارد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه قراردادهــای‬ ‫در حــال حاضــر در پروژه هــای هتــل‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ســال گذشــته شــهرداری بیــش از ‪ ۲‬هــزار بخــش تجــاری تعریف شــده کــه شــهرداری‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان ارزش داشــته اســت شــریک بخش تجــاری بوده و بخش اقامتی‬ ‫افــزود‪ :‬ســهم شــهرداری حــدود ‪ ۳۵‬درصــد در اختیــار ســرمایه گذار خواهد بــود و برای‬ ‫و ســهم ســرمایه گذار از ایــن پروژه هــا ‪ ۶۵‬هتل هــای پنــج ســتاره پــول عــوارض و زمین‬ ‫درصــد بــوده کــه نشــان از تحــول حــوزه از ســرمایه گذار دریافــت نمی شــود کــه ایــن‬ ‫ســرمایه گذاری شــهرداری دارد‪ .‬قائم مقــام شــرایط در کشــور بی نظیــر بــوده اســت‪ .‬او‬ ‫شــهردار قــم در امور ســرمایه گذاری رشــد ‪ ۶‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اورده این مزایا این اســت‬ ‫برابــری ســرمایه گذاری در شــهر قــم را در ‪ ۶‬کــه شــهر دارای ظرفیت هــای ویــژه اقامتــی‬ ‫ســال گذشــته موردتوجــه قــرارداد و گفــت‪ :‬شــده و اقتصاد شــهر را متحول می کند؛ این‬ ‫ســعی کردیــم از تجربیات گذشــته اســتفاده پروژه ها جذب گردشگر و افزایش ماندگاری‬ ‫کــرده و موانــع ســرمایه گذاری را برطــرف زائریــن را در پــی داشــته و به صــورت‬ ‫کنیــم و بــا جــذب حمایت شــورا و مدیریت غیرمستقیم درامد شهرداری نیز باال می رود‪.‬‬ ‫عالی شهر قراردادهای متعددی را در حوزه معرفــت با اشــاره بــه پــروژه ســرمایه گذاری‬ ‫ســرمایه گذاری منعقــد کنیــم‪ .‬او احــداث ‪ ۶‬ضلع شــرقی حــرم مطهر حضــرت معصومه‬ ‫جایــگاه کوچــک سوخت رســان‪ ،‬مجتمــع (س) تصریــح کــرد‪ :‬در ‪ ۶‬ســال گذشــته ایــن‬ ‫خدماتــی بهشــت‪ ،‬مجتمع کهشــکان غدیر‪ ،‬پروژه در دستور کار شهرداری بوده و تالش‬ ‫شــهربازی بــزرگ بوســتان غدیــر‪ ،‬پارکینــگ کردیــم ایــن وظیفــه شــهرداری را از طریــق‬ ‫طبقاتــی تقاطــع عمــار یاســر‪ ،‬چنــد پــروژه بخــش خصوصــی محقــق کنیــم؛ در برخــی‬ ‫تجــاری و اقامتی در بلوار پیامبر اعظم را از مذاکــرات تــا حــدود زیادی جلــو رفتیم ولی‬ ‫پروژه های ســرمایه گذاری اخیر شهرداری قم به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬ارزش روز ســهم شهرداری‬ ‫او گفــت‪ :‬یکــی از گزینه هــای پیش روی‬ ‫در ایــن قراردادهــا حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬شــهرداری ورود مســتقیم و یکــی از گزینه ها‬ ‫میلیــارد تومــان اســت؛ درواقــع شــهرداری جــذب ســرمایه گذار اســت و در حــال‬ ‫در ایــن پروژه هــا حــدود ‪ ۸۰۰‬میلیــارد مذاکراتــی هســتیم و مطالعــات در حــال‬ ‫تومــان ســرمایه گذاری کــرده کــه در بخــش انجام است و امیدواریم به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬مرکز نیکوکاری عمومی و تخصصی‬ ‫در استان فعال هستند‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫او از فعالیــت ‪ ۸۶‬مرکــز‬ ‫مشــارکت های مردمــی کمیتــه‬ ‫نیکــوکاری در ســطح اســتان‬ ‫امداد استان قم از فعالیت ‪۸۶‬‬ ‫خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫مرکز نیکــوکاری عمومی محله‬ ‫ظرفیت هایــی که در محله ها‬ ‫محــور و تخصصــی کارافرینی‪،‬‬ ‫وجــود دارد می تــوان خدمات‬ ‫محمدرضا میره ای‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬فرهنگی و زکات‬ ‫متنوع تــری به فقرا و نیازمندان‬ ‫در استان خبر داد‪.‬‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫ســید محمدرضــا میــره ای‪ ،‬معاون توســعه‬ ‫میــره ای مراکــز نیکــوکاری اســتان قــم را در‬ ‫مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم با دو ســطح عمومــی به صــورت محلــه محــور و‬ ‫اشــاره به اینکه رســیدگی ســریع تر به مشکالت تخصصــی بــا در نظــر گرفتــن مبنــای علمــی و‬ ‫نیازمندان از اهداف مهم این نهاد است گفت‪ :‬کارافرینی بیان و تصریح کرد‪ ۷۰:‬مرکز نیکوکاری‬ ‫بــا تاســیس ایــن مراکــز کار خیر بــه خــود مردم اســتان‪ ،‬محلــه محــور و ‪ ۱۶‬مرکز نیکوکاری هم‬ ‫واگذارشده است که هم بیشتر در دسترس مردم به صورت تخصصی با عناوین مراکز نیکوکاری‬ ‫هســتند و هم خدمت به محرومان با ســرعت کارافرینــی‪ ،‬دانشــگاهی‪ ،‬فرهنگــی و زکات در‬ ‫بیشتریانجاممی شود‪.‬‬ ‫استانفعالهستند‪.‬‬ ‫افتتاح دو مرکز واکسیناسیون تجمیعی با‬ ‫همکاری سپاه و هالل احمر در استان قم‬ ‫بــا حضور اســتاندار قم‪ ،‬دو‬ ‫شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در راستای‬ ‫مرکــز واکسیناســیون تجمیعی‬ ‫خدمت رســانی بیشــتر ســعی‬ ‫در منطقه پردیســان و نیروگاه‬ ‫داریم در روزهای اینده مراکزی‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬دکتــر‬ ‫دیگــر را در ســطح اســتان قــم‬ ‫سیامکمحبیمعاونبهداشت‬ ‫دایر کنیم تا ازلحاظ دسترســی‬ ‫سیامک محبی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی قم در‬ ‫جغرافیــای در تمامــی مناطق‬ ‫ایین افتتاحیــه دو مرکز جدید‬ ‫قــم مراکــز تجمیعــی داشــته‬ ‫تجمیعی واکسیناسیون در استان قم اظهار کرد‪ :‬باشــیم‪ .‬محبی خاطرنشــان کرد‪ :‬مرکز پردیسان‬ ‫با توجه به اعالم گروه های شغلی و سنی جدید واقع در خیابان‪ 22‬بهمن ورزشگاه شهید نامجو‬ ‫و نیاز استان قم و جلوگیری از ازدحام جمعیت و مرکــز ســید معصــوم واقــع در نیــروگاه امــاده‬ ‫این دو مرکز به مراکز واکسیناسیون استان اضافه خدمت رسانیبهعمومهمشهریانعزیز هست‪.‬‬ ‫تسهیالت طرح مسکن اقدام ملی‬ ‫‪ 250‬میلیون تومان شد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫در مرحلــه ســفت کاری و‬ ‫اســتان قــم از افزایــش مبلــغ‬ ‫تاسیسات‪ ،‬پروژه ‪ 96‬واحدی‬ ‫وام طرح مســکن اقدام ملی‬ ‫زیتــون هفــت و هشــت و‬ ‫از ‪ 100‬بــه ‪ 250‬میلیــون تومان‬ ‫پــروژه ‪ 256‬واحــدی زیتــون‬ ‫خبــر داد‪ .‬حســن صبــوری‬ ‫نــه و ده در مرحلــه اســکلت‬ ‫حسن صبوری‬ ‫در جمــع خبرنــگاران اظهــار‬ ‫و سفت کاری هستند‪ .‬صبوری‬ ‫داشــت‪ :‬پروژه هــای مســکن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در محلــه ‪10‬‬ ‫اقــدام ملــی قــم از پیشــرفت نســبتا خوبــی موســوم بــه اراضــی ‪ 17‬هکتــاری هــزار واحد‬ ‫برخوردار اســت و دستگاه های مرتبط با این ســاخته می شــود کــه در مــاه گذشــته ‪551‬‬ ‫طــرح‪ ،‬اهتمــام الزم برای ســاخت باکیفیت و متقاضــی به پروژه های خود متصل شــدند و‬ ‫به موقــع ایــن واحدهــا رادارند‪ .‬او افــزود‪ :‬تا به زودی ســایر متقاضیان بــه پروژه های خود‬ ‫پایــان تیرماه پروژه ‪ 180‬واحدی زیتون شــش معرفی می شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫ناکامی شارلروا در خرید‬ ‫دوباره مهاجم تیم ملی‬ ‫تیم شارلروا در خرید دوباره‬ ‫بایــد ایــن بازیکــن را به صورت‬ ‫کاوه رضایــی نــاکام ماند و این‬ ‫دائمــی از بــروژ می خریــد امــا‬ ‫روزها بازی های خود را در لیگ‬ ‫نتوانســت ایــن کار را انجــام‬ ‫برتــر بلژیــک در حالــی دنبــال‬ ‫دهــد و درنهایــت بایــد گفــت‬ ‫می کند کــه قادر بــه بهره گیری‬ ‫ایــن روزهــا کاوه رضایی منتظر‬ ‫کاوه رضایی‬ ‫از این بازیکن نیست‪ .‬با اعالم‬ ‫تعیینوتکلیفسرنوشتخود‬ ‫باشــگاه بــروژ کاوه رضایــی در‬ ‫اســت تا بــار دیگــر در میادین‬ ‫لیســت فــروش این تیــم قــرار گرفت و باشــگاه حاضــر شــود‪ .‬او در دوهفت ـه ای کــه از لیگ برتر‬ ‫یشــده است در ترکیب بروژ هم به‬ ‫شارلرواکهدر فصلگذشتهاز اینبازیکنبه عنوان بلژیک سپر ‬ ‫بازیکن قرضی ســود برد‪ ،‬نتوانست با پرداخت میدان نیامد به این خاطر که در لیست فروش‬ ‫مبلغ مدنظر بروژ مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ایــن تیم قــرار دارد‪ .‬خبرهای رســیده حکایت از‬ ‫را بار دیگر خریدار کند‪ .‬شارلروا که ریاست ان بر ان دارد باشگاه نایمخن باشگاه ابتدایی علیرضا‬ ‫عهدهبیاترئیسفدراسیونفوتبالبلژیکاست جهانبخش در تالش برای به خدمت گیری کاوه‬ ‫پی ‬ ‫شتــر کاوه رضایــی را زمانــی که در اســتقالل رضایــی اســت و در روزهای اخیر مذاکراتی را با‬ ‫بــازی می کرد به خدمت گرفــت و در ادامه این باشگاهبروژ داشتهاست‪.‬درصورتی کهتوقعمالی‬ ‫بازیکن را با پنج میلیــون یورو به بروژ فروخت‪ .‬باشــگاه بــروژ در این مذاکــره براورده شــود این‬ ‫متاســفانه کاوه رضایی درخشــی کــه در ترکیب بازیکن در روزهای اتی پیراهن تیم نایمخن در‬ ‫شــارلروا داشــت بنا بــه دالیل مختلــف ازجمله لیگ برتر هلند را برتن خواهد کرد‪ .‬این موضوع‬ ‫مصدومیــت و ترافیــک بازیکــن در خط حمله بــرای کاوه رضایــی در روزهای پیش رو اهمیت‬ ‫بروژ نتوانســت تکرار کند و بار دیگر به شــارلروا زیــادی دارد بــه این خاطر که به زودی تیم ملی‬ ‫برگشــت و ایــن بار به عنوان بازیکــن قرضی‪ .‬در بــرای بازی های مقدماتی جام جهانی اردو برپا‬ ‫فصل جدید معادالت به گونه دیگر رقم خورد خواهد کرد و شهریورماه در همین چارچوب به‬ ‫و شــارلروا برای بهره گیری دوباره از کاوه رضایی میدانخواهدامد‪.‬‬ ‫ادامه مذاکره لورکوزن و زنیت‬ ‫برای جذب ازمون‬ ‫یکــه طــی روزهــای‬ ‫درحال ‬ ‫االریو را تمدید کرده و مشخص‬ ‫گذشــته چندین نشــریه معتبر‬ ‫نیســت ایا واقعا قصــد جذب‬ ‫اروپایــی ازجملــه کیکر خبــر از‬ ‫ازمون را دارد یا خیر‪ .‬توئیتی که‬ ‫انصــراف لورکوزن بــرای جذب‬ ‫نیکولو شیرا منتشر کرده‪ ،‬چنان‬ ‫ازمــون داده بودنــد‪ ،‬حــاال‬ ‫چه که صحت داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫سردار ازمون‬ ‫خبرنــگار ایتالیایــی از ادامــه‬ ‫معنای این اســت کــه لورکوزن‬ ‫مذاکرات خبر می دهد‪ .‬نیکولو‬ ‫بی خیالجذبازموننمی شود‬ ‫شــیرا خبرنگار معروف ایتالیایــی و روزنامه نگار و زنیــت نیز قصد ندارد تابســتان اینده مهاجم‬ ‫گاتزتــا دلــو اســپورت در توئیتر خود مدعی شــد خود را به شکل رایگان از دست بدهد‪ .‬این تنها‬ ‫که هنوز لورکوزن از خرید ازمون منصرف نشده خبر در خصوص اینده کاری ازمون نیست‪ .‬یک‬ ‫است‪ .‬شیرا نوشت‪ :‬مذاکرات برای انتقال سردار وب سایتاسپانیایینیز خبر دادکهاکنونباشگاه‬ ‫ازمــون از زنیــت بــه لورکوزن با مبلــغ ‪ 18‬میلیون ویارئال نیز به جذب ازمون عالقه مند است‪ .‬به‬ ‫یورو در حال انجام است‪ .‬قرارداد تا سال ‪ 2026‬هر شــکل بحث و گمانه زنی در خصوص اینده‬ ‫و دستمزد سالیانه‪ 2/8‬میلیون یورو اماده است‪ .‬سردار ازمون این روزها افزایش یافته و خود این‬ ‫این در حالی است که لورکوزن که پاتریک شیک بازیکن نیز تا بدین لحظه هیچ گونه اظهارنظری‬ ‫پدیــده یــورو ‪ 2020‬را نیز در اختیــار دارد‪ ،‬قرارداد در این خصوص انجام نداده است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1020‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ‬ ‫مخزن اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 8/88‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از‬ ‫‪ ۲۰‬اصلی واقع در روستای سفتجان خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای سفتجان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166750‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1022‬برابر رای شماره ‪ 14006030201200185‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن‬ ‫اب شرب به مساحت ‪ 834/17‬مترمربع بر روی پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۳‬اصلی واقع در فریدن ‪-‬‬ ‫روستای بادجان خریداری از مالک رسمی اقای هیبت اله احمدی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا‬ ‫امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166702‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1024‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۷‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ‬ ‫مخزن اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 1173/57‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۸۵‬اصلی واقع در روستای غرغن خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای غرغن محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166809‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1026‬برابر رای شماره ‪ 140060302012000133‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ‬ ‫مخزن اب شرب و محوطه ان به مساحت ‪ 82/77‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۲‬اصلی واقع در روستای نماگرد خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای نماگرد محرز‬ ‫سرمربی تیم ملی به حضور پرقدرت ایران‬ ‫در انتخابی جام جهانی می اندیشد‬ ‫همه دغدغه های‬ ‫اسکوچیچ‬ ‫سرمربی کروات تیم ملی بعد از ادامه همکاری‬ ‫بــا این تیــم‪ ،‬در دیدارهای اخیر خود با مســئوالن‬ ‫فدراســیون فوتبــال خواهــان میزبانی در تهــران و‬ ‫همین طور برگزاری بازی تدارکاتی شــده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬دراگان اسکوچیچ با اتمام ماموریت‬ ‫خود در خرداد و حضور چندهفته ای در کرواسی‬ ‫برای سپری کردن دوران مرخصی‪ ،‬اکنون به تهران‬ ‫برگشته و مشغول برنامه ریزی برای تیم ملی است‪.‬‬ ‫او بــه دنبــال حضور پرقدرت بــا ایران در انتخابی‬ ‫جام جهانی است تا ضمن رساندن ایران به جام‬ ‫جهانــی قطر ‪ ،۲۰۲۲‬برای نخســتین بار حضور در‬ ‫چنین رویدادی را تجربه کند‪.‬‬ ‫پرونده بازیکنان لیگ برتری بسته شد‬ ‫ســرمربی کــروات تیــم ملــی و دســتیارانش در‬ ‫روزهای و هفته های گذشته اخرین بازی های لیگ‬ ‫برتر را تماشا کردند و با تعطیلی مسابقات‪ ،‬اخرین‬ ‫برداشت خود را از بازیکنان داخلی انجام داده اند‪.‬‬ ‫اگرچــه هنوز ســه تیــم لیگ برتــری در مســابقات‬ ‫جــام حذفــی حضــور دارنــد ولــی به طورکلی ســه‬ ‫دیــدار بــرای پایان یافتن فصل جــاری باقی مانده‬ ‫است‪ .‬اسکوچیچ و دستیاران داخلی و خارجی او‬ ‫باید ظرف ‪ ۲۰‬روز اینده فهرست نهایی بازیکنان‬ ‫مدنظــر خــود بــرای حضــور در اردوی شــهریور را‬ ‫اعالم کنند‪ .‬درواقع با توجه به تعطیلی لیگ ایران‪،‬‬ ‫اسکوچیچ در روزهای اینده فقط می تواند شاهد‬ ‫عملکرد برخی از لژیونرهای شاغل در لیگ روسیه‬ ‫و بلژیک باشد که به طورقطع اگر مشکلی وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬به تیم ملی هم دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫بازی تدارکاتی نخستین نیاز تیم ملی‬ ‫تیم ملی برای حضور در انتخابی جام جهانی‬ ‫نیازمنــد برگــزاری اردو و بــازی تدارکاتــی اســت‪.‬‬ ‫احتمــاال اردوی ایران در تهران برگزار خواهد شــد‬ ‫تهــای مربــوط بــه شــیوع‬ ‫و بــه علــت محدودی ‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬سفر خارجی منتفی خواهد شد ولی‬ ‫اســکوچیچ از مسئوالن فدراسیون فوتبال برگزاری‬ ‫یک دیدار تدارکاتی را مطالبه کرده است‪ .‬سرمربی‬ ‫تیم ملی که درگذشــته و در مرحله دوم انتخابی‬ ‫جام جهانی به گفته رئیس فدراسیون فوتبال قید‬ ‫بــازی تدارکاتــی را زده بــود‪ ،‬ایــن بار قبــل از دیدار‬ ‫بــا ســوریه و عــراق یک بــازی تدارکاتــی را مدنظر‬ ‫قــرارداده ولی هنوز مشــخص نیســت بــرای دیدار‬ ‫با دو تیم عربی منطقه که همیشه با دردسرهایی‬ ‫همراه بودند‪ ،‬چه حریفی را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بایــد دید فدراســیون فوتبال که اخیــرا اعالم کرده‬ ‫تمام امکانات و حمایت های الزم را برای تیم ملی‬ ‫فراهــم خواهد کرد‪ ،‬می تواند دغدغه اســکوچیچ‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166770‬م الف‬‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1028‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ موتور‬ ‫خانه اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 102/38‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪۸۵‬‬ ‫اصلی واقع در روستای غرغن خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای غرغن محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫ئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166857‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1030‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۱‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب‬ ‫موتور خانه اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 171/26‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۷۹‬اصلی واقع در روستای قلعه ملک خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای قلعه ملک‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا امامی‬ ‫ رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166874‬م الف‬‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1032‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ‬ ‫مخزن اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 254/44‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از‬ ‫‪ ۷۹‬اصلی واقع در روستای قلعه ملک خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای قلعه ملک محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسى الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166912‬م الف‬ ‫مبنی بر بازی تدارکاتی را هم مرتفع کند‪.‬‬ ‫پیگیری میزبانی ایران در تهران‬ ‫ســرمربی تیــم ملی بــا توجه به برگــزاری چهار‬ ‫دیــدار خــارج از خانــه در مرحلــه دوم‪ ،‬ب هشــدت‬ ‫خواهــان جلب نظر مســئوالن فیفــا و ‪ AFC‬برای‬ ‫میزبانــی در تهــران اســت‪ .‬اســکوچیچ به خوبــی‬ ‫می دانــد که بــرای رویارویی بــا رقیبان قدرتمندی‬ ‫مانند کره جنوبی‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق و سوریه میزبانی‬ ‫در تهران ارزشــمند اســت‪ .‬از همین رو او در دیدار‬ ‫یفــر‪ ،‬دبیــر کل فدراســیون‬ ‫اخیــر خــود بــا کامران ‬ ‫فوتبال جویای این موضوع شــده و امیدوار اســت‬ ‫در نخســتین هفته از بازی ها در تهران به مصاف‬ ‫سوریه برود‪.‬‬ ‫برگزاری اردو از اواخر مرداد‬ ‫بــا توجــه به اهمیــت بازی های پیــش رو‪ ،‬تیم‬ ‫ملــی قصــد دارد اردوی خود را از اواخر مرداد و یا‬ ‫از یکم شهریور در تهران برگزار کند‪ .‬برای این اردو‬ ‫خیال اسکوچیچ راحت تر است چراکه ملی پوشان‬ ‫در اردوی قبلی واکسینه شده اند و احتمال ابتال به‬ ‫کرونــا کم تر اســت‪ .‬ولی همانند اردوهای گذشــته‬ ‫بازیکنان داخلی که در تعطیالت به سر می برند‪،‬‬ ‫زودتر از لژیونرها به تیم ملی ملحق خواهند شد‪.‬‬ ‫اســکوچیچ ســعی دارد برخــی از خال های تیمش‬ ‫ازجملــه در فاز دفاعی را به توجه به مصدومیت‬ ‫پورعلی گنجی‪ ،‬عارف غالمی‪ ،‬کمال کامیابی نیا و‬ ‫‪ ...‬حل وفصل کند تا جلوی رقیبان قدرتمند اسیایی‬ ‫دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫بازگشت کریم باقری به اردو‬ ‫اســکوچیچ خواســتار ادامــه همــکاری بــا‬ ‫دســتیارهای داخلــی و خارجــی خــود شــده که‬ ‫یکــی از ایــن گزینه ها کریم باقری اســت که در‬ ‫اردوی بحریــن هــم به طــور موقــت همــراه بــا‬ ‫کاروان ایــران بــه ایــن کشــور رفت ولــی باقری‬ ‫بــا پرســپولیس قــرارداد دارد و بــرای قطعــی‬ ‫شــد همــکاری بــا تیــم ملــی بایــد از کادرفنــی‬ ‫پرســپولیس خارج شــود تا مصوبه هیئت رئیســه‬ ‫فدراســیون فوتبــال بــرای مربیــان ملــی نقــض‬ ‫نحــال هنوز ادامه همــکاری باقری‬ ‫نشــود‪ .‬باای ‬ ‫با تیم ملی مشــخص نیســت و بایــد دید او در‬ ‫دو بــازی حســاس بــا ســوریه و عــراق هــم این‬ ‫تیــم را همراهــی خواهــد کرد یا خیــر‪ .‬تیم ملی‬ ‫در یازدهــم و شــانزدهم شــهریور بــه ترتیب با‬ ‫ســوریه و عــراق دیــدار خواهــد کــرد کــه هنــوز‬ ‫محل برگزاری این بازی ها مشــخص نشــده اما‬ ‫به طورقطــع عــراق در خــارج از خــاک خــود از‬ ‫ایران میزبانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1039‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۰۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ موتور‬ ‫خانه اب شرب و محوطه ان به مساحت ‪ 8/88‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از‬ ‫‪ ۲۰‬اصلی واقع در روستای اوزونبالغ خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای اوزونبالغ محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا‬ ‫امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1167303‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1040‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۶۹‬اصلی اراضی صدر اباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب انباری از پالک ‪ ۲۵۳۷‬فرعی از ‪ ۱۶۹‬اصلی فوق به مساحت ‪ 159/99‬متر‬ ‫مربع ابتیاعی اقای محمود محمودی از محل مالکیت رسمی براتعلی الهوتی مقدم برابر رای‬ ‫شماره ‪ ۱۴۰۰ -۱۱۰۹‬مورخه ‪ -1400/04/23‬کالسه ‪1400-0025‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13‬علیخان نادری ‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /3215‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1042‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب‬ ‫شرب و محوطه مربوطه به مساحت ‪ 602/51‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۵‬اصلی‬ ‫واقع در روستای قوهک خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای قوهک محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا‬ ‫امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1167321‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبت و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1044‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ماجدی و طرحی که‬ ‫می تواند ماندگار شود‬ ‫میرشاد ماجدی و اعضای کمیته جوانان با راه اندازی‬ ‫سیســتم اســتعدادیابی در فدراســیون فوتبــال امیــدوار‬ ‫هستند این بار استعدادهای فوتبال ایران برای رسیدن‬ ‫به تیم های ملی پایه راه کوتاه تری را طی کنند‪ .‬این برای‬ ‫اولین بار است که سیستم استعدادیابی در فوتبال ایران‬ ‫به صورت انالین راه اندازی شده است و بازیکنان ‪ 14‬تا‬ ‫‪ 19‬سال بعد از ثبت اطالعات شخصی خود در سامانه‬ ‫تعریف شدهاز سویاستعدادیاب هایفدراسیونفوتبال‬ ‫در چهــار منطقه کشــور مــورد ارزیابی قــرار می گیرند و‬ ‫بهترین ها به ســرمربی تیم ملــی نوجوانان و هم چنین‬ ‫جوانــان معرفــی می شــوند‪ .‬مزیــت این طــرح ثبت نام‬ ‫رایگاندر استعدادیابیفدراسیونفوتبالاستو از همه‬ ‫مهم تر هر بازیکنیدر اینسن کهتصور می کندمی تواند‬ ‫تبدیل به فوتبالیســت خوبی شود می تواند با ثبت نام‬ ‫در سامانه موردنظر کمیته جوانان شانس خود را برای‬ ‫برتن کردن پیراهن تیم های ملی پایه مورد ازمایش قرار‬ ‫دهد و نکته جالب اینکه بازیکن برای گذراندن تست‬ ‫زیر نظر استعدادیابی های فدراسیون فوتبال هزینه ای را‬ ‫متحملنمی شود‪.‬حذفواسطه هابرایمعرفیبازیکن‬ ‫مستعدبه کادر فنیتیم هایملیپایهاز حسن هایاین‬ ‫طرح شفاف است و به نوعی حتی می تواند گفت شبیه‬ ‫برنامه تلویزیونی استعدادیابی در سراسر جهان است و‬ ‫دیگر هیچبازیکنینمی تواندمدعیشود کهاز چشم ها‬ ‫پنهان مانده و مورد ارزیابی قرار نگرفته است‪ .‬این طرح‬ ‫درصورتی که از ســوی فدراســیون فوتبال به خوبی اجرا‬ ‫شود‪ ،‬می تواند دستاورد خوبی برای تیم های ملی پایه‬ ‫و حتیباشگاه هاداشتهباشد‪.‬‬ ‫استقالل بی رحم‬ ‫در جام حذفی‬ ‫ابی پوشان پایتخت تا این جای کار فقط دومرتبه‬ ‫دروازه خــود را در جــام حذفــی بازشــده دیده انــد‪.‬‬ ‫شرایط استقالل در تعداد گل های خورده جام حذفی‬ ‫فوق العاده مناســب اســت و نشــان از هوشــیاری خط‬ ‫دفاعــی و دروازه بانــان ایــن تیــم می دهد‪ .‬ابی پوشــان‬ ‫پایتخت برای رســیدن به نیمه نهایــی رقابت ها موفق‬ ‫به حذف پیکان ذوب اهن و پرسپولیس از گردونه جام‬ ‫حذفی شده اند و فقط دومرتبه دروازه خود را بازشده‬ ‫دیده انــد‪ .‬پیکان و ذوب اهن در رقابت های این فصل‬ ‫جام حذفی موفق به گشودن دروازه استقالل شدند اما‬ ‫درنهایتراهبه جایینبردندو نتوانستندمانعاز راه یابی‬ ‫شــاگردان فرهــاد مجیدی بــه مراحل باالتر مســابقات‬ ‫شوند‪ .‬استقالل با احتساب جدال ‪ ۱۲۰‬دقیقه ای مقابل‬ ‫پرســپولیس‪ ،‬در جــام حذفــی بــه ازای هــر ‪ ۱۵۰‬دقیقــه‬ ‫فقط یک گل دریافت کرده که امار فوق العاده خوبی‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 451‬و ‪ 450‬مورخه‪ 1400/01/31‬خانم طیبه السادات قریشی اشنی فرزند سیدصدر‬ ‫نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع و اقای محمد صادق حسنی فرزند على حسین نسبت به ‪ 4/5‬دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 143/50‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 869‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167455‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1047‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139460306013000255‬مورخ‬ ‫‪ 1394/01/25‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای اسمعیل یعقوبیان نوقابی فرزند حسین در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 420/14‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۱۲‬فرعی از ‪ -۴‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از عبداله شهیدی نوقابی مالک رسمی محرز‬ ‫گردیده است ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫و محلی ‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬سید ضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1049‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۵‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب‬ ‫شرب و محوطه ان به مساحت ‪ 1241/90‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ ۱۴‬اصلی‬ ‫واقع در روستای نهر خلج خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای نهر خلج محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا‬ ‫امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1167337‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1051‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1029‬مورخه‪ 1400/02/25‬خانم فاطمه صادقی ملک ابادی فرزند یداله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 37/10‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 390‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167557‬م الف‬ صفحه 7 ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ماه ‪ 04 / 1400‬اگوست ‪ 24 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1133‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫فرهنگ سازیراهی‬ ‫برای ترویج اهدای خون‬ ‫مدیرعاملسازمانانتقالخونایراناز سفیراناهدایخوندر هفتهملیاهدایخونقدردانی‬ ‫و فرهنگ سازی را یکی از راه های ترویج اهدای خون بیان کرد‪.‬به گزارش صداوسیما؛ در این مراسم‬ ‫که با حضور تعدادی از سفیران اهدای خون که به نمایندگی از هنرمندان ‪-‬ورزشکاران ‪ -‬بازیگران‬ ‫و افرادی که بیشــترین اهدای خون را داشــته اند برگزار شــد اقای دکتر پیمان عشــقی مدیرعامل‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ســازمان انتقــال خــون گفــت‪ :‬با افزایش تخت های بیمارســتانی باید واحد های انتقــال خون نیز‬ ‫گسترش یابد همانطور که فراورده های خونی در بخش های پیوندو با افزایش جراحی های قلبی‬ ‫افزایش پیداکرده است که نشان دهنده افزایش کمی و کیفی خون در کشور است‪ ،‬اما ازنظر نیروی‬ ‫انسانی و تخت سازمان انتقال خون گسترش نداشته است‪ .‬او با گله از اینکه در واحد های درسی‬ ‫دانشجویانپزشکیاز طبانتقالخونخبرینیست گفت‪:‬درحالی کهطبسنتینیز واحد هایی‬ ‫در واحد های درسی این دانشجویان دارد‪ ،‬اما انتقال خون جایی در این درس ها ندارد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به نقش پراهمیت چهره های شاخص فرهنگی و هنری در جذب داوطلبان اهدای خون گفت‪ :‬در‬ ‫فیلمیامجموعه هایتلویزیونیحتیبه اندازهردشدنیکبازیگر از روبرویسازمانانتقالخونیا‬ ‫درجنشانانتقالخوندر برنامه هایتلویزیونیمی توانبه صورتمستقیمو غیرمستقیمدر جلب‬ ‫مشارکت های مردمی در اهدای خون موثر بود‪.‬‬ ‫س باصدایمشاور بهزیستی‬ ‫افزایش‪ ۵۰‬درصدیتما ‬ ‫در پی شیوع کرونا‬ ‫کارشــناس مســئول خــط مشــاوره تلفنــی‬ ‫سازمانبهزیستی کشور گفت‪:‬میزانتماس ها‬ ‫با صدای مشــاور بهزیســتی بــا شــماره ‪۱۴۸۰‬‬ ‫نســبت به ســال های قبــل بیــش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایــش داشــته کــه علــت ان شــیوع کرونــا و‬ ‫ترجیــح مردم برای مشــاوره از راه دور در این‬ ‫شرایطاست‪.‬‬ ‫لیــا کریمــی فرشــی در گفت وگو بــا ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬در ســامانه صدای مشاور بهزیستی با‬ ‫شــماره ‪ ۱۴۸۰‬از ابتدای شــروع کرونا از اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬تاکنون حدود‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تماس‬ ‫تلفنی پاسخ داد هشــده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫خط صدای مشــاوره بهزیستی در زمینه های‬ ‫مشاورهخانواده‪،‬اختالالتروانی‪،‬افسردگی‪،‬‬ ‫اضطراب و مشــکالت کودک فعالیت دارد و‬ ‫مراجعه کنندگاندر اینسامانهمشکالتخود‬ ‫را مطرح می کنند‪ .‬شــیوع کرونا باعث شده تا‬ ‫مشــاوره ها ناشــی از کرونا باشــد اما اگر مردم‬ ‫اختصاصا سوالی درباره کرونا داشته باشند به‬ ‫مشاوره پزشــکی مراجعه می کنند‪ .‬کارشناس‬ ‫مسئول خط مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی‬ ‫کشــور اظهار داشت‪ :‬اغلب پیامدهای ناشی‬ ‫از کرونا منجر به مشکالت روانی‪ ،‬افسردگی‪،‬‬ ‫مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬مشــکالت خانوادگی‬ ‫یشــوند‪ .‬کریمی در‬ ‫و مشــکالت اقتصــادی م ‬ ‫پاسخ به خدمات مشاوره مربوط به افزایش‬ ‫خشــونت ها به ویــژه در جوانــان و نوجوانان‬ ‫در شــرایط فعلــی گفــت‪ :‬خــط فوریت های‬ ‫اورژانسی به شماره ‪ ۱۴۸۰‬به موارد خشونت‬ ‫رســیدگی می کنــد‪ .‬او تاکیــد کرد‪ :‬چــون مردم‬ ‫در دوران کرونا بیشتر در خانه مانده اند کمتر‬ ‫بــه مراکز مشــاوره می روند بنابراین مشــاوره‬ ‫تلفنی بیشتر موردتوجه مردم قرارگرفته و امار‬ ‫تماس های صدای مشاوره بهزیستی باال رفته‬ ‫است که البته این مسئله به معنای زیادشدن‬ ‫مشکالت نیست بلکه همان گونه که به طور‬ ‫مثالمیزانخریداینترنتیدر دورانشیوعکرونا‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬اکنون مشــاوره تلفنی نیز مورد‬ ‫اقبالعمومقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫پیک تماس ها با صدای مشاور‬ ‫بهزیستی در نبود همسر‬ ‫کارشــناس مســئول خط مشــاوره تلفنی‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫به صدور مجوز برای مراکز مشــاوره تلفنی‬ ‫یتــوان در برابــر حجــم زیــاد‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬م ‬ ‫سهــای مشــاوره تلفنــی پاســخگو بود‪.‬‬ ‫تما ‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬تــا انجــا کــه توانســته ایم‬ ‫جمعیت تماس گیرندگان در تهران را پوشش‬ ‫داده ایم اما صدای مشاوره بهزیستی‪ ،‬خط‬ ‫اورژانســی نیســت که به فوریــت عمل کند‪.‬‬ ‫اگر شخصی پشــت خط می ماند می تواند‬ ‫صبــر کنــد و در ســاعتی کــه زمــان پیــک‬ ‫تماس ها نیست می تواند‪ ،‬تماس بگیرد‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه صدای مشاوره همه روزه حتی‬ ‫روزهــای تعطیــل و اعیاد از هشــت صبح تا‬ ‫‪ ۱۲‬شــب اماده پاسخگویی به مردم است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اغلب زنان خانه دار ترجیح می دهند‬ ‫زمانی تماس بگیرند که همسرشــان ســرکار‬ ‫اســت‪ .‬ش ـب ها کــه خانــواده دورهم جمع‬ ‫یشــود‪ .‬همچنین‬ ‫سهــا کمتــر م ‬ ‫اســت‪ ،‬تما ‬ ‫سهــا در روزهــای تعطیــل کمتــر‬ ‫میــزان تما ‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرایشافراطیوالدینبرایداشتن‬ ‫فرزندپزشکو مهندس‬ ‫یکروانشناسو هیئت علمیدانشگاهی‬ ‫با اشــاره به تبعات اجبار والدین در انتخاب‬ ‫رشته ایخاصبرایدانشاموزان‪ ،‬گفت‪:‬رشته‬ ‫و به تبع ان شــغل اینــده فرزندان تا اخر عمر‬ ‫همراه ان ها خواهد بود بنابراین باید مهارت‪،‬‬ ‫توانایی‪ ،‬عالقه و رضایت فرزند را در انتخاب‬ ‫رشته در نظر گرفت و این در حالی است که‬ ‫شاهد گرایش افراطی و بیمارگون ه والدین به‬ ‫ســمت برخی رشــته ها مثل تجربی و ریاضی‬ ‫برای رســیدن فرزندان به پزشکی و مهندسی‬ ‫هستیم‪ .‬دکتر مژگان احمدپور در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪،‬بابیاناینکهشاهداسیبتبتندپزشک‬ ‫و مهنــدس شــدن فرزنــدان در بیــن والدیــن‬ ‫هستیم که کسی پاسخگوی ان نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به این اسیب و تب تند در برخی‬ ‫رشته ها‪ ،‬سایر مشــاغل ارزش خود را از دست‬ ‫می دهند‪.‬جامعهبایدبهفن ساالریرویاورد‬ ‫و نبایــد والدین فرزنــد را وادار به تحصیل در‬ ‫رشــته ای که خودشــان تمایل به ان داشــتند‪،‬‬ ‫کننــد‪ .‬این مشــاور و روان درمانگر ادامــه داد‪:‬‬ ‫خانواده ها تصور می کنند بچه ها بــا ورود به‬ ‫رشته هایینظیر پزشکیو مهندسیبهپایگاه‬ ‫اجتماعیو منزلتاجتماعیباالتریمی رسند‬ ‫درحالی که تمام رشته ها دارای منزلت هستند‬ ‫و برای رســیدن به پایگاه اجتماعی باال ابتدا‬ ‫باید خواسته ذاتی انسان در بستری مناسب‬ ‫تعریف شــود‪ .‬چه بســا چنین رشــته هایی با‬ ‫روحیاتبسیاریاز دانشاموزانسازگار نیست‬ ‫و دوســت ندارنــد در ا نهــا تحصیل کنند‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬ایجاد تنش و فشارهای روحی برای‬ ‫فرزندان و حتی خانواده ازجمله عوامل اجبار‬ ‫فرزنــدان بــرای تحصیل در یک رشــته اســت‪،‬‬ ‫بعضــا مــواردی بوده اســت که فرزنــدان پس‬ ‫از تحصیل اجباری در رشته ای خاص علیرغم‬ ‫موفقیت در ان رشته دست به ناهنجاری های‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫اجتماعــی و یــا دچــار افســردگی م ‬ ‫حال انکه دکتر و مهندس درمانده بهتر است‬ ‫و یا فرزندی شــاد و شــاغل در رشــته ای دیگر‬ ‫است؟اینمدرسدانشگاهباتاکیدبر اهمیت‬ ‫شــناخت روحیات فرزندان پیــش از انتخاب‬ ‫رشته دبیرستان و با اشاره به وجود تست های‬ ‫متنوعی برای تعیین این مهــم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش از وادار کردن بچه ها‬ ‫خانواده ها حتما پی ـ ‬ ‫بــرای تعییــن رشــته‪ ،‬نــزد مشــاور برونــد تا با‬ ‫گرفتن تس ـت های تعیین شــخصیت متوجه‬ ‫شوند گرایش فرزند چیست‪ ،‬چراکه مهم ترین‬ ‫مولفه برای تعیین رشته نوع شخصیت فرزند‬ ‫و هماهنگــی ان بــا رشــته و شــغل موردنظــر‬ ‫است‪ .‬او معتقد است که سال ها است شاهد‬ ‫انتخاب رشته بعضا کورکورانه توسط والدین‬ ‫برای فرزندان هستیم‪ ،‬به نوعی که والدین بنا‬ ‫بر دالیلی نظیر چشم وهم چشــمی ســوار بر‬ ‫موجــی برای اینده شــغلی و تحصیلی فرزند‬ ‫تصمیم می گیرند و او را وارد مسیری می کنند‬ ‫که شاید انتهای ان پشیمانی محض باشد و ان‬ ‫پشیمانیو حسرتتااخر عمر گریبانفرزندرا‬ ‫خواهدگرفتو والدینبه غلطتصور می کنند‬ ‫که تحصیل در رشــته هایی نظیر مهندســی و‬ ‫پزشــکی برای فرزندانشــان پایــگاه اجتماعی‬ ‫و قدرت و منزلت بیشــتری نســبت به ســایر‬ ‫رشــته ها به همراه خواهد داشــت که همین‬ ‫امــر اســیب های اجتماعــی و روانی زیــادی را‬ ‫می تواندایجادکند‪.‬احمدپور درعین حالاین‬ ‫را هم گفت که بیان نظر والدین در خصوص‬ ‫رشــته و اینــده شــغلی فرزنــدان و قــرار دادن‬ ‫فرزندان در مســیر درست بسیار خوب است‪،‬‬ ‫بنابرایــن والدین می توانند نظرات خــود را به‬ ‫فرزندان بگویند اما اجبار فرزندان به تحصیل‬ ‫در رشــته ای خاص اشــتباه است‪ .‬این مشاور و‬ ‫روان درمانگــر‪ ،‬افزود‪ :‬والدین ارزوهــای خود را‬ ‫در فرزندان جستجو و بر روی فرزندان خالصه‬ ‫می کننداز ترساینکهمبادافرزندانشاندر اینده‬ ‫بیکار شوند؛ ان ها را مجبور به انتخاب رشته ای‬ ‫می کنندکهبعضادوستندارندواز سویدیگر‬ ‫فرزندان به این باور می رسند که خوشبختی و‬ ‫رفاه تنها در همان رشته ها خالصه شده است‪.‬‬ ‫بسیاری از دانش اموزان برای حفظ حرمت و‬ ‫پیرویاز والدینواردرشته ایشدهو بابی میلی‬ ‫و بدون ذره ای امید درس می خوانند‪ .‬در میان‬ ‫مراجعینخودمواردیراداشته ام کهبههمین‬ ‫دلیلفردشدیدابهبیماریافسردگیواضطراب‬ ‫مبتــا شــده و از والدیــن خــود می ترســد‪ .‬این‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شــرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع اهن االت به شــرح جدول ذیل و‬ ‫استان اذربایجان غربی برابر مشــخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/05/11‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/05/20‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/06/02‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/06/03‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به‬ ‫پیشنهاد های فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1400-145‬‬ ‫خرید انواع اهن االت‬ ‫(شماره فراخوان‪)-----‬‬ ‫‪1/185/000/000‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 - 09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪/‬پروفایل تامین کننده ‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های ‪:‬‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir , www.waepd.ir , www.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1173568 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫روانشناس بابیان اینکه دانش اموزان ابتدا باید‬ ‫نه گفتنرابیاموزندو اگر رشتهرادوستندارند‬ ‫حتما در ان تحصیل نکنند‪ ،‬این را هم گفت که‬ ‫وظیفه اموزش وپرورش اســت که این تصورات‬ ‫غلــط و ذهنیت غلــط را از والدین بگیرد و به‬ ‫تمامرشته هابهاءدهد‪.‬‬ ‫او معتقد اســت که دوست داشتن شغل‬ ‫هماننــد غذایــی اســت کــه می خوریــم و اگــر‬ ‫امنیت شــغلی برای افراد وجود نداشته باشد‬ ‫گویــی زهری را هــرروز می خورند‪ ،‬ازاین رو باید‬ ‫متناســب با نوع شــخصیت فرزندان برایشان‬ ‫انتخــاب رشــته کرد چراکه در غیــر این صورت‬ ‫جــز درماندگی بــرای فرزنــدان چیزی نخواهد‬ ‫مانــد‪ .‬ایــن روان درمانگــر بــا اشــاره بــه نظریه‬ ‫زایندگی در برابر رکود و انسجام خود در برابر‬ ‫ناامیــدی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اریکســون معتقد اســت‬ ‫تمامفعالیت هایمانراهیبرایبهبودجامعه‬ ‫وزایندگیاست‪،‬اگر نتوانیمراهیبرایزایندگی‬ ‫داشــته باشــند دچــار رکــود و بی حوصلگی و‬ ‫یشــویم؛ یعنــی افرادی که‬ ‫فقر میان فردی م ‬ ‫نتوانستند به خواسته های خود در سال های‬ ‫قبلپاسخمثبتدهنددر سال هایمیان سالی‬ ‫یشــوند‪ .‬از ســوی دیگــر افــراد‬ ‫دچــار رکــود م ‬ ‫بــه نحوی تمــام زندگی خود را از میا نســالی‬ ‫بــه بعــد بررســی می کنند کــه اگر بــا رضایت‬ ‫خاطر به گذشــته نگاه کنند جایگاه گذشــته‬ ‫خود را می پذیرند و احســاس انســجام دارند‬ ‫یکــه اگر گذشــته با ناکامی مرور شــود‬ ‫درحال ‬ ‫احساس ناامیدی ایجاد می شود؛ بنابراین اگر‬ ‫در ســال های جوانــی برایمان انتخاب کنند و‬ ‫ما حق انتخاب نداشــته باشــیم دچار رکود و‬ ‫ناامیدیدر بزرگسالیمی شویم‪.‬‬ ‫مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ٩٠‬درصدی‬ ‫دریافتیحقوق‬ ‫بازنشستگاناستان‬ ‫نشست خبری مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری استان گلستان با اصحاب‬ ‫رســانه به منظــور ارائــه گزارشــی از اقدامــات و برنامه های این اداره کل در راســتای‬ ‫گرامیداشت ‪ ٢۵‬ذیحجه سالروز تکریم بازنشستگان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه بــراری مدیــر صنــدوق بازنشســتگی گلســتان و دبیــر ســتاد ‪۲۵‬‬ ‫ذی الحجــه ضمــن گرامیداشــت ســالروز تکریــم بازنشســتگان طــی ســخنانی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بیســت و پنجــم ذی الحجــه کــه بــه نام روز خانــواده و تکریم بازنشســتگان‬ ‫نام گذاری شــده اســت فرصتی شــد تا یادی کنیم از کسانی که هرلحظه از عمرشان‬ ‫خاطره ای گران بها و درســی برای ایندگان اســت‪ .‬مدیرکل بازنشســتگی گلســتان از‬ ‫افزایــش پرداخــت حقــوق بازنشســتگان از رقــم بیش از ‪ ٣‬میلیون تومــان در ماه از‬ ‫خردادمــاه ‪ ٩٩‬بــه رقــم مبلــغ بیــش از ‪ ٧‬میلیــون تومان در مــاه در خردادماه ‪١۴٠٠‬‬ ‫خبــر داد و گفــت رشــد بیــش از ‪ ٩٠‬درصــدی در ایــن حــوزه از اقدامــات الزم بــرای‬ ‫توجه به معیشــت همکاران اســت‪ .‬براری در ادامه به اهم فعالیت های صندوق‬ ‫در راســتای خدمت رســانی بــه بازنشســتگان اشــاره و تصریــح کرد‪ :‬عــاوه بر اینکه‬ ‫بازنشســتگان اســتان ماهیانه مبلغ ‪ ۲۲۴‬میلیارد تومان از صندوق حقوق دریافت‬ ‫می کننــد صنــدوق از ســال ‪ ۱۳۹۹‬تــا مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان گلســتان خدماتی را به‬ ‫شرح زیر ارائه نموده است‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬پرداخت وام ضروری ‪ ۴‬درصد تومان ‪ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰‬تومانی ‪ ۷۸۶۳‬نفر‬ ‫‪ - ۲‬پرداخت وام طرح یاری فروشگاه رفاه ‪ ۲/۰۰۰/۰۰۰‬تومانی ‪ ۳۱۰۶‬نفر‬ ‫‪۳‬پرداخت وام خرید کاالی تقسیطی از ‪ ۳۰‬الی ‪ ۵۰‬میلیونی ‪ ۱۴۷۰۰‬نفر‬‫‪ ۴‬پرداخت وام بیمه عمر و حادثه صبا ‪ ۶۰۰/۰۰۰‬میلیونی ‪ ۲۷۸۹‬نفر‬‫‪۵‬پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشسته ‪ ۱۰۲ = ۲۵/۰۰۰/۰۰۰‬نفر‬‫‪ ۶‬پرداخــت وام حمایــت از پایان نامــه تحصیلــی فرزنــد بازنشســته در مقطــع‬‫کارشناسی ارشد ‪ ۳/۰۰۰/۰۰۰‬میلیونی ‪ ۷۱‬نفر‬ ‫‪- ۷‬پرداخــت وام حمایــت از پایان نامه تحصیلی فرزندان بازنشســته در مقطع‬ ‫دکترا ‪ ۵/۰۰۰/۰۰۰‬میلیونی ‪ ۷۵‬نفر‬ ‫‪ - ۸‬پرداخــت وام خریــد ســهام دارای یکــم قرض الحســنه ‪ ۱/۰۰۰/۰۰۰‬تومانــی‬ ‫‪ ۹۵۹‬نفر‬ ‫‪ ۹‬پرداخــت وام خریــد ســهام مدیریــت ثــروت صندوق بازنشســتگی کشــوری‬‫‪ ۱/۰۰۰/۰۰۰‬تومانی ‪ ۱۹۵۰‬نفر‬ ‫مدیرکل صندوق گلســتان همچنین گزارشــی از اقدامات به عمل امده مدیرعامل‬ ‫صندوق بازنشســتگی کشــوری در راســتای پیگیری امور بازنشســتگان را به شرح زیر‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫پی گیری و اجرای متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان و اجرای ان از مهرماه‬‫سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اجرای گروه های تشویقی بازنشستگان و موظفین قبل از سال ‪۹۶‬‬‫اجرای امتیاز و صدور حکم بازنشستگان ایثارگر و جانباز‬‫براری افزود‪ :‬در حال حاضر افزون بر ‪ ۷۰‬درصد خدمات صندوق بازنشستگی‬ ‫به صــورت مجــازی ارائــه می شــود و در زمینــه مقابلــه با کرونا‪ ،‬فنــاوری اطالعات و‬ ‫فضای مجازی نقش مهمی ایفا کرده است که برخی از ان ها به این شرح است‪:‬‬ ‫خرید انالین بیمه نامه شخص ثالث از بیمه ملت در ‪ ۱۲‬قسط‬‫گواهی کسر از حقوق به صورت انالین از سامانه صندوق بازنشستگی کشوری‬‫خدمات گردشگری و رفاهی با مراجعه به سامانه صندوق‬‫خرید کاالی تقسیطی لوازم خانگی ایرانی‬‫مدیرکل صندوق بازنشستگی گلستان در خاتمه از انعقاد تفاهم نامه با فنی و‬ ‫حرفه ای کل کشــور برای اموزش فرزندان بازنشســته با تخفیفات ‪ ۵‬الی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تخفیف خبر داد که در راستای توجه به اشتغال پایدار انان است‪.‬‬ ‫باخریدوفروشحیواناتوحشیبرخورد کنید‬ ‫رئیــس فراکســیون محیط زیســت مجلــس گفــت‪:‬‬ ‫خریدوفــروش حیوانــات وحشــی در ایــران بــرای برخــی‬ ‫ســودجویان تبدیل به بازار جذابی شــده اســت؛ ان قدر که‬ ‫حاشیه شهری مانند تهران را به بازار ثابتی برای این تجارت‬ ‫و ابزار درامدزایی تبدیل کنند‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬خریدوفروش‬ ‫حیوانــات ممنوعــه در فضــای مجــازی مدت هاســت توجه‬ ‫دوســتداران و فعاالن محیط زیســت را به خود جلب کرده‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از فعاالن محیط زیست معتقد هستند که‬ ‫بایــد بر اگهی حیوانات وحشــی در فضــای مجازی نظارت‬ ‫کاملی صورت گیرد و سایت های خریدوفروش انالین نیز در‬ ‫این زمینه وارد عمل شوند‪ .‬دیوار یکی از این سایت هاست‬ ‫که از سال گذشته به این موضوع ورود پیدا کرد و در ارتباط‬ ‫نزدیک و فشرده با فعاالن سرشناس محیط زیست توانست‬ ‫به نقطه مطلوبی در این زمینه برسد و اگهی های ممنوعه‬ ‫در این سایت منتشر نشود‪ .‬سمیه رفیعی‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫محیط زیست مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اقدامات‬ ‫ســایت «دیــوار»‪ ،‬گفــت‪ :‬طی بازدیــد از مجموعــه «دیوار»‬ ‫گزارشــی از اقدامــات دیــوار بــرای مقابلــه بــا خریدوفروش‬ ‫حیوانات وحشی و ممنوعه ارائه شد که قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬خریدوفروش حیوانات وحشی در ایران برای‬ ‫برخی سودجویان تبدیل به بازار جذابی شده است ان قدر‬ ‫کــه حاشــیه شــهری مانند تهــران را به بــازار ثابتی بــرای این‬ ‫تجــارت و ابــزار درامدزایی تبدیل کنند‪ .‬رفیعی متذکر شــد‪:‬‬ ‫همچنیــن پــس از راه انــدازی پلتفرم های اگهــی و نیازمندی‬ ‫تهــای مــردم در ایــن پلتفرم هــا‪،‬‬ ‫انالیــن و افزایــش فعالی ‬ ‫بعضــی از قاچاقچیان یا شــکارچیان حیوانــات ممنوعه نیز‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهعمومی‬ ‫فعالیتشــان را بــه اینترنــت انتقــال دادنــد؛ ان هــا حیوانــات‬ ‫ممنوعه را برای فروش اگهی می کردند یا اعضای بدنشــان‬ ‫را به حراج می گذاشتند که جلوی این فعالیت ها در سایت‬ ‫دیوار گرفته شــد اما اگهی نامناســب در برخی سایت دیگر‬ ‫خریدوفروش انالین همچنان دیده می شود‪.‬‬ ‫چگونه جلوی دور زدن قانون گرفته شد؟‬ ‫نماینــده مــردم تهــران گفــت‪ :‬تــا همیــن چنــد ماه گذشــته‬ ‫شهــای‬ ‫فروشــنده های متخلــف می توانســتند بــا دور زدن رو ‬ ‫نظارتی‪ ،‬حیوانات عجیب وغریبی در ســایت دیوار اگهی کنند‬ ‫و مشــتری های خود را پیدا کنند اما مجموعه دیوار نســبت به‬ ‫این موضوع احساس مسئولیت کرده و برای رفع این مشکل به‬ ‫راه حل های تخصصی با همکاری فعاالن این حوزه روی اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد اقالم اسقاطی‬ ‫و ضایعات غیر قابل استفاده موجود به همراه ضایعات اهن االت‪ ،‬مخازن فرسوده و‬ ‫ضایعاتی زباله واقع در واحدهای مختلف شهرداری را از طریق مزایده عمومی و با قیمت مشخص‬ ‫شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان به فروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/03‬به قسمت امور قرارداد های شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالشهر‬ ‫م الف‪1173190 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!