روزنامه رویداد امروز شماره 1131 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1131

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1131

روزنامه رویداد امروز شماره 1131

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1131‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫قزوین‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫هنوز هم به مردم بدهکاریم و اگر شرایط ما مناسب تر بود‪ ،‬همه باهم همکاری کرده بودیم و قوای دیگر بیشتر ما را یاری کرده بودند‬ ‫به نقاط بهتری می رسیدیم‬ ‫سیاست‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ناسایینقاط‬ ‫اولویتش‬ ‫شبکهابیاری‬ ‫حادثهخیزدر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد دقزوین‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رونماییاز‬ ‫نخستینکتابعکس‬ ‫حرممطهر حضرت‬ ‫معصومه(س)‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫دانیالاسماعیلیفر از قهرمانیپرسپولیس‬ ‫ونایب قهرمانیتیمشسخنمی گوید‬ ‫ستارهسپاهان‬ ‫علیهبهانه جوییبیهوده‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫خهالکترونیکی‬ ‫‪04‬‬ ‫مهمترین‬ ‫چالش وزیر نفت اینده‬ ‫چیست؟‬ ‫حسنروحانی‪:‬برایعیبونقص هاازمردمعذرخواهیمی کنیم‬ ‫اما و اگرهای‬ ‫اجرای طرح نسخه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1130‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دولت دوازدهم در ایستگاه پایانی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫اماواگرهای‬ ‫‪02‬‬ ‫مردمباتوجهبهشرایطجنگاقتصادی‬ ‫بهدولتدوازدهمنمرهدهند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اجرایطرحنس‬ ‫مراسمتنفیذ‬ ‫‪ ۱۲‬مرداد‬ ‫برگزار می شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 11‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫صرف انرژی با کشف‬ ‫صرفهجویی در م‬ ‫هزار دستگاه ماینر‬ ‫‪5‬‬ ‫گذشته دریک مرکز‬ ‫روزهای‬ ‫در پراکندهدر شهر صنعتی‬ ‫نیروگاه‬ ‫ـروش و خدمات‬ ‫معــاون فـ‬ ‫‪ 2500‬دستگاه ماینر‬ ‫البرز تعداد‬ ‫ـرکت توزیع نیروی‬ ‫مشترکین شـ‬ ‫ـف و ضبط شــد‪.‬‬ ‫غیرمجاز کشـ‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬از‬ ‫بــرق اســتان‬ ‫ـروش و خدمــات‬ ‫معــاون فـ‬ ‫جــاری تاکنــون با‬ ‫ابتــدای ســال‬ ‫ـرکت توزیع نیروی‬ ‫محمد قافله باشی‬ ‫مشترکین شـ‬ ‫دستگاه استخراج‬ ‫کشف‪ 5‬هزار‬ ‫قزوین بیان کرد‪ :‬با‬ ‫برق اســتان‬ ‫جــاز از مصــرف ‪6‬‬ ‫رمــز ارز غیرم‬ ‫از ‪ 5‬مگاوات برق‬ ‫ماینرها که بیــش‬ ‫انرژی بــرق جلوگیری‬ ‫کشــف ایــن‬ ‫انــرژی جلوگیری‬ ‫مــگاوات‬ ‫سید محمد قافله‬ ‫ـرد از هــدر رفت‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫مصــرف میکـ‬ ‫همچنین در ادامه‬ ‫شــد‪ .‬به‬ ‫ــای غیرمجاز‬ ‫باشی یاداور شد‪:‬‬ ‫شــی در خصــوص کشــف ماینره داشت‪ :‬شد‪ .‬قافله‬ ‫‪ 1950‬دستگاه ماینر‬ ‫با‬ ‫مصرف برق اظهار‬ ‫ها موفق شدیم‬ ‫برای مدیریت بهینه‬ ‫این بازرسی‬ ‫صنعتی بــه طرز‬ ‫کمبود انــرژی مواجه‬ ‫شــرکت تولیــدی‬ ‫ـتان امســال که بــا‬ ‫را کــه در یــک‬ ‫شناسایی کنیم‪ .‬او‬ ‫در تابسـ‬ ‫مردم برای مدیریت‬ ‫جاسازیشده بود‬ ‫ضمن درخواست از‬ ‫شد ماهرانهای‬ ‫ســاختمان که درب‬ ‫شدهایم‬ ‫انجامشده تالش‬ ‫رمز ارزها در یک‬ ‫بهینه با اقدامات‬ ‫نشود‪ .‬گفت‪ :‬این‬ ‫اســتخراج میکرد‬ ‫مصرف‬ ‫تا مشکلی ایجاد‬ ‫نداشــت و اتریوم‬ ‫خاموشیها کم کنیم‬ ‫ـل ورودی هم‬ ‫‪ 260‬کیلــووات برق‬ ‫از‬ ‫بارشهــا در فصـ‬ ‫ـده بــود که حــدود‬ ‫کــرد‪ :‬بــا کاهــش‬ ‫های نصبشـ‬ ‫در ادامــه کشــف‬ ‫او اضافــه‬ ‫خارج شــدن نیروگاه‬ ‫ــرف میکــرد‪ .‬او‬ ‫خشکســالی و از مدار‬ ‫شــبکه را مص‬ ‫استخراج در یک واحد‬ ‫در‬ ‫ـذا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تولید احســاس میش‬ ‫ــتگاه ماینراماده‬ ‫برقابــی کمبــود‬ ‫ممنوع ‪ ۲۰۰‬دس‬ ‫زهرای قزویــن را از‬ ‫ارزهای مجاز هم‬ ‫غیرفعــال در بوئین‬ ‫گام فعالیت رمز‬ ‫مــداری‬ ‫اعالم کرد‪ .‬قافله‬ ‫اولین‬ ‫ـایی رمز ارزهای غیرمجاز هم دا فعالیتهای این شرکت‬ ‫شــد و برای شناسـ‬ ‫تصریح دیگر‬ ‫هزار ماینر از ابتدای‬ ‫ســیج شــدند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪:‬با کشف‪5‬‬ ‫ـتهای مختلفی ب‬ ‫انتظامی باشی‬ ‫انرژی برق دو هزار‬ ‫گشـ‬ ‫اطالعات سپاه و نیروی‬ ‫بیش از ‪ 6‬مگاوات‬ ‫رمز سال جاری‬ ‫کرد‪ :‬باهمکاری‬ ‫تولید و اســتخراج‬ ‫صرفهجوییشد‪.‬‬ ‫مناطق که احتمال‬ ‫مشترکخانگی‬ ‫برخی‬ ‫ســیها اغاز شد و‬ ‫وجود داشــت بازر‬ ‫ارز در انها‬ ‫دشتقزوین‬ ‫نسخهالکترونیک‬ ‫امروز‪:‬اغاز صدور‬ ‫قزوین‪-‬رویداد‬ ‫شــت دو ســال از‬ ‫ـداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫خــورد و طی گذ‬ ‫قزوین ‪ -‬رویـ‬ ‫از ســال ‪ ۹۷‬کلیــد‬ ‫ـمی در بخشهــای‬ ‫ـران اســتان قزوین‬ ‫‪ ۹۹‬بهصــورت رسـ‬ ‫مدیریت بحـ‬ ‫اواخــر ســال‬ ‫اجتماعی اجرایی شد‬ ‫شناسایینقاطحادثهخیز‬ ‫سالمت و بیمه تامین‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بهمنظور کاهش‬ ‫بیمه‬ ‫ابیاری دشــت قزوین‪،‬‬ ‫دفترچههای بیمه‬ ‫در شــبکه‬ ‫و حذف کامل‬ ‫حذف دفترچههای‬ ‫امدادی قرار خواهد‬ ‫ارزاوری بسیار باالی‬ ‫اقدامات دســتگاههای‬ ‫بار مالی و‬ ‫گرفت‪ .‬هرچند پذیرش‬ ‫در اولویت‬ ‫جلســه بررســی‬ ‫دســتور کار قــرار‬ ‫مهدیخانــی در‬ ‫کاربنــی در‬ ‫جدیــد در کشــور با‬ ‫ـت‪ .‬قــدرت الــه‬ ‫ابیاریدشتقزوین‪،‬‬ ‫گرفـ‬ ‫هــا و برنامههــای‬ ‫کاهشتلفاتدر شبکه‬ ‫اجــرای طرح‬ ‫زیادی مواجه میشود‬ ‫راهکارهای‬ ‫شرکت اب منطقهای‪،‬‬ ‫و مخالفتهای‬ ‫مسئولین و نمایندگان‬ ‫موافقتها‬ ‫ـتانهای مختلف‬ ‫امدادی اســتان افزود‪:‬‬ ‫با حضور‬ ‫طورجدی در اسـ‬ ‫ـاورزی و دســتگاههای‬ ‫امــا این طرح به‬ ‫تامل اینکه با حذف‬ ‫بالغبر ‪ ۹۰‬کیلومتر‬ ‫جهاد کشـ‬ ‫است و نکته قابل‬ ‫قزوین که دارای‬ ‫در حال اجرا‬ ‫مــاران در مرحله‬ ‫ـبکه ابیاری دشت‬ ‫طالقان تا دشت‬ ‫کاربنــی برخــی از بی‬ ‫شـ‬ ‫بوده و از مسیر سد‬ ‫دفترچههــای‬ ‫برایدریافتحق‬ ‫کانال اصلی و فرعی‬ ‫چشمگیر کشاورزی‬ ‫بیمههایتکمیلی‬ ‫دارد‪ ،‬علیرغم رونق‬ ‫ورودبهبخش‬ ‫و چاپ و پرینت‬ ‫قزوین امتداد‬ ‫داشته که مهمترین‬ ‫کاغذبازیهای بیمهای‬ ‫خطراتی را نیز به همراه‬ ‫بیمه درگیر‬ ‫مشــکالت زیادی را‬ ‫اصلی و شــاخههای‬ ‫در استان‪،‬‬ ‫متعدد میشــوند که‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫غرقشــدگی افــراد‬ ‫کپیهای‬ ‫تمام تبلیغاتی که در‬ ‫انهــا‬ ‫بیمارانایجادمیکند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫انتقال بیماری‬ ‫برای‬ ‫فرعــی ان اســت‪.‬‬ ‫متاسفانه همچنان‬ ‫ارزی تا کاهش‬ ‫مجازی انجامگرفته‪،‬‬ ‫صرفهجویی‬ ‫پزشکی مدیریت‬ ‫از‬ ‫رسانه و فضای‬ ‫کانالها‪ ،‬رودخانهها‪،‬‬ ‫راهبردی و اسناد‬ ‫باالی غرقشدگی در‬ ‫معاون خرید‬ ‫اســتان قزوین در‬ ‫شــاهد امار‬ ‫هســتیم که این‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫کشــاورزی استان‬ ‫درمــان ســازمان‬ ‫الکترونیک و ارائه‬ ‫ـدها و اســتخرهای‬ ‫مشکالت و خسارات‬ ‫گفت‪ :‬بحث نســخه‬ ‫سـ‬ ‫در فصل تابستان‬ ‫رابطه‬ ‫کهدر برنامههای‬ ‫موضوع هرساله‬ ‫شــت‪ :‬مقررشــده‬ ‫جهت تهیه اسناد به‬ ‫این الکترونیکتکلیفیبوده‬ ‫میاورد‪ .‬او اظهار دا‬ ‫تکمیلی‪ ،‬بیماران را‬ ‫خدمات‬ ‫ها مکلف بودند‬ ‫عدیدهای را به بار‬ ‫ـوان متولی شــبکه‬ ‫و بیمههای‬ ‫فرستند و در این‬ ‫دیدهشده و دولت‬ ‫کــز پاراکلینیکــی‬ ‫منطقــهای بهعنـ‬ ‫کاغذبازی اداری نمی‬ ‫توسعه کشور‬ ‫ایــن کار را انجام‬ ‫مطبهــا و مرا‬ ‫ـت‪ ،‬شــرکت اب‬ ‫دنبال کپی و‬ ‫استان‪ ،‬همکاری‬ ‫داشتهاند‪ .‬نانکلی در‬ ‫الکترونیکــی در‬ ‫برنامههای توســعه‪،‬‬ ‫اسـ‬ ‫دفترچههای‬ ‫نیز رودخانههای‬ ‫ها همکاری خوبی‬ ‫یــی و دیــوان‬ ‫طــی اجــرای‬ ‫خدمات بهصورت‬ ‫ابیاری دشت قزوین و‬ ‫مراجــع قضا‬ ‫درمجموع در بخش بیمه تامین داروخانهها گفت‪ :‬با توجه به حذف پزشکان رابطه بیمه‬ ‫ازجملهاتشنشانیو‬ ‫سالمتو تامین‬ ‫یوسفی افزود‪ :‬ارائه‬ ‫توجیه نباشند اما‬ ‫شدندرگاهبیمههای‬ ‫دستگاههایامدادی‬ ‫نسخه الکترونیک؛ به‬ ‫اداری مورد رســیدگی‬ ‫بیمههای تکمیلی‬ ‫دهند‪ .‬زهرا‬ ‫هاییاست کهدر‬ ‫رابطهبایکی‬ ‫حداکثریرابا‬ ‫تخصصی‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫اجرای طرح نســخه‬ ‫عدالــت‬ ‫را‬ ‫تکلیف‬ ‫ـداد امروز‪:‬از ســال‬ ‫ـکل‬ ‫اجرای‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫اوردهو باتشکیلتیم‬ ‫بیمار با هر شکل‬ ‫اجتماعی کمترین‬ ‫الکترونیک؛یکی‬ ‫ـود در بیمه‬ ‫قزویــن ‪-‬رویـ‬ ‫هــت تســهیل در‬ ‫کــه در ‪ 321‬مورد‬ ‫که نام و کد ملی‬ ‫دولت‬ ‫دولت قرار داده شد و‬ ‫از ایــرادات موجـ‬ ‫هاللاحمر بهعمل‬ ‫اجتماعــی ج‬ ‫قــرار گرفــت‬ ‫حادثهخیز شناسایی و‬ ‫پیشنهادمدیرعامل‬ ‫اعالمشده است‬ ‫ـون ‪ 533‬فقــره‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی‬ ‫توسعه بر عهده‬ ‫پس از ارسال به‬ ‫مسیر کانالها‪ ،‬نقاط‬ ‫گذشــته تاکنـ‬ ‫نیز یاداور شد‪:‬بنابه‬ ‫بهصورت داشــتیم‪.‬‬ ‫پروندههــا رای بــه نفع‬ ‫برنامه ششم‬ ‫عدم وجود برنامه‬ ‫ـامانه درج شــود و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫هایبیمهگر پایههم‬ ‫بتوان امدادرسانی‬ ‫و بازدید از‬ ‫نسخه الکترونیک‪،‬‬ ‫ســالمت و بیمه‬ ‫و فرم بر روی سـ‬ ‫از ایــن‬ ‫و حقوقیشرکت‬ ‫موردنظر برای پزشکان‬ ‫تا‬ ‫سازمان‬ ‫گردد‬ ‫اجتماعــی؛ بیمــه‬ ‫طرح‬ ‫پروندهکیفری‬ ‫کدگذاری‬ ‫‪ 72‬مورد نیز رای‬ ‫اجرای‬ ‫رابطه‬ ‫اجتماعی‬ ‫این‬ ‫مطالبــات بهصورت‬ ‫مسیرها زون بندی و‬ ‫در‬ ‫ســالمت و بیمه تامین‬ ‫پایان هرماه‪ ،‬وجه‬ ‫ســازمان تامیــن‬ ‫شــرکت و در‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫ـخص و واحد نسخه‬ ‫توســط مراجــع‬ ‫ـه ارائه پرداخت‬ ‫ـخه بیمه در‬ ‫سازمان واحد بین بیمه‬ ‫اب منطقــهای‬ ‫بیشتری انجام داد‪.‬‬ ‫اجتماعی از درگاه مشـ‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫اجبــار ملزم بـ‬ ‫برای صدور نسـ‬ ‫فاطمه ایمانی‬ ‫داد‪ :‬در این راستا‬ ‫را با سرعت‬ ‫علیه شرکت‬ ‫امار غرقشدگی‬ ‫پرداختمیشود‪.‬‬ ‫موجب چندگانگی‬ ‫طرح نیز در اینده‬ ‫برخی تامین‬ ‫رسیدگیقرارگرفته‬ ‫الکترونیک شدند‪ .‬او ادامه‬ ‫توجه به افزایش‬ ‫دریافت کنند و این‬ ‫توجه به اینکه امکان‬ ‫از سال اســت که‬ ‫قضاییمورد‬ ‫عمده احکامی‬ ‫پاراکلینیکی شده‬ ‫استان قزوین گفت‪ :‬با‬ ‫بیمهشدهها را‬ ‫ـخه الکترونیک را‬ ‫او توضیح داد‬ ‫یوســفی افزود‪ :‬با‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســازمان جهــاد‬ ‫برای پزشکان و مراکز‬ ‫داد‪ :‬در این برنامه‬ ‫دفتــر حقوقــی‬ ‫اجتماعی طرح نسـ‬ ‫های کاذب از سوی‬ ‫میشود‪ .‬او ادامه‬ ‫اهسته الکترونیک‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر‬ ‫مربــوط به نقض‬ ‫ـتا ســازمان تامین‬ ‫اســتخرهای ذخیــره اب‬ ‫تامین‬ ‫ها و ارائه نســخه‬ ‫نزدیک اجرایی‬ ‫بهصورت بدوی و‬ ‫ـرکت صادرشــده‬ ‫غیرمجاز‪،‬استخر‬ ‫داد‪ :‬در این راسـ‬ ‫بیماریهای خاص هم‬ ‫منطقــهای اســتان‬ ‫سوءاســتفاده‬ ‫در‬ ‫ملیبیمارانوجود‬ ‫کرد و این طرح‬ ‫شناساییاستخرهای‬ ‫کــه علیــه شـ‬ ‫در اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫شــرکت اب‬ ‫ـیون رســیدگی به‬ ‫برخی از داروهای‬ ‫وبسرویس کرده‬ ‫‪ ۹۷‬اغاز‬ ‫پاراکلینیکیباکد‬ ‫در همین راســتا با‬ ‫شــیهای فعــال‬ ‫کشاورزیعالوهبر‬ ‫صادره توســط کمیسـ‬ ‫صورت دوره تکرار‬ ‫استخرها و تعبیه طناب‬ ‫به تولید ‪ API‬یا‬ ‫بیماران برای تکرار‬ ‫پزشکانیامراکز‬ ‫بابیان این خبر گفت‪:‬‬ ‫و پزشــکان و من‬ ‫اینترنتی اجتماعی اقدام‬ ‫تومان احــکام‬ ‫است تا نیازی نباشد‬ ‫بیماران میتواننــد در‬ ‫موظف به ایمنسازی‬ ‫پیش میرفت‬ ‫دیوان عدالت اداری‬ ‫اطالعات دو سازمان‬ ‫قزوین‬ ‫از دهها میلیــارد‬ ‫تعریفشده‬ ‫صورت حضوری و یا‬ ‫دارد؛ بیمهشــدگان و‬ ‫غرق شدن نماید‪.‬‬ ‫داران را‬ ‫های زیرزمینی در‬ ‫شــک در نســخه‬ ‫انتقال‬ ‫قانونی و محکــم‬ ‫ســبت بــه ویزیت‬ ‫مطبهای پزشکی به‬ ‫نجات افراد در حال‬ ‫شده امور اب‬ ‫مراجعه کنند و پز‬ ‫جهــت رســیدگی‬ ‫اموزش قرار است که با نصب ان؛ سرویس تبادل میشود‪.‬‬ ‫دفــاع‬ ‫پیامکهــای تکراری ن‬ ‫دارو به پزشــک‬ ‫بیتالمال صیانت‬ ‫و تیوپ جهت‬ ‫کمیســیون مذکــور‬ ‫الکترونیک‪ ،‬تحت‬ ‫دارو را تائید میکند‪.‬‬ ‫طریق این وب‬ ‫دریافت مشــاهده‬ ‫حقوق شــرکت به نفع‬ ‫زمینه‪ ،‬موضوع را‬ ‫ترین و تکلیــف‬ ‫منظور تولید نسخ‬ ‫ـخههای بیمهای از‬ ‫احکام صادره علیه‬ ‫سامانه‪ ،‬گزینه تکرار‬ ‫سوءاستفاده در این‬ ‫دارو در نسخه و‬ ‫به‬ ‫ـزود‪ :‬یکی از مهم‬ ‫طــرح حذف نسـ‬ ‫ـوده و هیچیک از‬ ‫بیمه اول؛ در‬ ‫طرف قرار داد‬ ‫انجامشده و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ثبت‬ ‫فاطمه ایمانی افـ‬ ‫ـد‪ .‬او توضیــح داد‪:‬‬ ‫مربوط مجــدد بـ‬ ‫در مراکز غیر‬ ‫کارگزاریها و یا شعب‬ ‫رفاهی در استان‬ ‫حذف کاغذ یوسفی‬ ‫های مالی نبوده‬ ‫ســر کشــور و نیز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گرفتنـ‬ ‫مشکل کاغذبازی‬ ‫شرکت‪،‬انجامامور‬ ‫مربوط به محکومیت‬ ‫دفتر اسناد پزشکی‪،‬‬ ‫داروخانههای سرا‬ ‫باال برای دولت و‬ ‫‪ ۲۳‬مجتمع‬ ‫وظایفدفتر حقوقی‬ ‫کاربنی در کنار ارزاوری‬ ‫مزایای این به‬ ‫ترافیک هر قلم دارو از‬ ‫اشخاص شرکت‪،‬‬ ‫برخــی اقدامــات‬ ‫اجتماعیاطالعدهند‪.‬‬ ‫ـوابق بیمار از دیگــر‬ ‫موجب کاهش بار‬ ‫دعاوی شرکت علیه‬ ‫با بیمهها‬ ‫ـی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫تامین‬ ‫است‬ ‫ـازمان‬ ‫ساخت‬ ‫ـ‬ ‫تامین‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫کرونا‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ایما‬ ‫ـره‬ ‫به طرح و تعقیب‬ ‫فرزند بیمهشــده‬ ‫ـت و ثبــت و ذخیـ‬ ‫وارداتی؛ در دوران‬ ‫دعاوی اســت‪.‬‬ ‫پزشکان با نسخه‬ ‫شرکت شامل اخذ‬ ‫پزشکان به دلیل‬ ‫در حال‬ ‫بابک اصغری‬ ‫کارگزاریها شــده اسـ‬ ‫همچنیــن دفاع از‬ ‫اشنایی برخی‬ ‫میاید و نیاز است‬ ‫خصوص دعاوی‬ ‫دفترچهدرمانیاشاره‬ ‫بیماران به دفاتر‬ ‫این عدم‬ ‫حقیقی و حقوقی و‬ ‫ـی‪ ،‬شاخص در‬ ‫همراه طرح به شمار‬ ‫ـداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫معضالتحذف‬ ‫های اشخاص در‬ ‫ـرح وجــود دارد بــه‬ ‫و تردد‬ ‫در مراجــع قضایـ‬ ‫نبودن دفترچــه‬ ‫اجتماعیبه‬ ‫در غرقشــدگی‬ ‫قزوین ‪ -‬رویـ‬ ‫اجتماعیکهبیمهتکمیلی‬ ‫کــه در اجــرای طـ‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ـه علیــه شــرکت‬ ‫دیگری ازجملــه‬ ‫سازمانتامیناجتماعی‬ ‫احکام برائت‬ ‫ای‬ ‫ـدی‬ ‫همچنین نقض احکام‬ ‫جاده‬ ‫ها‬ ‫ـ‬ ‫مشــکالت‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫تامین‬ ‫ی‬ ‫مطب‬ ‫فوا‬ ‫مطرو‬ ‫ونقل‬ ‫یوسفی‬ ‫و‬ ‫بیماران‬ ‫اداری‬ ‫در‬ ‫سرپرستادارهرسیدگی‬ ‫راهــداری و حمل‬ ‫نسخه الکترونیک را‬ ‫برطرف میکند‪.‬‬ ‫اداری و دادگاههــای‬ ‫کردوگفت‪:‬‬ ‫ها با مشــکالتی‬ ‫های ابرســانی و‬ ‫مواقع الزم را نیز‬ ‫مشــکالت طــرح نســخه‬ ‫طرح بپیوندند و‬ ‫پرداخــت هزینه‬ ‫دیــوان عدالــت‬ ‫منظــور کانال‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫کانال ابرســانی‬ ‫از ابتــدای اجرای‬ ‫بیمار در‬ ‫بزرگی که از اســفند‬ ‫هــم دارنــد بــرای‬ ‫ـوال غیرمنقــول به‬ ‫اســتان قزویــن‬ ‫قزویــن یکــی از‬ ‫صــوص خلعیــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مراکز طــرف قرار‬ ‫ـت‪ :‬یکی از کارهای‬ ‫هزار اســتان‬ ‫برخی از پزشــکان با‬ ‫صــادره در خ‬ ‫مستندســازی امـ‬ ‫بیمه اجــرا کننــد‪ .‬او‬ ‫مــه داد‪ :‬در‬ ‫مجتمــع خدماتی و‬ ‫این شهر و نیز اخذ‬ ‫اظهار داشـ‬ ‫جاری تعداد ‪۱۱۶‬‬ ‫نیــز‬ ‫ـرکت اســت کــه در‬ ‫را عــدم اشــنایی‬ ‫صدور دفترچههای‬ ‫حاضــر ‪۲۳‬‬ ‫قزوین در محدوده‬ ‫ـخ ذکر مواجــه هســتند‪.‬او ادا دریافت کد ملی بیمار‪،‬‬ ‫اردیبهشتماه سال‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ســاماندهی داراییهــای شـ‬ ‫انجام شد؛ ممنوعیت‬ ‫الکترونیکی نسـ‬ ‫جهت دشت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫دعوا و یا بی حقی‬ ‫بامراجعه طرح تا‬ ‫و درمانگاههای‬ ‫بیمه تکمیلی پس از‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫کامپیوتری و تایپ‬ ‫ســیار زیــادی در‬ ‫رفاهی توسط‬ ‫ـک در مطبهــا‬ ‫ازاینپسبیماران‬ ‫شرکت مبنی بر رد‬ ‫دغدغه انجام میشود‬ ‫بــاز بر داد با‬ ‫‪ ۳۶۳‬سیســتم‬ ‫زمینــه اقدامــات ب‬ ‫نســخه الکترونیـ‬ ‫اجتماعیبود که‬ ‫امالک احکام له‬ ‫شــکان کــه از دیر‬ ‫احداث است‪ .‬جواد‬ ‫بــه بهــای عادله‬ ‫پرداخت هزینه بدون‬ ‫ایــن‬ ‫است و در این راستا‬ ‫ســطح کشور و با‬ ‫تامین‬ ‫ـت‪ :‬برخــی از پز‬ ‫رودخانهها و همچنین‬ ‫در خصــوص مطال‬ ‫مختلف استان در حال‬ ‫داد؛ اینگونه مطرح‬ ‫نویسی و روند‬ ‫و مرکز درمانی در‬ ‫استان تولیدشده‬ ‫کــرده و گفـ‬ ‫خواهانهــا‬ ‫اخذ اسناد بستر‬ ‫نوشتند برای نسخه‬ ‫خدماتی و رفاهی‬ ‫در مناطق‬ ‫مراکز غیر طرف قرار‬ ‫به هر پزشــک‬ ‫های ابرســانی و‬ ‫پزشک در درمانگاهها‬ ‫تمامی خدمات سطح‬ ‫کماکان نیــز در جریان‬ ‫مراسم افتتاح مجتمع‬ ‫مربــوط بــه کانال‬ ‫کاغذ نسخه می‬ ‫این امــا برای‬ ‫ویزیت و برگههای‬ ‫ملی میتوانند از‬ ‫مطبها و ‪۲۳۸‬‬ ‫ـرکت صورت گرفته و‬ ‫کنند‪ .‬او روی‬ ‫ای روز اراضــی‬ ‫مواجه میشوند که‬ ‫حق لطفی در‬ ‫ارائه کد شناسایی‬ ‫پرداخت هزینههای‬ ‫پزشک در‬ ‫رحیماباد افــزود‪ :‬ارائه‬ ‫خسارتدر خصوص‬ ‫شـ‬ ‫ـتان همکاری می‬ ‫ـرکت اب منطقــه‬ ‫کامپیوتری با مشکل‬ ‫میکنند که‬ ‫اخذاحکامجبران‬ ‫بویینزهــرا بــه ســهراه‬ ‫کــد ملی بیمــار و‬ ‫اجرای طرح در اسـ‬ ‫مدیــر حقوقــی شـ‬ ‫درماناستفادهکنند‪.‬‬ ‫بیماران در پشــت درب‬ ‫ــگاه تایپ‬ ‫ـترین همچنین‬ ‫جداگانــه بــا ذکــر‬ ‫ـتان بــه رانندگان‬ ‫ـح رودخانــهای از‬ ‫بــرای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اجتماعی با دانش‬ ‫بخش‬ ‫برای دریافت‬ ‫ــدن‬ ‫دارو بهصــورت‬ ‫ــرد‪ :‬طبیعتا بیشـ‬ ‫در محــور محورهای مواصالتی اسـ‬ ‫های غیرمجاز مصالـ‬ ‫میشــود صــورت‬ ‫همراهی ســازمان تامین‬ ‫های تکمیلی‬ ‫قزویــن تصریــح ک‬ ‫میلیارد کار موجــب معطل ش مرتضی نانکلــی افزود‪:‬‬ ‫کیفری برداشــت‬ ‫داروخانــه اخــذ‬ ‫خدمــات در‬ ‫همراهی بیمه‬ ‫ــت کــه توســط‬ ‫با توجه به ارزش‬ ‫اســتان‬ ‫به‬ ‫مبنی بر پرداخت ‪۲۶‬‬ ‫فاکتــوری کــه از‬ ‫نیز شــده اســت‪.‬‬ ‫ـای ارزشــمندی اس‬ ‫مربوط به دعاوی‬ ‫اســتان است که‬ ‫مراجعه به داروخانه‬ ‫بیمارستان مطبهــا‬ ‫علوم پزشکی قزوین‬ ‫ســافران از کارهـ‬ ‫کدگذاری نــام داروها‬ ‫رودخانههای‬ ‫حجم دعاوی شرکت‬ ‫نسخهالکترونیکی‬ ‫ـت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫با دفاع مناســب‬ ‫وم‬ ‫پزشکیمدیریت‬ ‫ازجمله حفــاران و‬ ‫این مشــکل هم‬ ‫تامینتجهیزات‬ ‫در حــال انجام اسـ‬ ‫توجه دعاوی فوق‬ ‫نویسی میگیرد‪.‬او‬ ‫تامیناجتماعیاز‬ ‫راهبردیو اسناد‬ ‫فــان حــوزه اب‪،‬‬ ‫حل‬ ‫جهت‬ ‫ـکار‬ ‫تسهیالت‬ ‫خــش خصوصی‬ ‫قابل‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫خرید‬ ‫ـی‬ ‫جهتاخذهزینه‬ ‫مختلفساختهشدهو‬ ‫علیــه متخل‬ ‫زیرزمینــی ریالـ‬ ‫با جدیــت مورد‬ ‫قزوین در تومان‬ ‫الزم برای اجرای‬ ‫معاون‬ ‫تا مهارت الزم در‬ ‫ب‬ ‫همبرگهدارو‬ ‫قــوق بیتالمــال‬ ‫اجتماعی اســتان‬ ‫تکمیل زیرساختهای‬ ‫ـاز از منابــع اب‬ ‫خوبیدر محورهای‬ ‫برای پزشکان است‬ ‫مجبور به کپی کردن‬ ‫پزشــکانی که در‬ ‫صیانــت از ح‬ ‫بهرهبــرداری غیرمجـ‬ ‫درمان ســازمان تامین‬ ‫مجتمعهای‬ ‫اجرای رحیمیان و‬ ‫مختلف به مردم‬ ‫دریافت میشود و بیمار‬ ‫موضوعمعافیت‬ ‫بهداشت دانشگاهی‬ ‫ـه دســت اورند و‬ ‫ـوط به تجــاوزات‬ ‫های تکمیلی برای‬ ‫ـرداری اســت و در ایام‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬همچنین‬ ‫مجدد نسخه توسط‬ ‫الکترونیکــی را بـ‬ ‫ـتند به بیمار‬ ‫درمانگاهها و مراکز‬ ‫با همکاری بیمه‬ ‫در حــال بهرهبـ‬ ‫کردهاند حاضر نیسـ‬ ‫اســت و مابقــی دعــاوی مربـ رودخانهها و اقدام‬ ‫استان تعداد‪۲۳‬‬ ‫در بخــش طرح در‬ ‫و ممهور به مهر‬ ‫دادرســی به جد‬ ‫اولین‬ ‫ارتباط‬ ‫قزوین‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫کار مهارت کســب‬ ‫نسخه دارو‬ ‫پرداخت هزینههای‬ ‫کند‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫الکترونیــک میگویــد‪:‬‬ ‫کرد و بیان داشت‪:‬‬ ‫تامین اجتماعی با‬ ‫به حریم و بســتر‬ ‫تشکیل گروهواتساپی‬ ‫اختیار ایــن‬ ‫خدمات ارائه می‬ ‫الزم شــرکت از‬ ‫امــر استان اشاره‬ ‫صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬این بیمهشــده‬ ‫مترمربع فضای‬ ‫طــرح نســخه‬ ‫نحویکــه در ســال‬ ‫اعتبارات را جذب و در‬ ‫کاغذیبازگردند‪.‬او از‬ ‫ـت متولــی اصلــی‬ ‫ـت که اقدامــات‬ ‫بیش از ‪ ۵۷۳‬هزار‬ ‫و داروخانه‬ ‫ــه قرارگرفتــه به‬ ‫ـود امده گفت‪ :‬در‬ ‫های ابرســانی اسـ‬ ‫ـور وزارت بهداشـ‬ ‫ـتانی بود که این‬ ‫موردنظر نسخه‬ ‫مجتمع بینراهی با‬ ‫بیمهای خبــر داده‬ ‫مــورد مطالب‬ ‫وضعیت به وجـ‬ ‫حــال بهرهبرداری‬ ‫هزینههای دادرســی‬ ‫کالن کشـ‬ ‫از سازمانهای اسـ‬ ‫کانال‬ ‫توسط دفتر حقوقی‬ ‫ـکان با ســازمانهای‬ ‫قرار داد و مبلغ‬ ‫ابــراز نگرانــی از‬ ‫ساختهشــده و در‬ ‫هیچوجهی بابت‬ ‫نمیشود بلکه روند‬ ‫بیمه سالمت یکی‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫دفاع از این دعاوی‬ ‫تهاتر بیــن پزشـ‬ ‫شــروی پزشکان و‬ ‫رفاهــی و خدماتی‬ ‫داد‪ :‬در گذشــته‬ ‫تنها کاغذ حذف‬ ‫این مجتمعهای‬ ‫درمان اســت و‬ ‫سوی این شرکت‬ ‫بیمهای برخی دانشـ‬ ‫برای‬ ‫گروه مشــکالت پی‬ ‫دانشگاه بهصورت‬ ‫این شرایط نه‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫حقوقی و کیفری از‬ ‫که قبال یک برگه‬ ‫ســت که پوشش‬ ‫گفت‪ :‬در این‬ ‫یک سال از طلب‬ ‫ـرکت صــورت گرفته‬ ‫ـود و بیمارانی که‬ ‫ــت‪ .‬حق لطفی‬ ‫و در دعاوی‬ ‫کرده اســت درحالی‬ ‫وزارت بهداشــت ا‬ ‫‪ ۱۳۰‬نفــر شــغل‬ ‫ـازمان تامیــن هم طی‬ ‫اس‬ ‫تکمیلی پیگیری میشـ‬ ‫شـ‬ ‫پرونــده حقوقــی‬ ‫ـرای یــک هــزار و‬ ‫را پیچیدهتــر‬ ‫سـ‬ ‫ـخه دارو بر روی‬ ‫پرداختنشده است‪.‬‬ ‫شــته ‪ 393‬فقــره‬ ‫بیمههای‬ ‫ـی و خدماتــی بـ‬ ‫میکنند میتوانند‬ ‫هموطنــان را بــر عهــده دارد و غیردولتی و کسر میشود‪.‬‬ ‫مبلغ ویزیت و نسـ‬ ‫مجتمع‬ ‫ســال گذ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫رفا‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫لکترونیکی!‬ ‫مراجعه‬ ‫قزویــن توســط‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫از‬ ‫دفترچه بود و‬ ‫پیگیری مستندات‬ ‫ـوان یک ســازمان‬ ‫نسخههای ا‬ ‫ـرکت اب منطقــهای‬ ‫ایجادشــده است‪ .‬او‬ ‫ـوند و مستندات‬ ‫مدیریت برای‬ ‫سوءاستفاده از‬ ‫اجتماعــی نیز بهعنـ‬ ‫در حال ساخت‬ ‫کیفــری شـ‬ ‫گروه وارد ســایت شـ‬ ‫کارگران تحت پوشش‬ ‫راهبردی و اسناد پزشکی‬ ‫ان درج میشد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار مترمربع‬ ‫از طریق این‬ ‫خدماترسانی به‬ ‫فضایی با زیربنای‬ ‫داد‪ :‬با این طرح‪،‬‬ ‫معاون خرید‬ ‫مجتمع در سال جاری‬ ‫اســتان قزوین با‬ ‫بهمنظور‬ ‫کنند‪ .‬او توضیح‬ ‫با‬ ‫کند‪ .‬یوسفی اظهار‬ ‫تامیــن اجتماعــی‬ ‫‪۸‬‬ ‫تعداد‬ ‫خود را استخراج‬ ‫می‬ ‫که تالش میکنیم‬ ‫این حوزه فعالیت‬ ‫است درمــان ســازمان‬ ‫فــت‪ :‬در صورت‬ ‫ها از نسخههای‬ ‫است‬ ‫بیمه؛ در‬ ‫های بزرگ ممکن‬ ‫ـود‪ .‬حق لطفی گ‬ ‫برخی سوءاستفاده‬ ‫برای اجرای طرح‬ ‫ـاده بهرهبرداری شـ‬ ‫کامل ابراز نگرانی از‬ ‫رفاهی میتوانیم‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫امـ‬ ‫کارمنــدان بهطور‬ ‫ساخت مجتمعهای‬ ‫بــه وجود ایــد و‬ ‫تســریع درروند‬ ‫کنیم‪ .‬او در ادامه‬ ‫پایــدار‪ ،‬تنهــا در‬ ‫ایراداتــی‬ ‫بیشتری را در استان مهیا‬ ‫تولیــد بــرق‬ ‫اشتغال‬ ‫خرم تورال در جاده‬ ‫گیری کرونا انجام‬ ‫شرایط همه‬ ‫زمینه مشخصات فنی مجتمع‬ ‫رویــداد امــروز‪:‬‬‫خـــبر‬ ‫مجتمع بــا ‪۸۵۰‬‬ ‫با اشاره به‬ ‫این اقدام در طول‬ ‫قزویــن‬ ‫بــاد گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نشد بلکه‬ ‫کــه همهگیــری‬ ‫بویینزهــرا بــه رحیما‬ ‫ساختهشده و برای‬ ‫در ایامــی‬ ‫فعالیت نیروگاهها به‬ ‫‪ ۸‬میلیارد تومان‬ ‫سالها‬ ‫ــد ‪ 19‬در اوج‬ ‫مترمربع و بیش از‬ ‫بیمــاری کووی‬ ‫و خواهد رسید‪.‬‬ ‫ترکیبی و ‪ 660‬میلیون‬ ‫انجام رسیده‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ـت‪ ،‬نیروگاههــا بــا‬ ‫‪ ۲۵‬نفر شغل‬ ‫واحدهای نیروگاه سیکل‬ ‫مختلف ســال و‬ ‫قــرار داشـ‬ ‫واحدهای نیروگاه بخار‬ ‫در فصلهای‬ ‫ساعت انرژی در‬ ‫ـه تولیــد انــرژی‬ ‫علی فرهور‬ ‫تمــام تــوان بـ‬ ‫ـاعت انــرژی در‬ ‫ســتان و ســرمای‬ ‫و هفتصد و‬ ‫ـزار کیلووات سـ‬ ‫در گرمای تاب‬ ‫جوجه ریزی در‬ ‫پرداختنــد و هیــچ‬ ‫ـت و بیســتوهفت میلیــون واحدهای و ‪ 430‬هـ‬ ‫شهروندان در منازل‬ ‫الکتریکــی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دوی‬ ‫فزایش‬ ‫و‬ ‫یــک میلیــارد‬ ‫انرژی خالــص در‬ ‫بخاری و سیکل‬ ‫و در ساعاتی که‬ ‫تولیدشده است‪.‬‬ ‫تعطیل نشــد‪ .‬علی‬ ‫دویســت میلیون‬ ‫کیلووات ســاعت‬ ‫‪ 13‬واحد‬ ‫فعالیت زمستان‬ ‫این متخصصان‬ ‫نیروگاهی‬ ‫شــبکه سراســری‬ ‫ا رغداریهایاستان‬ ‫از یــک میلیارد و‬ ‫چهلوشــش هــزار‬ ‫نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن کیلووات ساعت انرژی‪،‬‬ ‫استراحت میپردازند‪،‬‬ ‫این شــرکت گفت‪:‬‬ ‫نیــروگاه‪ ،‬تولیــد و بــه‬ ‫ـداد امروز‪:‬بیــش‬ ‫ســال از ســوی‬ ‫فرهور مدیرعامل‬ ‫م‬ ‫عنوان خود به‬ ‫حدود ‪ 12‬میلیارد‬ ‫قزویــن‪ -‬رویـ‬ ‫ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــرایط جوی و‬ ‫تولید واحدهای‬ ‫ـص در تیرمــاه ام‬ ‫شاغل در ان‪ ،‬به‬ ‫ـری بخــاری و‬ ‫و تولید ساالنه‬ ‫ســتند کــه در هر‬ ‫تامین میکند‪.‬‬ ‫ادامه به سهم‬ ‫تولیــدات دامی‬ ‫ـاعت انــرژی خالـ‬ ‫ها و متخصصان‬ ‫ـت‪ :‬از ترکیبی‬ ‫نیروگاهها ه‬ ‫ـه شــبکه سراسـ‬ ‫را به این انرژی‬ ‫است‪ .‬روشنفکر در‬ ‫امروز‪:‬معــاون بهبــود‬ ‫کیلــووات سـ‬ ‫خود حاضرشده‬ ‫نیروگاه‬ ‫رجایــی تولیــد و بـ‬ ‫هیــچ شــرایطی‪،‬‬ ‫کرد و بیان داشـ‬ ‫نیاز مصرف کشور‬ ‫تحویلشــده‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد‬ ‫بیماری‪ ،‬در محل کار‬ ‫قزویــن از افزایــش‬ ‫تولیــد بــرق‪ ،‬در‬ ‫در تیرماه اشــاره‬ ‫نیــروگاه شــهید‬ ‫‪ 4‬درصد از‬ ‫برنامهریــزی و امار‬ ‫ثــار یا شیوع‬ ‫خــط مقــدم‬ ‫شــاورزی اســتان‬ ‫پردازنــد‪ .‬فرهــور در‬ ‫واحدهــای‬ ‫ســیکل ترکیبی‬ ‫هــزار کیلووات‬ ‫ـنفکر رئیــس گــروه‬ ‫بــا اشــاره بــه ا‬ ‫ســازمان جهــاد ک‬ ‫انرژی بخاری و‬ ‫میلیــون و ‪316‬‬ ‫خدمترســانی می‬ ‫ـه جوجــه ریــزی‬ ‫ـد‪ .‬محمــد روشـ‬ ‫نــدارد‪ .‬فرهــور‬ ‫ـرژی تولیدی‪567 ،‬‬ ‫ـریح میــزان تولید‬ ‫ـزار و ‪ ۳۲۸‬قطعـ‬ ‫ضرورت و بــه‬ ‫در طی گسترش‬ ‫تحویــل شـ‬ ‫تعطیلــی‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۴۸‬هـ‬ ‫ایــن میــزان انـ‬ ‫نیروگاه در تشـ‬ ‫خصوص اظهار داشت‪:‬‬ ‫ویــروس کرونا و‬ ‫چهارماهــه ابتدایــی‬ ‫اطالعــات ایــن‬ ‫یک‬ ‫جاری‪ ،‬به میزان‬ ‫نامطلوب همهگیری‬ ‫بیــان همین‬ ‫ـای ایــن اســتان در‬ ‫درصــد از کارکنان‬ ‫و فنــاوری‬ ‫چهارمین ماه ســال‬ ‫در ایــن شــرایط‬ ‫نــا‪ ،‬بیــش از ‪35‬‬ ‫در مرغداریهـ‬ ‫سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫ســال گفت‪ :‬در‬ ‫ـتمرار تامیــن بــرق‬ ‫ویــروس کرو‬ ‫به مدت مشابه‬ ‫در تیرماه ام‬ ‫نیروگاههای دیگر‪ ،‬به‬ ‫بیماری کووید ‪،19‬‬ ‫اسـ‬ ‫ـال جاری نسبت‬ ‫افــزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫شهید رجایی و‬ ‫زمان همهگیری‬ ‫سـ‬ ‫خـــبر‬ ‫اعالم این مطلب‬ ‫ویروس نیروگاه‬ ‫ـدند‪ ،‬اما تامین برق‬ ‫حمیدرضــا عزتی بــا‬ ‫داشــت‪ :‬از کاهش اثار نامطلــوب‬ ‫کووید ‪ 19‬مبتال شـ‬ ‫ـون و ‪ ۶۵۶‬هــزار و‬ ‫تدابیــری بــرای‬ ‫حوزه بیماری‬ ‫ـان تیرماه‪ ۱۰ ،‬میلیـ‬ ‫فوق‪ ،‬نشــانگر تعهد‬ ‫ســوی مسئوالن‬ ‫ــال جــاری تا پایـ‬ ‫و مناطق الموت و‬ ‫یافت که موضوع‬ ‫های استان قزوین‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫قزوین‬ ‫شــهروندان‪،‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مرغداری‬ ‫ـه‬ ‫شــور به ادامـ‬ ‫انجاموظیفهای‬ ‫کرونا بر‬ ‫استان متعلق به‬ ‫قطعه جوجه ریزی در‬ ‫در منطقهالموت‬ ‫مقابله با کرونای ک‬ ‫این صنعــت بــه‬ ‫گذشته‪ ۹‬میلیون‬ ‫‪۶۸۱‬‬ ‫شهرستاناست که‬ ‫متخصصــان‬ ‫بهداشــت و ســتاد‬ ‫این میزان در سال‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫طارمسفلیاین‬ ‫اصناف مختلــف برای‬ ‫انجامشده است که‬ ‫شامل روستاهای‬ ‫ــر عهــده انهــا‬ ‫امار نشاندهنده‬ ‫ـت کــه تعطیلــی‬ ‫رودبار شهرستان‬ ‫اســت کــه ب‬ ‫قطعه بود که این‬ ‫یا تقلیل ساعات‬ ‫روستاهای بخش‬ ‫کار رفـ‬ ‫ــن شــهروندان‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۸‬هزار و ‪۳۵۳‬‬ ‫دهستان کوهگیر‬ ‫داد‪ :‬دورکاری و‬ ‫دنبــال ان افزایش‬ ‫ـه اجتماعــی بی‬ ‫و‬ ‫منطقهطارمسفلی‬ ‫فرهور ادامه‬ ‫جوجه ریــزی و به‬ ‫رعایــت فاصلـ‬ ‫مانند نیروگاهها‬ ‫جهــاد کشــاورزی‬ ‫هیر و ویار و در‬ ‫به اجــرا درامد؛‬ ‫میزانتولیدرابهخود‬ ‫شــد ‪ ۱۲‬درصــدی‬ ‫انسانی در صنایعی‬ ‫ــداد امروز‪:‬مدیــر‬ ‫بابیان اینکه اســتان‬ ‫ـن تدابیر بود که‬ ‫ر‬ ‫یوزباشچایبیشترین‬ ‫این کار نیروی‬ ‫قزویــن ‪ -‬روی‬ ‫بخشــی از ایـ‬ ‫اســتان اســت‪ .‬او‬ ‫تیمهای تعمیراتی‬ ‫برداشت زغالاخته‬ ‫ـژه نیروگاههــا از‬ ‫روستای‬ ‫ــاورزی شهرستان‬ ‫تولید مرغ در این‬ ‫ندارد‪ ،‬چراکه اگر‬ ‫ازنظر‬ ‫عملیات‬ ‫کشور‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫اغاز‬ ‫ک‬ ‫کوچک‬ ‫صنعــت بــرق و‬ ‫دادهاند‪ .‬مدیر جهاد‬ ‫شهرستان قزوین از‬ ‫ـتثنا معنایــی‬ ‫باوجوداینکهجزو استانهای‬ ‫های ســتادی‪ ،‬در‬ ‫داد‪.‬سعیدصالحی‬ ‫امــا‬ ‫اختصاص‬ ‫ـای موقــت‪ ،‬مسـ‬ ‫شــاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫بــرداری و یا ســایر تیم‬ ‫تولید بســیاری از‬ ‫اینشهرستانخبر‬ ‫قزوین‬ ‫یعنــی تعطیلیهـ‬ ‫میوه زغالاخته ا‬ ‫میشــود ولی در‬ ‫از سطحباغات‬ ‫همراه و بهره‬ ‫پیشــرفتی در کار‬ ‫قاعــده‬ ‫زیر کشــت باغات‬ ‫قزوین به مزایای‬ ‫ـاحت محســوب‬ ‫صنعت تولید برق و‬ ‫قزوین به دلیل عدم‬ ‫باهــم نباشــند‪،‬‬ ‫خبر افزود‪ :‬ســطح‬ ‫یکی از قطبهای‬ ‫مسـ‬ ‫زغالاخته شهرســتان‬ ‫هماهنگــی‬ ‫بوده و متخصصان‬ ‫ـن‬ ‫مرغ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـدار‪ ،‬تامین نخواهد‬ ‫ا‬ ‫ـالم‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫بیش‬ ‫ا‬ ‫ازجمله‬ ‫ـا‬ ‫شرایطی‬ ‫بـ‬ ‫شهرســتان قزوین‬ ‫محصول‬ ‫پتانسیل دریافت‬ ‫محصوالت دامی‬ ‫رجایی در چنین‬ ‫شــده و بــرق پایـ‬ ‫داشت‪:‬در زمینهتولید‬ ‫اخته تحت پوشــش‬ ‫سموم شیمیایی‬ ‫ان‪ ،‬نیروگاه شهید‬ ‫داشتند‪ .‬حاصل ن‬ ‫شمار میرود‪،‬اظهار‬ ‫بیــش از ‪ ۴‬تن در‬ ‫استفاده از کود و‬ ‫زغال‬ ‫با‬ ‫دارد و با توجه به‬ ‫فعالیت شبانهروزی‬ ‫مهم کشور به‬ ‫عملکرد محصول‬ ‫معین تامینکننده‬ ‫محصول گواهیشده را‬ ‫برای تامین برق‪،‬‬ ‫‪ ۷۱۰‬هکتــار و با‬ ‫قزوین جزو استانهای‬ ‫افزود‪ :‬البته شد‪.‬‬ ‫هرسالهبیشاز ‪۳‬‬ ‫استاندارد‬ ‫سرطانی طی سالهای‬ ‫و تامین مرغ‪،‬‬ ‫نیروگاه شــهید رجایــی‬ ‫اضافه کرد‪:‬معموال‬ ‫تولیدی عالوه بر تامین‬ ‫انتیاکسیدانی و ضد‬ ‫هکتار است‪.‬او‬ ‫مدیرعامل‬ ‫است که مرغهای‬ ‫باغاتشهرستان‬ ‫خواص‬ ‫کنندگان قرارگرفته‬ ‫مرغ در کشور‬ ‫زغالاختهاز سطح‬ ‫مصرفی استانهای‬ ‫اقبال عموم مصرف‬ ‫هزار تنمحصول‬ ‫استان‪ ،‬بخشی از نیاز‬ ‫متاسفانه در بهار سال‬ ‫گذشته مورد‬ ‫نیاز مردم خود‬ ‫بابیان اینکه ‪۴۴۰‬‬ ‫برداشت میشود ولی‬ ‫تامین میکند‪ .‬عزتی‬ ‫قزوین‬ ‫سرمازدگی صد در‬ ‫است‪.‬‬ ‫همجــوار را نیــز‬ ‫این باغات دچار‬ ‫قزوین وجــود دارد‪،‬‬ ‫جاری‪ ،‬بخشی از‬ ‫گوشــتی در اســتان‬ ‫شود امسال تولید‬ ‫واحــد مرغداری‬ ‫رو پیشبینی می‬ ‫فعال و مشــغول‬ ‫صد شدند؛ ازاین‬ ‫این مرغداریها‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫افزود‪ ۳۸۹ :‬واحد از‬ ‫کاهش یابد‪ .‬صالحی‬ ‫دامیسازمانجهاد‬ ‫معاونبهبودتولیدات‬ ‫این محصول‬ ‫محصول در سطح‬ ‫تولیدهستند‪.‬‬ ‫زحمات مرغداران‬ ‫ـطح زیر کشــت این‬ ‫قزوین ضمن تقدیر از‬ ‫بیشترین سـ‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫ـتان برای تامین مرغ‬ ‫ـدی طیور این اسـ‬ ‫واحدهــای تولیـ‬ ‫سال‪،‬خاطرنشان‬ ‫و‬ ‫در ایامپرمصرف‬ ‫موردنیاز مردمبهویژه‬ ‫بیش از نیاز مصرفی‬ ‫بهاندازه کافی و‬ ‫کرد‪ :‬مرغ در استان‬ ‫بهبود عرضه مرغ‬ ‫میشود و بهمنظور‬ ‫مردم استان تولید‬ ‫حفظ ارامش و ثبات‬ ‫کمک به ایجاد و‬ ‫در بــازار و بــرای‬ ‫هادر زمینهعرضه‬ ‫نیاز استتانظارت‬ ‫بیشتر در بازار مرغ‪،‬‬ ‫استان تشدید شود‪.‬‬ ‫ان در سطح‬ ‫بیتالمال با دفاع‬ ‫صیانت از حقوق ‪ 533‬فقره پرونده‬ ‫و مستدل در‬ ‫محکم کیفری و حقوقی‬ ‫واتساعتانرژی‬ ‫کیلو‬ ‫دویستمیلیون‬ ‫تولیدبیشاز یکمیلیاردو وگاهشهیدرجایی‬ ‫در نیر‬ ‫برق در ایام کرونا‬ ‫صنعت‬ ‫تولید بیوقفه یروگاه شهید رجایی‬ ‫توسط ن‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫تولید‪ ۵‬میلیوندز واکسن‬ ‫در طول یک ماه گذشته‬ ‫ختهاز باغاتقزوین‬ ‫برداشتزغالا‬ ‫عکس ‪ :‬تسنیم‬ ‫تولیدبیش از یک‬ ‫میلیاردو دویستمیلیون‬ ‫کیلوواتساعتانرژی‬ ‫در نیروگاهشهیدرجایی‬ ‫ایاسانسور؛ بهانه ایبرایرقیب­ زداییمی شود؟‬ ‫هنوز دو سه هفته ای از سانسور ناشیانه چهره یک بازیگر در‬ ‫یکی از سامانه های اینترنتی نمایش خانگی نگذشته بود که بار‬ ‫دیگرنظارت هایسلیقه ایخبرسازشد‪.‬‬ ‫بهگزارشایرناپالس‪،‬چندیپیشدر ادامهبرخیسانسورهای‬ ‫عجیب و پر حرف و حدیث‪ ،‬چهره یکی از بازیگران مطرح کشور‬ ‫در برنامه ایگفت وگومحور‪،‬چنانگرفتار حذف هایغیرحرفه ای‬ ‫شدکهبیشاز تاسف‪،‬باعثاستهزایمخاطبانفهیمو پرشمار ان‬ ‫برنامهشدواعتراض هابیرابرانگیخت‪.‬‬ ‫این رویه که گویی جدیدا درباره محتوای محصوالت شبکه‬ ‫نمایش خانگی به گونه ای شــدیدتر و با ارده ای محکم تر دنبال‬ ‫می شود‪،‬زمزمه هاییاز حاکمیترویکردیجدیدبر اینبرنامه ها‬ ‫دارد؛ طرز فکری ازمایش شده که مدت هاست ابتر بودن ان اشکار‬ ‫شــده اســت‪ .‬در هفت ههــای اخیر‪ ،‬مخاطبان منتظر یک ســریال‬ ‫پرمخاطبدر یکپلتفرمانالین‪،‬بهجایپخشقسمتجدیدان‪،‬‬ ‫باکمالناباوریشاهدعدمپخشبهدلیلاعتراضکارگردانمطرح‬ ‫اثربودند‪.‬اعتراضیازمحمدحسینمهدویانکارگردانیبی حاشیه‬ ‫و دارای کارنامــه موفــق از فیلم های ارزشــی و انقالبی که نشــان‬ ‫می دهد دامنه تنگ نظری و سانسور بی دلیل‪ ،‬تا چه حد گسترده‬ ‫شده است‪ .‬کافی است بخش هایی از عبارات و دردل های او را‬ ‫در پیام شخصی اش خواند و تامل کرد؛ کارگردان اثار ارزشمندی‬ ‫چون «ترور سرچشمه»‪« ،‬ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز»‪،‬‬ ‫ضمنفراخواندنعموممردمبهقضاوتودرک«تصویریواقعی‬ ‫از میزان رفتارهای تنگ نظرانه و سلیقه ای»‪ ،‬ان را به مثابه رفتاری‬ ‫توصیفکردهاست«کهجراحت هاییسنگینو زخم هاییکاری‬ ‫بر پیکر فرهنگو هنر اینسرزمینوارداوردهاست»‪.‬‬ ‫مهدویان در ادامه خطاب به مدیران سانسور نوشته است‪:‬‬ ‫«اثــار هنرمنــدان د لســوز ایرانی را با انگ تلخ نگــری و ولنگاری و‬ ‫تحلیل هایاشتباهونیت خوانی هایناصوابزمین گیرمی کنیدوبه‬ ‫جای اشدر صداوسیمای تانسریال های(خارجی)خان هپوشالیو‬ ‫فرار از زندانپخشمی کنید»‪ .‬ماجرایسانسور و رویهحذف های‬ ‫غیراصولیو سلیقه ای‪،‬چندماهیاستکهباتسلطصداوسیمابر‬ ‫ساترا یا همان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در‬ ‫فضایمجازی»شدتگرفتهاست؛موضوعیکهاز اغاز بامخالفت‬ ‫جدی دولت روحانی مواجه شد‪ .‬ادامه و شدت این رفتار «صدا‬ ‫وسیمایی»کهزخمانبر پیکرهفرهنگکشور مدتهاستاحساس‬ ‫می شود‪،‬پیامدهایزیان بار وگاهغیرقابلجبرانیداردکهبهبرخی‬ ‫از انهااشارهمی شود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اساســا تجربه شــیوه نظارت و گزینش فیلم ها و ســریال ها‬ ‫در صداوسیمابهعنوانفراگیرترینرسانهپخش کنندهبرنامه های‬ ‫صوتی و تصوبری در کشــور‪ ،‬نشــان می دهد که این رویه نه تنها‬ ‫باذائقهبیشتر ایرانیانهماهنگنبستبلکهمدتهاستکهباعث‬ ‫مخاطب گریزی گســترده و روی اوردن به شــبکه های ماهواره ای‬ ‫و ســریال های مبتذل خارجی شــده اســت‪ .‬در بســیاری از موارد‪،‬‬ ‫شــیوه های اعمال سانســور نه مبتنی بر شــیوه نامه ای مدون‪ ،‬که‬ ‫محصولسلیقه هایشخصیو تنگنظری هایتاسف بار یودهو‬ ‫در مواردی‪ ،‬وهن فرهنگ ملی و مذهبی ما را موجب شده است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ادامه این روند ازموده شــده و گســترش چتر ان به حوزه‬ ‫محصوالتشیکهخانگینهتنهاباعثجذبمیلیون هامخاطب‬ ‫جوانو خردسالبهتولیداتداخلینخواهدشد‪،‬بلکهغمگنانه‬ ‫زمینه ساز کوچ بی سرو صدای انان به انبوه محتواهای در دسترس‬ ‫خواهدبود؛محتواهایی کهنهنظارت پذیر استو نههمخوانی‬ ‫حداقلیباارزش هایدینیو فرهنگیمادارد‪.‬‬ ‫کافیاستنگاهیبیندازیمبهبرخیتارنماهایعرضه کننده‬ ‫محصوالت با زیرنویس فارســی یا ســریال های عشــقی مثلثی و‬ ‫مربعی خارجی‪ ،‬که مدت هاســت میزبان شبکه های ماهواره ای‬ ‫هستند‪ .‬بر هیچ عقل سلیم و وجدان اگاهی پوشیده نیست که‬ ‫(( اگهی فراخوان مناقصه عمومی ‪ -‬فشرده ))‬ ‫(( یک مرحله ای ‪ -‬نوبت اول ))‬ ‫زیان هایچنینبرنامه هاییبسیار بیشتر از مشاهدهیکمحصول‬ ‫داخلیو مجوزدار است‪،‬حتیاگر «بهزعم»تنگنظران‪،‬اندکیبا‬ ‫خوانشخاصو محدودانهااز اصولو مبانی‪،‬زاویهداشتهباشد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مدتهاســت که کارشناســان بی طرف و متخصصان فهیم‬ ‫رسانههشدار می دهندکهمرجعیتبرخیاخبار واطالع رسانی ها‬ ‫از داخــل بــه خــارج منتقــل شــده و بــازار گرمی برای شــبکه های‬ ‫سعودی ساز پدید اورده است که هیچ تعلق خاطر و التزامی به‬ ‫منافعملیو ارزش هایمسلطجامعهماندارندو اساساباهدف‬ ‫ضربهبهمصالح کشور تاسیسشده اند؛ادامهروندنهاد«ساترا»و‬ ‫گســترش دامنه ان‪ ،‬همین اندک امکان های جذب مخاطب را از‬ ‫پلتفرم هایایرانیخواهدگرفت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حتی اگر با خوشبینی محض بپذیریم که دلیل روی گردانی‬ ‫بخش هاییاز جامعهاز سریال هاو برنامه هایصداوسیما‪،‬فقط‬ ‫«تفاوت ســلیقه» بوده اســت‪ ،‬در ســال های اخیر شــبکه نمایش‬ ‫خانگی توانسته بخش زیادی از اقشار مختلف مردم را جذب و‬ ‫ارتباط انها را با سریال های خانمان سوز ماهواره ای قطع یا کاهش‬ ‫دهد‪.‬تجربهسریال هایشهرزاد‪،‬قهوهتلخ‪،‬می خواهمزندهبمانم‪،‬‬ ‫اقازادهوبرنامه هاییچونشامایرانینشانمی دهد‪،‬ظرفیت های‬ ‫بومیخارجاز صداوسیما‪،‬بهخوبیقادر استمحتواییمناسبو‬ ‫جذاببرایمخاطبانمیلیونیتولیدکند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اکنــون ایــن پرســش واضح و ابتدایی مطرح اســت که‬ ‫چرا به محض اقبال عمومی به فضایی نظارت پذیر و نزدیک‬ ‫بــه فرهنــگ مــا‪ ،‬حربه سانســور و محدویــت بــه کار می افتد‬ ‫و بــا برســاختن عناوینــی ظاهــرا قانونــی و باطنــا ســلیقه ای‪،‬‬ ‫یشــود؟ از جنبه‬ ‫اینگونه مجراهای تنفس فرهگی مســدود م ‬ ‫اشتغال افرینی و رونق بازار کساد فرهنگ و هنر نیز‪ ،‬چرا یک‬ ‫جریان خاص‪ ،‬مانع کسب وکار اقشار فرهیخته و توانمند ملی‪-‬‬ ‫هنری می شود و راه را بر تنفس انها می بندد؟‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی گاز ایران ‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی ‪ ۱0۱0۱889۲0۱‬و کد اقتصادی ‪4۱۱33۱6۷84۷۷‬‬ ‫شرکت گاز استان به نشانی ‪ :‬خوزستان ‪ -‬اهواز‪ -‬حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) و پل برومی‪ -‬روبروی شهرک صنعتی شماره ‪ 4‬امور تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان خوزستان ‪ -‬واحد‬ ‫تدارکات ‪ -‬اتاق ‪ ۲0۱‬تلفن ‪06۱34۱999۵8 :‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ -2‬موضوع فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ( فشرده ) خرید‪ ۲9000‬عدد مهره و ماسوره مفصلی مربوط به تقاضای شماره ‪3۲68899۱89‬‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ‪۲0000933۷۷000۲۷9‬‬ ‫‪ -3‬نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا ‪ IR ۲30۱0000400۱۱۲33040۲۲404‬و شناسه واریز ‪3۵۱۱۲33۵۷۲9۲69084000000000۲00۷‬‬ ‫بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت‬ ‫با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪ :‬حداکثر ‪ ۱4‬روز بعد از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم‬ ‫‪ -5‬تاریخ توزیع اسناد‪ :‬پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی‪ ،‬اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزام ًا از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ‪ ،‬خرید کاالی ایرانی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬نامه اخرین تغییرات ان شرکت بهمراه اعالم امادگی وذکر شناسه ملی حقوقی وارائه کد پستی و تلفن تماس الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -9‬خرید اســناد‪ :‬متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ ‪ ۵00،000‬ریال غیر قابل اســترداد به شــماره حســاب شــبا ‪ IR ۲30۱0000400۱۱۲33040۲۲404‬و شناســه واریز‬ ‫‪ 3۵۱۱۲33۵۷۲9۲69084000000000۲00۷‬بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد‬ ‫به ادرس اینترنی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -10‬فیش ‪ /‬رسید پرداخت مبلغ ‪ ۵00/000‬ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف ‪ 3‬اگهی ) به همراه پاکت الف‬ ‫به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪0۲۱-4۱934‬‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱۷۱33۷ :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪0۲۱- 8۵۱93۷68 -88969۷3۷‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان‬ ‫اگهی ابالغ و پرداخت خسارت به اراضی مورد نیاز طرح‬ ‫جهت اجرای گازرسانی به شماره (‪)۱400 - 9‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫مجتمع روستایی قره بالغ میانکوه شامل روستاهای (قزل کند علیا‪ ،‬قزل کند سفلی‬ ‫شرکت گاز استان کردستان‬ ‫محمد اباد علی اکبر خان‪ ،‬اغبالغ علی اکبر خان و قره بالغ میانکوه) شهرستان بیجار‬ ‫به موجب این اگهی شــرکت گاز استان کردستان در نظردارد خسارات وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از‬ ‫اجرای پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی قره بالغ میانکوه در مطابق کروکی ذیل پرداخت نماید ‪ .‬بدینوسیله به اطالع صاحبان‬ ‫حقوق قانونی ‪ ،‬سازمانهای دولتی ‪ -‬شرکت های صنعتی و مالکین طرحهای صنعتی و کشاورزی و کلیه مالکین و ذیحقان قانونی‬ ‫احتمالی محدوده مذکور میرساند تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اولین اعالن دستگاه اجرائی در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫با دســت داشتن اسناد و مدارک مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناسان منتخب و مرضی الطرفین خود (به صورت کتبی)‬ ‫به شرکت گازاستان کردســتان واقع درمیدان جهادمراجعه فرمایند‪.‬بدیهی است در صورت استنکاف یا عدم مراجعه بموقع‬ ‫مالکین ‪ ،‬این شــرکت حق خواهد داشــت راســا و در غیاب مالکین ‪ ،‬ضمن متراژ اراضی و برداشت سهم هریک با مراجعه‬ ‫به دادگســتری و تعیین کارشناســان‬ ‫منتخب و قیمت کارشناســی ‪ ،‬نسبت‬ ‫به تودیع خســارت وارده به صندوق‬ ‫ثبت محل و ســپس اقدام نماید ‪.‬الزم‬ ‫به ذکر است از بابت احداث هر گونه‬ ‫بنا و کشــت و زرع و غرس اشجار که‬ ‫در محدوده مورد نظر از تاریخ صدور‬ ‫اولین اگهی ایجاد شــده باشد ‪ ،‬وجهی‬ ‫پرداخت نخواهد شــد ‪ .‬این اگهی در‬ ‫دو نوبــت و به فاصلــه ‪ 30‬روز جهت‬ ‫اطالع کلیــه ذیحقان احتمالی از جمله‬ ‫اشــخاص حقوقی و حقیقــی از قبیل‬ ‫ادارات منابع طبیعی ‪ ،‬محیط زیســت ‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی ‪ ،‬جهاد کشاورزی ‪ ،‬راه‬ ‫و ترابری و ‪ ...‬منتشر می گردد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۱۷0۲۵0 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫هیچ گاه به امریکا‬ ‫اعتماد نکردیم‬ ‫محمدجــواد ظریــف‪ ،‬وزیر امور خارجه در حاشــیه‬ ‫اخریــن جلســه هیئــت دولــت دوازدهــم در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهار کــرد‪ :‬اینکه امریکا و اروپا کشــورهای‬ ‫بدعهدی هســتند و نتوانســتند بــه عهد خودشــان وفا‬ ‫کننــد نشــان دهنده این نیســت کــه ما به ا نهــا اعتماد‬ ‫کردیم‪ ،‬نشانه این نیست که ما بد مذاکره کردیم بلکه‬ ‫نشــان دهنده این است که یک رشته از کشورها در دنیا‬ ‫هستند کهبهمقرراتبین المللیمتعهدنیستند‪.‬ظریف‬ ‫گفت‪ :‬ما به عنوان جمهوری اســامی موظف هســتیم‬ ‫ضمن اینکه با دنیا تعامل می کنیم‪ ،‬با چشم باز تعامل‬ ‫کنیم‪،‬مابههیچ کسینبایداعتمادکنیم‪.‬روابطبین الملل‬ ‫محل اعتماد کردن نیســت‪ .‬به نزدیک ترین همســایه‪،‬‬ ‫یشــود اعتمــاد کــرد‪ .‬البته ما‬ ‫دوســت و متحــد هــم نم ‬ ‫متحد نداریم‪ .‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪ :‬مردم بدانند‪،‬‬ ‫همان طور که رهبر انقالب فرمودند‪ ،‬هیچ گاه نباید به‬ ‫خارجی اعتماد کرد‪ ،‬هیچ گاه نباید بر اساس اعتماد به‬ ‫خارج برنامه ریزی کرد و همیشــه باید بر اساس اعتماد‬ ‫به مردم خودمان برنامه ریزی کنیم‪ .‬ظریف تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید مردم و توان ملی را باور داشته باشیم و نباید فکر‬ ‫کنیم امریکا هرچه اراده کند می شود‪ ،‬امریکا قدر قدرت‬ ‫نیست‪ .‬او افزود‪ :‬برجام را امریکا به ما تحمیل نکرد‪ ،‬اگر‬ ‫تحمیل کرده بود‪ ،‬امروز دنبال اضافه کردن موضوعاتی‬ ‫به برجام نبود‪ .‬این را پذیریم که می توانیم با سربلندی‬ ‫تعامــل کنیــم‪ .‬وزیر امــور خارجه گفــت‪ :‬توصیه من به‬ ‫وزیر خارجه اینده این است که همیشه دقیق نگاه کند‪،‬‬ ‫دقیق گزارش دهد‪ ،‬دقیق دیدگاه های خود را بیان کند‬ ‫ولی در مقام عمل از سیاست کشور دفاع و ان را دنبال‬ ‫کند‪.‬وزیر خارجهیکوظیفهمشاور و یکوظیفهمدافع‬ ‫دارد‪ .‬وزیر امور خارجه با بیان اینکه رفع تحریم ها یکی‬ ‫از نیازهای کشور بود‪ ،‬گفت‪ :‬بدون اینکه کشور بخواهد‬ ‫چشمش به خارج باشد‪ ،‬وظیفه داریم به عنوان دستگاه‬ ‫سیاســت خارجی‪ ،‬بار را از دوش اقتصاد کشور برداریم‪.‬‬ ‫تالش کردیم و در این زمینه موفقیت هایی هم در دو‬ ‫سال اول بود‪ .‬نتیجه ان هم رشد بی سابقه اقتصاد کشور‬ ‫بود‪.‬وزیر امور خارجهتاکیدکرد‪:‬خوشحالیمتاکنونبیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیون واکســن خارجی وارد کشــور شــده است و‬ ‫ان شاهلل ظرف چند ماه اینده چند ‪ ۱۰‬میلیون دیگر وارد‬ ‫خواهد شد و نقیصه واکسیناسیون عمومی رفع خواهد‬ ‫شد‪ .‬ظریف گفت‪ :‬در دیپلماسی اقتصادی و در زمینه‬ ‫افزایش اعتبار ایرانی در خارج از کشور تالش هایی شده‬ ‫است و من فکر می کنم امروز دنیا‪ ،‬به ایرانی به عنوان‬ ‫یــک فرد معقول و قابل اعتماد نگاه می کند‪ ،‬فردی که‬ ‫درعین حالدر برابر ظلمقدخمنمی کند‪.‬ظریف گفت‪:‬‬ ‫ما به هیچ بیگانه ای اعتماد نداریم‪ ،‬نه اینکه به غرب‬ ‫اعتمــاد نداریم‪ ،‬مــا به غیراز خدا و مردم به هیچ کســی‬ ‫اعتماد نداریم‪ .‬راه زندگی در دنیا این است؛ اما اعتماد‬ ‫نداشتنبهمعنیتعاملنکردننیست‪.‬‬ ‫درخواست‬ ‫سناتورهایامریکایی‬ ‫ساده لوحانه است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد‪ :‬درخواست‬ ‫سناتورهای امریکایی به بایدن مبنی بر ایجاد ممانعت‬ ‫از ورود ســید ابراهیم رئیســی به سازمان ملل بچه گانه‪،‬‬ ‫ساده لوحانه و در چارچوب البی های ضد ایرانی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید خطیب زاده به تحوالت سیاست‬ ‫خارجــی در هفت ههــای گذشــته اشــاره کرد و در پاســخ‬ ‫به ســوالی مبنــی بر درخواســت ســناتورهای امریکایی‬ ‫بــه بایــدن مبنی بر ایجــاد ممانعت از ورود رئیســی به‬ ‫ســازمان ملل متحد گفت‪ :‬این درخواس ـت ها بچگانه‪،‬‬ ‫ساده لوحانه و در چارچوب البی های ضد ایرانی است‪.‬‬ ‫امریکاوظایفقطعیدربارهمقر سازمانمللمتحددارد‬ ‫و باید فراغ از اختالفات با کشورها در چارچوب وظایف‬ ‫یهــای ضد ایرانــی از هــر اتهامی‬ ‫خــود عمــل کنــد‪ .‬الب ‬ ‫اســتفاده کــرده و قبــا نیز ازاین دســت اقدامــات انجام‬ ‫داده اســت‪ .‬او درباره ســفر رئیس جمهور عراق به ایران‬ ‫اظهار داشت‪:‬سفر رئیس جمهور عراقبهایراندر برنامه‬ ‫اســت و به احتمال زیاد‪ ،‬برای مراســم تحلیف بــه ایران‬ ‫می ایند‪ .‬این ســفر در چارچوب روابط دوجانبه است‪.‬‬ ‫عالوه بر ایشــان‪ ،‬چند ده هیات دیگر‪ ،‬برای حضور در‬ ‫مراسم تحلیف عازم ایران هستند‪ .‬این دیپلمات ارشد‬ ‫با بیان اینکه از همان زمان که مراسم تحلیف اغاز شد‪،‬‬ ‫وزارت خارجه و ســفارتخانه ها با هماهنگی مجلس و‬ ‫دفتر رئیس جمهور منتخبدرگیر مراسمتحلیفبودند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چند ده هیات به ایران می ایند که نشان از‬ ‫مقبولیت و مشروعیت ایران در عرصه بین المللی است‪.‬‬ ‫در سطح روسای جمهور‪ ،‬دولت ها‪ ،‬مجلس ها و وزرای‬ ‫خارجــه عازم تهران هســتند و مراســم تحلیــف باقوت‬ ‫برگزار می شود‪ .‬خطیب زاده درباره زمان برگزاری اجالس‬ ‫چهارجانبه چابهار تصریح کرد‪ :‬کریدور شمال و جنوب‬ ‫از مهم ترین کریدورهای ایران است که از سال ‪ ۲۰۰۱‬به‬ ‫دنبالتوسعهانبودهاست‪.‬هندبه عنوانتوسعه دهنده‬ ‫بخشــی از ان نقــش مهمــی دارد‪ .‬گفت وگوهایی برای‬ ‫برگزاری این اجالس شــده اما زمان ان مشــخص نشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به افغانستان سفر نکنید‬ ‫سفارتکشورماندر کابلدر اطالعیه ایاعالمکرد‪:‬به‬ ‫اطالع کلیههم وطنانعزیز می رساند‪،‬باتوجهبهتشدید‬ ‫مخاطراتامنیتیدر افغانستانتااطالعثانویاز هرگونه‬ ‫ســفر به این کشــور خودداری کنند‪ .‬چنانچه برحســب‬ ‫ضــرورت نیــاز به ســفر اضطــراری به افغانســتان اســت‪،‬‬ ‫می توانند با هماهنگی قبلــی با ســفارت‪ ،‬در مدت زمان‬ ‫محدودو بااطمیناناز وجودپرواز برگشت‪،‬صرفابهشهر‬ ‫کابلسفر کنند‪.‬همچنینبهاتباعجمهوریاسالمیایران‬ ‫کهدر شهرهاو مناطقافغانستان‪،‬به استثنایشهر کابل‪،‬‬ ‫ساکن و مشغول کار و فعالیت هستند‪ ،‬توصیه می گردد‬ ‫هرچهسریع تر خاکافغانستانراترککنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬برایعیبو نقص هااز مردمعذرخواهی می کنیم‬ ‫دولت دوازدهم در ایستگاه پایانی‬ ‫در ‪ ۴‬سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و ما به خودمان کامال اطمینان داشتیم که حریف قدرت های بزرگ در مذاکره هستیم؛‬ ‫من هیچ تردید نداشتم که در مذاکره با جهانشکست نمی خوریم و بازهم اگر مذاکره ای بود شکست نمی خوریم؛ ان قدر دیپلمات ها و‬ ‫حقوقدان هایتوانمندداریمدر خطمقدم کهدیدیمدر مقاطع حساس به پیروزی رسیدیم‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مراسمتنفیذ‪ ۱۲‬مردادبرگزار می شود‬ ‫مراســم تنفیــذ ســیزدهمین دوره ی ریاســت‬ ‫جمهوری اســامی ایران سه شنبه ‪ ۱۲‬مرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــا حضــور رهبــر انقــاب اســامی و جمعــی از‬ ‫مســئوالن و کارگــزاران نظام در حســینیه ی امام‬ ‫خمینی (ره) برگزار و منتخب ملت ایران توسط‬ ‫ولی فقیه به ِسمت «ریاست جمهوری» منصوب‬ ‫می شود‪ .‬این مراسم با رعایت دستورالعمل ها و‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی برگزار و از ساعت‪۱۰:۳۰‬‬ ‫صبــح به صــورت زنده و مســتقیم از شــبکه های‬ ‫صداوسیما‪ ،‬ســایت و صفحات ‪KHAMENEI.‬‬ ‫‪ IR‬در شبکه هایاجتماعیبه صورتزندهپخش‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن برنامــه وزیر کشــور گزارشــی از‬ ‫روند برگزاری انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬ارائه می کند و پس‬ ‫از قرائت متن حکم تنفیذ رئیس جمهور منتخب‬ ‫و ایراد سخن توسط حجت االسالم والمسلمین‬ ‫رئیسی‪،‬رهبر انقالبسخنرانیخواهندکرد‪.‬‬ ‫مردم با توجه به شرایط جنگ اقتصادی به‬ ‫دولت دوازدهم نمرهدهند‬ ‫اخریــن جلســه هیــات دولــت دوازدهم روز‬ ‫گذشــته برگــزار شــد‪ .‬روحانــی گفت‪ :‬هنــوز هم‬ ‫به مردم بدهکاریم و اگر شــرایط ما مناس ـب تر‬ ‫بــود‪ ،‬همــه باهــم همــکاری کــرده بودیــم و‬ ‫قــوای دیگر بیشــتر مــا را یاری کــرده بودند‪ ،‬به‬ ‫نقــاط بهتــری می رســیدیم‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی‬ ‫رئیس جمهــوری در اخریــن جلســه هیــات‬ ‫دولــت دوازدهــم بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۴‬ســال‬ ‫نخســت دولت تدبیــر و امید ازلحــاظ داخلی‪،‬‬ ‫بین المللــی‪ ،‬ســرمایه اجتماعــی و امیــد مــردم‬ ‫بــه اینــده بــا ‪ ۴‬ســال دوم کمــی متفــاوت بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۴‬ســال اول در دوران تعامــل بــا‬ ‫جهــان بودیــم و ما به خودمــان کامال اطمینان‬ ‫داشتیم که حریف قدرت های بزرگ در مذاکره‬ ‫هســتیم؛ من هیچ تردید نداشتم که در مذاکره‬ ‫بــا جهــان شکســت نمی خوریــم و بازهــم ا گــر‬ ‫نقــدر‬ ‫مذا کــره ای بــود شکســت نمی خوریــم؛ ا ‬ ‫نهــای توانمنــد داریــم‬ ‫تهــا و حقوقدا ‬ ‫دیپلما ‬ ‫در خــط مقــدم کــه دیدیم در مقاطع حســاس‬ ‫به پیروزی رســیدیم‪ .‬او افزود‪ :‬وقتی می گوییم‬ ‫پیروزی‪ ،‬در یک تعامل و مذاکره با چند قدرت‬ ‫یا جهان‪ ،‬منظورمان نتیجه اســت؛ ممکن است‬ ‫درجایی شکســت و درجایی پیروزی باشد‪ ،‬اما‬ ‫وقتــی پیــروزی ما ‪ ۹۰‬و شکســت مــا ‪ ۲۰‬بود‪ ،‬ما‬ ‫وقتــی بــه ‪ ۷۰‬برســیم می گوییــم پیروز هســتیم‬ ‫و پیــروز هــم بودیــم و اثــار ان را هم مشــاهده‬ ‫کردیــم‪ .‬رئیس جمهــوری بــا بیان اینکــه پیروزی‬ ‫یــا شکســت یــک مذا کــره دارای عالئمی اســت‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫و ب هصــرف بــر زبــان اوردن ارزیابــی نم ‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگر بعــد از مذا کــره و بعد از‬ ‫‪ ۲۳‬تیــر ‪ ۹۴‬دیدیــد که تورم کاهش یافته‪ ،‬رشــد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه گذاری باال رفته و‬ ‫میزان صادرات از واردات پیشــی گرفته اســت‪،‬‬ ‫یعنــی پیــروز شــده ایم؛ مذا کــره نکردیــم کــه‬ ‫فقــط در سیاســت پیروز شــویم بلکــه عالوه بر‬ ‫پیــروزی در سیاســت‪ ،‬در اقتصاد نیز نتیجه این‬ ‫پیروزی را مشــاهده کردیم‪ .‬روحانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارزوی مــا ایــن بــود کــه وقتی توانســتیم تورم را‬ ‫کاهــش دهیم و تک رقمی کنیم‪ ،‬این شــاخص را‬ ‫نگه داریــم؛ ما تورم ‪ ۴۰‬درصــد را کاهش دادیم‬ ‫و از اواخــر ‪ ۹۴‬تــا س ـه ماهه نخســت ســال ‪۹۷‬‬ ‫ایــن رقــم را تک رقمــی نگه داشــتیم‪ ،‬اما بعد از‬ ‫ورود بــه جنگ اقتصادی رقم تــورم تغییر کرد؛‬ ‫اگر کسی زمان صلح و جنگ را تشخیص ندهد‪،‬‬ ‫ادم باید خیلی غصه بخورد؛ این جنگ را بر ما‬ ‫تحمیــل کردنــد و ا گــر ان دوران جنگ تحمیلی‬ ‫نبــود‪ ،‬همان روند را ادامــه می دادیم‪ .‬او اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اینکــه مــردم عزیــز مــا ازلحــاظ معیشــت‬ ‫نهــا هــم هســت‪ ،‬بایــد‬ ‫ناراحت انــد و حــق ا ‬ ‫ببینیــم در شــرایط جنــگ چ ـه کار می توانســتیم‬ ‫انجــام دهیــم؛ وقتی روابط بانکــی ندارید و از‬ ‫طریــق صرافی معاملــه می کنید‪ ،‬حداقل درامد‬ ‫شما ‪ ۲۰‬درصد کاهش می یابد و اگر چیزی وارد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬قیمت ‪ ۲۰‬درصــد افزایش می یابد‪ .‬ما‬ ‫به خاطر شرایط تحریم‪ ،‬واردات ‪ ۲۵۰۰‬قلم کاال‬ ‫ازجملــه خودرو را ممنوع کردیم؛ وقتی واردات‬ ‫یشــود‪ ،‬اثار ان مشخص است‬ ‫کاالیی ممنوع م ‬ ‫یشــود‪ ،‬اما چاره ‬ ‫و ان اجناس در داخل گران م ‬ ‫دیگری نداشــتیم که اجناسی که ضرورت ندارد‬ ‫را ممنوع کنیم و به اجناسی که جزو مواد اولیه‬ ‫کارخان ههــا و مــوادی کــه از کاالهــای اساســی‬ ‫و بــرای زندگــی مــردم اســت را بــا ارز ترجیحی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی وارد کنیــم و در اولویــت قــرار‬ ‫دهیم‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در این‬ ‫زمینه ما همه تالش خود را بکار گرفتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یتــوان نقطه زمــان صلح را‬ ‫در زمــان جنــگ نم ‬ ‫به دست اورد؛ معموال وقتی کشوری به جنگ‬ ‫یشــود‪ ،‬کاالها را مدتی می کند اما ما در‬ ‫وارد م ‬ ‫ایــن جنــگ جیره بنــدی نکردیــم و کشــور اداره‬ ‫شد‪ .‬در جلسات اقتصادی سال ‪ ۹۷‬چندین بار‬ ‫تاکید کردم که سیاســت اقتصادی من‪ ،‬وفور در‬ ‫بــازار اســت؛ ما بــرای کاالهای اساســی تا پایان‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان تخصیص دادیم اما قیمت کاال‬ ‫را فقــط ارز تعییــن نمی کنــد بلکه حمل ونقل و‬ ‫تورم کشور در این زمینه تاثیرگذار است‪.‬در حد‬ ‫توانمان اقدامات خود را انجام دادیم‬ ‫روحانــی ادامــه داد‪ :‬مــا توانمــان را در ایــن‬ ‫زمینــه بــکار گرفتیــم؛ امــا معنــای ایــن کار ایــن‬ ‫نیســت کــه کار مــا بی نقــص بوده اســت‪ ،‬حتما‬ ‫نقــص داشــتیم و مــا معصــوم نیســتیم و تــاش‬ ‫یمــان کمتر‬ ‫مــا بــر ایــن بــوده کــه عیــب و نقص ‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا ا گــر عیب و نقصی داشــتیم از مردم‬ ‫عذرخواهــی و طلــب عفــو و رحمــت می کنیم‪،‬‬ ‫بــرای اینکــه در حــد توانمــان در ان شــرایط‬ ‫اقدامات خود را انجام دادیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه «قاعدتا کشــوری که وارد‬ ‫یشــود‪ ،‬مســیر توســعه را رها می کند و‬ ‫جنگ م ‬ ‫به زندگی عادی مردم می پردازد»‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬اگر ما فقط ‪ ۳‬و نیم میلیارد دالر برای یک‬ ‫پاالیشــگاه ســرمایه گذاری کردیــم‪ ،‬کاری بــزرگ‬ ‫بــوده اســت؛ امــار و ارقــام نشــان می دهــد که‬ ‫در سدســازی‪ ،‬تصفیه خان ههــای اب و فاضالب‬ ‫و رســاندن اب به روســتاها چه پیشرفت هایی‬ ‫داشته ایم؛ در سال ‪ ۹۲‬حدود مشخص است که‬ ‫چند نفر از روســتاییان کشــور از اب اشــامیدنی‬ ‫سالم استفاده می کردند اما امروز نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون نفر از این اب اســتفاده می کنند‪ .‬ما ‪۵۷‬‬ ‫ســد مخزنی ملی را در این دولت تمام کردیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬در اینکــه در بنزیــن‬ ‫خودکفــا شــده ایم تردیدی وجود نــدارد؛ ما به‬ ‫خاطر ســامت مردم و خودکفایی‪ ،‬پاالیشــگاه‬ ‫عظیمــی را تکمیل و افتتــاح کردیم؛ بنابراین ما‬ ‫توســعه را رها نکردیم‪ .‬شــنبه ها و یکشنبه ها را‬ ‫ممکن است کسی انکار کند اما ‪ ۵‬شنبه را کسی‬ ‫نمی توانــد انــکار کنــد؛ ‪ ۵‬شــنبه های افتتــاح در‬ ‫تاریخ ماندگار خواهد بود‪.‬‬ ‫تهــای خــود در‬ ‫روحانــی در ادامــه صحب ‬ ‫اخریــن جلســه هیــات دولت دوازدهــم با بیان‬ ‫اینکــه در برخــی مــوارد برنامه هایــی داشــتیم‬ ‫کــه نتوانســتیم بــه ان برســیم و برخــی مــوارد‬ ‫هــم بــود کــه ب هصــورت کامــل محقــق نشــد‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ما به دنبــال واردات تکنولوژی ریل‬ ‫سریع الســیر بــه کشــور بودیــم و در ایــن زمینــه‬ ‫حهــای زیربنایــی نیــز اجرایــی‬ ‫بخشــی از طر ‬ ‫شــد‪ ،‬اما بــه تحریم ها برخورد کردیــم؛ اگر این‬ ‫تحری مهــا نبــود‪ ،‬امــروز راه اهــن سریع الســیر‬ ‫حشــده بــود و راه اهــن‬ ‫تهــران ‪ -‬اصفهــان افتتا ‬ ‫تهــران‪ -‬مشــهد ایــن روزهــا رو بــه اتمــام بــود؛‬ ‫نهــا طرح هایی بــود که ما قراردادهای ان ها‬ ‫ای ‬ ‫را بســتیم اما در زمان اجرا با مشــکالتی مواجه‬ ‫شــد‪ .‬در زمینــه حمل ونقــل به مردم قــول دادم‬ ‫که تمام کامیون ها را نوسازی می کنیم و در این‬ ‫زمینــه نیز پــول تخصیص دادیــم و قراردادهای‬ ‫مربوطه را بستیم اما یک مرتبه به دلیل تحریم‪،‬‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫برنامه های دولت در زمینه ارتقای‬ ‫توانمندی های تسلیحاتی نیروهای مسلح‬ ‫او با اشــاره به برنامه های دولت در زمینه‬ ‫ارتقــای توانمندی هــای تســلیحاتی نیروهــای‬ ‫مســلح خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه تجهیــزات‬ ‫دفاعــی ارزوی مــن ایــن بــود کــه ارتــش و‬ ‫ســپاه را بــه مدرن تریــن ســاح ها مجهــز کنم؛‬ ‫در ایــن زمینــه همــه کار شــد امــا طرف هــای‬ ‫مقابــل گفتنــد کــه تحریم هــای ســازمان ملــل‬ ‫کــه برداشــته شــود‪ ،‬مــا بــه تعهداتمــان اجــرا‬ ‫می کنیــم؛ مــا ایــن تحریــم را کــه ترامــپ خود‬ ‫را به برداشــته نشدنشــان می کشت‪ ،‬برداشتم‬ ‫امــا به خاطــر تحریم و عدم فروش نفت پول‬ ‫کافــی بــرای خرید نداشــتیم؛ ما دربــاره تامین‬ ‫تجهیــزات دفاعــی مذا کــرات بســیاری کردیم‪،‬‬ ‫امــا نتوانســتیم‪ .‬رئیس جمهــوری ادامه داد‪ :‬در‬ ‫برخــی موارد ما به نزدیکی افتتاح رســیده ایم‬ ‫و چنــد هفتــه دیگــر ایــن برنامه هــا بــه پایــان‬ ‫می رســد؛ احیــای دریاچــه ارومیــه ازجمله این‬ ‫طرح هــا و برنامه ها اســت؛ در دولت یازدهم‬ ‫اولیــن مصوبــه مــا احیــای ایــن دریاچــه بود و‬ ‫همــه کارهای مربوط به این موضوع به پایان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬هــدف مــن از بیان ایــن موارد‬ ‫ایــن اســت کــه بگویــم برخــی از طرح هــا بــه‬ ‫دروازه افتتــاح رســیده و مــا چنــد هفتــه زمان‬ ‫کم اوردیم و ان شــاءاهلل در دوســت ســیزدهم‬ ‫ایــن طرح هــا افتتــاح خواهــد شــد‪ .‬روحانــی‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن در برخــی طرح هــای مهــم‬ ‫خوشــبختانه در فازهــای نخســت بــه افتتــاح‬ ‫رســیدیم؛ طــرح نفــت گوره ‪ -‬جاســک ازجمله‬ ‫ایــن موارد اســت‪ .‬امــروز ما نفــت را از دریای‬ ‫عمــان صــادر می کنیــم و ایــن ارزوی چندیــن‬ ‫ســاله و تاریخی ایران اســت‪ .‬ما می خواســتیم‬ ‫ســواحل مکــران را اباد کنیم کــه در این زمینه‬ ‫کارهــای عظیمــی انجام شــده اســت؛ بــه گفته‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی سیســتان و‬ ‫بلوچســتان حجم پروژه ای بیمارستانی در این‬ ‫استان از بعد از پیروزی انقالب ‪ ۷‬برابر شده‬ ‫اســت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬طــرح تحول ســامت و‬ ‫دسترســی مــردم بــه فضــای ســایبری از دیگــر‬ ‫مواردی اســت که در این دولت محقق شــد؛‬ ‫طرح هــای بســیاری دیگــری وجــود دارد کــه‬ ‫بــا عملیاتــی شــدن ان هــا‪ ،‬مــا بــه برنامه هــای‬ ‫خــود دس ـت یافتیم‪ .‬اتصــال همــدان‪ ،‬ارومیــه‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و یــزد بــه شــبکه ریلــی ازجملــه‬ ‫اقداماتــی کــه در حــوزه ریــل انجام شــده و‬ ‫ان شــاءاهلل ب زودی شــاهد اتصــال اردبیــل و‬ ‫کردستان و سایر شهرها به این شبکه خواهیم‬ ‫بــود‪ .‬رئیس جمهــوری با بیــان اینکه «مردم در‬ ‫ســختی معیشــت بودنــد‪ ،‬مــا توانمــان را بکار‬ ‫گرفتیــم و طرح های توســعه ای را رها نکردیم‬ ‫امــا برخــی از برنامه ما اجرا شــد و برخی هم‬ ‫اجرا نشــد»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما می توانســتیم طبق‬ ‫دستورات و چارچوبی که مقام معظم رهبری‬ ‫از دی مــاه پارســال بــرای بازگشــت امریــکا‬ ‫بــه برجــام و بازگشــت مــا بــه اجــرای کامــل‬ ‫تعهــدات برجــام‪ ،‬اعــام کردنــد و قبــل از ان‬ ‫در جلســه خصوصــی بــه مــن فرمــوده بودنــد‬ ‫و بعــدازان نیــز در علنــی در یــک ســخنرانی‬ ‫در روز اول فروردیــن هــم اعــام کردنــد‪،‬‬ ‫می توانســتیم عمــل کنیم و تحریــم را برداریم‬ ‫امــا گرفتــاری دیگــری بــرای مــا ایجــاد شــد و‬ ‫اگرنــه ما امروز در شــرایط بهتری دولت را به‬ ‫اتمام می رســاندیم‪ .‬روحانــی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در ایــن جلســه می خواهــم در حضــور ملــت‬ ‫ایــران از معــاون اول‪ ،‬تمــام معاونیــن و وزرا‬ ‫تشــکر کنــم؛ من میدانم در ایــام مختلف اعم‬ ‫از زلزلــه‪ ،‬ســیل‪ ،‬کرونــا چــه روزهای ســختی بر‬ ‫این افراد گذشــت‪ ،‬اما در این روزهای سخت‬ ‫همه دست به دســت هم دادند و در کنار هم‬ ‫قــرار گرفتنــد تــا تصمیمــات دولت اجرا شــود‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه امــروز بتوانیم صدها هــزار نفر را‬ ‫در روز واکســینه کنیم‪ ،‬همه بخش های دولت‬ ‫به صحنه امدند و امروز مشاهده می کنیم که‬ ‫در شــرایطی نســبتا مطلــوب قــرار داریم‪ .‬او با‬ ‫تاکیــد بــر اینکه انچــه می گوییم انجام دادیم‬ ‫در شــرایط ســخت جنگ‪ ،‬کرونا و خشکسالی‬ ‫بــوده اســت و اگر کســی می خواهــد دولت را‬ ‫قضــاوت کنــد‪ ،‬ایــن ‪ ۳‬موضــوع را در کنــار هم‬ ‫ببینــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از وزارتخانه های اطالعات‬ ‫و دفاع برای تامین امنیت در شــرایط ســخت‬ ‫تشــکر می کنــم‪ .‬همچنیــن از بخش کشــاورزی‬ ‫تشــکر می کنــم بــه خاطــر کار عظیمــی کــه در‬ ‫این زمینه انجام شــده است‪.‬‬ ‫هنوز هم به مردم بدهکاریم‬ ‫رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکه هنــوز هم به‬ ‫مــردم بدهکاریــم و ا گــر شــرایط مــا مناس ـب تر‬ ‫بــود‪ ،‬همه باهم همکاری کــرده بودیم و قوای‬ ‫دیگــر بیشــتر ما را یــاری کرده بودنــد‪ ،‬به نقاط‬ ‫بهتــری می رســیدیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــن از‬ ‫همه تشــکر و سپاســگزاری می کنم و ان شــااهلل‬ ‫اجرشــان بــا خداونــد باشــد‪ .‬روحانــی بــا تاکید‬ ‫بــر اینکه مــردم ما مردمی قدرشــناس هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم در ایــن ‪ ۳‬ســال و نیم در ســختی‬ ‫بزرگــی ازلحــاظ تامیــن زندگی و اجاره مســکن‬ ‫بودنــد‪ ،‬کاری کــه مــا توانســتیم انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫تخصیص بســته های معیشتی و افزایش حقوق‬ ‫نحــال از ملــت ایــران بــه خاطر‬ ‫بــود‪ ،‬امــا درعی ‬ ‫رنج هایــی که کشــیدند عذرخواهی و به خاطر‬ ‫پیروزی هایــی که کســب کردند تشــکر می کنم؛‬ ‫ملت ما دو بار پیروز شــدند؛ یک بار در دولت‬ ‫یازدهــم و در مذا کــرات و تعامــل ســازنده و‬ ‫بــار دیگــر در دولــت دوازدهــم در اســتقامت‪،‬‬ ‫ایستادگی و مقاومت در برابر امریکا و دشمنان‬ ‫پیروز شــده و به ان ها شکســت حتمی داده و‬ ‫نهــا خودشــان بر این موضوع اعتــراف کردند‬ ‫ا ‬ ‫و مردم ان ها را پای میز مذاکره کشــاندند؛ این‬ ‫دو موفقیــت بــزرگ مربوط به ملت بزرگ ایران‬ ‫و رهنمودهــای رهبــری اســت‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫نشــاءاهلل خداونــد بــه همــه‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬ا ‬ ‫ان هایی که به ملت خدمت کردند اجر جزیل‬ ‫عنایت کند و ما هم بتوانیم هرکجا که هســتیم‬ ‫بازهــم خادم کوچکی برای ملت عزیز‪ ،‬نظام و‬ ‫ایرانمان باشیم‪.‬‬ ‫محمــود واعظــی‪ ،‬رئیــس‬ ‫است و ما امیدواریم در دولت‬ ‫دفتر رئیس جمهور در حاشــیه‬ ‫سیزدهم همدلی وجود داشته‬ ‫جلســه هیئــت دولــت گفــت‪:‬‬ ‫باشد‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهور‬ ‫مــا خودمــان نمی توانیــم بــه‬ ‫درباره اینده برجام گفت‪ :‬باید‬ ‫خودمــان نمــره بدهیــم بلکــه‬ ‫وزارت خارجه دولت سیزدهم‬ ‫محمود واعظی‬ ‫نمــره دادن را بــه مــردم واگذار‬ ‫شکل بگیرد و سیاست خارجی‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــه گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫ان اعــام شــود و پــس ازان‬ ‫واعظــی گفت‪ :‬مردم هم در ارتبــاط با نمره ای قضاوت کرد‪ .‬ما تالش کردیم در دولت خودمان‬ ‫کــه می دهنــد بایــد شــرایط را در نظــر بگیرند‪ .‬تحریم برداشته شود‪ .‬ما تحریم را برای مردم و‬ ‫شرایط کشور جنگ اقتصادی است و امیدوارم معیشــت ان ها مضر می دانیــم و فکر می کنیم‬ ‫این وضع تغییر کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر این وضع باید تحریم برداشــته شــود‪ .‬واعظی با اشاره به‬ ‫ادامه پیدا کرد مردم باید عملکرد دولت فعلی خودروهای ترخیص نشــده در گمرک گفت‪ :‬در‬ ‫را با عملکرد دولت بعدی مقایسه کنند و ببینند جریان جزئیات این خودروها نیستم اما سیاست‬ ‫در شرایط تحریم این دولت بهتر کشور را اداره دولــت ایــن بــوده که هــم کاالی اساســی و هر‬ ‫کرده یا دولت بعدی‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهور کاالی دیگری که وارد کشور می شود چه با پول‬ ‫گفت‪ :‬ما نمی خواهیم از خودمان تعریف کنیم بیت المال باشد و چه با پول بخش خصوصی‪،‬‬ ‫بلکه ما همه تالش خود را برای توسعه و رفاه بایــد در جامعــه مورداســتفاده قــرار گیــرد مگر‬ ‫کشور و اینکه بتوانیم خدمت بیشتری به مردم اینکه طبق قانون موانعی وجود داشــته باشد‪.‬‬ ‫کنیم‪ ،‬انجام دادیم و می دهیم‪ .‬واعظی با اشاره او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کاری را‬ ‫به اینکه دشمنان نظام فشارشان را روی دولت دوست داشتید در دولت فعلی انجام بدهید و‬ ‫می گذارنــد کــه نتوانــد به مــردم خدمــت کند‪ ،‬نشــد؟ گفت‪ :‬در ســه سال و نیم گذشته دولت‬ ‫افزود‪ :‬برخی از رقبای دوران انتخابات ما همان امریــکا از همــه نفــوذ و قدرتــش در داخــل و‬ ‫رویه انتخابات را ادامه دادند‪ .‬ما امیدواریم این خــارج اســتفاده کرد تــا یــک به هم ریختگی در‬ ‫روش برای دولت ســیزدهم استمرار پیدا نکند‪ ،‬داخــل ایــران بــه وجــود بیــاورد و مــردم را در‬ ‫بایــد یــاد بگیریــم روزی کــه رای مــردم شــمرده مقابل حکومت و نظام قرار دهد‪ .‬هدف گذاری‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬رئیس جمهــور منتخــب رئیس جمهور ان ها فروپاشــی نظام بود و بزرگ ترین کاری که‬ ‫همه مردم ایران باشــد و انتقادها و تخریب ها انجــام شــد این بــود که دولت به همــراه مردم‬ ‫نباید به گونه ای که مانع خدمت رسانی دولت و هدایت هــای رهبــر انقالب و همــکاری قوای‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه پیدا کنــد‪ .‬او با تاکید بر اینکه دیگــر و نیروهای مســلح بــه کار بزرگی دســت‬ ‫همه باید تالش کنند دولت موفق باشد‪ ،‬گفت‪ :‬زدند که نظام ما مستحکم تر از گذشته ماند و‬ ‫موفقیت دولت به نفع مردم و انســجام نظام هدف گذاری های اصلی امریکا خنثی شد‪.‬‬ ‫نگرانخشمفروخوردهمردمهستم‬ ‫زهــرا شــجاعی‪ ،‬دبیــر کل‬ ‫و اصالح طلبــان برنامــه دارند و‬ ‫مجمــع زنــان اصالح طلــب در‬ ‫بــا فعال کــردن ســایر برنامه ها‬ ‫رابطــه بــا شــرایطی کــه دولــت‬ ‫ازجمله رصد دولت و نظارت بر‬ ‫رئیســی مســتقر می شــود و‬ ‫رفتار ان ها و تعیین خط مشی و‬ ‫اولویت های او گفت‪ :‬انتخابات‬ ‫ارائهسیاست هایکلیمی توانند‬ ‫زهرا شجاعی‬ ‫برگــزار شــد و دولــت در حــال‬ ‫وارد فــاز فعالیــت سیاســی در‬ ‫شــکل گیری اســت و مــردم در‬ ‫قالب نظــارت بر دســتگاه های‬ ‫سختی های معیشتی و نگرانی هایی هستند که دولتــی و حاکمیتــی شــوند و باعــث تقویــت و‬ ‫برای اینده دارند‪ .‬هر دم از این باغ بری می رسد انسجامو وحدتبیشتر بیناصالح طلبانباشند‬ ‫و طرح هایــی که در مجلس مطرح می شــوند و و منجــر بــه کمک به دولت و حاکمیت شــوند‪.‬‬ ‫مسئله اب و برق و خوزستان همه این ها شرایط شجاعی ادامه داد‪ :‬هدف از کار حزبی و سیاسی‬ ‫خوبی را برای کشور رقم نزده است‪ .‬حال مردم مخالفت‪ ،‬جنگ ودعوا نیست بلکه هدف کمک‬ ‫اصال خوب نیســت و در این شــرایط امیدواریم بــه انجام بهتر کارها اســت‪ .‬این رصد عالمانه و‬ ‫دولــت اینده بتواند با درک صحیحی از شــرایط مشفقانه می تواند به دولت در تصمیم گیری ها‬ ‫داخلــی و بین المللــی اقداماتــی انجــام دهــد و و برنامه ریزی ها کمک کند ازجمله نکات مثبت‬ ‫تصمیماتی بگیرد و به حل بحران ها و مشکالت ان این است که چون بحث جنگ قدرت نیست‬ ‫کمک کند و وحدت و انسجام و همبستگی بین و تعامل فکری و علمی و برنامــه ای وجود دارد‬ ‫مردمرابیشتر کند‪.‬به گزارشبرنا‪،‬او افزود‪:‬طبیعتا موجبانسجامبیشتریبیناصالح طلبانخواهد‬ ‫اولین اقدام رســمی دولت تشکیل کابینه است‪ .‬بود‪ .‬او با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب باید با‬ ‫کابینهنقشیتعیین کنندهدر تقویتاعتمادمردم طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی مقابله‬ ‫به دولت و ایجاد ارامش و امید نسبت به اینده کند گفت‪ :‬نفس این کار و محدود کردن فضای‬ ‫دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬انتظــار می رود بر این کابینه مهر مجــازی تحت عنــوان صیانت یک طــرف ماجرا‬ ‫نســبت داشتن به جریان خاصی زده نشــود‪ .‬در است و زمانی که انتخاب شد بسیار بی رحمانه‬ ‫این دوره به کابینه ای تکنوکرات نیاز است شاید بود زیرا در روزهای پایانی دولت موجود‪ ،‬فرصت‬ ‫برخی تکنوکرات را بد تعبیر کنند من می خواهم دخالت و اعتراض فراهم نیست و دولت اینده‬ ‫بگویــم مــا بــه کابینــه ای توانمنــد نیــاز داریــم‪ .‬نیز مســتقر نیســت‪ .‬امکان تالش و برنامه ریزی‬ ‫کابینه ای که به مسائل اشنا باشد و به حوزه های و مخالفت برای هر دو دولت بســته اســت‪ .‬اگر‬ ‫تخصصیاشرافداشتهباشد‪.‬اگر ایشانبخواهد همان طــور که اقای رئیســی در تبلیغ انتخاباتی‬ ‫کابینه ای سیاسی بچیند مسلما با موفقیت روبرو خود اعالم کرده است و در برنامه ها و شعارهای‬ ‫نمی شود‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره خود گفته است عمل شود این طرح کامال مغایر‬ ‫بــه تکلیفی کــه اصالح طلبان طی ‪ ۴‬ســال پیش بــا ان شــعارها اســت و بــه اقتصــاد مــردم ضربه‬ ‫رودارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اصالح طلبان به عنوان یک می زند‪.‬مننگراناینهستمکهخشمفروخورده‬ ‫جریــان سیاســی و احــزاب اصالح طلــب باید به مردم در سال های اخیر به دلیل فشاری که با این‬ ‫کارکردهای دیگری که احزاب دارند توجه کنند‪ .‬موارد بر مردم و جامعه وارد می شود سرباز بزند‬ ‫کارکرد فعاالن سیاسی فقط شرکت در انتخابات و مثل کبریتیبر انبار باروتباشدو بعدازان کنترل‬ ‫نیســت‪ ،‬ما بایــد بعدازاین مــدت به این نتیجه موضوع سخت خواهد بود و انشااهلل با درایت و‬ ‫رسیده باشیم و به این حقیقت پی برده باشیم برنامه ریزی کار شود و اجازه ندهند که به مردم‬ ‫که شرکت در انتخابات مهم است ولی فعالیت فشــار بیاید و به قول معروف راه تنفس بر مردم‬ ‫سیاســی محدود به شرکت در انتخابات نیست بستهشود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تشکیلکمیتهکارشناسی‬ ‫برایمحاسبههزینهپرواز‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در‬ ‫هنگامی که محاسبات عددی‬ ‫جلسهشورایعالیهواپیمایی‬ ‫مبنــای تعییــن قیمــت بلیــت‬ ‫کشــوری اعــام کــرد کــه کمیته‬ ‫هواپیمــا قــرار می گیــرد‪ ،‬باید‬ ‫کارشناســی برای تعیین هزینه‬ ‫مــواردی همچــون نــرخ ارزان‬ ‫هــر ســاعت‪-‬صندلی پــرواز‬ ‫ســوخت و ســهل گیری دولت‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫تشکیل و بر اســاس نتایج این‬ ‫در دریافــت مطالبــات خــود‬ ‫کمیته در نشســتی فوق العاده‬ ‫نهــا نیــز بــه صــورت‬ ‫از ایرالی ‬ ‫برای نرخ بلیت هواپیما تصمیم گیری شــود‪ .‬به عــددی محاســبه شــده و در نتیجــه نهایــی‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی در نشست شورای اعمال شود‪ .‬اسالمی با اشاره به اختالف نظر‬ ‫عالــی هواپیمایــی کشــوری کــه با حضور ســایر ســازمان هواپیمایــی کشــوری و شــرکت های‬ ‫اعضای این شــورا در ساختمان دادمان تشکیل هواپیمایی در محاســبه قیمــت هر صندلی‪-‬‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ضــروری اســت کــه انجمن ســاعت پــرواز هواپیما گفت‪ :‬ضــرورت دارد که‬ ‫شرکت های هواپیمایی‪ ،‬از اقدام ناهماهنگ یــک کمیتــه کارشناســی بــا حضــور کارشناســان‬ ‫بــا شــورای عالــی هواپیمایــی کشــوری در بی طرف‪،‬نمایندگانسازمانهواپیماییکشوری‬ ‫افزایــش نــرخ بلیــت هواپیما خــودداری کند‪ .‬و نمایندگان شــرکت های هواپیمایی تشــکیل‬ ‫وی بــا اشــاره به نــرخ بلیــت هواپیمــا افزود‪ :‬شود تا در مورد این هزینه به اتفاق نظر برسیم‪.‬‬ ‫در نرخ گذاری‪ ،‬دو مســاله اهمیت دارد‪ .‬یکی در پایان مقرر شد این کمیته کارشناسی در اسرع‬ ‫محاسبات عددی هزینه ها و درامد ایرالین ها وقــت تشــکیل شــده و بر اســاس نتایــج ان‪ ،‬در‬ ‫و دیگــری نقش حاکمیت در حمایت توامان نشســت فوق العاده شــورای عالی هواپیمایی‬ ‫از همــه اقشــار جامعه و صنعــت هوانوردی کشوری برای نرخ بلیت هواپیما تعیین تکلیف‬ ‫اســت‪ .‬وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬شود‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به روان سازی‬ ‫اقتصاداهتمامبورزد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی‬ ‫گامهــای خوبــی برداشــته و‬ ‫و دارایــی احــراز برنامــه‬ ‫نقشه راه تبیین شد‪ .‬وی تاکید‬ ‫نســازی اقتصاد را از جمله‬ ‫روا ‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن مســیر هنــوز بــا‬ ‫دســتاوردهای خــود اعــام و‬ ‫شــرایط مطلوب فاصله داریم‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد کــه وزیــر‬ ‫و بایــد فاصلــه را بــا اقدامات‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫اقتصــاد دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫جــدی رفــع کنیــم‪ ،‬امیــدوارم‬ ‫ایــن موضــوع اهتمــام بــورزد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصاد دولت ســیزدهم‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬فرهــاد دژپســند ‪ -‬وزیر امور در ایــن خصــوص اهتمــام بــورزد بــه ایــن کار؛‬ ‫اقتصادی و دارایی ‪ -‬در حاشیه اخرین جلسه چراکه روان سازی فضای کسب و کار و افزایش‬ ‫هیئــت وزیــران دولــت دوازدهــم در جمــع سرمایه گذاری از فواید ان است‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫خبرنگاران با بیان اینکه خوشــبختانه شــرایط خاطر نشــان کرد‪ :‬اجرای طرح اقتصاد هوشمند‬ ‫اقتصــاد بــه گونه ای اســت که حتــی امیدواری موجب کاهشفسادو افزایششفافیتمی شود‬ ‫بســیاری وجــود دارد‪ ،‬دربــاره عملکــرد خــود و نقش قابل توجهی در بهبود روابط اقتصادی‬ ‫در دولــت دوازدهــم اظهــار کــرد‪ :‬برنام ههــای ایران و خارج دارد‪ .‬دژپسند همچنین در پاسخ به‬ ‫اقتصادی با توجه به مجموعه شرایط در یک پرسشــی درباره عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه‬ ‫بازه زمانی کوتاه قابل اجرا نیست؛ می دانید که اشتغالزایی گفت‪ :‬وزارت اقتصاد در این زمینه ها‬ ‫من در میانه مسیر دولت دوازدهم وارد دولت به عنــوان ایفاگر نقش تنظیم کننده سیاســتهای‬ ‫شــدم‪ ،‬بــا این حــال یکی از موضوعاتــی که در اقتصادی می توانند اقداماتی انجام دهد‪ .‬نتیجه‬ ‫راس برنام ههــای من بــود و پیگیری هم کردم روانسازی فضای کسب و کار و مانع زدایی ورود‬ ‫موضوع اقتصاد هوشمند بود که در این زمینه سرمایه گذار و ایجاد اشتغال است‪.‬‬ ‫نمی توان چشم خود را بر تحوالت مهم‬ ‫فناوریاطالعاتبست‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫به ما توفیق داد که در شــرایط‬ ‫اطالعــات گفــت‪ :‬نمــی تــوان‬ ‫ســخت کرونــا فضــای مجــازی‬ ‫چشمخودرابر تحوالتمهمی‬ ‫کورســوی امیدی بــرای معلمان‬ ‫که در زمینه فناوری اطالعات در‬ ‫و دانــش امــوزان؛ اســاتید و‬ ‫این دولت انجام شد‪ ،‬بست‪ .‬به‬ ‫دانشجویان‪،‬مدافعانسالمت‪،‬‬ ‫محمد جواد اذری‬ ‫جهرمی‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬محمد جواد اذری‬ ‫مبلغان دینی و کســب و کارها‬ ‫جهرمیدر حاشیهاخرینجلسه‬ ‫باشــد تا خال فراگیری کرونا را تا‬ ‫هیات دولت با بیان این که فرصت بزرگی برای حدودی پر کنیم‪ .‬وی با اشاره به ایراداتی که به‬ ‫من پیش امد که در دولت حضور داشته باشم‪ ،‬زیر ساخت های فناوری ارتباطات در کشور گرفته‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬البتــه این فرصــت برای مــا تلخی و می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما این ایرادات را روی چشم می‬ ‫شیرینی داشت؛ که با ناراحتی و خوشحالی مردم گذاریم اما نمی توان نسبت به تحوالت مهمی‬ ‫همراه بود‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬ما تا ساعت اخر کــه در ایــن زمینه رخ داده اســت چشــم خــود را‬ ‫کار خود را با دقت پیگیری می کنیم خداوند هم ببندیم‪.‬‬ ‫تکذیب افزایش قیمت‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫بلیتقطار‬ ‫رییــس انجمن صنفی شــرکت های حمل و‬ ‫نقل ریلی و خدمات وابسته اعالم کرد‪ :‬تا کنون‬ ‫افزایش قیمتی در نرخ بلیت قطار نداشــته ایم‬ ‫و درخواســت ما برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬رد شده است‬ ‫امــا در صــورت موافقت از ابتدای شــهریور ماه‬ ‫‪ ۲۰‬درصد قیمت بلیت قطار که نیمه دوم سال‬ ‫گذشته قرار بود افزایش یابد‪ ،‬به نرخ ها اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫دربــاره انتشــار خبرهایــی مبنــی بــر افزایش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی قیمت بلیت قطار اظهار کرد‪ :‬این خبر‬ ‫بــه هیچ وجه صحت نــدارد و در مرداد ماه نیز‬ ‫قیمــت بلیت قطار با همان نرخ ســابق عرضه‬ ‫شــده اســت‪ .‬هیچ افزایش قیمتی نداشــته ایم‪.‬‬ ‫وی مخالفــت برخــی مســئوالن را دلیــل عــدم‬ ‫افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی قیمــت بلیــت اعــام کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬قرار بود درخواســت ما بــرای افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی نــرخ بلیت قطار در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫شورای عالی هماهنگی ترابری بررسی و تصویب‬ ‫شود تا بتوانیم هزینه های خودمان را مدیریت‬ ‫کنیم اما با مخالفت هایی که صورت گرفت این‬ ‫موضوع از دستور کار خارج شد‪ .‬رییس انجمن‬ ‫صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات‬ ‫وابسته با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه امسال‬ ‫هیچ گونه افزایش قیمتی روی نرخ بلیت قطار‬ ‫نخواهیــم داشــت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اگــر بتوانیــم و‬ ‫مصوبه ان را دریافت کنیم از ابتدای شهریور ماه‬ ‫‪ ۲۰‬درصد قیمت بلیت قطار افزایش می یابد که‬ ‫مربوط به نیمه دوم ســال گذشته است‪ .‬رجبی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته مصوبه افزایش‬ ‫قیمــت ‪ ۴۰‬درصــدی قیمــت بلیــت قطــار را در‬ ‫دو مرحلــه دریافــت کردیم کــه ‪ ۲۰‬درصد ان در‬ ‫شــهریور ماه ســال گذشــته افزایش یافت و قرار‬ ‫بود تا در شهریور ماه ‪ ۲۰‬درصد دیگر نرخ بلیت‬ ‫قطــار را افزایــش دهیم اما این اجــازه به ما داده‬ ‫نشد و مسئوالن اعالم کردند که فعال صبر کنیم‪.‬‬ ‫این مسئله سبب شده که تا کنون هیچ افزایش‬ ‫قیمتی نداشته باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر مخالفتی با‬ ‫این مسئله نشود و بتوانیم مجوز ان را دریافت‬ ‫کنیم‪ ،‬قیمت بلیت قطار از ابتدای شــهریور ماه‬ ‫امسال با یکسال تاخیر ‪ ۲۰‬درصد افزایش خواهد‬ ‫یافــت‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬نام ـه ای طــی روزهای‬ ‫گذشــته در فضای مجازی منتشر شده که نشان‬ ‫می دهد وزارت راه و شهرسازی با افزایش قیمت‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی بلیت قطار موافقت کرده است اما‬ ‫به نظر می رسد این افزایش قیمت هنوز اعمال‬ ‫نشده و با مخالفت هایی رو به رو شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫پایان انتظارات کاهشی‬ ‫بازار مسکن به سطح مقاومت رسید‬ ‫ســیگنالهای دریافتی از بازار مسکن شهر تهران‬ ‫در ما ههــای خــرداد و تیــر نشــان می دهــد احتماال‬ ‫انتظارات کاهشــی که از اذرماه ســال گذشته ایجاد‬ ‫شده به نقطه پایان رسیده است؛ به طوری که بازار‬ ‫در برابر افتبیشتر قیمتهاواکنشنشانمی دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬بازار مســکن شــهر تهران پس‬ ‫از دو ماه رشد نسبی قیمت های قطعی به سطح‬ ‫مقاومتــی در نرخ های پیشــنهادی رســید و به نظر‬ ‫تهــا کــه از اذرماه ســال‬ ‫می رســد رونــد ریــزش قیم ‬ ‫گذشته تحت تاثیر تحوالت سیاسی بین المللی اغاز‬ ‫شده بود متوقف شده است‪ .‬امارهای غیررسمی از‬ ‫نرخ اگهی ها در کنار امار رسمی از قیمت معامالت‬ ‫گویــای ان اســت که احتمــاال محــدوده ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬ســطح حمایتــی قــوی بــرای بازار مســکن‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫اطالعات به دست امده از سامانه کیلید نشان‬ ‫می دهد که بعد از هفت ماه روند کاهشی قیمتها‬ ‫در بازار مسکن متوقف شده است‪ .‬طبق این امار‪،‬‬ ‫قیمتهای پیشــنهادی در اذرماه ســال گذشته ‪۵۶.۸‬‬ ‫میلیونتوماندر هر متر مربعبوده کهدر یکفرایند‬ ‫ریزشــی به ‪ ۴۳.۵‬میلیون تومان در خردادماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رسیده اما در تیرماه مجددا روند افزایشی به خود‬ ‫گرفته و به‪ ۴۶.۹‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫همزمانقیمتهایقطعینیز بر اساسامار بانک‬ ‫مرکــزی در خــرداد و تیــر ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب ‪ ۳‬درصد و‬ ‫‪ ۱.۳‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬در حال حاضر میانگین‬ ‫قیمت مسکن شهر تهران ‪ ۳۰.۰۴‬میلیون تومان در‬ ‫هر متر مربع بر اساس معامالت تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬است‬ ‫کــه تقریبــا با متوســط قیمــت در اســفندماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫برابری می کنــد‪ .‬در واقع بازار در یک قفس قیمتی‬ ‫قــرار گرفتــه و با اینکه انتظار جهش قیمتهــا دور از‬ ‫ذهن به نظر می رسد‪ ،‬بازار در برابر کاهش نرخها نیز‬ ‫مقاوم شده است؛ ان هم در شرایطی که معامالت‬ ‫به حدود یک سوم معمول رسیده و در تیرماه فقط‬ ‫‪ ۵۰۷۱‬قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد‪.‬‬ ‫بررســی قیمت در پنج ماه گذشته ریزنوسانات‬ ‫بازار در محدوده ‪ ۳۰‬میلیون تومان را تایید می کند‪.‬‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬متوســط قیمت مسکن در تهران‬ ‫متری‪ ۳۰.۲۷‬میلیون تومان بوده که در ماه فروردین‬ ‫کاهــش یافتــه و بــه ‪ ۲۹.۳‬میلیــون تومــان رســیده‬ ‫اســت‪ .‬در اردیبهشــت نیز بازار روند نزولی داشــت‬ ‫و ‪ ۲۸.۸‬میلیــون تومان شــد‪ .‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬متوســط‬ ‫قیمت مسکن در تهران مجددا افزایش پیدا کرد و‬ ‫به‪۲۹.۶‬میلیون تومان رسید‪ .‬در تیرماه نیز میانگین‬ ‫قیمت‪ ۳۰.۰۴‬میلیون تومان شده است‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۱.۸‬درصدی ماهیانه قیمتهای قطعی در‬ ‫اولین ماه از تابستان ‪ ۱۴۰۰‬با افزایش ‪ ۷.۹‬درصدی‬ ‫قیمتهایپیشنهادینسبتبهخردادماههمراهشد‪.‬‬ ‫شاخص کیلید که درصد تغییرات قیمت اگهی های‬ ‫تیرمــاه نســبت بــه ماه قبــل را بررســی کرده نشــان‬ ‫می دهدکهبیشترینافتقیمتمسکنشهر تهران‬ ‫در یک ماه اخیر در منطقه ‪ ۲‬با کاهش ‪ ۴.۵‬درصد‬ ‫و بیشترین افزایش قیمت در منطقه‪ ۱۷‬با رشد‪۸.۸‬‬ ‫درصد اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫در منطقه یک که معموال تحرکات ان به عنوان‬ ‫شاخصیبرایارزیابیتقاضایسفته بازیمحسوب‬ ‫می شود طی یک ماه اخیر قیمتهای پیشنهادی‪۱.۷‬‬ ‫درصد افزایش یافته و از ‪ ۷۹‬میلیون تومان به ‪۸۰.۴‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪ .‬اما نرخهای قطعی در‬ ‫منطقه یک بر اساس معامالت تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬به ‪۶۲‬‬ ‫میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به‬ ‫ماه قبل‪ ۶.۴‬درصد کاهش نشان داد‪ .‬علت اختالف‬ ‫نرخ اگهی ها با قیمت معامالت می تواند حاکی از‬ ‫ان باشد که قراردادها عمدتا در فایلهای به قیمت‬ ‫یشــود‪ .‬منطقــه پنج نیز‬ ‫و دارای تخفیــف انجــام م ‬ ‫به عنوان پرتقاضاترین محدوده شهر تهران در ماه‬ ‫جــاری با رشــد انــدک قیمت اگهی هــا و معامالت‬ ‫قطعــی همــراه بــود‪ .‬در تیرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬نرخهــای‬ ‫پیشنهادیدر منطقهپنج‪ ۳۸.۱‬میلیونتوماندر هر‬ ‫متر مربع شد که در مقایسه با ماه قبل ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫افزایــش پیــدا کرد‪ .‬قیمــت معامالت نیــز طی ماه‬ ‫مذکور در اینمنطقهبه‪ ۳۷.۷‬میلینتومانرسید که‬ ‫رشد ‪ ۱.۶‬درصدی را به ثبت رساند‪ .‬ایجاد ثبات پس‬ ‫از روند نزولی بازار مسکن با رشد قیمت نهاده های‬ ‫ســاختمانی همراه شده است‪ .‬طی هفته های اخیر‬ ‫نرخ دو کاالی اساسی در بخش ساخت و ساز یعنی‬ ‫سیمان و فوالد برای چندمین بار طی‪ ۱.۵‬سال اخیر‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬قیمت سیمان تحت تاثیر قطعی‬ ‫برق کارخانجات از حدود هر پاکت‪ ۳۵‬هزار تومان‬ ‫در اوایــل تیرمــاه بــه بــاالی‪ ۷۰‬هزار تومــان در پایان‬ ‫همانماهرسیدوقیمتهر کیلوگرممیلگرداز‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان به بیش از ‪ ۲۰‬هزار تومان افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی است که اواخر سال‪ ۱۳۹۸‬قیمت‬ ‫هر پاکت ســیمان حــدود ‪ ۱۰‬هــزار تومان و میلگرد‬ ‫کیلویی‪ ۴۲۰۰‬تومان بود‪ .‬از طرف دیگر متغیرهایی‬ ‫همچوننرختورمو برداشتهااز سیاستهایانبساطی‬ ‫پولی در دولت اینده به انتظارات افزایشی در بازار‬ ‫مســکن دامن زده و تحلیل عمده کارشناســان این‬ ‫است که اگرچه با جهش قیمت مسکن در ماههای‬ ‫اینده مواجه نخواهیم شد اما نمی توان تاثیرگذاری‬ ‫تــورم عمومــی ‪ ۴۴‬درصــد تیرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬که باالترین‬ ‫میزانافزایشسالیانهدر‪ ۲۵‬سالاخیر وبیشترینرشد‬ ‫ماهیانه طی یک هشت ماه اخیر بوده را بر اینده‬ ‫بازار مسکننادیده گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وعدهپوشالیبراییارانه!‬ ‫پس از سال ها که تکلیف قانون بودجه برای‬ ‫ثبــت نــام از جامانــدگان یاران ه نقدی مشــخص‬ ‫نبود‪ ،‬دولت امســال از اقدام در این رابطه خبر‬ ‫داد و تعداد زیادی را امیدوار کرد اما تا کنون و‬ ‫در چند روز مانده به اتمام دوران خود خبری از‬ ‫این وعده نیست و ان را اجرایی نکرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۹۳‬کــه دولت‬ ‫تصمیــم گرفــت مجــددا از متقاضیــان دریافــت‬ ‫یارانــه ثبــت نــام کند‪ ،‬بــا توجه بــه محدودیت‬ ‫زمانــی و برخــی شــرایط‪ ،‬تعــدادی از داوطلبان‬ ‫موفــق بــه ثبت نام نشــدند و بــه همین منظور‬ ‫در ســال هــای بعــد و در چندیــن دوره‪ ،‬قانــون‬ ‫بودجه دولت را مکلف به ثبت نام از این افراد‬ ‫کــرد؛ چه در زمانی که تعــدادی از یارانه نقدی‬ ‫‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانــی جامانــده بودند و چه‬ ‫زمانی که یارانه معیشتی به میان امد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت اقدامــی صــورت نگرفــت تا‬ ‫اینکــه ایــن بــار دولــت در اواخــر دوران حضــور‬ ‫خود در اداره کشور و در خرداد ماه سال جاری‬ ‫تصمیــم گرفــت جامانــدگان را ثبــت نــام کنــد؛‬ ‫اقدامــی که بــا اما و اگرهایــی مواجه بود مبنی‬ ‫بر اینکه چرا این چند سال این اتفاق نیفتاده و‬ ‫از ســویی با توجه به اینکه حذفی از پردامدها‬ ‫صــورت نگرفتــه چگونــه قرار اســت منابــع این‬ ‫افزایــش تامیــن شــده و بر تعــداد یارانه بگیران‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫بــه هر صورت با مصوبــه هیات وزیران مقرر‬ ‫شــد کــه ثبت نــام کلیه افــراد متقاضــی دریافت‬ ‫یارانه نقدی‪ ،‬یارانه حمایت معیشــتی خانوار و‬ ‫سایر یارانه ها از جمله افراد جدید‪ ،‬افرادی که‬ ‫تاکنون ثبت نام نکرده اند و افرادی که منصرف‬ ‫شــده انــد و همچنین پرداخــت یارانه نقدی به‬ ‫افــراد واجــد شــرایط‪ ،‬براســاس دســتورالعمل‬ ‫مشــترک وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‬ ‫ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها (منابع)‬ ‫جدول تبصره (‪ )۱۴‬انجام شود‪.‬‬ ‫وزارت رفــاه موظف شــد که امکانــات مورد‬ ‫اســتفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه‬ ‫ثبــت اعتراضــات‪ ،‬پاســخگویی‪ ،‬ازمــون وســع و‬ ‫پیامکــی را ضمــن انجــام امــوزش هــای الزم در‬ ‫اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد‪.‬‬ ‫بعد از ان سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم‬ ‫کــرد طــی جلســاتی بــا وزارت رفــاه‪ ،‬مقدماتــی‬ ‫امــاده و تبــادل اطالعات صورت گرفته اســت و‬ ‫قرار است بعد از انجام ثبت نام و بررسی ها از‬ ‫سوی وزارت رفاه‪ ،‬لیست به سازمان هدفمندی‬ ‫اعــام و ایــن ســازمان پرداخت را انجــام دهد‪،‬‬ ‫حتــی تاکیــد کــرد کــه منابع ایــن افزایــش نیز بر‬ ‫اساس قانون اماده است و هیچ مشکلی در این‬ ‫رابطه وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما با گذشــت بیش از دوماه از این جریان‪،‬‬ ‫هیــچ اتفاقــی نیفتــاد و وزارت رفــاه اقدامــی در‬ ‫رابطــه بــا ثبت نــام متقاضیــان صورت نــداده و‬ ‫اعالمی نداشــته اســت و جریان ثبــت نام دیگر‬ ‫در این دولت به نتیجه نخواهد رسید‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط بــه نظــر مــی رســد تنهــا‬ ‫اتفاقــی کــه افتــاده‪ ،‬امیــدواری بوده کــه دولت‬ ‫بــه متقاضیــان داده اســت و شــاهد ان بودیــم‬ ‫کــه بارهــا افراد با شــنیدن خبر ثبــت نام مجدد‬ ‫حضــورا بــرای اقــدام در ایــن رابطه به ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانه ها مراجعــه کردند‪ ،‬در حالی‬ ‫که ظاهرا در حد یک وعده انجام نشــده بوده‬ ‫است و اگر دولت به طور جدی تصمیم به این‬ ‫ثبت نام داشــت حتما در ســال های قبل که در‬ ‫قانــون مکلــف شــده بــود اقــدام می کــرد نه در‬ ‫روزهای پایانی‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۷۸‬میلیــون نفــر از‬ ‫پردرامــد و نیازمنــد یارانه نقدی ‪ ۴۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومانــی دریافــت می کنند و حــدود ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫نفری هم از این جمع‪ ،‬یارانه معیشتی می گیرند‬ ‫که ساالنه بالغ بر ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان هزینه‬ ‫دارد‪ ،‬اینکــه دولــت جدیــد چــه تصمیمــی در‬ ‫مــورد این رونــد پرداخت یارانــه خواهد گرفت‬ ‫و یــا برای جامانــدگان و اقدام نیمه کاره دولت‬ ‫دوازدهــم بــرای انها چــه خواهد کرد مشــخص‬ ‫نیست و تاکنون موضعی نداشته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طی بازدید از کارخانه سیمان در پی مشکالت اخیر مطرح شد‬ ‫هشدار نسبتبهعدمتامینبرقمستمر‬ ‫بــا توجه به مشــکالت ناشــی از قطعــی برق‬ ‫صنایعی همچون ســیمان‪ ،‬اختالل در روند تولید‬ ‫ســیمان‪ ،‬کمبــود ان در بــازار و در نهایــت افزایش‬ ‫قیمــت ان‪ ،‬معــاون وزیــر صمــت در راســتای‬ ‫پیگیری های این وزارتخانه برای ادامه روند تولید‬ ‫و حل مشــکل بــرق واحدهای ســیمانی از طریق‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬از کارخانه سیمان شهرری تهران بازدید‬ ‫کرد که طی ان بر ضرورت تامین مستمر برق برای‬ ‫واحدهای تولید سیمان و فوالد تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬اســداهلل کشــاورز در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از یکــی از کارخانه های ســیمان تهران که‬ ‫به جهت بررسی روند از اغاز مجدد فعالیت این‬ ‫کارخانه پس از توقف تولید به سبب قطعی های‬ ‫اخیــر بــرق و محدودیــت فعالیــت ا نهــا صورت‬ ‫گرفــت‪ ،‬ضمــن اشــاره به تاثیــرات قطعی بــرق بر‬ ‫قیمت محصوالتی همچون سیمان و فوالد‪ ،‬تامین‬ ‫بــرق پایــدار و مســتمر را الزمــه تــدوام تولیــد این‬ ‫واحدهادانست‪.‬‬ ‫معــاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت‬ ‫صمــت در رابطــه بــا نوســانات قیمت ســیمان در‬ ‫بازار داخل‪ ،‬در پی اختالل تولید ناشــی از قطعی‬ ‫برق صنایع اظهار کرد‪ :‬شرایط و محدودیت هایی‬ ‫کــه در تامین برق واحدهای تولیدی به ویژه برای‬ ‫واحدهــای فــوالدی و ســیمانی بــه وجــود امــد‪،‬‬ ‫موجب کاهش تولید و عرضه در بازار و در نتیجه‬ ‫افزایش قیمت این محصول در کشور شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عدم تولید برق توسط توربین های‬ ‫برق ابی و محدودیتی که در تامین برق مورد نیاز‬ ‫صنایع ایجاد شد‪ ،‬تاثیر منفی در صنایع سیمان و‬ ‫فوالد داشت؛ بطوریکه کاهش تولید تا میزان یک‬ ‫سوم را به این صنایع تحمیل کرد و بسیاری از این‬ ‫واحدهای تولیدی را ناچار به تعطیلی کرد‪ .‬حاصل‬ ‫این اتفاق در بازار‪ ،‬به صورت افزایش قیمت خود‬ ‫را نشان داد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ضمن اشاره به قول مسئوالن‬ ‫وزارت نیرو برای تامین برق واحدهای صنعتی به‬ ‫ویژه صنایع فوالد و سیمان ابراز امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫تامین برق این واحدها و افزایش تولید‪ ،‬قیمت در‬ ‫بازار نیز کنترل و به روال عادی بر خواهد گشت‪.‬‬ ‫ضمــن اینکه طــی روزهای اخیر با افزایش نســبی‬ ‫سهمیه مصرف این واحدها و بهبود شرایط توزیع‬ ‫ســیمان در منطقه شــهر ری‪ ،‬شاهد کاهش قیمت‬ ‫سیمان به محدوده ‪ ۴۰۰۰‬تومان هستیم‪.‬‬ ‫معــاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت تصریــح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫برق به صورت پایدار و مســتمر و به میزان کافی‬ ‫برای فعال کردن همه بخش های مورد نیاز تولید‬ ‫در این واحدها تامین نشود‪ ،‬تولیدی هم صورت‬ ‫نخواهد گرفــت‪ .‬در صورت تامین برق مورد نیاز‪،‬‬ ‫تنها برای گرم کردن کوره این واحدها قریب به ‪۲۴‬‬ ‫ساعت زمان نیاز است تا بتواند تولید را شروع کنند؛‬ ‫بنابراین اگر برق به صورت مستمر و پایدار تامین‬ ‫نشود‪ ،‬نه تنها تولیدی انجام نمی شود که این سرد‬ ‫و گــرم شــدن کوره و شــوک حرارتی که بــه ان وارد‬ ‫یشــود موجب تحمیل خسارت و هزینه تعمیر‬ ‫م ‬ ‫کوره ها به واحدهای تولیدی می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد‬ ‫افتتاحباقیماندهازادراهشرق‪-‬اصفهان‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬بخــش‬ ‫باقیمانده ازادراه شرق‪ -‬اصفهان عالوه بر تکمیل‬ ‫کریــدور ازادراهی شــمال‪ -‬جنوب کشــور موجب‬ ‫اتصــال این کریدور به کریدور جاده ای شــرق به‬ ‫غرب و جاده نایین است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬خیراله خادمی در مراســم‬ ‫افتتاح هشــت کیلومتــر باقیمانده ازادراه شــرق‪-‬‬ ‫اصفهــان با حضــور وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۵۵ :‬کیلومتر از این ازادراه حدفاصل کاشــان‬ ‫تــا جــاده فــرودگاه ســال گذشــته به بهر هبــرداری‬ ‫رسید و امروز شاهد تکمیل و بهره برداری بخش‬ ‫باقیمانــده ایــن ازادراه بــه طــول هشــت کیلومتر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بخش از ازادراه تکمیل کننده‬ ‫کریــدور ازادراهی شــمال‪ -‬جنوب اســت و حلقه‬ ‫اتصــال این کریدور به کریدور جاده ای شــرق به‬ ‫غرب و جاده نایین محسوب می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه وشهرسازی تکمیل شدن این‬ ‫بخش از ازادراه شرق‪-‬اصفهان را موجب تسهیل‬ ‫حمــل و نقــل بــار و مســافر اســتان های شــمالی‬ ‫کشور به استان های اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیــاری‪ ،‬بوشــهر و کهگیلویــه و بویــر احمــد‬ ‫اعــام کــرد و گفت‪ :‬بهــره بــرداری از ایــن ازادراه‬ ‫موجب افزایش بهره وری ازادراه اصفهان‪-‬نطنز‪-‬‬ ‫کاشــان است‪.‬خادمی بهره بردرای از ازادراه شرق‬ ‫اصفهان را موجب کاهش ‪ ۸۰‬دقیقه از زمان سفر‬ ‫و ‪ ۳۵‬کیلومتر از مسیر دانست و ادامه داد ‪ :‬این‬ ‫ازادراه موجب کاهش مصرف سوخت بالغ بر ‪۱۵‬‬ ‫میلیون لیتر در ســال و ‪ ۷۳۰‬میلیون لیتر در دوره‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله بهر هبــرداری اســت و ســوانح جــاده ای‬ ‫را حــدود ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش می دهــد‪ .‬همچنین‬ ‫االینده های زیســت محیطی معــادل دو میلیون‬ ‫تن دی اکسید کربن در دور ه بهره برداری کاهش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش شرکت مادر تخصصی ساخت‬ ‫وتوســعه زیربناهــای حمل و نقل کشــور‪ ،‬وی در‬ ‫خصوص عملیات اجرایی قطعه سوم این ازادراه‬ ‫توضیح داد و گفت ‪ :‬قطعه سوم این ازادراه از‪۷۰‬‬ ‫کیلومتــری نظنز اغاز و تا ســه راهی مبارکه ادامه‬ ‫دارد و ترافیک را به طول کامل از شــهر اصفهان‬ ‫خــارج و بــه ســمت ســه راهــی مبارکــه هدایــت‬ ‫می کنــد‪ .‬عملیــات اجرایــی ایــن قطعــه از بهمن‬ ‫ماه ســال گذشته اغاز شــده و امیدواریم تا پایان‬ ‫ســال بخشــی از این قطعه نیز مورد بهره برداری‬ ‫قــرار گیرد‪.‬مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه‬ ‫زیربناهای حمل و نقل کشــور اعتبار هزینه شده‬ ‫برای این پروژه را ‪۱۵۲۰‬میلیارد ریال و ارزش ان را‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۱۶۰‬میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫جزئیات جدید‬ ‫از واردات مرغ‬ ‫بــا وجــود مصوبه دولت در رابطه با مجــوز واردات‬ ‫حــدود ‪ ۱۷۰‬هــزار تنی مــرغ بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی جهت‬ ‫تنظیــم بــازار‪ ،‬در ســال جــاری فقط حــدود ‪ ۱۱‬هــزار تن‬ ‫واردات صــورت گرفتــه اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬بعد از‬ ‫انکــه در نیمــه دوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬بازار مرغ دچار نوســان‬ ‫شدید شده و تا ‪ ۱۲۰‬درصد هم افزایش قیمت داشت‪،‬‬ ‫دولت برای تامین ذخائر و تنظیم مصوباتی در رابطه با‬ ‫واردات مرغ با استفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان داشت‪ ،‬این در‬ ‫حالیاست کهاز مدت هاقبلمرغاز لیستارز ترجیحی‬ ‫کنــار رفته و واردات ان با ارز نیمایی صورت می گرفت‪.‬‬ ‫بر این اساس در اواخر اسفند ماه‪ ،‬هیات وزیران مصوب‬ ‫کرد که شرکت پشتیبانی امور دام مجاز به واردات تا ‪۵۰‬‬ ‫هــزار تن گوشــت مرغ با ارز ترجیحی باشــد‪ .‬بعــد از ان‬ ‫در ســال جاری و در خرداد ماه بود که بار دیگر هیات‬ ‫وزیــران مصوبــه ای برای واردات مرغ داشــت که این بار‬ ‫مجوز واردات ‪ ۱۲۰‬هزار تن با ارز ترجیحی را صادر کرد‪.‬‬ ‫اما بررسی امار گمرک ایران نشان می دهد از ابتدای سال‬ ‫جاری تا نیمه تیر ماه ‪ ۱۱.۲‬هزار تن مرغ به ارزش ‪۲۲.۳‬‬ ‫میلیون دالر وارد کشور شده است در حالی که در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۴۴‬تن به ارزش ‪ ۷۹.۱‬هزار دالر وارد‬ ‫شده بود‪ .‬واردات مرغ در مدت مورد بررسی حداقل‪۲۵‬‬ ‫هزار درصدی از لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به پارسال‬ ‫افزایش دارد‪ .‬این در حالی اســت که در ســال گذشته با‬ ‫توجه به تامین واردات مرغ در داخل کشــور وارداتی از‬ ‫اینمحصولبهطور چشم گیر صورتنگرفتهبود‪.‬بااین‬ ‫حال مشخص نیست تمام این مرغی که در سال جاری‬ ‫وارد شــده ایا بر اســاس همان مصوبه و با ارز ترجیحی‬ ‫بوده یا به نحو دیگری صورت گرفته است که به احتمال‬ ‫فراوان مربوط به مصوبه هیات دولت خواهد بود که‬ ‫در ایــن حالــت بــا وجــود مجــوز واردات ‪ ۱۷۰‬هزار تنی‬ ‫جهــت تنظیم بازار ظاهرا حــدود ‪ ۱۱‬هزار تن فقط وارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جزئیات جدید از تامین ارز‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫طیچهار ماههنخستسالجاری‪،‬بهمنظور واردات‬ ‫کاالهای اساســی و ضروری حدود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر تامین‬ ‫ارز شــده اســت که نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی‬ ‫ضمنــا تامیــن ارز بــه منظــور‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۲۷‬درصــدی دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واردات کاالهای اساســی‪ ،‬تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ‬ ‫ترجیحی) با افزایش‪ ۷۰‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫ســال قبــل به‪ ۴.۶‬میلیارد دالر رســیده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬بانک مرکزی اعالم کرده که از میزان فــوق ‪۱۵۴۶‬‬ ‫میلیــون دالر بــرای ذرت‪ ،‬جو و گندم‪ ۱۱۲۴،‬میلیــون دالر‬ ‫بــرای دانه هــای روغنــی و روغن خام‪ ۱۱۷۱،‬میلیــون دالر‬ ‫برای دارو و تجهیزات پزشکی‪ ۳۴۸،‬میلیون دالر کنجاله‬ ‫سویا تامین ارز شده است‪ .‬عالوه بر ان برای سایر کاالها‬ ‫‪ ۱۰.۴‬میلیارددالر تامینارز شدهاست کهرشدیبالغبر ‪۱۵‬‬ ‫درصدرانسبتبهمدتمشابهسالقبلنشانمی دهد‪.‬‬ ‫از جمله این کاالها می توان به ماشــین االت اشــاره کرد‬ ‫که برای ان‪ ۳۵۶۴‬میلیون دالر تامین ارز شده است‪ .‬بنابر‬ ‫گزارش اعالمی اداره صادرات بانک مرکزی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫همچنین طی دوره مورد نظر‪ ،‬حدود هشت میلیارد دالر‬ ‫بانرخمیانگینموزوندالریمعادل‪ ۲۱‬هزار و‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫در ســامانه نیما اقدام به فروش ارز کرده اند که این رقم‬ ‫در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد‬ ‫حــدود ‪ ۵۵‬درصدی اســت‪ .‬گفتنی اســت‪ ،‬در بازه زمانی‬ ‫مذکور در بازار متشکلمعامالتارزیحدود‪ ۵۱۵‬میلیون‬ ‫اســکناس دالر با نرخ میانگین ‪ ۲۳۲۴۷‬تومــان و حدود‬ ‫‪ ۹۴‬میلیون اسکناس یورو با نرخ میانگین‪ ۲۷۶۳۲‬تومان‬ ‫معاملهشدهاست کهنسبتبهدورهمشابهسال گذشته‬ ‫بهترتیببارشدهای‪ ۲۸۶‬درصدیو‪ ۶۶۱‬درصدیهمراه‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫کاهش تصدی گری دولت‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪،‬معدنو تجارتضمنتاکیدبر کاهش‬ ‫تصدی گــری دولت در صنعــت خودرو‪ ،‬از قطع هســازان‬ ‫خواستتادر فرایندخصوصی سازیخودروسازانشرکت‬ ‫کردهومدیریتومالکیتمجموعهصنعتخودروسازی‬ ‫را به دست گیرند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارتبااعضایاصلیهیاتمدیرهانجمنتخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازی‪( ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی منش‪،‬رئیسانجمنوارشمحبی نژاد‪،‬دبیرانجمن)‬ ‫دیدار کرد که ضمن ان‪ ،‬گزارش به روز شده ای از وضعیت‬ ‫صنعتخودرووقطعه سازیکشور ومهمترینمشکالت‬ ‫موجــود در ایــن صنعــت ارائه شــد و با ارائــه راهکارهای‬ ‫پیشنهادی‪ ،‬خواستار تالش بیشتر دولت برای رفع موانع‬ ‫تولیددر اینصنعتاستراتژیکشدند‪.‬طبقاعالمانجمن‬ ‫تخصصیصنایعهمگننیرومحرکهوقطعه سازی‪،‬دراین‬ ‫دیدار علیرضارزم حسینی‪-‬وزیر صنعت‪،‬معدنوتجارت‪-‬‬ ‫ضمنتاکیدبر اینکهتصدی گریدولتدر صنعتخودرو‬ ‫بایستی کاهش پیدا کند؛ پیشنهاد داد‪ :‬قطع هســازان در‬ ‫فرایندخصوصی سازیخودروسازانشرکتکردهوباتوجه‬ ‫بهتوانمندی‪،‬اگاهیواهلیتیکهاز خودنشانداده اند‪،‬در‬ ‫مالکیتو مدیریتاینصنایعبزرگمشارکتکنند‪.‬ویبا‬ ‫نظرانجمنهمگنقطعه سازانمبنیبراینکهتصدی گری‬ ‫دولتیو قیمت گذاریدستوریخودرو در نتیجهقطعات‬ ‫ان‪ ،‬دو عامل اصلی نابسامانی در این صنعت هستند که‬ ‫وزیر صمتنیز بااینموضوعموافقبود‪.‬همچنیندر این‬ ‫جلسهمقررشدانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعه‬ ‫سازی کشور بهعنوانمرجعدقیقاماریصنعتخودرو‪،‬‬ ‫براســاس اطالعــات و گزارش هایی که در اختیــار دارد‪ ،‬با‬ ‫همکاریسازمان گسترشو نوسازیصنایعایران(ایدرو)و‬ ‫وزارتصمت‪،‬طرحنجاتصنعتخودرو ایرانراامادهو‬ ‫بهدولتجدیدارائهکندتاباتالشمشترکقطعه سازانو‬ ‫خودروسازانووزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتمشکالت‬ ‫این صنعت پیشران در دولت جدید حل شود یا دست‬ ‫کم‪،‬بهحداقلبرسد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫امحاء بیش از ‪ 2‬هزار‬ ‫کارت سوخت جامانده در‬ ‫جایگاه های سوخت البرز‬ ‫بیــش از ‪ 2‬هــزار کارت هوشــمند ســوخت جامانده‬ ‫در جایگا ههــای عرضــه ســوخت شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتی منطقه البرز در کالس های مختلف‬ ‫شناسایی و امحاء شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ملــی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‪ ،‬سرپرســت‬ ‫روابــط عمومــی این منطقه با اشــاره به اینکه اکثر این‬ ‫کارتها بدلیل جاماندن در جایگاه های عرضه سوخت و‬ ‫عدمپیگیریاز طرفصاحبانانانباطلشده اند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه به هزینه بر و زمانبر بودن درخواســت صدور‬ ‫مجدد کارت سوخت‪ ،‬همشهریان عزیز می توانند پس‬ ‫از بررســی و اطمینان پیدا کردن از جاماندن کارت های‬ ‫ســوخت در جایگاه های سطح استان البرز با در دست‬ ‫داشتن مدارک شناسایی خود و وسیله نقلیه مربوطه تا‬ ‫‪ 10‬روز بــه جایــگاه مــورد نظر و پس از ان بمــدت ‪ 10‬روز‬ ‫به نواحی ‪ 3‬گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه البرز مراجعه و کارت ســوخت خود را دریافت‬ ‫تهــای‬ ‫کننــد‪ .‬فهیمــه الســادات قلنــدرزاده افــزود‪ :‬کار ‬ ‫جامانــده پــس از گذشــتن زما نهــای مــورد نظر جهت‬ ‫جلوگیری از هرگونه سوء استفاده غیر فعال و تراشه انها‬ ‫امحاءمی شوند‪.‬‬ ‫بهره برداری از دو پروژه‬ ‫فوق توزیع پست و خط‬ ‫برق در خوزستان‬ ‫اهواز‪ -‬خبرنگار رویداد امروز‪ :‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزستان گفت‪ :‬دو پروژه فوق توزیع پست‬ ‫و خــط برق در خوزســتان با ارزش ســرمایه گــذاری ‪720‬‬ ‫میلیــارد ریــال به بهره بــرداری رســید‪ .‬به گــزارش روابط‬ ‫عمومیشرکتسهامیبرقمنطقه ایخوزستان‪،‬محمود‬ ‫دشت بزرگ بیان کرد‪ :‬دو پروژه فوق توزیع پست موبیل‬ ‫جنــوب غرب اهواز و برقــداری ورود و خروج خط ‪132‬‬ ‫کیلو ولت دشــت ازادگان – سوسنگرد اصلی‪ ،‬در پست‬ ‫ســرو دشــت ازادگان بــه بهر هبــرداری رســید‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پســت موبیــل ‪ 132.33‬کیلــو ولت جنوب غــرب اهواز‬ ‫‪ 30‬مگاولــت امپــر ظرفیت و ســه فیدر خروجــی دارد و‬ ‫ارزش ســرمایه گــذاری ان ‪ 260‬میلیارد ریال بوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا بهره برداری از این پســت موبیل‪ ،‬ظرفیت جدید در‬ ‫شهر اهواز ایجادشدهو بابهبودولتاژی کهایجادمی کند‪،‬‬ ‫تقویت پایداری شبکه را به همراه خواهد داشت‪ .‬دشت‬ ‫بزرگ در خصوص برقداری ورود و خروج خط‪ 132‬کیلو‬ ‫ولت دشــت ازادگان – سوسنگرد اصلی‪ ،‬در پست سرو‬ ‫دشت ازادگان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این پروژه‪ 16‬کیلومتر مدار طول‬ ‫دارد و ارزش ســرمایه گــذاری ان ‪ 460‬میلیــارد ریــال بوده‬ ‫است‪.‬ویبابیاناینکهتامینانرژیپست‪ 132‬کیلو ولت‬ ‫سرو در منطقه دشت ازادگان از اهداف بهره برداری از‬ ‫این پروژه بوده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عالوه بر تامین برق‬ ‫مورد نیاز منطقه در بخش های مختلف‪ ،‬برقداری ورود‬ ‫و خروج این خط در افزایش ضریب اطمینان شبکه برق‬ ‫ناحیــه بهره بــرداری غرب اهواز تاثیر گذار اســت‪ .‬مدیر‬ ‫عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت‪ :‬از مهرماه‬ ‫سال گذشته تاکنون‪ 30‬کیلومتر فیبر نوری و ‪ 155‬کیلومتر‬ ‫مدار خط به بخش انتقال و فوق توزیع شــبکه تحت‬ ‫نظارتاینشرکتدر استان هایخوزستانو کهگیلویهو‬ ‫بویراحمداضافهشدهاست‪.‬‬ ‫وبینار اموزشی «مدیریت‬ ‫مصرف اب» برگزار شد‬ ‫وبینار اموزشی مدیریت مصرف اب روزهای چهارم‬ ‫تا ششــم مــرداد ماه جــاری‪ ،‬با همکاری ابفای اســتان و‬ ‫دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد‪ .‬این دوره اموزشی که‬ ‫ســه روز به طول انجامید در حدود ‪ 100‬نفر از کارمندان‬ ‫دانشگاههنر باراهکارهایکاهشمصرفاباشناشدند‬ ‫‪.‬مفاهیم پایه منابع و مصــارف اب‪ ،‬مباحث اجتماعی‬ ‫بحــران اب‪ ،‬اصالحــات رفتــاری و ابــزاری در مدیریــت‬ ‫مصــرف اب و ضوابــط‪ ،‬اســتانداردها و ســامانه هــای‬ ‫خدمات مشترکین سرفصل های اموزشی ارائه شده در‬ ‫این وبینار بود‪ .‬شایان ذکر است ابفای استان اصفهان به‬ ‫دنبال شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری جلسات‬ ‫امــوزش حضــوری و همچنیــن لــزوم امــوزش مدیریــت‬ ‫مصرف اب در شرایط تنش ابی کنونی‪ ،‬اقدام به برگزاری‬ ‫وبینارهایاموزشیمتعددی کردهاست‪.‬‬ ‫برگزاری مرحله نخست‬ ‫رضایت سنجی از‬ ‫پیمانکاران ابفای اصفهان‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫مرحلهنخستطرحرضایتسنجیاز تامینکنندگان‬ ‫ابفای اصفهان به اجرا در امد‪ .‬این نظر سنجی را واحد‬ ‫پژوهش و افکارسنجی دفتر روابط عمومی شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان اصفهان بر اساس برنامه زمان بندی‬ ‫نقشــه راه روابط عمومی و با هدف ســنجش رضایت‬ ‫تامین کنندگان و پیمانکاران فعال در بخش های بهره‬ ‫برداری از تاسیسات اب و فاضالب و امور مشترکین روز‬ ‫چهــارم مردادماه ســال جاری اجــرا کرده اســت‪ .‬در این‬ ‫طرح پیمانکاران فعال و نمایندگان رسمی انان به ‪36‬‬ ‫پرسش بسته و ‪ 4‬پرسش باز پاسخ دادند‪ .‬این سوال ها‬ ‫در ســه بخش مشخصات تامین کنندگان‪ ،‬فرایندهای‬ ‫مالی و فرایندهای شــرکت طراحی و تدوین شــده‬ ‫انــد و پــس از جمع اوری و دســته بنــدی از طریق‬ ‫ســامانه الکترونیکــی ارزشــیابی و نظرســنجی بــه‬ ‫نشــانی ‪ http://abfa.kamrad.ir‬مــورد تجزیــه و‬ ‫تحلیل قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مهمترینچالشوزیرنفتایندهچیست؟‬ ‫دستیار مدیرکلامور پژوهشوزارتنفت گفت‪:‬‬ ‫پژوهش و فناوری از مهم ترین حوزه ها در صنعت‬ ‫نفت و گاز است‪ ،‬از ابتدای اکتشاف و بهره برداری‬ ‫از منابع نفت در کشــور‪ ،‬همواره مســئله برداشــت‬ ‫صیانتی از منابع نفتی کشور مطرح بوده‪ ،‬متاسفانه‬ ‫دولت ها به صورت جدی به این مسئله نپرداختند‪.‬‬ ‫البتهمقاممعظمرهبریدر سخنانخویشبهبحث‬ ‫کاهش خام فروشی اشاره کردند‪ .‬تالش برای کاهش‬ ‫خــام فروشــی می تواند یک نگاه جــدی به مقوله‬ ‫برداشتصیانتیاز منابعنفتهمباشد‪.‬‬ ‫رضا عاشوری زاده در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت ها همواره تالش کردند تا بتواند بیشــتر‬ ‫و بیشــتر از مخازن بهره برداری کنند و تولید نفت‬ ‫را باالتــر ببرنــد و از ان جایی که ما زنجیره تامین را‬ ‫به طور کامل در کشــور نداشــتیم تا بتوانیم نفت را‬ ‫بــا تبدیــل به محصوالت بــا ارزش افزوده بیشــتری‬ ‫بــه فروش برســانیم‪ ،‬در نتیجه شــاهد تــاش برای‬ ‫صادراتهرچهبیشتر نفتخامهستیم‪.‬‬ ‫وی در تشــریح این مسئله که چرا دولت ها به‬ ‫خام فروشی روی اوردند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مثال دهه‬ ‫هفتــاد بعــد از جنگ گفتند برای عمــران و ابادانی‬ ‫کشور نیاز به درامد ارزی نفت داریم‪ .‬دهه هشتاد‬ ‫نیــز با توجه به قیمت باالی نفت‪ ،‬دولت مســتقر‬ ‫ایــن امــر را بــه عنوان یــک فرصت و نعمــت برای‬ ‫حل مشــکالت جاری کشــور تلقی کرد‪ .‬با این نوع‬ ‫نگاه‪ ،‬بالطبع خام فروشی افزایش پیدا می کند اما‬ ‫باید توجه داشــت که خام فروشی ســاده ترین راه‬ ‫درامدزایی ارزی دولت هاست‪.‬‬ ‫دســتیار مدیــرکل امــور پژوهــش وزارت نفت با‬ ‫اشاره به کم کاری صورت پذیرفته در حوزه پژوهش‬ ‫صنعتنفت کشور‪ ،‬گفت‪:‬در سال‪ ۱۳۹۱‬مدیرعامل‬ ‫وقــت شــرکت ملی نفت عنــوان کردد کــه اگر یک‬ ‫درصــد افزایــش ضریــب برداشــت از مخــازن نفت‬ ‫و گاز کشــور در طول برنامه پنجم توســعه صورت‬ ‫پذیــرد درامدی حدود هفتصد میلیــارد دالر درامد‬ ‫خالص ارزی کشور خواهیم داشت‪ .‬ایا این موضوع‬ ‫تحقق پیدا کرد؟ چرا اصال پیگیری نشــد و کســی‬ ‫هم پاسخگو نیست و چرا کسی نیامد‪ ،‬شخص و یا‬ ‫اشخاصی کهدر تحققاینموضوعاحتماالقصوری‬ ‫داشــته انــد را ملزم به پاســخگویی کنــد‪ .‬در همین‬ ‫صحبت بیان شده بود ما برای تحقق این هدف نیاز‬ ‫به ســرمایه گذاری ‪ ۷۰‬میلیــون دالری داریم‪ .‬اگر در‬ ‫ان مقطع و با بهره گیری از درامدهای عظیم کشور‬ ‫این سرمایه گذاری را انجام می دادیم االن ایا با ان‬ ‫سرمایهو درامدهنگفتنمیتوانستیمبرایتکمیل‬ ‫و توسعه زنجیره تامین نفت و فراورده های نفتی‬ ‫اقدامــات خوبــی را انجام دهیم و در حوزه کاهش‬ ‫خــام فروشــی به انچــه که موردنظــر مقام معظم‬ ‫رهبریاست‪ ،‬دست پیدا کنیم؟‬ ‫اخیرا‬ ‫نیز‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫عاشــوری زاده ادامــه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اعالم کرد کهاگر یکدرصدضریبافزایشبازیافت‬ ‫داشــته باشــیم با نفــت چهــل دالری و بــا ‪ ۷‬و نیم‬ ‫میلیارد بشکه نفتی که اضافه تولید خواهیم داشت‬ ‫ما ‪ 300‬میلیارد دالر درامد ارزی داریم‪ ،‬مســئوالن ما‬ ‫اگرتحقق همین اهداف را که بارها خودشان مطرح‬ ‫کردند دنبال میکردند ما در حال حاضر وضع بهتری‬ ‫داشــتیم‪.‬این متخصص حوزه نفت و انرژی با بیان‬ ‫این نکته که ما در حوزه نفت و انرژی کشور نیازمند‬ ‫برنامــه مــدون و راهبــردی صنعت نفت هســتیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما به یک طرح جامع انرژی و یک سند چشم‬ ‫انــداز حداقــل ‪ 20‬ســاله و ‪ 50‬ســاله در حــوزه انرژی‬ ‫کشور نیاز داریم‪ .‬در این برنامه باید مشخص شود‬ ‫چهمیزانذخایر داریم‪.‬از اینذخایر چهمیزانقابل‬ ‫اصوال تا چه زمانی می خواهیم به‬ ‫برداشت است و ً‬ ‫خامفروشینفتادامهبدهیمو برنامههایتامین‬ ‫پایدار انرژی کشور و نیز جایگاه و هدف ما در تامین‬ ‫امنیتانرژیجهانو منطقه کامالمشخصشود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن برنامه ریزی در حال حاضر‬ ‫یا وجود ندارد و یا اگر وجود داشــته باشــد نیازمند‬ ‫بازنگــری اســت‪ .‬امیــدوارم دولت ســیزدهم در این‬ ‫حــوزه یک اقــدام جدی انجام دهــد و یک برنامه‬ ‫راهبــردی ابــاغ شــود تــا براســاس ان مقامــات و‬ ‫مسئولین از وزیر تا دیگر مدیران نسبت به اجرایی‬ ‫شــدن و یــا عــدم اجــرای برنامــه در طــول دوران‬ ‫مدیریت خود پاسخگو باشند و یا سیاستهای کالن‬ ‫صرفا براســاس نظر و ســایق خود‬ ‫وزارت نفــت را ً‬ ‫تدوین نکنند‪.‬دســتیار مدیرکل امور پژوهش وزارت‬ ‫نفت اولین اولویت دولت سیزدهم در حوزه نفت‬ ‫و انرژی را اســتقرارو عملیاتی ســازی ســامانه برنامه‬ ‫ریزی منابع ســازمانی دانست و گفت‪ :‬این سامانه‬ ‫خیلــی با اهمیت و مهم بــود‪ .‬اوایل دهــه ‪ ۹۰‬برای‬ ‫پیاده سازی این سامانه تالش های زیادی انجام شد‬ ‫و در ان مقطع ده ها میلیارد تومان اعتبار پژوهشی‬ ‫برای اجرایی سازی این سامانه تخصیص داده شد؛‬ ‫اما اجرا و عملیاتی سازی سامانه مذکور پس از تغییر‬ ‫دولتمغفولماند‪.‬‬ ‫عاشــوری زاده ادامــه داد‪ :‬در ایــن ســامانه کلیه‬ ‫ت های ســازمان در سطوح ستاد و صف‪ ،‬به‬ ‫فعالی ‬ ‫صورت یکپارچه تحت پوشــش قرار می گیرد‪ .‬این‬ ‫سامانه کلیه فرایند های کاری یک سازمان را در یک‬ ‫محیطیکپارچهقابلرصدمی کند‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرســش که چرا وزارت نفت به‬ ‫ایــن ســامانه نیــاز دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬وزارت نفت به‬ ‫عنوان یک دستگاه اجرایی بزرگ و با پراکنده کاری‬ ‫زیاد و گسترده در سطح کشور و یک سازمان فعال‬ ‫از حوزه اکتشــاف‪ ،‬حفاری و بهره بــرداری‪ ،‬ذخیره و‬ ‫صــادرات نفت و تولید و توزیع فراورده های نفتی‬ ‫و همچنین محصوالت پتروشــیمی‪ ،‬نیازمند چنین‬ ‫سامانه منسجم ساز و یکپارچه ای است بطور مثال‬ ‫نبود چنین سامانه ای باعث شده ما بصورت دقیق‬ ‫ندانیــم تولیــد و صــادرات یک بشــکه نفت چقدر‬ ‫برای ما هزینه دارد‪ .‬این سیستم می تواند در حوزه‬ ‫شفافسازیو البتهشناساییتنگناهایفرایندیبه‬ ‫ما کمک کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعه دریایی‪ ۲۷‬فاز پارس جنوبی به خط پایان رسید؛‬ ‫برداشتحداکثریایراناز بزرگترینمیدان گازیجهان‬ ‫با اعالم پایان توســعه بخش فراساحل ‪ ۲۷‬فاز‬ ‫پــارس جنوبــی‪ ،‬همچنیــن فــاز اول بنــدر صادراتی‬ ‫سیراف پارس و زنجیره دریایی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫با حضور رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫به بهره برداری رسمی می رسد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬توســعه میدان مشــترک پارس‬ ‫جنوبــی به عنــوان بزرگترین میدان گازی جهــان‪ ،‬از‬ ‫اواخر دهه‪ ۷۰‬شمسی در کشور اغاز شد و اولین گاز‬ ‫از این میدان مشترک در سال‪ ۱۳۸۰‬برداشت شد‪.‬‬ ‫توسعه این میدان مشــترک در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫ادامه داشت و همواره تالش می شد تا ایران بتواند‬ ‫برداشتی حداکثری و البته صیانتی از پارس جنوبی‬ ‫داشتهباشد‪.‬اگرچهدر سال هاییاینبرداشتثابت‬ ‫ماند و کشور همسایه تولید خود را افزایش داد اما‬ ‫ایران توانست با روی کار امدن دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫توســعه در این میدان مشــترک را شتاب بخشید تا‬ ‫انجا که ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی در‬ ‫حالی که اکنون با ‪ ۳۷‬سکوی تولیدی‪ ۳۷۲ ،‬حلقه‬ ‫چاه‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر خط لوله زیردریایی ‪۳۲‬‬ ‫اینچ‪ ،‬به‪ ۷۰۰‬میلیون متر مکعب رسیده که این رقم‬ ‫در سال‪ ۲۸۰،۹۲‬میلیون متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر با توســعه ‪ ۲۷‬فــاز دریایی این‬ ‫میــدان مشــترک‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰‬درصــد از گاز مورد نیاز‬ ‫کشور از پارس جنوبی تامین می شود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی‬ ‫در ‪ ۸‬سال گذشته در حالی رقم خورده که در طرف‬ ‫مقابــل‪ ،‬تولیــد قطر تقریبا ثابــت بوده و چیــزی در‬ ‫حدود‪ ۶۰۰‬میلیون متر مکعب در روز است‪.‬‬ ‫بخــش دریایــی فازهــای پــارس جنوبــی در‬ ‫گســتره ای بــه مســاحت ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر در‬ ‫خلیــج فارس قرار گرفتــه و تا پایان ســال ‪ ۹۹‬از این‬ ‫بخــش بیش از ‪ ۱.۸‬تریلیون متر مکعــب گاز و ‪۲.۲‬‬ ‫میلیارد بشکه میعانات گازی با ارزش ‪ ۳۳۵‬میلیارد‬ ‫دالر (با احتساب هر مترمکعب گاز غنی معادل‪۱۸‬‬ ‫سنت در سال ‪ )۹۶‬برداشت شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اتمام توسعه ‪ ۲۷‬فاز دریایی پارس‬ ‫جنوبــی فــردا این فازها به همــراه چند طرح دیگر‬ ‫نفتــی با فرمان رئیس جمهــوری به صــورت ویدئو‬ ‫کنفرانسبهبهره برداریرسمیمی رسد‪.‬‬ ‫عالوه بر بخش فراســاحل ‪ ۲۷‬فاز میدان گازی‬ ‫پــارس جنوبــی‪ ،‬همچنیــن فــردا فاز نخســت بندر‬ ‫صادراتــی «ســیراف پــارس» و دو زنجیــره دریایــی‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی بــا حضور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداریرسمیمی رسد‪.‬‬ ‫دو زنجیره دریایی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‪ ،‬شامل‬ ‫ســاخت‪ ،‬نصب و راه اندازی ‪ ۴‬ســکوی بهره برداری‬ ‫گاز‪ ،‬اجرای عملیات لوله گذاری و حفاری ‪ ۴۴‬حلقه‬ ‫چاه از جمله طرح هایی است که به صورت رسمی‬ ‫یشــود‪ .‬اجرای بخش فراســاحلی فــاز ‪۱۴‬‬ ‫افتتــاح م ‬ ‫پارس جنوبی به پیمانکاران ایرانی واگذار شــده و‬ ‫هم اینک در مدار بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫طــرح بندر ســیراف پــارس در منطقه پــارس دو‬ ‫نیــز به عنوان پایانه مهــم ذخیر هســازی‪ ،‬بارگیری و‬ ‫صادرات گاز مایع و گوگرد تولیدی پاالیشــگاه های‬ ‫این منطقه با حجم سرمایه گذاری‪ ۴۵۰‬میلیون دالر‬ ‫اجــرا و در این مرحله یک پســت اســکله صادرات‬ ‫گاز مایــع ســرد و خطوط ارتباطی پاالیشــگاه های‬ ‫فازهــای ‪ ۲۲ ،۱۹ ،۱۳‬و ‪ ۲۴‬و مجتمــع پتروپاالیــش‬ ‫کنگان مستقر در منطقه پارس دو کنگان با ظرفیت‬ ‫صــادرات ‪ ۵‬هــزار مترمکعــب در ســاعت ‪ LPG‬به‬ ‫بهره برداریرسمیمی رسد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ایران با توســعه فازهای پارس‬ ‫جنوبــی تولید خود را از این میدان افزایــش داده و‬ ‫اکنون بیش از قطر برداشت روزانه گاز داد‪.‬‬ ‫این موضوع می تواند در صورت استمرار‪ ،‬تولید‬ ‫تجمعی ایران را به قطر نزدیک کند و این فرصت‬ ‫را بدهد تا ایران ســهم واقعی خود را از این میدان‬ ‫داشــته باشــد‪.‬ایران تــا ســال ‪ ۹۶‬همــواره تولیــد گاز‬ ‫کمتری از شــریک خود در پارس جنوبی داشــت اما‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬و با تمرکز ســرمایه و نیروی انســانی در‬ ‫فازهای اولویت دار پارس جنوبی توسط وزیر نفت‪ ،‬‬ ‫سرانجامایرانبرندهماراتننفسگیر تولید گاز شد‪.‬‬ ‫این سبقت تاریخی ایران از قطر اما در حالی در‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬اغاز شــد که در سال های ‪ ۸۷‬تا ‪ ،۸۹‬قطر‬ ‫این اختالف را تا‪ ۲۵۰‬میلیون متر مکعب در روز نیز‬ ‫رساندهبود‪.‬‬ ‫ایــران در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۷۰۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب در روز گاز از این میدان مشترک تولید می‬ ‫کنــد و ایــن در حالی اســت کــه تولید قطر بــه ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب در روز نیز نمی رســد‪ .‬افزایش‬ ‫تولید گاز ایران که البته با بهره برداری از فاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫جنوبیافزایشخواهدداشت‪.‬‬ ‫با ثبت رکورد تولید ‪ ۷۰۰‬میلیون متر مکعب در‬ ‫روز ایــران کــه در ســال ‪ ۹۲‬حــدود ‪ ۲۸۰‬میلیون متر‬ ‫مکعــب گاز از این میدان مشــترک تولیــد می کرد‪،‬‬ ‫در طول دولت تدبیر و امید توانسته تولید از پارس‬ ‫جنوبی را حدود‪ ۲.۵‬برابر کند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگری که ارزش پیشی گرفتن ایران از‬ ‫بیشتر می کند این است که نگاهی به نقشه میدان‬ ‫مشترکپارسجنوبینشانمی دهدتنهاحدودیک‬ ‫سوم از مساحت میدان در اب های ایران قرار دارد و‬ ‫دو سوم مساحت در اب های قطر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در واقــع ایــران بــا وجود انکه فضای کمتــری برای‬ ‫توسعه و حفاری چاه ها و نصب سکوها در اختیار‬ ‫داشــت اما توانســته تولید روزانه خود را از رقیب و‬ ‫همسایهبیشتر کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرمایه گذاری‪ 419‬میلیاردتومانی ذوب اهن‬ ‫در احداثتاسیسات فاضالبروستایی‬ ‫ذوب اهــن اصفهان به منظور حفــظ و احیای‬ ‫زاینــده رود‪ ،‬حفاظــت از محیــط زیســت و تامیــن‬ ‫اب پایــدار بــرای صنعــت اقدام به ســرمایه گذاری‬ ‫برای جمع اوری‪ ،‬تصفیه و انتقال پساب روستاهای‬ ‫شهرستان فالورجان به این شرکت کرده است‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمیاز سرمایه گذاری‪ 419‬میلیاردتومانیشرکت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان بــرای احــداث و جمــع اوری‬ ‫شبکه فاضالب ایمانشــهر و ‪ 25‬روستای شهرستان‬ ‫فالورجان خبر داد‪.‬‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی با بیان این که یکی‬ ‫از مصوبــات شــورای عالــی اب مبنی بر اســتفاده از‬ ‫پساب در صنایع است‪ ،‬افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫بــه منظــور حفــظ و احیــای زاینــده رود‪ ،‬حفاظت‬ ‫از محیط زیســت و تامین اب پایدار برای صنعت‬ ‫اقدام به سرمایه گذاری برای جمع اوری‪ ،‬تصفیه و‬ ‫انتقال پساب روستاهای شهرستان فالورجان به این‬ ‫شرکت کرده است‪.‬‬ ‫وی به امضای نخستین قرارداد بیع متقابل بین‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان و ذوب اهن‬ ‫برای اجرای تاسیســات فاضالب شــهر ایمانشهر و‬ ‫‪ 11‬روســتای فالورجان در مرداد ‪ 1397‬اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬خوشــبختانه پس از گذشت سه سال از این‬ ‫قــرارداد‪ ،‬کار احــداث شــبکه جمــع اوری و انتقــال‬ ‫فاضالب در بسیاری از این روستاها به پایان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل ابفــای اســتان اصفهــان نیــز در‬ ‫خصوص اجرای تاسیســات فاضالب در روستاهای‬ ‫فالورجــان افزود‪ :‬با انعقاد قرارداد ســرمایه گذاری‬ ‫بیــع متقابل در مرداد ســال ‪ 1397‬و الحاقــی ان در‬ ‫اســفند ‪ 1399‬با شــرکت ذوب اهــن اصفهان‪ ،‬مقرر‬ ‫گردیــد اجرای تاسیســات فاضــاب در روســتاهای‬ ‫فالورجــان (شــرودان‪ ،‬کــروچ‪ ،‬خیرابــاد‪ ،‬دشــتلو‪،‬‬ ‫بندارت‪،‬دارافشان‪،‬قلعه میر‪،‬اسفهران‪،‬کارویه‪،‬طاد‪،‬‬ ‫سهروفیروزان‪،‬نرگان‪ ،‬کاویان‪،‬مهرنجان اتراک‪،‬قلعه‬ ‫مهرنجان‪،‬جیالب‪،‬محمدیه‪،‬زفره‪،‬بوستان‪،‬بجگرد‪،‬‬ ‫شمس الدین‪ ،‬اردال و صفی اباد‪ ،‬فیلورجان‪ ،‬چمرود)‬ ‫عملیاتیشود‪.‬‬ ‫هاشــم امینــی اجــرای تاسیســات فاضــاب در‬ ‫روســتاها را عاملــی در کاهش االینده های زیســت‬ ‫محیطــی برشــمرد و اظهار داشــت‪ :‬بــرای اولین بار‬ ‫در کشــور اجــرای تاسیســات فاضــاب ‪ 25‬روســتا‬ ‫در فالورجــان بــه منظور ارتقای ســطح ســامت و‬ ‫بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست از الودگی‬ ‫عملیاتیشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که به دلیل مجاورت فالورجان با‬ ‫رودخانه زاینده رود‪ ،‬احداث تاسیسات فاضالب در‬ ‫روستاهای ان ضروری است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫جلوگیــری از الودگــی اب های ســطحی و زیرزمینی‬ ‫تاسیســات فاضــاب در روســتاهای فالورجــان در‬ ‫دستور کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذاری‬ ‫بخشخصوصیامکانپذیر شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر از ‪ 97‬کیلومتر شبکه فاضالب در روستاهای‬ ‫شرودان‪ ،‬کروچ‪،‬خیراباد‪،‬دشتلو‪،‬بندارت‪،‬دارافشان‪،‬‬ ‫قلعه میر‪،‬اسفهران‪،‬کارویه‪،‬طاد‪،‬سهروفیروزان‪،‬بیش‬ ‫از ‪ 53‬کیلومتر ان اجرا شده و به پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ 55‬درصدی رسیده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اینــده اجــرای شــبکه فاضــاب‬ ‫در بقیه روســتاها در فالورجان عملیاتی می شود و‬ ‫همچنین به دنبال ان هستیم تا با اخذ مجوز برای‬ ‫ردیف دار کردن شبکه فاضالب شهرهای کلیشاد‪،‬‬ ‫سودرجان‪،‬پیربکرانو قهدریجاناز اعتباراتدولتی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫امینــی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره‬ ‫به پیشــرفت فیزیکی ‪ 95‬درصدی شبکه فاضالب‬ ‫در ایمانشهر افزود‪ :‬با اجرای‪ 6‬کیلومتر شبکه جمع‬ ‫اوری و انتقال فاضالب در مینادشــت و اشــترجان‪،‬‬ ‫نصــب انشــعابات فاضــاب بــرای متقاضیــان این‬ ‫منطقه در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عملیات گازرسانی به ‪ 24‬روستای‬ ‫شهرستان تالش در حال اجراست‬ ‫بــا هــدف بهره منــدی‬ ‫و توزیــع گاز طراحــی شــده و‬ ‫همــه گیالنیــان از نعمــت گاز‬ ‫در مرحلــه اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫طبیعــی‪ ،‬عملیــات گازرســانی‬ ‫حســین اکبر هدف شــرکت گاز‬ ‫بــه ‪ 24‬روســتای صعب العبــور‬ ‫را بهــره مندی همه گیالنیــان از‬ ‫و کوهســتانی شهرســتان تالش‬ ‫نعمت گاز طبیعی عنــوان کرد‬ ‫حسین اکبر‬ ‫استان گیالن در حال اجراست‪.‬‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا اجــرای این پــروژه‪،‬‬ ‫حســین اکبر مدیرعامل شرکت‬ ‫درصد برخورداری گاز روستایی‬ ‫گاز اســتان گیالن درخصوص وضعیت گازرسانی شهرستان تالش از ‪ 92‬درصد به حدود ‪ 96‬درصد‬ ‫در شهرســتان تالــش گفت‪ :‬هــم اکنون عملیات می رســد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن در‬ ‫گازرسانیبه‪ 24‬روستایکوهستانیاینشهرستان پایان روند گازرسانی به مناطق باقیمانده استان‬ ‫در قالب خوشه مریان مطابق برنامه زمانبندی را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت‪ :‬عالوه بر‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬وی با بیان این خبر اظهار شهرستان تالش‪ ،‬طرح های گازرسانی در مناطق‬ ‫داشــت‪ :‬این روستاها مجموعا دارای یک هزار و کوهستانیو صعبالعبور شهرستانهایاملش‪،‬‬ ‫‪ 268‬خانوار می باشند و برای تکمیل گازرسانی رودسر‪ ،‬استارا‪ ،‬رودبار‪ ،‬شفت و لنگرود نیز در حال‬ ‫این طرح بزرگ بالغ‪ 225‬کیلومتر خطوط تغذیه انجاماست‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۹‬درصدی حجم ورودی اب‬ ‫به سدهای کردستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫حجم مخزن ســد ســنگ ســیاه‬ ‫منطق ـه ای کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۳‬میلیونمترمکعباست که‬ ‫حجــم ورودی اب به ســدهای‬ ‫در حال حاضر حجم اب مخزن‬ ‫اســتان هم اکنون یک میلیارد و‬ ‫این ســد ‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫‪ ۹۹‬میلیــون مترمکعب و ســال‬ ‫اســت و ســال قبــل در همیــن‬ ‫ارش اریانژاد‬ ‫گذشتهدر همینموقع‪ ۲‬میلیارد‬ ‫مــدت ‪ ۲۲‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫و‪ ۷۸۸‬میلیونمترمکعببوده‬ ‫بــود‪ .‬وی با بیان اینکــه از چهار‬ ‫اســت که نشــان از کاهش ‪ ۳۹‬درصدی دارد‪ .‬به میلیون مترمکعب حجم نرمال مخزن سد بانه‪،‬‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ارش اریانــژاد اظهــار کرد‪ ۲ :‬میلیون مترمکعب ان پر است‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم‬ ‫حجــم نرمــال مخازن ســدهای اســتان ‪ ۲‬میلیارد در مدت مشابه پارسال چهار میلیون مترمکعب‬ ‫و ‪ ۷۹۷‬میلیــون مترمکعــب بــوده کــه اکنــون در بوده است‪ ،‬ضمن اینکه این سد اکنون‪ ۳۸‬درصد‬ ‫مجموع ‪ ۴۸‬درصد ان پر اســت در حالیکه ســال پر و سال قبل در همین مدت ‪ ۹۰‬درصد پر بود‪.‬‬ ‫قبــل این رقــم ‪ ۶۳‬درصد بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان اظهار‬ ‫حال حاضر حجم اب مخازن سدهای استان یک داشت‪ :‬از ‪ ۶۴.۹۱‬میلیون مترمکعب حجم نرمال‬ ‫میلیاردو‪ ۳۴۶‬میلیونمترمکعباستکهنسبت مخزن ســد زریبار هم اکنون این سد ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫به مدت مشــابه ان در ســال قبل (یک میلیارد و مترمکعــب اب دارد و ‪ ۶۵‬درصــد ان پــر اســت‪،‬‬ ‫‪ ۷۴۹‬مترمکعــب) بیــش از ‪ ۲۳‬درصــد کاهــش در حالیکه ســال گذشته همین موقع ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب منطقه ای پر بوده اســت‪ .‬اریانژاد با اشــاره به اینکه حجم‬ ‫کردستانافزود‪:‬ظرفیتنرمالمخزنسدقشالق نرمال سد چراغ ویس نیز ‪ ۸۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫‪ ۲۱۵‬میلیون مترمکعب اســت کــه اکنون حجم و حجم ان اکنون‪ ۴۶‬میلیون مترمکعب است که‬ ‫اب مخــزن ان ‪ ۱۵۱‬میلیــون مترمکعــب بــوده و نشان از پر بودن ‪ ۴۰‬درصدی ان دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫‪ ۷۰‬درصد پر اســت‪ ،‬در حالیکه ســال گذشــته در سد سال گذشته در همین موقع‪ ۴۸‬درصد حجم‬ ‫همین مدت‪ ۹۴‬درصد پر بود‪ .‬اریانژاد ادامه داد‪ :‬مخزن ان پر از اب بوده است‪.‬‬ ‫قطع اب مشترکان پرمصرف تهرانی از‬ ‫دستور کار خارج شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫هزار نفری اســت و این موضوع‬ ‫فاضالب استان تهران گفت‪ :‬با‬ ‫در تاریــخ مصرف اب شــرب در‬ ‫مشارکت مردم و کاهش روزانه‬ ‫تهران بی سابقه است‪ .‬بختیاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار مترمکعبیمصرفاب‬ ‫با اشــاره به رشــد یــک درصدی‬ ‫در پایتخت‪ ،‬قطع اب مشترکان‬ ‫مصرف اب در اســتان تهران در‬ ‫محمدرضا بختیاری‬ ‫پرمصرف از دســتور کار شــرکت‬ ‫ســال جاری گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫اب و فاضــاب اســتان تهــران‬ ‫نشانمی دهدبیشتر شهروندان‬ ‫خارج شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا بختیاری تهرانی الگوی مصرف را رعایت می کنند‪ ،‬زیرا به‬ ‫ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مسئوالنه طور متوســط هرساله استان تهران با ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫شــهروندان تهرانی در مدیریت مصرف درســت افزایــش رشــد مصــرف اب نســبت بــه افزایــش‬ ‫اب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اخطارهای متعدد شرکت اب و جمعیــت مواجــه بــوده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫فاضالب استان تهران از ابتدای تیرماه برای اولین به رغــم ایــن کــه اکثــر مشــترکان تهرانــی الگوی‬ ‫بار سبب کاهش مصرف بین مشترکان پرمصرف مصرف اب را رعایت می کنند‪ ،‬اما بخش کمی از‬ ‫و بدمصــرف شــده اســت و امیدواریــم این روند انان معادل پنج درصد مشترکانی هستند که به‬ ‫در اینده نیز تداوم داشــته باشــد چرا که امســال شیوه هایقبلیمصرفادامهمی دهندو مصرف‬ ‫منابع ابی در شرایط نامناسبی هستند و اگر این باالییدارند‪.‬‬ ‫همراهیوهمدلیشهروندانادامهنداشتهباشد‪،‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب اســتان تهــران‬ ‫تامین اب شرب در تهران با معضالت عدیده ای با بیان اینکه امســال خشــک ترین ســال ابی در‬ ‫مواجــه خواهد شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬مصرف اب ‪ ۵۰‬ســال اخیر کشــور اســت ادامه داد‪ :‬در تهران‬ ‫شرب تهران از سه میلیون و‪ ۷۶۹‬هزار مترمکعب بارش ها کمتر از ‪ ۳۰۰‬میلی متر بوده که این رقم‬ ‫در هشتم مرداد سال‪ ۱۳۹۹‬به سه میلیون و ‪ ۵۷۲‬در مدت مشابه سال قبل معادل ‪ ۴۴۰‬میلی متر‬ ‫هزار متر مکعب در هشــتم مرداد ‪ ۱۴۰۰‬کاهش ثبت شــده و این یعنــی ‪ ۳۰‬درصد کاهش بارش‬ ‫یافته است که این یعنی میزان مصرف مشترکان در استان تهران رخ داده است‪ .‬به گفته بختیاری‬ ‫بدمصــرف و پرمصــرف اســتان تهــران ‪ ۱۲‬درصد سدهای پنجگانه استان تهران هم اکنون با ‪۳۸۰‬‬ ‫کاهــش یافته اســت‪ .‬مدیرعامــل اب و فاضالب میلیون متر مکعب کاهش مواجه هستند که این‬ ‫استان تهران با اشاره به اینکه این کاهش مصرف یعنــی مــا هم اکنــون ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد از ذخایر‬ ‫درحالی اســت که دمای هوای تهران ســه درجه ســدها را از دست داده ایم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قرار‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته گرم تر شده بود که از روز شنبه بر اساس اخطار های قبلی اب‬ ‫است گفت‪ ۲۰۰:‬هزار مترمکعب کاهش مصرف مشترکانپرمصرفتهرانیروزیدو تاپنجساعت‬ ‫معــادل مصرف اب شــرب بــرای یک شــهر ‪ ۸۰۰‬قطعشود‪.‬‬ ‫احتمال رشد دوباره مصرف برق تا مرز‬ ‫‪ ۶۴‬هزار مگاوات در روزهای اینده‬ ‫معاون راهبری شــرکت مدیریت شبکه برق‬ ‫ایــران گفت‪ :‬پیش بینی می شــود بــا افزایش دما‬ ‫در روزهای اینده‪ ،‬میزان مصرف برق به ‪ ۶۴‬هزار‬ ‫مگاوات برسد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی مقیم زاده‬ ‫تو گویــی افزود‪ :‬میزان مصرف روز شــنبه‬ ‫در گف ‬ ‫نســبت به مدت مشابه در هفته قبل با کاهش‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مگاواتــی همــراه شــد‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬پیش بینی می شــود تا انتهــای امروز میزان‬ ‫مصرف به ‪ ۶۲‬تا ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات برسد‪.‬‬ ‫معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون صنایــع بزرگ فــوالدی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد نیــاز برق خــود را دریافت می کنند و‬ ‫بــا ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیت درحال کار هســتند‪ .‬مقیم‬ ‫زاده گفت‪ :‬صنایع سیمان نیز با توجه به تامین‬ ‫‪ ۷۰‬درصد برق مورد نیاز با ظرفیت ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫درحال کار هستند و امید است با تداوم همکاری‬ ‫این صنایع بتوان برق مورد نیاز بخش خانگی را‬ ‫تامیــن کرد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬روزهای اینده بخش‬ ‫های شــمالی کشــوربا افزایش دمای بیــن ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫درجــه روبــرو خواهند شــد و براین اســاس پیش‬ ‫بینی می شــود مصرف برق تا ‪ ۶۴‬هزار مگاوات‬ ‫برسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫زمینه برای اجرایپروژهچپ گرد غیر‬ ‫همسطحمشهد‪-‬طرقبهامادهاست‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫ان فراهم نبــود و با تالش های‬ ‫شهردار مشهدبااشارهبهافتتاح‬ ‫معــاون عمــران‪ ،‬حمل ونقــل‬ ‫مسیر دسترسی تقاطع ازادگان‬ ‫و ترافیــک‪ ،‬همکارانشــان‪،‬‬ ‫بــه شــاندیز از پــل مهنــدس‬ ‫مدیرعامــل ســازمان عمــران و‬ ‫پرتــوی‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون زمینــه‬ ‫شهردار منطقه دوازده محقق‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫پگــرد‬ ‫بــرای اجــرای پــروژه چ ‬ ‫شــد کــه از ایــن بابــت تشــکر‬ ‫غیر همسطح مشهد ‪ -‬طرقبه‬ ‫می کنــم‪ .‬کالئــی‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫به عنوان اخرین قطعه پازل ترافیکی مسیرهای این مسیر عالوه بر ایجاد دسترسی برای مردم‪،‬‬ ‫دسترســی بــه شهرســتان های طرقبــه و شــاندیز ازنظــر پدافنــد غیرعامل نیز بســیار مهم اســت‬ ‫اماده است‪ .‬محمدرضا کالئی در مراسم افتتاح زیرا منطقی نیســت تنها راه دسترسی مشهد به‬ ‫مسیر دسترسی تقاطع ازادگان به شاندیز از پل شهرســتان های طرقبــه و شــاندیز فقــط از یک‬ ‫مهنــدس پرتوی کــه با حضور رئیس و جمعی از مسیر باشد که با اجرای این پروژه و پروژه ازادراه‬ ‫اعضای شورای شهر‪ ،‬معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل مشــهد‪ -‬چنــاران موضوع ح لشــده اســت‪ .‬او با‬ ‫و ترافیک شــهرداری و جمعی از مدیران شهری اشاره به اینکه تکمیل پازل حل مشکل ترافیک‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ابتدای فروردین امســال بود مسیرهای منتهی به طرقبه و شاندیز اجرای یک‬ ‫که جلس ـه ای بــا معــاون عمــران‪ ،‬حمل ونقل و چپ گرد اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬بــرای این کار‬ ‫ترافیکدر خصوصپروژهمسیر دسترسیتقاطع نیاز است تا یک چپ گرد غیرهمسطح جهت‬ ‫ازادگان به شاندیز (پل مهندس پرتوی) داشتم و انتقــال بــار ترافیکــی مســیر رفت از پــل پرتوی‬ ‫با توجه به معارضات پیش روی پروژه گفتم که به ســمت جاده شهرســتان طرقبه ایجاد شود‪.‬‬ ‫اتمام ان تا مرداد امکان پذیر نیســت‪ .‬او با بیان شهردار مشــهد ادامه داد‪ :‬اجرای این چپ گرد‬ ‫اینکــه موضوعــات فنــی و غیر فنی پیــش روی پروژه سنگینی نیست و می توان با یک عملیات‬ ‫ایــن پــروژه ازجمله تملک های موردنیاز و ســایر خاکــی این چپ گرد را اجرا کــرد‪ .‬کالئی افزود‪:‬‬ ‫معارضــات ب هقــدری پیچیــده بــود کــه اولویت به دلیل فراهم نبودن دسترسی های جایگزین‬ ‫اجــرای ان حداقــل از ذهــن خــودم خــارج بود‪ ،‬برای ما سخت بود که این چپ گرد را اجرا کنیم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اما پیگیری بسیار مجدانه کاظمی و اما اکنون با بهره برداری از مسیر دسترسیتقاطع‬ ‫تاکید بر اجرای کار ان قدر اثرگذار بود که پروژه ای ازادگان به شاندیز‪ ،‬مسیر جایگزین فراهم شده‬ ‫پگــرد مذکور‬ ‫کــه حداقل یک ســال ونیــم در حوزه مطالعات اســت و شــرایط امــاده اجــرای چ ‬ ‫قف لشــده بــود به اجــرا درامد‪ .‬شــهردار مشــهد به عنوان اخرین قطعه پازل ترافیکی این منطقه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زمانی همه چیز فراهم است و کاری است‪ .‬او گفت‪ :‬امیدواریم دوستان شورای ششم‬ ‫را انجام می دهیم‪ ،‬اما زمانی است که هیچ چیز از ابتــدای شــروع به کار اهتمام کنند تا عملیات‬ ‫فراهم نیســت و یک کار انجام م ‬ ‫یشــود‪ ،‬پروژه اجرایــی ایــن پروژه از پاییــز که بار ترافیکی این‬ ‫مسیر دسترســی تقاطع ازادگان به شاندیز از ان محدوده سبک تر است اغاز و تا نوروز سال‪1401‬‬ ‫دست پروژه هایی بود که هیچ چیز برای اجرای امادهبهره برداریشود‪.‬‬ ‫انجام‪ 16‬میلیونقطعه جوجه ریزی در‬ ‫مرغداری هایاستانکردستان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫درصد رشد دارد‪ .‬سپری اضافه‬ ‫کشــاورزی اســتان کردســتان‬ ‫کرد‪ :‬در اردیبهشت ماه امسال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از اول ســال جاری‬ ‫بیش از ‪ 3‬میلیون و ‪ 863‬هزار‬ ‫تا ششــم مردادماه درمجموع‬ ‫قطعه جوجه ریزی در استان‬ ‫‪ 16‬میلیــون ‪ 139‬هــزار قطعه‬ ‫صــورت گرفتــه که نســبت به‬ ‫فرید سپری‬ ‫جوجــه ریــزی انجا مشــده که‬ ‫مدت زمــان مشــابه ‪ 19‬درصد‬ ‫نســبت به مدت زمان مشابه‬ ‫رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫سال قبل ‪ 5‬درصد رشد داشت ه است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در خردادمــاه امســال هــم ‪3‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان میلیــون و ‪ 227‬هــزار قطعــه جوجــه ریــزی با‬ ‫کردستان گفت‪ :‬بر اساس دستورالعمل وزارت کاهش ‪ 6‬درصدی نسبت به مدت زمان مشابه‬ ‫جهاد کشاورزی واحدهایی که زیر ‪ 75‬درصد سال گذشته در استان انجام شده است‪.‬‬ ‫تائیــد تخلیــه دامپزشــکی ندارنــد باید جوجه‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫ریــزی نــژاد اریــا داشــته باشــند اما تعــدادی از کردستان از کاهش ‪ 10‬درصدی جوجه ریزی در‬ ‫مرغــداران به جوجه ریزی ایــن نژاد عالقه ای تیرماه امســال در استان هم خبر داد و عنوان‬ ‫ندارنــد‪ .‬بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬فرید ســپری کــرد‪ :‬در تیرماه امســال ‪ 4‬میلیــون و ‪ 198‬هزار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬علیرغــم تمــام تالش هایــی کــه قطعــه جوجه ریــزی در مرغداری های اســتان‬ ‫صــورت گرفتــه باوجوداینکه میزان کشــتار در انجام گرفتــه اســت‪ .‬ســپری اذعــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان زیــاد اســت امــا با کمبــود مــرغ در بازار کاهــش جوجــه ریزی بــه خاطر دســتورالعمل‬ ‫عرضه مواجه هســتیم که ایــن موضوع دالیل وزیر جهاد کشاورزی در اسفندماه سال گذشته‬ ‫متعددی دارد‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی بــود که بنا بر ان واحدهایی که زیر ‪ 90‬درصد‬ ‫اســتان کردســتان بــه میــزان جوجــه ریــزی در جوجه ریزی داشــته باشــند حق جوجه ریزی‬ ‫ســال جــاری در اســتان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در ندارند‪.‬او اضافه کرد‪ :‬این دستورالعمل موجب‬ ‫فروردی ‬ ‫نمــاه امســال ‪ 4‬میلیــون و ‪ 119‬هــزار شــد تعــدادی از واحدهای تولیدی در اســتان‬ ‫قطعــه جوجــه ریزی در اســتان داشــته ایم که نتوانند به موقع جوجه ریزی داشــته باشند در‬ ‫نســبت به مدت زمان مشــابه سال گذشته ‪ 18‬این نتیجه این شرایط حادث شد‪.‬‬ ‫تهیهنقشه های کاداستریبرایاراضیملی‬ ‫البرز بهاتمامرسید‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫او بیان داشت‪ :‬ازانجاکه حدود‬ ‫ابخیــزداری اســتان البــرز اعالم‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد اراضی کشــور‪ ،‬ملی‬ ‫کــرد کــه باهمــت و تــاش‬ ‫اســت اتمام این طــرح ازلحاظ‬ ‫کارشناسان حوزه مدیریت امور‬ ‫اســتراتژیک از اهمیــت ویژه ای‬ ‫اراضی و اداره کل ثبت اســناد و‬ ‫برخوردار است‪ .‬مدیرکل منابع‬ ‫حامد فرضی‬ ‫امالک استان‪ ،‬تهیه نقشه های‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫کاداســتری بــرای اراضــی ملی و‬ ‫البرز اظهار داشت‪ :‬سهم استان‬ ‫منابعطبیعیالبرز بهاتمامرسید‪.‬‬ ‫از اراضــی حــدود ‪ ۴۳۵‬هــزار هکتــار اســت کــه‬ ‫حامــد فرضــی در گفت وگــو بــا ایرنا افــزود‪ :‬اجرای این طرح تا ســال ‪ ۱۳۹۸‬حــدود ‪ ۴۷‬هزار‬ ‫طرح جامع کاداســتر (حدنگار ) تثبیت دقیق و هکتار بوده و در ســال ‪ ۱۳۰ ،۱۳۹۹‬هکتار دیگر‬ ‫یکپارچــه اراضی ملــی و دولتــی از طریق ایجاد به اجرا رســید‪ .‬او با بیان اینکه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫نقش ـه های رقومــی زمیــن مرجــع بــا الی ههــای ‪ ۲۵۸‬هکتار دیگر به اتمام رســید‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اطالعاتــی متصــل به ان اســت‪ .‬او با بیان اینکه با اجرای طرح کاداستر سند مالکیت دولتی برای‬ ‫تهیــه نقش ـه های کاداســتر بســتر برنامه ریــزی تمام اراضی ملی استان صادر می شود‪.‬فرضی به‬ ‫مدیریت اراضی را فراهم می کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مزایــای اجرای طرح کاداســتر اراضی ملی اشــاره‬ ‫تــا پیــش از اجــرای طــرح کاداســتر نقش ـه ها کــرد و گفــت‪ :‬ایجــاد پایــگاه جامــع و یکپارچه‬ ‫ب هصــورت انالــوگ و بهر هبــرداری از ان زما نبــر اطالعات مکانی و توصیفی‪ ،‬تثبیت اراضی ملی‬ ‫بوده ولی با اجرای کاداســتر عملیات اجرایی بر و دولتی‪ ،‬فراهم نمودن بســتر برنامه ریزی برای‬ ‫روی ان بسیار سریع تر صورت می پذیرد‪.‬فرضی مدیریــت یکپارچ ـه ی اراضــی و ســاماندهی و‬ ‫گفــت‪ :‬به ایــن ترتیب اگر عملیات برای پاســخ تعیینتکلیفاراضیتصرفیسنواتیو اختالفی‬ ‫اســتعالمی در چرخــه قانونــی یک ماهه انجام ازجمله این مزایا است‪ .‬او‪ ،‬صدور اسناد مالکیت‬ ‫می گرفت همان عملیــات با اجرای طرح جامع و شناسنامه دار کردن اراضی‪ ،‬فراهم شدن بستر‬ ‫حدنگار در زمان پنج دقیقه به انجام می رسد‪ .‬پایش و جلوگیــری از تصرف اراضی ملی‪ ،‬ایجاد‬ ‫او افزود‪ :‬انچه اهمیت کاداستر را در اراضی ملی بســتر طــرح امایــش ســرزمین‪ ،‬کمک بــه ایجاد‬ ‫و منابع طبیعی کشــور دوچندان می کند عالوه زیرســاخت ملــی اطالعــات مکانــی و کمک به‬ ‫بــر تثبیت مالکیت دولت بــر عرصه های منابع تدوین لوایح قانونی مرتبط با امالک در راستای‬ ‫طبیعــی موجب حفظ حقوق بیت المال شــده توسعه یاقتصادیاجتماعیکشور رااز دیگر این‬ ‫و از تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد کرد‪ .‬مزایابرشمرد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫رونمایی از نخستین کتاب عکس‬ ‫(س)‬ ‫حرم مطهر حضرت معصومه‬ ‫ایین رونمایی از کتاب «خواهر خورشید»‪،‬‬ ‫نخســتین کتــاب عکــس حــرم مطهــر حضــرت‬ ‫معصومــه (س) روز شــنبه در شبســتان حضرت‬ ‫زهــرا (ع) این بــارگاه ملکوتی با حضور جمعی‬ ‫از مســئوالن‪ ،‬هنرمنــدان و اصحــاب رســانه بــا‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معاون اجرایی اســتان مقــدس حضرت فاطمه‬ ‫معصومه (س) در این مراســم‪ ،‬با تبریک اعیاد‬ ‫گذشــته و اینــده در مــاه ذی الحجــه گفــت‪:‬‬ ‫هنــری کــه بتوانــد پویا و اثرگذار باشــد و اثار و‬ ‫تالش هایــی کــه برای ائمــه اطهــار (ع) صورت‬ ‫می گیــرد را‪ ،‬در تاریــخ به ثبت برســاند و حفظ‬ ‫کنــد و نیــز در خدمــت ارتقــای فرهنــگ و هنــر‬ ‫اســامی باشــد‪ ،‬قابــل دفــاع و تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫هــادی محمودنــژاد بــا اشــاره بــه فعالیت های‬ ‫گونا گــون هنــری کــه در دور ههــای مختلــف‬ ‫انجام و موجب معرفی هر دوره تاریخی شده‬ ‫اســت‪ ،‬از امادگــی همکاری این اســتان مقدس‬ ‫بــا هنرمنــدان رشــته های گونا گــون در خلــق‬ ‫اثرهــای هنــری خبــر داد‪ .‬او در بخــش دیگــر‬ ‫ســخنان خــود‪ ،‬بــا اشــاره بــه عیــد ســعید غدیر‬ ‫ُخــم‪« ،‬غدیــر» را ازجملــه مهم تریــن مقاطــع‬ ‫تاریــخ اســام دانســت و گفــت‪ :‬غدیــر مختص‬ ‫شــیعه نیســت و به همه مســلمانان و ازادگان‬ ‫جهان تعلق دارد‪ .‬رئیس انجمن عکس بســیج‬ ‫هنرمنــدان کشــور نیــز در ایــن اییــن گفــت‪:‬‬ ‫عقیــده‪ ،‬اعتقــاد‪ ،‬عشــق‪ ،‬عالقه و نــگاه پاک از‬ ‫عوامــل مهم و موثر در ثبت تصاویر ماندگار و‬ ‫تاثیرگذار در بخش عکس ایینی و دینی است‪.‬‬ ‫کمال الدین شاهرخ با اشاره به مشکالتی که در‬ ‫انتشــار یک کتاب عکس وجود دارد‪ ،‬خواســتار‬ ‫حمایــت نهادهای مختلف در انتشــار این گونه‬ ‫بهــای عکــس‪ ،‬به ویژه در حوزه ایینی و‬ ‫از کتا ‬ ‫مذهبی شــد‪ .‬او همچنین از امیر حســامی نژاد‬ ‫سهــا در حــوزه‬ ‫به عنــوان یکــی از بهتریــن عکا ‬ ‫ایینــی و دینــی نــام بــرد کــه بــا تعهــد و دقــت‬ ‫در ایــن زمینه به عکاســی می پــردازد‪ .‬همچنین‬ ‫در ایــن مراســم حجت االسالم والمســلمین‬ ‫ســید حســین مومنی قمــی از خطیبــان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه عنایــات خداونــد بــه بندگان یــا رحمت‬ ‫و یــا نعمت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬خداونــد از رحمت‬ ‫ســوال و بازخواســت نمی کنــد‪ ،‬امــا مقابــل‬ ‫نعمت هایــی کــه بــه بندگانــش عطــا می کنــد‪،‬‬ ‫نهــا را مــورد مطالبــه و بازخواســت قــرار‬ ‫ا ‬ ‫می دهــد‪ .‬او بــا اشــاره به ایــه ‪ ۲۰‬ســوره لقمان‬ ‫(قــران کریــم)‪ ،‬نعمت های خداونــد را ظاهری‬ ‫و باطنــی برشــمرد و افــزود‪ :‬نعمــت ظاهــری‬ ‫نعمتــی اســت که نیــاز به دقــت و تامــل ندارد‬ ‫و اشــکار اســت‪ ،‬ولی نعمــت باطنــی‪ ،‬نعمتــی‬ ‫اســت که نیاز به تامل دارد‪ .‬او در بخش دیگر‬ ‫ســخنان خــود‪ ،‬با بیــان اینکه در مســیر والیت‬ ‫بایــد هرچــه داریــم را نثــار کنیــم‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اگر کســی جــان‪ ،‬ابرو‪ ،‬مال‪ ،‬هنــر و قلمی‬ ‫دارد؛ باید در مســیر والیت بخشــش کند‪ .‬امیر‬ ‫حســامی نژاد عکاس کتاب خواهر خورشید نیز‬ ‫گفــت‪ :‬این کتاب شــامل ‪ ۲۲۲‬قطعــه عکس از‬ ‫نهــا‪ ،‬شبســتان ها‪ ،‬گنبد‪ ،‬ضریــح و برگزاری‬ ‫صح ‬ ‫مراســم گونا گــون حــرم مطهر کریمــه اهل بیت‬ ‫(ع) در حــدود ‪ ۲‬دهــه اخیــر اســت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫کتــاب عکــس خواهر خورشــید در ‪ ۲۱۶‬صفحه‬ ‫به صــورت نفیس بــا بهتریــن تکنیک های چاپ‬ ‫و بهترین کاغذ به انتشــار درامده که به صورت‬ ‫خشــتی با جلد ســخت و جعبه نفیس به بازار‬ ‫نشــر عرض هشــده اســت‪ .‬او با بیــان اینکه برای‬ ‫انتشــار ایــن کتــاب حــدود یــک دهــه تــاش‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن کتــاب را انتشــارات‬ ‫«نقــش» چــاپ کــرده و همــه کارهــای فنــی‬ ‫ازجملــه لیتوگرافی و چاپ و صحافی به خاطر‬ ‫حمایــت از ســرمایه های فرهنگــی اســتان‪ ،‬در‬ ‫قم انجام شــده است‪ .‬این هنرمند عکاس قمی‬ ‫افزود‪ :‬طراحی نشــان واره کتاب را استاد «ناصر‬ ‫نهــای خطاطی کشــور‬ ‫طاووســی» کــه از بهتری ‬ ‫هســتند‪ ،‬انجام داده و طراحی جلد نیز توسط‬ ‫اســتاد «مســعود نجابتی» طراح گرافیست و از‬ ‫نهــای تایپوگرافــی کشــور در کانــون هنر‬ ‫بهتری ‬ ‫شــیعی انجام شــده اســت‪ .‬در ایــن اییــن امیــر‬ ‫‪5‬‬ ‫حســامی نژاد عکاس کتاب «خواهر خورشــید»‬ ‫موردتقدیر قرار گرفت و نشان خادم افتخاری‬ ‫بانــوی کرامــت به او اهدا شــد و کتــاب مذکور‬ ‫که دومین کتاب عکس اختصاصی این هنرمند‬ ‫اســت بــا حضــور «مــادر» ایــن عــکاس قمــی‬ ‫رونمایی شــد‪ .‬کتاب «ضریح عشــق» نخستین‬ ‫کتاب از امیر حســامی نژاد اســت که با نگاهی‬ ‫هنرمندانــه بــه رویــداد ســاخت ضریــح امــام‬ ‫حسین (ع) و مراحل نصب ان در کربالی ُمعال‬ ‫(عراق) منتشرشــده؛ از ایــن هنرمند چند کتاب‬ ‫عکس به صورت مشــترک با ســایر عکاســان نیز‬ ‫منتشرشده است‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا همــکاری اســتان مقــدس‬ ‫حضرت فاطمه معصومه (س)‪ ،‬شــهرداری قم‪،‬‬ ‫انجمــن عکــس بســیج هنرمندان ایــران‪ ،‬کانون‬ ‫هنــری شــیعی‪ ،‬خانــه ماهــد و انتشــارات نقش‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پروژهسامانه پایش تصویریشهر سی سخت اغاز شد‬ ‫در ایینــی بــا حضور مهدی روشــنفکر‪ ،‬نماینده‬ ‫مردمشریفشهرستان هایبویراحمد‪،‬دناو مارگون‬ ‫در مجلس شــورای اســامی ‪،‬کیومرث حاجی زاده‪،‬‬ ‫معاون عمرانی اســتانداری اســتان ‪ ،‬علی شــهابی‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان برنامه وبودجه استان ‪ ،‬عبدالحمید‬ ‫پناهی فرماندار شهرستان دنا ‪ ،‬مصباح امام جمعه‬ ‫شــهر سی ســخت ‪ ،‬علی فرد شهردار سی سخت و‬ ‫دیگر مسئوالن شهرستانی شروع عملیات اجرایی‬ ‫پایش تصویری محدوده ای از شــهر ســی ســخت‬ ‫اغاز شد‪.‬به گزارشرویدادامروز‪،‬سرپرستمخابرات‬ ‫منطقهکهگیلویهوبویراحمدضمنتقدیر وتشکر از‬ ‫همراهی و مساعدت مسئوالن استان و شهرستانی‬ ‫گفت؛اینپروژه‏طیتفاهم نامهفی مابینمخابرات‬ ‫منطقه و شهرداری سی سخت انجام می گیرد که‬ ‫از پمپ بنزین شهر تا مخابرات سی سخت چهار‬ ‫نقطه جهت نصب دوربین مشــخص و مخابرات‬ ‫منطقــه فیبــر نــوری ان را تامیــن وهم چنین مســیر‬ ‫دوم پروتکشــن فیبر نوری یاســوج به ســی سخت‬ ‫بــه ســرانجام می رســد و لــذا الزم می دانــم از نگاه‬ ‫ویژه علی فرد شــهردار شهر سی سخت به صورت‬ ‫ویــژه تقدیــر و تشــکر نمایــم چراکــه این مهــم در‬ ‫راســتای تامیــن امنیت شــهر از پروژه های شــاخص‬ ‫است‪.‬سید محمدهادی امیری در بخش دیگری از‬ ‫صحبت های خود به ارزوی دیرینه اهالی شهرستان‬ ‫دنا جهت بهره مندی از اینترنت پرسرعت اشاره کرد‬ ‫و گفت با اجرای فیبر نوری از یاسوج به سی سخت‬ ‫مشکالت ارتباطی این محور و شهر مادوان ‪،‬مزدک‬ ‫ها‪،‬گنجــه ای ‪،‬ده برافتاب ‪،‬کریــک ‪،‬بیاره وکوخدان‬ ‫به طورکلی مرتفع خواهد شد و هم اکنون پیمانکار‬ ‫در حــال انجــام کار اســت ‪ .‬در ادامــه‪ ،‬عبدالحمید‬ ‫پناهی فرماندار دنا گفت‪ :‬در طول یک ونیم ســال‬ ‫گذشــته شــاهد اقدامات بســیار خوبی در اســتان‬ ‫خاصه شهرســتان دنا بودیم و این جانب به عنوان‬ ‫خدمتگزار مردم شریف شهرستان دنا الزم می دانم‬ ‫از اقدامــات خــوب و ارزشــمند مخابــرات منطقــه‬ ‫در ایــن شهرســتان در ارتبــاط بــا پایــداری شــبکه و‬ ‫همچنیــن برقراری اینترنــت ‪ ۴G‬در بخش اعظمی‬ ‫از این شهرســتان تقدیر و تشکر نمایم‪.‬پناهی ابراز‬ ‫امیدواری کرد تعدادی از روســتاهای این شهرستان‬ ‫که قابلیت استفاده از اینترنت‪ ۴G‬را دارند در دستور‬ ‫کار مخابراتقرار گیردکهسرپرستمخابراتمنطقه‬ ‫قولمساعددادند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشف و ضبط‪ 3/5‬تن ماهی فاسد در سنندج‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی کردســتان گفــت‪ 3/5 :‬تــن ماهــی فاســد و‬ ‫غیرقابل مصــرف به صورت غیربهداشــتی و بدون مجــوز حمل از یک‬ ‫دستگاه کامیونتدر سنندج کشفو ضبطشد‪.‬به گزارشرویدادامروز‪:‬‬ ‫مجتبی ورمقانی اظهار کرد‪ :‬تیم های اداره کل دامپزشکی کردستان در‬ ‫پی گزارش های مردمی و با همکاری فرماندهی انتظامی سنندج‪ ،‬یک‬ ‫دستگاهکامیونتراکهبدونداشتنگواهیحملبهداشتیقرنطینه ای‪،‬‬ ‫فاقدیخچالو در شرایطیغیربهداشتیدر حاشیهشهر سنندجدر حال‬ ‫توزیع ماهی در بین چند دستگاه خودرو سواری بود‪ ،‬توقیف کرده و با‬ ‫ضبطمحمولهان‪،‬پرونده ایدر خصوصاینتخلفتنظیمو بهمراجع‬ ‫قضایی ارجاع داده شــد‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از خودروهای ســواری قبل از‬ ‫حضور اکیپ های دامپزشکی و نیروی انتظامی‪ ،‬پس از بارگیری بخشی‬ ‫از ماهی هاییادشدهبه منظور توزیعاندریکیاز شهرستان هایاستان‬ ‫از محل دور شده بود که پس از گذشت چند ساعت شناسایی‪ ،‬توقیف‬ ‫و مقدار ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم ماهی ضبط شد‪ .‬مدیرکل دامپزشکی کردستان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این خودرو از مبدا یکی از شهرستان های کشور و در گرمای‬ ‫باالی ‪ ۴۵‬درجه سانتی گراد‪ ،‬بدون یخچال نسبت به حمل ماهی ها‬ ‫اقدام کردهبود کهدر بررسی هایاولیهبویتعفنمحموله‪،‬نشانه های‬ ‫فسادراتائیدمی کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بادستور تولیت استانقدسصورت گرفت‬ ‫تکریم‪ ۱۰۰‬خانواده ایتام سادات توسط خادمان رضوی‬ ‫یکی از ســنت های حســنه عید والیــت‪ ،‬دیدار و تکریــم خانواده‬ ‫معظم ســادات اســت؛ به همین منظور‪ ،‬در روز عید غدیر امســال و‬ ‫بــه دســتور تولیت اســتان قدس رضــوی‪ ،‬طرح تکریم و قدرشناســی از‬ ‫خانواده های جلیل القدر سادات به صورت ویژه تر نسبت به سال های‬ ‫گذشــته اجــرا شــد‪ .‬مدیر امور مجــاوران معاونــت خدمات اجتماعی‬ ‫بنیاد کرامت رضوی‪ ،‬درباره اجرای این طرح گفت‪ :‬در روز مبارک عید‬ ‫سعید غدیر‪ ۵۰ ،‬گروه دو نفره از خادمان کشیک دربانان حرم مطهر‬ ‫امــام رضــا (ع)‪ ،‬با هدایای متبرک رضوی برای عرض تبریک عید‪ ،‬عازم‬ ‫منازل ‪ ۱۰۰‬خانواده ایتام سادات در شهر مشهد شدند‪ .‬هادی غالمی‬ ‫گفت‪ :‬خادمان رضوی با خودروهای مزین شــده به بیرق یا علی بن‬ ‫موسی الرضا (ع) برای تبریک عید والیت‪ ،‬راهی منازل سادات در نقاط‬ ‫مختلف شهر مشهد شدند و مورد استقبال این خانواده ها قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در این دیدارها‪ ،‬عالوه بر ابالغ پیام تبریک تولیت استان قدس رضوی‪،‬‬ ‫هدایایــی بــه ان ها اهدا شــد‪ .‬مدیر امور مجــاوران معاونت خدمات‬ ‫اجتماعی بنیاد کرامت رضوی‪ ،‬افزود‪ :‬هدایای تدارک دیده شده برای‬ ‫این خانواده ها شامل بسته های متنوع معیشتی‪ ،‬هدیه نقدی‪ ،‬فیش‬ ‫غذای حضرت‪ ،‬بسته فرهنگی و هدیه ای ویژه کودکان بود‪ .‬به گفته‬ ‫غالمی‪ ،‬بست ه معیشتی اهدایی‪ ،‬شامل مواد غذایی ازجمله یک کیسه‬ ‫برنج ایرانی مرغوب‪ ،‬دو بطری روغن مایع‪ ،‬دو قوطی رب‪ ،‬دو بسته‬ ‫ماکارونــی و حبوبــات بــود‪ .‬عالوه بــر ان‪ ۵ ،‬عدد فیــش غذای متبرک‬ ‫مهمانسرای حضرت‪ ،‬کارت هدیه به مبلغ ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬یک جلد‬ ‫کتاب «مکتب ســلیمانی»‪ ،‬لوازم بازی و ســرگرمی کودکان‪ ،‬شــیرینی و‬ ‫میوه نیز به این خانواده ها اهدا شد‪ .‬گفتنی است؛ همزمان با حرکت‬ ‫خودروهای خادمان به سمت منازل خانواده های سادات‪ ،‬گروهی از‬ ‫هنرمندان نوجوان با اجرای سرود‪ ،‬حال و هوای معنوی همراه با نشاط‬ ‫را برای مردم شهر ایجاد کردند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫هشدار درباره‬ ‫نزاع های خونین‬ ‫در استان های غربی‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫طــی چنــد وقــت گذشــته‪ ،‬خبرهایــی از افزایــش‬ ‫درگیری و نزاع دســته جمعی در شهرهای غربی کشور‬ ‫موجــب نگرانی کارشناســان و جامعه شناســان شــده‬ ‫اســت‪ .‬پس ازاینکه پنج زن در غرب کشــور به دســت‬ ‫نزدیکانشان کشته شدند‪ ،‬چند روز پیش نیز در یکی‬ ‫از بیمارست ان های شهر سنندج نیز شاهد نزاع خونینی‬ ‫بودیــم همچنیــن دو خواهر در یکی از محالت شــهر‬ ‫سنندج توسط داماد خانواده کشته شدند و در اخرین‬ ‫مورد یک زن در کرمانشاه‪ ،‬همسر خود را به رگبار بست‬ ‫و سبب جریحه دار شدن افکار عمومی گردیده است‪.‬‬ ‫در ایــن میــان کارشناســان و مردم بــه دنبال چرایی‬ ‫و علت این حوادث ناگوار در شــهر هســتند‪ ،‬زیرا چنین‬ ‫نزاع هایخونینیدر کردستانسابقهنداشتهاست‪.‬انچه‬ ‫در این نوع رفتارها‪ ،‬درگیری و افزایش نزاع های خیابانی‬ ‫(به گواه امار پزشکی قانونی) مشاهده می شود نشان از‬ ‫ان دارد که جامعه در گیرودار تغییراتی روحی و روانی‬ ‫است که اگر هرچه سریع تر در ابعاد وسیعی (نه فقط‬ ‫صحبت و هشدارهای کارشناسان) به ان پرداخته نشود‬ ‫و سازمان هاو نهادهایمتولیبهاینموضوعورودنکند‪،‬‬ ‫ابعاد این خشــونت ها در اینــده ای نزدیک خبر از یک‬ ‫فاجعه می دهد‪ .‬این نوع حوادث در شــهر ســنندج که‬ ‫هموارهبه عنوانشهریفرهنگیاز انیادمی شود‪،‬بیش‬ ‫از هر چیز نشان از پایین امدن استانه تحمل و کاهش‬ ‫میزان بردباری یا تاب اوری مردم دارد‪ .‬بر اســاس نظریه‬ ‫صاحب نظراندر حوزهجامعه شناسی‪،‬میزانتاب اوری‬ ‫و تحمل پذیــری افــراد هــر جامعــه‪ ،‬با شــرایط موجود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬سیاسیوفرهنگیارتباطمستقیمی‬ ‫داردو درواقعهرچهتنگناهایزیستفردیو اجتماعی‬ ‫افرادگسترشمی یابدبههمانمیزاناز تحملو حوصله‬ ‫افراد کاســته شــده و پرخاشگری و خشــم جایگزین ان‬ ‫می شود‪ .‬ناکامی به معنای روان شناختی ان نیز مزید بر‬ ‫علت شده و رابطه مستقیمی با میزان پرخاشگری دارد‪.‬‬ ‫مطابقتعاریفبه عنوانیکرویداد(اتفاق)شرایطسد‬ ‫کننده ای که راه را بر فعالیت معطوف باهدف می بندد‬ ‫یا مزاحم چنین فعالیتی می شود‪ ،‬به عنوان یک حالت‬ ‫ناراحتی یا اشــفتگی و یا خشــم ناشــی از عقیم ماندن‬ ‫فعالیــت را ناکامــی (‪ )Frustration‬می گوینــد‪ .‬افزایــش‬ ‫خشونت هاو در مقابلاحساسعدمامنیتدر جامعه‬ ‫سببشده کهفرددچار مشکالتروحیو روانیشودو‬ ‫انباشتبسیاریاز نیازهایفردیو اجتماعی کهامروز در‬ ‫قالبپرخاشگریو خشونت هایفیزیکیو لفظیخود‬ ‫رانمایانمی کندو پرخاشگرینیز نوعیخشونتاست‬ ‫که در این روزها بارها شــاهد این نوع خشــونت بوده و‬ ‫هستیم‪ .‬روانشناســان از «پرخاشــگری» و «بی تفاوتی»‬ ‫به عنــوان دو شــیوه مقابلــه بــا ناکامــی نــام می برنــد‪.‬‬ ‫پرخاشگریمی تواندمستقیمیاغیرمستقیمباشد؛درنوع‬ ‫مستقیم‪ ،‬فرد خشم خود را به منبع اصلی ناکامی ابراز‬ ‫می دارد‪.‬برایمثالبهمنبعناکامیحملهمی کند‪،‬فحش‬ ‫می دهد‪ ،‬بر سرش فریاد می کشد و در نوع غیرمستقیم‪،‬‬ ‫ممکن است پرخاشگری جابه جا شود‪ .‬به این معنا که‬ ‫عمل پرخاشگری به جای علت واقعی متوجه شخص‬ ‫یا شی بی تقصیر می شود‪ .‬در چند سال اخیر جامعه ما‬ ‫بــه دلیل وجود تحریم ها و تاثیر ان بر اقتصاد خانواده‬ ‫و تک تک افراد جامعه و همچنین قرار گرفتن در دوره‬ ‫کرونا مزید بر علت شده و با کاهش مراوده ها‪ ،‬تعطیلی‬ ‫مراکز اموزشی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬ورزشی و قرنطینه های اجباری‬ ‫و انتخابی خانواده ها‪ ،‬اســتانه تحمل افراد پایین امده‬ ‫و ایــن وضعیت بیش ازانچه گمان می رفت بر کودکان‬ ‫و نوجوانان تاثیرگذار بوده اســت‪ .‬در کنار این موارد نیز‬ ‫شاهدبرخیاز مشکالتمدیریتیدر سطحکالنکشوری‬ ‫و استانی بوده و هستیم و امروز برخی مدیران به دلیل‬ ‫عــدم توانایــی و تخصــص در حوزه مدیریتی دســتگاه‬ ‫مربوطه سبب ایجاد شکاف بین مردم و دولت شده اند‬ ‫و در بسیاریاز مواردعدمتحققنیازهایفرددر جامعه‬ ‫و خانواده هستیم و این نیازها انباشت شده و امروز در‬ ‫قالب خشونت فیزیکی و کالمی خود را بروز می دهند‪.‬‬ ‫فشــارهای اقتصادی‪ ،‬عدم توجه به نیازهای نسل های‬ ‫جدیــد‪ ،‬بیــکاری و کاهــش امنیت‪ ،‬امنیــت اجتماعی و‬ ‫امنیتاقتصادیوبسیاریموارددیگر کهدست به دست‬ ‫هــم دادنــد که فرد دچار جنگ ســایکولوژی شــده و با‬ ‫کاهشاستانهتحملو افزایشفشارهایروحیو روانی‬ ‫دست به اقدامات خشونت امیزی بزند تا بتواند خود را‬ ‫تخلیه روانی کند البته گفتنی است که بر اساس امارهای‬ ‫اعالم شــده از ســوی دستگاه های ذی ربط بیشــتر افراد‬ ‫جامعه ما درگیرودار مشکالت روحی و روانی هستند و‬ ‫برخی به دلیل باال بودن هزینه های درمانی و پزشکی‬ ‫قادر به مراجعه به متخصص و پزشک نیستند‪ .‬در این‬ ‫میانبرخیراهکارهایاورژانسیدر اولویتاست‪:‬پیش‬ ‫از هر چیز انچهفقدانفاحشاموزشمهارت هایزندگی‬ ‫نامیدهمی شود‪،‬به روشنیقابل مشاهدهاست‪.‬متاسفانه‬ ‫در جامعه ما در هیچ نهاد و هیچ دورانی‪ ،‬مهارت های‬ ‫دهگانهزندگیاموزشدادهنمی شود‪.‬‬ ‫مهارت هــای زندگــی‪ ،‬اموزه هایــی ذهنــی و عملــی‬ ‫هستند که برای افزایش توانایی های روانی و اجتماعی‬ ‫افــراد امــوزش داده می شــوند و فرد را قادر می ســازد که‬ ‫به طور موثر بامقتضیاتو کشمکش هایزندگیروبه رو‬ ‫شود و استفاده از ابزارهای قانونی نیز در مراحل بعدی‬ ‫بایددر نظر گرفتکهمتاسفانهدر برخیمواردشاهدان‬ ‫هستیمکهدر برخیمواردنیز شاهدقانون گریزیهستیم؛‬ ‫بنابراین ضروری اســت که مســئوالن اســتانی و کشوری‬ ‫این حوادث را به عنوان زنگ خطری ببینند و سعی کنند‬ ‫خالءهایی که در جامعه ایجادشــده را پر کنند و برای‬ ‫ایجــاد جامعــه ای پویا و شــاداب تالش کنند و مســائل‬ ‫جناحی و سیاســی را کنار گذشــته و به فکر ساماندهی‬ ‫و بهبــود وضعیــت معیشــتی و رفــع بیکاری جوانــان و‬ ‫شهروندانباشند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اولویتشناسایینقاط‬ ‫حادثه خیزدرشبکهابیاری‬ ‫دشتقزوین‬ ‫قزوین ‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحــران اســتان قزوین‬ ‫گفت‪:‬شناسایینقاطحادثه خیز‬ ‫در شــبکه ابیاری دشــت قزوین‪،‬‬ ‫در اولویت اقدامات دســتگاه های امدادی قرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬قــدرت الــه مهدیخانــی در جلســه بررســی‬ ‫راهکارهای کاهشتلفاتدر شبکهابیاریدشتقزوین‪،‬‬ ‫با حضور مسئولین و نمایندگان شرکت اب منطقه ای‪،‬‬ ‫جهاد کشــاورزی و دســتگاه های امدادی اســتان افزود‪:‬‬ ‫شــبکه ابیاری دشت قزوین که دارای بالغ بر ‪ ۹۰‬کیلومتر‬ ‫کانال اصلی و فرعی بوده و از مسیر سد طالقان تا دشت‬ ‫قزوین امتداد دارد‪ ،‬علی رغم رونق چشمگیر کشاورزی‬ ‫در استان‪ ،‬خطراتی را نیز به همراه داشته که مهم ترین‬ ‫قشــدگی افــراد در کانال اصلی و شــاخه های‬ ‫ا نهــا غر ‬ ‫فرعــی ان اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــا تمام تبلیغاتی که در‬ ‫رسانه و فضای مجازی انجام گرفته‪ ،‬متاسفانه همچنان‬ ‫شــاهد امار باالی غرق شدگی در کانال ها‪ ،‬رودخانه ها‪،‬‬ ‫ســدها و اســتخرهای کشــاورزی استان هســتیم که این‬ ‫موضوع هرساله در فصل تابستان مشکالت و خسارات‬ ‫عدیده ای را به بار می اورد‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬مقررشــده‬ ‫اســت‪ ،‬شــرکت اب منطق ـه ای به عنــوان متولی شــبکه‬ ‫ابیاری دشت قزوین و نیز رودخانه های استان‪ ،‬همکاری‬ ‫حداکثریرابادستگاه هایامدادیازجملهاتش نشانیو‬ ‫هالل احمر بهعمل اوردهو باتشکیلتیم هایتخصصی‬ ‫و بازدید از مسیر کانال ها‪ ،‬نقاط حادثه خیز شناسایی و‬ ‫مسیرها زون بندی و کدگذاری گردد تا بتوان امدادرسانی‬ ‫را با سرعت بیشتری انجام داد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫استان قزوین گفت‪ :‬با توجه به افزایش امار غرق شدگی‬ ‫در اســتخرهای ذخیــره اب کشــاورزی‪ ،‬ســازمان جهــاد‬ ‫کشاورزیعالوهبر شناساییاستخرهایغیرمجاز‪،‬استخر‬ ‫داران را موظف به ایمن سازی استخرها و تعبیه طناب‬ ‫و تیوپ جهت نجات افراد در حال غرق شدن نماید‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬مجتمع رفاهی در استان‬ ‫در حال ساخت است‬ ‫قزوین ‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫راهــداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اســتان قزویــن گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۲۳‬مجتمــع خدماتی و‬ ‫رفاهی توسط بخش خصوصی‬ ‫در مناطق مختلف استان در حال احداث است‪ .‬جواد‬ ‫حق لطفی در مراسم افتتاح مجتمع خدماتی و رفاهی‬ ‫در محــور بویین زهــرا بــه س ـه راه رحیم اباد افــزود‪ :‬ارائه‬ ‫خدمــات در محورهای مواصالتی اســتان بــه رانندگان‬ ‫و مســافران از کارهــای ارزشــمندی اســت کــه توســط‬ ‫بخــش خصوصی در حــال انجام اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫مجتمع هایخوبیدر محورهایمختلفساخته شدهو‬ ‫در حــال بهر هبــرداری اســت و در ایام مختلف به مردم‬ ‫خدمات ارائه می کند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در استان تعداد‪۲۳‬‬ ‫مجتمع بین راهی با بیش از ‪ ۵۷۳‬هزار مترمربع فضای‬ ‫رفاهــی و خدماتی ساخت هشــده و در حــال بهره برداری‬ ‫اســت‪ .‬حق لطفی اظهار داشــت‪ :‬در این مجتمع های‬ ‫رفاهــی و خدماتــی بــرای یــک هــزار و ‪ ۱۳۰‬نفــر شــغل‬ ‫ایجادشــده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬همچنین ‪ ۲۳‬مجتمع‬ ‫با فضایی با زیربنای ‪ ۷۰۰‬هزار مترمربع در حال ساخت‬ ‫است که تالش می کنیم تعداد‪ ۸‬مجتمع در سال جاری‬ ‫امــاده بهره برداری شــود‪ .‬حق لطفی گفــت‪ :‬در صورت‬ ‫تســریع درروند ساخت مجتمع های رفاهی می توانیم‬ ‫زمینه اشتغال بیشتری را در استان مهیا کنیم‪ .‬او در ادامه‬ ‫با اشاره به مشخصات فنی مجتمع خرم تورال در جاده‬ ‫بویین زهــرا بــه رحیم ابــاد گفــت‪ :‬ایــن مجتمع بــا ‪۸۵۰‬‬ ‫مترمربع و بیش از ‪ ۸‬میلیارد تومان ساخته شده و برای‬ ‫‪ ۲۵‬نفر شغل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫افزایش جوجه ریزی در‬ ‫مرغداری هایاستان‬ ‫قزویــن‪ -‬رویداد امروز‪:‬معاون بهبود تولیدات دامی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن از افزایش‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪ ۳۲۸‬قطع ه جوجه ریزی‬ ‫در مرغداری های این اســتان در چهارماهه ابتدایی‬ ‫ســال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر‬ ‫داد‪ .‬حمیدرضــا عزتی بــا اعالم این مطلب افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه‪ ۱۰ ،‬میلیون و ‪۶۵۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۸۱‬قطعــه جوجه ریــزی در مرغداری های‬ ‫اســتان قزویــن انجا مشــده اســت کــه این میــزان در‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۵۰۸‬هــزار و ‪ ۳۵۳‬قطعه‬ ‫بــود کــه ایــن امــار نشــان دهنده رشــد ‪ ۱۲‬درصــدی‬ ‫جوجــه ریــزی و به دنبــال ان افزایش تولیــد مرغ در‬ ‫ایــن اســتان اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه اســتان قزویــن‬ ‫باوجوداینکــه جزو اســتان های کوچک کشــور ازنظر‬ ‫یشــود ولی در تولید بسیاری‬ ‫مســاحت محســوب م ‬ ‫از محصــوالت دامــی ازجملــه تولیــد مــرغ یکــی از‬ ‫بهــای مهــم کشــور بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬اظهــار‬ ‫قط ‬ ‫داشــت‪ :‬در زمینــه تولیــد و تامین مــرغ‪ ،‬قزوین جزو‬ ‫اســتان های معین تامین کننده مرغ در کشــور اســت‬ ‫کــه مر غهــای تولیــدی عــاوه بــر تامیــن نیــاز مردم‬ ‫خــود اســتان‪ ،‬بخشــی از نیــاز مصرفــی اســتان های‬ ‫ه مجــوار را نیــز تامیــن می کند‪ .‬عزتــی بابیان اینکه‬ ‫‪ ۴۴۰‬واحد مرغداری گوشتی در استان قزوین وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ ۳۸۹ :‬واحد از این مرغداری ها فعال و‬ ‫مشغول تولید هستند‪.‬‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫اماواگرهایاجرایطرحنسخهالکترونیکی‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬اغاز صدور نسخهالکترونیک‬ ‫از ســال ‪ ۹۷‬کلیــد خــورد و طی گذشــت دو ســال از‬ ‫شهــای‬ ‫اواخــر ســال ‪ ۹۹‬ب هصــورت رســمی در بخ ‬ ‫بیمه سالمت و بیمه تامین اجتماعی اجرایی شد‬ ‫و حذف کامل دفترچه های بیمه به منظور کاهش‬ ‫بار مالی و ارزاوری بسیار باالی حذف دفترچه های‬ ‫کاربنــی در دســتور کار قــرار گرفت‪ .‬هرچند پذیرش‬ ‫حهــا و برنام ههــای جدیــد در کشــور با‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫موافقت ها و مخالفت های زیادی مواجه می شود‬ ‫امــا این طرح به طورجدی در اســتان های مختلف‬ ‫در حال اجرا است و نکته قابل تامل اینکه با حذف‬ ‫دفترچ ههــای کاربنــی برخــی از بیمــاران در مرحله‬ ‫ورودبهبخشبیمه هایتکمیلیبرایدریافتحق‬ ‫بیمه درگیر کاغذبازی های بیمه ای و چاپ و پرینت‬ ‫یشــوند که مشــکالت زیادی را‬ ‫کپی های متعدد م ‬ ‫برایبیمارانایجادمی کند‪.‬‬ ‫از صرفه جویی ارزی تا کاهش انتقال بیماری‬ ‫معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت‬ ‫درمــان ســازمان تامیــن اجتماعی اســتان قزوین در‬ ‫این رابطه گفت‪ :‬بحث نســخه الکترونیک و ارائه‬ ‫خدماتالکترونیکتکلیفیبوده کهدر برنامه های‬ ‫توسعه کشور دیده شده و دولت ها مکلف بودند‬ ‫طــی اجــرای برنامه های توســعه‪ ،‬ایــن کار را انجام‬ ‫دهند‪ .‬زهرا یوسفی افزود‪ :‬ارائه خدمات به صورت‬ ‫دولتالکترونیک؛یکیاز تکلیف هاییاست کهدر‬ ‫برنامه ششم توسعه بر عهده دولت قرار داده شد و‬ ‫در اینرابطهسازمان هایبیمه گر پایههمبه صورت‬ ‫اجبــار ملزم بــه ارائه پرداخت مطالبــات به صورت‬ ‫الکترونیک شدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این راستا سازمان‬ ‫تامین اجتماعی طرح نســخه الکترونیک را از سال‬ ‫‪ ۹۷‬اغاز کرد و این طرح به صورت بدوی و اهسته‬ ‫پیش می رفت و پزشــکان و منش ـی های فعــال در‬ ‫مطب های پزشکی به صورت حضوری و یا اینترنتی‬ ‫به منظور تولید نسخ الکترونیک‪ ،‬تحت اموزش قرار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬او توضیــح داد‪ :‬طــرح حذف نســخه های‬ ‫کاربنی در کنار ارزاوری باال برای دولت و حذف کاغذ‬ ‫وارداتی؛ در دوران کرونا موجب کاهش بار ترافیک‬ ‫و تردد بیماران به دفاتر کارگزاری ها شــده اســت و‬ ‫مشــکالت دیگری ازجملــه نبودن دفترچــه همراه‬ ‫بیمار در مواقع الزم را نیز برطرف می کند‪ .‬یوسفی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬یکی از کارهای بزرگی که از اســفند‬ ‫‪ ۹۹‬انجام شد؛ ممنوعیت صدور دفترچه های بیمه‬ ‫تامیناجتماعیبود کهازاین پسبیمارانبامراجعه‬ ‫به هر پزشــک و مرکز درمانی در ســطح کشور و با‬ ‫ارائه کد شناسایی ملی می توانند از تمامی خدمات‬ ‫بخشدرماناستفادهکنند‪.‬‬ ‫همراهی بیمه های تکمیلی برای دریافت‬ ‫نسخهالکترونیکی‬ ‫معاونخریدراهبردیو اسنادپزشکیمدیریت‬ ‫درمان ســازمان تامین اجتماعی اســتان قزوین در‬ ‫ارتباط با همکاری بیمه های تکمیلی برای اجرای‬ ‫طــرح نســخه الکترونیــک می گویــد‪ :‬در بخــش‬ ‫کالن کشــور وزارت بهداشــت متولــی اصلــی امــر‬ ‫درمان اســت و بیمه سالمت یکی از سازمان های‬ ‫وزارت بهداشــت اســت که پوشش بیمه ای برخی‬ ‫از هم وطنــان را بــر عهــده دارد و ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی نیز به عنــوان یک ســازمان غیردولتی و‬ ‫به منظور خدمات رسانی به کارگران تحت پوشش‬ ‫بیمه؛ در این حوزه فعالیت می کند‪ .‬یوسفی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برای اجرای طرح های بزرگ ممکن است‬ ‫ایراداتــی بــه وجود ایــد و کارمنــدان به طور کامل‬ ‫توجیه نباشند اما درمجموع در بخش بیمه تامین‬ ‫اجتماعی کمترین مشــکل را با بیمه های تکمیلی‬ ‫داشــتیم‪ .‬او افــزود‪ :‬یکــی از ایــرادات موجــود در‬ ‫اجرای طرح نسخه الکترونیک‪ ،‬عدم وجود برنامه‬ ‫واحد بین بیمه ســامت و بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اســت که موجب چندگانگی برای صدور نســخه‬ ‫الکترونیک برای پزشکان و مراکز پاراکلینیکی شده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این راســتا ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی اقدام به تولید ‪ API‬یا وب سرویس کرده‬ ‫است که با نصب ان؛ انتقال اطالعات دو سازمان‬ ‫بیمه ای از طریق این وب سرویس تبادل می شود‪.‬‬ ‫یوسفی تاکید کرد‪ :‬ثبت دارو در نسخه و دریافت‬ ‫هر قلم دارو از داروخانه های سراســر کشــور و نیز‬ ‫ثبــت و ذخیــره ســوابق بیمار از دیگــر مزایای این‬ ‫طرح به شمار می اید و نیاز است پزشکان به دلیل‬ ‫فوایــدی کــه در اجــرای طــرح وجــود دارد بــه این‬ ‫طرح بپیوندند و نسخه الکترونیک را در مطب ها‬ ‫اجــرا کننــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای اجرای‬ ‫طرح تا اردیبهشت ماه سال جاری تعداد ‪ ۱۱۶‬هزار‬ ‫بهــا و درمانگاه های‬ ‫نســخه الکترونیــک در مط ‬ ‫سطح استان تولیدشده است و در این راستا ‪۳۶۳‬‬ ‫پزشک در مطب ها و ‪ ۲۳۸‬پزشک در درمانگاه ها‬ ‫بــرای اجرای طرح در اســتان همکاری می کنند‪ .‬او‬ ‫به همراهی ســازمان تامین اجتماعی با دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی قزوین مبنی بر پرداخت ‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫تومانتسهیالتجهتتامینتجهیزاتبیمارستان‬ ‫رحیمیان و تکمیل زیرساخت های الزم برای اجرای‬ ‫طرح در درمانگاه ها و مراکز بهداشت دانشگاهی‬ ‫استان اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬استان قزوین اولین‬ ‫اســتانی بود که این اعتبارات را جذب و در اختیار‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی قرار داد و مبلغ موردنظر‬ ‫هم طی یک سال از طلب دانشگاه به صورت تهاتر‬ ‫کسر می شود‪.‬‬ ‫سوءاستفاده از نسخه های الکترونیکی!‬ ‫معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت‬ ‫درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان قزوین با‬ ‫ابراز نگرانی از برخی سوءاستفاده ها از نسخه های‬ ‫بهــا و مراکــز پاراکلینیکــی و‬ ‫الکترونیکــی در مط ‬ ‫داروخانه ها گفت‪ :‬با توجه به حذف دفترچه های‬ ‫بیمه در اجرای طرح نسخه الکترونیک؛ به پزشکان‬ ‫اعالم شده است که نام و کد ملی بیمار با هر شکل‬ ‫و فرم بر روی ســامانه درج شــود و پس از ارسال به‬ ‫بیمه در پایان هرماه‪ ،‬وجه موردنظر برای پزشکان‬ ‫پرداختمی شود‪.‬‬ ‫یوســفی افزود‪ :‬با توجه به اینکه امکان برخی‬ ‫سوءاســتفاده ها و ارائه نســخه های کاذب از سوی‬ ‫پزشکانیامراکز پاراکلینیکیباکدملیبیمارانوجود‬ ‫دارد؛ بیم هشــدگان و بیماران می تواننــد در صورت‬ ‫کهــای تکراری نســبت بــه ویزیت‬ ‫مشــاهده پیام ‬ ‫انجام شده و سوءاستفاده در این زمینه‪ ،‬موضوع را‬ ‫به دفتر اسناد پزشکی‪ ،‬کارگزاری ها و یا شعب بیمه‬ ‫تامیناجتماعیاطالعدهند‪.‬‬ ‫مشکل کاغذبازی در مراکز غیر طرف قرار داد‬ ‫سرپرستادارهرسیدگیسازمانتامیناجتماعی‬ ‫اســتان قزویــن یکــی از مشــکالت طــرح نســخه‬ ‫الکترونیکــی را عــدم اشــنایی برخی از پزشــکان با‬ ‫سیســتم کامپیوتری و تایپ الکترونیکی نســخ ذکر‬ ‫کــرده و گفــت‪ :‬برخــی از پزشــکان کــه از دیربــاز بر‬ ‫روی کاغذ نسخه می نوشتند برای نسخه نویسی و‬ ‫تایپ کامپیوتری با مشکل مواجه می شوند که این‬ ‫کار موجــب معطل شــدن بیماران در پشــت درب‬ ‫بهــا نیز شــده اســت‪ .‬مرتضی نانکلــی افزود‪:‬‬ ‫مط ‬ ‫راهــکار حل این مشــکل هم کدگذاری نــام داروها‬ ‫برای پزشکان است تا مهارت الزم در نسخه نویسی‬ ‫الکترونیکــی را بــه دســت اورند و پزشــکانی که در‬ ‫ایــن کار مهارت کســب کرده اند حاضر نیســتند به‬ ‫نسخه کاغذیبازگردند‪.‬او از تشکیل گروهواتساپی‬ ‫بیــن پزشــکان با ســازمان های بیمه ای خبــر داده و‬ ‫گفت‪ :‬در این گروه مشــکالت پیشــروی پزشکان و‬ ‫یشــود و بیمارانی که‬ ‫بیمه های تکمیلی پیگیری م ‬ ‫برای پیگیری مستندات مراجعه می کنند می توانند‬ ‫از طریق این گروه وارد ســایت شــوند و مستندات‬ ‫خود را استخراج کنند‪ .‬او توضیح داد‪ :‬با این طرح‪،‬‬ ‫بابک اصغری فرزند بیم هشــده ســازمان تامین‬ ‫اجتماعیبهمعضالتحذفدفترچهدرمانیاشاره‬ ‫کردوگفت‪:‬بیمارانتامیناجتماعیکهبیمهتکمیلی‬ ‫هــم دارنــد بــرای پرداخــت هزینه ها با مشــکالتی‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬او ادامــه داد‪ :‬در مراکز طــرف قرار‬ ‫داد با بیمه تکمیلی پس از دریافت کد ملی بیمار‪،‬‬ ‫روند پرداخت هزینه بدون دغدغه انجام می شود‬ ‫امــا برای مراکز غیر طرف قرار داد؛ این گونه مطرح‬ ‫می کنند که پرداخت هزینه های ویزیت و برگه های‬ ‫دارو ب هصــورت جداگانــه بــا ذکــر کــد ملی بیمــار و‬ ‫یشــود صــورت‬ ‫فاکتــوری کــه از داروخانــه اخــذ م ‬ ‫می گیرد‪.‬او اظهار داشــت‪ :‬در مراجعه به داروخانه‬ ‫همبرگهدارو جهتاخذهزینهاز تامیناجتماعیاز‬ ‫بیمار دریافت می شود و بیمار مجبور به کپی کردن‬ ‫نسخه دارو و ممهور به مهر مجدد نسخه توسط‬ ‫داروخانه اســت‪.‬این بیم هشــده تامین اجتماعی با‬ ‫ابــراز نگرانــی از وضعیت به وجــود امده گفت‪ :‬در‬ ‫این شرایط نه تنها کاغذ حذف نمی شود بلکه روند‬ ‫را پیچید هتــر کرده اســت درحالی که قبال یک برگه‬ ‫دفترچه بود و مبلغ ویزیت و نســخه دارو بر روی‬ ‫ان درج می شد‪.‬‬ ‫عدم اشنایی برخی پزشکان با نسخه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بیمه های تکمیلی‪ ،‬بیماران را جهت تهیه اسناد به‬ ‫دنبال کپی و کاغذبازی اداری نمی فرستند و در این‬ ‫رابطه بیمه ها همکاری خوبی داشته اند‪ .‬نانکلی در‬ ‫رابطهبایکیشدندرگاهبیمه هایسالمتو تامین‬ ‫اجتماعــی جهــت تســهیل در اجرای طرح نســخه‬ ‫الکترونیکینیز یاداور شد‪:‬بنابهپیشنهادمدیرعامل‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی؛ بیمــه ســامت و بیمه‬ ‫تامین اجتماعی از درگاه مشــخص و واحد نسخه‬ ‫بیمه شده ها را دریافت کنند و این طرح نیز در اینده‬ ‫نزدیک اجرایی می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این برنامه‬ ‫دوره تکرار برخی از داروهای بیماری های خاص هم‬ ‫تعریف شده است تا نیازی نباشد بیماران برای تکرار‬ ‫دارو به پزشــک مراجعه کنند و پزشــک در نســخه‬ ‫اول؛ در سامانه‪ ،‬گزینه تکرار دارو را تائید می کند‪.‬‬ ‫با بیمه ها‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیدبیشاز یکمیلیاردو دویستمیلیون کیلوواتساعتانرژی‬ ‫در نیروگاهشهیدرجایی‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد امروز‪:‬بیــش از یــک میلیارد و دویســت میلیون‬ ‫کیلــووات ســاعت انــرژی خالــص در تیرمــاه امســال از ســوی‬ ‫واحدهــای نیــروگاه شــهید رجایــی تولیــد و بــه شــبکه سراســری‬ ‫تحویــل شــد‪ .‬محمــد روشــنفکر رئیــس گــروه برنامه ریــزی و امار‬ ‫و فنــاوری اطالعــات ایــن نیروگاه در تشــریح میــزان تولید انرژی‬ ‫در تیرماه امســال گفت‪ :‬در چهارمین ماه ســال جاری‪ ،‬به میزان‬ ‫یــک میلیــارد و دویســت و بیس ـت وهفت میلیــون و هفت صد و‬ ‫چهل وشــش هــزار کیلووات ســاعت انرژی خالــص در واحدهای‬ ‫بخــاری و ســیکل ترکیبــی نیــروگاه‪ ،‬تولیــد و بــه شــبکه سراســری‬ ‫تحوی لشــده است‪ .‬روشنفکر در ادامه به سهم تولید واحدهای‬ ‫بخاری و ســیکل ترکیبی در تیرماه اشــاره کرد و بیان داشــت‪ :‬از‬ ‫ایــن میــزان انــرژی تولیدی‪ 567 ،‬میلیــون و ‪ 316‬هــزار کیلووات‬ ‫ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ‪ 660‬میلیون‬ ‫و ‪ 430‬هــزار کیلووات ســاعت انــرژی در واحدهای نیروگاه بخار‬ ‫تولیدشده است‪.‬‬ ‫نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ‪ 13‬واحد بخاری و سیکل‬ ‫ترکیبی و تولید ساالنه حدود ‪ 12‬میلیارد کیلووات ساعت انرژی‪،‬‬ ‫‪ 4‬درصد از نیاز مصرف کشور را به این انرژی تامین می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برداشتزغال اختهاز باغاتقزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امروز‪:‬مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫شهرستان قزوین از اغاز عملیات برداشت زغال اخته‬ ‫از سطحباغاتاینشهرستانخبر داد‪.‬سعیدصالحی‬ ‫بــا اعــام ایــن خبر افزود‪ :‬ســطح زیر کشــت باغات‬ ‫زغال اخته تحت پوشــش شهرســتان قزوین بیش از‬ ‫‪ ۷۱۰‬هکتــار و با عملکرد محصول بیــش از ‪ ۴‬تن در‬ ‫هکتار است‪.‬او اضافه کرد‪:‬معموالهرسالهبیشاز ‪۳‬‬ ‫هزار تنمحصولزغال اختهاز سطحباغاتشهرستان‬ ‫قزوین برداشت می شود ولی متاسفانه در بهار سال‬ ‫جاری‪ ،‬بخشی از این باغات دچار سرمازدگی صد در‬ ‫صد شدند؛ ازاین رو پیش بینی می شود امسال تولید‬ ‫این محصول کاهش یابد‪ .‬صالحی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بیشترین ســطح زیر کشــت این محصول در سطح‬ ‫استان متعلق به شهرستان قزوین و مناطق الموت و‬ ‫طارمسفلیاینشهرستاناست کهدر منطقهالموت‬ ‫روستاهای بخش رودبار شهرستان شامل روستاهای‬ ‫هیر و ویار و در منطقه طارم سفلی دهستان کوهگیر‬ ‫روستاییوزباشچایبیشترینمیزانتولیدرابهخود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان‬ ‫قزوین به مزایای میوه زغال اخته اشــاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫محصول زغال اخته شهرســتان قزوین به دلیل عدم‬ ‫استفاده از کود و سموم شیمیایی پتانسیل دریافت‬ ‫استاندارد محصول گواهی شده را دارد و با توجه به‬ ‫خواص انتی اکسیدانی و ضد سرطانی طی سال های‬ ‫گذشته مورد اقبال عموم مصرف کنندگان قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف انرژی با کشف‬ ‫‪ 5‬هزار دستگاه ماینر‬ ‫معــاون فــروش و خدمات‬ ‫در روزهای گذشته دریک مرکز‬ ‫مشترکین شــرکت توزیع نیروی‬ ‫نیروگاهپراکندهدر شهر صنعتی‬ ‫بــرق اســتان قزویــن گفــت‪ :‬از‬ ‫البرز تعداد ‪ 2500‬دستگاه ماینر‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تاکنــون با‬ ‫غیرمجاز کشــف و ضبط شــد‪.‬‬ ‫کشف‪ 5‬هزار دستگاه استخراج‬ ‫معــاون فــروش و خدمــات‬ ‫محمد قافله باشی‬ ‫رمــز ارز غیرمجــاز از مصــرف ‪6‬‬ ‫مشترکین شــرکت توزیع نیروی‬ ‫مــگاوات انرژی بــرق جلوگیری‬ ‫برق اســتان قزوین بیان کرد‪ :‬با‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سید محمد قافله کشــف ایــن ماینرها که بیــش از ‪ 5‬مگاوات برق‬ ‫باشــی در خصــوص کشــف ماینرهــای غیرمجاز مصــرف می کــرد از هــدر رفت انــرژی جلوگیری‬ ‫برای مدیریت بهینه مصرف برق اظهار داشت‪ :‬شد‪ .‬قافله باشی یاداور شد‪ :‬همچنین در ادامه‬ ‫در تابســتان امســال که بــا کمبود انــرژی مواجه این بازرسی ها موفق شدیم ‪ 1950‬دستگاه ماینر‬ ‫شده ایم ضمن درخواست از مردم برای مدیریت را کــه در یــک شــرکت تولیــدی صنعتی بــه طرز‬ ‫مصرف بهینه با اقدامات انجام شده تالش شد ماهرانه ای جاسازی شده بود شناسایی کنیم‪ .‬او‬ ‫از خاموشی ها کم کنیم تا مشکلی ایجاد نشود‪ .‬گفت‪ :‬این رمز ارزها در یک ســاختمان که درب‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬بــا کاهــش بارش هــا در فصــل ورودی هم نداشــت و اتریوم اســتخراج می کرد‬ ‫خشکســالی و از مدار خارج شــدن نیروگاه های نصب شــده بــود که حــدود ‪ 260‬کیلــووات برق‬ ‫برق ابــی کمبــود تولید احســاس می شــد لــذا در شــبکه را مصــرف می کــرد‪ .‬او در ادامــه کشــف‬ ‫اولین گام فعالیت رمز ارزهای مجاز هم ممنوع ‪ ۲۰۰‬دســتگاه ماینراماده استخراج در یک واحد‬ ‫شــد و برای شناســایی رمز ارزهای غیرمجاز هم دامــداری غیرفعــال در بوئین زهرای قزویــن را از‬ ‫گش ـت های مختلفی بســیج شــدند‪ .‬او تصریح دیگر فعالیت های این شرکت اعالم کرد‪ .‬قافله‬ ‫کرد‪ :‬باهمکاری اطالعات سپاه و نیروی انتظامی باشیتصریح کرد‪:‬با کشف‪ 5‬هزار ماینر از ابتدای‬ ‫برخی مناطق که احتمال تولید و اســتخراج رمز سال جاری بیش از ‪ 6‬مگاوات انرژی برق دو هزار‬ ‫ارز در ان ها وجود داشــت بازرســی ها اغاز شد و مشترکخانگیصرفه جوییشد‪.‬‬ ‫صیانت از حقوق بیت المال با دفاع‬ ‫محکم و مستدل در ‪ 533‬فقره پرونده‬ ‫کیفری و حقوقی‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امروز‪:‬از ســال‬ ‫مراجــع قضایــی و دیــوان‬ ‫گذشــته تاکنــون ‪ 533‬فقــره‬ ‫عدالــت اداری مورد رســیدگی‬ ‫پروندهکیفریو حقوقیشرکت‬ ‫قــرار گرفــت کــه در ‪ 321‬مورد‬ ‫اب منطقــه ای توســط مراجــع‬ ‫از ایــن پرونده هــا رای بــه نفع‬ ‫قضاییموردرسیدگیقرارگرفته‬ ‫شــرکت و در ‪ 72‬مورد نیز رای‬ ‫فاطمه ایمانی‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر دفتــر حقوقــی‬ ‫علیه شرکت صادرشده است‪.‬‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای اســتان‬ ‫او توضیح داد عمده احکامی‬ ‫قزوین بابیان این خبر گفت‪ :‬در همین راســتا با کــه علیــه شــرکت صادرشــده مربــوط به نقض‬ ‫دفــاع قانونی و محکــم از ده ها میلیــارد تومان احــکام صادره توســط کمیســیون رســیدگی به‬ ‫حقوق شــرکت به نفع بیت المال صیانت شده امور اب های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری‬ ‫اســت‪ .‬فاطمه ایمانی افــزود‪ :‬یکی از مهم ترین و تکلیــف کمیســیون مذکــور جهــت رســیدگی‬ ‫وظایفدفتر حقوقیشرکت‪،‬انجامامور مربوط مجــدد بــوده و هیچ یک از احکام صادره علیه‬ ‫به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص شرکت‪ ،‬مربوط به محکومیت های مالی نبوده‬ ‫حقیقی و حقوقی و همچنیــن دفاع از دعاوی اســت‪ .‬ایمانــی اضافــه کــرد‪ :‬برخــی اقدامــات‬ ‫مطروحــه علیــه شــرکت در مراجــع قضایــی‪ ،‬شاخص در خصوص دعاوی شرکت شامل اخذ‬ ‫قشــدگی های اشخاص در‬ ‫دیــوان عدالــت اداری و دادگاه هــای اداری و احکام برائت در غر ‬ ‫نیــز مستندســازی امــوال غیرمنقــول به منظــور کانال های اب رســانی و همچنین نقض احکام‬ ‫ســاماندهی دارایی هــای شــرکت اســت کــه در صــادره در خصــوص خلعیــد کانال اب رســانی‬ ‫ایــن زمینــه اقدامــات بســیار زیــادی در جهت دشت قزوین در محدوده این شهر و نیز اخذ‬ ‫اخذ اسناد بستر رودخانه ها و همچنین امالک احکام له شرکت مبنی بر رد دعوا و یا بی حقی‬ ‫شــرکت صورت گرفته و کماکان نیــز در جریان خواهان هــا در خصــوص مطالبــه بهــای عادله‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر حقوقــی شــرکت اب منطقــه ای روز اراضــی مربــوط بــه کانال های اب رســانی و‬ ‫اســتان قزویــن تصریــح کــرد‪ :‬طبیعتا بیشــترین همچنیناخذاحکامجبرانخسارتدر خصوص‬ ‫حجم دعاوی شرکت مربوط به دعاوی کیفری برداشــت های غیرمجاز مصالــح رودخانــه ای از‬ ‫علیــه متخلفــان حــوزه اب‪ ،‬ازجمله حفــاران و رودخانه های اســتان است که با توجه به ارزش‬ ‫بهر هبــرداری غیرمجــاز از منابــع اب زیرزمینــی ریالــی قابل توجه دعاوی فوق با دفاع مناســب‬ ‫اســت و مابقــی دعــاوی مربــوط به تجــاوزات صیانــت از حقــوق بیت المــال با جدیــت مورد‬ ‫صــورت گرفتــه به حریم و بســتر رودخانه ها و اقدامقرارگرفتهاست‪.‬همچنینموضوعمعافیت‬ ‫کانال های اب رســانی اســت که اقدامــات الزم شــرکت از پرداخت هزینه های دادرســی به جد‬ ‫برای دفاع از این دعاوی توسط دفتر حقوقی مــورد مطالبــه قرارگرفتــه به نحوی کــه در ســال‬ ‫شــرکت صــورت گرفته اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در گذشــته هیچ وجهی بابت هزینه های دادرســی‬ ‫ســال گذشــته ‪ 393‬فقــره پرونــده حقوقــی و در دعاوی حقوقی و کیفری از سوی این شرکت‬ ‫کیفــری شــرکت اب منطقــه ای قزویــن توســط پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫تولید بی وقفه صنعت برق در ایام کرونا‬ ‫توسط نیروگاه شهید رجایی‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫تولیــد بــرق پایــدار‪ ،‬تنهــا در‬ ‫در ایامــی کــه همه گیــری‬ ‫شرایط همه گیری کرونا انجام‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ 19‬در اوج‬ ‫نشد بلکه این اقدام در طول‬ ‫قــرار داشــت‪ ،‬نیروگاه هــا بــا‬ ‫سال ها فعالیت نیروگاه ها به‬ ‫تمــام تــوان بــه تولیــد انــرژی‬ ‫انجام رسیده و خواهد رسید‪.‬‬ ‫علی فرهور‬ ‫الکتریکــی پرداختنــد و هیــچ‬ ‫در فصل های مختلف ســال و‬ ‫نیروگاهی تعطیل نشــد‪ .‬علی‬ ‫در گرمای تابســتان و ســرمای‬ ‫فرهور مدیرعامل این شــرکت گفت‪ :‬فعالیت زمستان و در ساعاتی که شهروندان در منازل‬ ‫نیروگاه ها و متخصصان شاغل در ان‪ ،‬به عنوان خود به استراحت می پردازند‪ ،‬این متخصصان‬ ‫خــط مقــدم تولیــد بــرق‪ ،‬در هیــچ شــرایطی‪ ،‬نیروگاه ها هســتند کــه در هر شــرایط جوی و‬ ‫تعطیلــی نــدارد‪ .‬فرهــور بــا اشــاره بــه اثــار یا شیوع بیماری‪ ،‬در محل کار خود حاضرشده‬ ‫نامطلوب همه گیری ویــروس کرونا و ضرورت و بــه خدمت رســانی می پردازنــد‪ .‬فرهــور در‬ ‫اســتمرار تامیــن بــرق در ایــن شــرایط بیــان همین خصوص اظهار داشت‪ :‬در طی گسترش‬ ‫داشــت‪ :‬از زمان همه گیری بیماری کووید ‪ ،19‬ویــروس کرونــا‪ ،‬بیــش از ‪ 35‬درصــد از کارکنان‬ ‫تدابیــری بــرای کاهش اثار نامطلــوب ویروس نیروگاه شهید رجایی و نیروگاه های دیگر‪ ،‬به‬ ‫کرونا بر شــهروندان‪ ،‬از ســوی مسئوالن حوزه بیماری کووید ‪ 19‬مبتال شــدند‪ ،‬اما تامین برق‬ ‫بهداشــت و ســتاد مقابله با کرونای کشــور به ادامــه یافت که موضوع فوق‪ ،‬نشــانگر تعهد‬ ‫کار رفــت کــه تعطیلــی اصناف مختلــف برای متخصصــان این صنعــت بــه انجام وظیفه ای‬ ‫رعایــت فاصلــه اجتماعــی بیــن شــهروندان‪ ،‬اســت کــه بــر عهــده ان هــا قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن تدابیر بود که به اجــرا درامد؛ فرهور ادامه داد‪ :‬دورکاری و یا تقلیل ساعات‬ ‫امــا صنعــت بــرق و به ویــژه نیروگاه هــا از این کار نیروی انسانی در صنایعی مانند نیروگاه ها‬ ‫قاعــده یعنــی تعطیلی هــای موقــت‪ ،‬مســتثنا معنایــی ندارد‪ ،‬چراکه اگر تیم های تعمیراتی‬ ‫بوده و متخصصان صنعت تولید برق و همراه و بهره بــرداری و یا ســایر تیم های ســتادی‪ ،‬در‬ ‫با ان‪ ،‬نیروگاه شهید رجایی در چنین شرایطی هماهنگــی باهــم نباشــند‪ ،‬پیشــرفتی در کار‬ ‫برای تامین برق‪ ،‬فعالیت شبانه روزی داشتند‪ .‬حاصل نشــده و بــرق پایــدار‪ ،‬تامین نخواهد‬ ‫مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایــی افزود‪ :‬البته شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫اولتیماتوم ستاره تیم ملی انگلیس‬ ‫به تاتنهام‬ ‫هــری کیــن روز دوشــنبه بــه‬ ‫با لوی صحبت کند و قرار است‬ ‫تمریناتتاتنهامبازخواهدگشت‬ ‫بــه رئیس تاتنهام توضیــح دهد‬ ‫و گفته می شود که قرار است به‬ ‫که تصمیمش بر جدایی در این‬ ‫مسئوالن باشگاه اطالع دهد که‬ ‫تابستان جدی و غیرقابل تغییر‬ ‫بهمنچسترسیتیخواهدپیوست‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬چشم انداز پیوستن کین‬ ‫هری کین‬ ‫کنترل دنیل لوی‪ ،‬مالک و رئیس‬ ‫بــه ســیتی و بــازی کــردن او در‬ ‫تاتنهــام‪ ،‬روی هری کین به ارامی‬ ‫کنــار کوین دی بروین برای دیگر‬ ‫در حــال از بیــن رفتن اســت و گفته م یشــود این تیم های لیگ برتری چش ـم اندازی بسیار ترسناک‬ ‫مهاجمهنگامبازگشتبهتاتنهام‪،‬باشگاهرامجبور خواهدبود؛وقتییکیاز بهترینپاسورهایجهان‬ ‫خواهدکردتابهانتقالاوبهمنچسترسیتیرضایت هموارهامادهاستتابهبهترینگلزنلیگبرتر پاس‬ ‫دهد‪ .‬به نظر می رسد سیتیزن ها درنبرد خود برای گل دهــد‪ .‬انتقال ســرخیو اگوئرو به عنوان بازیکن‬ ‫جذبستاره هایسهشیرها‪ ،‬کینو جک گریلیش‪ ،‬ازاد از ســیتی بــه بارســا باعث ایجاد خــا در خط‬ ‫پیروز شــده اند‪ ،‬چراکه انتظار می رود تا پیشــنهاد حمله سیتیزن ها شده است اما پپ گواردیوال نیز‬ ‫‪ 120‬میلیون یورویی ان ها برای بازیکن استون ویال نمی تواندجانشینیبهتر از کینرابرایاگوئروتصور‬ ‫نیز پس از موافقت تیم دین اسمیت با لئون بیلی‪ ،‬کند‪ .‬کین همچنین با پیوستن به سیتی به رحیم‬ ‫وینگر بایرلورکوزن‪ ،‬پذیرفته شود‪ .‬کین پس از بازی استرلینگ‪،‬کایلواکروجاناستونز‪،‬هم تیمی هایش‬ ‫در فینــال یــورو ‪ 2020‬به همراه تیم ملی انگلیس‪ ،‬در تیم ملی انگلیس‪ ،‬ملحق خواهد شد‪ .‬پیوستن‬ ‫هنوز در تعطیالتتابستانبهسر می برداماانتظار جکگریلیشبهسیتیزنهانیز اینهستهمرکزیسه‬ ‫می رود که کاپیتان‪ 28‬سالهسهشیرهاو تاتنهامروز شیرهادر سیتیراتقویتخواهد کرد؛درصورتی که‬ ‫دوشنبهپیشاپیشتمریناتپیشفصلبرایتست همه چیــز طبــق برنامه پیش بــرود و اســتون ویال‬ ‫کرونابهدیگر بازیکناناسپرز ملحقشود‪.‬تلگراف پیشنهادسیتیرابپذیرد‪،‬گریلیشمی تواندتبدیلبه‬ ‫گزارش کرده است که کین در بازگشت قصد دارد تا گران ترینبازیکنتاریخباشگاه هایانگلیسشود‪.‬‬ ‫طارمی با گل به استقبال‬ ‫فصل جدید رفت‬ ‫پورتو در حضور تعویضی‬ ‫نداشــت و کونسیســائو‪،‬‬ ‫ســتاره ایرانــی خــود و گلزنــی‬ ‫ســرمربی این تیم پس ازاینکه‬ ‫او موفــق شــد لیون را شــکت‬ ‫لیــون در دقیقــه ‪ ۵۴‬بــه گل‬ ‫بدهــد‪ .‬مهــدی طارمــی‬ ‫دوم رســید و کار را به تســاوی‬ ‫پس ازاینکــه در حضــور ثابت‬ ‫کشــید‪ ،‬ســتاره ایرانی خــود را‬ ‫طارمی‬ ‫طــی دو دیــدار تدارکاتــی‬ ‫به زمین اورد‪ .‬پس از تغییرات‬ ‫اخیرشــان مقابل لیل فرانســه‬ ‫زیاد توسط کونسیسائو‪ ،‬هر دو‬ ‫و رم موفــق بــه گلزنــی نشــده بــود‪ ،‬در بــازی تیم دوباره یک گل زدند تا بازی ‪ ۳‬بر ‪ ۳‬شــود‪،‬‬ ‫دوســتانه جذاب برابر لیون فرانســه توانست اما در لحظات پایانی مســابقه پورتو توانست‬ ‫به این مهم برسد و در استانه شروع لیگ برتر دو بــار دروازه لیــون را بــاز کند که یکی از ان ها‬ ‫پرتغال انگیزه باالی خود را به نمایش بگذارد‪ .‬را طارمــی زد‪.‬طارمی پس ازاینکه در فصل اخیر‬ ‫تیم فوتبال پورتو در ادامه مسابقات دوستانه لیگ برتر پرتغال در جایگاه سوم جدول برترین‬ ‫پیش فصل در ورزشگاه دو دراگائو مقابل لیون گلزنان ایســتاد‪ ،‬در دو مســابقه تیم ملی ایران‬ ‫فرانسه قرار گرفت‪ .‬پورتو در شرایطی مسابقه در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل بحرین‬ ‫مقابل لیون فرانسه را اغاز کرد که برخالف دو و کامبــوج گلزنــی کــرده بود کــه برابر لیون هم‬ ‫دیدار قبل مهدی طارمی را در ترکیب ابتدایی دوباره یک گل به ثمر رساند‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-957‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح‬ ‫رای شماره ‪ 139960323136000170‬مورخ ‪1400/03/22‬تصرفات مالکانه احمد عبداهلل زاده فرزند‬ ‫عباس تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 485/22‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ -۱۴‬اصلی‬ ‫واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیزان یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک‬ ‫اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو‬ ‫ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم‬ ‫نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در‬ ‫صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک‬ ‫ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور‬ ‫و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد‬ ‫نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/05/11 :‬ابوالحسن دستوری ‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪ /1400/253‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-975‬برابر رای شماره ‪ 140060302012000163‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شاهسوندی فرزند محمد عبداله بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۴۱‬صادره از بویین میاندشت در یک قطعه باغ مشجر به مساحت ‪ 42000/03‬مترمربع بر روی‬ ‫قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی واقع در بویین میاندشت ‪ -‬شهر افوس خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالک رسمی اقای علی زمانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/11:‬موسى الرضا امامی‬ ‫‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1165676‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-977‬شماره‪ ، 140060302006002556 :‬تاریخ‪ 1400/04/19 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002628‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم عبدالغفار ایمان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ مغازه پالک شماره ‪ 2800‬فرعی از ‪87‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 21181‬مورخ ‪ 54/04/10‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالغفار ایمان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 306‬کدملی ‪ 1141022877‬صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 17/54‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2800‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 4/06‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4/35‬متر‬ ‫دیوار اشتراکی به باقیمانده پالک ‪ ، 87/2800‬جنوبًا به طول ‪ 4/11‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ، 87/2800‬غربًا‬ ‫به طول ‪ 4/24‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 87/2800‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/27 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/11 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1163887‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-979‬شماره‪ ، 140060302006002557 :‬تاریخ‪ 1400/04/19 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002629‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم عبدالغفار ایمان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره ‪ 2800‬فرعی از ‪87‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫دانیال اسماعیلی فر از قهرمانی پرسپولیس‬ ‫و نایب قهرمانی تیمش سخن می گوید‬ ‫ستاره سپاهان‬ ‫علیه بهانه جویی بیهوده‬ ‫مدافعراستتیمفوتبالسپاهانمی گویداینتیم‬ ‫نبایدبهدنبالبهانه جوییباشدو بایدبا کار‪،‬تالشو‬ ‫تمرینبیشتر بهفصلایندهوقهرمانیدر لیگبیست‬ ‫ویکمبیندیشد‪.‬بهگزارشورزشسه‪،‬فصلبرایدانیال‬ ‫اسماعیلی فر در سپاهان سخت و دشوار اغاز شد‪ .‬او‬ ‫در اولیــن بــازی فصل مقابل گل گهر در پســت دفاع‬ ‫راست بازی کرد‪ ،‬ولی در ادامه محرم نویدکیا بیشتر از‬ ‫او دروینگر راست و چپ و هافبک دفاعی یا میانی‬ ‫اســتفاده کــرد تا اینکه از مصــاف برابر صنعت نفت‬ ‫ابادان بار دیگر به پست دفاع راست رسید و با ارسال‬ ‫اولین پاس گل فصل خود توانســت جایگاهش را در‬ ‫تیمتثبیتکندوعلیرغمحضور مرتضیمنصوریکه‬ ‫نمایشهایخوبیدرهفتههایابتداییفصلداشت‬ ‫تابازیانتهاییبرابر استقاللبازیکنثابتتیمشدوبا‬ ‫عملکرد خود سرمربی تیم ملی را نیز مجاب کرد تا او‬ ‫را به اردو دعوت کند‪ .‬اسماعیلی در لیگ بیستم‪ 4‬بار‬ ‫گلزنی کرد و پنج بار برای هم تیمی هایش موقعیت‬ ‫گل ســاخت کــه برای بازیکنی که تقریبــا در ‪ 11‬هفته‬ ‫ابتداییبهعنوانیار جایگزینواردزمینمی شد‪،‬امار‬ ‫بسیار خوبی به شمار می رود‪ .‬عملکرد فصل بیستم‬ ‫ســپاهان و همین طور دانیال اســماعیلی فر موضوع‬ ‫اصلی مصاحبــه ما با این بازیکن روز بعــد از پیروزی‬ ‫برابر استقاللدر اخرینمسابقهفصلبود؛دیداریکه‬ ‫بابرتری‪ 2‬بر یکطالییپوشاناصفهانیخاتمهپیدا‬ ‫کردوانهابهامتیاز فوقالعاده‪65‬دستپیداکردند‪،‬اما‬ ‫در شهرقدسپرسپولیسهمانگیزهزیادیبرایکسب‬ ‫پنجمینقهرمانیپیاپیداشتتاباشکستپیکان‬ ‫‪ 67‬امتیازیشودو بهاینترتیبتیمشایستهسپاهان‬ ‫ِ‬ ‫ازقهرمانیبازماند‪.‬‬ ‫قهرمانی پرسپولیس را تبریک می گویم‬ ‫اسماعیلی فر حرف هایش را اینطور در مورد‬ ‫قهرمانــی پرســپولیس و نایب قهرمانــی ســپاهان‬ ‫اغــاز کــرد‪« :‬اول اینکــه باید به پرســپولیس بابت‬ ‫قهرمانــی تبریــک بگویم‪ .‬مــا یک هــدف گذاری‬ ‫داشتیم و ان هم کسب ‪ 65‬امتیاز بود که خدا را‬ ‫شکر به هدفمان رسیدیم‪ ،‬اما همیشه عالی بودن‬ ‫کافی نیست و این یعنی باید بیشتر تالش کنیم‬ ‫و اهدافمــان را بهتــر کنیم تا ســال بعد موفقیت‬ ‫بهتری داشــته باشــیم‪ .‬کما اینکه امســال هم تیم‬ ‫فوق العاده و بی نظیری داشتیم با یک کادر فنی‬ ‫و مدیریتی قوی‪».‬‬ ‫عالی کار کردیم‪ ،‬اما کافی نبود‬ ‫سوال اول از اسماعیلی فر در رابطه با کسب‬ ‫‪ 65‬امتیاز و قهرمان نشدن بود‪ .‬اینکه در ابتدای‬ ‫فصل که هدف گذاری برای رســیدن به این عدد‬ ‫انجام شــد‪ ،‬ایا فکر می کردند به ان دســت پیدا‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 21181‬مورخ ‪ 54/04/10‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالغفار ایمان به شناسنامه شماره ‪306‬‬ ‫کدملی ‪ 1141022877‬صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 22/07‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2800‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 3/61‬متر دیوار و درب است به خیابان ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 6/02‬متر دیوار‬ ‫به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 87/2800‬جنوبًا به طول ‪ 3/59‬متر دیوار اشتراکی به باقیمانده پالک ‪ ، 87/2800‬غربًا‬ ‫به طول ‪ 6/28‬متر دیوار اشتراک به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/27 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/11 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1163901‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-983‬شماره‪ ، 140060302006002555 :‬تاریخ‪ 1400/04/19 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002627‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم عبدالغفار ایمان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ مغازه پالک شماره ‪ 2800‬فرعی از ‪87‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 21181‬مورخ ‪ 54/04/10‬دفترو مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالغفار ایمان به شناسنامه شماره ‪306‬‬ ‫کدملی ‪ 1141022877‬صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 17/64‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2800‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 3/98‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4/46‬متر دیوار‬ ‫اشتراکی به باقیمانده پالک ‪ ، 87/2800‬جنوبًا به طول ‪ 4/03‬متر دیوار اشتراکی به باقیمانده پالک ‪ 87/2800‬غربًا‬ ‫به طول ‪ 4/35‬متر دیوار اشتراکی به پالک ‪ 87/2800‬باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/27 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/11 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1163867‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1144‬برابر رای شماره ‪ 140060302016000509‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه امینی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 5721‬صادره‬ ‫از تیران در تمامت چهار سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک درب باغ شماره ‪ 2641‬فرعی از یک‬ ‫اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 1111/34‬مترمربع خریداری از مالک رسمی‬ ‫با واسطه خانم فاطمه دادخواه تهرانی فرزند عابد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/26 :‬سید محمدحسن‬ ‫مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران ‪/1171862‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-1146‬برابر رای شماره ‪ 1400/02/08 - 139760302035000040‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی اقای علی بیدرام فرزند علی محمد‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1346‬صادره از گرگاب در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه به مساحت‬ ‫‪ 100022‬مترمربع پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ 480‬اصلی واقع در مورچه خورت مزرعه یزدان بخش‪ 16‬در‬ ‫ازاء سند مالکیت مشاعی‪ ،‬محرز گردیده است‪ .‬لذا با توجه به این که در رای صادره در تعریف حدود‬ ‫کننــد و بــا ایــن حــال قهرمــان نشــوند؟ مدافــع‬ ‫راســت طالیــی پوشــان اصفهانــی در واکنش به‬ ‫این موضوع گفت‪« :‬معموال در سال های گذشته‬ ‫تیم هایی که به این امتیاز رسیده اند‪ ،‬چند هفته‬ ‫یشــدند‪ ،‬ولــی امســال رقیــب‬ ‫زودتــر قهرمــان م ‬ ‫بسیار خوبی داشتیم و به نظرم پرسپولیس عالی‬ ‫کار کــرد‪ .‬وقتــی تیمــی ‪ 67‬امتیــاز می گیرد‪ ،‬یعنی‬ ‫کیفیتــش خیلی خوب بوده اســت‪ .‬مــا هم با ‪65‬‬ ‫امتیاز دوم شــدیم و ایــن یعنی عالی کار کردیم‪،‬‬ ‫اما کافی نبود‪» .‬‬ ‫قرار گرفتن در قاب تاکتیکی نویدکیا اسان‬ ‫نبود‬ ‫ســوال بعــدی از اســماعیلی فــر در رابطــه بــا‬ ‫عملکــرد صعودی محــرم نویدکیا‪ ،‬خــودش و به‬ ‫طبع ان سپاهان بود که از هفته های پایانی نیم‬ ‫فصل اول اغاز شــد و پایان بســیار خوبی را برای‬ ‫طالیــی پوشــان رقم زد‪ .‬مدافع راســت ســپاهان‬ ‫در واکنــش به این ســوال گفت‪« :‬بــه نظرم اقای‬ ‫نویدکیا ادمی با شــخصیتی بزرگ است‪ .‬سرمربی‬ ‫تیــم ســپاهان بــودن در ســال اول همانطــور کــه‬ ‫خودشــان به این موضوع اشاره کرده اند‪ ،‬ریسک‬ ‫بزرگی اســت ولی خدا را شــکر که به نحو احسن‬ ‫از پــس ایــن کار برامدند؛ تیمی همــدل‪ ،‬باثبات‪،‬‬ ‫با مدیریت قوی درست کردند که همه بازیکنان‬ ‫تیــم برادرانــه کنــار هــم بــازی کردیم و بــه امتیاز‬ ‫‪ 65‬رســیدیم‪ .‬از ایشان ممنونم‪ .‬اوایل فصل یک‬ ‫مقدار شرایط سخت بود‪ .‬نه ایشان از ما شناخت‬ ‫داشت و نه ما از ایشان‪ .‬به هر حال قرار گرفتن‬ ‫در قالــب تاکتیکــی ایشــان اوایــل بــرای مــا یــک‬ ‫مقــدار ســخت بود‪ ،‬چــون زمان نداشــتیم تــا کار‬ ‫کنیم؛ به محض اینکه اقای نویدکیا مربی شدند‬ ‫به بازی های اسیایی رفتیم؛ بعد هم برگشتیم و‬ ‫لیگ شروع شد؛ هفت هشت هفته به هم زمان‬ ‫ی‪‎‬کنم که در اخر توانستیم‬ ‫دادیم؛ خدا را شکر م ‬ ‫به درک متقابلی از هم برسیم و به ان چیزی که‬ ‫هدف باشگاه بود‪ ،‬برسیم‪».‬‬ ‫برد پرسپولیس ما را بی انگیزه نکرد‬ ‫او سپس با اشاره به پیروزی برابر استقالل در‬ ‫اخرین دیدار فصل اضافه کرد‪« :‬خدا را شکر می‬ ‫کنم که با توجه به اینکه نتیجه بازی با پرسپولیس‬ ‫را مــی دانســتیم‪ ،‬بــی انگیــزه نبودیــم و بــا تمام‬ ‫وجود بازی کردیم تا هدفی که باشــگاه برایمان‬ ‫لحاظ کرده بود را به ان برســیم‪ .‬حتی یک هیچ‬ ‫هم که بودیم‪ ،‬با تمام وجود حمله کردیم و گل‬ ‫دوم را هم زدیم و خدا را شکر می کنم که با برد‬ ‫فصل را تمام کردیم‪».‬‬ ‫اربعه بدون تغییر در مساحت و بنا به گزارش کارشناس مربوطه به شماره ‪140021702035003409‬‬ ‫‪ 1400/02/08‬تغییراتی صورت گرفته است لذا رای اصالحی به شرح ذیل صادر می گردد‪ :‬شماال به‬‫صورت شکسته در بیست قسمت به طول های ‪ 49/07‬و ‪ 22/24‬و ‪ 5/67‬و ‪ 15/97‬و ‪ 78/85‬و ‪22/26‬‬ ‫و ‪ 36/18‬و ‪ 29/36‬و ‪ 40/50‬و ‪ 99/69‬و ‪ 35/96‬و ‪ 37/08‬و ‪ 35/19‬و ‪ 107/77‬و‪ 29/43‬و ‪ 15/73‬و‬ ‫‪ 22/52‬و ‪ 13/08‬و ‪ 72/72‬و ‪ 122/08‬متر به جاده خاکی صحرایی‪ -‬شرقا در سه قسمت به صورت‬ ‫شکسته به طول های ‪ 32/63‬و ‪ 26/85‬و ‪ 20/82‬متر مرزیست به باقیمانده پالک ‪ -480/1‬جنوبا به‬ ‫طول ‪ 830/42‬متر مرزیست به باقیمانده پالک ‪ -480/1‬غربا به طول ‪ 42/80‬متر مرزیست به پالک‬ ‫‪ 516/20‬به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به رای صادره اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت یک ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی مشعر بر طرح دعوی اخذ و به این واحد ارائه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور سند مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/26 :‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شاهین شهر‪ -‬علی جوانی م‪/‬الف ‪1171259‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1148‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار‬ ‫و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان (مغازه) از پالک ‪ 2189‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به مساحت‬ ‫‪ 27‬متر مربع ابتیاعی اقای حامد رشیدی از محل مالکیت رسمی خلیل وحیدی برابر رای‬ ‫شماره ‪ 1400 -1106‬مورخه ‪ - 1400/04/23‬کالسه ‪99 -0468‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫خواهد نمود‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/26 :‬علیخان نادری ‪-‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3249‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1150‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۷۴۳‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪۱۳۹۹-۱۹۳‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام اخالقی فرزند‬ ‫رضاقلی بشماره شناسنامه ‪ ۰۶۷۰۱۲۹۶۵۸‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 150/02‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو‬ ‫بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رستم رستمی فرزند عزیزاله محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/۱1 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/26 :‬احمد اصغری شیروان‬ ‫ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪/3248‬م الف‬‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1152‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار‬ ‫و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی از پالک شماره باقیمانده ‪ 74‬فرعی از ‪ 169‬اصلی‬ ‫فوق به مساحت ‪ 330/74‬متر مربع ابتیاعی اقای اکبر حاتمی زاده از محل مالکیت رسمی مشاعی‬ ‫متقاضی برابر رای شماره ‪ 1400 -0943‬مورخه ‪ -1400/04/09‬کالسه ‪99 - 0389‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رفاقت ساکت با قلعه نویی‬ ‫خارج از بازی‬ ‫ســرمربی نساجی مانع از موفقیت همتای خود در‬ ‫گل گهر سیرجانشد‪.‬تقابلاخر فصلبینامیر قلعه نویی‬ ‫و ساکت الهامی در حالی رقم خورد که ارتباط و دوستی‬ ‫قدیمی این دو نفر شــاید برخی رقبای سهمیه اسیایی‬ ‫گل گهر مثل تراکتور و فوالد را به این فکر برده بود که‬ ‫شاید سیرجانی ها به راحتی بتوانند در این بازی نتیجه‬ ‫بگیرند‪ ،‬اما این اتفاق نیفتاد و گل گهر در خانه متوقف‬ ‫شد‪ .‬ساکت الهامی که روزگار خوشی در نساجی سپری‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬قبل از شــروع اخرین مســابقه فصل مقابل‬ ‫گل گهر به ســمت امیر قلعه نویی رفــت و خوش وبش‬ ‫گرمیباسرمربیگل گهر داشت‪،‬امادرنهایتنتیجهکمتر‬ ‫قابل تصوری رقم خورد‪ .‬شــاگردان الهامی پس از پیش‬ ‫افتادن در ‪ ۴۵‬دقیقه ابتدایی‪ ،‬در لحظات ابتدایی نیمه‬ ‫دومبازیمقابلگل گهر همبهگلرسیدندتاسیرجانی ها‬ ‫بــا توجــه به برد پر گل تراکتــور در بــازی هم زمان‪ ،‬رتبه‬ ‫چهارم را ازدست رفته ببینند و درنهایت هم نتوانند به‬ ‫برتــری برســند و با تســاوی هــم یک پله پاییــن بروند‪.‬‬ ‫درصورتی کهقلعه نوییو تیمشدر بازیمقابلنساجی‬ ‫بهبرتریمی رسیدندو در جایگاهچهارمقرار می گرفتند‪،‬‬ ‫به احتمالفراوانصاحبسهمیهاسیاییهممی شدند‪،‬‬ ‫اما حاال شــانس ان ها کمتر از قبل شــده و برای رســیدن‬ ‫به لیگ قهرمانان فقط باید در جام حذفی به قهرمانی‬ ‫برســند‪ .‬گل گهــر در شــرایطی مقابــل شــاگردان ســاکت‬ ‫متوقف شــد که در ســه دیدار اخیرش مقابل الومینیوم‬ ‫اراک‪ ،‬گل گهر سیرجان و نفت مسجدسلیمان به برتری‬ ‫رسیده بود ولی نتوانست این روند عالی را برابر نساجی‬ ‫مازندران هم دنبال کند تا رتبه چهارم از دست برود‪.‬‬ ‫محمود فکری و اتهام های‬ ‫بی واهمه‬ ‫ســرمربی کنونــی نفــت و ســابق اســتقالل‪ ،‬بازهــم‬ ‫اتهامات خود مبنی بر کم کاری و شــاید تبانی را مطرح‬ ‫کرده ولی هنوز هیچ یک از نهادهای قانونی برای بررسی‬ ‫ادعاهــای او پیش قــدم نشــده اســت‪ .‬محمــود فکری‪،‬‬ ‫سرمربینفتمسجدسلیمانبعداز اتماملیگهمچنان‬ ‫اتهاماتــی را متوجه برخی فوتبالیســت ها می دادند‪ .‬او‬ ‫هنــوز معتقــد اســت کــه در دیدار اســتقالل و ســپاهان‬ ‫در دوره مربیگــری او در ایــن تیم و همین طــور در بازی‬ ‫نفت مسجدسلیمان و ذوب اهن کم کاری هایی صورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬درنتیجــه ایــن اتهامــات فعال پــای او به‬ ‫کمیته انضباطی بازشــده تا ادعاهای خود را ثابت کند‪.‬‬ ‫مصطفی نائیچ پور یکی از کسانی است که فعال اقدام‬ ‫به شکایت از این مربی کرده و او باید ادعاهای خود را‬ ‫در کمیته انضباطی ثابت کند‪ .‬تاکنون هیچ یک از مربیان‬ ‫لیگ برتری مانند محمود فکری و این طور بی محابا به‬ ‫بازیکنانخوداتهامتبانیو کم کارینزده اند‪.‬‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/26‬علیخان نادری‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3245‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۱۰‬ایین نامه قانون الحاقی‬ ‫‪ -9-1153‬برابر رای هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه‬ ‫مسکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است که در اجرای مدلول ماده ‪ ۱۰‬ایین‬ ‫نامه قانون مزبور مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در یک‬ ‫نوبت اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت بیست روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند در صورت عدم اعتراض طبق مقررات پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬اقای سجاد طریقی به شماره ملی ‪ 1467331031‬ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت‬ ‫‪ 205/76‬مترمربع از پالک ‪ ۲۱۳۰‬فرعی ‪ ۲۲‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل شهر هیر مطابق با ارای‬ ‫شماره ‪ 1839‬و مورخه ‪ 1400/04/10‬بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصل‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/05/11 :‬حسنی قابل‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬شهرستان اردبیل‬ ‫هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-981‬شماره‪ ، 140060302006002551:‬تاریخ‪ 1400/04/19:‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب‪ 1390/09/20‬باحضورامضاءکنندگانزیردروقتمقرر‪/‬فوقالعاده‬ ‫دردبیرخانههیاتتشکیلوپروندهکالسه‪1399114402006001489‬مربوطبهتقاضایاقای‪/‬خانمعبدالغفارایمانمبنی‬ ‫برصدورسندمالکیتنسبتبهششدانگیکبابخانهپالکشماره‪ 2800‬فرعیاز‪ 87‬اصلیواقعدربخش‪ 14‬حوزهثبت‬ ‫ملکخمینیشهرتحتبررسیاست‪.‬هیاتپسازمطالعهپروندهومالحظهتقاضایاولیهومستنداتوتطابقنقشهارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رایهیات‪:‬باتوجهبهتقاضانامهارائهشدهومستنداتضمیمهشاملسند‪ 21181‬مورخ‪ 54/04/10‬دفتر‪ 6‬ومالحظهنقشه‬ ‫ملکوگزارشکارشناسمنتخبوپاسخوضعیتثبتیکهحکایتازاحرازمالکیتمتقاضینسبتبهملکموردتقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلیکارشناسکهحکایتازعدمتعارضوبالمنازعبودنتصرفاتمتقاضیدارد‪.‬لذامالکیتاقای‪/‬خانمعبدالغفارایمان‬ ‫به شناسنامه شماره‪ 306‬کدملی‪ 1141022877‬صادره تهران فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 481/81‬مترمربع پالک شماره‪ 2800‬فرعی از‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال اول به طول‪ 8/14‬متر و دوم غربی است دیوار اشتراکی به باقیمانده پالک‬ ‫‪ 2800‬سومبهطولدیوارودربباقیماندهبهگذرچهارمشرقیوپنجبهطول‪ 6/27‬مترو‪ 3/59‬متردیواراشتراکیباقیمانده‬ ‫‪ ،‬شرقًا اول به طول‪ 25/8‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک دوم و سوم به طول های‪ 7/42‬متر و‪ 6/59‬متر دیواریست به‬ ‫گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول‪ 14/49‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول‪ 35/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک‪ 2800‬فرعی‬ ‫حقوقارتفاقیندارددراجرایماده‪ 1‬قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده‪13‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیتملکمورداشارهبهناممتقاضیمذکوراقدامنماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/27 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/11 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی ‪/1163914‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند کمپانی خودرو پراید دو گانه سـوز به رنگ سـفید‪ -‬روغنی به شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 643 -67‬ل ‪ 72‬به شـماره موتور ‪ M135570976‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS412100G1212123‬مـدل ‪ 1395‬بـه نـام فاطمه سـلیمیان‬ ‫ریـزی به شـماره شناسـنامه ‪ 746‬و کدملـی ‪ 1170577466‬صـادره از زرین‬ ‫شـهر(لنجان) مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و فاکتـور کمپانـی خـودرو؛ خـودرو سـواری‬ ‫سیسـتم رانـا تیپ ‪ TU5‬به رنگ سـفید‪ -‬روغنـی به شـماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 281 -53‬س ‪ 66‬بـه شـماره موتـور ‪ 160B0039523‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAU01FE0DT023558‬مـدل ‪ 1392‬بـه نـام علـی نصـری فرزنـد‬ ‫قاسـمعلی شماره شناسـنامه ‪ 22‬و کدملی ‪ 1293215988‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 11‬مرداد ماه ‪ 02 / 1400‬اگوست ‪ 22 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1131‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫استفاده درازمدت ماسک اسیبی‬ ‫به ریه نمی زند‬ ‫فوقتخصصریهو متخصصداخلی گفت‪:‬استفادهاز ماسکهیچعارضه ایبرایریهنداشته‬ ‫و فقط باید به استفاده از ان عادت کرده و به موقع ان را تعویض کرد‪.‬‬ ‫حمید سهراب پور در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ماسک های کاغذی یک بارمصرف بیش از یک روز‬ ‫نباید استفاده شود و پس از استفاده روزانه باید دور انداخته شده و از ماسک نو استفاده شود‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬این ماسک همچنین در صورت مرطوب شدن از داخل و خارج باید به سرعت تعویض‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شــده و از ماســک مرطوب به هیچ عنوان اســتفاده نشــود‪ .‬ســهراب پور تصریح کرد‪ :‬ماسک های‬ ‫یک بارمصرف در محیط های پرجمعیت می تواند الوده به ویروس و میکروب شــود‪ ،‬این ذرات‬ ‫الودهدر الیافاینماسک هاباقیمی ماندو در صورتاستفادهمجدداستنشاقمی شود‪.‬اینفوق‬ ‫تخصصریهتاکید کرد‪:‬استنشاقاینذراتالودههمبی شکبرایریهخطرساز بودهو بنابرایناین‬ ‫ماسک ها باید به صورت روزانه تعویض شود‪ .‬او همچنین درباره تفاوت درگیری ریه در کرونا دلتا‬ ‫با انواع پیشین این بیماری گفت‪ :‬درگیری ریه در کرونا دلتا نیز به مانند همه انواع کرونا در مبتالیان‬ ‫متفاوت بوده و در برخی از بیماران خفیف و در تعدادی از مبتالیان شدید خواهد بود‪ .‬سهراب پور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعتا با بروز عالئم بالینی بیماری باید تست پی سی ار گرفته شده و در صورت‬ ‫تائید ابتال به بیماری‪ ،‬به ویژه تنگی نفس و کاهش سطح اکسیژن خون‪ ،‬سی تی اسکن انجام شده و‬ ‫معالجهو مراقبتاغاز شود‪.‬‬ ‫اورژانــس ســوانح و مرکــز ســوختگی بیمارســتان کوثــر ســمنان با حضــور وبیناری‬ ‫رئیس جمهوری و وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫اورژانــس ســوانح و ســوختگی بیمارســتان کوثــر ســمنان از طرح هــای مهم حوزه‬ ‫بهداشت و درمان سمنان که شهروندان این استان مدت ها چشم انتظار بهره برداری‬ ‫از ان بودنــد‪ ،‬بــا دســتور وبیناری حســن روحانی رئیس جمهور افتتاح شــد تا یکی از‬ ‫دســتاوردهای مهــم دولــت تدبیــر و امیــد در بخــش بهداشــت و درمــان در ســمنان‬ ‫بــه ســرانجام برســد‪ .‬رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی‬ ‫اســتان ســمنان در حاشــیه ایین افتتاح اورژانس سوانح و ســوختگی بیمارستان کوثر‬ ‫سمنان گفت‪ :‬این طرح با هفت هزار مترمربع زیربنا و یک هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار ســاخت و تجهیــز شــد که بخش عمــده ان از محل اعتبارات ملــی بود‪ .‬نوید‬ ‫دانایی بیان کرد‪ :‬این بخش ‪ ۵۲‬تخت دارد که شامل تخت های بستری‪ ،‬اورژانس‪،‬‬ ‫مراقبت هــای ویــژه‪ ،‬اتــاق عمــل و اتاق اکســیژن اســت‪ .‬او افزود‪ :‬ســاخت اورژانس‬ ‫ســوانح و ســوختگی بیمارســتان کوثر ســمنان از ســال ‪ ۹۰‬اغاز شــد در اســفند ‪ ۹۹‬به‬ ‫پایان رســید؛ بخش عمده این طرح از ســال ‪ ۹۸‬به بعد انجام شــد‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان ســمنان گفت‪ :‬ایــن بخش از‬ ‫معدود اورژانس های ســوانح و ســوختگی کشــور اســت که مطابق با پیشــرفته ترین‬ ‫اســتانداردهای دنیا ساخته شــده اســت و در شــرایط بحــران قابلیــت ارائه خدمات‬ ‫ویژه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سردخانه ذخیره سازی‪ ۱۰۰‬هزار واحد پالسما در استان‬ ‫قزویناحداثمی شود‬ ‫قزویــن – رویداد امروز‪ :‬مدیرکل ســازمان‬ ‫انتقال خون استان قزوین از اماده سازی زمین‬ ‫بــرای احــداث ســردخانه ‪ -۳۰‬درجــه جهــت‬ ‫نگهــداری ‪ ۱۰۰‬هــزار واحــد پالســما در قزوین‬ ‫خبــر داد‪ .‬مریــم مدرســی در نشســت خبری‬ ‫بــه مناســبت هفته ملــی انتقال خــون بابیان‬ ‫ایــن مطلــب کــه قزویــن به عنــوان پشــتیبان‬ ‫بشــده‬ ‫ذخیر هســازی پالســما پایتخت انتخا ‬ ‫اســت افزود‪ :‬با توجه به اینکه اســتان قزوین‬ ‫در شاهراه ارتباطی چندین استان کشور و در‬ ‫نزدیکیپایتختقرار داردپروژهملیسردخانه‬ ‫نگهداری پالسما باهمت خیرین و مسئولین‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامه‬ ‫اســتان در قزوین احــداث م ‬ ‫داد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۵۰۰‬متر زمین در مجتمع‬ ‫ادارات نواب از محل موقوفات مالوردی خان‬ ‫در نظر گرفت هشــده اســت و عملیات احداث‬ ‫ایــن پروژه بعــد از انجام مراحل اولیــه اغاز و‬ ‫پیش بینیمی شودتاپایانسال‬ ‫جاری اجرایی شود‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه هزینــه ‪ ۱۰‬میلیــارد تومانــی‬ ‫بــرای احداث این پــروژه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه به دلیل‬ ‫حهــای‬ ‫شــرایط اقتصــادی طر ‬ ‫یشــوند؛ این‬ ‫ملــی اجرایی نم ‬ ‫طــرح با اعــام امادگی خیرین‬ ‫یخــورد و تجهیــزات پروژه‬ ‫اســتان اســتارت م ‬ ‫از محــل اعتبــارات ملــی تامیــن خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل ســازمان انتقــال خون اســتان قزوین‬ ‫در بخش دیگری از ســخنان خــود از افزایش‬ ‫‪ ۷/۲۶‬درصدی اهداکنندگان خون در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫نخست سال جاری در استان قزوین خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در حال حاضر شبکه‬ ‫ملیخون رسانیدر کشور فعال‬ ‫اســت و هــر اســتان در صورت‬ ‫تولیــد مــازاد به عنــوان معیــن‬ ‫اســتان دیگر معرفی می شود‪.‬‬ ‫مدرســی بــا اشــاره به رشــد ‪۶۲‬‬ ‫درصــدی ارســال مازاد خــون از‬ ‫قزوین به سایر مراکز استان ها‬ ‫افزود‪ :‬در شــرایط کرونایی و نیاز به دریافت‬ ‫خون بیماران‪ ،‬مازاد خون اهداکنندگان استان‬ ‫قزوین به سایر استان ها ارسال می شود‪ .‬او به‬ ‫تولید‪ ۵۵۰‬واحد پالسمای بهبودیافته از کرونا‬ ‫در استان قزوین اشاره کرد و اظهار داشت‪۲۸:‬‬ ‫روز پس از بهبودی بیماران کرونایی می توانند‬ ‫اهداء پالســما داشــته باشــند که این فراورده‬ ‫سرشار از انتی بادیاست‪.‬او تاکید کرد‪:‬بیماران‬ ‫بهبودیافته می توانند برای اهداء پالســما به‬ ‫مراکــز اهداء خون در اســتان مراجعه کنند و‬ ‫این پالسما به درخواست مراکز درمانی برای‬ ‫بیمــاران کرونایی اهدا خواهد شــد‪ .‬مدرســی‬ ‫همچنیــن بــه افزایــش ‪ ۱۵۰‬درصــدی تولیــد‬ ‫پالکت فریزس در اســتان قزوین اشــاره کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬پالکت فرزیس؛ فرایندی است که‬ ‫در ان به جای دریافت کل خون‪ ،‬پالکت های‬ ‫خون جداشده و مابقی خون به سیستم بدن‬ ‫بازمی گردد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این فرایند بیشترین‬ ‫اثر درمانی برای بیماران سرطانی را دارد و در‬ ‫کاهــش عوارض و ســامت فــرد گیرنده موثر‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫مشکالتخشک سالیبرایحیات وحش‬ ‫حاکمیتخشک سالیوکاهشبارندگی ها‬ ‫طی ســال ابی جاری باعث کاهش و خشک‬ ‫شــدن منابــع اب و علوفــه در زیســتگاه های‬ ‫حیات وحــش شــده اســت‪ .‬گرچــه در برخی‬ ‫مناطق اســتان های کشــور برای حیات وحش‬ ‫علوفه توزیع شده است اما رئیس اداره نظارت‬ ‫بر امور حیات وحش اســتان تهــران می گوید‪:‬‬ ‫تاکنون در هیچ یک از مناطق چهارگانه استان‬ ‫تهرانتعلیفدستیبرایحیات وحشصورت‬ ‫نگرفتهاست‪.‬‬ ‫کســالی پدیده ای‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬خش ‬ ‫اســت کــه اثــرات تدریجــی روی طبیعــت و‬ ‫حیات وحش می گذارد و با تضعیف و کاهش‬ ‫پوشــش گیاهی در زیستگاه ها‪ ،‬حیات وحش‬ ‫را نشــانه می گیــرد‪ .‬طــی یــک مــاه گذشــته‬ ‫گزارش هایــی از کمبود علوفه و منابــع اب در‬ ‫مناطق چهارگانه استان های مختلفی ازجمله‬ ‫خراســان جنوبی‪ ،‬اصفهان و همدان و توزیع‬ ‫علوفه در برخی مناطق چهارگانه استان های‬ ‫خراســان شمالی‪ ،‬خوزســتان و ‪ ...‬منتشرشده‬ ‫است‪ .‬کمبودعلوفهو منابعابدر زیستگاه ها‬ ‫عــاوه بر اینکــه باعث تضعیف قــوه بدنی‬ ‫حیات وحــش و گاهــی منجر به تلف شــدن‬ ‫یشــود‪ ،‬قــدرت زاداوری حیات وحش‬ ‫ان ها م ‬ ‫را نیــز کاهــش می دهــد‪ .‬ادارات حفاظــت‬ ‫محیط زیســت برخــی اســتان های کشــور‬ ‫همچنیــن از خــروج حیات وحــش از مناطق‬ ‫حفاظت شدهخبر وبرخیدیگر نسبتبهاین‬ ‫مسئلههشدار داده اند‪.‬خروجحیات وحشاز‬ ‫مناطق حفاظت شده و زیستگاه های طبیعی‬ ‫عالوهبر مخاطراتیکهبرایان هاو اکوسیستم‬ ‫در‍‍پی دارد باعث نزدیک شدن حیات وحش‬ ‫به حاشیه مناطق مســکونی‪ ،‬مزارع و باغات‬ ‫جوامع بومی و درنتیجه وارد شدن خساراتی‬ ‫یکــه بســیاری از‬ ‫یشــود‪ .‬درحال ‬ ‫بــه ا نهــا م ‬ ‫ادارات حفاظــت محیط زیســت اســتان های‬ ‫کشــور از ســاخت و تامین اب ابشــخور برای‬ ‫حیات وحشدر مناطقچهارگانهخبر داده اند‬ ‫کــه این ابشــخورها نیز می توانــد مخاطراتی‬ ‫بــرای حیات وحــش ازجمله انتقال بیمــاری از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای توان افزایی‬ ‫دانش اموزاناستثنایی‬ ‫رئیسسازماناموزش وپرورشاستثنایی گفت‪:‬نخستینبار ‪ ۵۰‬میلیاردتوماناعتبار برای‬ ‫نهضت توان افزایی دانش اموزان استثنایی کشور از سوی مجلس شورای اسالمی در سال‬ ‫جاری در نظر گرفته شده و هزینه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬سید جواد حسینی افزود‪ ۱۰۵ :‬قلم وسایل اموزشی‪ ،‬پرورشی‪،‬‬ ‫توان بخشی و ورزشی برای دانش اموزان با نیاز های ویژه نیاز است‪ ،‬تامین این تجهیزات‬ ‫در قالب نهضت توان افزایی پیگیری می شود و سال گذشته در همین قالب ‪ ۱۴۵‬میلیارد‬ ‫کهــای مردمی‪ ،‬عمومی و دولتی جذب شــد همچنین قرار بــود ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫تومــان کم ‬ ‫از دانش امــوزان از برخــی از ایــن وســایل برخــوردار شــوند کــه در عمل بیــش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫دانش اموز از این تجهیزات برخوردار شدند‪ .‬او در ادامه بابیان اینکه بسته های تحولی‬ ‫گام مهمی در اجرایی سازی سند تحول بنیادین در سال ‪ ۱۳۹۹‬بود‪ ،‬گفت‪ :‬سند تحول‬ ‫بنیادین دست کم از سه منظر‪ ،‬توجه به اموزه های نواورانه و تاسیسی‪ ،‬نگاه به اموزه های‬ ‫مدرس ـه ای‪ ،‬معلمان‪ ،‬دانش اموزان و اولیا و ابعاد مشــارکت جویانه و مشــارکت طلبانه‬ ‫باید موردتوجه بیشتر قرار بگیرد و بسته های تحولی ان ها را مدنظر قرار داده اند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان اموزش وپرورش استثنایی گفت‪ :‬یکی از ابعاد مربع طالیی اهداف بلندمدت سند‬ ‫در کنار ارتقا کیفیت‪ ،‬تعمیق هویت و توسعه عدالت‪ ،‬بسط مشارکت است و این موضوع‬ ‫باتدوینبستهتحولیتوسعهمشارکت هادر سازماناموزش وپرورشاستثناییموردتوجه‬ ‫جدی قرارگرفته اســت‪ .‬حسینی بابیان اینکه بسته های تحولی ســازمان اموزش وپرورش‬ ‫اســتثنایی مشتمل بر هشــت برنامه و ‪ ۳۶‬فعالیت بود‪ ،‬گفت‪ :‬از نکات قابل توجه این‬ ‫بود که ‪ ۹۳.۳‬درصد فعالیت های این بســته ها جنبه های نواورانه و تاسیســی داشتند و‬ ‫برنامه ها تدوینی نیز نشــان از رشــد ‪ ۱۶۰‬درصدی داشــتند‪ .‬او افزود‪ :‬تمام شــاخص ها و‬ ‫اهداف بسته های تحولی اموزش وپرورش استثنایی محقق شد و در ارزیابی وزارت این‬ ‫بســته ها جزء بســته های موفق قرار گرفت‪ .‬رئیس ســازمان اموزش وپرورش استثنایی با‬ ‫تشریح بسته تحولی مدرسه انطباقی گفت‪ :‬در راستای تحقق بسته های تحولی مدرسه‬ ‫انطباقی سال گذشته ‪ ۶۴‬مدرسه مناسب سازی الگویی شدند و ‪ ۱۶۰‬مدرسه دیگر نیز در‬ ‫ســال جاری مناسب سازی الگویی خواهند شد‪ .‬رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی‬ ‫بابیان اینکه در قالب نهضت زبان اشاره و اموزش خط بریل قرار بود پنج هزار معلم‪،‬‬ ‫مدیــر‪ ،‬اولیــا دانش اموزان و برخی از نهاد ها اموزش ببینند‪ ،‬گفت‪ :‬در عمل هشــت هزار‬ ‫نفــر از ایــن اموزش ها برخوردار شــدند و برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬نهضــت اموزش جهت یابی و‬ ‫تهــای چندگانه به معلمان‬ ‫فگــذاری شــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬امــوزش مهار ‬ ‫حرکــت هد ‬ ‫کودکان با نیاز های ویژه ذهنی به منظور تحقق عدالت اموزشی و پوشش تحصیلی برای‬ ‫‪ ۱۰‬درصد معلمان هدف گذاری شده بود که خوشبختانه ‪ ۱۵‬درصد محقق شد و ‪ ۴۶‬دوره‬ ‫توانمندسازیمعلمانبرگزار شد‪.‬‬ ‫طریقابشخورهایمشترکمیانحیات وحش‬ ‫و دام اهلــی داشــته باشــد همچنیــن تجمــع‬ ‫حیات وحش در اطراف ابشــخورها می تواند‬ ‫تهدیدی برای شکار نیز محسوب شود‪ .‬گرچه‬ ‫تعلیف دستی با نظر کارشناسی از برنامه های‬ ‫ادارات حفاظــت محیط زیســت اســتان های‬ ‫کشــور اســت اما در برخی اســتان ها ب ه دلیل‬ ‫وســعت زیاد مناطــق چهارگانــه و‍‍پراکندگی‬ ‫زیســتگاه های حیات وحش‪ ،‬تامین علوفه در‬ ‫تمامــی این مناطــق عالوه بر اینکــه اقدامی‬ ‫دشــوار و تا حدی ناممکن است‪ ،‬هزینه های‬ ‫اقتصادی زیادی را نیز به همراه دارد‪ .‬شرایط‬ ‫کســالی و کاهش علوفه دام های اهلی‬ ‫خش ‬ ‫را نیــز تحــت تاثیر قــرار می دهــد و درنتیجه‬ ‫فشار چرای دام به زیستگا ه حیات وحش نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬محمد کرمی ‪ -‬رئیس اداره‬ ‫نظــارت بر امــور حیات وحش اســتان تهران‬ ‫چیــک از مناطــق‬ ‫می گویــد‪ :‬تاکنــون در هی ‬ ‫چهارگانــه اســتان تهــران تعلیــف دســتی به‬ ‫حیات وحش صورت نگرفته و تنها در بحث‬ ‫تشــده‬ ‫اب رســانی به ویژه در منطقه حفاظ ‬ ‫کویــر و الیروبــی و تامین اب ابشــخورها در‬ ‫مناطق چهارگانه استان اقداماتی انجام شده‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اینکه گونه هایی ازجمله‬ ‫قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز و جبیــر در منطقــه‬ ‫تشــده کویــر در شهرســتان ورامیــن‬ ‫حفاظ ‬ ‫زیســت می کنند به کمبود منابع اب در این‬ ‫منطقــه نیز اشــاره و اظهار می کنــد‪ :‬با توجه‬ ‫به اقلیم منطقه حفاظت شده کویر با کمبود‬ ‫منابــع اب در ایــن منطقــه مواجه هســتیم‪.‬‬ ‫ازای ـن رو اب از طریــق تانکــر به ابشــخورها‬ ‫یشــود همچنین‬ ‫منتقــل و در ان ها تخلیه م ‬ ‫این ابشخورها به صورت مستمر مورد‍‍پایش‬ ‫کســازی یا‬ ‫قرار می گیرند تا در صورت نیاز‍‍پا ‬ ‫مجدد اب شوند‪ .‬رمی در ادامه خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬سایر مناطق چهارگانه استان تهران‬ ‫بــه دلیــل اینکــه عمدتــا در حوضــه ابریــز‬ ‫رشــته کوه البرز قــرار دارند تاکنون با مشــکل‬ ‫جدی کمبود اب مواجه نشده اند‪ .‬بااین حال‬ ‫محیط بانــان در ایــن مناطــق نیــز به صورت‬ ‫کســازی و‬ ‫مســتمر نســبت بــه الیروبــی‪‍‍،‬پا ‬ ‫تامین اب ابشــخورها اقــدام می کنند تا هم‬ ‫اب رســانی به حیات وحــش به خوبی انجام‬ ‫شود و هم از انتقال بیماری هایی که ممکن‬ ‫استبه واسطه کم ابیوابشخورهایمشترک‬ ‫بین دام و حیات وحش اتفاق افتد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کسب وکارهایفضایمجازیزیرساختپایدار ندارند‬ ‫کارشناسحکمرانیفضایمجازیدرباره‬ ‫ذهنیت منفی مردم نسبت به طرح صیانت‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم ســازوکار پایــدار می خواهنــد‬ ‫و مســئوالن در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته نتوانســتند‬ ‫برای کسب وکارها زیرســاخت پایدار ایجاد‬ ‫کنند‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬یاسر جاللی در برنامه‬ ‫پرونده ویژه شــبکه ســوم سیما که با عنوان‬ ‫«تجربه نگاری حکمرانی فضای مجازی در‬ ‫دنیا» برگزار شــد‪ ،‬تحقق حکمرانــی را برای‬ ‫توسعه کشور ضروری عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫حکمرانی فضای مجازی را غیر از توسعه این‬ ‫عمال توسعه ای در کشور اتفاق‬ ‫فضا ببینیم ً‬ ‫نمی افتــد و چه بســا بــا تهدید هــم مواجه‬ ‫خواهیم شــد‪ .‬ازاین رو ما باید زمینه توسعه‬ ‫اقتصــادی اجتماعی را پایه قــرار دهیم و با‬ ‫اســتفاده از ظرفیت کاربر و دیتا‪ ،‬حکمرانی‬ ‫فضای مجازی را محقق کنیم‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫این ســوال که حکمرانی فضای مجازی چه‬ ‫ظرفیت هایی را برای داخل کشور به همراه‬ ‫خواهــد داشــت‪ ،‬بــه مصادیــق کشــورهای‬ ‫مختلف در حوزه حکمرانی فضای مجازی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬روزانه خبرهای بســیار‬ ‫متعددی از کشورهای مختلف در خصوص‬ ‫یشــنویم‪.‬‬ ‫حکمرانــی فضــای مجــازی م ‬ ‫به تازگــی امازون برای سوءاســتفاده از داده‬ ‫کاربــران ‪ ۸۸۷‬میلیــون دالر جریم هشــده و‬ ‫یــا اینکه ناظر رقابت فرانســه گــوگل را ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالر جریمه کرده است‪ .‬به تازگی در‬ ‫استرالیا نیز اتفاق جالبی افتاده و دولت این‬ ‫کشور از گوگل خواسته تا به ازای دیده شدن‬ ‫اخبار رســانه های رســمی این کشــور در این‬ ‫جویشگر پول پرداخت کند‪ .‬این موارد ناظر‬ ‫به حکمرانی فضای مجازی ســایر کشــورها‬ ‫اســت که نشــان می دهد چقــدر جنبه های‬ ‫اقتصادی در بحث حکمرانی فضای مجازی‬ ‫دارای اهمیت است‪ .‬جاللی ادامه داد‪ :‬ما در‬ ‫کشورمان کف انچه در کشورهای پیشرفته‬ ‫در اروپــا‪ ،‬امریــکا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬چیــن و حتــی‬ ‫بهره برداری از اورژانس‬ ‫سوانح و مرکز سوختگی‬ ‫بیمارستانکوثرسمنان‬ ‫کشورهای پایین دست مانند بوتان در حوزه‬ ‫حکمرانــی فضــای مجــازی اتفــاق می افتد‬ ‫را می خواهیــم‪ .‬حقوقــی کــه برای مــردم در‬ ‫یشــود‪ .‬مــا خیلی با‬ ‫ایــن کشــورها تامیــن م ‬ ‫ان فاصله داریــم و عمـ ًـا حقوق کاربــران در‬ ‫یشــود‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫کشــور ضایع م ‬ ‫نبایــد مانــع حکمرانــی ســایبری و احقــاق‬ ‫حقوق مردم شد‪ ،‬گفت‪ :‬در سند شبکه ملی‬ ‫اطالعات ســهم ‪ ۱۵‬درصد اقتصاد دیجیتال‬ ‫از اقتصاد کشــور ترسیم شده است و ترسیم‬ ‫ری لهــای جدی در اقتصــاد دیجیتال بدون‬ ‫حکمرانــی فضای مجازی محقــق نخواهد‬ ‫شد‪ .‬این کارشناس فضای مجازی با اشاره به‬ ‫فعالیت ضابطه مند تاکسی اینترنتی اوبر در‬ ‫اتحادیــه اروپا اظهار داشــت‪ :‬مطابق حکم‬ ‫دیــوان دادگســتری اروپــا اوبر یــک نرم افزار‬ ‫واســط نبوده بلکه یک شــرکت حمل ونقل‬ ‫است و نسبت به عملکرد رانندگانی که به‬ ‫کار گرفته است باید پاسخگو باشد؛ این در‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫حالی اســت که در کشــور ما حقوق مردم و‬ ‫رانندگان تاکسی های اینترنتی مورد اجحاف‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به طرح صیانت از حقوق‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی گفــت‪ :‬بایــد بــرای‬ ‫حقوق مردم قانون گذاری کنیم و حاکمیت‬ ‫و کارگــزاران دولتــی بایــد حقــوق مــردم را‬ ‫رعایــت کنند‪ .‬اتفاقات خوبــی در این طرح‬ ‫در حــوزه احقاق حقوق مردم‪ ،‬محدودیت‬ ‫در انحصار‪ ،‬بازار رقابت و قاعده مند شدن‬ ‫و صیانت از داده کاربران ترسیم شده است‪.‬‬ ‫دستیار رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیتاکید‬ ‫کرد‪ :‬طی سه سال اخیر شاهد درز اطالعات‬ ‫کاربــران و داد ههــای مــردم از دســتگاه های‬ ‫دولتــی و غیردولتی ازجمله بانک ها‪ ،‬بنادر‪،‬‬ ‫اپ هــای ایرانی و غیــره بوده ایم که باعث‬ ‫شــد داده کاربــران به راحتــی در فضای وب‬ ‫قابل دسترســی باشــد‪ .‬بر اســاس امارهــا ‪۶۰‬‬ ‫درصــد جرائم رایانه ای ازجمله فیشــینگ و‬ ‫سرقت در حوزه مالی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه ‪ ۵/۲۱3‬مورخ ‪۱400/03/۲4‬شورای محترم اسالمی شهر‬ ‫فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعی ‪ CNG‬متعلق به شهرداری واقع در فالورجان خیابان مالصدرا را از طریق مزایده عمومی به‬ ‫شرکت های دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و تجربه مفید و تخصص الزم با شرایط‬ ‫ذیل به مدت یکسال شمسی با قیمت کارشناسی بصورت اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫ قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ ۵۲۵/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬‫ شــرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ‪ ۱400/0۵/۱۷‬به‬‫دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمایید ‪.‬‬‫م الف‪۱۱690۱۵ :‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫با همکاری دانشگاه تشرین سوریه‬ ‫شماره ‪ ۳۱‬مجله بین المللی و‬ ‫علمی پژوهشی دراسات فی اللغه‬ ‫العربیه و اداب منتشر شد‬ ‫ســی و یکمیــن شــماره مجلــه بین المللــی و علمی پژوهشــی دراســات فــی اللغه‬ ‫العربیه و اداب منتشر شد‪.‬‬ ‫مدیرمســئول مجلــه «دراســات فــی اللغــه العربیــه و اداب» بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬شــماره ‪ ۳۱‬مجلــه بین المللــی و علمی پژوهشــی دراســات فی اللغــه العربیه‬ ‫و اداب (‪ )ISC‬کــه از ســوی دانشــگاه ســمنان ایــران بــا همــکاری دانشــگاه تشــرین‬ ‫ســوریه منتشــر می شــود بــه چــاپ رســید و در پایــگاه اینترنتــی این مجله بــه ادرس‬ ‫‪ lasem.semnan.ac.ir‬انتشــار یافــت‪ .‬علــی ضیغمــی افــزود‪ :‬این مجلــه بین المللی‬ ‫عــاوه بــر پایــگاه رســمی خــود در پایگاه هــای معتبــر دیگــری ازجملــه ‪ISC,SID,‬‬ ‫‪ Magiran,Noormags, Google Scholar‬نمایه ســازی می شــود و توانســته اســت‬ ‫از ســوی پایــگاه علمــی «معامــل التاثیر العربی» وابســته به اتحادیه دانشــگاه های‬ ‫جهــان عــرب در مصــر بــرای دو ســال پیاپــی ضریــب تاثیــر بســیار باالیی را کســب‬ ‫کند‪ .‬شــایان ذکر اســت‪ ،‬پژوهشگران بسیاری از دانشــگاه های مختلف ایران و بیشتر‬ ‫کشــورهای اســامی ازجمله سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬اردن‪ ،‬ســودان‪ ،‬الجزایر‪ ،‬مصر‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫اندونزی و‪ ...‬مقاالت پژوهشــی خود را به منظور ارزیابی و چاپ برای این مجله ی‬ ‫علمی پژوهشی معتبر ارسال نموده و از سال ‪ ۲۰۱۰‬م تاکنون ‪ ۳۰‬شماره از این مجله‬ ‫از سوی انتشارات دانشگاه سمنان منتشرشده است‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵‬میلیون دز واکسن در‬ ‫طول یک ماه گذشته‬ ‫رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام گفت‪ :‬ظرف یک ماه گذشــته بیش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دز واکســن تولیــد کرده ایــم و تقریبا به اندازه ‪ ۳۵‬درصد واکســن های وارداتی تولید‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬در مراســم افتتــاح ‪ ۳۰۰‬پــروژه عمرانــی‬ ‫توســط بنیــاد برکــت شــامل ‪ ۱۵۰‬باب مدرســه و ‪ ۱۵۰‬بــاب پروژه فرهنگــی و مذهبی‬ ‫در مناطــق محــروم بــا حضــور مخبر رئیس ســتاد اجرایــی فرمان امام از دو مدرســه‬ ‫در پاکدشــت رونمایــی شــد‪ .‬در ایــن مراســم مخبــر توضیــح داد‪ :‬یکــی از کارهایــی‬ ‫کــه در بنیــاد برکــت از همــان اوایــل شــکل گرفت بحث مدرسه ســازی بــود که مقام‬ ‫معظــم رهبــری نیــز تاکیــد داشــتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬قرار بود هزار مدرســه بســازیم که‬ ‫تاکنون برای ساخت حدود ‪ ۲‬هزار قرارداد داریم و هشتاد درصد موارد ساخته شده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس ســتاد گفت‪ :‬اوایل برنامه داشــتیم در دو ســال‪ ،‬هزار مدرســه کانکسی‬ ‫را تبدیل به مدرســه دائم کنیم‪ .‬تا مهرماه ‪ ۳۰۰‬مدرســه و تا پایان ســال ‪ ۲۰۰‬مدرســه‬ ‫دیگــر را می ســازیم‪ .‬درمجمــوع تا پایان ســال ‪ ۵۰۰‬مدرســه کانکســی و ‪ ۲۰۰‬مدرســه‬ ‫دائم خواهیم داشــت‪ .‬او گفت‪ :‬اعتبار پروژه های مدرسه ســازی بین ســتاد اجرایی و‬ ‫اموزش وپرورش تقسیم شده است و هرکدام بخشی از اعتبار را تامین می کنند‪ .‬ستاد‬ ‫درمجموع نزدیک ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان هزینه کرده و ‪ ۹۰۰‬هزار شغل ایجادشده‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس ســتاد اجرایــی درباره تولیدات واکســن کوو ایران برکــت گفت‪ :‬ظرف‬ ‫یــک مــاه گذشــته بیــش از ‪ ۵‬میلیون دز واکســن تولیــد کردیم و تقریبــا به اندازه ‪۳۵‬‬ ‫درصد واکسن های وارداتی تولید داشتیم‪ .‬مخبر بیان کرد‪ :‬تاکنون یک و نیم میلیون‬ ‫دز تحویــل وزارت بهداشــت دادیــم و تــا اخــر هفتــه یک میلیــون دیگــر نیــز تحویل‬ ‫می دهیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این تولیدات فقط برای خط یک اســت و خط دو و ســه‬ ‫نیز وارد چرخه تولید می شــوند‪ .‬خط دو تمام زیرســاخت های ان انجا مشــده و در‬ ‫مرحله تولید ازمایشی است و خط سه هم اوایل شهریور راه اندازی می شود‪ .‬مخبر‬ ‫تاکیــد کــرد کــه به صــورت هفتگــی بیــش از یک میلیون دز واکســن کوو ایــران برکت‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!