روزنامه رویداد امروز شماره 1132 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1132

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1132

روزنامه رویداد امروز شماره 1132

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫از دولت سیزدهم‬ ‫انتظار منطقیداشتهباشیم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 12‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 3‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1132‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫تنفیذ ریاست جمهوری‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫در انتظار رونمایی از کابینه‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪52‬‬ ‫گمانه زنی ها در مورد وزرای دولت رئیسی به اوج رسیده است‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫دولت روحانی امروز به نقطه پایان می رسد و با تنفیذ رئیسی قدرت برای چهار سال به دولت جدید منتقل خواهد شد‪ .‬بر اساس اخبار اعالم شده‬ ‫سیاست‬ ‫به احتمال زیاد رئیسی در روز تحلیف از لیست وزرا و معاونان خود رونمایی خواهد کرد‬ ‫زندگی دوباره در‬ ‫بافت تاریخی شیراز‬ ‫‪6‬‬ ‫دو‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ـزود‪ :‬در‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪ ۲‬مرکز رشد در چهارمحال‬ ‫و بختیاری افتتاح شد‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫باشگاهپرتغالیبایدبرای‬ ‫من تصمیمبگیرد‬ ‫بماند و معتقدند‬ ‫جای خود باقی‬ ‫شیراز بود باید در‬ ‫نیست مثل جای‬ ‫ـیراز اســت و قرار‬ ‫که شــیراز مثل شـ‬ ‫استهبان در مجلس‪:‬‬ ‫مدیر عاملشرکتابفافارسدر دیدار بانمایندهمردم تاج یاری مسئولین‬ ‫حران کم ابی مح‬ ‫در مسیر گذر از ب محلیهستیم‬ ‫خـــبر‬ ‫خـــبر‬ ‫اوری فاضالب شــهر‬ ‫و شــبکه جمع‬ ‫خانه فاضالب‬ ‫راســتای بهبــود‬ ‫موانع تصفیــه‬ ‫ـرار گرفــت و در‬ ‫مذکور‪ ،‬مسائل و‬ ‫مــورد بررســی قـ‬ ‫در این جلســه‪،‬‬ ‫روســتاهای شهرستان‬ ‫ـتان اســتهبان‬ ‫ـی اتخــاذ گردید‪.‬‬ ‫فاضــالب شهرسـ‬ ‫به شــهرها و‬ ‫مــات تصمیماتـ‬ ‫ـتان فــارس طــی‬ ‫در جلســه ای با‬ ‫خدمــات اب و‬ ‫ارائــه خد‬ ‫شــرکت ابفــا اسـ‬ ‫ابفا اســتان فارس‬ ‫جــود در ارائــه‬ ‫پزشکی شیراز در‬ ‫تبادل نظر قرار داد‪.‬‬ ‫ـتانی مدیــر عامــل‬ ‫بختگان مو‬ ‫مدیر عامل شــرکت‬ ‫لــوب منابع اب‬ ‫عملکرد دانشگاه علوم‬ ‫اســتهبان‪ ،‬نی ریز و‬ ‫ابرسانی بوسـ‬ ‫مورد بررسی و‬ ‫وضعیــت نامط‬ ‫اموزش پزشــکی از‬ ‫استهبان استهبان را‬ ‫فارس؛ بر اهمیت‬ ‫شهرســتان های‬ ‫مشکالت و موانع‬ ‫ضمــن اشــاره بــه‬ ‫صــرف‪ ،‬همکاری‬ ‫نماینده مردم‬ ‫گروههای هــدف در‬ ‫برخی ســخنانی‬ ‫ویژه‬ ‫ـتانها و بســتری‬ ‫فرماندار شهرستان‬ ‫رعایت الگوی م‬ ‫ورودی بیمارسـ‬ ‫زمینه واکسیناســیون‬ ‫فرهنگســازی و‬ ‫در این جلسه به طور مشــکالت کــم ابــی در‬ ‫ـورای اســالمی و‬ ‫صرفــه جویــی و‬ ‫رونــد افزایشــی‬ ‫اعتبارات عمرانی را‬ ‫اب شــرب ایــن‬ ‫در فارس‪،‬‬ ‫در مجلس شـ‬ ‫در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫نیاز و لــزوم‬ ‫ســتهبان بهویــژه‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫وضعیــت منابــع‬ ‫تخصیص و جذب‬ ‫دارد؛ بهطوریکــه‬ ‫ـث قرار گرفــت و‬ ‫شهرســتان ا‬ ‫توســعه واکسیناســیون عمومــی مراجعه بــه پایگاههای‬ ‫مــات بهداشــتی‬ ‫بررســی اخریــن‬ ‫ـئولین بهمنظور‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫همچنــان ادامــه‬ ‫ــانی بــه مردم‪،‬‬ ‫ســتان مورد بحـ‬ ‫پزشــکی و خد‬ ‫بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫در جامعــه بــرای‬ ‫ضمــن‬ ‫تعدادی از مسـ‬ ‫مردم در مجلس‬ ‫بهبود کیفیت ابرس‬ ‫ـاران‬ ‫روســتاهای ایــن شهر‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫بی‬ ‫به‬ ‫اگاهســازی بیشــتر‬ ‫ـرای افــرادی که‬ ‫جدید به دلیل ابتال‬ ‫کرونا‪ ،‬از تکمیل‬ ‫شــهر اســتهبان و‬ ‫شد که نماینده‬ ‫ـتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫رئیــس‬ ‫جهــت جــذب‬ ‫علی بوســتانی در‬ ‫واکســن بهویــژه بـ‬ ‫وضعیت بحرانــی‬ ‫گذشته‪ ۴۵۱ ،‬بیمار‬ ‫مورد خواســتار‬ ‫تالش کادر درمان‬ ‫ـانی به‬ ‫شهرسـ‬ ‫ــائل مطروحــه‬ ‫محلی هســتیم‪.‬‬ ‫ـیون و دریافــت‬ ‫شــیراز‪ ،‬با اعالم‬ ‫بستریشده و با‬ ‫هــای موجــود در ابرسـ روســتاهای بخــش مرکزی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی در‬ ‫بیمــاران کوویــد‬ ‫ـوص پیگیــری مس‬ ‫ارائه واکسیناسـ‬ ‫یاری مســئولین‬ ‫درمانــی‬ ‫بیمارستانهای فارس‬ ‫مردم شهرســتان‬ ‫انان تزریق شود‬ ‫بخشهــای بســتری‬ ‫همچنین در خصـ‬ ‫محتــاج‬ ‫ـای تابعه اهم از‬ ‫به انــان‬ ‫طهماســبی نماینده‬ ‫دوم واکسن به‬ ‫دکتر مهرزاد در‬ ‫قول مساعد داد‪.‬‬ ‫ـت ‪ ۹۶‬درصــدی‬ ‫برای ارائه خدمات‬ ‫ـورای روســتا هـ‬ ‫حاصل گردید‪.‬‬ ‫ســالمت‪ ،‬خدمــات درمانــی الزم دانشگاه باید دوز‬ ‫ـه ای بــا فرهــاد‬ ‫ظرفیـ‬ ‫فارس خبــر داد‪.‬‬ ‫اعتبارات الزم‪،‬‬ ‫گرفت و نتایجی نیز‬ ‫مراکز ‪ ۱۶‬ســاعته‬ ‫در مجلــس شـ‬ ‫جلسـ‬ ‫و مدافعــان‬ ‫تالش مجموعه‬ ‫ـتانهای اســتان‬ ‫ـود در خصوص‬ ‫بر امادگی بیشــتر‬ ‫ریــز و بختــگان‬ ‫بررســی قرار‬ ‫کرونــا بــا توجه‬ ‫نشست ستاد مدیریت‬ ‫‪ ۱۹‬در بیمارسـ‬ ‫دانشــگاه با بیان‬ ‫یــاز هــای موجـ‬ ‫اســتهبان‪ ،‬نــی‬ ‫ـی‪ ،‬از ادامه‬ ‫ســمی مدیر امور‬ ‫عالئــم مشــکوک‬ ‫میشــود‪ .‬رئیس‬ ‫ســه مســائل و ن‬ ‫هفتاد و سومین‬ ‫هــای‬ ‫واکسیناســیون عمومـ‬ ‫و حمید رضا قا‬ ‫ـاران و افــراد دارای‬ ‫در ایــن جل‬ ‫تاکید کرد‪ .‬تقویت‬ ‫لطفی در ســیصد و‬ ‫شــیوع کرونا در‬ ‫کمالی فرماندار‬ ‫در رونــد اجــرای‬ ‫دریافت بــه بیمـ‬ ‫اخرین روند ابرسانی‬ ‫ـه وضعیت قرمز‬ ‫در هفته اینده‪،‬‬ ‫بــرای تســریع‬ ‫تزریق واکســن‬ ‫احتمال افزایش مراجع‬ ‫ــگاه با اشــاره بـ‬ ‫اســالمی‪ ،‬استهبان‪ ،‬ضمن بررسی‬ ‫نــت بهداشــت‬ ‫هــای کووید ‪۱۹‬‬ ‫هدف که پیامک‬ ‫کرونــا دانش‬ ‫به‬ ‫ســالمت روان معاو‬ ‫درصد ظرفیت بخش‬ ‫ابفا شهرستان‬ ‫تمامی گروههای‬ ‫ـه دلیــل خطــرات این بیمــاری‪ ،‬فعالیتهــای کارگــروه‬ ‫ـارس‪ ،‬از تکمیــل ‪۹۶‬‬ ‫دیگر محورهای‬ ‫اضافه کــرد‪ :‬در حال‬ ‫ـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـرد‬ ‫مرتبط با کرونا از‬ ‫فـ‬ ‫ـ‬ ‫کردهانــد‪ ،‬دعــوت ک‬ ‫های واکسیناســیون‬ ‫ـتان خبــر داد و‬ ‫در زمینه مسائل‬ ‫بیمارســتانهای اسـ‬ ‫ممکــن بــه پایگاه‬ ‫مرحلــه بحرانی‬ ‫تقدیر دانشگاه‬ ‫نشست امروز بود‪.‬‬ ‫در‬ ‫ـا در اســتان بــه‬ ‫ـریعترین زمــان‬ ‫ـن بــا اشــاره بــه‬ ‫رئیس دانشگاه در‬ ‫ـرایط شــیوع کرونـ‬ ‫رعایــت در سـ‬ ‫لطفــی همچنیـ‬ ‫مورد تاکید‬ ‫حاضــر شـ‬ ‫ســادهانگاری و‬ ‫عــه کننــد‪ .‬دکتــر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫ـورت ادامــه رونــد‬ ‫خطــر مراج‬ ‫بهداشــت وزارت‬ ‫و در صـ‬ ‫ـتی در جامعــه‪،‬‬ ‫رئیســی‪ ،‬معاون‬ ‫رســیده ســتورالعملهای بهداشـ‬ ‫بعــد از زنــدان‬ ‫ـود دارد‪ .‬دکتر‬ ‫ــه کار و دوران‬ ‫نشــدن د‬ ‫موجود نیز وجـ‬ ‫ــرای اشــتغال ب‬ ‫ـرایط‬ ‫توجه قرار گیرد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫حرفــه ای ب‬ ‫وخیمتر شــدن‬ ‫ـت که باید مورد‬ ‫اجرایی کند و این‬ ‫افزایــش و‬ ‫موضوع مهمی اسـ‬ ‫تراکم زندانیان‬ ‫زندانیان کشــور‬ ‫خـــبر‬ ‫اتــاق افراد‬ ‫به اینکه عمــده‬ ‫همکاری بنیاد تعاون‬ ‫هــای تخصصــی‬ ‫شــت‪ :‬با توجــه‬ ‫ـدی و صنعتــی‬ ‫ـور‬ ‫ـیون‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫دا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫زندانیان‬ ‫ـوان‬ ‫کمی‬ ‫عنـ‬ ‫در دســتور کار‬ ‫واحدهــای تولیـ‬ ‫و بنیــاد تعاون‬ ‫زندانیان مهــم را‬ ‫شــیراز اســت و‬ ‫بازرگانــی فــارس‬ ‫ویژه اقتصادی‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫ای در شــهر‬ ‫اتــاق‬ ‫خصوصی بــرای‬ ‫بزرگ و منطقــه‬ ‫بازرگانــی فارس‬ ‫ـه کارگــروه ویژه‬ ‫شــتغال بخــش‬ ‫شــهرک صنعتی‬ ‫از این فرصت‬ ‫ـت‪ :‬در ایــن زمینـ‬ ‫طرح مشــترک «ا‬ ‫با اســتان در‬ ‫کار بهره گیری‬ ‫رازقــی اظهارداشـ‬ ‫ــی و خصوصی‬ ‫اجرا می کنند‪.‬‬ ‫پدافند غیر عامل‬ ‫دارد باید ساز و‬ ‫در بخــش دولت‬ ‫ـور» را تدوین و‬ ‫فارس با بیــان اینکه‬ ‫ـادن و کشــاورزی‬ ‫نظر گرفتن الزامات‬ ‫خود شیراز قرار‬ ‫ـور متولیــان امــر‬ ‫کشـ‬ ‫ـی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معـ‬ ‫اتــاق بازرگانــی‬ ‫و توسعهای با در‬ ‫ـکیل و جلســات‬ ‫ـمگیر خطــرات و‬ ‫اطالعات بــا حضـ‬ ‫ـس اتــاق بازرگانـ‬ ‫ـم شــود‪ .‬رئیس‬ ‫گرداوری جدید‬ ‫جــاد اشــتغال و‬ ‫بازرگانی فارس تشـ‬ ‫باال‪ ،‬کاهش چشـ‬ ‫نتایج فراهـ‬ ‫کمیسیون فناوری‪،‬‬ ‫رئیـ‬ ‫زندانیــان بــرای ای‬ ‫ورودی از منابع معتبر‬ ‫عالوه بــر دقت‬ ‫محوریــت اتــاق‬ ‫ـد کــرد که یقینــا‬ ‫عدم نیاز به مراجعه‬ ‫ســت تخصصی‬ ‫یــم از ظرفیــت‬ ‫کار اســت کــه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬رفع‬ ‫مدیرعامل بنیاد‬ ‫ـتمر برگــزار خواهـ‬ ‫فارس در نش‬ ‫رفت و امد بواسطه‬ ‫فارس امیدوار‬ ‫اینکــه اطالعــات و دادههــای اطالعات مکانی جهت‬ ‫اســتفاده کنیم‬ ‫اتاق کــه با حضــور‬ ‫بهصــورت مسـ‬ ‫هزینه های مرتبط با‬ ‫فــه کرد‪ :‬اســتان‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫ـایی ریســک هــای‬ ‫مشــکالت زندانیــان‬ ‫داد‪ :‬این سیستم‬ ‫شــد‪ ،‬بیان را‬ ‫اقتصادرســانه ایــن‬ ‫شــتغالزایی و اقــدام‬ ‫داشــت‪ .‬وی اضا‬ ‫دنبال دارد‪ .‬رئیس‬ ‫جغرافیایــی و شناسـ‬ ‫شده است ادامه‬ ‫از این رفــع‬ ‫ـم همــراه برگــزار‬ ‫و‬ ‫بــاری خواهــد‬ ‫ــا‪ ،‬توجــه بــه ا‬ ‫که وابستگی جغرافیایی توصیفی حضوری به مکان را به‬ ‫ـی شــدن اســت‬ ‫ـروژه مطالعــات‬ ‫گاز زاگرس جنوبی‬ ‫ـان کشــور و تیـ‬ ‫کنگان با هدف‬ ‫تولیــد و پــر‬ ‫مشــکالت شــرکت ه‬ ‫معضــل اجتمــاع‬ ‫روی داده هایی‬ ‫پـ‬ ‫ـه ســمت صنعتـ‬ ‫تعــاون زندانیـ‬ ‫و داالن و نار و‬ ‫بهرهبرداری نفت و‬ ‫کشــور مشــکل‬ ‫تاسیسات همزمان بر‬ ‫اجتماعــی و رفــع‬ ‫حــال حرکــت بـ‬ ‫مناطق علمیاتی اغار‬ ‫در واحدهــای‬ ‫یکی از کاربردهای ان مدیریت محیط زیســت شرکت‬ ‫مهمتریــن معضــل‬ ‫صنعــت نفت و‬ ‫پتانســیل در‬ ‫هــت مســئولیت‬ ‫ـتغال زندانیــان‬ ‫طراحی شــده اســت و‬ ‫بازرگانی فــارس به ان‬ ‫شرایطاضطراری‬ ‫طبیعی‬ ‫ـک اطالعاتــی در‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫و بعــد از وقوع‬ ‫ســت در ج‬ ‫توجــه بــه اینکه‬ ‫ـوع و ایــده اشـ‬ ‫غیرعاملو مدیریت‬ ‫ـتفاده از ایــن بانـ‬ ‫محیط دارند‪،‬‬ ‫ــه مــا در اتــاق‬ ‫مرحله قبــل‪ ،‬حین‬ ‫ا‬ ‫ـور‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫زاگرس جنوبی با‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫مو‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ارزیابیپدافند‬ ‫اقتصاد‬ ‫رو‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫توان گفــت‪ :‬اسـ‬ ‫ک‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫ـت تمــام شــده ا‬ ‫ســت‬ ‫طرح اقدام ویژه و‬ ‫نهفته اســت که می‬ ‫مثبت در حوزه‬ ‫اضطــراری در ســه‬ ‫ـرداری نفــت و گاز‬ ‫انجام شد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫قیمـ‬ ‫این سیســتم می‬ ‫تــی یــک اقدام‬ ‫زندانیان به از مســایلی ا امیدواریم با ارائه این‬ ‫پروژه شــرایط‬ ‫در شــرکت بهرهبـ‬ ‫زندان های ما‬ ‫خط لوله انتقال‬ ‫مــه داد‪ :‬با کمک‬ ‫تمــام صنع‬ ‫هــای صنعتــی از‬ ‫و خطوط لوله‬ ‫ـرکت‪ ،‬گفــت‪ :‬در این‬ ‫ســیار بزرگی در‬ ‫حادثه بهویــژه‬ ‫تاکیــد داریــم و‬ ‫و صدها کیلومتر‬ ‫ـه اســت‪ .‬وی ادا‬ ‫کاهــش قیمــت‬ ‫اســتفاده واحد‬ ‫های ب‬ ‫دنیا ارائه دهیم‪.‬‬ ‫غیرعامل این شـ‬ ‫کرد و قبل از بروز‬ ‫منطقه عملیاتی‬ ‫ـم‪ .‬رازقی با تاکید‬ ‫زمین حادثـ‬ ‫یــت در جهــت‬ ‫کــه فرهنــگ‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫پدافنــد‬ ‫ســطح کشور و‬ ‫حوادث را شناســایی‬ ‫پنج‬ ‫فیزیکی‪ ،‬تحرکات‬ ‫ظرف‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫داشتن‬ ‫ده‬ ‫صادرات‬ ‫ـن‬ ‫ـترش‬ ‫بایســت از ایـ‬ ‫کار موثری در‬ ‫شــهر و هرمزگان‬ ‫کار را باید گسـ‬ ‫(‪) ERP‬و اقدامات‬ ‫باالبــردن تــوان‬ ‫نقاط مســتعد‬ ‫زیســت و استفاده از دادههای ژئو‬ ‫عنــوان نیــروی‬ ‫ســتان فارس‪ ،‬بو‬ ‫زندانیــان و اموزش‬ ‫تولیــد کشــور و‬ ‫ـرایط اضطــراری‬ ‫جنوبی یکی از شرکت‬ ‫ـن‪ ،‬نقاط پر خطر‬ ‫مطالعاتی با‬ ‫امینی در ســه ا‬ ‫ـزود‪ :‬از ایــن رو‬ ‫شــده در بخــش‬ ‫طراحی واکنــش در شـ‬ ‫ـت خانواده های‬ ‫زمیـ‬ ‫نفت و گاز زاگرس‬ ‫حوادث را کاهش داد‪.‬‬ ‫مــال رازقــی افـ‬ ‫ـر اینکــه معیشـ‬ ‫تصاویــر ماهــوارهای و عوارض گســتردگی این دو بــا‬ ‫شرکت بهرهبرداری‬ ‫مرکزی ایران است که‬ ‫ـتفاده کنیــم‪ .‬ج‬ ‫احتمال وقوع و شدت‬ ‫ــدی را با بـ‬ ‫شناســی‪،‬‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مناطق‬ ‫به‬ ‫کشــور ا‬ ‫ـی کند ایده جدی‬ ‫امینی‪ ،‬با اشــاره‬ ‫مطالعاتــی و نتایج‬ ‫پیشگیرانه‪،‬‬ ‫زیرمجموعه شــرکت نفت‬ ‫ـایی شــد‪ .‬علیرضا‬ ‫فــارس تالش مـ‬ ‫بوشهر و هرمزگان‬ ‫جــرای ایــن طرح‬ ‫اطالعات بهدست‬ ‫برنامه های‬ ‫شناسـ‬ ‫اتــاق بازرگانــی‬ ‫سه استان فارس‪،‬‬ ‫گــر مزیتهــای ا‬ ‫پردازش حجم زیاد‬ ‫میزان خسارت و‬ ‫منطقه عملیاتی را در‬ ‫افزاری از دی‬ ‫عملیاتی گفت‪:‬‬ ‫ارزیابی شدت حادثه‪،‬‬ ‫سخت افزاری و نرم‬ ‫منطقه‬ ‫افزود‪ :‬از پنج‬ ‫را‬ ‫امکانات‬ ‫امده‬ ‫ـارت عنوان کــرد و‬ ‫مکانی دست‬ ‫نیازمند دانش فنی و‬ ‫راهبریمیکند‪.‬‬ ‫ـازی و جبران خسـ‬ ‫سیســتم اطالعات‬ ‫امده‬ ‫طرحها و پروژههای‬ ‫ریــزی برای بازسـ‬ ‫در همین راســتا از‬ ‫طرح مکانیابی‬ ‫نگهداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫باالیی اســت که‬ ‫ســتاوردهای این‬ ‫بستری مناسب برای‬ ‫تاکید بر دیگر د‬ ‫استفاده شده است که جغرافیایی است‪ .‬امینی با‬ ‫تحلیل اطالعات‬ ‫و تجزیه‬ ‫هایطبیعیمناطق‬ ‫شناساییریسک‬ ‫روژهمطالعهو‬ ‫االن و نار و کنگان‬ ‫اجرایپ عملیاتی اغار و د‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگو باشهریار مغانلو از سانتاکالراتاتمدید‬ ‫باپرسپولیس‬ ‫وی افـ‬ ‫تقاطع انچنانی‬ ‫نوجوانی عالقه‬ ‫شــهرداری بزرگــراه و‬ ‫دیگری شود‪.‬‬ ‫عادالنه امکانات‬ ‫گفت‪ :‬من از دوره‬ ‫امــد که ما در‬ ‫این بافت است‬ ‫پنجم در توزیــع‬ ‫اســکندرپور‬ ‫دهه ‪ 70‬که زیرگذر‬ ‫به ثروتی که در‬ ‫ایده شــورای‬ ‫اســتان فارس و‬ ‫مدیر شهری با اغاز‬ ‫وکیل داشتم؛ در‬ ‫میسازیم اما باید‬ ‫ـده ولیفقیه در‬ ‫همه نســبت به‬ ‫خاصی به بازار‬ ‫است‪ .‬به گفته این‬ ‫ثمر نشسته است‬ ‫وکیل شمالی نادیده‬ ‫بــا حضور نماینـ‬ ‫ــت و مهمتــر از‬ ‫اعضای شــورای شــهر‬ ‫حال انجام‬ ‫باعث شهری به‬ ‫زیــارت شــورای‬ ‫‪ ۹۸‬تاکنون شــاهد‬ ‫هویــت شــهر اس‬ ‫موجب گردید که بازار‬ ‫توسعه زیستی»‬ ‫ـیون گردشــگری و‬ ‫شــیراز‪ ،‬جمعی از‬ ‫اقدامات از ســال‬ ‫کنیم‪ ،‬لذا همیــن امر‬ ‫و‬ ‫های اجرا شد‬ ‫«گردشگری عامل محرک‬ ‫رئیــس کمیسـ‬ ‫امامجمعــه‬ ‫رویکرد و‬ ‫ـه مترصد فرصتی بــودم که به شــهروندان بیتوجهــی‬ ‫مراسم با بیان اینکه‬ ‫تاریخی این منطقه‬ ‫تعدادی از پروژه‬ ‫نورپردازی و بدنه‬ ‫تاریخی با عنوان‬ ‫گرفته شــود و همیشـ‬ ‫ـیراز از‬ ‫شیراز نیز در این‬ ‫شــد گفت‪ :‬زیرســاخت‪ ،‬این وضعیت در بافتهای‬ ‫احیاشده و رونق‬ ‫شروع کردیم و اکنون‬ ‫دیگــر گذرهای‬ ‫اسالمی شهر‬ ‫در بافــت شــروع‬ ‫و مدیران شــهرداری شـ فرهنگی شیراز رونمایی‬ ‫شــته خواســتهها‬ ‫شــمالی مجددا‬ ‫پذیری تغییــر‬ ‫مــرک‪ ،‬احمدی و‬ ‫شد که کار را‬ ‫شهری اقدامــات‬ ‫شــده تــا خانهها‬ ‫چهــار ســال گذ‬ ‫ترتیبی بازار وکیل‬ ‫بافت تاریخی و‬ ‫ارتقای زیســت‬ ‫ـت‪ ،‬روغنــی‪ ،‬گ‬ ‫عالقه بندان باعث‬ ‫ــورای پنجــم در‬ ‫شهرداری هستیم‪.‬‬ ‫دریافت هویت‬ ‫ـارکت محوری و‬ ‫منطقه ‪۸‬‬ ‫انجام نورپردازی‪،‬‬ ‫ـت قــرار داده اسـ‬ ‫اقامتگاههای ش‬ ‫ســازی کوچــه‬ ‫زمینهای برای درک و‬ ‫عمران‪ ،‬مشـ‬ ‫خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫ـات در بافــت بــر‬ ‫منطقه ‪ 8‬با اشاره به‬ ‫ــردم را در اولویـ‬ ‫ـل پیــش رو بود‪،‬‬ ‫گذاران خریداری و به‬ ‫شهری گذشته‬ ‫ــورا شیراز را‬ ‫ســت کــه اقدامـ‬ ‫و مطالبــات م‬ ‫شــهردار‬ ‫شهر شیراز دانست‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کیفیــت زیســت‬ ‫گفــت‪ :‬دو راهحـ‬ ‫ـاز بــه کار این ش‬ ‫ـم افتتاح فضای‬ ‫هــار رویکــردی ا‬ ‫توسط ســرمایه‬ ‫بدشانســی این بود‬ ‫ـدری تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســبز در ارتقــای‬ ‫وی همچنیــن‬ ‫ثروتهای کالن‬ ‫ـتین روزهــای اغـ‬ ‫شــیراز در مراسـ‬ ‫از مناطق چ‬ ‫ســیر گردشــگری‬ ‫خورد‪ .‬مهدی قلنـ‬ ‫تبدیل شــود و تنها‬ ‫ـکاری و فضــای‬ ‫گفــت‪ :‬از نخسـ‬ ‫مهمی بود و‬ ‫شــهردار‬ ‫اینکه امروز دریکی‬ ‫پروژههای شــهرداری‬ ‫ـور عرفان که از م‬ ‫بافت تاریخی شاهد‬ ‫های ‪ ۹۸‬و گلـ‬ ‫اســاس ان کلید‬ ‫شــهری دغدغه‬ ‫بــوم گــردی‬ ‫شــد که گردشــگر‬ ‫دهقان با اشاره به‬ ‫ـ‬ ‫ها و تعدادی از‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ـرای‬ ‫داد‪ :‬هماکنون در‬ ‫ـال‬ ‫امکانات‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫اصفهان‬ ‫ـ‬ ‫عمرانی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـی‬ ‫ـت تاریخــی طــی‬ ‫ـاری کرونــا موجب‬ ‫ـی شــیراز یکـ‬ ‫ســرای روغنی‬ ‫قــران بــه دروازه‬ ‫توزیع عادالنه‬ ‫مهم فرهنگی و‬ ‫بافت ادامه‬ ‫شــهری بهخوبی‬ ‫عالوه بر ارتقای‬ ‫تاریخــی و فرهنگـ‬ ‫اقدامــات در بافـ‬ ‫کــه شــیوع بیمـ‬ ‫تاریخــی دروازه‬ ‫شــهر پروژههای‬ ‫شــد وگرنه همه‬ ‫برای تکمیل این‬ ‫مجموعه مدیریت‬ ‫هایی هستیم که‬ ‫ـه هشــت بافــت‬ ‫ــی فرهنگــی‬ ‫و محالت‬ ‫داخلــی پــس از‬ ‫کرد که پروژههای‬ ‫ضــور نداشــته با‬ ‫و در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بهرهبرداری پروژه‬ ‫که با همکاری‬ ‫منطقـ‬ ‫تاریخــی و هویت‬ ‫ـگران خارجــی و‬ ‫احیای ایــن بافتها‬ ‫خارجــی امــکان ح‬ ‫ـت ابراز امیدواری‬ ‫‪ ۹۹‬برای توســعه‬ ‫شــهردار شــیراز‬ ‫ادامه داد‪ :‬در زمینه‬ ‫اهمیــت بافــت‬ ‫اغازشــده و گردشـ‬ ‫در حال اجراسـ‬ ‫ـری بافــت باعــث‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بن‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫علی‬ ‫زودی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـم‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫وی‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫ملی‪،‬‬ ‫گذاری‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫گفــت‪ :‬به‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫پررونــق‬ ‫ان بهروز نشده و‬ ‫پنجم تداومیافتــه و‬ ‫زیســت پذیـ‬ ‫نما‪ ،‬حافظیه‪ ،‬باغ‬ ‫ـت تاریخــی قلب‬ ‫بافت سیاست‬ ‫از حمایتهای‬ ‫برنامهها‬ ‫توافقنامههای بین‬ ‫تاسیسات شــهری‬ ‫بازدید از باغ جهان‬ ‫دهقانــی افــزود‪ :‬بافـ‬ ‫ــدری بــا تقدیــر‬ ‫نیمه تمام شــورای‬ ‫و جنوبی ایــن اقامتگاههــا اقدامات خوبی در این‬ ‫یــده اســت‪ .‬قلن‬ ‫شــیراز اما هنوز‬ ‫شهروندان همکاری و‬ ‫بازار وکیل شمالی‬ ‫ســولماز‬ ‫فاضالب را اجرا‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫ـارس و امامجمعه‬ ‫ـت‪ :‬در این مدت‬ ‫که نمونه گرد‬ ‫شهروندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫دروازه اصفهان و‬ ‫بافت هنوز شبکه‬ ‫هستیم‪ .‬از احیای‬ ‫کرد‪ :‬مشارکت‬ ‫شاهچراغ بازدید گفـ‬ ‫ســتان فـ‬ ‫ارزشهای هر شهر‬ ‫منعقــد و اجرا شــد‬ ‫حمزه‪،‬‬ ‫اختیار‬ ‫این‬ ‫ان‬ ‫تصریح‬ ‫ـاهد‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ـیراز‬ ‫ـ‬ ‫حوزه‬ ‫ب‬ ‫امروز‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫بود؛ نمایندگی ولیفقیه در ا پیشبرد اهداف احیای‬ ‫شــهرداری و بازاریــان‬ ‫ـوط بــه ‪ ۶۰‬ســال‬ ‫تاریخی و حضرت‬ ‫رونمایی تپنده‬ ‫ســالمی شهر شـ‬ ‫شورای پنجم در‬ ‫صورت گرفته که‬ ‫عضو شــورای ا‬ ‫ــبکه اب ان مربـ‬ ‫ســرای روغنیهــا‬ ‫و سپس بافت‬ ‫بنا به رویکردهای‬ ‫کوچه هفت پیچ تا‬ ‫شهردار شــیراز برای‬ ‫تعریف کردیم و‬ ‫ســینما جــوان در‬ ‫یــم و ش‬ ‫ـازی و کفســازی‬ ‫انتظار داریم مردم‬ ‫شهر شیراز‬ ‫در بافت تاریخی‬ ‫خاطرات قدیمی مثل‬ ‫محله سنگ سیاه‬ ‫یک چنین مسیری‬ ‫خود شــیراز و‬ ‫بودیم که پروژه‬ ‫ان بدنــه سـ‬ ‫امنیت و ارامشی‬ ‫نکرد باوجوداین مشکالت ما‬ ‫اتفاقات مثبتــی‬ ‫ســیار عالقهمنــد‬ ‫فرهنگی ازجمله‬ ‫توجه به تعهدات‬ ‫میکنند که البته‬ ‫پروژه مهم فرهنگی‬ ‫های گردشگری و‬ ‫مســائل فرهنگی‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫ب‬ ‫بافت تاریخی و‬ ‫میراث فرهنگی با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بهعنوان نتیجه‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫گری و تئاتر نصر‬ ‫از تعدادی‬ ‫اکنون در طول مسیر‬ ‫اطمینــان دارم کــه‬ ‫اخیر همچنین‬ ‫سرا را در دستور‬ ‫معضالت این محلهها‬ ‫این بافت بمانند‪.‬‬ ‫محله کوزه‬ ‫امــا راهحل دوم‬ ‫میراثی پشتبام‬ ‫اب‪ ،‬برق و هم‬ ‫بازگشــته اســت و‬ ‫سیاستهای چهارساله‬ ‫رخداده است‪.‬‬ ‫همچنان در‬ ‫از رفع برخی‬ ‫کالنشــهر شــیراز و‬ ‫در ادامــه گفت‪:‬‬ ‫احیــای گذرهای‬ ‫در بهسازی بافت‬ ‫کــه بــه بافــت‬ ‫افزود‪ :‬امروز شبکه‬ ‫که نــوروز بیایند‬ ‫ـدی هــم ازجمله‬ ‫است که مبتنی بر‬ ‫شــهردار شــیراز‬ ‫یادکــرد‪ .‬مرمت و‬ ‫قدردانــی از شــهردار‬ ‫روغنیها و گمرک بود‬ ‫حیدر اسکندرپور‬ ‫رســند‪ ،‬اما امروز‬ ‫و هموطنــان ما‬ ‫ـرک و ســرای احمـ‬ ‫ســتای شورا‬ ‫یــن همکاریها‬ ‫مهمتر از همه اگر‬ ‫وی بــا‬ ‫حکیم الســلطنه‪،‬‬ ‫بــه بهرهبرداری‬ ‫گردشــگر خارجــی‬ ‫های انان را در را‬ ‫ـرا ازجمله ســرای‬ ‫دارد‪.‬ســرای گمـ‬ ‫شهر شیراز ا‬ ‫بافت میگردیم‪.‬‬ ‫بافت مشــکل دارد و‬ ‫کلنگزنی شــدهاند‬ ‫پیچ‪ ،‬حــاج زینل‪،‬‬ ‫منطقه ‪ ۸‬تالش‬ ‫توان اجرای ‪ 3‬سـ‬ ‫شهردار منطقه ‪۸‬‬ ‫شده و سرای گمرک‬ ‫ـچ تغییــری و با‬ ‫کوچهپسکوچههــای‬ ‫تاریخــی هفت‬ ‫گاز در این‬ ‫نیز شــهردار‬ ‫تاریخی ســتود و‬ ‫ــم و محلــه لب‬ ‫ـدون ایجــاد هیـ‬ ‫هایی اســت که‬ ‫شود‪ ،‬چگونه می‬ ‫روغنیها افتتاح‬ ‫بــا انها در‬ ‫ـای بزرگ تجاری‬ ‫داد‪ .‬قلنــدری بــا‬ ‫اساســی در بافت‬ ‫امامــزاده ابراهی‬ ‫شــم داریــم کــه بـ‬ ‫در نظر پروژه‬ ‫این بافت حادث‬ ‫که امروز سرای‬ ‫مجتمعهـ‬ ‫مــت انهــا خبــر‬ ‫شــوریده‪ ،‬افشــارف‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫ایجــاد تغییرات‬ ‫که فضای چ‬ ‫نخست برای انها‬ ‫اتفاقی در‬ ‫فضاســازی خیابــان‬ ‫از بهســازی و مر‬ ‫درصد پیشرفت در‬ ‫ـاهد ان هســتیم‬ ‫هدفی که در روز‬ ‫ایران امروز باید بگویم شــیراز خواهند شیراز را ببینند‬ ‫ســتی و عمرانی‬ ‫دیدگان رسیدگی کرد؟‬ ‫خیابــان ‪ ۹‬دی‪،‬‬ ‫شــت‪ :‬امــروز شـ‬ ‫ـادگی نیز با ‪۸۰‬‬ ‫اختیار شهروندان‬ ‫کیفیت ارتقــای زی‬ ‫زنده همان‬ ‫ایستگاه متروی‬ ‫کســانی که می‬ ‫به حادثه‬ ‫اب واقــع در‬ ‫مدیریت اظهــار دا‬ ‫سرای روغنیها‬ ‫این مســائل بهسـ‬ ‫ایندهای نزدیک در‬ ‫شهری بوده به فضای‬ ‫اشــاره بــه تاثیــر‬ ‫وکیل زیباترین‬ ‫نیســت بلکه‬ ‫احیــای بافــت‬ ‫برداری از بهسازی‬ ‫ادامه گفت‪ :‬حل‬ ‫ـد و امیدوارم که‬ ‫گرفتهشده در‬ ‫ایستگاه‬ ‫که قبال پارکینگ‬ ‫شــورای شهر در‬ ‫هــای دیگــر در‬ ‫ناصرخسرو‪ ،‬بهره‬ ‫وی در‬ ‫های خدماتی برای‬ ‫در اینجا میبیننـ‬ ‫ـک و با کمرنگ‬ ‫دهد‪ .‬مردهای‬ ‫با تقدیر از ناظر‬ ‫پروژهها و اثاری بود‬ ‫بهعنــوان فاکتور‬ ‫سال شــیراز را‬ ‫‪ ۹۹‬افزایش تعداد‬ ‫و در اینده نزدیـ‬ ‫هماهنگ کردن دســتگاه‬ ‫شــهردار شــیراز‬ ‫همین مســیر را ادامه‬ ‫راه شیراز ازجمله‬ ‫که قرار گیرد‪.‬‬ ‫ـهری بــدل شــده‬ ‫اغاز به کارم در اذر‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫توسعه زیستی‬ ‫های زیرســاختی را‬ ‫و البوم ترانه‬ ‫نبود و‬ ‫شــهر شــیراز هم‬ ‫ان خواهیم بود‬ ‫منطقه ‪ ۸‬شـ‬ ‫منطقه گفت‪ :‬در زمان‬ ‫عامل محرک‬ ‫ـی‬ ‫دنبال و در ســال‬ ‫ان رونمایی شد‪.‬‬ ‫ـده و ایــن شــبکه‬ ‫اولین بعدی‬ ‫ویروس کرونا شاهد‬ ‫مدیریت و کارکنان‬ ‫گردشگری‬ ‫خوشفکر و این‬ ‫فرهنگــی شــهرداری تاریخـ رویکرد محله محوری‬ ‫اینکــه قانــع شـ‬ ‫در این مراسم از‬ ‫تاریخ شیراز داشتم‪،‬‬ ‫شدن سلطه‬ ‫گردشگران داخلی و‬ ‫اسکندرپور با تقدیر از‬ ‫منطقــه تاریخــی‬ ‫اقدامات در که‬ ‫ـختی بــود‪ ،‬شــهردار‬ ‫نگاه مشتاقی که به‬ ‫‪ ۹۸‬پروژهها با‬ ‫اگر دو سال دیگر‬ ‫شیرازی و همچنین‬ ‫ـهردار‬ ‫گویم‬ ‫هم این پروژههــا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫با‬ ‫ش‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـال‬ ‫می‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫کار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جرات‬ ‫کنند‬ ‫ادامه‬ ‫با بیان اینکه از‬ ‫ـاتی کــه بهصــورت‬ ‫شهروندان‬ ‫بــهروز‬ ‫اجرای این پروژهها‬ ‫وکیل بود که به‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــرای توســعه‬ ‫در این مراســم‬ ‫بهعنوان شهردار‬ ‫منطقــه ‪ 8‬بــا جلسـ‬ ‫بازدیدم از ایستگاه‬ ‫بهره خواهند برد‪.‬‬ ‫ـت پس از در‬ ‫ـورای شــیراز نیز‬ ‫رویکرد و شــعاری‬ ‫قلندری و تیمش‬ ‫خــوشذوق‬ ‫متروی ایران اسـ‬ ‫خارجی از ان‬ ‫دستگاههای خدمات‬ ‫در چهار محور با‬ ‫ـگری و زیــارت شـ‬ ‫اجازه دهند اقای‬ ‫زیباترین ایســتگاه‬ ‫یک تحول اساســی‬ ‫بافت تاریخی با‬ ‫بــه یک برنامه‬ ‫کمیســیون گردشـ‬ ‫من خواستند که‬ ‫که این امــروز‬ ‫باقی بمانند شــاهد‬ ‫پیدرپی در‬ ‫رئیــس‬ ‫بازافرینی سراهای‬ ‫از اهالی محل از‬ ‫انهــا را قانع کرد‬ ‫این منطقه‬ ‫شهری مثل میدان‬ ‫شیراز زیباســازی و‬ ‫بازدید‪ ،‬تعدادی‬ ‫ـزار کرد باالخره‬ ‫مراجعه به انجا‬ ‫یعنی فضاهای‬ ‫اســالمی شــهر‬ ‫رســان برگـ‬ ‫خوشــحالی من‬ ‫کنار مترو بروم و با‬ ‫در بافت باشیم‪،‬‬ ‫اجرایی شــود و‬ ‫خاطره ‪ 60‬ساله مردم‬ ‫به درون کوچه‬ ‫که چهره بدی به‬ ‫تغییرات در بافت‬ ‫حوض شاهچراغ که‬ ‫در بافت تاریخی‬ ‫معتادان مواجه شدم‬ ‫روزهای بسیار روشنی‬ ‫معلم یا‬ ‫زندیه با انبوهی از‬ ‫این است که‬ ‫بهتری را در محور‬ ‫محل داده بود‪.‬‬ ‫داشت و روزهای‬ ‫خواهیم‬ ‫تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بازارهای تاریخی شیراز‬ ‫و‬ ‫خشهای کووید‪۱۹‬‬ ‫‪ ۹۶‬درصدب‬ ‫تکمیل مارستانهایاستان‬ ‫در بی‬ ‫‪04‬‬ ‫دولتیبهمظلومیت‬ ‫دولت هایتدبیر وامیدنبود‬ ‫اریخی شیراز‬ ‫دوباره در بافت ت‬ ‫زندگی‬ ‫ـوال برایم پیش‬ ‫ان زمــان ایــن سـ‬ ‫‪03‬‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫همواره حامی فرهنگ‬ ‫و رسانه کشور است‬ ‫اغاز ‪ ۱۴۶۰‬روز ریاست‬ ‫جمهوریدورهسیزدهم‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عاونزندانیان کشور‬ ‫گانیفارسو بنیادت‬ ‫مشارکتاتاقبازر‬ ‫صیبرایزندانیان‬ ‫غالبخشخصو‬ ‫اجرایطرحاشت‬ ‫در‬ ‫طولزندگی هایمشترکی‬ ‫که اب می رود‬ ‫اخرین نشست روحانی با‬ ‫مدیران ارشد دولت تدبیر و امید‬ ‫حسن روحانی در اخرین روز ریاست جمهوری با مدیران ارشد دولت تدبیر و‬ ‫امید در دولت های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫تکمیل‪ ۹۶‬درصد‬ ‫بخش های کووید‪۱۹‬‬ ‫در بیمارستان هایاستان‬ ‫‪08‬‬ ‫خشکسالی‪،‬بی نظمیودولت هایی‬ ‫که کار را خراب تر کرده اند‬ ‫اب گاهی به عنوان ســاح مورد اســتفاده قرار می گیرد‪ ،‬مانند‬ ‫انچه داعش تالش داشت با ساختن سد و محدود کردن منابع‬ ‫ابــی مخالفــان خود انجــام دهد‪ .‬اب گاهــی به بهانه حمایت از‬ ‫کشاورزی و روستاییان به رایگان استفاده می شود‪ ،‬مانند انچه که‬ ‫درباره اب رود نیل در مصر انجام می شود‪ .‬اب می تواند موجب‬ ‫درگیری های منطقه ای بین چند کشور شود‪ ،‬مانند انچه که بین‬ ‫مصر‪،‬سودانو اتیوپیدر حالرخدادناست‪.‬به گزارشایرناپالس‬ ‫نشــریه اکونومیســت در گزارشی که به تازگی منتشر کرد به تنش‬ ‫ابی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پرداخت‪ .‬در‬ ‫ایــن گــزارش نقــش اب در ناارامی های اجتماعی داخلــی‪ ،‬روابط‬ ‫بین کشورهایمنطقهو همچنینافزایشجمعیتپناهجویانی‬ ‫که به دلیل تغییرات اقلیمی به زودی ناچار به مهاجرت خواهند‬ ‫شد‪،‬موردبررسیقرار گرفتهاست‪.‬براساساین گزارش‪،‬هزینه های‬ ‫شیری ن کردناب‪،‬بسیار پایین تر از هزینه هاییاست کهدولت ها‬ ‫بــرای ســاخت ســد یــا انتقــال اب می پردازنــد؛ زیــرا ایــن موضوع‬ ‫موجب تغییرات اقلیمی‪ ،‬تغییر در روابط بین کشورها و نیز بروز‬ ‫ناارامی های اجتماعی در داخل می شود‪ .‬با این حال در مواردی‬ ‫از اب برای تامین منافع حزبی و سیاسی استفاده می شود‪ .‬در این‬ ‫گزارش چالش اب در الجزایر‪ ،‬ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬ســودان‪ ،‬یمن‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫اسرائیلو کشورهایحاشیهخلیجفارستحلیلشدهاست‪.‬‬ ‫دولت ها چگونه به خشکسالی دامن می زنند؟‬ ‫در الجزیرهپایتختالجزایر‪،‬جاییکهکاخریاستجمهوریو‬ ‫سفارت خانه هایکشورهایخارجیقراردارد‪،‬برخیتصورمی کنند‬ ‫کــه فشــار اب به تازگــی افزایش یافتــه‪ ،‬اما مردمی کــه در حومه‬ ‫پایتختزندگیمی کنند‪،‬یعنیجایی کهلوله هایابروزهاست‬ ‫که خشــک شــد ه و افزایش دمای هوای محسوس اســت‪ ،‬این را‬ ‫نمی گویند‪.‬معترضانبهاینوضعیت‪،‬راه هایاصلیو جاده هارا‬ ‫مسدودکرده اندویکروزنامه نگار محلیدربارهرویکردمعترضان‬ ‫نوشته است‪« :‬اگر جریان اب متوقف شود‪ ،‬هر چیز دیگری هم‬ ‫متوقف خواهد شــد‪».‬الجزایر تنها نیســت‪ .‬در ماه های گذشــته‪،‬‬ ‫اعتراض به کمبود اب در ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬سودان و یمن نیز به وقوع‬ ‫پیوستهاست‪.‬کمبودابهمچناندرناارامی هایمنطقهخاورمیانه‬ ‫و شــمال افریقا ایفای نقش می کند‪.‬انتظار می رود بارندگی ها در‬ ‫برخــی مناطق کاهش یابد و کشــاورزان ناچــار به حفر چاه های‬ ‫بیشتری شوند‪ .‬حفر چاه های بیشتر به دلیل برداشت بیش از حد‬ ‫منابع اب زیرزمینی به صورت بالقوه‪ ،‬اسیب های جبران ناپذیری را‬ ‫به محیط زیســت وارد می کند‪ .‬روند پیش رو بیشــتر بخش های‬ ‫این منطقه را خشک تر و گرم تر می کند و اینده ناخوشایندتری را‬ ‫رق م می زند‪.‬برخی دولت ها با این مساله کنار امده اند‪ .‬اسرائیل و‬ ‫کشورهایحاشیهخلیجفارسبهنیروگاه هاینمک زداییوشیرین‬ ‫کردنابمتکیهستندکهمی تواندبااستفادهاز انرژیخورشیدی‪،‬‬ ‫یــک مترمکعب اب شــیرین را کــه برای‪ ۳۰۰۰‬بطــری کوچک اب‬ ‫کفایت می کند‪ ،‬با هزینه اندکی در حد‪ ۵۰‬سنت تولید کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که بسیاری از دولت ها در حال دشوارتر کردن شرایط‬ ‫هســتند و معترضان‪ ،‬سوءمدیریت و فســاد را عامل این شرایط‬ ‫می دانند‪« .‬بخش اب در حال فروپاشــی اســت»؛ این نقل قولی‬ ‫از حســن الجانبی‪ ،‬وزیر ســابق اب عراق اســت که باور دارد این‬ ‫فروپاشی با سرعت و شدت در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫نقشه تنش ابی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫بخش عمده اب شیرینی که از منابع اب زیرزمینی یا سطحی‬ ‫(( اگهی فراخوان مناقصه عمومی ‪ -‬فشرده ))‬ ‫(( یک مرحله ای ‪ -‬نوبت اول ))‬ ‫در جهان مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬در بخش کشاورزی مصرف‬ ‫می شود و به گفته بانک جهانی‪ ،‬این سهم چیزی در حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصداست‪.‬‬ ‫کامالبهابیاریوابسته‬ ‫خشک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫ً‬ ‫هســتند‪ .‬مقام های دولتی می گوینــد حمایت از کشــاورزی مانع‬ ‫مهاجرتاز روستاهامی شودو استفادهاز منابعمحدودارزیبرای‬ ‫واردات مواد غذایی را کاهش می دهد‪ .‬بنابراین به عنوان مثال در‬ ‫مصر‪ ،‬کشاورزان مجاز به استفاده رایگان از اب رود نیل هستند و‬ ‫فقطهزینهپمپاژ راپرداختمی کنند‪.‬‬ ‫چنین یارانه هایی کشاورزان منطقه را به اتالف اب در سطح‬ ‫گستردهترغیبمی کند‪.‬بااینحال‪،‬رهبرانهمچنانعالقهدارند‬ ‫تا از اب ارزان را برای خرید حمایت مردمی یا منافع شخصی خود‬ ‫به کار بگیرند‪.‬در اردن که یکی از خش ـک ترین مناطق دنیاست‪،‬‬ ‫از اب بــرای تقویــت کشــاورزی دره اردن توســط قبایــل قدرتمند‬ ‫استفاده می شود‪ .‬در ایران نیز اعتراض هایی در خوزستان‪ ،‬استانی‬ ‫که بیشــتر جمعیت عرب کشــور را در خود جای داده‪ ،‬رخ داده‬ ‫است‪ .‬بخش عمده اب شیرین کشور‪ ،‬از این استان جاری می شد‬ ‫و حتی قدیمی ترها ب ه یاد دارند که کشتی های عازم به امریکا‪ ،‬از‬ ‫کارونعبور می کردند‪،‬اماسدهایمتعدد‪،‬رودخانه هاوتاالب های‬ ‫خوزستانراخشکاندهاست‪.‬مرمالجزیره‪،‬اغلبفسادرابه عنوان‬ ‫مقصر مساله اب می شناسند‪ .‬دولت بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد دالر را در‬ ‫طول‪ ۲‬دههبهپروژه هایابتخصیصداده‪،‬امابیشتر اینمبالغ‪،‬‬ ‫ناپدید شده است‪ .‬یکی از وزیران پیشین منابع اب در این کشور‬ ‫در هفته هایگذشتهبههمینجرمبهزندانمحکومشدهاستو‬ ‫‪ ۲‬نفر دیگر نیز در اینرابطهدستگیر شده اند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی گاز ایران ‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی ‪ 10101889201‬و کد اقتصادی ‪411331678477‬‬ ‫شرکت گاز استان به نشانی ‪ :‬خوزستان ‪ -‬اهواز‪ -‬حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) و پل برومی‪ -‬روبروی شهرک صنعتی شماره ‪ 4‬امور تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان خوزستان ‪ -‬واحد‬ ‫تدارکات ‪ -‬اتاق ‪ 201‬تلفن ‪06134199958 :‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ -2‬موضوع فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ( فشرده ) خرید‪ 29000‬عدد مهره و ماسوره مفصلی مربوط به تقاضای شماره ‪3268899189‬‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ‪2000093377000279‬‬ ‫‪ -3‬نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا ‪ IR 230100004001123304022404‬و شناسه واریز ‪351123357292690840000000002007‬‬ ‫بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت‬ ‫با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪ :‬حداکثر ‪ 14‬روز بعد از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم‬ ‫‪ -5‬تاریخ توزیع اسناد‪ :‬پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی‪ ،‬اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزام ًا از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ‪ ،‬خرید کاالی ایرانی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬نامه اخرین تغییرات ان شرکت بهمراه اعالم امادگی وذکر شناسه ملی حقوقی وارائه کد پستی و تلفن تماس الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -9‬خرید اســناد‪ :‬متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ ‪ 500،000‬ریال غیر قابل اســترداد به شــماره حســاب شــبا ‪ IR 230100004001123304022404‬و شناســه واریز‬ ‫‪ 351123357292690840000000002007‬بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد‬ ‫به ادرس اینترنی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -10‬فیش ‪ /‬رسید پرداخت مبلغ ‪ 500/000‬ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف ‪ 3‬اگهی ) به همراه پاکت الف‬ ‫به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪021-41934‬‬ ‫شناسه اگهی‪1171337 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪021- 85193768 -88969737‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫اســتانداری اردبیل در نظر دارد به اســتناد تصویب نامه بند (د) تبصره (‪ )12‬قانون بودجه ســال ‪ 1399‬کل کشور‬ ‫و مجوزهای شــماره ‪ 51/76025‬مورخه ‪1399/5/28‬وزیــر محترم امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬امــوال غیر منقول مازاد‬ ‫خود(یک دستگاه ساختمان چندمنظوره) را از طریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪( www.setadiran.ir‬شماره مزایده‪:‬‬ ‫‪ )2000003744000002‬بــر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و بصورت نقد به فروش برســاند متقضایان می توانند ضمن‬ ‫مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوط از ســاعت ‪ 8‬صبح روز ســه شنبه مورخه ‪ 1400/5/19‬لغایت‬ ‫ساعت ‪12‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/5/30‬پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه‬ ‫ستاد ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده با شماره تلفن ‪( 09144557748‬اقای اشکاری) یا‬ ‫‪( 04531251127‬اقای ممی پور)مطرح نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫بخش‬ ‫مساحت‬ ‫نشانی‬ ‫قیمت کارشناسی‬ ‫مبلغ سپرده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪210-9482‬‬ ‫دو سرعین‬ ‫‪1580.91‬‬ ‫شهرستان سرعین‬ ‫خیابان چالدران‬ ‫‪241/611/750/000‬‬ ‫‪24/161/175/000‬‬ ‫محل انجام مزایده ‪ :‬اردبیل چهارراه امام ساختمان استانداری‬ ‫نحوه واریز مبلغ وجه شرکت در مزایده به یکی از دو روش زیر‪:‬‬ ‫الف‪ -‬رســید بانکی طبق جدول فوق به حســاب ‪ 4075011307880442‬بانک مرکزی بنام ســپرده اســتانداری با شناســه واریز‬ ‫‪919105075111111111111175105575‬‬ ‫ارائه اصل ضمانتنامه معتبر بانکی تا تاریخ ‪ 1400/5/30‬الزامی می باشــد در صورت عدم تحویل به موقع به پیشــنهاد قیمت ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه ستاد‪1400/5/12 :‬‬ ‫بازدید از محل‪ 1400/5/12 :‬لغایت ‪ 1400/5/18‬از ساعت ‪ 10‬الی‪13‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از طریق سایت سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز دو شنبه مورخ ‪1400/05/18‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات (بصورت اینترنتی ) ‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخه ‪1400/05/30‬‬ ‫زمان بازگشائی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخه ‪1400/05/31‬‬ ‫مهلت پرداخت ثمن معامله ‪ 15‬روز پس از بازگشائی مزایده و اعالم به برنده می باشد ‪.‬‬ ‫سایر جزئیات در شرایط مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1172223 :‬‬ ‫اداره کل امور اداری ومالی‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مقامات ‪ ۷۳‬کشور در مراسم‬ ‫تحلیفرئیس جمهور‬ ‫منتخب شرکت می کنند‬ ‫ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از‬ ‫حضور ‪ ۱۱۵‬مقام رسمی از ‪ ۷۳‬کشور جهان در مراسم‬ ‫تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گزارش ایرنا ‪ ،‬ســید نظام الدین موســوی‬ ‫گفــت‪ :‬مراســم تنفیــذ حکم ریاســت جمهــوری امروز‬ ‫س هشــنبه ‪ ۱۲‬مردادمــاه با حضور رهبر انقــاب برگزار‬ ‫یشــود و مراسم تحلیف و سوگند رئیس جمهور نیز‬ ‫م ‬ ‫در ‪ ۱۴‬مردادمــاه برگــزار خواهــد شــد‪ .‬در ادامــه رای‬ ‫اعتماد مجلس به کابینه معرفی شده رئیس جمهور در‬ ‫دســتور کار اســت و بعــدازان دولت جدیــد کار خود‬ ‫را اغــاز خواهد کرد‪ .‬ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس‬ ‫افــزود‪ :‬مراســم تنفیــذ رئیس جمهــور منتخــب‪ ،‬طبــق‬ ‫اصــل ‪ ۱۲۱‬قانــون اساســی مراســم تحلیف یا ســوگند‬ ‫یشــود‪ .‬بر اســاس‬ ‫رئیس جمهــور در مجلــس برگزار م ‬ ‫اصل ‪ ۱۲۱‬قانون اساسی مراسم باید در نشست علنی‬ ‫مجلس همراه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای‬ ‫شورای نگهبان برگزار شود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلس یاداور شــد‪ :‬بنا‬ ‫بــر عــرف ادوار مختلف انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫و بــا توجــه بــه اهمیت حقوقــی مراســم تحلیف که‬ ‫نماد مرد مســاالری و انتقال مســالمت امیز قدرت در‬ ‫کشور است‪ ،‬این مراسم با حضور میهمانان خارجی و‬ ‫داخلی برگزار می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ستادی با دستور‬ ‫رئیــس مجلس دراین باره تشــکیل شــد و کمیته هایی‬ ‫در این ســتاد فعال شــدند تا مراسم باشکوه تحلیف‬ ‫را به عنــوان نمــاد رای ملــت و تعامــل دســتگاه های‬ ‫مختلف نظام برگزار کنند‪ .‬موسوی با بیان اینکه این‬ ‫کمیت ههــا جلســات مختلــف و متعــددی را در مــورد‬ ‫نحــوه برگزاری مراســم‪ ،‬دعــوت از مهمانان و رعایت‬ ‫پروتک لهــای بهداشــتی کرونــا‪ ،‬برگزار کردنــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســتاد برگزاری مراســم تحلیف نیز با هماهنگی ستاد‬ ‫کرونــای مجلــس تصمیماتــی در این خصــوص اتخاذ‬ ‫کــرده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در شــرایط کرونــا تــردد‬ ‫بیــن کشــورها در فضــای بین المللی از ســطح پایینی‬ ‫برخوردار اســت اما به رغم این مســئله تعداد زیادی‬ ‫از مقامات و شخصیت های سیاسی دنیا از حضور در‬ ‫این مراســم استقبال کردند‪ .‬بر اساس امار اعالم شده‬ ‫تــا ایــن لحظــه ‪ ۱۱۵‬مقام رســمی از ‪ ۷۳‬کشــور جهان‬ ‫برای حضور در مراسم تحلیف اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از بیــن ایــن مقامــات ‪۱۰‬‬ ‫رئیس کشور در تراز سران کشورها‪ ۲۰ ،‬رئیس مجلس‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬وزیــر خارجــه‪ ۱۰ ،‬نفــر از وزرای دیگــر کشــورها و‬ ‫همچنیــن فرســتاده ویــژه و نــواب روســای مجالــس‪،‬‬ ‫روســای کمیســیون ها و هیئت های پارلمانی هســتند‬ ‫که در این مراسم حضور پیدا می کنند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تهران افزود‪ :‬روسای مقامات ‪ ۱۱‬سازمان بین المللی و‬ ‫منطقه ای‪ ،‬نمایند ه دبیر کل سازمان ملل‪ ،‬رئیس اوپک‬ ‫و مقاماتــی از ‪ ،IPU‬اتحادیه اروپا‪ ،‬اوراســیا‪ ،‬اتحادیه‬ ‫بین المجالس کشــورهای اســامی و اسیایی‪ ،‬سازمان‬ ‫اکو‪ ،‬ســیکا و ‪ D۸‬برای حضور در این مراســم دعوت‬ ‫شدند و اعالم امادگی کردند‪ .‬سخنگوی هیئت رئیسه‬ ‫مجلــس بــا اشــاره بــه اعــام امادگــی نماینــدگان و‬ ‫شــخصیت های برجســته ادیــان و مذاهــب مختلف‬ ‫جهان در مراســم تحلیف گفت‪ :‬شخصیت های مهم‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی جهــان اســام نیــز در روزهای‬ ‫اینده پس از ورود به تهران در مراسم تحلیف شرکت‬ ‫می کننــد‪ .‬البتــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی کرونا‬ ‫بــرای ایــن مقامــات هــم در نظــر گرفت هشــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین تمهیداتی به لحاظ ترافیکی اندیشیده شده‬ ‫که توســط مســئوالن مربوطــه به مردم تهــران اعالم‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا اشــاره به حضــور مهمانــان داخلی و‬ ‫م ‬ ‫دعوت از مقامات و مسئوالن مختلف گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه تعداد باالی مهمانان خارجی و محدودیت های‬ ‫شرایط کرونا‪ ،‬تعداد کمتری میهمان داخلی نسبت به‬ ‫تشــده‪ ،‬لذا از کسانی که در ادوار‬ ‫ادوار گذشــته دعو ‬ ‫گذشته به مراسم تحلیف دعوت می شدند و در این‬ ‫دوره امکان دعوت از ان ها را نداشــتیم‪ ،‬عذرخواهی‬ ‫می کنیــم‪ .‬موســوی درباره پوشــش رســانه ای مراســم‬ ‫تحلیــف گفــت‪ 400 :‬رســان ه داخلــی و خارجــی بــرای‬ ‫پوشش خبری و تصویری اعالم امادگی کردند که به‬ ‫دلیل شرایط کرونا و با توجه به تمهیدات و بسترهای‬ ‫الزم از ‪ 170‬خبرنــگار داخلــی و خارجــی دعــوت‬ ‫به عمل امده اســت‪ .‬او با بیان اینکه نمایندگان بیش‬ ‫از ‪ 30‬کشــور نیــز در مراســم تحلیف حضــور خواهند‬ ‫داشــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مراســم طبــق ادوار گذشــته‬ ‫تحلیف و سوگند رئیس جمهوری از اهمیت برخوردار‬ ‫اســت کــه پــس از اغــاز نشســت علنــی و خیرمقــدم‬ ‫توســط رئیس مجلس‪ ،‬طبق اصل ‪ 121‬قانون اساسی‬ ‫یشــود و پ ـس ازان به طور‬ ‫مراســم ســوگندنامه اجرا م ‬ ‫رســمی ســکان اداره کشــور به رئیس جمهور منتخب‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫کمک رسانی یک فروند‬ ‫هواپیما و دو بالگرد سپاه‬ ‫به اطفای حریق ترکیه‬ ‫در پــی درخواســت کشــور ترکیــه از جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــرای کمــک بــه اطفــاء جنگ لهــا و‬ ‫قهــای ایجادشــده در اســتان های مختلــف این‬ ‫حری ‬ ‫کشــور و بر اســاس ابالغ ســتاد کل نیروهای مســلح‪،‬‬ ‫نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫نســبت به اعزام یک فروند هواپیمای ایلوشــین ‪۷۶‬‬ ‫و دو فروند بالگرد ام ای ‪ ۱۷۱‬جهت کمک رسانی به‬ ‫عملیــات اطفای به کشــور ترکیه اقدام نمــود‪ .‬از اغاز‬ ‫اطفای حریق از ‪ ۸‬مرداد تاکنون بیش از ده ســورتی‬ ‫عملیــات اطفای هوایی توســط هواپیمای ایلوشــین‬ ‫صــورت گرفتــه و از امــروز عملیــات اطفــاء توســط‬ ‫بالگردها نیز اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫گمانه زنی ها در مورد وزرای دولت رئیسی به اوج رسیده است‬ ‫در انتظار رونمایی از کابینه‬ ‫دولــت روحانــی امروز به نقطه پایان می رســد‬ ‫و با تنفیذ رئیسی قدرت برای چهار سال به دولت‬ ‫جدید منتقل خواهد شد‪ .‬بر اساس اخبار اعالم شده‬ ‫به احتمال زیاد رئیسی در روز تحلیف از لیست وزرا و‬ ‫معاونانخودرونماییخواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪ ،‬فعالیــن رســانه ای و‬ ‫سیاسی اخرین گمانه زنی های خود را در مورد وزرای‬ ‫دولت رئیسی ارائه کرده اند که چکیده ان را در زیر‬ ‫می خوانید‬ ‫در جمهوری اسالمی کابینه ائتالفی نداریم‬ ‫امیر پسنده پور‪ ،‬فعال رسانه ای گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اصلی دولت اینده عدم تجربه اجرایی سید ابراهیم‬ ‫رئیسیاست‪.‬ایشاناز ابتدایفعالیتخوددر حوزه‬ ‫قضاییه پشت درهای بسته در قالب حاکم بودند‬ ‫و حکمــی ندادند و مشــکلی را حــل نکردند‪ .‬حاال‬ ‫رئیس جمهور با مشکالت زیادی مواجه است‪ .‬این‬ ‫متفاوت از ان است که فردی عادت به دیالوگ در‬ ‫مقام قاضی القضات نداشته باشد‪ .‬من واقع گرایانه‬ ‫تر نگاه می کنم‪ .‬ایشــان از منظــر عدالت خواهی و‬ ‫بشــده و چرا نباید‬ ‫گفتمان اصولگرایی وارد انتخا ‬ ‫کابینه اصولگرا داشــته باشــد؟ اتفاقا ایشــان باید با‬ ‫گفتمــان خود بیاید و نشــان بدهد در عمل چطور‬ ‫می تواند نقدهایی که به کار دولت فعلی داشته را‬ ‫اصالح کند‪ .‬در چیدمان کابینه باید کار را بر عهده‬ ‫اشخاصی بگذارد که اجرایی هستند‪-‬مانند معاون‬ ‫اول‪ -‬و با نظر ان ها کابینه را انتخاب کند‪ .‬در حوزه‬ ‫سیاسیخارجیطبیعتاکسانیکهدکتریننزدیکبه‬ ‫او دارند مشخص هستند‪ .‬دیپلمات هایی از جنس‬ ‫اقای باقری کنی و امیرعبداللهیان و اقای صفری با‬ ‫تخصصدیپلماسیاقتصادی–کهدر چینو روسیه‬ ‫باعــث دور زدن تحری مهــا شــد‪ -‬نیاز دارد‪ .‬ایشــان‬ ‫بــه دیپلمات هایی نیــاز دارد که حقوق بین الملل‬ ‫را بشناسد نه اینکه به سمت دیپلماسی اقتصادی‬ ‫برود‪ .‬امیدوارم هرکسی انتخاب شود درک درستی از‬ ‫مقطع کنونیداشتهباشدچونصداهایی کهوینو‬ ‫برجام می اید خیلی جالب نیست‪ .‬می شنوم ایشان‬ ‫می خواهد کابینه ائتالفی تشــکیل دهد‪ .‬اساســا در‬ ‫جمهوری اسالمی ما کابینه ائتالفی نداریم‪ .‬کابینه‬ ‫ائتالفــی در نظا مهــای پارلمانــی اســت کــه دولت‬ ‫اکثریت را ندارد و مجبور می شود با دیگران ائتالف‬ ‫کند‪ .‬این مسئله در نظام ما نیست‪ .‬برای همین در‬ ‫انتخاب واژگان هم باید دقت کنیم‪.‬‬ ‫درباره وزارت بهداشت و درمان دو گزینه‬ ‫مطرح است‬ ‫الهــام داوری دولت ابــادی‪ ،‬عضــو هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه در همیــن زمینــه گفــت‪ :‬دربــاره وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان دو گزینه بسیار مطرح هستند‪،‬‬ ‫اقــای قاض ـی زاده هاشــمی و باقــری لنکرانــی‪ .‬نظر‬ ‫شــخصی من با توجه به انچه از همکاران شــنیدم‬ ‫اگــر قــرار به انتخاب بین ایــن دو فرد باشــد‪ ،‬اقای‬ ‫باقری لنکرانی ترجیح بیشتر دوستان است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه اقای لنکرانــی در دوره اول اقای احمدی نژاد‬ ‫وزیــر بهداشــت بودنــد که البتــه نقطه ضعف هم‬ ‫داشتند‪ .‬این تجربه شاید به ایشان کمک کند‪ ،‬االن‬ ‫بستهجدیدواکسن‬ ‫چینی کروناوارد‬ ‫کشور شد‬ ‫وزارت بهداشــت ازهم گســیختگی بســیار بــدی به‬ ‫دلیل فشــارهای کرونا دارد و امیــدوارم هر دو عزیز‬ ‫اگر وزیر شدند بتوانند این مشکل را جمع کنند‪ .‬به‬ ‫نظر من وزیر امور خارجه بسیار در عملکرد وزارت‬ ‫بهداشــت و درمــان به خصــوص در این زمان که ما‬ ‫نیاز به واردات واکسن کرونا داریم موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنیناگر بخواهیمواکسنراصادر کنیمهماین‬ ‫مسئلهبایدتوجهشود‪.‬‬ ‫فضایمناسبیفراهم شدهاست‬ ‫حسین قربان زاده‪ ،‬معاون رئیس مجلس نیز‬ ‫گفــت‪ :‬چند کارگروه در حــال مذاکره با مدعوین‬ ‫برای کابینه دولت ســیزدهم هســتند که توســط‬ ‫اقــای رئیســی انتخــاب شــدند‪ .‬البتــه ان طــرح‬ ‫ســایت و ارائــه نظــرات چنــدان بــه نظــرم اتفاق‬ ‫مناســبی نبــود‪ .‬مــن اســامی کــه شــنیدم حکایت‬ ‫از فضــای مناســب دولــت ســیزدهم دارد‪ .‬البتــه‬ ‫فضــای کشــور به نحوی اســت که هر فردی ســر‬ ‫کار بیاید مشکالت زیادی دارد‪ .‬عمال اتفاقی که‬ ‫یهــا در حــال‬ ‫در حــال رخ دادن اســت هماهنگ ‬ ‫انجــام اســت و نکتــه اقای عطریانفــر هم که به‬ ‫هم افزایــی نخبــگان اقتصــادی اشــاره کردنــد به‬ ‫نظرم االن محمل ان فراهم است‪ .‬درست است‬ ‫که اقای رهبر قبل از اقای رئیســی در بخش های‬ ‫مختلف بودند اما ایشــان فضــای همدالنه ای با‬ ‫اقای رئیسی دارند‪ .‬به همین ترتیب سایر عزیزان‬ ‫ازجملــه اقــای مخبــر‪ ،‬در ایــن موضــوع نگرانــی‬ ‫چندانــی وجــود ندارد‪ .‬بلکه نگرانــی از میزی که‬ ‫روی ان قرص‪ ،‬شــربت و ‪ ...‬وجود داشــت و دکتر‬ ‫قبلــی تجویز کرده و دکتر فعلی تنها روی میزش‬ ‫امپول دارد و با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی‬ ‫یشــود و باید‬ ‫درد بــا قــرص و شــربت درمــان نم ‬ ‫جراحی اقتصادی را شــروع کنیم و تیم اقتصادی‬ ‫بایــد کــم عارضــه تریــن انتخاب را داشــته باشــد‬ ‫و ایــن سیاســت تعویــق و تعلیــق مشــکالت به‬ ‫دوره ای در اینده االن جواب نمی دهد و همه به‬ ‫این نتیجه رســیده اند که این موضوعات نیازمند‬ ‫اصالحات اساسی است‪ .‬ترکیب اقتصادی کمک‬ ‫می کنــد تــا اصالحات به درســتی انجام شــود‪ ،‬در‬ ‫حوزه مالیاتی اجماع کارشناسی وجود دارد و یکی‬ ‫از مهم ترین مسائلی است که تیم اقتصادی اقای‬ ‫رئیســی بایــد در همــه ارکان روی ان برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬اقای رئیسی قطعا پنج‪ ،‬شش ماه نخست را‬ ‫به دلیل توفیق در مذاکرات و همچنین مطالبات‬ ‫اقشار و موضوعات اجتماعی و فرهنگی پرتالطم‬ ‫اغــاز خواهــد کــرد و در این فضا مدیریت بســیار‬ ‫ســخت اســت و ایــن مدیریــت ایجــاب می کنــد‬ ‫اشخاصی که زیر بار مسئولیت می روند شجاعت‪،‬‬ ‫جدیت و جسارت داشته باشند‪ .‬همچنین نسبت‬ ‫بــه دســتگاه های نظارتی شــناخت درســتی برای‬ ‫تحقــق امــور داشــته باشــند‪ .‬حــدس می زنــم در‬ ‫حوزه اقتصادی ترکیب نســبتا مناسبی را به دلیل‬ ‫پیگیری هایی که شده خواهیم دید و من در یک‬ ‫ماه اخیر با اکثر دوستان صحبت داشتم به نظرم‬ ‫فضای مناسبی فراهم شده است‪.‬‬ ‫دســتیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اســیا و اقیانوســیه این وزارتخانه از ورود ‪ ۱/۱‬میلیون دز بسته جدید واکسن چینی کرونا به‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬رضا زبیب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬روز گذشته بر اساس برنامه‪ ۱/۱ ،‬میلیون دز از بسته ‪ ۲‬واکسن‬ ‫چینی وارد شد‪ .‬اخبار ورود واکسن را به دلیل نگرانی مردم از کمبود واکسن توییت می کردم‪ .‬از یک ماه پیش که نوشتم مسیر‬ ‫واردات هموارشــده‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیون دوز واکســن وارد کشــور شــده است‪ .‬لذا سن واکسیناســیون مرتب در حال کاهش است‪.‬‬ ‫پیش بینی بسیار خوبی برای تامین واکسن شده که امیدوارم بدون حادثه غیرمترقبه عملی بشود‪ .‬لذا نیازی به توییت بیشتر‬ ‫نیست و اخبار رسمی کفایت می کند‪ .‬اگر نکته فوق العاده ای بود‪ ،‬تقدیم خواهم کرد‪ .‬برای همه ارزوی سالمتی دارم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫از دولتسیزدهمانتظار منطقیداشتهباشیم‬ ‫سخنگوی دولت دوازدهم در صد و هشتمین و‬ ‫اخرین نشست خبری با بیان اینکه برای موفقیت‬ ‫دولت ســیزدهم دعا می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬دولت اینده‬ ‫راه دشــواری در پیــش دارد‪ .‬باید همگان انتظارات‬ ‫منطقی از دولت اینده ‪ ،‬داشته باشیم‪ .‬دولت اینده‬ ‫هم در شــرایط تحریم قرار دارد‪ .‬تحریم‪ ،‬حقیقتی‬ ‫انکارناپذیر است‪ .‬علی ربیعی افزود‪ :‬دولت اتی با‬ ‫چالش های سه گان ه امروز دولت دوازدهم نیز روبرو‬ ‫خواهــد بود‪ .‬تغییرات اب وهوایی و خشکســالی‪،‬‬ ‫امری واقعی و جدی است‪ .‬بدون تردید نمی توان‬ ‫ف ‪ ،‬مســیر را ادامه دهیم‪ .‬تغییرات‬ ‫بــا عــادات مالو ‬ ‫اقلیمــی و کرونا هم به عنوان «افراطی گری انســان‬ ‫ســاخته طبیعت» ‪ ،‬چالش هایی هستند که دولت‬ ‫اتــی بــا ان مواجه خواهد بــود‪ .‬کرونا و تحریم هم‬ ‫اثار معیشــتی و روانی خود را هم خواهد داشــت‪.‬‬ ‫دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تجربه ما در ‪ ۸‬سال اخیر می گوید تنها راه موثر‬ ‫بــرای مواجهه بــا این چالش ها مــدارا‪ ،‬عقالنیت و‬ ‫سخت کوشــی است که می توان با ان بر مشکالت‬ ‫فائق شــد‪ .‬ســخنگوی دولت با بیان اینکــه در ‪۲۸‬‬ ‫مــاه ســخنگویی دولت اعتدال‪ ،‬با مســائل متعدد‬ ‫داخلی و خارجی روبرو بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫تــاش کردم ســخنگویی را به عنوان پــل ارتباطی و‬ ‫نقطه اتصال افکار عمومی و دولت‪ ،‬ترســیم کنم‪.‬‬ ‫ ســعی کردم کــه دیدگاه های جمهــور را بــه دولت‬ ‫انتقــال بدهــم‪ .‬هــر هفته نیز ســعی کــردم دیدگاه‬ ‫دولت را به شما و مردم منتقل کنم و همه این ها‪،‬‬ ‫به واسطه شما رسانه ها رخ می داد‪ .‬او افزود‪ :‬در کنار‬ ‫هم و با دیدگاه ها و مشرب های سیاسی مختلف‪،‬‬ ‫حوادث تلخ و شــیرینی را پشــت ســر گذاشتیم‪ .‬در‬ ‫این مدت تالش شــد پاس ـخ ها مســتند و همراه با‬ ‫نگاه علمی به پدیده ها باشد و همواره بر رعایت‬ ‫صداقت و راس ـت گویی در بیان پاسخ ها به عنوان‬ ‫یکــردم؛ همچنیــن‬ ‫یــک اصــل اخالقــی‪ ،‬اهتمــام م ‬ ‫رعایت عدالت و انصاف در پاسخگویی و مواجهه‬ ‫با همه خبرنــگاران را‪ ،‬بدون در نظر گرفتن گرایش‬ ‫سیاسی رسانه انان‪ .‬بنابر سابقه مطبوعاتی خودم‪،‬‬ ‫خوشبختانه رابطه دوســتانه ای با همه خبرنگاران‬ ‫یکــه در لحظــات تلخ و شــیرین در‬ ‫داشــتم به نحو ‬ ‫کنار انان حاضر بودم‪ .‬ربیعی با توصی ه به همگان‬ ‫گفت‪ :‬بپذیریم دولت اتی ‪ ،‬دولت همه مردم ایران‬ ‫است؛بپذیریمکهانتخاباتتمامشداماشرارت های‬ ‫خارجی همچنان هست و ما در برابر ان شرارت ها‬ ‫نیازمند حضوری پرقدرت هستیم‪ .‬دستیار ارتباطات‬ ‫اجتماعــی رئیس جمهــوری بــا مطایب ـ ه گویــی بــا‬ ‫صداوسیما بیان کرد‪ :‬ظاهرا هنوز هم تحریم ازنظر‬ ‫صداوســیما واقعیت ندارد و برنامه های اقتصادی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫یســازد ‪ ،‬هیچ اثری از تحریم دیده نم ‬ ‫که م ‬ ‫او ادامه داد‪ :‬صداوسیما همچنان به دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهــم بپــردازد و نقدش کند تا بگذارد دولت‬ ‫سیزدهم در ارامش به کارها برسد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسینبایدمملکترابا ازمون وخطااداره کند‬ ‫شــهریار حیــدری‪ ،‬نماینــده مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اظهــار کرد‪ :‬دولــت اقای رئیســی نباید‬ ‫دولتی باشــد که مملکت را با ازمون وخطا اداره‬ ‫کنــد دولــت ســیزدهم دولتــی توانمنــد باتجربه‬ ‫معتقد به کار و رفع مشکالت و مسائل ریشه ای‬ ‫باشــد چــون دیگــر دوران ازمون وخطــا گذشــته‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایــران به انــدازه کافــی نیــروی توانمند‬ ‫دارد انچه سید ابراهیم رئیسی باید مدنظر قرار‬ ‫دهنــد اســتفاده از افرادی اســت کــه جویای کار‬ ‫و نه جویای نام هســتند‪ .‬در دولت های گذشته‬ ‫افــراد بدنــام‪ ،‬خوش نام و توانمنــد وجود دارند‬ ‫که سید ابراهیم رئیسی می تواند با بررسی واقع‬ ‫بینانــه از افــرادی باتجربــه با نــگاه جوان گرایی‬ ‫مبتنــی بــر تفکــر و اندیشــه جدیــد و معتقد به‬ ‫کار اســتفاده کنــد‪ .‬ضمــن اینکــه باید ایــن افراد‬ ‫در ســطوح میانــی و در ســطوح نزدیــک به وزرا‬ ‫هم حضورداشــته باشــند تا شــاهد حضور تیمی‬ ‫قدرتمنــد و کارامد باشــیم‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫شــورای اســامی توضیــح داد‪ :‬ســید ابراهیــم‬ ‫یهــای مشــخص‬ ‫رئیســی شــخصی بــا توانمند ‬ ‫است اما به تنهایی نمی تواند همه امور کشور را‬ ‫برنامه ریزی کند و به یک تیم چابک و توانمند‬ ‫نیاز دارد‪ .‬پس باید کابینه ای با افراد جویای کار‬ ‫و بدون البی تشکیل دهد افرادی با توانمندی‬ ‫تا بتوانند دولت را به موفقیت برســانند‪ .‬انتظار‬ ‫می رود سید ابراهیم رئیسی با داشتن شخصیتی‬ ‫عدالــت محــور و صاحب تجربــه و مدیریــت از‬ ‫افــراد صاحب فکــر و اندیشــه و معتقــد بــه کار‬ ‫و کارامــد و توانمنــد اســتفاده کنــد تا ایــن افراد‬ ‫در جهــت رفع مشــکالت مردم خســتگی ناپذیر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫معرفیافرادبرای کابینه‬ ‫سهم خواهینیست‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪،‬‬ ‫برنامه مشخصی باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بودجــه و محاســبات مجلــس‬ ‫مشــکالت و معضــات جــدی‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬معرفی افراد‬ ‫در کشور وجود دارد و نیاز است‬ ‫بــرای کابینــه را ســهم خواهی‬ ‫در ایــن زمینــه کارهــای جــدی‬ ‫ندانست و گفت‪ :‬عیب نیست‬ ‫و اساســی شــود و باید افــرادی‬ ‫جعفر قادری‬ ‫هــر فــرد بــر اســاس شــناخت‬ ‫انتخــاب شــوند کــه بــا طــرح و‬ ‫و اطالعــات خــود احســاس‬ ‫برنامه در راستای اهداف دولت‬ ‫کنــد توانمندتر از دیگران اســت‪ .‬جعفــر قادری حرکت کنند‪ ،‬نه اینکه وبال گردن دولت باشند‪.‬‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنا‪ ،‬مهم تریــن اولویت دولت قادری‪ ،‬معرفی افراد برای کابینه را سهم خواهی‬ ‫ســیزدهم را رفع مشکالت معیشــتی عنوان کرد ندانست و گفت‪ :‬عیب نیست هر فرد بر اساس‬ ‫و گفت‪ :‬در شرایط فعلی بحران محیط زیست‪ ،‬شناخت و اطالعات خود احساس کند توانمندتر‬ ‫اب‪،‬خشکسالیو صندوق هایبازنشستگیباید از دیگران اســت و این موضوع در همه دوره ها‬ ‫اولویت بنــدی و در دســتور کار دولت ســیزدهم بــوده اســت‪ .‬عضــو کمیســیون برنامه وبودجــه‬ ‫قــرار گیرد و پــس ازان نیز اقدامات اساســی برای مجلس‪ ،‬یکدست شدن قوای مجریه و مقننه را‬ ‫حل ان ها برداشته شود‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬می توان از وضعیت‬ ‫بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی پیش امــده به خوبــی اســتفاده کــرد زیــرا خیلــی‬ ‫افزود‪ :‬اتکا به توانمندی های داخلی و استفاده از از تنش هــا را از بیــن مــی رود و کارهــا با ســرعت‬ ‫استعدادهایجوانبایدسرلوحهاقداماتدولت بیشتر و با اتالف وقت کمتری حل می شود‪ .‬او‪،‬‬ ‫منتخبقرار گیردزیرابافعال سازیاینظرفیت ها روابــط با کشــورهای همســایه را از اولویت های‬ ‫بسیاری از مشکالت کشور حل می شود‪ .‬قادری سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم ارزیابی کرد‬ ‫درباره کابینهسیزدهم‪،‬افزود‪:‬در این کابینهبایداز و افــزود‪ :‬گفــت‪ :‬توســعه روابــط با همســایگان‬ ‫افرادمتخصصومجرباستفادهشود‪.‬کسانیکه باعــث تقویت امنیت کشــور می شــود‪ .‬قــادری‪،‬‬ ‫برای مسائل مهم کشور وقت می گذارند و اهل درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‬ ‫تعامل و هماهنگی با ســایر دستگاه ها هستند‪ .‬مجــازی‪ ،‬گفــت‪ :‬این طرح برخالف جوســازی ها‬ ‫او‪ ،‬با هشدار درباره جزیره ای عمل کردن دولت‪ ،‬در پــی محدود کــردن کاربران در فضای مجازی‬ ‫گفــت‪ :‬دولت ســیزدهم باید به عنوان مجموعه نیستبلکهبرایقاعده مند کردناینفضااست‬ ‫منســجم هــدف واحدی را دنبــال کند‪ ،‬البته این و این در همه جای دنیا هســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫فســازی شــود تا دلهره‬ ‫روحیه در رئیس جمهوری منتخب وجــود دارد و باید موارد این طرح شفا ‬ ‫می توانداز ظرفیتمتخصصانبه خوبیاستفاده و نگرانــی در جامعــه را از بیــن بــرود‪ .‬ایــن طرح‬ ‫کنــد‪ .‬نماینده مردم شــیراز با بیان اینکــه افرادی به سالم سازی فضای مجازی کمک می کند تا به‬ ‫کــه کابینــه حضــور می یابند بایــد دارای طــرح و شکل بهتری از ان استفاده شود‪.‬‬ ‫نگرانی هایمردمدربارهطرحصیانت‬ ‫کامالبه حقاست‬ ‫یــک عضــو کمیســیون امور‬ ‫سیاســی اســت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫داخلــی کشــور و شــوراها در‬ ‫مرودشــت در مجلــس شــورای‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید‬ ‫اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه مخالف‬ ‫کرد‪ :‬طــرح ســاماندهی فضای‬ ‫بررسی این طرح طبق اصل ‪۸۵‬‬ ‫مجــازی دارای ابهامــات و‬ ‫و در کمیســیون مشترک است‪،‬‬ ‫جالل رشیدی‬ ‫ایراداتی اســت کــه باید قبل از‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬این امکان وجود‬ ‫کوچی‬ ‫موافقت مجلس با بررســی ان‬ ‫داشــت کــه این طــرح در زمان‬ ‫طبــق اصل ‪ ،۸۵‬ایرادات را برطرف می کردند تا مناســب تری و بعــد از اگاهی مردم نســبت به‬ ‫امروز ضدانقالب بر ان موج سواری نکنند‪ .‬جالل ان مطــرح شــود‪ .‬ازنظــر بنده در مســائلی که با‬ ‫رشــیدی کوچــی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬درباره عموم جامعه سروکار دارد ابتدا باید نظر مردم‬ ‫طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه گرفته شود‪ ،‬معایب و محاسن برای مردم تبیین‬ ‫کاربــردی در فضــای مجازی‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬بنده در گردد و سپس تصمیم گیری شود‪ .‬مردم این گونه‬ ‫ابتــدا جــزو امضاکننــدگان ایــن طرح بــودم و با احســاس جدایــی از حاکمیــت نخواهنــد کرد‪.‬‬ ‫کلیات این طرح موافق هستم‪ ،‬اما برخی از مفاد رشیدی کوچی در پایان با بیان اینکه این طرح‬ ‫ان دارای ایراداتی بود که قرار بر این شد مرتفع دارای ابهامات و ایراداتی اســت که باید قبل از‬ ‫گردد‪ ،‬اما ازانجاکه این ایرادات و ابهامات باقی موافقت مجلس با بررســی این طرح بر اســاس‬ ‫مانــد بنده امضــای خود را پس گرفتــه و با این اصــل ‪ ،۸۵‬ایرادات را برطرف می کردند تا امروز‬ ‫شــرایط قطعا مخالــف این طــرح خواهم بود‪ .‬ضدانقالب بر ان موج سواری نکنند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫او در ادامه اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل مخالفت مثــا در بخشــی از ایــن طــرح امــاده اســت که‬ ‫بنده‪ ،‬بررسی این طرح بر اساس اصل ‪ ۸۵‬قانون پلتفــرم های خارجی باید نمایندگی رســمی در‬ ‫اساسی است‪ .‬امروز کشور دچار مشکالت بسیار ایران داشــته باشند و در غیر این صورت تحت‬ ‫بزرگ تری اســت و مردم تحت فشار معیشتی و شــرایطی محدود و مسدود خواهند شد‪ .‬حال‬ ‫اقتصــادی قــرار دارنــد‪ .‬حــال مطرح شــدن ایــن این سوال ایجادشده که ایا در چنین شرایطی و‬ ‫طــرح در ایــن شــرایط ضرورتــی نداشــت و این باوجود تحریم ها این امکان وجود دارد؟ یا مثال‬ ‫امــکان وجود داشــت چندین ماه دیگــر به ان شــرکت ثالثی می تواند به عنوان نمایندگی بین‬ ‫پرداخته شود‪ .‬این عجله این شائبه را در ذهن ایران و این شــرکت های خارجی فعالیت کند؟‬ ‫مردم ایجاد می کند که مجلس به جای نگاه به این ابهامات پابرجاســت و منجــر به نگرانی و‬ ‫مسائل اقتصادی و معیشتی به دنبال مباحث دغدغه مردم شده که کامال به حق است‪.‬‬ ‫تجارب خود را بدون چشمداشت در‬ ‫اختیار دولتبعدیمی گذاریم‬ ‫معاوناولرئیس جمهور بابیاناین کهترامپ‬ ‫می خواست حتی یک بشکه نفت ایران فروخته‬ ‫نشود‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت هیچ کس از ما نپرسید‬ ‫چگونهنفتفروختید‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬اسحاقجهانگیریدر جلسه‬ ‫رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید‬ ‫بــا اشــاره به ســوابق مختلف حســن روحانــی در‬ ‫جمهوریاسالمیبااشارهبهشرایط کشور در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬خاطرنشان کرد‪ :‬اشکال ما این است که زود‬ ‫فراموش می کنیم در ان مقطع تحریم های شورای‬ ‫امنیتوامریکاوجودداشتدر رکودتورمیبودیم‬ ‫و ازنظر سیاسیهماوجاختالفاتداخلیدر میان‬ ‫نهادهایرسمیو حکومتیداشتیمبه گونه ای که‬ ‫رئیس جمهور علیه رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫نــوار پخــش می کــرد‪ .‬معــاون اول رئیس جمهــور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن فضــا دولت کار خود را شــروع‬ ‫کــرد نتیجه انتخابــات ‪ ۱۳۹۲‬این بود که مــردم و‬ ‫نخبگان سرشــار از امید شــده و به اصالح امور و‬ ‫تغییر امیدپیدا کردندتاسال‪ ۱۳۹۴‬دستاوردهای‬ ‫دولــت‪ ،‬کاهش تورم و افزایش رشــد اقتصادی و‬ ‫ســرمایه گذاری بــود‪ .‬بخش خصوصــی ان فعال‬ ‫شــد اشــتغال قابل توجهی ایجاد شد هماهنگی‬ ‫قوا زیاد شد و جریان های سیاسی امیدوار شدند‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین تصریح کرد‪ :‬برجام در دی‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬به عنوان بزرگ ترین دســتاورد دیپلماســی‬ ‫تاریخ معاصر ایران امضاء شد‪ ،‬البته امریکایی ها‬ ‫گفتند که ایران سر ما کاله گذاشتند که این دروغ‬ ‫بود و در مذاکره توافق شــد و کســی سر دیگری‬ ‫کاله نگذاشــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در دوره خــود‬ ‫ترامپ هم اعالم شد که فشار اقتصادی به ایران‬ ‫شکســت خورده و رشد اقتصادی بهتر شده بود‬ ‫امــا یک باره کرونا به ســراغ ما امــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هیچ کس از ما نپرسید که چگونه نفت فروختید؟‬ ‫ترامــپ ایســتاد و نگذاشــت یــک بشــکه نفــت‬ ‫فروختــه شــود و بــه ‪ ۱۲‬نفت کــش ما اســیب زده‬ ‫و منفجر کردند اســرائیل ادم می فرســتاد داخل‬ ‫چکــس‬ ‫نفت کــش مــا و ان را منفجــر می کــرد هی ‬ ‫یشــد‪ .‬اگر‬ ‫نگفت پــول نفت چگونه جابه جا م ‬ ‫صنعت پتروشیمی و فوالد و مس نبود‪ ،‬ارز کشور‬ ‫هم تامین نمی شــد و ممکن بود نقشــه دشمن‬ ‫موفــق شــود‪ .‬در دوران جنــگ اقتصــادی هیــچ‬ ‫کارخانه ای به دلیل نرسیدن مواد اولیه‪ ،‬تعطیل‬ ‫نشد‪ ،‬اما کسی نپرسید پتروشیمی چگونه فروش‬ ‫رفت‪ .‬بانک ها‪ ،‬کشتی ها و بنادر ایران تحریم بود‬ ‫اما ما سالی ‪ ۱۳۰‬میلیون تن کاال از بنادر دنیا وارد‬ ‫می کردیــم‪ .‬معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما تجارب و راهکارهای خود را در اختیار دولت‬ ‫بعــد قــرار می دهیم تاکنون مــن و رئیس جمهور‬ ‫همجلساتیبارئیس جمهور منتخبداشته ایمو‬ ‫تجارب خود را بدون چشمداشت در اختیارشان‬ ‫قــرار خواهیــم داد هرکجــا هم کمک خواســتند‬ ‫می رویمو مشورتمی کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در هم اندیشی با مدیران رسانه های اصفهان؛‬ ‫‪3‬‬ ‫رویکرد جدید فوالد مبارکه در حمایت از رسانه ها اعالم می شود‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در نشســت هم‬ ‫اندیشــی با مدیران رسانه های استان اصفهان از رویکرد جدید‬ ‫فوالد مبارکه در حمایت از رسانه ها خبر داد و گفت‪ :‬دو عامل‬ ‫بی تفاوتی و تفرقه‪ ،‬اسیب های جدی بر پیکر رسانه های استان‬ ‫اصفهان وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین؛ نشست هم اندیشی مدیران رسانه های‬ ‫استان اصفهان با هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬در راستای هم افزایی و تعامل با رسانه ها برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ابتدا مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه هدف‬ ‫از این جلسه را تقویت همدلی و هماهنگی و تعامل دوسویه‬ ‫رســانه ها با روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه مطرح کرد و از‬ ‫مدعوین درخواست کرد که نقطه نظرات خود را بیان کنند‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ضمــن تشــکر از حضــور مدیــران رســانه ای و ابراز خرســندی از‬ ‫بهبودی وضعیت جســمانی یکی از اصحاب رســانه حاضر در‬ ‫جلسه کاظم قانع‪ ،‬عکاس ایرنا در اصفهان اظهار کرد‪ :‬اینجانب‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬ســال ســابقه فعالیت در روابط عمومی ها دارم و از‬ ‫قضا هم در برهه های حســاس این مســئولیت را پذیرفته ام اما‬ ‫متوجه شدم که اصفهان از دو موضوع تفرقه و بی تفاوتی رنج‬ ‫می برد کهدر تمامسطوحجامعههمقابلبررسیاستو اسیب‬ ‫زنندهاست‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه تصریــح کرد‪ :‬دو‬ ‫عامــل تفرقــه و بی تفاوتی با اســیب های اجتماعــی عدیده ای‬ ‫همراه اســت و متاســفانه این موارد اســیب شناسی نمی شوند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر روحیه مطالبه گری و نقادی در اصفهان به چند‬ ‫نفر خاص محدود شــده اســت و این عوامل باعث پسرفت در‬ ‫اصفهانمی شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیت ابزار رســانه در اگاهی بخشــی به‬ ‫جامعــه گفــت‪ :‬همــواره نــگاه حمایتــی بــه رســانه ها را مدنظر‬ ‫داشته ام اما اسیب های مذکور اعم از تفرقه و بی تفاوتی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه را به عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشور به حاشیه‬ ‫کشاندهاست‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬دســتاوردهای شرکت فوالدمبارکه در کنار‬ ‫صنایعالستیک سازیو لوازمخانگیدر پیامنوروزیرهبر معظم‬ ‫انقالب اســامی یاد شــد‪ .‬ثبــت رکوردهای متعدد این شــرکت‬ ‫به ویژه در دو ســال اخیر که این شــرکت با عوامل بازدارنده ای‬ ‫همچون تحریم‪ ،‬کرونا و شرایط سیاسی حاکم دست به گریبان‬ ‫بود‪ ،‬در تحقق شعار سال و امیدافرینی بوده است‪.‬‬ ‫*ثبت بیش از ‪ ۷۰‬رکورد در فوالد مبارکه‬ ‫وی گفت‪ :‬علی رغم تمام موانعی نظیر تحریم و کرونا این‬ ‫شرکت توانست بیش از ‪ ۷۰‬رکورد را در بخش تولید ثبت کند‪ .‬از‬ ‫انجا که امروز شرکت فوالد مبارکه به شهرستان مبارکه محدود‬ ‫یشــود و ایــن هلدینگ عظیم اقتصــادی در تمام کشــور به‬ ‫نم ‬ ‫فعالیت مشغول است‪ ،‬نمی توان نگاه منطقه ای به این شرکت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نباتی نژاد به سوداوری شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در شرایطی که بسیاری از صنایع سوداوری نداشتند این‬ ‫شرکت توانست خواسته های سهامداران خود را عملیاتی کند و‬ ‫این دســتاورد در شــرایط دشــوار اقتصادی و کرونا حاصل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تردد بیش از ‪ ۲۰‬هزار پرســنل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه در ایام کرونا نشان از مدیریت منسجم و کاردان است که‬ ‫در تحققشعار سالبهرکوردتولید‪ ۷.۲‬میلیونتندستیافت؛‬ ‫این دستاورد در کنار رکورد بیشترین میزان فروش به دست امده‬ ‫اســت و ما با غرور افتخار می کنیم که صاحب این صنعت در‬ ‫کشور هستیم‪.‬مدیر روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهبهایفای‬ ‫مسئولیت اجتماعی این شرکت هم پرداخت و توضیح داد‪ :‬در‬ ‫شرایطی که تعهد به مسئولیت های اجتماعی برای صنایع الزام‬ ‫اور نیست این شرکت فوالد مبارکه است که در ایام شیوع کرونا با‬ ‫تامینموادضدعفونیکننده‪،‬تجهیز بیمارستانهاوتامیناکسیژن‬ ‫رایگانمراکز درمانگر بهارتقانظامسالمتجامعهیاریرسانید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در شرایط کنونی هم شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫ارسالتانکر ابرسانیبهاستانخوزستانوافزایشمراکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیوندر شتابگیریروندواکسینهشدنجامعهنسبتبه‬ ‫کرونا پیش قدم شده است و از رسانه ها انتظار می رود نسبت به‬ ‫اینهمهدستاوردبی تفاوتنباشند‪.‬‬ ‫رسانه هانیازمندیمبایدایننکتهرادر نظر داشتکهضریبنفوذ‬ ‫رسانه هامتفاوتاستوعدالتبهمعنایمساواتنیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حمایت این شرکت از رسانه ها به میزان عملکرد‬ ‫رســانه ها بســتگی داشــته و رویــه مــا در اینــده هــم حمایــت از‬ ‫رسانه هاست اما متناسب با رویکرد جدید که شفاف در سایت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اطالع رسانی می شود به این حمایت ادامه‬ ‫خواهیمداد‪.‬‬ ‫درهمهموقعیت هاشفافیترامطالبهکنیم‬ ‫رسانه ها بازنده این حاشیه سازی بودند‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در ادامه به لیست‬ ‫منتشر شده درباره حمایت های این شرکت از رسانه ها پرداخت‬ ‫و گفــت‪ :‬بازنــده اصلی در این بازی رســانه ها بودند چراکه این‬ ‫اقدام باعث شــد ســرمایه های اجتماعی و اعتماد مردم تحت‬ ‫الشعاع اتفاقی قرار گیرد که با نیت باج خواهی مطرح شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همواره درصدد هســتیم که از رســانه ها حمایت‬ ‫کنیمامامتاسفانهعده ایسودجووفرصتطلبدرصددهستند‬ ‫لیســتی که نیمی از ان کذب اســت را به جامعه عرضه کنند تا‬ ‫به اهداف شوم خود دست یابند فارغ از اینکه ما به کسی باج‬ ‫نمی دهیم و به زودی هم نحوه حمایت شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫از رسانه ها به صورت شفاف از طریق سایت این شرکت منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیمی از لیست منتشر شده کذب بود‬ ‫نباتی نژاد بیان کرد‪ :‬در مورد لیست منتشر شده جوابیه ای از‬ ‫سویروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهمنتشر شد؛اماایننکتهرا‬ ‫در نظر داشتهباشید کهنیمیاز اینلیست کذببودو در بسیاری‬ ‫از موارد چنین ارقامی پرداخت نشده است‪ .‬بیش از ‪ ۳۲۴‬رسانه‬ ‫سراسری و استانی با شرکت فوالد مبارکه همکاری دارند و انتشار‬ ‫این لیست اعتماد عمومی را جریحه دار کرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫کهاینشرکتهموارهسعی کردهاستچتر حمایتیخودرابر سر‬ ‫رسانه هابگستراند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬متاسفانهشاهدبیاخالقی هایعدیده اینسبت‬ ‫به بزرگترین واحد صنعتی کشور هستیم؛ این در حالی است که‬ ‫تحقیــق و تفحص حق طبیعی مجلس اســت و تــا زمان نهایی‬ ‫نشدنو ارائهاندر صحنمجلسبایدهر دو طرفخویشتنداری‬ ‫کنند اما شاهد این هستیم که با افترا و تهمت برای این شرکت‬ ‫حواشی تولید می شود‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم رسانه ها با زدودن دو عامل تفرقه و بی تفاوتی‬ ‫همراه شــرکت فوالد مبارکه باشــند چراکه ما به حمایت سازنده‬ ‫منصور گلناری‪،‬مدیرخانهمطبوعاتاستاناصفهان‪،‬همضمن‬ ‫تشکر از شرکت فوالد مبارکه و روابط عمومی این شرکت اظهار‬ ‫کرد‪:‬بازتعریفوبازنگریاهدافروزنامه نگاری‪،‬نیاز روزانهفعاالن‬ ‫این حوزه اســت‪ .‬متاســفانه مسائل اصفهان بی شــمار است و با‬ ‫مدیریت جزیره ای و کاریکاتوری که تمایل به اغراق مسائل دارد‬ ‫راهبهجایینمی بریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شفافیت فراگیر مطلوب است اما اینکه به بهانه‬ ‫شــفافیت موضوعــی اغــراق امیــز مطرح شــود صحیح نیســت‪.‬‬ ‫با شناســایی نقاط مشــترک‪ ،‬هم افزایی و امیدبخشــی می توان‬ ‫دستاوردهای جامعه و صنعت را از طریق ابزار رسانه که از قضا‬ ‫در جامعه هم تاثیرگذار اســت‪ ،‬بیان کرد‪ .‬مدیرخانه مطبوعات‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬متاسفانه شفافیت در کشور ما به صورت‬ ‫یشــود‪ ،‬اگــر قــرار بــه شــفافیت باشــد ما‬ ‫کاریکاتــوری انجــام م ‬ ‫رسانه ای هابایددر همهزمان هاو موقعیت هاشفافیترامطالبه‬ ‫کنیمو بدانیم کهاز قلمچهاستفاده ای کنیم‪ .‬گلناریتصریح کرد‪:‬‬ ‫اصحاب رسانه باید به وظایف خود بازنگری کنند و به این نکته‬ ‫توجهداشتهباشندکهباچههدفیمشغولبهفعالیترسانه ای‬ ‫هستند؟ اگر دست به دست هم بدهیم تکالیفی که در رسانه‬ ‫برعهدهداریمرامی توانیمبهخوبیانجامدهیم‪.‬وحیدصلواتی‪،‬‬ ‫رئیسانجمنصنفیروزنامه نگاراناصفهان‪،‬همدر ادامه گفت‪:‬‬ ‫برگزارینشست هایهماندیشیاین کمکرامی کند کهبتوانیم‬ ‫در تعاملــی ســازنده از نقطه نظرات همدیگر بهره مند شــویم‬ ‫چراکه واگرایی به نفع هیچ کسی نیست‪ .‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫از بدو تشکیل تاکنون شفاف عمل کرده است و امیدواریم این‬ ‫تعاملتداومداشتهباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فوالدسنگان‪،‬تامین کنندهپایدار مواداولیهفوالددر شرق کشور‬ ‫فوالد ســنگان به عنوان یکــی از قطب های تولید گندله‬ ‫در شرق کشور با هم افزایی‪ ،‬تدوین استراتژی های مناسب‪،‬‬ ‫کاهــش توقفــات با وجــود قطعی های مکرر جریــان برق و‬ ‫گاز‪ ،‬نقش به سزایی در تامین گندله موردنیاز فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مدیرعامل فوالد ســنگان به‬ ‫مناســبت ســالگرد افتتــاح گندل هســازی ‪ 5‬میلیــون تنــی ایــن‬ ‫شــرکت در ســال ‪ 1396‬اظهــار داشــت‪ :‬فــوالد ســنگان از‬ ‫ابتــدای تاســیس تاکنــون با تولیــد نزدیک بــه ‪ 11‬میلیون تن‬ ‫گندله‪ ،‬تاثیر بسزایی در رفع چالش تامین مواد اولیه فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان داشته است‪ .‬همان طور که در سال گذشته‬ ‫این شــرکت به منظور مطابقت با سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و رسیدن به اهداف تولیدی و همچنین هم سویی‬ ‫با شعار سال و فرمان رهبر معظم انقالب در زمینه جهش‬ ‫تهــا و توجــه خــود را بــه بخــش تولید‬ ‫تولیــد‪ ،‬اهــم فعالی ‬ ‫معطوف کرد‪.‬‬ ‫علــی امرایــی اظهــار داشــت‪ :‬برنامه ریــزی منســجم‬ ‫در شــرکت فــوالد ســنگان باعــث دس ـت یابی ســریع تر بــه‬ ‫اهداف تولیدی شــرکت شــد‪ .‬رویکرد فوالد سنگان در سال‬ ‫تهــای تولیــدی مبتنی بر‬ ‫گذشــته اســتفاده از تمامــی ظرفی ‬ ‫بومی سازی‪ ،‬ارتقای سیستم های نگهداری‪ ،‬کاهش توقف و‬ ‫مدیریت هزینه ها باوجود کمبود مواد اولیه بود و توانستیم‬ ‫یشــده را محقق ســازیم‪.‬‬ ‫اهــداف فراتــر از برنامــه پیش بین ‬ ‫هرچند در سال های اخیر کمبود کنسانتره یکی از معضالت‬ ‫جــدی تولیدکننــدگان گندلــه به شــمار م ـی رود‪ ،‬اما شــرکت‬ ‫فوالد ســنگان توانســت با استفاده بهینه از ظرفیت ها‪ ،‬این‬ ‫نقیصه را کم اثر نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فوالد سنگان با هدف گذاری مناسب‬ ‫موفــق بــه ثبت رکوردهای تولید روزانــه و ماهیانه گردید و‬ ‫توانســت افزایش تولید ‪ 34‬درصدی در ســال ‪ 99‬را نســبت‬ ‫فگــذاری دقیق و‬ ‫بــه ســال ‪ 98‬ثبت نماید که نشــان از هد ‬ ‫منطقی شرکت دارد‪ .‬تولید تجمعی گندله فوالد سنگان در‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه میــزان ‪ 3‬میلیــون و ‪ 304‬هــزار تــن بــود‪ .‬فوالد‬ ‫ســنگان در ســه ماه اول ســال جــاری تولید تجمعــی گندله‬ ‫بــه میــزان بیــش از ‪ 1‬میلیــون و ‪ 245‬هــزار تــن را محقــق‬ ‫ساخته است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد سنـگان در راستای‬ ‫جلوگیــری از خام فروشــی‪ ،‬تحقق شــعار جایگزینی معدن‬ ‫ب هجــای نفــت‪ ،‬در راســتای همراهــی بــا گام دوم انقالب و‬ ‫بــا هدف تکمیــل زنجیره ارزش در تولید فــوالد اقدام نمود‬ ‫و امســال نیز با تاکید بر شــعار «تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع‬ ‫زدایی ها» قدم های خود را مصمم تر برخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد ســنگان تصریــح کرد‪ :‬شــرکت صنایع‬ ‫معدنــی فــوالد ســنگان به عنــوان زیرمجموعه گــروه فوالد‬ ‫مبارکــه موفــق شــد بعــد از رکوردهــای پی درپــی در ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬امســال نیز علی رغــم تعطیالت‪ ،‬به علــت بیماری‬ ‫کرونــا و قطعی برق‪ ،‬به رشــد قابل توجهــی در تولید گندله‬ ‫دســت یابد‪.‬امرایــی افــزود‪ :‬تالشــگران فــوالد ســنگان در‬ ‫س ـه ماهه ابتدایی ســال ‪ 1400‬با تولید حدود ‪ 1‬میلیون و ‪111‬‬ ‫هزار تن گندله‪ ،‬با رشد ‪ 65‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫ســال قبل‪ ،‬موفق به تامین بخــش قابل مالحظه ای از مواد‬ ‫اولیــه موردنیــاز شــرکت فــوالد مبارکه شــدند‪ .‬تولیــد گندله‬ ‫شــرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان خراســان در سه ماهه‬ ‫اول ســال ‪ 99‬معــادل ‪ 674‬هــزار تــن بوده اســت‪.‬وی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجه بــه برنامه ریــزی مــدون و عملیاتی کردن‬ ‫برنام ههــای اســتراتژیک‪ ،‬این شــرکت موفق بــه ثبت رکورد‬ ‫تولید ماهیانه حدود ‪ 423‬هزار تن گندله شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روابطعمومیفوالدمبارکه؛‬ ‫فوالد مبارکه همواره حامی فرهنگ و رسانه کشور است‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکه بــا توجه بــه برخی‬ ‫حاشی هســازی ها اقدام به انتشــار بیانیه ای نمود که به شرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبهجهتتاکیدبر حمایتاز رسانه هادر‬ ‫شرایطرکودناشیاز کروناو بحران هایاقتصادیانان‪،‬همچنان‬ ‫در کنار این عزیزان به عنوان همکاران خود در جبهه کار و تولید‬ ‫مانده است و به این ماندن افتخار می کند‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به لطف خداوند متعال و همت واالی‬ ‫کارکنانش‪ ،‬سالهاســت بــه عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های‬ ‫ایرانی در تراز بین المللی شــناخته شــده و در رقابت با بسیاری‬ ‫از شــرکت های به نام و مشــهور در عرصه شــاخص های تعالی‬ ‫سازمانی‪ ،‬توفیقات درخشانی را به دست اورده است‪.‬‬ ‫ایــن گــروه بــزرگ صنعتــی ایــران‪ ،‬در حــال حاضــر ســرامد‬ ‫شــرکت های پیشــرو در افزایش کمی و کیفی محصوالت خود‬ ‫بوده و نقش تاثیرگذار ان در میزان ارزاوری و کمک به شــرایط‬ ‫اقتصادی کشــور‪ ،‬از ان نمادی ســاخته که تجســم خواســتن و‬ ‫توانستن در ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫عظمت این شــرکت خصوصی در پرتو برخی امار و ارقام‪،‬‬ ‫وضوح بیشتری یافته که بر همگان اشکار است؛ شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نامی اســت که در پس ان‪ ،‬تنها در ســال گذشــته فروش‬ ‫بیش از ‪ 7‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن محصول فوالدی محقق شده‬ ‫و در پرتوی ان توسعه و گردش چرخ صنایع کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫این شــرکت نام اور ایرانی در ســال گذشــته با صادرات بیش‬ ‫از یــک میلیــون و ‪ 250‬هزار تن محصول‪ ،‬درامد قابل توجهی را‬ ‫از ان کشور نموده و در عین حال روند تغییرات سرمایه شرکت‬ ‫فوالدمبارکهدر سال های گذشتهبهطور معناداریسیر صعودی‬ ‫داشته و با تحقق افزایش سرمایه اخیر به عنوان دومین شرکت‬ ‫بورســی به لحاظ ثبتی در کشــور می باشــد که همه این ها تنها‬ ‫قطره ای از دریای افتخارات فوالد مبارکه اســت که می توان به‬ ‫ان ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫باتوجهبهانچهذکر شد‪،‬روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫نیز همواره به عنوان پیشانی ارتباطی این گروه بزرگ صنعتی و‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬با عنایت به رسالت ذاتی خود همواره تالش‬ ‫کرده به اطالع رسانی تخصصی و پوشش همه جانبه دستاوردها‬ ‫بپردازدو درعینحال‪،‬پمپاژ روحیه‪،‬امیدو خودباوریرابهعنوان‬ ‫یک اصل‪ ،‬سرلوحه کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫یســازی هــا و دســتاوردهای‬ ‫چــه کســی اســت که خبر بوم ‬ ‫متعدد در فوالد مبارکه را بخواند و بر ایرانی بودن خود نبالد؟‬ ‫چه کسی است که مخاطب خبر بومی سازی بیش از ‪ 4‬هزار‬ ‫تجهیز و قطعه استراتژیک در این شرکت بزرگ قرار بگیرد و بر‬ ‫ایرانی بودن خود نبالد؟ چه کســی اســت که خبر تولید نیمی‬ ‫از فــوالد کشــور و حــدود ‪ 75‬درصــد ورق گــرم کشــور در فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان مولود افتخارافرین ایران اســامی را بشــنود و‬ ‫شعار «ما می توانیم» برای او در این خطه مجسم نشود؟! به‬ ‫راستیدر زمانهرکودو انقباضفعالیت هایاقتصادی کشور‪،‬چه‬ ‫کسی می تواند خبر مشارکت فوالد مبارکه در اجرای طرح های‬ ‫توســعه ای و استراتژیک کشــور را بخواند و به کارکنان خدوم و‬ ‫همیشه در صحنه ان دست مریزاد نگوید؟!‬ ‫ایا اطالع رســانی در خصوص تامین رایگان بیش از ‪ 17‬هزار‬ ‫تناکسیژنبرایبیمارستان هایدرمانگر بیمارانکروناییونفس‬ ‫بخشیدنبههم وطنانعزیزمان‪،‬پیامیجز حمایتهمه جانبه‬ ‫این شرکت خصوصی صنعتی از مردم شریف ایران دارد؟‬ ‫تهــا و‬ ‫نــگاه شــرکت فــوالد مبارکــه در بازتــاب موفقی ‬ ‫دســتاوردهای بی شمارش به چشم یک «وظیفه ملی» و امری‬ ‫واجب محسوب می شود‪ ،‬چراکه شرکتی که گستره حضورش از‬ ‫مرزهای شــرقی کشور در «سنگان» تا جنوبی ترین نقاط کشور‬ ‫در بندرعباس‪ ،‬گســترده و محصوالتش در اقصی نقاط ایران و‬ ‫ی بیاندیشد‬ ‫صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬باید مل ‬ ‫و عمل کند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬رســانه های کشــور اعــم از جامعــه محتــرم‬ ‫مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و رسانه های برخط‪ ،‬همواره یار و یاور‬ ‫ما در این عرصه خطیر بوده اند و ارتباط فوالد مبارکه با بیش از‬ ‫‪ 325‬رسانه کشور گواه این ادعاست که اگر هم دلی و همکاری‬ ‫صمیمانه رســانه های محترم نبود‪ ،‬حق مطلب به درســتی ادا‬ ‫نمی شد و امکان اطالع رسانی الزم به فراخور نام و جایگاه این‬ ‫صنعتعظیموجودنداشت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه همچنان در کنار اصحاب رسانه‬ ‫یاداوری این نکته خالی از لطف نیســت که شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه از جملــه صنایعــی بــوده کــه همــواره صــف مشــتریان‬ ‫محصــوالت خــود را داشــته و انگیــزه چندانــی برای حضــور در‬ ‫صرفابرایجلبمشتریانبیشتر رانداشتهوسال هاست‬ ‫رسانه ها ً‬ ‫کهاز اینرهگذر تالشنموده‪،‬ضمنارتباطتنگاتنگبارسانه ها‪،‬‬ ‫با اتخاذ سیاستی حمایتی و ُب ُ‬ ‫رد‪-‬برد‪ ،‬به تقویت ان ها به عنوان‬ ‫قشر فرهیختهوممتاز جامعهبپردازد‪.‬‬ ‫حتی در ســال گذشــته که این شــرکت از رشــد ‪ 98‬درصدی‬ ‫فــروش نســبت بــه ســال قبــل از ان برخــوردار بــوده‪ ،‬به جهت‬ ‫تاکید بر حمایت از رســانه ها در شــرایط رکود ناشــی از کرونا و‬ ‫بحران هایاقتصادیانان‪،‬همچناندر کنار اینعزیزانبهعنوان‬ ‫همکاران خود در جبهه کار و تولید مانده است و به این ماندن‬ ‫افتخارمی کند‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن میــان‪ ،‬هســتند افــرادی که متاســفانه مقــام و‬ ‫منزلت رفیع خبرنگاری و رسانه را تنزل بخشیده و با رویکردهای‬ ‫کاس ـب کارانه خــود بــه داللــی رســانه ای می پردازنــد و ضمــن‬ ‫باج خواهی های مکرر خود‪ ،‬اصرار دارند «ســورنا را از ســر گشاد‬ ‫انبنوازند!»‬ ‫جای بســی خوشحالی اســت که کارنامه عملکرد این افراد‬ ‫در میان اصحاب محترم رســانه روشــن و حضور پررنگ شان در‬ ‫عرصه داللی رسانه ای بیش از همه برای مدیران محترم رسانه ها‬ ‫و فعاالن این عرصه عیان بوده اســت؛ هر چند قائل بوده ایم‬ ‫که مقاومت در برابر این افراد و گروه های سازمان یافته می تواند‬ ‫هزینه هاییدربر داشتهو ابشخور برخی ّ‬ ‫جوسازی هاو هجمه ها‬ ‫دندان طمع ایشان نداشته ایم‪.‬‬ ‫کندن ِ‬ ‫باشد‪ ،‬اما چاره ای جز ِ‬ ‫اخیرا لیســتی امیخته با کــذب و بزرگنمایی از ســوی برخی‬ ‫ً‬ ‫منتشــر گردیــده کــه تــاش نمودند بــا انتشــار اعــداد و ارقامی‬ ‫کــه بعضـ ًـا ســاخته خیــاالت و اوهــام انهاســت‪ ،‬بــه ادامــه‬ ‫حاشی هســازی های گذشــته خود بپردازند؛ هرچند فوالد مبارکه‬ ‫ابایــی از ان نــدارد کــه اذعان نماید حدود نیمی از عدد مذکور‬ ‫از فروردین ماه سال ‪ 99‬به جهت سیر طبیعی و معمول انتشار‬ ‫اگهی های مناقصات و مزایدات متعدد این شرکت در جراید و‬ ‫رسانه های مختلف و همچنین اطالع رسانی اخبار در کنار تولید‬ ‫و انتشار انواع کاریکاتور‪،‬اینفوگرافیک‪ ،‬کلیپو پادکستدر پس‬ ‫رکوردهای متعدد در گروه فوالد مبارکه با هدف ترویج حمایت‬ ‫از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی هزینه گردیده که امری حرفه ای‬ ‫و بدیهی بوده و طبق قواعد قانونی و مشــخص رســانه ها به‬ ‫ایشانپرداخت گردیدهاست‪.‬‬ ‫این شرکت ضمن حفظ کرامت رسانه های همکار خود در‬ ‫اســتان‪ ،‬منطقه و کشــور تالش نموده اطالع رسانی تخصصی و‬ ‫حرفه ای خود را از دســتاوردهای شــگرف در عرصه صنعت به‬ ‫خوبی انجام دهد و ارتباط با ‪ 30‬رسانه تخصصی مرتبط‪106 ،‬‬ ‫رســانه تخصصی غیر مرتبط و ‪ 189‬رســانه عمومی را در قالب‬ ‫‪ 164‬رســانه اســتانی و نمایندگی های رسانه های کشــوری‪161 ،‬‬ ‫رســانه کشــوری‪ 111 ،‬رســانه برخط و خبرگزاری ها و ‪ 214‬رســانه‬ ‫مکتوب در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫دالالن رسانه ای عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها‬ ‫را تنگ می کنند‬ ‫شایان ذکر است این شرکت از ابتدای سال جاری بررسی های‬ ‫زیادی را برای رســیدن به الگویی مناســب در راســتای همکاری‬ ‫منصفانهبارسانه هااغاز کردهو هموارهتالشنمودهباارزیابی ها‬ ‫و اســتفاده از نقطه نظــرات اصحــاب محتــرم رســانه‪ ،‬ســاختار‬ ‫همکاری با رسانه ها را عادالنه و براساس شاخص های منطقی‬ ‫بهبودبخشیدهو ایراداتاحتمالیرابرطرفنماید‪.‬‬ ‫البته جای بســی تاســف است که رســانه های متعددی که‬ ‫در اختیار همین دالالن رسانه ای است‪ ،‬سال ها از سیاست های‬ ‫حمایتــی فــوالد مبارکــه متنعــم گردیــده و حال فقــط با کمی‬ ‫مقاومتدر برابر زیاده خواهیایشانبهانتشار اکاذیبپرداخته‬ ‫و خواسته یا ناخواسته‪ ،‬عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها‬ ‫راتنگمی کنند‪.‬‬ ‫صرفا از ســال گذشــته تا کنون‪ ،‬با انتشــار‬ ‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫باری؛‬ ‫ً‬ ‫اخبــار متنــوع از طریق رســانه های محتــرم‪ ،‬تولیــدات صوتی و‬ ‫تصویــری متعدد‪ ،‬تقویــت پایگاه خبری «ایراســین» بــه عنوان‬ ‫یک مرجع تخصصی حوزه صنعت کشور و همچنین خبرنامه‬ ‫هفتگــی فــوالد‪ ،‬کارنام ـه ای درخشــان بــر جای گذاشــته که به‬ ‫اذعان اهل فن‪ ،‬الگویی مناسب برای نمونه های مشابه خود به‬ ‫شــمار می رود که این مهم جز با تالش و همت واالی کارکنان‬ ‫زحمت کش و استفاده از ذوق و قریحه الزم‪ ،‬دست یافتنی نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت ضمــن تاکیــد بــر حــق خــود بــرای پیگــرد‬ ‫قانونی علیه افرادی که تالش نموده اند با انتشــار اطالعات‬ ‫مخدوش‪ ،‬به تشــویش اذهان عمومی بپردازند‪ ،‬بار دیگر بر‬ ‫عــزم و اراده خــود بــر همکاری های موثر بــا جامعه فعاالن‬ ‫رســانه ای کشــور تاکید نموده و امیدوار اســت در ســایه این‬ ‫یهــا‪ ،‬موجــی از امیــد به اینده و خودبــاوری در میان‬ ‫همکار ‬ ‫مردم به ویژه نســل جوان و پویای کشــور شــکل گرفته و روز‬ ‫بــه روز عرصــه بــر دالالن رســانه ای تنگ تــر و مجال بــروز و‬ ‫ظهــور خبرنگاران و مدیران متعهد و دلســوز رســانه ها بیش‬ ‫از پیش گشــوده تر شود و اصحاب محترم رسانه در تعاملی‬ ‫درون صنفــی‪ ،‬نقطــه پایانی بر رفتارهای غیــر حرفه ای و غیر‬ ‫اخالقی این قبیل افراد بگذارند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫تقدیر از خدمات بانک ایران‬ ‫زمین در راستای تولید‬ ‫واکسن کرونای کوبرکت‬ ‫معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫(ره) در جلســه ای کــه با حضور ریاســت هیئــت مدیره و‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین برگزار شد از حمایت بانک‬ ‫ایران زمین که با اهدا دســتگاه های ســاخت واکســن در‬ ‫راه اندازیخطتولیدواکسنکوبرکتمشارکتکردهبود‪،‬‬ ‫تقدیر شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‪ ،‬سید مصطفی سید‬ ‫هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام (ره) در جلسه با مدیر عامل بانک ایران زمین گفت‪:‬‬ ‫اقدامات بانک ایران زمین در تسریع تولید واکسن کرونا‬ ‫بسیار بهموقعو امیدبخشبود‪.‬سیدهاشمیبابیاناین‬ ‫نکتــه که تجهیزاتی که بانک ایران زمین بــرای راه اندازی‬ ‫خطتولیدواکسنکرونادر اختیار مجموعهداروییبرکت‬ ‫مطمئنا‬ ‫قرار داد فرایند تولید واکسن را تسریع کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تصمیممسئولینبانکایرانزمیندر پیشبردنتایجتولید‬ ‫واکســن و نجــات جان هموطنــان اثر گذار بوده اســت‪.‬‬ ‫عبدالمجیدپورسعیدمدیرعاملبانکایرانزمیندرهمین‬ ‫راستابااشارهبهمسئولیت هایاجتماعیاینبانکگفت‪:‬‬ ‫زمانیکه موضوع همکاری بانک در تحویل دستگاه های‬ ‫تولیدواکسنبهمجموعهبرکتاز زیر مجموعه هایستاد‬ ‫اجراییفرمانحضرتامام(ره)جهتتولیدواکسنکرونا‬ ‫مطرح شد‪ ،‬تمامی اعضاء هیئت مدیره ضمن همراهی‪،‬‬ ‫تمام تالش خود را جهت تسریع در تصمیم گیری به کار‬ ‫بردند‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی همه ارکان کشور باید‬ ‫تالش کنند که مردم با کمترین مشکل از شرایط کنونی‬ ‫عبور کنیم‪ .‬در ادامه سید محسن سلطانی فیروز ریاست‬ ‫هیئتمدیرهبانکایرانزمین‪،‬بااعالمخرسندیاز اقدام‬ ‫مطمئناهمهمادر قبالجامعه‬ ‫صورتگرفتهاظهار داشت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مسئول هستیم و بانک ایران زمین نیز در همین راستا و‬ ‫اجرایمسئولیتهایاجتماعیهمهتالشخودرابه کار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬گفتنی است براساس اعالم مدیر اجرایی‬ ‫مطالعاتبالینیواکسنتولیدیستاداجراییفرمانامام‬ ‫ظرفیــت تامین بخــش عمده نیازهای فعلی با واکســن‬ ‫ایرانی کرونا فراهم شده است‪ .‬در این مراسم تقدیر نامه‬ ‫ای توسط سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام (ره) به پورسعید مدیر عامل بانک‬ ‫ایران زمین اهدا شد‪ .‬در متن این تقدیر نامه امده است‪:‬‬ ‫حرکت در مسیر رضای حضرت حق و خدمت بی دریغ‬ ‫به بندگانش را هیچ پاداشی شایسته تر از لطف و عنایت‬ ‫باریتعالینیست‪.‬خدماتو همکاریهایصادقانهشما‬ ‫و همکارانصدیقتانبامجموعهیستاداجراییفرمان‬ ‫حضرت امام (ره) در جهاد و مبارزه با کرونا در این زمان‬ ‫حساس در خور احترام و قدردانی است‪.‬‬ ‫اتصال کریدور ازادراهی‬ ‫شمال ‪ -‬جنوب کشور به‬ ‫کریدور شرقی غربی‬ ‫مجری ازادراه های مرکز و جنوب کشور گفت‪ :‬بخش‬ ‫باقیمانده ازادراه شهید ســردار حجازی(شرق اصفهان)‬ ‫به طول ‪ 8‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ‪520‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬هفته اینده با حضور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬علیرضــا صلواتی با اشــاره به‬ ‫اخریــن وضعیــت ســاخت ازادراه های کشــور و تکمیل‬ ‫کریدور شمالی ‪ -‬جنوبی ازادراهی کشور اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ 55‬کیلومتر از قطعات یک و دو ازادراه شرق اصفهان‪،‬‬ ‫حدفاصل ازادراه اصفهان ‪ -‬کاشان تا جاده فرودگاه‪ ،‬ابان‬ ‫امسال در ارتباط ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور تکمیل‬ ‫شــده و بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بخــش‬ ‫باقیمانــده قطعــه دوم ازادراه شــرق اصفهــان که یکی‬ ‫از مهم تریــن بخش هــای ایــن ازادراه در تکمیل کریدور‬ ‫شــمالی ‪ -‬جنوبــی ازادراهــی کشــور و همچنیــن اتصال‬ ‫ایــن کریــدور به کریدور جاده ای شــرقی ‪ -‬غربی کشــور‬ ‫و جاده نائین به شــمار می رفت‪ ،‬طی ماه های گذشــته‬ ‫تکمیل شده و در استانه بهره برداری بوده که قرار است‬ ‫هفته اینده با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری‬ ‫برســد‪ .‬مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه برای این پروژه یک هزار و ‪ 520‬میلیارد ریال‬ ‫هزینــه صــورت گرفته‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در شــرایطی که تا‬ ‫سال ‪ ،1397‬این پروژه تنها ‪ 41‬درصد پیشرفت داشت‪،‬‬ ‫با برنامه ریزی صورت گرفته در دو ســال گذشــته‪ ،‬زمینه‬ ‫فعالیت شبانه روزی و پیشرفت بالغ بر ‪ 59‬درصدی در‬ ‫بخش‪ 8‬کیلومتر صورت گرفته که این در نوع خود قابل‬ ‫توجه اســت‪ .‬وی با اشــاره به ارزش فعلی پروژه تصریح‬ ‫کرد‪ 8:‬کیلومتر باقیماندهاینبخشباهزینهبیشاز یک‬ ‫هــزار و ‪ 520‬میلیــاردی‪ ،‬در حال حاضر ارزشــی بالغ بر ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 160‬میلیارد ریال داشته و نقش مهمی در تکمیل‬ ‫کریدور شــمالی ‪ -‬جنوبی ازادراهی کشور دارد‪ .‬صلواتی‬ ‫دربــاره مزایــای اهــداف و مزایــای تکمیل بخش پایانی‬ ‫ازادراه شهید سردار حجازی تصریح کرد‪ :‬تکمیل بخش‬ ‫مهمی از حلقه مفقوده کریدور ازادراهی شمال‪ -‬جنوب‬ ‫کشور‪ ،‬تسهیل در حمل و نقل بار و مسافر استان‏های‬ ‫شمالی کشور به استان های اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬بوشــهر و کهکیلویه و بویــر احمد‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره‏وری ازاد راه اصفهان ـ نطنز ـ کاشان و اتصال کریدور‬ ‫شــرقی ‪ -‬غربــی کشــور بــه کریــدور ازادراهی شــمالی ‪-‬‬ ‫جنوبی کشور از جمله دالیل اهمیت این پروژه به شمار‬ ‫می رود‪ .‬وی درباره اهمیت کل پروژه ازادراه سردار شهید‬ ‫حجــازی نیــز گفت‪ :‬کاهش زمان ســفر بین اســتان های‬ ‫شمالی و جنوبیبالغ بر ‪ 80‬دقیقه‪ ،‬کاهش ‪ 35‬کیلومتری‬ ‫مسیر اتصال شمال به جنوب اصفهان‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫سوخت ساالنه بالغ بر ‪ 15‬میلیون لیتر و ‪ 730‬میلیون لیتر‬ ‫در دوره بهره برداری ‪ 20‬ســاله‪ ،‬کاهش ســوانح و تلفات‬ ‫جاده ای استان حدود‪ 15‬درصد (کاهش تلفات جاده ای‬ ‫حدودا ‪ 250‬نفر در دوره بهره برداری ‪ 20‬ساله) و کاهش‬ ‫ً‬ ‫االینده های زیست محیطی طی دوره‪ 20‬ساله معادل‪2‬‬ ‫میلیونتندیاکسیدکربناز جملهمهم ترینمزایایاین‬ ‫ازادراه به شمار می رود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫افتتاح سه طرح شرکت گاز‬ ‫سمنان با بیش از‬ ‫‪ ۱۱۵‬میلیارد ریال‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت‪ :‬سه طرح‬ ‫گازرســانی‪ ،‬اموزش تخصصی و نیروگاه خورشــیدی این‬ ‫شرکت با اعتباری افزون بر ‪ ۱۱۵‬میلیارد ریال بهره برداری‬ ‫شــد‪ .‬علیرضا اعوانی در ایین بهر هبــرداری از طرح های‬ ‫شرکت گاز استان سمنان به صورت ویدئوکنفرانسی در‬ ‫ســالن کوثر استانداری افزود‪ :‬سه طرح مهم و تاثیرگذار‬ ‫حوزهگازرسانیاستانسمناندر شهرستانسمنانافتتاح‬ ‫بود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬اولین طرح گازرسانی به پایگاه پدافند‬ ‫هوایی ســمنان اســت که از وظایف ذاتی این شــرکت‬ ‫بــود و بــا انجــام ان ‪ ۵‬هزار نفر جمعیت ســاکن در این‬ ‫پایــگاه از نعمت گازطبیعی برخــوردار شــدند‪ .‬اعوانی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طرح با اعتباری به مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال در‬ ‫مدت یکسال اغاز و بهره برداری شد که‪ ۲۵‬میلیارد ریال‬ ‫از این اعتبار توسط پایگاه تامین شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اســتان ســمنان خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح های نیروگاه‬ ‫خورشیدی گاز استان و مرکز اموزش تخصصی بخش گاز‬ ‫مرکز اموزش فنی و حرفه ای استان در حوزه مسئولیت‬ ‫های اجتماعی این شــرکت اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬طرح‬ ‫احداث نیروگاه خورشیدی گاز استان سمنان با اعتباری‬ ‫بالغ ‪ ۱۵‬میلیارد ریال در مدت ‪ ۶‬ماه اجرایی شد و امروز‬ ‫بهبهرهبرداریرسید‪.‬مدیرعاملشرکتگاز استانسمنان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طرح احداث و تجهیز مرکز اموزش تخصصی‬ ‫بخش گاز مرکز اموزش فنی و حرفه ای اســتان سمنان‪،‬‬ ‫اقدامــی در راســتای اموزش نیروهای ماهر و متخصص‬ ‫و اماده به کار در حوزه فعالیت های شرکت گاز استان‬ ‫است‪ .‬سرهنگ داریوش نوروزی‪ ،‬فرمانده پایگاه پدافند‬ ‫هوایی سمنان نیز در این ایین گفت‪ :‬گازرسانی به این‬ ‫مرکز صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان سالیانه‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر و کاهش بار مصرف برق را‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫استان گلستان با کارکنان‬ ‫سادات‬ ‫علــی طالبی مدیرعامل بهمــراه حامداله مقصودلو‬ ‫معاونبهرهبرداریشرکتگاز استانگلستانبهمناسبت‬ ‫عیــد ســعید غدیــر‪ ،‬عیــد امامــت و والیت‪ ،‬بــا کارکنان‬ ‫ساداتشرکتدیدار وگفتگو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان‪،‬‬ ‫دراین دیدارصمیمانه که با رعایت پروتکلهای بهداشتی‬ ‫انجام شد‪ ،‬مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان این عید‬ ‫فرخنده و بزرگ مســلمین را خدمت همکاران ســادات‬ ‫تبریک و تهنیت عرض نموده و ارزوی توفیق وسالمتی‬ ‫برای انها و خانواده های این عزیزان مسالت نمود‪.‬‬ ‫توزیع غذا بین‬ ‫خانواده های کم برخوردار‬ ‫توسط منطقه دو عملیات‬ ‫انتقال گاز‬ ‫‪ ۸۰۰‬پــرس غــذا بیــن خانواد ههــای کم برخــوردار و‬ ‫نیازمند بمناسبت عید غدیر توسط منطقه دو عملیات‬ ‫انتقال گاز تهیه و توزیع شــد‪ .‬بــه گزارش روابط عمومی‬ ‫منطقــه دو عملیــات انتقــال گاز ایران‪ ،‬کالنــی فرمانده‬ ‫پایگاهمقاومتبسیجمنطقهدو بااعالماینخبر گفت‪:‬‬ ‫بــا توجه به تاکید بــزرگان دین و اهمیت اطعام غذا در‬ ‫روز عیدغدیر‪،‬همچنیندر راستایترویجفرهنگانفاق‬ ‫و کمک به محرومان و نیازمندان‪ ،‬این پایگاه با همکاری‬ ‫و حمایت بی دریغ سرپرســت منطقــه‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫رئیسه‪ ،‬بسیجیان و کارکنان با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشــتی تعداد ‪ ۸۰۰‬پرس غذا را طبخ‪ ،‬بســته بندی و‬ ‫بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد‪ .‬وی در پایــان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«بــا انجــام ایــن عمل خیر بــه لطف خــدا و کمک ها و‬ ‫همکاری های فراوانی که از سوی تمامی کارکنان صورت‬ ‫گرفت توانستیم دل خانواده های زیادی را در روز غدیر‬ ‫شادکنیم‪».‬‬ ‫واکنش برق حرارتی به‬ ‫ادعای عدم تکمیل ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه‬ ‫در حال ساخت‬ ‫بــر خالف ادعای مطرح شــده مبنــی بر تحویل‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار مــگاوات نیــروگاه در حــال ســاخت بــه‬ ‫دولــت یازدهم‪ ،‬تنها حدود ‪ ۴۵۰۰‬مگاوات نیروگاه‬ ‫نیم ـه کاره در اختیــار دولــت نخســت روحانــی قرار‬ ‫گرفتــه کــه تمامــی این واحدهــا نیز تا ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وارد مدار شــده اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پیرو نامه‬ ‫ارســالی محمــود احمدی نــژاد به حجت االســام و‬ ‫المسلمین حســن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور کشورمان‬ ‫و بــا اشــاره به عملکرد دولــت یازدهم و دوازدهم‬ ‫در حــوزه صنعــت بــرق و ادعاهای مطرح شــده با‬ ‫عنــوان «تحویــل ‪ ۷۱‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬مــگاوات ظرفیت‬ ‫نیروگاهــی فعــال بــه عــاوه ‪ ۲۵‬هــزار مــگاوات‬ ‫نیروگاه با متوســط ‪ ۶۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی به‬ ‫دولــت یازدهم»‪ ،‬امــار مندرج در خالصه وضعیت‬ ‫امــاری صنعــت بــرق کشــور حا کــی از ان اســت که‬ ‫میزان ظرفیت منصوبه برق در انتهای دولت دهم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۲‬بالــغ بــر ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۳۲۵‬مگاوات‬ ‫بــوده اســت کــه از ایــن میــزان ســهم بــرق حرارتی‬ ‫حــدود مــگاوات ‪ ۵۷۱۰۱‬مــگاوات و ســهم ســایر‬ ‫نیروگاه هــا (تجدیدپذیــر‪ ،‬برقابی‪ ،‬اتمی و ‪ )...‬بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۲۴‬مگاوات بوده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫مدیرعامل برق حرارتی عنوان کرد‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‪ ۱۶‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه جدید در کشور‬ ‫مدیرعامــل بــرق حرارتی بــا تاکید بــر اینکه در‬ ‫دولت دوازدهم هر ســاله منابع الزم برای احداث‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید اختصاص یافته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با این وجود صنعت تولید برق در این چهار‬ ‫سال با استفاده از شیوه های متعدد مالی توانسته‬ ‫سه برابر این رقم (‪ ۱۲‬هزار مگاوات) ظرفیت جدید‬ ‫وارد مدار کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محســن طرزطلب در اخرین‬ ‫نشســت شــورای معاونــان وزارت نیــرو در دولــت‬ ‫دوازدهــم بــا اشــاره به عملکرد حوزه تولیــد برق و‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی در طی چهار ســال گذشــته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در دولت دوازدهم بیش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات‬ ‫به ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور افزوده شده‬ ‫کــه بخشــی از طریق احــداث ‪ ۴۶‬واحد نیروگاهی‬ ‫جدید و بخشــی نیز توســط ارتقای توان عملی و‬ ‫رفــع محدودیــت تولیــد واحدهای موجــود انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به افزایــش ‪ ۵۲‬درصــدی احداث‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی جدیــد نســبت بــه دولــت‬ ‫یازدهم‪ ،‬گفت‪ :‬در چهار سال اخیر عملیات اجرایی‬ ‫ســاخت ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۰۹‬مگاوات نیروگاه جدید نیز‬ ‫اغاز شــده اســت که امیدواریم با تالش و حمایت‬ ‫صورت گرفته در دولت سیزدهم شاهد به مدار ان‬ ‫اینواحدهایجدیدنیروگاهیباشیم‪.‬‬ ‫طرزطلــب بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن دولــت‬ ‫بــرای بخــش تولید بــرق حــدود ‪ ۴.۳‬میلیــارد یورو‬ ‫سرمایه گذاری صورت گرفته اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طی‬ ‫دولــت دوازدهــم ‪ 9260‬مــگاوات قــرارداد تجــاری‬ ‫احداث نیروگاه جدید از طریق تامین مالی خارجی‬ ‫(فاینانــس) بــه امضا رســید و ضمن اخــذ مجوزات‬ ‫مربوطــه‪ ،‬قــرارداد ان ها نیز مبادله شــده بود که به‬ ‫دلیلاعمالتحریم هایظالمانهبر علیه کشور فعال‬ ‫این قراردادها متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره ‪ 6100‬مــگاوات‬ ‫قراردادخریدتضمینیبرقباسرمایه گذارانخارجی‬ ‫منعقد شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در طی چند سال اخیر‬ ‫مذاکــرات طوالنــی بــا ســرمایه گذاران خارجــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفته تا قراردادهای تنظیم شــده‬ ‫در سطح بین المللی از استانداردهای بسیار باالیی‬ ‫برخوردار باشدکهامیدواریمبارفعتحریم هابتوانیم‬ ‫از ســرمایه گذاری خارجی نیــز در بخش تولید برق‬ ‫استفادهکنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی‬ ‫امادگــی نیروگا ههــا در دوره اوج نیــاز مصرف چهار‬ ‫سال اخیر را بیش از ‪ ۹۸‬درصد برشمرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این دوره به طور متوسط ‪ ۹۳‬درصد برق مورد نیاز‬ ‫شبکهتوسطنیروگاه هایحرارتیتامینشدهاست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح نظراتــی مبنی بــر عدم‬ ‫توسعه مناســب نیروگاه های کشــور طی سال های‬ ‫برنامه ششــم توســعه‪ ،‬گفت‪ :‬پیــش از ارائه چنین‬ ‫مطالبی بایستی میزان منابع در اختیار بخش تولید‬ ‫در طی چند ســال اخیر مورد بررســی قرار بگیرد تا‬ ‫مشــخص گــردد امکان احداث چه تعــداد نیروگاه‬ ‫در کشــور وجود داشــته و در این مدت چه تعداد‬ ‫نیروگاهبهبهره برداریرسیدهاست‪.‬‬ ‫طرزطلــب یــاداور شــد‪ :‬در چهار ســال گذشــته‬ ‫ساالنه به طور متوسط ‪ ۵۳۵‬میلیون یورو منابع از‬ ‫طریقروش هایمختلفهمچونمنابعدریافتیاز‬ ‫توانیر و مدیریت شبکه‪ ،‬اوراق سلف‪ ،‬اوراق گواهی‬ ‫ظرفیت و حواله های ارزی به شــرکت برق حرارتی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بــرق حرارتــی ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫این میزان منابع دریافتی به طور متوســط ســاالنه‬ ‫‪ ۱۹۵‬میلیون یورو در بخش بهره برداری‪ ،‬نگهداری و‬ ‫تعمیرات نیروگاه ها‪ ،‬حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون یورو بابت‬ ‫خرید تضمینی برق و تنها‪ ۱۸۰‬میلیون یورو در زمینه‬ ‫توسعهنیروگاه هاهزینهشدهاست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه طی چهار ســال اخیر تنها‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیارد یورو در اختیار برق حرارتی قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با احتساب هزینه های صورت گرفته‬ ‫در بخــش خصوصی ســاالنه به طور متوســط ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون یورو منابع وارد بخش تولید برق شــده که‬ ‫این رقم تنها برای احداث یک نیروگاه جدید هزار‬ ‫مگاواتیکافیاست‪.‬‬ ‫طرزطلب خاطرنشان کرد‪ :‬منابعی که طی این‬ ‫ســال ها در اختیار بخش تولید برق قرار گرفته تنها‬ ‫یک چهــارم اعتباری اســت که باید اختصــاص داده‬ ‫یشــد؛ ولــی با ایــن وجود صنعت برق ســه برابر‬ ‫م ‬ ‫این رقم ظرفیت جدید نیروگاهی در کشــور ایجاد‬ ‫کرده و بیش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد‬ ‫مدار کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتــی در بخــش‬ ‫دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬در چند سال اخیر‬ ‫به منظور استفاده مناسب از منابع و ظرفیت های‬ ‫بازار سرمایه در حوزه تولید برق توانسته ایم برای‬ ‫نخســتین بــار اوراق صکــوک اســامی و اوراق‬ ‫سلف موازی استاندار را به میزان سه هزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان منتشر کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات اجرایــی دو‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬مــگاوات بخــش بخــار نیروگا ههــای‬ ‫ســیکل ترکیبی بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از‬ ‫قراردادهــای بیع متقابــل‪ ،‬افــزود‪ :‬بهره بــرداری از‬ ‫اولین نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان باالی ‪۵۸‬‬ ‫درصد و ورود کشور به ساخت توربین های گازی‬ ‫با راندمان باالی ‪ ۴۰‬درصد از دیگر دستاوردهای‬ ‫حوزه تولید برق طی چهار سال اخیر بوده است‪.‬‬ ‫در همیــن مــدت تکمیــل و ســاخت زنجیــزه‬ ‫تولید پره های ثابت و متحرک توربین های گازی و‬ ‫بخاری و همچنین طراحی و ساخت سیستم های‬ ‫حفاظــت و کنتــرل در نیروگا ههــای حرارتــی بــه‬ ‫دســت متخصصان فنی صنعت برق انجام شده‬ ‫اســت کــه بــا حمایــت و پشــتیبانی شــرکت برق‬ ‫حرارتــی و ســفارش خریــد محصــول (طراحــی و‬ ‫ســاخت) توربیــن ملــی ‪ ۷۵-MGT‬در مجموعه‬ ‫مپنــا انجام و ســال اینده در یکــی از نیروگاه های‬ ‫کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫طرزطلــب از افزایــش دو درصــدی متوســط‬ ‫راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در این مدت‬ ‫سخن به میان اورد و گفت‪ :‬تشکیل سه هلدینگ‬ ‫نهــا در‬ ‫نیروگاهــی و زمین هســازی عرضــه ســهام ا ‬ ‫ح وام بیــن‬ ‫بــورس و گشــایش اعتبــار اولیــن طــر ‬ ‫دولتی پس از ‪ ۳۰‬سال در صنعت اب و برق برای‬ ‫احداث نیروگاه سیریک از دیگر اقدامات شاخص‬ ‫دولت دوازدهم در بخش تولید برق بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتی با اشــاره به‬ ‫ثبــت دو هــزار و ‪ ۹۸۰‬مگاوات پروژه در ســازمان‬ ‫سرمایه گذاری با ارزش ‪ ۳.۲‬میلیارد یورو از طریق‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این دولت‬ ‫به منظور برداشتن موانع موجود برای استفاده از‬ ‫تســهیالت مالی بانک ها‪ ،‬حدود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان از مطالبــات بانک های تجاری از شــرکت‬ ‫تســویه شده اســت؛ همچنین در طی این مدت‬ ‫یک هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان از مطالبات موضوع‬ ‫مــاده ‪ ۶۲‬قانــون محاســبات با بانــک مرکزی نیز‬ ‫تسویه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در این دولت عملیات‬ ‫شهــای اصلــی نخســتین نیــروگاه‬ ‫اجرایــی بخ ‬ ‫زغا لســوز کشــور اغاز شده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫دولت دوازدهم یک هزار و ‪ ۴۳۱‬مگاوات گواهی‬ ‫ظرفیــت نیروگاهی نیز بــه عنوان ابــزار مدیریت‬ ‫تنظیم عرضه و تقاضا و شیوه ای جدید در تامین‬ ‫مالی نیروگاه ها به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسی ابو فاضالب کشور‪:‬‬ ‫استان مرکزی در اجرای طر ح های فاضالب در کشور پیشرو است‬ ‫رویــداد امــروز ‪ -‬اراک ‪ -‬محمدرضــا اکبــری‬ ‫اصل‪:‬مهنــدس حمیدرضــا جانبــاز مدیرعامــل‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور‪ ،‬در‬ ‫ســفر به اســتان مرکزی از تصفیه خانه اب کمال‬ ‫صالــح شــهر اراک و پــروژه اجــرای رینگ جنوبی‬ ‫انتقــال اب کمــال صالــح بــه بخــش هــای باقی‬ ‫مانده از شــهر اراک که توســط شــرکت ســهامی‬ ‫اب منطقه ای اســتان در دست اجراء می باشد‬ ‫بازدیــد نمــود‪.‬در ادامــه ایــن بازدید‪ ،‬جلس ـه ای‬ ‫بــا حضــور مهنــدس جانبــاز مدیر عامل شــرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور‪ ،‬مهندس اصفری‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای اراک‪ ،‬کمیجــان‬ ‫و خنــداب در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬دکتــر‬ ‫زندیــه وکیلــی معــاون هماهنگی امــور عمرانی‬ ‫اســتانداری مرکــزی و مدیران عامل شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب و اب منطقــه ای اســتان برگــزار‬ ‫شــد و مســائل مربوط به اب و فاضالب شهرها‬ ‫و روســتاهای شهرســتان هــای اراک‪ ،‬کمیجــان و‬ ‫خنداب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه اصفــری نماینــده مــردم‬ ‫شهرســتان های اراک‪ ،‬کمیجــان و خنــداب در‬ ‫مجلس شــورای اســامی مســائل مربوط به اب‬ ‫و فاضالب شهرستان های حوزه نمایندگی خود‪،‬‬ ‫از جمله توزیع اب کمال صالح در سراســر شــهر‬ ‫اراک‪ ،‬ابرســانی به ‪ 46‬روســتای شــمال شهرستان‬ ‫اراک‪ ،‬اجرای پروژه فاضالب در شــهر کمیجان و‬ ‫اتمام پروژه فاضالب در منطقه ســنجان اراک را‬ ‫مطرح نمود‪.‬‬ ‫ســپس مهنــدس جانبــاز مدیرعامــل شــرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضــاب کشــور گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫ابرســانی از ســد کمــال صالــح بــه اراک‪ ،‬طــرح‬ ‫موفقی بود و با اجرای رینگ شمالی هم اکنون‬ ‫‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد مردم شهر اراک از اب سد کمال‬ ‫صالح بهره مند هستند و با اجرای رینگ جنوبی‬ ‫کل شهرتحت پوشش قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی به برگزاری مناقصه برای ابرسانی به ‪34‬‬ ‫روســتای شــمال شهر اراک اشــاره نمود و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شــهریور ســال جــاری عملیــات اجرایی‬ ‫پروژه های فوق اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مهنــدس جانبــاز بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫فاضــاب در شــهر اراک اظهــار داشــت‪ :‬با اتمام‬ ‫طــرح فاضــاب در شــهر اراک که پیش بینی می‬ ‫شــود تا پایان ســال جاری به پایان برســد‪ ،‬شــهر‬ ‫اراک مــی توانــد به عنوان یــک برند در فاضالب‬ ‫کشــور و یک شــهر ســبز مطرح باشــد که تمامی‬ ‫فاضالب در ان جمع اوری و به بهترین کیفیت‬ ‫تصفیه می شود‪.‬‬ ‫وی به پیشرو بودن استان مرکزی در اجرای‬ ‫طرح فاضالب حتی نســبت به اســتان هایی که‬ ‫اجــرای طــرح فاضــاب ضــرورت بیشــتری دارد‬ ‫اشــاره نمود و افزود‪ :‬استفاده از ظرفیت پساب‬ ‫تصفیــه خانــه هــای فاضــاب در بخــش هــای‬ ‫صنعت و کشــاورزی به ویژه صنعت از راه های‬ ‫مهم برای جبران کمبود اب است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره مندی‪ ۱۵‬روستایالموتاز نعمت گاز طبیعی‬ ‫قزویــن‪ -‬رویدادامــروز‪ :‬بــا انجام گازرســانی به‬ ‫‪ ۱۵‬روســتای دیگردر الموت قزوین این منطقه‬ ‫درمسیر توسعه و ابادانی قرارگرفت‪.‬‬ ‫اســماعیل مفردبوشــهری مدیرعامل شرکت‬ ‫گازاســتان قزوین درمراســم افتتاح این طرح ها‬ ‫بــا تاکیــد بــر تــداوم تــاش مجموعــه عوامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان قزوین و رعایت عدالت در‬ ‫گازرســانی به روستاهای الموت غربی و شرقی‬ ‫گفــت‪ :‬برای اجرای گازرســانی به این روســتاها‬ ‫بالغ بر ‪ 157‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد به این کــه در حال حاضر ‪41‬‬ ‫روســتا در ایــن بخــش از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫بهره منــد افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ 6859‬خانــوار در‬ ‫بخــش المــوت غربــی از گاز طبیعــی برخــودار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫بوشــهری اضافــه کــرد‪ :‬بــا همــت و تــاش‬ ‫مجموعــه همــکاران گاز اســتان و همراهــی‬ ‫مســئولین در حــال حاضــر ‪ 100‬درصــد مناطــق‬ ‫شهری و ‪ 89‬درصد خانوارهای روستایی استان‬ ‫از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند‪.‬‬ ‫لطــف الــه ســیاهکلی مــرادی‪ ،‬نماینــده‬ ‫مــردم قزویــن‪ ،‬البرز و ابیک در مجلس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در مراســم افتتاحیــه ایــن پــروژه‬ ‫گفت‪ :‬بســیار خوشــحالیم بــا پیگیری اســتاندار‬ ‫و برنامه ریــزی خــوب مدیــر عامــل شــرکت گاز‬ ‫اســتان و همراهــی نماینــدگان امــروز شــاهد‬ ‫اتفــاق مبارکــی در منطقــه المــوت هســتیم کــه‬ ‫رضایت مردم‪ ،‬توســعه و بازگشــت به روستاها‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین فاطمه محمدبیگــی دیگر نماینده‬ ‫مردم قزوین در مجلس شــورای اسالمی با اشاره‬ ‫بــه فعالیــت نهضــت گازرســانی در مناطــق کــم‬ ‫برخــوردار اســتان گفــت‪ :‬با اجــرای پروژه های گاز‬ ‫رسانی به مناطق محروم و دورافتاده اهالی این‬ ‫مناطق از سختی ها و مشقت تامین سوخت مایع‬ ‫رهــا شــده و بی شــک ابادانــی منطقــه را در پی‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬هدایت اله جمالی پور اســتاندار‬ ‫قزوین هم گفت‪ :‬خوشبختانه امروز همه مدیران‬ ‫بــه دنبال خدمتگزاری هســتند و همکاری بســیار‬ ‫خوبی بین نمایندگان و خدمتگزاران مردم برای‬ ‫خدمــات رســانی در اســتان وجــود دارد‪ .‬وی بــا‬ ‫تاکید بر اینکه ســاختن کشــور در سایه همکاری‬ ‫و تعامل امکان پذیر اســت‪ ،‬افزود‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫این همکاری و تعامل بین احاد مردم و مدیران‬ ‫اســتان وجــود دارد و بایــد از ایــن ظرفیــت برای‬ ‫توسعه و ارتقای استان استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز به کار مشاور ویژه پیمانکاران‬ ‫در ابفای استان اصفهان‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اســتان‬ ‫حــال به مشــکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اصفهــان از انتصــاب مشــاور‬ ‫اداری و اجرایــی پیمانــکاران‬ ‫ویــژه پیمانــکاران در اینــده‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬باید قبل از‬ ‫ای نزدیــک خبــر داد‪ .‬هاشــم‬ ‫برگزاری هر مناقصه‪ ،‬جلسات‬ ‫امینــی که در جمــع گروهی از‬ ‫توجیهــی با پیمانــکاران برگزار‬ ‫هاشم امینی‬ ‫پیمانــکاران حوزه هــای اب‪،‬‬ ‫شــود تا شــرکت ابفا به عنوان‬ ‫فاضــاب و مشــترکین ســخن‬ ‫کارفرما خواسته ها‪ ،‬انتظارات‪،‬‬ ‫می گفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه منظــور ارتبــاط موثــر با توانمندی ها و محدودیت های خود در اجرای‬ ‫پیمانکاران‪ ،‬کاهش بروکراسی اداری و سرعت طرح هــا را بــه اطــاع پیمانــکاران برســاند‪ .‬وی‬ ‫بخشــیدن به اجرای طرح ها‪ ،‬به زودی مشــاور گفــت‪ :‬ایــن کار باعــث می شــود پیمانــکاران با‬ ‫ویــژه پیمانــکاران در شــرکت اب و فاضــاب توجــه بــه واقعیت هــای موجــود و اطــاع از‬ ‫اســتان اصفهان منصوب و اغاز به کار می کند‪ .‬سختی های کار در مناقصه ها شرکت کرده و پس‬ ‫وی پیمانــکاران را بــازوی اجرایــی شــرکت در از عقد قرارداد‪ ،‬پاسخگوی تعهداتی که متقبل‬ ‫خدمت رســانی بــه مــردم دانســت و گفــت‪ :‬می شوند باشند‪ .‬در ادامه این نشست مدیران‬ ‫وظیفــه اصلی مدیــران‪ ،‬کارکنــان و پیمانکاران و نماینــدگان ‪ 23‬شــرکت پیمانــکار موجــود در‬ ‫صنعــت اب و فاضالب‪ ،‬ارائــه خدمات پایدار جلسه در سخنان جداگانه ای به ارائه دیدگاه‬ ‫و بــا کیفیــت بــه مشــترکین اســت‪ .‬مدیرعامل ها و خواســته هــای خود بــرای ادامه همکاری‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در عین بهتر با ابفای استان اصفهان پرداختند‪.‬‬ ‫دولتی به مظلومیت دولت های‬ ‫تدبیر و امید نبود‬ ‫وزیــر نفت گفت‪ :‬ما در این‬ ‫بــرای صــادرات داشــتیم‪ ،‬اما در‬ ‫مدت بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد نفت‬ ‫ایــن دوره بــرای هیــچ چیز یک‬ ‫نفروختیموانچهکهفروختیمبا‬ ‫بشــکه معافیت هم نداشتیم‪.‬‬ ‫مشکالت بود‪ .‬هدف فروپاشی‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت کارهای بزرگی‬ ‫نظــام بــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫در ایــن مدت انجام داد‪ ،‬میزان‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫بیــژن زنگنه در نشســت رئیس‬ ‫تولید گاز کشور باتمرکز بر پارس‬ ‫جمهور با مدیران ارشــد دولت‬ ‫جنوبی ‪ ۲.۵‬برابر شــد و از ‪۲۸۰‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬من به عنوان شهروند ایرانی خودم را میلیون متر مکعب به ‪ ۸۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫قدردان اقای روحانی می دانم که موضوع فصل افزایش یافت‪ .‬ظرفیت تولید ما از میدان مشترک‬ ‫هفت شورای امنیت را حل و فصل کرد‪ .‬وی ادامه غرب کارون ‪ ۵‬برابر شــد و از ‪ ۷۰‬هزار بشــکه در‬ ‫داد‪ :‬مــن از ســال ‪ ۶۷‬وزیر بــودم اما هیچ دولتی سال ‪ ۹۲‬به ‪ ۴۰۰‬هزار بکشه در سال جاری رسید‪.‬‬ ‫را مظلوم تــر از دولــت تدبیــر و امیــد نمی دانــم‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ ۳۲ :‬طــرح پتروشــیمی در ایــن‬ ‫اداره کشور با وجود تحریم ها کاری کارستان بود‪ .‬مدت انجام شد‪ ،‬پیشبرد طرح ها جهش سوم ما‬ ‫قابل انکار نیست که مدیریت ما جهان سومی را در سال ‪ ۱۴۰۴‬قادر می کند که ‪ ۳۳‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ ،‬اما عملکرد دولت درست بود‪ .‬وزیر نفت محصوالت پتروشــیمی تولید کنیم‪ .‬پوشــش گاز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این دوره نه برای نفت خام رسانی کشور به‪ ۹۵‬درصد کل جمعیت رسید که‬ ‫و محصوالت پتروشــیمی و …حتی یک بشــکه اثار زیستمحیطیدارد‪.‬ویهمچنیناظهارکرد‪:‬‬ ‫معافیت نداشــتیم‪ .‬ما در این مدت بیش از ‪ ۱۰۰‬ابر پروژه بید بلند خلیج فارس یکی از طرح های‬ ‫میلیــارد نفت نفروختیــم و انچه که فروختیم با بزرگ جمع اوری گازهای مشعل در مناطق نفت‬ ‫مشکالت بود‪ .‬هدف فروپاشی نظام بود‪ .‬ما در خیز در دولت اغاز شــد و خاتمه یافت‪ .‬در اغاز‬ ‫ایــن دولت با همت ملت نگذاشــتیم به هدف دولت یازدهم پیشــرفت واحدهای پاالیشــگاه‬ ‫خــود برســد‪ .‬دولــت در این هشــت ســاله و این ســتاره خلیج فــارس ‪ ۴۷‬درصد بود که تکمیل و‬ ‫ســه ســال جنگ اقتصــادی کارهای مهمــی کرد‪ .‬ایــن طــرح باعــث شــد در تولید بنزیــن خودکفا‬ ‫زنگنه گفت‪ :‬از ابتدای دولت دوازدهم این تعبیر شــویم؛ ظرفیت نفــت و فراورده های مــا ‪ ۴‬برابر‬ ‫را داشــتم کــه دوره ریاســت جمهــوری یازدهم و شد و از ‪ ۵.۹‬میلیون تن در سال‪ ۹۱‬به‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫دوازدهم‪ ،‬دوره ســختی است اما فکر نمی کردم تــن در ســال ‪ ۹۹‬رســید‪ .‬زنگنــه در بخش پایانی‬ ‫انقدر سخت باشد؛ خداوند را سپاسگزارم که این گفت‪ :‬اکنون در مقطعی خطیر هستیم و همگی‬ ‫دوره را با شــرافت به پایان رســاندیم‪ .‬وزیر نفت بــرای وحــدت ملی باید تالش کنیم و با پرهیز از‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬عملکرد دولت در این سه سال تندروی‪ ،‬نفرت پراکنی و خشــونت این موضوع‬ ‫اخیــر نمونه بازر اقتصاد مقاومتی بود به عنوان محقق می شود‪ .‬وزیر نفت یاداور شد‪ :‬تجربه به‬ ‫مثال‪ ،‬در صادرات نفت اقدامی بزرگ شد و اصال ما نشــان داده که با تغییر دولت ها‪ ،‬تغییری در‬ ‫قابل مقایسه با دوره های قبل نبود‪ ،‬در دوره قبل وضعیت زندگی مردم ایجاد نمی شود مگر انکه‬ ‫از تحریم ها بیش از یک میلیون بشکه معافیت در رویه ها تغییر حاصلشود‪.‬‬ ‫اغاز سنکرون شبکه برق ایران و روسیه از‬ ‫ابتدای فصل پائیز‬ ‫معــاون بــرق و انــرژی وزیــر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول چهار سال‬ ‫نیرو‪ ،‬سنکرون برق ایران با کشور‬ ‫بیشترینمیزانواحدهایگازی‪،‬‬ ‫روســیه به منظــور تبــادل انرژی‬ ‫تبدیل به سیکل ترکیبی شده که‬ ‫در شــرایط ســخت را یکــی از‬ ‫این امر منجر به کاهش مصرف‬ ‫مهم ترین اقدامات چهار ســال‬ ‫سوخت شده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همایون حائری‬ ‫گذشتهعنوانکردو گفت‪:‬اکنون‬ ‫در این چهار ســال به اندازه کل‬ ‫اواخــر کار مطالعات ســنکرون‬ ‫تاریخ صنعت بــرق واحد گازی‬ ‫ایــران و روســیه اســت و از شــروع فصــل پاییــز به واحد به ســیکل ترکیبی تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫برنامه های اجرایی ان اغاز خواهد شد‪ .‬ب ه گزارش حائــری گفت‪ :‬راندمــان نیروگاه هــای حرارتی در‬ ‫ایسنا‪ ،‬همایون حائری در اخرین نشست شورای پایان دولت گذشته ‪ ۳۸.۱‬درصد بوده و در زمان‬ ‫معاونان وزارت نیرو و مدیران عامل شرکت های کنونی به ‪ ۳۹‬درصد رسیده است که این افزایش‬ ‫استانیابوبرقعملکردحوزهتخصصیصنعت یک درصدی راندمان در طول چهار سال‪ ،‬حدود‬ ‫برق در چهار سال گذشته را به سه بخش تقسیم ‪ ۷.۵‬میلیارد متر مکعــب گاز صرفه جویی کرده‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬بخش اول اقدامات توســعه ای است‪ .‬وی کاهش تلفات کل شبکه توزیع و فوق‬ ‫و خدمات رسانی برق از جنس ساخت و سازها توزیــع بــرق در پایــان ســال‪ ۱۳۹۶‬را‪ ۱۱.۳۶‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬بخش دوم افزایش بهره وری در صنعت تلفات کل شــبکه کشــور عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬با‬ ‫بــرق کــه از جنــس ســاز و کاری اســت و بخــش اقدامات انجام شــده در پایان سال‪ ۱۳۹۹‬تلفات‬ ‫سوم اعتبار سطح تعامالت و نگرش هاست که کل شــبکه بــرق بــه‪ ۱۰.۰۲‬درصد رســید و در طول‬ ‫از جنــس اســتراتژی اســت‪ .‬حائری تصریــح کرد‪ :‬چهــار ســال بیــش از ‪ ۱۷‬میلیارد کیلووات ســاعت‬ ‫در بخش اقدامات توســعه ای و خدمات رسانی صرفه جویی انرژی انجام شــد‪ .‬حائری به برنامه‬ ‫برق‪ ،‬افزایش کمی و کیفی صنعت برق در ادامه تکلیفی جامع انرژی کشور برای وزارت نیرو اشاره‬ ‫فعالیت های دولت قبل صورت گرفته است و در کردو گفت‪:‬تکلیفاینبود کهدر پایانسال‪۱۴۰۰‬‬ ‫زمان کنونی ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور راندماننیروگاه هابه‪ ۳۹‬درصدبرسدکهمادر سال‬ ‫‪ ۸۵‬هزار مگاوات اســت‪ .‬وی افزود‪ ۷۰ :‬درصد از گذشته به ان راندمان رسیدیم و تلفات کل شبکه‬ ‫نیروگاه هایحرارتیو‪ ۸۰‬درصدواحدهایسیکل در پایان سال‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۰.۵‬درصد خواهد رسید و‬ ‫ترکیبــی در بخــش خصوصی ســاخته می شــود‪ .‬در سال گذشته تلفات شبکه برق به‪ ۱۰.۰۲‬رسید‪.‬‬ ‫حائری گفت‪ :‬اکنون یک میلیون کیلومتر شــبکه وی با اشاره به اینکه در موضوع دیپلماسی انرژی‬ ‫فشــار ضعیف‪ ،‬متوســط و فشــار قوی در کشور ارتباط هایخوبیباکشورهایهمسایهبرقرار شد‬ ‫وجود دارد‪ .‬معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره و همیــن امر باعث شــد صــادرات و واردات برق‬ ‫به اینکه تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی به خوبی انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از مشکالت‬ ‫بــا هــدف افزایــش راندمــان نیروگاه هــا‪ ،‬کاهش صنعتبرقکهبانرختکلیفیادارهمی شداز محل‬ ‫تلفات و ارتقای دیپلماســی انرژی صورت گرفته صادراتبرقجبران شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کودکانبی هویتو بدسرپرست؛چالش‬ ‫بزرگبهزیستیدر بخششبهخانواده‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫بــدون هویــت‪ ،‬معنایی نــدارد‬ ‫مقدس‪:‬مســئل ه کودکان بدون‬ ‫چــون به هرحــال کــودک از یــک‬ ‫سرپرســت یــا بی هویــت‪ ،‬یــک‬ ‫مــادر متولدشــده و پــدرش نیــز‬ ‫مشــکل چندوجهــی و چنــد‬ ‫قابل شناســایی اســت و به این‬ ‫علتی است و واگذاری ان ها به‬ ‫خاطر‪ ،‬کودک حتما هویت دارد‬ ‫شهره شاهرودی‬ ‫خانواده هانیز فرایندیپیچیده‬ ‫امامشکلاینجاست کهوالدین‬ ‫و دشــوار اســت‪ .‬بــه گفت ـه ی‬ ‫کــودک‪ ،‬از پذیــرش مســوولیت‬ ‫معــاون اجتماعــی بهزیســتی خراســان رضوی‪ ،‬نگهداری و تربیت او در خانواده سر باز می زنند‬ ‫کودکانی که با حکم قضایی از مراکز درمانی به کــه این موضــوع معموال به خاطر فقر مــادی یا‬ ‫بهزیستی ارجاع می شوند‪ ،‬فاقد هویت هستند‪ .‬شــرایط فرهنگی اتفــاق می افتــد‪ .‬او از توافقاتی‬ ‫شهره شــاهرودی گفت‪ :‬متاسفانه‪ ،‬برخی مراکز با دادســتانی مشــهد خبر داد که به موجــب ان‪،‬‬ ‫درمانیدر هنگامورودخانم هایباردار در شرف هــر کــودک یا مــادری که بــه مراکــز درمانــی وارد‬ ‫زایمانبهمرکز درمانی‪،‬مشخصاتو هویتاین شــود‪ ،‬باید در دفتر بیمارستان ثبت هویت شود‬ ‫خانم هارابه صورتدقیقثبتنمی کنندو بعضا و اگر هم در بیمارستان رها شد‪ ،‬با همان هویت‬ ‫اگر کودک دچار مشــکالت معلولیت جســمی‪ ،‬ثبت شده به بهزیســتی ارجاع گردد که والدینش‬ ‫ذهنی یا مشکل دیگری باشد و خانواده به هر قابل ردیابی باشــند‪ .‬معاون اجتماعی بهزیستی‬ ‫دلیلیاو رادر بیمارستانرها کند‪ ،‬کودک‪،‬به عنوان خراســان رضــوی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیشــتر کودکانی که‬ ‫بالصاحببهبهزیستیارجاعمی گردد‪.‬‬ ‫در شــیرخوارگاه علی اصغــر هســتند و شــرایط‬ ‫اوبابیاناینکهاخیرابادستور دادستانمشهد‪ ،‬واگذاری را ندارند جزو این گروه کودکان هســتند‬ ‫مراکز درمانیموظفبهثبتمشخصاتهویتی که ما به ان ها بد سرپرست اطالق می کنیم چون‬ ‫مادران باردار شــده اند گفت‪ :‬باوجوداین دستور‪ ،‬مشخص نیست که سرپرستان ان ها چه کسانی‬ ‫هنوز همکودکانرهاشدهاز مراکز درمانیبادستور هســتند و چه زمانی می توان ان ها را شناســایی‬ ‫قضاییبهمراکز بهزیستیارجاعمی شوندکهاین کرد‪ .‬شاهرودی گفت‪ :‬گروهی از این فرزندان نیز‬ ‫مشــکل‪ ،‬ما را در خدمت رســانی به این کودکان کودکانیهستندکهوالدینشانبهدالیلقضایییا‬ ‫دچار مشکل می کند چون روند هویت جویی و مجرمیتدر زندانبسر می برندیامتواریهستند‬ ‫صدور شناسنامه‪،‬زمان بر است‪.‬بهگفته یمعاون و کودکبه عنوانبدسرپرستبهبهزیستیارجاع‬ ‫یشــود‪ .‬به گفته ی معاون اجتماعی بهزیستی‬ ‫اجتماعی بهزیســتی خراســان رضوی‪ ،‬یک مســیر م ‬ ‫دیگــر از ورود کــودکان بالهویــت به بهزیســتی‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬کــودکان بی سرپرســت و غیــر‬ ‫کودکانمعلولیاستکهدر معابر یامراکزیمانند معلول‪ ،‬خیلی زود به فرزندخواندگی می روند و‬ ‫حرم مطهر رها می شوند که این گروه نیز پس از مشکلیدر واگذاریان هابهخانوادهوجودندارد‬ ‫اقداماتانتظامی‪،‬بادستور قضاییبهبهزیستی اما فرزندان بد سرپرست‪ ،‬مشکالتی دارند که به‬ ‫واردمی شود‪.‬او ادامهداد‪ :‬کودکانو مادرانمعتاد این سادگی قابل واگذاری نیستند و درنهایت‪ ،‬اگر‬ ‫نیز یکی دیگر از طرق ورود کودکان بالهویت به تکلیفهویتیان هامشخصنشدیاوالدینان ها‬ ‫بهزیستی است که این گروه نیز از مراکز درمانی دچار مشکالت قضایی بودند باالجبار به مراکز‬ ‫بــه بهزیســتی ارجاع و ســپس با دســتور قضایی نگهداریشبانه روزیبهزیستیفرستادهمی شوندتا‬ ‫پذیرش می شوند‪ .‬شاهرودی گفت‪ :‬اصوال کودک تحتنظر مربیاناینمراکز‪،‬تربیتشوند‪.‬‬ ‫ارائهخدماتفرهنگیبهمددجویانمستقر‬ ‫در ندامتگاه هایالبرز افزایشمی یابد‬ ‫ناصر مقدممدیرکلفرهنگ‬ ‫مضایقــه و کوتاهــی نخواهــد‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان البــرز‬ ‫داشــت‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫در جلســه مشــترک همــکاری‬ ‫ارشــاد اســامی اســتان البــرز‬ ‫بــا اداره کل زندا نهــای ایــن‬ ‫یشــک چــه در حوزه‬ ‫گفــت‪ :‬ب ‬ ‫اســتان گفت‪ :‬استان البرز محل‬ ‫پیشگیری و چه در حوزه درمان‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫استقرار ندامتگاه هایمتعددی‬ ‫معضالت اجتماعی‪ ،‬توجه به‬ ‫اســت که این امــر موجب بروز‬ ‫موضــوع و ابزارهای فرهنگی و‬ ‫معضالت و مشــکالت مختلفــی در حوزه های هنری‪ ،‬بهترین راهکار برای کاهش این اسیب ها‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی اســتان شــده اســت لــذا استو ازانجاکهتاثیر کارهایفرهنگیو هنریبر‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم بــا رویکــرد ارائــه خدمات و دل افراد واقع می شود‪ ،‬این تاثیر مستقیما افراد‬ ‫فعالی ‬ ‫یســازد تا تمام انگیزه های ایشــان‪،‬‬ ‫تهــای فرهنگــی در ایــن مراکــز‪ ،‬ضمــن را متقاعــد م ‬ ‫انجام امور و اقدامات اصالحی درصدد کاهش در راســتای اهتمام به همــت و اقدام برای رفتار‬ ‫اسیب های متعدد ان براییم‪ .‬در این جلسه که اصالحی و خالصی از وضعیت نامطلوب‪ ،‬قرار‬ ‫در دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیــرد و ز همیــن رو می توانیم با انجــام کارهای‬ ‫البرز برگزار شد‪ ،‬ناصر مقدم اظهار داشت‪ :‬طبعا تربیتــی در قالــب برنامه های فرهنگــی و هنری‬ ‫یکی از گروه های هدف و نیازمند ارائه خدمات بــه کمک مددجویان مســتقر در ندامتگاه های‬ ‫فرهنگی و هنری و مذهبی‪ ،‬مددجویان مستقر اســتان برویــم‪ .‬نــگاه ایــن اداره کل به مجموعه‬ ‫در زندا نهــای اســتان هســتند که الزم اســت با ندامتگاه های اســتان‪ ،‬همچون سایر محالت و‬ ‫برنامه ریزیواقداماتاگاهانه‪،‬نسبتبهارتقای مراکزیاست کهدر شهر مستقر هستندو ماخود‬ ‫سطح معلومات و افزایش اگاهی و مهارت های را متعهــد بــه ارائه خدمات فرهنگــی و هنری و‬ ‫فرهنگی‪-‬هنری و همچنین اصالح سبک زندگی مذهبینسبتبهاینعزیزانمی دانیم‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬گام برداریم‪.‬او افزود‪ :‬مدد جویان مستقر‬ ‫مقدم افزود‪ :‬ارتقای ســطح تــوان‪ ،‬مهارت و‬ ‫در ندامتگاه های البرز همچون سایر شهروندان‪ ،‬دانــش فرهنگی و هنــری و مذهبی مددجویان‬ ‫نیازمنــد توجــه و عنایت ویژه هســتند و نباید از ندامتگا ههــای اســتان می توانــد به عنــوان یــک‬ ‫این گروه مهم‪ ،‬غفلت ورزید و حتی تجمیع این توان افزایی برای این جامعه هدف تلقی شود و‬ ‫افــراد در یک مکان‪ ،‬می تواند بســتر مناســبی را بی شک انس و اشنایی هرچه بیشتر مددجویان‬ ‫برای کار و ارائه خدمات فرهنگی فراهم ســازد‪ .‬ندامتگاه های اســتان با مفاهیــم‪ ،‬موضوعات و‬ ‫لــذا اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان برنام ههــای فرهنگی‪ ،‬هنــری و مذهبی موجب‬ ‫البــرز با تمام تــوان و مطابق امکانــات موجود‪ ،‬افزایــش عزت نفس و توان ایشــان در مقابله با‬ ‫در خصوص خدمت رسانی به ایشان‪ ،‬هیچ گونه اسیب هایاجتماعیمی شود‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ 32‬هزار پرس غذای گرم بین‬ ‫نیازمنداندر استانسیستانو بلوچستان‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬هم زمان با اغاز دهه والیت و‬ ‫فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر با عید با همیاری و‬ ‫اهتمامخیرینداوطلبواعضایخانه هایهالل‬ ‫در سطح استان ‪ 32‬هزار و ‪ 650‬پرس غذای گرم‬ ‫بین نیازمندان استان توزیع شد‪ .‬علیرضا میربهاء‬ ‫الدیــن اظهــار داشــت‪ :‬مشــارکت در امــور خیر‪،‬‬ ‫عالوه بر تقویت روحیه داوطلبی موجب ایجاد‬ ‫نشاطاجتماعیو پذیرشمسئولیتاجتماعیو‬ ‫حس همدلی در بین عموم مردم می شود‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه اجرای برنامه های ویژه در خانه های‬ ‫هــال جهت دســتگیری از نیازمندان و تقســیم‬ ‫مهربانی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در این راســتا هم زمان با‬ ‫دهــه والیت ‪ 32‬هــزار و ‪ 650‬پرس غذای گرم با‬ ‫مشارکت خانه های هالل در ‪ 8‬شهرستان استان‬ ‫بین نیازمندان توزیع شــد‪ .‬مدیرعامل جمعیت‬ ‫هالل احمر استان سیستان و بلوچستان با اشاره‬ ‫بــه توزیــع ‪ 1179‬ســبد غذایــی بــه ارزش کل ‪5‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 605‬میلیــون ریــال در شهرســتان های‬ ‫فنــوج‪ ،‬ســیب ســوران‪ ،‬چابهــار و نیمــروز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به همین مناسبت نیز ‪ 700‬کیلوگرم گوشت‬ ‫تازه توســط خان ههــای هالل شهرســتان های‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬سیب سوران‪ ،‬میرجاوه و نیمروز بین‬ ‫مســتمندان توزیع شــد‪ .‬میربهاء الدین افزود‪:‬‬ ‫توزیــع ‪ 5600‬بطــری اب معدنــی و ‪ 300‬بســته‬ ‫بهداشــتی در مناطــق محــروم شهرســتان های‬ ‫فنــوج ونیمــروز و همچنیــن توزیــع ‪ 500‬هــزار‬ ‫ماســک و انجــام تســت غربالگــری و برپایــی‬ ‫ایستگاه سالمت به منظور رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در محل برگزاری جش ـن های اعیاد‬ ‫قربــان و غدیــر در سراســر اســتان از دیگــر‬ ‫اقدامات انجا مشــده توســط خانه های هالل‬ ‫این جمعیت بوده است‪ .‬مدیرعامل جمعیت‬ ‫هالل احمــر اســتان در پایان گفت‪ :‬هالل احمر‬ ‫نهادی بشردوستانه است که «اتکا بر خدمات‬ ‫داوطلبانه» یکی از اصول اساسی و هفت گانه‬ ‫ان بــه شــمار م ـی رود و بایــد بــا اتــکای بــه این‬ ‫خدمات‪ ،‬رسالت خود را تداوم ببخشیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫‪ ۲‬مرکز رشد در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد‬ ‫‪ ۲‬مرکــز رشــد و نــواوری در شهرســتان های‬ ‫بروجــن و لــردگان و یــک کانــون شــکوفایی‬ ‫خالقیــت اموزشــکده فنی پســران شــهرکرد روز‬ ‫س هشــنبه در ایینــی بــا حضــور معــاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهــوری به طور همزمان افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬رئیــس پارک علــم و فنــاوری چهارمحال و‬ ‫بختیــاری در ایــن ایین که همزمان با واگذاری‬ ‫زمین به شــرکت های فنــاور و دانش بنیان پارک‬ ‫علم و فناوری استان برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری فعالیت خود را از سال ‪۹۲‬‬ ‫در استان اغاز کرد و در حال حاضر دارای ‪۱۴۸‬‬ ‫تیــم فنــاور‪ ،‬دانش‪ ‎‬بنیان‪ ،‬خالق و مراکز رشــد و‬ ‫نــواوری اســت کــه برای بیــش از یک هــزار نفر‬ ‫اشتغال زایی کرده است‪.‬‬ ‫اسماعیل پیرعلی ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫هســته های فناور و شــرکت های دانش بنیان در‬ ‫اســتان ‪ ۲۳۰‬میلیــارد تومان گــردش مالی دارند‬ ‫و در ســال گذشــته باوجــود محدودیت هــای‬ ‫ناشی از کرونا ‪ ۵۰۰‬هزار دالر صادرات به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫او‪ ،‬تعــداد شــرکت های دانش‪ ‎‬بنیان اســتان‬ ‫را ‪ ۴۰‬شــرکت اعــام کــرد و گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫ســه مرکــز رشــد در دانشــگاه های شــهرکرد‪،‬‬ ‫علوم پزشــکی و دانشــگاه ازاد اســامی واحد‬ ‫شــهرکرد فعــال اســت‪ .‬رئیــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری از توســعه‬ ‫فضاهــای فیزیکــی ایــن نهــاد طــی ســال های‬ ‫اخیــر خبــر داد و افزود‪ :‬فضــای فیزیکی پارک‬ ‫از پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر در ســال ‪ ۹۴‬بــه ‪۱۶‬‬ ‫هزار مترمربع در ســال جاری افزایش یافته که‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد ایــن واحدهــا تملیکــی و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫اســتیجاری اســت‪ .‬پیرعلــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن از این میزان ‪ ۶‬هزار مترمربع فضای‬ ‫کارگاهــی اســت‪ .‬او بــه طرح جامــع پارک علم‬ ‫و فنــاوری اســتان نیز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬این‬ ‫طــرح در ‪ ۴.۳‬هکتــار و بــا زیربنــای پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬مترمربــع ایجادشــده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬فعالیــت مرکز رشــد جامــع پارک‬ ‫علــم و فنــاوری تــا ســال ‪ ۱۳۹۸‬منحصــر در‬ ‫شهرســتان شــهرکرد بــود که با اخــذ مجوزهای‬ ‫الزم از وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫مرکز رشــد واحدهای فناور در شهرســتان های‬ ‫بروجــن و لــردگان نیــز اغاز بــه فعالیــت کرد‪.‬‬ ‫ایــن مرا کــز با ارائه خدمات فنــی‪ ،‬تخصصی و‬ ‫تســهیالتی حمایــت از تیم هــای فنــاور و نواور‬ ‫جهت رســیدن بــه کس ـب وکارهای دانش بنیان‬ ‫پایــدار را به عنــوان رســالت خــود تعریــف‬ ‫کــرده اســت‪ .‬مهم ترین خدمات ارائه شــده در‬ ‫ایــن مرکــز شــامل امکانــات دفتــری و اداری‪،‬‬ ‫تســهیالت بــا تنفــس بــاال‪ ،‬خدمــات اموزشــی‬ ‫و مشــاوره ای‪ ،‬خدمــات راهبــری و کوچینــگ‬ ‫تخصصی کس ـب وکار و خدمات ازمایشــگاهی‬ ‫و کارگاهی است‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز نواوری صنعتی شماره ‪ ۲‬پارک‬ ‫علــم و فنــاوری‪ ،‬بازدیــد از شــرکت دانش بنیان‬ ‫اتیه سازان نگین فراز‪ ،‬بازدید از پیشرفت پروژه‬ ‫عمرانــی پــارک علــم و فنــاوری‪ ،‬افتتــاح ‪ ۳‬مرکز‬ ‫نــواوری در شــهرهای بروجــن و لــردگان و فنی‬ ‫و حرفه ای اســتان به صورت مجــازی‪ ،‬بازدید از‬ ‫مرکز نواوری و شــتاب ده ی جهاد دانشــگاهی‪،‬‬ ‫افتتاح مرکز نواوری صنعتی شماره ‪ ۴‬پارک علم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬بازدیــد از محصــوالت پژوهشــکده‬ ‫جنین دام‪ ،‬افتتاح مرکز رشــد سالمت دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی شــهرکرد و بازدیــد از مرکز رشــد‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرکرد ازجمله‬ ‫برنامه هــای ســفر ی ـک روزه معــاون علمــی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری به شهرکرد است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در نشستمشترکروسای دانشکده های دانشگاه علومپزشکی گیالنو دکتر ارسالنساالریمطرحشد‪:‬‬ ‫افقروشندانشگاهعلومپزشکی گیالندر چشم انداز‬ ‫حوزهسالمتاستان‬ ‫نشستمشترکروسایدانشکده هایدانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن و دکتر ارسالن ساالری‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬با حضور معاونین و مدیران ســتادی در‬ ‫ســالن اجالس حوزه ریاســت دانشــگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن در این نشست با اشاره به تالش همه جانبه‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن در جهت واکســینه‬ ‫کردن مردم‪ ،‬اظهار کرد‪ 100 :‬ایســتگاه واکسیناسیون‬ ‫بــا حــدود ‪ 200‬تیم‪ ،‬طرح واکسیناســیون را در گیالن‬ ‫اجرا می کنند‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫بــا اشــاره به برخــی از اقدامات در حــوزه اورژانس‪،‬‬ ‫بیان کــرد‪ :‬راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی کشــور‬ ‫در گیــان بااعتبــار ‪ 20‬میلیــارد ریــال و همچنیــن‬ ‫افزوده شــدن ‪ 17‬دســتگاه امبوالنس پیشــرفته به‬ ‫نــاوگان اورژانس گیالن و افتتــاح ‪ 6‬مرکز اورژانس از‬ ‫مهم ترین اقدامات در این حوزه بوده اســت‪ .‬دکتر‬ ‫ســاالری با اشــاره به افتتاح نخســتین مرکز کاشت‬ ‫حلزون شنوایی قطب کاشت حلزون شمال کشور‬ ‫در گیالن‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ساالنه حدود ‪ 100‬نوزاد‬ ‫یشــود و مرکز‬ ‫ناشــنوا و ک مشــنوا در گیالن متولد م ‬ ‫کاشــت حلزون رشت ساالنه می تواند شنوایی ‪300‬‬ ‫کــودک شــمال کشــور را برگردانــد‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن از راه اندازی ‪ 9‬دستگاه ‪CT 16‬‬ ‫‪ Scan‬اسالیس در بیمارستان های دولتی گیالن خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬راه اندازی دســتگاه ‪ CT Scan‬در مراکز‬ ‫اموزشی و درمانی ‪ 17‬شهریور‪ ،‬پورسینا‪ ،‬شفا و دکتر‬ ‫حشمتدر ایندهاز دیگر برنامه هایدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکی گیالن است‪ .‬دکتر ساالری با بیان اینکه ‪19‬‬ ‫دســتگاه اکســیژن ســاز بااعتباری بالغ بر ‪ 30‬میلیارد‬ ‫توماندر سطحبیمارستان هایاستانبهبهره برداری‬ ‫رسیده‪،‬گفت‪:‬تامینچندیندستگاهمخزناکسیژن‬ ‫برای مرکز رازی و بیمارستان های تالش و الهیجان‬ ‫و همچنیــن تالش جهت تامین ‪ 8‬دســتگاه مخزن‬ ‫اکســیژن دیگر از اقدامات صورت گرفته در جهت‬ ‫اکسیژن طبی موردنیاز بیمارستان های استان است‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه افتتاح‬ ‫‪ 32‬پــروژه دانشــگاهی در ســفر مقامــات کشــوری‬ ‫در خردادمــاه بــه گیــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬برای‬ ‫بهر هبــرداری از ایــن پروژه هــا‪ ،‬اعتبــاری بالغ بر ‪489‬‬ ‫میلیــارد تومان صرف شــده اســت‪ .‬با اشــاره به تراز‬ ‫مثبت‪ 100‬میلیارد تومانی دانشگاه‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫علومپزشکیگیالنبابدهکاریبسیار سنگینیروبرو‬ ‫بــود؛ اما اکنون علیرغم مطالبــات و بدهکاری های‬ ‫موجــود‪ ،‬بــا تراز مثبــت ‪ 100‬میلیارد تومانــی مواجه‬ ‫است‪.‬رئیسدانشگاهعلومپزشکی گیالنهمچنین‬ ‫بــه تــاش جهــت ســاخت و تجهیــز بیمارســتان‬ ‫‪ 380‬تختخوابــی جایگزینی مراکز پورســینا‪ ،‬رازی و‬ ‫بیمارستان ‪ 179‬تختخوابی شــفای سایت الکان با‬ ‫همکاری قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا اشاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ردیف اعتباری جدید در بودجــه ‪ 1400‬برای‬ ‫‪ 3‬پروژهبزرگعمرانیاحداثمراکز درمانیپورسینا‪،‬‬ ‫رازی و شــفا برقرارشــده اســت و می توان گفت این‬ ‫پروژه های اســتانی موفق به اخذ مجوز کمیســیون‬ ‫ماده‪ 23‬از سازمان برنامه وبودجه شده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پنجمیندوره جایزه ادبی اهوی سمنان فراخوان داد‬ ‫سرپرســت ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان‬ ‫گفت‪ :‬پنجمین دوره جایزه ادبی اهوی ســمنان با تمرکز بر شــناخت‬ ‫حقوق کودک فراخوان داد‪ .‬محمودرضا دارایی گفت‪ :‬ازجمله فعالیت‬ ‫فرهنگی شهرداری سمنان برگزاری جایزه ادبی اهو است که این رویداد‬ ‫به پنجمین دوره خود رسید‪ .‬او با بیان اینکه دفتر افرینش و نشر کتاب‬ ‫ســمنگان با مشارکت ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫سمنانو کلینیکحقوقکودکسمنان‪،‬پنجمیندورهجایزهادبیاهوی‬ ‫سمنان را برگزار می کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این جایزه ادبی اهوی سمنان ویژه‬ ‫کودکانو نوجواناناست‪.‬داراییبااشارهبهاینکهپنجمیندورهجایزه‬ ‫ادبی اهوی سمنان در دو بخش ازاد و ویژه برگزار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بخش ازاد عالقه مندان با هر موضوعی می توانند دست به قلم شوند‬ ‫و در بخــش ویــژه عالقه مندان با موضوع اشــنایی با حقوق کودک بر‬ ‫اســاس یکــی از مفــاد پیمان نامــه جهانی حقــوق کودک شــامل حق‬ ‫بهره مندی از هویت‪ ،‬ملیت‪ ،‬خانواده‪ ،‬بهداشت‪ ،‬اموزش‪ ،‬بازی و امکان‬ ‫رشد جسمی‪ ،‬ذهنی روانی و اجتماعی و همچنین حق برخورداری از‬ ‫مراقبت و حمایت در برابر هر نوع بدرفتاری‪ ،‬ستمگری‪ ،‬سوءاستفاده‬ ‫و هرگونه اســتثمار که ســامت رشــد جســم و روان او را به مخاطره‬ ‫می انــدازد‪ ،‬داســتان های خــود را ارســال کننــد اما داســتان هایی واجد‬ ‫شرایط حضور خواهند بود که تاکنون به طور رسمی در هیچ کتاب و‬ ‫رســانه ای منتشرنشده باشــند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬اثار ارسالی باید عالوه بر‬ ‫ارتباط موضوعی و ارزش ادبی و داستانی‪ ،‬از جذابیت و قابلیت جلب‬ ‫مخاطببرخوردار باشند‪.‬سرپرستسازمانفرهنگیاجتماعیوورزشی‬ ‫شهرداری سمنان با اشاره به اینکه به نویسندگان اثار برگزیده عالوه بر‬ ‫انتشار اثار‪،‬به عنوانیادگار پنجمیندورهجایزهادبیاهو‪،‬لوحسپاسو‬ ‫به نویسندگان سه اثر برگزیده در هر بخش اصلی و ویژه تندیس جایزه‬ ‫ادبی اهوی سمنان و نشر ان ها همراه با حق تالیف اثر اعطا می شود‪.‬‬ ‫دارایی خاطرنشان کرد‪ :‬هر شرکت کننده می تواند حداکثر با سه اثر در‬ ‫این رقابت شرکت کند و داستان های پدید امده با زبان و گویش های‬ ‫بومی‪ ،‬همراه با برگردان فارسی ان ها به دو صورت نوشتاری و گفتاری‬ ‫باشند همچنین باید به همراه هر داستان نام و نام خانوادگی‪ ،‬سال‬ ‫تولد‪ ،‬شغل‪ ،‬محل زندگی‪ ،‬نشانی و شماره تلفن نویسنده نوشته شود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬مهلت ارسال اثار تا پاپان مهر ‪ ۱۴۰۰‬و اعالم نتیجه و ایین‬ ‫اختتامیهتاپایاندی‪ ۱۴۰۰‬پیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دعوت سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫از مردم جهت خرید کتاب‬ ‫سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراسان رضوی از مردم جهت خرید کتاب در طرح‬ ‫تابستانهکتابدعوتکرد‪.‬‬ ‫یوسف امینی در حاشیه بازدید از اجرای طرح‬ ‫تابستانه کتاب در کتاب فروشی های به نشر و شهر‬ ‫کتابمشهدگفت‪:‬خوشبختانهمردماستانخراسان‬ ‫حهــای فــروش فصلی کتاب‬ ‫رضــوی همــواره از طر ‬ ‫استقبال کرده اند و این استان رتبه های اول و دوم را‬ ‫در این طرح ها کسب کرده است‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه مشــارکت ‪۱۲۲‬‬ ‫کتاب فروشــی از اســتان در ایــن طرح افــزود‪ :‬مردم‬ ‫استان از ‪ ۹‬مردادماه که این طرح اغازشده‪ ،‬استقبال‬ ‫خوبــی داشــته اند در بخــش پرفروش ترین اســتان‬ ‫ازنظــر تعــداد کتــاب و مبلــغ فــروش در رتبه ســوم‬ ‫قرار دارد‪ ،‬امیدواریم با افزایش استقبال‪ ،‬این استان‬ ‫رتبــه اول را کســب کنــد‪ .‬امینــی گفت‪ :‬هجدهمین‬ ‫حهــای توزیــع یارانــه کتــاب از طریــق‬ ‫دوره از طر ‬ ‫کتاب فروشی ها با افزایش‪ ۵۰‬درصدی اعتبار همراه‬ ‫است؛ بر همین اساس نیز سقف مجاز خرید برای‬ ‫هر خریدار که در طرح های پیشین‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫بــود در «تابســتانه کتاب ‪ »۱۴۰۰‬به مبلــغ ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مبلغ کل فروش‬ ‫در استان خراسان رضوی تا امروز بیش از ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫ریــال اســت‪ .‬سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان رضــوی‪ ،‬گفــت‪ :‬در دوران شــیوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬با برگزاری پویش های در خانه بمانیم‬ ‫و کتاب خوانی‪ ،‬استقبال از طرح های فصلی فروش‬ ‫کتاب نیز بیشتر شد‪ ،‬همین امربر افزایش اعتبار این‬ ‫طرح ها توسط وزارت ارشاد تاثیرگذار بوده است‬ ‫گفتنیاستطرحتابستانه کتابتا‪ ۱۵‬مردادماه‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬اسامی و مشخصات کتاب فروشی های‬ ‫عضو طرح به تفکیک هر استان بر روی سایت‪tarh.‬‬ ‫‪ ketab.ir‬قابل مشاهدهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫همدلی بسیار خوبی بین‬ ‫شهرداری گرگان و شورای‬ ‫پنجم وجود داشت‬ ‫شهردار گرگاناز رابطهبسیار خوبمدیریتشهری‬ ‫و اعضاء پنجمین دوره شــورای اســامی شــهر ســخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبود در اخرین جلســه علنی شــورای‬ ‫اسالمی شهر گرگان در دوره پنجم با تمجید از اقدامات‬ ‫و عملکردایننهاد‪،‬رابطهبینمدیریتشهریو شورای‬ ‫شهر را مطلوب و مورد رضایت شهروندان توصیف کرد‪.‬‬ ‫دادبــود در ایــن خصوص اظهار داشــت‪ :‬در ایــن دوره‬ ‫شورای شهر باوجود تمامی اختالف نظرها و جلسات‬ ‫سنگین‪،‬تالشکردیمدستاوردهایخوبیداشتهباشیم‬ ‫که بازتاب مطلوبی در بین مردم داشته است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه در این دوره فضای ارامی حاکم بود‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫در برخی موارد کشمکش هایی وجود داشت اما تالش‬ ‫کردیمذهنمردمرا کهخودمشغله هایفکریفراوانی‬ ‫دارنــد درگیــر ایــن موضوعــات نکنیــم‪ .‬شــهردار گرگان‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬مردم امروز ســامت مجموعه مدیریت‬ ‫شــهری و شــورا را تا حد بسیار زیادی تایید می کنند که‬ ‫از این بابت باید شاکر خداوند باشیم‪ .‬دادبود با بیان‬ ‫اینکه دوره پنجم شــورای شهر با خوش نامی به پایان‬ ‫رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬چهــار ســال دیگــر یکصدمین ســالگرد‬ ‫تاســیس شــهرداری خواهــد بــود و در ایــن دوره یــک‬ ‫ریل گذاری بسیار خوبی برای گرگان ‪ 1404‬تعیین شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به پروژه های در حال اجرای شهرداری گرگان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬اغلب پروژه هایی که عملیات ساخت‬ ‫ان شروع شده مانند شهربازی مدرن‪ ،‬بازار هفت شهر‪،‬‬ ‫پروژه هــای ســرمایه گذاری و گردشــگری تا پایــان دوره‬ ‫ششــم شــورا به پایان خواهد رســید مگر انکه مشکل‬ ‫خاصی درراه ساخت ان ایجاد شود‪ .‬شهردار گرگان در‬ ‫خصوص افتتاح فاز اول شهربازی مدرن گفت‪ :‬نصب‬ ‫ســوله های شــهربازی اغازشــده و فاز اول مجموعه در‬ ‫قالب نصب سورتمه به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ‪ ۲‬ماه پلیس راهور‬ ‫برای بهره مندی از شرایط‬ ‫ویژه ترخیص خودروهای‬ ‫توقیفی‬ ‫سرهنگ شیری؛ رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه‬ ‫از اجــرای طــرح ترخیــص فوق العــاده ‪ ۱۹۰۰‬خــودروی‬ ‫توقیف شــده در پارکینگ های استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح از (‪ ۱۸‬خرداد) به مدت دو ماه شرو عشــده‬ ‫و مالکانخودرو هایتوقیف شدهمی توانندبامراجعه‬ ‫بهدفاتر خدماتالکترونیکپلیس‪۱۰+‬بدونتشریفات‬ ‫اداری اقدام به ترخیص خودروی خود با شرایط ویژه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پوششواکسیناسیون‬ ‫در گلستان با ایده ال‬ ‫فاصله دارد‬ ‫محمدجواد کبیر‪ ،‬مشــاور عالی و جانشــین رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد‪ :‬طی ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫گذشــته باالترین میزان بســتری ما در استان به حدود‬ ‫‪ ۲۶۷‬نفر رسیده بود اما در هفته گذشته شاهد بستری‬ ‫‪ ۳۲۲‬بیمار جدیددر روز بودیم‪.‬مشاور عالیو جانشین‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گلســتان افزود‪ :‬این امر‬ ‫نشــان می دهد که مردم نسبت به رعایت پروتکل ها‬ ‫ســهل انگار شــده و عادی انــگاری وجــود دارد‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ترکیب جمعیتی سوش دلتا از سیستان‬ ‫و بلوچستان وارد گلستان شده و با انواع برگزاری مراسم‬ ‫مختلف گســترده شده است‪ .‬کبیر با بیان اینکه مردم‬ ‫باید همراهی الزم را در این راستا داشته باشند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گلستان با در نظر گرفتن بخش خصوصی سه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تخت بیمارســتانی وجــود دارد که افزایش‬ ‫بستری ها روند خدمت رسانی را دچار اختالل می کند‪.‬‬ ‫مشاور عالی و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬واریانت دلتا با یک گلودرد ســاده اغاز‬ ‫می شود و مردم تصور می کنند که سرماخوردگی بوده و‬ ‫به راحتی ان را به دیگران انتقال می دهند‪ .‬او همچنین‬ ‫با اشاره به تزریق واکسیناسیون در گلستان افزود‪ :‬سن‬ ‫واکسیناســیون در شــرق استان را به ‪ ۵۰‬ســال رسانده و‬ ‫در ســایر نقاط اســتان ‪ ۵۵‬سال است‪ .‬کبیر متذکر شد‪:‬‬ ‫پوششواکسیناسیونباانچهبایددر استانفاصلهدارد‬ ‫و باید تزریق واکســن شــتاب بیشــتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫مشاور عالی و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان اضافه کرد‪ :‬باید روزانه ‪ ۲۵‬هزار واکسیناسیون‬ ‫در استان انجام شود که هم اکنون این تعداد‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫نصف ان چیزی که باید باشد است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫ایمنی جامعه بایــد ‪ ۶۰‬درصد مردم تا مهرماه حداقل‬ ‫نوبــت اول واکســن کرونــا را دریافــت کننــد تــا چرخه‬ ‫ویروسمتوقفشود‪.‬‬ ‫کردستانی ها بیش از‬ ‫هشت میلیارد ریال صدقه‬ ‫پرداخت کردند‬ ‫معــاون مشــارکت های مردمــی کمیته امــداد امام‬ ‫خمینی (ره) کردســتان گفت‪ :‬مردم خیر و نوع دوست‬ ‫اســتان در ســه ماهه نخست امسال هشــت میلیارد و‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیــون ریــال صدقه پرداخت کردنــد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬هیــوا رحیمــی اظهــار کــرد‪ :‬از مجمــوع‬ ‫صدقات جمع اوری شده در سال جاری چهار میلیارد و‬ ‫‪ ۶۲۰‬میلیون ریال در بخش حمایت و سالمت و رفع‬ ‫نیازهای اساســی مددجویان زیرپوشش و یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰‬میلیون ریال ان در زمینه کمک به تامین مسکن‬ ‫نیازمندانهزینهشدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫شماره ‪52‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫زندگی دوباره در بافت تاریخی شیراز‬ ‫بــا حضور نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس و‬ ‫امام جمعــه شــیراز‪ ،‬جمعی از اعضای شــورای شــهر‬ ‫و مدیران شــهرداری شــیراز از تعدادی از پروژه های‬ ‫منطقه ‪ ۸‬بافت تاریخی و فرهنگی شیراز رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در مراســم افتتاح فضای شهری‬ ‫ســرای روغنی ها و تعدادی از پروژه های شــهرداری‬ ‫منطقــه هشــت بافــت تاریخــی و فرهنگــی شــیراز‬ ‫گفــت‪ :‬به رغــم اهمیــت بافــت تاریخــی و هویتــی‬ ‫شــیراز اما هنوز تاسیسات شــهری ان به روز نشده و‬ ‫همچنین در این بافت هنوز شبکه فاضالب را اجرا‬ ‫نکردیــم و شــبکه اب ان مربــوط بــه ‪ ۶۰‬ســال قبــل‬ ‫است و باوجوداین مشکالت ما انتظار داریم مردم‬ ‫همچنان در این بافت بمانند‪.‬‬ ‫حیدر اسکندرپور افزود‪ :‬امروز شبکه اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز در این بافت مشــکل دارد و مهم تر از همه اگر‬ ‫اتفاقی در این بافت حادث شود‪ ،‬چگونه می توان‬ ‫به حادثه دیدگان رسیدگی کرد؟‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬حل این مســائل ب هســادگی‬ ‫نبود و هماهنگ کردن دســتگاه های خدماتی برای‬ ‫اینکــه قانــع شــده و ایــن شــبکه های زیرســاختی را‬ ‫ب ـه روز کنند کار ســختی بــود‪ ،‬شــهردار خوش فکر و‬ ‫خــوش ذوق منطقــه ‪ 8‬بــا جلســاتی کــه ب هصــورت‬ ‫پی درپی در بافت تاریخی با دستگاه های خدمات‬ ‫نهــا را قانع کرد که این‬ ‫رســان برگــزار کرد باالخره ا ‬ ‫تغییرات در بافت اجرایی شــود و خوشــحالی من‬ ‫این است که روزهای بسیار روشنی در بافت تاریخی‬ ‫خواهیم داشت و روزهای بهتری را در محور زندیه‬ ‫و بازارهای تاریخی شیراز تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اســکندرپور گفت‪ :‬من از دوره نوجوانی عالقه‬ ‫خاصی به بازار وکیل داشتم؛ در دهه ‪ 70‬که زیرگذر‬ ‫اجرا شد موجب گردید که بازار وکیل شمالی نادیده‬ ‫گرفته شــود و همیشــه مترصد فرصتی بــودم که به‬ ‫ترتیبی بازار وکیل شــمالی مجددا احیاشده و رونق‬ ‫گذشته خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬دو را هحــل پیــش رو بود‪،‬‬ ‫یکــی اجــرای محــور عرفان که از مســیر گردشــگری‬ ‫فرهنگــی تاریخــی دروازه قــران بــه دروازه اصفهان‬ ‫اغازشــده و گردشــگران خارجــی و داخلــی پــس از‬ ‫بازدید از باغ جهان نما‪ ،‬حافظیه‪ ،‬باغ ملی‪ ،‬علی بن‬ ‫حمزه‪ ،‬دروازه اصفهان و بازار وکیل شمالی و جنوبی‬ ‫و سپس بافت تاریخی و حضرت شاهچراغ بازدید‬ ‫می کنند که البته یک چنین مسیری تعریف کردیم و‬ ‫هم اکنون در طول مسیر در حال اجرا است‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در ادامــه گفت‪ :‬امــا راه حل دوم‬ ‫اجرای ‪ 3‬ســرا ازجمله ســرای روغنی ها و گمرک بود‬ ‫که امروز سرای روغنی ها افتتاح شده و سرای گمرک‬ ‫نیز با ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت در حال اجرا است‪.‬‬ ‫ ایستگاه وکیل زیباترین ایستگاه متروی ایران‬ ‫شــهردار شــیراز با تقدیر از ناظر شــورای شهر در‬ ‫این منطقه گفت‪ :‬در زمان اغاز به کارم در اذر سال‬ ‫‪ ۹۶‬با نگاه مشتاقی که به تاریخ شیراز داشتم‪ ،‬اولین‬ ‫بازدیدم از ایستگاه وکیل بود که به جرات می گویم‬ ‫امــروز زیباترین ایســتگاه متروی ایران اســت پس از‬ ‫بازدید‪ ،‬تعدادی از اهالی محل از من خواستند که‬ ‫به درون کوچه کنار مترو بروم و با مراجعه به انجا‬ ‫با انبوهی از معتادان مواجه شدم که چهره بدی به‬ ‫محل داده بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ان زمــان ایــن ســوال برایم پیش‬ ‫امــد که ما در شــهرداری بزرگــراه و تقاطع ان چنانی‬ ‫می سازیم اما باید به ثروتی که در این بافت است‬ ‫و هویــت شــهر اســت و مه متــر از همه نســبت به‬ ‫شــهروندان بی توجهــی کنیم‪ ،‬لذا همیــن امر باعث‬ ‫شد که کار را شروع کردیم و اکنون نورپردازی و بدنه‬ ‫ســازی کوچــه عالقه بندان باعث شــده تــا خانه ها‬ ‫توسط ســرمایه گذاران خریداری و به اقامتگاه های‬ ‫بــوم گــردی تبدیل شــود و تنها بدشانســی این بود‬ ‫کــه شــیوع بیمــاری کرونــا موجب شــد که گردشــگر‬ ‫خارجــی امــکان حضــور نداشــته باشــد وگرنه همه‬ ‫یشــد‪ .‬شــهردار شــیراز‬ ‫ایــن اقامتگا ههــا پررونــق م ‬ ‫گفــت‪ :‬در این مدت اقدامات خوبی در این بافت‬ ‫صورت گرفته که امروز شــاهد ان هستیم‪ .‬از احیای‬ ‫خاطرات قدیمی مثل کوچه هفت پیچ تا رونمایی‬ ‫از تعدادی پروژه های گردشگری و امنیت و ارامشی‬ ‫کــه بــه بافــت بازگشــته اســت و اطمینــان دارم کــه‬ ‫گردشــگر خارجــی و هم وطنــان ما که نــوروز بیایند‬ ‫بــا ان ها در کوچه پس کوچ ههــای بافت می گردیم‪.‬‬ ‫امروز باید بگویم شــیراز مجتم عهــای بزرگ تجاری‬ ‫نیســت بلکه کســانی که می خواهند شیراز را ببینند‬ ‫شــیراز را در اینجا می بیننــد و امیدوارم که مدیریت‬ ‫بعدی شــهر شــیراز هم همین مســیر را ادامه دهد‪.‬‬ ‫اسکندرپور با تقدیر از مدیریت و کارکنان منطقه ‪۸‬‬ ‫در اجرای این پروژه ها ادامه داد‪ :‬اگر دو سال دیگر‬ ‫اجازه دهند اقای قلندری و تیمش به عنوان شهردار‬ ‫این منطقه باقی بمانند شــاهد یک تحول اساســی‬ ‫در بافت باشیم‪ ،‬یعنی فضاهای شهری مثل میدان‬ ‫معلم یا حوض شاهچراغ که خاطره ‪ 60‬ساله مردم‬ ‫شیراز بود باید در جای خود باقی بماند و معتقدند‬ ‫که شــیراز مثل شــیراز اســت و قرار نیست مثل جای‬ ‫دیگری شود‪.‬‬ ‫ایده شورای پنجم در توزیع عادالنه امکانات‬ ‫شهری به ثمر نشسته است‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری و زیــارت شــورای‬ ‫اسالمی شهر شیراز نیز در این مراسم با بیان اینکه‬ ‫شــورای پنجــم در چهــار ســال گذشــته خواســته ها‬ ‫و مطالبــات مــردم را در اولویــت قــرار داده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از نخســتین روزهــای اغــاز بــه کار این شــورا‬ ‫توزیع عادالنه امکانات شــهری دغدغه مهمی بود‬ ‫که با همکاری مجموعه مدیریت شــهری به خوبی‬ ‫سیاست گذاری و اجرا شد‪.‬‬ ‫ســولماز دهقانــی افــزود‪ :‬بافــت تاریخــی قلب‬ ‫تپنده و از ارزش های هر شهر است‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫شهر شیراز بنا به رویکردهای شورای پنجم در حوزه‬ ‫مســائل فرهنگی اتفاقات مثبتــی در بافت تاریخی‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از شــهردار کالنشــهر شــیراز و‬ ‫نیز شــهردار منطقه ‪ ۸‬تالش های انان را در راســتای‬ ‫ایجــاد تغییرات اساســی در بافت تاریخی ســتود و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امــروز شــاهد ان هســتیم که فضای‬ ‫مرده ای که قبال پارکینگ شهری بوده به فضای زنده‬ ‫شــهری بــدل شــده و در اینده نزدیــک و با کمرنگ‬ ‫شدن سلطه ویروس کرونا شاهد ان خواهیم بود که‬ ‫شهروندان شیرازی و همچنین گردشگران داخلی و‬ ‫خارجی از ان بهره خواهند برد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری و زیــارت شــورای‬ ‫اســامی شــهر شیراز زیباســازی و بازافرینی سراهای‬ ‫خـــبر‬ ‫وی افــزود‪ :‬رونــد افزایشــی ورودی بیمارســتان ها و بســتری‬ ‫یکــه در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫بیمــاران همچنــان ادامــه دارد؛ به طور ‬ ‫گذشته‪ ۴۵۱ ،‬بیمار جدید به دلیل ابتال به بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫در بیمارستان های فارس بستری شده و با تالش کادر درمان‬ ‫و مدافعــان ســامت‪ ،‬خدمــات درمانــی الزم به انــان ارائه‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس دانشــگاه با بیان تالش مجموعه دانشگاه‬ ‫م ‬ ‫بــرای تســریع در رونــد اجــرای واکسیناســیون عمومــی‪ ،‬از‬ ‫تمامی گروه های هدف که پیامک تزریق واکســن دریافت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬دعــوت کــرد تــا بــه دلیــل خطــرات این بیمــاری‪،‬‬ ‫در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه پایگاه های واکسیناســیون‬ ‫مراجعــه کننــد‪ .‬دکتــر لطفــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تقدیر‬ ‫دکتر رئیســی‪ ،‬معاون بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در‬ ‫زمینه واکسیناســیون گروه های هــدف در فارس؛ بر اهمیت‬ ‫گســازی و‬ ‫توســعه واکسیناســیون عمومــی در فارس‪ ،‬فرهن ‬ ‫اگا هســازی بیشــتر در جامعــه بــرای مراجعه بــه پایگاه های‬ ‫واکسیناســیون و دریافــت واکســن به ویــژه بــرای افــرادی که‬ ‫باید دوز دوم واکسن به انان تزریق شود تاکید کرد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه بر امادگی بیشــتر مراکز ‪ ۱۶‬ســاعته برای ارائه خدمات‬ ‫بــه بیمــاران و افــراد دارای عالئــم مشــکوک کرونــا بــا توجه‬ ‫به احتمال افزایش مراجع در هفته اینده‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬تقویت‬ ‫تهــای کارگــروه ســامت روان معاونــت بهداشــت‬ ‫فعالی ‬ ‫دانشگاه در زمینه مسائل مرتبط با کرونا از دیگر محورهای‬ ‫مورد تاکید رئیس دانشگاه در نشست امروز بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایپروژهمطالعهو شناساییریسکهایطبیعیمناطق‬ ‫عملیاتی اغار و داالن و نار و کنگان‬ ‫پــروژه مطالعــات جغرافیایــی و شناســایی ریســک هــای‬ ‫طبیعی مناطق علمیاتی اغار و داالن و نار و کنگان با هدف‬ ‫ارزیابیپدافندغیرعاملو مدیریتشرایطاضطراریتاسیسات‬ ‫و خطوط لوله انجام شد‪ .‬رئیس اداره ایمنی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬محیط‬ ‫زیســت و پدافنــد غیرعامل این شــرکت‪ ،‬گفــت‪ :‬در این پروژه‬ ‫مطالعاتی با استفاده از داده های ژئو فیزیکی‪ ،‬تحرکات زمین‬ ‫شناســی‪ ،‬تصاویــر ماهــواره ای و عوارض زمیــن‪ ،‬نقاط پر خطر‬ ‫شناســایی شــد‪ .‬علیرضا امینی‪ ،‬با اشــاره به گســتردگی این دو‬ ‫منطقه عملیاتی گفت‪ :‬پردازش حجم زیاد اطالعات به دست‬ ‫امده نیازمند دانش فنی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری‬ ‫باالیی اســت که در همین راســتا از سیســتم اطالعات مکانی‬ ‫استفاده شده است که بستری مناسب برای نگهداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫و تجزیه تحلیل اطالعات جغرافیایی است‪ .‬امینی با تاکید بر‬ ‫گردشگری عامل محرک توسعه زیستی‬ ‫شــهردار منطقــه تاریخــی فرهنگــی شــهرداری‬ ‫شــیراز نیز در این مراســم با بیان اینکه از ســال ‪۹۸‬‬ ‫بــه یک برنامه در چهار محور با رویکرد و شــعاری‬ ‫خـــبر‬ ‫تکمیل‪ ۹۶‬درصد بخش های کووید‪۱۹‬‬ ‫در بیمارستان هایاستان‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی شــیراز‪ ،‬با اعالم وضعیت بحرانــی کرونا‪ ،‬از تکمیل‬ ‫شهــای بســتری بیمــاران کوویــد‬ ‫ظرفیــت ‪ ۹۶‬درصــدی بخ ‬ ‫‪ ۱۹‬در بیمارســتان های اســتان فارس خبــر داد‪ .‬دکتر مهرزاد‬ ‫لطفی در ســیصد و هفتاد و سومین نشست ستاد مدیریت‬ ‫کرونــا دانشــگاه با اشــاره بــه وضعیت قرمز شــیوع کرونا در‬ ‫شهــای کووید ‪۱۹‬‬ ‫فــارس‪ ،‬از تکمیــل ‪ ۹۶‬درصد ظرفیت بخ ‬ ‫در بیمارســتان های اســتان خبــر داد و اضافه کــرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر شــرایط شــیوع کرونــا در اســتان بــه مرحلــه بحرانی‬ ‫رســیده و در صــورت ادامــه رونــد ســاده انگاری و رعایــت‬ ‫نشــدن دســتورالعمل های بهداشــتی در جامعــه‪ ،‬خطــر‬ ‫افزایــش و وخیم تر شــدن شــرایط موجود نیز وجــود دارد‪.‬‬ ‫روغنــی‪ ،‬گمــرک‪ ،‬احمدی و دیگــر گذرهای تاریخی‬ ‫شیراز را زمینه ای برای درک و دریافت هویت شهری‬ ‫و ثروت های کالن شهر شیراز دانست‪.‬‬ ‫دهقان با اشاره به اینکه امروز دریکی از مناطق‬ ‫و محالت شــهر پروژه های مهم فرهنگی و عمرانی‬ ‫در حال اجراســت ابراز امیدواری کرد که پروژه های‬ ‫نیمه تمام شــورای پنجم تداوم یافتــه و به زودی در‬ ‫اختیار شهروندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫عضو شــورای اســامی شهر شــیراز تصریح کرد‪:‬‬ ‫بســیار عالقه منــد بودیم که پروژه ســینما جــوان در‬ ‫محله کوزه گری و تئاتر نصر که پروژه مهم فرهنگی‬ ‫شورا است که مبتنی بر سیاست های چهارساله اخیر‬ ‫کلنگ زنی شــده اند بــه بهره برداری رســند‪ ،‬اما امروز‬ ‫چشــم داریــم کــه بــدون ایجــاد هیــچ تغییــری و با‬ ‫همان هدفی که در روز نخست برای ان ها در نظر‬ ‫گرفته شده در اینده ای نزدیک در اختیار شهروندان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫با عنوان «گردشگری عامل محرک توسعه زیستی»‬ ‫اقدامــات در بافــت شــروع شــد گفت‪ :‬زیرســاخت‪،‬‬ ‫عمران‪ ،‬مشــارکت محوری و ارتقای زیســت پذیری‬ ‫چهــار رویکــردی اســت کــه اقدامــات در بافــت بــر‬ ‫اســاس ان کلید خورد‪ .‬مهدی قلنــدری تصریح کرد‪:‬‬ ‫اقدامــات در بافــت تاریخــی طــی ســال های ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۹‬برای توســعه و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬برای تکمیل این‬ ‫برنامه ها انجام شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در زمینه‬ ‫مشارکت شهروندان همکاری و توافقنامه های بین‬ ‫شــهرداری و بازاریــان منعقــد و اجرا شــد که نمونه‬ ‫ان بدنــه ســازی و کف ســازی ســرای روغنی هــا بود؛‬ ‫همچنین میراث فرهنگی با توجه به تعهدات خود‬ ‫در بهسازی بافت میراثی پشت بام سرا را در دستور‬ ‫دارد‪.‬ســرای گمــرک و ســرای احمــدی هــم ازجمله‬ ‫پروژه هایی اســت که شهردار منطقه ‪ ۸‬شهر شیراز‬ ‫از بهســازی و مرمــت ان هــا خبــر داد‪ .‬قلنــدری بــا‬ ‫اشــاره بــه تاثیــر کیفیت ارتقــای زیســتی و عمرانی‬ ‫به عنــوان فاکتورهــای دیگــر در احیــای بافــت‬ ‫تاریخــی تصریح کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬افزایش تعداد‬ ‫پروژه ها با رویکرد محله محوری دنبال و در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــرای توســعه هم این پروژه هــا اقدامات در‬ ‫حال انجام است‪ .‬به گفته این مدیر شهری با اغاز‬ ‫این رویکرد و اقدامات از ســال ‪ ۹۸‬تاکنون شــاهد‬ ‫تغییــر وضعیت در بافت های تاریخی این منطقه‬ ‫شهرداری هستیم‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه ‪ 8‬با اشاره به انجام نورپردازی‪،‬‬ ‫گلــکاری و فضــای ســبز در ارتقــای کیفیــت زیســت‬ ‫بافت ادامه داد‪ :‬هم اکنون در بافت تاریخی شاهد‬ ‫بهره برداری پروژه هایی هستیم که عالوه بر ارتقای‬ ‫زیســت پذیــری بافــت باعــث احیای ایــن بافت ها‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬قلنــدری بــا تقدیــر از حمایت های‬ ‫نمایندگی ولی فقیه در اســتان فــارس و امام جمعه‬ ‫شــیراز و شهردار شــیراز برای پیشبرد اهداف احیای‬ ‫بافت تاریخی و فرهنگی ازجمله محله سنگ سیاه‬ ‫از رفع برخی معضالت این محله ها به عنوان نتیجه‬ ‫ایــن همکاری ها یادکــرد‪ .‬مرمت و احیــای گذرهای‬ ‫تاریخــی هفت پیچ‪ ،‬حــاج زینل‪ ،‬حکیم الســلطنه‪،‬‬ ‫شــوریده‪ ،‬افشــارف امامــزاده ابراهیــم و محلــه لب‬ ‫اب واقــع در خیابــان ‪ ۹‬دی‪ ،‬فضاســازی خیابــان‬ ‫ناصرخسرو‪ ،‬بهره برداری از بهسازی سرای روغنی ها‬ ‫و البوم ترانه راه شیراز ازجمله پروژه ها و اثاری بود‬ ‫که در این مراسم از ان رونمایی شد‪.‬‬ ‫اینکــه اطالعــات و داد ههــای ورودی از منابع معتبر گرداوری‬ ‫شده است ادامه داد‪ :‬این سیستم اطالعات مکانی جهت کار‬ ‫همزمان بر روی داده هایی که وابستگی جغرافیایی توصیفی‬ ‫دارند‪ ،‬طراحی شــده اســت و یکی از کاربردهای ان مدیریت‬ ‫شــرایط اضطــراری در ســه مرحله قبــل‪ ،‬حین و بعــد از وقوع‬ ‫حادثــه اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬با کمک این سیســتم می توان‬ ‫نقاط مســتعد حوادث را شناســایی کرد و قبل از بروز حادثه‬ ‫بــا طراحی واکنــش در شــرایط اضطــراری (‪) ERP‬و اقدامات‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬احتمال وقوع و شدت حوادث را کاهش داد‪ .‬امینی‬ ‫تهــای اجــرای ایــن طرح مطالعاتــی و نتایج به‬ ‫از دیگــر مزی ‬ ‫دست امده را ارزیابی شدت حادثه‪ ،‬میزان خسارت و برنامه‬ ‫ریــزی برای بازســازی و جبران خســارت عنوان کــرد و افزود‪ :‬از‬ ‫دیگر دســتاوردهای این طرح مکان یابی طرح ها و پروژه های‬ ‫جدید و توسعه ای با در نظر گرفتن الزامات پدافند غیر عامل‬ ‫اســت کــه عالوه بــر دقت باال‪ ،‬کاهش چشــمگیر خطــرات و‬ ‫هزینه های مرتبط با رفت و امد بواسطه عدم نیاز به مراجعه‬ ‫حضوری به مکان را به دنبال دارد‪ .‬رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫محیط زیســت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫گفــت‪ :‬اســتفاده از ایــن بانــک اطالعاتــی در صنعــت نفت و‬ ‫به ویــژه در شــرکت بهر هبــرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی با‬ ‫داشتن پنج منطقه عملیاتی و صدها کیلومتر خط لوله انتقال‬ ‫در ســه اســتان فارس‪ ،‬بوشــهر و هرمزگان حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از شرکت‬ ‫های زیرمجموعه شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که‬ ‫پنج منطقه عملیاتی را در سه استان فارس‪ ،‬بوشهر و هرمزگان‬ ‫راهبریمی کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا فارس در دیدار با نماینده مردم استهبان در مجلس‪:‬‬ ‫در مسیر گذر از بحران کم ابی محتاج یاری مسئولین‬ ‫محلیهستیم‬ ‫مدیر عامل شــرکت ابفا اســتان فارس در جلســه ای با‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های اســتهبان‪ ،‬نی ریز و بختگان‬ ‫در مجلس شــورای اســامی و فرماندار شهرستان استهبان‬ ‫ضمــن بررســی اخریــن وضعیــت منابــع اب شــرب ایــن‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬بــرای بهبود کیفیت ابرســانی بــه مردم‪،‬‬ ‫محتــاج یاری مســئولین محلی هســتیم‪ .‬علی بوســتانی در‬ ‫جلســه ای بــا فرهــاد طهماســبی نماینده مردم شهرســتان‬ ‫هــای اســتهبان‪ ،‬نــی ریــز و بختــگان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬کمالی فرماندار و حمید رضا قاســمی مدیر امور‬ ‫ابفا شهرستان استهبان‪ ،‬ضمن بررسی اخرین روند ابرسانی‬ ‫به شــهرها و روســتاهای شهرستان مذکور‪ ،‬مسائل و موانع‬ ‫موجــود در ارائــه خدمــات اب و فاضــاب شهرســتان‬ ‫استهبان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد‪.‬‬ ‫در این جلسه به طور ویژه مشکالت و موانع ابرسانی‬ ‫شهرســتان اســتهبان به ویــژه مشــکالت کــم ابــی در برخی‬ ‫روســتاهای ایــن شهرســتان مورد بحــث قرار گرفــت و نیاز‬ ‫هــای موجــود در ابرســانی به شــهر اســتهبان و تعدادی از‬ ‫روســتا هــای تابعه اهم از روســتاهای بخــش مرکزی مورد‬ ‫بررســی قرار گرفت و نتایجی نیز حاصل گردید‪ .‬همچنین‬ ‫در ایــن جلســه مســائل و نیــاز هــای موجــود در خصوص‬ ‫تصفیــه خانه فاضالب و شــبکه جمع اوری فاضالب شــهر‬ ‫اســتهبان مــورد بررســی قــرار گرفــت و در راســتای بهبــود‬ ‫ارائــه خدمــات تصمیماتــی اتخــاذ گردید‪ .‬در این جلســه‪،‬‬ ‫بوســتانی مدیــر عامــل شــرکت ابفــا اســتان فــارس طــی‬ ‫ســخنانی ضمــن اشــاره بــه وضعیــت نامطلــوب منابع اب‬ ‫و لــزوم صرفــه جویــی و رعایت الگوی مصــرف‪ ،‬همکاری‬ ‫مســئولین به منظور تخصیص و جذب اعتبارات عمرانی را‬ ‫خواســتار شد که نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در خصــوص پیگیــری مســائل مطروحــه جهــت جــذب‬ ‫اعتبارات الزم‪ ،‬قول مساعد داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشارکتاتاقبازرگانیفارسو بنیادتعاونزندانیان کشور‬ ‫در اجرایطرح اشتغال بخشخصوصی برای زندانیان‬ ‫اتــاق بازرگانــی فــارس و بنیــاد تعاون زندانیان کشــور‬ ‫طرح مشــترک «اشــتغال بخــش خصوصی بــرای زندانیان‬ ‫کشــور» را تدوین و اجرا می کنند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫فارس در نشســت تخصصی کمیسیون فناوری‪ ،‬اطالعات‬ ‫و اقتصادرســانه ایــن اتاق کــه با حضــور مدیرعامل بنیاد‬ ‫تعــاون زندانیــان کشــور و تیــم همــراه برگــزار شــد‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز مهمتریــن معضــل کشــور مشــکل تولیــد و‬ ‫قیمــت تمــام شــده اســت و با توجــه بــه اینکه پتانســیل‬ ‫های بســیار بزرگی در زندان های ما نهفته اســت که می‬ ‫بایســت از ایــن ظرفیــت در جهــت کاهــش قیمــت تمــام‬ ‫شــده در بخــش تولیــد کشــور و باالبــردن تــوان صادرات‬ ‫کشــور اســتفاده کنیــم‪ .‬جمــال رازقــی افــزود‪ :‬از ایــن رو‬ ‫اتــاق بازرگانــی فــارس تالش مــی کند ایده جدیــدی را با‬ ‫همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشــور اجرایی کند و این‬ ‫مهــم را در دســتور کار کمیســیون هــای تخصصــی اتــاق‬ ‫بازرگانــی فارس قرار می دهد‪.‬‬ ‫رازقــی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن زمینــه کارگــروه ویژه ای‬ ‫بــا حضــور متولیــان امــر در بخــش دولتــی و خصوصی با‬ ‫محوریــت اتــاق بازرگانی فارس تشــکیل و جلســات خود‬ ‫را به صــورت مســتمر برگــزار خواهــد کــرد که یقینــا نتایج‬ ‫پــر بــاری خواهــد داشــت‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬اســتان فارس‬ ‫در حــال حرکــت بــه ســمت صنعتــی شــدن اســت از این‬ ‫رو موضــوع و ایــده اشــتغال زندانیــان در واحدهــای‬ ‫صنعتــی یــک اقدام مثبت در حوزه اقتصاد کشــور اســت‬ ‫کــه فرهنــگ اســتفاده واحدهــای صنعتــی از زندانیان به‬ ‫عنــوان نیــروی کار را باید گســترش دهیــم‪ .‬رازقی با تاکید‬ ‫بــر اینکــه معیشــت خانواده های زندانیــان و اموزش کار‬ ‫حرفــه ای بــرای اشــتغال بــه کار و دوران بعــد از زنــدان‬ ‫افراد موضوع مهمی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬با توجــه به اینکه عمــده تراکم زندانیان‬ ‫در شــهر شــیراز اســت و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫اســتان در شــهرک صنعتی بزرگ و منطقــه ویژه اقتصادی‬ ‫شیراز قرار دارد باید ساز و کار بهره گیری از این فرصت‬ ‫فراهــم شــود‪ .‬رئیس اتــاق بازرگانــی فارس با بیــان اینکه‬ ‫امیدواریــم از ظرفیــت زندانیــان بــرای ایجــاد اشــتغال و‬ ‫رفــع مشــکالت زندانیــان اســتفاده کنیم ادامــه داد‪ :‬رفع‬ ‫مشــکالت شــرکت هــا‪ ،‬توجــه بــه اشــتغالزایی و اقــدام‬ ‫در جهــت مســئولیت اجتماعــی و رفــع معضــل اجتمــاع‬ ‫از مســایلی اســت کــه مــا در اتــاق بازرگانی فــارس به ان‬ ‫تاکیــد داریــم و امیدواریم با ارائه این طرح اقدام ویژه و‬ ‫موثری در ســطح کشور و دنیا ارائه دهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫کلوپ امیدوار‬ ‫به بازی مدافعان مصدوم‬ ‫یورگــن کلــوپ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫لیورپول دربــاره اینکه در بازی‬ ‫لیورپــول‪ ،‬بــرای ویرژیــل فــن‬ ‫روز پنجشــنبه به فــن دایک و‬ ‫دایــک و جــو گومــز‪ ،‬مدافعان‬ ‫گومز شانس بازی خواهد داد‪،‬‬ ‫مصدوم این تیم‪ ،‬برنامه هایی‬ ‫گفت‪« :‬بله امیدوارم‪ .‬در حال‬ ‫دارد و امیــدوار اســت پیــش از‬ ‫حاضــر که شــرایط این طور به‬ ‫کلوپ‬ ‫شــروع فصــل ایــن دو بتواننــد‬ ‫نظر می رسد‪.‬واقعا می خواهم‬ ‫دقایــق بیشــتری بــازی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن را روشــن کنــم کــه مــا‬ ‫یورگــن کلــوپ به ویرژیل فن دایــک و جو گومز هیچ چیــزی را تحت فشــار انجــام نمی دهیــم‪.‬‬ ‫هر فرصتی می دهد تا بتوانند در نخستین بازی هیچ چیزی را‪ .‬ما کمی صبر می کنیم و بازیکنان‬ ‫فصل جدید قرمزها مقابل نورویچ حضورداشته به امادگی برمی گردند‪ .‬ما اکنون دکتر اندریاس‬ ‫باشند‪ .‬ســرمربی لیورپول امیدوار اســت این دو شلمبرگر راداریم که یک متخصص واقعی است‬ ‫مدافــع کــه تــازه از مصدومیــت بازگشــته اند در و مدام در حال صحبت و مشورت با او هستیم‬ ‫دیدار تدارکاتی روز پنجشنبه دقایق بیشتری در و او همیشه همه چیز را زیر نظر دارد‪.‬ما دقیقا‬ ‫زمی نبــازی کنند‪.‬قرمزهــا در ادامــه اردوی پیــش می دانیــم که ان ها چطور هســتند‪ .‬اینکه واقعا‬ ‫فصل خود این هفته در یک بازی دوســتانه با چطور هســتند و نه فقط انچه به ما می گویند‪.‬‬ ‫بولونیا روبه رو خواهند شد‪ .‬لیگ برتر از تاریخ چراکه بدیهی است که ان ها هم مایلند به بازی‬ ‫‪ 14‬اگوست‪ ،‬یعنی ‪ 12‬روز دیگر‪ ،‬برای لیورپول برگردند‪ .‬گاهــی اوقات در مواقعی ما ویرژیل و‬ ‫اغــاز م ‬ ‫یشــود‪.‬فن دایــک و گومز بخش اعظم جو راکمی باهم عوض می کنیم تا شاید همه چیز‬ ‫فصــل پیش را به دلیل مصدومیت شــدید زانو زیادشدیدو پرفشار نشود‪،‬امابه طورکلی به نظر‬ ‫از دســت دادنــد و جــای خالی ایــن دو مدافع می رسد واقعا اوضاع خوب است‪.‬چند دقیقه در‬ ‫ارزشــمند ب هشــدت در جمــع شــاگردان کلــوپ روز پنجشنبه بازی می کنند؟ نمی دانم‪ ،‬اما قطعا‬ ‫احســاس شــد‪.‬کلوپ در مصاحبه با وب سایت چنددقیقه ایبازیخواهندکرد‪».‬‬ ‫خرید ناموفق بارسلونا راهی‬ ‫اینتر می شود‬ ‫بهنظر می رسد کهحاالاینتر‬ ‫پیانیــچ در بارســا فصــل اینــده‬ ‫از بیشــترین شانس برای جذب‬ ‫نیز شــاهد نیمکــت نشــینی او‬ ‫میرالم پیانیچ برخوردار اســت‪.‬‬ ‫خواهیمبودکهالبتهبعیداست‬ ‫میرالم پیانیچ بعد از پشت سر‬ ‫ایــن اتفــاق رخ داد و هافبــک‬ ‫گذاشتن چند فصل فوق العاده‬ ‫بوسنیایی در جمع ابی اناری ها‬ ‫میرالم پیانیچ‬ ‫در یوونتوسباالخرهدر تابستان‬ ‫باقیبماند‪.‬در ابتداگفتهشدکه‬ ‫گذشته از این تیم جدا شد و به‬ ‫یوونتوس به دنبــال بازگرداندن‬ ‫بارسلوناپیوستتاچالشجدیدخودرادر فوتبال هافبک بوسنیایی به تورین است اما در روزهای‬ ‫اسپانیا تجربه کند‪ .‬بااین حال هافبک بوسنیایی اخیر گزارش هاحاکیاز انبودکهاینباشگاهفعال‬ ‫نتوانست در فصلی که گذشت روزهای خوبی را روی جذب مانوئل لوکاتلی تمرکز کرده است‪ .‬در‬ ‫در بلوگرانا سپری کند‪.‬پیانیچ در طول فصل کمتر همینحالبهنظر می رسدکهحاالاینتر مذاکرات‬ ‫فرصت حضور در میدان را پیدا کرد و درواقع به خودرابرایجذبمیرالمپیانیچاغاز کردهو گاتزتا‬ ‫نظر می رسدکهسرمربیهلندیبارسایعنیرونالد دلو اسپورت مدعی شده که این باشگاه به شدت‬ ‫کومان اعتقاد چندانی به سبک بازی این بازیکن شرایط جذب پیانیچ را موردبررسی قرار می دهد‬ ‫ندارد و تمایلی به استفاده از او نشان نمی دهد‪ .‬و اصالبعیدنیست کهاو راهیتیمقهرمانفصل‬ ‫درواقــع بــه نظر می رســد کــه در صــورت ماندن گذشتهسریا شود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1006‬شماره‪ ، 140060302006002623 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000003‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و‬ ‫بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪:‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکی ‪ 1282‬و قسمتی از ان‬ ‫به صورت مورد تقاضا می باشد و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت‬ ‫‪ 83/13‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/24‬متر درب‬ ‫و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 15/80‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 5/10‬متر‬ ‫به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 16/50‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1164759‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-995‬شماره‪ ، 140060302006002628 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000004‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه پالک شماره فرعی ‪ 1292‬و ‪ 1156‬از اصلی ‪ 119‬واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده‬ ‫با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکی ‪1282‬‬ ‫و به موجب سند ‪ 47467‬مورخ ‪ 99/12/18‬دفتر ‪ 35‬متقاضی ‪ 0/7820‬سهم از ‪ 6‬سهم پالک ‪ 1219/119‬و‬ ‫به موجب سند فوق از خسرو حاج باقری که به موجب قولنامه به متقاضی واگذار شده و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه شماره ‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن نسبت‬ ‫به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 75/46‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1156‬و ‪1219‬‬ ‫از اصلی ‪ 119‬واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در دو قسمت که قسمت دوم به صورت پخ می باشد به طول های‬ ‫‪ 2/48‬متر و ‪ 4/20‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 11/65‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول‬ ‫‪ 5/45‬متر به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/00‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1165074‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1000‬شماره‪ ، 140060302006002616 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000001‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند الکترونیکی ‪ 1282‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه شماره ‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند‬ ‫حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 86/82‬مترمربع پالک شماره ‪1156‬‬ ‫فرعی از ‪ 119‬اصلی واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫گفتگو با شهریار مغانلو‬ ‫از سانتاکالرا تا تمدید با پرسپولیس‬ ‫باشگاه پرتغالی‬ ‫باید برای من‬ ‫تصمیم بگیرد‬ ‫شــهریار مغانلــو در خصــوص وضعیــت مبهم‬ ‫خــود بــرای ادامه همــکاری با پرســپولیس مدعی‬ ‫شــد که همه چیــز طی روزهــای اتــی در مذاکرات‬ ‫طرفین مشخص خواهد شد‪.‬به گزارش ورزش سه‪،‬‬ ‫شهریار مغانلو که با حضور در پرسپولیس توانست‬ ‫نظــر هــواداران و خصوصا کادرفنــی را جلب کند‪،‬‬ ‫اکنون با توجه به قرارداد قرضی اش از ســانتاکالرا‬ ‫بــرای ادامــه همــکاری بــا سرخپوشــان تهرانــی بــا‬ ‫مشــکل مواجه شده اســت‪ .‬در این رابطه او بعد‬ ‫از حرف وحدیث های شکل گرفته توضیحاتی ارائه‬ ‫داده است که در ادامه خواهید خواند‪.‬‬ ‫در مورد قهرمانی لیگ صحبت کنید‪ .‬تو در‬ ‫مدت کمی حضور در پرسپولیس قهرمانی‬ ‫در دو جام را تجربه کردی‪ .‬این تجربه چه‬ ‫احساسی برایت داشت؟‬ ‫خدا را شــکر می کنم‪ .‬احساس خیلی خوبی از‬ ‫ایــن جا مهــا دارم چراکــه در این نیم فصلی که در‬ ‫خدمت پرسپولیس بودم شاهد مشکالت بودم از‬ ‫نزدیک و باشگاه و بچه ها به خاطر خیلی مسائل‬ ‫اذیت شدند ولی باوجود تمام مشکالت بازیکنان‬ ‫و کادرفنــی از جان ودل مایه گذاشــتند و به نظرم‬ ‫شایستهاینقهرمانیبودیم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه مدت زیادی از حضورت‬ ‫در پرسپولیس نمی گذرد ولی محبوبیت‬ ‫باالیی بین هواداران این تیم پیداکرده ای‪.‬‬ ‫ایــن حــس دوطرفــه بــوده و مــن هــم ارتباط‬ ‫خوبی با ان ها داشتم‪ .‬خدا را شکر که مورد لطف‬ ‫هــواداران خوب پرســپولیس قرار گرفتــم و ان ها از‬ ‫عملکــردم راضی هســتند و این حســی کــه وجود‬ ‫دارد دوطرفه بود و من هم عاشــق پرســپولیس و‬ ‫هوادارانــش هســتم و در ایــن مدت همه تالشــم‬ ‫بر این بود که بتوانم توانایی های خودم را نشان‬ ‫دهد و بازیکن مفیدی برای تیم باشــم و مطمئن‬ ‫باشید از این به بعد هم بیشتر تالش خواهم کرد‬ ‫تا بتوانم مثمر ثمر باشم‪.‬‬ ‫این روزها حرف وحدیث در مورد وضعیت‬ ‫فصل اینده تو زیاد اســت‪ .‬باوجوداینکه‬ ‫اختیار در این خصوص دســت خودت‬ ‫نیست فکر می کنی فصل بعد پیراهن کدام‬ ‫تیم را بر تن داری؟‬ ‫مــن در اختیــار باشــگاه ســانتاکالرا هســتم و‬ ‫قرارداد قرضی که با پرســپولیس داشــتم تمام شده‬ ‫اســت و حــاال باشــگاه پرتغالــی بایــد بــرای مــن‬ ‫تصمیم بگیرد‪ .‬امیدوارم مشــکالت برطرف شــود‬ ‫و درنهایت اتفاقی بیافتد و تصمیمی گرفته شود‬ ‫که ازلحاظ فوتبالی برای خودم هم خوب باشــد‪.‬‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/20‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 16/50‬متر دیواریست اشتراکی با باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 5/15‬متر به دیوار پالک باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول‬ ‫‪ 17/20‬متر دیوار به پالک باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات‬ ‫پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1165024‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1004‬شماره‪ ، 140060302006002621 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000005‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم خسرو حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 4‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب کارگاه پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 752816‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم خسرو حاجی باقری به شناسنامه شماره ‪ 1130072002‬کدملی ‪ 1130072002‬صادره‬ ‫فرزند احمدرضا نسبت به ‪ 4‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 603/24‬مترمربع پالک شماره‬ ‫فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول های ‪ 5/155‬متر و ‪ 5/10‬متر و ‪ 6/35‬متر و‬ ‫‪ 5/45‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 27/32‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪22/05‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 27/40‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1165062‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-998‬شماره‪ ، 140060302006002626 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000002‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه پالک شماره فرعی ‪ 1156‬و ‪ 1219‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده‬ ‫با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 1282‬و به موجب‬ ‫سند ‪ 47467‬مورخ ‪ 99/12/18‬دفتر ‪ 35‬مقدار ‪ 0/7820‬سهم از ‪ 6‬سهم ‪ 119/1219‬خریداری و به موجب سند‬ ‫فوق از خسرو حاج باقری خریداری و به موجب قولنامه به متقاضی واگذار شده و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه شماره ‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 96/50‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1219‬و ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی‬ ‫واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 6/23‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 15/00‬متر دیواریست‬ ‫اشتراکی به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 6/35‬متر به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/80‬متر دیواریست اشتراکی‬ ‫به باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1165051‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-1156‬اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه) بستانکار‪ :‬بانک مسکن شعبه امام خمینی‬ ‫بجنورد بدهکار‪ :‬حسن جعفری و به ضمانت علمقلی ربانی و علی خرمنی مورد مزایده و محل ان‪:‬‬ ‫برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره ‪ ۸۸۹۴‬مورخه ‪ 1400/04/20‬نسبت به مزایده‬ ‫مقدار هفتاد و دو سهم و نهصد و ده هزارم مشاع (‪ )72/910‬از مدار پانصد و بیست و پنج سهم‬ ‫(‪ )525‬از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ ۵۲۵‬پانصد و بیست و پنج‬ ‫مترمربع به شماره پالک ثبتی ‪( ۲۵۰‬دویست و پنجاه) فرعی از ‪( ۹۴‬نود و چهار) اصلی مفروز و‬ ‫مجزا شده از ‪ ۱۰۵‬فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ‪ ۲‬ناحیه ‪ ..‬حوزه ثبت ملک منطقه‬ ‫یک بجنورد استان خراسان شمالی با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ‪۱۴۰۰۰۵۸۰۷۱۱۵۰۰۰۱۹۱‬‬ ‫مورد ثبت شماره ‪ ۶۶۷۲۷‬بشماره چاپی ‪ ۰۳۷3۹۴۹‬سری الف سال ‪ ۸۷‬در صفحه ‪ ۱۵۸‬دفتر امالک‬ ‫در حال حاضر مدیر برنامه ام به کرونا مبتال شده‬ ‫و امیدوارم هر چه زودتر ســامتی اش را به دست‬ ‫بیــاورد و هــر چــه زودتر اتفاقی بیفتــد که به نفع‬ ‫ایندهفوتبالی امباشد‪.‬‬ ‫عملکرد خوبت باعث شــده صحبت از‬ ‫احتمال حضورت در تیم ملی باشــد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه بازیکن در شرایط فیزیکی‬ ‫و قدرت بازی هوایی تو در خط حمله تیم‬ ‫ملی کم داریــم فکر می کنی این فرصت‬ ‫به تو داده شــود؟ طبیعتا این اتفاق برای‬ ‫هرکسی خوب است و ارزوی هر بازیکنی‬ ‫است که بتواند پیراهن تیم ملی کشورش‬ ‫را بپوشــد و چنین فرصتی را به دست‬ ‫بیاورد و امیدوارم این افتخار را داشته باشم‬ ‫و برای رســیدن به پیراهن تیم ملی همه‬ ‫تالشم را به کارخواهم گرفت و امیدوارم‬ ‫نظر کادرفنی تیم ملی جلب شــود و من‬ ‫فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کنم‪ .‬هر‬ ‫چه قسمت شود همان خواهد شد‪.‬‬ ‫نمی خواهی یک خبر موثق در مورد فصل‬ ‫اینده به ما بدهی؟‬ ‫به خدا نمی دانم‪.‬‬ ‫حداقــل بگو حدس خــودت با توجه به‬ ‫شرایط چیست؟ این بالتکلیفی چه زمانی‬ ‫تمام می شود؟‬ ‫باور کنید من در جریان هیچ چیزی نیســتم‬ ‫و فقط به استراحت نیاز دارم و دوست دارم‬ ‫مدتــی دور از فضــای فوتبــال باشــم و بعــد از‬ ‫چنــد روز حــدود هفته اینــده پیگیــر وضعیتم‬ ‫از باشــگاه خواهــم شــد و درنهایــت بــه زودی‬ ‫معلــوم می شــود کــه تکلیفــم چیســت و کجــا‬ ‫بازی خواهم کرد‪.‬‬ ‫صحبت از رفتن تو به سپاهان و پرداخت‬ ‫مبلغ قراردادت از ســوی این باشگاه به‬ ‫سانتاکالرا مطرح اســت‪ .‬چیزی در این‬ ‫خصوصشنیدی؟‬ ‫باور کنید اصال در جریان این موضوع نیســتم‬ ‫و هیــچ اطالعــی در ایــن خصــوص نــدارم و فقط‬ ‫مثل شما این اخبار را در رسانه ها و فضای مجازی‬ ‫خوانــده ام‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه پرســپولیس بازی‬ ‫حساســی داشــت ســعی کــردم از فضــای مجازی‬ ‫دوری کنــم و بعــد بایــد ببینیــم چه می شــود‪ .‬من‬ ‫همان طور که گفتم فعال در حال استراحت هستم‬ ‫و بعد از یک فصل طوالنی و سخت نیاز دارم چند‬ ‫روز استراحت کنم و بعدازان مشخص خواهد شد‬ ‫کهتکلیفمچیست‪.‬‬ ‫جلد ‪ ۴۲۶‬دفاتر دو حوزه ثبت ملک منطقه یک بجنورد به نام علمقلی ربانی نام پدر‪ :‬شیرمحمد‬ ‫تاریخ تولد ‪ 1343/07/03:‬شماره ملی‪ ۰۶۸۰۹۷۷۰۱۵ :‬شماره شناسنامه‪ ۹۷۴ :‬ضامن پرونده اجرائی‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۰۲۵۰‬و به شماره بایگانی ‪ ۱۴۰۰۰۰2۶۱‬صادر و تسلیم شده است و‬ ‫محدود است به حدود زیر شماال‪ :‬بطول پانزده متر دیواریست به منزل موسی یزدانی پالک دویست‬ ‫و سی و هفت فرعی مجزی شده از یکصد و پنج فرعی شرقا‪ :‬بطول سی و پنج متر دیواریست به‬ ‫پالک دویست و پنجاه یک فرعی مجزی شده از یکصد و پنج فرعی جنوبا‪ :‬بطول پانزده متر در و‬ ‫دیواریست به ممر عام غربا‪ :‬بطول سی و پنج متر به دیوار پالک دویست و چهل و نه فرعی مجزی‬ ‫شده از یکصد و پنج فرعی‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در قبال مبلغ ‪ 317/912/866‬ریال (سیصد و هفده‬ ‫میلیون و نهصد و دوازده هزار و هشتصد و شصت و شش ریال) بابت طلب بانک مسکن شعبه‬ ‫امام خمینی بجنورد و خسارت تاخیر روزانه متعلقه موضوع قرارداد بانکی شماره ‪ 1912/55‬مورخه‬ ‫‪ 1396/06/30‬و به انضمام یک تا دو عشر اضافه بابت هزینه های قانونی که به ان افزوده می‬ ‫گردد بازداشت و پالک فوق جمعا به مبلغ ‪ 2/747/000/000‬ریال (دو میلیارد و هفتصد و چهل و‬ ‫هفت میلیون ریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه ارزیابی‬ ‫قطعی گردیده است ملک در روز یک شنبه مورخه ‪ - 1400/05/24‬از ساعت ‪ 9‬صبح تا ‪ ۱۲‬ظهر‬ ‫در محل اداره اجرای استاد رسمی بجنورد واقع در بجنورد ‪ -‬خیابان شریعتی شمالی ‪ -‬جنب اداره‬ ‫پست شهرستان بجنورد به مزایده گذاشته می شود‪ ،‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل‬ ‫برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند‪ ،‬مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و‬ ‫از مبلغ ‪ 381/495/439‬ریال (سیصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار و چهارصد‬ ‫و سی و نه ریال) بابت طلب بانک و دو عشر اضافه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف‬ ‫خریدار نقدا فروخته می شود و طبق ماده ‪ - ۱۳۶‬اصالح ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم‬ ‫االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت‬ ‫در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ شروع مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار‬ ‫یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را‬ ‫ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و‬ ‫به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده‬ ‫تجدید می گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب‬ ‫و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی‬ ‫و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قبلی ان معلوم شده یا نشده باشد‬ ‫به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از‬ ‫محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا‬ ‫چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان‬ ‫مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس‪ :‬ملک مورد نظر دارای سند‬ ‫رسمی با مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان به نام اقای علمقلی ربانی فرزند شیر محمد می باشد‬ ‫مساحت عرصه ملک مذکور بر اساس استعالم ثبتی به شماره نامه ‪۱4۰۰۸۵۶۰۷۱۱۵۰۰۰۹۲۰‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/03/01‬به میزان ‪ ۵۲۵‬متر مربع می باشد‪ .‬حدودات اربعه ملک مورد نظر مطابق‬ ‫استعالم به شماره نامه ‪ ۱۴۰۰۸۵۶۰۷۱۱۵۰۰۰۹۲۰‬مورخ ‪ 1400/03/01‬و همچنین سند ملک‬ ‫به شماره چاپی ‪ 0373949‬الف ‪ ۸۷‬می باشد اعیان ملک مذکور در دو قسمت ساخته شده که‬ ‫در قسمت ضلع شرقی یک دستگاه ساختمان مسکونی با مساحت حدود ‪ 73‬متر مربع به صورت‬ ‫اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک با عمر حدود چهار سال و همچنین در قسمت ضلع غربی یک‬ ‫دستگاه ساختمان مسکونی با مساحت حدود ‪ ۴۰‬متر مربع به صورت اسکلت بتنی با سقف تیر‬ ‫چوبی با عمر حدود ‪ ۲۴‬سال وجود دارد‪ .‬ساختمان ضلع شرقی به صورت نیمه کاره بوده و هنوز‬ ‫تکمیل نشده است و فقط اسکلت و سقف ان به صورت کامل اجرا شده همچنین دیوارهای این‬ ‫ساختمان و خاک گچ ان اجرا شده مشخصات داخلی این قسمت شامل یک هال و پذیرایی و‬ ‫یک اتاق خواب می باشد که در حال حاضر کف سازی نشده و دیوارها سفید کاری نشده است‬ ‫و همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی دارای کاستی و نقص می باشد ساختمان ضلع غربی به‬ ‫صورت بتنی با سقف تیر چوبی و دارای دو اتاق و یک ایوان می باشد درب و پنجره ها چوبی بوده‬ ‫و سیستم گرمایش به صورت بخاری و سیستم سرمایش ندارد در قسمت جنوبی ملک دامداری در‬ ‫دو قسمت با دیوارهای خشتی و گلی و سقف تیر چوبی به مساحت حدود ‪ ۴۰‬متر مربع و ‪ ۵۵‬متر‬ ‫مربع وجود دارد‪ .‬ملک موصوف دارای امتیازات اب و برق و گاز و تلفن به صورت مستقل می باشد‬ ‫نتیجه با توجه به موقعیت مکانی ملک عرف منطقه بافت اجتماعی عمر ساختمان نوع و کیفیت‬ ‫مصالح به کار رفته مساحت نوع مالکیت امتیازات و دیگر فاکتورهای موثر در ارزیابی و همچنین‬ ‫سایر معامالت مشابه در منطقه ارزش ملک مورد نظر به صورت ششدانگ عرصه و اعیان بدون‬ ‫در نظر گرفتن دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی و عوارضات احتمالی مبلغ ‪2/747/000/000‬‬ ‫ریال براورد و تعیین می گردد‪ .‬نشانی ملک جهت بازدید‪ :‬بجنورد روستای سلولی‪ .‬ضمنا مطابق‬ ‫گزارش مورخه ‪ 1400/03/19‬مامور اجراء بصورت یکباب منزل ویالیی دارای دو باب ساختمان که‬ ‫با قدمت باالی ‪ ۲۵‬سال ساخت و دیگری با قدمت باالی ده سال ساخت که در حال حاضر مالک‬ ‫در ان ساکن می باشد‪ .‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/3254‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1157‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تکلیف مجیدی بعد از جام‬ ‫حذفی مشخص می شود‬ ‫سرمربی استقالل پس از پایان یافتن رقابت های جام‬ ‫حذفــی‪ ،‬برای تحقــق یافتن مطالبات خود در اســتقالل‪،‬‬ ‫تکلیــف خــودش و تیمــش را مشــخص خواهــد کــرد‪.‬در‬ ‫جایگاه ســوم جدول این مســابقات‪ ،‬ابی پوشــان خــود را‬ ‫تهــای جام حذفی و مصاف با تیم گل گهر در‬ ‫بــرای رقاب ‬ ‫مرحله نیمه نهایی این مسابقات اماده می کنند‪.‬مجیدی‬ ‫بــه همــراه کادر فنی اش تا اینجای کار‪ ،‬تمام تمرکز خود را‬ ‫برای مصاف تیمش مقابل گل گهر سیرجان گذاشته است‬ ‫و برای اینکه حتی حاشــیه ای و مشــکلی پیش ازاین بازی‬ ‫پیــش نیاید‪ ،‬از بازیکنان و کادر فنی اش درخواســت کرده‬ ‫است تا مصاحبه ای با رسانه ها صورت نگیرد‪.‬پس از پایان‬ ‫رقابت هایجامحذفی‪،‬مجیدیبهدنبالمطالباتخودو‬ ‫بازیکنانشدر استقاللخواهدبود‪.‬همان طور کهدر اخرین‬ ‫مصاحبــه مجیدی با خبرنگاران مشــخص بود‪ ،‬اســتقالل‬ ‫با مشــکالت تیمی متعددی روبرو اســت و مجیدی قرار‬ ‫است پس از پایان یافتن مسابقات جام حذفی به دنبال‬ ‫اینمشکالتبرود‪.‬یکیاز مسائلمهمی کهبرایمجیدی‬ ‫بسیار اهمیتدارد‪،‬مسئلهتمدیدقراردادبابازیکنانمدنظر‬ ‫کادر فنــی اســت‪ .‬این مســئله به انــدازه ای بــرای مجیدی‬ ‫اهمیتداردکهتاکیدکردهاگر قراردادیکنفر هماز لیست‬ ‫مدنظرشقراردادشتمدیدنشود‪،‬از جمعابی پوشانجدا‬ ‫می شود‪.‬همچنینبحثپرداختی هاو مطالباتبازیکنان‬ ‫استقالل‪،‬مبحثیاستکهبازیکنانو کادر فنیبهخاطر ان‬ ‫اعتراضاتزیادیسر دادندوحتیصدایسرمربیاستقالل‬ ‫دراوردهاستوعالوهبر اینمشکل‪،‬مجیدیبایدبهدنبال‬ ‫پر کردنخال های کادر فنیخودباشد‪.‬‬ ‫شکایت مدافع نفت‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫از محمود فکری‬ ‫مدافعنفتمسجدسلیماننیز شکایتخودراعلیه‬ ‫ســرمربی این تیم در کمیته اخالق ثبت کرد و در انتظار‬ ‫رای ان است‪.‬میثم تهی دست نیز جزو بازیکنانی بود که‬ ‫محمودفکریدرجریاندیدارنفتمسجدسلیمانمقابل‬ ‫ذوب اهن که با شکست ‪ 3‬بر دو این تیم همراه بود‪ ،‬با‬ ‫اتهاماز سوی کادرفنیو درنهایتاخراجاز باشگاهمواجه‬ ‫شــده بود‪.‬مدافع شمالی نفت مسجدسلیمان در پایان‬ ‫فصلو بعدازاینکهبقایاینتیمدر لیگبرتر تثبیتشد‪،‬‬ ‫اکنون با حضور وکیلش در کمیته اخالق شکایت خود را‬ ‫در این زمینه ثبت کرده است‪ .‬محمود فکری ادعا کرده‬ ‫بودتهی دستنیز بانمایشخودبرابر ذوب اهنکم کاری‬ ‫کرده اســت و او را در اختیار باشــگاه قرار داده بود‪.‬میثم‬ ‫تهی دستباثبتشکایتخوددر کمیتهاخالقبهدنبال‬ ‫اعاده حیثیت در این زمینه و رفع اتهام از سوی سرمربی‬ ‫نفتمسجدسلیماناستوبایددیدباچهحکمیهمراه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 171‬اصلی اراضی سوهانی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک ‪ 141‬فرعی از ‪ 171‬اصلی فوق به مساحت‬ ‫‪ 284/29‬مترمربع ابتیاعی اقای علی حاتمی از محل مالکیت رسمی ابراهیم رزمی رضا برابر رای‬ ‫شماره ‪ 1400 -1068‬مورخه ‪ - 1400/04/22‬کالسه ‪99 – 0423‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم‬ ‫شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمن صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/30 :‬علیخان نادری ‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3251‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1158‬اقای بدیل شیخی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به‬ ‫گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 78‬زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت‪898159‬‬ ‫ششدانگ منزل پالک ‪-22566‬اصلی باقیمانده واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان‬ ‫خیابان ‪ 10‬متری منشعبه از خیابان ‪ 40‬متری غرب شهر مورد ثبت ‪ 27738‬صفحه ‪19‬‬ ‫دفتر‪ 173‬بعلت اسباب کشی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا‬ ‫مراتب باستناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه‬ ‫کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از‬ ‫تاریخ نشر این اگهی ظرف ‪ 10‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اال پس از‬ ‫انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ ‪ 1400/05/12‬حسینعلی‬ ‫مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان م‪.‬الف ‪330‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب مریـم صبـوری فرزنـد ناصر به شـماره‬ ‫ملی ‪ 1270829327‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسـی ناپیوسـته رشته‬ ‫علمـی کاربـردی معمـاری کارشناسـی ناپیوسـته صـادره از واحد دانشـگاه‬ ‫نجـف ابـاد بـا شـماره ‪ 1395/10/28 -179515000845‬مفقـود گردیـده‬ ‫اسـت و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مـدرک را به‬ ‫دانشـگاه ازاد اسـالمی واحـد نجـف اباد ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز و سـندکمپانی خـودرو اتوبوس اسـکانیا بـه رنگ سـفید روغنی‬ ‫بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 235 -59‬ع ‪ 68‬به شـماره موتـور ‪ 6313104‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ IRAE867ARKQ598525‬مـدل ‪ 1386‬بـه نـام محمد‬ ‫دادمحمدی فرزند موسـی شماره شناسـنامه و کدملی ‪ 2110425857‬صادره‬ ‫از گـرگان مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خودرو سـمند ‪ LX‬بـه رنگ سـفید‪ -‬روغنی به‬ ‫شـماره انتظامی ایـران ‪ 124 -43‬ب ‪ 59‬به شـماره موتـور ‪12488307240‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAACA1CBXAF216446‬مـدل ‪ 1388‬بـه نـام‬ ‫داوود اهلل یـاری افوسـی فرزنـد ولی اهلل به شـماره شناسـنامه ‪ 107‬و کدملی‬ ‫‪ 6219890558‬صـادره از فریـدن مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ماه ‪ 03 / 1400‬اگوست ‪ 23 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1132‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫محصوالت فناورانه‪ ،‬کلید حل‬ ‫چالش های صنعت نفت‬ ‫در رویــداد بــه هــم رســانی عرضــه و تقاضــا ایده هــای فناورانــه در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری نفــت‪ ،‬نیــاز صنایــع نفــت و پتروشــیمی بــا اســتفاده از تــوان نخبــگان داخلی‬ ‫مرتفع شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬این رویداد در جهت توســعه فناوری و نواوری و حمایت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫از ایجــاد و توســعه کس ـب وکارهای دانش بنیــان‪ ،‬تجاری ســازی نتایــج تحقیقــات و‬ ‫ثــروت افرینــی مبتنــی بــر علــم و فنــاوری و درنهایــت گســترش همکاری های ســازنده‬ ‫میــان نقش افرینــان زیس ـت بوم نــواوری و فنــاوری کشــور در پــارک نــواوری و فناوری‬ ‫صنعــت نفــت برگــزار شــد‪ .‬تاکنــون دو رویداد همرســانی عرضه و تقاضــای فناوری با‬ ‫همکاری شــرکت ملی گاز ایران و شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬برگزارشــده و‬ ‫این ســومین رویداد اســت‪ .‬محوریت رویداد امروز نیاز های پتروشــیمی فجر (شــرکت‬ ‫فجر انرژی خلیج فارس) و پتروشــیمی دماوند (شــرکت دماوند انرژی عســلویه) است‪.‬‬ ‫همچنیــن رفــع نیــاز «اولترافیلتر و غش ـا های اســمز معکــوس مصرفی پتروشــیمی»‪ ،‬در‬ ‫رویداد امروز با بهره گیری شــرکت های دانش بنیان تولیدکننده این دســت محصوالت‬ ‫پیگیری شد‪.‬‬ ‫شناساییزودهنگامبازماندگاناز تحصیل‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی وزارت‬ ‫اموزش وپرورشبابیاناینکهپیش بینیمابرای‬ ‫پایهاولابتداییطبقامار سازمانثبت احوال‬ ‫این اســت که امســال یک میلیون و ‪ ۴۰۷‬هزار‬ ‫یشــوند گفــت‪ :‬امســال‬ ‫نفــر وارد مــدارس م ‬ ‫اطالعات اســمی جمعیت افراد الزم التعلیم‬ ‫از سوی ثبت احوال در اختیار ما قرارگرفته که‬ ‫در شناسایی زودهنگام بازماندگان احتمالی از‬ ‫تحصیلموثر است‪.‬‬ ‫رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫در توضیح اخرین روند ثبت نام دانش اموزان‬ ‫در مــدارس برای ســال تحصیلی جدید اظهار‬ ‫تنــام در مــدارس از زمان ابالغ‬ ‫کــرد‪ :‬روند ثب ‬ ‫تنــام از ‪ ۲۲‬اردیبهش ـت ماه‬ ‫دســتورالعمل ثب ‬ ‫تاکنون با مشکل خاصی روبه رو نبوده است‬ ‫و روند ثبت نام همچنان ادامه دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫البته برخی چالش ها وجود داشته که در زمان‬ ‫خود مرتفع شده است‪ .‬به دلیل اینکه دانش‬ ‫امــوزان کالس اول بایــد در برنامــه غربالگری‬ ‫سالمت شرکت کنند‪ ،‬حتما باید حضوری به‬ ‫مدرسهمراجعه کنند‪،‬امابرایسهولتبیشتر‪،‬‬ ‫پیشثبت نامالکترونیکیرابرایشاندر سامانه‬ ‫تعریف کردیم‪ .‬معاون اموزش ابتدایی وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش بیان اینکه برخی خانواده ها‬ ‫بهعلتاینکهاولینبار به صورتالکترونیکی‬ ‫ثبت ناممی کننددشواری هاییراتجربهکردند‬ ‫یگــردد‬ ‫کــه بــه اشــکاالت کار بــا ســامانه برم ‬ ‫گفت‪ :‬هر زمان به ما از سوی استان ها‪ ،‬گزارش‬ ‫اشــکال داده می شود‪ ،‬سریع به حوزه فناوری‬ ‫منتقــل می کنیم که ســریع ترتیب اثــر داده و‬ ‫مشکل را برطرف می کنند‪ .‬حکیم زاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای دوره متوســطه نیز ثبت نام ها پس‬ ‫از اعالم نتایج و هدایت تحصیلی اغازشده و‬ ‫گزارش ها حاکی از ان است که روند ثبت نام ها‬ ‫به خوبی در حال انجام است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫دررونــد ثبت نام‪ ،‬همکاری خوبی با ســازمان‬ ‫اموزش وپرورش استثنایی داشتیم گفت‪ :‬شمار‬ ‫پایگا ههــای ســنجش و تعــداد افــراد بــه کار‬ ‫گرفته شدهنسبتبهسالگذشتهافزایش یافته‬ ‫و امــر ســنجش‪ ،‬بــه شــکل خــوب و روانــی‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬امســال برای ســنجش‬ ‫ســامت ‪ ۶۰۰‬هزار کودک پیش دبســتانی نیز‬ ‫فگــذاری کرده ایم که امید اســت تحقق‬ ‫هد ‬ ‫یابد‪ .‬اگر بتوانیم در سنین پایین تر غربالگری‬ ‫را انجــام دهیم امــکان مداخالت به هنگام‪،‬‬ ‫زودتر فراهم می شود‪ .‬معاون اموزش ابتدایی‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش دربــاره جمعیــت‬ ‫دانش امــوزی امســال و بــراورد افزایــش ایــن‬ ‫میزان اظهار کرد‪ :‬پیش بینی ما برای پایه اول‬ ‫ابتدایــی طبــق امار ســازمان ثبت احــوال این‬ ‫اســت که امســال یک میلیون و ‪ ۴۰۷‬هزار نفر‬ ‫یشــوند‪ .‬یــک اتفــاق خوبــی‬ ‫وارد مــدارس م ‬ ‫که امســال افتاد این بود که اطالعات اســمی‬ ‫جمعیتافرادالزمالتعلیماز سویثبت احوال‬ ‫در اختیار ما قرار گرفت و از ابتدا در سامانه ما‬ ‫بارگذاری شد‪ .‬حکیم زاده ادامه داد‪ :‬این امر‪،‬‬ ‫امکان شناسایی ان دسته از دانش اموزان که‬ ‫بــه هر دلیل برای ثبت نام مراجعه نمی کنند‬ ‫را سریع تر فراهم می کند و یک گام روبه جلو‬ ‫برایشناساییزودهنگامبازماندگاناحتمالی‬ ‫از تحصیل اســت‪ .‬تا ثبت نام به اتمام نرســد‬ ‫نمی توانیمپیش بینیکنیمچهتعدادافزایش‬ ‫جمعیت دانش اموزی داریم‪ ،‬اما سال گذشته‬ ‫باوجودانکهدرگیر کرونابودیمتعدادثبت نام‬ ‫کنندگان ‪ ۲.۸‬درصد افزایش داشت که دالیل‬ ‫مختلفی می تواند داشــته باشد پیش بینی ما‬ ‫برای امســال هم این اســت که بتوانیم همه‬ ‫جمعیتالزمالتعلیمرابه موقعثبت نامکنیم‪.‬‬ ‫طول زندگی های مشترکی که اب می رود‬ ‫طبق امارهای مرکز امار ایران در سال های‬ ‫اخیر طول مدت زندگی های مشــترک کاهش‬ ‫پیداکرده اســت‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جــوان‪ ،‬درگذشــته ای نه چنــدان دور‪ ،‬افــراد‬ ‫حتی باوجود سخت ترین مسائل‪ ،‬به زندگی‬ ‫زناشــویی ادامــه می دادنــد و اگر طالقی هم‬ ‫رخ م ـی داد‪ ،‬دالیــل موجهــی ماننــد اعتیــاد‪،‬‬ ‫عــدم تعهــد اخالقــی و مالــی داشــتند‪ .‬امــا‬ ‫در زمــان کنونــی‪ ،‬بــا نیم نگاهــی بــه اطــراف‪،‬‬ ‫یتــوان بــه تعــدد افــراد طــاق گرفته حتی‬ ‫م ‬ ‫در کمتریــن روز های مشــترک برخــورد کرد که‬ ‫بــا انــدک دس ـت انداز زندگــی‪ ،‬تــاب تحمــل‬ ‫ازدس ـت داده اند و در راهر وهــای دادگاه‬ ‫ســرگردان شــده اند‪ ،‬افرادی که نه تنها بزهکار‬ ‫یامعتادنیستند‪،‬بلکهدارایتحصیالت‪،‬شغل‬ ‫مناســب و در مــواردی از جایــگاه اجتماعــی‬ ‫خوبــی برخوردار هســتند‪ .‬زمانی کــه در پارک‬ ‫زن و شوهر های ‪ ۹۰‬ساله را می بینم این سوال‬ ‫در ذهنــم جرقــه می زند که چه چیزی باعث‬ ‫شده ازدواجشان این همه سال پایدار و بادوام‬ ‫بمانــد‪ .‬چگونه ما می توانیم مثــل ان ها برای‬ ‫همیشــه کنــار یکدیگــر زندگی خوبی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬طبق امار منتشــره مرکز امار ایران‪۱۱ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۱۵‬طالق با طول مدت ازدواج کمتر‬ ‫از یک سال طی سال گذشته به ثبت رسیده‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت که طــول مــدت ازدواج‬ ‫بیشتر طالق هایثبت شدهدر سالگذشتهتنها‬ ‫بین یک تا پنج سال بوده است‪ .‬اعظم کریمی‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت امور‬ ‫جوانــان وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬درباره علت‬ ‫پایین امدن دوام زندگی مشترک گفت‪ :‬زمانی‬ ‫کــه ســخن از روابط زوجین به میــان می اید‪،‬‬ ‫غالبا تصویری از تفاهم و سازگاری و یا اختالف‬ ‫ً‬ ‫و ناسازگاری ارائه می گردد و بنابراین موضوع‬ ‫بحث‪ ،‬بررســی میــزان ســازگاری یا ناســازگاری‬ ‫زوجین و تحوالت ان خواهد بود؛ اما به نظر‬ ‫می رســد روابــط زوجین در گســتره ای فراتر از‬ ‫موضوعسازگاریقابل بحثباشد‪.‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر نقطهارمانیدر روابطزناشوییرارابطه ای‬ ‫بدانیم که نتیجه ان از یک سو ارامش روانی و‬ ‫احســاس ارزشمندی و از سوی دیگر کارامدی‬ ‫هــر یک از زوجیــن در کارکرد های مورد انتظار‬ ‫از انان است‪.‬‬ ‫کریمی مشــکالت موجود در روابط زن و‬ ‫شوهر را موارد زیر دانست و گفت‪:‬‬ ‫‪-١‬مشکالتجسمی‬ ‫‪-٢‬مشکالتروابطزناشویی‬ ‫‪-٣‬مشکالتمربوطبهحوزهتصمیم گیری‬ ‫‪-٤‬مشکالتدر روابطعاطفی‬ ‫‪-٥‬افزایشانتظارات‬ ‫‪-٦‬تغییر نگاه جوانان به ازدواج‪ ،‬خانواده‬ ‫و طالق‬ ‫‪-٧‬ضعــف نظــام اموزشــی رســمی و‬ ‫غیررسمی‬ ‫‪-٨‬تحول در الگوی سبک زندگی‬ ‫کریمیدربارهعواملتحکیمخانوادهگفت‪:‬‬ ‫مهارت های همســریابی‪ ،‬چگونگی تفاهم بر‬ ‫سرزندگی مشــترک قبل از ازدواج و موضوعات‬ ‫مهمــی که قبــل از شــروع زندگی باید بــر ان ها‬ ‫تفاهمنمود‪،‬مهارتارتباطباخانوادههمسر و‬ ‫خانواده خود پس از ازدواج‪ ،‬مهارت مواجهه با‬ ‫بحران هایزندگیازجملهبی کاری‪،‬فقر‪،‬خشم‪،‬‬ ‫تهــای اقتصــادی و حــوزه درامدزایــی‪،‬‬ ‫مهار ‬ ‫مصرفونگه داریاموال‪،‬ازجملهمسائلیاست‬ ‫کهمی تواندبهتحکیمخانوادهکمککند‪.‬اودر‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬در ســال‪ ۹۹‬در کل کشــور ‪۵۵۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۳۱‬فقــره ازدواج و ‪ ۱۸۳‬هــزار و ‪۱۹۳‬‬ ‫فقرهطالقدر کل کشور ثبت شدهاست‪.‬استان‬ ‫خراسانجنوبیبابیشترینمیزانافزایشازدواج‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬نسبت به سال قبل از ان به میزان‬ ‫‪ ۱۷.۰۲‬درصــد مواجــه بــوده اســت و پ ـس ازان‬ ‫اســتان های یــزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬بوشــهر و هرمزگان با‬ ‫حــدود‪ ۱۰‬درصد در ردیف های بعدی افزایش‬ ‫نرخ ازدواج قراردادند‪ .‬کریمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اســتان های سیســتان و بلوچســتان بــا کاهش‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬درصدی طالق یعنــی ‪ ۱۰.۱۹‬درصد‪،‬‬ ‫کرمانشــاه با کاهــش‪ ۸.۰۱‬درصد و هرمزگان با‬ ‫‪ ۷.۲۷‬درصــد بیشــترین کاهــش در امار طالق‬ ‫نســبت به ســال‪ ۹۸‬را داشته اند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در همین مدت زنجان با افزایش امار‬ ‫طالقبهمیزان‪ ۲۳.۸۹‬درصدبیشترینافزایش‬ ‫در امار طالقنسبتبهسالقبلراتجربه کرده‬ ‫اســت و پس ازان اســتان مرکزی با‪ ۱۷.۰۷‬درصد‬ ‫و البــرز بــا‪ ۱۳.۳۶‬درصد افزایش امــار طالق در‬ ‫فهــای بعــدی قــرار دارند‪ .‬مدیــرکل دفتر‬ ‫ردی ‬ ‫توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت‬ ‫ورزش و جوانــان افزود‪ :‬در ســال‪ ۹۹‬درمجموع‬ ‫کل کشور به میزان ‪ ۳.۶۱‬درصد افزایش در امار‬ ‫طالق نســبت بــه ســال‪ ۹۸‬مواجــه بودیم که‬ ‫دربرش استانی نرخ تغییرات امار طالق در سال‬ ‫‪ ۹۹‬نســبت به ســال قبل از ان در کشــور بسیار‬ ‫متغیر بــوده و از کاهــش‪ ۱۰‬درصدی تا افزایش‬ ‫تقریبا‪۲۴‬درصدیدر استان هایکشور در نوسان‬ ‫بودهاست‪.‬دراین بارهبایکجامعه شناسدرباره‬ ‫دوامازدواجدر زندگیمشترکتوضیحداد‪.‬مریم‬ ‫ساداتظهوریانجامعه شناسوفعالفرهنگی‬ ‫گفــت‪ :‬به نظر می رســد که مســئله کم دوامی‬ ‫ازدواج ب هصــورت ریش ـه ای اســت‪ .‬به این علت‬ ‫کههدف هاوانگیزه هایازدواج هابه مرورزمان‪،‬‬ ‫متفاوتشدهاست‪.‬او بیانکرد‪:‬امادگیدختر و‬ ‫پسر برای مهارت زندگی کردن به یک مقداری‬ ‫کمرنگشدهاست‪.‬امروزه‪،‬افراددر زندگی های‬ ‫مجــردی‪ ،‬از یــک ســری امکاناتــی برخــوردار‬ ‫هستند‪ .‬این امکانات می تواند شامل امکانات‬ ‫فرصت ها و تحصیلی باشد‪ .‬دختر ها به دنبال‬ ‫امکاناتتحصیلیمی روندتادستشانتوجیب‬ ‫خودشــان باشد و به یک وسعت مالی دست‬ ‫یابند‪ .‬ظهوریان تصریح کرد‪ :‬افــراد زمانی که از‬ ‫یکوضعیتمالبرخوردار می شوند‪،‬احساس‬ ‫امنیت می کنند و زمانی که وارد زندگی مشترک‬ ‫می شوند تمایل دارند این امکاناتی که قبل از‬ ‫ازدواج به دست اورده اند را داشته باشند و یک‬ ‫ســری شرایط جدیدتر برایشان مهیا شود‪ .‬این‬ ‫جامع هشــناس در ادامه بیان کرد‪ :‬سابق براین‬ ‫نسل های گذشته‪ ،‬خانم ها کمتر از تحصیالت‬ ‫و امکانات شــغلی مناســبی برخــوردار بودند‪.‬‬ ‫زمانی که وارد زندگی مشترک می شدند بیشتر‬ ‫توجهشانمعطوفبهزندگی شانبود‪.‬مشغله‬ ‫یهــای درســی و کاری وجود نداشــت‪.‬‬ ‫و درگیر ‬ ‫یشــان را‬ ‫تقریبــا‪ ۶۰‬درصــد وقــت‪ ،‬تــوان و انرژ ‬ ‫روی زندگی شان معطوف می کردند‪ .‬اما امروزه‬ ‫داستان کم رنگ تر شده است و بحث اشتغال‬ ‫و تحصیل ســر جای خــودش اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫امروزه درگیری ها و اشنایی با فضا های خارج از‬ ‫منزل‪ ،‬شهر و یا کشور وجود دارد‪ .‬دختر و پسر‬ ‫مانندگذشتگاندلبهزندگینمی دهندوتمام‬ ‫تفکرات و وقتشــان را روی زندگی نمی گذارند‬ ‫و ایــن امــر باعث باالرفتن انتظارت م یشــود‪.‬‬ ‫ظهوریان خاطرنشان کرد‪ :‬دختر و پسر در زمان‬ ‫مجردییکسریامکاناتداشتندوقتی کهوارد‬ ‫زندگی مشترک می شوند به دنبال تکمیل این‬ ‫امکانات و تســهیالت هستند‪ .‬از طرفی وقتی‬ ‫وارد زندگی می شوند می بینند که شاید نه تنها‬ ‫ان امکانات برایشــان بیشتر نشده است بلکه‬ ‫یــک مقــداری از ازادی عمل ها و اختیاراتشــان‬ ‫نیز کسر شده است‪ .‬او گفت‪ :‬سابق بر این‪ ،‬به‬ ‫علتمحدودیت هایجغرافیایی‪،‬ابروداری ها‬ ‫و حیا ها مانع طالق زوجین م یشــد و جوانان‬ ‫زود کوتــاه می امدند و مالحظــات بزرگ ترها را‬ ‫می کردند‪.‬نبودنانگیزهوهدف گذاری هایالزم‬ ‫باعث می شود در زندگی با خطا مواجه شوند‪.‬‬ ‫در ســال‪ ۹۹‬طــول مدت ازدواج‪ ۱۱‬هــزار و ‪۷۱۵‬‬ ‫طالق ثبت شده کمتر از یک سال و طول مدت‬ ‫ازدواج ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۲۷۰‬رویداد طالق ثبت شده‬ ‫بین یک تا پنج سال بوده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫‪ ۷۸۰۹‬رویــداد طالق نیز با طول مدت ازدواج‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۹‬سالدر سال‪ ۹۹‬بهثبترسیدهاست‪.‬‬ ‫زندگی ها قوام و دوام گذشته را ازدست داده و‬ ‫تاروپودانباکمترینچنگ‪،‬از هممی پاشدوبه‬ ‫جداییختممی شود‪.‬‬ ‫ابالغ سند ملی‬ ‫بیماری های نادر ایران توسط‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی گفت‪ :‬رئیس جمهوری سند ملی‬ ‫بیماری هــای نــادر ایــران مشــتمل بر یک مقدمه و ‪ ۱۶‬عنــوان‪ ،‬که در دی ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫تصویب شــورای عالی ســامت و امنیت غذایی رســیده بود‪ ،‬وســبرای اجرا به دستگاه های‬ ‫اجرایی ذی ربط ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی دل پیشه ضمن اعالم ابالغ سند ملی بیماری های نادر ایران توسط‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬سالمتی حق همگانی است که برخورداری از ان باید برای‬ ‫تمامی گروه های اجتماعی خصوصا اقشــار محروم و اســیب پذیر در دســترس باشــد‪ ،‬طی‬ ‫دهه های اخیر‪ ،‬عمده بار بیماری ها از بیماری های واگیر به سمت بیماری های غیر واگیر و‬ ‫عمدتا مشتمل بر بیماری های غیر واگیر با‬ ‫مزمن جابجا شده است‪ .‬بیماری های نادر نیز که‬ ‫ًَ‬ ‫منشا ژنتیکی هستند به یکی از معضالت سالمتی در جوامع امروزی بدل شده اند که عدم‬ ‫پیشگیریو ناتوانیو مرگ ومیر ناشیاز ان هامی تواندسیمایناخوشایندیرااز نظامسالمت‬ ‫کشور ترسیم کند‪.‬او افزود‪:‬باتوجهبهاهمیتاینموضوع‪،‬پیش نویسسندملیبیماری های‬ ‫نادر ایران توسط بنیاد مربوطه در نیمه اول سال‪ ۱۳۹۸‬اماده و با در نظر گرفتن هفت هدف‬ ‫کالن و بیش از بیست راهبرد‪ ،‬در بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬ارائه شد‪ .‬دل پیشه گفت‪ :‬دبیرخانه‬ ‫شورای عالی سالمت و امنیت غذائی کشور نیز با برگزاری جلسات متعدد و مکاتبه با تمامی‬ ‫ذی نفعان و دریافت نقطه نظرات انان‪ ،‬سند مذکور را در دی ماه‪ ۱۳۹۹‬به تصویب کمیسیون‬ ‫دائمی رساند و سرانجام نسخه نهایی این سند به تائید رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی‬ ‫ســامت و امنیت غذایی کشــور رســید و در تاریخ نهم مردادماه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬برای اجرا به‬ ‫دستگاه های اجرایی ذی ربط ابالغ شد‪.‬‬ ‫سرابواکسیناسیونکرونا‬ ‫در ترکیه‬ ‫تبلیغــات تور هــای گردشــگری بــرای تزریــق واکســن کرونــا در ترکیه ایــن روز ها در‬ ‫فضــای غیررســمی در حالــی به چشــم می خورد که بــه عقیده فعاالن گردشــگری دو‬ ‫کشور این تبلیغات سرابی بیش نیست‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬تبلیغات زیرزمینی و غیررسمی تور های واکسن در شرایطی‬ ‫اســت که واکسیناســیون در کشــور ســرعت گرفته و از ســویی دولت ترکیه در ارتباط‬ ‫با «واکســینه نکردن» گردشــگران و اتباع خارجی غیرمقیم بار ها هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫در برخــی رســانه های ترکیــه از یــک اژانس مســافرتی ایرانی نام برده شــده که درازای‬ ‫دریافت ‪ ۲۷۰۰‬لیر (حدود هشت میلیون تومان با محاسبه نرخ روز لیر) وعده واکسن‬ ‫فایــزر را بــدون داشــتن اقامــت و پاســپورت ترکیــه داده اســت‪ .‬رســانه های داخلــی و‬ ‫همین طور برخی فعاالن گردشــگری این کشــور به این تبلیغ واکشن نشان داده و ان‬ ‫را دروغین و نوعی کاله برداری خوانده اند‪ .‬مقام های گردشگری ترکیه یاداور شده اند‬ ‫که در حال حاضر تزریق واکسن در ترکیه بدون داشتن اقامت و پاسپورت این کشور‬ ‫امکان پذیر نیست و مسئوالن ترکیه این گونه می گویند که معلوم نیست کدام واکسن‬ ‫و امپول تقلبی را به مردم تزریق کرده اند‪ .‬این عمل متناسب با کدام اخالق انسانی و‬ ‫وجدانی اســت؟ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و‬ ‫جهانگردی در واکنش به گزارش رسانه های ترکیه و همچنین تبلیغ تور واکسن گفت‪:‬‬ ‫تاکنون گزارشــی دراین باره به دســت ما نرسیده و شــکایتی هم دریافت نشده است‪.‬‬ ‫حرمــت اهلل رفیعــی تاکیــد می کنــد که در ترکیه به هیچ مســافر ایرانی واکســن تزریق‬ ‫نمی شود‪ ،‬مگر این که در این کشور اقامت رسمی داشته باشد‪ .‬دولت ترکیه هم بارها‬ ‫اعالم کرده برای گردشــگران واکســن تزریق نمی کند و فعال برنامه ای ندارد‪ .‬شاید در‬ ‫اینــده برنامه این کشــور تغییر کند‪ ،‬اما در حال حاضــر هیچ برنامه ای را اعالم نکرده‬ ‫و واکسن هم به خارجی تزریق نمی کنند‪ .‬البته تالش تور های گردشگری برای فریب‬ ‫مسافران و اخذ مبالغ زیاد از گردشگران برای سفر واکسنی به ترکیه در شرایطی است‬ ‫کــه ایــن روز ها ترکیه هم همچون ســایر کشــور ها بــا خیز جدید کرونا مواجه اســت و‬ ‫رهاورد این تور ها بجای سالمتی‪ ،‬گونه های جدید ویروس برای کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫شناساییجهش های‬ ‫دی ان ای عامل سرطان مغز‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫افزایش‪ ۱۰‬درصدیفرزندخواندگی‬ ‫معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی‬ ‫کشور گفت‪ :‬قصد تعطیلی خانه های امن را‬ ‫به هیچ عنــوان نداریم‪ ،‬چراکه به این خانه ها‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫حبیب اهلل مسعودی فرید در گفت وگو با‬ ‫ایلنــا درباره وضعیــت فرزندخواندگی گفت‪:‬‬ ‫سامانه فرزندخواندگی از سال گذشته اغاز به‬ ‫کارکــرد و تاکنــون ‪ ۱۶‬هزار نفر در این ســامانه‬ ‫ثبت نام کرده اند‪ .‬بر اساس قانون سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫که مربوط به بحث فرزندخواندگی اســت و‬ ‫ایین نامه هایــی که در ســال ‪ ۱۳۹۴‬در دولت‬ ‫مصوب شد‪ ،‬باعث شــد تا روند رو به رشدی‬ ‫در تعداد فرزندخواندگی در این مدت داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن نــگاه مــردم‬ ‫بــه فرزندخواندگــی نگاه بهتری شــده اســت‬ ‫و خیلی از مردم از اقشــار مختلف به ســمت‬ ‫فرزندخواندگی رفته اند‪ .‬در ســال ‪ ۹۹‬نســبت‬ ‫به ســال ‪ ۹۸‬باوجود موضوع کرونا که باعث‬ ‫شده بود‪ ،‬ارتباطات کاهش پیدا کند و حضور‬ ‫در مراکز ســخت تر شــود‪ ،‬اما شــاهد افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬درصــدی فرزندخواندگــی در ایــن مــدت‬ ‫بوده ایــم و سرپرســتی حــدود ‪ ۱۷۰۰‬کــودک‬ ‫به خانواده های مختلف سپرد هشــده اســت‪.‬‬ ‫معاونامور اجتماعیسازمانبهزیستی کشور‬ ‫بابیــان اینکه همیشــه سیاســت ســازمان این‬ ‫اســت که تعــداد کــودکان در مراکز نگهداری‬ ‫را کاهــش دهیــم و کــودکان را بــه ســمت‬ ‫خانواده ســوق دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درگذشته‬ ‫کــودکان ب هصــورت مد لهــای اردوگاهــی در‬ ‫یشــدند و گاهــی در یک‬ ‫مراکــز نگهــداری م ‬ ‫مرکــز حــدود ‪ ۱۰۰‬کــودک حضور داشــتند‪ ،‬اما‬ ‫فرایند ســازمان در این ســال ها و به ویژه بعد‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬که قانون فرزندخواندگی مصوب‬ ‫شــده اســت‪ ،‬این بوده است که مراکز از شکل‬ ‫اردوگاهی به خانه تبدیل شــده است و نام ان‬ ‫را نیــز مراکز شــبه خانــواده گذاشــته ایم‪ .‬فرید‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متوسط کودکانی که در مراکز‬ ‫شبه خانواده نگهداری می شوند حدود‪ ۱۰‬الی‬ ‫‪ ۱۲‬کودک است‪ .‬تالش ما این است که کودکان‬ ‫رابهسمتفرزندخواندگیسوقدهیم‪.‬در این‬ ‫راســتا نیز حتی کودکانی که دارای معلولیت و‬ ‫یابیماریهستندنیز بهفرزندخواندگیسپرده‬ ‫می شــوند‪ .‬راه اندازی ســامانه فرزندخواندگی‬ ‫نیز باعث شــده اســت تا سیر فرزندخواندگی‬ ‫شفاف تر شود‪.‬اینسامانهدسترسیخانواده ها‬ ‫را بــه فرزندپذیــری بیشــتر می کند و همچنین‬ ‫باعثمی شوداحتمالفرزندخواندگیکودکان‬ ‫در سراســر نقاط کشــور بیشتر شــود‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه اغلــب خانواد ههــا تقاضای سرپرســتی‬ ‫کودکان کمتر از ســه سال را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از سیاست های ما این است که این فرهنگ را‬ ‫ترویجدهیمکهفاصلهسنیوالدینبافرزندکم‬ ‫باشــد‪ ،‬با توجه به اینکه امار نوزادان ما بســیار‬ ‫کماست‪،‬خانواده هاییکهمتقاضیسرپرستی‬ ‫نوزادهستندبایدحداقل‪ ۵‬الی‪ ۶‬سالدر نوبت‬ ‫بماننداز همینرو بهانا نپیشنهادمی کنیمکه‬ ‫بجای انتظار این مدت زمان کودکانی را که در‬ ‫سنین باالتر هستند به سرپرستی قبول کنند تا‬ ‫از این طریق بتوانند سریع تر به خواسته خود‬ ‫برسندو همین طور کودکانی کهدر سنینباالتر‬ ‫هم هستند از خانواده برخوردار شوند‪ .‬معاون‬ ‫اموراجتماعیسازمانبهزیستیکشوردربخش‬ ‫دیگری از صحبت های خود درباره خانه های‬ ‫امــن نیز گفت‪ :‬در موضوع خشــونت خانگی‬ ‫در خصــوص زنــان‪ ،‬افــراد می توانند به تمامی‬ ‫مراکز اورژانس اجتماعی کــه حدود ‪ ۳۶۰‬مرکز‬ ‫در کل کشور هستند‪ ،‬تماس بگیرند و در انجا‬ ‫تمهیدات الزم برای این زنان انجام می شــود‪.‬‬ ‫قبل از راه اندازی خانه های امن که درگذشــته‬ ‫به ان خانه موقت می گفتیم بســیاری از این‬ ‫زنــان اســیب دیده و در معرض خشــونت در‬ ‫یشــدند‪ .‬فرید‬ ‫اورژانــس اجتماعی پذیرش م ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضر هم اگــر در هر‬ ‫شهرستان یا شهری خانه امن وجود ندارد‪ ،‬زنان‬ ‫اســیب دیده در اورژانــس اجتماعــی پذیــرش‬ ‫یشــوند و چنانچه الزم باشــد بــا همکاری‬ ‫م ‬ ‫نیروهای اورژانس اجتماعی به مرکز مداخله‬ ‫در بحران در مراکز استان یا اولین شهرستانی‬ ‫که مرکز نگهــداری دارند‪ ،‬اعزام می شــوند‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه درمجموع حدود ‪ ۲۷‬مرکز خانه‬ ‫امــن در سراســر کشــور داریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫خان ههــای امــن هیــچ نشــانی نــدارد و تمام‬ ‫شهــا در خانــه امــن توســط اورژانــس‬ ‫پذیر ‬ ‫اجتماعی و خط‪ ۱۲۳‬انجام می شود‪ .‬ما قصد‬ ‫تعطیلیخانه هایامنرابه هیچ عنواننداریم‬ ‫چراکه به این خانه ها نیاز داریم و باید حتما‬ ‫خانه های امن داشــته باشــیم‪ .‬اما نکته مهم‬ ‫این است که مداخله ما درزمانی که یا اسیب‬ ‫صورت گرفته و یا خشــونتی در شــرف انجام‬ ‫بوده و قریب الوقوع است‪ ،‬صورت می گیرد‪.‬‬ ‫محققان می گویند با انجام یک ازمایش خالقانه موفق به شناسایی جهش های دی ان‬ ‫ای در خون و ادرار شده اند که به شناسایی تومورهای سرطان مغز کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬تشخیص سریع انواع سرطان در مراحل اولیه شکل گیری به درمان موفق‬ ‫این بیماری کمک شایانی می کند و ازمایش های خون و ادرار یکی از ابزار این شناسایی است‪.‬‬ ‫پژوهشگران انگلیسی برای اولین بار توانسته اند از طریق این ازمایش ها‪ ،‬جهش های ژنتیکی‬ ‫خاصیرادر دیانایافرادشناسایی کنند کهناشیاز مرگسلول هایتشکیل دهندهتومورها‬ ‫و ریخته شدن ضایعات ان ها در مایعات مختلف بدن است‪ .‬محققان می گویند از این روش‬ ‫خالقانهمی توانبرایشناساییسریعسرطان هایپروستاتیامثانه‪،‬لوزالمعدهوریهاستفاده‬ ‫کرد‪ ،‬زیرا ضایعات تومورهای عامل سرطان های مذکور در ادرار یا خون قابل شناسایی است‪.‬‬ ‫دی ان ای هایی که بدین شــیوه شناســایی می شــوند‪ cfDNA ،‬نام دارند که قطعات بسیار‬ ‫کوچکی از دی ان ای های جهش یافته هستند که بعد از مرگ تومورها وارد جریان خون و‬ ‫سپس ادرار می شوند‪ .‬ابعاد این دی ان ای ها در نمونه های خون و ادرار افراد مبتالبه سرطان‬ ‫مغز متفاوتباافرادسالماست‪.‬همینمسئلهبهمحققانانگلیسیکمککردتایکالگوریتم‬ ‫هوشمصنوعیبرایشناساییان هاابداعکنندتانمونه هایادرار بیمارانمبتالبهسرطانمغز‬ ‫را از سایر افراد جدا کند‪ .‬فناوری یادشده در مراحل اولیه شکل گیری است و با افزایش دقت‬ ‫می توان از ان در مقیاس انبوه استفاده کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!