روزنامه رویداد امروز شماره 1126 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1126

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1126

روزنامه رویداد امروز شماره 1126

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫برخی مشکالت ربطی‬ ‫به دولت ندارد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 04‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1126‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خوزستان‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫سریال ارائه طرح ها در مجلس یازدهم‬ ‫تنها تاالب البرز‬ ‫در مرز خشک شدن‬ ‫زمین هایزراعی‬ ‫شادگانبهاراضی‬ ‫بایرتبدیل شده اند‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪04‬‬ ‫مرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫رویاد دخوزستان‬ ‫دبیر اجرایی‬ ‫نظام صنفی ک‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫محمد مالی‬ ‫ تبدیل شده اند‬ ‫ی بایر‬ ‫شاورزی شادگان‪:‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫شهروندانمشارکتجو‬ ‫سرمایهاجتماعی‬ ‫شهرهستند‬ ‫ارائه یک طرح پس از دیگری امری است که این روزها به دل مشغولی بهارستانی ها تبدیل شده بی توجه به اینکه ازدیاد این طرح ها به عمر این‬ ‫مجلسواینبهارستانی هاقدنمی دهد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫دبیر اجرایی نظام صنفی‬ ‫کشاورزی شادگان‪:‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫افتتاحدومینشعبه‬ ‫سوپر مارکت مالی‬ ‫در اصفهان‬ ‫‪ ۳۰۰‬طرح در نوبت ارائه به صحن مجلس قرار دارد‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫ادگان به اراض‬ ‫های زراعی ش‬ ‫ن‬ ‫زمی ‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫با حضور مدیرعامل شرکت تامین‬ ‫سرمایه تمدن انجام شد‬ ‫دستور فوری محسنی اژه ایدرباره‬ ‫پرونده محکومان حوادثابان‪۹۸‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ورزش‬ ‫انتقادتندعلیرضامنصوریان‬ ‫از شرایط ناپاک در لیگ برتر‬ ‫تاالب صالحیه نظراباد‪ ،‬تنها تاالب استان البرز است که وسعت ان به‪ ۳۱‬هزار هکتار می رسد و محدوده ابگیری ان‪ ۲۰۰‬هکتار است‪ .‬ابگیری‬ ‫این تاالب از طریق اب های سطحی استان های البرز و قزوین انجام می شود و در این روزهای گرم تابستان رو به خشکی می رود‪ .‬این تاالب در‬ ‫سال هایاخیرزیستگاهیبرایبیشاز‪ ۱۲۰‬گونهپرندهابزی‪،‬کنارابزی‪،‬خشکزی‪،‬مهاجرو‪...‬بوداماباکمبودبارشدرسالجاریواختصاص‬ ‫نیافتنحق ابهمناسب‪،‬اینتاالباکنونبهمرزخشکشدنکاملرسیدهاست‪.‬‬ ‫فساددر فوتبالایران‬ ‫بیدادمی کند‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫وزستان چه خبر است؟‬ ‫در خ‬ ‫جریانسالمنخبهها‪.‬‬ ‫پخمههاوامدن‬ ‫اعتمــاد بــه دولت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بیتردید اما تقلیل‬ ‫خوزســتان بحــران‬ ‫خوزستان تشنه است‬ ‫‪ - ۷‬در‬ ‫ـت‪ .‬ایــن شــکاف‬ ‫‪-۱‬‬ ‫مناطق دارای‬ ‫ایران تنها به بیابی‬ ‫خــی و مزمــن اسـ‬ ‫بحرانهای قلب‬ ‫خوراک دام‬ ‫مرکــزی‪ ،‬تاری‬ ‫تعارف‪،‬از حستعلق‬ ‫مشکالت‪،‬‬ ‫مسئله است‪ .‬درد‬ ‫ملت‪،‬میتواندبی‬ ‫تامین میشود‬ ‫بیکاری‪ ،‬بیان بخشی از‬ ‫گذشته دولت‪/‬‬ ‫باید بهسرعت برای‬ ‫یا حتی‬ ‫تنش ابی‬ ‫ـعه در یکصد سال‬ ‫همبستگی ملی فرو کاهد‪.‬‬ ‫خوزســتان عدم توسـ‬ ‫گرفت‪ .‬فراتر از دولت‬ ‫و‬ ‫کشاورزی شادگان با‬ ‫بازرگانی اهواز از‬ ‫متوازن و متناسب با ظرفیتها و خوزستان تصمیمات ملی‬ ‫رئیــس اتاق‬ ‫اجرایی نظام صنفی‬ ‫است‪ .‬توسعه‬ ‫از خوزستان اقدام‬ ‫رویداد امروز‪ :‬دبیر‬ ‫طبیعت با دســتکاری‬ ‫تامین علوفه دامها‬ ‫انسانیایناستان‪.‬‬ ‫نسبت به دلجویی‬ ‫شادگان‪-‬‬ ‫حل مشــکل‬ ‫ندهد که جریان‬ ‫توانمندیهایطبیعیو‬ ‫گذشته و مجلس‪،‬‬ ‫ـا غیرقابلجبران‬ ‫اینکه دولت اجازه‬ ‫به زمینهای بایر‬ ‫دارای تنــش ابــی در‬ ‫مرکزی در صدسال‬ ‫محاســباتی اینجـ‬ ‫تاکیــد بــر‬ ‫زراعی این شهرستان‬ ‫در مناطــق‬ ‫شــود‪ .‬خطای‬ ‫ـت دولت‬ ‫گفت‪ :‬زمینهای‬ ‫‪ -۲‬دسـ ِ‬ ‫خبرنگاران اظهار‬ ‫ـر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ـتان کــه تحقیقــا‬ ‫به هم بریزد‪،‬‬ ‫ـی در گفتوگو با‬ ‫خوزســتان خبـ‬ ‫ـتفاده از منابــع خوزسـ‬ ‫هوشــنگ مقامسـ‬ ‫خاورمیانه است‪.‬‬ ‫ــاز اعتراضــات‬ ‫بــرای اسـ‬ ‫مواجه هستیم و این‬ ‫ـاز دام در مناطق‬ ‫تبدیلشــدهاند‪.‬‬ ‫ــن روز از اغ‬ ‫استراتژیکترینمنطقه‬ ‫خــوراک موردنیـ‬ ‫بحران تنش ابی‬ ‫ی‬ ‫‪ -۸‬چند‬ ‫ثروتمندترینو‬ ‫چندین سال است که با‬ ‫گذرد‪ .‬روشن است‬ ‫ـتانهای کشور اثر‬ ‫رایگان و با حمایت‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫در خوزســتان می‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫کشــاورزی و دامداری اسـ‬ ‫بــرای رســیدگی‪،‬‬ ‫خوزستان بهصورت‬ ‫قدم خیابانی‬ ‫اســت؛ دراز و‬ ‫مطالبات نیســت اگر‬ ‫دارای تنش ابی‬ ‫همه بخشهای‬ ‫براینخیالتتوسط‬ ‫دامداران اختصاص‬ ‫ناقص بوده اســت‪.‬‬ ‫بحران بر‬ ‫خیابان محــل طرح‬ ‫تامیننشدناب‬ ‫جهاد کشــاورزی به‬ ‫خدمت به ان‪ ،‬کوتاه و‬ ‫همچنینبهعلت‬ ‫ـه‬ ‫دلسوزان نگران‬ ‫دولت و وزارت‬ ‫شهرستان شادگان‬ ‫به مشکل تامین‬ ‫گذاشتهاست؛‬ ‫نگاه‪ ،‬رویکرد و برخورد مرکز کـ شنوایی وجود داشت!‬ ‫اشاره‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫با‬ ‫یافت‪ .‬شــهال عموری‬ ‫تعداد نخلهای‬ ‫اول پس باید تغییر‬ ‫گوش‬ ‫ای است که پوزه‬ ‫شادگان افزود‪ :‬بر‬ ‫دارای تنــش ابی در‬ ‫وزارت نیرو روزبهروز از‬ ‫خواهد‬ ‫اینجا همان نقطه‬ ‫صنفی کشاورزی‬ ‫دامهــا در مناطــق‬ ‫باخوزستانباشد‪.‬‬ ‫ای نباشــند‪،‬‬ ‫دبیر اجرایی نظام‬ ‫علوفــه موردنیــاز‬ ‫ـد‪ .‬دشــمنان هــم‬ ‫میلیون اصله نخل‬ ‫هایی میــان انجمن‬ ‫خوزستان؛قومیومنطقه‬ ‫کاسته میشود‪.‬‬ ‫را بــه خــاک مالیـ‬ ‫این شهرستان ‪6/5‬‬ ‫کــرد‪ :‬هماهنگی‬ ‫‪-۳‬محرومیتدر‬ ‫دو صدامیــان‬ ‫خوزســتان اظهــار‬ ‫در سال ‪ ۱۳۶۳‬در‬ ‫ـتان باطلالســحر‬ ‫میلیون اصله نخل‬ ‫و ســازمان جهاد‬ ‫خوزستان‪ ،‬متشکل از‬ ‫امارها‬ ‫نکننــد‪ ،‬خوزسـ‬ ‫ـتان‬ ‫اساس‬ ‫دو‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫س‬ ‫تولید خوراک دام ا‬ ‫حاضر این تعداد‬ ‫نیست‪ .‬شمال و جنوب‬ ‫سوی‪ ،‬پایکوبــی‬ ‫ـوده و هســت‪.‬‬ ‫کارخانجــات‬ ‫داشت ولی در حال‬ ‫شهرستان به مشکالت‬ ‫ـت و بــهزودی نیاز‬ ‫استامادر هردو‬ ‫ضــد ایرانــی بـ‬ ‫وجود‬ ‫ـتان انجامشــده اسـ‬ ‫زراعت نیز در این‬ ‫عزیزبختیاریوعرب‬ ‫توطئههــای‬ ‫ـتان از دور‪ ،‬منجــر‬ ‫کشــاورزی خوزسـ‬ ‫ـت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫زراعی در تابستان و‬ ‫علوفــه برطرف و‬ ‫قوم‬ ‫فاجعهبار بهرهمندی از‬ ‫پیچی بــرای خوزسـ‬ ‫رســیده اسـ‬ ‫دارای تنــش ابی به‬ ‫ازجمله اب زمینهای‬ ‫وضعیت یکسان و‬ ‫شمال نســخه‬ ‫دامهــای مناطــق‬ ‫و گمراهکننــده‬ ‫مواجه شده است‬ ‫شاهد‬ ‫کشاورزی شادگان بیان‬ ‫این مناطق حل‬ ‫هستیم‪.‬ازمحرومیت‬ ‫ادرسهــای غلــط‬ ‫بسیاری‬ ‫تامین علوفه در‬ ‫اجرایی نظام صنفی‬ ‫اجرایی نظام صنفی‬ ‫شاخصهایتوسعه‬ ‫بر بــه تولیــد‬ ‫مشــکالت مربوط به‬ ‫مبتنی بر اقتضائات‬ ‫متضرر شدند‪ .‬دبیر‬ ‫تامین نمیشود‪ .‬دبیر‬ ‫شهرستان وجود‬ ‫تبعیضیاستکه‬ ‫ـت بهطور شــدید‬ ‫است‪ .‬تصمیمات را‬ ‫قابلکشت در این‬ ‫قرار اســت باالتر‬ ‫پاییز‬ ‫خوزستان‪،‬دردناکتر‬ ‫وضعیت پاییندسـ‬ ‫هزار هکتار زمین‬ ‫اما در حال حاضر‬ ‫شده‬ ‫تصمیــم اخر برای‬ ‫وجنوب‬ ‫شــود که این ‪۲۰‬‬ ‫های انجامشده‪،‬‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬همچنین‪۵۰‬‬ ‫شــادگان تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای خروج از این‬ ‫محلــی بگیرید؛ و‬ ‫هکتار ان کشــت می‬ ‫و اگر این ســد به‬ ‫داشتهشدهاست‪.‬‬ ‫اساس برنامهریزی‬ ‫هنوز هیچ تمهیداتی‬ ‫صنفی کشــاورزی‬ ‫سطح بومــی و‬ ‫دو را افتتاح کنند‬ ‫اینمناطقروا‬ ‫حال حاضر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫محیطزیست در‬ ‫او افزود‪ :‬بر‬ ‫دام در خوزستان‬ ‫نیز در صورت بارش باران تلف شدن هستند و‬ ‫بهبهان‪ ،‬ســد مارون‬ ‫خوزستان باید ملی و در‬ ‫ـر اجرایی نظــام‬ ‫اولویت دادن به‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهشهر‬ ‫کارخانه تولید خوراک‬ ‫دارد‬ ‫ندارند و در پاییز‬ ‫شــده اســت‪ .‬دبیـ‬ ‫رامهرمز‪ ،‬رامشیر‪،‬‬ ‫از ســد مارون‬ ‫شفاف خوزستان‪،‬‬ ‫‪ -۴‬مشکالت‬ ‫ان زمان خواهید‬ ‫هکتار در تابستان اب‬ ‫تاکنون سه‬ ‫ــت اندیشــیده ن‬ ‫شک شهرستانهای‬ ‫تامین علوفه و‬ ‫باشد تمام دامها‬ ‫اندیشی و بهگونهای‬ ‫صنعت و تولید است‪.‬‬ ‫توســط دول‬ ‫خود را به بحــث‬ ‫مجبور به مهاجرت‬ ‫هزار‬ ‫این شرایط ادامهدار‬ ‫برداری برسد بی‬ ‫قوه بررسی و چاره‬ ‫فعالیــت تولیــدی‬ ‫ـتان قرار برابر‬ ‫بهره‬ ‫رود و روستاییان‬ ‫ـه یکــی پــس از‬ ‫شادگان تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫دارای تنــش ابی‬ ‫صورتمیگیرد‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫نظر مردم خوزسـ‬ ‫زراعتشان از بین می‬ ‫مشــکالت اســتان چگونـ‬ ‫زمینهای بایر‬ ‫میاید‪ .‬به گفته‬ ‫کشت‬ ‫کشاورزی‬ ‫دام در مناطــق‬ ‫ـل نقد در معرض‬ ‫و شادگان‬ ‫قابلکشت به‬ ‫محیطی نیز به وجود‬ ‫ـوراک موردنیــاز‬ ‫بهرهمندی دیــد‬ ‫شهرستانتلفمیشوند‪.‬‬ ‫شــادگان باغات‬ ‫و قابـ‬ ‫ـاهد‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تر‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫زمین‬ ‫ـریع‬ ‫زیست‬ ‫تصمیمگیریدرباره‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫حل خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت در شهرســتان‬ ‫تبدیل‬ ‫کند و اجــازه ندهد‬ ‫دادهاند تا هرچه‬ ‫خواهند شد و فاجعه‬ ‫در این‬ ‫گیرد‪.‬هنوز پرونده‬ ‫خوشی ندارد‬ ‫همچنین دیگری‬ ‫ســد را متوقــف‬ ‫ســتان اختصاص‬ ‫هژمــون نفت از‬ ‫تاکید بر اینکه عمده‬ ‫شهرستان شادگان در‬ ‫ـیم‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫جزو یکی از پنج‬ ‫شادگان حال‬ ‫ـت بایــد احداث‬ ‫ا‬ ‫ـری کــه نفریــن و‬ ‫گاز و پتروشیمی و‬ ‫او با‬ ‫گفت‪ :‬تاالبها‬ ‫خوزســتان باشـ‬ ‫بینالمللی شــادگان‬ ‫ـت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تاالب‬ ‫مقامســی‪ ،‬دولـ‬ ‫‪ -۹‬تصویـ‬ ‫خوزســتان از نفت و‬ ‫به هم بریــزد‪ .‬او‬ ‫این مشــکل در‬ ‫زراعت و دامداری اسـ‬ ‫واقعی نیســت‪.‬‬ ‫به اینکه تاالب‬ ‫رودخانه از ســد‬ ‫این هماهنگیها‬ ‫غیر شفاف تلقی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حل‬ ‫طبیعت با دســتکاری‬ ‫ـاختهوپرداخته‪،‬‬ ‫او با اشــاره‬ ‫نخیالت‪،‬‬ ‫ســت که اب این‬ ‫ها ازکارافتادهاند‬ ‫دارد‪ ،‬محرمانه و‬ ‫ــت‪ :‬امیدواریم‬ ‫خوزســتان سـ‬ ‫عضو کنوانســیون ملی رامســر پتروشیمی کــه جریان‬ ‫جراحی قرارگرفته ا‬ ‫هستند که این ریه‬ ‫بازرگانــی اهواز گف‬ ‫منابع ابی که‬ ‫ـتان‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫صــورت مســتمر‬ ‫بزرگ در جهان و‬ ‫تنفسی استانها‬ ‫انتهای رودخانه‬ ‫ـی جلگــه خوزسـ‬ ‫تخلیه پسابهای‬ ‫جای سدســازی و‬ ‫ــود اورد تــا به‬ ‫تاالب‬ ‫بهعنوان ریههای‬ ‫مزیّ ــت اصلـ‬ ‫زبالههای شهری‪،‬‬ ‫شــرایطی را بــه وج‬ ‫بنابراین دولت به‬ ‫ـروری و میــراث‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬وزارتنیرو‬ ‫سنگین در مناطق‬ ‫جنــگ‪ ،‬بر اســاس‬ ‫مارونتامینمیشود‪.‬‬ ‫بین رفتن و خروج‬ ‫تاالب براثر تخلیه‬ ‫تاالبها احیا شــوند؛‬ ‫توریســم‪ ،‬ابزیپـ‬ ‫به احداث انها‬ ‫ـال پــس از پایــان‬ ‫دامهای سبک و‬ ‫بیرویه در حال از‬ ‫کشاورزیشادگان‬ ‫این‬ ‫گذاری دامــداری‪،‬‬ ‫تر و باید این‬ ‫مرکز کویر‪ ،‬اقدام‬ ‫خوراک موردنیاز‬ ‫کارگاهــی مطلوب‬ ‫نیشکر و سدسازی‬ ‫اجرایینظامصنفی‬ ‫ـود و بــه دســت‬ ‫باید هرچه ســریع‬ ‫عظیم پتروشیمی در‬ ‫‪ ۱۷-۵‬سـ فرادستی‪،‬هرگونهسرمایه‬ ‫ســت‪ .‬خوزســتان‬ ‫زمینهای زراعی شهرســتان شادگان و پسابهای‬ ‫دبیر‬ ‫صنایع استفاده شود‬ ‫ســتان تولیــد شـ‬ ‫دولت و وزارت نیرو‬ ‫احداث صنایع‬ ‫‪ ۸‬فرهنگی ا‬ ‫تصمیمیکنهاد‬ ‫دارای تنــش ابــی ا‬ ‫که اب نخیالت و‬ ‫خوزستان بنگرید‬ ‫اب خلیج برای‬ ‫کارشناسی وزارت‬ ‫کنوانســیون اســت و‬ ‫عموری ادامــه داد‪:‬‬ ‫مقامسی به احداث‬ ‫ممنوعبود‪.‬بعالوه‬ ‫موظف اســت‬ ‫خلیجفارس کند و از‬ ‫به ابعاد واقعی‬ ‫احداث شدند و‬ ‫های غلط و غیر‬ ‫از این‬ ‫مناطــق برســد‪.‬‬ ‫اساسیدر خوزستان‬ ‫تاالب انجام دهند‪.‬‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫از در حاشیه‬ ‫به دلیل سیاست‬ ‫مراکز کویر صنایع‬ ‫پای خود بایستد و‬ ‫دامــداران ایــن‬ ‫جدیو‬ ‫شدهاند‪ .‬مقامسی‬ ‫در کارخانجــات‪،‬‬ ‫برای احیای این‬ ‫لتهایمختلف‬ ‫تاالب شــادگان‬ ‫را تامین کند ولی‬ ‫های نادرســت در‬ ‫خفته برخیزد و روی‬ ‫تمهیداتی‬ ‫زمینهای بایر تبدیل‬ ‫تحمیلی‪،‬یعنیدردو‬ ‫ـد خــوراک دام‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اب‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ولی با سیاســت‬ ‫محروم تا غول‬ ‫ـرای تســریع تولیـ‬ ‫های قابلکشت به‬ ‫رودخانه مارون اشــاره‬ ‫سالجنگ‬ ‫کل کشور مشکل‬ ‫ـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫یــص و بارگیری‬ ‫رودخانه مارون در‬ ‫‪ ۲۵‬سال‪،‬خوزستان‬ ‫بـ‬ ‫نیرو‪ ،‬زمین‬ ‫هزارهها بازگردد‪.‬‬ ‫این شهرســتان اشـ‬ ‫ـم شــود تــا ترخ‬ ‫امر برای کشاورزی‬ ‫ســد روی‬ ‫هردلیلی!بهمدت‬ ‫این به مجد‬ ‫شــرایطی فراهـ‬ ‫وضعیت دامداری در‬ ‫کارون و مارون تامین میشود و روی شهرستانهای همین‬ ‫فروخفتــه دارد‪،‬‬ ‫خمینــی با ســرعت‬ ‫به‬ ‫بایــد‬ ‫ـت‪ .‬بــرای جبــران‬ ‫همچنین به‬ ‫خوزســتان بغضــی‬ ‫کهبهپرورش گاومیشرویاورده رودخانههای‬ ‫که با این احداث‬ ‫ـی از بنــدر امــام‬ ‫ـرمایهگذاری بــوده اسـ‬ ‫شهرستانهاییاست‬ ‫‪-۱۰‬‬ ‫افتتاحشده است‬ ‫بگذاریــد بغضش‬ ‫نهادههــای دامـ‬ ‫مواد اولیه تولید‬ ‫از سـ‬ ‫شــادگان‪ ،‬تامین نشــدن اب بهبهان‪ ،‬سد مارون‬ ‫شادگانازجمله‬ ‫گلــو مانــده‪...‬‬ ‫الهچه کردهایم؟‬ ‫شود و درصورتیکه‬ ‫ـوری زیاد اب تاالب‬ ‫فریــادی در‬ ‫در ارامــش نجــوا‬ ‫بیشتری انجام‬ ‫شهرستان در حال‬ ‫بیشتری ترخیص شود‪،‬‬ ‫عقبماندگی‪۲۵‬س تبعیض و محرومیت دو‬ ‫ـت اما به علت شـ‬ ‫ـادش را نجیبانــه و‬ ‫مناسب گاومیشهای‬ ‫اسـ‬ ‫خوراک‪ ،‬با سرعت‬ ‫ چنانچه گفتیم‬‫بوده را و فریـ‬ ‫باتحمــل‪ ،‬مدارا‬ ‫علوفه‬ ‫‪۶‬‬ ‫تولید‬ ‫نوع‬ ‫نکردن‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫خوزستان در قرن گذشته‬ ‫بیشتری در کارخانه‬ ‫تاالب و رشد‬ ‫ـردم مظلومنــد‪.‬‬ ‫جدسلیمانصورت گرفت‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن مـ‬ ‫خوراک دام با سرعت‬ ‫پیشوند و پسوند‬ ‫ـرام بــه تجمعــات‬ ‫موردنیــاز دام در‬ ‫ـت‪ ،‬نگاه امنیتی‬ ‫خـــبر‬ ‫شرکتنفتو گاز مس‬ ‫ـه و در اوج احتـ‬ ‫اما پیچیده نیسـ‬ ‫فــزود‪ :‬خــوراک‬ ‫دهد‪ .‬و همدالنـ‬ ‫اســت‪ .‬راهحل‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬او ا‬ ‫توسط‬ ‫نباشــیم‪ .‬اینجا‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫شهروندیدر خوزستان‬ ‫نگاه کنیم؛ و نگران‬ ‫تنش ابی خوزستان‬ ‫جایخودرابهنگاه‬ ‫اعتراضی‬ ‫مناطق دارای‬ ‫ـاد کشــاورزی به‬ ‫ـاالری بیــرون امــده از نگاه شــهروندی خوزستان است‪ .‬همین‬ ‫ـت و وزارت جهـ‬ ‫ــا حمایــت دولـ‬ ‫شایستهسـ‬ ‫یافت‪ .‬عموری گفت‪:‬‬ ‫دوران ســیاه مدیریت‬ ‫وب‬ ‫خواهــد بــود بــرای‬ ‫اختصاص خواهــد‬ ‫ـت‪ .‬این عملیات‬ ‫پایانــی‬ ‫دامــداران‬ ‫از طریق مراکز‬ ‫کرونا انجام پذیرفـ‬ ‫تحویل خــوراک دام‬ ‫اپیدمــی ویــروس‬ ‫مدیریت تعمیر‪ ،‬تکمیل‬ ‫تــالش میکنیم‬ ‫کشــاورزی خوزســتان‬ ‫در شــرایط‬ ‫فوران چاهها و‬ ‫این چاه‪ ،‬برنامه‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫مشــارکت واحد کنترل‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫شیرهای تولیدی‬ ‫عاملــی کــه‬ ‫شــود تا شــاهد‬ ‫ـرکت ــی مناطــق‬ ‫خارجی گاز یکی از‬ ‫روانکاری با‬ ‫دامداران انجام‬ ‫نــی چاههای شـ‬ ‫بــا رفع عیب و‬ ‫نشت شدید‬ ‫ملّ‬ ‫معرفی میکند‪ ،‬به‬ ‫اداره ‪ HSE‬شــرکت‬ ‫توزیع نهادههای‬ ‫و خدمــات ف‬ ‫خارج از برنامه و‬ ‫مسجدســلیمان‬ ‫ــت عملیــات و‬ ‫مشکلی در زمینه‬ ‫شــیرهای دروازهای‬ ‫ــازی بهصــورت‬ ‫چاه گازی ‪۲۹۸‬‬ ‫کنهایصنعتیو‬ ‫ـور فنــی‪ ،‬مدیری‬ ‫باعث اســتمرار‬ ‫به وجود امدن‬ ‫شد‪ .‬ایمنس‬ ‫امروز‪:‬بــا ایمنســازی‬ ‫ـیر عمقی‪ ،‬نصب‬ ‫انهااز ابشیرین‬ ‫و مدیریــت امـ‬ ‫مسجدســلیمان انجــام و‬ ‫صرفهجویی حاصل‬ ‫باالیی‪ ،‬نصب شـ‬ ‫اهواز‪-‬رویــداد‬ ‫مورداستفاده‬ ‫طرفین چاه‪ ،‬پس‬ ‫هرگونه انتقال اب برای‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫شــیر اصلی‬ ‫بــرداری نفــت و گاز‬ ‫روزها خوزســتان مرکز‬ ‫دامی نباشیم‪.‬‬ ‫قدیمی و معیوب‬ ‫حضور دکل حفاری‪،‬‬ ‫دریا تامین شود‪.‬‬ ‫تــادن شــیراالت‬ ‫رعایت بهره‬ ‫یــداد امــروز‪ :‬ایــن‬ ‫جای شیرهای تولید‬ ‫نفت در روز شد‪.‬‬ ‫مند انتقال از‬ ‫ــه دلیــل ازکاراف‬ ‫بدون‬ ‫استانداردسازی با‬ ‫اهواز‪-‬رو‬ ‫باطل اعالم شود‪.‬‬ ‫ـازی جدید به‬ ‫اینتوجه؛دغدغه‬ ‫مسجدســلیمان ب‬ ‫تولید ‪ ۳۰۰۰‬بشکه‬ ‫تخصصی‪ ،‬نواورانه و‬ ‫غیرشرب ممنوع و‬ ‫باهــدف ایمنسـ‬ ‫توجهاتاست‪.‬بخشیاز‬ ‫چــاه گازی ‪۲۹۸‬‬ ‫فرســای موجود‬ ‫ــه‪ ،‬مصارف‬ ‫به‬ ‫‪ ۴۰‬روز کار فنی‪،‬‬ ‫ـعه در خوزستان؛‬ ‫دکل‬ ‫جدید‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫طاقت‬ ‫ـر‬ ‫ن‬ ‫ریاکارا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫در برنامــه تعم‬ ‫‪ ۴‬بیمارستان‬ ‫جویــی در از‬ ‫حلقه مفقوده توسـ‬ ‫گرمای شــدید و‬ ‫فرصتطلــب و‬ ‫در حالــت بــاز‪،‬‬ ‫موجــب صرفه‬ ‫شــریف‪ ،‬بخشــی‬ ‫ـات ایمنی و در‬ ‫شش‪:‬‬ ‫خصوصی‪ ،‬بانکها‪،‬‬ ‫ان بــدون دکل‬ ‫به کلیــه الزامـ‬ ‫هیجانی و من میدانم‬ ‫و‬ ‫سرمایهگذاری بخش‬ ‫ــت کــه تعمیــر‬ ‫چرخه کرونا‬ ‫دکل شــد‪ .‬با توجه‬ ‫ـی موجســوارانه و‬ ‫قــرار گرف‬ ‫چه اندازه عدم‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫چــاه و تعمیر با‬ ‫بخشـ‬ ‫حکیمانه در این میانه‬ ‫ـای محوطهســازی‬ ‫شرکتهای سرمایهگذاری و نهایتاً‬ ‫هزینههـ‬ ‫امــروز‪ :‬رئیــس‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫تســهیالت الزم برای‬ ‫نگاه‬ ‫ـراز‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫خواهــم در ده ف‬ ‫اهواز‪-‬رویــداد‬ ‫ها‪ ،‬معافیتهــا و‬ ‫اســت؛ امــا می‬ ‫امنیت ستواندوم‬ ‫دارم‪ .‬مشــوق‬ ‫ــوم پزشــکی‬ ‫خوزســتان فراهم‬ ‫مهجــور‬ ‫دانشــگاه عل‬ ‫ســتان را عرضــه‬ ‫تحرک در اقتصاد مولد‬ ‫ها حافظ نظم و‬ ‫ـای درمــان خوز‬ ‫ـه شــدن چهــار‬ ‫دارد ایجــاد‬ ‫های گذشته؛ مانع‬ ‫راهحلهـ‬ ‫شهادت رساندند‬ ‫تروریست‬ ‫و نگاه ویژه نیــاز‬ ‫اهــواز از اضافـ‬ ‫طی سال‬ ‫ســتان بــه توجه‬ ‫در ماهشهر به‬ ‫یــد بــه چرخــه‬ ‫این توجه شود؛ و هر فردی در خوزستانشده‪،‬محاکمه‬ ‫یک‪ :‬خوز‬ ‫بیمارســتان جد‬ ‫نماینده یا مدیر ویژه‪.‬‬ ‫ضرغام پرست را‬ ‫اشرار بامظلومیتبه‬ ‫سرمایهگذاریدر استان‬ ‫ماموریتتوسط‬ ‫و نه استاندار یا‬ ‫ســتان خبر داد‪.‬‬ ‫تولید نفت‪ ،‬حفظ‬ ‫قرباندر حینانجام‬ ‫کرونــا در این ا‬ ‫ضرغامپرستدر‬ ‫محیطزیست را بر‬ ‫پرست»در شبعید‬ ‫امنیتستواندوم‬ ‫گفت‪ :‬در روزهای‬ ‫ـی را بر شود‪.‬‬ ‫میلیاردتومان‪،‬حق‬ ‫است که‬ ‫ستواندوم«ضرغام‬ ‫کفنشهیدنظمو‬ ‫دومضرغامپرست‬ ‫ـال اب‪ ،‬نیروی بومـ‬ ‫نژادیان در گفتوگو‬ ‫تشییعپیکر گلگون‬ ‫نفتچندینهزار‬ ‫شهید‬ ‫نظموامنیتستوان‬ ‫اکوسیســتم را بــر انتقـ‬ ‫نائلامد‪.‬مراسم‬ ‫هفت‪:‬‬ ‫فرهاد ابول‬ ‫بیمارستانهای استان‬ ‫دهه اســت پرداخت‬ ‫پیکرشهیدمدافع‬ ‫درجهرفیعشهادت‬ ‫مسئوالن و مقامات‬ ‫گذاریامنیتافریندر‬ ‫مراسموداعوتشییع‬ ‫مراجع بیماران به‬ ‫خــود را که چند‬ ‫حضور عشــایر‪ ،‬مردم‪،‬‬ ‫مهاجروسرمایه‬ ‫ماهشهربرگزار شد‪.‬‬ ‫اولویت االیندگــی‬ ‫اخیر شمار‬ ‫موضوع بســیار‬ ‫نفتی در خوزســتان‬ ‫جمعه ماهشــهر با‬ ‫انتظامی استان برگزار و‬ ‫شهرستان‬ ‫نیروی کارِ‬ ‫پیدا کــرده و ایــن‬ ‫استراتژی زمین سوخته‬ ‫صبح در مصلی نماز‬ ‫شــهرها و مناطق‬ ‫ستاد فرماندهی‬ ‫شــدت افزایــش‬ ‫جمعه ســاعت‪۸:۳۰‬‬ ‫ساعت‪ ۱۱‬صبح در‬ ‫نکــرده به‬ ‫مناطق مرزی را بر‬ ‫ـر اینکــه تعــداد‬ ‫ادامه این مراسم نیز‬ ‫که عامل الودگی‬ ‫به‬ ‫شد‪.‬ادامه این مراسم نیز‬ ‫روز‬ ‫ـت‪ .‬او بــا تاکیــد بـ‬ ‫رامهرمز برگزار شد‪.‬‬ ‫سوختن فلرهای نفتی‬ ‫زادگاهش شهرستان‬ ‫و کشــوری برگزار‬ ‫نگرانکننــده اسـ‬ ‫دهد‪.‬نگاهویژه!‬ ‫شهید گرانقدر در‬ ‫بخشی از بپردازد‪.‬‬ ‫ـان و ماهشــهر‬ ‫کند‪.‬هورالعظیم‬ ‫لشــکری‬ ‫شهید گرانقدر در‬ ‫مراسم خاکسپاری این‬ ‫می‬ ‫ســتانهای بهبهـ‬ ‫خوزستاناسترامتوقف‬ ‫عناصری که خود‬ ‫مراسم خاکسپاری این‬ ‫برگزار و ساعت‪۱۸‬‬ ‫جــع بــه بیمار‬ ‫دو‪ :‬نمیتوان با‬ ‫ساعت‪۱۸‬‬ ‫فــزود‪ :‬معمــوال‬ ‫بودهاند‪ ،‬هوای‬ ‫فرماندهی انتظامی استان‬ ‫محیطزیستیهور‬ ‫مرا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ا‬ ‫چند دهه گذشته‬ ‫تخلیهویاالزامات‬ ‫‪ ۱۱‬صبح در ستاد‬ ‫ـش از دو برابــر‬ ‫مشکل خوزستان در‬ ‫رابهسرعت‬ ‫ساعت‬ ‫ـتانهای اســتان‬ ‫بیـ‬ ‫رامهرمزبرگزارشد‪.‬‬ ‫داشت‪.‬خوزستاننیاز‬ ‫اب را پاس دارد‪.‬‬ ‫ـاران بــه بیمارسـ‬ ‫زادگاهششهرستان‬ ‫استخراج و تولید در‬ ‫ِ تغییروضعموجود‬ ‫ـار مراجعــه بیمـ‬ ‫‪۸۰۰‬‬ ‫ـد از چنــد دهــه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــا یک هــزار‬ ‫امیدبه‬ ‫امـ‬ ‫عبور از کاربستهای‬ ‫وزارت نیــرو بعـ‬ ‫محــدوده یــک هــزار و‬ ‫اندازیمدیریتی‪،‬‬ ‫هشــت‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫به ســه هــزار نفر‬ ‫شــهرهای خوزســتان‪،‬‬ ‫بهپوست‬ ‫در‬ ‫جوانهای نخبه‬ ‫در روز گذشــته‬ ‫در اهواز و ســایر‬ ‫و نفس تازه دارد‪.‬‬ ‫ـود امــا ایــن امار‬ ‫بکشید باالخــره‬ ‫بعــد از دو مــاه‬ ‫سنتی و خون‬ ‫مردم خوزســتان اب‬ ‫بـ‬ ‫ـان ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـایه پدرخواندهها‬ ‫خانه اب بســازد تــا‬ ‫ـید‪ .‬ابــول نژادیـ‬ ‫ســتانی را از زیر سـ‬ ‫ـتان‬ ‫تصفیه‬ ‫خانهفاضالببسازد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بیمارســتانهای ا‬ ‫رسـ‬ ‫خوز‬ ‫سالمبنوشندوتصفیه‬ ‫خوزستانراهمیافتد‪.‬‬ ‫ـاران بســتری در‬ ‫شــمار بیمـ‬ ‫چهار بیمارســتان‬ ‫نیشکر‪ ،‬شرب‬ ‫بیرون‪،‬قطار‬ ‫فاضالب نباشــد؛‬ ‫به همین دلیل‬ ‫مجموعهنفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫های اســتان‪ ،‬کانال‬ ‫ـی مختلــف بــا‬ ‫چهاررقمــی شــد و‬ ‫سه‪:‬مشخصادر‬ ‫کارگیری تا رودخانه‬ ‫چــاه در ‪ ۳‬دبـ‬ ‫بیمارســتان امــام‬ ‫را احداث کند تا‬ ‫جریــان دادن‬ ‫بیمارســتان ســینا‪،‬‬ ‫پتروشیمیها؛بایستیبه‬ ‫جمعاوری فاضالب‬ ‫بهرهبــرداری ایــن‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـامل‬ ‫ـوط‬ ‫ـرا‬ ‫و‬ ‫ـروی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ـی‬ ‫فوالد‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫جدیــد‬ ‫وخ‬ ‫نظــارت مهندسـ‬ ‫باالخرهاستانداردشود‪.‬‬ ‫ـاه اهــواز ‪۱۳۴‬‬ ‫الزهــرا (س) نیـ‬ ‫حفاری‪،‬‬ ‫ـداول راهبــری و‬ ‫ـال جــاری در چـ‬ ‫بیمارســتان فاطمــه‬ ‫منحصربهساکنینهمانمنطقه وضعیتبهداشتیاستان‬ ‫میشــود‪ .‬سـ‬ ‫ـر خروجــی متـ‬ ‫نیرویانسانی‪،‬‬ ‫ـن (ع) تامیــن‬ ‫خمینــی‪،‬‬ ‫به انجام رســید‪.‬‬ ‫خوزستان حاکم شود‪.‬‬ ‫اختصاص حداقل ‪۱۰‬‬ ‫متفــاوت) انجــام‬ ‫ای کــه عــالوه بـ‬ ‫ـتان امیرالمومنیـ‬ ‫مهمی معاونت‬ ‫مدیریــت امــور فنی‬ ‫شایستهساالری در‬ ‫خوزستان باشد و قانون‬ ‫انتظامــی و بیمارسـ‬ ‫(حداقــل دو دبــی‬ ‫استفاده بهگونــه‬ ‫ِ‬ ‫اطالعات مخزنــی‬ ‫خدمت بــه بیماران‬ ‫نه‪:‬‬ ‫مهندســی نفــت‬ ‫متنفذ‪،‬دستاز تقسیم‬ ‫ـرکتها در مجلس‬ ‫کاهندههای مختلفی‬ ‫در‬ ‫ـرکت ملــی مناطــق‬ ‫معــاون‬ ‫ـودار نــگار تولیــد‪،‬‬ ‫به چرخــه ارائه‬ ‫جنوب خاطرنشــان‬ ‫اقوامو گروههای‬ ‫درامدهــای ایــن شـ‬ ‫ســتین بــار در شـ‬ ‫برای این منظور از‬ ‫ســت امد که در‬ ‫اجتماعــی نیــز‬ ‫نواحی تولیدی نمـ‬ ‫شود‪ .‬احزاب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مناطــق نفتخیز‬ ‫خود و ســهمخواهی‬ ‫درصــد از‬ ‫بــرای نخ‬ ‫نمودار مذکور بهد‬ ‫نگاری تولید چاه‬ ‫وضعیتخوزستان‬ ‫شــرکت ملی‬ ‫هر کاهنده دبی‬ ‫اضافه شــدند‪ .‬او‬ ‫هــای اســتان بین‬ ‫دینامیک جریان‬ ‫پیرو راندن‬ ‫استفاده از نمودار‬ ‫کمک شــایانی‬ ‫میشود که برای‬ ‫تصویبوصرفبهبود‬ ‫مبتالبــه کرونــا‬ ‫همین مدیریت‬ ‫استفاده از روش فوق‬ ‫استان خوزستان‬ ‫چاهی متفاوت است‪.‬‬ ‫خوزستاننه گوشت‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫مدیریــت مخزن‬ ‫شیوع کرونا در‬ ‫محصول نگاه کارگاهی‬ ‫این ساخت‪ :‬با‬ ‫سالاداره‬ ‫موفقیت به اجرا درامد‪.‬‬ ‫جبهــه اب ورودی‬ ‫ان میزان فشار ته‬ ‫برنامهریــزی و‬ ‫وضعیت خطرناک‬ ‫دلیل اســتفاده از‬ ‫وضعیتی که خود‬ ‫ــبت به رعایت‬ ‫چاه مشــاهده و‬ ‫داشت‪ :‬و بهتبع‬ ‫نمودارنــگار تولیــد‬ ‫بردارند‪.‬برایچند متخصصین و دانشمندان و‬ ‫در چند دبی با‬ ‫ــرد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫میکنیم که نس‬ ‫چنــد فازی در‬ ‫این خصوص اظهار‬ ‫دربــاره اهمیــت‬ ‫درنهایت نتایج‬ ‫قربانی که بر عهده‬ ‫یکی خواهــد ک‬ ‫مردم درخواســت‬ ‫ـایی منشــا اب‬ ‫روغنیــان‬ ‫باال رصد شــد و‬ ‫رامین روغنیان در‬ ‫جدی داشــته باشند‬ ‫صنایعاست‪.‬‬ ‫دانشگاهیراپایان‬ ‫از‬ ‫ـودار نــگار تولیــد‬ ‫ـاه مزبــور شناسـ‬ ‫مهمــی در شــوری‬ ‫ـه چــاه با دقت‬ ‫نمودار فشار ته‪-‬‬ ‫بهداشــتی اهتمام‬ ‫باشد‪.‬غربتنخبگان‬ ‫افزایش دقت تحلیل‬ ‫داد‪ :‬ابزارهــای نمـ‬ ‫نمــودار در چـ‬ ‫ــد گتونــد نقش‬ ‫اب تولیدی‪ ،‬بـ‬ ‫این روش میتوان‬ ‫پروتکلهای‬ ‫های اهلفن‬ ‫مســافرت و برگزاری‬ ‫کرد توضیــح‬ ‫چهــار‪ :‬س‬ ‫این روش منجر به‬ ‫یــزان‪ ،‬منبــع و‬ ‫بهمنظــور کنتــرل‬ ‫با استفاده از‬ ‫شدنبهترینزمین‬ ‫تولیدی را رســم‬ ‫سیاسیرابردارید‪.‬‬ ‫ســت اوردن م‬ ‫ـد استفاده از‬ ‫تردد غیرضروری‪،‬‬ ‫ورودی بــه چــاه‬ ‫گیری و بهتبع ان‬ ‫شورهزار‬ ‫ســب میزان دبی‬ ‫از راههــای بهد‬ ‫دهید‪.‬عینک‬ ‫بهینهســازی تولیـ‬ ‫و از هرگونه‬ ‫کاهش زمان تصمیم‬ ‫هســتند کــه در‬ ‫بزرگتریــن کــوچ‬ ‫چاهی برح‬ ‫رودخانه کارون‪ ،‬اکوسیستم خوزستان دارد‪.‬‬ ‫یکپارچگــی چــاه و‬ ‫را به دســت اورد‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫یــدی از چاههــا‬ ‫مهندسی و‬ ‫ده ســال گذشــته‬ ‫هــر الیه تولیدی‬ ‫ـزن از بررســی‬ ‫دورهمی و تجمع‬ ‫ـوع ســیاالت تول‬ ‫موجــود در دکل‬ ‫زراعی و از بین رفتن‬ ‫ده‪ :‬در‬ ‫داده اســت‪ .‬مهار‬ ‫و نمــودار ‪IPR‬‬ ‫همچــون نـ‬ ‫ـازی تولیــد از مخـ‬ ‫ســیله امکانــات‬ ‫کاهش هزینهها شد‪.‬‬ ‫تغییر کاربری ان و‬ ‫ـخ خوزســتان رخ‬ ‫اطالعــات مهمــی‬ ‫ـزی بــرای بهینهسـ‬ ‫بــوده کــه بهو‬ ‫ـی این ســد جز با‬ ‫چندراهــه و امــکان‬ ‫انســانی تاریـ‬ ‫درنتیجــه میتــوان‬ ‫‪ AOF‬برنامهریـ‬ ‫عالج بخشـ‬ ‫زیرســاختی و فراهم‬ ‫مهندسی ممکن‬ ‫شــامل کاهنــده‬ ‫و‬ ‫(‪)Absolute Open‬‬ ‫ـا‪ ،‬حل مشــکالت‬ ‫شدن این افتضاح‬ ‫استفاده میشود‪.‬‬ ‫ــاه حفــاری‬ ‫شــاخص بهرهدهــی و‬ ‫خوزستان ریزگردهـ‬ ‫از مدار خارج‬ ‫زندگــی‪ ،‬وظیفــه‬ ‫تکنیک نوین انها‬ ‫ـات در خردادم‬ ‫حداقلهــای اســتاندارد‬ ‫ترسالیهماینسد!‬ ‫داد‪ :‬ایــن عملیـ‬ ‫فوالد‬ ‫این‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫صنعت‬ ‫بهدست اورد‪ .‬او‬ ‫او ادامــه‬ ‫نیست‪.‬در صورت‬ ‫اوردن‬ ‫را بســازید از نو‪.‬‬ ‫سمینار‬ ‫‪ flow‬را‬ ‫سکونتمبدلمیسازد‪.‬‬ ‫مختلف ســرچاهی‬ ‫ســت‪ .‬خوزســتان‬ ‫نــگاری‪ ،‬در چند دبی‬ ‫نمکزاریغیرقابل‬ ‫دولت نفتی ا‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫که هوا ندارد‪ .‬اب‬ ‫رابه‬ ‫اببــر در مناطق‬ ‫نمــودار‬ ‫دریابید‪ .‬اســتانی‬ ‫توسط‬ ‫زمانی کــه صنایع‬ ‫خوزســتان را‬ ‫پنــج‪ :‬تــا‬ ‫دنیا همت و عشــق‬ ‫هستند‪ ،‬چکهای‬ ‫وزستان برگزار شد‬ ‫ـان نــدارد؛ اما یک‬ ‫کویری کشــور برپا‬ ‫ـود‪ .‬نــدارد‪ .‬نـ‬ ‫خشــک و‬ ‫ابکشــیده میشـ‬ ‫خ‬ ‫ـی بــرای انتقــال‬ ‫ـه کاربردهــای‬ ‫یــا اب دارد‪.‬‬ ‫طالیـ‬ ‫فــوالد و ارائـ‬ ‫مناطق ســاحلی منتقل‬ ‫ــمینار صنعــت‬ ‫سیدباقر موسوی‬ ‫صنایــع اببــر به‬ ‫ـا حضــور رئیــس‬ ‫س‬ ‫ایــن صنعــت بـ‬ ‫عکاس‪:‬‬ ‫شــمند ســازی در‬ ‫ـران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫هو‬ ‫و تعمیــرات ایـ‬ ‫انجمــن نگهــداری‬ ‫رعایــت صنعتی‬ ‫ـا حضور فرشــید‬ ‫ـمینار یادشــده بـ‬ ‫مســئوالن شرکت فوالد‬ ‫سـ‬ ‫ـمینار و جمعی از‬ ‫ـاالر طوبــی ‪ ۲‬در‬ ‫اســتاد سـ‬ ‫ـالن کنفرانــس تـ‬ ‫خوزســتان در سـ‬ ‫برگزار شد‪ .‬رعایت‬ ‫دویســت دســتگاه‬ ‫فرهنگســرای‬ ‫مباحثــی همچون‪:‬‬ ‫ســمینار دربــاره‬ ‫صنعتــی در ایــن‬ ‫ـارات مشــتریان‪،‬‬ ‫و تغییــر انتظـ‬ ‫دیجیتالــی شــدن‬ ‫تکنولــوژی تولید‬ ‫‪ ۰/۴‬و اثــرات ان بر‬ ‫صنعــت نســل‬ ‫ـرات (‪ )O&M‬در‬ ‫هــداری و تعمیـ‬ ‫فــوالد‪ ،‬تولیــد‪ ،‬نگ‬ ‫هوشمند‪ ،‬رویکرد‬ ‫‪ ،۰/۴‬زنجیره تامین‬ ‫صنعت نسل‬ ‫ســرمایهگذاری‪،‬‬ ‫نــی و مدیریت‬ ‫ـن بــه ارزشافری‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫نویـ‬ ‫نســل ‪ ۰/۴‬و‬ ‫انتومــی صنعــت‬ ‫صنعت فوالد ‪۰/۴‬‬ ‫حرکت بهســوی‬ ‫موردنیــاز بــرای‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ایمنسازیچاه گازی‬ ‫‪ ١٧٠‬میلیاردریالیبا‬ ‫صرفهجویی‬ ‫‪٢٩٨‬مسجدسلیمان‬ ‫وزستانچهباید کرد؟‬ ‫برایخ‬ ‫صفحه اخر‬ ‫بهمنفرمان ارا‪:‬‬ ‫براینخستینبار‬ ‫مودار نگاری‬ ‫استفادهاز تکنیکنوینناطقنفتخیزجنوب‬ ‫در شرکتمن‬ ‫جریان اب در‬ ‫دکرخه و ورود‬ ‫پایین دست رو‬ ‫هورالعظیم‬ ‫اب به‬ ‫‪m‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫عکس ‪ :‬معصومه علی اکبر‪ /‬ایسنا‬ ‫در خوزستان‬ ‫چه خبر است؟‬ ‫برای خوزستان‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫کسینمی تواند‬ ‫برایاصغرفرهادی‬ ‫دستورالعملصادر کند‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه ‪ 5/213‬مورخ ‪1400/03/24‬شورای محترم اسامی شهر‬ ‫فاورجان جایگاه عرضه گاز طبیعی ‪ CNG‬متعلق به شهرداری واقع در فاورجان خیابان ماصدرا را از طریق مزایده عمومی به‬ ‫شرکت های دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و تجربه مفید و تخصص الزم با شرایط‬ ‫ذیل به مدت یکسال شمسی با قیمت کارشناسی بصورت اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫ قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 525/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬‫ شــرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ‪ 1400/05/17‬به‬‫دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمایید ‪.‬‬‫م الف‪1169015 :‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فاورجان‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫مناقصه‬ ‫خاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫بلوچستان‬ ‫عمومیو‬ ‫سیستان‬ ‫استان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫یکعمومی یک مرحله ای‬ ‫مناقصه‬ ‫دوم‬ ‫تجدید‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی فراخوان شرکت در مناقصه (عمومی‪ ،‬یک مرحله ای)‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫موضوع ‪ :‬احداث و تکمیل جاده دسترسی به ذخیره بلوک ‪ B1‬معدن سنگ اهک‬ ‫شرکت فوالد ســنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر ‪ 25‬جاده مبارکه – بروجن‬ ‫در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نســبت به اجرای عملیات نقشه برداری‪ ،‬حفاری‪ ،‬اتشباری‪،‬‬ ‫کوه بری‪ ،‬خاکریزی‪ ،‬کوبیدن بســتر‪ ،‬تسطیح و کلیه عملیات مربوطه به طول حدودی ‪ 538‬متر‪ ،‬از‬ ‫طریق پیمانکاران داخلی واجد شرایط اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می تواننــد از تاریخ درج اگهی تا پایان روز دوشــنبه مورخ ‪1400/05/25‬جهت‬ ‫دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات خود به دبیرخانه شرکت فوالد سنگ به ادرسهای زیر‬ ‫مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫■ اصفهــان‪ ،‬کیلومتــر ‪ 25‬جــاده مبارکه بروجن‪ ،‬شــرکت معدنی صنعتی فوالدســنگ مبارکه‬ ‫تلفن تماس‪031-52682350-54:‬‬ ‫■ تهــران‪ ،‬تهــران‪ ،‬خیابــان وزرا‪ ،‬کوچــه هفدهم‪ ،‬پــاک ‪ ، 16/1‬طبقه اول‪ ،‬ســمت راســت‪.‬‬ ‫تلفن ‪09127164575 - 02188104113 :‬‬ ‫ضمنا کلیه اطاعات و جزئیات و شــرایط برگزاری مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫‪99/22‬‬ ‫شماره‬ ‫استان قم‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکت اب و‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضاب شرکت اب و فاضالب استان قم در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحله ای از محل اعتبارات عمرانی خود مناقصه های ‪ 1400/700/1200‬و‬ ‫استان قم‬ ‫‪ 1400/700/1201‬و ‪ 1400/700/1202‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصات فوق از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران جهت ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫شماره موافقتنامه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪1400/700/1200‬‬ ‫حفر دو حلقه چاه عمیق ابرسانی قنوات‬ ‫(جابجایی چاه های موسوم به چاه مرغداری و چاه‬ ‫پادگان)‬ ‫‪25,996,516,693‬‬ ‫‪1,300,000,000‬‬ ‫‪1307002080‬‬ ‫‪2000009000000005‬‬ ‫‪1400/700/1201‬‬ ‫حفر دو حلقه چاه عمیق‬ ‫(چاه شماره ‪ 9‬علی اباد و چاه ‪ 40‬شهری)‬ ‫‪23,121,793,650‬‬ ‫‪1,160,000,000‬‬ ‫‪1307002080‬‬ ‫‪2000009000000003‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه اب شهرهای تابعه و روستاهای‬ ‫‪1400/700/1202‬‬ ‫استان قم‬ ‫سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ها مندرج است‪.‬که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی شماره شبای حساب تمرکز وجوه سپرده‬ ‫شرکت اب وفاضاب استان قم نزد بانک مرکزی (‪ )IR 920100004001131007145794‬ارایه نماید‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپردههای مخدوش‪ ،‬سپردههای کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی ‪،‬‬ ‫چک بانکی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه ‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/05/04‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/05/04‬لغایت روز دوشنبه مورخ ‪1400/05/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (رمز شده) ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/05/23‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/05/25‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف ‪ :‬ادرس ‪ :‬انتهای بلوار امین ‪ ،‬بلوار غدیر ‪ ،‬بعد از پمپ بنزین دبیرخانه ستاد مرکزی شرکت‬ ‫اب و فاضاب استان قم و یا برای اطاعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 025 - 32856463‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 - 27313131‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 021 - 88969737 :‬و ‪021 - 85193768‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪30,120,545,558‬‬ ‫‪1,510,000,000‬‬ ‫دفتر قراردادها شرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫‪401‬ق‪1503003‬‬ ‫‪2000009000000004‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫روسیه به هیچ کشوری‬ ‫واکسن ارسال نمی کند‬ ‫ســفیر کشــورمان در روســیه در خصــوص طــرح‬ ‫موضوع باز شدن مرزهای روسیه بر روی دانشجویان‬ ‫و تجــار ایرانــی در مالقــات اخیــر خــود بــا «ایگــور‬ ‫مارگولوف » معاون وزیر خارجه و عضو ستاد کرونای‬ ‫روسیه توضیحاتی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬کاظم جاللــی دراین ارتباط‬ ‫در صفحــه اینســتاگرام خود نوشــت‪ :‬در مالقاتی‬ ‫کــه با اقــای مارگولوف معاون وزیــر امور خارجه‬ ‫روســیه داشــتم در خصــوص ورود دانشــجویان و‬ ‫تجــار بحــث و بررس ـی های گســترده ای را انجــام‬ ‫دادم‪ ،‬در ایــن بررس ـی ها ایشــان گفتنــد کــه مــا‬ ‫ســه شــاخصه داریم و ایران در این ســه شاخصه‬ ‫نمی گنجــد و مــا هرروز این شــاخصه ها را روزامد‬ ‫می کنیــم و زمانــی کــه ایــران ایــن شــاخصه ها را‬ ‫داشــته باشــد مــا طبعــا مســیر را بــاز می کنیــم‪ .‬در‬ ‫موضــوع دانشــجویان ایشــان گفتنــد کــه برخــی‬ ‫از دانشــگاه ها دربــاره تقاضــای خودشــان بــرای‬ ‫حضــور دانشــجویان بــا وزارت امــوزش عالــی‬ ‫روســیه رایزنــی می نماینــد و ایــن وزارت خانــه‬ ‫درخواس ـت ها را بــه ســتاد مبارزه با کرونا ارســال‬ ‫نمایند‪ ،‬در حال حاضر نیز رایزنی های فشــرده ای‬ ‫را بــا دانشــگاه های روســی دراین بــاره انجــام‬ ‫داده ایــم و دانشــجویان عزیــز نیــز می توانند این‬ ‫درخواســت را از طریــق دانشــگاه های خودشــان‬ ‫پیگیــری نماینــد‪ .‬در خصــوص تجــار ایشــان بــه‬ ‫بنــده توضیح دادند‪ ،‬به هرحال ســفارت ان هایی‬ ‫کــه ضــرورت دارد را یادداشــت بدهــد و مــا بــه‬ ‫ســتاد کرونــا اعــام کنیــم و در انجــا موردبررســی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در موضوع واکســن نیز ایشــان اذعان‬ ‫داشــتند کــه در روســیه کمبــود تولیــد وجود دارد‬ ‫و بــه دلیــل این کمبــود در حال حاضــر هیچ گونه‬ ‫ارســال واکســنی بــه هیــچ کشــوری صــورت‬ ‫نمی پذیرد و پس از بهبود روند واکسیناســیون در‬ ‫کشــور ایشــان بــه تعهــدات خود که بــا ان پایبند‬ ‫هســتند متعهد خواهند بود‪.‬‬ ‫بدون برجام مشکالت‬ ‫حل نمی شود‬ ‫محمــد صدر‪ ،‬عضو مجمع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظــام‪ ،‬در رابطــه بــا تاثیــر دولــت جدیــد و تیــم‬ ‫جدیــد وزارت خارجــه بــر برجــام و مذا کــرات‬ ‫گفــت‪ :‬سیاســت خارجــی یــک مســئله ملی اســت‬ ‫و مربــوط ب ـه کل کشــور‪ ،‬کل مــردم و مســئله‬ ‫نظــام اســت و به هیچ وجــه نبایــد وارد دعواها و‬ ‫رقابت هــای حزبــی‪ ،‬داخلــی و گروهــی بشــویم‪.‬‬ ‫مســئله برجــام چیــزی بــود کــه وقتی شــروع شــد‬ ‫بعــد از نزدیــک بــه دو ســال مذا کــره بــه نتیجــه‬ ‫رســید و منافــع جمهوری اســامی ایــران را تامین‬ ‫می کــرد و باعث شــد از تحریم هــای بین المللی و‬ ‫هفــت قطعنامه تحریمی شــورای امنیت ســازمان‬ ‫ملــل و امنیتــی بــودن ایــران برای دنیــا بگذریم و‬ ‫فــروش نفــت‪ ،‬شــروع شــود‪ .‬به گــزارش برنــا‪ ،‬او‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬رونــد بهبــود اوضــاع اقتصادی‬ ‫و ایــن وضعیــت ادامــه داشــت و یــک ســری از‬ ‫مشــکالت اقتصــادی در حــال حل شــدن بــود اما‬ ‫متاســفانه رقبــای دولــت از اینکــه دولــت در این‬ ‫زمینــه موفقیت هایــی بــه دســت اورد چنــدان‬ ‫خوشــحال نبودنــد ایــن اشــکال دولــت نیــز بــود‬ ‫کــه بایــد برخــوردی ملــی‪ ،‬می کــرد و برجــام را‬ ‫بــرای کل ایــران می دانســت نه تنها بــرای خود و‬ ‫نبایــد باعــث تحریــک رقبــا می شــد ولی ایــن کار‬ ‫صــورت گرفــت و رقبــای دولــت وارد‪ ،‬ایــن فــاز‬ ‫شــدند که به هــر قیمت ممکنــی برجام را بزنند‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬البته ســنگ اندازی ها در ابتــدا تا حد زیادی‬ ‫موثــر نبــود ولــی از وقتــی ترامــپ رئیس جمهــور‬ ‫امریــکا شــد و از برجــام خــارج و تحریم هــا‬ ‫مجــددا شــروع شــد ان ها فرصتــی پیــدا کردند تا‬ ‫برجــام را بکوبنــد‪ .‬تندروهــای داخلــی اقدامــات‬ ‫جنایتکارانــه ترامــپ را چــه در تحریم هــای‬ ‫مجــدد و چــه خــروج از برجام و چه ترور ســردار‬ ‫ســلیمانی به حســاب دولــت گذاشــتند درحالی که‬ ‫دولــت نقشــی نداشــت و ترامــپ برجــام را بــه‬ ‫شکســت رســاند البتــه تندروهــا در رقابتــی کــه‬ ‫داشــتند بــدون در نظــر گرفتــن منافــع ملــی بــا‬ ‫ترامــپ‪ ،‬هماهنــگ شــدند‪.‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫رئیســی برای بهبود اوضاع کشــور راهی جز ادامه‬ ‫برجــام ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولــت جدید یا می داند یا‬ ‫خواهــد فهمید که بدون برجام نه تنها مشــکالت‬ ‫سیاســت خارجی قابل حل نیست بلکه مشکالت‬ ‫اقتصــادی داخلــی هــم حــل نمی شــود‪ .‬درنهایت‬ ‫مــن فکــر می کنم دولت اینده یا در کوتاه مدت و‬ ‫یــا در میان مــدت به این نتیجه می رســد که برای‬ ‫حــل مشــکالت سیاســت خارجی و بــرای از میان‬ ‫برداشــتن تحریم هــا و روابــط سیاســی و بانکــی‪،‬‬ ‫بایــد مســئله حل شــود‪ .‬مــن فکر می کنــم باالخره‬ ‫به این نتیجه می رســند و این کار انجام می شــود‪.‬‬ ‫درمجموع با شناختی که از رئیسی دارم‪ ،‬می دانم‬ ‫کــه او هــم می داند تنهــا راه حل مشــکالت برجام‬ ‫اســت‪ .‬صــدر همچنیــن در مــورد تصویــب ‪FATF‬‬ ‫افــزود‪ :‬ا گــر ‪ FATF‬تصویــب نشــود همچنــان بــا‬ ‫روابــط بانکــی و کشــورهای دنیــا مشــکل داریم و‬ ‫تجــارت خارجــی ما مشــکل جدی خواهد داشــت‬ ‫بســیاری از اقدامات باید به صورت غیررسمی و با‬ ‫هزینه بسیار بسیار زیاد انجام بگیرد که میلیاردها‬ ‫دالر خواهــد بــود و کســانی که چنیــن هزینه ای را‬ ‫بــه بیت المــال مســلمانان ایرانی تحمیــل می کنند‬ ‫باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬طرح در نوبت ارائه به صحن مجلس قرار دارد‬ ‫سریال ارائه طرح ها در مجلس یازدهم‬ ‫ارائــه یــک طرح پــس از دیگری امری اســت که‬ ‫این روزها به دل مشغولی بهارستانی ها تبدیل شده‬ ‫بی توجــه به اینکه ازدیــاد این طرح ها به عمر این‬ ‫مجلس و این بهارستانی ها قد نمی دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان؛ وظیف ه اصلی نمایندگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی قانو نگــذاری و نظــارت‬ ‫اســت‪ .‬مجلس شــورای اســامی در عموم مســائل‬ ‫در حــدود مقرر در قانون اساســی‪ ،‬می تواند قانون‬ ‫وضــع کند‪ .‬پیشــنهاد و پیش نویــس قوانین تحت‬ ‫عنوان«الیحه»(مصوبوزراوپیشنهادشدهتوسط‬ ‫دولت‪ ،‬رئیس قوه قضائیه یا شورای عالی استان ها)‬ ‫یا «طرح» (پیشنهادشــده توســط حداقل ‪ ۱۵‬نفر از‬ ‫نمایندگان) به مجلس وارد و تصمیم گیری در مورد‬ ‫ان هاانجاممی شود‪.‬‬ ‫طرح چیست و چگونه ارائه می شود؟‬ ‫نمایندگانمجلسشورایاسالمیدرموضوعات‬ ‫مختلفمی توانندباتدوینپیشنهاد هایی«طرحی»‬ ‫را بــرای «قانــون شــدن» مطرح کنند‪ .‬بر همین مبنا‬ ‫بایــد هر نماینده یــا گروهــی از ان ها برای تصویب‬ ‫یــک قانــون‪ ،‬روند را طی کنند‪ ،‬اما طبق مــاده ‪۱۳۱‬‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬نمایندگان برای ارائه هر‬ ‫طرح به هیئت رئیسه مجلس‪ ،‬حداقل باید امضای‬ ‫‪ ۱۵‬نفر از وکالی ملت پای یک طرح را کسب کنند‪.‬‬ ‫درصورتی که این تعداد از نمایندگان‪ ،‬طرح را امضا‬ ‫کنند‪،‬موضوعبههیئت رئیسهارجاعمی شود‪.‬‬ ‫بعــد از تحویــل یک طرح توســط نمایندگان‬ ‫مجلس به هیئت رئیســه‪ ،‬این هیئت بررسی های‬ ‫اولیــه دربــاره ان را اغــاز و کمیســیون تخصصــی‬ ‫ان را نیــز مشــخص می کنــد‪ .‬پ ـس ازان‪ ،‬بــا تائیــد‬ ‫هیئت رئیســه‪ ،‬طــرح مذکــور در صحــن اعــام‬ ‫حهــا پــس از ارجــاع‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن طر ‬ ‫وصــول م ‬ ‫بــه کمیســیون های ذی ربــط‪ ،‬چــاپ و توزیــع و‬ ‫نسخه ای از ان توسط رئیس برای وزیر یا وزیران‬ ‫میشــود‪ .‬امضاکنندگان طرح های‬ ‫مربوط ارسال ‏ ‬ ‫قانونــی حــق دارنــد در کمیســیونی کــه در طرح‬ ‫در ان مطــرح اســت‪ ،‬بــرای ادای توضیــح حاضــر‬ ‫شــوند‪ .‬پــس از اعــام وصــول یــک و ارجــاع بــه‬ ‫کمیســیون تخصصی‪ ،‬این کمیســیون با دعوت از‬ ‫کارشناســان و طراحان به بررسی طرح می پردازد‬ ‫و پــس از بحــث و بررس ـی های الزم‪ ،‬کلیــات و‬ ‫ســپس جزئیات طرح ارائ هشــده‪ ،‬بــه رای اعضای‬ ‫یشــود‪ .‬نتیجــه رای گیری و‬ ‫کمیســیون گذاشــته م ‬ ‫جمع­ بندی نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون‪،‬‬ ‫طــی گزارشــی مکتــوب‪ ،‬توســط هیئت رئیســه‬ ‫کمیســیون به هیئت رئیســه مجلــس تقدیم می­‬ ‫ شــود‪ .‬هیئت رئیســه مجلس هم مکلف اســت با‬ ‫در نظر گرفتن فوریت طرح­ های در دست اقدام‪،‬‬ ‫رسیدگی به ان را در دستور کار مجلس قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬معضلعمده‬ ‫اقتصادیپیشروی‬ ‫دولتاز نگاهمیرسلیم‬ ‫پــس از تصویــب در کمیســیون تخصصــی طــرح‬ ‫مذکور در نوبت صحن علنی پارلمان قرار می گیرد‬ ‫تا در زمان تعیین شده مطرح شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬طرح در نوبت قرار گرفتن در دستور کار‬ ‫مجلس است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین ســید رضــا تقــوی‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس دربــاره میــزان‬ ‫حهــای ارائ هشــده در مجلــس گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫طر ‬ ‫حاضــر ‪ ۳۰۰‬طــرح در نوبت قرار گرفتن در دســتور‬ ‫کار مجلس اســت‪ .‬اگر مجلــس بخواهد تمام این‬ ‫حهــا را در دســتور کار قــرار دهــد عمــر مجلس‬ ‫طر ‬ ‫به اتمام می رســد و باید به مجلس بعدی واگذار‬ ‫شــود که تمام این مســائل ناشی از ضعف قانون‬ ‫است‪ .‬سید ناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شــورای اســامی بر این معضل‬ ‫صحه می گذارد و می گوید که ‪ ۳۰۰‬طرح در نوبت‬ ‫ارائــه بــه صحن مجلس قــرار دارد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شــورای اســامی در جلســاتی کــه قبل از تشــکیل‬ ‫مجلــس یازدهــم با هــواداران خود داشــت‪ ،‬یکی‬ ‫از ایراداتی که درباره مجلس قبلی مطرح می کرد‬ ‫ایــن بود که در مجلس دهم بیــش از ‪ ۷۰۰‬طرح از‬ ‫سوی نمایندگان ارائه شده بود‪ .‬او افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۳۰۰‬طــرح اعــام وصو لشــده و در نوبــت اعــام‬ ‫وصــول هــم همین مقــدار طرح‪ ،‬حتی هم بیشــتر‬ ‫داریم‪ .‬اگر کل جلسات صحن علنی مجلس را به‬ ‫فقط به طرح های ارائه شده نمایندگان بپردازیم‪،‬‬ ‫لوایح بودجه و سایر الیحه های ارائه شده از سوی‬ ‫دولــت را کنــار بگذاریم و هیــچ الیحه جدید هم‬ ‫بــه مجلــس ارائه نشــود‪ ،‬در ‪ ۳۸۰‬جلســه مجلس‬ ‫بررســی ایــن ‪ ۳۰۰‬طرح پایان نمی یابد‪ ،‬جلســاتی‬ ‫را داشته ایم که از صبح تا ظهر با فعالیت مستمر‬ ‫نمایندگان فقط توانســته ایم یک مــاده و نه یک‬ ‫طــرح را بررســی کنیم‪ .‬عضو کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلس افزود‪ :‬بررسی ‪ ۳۰۰‬طرح اعالم وصول شده‬ ‫اصال امکان پذیر نیست‪ .‬جلساتی در مجلس وجود‬ ‫دارد کــه بحــث بودجــه مطرح اســت یــا لوایحی‬ ‫مطرح است که باید مجلس وقت خود را به ان ها‬ ‫هم اختصاص دهد؛ لذا به نظر من باید به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی شود که کمتر طرح ارائه شود‪ .‬رهبری‬ ‫هــم اعــام کرده اند که مجلس باید الیحه محور‬ ‫باشــد تــا طرح محــور؛ دلیــل ان هم این اســت که‬ ‫وقتــی دولــت الیح ـه ای می اورد کارشــناس شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در مجلس هم کارشناســی و جکش کاری‬ ‫نهایی می شود تا از قوت بیشتری برخوردار باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس عالوه بر این هشدار می دهد‬ ‫کــه با این حجم از طرح ها‪ ،‬مجلس نمی تواند به‬ ‫کار نظارتــی خــودش رســیدگی کنــد و کار نظــارت‬ ‫مجلس بر اجرای قانون روی زمین می ماند‪.‬‬ ‫سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس در حساب کاربری خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪ :‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم باید به مصاف ‪ ۴‬مشکل عمده و مزمن برود‪ .‬فساد در گمرک و قاچاق‬ ‫رسمی‪ ،‬نشت مالیاتی‪ ،‬تباهی بازار سهام‪ ،‬انحرافات بانکداری ‪ ۴‬معضل پیش روی دولت جدید است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزرای دولت سیزدهم به موضوع جمعیت و خانواده‬ ‫توجهویژهداشتهباشند‬ ‫یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی معتقــد اســت کــه موضــوع‬ ‫جمعیــت و خانــواده بایــد از ســوی تمامــی‬ ‫وزرای دولــت اینــده جــدی گرفتــه شــود و‬ ‫توجــه بــه ایــن مهــم را در محــور برنامه هــای‬ ‫خود قــرار بدهنــد‪ .‬امیرحســین بانکی پور فرد‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬بــا تاکید بر لزوم توجه‬ ‫جــدی وزرای دولــت ســیزدهم بــه موضــوع‬ ‫جمعیــت و خانــواده بیــان کرد‪ :‬مــن معتقدم‬ ‫نه تنهــا وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بلکــه‬ ‫تمامی وزرای دولت سیزدهم باید به موضوع‬ ‫جمعیت و خانواده توجه ویژه داشــته باشــند‬ ‫و ایــن مهــم را در محــور برنامه هــای خــود‬ ‫قــرار بدهنــد چرا کــه موضوع بحــران جمعیت‬ ‫گریبــان گیــر تمام جامعــه خواهد بــود و باید‬ ‫در تمــام ابعــاد بــه ایــن مهــم رســیدگی کنیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اصفهان در مجلــس افزود‪ :‬در‬ ‫طــرح جمعیــت و تعالــی خانــواده‪ ،‬یکســری‬ ‫تکالیــف مشــخصی را بــرای وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در نظر گرفتیم که همین مهم‬ ‫می توانــد محــور برنامه هــای ایــن وزارتخانــه‬ ‫قــرار بگیــرد‪ ،‬برای مثال تاکید شــده اســت که‬ ‫از تبلیــغ فرزنــد اوری کمتــر بــه هــر شــکل و با‬ ‫هــر روشــی خــودداری شــود و در ایــن حــوزه‬ ‫یعنــی در ایــن عناویــن تبلیغاتــی شــعارهای‬ ‫مناســب جمعیتــی جایگزیــن شــود‪ ،‬همچنیــن‬ ‫بایــد در حــوزه فضــای مجــازی‪ ،‬مطبوعــات و‬ ‫نشــر کتاب هــا نظــارت شــود کــه تبلیغات ضد‬ ‫جمعیــت و یــا ضد خانواده نشــر پیــدا نکند و‬ ‫ایــن حــوزه بــه ســمت توصیــه به فرزنــد اوری‬ ‫هدایــت شــود‪ ،‬یــا اینکــه بودج ـه ای بــرای‬ ‫گروه هــای مردمــی کــه در حــوزه جمعیــت و‬ ‫خانــواده فعالیــت دارند در نظر گرفته شــود‪.‬‬ ‫بانکی پور عنوان کرد‪ :‬البته وظایف و تکالیف‬ ‫دیگری برای وزارت ارشــاد در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت تــا ایــن وزارتخانــه در جهت توســعه و‬ ‫ترویــج موضوع فرزند اوری قــدم بردارد‪ ،‬این‬ ‫موضــوع صرفا فقط مربوط به وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد نیست‪ ،‬بلکه برای دیگر وزارتخانه ها‬ ‫نیــز تکالیفی در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روحانیدر مجمعسالیانهبانکمرکزی‪:‬‬ ‫برخی مشکالت ربطیبه دولتندارد‬ ‫رئیس جمهوری بابیان اینکه در پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫ما تحریم را برداشته بودیم و توافق اجمالی بین‬ ‫ایران و‪ ۵+۱‬انجام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه یازدهم‬ ‫اذرماه سال گذشته مجلس دست و پای دولت را‬ ‫در رفع تحریم بست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪،‬حســن روحانی در شــصت و‬ ‫یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت‪ :‬دولت‬ ‫در طــول چهــار ســال اول از انضباط مالی بســیار‬ ‫خوبــی برخــوردار بــود و در هیــچ شــرایطی حتی‬ ‫در دوره جنــگ اقتصادی نیز حاضر به اســتقراض‬ ‫از بانــک مرکــزی نشــدیم همــواره ســعی کردیم‬ ‫انضبــاط مالــی دولــت را رعایــت کنیــم کــه ایــن‬ ‫موضوع در تورم و پایه پولی بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد گفــت‪ :‬از ســال ‪۹۶‬‬ ‫بانک مرکزی ناچار شــد برای موسســات اعتباری‬ ‫غیرمجاز و نیز ادغام بانک های نیروهای مســلح‬ ‫از پایــه پولــی اســتفاده کنــد امــا اســتفاده از پایه‬ ‫پولــی از طرف دولت هی ـچ گاه بر مبنای بدهی و‬ ‫استقراض دولت نبوده است اما درعین حال سال‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به ‪ ۹۷‬و سال ‪ ۹۹‬نسبت به سال ‪۹۸‬‬ ‫بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫روحانــی بابیــان اینکه در ســال ‪ ۹۷‬وارد شــرایط‬ ‫جدیدی شدیم‪ ،‬گفت‪ :‬از مدیران و اقتصاددانان‬ ‫خواهش می کنم که شرایط اقتصادی سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫بعد را بر مبنای واقعیت های موجود برای مردم‬ ‫تشــریح کنند حوادثــی که پس ازاین ســال اتفاق‬ ‫افتاد ارتباطی به دولت نداشت چراکه دولت بر‬ ‫مبنای روال گذشته خود پیش می رفت و چنانچه‬ ‫جنــگ اقتصــادی ســال ‪ ۹۷‬و کرونا نبــود‪ ،‬همین‬ ‫رونــد ادامــه پیدا می کرد و بر اســاس محاســباتی‬ ‫کــه اقتصاددانان انجام دادند امــروز قیمت دالر‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر همه تحریم ها هم برداشــته شــود ولی‬ ‫مشــکل ا ف‪.‬ای‪.‬تــی‪.‬اف حــل نشــود بازهــم در‬ ‫کهــای دنیــا رونــد‬ ‫تهــای بانکــی بــا بان ‬ ‫فعالی ‬ ‫عــادی نخواهیــم داشــت لذا برخی از مشــکالت‬ ‫در اختیــار دولــت نیســت و ربطی هــم به دولت‬ ‫نــدارد‪ .‬روحانــی بابیان اینکه اگر اختیــارات الزم‬ ‫که قانون اساســی به ما می دهد را می توانســتیم‬ ‫عملیاتــی کنیــم در اغــاز ‪ ۱۴۰۰‬تحریم نداشــتیم‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬برخی از امور ازجمله جنگ اقتصادی‬ ‫هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک‬ ‫نادانی اســت که از برجام خارج شــد و تحریم را‬ ‫بر کشورمان تحمیل کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در برخی‬ ‫از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام‬ ‫دهد و باید بقیه دســتگاه ها و ارگان ها هم یاری‬ ‫کننــد لــذا باید برای مــردم توضیح داده شــود که‬ ‫دولــت در کجاهــا می توانــد عمــل کنــد و کجاها‬ ‫از اختیــارات دولت خارج اســت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬انچــه در توان مان بــوده برای رفع‬ ‫مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر‬ ‫مــواردی کــه در اختیار دولت بــوده را حل وفصل‬ ‫کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم‬ ‫تهــای زیربنایــی و اقتصــادی و تولیــدی‬ ‫فعالی ‬ ‫تعطیل شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دستور فوری محسنیاژه ایدرباره پرونده‬ ‫محکومان حوادث ابان‪۹۸‬‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا در‬ ‫محسنی اژه ای گفت‪ :‬تعدادی‬ ‫برنامــه مالقات مردمی و دیدار‬ ‫از خانواده هایی که امروز در این‬ ‫بــا تعــدادی از خانواده هــای‬ ‫دیــدار مردمی بــا ان ها مالقات‬ ‫محکومــان ناارامی هــای ابــان‬ ‫کردیــم و کســانی کــه پرونــده‬ ‫‪ ،۹۸‬از دادستان تهران خواست‬ ‫ان هــا مشــابه پرونــده فرزندان‬ ‫محسنی اژه ای‬ ‫بــا بررســی فــوری پرونــده ایــن‬ ‫ان هاست‪ ،‬شــرایط برخورداری‬ ‫نــوع محکومان‪ ،‬زمینــه ازادی و‬ ‫از عفــو و بخشــودگی را دارنــد‪.‬‬ ‫بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا خطاب به دادســتان تهران‬ ‫قــوه‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫قضاییــه‪ ،‬دســتور داد پرونده هــای ایــن نــوع محکومــان را‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای صبح بــا فوریت بررســی کند و چنانچه در طــول دوره‬ ‫یکشــنبه ســوم تیرمــاه ‪ ،۱۴۰۰‬در محــل کار خود محکومیت حسن رفتار داشته اند و این اطمینان‬ ‫بــا تعــدادی از مــردم و همچنیــن خانواده هــای وجــود دارد کــه در صــورت ازادی مرتکــب جــرم‬ ‫محکومــان ناارامی های ابــان ‪ ۹۸‬دیدار و گفتگو نمی شــوند‪ ،‬نســبت بــه ازادی مشــروط و قــرار‬ ‫کــرد‪ .‬رئیس قوه قضاییــه در پایان ایــن دیدار ها گرفتــن ان هــا در لیســت مشــموالن عفــو اقــدام‬ ‫به غالمحســین اســماعیلی رئیس حوزه ریاست شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‬ ‫و القاصی دادســتان تهران ماموریت داد پرونده همچنین در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با‬ ‫افــرادی کــه در جریــان ناارامی هــای ابــان ‪ ۹۸‬رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد‬ ‫دستگیرشده اند را موردبررسی مجدد قرار دهد تا هر چه سریع تر زمینه ازادی کسانی که در جریان‬ ‫صرفا به‬ ‫افرادی که شرایط قانونی ازادی مشروط یا عفو اتفاقــات روز هــای اخیــر در این اســتان‪ً ،‬‬ ‫و بخشــودگی دارند‪ ،‬مشــمول عفو‪ ،‬بخشودگی خاطر اعتراض تحت نظر قرارگرفته اند را فراهم‬ ‫و یــا ازادی شــوند‪ .‬حجت االسالم والمســلمین نماید‪.‬‬ ‫خشکسالی‪،‬تحریمو کابینهچالش های‬ ‫صد روز اول دولت رئیسی است‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫تیماقتصادیاز دیگر کارشناسان‬ ‫اصالح طلب گفت‪ :‬چالش های‬ ‫بیش تــر اســت؛ چراکــه زمانــی‬ ‫اصلــی اقتصــاد درزمینــه تــورم‪،‬‬ ‫دولت سیزدهم می تواند پاسخ‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬بــورس و نــرخ‬ ‫گــوی مســائل اجتماعــی باشــد‬ ‫ارز بایــد در صــد روز اول دولــت‬ ‫که مشــکالت اقتصــادی را رفع‬ ‫علی صوفی‬ ‫ســیزدهم برطــرف شــود‪ .‬علی‬ ‫کرده باشــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬باید‬ ‫صوفــی در گفت وگــو با ایســنا‪،‬‬ ‫مشکالتمعیشتیمردمجبران‬ ‫در پاســخ بــه این پرســش که مهم تریــن چالش شــود‪ .‬چالش های اصلی اقتصاد درزمینــه تورم‪،‬‬ ‫برای دولت سیزدهم در صد روز اول چه خواهد سرمایه گذاری‪ ،‬بورس و نرخ ارز باید برطرف شود‪.‬‬ ‫بــود‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬طبعا ســید ابراهیم رئیســی در‬ ‫قطعا همه این ها به نتیجه مذاکرات و رفع‬ ‫انتخاب کابینه با چالش کارامدی روبه رو است‪ .‬تحریم هــا بازمی گرد‪ .‬این فعال سیاســی بابیان‬ ‫در قــدم اول او بایــد کابینــه ای انتخــاب کند که اینکــه چالش هــای دولــت ســیزدهم بــه بحران‬ ‫چال ‬ ‫شهــای موجــود در عرصه هــای سیاســی‪ ،‬ملــی تبدیل شــده گفــت‪ :‬ازنظــر مقطعــی مــا با‬ ‫اجتماعی و اقتصادی را پاسخ بدهد‪ .‬این فعال بحران کم ابی و خشکسالی روبه رو هستیم‪ .‬این‬ ‫سیاسیاصالح طلبتاکید کرد که کابینهسیزدهم موضوع در خوزستان مسئله افرین شده است و‬ ‫بر طبــق شــعارهای داده شــده بایــد راهکارهای در زمینه اب شرب مردم مشکالت جدی دارند‪.‬‬ ‫اســتراتژیکی برای همه مشــکالت کشــور داشته هم اکنون شاهد اعتراضاتی بودیم که کشته هم‬ ‫باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این مقطع زمانی توقعات داده است‪ .‬در صد روز اول رئیس دولت بعدی با‬ ‫و انتظارات زیادی ممکن است از طرف کسانی این موضوعات درگیر است و باید به مردم پاسخ‬ ‫که از رئیسی در دوران انتخابات حمایت کردند‪ ،‬دهد‪.‬‬ ‫مطرح شود‪ .‬عده ای می خواهند در کابین ه ایشان‬ ‫او افــزود‪ :‬در همــان صــد روز اول مســئله‬ ‫حضورداشــته یا سهمی داشته باشــند‪ .‬ایشان در تحریم هــا‪ ،‬ارزش پول ملی‪ ،‬بــورس و تولید باید‬ ‫ایــن چالــش بایــد خیلی مراقبــت کنند کــه وارد مشــخص و موانعــش برطــرف شــود‪ .‬مســئله‬ ‫حاشیه های جریان های سیاسی مختلف نشود‪ .‬فســاد که خودش مانع اصلی بر ســر راه تولید و‬ ‫صوفی تصریح کرد‪ :‬او باید کابینه ای انتخاب کند فعالیت های ســالم است نیز باید توسط ایشان‬ ‫کهچهار سالهمرایاش کنندودراین بیناهمیت بررسی و ریشه کن شود‪.‬‬ ‫دولتبایددر برابرعصبانیتمردم‬ ‫صبور باشد‬ ‫یکنمایندهپیشینمجلس‬ ‫یک سالهبهبسیاریاز مشکالت‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در‬ ‫حــاد رســیدگی کنــد‪ .‬در کنــار‬ ‫شــرایطی کار خــودش را اغــاز‬ ‫این موضوع بایــد برنامه هایی‬ ‫می کنــد که بحران معیشــتی و‬ ‫میان مــدت و بلندمــدت هــم‬ ‫فشــارش بــر مــردم در باالتریــن‬ ‫در دســتور کار باشــد‪ .‬این فعال‬ ‫حسین نقوی‬ ‫ســطح خــود قــرار دارد‪،‬‬ ‫سیاســی دربــاره سرنوشــت‬ ‫حسینی‬ ‫تحریم هایحداکثریهم کهدر‬ ‫مذاکــرات در دولــت بعــد هــم‬ ‫اوج خودش است‪ ،‬مذاکرات بین المللی الینحل بیان کرد‪ :‬واقعیت این است که غربی ها بیشتر از‬ ‫باقی مانــده و قــرار اســت دولــت اینــده به همه ایرانتمایلدارند کهمذاکراتبهنتیجهبرسدزیرا‬ ‫این مشکالت سامان دهد‪ .‬به گزارش نامه نیوز‪ ،‬ان ها بیشتر از ما به نتیجه مذاکرات نیاز دارند و از‬ ‫حسین نقوی حسینی درباره این موضوع گفت‪ :‬پیشرفتبرنامه هایهسته ایایرانمی ترسند‪.‬ما‬ ‫شرایطدولتسیزدهمنسبتبههمهدولت های هممی خواهیممذاکراتطاقت فرساوبلندمدت‬ ‫گذشتهمتفاوتاست‪.‬اگرشاخص هایاقتصادی‪ ،‬نشــود‪ .‬به همین دلیل تصور می کند بــا روی کار‬ ‫بین المللــی و رشــد و توســعه را ببینیــم‪ ،‬متوجه امدناقایرئیسیبه سرعتیکنتیجهمقتدرانه‬ ‫م ‬ ‫یشــویم که تمام دولت ها وقتی می خواستند و قابل قبول از مذاکرات هسته ای به دست اید‪.‬‬ ‫و‬ ‫بودنــد‬ ‫ رو‬ ‫ه‬ ‫روبــ‬ ‫امیــد‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫ذر‬ ‫بــا‬ ‫بیاینــد‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫نقوی حسینی درباره نوع مواجهه دولت رئیسی‬ ‫ت مردم گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫فرصــت الزم بــرای ارزیابــی اوضاع را داشــتند اما با اعتراضات و عصبانی ‬ ‫دولت ســیزدهم در شــرایطی کار خــودش را اغاز در برابرعصبانیتمردمصبور باشدوبه هیچ وجه‬ ‫می کند که بحران معیشــتی و فشــارش بر مردم تنــش را تبدیل به بحران نکند‪ .‬همه مســئوالن‬ ‫در باالترین ســطح خــود قــرار دارد‪ ،‬تحریم های نظــام ازجمله دولت باید حواسشــان باشــد که‬ ‫حداکثری هم که در اوج خودش است‪ ،‬مذاکرات برخوردهــای شــدید نظامی و انتظامــی با مردم‬ ‫بین المللیالینحلباقی ماندهوقرار استدولت اوضاع را بحرانی کند‪ .‬همه باید بدانیم که نباید‬ ‫اینده به همه این مشکالت سامان دهد و البته با مردم با خشونت رفتار کنیم و حتما هم دولت‬ ‫انتظارات هم از دولت رئیســی باال رفته اســت‪ .‬رئیســی رویکرد و صبر و متانــت را در قبال مردم‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حاال تصور کنید بر حجم همه این پیــش می گیرد‪ .‬مــردم حق دارند و بایــد ان ها را‬ ‫مشــکالت خشکســالی هم اضافه شــده است و درک کرد زیرا در دوره هشت ساله روحانی هیچ‬ ‫واقعا رئیسی در شرایط بسیار سختی کار خود را کاری برایشــان انجام نشده اســت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫شروع می کند‪ .‬در این شرایط او باید با برنامه ای مجلــس هم بایــد در این بزنــگاه انقالبی بودن‬ ‫کوتا همــدت بــه ســمت حل مشــکالت اســتانی خود را ثابت کند و در همکاری گسترده با دولت‬ ‫برود و با عملکردی انقالبی و جهادی در مدت زمینه حل مشکالت مردم و کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انتقال «ذوب» از فرابورس به بورس به‬ ‫زودینهاییمی شود‬ ‫فراینــد انتقــال نمــاد ذوب از فرابورس به‬ ‫بورس در حال انجام است و به زودی مراحل‬ ‫یشــود‪ .‬منصــور یــزدی زاده‪،‬‬ ‫ان نهایــی م ‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫مطلــب فــوق گفــت‪ :‬ا گــر ذوب اهــن را برای‬ ‫واردات زغــال ســنگ خارجــی ازاد بگذارنــد‬ ‫از نظــر کیفیــت و ارزش اقتصــادی بازدهــی‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪ .‬یزدی زاده با تشریح‬ ‫دالیــل تمرکز این شــرکت بر صادرات شــمش‬ ‫بیان کرد‪ :‬محدودیت در صادرات محصوالت‬ ‫مهــا و وضع تعرفه های‬ ‫نهایــی به دلیل تحری ‬ ‫ســنگین بر واردات محصوالت نهایی فوالدی‬ ‫با عنوان حمایت از صنایع داخلی توسط سایر‬ ‫کشــورها‪ ،‬تعدد کارخانه های نورد در کشــور و‬ ‫نهــا در بازار های هدف‬ ‫رقابــت منفی قیمتی ا ‬ ‫صادراتــی بــه دلیل دسترســی به شــمش ارزان‬ ‫قیمت داخلی بســیار دشــوار اســت‪ .‬به همین‬ ‫منظور بیشتر کشور ها تمایل دارند تا تنها شمش‬ ‫فوالدی را وارد کشور خود کنند تا محصوالت‬ ‫نهایــی‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫چالش های این شــرکت را عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫بحــران اب در اصفهــان‪ ،‬تحریــم هــا‪ ،‬ویروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬محدودیت ظرفیت تولید زغال ســنگ‬ ‫کشور‪ ،‬عدم تناسب قیمت گذاری زغال سنگ‬ ‫داخلــی در مقایســه بــا زغال ســنگ خارجی از‬ ‫چالش هایی است که این شرکت با ان مواجه‬ ‫اســت‪ .‬یــزدی زاده دربــاره برنامه های اتی این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬افزایش تولید با را ه اندازی کوره‬ ‫بلند شــماره یک‪ ،‬کاهش مصرف کک‪ ،‬تملک‬ ‫معادن سنگ اهن‪ ،‬تکمیل زنجیره تامین اب‪،‬‬ ‫افزایش موجودی مواد اولیه‪ ،‬تاســیس شرکت‬ ‫حمــل و نقــل ریلــی بــرای حمــل و نقــل پایدار‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬خریــد بــرق از بورس انــرژی‪ ،‬اغاز‬ ‫بازســازی باتری شــماره دو کک سازی‪ ،‬تداوم‬ ‫انتقــال پســاب شــهری بــه کارخانــه‪ ،‬انتشــار‬ ‫اوراق مرابحه و اســتفاده از توان شــرکت های‬ ‫تابعه خارج از کشور از جمله برنامه های این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫ارتقا توانمندی در خودروسازی با وجود‬ ‫اعمالتحریم ها‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫و رییــس هیات عامل ایــدرو گفت‪ :‬با وجود‬ ‫تکانــه اولیه اغاز تحریم ها در ســال های ‪۹۸‬‬ ‫و ‪ ،۹۹‬صنعــت خــودرو کشــور بــا تکیــه بــر‬ ‫یهــای بین المللــی و تمرکز‬ ‫تجربیــات همکار ‬ ‫بر داخلی سازی قطعات به سطح باالتری از‬ ‫توانمندی دست یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان گســترش‬ ‫و نوســازی صنایــع ایــران (ایــدرو)‪ ،‬محســن‬ ‫صالحی نیــا در بازدیــد از گروه ســایپا کاهش‬ ‫‪۹۰‬درصــدی تعهــدات معــوق خودروهــای‬ ‫فاقــد شــرکای خارجی از ســال ‪ ۹۸‬تاکنون را‬ ‫بســیار مهــم ارزیابــی و بر رعایــت حداکثری‬ ‫حقــوق مصرف کننــدگان بــا ایفــای به موقــع‬ ‫تعهــدات و افزایــش کیفیــت محصــوالت‬ ‫تاکید کرد‪ .‬صالحی نیا‪ ،‬توسعه کمی و کیفی‬ ‫محصــوالت خودروســازان در ســال جاری را‬ ‫نیــز نشــانه ای از تالش صنعت خــودرو برای‬ ‫کســب رضایــت بیشــتر مشــتریان برشــمرد‬ ‫کــه اگرچــه قابــل تقدیر اســت اما بایــد روند‬ ‫بهبــود خــود را بــا شــیب بیشــتر دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اجرای جســورانه توقف تولید پراید در‬ ‫اوج ســال های تحریم و افزایش تیراژ روزانه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۰‬درصــدی بــه نســبت ســال ‪۹۷‬‬ ‫در ســایپا را نمون ـه ای از قابلیــت پویایــی و‬ ‫انعطاف پذیــری صنعــت خــودرو برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گفته رییس دســتگاه سیاســتگذاری تولید‬ ‫خودرو کشــور ‪ ،‬توجه به شرایط سخت این‬ ‫مهــای بین المللــی و‬ ‫صنعــت ناشــی از تحری ‬ ‫تهــای کرونا ارزش این تغییرات را‬ ‫محدودی ‬ ‫دوچنــدان می کنــد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بررســی‬ ‫امارهــای منتشــره وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت حا کــی از تولیــد ‪ ۲۳۶‬هــزار و ‪۳۵۵‬‬ ‫دســتگاه خــودرو از ابتــدای امســال تــا پایان‬ ‫خردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬و رشــد ‪ 9/5‬درصــدی ان‬ ‫در هم ســنجی بــا پارســال اســت‪ .‬برپایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬در بهار امسال تولید انواع خودروی‬ ‫ســواری با ‪ ۲۱۷‬هزار و ‪ ۳۵۳‬دســتگاه‪ ،‬رشــد‬ ‫‪ 9/4‬درصدی ثبت کرد‪.‬‬ ‫خــودروی ســواری بــا ‪ 91/9‬درصــد‪،‬‬ ‫باالتریــن امــار را در بیــن تولیــدات‬ ‫خودروسازان داخلی به خود اختصاص داده‬ ‫اســت‪ .‬پس از ســواری‪ ،‬تولید انــواع وانت با‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۶۷۶‬دســتگاه در جایــگاه دوم‬ ‫قرار دارد‪ .‬تولید وانت در ســه ماهه نخست‬ ‫امســال بــا رشــد ‪ 5/2‬درصــدی همــراه بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن تولیــد انــواع کامیونــت‪ ،‬کامیون و‬ ‫کهــزار و ‪ ۸۴۲‬دســتگاه‪،‬‬ ‫کشــنده بــا تیــراژ ی ‬ ‫رشــد ‪ ۹۹.۶‬درصــدی در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه پارسال داشــت‪ .‬در این مدت‪۱۸۷ ،‬‬ ‫دستگاه مینی بوس و میدل باس (رشد ‪37/5‬‬ ‫درصــدی)‪ ۱۵۹ ،‬دســتگاه اتوبــوس (افــت‬ ‫‪ 19/3‬درصــدی) و ‪ ۴۷‬دســتگاه ون (افــت‬ ‫‪31/9‬درصدی) تولید شد‪.‬‬ ‫سیمانبزرگترینفاز مسکنمهرپردیس‬ ‫تامینشد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد‬ ‫پردیــس بــا بیــان اینکــه ســیمان مصرفــی در‬ ‫طرح های مســکن مهر این شــهر روزانه حدود‬ ‫یــک و نیــم تن اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بــا پیگیری های‬ ‫انجام شده سیمان مصرفی فاز ‪ ۱۱‬مسکن مهر‬ ‫پردیس تامین شده است‪.‬‬ ‫«مهــدی هدایت» به خبرنگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫عملیــات عمرانــی مســکن مهر پردیــس مانند‬ ‫روزهای گذشته در حال انجام است و با تامین‬ ‫بــه موقع ســیمان‪ ،‬مانع از ایجــاد وقفه در کار‬ ‫ساخت و ساز پروژه های عمرانی شدیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به جزئیات ساخت و ساز در مسکن مهر‬ ‫طی روزهای گذشته اظهار داشت‪ :‬پیمانکاران‬ ‫موظف به ساخت تمام دیوارهای باقی مانده‬ ‫در بخش اماده سازی شدند و در فاز ‪ ۱۱‬تمامی‬ ‫واحدها اماده برای نصبیات هســتند و تحویل‬ ‫بلــوک هــای ‪ ۱۵‬واحــدی زون دو نیز اغاز شــده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید‬ ‫پردیــس از افتتاح تقاطع غیر همســطح در فاز‬ ‫‪ ۱۱‬طــی روزهــای اتی خبرداد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫این تقاطع دارای یک دستگاه پل با دو عرشه‬ ‫جداگانــه بــه صــورت شــرقی و غربی بــر روی‬ ‫محــور ‪ ۴۵‬متــری و دارای ‪ ۳۶‬تیــر به طول ‪۳۲‬‬ ‫متــر اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬این تقاطــع دارای‬ ‫چهار رمپ و لوپ اســت که رمپ شــماره ســه‬ ‫بــه اتمــام و بهــره بــرداری رســیده و در امتــداد‬ ‫شــمال بــه جنــوب ایــن تقاطع بــه دلیــل عبور‬ ‫رودخانــه یک کانال سرپوشــیده بــا دو دهانه‬ ‫چهــار متری به ارتفاع چهــار متر و طول حدود‬ ‫‪ ۳۶۵‬متر اجرا شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫عمران شهر جدید پردیس با اشاره به ضرورت‬ ‫حفظ فضای سبز محدوده ساخت مترو تهران‬ ‫ پردیس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حفظ اندک درختان‬‫ایــن مســیر در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬هدایــت‬ ‫گفت‪ :‬یکی از نگرانی های دوستداران محیط‬ ‫زیســت بــرای شــروع این طــرح‪ ،‬حفــظ منابع‬ ‫طبیعی و فضای سبز موجود در این مسیر بود‬ ‫که باعث شــد تا صدور مجوز توســط ســازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت با تاخیر همراه شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرکت عمــران بــا توجــه بــه‬ ‫ضرورت محافظت از فضای ســبز‪ ،‬این طرح را‬ ‫بدون اسیب به درختان محدوده ساخت مترو‬ ‫اجــرا خواهــد کــرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت عمران‬ ‫شهر جدید پردیس گفت‪ :‬در حدود ‪ ۱۹‬کیلومتر‬ ‫از مســیر در زیرزمین و به صورت تونل خواهد‬ ‫بــود و بخــش عمــده راه احداثــی موضوعــی‬ ‫بابــت فضــای ســبز نــدارد‪ .‬هدایــت افــزود‪:‬‬ ‫احداث پل ‪ ۷۰۰‬متری و پرتال ورودی تونل ها‪،‬‬ ‫بخــش کمی از مســیر روباز طــرح در محدوده‬ ‫جاجــرود واقــع شــده کــه در همیــن خصوص‬ ‫تدابیری اندیشــیده شده تا بتوان بدون اسیب‬ ‫به محیط زیست‪ ،‬بخش روباز در این منطقه‬ ‫احداث شود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬برای جابجایی‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬درخــت این محــدوده به صورت‬ ‫زنــده و انتقــال بــه مکانــی دیگــر‪ ،‬بــا یکــی از‬ ‫شــرکتهای معتبر مذاکراتی انجام شــده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پردیس‬ ‫به دوســتداران محیط زیست اطمینان داد که‬ ‫با توجه به طراحی های صورت گرفته زیرزمینی‬ ‫بــرای احــداث پروژه مترو تهــران ‪ -‬پردیس که‬ ‫ایمن تریــن و اســان ترین روش حمــل و نقــل‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬هیــچ اســیبی بــه فضــای ســبز و‬ ‫مناطــق حفاظت شــده پارک ملی خجیــر وارد‬ ‫نخواهدشــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬پــس از کش و‬ ‫سهــای فراوان و تالش های چندین ســاله‪،‬‬ ‫قو ‬ ‫اواخر ســال گذشــته احداث پــروژه مترو تهران‬ ‫ پردیــس در هیــات دولــت تصویب و ســپس‬‫مجــوز ســازمان حفاظت محیط زیســت صادر‬ ‫شد تا دیگر مشکلی برای اجرای این طرح ملی‬ ‫در منطقــه شــرق تهران وجود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫شهرســتان پردیس با جمعیتی در حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار نفر در شــرق پایتخت قــرار دارد و پس از‬ ‫بارگــزاری کامــل مســکن مهر ایــن جمعیت به‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی‪:‬‬ ‫رشد اقتصادی سال گذشته به ‪ 3/6‬درصد رسید‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬سال گذشته به‬ ‫موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و‬ ‫مهار اثار تحریم ها‪ ،‬رشــد اقتصادی و رشــد تشکیل‬ ‫ســرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیــب به ارقام‬ ‫‪ 3/6‬و ‪ 2/5‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا از بانک مرکزی‪ ،‬اکبر کمیجانی‬ ‫در شصت و یکمین اجالس سالیانه مجمع عمومی‬ ‫عادی بانک مرکزی که به ریاســت حســن روحانی‬ ‫رییس جمهــوری‪ ،‬ســایر اعضــای مجمــع و اعضای‬ ‫هیات عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بررسی تحوالت رشد اقتصادی در سال های‬ ‫‪ ۹۲‬تا ‪ ،۹۹‬نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این‬ ‫متغیر و تاثیرپذیری ان از شــرایط پیرامونی اقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت یازدهم در شــرایطی کشــور را‬ ‫تحویل گرفت که رشــد اقتصادی در سال ‪ ۱۳۹۱‬به‬ ‫‪ -7/7‬درصــد رســیده بود و با اتخاذ سیاس ـت های‬ ‫جدید اقتصادی‪ ،‬این روند در سال ‪ ۱۳۹۲‬متوقف و‬ ‫از سال‪ ۱۳۹۳‬روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار‬ ‫شــد و رشــد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های‬ ‫ثابت سال ‪ )۱۳۹۰‬در این سال به ‪ 3/2‬درصد رسید‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشــاره به‬ ‫تحــوالت ســال ‪ ،۱۳۹۴‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬رشد اقتصادی معادل‪ -1/6‬درصد‬ ‫رقمخوردامابااجراییشدنبرجام‪،‬زمینهبازگشت‬ ‫تبادالت مالی و تجاری بین المللی و صادرات نفت‬ ‫بــه روال طبیعی‪ ،‬در نتیجه بهبود عملکرد تجارت‬ ‫خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم‬ ‫شد و با توجه به مجموعه تحوالت رخ داده‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصــادی کشــور در ســال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬بــه‬ ‫ترتیب به میزان‪ 12/5‬و‪3/7‬درصد تحقق یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬با خــروج دولــت امریکا‬ ‫از توافــق برجــام در اردیبهشــت مــاه ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و بازگشــت مجــدد تحریم های ظالمانــه اقتصادی‬ ‫تهــای ایجــاد شــده در مبــادالت مالی‬ ‫و محدودی ‬ ‫و تجــاری خارجــی‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی طــی‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬به ترتیب کاهش ‪ 5/4‬و‬ ‫‪ 6/5‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫کمیجانی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برای مدیریت و مهار اثار تحریم ها‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬با این حال‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬به موجب تدابیر و‬ ‫اقداماتاتخاذشدهومدیریتومهار اثار تحریم ها‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص‬ ‫داخلی به ترتیب به ارقام ‪3/6‬و ‪ 2/5‬درصد رســید‬ ‫و رشــد اقتصــادی ‪ 6/3‬درصــد در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫متاثراز پیامدهایمنفیناشیاز شیوعبیماری کرونا‪،‬‬ ‫منظور تامینمالیغیرپولیدولتدر شرایطتنگنای‬ ‫مالی اخیر متاثر از شــرایط تحریم‪ ،‬به میزان ‪۱۲۵۷‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریال از اوراق مالی اســامی دولت به‬ ‫شبکهبانکیونهادهایمالیفروختهشد‪.‬‬ ‫پرداخت حدود ‪ 18‬هزار و ‪ 989‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت‬ ‫با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم‬ ‫و همســو با تحوالت عرصه داخلی و بین المللی‪،‬‬ ‫انتظارات مثبت در بین فعاالن اقتصادی نسبت به‬ ‫تحوالت در حوزه خارجی شکل گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گام بعدی درامدهای ارزی متعاقب اجرایی شــدن‬ ‫برجام افزایش قابل مالحظه ای یافت که در نتیجه‬ ‫ا ن برقــراری ارامــش نســبی در بــازار ارز را بــه دنبــال‬ ‫داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬تحوالت یاد شــده زمینه نزولی‬ ‫شــدن نــرخ تــورم را ابتــدا در بخش نقطه به نقطه‬ ‫و بــا وقفه چند ماهــه در نرخ تــورم دوازده ماهه از‬ ‫همانماه هایابتداییاستقرار دولتیازدهمفراهم‬ ‫کــرد‪ ،‬به طوری کــه در ادامه این روند‪ ،‬نرخ تورم در‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬تک رقمی شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت جدیــد در‬ ‫امریــکا‪ ،‬خروج از برجــام و اعمال محدودیت های‬ ‫شدید در مبادالت مالی و تجارت خارجی کشور در‬ ‫مهــای اولیه و ثانویه انتظارات فعاالن‬ ‫قالب تحری ‬ ‫اقتصادینسبتبهتحوالتبخشخارجیاقتصاد‬ ‫معکوس شــد‪ ،‬تاثیر انی تحوالت یاد شــده در بازار‬ ‫ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را‬ ‫باردیگر از دست داد که در نتیجه با انتقال تحوالت‬ ‫بــازار ارز به بازار کاالها و خدمات از همان ماه های‬ ‫ابتدایی ســال ‪ ۱۳۹۷‬دور جدیدی از روند افزایشی‬ ‫قیمت ها در اقتصاد کشور نمایان شد‪.‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا و اثار و تبعات‬ ‫اقتصادی ناشی از ان‬ ‫رییس کل بانک مرکزی به اثار اقتصادی ناشی‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا اواخــر ســال ‪ ۱۳۹۸‬اشــاره‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بــا بــروز و شــیوع پدیــده غیرقابــل‬ ‫پیش بینی این بیماری از اواخر سال ‪ ۱۳۹۸‬و به تبع‬ ‫ان افــول فعالیت های اقتصادی در مقیاس جهانی‬ ‫منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت‬ ‫قیمتنفتبهسطوحبسیار پایینشدواینمساله‬ ‫عالوه بر محدویت های تحریمی مزید بر علت شد‬ ‫تــا درامدهــای صادراتی نفت در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیش‬ ‫از پیــش تنزل یافتــه و مدیریت بازار ارز با دشــواری‬ ‫بیشتریمواجهشود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه بــا توجــه بــه وابســتگی‬ ‫تاریخــی دولــت بــه درامدهای نفتی و چســبندگی‬ ‫مخارج دولت‪ ،‬تامین کســری بودجه دولت واجد‬ ‫اثار پولی شد که در نهایت در قالب رشد پایه پولی‬ ‫و نقدینگی نمایان شــد و الزم به توضیح است که‬ ‫متوســط رشد ساالنه نقدینگی طی سال های ‪-۹۶‬‬ ‫‪( ۱۳۹۲‬پــس از کســر اثــر افزایــش پوشــش امارهای‬ ‫پولــی و بانکــی) به مدد برقــراری ارامش و ثبات در‬ ‫فضای اقتصادی کشور معادل‪24/4‬درصد بود‪ .‬این‬ ‫در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ‪۱۴‬‬ ‫سال قبل از این دوره زمانی (سال های ‪)۱۳۷۸-۹۱‬‬ ‫به میزان ‪ 27/1‬درصد رقم خورده بود‪.‬‬ ‫رییس شــورای پول و اعتبار گفت‪ :‬در ســه ســال‬ ‫اخیر متاثر از کاهش شــدید درامدهای نفتی دولت‬ ‫و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام‬ ‫بانکــی در سیاس ـت های حمایــت از تامیــن مالــی‬ ‫بنگاه ها و خانوارهای اسیب دیده از بیماری کرونا‪،‬‬ ‫رشد نقدینگی ارقام باالتری را تجربه کرد‪ ،‬به طوری‬ ‫که متوســط رشــد ســاالنه نقدینگی طی سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۷-۹۹‬بــه ‪ 31/5‬درصــد رســید کــه ایــن میزان‬ ‫در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال های‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬تــا ‪27/1( ۱۳۹۱‬درصد) به میزان ‪ 4/4‬واحد‬ ‫درصد باالتر بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از اهم اقدامات‬ ‫انجــام شــده در حــوزه سیاس ـت های پولــی در این‬ ‫سال می توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی‬ ‫بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت‬ ‫نرخ ســود در بازار بین بانکی به ســمت نرخ هدف‬ ‫سیاستی‪ ،‬تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل‬ ‫رشــد ترازنامــه شــبکه بانکی (ســقف رشــد ماهانه‬ ‫یهــای مشــمول بــرای بانکهــای تخصصــی و‬ ‫دارای ‬ ‫تجاری به ترتیب ‪ 2/5‬و ‪2/0‬درصد) و الزام بانک ها‬ ‫به نگهداری حداقل معادل سه درصد از مانده کل‬ ‫ســپرده های بانکی به صورت اوراق اســامی قابل‬ ‫معامله در بازار سرمایه اشاره کرد‪ .‬کمیجانی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در‬ ‫فروش اوراق مالی اسالمی دولت‪ ،‬در سال‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫رییس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد‬ ‫و اقدامــات بانــک مرکــزی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در حوزه‬ ‫اعتبــاری عنــوان کــرد‪ :‬در حــوزه اعتبــاری‪ ،‬اولویــت‬ ‫بخشــی بــه تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای‬ ‫تولیــدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت‬ ‫های خالی اقتصاد‪ ،‬تامین مالی بنگاه های کوچک‬ ‫ومتوسط‪،‬تامینمالیصنایعپیشرانوشرکت های‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬پرداخت تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫(ازدواج)‪ ،‬خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش‬ ‫مسکن و همچنین پرداخت تسهیالت مقابله با اثار‬ ‫منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعاالن اقتصادی‬ ‫مورد توجه بانک مرکزی بوده است‪ .‬الزم به توضیح‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در مجمــوع حــدود ‪۱۸۹۸۹‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال‬ ‫قبل از ان‪94/8‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای موفــق ادغــام‬ ‫کهــای وابســته به نیروهای مســلح (به عنوان‬ ‫بان ‬ ‫پــروژه ای مهــم در راســتای اصــاح ســاختاری نظام‬ ‫بانکی)‪،‬تدوین‪،‬ابالغوعملیاتی کردنقانونصدور‬ ‫چک که منجر به کاهش نسبت چکهای برگشتی‬ ‫جدیــد بــه ‪ 3/5‬درصد در مقایســه با نســبت ‪8/5‬‬ ‫درصدی نسبت مزبور در چک های قدیمی صادره‬ ‫طی ســه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬شده است‪ ،‬پیگیری‬ ‫افزایش ســرمایه بانک ها و موسســات اعتباری غیر‬ ‫بانکیوبازنگریوبهروزرسانی کارمزدهایخدمات‬ ‫بانکی در راســتای اصالح ســاختار درامدی بانکها از‬ ‫جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت‬ ‫بانکمرکزیبرعملکردشبکهبانکیبودهاست‪.‬‬ ‫کمیجانیبابیاناینکهحوزهارزیبانکمرکزیدر‬ ‫سال های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری‬ ‫بــا تحریم هــای مالی و اقتصادی ایفــای نقش کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس در سال‪ ۱۳۹۹‬اقداماتی‬ ‫همچونتصویبواجرایمقرراتتنبیهیوتشویقی‬ ‫به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات در شــرایط تحریمی و تنگنای شــدید ارزی‪،‬‬ ‫تامیــن ارز ترجیحــی مورد نیــاز بــرای واردات بیش از‬ ‫‪10/8‬میلیارددالر کاالهای اساسیونهادههایدامی‪،‬‬ ‫دارو و تجهیزات پزشــکی‪ ،‬طراحی و عملیاتی کردن‬ ‫سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت ها و‬ ‫پرداخت هایارزی کشور جهتمقابلهباتحریم هااز‬ ‫مهمتریناقداماتدر حوزهارزیبودهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باحضور مدیرعاملشرکتتامینسرمایهتمدنانجامشد‬ ‫افتتاحدومینشعبهسوپرمارکتمالیدر اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن گفت‪:‬‬ ‫مدیریت نقدینگی نقش مهم در توسعه کشور دارد‬ ‫وبنابراینبایدبدانیمنقدینگیپیشرانبازارسرمایه‬ ‫استوسایرمولفه هاپیشراننیستند‪.‬‬ ‫محمودرضا خواج ه نصیری در همایش «تحلیل‬ ‫وضعیت اقتصادی ایران و اثرات ان بر بازار سرمایه»‬ ‫و در افتتاحیه شعبه دوم سوپر مارکت مالی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دومین شــعبه ســوپر مارکت مالی به عنــوان درگاه‬ ‫کامــل خدمــات بــازار ســرمایه کشــور در اصفهــان‬ ‫افتتاح می شود ؛ حدود یک سال پیش اولین شعبه‬ ‫ان در اصفهان افتتاح شــده بود و به دلیل استقبال‬ ‫پرشــور مــردم تصمیــم بــر ان شــد تا این شــعبه نیز‬ ‫بــرای خدمت رســانی به مردم اغاز بــه کار کند‪.‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬این ســوپر مارکت مالی تحت مدیریت‬ ‫شرکت تامین سرمایه تمدن است که هدف از ان‪،‬‬ ‫ارائــه طیف کاملی از خدمــات و محصوالت مالی‬ ‫و ســرمایه گذاری در یــک محــل و راحتــی افــراد در‬ ‫دریافت این خدمات می باشــد‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫تامین سرمایه تمدن افزود‪ :‬هدف این سوپر مارکت‬ ‫مالــی‪ ،‬ارائه خدمات متنوع مالی و ســرمایه گذاری از‬ ‫جملهمدیریتداراییوسرمایه گذاری‪،‬خدماتمالی‬ ‫شــرکتی‪ ،‬خدمات کارگزاری بــورس‪ ،‬خدمات بیمه‪،‬‬ ‫کارت اعتبــاری‪ ،‬ســبدگردانی اختصاصــی و خدمات‬ ‫مشاوره مالی به افراد حقیقی و حقوقی است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شعبه یک سوپر مارکت مالی اصفهان‬ ‫واقــع در خیابــان چهــار بــاغ باال‪ ،‬مجتمع تجــاری‪-‬‬ ‫اداری مترو پل‪ ،‬بعد از ایســتگاه مترو ســی و سه پل‪،‬‬ ‫جنب کوچه باغ زرشک‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬واحد ‪89‬‬ ‫و با شــماره تماس ‪ 03131314040‬و شــعبه دو واقع‬ ‫در کنارگذر شرقی خیام‪ ،‬قبل از چهار راه میرزاطاهر‪،‬‬ ‫نبش کوچه‪، 29‬مجتمعنگارستانوباشمارهتماس‬ ‫‪ 03132350681‬اماده ارئه خدمات به عموم مردم‬ ‫هستند‪ .‬خواجهنصیریعنوان کرد‪:‬اینسوپرمارکت‬ ‫مالی با مدیریت شــرکت تامین ســرمایه تمدن پس‬ ‫از استقبال بی نظیر مردم اصفهان از فعالیت شعبه‬ ‫نخســت ان‪ ،‬اکنــون شــعبه دوم خــود را راه انــدازی‬ ‫کرده تا بتواند با گستردگی و توان بیشتری جوابگوی‬ ‫درخواست هاواستقبالمردماصفهانباشد‪،‬سامانه‬ ‫سوپر مارکت مالی با نام «ای بی شاپ»‪ ،‬در حال ارائه‬ ‫خدماتبهبیشازیکمیلیونمشتریاست‪.‬‬ ‫نقدینگی؛ پیشران اصلی بازار سرمایه‬ ‫مدیرعامل شــرکت تامین سرمایه تمدن اضافه‬ ‫کرد‪:‬اقتصادایرانبهشدتمتاثرازتصمیم گیری هایی‬ ‫است کهفراتراز چهارچوبتغییرپذیراقتصادشکل‬ ‫می گیــرد و در مجمــوع فاصل ـه ای بین فضــای پر از‬ ‫رونــق اقتصــادی یــا فضای پــر از رکــود اقتصــادی را‬ ‫متصور می سازد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬این تصمیم گیری ها‬ ‫می تواند تمام رویکردهای اقتصادی را تحت تاثیر‬ ‫قــرار دهــد و ممکن اســت هر کارشــناس اقتصادی‬ ‫ســیلی از عــدد و رقــم را بــرای اتفاقاتــی در یک ماه‬ ‫گذشتهامکان پذیرنبود‪،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر همین اساس الزم است‬ ‫در پیش بینی هایخودبهاینموضوعبهعنوانیک‬ ‫مولفه مهم توجه کنیم و نگاه و تفکر تصمیم گیران‬ ‫را مبنا قرار دهیم ‪.‬‬ ‫خواج ه نصیری ابراز کرد‪ :‬یکی از مسائل اساسی‬ ‫در اقتصاد ایران‪ ،‬سیکل های اقتصادی کوتاه مدتی‬ ‫است که می تواند برخی افراد را موفق کند و برخی‬ ‫را ناموفق‪ ،‬برخی را ثروتمند و برخی را فقیر سازد‪ ،‬در‬ ‫چنین فضایی است که اگر بخواهیم تبیین کنیم که‬ ‫تخصصوتواناییدر کسبو کار چیست‪،‬می توان‬ ‫گفت شناســایی «دور ههــای زمانی یک موفقیت»‬ ‫مولفه ای است که به نوعی تخصص و توانایی برای‬ ‫موفقیتاست ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه تمدن تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کشوری کهمی خواهدتوسعهبلندمدتداشته‬ ‫باشدبایدبرنامهبلندمدتداشتهباشدومولفه های‬ ‫اقتصادیانباتغییردولت هاتغییرنکند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رشد نقدینگی از سال ‪ ۱۳۸۴‬تا‬ ‫خرداد ‪ ،۱۴۰۰‬تصریح کرد‪ :‬بی شک تصمیم گیری ها‬ ‫بررشدنقدینگیتاثیرگذارورشدنقدینگینیزبرسایر‬ ‫مولفه هایاقتصادیتاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫خواج ه نصیری با اشاره به تاثیرات نقدینگی بر‬ ‫اقتصاد‪،‬تاکید کرد‪:‬مدیریتنقدینگینقشمهمدر‬ ‫توسعه کشور دارد و بنابراین باید بدانیم نقدینگی‬ ‫پیشران بازار سرمایه است و سایر مولفه ها پیشران‬ ‫نیستند‪ .‬این کارشناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬رشد‬ ‫نقدینگیدر ماه هایاخیربهشدتدر تورممنعکس‬ ‫می شود و این رشد نقدینگی به دلیل سرعت چاپ‬ ‫پول با اســتمرار باالیی در حال افزایش اســت‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که در سال جاری ‪ ۳۳۰۰‬میلیارد تومان پول‬ ‫پ می شود که نسبت به سال های گذشته ‪۳-۲‬‬ ‫چا ‬ ‫برابر شده است و پیش بینی می شود این روند ادامه‬ ‫یابد و اهرمی برای کنترل ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه منشــا اصلی رشــد نقدینگی‬ ‫کســری بودجــه و عدم دسترســی بانــک مرکزی به‬ ‫یهــای خارجــی خــود اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬جبران‬ ‫دارای ‬ ‫کســری بودجه بســیار باالی دولت چهار ســناریو را‬ ‫پیشروی دولت جدید قرار داده است ‪.‬‬ ‫خواج ـ ه نصیــری با بیان اینکه دولت بــا ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیاردتومان کسریبودجهمواجهاست‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬دولــت در ســناریوی اول بــرای کســری‬ ‫بودجــه‪ ،‬بــا فــروش واقعی اوراق همراه با شــیفت‬ ‫به ســمت باالی داالن نرخ سود‪ ،‬منجر به افزایش‬ ‫واقعی نرخ بهره و به تبع ان فشار شدید به بازارها‬ ‫و رکود خواهد شد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه نیازمند اتحاد همه قوا‬ ‫مدیرعاملشرکتتامینسرمایهتمدنافزود‪:‬در‬ ‫ســناریوی دوم دولت با فروش صــوری اوراق بدون‬ ‫شــیفت به ســمت باالی داالن نرخ ســود‪ ،‬افزایش‬ ‫پایه پولی‪ ،‬رشد نقدینگی و تورم و به تبع ان جهش‬ ‫قیمتی در بازار دارایی ها را بوجود می اورد‪.‬‬ ‫وی به سناریوی سوم اشاره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫منظر افزایش ازادانه نفت موجب در دسترس بودن‬ ‫منابع بدون تاثیر بر نرخ بهره و نقدینگی منجر به‬ ‫ادامه وضعیت کنونی خواهد شــد که این تصمیم‬ ‫بستهبهنتایجمذاکراتخواهدبود‪.‬‬ ‫خواجــه نصیــری اضافه کرد‪ :‬در اخرین ســناریو‬ ‫فــروش تحریمــی نفــت و عدم دسترســی کامل به‬ ‫منابعموجبافزایشپایهپولیونقدینگیوتورمو‬ ‫به تبع ان جهش قسمتی در بازار دارایی ها خواهی ‬ ‫م‬ ‫بود‪ .‬این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در درامدهــا و مصــارف رشــد داشــته اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این بودجه در سال جاری‪ ۱۲۳‬درصد نسبت‬ ‫به سال گذشته افزایش داشته است و بنابراین باید‬ ‫بــرای جبران کســری ان راه مناســبی چاره اندیشــی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــروش اوراق در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫استقاللچندانیبرخوردار نبودهاستوبرایتامین‬ ‫مالی امروز از فردا بهتر است‪.‬‬ ‫خواج ـ ه نصیــری اظهــار کــرد‪ :‬بــه نظر می رســد‬ ‫دولــت اینــده باید بین رکود و رونق همــراه با تورم‬ ‫افسار گسیختهیک گزینهراانتخاب کند کههر کدام‬ ‫نقاط منفی دارد و شرایط ویژه ای را پیش روی کشور‬ ‫قرار می دهدودر چنینشرایطعواملبسیاریحتی‬ ‫مالحظــات امنیتــی بر تصمیم گیری هــای اقتصادی‬ ‫تاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن با بیان‬ ‫اینکه رشــد تورمــی بین ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصد محتمل‬ ‫اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬هرچنــد مذاکــرات مهمترین‬ ‫عاملی اســت که می تواند سناریوها را تغییر دهد‬ ‫ولی به نظر می رســد تا پایان پاییز نتیجه خاصی‬ ‫از مذاکــرات محقــق نشــود و بعــد از اســتقرار تیم‬ ‫اقتصادی دولت جدید تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره‬ ‫به نقش اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬کرونــا در اقتصــاد جهانی از ســوئی منجر به‬ ‫عمیق ترین رکود جهانی بعد از جنگ جهانی دوم‬ ‫و کاهش تقاضا و کاهش قیمت ها شد‪.‬‬ ‫خواجه نصیری با اشاره به تجربه بازار جهانی‬ ‫در بحــران اقتصــادی ســال ‪ ،۲۰۰۸‬گفت‪ :‬جهان از‬ ‫این تجربه اموخت که باید به ســرعت خود را از‬ ‫بحــران جمــع و حرکت منفی اقتصــادی را جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین تاکید‬ ‫یتــوان با بحران رفع کرد و تنها‬ ‫کــرد‪ :‬بحران را نم ‬ ‫را هحــل بحرا نهــا‪ ،‬اطالع رســانی شــفاف و اتحاد‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه ضــرورت بــازار ســرمایه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن بــازار نیازمند اتحــاد همه قــوا و همه‬ ‫وزرا است و حتی نظارت ها و جلوگیری از خطا ها‬ ‫با اطالع رســانی شــفاف و دقیق‪ ،‬از طریق مبادی‬ ‫مطمئن صورت گیرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫بانک‪‎‬اینده با شرکت فوالد‬ ‫اتیه خاورمیانه‬ ‫تفاهم نامــه همکاری مشــترک بیــن بانک‪‎‬اینده و‬ ‫شرکت فوالد اتیه خاورمیانه با حضور اعضای هیات‬ ‫عامــل و مدیــران بانــک و اعضــای هیــات مدیــره و‬ ‫مدیران شرکت‪ ،‬توسط نادرخواجه حقوردی معاون‬ ‫امــور شــعب و بازاریابــی بانک اینــده و عزیز قنواتی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فوالد اتیــه خاورمیانه بــه امضاء‬ ‫رسید‪ .‬این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح همکاری‬ ‫مشــترک و حمایــت و پشــتیبانی از تولیــد داخلــی و‬ ‫کمک به اشــتغال زایی و تسهیل ارتباط میان طرفین‬ ‫در حــوزه ارائــه خدمــات بانکــی و مالــی بانک‪‎‬اینــده‬ ‫بــه شــرکت فــوالد اتیــه خاورمیانــه ‪ ،‬منعقــد شــد‪.‬‬ ‫مشــارکت های مالی‪ ،‬ارائه تســهیالت ویــژه در قالب‬ ‫طرح اینده داران‪ ،‬عرضه سبدهای متنوع تسهیالت و‬ ‫خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی اعضا‬ ‫و کارکنان شــرکت از دیگر موضوعات مطرح شــده در‬ ‫این تفاهم نامه است‪ .‬هم چنین‪ ،‬ارائه انواع خدمات‬ ‫بانکی در حوزه های مختلف از جمله‪ :‬اعتباری‪ ،‬ارزی‪،‬‬ ‫بانکــداری الکترونیکــی و شــرکتی در این تفاهم نامه‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بومی سازی چرخ و محور‬ ‫قطار های مانوری در‬ ‫پویش بازرگان ذوب اهن‬ ‫اصفهان‬ ‫بــا دســتیابی بــه دانــش ســاخت چــرخ و محــور‬ ‫قطار های مانوری شرکت های فوالدی و ایستگاه های‬ ‫راه اهــن‪ ،‬ایــران به جمع تولید کننــدگان این فناوری‬ ‫پیوســت‪ .‬مســئول گروه بومی ســازی شــرکت پویش‬ ‫بــازرگان ذوب اهــن اصفهان فنــاوری تولید این چرخ‬ ‫و محور ها را در انحصار کشور های اروپایی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬متخصصان و کارشناسان این شرکت توانستند‬ ‫با ‪ ۸‬ماه کار شبانه روزی چرخ و محور و جعبه دنده‬ ‫ایــن قطار هــا را بــه تولید انبــوه برســانند‪ .‬محمدرضا‬ ‫خیرتــی هزینــه خریــد خارجــی هــر چــرخ و محــور را‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬یورو برشمرد و گفت‪ :‬قیمت نمونه داخلی این‬ ‫محصول ‪ ۳۰‬درصد قیمت محصول خارجی است که‬ ‫از خروج میلیون ها یورو ارز از کشور جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی از بومــی ســازی تاندیش گیت فوالدســازی ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان در ایــن شــرکت خبــر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫محصــول بــر روی تاندیش هــای فوالدســازی نصــب‬ ‫می شــود و وظیفــه ان کنتــرل مواد مــذاب از خروجی‬ ‫تاندیــش بــر روی ســطح قالب ریخته گری اســت که‬ ‫برای تولید فوالد های کیفی مانند ریل کاربرد فراوانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مســئول گروه بومی ســازی شرکت پویش بازرگان‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان ادامه داد‪ :‬با تولید این قطعه از‬ ‫خروج ‪ ۳۰۰‬هزار یورو ارز از کشور جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ شرکت پویش بازرگان با ‪ ۴۰‬درصد سهام‬ ‫متعلــق بــه ذوب اهــن اصفهــان و ‪ ۶۰‬درصــد ســهام‬ ‫متعلق به تاجران اهن کشــور فعالیت خود را از دی‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۴‬اغازکرد‪.‬‬ ‫افزایش پنهانی هزینه های‬ ‫تولید شیرخشک در پی‬ ‫تحریم ها‬ ‫رئیسانجمنتولیدکنندگانشیرخشکنوزاد گفت‪:‬‬ ‫تحریم ها منجر به افزایش هزینه های تولید شیرخشک‬ ‫نوزادان شده است‪ ،‬ولی سازمان حمایت این افزایش‬ ‫هزینــه های تحمیلــی را نادیده می گیرد و این نادیده‬ ‫گرفتن افزایش هزینه های تولید باعث ضرر دو شرکت‬ ‫و از کار افتادن خط تولید انها شده است‪ .‬هانی تحویل‬ ‫زاده در گفــت و گــو با ایســنا‪ ،‬با بیــان اینکه تحریم ها‬ ‫هزینه هــای تولیــد را بــاال بــرده اســت و ایــن افزایــش‬ ‫هزینه های تحمیلی به تولیدکنندگان توســط ســازمان‬ ‫حمایــت دیده نمی شــود‪ ،‬گفت‪:‬ســازمان حمایت در‬ ‫نظر دارد که یا قیمت شــیر خشــک تغییر نکند یا این‬ ‫تغییر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد باشد در صورتی این میزان تغییر‪،‬‬ ‫افزایش هزینه های تولیدکننده را پوشش نمی دهد‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تحریم ها مشــکالتی را برای تولیدکنندگان‬ ‫شیرخشک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه سازمان غذا‬ ‫و دارو و حمایت نیست‪ .‬ایتم هایی برای قیمت گذاری‬ ‫وجود دارد که در شرایط عادی معنادار است در حالی‬ ‫کــه شــرایط در حــال حاضر متفــاوت اســت‪ .‬یعنی در‬ ‫شرایطی که ارز برای واردات تخصیص داده نمی شود‬ ‫و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد کشور می شوند و از ان‬ ‫طرف هزینه های گزاف حمل و نقل تحمیل می شود‪،‬‬ ‫گفتــه می شــود ضابطــه ای بــرای در نظرگرفتــن انهــا‬ ‫وجود ندارد و این هزینه ها را به گردن شــرکت ها می‬ ‫اندازند‪ .‬رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬نادیده گرفتــن افزایش هزینه های تولید‬ ‫شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن‬ ‫خط تولید انها شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از طرفی‬ ‫تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در‬ ‫گمرک رســوب کرده است و با وجود نامه نگاری های‬ ‫بسیاری که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان‬ ‫غذاو دارو پاسکاری شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این‬ ‫مــواد وجــود ندارد‪ .‬زیرا هنوز در گروه کاالیی یک قرار‬ ‫نگرفته و در گروه کاالیی دو دیده می شود‪ .‬به گفته‬ ‫او مواد اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با‬ ‫اعتبار تجار وارد شده‪ ،‬ولی حاال که قرار است ترخیص‬ ‫شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص صورت گیرد‪.‬‬ ‫تحویل زاده در پایان گفت‪ :‬مشکل تخصیص ارز برای‬ ‫واردات مــواد اولیــه تــا ‪ ۵۰‬درصــد حل شــده ولی هنوز‬ ‫کارخانه هامنتظرتخصیصارز هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تولید ‪ ۷۶۶‬میلیون کیلووات‬ ‫ساعت انرژی در‬ ‫نیروگاه اصفهان‬ ‫نیروگاهحرارتیاصفهانتاپایانتیرماهسالجاریبیش‬ ‫از‪ ۷۶۶‬میلیون کیلووات ساعت‪ ،‬انرژی الکتریکی تولید و‬ ‫به شبکه سراسری برق کشور انتقال داد‪ .‬به گزارش دفتر‬ ‫روابطعمومی‪،‬مهندسعباس کریمی‪،‬سرپرستشرکت‬ ‫مدیریت تولید برق اصفهان با بیان این مطلب ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این مقدار تولید برق با لحاظ متوســط مصرف ماهیانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلــووات بــرای هر خانوار‪ ،‬معادل مصرف ماهیانه‬ ‫بیش از ســه میلیون و‪ ۳۴۸‬هزار خانوار اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیــروگاه اصفهــان دارای پنج واحد بخاری مولد برق‬ ‫با ظرفیت های متنوع و مجموع توان اسمی تولید ‪۸۳۵‬‬ ‫مگاوات اســت که در صورت تامین اب و ســوخت مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر‬ ‫اصفهاندر اکثرفصولسالخواهدبود‪.‬‬ ‫کشف ‪ 850‬پمپ غیر مجاز‬ ‫اب در شهر اصفهان‬ ‫بــا اغاز عملیــات شناســایی دارنــدگان پمپ های غیر‬ ‫مجاز اب‪ ،‬در تیرماه امسال‪ 850‬پمپ غیرمجاز در سطح‬ ‫شــهر اصفهان کشف شــد‪ .‬مدیر روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانیشرکتابوفاضالباستاناصفهانبابیاناین‬ ‫خبر گفت‪ :‬بیشترین پمپ های غیرمجاز کشف شده به‬ ‫ترتیب در محدوده ابفای منطقه‪ 5‬با‪ 410‬و ابفای منطقه‬ ‫‪ 4‬با‪ 324‬موردبودهاست‪ .‬مهردادخورسندیبابیاناینکه‬ ‫نصبمستقیمپمپرویشبکهتوزیعابجرممحسوب‬ ‫شده و پیگرد قانونی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬گروه های مروج مصرف‬ ‫بهینه اب ابفای استان اصفهان با همراهی ماموران نیروی‬ ‫انتظامیاجازهدارندضمنرعایتموازینشرعی‪،‬قانونی‬ ‫وحقوقشهروندی‪،‬نسبتبهشناساییوقطعانشعاب‬ ‫اب افراد متخلف اقدام کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬مروجین پس از‬ ‫کشفپمپ هاییکهبالفاصلهبعداز کنتورابنصبشده‬ ‫اند‪ ،‬در مرحله اول به مشترک متخلف اخطار می دهند و‬ ‫در صورتعدماصالحورفعتخلفدر مدتزمانتعیین‬ ‫شده‪ ،‬انشعاب مشترک به صورت موقت تا رفع تخلف‬ ‫قطعمی شود‪.‬سخنگویابفایاستاناصفهان‪،‬وجودمخزن‬ ‫استراتژیکونصبپمپبعداز مخزنذخیرهرادر شرایط‬ ‫کم ابی و اوج مصرف ضروری دانست و گفت‪ :‬اب باید با‬ ‫فشارشبکهواردمخزنذخیرهشدهوسپسبهوسیلهپمپ‬ ‫بهداخلساختمانپمپاژشود‪.‬خورسندیبااشارهبهاینکه‬ ‫فعالشدنپمپغیرمجازومکشابداخلشبکه‪،‬افت‬ ‫شدید فشار اب مشترکین مجاور را به دنبال دارد ‪ ،‬از مردم‬ ‫خواست در صورت مشاهده هرگونه پمپ غیر مجاز که‬ ‫منجر به تضییع حقوق افراد می شود مراتب را به سامانه‬ ‫ارتباط با مشتریان ابفا به شماره‪ 122‬اطالع دهند‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اســت از‪ 850‬پمپ غیرمجاز کشــف شــده به ترتیب‬ ‫هفت مورد در منطقه یک‪ 10،‬مورد منطقه دو‪ 56،‬مورد‬ ‫منطقهسه‪ 324،‬موردمنطقهچهار‪ 410،‬موردمنطقهپنج‬ ‫و‪ 40‬مورد در محدوده تحت پوشش ابفای منطقه‪ 6‬شهر‬ ‫اصفهانبودهاست‪.‬همچنینازاینتعداد‪5‬موردانشعاب‬ ‫قطعوبقیهاصالحشدهویادرحالاصالحهستند‪.‬‬ ‫اداره برق به معرفی‬ ‫کنندگان دستگاه های ماینر‬ ‫پاداش می دهد‬ ‫جــاوری‪ ،‬رییــس لوازم اندازه گیری شــرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان در خصوص کشف رمز ارزها گفت‪ :‬بار فیدرها و‬ ‫بررسیالگوریتم هایمصرفو گزارشاتمردمیدر کشف‬ ‫وضبطماینرهاقابلتوجهاستوشهروندانمی توانندبا‬ ‫گزارش دادن به اداره برق از طریق سامانه سمات تا سقف‬ ‫‪20‬میلیونتومانپاداشبگیرند‪.‬ویگفت‪:‬اقدامبهماینینگ‬ ‫نمودنتعدادیازدستگاه هادریکمکانومنطقهمی تواند‬ ‫بهطور قطعباعثخاموشی هاوقطعیبرقشودچرا که‬ ‫ترانسبه کاررفتهظرفیتاینمیزاناستفادهازبرقراندارد‪.‬‬ ‫ویدر ادامهخاطرنشان کرد‪:‬از ابتدایسالتا کنوندوهزار‬ ‫و‪ 228‬دستگاهماینربهظرفیتچهار هزار و‪456‬کیلووات‬ ‫پیدا شده است که در روز ‪ 106944‬کیلو وات ساعت برق‬ ‫مصرف می کنند و میــزان برق مصرفی در مــاه‪3208320‬‬ ‫کیلــو وات ســاعت مــی بادشــد که بــا در نظر گرفتــن‪200‬‬ ‫کیلووات ساعت انرژی‪ ،‬مصرف برق‪ 16‬هزار خانه دریک‬ ‫ماه تامینمیشود‪ .‬رییسلوازماندازه گیریشرکتتوزیع‬ ‫برق اصفهان تاکیدکرد‪ :‬افراد سود جو این دستگ اه ها را در‬ ‫واحدهای کشاورزی‪،‬صنعتیوخانههانصبمی کنند که‬ ‫تاحدودیمی تواندقابلکنترلباشدچونمصرفبرقاین‬ ‫واحدهادرماه هایمختلفسالقابلرصداستومی توان‬ ‫براساستفاوتمصرفدر ماه هابهاینموضوعمشکوک‬ ‫شدوبابازرسیونظارتازوجوددستگاه هایاستخراجرمز‬ ‫ارزها که مصرف برق باال دارند اگاه شد‪ .‬وی گفت‪ :‬مردم‬ ‫با کاهشمصرفواستفادهازدور کند کولرمی توانندتاحد‬ ‫زیادیدرمصرفبرقصرفهجوییکنندوهمچنیناستفاده‬ ‫از نــور روز را بــه عنــوان یکــی از ارکان مدیریت مصرف قرار‬ ‫دهند‪ .‬وی در ادامه به مدیریت مصرف برق اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪:‬افزایشدمایهوایکیازدیگردالیلافزایشمصرف‬ ‫میباشدکهگاهیافسار گسیختهمسیرمصرفراتغییرمی‬ ‫دهــد و مدیریــت اضطراری بار را ایجاد می کنــد و ضروری‬ ‫است کهبهاندازهدودرجهنسبتبه کاهشمصرفبرق‬ ‫توجه کنیم و به فرض کولر گازی خود را بر روی‪ 26‬درجه‬ ‫بگذاریمتاشاهدروزهایبهتریبرایمردموخودمانباشیم‬ ‫وی تاکید کرد ‪ :‬اگر چه که مدل سازی رفتار اجتماعی برای‬ ‫کاهش سریع مصرف‪ ،‬حتی در کشورهایی که به پایداری‬ ‫نسبی در میزان تقاضا رسیده اند‪ ،‬بسیار دشوار است اما باز‬ ‫مشارکت های مردم در کاهش مصرف برق قابل اهمیت‬ ‫مــی باشــد وی ابراز داشــت ‪:‬عالوه بر اجــرای راهکارها در‬ ‫کاهشمصرفبرقوپایینامدنمبلغقبضپرداختیروش‬ ‫هایدیگریوجوددارد که کاهشمحسوسیراایجادمی‬ ‫کند اســتفاده نکردن از وســایل برقی پر مصرف مانند اتو‪،‬‬ ‫لباسشویی‪ ،‬جارو برقی و‪ ...‬در ساعت های گرم روز (‪ 12‬تا‬ ‫‪)18‬نیزمیتوانددررسیدنبهاهدافمذکور‪،‬کمکشایانیدر‬ ‫مصربفبرقبکند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمبود‪ ۱۰‬میلیارد متر مکعبی سدها در سال ابی جاری‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬در اســتان خوزســتان ورودی‬ ‫امسال سدها نسبت به سال گذشته ‪ ۱۰‬میلیارد متر‬ ‫مکعــب کمتر بوده که نشــان از کاهــش ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫شهــا در ایــن بخــش و کاهــش ‪ ۴۰‬درصــد در‬ ‫بار ‬ ‫استان هایمجاور تامین کنندهرودهادارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنــا از وزارت نیرو‪« ،‬رضا اردکانیان»‬ ‫در خصــوص اخریــن وضعیــت منابــع اب کشــور و‬ ‫خوزســتان و مضیق ههــای به وجــود امــده‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬در کشور و منطقه ما‪ ،‬تغییر اقلیم به میزان‬ ‫زیادیبهاینمعناست کهبایدامادهمواجهشدنبا‬ ‫شرایط حدی اب و هوایی باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بارش جهانی به طور متوسط‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلی متر بوده که در ایران‪ ۲۵۰‬میلی متر است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امسال که حدود‪ ۵۳‬درصد نسبت به‬ ‫سال گذشته کم بارش هستیم و همچنین نسبت به‬ ‫متوســط دوره درازمدت بیش از ‪ ۴۰‬درصد پایین تر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اردکانیان خاطرنشان کرد‪ :‬در دولت دوازدهم‪،‬‬ ‫ســال اول و چهارم خش ـک ترین و ســال های دوم و‬ ‫سوم پر بارش ترین سال ها در ‪ ۵۰‬سال اخیر بود که و‬ ‫با توجه به این شرایط باید سازه ها از جمله مصرف‬ ‫اب‪ ،‬الگــوی کشــت و روش های ابیاری را متناســب‬ ‫طراحی کرده و بسازیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســازمان اب و برق خوزســتان مانند‬ ‫در ابتــدای ســال ابــی یعنــی مهــر ‪ ۹۹‬بــا همــکاری‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬زیر چتر‬ ‫نمایندگی دولت‪ ،‬اســتانداری برنامه ریزی منابع و‬ ‫مصــارف کردنــد که ایــن اب موجــود را با توجه به‬ ‫پیــش بینی ها چگونه عمل کنند که حقابه حفظ‬ ‫شــود و در اولویت اول اب شــرب با مشکل مواجه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ســال گذشــته برای اولیــن بار در‬ ‫قانــون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬به این موضوع پرداخت شــد‬ ‫که در تبصره هشــت بندی امده که کشت برنج را‬ ‫با شرایطی مجاز کردند که البته به درستی ان را به‬ ‫شرایطابیهراستانموکول کردندوتصمیم گیریو‬ ‫تایید این کار را بر عهده کارگروه سازگاری با کم ابی‬ ‫هر استان قرار دادند‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو تصریح کــرد‪ :‬اتفاقــی که امســال در‬ ‫خوزســتان رخ داده ایــن بود وقتی که رهاســازی ها‬ ‫از ســد کرخه و ســد دز برای پایین دســت و رسیدن‬ ‫یشــد؛‬ ‫بــه تــاالب هــور و مصــارف دیگــر انجــام م ‬ ‫بــه ان میــزان نمی رســید و یکــی از دالیــل ان هــم‬ ‫برداش ـت هایی بود که در بین راه انجام می گرفت‬ ‫و مشکالتی را ایجاد کرد؛ گاهی ‪ ۷۰‬متر مکعب در‬ ‫ثانیه بود‪ ،‬ولی اب نمی رسید که به‪ ۱۶۰‬متر مکعب‬ ‫در ثانیــه از ســد کرخه و حــدود ‪ ۱۴۰‬متر مکعب در‬ ‫ثانیه از سد دز رها می شود که اب به پایین دست‬ ‫هم رسیده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت از هفتــه‬ ‫گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬در ســفری کــه هیاتــی از‬ ‫معاونان وزارتخانه ها به خوزســتان در ان حضور‬ ‫داشتند منجر به تصویب نامه ای در هیات وزیران‬ ‫شــد و بــا تاکیــد رئیــس جمهــور اعتبــارات خوبی‬ ‫برای ســرعت دادن به طرح های ابی و پرداخت‬ ‫باقی مانده خسارت های مردم در سیالب گذشته‬ ‫و ســرعت دادن بــه برخــی ســازه های ابــی در‬ ‫نظــر گرفته شــد و همچنین هیاتــی دیروز جمعه‬ ‫به سرپرســتی معــاون اول رئیس جمهــوری عازم‬ ‫خوزستان شدند که از کرخه و هور بازدید شده و‬ ‫شرایط از نزدیک دیده شد‪.‬‬ ‫وزیرنیروتاکید کرد‪:‬جلساتخوبیبانمایندگان‬ ‫و فرهیختــگان اســتان برگــزار و تصمیمــات خوبی‬ ‫گرفته شــد که حتی در شــرایط محدودیت اب که‬ ‫با مشــارکت خود مســئوالن در استان و کشــاورزان‬ ‫مساله مدیریت شود به این معنا که بتوانیم اب را‬ ‫در میزانــی که مقدور اســت در اختیار قرار دهیم تا‬ ‫اســیبی به کشــت پاییزه نزند و اب شــرب مردم در‬ ‫نیمسالدوممدیریتشود‪.‬‬ ‫اردکانیــان در ادامــه بــا تشــریح موضوعــات‬ ‫تصمیم گیری شده در استان خوزستان‪ ،‬گفت‪ :‬اولین‬ ‫اتفاق خوبی که رخ داد این بود که برخالف همه‬ ‫محدودیت های مالی دولت ‪ ۵۰‬درصد انچه را که‬ ‫برای خوزســتان تصویب کرد‪ ،‬واریز کنند و در حال‬ ‫حاضر پول در حساب شرکت های ذی نفع در استان‬ ‫خوزستان است و امیدواریم هر چه زودتر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫دوم هم واریز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرایط یعنی در بخش ابرسانی‬ ‫قطعا تا پایان ســال بخش‬ ‫و مشــکالت روســتایی‬ ‫ً‬ ‫عمده ای از مشکل این‪ ۷۰۲‬روستا حل خواهد شد‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬اتفاق خوب دیگری که رخ‬ ‫داد این بود که کشــت پاییزه برای کشــاورزانی که‬ ‫حقابه دارند و همچنین اب شــرب در ریســک قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تدارک تعدادی اب شــیرین کن هم‬ ‫دیده شــده اســت که کیفیت اب شــرب با مشکل‬ ‫مواجــه نشــود و همچنین ســازوکاری با مشــارکت‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی گذاشــته شد که به صورت‬ ‫تفصیلی بررسی کنند افرادی که کشت کردند و نیاز‬ ‫ابی دارند به چه ترتیبی مدیریت شود تا اب ان ها‬ ‫تامینشود‪.‬‬ ‫اردکانیــان افزود‪ :‬دو ســال ســیالبی‪ ،‬تــاب اوری‬ ‫را برای مواجه شدن با یکسال شدید خشک فوق‬ ‫العاده کم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص‬ ‫انتقالاباستانخوزستانبهسایراستان ها‪،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬هیچ طرح انتقال جدیدی اجرا نشــده اســت‬ ‫وتنها طرح انتقالی که این دولت اجرا کرد شــیرین‬ ‫ســازی اب خلیج فارس و انتقال از خلیج فارس به‬ ‫فالت مرکزی بود و این هم کار موجهی بود‪ ،‬چون‬ ‫صنایعنبایدسنگینیوزنخودشانرابردوشبخش‬ ‫شرب قرار دهند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطرنشــان کرد‪ :‬این تلقی از اب به‬ ‫برق هم سرایت کرده و باالخره صنایع بزرگ ناشی‬ ‫از تحوالت اخیر درخواست دادند که‪ ۱۰‬هزار و‪۵۳۰‬‬ ‫مگاوات برق توسط خودشان نیروگاه احداث شود‬ ‫که موافقت اصولی ان صادر شده است‪.‬‬ ‫اردکانیان تصریح کرد‪ :‬ایران اب به کویت صادر‬ ‫نمی کند؛اصلی تریننقطهاتکایحکمرانیاعتماد‬ ‫به مردم و اعتماد مردم به مسئوالن است بنابراین‬ ‫دشــمنان این اب و خاک اگر دنبال خلع ســاح ما‬ ‫باشند‪ ،‬باید به این سالح و اعتماد اسیب بزنند‪.‬‬ ‫‪ 90‬هزار هکتار از زمین های خوزستان زیر‬ ‫کشت برنج‬ ‫وزیر نیرو بیان کرد‪ ۹۰ :‬هزار هکتار از زمین های‬ ‫خوزستان زیر کشت برنج هستند‪ ،‬اختیارات امسال‬ ‫در حوزه کشت برنج در اختیار استان بود و بر اساس‬ ‫ممنــوع بــودن کشــت‪ ،‬اب را بــرای مصــارف دیگــر‬ ‫اختصاصدادند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص‬ ‫اب کرخــه گفــت‪ :‬ســد کرخــه بیــش از دو میلیــارد‬ ‫مترمکعب اب دارد؛ البته سدها ترازهای مختلفی‬ ‫دارند که می توان بر اســاس انها از اب پشــت ســد‬ ‫استفاده کرد‪ .‬این موضوع که سد کرخه فقط تا‪۵۴‬‬ ‫روز اب دارد صحیح نیســت و قصد طرح ان ایجاد‬ ‫التهاباست‪.‬‬ ‫اردکانیان اضافه کرد‪ :‬با توجه به گرمای شدید‬ ‫در روزهــای اتی امیدواریم با کمک مردم بتوانیم از‬ ‫این بحران عبور کنیم‪ .‬بر اساس پیش بینی سازمان‬ ‫هواشناسی چهار روز بسیار گرم را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬ســال گذشــته اوج بــار در ‪۳۱‬‬ ‫تیرماه حدود ‪ ۵۸‬هزار مگاوات بود ولی امسال این‬ ‫عدد به ‪ ۶۵‬هزار مگاوات رســیده است‪ ،‬می توانیم‬ ‫با خاموشی دستگاه های سرمایشی غیر ضرور از این‬ ‫بحرانعبور کنیم‪.‬‬ ‫رشد صنعت فوالد کشور‬ ‫اردکانیان اضافه کرد‪ :‬تحول خوبی در صنعت‬ ‫داشته ایم به طوریکه فقط در دولت دوازدهم ‪۱۹۹‬‬ ‫صنعــت فــوالدی با بــار مصرفی ســه هــزار و ‪۶۵۴‬‬ ‫مگاوات وارد مدار شده اند‪.‬‬ ‫بــه گفته اردکانیــان‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار مگاوات‬ ‫نیــروگاه در حــال ســاخت اســت کــه قرار اســت در‬ ‫دولتایندهبهبهره برداریبرسد‪.‬‬ ‫اردکانیــان گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــا توجــه بــه‬ ‫پیش بینیسالخشکی کهداشتیمبرایپاسخگویی‬ ‫بــه نیــاز مــردم ‪ ۳۵۰‬هــزار توافق نامه بــا واحدهای‬ ‫صنعتی به منظور جابجایی بار انرژی امضا شــد تا‬ ‫چیزی حدود‪ ۷‬هزار مگاوات جابه جایی بار از نیمه‬ ‫خرداد‪ ۱۴۰۰‬صورت بگیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رشــد مصرف برق و افزایش دما در‬ ‫کشورباعثبروزمشکالتیبراینیروگاه هامی شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬برق یک کاالی قابل‬ ‫ذخیره سازی نیست‪ ،‬اگر ما به اندازه مصرف تولید‬ ‫کنیــم مشــکلی نداریــم‪ .‬اگر نیــم درصد هــم خارج‬ ‫از محاســبه افزایش مصرف داشــته باشیم‪ ،‬به این‬ ‫معناست کهمادر پاسخگوییناتوانخواهیمبود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصارف رمز ارزها در کشور گفت‪:‬‬ ‫براساسامارهایجهانیمنتشرشده‪ ۱۰‬درصدانرژی‬ ‫که در کل دنیا برای تولید رمز ارزها مصرف می شود‪،‬‬ ‫در جغرافیای ایران اســت‪ .‬عددی که اعالم کردند‬ ‫برای مصرف انرژی چیزی حدود ‪ ۲۰‬هزار تا ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫مگاواتاست‪.‬‬ ‫اردکانیــان افــزود‪ :‬مراکز مجاز اســتخراج رمــز ارز‬ ‫‪ ۳۲۱‬مگاوات مصرف برق داشتند که از اول خرداد‬ ‫ماه تا اخر شهریور خاموش شدند‪ .‬بر اساس اخرین‬ ‫امار در مراکز غیرمجاز تاکنون‪ ۲۰۱‬هزار و‪ ۶۳۷‬ماینر‬ ‫غیرمجاز کشفشدهاست کهحدود‪ ۵۸۴‬مگاوات‬ ‫معادلچهار نیروگاه گازی‪،‬برقمصرفمی کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرمنطقهچهارعملیاتانتقال گاز‪:‬‬ ‫اتمامفرایندیکپارچه سازیمانیتورینگسیستماعالمحریقدر منطقهچهار عملیات‬ ‫انتقال گاز‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬مدیــر منطقــه‬ ‫چهــار عملیــات انتقــال گاز گفت‪ :‬بــا اجرای پــروژه‬ ‫یکپارچه سازی مانیتورینگ سیستم اعالم حریق در‬ ‫مراکز بهره برداری و ایستگاه های تقویت فشار گاز‪،‬‬ ‫گامی موثر در راستای بهبود و ارتقای ایمنی سیستم‬ ‫در منطقهچهار عملیاتانتقال گاز برداشتهشد‪.‬‬ ‫محمد کامل با اشاره به برنامه ریزی های انجام‬ ‫شــده توســط منطقه چهار عملیــات انتقــال گاز در‬ ‫راستایتحققاهدافبلندمدت‪ HSE‬گفت‪:‬ایجاد‬ ‫این سیســتم نقــش کلیدی جهت کنتــرل به موقع‬ ‫حوادثاتش سوزیایفامی نماید‪.‬‬ ‫وی یکــی از اهــداف ارمانــی در حــوزه ‪ HSE‬را‪،‬‬ ‫به صفر رســاندن حوادث و اسیب های ناشی از کار‬ ‫یشــک‪ ،‬تحقق این مهــم در گرو‬ ‫خوانــد و گفت‪ :‬ب ‬ ‫تعییــن اهــداف اســتراتژیک اســت که بــا توجه به‬ ‫نیازهایصنعتانتقال گازتعریفمی شود‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات انتقــال گاز‪،‬‬ ‫ایجــاد سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ مرکــزی‬ ‫کلیــه االرم های سیســتم اعــام حریــق در مراکز‬ ‫بهر هبــرداری و ایســتگاه های تقویــت فشــار گاز‬ ‫و مجتمــع شــهید باقــری در قالــب مراکــز کنترل‬ ‫تجمیع شده را از مهم ترین دستاوردهای اجرای‬ ‫این پروژه دانست و اظهار داشت‪ :‬با اجرای این‬ ‫پــروژه ضمــن رصــد و پایش کلی سیســتم اعالم‬ ‫حریــق در هــر مرکــز‪ ،‬در صــورت وقــوع هرگونه‬ ‫شســوزی و شناســایی‬ ‫حادثــه‪ ،‬مکان یابــی ات ‬ ‫دقیق محل حادثه با کمترین زمان ممکن میسر‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تــاش در جهــت‬ ‫ارتقای سیستم های ایمنی افزود‪ :‬ایمنی سیستم‬ ‫در کاهش حوادث فرایندی وغیر فرایندی بسیار‬ ‫تاثیرگــذار بــوده و به تبــع ان در حفظ و اعتالی‬ ‫منابع مالی و همچنین نیروهای انســانی خدوم‬ ‫حائز اهمیت می باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشــتر‬ ‫شهــای ‪ HSE‬از ســوی ســازمان‬ ‫بــه الویــت و ارز ‬ ‫و کارکنــان ان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن منطقــه عملیاتــی‪،‬‬ ‫به منظور حفظ و بهبود ســامت جســم و روان‬ ‫کارکنــان خود تالش می نماید و موثرترین اقدام‬ ‫در این زمینه را ارتقای فرهنگ ‪ HSE‬می داند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با کشف پنج هزار دستگاه ماینر در مصرف شش مگاوات انرژی برق صرفه جویی شد‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز از قزویــن‪ ،‬معــاون فــروش و خدمــات‬ ‫مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون با کشف پنج هزار دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز از‬ ‫مصرف شش مگاوات انرژی برق جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ســید محمد قافله باشــی در خصوص کشف ماینرهای غیر مجاز‬ ‫برایمدیریتبهینهمصرفبرقاظهار داشت‪:‬در تابستانامسال کهبا‬ ‫کمبود انرژی مواجه شده ایم ضمن درخواست از مردم برای مدیریت‬ ‫مصرف بهینه با اقدامات انجام شده تالش شد از خاموشی ها کم کنیم‬ ‫تامشکلیایجادنشود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با کاهش بارش ها در فصل خشکسالی و از مدار‬ ‫خارج شدن نیروگاههای برق ابی کمبود تولید احساس می شد لذا در‬ ‫اولین گام فعالیت رمز ارزهای مجاز هم ممنوع شد و برای شناسایی رمز‬ ‫ارزهایغیرمجاز هم گشتهایمختلفیبسیجشدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با همکاری اطالعات سپاه و نیروی انتظامی برخی‬ ‫مناطق که احتمال تولید و استخراج رمز ارز در انها وجود داشت بازرسی‬ ‫ها اغاز شــد و در روزهای گذشــته دریک مرکز نیروگاه پراکنده در شــهر‬ ‫صنعتی البرز تعداد‪ 2500‬دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این نیروگاه قرارداد تولید پراکنده برق داشت اما‬ ‫یک ســوم برق تولیدی خود را برای اســتخراج غیرقانونی رمز ارز‬ ‫مصرف می کرد‪.‬‬ ‫معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اســتان قزویــن بیــان کــرد‪ :‬بــا کشــف ایــن ماینرها که بیــش از ‪5‬‬ ‫مگاوات برق مصرف می کرد از هدر رفت انرژی جلوگیری شد‪.‬‬ ‫قافلــه باشــی یاداورشــد‪:‬همچنین درادامــه ایــن بازرســی هــا‬ ‫موفق شــدیم ‪ 1950‬دســتگاه ماینر را که در یک شــرکت تولیدی‬ ‫صنعتی به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن رمز ارزها در یک ســاختمان که درب ورودی‬ ‫هــم نداشــت و اتریــوم اســتخراج مــی کــرد نصب شــده بود که‬ ‫حدود‪ 260‬کیلو وات برق شبکه را مصرف می کرد‬ ‫وی درادامــه کشــف ‪ ۲۰۰‬دســتگاه ماینرامــاده اســتخراج در‬ ‫یــک واحــد دامــداری غیرفعال دربوئین زهــرای قزوین را ازدیگر‬ ‫فعالیت های این شرکت اعالم کرد‪.‬‬ ‫قافلــه باشــی تصریــح کرد‪ :‬ا با کشــف ‪ 5‬هــزار ماینرازابتدای‬ ‫ســال جاری بیش از شــش مگاوات انرژی برق دو هزار مشــترک‬ ‫خانگی صرفه جویی شد‪.‬‬ ‫وی باتاکیــد بــه ایــن مطلــب کــه در شــرایط کنونــی بــدون‬ ‫تردیــد خــروج رمــز ارزها از مدار اســتخراج می توانــد به کاهش‬ ‫خاموشــی هــا کمــک کند ازمردم خواســت در صــورت اطالع از‬ ‫مکان نصب ماینر و تولید و استخراج رمز ارز مراتب را به شرکت‬ ‫توزیــع نیــروی برق اطالع دهند و از پاداش های یک میلیونی تا‬ ‫‪ 10‬میلیــون تومانــی ایــن شــرکت( بر اســاس میزان کشــف ماینر)‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز تعمیرات اساسی سه واحدعملیاتی‬ ‫مهم شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫تعمیــرات اساســی واحدهــای تقطیــر‪،‬‬ ‫کاهــش گرانــروی و گاز مایــع شــماره یــک‬ ‫شــرکت پاالیش نفت اصفهان از سه مرداد‬ ‫مــاه ســال جــاری اغــاز شــده اســت‪ .‬مدیــر‬ ‫نگهــداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه راه انــدازی‬ ‫واحــد تقطیــر ســه ایــن واحد در کنــار واحد‬ ‫تقطیر شماره دو برای تامین خوراک و تولید‬ ‫محصــوالت فعــال خواهنــد بــود‪ .‬علیرضــا‬ ‫قزوینــی زاده پیــش بینــی اتمــام کار را با در‬ ‫نظــر گرفتــن شــرایط کاری برای هــر کدام از‬ ‫واحدها از زمان شروع بستن واحد تا اتمام‬ ‫مراحــل راه انــدازی‪ ،‬دو شــهریور اعالم کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن تعمیرات کــه در فصل گرما‪،‬‬ ‫وجــود بیمــاری کرونــا و همچنیــن شــرایط‬ ‫بحرانــی اب صــورت می گیــرد‪ ،‬بــا همکاری‬ ‫کارکنــان شــرکت و رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و بــه همــراه ‪ 1300‬نفــر نیــروی‬ ‫پیمانــکاری (جــذب موقــت) بــدون وقفــه‬ ‫و تعطیلــی ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬مدیــر‬ ‫نگهــداری و تعمیــرات پاالیشــگاه اصفهان‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ایــن تعمیــرات اساســی‪،‬‬ ‫ادارات نگهــداری و تعمیــرات‪ ،‬بهــره‬ ‫بــرداری‪ ،‬بازرســی فنــی ‪ ،HSE،‬مهندســی‪،‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬حراست‪ ،‬خدمات اداری و‬ ‫رفاهی و‪ ...‬همکاری دارند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫کار تعمیــرات اساســی ‪ 24‬ســاعته و بــا کلیه‬ ‫نفــرات و تجهیــزات اداره تعمیــرات انجــام‬ ‫شــده و تمــام تــاش مــا بــر این اســت که با‬ ‫بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص‪ ،‬مجــرب‬ ‫و کارازمــوده از تمــام بخش هــای اداره‬ ‫تعمیــرات و اســتفاده حداکثــری از زمــان‬ ‫و امکانــات شــرکت علیرغــم حجــم زیــاد و‬ ‫ســنگین کارهــای تعمیراتــی بــا رعایت کلیه‬ ‫اصــول ایمنــی و زیســت محیطــی‪ ،‬زمــان‬ ‫انجــام را بــه حداقــل برســانیم‪ .‬قزوینــی‬ ‫زاده واحدهــای مــورد تعمیــرات را بســیار‬ ‫بــا اهمیــت خواند و اظهار داشــت‪ :‬خوراک‬ ‫واحــد تقطیــر شــماره یــک ایــن شــرکت‪ ،‬به‬ ‫طــور متوســط روزانه ‪ 90‬هزار بشــکه اســت‬ ‫کــه تولیــدات ان گاز مایــع‪ ،‬بنزیــن ســبک‪،‬‬ ‫بنزیــن خــام‪ ،‬گازوئیــل ســبک و ســنگین و‬ ‫خوراک واحدهای ایزوماکس‪ ،‬شــرکت نفت‬ ‫ســپاهان و شــرکت نفت جی اســت و واحد‬ ‫گاز مایع شــماره یــک نیز با دریافت خوراک‬ ‫حــدود ‪ 8‬هــزار بشــکه در روز‪ ،‬گاز مایــع‬ ‫تولیــد مــی نمایــد‪ .‬همچنین خــوراک واحد‬ ‫کاهــش گرانــروی شــماره یــک‪ ،‬حــدود ‪21‬‬ ‫هزاربشــکه در روز و تولیدات ان گاز مایع‪،‬‬ ‫هات اویل‪ ،‬بنزین و تار اســت‪.‬‬ ‫با روند مصرف فعلی اب ‪ 10‬سال دیگر‬ ‫دشت قزوین به کویر تبدیل می شود‬ ‫به گفته معاون بهره برداری و توسعه منابع‬ ‫اب شــرکت اب و فاضالب استان قزوین با روند‬ ‫فعلیمصرفابطی‪ 10‬سالایندهدشتابرفتی‬ ‫قزوین بی اب شده و به کویر تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫عیــن الــه رمضانــی افــزود‪ :‬اب هــای موجــود در‬ ‫حفره های زیر زمین وزن زمین را کنترل می کند و‬ ‫بهره برداری بیش از اندازه از این منابع می تواند‬ ‫باعثفرونشستشود کهخطرانبسیار بیشتراز‬ ‫زلزله است و حتی در صورت وقوع فرونشست‪،‬‬ ‫حتی بارش هم قادر به جبران ان نیست و حتی‬ ‫می تواند منجر به بروز سیل شده و خاک را هم‬ ‫از بیــن ببــرد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬در چنین حالتی‬ ‫مهاجرت های کوچک و بزرگ به وجود می اید و‬ ‫شهرها و روستاها خالی از سکنه شده و زندگی و‬ ‫کسب و کار مردم از بین می رود‪ .‬رمضانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــرای جلوگیــری از ایــن فاجعــه باید عموم‬ ‫مــردم در یــک مشــارکت فعــال و همگانــی در‬ ‫مدیریت مصرف اب حضور داشــته و در تمامی‬ ‫مراحــل زندگــی و کار خود ســازگاری با کم ابی را‬ ‫الگــو قرار دهنــد‪ .‬وی اضافه کــرد‪ :‬در حالیکه در‬ ‫کشور همیشه بارانی هلند سرانه مصرف اب ‪110‬‬ ‫لیتر در شــبانه روز به ازای هر فرد اســت این عدد‬ ‫در شــهرهای اســتان قزوین ‪ 220‬لیتر و در مناطق‬ ‫روستایی استان ‪ 180‬لیتر می باشد‪ .‬معاون بهره‬ ‫برداری و توسعه منابع اب شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قزوین با اشاره به اینکه میانگین بارش در‬ ‫دنیا حدود سه برابر بارش در کشور ما است خاطر‬ ‫نشان کرد‪:‬میانگینمصرفنعمتالهیوحیات‬ ‫بخــش اب در ســبد خانوار ما هفــت هزار تومان‬ ‫اســت و این در حالیســت که قیمت یک بطری‬ ‫نوشابه به باالی‪ 10‬هزار تومان رسیده و هر خانوار‬ ‫در ماه چندین بطری نوشابه مصرف می کند که‬ ‫مضر سالمتی نیز هست‪ .‬وی در پایان یاداور شد‪:‬‬ ‫باید نگاه مان در ســطح مردم و مســئولین را به‬ ‫اب به عنوان یک کاالی ارزان و در دسترس تغییر‬ ‫دهیمچرا کهایننعمتدر واقعبسیار ارزشمندو‬ ‫کمیاب است و باید ان را برای فرزندانمان حفظ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برنامه ای برای خاموشی برق‬ ‫وجود ندارد‬ ‫معاون راهبری شبکه برق کشور گفت‪ :‬برای‬ ‫هفته گرم پیش رو برنامه ای برای خاموشی برق‬ ‫وجود ندارد و تالش می کنیم با مدیریت مناسب‬ ‫پاسخگوی نیاز مصرفی مشترکان باشیم‪ .‬مهدی‬ ‫مقیم زاده در گفت و گویی با بیان اینکه در روز‬ ‫گذشــته میزان مصرف برق به ‪ ۶۵‬هزار مگاوات‬ ‫رســید‪ ،‬اظهار داشــت‪ ۵۵ :‬هزار مگاوات به طور‬ ‫معمــول تامیــن شــد و مابقــی نیــز بــا مشــارکت‬ ‫صنایــع بــزرگ ســیمان و فــوالد کــه در پیــش از‬ ‫تفاهم نامه هایــی همــکاری بــرای در طرح هــای‬ ‫مدیریــت مصرف مشــارکت امضا کــرده بودند‪،‬‬ ‫مــورد بهره برداری مشــترکان قرار گرفــت‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به شــرایط جوی چنــد روز اینده‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬دمای متوســط در کل کشــور ‪ 37/2‬درجه‬ ‫خواهــد بــود و در صــورت باقی مانــدن مصرف‬ ‫‪ ۶۵‬هــزار مگاوات می توانیم برق مشــترکان را از‬ ‫طریــق نیروگاه هــای حرارتــی و بــرق ابی تامین‬ ‫کنیم‪ .‬معاون راهبری شــبکه برق کشــور با اشاره‬ ‫به تعطیلی شــش روزه دو اســتان تهــران و البزر‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از فردا حجم مصرفــی ادارات‬ ‫در ایــن دو بخــش بالغ بر ‪ ۸۰۰‬هــزار مگاوات به‬ ‫مصرف مشترکان اضافه می شود که انتظار داریم‬ ‫بــا مدیریــت مناســب و همراهــی بــا وزارت نیرو‬ ‫مشــکلی در نداشته باشیم‪ .‬مقیم زاده همچنین‬ ‫در خصــوص خاموشــی ها نیز تاکید کرد‪ :‬ســقف‬ ‫مصرفیبرایتمامشرکت هایتوزیعبرقمنطقه‬ ‫ای مشــخص اســت و تا زمانی که میزان مصرف‬ ‫رعایت شود با مشکلی مواجه نخواهیم بود اما‬ ‫اگر بنا به دالیلی شاهد افزایش مصرف باشیم‪،‬‬ ‫امکان قطعی موقت برق وجود دارد‪.‬‬ ‫توزیع اب با استفاده از ‪ 438‬تانکر در‬ ‫مناطق دچار تنش ابی‬ ‫نخستین بار در تاریخ ابفای استان اصفهان‪،‬‬ ‫این شرکت مجبور به ابرسانی سیار به مشترکین‬ ‫خــود بــا اســتفاده از ‪ 438‬دســتگاه تانکــر در تیر‬ ‫ماه امسال شد‪ .‬به گفته مدیر سامانه ارتباط با‬ ‫مشتریان شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در پی افزایش دما که منجر به افزایش مصرف‬ ‫مشــترکین و در نتیجــه کاهــش فشــار یــا قطــع‬ ‫اب در برخــی مناطق شــهر اصفهان و شــهرهای‬ ‫اطراف شــد‪ ،‬این شــرکت اقدام به توزیع بیش از‬ ‫سه میلیون و ‪ 540‬هزار لیتر اب بین شهروندان و‬ ‫روستاییان ساکن در مناطق دچار تنش ابی کرد‪.‬‬ ‫عبــاس عباســی خاک گفــت‪ :‬در تاریخ ‪ 55‬ســاله‬ ‫فعالیت ابفای استان اصفهان‪ ،‬اعزام این تعداد‬ ‫تانکــر و توزیــع این حجم از اب به صورت ســیار‬ ‫بین مشــترکین شــرکت در ماه اول تابســتان بی‬ ‫ســابقه بــوده اســت‪ .‬وی با اشــاره به اینکــه امار‬ ‫اعالم شــده فقط مربوط به ابرســانی ســیار بین‬ ‫مناطقی است که در طول سال از ابرسانی پایدار‬ ‫برخوردارند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این ابرســانی ســیار‬ ‫به ‪ 305‬روســتای اســتان با استفاده از ‪ 60‬دستگاه‬ ‫تانکر همچنان ادامه دارد‪ .‬مدیر سامانه ارتباط‬ ‫بامشتریانابفایاستاناصفهان گفت‪:‬از مجموع‬ ‫ســه میلیــون و ‪ 540‬هــزار لیتر اب توزیع شــده به‬ ‫صورت سیار فقط بیش از دو میلیون لیتر در سطح‬ ‫شهر اصفهان و با استفاده از ‪ 273‬دستگاه تانکر‬ ‫در برخی بیمارستان ها و پادگان ها و همچنین‬ ‫یگان ویژه قائمیه‪ ،‬ســیتی سنتر‪ ،‬گلستان شهدا‪،‬‬ ‫ازمایشگاه نوبل‪ ،‬کانون اصالح و تربیت‪ ،‬زندان‬ ‫زنــان و خیابان های خردمند‪ ،‬گلســتان‪ ،‬پروین‪،‬‬ ‫مهــر‪ ،‬مهــران‪ ،‬امــام خمینــی‪ ،‬غرضــی‪ ،‬مولــوی‪،‬‬ ‫بازارچــه‪ ،‬ناصر خســرو‪ ،‬پروین‪ ،‬دشتســتان و اذر‬ ‫بهــرام توزیــع شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬عــاوه بر ایــن در‬ ‫حدود یک میلیون و‪ 500‬هزار لیتر اب نیز از طریق‬ ‫‪ 75‬تانکر در مناطق تحت پوشــش ابفــای زیار‪،‬‬ ‫بهارستان‪ ،‬برخوار‪ ،‬فالورجان و خمینی شهر ‪ ،‬به‬ ‫صورت سیار توزیع شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تله کابین گرگانتاییدیهشورایعالی‬ ‫معماری و شهرسازی را دریافت کرد‬ ‫منتخبشورایاسالمیشهر‬ ‫داشــت‪ :‬بااینکــه وضعیــت‬ ‫گرگان گفت‪:‬تله کابین گرگاندر‬ ‫اقتصــادی و شــیوع کرونــا‬ ‫دو مرحله تاییدیه شورای عالی‬ ‫ســبب شــد تــا در بســیاری‬ ‫معماری و شهرسازی را دریافت‬ ‫شهــا دچــار مشــکل‬ ‫از بخ ‬ ‫کــرده و مخالفان پروژه باید به‬ ‫شــدیم امــا هنر این اســت که‬ ‫ناصر گرزین‬ ‫نظرات کارشناسیدستگاه های‬ ‫باوجود مشکالت برنامه های‬ ‫متولیاحترامبگذارند‪.‬‬ ‫خــود را محقــق کنیــم و در‬ ‫ناصر گرزین در جلسه علنی شورای اسالمی دوره کنونی مدیریت شــهری گرگان اقدامات‬ ‫شــهر گرگان اظهار داشت‪ :‬برنامه های شورا باید بســیار قابل توجهــی رخ داده اســت‪ .‬اقدامات‬ ‫در جهت خدمت به مردم باشد و انتظار می رود عمرانی‪ ،‬مباحث فرهنگی‪ ،‬فضای سبز شهری‬ ‫اعضــای شــورا انســجام‪ ،‬وحــدت و همگرایــی و غیره ازجمله موضوعاتی است که در گرگان‬ ‫خــود را حفــظ کنند و حق و مصلحت مــردم را اتفاقات خوبی درباره ان ها رخ داده است‪ .‬او‬ ‫در راس برنام ههــای خــود قرار دهنــد‪ .‬او گفت‪ :‬گفت‪ :‬اگر قرار اســت گــرگان تبدیل به مقصد‬ ‫منتخبــان شــورا در قبــال اعتمــادی که مــردم به گردشگری شود باید به زیرساخت های ان هم‬ ‫ا ‬ ‫نهــا کردنــد بایــد پاســخگو باشــند و هــرروز توجه کنیم‪ .‬در دوره کنونی مجوزهای تله کابین‬ ‫بایــد در مســیر افزایــش کارامــدی و جلوگیری نهایی شده و باید به نظرات کارشناسی احترام‬ ‫از رقابت های حاشــیه ای‪ ،‬شرایط بهتری برای گذاشت نمی توان نظر شــورای عالی معماری و‬ ‫زیســت شــهروندان ایجاد کننــد‪ .‬منتخب اول شهرسازی را نادیده بگیریم و همواره با این پروژه‬ ‫مــردم گــرگان در شــورای اســامی شــهر بیــان تحول زامخالفتکنیم‪.‬‬ ‫تصادفاتمنجربهفوتدر استانسمنان‬ ‫‪ ۷‬درصد کاهش یافت‬ ‫رئیــس پلی ـس راه اســتان‬ ‫اسکان و استراحت مسافران‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬تصادف های‬ ‫در ســطح استان اقدام شود‪.‬‬ ‫منجــر بــه فــوت درراه هــای‬ ‫کبیــری جــاده نظامی اســتان‬ ‫ایــن اســتان از ابتــدای ســال‬ ‫ســمنان را بــا ایمنــی صفــر‬ ‫جــاری تــا پایــان تیرمــاه بــا‬ ‫ذکــر کــرد و گفــت کــه ایــن‬ ‫تقی کبیری‬ ‫توجه به اقدام های مطلوب‬ ‫جــاده هــم چون یــک بمب‬ ‫صــورت گرفته هفــت درصد‬ ‫فعــال اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬در‬ ‫کاهــش یافــت‪ .‬ســرهنگ تقــی کبیــری در پنــج ســال گذشــته ‪ ۲۳۴‬تصــادف در جــاده‬ ‫جلســه کمیســیون مدیریــت اجرایــی ایمنی نظامــی رخ داده اســت کــه ‪ ۱۱‬فوتــی و ‪۱۳۰‬‬ ‫راه هــای اســتان ســمنان گفــت‪ :‬در مــدت مجــروح داشــت و بایــد اقدام هــای الزم‬ ‫ذکرشــده‪ ،‬تعداد ‪ ۵۴۴‬نفــر در تصادف های بــرای ایمن ســازی و بهســازی ایــن محــور در‬ ‫جــاده ای در اســتان مجــروح و تعــداد دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۲۱۵‬مــورد تصــادف خســارتی ‪ ۱۰‬کیلومتر از مســیر سمنان‪ -‬فیروزکوه مدت‬ ‫درراه های اســتان ســمنان به وقوع پیوست‪ .‬طوالنی اســت کــه اماده بهره برداری اســت‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تعــداد کل تصادف هــا و نیــاز داریم تا نواقــص موجود در خصوص‬ ‫درراه هــای اســتان شــامل حــوادث فوتــی‪ ،‬جداکننده این مسیر را هر چه زودتر برطرف‬ ‫جرحــی و خســارتی در ایــن مــدت‪ ،‬نســبت کنیم تا این محور زیر بار ترافیک قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــه ســال قبل چهــار درصد افزایش داشــت‪.‬‬ ‫کبیــری اضافه کرد‪ :‬بیشــترین واژگونی ها‬ ‫کبیــری اظهار داشــت‪ :‬توجه نکــردن به جلو در دهانه پل ها اتفاق می افتد که نیاز است‬ ‫نســازی و اشکارسازی در دهانه پل ها‬ ‫بــا ‪ ۶۸‬درصــد‪ ،‬بیشــترین فراوانــی را ازنظــر تا ایم ‬ ‫علــت تصادف هــا درراه های اســتان به خود صورت گیرد‪ .‬رئیس پلیس راه اســتان ســمنان‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بدون شک بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین اســیب ها را در ســال‬ ‫برای کاهش حوادث نیاز است تا نسبت به گذشــته در بخش راه های روســتایی و فرعی‬ ‫ایجــاد مرا کــز اســتراحتگاهی‪ ،‬پارکینگ هــای شاهد بودیم که نیاز است تا نواقص در این‬ ‫دائمــی و موقــت و تقویــت ایــن مهــم برای حوزه نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫جذب‪ ۲۳۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫سرمایه گذاری در قم‬ ‫مسئول امور سرمایه گذاری‬ ‫مالی خوبــی برخوردار اســت‪،‬‬ ‫شــهرداری قــم بابیــان اینکــه‬ ‫پیشرفتقابل توجهیراپشت‬ ‫بلــوار پیامبــر اعظــم (ص)‬ ‫سر گذاشــته می گذارد‪ .‬مسئول‬ ‫تهــای مهمــی در‬ ‫دارای ظرفی ‬ ‫امــور ســرمایه گذاری شــهرداری‬ ‫حــوزه ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫قــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬هتــل ‪۵‬‬ ‫محمدرضا معرفت‬ ‫خصوصــی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســتاره طوبــی در فــاز یک بلوار‬ ‫حــدود دو هــزار و ‪ 300‬میلیــارد‬ ‫پیامبــر اعظــم (ص) و روبــروی‬ ‫تومــان ســرمایه گذاری در طول ‪ 6‬ســال گذشــته تقاطــع بلوار حــرم جمکران و تقاطع ســمیه در‬ ‫در قم صورت گرفته است‪ .‬محمدرضا معرفت جــوار امام زاده احمد ابن قاســم (ع) قــرار دارد و‬ ‫با تشــریح فعالی ‬ ‫تهــا در حــوزه ســرمایه گذاری ازنظر موقعیــت دارای شــرایط منحصربه فردی‬ ‫شهرداریقماظهار داشت‪:‬ایجاددرامدواقتصاد در سرمایه گذاری است‪ .‬او با تاکید بر اینکه این‬ ‫پایدار و افزایش پیشــرفت و توســعه شــهر قم‪ ،‬هتــل ‪ ۵‬ســتاره در زمینی به مســاحت ‪ ۸‬هــزار و‬ ‫با جذب ســرمایه های داخلی و خارجی از اهم ‪ ۱۴۰‬مترمربــع و زیربنــای ‪ ۹۲‬هــزار مترمربــع در‬ ‫وظایــف در ایــن حوزه در شــهرداری قم اســت‪ .‬حال ســاخت اســت اذعان کرد‪ :‬چنین پروژه ای‬ ‫مســئول امور سرمایه گذاری شهرداری قم افزود‪ :‬با این حجم زیربنا‪ ،‬مدت طوالنی می طلبد که‬ ‫در دوره دکتر سقائیان نژاد شهردار قم‪ ،‬اتفاقات بــه مرحله بهره برداری برســد‪ ،‬امــا با تالش های‬ ‫یشــود در ســال اینده‬ ‫خوبــی در حــوزه ســرمایه گذاری و مشــارکت در انجام گرفتــه پیش بینی م ‬ ‫ســطح شهر اتفاق افتاده اســت که در این میان ایــن پــروژه افتتــاح شــود‪ .‬معرفــت با اشــاره به‬ ‫بلوارپیامبراعظم(ص)دارایظرفیت هایمهمی جذب حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان جذب‬ ‫در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی به شمار سرمایه گذاری در شهر قم در‪ ۶‬سال گذشته یاداور‬ ‫می رود‪ .‬او در مورد پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) شد‪ :‬مدیریت شــهری در حوزه سرمایه گذاری در‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ایــن پروژه در ســال ‪ ۸۸‬بــا فروش حــوزه ســرمایه گذاری کارنامه قابل قبولــی دارد‬ ‫اوراق مشــارکت به مبلغ ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومان در و در ســال ‪ ۹۹‬علی رغــم درگیــری کشــور با کرونا‬ ‫مهــای موجود در بخش ســرمایه گذاری‬ ‫کشــور صــورت گرفــت و در کمتــر از یــک هفتــه و تحری ‬ ‫همه اوراق به فروش رسیده و استقبال خوبی از موفق عمل کردیم‪ .‬او با اشاره به انواع پروژه های‬ ‫سوی شهروندان از این طرح ملی و استانی اتفاق ســرمایه گذاری از ســال ‪ ۹۴‬تــا ‪ ۱۴۰۰‬در مــدت ‪۶‬‬ ‫افتاد‪.‬معرفتابراز کرد‪:‬در سنوات گذشتهبحث ســال اظهار داشــت‪ :‬در سال ‪ ۹۴‬با توجه به اغاز‬ ‫تملک بدنه زمین های بلوار و احداث بزرگراه در دوره مدیریــت جدید و شــناخت وضع موجود‬ ‫این مسیر انجام شد و در مدیریت جدید از سال برنامه ریزی های خوبی در حوزه ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۹۴‬کــه بحث مشــارکت در بلــوار پیامبر اعظم در قم انجام شــد‪ .‬مســئول امور ســرمایه گذاری‬ ‫(ص) مطــرح شــد‪ ،‬پروژ ههــای خوبــی از طریق شهرداری قم اظهار داشت‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬تعداد ‪۳‬‬ ‫مشــارکت بخش خصوصی به نتیجه رســید‪ .‬او پروژه با‪ ۵۱۴‬میلیارد تومان‪ ،‬در سال‪ ۹۶‬دو پروژه‬ ‫بابیان اینکه نخستین پروژه تاثیرگذار و شاخص با ‪ ۳۳‬میلیارد تومان و در سال ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۴‬پروژه با‬ ‫در بلوار پیامبر اعظم (ص)‪ ،‬احداث هتل‪ ۵‬ستاره ‪ ۳۴۲‬میلیارد تومان سرمایه گذاری عملیاتی شد‪.‬‬ ‫طوبی در ‪ ۱۶‬طبقه شامل منفی‪ ۶‬طبقه زیرزمین او ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬ایــن رقم به ‪ ۵‬مورد و‬ ‫و ده طبقــه روی زمیــن و دارای اســتانداردهای حجم سرمایه گذاری‪ ۲۹۶‬میلیارد تومان افزایش‬ ‫بین المللی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر سقف یافت و اوج ســرمایه گذاری نیز در ســال ‪ ۹۹‬رقم‬ ‫منفی ‪ ۶‬این پروژه زد هشــده و با توجه به اینکه خــورد که ‪ ۹‬پروژه با قرارداد ‪ ۱۱۱۴‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز از توانمندی منعقدشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫افتتاح اتاق گفتگو و رونمایی از اپ جهان نما؛ دو خدمت شهری در حوزه تعامالت شهروندی و ارتباطات‬ ‫شهروندان مشارکت جو‪ ،‬سرمایه اجتماعی شهر هستند‬ ‫شهردار اصفهان با تقدیر از شهروندان مشارکت‬ ‫جــوی شــهر اصفهان گفــت‪ :‬در ایــن دوره مدیریت‬ ‫شــهری‪ ،‬صــدای منتقــدان را با برگــزاری بیــش از ‪60‬‬ ‫جلســه نشســت هم اندیشــی «اصفهــان فــردا» با‬ ‫نخبگانشهرشنیدیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬قــدرت الــه نــوروزی‬ ‫در مراســم رونمایــی از اپلیکیشــن جهــان نمــا‪ ،‬اپ‬ ‫شــهروندی شــهرداری اصفهــان‪ ،‬ائیــن تجلیــل از‬ ‫شــهروندان مشــارکت جــو و افتتــاح رســمی اتــاق‬ ‫گفتگــوی شــهرداری بــا شــهروندان کــه بــا حضــور‬ ‫شهروندان مشارکت جو برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از محورهای برنامه ما در این دوره مدیریت شهری‪،‬‬ ‫شــهر هوشــمند بود کــه نیاز به مشــارکت مــردم در‬ ‫بخش بهره برداری از خدمات داشت‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بهره برداری اپلیکیشــن جهان نما با پیگیــری اداره‬ ‫کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و‬ ‫ســازمان فاوا محقق شــد‪ .‬شهردار اصفهان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬هم اکنون زمینه مســاعد شــده تــا مردمی که‬ ‫شهرشــان را دوســت دارنــد و می خواهنــد دیگران‬ ‫در اســایش بهتــری قرار گیرنــد‪ ،‬با ابزار ایجاد شــده‬ ‫به مسئوالن شهری دسترسی بهتر و بیشتری داشته‬ ‫باشــند و از طریــق ایــن اپ‪ ،‬موارد را اطالع رســانی‬ ‫کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه مشارکت یک عمل دو‬ ‫طرفه است و دستگاهی که زیرساخت را فراهم می‬ ‫کند در یک سو و مردم مشارکت جو در سوی دیگر‬ ‫قرار دارند‪،‬خطاببهشهروندانمشارکتجواظهار‬ ‫کــرد‪ :‬حضور مــا در همه صحنه ها و نقش نظارتی‬ ‫شما گامبزرگیدر راستایتحققدموکراسی‪،‬نظارت‬ ‫همگانیوارزیابیرفتار حاکمانتوسطمردماست‪.‬‬ ‫نوروزی بیان کرد‪ :‬ارزش این کار برای من از ساخت‬ ‫بزرگتریــن پل ها کمتر نیســت و مــی تواند به همه‬ ‫ابعاد جامعه و اجزای حکومت تسری پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم در انحراف مدیــران و برنامه‬ ‫ها می توانند نقش بازدارنده ایفا کنند‪ .‬با اقدامات‬ ‫و مشارکت شما جلوی برخی انحرافات گرفته می‬ ‫شود که این موضوع قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫شهروندان مشارکت جو‪ ،‬سرمایه اجتماعی‬ ‫شهرها‬ ‫شهرداراصفهانبابیاناینکهمشارکتاجتماعی‬ ‫وهمگانییکنوعنظارتاست‪ ،‬گفت‪:‬اگرنظارت‬ ‫خـــبر‬ ‫همگانی در هر کشوری شکل گیرد اقدامات انجام‬ ‫شده می تواند دارای تضمین های اساسی باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وقتــی اجــازه راهپیمایی به‬ ‫احزاب داده می شود در راستای نظارت است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کمک شهروندان مشارکت جو برای اداره بهتر‬ ‫شهر هم شبیه کار احزاب است اما در بعد انفرادی؛‬ ‫و بخشی از پیشرفت شهر مدیون این افراد است‪.‬‬ ‫نوروزی با اشاره به اینکه تاثیرگذاری عمل منتقدان‬ ‫با کار شهروندان مشارکت جو یکسان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای شنیدن صدای منتقدان در این دوره مدیریت‬ ‫شــهری بیــش از ‪ 60‬جلســه اصفهان فــردا با حضور‬ ‫نخبگان و منتقدان برگزار شد‪ .‬وی افزود‪ :‬هر حرکت‬ ‫عمرانیدر شهربهخاطرحضور شهروندانمشارکت‬ ‫جواستواین گروه‪،‬یکسرمایهاجتماعیبهشمار‬ ‫می رود که باید با تمام توان از انها پاسداری کنیم‪.‬‬ ‫لزوم ارائه اموزش هدفمند نسبت به شهر‬ ‫به شهروندان‬ ‫در ادامه مراســم‪ ،‬علیرضا نصراصفهانی با بیان‬ ‫اینکــه از جمعیــت بیــش از دو میلیــون نفری شــهر‬ ‫اصفهان برخی نسبت به شهر بی تفاوت اما برخی‬ ‫شهروندانبهدنبالپیگیریحلموضوعاتهستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شهروندان مشارکت جو از دسته دوم هستند‬ ‫که در شــهر قدم می زنند و نســبت به شهرشــان و‬ ‫امور جاری حســاس بوده و ترجمان «شــهر ما خانه‬ ‫ما» هســتند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر باید بعد‬ ‫از طــرح مســائل‪ ،‬انگیزه از ســوی دســتگاه مربوطه‬ ‫ایجاد و مســائل پیگیری و حل شــود تا شــهروندان‬ ‫همچنان نســبت به اینده و سرنوشــت شــهر خود‬ ‫حساس باشند‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬فرســتنده و گیرنده در این فرایند باید ســالم‬ ‫باشند تا این ارتباط در عمل و میدان رخ دهد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬ما باید شرایطی فراهم کنیم که مدیریت‬ ‫جدید شهرداری‪ ،‬کارهای بزرگی که از سوی اداره کل‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و سازمان فاوا‬ ‫انجام شده را استمرار دهند‪.‬‬ ‫نصراصفهانــی ادامــه داد‪ :‬رصــد همــه امــور‬ ‫شــهر توســط مدیران به گونــه ای که مســئله ای از‬ ‫قلــم نیفتــد‪ ،‬ادعای بی جایی اســت پــس باید به‬ ‫شهرونداننزدیکشویمواموزشهدفمندینسبت‬ ‫بهمسائلشهرداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اپلیکیشن جهان نما‪ ،‬ابزار تعاملی جدید در‬ ‫شبکه ارتباطی شهرداری ‬ ‫همچنیــن ایمان حجتــی‪ ،‬مدیــرکل ارتباطات و‬ ‫امــور بیــن الملل شــهرداری اصفهــان با بیــان اینکه‬ ‫شهروندانی که در اداره شهر با ما مشارکت داشتند‬ ‫جزء ســرمایه هــای اجتماعــی و از عوامــل پایداری‬ ‫شــهرها به شــمار مــی روند‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬شــهرداری‬ ‫توانســت طی ‪ 4‬ســال گذشته ســرمایه اجتماعی را‬ ‫توسعه داده و حفاظت کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توســعه مشــارکت مــردم از حل‬ ‫مشکالت اجتماعی شــروع می شود که در سازمان‬ ‫فرهنگی – اجتماعی شهرداری این کار با همکاری‬ ‫ســمن هــا انجــام شــد و در عالی ترین ســطوح هم‬ ‫شــورای اسالمی شــهر اصفهان‪ ،‬اقدام به استفاده از‬ ‫نظرات مردم برای تدوین برنامه جامع شهر کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬اداره ‪ 137‬شهرداری اصفهان ارتباط‬ ‫خوبی با شهروندان دارد و متعهد بودیم مشکالت‬ ‫را از طریــق ‪ 137‬پیگیــری کنیم‪ .‬در ســال های اخیر‬ ‫این اداره در راستای تقویت و بهبود قدم های زیادی‬ ‫برداشته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در طراحی ‪ 4‬سال‬ ‫گذشته به این نتیجه رسیدیم که راه های ارتباط با‬ ‫‪ 137‬را توســعه دهیم و با فناوری های جدید این‬ ‫جرقه شــکل گرفت و اکنون «اپلیکیشن شهروندی‬ ‫اصفهان» با نام «جهان نما» با همکاری سازمان فاوا‬ ‫رونمایی و بهره برداری شد‪.‬‬ ‫حجتی با بیان اینکه در اواسط سال‪ 99‬طراحی‬ ‫وب اپ بــا نــام جهــان نمــا اغــاز و امــروز خدمــات‬ ‫شهروندی ان فعال شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این اپ ابزار‬ ‫تعاملی جدیدی به شبکه ارتباطی شهرداری افزوده‬ ‫شــد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه این اپ مبتنی بر مکان‬ ‫اســت و نقشه شــهر اصفهان با اطالعات مورد نیاز‬ ‫شهروند در این اپلیکیشن موجود است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سامانه ‪ 137‬شاهد اعالم موارد مختلف هستیم و‬ ‫پیشنهادات و سواالت شهروندان فراتر از مشکالت‬ ‫خود طی تماس با‪ 137‬مطرح می شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬امیدواریم در اینده طــرح اورژانس‬ ‫‪ 137‬را هــم بــا کمک معاونت خدمات شــهری در‬ ‫شهرداری راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫اتاقی برای گفتگو با شهروندان‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســه مــاه گذشــته اتــاق گفتگوی‬ ‫شــهرداری بــا شــهروندان‪ ،‬در ســاختمان مرکــزی‬ ‫شهرداری فعال شد تا افرادی که نمی دانند دریافت‬ ‫خدمــت مــورد نظر خــود را از کــدام بخش مطالبه‬ ‫کننــد راهنمایی شــوند‪.‬حجتی گفت‪ :‬این اتــاق در‬ ‫نزدیکی در ورودی شهرداری مرکزی برای رفاه حال‬ ‫شهروندان به ویژه شهروندان سالمند و افراد دارای‬ ‫معلولیت با دستور شهردار اصفهان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ارائه ‪ 30‬خدمت شهروندی در اپلیکیشن‬ ‫جهان نما‬ ‫همچنین‪ ،‬سید حمیدرضا ابطحی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان فاوا شهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬نرم افزار‬ ‫جهــان نما با تالش بخــش های مختلف رونمایی‬ ‫شــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬ایــن برنامه با ســامانه ‪ 137‬در‬ ‫ارتباط و نقشــه محور اســت‪ ،‬اکثر خدماتــی که در‬ ‫ســامانه ‪ my.isfahan.ir‬ارائــه شــده و قابلیت ارائه‬ ‫در گوشــی های هوشــمند را هم داشــته اســت‪ ،‬در‬ ‫این اپلیکیشن پیش بینی شده و در حال حاضر ‪30‬‬ ‫خدمــت از ســامانه ‪ my.isfahan.ir‬در ایــن برنامــه‬ ‫ارائه می شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اپلیکیشن جهان نما‬ ‫بــرای ارائه خدمات از قبیل ‪ ،137‬درخواســت تک‬ ‫پایــه‪ ،‬اعالن لحظــه ای رویدادهای مهــم و فوری و‬ ‫امکانایجادتوسعهخدماتبهصورتفرایندمحور‬ ‫و ‪ ....‬طراحی شده و در اختیار شهروندان اصفهانی‬ ‫قرار گرفته است تا شهروندان درخواست ها و موارد‬ ‫مورد نیاز خود را راحت تر پیگیری کنند‪.‬‬ ‫تقدیر ویژه از شهروندان مشارکت جو‬ ‫گفتنیاستدر اینبرنامهبااهدایتندیسویژه‬ ‫از ‪ 14‬نفر از شــهروندان مشــارکت جو که بیشــترین‬ ‫پیگیری و دغدغه را برای مسائل شهری و در حوزه‬ ‫هایمختلفشهریداشتند‪،‬تقدیرشد‪.‬‬ ‫عبدالخالــق (اصغــر) مــاه پیشــانیان‪ ،‬حمیــد‬ ‫مزروعــی‪ ،‬امیــد چوپانــی‪ ،‬پرویــن ســجاد‪ ،‬ســمیه‬ ‫یخچالــی‪ ،‬لیال شــمایلی‪ ،‬نازیال انصــاری پــور‪ ،‬ازاده‬ ‫کریمی‪ ،‬امینه بانو امینی‪ ،‬ابراهیم بختیاری‪ ،‬حسن‬ ‫صالحی‪ ،‬ســجاد گرجی‪ ،‬شــهرام صانعی و حسین‬ ‫دادخواه شهروندان مشارکت جو بودند که شهردار‬ ‫اصفهان‪،‬رییسشورایاسالمیشهرومدیرانشهری‬ ‫از انهاتقدیر کردند‪.‬‬ ‫خواهرخورشیدبخشیاز کم کاریمسئوالنراجبرانمی کند‬ ‫نگارنده کتاب خواهر خورشید گفت‪ :‬یکی از ضعف های بزرگ در‬ ‫مجموعه استان قم نبود عکس های و زیبا از بارگاه حضرت معصومه‬ ‫(س) اســت که این کتاب بخشــی از کم کاری های مسئوالن فرهنگی‬ ‫در قــم را می توانــد جبــران کند‪.‬امیر حســامی نژاد در نشســت خبری‬ ‫نخستین کتاب عکس حرم حضرت معصومه (س) که در دنیای کتاب‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کتاب خواهر خورشــید حاصل حدود دو دهه‬ ‫عکاسی از حرم حضرت معصومه (س) در زمان های مختلف است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه یکی از ضعف های بزرگ در مجموعه استان قم نبود‬ ‫سهــای باکیفیــت و زیبــا از بارگاه حضرت معصومه (س) اســت‪،‬‬ ‫عک ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کتاب خواهر خورشید بخشی از کم کاری های مسئوالن‬ ‫فرهنگــی در قــم را می تواند جبران کند‪.‬این عکاس قمی با اشــاره به‬ ‫بخشی از مشکالت که در حین تالیف این کتاب وجود داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از مهم ترین مشکالتی که در این راستا وجود داشت را می توان عدم‬ ‫تامین مالی برشمرد که متاسفانه نهادهای فرهنگی در این زمینه هیچ‬ ‫کمکی نکردند اما سوهان خودکار و سبزی فروشی فلفلی از انتشار این‬ ‫کتاب به دلیل ارادت به کریمه اهل بیت (ع) حمایت کردند‪.‬حسامی‬ ‫نژادبهپروسهزمانیعکس برداریاز حرمحضرتمعصومه(س)اشاره‬ ‫وبیان کرد‪:‬از زماناغاز مرمت گنبدحرمحضرتمعصومه(س)تاکنون‬ ‫در کتاب خواهر خورشید تصاویر به چاپ رسیده است‪.‬حسامی نژاد‬ ‫بیانداشت‪:‬ماسعی کرده ایم کیفیت کار رافدایسرعتانجامامور ان‬ ‫نکنیم؛برایهربخشیاز کتاباز ظرفیتاساتیدمختلفدر زمینه های‬ ‫هنریمختلفیبهرهبرده ایمودر ایام کروناتوانستیمباهمکاریتولیت‬ ‫استان مقدسه کریمه اهل بیت (ع) کمبودهای کتاب را هم رفع کنیم‪.‬‬ ‫نگارنده کتاب خواهر خورشــید ادامه داد‪ :‬یکی از بخش های جذاب‬ ‫این کتاب‪ ،‬عکس های قدیمی اســت که یا تاکنون پخش نشــده و یا‬ ‫کمدیده شده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مراسم افتتاحیه جشن های دهه والیت وامامت در مشهد مقدس برگزار شد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مراســم افتتاحیــه‬ ‫جشن هایدههوالیتوامامتباحضور مسئوالن‬ ‫شهری و کارناوال های شادی برگزار شد‪.‬‬ ‫دبیــر بنیــاد بین المللــی غدیــر در اســتان در‬ ‫مراســم افتتاحیــه بیــان کــرد‪ :‬هــرگاه تشــکل های‬ ‫مردمــی و فرهنگــی در راس امــور قــرار گرفتنــد‪،‬‬ ‫جلوه های اثرگذاری اش را در کشــور شــاهد بودیم‪.‬‬ ‫حجت االســام اخونــدی‪ ،‬بــا توجــه بــه همــکاری‬ ‫ارگان های شهر برای برگزاری مراسم های عید غدیر‬ ‫خـــبر‬ ‫گفت‪ :‬در جشن های عید غدیر عالوه بر قلب ها و‬ ‫دل هایمردم‪،‬مسئولینوارگان هانیزبههمنزدیک‬ ‫شده اندوبااینهمبستگیجریان هایضدفرهنگی‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس ســازمان فرهنگی تفریحی‬ ‫خنثــی م ‬ ‫شهرداریمشهددر مراسمافتتاحیهجشن هایدهه‬ ‫والیــت و امامت عنوان کــرد‪ ۴ :‬هزار عنوان برنامه‬ ‫در سطح شهر از عید قربان شروع شده و تا شام عید‬ ‫غدیر ادامه دارد‪ .‬منتظری گفت‪ :‬هزار سرود در ون ها‬ ‫بــا عنوان پاتوق ســرود و ‪ ۵‬تریلی اذین بندی شــده‬ ‫جهت کارناوال هایشادی‪،‬خیابانغدیر‪،‬نمایشگاه‬ ‫غدیردر کوهپارک‪ ۱۴،‬جشنبزرگشهریباظرفیت‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۵۰۰ :‬جشــن محله ای و جشنواره‬ ‫محلهاراییبا کمک هایمردمینیزبرگزار می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مذهبی مشهد بیان کرد‪ :‬در شب و روز‬ ‫عید غدیر ‪ ۵۴۵‬هیئت مذهبی در اســتان که ‪۴۳۵‬‬ ‫هیئت ان در مشــهد هســتند مراســم جشــن برگزار‬ ‫می کنند‪.‬طباطباییدر خصوصاقداماتمشترکبا‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت‪ :‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار پرس غذا در ظهر روز غدیر توســط هیئت‬ ‫یشــود و بین نیازمندان حاشــیه شهر توزیع‬ ‫طبخ م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ ۱۱۰ :‬زندانــی جرائــم غیــر‬ ‫م ‬ ‫عمــد ازاد و ‪ ۱۱۰‬جهیزیــه برای زوج های جوان تهیه‬ ‫می شود‪ .‬در پایان مراسم‪ ۱۱۰‬کارناوال شادی تریلی‪،‬‬ ‫ون و ماشینی و موتوری به سمت حرم مطهر امام‬ ‫رضا(ع)حرکت کردندوسپسبهسطحشهرحرکت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫معلمان کرج‪ ۷۰۰‬میلیونریالبهزلزله زدگانسیسخت کمک کردند‬ ‫مسئول بسیج فرهنگیان البرز گفت معلمان اموزش وپرورش ناحیه‬ ‫سه کرج ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال به فرهنگیان منطقه زلزله زده سی سخت‬ ‫استان کهگیلویه و بویر احمد کمک کردند‪ .‬مجتبی امرکاشی با اشاره‬ ‫به اینکه کمک جمع اوری شده به حساب گروه جهادی سازمان بسیج‬ ‫فرهنگیان کهگیلویهوبویراحمدواریزشد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬معلمانبه‬ ‫صحنه امدند تا بار دیگر در کمک رسانی وامداد به هم وطنان نیازمند‬ ‫سهمی داشته باشند و به مردم یاداوری کنند که همه باید در شرایط‬ ‫ســخت به هــم کمک کنیم‪ .‬او تصریح کــرد‪ :‬کمک اهدایی معلمان‬ ‫اموزش وپرورش ناحیه سه کرج در راستای ساخت و بازسازی دو منزل‬ ‫فرهنگیان اســیب دیده در زلزله سی سخت هزینه می شود‪ .‬امرکاشی‬ ‫بیان کرد‪ :‬تداوم کمک های مومنانه فرهنگیان می تواند نقش موثری‬ ‫در رفع مشکالت خانواده های اسیب دیده از زلزله سی سخت داشته‬ ‫باشد‪ .‬مسئول بسیج فرهنگیان البرز بابیان اینکه مردم سی سخت در‬ ‫شهرستان دنا در استان کهکیلویه و بویر احمد بهمن ماه سال گذشته‬ ‫خسارت سنگینی به علت وقوع زلزله دیدند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬برای کمک به‬ ‫مردم سی سخت همچنان نیاز به همدلی و همراهی فرهنگیان استان‬ ‫البرز داریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از زمان اغاز طرح پویش لبخند تاکنون شاهد‬ ‫همراهی فرهنگیان البرز هستیم‪ .‬مسئول بسیج فرهنگیان البرز افزود‪:‬‬ ‫معلمان در جامعه نقش الگویی دارند و همیشــه در شــرایط سخت‬ ‫جامعهحضوریفعالدارند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ 275‬هزار تماس‬ ‫با مرکز ‪ 2020‬مخابرات‬ ‫در سه ماهه اول‬ ‫در ســه ماهه اول ســال جاری‪ 275 ،‬هزار تماس با‬ ‫مرکز‪ 2020‬مخابراتمنطقه گلستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان‪ ،‬غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه اهمیت‬ ‫پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب‪ ،‬مرکز‬ ‫تماس‪ 2020‬فعال است و ارائه خدمات فروش‪ ،‬تمدید‬ ‫و پشــتیبانی اینترنت پرسرعت به مشــتریان راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او بــا اعــام ایــن مطلــب کــه در ســه ماهه اول‬ ‫ســال جــاری ‪ 275‬هــزار تمــاس با ایــن مرکز در اســتان‬ ‫گرفته شدهاست گفت‪:‬پساز بررسی هایبه عمل امده‬ ‫مشخص شــده اســت که بیش از ‪ 90‬درصد تماس ها با‬ ‫رفعنیاز ودرخواستمشترکپایان یافتهاست‪.‬‬ ‫او پیک ساعت تماس با این مرکز را از ساعت‪ 11‬الی‬ ‫‪ 19 ،14‬الی ‪ 20‬و ‪ 21/30‬الی ‪ 22/30‬دانســت و گفت‪:‬‬ ‫مرکــز ‪ 2020‬در مخابــرات منطقه گلســتان در ‪ 5‬نوبت‬ ‫اماده ارائه خدمات به مشترکان است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان عمده تماس های‬ ‫واصلــه را جهت تمدید و خرید اینترنت عنــوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به شرایط کنونی و شیوع بیماری کووید‬ ‫‪ 19‬به هم استانی ها توصیه می شود از درگاه های ارائه‬ ‫خدمــات غیرحضوری مخابرات اســتفاده نماینــد و با‬ ‫تمــاس با مرکــز ‪ 2020‬از تمامی ســرویس های اینترنت‬ ‫پرسرعتبه راحتیبهره مندمی شود‪.‬‬ ‫تائید نهایی ‪ 15‬هزار نفر‬ ‫در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫استان اصفهان‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬از متقاضیانی که در طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن این استان اقدام به ثبت نام کردند تاکنون‬ ‫بیــش از ‪ 15‬هــزار نفر تائید نهایی شــده اند و مبلغ وام‬ ‫ایــن طــرح از ‪ 100‬میلیون تومــان به ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافتــه اســت‪ .‬امیــر زاغیــان معــاون مســکن و‬ ‫ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان در‬ ‫خصوص افزایش تســهیالت اختصاص یافتــه به طرح‬ ‫اقدام ملی مســکن اظهار کرد‪ :‬مبلغ وام مســکن ملی‬ ‫برای متقاضیــان این طرح از ‪ 100‬میلیون تومان به ‪250‬‬ ‫میلیونتومانافزایش یافتهاست‪.‬اوافزود‪:‬بازپرداخت‬ ‫این وام ‪ 20‬ساله بوده و دو سال شامل دوران مشارکت‬ ‫و ســاخت‪ ،‬تنفس دارد؛ که البته در حال حاضر همان‬ ‫مبلغ قبلی در حال پرداخت اســت‪ .‬معاون مســکن و‬ ‫ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان‬ ‫در خصــوص شــرایط دریافت کنندگان ایــن وام اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬همه متقاضیان تائید شــده که مبلغ اولیه ‪40‬‬ ‫میلیونتومانراواریز کرده اندمی تواننداز اینتسهیالت‬ ‫استفاده کنند‪ .‬او بابیان اینکه هزینه ساخت واحدهای‬ ‫مسکن ملی بر اساس قیمت تمام شده تعیین می شود‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دولت ســعی دارد این قیمت تما مشــده را‬ ‫از طریــق تخفیفات پروانه‪ ،‬خدمات نظام مهندســی‪،‬‬ ‫قیمت زمین و ‪ ...‬کاهش دهد‪ .‬زاغیان افزود‪ :‬با افزایش‬ ‫وام بــه مبلــغ ‪ 250‬میلیــون تومــان در حــال حاضر این‬ ‫مبلغ ‪ 60‬درصد هزینه ســاخت را پوشــش می دهد‪ .‬او‬ ‫در خصوص اســتقبال مردم از طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬در این استان تاکنون بیش از ‪15‬‬ ‫هزار نفر تائید نهایی شــده اند که از این تعداد بالغ بر‬ ‫‪ 11‬هــزار نفــر واریــز وجه داشــته اند‪ .‬معاون مســکن و‬ ‫ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خریدوفروش طرح اقدام ملی مسکن تا‬ ‫زمانی که بحث ســند و واگذاری ان به شــکل رســمی‬ ‫انجام نشده‪،‬امکان پذیرنیستلذامردمبه هیچ عنوان‬ ‫اقــدام به خریدوفروش امتیاز مســکن ملی نکننــد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬مبادرت به خریدوفروش واحدهای مسکن ملی‬ ‫به استناد برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام عالوه بر لغو‬ ‫امتیاز متقاضی‪،‬برخوردقانونیاز طریقمراجعقضایی‬ ‫بادفاترثبت اسنادومشاورینامالک کهدر اینفعالیت‬ ‫مشارکت دارند را به همراه دارد‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر بیمه‬ ‫سالمت استان سمنان در‬ ‫ارزیابی قانون حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده‬ ‫در راســتای رعایت حقوق شــهروندی و صیانت از‬ ‫حقــوق مصرف کننده‪ ،‬اداره کل بیمه ســامت اســتان‬ ‫سمنان موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان در ارزیابــی قانــون حمایــت از حقوق‬ ‫مصرف کننده در سال‪ ۹۹‬شد‪.‬‬ ‫در متن تقدیرنامه اســتاندار ســمنان امده است‪ :‬با‬ ‫استعانتازالطافالهیوبراساسایین نامه هایقانون‬ ‫حمایتاز حقوقمصرف کنندگان‪،‬عملکردسال‪ ۹۹‬ان‬ ‫دستگاه بر اساس جدول امتیازات شاخص های مدون‬ ‫در سطح استانی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت که با‬ ‫اخذ امتیاز ‪ ۹۸‬شایسته دریافت لوح استانی سطح یک‬ ‫در رعایتحقوقارباب رجوعدر استانسمنانشده اید‪.‬‬ ‫لذا ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی و همکاران امید‬ ‫است که با صیانت از رتبه مکتسبه‪ ،‬در جلب رضایت‬ ‫مراجعه کنندگانوارتقاءجایگاهاندستگاهبیش ازپیش‬ ‫موفق باشید‪ .‬گفتنی است این ارزیابی هرساله توسط‬ ‫اســتانداری ســمنان در حوزه قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان صورت می گیرد‪ .‬بیمه سالمت استان‬ ‫سمنان توانست امتیاز ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۰۰‬را به خود اختصاص‬ ‫داده و موفــق به دریافت لوح اســتانی ســطح یک در‬ ‫رعایتحقوقارباب رجوعشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خوراک دام مناطق دارای‬ ‫تنش ابی تامین می شود‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانی اهواز از‬ ‫حل مشــکل تامین علوفه دام ها‬ ‫در مناطــق دارای تنــش ابــی در‬ ‫خوزســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫خــوراک موردنیــاز دام در مناطق‬ ‫دارای تنش ابی خوزستان به صورت رایگان و با حمایت‬ ‫دولت و وزارت جهاد کشــاورزی به دامداران اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪ .‬شــهال عموری با اشاره به مشکل تامین‬ ‫علوفــه موردنیــاز دا مهــا در مناطــق دارای تنــش ابی در‬ ‫خوزســتان اظهــار کــرد‪ :‬هماهنگی هایی میــان انجمن‬ ‫کارخانجــات تولید خوراک دام اســتان و ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی خوزســتان انجا مشــده اســت و ب ـه زودی نیاز‬ ‫دا مهــای مناطــق دارای تنــش ابی به علوفــه برطرف و‬ ‫مشــکالت مربوط به تامین علوفه در این مناطق حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام شده‪،‬‬ ‫تاکنون سه کارخانه تولید خوراک دام در خوزستان‬ ‫فعالیــت تولیــدی خود را به بحــث تامین علوفه و‬ ‫خــوراک موردنیــاز دام در مناطــق دارای تنــش ابی‬ ‫اســتان اختصاص داده اند تا هرچه ســریع تر شــاهد‬ ‫حل این مشــکل در خوزســتان باشــیم‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانــی اهواز گفــت‪ :‬امیدواریم این هماهنگی ها‬ ‫شــرایطی را بــه وجــود اورد تــا ب هصــورت مســتمر‬ ‫خوراک موردنیاز دام های سبک و سنگین در مناطق‬ ‫دارای تنــش ابــی اســتان تولیــد شــود و بــه دســت‬ ‫دامــداران ایــن مناطــق برســد‪ .‬عموری ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــرای تســریع تولیــد خــوراک دام در کارخانجــات‪،‬‬ ‫بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا ترخیــص و بارگیری‬ ‫نهاده هــای دامــی از بنــدر امــام خمینــی با ســرعت‬ ‫بیشتری انجام شود و درصورتی که مواد اولیه تولید‬ ‫این نوع خوراک‪ ،‬با سرعت بیشتری ترخیص شود‪،‬‬ ‫خوراک دام با سرعت بیشتری در کارخانه ها تولید‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬خــوراک موردنیــاز دام در‬ ‫مناطق دارای تنش ابی خوزستان به صورت رایگان‬ ‫و بــا حمایــت دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی به‬ ‫دامــداران اختصاص خواهــد یافت‪ .‬عموری گفت‪:‬‬ ‫تــاش می کنیم تحویل خــوراک دام از طریق مراکز‬ ‫عاملــی کــه ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان‬ ‫معرفی می کند‪ ،‬به دامداران انجام شــود تا شــاهد‬ ‫به وجود امدن مشکلی در زمینه توزیع نهاده های‬ ‫دامی نباشیم‪.‬‬ ‫‪ ۴‬بیمارستان جدید به‬ ‫چرخه کرونا‬ ‫اهواز‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اهــواز از اضافــه شــدن چهــار‬ ‫بیمارســتان جدیــد بــه چرخــه‬ ‫کرونــا در این اســتان خبر داد‪.‬‬ ‫فرهاد ابول نژادیان در گفت وگو گفت‪ :‬در روزهای‬ ‫اخیر شمار مراجع بیماران به بیمارستان های استان‬ ‫به شــدت افزایــش پیدا کــرده و ایــن موضوع بســیار‬ ‫نگران کننــده اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه تعــداد‬ ‫مراجــع بــه بیمارســتان های بهبهــان و ماهشــهر‬ ‫بیــش از دو برابــر شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬معمــوال‬ ‫امــار مراجعــه بیمــاران بــه بیمارســتان های اســتان‬ ‫در محــدوده یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا یک هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫بــود امــا ایــن امار در روز گذشــته به ســه هــزار نفر‬ ‫رســید‪ .‬ابــول نژادیــان ادامــه داد‪ :‬بعــد از دو مــاه‬ ‫شــمار بیمــاران بســتری در بیمارســتان های اســتان‬ ‫چهاررقمــی شــد و به همین دلیل چهار بیمارســتان‬ ‫جدیــد شــامل بیمارســتان ســینا‪ ،‬بیمارســتان امــام‬ ‫خمینــی‪ ،‬بیمارســتان فاطمــه الزهــرا (س) نیــروی‬ ‫انتظامــی و بیمارســتان امیرالمومنیــن (ع) تامیــن‬ ‫اجتماعــی نیــز به چرخــه ارائه خدمت بــه بیماران‬ ‫مبتالبــه کرونــا اضافه شــدند‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت خطرناک شیوع کرونا در استان خوزستان‬ ‫از مردم درخواســت می کنیم که نســبت به رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی اهتمام جدی داشــته باشند‬ ‫و از هرگونه تردد غیرضروری‪ ،‬مســافرت و برگزاری‬ ‫دورهمی و تجمع خودداری کنند‪.‬‬ ‫سمینار صنعت فوالد‬ ‫توسط شرکت فوالد‬ ‫خوزستان برگزار شد‬ ‫ســمینار صنعــت فــوالد و ارائــه کاربردهــای‬ ‫هوشــمند ســازی در ایــن صنعــت بــا حضــور رئیــس‬ ‫انجمــن نگهــداری و تعمیــرات ایــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســمینار یادشــده بــا حضور فرشــید رعایــت صنعتی‬ ‫اســتاد ســمینار و جمعی از مســئوالن شرکت فوالد‬ ‫خوزســتان در ســالن کنفرانــس تــاالر طوبــی ‪ ۲‬در‬ ‫فرهنگســرای دویســت دســتگاه برگزار شد‪ .‬رعایت‬ ‫صنعتــی در ایــن ســمینار دربــاره مباحثــی همچون‪:‬‬ ‫دیجیتالــی شــدن و تغییــر انتظــارات مشــتریان‪،‬‬ ‫صنعــت نســل ‪ ۰/۴‬و اثــرات ان بر تکنولــوژی تولید‬ ‫فــوالد‪ ،‬تولیــد‪ ،‬نگهــداری و تعمیــرات (‪ )O&M‬در‬ ‫صنعت نسل ‪ ،۰/۴‬زنجیره تامین هوشمند‪ ،‬رویکرد‬ ‫نویــن بــه ارزش افرینــی و مدیریت ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫انتومــی صنعــت نســل ‪ ۰/۴‬و زیرســاخت های‬ ‫موردنیــاز بــرای حرکت به ســوی صنعت فوالد ‪۰/۴‬‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شادگان‪:‬‬ ‫زمین های زراعی شادگان به اراضی بایر تبدیل شده اند‬ ‫شادگان‪ -‬رویداد امروز‪ :‬دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شادگان با‬ ‫تاکیــد بــر اینکه دولت اجازه ندهد که جریان طبیعت با دس ـت کاری‬ ‫به هم بریزد‪ ،‬گفت‪ :‬زمین های زراعی این شهرستان به زمین های بایر‬ ‫لشــده اند‪ .‬هوشــنگ مقامســی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار‬ ‫تبدی ‬ ‫داشت‪ :‬چندین سال است که با بحران تنش ابی مواجه هستیم و این‬ ‫بحران بر همه بخش های کشــاورزی و دامداری اســتان های کشور اثر‬ ‫گذاشتهاست؛همچنینبهعلتتامیننشدناببراینخیالتتوسط‬ ‫وزارت نیرو روزبه روز از تعداد نخل های موجود در شهرستان شادگان‬ ‫کاسته می شود‪ .‬دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شادگان افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس امارها در سال ‪ ۱۳۶۳‬در این شهرستان ‪ 6/5‬میلیون اصله نخل‬ ‫وجود داشت ولی در حال حاضر این تعداد به دو میلیون اصله نخل‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬زراعت نیز در این شهرستان به مشکالت‬ ‫بسیاری مواجه شده است ازجمله اب زمین های زراعی در تابستان و‬ ‫پاییز تامین نمی شود‪ .‬دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شادگان بیان‬ ‫کرد‪ :‬همچنین‪ ۵۰‬هزار هکتار زمین قابل کشت در این شهرستان وجود‬ ‫یشــود که این ‪۲۰‬‬ ‫دارد که در حال حاضر ‪ ۲۰‬هزار هکتار ان کشــت م ‬ ‫هزار هکتار در تابستان اب ندارند و در پاییز نیز در صورت بارش باران‬ ‫کشتصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫تبدیل زمین های قابل کشت به زمین های بایر‬ ‫او با تاکید بر اینکه عمده فعالیت در شهرســتان شــادگان باغات‬ ‫نخیالت‪ ،‬زراعت و دامداری اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شهرستان شادگان در‬ ‫انتهای رودخانه جراحی قرارگرفته اســت که اب این رودخانه از ســد‬ ‫مارونتامینمی شود‪.‬‬ ‫دبیراجرایینظامصنفی کشاورزیشادگانتصریح کرد‪:‬وزارتنیرو‬ ‫موظف اســت که اب نخیالت و زمین های زراعی شهرســتان شادگان‬ ‫را تامین کند ولی به دلیل سیاست های غلط و غیر کارشناسی وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬زمین های قابل کشت به زمین های بایر تبدیل شده اند‪ .‬مقامسی‬ ‫همچنین به وضعیت دامداری در این شهرســتان اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شادگانازجملهشهرستان هاییاست کهبهپرورش گاومیشرویاورده‬ ‫اســت اما به علت شــوری زیاد اب تاالب شــادگان‪ ،‬تامین نشــدن اب‬ ‫تاالب و رشد نکردن علوفه مناسب گاومیش های شهرستان در حال‬ ‫تلف شدن هستند و هنوز هیچ تمهیداتی برای خروج از این وضعیت‬ ‫توســط دولــت اندیشــیده نشــده اســت‪ .‬دبیــر اجرایی نظــام صنفی‬ ‫کشاورزی شادگان تاکید کرد‪ :‬اگر این شرایط ادامه دار باشد تمام دام ها‬ ‫در اینشهرستانتلفمی شوند‪.‬‬ ‫تاالب شادگان حال خوشی ندارد‬ ‫او با اشــاره به اینکه تاالب بین المللی شــادگان جزو یکی از پنج‬ ‫تاالب بزرگ در جهان و عضو کنوانســیون ملی رامســر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این تاالب براثر تخلیه زباله های شهری‪ ،‬تخلیه پساب های پتروشیمی‬ ‫و پساب های نیشکر و سدسازی بی رویه در حال از بین رفتن و خروج‬ ‫از این کنوانســیون اســت و دولت و وزارت نیرو باید هرچه ســریع تر‬ ‫تمهیداتی برای احیای این تاالب انجام دهند‪ .‬مقامسی به احداث‬ ‫ســد روی رودخانه مارون اشــاره کرد و گفت‪ :‬اب تاالب شــادگان از‬ ‫رودخانه های کارون و مارون تامین می شود و روی رودخانه مارون در‬ ‫بهبهان‪ ،‬سد مارون افتتاح شده است که با این احداث شهرستان های‬ ‫پایین دســت به طور شــدید متضرر شدند‪ .‬دبیر اجرایی نظام صنفی‬ ‫کشــاورزی شــادگان تصریح کرد‪ :‬اما در حال حاضر قرار اســت باالتر‬ ‫از ســد مارون بهبهان‪ ،‬ســد مارون دو را افتتاح کنند و اگر این ســد به‬ ‫بهره برداری برسد بی شک شهرستان های رامهرمز‪ ،‬رامشیر‪ ،‬ماهشهر‬ ‫و شادگان زراعتشان از بین می رود و روستاییان مجبور به مهاجرت‬ ‫خواهند شد و فاجعه زیست محیطی نیز به وجود می اید‪ .‬به گفته‬ ‫مقامســی‪ ،‬دولــت بایــد احداث ســد را متوقــف کند و اجــازه ندهد‬ ‫کــه جریان طبیعت با دس ـت کاری به هم بریــزد‪ .‬او گفت‪ :‬تاالب ها‬ ‫به عنوان ریه های تنفسی استان ها هستند که این ریه ها ازکارافتاده اند‬ ‫و باید این تاالب ها احیا شــوند؛ بنابراین دولت به جای سدســازی و‬ ‫احداث صنایع عظیم پتروشیمی در مرکز کویر‪ ،‬اقدام به احداث ان ها‬ ‫در حاشیه خلیج فارس کند و از اب خلیج برای صنایع استفاده شود‬ ‫ولی با سیاس ـت های نادرســت در مراکز کویر صنایع احداث شدند و‬ ‫همین امر برای کشاورزی کل کشور مشکل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسطشرکتنفتو گاز مسجدسلیمانصورت گرفت‬ ‫صرفه جویی‪ ١٧٠‬میلیارد ریالی با ایمن سازی چاه گازی‬ ‫‪٢٩٨‬مسجدسلیمان‬ ‫نســازی چاه گازی ‪ ۲۹۸‬مسجدســلیمان‬ ‫اهواز‪-‬رویــداد امروز‪:‬بــا ایم ‬ ‫بدون حضور دکل حفاری‪ ۱۷۰،‬میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شد‪.‬‬ ‫چــاه گازی ‪ ۲۹۸‬مسجدســلیمان بــه دلیــل ازکارافتــادن شــیراالت‬ ‫نســازی‬ ‫در حالــت بــاز‪ ،‬در برنامــه تعمیــر بــا دکل باهــدف ایم ‬ ‫قــرار گرفــت کــه تعمیــر ان بــدون دکل موجــب صرفه جویــی در‬ ‫هزین ههــای محوط هســازی چــاه و تعمیر با دکل شــد‪ .‬با توجه به‬ ‫نشت شدید خارجی گاز یکی از شیرهای تولیدی این چاه‪ ،‬برنامه‬ ‫نســازی ب هصــورت خارج از برنامه و بــا رفع عیب و روانکاری‬ ‫ایم ‬ ‫شــیر اصلی باالیی‪ ،‬نصب شــیر عمقی‪ ،‬نصب شــیرهای دروازه ای‬ ‫جدید به جای شیرهای تولید قدیمی و معیوب طرفین چاه‪ ،‬پس‬ ‫از ‪ ۴۰‬روز کار فنی‪ ،‬تخصصی‪ ،‬نواورانه و استانداردسازی با رعایت‬ ‫کلیــه الزامــات ایمنی و در گرمای شــدید و طاقت فرســای موجود‬ ‫در شــرایط اپیدمــی ویــروس کرونا انجام پذیرفــت‪ .‬این عملیات‬ ‫با مشــارکت واحد کنترل فوران چاه ها و مدیریت تعمیر‪ ،‬تکمیل‬ ‫و خدمــات فنــی چاه های شــرکت ّملــی مناطــق نفت خیز جنوب‬ ‫و مدیریــت امــور فنــی‪ ،‬مدیریــت عملیــات و اداره ‪ HSE‬شــرکت‬ ‫بهر هبــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان انجــام و باعث اســتمرار‬ ‫تولید ‪ ۳۰۰۰‬بشکه نفت در روز شد‪.‬‬ ‫تروریست ها حافظ نظم و امنیت ستواندوم‬ ‫ضرغام پرست را در ماهشهر به شهادت رساندند‬ ‫شهیدستواندوم«ضرغامپرست»در شبعیدقرباندر حینانجامماموریتتوسطاشرار بامظلومیتبه‬ ‫درجهرفیعشهادتنائلامد‪.‬مراسمتشییعپیکر گلگون کفنشهیدنظموامنیتستواندومضرغامپرستدر‬ ‫شهرستانماهشهربرگزار شد‪.‬مراسموداعوتشییعپیکرشهیدمدافعنظموامنیتستواندومضرغامپرست‬ ‫روز جمعه ســاعت‪ ۸:۳۰‬صبح در مصلی نماز جمعه ماهشــهر با حضور عشــایر‪ ،‬مردم‪ ،‬مسئوالن و مقامات‬ ‫لشــکری و کشــوری برگزار شد‪.‬ادامه این مراسم نیز ساعت‪ ۱۱‬صبح در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار و‬ ‫ساعت‪ ۱۸‬مراسم خاکسپاری این شهید گرانقدر در زادگاهش شهرستان رامهرمز برگزار شد‪ .‬ادامه این مراسم نیز‬ ‫ساعت‪ ۱۱‬صبح در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار و ساعت‪ ۱۸‬مراسم خاکسپاری این شهید گرانقدر در‬ ‫زادگاهششهرستانرامهرمزبرگزارشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استفادهاز تکنیکنویننمودار نگاریبراینخستینبار‬ ‫در شرکتمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫بــرای نخســتین بــار در شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفتخیز جنوب استفاده از نمودار نگاری تولید چاه‬ ‫در چند دبی با موفقیت به اجرا درامد‪.‬‬ ‫رامین روغنیان در این خصوص اظهار داشت‪:‬‬ ‫با استفاده از این روش می توان نمودار فشار ته ­‬ ‫چاهی برحســب میزان دبی تولیدی را رســم کرد‬ ‫و نمــودار ‪ IPR‬هــر الیه تولیدی را به دســت اورد‬ ‫یتــوان اطالعــات مهمــی همچــون‬ ‫و درنتیجــه م ‬ ‫شــاخص بهره دهــی و (‪AOF (Absolute Open‬‬ ‫‪ flow‬را به دست اورد‪ .‬او افزود‪ :‬این تکنیک نوین‬ ‫نمــودار نــگاری‪ ،‬در چند دبی مختلف ســرچاهی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫(حداقــل دو دبــی متفــاوت) انجــام م ‬ ‫برای این منظور از کاهنده های مختلفی استفاده‬ ‫می شود که برای هر کاهنده دبی نواحی تولیدی‬ ‫و به تبع ان میزان فشار ته چاهی متفاوت است‪.‬‬ ‫روغنیــان دربــاره اهمیــت نمودارنــگار تولیــد‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ابزارهــای نمــودار نــگار تولیــد یکی‬ ‫از را ههــای به ­دســت اوردن میــزان‪ ،‬منبــع و‬ ‫نــوع ســیاالت تولیــدی از چا ههــا هســتند کــه در‬ ‫برنامه ریــزی بــرای بهین هســازی تولیــد از مخــزن از‬ ‫ان ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن عملیــات در خردادمــاه‬ ‫ســال جــاری در چــاه اهــواز ‪ ۱۳۴‬اجــرا شــد‬ ‫به گون ـه ای کــه عــاوه بــر خروجــی متــداول‬ ‫نمــودار نــگار تولیــد‪ ،‬اطالعات مخزنــی مهمی‬ ‫پیرو راندن نمودار مذکور به دســت امد که در‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریــت مخزن کمک شــایانی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬دلیل اســتفاده از این‬ ‫نمــودار در چــاه مزبــور شناســایی منشــا اب‬ ‫ورودی بــه چــاه به منظــور کنتــرل اب تولیدی‪،‬‬ ‫بررســی یکپارچگــی چــاه و بهینه ســازی تولیــد‬ ‫بــوده کــه به وســیله امکانــات موجــود در دکل‬ ‫حفــاری شــامل کاهنــده چندراهــه و امــکان‬ ‫جریــان دادن چــاه در ‪ ۳‬دبــی مختلــف بــا‬ ‫راهبــری و نظــارت مهندســی بهره بــرداری ایــن‬ ‫معاونت به انجام رســید‪.‬‬ ‫معــاون مهندســی نفــت مدیریــت امــور فنی‬ ‫شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنوب خاطرنشــان‬ ‫ساخت‪ :‬با استفاده از روش فوق دینامیک جریان‬ ‫چنــد فازی در چاه مشــاهده و جبهــه اب ورودی‬ ‫بــه چــاه با دقت باال رصد شــد و درنهایت نتایج‬ ‫استفاده از این روش منجر به افزایش دقت تحلیل‬ ‫مهندسی و کاهش زمان تصمیم­ گیری و به تبع ان‬ ‫کاهش هزینه ها شد‪.‬‬ ‫جریان اب در پایین دست رودکرخه و ورود اب به هورالعظیم‬ ‫عکاس‪ :‬سیدباقر موسوی‬ ‫دیدگاه‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محمد مالی‬ ‫در خوزستان چه خبر است؟‬ ‫️‪ -۱‬خوزستان تشنه است بی تردید اما تقلیل‬ ‫مشکالت‪ ،‬بحران های قلب ایران تنها به بی ابی‬ ‫یا حتی بیکاری‪ ،‬بیان بخشی از مسئله است‪ .‬درد‬ ‫خوزســتان عدم توســعه در یک صد سال گذشته‬ ‫است‪ .‬توسعه متوازن و متناسب با ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی هایطبیعیوانسانیایناستان‪.‬‬ ‫ـت دولت مرکزی در صدسال گذشته‬ ‫️ ‪ -۲‬دسـ ِ‬ ‫بــرای اســتفاده از منابــع خوزســتان کــه تحقیقــا‬ ‫ثروتمندترینواستراتژیک ترینمنطقهخاورمیانه‬ ‫اســت؛ دراز و بــرای رســیدگی‪ ،‬ســرمایه گذاری و‬ ‫خدمت به ان‪ ،‬کوتاه و ناقص بوده اســت‪ .‬قدم‬ ‫اول پس باید تغییر نگاه‪ ،‬رویکرد و برخورد مرکز‬ ‫باخوزستانباشد‪.‬‬ ‫️‪-۳‬محرومیتدرخوزستان؛قومیومنطقه ای‬ ‫نیست‪ .‬شمال و جنوب خوزستان‪ ،‬متشکل از دو‬ ‫قومعزیزبختیاریوعرباستامادر هردوسوی‪،‬‬ ‫شاهد وضعیت یکسان و فاجعه بار بهره مندی از‬ ‫شاخص هایتوسعههستیم‪.‬ازمحرومیتشمال‬ ‫وجنوبخوزستان‪،‬دردناک ترتبعیضیاستکهبر‬ ‫اینمناطقرواداشتهشدهاست‪.‬‬ ‫️ ‪ -۴‬مشکالت خوزستان باید ملی و در سطح‬ ‫‪ ۳‬قوه بررسی و چاره اندیشی و به گونه ای شفاف‬ ‫و قابــل نقد در معرض نظر مردم خوزســتان قرار‬ ‫گیرد‪.‬هنوز پروندهتصمیم گیریدربارهبهره مندی‬ ‫خوزســتان از نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین‬ ‫منابع ابی که دارد‪ ،‬محرمانه و غیر شفاف تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۷-۵‬ســال پــس از پایــان جنــگ‪ ،‬بر اســاس‬ ‫تصمیمیک نهادفرادستی‪،‬هرگونهسرمایه گذاری‬ ‫جدیواساسیدر خوزستانممنوعبود‪.‬بعالوه‪۸‬‬ ‫سالجنگتحمیلی‪،‬یعنیدردولت هایمختلف‬ ‫بههردلیلی!بهمدت‪ ۲۵‬سال‪،‬خوزستانمحروم‬ ‫از ســرمایه گذاری بــوده اســت‪ .‬بــرای جبــران این‬ ‫عقب ماندگی‪۲۵‬سالهچه کرده ایم؟‬ ‫️ ‪ - ۶‬چنانچه گفتیم تبعیض و محرومیت دو‬ ‫پیشوند و پسوند خوزستان در قرن گذشته بوده‬ ‫اســت‪ .‬راه حل اما پیچیده نیســت‪ ،‬نگاه امنیتی‬ ‫جایخودرابهنگاهشهروندیدر خوزستاندهد‪.‬‬ ‫شایسته ســاالری بیــرون امــده از نگاه شــهروندی‬ ‫پایانــی خواهــد بــود بــرای دوران ســیاه مدیریت ‬ ‫پخمه هاوامدنجریانسالمنخبه ها‪.‬‬ ‫️ ‪ - ۷‬در خوزســتان بحــران اعتمــاد بــه دولت‬ ‫مرکــزی‪ ،‬تاریخــی و مزمــن اســت‪ .‬ایــن شــکاف‬ ‫دولت‪/‬ملت‪،‬می تواندبی تعارف‪،‬از حستعلق‬ ‫و همبستگی ملی فرو کاهد‪ .‬باید به سرعت برای‬ ‫خوزستان تصمیمات ملی گرفت‪ .‬فراتر از دولت‬ ‫و مجلس‪ ،‬نسبت به دلجویی از خوزستان اقدام‬ ‫شــود‪ .‬خطای محاســباتی اینجــا غیرقابل جبران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬چندیــن روز از اغــاز اعتراضــات‬ ‫خیابانی در خوزســتان می گذرد‪ .‬روشن است‬ ‫کــه خیابان محــل طرح مطالبات نیســت اگر‬ ‫گوش شنوایی وجود داشت! دلسوزان نگران‬ ‫نباشــند‪ ،‬اینجا همان نقطه ای است که پوزه‬ ‫صدامیــان را بــه خــاک مالیــد‪ .‬دشــمنان هــم‬ ‫پای کوبــی نکننــد‪ ،‬خوزســتان باطل الســحر‬ ‫توطئه هــای ضــد ایرانــی بــوده و هســت‪.‬‬ ‫نســخه پیچی بــرای خوزســتان از دور‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه تولیــد ادرس هــای غلــط و گمراه کننــده‬ ‫شده است‪ .‬تصمیمات را مبتنی بر اقتضائات‬ ‫بومــی و محلــی بگیرید؛ و تصمیــم اخر برای‬ ‫خوزستان‪ ،‬اولویت دادن به محیط زیست در‬ ‫برابر صنعت و تولید است‪ .‬ان زمان خواهید‬ ‫دیــد مشــکالت اســتان چگونــه یکــی پــس از‬ ‫دیگری حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تصویــری کــه نفریــن و هژمــون نفت از‬ ‫خوزســتان ســاخته وپرداخته‪ ،‬واقعی نیســت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مزیــت اصلــی جلگــه خوزســتان‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫یپــروری و میــراث‬ ‫دامــداری‪ ،‬توریســم‪ ،‬ابز ‬ ‫فرهنگی اســت‪ .‬خوزســتان کارگاهــی مطلوب‬ ‫نفت است‪ .‬به ابعاد واقعی خوزستان بنگرید‬ ‫تا غول خفته برخیزد و روی پای خود بایستد و‬ ‫به مجد هزاره ها بازگردد‪.‬‬ ‫️‪ -۱۰‬خوزســتان بغضــی فروخفتــه دارد‪،‬‬ ‫فریــادی در گلــو مانــده‪ ...‬بگذاریــد بغضش‬ ‫را و فریــادش را نجیبانــه و در ارامــش نجــوا‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن مــردم مظلومنــد‪ .‬باتحمــل‪ ،‬مدارا‬ ‫و همدالنــه و در اوج احتــرام بــه تجمعــات‬ ‫اعتراضی نگاه کنیم؛ و نگران نباشــیم‪ .‬اینجا‬ ‫خوزستان است‪ .‬همین‬ ‫برایخوزستان چهباید کرد؟‬ ‫یک‪ :‬این روزها خوزســتان مرکز توجهات است‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن توجــه؛ دغدغه منــد و شــریف‪،‬‬ ‫بخشــی فرصت طلــب و ریاکارانــه‪ ،‬بخشــی‬ ‫موج سوارانهوهیجانیومنمی دانمنگاهعلمی‬ ‫و حکیمانه در این میانه چه اندازه مهجور است؛‬ ‫امــا می خواهــم در ده فــراز‪ ،‬راه حل هــای درمان‬ ‫خوزستان را عرضه دارم‪ .‬یک‪ :‬خوزستان به توجه‬ ‫و نگاه ویژه نیاز دارد و نه استاندار یا نماینده یا‬ ‫مدیر ویژه‪ .‬این توجه است که محیط زیست را‬ ‫بر تولید نفت‪ ،‬حفظ اکوسیستم را بر انتقال اب‪،‬‬ ‫کارمهاجروسرمایه گذاری‬ ‫نیرویبومیرابرنیروی ِ‬ ‫امنیت افرین در مناطق مرزی را بر استراتژی زمین‬ ‫سوختهاولویتمی دهد‪.‬نگاهویژه!‬ ‫دو‪ :‬نمی توان با عناصری که خود بخشی از‬ ‫مشکل خوزستان در چند دهه گذشته بوده اند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫امیدبهتغییروضعموجودداشت‪.‬خوزستاننیاز‬ ‫بهپوست اندازیمدیریتی‪،‬عبور از کاربست های‬ ‫سنتی و خون و نفس تازه دارد‪ .‬جوان های نخبه‬ ‫خوزســتانی را از زیر ســایه پدرخوانده ها بکشید‬ ‫بیرون‪،‬قطار خوزستانراهمی افتد‪.‬‬ ‫سه‪:‬مشخصادرمجموعهنفت‪ ،‬گاز‪،‬نیشکر‪،‬‬ ‫حفاری‪،‬فوالدوپتروشیمی ها؛بایستیبه کارگیری‬ ‫نیرویانسانی‪،‬منحصربهساکنینهمانمنطقه‬ ‫اختصاص حداقل ‪۱۰‬‬ ‫در خوزستان باشد و قانون‬ ‫ِ‬ ‫درصــد از درامدهــای ایــن شــرکت ها در مجلس‬ ‫تصویبوصرفبهبودوضعیتخوزستانشود‪.‬‬ ‫وضعیتی که خود محصول نگاه کارگاهی همین‬ ‫صنایعاست‪.‬‬ ‫چهــار‪ :‬ســد گتوند نقش مهمی در شــوری‬ ‫رودخانــه کارون‪ ،‬شــوره زار شــدن بهتریــن‬ ‫نهــای زراعــی و از بیــن رفتن اکوسیســتم‬ ‫زمی ‬ ‫خوزســتان دارد‪ .‬عالج بخشــی این سد جز با‬ ‫تغییــر کاربــری ان و از مــدار خارج شــدن این‬ ‫افتضاح مهندســی ممکن نیســت‪ .‬در صورت‬ ‫ترسالی هم این سد! خوزستان را به نمکزاری‬ ‫غیرقابل سکونت مبدل می سازد‪.‬‬ ‫پنــج‪ :‬تــا زمانی کــه صنایع اب بــر در مناطق‬ ‫خشــک و کویری کشــور برپا هستند‪ ،‬چک های‬ ‫طالیــی بــرای انتقــال اب کشــیده می شــود‪.‬‬ ‫صنایــع اب بــر به مناطق ســاحلی منتقل یــا اب‬ ‫مورداستفادهان هااز اب شیرین کن هایصنعتیو‬ ‫انتقال از دریا تامین شود‪ .‬هرگونه انتقال اب برای‬ ‫مصارف غیرشرب ممنوع و باطل اعالم شود‪.‬‬ ‫شش‪ :‬حلقه مفقوده توســعه در خوزستان؛‬ ‫عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی‪ ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫نهایتا دولت است‪.‬‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری و ً‬ ‫مشــوق ها‪ ،‬معافیت هــا و تســهیالت الزم برای‬ ‫ایجــاد تحرک در اقتصاد مولد خوزســتان فراهم‬ ‫شود؛ و هر فردی در طی سال های گذشته؛ مانع‬ ‫سرمایه گذاریدر استانخوزستانشده‪،‬محاکمه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هفت‪:‬نفتچندینهزار میلیاردتومان‪،‬حق‬ ‫االیندگــی خــود را که چند دهه اســت پرداخت‬ ‫نکــرده به شــهرها و مناطق نفتی در خوزســتان‬ ‫بپردازد‪ .‬سوختن فلرهای نفتی که عامل الودگی‬ ‫هوایخوزستاناسترامتوقف کند‪.‬هورالعظیم‬ ‫رابه سرعتتخلیهویاالزاماتمحیط زیستیهور‬ ‫و استخراج و تولید در اب را پاس دارد‪.‬‬ ‫هشــت‪ :‬وزارت نیــرو بعــد از چنــد دهــه‬ ‫باالخــره در اهواز و ســایر شــهرهای خوزســتان‪،‬‬ ‫تصفیه خانه اب بســازد تــا مردم خوزســتان اب ‬ ‫شربسالمبنوشندوتصفیه خانهفاضالببسازد‬ ‫تا رودخانه های اســتان‪ ،‬کانال فاضالب نباشــد؛‬ ‫و خطــوط جمع اوری فاضالب را احداث کند تا‬ ‫وضعیتبهداشتیاستانباالخرهاستانداردشود‪.‬‬ ‫نه‪ :‬شایسته ساالری در خوزستان حاکم شود‪.‬‬ ‫احزاب‪،‬اقوامو گروه هایمتنفذ‪،‬دستاز تقسیم‬ ‫مدیریت هــای اســتان بین خود و ســهم خواهی‬ ‫بردارند‪.‬برایچندسالادارهخوزستاننه گوشت‬ ‫قربانی که بر عهده متخصصین و دانشمندان و‬ ‫اهل فنباشد‪.‬غربتنخبگاندانشگاهیراپایان‬ ‫دهید‪.‬عینکسیاسیرابردارید‪.‬‬ ‫ده‪ :‬در ده ســال گذشــته بزرگ تریــن کــوچ‬ ‫انســانی تاریــخ خوزســتان رخ داده اســت‪ .‬مهار‬ ‫ریزگردهــا‪ ،‬حل مشــکالت زیرســاختی و فراهم‬ ‫اوردن حداقل هــای اســتاندارد زندگــی‪ ،‬وظیفــه‬ ‫دولت نفتی اســت‪ .‬خوزســتان را بســازید از نو‪.‬‬ ‫خوزســتان را دریابید‪ .‬اســتانی که هوا ندارد‪ .‬اب‬ ‫نــدارد‪ .‬نــان نــدارد؛ اما یک دنیا همت و عشــق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫بوفون و رویایی حضور‬ ‫در جام جهانی قطر‬ ‫بوفــون‬ ‫جانلوئیجــی‬ ‫احســاس می کنم نیاز و عالقه‬ ‫ســنگربان باتجربــه و ســابق‬ ‫بــه انجــام کار دیگــری دارم‪.‬‬ ‫یوونتوس و تیم ملی ایتالیا‪ ،‬از‬ ‫مــن از ایــن ایده کــه می توانم‬ ‫رویاهــای خود مبنی بر صعود‬ ‫بــه ســرگرمی هایم بپــردازم و‬ ‫پارمــا بــه ســری ا و حضــور در‬ ‫برایشــان وقت بگذارم بســیار‬ ‫جانلوئیجی بوفون‬ ‫جام جهانی قطر سخن گفت‪.‬‬ ‫هیجان زدههستم‪.‬امااحساس‬ ‫جانلوئیجــی بوفون ســنگربان‬ ‫می کنم هنــوز کار خاصی دارم‬ ‫افسانه ای یوونتوس و تیم ملی ایتالیا‪ ،‬با روزنامه که باید انجام دهم‪ .‬من یک ارزو دارم‪ ،‬شــاید‬ ‫گاتزتــا دلو اســپورت مصاحبه ای را انجــام داده یک مدینه فاضله که مرا به ســمت جلو سوق‬ ‫و از رویاهایــش ســخن گفــت‪ .‬او اعالم کرد که می دهــد‪ .‬بوفــون توضیــح می دهــد که حضور‬ ‫قصــد دارد پارمــا را بــه ســری ا برگردانــد و ‪ 16‬در جام جهانــی ‪ 2022‬قطر محرک و انگیزه ای‬ ‫ســال پــس از کســب مقــام قهرمانــی جهــان با برای او اســت‪ .‬بوفــون ادامه داد‪ :‬مانچینی کار‬ ‫اتــزوری و در زمــان حضــور مارچلو لیپی بر روی خارق العــاده ای انجام داد‪ .‬ما فقط می توانیم‬ ‫نیمکت ایتالیا‪ ،‬به تیم ملی کشــورش برگردد و از او تعریــف و تمجیــد کنیم و من در ســن ‪43‬‬ ‫راهــی جــام جهانی قطر شــود‪ .‬بوفــون در این ســالگی‪ ،‬بــه دلیل احتــرام به کار مربــی‪ ،‬هرگز‬ ‫مصاحبه گفت‪ :‬من به کارم ادامه می دهم زیرا کسی نخواهم بود که از او درخواست کنم مرا‬ ‫یک رویا دارم‪ .‬اما این بستگی به کسب نتایج به تیم ملی دعوت کند‪ ،‬هرگز‪ .‬سنگربان سابق‬ ‫دارد‪ .‬به محــض اینکــه نشــانه ای از افــت را در یوونتــوس در ادامه گفــت‪ :‬اما برای دیدن یک‬ ‫خودم تشخیص دادم‪ ،‬یک دقیقه بعد فوتبال رویا‪ ،‬به یک جام جهانی احتیاج دارم‪ .‬در غیر‬ ‫را کنار می گذارم‪ .‬به دلیل اینکه من در خانه با این صورت برای چه بازی می کنم؟ البته پارما را‬ ‫همسر و فرزندانم‪ ،‬با دوستانم احساس خوبی به سری ا برگردانم‪ .‬تقریبا مطمئنا مانچینی با‬ ‫دارم‪ ،‬پــس خداحافظی از فوتبال ضربه روحی من تماس نخواهد گرفت‪ ،‬او بازیکنان و گروه‬ ‫بــه مــن نخواهــد زد‪.‬او ادامــه داد‪ :‬وقتــی ایــن خود را دارد‪ .‬اما باید بدانم که یک جام جهانی‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬من خوشحال نخواهم شد‪ .‬اما در قطر برگزار می شود تا به رویایم ادامه دهم‪.‬‬ ‫رونالدو در یوونتوس می ماند‬ ‫پــاول نــدود‪ ،‬نایب رئیــس‬ ‫کــه در ژوئــن ســال ‪ 2018‬و از‬ ‫یوونتــوس تاکید کرد که ان ها‬ ‫رئــال مادریــد راهی یوونتوس‬ ‫زمان زیادی برای توافق بر سر‬ ‫شــد‪ ،‬در ایــن مــدت در ‪133‬‬ ‫تمدیــد قــرارداد پائولــو دیباال‬ ‫بــازی ‪ 101‬گل به ثمر رســانده‬ ‫دارنــد و مانــدن کریســتیانو‬ ‫و عملکــرد درخشــانی ازنظــر‬ ‫رونالدو‬ ‫رونالدو در این تیم را نیز تایید‬ ‫فردی داشــته اســت‪ .‬امــا این‬ ‫شهــا و‬ ‫یکــه گزار ‬ ‫کــرد‪ .‬درحال ‬ ‫تیم علیرغم جذب متخصص‬ ‫گمانه زنی ها در هفته های گذشــته کریســتیانو فتــح لیــگ قهرمانــان نیــز در کســب عنــوان‬ ‫رونالدو را به انتقال به پاری سن ژرمن نزدیک قهرمانی در این تورنمنت هنوز ناکام مانده و‬ ‫می دانســتند نایب رئیــس یــووه دربــاره اینــده امیدوار اســت این طلســم در سال اخر حضور‬ ‫فــوق ســتاره پرتغالــی نیز صحبت کــرد‪ .‬ندود رونالــدو در توریــن شکســته شــود‪ .‬در صورت‬ ‫گفت‪« :‬رونالدو دوشنبه به تمرینات بازخواهد عدم توافق برای ادامه همکاری‪ ،‬از تیم هایی‬ ‫گشت و با ما می ماند‪ ».‬بر اساس ادعای پاول چــون پــاری ســن ژرمــن یــا منچســتریونایتد‬ ‫ندود باید منتظر حضور فوق ستاره پرتغالی در به عنــوان مقاصد احتمالی کریســتیانو رونالدو‬ ‫تمرینات بانوی پیر باشیم‪ .‬کریستیانو رونالدو نام برده شده است‪.‬‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-911‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی میگردد‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر‬ ‫خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪:13‬‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمد عزیز اسماعیلی فرزند محمدصدیق شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 30638‬صادره سنندج کدملی ‪ 3730304879‬تحت پالک ‪ 47‬فرعی از ‪ 21‬اصلی‬ ‫بخش ‪ 13‬حسین اباد به مساحت ‪ 4239‬متر مربع خریداری شده از نسق خود متقاضی زارع‬ ‫صاحب به ادرس سنندج روستای ماموق علیا زمین به مشهوریت کنه‪.‬‬ ‫تاریخ نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬بهنام قباد‪ -‬رئیس ثبت منطقه‬ ‫یک سنندج ‪/1696‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-908‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000988‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001823‬مورخه ‪ 1400/03/10‬به تقاضای احمد امانی فرزند یداله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 163/53‬متر مربع تحت پالک شماره ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫و ‪ 5‬فرعی از ‪ ۱۷۶۴‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه‬ ‫احمد امانی رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر‬ ‫صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-909‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم‬ ‫اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000635‬و رای شماره ‪140060325001001941‬‬ ‫مورخه‪ 1400/03/15‬به تقاضای فاطمه مرادی فرزند جان محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسکونی بمساحت ‪ 163/43‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 8‬فرعی از ‪ 43‬اصلی بخش ‪2‬‬ ‫شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه بزرگ فرهادیان فر رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪.‬‬ ‫مراتب در اجرای ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در‬ ‫صورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫انتقاد تند علیرضا منصوریان‬ ‫از شرایط ناپاک در لیگ برتر‬ ‫فساد در فوتبال ایران‬ ‫بیداد می کند‬ ‫ســرمربی تیــم الومینیــوم معتقــد اســت کــه‬ ‫حرف هایــی کــه در مورد فســاد در فوتبــال زده‬ ‫همگــی درســت بــوده و از مواضعــش کوتــاه‬ ‫نمی ایــد‪ .‬بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬اخراج علیرضا‬ ‫منصوریــان در بــازی هفتــه بیســت و هشــتم‬ ‫الومینیــوم و تراکتــور یکــی از جنجالی تریــن‬ ‫صحن ههــای لیــگ بیســتم را رقــم زد‪ .‬ســرمربی‬ ‫یهــا کــه از فحاشــی یکــی از مربیان حریف‬ ‫اراک ‬ ‫ب هشــدت عصبانــی بــود بعــد از دریافــت کارت‬ ‫قرمــز از داور‪ ،‬اظهاراتــی را در مــورد فســاد در‬ ‫فوتبــال ایــران کــرد کــه بســیار جنجالــی بــود‪.‬‬ ‫منصوریان در گفت وگویی به طور کامل در مورد‬ ‫این اتفاقات صحبت کرد‪:‬‬ ‫بار دوم بود که این گونه عصبانی شدم‬ ‫ایــن دومیــن بــار اســت کــه بــه ایــن شــکل‬ ‫عصبانی می شوم‪ .‬یک بار هم در مسجدسلیمان‬ ‫اقای ســلیمانی چیزی را زیرلفظی به داور گفتند‬ ‫یجــا بــود‪ .‬ان موضــوع بــه اقــای‬ ‫کــه دخالــت ب ‬ ‫ســلیمانی برمی گشــت چون من گفتــه بودم که‬ ‫کارشــناس نبایــد خــودش جزو مجموعــه داوری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فوتبال ایران ناپاک است‬ ‫صحبت هایــی کــه در بــازی و حیــن خــروج‬ ‫از زمیــن گفتــم‪ ،‬عیــن واقعیــت بــود‪ .‬هــم شــما‬ ‫می دانیــد و هــم من می دانم کــه در همه جای‬ ‫فوتبال ایران فســاد بیداد می کند‪ .‬فوتبال ما اگر‬ ‫کســی بیاید بگوید پاک اســت باید او را دیوانه‬ ‫بدانیم‪ .‬خیلی از دوستان می گویند که در همین‬ ‫فوتبال می شود زیبایی ها را هم دید اما بعضی‬ ‫از قســمت ها خیلــی ناپاک اســت‪ .‬مــن کاری به‬ ‫اختــاف با نیمکت اقا فیــروز ندارم‪ .‬یک بحثی‬ ‫بود که انجام شد‪.‬‬ ‫مشکل اساسی با داوران لیگ برتر‬ ‫موقعــی کــه مــا شــاگردی مربیــان قدیمــی‬ ‫ضهــا خیلــی شــدیدتر بــود‪.‬‬ ‫را می کردیــم اعترا ‬ ‫مشــکل مــا بــا فضــای فرهنگــی‪ ،‬روحــی روانــی‬ ‫داوران اســت‪ .‬مربــی در تمریــن یک چیزهایــی‬ ‫را بایــد ببینــد و بشــنود‪ ،‬یکجاهایــی هــم بایــد‬ ‫بعضــی چیزهــا را نبیند و نشــنود‪ .‬این ها جدا از‬ ‫یشــنوند‪ ،‬پیازداغش را هم‬ ‫اینکــه می بیننــد و م ‬ ‫زیــاد می کنند‪ .‬ان جــوان در نیمکت تیم تراکتور‬ ‫چیــزی را بــه فارســی و ترکــی بــه مــن گفت من‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-907‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000694‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001000656‬مورخه ‪ 1400/2/8‬به تقاضای فریدون حیدری نژاد فرزند علی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 105/10‬متر مربع تحت پالک شماره‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه رضاقلی‬ ‫فرهمند رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر‬ ‫صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-910‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000771‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001748‬مورخه ‪ 1400/03/08‬به تقاضای باقر شاکرمی فرزند داراب نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان (تجاری‪ -‬مسکونی) بمساحت ‪ 96/77‬متر مربع تحت پالک‬ ‫شماره اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه موسی‬ ‫صارمی رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر‬ ‫صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1083‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۱۵۸۵‬مورخ ‪ 1400/4/16‬هیات به شماره کالسه ‪۹۹-595‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد نورانی‬ ‫فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ‪ ۲۰‬صادره از مانه و سملقان در ششدانگ یک باب انباری‬ ‫به مساحت ‪ 177/65‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای غالمحسین مطهری فرزند اقاجان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ .‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/19:‬احمد اصغری‬ ‫شیروان ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هم یک چیزی به ایشــان گفتم‪ .‬داور چهارم اما‬ ‫ول کــن نیســت و جنجال درســت کرده اســت‪.‬‬ ‫اول در گوشــی می گویــد کــه یــک زرد بــده بعد‬ ‫رفــت پیــش داور نمی دانم چه چیزی گفت که‬ ‫به من قرمز داد‪.‬‬ ‫ماجرای گرفتن دهان داور توسط‬ ‫منصوریان‬ ‫منمربیهستم کهمثلخیلی هادکورمراحفظ‬ ‫نمی کنم که چون دوربین رویم زوم است فالن کار‬ ‫را بکنم‪ .‬برای تیمم هر کار مثبتی را انجام می دهم‪.‬‬ ‫دهــان داور چهــارم را گرفتــم و گفتــم کــه صبر کن‬ ‫اصال نیاز نیســت داور را صدا کنی ما یک بحثی با‬ ‫نیمکت ان ها داشتیم‪ .‬داور را صدا کنی به من کارت‬ ‫می دهــد‪ .‬مباحث روانی داوران ما بســیار ضعیف‬ ‫تهــای مــن اعتراضــی بــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــا در کل صحب ‬ ‫داوریدیده اید؟اعتراضرا کههمهمربیانمی کنند‪.‬‬ ‫تمام وقتمنراداور چهارممی گیرد‪.‬یکخط کش‬ ‫دستشان گرفته اند که یک سانتی متر این ور و ان ور‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫گفتم بی جا کردی داور را صدا کردی‬ ‫من به داور چهارم گفتم که ایا شنیدی مربی‬ ‫تراکتور به من چه گفت که جوابش این بود که‬ ‫من ترکی بلد نیستم‪ .‬گفتم که بی جا کردی داور‬ ‫را صــدا کــردی وقتی نفهمیدی مربی حریف چه‬ ‫توهینی به من کرد‪ .‬اقا فیروز مربی من اســت و‬ ‫اهل دروغ نیست و با شجاعت گفت که گل دوم‬ ‫درســت نبــود و منصوریــان نباید اخراج می شــد‪.‬‬ ‫من به داوری بی احترامی نکردم و فقط بحثی با‬ ‫یکی از مربیان تراکتور داشتم‪ .‬من چون حتی در‬ ‫شرایط سخت هم به رفتارم مسلط هستم‪ .‬اصال‬ ‫از رفتارهایم ناراحت نشدم‪.‬‬ ‫فساد در لیگ برتر به صورت الکچری‬ ‫داخــل فوتبال ما ناپاک اســت‪ .‬نباید مربیان‬ ‫دغدغه این را داشــته باشــند که چرا برای فالن‬ ‫مربی فقط فالن داورها ســوت می زنند‪ .‬فســاد‬ ‫صرفــا در لیــگ دو نیســت‪ .‬بــرای الپوشــانی کار‬ ‫لیگ دســته دو را تعطیل کردند‪ .‬فســاد ولی در‬ ‫لیــگ یک هســت خیلــی الکچری تــرش در لیگ‬ ‫برتر هم است‪ .‬هنوز هم پای حرف هایم هستم‬ ‫و عقب نشــینی نمی کنم‪ .‬اما هنوز هم می گویم‬ ‫کــه در مــورد داوری حــرف نــزدم‪ .‬در ســه هفته‬ ‫اخیر ما بیشترین ضرر را از داوری کرده ایم‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1086‬شماره‪ 951142 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/04/26 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 951142‬له خلیل خان احمدی با وکالت اقای‬ ‫ایمان ترابی علیه اقای نادعلی کدخدایی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 1/708/000/000‬ریال‬ ‫در حق محکوم له و مبلغ ‪ 95/000/000‬ریال بابت حق االجرا در نظردارد مقدار ‪9/616‬‬ ‫حبه مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ‪ 1154‬فرعی از ‪ 98‬اصلی بخش ‪ 14‬اصفهان مطابق‬ ‫با اسناد موجود اداره ثبت مساحت عرصه ‪ 15/184‬مترمربع بوده و برگ پیش نویس سند‬ ‫مالکیت مورد ثبت ‪ 82304‬صفحه ‪ 503‬دفتر ‪ 374‬با شماره مسلسل سند مالکیت ‪270702‬‬ ‫رویت گردد باستناد پاسخ استعالم در عطف به نامه ی شماره ی ‪/5/820959‬ج‪ 2‬مورخ‬ ‫‪ 1392/11/06‬به دادیار اجرای احکام انقالب اسالمی اصفهان مالک نادعلی کدخدایی‬ ‫مالک ششدانگ یک باب خانه قید گردیده است‪ .‬ملک مورد کارشناسی ساختمان مسکونی‬ ‫در یک طبقه حدود ‪+1‬دو خوابه و نیم طبقه زیرزمین یک خوابه با اسکلت دیوارهای اجری‬ ‫و سقف تیراهن و اجر که کل اعیانی حدود ‪ 210‬منرمربع می باشد‪ .‬مشخصات ظاهری‬ ‫ملک در همکف با سقف و دیوار های داخلی گچبری و رنگ امیزی ‪ ،‬کف های داخلی‬ ‫موزاییک ‪ ،‬دربهای خارجی ساختمان فلزی و دربهای داخلی چوبی ‪ ،‬دارای سرویس بهداشتی‬ ‫با دیوار های کاشی و کف سرامیک ‪ ،‬اشپزخانه اپن با کاشی و کابینت الومینیوم و رویه‬ ‫سنگ مشخصات ظاهری ملک در زیرزمین با سقف و گچبری ‪ ،‬دیوار ها سنگ و گچ ‪ ،‬کف‬ ‫های داخلی موزاییک ‪ ،‬دربهای خارجی ساختمان فلزی و دربهای داخلی الومینیوم ‪ ،‬دارای‬ ‫سرویس بهداشتی با دیوار های کاشی و کف سرامیک ‪ ،‬اشپزخانه اپن با کاشی و کابینت‬ ‫فلزی و دسترسی زیرزمین از حیاط ممکن می باشد‪ .‬در مجاورت خیابان یک باب مغازه‬ ‫رویت گردید که به لحاظ کدهای ارتفاعی امکان دسترسی همسطح با خیابان ندارد و حدود‬ ‫‪ 1/3‬از خیابان باالتر می باشد‪ .‬انشعابات شامل اب ‪ ،‬برق و گاز می باشد‪ .‬ساختمان با اجر‬ ‫نما شده است و درهای اصلی ساختمان فلزی است‪ .‬که کارشناس رسمی دادگستری ارزش‬ ‫ششدانگ ان را معادل ‪ 13/500/000/000‬ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش‬ ‫برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه ‪ 1400/05/23‬ساعت ‪ 12:00‬ظهر در محل اجرای‬ ‫احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز‬ ‫قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر ـ خیابان ‪ 17‬شهریور ـ اسفریز ـ روبروی قرض‬ ‫الحسنه ‪14‬معصوم ـ کدپستی ‪ 8415994743‬مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید‬ ‫نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد‬ ‫قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده‬ ‫دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به‬ ‫نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به‬ ‫خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی یک‬ ‫فقره چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری اماده و با در دست داشتن‬ ‫اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی‬ ‫مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش‬ ‫سپرده تحویل اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/05/04 :‬مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده م الف‪1167568 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1087‬شماره نامه‪ ، 140085602006003996:‬تاریخ‪ 1400/04/23 :‬اقای محسن‬ ‫ابراهیمی نژاد هراتمه به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا‬ ‫گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ‪ 4/75‬دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره‬ ‫‪ 170/6868‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 299‬دفتر ‪ 596‬امالک‬ ‫ذیل ثبت ‪ 127090‬بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال ‪-7258‬‬ ‫‪ 1391/05/03‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 301‬به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری‬ ‫هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪120‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در‬ ‫این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫عراق همچنان حق میزبانی‬ ‫از ایران را ندارد‬ ‫رئیس سابق فدراسیون فوتبال عراق مدعی شد که‬ ‫این کشورهمچنانحقمیزبانیدررقابت هایمقدماتی‬ ‫جــام جهانــی را ندارد‪ .‬شــامل کامل نائب رئیس کمیته‬ ‫عادی ســازی فدراســیون فوتبــال عــراق مدعــی شــد که‬ ‫تمامی اخبار در خصوص اینکه ان ها یک اســتادیوم در‬ ‫کشوربی طرفرابرایمیزبانیدرمرحلهپایانیمقدماتی‬ ‫جام جهانی انتخاب کرده اند را رد کرد و مدعی شد که‬ ‫‪ AFC‬تاکنون در این زمینه هیچ نامه ای به ان ها ارسال‬ ‫نکــرده و عــراق در اســتادیوم بین المللی بصــره میزبان‬ ‫رقبایش خواهد بود‪ .‬اما پس ازاین اظهارات‪ ،‬عبدالخالق‬ ‫مســعود رئیس ســابق اتحادیه فوتبال عــراق و یکی از‬ ‫اعضای دفتر اجرایی کنفدراســیون فوتبال اســیا‪ ،‬تایید‬ ‫کــرد که تصمیم فدراســیون بین المللی فوتبــال در مورد‬ ‫برگزاری بازی های عراق در خارج از این کشور همچنان‬ ‫معتبر است و هیچ اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده‬ ‫است‪ .‬مسعود گفت‪ :‬من از انتشار اخبار‪ ،‬بحث و تایید‬ ‫این مسئله که تیم ملی عراق در مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانیمسابقاتخودرادر ورزشگاهبصرهانجامخواهد‬ ‫داد‪،‬متعجبشدم‪.‬هیچ چیزجدیدیاز سویفیفاتااین‬ ‫لحظه اعالم نشده است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬هنگامی که ما‬ ‫فدراسیون فوتبال عراق را اداره می کردیم‪ ،‬فیفا تصمیم‬ ‫گرفتهبود کهمسابقاتعراقدر مقدماتیجامجهانیرا‬ ‫در زمینی بی طرف برگزار شود‪ .‬در ان زمان‪ ،‬ما ورزشگاه‬ ‫اردن را انتخاب کردیم و دو بازی با تیم های ملی ایران‬ ‫و بحریــن را در این کشــور انجــام دادیم و تاکنون هیچ‬ ‫به روزرســانی در این مورد صورت نگرفته اســت‪ .‬وی با‬ ‫ابراز حیرت از اینکه برخی از مقامات فعلی فدراسیون‬ ‫فوتبــال عــراق از ‪ AFC‬درخواســت کرده انــد تــا عــراق‬ ‫بازی هایــش را در بصره برگــزار کند‪ ،‬افزود‪ :‬این تصمیم‬ ‫توسط اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا صادرشده است‬ ‫و نه توســط کنفدراســیون اسیا‪ .‬فیفا به ما گفته بود که‬ ‫بایــد در خــارج از عراق بازی کنید و موضوع حل وفصل‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫اردوی تیم ملی امارات‬ ‫در صربستان‬ ‫تیم ملی فوتبال امارات برای امادگی هر چه بیش تر‬ ‫در انتخابیجامجهانیدر صربستاناردوییک هفته ای‬ ‫برگزار خواهد کرد‪ .‬تیم ملی فوتبال امارات در انتخابی‬ ‫جــام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬قطــر در گروه نخســت با تیم های‬ ‫ایران‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه و لبنان هم گروه است‪.‬‬ ‫طبق اعالم فدراسیون فوتبال امارات قرار است که این‬ ‫تیــم اردویــی را در صربســتان از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۳‬اگوســت برگزار‬ ‫کند‪ .‬این اردوی نخســت اماراتی ها اســت و قرار اســت‬ ‫که مرحله دوم اردو از ‪ ۲۶‬اگوست برگزار شود‪ .‬تیم ملی‬ ‫فوتبال امارات در نخستین بازی خود در مرحله انتخابی‬ ‫جــام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر ‪ ۲‬ســپتامبر(‪ ۱۱‬شــهریورماه) در‬ ‫ورزشگاهزعبیلبهمصافلبنانخواهدرفت‪.‬‬ ‫اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/05/04:‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1168326 :‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچـه تخصیـص حـق بهـره بـرداری از قـرارداد شـماره ‪26-437‬‬ ‫مـورخ ‪ 98‬متعلـق بـه واحد‪/‬شـرکت تولیـدی صنعتی کیان پالسـت‬ ‫سـپاهان واقع در شـهرک صنعتی سـجزی مفقـود و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک تحصیلـی اینجانـب مریـم صبـوری فرزند ناصـر دارای شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1270829327‬صـادره از اصفهـان در مقطـع کاردانـی ناپیوسـته رشـته معمـاری‬ ‫صـادره از موسسـه امـوزش عالـی دانش پژوهـان بـا شـماره ‪91/8/23 -91/2408‬‬ ‫مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار مـی باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا مـی شـود مـدرک را به‬ ‫نشـانی(اصفهان‪ -‬بلـوار کشـاورز‪ -‬نبـش چهـار راه مفتـح‪ -‬موسسـه امـوزش عالی‬ ‫دانـش پژوهـان پیشـرو) ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچـه کار ثبـت و سـاعت اتوبـوس بـه نـام اینجانـب‬ ‫منصـور دوسـت کدملـی‪ 5338980800 :‬فرزنـد‪ :‬شـیر‬ ‫محمـد صادره‪ :‬زابل به شـماره دفترچـه‪ 1096631 :‬مفقود‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و کارت موتور سـیکلت به رنگ قرمز به شـماره‬ ‫انتظامـی ‪ 72253 -632‬بـه شـماره موتـور ‪ 920271‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 9515182‬مـدل ‪ 1379‬بـه نـام فروشـگاه موتـور سـیکلت صفائی(مالـک‬ ‫فعلـی محمـد رحیمـی) فرزند علـی اکبـر شـماره شناسـنامه ‪ 72‬و کدملی‬ ‫‪ 1199817368‬صـادره از شـهرضا مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫خبر کوتاه‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ماه ‪ 26 / 1400‬جوالی ‪ 15 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1126‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫واردات واکسن کرونا توسط‬ ‫هالل احمر از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دز عبور می کند‬ ‫قوسیان مقدم گفت‪ :‬از ‪ ۱۰‬میلیون دز واکسنی که قرار بود توسط هالل احمر وارد شود تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیون دز ان وارد کشــور شــده است‪.‬محمدحســن قوســیان مقدم دبیر کل جمعیت‬ ‫هالل احمر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره واردات واکسن کرونا به کشور اظهار‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کرد‪ :‬طبق برنامه ریزها از ‪ ۱۰‬میلیون دز واکســنی که قرار بود توســط هالل احمر وارد شــود تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیون دز ان وارد کشور شده است و احتماال در مرحل ه اخر تعداد واکسن های وارداتی‬ ‫به کشور از ‪ ۱۰‬میلیون دز عبور می کند‪ .‬دبیر کل جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬برنام ه ما برای واردات‬ ‫مجدد واکسن کرونا با توجه به صحبت هایی که با رئیس جمهور منتخب انجام شده این است که‬ ‫بیشتر از گذشته هم از مسیر های قبلی و هم مسیر های جدیدی برای واردکردن واکسن اقدام کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته در روزهای یکشنبه و پنجشنبه ‪ ۴‬محموله واکسن توسط‬ ‫هالل احمر به کشور واردشده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اخبار ورود واکسن کرونا توسط هالل احمر هنگام‬ ‫به زمین نشستن هواپیما و ورود محموله به فرودگاه به اطالع مردم رسانده می شود‪ .‬واکسن های‬ ‫واردشده از طریق هالل احمر پس از ورود به کشور تحویل وزارت بهداشت می شود و توسط انان‬ ‫در سیستمتوزیعقرار می گیرد‪.‬‬ ‫نظارت بر فعالیت های اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استاناصفهاناز طریقداشبوردمدیریتی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬این اداره کل مجهز به‬ ‫ســامانه داشبورد مدیریتی است که با‬ ‫استفاده از ان و با دسترسی سریعی که‬ ‫یشــود می توان در مورد انچه‬ ‫ایجاد م ‬ ‫درسازماناتفاقمی افتد‪،‬اگاهی کامل‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫یقــران مدیــرکل راه و‬ ‫علیرضــا قار ‬ ‫شهرسازی استان اصفهان بابیان اینکه‬ ‫این اداره کل مجهز به سامانه داشبورد‬ ‫مدیریتی است اظهار کرد‪ :‬این سامانه‬ ‫یکصفحه نمایشاطالعاتاست که‬ ‫در یک دسترســی سریع به مدیران در‬ ‫خصــوص انچه کــه در یک مجموعه‬ ‫اتفاقمی افتد‪،‬اگاهی کاملمی دهد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه داشــبورد‬ ‫مدیریتــی می تواند ابــزاری قدرتمند و‬ ‫منحصربه فرد برای نظارت بر عملکرد‬ ‫در یــک نــگاه باشــد عنــوان کــرد‪ :‬این‬ ‫ســامانه اطالعــات مربــوط بــه زمــان‬ ‫گذشــته و حــال را گــرداوری می کنــد‪،‬‬ ‫امــکان پیــش بینــی اینــده را فراهــم‬ ‫می سازد و اطالعات موردنیاز مدیران را‬ ‫در اختیار انها قرارمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی استان‬ ‫اصفهان بیان داشت‪ :‬این اداره کل‬ ‫از ســامانه داشــبورد مدیریتــی کــه‬ ‫مبتنی بر علم داده‪ ،‬پایه ریزی شده‬ ‫بهره منــد اســت و بــا مصورســازی‬ ‫امــار و اطالعــات ســازمانی در‬ ‫تمامــی ســطوح‪ ،‬وضعیــت موجود‬ ‫اداره کل را مــورد شناســایی‪،‬‬ ‫تحلیــل و به صــورت گرافیکــی بــا‬ ‫نمودارهــای مختلــف دینامیــک‬ ‫نشــان می دهد‪.‬وی اذعان داشت‪:‬‬ ‫در یــک شــمای کلی مراحــل انجام‬ ‫کار در ســامانه داشــبورد مدیریتــی‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫اصفهــان به این ترتیــب اســت کــه‬ ‫ابتــدا ورود اطالعــات توســط‬ ‫رابطیــن اماری هــر معاونت انجام‬ ‫می پذیــرد‪ ،‬ایــن اطالعــات کــه از‬ ‫نرم افزارهــای مختلــف هــر واحــد‬ ‫یشــود پــس از پــاالش‬ ‫اســتخراج م ‬ ‫و تجمیــع براســاس فرایندهــای‬ ‫یشــود که‬ ‫انبار داده م ‬ ‫خاص‪ ،‬وارد ِ‬ ‫یکی از خروجی های ان‪ ،‬داشــبورد‬ ‫مدیریتــی اســت‪.‬قاری قران افــزود‪:‬‬ ‫مجموعهفرهنگیورزشی‬ ‫شاهنامه در اختیار شهروندان‬ ‫قرارمی گیرد‬ ‫داشــبورد مدیریتی به ســامانه های‬ ‫مختلــف متصــل اســت و اطالعات‬ ‫موردنیــاز مدیــران جهت بررســی و‬ ‫تصمیم گیری به صورت کامال به روز‬ ‫در ان وجــود دارد؛ کــه در صفحــه‬ ‫نمــای کلــی ایــن ســامانه‪ ،‬امــکان‬ ‫رصــد امــار‪ ،‬اطالعــات‪ ،‬جــداول و‬ ‫نمودارهــای مرتبط بــا معاونت ها‬ ‫و حوز ههــای کاری مختلــف وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نکتــه‬ ‫قابل توجــه در خصوص این ســامانه‪،‬‬ ‫دینامیک بودن ان اســت به این معنا‬ ‫کــه بــه بانــک اطالعاتی متصــل بوده‬ ‫و براســاس زمــان‪ ،‬نــوع کار و ‪ ...‬تغییر‬ ‫می کند‪.‬همچنیندارایچندینسطح‬ ‫اســت‪ .‬ب هطــور مثــال حتــی از طریــق‬ ‫نمودارها نیز می توان جزئیات مرتبط‬ ‫با ان را در ابعاد مختلف موردبررســی‬ ‫قرارداد‪.‬مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان بیان داشت‪ :‬سامانه داشبورد‬ ‫مدیریتییکیاز تجربه هایموفقاین‬ ‫یشــود کــه پس‬ ‫اداره کل محســوب م ‬ ‫ـاش و کار تحقیقاتی مورد‬ ‫از ما ههــا تـ ِ‬ ‫بهره برداریقرار گفت‪.‬‬ ‫طرحمجلسبرایفضایمجازیاجرایینیست‬ ‫رئیــس کمیســیون تجــارت الکترونیکی نصــر تهران‬ ‫تنظیم گری فضای مجــازی را امری ضــروری می داند اما‬ ‫معتقداستتنظیم گریبهروشسنتیومجوزدهیبرای‬ ‫فضای مجازی جواب نداده و کنترل و ابتکار را از دست‬ ‫حاکمیــت خواهد گرفت و طرح اخیر مجلــس‪ ،‬اوضاع‬ ‫را بدتــر خواهــد کرد‪ .‬او معتقد اســت این طــرح ان قدر‬ ‫پیچیدهوسنگیننوشته شده کهعمالقابلاجرانیست‪.‬‬ ‫«جعفــر محمــدی» در گفتگو با دیجیاتــو می گوید‬ ‫مهم تریــن بخــش طــرح «قانــون حمایــت از حقــوق‬ ‫کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی»‪،‬‬ ‫بحث تنظیم گری فضای مجازی بوده که قرار است به‬ ‫نظامتنظیم گریبهشیوهقدیمیمبتنیبرمجوز ساالری‬ ‫و کنترلپیشینیبرایفضایمجازیجوابنمی دهد‪،‬به‬ ‫دیجیاتومی گویدبایستییکچارچوبنوینتنظیم گری‬ ‫اتخــاذ شــده تا فضــا را به صورت واحد تنظیــم کرده یا‬ ‫حداقلیکهماهنگیبینسایرتنظیم گرانایجاد کند‪.‬‬ ‫به گفته وی ساز و کار این نظام تنظیم گری بایستی‬ ‫بر نظارت پسینی استوار بوده و جایگزین کنترل پیشینی‬ ‫شــود؛ یعنی به جای مجوزدهــی‪ ،‬چارچوب های کالن‬ ‫تعیین شود و افراد بتوانند در قالب ان فعالیت خود را‬ ‫شروعکنند‪.‬‬ ‫محمدی معتقد اســت این شــیوه تنظیم گری برای‬ ‫فضای مجازی بسیار اهمیت دارد اما شیوه های قدیمی‬ ‫کشــور را به ســمت چندپارگــی برده و کنتــرل و ابتکار را‬ ‫از دســت حاکمیت می گیرد‪ .‬راهکار ارائه شــده توســط‬ ‫مجلس نیز این هدف را محقق نکرده و عمال اوضاع را‬ ‫بدترخواهد کرد‪.‬‬ ‫کسینمی تواندبرایاصغرفرهادی‬ ‫دستورالعملصادر کند‬ ‫بهمــن فرمان ارا‪ ،‬بابیــان این که هیچ کس نمی تواند‬ ‫برای فردی دیگر تصمیم بگیرد و با اشاره به ان هایی که‬ ‫برای اصغر فرهادی بعد از موفقیت فیلم او در جشنواره‬ ‫کن‪ ،‬دستورالعمل صادر کردند‪ ،‬تاکید کرد «اگر هرکسی‬ ‫کار خودش را بکند و به دیگران کاری نداشته باشد‪ ،‬بهتر‬ ‫است‪».‬‬ ‫بهمــن فرمــان ارا‪ ،‬تهیه کننــده‪ ،‬کارگــردان و‬ ‫فیلمنامه نویــس‪ ،‬شــامگاه جمعــه اول مــرداد‪ ،‬مهمان‬ ‫باز»رادیونمایشبودودربار هفعالیت های‬ ‫برنامه«پرانتز ِ‬ ‫جدیدش و همچنین مفهوم اخالق در ســینمای ایران‪،‬‬ ‫سخنگفت‪.‬‬ ‫در ابتــدای گفت وگــو‪ ،‬مارال دوســتی‪ ،‬تهیه کننده و‬ ‫ســردبیر برنامه از او خواســت تا دربار ه برگزاری کالس و‬ ‫دوره ای که دارد‪ ،‬توضیحاتی را ارائه دهد‪ .‬فرمان ارا پاسخ‬ ‫داد‪« :‬یونسکو‪ ،‬یک پلتفرم برای کارهای فرهنگی دارد‬ ‫صــرف کــردم‪ ،‬ولی مثل این که قرار بوده که ان ســریال‬ ‫را مــن نســازم؛ بــه هر جهــت‪ ،‬من اصال دنبالــش را هم‬ ‫نگرفتم‪ ،‬برای این که عمر کوتاه است و من وقتی برای‬ ‫پیگیریاینمسائلندارم‪.‬در حالحاضرمی خواهمیک‬ ‫فیلم بسازم و بعدازاین فیلم اگر شرایط درست بود‪ ،‬من‬ ‫ان مجموع ه نمایش خانگی را هم می سازم‪».‬‬ ‫در پایــان ایــن گفت وگــو‪ ،‬فرمــان ارا دربــاره مفهوم‬ ‫اخالق در سینمای ایران و بحث سانسور توضیح داد‪:‬‬ ‫یســازد‪ ،‬بــرای مخاطبی‬ ‫«هرکســی زمانــی کــه فیلم م ‬ ‫یســازد‪ ،‬درواقــع‬ ‫کــه انتخــاب کــرده اســت‪ ،‬ان را م ‬ ‫همین طوری و بدون هدف نمی سازد تا بعد ببیند که‬ ‫ایا مخاطبی پیدا می کند یا خیر‪ .‬چراکه بعد از این که‬ ‫فیلــم ســاخته شــد‪ ،‬مســئل ه پخــش در میان اســت که‬ ‫مافیای پخش چه زمانی چه فیلمی را اکران می کند و‬ ‫غیره‪ .‬این ها همه مســائلی اســت که ما باید در طول‬ ‫زمانــی کــه می خواهیم فیلم مان به دســت‪ ،‬چشــم و‬ ‫گوش مخاطب برسد‪ ،‬با ان بجنگیم‪ .‬من فکر می کنم‬ ‫که صداقت همیشه در مورد زندگی‪ ،‬کار کردن و همه ‬ ‫این ها مهم ترین مسئله است‪ .‬من در حال حاضر‪۵۴ ،‬‬ ‫ســال اســت که با همســر و ســه فرزندم زندگی و فکر‬ ‫می کنــم همان طور که خانمم بااخالق بوده‪ ،‬من هم‬ ‫سعی کردم که بااخالق باشم اما برای کسی موعظه‬ ‫نمی کنــم و بــرای کســی تصمیم نمی گیــرم‪ .‬به همین‬ ‫جهت دربار ه ان هایی که برای فیلم اصغر فرهادی بعد‬ ‫از موفقیت او دستورالعمل صادر می کنند‪ ،‬باید بگویم‬ ‫که من فکر می کنم اگر هرکسی کار خودش را بکند و به‬ ‫دیگران کاری نداشته باشد‪ ،‬بهتر است‪».‬‬ ‫تداومممنوعیتورود گردشگرانخارجی‬ ‫به ایران‬ ‫نمایندهوزارتامور خارجهاز تداومممنوعیتصدور‬ ‫ویزای توریســتی برای گردشــگران خارجی بنا بر دستور‬ ‫ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا ســاالریان‪ ،‬رئیــس نمایندگــی وزارت امــور‬ ‫خارجه در استان اصفهان‪ ،‬در پیش سمپوزیوم صدساله‬ ‫گردشــگری ایــران از تــداوم محدودیــت صــدور ویــزای‬ ‫توریستی برای گردشگران خارجی خبر داد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه مســئولیت صدور ویزای توریستی مستقیما با‬ ‫وزارت امــور خارج ـ ه اســت‪ ،‬محدودیــت صــدور ویزای‬ ‫توریستی در حال حاضر را در پی دستور ستاد ملی مقابله‬ ‫با ویروس کرونا دانست‪.‬‬ ‫ســاالریان انــواع ویــزای ایران را شــامل گردشــگری‪،‬‬ ‫درمان‪،‬تجاری‪ ،‬کار‪،‬تحصیلییادانشجوییووابستگان‬ ‫و خانــواده برشــمرد و گفــت‪ :‬در حال حاضر به دســتور‬ ‫ستاد ملی کرونا برای اتباع خارجی فقط ویزای تجاری‬ ‫و درمان‪ ،‬پس از بررسی های بیشتر صادر می شود‪ .‬تعداد‬ ‫ویزای دانشــجویی هم خیلی کم است و موردی صادر‬ ‫یشــود‪ .‬در واقــع فعــا بــرای صــدور ویــزا حکم کلی‬ ‫م ‬ ‫نمی توان داد‪ ،‬ویزای توریستی که عمال صادر نمی شود‬ ‫و سایر ویزاها نیز موردی و پس از بررسی های بیشتر صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینــده وزارت امورخارجــه در اســتان اصفهــان در‬ ‫رابطــه با کوتا هشــدن فرایند صدور ویــزای درمانی برای‬ ‫اتباع خارجی نیز گفت‪ :‬وزارت خارجه در این مورد راسا‬ ‫تصمیم گیرنیست‪.‬درواقع‪،‬ماانتقال دهندهتصمیم های‬ ‫دســتگاه های مربوطــه هســتیم‪ .‬با توجه بــه وضعیت‬ ‫ویــروس کرونا اگر کســی برای درمان بــه ایران مراجعه‬ ‫می کند‪ ،‬حتما در ارتباط با او مالحظات انتقال ویروس‬ ‫را در نظر دارند که چنین تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫این موضوع در حالی است که ولی تیموری‪ ،‬معاون‬ ‫گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی از صدور مجدد ویزای توریستی برای گردشگران‬ ‫خارجی از نیمه دوم تیرماه‪ ۱۴۰۰‬خبر داده بود‪.‬‬ ‫بنــا بــر گفتــه مقامــات وزارت میــراث فرهنگــی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬موافقت ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با‬ ‫ازسرگیریصدورویزایتوریستیبرای گردشگرانخارجی‬ ‫از اســفندماه ‪ ۹۹‬اعالم شــده است؛ اما صدور مصوبه و‬ ‫اجرای این امر‪ ،‬هربار به علت شروع پیک یا سویه جدید‬ ‫کرونا در کشور به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫امیدواریوزارتمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریوصنایع‬ ‫دستیبرایبارگشاییمرزهااز تابستان‪ ۱۴۰۰‬تااینمیزان‬ ‫بود که در جلسه های استانی این وزارت خانه بر اقدام‬ ‫مدیران استانی برای معرفی ایران به عنوان مقصد امن‬ ‫بین المللی و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫تاسیسات گردشگریتاکیدشدهبود ‪.‬‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت‪ :‬مجموعه فرهنگی ورزشی ‪ 18‬هزار متری‬ ‫شاهنامه که مجموعه ای متفاوت است در روزهای اینده در قالب افتتاحیه های عید تا عید‪،‬‬ ‫افتتاح شدهودر اختیار شهروندانقرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان‪ ،‬علی اصغر شــاطوری با اشاره به‬ ‫بهره برداریاز مجموعهفرهنگیورزشیشاهنامهدر خیابان گلستانمنطقههفتدر روزهای‬ ‫اینده اظهار کرد‪ :‬این پروژه با اعتبار ‪ 156‬میلیارد ریال اجرا شــده اســت و شــامل فرهنگســرا‪،‬‬ ‫کتابخانه‪ ،‬سایت ورزشی‪ ،‬بوستان و ‪ ...‬به همین دلیل مجموعه ای وسیع و متفاوت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مساحت این طرح‪ 18‬هزار مترمربع است که شامل دو هزار و‪ 400‬مترمربع‬ ‫مجموعهفرهنگیدرسه طبقهاست‪.‬همچنیناینمجموعهباتوجهبه کارکردورزشی‪،‬دارای‬ ‫یک هزار و‪ 700‬مترمربع سوله ورزشی است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان بیان کرد‪ :‬این مجموعه دارای‪ 800‬مترمربع سایت‬ ‫اداری در دوطبقه‪ 12 ،‬هزار مترمربع بوستان و ابنما‪ ،‬دو هزار مترمربع پیاده رو‪ ،‬یک هزار متر‬ ‫پارکینگ خودرو است‪.‬وی از اغاز عملیات احداث ایستگاه اتش نشانی واقع در خیابان هسا‬ ‫و میــدان حــج در روزهــای اتــی خبــر داد و گفت‪ :‬بــرای اجرای این طرح نیــاز به ‪ 200‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار وجود دارد که در عرصه ای دو هزار مترمربعی ســاخته می شود‪.‬شــاطوری افزود‪:‬‬ ‫زیربنای این ایستگاه یک هزار و‪ 800‬مترمربع در سه طبقه شامل‪ ،‬سایت اداری‪ ،‬اشیانه‪ ،‬دیوار‬ ‫صخره نوردی‪ ،‬استخر اموزش غواصی‏‪ ،‬سالن اجتماعات و اموزشی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫راه اندازینخستینازمایشگاه‬ ‫میکرو‪ -‬نانو حباب کشور در‬ ‫دانشگاهصنعتیاصفهان‬ ‫بهمنفرمان ارا‪:‬‬ ‫که در همه جای دنیا پخش می شود‪ ،‬بنابراین هرکسی‪،‬‬ ‫حتی کسانی که در خارج از ایران هستند هم می توانند‬ ‫در این کالس ها شــرکت کنند‪ .‬قرار اســت که من چهار‬ ‫شب پشت سر هم راجع به قسمت های مختلف سینما‬ ‫صحبتکنم‪».‬‬ ‫او دربــاره محتــوای ایــن برنامــه توضیــح داد‪:‬‬ ‫«موضوعات مختلفی را در این کالس ها مطرح خواهم‬ ‫کرد؛ازجملهدربار هفیلمنامه‪،‬تدوین‪ ،‬کارگردانی‪،‬چطور‬ ‫کار کردن با هنرپیش ـه ها که با نشــان دادن بخشــی از‬ ‫فیلم هاهمراهخواهدبود‪».‬‬ ‫این کارگردان همچنین در پاســخ به این ســوال که‬ ‫ایا مقدمات سریال سازی او برای شبکه نمایش خانگی‬ ‫فراهم شده یا ان را به زمان بهتری موکول کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪«:‬مااگربخواهیممنتظرزمانبهترباشیم کهخیلی‬ ‫باید صبر کنیم! اما من پنج ماه با یکی از پلتفرم ها وقت‬ ‫در اولینجلسههیئت مدیرهدورههشتم کانونوکالی‬ ‫دادگستری گلســتان «غالمرضا اتحادیه» به عنوان رئیس‬ ‫جدید کانونانتخابشد‪.‬‬ ‫در اولیــن جلســه هیئت مدیــره دوره هشــتم کانــون‬ ‫وکالی دادگستری گلستان که ظهر امروز (شنبه‪ .‬دوم مرداد‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬در محــل کانــون برگــزار شــد‪« ،‬غالمرضا اتحادیه»‬ ‫به عنوان رئیس جدید کانون انتخاب و بقیه اعضای اصلی‬ ‫هیئت مدیرهنیزبدینشرحمعرفیشدند؛‬ ‫حمیدرضامومنـ نایب رئیس‬ ‫فرهاد توماج ـ بازرس‬ ‫عباس اسدی ـ منشی‬ ‫ایوب پرتوی ـ عضو اصلی‬ ‫«غالمرضا اتحادیه» در دوره سوم (عضو اصلی) و در دوره های دوم‪ ،‬پنجم و ششم (عضو‬ ‫علی البدل)هیئت مدیره کانونوکالیدادگستری گلستانبود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫رئیس کمیسیونتجارتالکترونیکینصرتهران‪:‬‬ ‫کمیسیونعالیتنظیممقرراتسپردهشود‪.‬‬ ‫او اعتقــاد دارد اگــر ایــرادات جدی که به طــرح وارد‬ ‫شــده اصالح نشــود‪ ،‬فضا به سمت بدتر شدن حرکت‬ ‫خواهد کرد‪«:‬تنظیم گریفضایمجازیموضوعجدیدی‬ ‫اســت که در کشــور ما براســاس قوانین‪ ،‬ایین نامه ها و‬ ‫دســتورالعمل های مختلف‪ ،‬هر بخــش ان به بازیگران‬ ‫متفاوتی سپرده شده است‪ .‬ما در این فضا با تنظیم گران‬ ‫کوچکی رو به رو هستیم که با یکدیگر هماهنگ نبوده‬ ‫و نظرات متفاوتی دارند‪ .‬از همین روی نیاز به یک تغییر‬ ‫جدی کامال حس می شود‪».‬‬ ‫عضو سازمان نظام صنفی تهران با تاکید بر این که‬ ‫رئیس جدید کانون وکالی‬ ‫دادگستری گلستان انتخاب شد‬ ‫در حــال حاضر تنهــا مجوز صدور ویــزای تجاری‪،‬‬ ‫تحصیلــی و درمانــی صــادر شــده اســت و بنابــر امــار‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫در سه ماه نخست امسال‪ ۲۷ ،‬هزار تبعه خارجی به‬ ‫انگیزه درمان به ایران سفر کرده اند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت که به رغــم بازگشــایی مرزها و‬ ‫انجــام پــرواز به ‪ ۲۰‬مقصد بین المللی‪ ،‬صــدور ویزای‬ ‫توریســتی بــرای گردشــگران خارجــی هم زمــان بــا‬ ‫همه گیــری ویــروس کرونا از فروردین ماه ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫امار گمرگ حاکی از این است که در سال گذشته‬ ‫با وجود محدودیت های صدور ویزا‪۱۶۳ ,۳۴۳ ,۴ ،‬‬ ‫مسافر به کشور وارد شدند که البته ‪ ۴۶۴ ,۰۳۰ ,۳‬نفر‬ ‫نهــا ایرانی و فقــط ‪ ۶۹۹ ,۵۱۲‬نفر دیگر خارجی‬ ‫از ا ‬ ‫بوده اند‪ .‬از انگیزه سفر این اتباع خارجی نیز به صورت‬ ‫تفکیکی‪ ،‬اطالعاتی در دسترس نیست‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور‪ ،‬ازمایشگاه میکرو– نانو حباب با حمایت دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهانوبامشارکتشرکترویشیدانش بنیاندانتکدر مرکزنواوریوتجاری سازیفناوری‬ ‫دانشگاهصنعتیاصفهانطراحیوراه اندازیشد‪*.‬‬ ‫این واحد فناور با ایده محوری استفاده از تولید انبوه حباب های ریز در مقیاس صنعتی‪،‬‬ ‫بهصنایعمختلفازجملهنفتو گاز‪،‬پتروشیمی‪،‬صنایعغذایی‪ ،‬کشاورزی‪،‬معدن‪،‬فرایندو‬ ‫مهندسیشیمی‪،‬نساجیوشیالتخدماتفنیوتخصصیارائهمی نماید‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی واحد فناور دانتک و موسس این ازمایشگاه با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫انجامتحقیقات کاربردیوبین رشته ایبرمبنایفناوریمیکرو‪-‬نانوحبابازمهم تریناهداف‬ ‫ایجاداینازمایشگاهاست‪.‬‬ ‫دکتر احمدرضا زمانی افزود‪ :‬این ازمایشگاه می تواند در چندین پایلوت تخصصی کلیه‬ ‫فرایندهای هوادهی‪ ،‬اختالط‪ ،‬اکسیژن دهی مافوق اشباع‪ ،‬گند زدایی‪ ،‬تزریق و انحالل گاز‬ ‫در سیال‪،‬تزریقنانو ازن‪،‬شناورسازی‪،‬اکسیداسیونپیشرفتهو‪...‬رابرمبنایفناورینانوحباب‬ ‫مورد ازمایش قرار دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استفاده از روش های مختلف در تولید میکرو‪ -‬نانو حباب در این ازمایشگاه‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬یکی از مهم ترین روش های متداول تولید نانو حباب از طریق پمپ ورتکس‬ ‫دوفازی است‪.‬‬ ‫زمانی‪ ،‬بابیان این که کلیه تجهیزات و پایلوت های این ازمایشــگاه با تکیه بر توانمندی‬ ‫محققاندانشگاهیودانشداخلیساخته شدهاست‪،‬اضافه کرد‪:‬تمامیپمپ هایورتکس‬ ‫دو فازی این ازمایشگاه دارای گواهی استاندارد از ستاد نانو کشور است‪.‬‬ ‫عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان‪ ،‬بــه طراحــی ایــن تجهیــزات در چهار‬ ‫ظرفیت مختلف اشاره و تصریح کرد‪ :‬محدوده قطر حباب های تولیدی در این ازمایشگاه‬ ‫در پایلوت های یادشده قابل تنظیم بوده و بر اساس گواهی ‪ DLS‬حباب های ریزمقیاس در‬ ‫محدوده کمتراز‪ 200‬نانومترتولیدمی گردد‪.‬‬ ‫زمانیدر پایانافزود‪:‬از دیگرخدماتاینازمایشگاهانتقالسیاالتدوفازی‪،‬انتقالسیال‬ ‫در نزدیکی نقطه بخار اشباع‪ ،‬پدید ه اختالط و همگن سازی دو سیال است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬نخستین ازمایشگاه میکرو‪ -‬نانو حباب کشور درمجموعه ازمایشگاه های‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان به ادرس ‪ 1987/https://centlab.iut.ac.ir/fa/lab‬ثبت گردیده‬ ‫و اماده انجام ازمون های مختلف در کاربرد میکرو‪ -‬نانو حباب ها‪ ،‬ازمون های الزم بر روی‬ ‫پساب هایصنعتیوهمچنینتولیدابسفیداست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!