روزنامه رویداد امروز شماره 1127 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1127

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1127

روزنامه رویداد امروز شماره 1127

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫تذکر به وزرا دردی‬ ‫از مشکالت مردم‬ ‫دوانمی کند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 05‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1127‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫زنجان‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪04‬‬ ‫مرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫بار سنگین‬ ‫پ‬ ‫زاریمراسمتودیعو‬ ‫برگ‬ ‫شیرهجان درختان‬ ‫جنگلیبنهاقلید‬ ‫در کاسهسودجویان‬ ‫ورزش‬ ‫مهدیعبدی؛‬ ‫فرشتهنجاتاینروزهای‬ ‫پرسپولیس‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫تلفن گویا جهت‬ ‫راهاندازی سامانه معوق مشترکین‬ ‫وصول مطالبات‬ ‫پیگیری‬ ‫الییبرخوردار است‬ ‫با‬ ‫‪07‬‬ ‫ستاره ای با صورت یخی و ارامشی‬ ‫خاص عصای دست یحیی شده است‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫تاجران زنجانی‬ ‫بها بر دوش مس‬ ‫اجاره‬ ‫سابتولیدیدر‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫قرار بود روز گذشته در صحن علنی مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫مجازی» طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی دوباره بررسی شود؛ اما این هفته هم این طرح در دستور کار قرار نمی گیرد‬ ‫همچنین در ســخنانی‬ ‫زنجــان‬ ‫طی سهماهه سال‬ ‫دیگر گفت‪:‬‬ ‫‪ 263‬هزار فقره‬ ‫جاری بیــش از‬ ‫مشترکین با مرکز ارتباط‬ ‫تماس‬ ‫ـرکت ابفا استان‬ ‫با مشتریان شـ‬ ‫زمینههای گوناگون‬ ‫زنجــان در‬ ‫و پیگیــری شــده‬ ‫پاســخگویی‬ ‫ـل شــرکت اب‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ســتان زنجــان از‬ ‫و فاضــالب ا‬ ‫ـامانه تلفــن گویا‬ ‫تصاب رئیس‬ ‫راهانــدازی سـ‬ ‫ان‬ ‫پیگیــری وصــول‬ ‫در راســتای‬ ‫شورای هماهنگی‬ ‫علیرضا جزء‬ ‫ــوق مشــترکین‬ ‫مطالبــات مع‬ ‫قاسمی‬ ‫حالی به جستجوی‬ ‫علیرضا جزء قاســمی‬ ‫حراستهای صنعت‬ ‫فصل جابجایی در‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مستاجران زنجانی در‬ ‫هســتند که هر‬ ‫سیستماطالعرسانی‬ ‫یکســاله خــود‬ ‫ایجاد است‪.‬‬ ‫اضالب استان‬ ‫این تعداد تماس‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای ســکونت‬ ‫اجارهبهای باالی‬ ‫اعالم و پیشگیری از‬ ‫قاسمی اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫خانــهای مناســب‬ ‫اب و ف‬ ‫ـارهای و اطــالع از‬ ‫تلفن گویا در راستای‬ ‫جزء‬ ‫ـامانه گویای ‪122‬‬ ‫ـد از واحدی اجـ‬ ‫ـتمر با مشترکین‬ ‫ـان خــود و با نرخ‬ ‫تماس ورودی با سـ‬ ‫فاضالب استان زنجان‬ ‫بــار بــا بازدیـ‬ ‫باهدف ارتباط مسـ‬ ‫خــور شـ‬ ‫تحت ‪ 256‬هــزار‬ ‫مطالبات و‬ ‫زمینههــای مختلفــی‬ ‫ـت شرکت اب و‬ ‫مســتاصل و از یافتــن ســرپناهی در تابستان هرسال انچه‬ ‫مطالبات معــوق‪،‬‬ ‫مدیر حراسـ‬ ‫ـده اســت کــه در‬ ‫صنعت‬ ‫هماهنگی حراستهای‬ ‫شــگیری از ایجــاد‬ ‫ان‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫دفتر برقرارشـ‬ ‫شکســتگی‪ ،‬امــور‬ ‫و پی‬ ‫عنوان رئیس شورای‬ ‫ناامید میشوند‪.‬‬ ‫به خــود جلب‬ ‫شــنهاد و پیگیری‬ ‫قطعــی‪ ،‬اعــالم‬ ‫ــا صدور حکمی‬ ‫ـه هــر عابــری را‬ ‫مناسب‬ ‫به‬ ‫ــروژه بهبود با پی‬ ‫منابع همچــون‬ ‫ـتان منصوب شــد‪ .‬ب‬ ‫خدمات فاضالب‬ ‫ــهر بیشــتر توجـ‬ ‫عنــوان پ‬ ‫نیسانهای ابی‬ ‫تحقیقــات معاونت‬ ‫اب و فاضــالب اسـ‬ ‫خیابانهــای ش‬ ‫خرید انشــعاب‪،‬‬ ‫حراست وزارت نیرو‪،‬‬ ‫شــت وانتها‪،‬‬ ‫در‬ ‫ــعه مدیریــت و‬ ‫جهت مشــترکین‪،‬‬ ‫مرکز‬ ‫ـی مســتاجران پ‬ ‫مجید ربیعی رئیس‬ ‫توس‬ ‫ـالهای اخیر این‬ ‫کارکرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫میکرد اثاثکشـ‬ ‫محرمانه شرکت‬ ‫از ســوی‬ ‫و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫منزل بود که در سـ‬ ‫انسانی شرکت‪ ،‬اغاز به‬ ‫دفتر حراست و امور‬ ‫ارتباط با مشتریان‬ ‫خودروهای حمل وســایل‬ ‫اقداماتی همچــون ارائه‬ ‫ــود بهطوریکه‬ ‫رسول امامی مدیر‬ ‫کارشناسان مرکز‬ ‫ـوان رئیس شــورای‬ ‫مشاهده میش‬ ‫اندازی این سیســتم‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫و‬ ‫ـتان زنجــان بهعنـ‬ ‫هزار تماس مرتبط‬ ‫در ســطح شــهر‬ ‫ان‪ ،‬پیگیری و اخذ‬ ‫راه‬ ‫خانه و ماندن در‬ ‫اب و فاضــالب اسـ‬ ‫صحنهها نیز کمتر‬ ‫تاکنون بیــش از ‪66‬‬ ‫برقاستانزنجان‬ ‫پیگیری تصویب‬ ‫توافق با صاحب‬ ‫هایصنعتابو‬ ‫جهت امســال‬ ‫تمــاس مرتبط با‬ ‫پیشنهاد و‬ ‫بررسی بیشــتر‪،‬‬ ‫خانهای جدید‬ ‫هماهنگیحراست‬ ‫مخابرات اســتان زنجان‬ ‫بیــش از ‪ 13‬هزار‬ ‫عمومی شــرکت اب و‬ ‫مســتاجران با‬ ‫تر از یافتن‬ ‫بــا قطعــی و‬ ‫مجوز از شــرکت‬ ‫پاســخ دادهاند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط‬ ‫برگــزاری جلســه‬ ‫فعلی را به هر قیمتــی بهصرفه جابجایی مســتاجران‬ ‫ـتگی را پیگیری و‬ ‫منصوب شــد‪.‬‬ ‫امده است‪ :‬جناب‬ ‫ـردن خــط ایــوان‪،‬‬ ‫خانــه‬ ‫اعــالم شکسـ‬ ‫تابســتان زمــان‬ ‫زنجان در این حکم‬ ‫دوطرفــه کـ‬ ‫فاضالب استان زنجان‬ ‫بهطورمعمــول‬ ‫تعدادی زیــادی از‬ ‫فاضالب استان‬ ‫حراستشرکتاب‬ ‫ـس بــا نماینده شــرکت کامپیوتری مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫میداننــد‪.‬‬ ‫شــاهد مراجعــه‬ ‫مدیرمحترمدفتر‬ ‫ویدئوکنفرانـ‬ ‫‪ 3‬هــزار تمــاس‬ ‫اغلــب مناطق‬ ‫تلفن گویا و تصویب‬ ‫یکی پس از دیگری‬ ‫اقایرسولامامی؛‬ ‫امســال بیــش از‬ ‫تعهد‪ ،‬تخصص و‬ ‫اســت کــه در‬ ‫قــرارداد‪ ،‬تهیه متن‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫امالک هســتیم که‬ ‫اساسی سنجیده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ـامانه امور مشــترکین‬ ‫ـرف‬ ‫با‬ ‫زنجان؛‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫مدیریتی‬ ‫کاالهای‬ ‫شــهروندان به مشــاوران‬ ‫ـیاری از مواقــع‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫ساختار و فناوری‬ ‫مصالح ساختمانی و‬ ‫ـماره تلفن ‪ 1522‬سـ‬ ‫اعضاشورایاستان‬ ‫میزننــد و در بسـ‬ ‫در جلسه کمیته‬ ‫مســکونی‪ ،‬متراژ‪ ،‬سال‬ ‫اساس قیمت خودرو‪،‬‬ ‫جنابعالیوبنابرپیشنهاد‬ ‫شرکت بــا شـ‬ ‫بیش از ‪ 2‬هــزار فقره‬ ‫معامالتــی را ســر‬ ‫ان‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫جغرافیایی منزل‬ ‫ـده اســت گفــت‪:‬‬ ‫حراستهای صنعت‬ ‫شایستگی‬ ‫موکول میکنند‪.‬‬ ‫بنگاههــای‬ ‫موارد انجامشده‬ ‫که انگار موقعیت‬ ‫دیگر نقشی ندارد‪.‬‬ ‫سازی برقرارشـ‬ ‫میلیون تومان کرایه‪.‬‬ ‫کار را بهروز دیگر‬ ‫مرکزی هماهنگی‬ ‫تماسهــا و اخــذ‬ ‫سایر‬ ‫میشــود‬ ‫ســتان ســالهای‬ ‫زنجان افزود‪ :‬با پیاده‬ ‫مالی مستاجران‬ ‫تومان پول پیش و‪۲‬‬ ‫سردرگم ادامه این‬ ‫مربــوط بــه ســایر‬ ‫و تائید شورای‬ ‫اجرای مفاد بخشنامه‬ ‫مجازی مستاجران‬ ‫کلنگی بودن ان و توان‬ ‫را متفاوت از تاب‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫دو تمــاس نیــز‬ ‫دارد با‪۴۰‬‬ ‫منظور‬ ‫مسکن در فضای‬ ‫تابســتان امســال‬ ‫اب‬ ‫ساخت و‬ ‫افزایشیافته است‬ ‫بازمان صدور قبض‪،‬‬ ‫به گفته تعداد‬ ‫مپرا بوده است‪.‬‬ ‫اب و برق سراسر کشور به ‪ 88/11/27‬با حفظ سمت‬ ‫های باالی اجاره‬ ‫امــا انچــه‬ ‫زنجان کرده اســت‪،‬‬ ‫درصد اجاره خانهها‬ ‫ســتم‪ ،‬متناســب‬ ‫مشاوره با مرکز‬ ‫صــوص افزایش‬ ‫کرایه‬ ‫ـت‪ :‬طی ســهماهه‬ ‫این سی‬ ‫‪ ۱۵‬تا‪۲۰‬‬ ‫‪ 88/19344‬مورخ‬ ‫برای مســتاجران در‬ ‫زمانبندی ‪ 10‬و ‪20‬‬ ‫ـتان زنجان در خ‬ ‫اجارهای بســیار‬ ‫ســمی بیان داشـ‬ ‫مستاصل کرده است‬ ‫ـورای هماهنگی‬ ‫های امالک به دنبال‬ ‫شــماره‬ ‫متنهای متفاوت و‬ ‫ـه امــالک شهرسـ‬ ‫گذشــته‬ ‫باال و خانههای‬ ‫جزء قا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد اجارهها‬ ‫بهعنوان رئیس شـ‬ ‫زنجانی که در بنگاه‬ ‫رئیــس اتحادیـ‬ ‫مرتبــط بــا خریــد‬ ‫را‬ ‫تماس با‬ ‫کرایههای بســیار‬ ‫همراه ثبتشده‬ ‫مدت یک ســال‬ ‫گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۵‬تا‬ ‫ـاری ‪ 443‬تمــاس‬ ‫دیگر از مستاجران‬ ‫مراجع متولی است‪.‬‬ ‫زنجانمنصوبمی‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫انان‬ ‫صدور قبض‪ ،‬به تلفن‬ ‫بــه‬ ‫منازل برای اجاره‬ ‫ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫داد‪ :‬ســال جـ‬ ‫یکی‬ ‫صنعتابوبرقاستان‬ ‫چند روزی است که‬ ‫بــرای دریافــت‬ ‫زیادی از فرسوده بدون نظارت‬ ‫روز پس از‬ ‫باال کرایههای‬ ‫داشته باشد‪ .‬او‬ ‫ـد شــد‪ .‬او ادامــه‬ ‫ها امســال چنان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 178‬فقــره تمــاس‬ ‫حراستهای‬ ‫تمامــی امکانات و‬ ‫نامرغوب و‬ ‫کرایههای بســیار‬ ‫قبل افزایش‬ ‫ـتم ارســال خواهـ‬ ‫ـه صاحبخانه‬ ‫ـت انشــعاب‪،‬‬ ‫گذشته بسیار کم‬ ‫ـت با بهرهگیری از‬ ‫مــاس مرتبــط‬ ‫داری واحدی برای اجاره مســکونی میگردم که با‬ ‫در سیسـ‬ ‫تاکیــد میکنند کـ‬ ‫شده باید نسبت به سال مستاجران نسبت به سال‬ ‫هر دلیلی درخواسـ‬ ‫شــوید‪ .‬انتظار اسـ‬ ‫ضــالب‪ 14 ،‬ت‬ ‫مستاجر سرمایه‬ ‫مســتاجران‬ ‫وظایف محوله اهتمام‬ ‫دنبال اجاره واحد‬ ‫نیز مزید بر علت‬ ‫درصورتیکــه مشــترک به‬ ‫خدمــات فا‬ ‫که میپندارند‬ ‫کردهاند‪ .‬طاهری‬ ‫جابجایی و نقلوانتقال‬ ‫تماس نیز مربوط به‬ ‫ـینی به‬ ‫که متاسفانه این‬ ‫موجــود به انجام‬ ‫را نماید‪ ،‬سیستم‬ ‫افزایش دادهاند‬ ‫های خود را تمدید‬ ‫ـده و خوشنشـ‬ ‫اوری مواجه هستم‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫اب و ‪ 63‬فقــره‬ ‫اعضا در جهت ارتقا‬ ‫مســکن بر چنین‬ ‫قبض و پرداخت‬ ‫کرایهها را‬ ‫مستاجران اجارهنامه‬ ‫نــی مســتاجر شـ‬ ‫میتوانند با قرار‬ ‫ـردن باکیفیــت‬ ‫و سرسام‬ ‫مســئوالن حوزه‬ ‫مجدد شناسه‬ ‫ـتفاده از توان کلیــه‬ ‫بوده است‪ .‬این‬ ‫روی خوشگذرا‬ ‫های شــده و‬ ‫دولت مســتاجران‬ ‫خانــی افزود‪ :‬مگر‬ ‫تماس دوم با فشـ‬ ‫هــای ایــن قشــر‬ ‫های امور مشترکین‬ ‫ورزیــده و با اسـ‬ ‫شرکتهای عضو و‬ ‫اســت کــه از‬ ‫اجاره‬ ‫مصوبه‬ ‫صحبت‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫برگرانی‬ ‫تا‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫دارد‬ ‫درخواست‬ ‫مرت‬ ‫تمدید‬ ‫ـاس‬ ‫ـای‬ ‫را‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫مشاهدهنمیکنند که‬ ‫کیفی حراســت کلیه‬ ‫ایــن قابلیــت‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬بر اسـ‬ ‫گــر دقیقــهای پـ‬ ‫‪ 895‬فقره تماس‬ ‫ـوص اسـ‬ ‫محل خود اقــدام به‬ ‫اخرین دوره را‪ ،‬مجددا‬ ‫ـد درحالیکــه ا‬ ‫ـن افــراد بهخصـ‬ ‫شــاره به برقراری‬ ‫ســطح کمی و‬ ‫نظارتندارندویا‬ ‫تعالی مجموعهها‬ ‫کرونایــی در همان‬ ‫بخواهندمیتوانندبااین‬ ‫ستاره‪ ،‬پیامک قبض‬ ‫میکنـ‬ ‫مســئول با ا‬ ‫اجارههایی‬ ‫ـی نیســت و ایـ‬ ‫جابجایی کنند‪.‬‬ ‫مناسب در جهت‬ ‫گرفتــن در شــرایط‬ ‫نظرسنجی شرکت‬ ‫متذکرشد‪:‬مسئوالن‬ ‫کلید‬ ‫نماید‪.‬اینمسئول‬ ‫خبــری از خوشـ‬ ‫پایان کرونا اقدام به‬ ‫جامعــه محســوب‬ ‫اتخاذ راهکارهای‬ ‫جهت شرکت در‬ ‫اجاره درجشــده‬ ‫دامنمیزنند‪.‬او‬ ‫همراهمشترکارسال‬ ‫بنشــینیم‬ ‫و سه ماه پس از‬ ‫پذیرترین قشــر‬ ‫ی مشــترکین‬ ‫صاحبخانهای‬ ‫تماس مالک نیز برای‬ ‫مسکن‬ ‫گفت‪ 179 :‬فقره‬ ‫تلفن‬ ‫اورید‪.‬‬ ‫کرده‬ ‫ـیب‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫نحوه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫عمل‬ ‫اجاره‬ ‫ا‬ ‫ـدارد‬ ‫از‬ ‫کنند حتی شــماره‬ ‫فوق در تماس اول‬ ‫اقدامبایستهبه‬ ‫ســالهای اخیــر‬ ‫فاضالب اســتان زنجان‬ ‫ـاور امالکی حق نـ‬ ‫نیز که این روزها‬ ‫افراد برخورد‬ ‫بیان داشت‪ :‬سیستم‬ ‫در‬ ‫ـد کــرد‪ :‬هیچ مشـ‬ ‫یــه و پول پیش‬ ‫مشــاوران امالک‬ ‫‪ ،1522‬اب و‬ ‫صوتیمشترکینبوده‬ ‫و واحد را با کرا‬ ‫قیمت او تاکیـ‬ ‫شهروند زنجانی گفت‪:‬‬ ‫شمارهگیری سامانه‬ ‫نیزدرخواستهای‬ ‫ـتاجر را جواب کنــد‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫چند برابری شــدن‬ ‫پرداخت قبض اعم از‬ ‫اســت‪ .‬این‬ ‫رئیــس اتحادیه‬ ‫درگاه ه تماس‬ ‫پاسخگویی شده‬ ‫بگویــد کــه مسـ‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫اجارهبهای منازل و‬ ‫غیرقانونی اســت‪.‬‬ ‫تک خواب برای‬ ‫پیامک ارسالی قبض‪،‬‬ ‫خالی نداریم‬ ‫توسط کارشناسان‬ ‫کنند‬ ‫نرخ‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کوچک‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫فایل‬ ‫بازدید‬ ‫ـاره دهد چراکــه‬ ‫بهواســطه‬ ‫صــورت مواجه با‬ ‫و اســت که‬ ‫لینک پرداخت در‬ ‫امالک دربــاره واحد‬ ‫بیشتری از راه کمیسیون‬ ‫گیری جدیــد اجـ‬ ‫اپلیکیشن اب زنجان‬ ‫ـزود‪ :‬شــهروندان در‬ ‫کــی از مشــاوران‬ ‫فروش مسکن‪ ،‬درامد‬ ‫زرسی کل استان از‬ ‫برای اجاره نداریم‪.‬‬ ‫زیادی را در شکل‬ ‫از ی‬ ‫پرداخت اینترنتی‪،‬‬ ‫ســتان زنجــان افـ‬ ‫جهت رســیدگی‬ ‫هم رهن و‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬فایل خالی‬ ‫ـات مرکز ارتباط‬ ‫میدهند اما نقش‬ ‫امــالک شهر‬ ‫های‬ ‫ـماره ‪۳۳۴۴۹۶۷۳‬‬ ‫به مشترک یاداور‬ ‫ـد بر اینکه خدمـ‬ ‫خالی نیست و اگر‬ ‫اجاره سوال کردیم و‬ ‫با‬ ‫خود را ناراضی جلوه‬ ‫های خودپرداز را‬ ‫عــی مورد را با شـ‬ ‫او بــا تاکیـ‬ ‫گفت‪ :‬امسال خانهای‬ ‫‪ ۳۰‬اگرچه‬ ‫اچینگمنطقهای‬ ‫ساعته و بدون وقفه‬ ‫دستگاه‬ ‫چنیــن موضو‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در مورد چرایی امر‬ ‫پیش نیز بیش از‬ ‫مشتریان بهصورت ‪24‬‬ ‫نظارت متولیان نحوه‬ ‫بازارمسکندارند‪.‬‬ ‫دهد‪ .‬جزء قاسمی‬ ‫دیسپ‬ ‫او‬ ‫تومان و مبلغ پول‬ ‫قانونی گزارش دهند‪.‬‬ ‫یکی اشفته‬ ‫و اموزش می‬ ‫بــر تماسهــای‬ ‫روزها بــه دلیل نبود‬ ‫این سیستم‪ ،‬با‬ ‫باالتر از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫ـود گفــت‪ :‬عــالوه‬ ‫برای اجاره ندارم‪ .‬به‬ ‫ـی یاداور شــد‪ :‬این‬ ‫فاضالب با راهاندازی‬ ‫شــاوران امالک بر‬ ‫باشد کرایهها‬ ‫زنجان‬ ‫ارائــه میشـ‬ ‫حال حاضر موردی‬ ‫خانـ‬ ‫ســوی مالکان و م‬ ‫شرکت اب و‬ ‫ــش از ‪ 34‬هــزار‬ ‫الکترونیکی با مشترکین‪،‬‬ ‫تومان است که در‬ ‫شدیم که با استقبال‬ ‫اجارهبهای مســکن از‬ ‫ســامانه ‪ 122‬بی‬ ‫میلیون‬ ‫برقرارشــده بــا‬ ‫ضمن توســعه ارتباط‬ ‫مسکن زنجان وارد‬ ‫تعیین نرخ‬ ‫بازرسی کل استان‬ ‫اپراتورهــای مرکز‬ ‫ـات برداشــته و بــا‬ ‫بنگاههای معامالتی‬ ‫ـواب برای اجاره‬ ‫خمسه‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫ـتقیم نیــز توســط‬ ‫در کاهــش مطالبـ‬ ‫‪ ۵۰‬متری تک خـ‬ ‫دیگر از‬ ‫تمــاس مسـ‬ ‫ابوالفضل‬ ‫گام مهمــی‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫فقط یک واحد‬ ‫زنجانبازدید کرد‪.‬‬ ‫در جهت اهداف‬ ‫مشتریان شرکت اب‬ ‫ـرم از مــا گفت که‬ ‫دیسپاچینگمنطقهای‬ ‫درامد‪ ،‬هر چه بیشــتر‬ ‫گـ‬ ‫ارتباط با‬ ‫ـرکت برق منطقهای‬ ‫زنجاناز‬ ‫افزایش‬ ‫پیگیری شده است‪.‬‬ ‫بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫روابــط عمومی شـ‬ ‫زنجان پاسخگویی و‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعه ای شرکت گام‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫وضعیت شبکه‬ ‫فاضــالب اســتان‬ ‫گزارشی از اخرین‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫زنجان در این دیدار‪،‬‬ ‫ـهای زنجــان ارائه‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫زنجان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫منط‬ ‫ـوزه شــرکت برق‬ ‫دادگســتری استان‬ ‫سراســری و حـ‬ ‫رئیسکل‬ ‫با اعالم وضعیت‬ ‫ـت مورداســتفاده‬ ‫مدیرعامل این شــرکت‬ ‫در بخــش صنعـ‬ ‫اب پاکــی کــه‬ ‫شــد‪ .‬خلجی‬ ‫به اخرین مصوبه‬ ‫تولیــدی در ایــن‬ ‫منطقه‪ ،‬و با اشاره‬ ‫بایــد بــا پســاب‬ ‫نسبتا خوب شبکه‬ ‫قــرار میگیــرد‪،‬‬ ‫خصوص‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫حجتاالسالم نیارکی‬ ‫هیئتوزیــران در این‬ ‫خانه جایگزین شود‪.‬‬ ‫زنجــان در بازدید‬ ‫صنایع با صنعت‬ ‫ابالغی‬ ‫تصفیه‬ ‫صنعتــی شــماره‬ ‫دادگســتری اســتان‬ ‫الزام همــکاری کلیه‬ ‫هماکنــون شــهرک‬ ‫رئیسکل‬ ‫پنجشنبه خواهیم‬ ‫کــرد با توجــه به‬ ‫ـالب شــهر زنجان‬ ‫بیــان داشــت‪:‬‬ ‫بهبود پایداری شبکه‬ ‫مواجه اســت که با‬ ‫در روزهای‬ ‫تصفیهخانــه فاضـ‬ ‫روزهای اینده شــاهد‬ ‫مشــکل کمابی‬ ‫از تاسیســات‬ ‫نثار خاطرنشان‬ ‫تصفیهخانــه فاضالب‬ ‫برق کشــور‪،‬‬ ‫یک زنجان با‬ ‫ابوالفضل خمســه‪،‬‬ ‫تولیدی در تصفیهخانه‬ ‫شد‪ .‬مهندس‬ ‫نثــار معاونــت‬ ‫کارهــای بزرگــی در‬ ‫ـیم‪ .‬در ایــن بازدید‬ ‫از ظرفیت پساب‬ ‫عبدالــه‬ ‫ـرای دقیــق ایــن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫برق کشــور باشـ‬ ‫پساب تولیدی در‬ ‫زنجان‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫استفاده‬ ‫چالش عبور کرد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬بــا اجـ‬ ‫پذیرفته و کیفیت‬ ‫مــات مشــترکین‬ ‫بازرســی کل استان‬ ‫زنجان میتوان از این‬ ‫زنجان انجام‬ ‫فــروش و خد‬ ‫ـرکت توزیــع برق‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان‬ ‫زحمتکش بــرق‪ ،‬یاداور‬ ‫فاضــالب‬ ‫خشکسالی و پدیده‬ ‫مصوبــه‪ ،‬شـ‬ ‫از کیفیت باالیی‬ ‫ـع نیــروی بــرق‬ ‫ـبانهروزی کارکنان‬ ‫با اشاره به بروز‬ ‫این تصفیهخانه‬ ‫شــرکت توزیـ‬ ‫زنجان‪ ،‬مصرف انرژی‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫از زحمــات شـ‬ ‫این مســئول‬ ‫صنعت برق‪ ،‬ضمن‬ ‫کرد‪ :‬ضروری است‬ ‫ـالم صادق نیارکی‬ ‫اســتان‬ ‫از پایدار شــدن‬ ‫تالش مجموعه‬ ‫استان زنجان‪ ،‬تاکید‬ ‫اســتان زنجان‬ ‫حجتاالسـ‬ ‫دولتــی را بــا‬ ‫با‬ ‫امیدواریم‬ ‫ـهر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کسب‬ ‫فاضالب‬ ‫در‬ ‫ابی‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫صنایع‬ ‫نثار‬ ‫رضایت مشترکین نیز‬ ‫بــرق ادارات‬ ‫کم‬ ‫ـه در تصفیهخانه‬ ‫عبداله‬ ‫تولیدشده در استان برای‬ ‫ـت شــبکه برق‬ ‫اقدامــات مدبرانـ‬ ‫شبکه برق کشور‪،‬‬ ‫نســبی وضعیـ‬ ‫کنتورهای هوشمند‬ ‫از ظرفیت پساب‬ ‫خصوصی است‬ ‫خود لزوم همکاری‬ ‫پایداری‬ ‫از ظرفیت بخش‬ ‫استفاده از‬ ‫ـار در خصــوص‬ ‫عمومی در جامعه را‬ ‫دیگری از سخنان‬ ‫زنجان استفاده‬ ‫خبــر داد‪ .‬نثـ‬ ‫خواهــد کــرد و‬ ‫گردد‪ .‬او در بخش‬ ‫فاضالب زنجــان بدون‬ ‫میتوان بهداشــت‬ ‫استفادهشود‪.‬‬ ‫صنعت برق کشور را‬ ‫حضــوری رصــد‬ ‫فاضالب‬ ‫اداری‬ ‫خانه‬ ‫های‬ ‫کاری‬ ‫تصفیه‬ ‫اجرایی با برنامه‬ ‫و مراجعــه‬ ‫نمادهایتوسعهیافتگی‬ ‫تغییــر ســاعات‬ ‫کــه طــی ان‪،‬‬ ‫مصوبه را بهطور کامل‬ ‫دستگاههای‬ ‫غیردولتــی در راســتای‬ ‫دولتی و با ســرمایهگذاری بخش بهداشتیفاضالبیکیاز‬ ‫محقق کرد‪.‬‬ ‫ـتگاههایی که این‬ ‫ـتگاههای دولتــی و‬ ‫تصفیهخانههای‬ ‫نیاز به اعتبارات‬ ‫ـژه یــک دسـ‬ ‫موردتاکیدقرارداد‪.‬‬ ‫ها قطع خواهد‬ ‫برداری رسیده است‪.‬‬ ‫دسـ‬ ‫گفت‪ :‬به کمک‬ ‫روز شنبه برق ان‬ ‫ـرف بــرق بهویـ‬ ‫احداث و به بهره‬ ‫هر شهری است‬ ‫ـش پیکبــار مصـ‬ ‫اجرا نکنند از‬ ‫خصوصی‬ ‫میزان خاموشیها‬ ‫تصفیه و جمعاوری‬ ‫کاهـ‬ ‫در زمانهای اوج‬ ‫پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اینکه تاسیسات‬ ‫ظهر (‪ 13‬الی ‪)14‬‬ ‫مجازی مدیران‬ ‫و شد‪ .‬او در‬ ‫او با اشاره به‬ ‫برق اســتان اعم از‬ ‫ســاعت از‬ ‫مصوبات هیئت دولت‬ ‫نشست‬ ‫کلیه مشــترکان‬ ‫ـرف گفت‪ :‬پیرو‬ ‫با همکاری‬ ‫اداری‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫مصـ‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫برق منطقهای‬ ‫خانگــی‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجامگرفته باهدف‬ ‫شرکت‬ ‫بخــش‬ ‫داشته و با همکاری‬ ‫اقدامات‬ ‫ـری از خاموشــیهای احتمالی‪ ،‬کشــاورزی رابطه مستقیم‬ ‫زنجان با مشترکین‬ ‫نجفی راد جانشین‬ ‫بــرق و جلوگیـ‬ ‫هفتههای پیش‬ ‫اداری دســتگاههای‬ ‫سرهنگ پاسدار‬ ‫ســتان زنجان در‬ ‫جایــی ســاعت‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫مردم فهیم ا‬ ‫با گرامیداشتیاد‬ ‫یافته و در تالش‬ ‫صاصی برگزار شد‬ ‫جابه‬ ‫همچنین تعطیلی‬ ‫شهرستانزنجان‬ ‫خاموشیها کاهش‬ ‫دولتی و عمومی و‬ ‫فرماندهیسپاه‬ ‫‪ 1400‬رو‪ ،‬میزان‬ ‫ـی از دالورمردی‬ ‫اخت‬ ‫احتمالی مدیریت‬ ‫اجرایی‪،‬‬ ‫شــهیدان به ذکر خاطراتـ‬ ‫پایــان مردادمــاه‬ ‫اتمام خاموشــیهای‬ ‫ویدیو کنفرانســی و با‬ ‫ـای پنجشــنبه تــا‬ ‫و خاطره‬ ‫استانزنجانپرداخت‬ ‫میزان بــرای‬ ‫ـت مشترکین برق‬ ‫ـ‬ ‫صورت‬ ‫ه‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ـه‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫شهدای‬ ‫ـت‪ .‬او با اشــاره‬ ‫ــتیم‪ .‬گفتنی اسـ‬ ‫در این جلســه‬ ‫هایشهیدانبهویژه‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬علی‬ ‫فرمانده جدید پایگاه‬ ‫ــه خواهــد داشـ‬ ‫مصرف هس‬ ‫یاد شهیدان تاکید‬ ‫نصب اپلیکیشــن‬ ‫اختصاصی شــرکت‬ ‫ادام‬ ‫تودیع و معارفه‬ ‫اجرایی در تابستان‬ ‫مستندسازی ذکر و‬ ‫ـان میتواننــد با‬ ‫حضور مشــترکین‬ ‫مراسم‬ ‫تامین برق کشور‬ ‫برق دستگاههای‬ ‫گزارش روابط عمومی‬ ‫و بر ضرورت‬ ‫اســتان زنجـ‬ ‫کمک به مردم را‬ ‫های هوشــمند از‬ ‫تشریح وضعیت فعلی‬ ‫مصرف‬ ‫ـرف بــرق کشــور‬ ‫اخوان برگزار شد‪ .‬به‬ ‫بودن بسیج برای‬ ‫بــر روی گوشــی‬ ‫خلجی‪ ،‬ضمن‬ ‫مــگاوات از مصـ‬ ‫صنایع با صنعت برق‪،‬‬ ‫این مراسم که با‬ ‫شهید‬ ‫کرد‪ .‬او میداندار‬ ‫های بــرق مــن‬ ‫گفت‪ :‬انتظار میرود‬ ‫افــزود‪4000 :‬‬ ‫و یا وبســایت‬ ‫منطقهای زنجان در‬ ‫همراهی و همکاری‬ ‫ـوط بــه دســتگاه‬ ‫بازار‪ ،‬گوگل پلی‬ ‫بسیج برشمرد و‬ ‫شرکت برق‬ ‫و با تقدیر از‬ ‫بسیار دشوار توصیف‬ ‫شهرستان زنجان‬ ‫ـک تابســتان مربـ‬ ‫از ویژگیهای‬ ‫طریــق کافــه‬ ‫به فعالیتهای‬ ‫‪WWW.ZEDC.ir‬‬ ‫فرماندهی سپاه‬ ‫ازلحاظ تامین برق‬ ‫در پیـ‬ ‫مقدار در اســتان‬ ‫ـوان بیشازپیش‬ ‫حضور جانشین‬ ‫ـرکت بــه ادرس‬ ‫روزهای اتی را‬ ‫اداری اســت و این‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫پایگاه شــهید اخـ‬ ‫ـیج شــهید مطهری‬ ‫خانگی ایــن شـ‬ ‫مختلف شرکت را‬ ‫متعدد ازجمله‬ ‫اجرایی و‬ ‫صنایع تاکید کرد‪.‬‬ ‫ـوزه مقاومــت بسـ‬ ‫دهد و درزمینه های‬ ‫مندی از امکانــات‬ ‫ده هزار مشــترک‬ ‫بر همراهی بیشتر‬ ‫و مســئول حـ‬ ‫دیسپاچینگملی‬ ‫اعضای شــورای پایگاه‬ ‫برابــر بــا مصــرف‬ ‫ضمــن بهره‬ ‫خود ادامه‬ ‫و‬ ‫پایان‪ ،‬با اهدای لوح‬ ‫صحیح مصرف برق‬ ‫گفت‪:‬دستورات‬ ‫ـل و معاونیــن و‬ ‫مــا‬ ‫و یاری نماید ‪ .‬در‬ ‫منطقهایزنجان‬ ‫فروش و خدمات مشــترکین راهکارهای رعایت الگوی‬ ‫و مدیرعامـ‬ ‫کاهشبار مصرف‬ ‫تشریحوضعیت‬ ‫برق‬ ‫مســاعدت‬ ‫ســت‪ .‬معاونت‬ ‫تقدیروسیدعزالدین‬ ‫یا سکونت خود‬ ‫منطقهایمبنیبر‬ ‫مهندسعلیخلجیبا‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫ا‬ ‫فرماندهسابقپایگاه‬ ‫خاموشی محل کار‬ ‫دیسپاچینگهای‬ ‫برگزار شد‪،‬‬ ‫کامل این مصوبه‬ ‫وبهمنظور ثبات‬ ‫ضرورتفرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫ـابق سپاساز‬ ‫مشترک از برنامه‬ ‫شهید اخوان شرکت‬ ‫شرایطشبکهسراسری‬ ‫بــا اجــرای‬ ‫صنعتبرق کشور‪،‬‬ ‫نوروزی فرمانده سـ‬ ‫خاموشی ‪10000‬‬ ‫فرماندهی پایگاه‬ ‫صنایع‪،‬بالحاظ‬ ‫اضطراری‬ ‫رود هماهنگی و‬ ‫قرار داده و اظهار‬ ‫این مراســم حمید‬ ‫زنجان‪ ،‬شاهد حذف‬ ‫مطلع شوند‪.‬‬ ‫موسوی به‬ ‫بنابراین انتظار می‬ ‫برق را مورد تاکید‬ ‫ضــرورت ابتــدای‬ ‫منطقهای زنجان‬ ‫و ‪ 20000‬مشترک‬ ‫زنجان منصوب شد‪.‬‬ ‫پایداری ان است‬ ‫مصرف بهینه‬ ‫شنبه تا چهارشنبه‬ ‫اخوان شرکت برق‬ ‫زنجانهمچنان‬ ‫ســخنان خــود به‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫برق منطقهای‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫در روزهای‬ ‫ـهید‬ ‫از‬ ‫منطقه‬ ‫الگوهای‬ ‫بخــش دیگــری‬ ‫خطوط پایگاه شـ‬ ‫شرکت برق را ارائه‬ ‫الزمبادیسپاچینگ‬ ‫امیدواری کرد با رعایت‬ ‫صنعتی و او در‬ ‫فعالیتهای بسیج در‬ ‫در حفظ حرائم‬ ‫پوزش از مشــترکین به‬ ‫همراهی‬ ‫همکاری بخشهای‬ ‫از ظرفیت بسیج‬ ‫در گزارشی از‬ ‫در ادامــه ضمــن‬ ‫برق توسط مردم و‬ ‫سپری و استفاده‬ ‫برق تاکید کرد‪.‬‬ ‫ـد‪ .‬او‬ ‫از ظرفیت کامل‬ ‫ســخت فعلی را‬ ‫تاسیسات صنعت‬ ‫تــداوم یابـ محدودیت در بهرهمندی‬ ‫بهزودی شــرایط‬ ‫باشیم‪ .‬و مراقبت از‬ ‫خاطر اعمال‬ ‫همانگونه که صنایع‬ ‫تولیدی‬ ‫ازپیش شبکه سراسری‬ ‫اظهار امیدواری کرد‬ ‫شاهد پایداری بیش‬ ‫بار مصرفی‪،‬‬ ‫طی روزهای اتی نیز‬ ‫همراهی داشتهاند‬ ‫با صنعت برق‬ ‫های اتــی با رفع‬ ‫خـــبر‬ ‫یابد تــا در هفته‬ ‫ـات الکترونیــک‬ ‫همراهــی تــداوم‬ ‫جــع ارائــه خدمـ‬ ‫پایداری در شــبکه‬ ‫ایــن‬ ‫کــه تنهــا مر‬ ‫ها شــاهد ثبــات و‬ ‫پورتال سازمان‬ ‫نماینده مردم زنجان‬ ‫اســتان زنجــان‬ ‫مالیاتی کشور‪،‬‬ ‫مــل محدودیت‬ ‫اینکــه علیرغم‬ ‫امــور مالیاتــی‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ســازمان امور‬ ‫کا‬ ‫جــی با اشــاره به‬ ‫مدیــرکل‬ ‫‪ www.intam‬و یــا درگاه‬ ‫اســالمی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫ـرف برخــی افــراد‬ ‫بهره‬ ‫ســری باشــیم‪ .‬خل‬ ‫های مصرفــی از‬ ‫پیامکهایــی از طـ‬ ‫ادرس ‪edia.ir‬‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫سرا‬ ‫و تعییــن ســقف‬ ‫انجــام بــه‬ ‫سازمان‪ ،‬به ادرس‬ ‫و طــارم در‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـه ایــن روســتاها‬ ‫ـال محدودیــت‬ ‫ـردم در خصــوص‬ ‫خدمات الکترونیک‬ ‫ـرکت حداکثر تالش‬ ‫ــه گازرســانی بـ‬ ‫اعمـ‬ ‫ـه مودیــان و مـ‬ ‫بــه اینکــه هزین‬ ‫ســازمان امور ملی‬ ‫برق کشــور‪ ،‬این شـ‬ ‫های گازرســانی‬ ‫بـ‬ ‫طــرف صنعت‬ ‫‪ my.tax.gov‬است‪.‬‬ ‫ـی و یا خدمات‬ ‫اســتاندارد هزینه‬ ‫ـع بهکاربــرده‪ ،‬با‬ ‫تکالیــف قانونـ‬ ‫ـارم در مجلــس‬ ‫تخصیص بــار به صنایـ‬ ‫بــاالی ‪ ۳‬برابــر‬ ‫مــواردی از کالهبرداری‬ ‫هیچیک ‪.ir‬‬ ‫جزو روستاهای‬ ‫ـردم زنجــان و طـ‬ ‫شــود کــه مرجع‬ ‫خــود را جهــت‬ ‫اشــاره به اینکــه‬ ‫کرد‪ :‬این روستاها‬ ‫ـت بهزودی شاهد‬ ‫نماینــده مـ‬ ‫مالیاتی ارســال می‬ ‫او با‬ ‫ـتای گرامیداشت‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫پیامک در ســطح‬ ‫انجامیافته امید اسـ‬ ‫ـتان هســتند کــه‬ ‫ـاه ســازمان‬ ‫ـالمی گفت‪ :‬در راسـ‬ ‫مالیاتــی از طریــق‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫توریســتی شهرسـ‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫انهــا ســامانههای پیــام کوتـ برداری ســوداگران‬ ‫جــان‪ ،‬عملیــات‬ ‫پرجمعیــت و‬ ‫مردم خواست به‬ ‫محدودیتهاباشیم‪.‬‬ ‫خانــوار دارد و‬ ‫از‬ ‫شــهید اســتان زن‬ ‫و بهقصــد کاله‬ ‫مشاهدهشده است‪ ،‬از‬ ‫بیــش از ‪۲۵۰‬‬ ‫رفعاین‬ ‫کنگــره ‪۳۵۳۵‬‬ ‫مالیاتی نیســت‬ ‫ــتای طارم کلید‬ ‫کشور‬ ‫یکــی از انهــا‬ ‫خصوص خدمــات امور‬ ‫امــور‬ ‫رغــم این حجم‬ ‫ـانی به چهار روس‬ ‫ـه میشــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬پیامکهای ارســالی در‬ ‫ـتایی اســت که علی‬ ‫اجرایی گازرسـ‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬ارائـ‬ ‫فــی طاهری در‬ ‫پیامهای غیر موثق‬ ‫اولیــن روسـ‬ ‫دولتی‬ ‫موســی احمدلــو‪،‬‬ ‫بــه کالهبرداری‬ ‫مصط‬ ‫اداره‬ ‫ـنا‪،‬‬ ‫ســاس بوده و به‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫رضوی‪ ،‬با هشــدار‬ ‫ـورد‪ .‬به گــزارش ای‬ ‫فاقــد گاز اســت‪.‬‬ ‫قطع برق ‪35‬‬ ‫افزود‪ :‬مالیاتی ح‬ ‫پروژه گازرسانی به‬ ‫مالیاتیاستانزنجان‬ ‫خـ‬ ‫میرحیــدر‬ ‫از جمعیــت‬ ‫زنجــان نیــز در‬ ‫طریق پیامک‪،‬‬ ‫عملیات اجرای‬ ‫نکنند‪.‬مدیرکلامور‬ ‫رعایت تعدیل‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫ســوداگران مالیاتی از‬ ‫حاشــیه اغاز‬ ‫ـزوم اعتماد‬ ‫طارم که در راستای‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫طریق پورتال ســازمان‬ ‫دلیل عدم‬ ‫با بهرهبرداری از‬ ‫ـیت موضــوع و لـ‬ ‫روستای بخش چورزق‬ ‫کرد‪ :‬مردم فقط از‬ ‫ـم‪ ،‬تاکید کــرد‪:‬‬ ‫جــه بــه حساسـ‬ ‫ـهید استان زنجان‬ ‫ســوداگری تاکید‬ ‫ادامه این مراسـ‬ ‫چهار‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫به مصرف انرژی برق‬ ‫بــا تو‬ ‫روستای شیت‪ ،‬ولیدر‪،‬‬ ‫کنگره ‪ ۳۵۳۵‬شـ‬ ‫خدمات مربوطه‬ ‫ضمن گرامیداشــت‬ ‫سوءاســتفاده و یــا‬ ‫گازرســانی به چهار‬ ‫گرامیداشــت‬ ‫و درگاه ملی‪،‬‬ ‫برطرف شــد‪ .‬طاهری‬ ‫های این پروژه‪،‬‬ ‫پیشــگیری از‬ ‫مابقی پروژههای در‬ ‫مالیاتی‪ ،‬ا گاه باشــند‬ ‫متذکر پروژه‬ ‫ــاره به ســختی‬ ‫ــوان موانع‬ ‫برق ساختمانهای‬ ‫اســتان زنجان‪،‬‬ ‫و زاچــکان و نیز‬ ‫انجام شــد با اش‬ ‫افــراد‪ ،‬مودیان‬ ‫یــن پــروژه میت‬ ‫فراوان و همت‬ ‫ملی ‪ ۳۵۳۵‬شــهید‬ ‫ارزیابی و کنترل مصرف‬ ‫جوجــرگان‬ ‫برخــی‬ ‫شهرســتان طارم به‬ ‫از ســختیهای ا‬ ‫بعد از پیگیریهای‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫باغهــا‪ ،‬کنگره‬ ‫رزمایش‬ ‫مصوبه هیئت دولت و‬ ‫ترین ادامــه داد‪:‬‬ ‫‪ ۸۹‬درصد مردم‬ ‫اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پیشبینی مسئوالن‬ ‫ازجملــه اراضــی‪،‬‬ ‫حــال اجرا‪،‬‬ ‫یکی از ســخت‬ ‫همزمان با اجرای‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وجــود موانعــی‬ ‫وجود شد‪ :‬طبق‬ ‫مســئوالن‪ ،‬کلنــگ‬ ‫و همکاری مردم‬ ‫ســتان‬ ‫کاهش ساعات کار‬ ‫روستایی دسترسی‬ ‫ـانی بــه بــه‬ ‫وجود معــارض و‬ ‫صورت نبود موانــع‬ ‫و تــالش‬ ‫اداری ا استانداری زنجان مبنی بر‬ ‫گاز شهری و‬ ‫پروژههــای گازرسـ‬ ‫راههــای ارتباطی‪،‬‬ ‫با زنجــان در‬ ‫ـده بــه مرحلــه‬ ‫برگزار میشود و در‬ ‫صعبالعبورتریــن‬ ‫بخشنامه‬ ‫چندین نبــود‬ ‫زیستی اشاره کرد که‬ ‫ـرف یــک ســال اینـ‬ ‫روزهای پنجشــنبه‬ ‫و‬ ‫زده شــد و انتظار‬ ‫ایــن پــروژه ظـ‬ ‫مشکالت محیط‬ ‫اداری و تعطیلی‬ ‫ـتان طارم زمین‬ ‫و انرژی استان نیز‬ ‫اشاره به برخی‬ ‫اجرایی شهرستان این‬ ‫شهرسـ‬ ‫طرح مرکز پایش بار‬ ‫پایان رسید‪ .‬او با‬ ‫تالش مسئوالن‬ ‫مدت اجرای این‬ ‫منطقه به‬ ‫طریق کنتورهای‬ ‫پروژه‪ ،‬پیگیری و‬ ‫ادارات استان را از‬ ‫ساله مردم مشــکالت در اجرای این‬ ‫دقت رفتار مصرفی‬ ‫وجود برخی از‬ ‫با‬ ‫شدهرصدمیکند‪.‬‬ ‫هوشمندنصب‬ ‫زنجاناز کیفیت‬ ‫تالش ها برای رهایی‬ ‫خوزستان از بحران اب‬ ‫اماواگرهای یک طرح جنجالی‬ ‫بارسنگین‬ ‫اجاره بها بر دوش‬ ‫مستاجرانزنجانی‬ ‫‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪04‬‬ ‫حواشی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ادامه دارد‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫رویاد د زنجان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مردمتاوانتحریم ها را‬ ‫می دهندنهسیاستمداران‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اداری با ده هزار‬ ‫ستگاههای‬ ‫مصرف برق د خانگی برابری میکند‬ ‫مشترک‬ ‫یگاهشهیداخوان‬ ‫فرماندهجدیدپا‬ ‫معارفه‬ ‫ایی گازرسانی به‬ ‫اغاز عملیات اجر‬ ‫‪ 4‬روستا در طارم‬ ‫پیک پنجم کرونا در اصفهان‬ ‫راقب کالهبرداری‬ ‫ودیان مالیاتی م‬ ‫م‬ ‫پیامکی باشند‬ ‫پساب تولیدی‬ ‫در زنجان از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار است‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫عکس ‪ :‬اریا جعفری‪ /‬ایسنا‬ ‫حال اصفهان خوب نیست‪ ،‬مرز بستری‪ ۲‬هزار بیمار کووید در بیمارستان ها درحال‬ ‫شکسته شدن است و دورنمای بحرانی برای موج پنجم کرونا در اصفهان پیش بینی‬ ‫می شود‪ ،‬درحالی که مدیریت کنونی هیچ کمکی به کنترل بیماری نمی کند و این‬ ‫موضوع در هفته های اینده وضعیت فاجعه باری برای استان به بار می اورد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫‪ 20‬هزار میلیارد ریال‬ ‫پروژهشهریتقدیم‬ ‫مردماصفهانمی شود‬ ‫پاالیشگاه اصفهان با تولید ‪ 30‬نوع فراورده نفتی رتبه اول‬ ‫در تنوع تولید را دارد‬ ‫سـود هر سـهم شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان ‪1200‬‬ ‫ریال تقسـیم شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان در‬ ‫مجمععمومـی عـادی سـالیانه ایـن شـرکت کـه بـرای‬ ‫بررسـی عملکـرد ان در سـال مالـی منتهـی بـه ‪۳0‬‬ ‫اسـفند ‪ 1۳۹۹‬و مجمـوع ‪ ۷۶‬میلیـارد سـهم کـه با حضور‬ ‫‪ ۶2,۶۳‬سـهامداران حقوقـی و حقیقـی برگزار شـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگـر پروژههـای کیفـی پاالیشـگاه بـه طـور کامـل بـه‬ ‫بهرهبـرداری برسـد‪ ،‬تمـام محصـوالت این شـرکت یورو‬ ‫‪ ۴‬و یـورو ‪ ۵‬خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مرتضـی ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر ‪10‬‬ ‫شـرکت پاالیشـی کشـور در این حـوزه فعالیـت میکنند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـر اسـاس گزارشهـای عملکـرد شـرکتهای‬ ‫پاالیشـی در سـال ‪ 1۳۹۹‬شـرکت پاالیش نفـت اصفهان‬ ‫از نظـر دریافـت خـوراک نفـت خـام و میعانـات گازی در‬ ‫جایـگاه دوم قرار دارد‪ ،‬همچنین از منظر تولید محصوالت‬ ‫نفت گاز در مقام نخسـت‪ ،‬گاز مایع در مقام دوم بنزین در‬ ‫مقـام سـوم و نفت سـفید در مقـام چهارم قـرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان اشـاره بـه‬ ‫سـهم پاالیشـگاه اصفهان در تولید فراوردههـای نفتی در‬ ‫سـال ‪ ،۹۹‬گفـت‪ :‬پاالیشـگاه اصفهان ‪ 1۹‬درصـد گاز مایع‬ ‫(بـدون احتسـاب پاالیشـگاه هـای گاز)‪ 10 ،‬درصـد نفـت‬ ‫سـفید‪ 22 ،‬درصـد نفـت گاز و ‪ 12‬درصـد بنزیـن کشـور‬ ‫را تولیـد می کنـد‪ .‬همچنیـن ایـن شـرکت در کنـار تولید‬ ‫فراوردههـای نفتـی خـوراک شـرکتهای پاییندسـتی‬ ‫پتروشـیمی اراک‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬نفـت سـپاهان‪ ،‬نفـت جی و‬ ‫صنایـع شـیمیایی ایـران را تامیـن میکنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه پاالیشـگاه اصفهـان در مجمـوع‬ ‫تولیدکننـده حـدود ‪ ۳0‬نـوع فـراورده ویـژه نفتـی و سـه‬ ‫نـوع محصـول عمـده بنزیـن‪ ،‬گازوییـل و نفـت کـوره‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬تمرکز این شـرکت بر بهبـود کیفیت‬ ‫ایـن سـه محصـول اسـت و در ایـن راسـتا پروژههـای‬ ‫ارزشـمندی تعریـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابراهیمـی افـزود‪ :‬در ایـن راسـتا پـروژه بنزینسـازی در‬ ‫سـال ‪ ۹۴‬راهانـدازی شـد و بـه دنبـال ان امروز تمـام ‪12‬‬ ‫میلیـون لیتـر بنزیـن تولیـدی پاالیشـگاه یورو ‪ ۵‬اسـت و‬ ‫بایـد بگویـم تنهـا پاالیشـگاه کشـور هسـتیم کـه تمـام‬ ‫بنزیـن تولیـدی ان یـورو ‪ ۵‬اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان بـا بیـان‬ ‫اینکـه در مجمـوع ایـن شـرکت تولیدکننـده ‪ 21‬میلیـون‬ ‫لیتـر گازوییـل اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬چهـار میلیون لیتـر گازوییل‬ ‫تحویلـی به سـازمان اتوبوسرانی یـورو ‪ ۴‬و بقیه گازوییل‬ ‫تولیـدی ایـن شـرکت معمولی اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـه همیـن منظـور پـروژه ‪ DHT‬در قالـب‬ ‫هشـت پکیـج تعریـف شـده کـه تاکنـون ‪ ۹2/۵‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی داشـته و امیدواریـم در مجمـع بعـدی‬ ‫خبـر بهرهبـرداری ایـن پـروژه بدهیـم‪.‬‬ ‫ابراهیمـی اضافـه کـرد‪ :‬احـداث گوگردزدایـی تهمانـده‬ ‫برجهـای تقطیـر واحـد(‪ )RHU‬را نیـز در دسـتور کار‬ ‫داریـم کـه تـا کنـون ‪ 1۶/۶8‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬وی پیشبینـی اتمام طـرح را سـال ‪1۴0۵‬‬ ‫اعـام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان با اشـاره به‬ ‫اینکـه تامیـن اب و بـرق بهعنـوان یکـی از معضـات‬ ‫اصلـی پاالیشـگاه مطـرح اسـت و در ایـن راسـتا‬ ‫پروژههایـی تعریـف شـده‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن شـرکت‬ ‫پـروژه تصفیهخانه پسـاب شاهینشـهر را بـا ظرفیت ‪۷00‬‬ ‫مترمکعـب بـر سـاعت راهانـدازی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۶‬تاکنون میزان مصرف اب پاالیشگاه‬ ‫اصفهـان با وجود راهاندازی واحدهای مختلف از جمله واحدهای‬ ‫تقطیر و گاز مایع ‪ ،۳‬گرانول سـازی گوگرد و … تغییری نکرده‬ ‫اسـت‪ ،‬چراکه پروژههای بسـیاری برای صرفهجویی در مصرف‬ ‫اب تعریف شـده اسـت‪ ،‬همچنین با اجـرای طرحهای مختلف‬ ‫در بخـش گاز نیز‪ ،‬صرفهجویی قابلتوجهـی در انرژی مصرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ابراهیمـی‪ ،‬پـروژه تصفیـه گازوییـل یوتیلیتـی‬ ‫افسـایت و مخـازن‪ ،‬پـروژه گوگردزدایـی از تهمانـده‬ ‫برجهـای تقطیر‪ ،‬احداث دو دسـتگاه بویلـر ‪ 22۷‬تنی و اب‬ ‫‪ ،DM‬مدرنیزه کردن سیسـتم برق پاالیشـگاه‪ ،‬بازسـازی‬ ‫بـرج خنککننـده ‪ ،A‬احداث سیسـتم بازیابـی گاز ‪LPG‬‬ ‫از گازهـای خروجـی واحـد ایزومریزاسـیون و احداث خط‬ ‫انتقـال اب درچـه از جملـه پروژههـای زیسـتمحیطی و‬ ‫اقتصـادی در دسـت اجـرای پاالیشـگاه اصفهان اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی کمکهـای باعـوض‬ ‫ایـن شـرکت کـه سـال گذشـته در راسـتای ایفـای‬ ‫مسـئولیتهای اجتماعی انجام گرفته افزود‪ :‬پاالیشـگاه با‬ ‫اعتبـاری برابـر با ‪ 1۵8/1۳0‬میلیون ریـال اعتبار‪ ،‬در جهت‬ ‫حمایـت از توسـعه کشـاورزی اسـتان اصفهـان‪ ،‬کمک به‬ ‫دانشامـوزان نیازمنـد از جملـه خرید تبلت بـرای کودکان‬ ‫بیبضاعـت‪ ،‬کمـک بـه زلزلـهزدگان شهرسـتان سـی‬ ‫سـخت‪ ،‬حمایـت از تولیـد انتیبـادی مقابلـه بـا ویـروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬و ‪ ...‬فعالیت داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه بـا تصویـب ایـن مجمـع مبلـغ ‪ ۳00‬میلیـارد‬ ‫ریـال بـرای مسـئولیتهای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشـی‬ ‫و بهداشـتی و ‪ ۵00‬میلیـارد ریـال در جهـت پـروژه تامین‬ ‫اب بـر اسـاس مصوبـات کارگـروه مقابلـه با خشکسـالی‬ ‫تخصیـص یافـت‪ .‬همچنیـن بـرای تامیـن پایـدار اب‬ ‫صنعـت و انتقـال اب از خلیجفارس به اصفهان مقرر شـد‬ ‫سـرمایهگذاری در ایـن پـروژه تحـت سـرفصل جداگانـه‬ ‫تعریف شـود و منابع الزم را با مشـارکت سـایر سهامداران‬ ‫و ‪ ...‬بـا رعایـت اصـل سـهامداری تبیین و گـزارش ان به‬ ‫سـهامداران داده شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در جلسـه مجمععمومـی عادی سـالیانه‬ ‫صاحبـان سـهام شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان کـه‬ ‫بـا حضـور دارنـدگان‪ ۶2,۶۳‬درصـد از سـهامداران و‬ ‫نماینـده سـازمان بـورس‪ ،‬نماینده موسسـه حسابرسـی‬ ‫بهمنـد (بهعنـوان حسـابرس و بازرس قانونی شـرکت)‬ ‫در محـل سـالن امفیتئاتـر شـهرک شـهید محمـد‬ ‫منتظـری بـه نشـانی اصفهـان‪ ،‬بزرگـراه ازادگان‪،‬‬ ‫کیلومتـر ‪ ۳‬جـاده تهـران تشـکیل گردیـد‪ .‬باتوجهبـه‬ ‫توافـق صورتگرفته بین سـهامداران عمـده و اکثریت‬ ‫ارا مقرر شـد مبلغ ‪ 1200‬ریال سـود بهازای هر سـهم‬ ‫تقسـیم شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫بایدن به زودی به رهبری‬ ‫پیام خواهد داد‬ ‫یــک دیپلمــات از تمایــل ایاالت متحــده بــرای‬ ‫بازســازی مناســبات دوجانبه با ایران خبــر داد و اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬رئیس جمهور امریکا رویه باراک اوباما در ارســال‬ ‫نام ههــای مســتقیم بــرای رهبــر انقــاب را در کاهــش‬ ‫اختالفــات تهــران و واشــینگتن تاثیرگــذار می دانــد و‬ ‫درصــدد اســت تا همین رویــه را مجددا در دســتور کار‬ ‫کاخ ســفید قرار دهد‪ .‬امیر موسوی‪ ،‬دیپلمات سابق و‬ ‫کارشناس مسائل منطقه‪ ،‬در گفت وگو با اعتماد انالین‬ ‫از ارســال پیام جو بایدن به رهبر انقالب طی روزهای‬ ‫اینده خبر داد و گفت‪ :‬به احتمال فراوان مفاد این پیام‬ ‫در مــورد روابط دوجانبه اســت تا برجــام‪ .‬او افزود‪ :‬تا‬ ‫ی که رویه ‪ ۲‬کشور به شکل فعلی ان باشد ما به‬ ‫زمان ‬ ‫نتیجه ای نمی رســیم و مشکالتمان همچنان به قوت‬ ‫خود باقی است‪ .‬این دیپلمات با ذکر این مطلب که‬ ‫اگر رابطه به شکل معقولی بازسازی شود‪ ،‬همه موارد‬ ‫اختالفی قابل حل و فصل است ادامه داد‪ :‬ما باید روی‬ ‫این موضوع تمرکز داشــته باشیم و امریکایی ها هم با‬ ‫اهتمــام بــه این موضوع همــان رویه ای را کــه در زمان‬ ‫ریاس ـت جمهوری بــاراک اوبامــا در پیش گرفته شــد در‬ ‫دســتور کار قــرار داده انــد و قرار اســت پیام هایی برای‬ ‫ایران ارســال کنند‪ .‬موســوی با اشــاره به سه پیامی که‬ ‫در دوران ریاست جمهوری اوباما برای ایران ارسال شد‬ ‫گفــت‪ :‬پیامی کــه از ســوی رئیس جمهور امریــکا برای‬ ‫ایران ارســال می شود بســیار مهم و دربرگیرنده نکاتی‬ ‫در مورد مناســبات فی مابین اســت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد کاخ سفید گفت وگوهای رودررو و صریح‬ ‫ایران و امریکا را فرصتی برای خروج از شــرایط فعلی‬ ‫منطقــه می دانــد و پیام بایدن بیــش از انکه بر برجام‬ ‫و گفت وگوهای ان تمرکز داشته باشد به کلیت موارد‬ ‫اختالفی ‪ ۲‬کشور و امکان بهبود روابط می پردازد‪.‬‬ ‫خروج از برجام منوط به‬ ‫اجازه سازمان ملل شود‬ ‫«وال استریت ژورنال» در گزارشی نوشت‪ :‬مذاکرات‬ ‫فشــده اســت این در حالی اســت که‬ ‫وین فعال متوق ‬ ‫تاکنون واشــنگتن برای لغو تحریم های خود به منظور‬ ‫احیای توافق هســته ای ابراز امادگی کرد ه اســت ولی‬ ‫تنها این امر برای ایران کافی نبوده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنــا‪ ،‬در ادامه این گزارش امده اســت‪:‬‬ ‫ایــران خواهــان ضمانتــی بــرای عــدم خــروج از برجام‬ ‫توســط دولت بعدی امریکا اســت در همین راســتا به‬ ‫نظر می رسد که از امریکا خواسته تا بندی را بپذیرد که‬ ‫خــروج از برجــام را نیازمند تائید و اجازه ســازمان ملل‬ ‫کند؛ اما پذیرش این خواسته برای امریکا ممکن نیست‬ ‫چراکه روسای جمهور نمی توانند مانع کنگره شوند و‬ ‫یــا با تصمیمات احتمالــی رئیس جمهور بعدی مقابله‬ ‫کنن ـد ‪ .‬ایــن در حالی اســت کــه توافق هســته ای هرگز‬ ‫به تصویب سنا هم نرسیده است و همین کار را برای‬ ‫بایدن ســخت می کند‪ .‬احتمال زیادی وجــود دارد که‬ ‫دور بعــدی مذاکرات بعــد از اغاز به کار دولت جدید‬ ‫ایران از سر گرفت ه شود‪.‬‬ ‫کناره گیری حریری‬ ‫برای به بن بست کشاندن‬ ‫لبنان است‬ ‫یــک کارشــناس مســائل بین الملــل بابیــان اینکــه‬ ‫امریکایی ها نقشه خیلی بزرگ تری برای منطق ه دارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به این که مجلس و دولت در اختیار‬ ‫جبهه مقاومت اســت هــدف امریکایی ها این اســت‬ ‫کاری کنند تا لبنان ازنظر سیاسی و اقتصادی با بن بست‬ ‫مواجه شود و بگویند جبهه مقاومت نتوانست کاری‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬عماد ابشــناس در گفت وگو با ایســنا در‬ ‫ارزیابی خود از تحوالت اخیر لبنا ن و کناره گیری سعد‬ ‫حریری گفت‪ :‬سعد حریری کامال وابسته به عربستان‬ ‫سعودی بوده و طبیعی است تا عربستان اجازه ندهد‪،‬‬ ‫دولت تشکیل نمی دهد در واقع نخواست که دولتی را‬ ‫تشکیل دهد و تعمدا این کار را کرد‪.‬‬ ‫یکــه مجلس و دولــت در اختیار‬ ‫او افــزود‪ :‬ازانجای ‬ ‫جبهه مقاومت است هدفشان این است کاری کنند که‬ ‫لبنان ازنظر سیاسی و اقتصادی با بن بست مواجه شود‬ ‫و بگویند جبهه مقاومت نتوانست کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫این کارشــناس مســائل منطقه همچنین بیان کرد‪:‬‬ ‫شاهد بودیم که سعد حریری بالفاصله بعد از این که از‬ ‫مصر به بیروت امد ان لیست کابینه کذایی را معرفی‬ ‫نهــا نشــان‬ ‫کــرد و بعــد هــم کناره گیــری کــرد همــه ای ‬ ‫می دهد البی هایی انجا مشــده و یکسری احزابی که‬ ‫دســتورات ان ها را حریری اجرا می کند به قاهره امده‬ ‫بودنــد اگــر از عربســتان یا قاهــره امــده بودند طبیعتا‬ ‫بحــث دخالت ا نهــا مطرح بود‪ .‬ابشــناس ادامه داد‪:‬‬ ‫یشــود یکســری دســتورالعمل ها از طرف‬ ‫پیش بینی م ‬ ‫عربســتان‪ ،‬امریکا‪ ،‬اسرائیل و فرانسه امده که در سفر‬ ‫حریری به قاهره جلسات محرمانه ای برگزارشده است‬ ‫تا توجیه کنند نقشه امریکا برای منطقه چیست‪.‬‬ ‫او همچنین اظهار کرد‪ :‬مردم لبنان در انتخابات به‬ ‫جبهه مقاومت رای دادند و توانستند اکثریت پارلمان‬ ‫را به دست اورند‪ ،‬این ها می خواهند مردم را از اکثریت‬ ‫جبهه مقاومت مایوس کنند و تا انتخابات بعدی ماجرا‬ ‫را ادامه دهند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در واقــع تصمیم دارند همان برنامه ای را که در عراق‬ ‫پیــاده کردنــد در لبنــان نیــز اجــرا کننــد و بــا جوســازی‬ ‫رسانه ای دولت را وادار به استعفا کنند‪.‬‬ ‫یهــا نقشــه خیلــی‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬امریکای ‬ ‫گتــری برای منطق ـ ه دارند از اوضاع افغانســتان در‬ ‫بزر ‬ ‫نظر بگیرید تا کاری که در عراق انجام دادند‪ ،‬به حشد‬ ‫الشعبی و نیروهای مقاومت مردمی حمله می کنند تا‬ ‫مردم را به واکنش وادار کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫حواشی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ادامه دارد‬ ‫اماواگرهای یک طرح جنجالی‬ ‫قــرار بود روز گذشــته در صحن علنی مجلس‬ ‫تقاضای تعدادی از نمایندگان برای رســیدگی به‬ ‫طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‬ ‫کاربــردی فضای مجــازی» طبق اصــل ‪ ۸۵‬قانون‬ ‫اساسی دوباره بررسی شود؛ اما این هفته هم این‬ ‫طــرح در دســتور کار قرار نمی گیــرد‪ .‬محمدجواد‬ ‫اذری جهرمــی نیــز روز گذشــته در نام ـه ای بــه‬ ‫رئیــس مجلس و رئیس جمهــور اینده به جزئیات‬ ‫کامل اشــکاالت طرح «صیانت از حقوق کاربران‬ ‫در فضــای مجازی»‪ ،‬به صورت مشــخص هشــدار‬ ‫داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای‬ ‫مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی‬ ‫ازاد بــه اطالعــات‪ ،‬باعــث کمرنگ شــدن دولت‬ ‫یهــای فضــای مجــازی و همچنین‬ ‫در تصمیم گیر ‬ ‫حــذف و بی اثر کــردن وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات خواهد شد‪ .‬به باور جهرمی اجرای این‬ ‫طرح خود معضلی جدید در اعتماد سازی به نظام‬ ‫حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪ .‬او در هر دو نامه از رئیس جمهوری اینده‬ ‫و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از‬ ‫کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان‬ ‫و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود‪.‬‬ ‫طرح فضای مجازی از دستور کار خارج‬ ‫نشده‬ ‫ســید نظام الدیــن موســوی‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی‬ ‫از دســتور کار مجلــس خــارج نشــده بلکــه در‬ ‫نوبت دســتور کار قــرار دارد‪ ،‬ولی «دیروز» نوبت‬ ‫به بررســی ان نرســید‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬موسوی‬ ‫افــزود‪ :‬روال مجلــس این اســت که تا بخشــی از‬ ‫یشــود و بعــد وارد‬ ‫جلســه‪ ،‬دســتور کار مطرح م ‬ ‫تذکــر و نطق نماینــدگان خواهیم شــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫یشــود به‬ ‫گاهی دســتورهایی که از قبل اعالم م ‬ ‫خاطر طوالنی شــدن دســتورهای قبلی در همان‬ ‫یشــوند‪ .‬موســوی در پایان اضافه‬ ‫روز مطــرح نم ‬ ‫کــرد کــه ایــن طــرح بــه جلســات اینــده مجلــس‬ ‫موکول خواهد شــد‪.‬طی هفته های اخیر حامیان‬ ‫این طرح که همگی از طیف خاصی هستند بارها‬ ‫تــاش کرده اند که بررســی شــدن این طــرح را بر‬ ‫اساس اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی در صحن علنی به‬ ‫تصویب برسانند که هر بار ماجرا به وقت دیگری‬ ‫موکــول شــده اســت‪ .‬ایــن نماینــدگان امــا تالش‬ ‫داشــتند بــار دیگر امــروز برای تصویــب این طرح‬ ‫در کمیسیون به جای صحن علنی و سپس اجرای‬ ‫چندساله ازمایشــی ان خیز بردارند‪ ...‬صرف نظر‬ ‫از انتقادات بســیاری از حقوقدانان و کارشناســان‬ ‫بــه تــاش برای بررســی این طــرح در قالب اصل‬ ‫حشــده‪ ،‬فیلترینگ سراســری و گســترده‬ ‫‪ ۸۵‬مطر ‬ ‫پلتفر مهــای بین المللی تبدیل بــه نگرانی مهم و‬ ‫اصلــی کاربران اینترنت کشــور در کنار مشــکالت‬ ‫ریزودرشــت اقتصــادی شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫همشــهری‪ ،‬بر اســاس تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۲۸‬تقریبا‬ ‫همــه پلتفر مهــای مشــهور خارجــی درصورتی که‬ ‫پــس از گذشــت ‪ ۴‬مــاه از اجرایــی شــدن ایــن‬ ‫طــرح اقــدام به اخذ مجــوز و معرفی نماینده در‬ ‫کشــور نکننــد در صــورت معرفی جایگزیــن باید‬ ‫فیلتــر شــوند‪ .‬بر اســاس ایــن طرح خدمــات پایه‬ ‫کاربــردی کــه اثرگــذار بوده انــد اگــر بــه دریافــت‬ ‫مجــوز و معرفــی نماینــده ظــرف ‪ ۴‬مــاه اقــدام‬ ‫نکنند تا زمان معرفی جایگزین حداکثر تا ‪ ۸‬ماه‬ ‫بعدازایــن مهلت امکان فعالیــت دارند و در غیر‬ ‫این صورت فیلتر خواهند شــد‪ .‬بر این اســاس اگر‬ ‫کمیسیون عالی تنظیم مقررات جایگزین داخلی‬ ‫سرویس هایی مثل گوگل‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬واتساپ‬ ‫و‪ ...‬را مصوب کند این ســرویس ها پس از ‪ ۴‬ماه‬ ‫بالفاصله باید فیلتر شــوند‪ .‬شدت این فیلترینگ‬ ‫در صــورت تبدیــل ایــن طرح به قانــون به حدی‬ ‫است که محمدجعفر نعنا کار‪ ،‬مدیرکل حقوقی‬ ‫ســابق ســازمان فنــاوری اطالعــات ان را معــادل‬ ‫اینترنــت ملــی معرفــی می کنــد‪ .‬او می گویــد‪ :‬در‬ ‫ایــن قانــون خدمات کاربردی را روی شــبکه ملی‬ ‫اطالعــات تعریــف کرده که ایــن به نوعی همان‬ ‫اینترنت ملی است که می گویند نبوده و نیست‪.‬‬ ‫جایگزین‪ :‬از ذره بین تا روبینو‬ ‫هرچنــد برخــی حامیــان ایــن طــرح در فضای‬ ‫مجازی برای کم کردن انتقادات گســترده کاربران‬ ‫می گویند قرار نیســت ســرویس های مورداستفاده‬ ‫مــردم فیلتــر شــود امــا شــواهد و قرائــن مســائل‬ ‫دیگــری را نشــان می دهــد‪ .‬در حــرف و صحبــت‬ ‫یشــود خبــری از فیلترینگ نیســت امــا در‬ ‫گفتــه م ‬ ‫صورت تصویب این طرح عمال راه برای فیلترینگ‬ ‫گســترده و دیــوار کشــیدن به دور شــبکه ارتباطی‬ ‫یشــود‪ .‬در میان‬ ‫کشــور ب هصــورت قانونی مهیــا م ‬ ‫حرف های حامیان این طرح طی روزهای گذشته‬ ‫سرویس های جایگزین زیر برای فیلترینگ ابزارهای‬ ‫یشــده اند‪ .‬ذره بین‪ :‬طــی روزهای‬ ‫کار مــردم معرف ‬ ‫گذشــته حامیان این طرح از موتور جس ـت وجوی‬ ‫ذره بین که توســط همراه اول توســعه داد هشــده‬ ‫به عنــوان جایگزیــن گــوگل نام برده انــد‪ .‬روبینــو‪:‬‬ ‫این اپلیکیشــن هم که زیرمجموعه روبیکا اســت‬ ‫و توســط همراه اول و ایرانســل توسعه داده شده‬ ‫جایگزین پلتفرم جهانی اینســتاگرام از ســوی این‬ ‫هلل مومــن نســب‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬روح ا ‬ ‫افــراد معرفــی م ‬ ‫از کارشناســان تدویــن ایــن طــرح در گفت وگــو بــا‬ ‫همشــهری می گویــد‪ :‬حداقل ‪ ۵‬اپلیکیشــن بومی‬ ‫قطعارتباطبادنیای‬ ‫بیرون‪،‬بهمعنایمرگ‬ ‫علمیاست‬ ‫و داخلــی شــبیه اینســتاگرام داریم و یکــی از ان ها‬ ‫روبینــو بــا ‪ ۳۲‬میلیون کاربر فعال روزانه اســت که‬ ‫هــم الیــو دارد هــم اســتوری‪ .‬پیام رســان بومــی‬ ‫ب هجــای واتســاپ‪ :‬همچنیــن چندیــن پیام رســان‬ ‫بومی و همچنین ســرویس های نقشه هستند که‬ ‫جایگزین سرویس های گوگل مپس‪ ،‬ویز و همچنین‬ ‫واتساپ شمرده می شوند‪ .‬درحالی که هیچ کدام از‬ ‫این سرویس ها نتوانسته اند باوجود حمایت های‬ ‫دولتــی‪ ،‬کاربران زیــادی را جذب کنند‪ .‬درحالی که‬ ‫رقابــت بدون رقیب در کشــور به عقیده بســیاری‬ ‫می توانــد فضایــی مانند صنعــت خودروســازی را‬ ‫ایجاد کند و می توان ان را به نوعی اجبار مردم به‬ ‫استفاده از سرویس داخلی تلقی کرد‪.‬‬ ‫جایگزینی در ‪ ۸‬ماه!‬ ‫رضــا قربانــی‪ ،‬عضــو هیئت مدیــره نظــام‬ ‫صنفــی رایان ـه ای با ارائــه امــار و ارقامی از بخش‬ ‫یهــای تولیــد در این‬ ‫نرم افــزاری گــوگل‪ ،‬پیچیدگ ‬ ‫حــوزه را یــاداوری می کنــد‪« :‬ســرویس های گوگل‬ ‫شــامل موتــور جس ـت وجو‪ ،‬جی میل و‪ ...‬شــامل‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد خط کد اســت و ایــن کدها به صورت‬ ‫یکپارچه نگهداری می شوند که ازنظر مهندسی‪،‬‬ ‫نرم افزار بســیار پیچیده ای است‪ ».‬برای این که از‬ ‫این پیچیدگی کمی مطلع شویم‪ ،‬قربانی یاداوری‬ ‫می کنــد که «پیچیده ترین نرم افزارهایی که االن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نرم افزارهای سیســتم عامل است که‬ ‫به عنوان نمونه سیســتم عامل ویندوز ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫خــط کــد دارد‪ ».‬او تاکید می کنــد‪ « :‬این موضوع‬ ‫ساده ترین شــاخص است‪ ،‬چراکه این پیچیدگی‬ ‫را فقــط در شــاخص تعــداد خطــوط کد خالصه‬ ‫کردم‪ ».‬این در حالی است که موضوعات مرتبط‬ ‫بــا کس ـب وکار‪ ،‬موضوعــات مالــی‪ ،‬موضوعــات‬ ‫مرتبط با ارتباطات و بسیاری از موضوعات دیگر‬ ‫در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه بســیار پیچید هتــر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناتوان نیستیم‬ ‫عضــو هیئت مدیــره ســازمان نصــر تهــران‬ ‫نحــال‪ ،‬ایــن مســئله را بــه معنــای ناتوانــی‬ ‫باای ‬ ‫نهــای مشــابه‬ ‫متخصصــان مــا در تولیــد جایگزی ‬ ‫نحــال‪ ،‬بــا برخوردهــای‬ ‫نمی دانــد‪ ،‬امــا درعی ‬ ‫نهــا هــم‬ ‫احساســی بــا مســئله تولیــد جایگزی ‬ ‫نکــه‬ ‫موافــق نیســت‪ .‬قربانــی بــا اشــاره بــه ای ‬ ‫دیــدگاه کســانی را کــه معتقدنــد باید بی نیــاز از‬ ‫دنیــا باشــیم درک می کند و می گویــد‪« :‬هیچ کس‬ ‫نمی توانــد ایــن موضــوع را رد کنــد کــه گــوگل از‬ ‫اطالعات ما استفاده می کند‪ ،‬اما به این موضوع‬ ‫هــم بایــد توجــه شــود کــه ایــن ســرویس ها بــه‬ ‫کمــک مــردم امــده و برای اقتصــاد ما ســوداوری‬ ‫ایجــاد کرده اســت‪ ».‬او به مســئله اشــتغال زایی‬ ‫کــه طــی ایــن ســال ها ناموفــق بــوده‪ ،‬اشــاره‬ ‫می کنــد و ادامه می دهد‪« :‬ســرویس هایی مانند‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام‪ ،‬واتســاپ و ســرویس های‬ ‫گــوگل توانســته اند ایــن خــا را پر کننــد و مردم‪،‬‬ ‫به ویژه جوانان اکنون از طریق ان ها امرارمعاش‬ ‫می کنند‪ ».‬این کارشناس حوزه فناوری با تاکید به‬ ‫نکــه مــا در کشــور خودمان بــدون هیچ طرح‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫ایین نامه و قانونی توانستیم سرویس های مشهور‬ ‫را بســازیم‪ ،‬مهم ترین موضوع برای دســتیابی به‬ ‫جایگزین سرویس های بزرگ دنیا را تسهیل فضای‬ ‫کسب وکار می داند‪.‬‬ ‫پشتوانه زمان و ازمون وخطا‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس «نمی توانیم مســیر‬ ‫چندساله و پرهزینه همه شرکت های نرم افزاری و‬ ‫کسب وکارهای مرتبط را نادیده بگیریم و با میانبر‬ ‫بــه خط اخر (ســرویس های گــوگل‪ ،‬فیس بوک یا‬ ‫اینســتاگرام) برســیم‪ ».‬قربانی با اشــاره به این که‬ ‫گوگل هم یک شبه به این نقطه نرسیده می گوید‪:‬‬ ‫تهــای مختلــف‬ ‫«‪ ۲۰‬ســال ازمون وخطــا‪ ،‬فرص ‬ ‫و حتــی سرمای هســوزی‪ ،‬گــوگل را بــه این جایگاه‬ ‫نکــه با قانون‪،‬‬ ‫رســانده اســت‪ ».‬او بــا تاکید بر ای ‬ ‫ایین نامه و بخشنامه‪ ،‬چنین کارهایی امکان پذیر‬ ‫نیســت‪ ،‬ادامــه می دهد‪« :‬شــاید بتوانیــم ماکتی‬ ‫از ایــن ســرویس ها بســازیم اما زمانــی که بحث‬ ‫تولید انبوه و مخاطب انبوه پیش می اید‪ ،‬الجرم‬ ‫بــا موضــوع ازمون وخطــا و البتــه زمانــی طوالنی‬ ‫یشــویم‪ ».‬به گفته قربانی «ســاختن و‬ ‫روب ـه رو م ‬ ‫جایگزین کردن این ســرویس ها در بازه زمانی ‪۸‬‬ ‫ماهه و با به کارگیری یک ادبیات دستوری و حتی‬ ‫حمایتی با ارائه وام‪ ،‬امکان پذیر نیست‪».‬‬ ‫رسول جعفریان استاد دانشگاه با انتقاد از درخواست احمد خاتمی برای محدود کردن اینترنت‪ ،‬در توئیتی‬ ‫نوشت‪ :‬اینترنت ملی برای وقتی است که دریایی از اطالعات علمی و عمومی برای استفاده مردم داریم نه‬ ‫برای کشوری که تیراژ کتاب هایش ‪ ،۵۰۰‬زبانش محدود و ازنظر علمی‪ ،‬دانشگاه ها و ‪ ...‬در تولید دانش فقیر‬ ‫و کم مایه است‪ .‬االن قطع ارتباط با دنیای بیرون‪ ،‬به معنای مرگ علمی است وقتی دستمان پر شد‪ ،‬حتما‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فعالیتاحزابهیچ گاهرونقنداشتهاست‬ ‫حســین کمالــی‪ ،‬رئیس خانــه احزاب ایــران در مــورد علت افول‬ ‫احزاب طی سال های اخیر گفت‪ :‬فعالیت احزاب هیچ گاه چه قبل‬ ‫و چــه بعــد از انقــاب از رونق برخــوردار نبوده و بایــد افزایش پیدا‬ ‫کند و اثربخشــی داشــته باشــد ولی واقعیت این اســت که حزب در‬ ‫نظام جمهوری اسالمی به طورجدی به رسمیت شناخته نشده است‬ ‫و نقش احزاب پررنگ نیســت‪ .‬شــاید دلیل ان این اســت که احزاب‬ ‫می بایســت اولین چیزی را که انکار کنند فلســفه و دلیلی اســت که‬ ‫تشکیل شده اند تا قدرت را در دست بگیرند‪ .‬احزاب در نظام سیاسی‬ ‫ما برای اینکه فعالیتی داشته باشند ابتدا خود را از تالش برای کسب‬ ‫قــدرت مبــرا بداننــد اینکــه می خواهنــد جایگزین حکومت مســتقر‬ ‫شــوند و تغییــر سیاســت در کشــور به صورتی کــه با انچه قبــل از ان‬ ‫طراحی شده متفاوت باشد در کشور ما موردقبول نیست‪ .‬ازاین رو به‬ ‫یشــود که نباید نقش زیادی داشــته باشند‬ ‫احزاب به گونه ای نگاه م ‬ ‫و نقــش ا نهــا باید در همین حد باشــد که بــازار گرم کن انتخابات و‬ ‫نمایش دهنده ی دموکراسی سیاسی باشند‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬از دید برخی سیاسیون مثال احزاب نباید نسبت به نحوه برگزاری‬ ‫انتخابــات و ایراداتــی که بــه ان وارد می داننــد مطالبی بگویند‪ .‬اگر‬ ‫قرار باشــد احزاب حرفی بزنند که برای مســئولین و برگزارکنندگان‬ ‫انتخابات ناخوشایند باشد به ان ها به چشم عناصر نامطلوب نگاه‬ ‫یشــود و احزابــی کــه همراه نیســتند درحالی که در دنیــا‪ ،‬احزاب‬ ‫م ‬ ‫شــکل می گیرنــد تــا به صورت مســالمت امیز مجلس و دولــت را در‬ ‫دســت بگیرند و سیاس ـت هایی را که اعالم می کنند اجرا کنند‪ .‬ما‬ ‫در کشــور خــود قــادر بــه این گونــه تحول طلبــی نیســتیم و احزاب‬ ‫معموال بر اســاس برنامه حرکت نمی کنند‪ .‬کمالی تاکید کرد‪ :‬تنها‬ ‫در زمان انتخابات است که کاندیداها جزوه و کاغذی را در برنامه‬ ‫تلویزیونی به عنوان برنامه در دســت می گیرند و خودشــان و بقیه‬ ‫مــردم می داننــد که این برنامه ها جدی و عملیاتی نیســتند و حتی‬ ‫اگر به قدرت برسند به این دست نوشته های تخیلی و غیرواقعی‪،‬‬ ‫عمل نخواهند کرد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬کاندیداها بعد از رای اوری اولین‬ ‫چیزی که ابراز می کنند این اســت که ما حزبی نیســتیم و خودمان‬ ‫رای مردم را کسب کرده ایم و این با روش ان ها که قبل از انتخابات‬ ‫نهــا در زمــان انتخابــات از گرو ههــا و احــزاب‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬ا ‬ ‫می خواهند که حمایتشان کنند و بعد از انتخابات مدعی می شوند‬ ‫کــه خودشــان رای داشــتند و مقبــول ملــت بوده انــد‪ .‬رئیــس خانه‬ ‫احزاب ایران تصریح کرد‪ :‬قبل از این ‪ ۲۵۰‬حزب و سازمان و گروه‬ ‫سیاسی ثبت شده بود در دوره من چندین حزب حذف شد و امروز‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۵۰‬حزب وجود دارد؛ این احزاب می بایســت خود را‬ ‫با شرایط تطبیق بدهند و توانایی های خود را عرضه کنند و حضور‬ ‫خود را مطرح و یا صحنه را خالی کنند‪ .‬در کشــور ما حتی احزاب‬ ‫شناخته شده و قدرتمند نیز توانایی انجام کار ندارند نه مانیفستی‬ ‫ارائه داده اند و نه سازمان و تشکل درستی دارند و نتوانسته اند اقدام‬ ‫عملی خوبی از خود درصحنه های مختلف نشان بدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دلیلتجمعپایتختقطعیبرقپاساژ عالءالدینبود!‬ ‫معاون امنیتی استانداری تهران تجمع دیروز در خیابان جمهوری‬ ‫را به دلیل اعتراض برخی شــهروندان نســبت به قطعی برق پاســاژ‬ ‫عالءالدیــن عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬افــرادی را بــرای بررســی موضــوع‬ ‫فرســتادم که ببیننــد چرا این اتفاق افتاده اســت‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫‪ ،24‬حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی استانداری تهران در خصوص‬ ‫تجمعاتــی که دیروز در حوالی خیابان جمهوری برگزار شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برق پاســاژ عالءالدین مشــکل داشته و قطع شده بود که همین امر‬ ‫موجب نارضایتی کوچکی شد که بعد از یک ساعت هم برق وصل‬ ‫شد‪ .‬معاون امنیتی استانداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که‬ ‫برخــی ایــن تجمعات را به طرح مجلس مبنــی بر صیانت از حقوق‬ ‫کاربران در فضای مجازی ارتباط دادند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خیر‪ ،‬برق پاساژ‬ ‫عالءالدین به دالیلی قطع شد که یک ساعت بعد هم وصل شد‪،‬‬ ‫من هم گروهی را برای بررسی موضوع اعزام کردم که ببینند چرا این‬ ‫اتفــاق افتاده اســت‪ .‬وی تاکید کــرد‪ :‬برق پاســاژ عالءالدین در حال‬ ‫حاضر وصل است و این موضوع هم در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تذکر به وزرا دردی‬ ‫از مشکالت مردم دوا نمی کند‬ ‫عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬حضــور وزیــر در‬ ‫مجلــس و دادن کارت زرد بــه او دردی‬ ‫از مشــکالت مــردم دوا نمی کنــد و مــردم‬ ‫از مجلــس انقالبــی انتظــار دارنــد وقــت‬ ‫خــود را صــرف طرح هــای مهــم کنــد چــون‬ ‫در ابتدایی تریــن مســائل و مشــکالت خود‬ ‫مانده انــد و ایــن طرح هــا هــم کمکــی بــه‬ ‫ان هــا نمی کنــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬جــال‬ ‫رشــیدی کوچی در جریان بررســی جزییات‬ ‫طــرح دو فوریتــی الــزام دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــرای پاســخگویی بــه تذکــرات‬ ‫کتبــی و شــفاهی نماینــدگان در اخطــاری‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم درگیــر گرانی هــای مختلــف‬ ‫در ســیمان‪ ،‬خــودرو‪ ،‬قطعــی اب و بــرق‬ ‫و ســایر اقــام و مایحتــاج خــود هســتند‬ ‫و چنیــن طرح هایــی مشــکالت مــردم را‬ ‫حــل نمی کنــد‪ .‬نماینــده مرودشــت در‬ ‫مجلــس یازدهــم در ادامــه پرســید‪ :‬چــرا‬ ‫نماینــدگان طرح هایــی کــه توانایــی حــل‬ ‫مشــکالت مــردم را دارد بررســی نمی کننــد‬ ‫و طرح هایــی کــه مقابلــه بــا گرانی هــا را‬ ‫ســبب می شــود در دســتور قــرار نمی گیــرد؟‬ ‫رشــیدی کوچــی ادامــه داد‪ :‬حضــور وز یــر‬ ‫در مجلــس و دادن کارت زرد بــه او‬ ‫دردی از مشــکالت مــردم دوا نمی کنــد‪.‬‬ ‫مــردم از مجلــس انقالبــی انتظــار دارنــد‬ ‫وقــت خــود را صــرف طرح هــای مهــم کند‬ ‫درحالی کــه مــردم در ابتدایی ترین مســائل‬ ‫و مشــکالت خــود مانده انــد و این طرح ها‬ ‫هــم کمکی بــه ان هــا نمی کنــد‪ .‬محمدباقر‬ ‫قالیبــاف‪ ،‬رئیــس مجلــس در پاســخ به این‬ ‫اخطــار گفــت‪ :‬برای حــل این مشــکل باید‬ ‫ایین نامــه داخلــی مجلــس اصــاح شــود و‬ ‫از کمیســیون ایین نامــه داخلی می خواهیم‬ ‫نســبت به اصالح اقدام کنند‪ .‬‬ ‫مردم تاوان تحریم ها را می دهندنه‬ ‫سیاستمداران‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬فالحــت‬ ‫افتخار نیست‪.‬واقعیتیبهاسم‬ ‫پیشــه‪ ،‬رئیــس کمیســیون‬ ‫ناکارامدی دولت اقای روحانی‬ ‫امنیــت ملــی و سیاســت‬ ‫وجــود دارد و انتقادهایــی بــه‬ ‫خارجــی در مجلــس دهــم‪،‬‬ ‫ان وارد اســت این دولت حتی‬ ‫در رابطــه بــا وضعیــت برجــام‬ ‫نتوانســت از اختیــارات خــود‬ ‫حشمت ا‪ ...‬فالحت‬ ‫گفــت‪ :‬دیپلماســی هســته ای‬ ‫اســتفاده کند‪ .‬بارها گفته شده‬ ‫پیشه‬ ‫کشــور دچــار نوعــی حالــت‬ ‫کــه موضــوع هســته ای کشــور‬ ‫حاد شــطرنجی شــده و عمــا دررونــد ان وقفه جــزو مســائل کالن سیاســت خارجــی اســت و‬ ‫ایجادشده است‪ .‬معتقدم وقفه در دیپلماسی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با ان تعیین‬ ‫هسته ای به ضرر کشور ایران است‪ ،‬اگر بخواهید تکلیف می کند و در دولت اقای روحانی وزارت‬ ‫بــا هــر دیدی مذاکرات هســته ای و دیپلماســی خارجــه مجری بود‪ .‬فالحت پیشــه بیــان کرد‪:‬‬ ‫هســته ای را ارزیابــی کنیــد ممکن اســت نتایج اکنون کــه مذاکــرات ویــن به بن بســت رســیده‬ ‫متفاوتی به دســت اورید‪ ،‬یکی می تواند بادید اســت‪ ،‬نمی شــود گنــاه ایــن تنگنــا را بــه گردن‬ ‫ارمان گرایانــه بنگــرد کــه در ان صورت مطلوب دیپلمات هــای کشــور انداخــت‪ ،‬به هرحــال‬ ‫هیچ کدام از طرفین در یک دیپلماســی حاصل مذاکرات انجام شد این مذاکرات بر اساس حد‬ ‫نمی شود و ان دیپلماسی ادامه تقابل یا تعامل مقدورها شکل گرفت و هرکدام از طرف ها باید‬ ‫مبتنی بر قدرت است‪ .‬ممکن است افرادی هم قدری از خطوط قرمز خود را کنار می گذاشتند و‬ ‫دیدواقع گرایانهداشتهباشند کهبایددیپلماسی اما طرفین حاضر نبودند این کار صورت بگیرد‪،‬‬ ‫واقع گرایی شــکل بگیــرد و دیــد واقع گرایانه را رئیسی برای تصمیم گیری در احیای دیپلماسی‬ ‫حاکم کنیم‪ .‬کشور در موضوعهسته اینتوانسته هســته ای نیازمنــد ســازوکاری فــرا دولتی اســت‬ ‫سیاس ـت های خــود را به گونــه ای پیش ببرد که یعنی در شــورای عالی امنیت ملی باید این کار‬ ‫منافعی برایش حاصل شود‪ .‬بارها گفته ام این صــورت گیــرد‪ .‬رئیس کمیســیون امنیــت ملی و‬ ‫مــردم هســتند که تــاوان تحریم هــا را می دهند سیاست خارجی در مجلس دهم گفت‪ :‬اینکه‬ ‫نه سیاســتمداران‪ ،‬چه بسیار سیاستمدارانی که برخــی مطرح می کننــد که باید محاکمــه برای‬ ‫به خاطــر حرف ها و اظهارنظرهایی که مطرح اعضــای دولــت و تیم هســته ای صــورت بگیرد‬ ‫می کننــد حقوق می گیرنــد و حرف هایی را هم اگــر اطالعاتــی دارند مطــرح کنند‪ ،‬ســازوکار به‬ ‫بیــان می کننــد کــه به منافــع ملت اســیب وارد این شــکل اســت که یک تعریــف و تحدید در‬ ‫می کنــد‪ ،‬همچنیــن جلســات مختلفــی شــکل شــورای امنیت ملی صورت می گیرد و در اختیار‬ ‫می گیرد با حق ماموریت های مختلف که از دل دیپلمات هــا قــرار داده می شــود و ا نهــا هــم‬ ‫ان جلسات وقفه در تامین منافع ملت حاصل موظــف هســتند طبــق ایــن تعاریــف و حدود‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬جمهوری و شــروط مذاکــرات پیــش برونــد‪ ،‬اگــر تخطی‬ ‫اســامی ایــران کشــوری اســت کــه تنگناهــای صورت گرفته باشد باید پاسخگو باشند در غیر‬ ‫خارجی برایش ایجادشــده که عمدتا ناشــی از اینصورتموضوعجرمانگاری‪،‬مبتنیبریکسری‬ ‫دشــمنی دشمنان کشور اســت و این تنگناها با ادعااست‪.‬جرمانگاریمربوطبهموضوعهسته ای‬ ‫یک ســری ناکارامدی ها در داخل همراه شــده در صورتــی اســت کــه از شــاخص بنــدی و شــروط‬ ‫کــه در این میان‪ ،‬مردم ضرر می کنند و این ضرر شورایعالیامنیتملیتخطیصورتگرفتهباشد‪.‬‬ ‫به ساعت و به روز است یعنی به سال نیست‪ ،‬درصورتی که عمال تصمیمی اتخاذ نشده و برجام‬ ‫هــرروزی که تحریم ها ادامه پیــدا می کند رکود احیانشدهاست‪،‬تماممذاکراتبندبهبندوکلمهبه‬ ‫در کشور بیشتر می شود و شغل های بیشتری در کلمهدر شورایعالیامنیتملیبررسیمی شدهو‬ ‫حالت خاموش باقی می مانند و کشور ازلحاظ کمیتهمربوطهعمالاعالمکردهکهمتنپیش نویس‬ ‫توســعه و عمــران عقــب می مانــد و به طــور که قرار شده است در پایتخت ها بررسی شود این‬ ‫مشخص این شرایطی است که در کشور حاکم متن با قانونی که در مجلس ایران تصویب شده‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬ســنگ اندازی در مسیر دیپلماسی کشور همخوان نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوربه جایپاسخگویی‬ ‫فرافکنیمی کند‬ ‫جــواد نیــک بیــن‪ ،‬نماینده‬ ‫کارگزاران است‪ .‬باید نسبت به‬ ‫کاشــمر در مجلــس شــورای‬ ‫پاســخگویی وزرا و مســئوالن‬ ‫اســامی در صحــن مجلــس در‬ ‫کشــوری اهتمام ویژه ای داشــته‬ ‫تذکــری با اســتناد بــه ایین نامه‬ ‫باشــیم‪ .‬خــرداد و مردادمــاه‬ ‫داخلــی مجلــس بابیــان اینکــه‬ ‫ســال گذشته موضوع استیضاح‬ ‫جواد نیک بین‬ ‫حفــظ شــان و جایگاه مجلس‬ ‫رئیس جمهــور مطــرح شــد کــه‬ ‫در اختیار هیئت رئیســه مجلس‬ ‫برخیبهاینموضوعخندیدند‪،‬‬ ‫اســت و مــا بایــد در شــرایط کنونی به مســائلی اما اگر ان روز تصمیم درستی برای رئیس جمهور‬ ‫بپردازیم کهجزوموضوعاتمهمروز کشور باشد‪ ،‬گرفتــه می شــد و هر چه زودتر مقصــر اصلی این‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬زمانی که می فهمیم برای اعضای وقایع را از ســردمداری کشــور به زیر می اوردیم‪،‬‬ ‫هیئت مدیــره بانک تجارت ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومان دیگر کشــور به اینجا نمی رســید و این مســائل‬ ‫پاداش تعیین شــده و همین مبلغ در عرض چند پیش نمی امد‪ .‬این نماینده در مجلس یازدهم‬ ‫ثانیهبه‪ ۵۰۰‬میلیونتومانافزایشمی یابدوحتی ادامــه داد‪ :‬در ایــن چنــد روز باقی مانــده بایــد‬ ‫ککشان هم نمی گزد! خیلی راحت بیان می کنند تصمیــم درســتی گرفتــه و بــا مقصر اصلــی این‬ ‫که‪ ۴۰۰‬نشد حال‪ ۵۰۰‬میلیون پاداش بپردازید! به مســائل که همان جاسوسان هســتند‪ ،‬برخورد‬ ‫گزارشایلنا‪،‬اوبامهمدانستنموضوعخوزستان‪ ،‬شــود‪ .‬رئیس جمهــور به جــای پاســخگویی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬مسئوالن عالی رتبه کشور با حضور در فرافکنــی کــرده و اعــام می کنــد اگــر تصمیم و‬ ‫استان خوزستان اعالم می کنند که ما در توسعه مصوبهمجلسنبود‪،‬تاکنونتحریم هارفعشده‬ ‫ایناستانموفقنبوده ایم؛بلهدرستمی گویند‪ ،‬بــود! نیک بین خطاب به رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫این افراد در توســعه کشــور موفق نبوده اند‪ ،‬اما بــرادر عزیــز؛ جنــاب اقــای روحانــی‪ ،‬دلــم برای‬ ‫در توســعه زندگی شــان موفــق عمــل کرده انــد‪ .‬شما می سوزد‪ ،‬اگر مصوبه مجلس نبود شما به‬ ‫ایــن افراد در ســال ‪ ۱۳۵۷‬کجا بودند واالن کجا قهقرا می رفتید‪ .‬هشت سال کشور را معطل نگه‬ ‫هســتند؟! نیک بیــن بابیان اینکه اعتــراض حق داشتید‪ ،‬حال مصوبه مجلس را مخالف تحریم‬ ‫مردم است و رهبری نیز فرموده اند به اعتراضات می دانیــد؟ مقصــر اصلی به ســرانجام نرســیدن‬ ‫مردم باید رسیدگی شود‪ ،‬اما پاسخگویی وظیفه برجامشما‪،‬خودشماهستید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اضافهشدن‪ ۸۲۵‬کیلومتربهخطوطریلی‬ ‫تا پایان‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫طــول ‪ ۳۷‬کیلومتر با پیشــرفت‬ ‫اعالم کرد که هشت پروژه ریلی‬ ‫حدود‪ ۷۰‬درصدی تا پایان سال‬ ‫در ســال جــاری در اولویــت قرار‬ ‫جــاری امکان بهر هبــرداری دارد‬ ‫دارنــد که با افتتــاح ان ها ‪۸۲۵‬‬ ‫تهــای ریلــی کشــور‬ ‫و از اولوی ‬ ‫کیلومتر به راه اهن ایران افزوده‬ ‫یشــود‪ .‬همچنین‬ ‫محســوب م ‬ ‫خیراله خادمی‬ ‫یشــود‪ .‬خیرالــه خادمــی در‬ ‫م ‬ ‫خط ریلی همدان‪-‬ســنندج به‬ ‫گفت وگــو با ایســنا اظهــار کرد‪:‬‬ ‫طول‪ ۱۵۱‬کیلومتر و با پیشرفت‬ ‫یکی از خطوط ریلی اولویت دار ســال ‪ ۱۴۰۰‬راه فیزیکــی ‪ ۷۶‬درصــدی همیــن وضعیــت را دارد‪.‬‬ ‫اهــن خواف‪-‬هــرات بــود که ‪ ۱۴۰‬کیلومتــر ان در خادمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــن حجم‬ ‫داخل خاک افغانستان ساخته شد و در ماه های از خطــوط ریلــی قابل توجهــی بــوده و رکوردی‬ ‫گذشــته بــه بهر هبــرداری رســید و در درجــه دوم محسوب می شود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در سه ماهه اول‬ ‫راه اهــن یــزد به اقلید اســت که تقریبــا به اتمام سال جاری حدود ‪ ۱۴۵‬کیلومتر ریل گذاری انجام‬ ‫رسیده و به زودی این خط ریلی ‪ ۲۷۱‬کیلومتری شــد و ایــن رکــورد در طــول ســال ها و ده ههــای‬ ‫هــم بــه بهر هبــرداری خواهد رســید‪ .‬وی افــزود‪ :‬گذشــته بی ســابقه بوده که البته یکی از دالیل‬ ‫راه اهــن زاهدان‪-‬خــاش نیــز به عنوان بخشــی از ان تولیــد ریــل ملی در کشــور اســت که ســرعت‬ ‫کریدور شــمال‪-‬جنوب بوده کــه ‪ ۱۵۰‬کیلومتر ان ریل گذاری را افزایش داده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ریل گذاری شــده اســت‪ ،‬مراحل تنظیــم خط ان مسیر ریلی دیگری که در سال جاری بهره برداری‬ ‫نیــز در حــال انجــام بــوده و به نظر می رســد که از ان برنامه ریزی شده‪ ،‬راه اهن میانه‪-‬اردبیل به‬ ‫بهر هبــرداری ان در ســال جــاری قطعــی خواهــد طول ‪ ۱۷۵‬کیلومتر است و زیرسازی ان حدود ‪۹۵‬‬ ‫بود‪ .‬راه اهن بســتان اباد‪-‬تبریز هم با پیشرفت درصد پیشــرفت داشــته و روســازی و ریل گذاری‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصدی به طول ‪ ۴۴‬کیلومتر در اینده حدود ‪ ۷۰‬کیلومتر ان نیز انجام شــده اســت‪ .‬اگر‬ ‫نزدیــک امــاده افتتــاح خواهد بــود‪ .‬مدیر عامل این خطوط به بهره برداری برسد تا پایان امسال‬ ‫شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و ‪ ۸۲۵‬کیلومتــر بــه خطــوط ریلــی کشــور اضافه‬ ‫نقل کشــور ادامه داد‪ :‬راه اهن رشت‪-‬کاسپین به خواهد شــد البته باید منابع مالی مورد نیاز این‬ ‫عنوان بخش مهمی از کریدور شمال‪-‬جنوب به پروژه ها به موقع تامینشود‪.‬‬ ‫ورود محصوالت دو برند خارجی لوازم‬ ‫خانگیبه کشور شایعهاست‬ ‫معــاون امورصنایــع وزارت‬ ‫گفت‪ :‬در این مسیر نیز اتفاقات‬ ‫صمــت بــا رد شــایعه مجــوز‬ ‫خوبی افتاده و برندهای ایرانی‬ ‫ورود محصــوالت لوازم خانگی‬ ‫بــا تامین نیــاز داخل توانســتند‬ ‫خارجی به کشــور گفت‪:‬وزارت‬ ‫بــازار داخلــی را پوشــش دهنــد‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت هیچ‬ ‫و مــا بــا ارتقای خدمــات پس از‬ ‫مهدی صادقی‬ ‫نیارکی‬ ‫تصمیمیبرایورودمحصوالت‬ ‫فروش‪ ،‬بهره مندی از توان فنی‬ ‫لوازم خانگی خارجی به کشور‬ ‫مهندســی داخلــی و توســعه‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از شــاتا‪ ،‬مهدی عمــق ســاخت داخــل خواهیــم توانســت بــه‬ ‫صادقی نیارکی در جریان سفر یک روزه به استان بازارهــای خارجــی ورود پیــدا کنیم و توســعه‬ ‫اصفهان‪ ،‬ضمن بازدید از تعدادی از زیرســاخت صــادرات را رقــم بزنیــم‪ .‬معــاون امــور صنایع‬ ‫هــای صنعتــی واحدهای تولیــدی این اســتان با در ادامــه با تاکید بــر صیانت از صنایع داخلی‬ ‫بیان مطلب فوق بیان کرد‪:‬براســاس تصمیمات و ظرفیــت هــای بومی در کشــور خاطر نشــان‬ ‫شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قوا‪ ،‬کرد‪ :‬در همه تصمیمــات و برنامه های وزارت‬ ‫ورود محصــوالت نهایی لــوازم خانگی خارجی صمت ســعی شده از صنایع داخلی و بومی و‬ ‫بــه کشــور کمــاکان ممنوع اســت‪ .‬وی سیاســت توان فنی مهندســی داخلی صیانت بشود‪ .‬ما‬ ‫دولــت را افزایــش توانمندیهــا و خوداتکایی در می توانیم با توســعه سرمایه گذاری درصنایع‬ ‫صنایع داخلی برشمرد و گفت‪:‬با سرمایه گذاری پیشــران‪ ،‬هم عمق ســاخت داخــل را افزایش‬ ‫های که در صنعت لوازم خانگی صورت گرفت‪ ،‬دهیم و هم توسعه اقتصادی را محقق کنیم‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در سال گذشــته تولید محصوالت صادقی نیارکی با رد شــایعه اعطای مجوز ورود‬ ‫داخلی در مقایسه با سال‪ ۹۸‬با رشد‪ ۷۸‬درصدی محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور تاکید‬ ‫همــراه بــود و این روند در ســال جــاری نیز ادامه کرد‪:‬سیاست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه‬ ‫داشته و تولید در این صنعت بیش از ‪ ۲۶‬درصد به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی‪ ،‬توسعه‬ ‫در سالجاری افزایش یافته است و تولیدکنندگان عمق ساخت داخل وخوداتکایی صنعتی است‬ ‫در ایــن بخــش‪ ،‬توانســتند رشــد ‪ ۳۰‬درصــدی در و متقاضیانی که تمایل به حضور در بازار ایران را‬ ‫تولیــد یخچــال و فریــزر و ‪ ۴۲‬درصــدی در تولید دارند باید در رشــته فعالیت هایی که در کشــور‬ ‫لباسشویی‪۲۰،‬درصدیدرتولیدتلویزیونمحقق فعال ظرفیت داخلی وجود ندارد سرمایه گذاری‬ ‫کنند فلذا می بایست از ظرفیت های های ایجاد مشــترک انجام بدهند‪ .‬ما در صنایعی که دارای‬ ‫شدهدر کشور صیانتشود‪.‬ویمهمترینموضوع توانمندیداخلیهستیموازظرفیتمتخصصان‬ ‫در توسعهصنعتلوازمخانگیداخلیراسرمایه و صنعتگران داخلی بهره مند هســتی نیازی به‬ ‫گــذاری در تحقیــق توســعه ‪ R&D‬برشــمرد و برندهایخارجینداریم‪.‬‬ ‫میلیاردیشدنقیمتمسکنملیشایعه‬ ‫دالالن است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫شــده واحدهــا را بــه متقاضیان‬ ‫گفــت‪ :‬اینکــه بعضــا عنــوان‬ ‫تحویل دهند‪ .‬طبیعی است که‬ ‫یشــود بــه دلیل رشــد قیمت‬ ‫م ‬ ‫ســود خــود را در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫مصالــح ســاختمانی‪ ،‬هزینــه‬ ‫محمودزادهبابیاناینکههمواره‬ ‫تمــام شــده واحدهــای اقــدام‬ ‫اعالم کرده ایم واحدهای اقدام‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫ملــی مســکن میلیــاردی شــده‬ ‫ملی بر اساس قیمت تمام شده‬ ‫شانتاژهای برخی دالالن است‬ ‫یشــود گفــت‪ :‬از روز‬ ‫واگــذار م ‬ ‫کــه می خواهنــد امتیــاز واحدهــا را ارزان از مردم اول کــه پروژه ها شــروع شــد قیمتی بــرای انها در‬ ‫بخرند‪ .‬محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا نظر نگرفتیم و همیشــه اعالم کردیم بر اســاس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اعداد و ارقامی که بعضی افراد غالبا قیمت تمام شــده اســت‪ .‬طبق شــاخصهای سه‬ ‫در فضــای مجــازی درخصوص واحدهــای اقدام ماهــه دوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬قرارادادهــا را منعقــد‬ ‫ملی مسکن مطرح و عنوان می کنند هزینه تمام کردیم که به روزرسانی می شود‪ .‬تا کنون مبنای ما‬ ‫شده این واحدها میلیاردی شده‪ ،‬در واقع شانتاژ همان متری ‪ ۲.۸‬میلیون تومان است و قیمتهای‬ ‫و شــایعه برخی دالالن اســت که با این تدابیر و متری‪ ۵‬میلیون یا بیشتر که بعضا عنوان می شود‬ ‫شــوکهای بی منطــق می خواهند امتیــاز واحدها غیرواقعی است‪ .‬وی با اشاره به افتتاح ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫را با قیمتهای پایین از متقاضیان خریداری کنند‪ .‬واحداقدامملیمسکندرهفته هایگذشتهتاکید‬ ‫وی افــزود‪ :‬قراردادهــای واحدهــای اقــدام ملــی کرد‪:‬یکیاز پروژه هایاخیر کهبهبهره برداریرسید‬ ‫مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام در شــهر جدید پرند بود‪ .‬اجرای این پروژه‪ ۱۴‬ماه‬ ‫فنی اجرایی کشــور منعقد شــده که مربوط به طول کشید که قیمت ساخت ان متری‪ ۴‬میلیون‬ ‫سه ماهه دوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬است‪ .‬این قراردادها تومــان و قیمت زمین هم متــری‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫با قیمت متری حــدودا ‪ ۲.۸‬میلیون تومان برای تمام شد و به متقاضیان تحویل دادیم‪ .‬علت این‬ ‫ساختمانهای چهار طبقه به امضا رسیده که اگر بود که متقاضیان در این طرح همکاری داشتند و‬ ‫طبقــات اضافه شــود این مبلغ مقــداری افزایش اورده خود را به موقع واریز کردند‪ .‬از مردم تقاضا‬ ‫پیدا می کند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح داریــم برای جلوگیــری از تطویل پروژ ههــا در واریز‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت زمین و تســهیالت را تامین می کند به موقع اورده اهتمام الزم را داشته باشند‪ .‬معاون‬ ‫ولــی خــودش مجــری نیســت‪ .‬ایــن ســازندگان وزیر راه و شهرســازی یاداور شــد‪ :‬هر فردی اعم از‬ ‫بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی ســازندگان حرفــه ای و غیرحرف ـه ای که بخواهد‬ ‫مثــل ســیمان‪ ،‬فــوالد‪ ،‬کاشــی‪ ،‬ســرامیک و غیره واحدیراذیلطرحاقدامملیمسکناحداث کند‬ ‫را می خرنــد‪ ،‬دســتمزد می دهنــد و م ‬ ‫یســازند؛ مشمولدریافتوام‪۲۵۰‬میلیونتومانیمی شودو‬ ‫بنابراین نمی توان انتظار داشت زیر قیمت تمام محدودیتخاصی برای دریافت ان ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫دالیل نوسان قیمت سیمان چیست؟‬ ‫ضرورت مشخص شدن ساز و کارهای‬ ‫عرضه سیمان در بورس‬ ‫تهــای اعمالــی در مصــرف‬ ‫در پــی محدودی ‬ ‫بــرق صنایــع فوالدی و ســیمانی و کاهش تولید‪،‬‬ ‫معــاون دفتــر صنایــع غیرفلــزی وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت ضمــن تاکیــد براینکــه ایــن‬ ‫وزارتخانــه تمــام تــاش خود را در راســتای تامین‬ ‫بــرق مــورد نیــاز صنعــت ســیمان و فــوالد انجام‬ ‫می دهــد‪ ،‬قطعــی برق و کاهش تولید ســیمان را‬ ‫یکی از دالیل نوسانات قیمت سیمان در روزهای‬ ‫اخیر دانســت‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محدودیت های‬ ‫اعمالی در مصرف برق صنایع فوالدی و سیمانی‬ ‫را دچار چالش کرده و به سبب اینکه میزان تولید‬ ‫تهــا علی الخصــوص‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬قیم ‬ ‫قیمــت ســیمان در روزهــای اخیــر نوســان زیــادی‬ ‫داشته است‪.‬این در حالی است که علیرغم اینکه‬ ‫قرار بود از چهارشــنبه هفته گذشــته (‪ ۳۰‬تیرماه)‬ ‫لغایت روز گذشته (سوم مردادماه) صنایع سیمان‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعته بــدون محدودیــت و صنایع فوالدی‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعته بــا ‪ ۵۰‬درصــد دیمانــد مصرفــی بــه‬ ‫فعالیت بپردازند اما نظر شرکت توانیر عوض شد‬ ‫و طبق ابالغیه محدودیت تامین برق واحدهای‬ ‫ی که مجاز به‬ ‫سیمان و فوالد کشور‪ ،‬صنایع فوالد ‬ ‫فعالیت ‪ ۲۴‬ساعته با ‪ ۵۰‬درصد دیماند مصرفی‬ ‫بودنــد‪ ،‬از روز پنجشــنبه (‪ ۳۱‬تیرمــاه) امــکان‬ ‫فعالیت ان ها مجدد محدودتر شــد اما همچنان‬ ‫صنایــع ســیمانی‪ ،‬نامحــدود مجــاز بــه فعالیــت‬ ‫بودند‪.‬در این راستا‪ ،‬فرهاد رحمانی‪-‬معاون دفتر‬ ‫صنایع غیرفلزی وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‪-‬‬ ‫در یــک برنامــه تلویزیونی با بیــان اینکه در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۸۰‬واحــد ســیمانی فعــال در کشــور بــا‬ ‫ظرفیــت تولید ‪ ۸۸‬میلیون تن وجود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برنامه تولید ‪ ۱۴۰۰‬برای این واحدها بالغ بر‬ ‫‪ ۷۲‬میلیون تن در نظر گرفته شــده اســت که در‬ ‫صــورت نیــاز و وجود شــرایط تولید قابــل ارتقا تا‬ ‫میزان ‪ ۷۵‬میلیون تن نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بر اینکه تمام تولید ســیمان‬ ‫کشــور وارد بــازار (بــازار صــادرات و بــازار داخلی)‬ ‫می شود میزان صادرات در سه ماهه نخست سال‬ ‫جاری را حدود یک میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار تن اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬میزان نیاز بازار داخل در ابتدای سال‬ ‫گذشــته حدود ‪ ۵۵‬میلیون تن بوده اســت که در‬ ‫انتهای ســال گذشــته با افزایش پنــج درصدی به‬ ‫‪ ۵۸‬میلیون تن رســید‪ .‬برای ســال جاری نیز تولید‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تنی پیش بینی شده که با برنامه ریزی‬ ‫تولیــد ‪ ۷۲‬میلیــون تنــی ســیمان‪ ۱۲ ،‬میلیــون تن‬ ‫سیمان برای صادرات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول وزارت صمت یکی از دالیل‬ ‫اصلی افزایش قیمت سیمان طی روزهای اخیر را‬ ‫قطعی برق دانسته و گفت‪ :‬زمستان سال گذشته‬ ‫(‪ ۲۳‬دی مــاه تــا ‪ ۱۸‬بهمــن مــاه)‪ ،‬قطعــی بــرق‬ ‫باعث شــد پنج میلیون تن ســیمان تولید نشــود؛‬ ‫فلــذا این اتفاق ســبب ایجــاد بازاری ســیاه در ان‬ ‫مقطع شــد که با بهبود شــرایط و افزایش تولید‪،‬‬ ‫نیــاز بــازار پوشــش و مشــکالت برطــرف شــد‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر دوباره این اتفاق افتاده اســت و در‬ ‫دو هفته گذشــته واحدهای ســیمانی با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیماند فعالیت کردند که در چند روز گذشته به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد دیماند افزایش پیدا کرد اما مجددا از‬ ‫روز شنبه (دوم مردادماه) فعالیت این واحدها با‬ ‫‪ ۱۰‬درصد دیماند مجاز است‪.‬‬ ‫رحمانی ضمن تاکید بر نقش و اهمیت تامین‬ ‫برق و انرژی در صنعت ســیمان‪ ،‬از تولید ســیمان‬ ‫در واحدهــای تولیــدی بــا کمک ذخیــره ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تنی کلینکر این واحدها خبر داد که طی دوهفته‬ ‫اخیر به هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫علیرغــم افزایــش ‪ ۲۹‬درصــدی تولیــد ســیمان در‬ ‫خــرداد ماه‪ ،‬چنانچه قطعی برق برای واحدهای‬ ‫تولیدی ســیمان ادامه دار باشــد‪ ،‬موجودی هشت‬ ‫میلیــون تنــی کلینکــر‪ ،‬حداقــل تــا یــک مــاه و نیم‬ ‫می تواند تولید سیمان را پوشش دهد‪ .‬معاون دفتر‬ ‫صنایع غیرفلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادامه‪ ،‬بر تالش وزارت صمت برای تامین برق‬ ‫واحدهای تولید سیمان و فوالد تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس سیاستهای اتخاذ شده مبنی بر حفظ برق‬ ‫خانگی و کاهش برق صنعت‪ ،‬برق صنعت سیمان‬ ‫و فوالد نیز کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اعــام برگــزاری جلســات متعدد با‬ ‫وزارت نیرو در راســتای ایجاد هماهنگی برای رفع‬ ‫مشکل تامین برق واحدهای تولید سیمان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صمت پیشنهاد‪ ۷۰‬درصد دیماند به صورت‬ ‫پایدار را ارائه داده است تا تولید تداوم داشته باشد‬ ‫و تقاضای بازار پاسخ داده شود اما هنوز به تفاهم‬ ‫نهایی در این خصوص نرسیده ایم و جلسات برای‬ ‫اخذ تصمیم نهایی همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایــن مقام صنعتــی از مخالفــت وزارت صمت‬ ‫در خصوص عرضه ســیمان در بورس کاال به دلیل‬ ‫مشخص نبودن ساز و کارهای ان خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل افزایش قیمت سیمان‪ ،‬عرضه‬ ‫ان در بــورس کاالســت؛ در حال حاضر موجودی‪،‬‬ ‫خریدار و چگونگی خرید روشــن و شفاف نیست‬ ‫و عــاوه بــر ان گرفتــن کد بورســی زمانبر اســت و‬ ‫تا کنون هیچ جلس ـه ای برای مشــخص کردن ســاز‬ ‫و کارهای ان برگزار نشده است‪.‬رحمانی با استناد‬ ‫به برگزاری سال مالی شرکتهای سیمانی موجود در‬ ‫بــورس و ســود بــاالی این صنعت‪ ،‬کشــف قیمت‬ ‫ســیمان در بورس را غیرالزم دانســت و اصالح ان‬ ‫را خواستار شد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه هزینه تمام شــده‬ ‫تولید ســیمان بیــن ‪ ۱۹۰‬تا ‪ ۲۳۰‬هزار تومــان براورد‬ ‫شده است و در حال حاضر سیمان فله به قیمت‬ ‫‪ ۳۰۸‬هزار تومان و سیمان پاکتی ‪ ۴۲۰‬هزار تومان‬ ‫عرضــه مــی شــود؛ اظهار کــرد‪ :‬از دو ســال پیش با‬ ‫خروج سیمان از سبد حمایتی‪ ،‬این صنعت موظف‬ ‫تگــذاری تحت ســازمان حمایت‬ ‫بــه رعایت قیم ‬ ‫از مصرف کننده و تولیدکننده می شــود و صنعت‬ ‫ســیمان برای رعایت این ضوابط و اینکه مشمول‬ ‫تعزیرات نشود‪ ،‬قیمت را تعیین می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسطمدیرعاملفوالدمبارکهصورت گرفت‬ ‫بازدید از روند تکمیل پروژه نصب قفسه‪ 7‬نورد گرم مجتمع فوالد سبا‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از روند تکمیل‬ ‫پروژه نصب قفسه شماره ‪ 7‬و نوسازی و تعویض‬ ‫اتوماســیون نــورد گــرم و همچنیــن ریومــپ خط‬ ‫ریخته گری شــماره یک مجتمع فوالد ســبا بازدید‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویــداد امروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در بازدیــد از‬ ‫پروژه نصب قفسه شماره ‪ 7‬و نوسازی و تعویض‬ ‫اتوماســیون نــورد گــرم و همچنیــن ریومــپ خط‬ ‫ریخته گری شماره یک مجتمع فوالد سبا با اشاره‬ ‫بــه اهمیت ایــن پروژه ها اظهار کــرد‪ :‬از خردادماه‬ ‫امســال ایــن پروژ ههــا در یــک بــازه ‪ 45‬روزه‬ ‫هدف گذاری شده بود اما خوشبختانه با همت و‬ ‫تخصص تالش گران مجتمع فوالد سبا این توسعه‬ ‫حتــی ‪ 4‬روز پیــش از موعــد مقــرر به بهر هبــرداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود عوامل بازدارنده از جمله‬ ‫تحریم ها و شــیوع ویروس کرونــا در پروژه تکمیل‬ ‫توســعه نوردگرم و ریخته گری مجتمع فوالد ســبا‬ ‫افــزود‪ :‬با اجــرای پروژه نصب قفســه ‪ 7‬نورد گرم‬ ‫این مجتمع عالوه بر تســهیل نــوردکاری‪ ،‬کیفیت‬ ‫قهــای تولیــدی نیــز افزایــش می یابــد؛ خــط‬ ‫ور ‬ ‫ریخته گری شماره یک مجتمع فوالد سبا همچون‬ ‫خــط شــماره دو به روزرســانی شــده که قطعـ ًـا در‬ ‫تحقــق افزایــش میزان تولید در ســال جاری نقش‬ ‫موثری خواهد داشــت‪ .‬مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه در پایان ضمن قدردانی از تالش متخصصان‬ ‫و پرسنل مجتمع فوالد سبا و کلیه پیمانکاران این‬ ‫قطعا تالش کارشناسان فوالد سبا‬ ‫مجتمع گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫در تحقــق ایــن توســعه موثــر بــوده که امیــدوارم‬ ‫در ایــن مجتمــع بتوانیم با تمام تــوان به ظرفیت‬ ‫هدف گذاری شده تولید در سال جاری دست یابیم‪.‬‬ ‫یپــور‪ ،‬مدیــر مجتمــع فــوالد‬ ‫مصطفــی عطای ‬ ‫ســبا نیــز با اشــاره بــه بهر هبــرداری از ایــن پروژه ها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با انجام ریومپ ریخته گری خط‬ ‫شماره یک و با افزایش ضخامت تختال از ‪ ۶۲‬به‬ ‫‪ ۷۵‬میلی متر و تختال ورودی به نورد از ضخامت‬ ‫‪ ۵۰‬به ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬میلی متر‪ ،‬موفق به تولید ظرفیت‬ ‫اسمی (یک میلیون و ‪ 400‬هزار تن) فوالد خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای رســیدن بــه‬ ‫ظرفیت تولید ‪ 2‬میلیون تن فوالد در سال های اتی‬ ‫بــا اعمال تغییــرات در این واحد صنعتــی‪ ،‬اذعان‬ ‫داشت‪ :‬یکی از مواردی که برنامه توسعه ‪ 5‬ساله‬ ‫اخیــر در ایــن واحد صنعتــی را به تاخیر انداخت‪،‬‬ ‫عطش بازار به تولید ورق بود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد ســبا در پایــان اضافه کرد‪:‬‬ ‫توســعه اصالحات و تکمیل خطوط نــورد گرم با‬ ‫اعتمادبخشــی مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه‪،‬‬ ‫همــت بــاالی پرســنل فــوالد ســبا و پیمانــکاران‬ ‫مربوطــه و همچنیــن همــکاری ســایر متخصصان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه محقق شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرشبکهبهداشتودرمانلنجانتصریح کرد‬ ‫کفوالدمبارکه‬ ‫اجرایطرحملیواکسیناسیوندر شهرستانلنجانبا کم ‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان لنجان در حاشیه‬ ‫بازدیــد نماینــده مردم لنجــان در مجلس شــورای‬ ‫اســامی از رونــد واکسیناســیون کرونــا در مراکــز‬ ‫تجمیع واکسیناسیون فوالدشــهر گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫اجرای طرح ملی واکسیناســیون در ســطح کشور‪،‬‬ ‫شهرســتان لنجان ‪ 2‬مرکز تجمیع واکسیناســیون را‬ ‫مورد بهره برداری قرار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬علــی وحدتــی‬ ‫افــزود‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه در راســتای عمل به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود و بنا بر درخواست‬ ‫مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان و‬ ‫با موافقت مدیرعامل مجتمع فوالد سبا و حمایت‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬در اماده سازی‬ ‫و تجهیز مراکز واکسیناسیون شهرستان لنجان نقش‬ ‫قابل توجهیداشتهاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با کمک مجتمع فوالد سبا و فوالد‬ ‫مبارکــه فضای بســیار مناســب فیزیکی بــرای ارائه‬ ‫خدمات واکسیناسیون به وجود امد‪ .‬تجهیزات و‬ ‫امکانات غرفه بندی انجام و هزینه قابل توجهی‬ ‫توســط فــوالد مبارکه صــرف اجرایی کــردن طرح‬ ‫ملی واکسیناسیون در سطح شهر زرین شهر شد‪.‬‬ ‫وحدتــی تصریح کرد‪ :‬این کمک موجب شــد‬ ‫طــرح واکسیناســیون در فضایــی بســیار مناســب‬ ‫و بــدون ازدحــام جمعیــت و در رفــاه کامــل برای‬ ‫شــهروندان اجرایــی شــود‪ .‬وی ضمــن قدردانــی‬ ‫کهــای مجتمــع فوالد ســبا و فــوالد مبارکه‬ ‫از کم ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به اینکه شــاه کلید حل‬ ‫بحــران کرونــا واکسیناســیون اســت‪ ،‬امیدواریم با‬ ‫امکاناتی که فراهم شده با سرعت و دقت بیشتری‬ ‫برنامه ملی واکسیناسیون را در شهرستان به پیش‬ ‫ببریم‪ .‬شــایان ذکر اســت حســین رجایی نماینده‬ ‫مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به منظور‬ ‫بازدید میدانی از روند واکسیناسیون کرونا از مراکز‬ ‫تجمیع واکسیناسیون فوالدشهر و زرین شهر بازدید‬ ‫کرد‪ .‬مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان لنجان‬ ‫شــامل ورزشگاه تختی (اســتخر تختی)‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫ایثــار‪ ،‬مرکــز خدمــات جامع ســامت‪ ،‬مرکز ســده‬ ‫لنجــان‪ ،‬مرکز باغشــاد‪ ،‬مرکز ورنامخواســت‪ ،‬مرکز‬ ‫چرمهیــن‪ ،‬مرکز باغبــادران‪ ،‬مرکزچم یوســفعلی‪،‬‬ ‫مرکز حاجت اقا و مرکز کچوئیه است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫فوالدمبارکهجزومعدودتولیدکنندگاناسلب‪ API‬در جهاناست‬ ‫معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با بیان‬ ‫این که فوالد مبارکه تنها فوالدســاز کشــور در تولید‬ ‫اســلب‪ API‬اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬به غیر از شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه که تنها شــرکت فوالدی در کشور با پتانسیل‬ ‫تولیدایننوعاسلبویژهاست‪،‬فقط کشورهایی که‬ ‫ازنظرتکنولوژیفوالدیدرسطوحپیشرفتهقراردارند‬ ‫قادربهتولیدایننوعاسلبهستند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬عباس اکبری محمدی‬ ‫درباره پروژه انتقال نفت گوره به جاســک‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به اهمیت بســیار باالی این پروژه برای کشور اظهار‬ ‫ت لوله های‬ ‫کــرد‪ :‬تامیــن ورق مــورد نیــاز برای ســاخ ‬ ‫انتقــال نفت‪ ،‬مهم ترین اقدام در تامیــن اقالم مورد‬ ‫نیــاز این پروژه ملی بــود‪.‬وی افزود‪ :‬جنس این خط‬ ‫لوله که نفت خام را از شــهر گوره در اســتان بوشــهر‬ ‫به بندری جاسک در استان هرمزگان منتقل می کند‪،‬‬ ‫به دلیل مقادیر باالی گوگرد باید از مقاومت زیادی‬ ‫برخوردارباشدچراکهنفتخامتصفیه نشدهبهدلیل‬ ‫دارا بــودن گوگــرد زیاد‪ ،‬خوردگی باالیی را در لوله ها‬ ‫ایجادمی کند‪.‬معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکه‬ ‫گفت‪:‬پیشاز اینشرکتنفتبرایتامینورقمورد‬ ‫نیــاز خطــوط انتقال نفت خــام اقدام کــرده بود که‬ ‫علی رغمتامیناعتبارموردنیاز‪،‬طرف هایخارجیبه‬ ‫دلیل تحریم ها‪ ،‬این ورق را در اختیار کشــورمان قرار‬ ‫ندادندواینپروژهمعطلماند‪.‬ویخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با تکیه بر توان داخلی‪ ،‬پس از‬ ‫انجام تست های مورد نیاز در کارخانه تولید ورق و‬ ‫تبدیل ورق به لوله‪ ،‬اسلب مورد نیاز برای تولید این‬ ‫ورقراطراحیوفرایندتولیدانبوهاینمحصولرااغاز‬ ‫کرد و موفق به تولید بیش از‪ 400‬هزار تن اسلب‪API‬‬ ‫مناسببرایمحیط گازترشبهعنوانمادهاولیهوبه‬ ‫نوعیقلبتپندهاینپروژهشد‪.‬اکبریدر ادامهاذعان‬ ‫داشت‪:‬تولیداسلبموردنیاز پروژهانتقالنفت گوره‬ ‫به جاسک توسط فوالد مبارکه چنان حائز اهمیت‬ ‫است که عالوه بر زمینه سازی برای یکی از مهم ترین‬ ‫پروژ ههــای اســتراتژیک کشــور‪ ،‬در فاصلــه زمانــی و‬ ‫کیفیتمناسب‪،‬از خروجحداقل‪ 500‬میلیونیوروارز‬ ‫از کشور نیز جلوگیری کرد؛ ناگفته نماند که حتی در‬ ‫صورتپرداختمبالغ گزافبهشرکت هایخارجی‬ ‫بــرای خریــد ایــن حجــم از اســلب خاص‪ ،‬بــه دلیل‬ ‫تحریم هایاعمال شدهعلیه کشورمان‪،‬ورقیااسلب‬ ‫یشــد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ API‬به ایران تحویل داده نم ‬ ‫در حال حاضر توانمندی تولید اسلب های گاز ترش و‬ ‫اسلب هایویژه ای کهبرایخطوطانتقالنفتو گاز‬ ‫صرفا در فوالد مبارکه تولید شده و‬ ‫استفاده می شود‪ً ،‬‬ ‫باید توجه داشت که الزمه تولید چنین محصوالتی‬ ‫عالوه بر به دانش فنی باال‪ ،‬به خط تولید پیشرفته‬ ‫نیازمند است که هر دو عامل در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫به جای تعطیلی‬ ‫مشاغل اینترنتی ان ها را‬ ‫قانونمندکنیم‬ ‫یــک فعــال حــوزه کار گســترش مشــاغل اینترنتــی‬ ‫را موجــب جلوگیــری از اتــاف وقــت و رفــت و امــد‬ ‫عمومــی در شــرایط کرونــا و کاهش بســیاری از هزینه‬ ‫هــا مــی دانــد و بــا تاکیــد بــر ســاماندهی و قانونمنــد‬ ‫شــدن کســب و کارهــای اینترنتــی می گویــد‪ :‬به جای‬ ‫تعطیلی مشــاغل اینترنتــی باید زمینه تقویــت انها در‬ ‫شــرایط کنونــی فراهم شــود و مرجــع یا نهــادی برای‬ ‫پاســخگویی به خریداران و مصرف کنندگان به وجود‬ ‫اید‪ .‬فتح اله بیات در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بــدون تردید در شــرایط کرونا و فضایــی که اکنون در‬ ‫ان قــرار داریــم بحث فــروش انالین و فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی اهمیــت و نمــود بیشــتری پیدا کرده اســت‪،‬‬ ‫افــراد مایحتــاج‪ ،‬خــوراک و پوشــاک و ضروریات خود‬ ‫را از طریــق فضــای مجازی و اینترنت به راحتی تامین‬ ‫می کنند لذا معتقدم با توجه به شــرایط موجود این‬ ‫فضــا باید تقویت شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ســوی دیگر‬ ‫بحــث نظــارت و تضمین کیفیــت کاال و خدمات هم‬ ‫مطرح است تا محصولی که به شکل اینترنتی خریداری‬ ‫می شــود و به دســت مصرف کننده می رســد در عین‬ ‫داشــتن ضمانت و کیفیت مناســب مــورد نظارت هم‬ ‫واقع شود‪ .‬این فعال حوزه کار با بیان اینکه فروشگاه‬ ‫هایاینترنتیدر بحثعرضهمحصوالتبایدمدیریت‬ ‫و نظارت شوند‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه محصول ارسالی فاقد‬ ‫مرغوبیت یا کیفیت مناسب بود باید قابلیت بازگشت‬ ‫داشته باشد و اگر نقصی وجود داشت‪ ،‬مشتری بتواند‬ ‫موضــوع را پیگیــری یا مرجوع کند‪ .‬بیات گفت‪ :‬اگر بر‬ ‫لزوم نظارت و ســاماندهی کســب و کارهای اینترنتی‬ ‫تاکید داریم به این دلیل اســت که چنانچه خریداران‬ ‫دچــار ضرر و زیان شــدند یا خســارت دیدنــد از طریق‬ ‫پیگیریدستگاه هایمتولیقابلجبرانباشدنهاین که‬ ‫فقط فروش اینترنتی انجام شود و بحث ضمانت پس‬ ‫از فروش یا حقوق مشتریان و مصرف کنندگان نادیده‬ ‫گرفته شود‪ .‬وی وجود یک مرجع یا نهاد مشخص برای‬ ‫ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی را خواستار شد و‬ ‫افزود‪:‬مشاغلی کهبهصورتاینترنتیفعالیتمی کنند‬ ‫یا فروشگاه هایی که اینترنتی به عرضه کاال و خدمات‬ ‫می پردازند باید به طور نظام مند و قانونی به فعالیت‬ ‫خــود ادامــه دهنــد و در عین حال مصــرف کنندگان و‬ ‫خریــداران با اطمینان خاطر بیشــتری از این فروشــگاه‬ ‫ها خرید کنند‪ .‬این فعال حوزه کار‪ ،‬ســازمان حمایت‬ ‫از مصــرف کنندگان‪ ،‬تعزیرات و بازرســان اصنــاف را از‬ ‫جمله متولیان نظارت بر مشــاغل اینترنتی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬کســانی که بــازار و عرضه کاالهــای مصرفی را‬ ‫نظارت می کنند می توانند در این زمینه نیز ورود کنند‬ ‫اما الزم است یک مرجع مسئولیت ساماندهی مشاغل‬ ‫اینترنتی را بر عهده گیرد و اتحادیه ای به منظور قانون‬ ‫مندتر شدن هر چه بیشتر این گونه مشاغل شکل بگیرد‬ ‫تا هم جلوی ضرر و زیان و سوء استفاده های احتمالی‬ ‫و برخی بی نظمی ها گرفته شود و هم رعایت حقوق‬ ‫خریــداران و مصرف کننــدگان در دســتور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بیات با اشــاره بــه مزایای راه اندازی کســب و کارهای‬ ‫اینترنتــی خاطرنشــان کرد‪ :‬ما نمی دانیــم کرونا تا چه‬ ‫زمانی با ما هست‪ ،‬از طرفی کرونا هم نباشد یک عده‬ ‫از افــراد کــم توان یا ســالمند هســتند کــه امکان خرید‬ ‫حضوری ندارند و نمی تواند در سطح شهر رفت و امد‬ ‫داشــته باشــند که از این جهت فروشــگاه های انالین‬ ‫برای انها مطلوب تر است‪ ،‬ضمن انکه گسترش کسب‬ ‫و کارهای اینترنتی موجب جلوگیــری از اتالف وقت و‬ ‫کاهش بسیاری از هزینه ها به ویژه جلوگیری از تردد و‬ ‫رفت و امد احاد جامعه در شرایط کرونا شده است‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬معتقدم به جای تعطیلی‬ ‫مشــاغل اینترنتــی بایــد زمینه تقویــت انها در شــرایط‬ ‫کنونــی فراهــم و از ظرفیت کســب و کارهای اینترنتی‬ ‫در فضای مجازی به نحو شایســته اســتفاده شود و در‬ ‫نهایت مرجع و نهادی برای پاسخگویی به متقاضیان و‬ ‫خریداران به وجود اید‪.‬‬ ‫علت افزایش قیمت‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫حــدود یــک هفتــه ای مــی شــود که قیمــت گوجه‬ ‫فرنگی افزایش یافته و به بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪.‬افزایشقیمتی کهرئیساتحادیهبارفروشانعلت‬ ‫ان را کاهش کشت گوجه فرنگی به دلیل کم ابی عنوان‬ ‫می کند و می گوید یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز دیگر با رسیدن‬ ‫گوجه های مناطق مختلف قیمت ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مصطفی دارایی نژاد در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به‬ ‫چرایی افزایش قیمت گوجه فرنگی‪ ،‬خیار و هویج در‬ ‫هفته های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬به علت کم ابی کشت گوجه‬ ‫فرنگی امسال کم بود ولی از یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫گوجه فرنگی دور شهری‪ ،‬بوشهر و حتی شیراز به دست‬ ‫می رسد و قیمت ها شکسته خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در حالحاضربهتریننوع گوجهفرنگیدر میدانمرکزی‬ ‫میوه و تره بار از کیلویی‪ ۸‬تا‪ ۱۰‬هزارتومان خرید و فروش‬ ‫می شود که قطعا قیمت ان در مغازه ها بیشتر خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ولی با شکسته شدن قیمت ها‪ ،‬گوجه فرنگی بوته‬ ‫رس بــه حــدود ‪ ۶۰۰۰‬تومــان هــم خواهد رســید‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه بارفروشان اضافه کرد‪ :‬خیار نیز در این تعطیلی‬ ‫ها کمتر بار شــده بود‪ ،‬ولی از روز گذشــته بار زیادی به‬ ‫میدان مرکزی میوه وتره بار اورده شــده و قیمت ان نیز‬ ‫کاهشیخواهدشد‪.‬ویدر ادامه گفت‪:‬هویجهممانند‬ ‫گوجه فرنگی امسال کمتر کشت شد و تا به دست امدن‬ ‫هویج مناطق دور شــهری یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز زمان نیاز‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر نیز قیمت هویج در میدان مرکزی‬ ‫کیلویی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬هزارتومان است که در مغازه ها قطعا‬ ‫قیمت ان بیشتر و تا ‪ ۱۶‬هزارت مان هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫دارایی نژاد در پایان گفت‪ :‬در سایر اقالم صیفی و میوه‬ ‫مشکلی وجود ندارد و بار فراوان است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کاهش حجم خطای‬ ‫اندازه گیری با کنترل‬ ‫عملکرد صحیح کنتورها‬ ‫رئیس اندازه گیری و توزیع شرکت گاز استان سمنان‬ ‫بــا بیان اینکه فروش گاز بیــش از ‪ %۸۰‬مصرف کنندگان‬ ‫صنعتی اســتان با اســتفاده از کنتورهــای توربینی انجام‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه منظــور صــدور صورتحســاب این‬ ‫م ‬ ‫بخــش از مشــترکین عمــده‪ ،‬حجــم گاز غیــر اســتاندارد‬ ‫کنتور با اســتفاده از تصحیح کننده به حجم با شــرایط‬ ‫اســتاندارد تبدیل می شود‪ ،‬این عملکرد نقش مهمی را‬ ‫در فروش و تراز گاز ایفا می کند‪ .‬ســعید رســتگار با اشاره‬ ‫به اهمیت دقت و صحت در اندازه گیری گاز طبیعی و‬ ‫تطابــق میــزان دریافت و مصرف گاز در مبــادی ورودی‬ ‫و مصرفــی افــزود‪ :‬با توجه به ارتباط عملکرد مناســب‬ ‫دستگاه های اندازه گیری با کاهش میزان گاز به حساب‬ ‫نیامده‪ ،‬کالیبراسیونوتطابقاندازه گیری هایانجامشده‬ ‫با اســتانداردهای بین المللی ضــروری اســت‪ .‬او کالیبره‬ ‫نمودنتصحیح کننده هاراحائزاهمیتدانستوافزود‪:‬‬ ‫تصحیح کننده ها جهت محاسبه حجم استاندارد دارای‬ ‫سنسورهای دما و فشار بسیار دقیق می باشند؛ بنابراین‬ ‫الزم است این تجهیزات در طول دوره های زمانی کالیبره‬ ‫گردنــد تا از صحــت اندازه گیری اطمینان حاصل شــود؛‬ ‫بنابراین بین عملکرد تصحیح کننده و میزان محاســبه‬ ‫گاز فــروش رفته رابطه مســتقیمی وجــود دارد و این امر‬ ‫ضرورتکالیبراسیونتصحیحکننده هارانمایانمی سازد‪.‬‬ ‫رســتگار فراینــد کالیبراســیون را در راســتای صحه گذاری‬ ‫بــر میــزان دقــت و صحــت مصــرف گاز و شناســایی‬ ‫نقاط اســیب پذیر‪ ،‬با اهمیت دانســت و گفت‪ :‬واحد‬ ‫اندازه گیری و توزیع گاز با تمرکز بر چشــم انداز شــرکت‬ ‫گاز استان سمنان و به منظور ایفای ماموریت خود ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد تصحیــح کننده های اســتان را بــرای اولین بار به‬ ‫صورت تجمعی و بر اساس استاندارد‪)PR2(12405 EN‬‬ ‫در پنج نقطه فشــار و ســه نقطه دما به صورت رفت و‬ ‫برگشتی کالیبره نموده است‪ .‬رئیس اندازه گیری و توزیع‬ ‫گاز شــرکت گاز استان سمنان افزود‪ :‬فرایند کالیبراسیون‬ ‫و رصد مســتمر عملکرد تجهیــزات اندازه گیــری کاهش‬ ‫‪ ۰/۲۱‬درصــد از حجــم خطــای اندازه گیــری را بــه همراه‬ ‫داشته است‪ ،‬این مهم با در نظر گرفتن تعرفه صنعتی‬ ‫فروش هر متر مکعب گاز به میزان ‪ ۲۲۰۰‬ریال و لحاظ‬ ‫هزینه های جانبی‪ ،‬ماهیانه مبلغ‪ ۹۶۰‬میلیون ریال برای‬ ‫شرکت سوداوری داشته است که دوره بازگشت سرمایه‬ ‫ان حدود ‪ ۴‬ماه براورد می گردد‪.‬‬ ‫لزوم همکاری همه‬ ‫بخش ها جهت جلوگیری از‬ ‫خاموشی ها‬ ‫مهدیاهنینپنجه‪،‬مدیرشرکتتوزیعبرقاستانقم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی‬ ‫مبنــی بــر افزایش شــدت گرما در هفته جــاری با افزایش‬ ‫مصرف برق مواجه خواهیم شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قطعا‬ ‫هفتهپیشرویکیاز سخت ترینهفته هایصنعتبرق‬ ‫خواهــد بود که امیدواریم با همکاری مردم و مشــترکان‬ ‫خاموشــی نداشــته باشــیم‪ .‬مهندس اهنین پنجه یاداور‬ ‫شــد‪ :‬تمام تالش همکاران شــرکت توزیع برق استان قم‬ ‫به کار گرفته شده تا خاموشی در استان اتفاق نیفتد و یا‬ ‫در حداقل ممکن باشد‪ ،‬لیکن از تمامی شهروندان عزیز‬ ‫تقاضا داریم در ساعات اوج مصرف (‪ ۱۲‬الی‪ )۱۸‬از وسایل‬ ‫برقیپرمصرفغیرضروراستفادهنکنندواینمصارفرابه‬ ‫ساعات پایانی شب و یا اول صبح انتقال دهند تا شاهد‬ ‫خاموشیناشیاز کمبودتولیدبرقنباشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مناطق جنوبی کشور به مناطق مهاجرفرست تبدیل شده اند‬ ‫‪ 7650‬خودرو در منطقه خراسان رضوی‬ ‫رایگان دوگانه سوز شدند‬ ‫تالش ها برای رهایی خوزستان از بحران اب‬ ‫بحــران اب خوزســتان را کــه زمانی نمــادی از‬ ‫رونق و شــکوفایی اقتصادی بود‪ ،‬رنج می دهد؛‬ ‫امــا مســووالن ســال ها قبــل اقــدام بــرای رهایی‬ ‫ایــن اســتان جنوبــی را اغــاز کرده اند‪ .‬خوزســتان‬ ‫تهــا اعــم از اقتصــادی‪،‬‬ ‫بــا وجــود انبــوه ظرفی ‬ ‫فرهنگی و طبیعی به دالیل مختلف به اســتانی‬ ‫مهاجرفرســت تبدیــل شــده اســت و بــه زعــم‬ ‫کارشناســان‪ ،‬یکی از عوامل شاخص در دگرگونی‬ ‫وضعیت ان‪ ،‬اب است‪.‬‬ ‫بــه واقــع کیفیت و کمیــت اب رودخانه های‬ ‫استان‪ -‬کرخه‪ ،‬کارون‪ ،‬دز‪ ،‬جراحی و مارون‪ -‬به‬ ‫مرور زمان دســتخوش تغییر اساســی شده که بی‬ ‫تردید ورود به دوره خشکسالی و کاهش بارندگی‬ ‫هــا نقش مهمی در تشــدید و سرعت بخشــی به‬ ‫ان داشــته اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬براســاس امار‬ ‫وزارت نیرو‪،‬در سال های ‪ ۱۳۴۶‬تا ‪ ۱۳۸۰‬متوسط‬ ‫سالیانه شوری اب در رودخانه کارون دو برابر شد‬ ‫و میــزان دبــی یا کمیت اب به یک ســوم کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر افزایــش شــوری اب کارون‪ ،‬میــزان‬ ‫فلزات ســنگین ماننــد جیوه‪ ،‬نیترات و ســرب نیز‬ ‫در تمامی شهرهای پایین دست رودخانه پس از‬ ‫اهواز دو و نیم برابر حد مجاز است‪ .‬قابل توجه‬ ‫این که ‪ ۲۰‬درصد اب اشــامیدنی در ســایر مناطق‬ ‫کشــور از اب های سطحی برداشت می شود‪ ،‬اما‬ ‫این نسبت در خوزستان حدود ‪ ۸۰‬درصد است و‬ ‫همین امر بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم استان‬ ‫دارد‪ .‬در حالی که براســاس گزارش وزارت نیرو‪،‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۳‬طرح اب رسانی به منظور بهبود و‬ ‫پایداری ابرسانی به ‪ ۸‬میلیون نفر جمعیت شهری‬ ‫و روستایی این استان با هزینه کرد نزدیک به ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در دســت اجراست‪ ،‬بد نیست‬ ‫نگاهی اماری هم به برشی از عملکرد دولت در‬ ‫هشت سال گذشته برای کمک به بهبود شرایط‬ ‫خوزســتان انداخته شــود‪ ،‬اقداماتــی که با وجود‬ ‫شرایط تحریم خارجی صورت گرفت‪.‬‬ ‫تامین اب پایدار در شهرها و روستاهای استان‬ ‫خوزســتان با توجه به مســاله کمبود اب‪ ،‬در گام‬ ‫نخســت با مطالعات در زمینــه تامین اب جامع‬ ‫در ســنوات گذشــته اغاز شــد و و بر این اســاس‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬طــرح ابرســانی به منظور تامین اب شــرب ‪۸‬‬ ‫میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی تا افق‬ ‫ســال ‪ ۱۴۱۵‬با بــراورد ‪ ۴۴۳‬هزار میلیــارد ریال در‬ ‫پیوست قانون بودجه سالیانه تعریف شد که تا‬ ‫کنون بالغ بر ‪ ۴۱‬هزار میلیارد ریال از منابع دولتی‬ ‫در ایــن طــرح هــا هزینه شــده اســت و در قانون‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز مبلــغ ‪ ۵۳۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تالش ها برای رهایی خوزستان از بحران اب‬ ‫براســاس گــزارش شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور‪ ،‬همچنیــن بــه منظــور افزایــش‬ ‫ظرفیــت تامیــن اب از منابع ابــی غیرمتعارف در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۷‬واحد اب شــیرین کــن با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۶۵۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز به منظور رفع‬ ‫کمبــود اب در ‪ ۹‬شــهر اســتان خوزســتان (ابادان‪،‬‬ ‫مینوشــهر‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬هندیجــان‪ ،‬چوئبــده‪،‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1102‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 1564‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای مجید ناصری بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 8‬کدملی ‪ 6199679199‬فرزند ناصر‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 188.98‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3279‬فرعی مفروز و مجزی از قسمتی از پالک ‪ 147‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد‬ ‫بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ناصر ناصری بیدگلی و خانم‬ ‫اغا سجادی بیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪ 1565‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای حسن صفرزاده ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 76‬کدملی ‪ 6199515420‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 78.76‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 21‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1‬و ‪ 19‬فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ‪ 32‬اصلی واقع‬ ‫در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی رضا‬ ‫فتحی و بانو ایران عابدین زاده‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪ 1086‬مورخ ‪ 1400/03/24‬هیات‪ :‬خانم فاطمه منجمی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 117‬کدملی ‪ 6199656806‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 47‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 108‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1‬فرعی از ‪ 235‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 1568‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬خانم معصومه خسروی به شناسنامه شماره ‪7153‬‬ ‫کدملی ‪ 6199233727‬فرزند حسنعلی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 100.03‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 60‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ‪ 12‬فرعی از ‪ 285‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حجت اله لحمی بیدگلی‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 1593‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات‪ :‬خانم فاطمه رمضان زاده بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 7521‬کدملی ‪ 6199237404‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ اعیان یکبابخانه بر روی عرصه وقفی‬ ‫به مساحت ‪ 160‬مترمربع پالک شماره ‪ 3‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1‬فرعی از ‪ 292‬اصلی واقع در‬ ‫اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫اران و بیدگل‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪ 1569‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای حسین ابراهیمی مطلق به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 553‬کدملی ‪ 1262033901‬فرزند علی اکبر‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 91.70‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 3‬فرعی از ‪ 463‬اصلی و قسمتی از مشاعات و قسمتی از پالک ‪ 6‬فرعی از ‪464‬‬ ‫فرعی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ابوالفضل‬ ‫علی اکبرزاده و حسن و رحمت اله جعفری فرد بیدگلی‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪ 1135‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات‪ :‬اقای ابوالفضل مسیحی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 309‬کدملی ‪ 6199658728‬فرزند محمدحسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه مخروبه به مساحت‬ ‫‪ 325‬مترمربع پالک شماره ‪ 14‬فرعی مفروز و مجزی از ‪6‬و‪8‬و‪9‬و‪10‬و‪ 11‬فرعی و مشاعات از ‪514‬‬ ‫اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی (علی و‬ ‫عباس و ماشاله و فاطمه سلطان) همگی مسیحی ورثه مختار مسیحی و خورشید مسیحی و ورثه‬ ‫محمدحسین مسیحی و خانم شوکت ذکاری و بانو احترام ایوبی‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪ 1136‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات‪ :‬اقای سید جواد سجادی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫فــروش اوراق مشــارکت با تضمیــن دولت به‬ ‫مبلغ ‪ ۵۴۰‬میلیارد تومان برای توسعه شبکه جمع‬ ‫اوری فاضالب از دیگر تمهیدات است‪.‬‬ ‫همچنیــن طــی ســال هــای ‪ ۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۱‬در‬ ‫‪ ۱۴‬شــهر اســتان خوزســتان حــدود ‪ ۱۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫شــبکه جمــع اوری و خــط انتقال فاضــاب اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫استفاده از فاینانس برای تکمیل تصفیه‬ ‫خانه اهواز‬ ‫صیــدون‪ ،‬رامهرمــز‪ ،‬ماهشــهر و بنــدر امــام) در‬ ‫مرحله ساخت و انتخاب سرمایه گذار می باشد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬واحــد اب شــیرین کــن هم با ظرفیــت ‪۳۶۰۰۰‬‬ ‫مترمکعــب در شــبانه روز در ‪ ۵‬شــهر (ابــادان‪،‬‬ ‫مینوشــهر‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬هندیجان و اروند کنار) در‬ ‫حال بهره برداری است‪.‬‬ ‫در راســتای رفع مشــکالت ابرسانی روستایی‬ ‫اســتان از ســال ‪ ۱۳۹۳‬تا کنون از محل طرح ملی‬ ‫تکمیــل مجتمع های ابرســانی روســتایی اولویت‬ ‫دار برای اســتان خوزستان تامین اب شرب پایدار‬ ‫‪ ۸۶۷‬روستا با جمعیت ‪ ۳۲۷‬هزار نفر اغاز شده‬ ‫که تا کنون با اعتبار تخصیص یافته ‪ ۴۰۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال ابرســانی پایــدار به ‪ ۱۶۴‬روســتا با جمعیت‬ ‫‪ ۷۷‬هزار نفر تحقق یافته و بابت تکمیل مجتمع‬ ‫هــای ابرســانی روســتایی اســتان (طــرح ملی) به‬ ‫اعتباری به میزان ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال نیاز است‪.‬‬ ‫عــاوه بــر این‪ ،‬به منظــور ابرســانی پایدار به‬ ‫مابقی روستاهایی که در طرح ملی قرار ندارند‪،‬‬ ‫به ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۷۰۲‬روســتای اســتان فاقد یا‬ ‫عمدتا با تانکر ابرسانی‬ ‫دارای تنش ابی بوده که‬ ‫ً‬ ‫ســیار می شوند‪ .‬در ســال جاری ابرسانی به ‪۵۳۱‬‬ ‫روستای فاقد اب یا دارای تنش ابی هدف گذاری‬ ‫شــده اســت که اعتبار مورد نیاز ان به مبلغ چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال با مشــارکت دولت (‪۳‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال) و بنیــاد برکــت (‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال) تامین می گردد‪.‬‬ ‫برنامه عملیاتی بخش ابرسانی چیست؟‬ ‫برنامــه های مختلفی برای رفع مشــکل ابی‬ ‫خوزستان در سال جاری اعم از اجرایی‪ ،‬اعتباری‬ ‫و فاینانس خارجی تدارک دیده شده که به شرح‬ ‫زیر است‪.‬‬ ‫ تامیــن مبلــغ ‪ ۱۴۷۰‬میلیــارد ریــال از محــل‬‫مصوبه هیات وزیران به منظور پیشگیری و رفع‬ ‫تنش ابی شهرهای استان خوزستان‬ ‫ تکمیــل عملیــات اجرایــی خــط انتقــال به‬‫طول ‪ ۱۲‬کیلومتر و قطر ‪ ۲۰۰۰‬میلیمتری شهر اهواز‬ ‫به ظرفیت ‪ ۵‬مترمکعب در ثانیه از کانال چمران‬ ‫تا تصفیه خانه شماره ‪۲‬‬ ‫ تکمیــل خــط انتقــال اتصــال دز بــه خــط‬‫موجود غدیر به طول ‪ ۳۸‬کیلومتر با لوله فوالدی‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میلیمتری و سایر تاسیسات وابسته با براورد‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫ پیگیــری اخذ مجوز مــاده ‪ ۵۶‬جهت ارتقاء‬‫تصفیــه خانــه اب کــوت امیــر از ‪ ۶.۸‬بــه ‪۶.۱۰‬‬ ‫مترمکعــب در ثانیــه در طــرح ابرســانی غدیــر با‬ ‫براورد اولیه ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫ پیگیــری تامیــن فاینانــس خارجــی جهــت‬‫احــداث تصفیــه خانــه بــه ظرفیــت ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫مترمکعب در روز و ‪ ۲۵۸‬هزار مترمکعب مخزن‬ ‫ذخیــره و اجــرای خطــوط انتقــال به طــول ‪۳۷۰‬‬ ‫کیلومتردر طرح ابرسانی به شهرهای جنوب شرق‬ ‫استان با براورد ‪ ۴۰۰‬میلیون یورو‬ ‫ تکمیــل خط انتقــال اصلی از شــهر ایذه به‬‫باغملک با براورد ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال با پیشــرفت‬ ‫فیزیکی ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫ تامین مالی طرح های ابرسانی روستایی به‬‫تعداد ‪ ۲۲۲‬روستا با جمعیت تحت پوشش ‪۹۵‬‬ ‫هــزار نفــر به مبلغ ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد ریال با اســتفاده‬ ‫از تسهیالت ت ماده ‪ ۵۶‬قانون تنظیم بخشی از‬ ‫مقررات مالی دولت‬ ‫اقدامات ویژه در اجرای طرح های اب و‬ ‫فاضالب‬ ‫اما دولت طی هشــت ســال گذشــته تدابیری‬ ‫را بــرای ارتقــای ســطح خدمــات رســانی اب و‬ ‫فاضالب به خوزســتان اتخاذ کرده اســت‪ .‬فعال‬ ‫نمودن شورای عالی اب به عنوان باالترین نهاد‬ ‫هماهنگی سیاســتگذاری تامین‪ ،‬توزیع و مصرف‬ ‫اب زا میتــوان نمونــه ای از توجه ویژه به اســتان‬ ‫خوزستان برشمرد‪.‬‬ ‫ایــن شــورا درخصــوص موضوعــات مهمــی‬ ‫همچون «ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ»‪،‬‬ ‫«عالج بخشــی ســد گتوند»‪« ،‬ریزگردهای استان‬ ‫خوزســتان‪ ،‬حقابــه مــورد نیــاز زیســت محیطــی‬ ‫بــرای مهار کانون های داخلی ان»‪« ،‬راهکارهای‬ ‫حل معضالت پســاب کشــت و صنعت نیشکر»‬ ‫تصمیم گیری کرده است‪.‬‬ ‫اســتفاده از فاینانــس خارجــی بــرای اجــرای‬ ‫تصفیــه خانــه هــای فاضــاب ‪ ۵‬شــهر ابــادان‪،‬‬ ‫خرمشهر‪ ،‬شادگان‪ ،‬بندر امام خمینی و ماهشهر با‬ ‫مبلغ ‪ ۴۶‬میلیون یور از سال ‪ ۱۳۹۴‬و با پیشرفت‬ ‫فیزیکــی حــدود ‪ ۷۰‬درصــد‪ ،‬از اقدامــات ویــژه‬ ‫دولــت برای اجــرای طرح های اب و فاضالب در‬ ‫خوزستان است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 141‬کدملی ‪ 6199590724‬فرزند سید قدرت اله‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪157‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 19‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 10‬و ‪ 12‬و ‪ 15‬فرعی و قسمتی از مشاعات از‬ ‫‪ 763‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی زهره‬ ‫حاجی زاده بیدگلی و خانم بتول سی ساله و رمضانعلی سی ساله‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪ 1570‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای سید جواد سجادی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 141‬کدملی ‪ 6199590724‬فرزند سید قدرت اله‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪143‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 20‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 8‬و ‪ 13‬و ‪ 14‬فرعی و قسمتی از مشاعات از‬ ‫‪ 763‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی طاهره‬ ‫و فاطمه و بتول و غالمرضا همگی صدیقیان و خانم ربابه سبکبار‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪ 1572‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای حسینعلی سالمی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 179‬کدملی ‪ 6199626532‬فرزند مرتضی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪120.40‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 237‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 9‬فرعی از ‪ 972‬اصلی واقع در اماکن بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪ 1107‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات‪ :‬اقای حسین صالتی ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 9597‬کدملی ‪ 6199135938‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 320‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 1947‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از‬ ‫مالکین رسمی وراث علی صالتی و صدیقه عمو رسولی‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪ 1575‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای حمیدرضا اقاعموئی ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190026729‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 147‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10144‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 728‬و ‪ 8909‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪ 1576‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬خانم فرزانه عموئی به شناسنامه شماره ‪460‬‬ ‫کدملی ‪ 6199570911‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 146.9‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10145‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 728‬و ‪ 8909‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪ 1117‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬خانم طیبه نیک پور ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 11107‬کدملی ‪ 6199151046‬فرزند جواد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 99.95‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3518‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالکین رسمی احمداباد‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪1118‬و‪ 1119‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬اقای یونس باقری ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190055168‬فرزند عباس و خانم کوثر مستحکم ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 0‬کدملی ‪ 6190081460‬فرزند احمدعلی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪180.15‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 3519‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 26‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی مصطفی نمکی ارانی‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 1158‬مورخ ‪ 1400/03/26‬هیات ‪ :‬اقای حمیدرضا بلندی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6190040802‬کدملی ‪ 6190040802‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 143‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 3520‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین اکرمیان‬ ‫‪ )17‬رای شماره ‪1583‬و‪ 1584‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای محمدمهدی صفرزاده ارانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190075231‬فرزند محسن و خانم زینب بذرافشان ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190090508‬فرزند رحمت اله (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪173‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 3525‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 2638‬اصلی و ‪ 103‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی شهرداری اران‬ ‫و بیدگل و اقایان حسن و حاج نعمت و علیمحمد همگی بذرافشان ارانی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در شبانه روز به مبلغ ‪ ۴۰‬میلیون یورو از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و تخصیــص مبلــغ ‪ ۶۹‬میلیــارد تومــان از‬ ‫محــل اعتبارات مصوبــه ‪ ۹۶/۱/۱۵‬هیئت وزیران‬ ‫برای طرح فاضالب اهواز از دیگر اقدامات است‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۵۶‬میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات‬ ‫مصوبــه ‪ ۹۶/۱/۱۵‬هیئــت وزیــران بــرای اب و‬ ‫فاضالب استان خوزستان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫موافقــت و صــدور تضمیــن بــرای اســتفاده از‬ ‫فاینانــس داخلی برای اجــرای کلکتورهای اصلی‬ ‫فاضــاب اهــواز بــه مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیــون یــورو و‬ ‫اختصاص مبلغ ‪ ۴۹۵‬میلیارد ریال به منظور رفع‬ ‫تنش ابی شــهرهای اســتان در ســالهای ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬از دیگر اقدامات صورت گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا کنون به ‪ ۱۶۴‬روستا‬ ‫با جمعیت ‪ ۷۷‬هزار نفر ابرســانی صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره برداری از سد تنظیمی اریوبرزن با حجم‬ ‫مخزن ‪ ۷‬میلیون مترمکعب و ابگیری سد باالرود‬ ‫با حجم مخزن ‪ ۱۳۱‬میلیون مترمکعب و احداث‬ ‫‪ ۳۶۷۲۰‬هکتار شــبکه اصلی ابیاری و زهکشــی و‬ ‫‪ ۳۳۷۰‬هکتار تبدیل شــبکه نیمه مدرن به مدرن‬ ‫هم در طول هشت سال گذشته انجام شده است‪.‬‬ ‫از دیگــر اقدامات صــورت گرفته می توان به‬ ‫اجرای ‪ ۸۱۷‬کیلومتر خطوط انتقال اب‪ ،‬احداث‬ ‫‪ ۳۹۵‬هــزار مترمکعــب مخــازن ذخیــره‪ ،‬حفــر و‬ ‫تجهیز ‪ ۱۱۳‬حلقه چاه‪ ،‬اصالح و بازســازی ‪۱۳۰۸‬‬ ‫کیلومتر شبک ه‪‎‬ی توزیع اب اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخــش دیگــری از کارنامــه دولــت یازدهــم و‬ ‫دوازدهــم در زمینه ارتقای ســطح خدمات اب و‬ ‫فاضالب در استان خوزستان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ تکمیــل و افتتــاح ‪ ۳‬تصفیه خان ـه ی اب در‬‫شهرهای اغاجاری (به ظرفیت ‪ ۹۶۰۰‬مترمکعب‬ ‫در شــبانه روز)‪ ،‬بهبهــان (بــه ظرفیــت ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب در شــبانه روز) و ویــس (بــه ظرفیت‬ ‫‪ ۷۸۰۰‬مترمکعب در شبانه روز)‪.‬‬ ‫ ادامــه عملیــات اجرایــی طــرح اب رســانی‬‫غدیر به عنوان بزرگ ترین طرح اب رسانی استان‬ ‫با هزینه کرد ‪ ۱۹۸۰۳‬میلیارد ریال که با اجرای ان‬ ‫ظرفیت اب رســانی به شــهرهای ابادان از ‪ ۵۰‬به‬ ‫‪ ۹۵‬درصد‪ ،‬خرمشــهر از ‪ ۴۵‬به ‪ ۹۵‬درصد‪ ،‬اهواز‬ ‫از ‪ ۴۰‬به ‪ ۷۰‬درصد و شادگان از ‪ ۳۰‬به ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ افتتاح ‪ ۲۵‬مجتمع اب رسانی و پروژه ی تک‬‫روســتایی که با اجرای ایــن طرح ها و هزینه کرد‬ ‫اعتباری در حدود ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد ریال‪ ۱۶۴ ،‬روستا‬ ‫با جمعیت ‪ ۷۷‬هزار نفر از اب اشامیدنی پایدار و‬ ‫با کیفیت بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫مقــدس‪-‬‬ ‫مشــهد‬ ‫بــا مراجعــه به این ســامانه‬ ‫ســحررحمتی‪ :‬مدیــر شــرکت‬ ‫و ثبــت کــد ملــی‪ ،‬شــماره‬ ‫ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫تلفــن همــراه و ســایر‬ ‫نفتــی منطقــه خراســان‬ ‫می تواننــد‬ ‫مشــخصات‪،‬‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫نزدیکتریــن کارگاه و زمــان‬ ‫علی اصغر اصغری‬ ‫‪ 7650‬خــودرو عمومــی‬ ‫مراجعــه را انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان بــه صــورت‬ ‫اصغــری اظهــار کــرد‪ :‬رشــد‬ ‫رایــگان گازســوز شــدند و ‪ 1350‬خــودرو و توســعه صنعــت ســی‪.‬ان‪.‬جی بــه عنوان‬ ‫نیــز در نوبــت گازســوز شــدن قــرار دارنــد‪ .‬ســوخت ملــی کشــور معیــاری برای رشــد و‬ ‫علــی اصغــر اصغری افزود‪ :‬هــم اکنون ‪ ۵۰‬توســعه اقتصــادی و زیســت محیطــی هــر‬ ‫کارگاه مجــاز دوگانه ســوز کــردن خودروها منطقــه محســوب می شــود و چنانچــه هــر‬ ‫در خراســان رضــوی فعــال اســت کــه از چــه بیشــتر بــر ترویــج و رونــق دهــی بــه‬ ‫ایــن تعــداد ‪ 20‬کارگاه کارهــای مربــوط مصرف ســی‪.‬ان‪.‬جی در شــهرها و روستاها‬ ‫بــه گازســوز کــردن خودروهــای عمومــی را اهتمــام ورزیــده شــود در کاهــش الودگــی‬ ‫بصورت رایــگان انجام می دهند‪.‬‬ ‫هــوا و ایجــاد هــوای پــاک موثرتــر خواهــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متقاضیــان بــرای ثبــت بود‪ .‬شــایان ذکر اســت در منطقه خراســان‬ ‫نــام بایــد بــه ســامانه اطالعــات جامــع رضــوی تعداد ‪ 137‬جایــگاه ‪ CNG‬دارد و‬ ‫خودروهــای دوگانــه ســوز کشــور بــا ادرس نیــز در روز حــدود یــک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫‪ gcr.niopdc.ir‬مراجعــه کننــد‪ .‬همچنیــن متــر مکعب مصرف داریم‪.‬‬ ‫اب مشترکان پرمصرف‬ ‫پایتخت قطع می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫فنــی در مقابلــه بــا کمبــود‬ ‫و فاضــاب اســتان تهــران‬ ‫اب ایــن اســتان عنــوان‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای تیرمــاه‬ ‫کــرد‪ .‬بختیــاری با اشــاره به‬ ‫بــرای ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــترک‬ ‫تمرکــز بــر شناســایی‪ ،‬قطــع‬ ‫بدمصــرف و پرمصــرف‬ ‫و تبدیــل انشــعاب های‬ ‫محمدرضا بختیاری‬ ‫تهرانــی یعنــی مشــترکانی‬ ‫غیرمجــاز در چارچــوب‬ ‫کــه بیــش از دو برابــر الگــو‬ ‫کاهــش مصــرف افــزود‪:‬‬ ‫(‪ ۳۰‬مترمکعــب)‪ ،‬اب مصــرف می کننــد تنهــا در ســه مــاه ابتدایــی امســال ‪۵۴۳۹‬‬ ‫اخطــار پیامکــی و مکتــوب صــادر شــده و رشــته انشــعاب غیرمجــاز اب در ســطح‬ ‫چنانچــه میــزان مصــرف خــود را در ایــن اســتان تهــران شناســایی شــده که ‪۲۵۸۳‬‬ ‫مــدت کنتــرل نکــرده باشــند‪ ،‬در روزهــای رشــته انشــعاب پس از اخذ جریمه و طی‬ ‫اینــده روزانــه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬ســاعت اب این مراحــل قانونــی خریــد انشــعاب بــه مجاز‬ ‫مشــترکان قطــع خواهــد شــد‪ .‬بــه گــزارش تبدیــل و ‪ ۱۲۹۰‬رشــته انشــعاب به صورت‬ ‫ایســنا‪ ،‬محمدرضــا بختیــاری با بیــان اینکه کامــل قطــع و متخلفــان جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫رشــد مصــرف در اســتان تهــران امســال وی بــه بخشــنامه ویــژه رعایــت الزا مــات‬ ‫منطقــی و در حــد یــک درصــد بــوده‪ ،‬امــا و بهینه ســازی مصــرف اب در ســطح‬ ‫در مقایســه بــا قبــل از کرونــا بیــن ‪ ۱۰‬تــا ســاختمان های اداری اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد بیشــتر شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در همیــن زمینــه نصــب لــوازم کاهنــده‬ ‫پیــک لحظــه ای مصــرف اب در تهران ‪ ۴۵‬مصــرف اب در اماکــن عمومی و دولتی و‬ ‫میلیون لیتر در ثانیه اســت‪ ،‬مدیریت فشار ممیــزی مصــرف اب ســاختمان های اداری‬ ‫شــبکه توزیــع و کاهــش فشــار خروجــی و اســتفاد ه نکردن از اب شــرب بــرای‬ ‫فشارشــکن ها در شــب‪ ،‬یکــی از اقدامــات ابیاری فضای ســبز محوطه ســاختمان های‬ ‫فنــی ایــن شــرکت در چارچــوب مدیریــت اداری در دســت اجراست‪.‬‬ ‫تنــش ابــی در تهــران بــوده اســت‪ .‬وی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫همچنیــن اصــاح نقــاط مشــکل دار شــبکه اســتان تهــران در خصــوص مهم تر یــن‬ ‫ابرســانی بــا مدیریــت فشــار‪ ،‬نشــت یابی راهــکار نجــات تهران از بحران اب گفت‪:‬‬ ‫(نشــت نامرئــی) ‪ ۱۰۵۶‬کیلومتــر خطــوط پســاب بایــد در بخش هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫انتقــال و توزیــع و ‪ ۱۲۸‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬صنعــت و ابیــاری فضــای ســبز جایگز یــن‬ ‫رشــته انشــعاب‪ ،‬بازدیــد‪ ،‬مانــور و رفــع ا ب هــای زیرزمینــی شــود‪ ،‬اگــر ایــن اقدام‬ ‫نشــت ‪ ۵۸۰‬هــزار شــیر ابرســانی‪ ،‬پیمایش رخ ندهــد در اینــده بــا خالی شــدن‬ ‫و قطــع انشــعا ب های غیرمجــاز فضــای ســفر ه های زیرزمینــی تهــران و و قــوع‬ ‫ســبز شــهرداری را از مهم تریــن اقدامــات فرونشســت روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪ )18‬رای شماره ‪821‬و‪ 822‬مورخ ‪ 1400/03/03‬هیات ‪ :‬اقای روح اله بلندی ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190044107‬فرزند حسین و خانم کوثر جمالی نژاد به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 1250549558‬فرزند غالمرضا (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 136.5‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2107‬فرعی مفروز و مجزی از ‪127‬و‪ 128‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )19‬رای شماره ‪ 1585‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه رفیقی ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 248‬کدملی ‪ 6199612523‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 90.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2125‬فرعی مفروز و مجزی از قسمتی از ‪ 278‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )20‬رای شماره ‪ 1586‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای حشمت اله قدیریان ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 1250194415‬فرزند صفرعلی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 168‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 1255‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 323‬فرعی از ‪ 2645‬اصلی واقع در وشاد بخش سه‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث عباسعلی صالح‬ ‫‪ )21‬رای (اصالحی) شماره ‪1594‬و‪ 1595‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات ‪ :‬اقای محمدامین دستمردی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 169‬کدملی ‪ 1263523927‬فرزند شکراله و خانم محبوبه دست مردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 141‬کدملی ‪ 1263523641‬فرزند رجبعلی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 164.30‬مترمربع پالک شماره ‪ 1876‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 474‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی‬ ‫واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی‬ ‫شکراله دستمردی‬ ‫‪ )22‬رای شماره ‪ 1087‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬اقای یحیی رجب زاده به شناسنامه شماره ‪1‬‬ ‫کدملی ‪ 1262478561‬فرزند رجب علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 202.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1877‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی رجبعلی رجب زاده‬ ‫‪ )23‬رای شماره ‪ 1130‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬اقای حسین کاردان جوشقانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 32‬کدملی ‪ 1263188036‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪1994.84‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 6660‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ‪ 41‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در‬ ‫ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حبیب اله فخار‬ ‫‪ )24‬رای شماره ‪ 1401‬مورخ ‪ 1400/04/10‬هیات ‪ :‬اقای ابوالفضل فرجی به شناسنامه شماره ‪4005‬‬ ‫کدملی ‪ 1262027764‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکباب انبار اهن االت و ساختمان به مساحت ‪8026‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 6667‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4925‬فرعی و و قسمتی از ‪ 5265‬فرعی از‬ ‫‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی خانم فاطمه فخار‬ ‫‪ )25‬رای شماره ‪ 1587‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای جواد کوزه پز به شناسنامه شماره ‪49726‬‬ ‫کدملی ‪ 1260487318‬فرزند نعمت‪ ،‬ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪ 731.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 6669‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 6586‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )26‬رای شماره ‪ 1588‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬خانم طاهره امامی به شناسنامه شماره ‪1356‬‬ ‫کدملی ‪ 0050343408‬فرزند اقاعلی‪ ،‬ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ‪ 47‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 6670‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 574‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ابوالفضل امیدی و سعیدرضا یاسمیان‬ ‫‪ )27‬رای شماره ‪ 1589‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای مجتبی کتابی به شناسنامه شماره ‪6082‬‬ ‫کدملی ‪ 1260567230‬فرزند امیرهوشنگ‪ ،‬ششدانگ قسمتی از یکباب کارگاه و انبار به مساحت‬ ‫‪ 455‬مترمربع پالک شماره ‪ 6671‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 163‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در‬ ‫ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین مجیدی‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/20 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک اران و بیدگل ‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1169710‬م الف‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد‬ ‫‪ 16‬قلم از دستگاههای سرمایشی و گرمایشی (‪ )VRF‬و اسپیلت سقفی و فن کوئل سقفی‬ ‫(برند ‪( )LG‬نو) موجود در انبار خود را از طریق مزایده عمومی و با قیمت مشــخص‬ ‫شده توسط کارشناس رسمی دادگســتری به متقاضیان به فروش برساند‪ .‬متقاضیان‬ ‫می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/05/18‬قسمت امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫حسینایزدی‪-‬شهردارفوالدشهر‬ ‫م الف‪1167511 :‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع‪ ١١‬دستگاههمودیالیزدر گیالن‬ ‫در راســتای نوســازی و‬ ‫مســتهلک بــوده و مســتلزم‬ ‫بهســازی نــاوگان تجهیــزات‬ ‫بهســازی و نوســازی هســتند‪.‬‬ ‫درمانــی در گیالن‪ ١١ ،‬دســتگاه‬ ‫دکتــر ســاالری بابیــان اینکــه‬ ‫همودیالیــز با اعتبار بالغ بر ســه‬ ‫مجموعــا ‪ ٨٤‬دســتگاه دیالیــز‬ ‫میلیاردتوماندربیمارستان های‬ ‫در کشــور توزی عشــده‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ارسالن ساالری‬ ‫اســتان توزیــع شــد‪ .‬ارســان‬ ‫یهــای‬ ‫خوشــبختانه بــا پیگیر ‬ ‫ســاالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫مســتمر توانســتیم ‪ ١١‬دســتگاه‬ ‫پزشــکی گیــان در حاشــیه توزیــع ‪ ١١‬دســتگاه همودیالیز را برای ارائه خدمات درمانی مطلوب‬ ‫همودیالیــز بابیــان اینکه افزایــش کمی و کیفی و باکیفیت به مردم در استان جذب و بر اساس‬ ‫دســتگاه همودیالیز یکی از اساس ـی ترین نیاز در تعداد مراجعین و تعداد دستگاه های مستعمل‬ ‫مراکــز درمانی گیــان بوده‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬طی دو دیالیزموجود‪،‬توزیع کنیم‪.‬رئیسدانشگاهعلوم‬ ‫ســال اخیر تمام تمرکز خود را در جهت توســعه پزشــکی گیــان افــزود‪ :‬دســتگاه های دیالیــز به‬ ‫فضای فیزیکی و تجهیزاتی به کار گرفته ایم که مرکز اموزشــی درمانی رازی رشــت‪ ،‬مرکز اموزش‬ ‫نمونه ای از ان ها‪ ،‬راه اندازی بیش از ‪ ١٠‬دســتگاه درمانی هفده شهریور‪ ،‬بیمارستان امام خمینی‬ ‫‪ CT‬اسکن‪ ١٧ ،‬دستگاه اکسیژن ساز و یا استقرار (ره) صومعه سرا‪ ،‬بیمارستان شهید بهشتی استارا‬ ‫دســتگاه های همودیالیز بــوده اســت‪ .‬او بابیان و همچنین به بیمارستان نیکوکار املش بر اساس‬ ‫اینکه اســتقرار و توسعه تجهیزات تشخیصی و تعداد مراجعین و تعداد دســتگاه های موجود‬ ‫درمانــی بایــد به عنــوان یــک اصل در دانشــگاه اختصاص یافتــه اســت‪ .‬گیــان ‪ ٢٥٠‬دســتگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن دنبال شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار همودیالیز فعال دارد و با افزایش ‪ ۱۱‬دستگاه به‬ ‫مسن بودن فضای فیزیکی در بخش بهداشت مجموعهدستگاه هایدیالیزاستانظرفیتارائه‬ ‫و درمــان‪ ،‬بخــش اعظمــی از نــاوگان تجهیزات خدمــات به ‪ ۱۰۰۰‬نفر از بیمــاران در ماه افزایش‬ ‫بهداشــتی و درمانــی نیــز در اســتان فرســوده و خواهدیافت‪.‬‬ ‫مشهداولین کالنشهرایراندر زمینهسنجش‬ ‫اشعهفرابنفش‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری مشــهد بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهرداری مشــهد از ثبــت‬ ‫این شــاخص بر اســاس میزان‬ ‫بیشــترین میــزان اشــعه مــاورا‬ ‫شــدت تابش اشعه فرابنفش‬ ‫بنفــش در شــهر مشــهد‪ ،‬در‬ ‫بــه پنــج قســمت بی خطــر‬ ‫مهدی یعقوبی‬ ‫تیرماه امســال خبر داد‪ .‬مهدی‬ ‫(شاخص یک تا دو)‪ ،‬کم خطر‬ ‫یعقوبی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫(ســه تا پنج)‪ ،‬خطر زیاد (‪ ۶‬تا‬ ‫کرد‪ :‬اشــعه فرابنفش یکی از اشــعه هایی است هفت)‪ ،‬خطر بسیار زیاد (هشت تا ‪ )۱۰‬و خطر‬ ‫که از ســطح خورشــید به سطح زمین می رسد و بسیار شدید (‪ ۱۱‬به باال) تقسیم بندی می شود‪.‬‬ ‫هموارهمیزاناندکانبرایانسانبسیار سودمند یعقوبی خاطرنشــان کرد‪ :‬تحلیل امار و ارقام‬ ‫است و می تواند در افزایش تولید ویتامین ‪ D‬در چندســاله اشــعه ‪ UV‬در شــهر مشــهد نشــان‬ ‫بــدن و در درمان بیماری هایی همچون نرمی می دهــد‪ ،‬در فصــل گــرم ســال و در ســاعات‬ ‫استخوان‪ ،‬اگزما و ‪ ...‬موثر باشد اما در همین اوج تابــش خورشــیدی‪ ،‬این شــاخص به عدد‬ ‫حــال‪ ،‬میــزان بــاالی این اشــعه نیــز می تواند هفت و میزان خطر زیاد برای سالمتی انسان‬ ‫به سالمت شهروندان صدمات جبران ناپذیری می رســد که می تواند صدمات جبران ناپذیری‬ ‫را وارد کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬همیــن موضــوع باعث را ب هســامت شــهروندان وارد کنــد‪ .‬حداکثــر‬ ‫شــد تا مدیریت شــهری در کال ‬ ‫تشــده در شهر مشهد ‪۸۴/۸‬‬ ‫نشــهر مشــهد‪ ،‬میزان شاخص ثب ‬ ‫برای اولین بار در کشــور‪ ،‬با نصب ‪ ۱۰‬دســتگاه اســت کــه این میــزان در تیرماه امســال به ثبت‬ ‫ســنجش اشــعه ماورابنفش در نقاط مختلف رسیده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫شــهر‪ ،‬گام موثــری را در راســتای ســنجش و میزان این شاخص در فصول گرم سال‪ ،‬به کلیه‬ ‫یشــود در این ایام حتما با‬ ‫بررســی ایــن اشــعه در ســطح ایــن کالنشــهر شــهروندان توصیه م ‬ ‫بــردارد؛ تجهیزات پیشــرفته ای کــه می توانند استفاده از کرم های ضد افتاب استاندارد‪ ،‬عینک‬ ‫به صورت لحظه ای مقادیر اشــعه ماورا بنفش افتابــی باقابلیــت حــذف اشــعه ‪ UV‬و کاهش‬ ‫را ثبــت و بعــد از تجمیــع و تحلیــل‪ ،‬در قالب فعالیت تردد در ساعات اوج تابش خورشیدی‪،‬‬ ‫شــاخص ‪ UV‬در اختیار شهروندان قرار دهند‪ .‬بهحفظسالمتیخودتوجه کنند‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۱۰‬میلیاردتومانبرایبهسازی‬ ‫بافتباارزشروستاهایتاریخی گلستان‬ ‫مدیرکلبنیادمسکناستان‬ ‫و بنفش تپه بندرگز هزینه شده‬ ‫گلستان از اختصاص ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل‬ ‫جاری عالوه بر روستاهای فوق‬ ‫پروژ ههــای بهســازی بافــت‬ ‫بــرای تکمیــل بهســازی بافــت‬ ‫بــاارزش ‪ ۱۳‬روســتای تاریخــی‬ ‫روستاهایسرچشمه گالیکش‪،‬‬ ‫محمد حسینی‬ ‫استان خبر داد‪ .‬محمد حسینی‬ ‫زریــن گل و االزمــن علی ابــاد‬ ‫بابیــان اینکه در ســال گذشــته‬ ‫کتــول‪ ،‬گچــی ســو بــاال کالله‪،‬‬ ‫‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان برای بهســازی کوه میان ازادشــهر‪ ،‬رادکان و خرم اباد کردکوی و‬ ‫بافت باارزش روســتاهای ساســنگ و قلعه قافه جعفراباد گرگاناعتبار تخصیص یافتهوعملیات‬ ‫مینودشت‪،‬پاقلعهرامیان‪،‬شاهکوهسفلیگرگان اجرایی ان به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫شکایتاز سازمانتامیناجتماعیبه‬ ‫کمیسیوناصل‪ 90‬مجلسشورایاسالمی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری‬ ‫کشــور گفت‪ :‬اتحادیه تاکســیرانی های شــهری‬ ‫کشور از سازمان تامین اجتماعی به علت عدم‬ ‫اجــرا و بروز رســانی فهرســت راننــدگان و عدم‬ ‫اجــرای صحیــح قانــون بیمه تامیــن اجتماعی‬ ‫رانندگان به کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی شکایت کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی ضامنی در رابطه با طرح شــکایت‬ ‫به کمیســیون اصل ‪ 90‬مجلس شــورای اسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و بــا عنایت‬ ‫بــه اینکــه پیگیری های مکــرر ایــن مجموعه و‬ ‫همچنیــن ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کشــور طی چند سال گذشــته از سازمان تامین‬ ‫اجتماعــی بــه نتیجــه نرســیده و همچنین نظر‬ ‫بــه اینکه اجرای فرایند بیمــه رانندگان و تداوم‬ ‫ایــن طرح بــدون تحمیل بار مالــی جدید برای‬ ‫دولــت اســت‪ ،‬به منظــور اجــرای دقیــق قانون‬ ‫مطابــق بــا نظــر مقنــن و همچنین حمایــت از‬ ‫تکــش و برخــورداری ا نهــا از‬ ‫ایــن قشــر زحم ‬ ‫فشــده برای راننــدگان که با‬ ‫تنهــا امکان تعری ‬ ‫عملکــرد نادرســت تامیــن اجتماعــی غیرقابل‬ ‫اجراشده است‪ ،‬به کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی جهت بررســی و اقدامات الزم‬ ‫در خصوص حل مشکل بیمه تامین اجتماعی‬ ‫راننــدگان حــوزه حمل ونقــل عمومی شــکایت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫شیره جان درختان جنگلی بنه اقلید در کاسه سودجویان‬ ‫بهره برداران غیرمجاز‪ ،‬جنگل های بنه شهرستان‬ ‫اقلید در شمال استان فارس را با کشیدن و استخراج‬ ‫صمغ (شــیره درخت) در معرض تهدید جدی قرار‬ ‫داده اند‪ .‬جنگل های بنه که به ان «پسته وحشی»‬ ‫نیــز می گوینــد در ارتفاعــات جنوب غربــی زاگرس‪،‬‬ ‫در شــرایط مناســب اب و هوایی تا ‪ ۳۰۰‬ســال عمر‬ ‫می کننــد؛ بنــه درختــی مقــاوم اســت کــه در بیــن‬ ‫گونه های گیاهی زاگرس دارای اهمیت بسیار است‪.‬‬ ‫این جنگل ها پس از پشت سر گذاشتن خشکسالی‪،‬‬ ‫تهــای گوناگــون و چــرای بی رویه‬ ‫شســوزی‪ ،‬اف ‬ ‫ات ‬ ‫دام‪ ،‬ایــن بــار بــا تهدیــد دیگــری مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫ایجــاد شــکاف در تنه درختــان به قصد صمغ گیری‬ ‫توســط بهره برداران غیرمجاز که بــه ان «کت زنی»‬ ‫لهــا را در معرض‬ ‫نیــز می گوینــد‪ ،‬حیات ایــن جنگ ‬ ‫مرگ تدریجی قرار داده اســت‪ .‬این فرایند با قطع‬ ‫ارتباط شیره نباتی از زمین به اندام هوایی و قطع‬ ‫خ و بــرگ درخــت ســبب اســیب‬ ‫اب و غــذا بــه شــا ‬ ‫جدی به ان می شود‪ .‬سقز‪ ،‬شیره جان این درخت‬ ‫است که دارای خواص دارویی‪ ،‬خوراکی و صنعتی‬ ‫اســت و در صنایــع مختلــف عطرســازی‪ ،‬چســب‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬پلیمر‪ ،‬داروســازی‪ ،‬کفپوش و صنایع چوب و‬ ‫کاغذ مورداســتفاده قرار می گیرد‪ .‬بهره برداران برای‬ ‫بهره گیــری از ایــن مــاده‪ ،‬بــر تنه درختان به وســیله‬ ‫تبر‪ ،‬شــیاری ایجاد می کنند و زیر ان را محفظه ای از‬ ‫یســازند و به تنه درخت متصل‬ ‫خاک رس و گل م ‬ ‫می کننــد تــا شــیره درخــت در ایــن کاس ـه ها جمــع‬ ‫شود‪ .‬این خراشیدگی و شیارهای ایجادشده بر تنه‬ ‫درختــان‪ ،‬ســبب مــرگ تدریجی این گونه ارزشــمند‬ ‫زاگرس می شود‪ .‬بر اساس ماده ‪ ۴۶‬قانون حفاظت‬ ‫و بهره برداری از جنگل ها و مراتع‪ ،‬هرکس مبادرت‬ ‫بــه کــت زدن یا روشــن کــردن اتش در تنــه درخت‬ ‫جنگلــی کند‪ ،‬عــاوه بر جریمه نقدی بــه حبس از‬ ‫سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫بر اساس ماده‪ ۱۰‬قانون شکار و صید‪ ،‬عامالن از بین‬ ‫بردنرستنی هاازجملهخارزنی‪،‬قطعدرختان‪،‬بوته‬ ‫کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و‬ ‫پناهگاه هایحیات وحشبهجریمهنقدیاز یکصد‬ ‫هزار تا یک میلیون ریال و حبس از یک ماه تا شش‬ ‫ماهمحکومخواهندشد‪.‬رئیسادارهمنابعطبیعیو‬ ‫ابخیزداریشهرستاناقلیددربارهاقداماتانجام شده‬ ‫برایحفظجنگل هایبنه گفت‪:‬شهرستاناقلید‪۲۱‬‬ ‫هزار هکتار جنگل بنه دارد که چند روزی است مورد‬ ‫هجوم کتزنانقرارگرفته است‪.‬‬ ‫اسحاق امیدوار با اشاره به اسیب ‪ ۵۰۰‬درخت‬ ‫بنــه افــزود‪ :‬بــرای شناســایی عوامــل و همچنیــن‬ ‫جلوگیــری از ایــن اقــدام تخریــب گرانــه کت زنــی‬ ‫درختان‪ ۱۴ ،‬نفر از همکاران اداره منابع طبیعی در‬ ‫ساعت ‪ ۳‬بامداد به منطقه موردنظر در محدوده‬ ‫روستای بکان وارد شدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در پی این‬ ‫عملیــات یکــی از همــکاران اداره منابع طبیعی از‬ ‫قسمت دست دچار حادثه و به بیمارستان اقلید‬ ‫منتقــل شــد که حــال عمومی او مســاعد اســت و‬ ‫به زودی تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان‬ ‫اقلید افزود‪ :‬ضمنا شناسایی اولیه عوامل کت زنی‬ ‫درختــان انجام شــد و همچنــان در حــال پیگیری‬ ‫هســتیم و ب ـه زودی خاطیــان بــه قانــون ســپرده‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارسال‪ ۱۰۰‬اثربهجشنوارهرسانه ایابوذر کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫مســئول بســیج رســانه اســتان کهگیلویه و بویراحمد با اعالم‬ ‫تمدیــد مهلــت ارســال اثار بــه پنجمین جشــنواره رســانه ای ابوذر‬ ‫از ارســال ‪ ۱۰۰‬اثر به دبیرخانه این جشــنواره خبر داد‪ .‬فخرالدین‬ ‫رضایی در گفت وگو با خبرنگاران در یاسوج بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫درخواست جمعی از فعاالن رسانه ای استان برای تمدید مهلت‬ ‫ارســال اثار به پنجمین جشــنواره رسانه ای ابوذر‪ ،‬این جشنواره تا‬ ‫‪ ۱۵‬مهر تمدید شــد‪ .‬او افزود‪ :‬مراســم رونمایی از پوســتر پنجمین‬ ‫جشــنواره رســانه ای ابــوذر اســتان کهکیلویه و بویراحمــد‪ ،‬خرداد‬ ‫امســال با حضور مســئوالن استانی برگزار شــد که تا پایان تیر ‪۱۰۰‬‬ ‫اثــر توســط خبرنــگاران و فعــاالن مردمــی حــوزه رســانه و فضای‬ ‫مجــازی بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارسا لشــده اســت‪ .‬رضایی‬ ‫یســازی تولیــدات رســانه ای مرتبــط بــا مســائل مهمی‬ ‫افــزود‪ :‬غن ‬ ‫همچــون موضوع حمایت از تولید‪ ،‬پیشــرفت و توســعه اســتان‪،‬‬ ‫یســازی و ترویــج فرهنگ انقالب در فضای رســانه ای‪ ،‬فراهم‬ ‫غن ‬ ‫اوردن فضای رقابتی ســالم بین رســانه های استان‪ ،‬افزایش نقش‬ ‫رســانه های اســتان در کاهــش اســیب های اجتماعــی و افزایــش‬ ‫توجــه رســانه ها بــه معضالت و مشــکالت بومی و خاص اســتان‬ ‫در مسائل اجتماعی‪ ،‬اعتالی مفاهیم ارزشی در فضای رسانه ای و‬ ‫تجلیل از اثار برتر و خبرنگاران فعال ازجمله اهدافی است که در‬ ‫یشــود‪ .‬رضایی افزود‪ :‬خبرنگاران‬ ‫برگزاری این جشــنواره دنبال م ‬ ‫رســانه های اســتان و عموم هم استانی هایی که به عنوان فعاالن‬ ‫رســانه ای در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت می کننــد تــا ‪ ۱۵‬مهــر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬فرصــت دارنــد محتوای تولیدی ‪ ۱۵‬مــاه اخیر خود (از‬ ‫تیــر اول تیــر ســال ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۵‬مهر ســال جــاری) را در بخش های‬ ‫فیلــم و کلیــپ کوتاه‪ ،‬خبر‪ ،‬گــزارش‪ ،‬یادداشــت‪ ،‬گفت وگو‪ ،‬تیتر‪،‬‬ ‫عکــس‪ ،‬کاریکاتــور‪ ،‬اینفوگرافی‪ ،‬موشــن گرافی و عکس نوشــته‪،‬‬ ‫بــه دبیرخانــه جشــنواره ابــوذر ارســال نماینــد‪ .‬مســئول بســیج‬ ‫رســانه اســتان بــه محورهــای ایــن جشــنواره اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫محورهای این جشــنواره شــامل عناوین زیر اســت‪-۱ :‬رســانه های‬ ‫اســتان و انتخابــات ‪-۲ ۱۴۰۰‬امیدافرینــی و تولید اخبــار خوب در‬ ‫اســتان ‪ -۳‬حمایــت از تولیــد‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد ‪-۴‬کرونــا‪ ،‬کادر‬ ‫کهــای مومنانــه در اســتان ‪-۵‬زلزلــه ســی ســخت‪،‬‬ ‫درمــان و کم ‬ ‫تالش‪ ،‬ســازندگی و خدمت ‪ -۶‬اقدامات بســیج و ســپاه در استان‬ ‫‪-۷‬مسائل صنفی اصحاب رسانه استان ‪ -۸‬اسیب های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی در استان ‪-۹‬اسیب شناسی رسانه های استان ‪-۱۰‬مسائل‬ ‫شــهری‪ ،‬مشارکت شهروندی ‪ -۱۱‬رسانه ها و کاهش فقر در استان‬ ‫‪-۱۲‬بصیرت و دشمن شناسی‪-۱۳ .‬نقش استان در دفاع مقدس‬ ‫ایــن مســئول بیان کرد‪ :‬جشــنواره ابوذر ســال ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد در دو بخش رســانه های حرفه ای و فعاالن‬ ‫رسانه ای برگزار می شود تا اشکال انتخاب تکراری برخی خبرنگاران‬ ‫حرفه ای اســتان به عنوان برگزیده همه جشــنواره ها برطرف شود‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬عالقه مندان به شــرکت در این جشــنواره باید اثار‬ ‫مکتــوب را ب هصــورت فایــل پ ـی دی اف و اثار تصویــری را همراه با‬ ‫مشخصات اثر و لینک انتشار به شماره ‪ ۰۹۱۷۰۲۳۷۲۴۲‬از طریق‬ ‫نرم افزار روبیکا و واتســاپ ارســال نمایند‪.‬جشــنواره رسانه ای ابوذر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســتان با مشــارکت دســتگاه هایی همچــون‪ ،‬اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‪ ،‬شــهرداری یاســوج‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و راهــداری اســتان‪ ،‬کمیتــه امــداد اســتان‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان حضــرت امام (ره)‪ ،‬ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر و‬ ‫هالل احمر استان برگزار می گردد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدید وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیالن از روند تکمیل پروژه ازادراه و راه اهن‬ ‫وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیالن از روند تکمیل باقیمانده پروژه‬ ‫ازادراهرشت‪-‬قزویندر محدودهرودبار ومنجیلونیزعملیاتاجرایی‬ ‫راه اهنرشت‪ -‬کاسپینبازدید کردند‪.‬ازادراهرشتقزوین‪ ۱۳۸‬کیلومتر‬ ‫طول دارد که ‪ ۱۲۹‬کیلومتر ان به بهره برداری رسیده است؛ بخش های‬ ‫باقی ماندهاینمحور‪،‬حدفاصلمنجیلتارودبار بهطول‪ ۱۱.۳‬کیلومتر‬ ‫یکی از مهم ترین گلوگاه های ترافیکی در این ازادراه محسوب می شود‬ ‫که از این میزان ‪ ۳.۱‬کیلومتر در ســال ‪ ۹۵‬به بهره برداری رســید و ‪۸.۲‬‬ ‫کیلومتر ان در قالب دو قطعه به طول‪ ۳.۳‬و‪ ۴.۹‬کیلومتر و بهره مندی‬ ‫از ‪ ۷‬دستگاه پل به طول ‪ ۱۶۸۷‬متر و ‪ ۴‬دستگاه تونل به طول ‪۲۸۳۱‬‬ ‫متر‪ ،‬از زمستان سال ‪ ۹۷‬اغاز و با جدیت در حال اجراست‪ .‬همچنین‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی و اســتاندار گیــان از قطعه ‪ ۶‬و ‪ ۷‬پــروژه راه اهن‬ ‫قزوین‪ -‬رشت ‪ -‬کاسپین ‪ -‬انزلی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت‬ ‫این طرح قرار گرفتند‪ .‬راه اهن رشت ‪ -‬کاسپین ‪ -‬انزلی به طول حدود‬ ‫‪ ۳۶‬کیلومتــر در دو قطعــه در حال اجراســت که قطعــه اول به طول‬ ‫‪ ۱۷‬کیلومتــر و قطعــه دوم به طول حدود ‪ ۱۸‬کیلومتر اســت‪ .‬راه اهن‬ ‫رشــت ‪ -‬کاســپین ‪ -‬انزلی از مهم ترین پروژه های ریلی کشور است که‬ ‫می تواند کشورهای شمالی و اروپایی را به شبه قاره هند متصل کند و‬ ‫با راه اندازی ان ‪ ۱۰‬میلیون تن بر ظرفیت حمل ونقل کشــور افزوده‬ ‫می شود‪ .‬اسالمی و زارع از کتابخانه مرکزی رشت نیز بازدید کرده‬ ‫و از نزدیــک در جریــان تکمیــل ایــن پــروژه فرهنگــی قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫کتابخانه مرکزی رشــت در زمینی به مســاحت هشــت هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫متــر و با امکاناتی همچون ســالن اجتماعــات با ظرفیت ‪ ۲۵۰‬نفر‪،‬‬ ‫ســالن ســخنرانی ‪ ۷۰‬نفــره‪ ،‬بخــش مطالعــه نابینایــان و کــودکان‪،‬‬ ‫بازارچه فروش نشــریات‪ ،‬کتاب ها و نمایشــگاه محصوالت هنری‪،‬‬ ‫بهــای خطــی و نفیس‪ ،‬گالــری نمایشــگاهی‪ ،‬اتاق های‬ ‫مخــازن کتا ‬ ‫مطالعــه گروهــی و انفرادی و جســتجوی رایانه ای در حال ســاخت و‬ ‫تکمیل است‪ .‬ساخت این مجموعه فرهنگی از سال ‪ ۱۳۸۳‬اغازشده‬ ‫و با تالش های صورت گرفته طی سال های اخیر و حمایت های دولت‪،‬‬ ‫هم اینک پیشرفت بیش از ‪ ۹۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انعقادتفاهم نامههمکاریبیندانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانو‬ ‫دانشگاهبین المللی‪ IUK‬کشورقرقیزستان‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان ســمنان در ســفر خود به‬ ‫کشور قرقیزستان‪ ،‬تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان سمنان و دانشگاه بین المللی ‪ IUK‬قرقیزستان منعقد نمود‪.‬‬ ‫نویــد دانایــی در دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه بین المللــی ‪IUK‬‬ ‫قرقیزســتان تفاهم نامه ای فی مابین دانشــگاه علوم پزشکی استان‬ ‫ســمنان و دانشــگاه بین المللــی ‪ IUK‬قرقیزســتان پیرامــون تبــادل‬ ‫دانشــجو و استاد‪ ،‬طرح های مشارکتی پژوهشی و تاسیس کلینیک‬ ‫درمانــی مشــترک درمانــی در بیشــکک منعقــد نمــود‪ .‬او بــا ابــراز‬ ‫امیدواری افزود‪ :‬این نشست ها با انعقاد تفاهم نامه های همکاری‪،‬‬ ‫به توسعه تعامل ایران و قرقیزستان در حوزه های اموزشی و درمانی‬ ‫سرعت بیشتری ببخشد‪ .‬رئیس دانشگاه بین المللی‪ IUK‬قرقیزستان‬ ‫با استقبال از همکاری های فی مابین این دو دانشگاه‪ ،‬حمایت خود‬ ‫را از اقدامات این دانشگاه در این حوزه اعالم و انعقاد تفاهم نامه‬ ‫را بر تداوم این امر‪ ،‬مهم برشــمرد‪ .‬دانایی ضمن بررســی امکانات‬ ‫اموزشــی و درمانــی شــامل بیمارســتان ‪ IUK‬و مرکــز مورفولــوژی با‬ ‫مســئولین این مراکز گفتگــو کرد و فعالیت هــای حوزه های اموزش‬ ‫و درمانی این دانشــگاه را تشــریح کرد‪ .‬در ادامه این ســفر دانایی‬ ‫در نشســتی با معاون اقتصادی اوراســیا برای همکاری در تاســیس‬ ‫کلینیک درمانی گفتگو و توان این دانشگاه را برای تاسیس کلینیک‬ ‫به تفصیل بیان کرد‪ .‬در این سفر منوچهر صفری مدیر امور بین الملل‬ ‫دانشــگاه و علیرضــا مصــدق مدیــر برنامه ریــزی‪ ،‬بودجــه و پایــش‬ ‫عملکرد دانشگاه حضور داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باهدفپشتیبانیمعنویاز خانواده هایتحتحمایت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫طرح‪ ۳۱۳‬در گلستان اجرا می شود‬ ‫بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امــداد‪ ،‬یونس علی نیا‪،‬‬ ‫معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان گلستان در جلسه توجیهی‬ ‫طرح ‪ ۳۱۳‬و ارتباط ویدئوکنفرانســی با حجت االسالم والمســلمین‬ ‫حسن هرمز مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد کشور و حضور‬ ‫حجت االســام فندرســکی معــاون تبلیغــات حــوزه علمیه اســتان‬ ‫گلستان و جمعی از روحانیون گفت‪ :‬طرح ‪ ۳۱۳‬به نیت یاران امام‬ ‫زمان (عج)‪ ،‬با مشارکت حوزه علمیه و کمیته امداد برای تهذیب‬ ‫نوجوانان در قالب حمایت معنوی از خانواده های تحت حمایت‬ ‫و با بهره گیری از ظرفیت دینی و علمی روحانیون در استان گلستان‬ ‫اغاز شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس این طرح روحانیون منتخب‬ ‫حوزه علمیه در روستاها حضور یافته و در دیدار چهره به چهره با‬ ‫خانواده ها مسائل فرهنگی انان را موردبررسی قرار داده و درصدد‬ ‫تحکیم بنیان خانواده و تقویت باورهای دینی و کنترل اسیب های‬ ‫اجتماعی گام برمی دارند‪ .‬او افزود‪ :‬طرح ‪ ۳۱۳‬درنهایت به ایجاد‬ ‫مراکــز نیکــوکاری با محوریت روحانیون مســاجد روســتا و روحانی‬ ‫طــرح هجــرت متشــکل از تعــدادی از خواهــران و بــرادران معتمد‬ ‫محلی بوده و به شناســایی و مدیریت حل مســائل خانواده محور‬ ‫ختم خواهد شد‪ .‬معاون فرهنگی کمیته امداد گلستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این طرح روحانیون پیگیر مسائل و مشکالت نیازمندان بوده و‬ ‫برای رســیدن این خانواد ههــا به توانمندی در بخش های مختلف‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫امکان سنجی تکثیر ‪۱۰‬‬ ‫هزار نهال خرمای کلوته‬ ‫برای کشت در‬ ‫جنوب کرمان‬ ‫در نشســتی مجازی که با حضــور رئیس و جمعی‬ ‫از مدیــران پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مرکز‬ ‫تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب‬ ‫استان کرمان برگزار شد در خصوص امکان تکثیر کشت‬ ‫بافتــی و تامیــن ‪ ۱۰‬هزار نهال موردنیاز منطقه توســط‬ ‫محققان پژوهشــگاه بحــث و تبادل نظر شــد‪ .‬در این‬ ‫نشســت انالیــن دکتر اییــن‪ ،‬رئیس مرکــز تحقیقات و‬ ‫اموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان‬ ‫و جمعــی از همــکاران مرکــز‪ ،‬صابــر گلــکاری‪ ،‬رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی‪ ،‬مریم هاشــمی‪،‬‬ ‫معــاون پژوهشــی و پژمــان ازادی‪ ،‬قائم مقــام فناوری‬ ‫پژوهشگاه‪،‬مهرانعنایتیشریعت پناهی‪،‬رئیسبخش‬ ‫کشت بافت و مهندسی ژنتیک و رضا ضرغامی‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت علمــی بخــش حضــور داشــتند‪ .‬دکتر گلــکاری‪،‬‬ ‫رئیسپژوهشگاهبیوتکنولوژی کشاورزی‪،‬طیسخنانی‬ ‫در این نشست با تبریک پیشاپیش عید قربان و ابراز‬ ‫خرسندی از برگزاری نشست بر رویکرد پژوهشگاه به‬ ‫سمتتحقیقات کاربردیدر جهترفعنیازهایبخش‬ ‫کشاورزی تاکید و بر امادگی پژوهشگاه برای کمک به‬ ‫تامین نهال ارقام بومی خرما جهت کشت در جنوب‬ ‫کرمــان تاکید کــرد‪ .‬در ادامه این نشســت‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫توانمندی هایبخش کشتبافتوتحقیقات گسترده‬ ‫صورت گرفته در زمینه کشــت بافت گیاهان مختلف‬ ‫ازجملــه خرمــای رقم مجــول در این بخش ارائه شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه امــکان تکثیــر نهــال خرمــای رقــم کلوته که‬ ‫بازارپسندیداخلیوخارجیباالییداردبررسیومقرر‬ ‫شد کهتفاهم نامه ایدراینزمینهبینپژوهشگاهومرکز‬ ‫امضا شود‪ .‬این تفاهم نامه شامل یک مرحله پژوهشی‬ ‫خواهد بود که طی ان پروتکل جنین زایی سوماتیکی‬ ‫برای رقم کلوته‪ ،‬بهینه سازی شده و در مرحله بعد با‬ ‫همکاری مرکز تحقیقــات و اموزش کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعی جنوب استان کرمان‪ ،‬نسبت به تولید ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نهال کلوتهموردنیاز اقدامخواهدشد‪.‬‬ ‫اولین قطار باری از خط‬ ‫عریض به ایستگاه اینچه‬ ‫برون وارد شد‬ ‫مدیرکلراه اهنشمالشرق‪ ۲‬گفت‪:‬نخستینقطار‬ ‫بــاری خط عریض‪ ،‬به صورت ازمایشــی وارد ایســتگاه‬ ‫اینچهبرون شد‪.‬‬ ‫محسن اعتماد در این زمینه گفت‪ :‬اولین قطار باری‬ ‫از خط عریض به صورت ازمایشی از خاک ترکمنستان‬ ‫وارد ایران شد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق‪ ۲‬افزود‪ :‬این امر اتفاق‬ ‫خوبی برای تجار و بازرگانان کشــور بوده و دیگر برای‬ ‫تعویضبوژیهزینه ایپرداختنخواهند کرد‪.‬اوبابیان‬ ‫اینکه هشت سال جنگل اقتصادی اتفاق افتاده تا خط‬ ‫عریض راه اندازی شود‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این طرح‪ ،‬سراغاز‬ ‫تسریع و تسهیل مبادالت حوزه ریلی با کشورهای‪CIS‬‬ ‫بوده و سبب اشتغال زایی و توسعه پایدار و شکوفایی‬ ‫اقتصادی اســتان و منطقه خواهد شــد‪ .‬اعتماد متذکر‬ ‫شــد‪ :‬در روزهای اینده هم این مراودات ادامه خواهد‬ ‫داشــت تا بتوانیم از ظرفیت ریلی برای توســعه استان‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬مدیرکل راه اهن شــمال شرق ‪ ۲‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به زودی واگن های حامل‪ ۲۰‬هزار تن زغال سنگ و‬ ‫مواد معدنی از طریق ریل گلستان وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬حدود‪ ۳۰‬میلیارد تومان پروژه طی‪۱۱‬‬ ‫ماه گذشته در گلستان اجراشده و همچنین‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان پروژه در دســت اقدام داریم که در طول تاریخ‬ ‫راه اهن شمال شرق‪ ۲‬بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫پویش «اطعام غدیر» برای‬ ‫تهیه و توزیع ‪ 110‬هزار‬ ‫وعده غذا در حاشیه شهر‬ ‫مشهد‬ ‫مدیــرکل نــذورات اســتان قــدس رضــوی از امــکان‬ ‫مشــارکت خیــران و نــاذران در پویــش «اطعــام غدیر»‬ ‫به منظــور تهیه و توزیع ‪ 110‬هزار وعده غــذا در روز عید‬ ‫ســعید غدیر و برای توزیع بین محرومان حاشــیه شهر‬ ‫مشــهد خبر داد‪ .‬علیرضا اســماعیل زاده اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫استانه عید فرخنده غدیر خم‪ ،‬دفاتر نذورات مستقر در‬ ‫مبادی ورودی و صحن های مختلف حرم مطهر رضوی‬ ‫و همچنین دفاتر کانون های خدمــت رضوی در مراکز‬ ‫استان ها‪ ،‬امادگی دریافت میزان مبلغ دلخواه مراجع‬ ‫را در پویش اطعام غدیر دارند‪ .‬او افزود‪ :‬عالقه مندان‬ ‫می توانند با پرداخت مبلغ دلخواه یا بر اساس پرداخت‬ ‫مبلغوعده غذایی کهمیانگینهزینههروعده‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬در دهه والیت و امامت در پویش اطعام‬ ‫غدیر استان قدس رضوی ویژه توزیع بین محرومان و‬ ‫نیازمندانسهیمشوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل نــذورات اســتان قــدس رضــوی دربــاره‬ ‫راه هــای حضــوری مشــارکت در ایــن پویــش گفــت‪:‬‬ ‫مــردم عزیز می توانند به ســه شــیوه‪ ،‬شــامل ســامانه‬ ‫اینترنتی «باب الجواد (ع)» به نشــانی ‪nazr.razavi.‬‬ ‫‪ ،ir‬اپلیکیشــن رضــوان ‪ app.razavi.ir‬و ســامانه‬ ‫موبایلی با کد دســتوری «ستاره هشت مربع (‪»)*8#‬‬ ‫خیــرات و نــذورات خــود بــرای مشــارکت در پویــش‬ ‫«اطعام غدیر» را پرداخت کنند‪ .‬اسماعیل زاده افزود‪:‬‬ ‫همچنین امکان پرداخت مبالغ دلخواه خیراندیشان‬ ‫در پویــش اطعــام ویــژه عیــد غدیر از طریــق واریز به‬ ‫شماره حساب بانکی ‪ 9208042894‬و شماره کارت‬ ‫‪ 6104337811291341‬بــه نام «نذورات کل اســتان‬ ‫قدس رضوی» فراهم شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫انتصاب رئیس‬ ‫شورای هماهنگی‬ ‫حراست های صنعت‬ ‫اب و فاضالب استان‬ ‫مدیر حراســت شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫به عنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان منصوب شــد‪ .‬بــا صدور حکمی‬ ‫از ســوی مجید ربیعی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو‪،‬‬ ‫رسول امامی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان زنجــان به عنــوان رئیس شــورای‬ ‫هماهنگیحراست هایصنعتابوبرقاستانزنجان‬ ‫منصوب شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان زنجان در این حکم امده است‪ :‬جناب‬ ‫اقایرسولامامی؛مدیرمحترمدفترحراستشرکتاب‬ ‫و فاضالب استان زنجان؛ با توجه به تعهد‪ ،‬تخصص و‬ ‫شایستگیجنابعالیوبنابرپیشنهاداعضاشورایاستان‬ ‫و تائید شورای مرکزی هماهنگی حراست های صنعت‬ ‫اب و برق سراسر کشور به منظور اجرای مفاد بخشنامه‬ ‫شــماره ‪ 88/19344‬مورخ ‪ 88/11/27‬با حفظ سمت‬ ‫بــه مدت یک ســال به عنوان رئیس شــورای هماهنگی‬ ‫حراست هایصنعتابوبرقاستانزنجانمنصوبمی‬ ‫شــوید‪ .‬انتظار اســت با بهره گیری از تمامــی امکانات و‬ ‫ظرفیت های موجــود به انجام وظایف محوله اهتمام‬ ‫ورزیــده و با اســتفاده از توان کلیــه اعضا در جهت ارتقا‬ ‫ســطح کمی و کیفی حراســت کلیه شرکت های عضو و‬ ‫اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت تعالی مجموعه ها‬ ‫اقدامبایستهبهعمل اورید‪.‬‬ ‫بازدید رئیس سازمان‬ ‫بازرسی کل استان از‬ ‫دیسپاچینگمنطقه ای‬ ‫زنجان‬ ‫ابوالفضل خمسه‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی کل استان‬ ‫زنجاناز دیسپاچینگمنطقه ایزنجانبازدید کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجان در این دیدار‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت شبکه‬ ‫سراســری و حــوزه شــرکت برق منطق ـه ای زنجــان ارائه‬ ‫شــد‪ .‬خلجی مدیرعامل این شــرکت با اعالم وضعیت‬ ‫نسبتا خوب شبکه منطقه‪ ،‬و با اشاره به اخرین مصوبه‬ ‫ابالغی هیئت وزیــران در این خصوص‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کــرد با توجــه به الزام همــکاری کلیه صنایع با صنعت‬ ‫برق کشــور‪ ،‬روزهای اینده شــاهد بهبود پایداری شبکه‬ ‫برق کشــور باشــیم‪ .‬در ایــن بازدید ابوالفضل خمســه‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان باز رســی کل استان زنجان‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫از زحمــات شــبانه روزی کارکنان زحمتکش بــرق‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬امیدواریم با تالش مجموعه صنعت برق‪ ،‬ضمن‬ ‫پایداری شبکه برق کشور‪ ،‬رضایت مشترکین نیز کسب‬ ‫گردد‪ .‬او در بخش دیگری از سخنان خود لزوم همکاری‬ ‫دستگاه های اجرایی با برنامه های صنعت برق کشور را‬ ‫موردتاکیدقرارداد‪.‬‬ ‫نشست مجازی مدیران‬ ‫شرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجان با مشترکین‬ ‫اختصاصی برگزار شد‬ ‫در جلســه ای کــه ب هصــورت ویدیو کنفرانســی و با‬ ‫حضور مشــترکین اختصاصی شــرکت برگزار شــد‪ ،‬علی‬ ‫خلجی‪ ،‬ضمن تشریح وضعیت فعلی تامین برق کشور‬ ‫و با تقدیر از همراهی و همکاری صنایع با صنعت برق‪،‬‬ ‫روزهای اتی را ازلحاظ تامین برق بسیار دشوار توصیف‬ ‫و بر همراهی بیشتر صنایع تاکید کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫برقمنطقه ایزنجان گفت‪:‬دستوراتدیسپاچینگملی‬ ‫ودیسپاچینگهایمنطقه ایمبنیبر کاهشبار مصرف‬ ‫صنایع‪،‬بالحاظشرایطشبکهسراسریوبه منظور ثبات‬ ‫و پایداری ان است بنابراین انتظار می رود هماهنگی و‬ ‫همراهیالزمبادیسپاچینگمنطقه ایزنجانهمچنان‬ ‫تــداوم یابــد‪ .‬او در ادامــه ضمــن پوزش از مشــترکین به‬ ‫خاطر اعمال محدودیت در بهره مندی از ظرفیت کامل‬ ‫بار مصرفی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد همان گونه که صنایع‬ ‫با صنعت برق همراهی داشته اند طی روزهای اتی نیز‬ ‫ایــن همراهــی تــداوم یابد تــا در هفته های اتــی با رفع‬ ‫کامــل محدودیت ها شــاهد ثبــات و پایداری در شــبکه‬ ‫سراســری باشــیم‪ .‬خلجــی با اشــاره به اینکــه علی رغم‬ ‫اعمــال محدودیــت و تعییــن ســقف های مصرفــی از‬ ‫طــرف صنعت برق کشــور‪ ،‬این شــرکت حداکثر تالش‬ ‫خــود را جهــت تخصیص بــار به صنایــع به کاربــرده‪ ،‬با‬ ‫برنامه ریزی های انجام یافته امید اســت به زودی شاهد‬ ‫رفعاینمحدودیت هاباشیم‪.‬‬ ‫قطع برق ‪ 35‬اداره دولتی‬ ‫به دلیل عدم رعایت تعدیل‬ ‫مصرف انرژی برق‬ ‫رزمایش ارزیابی و کنترل مصرف برق ساختمان های‬ ‫اداری اســتان هم زمان با اجرای مصوبه هیئت دولت و‬ ‫بخشنامه استانداری زنجان مبنی بر کاهش ساعات کار‬ ‫اداری و تعطیلی روزهای پنجشــنبه برگزار می شود و در‬ ‫مدت اجرای این طرح مرکز پایش بار و انرژی استان نیز‬ ‫با دقت رفتار مصرفی ادارات استان را از طریق کنتورهای‬ ‫هوشمندنصب شدهرصدمی کند‪.‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫بار سنگین اجاره بها بر دوش مستاجران زنجانی‬ ‫مستاجران زنجانی در فصل جابجایی در حالی به جستجوی‬ ‫کســاله خــود هســتند که هر‬ ‫خان ـه ای مناســب برای ســکونت ی ‬ ‫بــار بــا بازدیــد از واحدی اجــاره ای و اطــاع از اجاره بهای باالی‬ ‫ان مســتاصل و از یافتــن ســرپناهی در خــور شــان خــود و با نرخ‬ ‫مناسب ناامید می شوند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تابستان هرسال انچه‬ ‫در خیابان هــای شــهر بیشــتر توجــه هــر عابــری را به خــود جلب‬ ‫می کرد اثاث کشــی مســتاجران پشــت وانت ها‪ ،‬نیسان های ابی‬ ‫و خودروهای حمل وســایل منزل بود که در ســال های اخیر این‬ ‫یشــود به طوری که‬ ‫صحنه ها نیز کمتر در ســطح شــهر مشاهده م ‬ ‫مســتاجران با بررسی بیشــتر‪ ،‬توافق با صاحب خانه و ماندن در‬ ‫خانــه فعلی را به هر قیمتــی به صرفه تر از یافتن خانه ای جدید‬ ‫می داننــد‪ .‬به طورمعمــول تابســتان زمــان جابجایی مســتاجران‬ ‫اســت کــه در اغلــب مناطق شــاهد مراجعــه تعدادی زیــادی از‬ ‫شــهروندان به مشــاوران امالک هســتیم که یکی پس از دیگری‬ ‫بنگاه هــای معامالتــی را ســر می زننــد و در بســیاری از مواقــع‬ ‫سردرگم ادامه این کار را به روز دیگر موکول می کنند‪.‬‬ ‫امــا انچــه تابســتان امســال را متفاوت از تابســتان ســال های‬ ‫گذشــته برای مســتاجران در زنجان کرده اســت‪ ،‬به گفته تعداد‬ ‫زیادی از انان کرایه های بســیار باال و خانه های اجاره ای بســیار‬ ‫نامرغوب و فرسوده بدون نظارت مراجع متولی است‪.‬‬ ‫مســتاجران تاکیــد می کنند کــه صاحب خانه ها امســال چنان‬ ‫کرایه ها را افزایش داده اند که می پندارند مستاجر سرمایه داری‬ ‫اســت کــه از روی خوش گذرانــی مســتاجر شــده و خوش نشــینی‬ ‫می کنــد درحالی کــه ا گــر دقیق ـه ای پــای صحبت هــای ایــن قشــر‬ ‫بنشــینیم خبــری از خوشــی نیســت و ایــن افــراد به خصــوص‬ ‫در ســال های اخیــر از اســیب پذیرترین قشــر جامعــه محســوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫فایل خالی نداریم‬ ‫از یکــی از مشــاوران امالک دربــاره واحد کوچک تک خواب برای‬ ‫اجاره سوال کردیم و گفت‪ :‬فایل خالی برای اجاره نداریم‪.‬‬ ‫او در مورد چرایی امر گفت‪ :‬امسال خانه ای خالی نیست و اگر هم‬ ‫باشد کرایه ها باالتر از ‪ ۲‬میلیون تومان و مبلغ پول پیش نیز بیش از ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان است که در حال حاضر موردی برای اجاره ندارم‪ .‬به یکی‬ ‫دیگر از بنگاه های معامالتی مسکن زنجان وارد شدیم که با استقبال‬ ‫گــرم از مــا گفت که فقط یک واحد ‪ ۵۰‬متری تک خــواب برای اجاره‬ ‫دارد با‪ ۴۰‬تومان پول پیش و‪ ۲‬میلیون تومان کرایه‪.‬‬ ‫کرایه های باالی اجاره مسکن در فضای مجازی مستاجران‬ ‫را مستاصل کرده است‬ ‫یکی دیگر از مستاجران زنجانی که در بنگاه های امالک به دنبال‬ ‫واحدی برای اجاره است‪ ،‬گفت‪ :‬چند روزی است که در فضای مجازی‬ ‫به دنبال اجاره واحد مســکونی می گردم که با کرایه های بســیار باال‬ ‫و سرسام اوری مواجه هستم که متاسفانه این نیز مزید بر علت شده‬ ‫اســت‪ .‬مرتضــی خانــی افزود‪ :‬مگر مســئوالن حوزه مســکن بر چنین‬ ‫اجاره هایینظارتندارندویامشاهدهنمی کنند کهبرگرانیاجاره های‬ ‫مسکندامنمی زنند‪.‬اومتذکرشد‪:‬مسئوالنبخواهندمی توانندبااین‬ ‫افراد برخورد کنند حتی شــماره تماس مالک نیز برای اجاره درج شــده‬ ‫اســت‪ .‬این شهروند زنجانی گفت‪ :‬مشــاوران امالک نیز که این روزها‬ ‫به واســطه افزایش نرخ اجاره بهای منازل و چند برابری شــدن قیمت‬ ‫رهن و فروش مسکن‪ ،‬درامد بیشتری از راه کمیسیون کسب می کنند‬ ‫اگرچه خود را ناراضی جلوه می دهند اما نقش زیادی را در شکل گیری‬ ‫اشفته بازارمسکندارند‪.‬‬ ‫خانــی یاداور شــد‪ :‬این روزها بــه دلیل نبود نظارت متولیان نحوه‬ ‫تعیین نرخ اجاره بهای مســکن از ســوی مالکان و مشــاوران امالک بر‬ ‫اساس قیمت خودرو‪ ،‬مصالح ساختمانی و کاالهای اساسی سنجیده‬ ‫یشــود که انگار موقعیت جغرافیایی منزل مســکونی‪ ،‬متراژ‪ ،‬سال‬ ‫م ‬ ‫ساخت و کلنگی بودن ان و توان مالی مستاجران دیگر نقشی ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬درصد اجاره خانه ها افزایش یافته است‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک شهرســتان زنجان در خصــوص افزایش‬ ‫کرایه های منازل برای اجاره گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد اجاره ها‬ ‫باید نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫جابجایی و نقل وانتقال مستاجران نسبت به سال گذشته بسیار کم‬ ‫شــده و مستاجران اجاره نامه های خود را تمدید کرده اند‪ .‬طاهری‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬بر اســاس مصوبه دولت مســتاجران می توانند با قرار‬ ‫گرفتــن در شــرایط کرونایــی در همان محل خود اقــدام به تمدید‬ ‫اجاره کرده و سه ماه پس از پایان کرونا اقدام به جابجایی کنند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬هیچ مشــاور امالکی حق نــدارد به صاحب خانه ای‬ ‫بگویــد کــه مســتاجر را جواب کنــد و واحد را با کرایــه و پول پیش‬ ‫جدیــد اجــاره دهد چراکــه این غیرقانونی اســت‪ .‬رئیــس اتحادیه‬ ‫امــاک شهرســتان زنجــان افــزود‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجه با‬ ‫چنیــن موضوعــی مورد را با شــماره ‪ ۳۳۴۴۹۶۷۳‬جهت رســیدگی‬ ‫قانونی گزارش دهند‪.‬‬ ‫پسابتولیدیدر زنجان از کیفیت باالیی برخوردار است‬ ‫بهداشتیفاضالبیکیاز نمادهایتوسعه یافتگی‬ ‫هر شهری است گفت‪ :‬به کمک تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب می توان بهداشــت عمومی در جامعه را‬ ‫محقق کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان زنجان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اب پاکــی کــه در بخــش صنعــت مورداســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪ ،‬بایــد بــا پســاب تولیــدی در ایــن‬ ‫تصفیه خانه جایگزین شود‪ .‬حجت االسالم نیارکی‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬هم اکنــون شــهرک صنعتــی شــماره‬ ‫یک زنجان با مشــکل کم ابی مواجه اســت که با‬ ‫استفاده از ظرفیت پساب تولیدی در تصفیه خانه‬ ‫فاضــاب زنجان می توان از این چالش عبور کرد‪.‬‬ ‫این مســئول با اشاره به بروز خشکسالی و پدیده‬ ‫کم ابی در استان زنجان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ضروری است‬ ‫از ظرفیت پساب تولیدشده در استان برای صنایع‬ ‫استفادهشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریمراسمتودیعومعارفهفرماندهجدیدپایگاهشهیداخوان‬ ‫مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید پایگاه‬ ‫شهید اخوان برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت برق منطقه ای زنجان در این مراسم که با‬ ‫حضور جانشین فرماندهی سپاه شهرستان زنجان‬ ‫و مســئول حــوزه مقاومــت بســیج شــهید مطهری‬ ‫و مدیرعامــل و معاونیــن و اعضای شــورای پایگاه‬ ‫برگزار شد‪،‬مهندسعلیخلجیباتشریحوضعیت‬ ‫اضطراریصنعتبرق کشور‪،‬ضرورتفرهنگ سازی‬ ‫مصرف بهینه برق را مورد تاکید قرار داده و اظهار‬ ‫امیدواری کرد با رعایت الگوهای مدیریت مصرف‬ ‫برق توسط مردم و همکاری بخش های صنعتی و‬ ‫تولیدی به زودی شــرایط ســخت فعلی را سپری و‬ ‫شاهد پایداری بیش ازپیش شبکه سراسری باشیم‪.‬‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب هضــرورت‬ ‫استفاده از ظرفیت بسیج در حفظ حرائم خطوط‬ ‫و مراقبت از تاسیسات صنعت برق تاکید کرد‪ .‬در‬ ‫ابتــدای این مراســم حمید نوروزی فرمانده ســابق‬ ‫پایگاه شــهید اخوان شرکت برق منطقه ای زنجان‬ ‫گزارشی از فعالیت های بسیج در شرکت برق را ارائه‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه سرهنگ پاسدار نجفی راد جانشین‬ ‫فرماندهیسپاهشهرستانزنجانبا گرامیداشتیاد‬ ‫و خاطره شــهیدان به ذکر خاطراتــی از دالورمردی‬ ‫هایشهیدانبه ویژهشهدایاستانزنجانپرداخت‬ ‫و بر ضرورت مستندسازی ذکر و یاد شهیدان تاکید‬ ‫کرد‪ .‬او میدان دار بودن بسیج برای کمک به مردم را‬ ‫از ویژگی های بسیج برشمرد و گفت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫پایگاه شــهید اخــوان بیش ازپیش به فعالیت های‬ ‫خود ادامه دهد و درزمینه های مختلف شرکت را‬ ‫مســاعدت و یاری نماید ‪ .‬در پایان‪ ،‬با اهدای لوح‬ ‫سپاساز فرماندهسابقپایگاهتقدیروسیدعزالدین‬ ‫موسوی به فرماندهی پایگاه شهید اخوان شرکت‬ ‫برق منطقه ای زنجان منصوب شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی گازرسانی به‪ 4‬روستا در طارم‬ ‫نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬در راســتای گرامیداشت‬ ‫کنگــره ‪ ۳۵۳۵‬شــهید اســتان زنجــان‪ ،‬عملیــات‬ ‫اجرایی گازرســانی به چهار روســتای طارم کلید‬ ‫خــورد‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬مصطفــی طاهری در‬ ‫حاشــیه اغاز عملیات اجرای پروژه گازرسانی به‬ ‫چهار روستای بخش چورزق طارم که در راستای‬ ‫گرامیداشــت کنگره ‪ ۳۵۳۵‬شــهید استان زنجان‬ ‫انجام شــد با اشــاره به ســختی های این پروژه‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬بعد از پیگیری های فراوان و همت‬ ‫و تــاش مســئوالن‪ ،‬کلنــگ یکی از ســخت ترین‬ ‫و صعب العبورتریــن پروژ ههــای گازرســانی بــه‬ ‫شهرســتان طارم زمین زده شــد و انتظار چندین‬ ‫ساله مردم منطقه به پایان رسید‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ن پروژه‪،‬‬ ‫وجود برخی از مشــکالت در اجرای ای ‬ ‫راه اندازی سامانه تلفن گویا جهت‬ ‫پیگیری وصول مطالبات معوق مشترکین‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان زنجــان از‬ ‫راه انــدازی ســامانه تلفــن گویا‬ ‫در راســتای پیگیــری وصــول‬ ‫مطالبــات معــوق مشــترکین‬ ‫علیرضا جزء‬ ‫خبر داد‪ .‬علیرضا جزء قاســمی‬ ‫قاسمی‬ ‫اظهار کرد‪:‬سیستماطالع رسانی‬ ‫تلفن گویا در راستای اعالم و پیشگیری از ایجاد است‪.‬‬ ‫مطالبات و باهدف ارتباط مســتمر با مشترکین‬ ‫جزء قاسمی اظهار کرد‪ :‬از این تعداد تماس‬ ‫و پیشــگیری از ایجــاد مطالبات معــوق‪ ،‬تحت ‪ 256‬هــزار تماس ورودی با ســامانه گویای ‪122‬‬ ‫عنــوان پــروژه بهبود با پیشــنهاد و پیگیری دفتر برقرارشــده اســت کــه در زمینه هــای مختلفــی‬ ‫توســعه مدیریــت و تحقیقــات معاونت منابع همچــون قطعــی‪ ،‬اعــام شکســتگی‪ ،‬امــور‬ ‫انسانی شرکت‪ ،‬اغاز به کارکرد‪ .‬او افزود‪ :‬جهت مشــترکین‪ ،‬خرید انشــعاب‪ ،‬خدمات فاضالب‬ ‫راه اندازی این سیســتم اقداماتی همچــون ارائه و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد و پیگیری تصویب ان‪ ،‬پیگیری و اخذ‬ ‫او افزود‪ :‬کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان‬ ‫مجوز از شــرکت مخابرات اســتان زنجان جهت امســال تاکنون بیــش از ‪ 66‬هزار تماس مرتبط‬ ‫دوطرفــه کــردن خــط ایــوان‪ ،‬برگــزاری جلســه بــا قطعــی و بیــش از ‪ 13‬هزار تمــاس مرتبط با‬ ‫ویدئوکنفرانــس بــا نماینده شــرکت کامپیوتری اعــام شکســتگی را پیگیری و پاســخ داده اند‪.‬‬ ‫طــرف قــرارداد‪ ،‬تهیه متن تلفن گویا و تصویب مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫ان در جلسه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی و بابیــان اینکــه امســال بیــش از ‪ 3‬هــزار تمــاس‬ ‫سایر موارد انجام شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت بــا شــماره تلفن ‪ 1522‬ســامانه امور مشــترکین‬ ‫اب و فاضالب استان زنجان افزود‪ :‬با پیاده سازی برقرارشــده اســت گفــت‪ :‬بیش از ‪ 2‬هــزار فقره‬ ‫این سیســتم‪ ،‬متناســب بازمان صدور قبض‪ ،‬دو تمــاس نیــز مربــوط بــه ســایر تماس هــا و اخــذ‬ ‫تماس با متن های متفاوت و زمان بندی ‪ 10‬و ‪ 20‬مشاوره با مرکز مپرا بوده است‪.‬‬ ‫روز پس از صدور قبض‪ ،‬به تلفن همراه ثبت شده‬ ‫جزء قاســمی بیان داشــت‪ :‬طی ســه ماهه‬ ‫در سیســتم ارســال خواهــد شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ســال جــاری ‪ 443‬تمــاس مرتبــط بــا خریــد‬ ‫درصورتی کــه مشــترک به هر دلیلی درخواســت انشــعاب‪ 178 ،‬فقــره تمــاس بــرای دریافــت‬ ‫مجدد شناسه قبض و پرداخت را نماید‪ ،‬سیستم خدمــات فاضــاب‪ 14 ،‬تمــاس مرتبــط‬ ‫ایــن قابلیــت را دارد تا در تماس دوم با فشــردن باکیفیــت اب و ‪ 63‬فقــره تماس نیز مربوط به‬ ‫کلید ستاره‪ ،‬پیامک قبض اخرین دوره را‪ ،‬مجددا درخواست های امور مشترکین بوده است‪ .‬این‬ ‫بهتلفنهمراهمشترکارسالنماید‪.‬اینمسئول مســئول با اشــاره به برقراری ‪ 895‬فقره تماس‬ ‫بیان داشت‪ :‬سیستم فوق در تماس اول نحوه ی مشــترکین جهت شرکت در نظرسنجی شرکت‬ ‫پرداخت قبض اعم از شماره گیری سامانه‪ ،1522‬اب و فاضالب اســتان زنجان گفت‪ 179 :‬فقره‬ ‫لینک پرداخت در پیامک ارسالی قبض‪ ،‬درگاه ه تماس نیز درخواست های صوتی مشترکین بوده‬ ‫های پرداخت اینترنتی‪ ،‬اپلیکیشن اب زنجان و اســت که توسط کارشناسان پاسخگویی شده‬ ‫دستگاه های خودپرداز را به مشترک یاداور شده است‪.‬‬ ‫و اموزش می دهد‪ .‬جزء قاسمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه خدمــات مرکز ارتباط‬ ‫شرکت اب و فاضالب با راه اندازی این سیستم‪ ،‬با مشتریان به صورت ‪ 24‬ساعته و بدون وقفه‬ ‫سهــای‬ ‫ضمن توســعه ارتباط الکترونیکی با مشترکین‪ ،‬ارائــه می شــود گفــت‪ :‬عــاوه بــر تما ‬ ‫گام مهمــی در کاهــش مطالبــات برداشــته و بــا برقرارشــده بــا ســامانه ‪ 122‬بیــش از ‪ 34‬هــزار‬ ‫افزایش درامد‪ ،‬هر چه بیشــتر در جهت اهداف تمــاس مســتقیم نیــز توســط اپراتورهــای مرکز‬ ‫توسعه ای شرکت گام بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫ارتباط با مشتریان شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان زنجان پاسخگویی و پیگیری شده است‪.‬‬ ‫زنجــان همچنین در ســخنانی‬ ‫دیگر گفت‪ :‬طی سه ماهه سال‬ ‫جاری بیــش از ‪ 263‬هزار فقره‬ ‫تماس مشترکین با مرکز ارتباط‬ ‫با مشتریان شــرکت ابفا استان‬ ‫زنجــان در زمینه های گوناگون‬ ‫پاســخگویی و پیگیــری شــده‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان زنجــان در بازدید‬ ‫از تاسیســات تصفیه خانــه فاضــاب شــهر زنجان‬ ‫گفــت‪ :‬کارهــای بزرگــی در تصفیه خانــه فاضالب‬ ‫زنجان انجام پذیرفته و کیفیت پساب تولیدی در‬ ‫این تصفیه خانه از کیفیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫حجت االســام صادق نیارکی اظهار کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫اقدامــات مدبرانــه در تصفیه خانه فاضالب شــهر‬ ‫زنجان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است‬ ‫کــه طــی ان‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب زنجــان بدون‬ ‫نیاز به اعتبارات دولتی و با ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی احداث و به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه تاسیسات تصفیه و جمع اوری‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یتــوان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از ســختی های ایــن پــروژه م ‬ ‫بــه وجــود موانعــی ازجملــه اراضــی‪ ،‬با غهــا‪،‬‬ ‫نبــود را ههــای ارتباطی‪ ،‬وجود معــارض و وجود‬ ‫برخی مشکالت محیط زیستی اشاره کرد که با‬ ‫پیگیری و تالش مسئوالن اجرایی شهرستان این‬ ‫موانع برطرف شــد‪ .‬طاهری ضمن گرامیداشــت‬ ‫کنگره ملی ‪ ۳۵۳۵‬شــهید اســتان زنجان‪ ،‬متذکر‬ ‫شد‪ :‬طبق پیش بینی مسئوالن شرکت گاز استان‬ ‫زنجــان در صورت نبود موانــع و همکاری مردم‬ ‫ایــن پــروژه ظــرف یــک ســال اینــده بــه مرحلــه‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬نماینده مردم زنجان‬ ‫و طــارم در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه هزینــه گازرســانی بــه ایــن روســتاها‬ ‫بــاالی ‪ ۳‬برابــر اســتاندارد هزینه های گازرســانی‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این روستاها جزو روستاهای‬ ‫پرجمعیــت و توریســتی شهرســتان هســتند کــه‬ ‫نهــا بیــش از ‪ ۲۵۰‬خانــوار دارد و‬ ‫یکــی از ا ‬ ‫اولیــن روســتایی اســت که علی رغــم این حجم‬ ‫از جمعیــت فاقــد گاز اســت‪ .‬موســی احمدلــو‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان زنجــان نیــز در‬ ‫ادامه این مراســم‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫پروژه گازرســانی به چهار روستای شیت‪ ،‬ولیدر‪،‬‬ ‫جوجــرگان و زاچــکان و نیز مابقی پروژه های در‬ ‫حــال اجرا‪ ۸۹ ،‬درصد مردم شهرســتان طارم به‬ ‫گاز شهری و روستایی دسترسی خواهند داشت‪.‬‬ ‫مصرف برق دستگاه های اداری با ده هزار‬ ‫مشترک خانگی برابری می کند‬ ‫عبدالــه نثــار معاونــت‬ ‫در روزهای پنج شنبه خواهیم‬ ‫فــروش و خدمــات مشــترکین‬ ‫شد‪ .‬مهندس نثار خاطرنشان‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫کــرد‪ :‬بــا اجــرای دقیــق ایــن‬ ‫اســتان زنجان از پایدار شــدن‬ ‫مصوبــه‪ ،‬شــرکت توزیــع برق‬ ‫نســبی وضعیــت شــبکه برق‬ ‫اســتان زنجان‪ ،‬مصرف انرژی‬ ‫عبداله نثار‬ ‫خبــر داد‪ .‬نثــار در خصــوص‬ ‫بــرق ادارات دولتــی را بــا‬ ‫تغییــر ســاعات کاری اداری‬ ‫استفاده از کنتورهای هوشمند‬ ‫دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی در راســتای و مراجعــه حضــوری رصــد خواهــد کــرد و‬ ‫کاهــش پیک بــار مصــرف بــرق به ویــژه یــک دســتگاه هایی که این مصوبه را به طور کامل‬ ‫ســاعت از ظهر (‪ 13‬الی ‪ )14‬در زمان های اوج اجرا نکنند از روز شنبه برق ان ها قطع خواهد‬ ‫مصــرف گفت‪ :‬پیرو مصوبات هیئت دولت و شد‪ .‬او در پایان تاکید کرد‪ :‬میزان خاموشی ها‬ ‫اقدامات انجام گرفته باهدف مدیریت مصرف با همکاری کلیه مشــترکان برق اســتان اعم از‬ ‫بــرق و جلوگیــری از خاموشــی های احتمالی‪ ،‬بخــش خانگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬اداری‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫جابه جایــی ســاعت اداری دســتگاه های کشــاورزی رابطه مستقیم داشته و با همکاری‬ ‫اجرایی‪ ،‬دولتی و عمومی و همچنین تعطیلی مردم فهیم اســتان زنجان در هفته های پیش‬ ‫روزهــای پنج شــنبه تــا پایــان مردادمــاه ‪ 1400‬رو‪ ،‬میزان خاموشی ها کاهش یافته و در تالش‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬او با اشــاره بــه میزان بــرای اتمام خاموشــی های احتمالی مدیریت‬ ‫مصرف برق دستگاه های اجرایی در تابستان مصرف هســتیم‪ .‬گفتنی اســت مشترکین برق‬ ‫افــزود‪ 4000 :‬مــگاوات از مصــرف بــرق کشــور اســتان زنجــان می تواننــد با نصب اپلیکیشــن‬ ‫در پیــک تابســتان مربــوط بــه دســتگاه های بــرق مــن بــر روی گوشــی های هوشــمند از‬ ‫بســایت‬ ‫اجرایی و اداری اســت و این مقدار در اســتان طریــق کافــه بازار‪ ،‬گوگل پلی و یا و ‬ ‫مــا برابــر بــا مصــرف ده هزار مشــترک خانگی ایــن شــرکت بــه ادرس ‪WWW.ZEDC.ir‬‬ ‫اســت‪ .‬معاونت فروش و خدمات مشــترکین ضمــن بهره مندی از امکانــات متعدد ازجمله‬ ‫بــا اجــرای کامل این مصوبه در ســطح اســتان راهکارهای رعایت الگوی صحیح مصرف برق‬ ‫زنجان‪ ،‬شاهد حذف خاموشی ‪ 10000‬مشترک از برنامه خاموشی محل کار یا سکونت خود‬ ‫در روزهای شنبه تا چهارشنبه و ‪ 20000‬مشترک مطلع شوند‪.‬‬ ‫مودیان مالیاتی مراقب کاله برداری‬ ‫پیامکی باشند‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان زنجــان‬ ‫گفــت‪ :‬پیامک هایــی از طــرف برخــی افــراد‬ ‫بــه مودیــان و مــردم در خصــوص انجــام‬ ‫تکالیــف قانونــی و یا خدمات ســازمان امور‬ ‫مالیاتی ارســال می شــود کــه مرجع هیچ یک‬ ‫از ان هــا ســامانه های پیــام کوتــاه ســازمان‬ ‫امــور مالیاتی نیســت و به قصــد کاله برداری‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬ارائــه می شــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫میرحیــدر رضوی‪ ،‬با هشــدار بــه کاله برداری‬ ‫ســوداگران مالیاتی از طریق پیامک‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع و لــزوم‬ ‫پیشــگیری از سوءاســتفاده و یــا ســوداگری‬ ‫برخــی افــراد‪ ،‬مودیان مالیاتی‪ ،‬ا گاه باشــند‬ ‫کــه تنهــا مرجــع ارائــه خدمــات الکترونیــک‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬پورتال سازمان‬ ‫بــه ادرس ‪ www.intamedia.ir‬و یــا درگاه‬ ‫ملی خدمات الکترونیک سازمان‪ ،‬به ادرس‬ ‫‪ my.tax.gov.ir‬است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکــه مــواردی از کاله برداری‬ ‫ســوداگران مالیاتــی از طریــق پیامک در ســطح‬ ‫کشور مشاهده شده است‪ ،‬از مردم خواست به‬ ‫پیامک های ارســالی در خصوص خدمــات امور‬ ‫مالیاتی حســاس بوده و به پیام های غیر موثق‬ ‫اعتمادنکنند‪.‬مدیرکلامور مالیاتیاستانزنجان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مردم فقط از طریق پورتال ســازمان‬ ‫و درگاه ملی‪ ،‬خدمات مربوطه را دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫کلوپ از شرایط لیورپول کامال‬ ‫راضی است‬ ‫یورگــن کلــوپ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫بــرای بــازی های پیــش فصل‪.‬‬ ‫لیورپــول‪ ،‬می گوید که تا زمان‬ ‫مــن روی انها بــرای بازی هایی‬ ‫امادگــی کامــل ویرژیــل فــن‬ ‫کــه اینجــا داریــم ریســک نمی‬ ‫دایــک و جــو گومــز‪ ،‬دو ســتاره‬ ‫کنم‪ .‬هنوز بــازی های زیادی در‬ ‫مصــدوم ایــن تیــم‪ ،‬روی انهــا‬ ‫پیــش داریــم‪ ،‬امــا بــه نظر من‬ ‫یورگن کلوپ‬ ‫ریســک نخواهد کــرد‪ .‬ویرژیل‬ ‫ایــن دو در بــازی بعدی حضور‬ ‫فن دایک از اکتبر ســال گذشته‬ ‫نخواهند داشــت‪ ».‬لیورپول با‬ ‫بــه دلیل مصدومیــت زانــو از میادیــن دور بوده گل به خودی ماینتس توانست روز جمعه برابر‬ ‫و تنهــا چنــد روز پس از او جو گومز نیز با اســیب تیم سابق یورگن کلوپ پیروز شود اما سرمربی‬ ‫دیدگــی زانــوی چپش فصل را از دســت داد‪ .‬هر المانی‪،‬حتیباوجودی کهقرمزهاعملکردعالی‬ ‫دو مدافع قرمزها اکنون در تمرینات پیش فصل و بــی نقصی نداشــتند‪ ،‬از نمایش تیمش راضی‬ ‫این تیم حضور دارند اما یورگن کلوپ می گوید بود‪ .‬کلوپ در این باره گفت‪« :‬همیشه باید در‬ ‫کــه قصــد نــدارد از هیــچ کــدام از انهــا در دیــدار نظر داشته باشید که روز قبل چه کار کرده اید‪.‬‬ ‫تدارکاتی بعدی لیورپول برابر هرتا برلین که روز ما روز پنجشنبه دو جلسه پیاپی تمرین داشتیم‬ ‫پنجشنبهبرگزار خواهدشد‪،‬استفاده کند‪ .‬کلوپ و ایــن دقیقا همان چیزی اســت که نیــاز دارید‪.‬‬ ‫پس از برد ‪ 1‬بر صفر برابر ماینتس در روز جمعه تمرینــات پرفشــار و تالش بــرای بازی کــردن به‬ ‫گفت‪« :‬اگر انها برابر هرتا برلین بازی کنند برای ما بهترین شکلی که می توانید‪ .‬پیش فصل همین‬ ‫سورپرایزخواهدبود‪.‬متاسفانه‪.‬انهاخیلیخوب اســت‪ .‬مــن از بســیاری چیزهایــی کــه دیــده ام‬ ‫به نظر می رسند‪ .‬انها همه کار می کنند‪ ،‬فوتبال راضی هستم‪ .‬در نیمه اول فوتبال خیلی خوبی‬ ‫بازی می کنند‪ ،‬ما هم کارهایی که می توانیم را ارائه دادیم‪ .‬بچه ها در نیمه دوم برای به نتیجه‬ ‫انجام می دهیم‪ ،‬ما باید صبور باشیم‪ .‬ما داریم رسیدن فشار اوردند و موفق هم شدند‪ .‬پس من‬ ‫برای یک فصل کامل اماده می شویم‪ ،‬نه فقط راضی ام‪».‬‬ ‫متخصص جام جهانی در نزدیکی تیم‬ ‫ملی عراق‬ ‫از جدیدتریــن گزینــه‬ ‫دارند‪ .‬حاال و طبق ادعای یک‬ ‫فدراســیون فوتبــال عــراق در‬ ‫رســانه عراقــی‪ ،‬هرنــان گومــز‬ ‫صــورت عدم توافق با کارلوس‬ ‫جدیدترین گزینه ای اســت که‬ ‫ک ـی روش رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫عراقی ها بــه او فکــر کرده اند‪.‬‬ ‫یکــه فدراســیون فوتبال‬ ‫درحال ‬ ‫گومــز همــان مربــی کلمبیایی‬ ‫هرنان گومز‬ ‫عــراق ب هصــورت رســمی بــه‬ ‫اســت که چند روز قبل یکی از‬ ‫سرمربی اســبق تیم ملی ایران‬ ‫رسانه هاینزدیکبهفدراسیون‬ ‫پیشــنهاد همکاری داده اســت‪ ،‬سرمربی سابق فوتبال عراق‪ ،‬کدهای او را داده بود‪ .‬این مربی‬ ‫کلمبیــا هنوز پاســخی به این پیشــنهاد نــداده و ‪ 65‬ســاله جــدا از انکــه در دو مقطــع ســرمربی‬ ‫معلــوم نیســت او هدایت این تیــم را به عهده تیــم ملی کشــورش بــوده‪ ،‬روی نیمکت پاناما و‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬طی روزهای گذشته نام دو مربی اکوادور هم نشسته و یکی از سه مربی ای است‬ ‫سرشناسبه عنوان گزینه هایعراقی هادرصورت که توانسته حداقل با سه تیم مختلف در جام‬ ‫عدم توافق با کی روش مطرح شده است‪ .‬دیک جهانی حاضر باشد‪ .‬او کلمبیا را به جام جهانی‬ ‫ادووکاتهلندیویورگنکلینزمنالمانیمربیانی ‪ 98‬رســاند‪ ،‬بــا اکــوادور در جــام جهانــی ‪2002‬‬ ‫هستند که گفته می شود موردتوجه حریف تیم حاضــر بود و پانامــا را هم به جام جهانی ‪2018‬‬ ‫ملی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قرار رساند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-920‬شماره‪ ، 140060302006002297 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002756‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم شهناز مسعودیان خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 97616‬مورخ ‪ 97/02/30‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شهناز مسعودیان خوزانی به شناسنامه شماره ‪11192‬‬ ‫کدملی ‪ 1140364936‬صادره فرزند کرمعلی نسبت به ششدانگ یکباب تجاری به مساحت ‪ 137/52‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1906‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 6/27‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 22/06‬متر دیوار پالک‬ ‫‪ ، 72/1906‬جنوبًا به طول ‪ 6/47‬متر دیوار به پالک ‪ ، 72/1907‬غربًا به طول ‪ 21/25‬متر دیوار است به باقیمانده‬ ‫پالک ‪ 72/1906‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1161390‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-922‬شماره‪ ، 140060302006002296 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000179‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم بیژن مصیبی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و‬ ‫به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 51429‬مورخ ‪ 94/12/10‬دفتر ‪ 139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم بیژن مصیبی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 12657‬کدملی‬ ‫‪ 1140502751‬صادره فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت ‪ 171/72‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 290‬و ‪ 289‬و ‪ 287‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 8/96‬متر دیوار و درب است به بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 20/02‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9‬متر دیوار است به باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 18/55‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1161387‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-928‬شماره‪ ، 140060302006002298 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق‬ ‫العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000086‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مهدی‬ ‫قربانی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 9896‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫مهدی قربانی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 14713‬کدملی ‪ 1142361861‬صادره فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب دامداری به مساحت ‪ 1930‬مترمربع پالک شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 104‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 50/87‬متر دیوار و درب است به‬ ‫گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 36/85‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 52/41‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا‬ ‫به طول ‪ 35/21‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ند ارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1161298‬م الف‬ ‫ستاره ای با صورت یخی و ارامشی‬ ‫خاص عصای دست یحیی شده است‬ ‫مهدی عبدی؛‬ ‫فرشته نجات این روزهای‬ ‫پرسپولیس‬ ‫مهدیعبدیحاالمنجیپرسپولیسلقبگرفته؛‬ ‫ستاره ایباصورتیخیوارامشیمنحصربه فرد‪.‬به‬ ‫گزارش ورزش سه‪ ،‬پرسپولیس مهد مهاجمان گلزن‬ ‫در تاریــخ فوتبــال ایــران بوده اســت‪ .‬از ســتاره های‬ ‫بزرگی چون همایون بهزادی و صفر ایرانپاک گرفته‬ ‫تا در ادامه فرشاد پیوس و علی دایی و ‪ ...‬همیشه‬ ‫و در طول تاریخ شــاهد حضور مهاجمان بزرگی در‬ ‫ترکیــب خود بوده ایم‪ .‬ســتاره هایی کــه در ادامه و‬ ‫بعداز درخششدر پرسپولیسسال هادر ترکیبتیم‬ ‫ملی ایران نیز هنرنمایی کرده و بارها موفق به زدن‬ ‫گل های حساس و تعیین کننده ای شدند؛ اما از زمان‬ ‫مصدومیت شــدید محسن خلیلی در ســال ‪1388‬‬ ‫تــا ورود برانکــو به رختکن پرســپولیس‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫ضعف این تیم را باید فقدان یک مهاجم گلزن و‬ ‫زهردار توصیف کرد‪.‬علیرغمجذببازیکنانیچون‬ ‫کریم انصاری فرد‪ ،‬محمد قاضی‪ ،‬رضا نوروزی و ‪...‬‬ ‫پرسپولیس پنج شش سال در ترکیب خود مهاجمی‬ ‫در اختیار نداشت که سر بزنگاه کار را تمام کرده و‬ ‫گل های حساسی برای این تیم به ثمر برساند؛ اما در‬ ‫چند سال اخیر این نقیصه به بهترین شکل برطرف‬ ‫شده و بی تردید حضور مهاجمان گلزن نیز یکی از‬ ‫دالیل اصلی موفقیت های متوالی پرسپولیس بوده‬ ‫اســت‪ .‬با ورود برانکو تحول بزرگی در ســبک بازی‬ ‫مهدی طارمی ایجاد شد و در ادامه علی علیپور نیز‬ ‫توانست خود را به عنوان یکی از بهترین مهاجمان‬ ‫لیگ معرفی کنــد؛ اما با جدایی این دو بازیکن در‬ ‫فصــول اخیر نیز روند گلزنی مهاجمان پرســپولیس‬ ‫متوقفنشدهاست‪.‬در کنار عیسیال کثیروشهریار‬ ‫مغانلو‪ ،‬در دو سال اخیریک ستاره جواندر پیشانی‬ ‫خــط حمله قرمز پوشــان به خوبی خــود را مطرح‬ ‫کرده است؛ مهدی عبدی‪ .‬بعد از درخشش در تیم‬ ‫جوانانپرسپولیس‪،‬اینگابریلکالدرونارژانتینیبود‬ ‫که نقشی مهم در ظهور این بازیکن جوان داشت‪.‬‬ ‫جالب اینجاســت مهدی عبدی اولین بازی رســمی‬ ‫خوددر لباسپرسپولیسرادر دربیومقابلاستقالل‬ ‫اســتراماچونی انجام داد‪ .‬در شــرایطی که استقالل‬ ‫یک پنالتی ازدست داده بود و به نظر می رسید یک‬ ‫تســاوی بــدون گل در انتظــار همه باشــد‪ ،‬تصمیم‬ ‫شــجاعانه کالــدرون همه چیز را تغییــر داد؛ اتفاقی‬ ‫که احتماال برای همیشــه در تاریخ زندگی ورزشــی‬ ‫مهدیعبدیماندگار است‪.‬شایدباورکردنینباشد‪،‬‬ ‫اما مهدی عبدی با اولین لمس توپ خود در اولین‬ ‫بازی رسمی بالباس پرسپولیس ان هم در دربی برابر‬ ‫رقیب دیرینه موفق شد دروازه سید حسین حسینی‬ ‫را در ‪ 21‬سالگی بازکرده و رکوردی تاریخی را به نام‬ ‫خود ثبت کند‪ .‬فصل گذشته فرصت چندانی برای‬ ‫درخشش مهدی عبدی ایجاد نشد‪ ،‬اما محرومیت‬ ‫عجیــب عیســی ال کثیــر در اوایــل فصــل و البتــه‬ ‫درخشش خود او باعث شده حاال عبدی تبدیل به‬ ‫امیداولهوادارانپرسپولیسبرایباز کردن گره های‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-930‬شماره‪ ، 140060302006002300 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002758‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم محمد پیرحاجی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل صفحه ‪ 522‬و ‪ 520‬و ‪ 516‬و ‪ 522‬دفتر ‪ 51‬و ‪ 137‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمد پیرحاجی خوزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 10379‬کدملی ‪ 1140356747‬صادره فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 213/88‬مترمربع پالک شماره ‪ 904‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در سه قسمت که دوم شرقی است به طول های ‪6/05‬‬ ‫و ‪ /78‬و ‪ 15/76‬دیوار به دیوار پالک ‪ 85/1960‬و ‪ ، 85/309‬شرقًا به طول ‪ 13/10‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک‬ ‫‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 13/10‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 85/904‬غربًا به طول ‪ 11/80‬و ‪ 6/71‬در سه قسمت اول و دوم‬ ‫جنوب است سوم به طول ‪ 2/42‬متر دیوار و درب است به گذر در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1161252‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1099‬شـماره‪ ، 140060302006002744 :‬تاریخ‪ 1400/04/31 :‬جلسـه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضـاء کنندگان زیر‬ ‫در وقـت مقرر‪/‬فـوق العاده در دبیرخانه هیات تشـکیل و پرونـده کالسـه ‪ 1399114402006001785‬مربوط به‬ ‫تقاضـای اقای‪/‬خانـم اکبـر دلیـری زاده مبنی بر صدور سـند مالکیت نسـبت به ششـدانگ یکبـاب خانه پالک‬ ‫شـماره ‪ 53‬فرعی از ‪ 159‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیـت ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعالم و به شـرح زیـر مبادرت به صـدور رای می نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل مع االوسـطه از شهرداری و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیت ثبتی کـه حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملک مـورد تقاضا‬ ‫و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت به مـورد تقاضا احـراز گردیده‬ ‫و بررسـی هـای محلـی کارشـناس کـه حکایت از عـدم تعارض و بال منـازع بودن تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم اکبر دلیری زاده به شناسـنامه شـماره ‪ 3‬کدملی ‪ 4172437680‬صادره فرزند حسـین نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 90‬مترمربـع پالک شـماره ‪ 53‬فرعـی از ‪ 159‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملک خمینی شـهر تایید و رای خـود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شـما ًال بـه طول ‪8/40‬‬ ‫متـر درب و دیواریسـت بـه گـذر ‪ ،‬شـرقًا به طـول ‪ 10/85‬متر دیـوار به دیوار پـالک ‪ ،159‬جنوبًا به طـول ‪7/86‬‬ ‫متـر دیـوار بـه دیـوار ‪ ، 2451‬غربًا به طـول ‪ 11/12‬متر دیواریسـت به گذر حقـوق ارتفاقی نـدارد‪ .‬در اجرای ماده‬ ‫‪ 1‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائیـن نامه اجرائی‬ ‫ان مقـرر مـی دارد اداره ثبـت اسـناد و امـالک وفق مقررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت ملک مورد اشـاره به نـام متقاضی مذکور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/20 :‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی شـهر‬ ‫ـ نبـی اله یزدانـی ‪/1168659‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-932‬شـماره‪ ، 140060302006002299 :‬تاریـخ‪ 1400/04/12 :‬جلسـه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضـاء کنندگان زیر‬ ‫در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانه هیات تشـکیل وپرونـده کالسـه ‪ 1399114402006002757‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم شـهناز مسـعودیان خوزانی مبنی بر صدور سـند مالکیت نسـبت به ششـدانگ قسـمتی از‬ ‫پـالک شـماره فرعـی از اصلـی واقـع در بخـش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی‬ ‫پاسـخ وضعیـت ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعالم و به شـرح زیر مبادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪ .‬رای هیات‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل صفحـه‪ 522‬و ‪ 520‬و ‪ 516‬و ‪ 522‬دفتـر ‪ 51‬و ‪ 137‬و‬ ‫مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسـبت بـه ملـک مـورد تقاضـا و انتقال ملک از مالک رسـمی بـه متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت‬ ‫بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیده و بررسـی های محلی کارشـناس که حکایت از عـدم تعارض و بال منـازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شـهناز مسـعودیان خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 11192‬کدملی‬ ‫‪ 1140364936‬صادره فرزند کرمعلی نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مساحت ‪213/88‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 904‬فرعـی از ‪ 85‬اصلی واقـع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر تایید و‬ ‫رای خـود را بـا حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شـما ًال در سـه قسـمت که دوم شـرقی اسـت به طول هـای ‪ 6/05‬و‬ ‫‪ /78‬و ‪ 15/76‬دیـوار بـه دیـوار پـالک ‪ 85/1960‬و ‪ ، 85/309‬شـرقًا بـه طول ‪ 13/10‬متر دیـوار به دیوار باقیمانده‬ ‫پـالک ‪ ،‬جنوبـًا بـه طـول ‪ 13/10‬متـر دیـوار به دیـوار پـالک ‪ ، 85/904‬غربًا بـه طـول ‪ 11/80‬و ‪ 6/71‬در سـه‬ ‫دشــوار شــود‪ .‬در همــان روز اعــام خبر محرومیت‬ ‫ال کثیــر‪ ،‬عبدی با جایگیری دقیــق خود موفق به‬ ‫باز کردن دروازه النصر در نیمه نهایی شــده و نقش‬ ‫مهمی در دومین صعود تاریخ پرسپولیس به فینال‬ ‫لیگقهرمانانایفا کرد‪.‬اوجدرخششمهدیعبدی‬ ‫در فینال لیگ قهرمانان اسیا رقم خورد‪ .‬این ستاره‬ ‫جوان اولین موقعیت جدی پرسپولیس را تبدیل به‬ ‫گل کرد و البته بدشانس بود که در ادامه اشتباهات‬ ‫فردی و عجیب هم تیمی هایش اجازه نداد او زننده‬ ‫حســاس ترین گل تاریخ باشــگاه پرســپولیس لقب‬ ‫گیرد‪ .‬یک ماه بعد دوباره نوبت درخشــش مهدی‬ ‫عبدی در دربی فرارسید‪ .‬او این بار در نیمه دوم و با‬ ‫تیزهوشی دو مدافع استقالل را از جریان بازی خارج‬ ‫کرده و با یک ضربه فنی گل تساوی تیمش را این بار‬ ‫وارد دروازه رشید مظاهری کرد‪.‬‬ ‫نکته ویژه و منحصربه فرد ســبک بازی مهدی‬ ‫عبدی را باید ارامش عجیب این بازیکن دانســت‪.‬‬ ‫خصوصیتی که تنها در بازیکنان بزرگ دیده می شود‬ ‫و هــواداران پرســپولیس را امیــدوار بــه ظهــور یــک‬ ‫ســتاره بــزرگ در خــط حملــه این تیم کرده اســت؛‬ ‫اما اوج درخشــش مهدی عبدی در دیدار حســاس‬ ‫یکشنبه شب گذشــته برابر تراکتور رقم خورد‪ .‬بعد‬ ‫از بــاز شــدن دروازه پرســپولیس و در لحظاتــی کــه‬ ‫اســترس شــدید ناشــی از احتمال باخت و از دست‬ ‫رفتــن قهرمانی حتی در چهره یحیی گل محمدی‬ ‫و بازیکنــان باتجربه نیز به وضــوح قابل دیدن بود‪،‬‬ ‫مهدی عبدی یک تنه تیمش را نجات داد؛ اما بازهم‬ ‫نکتــه قابل توجه ارامش خــاص و طیب خاطر این‬ ‫بازیکنهنگامزدنضرباتاخر‪،‬حتیدر دشوارترین‬ ‫و پراســترس ترین مقطــع فصــل بــود‪ .‬در شــبی کــه‬ ‫عیسی ال کثیر اصال اماده نبود و توپ های شهریار‬ ‫مغانلو وارد دروازه اخباری نمی شــد‪ ،‬مهدی عبدی‬ ‫دو بــار موفــق به باز کردن دروازه تراکتور و احتماال‬ ‫حتی تغییر در سرنوشت قهرمانی شد‪ .‬سبک بازی‬ ‫یتــوان بــا دنیــس بــرگ کمپ‪،‬‬ ‫مهــدی عبــدی را م ‬ ‫ستاره دو دهه پیش فوتبال هلند و باشگاه ارسنال‬ ‫مقایسه کرد‪.‬مردیخیسال هاحتیدر حساس ترین‬ ‫دقایق یک مسابقه فوتبال نیز با ارامشی مثال زدنی‬ ‫و چهره ای سرد در زمین ظاهر می شد و این ویژگی‬ ‫کمی در سبک بازی مهدی عبدی نیز حس می شود‪.‬‬ ‫البتــه گاهــی ایــن ارامــش بیش ازحد مهــدی عبدی‬ ‫ســوهان روح هواداران پرسپولیس نیز می شــود‪ .‬در‬ ‫ســن ‪ 22‬ســالگی‪ ،‬او این قــدر با طومانینــه در زمین‬ ‫ظاهر می شود که انگار ‪ 20‬سال است در خط حمله‬ ‫پرســپولیس جایگاه ثابتی دارد‪ .‬البته مهدی عبدی‬ ‫همین چند روز پیش در دربی پنالتی اخر تیمش را‬ ‫ازدست داده و به نوعی باعث شکست پرسپولیس‬ ‫در دربی حذفی شــد‪ ،‬اما ادامه این روند می تواند‬ ‫ب ـه زودی باعث ادامه درخشــش این بازیکن حتی‬ ‫ان سویمرزهانیزبشود‪.‬‬ ‫قسـمت اول و دوم جنـوب اسـت سـوم بـه طـول ‪ 2/42‬متر دیوار و درب اسـت به گـذر در اجرای مـاده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرائی ان مقرر‬ ‫مـی دارد اداره ثبـت اسـناد و امـالک وفـق مقـررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫ملـک مورد اشـاره به نـام متقاضی مذکور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی شـهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانـی ‪/1161381‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1095‬خانـم عـذرا نعنائـی زواره باسـتناد دو برگ استشـهادیه محلی کـه هویت و امضاء‬ ‫مشـهود رسـما گواهـی شـده‪ ،‬مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکبابخانـه پالک‬ ‫شـماره ‪ ۱۶۴‬فرعـی از ‪ ۲۴۷۵‬فرعـی از شـانزده اصلـی گرمسـیر (کـه در راسـتای اسـتاندارد‬ ‫سـازی بـه پـالک ‪ 6691‬فرعـی تبدیـل شـده) بخـش هفـده ثبـت اصفهـان در صفحـات‬ ‫‪۳۶۲‬و‪۳۶۵‬دفتـر ‪ ۳‬امـالک بنـام اقـای هاشـمعلی قربانـی فرزند مـراد على (‪۴‬دانـگ) و خانم‬ ‫حشـمته نعنائـی زواره فرزنـد اسـمعیل (دودانـگ ثبـت‪ ،‬سـند صـادر و تسـلیم گردیـده و بـه‬ ‫موجـب سـند انتقـال شـماره ‪ 1389/09/08-۲۳۸۱۴‬دفتـر ‪ ۴۹‬تمامـت ششـدانگ بـه خانـم‬ ‫عـذرا نعنائـی زواره فرزنـد اسـماعیل انتقـال گردیـده و ذیـل سـند رهنـی شـماره ‪-۲۳۸۱۵‬‬ ‫‪ 1389/09/08‬دفتـر ‪ ۴۹‬زواره تمامـت ششـدانگ در قبال مبلـغ ‪ ۲۳۹۶۷۰۰۰۰‬ریال نزد بانک‬ ‫ملـی ایـران رهـن میباشـد و بـه حکایـت دفتـر امـالک معاملـه دیگری انجـام نشـده‪ ،‬بعلت‬ ‫سـهل انـگاری مفقود شـده اسـت نظر باینکه درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنـی نموده‪،‬‬ ‫طبـق مـاده ‪ ۱۲۰‬اصالحـی اییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب اگهـی مـی شـود کـه هر کس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه (غیـر از انچـه در ایـن اگهـی ذکرشـده) نسـبت بـه ان یا وجود سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی تـا مـدت ‪ ۱۰‬روز به ایـن اداره‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـا ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و سـند معامله تسـلیم نماید‬ ‫تـا مراتـب صورتمجلـس و اصـل سـند به ارائـه کننده مسـترد گـردد‪ .‬اگر ظرف مهلـت مقرر‬ ‫اعتراضـی نرسـد یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائه نشـود‪،‬‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهد شـد‪ .‬خیر الـه عصاری‪-‬‬ ‫مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زواره ‪/1169499‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1098‬شـماره‪ 9900647 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/04/29 :‬اجرای احکام مدنی دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان خمینـی شـهر در پرونـده کالسـه ‪ 9900647‬لـه خانم عـزت کریمـی علیه اقای‬ ‫فـرزاد ابدالـی بـه خواسـته دسـتور فـروش در نظـر دارد ملکی به پـالک ثبتـی ‪ 88/934‬واقع‬ ‫در خمینـی شـهر ـ بلـوار امیرکبیـر ـ محلـه قرطمـان ـ بلـوار گل شـبو ـ نبش کوچه شـماره‬ ‫‪ 56‬ـ پـالک ‪ 17‬را از طریـق مزایـده بـه فروش رسـاند ملـک مذکور به صـورت یکباب مغازه‬ ‫و طبقـه فوقانـی ان بـه مسـاحت عرصـه طبق سـند و وضع موجـود ‪ 21/3‬مترمربـع و اعیانی‬ ‫دو طبقـه همکـف و اول ‪ 50‬مترمربـع بـا قدمت سـاخت باالی ‪ 20‬سـال می باشـد‪ .‬اسـکلت‬ ‫سـاختمان از نـوع دیـوار باربر با سـقف طاق ضربـی (تیراهن و اجـر) بوده که مغـازه بصورت‬ ‫بدنـه داخلـی دیـوار هـا تـا ارتفاع ‪ 2‬متـر از کاشـی و مابقی تا زیر سـقف از گـچ و رنگ ‪ ،‬کف‬ ‫موزاییـک ‪ ،‬درب ورودی از پروفیـل فلـزی شیشـه خـور با حفـاظ فلزی کرکره ای می باشـد‬ ‫و طبقـه فوقانـی بصـورت کـف سـالن از موزاییک و بدنـه ان از کاغـذ دیواری ‪ ،‬اشـپزخانه با‬ ‫کابینـت ام دی اف و کـف ان از موزاییـک ‪ ،‬درب ورودی از چـوب و خارجی از پروفیل فلزی‬ ‫‪ ،‬سیسـتم سـرمایش از کولـر ابی و گرمایـش از بخاری گازی و دارای اشـتراکات اب ‪ ،‬برق و‬ ‫گاز مـی باشـد‪ .‬طبق اسـتعالم از شـهرداری منطقه ملک بصـورت تجاری ـ مسـکونی که در‬ ‫حـال حاضـر غیـر فعـال و ضلع شـمال بر اسـاس عرض گـذر ‪ 14‬متری ‪ 60‬سـانتیمتر کسـر‬ ‫گـذر دارد و پـخ شـمال غربـی ‪ 2/7* 2/5‬مترمربـع رعایـت الزامـی می باشـد و بدهـی بابت‬ ‫عوارض و جرایم ندارد که کارشـناس رسـمی دادگسـتری ششـدانگ ان را ‪3/000/000/000‬‬ ‫ریـال ارزیابی نموده اسـت لذا جلسـه مزایده در تاریخ یکشـنبه ‪ 1400/05/24‬سـاعت ‪09:00‬‬ ‫صبـح در محـل اجـرای احکام مدنی دادگسـتری شهرسـتان خمینی شـهر برگزار مـی گردد‪.‬‬ ‫طالبیـن مـی تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از روز مزایـده بـه نشـانی فـوق مراجعـه و مورد مزایـده را از‬ ‫نزدیـک بازدید نمایند خریدار کسـی اسـت کـه باالترین قیمت راپیشـنهاد نمایـد‪ ،‬خریدار می‬ ‫بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی را فـی المجلـس و مابقـی را ظـرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫مزایـده به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریز نمایـد در غیر اینصـورت ده درصـد اولیه پس از‬ ‫کسـر هزینـه هـای مزایـده به نفع دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬شـایان ذکر اسـت اجـرای احکام‬ ‫مدنـی تکلیفـی در تحویـل مـال به خریـدار نـدارد‪ .‬تذکـر‪ :‬متقاضیـان شـرکت در مزایده می‬ ‫بایسـت ‪ 10‬درصـد بهـای مـال را طی فیش چهار نسـخه ای به حسـاب سـپرده دادگسـتری‬ ‫خمینـی شـهر بـه شـماره ‪ 2171290271003‬نـزد بانـک ملـی واریـز و با در دسـت داشـتن‬ ‫اصـل فیـش و اصـل کارت ملـی نیم سـاعت قبـل از شـروع مزایده بـه اجرای احـکام مدنی‬ ‫مراجعـه و درخواسـت شـرکت در مزایـده را تکمیـل و بـه همـراه کپـی کارت ملـی و اصـل‬ ‫فیـش سـپرده تحویل اجـرا نماینـد‪ .‬تاریـخ انتشـار ‪ 1400/05/05 :‬مدیر اجرای احـکام مدنی‬ ‫دادگسـتری شهرسـتان خمینی شـهر ـ کریمی م الـف‪1168583 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1101‬نظـر بـه اینکـه اقای محمـد خردمند با اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی امضاء‬ ‫شـده منضـم به تقاضـای کتبی دریافت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره مراجعه و‬ ‫مدعـی اسـت سـند مالکیت تک برگ بـه شـماره ‪648364‬د‪ 91‬تحت پالک ‪ 1‬فرعـی از ‪2419‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫محرم و مرزبان زوج‬ ‫متفاوت سپاهان‬ ‫محرمنویدکیاوعلیرضامرزبانزوجبسیارخوبیبرای‬ ‫هدایتتیمفوتبالسپاهانبودهاندوبیشترینمیانگین‬ ‫امتیازگیری تاریخ را برای این تیم ثبت کرده اند‪.‬هنوز یک‬ ‫بازی دیگر از لیگ بیســتم باقی مانده‪ ،‬ولی ســپاهان با‬ ‫کسب‪62‬امتیازتوانستهعملکردبسیارخوبیداشتهباشد‬ ‫و از لیگ سیزدهم که رقابت های لیگ برتر با حضور ‪16‬‬ ‫تیم برگزار می شود‪ ،‬سپاهانی ها حتی در لیگ چهاردهم‬ ‫کهقهرمانشدند کهنتوانستهبودندازامتیاز‪ 59‬گذر کنند‪.‬‬ ‫این موفقیت ماحصل زوجی است که تجربه فراوانی در‬ ‫فوتبال ایران دارند؛ محرم نویدکیا در اولین سال مربیگری‬ ‫بازیکن خونسرد سال های طالیی تیم‬ ‫نشان داده همان‬ ‫ِ‬ ‫فوتبال ســپاهان در دهه ‪ 80‬اســت و اینبار به جای پاس‬ ‫هــای گره گشــا‪ ،‬با افکار و تصمیمات خــود از کنار زمین‬ ‫سپاهان را در مسیر موفقیت قرار داده است‪.‬مرد مکمل‬ ‫او در این مسیر علیرضا مرزبان بوده که اصال شبیه محرم‬ ‫نویدکیا نیست‪ .‬مرزبان چهره پرجوش و خروش نیمکت‬ ‫سپاهان است که همواره رفتاری برعکس محرم نویدکیا‬ ‫داشــته و هر چقدر ســرمربی ســپاهان ارامش دارد‪ ،‬او در‬ ‫کنار زمین با جوش و خروشی که دارد به ذهن می اید‪.‬‬ ‫اما سوال مهمی در رابطه با این همکاری از همین حاال‬ ‫در ذهن هواداران ســپاهان شــکل گرفته و ان ها به طور‬ ‫دقیقنمیداننداینهمکاریدر سالایندهنیزادامهپیدا‬ ‫خواهد کرد یا خیر‪ .‬موضوعی که بی شــک در عملکرد‬ ‫طالییپوشاننیزتاثیرگذار خواهدبود‪.‬البتهجالباست‬ ‫بدانید که علیرضا مرزبان نامش در سازمان لیگ فوتبال‬ ‫ایرانبهعنوانسرمربیردشدهومحرمنویدکیابهعنوان‬ ‫مربی و چهره محبوب سپاهانی ها برای اینکه نامش در‬ ‫ســال های بعدی به عنوان ســرمربی رد شود باید دنبال‬ ‫سپری کردن کالسهایمربیگریباشد‪.‬‬ ‫استادیوم ازادی میزبان‬ ‫بازی های تیم ملی شد‬ ‫دیدارهــای خانگــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در‬ ‫استادیوم ازادی برگزار می شود‪ .‬فدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫با توجه به تاکید اسپانسرها و هم چنین چراغ سبز فیفا‬ ‫بــه دنبال برگــزاری دور نهایی مقدماتــی جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬به صورت غیر متمرکز اســت و به همین بهانه‬ ‫از فدراسیون های ملی خواست استادیوم های میزبان‬ ‫را معرفی کنند که فدراســیون فوتبال ایران اســتادیوم‬ ‫ازادی تهران را به عنوان میزبان بازی های تیم ملی به‬ ‫‪ AFC‬معرفی کرد‪.‬حاال خبر خوشــی که در این زمینه‬ ‫رسیده این است که فدراسیون فوتبال اسیا با برگزاری‬ ‫دیدارهای تیم ملی در اســتادیوم ازادی موافقت کرده‬ ‫است و همانند دوره های قبلی دیدارهای خانگی تیم‬ ‫ملی در مسیر صعود به جام جهانی در استادیوم ازادی‬ ‫تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یک خرم ابـاد متعلق به وی میباشـد که بعلت سـوختگی مفقود گردیده‬ ‫اسـت با بررسـی دفتر معلوم شـد سـند مالکیت اولیه ذیل ثبـت ‪ 24985‬صفحـه ‪ 354‬جلد ‪351‬‬ ‫بنـام محمـد خردمنـد ثبـت و صادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتر امـالک بیش از ایـن حکایتی‬ ‫نـدارد سـپس برابـر سـند رهنـی ‪ 25379‬مـورخ ‪ 1394/10/15‬دفتـر خانـه ‪ 21‬خـرم ابـاد نزد‬ ‫بانـک صنـدوق کار افرینـی امیـد در رهـن می باشـد لذا باسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ایین‬ ‫نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبت اگهـی و متذکر می گردد هر کسـی نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد اگهـی معامله ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‬ ‫بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی اعتـراض کتبـی خود را به پیوسـت‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ای به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت در صورت عدم‬ ‫اعتـراض در مهلـت مقـرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪ .‬صید اقا‬ ‫نجفونـد دریکونـدی رییـس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان خرم اباد‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫اگهی دعوت به افراز‬ ‫‪ -9-1104‬شـماره نامـه‪ 140085616014010493:‬تاریخ ارسـال نامـه‪ 1400/05/03 :‬اقای‬ ‫باباخـان حیـدری مالـک ‪ 26853.79‬مشـاع از ششـدانگ پـالک ‪ -117‬اصلـی بخـش سـه‬ ‫حومـه کرمانشـاه طـی تقاضـای وارده بـه شـماره ‪ 6239‬مـورخ ‪ 1400/3/19‬خواسـتار افـراز‬ ‫سـهم مالکیـت مشـاعی خـود شـده اسـت‪ ،‬طبـق گـزارش وضعیـت ثبتی تهیه شـده توسـط‬ ‫نماینـده ثبـت بـه شـماره ‪ 7481‬مـورخ ‪ 1400/4/1‬عملیـات ثبتـی ملـک مزبور خاتمـه یافته‬ ‫و سـابقه ای از صـدور سـند مالکیـت معـارض نداشـته اسـت و بدیـن لحـاظ ادامـه عملیـات‬ ‫افـرازی بالمانع تشـخیص داده شـده اسـت با توجـه به اینکه مشـارالیها طی مشـروحه وارده‬ ‫بـه شـماره ‪ 10484‬مـورخ ‪ 1400/5/3‬اعـالم نمـوده از ادرس مالکین مشـاعی اطالعی ندارد‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه اطـالع عموم مـی رسـاند عملیات افـرازی و بازدیـد از ملک روز دوشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/05/18‬در محـل وقـوع ملـک بعمـل مـی ایـد تـا در صـورت تمایـل در موعد‬ ‫مقـرر در محـل حضـور یابنـد‪ .‬اقـدام‪ :‬مهران سـعید سـلیم فر‪ -‬رئیـس واحد ثبتی حـوزه ثبت‬ ‫ملـک کرمانشـاه ناحیه دو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو؛ خـودرو تیبا ‪ 2‬به رنگ سـفید به شـماره انتظامـی ایران‬ ‫‪ 932 – 87‬ن ‪ 52‬بـه شـماره موتـور ‪ M15/9148432‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NASA21100M1302072‬مـدل ‪ 1399‬بـه نـام عبـاس شـفیعی فرزند‬ ‫علـی به کدملـی ‪ 5640056819‬صادره از اصفهان مفقـود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو؛ خودرو سـواری هـاچ بک سیسـتم پارس خـودرو تیپ‬ ‫‪ BRILLIANCE H320 - 1/65‬بـه رنـگ سـفید روغنـی بـه شـماره‬ ‫انتظامـی ایران ‪ 923 -67‬د ‪ 64‬به شـماره موتـور ‪BM16LB* H013683‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAPH320BAJ1016921‬مدل ‪ 1397‬به نام افسـانه‬ ‫نصرتـی فرزند غالمرضا شـماره شناسـنامه ‪ 12163‬کدملـی ‪1293015253‬‬ ‫صـادره از اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ماه ‪ 27 / 1400‬جوالی ‪ 16 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1127‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪ ۸‬برنامه برای حفظ ذخایر‬ ‫ژنتیکی در کشور اجرا می شود‬ ‫براساساعالممعاونتعلمیوفناوری‪ ۸‬برنامهملیبرایحفظوتوسعهذخایرژنتیکی کشور‬ ‫طراحیوپیاده سازیمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬تنوع اقلیمی‪ ،‬ایران را به یکی از کشورهای غنی از ذخایر ژنتیکی تبدیل کرده‬ ‫است‪.‬حفاظتاز اینذخایرارزشمندداخلیرابطهمستقیمیباارتقایامنیتپایدار سالمتوغذا‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫داردبههمیندلیلستادتوسعهزیست فناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدر تالش‬ ‫است تا با همراهی دیگر نهادهای مرتبط و شرکت های دانش بنیان‪ ،‬برای پاسداری از این ذخایر‬ ‫ارزشمند کشور گام های موثری بردارد‪ .‬در همین راستا نیز ‪ ۸‬برنامه ملی برای این کار تعریف شده‬ ‫یتــوان به «حفاظــت و بهر هبــرداری از منابع گاو ســرابی»‪« ،‬حفاظت و‬ ‫اســت کــه از ان جملــه م ‬ ‫بهره برداریاز منابع گاو گلپایگانی»‪«،‬حفاظتوبهره برداریاز منابعشتردوکوهانه»‪«،‬حفاظتو‬ ‫بهره برداری از منابع بز نجدی»‪« ،‬حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی (سبزی و صیفی بومی)»‪،‬‬ ‫«حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع بز عدنی»‪« ،‬حفاظت و بهره برداری از منابع کمــای ایرانی» و‬ ‫«حفاظت و بهره برداری از منابع درخت سرخدار» اشاره کرد‪ .‬قدمت بانک های زیستی در ایران‬ ‫به حدود‪ ۱۰۰‬سال قبل بازمی گردد‪ .‬بانک هایی برای حفظ و نگه داری گونه های ارزشمند زیستی‬ ‫کشور که ضامن ماندگاری نسل بزرگی از دارایی های طبیعی کشور و ارتقای امنیت غذایی هستند‪.‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫‪ 20‬هزار میلیارد ریال پروژهشهری تقدیم‬ ‫مردماصفهانمی شود‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫جــدول برنامه ریزی بیــش از ‪ 70‬پروژه‬ ‫شهری با مجموع اعتبار ‪ 20‬هزار میلیارد‬ ‫ریــال در فاصلــه عیــد قربــان تــا غدیر‬ ‫از ســوی شــهرداری اصفهــان افتتــاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قــدرت الــه نــوروزی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن روزهــا به ویــژه در عیــد غدیــر‬ ‫پروژ ههــای بزرگــی بــه همــت مناطق‬ ‫پانزده گانه‪ ،‬سازمان ها و معاونت های‬ ‫مختلفشهرداریاصفهانبهره برداری‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬طبــق جدول‬ ‫م ‬ ‫برنامه ریــزی بیــش از ‪ 70‬پروژه شــهری‬ ‫بــا مجمــوع اعتبــار ‪ 20‬هــزار میلیــارد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ریــال در ایــن روزهــا افتتاح م ‬ ‫ایــن مبلــغ جــدا از پــروژه بزرگ ســالن‬ ‫اجــاس بین المللــی اصفهــان اســت‪.‬‬ ‫مجددا‬ ‫شــهردار اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 45‬دســتگاه اتوبــوس جدیــد شــهری‬ ‫بــه ناوگان اتوبوســرانی شــهر اصفهان‬ ‫یشــود کــه ‪ 20‬دســتگاه از‬ ‫افــزوده م ‬ ‫شرکت اسکانیا و‪ 25‬دستگاه از شرکت‬ ‫ایران خودرودیزلخریداری شدهاست؛‬ ‫این کار یک اقدام تکمیلی است که به‬ ‫دنبــال خرید و بازســازی برای توســعه‬ ‫و بهبود نــاوگان اتوبوســرانی اصفهان‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫افتتاح میدان شهدای هسته ای و‬ ‫‪ 3‬خیابان اصلی‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی از پروژه هایــی که‬ ‫ســال ها مورد درخواســت مــردم بود‪،‬‬ ‫ســاخت میــدان شــهدای هســته ای‬ ‫(پینارت) بود که در این راستا باوجود‬ ‫مشکالت هم میدان و هم سه خیابان‬ ‫اصلی روشن دشت‪ ،‬ارغوانیه و انتهای‬ ‫خیابان سلمان فارسی ساخته شد که‬ ‫حشــده و در‬ ‫ظــرف همین روزهــا افتتا ‬ ‫خدمــت مردم قــرار می گیرد‪ .‬نــوروزی‬ ‫بابیاناینکهاجرایاینپروژهمشکالت‬ ‫بسیار زیادی داشت و بیش از ‪ 20‬سال‬ ‫بــود کــه مــردم خواســتار احــداث ان‬ ‫بودنــد‪ ،‬گفت‪ :‬در ایــن دوره مدیریت‬ ‫شــهری این اقدام باهمت منطقه ‪ 4‬و‬ ‫همکاریمردماجراییشد‪.‬‬ ‫پارکینگ و ادامه خیابان‬ ‫اردیبهشتبهره برداریمی شود‬ ‫وی با اشاره به اینکه در منطقه‬ ‫یــک نیــز پارکینــگ اردیبهشــت و‬ ‫خیابــان شــهید کالهــدوزان کــه در‬ ‫ادامــه خیابــان اردیبهشــت اســت‬ ‫افتتاح می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دو‬ ‫پروژه در قلب شــهر ازنظر ترافیکی‬ ‫از اهمیــت باالیی برخوردار اســت‬ ‫و با توجه به اینکه برای ازادسازی‬ ‫ایــن پــروژه هــم همــکاری خوبــی‬ ‫از ســوی مــردم صــورت گرفــت‪،‬‬ ‫از ان هــا تشــکر می کنیــم‪ .‬شــهردار‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬پروژه هایــی نیــز‬ ‫در زمینــه تصفیه پســاب و ســاخت‬ ‫مخــازن ذخیره اب و انتقال اب به‬ ‫فضــای ســبز در مناطــق ‪ 15‬گانــه‪،‬‬ ‫افتتــاح ایســتگاه اتش نشــانی و‬ ‫چندین بوســتان در منطقه هشت‪،‬‬ ‫افتتــاح یــک خیابــان در منطقــه‬ ‫‪ ،5‬افتتــاح بــازار گل ارغــوان و ‪...‬‬ ‫پیش بینی شــده کــه بــرای ارامــش‬ ‫و اســایش بیشــتر شــهروندان در‬ ‫خدمــت مــردم قــرار می گیــرد‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬البتــه طرح های دیگری‬ ‫نیز اماده افتتاح است که در همین‬ ‫دوره مدیریت شــهری تقدیم مردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاریپنجمین‬ ‫رویداد ایده شو سالمت‬ ‫پنجمین رویداد ایده شو سالمت‪ ،‬مربوط به «دوازدهمین فراخوان طرح های فناورانه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی» در حالی برگزار شد که برای اولین بار در استان کرمانشاه یک شرکت‬ ‫خصوصی میزبان یک رویداد دولتی بود‪.‬‬ ‫در این مراسم که در محل کارخانه نواوری کرمانشاه با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان‬ ‫استان‪ ،‬رئیس پارک علم و فناوری استان‪ ،‬مدیران ارشد شرکت نیروی غرب‪ ،‬معاون تحقیقات‬ ‫و فناوری دانشگاه‪ ،‬رئیس مرکز رشد فناوری سالمت و مدیران فناوری دانشکده های دانشگاه‬ ‫علومپزشکیبرگزار شد‪،‬از مجریانطرح ها‪،‬داورانعلمیوسرمایه گذاراندعوتبهعملامد‬ ‫تا در گفتمانی برنامه ریزی شده رودرروی یکدیگر بنشینند و ایده ها را ازنظر علمی و اقتصادی‬ ‫به چالش بکشــند‪ .‬از مهم ترین دســتاوردهای این رویداد جذاب می توان به سرمایه گذاری‬ ‫بر روی ‪ ۶‬طرح از ‪ ۹‬طرح مطرح شــده در این رویداد نام برد که ‪ ۳‬طرح ان توســط مهندس‬ ‫بهادری رئیس هیئت مدیره شــرکت نیروی غرب و ‪ ۳‬طرح دیگر تا ســقف یک میلیارد ریال‬ ‫توسط دکتر ازادی رئیس پارک علم و فناوری استان‪ ،‬موردحمایت قرار گرفت‪ .‬در این مراسم‬ ‫مهندس حسینی مدیرعامل شرکت نیروی غرب پس از معرفی کارخانه نواوری کرمانشاه و‬ ‫نقش موثر ان در پیشرفت استان در حوزه فناوری به اهمیت ارتباط بخش خصوصی و دولتی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬همچنین در پایان مدعوین این مراسم از کارخانه نواوری در قالب یک تور فناوری‬ ‫بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی برای احیای‬ ‫دریاچهارومیه‬ ‫سلسلهافتتاحیه هایعیدتاعیدشهرداریاصفهان‬ ‫افتتاح‪ 70‬پروژه شهری در اصفهان‬ ‫مدیرکلارتباطاتوامور بین المللشهرداریاصفهان‬ ‫از برگزاری ‪ 70‬افتتاحیه شهری در حوزه ها و بخش های‬ ‫مختلففرهنگی‪،‬عمرانی‪،‬خدماتیشهرداریاصفهان‬ ‫در فاصلــه اعیــاد قربــان تا غدیر خبــر داد و گفــت‪ :‬این‬ ‫پروژه ها با مجموع اعتباری بالغ بر‪ 20‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫مناطق مختلف شهر اصفهان تقدیم شهروندان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایمــان حجتی بابیــان اینکــه پروژ ههــای خدماتی‪،‬‬ ‫شهــای مختلــف‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬عمرانــی زیــادی در بخ ‬ ‫مدیریت شهری اماده افتتاح است که به همت مدیران‬ ‫شهــای مختلــف شــهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫و کارمنــدان بخ ‬ ‫تکمیل شده‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل تعدد پروژه های عمرانی و‬ ‫خدماتی که در بخش های مختلف امــاده بهره برداری‬ ‫است‪،‬افتتاحیه هایهفتگیشهرداریاصفهاناز رویداد‬ ‫هر یکشنبه یک افتتاح» فراتر رفته و یک سلسله رویداد‬ ‫و افتتاحیه تحت عنوان عید تا عید برگزار خواهد شد‪ .‬او‬ ‫ادامهداد‪:‬در فاصلهعیدسعیدقربانتاعیدسعیدغدیر‪،‬‬ ‫افتتاحی ههــا و رویدادهــای زیادی را تقدیم شــهروندان‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬البته به خاطر شرایط کرونا این برنامه ها‬ ‫بدونحضورشهروندانبرگزارمی شود‪.‬اینافتتاحیه هاو‬ ‫رویدادها شامل بیش از‪ 70‬پروژه با ماهیت های مختلف‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬خدماتی و عمرانی اســت که در‬ ‫اختیارشهرونداننقاطمختلفشهرقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 4‬بوستان و ‪ 7‬خیابان‬ ‫او اعــام کــرد‪ :‬درمجمــوع در قالب ایــن پروژه ها ‪4‬‬ ‫بوستان و‪ 7‬خیابان در مناطق مختلف شهر بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬حجتیدرتشریح کلیاتاینپروژه هااعالم کرد‪:‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 15‬پروژه جدید نورپردازی شــهر اصفهان‬ ‫شامل نورپردازی برخی از پل های تاریخی‪ ،‬گذر سعدی‪،‬‬ ‫کتابخانه مرکزی‪ ،‬پل دفاع مقدس‪ ،‬پل شهید سلیمانی‪،‬‬ ‫برخــی تکایــای مجموعه تخــت فــوالد و ‪ ...‬بااعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ 220‬میلیارد ریال ازجمله این پروژه هاست که در‬ ‫شــب عید سعید قربان بافرمان شهردار اصفهان انجام‬ ‫شد و به زیباسازی و افزایش حس نشاط در شهر کمک‬ ‫و افزود‪ :‬این پروژه ها به ارزش ‪ 2680‬میلیارد ریال برای‬ ‫همه مناطق شــهری باهدف توجه به محیط زیست‪،‬‬ ‫ابیاری فضای سبز شهر با اب های خاکستری در شرایط‬ ‫کم ابــی و کمک به بهین هســازی منابع اب پایدار شــهر‬ ‫تعریف شده است‪ .‬ازجمله این پروژه ها بهره برداری از‬ ‫کلکتور و خط انتقال پساب تصفیه شده از سپاهان شهر‬ ‫به صفه در منطقه ‪ 5‬شهرداری اصفهان است‪ .‬افتتاح‬ ‫خیابــان نظــام‪ ،‬اغــاز عملیات اجرایی خانه موســیقی‬ ‫و افتتــاح پاتــوق شــهری گنجینــه حســین اباد از دیگــر‬ ‫غبــر ‪1450‬‬ ‫پروژ ههــای منطقــه ‪ 5‬با مجموع اعتباری بال ‬ ‫میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫از افتتاح میدان شهدای هسته ای تا افتتاح بازار‬ ‫گل ارغوان و پارکینگ اردیبهشت‬ ‫می کنــد‪ .‬در بخش ارتباطــات و پروژه هایی که از جنس‬ ‫ارتباط با شهروندان و رسیدگی به حل مشکالت مردمی‬ ‫اســت‪ ،‬رونمایــی و بهر هبــرداری از اپ جهان نمــا» برای‬ ‫انعکاس و اطالع رســانی بهتر مشکالت شهر به ‪ 137‬از‬ ‫سوی شهروندان‪ ،‬بااعتبار یک میلیارد ریال و افتتاح اتاق‬ ‫گفتگو در شهرداری مرکزی از سوی اداره کل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شهرداری اصفهان در دستور کار قرارگرفته‬ ‫است کهدسترسیشهروندانبرایانتقالمسائلخودبه‬ ‫مدیران شهری و همچنین میزان رضایت انان را افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ورود ‪ 45‬دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان‬ ‫اتوبوسرانی اصفهان‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در بخــش حمل ونقــل عمومــی‪،‬‬ ‫بهره برداری و رونمایی از ‪ 25‬دســتگاه اتوبوس جدید‬ ‫غبــر ‪1000‬‬ ‫ایرا نخــودرو دیــزل ‪ 12‬متــری بــا هزینه ای بال ‬ ‫میلیارد ریال و ‪ 20‬دســتگاه اتوبوس جدید اســکانیا به‬ ‫ارزش‪ 1200‬میلیارد ریال برای ورود به ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومــی اصفهــان و بهبــود خدمت رســانی در حــوزه‬ ‫اتوبوســرانی را خواهیم داشــت که ازجمله پروژه های‬ ‫مهم معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‬ ‫در ادامــه سیاس ـت های نوســازی و بهســازی نــاوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی و اتوبوسرانی برای خدمت رسانی‬ ‫هرچه بهتر به شهروندان عزیز است‪.‬‬ ‫مجموعه فرهنگی ورزشی شاهنامه در منطقه ‪7‬‬ ‫افتتاحمی شود‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات شــهرداری اصفهان‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــوزه فرهنگــی‪ ،‬مجموعه فرهنگــی ورزشــی ‪ 18‬هزار‬ ‫مترمربعــی شــاهنامه در منطقــه هفــت بااعتبــار ‪156‬‬ ‫میلیاردریالشامل کتابخانه‪،‬فرهنگسرا‪،‬سالنورزشی‪،‬‬ ‫بوســتان و ‪ ...‬افتتاح خواهد شــد‪ .‬همچنین در شــب‬ ‫عید ســعید قربان‪ ،‬اغاز عملیات اجرایی خانه کودک‬ ‫را در راســتای سیاس ـت های شــهر دوســتدار کــودک و‬ ‫احداث مجموعه فرهنگی شهرک رسالت را در منطقه‬ ‫دو شــاهد بودیــم‪ .‬او در ادامــه بــه ‪ 43‬پــروژه خطوط‬ ‫اصلــی و کلکتورها‪ ،‬مخازن ذخیــره‪ ،‬تصفیه خانه های‬ ‫تکمیلــی و ایســتگاه های پمپــاژ بــرای انتقــال و ذخیره‬ ‫پســاب تصفی هشــده در همــه مناطق شــهری از ســوی‬ ‫معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان اشاره کرد‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫حجتــی از دیگــر پروژه های عیــد تا عید به افتتاح‬ ‫بــازار گل ارغــوان از ســوی ســازمان میادیــن میــوه و‬ ‫تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬این مجموعه به وســعت ‪6400‬‬ ‫مترمربــع شــامل ‪ ۳۶‬غرفــه بااعتبــار ‪ 1800‬میلیــارد‬ ‫ریال احداث شــده اســت‪ .‬مدیــرکل ارتباطــات و امور‬ ‫بین الملــل شــهرداری اصفهان اضافه کــرد‪ :‬در منطقه‬ ‫یــک افتتــاح پارکینــگ اردیبهشــت و خیابــان شــهید‬ ‫کالهدوزان بااعتباری بالغ بر ‪ 700‬میلیارد ریال را شاهد‬ ‫خواهیــم بود‪ .‬از دیگر پروژه های مهم مناطق‪ ،‬پروژه‬ ‫بزرگ افتتاح میدان شــهدای هســته ای‪ ،‬خیابان سازی‬ ‫میــدان ارغوانیــه‪ ،‬خیابــان روشــن دشــت و خیابــان‬ ‫ســلمان فارســی در منطقــه چهــار شــهرداری اصفهان‬ ‫غبــر ‪ 7000‬میلیارد ریال اســت که پس از‬ ‫بااعتبــاری بال ‬ ‫ســال ها ســاماندهی این نقطه از شــهر‪ ،‬رفع گره های‬ ‫ترافیکی و همچنین سهولت تردد و دسترسی در این‬ ‫بخــش از منطقــه را طبق درخواســت و مطالبه مردم‬ ‫به دنبال خواهد داشت و پروژه بسیار باارزشی برای‬ ‫شــهر و شــهروندان منطقه چهار اســت‪ .‬او در تشریح‬ ‫پروژ ههــای منطقــه ‪ 13‬در مجموعــه افتتاحی ههــای‬ ‫عیــد تا عید» گفت‪ :‬در منطقــه ‪ 13‬پروژه تعریض پل‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-3‬موضوع مناقصه‪:‬عملیات اجرایی احداث مخازن سیاه جنگل شهرستان میرجاوه به همراه جاده دسترسی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارس جویاب‬ ‫‪-5‬مدت زمان اجرای پروژه‪ 6 :‬ماه‬ ‫‪ -6‬مبلغ براورد اولیه‪ 48309000000:‬ریال(براساس فهارس بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه اهن سال‪)1400‬‬ ‫‪-7‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪(2415450000‬دو میلیاردوچهارصدوپانزده میلیون و چهارصدوپنجاه هزار ریال) به عنوان تضمین‬ ‫شــرکت در فرایند ارجاع کار که می بایســت به صورت فیش واریز به حساب نســیم ‪ 4001114207144783‬نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه‬ ‫سپرده(بودجه عمومی) شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه قید و شرط‬ ‫که ضمن بارگذاری تصویر ان درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار تحویل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/05/05‬لغایت ‪ 1400/05/11‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/05/24‬می باشد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 8/30‬مورخ ‪ 1400/05/25‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران واجد شــرایط می توانند با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت مبلغ‬ ‫‪( 200000‬دویست هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج را مطابق با شرایط ارزیابی‬ ‫تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ادرس وب سایت‪www.abfasb.ir :‬‬ ‫دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫« با صرفه جویی امروز اب از سراب فردا جلوگیری کنیم‪».‬‬ ‫غبــر ‪ 130‬میلیارد ریال‬ ‫یــزد ابــاد (زنــدان) بااعتباری بال ‬ ‫باهدف تسهیل تردد در این نقطه از شهر تکمیل شده‬ ‫و در اختیــار شــهروندان قــرار می گیرد‪ .‬اغــاز عملیات‬ ‫اجرایی ســه پروژه شــامل زیرگذر اندیشه‪ ،‬قسمتی از‬ ‫عشــده و‬ ‫حلقــه حفاظتی شــهر که در این منطقه واق ‬ ‫همچنین کلنگ زنی مرکز جدید کنترل ترافیک شــهر‬ ‫اصفهان از دیگر پروژه هایی اســت که در این منطقه‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫افتتاح ایستگاه اتش نشانی خانه اصفهان‪،‬‬ ‫احیای سرای خیار و پروژه های منطقه ‪15‬‬ ‫حجتــی پروژ ههــای امــاده افتتــاح در منطقــه ‪8‬‬ ‫شــهرداری اصفهــان را مورداشــاره قــرارداد و بیــان‬ ‫کــرد‪ 1500 :‬میلیــارد ریــال پــروژه در منطقــه ‪ 8‬در‬ ‫اختیــار شــهروندان قرار می گیرد که افتتاح ایســتگاه‬ ‫اتش نشــانی خانــه اصفهــان و افتتــاح بوســتان های‬ ‫پاکبــان‪ ،‬گنــدم و مینــا ازجملــه ایــن پروژه هاســت‪.‬‬ ‫یبــی مریم و‬ ‫حجتــی اعــام کــرد‪ :‬افتتــاح خیابان ب ‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ورزشــگاه امــام خمینی (ره) و‬ ‫میدان امید نیز از پروژه های شهرداری اصفهان برای‬ ‫شــهروندان عزیز منطقه ‪ 14‬است که خیابان بی بی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مریــم بااعتبــار ‪ 950‬میلیــارد ریــال افتتــاح م ‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات شــهرداری اصفهــان افــزود‪:‬‬ ‫اماده سازی پروژه مرمت و احیای سرای خیار بااعتبار‬ ‫‪ 220‬میلیــارد ریال‪ ،‬بازافرینی گــذر تاریخی چهارباغ‬ ‫عباســی بااعتبــار ‪ 190‬میلیارد ریــال و طرح بازافرینی‬ ‫و ســاماندهی میــدان امام حســین (ع) بااعتبــار ‪100‬‬ ‫میلیارد ریال نیز از پروژه های بازافرینی در منطقه ‪3‬‬ ‫شــهرداری اصفهان اســت‪ .‬به گفته او در منطقه ‪15‬‬ ‫نیــز‪ ،‬افتتاح خیابان مقــداد دوم بااعتبار ‪ 110‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬افتتاح نیروگاه خورشیدی ساختمان شهرداری‬ ‫منطقــه ‪ 15‬بااعتبــار ‪ 10‬میلیــارد ریــال‪ ،‬تکمیــل پــل‬ ‫قهجاورســتان و ســه کیلومتر از مسیر حلقه حفاظتی‬ ‫بااعتبــار ‪ 1400‬میلیــارد ریــال‪ ،‬ازجملــه افتتاحیه ها و‬ ‫پروژه های منطقه ‪ 15‬است‪.‬‬ ‫معاونرئیس جمهوریورئیسسازمانحفاظتمحیط زیست گفت‪:‬برایاحیایدریاچه‬ ‫ارومیه در هفت سال گذشته بیش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سرمایه گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عیسی کالنتری افزود‪ :‬در مدت هفت سال احیای دریاچه ارومیه بیش‬ ‫از ‪ ۹۸‬درصد پیشرفت عملیاتی اجرایی داشته که تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬به تراز اکولوژیک خود‬ ‫خواهد رسید‪ .‬او با اشاره به اینکه در هشت سال دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری های بسیار‬ ‫سنگینی را در حوزه محیط زیست انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه توسعه کشت جنگل ها‬ ‫و نهال کاری توســط ســازمان جنگل ها مراتــع و ابخیزداری ‪ ۳۴۷‬هــزار هکتار جنگل کاری و‬ ‫یک میلیون و‪ ۳۵۰‬هزار هکتار بیابان زدایی شده است‪ .‬کالنتری ادامه داد‪ :‬در طول این دولت‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیونهکتار بهاراضیچهارگانهتحتپوششسازمانمحیط زیستاضافه شدهاستو‬ ‫گونه هایدر معرضتهدیداز دو گونهبه‪ ۲۱‬گونهتحتحمایتقرار گرفتند‪.‬او گفت‪:‬حقابه‬ ‫های ‪ ۳۵‬تاالب بزرگ کشــور در چهار ســال گذشــته توسط سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫با همکاری وزارت نیرو تعیین شده و حقابه ‪ ۳۷‬تاالب دیگر نیز تصویب شده است‪ .‬رئیس‬ ‫سازمانحفاظتمحیط زیستادامهداد‪:‬تعیینوشناسایی کاملمناطق گردوغبارخیز کشور‬ ‫بهوسعت‪ ۳۳‬میلیونهکتار ومهار بخشیاز ان هادر حاشیهشهرهایپرجمعیتبه خصوص‬ ‫در استان خوزستان با هزینه‪ ۳۵۰‬میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی است که در استان‬ ‫خوزستانتقربیاتماممناطقغبار خیزدروناستانمهارشدهاست‪ .‬کالنتری گفت‪:‬تولیدروزانه‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬میلیون لیتر سوخت فسیلی اعم از بنزین و گازوییل با استاندارد یورو ‪ ۴‬و یورو ‪۵‬‬ ‫در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده که در سال ‪ ۹۲‬تولید ان صفر لیتر بوده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ارتقاء استاندارد موتورهای ساخت داخل به یورو ‪ ۵‬از اول سال ‪ ۹۹‬و ارتقاء ان در اول سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به یورو‪ ،۶‬کاهش ذرات معلق تولیدی از اگزوزهای خودروهای داخلی از ‪ ۱.۱‬دهم گرم‬ ‫در هر کیلومتر در سال‪ ۱۳۹۲‬به نیم گرم در سال‪ ،۹۹‬مهار بخش عمده ای از فلرهای نفتی که‬ ‫یکی از عوامل االیندگی اصلی مناطق نفت خیز بوده از دیگر اقدامات صورت گرفته است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬به روزرسانی و تعیین استاندارهای االیندگی برای اکثریت‬ ‫فعالیت های انســانی شــامل هوا‪ ،‬اب‪ ،‬خاک‪ ،‬ســواحل و پایش ان‪ ،‬اجرایی شــدن تدریس‬ ‫دو واحد درســی اجباری شــناخت محیط زیست برای تمامی دانشجویان در دانشگاه ها و‬ ‫مراکز اموزش عالی کشور با همکاری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و افزایش سمن های‬ ‫محیط زیستی از ‪ ۴۲۳‬تشکل در سال ‪ ۱۳۹۲‬به هزار و ‪ ۱۲‬تشکل تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬از دیگر‬ ‫اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیســت اســت‪ .‬معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫چالش های بســیار بزرگی پیش روی کشــور ایران و نســل های بعدی مردم این سرزمین قرار‬ ‫دارد گفت‪ :‬اگر مانند نیم قرن گذشته که به این مسائل کم توجهی شده ادامه یابد‪ ،‬تمدن‬ ‫این سرزمین چندین هزارساله در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت و نسل های بعدی‬ ‫از ان بهره مند نخواهند شد‪.‬‬ ‫تشکیل ساالنه‪ ۳۵‬هزار پرونده پزشکی در کشور‬ ‫معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی بابیان اینکه ساالنه‬ ‫نزدیــک بــه‪ ۳۰‬تا‪ ۳۵‬هزار پرونده پزشــکی در کشــور تشــکیل‬ ‫می شود‪،‬درزمینهمیزانشکایاتمربوطبهجراحی هایزیبایی‬ ‫وتخلفاتتعرفه ایتوضیحداد‪.‬دکترعلیفتاحیدر گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬درباره میزان شکایات در حوزه جراحی های زیبایی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ســالیانه حدود ‪ ۹۰۰‬میلیون بار مراجعــه درمانی در کل‬ ‫کشورداریم کهمردمبهمراکزدرمانیسرپایییابستریمراجعه‬ ‫می کننــد‪ .‬بر این اســاس هــر ایرانی بیــن‪ ۱۰.۵‬تا‪ ۱۱‬بار در ســال‬ ‫مراجعه درمانی دارد‪ .‬او افزود‪ :‬از این‪ ۹۰۰‬میلیون بار مراجعه‪،‬‬ ‫پرونده هاییکهدرحوزه هایمختلفتشکیلمی شود‪،‬نزدیک‬ ‫به‪ ۳۰‬تا‪ ۳۵‬هزار پرونده است‪ .‬فتاحی با تاکید بر اینکه در کل‬ ‫دنیادر کنار اقداماتدرمانیعارضههمداریم‪ ،‬گفت‪:‬حالاین‬ ‫عارضه؛یاعارضه ایطبیعییاناخواستهاست کهدرنتیجهاقدام‬ ‫درمانی ایجاد می شود یا اینکه بر اساس قصوری اتفاق افتاده‬ ‫اســت‪ .‬ازانجایی که امکان تشــخیص این دو از یکدیگر وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬این موضوع منجر به شکایت می شود‪ .‬او افزود‪ :‬در کل‬ ‫دنیا سه درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود که‬ ‫در ایران یک دهم درصد است؛ یعنی یک دهم درصد اقدامات‬ ‫درمانیمنجربهشکایتدرحوزه هایمختلفمی شود‪.‬معاون‬ ‫انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت‪ :‬بر این اساس افراد برای‬ ‫طرح شکایت در این موارد می توانند به دادسرای امور انقالب‪،‬‬ ‫دادسرایانتظامینظامپزشکییاسازمانتعزیراتحکومتیو‬ ‫یا به هر سه مورد هم مراجعه کنند‪ .‬البته‪ ۳۰‬درصد شکایات در‬ ‫اینحوزهبایکدیگرهمپوشانیدارند‪،‬یعنیبیمار بههرسهجا‬ ‫مراجعه کردهاست‪.‬فتاحی گفت‪:‬نحوهتوزیعشکایاتی کهما‬ ‫داریمباشکایت هایپزشکیقانونیمتفاوتاست‪ ۹.‬درصداز‬ ‫شکایاتمابهحوزهزیباییواعمال ترمیموزیباییبازمی گردد‪،‬‬ ‫امافکرمی کنمامار پزشکیقانونیبیشاز اینباشد؛زیرافردی‬ ‫که به دلیل انجام اعمال زیبایی دچار مشکل شده‪ ،‬بیشتر به‬ ‫دنبالدریافتهزینهوخسارتاست‪،‬امااحکا مماازانجایی که‬ ‫انتظامی و تنبیهی است‪ ،‬کمتر به ما مراجعه می کنند‪ .‬او درباره‬ ‫احکام صادره برای قصور در حوزه پزشــکی‪ ،‬گفت‪ :‬احکام به‬ ‫مورد‪ ،‬عارضه ای که ایجادشده و تکرار عارضه و سابقه پزشک‬ ‫بستگی دارد‪ .‬از تذکر و توبیخ تا محکومیت دائم جزو احکامی‬ ‫استکهصادرمی کنیم‪.‬اودربارهوضعیتتخلفاتتعرفه اینیز‬ ‫بهایسنا‪ ،‬گفت‪:‬تقریبامی توان گفت که‪ ۲۰‬درصدشکایاتما‪،‬‬ ‫شکایاتتعرفه ایاست‪.‬البتهطیاینسال هاافزایششکایات‬ ‫در زمینه تعرفه ها را نداشتیم و همیشه بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫شکایات‪ ،‬شکایات تعرفه ای است‪ .‬فتاحی گفت‪ :‬اگر در زمینه‬ ‫شکایاتتعرفه ایبهسازمانتعزیراتحکومتیمراجعهشود‪،‬‬ ‫جریمه مالی برای متخلف در نظر گرفته می شود که ان پزشک‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫یا بیمارســتان ســه تا چهار برابر مازاد تعرفه جریمه م ‬ ‫احکامسازماننظامپزشکینیزدر اینزمینهجنبهتنبیهیدارد؛‬ ‫اعم از تذکر و توبیخ و بســته به شــدت و تکرار موضوع احکام‬ ‫یشــود‪ .‬او گفت‪ :‬دادســراهای انتظامی ســازمان نظام‬ ‫صادر م ‬ ‫پزشــکی در ‪ ۲۰۸‬شهری که نظام پزشــکی داریم‪ ،‬وجود دارد و‬ ‫مردم می توانند برای طرح شکایت به ان ها مراجعه کنند‪ .‬در‬ ‫انجا پرونده تشکیل شده و بعد برای کارشناسی دعوت شده و‬ ‫در دادســراها قرار صادر می شــود‪ .‬اگر به محکومیت برســیم‪،‬‬ ‫کیفرخواستصادرمی کنیم‪.‬سپسکیفرخواستبههیئتبدوی‬ ‫می رود که شامل یک ترکیب‪ ۱۳‬نفره است که شامل گروه های‬ ‫مختلف پزشکی‪ ،‬پرستاری‪ ،‬نماینده پزشکی قانونی و نماینده‬ ‫قوه قضائیه است که با حضور ان ها رای صادر می شود‪ .‬فتاحی‬ ‫دربارهبیشترینمیزانشکایاتدرحوزهپزشکی‪ ،‬گفت‪:‬درحوزه‬ ‫سرپایی بیشترین شکایات از دندان پزشکی و پزشک عمومی‬ ‫اســت و در حوزه بســتری بیشترین شــکایات از زنان و زایمان‪،‬‬ ‫ارتوپدیوجراحیاست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!