روزنامه رویداد امروز شماره 1125 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1125

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1125

روزنامه رویداد امروز شماره 1125

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ایجاد دوگانگی بین وزارت‬ ‫خارجه و شورای امنیت‬ ‫اشتباه است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 03‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1125‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سایهپساب‬ ‫کشتارگاهبجنورد‬ ‫برسرمحیط زیست!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫شده است‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫محصوالتباغی‬ ‫‪ ۳۵‬درصد‬ ‫خشکسالی شمالی را کاهش داد‬ ‫خراسان‬ ‫شنبه ‪ 29‬تــیر‬ ‫خسارت ناشی از پدیده‬ ‫اطراف چالش زا‬ ‫سه‬ ‫میزان‬ ‫در زمینهای‬ ‫کاهش بارندگی‬ ‫شتارگاه صنعتی دام‬ ‫خشکسالی و‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫ـتان در بخشهای‬ ‫رئیــس‬ ‫هاسازی فاضالب ک‬ ‫در ایــن اسـ‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫تاکنون هشت هزار و‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ر‬ ‫مختلف‬ ‫ـت ‪ ۲۱۵‬هزار تن‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گفــت‪ :‬برداشـ‬ ‫ریال براورد شــده‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫زراعــی جــاری از‬ ‫نیمهتمام جاجرم‬ ‫میــوه در ســال‬ ‫اساس اعالم سازمان‬ ‫فرودگاه‬ ‫است‪ .‬بر‬ ‫ـتان براورد میشــود‬ ‫عبدا‪ ...‬یوسفی‬ ‫کشــاورزی اســتان‪،‬‬ ‫باغــات اسـ‬ ‫تکمیل میشود‬ ‫هــاد‬ ‫ـزان تولید بــه دلیل‬ ‫کــه ایــن میـ‬ ‫ج خشکسالی بیش از ‪۱۱۰‬‬ ‫ـه نســبت ســال‬ ‫خسارتهای ناشی از‬ ‫شمالیاز احداث‬ ‫خشکســالی بـ‬ ‫کشــاورزی را درگیــر‬ ‫شهراستانخراسان‬ ‫درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫ـار از زمینهــای‬ ‫نمایندهمردم‪۵‬‬ ‫گستره هــزار هکتـ‬ ‫زراعی گذشته‪۳۵‬‬ ‫جاجرمخبرداد‪.‬‬ ‫یــش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫فرودگاهنیمهتمام‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫امســال هم به ب‬ ‫با تســنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫وتکمیل‬ ‫عبدا‪ ...‬یوسفی در‬ ‫کــرده و ســیل‬ ‫استان خسارت وارد‬ ‫هــر در گفتوگو‬ ‫و ‪ ۴۹۳‬هکتــار‬ ‫ســید محمد پاکم‬ ‫زمین زراعی و باغی‬ ‫ـتان را ‪ ۴۸‬هــزار‬ ‫بهعنوان فرودگاه‬ ‫باغی هکتار‬ ‫باغهــای اسـ‬ ‫کشــاورزی استان ‪۱.۱‬‬ ‫جاجرم باید در استان‬ ‫شــت‪ ۲۶ :‬گونــه‬ ‫است‪ .‬سهم بخش‬ ‫داشت‪ :‬فرودگاه‬ ‫کــرد و اظهــار دا‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬کرده‬ ‫کشاورزی کشور‬ ‫عنــوان‬ ‫ناخالص بخش‬ ‫ــت و ساالنه در‬ ‫دوم احداث شود‪.‬‬ ‫هواپیمایی کشوری‬ ‫درصد از تولید‬ ‫این ســطح کاش‬ ‫‪ ۵۹‬نــوع محصــول‬ ‫نظرمخالفسازمان‬ ‫ــت میشود که‬ ‫در‬ ‫میدهــد کــه از‬ ‫محصول باغی برداش‬ ‫اوبااشارهبه‬ ‫نگران‬ ‫ـکیل‬ ‫هواپیمایی‬ ‫برداشت را تشـ‬ ‫اســتان ‪ ۲۶‬گونه‬ ‫هزار تن‬ ‫مدیران ســازمان‬ ‫بخش کشــاورزی این‬ ‫موجب کاهش‬ ‫ابن باره‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫الومینا طبق توافقنامه‬ ‫ـال خشکســالی‬ ‫در‬ ‫ـرد‪ :‬تولیدی‬ ‫امسـ‬ ‫ـند‪ ،‬چون شــرکت‬ ‫ـد‪ .‬او تصریــح کـ‬ ‫نباشـ‬ ‫محصــوالت باغــداران شـ‬ ‫ســاخت فرودگاه‬ ‫ان باغی است‪.‬‬ ‫تولیــدی اســتان‬ ‫هزینهها مســئولیت اجتماعی‪ ،‬امر‬ ‫سرمازدگی دیررس بهاره‬ ‫ـوع محصــوالت‬ ‫در راســتای‬ ‫دولت و بانــد پرواز‬ ‫عالوه بر خشکسالی‪،‬‬ ‫از مجمـ‬ ‫محصــول انگــور‬ ‫که مجوز هیئــت‬ ‫ازجمله زردالو‪ ،‬بادام‬ ‫ــن مربــوط بــه‬ ‫رهاشــده جاجــرم‬ ‫برخی از سردرختیها‬ ‫نماینده مردم ‪5‬‬ ‫‪ ۱۶۳‬هــزار ت‬ ‫شــترین تولیدات‬ ‫عهده خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ـول مواجــه کــرد‪،‬‬ ‫نیز‬ ‫بعدازایــن محصول بی‬ ‫اماده را دارد‪ ،‬بر‬ ‫ـا کاهــش محصـ‬ ‫هواپیمایی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محصول اســت‬ ‫و گــردو را بـ‬ ‫رتبههای کشــوری‬ ‫با انتقاد از سازمان‬ ‫گذشته ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫ســیب و گیالس‬ ‫شهر استان‬ ‫مسئولیتیدر قبال‬ ‫مربــوط به‬ ‫ضمن اینکه سال‬ ‫هفــت‪ ۱۲ ،‬و ‪۱۵‬‬ ‫کشور ظاهراهیچ‬ ‫ـتان برداشــت شــد‬ ‫محصــوالت بــه ترتیــب‬ ‫سازمانهواپیمایی‬ ‫اســتراتژیک زعفــران در اسـ‬ ‫شمالیندارد‪.‬پاکمهر‬ ‫محصول ایــن‬ ‫در تولید گالبی‪،‬‬ ‫محرومیچونخراسان‬ ‫ـود برداشت این‬ ‫همچنین این اســتان‬ ‫استانهای‬ ‫استانها چند فرودگاه‬ ‫پیشبینی میشـ‬ ‫ـفی اســت‪،‬‬ ‫سطح کشور به‬ ‫درحالیکه در برخی‬ ‫که‬ ‫کاهش یابد‪ .‬یوسـ‬ ‫گیاهان دارویی در‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫باگذشت سه دهه از‬ ‫متاثر از خشکســالی‬ ‫ـاغ الو و انواع‬ ‫و ‪ ۲۱‬کشوری قرار‬ ‫کردهاند متاســفانه‬ ‫نیز‬ ‫و جایگزینــی بـ‬ ‫جایگاه هشت‪۱۶ ،‬‬ ‫مجهز احداث‬ ‫باغهــای درجــه ‪۲‬‬ ‫هیچ اقدامی در‬ ‫ـوزه ترتیب در‬ ‫البالو‪ ،‬هلو‪ ،‬شلیل‪،‬‬ ‫جاجرم در سال ‪1370‬‬ ‫اصــالح‬ ‫ـن برنامههــای حـ‬ ‫زیتون‪ ،‬بادام‪ ،‬پسته‪،‬‬ ‫احداث فرودگاه‬ ‫تمام نداشته و تنها‬ ‫ســه را از مهمتریـ‬ ‫اهداف دارد‪.‬‬ ‫توت‪ ،‬به سنجد و‬ ‫درجــه‬ ‫این فرودگاه نیمه‬ ‫افزود‪ :‬این طرح با‬ ‫انجیر‪ ،‬انار‪ ،‬شاه‬ ‫جهت فعال کردن‬ ‫جلسهحضوریو‬ ‫شــفت الو‪،‬‬ ‫باغبانی دانست و‬ ‫باغی استان است‪.‬‬ ‫هواپیمایی کشور پساز‬ ‫و رعایت الگوی‬ ‫از دیگر تولیدات‬ ‫مهلت رفع مشکل‬ ‫کیفی تولید باغی‬ ‫اقدامسازمان‬ ‫کارشناس و ارزیابی‬ ‫انجام گوجهسبز‬ ‫انجامنشده است‪.‬‬ ‫بهبود کمی و‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مسئولین استانی‪ ،‬اعزام‬ ‫و ایجاد اشتغال‬ ‫شده بود اما اقدامی‬ ‫کشاورزی و بایر‬ ‫اقدامی در این زمینه‬ ‫درخواست‬ ‫ادامه داد‪ :‬واکنش‬ ‫اقلیم‬ ‫سطح اراضی‬ ‫مهلت داده‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫استان ‪ ۲‬میلیون‬ ‫فرودگاه بوده است‪ .‬او‬ ‫سیستم تصفیه‬ ‫کشت متناسب با درصدی بارش از ابتدای‬ ‫به اتمام رسیده و‬ ‫هکتار و کل اراضی‬ ‫این واحد هنوز‬ ‫وضع موجود‬ ‫ـرای مردم اســتان‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه جاری‬ ‫ـود‪ .‬کاهش ‪۴۶‬‬ ‫بلندمدت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫اقدامشدهاست‪.‬‬ ‫بجنورد گذشــته اما‬ ‫اکنون ‪ ۱۳‬درصد از‬ ‫ـی در ایــن زمینــه بـ‬ ‫میشـ‬ ‫طریقمرجعقضایی‬ ‫صنعتی شــهر‬ ‫امروز نســبت به امار‬ ‫است که‬ ‫ـازمان هواپیمایـ‬ ‫سابقه است چراکه‬ ‫انجامنشده‪،‬از‬ ‫دام بجنــورد در‬ ‫سـ‬ ‫ســال زراعی تا‬ ‫خراسان و ‪ ۸۰۰‬هزار هکتار کشاورزی اختصاص دارد‬ ‫بدیهی و مسبوق به‬ ‫حمل فاضالب‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی‬ ‫درصد از مساحت‬ ‫بجنورد هم درباره‬ ‫ـکیل ندارد‪.‬‬ ‫سطح به بخش‬ ‫امری عادی و‬ ‫باهمت مسئولین وقت‬ ‫ـازی فاضــالب‬ ‫موجب شد تا ‪۸۲‬‬ ‫گوید‪ :‬افزایش تانکرهای خدمات شهری شهرداری‬ ‫شــهروندان و تشـ‬ ‫روند در ‪ ۱۴‬این‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫رهاسـ‬ ‫مردم نجیب بجنورد‬ ‫بجنورد دراینباره می‬ ‫نبود اعتبار کافی‬ ‫ـی ســبب گالیه‬ ‫درصد نیز اراضی غیر‬ ‫خشکسالی باشــد و‬ ‫مجید شادکام‪ ،‬معاون‬ ‫کشتارگاهبامشکل‬ ‫سازمانهواپیمایی‬ ‫درگذشته‪،‬‬ ‫اطــراف در حالـ‬ ‫کشتارگاه صنعتی شهر‬ ‫ـارد تومان حل‬ ‫سیستمتصفیهخانه‬ ‫شــمالی درگیر‬ ‫است‪ .‬و ‪۸۷‬‬ ‫احداث کردندوتحویل‬ ‫زمینهــای‬ ‫راهاندازی سیستم‬ ‫شــکل بــا ‪ 3‬میلیـ‬ ‫راهبر (پیمانکار)‬ ‫استانی اســتان حادتر‬ ‫مشکلمیگوید‪:‬‬ ‫فعالیت کشتار دام‬ ‫پساب کشتارگاه‪،‬‬ ‫شــده که این م‬ ‫یکفرودگاه‬ ‫ـخه قبلی را تکرار‬ ‫علتبروزاین‬ ‫غیرفعال بودن‬ ‫درصد مســاحت‬ ‫حاصل از‬ ‫جلوگیری از رهاسازی‬ ‫پرونــده قضایــی‬ ‫مجدد میخواهند نسـ‬ ‫ندارد‪ .‬جعفر فدایی‬ ‫انالین‪ ،‬گفته میشود‬ ‫راهکار اساسی‬ ‫نقص روبهرو است ازاینرو پساب تانکرهای حمل فاضالب‬ ‫کشــور دادند و‬ ‫شهرداری اعتبار الزم را‬ ‫ـت مجلس گفت‪:‬‬ ‫به گزارش قدس‬ ‫ـورد ســبب شــده‬ ‫نیاز دارد فنی و‬ ‫سپس با استفاده از‬ ‫کمیســیون بهداشـ‬ ‫است که متاسفانه‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫صنعتــی دام بجنـ‬ ‫میلیارد تومان اعتبار‬ ‫قارلق منتقل و تخلیه‬ ‫استخرها جمعاوری و‬ ‫کنند‪ .‬نایبرئیس‬ ‫ـود‪ .‬تصفیه‬ ‫فرافکنی و بهنوعی‬ ‫ـالب کشــتارگاه‬ ‫سیستم تصفیه‪3‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫الگونهای منطقه‬ ‫زمانی که در‬ ‫ـرازیر‬ ‫ـ‬ ‫سیســتم فاض‬ ‫زمینهای اطراف سـ‬ ‫هواپیمایی کشور‪،‬‬ ‫میدارد‪ :‬راهاندازی‬ ‫ـدارد‪ .‬او میافزاید‪ :‬تا‬ ‫دفع فاضــالب در‬ ‫دام عشایر و راهی‬ ‫واکنش سازمان‬ ‫تصفیه‪ ،‬اظهار‬ ‫واحد تولیدی به‬ ‫ســارت و تبعیض‬ ‫اســتخرها بــه محــل‬ ‫تامین این مبلــغ را نـ‬ ‫طرح خرید تضمینی‬ ‫ـت نبود سیســتم‬ ‫فاضــالب ایــن‬ ‫ـت و همواره این ج‬ ‫ـا شــهرداری توان‬ ‫میافزاید‪ :‬با اجرای‬ ‫ناچار فاضالب در‬ ‫صنعتــی دام بــه علـ‬ ‫کشتارگاه افزایشیافته‬ ‫ـرار روبهجلــو اسـ‬ ‫تانکرهــای امـ‬ ‫کشور‪ ،‬از جعبه سیاه‬ ‫راهاندازی شــود به‬ ‫میشود‪ .‬او‬ ‫فـ‬ ‫متولیــان کشــتارگاه‬ ‫میزان کشتار دام در‬ ‫اوری و ســپس بــا‬ ‫ــود کــه اداره کل‬ ‫ـازمان هواپیمایی‬ ‫خانــه کشــتارگاه‬ ‫مردم پنج شهرســتان‬ ‫کشتارگاه‪،‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ـع‬ ‫تصفیه‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫عدالتی‬ ‫منتقل‬ ‫ج‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫سرازیر‬ ‫به‬ ‫ـتخر‬ ‫شدن دامها‬ ‫نماینده‬ ‫نخواهد شد‪ .‬او تصریح‬ ‫و بی‬ ‫ـه منطقــه قارلق‬ ‫کنند‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫را در چنــد اسـ‬ ‫زمینهای اطراف‬ ‫کشتارگاهصنعتیدام‬ ‫اوری و بــا تانکــر بـ‬ ‫پســاب‬ ‫پساب شده و به‬ ‫ـمالی در مجلــس‬ ‫قارلق منتقل می‬ ‫مردم این استان پاک‬ ‫ظرفیت استخرها‬ ‫میزان جمــع‬ ‫الفاست‪.‬راهبر‬ ‫استخرها لبریز از‬ ‫مطالعه و تکمیل پروژه‬ ‫خراســان شـ‬ ‫ـالب به منطقــه‬ ‫ذهن‬ ‫مــردم پنــج‬ ‫که کشتار کم بود‬ ‫ـکل را افزایــش‬ ‫محیطزیستباانمخ‬ ‫رفع نواقص و‬ ‫حمــل فاضـ‬ ‫مدیران صنعت الومینا‪،‬‬ ‫نماینــده‬ ‫دهد‪ :‬پیشازاین‬ ‫ـالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این مشـ‬ ‫عملیات اجرایی و‬ ‫استخرها در زمان‬ ‫ـایر حفاظت‬ ‫شادکام ادامه می‬ ‫سازمانهواپیمایی‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫باهمت‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫دارد‪ :‬بر اساس قرارداد‬ ‫بود اما اکنون این‬ ‫برخیهــا یکــی از علتهــای بــروز تضمینی خرید دام عشـ‬ ‫نظارت‬ ‫اعتبار‬ ‫پاسخگو‬ ‫ـتان مجهــز بــا‬ ‫باره‬ ‫با‬ ‫ـتان‬ ‫می‬ ‫جاجرم‬ ‫دراین‬ ‫شهرسـ‬ ‫بجنورد اظهار‬ ‫جمعاوری فاضالب‬ ‫ـرازیر شــده است‪.‬‬ ‫ـا اجــرای طــرح‬ ‫نیمهتمامفرودگاه‬ ‫ـت اما شــهرداری‬ ‫یــک بیمارسـ‬ ‫فرودگاه احداثی‬ ‫طرح‪ ،‬ظرفیت‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫در کشــتارگاه بـ‬ ‫زمینهای اطراف سـ‬ ‫عهده شــهرداری اسـ‬ ‫زیســت برای‬ ‫خواهد رسید و دومین‬ ‫پیش از اجرای این‬ ‫کشــتار‬ ‫در مجلــس‬ ‫میتواندموجب‬ ‫حفاظت محیط‬ ‫کلی کشــتارگاه بر‬ ‫شــود و پســاب در‬ ‫مکلف شــده اســت تا‬ ‫در اینده به اتمام‬ ‫مسئوالن میگویند‬ ‫تجهیزاتروز‬ ‫تحویــل ســازمان‬ ‫و پایش اداره کل‬ ‫کمتری پر می‬ ‫تخلیه میشــد اما‬ ‫از محــل پــروژه‬ ‫زمینه راهبر کشــتارگاه‬ ‫ـت بهرهبــرداری‬ ‫ندارد‪ .‬معاون نظارت‬ ‫میدانند‪.‬‬ ‫سرازیر شدن پساب‬ ‫اســتخرها بهموقــع‬ ‫در بازدیــد‬ ‫بیماران اورژانسی‬ ‫ـردم اســتان را جهـ‬ ‫از پر شدن تخلیه‬ ‫اظهار میدارد‪ :‬در این‬ ‫اداره کل به علت‬ ‫میزان کافی‬ ‫محمد وحیدی‬ ‫نجات جان‬ ‫پاســخگو بــود و‬ ‫پورســینای شــهر‬ ‫زمان کمتر و پیش‬ ‫مـ‬ ‫هم میگوید‪ :‬این‬ ‫عشایر و افزایش‬ ‫پروندهقضایی او‬ ‫اســتخرها‬ ‫بیمارســتان‬ ‫اوری پساب را در‬ ‫جــادهای شــود‪.‬‬ ‫هواپیماییکشورمیدهیم‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫خرید تضمینی دام‬ ‫بیشتریبه کار گرفته‬ ‫بجنوردشکایت کردهو‬ ‫استخرهای جمع‬ ‫و مصدومــان‬ ‫موقتی این مشکل‪،‬‬ ‫روند کند اجرای این‬ ‫با اجرای طرح‬ ‫تانکرهایحملفاضالب‬ ‫صنعتیداماز شهرداری‬ ‫سیستمتصفیهکشتارگاه‬ ‫اکنون‬ ‫ـورای اسالمی شهر‬ ‫اشخانه از‬ ‫میشــود‪ .‬راهکار‬ ‫دراینبارهبایدشمار‬ ‫منطقه کشتارگاه‬ ‫اطراف تکرار نشود‪.‬‬ ‫هراتیاظهارمیدارد‪:‬‬ ‫وحیدی از اعضای شـ‬ ‫اســتخرها زودتر پر‬ ‫کرد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫مشکل کند‪،‬‬ ‫پساب به زمینهای‬ ‫زود فاضالب در‬ ‫شدهاست‪.‬حسین‬ ‫شیروان خواستار‬ ‫سملقان محمد‬ ‫کشــتار‪،‬‬ ‫پــروژه انتقــاد‬ ‫علوم پزشکی که در‬ ‫صنعتیداماستان‪،‬با‬ ‫و تخلیه زودبــه‬ ‫مشکل سرازیر شدن‬ ‫تشکیل‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬مانه و‬ ‫و رئیس دانشگاه‬ ‫عنوانتنهاکشتارگاه‬ ‫تعــداد تانکرها‬ ‫همچنین شود تا‬ ‫عشایر‬ ‫ـن اشــخانه‬ ‫افزایــش‬ ‫ـم یــک معضل زیســتمحیطی صنعتیدامدربجنوردبه‬ ‫فارس‪ ،‬محمد‬ ‫تسریع در پیگیر این‬ ‫اینمشکلتذکرو‬ ‫قــرار دارد و ایـ‬ ‫ـا همیــن امــر هـ‬ ‫درصد خرید دام‬ ‫بازدید حضور داشتند‪،‬‬ ‫ازاینهمبرایرفع‬ ‫ان مشــکل دارد‪.‬‬ ‫جــاده اســیایی‬ ‫قارلــق اســت‪ ،‬امـ‬ ‫روبهرواستوپیش‬ ‫محیطزیســت با‬ ‫این‬ ‫در حاشــیه‬ ‫افزایش‬ ‫کشــتارگاه فنی‬ ‫اداره کل حفاظت‬ ‫هزارنفری در طول سال پذیرای موضوع را مطالبه کرد‪.‬‬ ‫دهه از راهاندازی‬ ‫اســت کــه‬ ‫شهرستان ‪۱۲۰‬‬ ‫یرمیش شدند‬ ‫ــتم (ع) اســت‪.‬‬ ‫اینکه بیش از یک‬ ‫ـون زائــر امام هش‬ ‫پ‬ ‫نکتــه قابلتوجه‬ ‫بیســت میلیـ‬ ‫گفت‪ :‬عشایر این‬ ‫خـــبر‬ ‫عشــایری شیروان‬ ‫مدیر اداره امور‬ ‫خرید دام پیرمیش و‬ ‫خواستار افزایش درصد‬ ‫فرهنگ بومی داشــته‪،‬‬ ‫ابراهیمیدر گفتوگو‬ ‫شهرستان‬ ‫تهدیداتی کــه برای‬ ‫تضمینیشدند‪.‬علی‬ ‫که شــاهد هستیم‬ ‫مجــازی باوجود‬ ‫تداومخرید‬ ‫به اینکــه دام اکثر‬ ‫بیان فضــای‬ ‫ســت بهگونهای‬ ‫داشــت‪ :‬با توجــه‬ ‫فراهم کرده است‪،‬‬ ‫هم ایجاد کرده ا‬ ‫دسترس و مورداستفاده‬ ‫در صورت رعایت‬ ‫ـا شبســتان اظهار‬ ‫فرصتهایی را‬ ‫بروز این ملودیها‬ ‫از سویی شرایط‬ ‫بلکه این فرد‬ ‫بـ‬ ‫فضای مجازی در‬ ‫مجالی را برای ظهور و‬ ‫پیرمیش است و‬ ‫عرصه موســیقی‬ ‫ها به سهولت در‬ ‫هایی که تاکنون در‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫عشایر این شهرستان‬ ‫ازاد هنری ما نیز در‬ ‫اسالمی که‬ ‫سال جاری‪ ،‬افزایش‬ ‫راستا این ملودی‬ ‫پژوهشها و کتاب‬ ‫ـرد‪ :‬اموزشــگاههای‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫نکردن‬ ‫بهداشــتی دانشگاه‬ ‫خشکسالی های‬ ‫که قطعا در این‬ ‫سینمایی اداره کل‬ ‫میشوند‪ .‬او به‬ ‫و تصریــح کـ‬ ‫هم بهعنوان یکی‬ ‫خفیف بــه کرونا مبتال‬ ‫معاون‬ ‫سخت این قشر و‬ ‫موثری داشــته و دارند‬ ‫کاه و کنســانتره) و‬ ‫عموم واقع‬ ‫ـرک بــرای حفــظ و‬ ‫معاون امور هنری و‬ ‫ما نگاشته شده‬ ‫بهطــور‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اموزش ســاالنه حدود‬ ‫مقامی فعالیت بســیار‬ ‫ــای دامــی (جو‪،‬‬ ‫ـت البــوم و ‪ ۲۳‬تـ‬ ‫از فرهنگ بومی‬ ‫علوم پزشــکی‬ ‫ملودیهای بومی‬ ‫بهســرعت بهبــود‬ ‫هزینههــای نهادهه‬ ‫ـت‪ .‬او تربیت و‬ ‫راستای صیانت‬ ‫ـمالی گفــت‪ :‬هشـ‬ ‫ـتار افزایش درصد‬ ‫هنرمندان تولیدشــده‬ ‫راستای حفاظت از‬ ‫میشــود و‬ ‫بــی خواهد داشـ‬ ‫ـون ‪ ۶۸‬هــزار دوز‬ ‫خراســان شـ‬ ‫ـب مهارت در این‬ ‫دام زنده‪ ،‬خواسـ‬ ‫بومی اســتان توســط‬ ‫اقدامات قابلتوجه در‬ ‫اثــرات مطلو‬ ‫راســتای حمایت‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنـ‬ ‫ـد‪ .‬دکتــر دلشــاد‬ ‫ـش قیمــت وزن‬ ‫ـیقی مقامی و کسـ‬ ‫اداره امور عشــایری‬ ‫ـال اخیــر بــا مجــوز‬ ‫ــت ملودیهای‬ ‫بزرگداشت دیگر از‬ ‫رونمایی کتاب در‬ ‫کاهـ‬ ‫پیــدا میکنـ‬ ‫هنراموز در زمینه موسـ‬ ‫در میان جمعیت‬ ‫نگهداش‬ ‫پیرمیش هســتند‪ .‬مدیــر‬ ‫ـار کــرد‪ :‬در دو سـ‬ ‫فــت‪ :‬با خریــد و‬ ‫استان و برگزاری‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫ســیون در اســتان‬ ‫ســتا ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫ـن حیــدری اظهـ‬ ‫اشــاره کــرد و گ‬ ‫خرید تضمینی‪،‬‬ ‫خرید دام‬ ‫موسیقی مقامی‬ ‫افشین دلشاد‬ ‫رونــد واکسینا‬ ‫تــرک در ایــن را‬ ‫اســت‪ .‬ابوالحسـ‬ ‫ـتان توزیعشــده‬ ‫تاکنون در طــرح‬ ‫و موســیقی را‬ ‫در اموزشگاههای‬ ‫ـت البــوم و ‪۲۳‬‬ ‫اثار گام برداشتیم‪.‬‬ ‫هــدف اسـ‬ ‫خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫ـیروان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫خوبی برای حوزه‬ ‫ـاد اســالمی هشـ‬ ‫گرفتــه کــه از این‬ ‫درحــوزه های فرهنگی‪ ،‬هنری خوشــبختانه ازاینگونه‬ ‫را صعــودی‬ ‫شـ‬ ‫فرهنــگ و ارشـ‬ ‫افشــین دلشــاد‬ ‫منبع و مستندهای‬ ‫مرحلــه صــورت‬ ‫و پیشکســوتان‬ ‫اســت‪ .‬دکتــر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بــرای گروههــای‬ ‫راس دام در ســه‬ ‫طورقطع میتواند‬ ‫برگزاری مفاخر‬ ‫مابقی بره نر بوده‬ ‫برشــمرد‪ .‬حیدری‬ ‫ــزار دوز واکســن‬ ‫‪۶۰۰‬‬ ‫تولیدشــده که به‬ ‫دقیقتر باشد‪ .‬او‬ ‫ــا ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫پیرمیش حذفی و‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۸‬ه‬ ‫دیگــر اقدامــات‬ ‫مطالعات‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ســت‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫راس‬ ‫های این خطه و‬ ‫ازجمله کارهایی از‬ ‫کرونا بااینکه در‬ ‫تعــداد ‪۲۷۰‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار ریال و بره‬ ‫ـتان تزریقشــده ا‬ ‫معرفی ملودی‬ ‫در واکسنهای تولیدشــده‬ ‫جشنوارههای موسیقی را‬ ‫هر کیلو پیرمیش‬ ‫هــدف در اسـ‬ ‫ســال درخواســت‬ ‫تمامی‬ ‫که قیمت خرید‬ ‫ایمنــی الزم را‬ ‫ترکیبی اســت و باید‬ ‫فرهنگی اقوام و‬ ‫ـروه ســنی باالی ‪۶۰‬‬ ‫شبهای‬ ‫ـت که بهصورت‬ ‫روش ســاخت تفــاوت دارنــد امــا بهداشت از افــراد گـ‬ ‫واکسن اقدام کنند و به‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ریال اسـ‬ ‫درصد پیرمیش و‬ ‫اطالعیه سازمان‬ ‫حتما برای تزریق‬ ‫خـــبر‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫شده‪،‬‬ ‫طبق‬ ‫راس دام خریداری‬ ‫ایجاد میکنند و‬ ‫ترین میکنم‬ ‫ایجادشده است‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫از هر ‪۱۰۰‬‬ ‫اولین و در دسترس‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫است‪-‬جاجرم‪ ،‬چند تابلو‬ ‫ابراهیمی خاطرنشان‬ ‫بهترین واکسن‪،‬‬ ‫شایعاتی که‬ ‫ـازی محور سنخو‬ ‫واکسنهای کرونا چه‬ ‫جهانی‬ ‫نر باشد‪.‬‬ ‫واکسنی ازجمله‬ ‫هزار راس پیرمیش‬ ‫ایمنسـ‬ ‫ـال هم با مصوبه‬ ‫نکنند چون تمامی‬ ‫او بیان کرد‪ :‬هیچ‬ ‫مابقی شهرستان برای تحویل‪۱۰۰‬‬ ‫ــده اســت‪ ،‬امسـ‬ ‫واکسن است‪.‬‬ ‫میتواند توجه‬ ‫ومیر ناشــی از کرونا‬ ‫هشــدار نصبش‬ ‫کردهاند که خرید‬ ‫عشایر این‬ ‫عارضه نیســت و‬ ‫هشدار نصبشده و‬ ‫چه خارجی از مرگ‬ ‫مازاد اعالم امادگی‬ ‫ســن کرونا بدون‬ ‫عــوارض‪ ،‬ایرانی و‬ ‫ترافیک استان ‪ ۲‬تابلو‬ ‫ـاد بابیان اینکه در‬ ‫بره بهعنوان دام‬ ‫واک‬ ‫ـود‪ .‬او حذف دام‬ ‫شورای‬ ‫مــا ‪ ۹۹‬درصد این‬ ‫میکند‪ .‬دکتر دلشـ‬ ‫و‬ ‫دو روز انجام میشـ‬ ‫ضــه ایجــاد کند ا‬ ‫در پیشگیری‬ ‫افزاشیافتهاست‪.‬‬ ‫گروه ســنی باالی ‪۶۰‬‬ ‫تضمینی در هفته‬ ‫جاجرم خراسان‬ ‫عار‬ ‫واکسنی که به کودکان‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬عدم ترک‬ ‫ایمنیجاده‬ ‫ـا مصوبه شــورای‬ ‫حاضر واکسیناســیون‬ ‫حفاظت محیطزیســت‬ ‫خفیف است حتی در‬ ‫ـالش داریــم تــا بـ‬ ‫عشایر‪ ،‬ایجاد انگیزه در‬ ‫عارضه حال‬ ‫گفت‪ :‬اختاللی که‬ ‫مدیر‬ ‫ایرانی امسال در‬ ‫او گفــت‪ :‬تـ‬ ‫مساعدت و حمایت‬ ‫تزریق میشود نیز‬ ‫مازاد‬ ‫ــدار در محــور‬ ‫حال انجام اســت‪،‬‬ ‫مشاهده یوزپلنگ‬ ‫از تعطیلی تولید‪،‬‬ ‫اوایل ســالهای تولد‬ ‫تابلوهــای هش‬ ‫ـود ســال در‬ ‫شــمالی گفت‪:‬‬ ‫ـیون کرونا وجود‬ ‫شغل‪ ،‬جلوگیری‬ ‫ترافیــک اســتان‬ ‫جانورینادر از ابتدای‬ ‫که توصیه میشـ‬ ‫را ازجمله اهداف‬ ‫ثبتنــام واکسیناسـ‬ ‫مسیر هم برای تردد‬ ‫همین دلیل اســت‬ ‫افزایشیافتهواینگونه‬ ‫اثرات خشکسالی‬ ‫کودک در ســامانه‬ ‫جاجرم‪-‬امیراباد نصب و این‬ ‫سنی با مراجعه به‬ ‫این قشر و کاهش‬ ‫دارند به‬ ‫شده است که اخرین‬ ‫استان‬ ‫که برای این طرح‬ ‫جلوگیری از تب‪ ،‬به‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از‬ ‫رفع شــد و این گروه‬ ‫از‬ ‫تاکنون سه نوبت دیده‬ ‫و گفت‪ :‬عشایری‬ ‫ایمن شــود‪ .‬او اظهار‬ ‫بعد از تزریق‪ ،‬برای‬ ‫اشاره به داشــت‬ ‫توانند برای ثبتنام‬ ‫این طرح عنوان کرد‬ ‫امسال‬ ‫در حاشــیه محــور‬ ‫شــتار کــرده‪ ،‬نژاد‬ ‫یوزپلنگهــا‬ ‫شود‪ .‬دکتر دلشــاد با‬ ‫یوزپلنگ در میاندشــت‬ ‫‪ salamat.gov.‬می‬ ‫چهارشــنبه گذشــته‬ ‫باید پالک گذاری ک‬ ‫اســتامینوفن داده‬ ‫واکسن سامانه‪ir‬‬ ‫ناامنــی زیســتگاه‬ ‫اینکه ثبتنــام در‬ ‫مــورد ان روز‬ ‫مراجعــه میکنند‬ ‫ـت‪ .‬احمدصفرزاده‬ ‫تعداد دام عرضه را‬ ‫واکسنهاازجمله‬ ‫عوامــل‬ ‫دامداران در منطقه‬ ‫ـد‪ .‬او با اشــاره بــه‬ ‫جاجرم بوده اسـ‬ ‫ترکیب را مشخص‪،‬‬ ‫کهماهیتواساس‬ ‫است‪ ،‬اقــدام کننـ‬ ‫سگ گلهها و حضور‬ ‫سنخواســت ‪-‬‬ ‫بــوده و بهراحتی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ـیه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫حا‬ ‫گوسفند‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ها‬ ‫جاجرم‪،‬‬ ‫در‬ ‫در مقابل بیماری‬ ‫واکسیناســیون رایگان‬ ‫ـات خوبــی برای‬ ‫حضور یوزپلنگ‬ ‫دامپزشــکی اخــذ‬ ‫ایمن کردن بدن‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫های اخیــر اقدامـ‬ ‫مجوزهــای الزم را از‬ ‫ـتان‪ ،‬ســامانه‬ ‫از ثبتنام‪ ،‬محل‬ ‫کرونا‬ ‫توسطیکیاز دوست‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال‬ ‫به‬ ‫کیلوگرم وزن زنده‬ ‫تزریق واکســن در اسـ‬ ‫اعــالم و‬ ‫ـود‪ ،‬افزود‪ :‬بعــد‬ ‫ـداران انجامشــده‬ ‫سنخواستبهجاجرم‪،‬‬ ‫طرح به ازای هر‬ ‫انجــام میشـ‬ ‫ـزود‪ :‬از زمــان اغــاز‬ ‫های عرفــی دامـ‬ ‫هر فرد از طریق‬ ‫بابیان اینکه در این‬ ‫بالفاصلــه گروهی از‬ ‫نداشتیم و علت‬ ‫جاده‬ ‫افـ‬ ‫ـاهده خریــد ســامانه‬ ‫عشایر تعلق میگیرد‪،‬‬ ‫واکسیناسیون به‬ ‫ـی‪ ،‬شــرایط بــرای‬ ‫مرگ گروه پزشکی‬ ‫ـت گــزارش شــد و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫و زمان دقیق‬ ‫به‬ ‫منطقه‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫یارانه‬ ‫در‬ ‫ـت‬ ‫خوشبختانه‬ ‫دلشاد اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫دیگری‬ ‫سه کیلوگرم جو‬ ‫داران طبیعـ‬ ‫کاهــش جمعیـ‬ ‫او گفت‪:‬اینفرد‬ ‫تزریق واکســن در این‬ ‫تصــادف‪ ،‬یوزپلنگ نر‬ ‫دام زودتر صورت‬ ‫است‪ .‬مدیر حفاظت‬ ‫دام‬ ‫نظران حضور و بــا‬ ‫اعالم میشود‪ .‬دکتر‬ ‫محلاعزامشدند‪.‬‬ ‫پرداخت قیمت‬ ‫ـش ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫اشارهبهمشاهده‬ ‫کارشناســان و صاحب‬ ‫شده پیامک‬ ‫یوزپلنگ بهتر شــده‬ ‫محیطبانانبه‬ ‫جاجرم‪ ،‬راز و فاروج‬ ‫افزود‪ :‬انتظار میرود‬ ‫ان پوشـ‬ ‫است اما تصاویر به‬ ‫زیستجاجرمبا‬ ‫غیره کنند‪.‬به گفته‬ ‫بررسیهای انجام‬ ‫نشــده است و‬ ‫زیست‬ ‫ـرم یکــی دیگــر از‬ ‫شهرهای گرمه‪،‬‬ ‫حفاظتمحیط‬ ‫تصویربرداری کرده‬ ‫بهخریدعلوفهو‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬طی‬ ‫پیشبینی کردهاند‪.‬‬ ‫سالهای اخیر افزود‪:‬‬ ‫شهرســتان جاجـ‬ ‫از روســتاها و‬ ‫که وجود دارد افراد‬ ‫از یوزپلنگ‬ ‫گیردتاعشایراقدام‬ ‫گروه‬ ‫ندارد اما تصاویر‬ ‫دیگر را در منطقه‬ ‫در محیطزیســت‬ ‫درصــد فوتیهــا‬ ‫شهرستان شیروان دو‬ ‫همراه سه توله در‬ ‫یوزپلنگها در منطقه‬ ‫جمعیت محدودی‬ ‫هوا‪ ،‬کیفیت خوبی‬ ‫یکی از یوز نر‬ ‫یارقلی در ســال ‪،۹۷‬‬ ‫ـتان‪ ،‬بــاالی ‪۸۰‬‬ ‫یوز ماده به‬ ‫عشایری شیروان‪،‬‬ ‫بنابراین به دلیل‬ ‫افزایش مشاهده‬ ‫همان یوز مــادر یا‬ ‫در ساعات اداری‬ ‫علت تاریکی‬ ‫در انگلسـ‬ ‫ـاس این گــزارش‬ ‫مدیر اداره امور‬ ‫محیطبانان تهیه و‬ ‫جمعیتی حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تصادف تلف علتهای‬ ‫واکسن تزریق نکردند‬ ‫ـال مــیرود این یوز‬ ‫مراجعه حضوری‬ ‫اهــوان بهعنوان‬ ‫اسـ‬ ‫یوزپلنگ در محل توسط‬ ‫احتمال دیگر این‬ ‫افزایــش جمعیــت‬ ‫میتوانند با‬ ‫امسال احتمـ‬ ‫خانوار عشایری با‬ ‫افرادی بودند که‬ ‫بــر واست‪-‬جاجرم به علت‬ ‫کنند‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫ردپای‬ ‫ـانس ابتــال و فوت‬ ‫باشــد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫برای میاندشــت را‬ ‫هزار راس دام سبک‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫که محور سنخ‬ ‫تزریق واکســن اقــدام‬ ‫و زیبا عنوان کرد‪.‬‬ ‫همان ســه توله‬ ‫شــی از کرونا و شـ‬ ‫ای را از دغدغهها‬ ‫قالب‪ ۹‬طایفه‪۳۵۰،‬‬ ‫مستندسازی شده است‪ .‬او‬ ‫اینگونه وحشی‬ ‫نر جدیدی اســت‬ ‫شــی از بــرای‬ ‫خطــرات نا‬ ‫تجمیعی در شــهرها‬ ‫صفرزاده‪ ،‬تصادف جاده‬ ‫وسیله محیطبانان‬ ‫نفر دارد که در‬ ‫برای طعمه اصلی‬ ‫این یوزپلنگ‪ ،‬یوز‬ ‫شــانس فوت نا‬ ‫یــن هفته‪ ،‬مراکز‬ ‫یافته است‪ .‬شد‪.‬‬ ‫مشاهده یوزپلنگ به‬ ‫کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫بهمراتب بیشــتر از‬ ‫اســت که‬ ‫کرونا تــا پایان ا‬ ‫پیوســته حتــی در‬ ‫در منطقه حضور‬ ‫سه مورد‬ ‫از یوزپلنگ عنوان‬ ‫کرونا‬ ‫دراختیاردارند‪.‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬واکسن‬ ‫‪ ۱۹:۳۰‬بهصــورت‬ ‫ســتان گزارششده است که این قلمرو طلبی کرده و‬ ‫یارقلی در صیانت‬ ‫بلکه از ‪ ۷:۳۰‬تــا‬ ‫واکسن است‪ .‬او‬ ‫یا ســایر افراد در ا‬ ‫ـد و از هفته بعد‬ ‫پس از کشــته شــدن‬ ‫بهتر شدن وضعیت‬ ‫و‬ ‫شــگیری نمیکند‬ ‫ــل فعالیت دارنـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مشاهده نشان از‬ ‫عنــوان از ابتال پی‬ ‫روزهــای تعطی‬ ‫مدیر او‬ ‫افزایش میزان‬ ‫ـورت دو نوبت از‬ ‫بههیچ‬ ‫مرگومیر میشود‬ ‫اثار تاریخی‬ ‫این منطقه است‪.‬‬ ‫ایــن مراکــز بهصـ‬ ‫شدید و بستری و‬ ‫اینگونه ارزشمند در‬ ‫ســاعت کاری‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫مانع ابتالی‬ ‫‪ ۱۹:۳۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫زیست‬ ‫زده به کرونا مبتال‬ ‫فردی که واکسن‬ ‫‪ ۷:۳۰‬تا ‪ ۱۳‬و از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫ثبت ملی شد‬ ‫خـــبر‬ ‫بنابراین اگر‬ ‫واکسن بیاثر بوده‬ ‫گرمه‬ ‫معنی نیست که‬ ‫شد به این‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫نمایندگی میراث‬ ‫سرپرســت‬ ‫گفت‪:‬تاکنون‪ ۱۵۰‬اثر‬ ‫گرمهخراسانشمالی‬ ‫صنایعدستی‬ ‫استکه‪۳۰‬درصد‬ ‫بازرگانی سازمان صمت‬ ‫شهرستانشناساییشده‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫نماندند‪ .‬معاون امور‬ ‫تاریخیدراین‬ ‫رسیده است‪ .‬وحید‬ ‫ارد و نان استانها‬ ‫کارگروه ارد و نان استان‬ ‫تاریخی به ثبت‬ ‫حال حاضر کارگروه‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫ان در فهرســت اثار‬ ‫خواستار افزایش‬ ‫جدیدسپاهشهرستان‬ ‫شمالی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اعالم نرخ این کاال‪،‬‬ ‫نانوایان مرکز استان‬ ‫دیداربافرماندهی‬ ‫قبل از خراسان‬ ‫ارد هستند که با‬ ‫ماهها است که‬ ‫محمودیفرددر‬ ‫فرابخشیبرایحفاظت‬ ‫رسمی قیمت جدید‬ ‫نرخگذاری نان در‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫ـتان تعیین تکلیف‬ ‫ـمالی گفت‪ :‬شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬داودزاده گفت‪ :‬اخرین‬ ‫بایداز ظرفیتهای‬ ‫منتظر اعالم‬ ‫کارگروه ارد و نان اسـ‬ ‫صمت خراســان شـ‬ ‫در حالی است که‬ ‫گرمه گفت‪:‬‬ ‫شهرستاناستفاده‬ ‫قیمت نان بودهاند‪.‬‬ ‫گذاری نهایی نان در‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫که تعیین قیمت‬ ‫بازرگانــی ســازمان‬ ‫سال ‪ 99‬بوده و این‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫جدید ارد هستند‬ ‫تورم قیمت‬ ‫کرد‪ :‬تصور میشود‬ ‫معــاون امــور‬ ‫میراثفرهنگیو‬ ‫مربوط به مهرماه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫اعالم رسمی قیمت‬ ‫پخت نان متاثر از‬ ‫داودزاده خاطرنشان‬ ‫از‬ ‫نزدیک به قیمت‬ ‫تعیین سال ‪1400‬‬ ‫نان استانها منتظر‬ ‫نانوایی برای تامین و‬ ‫نمایندگی میراث‬ ‫که میشود‪.‬‬ ‫کارگروه ارد و نان استان‬ ‫تعیین تکلیف شــود‪.‬‬ ‫کارگروه ارد و‬ ‫کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫قلعه جاللالدین‪،‬‬ ‫هزینههای یک واحد‬ ‫نان در مرکز استان‬ ‫در سال جاری در‬ ‫برای ســال جاری‬ ‫ـتان گرمه افزود‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬نرخ جدید‬ ‫اتحادیه نهایی نان‬ ‫قیمت نهایی نان‬ ‫جدید ارد است‪,‬‬ ‫صنایعدستی شهرسـ‬ ‫رفته است‪ .‬او بیان‬ ‫جامع درق‪ ،‬مسجد‬ ‫هفته اخیر باشد‪.‬‬ ‫معطل تعیین قیمت‬ ‫تا‬ ‫تصمیم اتاق اصناف و‬ ‫اینکه بسیار باال‬ ‫قره بیل‪ ،‬مسجد‬ ‫اعمالشده یک‬ ‫قیمت نهایی نان‬ ‫اعالم و اعمال شد با‬ ‫عصر اترک مبنی بر‬ ‫رباط‬ ‫جلســه و تصمیم‬ ‫عشق‪،‬‬ ‫دشت‪ ،‬ارامگاه باغ‬ ‫تکلیف‬ ‫رباط‬ ‫در هفته گذشته‬ ‫پاسخ به این سوال‬ ‫ـان منتظر برگزاری‬ ‫هدف گردشگری‬ ‫اتحادیه نانوایان‬ ‫مهرداد داودزاده در‬ ‫ســتان بود که انـ‬ ‫جامع ایور‪ ،‬روستای‬ ‫له‪ ،‬نظرگاه گرمه و‬ ‫شمالی که توسط‬ ‫نانوایــان مرکــز ا‬ ‫ابانبار بینی دنبا‬ ‫در مرکز خراسان‬ ‫جدید مخالفت‬ ‫مزار‪ ،‬رباط دینارزاری‪،‬‬ ‫قیمت جدید نان‬ ‫جاذبههایتاریخی‬ ‫دوباره با این نرخ‬ ‫واژگونخمبیازجمله‬ ‫اعمال شــد‪ ،‬چرا‬ ‫بجنورد اعالم و‬ ‫منطقهاللههای‬ ‫اینشهرستاناست‪.‬‬ ‫و گردشگری‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫ محیط زیست!‬ ‫ه بجنورد بر سر‬ ‫ساب کشتارگا‬ ‫سایه پ‬ ‫کندیروندپروژه‬ ‫مایندهمجلسبه‬ ‫انتقادن بیمارستاناشخانه‬ ‫لبومبهمنظور حفظ‬ ‫تولید‪ ۸‬ا‬ ‫یوزپلنگایرانی‬ ‫ملودیهایبومی‬ ‫توانمندی فوالد مبارکه‬ ‫برای صادرات‬ ‫اسلب گاز ترش‬ ‫اسحاق جهانگیری در سفر به خوزستان‪:‬‬ ‫رهاسازی فاضالب کشتارگاه‬ ‫صنعتی دام در زمین های اطراف‬ ‫چالش زا شده است‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت‬ ‫اعتماد به توان داخلی مطرح کرد‬ ‫انتقاد حق مردم است‬ ‫رویدا د خراسان شمالی‬ ‫رویاد دخراسانشمالی‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اعتراضحقروشن‬ ‫مردم است‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‪:‬‬ ‫فرسایشبادیساالنه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیاردریال‬ ‫خسارتب هبار می اورد‬ ‫ایران کشور شماست و شما جوانان صاحب این کشور هستید‪ .‬بزرگان خوزستان به عنوان صاحب نظران و یاوران بزرگ دولت اجازه ندهند که‬ ‫دشمنانازمسائلومطالبه هایبه حقشماسوءاستفادهکنند‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫ورزش‬ ‫رهاسازی اب سد کرخه‬ ‫از سوسنگرد تا هورالعظیم‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنشیحییگل محمدی‬ ‫بهمشکالتفعلیتیمپرسپولیس‬ ‫بی خیالیباشگاه‬ ‫اذیتمانمی کند‬ ‫پیش از سه هفته از تنش ابی در استان خوزستان و به خصوص حمیدیه ‪ ،‬سوسنگرد و بستان‬ ‫می گذرد که این امر باعث تلف شــدن بخشی از دام و احشام همچنین کم ابی و بی ابی در این‬ ‫مناطقشد‪.‬پساز‪ ۲۰‬روزازتنشابی‪،‬بارهاسازیابازسدکرخهاببهرفیع‪،‬بستان‪،‬سوسنگرد‪،‬‬ ‫هورالعظیم و روستاهای حاشیه رودخانه کرخه رسید‪ .‬همزمان با رهاسازی اب‪ ،‬نیروهای سپاه و‬ ‫ارتش‪،‬ابموردنیازدامواحشامراتامینمی کنند‬ ‫واکسن کرونا در میان‬ ‫دوز‬ ‫تزریق‪ ۶۸‬هدفخراسانشمالی‬ ‫جمعیت‬ ‫ستانمشاهدهشد‬ ‫برایسومینبار در ا‬ ‫یادداشت‬ ‫عطلتعیینقیمت‬ ‫متنهایینانم‬ ‫قی‬ ‫تعیینتکلیف جدید ارد است‬ ‫‪02‬‬ ‫چرا کوبا دچار‬ ‫ناارامی شد؟‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫یوزپلنگ ایرانی برای‬ ‫سومین بار در استان‬ ‫مشاهده شد‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫لزومبهره گیریهوشمندانهدولتسیزدهم‬ ‫از تجربه هاو دستاوردهای برجامی‬ ‫بــا موضعگیری هــای مثبــت رئیس جمهــوری منتخــب‬ ‫دربــاره پایبنــدی بــه برجــام و التــزام دولــت اینــده بــه‬ ‫توافقی که نظام جمهوری اســامی بدســت اورده است‪،‬‬ ‫افــق روشــنی از نتیجــه مذا کــرات احیــای برجــام پیش رو‬ ‫قــرار دارد‪ .‬در ایــن میــان انچــه اهمیــت دارد‪ ،‬دقــت در‬ ‫نــکات اخریــن گــزارش برجامــی دولــت دوازدهــم بــه‬ ‫مجلــس و رویکردهــای مــورد نیاز دولت ســیزدهم اســت‬ ‫کــه در ســایه تدابیــر رهبــری و شــورای عالــی امنیــت ملی‬ ‫قابل تحقق است‪.‬‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۱‬تیرماه‪ ،‬بیســت و دومین و اخرین گزارش‬ ‫وزارت امــور خارجــه دربــاره برجــام و تحــوالت ســه ماه‬ ‫اخیــر بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــد؛ گزارشــی‬ ‫مفصــل کــه همــراه بــا ضمائــم ان بیــش از ‪ ۲۶۴‬صفحــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن گــزارش از ان جهــت اهمیــت دارد که دولت‬ ‫جدیــد در اینــده نزدیک مســتقر می شــود و نیازمند ادامه‬ ‫مســیر دیپلماتیــک پیمــوده شــده در ‪ ۸‬ســال گذشــته در‬ ‫چارچوب های سیاســت کالن نظام است‪.‬‬ ‫اخریــن گــزارش محمدجــواد ظریــف و همکارانــش‬ ‫نکاتی ارزرشــمند و کارشناســانه داشــت که مستلزم توجه‬ ‫و دقت دولت ســیزدهم و تیم دیپلماســی ان است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بایــد توجــه داشــت ایــن گــزارش ‪ ۲۶۴‬صفح ـه ای‬ ‫نــه فقــط گــزارش عملکرد ســه مــاه گذشــته‪ ،‬بلکه فشــرده‬ ‫ســال ها مذاکــرات و نیــز تاریخچــه مختصــری از روندهــای‬ ‫اداری‪ ،‬سیاســی‪ ،‬دیپلماتیــک‪ ،‬رفتارهــای طرفیــن برجام و‬ ‫حتی نامه نگاری های رســمی طرفین بود‪ .‬بخشــی از تجربه‬ ‫ارزشمند دولت روحانی در صحنه نبرد نابرابر با قدرت های‬ ‫جهانی‪ ،‬به خوبی در این گزارش توصیف شده و چراغ راه‬ ‫اینده دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫از طرفــی بــا اینکــه یکــی از نماینــدگاه مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی به سهو یا عمد گفته در گزارش بلند ظریف «نکته‬ ‫جدیــدی ندیــده»‪ ،‬امــا حتــی تــورق ســاده این ســند نشــان‬ ‫می دهد چه جزئیات ارزشمندی از اخرین تالش های وزارت‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی نهفته است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در بخش نخســت گزارش برجامــی دولت‪ ،‬از منافع‬ ‫اقتصــادی برجــام و خــروج نــام ایــران از ذیــل بنــد هفتــم‬ ‫منشــور ملل متحد ســخن رفته و نیز به ادامه فروش نفت‪،‬‬ ‫مهــای مالی و بانکی و رشــد اقتصادی کشــور در‬ ‫رفــع تحری ‬ ‫سال های نخست اجرای توافق‪ ،‬اشاره شده است‪.‬‬ ‫رونــدی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۴‬اغــاز شــد و تــا زمــان‬ ‫عهدشــکنی غیرقانونی امریکا ادامه داشت‪ .‬همچنین شرح‬ ‫کاملی از اقدامات دو دولت گذشته امریکا (در زمان باراک‬ ‫اوباما و دونالد ترامپ) امده و مسئولیت خروج از توافق‪،‬‬ ‫مســتقیما متوجــه دولت امریکا شــده اســت؛ در کنــار ان‪ ،‬از‬ ‫تهــا و کارشــکنی های داخلی نیز یاده شــده‬ ‫برخــی مخالف ‬ ‫تســوزی هایی کــه در ‪ ۶‬ســال گذشــته‬ ‫اســت و برخــی فرص ‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در میانــه ایــن گــزارش‪ ،‬وزارت خارجــه بــه موضــوع‬ ‫مهــم چش ـم انداز کنونــی مذاکــرات احیــای برجــام در ویــن‬ ‫پرداخته که مستلزم توجه و نگاه کارشناسی و دقیق دولت‬ ‫اینــده اســت‪ .‬طبق این گــزارش‪ ،‬طــرف امریکایی با بخش‬ ‫بسیار مهمی از شروط ایران برای رفع تحریم های سه سال‬ ‫اخیر موافقت کرده اســت؛ از تحریم های نفتی و بیمه ای و‬ ‫بانکی تا پتروشیمی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬کشتی سازی‪ ،‬موسسه های‬ ‫پژوهشی و نیز تحریم های سازمان انرژی اتمی ایران‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب اینجاســت کــه پافشــاری و تدبیــر تیــم‬ ‫مذاکره کننــده ایــران‪ ،‬امریــکا را وادار کــرده تــا برخــی‬ ‫تحریم ها و نســبت های نادرســت به نهادهای ارشــد ایران‬ ‫و ســپاه پاسداران را پایان داده و دست از ماجراجویی های‬ ‫ترامپیستی بردارد‪.‬‬ ‫در ازای ایــن اقدامــات‪ ،‬طــرف ایرانــی نیــز متعهد شــده‬ ‫اســت در صــورت راســتی ازمایی لغــو تحریم هــا‪ ،‬بــه همــه‬ ‫تعهدهــای برجامی پیشــین خــود بازگــردد‪ .‬تعهدهایی که‬ ‫باوجــود عهدکشــنی و بی عملــی طرف هــای غربــی توافق‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی مدت ها به ان پایبند بوده است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گــزارش تیم سیاســت خارجی دولت روحانی نشــان‬ ‫می دهــد تــا اینجــای کار بخــش زیــادی از بن بســت ها و‬ ‫گره های مذاکرات باز شــده و تنها مواردی مانده اســت که‬ ‫دولت اینده باید به شکل مناسبی ان را تدبیر کند؛ نخست‬ ‫تمدیــد یــا عــدم تمدید «زمــان» تعهدهــای برجامــی ایران‬ ‫اســت؛ در واقع طبق برجام اولیه قرار بود محدودیت های‬ ‫هســته ای ایران محدود و زمان دار باشــد؛ دیگر اصرار طرف‬ ‫امریکایــی بــه ادامــه مذاکــرات بعــد از توافق بازگشــت به‬ ‫برجام‪ ،‬در موضوعات های دیگر است‪.‬‬ ‫در ایــن میــان هر دو کشــور خواســتار تضمین هایی برای‬ ‫تهــای طرفیــن شــده اند تا راه بــرای خروج و‬ ‫پایبنــدی دول ‬ ‫عهدشکنی دوباره بسته بماند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ظریف در این گزارش اشاراتی هم داشته به خسارت‬ ‫اقتصــادی تعویــق توافق و از موضع یک مســئول دلســوز و‬ ‫مدافع مصالح کشور و نظام مورادی را بیان کرده است‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی کــه ســه ســال جنــگ و تروریســم‬ ‫اقتصــادی ضربه هــای بزرگی به معیشــت مــردم وارد اورده‬ ‫و مصیبــت ویــروس کرونــا نیــز بــر ان افــزوده اســت‪ ،‬هیــچ‬ ‫بخشــی از حاکمیــت منکــر «لغــو و خنثی ســازی» تحریم ها‬ ‫نیســت و چنانچه رهبر معظم انقالب بارها و صریح تاکید‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در ایــن مســیر درنــگ جایز نیســت‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫رئیس جمهوری منتخب نیز در جریان مناظره های تلویزیونی‬ ‫انتخابــات‪ ،‬پاینــدی دولــت خــود را بــه برجــام اعــام و در‬ ‫نشست خبری بر ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اکنون کوله بار ارزشمندی از تجربه سال ها مذاکره های‬ ‫نفس گیــر دولت هــای یازدهم و دوازدهم و حتی پیش تر (از‬ ‫ابتــدای دهــه هشــتاد) در برابــر دولــت ســیزدهم اســت که‬ ‫بــا سیاســتگذاری های کالن نهادهــای فرادســتی می توانــد‬ ‫راهگشای عملکرد تیم وزارت خارجه دولت جدید باشد‪.‬‬ ‫اســتفاده هوشمندانه از این تجربه ها و فرصت بی نظیر‬ ‫همســویی همــه ارکان نظــام بــا قــوه مجریــه‪ ،‬می توانــد‬ ‫مهــا و‬ ‫نویدبخــش حرکتــی شــتابان بــه ســمت رفــع تحری ‬ ‫بازگشت شرایط اقتصادی کشور به روال طبیعی باشد‪.‬‬ ‫این هنر دولت اقای رئیسی است که از این تجربه های‬ ‫موجــود بهــره گیــرد و بــرای میلیون ها ایرانی چشــم انتظار‪،‬‬ ‫افق گشــایی کند؛ افقی که به طور قطع در راســتای مصالح‬ ‫کالن نظام و منافع کشور و مردم است‪.‬‬ ‫دولــت جدیــد می توانــد بــا اســتفاده از شــرایط کنونــی‬ ‫مذاکــرات ویــن‪ ،‬در مــدت زمانــی چنــد ماهــه‪ ،‬بخشــی از‬ ‫گره های اقتصادی و مالی تحمیلی را باز کند و جریانی تازه‬ ‫از امیدی روشن به سمت شریان های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫ایران جاری سازد‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا کوبا دچار‬ ‫ناارامی شد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫اسحاقجهانگیریدر سفربهخوزستان‪:‬‬ ‫انتقاد حق مردم است‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بــا ســقوط رژیــم باتیســتا در ســال ‪ 1959‬و بــه‬ ‫پیــروزی رســیدن انقــاب کمونیســتی در کوبــا فصل‬ ‫تازه ای در تاریخ این کشــور شــروع شد‪ .‬حکومتی که‬ ‫با تکیه بر کاریزمای فیدل کاســترو تاسیس شد گرچه‬ ‫به واســطه اقتصاد دولتی جایی در دل سرمایه داران‬ ‫نهــا را وادار بــه مهاجرت به‬ ‫نداشــت و بســیاری از ا ‬ ‫امریــکا کــرد و بــه دلیــل سیســتم سیاســی تک حزبی‬ ‫نتوانســت حمایــت طرفــداران لیبرالیســم را به خود‬ ‫جلــب کند اما توانســت نمونه به نســبت موفقی از‬ ‫پیاد هســازی سوسیالیســم در جهان باشد‪ .‬مردم کوبا‬ ‫به واســطه قدرت فیدل کاســترو و تســلط کاملی که‬ ‫وی بــر امــور داخلــی کوبا داشــت به مدت ‪ 49‬ســال‬ ‫توانســتند در ارامــش و رفــاه نســبی پایــدار و برابــر‬ ‫زندگــی کننــد‪ .‬در کوبــا مراقبت های بهداشــتی برای‬ ‫تمام شــهروندان مجانی است و تا پایان دوره فیدل‬ ‫میزان تخصیص بودجه برای بخش سالمت به میزان‬ ‫‪ 12‬درصد تولید ناخالص داخلی رســید‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫در کوبا در ســال ‪ 2006‬یعنی ســالی که فیدل امور را‬ ‫به برادرش سپرد ‪ 1.9‬درصد بود‪ .‬در همین سال نرخ‬ ‫ســواد در ایــن کشــور ‪ 99.81‬درصــد بــراورد شــد‪ .‬بنا‬ ‫به گفته بســیاری از توریس ـت هایی که به این کشور‬ ‫سفرکرده اند در دوره فیدل‪ ،‬گرچه سطح درامد مردم‬ ‫ایــن کشــور انــدک بــود اما به واســطه مجانــی بودن‬ ‫تحصیــل و خدمــات درمانــی و همچنین نرخ بســیار‬ ‫پائین هزینه مســکن و خوراک‪ ،‬جامعه کوبا زندگی‬ ‫ســاده و بدون تجمالت اما همراه با شــادی و بدون‬ ‫یکــرد؛ اما ســوال این اســت که چه‬ ‫فقــر را تجربــه م ‬ ‫چیــز باعــث افزایش نارضایتــی در کوبا پــس از مرگ‬ ‫کاســترو ‪ -‬در یازده ژوئیه گذشــته هزاران کوبایی به‬ ‫خیابان های هاوانا ریختند و شعارهای ضد دولتی سر‬ ‫دادند‪ -‬شده است؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال بــه عوامــل مختلفــی‬ ‫می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مداخــات امریــکا‪ :‬امریــکا پــس از ســرنگونی‬ ‫رژیم باتیســتا‪ ،‬با دولت کوبا از در تخاصم وارد شــد‬ ‫و این کشــور را در ابتدا به دلیل قرار گرفتن در بلوک‬ ‫کمونیستی و پس از فروپاشی شوروی به بهانه هایی‬ ‫همچون حقوق بشر تحت فشار قرارداد‪ .‬واشنگتن با‬ ‫توســل به راه های مختلفی از تالش برای ترور فیدل‬ ‫تــا وضــع تحریم های ســخت علیه کوبا تــاش کرده‬ ‫است تا این کشور را به زانو دراورد‪ .‬ایاالت متحده از‬ ‫ســال ‪ ۱۹۶۲‬تاکنون تحریم هایی را علیه کوبا اعمال‬ ‫مهــا در دوره ترامــپ بســیار‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن تحری ‬ ‫ســنگین و کمرشــکن شــد‪ .‬وی در فاصلــه ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬تــا ‪ ۲۰۲۱‬بیــش از ‪ ۲۴۰‬تحریــم به تحریم های‬ ‫امریکا علیه کوبا اضافه کرد‪ .‬این مســئله تاثیر بسیار‬ ‫زیادی در وخیم شدن اوضاع اقتصادی کوبا و ایجاد‬ ‫نارضایتی در مردم داشت‪ .‬طبق امار‪ ،‬خسارت ناشی‬ ‫از تحریم های اقتصادی امریکا علیه بخش کشاورزی‬ ‫و مــواد غذایــی کوبــا از اوریــل ‪ 2019‬تا مــارس ‪2020‬‬ ‫بیش از ‪ 428‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫مهــای‬ ‫‪ -2‬بحــران اقتصــادی در ونزوئــا‪ :‬تحری ‬ ‫امریکا علیه کوبا زمانی بیش ازپیش این کشــور را به‬ ‫ورطه بحران کشاند که ونزوئال به عنوان حامی کوبا‬ ‫دچار بحران اقتصادی شدیدی شد‪ ،‬نتوانست مانند‬ ‫گذشته شریک اقتصادی خوبی برای کوبا باشد و به‬ ‫صادرات عظیم نفتی خود به این کشور ادامه دهد‪.‬‬ ‫همچنیــن درامدهــای کوبا از محل صادرات پزشــک‬ ‫بــه ونزوئــا کاهش چشــمگیری داشــت‪ .‬بــرای درک‬ ‫اهمیت این موضوع کافی است بدانید درامد ساالنه‬ ‫هاوانــا از صــدور پزشــک‪ ،‬در فاصلــه زمانــی ‪۲۰۱۱‬‬ ‫تــا ‪ ،۲۰۱۵‬بیــش از ‪ ۱۱ /۵‬میلیــارد دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ونزوئــا یکــی از مهم ترین مقاصد پزشــکان کوبایی‬ ‫است اما بحران اقتصادی در این کشور دست هاوانا‬ ‫را از این منبع مالی کوتاه کرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اینترنــت‪ :‬ورود اینترنت موبایل در پایان ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬به کوبا تاثیر زیادی در روشن سازی افکار عمومی‬ ‫مردم این کشور بخصوص جوانان و افزایش مطالبات‬ ‫سیاســی و اقتصــادی ا نهــا داشــته اســت‪ .‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی عــاوه بر اینکه امکان ابراز عقیده سیاســی‬ ‫و افزایــش اگاهــی سیاســی را در ایــن کشــور فراهــم‬ ‫کرده اســت شــرایط را برای هماهنگی و ترتیب دادن‬ ‫تظاهرات و اعتصابات مهیا نموده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬کرونــا‪ :‬کرونــا در کوبــا ازیک طرف مانند همه‬ ‫کشــورهای جهــان در حــال گرفتن قربانی اســت و از‬ ‫طــرف دیگــر موجــب رکــود اقتصــادی و افزایش فقر‬ ‫در میان مردم شــده اســت‪ .‬با شــیوع کرونا توریســم‬ ‫کــه یکــی از مهم تریــن صنایــع کوبــا اســت بــه دلیل‬ ‫تهــای مرتبط با کرونا اســیب جدی دید‪،‬‬ ‫محدودی ‬ ‫همچنیــن بســیاری از تحریم هایــی کــه کوبــا در طی‬ ‫ســال ها موفق شده بود با ان ها همزیستی پیدا کند‬ ‫در شــرایط شــیوع کرونا توانست ضربه ای سخت به‬ ‫پیکر این کشــور وارد کند‪ ،‬چراکه با شــیوع کوید ‪19‬‬ ‫اهمیــت دسترســی به بازارهــای جهانی بــرای تامین‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬واکســن و مــواد غذایــی‬ ‫بسیار محسوس تر و نتایج انزوای سیاسی و اقتصادی‬ ‫کوبا در نظام جهانی برای مردم این کشور ملموس تر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یتــوان اعتراضــات‬ ‫بــر اســاس انچــه گفتــه شــد م ‬ ‫نهــای ناشــی از ان را‬ ‫سیاســی اخیــر در کوبــا و بحرا ‬ ‫تهــا و فشــارهای خارجــی و همچنین‬ ‫نتیجــه دخال ‬ ‫تحمیل شدن واقعیت های حاکم بر نظام جهانی بر‬ ‫سیســتم سیاســی و جامعه کوبا دانســت که عبور از‬ ‫این بحران ها نیاز به استقامت دررسیدن به اهداف و‬ ‫درعین حال انعطاف و پذیرش قواعد حاکم بر بازی‬ ‫قدرت در جهان دارد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫اســحاق جهانگیــری‪ ،‬معــاون اول‬ ‫رئیس جمهوری در نشست رسیدگی به مشکالت‬ ‫اســتان خوزســتان کــه بــا حضور ســران عشــایر و‬ ‫نخبگان عرب و بختیاری در استانداری خوزستان‬ ‫برگزار شــد با تاکید بر حق انتقاد مردم‪ ،‬خطاب‬ ‫به جوانان این استان گفت‪ :‬ایران کشور شماست‬ ‫و شما جوانان صاحب این کشور هستید‪ .‬بزرگان‬ ‫خوزستان به عنوان صاحب نظران و یاوران بزرگ‬ ‫دولــت اجــازه ندهنــد کــه دشــمنان از مســائل و‬ ‫مطالبه های به حق شما سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری به مشــکل کم ابی و ذخیره سازی‬ ‫بهــای پشــت ســدهای ایــن اســتان اشــاره و‬ ‫ا ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬دغدغــه مســئوالن اســتان و مرکز‬ ‫ایــن بــود که انچه امــروز در ســد کارون‪ ،‬کرخه‪،‬‬ ‫دز و مارون ذخیر هســازی شــده اســت برای پاییز‬ ‫سال جاری که خشکسالی ادامه دارد و بارندگی‬ ‫انــدک اســت در ان زمــان رها شــود‪ .‬باید بزرگان‬ ‫و نخبــگان اســتان در نظــر داشــته باشــند تــا در‬ ‫پاییــز خســارتی بــه کشــاورزی ایــن اســتان وارد‬ ‫نشود وگرنه این اب پشت سد متعلق به مردم‬ ‫خوزســتان اســت‪ .‬جهانگیــری ادامــه داد‪ :‬مــن‬ ‫بــه ایــن منظــور به اســتان خوزســتان ســفر کردم‬ ‫تــا خواســته های مــردم ایــن اســتان در زمینه اب‬ ‫محقــق شــود و کاری کنیــم کــه در خوزســتان از‬ ‫زراعت بهترین بهره برداری انجام شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان‬ ‫رهبــری تاکیــد کــرد‪ :‬کســی نمی تواند دســتورات‬ ‫رهبــر انقــاب را اجرایــی نکنــد چراکــه دســتور‬ ‫ایشــان برای همه در حکم قانون اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۷۵‬رهبری دســتور دادند تا در تقســیم‬ ‫نهــای زراعــی‬ ‫اراضــی دشــت خوزســتان بــه زمی ‬ ‫تســریع بــه عمــل ایــد و کانال کش ـی های اب‬ ‫اجرایــی شــود که این دســتور رهبــری مربوط به‬ ‫اواخر دولت مرحوم ایت ا‪ ...‬رفسنجانی بود که‬ ‫تــا ســال ‪ ۹۲‬تنهــا ‪ ۷۵‬هــزار هکتار از ایــن اراضی‬ ‫عملیاتــی شــد امــا در اویــل دولــت و اولین ســفر‬ ‫اســتانی رئیس جمهــور به خوزســتان و اختصاص‬ ‫‪ 1/5‬میلیــارد دالر تاکنــون ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتار زمین‬ ‫از طرح و دستور رهبری تمام شده است که برای‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار هکتار زمین باقیمانده کار مطالعاتی‬ ‫فاز اول و دوم نهایی شده و بودجه ان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫برداشت از کشت برخی از کشاورزان ‪۴‬‬ ‫برابر شده است‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬این دســتور رهبــری بود و باید‬ ‫شهــای دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن زمینــه‬ ‫تال ‬ ‫نســبت به دولت های قبلی ارزیابی شــود و باید‬ ‫انصــاف را در زمــان قضــاوت در نظــر بگیریــم و‬ ‫مطمئنــم بنایــی در این دولت گذاشــته شــد که‬ ‫دولت های بعدی نیز تکمیل می کنند‪ .‬جهانگیری‬ ‫همچنیــن با اشــاره بــه دغدغه یکــی از نخبگان‬ ‫نهــای باالیی طرح‬ ‫بختیــاری مبنی بر اینکه زمی ‬ ‫‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــاری دشــت خوزســتان کمتــر‬ ‫عملیاتــی شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــرادران در‬ ‫سپاه پاسداران به من اعالم کردند که مین های‬ ‫زیــادی از جنــگ ایران و عــراق در این زمین های‬ ‫زراعــی وجود دارد که در حال مین روبی اســت‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬با اقدامات‬ ‫این دولت برداشت از کشت برخی از کشاورزان‬ ‫‪ ۴‬برابــر شــده اســت و دولــت همواره بــه دنبال‬ ‫ایــن بــود کشــاورزی اســتان خوزســتان اقتصادی‬ ‫باشــد و بــا دســتور معــاون اول‪ ،‬وزیــر و دولــت‬ ‫امــکان نــدارد که مردم طبق نظر انان زمین های‬ ‫خــود را زیــر کشــت ببرنــد چراکــه کشــاورزان به‬ ‫دنبــال ایــن هســتند کــه محصولــی کشــت کنند‬ ‫کــه درامد بیشــتری داشــته باشــند که ایــن امری‬ ‫عقالنی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر مسئوالن دولت‬ ‫و اســتانی در خصــوص کشــت نــوع خاصــی از‬ ‫محصــول مطالبی ارائه می کنند بر این مبنا بوده‬ ‫که به دلیل کم ابی محصولی با نیاز به اب کمتر‬ ‫کاشــته شــود و بایــد در نظر داشــت کــه ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫شــلتوک بــرای چه جمعیتی از خوزســتان در نظر‬ ‫گرفته می شود و نباید مابقی استان نادیده گرفته‬ ‫شــوند اما به خوبی می دانیم که با دســتور هیچ‬ ‫مدیــری نمی توان جلوی کشــت مردم را گرفت‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬از وزرای نیرو و کشــاورزی‬ ‫خواســتم تا دغدغه کشــاورزانی خرده پا که تنها‬ ‫چند هکتار زمین دارند برطرف شود‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬از شــما ســران عشــایر و‬ ‫نخبگان خوزستان درخواست می کنم مسئله اب‬ ‫واکنشنمایندهتبریز‬ ‫بهپرواز اختصاصى‬ ‫لغوشده‪ ٣‬نماینده‬ ‫مجلس‬ ‫موردنیاز این استان در مهرماه و ابان توجه ویژه‬ ‫داشته باشید و در ان زمان نگویید که چرا فصل‬ ‫کشــت اســت امــا اب نداریــم و نخبــگان در این‬ ‫زمینــه به دولت کمک نمایند تا انچه مصلحت‬ ‫است اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫باید به حال نخل های منطقه خون گریه‬ ‫کرد‬ ‫او همچنین به دغدغه برخی روســتاییان و‬ ‫عــدم پرداخــت مطالبــات ســال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫انان اشــاره و تصریح کرد‪ :‬از اســتاندار پیگیری‬ ‫کــردم و طبــق دســتور رئیس جمهــور پرداختــی‬ ‫یشــود و همچنیــن به‬ ‫بــه روســتاییان انجــام م ‬ ‫دنبــال ان هســتیم تا طبق مصوبــه دولت ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان خســارت ســال ‪ ۹۸‬در همیــن‬ ‫دولت پرداخت شود و نخبگان این استان این‬ ‫مهــم را در ایــن دولــت و دولت اینــده پیگیری‬ ‫کننــد‪ .‬جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه در قبــل‬ ‫از پیــروزی انقــاب طبــق مطالعــات تصمیــم‬ ‫گرفت هشــده بــود که یــک شــرکت اروپایی برای‬ ‫جلوگیــری از بــاال امــدن اب دریا به بهمن شــیر‬ ‫و کارون و اســیب زدن بــه نخیــات ابــادان و‬ ‫خرمشــهر اقدام به سدســازی نماید ادامه داد‪:‬‬ ‫چــه کســی جز دولــت تدبیر و امید ســد مارون‬ ‫و شــبیره را اجرایــی کــرد کــه در ایــن دولــت‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان اختصاص داده شــد تا این‬ ‫ســدها تکمیــل شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬نخل هــای‬ ‫ایــن منطقــه خشک شــده اند کــه باید بــه حال‬ ‫ان ها خون گریه کرد اما باید با همکاری سران‬ ‫عشــایر خوزســتان اقداماتــی متناســب انجــام‬ ‫دهیم تا اثار مخرب یک تصمیم در بخش های‬ ‫دیگــر ظاهــر نشــود‪ .‬جهانگیــری بــا اذعــان بــه‬ ‫اینکــه دولــت در برقــراری ارتبــاط بــا مجلس و‬ ‫همچنیــن برخــی سیاس ـت گذاری ها اشــکاالتی‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬به عنــوان کســی که‬ ‫عمــر خــود را در توســعه ســپری کــرده ام بایــد‬ ‫عــوارض برخی از مباحث توســعه ای در کشــور‬ ‫را در نظــر می گرفتیم و باید توســعه با رضایت‬ ‫مــردم باشــد و وقتــی مــردم نفــع می برنــد کــه‬ ‫تبعیــض‪ ،‬بی عدالتــی و نابرابــری از ان توســعه‬ ‫را متوجه نشــوند‪ .‬معــاون اول رئیس جمهور با‬ ‫تاکید بر اینکه در ســفر به ماهشهر اعالم کردم‬ ‫کــه ایــن شــهر مهم ترین کانــون ســرمایه گذاری‬ ‫صنعتی کشور است ادامه داد‪ :‬اما در سال ‪۹۸‬‬ ‫مشــکالتی داشــتیم و به این نتیجه رســیدم که‬ ‫انچه مردم را رنج می دهد تبعیض است که در‬ ‫مســیر توسعه عده ای منتفع و برخی مانده اند‬ ‫کــه بایــد همــه کمک کنیم تا مشــکالت کشــور‬ ‫حل شــود‪.‬او در خصــوص طرح های انتقال اب‬ ‫از باالدســت اســتان خوزســتان بــه ســایر نقاط‬ ‫کشــور ادامــه داد‪ :‬این دغدغــه رئیس جمهور و‬ ‫دولــت از ســال ‪ ۹۲‬بــود و امــروز کــه ‪ 10‬روز از‬ ‫پایــان کار دولت مانده اســت‪ ،‬دولت یک قدم‬ ‫خــاف ان سیاســت حرکــت نکــرد و هیــچ‬ ‫انتقــال ابــی انجــام نشــد‪ .‬جهانگیــری تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬طبــق سیاســت و مصوبــه شــورای عالــی‬ ‫اب انتقــال اب بیــن حوزه هــای ابــی تنها برای‬ ‫شــرب انجا مشــده اســت و دولت تدبیر و امید‬ ‫بــه ســمتی حرکت کرد که انتقــال اب از دریای‬ ‫عمــان و خلیج فارس به کرمان‪ ،‬یزد و به زودی‬ ‫به اصفهان انجام شود‪.‬‬ ‫احمــد علیرضابیگــی نماینــده مجلــس در رشــته توئیتی اقدام به ســفر بــا پــرواز اختصاصی به کربال از ســوی‬ ‫امیرحسین قاضی زاده هاشمی و دو نماینده دیگر به همراه خانواده ها را تائید کرد و نوشت‪ :‬مکاتبه با وزارت‬ ‫امــور خارجــه و ســفیرمان در بغداد حکایت از رســمی بودن ســفر می نماید که پرواز اختصاصــی را هم به ان‬ ‫یشــود و به راحتی نماینــدگان به اتفاق‬ ‫بیفزاییــم اهمیت ســفر را دوچندان می کند ولی وقتی خبر منتشــر م ‬ ‫خانواده از کربال منصرف و راهی مشهد می شوند‪ .‬افکار مردم دست به گریبان با فقر و تنگدستی و شرمندگی‬ ‫پدران نزد خانواده هایشان را به خسن و خسین دختران معاویه حواله می دهند بیانگر رسمیت داشتن رفتار‬ ‫فارغ از رنج و درد مردم نزد هیئت رئیسه است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجاد دوگانگی بین وزارت خارجه و شورای امنیت اشتباه است‬ ‫اردشیر نوریان نماینده پیشین مجلس گفت‪:‬‬ ‫تنــام‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی خودشــان در روز ثب ‬ ‫اعالم کرد که مســتقل امدم؛ علیرغم اینکه همه‬ ‫جریان ها و نحله های مختلف فکری اصولگرایی‬ ‫زیــر عبای ایشــان جمع شــدند امــا او به صراحت‬ ‫گفــت که من مســتقل امدم کــه البته به نظر من‬ ‫این جمله را هوشــمندانه گفــت به این دلیل که‬ ‫بتواند فشــار ســهم خواهی را از دولــت اینده کم‬ ‫کنــد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او تاکید کرد‪ :‬اگر رئیســی‬ ‫بتواند در همین مسیر مستدام بماند و مقاومت‬ ‫کنــد‪ ،‬هیــچ اشــکالی ندارد کــه دولــت اینده یک‬ ‫دولت اصولگرا باشــد؛ چراکه باالخــره مردم رای‬ ‫دادنــد و رئیس جمهــور منتخــب امــده بــا جریان‬ ‫فکری اصولگرایی مستقرشــده اســت و این حق‬ ‫او است که همکارانش را خودش انتخاب کند اما‬ ‫اگر دولت و کابینه تبدیل به یک شرکت سهامی‬ ‫یهــای مختلف و‬ ‫شــود‪ ،‬مطمئــن باشــید این الب ‬ ‫فشــارهای متفاوتی که به رئیس جمهور منتخب‬ ‫خواهد امد‪ ،‬بسته به اینکه کدام بخشش قوی تر‬ ‫باشد‪ ،‬کارساز می شود‪ .‬در این صورت در مناصب‬ ‫بســیار مهم تر مانند وزارت خارجه‪ ،‬شورای عالی‬ ‫امنیــت ملــی‪ ،‬وزارت اطالعــات و کشــور و ایــن‬ ‫چنــد جایی که حســاس هســتند مطمئن باشــید‬ ‫سرنوشــت و تعییــن تکلیــف این موضوعــات در‬ ‫اختیــار کانال های البی قــرار خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در پاسخ‬ ‫به سوالی مبنی بر این که انتقاداتی که به دولت‬ ‫روحانی در پرونده هسته ای و برجام می شد این‬ ‫بــود کــه به جای انکــه وزارت خارجــه پیگیر این‬ ‫پرونــده باشــد او اختیاراتش را بیشــتر به شــورای‬ ‫عالی امنیت ملی داده اســت‪ ،‬حال رئیســی باید‬ ‫چگونهعمل کند‪،‬اظهار داشت‪:‬بهاعتقادمنایجاد‬ ‫دوگانگی بین وزارت خارجه و شورای امنیت اساسا‬ ‫اشتباه است‪ .‬وزیر امور خارجه عضو رسمی شورای‬ ‫عالی امنیت ملی اســت‪ .‬بر اساس قانون اساسی از‬ ‫اختیاراتی که شــورای عالی امنیت ملی به ریاســت‬ ‫رئیس جمهــور و تنفیــذ رهبــری دارد ایــن اســت که‬ ‫عالی ترین مرجع تصمیم سازی و البته تصمیم گیری‬ ‫اساسا نباید‬ ‫در سیاست خارجی است و این موضوع ً‬ ‫بین این دو مرجع دست به دست شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سیاستخارجیاولینومهم ترینمعضلدولترئیسیاست‬ ‫محمدعلیابطحی‪،‬فعالسیاسیاصالح طلب‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که‬ ‫مهم ترین چالش دولت ســیزدهم در صد روز اول‬ ‫چــه خواهــد بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــن فکــر می کنم‬ ‫سیاســت خارجــی و مشــکالتی کــه در ایــن حوزه‬ ‫داریــم‪ ،‬مثل تحریم ها؛ اولین و مهم ترین معضل‬ ‫دولت اقای رئیسی است‪ .‬طبیعتا ادامه مذاکرات‬ ‫خیلــی ســخت تر و دشــوارتر از دوران دو دولــت‬ ‫تدبیــر و امید خواهــد بود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬از طرفی‬ ‫هــواداران رئیســی بــه مذاکــرات نقــد دارنــد و از‬ ‫طرفی سخت گیری های بیشــتری برای دولت او از‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن باید گفت‬ ‫طــرف خارجی ها م ‬ ‫دولت برای پیشــبرد اهدافش بــه مذاکرات حوزه‬ ‫بین المللینیاز دارد‪.‬اینموضوعپاشنهاشیلدولت‬ ‫بعدی خواهد بود‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫گفت‪ :‬ازاین جهت مذاکرات برای سیاست داخلی‬ ‫مهم اســت که نیروهای داخلی به کار نیاز دارند‪،‬‬ ‫تولیدات داخلی نیازمند ســرمایه هستند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ســرمایه های کشــور بلوک هشــده اند؛ پــس اولین‬ ‫قــدم بایــد رفع ایــن مشــکالت زنجیره ای باشــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همــه کارشناســان مســائل اقتصــادی و‬ ‫مهــا کم شــود‪.‬‬ ‫سیاســی می داننــد کــه بایــد تحری ‬ ‫ایــن کار پیچیدگــی خــاص خــود را دارد‪ .‬ابطحــی‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬چالــش دوم دولــت اتــی بحث‬ ‫کرونا اســت‪ .‬به دلیل موج های متعــددی که این‬ ‫بیماری در کشور ما به راه انداخته حل این معضل‬ ‫خواســت همــه مــردم اســت‪ .‬همیــن امــروز همه‬ ‫می دانند که بلبشــویی که در واکســن زدن افتاده‬ ‫منجر به ناراحتی مردم شده است‪ .‬او افزود‪ :‬همه‬ ‫این مسائل بحث های جدی است که به تدبیر و‬ ‫دانش نیاز دارد‪.‬‬ ‫مــن این دو چالــش را اصلی تریــن موضوعات‬ ‫می دانم و معتقد هستم اگر دولتی موفق به حل‬ ‫این مشــکالت باشــد بقیه امور و مســائل جاری را‬ ‫برطــرف می کنــد‪ .‬ایــن فعــال سیاســی گفــت‪ :‬به‬ ‫دلیــل نبودن مخالف های داخلــی و قدرت پنهان‬ ‫مســیر حرکــت دولت رئیســی ســریع تر و راحت تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬ابطحی در پاســخ به این پرســش که‬ ‫نقش کابینه دولت ســیزدهم در ســامان دادن به‬ ‫شهــا چه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬من کابینه‬ ‫ایــن چال ‬ ‫فوق العــاده ای را پیش بینــی نمی کنــم‪ .‬حــدس‬ ‫می زنــم کابینه کامــا از درون جبهه اصولگرایی و‬ ‫یشــود‪ .‬شــاید‬ ‫مجموعــه حامیــان انان انتخاب م ‬ ‫نقطه مشــترک همه اعضای کابینه این باشــد که‬ ‫تازه نفــس هســتند‪ .‬در کل خیلــی بــه ایــن کابینه‬ ‫بدبین نیستم‪ .‬در سال های اول می توانند شرایط‬ ‫را مدیریت کنند؛ اما باید بدانند بحران ها خود را‬ ‫بعد از یک سال نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اعتراض حق روشن مردم است‬ ‫رئیــس دولــت تدبیــر و‬ ‫ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫امیــد بابیــان اینکــه کارهــای‬ ‫و باوجــود جنــگ اقتصــادی‬ ‫بســیار زیــادی در اســتان‬ ‫صنعت مــا به خوبی توســعه‬ ‫خوزســتان انجام شــده و‬ ‫یافت به ویژه در این ســه ماه‬ ‫درعین حــال کارهــای زیــادی‬ ‫توســعه صنعت ما نسبت به‬ ‫حسن روحانی‬ ‫هم باقی مانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســال قبل بسیار خوب است‪.‬‬ ‫کارنامــه دولت هــای یازدهــم‬ ‫توسعه صنعتی که در این دو‬ ‫و دوازدهــم نســبت بــه اســتان خوزســتان ســال اخیر داشــته ایم‪ ،‬مصرف بــرق را به طور‬ ‫کارنامه قابل قبولی اســت و اگر امســال دچار طبیعــی افزایش داد که امســال برق ما ازنظر‬ ‫خشکســالی بی نظیــر در ‪ ۵۰‬ســال گذشــته مصــرف افزایــش یافــت و ازنظــر گرمــای هوا‬ ‫نم ‬ ‫یشــدیم‪ ،‬مــردم بــا ایــن مشــکل مواجــه و نیــروگاه برق ابــی امکاناتــش دچــار انحصار‬ ‫نم ‬ ‫یشــدند‪ .‬بــه گزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی شــد و مــردم هــم به دنبــال ان دچار مشــکل‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬مــردم در ایــن ایــام بــا مشــکل شــده اند‪ .‬رئیس جمهــوری ابــراز امیــدواری‬ ‫مواجــه شــدند کــه بایــد مشــکالت انــان حل کــرد ایــن دو هفتــه پیــش رو را کــه پیش بینی‬ ‫شــود‪ .‬اعتراض حق روشــن مردم اســت و اگر گرمــای شــدید می شــود‪ ،‬به خوبــی بگذرانیم‬ ‫تعــداد انــدک چنــد ده نفــر را کنــار بگذاریم‪ ،‬و افــزود‪ :‬از ایــن معضــل عبــور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بقیــه مــردم اعتــراض بــه حقــی داشــتند کــه مردم بدانند در دو سال اخیر وزارت نیرو برای‬ ‫می خواهنــد مشکالتشــان ازجمله مشــکالت اب و بــرق کشــور ‪ ۱۳۲‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬دام و نخیــات حل شــود ســرمایه گذاری کــرده و همه ان ها بــه افتتاح‬ ‫و ایــن حــق مردم بود‪ .‬مســئوالن همه تالش رســیده اســت و بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خود را به کار گرفته اند تا این تالش ها به ثمر طرح هایی بود که امروز افتتاح شد‪ .‬روحانی‬ ‫برســد‪ .‬رئیس جمهــوری با قدردانــی از وزارت بــا قدردانــی از همــه مهندســان و کارگــران‬ ‫نیــرو گفــت‪ :‬در ایــن ایــام گاهــی انتقادهــای سراسر کشور به خاطر تالش های انجام شده‪،‬‬ ‫بســیار تنــدی نســبت بــه وزارت نیــرو شــده اظهــار کــرد‪ :‬این اخریــن افتتاح مــا در وزارت‬ ‫درحالی کــه این وزارتخانــه در دولت یازدهم نیرو اســت‪ .‬تالش های بســیار زیادی برای اب‬ ‫و دوازدهــم کار بســیار بزرگــی انجــام داده و بــرق روســتایی و ســاختن ســد‪ ،‬فاضــاب‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬مردم بدانند حتی در مســئله برق که تصفیه خانه‪ ،‬لوله کشــی و اب رســانی شــده و‬ ‫مشــکالت فراوانی داشــته ایم‪ ،‬همــه کارهای در طــول این مدت ســدهایی در نقاط مرزی‬ ‫تولیــد بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار مگاوات در ســال ‪ ۹۶‬در اســتان های مختلــف ساخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ب شــیرین ســازی و به منطقه‬ ‫انجام شــد‪ .‬در ســال ‪ ۹۷‬باید روی این زمینه او ادامــه داد‪ :‬ا ‬ ‫ســرمایه گذاری می شــد کــه در ســرمایه گذاری شرق کشور فرستاده شد و این جزو طرح های‬ ‫خارجــی بــا توجــه بــه تحریــم و مواجهــه بــا بی نظیــر تاریــخ ایــران بــود کــه توانســتیم در‬ ‫جنگ اقتصادی دچار مشــکل شــد‪ .‬او افزود‪ :‬یــک روز اب را از خلیج فــارس بــه اســتان های‬ ‫در ایــن جنــگ مقــداری از ظرفیــت نیروگاهی هرمــزگان‪ ،‬کرمــان و یــزد برســانیم‪ .‬این طرح‬ ‫مــا ا ‬ ‫نطــور که دلمان می خواســت اجرا نشــد بــرای اســتان های دیگــر ماننــد اصفهــان‪،‬‬ ‫امــا در این دولت ‪ ۲۰‬هزار ظرفیت نیروگاهی خراســان جنوبی‪ ،‬خراســان رضوی و سیستان‬ ‫اضاف هشــده اســت‪ .‬روحانی اظهار داشت‪ :‬در و بلوچستان در اینده ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫دولتسیزدهمباسخت ترینچالش ها‬ ‫مواجهاست‬ ‫نماینــده ســابق مجلــس‬ ‫علیــه امریــکا و هم پیمانانــش‬ ‫گفت‪ :‬کلیشهبرداریاز الگوهای‬ ‫پیاده کردن طرح توسعه مالزی‬ ‫توســعه ای کشــورهای دیگــری‬ ‫امکان پذیــر نبود چراکه اقتصاد‬ ‫کــه نــه ازلحــاظ فرهنگــی و نه‬ ‫لهــای‬ ‫مالــزی وابســته بــه کارت ‬ ‫اقتصــادی هیــچ ربطــی بــه مــا‬ ‫غربی بوده و هســت‪ .‬نماینده‬ ‫سیامک مره صدق‬ ‫ندارنــد‪ ،‬یکــی از عوامــل بــروز‬ ‫سابق مجلس با انتقاد از توافق‬ ‫بحرا نهــای فعلــی در کشــور‬ ‫تهــای‬ ‫برجــام و اتــکای دول ‬ ‫اســت‪ .‬سیامک مره صدق در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬یازدهــم و دوازدهم بــه ان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما وارد‬ ‫بــا اشــاره بــه چالش هــای دولــت ســیزدهم در یــک معاملــه ای شــده ایم کــه از اول هم به نظر‬ ‫ابتــدای کار خــود اظهار کرد‪ :‬چالش هــای دولت دلسوزاننظاموانقالب‪،‬چندانمعاملهپرسودی‬ ‫رئیســی در ابتدای کارش ســخت ترین چالش ها نبود و نهایتا هم کارش به جایی رسید که احمقی‬ ‫میان دولت های بعد از انقالب است‪ .‬او افزود‪ :‬مثل ترامپ ان را پاره کرد‪ .‬دولت روحانی به جای‬ ‫چال ‬ ‫شهــای ســر راه دولــت ســیزدهم شــاید بــا اینکه دنبال راه حل درون زا برای حل مشــکالت‬ ‫یک ســری راهــکار کوتاه مدت کاهــش یابد‪ ،‬اما باشد می خواست با مذاکره با کدخدا مشکل را‬ ‫حل اساســی ایــن چالش ها نیازمنــد راهکارهای حل کند که نتیجه اش این شد‪ .‬مره صدق با تاکید‬ ‫بلندمدت است‪ .‬نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست خارجی ما نباید بهانه‬ ‫بر اینکه برای حل مشکل کمبود اب‪ ،‬تانکرهای دســت دشــمن نباید بدهیم تا به منافع ملی ما‬ ‫اب رسانی پاسخگو نیستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای حل اسیب بزند‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید در دیپلماسی عمومی‬ ‫مشکل کمبود برق هم نمی توان به راهکارهای بســیار بهتر عمل کنیم تا مردم کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫کوتاه مدتبسنده کرد‪.‬هردویاینمواردنیازمند دولت های خود را برای رفتار نادرست با ایران زیر‬ ‫برنامه ریزی بلندمدت و اساســی برای رفع کامل فشار قرار دهند‪.‬‬ ‫هستند‪ .‬مره صدق با اشاره به برخی برنامه های‬ ‫نماینده سابق مجلس با اشاره به شکل گیری‬ ‫توسعه در دولت های گذشته‪ ،‬یاداور شد‪ :‬انچه اعتراضات در خوزستان و مناطق جنوب غربی‬ ‫امروز شــاهد هستیم نتیجه ســال ها بی توجهی کشور نسبت به بحران کم ابی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫به کمبودهای زیرســاختی در کشــور اســت که یا موضوع‪ ،‬حاصل سیاســت و تفکر تحویل زمین‬ ‫برایشــان راه حلی نداشــتیم و یا به راهکارهایی ســوخته بــه دولــت بعــدی اســت و متاســفانه‬ ‫غیرعلمی و غیربومی در برابر ان ها اتکا کردیم‪ .‬مــن هیچ تعبیر دیگــری برای توصیــف ان پیدا‬ ‫اویاداور شد‪ :‬کلیشهبرداریاز الگوهایتوسعه ای نمی کنم‪ ،‬اما درهرحال نمی توان انتظار داشت‬ ‫کشــورهای دیگــری کــه نــه ازلحــاظ فرهنگــی و مشــکالت زیربنایی مثل اب‪ ،‬برق و بهداشــت‬ ‫نــه اقتصادی هیچ ربطــی به ما ندارنــد‪ ،‬یکی از در دو یــا ســه ماه اول دولت بعدی حل شــود‪.‬‬ ‫عوامل بروز بحران های فعلی در کشــور اســت؛ برای کاهش ان مشکالت راه حل مقطعی وجود‬ ‫مثــا عــده ای در دوره ای بــه دنبال مالــزی کردن دارد امــا حــل قطعــی ان نیازمند زمان اســت و‬ ‫ایران بودند که از اساس الگوی نادرستی برای ما صبــر مــردم و برنامه ریزی و کار بیشــتر دولت را‬ ‫اساساباتوجهبهمواضعنظام می طلبد‪.‬‬ ‫محسوبمی شد‪ً .‬‬ ‫برجاممانندچکبرگشتینقدنشدهاست‬ ‫مجتبی ذوالنــوری‪ ،‬نماینده‬ ‫بگــذارد کــه تحریم هــا وجــود‬ ‫مجلسیازدهم‪،‬دربارهسرانجام‬ ‫دارد و بــر اســاس ان بودجــه را‬ ‫برجــام و اینکــه دولــت اینــده‬ ‫ببنــدد و منابعــش را واقعــی و‬ ‫بایــد بودجــه را توســعه ای و یا‬ ‫محققشدنیببیندواز ان طرف‬ ‫تحریمی ببندد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬دو‬ ‫تالشــش را در دو جهــت به کار‬ ‫مجتبیذوالنوری‬ ‫اصــل را باید در کنار هم داشــته‬ ‫ببنددومتمرکزکندرفعتحریم ها‬ ‫باشد؛ یک اصل اینکه تحریم ها‬ ‫مهــا‪ .‬او‬ ‫و خنثی ســازی تحری ‬ ‫را بردارد‪ ،‬یعنی باید روی این موضوع تالش کند‪ .‬دربارهاینکهدولترئیسیبایدمذاکراتبرجامی‬ ‫دوم بــر اســاس اینکه اگر طــرف مقابل همراهی را ادامــه دهــد یا نه تصریح کــرد‪ :‬قطعا موضوع‬ ‫نکــرد‪ ،‬توهمی فکر نکرده و واقعی فکر کنیم و برجامیکچکبرگشتینقدنشدهونسیهاست‬ ‫بودجه را بر اســاس این ببندیم که ممکن اســت که ما ملک و دارایی خودمان را در مقابل چک‬ ‫تحریم رفع نشــود؛ و بعد به ســوی خنثی ســازی داده ایم‪ .‬دولت اینده یا باید دارایی ازدست رفته‬ ‫تحریم ها برویم اینکه دولت بیاید اینده کشــور را بازگرداند یا باید این چک نسیه را نقد کرده و‬ ‫را بــه امری موهــوم و مبهم گره بزند‪ ،‬مثل کاری منافع ملت را بازگرداند‪ .‬ذوالنوری گفت ‪ :‬طبیعتا‬ ‫اســت که طی هشت ســال گذشته روحانی کرد ترجیح دولت باید بر نقد کردن این چک باشد‪،‬‬ ‫و خســارت ان را دیدیــم‪ .‬بــه گزارش ایلنا‪ ،‬رئیس چراکه ما هزینه ها را داده ایم‪ ،‬منافع برجام را به‬ ‫پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مــردم خودمــان بازگردانیم و ایــن اتفاق خواهد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن دولــت بایــد اصــل را بر این افتاد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رییسی تجارت ایران و روسیه‬ ‫را ازاد می کند؟‬ ‫مذاکرات ایران با کشورهای‬ ‫از دور مذاکــرات دو طرف برای‬ ‫عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫ازادســازی روابط تجــاری اعالم‬ ‫در شــهریور مــاه امســال دنبــال‬ ‫کرده که گام بعدی در شــهریور‬ ‫خواهد شــد تــا شــاید دو طرف‬ ‫مــاه امســال برداشــته خواهــد‬ ‫ازادســازی تجارت مشترک خود‬ ‫شــد‪ .‬او توضیــح داده‪ :‬طرفیــن‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫را نهایی کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫توافق کردندتاپایانسالجاری‬ ‫ایــران در ابان ماه ســال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫میــادی ســه دوره مذاکراتی با‬ ‫مهــای مذاکراتی دو طرف برگزار‬ ‫رسما عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اورسیا حضور کامل تی ‬ ‫مهــا‬ ‫را اغاز کرد‪ .‬عضویتی که بنا بود که در یک دوره شــود و در فاصلــه ایــن ســه دور روســای تی ‬ ‫ســه ساله ازمایشی اجرایی شــود و پس از ان دو نشست هایاختصاصیداشتهباشندوهماهنگی‬ ‫طــرف نســبت بــه نحــوه ادامــه همکار ‬ ‫یهــا به الزمبرایتسریعدر فرایندمذاکراتصورت گیرد‪.‬‬ ‫جمع بندی برســند‪ .‬در طول دو سال گذشته‪ ،‬با معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت‬ ‫وجود شــیوع ویروس کرونــا و تداوم تحریم های لیــران ادامه داد‪ :‬براســاس مذاکرات تجــارت ازاد‬ ‫اقتصادی علیه ایران که منجر به کاهش تجارت در اینــده نزدیک طرفین در اغلب کاالها تعرفه‬ ‫در امارهای کلی شد‪ ،‬بررسی ها نشان می دهد که گمرکی را به تدریج حذف خواهند کرد‪ .‬این به‬ ‫تجارت با اورســیا افت کمتری داشــته و حتی در تجار دو طرف امکان تجربه تجارت بدون تعرفه‬ ‫برخی امارهای اخیر‪ ،‬بهبودی نسبی را نیز نشان را خواهــد داد کــه انتظــار م ـی رود ایــن امر تاثیر‬ ‫می دهد‪ .‬در میان کشورهای اورسیا‪ ،‬تنها کشوری بسزایی در افزایش حجم تجارت طرفین داشته‬ ‫که صادرات بیشــتری نســبت به واردات داشــته باشد‪ .‬زادبوم تاکید کرد‪ :‬در طول یک سال و نیم از‬ ‫روســیه بوده و ایران در تبادل با دیگر کشورهای اجرایموافقت نامهتجارتترجیحینیزافزایش‬ ‫عضو این اتحادیه توانســته تراز تجاری مثبت را حجــم تجــارت بیــن دو طــرف مشــهود بــوده و‬ ‫ثبت کند‪ ،‬هرچند هنوز میزان این همکاری های علیرغم شیوع کرونا‪ ،‬که از میزان مبادالت تجاری‬ ‫مســتقیم اقتصادی محدود اســت‪ .‬با این وجود دنیا کاسته است‪ ،‬حجم تجارت ایران و اوراسیا‬ ‫به نظر می رسد گام بعدی دو طرف برای تداوم بــه ویــژه در اقــام تحت پوشــش موافقت نامه‬ ‫همکار ‬ ‫یهــا‪ ،‬ازادســازی روابــط تجــاری ایــران و افزایش چش ـم گیری داشــت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫اورسیا خواهد بود‪ ،‬موضوعی که رییس سازمان توجــه به اهمیــت کارکردهای توافقــات تجاری‬ ‫توسعه تجارت از چند ماه قبل خبر از اغاز شدن در سطح جهان و تسهیل تجارت‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫مذاکرات در رابطه با ان داده بود و حاال می گوید موافقت نامه تجارت ازاد ایران و اوراسیا‪ ،‬باعث‬ ‫احتمــاال گام بعدی ان در دولت رییســی دنبال تحول چشم گیر در روابط تجاری ایران و این بازار‬ ‫می شود‪ .‬حمید زادبوم پس از برگزاری نخستین ‪ ۱۸۰‬میلیونیشود‪.‬‬ ‫وضعیتنگران کنندهنخیالتخوزستان‬ ‫در تنش ابی‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫اخیر برای استان خوزستان ‪۷۰‬‬ ‫نســبت بــه شــرایط نخیــات‬ ‫میلیارد تومان برای جنگل ها و‬ ‫اســتان خوزســتان در تنــش‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــارد تومان برای تامین‬ ‫ابی امســال ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫علوفه در نظر گرفته شد‪ .‬وزیر‬ ‫کاظم خاوازی در جلســه ستاد‬ ‫جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی‬ ‫کاظم خاوازی‬ ‫مدیریــت بحــران و شــورای‬ ‫نســبت بــه شــرایط نخیــات‬ ‫کشــاورزی اســتان خوزســتان‬ ‫اســتان خوزســتان‪ ،‬تصریــح‬ ‫یهــای مــا خشــک شــدن‬ ‫کــه در اهــواز برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســه هزار کــرد‪ :‬یکــی از نگران ‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت ‪ ۴‬درصــد داریــم و نخیــات شــادگان‪ ،‬ابــادان و خرمشــهر اســت‬ ‫این امادگی را داریم که ســه ســال امهال برای کــه ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومان برای ایــن بخش دیده‬ ‫وا مهــای کشــاورزی بدهیــم‪ .‬یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬شــده اســت‪ .‬خاوازی گفت‪ :‬امروز ‪ ۱۵‬هزار تن‬ ‫میلیــارد تومــان نیــز بــرای بح ‬ ‫ثهــای اب در نهاده های دامی‪ ،‬عالوه بر سهمیه های موجود‬ ‫مزرعه اعم از الیروبی و ‪ ...‬در نظر گرفته شده برای اســتان خوزســتان تخصیص پیــدا کرد که‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در مصوبه امیدواریم کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ ۷۰‬درصدیپروژهباقیمانده‬ ‫ازادراه قزوین ‪ -‬رشت‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬از پیشــرفت ‪۷۰‬‬ ‫درصــدی پروژه ‪ ۸.۳‬کیلومتر باقی مانــده ازاد راه‬ ‫قزوین رشــت خبــر داد و عنوان کــرد‪ :‬در طراحی‬ ‫این پروژه پل و تونل تعریف کردیم تا گره مسیر‬ ‫باز و رفت و امد مردم به ســهولت انجام شــود‪.‬‬ ‫محمد اســامی در حاشــیه بازدید از پروژه باقی‬ ‫مانده ازادراه قزوین ‪ -‬رشــت در محدوده رودبار‬ ‫در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬ایــن پــروژه را حلقه باقی‬ ‫مانده از ازادراه قزوین ‪ -‬رشــت دانســت و اظهار‬ ‫کرد‪ ۸.۳ :‬کیلومتر باقی مانده یکی از معضالت‬ ‫بزرگ ترافیکی در راههای کشور محسوب میشد‬ ‫و مردم ســاعتها در ترافیک میماندند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ترافیک در محور منجیل رودبار عالوه‬ ‫بر ازار مردم محلی‪ ،‬موجب ازار مسافران میشد‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬با توجه به اهمیت پــروژه یک کار‬ ‫فشــرده و منظــم را به عنــوان یکی از پــروژ های‬ ‫فاخر و خوب مهندســی کشــور اغاز کردیم‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬از پیشــرفت ‪ ۷۰‬درصدی پروژه‬ ‫‪ ۸.۳‬کیلومتر باقی مانده ازادراه قزوین ‪ -‬رشــت‬ ‫خبــر داد و عنــوان کــرد‪ :‬در طراحی این پروژه پل‬ ‫و تونــل تعریف کردیم تا گره مســیر بــاز و رفت‬ ‫و امد مردم به ســهولت انجام شود‪ .‬اسالمی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه در اجرای پروژه مذکور نیازهای مردم‬ ‫رودبار و منجیل در دسترسیهای محلی در نظر‬ ‫گرفته شده تا ارتباط با مسافران مداوم و پیوسته‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اولویت های پروژه مذکور‬ ‫تحــت تاثیر قرار نگرفتــن زندگی مــردم رودبار و‬ ‫منجیل بود و لذا پنج کیلومتر از ‪ ۸.۳‬کیلومتر را پل‬ ‫و تونل طراحی کردیم تا اسیب به محیط زیست‬ ‫به حداقل برســد و حداکثر اســتفاده را از فضای‬ ‫ازاد داشته باشیم‪ .‬وی با اشاره به دشواری مسیر‬ ‫برایعبور اتوبان‪ ،‬یاداور شد‪:‬از زمان حضور رئیس‬ ‫جمهور در گیالنجهتافتتاحراهاهنیکبرنامه‬ ‫زمانبنــدی ‪ ۲۷‬ماهه را شــروع کردیم تا کارهای‬ ‫مربوط به عقد قرارداد و ازادسازی اراضی و شروع‬ ‫عملیات به صورت فشرده صورت گیرد‪ .‬معاون‬ ‫رئیسجمهور‪،‬بهپیچیدگیهایفنیپروژهباقی‬ ‫مانده ازادراه قزوین ‪ -‬رشت نیز اشاره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬تامین اعتبار الزم برای این پروژه انجام شده‬ ‫اســت که در حال حاضر معادل هزینهکرد برای‬ ‫کل پروژه می باشد که معادل ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫بــراورد میشــود‪ .‬امیدواریم طی چنــد ماه اینده‬ ‫شــاهد بهرهبرداری از این مســیر و استفاده مردم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هرگونهافزایشنرخبلیتهواپیماغیر‬ ‫قانونیاست‬ ‫سرپرستسازمانهواپیماییکشوریگفت‪:‬با‬ ‫توجهبهمحققنشدناهدافمدنظراز ازادسازی‬ ‫نــرخ حمل ونقل هوایی‪ ،‬هرگونه افزایش قیمت‬ ‫بلیت هواپیما غیرقانونی اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫از پایــگاه خبری وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســیاوش‬ ‫امیرمکــری در واکنــش بــه اظهــارات دبیر انجمن‬ ‫شرکتهایهواپیماییمبنیبراینکهافزایشنرخ‬ ‫بلیت هواپیما غیرقانونی نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫گونهافزایشنرخبلیتغیرقانونیبودهوسازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫تخلــف‪ ،‬متخلفــان را به مراجــع قانونی معرفی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی به محقق نشدن اهداف مدنظر‬ ‫از ازادســازی نرخ حمل و نقل هوایی اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪:‬اهدافمدنظراز اجرایازادسازینرخحمل‬ ‫ونقلهواییکههماناتوسعهناوگان‪،‬ارتقایکمی‬ ‫و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی‬ ‫کــه تمام نقــاط کشــور را پوشــش داده و موجب‬ ‫توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود‪ ،‬محقق‬ ‫نشد‪.‬امیرمکریتصریحکرد‪:‬همچنینمفادمندرج‬ ‫در بنــد ب ماده‪ ۱۶۱‬قانون پنجم توســعه کشــور‬ ‫از جمله ازادســازی شــبکه پروازی‪ ،‬لغو تخفیفات‬ ‫تکلیفــی و معافیــت در زمینــه ناوبــری هوایــی‪،‬‬ ‫نشست و پرواز‪ ،‬خدمات پروازی و واگذاری اماکن‬ ‫وواقعی کردننرخهابهمرحلهاجرادر نیامد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی مطرح کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫توانمندی فوالد مبارکه برای صادرات اسلب گاز ترش‬ ‫حمیدرضا عظیمیان در خصوص اجرایی شدن‬ ‫پروژه استراتژیک گوره به جاسک با تاکید بر ضرورت‬ ‫اعتماد به توان داخلی گفت‪ :‬طرف های خارجی به‬ ‫دلیل تحریم ها‪ ،‬تحویل ورق های مورد نیاز شرکت‬ ‫نفــت بــرای اجــرای پــروژه انتقــال نفت از گــوره به‬ ‫جاســک خودداری کردند اما شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫اســلب مخصــوص انتقــال گاز تــرش را از ســال ‪98‬‬ ‫تولید و هم اکنون نیز با افتخار می تواند صادرکننده‬ ‫این محصول باشد تا بار دیگر بی اثر بودن تحریم ها‬ ‫که نتیجه خودکفایی و استقالل کشور است را نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬حمید رضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬وقتی برای‬ ‫اولیــن بار همکارانمان از شــرکت نفت برای تامین‬ ‫اســلب مخصــوص انتقــال گاز ترش به مــا مراجعه‬ ‫کردنــد‪ ،‬ایــده و طرح مســئله اولیه و بــه بیان دیگر‬ ‫مسئلهموجودرامطرح کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از ان جلســاتی در‬ ‫ســطوح مختلف تشکیل شــده و بعد از ایجاد یک‬ ‫اراده جمعی و قطعی برای تولید تختال مورد نیاز‬ ‫ایــن پــروژه در فوالد مبارکه برای اولین بار و در یک‬ ‫همکاری گروهی و دست جمعی میان کارشناسان‬ ‫فوالد مبارکه و وزارت نفت‪ ،‬اسلب گاز ترش در سال‬ ‫‪ ۹۸‬در شرکت فوالد مبارکه تولید شد‪.‬‬ ‫بیــژن نامــدار زنگنــه‪ ،‬وزیــر نفــت نیــز در اییــن‬ ‫بهره برداری از خط لوله و پایانه نفتی انتقال نفت‬ ‫گوره‪-‬جاســک اظهار کرد‪ :‬عملیات صــادرات نفت‬ ‫خــام از ســواحل مکــران در دریــای عمــان اغــاز می‬ ‫شود‪.‬ایجاداینپایانهصادراتینفتخامدر منطقه‬ ‫مکــران در ســال هــای اولیــه دهــه ‪ ۶۰‬و اوج جنــگ‬ ‫تحمیلی مطرح شد‪ .‬بر همین اساس خط لوله ای‬ ‫به نام محرم راه اندازی شــد که با پایان جنگ رها‬ ‫گردید و بخشی از این خط به قطر ‪ ۵۶‬اینچ و طول‬ ‫‪ ۲۲۰‬کیلومتردر استانبوشهربهانتقالاببهمناطق‬ ‫ساحلیاختصاصیافت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جریــان ســفر ســال ‪ ۹۹‬رئیس‬ ‫جمهور به استان هرمزگان با ایشان اجرای این طرح‬ ‫جنبه حدی گرفت و پس از بررسی های کارشناسی‬ ‫شده موضوع و توجیهات اقتصادی‪ ،‬فنی و زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬این طرح با اعتباری نزدیک به ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر در شورای اقتصاد تصویب و ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فراینــد ســاخت و تامیــن تجهیزات‬ ‫این پروژه مهم ملی از سال ‪ ۹۷‬اغاز و عملیات لوله‬ ‫گــذاری ایــن ان در تیرماه ســال ‪ ۹۹‬با دســتور رئیس‬ ‫جمهور شــروع شــد‪ .‬این خط لوله با قطر ‪ ۴۲‬اینچ‬ ‫(‪ )۱۰۶‬و طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر اجرا شده که نفت خام‬ ‫ســنگین و نیمه ســنگین ایران را از منطقه گوره در‬ ‫اســتان بوشــهر به بندر جاسک در اســتان هرمزگان‬ ‫منتقــل مــی کند کــه امیــدوارم این طرح بــه عنوان‬ ‫مهمترین طرح پایه ای‪ ،‬زمینه ساز توسعه اقتصادی‬ ‫منطقــه مکران باشــد و پس از ســالها ایــن کار کلید‬ ‫توسعه این مکان را به جریان اندازد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت اضافه کرد‪ :‬در مســیر این خط لوله‬ ‫‪ ۵‬تلمبــه خانــه نفــت خــام‪ ۱۰ ،‬پســت بــرق و ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر خط انتقال نیرو اختصاصی و همچنین دو‬ ‫ایســتگاه توپکرانــی وجــود دارد کــه برق مــورد نیاز‬ ‫تلمبه خانه های مسیر در ظرفیت کامل‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫است‪ .‬در انتهای زنجیره نیز یک واحد اندازه گیری و‬ ‫یکایستگاهتوپکرانیوهمچنینتاسیساتبارگیری‬ ‫نفت خام بر اســاس ســه گوی شــناور‪ ،‬سه دستگاه‬ ‫میترینــگ و ‪ ۶‬خــط لوله زیر دریایی جمعا به طول‬ ‫‪ ۳۶‬کیلومتر وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در پایانــه جاســک جمعــا ‪۲۰‬‬ ‫مخزن با مجموع ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون بشکه ذخیره‬ ‫ســازی در دســت اجرا است‪ .‬االن نفت خام پس از‬ ‫طی مســافت نزدیک بــه ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر بدون هیچ‬ ‫مشکل عملیاتی به بندر جاسک رسیده و به دلیل‬ ‫اماده نبودن مخازن ذخیره به طور مستقیم در حال‬ ‫بارگیریدر کشتیاست‪.‬‬ ‫زنگنه درباره بخش هایی از این طرح که در روز‬ ‫جــاری به بهــره برداری می رســد گفت‪ :‬این بخش‬ ‫شامل ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط لوله‪ ،‬ایستگاه تلمبه خانه‬ ‫شــماره ‪ ، ۲‬تاسیســات ارســال و دریافــت توپــک و‬ ‫تجهیزات بارگیری نفت در جاسک به ظرفیت ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار بشکه در روز است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به طور کلی می توان گفت‬ ‫این طرح تاکنون پیشرفت‪ ۸۲‬درصدی داشته است‬ ‫و حدود یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر در ان هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینه دو شرکت تابعه شرکت‬ ‫ملی نفت ایران یعنی شــرکت مهندســی و توسعه‬ ‫نفت (متن) و شــرکت نفــت و گاز پارس به ترتیب‬ ‫شهــای خشــکی و دریایــی ایــن‬ ‫مســئولیت بخ ‬ ‫طرح را بر عهده داشــتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اجرایی‬ ‫شــدن مجمــوع این طــرح قــرارداد با پیمانــکاران و‬ ‫تامین کنندگانبهارزشیکمیلیاردو‪ ۱۵۰‬میلیوندالر‬ ‫امضا شده که تاکنون ‪ ۹۷۰‬میلیون دالر ان پرداخته‬ ‫شده است‪ .‬همچنین قراردادهایی که شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس با پیمانکاران و تامین کنندگان این پروژه‬ ‫به امضا کرده برابر با ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر است که ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر ان تاکنون پرداخته شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون بهره بــرداری از خط و تلمبه‬ ‫خانه ها و همه تجهیزات مسیر به شرکت خطوط‬ ‫لوله و مخابرات نفت سپرده شده است که تجربه‬ ‫باالیــی در بهــره بــرداری از خطــوط لولــه نفــت و‬ ‫فــراورده دارد‪ .‬همچنیــن در حــال حاضــر عملیــات‬ ‫بارگیــری و صــادرات نفــت در جاســک نیــز توســط‬ ‫یشــود کــه در‬ ‫شــرکت نفــت و گاز پــارس انجــام م ‬ ‫ما ههــای اینــده به طور کامل به شــرکت پایانه های‬ ‫نفتیواگذار خواهدشد‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت طرح انتقال نفت‬ ‫زنگنه با بیان اینکه این طرح در ابتدای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری کامل خواهد رسید‪ ،‬تصریح‬ ‫ کــرد‪ :‬از امــروز تــا مهرمــاه ظرفیت این طــرح ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار بشــکه خواهــد بــود‪ .‬از مهر تا ابــان به ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار بشــکه‪ ،‬از ابان تا دی ماه با وارد مدار شــدن‬ ‫تلمبه خانه ها و یک مخزن ذخیره در جاسک به‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه‪ ،‬از دی ماه به ظرفیت ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫بشــکه و از ابتدای اســفندماه نیــز به یک میلیون‬ ‫بشکه ظرفیت خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بهره برداری مرحله ای از‬ ‫طرح های بزرگ اینچنینی یک امر طبیعی اســت؛‬ ‫همانطــور کــه در نیــروگاه هــا‪ ،‬تصفیــه خانه ها‪،‬‬ ‫خطــوط لولــه و پاالیشــگاه هــای گاز نیز مرســوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر نفت اظهار کرد‪ :‬در همه بخش های این‬ ‫خــط لولــه و همینطور همــه تاسیســات مرتبط‪،‬‬ ‫تمامــی الزامــات و اســتانداردهای ملــی و بیــن‬ ‫المللــی از جملــه اســتاندارد ‪ IPS‬و ‪ API‬رعایــت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زنگنــه گفــت‪ :‬در ابتــدای اغــاز ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫قراردادهایــی بــرای تامین ‪ ۴۰۰‬هزار تــن ورق «نیز»‬ ‫مقاوم به نفت ترش و تامین پمپ های ‪ ۶‬مگاواتی‬ ‫باشرکتهایخارجیمنعقدشد کهبهدلیلتحریم‬ ‫ها تامین اقالم ها بسیار سخت بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به همین دلیل یک کار مشترک‬ ‫یک ساله بین شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه و شرکت فوالد اکسین تعریف شد تا بتوانند‬ ‫بــه اســتاندارد تولید تختال توســط فــوالد مبارکه و‬ ‫استانداردتولیدورقتوسطفوالداکسینبرسند‪.‬‬ ‫وزیر نفت خاطرنشــان کرد‪ :‬بخــش اصلی ورق‬ ‫مورد نیاز این طرح که یک ورق مقاوم به نفت و گاز‬ ‫ترش اســت برای اولین بار در ایران ســاخته و تامین‬ ‫شد‪ .‬همچنین پمپ های‪ ۶‬مگاواتی نیز به‪ ۵۰‬پمپ‬ ‫‪ ۲.۵‬مگاواتی تبدیل و باز در ایران ساخته شد‪ .‬در‬ ‫نتیجه طرح عظیم خط لوله انتقال نفت گوره به‬ ‫جاسک جلوه ای از درهم شکستن تحریم ها و تکیه‬ ‫بر توان داخلی است‪.‬‬ ‫صدور مجوز ساخت پاالیشگاه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫بشکه ای‬ ‫زنگنــه همچنیــن از صــدور مجــوز ســاخت‬ ‫پاالیشــگاه ‪ ۹۰۰‬هزار بشــکه ای در این منطقه خبر‬ ‫داد کــه مــی توانــد زمینه ســاز ایجــاد صنایع پایین‬ ‫دستی در این منطقه نیز بشود‪ .‬همچنین‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مخزن با سرمایه گذاری ‪ ۲۳۰‬میلیون دالری توسط‬ ‫بخش خصوصی به روش بی او‪.‬تی (‪ )BOT‬در حال‬ ‫احداث است‪ .‬به عالوه در نظر داریم یک هنرستان‬ ‫صنعتیبرایتربیتنیروهایماهردرمنطقهتاسیس‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن طــرح ‪۱۱۰۰‬‬ ‫هکتار زمین برای ساخت یک اسکله عظیم تجاری‬ ‫بــرای ســازمان بنــادر و دریانــوردی تعییــن و بــه ان‬ ‫تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت گفت‪ :‬در حــال حاضر یک پایانی‬ ‫صادراتی در اختیار داریم که نفت خام را از دریای‬ ‫عمــان صادر می کند و عــاوه بر افزایش ظرفیت‬ ‫صادراتــی ایــران‪ ،‬منجــر بــه تنــوع و انعطــاف در‬ ‫پایان ههــای نفتی و کاهش ریس ـک های صادراتی‬ ‫و امنیتی به همراه دارد‪ .‬همچنین این طرح مسیر‬ ‫رفت و برگشت مشتریان نفت کشور را به اندازه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مایــل دریایــی کوتــاه مــی کنــد و هزینه هر‬ ‫بشــکه نفت را از ‪ ۶۰‬ســنت به ‪ ۴۰‬ســنت کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫گوره به جاسک؛ سریع ترین خط لوله‬ ‫ساخته شده در کشور‬ ‫زنگنــه تصریــح کــرد‪ :‬در این طرح بیــش از ‪۲۵۰‬‬ ‫شرکت بزرگ و کوچک داخلی مشارکت و افزون بر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر در ان کار کردند‪ .‬همچنین تملک اراضی‬ ‫با عرض نزدیک به ‪ ۲۰۰‬متر و طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر نیز‬ ‫انجام شد‪ .‬این خط لوله‪ ،‬ایرانی ترین و سریع ترین‬ ‫خط لوله ای است که تاکنون در کشور ساخته شده‬ ‫اســت؛ امــروز مرحلــه نخســت ان بــه بهر هبــرداری‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم از امکانــات‬ ‫موجود اســتفاده کنیــم و ظرفیت صادرات خــود را‬ ‫پیوسته افزایش دهیم‪ .‬این طرح یکی از طرح هایی‬ ‫بود که به قول مقام معظم رهبری استراتژیک ترین‬ ‫طــرح این دولت بود و خداروشــکر به بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬ســاخت پایانه صادراتی جدی نفتی نشان‬ ‫دهندهغیرتوتوانمندیایرانیاناست‪.‬‬ ‫حسنروحانی‪،‬رئیسجمهور‪،‬نیزدر اینجلسه‬ ‫پــس از اظهــارات وزیــر نفت گفــت‪ :‬امروز یــک روز‬ ‫تاریخی و بزرگ برای ملت ایران است‪ .‬هرچه زمان‬ ‫بگذرد اهمیت این پروژه بیشــتر برای مردم روشــن‬ ‫یشــود‪ .‬االن بــرای دنیا روشــن شــد که جمهوری‬ ‫م ‬ ‫اسالمی ایران یک اقدام بسیار مهم ملی را در زمینه‬ ‫صادرات نفت انجام داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاید پــروژه ای با این عظمت برای‬ ‫صادرات نفت ان هم با این هدف که ما یک پایانه‬ ‫صادراتی جدید در منطقه ان هم در بیرون از خلیج‬ ‫فــارس و در دریای عمان طرح بســیار حائز اهمیتی‬ ‫است که با این همه عظمت در مدت زمان تقریبا‬ ‫دو سال و چند ماه یکی از افتخارات صنعت ایران‬ ‫زمیــن اســت که به ملت ایــران تبریک مــی گویم‪.‬‬ ‫این مسئله نشان دهنده غیرت‪ ،‬توانمندی و دانش‬ ‫ایرانیان است‪ .‬این طرح یک طرح تاریخی است که‬ ‫به عنوان بزرگترین طرح وزارت نفت در تاریخ ثبت‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور تصریح کــرد‪ :‬این افتتــاح یک‬ ‫افتتاح اســتثنایی میان تمام پروژه هایی است که‬ ‫در ایــن دولــت افتتــاح شــده و بــه بیــان دیگر می‬ ‫توان گفت که مهمترین افتتاح در دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم و همچنین پاسخ محکمی در برابر توطئه‬ ‫گران و افرادی است اینده ایران را پایدار نمی دانند‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬زمانی که دشمن خواست‬ ‫در جنــگ اقتصادی بــا ایران وارد شــود‪ ،‬عمدتا در‬ ‫دو میدان و زمینه با ایران وارد جنگ شد که یکی‬ ‫صادرات نفت و دوم حوزه بانک و نقل و انتقاالت‬ ‫پولی بود‪ .‬البته تحریم های بسیاری وجود داشت‬ ‫اما این دو زمینه بسیار تاثیرگذار و دشمن روی ان‬ ‫حساب کرده بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬احســاس دشــمن ایــن بــود کــه در‬ ‫این صورت برای ایران ممکن نیست ارز مورد نیاز‬ ‫بــرای تامیــن نیازهــای خــود را تامین کنــد‪ .‬این در‬ ‫حالــی اســت که در همین مــدت ‪ ۴‬ماه اول ســال‬ ‫جــاری تاکنون بیش از ‪ ۵‬میلیــارد دالر ارز برای دارو‬ ‫و کاالهــای اساســی توســط بانــک مرکــزی تامین‬ ‫شــده کــه این مقــدار در روزهای اتــی به ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش خواهد یافت‪ .‬اگر کشــور ارز نداشــته‬ ‫باشد چگونه می تواند کاالهای مورد نیاز خود را‬ ‫تامین کند؟‬ ‫رئیس جمهور در پایان از همه دست اندرکاران‬ ‫پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک به ویژه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریمجمععمومیسالیانهفوالدمبارکه‬ ‫جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت‬ ‫فوالدمبارکهبرایسالمالیمنتهیبه‪30/12/1399‬‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه اصفهان(ســهامی عــام) بــرای ســال‬ ‫مالــی منتهــی بــه ‪ 30/12/1399‬با حضــور ‪64.66‬‬ ‫درصد سهامداران‪ ،‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز سه شنبه‬ ‫‪ 29/04/1400‬در ســالن همایــش مرکــز تحقیقــات‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاصفهانبرگزار شد‪.‬‬ ‫به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬در ابتدای این جلســه‬ ‫براساس ماده‪ 101‬قانون تجارت‪ ،‬اقایان محمدیاسر‬ ‫طیب نیانمایندهسازمانتوسعهونوسازی(ایمیدرو)‬ ‫و رئیــس مجمع‪ ،‬مصطفی زهتابیــان به نمایندگی‬ ‫از شــرکت توســعه ســرمایه رفاه‪ ،‬فرزاد مختاری به‬ ‫نمایندگی از شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان به‬ ‫عنوانناظروحمیدرضاعظیمیانمدیرعاملشرکت‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان اعضای هیات رئیسه مجمع‬ ‫انتخاب شــده و جلســه با حضور نماینده ســازمان‬ ‫بورس به صورت انالین رسمیت یافت‪.‬‬ ‫محمدیاســر طیب نیا نماینده ســازمان توسعه‬ ‫و نوســازی(ایمیدرو) در این جلسه گفت‪ :‬استماع‬ ‫گــزارش هیات مدیــره و بازرس قانونی شــرکت در‬ ‫خصــوص عملکرد ســال مالی‪ ،‬بررســی و تصویب‬ ‫تهــای مالی و عملکرد ســال مالی‪ ،‬انتخاب‬ ‫صور ‬ ‫اعضــای هیات مدیــره‪ ،‬انتخــاب بــازرس قانونــی‬ ‫و حســابرس شــرکت بــرای ســال مالــی‪ ،‬اتخــاذ‬ ‫تصمیم در خصوص تقسیم سود‪ ،‬تعیین روزنامه‬ ‫یهــای شــرکت در‬ ‫کثیراالنتشــار جهــت درج اگه ‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ ،29/12/1400‬تعیین پاداش‬ ‫اعضای هیات مدیــره‪ ،‬تعیین حق حضور اعضای‬ ‫غیــر موظــف هیات مدیــره و ســایر مــواردی که در‬ ‫صالحیــت مجمــع عمومــی عــادی باشــد‪ ،‬جــزو‬ ‫دســتور این جلســه بود امــا به دلیل امــاده نبودن‬ ‫گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت سازمان‬ ‫حسابرســی صرفـ ًـا یکــی از مــوارد دســتور جلســه‬ ‫یعنــی انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهــت درج‬ ‫اگهی های شــرکت تصمیم گیری گردید و براساس‬ ‫مــاده ‪ 104‬اعالم تنفس دوهفته ای مصوب شــد تا‬ ‫در تاریــخ ‪ 11/05/1400‬بــرای تصویــب ســایر موارد‬ ‫دستور جلسهتصمیم گیری گردد‪.‬‬ ‫وی چالش های شــرکت فوالد مبارکه را کاهش‬ ‫دسترسی به مواد معدنی‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و اب دانست‬ ‫و افزود‪ :‬ســال ‪ 99‬برای شــرکت فوالد مبارکه ســال‬ ‫رکوردها شد به طوری که در نواحی مختلف حدود‬ ‫‪ 74‬رکورد در تولید کسب گردید و به لحاظ تولید‬ ‫عملکردخوبیراشاهدبودیم‪.‬‬ ‫رئیــس مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد‪ :‬میزان تولید شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه در ســال ‪ 1399‬از ‪ 7‬میلیون تن عبور‬ ‫کرد‪ ،‬در حالی که اگر با مشکل کمبود منابع انرژی‬ ‫مواجهنبودیم‪،‬اینشرکتمی توانستمیزانتولید‬ ‫خود را به‪ 7.5‬میلیون تن برساند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬اعالم تنفس و تشکیل مجمع‬ ‫در تاریــخ ‪ ،11/05/1400‬بــا کســب اکثریــت ارا بــه‬ ‫تصویبرسیدوروزنامه هایدنیایاقتصاد‪،‬صمت‪،‬‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ایــران و تعــادل به عنــوان روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت در سال‬ ‫مالیمنتهیبه‪ 29/12/1400‬تعیین گردیدند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫وعده عرضه خودروهای‬ ‫جدید از سوی دو‬ ‫خودروساز بزرگ‬ ‫مدیــران دو خودروســاز بــزرگ کشــور‪ ،‬هریــک در‬ ‫مجمع های عمومی برگزار شــده شــرکت های خود از‬ ‫عرضه خودروهای جدید به بازار در ســال جاری خبر‬ ‫دادنــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬مجمع های عمومی عادی‬ ‫ســاالنه دو خودروســاز بزرگ کشــور در هفته گذشــته‬ ‫برگزار شــد که ضمن ان هر دو مدیرعامل خودروســاز‬ ‫ضمــن تشــریح عملکردهای خود طی ســال گذشــته‬ ‫و ســه ماهه نخســت ســال جاری‪ ،‬برای عرضه دیگر‬ ‫محصــوالت جدیــد خــود تــا پایــان ســال جــاری خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫فرشــاد مقیمــی‪ -‬مدیرعامــل گــروه صنعتــی‬ ‫ایران خــودرو‪ -‬در مجمــع عمومی عادی ســاالنه این‬ ‫گروه خودروسازی ضمن اشاره به رونمایی از نمونه‬ ‫اولیــه کــراس اوور ایرانی در شــهریورماه ســال جاری‪،‬‬ ‫برنامــه هــای تدویــن شــده امســال در حــوزه هــای‬ ‫مختلف‪ ،‬توسعه محصول ‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش و سوداوری‬ ‫را تبییــن کــرد و گفــت‪ :‬مراحل تولیــد محصول کراس‬ ‫اوور پروژه ‪ K۱۲۵‬اغاز شده و نمونه اولیه این خودرو‬ ‫در شــهریور ماه رونمایی خواهد شد و مورد استقبال‬ ‫مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت؛‬ ‫چراکه رویکرد ایران خودرو تولید محصول رقابتی و با‬ ‫قابلیت عرضه در بازارهای جهانی است‪.‬برای امسال‬ ‫هشت پروژه توسعه ای جدید تصویب شده که اینده‬ ‫ایران خودرو را تضمین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در شهریور ماه تولید گیربکس‬ ‫شش سرعته نیمه اتوماتیک (‪ )AMT‬اغاز می شود و‬ ‫تــا اذرمــاه نیز روی خودروهای رانای شــش ســرعته و‬ ‫سمند قرار گرفته و به بازار عرضه خواهد شد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه امسال خودروی ‪ ۲۰۷‬پانوراما با گیربکس شش‬ ‫سرعته نیز عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫این مدیر خودروســاز ضمن تشــریح عملکرد سال‬ ‫مالی ‪ ،۱۳۹۹‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬را ســال اتفاقات خوب برای‬ ‫ایران خودرو توصیف کرده و با اشــاره به رویکردهای‬ ‫دولــت ســیزدهم در زمینه خودرو‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫اصــاح عادالنــه قیمــت و جبــران زیان دهــی تولید‪،‬‬ ‫حفظ جریان تامین ‪ ،‬تولید و عرضه محصول صادرات‬ ‫محــور‪ ،‬توســعه محصــوالت و قــوای محرکــه‪ ،‬بــه‬ ‫روزاوری تعهدات مالی و فروش‪ ،‬فعال سازی بازارهای‬ ‫صادراتی و حمایت از سهم در بازار سرمایه بخشی از‬ ‫برنامه های ایران خودرو برای امسال است‪.‬‬ ‫مقیمــی از تولید تارا اتوماتیک در مهرماه امســال‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬هرچنــد کــه الزامــات فعلــی کمتر‬ ‫اســت اما تارا اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانه را پاس می کند‬ ‫و از جمله ان ‪ ،‬استاندارد عابر پیاده است که در این‬ ‫محصول رعایت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایرام خودرو علت توقف‬ ‫تولید محصول اریســان طی ســه ماهه ابتدایی ســال‬ ‫جــاری را بــه دلیــل مســایل زیســت محیطــی و اقدام‬ ‫مســئوالنه ایــران خــودرو دانســت و گفــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر پروژه های بهبود برای رسیدن به استانداردهای‬ ‫زیست محیطی اجرا می شود تا ظرف ماه های اینده‬ ‫ایــن محصــول بــا تغییــرات و موتــور ‪ XU۷‬پالس به‬ ‫تولیــد انبــوه برســد‪ .‬همچنیــن در رابطــه بــا طراحــی‬ ‫خانواده موتورهای کم مصرف و ســه سیلندر داخلی‬ ‫ســازی شــده ایران خودرو‪ ،‬مرحله صنعتی ســازی این‬ ‫موتــور اغاز شــده و تا ســال ‪ ۱۴۰۱‬این خانــواده موتور‬ ‫به مرحله تولید انبوه می رسد که ساالنه ‪ ۱۸۲‬دالر به‬ ‫ازای هر دستگاه‪ ،‬صرفه جویی یارانه ای سوخت در بر‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقیمــی تولیــد انبــوه خــودروی برقــی و هیبریــد‬ ‫داخلی سازی شده ایران خودرو را هم در صورت رفع‬ ‫موانع اقتصادی از سوی حاکمیت‪ ،‬ممکن دانست‪.‬‬ ‫سیدجواد سلیمانی‪ -‬مدیرعامل گروه سایپا‪ -‬نیز در‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از ورود سه‬ ‫محصول جدید سایپا به بازار تا پایان سال جاری خبر‬ ‫داد و تاکید کرد‪ :‬چنانچه شاخص های اقتصادی تغییر‬ ‫نکند‪ ،‬امسال از زیان خارج خواهیم شد‪ .‬اریا به عنوان‬ ‫نخستین کراســاوور کامال ایرانی در نیمه دوم امسال‬ ‫با گیربکس اتوماتیک‪ ،‬طراحی بسیار زیبا و امکانات‬ ‫و اســتانداردهای به روز به تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫امیدواریم خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک را نیز‬ ‫در پاییز امسال تولید و به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنین دو محصول‪ ،‬خودرو اطلس‬ ‫نیز که یک محصول کراس برپایه خودروهای ساینا و‬ ‫کوییک اســت‪ ،‬تولید می شود که جایگزین محصول‬ ‫تیبا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپا ضمن اشاره به توقف تولید پراید‪،‬‬ ‫با بیان اینکه این محصول ســهم قابل توجهی از تیراژ‬ ‫تولید این خودروســاز را به خود اختصاص داده بود و‬ ‫نگرانی هایی بابت توقف تولید وجود داشت؛ گفت‪:‬‬ ‫امــا با تــاش مدیــران‪ ،‬کارکنان و زنجیره تامین ســایپا‬ ‫در کمتــر از دو مــاه محصــوالت جدید جایگزین پراید‬ ‫شدند و در پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز شاهد بودیم که سایپا‬ ‫بدون پراید نســبت به ســال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش تولید هم‬ ‫داشــت‪ .‬طی سال های گذشته خودروهایی به عنوان‬ ‫محصــول داخلــی تولیــد و عرضه شــد اما بیشــتر ان ها‬ ‫نتیجه تغییر اندکی در طراحی یا امکانات خودروهای‬ ‫غیرایرانی بود اما شــاهین محصولی اســت که از صفر‬ ‫تــا صــد طراحــی و تولید ان کامــا داخلی و متعلق به‬ ‫گروه خودروسازی سایپا است‪ .‬شاهین با تکنولوژی به‬ ‫روز و استانداردهایی که امکان عرضه ان به بازارهای‬ ‫صادراتــی را فراهــم کــرده‪ ،‬تولیــد و با کمترین ایــراد و‬ ‫اســتقبال قابل توجه به بازار عرضه شــد‪ .‬ســلیمانی از‬ ‫توقف تولید وانت زامیاد تا پایان سال و جایگزنی ان با‬ ‫محصول پادراپالس با توان فنی و امکانات و به روز خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬همچنین پروژه تولید اتوبوس های برقی و‬ ‫دیزلی نیز در این دو شرکت اغاز و قراردادهای خوبی‬ ‫نیز در راســتای ان منعقد شــده و به زودی توان تولید‬ ‫خودروهای تجاری سایپا نیز احیا خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫استفاده از گازمایع (‪)LPG‬‬ ‫در سبد سوخت حمل و نقل‬ ‫ممنوع است‬ ‫مصــرف ســوخت گازمایــع یا همــان کپســول ‪LPG‬‬ ‫توسط خودروها به دلیل ایمن نبودن و به خطر افتادن‬ ‫جــان مــردم ممنــوع مــی باشــد و به هیــچ وجه توصیه‬ ‫نمی شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقهالبرز‪،‬سرپرستروابطعمومی‬ ‫ایــن شــرکت گفت‪ :‬میــزان مصــرف گاز مایع در اســتان‬ ‫یشــود و این ســوخت‬ ‫البرز بیش از نیاز واقعی عرضه م ‬ ‫فقــط بــرای مصارف پخت و پز تعریف شــده اســت و‬ ‫توزیــع ان بــه عنوان ســوخت خودروها ممنوع اســت‪.‬‬ ‫فهیمــه الســادات قلنــدرزاده ادامــه داد‪ :‬جامعه هدف‬ ‫ســوخت گاز مایع (‪ )LPG‬خانوارها و مصرف کنندگان‬ ‫صنفــی و صنعتی هســتند که دسترســی به گاز شــهری‬ ‫نداشتهومی بایستاز گاز مایعاستفاده کنند؛شناسایی‬ ‫ایــن مصرف کننــدگان با مراجعه بــه ســامانه ‪https://‬‬ ‫‪ newtejaratasan.niopdc.ir‬فراهم شده و می بایست‬ ‫اطالعات درخواستی را در ان بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی سهمیه‬ ‫سوخت ادوات کشاورزی‬ ‫فاقد پالک‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫گلستان از کم کردن ‪ 50‬ردصد از سهمیه سوخت ادوات‬ ‫کشاورزی فاقد پالک در استان گلستان از ابتدای تابستان‬ ‫‪ 1400‬خبــر داد‪ .‬شــرکت ملی پخش فــراورده های نفتی‬ ‫منطقه گلســتان‪ ،‬عیســی افتخــاری در جلســه کارگروه‬ ‫پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های‬ ‫نفتی اســتان با اعالم این خبر گفت‪ :‬تاکنون حدود ‪60‬‬ ‫درصد از ادوات کشــاورزی استان پالک گذاری شده اند‪.‬‬ ‫وی از مالکیــن ادوات کشــاورزی فاقــد پــاک در اســتان‬ ‫خواست جهت دریافت سهمیه سوخت هرچه سریع تر‬ ‫نســبت بــه پالک گــذاری ادوات کشــاورزی خــود اقدام‬ ‫نماینــد تــا در اینــده با مشــکلی مواجه نشــوند‪ .‬رییس‬ ‫کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق و عرضــه خارج از شــبکه‬ ‫فراورده های نفتی استان ضمن ارایه گزارشی از اقدامات‬ ‫مهمواثربخشدر خصوصپیشگیریاز قاچاقفراورده‬ ‫های نفتی بر اهمیت نشست ها و جلسات مشترک در‬ ‫راســتای بهره مندی از تجارب و رســیدن به راهکارهای‬ ‫مناسب تاکید کرد‪ .‬در این جلسه نمایندگانی از شرکت‬ ‫گاز‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره کل حمــل و نقل جاده‬ ‫ای‪ ،‬پلیــس اگاهــی‪ ،‬پلیــس راهــور‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬اداره‬ ‫کل اســتاندارد‪ ،‬جهاد کشــاورزی‪ ،‬توزیع برق و ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدنوتجارتاستانحضور داشتند‪.‬‬ ‫بحران اب زیر ذره بین کدام‬ ‫نهاد نظارتی است؟‬ ‫صورت مســئله بحران کم ابی در اســتان گلســتان‬ ‫مشــخص اســت‪ ،‬مســووالن بارهــا پرونــده چاه های‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬عدم توجه به الگوی کشت‪ ،‬برداشت های‬ ‫بهــای زیرزمینــی را مطــرح می کننــد امــا‬ ‫بی رویــه ا ‬ ‫برخوردهــای قانونی بازدارنده در این زمینه مشــهود‬ ‫نیســت‪ .‬پدیــده خشکســالی کــه امــروز همــه مــردم‬ ‫را گرفتــار مشــکالت متعــددی کــرده اســت دالیــل‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬تغییر اقلیم‪ ،‬کاهش اورد رودخانه ها‪،‬‬ ‫ذخایــر برفابــی‪ ،‬برداشــت بی رویه منابــع زیرزمینی‪،‬‬ ‫چا ههــای غیرمجــاز‪ ،‬عــدم توجــه بــه الگوی کشــت‪،‬‬ ‫اســتفاده دام از اب شــرب انســانی‪ ،‬وضعیت بغرنج‬ ‫شــبکه های فرســوده انتقــال اب‪ ،‬عــدم بهر هبــرداری‬ ‫حهــای ابرســانی از جملــه مــواردی اســت کــه‬ ‫طر ‬ ‫یشــود تــا برنامه ریــزان و‬ ‫پرونــده انهــا رســانه ای م ‬ ‫تصمیم گیران فکر اساســی برای حل مســائل کنند‪ .‬با‬ ‫وجود هشدارهای مدیران صنعت اب استان گلستان‬ ‫نسبت به ممنوعیت کشت شالی و سایر محصوالت‬ ‫پراب طلب اما شالی کاران و کشاورزان همچنان اب را‬ ‫از رگ های زمین بیرون می کشــند‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطق ـه ای اســتان گلســتان اعــام کــرده بــود که‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار هکتار نســق قدیمی برنج در اســتان‬ ‫بــه کشــت شــالی اختصــاص دارد کــه تامیــن اب این‬ ‫سطح اراضی از طریق اب های سطحی و رودخانه ها‬ ‫یشــود و کشــت غرقابــی شــالی منحصر به‬ ‫انجــام م ‬ ‫اراضی نســق است‪ .‬هشــدارها نقطه ای را هدف قرار‬ ‫داد که کشــت شــالی به صورت غرقابی از طریق اب‬ ‫چاه صورت می گیرد و ابخوان ها را به شــدت تهدید‬ ‫می کند‪ ،‬اما درامد وسوس ـه انگیز برنج‪ ،‬شــالی کاران را‬ ‫مجاب به مالحظه کاری در این زمینه نکرد‪ .‬از طرفی‬ ‫اب مــورد نیــاز بیــش از ‪ ۳.۵‬میلیــون دام در اســتان‬ ‫گلستان از محل اب شرب انسانی تامین می شود که‬ ‫این مسئله هم مزید بر علت شده است‪.‬‬ ‫معرفی مرکز ارتباط‬ ‫با مشتریان ابفای استان‬ ‫اصفهان در بستر اینترنت‬ ‫تیزرهای تبلیغاتی‪ -‬اموزشــی سامانه ‪ 122‬در فضای‬ ‫مجازی منتشــر شــد‪ .‬این دو تیزر با هدف اشــنا ساختن‬ ‫مشــترکین با فعالیت های ســامانه ارتباط با مشــتریان‬ ‫شرکتابوفاضالباستاناصفهانساختهشدهاست‪.‬‬ ‫در هر یک از این تیزرهای‪ 59‬ثانیه ای که به سفارش دفتر‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی ابفای استان اصفهان‬ ‫تولید شــده اســت به معرفی این سامانه و خدمات ان‬ ‫پرداخته و از مشــترکین درخواست شــده تا حوادث اب‬ ‫و فاضــاب‪ ،‬قطــع یــا کاهش فشــار اب‪ ،‬خرابی کنتور‪،‬‬ ‫مصارفغیرمتعارف‪ ،‬کیفیتاب‪،‬انشعاباتغیرمجاز و‬ ‫موارد مشابه را در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفن‬ ‫سه رقمی‪ 122‬در میان گذارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫سد گتوند در مشکالت ابی خورستان چقدر موثر است؟‬ ‫مشکالتخوزستانبهدلیلوجودیکسدنیست‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران و متولی‬ ‫مطالعاتعالجبخشیسد گتوند گفت‪:‬سد گتوند‬ ‫ماننــد هر ســد دیگــری ویژگی هــای مثبت و منفی‬ ‫دارد و بر اســاس انچه در ســال ‪ ۱۳۹۳‬در یک پروژه‬ ‫مطالعاتی یک ســاله روی این ســد صــورت گرفت‬ ‫نمــی توان گتونــد را عامل اصلی اوضاع خوزســتان‬ ‫معرفیکرد‪.‬‬ ‫محمدعلی بنی هاشمی در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه مطالعات دانشگاه تهران در دی ماه‬ ‫سال‪ ۱۳۹۳‬روی سد گتوند اغاز و در خرداد ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬به پایان رســید از ان زمان تا کنون بیش از ‪۶‬‬ ‫سال می گذردو اخرین اطالعاتی که از سد گتوند در‬ ‫دسترس دارم مربوط به یک همایشی در دانشگاه‬ ‫شــهید چمران در سال ‪ ۱۳۹۶‬اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ان همایش اطالعاتی در مورد شوری اب مطرح شد‬ ‫امابحرانفعلیخوزستانترکیبیاز کمیتو کیفیت‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اماری که در ان همایش مطرح‬ ‫شــد درمورد کیفیت اب بود و نشــان می داد که در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬کیفیت ابی که از گتوند رها می شــود‬ ‫نســبت به سال های قبل ارتقا یافته است و انطور‬ ‫که شنیده ام تاثیر منفی ای که سد گتوند بر کیفیت‬ ‫اب کارون می گذاشــت تا حد زیادی برطرف شده‬ ‫و در همــان ســال ‪ ۱۳۹۶‬عمــا انحالل نمک از کوه‬ ‫کنار مخزن سد کاهش یافته بود‪ .‬در حد اطالع بنده‬ ‫مشکل فعلی اب استان در حوضه رودخانه کرخه‬ ‫است و سد گتوند ربطی به این حوضه ندارد‪.‬‬ ‫عضوهیــات علمــی دانشــگاه تهــران و متولــی‬ ‫مطالعات عالج بخشی سدگتوند با بیان اینکه در‬ ‫حــال حاضــر امــاری از حجــم اب داخل مخــازن در‬ ‫دسترس ندارم‪ ،‬گفتک سد گتوند نیز مانند هر سد‬ ‫دیگری تبعات مثبت و منفی را به همراه دارد‪ .‬ابی‬ ‫که در مخازن سد ذخیره می شود درصدی از ان به‬ ‫دلیل گرمای هوا تبخیر شــده و می تواند تبعاتی را‬ ‫برایمحیطزیستداشتهباشدامادر مجموعبعید‬ ‫مــی دانم که مشــکالت فعلی خوزســتان به دلیل‬ ‫وجود یک سد خاص مانند گتوند باشد‪.‬‬ ‫بنی هاشمی با تاکید بر اینکه سد ها اثار منفی‬ ‫و مثبتی دارند که یکی از تاثیرات مثبت ان ها این‬ ‫است که سیالب های زمستان را مدیریت می کنند‬ ‫و فصل گرما کمبودها جبران می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در خوزســتان علی رغم اینکه رودخانه های پر اب‬ ‫وجود دارد اما مردم ان با مشکل اب مواجه هستند‬ ‫که موجب خجالت و ناراحتی همه ایرانیان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قطعا بخش زیادی از ایجاد این‬ ‫مشــکل در نحوه مدیریت ما بوده و انچه مســلم‬ ‫استسدهابهتنهایینمیتوانندعاملبروزمشکل‬ ‫بی ابی در تابستان باشند بلکه بر عکس بخشی از‬ ‫راهحلمشکلبیابیدر تابستانهستند‪.‬امااینکه‬ ‫امســال چه اتفاقی افتاده است که خوزستان عزیز‬ ‫دچار این مشکل شده برای همه ما ناراحت کننده و‬ ‫موجبسرافکندگیاست‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران و متولی‬ ‫مطالعات عالج بخشی سد گتوند با بیان اینکه در‬ ‫مردادماه ‪ ۱۳۹۰‬علی رغم مخالفت رسمی سازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت و نامه ســازمان بازرســی‬ ‫کشور مبنی بر خودداری از ابگیری سد تا زمان انجام‬ ‫مطالعات بیشتر‪ ،‬سد گتوند افتتاح می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬عالوه بر اهمیت کیفیت اب تخلیه شــده به‬ ‫رودخانه کارون‪ ،‬تاسیسات نیروگاه ابی سد گتوند‬ ‫به کیفیت و شوری اب حساس هستند‪ .‬لذا از همان‬ ‫ابتــدا یکــی از خــط قرمزهای مدیریت مخزن ســد‬ ‫گتوند کیفیت اب خروجی از نیروگاه بوده اســت‪.‬‬ ‫شــوری ایــن اب در هیــچ زمانی از حد مجاز بیشــتر‬ ‫نبوده اســت‪ .‬این ادعا که اب مخزن در حدی شور‬ ‫شد که باعث لطمه به تاسیسات نیروگاه ابی شد‬ ‫صحتندارد‪.‬‬ ‫به گفتهبنیهاشمانحاللمقادیرقابلتوجهی‬ ‫نمک از ســازند گچســاران و ورود ان به مخزن سد‬ ‫گتونــد تاثیــر منفی بر کیفیــت اب این مخــزن و در‬ ‫نتیجه اب تخلیه شده از این سد به رودخانه کارون‬ ‫داشته است‪ .‬این تاثیر در سالهای اول بیشتر بوده‪،‬‬ ‫به تدریج کاهش یافته و در ســالهای پس از ‪۱۳۹۵‬‬ ‫تقریبا به صفر رســیده اســت‪ ،‬البته میزان انباشــت‬ ‫نمک در مخزن سد‪ ،‬دغدغه دیگری است که هنوز‬ ‫وجود دارد‪ .‬وی با بیان اینکه مطالعات موسسه اب‬ ‫دانشگاه تهران نشان داد که اگر سد گتوند ساخته‬ ‫نشده و در نتیجه نمک های داخل سازند گچساران‬ ‫حل نشدهبود‪ ،‬کیفیتابرودخانه کاروندر محور‬ ‫سد گتوند ‪ ۲۵‬درصد بهبود می یافت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫به معنای نقش ‪ ۲۵‬درصدی ســد گتوند در شــوری‬ ‫کل رودخانــه کارون نیســت‪ .‬بعــد از ســد گتونــد‬ ‫عوامــل متعــدد زیــادی موجــب تنزل کیفیــت اب‬ ‫کارون و افزایش شوری می شوند‪ .‬برخی همکاران‬ ‫وزارت نیرو هنوز این جمع بندی دانشگاه تهران در‬ ‫خصوص تاثیر ‪ ۲۵‬درصدی سد گتوند در شوری اب‬ ‫رها شده از محور سد را قبول ندارند و بلکه مدعی‬ ‫بهبود کیفیت اب رودخانه کارون پس از احداث سد‬ ‫گتوند هســتند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه تهران‬ ‫و متولی مطالعات عالج بخشــی سد گتوند ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایجاد پتوی رسی راه کاری بود که قبل از ابگیری‬ ‫ظاهرا به منظور کاهش نرخ انحالل و ورود نمک به‬ ‫مخزن سد طراحی و اجرا شده بود‪ .‬بررسی این پتو‬ ‫دردستور کارمطالعاتدانشگاهنبود‪.‬البتهمشخص‬ ‫بــود که این پتوی رســی از اول هم نمیتوانســته به‬ ‫عنوان سازه ای با دوام طراحی شده باشد و طراحان‬ ‫می دانستندکهتخریبمیشود‪.‬‬ ‫بنــی هاشــم دبا بیان اینکه موضــوع مطالعات‬ ‫دانشگاه بررسی راهکارهای رفع شوری مخزن سد‬ ‫گتونــد بود‪ .‬چنــد راهکار بــا اولویت های مختلف‬ ‫م مصوبه نیم بند شورای‬ ‫پیشنهاد شد‪ ،‬که علی رغ ‬ ‫عالــی اب‪ ،‬در عمــل توجهــی بــه انها نشــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان نتیجه گیری جنبی و نه هدف اصلی‬ ‫مطالعات‪ ،‬به دو اشتباه ملی در گزارش اشاره شده‬ ‫اســت‪« :‬تعیین محور ســد بدون انجام مطالعات‬ ‫م مخالفت‬ ‫کیفیــت اب» و «ابگیــری ســد علــی رغ ‬ ‫رسمیسازمانمحیط زیستونامهسازمانبازرسی‬ ‫کشور»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شایســته اســت توجه شود در‬ ‫طــول انجــا م پــروژه از ســال ‪ ۶۸‬تــا ‪ ۱۳۹۰‬کارفرما و‬ ‫مشــاور طرح تغییر کردند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در مجموع‬ ‫مدیران و مهندسانی که مشکالت پروژه به انها به‬ ‫ارث رســید ســعی و ابتکار قابل تقدیری برای ارائه‬ ‫راهکار انجام داده اند‪ .‬بررسی های دانشگاه نشان‬ ‫ن مشــکلی در هیچ پروژه دیگری‬ ‫داد که نظیر چنی ‬ ‫ح سد‬ ‫در دنیا وجود نداشته و راه حل مهندسان طرا ‬ ‫در خصوص تعبیه خروجی های مختلف در ‪ ۵‬تراز‪،‬‬ ‫کامال ابتکاری ونو بوده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر نیرو مطرح کرد‬ ‫نگرانیاز خشکسالیپاییزامسال‬ ‫وزیــر نیــرو با ابراز نگرانی از احتمال خشکســالی در پاییز پیش رو‬ ‫گفت‪:‬همهدغدغهایناست کهچنانچهپیش بینیسازمانهواشناسی‬ ‫درست باشد و با خشکسالی دیگری و تاخیر در بارش مواجه باشیم‪،‬‬ ‫در تامین اب شــرب و کشــت پاییزه برای کشاورزان با مضیقه مواجه‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان در جلسه ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی‬ ‫اســتان خوزســتان اظهار کرد‪ :‬بنا بر سیاست های دولت و برنامه هایی‬ ‫که در ابتدای دولت دوازدهم‪ ،‬هم خدمت نمایندگان در جلسه رای‬ ‫اعتماد مطرح کردم و هم در جلسات دیگر ارائه دادم‪ ،‬با تاکید عرض‬ ‫می کنــم کــه ما در ارتباط با بحث های انتقال اب بین حوضه ای هیچ‬ ‫طرحی را بدون مجوز زیست محیطی اجرا نکردیم و نمی کنیم‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا وی افــزود‪ :‬در ایــن دولت هیچ طرح انتقال بین‬ ‫حوضه ای اجرا نشده است و تنها‪ ،‬طرح شیرین سازی و انتقال اب دریا‬ ‫به فالت مرکزی مطرح بوده است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو بیان کرد‪ :‬در ارتباط با شرایط امسال و بحث کشت‪ ،‬روال‬ ‫این است که ابتدای سال ابی در همه استان ها به ویژه استان خوزستان‬ ‫با توجه به منابع وسیع اب و خاک‪ ،‬جدول منابع و مصارف اب را در‬ ‫خود استان تنظیم می کنند و برای تقسیم اب تصمیم گیری می شود که‬ ‫امسال نیز این کار انجام شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اســاس پیش بینی های هواشناســی هر سه ماه‬ ‫یک بار شرایط ترسالی و خشکسالی مشخص می شود و خود مقامات‬ ‫استان به این جمع بندی رسیده اند که برخی کشت های پراب امسال‬ ‫محدود شود‪ ،‬افزود‪ :‬برای اولین بار مجلس شورای اسالمی نیز در قانون‬ ‫بودجه به این کار‪ ،‬شکل قانونی داد؛ یعنی بر اساس بند ک تبصره ‪۸‬‬ ‫قانون بودجه‪ ،‬اختیار تصمیم گیری در این خصوص به خود استان ها‬ ‫نهایتا کمیته سازگاری با کم ابی استان به ریاست استاندار و‬ ‫واگذار شد و ً‬ ‫عضویتمدیراناستانیمتناسبباشرایطابیسال‪،‬تصمیممی گیرند‬ ‫کهچگونهعمل کنند‪.‬‬ ‫اردکانیانباابراز نگرانیاز احتمالخشکسالیدر پاییزپیشروادامه‬ ‫داد‪ :‬همه دغدغه این است که چنانچه پیش بینی سازمان هواشناسی‬ ‫درست باشد و با خشکسالی دیگری و تاخیر در بارش مواجه باشیم‪،‬‬ ‫در تامین اب شــرب و کشــت پاییزه برای کشاورزان با مضیقه مواجه‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جلساتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار و بررسی‬ ‫شد کهچگونهرفتار شودتامعیشت کشاورزاناسیبنبیند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در خصوص منابع مالی‪ ،‬گفت‪ :‬همه می دانیم که دولت‬ ‫از نظر برنامه و طرح با محدودیت مواجه نیست‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬طرح‬ ‫جامعی برای حل و فصل مسائل اب و فاضالب و جمع اوری اب های‬ ‫ســطحی تدارک دیده شــد‪ .‬بخشــی از اعتبار تامین شد و بخش قابل‬ ‫توجهی نیز به دلیل مشکالت مالی باقی ماند‪ .‬امیدواریم با خبرهای‬ ‫خوبی که این روزها شنیده می شود‪ ،‬منابع مالی قابل مالحظه ای به‬ ‫این مساله اختصاص داده شود و این طرح زودتر عملی شود‪.‬‬ ‫ویبیان کرد‪:‬طرحفاضالباستانخوزستانبهویژهفاضالباهواز‬ ‫موضوع بسیار مهمی است اما فراموش نکنیم که به اندازه اهمیت این‬ ‫طرح‪،‬جمع اوریاب هایسطحینیزمهماست‪.‬اینجامشکلاب های‬ ‫سطحی به نوعی خود را در فاضالب نیز نشان می دهد‪.‬‬ ‫اردکانیان یاداور شــد‪ :‬مجموعه تصمیمات اخیر دولت تاثیر قابل‬ ‫مالحظه ایخواهدداشت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در خصوص مدیران ســعی ما ایــن بوده که نه تنها در‬ ‫استانخوزستانبلکهدردیگرمناطقنیزبهظرفیتمنابعانسانیاستان‬ ‫توجه کنیمزیرااینبزرگ ترینثروتتجدیدپذیر کشور است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعه گازرسانیباسرمایه گذاری‪ ۴۰‬هزار میلیاردتومانیدر ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫توسعه گازرسانی در دولت تدبیر و امید با سرمایه گذاری ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی‪ ،‬اتصال بیش از ‪ ۹۵‬درصد جمعیت کشور به شبکه گاز‬ ‫را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬توسعه گازرسانی با استفاده از منابع ایجاد شده از‬ ‫محل صرفه جویی در سوخت مایع و همچنین افزایش ظرفیت تولید‬ ‫گاز کشور در ‪ ۸‬سال گذشته با شتاب زیادی انجام شده است‪.‬‬ ‫اگرچه این گازرســانی در مناطق شــهری نیز اتفاق افتاده و در این‬ ‫مدت‪ ۱۹۴‬شهر به شبکه گاز متصل شدند اما اتفاق اصلی در این زمینه‬ ‫در توســعه شبکه گازرسانی به روستاهای کشــور رخ داد تا انجا که در‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬در مجموع بیش از ‪ ۲۰‬هزار روستا گازدار شده اند‪.‬‬ ‫همچنین درصد بهره مندی جمعیت شهری کشور از گاز طبیعی تا‬ ‫پایــان دولــت دوازدهم به ‪ ۹۸.۴‬درصد و درصد بهره مندی جمعیت‬ ‫روستایی کشور از گاز طبیعی تا پایان این دولت به ‪ ۸۵‬درصد خواهد‬ ‫رسید‪.‬نکته مهم ان است که بدون استفاده از منابع دولتی‪ ،‬مجموع‬ ‫اعتبارات ســرمایه گذاری شــده در دولت های یازدهم و دوازدهم برای‬ ‫گازرسانی‪۴۰،‬هزار و‪ ۷۴۱‬میلیارد تومان براورد می شود‪.‬‬ ‫این اقدام عالوه بر انکه سوخت اسان و پاک را در اختیار روستاییان‬ ‫قــرار داد‪ ،‬از تخریــب محیــط زیســت و اســتفاده از چوب به ویــژه در‬ ‫روستاهایاستان هایغربی کشور جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫در این مدت همچنین ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۱۷‬هزار و ‪ ۵۹۶‬خانوار نیز به‬ ‫جمع مشترکان گاز اضافه شدند‪ .‬افزایش گازرسانی سبب شد تا بیش‬ ‫از ‪ ۹۵‬درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه های گازرسانی قرار‬ ‫دارنــد و مصرف ســوخت مایع کاهش و صــادرات فراورده های نفتی‬ ‫افزایشیابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با حضور رییس جمهوری و در قالب پویش الف‪ -‬ب‪ -‬ایران‬ ‫طرح ابرسانی به زرین دشت و سد هایقر در استان فارس به بهره برداری رسید‬ ‫همزمان با افتتاح طرح های وزارت نیرو دو طرح‬ ‫ابرسانیبهشهرستانزریندشتاز محلسدرودبال‬ ‫وهمچنینطرحسدهایقرباحضورویدئو کنفرانسی‬ ‫رییس جمهوری و وزیر نیرو و در قالب پویش الف‪-‬‬ ‫ب‪ -‬ایران در استان فارس به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای استان فارس‬ ‫با بیان مشخصات طرح های یاد شده اظهار داشت‬ ‫‪ :‬اغاز بهره برداری از فاز نخست عملیات ابرسانی‬ ‫از سد رودبال به شهرستان زرین دشت با حضور از‬ ‫راه دور حجت االسالم دکتر حسن روحانی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬حمیدرضا دهقانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫فاز نخســت پروژه ابرســانی به زرین دشــت از ســد‬ ‫رودبال دارای یک خط لوله‪ ۴۱‬کیلومتری تا منطقه‬ ‫خسویه است که‪ ۱۲۰‬لیتر بر ثانیه اب را با تایید اداره‬ ‫بهداشتزریندشتانتقالمی دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت کل این پروژه‪ ،‬انتقال ‪۳۶۰‬‬ ‫لیتر بر ثانیه اب اســت که با تامین بودجه از ســوی‬ ‫نهادهــای ذی ربــط در اینده به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬در سال های اخیر پروژه های مختلف ابرسانی‬ ‫در استان فارس به بهره برداری رسید که فاز نخست‬ ‫خــط دوم انتقــال اب از ســد درودزن بــه شــیراز‪،‬‬ ‫ابرســانی به جهرم از سد ســلمان فارسی‪ ،‬ابرسانی‬ ‫به سعادتشهر از چاه های تنگ سیوند‪ ،‬ابرسانی به‬ ‫داراب از سد رودبال‪ ،‬ابرسانی به فسا از سد رودبال‪،‬‬ ‫ابرســانی به زرین دشت از ســد رودبال از ان جمله‬ ‫اســت‪ .‬به گفتــه مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای‬ ‫فــارس‪ ،‬طرح هایــی همچون فاز دوم ابرســانی به‬ ‫شــیراز از ســد درودزن‪ ،‬ابرســانی به شهرســتان قیرو‬ ‫کارزین از سد سلمان فارسی‪ ،‬ابرسانی به فیروزاباد از‬ ‫سد تنگاب و ابرسانی به ارسنجان از چاه های تنگ‬ ‫سیوند در دست اقدام است‪.‬‬ ‫دهقانــی درباره ویژگی های ســد مخزنی هایقر‬ ‫گفت‪ :‬این سد به حجم کل مخزن سد معادل‪۲۲۷‬‬ ‫میلیون متر مکعب در فاصله حدود ‪ ۴۵‬کیلومتری‬ ‫جنوب شــرق شــهر فیروزاباد فــارس در محلی بنام‬ ‫تنگعرب هایاتنگهایقربررویرودخانهفیروزاباد‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســد بــا طــول تــاج ‪ ۲۳۵‬متر از‬ ‫نوع سد بتنی غلتکی است و هدف از احداث این‬ ‫سد کنترل و ذخیره سازی سیالب ها‪ ،‬تنظیم جریان‬ ‫و ذخیر هســازی اب رودخانــه قبــل از شــور شــدن و‬ ‫بهره گیری از ان برای اشامیدن‪ ،‬صنعت و کشاورزی‬ ‫و تامین نیاز اب اشامیدنی شهرهای جنوبی استان‬ ‫فارس و تامین نیاز اب اراضی پایاب است‪.‬‬ ‫دهقانی اضافه کرد‪ :‬تنظیم جریان ذخیره سازی‬ ‫اب رودخانــه قبــل از شــور شــدن و بهره گیــری از ان‬ ‫برای اشامیدن‪ ،‬صنعت و کشاورزی‪ ،‬تامین نیاز اب‬ ‫اشامیدنی شهرهای جنوبی استان فارس‪ ،‬تامین نیاز‬ ‫اب صنعتی‪ ،‬تامین نیاز ابی اراضی پایاب به مقدار‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬هکتــار بــه لحاظ تامیــن اب اراضی مناســب‬ ‫پایاب و کاهش تنش های اجتماعی در مسیر خط‬ ‫انتقال و کنترل و ذخیره سازی سیالب های نابهنگام‬ ‫و فرارسیده به محل سد وگریز بسمت خلیج فارس‬ ‫بدون هیچگونه بهره گیری از اهداف ســاخت این‬ ‫سد است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای فــارس ادامه‬ ‫داد‪:‬سدهایقرامسالبابارندگی هایفصلیابگیری‬ ‫نشــد امید اســت در فصــل پاییز ابگیــری ان انجام‬ ‫شود‪ ،‬عملیات اجرایی خاصی از سد بر زمین نمانده‬ ‫اســت‪ ،‬بارش های اخیر ‪ ۴۶‬درصد کمتر از متوســط‬ ‫ساالنه است و یکی از سخت ترین سالهاست‪.‬‬ ‫زریــن شــهر به مرکزیــت حاجی ابــاد در جنوب‬ ‫شرقی فارس واقع شده و فیروزاباد در جنوب غرب‬ ‫این استان است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پوشش بیمه مشترکین خانگی و تجاری‬ ‫در برابر حوداث گاز‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران بــا‬ ‫موجــب شــود تــا مشــترکان‬ ‫هدفبیمهمشترکانگازطبیعی‬ ‫نسبت به رعایت نکات ایمنی‬ ‫در سالجاری‪،‬باشرکتسهامی‬ ‫در اســتفاده از وســایل گازســوز‬ ‫بیمهتجارتنوقراردادهمکاری‬ ‫بی توجــه باشــند‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫امضــا کــرد‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫به جبران خسارت های مالی به‬ ‫علیرضا نصیری‬ ‫عمومی شــرکت گاز استان قم‪،‬‬ ‫ازای هر واحد مسکونی تصریح‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان قم‬ ‫کــرد‪ :‬مطابــق مفــاد قــرارداد‪،‬‬ ‫با اعالم این خبر اظهار داشــت‪ :‬مطابــق قرارداد خســارت های مالــی ذینفعــان نیــز بــرای امــوال‬ ‫منعقد شــده با بیمــه تجارت نو‪ ،‬تمــام حوادث منقول و غیرمنقول در هر حادثه پس از بررســی‬ ‫ناشــی از گازطبیعــی شــامل انفجار‪ ،‬اتش ســوزی الزم در چارچوب قانونی قابل پرداخت اســت‪.‬‬ ‫و مســمومیت ها تحت پوشــش خدمــات بیمه ایشان افزود‪ :‬پس از اعالم حادثه از سوی سازمان‬ ‫مصرف کنندگان گاز قرار می گیرد‪ ،‬که مطابق ان اتش نشانی یا شرکت گاز استان‪ ،‬واحد‪ HSE‬پس‬ ‫همه مشترکان خانگی و تجاری در کشور تا پایان از بررسی کارشناسی‪ ،‬اقدام به تشکیل پرونده و‬ ‫سال نسبت به حوادث ناشی از گاز طبیعی بیمه پرداختهزینه هایمربوطهمی نماید‪.‬نصیریدر‬ ‫شــدند‪ .‬علیرضا نصیری در مورد بیمه مشــترکان پایان اظهار امیدواری کرد‪ :‬مشترکین گاز طبیعی‬ ‫گاز طبیعی گفــت‪ :‬برای حمایت و محافظت از با صرفه جویی در مصرف‪ ،‬از این موهبت الهی‪،‬‬ ‫مشــترکان گاز طبیعی در مقابل حوادث مرتبط ضمن صیانــت از این ثــروت عظیم خــدادادی‪،‬‬ ‫با گاز به صورت ســاالنه بیمه مشترکان خانگی بــا رعایت مســائل ایمنی از جــان و مال خود نیز‬ ‫و تجاری برقرار شــده اســت‪ ،‬اما این اقدام نباید محافظتکنند‪.‬‬ ‫توزیع عادالنه اب در اصفهان از طریق‬ ‫سامانه پایش و کنترل تاسیسات‬ ‫شــهر اصفهــان دارای ‪ 140‬حوضچه کنترلی و‬ ‫فشــار شــکن است که از طریق این حوضچه ها‬ ‫میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و اب موجود‬ ‫درشــبکه‪ ،‬عادالنه تقســیم می شــود‪ .‬بــا هدف‬ ‫توزیع عادالنه اب در شهر اصفهان ‪ 51‬حوضچه‬ ‫و‪ 35‬حلقه چاه‪ ،‬مجهز به سامانه پایش و کنترل‬ ‫تاسیســات اب شــدند‪ .‬مدیر دفتر سیســتم های‬ ‫کنترل و انرژی اب شرکت ابفای استان اصفهان با‬ ‫بیان این که در حال حاضر نزدیک به ‪ 30‬درصد‬ ‫از شبکه توزیع اب شهر اصفهان به صورت برخط‬ ‫و هوشمند کنترل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شهر اصفهان‬ ‫دارای‪ 140‬حوضچه کنترلیوفشار شکناست که‬ ‫از طریق این حوضچه ها میزان باز و بسته بودن‬ ‫والوهــا کنتــرل و اب موجــود درشــبکه‪ ،‬عادالنه‬ ‫تقسیم می شود‪ .‬محمد ناظمی زاده اعالم کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر از ‪ 40‬حلقه چاه موجود در شــهر‬ ‫اصفهان‪ 35‬حلقه چاه به سیستم تله متری و تله‬ ‫کنترل مجهز شده اند که این امر تاثیر به سزایی‬ ‫در توزیع عادالنه اب بین مردم داشته است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ابفای اصفهان‪ ،‬تابستان امسال از طریق‬ ‫فرایندکنترلهوشمندتاسیساتابرسانیتوانست‬ ‫تبعات کمبــود ‪ 4‬هزار و ‪ 300‬لیتری اب شــرب در‬ ‫ثانیه رابهحداقلبرساند‪.‬‬ ‫ناظمــی زاده پایــش و کنتــرل هوشــمند‬ ‫تاسیسات ابرسانی را‪ ،‬امری ضروری در مدیریت‬ ‫بهینــه منابــع اب دانســت و اظهار داشــت‪ :‬هم‬ ‫اکنون صد در صد خطوط انتقال طرح ابرســانی‬ ‫اصفهان بزرگ که بالغ بر ‪ 870‬کیلومتر می باشد‬ ‫مجهزبهسامانهتلهمتریاست‪.‬وی گفت‪:‬پیش‬ ‫بینی می شود تا پایان سال جاری تمام تاسیسات‬ ‫ابرسانی شهر اصفهان به سیستم تله متری و تله‬ ‫کنترلمجهزشوند‪.‬‬ ‫نیاز به اعتبار برای جمع اوری فاضالب‬ ‫در منطقه ‪ 6‬اصفهان‬ ‫مدیراب و فاضالب منطقه‪ 6‬اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اجرای شبکه جمع اوری و خط انتقال فاضالب‬ ‫مجتمــع میــاد نور ‪ 40‬میلیــارد تومــان اعتبار نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در صــورت تامیــن اعتبــارات الزم‪ ،‬ابفــای‬ ‫اســتان اصفهان اماده اجرای شــبکه جمــع اوری‬ ‫و خط انتقال فاضالب مجتمع مسکونی میالد‬ ‫نور ارغوانیه است‪ .‬مدیراب و فاضالب منطقه ‪6‬‬ ‫اصفهان با اشاره به پس زدگی فاضالب مجتمع‬ ‫‪ 700‬واحــدی میــاد نــور در ارغوانیــه گفت‪ :‬این‬ ‫شبکه توسط ابفای استان اصفهان اجرا نشده و‬ ‫این شــرکت نظارتی بــر ان ندارد‪ .‬محمد خلیلی‬ ‫افــزود‪ :‬مجریان احداث مجتمع میــاد نور با راه‬ ‫انــدازی پکیــج فاضالب بــه روش تصفیــه ‪RBC‬‬ ‫اقــدام بــه تصفیــه فاضالب جمــع اوری شــده و‬ ‫اســتفاده از ان در فضای ســبز مجتمع کرده اند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه بهــره بــرداری و نگهــداری از ایــن‬ ‫گونــه پکیج ها نیاز به تخصص کافــی دارد‪ .‬وی‬ ‫بــا بیــان ایــن کــه بر اســاس مــاده ‪ 23‬ائیــن نامه‬ ‫اجرای قانون زمین شهری‪ ،‬دستگاه ها‪ ،‬نهادها‪،‬‬ ‫بنیادهــا و اشــخاص حقیقی و حقوقــی ملزم به‬ ‫اجرای عملیات زیربنایی زمین های واگذارشــده‬ ‫طبــق ضوابــط دســتگاه هــای اجرایــی هســتند‬ ‫گفت‪ :‬تاسیســات جمع اوری و تصفیه فاضالب‬ ‫مجتمع میالد نور توســط ســازندگان ان احداث‬ ‫شــده و شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان‬ ‫نقشــی در ان نداشــته است‪ .‬مدیر ابفای منطقه‬ ‫‪ 6‬شــهر اصفهان در عین حال از امادگی شــرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان اصفهان برای همکاری با‬ ‫ســازندگان و مالکان و ساکنان مجتمع میالد نور‬ ‫خبردادو گفت‪:‬اگراعتبار‪ 40‬میلیاردتومانیمورد‬ ‫نیاز تامین شود‪،‬این شرکت اماده است با اجرای‬ ‫‪ 6‬کیلومتر شــبکه جمع اوری و انتقال‪ ،‬فاضالب‬ ‫این مجتمع را به کلکتور اصلی انتقال فاضالب‬ ‫شهراصفهانمتصل کند‪.‬‬ ‫حفاری و تکمیل ‪ ۲۸‬حلقه چاه های نفت‬ ‫و گاز در کشور‬ ‫معاون عملیات حفاری شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران از حفاری و تکمیل‪ ۲۸‬حلقه چاه های نفت‬ ‫و گاز در مناطــق نفتخیــز خشــکی و دریایــی در‬ ‫چهار ماه نخســت سال جاری خبر داد‪ .‬مسعود‬ ‫افشــار در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۲۸‬حلقه چاه های نفت و گاز در‬ ‫مناطقنفتخیزخشکیودریاییحفاریوتکمیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬از این‬ ‫تعــداد چــاه‪ ۴ ،‬حلقه توســعه ای ‪ -‬توصیفی‪۲ ،‬‬ ‫حلقه اکتشــافی و ‪ ۲۲‬حلقه تعمیری ‪ -‬تکمیلی‬ ‫اســت‪ .‬افشــار تصریــح کــرد‪ :‬از این تعــداد چاه‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب‪ ۲ ،‬حلقه در شرکت نفت فالت‬ ‫قاره‪ ،‬یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفــت‪ ،‬یــک حلقــه در قالــب پــروژه و ‪ ۲‬حلقه‬ ‫در موقعیــت فعالیت های مدیریت اکتشــاف‬ ‫شــرکت ملــی نفت ایــران حفر و تکمیل شــده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و‪ ۱۱۷‬متر چاه حفاری شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر‪ ۲۱‬دستگاه حفاری سبک و سنگین‬ ‫ناوگان شــرکت‪ ،‬در حــال جابه جایی در مناطق‬ ‫عملیاتیخشکیهستند‪.‬‬ ‫ابرسانی به ‪ ۴۷۱‬روستای دارای تنش ابی‬ ‫خوزستان چقدر طول می کشد؟‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب خوزستان‬ ‫بــا اشــاره به انعقــاد تفاهم نامه با بنیــاد برکت‬ ‫برای ابرســانی به ‪ ۴۷۱‬روستای دارای تنش ابی‬ ‫در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬این پروژه هــا در مدت ‪ ۹‬ماه‬ ‫اجرایی خواهند شــد‪ .‬محمدرضــا کرمی نژاد در‬ ‫گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تفاهم نامه ای‬ ‫برای ابرســانی به ‪ ۴۷۱‬روستای دارای تنش ابی‬ ‫در خوزســتان میان ابفا خوزستان و بنیاد برکت‬ ‫منعقد شده است تا بر اساس مهمترین اولویت‬ ‫ابفا خوزستان به این روستاهای دارای تنش ابی‬ ‫خدمات رسانی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه ها در‬ ‫مدت ‪ ۹‬ماه اجرایی خواهند شد تا یک بار برای‬ ‫همیشــه مشــکل کمبود اب در این روستاها که‬ ‫سال ها است با ان مواجه هستند‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خوزســتان‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اعتبــار تفاهم نامه منعقدشــده و‬ ‫ابرسانی به این روستاها که در ‪ ۱۳‬شهر خوزستان‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫است و این اقدام یک گام مهم در ابرسانی به‬ ‫روســتاهای دارای تنــش ابــی اســت‪ .‬کرمی نژاد‬ ‫بیان کــرد‪ :‬همزمان با انعقــاد این تفاهم نامه‪،‬‬ ‫بهره بــرداری از طــرح ابرســانی بــه ‪ ۷۰‬خانــوار‬ ‫روســتای چــای عوفی از توابع شــهر رامشــیر نیز‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شهرکصنعتیایوانکیتا‪ ۳۵۰‬هکتار‬ ‫توسعهمی یابد‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫استانسمنانادامهداد‪:‬مطابق‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫موافقت نامــه ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬درخواســت‬ ‫هیئت وزیــران‪ ،‬محدودیــت‬ ‫صــدور مجــوز توســعه اراضــی‬ ‫اســتقرار صنایــع در شــعاع ‪۱۲۰‬‬ ‫شــهرک صنعتــی ایوانکــی در‬ ‫کیلومتــری تهــران در مســیر‬ ‫حسن ال بویه‬ ‫راســتای رفع مشکالت توسعه‬ ‫گرمســار بــه ‪ ۶۰‬کیلومتــر تقلیل‬ ‫این شــهرک به مســاحت ‪۳۵۰‬‬ ‫یافــت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هکتار در مرز داخل شعاع ‪ ۶۰‬کیلومتری تهران ـ شــهرک صنعتــی ایوانکــی در مرز داخل شــعاع‬ ‫گرمسار به هیئت دولت ارائه شد‪ .‬حسن ال بویه ‪ ۶۰‬کیلومتری تهران ـ گرمســار قرار دارد‪ .‬ال بویه‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬ســازمان صنایع کوچک اضافــه کــرد‪ :‬بنابراین ســازمان صنایع کوچک و‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایران درخواســت صدور شــهرک های صنعتی ایران در راستای برون رفت‬ ‫مجوز توســعه اراضی شــهرک صنعتــی ایوانکی از مشــکالت ناشــی از اعمال ممنوعیت اســتقرار‬ ‫به مساحت ‪ ۳۵۰‬هکتار در مرز داخل شعاع ‪ ۶۰‬واحدهاوباهدفتوسعهپایدارومتوازن‪،‬جلوگیری‬ ‫کیلومتری تهران ـ گرمسار را به هیئت دولت ارائه ازمعضالتزیست محیطیدرخواستمذکوررابه‬ ‫کرد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شهرســتان گرمسار ازجمله هیئتدولتارائه کردهاست‪.‬او گفت‪:‬مطابقاین‬ ‫مناطقی به شمار می رود که بیش از ‪ ۳۷‬درصد از متنپیشنهادی کهتوسطوزارتصنعت‪،‬معدن‬ ‫صنعت استان سمنان را در خود جای داده و مورد و تجارت به دفتر هیئت دولت ارسال شده است‪،‬‬ ‫استقبالسرمایه گذارانبرایحضوردرشهرک های سازمانصنایع کوچکوشهرک هایصنعتیایران‬ ‫صنعتیاینشهرستان‪،‬به ویژهایوانکیقرارگرفته می تواندنسبتبهتوسعهاراضیشهرکصنعتی‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی ایوانکیبهمساحت‪۳۵۰‬هکتاراقدامکند‪.‬‬ ‫برگزاریمسابقاتورزشیدر شرایط کرونایی‬ ‫ممنوعاست‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان کرمانشــاه از ممنوعیت‬ ‫اســتان کرمانشــاه با اشــاره به‬ ‫برگــزاری مســابقات ورزشــی‬ ‫علــت تعطیلــی مســابقات‬ ‫در ایــن اســتان در پــی شــرایط‬ ‫ورزشــی این استان گفت‪ :‬این‬ ‫کروناییخبرداد‪.‬‬ ‫اقــدام با توجه به خیز مجدد‬ ‫صابر رحیمی‬ ‫صابــر رحیمــی در گفتگــو‬ ‫ویــروس کرونــا و خطــرات‬ ‫بــا مهــر اظهــار کــرد‪ :‬برگــزاری‬ ‫همه گیــری مجــدد ان صورت‬ ‫هرگونه مسابقات ورزشی در استان کرمانشاه گرفــت‪ .‬طبــق رنگ بنــدی جدیــد اعال مشــده‬ ‫تــا اطالع ثانوی ممنوع اســت‪ .‬او افزود‪ :‬عدم شــرایط کرونایی اســتان کرمانشــاه به سمت‬ ‫برگزاری مسابقات ورزشی در استان کرمانشاه افزایــش تعداد مبتالیان به این ویروس پیش‬ ‫بر اساس تصمیم دانشگاه علوم پزشکی است‪ .‬رفته است‪.‬‬ ‫اغازواکسیناسیونرانندگانحمل ونقل‬ ‫عمومیدر قم‬ ‫معــاون حمل ونقــل و‬ ‫واکســن راننــدگان اتوبــوس‬ ‫ترافیــک شــهرداری قــم از اغــاز‬ ‫درو نشــهری قــم از امــروز‬ ‫واکسیناسیون رانندگان ناوگان‬ ‫جشــنبه ‪ ۳۱‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬اغاز‬ ‫پن ‬ ‫حمل ونقــل درو نشــهری خبــر‬ ‫و از یکشــنبه دوم مردادمــاه‬ ‫داد‪ .‬عبــاس ذاکریــان بــا اشــاره‬ ‫نیــز ب هصــورت خودرویــی و‬ ‫عباس ذاکریان‬ ‫بــه اهمیــت واکسیناســیون‬ ‫مرحل ـه ای تزریــق واکســن‬ ‫راننــدگان حمل ونقــل عمومی‬ ‫راننــدگان تاکســی‪ ،‬ســرویس‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تبــار انجــام م ‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه مجــوز اخذشــده مــدارس و راننــدگان وان ‬ ‫توسطدانشگاهعلومپزشکیقم‪،‬واکسیناسیون او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا نیز جلســات‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬ویژه تمام رانندگان ناوگان حمل ونقل مختلفی با حضور مســئوالن بخش حمل ونقل‬ ‫عمومی درون شهری قم شامل رانندگان اتوبوس شهرداری با دانشگاه علوم پزشکی قم به منظور‬ ‫و راننــدگان تاکســی انجــام م ‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون انجام واکسن رانندگان به بهترین شکل ممکن‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم افزود‪ :‬تزریق برگزارشدهاست‪.‬‬ ‫‪ ١١٠‬ایستگاهمیعادغدیر‬ ‫در گیالن راه اندازی می شود‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی گیالن از راه اندازی‬ ‫‪ ١١٠‬ایستگاه تبیین تحت عنوان میعاد غدیر در‬ ‫روز عید سعید غدیر خم در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید مهدوی در نشست خبری‬ ‫اظهارداشت‪:‬اینایستگاه هاباحضور کارشناسان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مبلغان دینی و معلمــان داوطلب در‬ ‫مجامع عمومی و با رعایت فاصله اجتماعی و‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫دســتورالعمل های بهداشتی برگزار م ‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬جوابگوییسوال هایمخاطبان‬ ‫در حــوزه مربــوط بــه امامــت و والیت ازجمله‬ ‫برنامه های اصلی در ایستگاه میعاد غدیر است‪،‬‬ ‫همچنین در حاشیه این برنامه در صورت امکان‬ ‫مسابقه نقاشی برای کودکان‪ ،‬پذیرایی و اطعام‬ ‫عابــران‪ ،‬توزیــع کتابچ ههــا بــا موضــوع غدیــر‪،‬‬ ‫مدیح هســرایی و جش ـن های مختلــف انجــام‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گیالن‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبهتاکیداتائمهمعصومینمبنی‬ ‫برثواباطعاممومنان‪،‬سازمانتبلیغاتاسالمی‬ ‫عالوه بر تشویق تشکل های دینی مبنی بر احیاء‬ ‫و ترویج سنت اطعام در این ایام راهبرد خود را‬ ‫برای احیاء و ترویج اطعام خانگی در غدیر خم‬ ‫گذاشته است‪ .‬او افزود‪ :‬این راهبرد به این معنی‬ ‫اســت کــه احاد گیالنی ها در منــازل خود عالوه‬ ‫بر اطعام بستگان بتوانند با توجه به توان خود‬ ‫غذایی پخته و توزیع کنند و به این ترتیب اطعام‬ ‫غدیردرتک تکخانه هایعاشقانامیرالمومنین‬ ‫(ع) به تناســب وســع و ذوقشــان نهادینه شود‪.‬‬ ‫حجت االســام مهــدوی اضافــه کــرد‪ :‬بــه ایــن‬ ‫منظور انواع پویش های موج افرین و فرهنگ ساز‬ ‫یشــده که ازجملــه از ا نهــا پویش نذر‬ ‫پیش بین ‬ ‫غدیریه بوده که به واسطه دعوت از همسایگان‬ ‫مساجد محالت شهر و روستا انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬واحدصنعتیدر کیش بهسرمایه گذاران‬ ‫واگذار شد‬ ‫معــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری ســازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش گفت‪ ۳۰:‬واحد صنعتی در این‬ ‫جزیــره پس از بازنگری و اصالح مجدد قراردادها‬ ‫ب هصــورت اســتیجاری بــه ســرمایه گذاران واگــذار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬معراج نادری اظهار داشت‪:‬‬ ‫واگــذاری ‪ ۳۰‬واحدهــا صنعتــی در قالــب چهــار‬ ‫کمیســیون بازنگری و اصالح مجدد قراردادها به‬ ‫حهــای‬ ‫یشــده و پایــش طر ‬ ‫ســرمایه گذاران بررس ‬ ‫بیشــتر نیز در دستور کار اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫سازمان‪ ۳۶‬جلسه کمیسیونرفعموانعتولیدبرای‬ ‫شناسایی مشــکالت واحدهای تولیدی و زمان بر‬ ‫بــودن حل مشــکالت برخــی از پرونده هایی که‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬ســال ســابقه دارند برگزار کرده اســت‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیش یاداور شد‪ :‬طرح شهر افتاب نمونه ای از‬ ‫پرونده های موجود در ســازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫اســت که با بررسی و حل مشــکالت عدیده این‬ ‫طــرح و امضــاء الحاقیــه بــه فعالیت خــود ادامه‬ ‫خواهــد داد‪ .‬او همچنیــن اجــرای طــرح مســکن‬ ‫اجتماعــی در قالــب ‪ BOT‬و واگــذاری مســکن‬ ‫اســتیجاری بلندمــدت بــرای افــرادی کــه از ســوی‬ ‫سندیکاها و انجمن ها معرفی می شود به عنوان‬ ‫‪ ۲‬شیوه کاربردی برای کاهش اجاره بهای مسکن‬ ‫در جزیــره کیش اعــام کرد‪ .‬نادری فصیح گفت‪:‬‬ ‫باهدف فراهم کردن شرایط سفر اقشار مختلف‬ ‫جامعهاز تمامنقاط کشور بهجزیره کیشیارانهاز‬ ‫سویسازمانپرداختمی شودبه طوری کهدرسال‬ ‫گذشتهشرکتهواپیمایی کیشایربا‪ ۲‬هزار و‪۲۰۰‬‬ ‫میلیاردریالزیاندهیداشت که‪ ۸۰۰‬میلیاردریال‬ ‫ان به علت کاهش نرخ بلیت بود‪ .‬او در خصوص‬ ‫پرداخــت یارانــه به بخــش ورزش ایــن جزیره نیز‬ ‫گفت‪ :‬کیش بیشترین سرانه ورزشی کشور را دارد‬ ‫و سال گذشته‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال یارانه از سوی این‬ ‫سازمانبرایخدماتورزشیپرداخت شدهاست‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرسایش بادی ساالنه ‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫خسارت ب ه بار می اورد‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور بیابان ســازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیزداری کشــور گفت‪ :‬فرســایش بادی‬ ‫بر اســاس اخرین مطالعات در ســال ‪ ،۹۸‬ســاالنه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال به صورت مســتقیم خسارت‬ ‫اقتصادی و زیست محیطی در کشور به بار می اورد‪.‬‬ ‫وحید جعفریان در بازدید از طرح های بیابان زدایی‬ ‫اســتان ســمنان ابــراز داشــت‪ :‬بادهــای شــدید بــا‬ ‫جاب هجــا کــردن شــن و ماســه در مناطــق بیابانــی‬ ‫منجــر به فرســایش بادی و خســارت مســتقیم به‬ ‫زیرساخت هایی مانند جاده‪ ،‬راه اهن و مزرعه های‬ ‫کشاورزیمی شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس اخریــن مطالعــات‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬در حــدود ‪ ۳۰‬میلیــون هکتــار از‬ ‫عرص ههــای منابــع طبیعــی تحت تاثیر فرســایش‬ ‫بــادی اســت کــه از این وســعت ‪ ۱۳‬و نیم میلیون‬ ‫هکتار کانون فرسایش بادی برشمرده می شود‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬کانون های فرسایش بادی در ‪ ۲۲‬استان‬ ‫کشــور پراکنده اســت و سمنان نیز جزو استان های‬ ‫دارای کانون های فرسایش بادی است‪ .‬جعفریان‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بیابان زایــی و فرســایش بــادی در‬ ‫عرصه های منابع طبیعی پدیده ای پویا اســت که‬ ‫با شرایط خشکسالی و بارندگی تغییر می کند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ایران در اقلیم خشک و فراخشک‬ ‫قــرار دارد و ‪ ۸۸‬درصــد وســعت کشــور را این نوع‬ ‫اقلیمفراگرفتهاست‪.‬‬ ‫اعتبارات بیابان زدایی امسال با توجه به‬ ‫شرایط خشکسالی ویژه دیده شود‬ ‫مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫بارندگــی و خشکســالی‪ ،‬گفــت‪ :‬ضــرورت دارد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫طرح دوز اول‬ ‫واکسیناسیونرانندگان‬ ‫تاکسی در مشکین دشت‬ ‫در راستای حفظ سالمتی رانندگان تاکسی در پی شیوع‬ ‫موج پنجم ویروس کرونا‪ ،‬طرح واکسیناسیون رانندگان‬ ‫تاکســی خطــوط مشکین دشــت بــا جدیــت از ســوی‬ ‫مدیریت شهری و پیگیری مدیریت سازمان حمل ونقل‬ ‫دنبال شــد تا رانندگان با دریافت واکســن کرونا از این‬ ‫بیماری ایمن شوند‪ .‬علیرضا فرهادی‪ ،‬رئیس مدیریت‬ ‫ســازمان حمل ونقــل مشکین دشــت در ایــن خصوص‬ ‫اظهار داشت؛ با توجه به اینکه رانندگان تاکسی تماس‬ ‫زیادی با محیط اطراف و ارتباط زیادی با شــهروندان‬ ‫دارند و در معرض ابتال و خطر بیشتری ان ها را تهدید‬ ‫می کنــد‪ ،‬لذا برای پیشــگیری از بیمــاری کرونا و حفظ‬ ‫سالمت و ایمنی رانندگان با تاکیدات حسین بغدادی‬ ‫شــهردار مشکین دشت و مســاعدت محمدرضا ترابی‬ ‫رئیــس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان فردیس‪،‬‬ ‫رانندگان تاکسی اولین دوز از واکسن کووبد ‪ ۱۹‬از نوع‬ ‫سینوفارمرادریافت کردند‪.‬پیش ازاین کارگرانخدمات‬ ‫شهری شهرداری مشکین دشت واکسن خود را در برابر‬ ‫ویروس کرونادریافت کرده اند‪.‬‬ ‫اشکفت شیری گچساران‬ ‫به اینترنت پرسرعت‬ ‫تجهیز شد‬ ‫امســال میزان اعتبارات مربوط به بیابان زدایی‬ ‫بــا رویکــرد ویــژه دیــده شــود‪ .‬جعفریــان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬امســال از محل هــای اعتبــاری مختلــف‬ ‫بــرای بیابان زدایــی بین ســه هزار تــا چهار هزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار بــراورد شــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫در ســال جــاری بــا توجــه بــه خشکســالی باید‬ ‫ت بــه ســال های گذشــته بیش ازپیــش در‬ ‫نســب ‬ ‫زمینــه بیابان زدایی هزینه کرد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫منابــع اعتبــاری اســتان ها برای اجــرای عملیات‬ ‫بیابان زدایی موثر اســت و انتظار می رود منابع‬ ‫اعتبــاری اســتانی در ایــن بخــش تقویت شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری یــاداور شــد‪ :‬توســعه‬ ‫و تقویــت پوشــش گیاهــی و اصــاح نحــوه‬ ‫برخــورد بــا طبیعت راهکار بیابان زدایی اســت‬ ‫و بذرپاشــی‪ ،‬کنتــرل هــرزاب‪ ،‬ایجــاد بادشــکن‬ ‫اطراف مزارع و کاشت نهال ازجمله اقدام های‬ ‫مهم برای بیابان زدایی است‪.‬‬ ‫تیغ خشکسالی بر بدنه تاغزارهای ‪ ۵۰‬ساله‬ ‫استان سمنان‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور بیابان ســازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری بــا اشــاره به قدمــت نیم قرن‬ ‫تاغزارهایاستانسمنان گفت‪:‬ممکناستامسال‬ ‫با توجه به خشکسالی و گرمای هوا تاغزارهای این‬ ‫استان در مقایسه با سال های گذشته بیشتر اسیب‬ ‫ببیند‪ .‬جعفریان ادامه داد‪ :‬این که تاغزارهای استان‬ ‫سمنان که با نیم قرن تالش و زحمت به ثمر نشسته‬ ‫در ســایه بی توجهــی اســیب ببینــد دور از انصاف‬ ‫است‪ .‬مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتع و ابخیزداری تاکید کرد‪ :‬منابع اعتباری استانی‬ ‫برای مقابله با بیانزایی و به ویژه حفظ تاغزارها در‬ ‫استان سمنان تقویت شــود و اولویت ویژه در این‬ ‫زمینه مدنظر باشد‪ .‬از ‪ 9/7‬میلیون هکتار وسعت‬ ‫استان سمنان‪ ۵۵،‬درصد نواحی بیابانی و خشک‪،‬‬ ‫‪ 38/5‬درصــد مرتــع‪ ۲ ،‬درصد اراضی کشــاورزی و‬ ‫‪ 3/6‬درصد جنگل است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باند سارقانحرفه ای در شیراز متالشیشد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیراز از دســتگیری اعضــای بانــد ‪ ۳‬نفــره‬ ‫ســارقان حرف ـه ای درون خــودرو و کشــف ‪ ۳۰۰‬فقــره ســرقت در‬ ‫این شهرستان خبر داد‪ .‬سرهنگ فرج شجاعی اظهار کرد‪ :‬در پی‬ ‫وقوع سرقت های متعدد درون خودرو در سطح شهرستان شیراز‪،‬‬ ‫موضوع شناســایی و دســتگیری ســارقان به صورت ویژه در دستور‬ ‫کار ماموران انتظامی قرار گرفت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ ۲۲‬ازادگان شهرســتان‬ ‫شــیراز با انجام اقدامات پلیســی و تخصصی موفق شدند در این‬ ‫خصوص ‪ ۳‬ســارق حرفه ای که همدســت هم بودند را شناســایی‬ ‫و انان را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کنند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شیراز بابیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه‬ ‫به ‪ ۳۰۰‬فقره سرقت قطعات انواع خودروها اقرار کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بازرســی از مخفیگاه ســارقان‪ ۵۰ ،‬دستگاه ضبط و ‪ ۷۰‬دستگاه‬ ‫باند و سایر متعلقات مسروقه کشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ شجاعی با اشاره به اینکه در این خصوص ‪ ۴‬نفر (‪۲‬‬ ‫مالخر و ‪ ۲‬رابط فروش) نیز دستگیر شدند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متهمان پس‬ ‫از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه کارشناســان ارزش امــوال‬ ‫مســروقه را ‪ ۴‬میلیارد ریال براورد کرده اند‪ ،‬به شــهروندان توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬چنانچــه در ســال گذشــته و در ســه ماهه اول ســال جــاری‬ ‫خودرو انان مورد ســرقت قرارگرفته و تاکنون کشــف نشده است‬ ‫جهــت پیگیــری به کالنتری ‪ ۲۲‬واقع در شــیراز‪ -‬خیابان ازادگان‪-‬‬ ‫کوچه ‪ ۵‬مریم مراجعه و نسبت به شناسایی اموال مسروقه خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیشرفت‪ ۷۰‬درصدی پروژه باقی مانده ازادراه قزوین ‪ -‬رشت‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬از پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی پروژه ‪ 8/3‬کیلومتر‬ ‫باقی مانــده ازادراه قزویــن رشــت خبــر داد و عنوان کــرد‪ :‬در طراحی‬ ‫ایــن پــروژه پــل و تونل تعریف کردیم تا گره مســیر بــاز و رفت وامد‬ ‫مردم به ســهولت انجام شــود‪ .‬محمد اســامی در حاشــیه بازدید از‬ ‫پروژه باقی مانده ازادراه قزوین ‪ -‬رشت در محدوده رودبار در جمع‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬ایــن پروژه را حلقه باقی مانده از ازادراه قزوین ‪ -‬رشــت‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪ 8/3 :‬کیلومتــر باقی مانده یکــی از معضالت‬ ‫بزرگ ترافیکی در راه های کشور محسوب می شد و مردم ساعت ها‬ ‫در ترافیک می ماندند‪ .‬او بابیان اینکه ترافیک در محور منجیل رودبار‬ ‫عالوه بر ازار مردم محلی‪ ،‬موجب ازار مسافران می شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اهمیت پروژه یک کار فشــرده و منظم را به عنوان یکی‬ ‫از پروژ ههــای فاخر و خوب مهندســی کشــور اغاز کردیم‪ .‬وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬از پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی پروژه ‪ 8/3‬کیلومتر باقی مانده‬ ‫ازادراه قزوین ‪ -‬رشت خبر داد و عنوان کرد‪ :‬در طراحی این پروژه پل‬ ‫و تونل تعریف کردیم تا گره مسیر باز و رفت وامد مردم به سهولت‬ ‫انجام شــود‪ .‬اســامی‪ ،‬بابیان اینکه در اجرای پروژه مذکور نیازهای‬ ‫مردم رودبار و منجیل در دسترسی های محلی در نظر گرفته شده تا‬ ‫ارتباط با مسافران مداوم و پیوسته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اولویت های‬ ‫پروژه مذکور تحت تاثیر قرار نگرفتن زندگی مردم رودبار و منجیل بود‬ ‫و لذا پنج کیلومتر از ‪ 8/3‬کیلومتر را پل و تونل طراحی کردیم تا اسیب‬ ‫به محیط زیست به حداقل برسد و حداکثر استفاده را از فضای ازاد‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬او با اشاره به دشواری مسیر برای عبور اتوبان‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬از زمان حضور رئیس جمهور در گیالن جهت افتتاح راه اهن یک‬ ‫برنامه زمان بندی ‪ ۲۷‬ماهه را شروع کردیم تا کارهای مربوط به عقد‬ ‫قرارداد و ازادســازی اراضی و شــروع عملیات به صورت فشرده صورت‬ ‫گیرد‪ .‬معاون رئیس جمهور‪ ،‬به پیچیدگی های فنی پروژه باقی مانده‬ ‫ازادراه قزوین ‪ -‬رشت نیز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬تامین اعتبار الزم برای‬ ‫این پروژه انجام شده است که در حال حاضر معادل هزینهکرد برای کل‬ ‫پروژهاست کهمعادل‪ ۹۰۰‬میلیاردتومانبراوردمی شود‪.‬امیدواریمطی‬ ‫چند ماه اینده شاهد بهره برداری از این مسیر و استفاده مردم باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷‬نیرویاطفایحریقجنگل های گالیکشمصدومشدند‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان های‬ ‫مینودشــت و گالیکش از حادثه دیدن هفت نفر از‬ ‫تیم های اطفای حریق در جنگل های گالیکش خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدرضــا اســتیری اظهــار کرد‪ :‬از ســاعت ‪۱۲‬‬ ‫شســوزی در‬ ‫جشــنبه بــا اعالم ات ‬ ‫و ‪ ۴۰‬دقیقــه روز پن ‬ ‫جنگل هایگالیکشدوتیمپشتیبانیازحریقجنگل‬ ‫و مرتــع هالل احمــر بــه منطقه درگیر حریــق اعزام‬ ‫شــدند‪ .‬رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان های‬ ‫شســوزی و‬ ‫مینودشــت و گالیکش افزود‪ :‬در این ات ‬ ‫حیناطفایحریقهفتنفردچار حادثهشدند که‬ ‫به ان ها امدادرسانی شد‪ .‬او بابیان این که از پنج نفر‬ ‫از حادثه دیدگان نیاز به درمان داشتند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یک اقای ‪ ۳۳‬و یک اقای ‪ ۳۰‬ساله به دلیل ضعف‬ ‫و بی حالی و یک جوان ‪ ۲۶‬ســاله به دلیل ترومای‬ ‫دســت راســت و فرد ‪ ۴۱‬ســاله به دلیل ترومای پای‬ ‫چــپ توســط هالل احمر به پایین دســت منتقل و‬ ‫تحویلاورژانسشد‪.‬‬ ‫اســتیری ادامــه داد‪ :‬همچنیــن اقــای ‪ ۴۹‬ســاله‬ ‫هم به صورت سرپایی درمان شد‪ .‬رئیس جمعیت‬ ‫هالل احمرشهرستان هایمینودشتو گالیکشبیان‬ ‫کــرد‪ :‬نیروهــای هالل احمر تا پایان عملیات اطفای‬ ‫حریــق در منطقه حضور دارند‪ .‬عبدالریح لطفیف‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری گلســتان هم‬ ‫گفــت‪ :‬در عملیــات اطفاء حریق ســه نفر به علت‬ ‫سقوط از صخره و سه نفر به علت ریزش و برخورد‬ ‫ســنگ از کوه مصدوم و ســرپایی معالجه و درمان‬ ‫شــدند‪ ،‬همچنین یک نفر به علت استنشــاق دود‬ ‫مصدوموراهیبیمارستان شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رفعمشکلناهماهنگیقیمتشیرضروریاست‬ ‫اســتاندار مرکــزی گفــت‪ :‬قیمــت خریدوفــروش شــیر همچنــان‬ ‫ناهماهنگی هایــی دارد کــه ضــرر ان بــه دامــدار‪ ،‬کارخان ـه دار و‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســید علی اقازاده در‬ ‫مصرف کننده وارد م ‬ ‫حاشــیه بازدید از یک شــرکت تولیدکننده محصوالت لبنی در اراک‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی مسائل و مشکالت مربوط به فراورده های لبنی و‬ ‫این قبیل محصوالت‪ ،‬مشکالتی را در میان دامداران و کارخانجات‬ ‫لبنــی ایجــاد کــرده که در این راســتا هفته گذشــته و این هفتــه از دو‬ ‫کارخانه تولید شــیر و لبنیات بازدید شــد‪ .‬او با اشاره به اینکه شرکت‬ ‫خضرا روزانه بیش از ‪ ۳۰۰‬تن شیر را خریداری می کند و ساالنه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تن محصوالت لبنی تولید می کند‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت بیشترین مقدار‬ ‫شیر را در روز از استان و سایر استان ها خریداری کرده و محصوالتی‬ ‫ازجمله پنیر پیتزا‪ ،‬پنیر و ســایر مشــتقات لبنی ازجمله شــیر استریل را‬ ‫تولید می کند‪ .‬استاندار مرکزی تصریح کرد‪ :‬قیمت خریدوفروش شیر‬ ‫همچنان ناهماهنگی هایی دارد که ضرر ان به دامدار‪ ،‬کارخانه دار و‬ ‫یشــود‪ ،‬بر این اســاس مقرر شــد طی نامه ای به‬ ‫مصرف کننده وارد م ‬ ‫رئیس جمهور این ناهماهنگی ها توضیح و پیشنهاد هایی ارائه شود‬ ‫تا بر مبنای این پیشــنهادات هماهنگی در قیمت شــیر ایجادشــده و‬ ‫شــرایط بهتری برای مصرف کننده و تولیدکننده ایجاد شــود‪ .‬اقازاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬این شرکت عمده محصوالت تولیدی خود را به کشورهای‬ ‫همســایه صــادر کــرده و از ایــن طریــق درامد ارزی خوبــی را نصیب‬ ‫کشور می کند‪ ،‬در طول ‪ ۲۰‬سال گذشته این شرکت سابقه کار تولیدی‬ ‫مطلوبی داشته است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این کارخانه برای نخستین بار‬ ‫خط تولید کره را وارد کرده و خط شیر استریل دربسته های‪ ۲۰۰‬گرمی‬ ‫نیز در حال نصب است که به تولید روزانه این کارخانه کمک می کند‪،‬‬ ‫این نوع کارخانجات باید حمایت شــوند تا مصرف لبنیات در میان‬ ‫مــردم افزایــش پیداکرده و برای تولیدکننده ها نیز‪ ،‬تولید در شــرایط‬ ‫امروز صرف داشته باشد‪.‬‬ ‫یکیازدغدغه هایسرپرستمخابراتمنطقه‪،‬بررسی‬ ‫نقــاط فاقــد ارتبــاط بوده کــه بتوان با مرتفــع نمودن‬ ‫مشکالت این مناطق‪ ،‬هم استانی های عزیز ساکن در‬ ‫روستاها بتوانند از خدمات این فناوری روز دنیا استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫روستایاشکفتشیرییکیازنقاطروستاییشهرستان‬ ‫گچســاران‪ ،‬نقطه صفر مرزی اســتان کهکیلویــه و بویر‬ ‫احمدواستانخوزستاناست‪،‬موقعیتجغرافیاییان‬ ‫عمال به گونه ای است که هیچ گونه‬ ‫به لحاظ ارتباطی ً‬ ‫اشرافی نسبت به سایت های ‪ BTS‬روستاهای مجاور‬ ‫خود ندارد و همواره یکی از مطالبات مردم و مسئولین‪،‬‬ ‫ارتباط پایدار در این روستا بوده اند‪.‬‬ ‫بــر اســاس همیــن گــزارش؛ ســید محمدهــادی امیــری‬ ‫سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد طی‬ ‫بازدید میدانی از این روستا‪ ،‬تمامی راه حل های موجود‬ ‫کهبتوانمشکلارتباطیاهالیفهیمووالیتمدار ساکن‬ ‫در اشــکفت شــیری را مرتفــع نمایــد‪ ،‬بررســی نمــود و‬ ‫نظر به اینکه خدمات اینترنتی و ارتباطی ان روستا در‬ ‫تعهــدات دولت بوده‪ ،‬مکاتبات و رایزنی هــای الزم از‬ ‫استان تا مرکز انجام و این روستا با مساعدت مسئوالن‬ ‫باالدســتی بــه اپراتور ایرانســل جهت برقــراری ارتباط‬ ‫واگذار و خوشــبختانه در اخرین روز تیرماه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫روســتای اشکفت شیری به اینترنت پرسرعت مجهز و‬ ‫ارزوی دیرینه ساکنین این روستای محصور که سال ها‬ ‫چشم انتظارارتباطیمطلوببودند‪،‬مرتفعشد‪.‬‬ ‫دومین سالن استاندارد‬ ‫اسکواش در کرمانشاه‬ ‫احداث می شود‬ ‫رئیس هیئت اســکواش اســتان از احداث دومین سالن‬ ‫اســکواش کرمانشــاه خبر داد و گفت‪ :‬این ســالن با ‪۴‬‬ ‫کورت استاندارد در زمینی به مساحت‪ ۱۲۰۰‬متر ساخته‬ ‫می شــود‪ .‬خســروی بابیــان اینکــه مناقصه این ســالن‬ ‫برگزارشده و در استانه تعیین پیمانکار است‪ ،‬دومین‬ ‫سالن استاندارد اسکواش در کرمانشاه احداث می شود‬ ‫گفت‪ :‬برای احداث این ســالن حدود ‪ ۳‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار نیاز است‪ .‬او افزود‪ :‬با احداث این‬ ‫سالناستانداردمی توانیممیزبانمسابقاتبین المللی‬ ‫باشیم و پیش بینی ما این است که این سالن تا دو سال‬ ‫ایندهبهبهره برداریبرسد‪.‬رئیسهیئتاسکواشاستان‬ ‫به کسب رتبه دوم هیئت اسکواش کرمانشاه در کشور‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬این هیئت در ارزیابی های سه ماهه‬ ‫نخســت ســال فدراسیون اســکواش رتبه دوم را کسب‬ ‫کرده که برای نخســتین بار اســت که چنین اتفاقی در‬ ‫تاریخاسکواشاستانمی افتد‪.‬‬ ‫افزایش اهدای خون‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫مدیــرکل انتقال خون خراســان جنوبــی از افزایــش‪۸.۸‬‬ ‫درصدی اهدای خون نسبت به مدت سال گذشته خبر‬ ‫داد‪ .‬ابراهیــم میری مقدم در گفت وگو با ایســنا گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای ســال جاری تاکنون‪ ۸۴۱۰،‬نفر برای اهدای خون‬ ‫در اســتان مراجعــه کرده اند کــه از این تعــداد‪ ۶۹۰۸‬نفر‬ ‫موفقبهاهدایخونشده اند‪.‬اوبابیاناینکهازاینتعداد‬ ‫‪ ۶۴۳۱‬نفر مرد و‪ ۴۷۷‬نفر زن بوده اند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫‪۴۱۱۵‬نفراهداکنندهمستمرو‪۱۸۲۹‬نفراهداکنندهباسابقه‬ ‫بودند‪.‬مدیرکلانتقالخونخراسانجنوبیبیان کرد‪:‬در‬ ‫این مدت‪ ۱۰۱‬واحد پالکت و‪ ۶۲‬واحد پالسما اهداشده‬ ‫است‪.‬میریمقدمادامهداد‪:‬درمدتمشابهسال گذشته‬ ‫‪ ۷۸۷۹‬نفربرایاهدایخونبهمراکزاهدایخوناستان‬ ‫مراجعه داشــته اند کــه از این تعــداد‪ ۶۳۴۸،‬نفر موفق‬ ‫بــه اهدای خون شــده کــه‪ ۵۸۴۰‬نفر مــرد و‪ ۵۰۸‬نفر زن‬ ‫بوده اند‪.‬اوبابیاناینکهازاینتعداد‪۳۷۷۸‬نفراهداکننده‬ ‫مستمرو‪۱۴۲۸‬نفراهداکنندهباسابقهبوده اند‪،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫دراینمدت‪ ۸/8‬درصدنسبتبهمدتسال گذشتهرشد‬ ‫خون گیری داشته ایم و‪ ۵۹.۵‬درصد اهداکنندگان مستمر‬ ‫بوده اند‪.‬مدیرکلانتقالخونخراسانجنوبیبابیاناینکه‬ ‫با توجه به شیوع کرونا‪ ،‬افراد می توانند از طریق سامانه‬ ‫اینترنتــی‪ nobatdehi.ibto.ir‬بــرای دریافت نوبت اهدای‬ ‫خون اقدام کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم تنها اهدای خون را‬ ‫به روزهای تاسوعا و عاشورا موکول نکنند تا با حجم زیاد‬ ‫مراجعاتتنهادرروزمواجهنشویم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫فرودگاه نیمه تمام جاجرم‬ ‫تکمیل می شود‬ ‫نمایندهمردم‪ ۵‬شهراستانخراسانشمالیاز احداث‬ ‫وتکمیلفرودگاهنیمه تمامجاجرمخبرداد‪.‬‬ ‫ســید محمد پاکمهــر در گفت وگو با تســنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فرودگاه جاجرم باید در استان به عنوان فرودگاه‬ ‫دوم احداث شود‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهنظرمخالفسازمانهواپیمایی کشوری‬ ‫در ابن باره‪ ،‬افزود‪ :‬مدیران ســازمان هواپیمایی نگران‬ ‫هزینه ها نباشــند‪ ،‬چون شــرکت الومینا طبق توافقنامه‬ ‫در راســتای مســئولیت اجتماعی‪ ،‬امر ســاخت فرودگاه‬ ‫رهاشــده جاجــرم که مجوز هیئــت دولت و بانــد پرواز‬ ‫اماده را دارد‪ ،‬بر عهده خواهد گرفت‪ .‬نماینده مردم ‪5‬‬ ‫شهر استان با انتقاد از سازمان هواپیمایی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمانهواپیمایی کشور ظاهراهیچمسئولیتیدر قبال‬ ‫استان هایمحرومیچونخراسانشمالیندارد‪.‬پاکمهر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحالی که در برخی استان ها چند فرودگاه‬ ‫مجهز احداث کرده اند متاســفانه باگذشت سه دهه از‬ ‫احداث فرودگاه جاجرم در سال ‪ 1370‬هیچ اقدامی در‬ ‫جهت فعال کردن این فرودگاه نیمه تمام نداشته و تنها‬ ‫اقدامسازمانهواپیمایی کشور پساز جلسهحضوریو‬ ‫درخواست مسئولین استانی‪ ،‬اعزام کارشناس و ارزیابی‬ ‫وضع موجود فرودگاه بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬واکنش‬ ‫ســازمان هواپیمایــی در ایــن زمینــه بــرای مردم اســتان‬ ‫امری عادی و بدیهی و مسبوق به سابقه است چراکه‬ ‫درگذشته‪ ،‬مردم نجیب بجنورد باهمت مسئولین وقت‬ ‫یکفرودگاهاحداث کردندوتحویلسازمانهواپیمایی‬ ‫کشــور دادند و مجدد می خواهند نســخه قبلی را تکرار‬ ‫کنند‪ .‬نایب رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس گفت‪:‬‬ ‫واکنش سازمان هواپیمایی کشور‪ ،‬فرافکنی و به نوعی‬ ‫فــرار روبه جلــو اســت و همواره این جســارت و تبعیض‬ ‫و بی عدالتی ســازمان هواپیمایی کشور‪ ،‬از جعبه سیاه‬ ‫ذهن مردم این استان پاک نخواهد شد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫باهمت مدیران صنعت الومینا‪ ،‬مطالعه و تکمیل پروژه‬ ‫نیمه تمامفرودگاهجاجرمبانظارتسازمانهواپیمایی‬ ‫در اینده به اتمام خواهد رسید و دومین فرودگاه احداثی‬ ‫مــردم اســتان را جهــت بهر هبــرداری تحویــل ســازمان‬ ‫هواپیماییکشورمی دهیم‪.‬‬ ‫عشایر شیروان خواستار‬ ‫افزایش درصد خرید دام‬ ‫پیرمیش شدند‬ ‫مدیر اداره امور عشــایری شیروان گفت‪ :‬عشایر این‬ ‫شهرستان خواستار افزایش درصد خرید دام پیرمیش و‬ ‫تداومخریدتضمینیشدند‪.‬علیابراهیمیدر گفت وگو‬ ‫بــا شبســتان اظهار داشــت‪ :‬با توجــه به اینکــه دام اکثر‬ ‫عشایر این شهرستان پیرمیش است و از سویی شرایط‬ ‫سخت این قشر و خشکسالی های سال جاری‪ ،‬افزایش‬ ‫هزین ههــای نهاد ههــای دامــی (جو‪ ،‬کاه و کنســانتره) و‬ ‫کاهــش قیمــت وزن دام زنده‪ ،‬خواســتار افزایش درصد‬ ‫خرید دام پیرمیش هســتند‪ .‬مدیــر اداره امور عشــایری‬ ‫شــیروان اضافــه کــرد‪ :‬تاکنون در طــرح خرید تضمینی‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬راس دام در ســه مرحلــه صــورت گرفتــه کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ ۲۷۰‬راس پیرمیش حذفی و مابقی بره نر بوده‬ ‫که قیمت خرید هر کیلو پیرمیش ‪ ۳۲۰‬هزار ریال و بره‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ریال اســت که به صورت ترکیبی اســت و باید‬ ‫از هر ‪ ۱۰۰‬راس دام خریداری شده‪ ۲۷ ،‬درصد پیرمیش و‬ ‫مابقی نر باشد‪ .‬ابراهیمی خاطرنشان کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫عشایر این شهرستان برای تحویل‪ ۱۰۰‬هزار راس پیرمیش‬ ‫و بره به عنوان دام مازاد اعالم امادگی کرده اند که خرید‬ ‫یشــود‪ .‬او حذف دام‬ ‫تضمینی در هفته دو روز انجام م ‬ ‫مازاد عشایر‪ ،‬ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان‪ ،‬عدم ترک‬ ‫شغل‪ ،‬جلوگیری از تعطیلی تولید‪ ،‬مساعدت و حمایت‬ ‫از این قشر و کاهش اثرات خشکسالی را ازجمله اهداف‬ ‫این طرح عنوان کرد و گفت‪ :‬عشایری که برای این طرح‬ ‫مراجعــه می کنند باید پالک گذاری کشــتار کــرده‪ ،‬نژاد‬ ‫گوسفند و نوع ترکیب را مشخص‪ ،‬تعداد دام عرضه را‬ ‫اعــام و مجوزهــای الزم را از دامپزشــکی اخــذ کنند‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه در این طرح به ازای هر کیلوگرم وزن زنده‬ ‫دام سه کیلوگرم جو یارانه ای به عشایر تعلق می گیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انتظار می رود پرداخت قیمت دام زودتر صورت‬ ‫گیردتاعشایراقدامبهخریدعلوفهوغیره کنند‪.‬به گفته‬ ‫مدیر اداره امور عشایری شیروان‪ ،‬شهرستان شیروان دو‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬خانوار عشایری با جمعیتی حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر دارد که در قالب‪ ۹‬طایفه‪ ۳۵۰،‬هزار راس دام سبک‬ ‫دراختیاردارند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از اثار تاریخی‬ ‫گرمه ثبت ملی شد‬ ‫سرپرســت نمایندگی میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی گرمهخراسانشمالی گفت‪:‬تاکنون‪ ۱۵۰‬اثر‬ ‫تاریخیدراینشهرستانشناسایی شدهاستکه‪۳۰‬درصد‬ ‫ان در فهرســت اثار تاریخی به ثبت رسیده است‪ .‬وحید‬ ‫محمودیفرددردیداربافرماندهیجدیدسپاهشهرستان‬ ‫گرمه گفت‪:‬بایداز ظرفیت هایفرابخشیبرایحفاظت‬ ‫از میراثفرهنگیوتوسعه گردشگریشهرستاناستفاده‬ ‫کرد‪ .‬سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی شهرســتان گرمه افزود‪ :‬قلعه جال لالدین‪،‬‬ ‫رباط عشق‪ ،‬رباط قره بیل‪ ،‬مسجد جامع درق‪ ،‬مسجد‬ ‫جامع ایور‪ ،‬روستای هدف گردشگری دشت‪ ،‬ارامگاه باغ‬ ‫مزار‪ ،‬رباط دینارزاری‪ ،‬اب انبار بینی دنباله‪ ،‬نظرگاه گرمه و‬ ‫منطقهالله هایواژگونخمبیازجملهجاذبه هایتاریخی‬ ‫و گردشگریاینشهرستاناست‪.‬‬ ‫رویدا د خراسان شمالی‬ ‫رهاسازی فاضالب کشتارگاه صنعتی دام در زمین های اطراف چالش زا شده است‬ ‫سایه پساب کشتارگاه بجنورد بر سر محیط زیست!‬ ‫رهاســازی فاضــاب کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد در‬ ‫نهــای اطــراف در حالــی ســبب گالیه شــهروندان و تشــکیل‬ ‫زمی ‬ ‫پرونــده قضایــی شــده که این مشــکل بــا ‪ 3‬میلیــارد تومان حل‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش قدس انالین‪ ،‬گفته می شود غیرفعال بودن‬ ‫سیســتم فاضــاب کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد ســبب شــده‬ ‫فاضــاب ایــن واحد تولیدی به زمین های اطراف ســرازیر شــود‪.‬‬ ‫متولیــان کشــتارگاه صنعتــی دام بــه علــت نبود سیســتم تصفیه‪،‬‬ ‫پســاب را در چنــد اســتخر جم ـع اوری و ســپس بــا تانکرهــای‬ ‫حمــل فاضــاب به منطقــه قارلق منتقل می کنند‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫یهــا یکــی از علت هــای بــروز این مشــکل را افزایــش میزان‬ ‫برخ ‬ ‫کشــتار در کشــتارگاه بــا اجــرای طــرح تضمینی خرید دام عشــایر‬ ‫می دانند‪ .‬مسئوالن می گویند پیش از اجرای این طرح‪ ،‬ظرفیت‬ ‫یشــد اما‬ ‫اســتخرها پاســخگو بــود و اســتخرها به موقــع تخلیه م ‬ ‫اکنون با اجرای طرح خرید تضمینی دام عشایر و افزایش میزان‬ ‫کشــتار‪ ،‬اســتخرها زودتر پر می شــود‪ .‬راهکار موقتی این مشکل‪،‬‬ ‫افزایــش تعــداد تانکرها و تخلیه زودب ـه زود فاضالب در منطقه‬ ‫قارلــق اســت‪ ،‬امــا همیــن امــر هــم یــک معضل زیس ـت محیطی‬ ‫اســت کــه اداره کل حفاظت محیط زیســت با ان مشــکل دارد‪.‬‬ ‫نکتــه قابل توجه اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی کشــتارگاه‬ ‫صنعتی شــهر بجنورد گذشــته اما این واحد هنوز سیستم تصفیه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مهلت داده شده بود اما اقدامی انجام نشده است‪ .‬مهلت رفع مشکل‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه جاری به اتمام رسیده و با توجه به اینکه اقدامی در این زمینه‬ ‫انجام نشده‪،‬از طریقمرجعقضاییاقدامشدهاست‪.‬‬ ‫راهبر (پیمانکار) کشتارگاه صنعتی شهر بجنورد دراین باره می گوید‪:‬‬ ‫راهکار اساسی جلوگیری از رهاسازی پساب کشتارگاه‪ ،‬راه اندازی سیستم‬ ‫تصفیه است که متاسفانه شهرداری اعتبار الزم را ندارد‪ .‬جعفر فدایی‬ ‫اظهار می دارد‪ :‬راه اندازی سیستم تصفیه‪ 3‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫امــا شــهرداری توان تامین این مبلــغ را نــدارد‪ .‬او می افزاید‪ :‬تا زمانی که‬ ‫تصفیه خانــه کشــتارگاه راه اندازی شــود به ناچار فاضالب در اســتخرها‬ ‫یشــود کــه اداره کل‬ ‫جم ـع اوری و بــا تانکــر بــه منطقــه قارلق منتقل م ‬ ‫حفاظتمحیط زیستباانمخالفاست‪.‬راهبر کشتارگاهصنعتیدام‬ ‫بجنورد اظهار می دارد‪ :‬بر اساس قرارداد عملیات اجرایی و رفع نواقص‬ ‫کلی کشــتارگاه بر عهده شــهرداری اســت اما شــهرداری دراین باره اعتبار‬ ‫کافی ندارد‪ .‬معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت‬ ‫خراسان شمالی هم می گوید‪ :‬این اداره کل به علت سرازیر شدن پساب‬ ‫کشتارگاهصنعتیداماز شهرداریبجنوردشکایت کردهوپروندهقضایی‬ ‫تشکیل شدهاست‪.‬حسینهراتیاظهارمی دارد‪:‬سیستمتصفیهکشتارگاه‬ ‫صنعتیدامدربجنوردبه عنوانتنهاکشتارگاهصنعتیداماستان‪،‬بامشکل‬ ‫فنیروبه رواستوپیش ازاینهمبرایرفعاینمشکلتذکروهمچنین‬ ‫افزایش تانکرهای حمل فاضالب‬ ‫نبود اعتبار کافی‬ ‫مجید شادکام‪ ،‬معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد هم درباره‬ ‫علتبروزاینمشکلمی گوید‪:‬سیستمتصفیه خانه کشتارگاهبامشکل‬ ‫فنی و نقص روبه رو است ازاین رو پساب حاصل از فعالیت کشتار دام‬ ‫در استخرها جمع اوری و سپس با استفاده از تانکرهای حمل فاضالب‬ ‫بــه محــل دفع فاضــاب در الگون های منطقه قارلق منتقل و تخلیه‬ ‫می شود‪ .‬او می افزاید‪ :‬با اجرای طرح خرید تضمینی دام عشایر و راهی‬ ‫شدن دام ها به کشتارگاه‪ ،‬میزان کشتار دام در کشتارگاه افزایش یافته‬ ‫و استخرها لبریز از پساب شده و به زمین های اطراف سرازیر می شود‪.‬‬ ‫شادکام ادامه می دهد‪ :‬پیش ازاین که کشتار کم بود ظرفیت استخرها‬ ‫برای جمع اوری فاضالب پاسخگو بود اما اکنون این استخرها در زمان‬ ‫یشــود و پســاب در زمین های اطراف ســرازیر شــده است‪.‬‬ ‫کمتری پر م ‬ ‫او اظهار می دارد‪ :‬در این زمینه راهبر کشــتارگاه مکلف شــده اســت تا‬ ‫استخرهای جمع اوری پساب را در زمان کمتر و پیش از پر شدن تخلیه‬ ‫کند‪،‬دراین بارهبایدشمارتانکرهایحملفاضالببیشتریبه کار گرفته‬ ‫شود تا مشکل سرازیر شدن پساب به زمین های اطراف تکرار نشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولید‪ ۸‬البومبه منظور حفظملودی هایبومی‬ ‫معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هشــت البــوم و ‪ ۲۳‬تــرک بــرای حفــظ و‬ ‫نگهداشــت ملودی های بومی اســتان توســط هنرمندان تولیدشــده‬ ‫اســت‪ .‬ابوالحســن حیــدری اظهــار کــرد‪ :‬در دو ســال اخیــر بــا مجــوز‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی هشــت البــوم و ‪ ۲۳‬تــرک در ایــن راســتا‬ ‫تولیدشــده که به طورقطع می تواند منبع و مستندهای خوبی برای‬ ‫معرفی ملودی های این خطه و مطالعات دقیق تر باشد‪ .‬او برگزاری‬ ‫شب های فرهنگی اقوام و جشنواره های موسیقی را ازجمله کارهایی‬ ‫که مجالی را برای ظهور و بروز این ملودی ها فراهم کرده است‪ ،‬بیان‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬اموزشــگاه های ازاد هنری ما نیز در عرصه موســیقی‬ ‫مقامی فعالیت بســیار موثری داشــته و دارند که قطعا در این راستا‬ ‫اثــرات مطلوبــی خواهد داشــت‪ .‬او تربیت و اموزش ســاالنه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر هنراموز در زمینه موســیقی مقامی و کســب مهارت در این‬ ‫حوزه در اموزشگاه های موسیقی مقامی استان و برگزاری بزرگداشت‬ ‫مفاخر و پیشکســوتان درحــوزه های فرهنگی‪ ،‬هنری و موســیقی را‬ ‫از دیگــر اقدامــات برشــمرد‪ .‬حیدری خاطرنشــان کرد‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫فضــای مجــازی باوجود تهدیداتی کــه برای فرهنگ بومی داشــته‪،‬‬ ‫فرصت هایی را هم ایجاد کرده اســت به گونه ای که شــاهد هستیم‬ ‫این ملودی ها به سهولت در فضای مجازی در دسترس و مورداستفاده‬ ‫عموم واقع می شوند‪ .‬او به پژوهش ها و کتاب هایی که تاکنون در‬ ‫راستای صیانت از فرهنگ بومی ما نگاشته شده هم به عنوان یکی‬ ‫دیگر از اقدامات قابل توجه در راستای حفاظت از ملودی های بومی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬با خریــد و رونمایی کتاب در راســتای حمایت‬ ‫ازاین گونه اثار گام برداشتیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یوزپلنگایرانیبرایسومینبار در استانمشاهدهشد‬ ‫مدیر حفاظت محیط زیســت جاجرم خراسان‬ ‫شــمالی گفت‪ :‬مشاهده یوزپلنگ ایرانی امسال در‬ ‫استانافزایش یافتهواین گونهجانورینادر از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون سه نوبت دیده شده است که اخرین‬ ‫مــورد ان روز چهارشــنبه گذشــته در حاشــیه محــور‬ ‫سنخواســت ‪ -‬جاجرم بوده اســت‪ .‬احمدصفرزاده‬ ‫به ایرنا اظهار داشــت‪ :‬حضور یوزپلنگ در حاشــیه‬ ‫جادهسنخواستبهجاجرم‪،‬توسطیکیاز دوست‬ ‫داران طبیعــت گــزارش شــد و بالفاصلــه گروهی از‬ ‫محیط بانان به محل اعزام شدند‪ .‬او گفت‪ :‬این فرد‬ ‫از یوزپلنگ تصویربرداری کرده است اما تصاویر به‬ ‫علت تاریکی هوا‪ ،‬کیفیت خوبی ندارد اما تصاویر‬ ‫ردپای یوزپلنگ در محل توسط محیط بانان تهیه و‬ ‫مستندسازی شده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬امسال‬ ‫سه مورد مشاهده یوزپلنگ به وسیله محیط بانان‬ ‫و یا ســایر افراد در اســتان گزارش شده است که این‬ ‫افزایش میزان مشاهده نشان از بهتر شدن وضعیت‬ ‫زیست این گونه ارزشمند در این منطقه است‪ .‬مدیر‬ ‫حفاظتمحیط زیستجاجرمبااشارهبهمشاهده‬ ‫یوز ماده به همراه سه توله در سال های اخیر افزود‪:‬‬ ‫احتمــال م ـی رود این یوز همان یوز مــادر یا یکی از‬ ‫همان ســه توله باشــد‪ .‬او گفت‪ :‬احتمال دیگر این‬ ‫اســت که این یوزپلنگ‪ ،‬یوز نر جدیدی اســت که‬ ‫قلمرو طلبی کرده و در منطقه حضور یافته است‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬پس از کشــته شــدن یارقلی در‬ ‫تصــادف‪ ،‬یوزپلنگ نر دیگری در منطقه مشــاهده‬ ‫نشــده است و کارشناســان و صاحب نظران حضور‬ ‫یوز نر دیگر را در منطقه پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫بــر اســاس این گــزارش یارقلی در ســال ‪ ،۹۷‬در‬ ‫محور سنخواست‪-‬جاجرم به علت تصادف تلف‬ ‫شد‪ .‬صفرزاده‪ ،‬تصادف جاده ای را از دغدغه ها برای‬ ‫صیانت از یوزپلنگ عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫نســازی محور سنخواست‪-‬جاجرم‪ ،‬چند تابلو‬ ‫ایم ‬ ‫بشــده اســت‪ ،‬امســال هم با مصوبه‬ ‫هشــدار نص ‬ ‫شورای ترافیک استان ‪ ۲‬تابلو هشدار نصب شده و‬ ‫ایمنی جادهافزاشیافتهاست‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا مصوبه شــورای‬ ‫ترافیــک اســتان تابلوهــای هشــدار در محــور‬ ‫جاجرم‪-‬امیراباد نصب و این مسیر هم برای تردد‬ ‫گهــا ایمن شــود‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬یکی از‬ ‫یوزپلن ‬ ‫عوامــل ناامنــی زیســتگاه یوزپلنگ در میاندشــت‬ ‫جاجرم‪ ،‬سگ گله ها و حضور دامداران در منطقه‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال های اخیــر اقدامــات خوبــی برای‬ ‫خریــد ســامانه های عرفــی دامــداران انجا مشــده‬ ‫و بــا کاهــش جمعیــت دامــی‪ ،‬شــرایط بــرای‬ ‫زیست یوزپلنگ بهتر شــده است‪ .‬مدیر حفاظت‬ ‫محیط زیســت شهرســتان جاجــرم یکــی دیگــر از‬ ‫علت های افزایش مشاهده یوزپلنگ ها در منطقه‬ ‫میاندشــت را افزایــش جمعیــت اهــوان به عنوان‬ ‫طعمه اصلی این گونه وحشی و زیبا عنوان کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعیینتکلیفقیمتنهایینانمعطلتعیینقیمت‬ ‫جدید ارد است‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمت خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫کارگروه ارد و نان استان ها منتظر اعالم رسمی قیمت جدید ارد هستند‬ ‫تا قیمت نهایی نان برای ســال جاری تعیین تکلیف شــود‪ .‬تعیین‬ ‫تکلیف قیمت نهایی نان معطل تعیین قیمت جدید ارد است‪,‬‬ ‫مهرداد داودزاده در پاسخ به این سوال عصر اترک مبنی بر اینکه‬ ‫قیمت جدید نان در مرکز خراسان شمالی که توسط اتحادیه نانوایان‬ ‫بجنورد اعالم و اعمال شــد‪ ،‬چرا دوباره با این نرخ جدید مخالفت‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ماه ها است که نانوایان مرکز استان خواستار افزایش‬ ‫قیمت نان بوده اند‪ .‬داودزاده گفت‪ :‬اخرین نرخ گذاری نان در قبل از‬ ‫سال ‪ 1400‬مربوط به مهرماه سال ‪ 99‬بوده و این در حالی است که‬ ‫هزینه های یک واحد نانوایی برای تامین و پخت نان متاثر از تورم‬ ‫بسیار باال رفته است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬نرخ جدید نان در مرکز استان که‬ ‫در هفته گذشته اعالم و اعمال شد با تصمیم اتاق اصناف و اتحادیه‬ ‫نانوایــان مرکــز اســتان بود که انــان منتظر برگزاری جلســه و تصمیم‬ ‫کارگروه ارد و نان استان نماندند‪ .‬معاون امور بازرگانی سازمان صمت‬ ‫خراسان شمالی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر کارگروه ارد و نان استان ها‬ ‫منتظر اعالم رسمی قیمت جدید ارد هستند که با اعالم نرخ این کاال‪،‬‬ ‫قیمت گذاری نهایی نان در کارگروه ارد و نان اســتان تعیین تکلیف‬ ‫می شود‪ .‬داودزاده خاطرنشان کرد‪ :‬تصور می شود که تعیین قیمت‬ ‫نهایی نان در سال جاری در کارگروه ارد و نان استان نزدیک به قیمت‬ ‫اعمال شده یک هفته اخیر باشد‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫خشکسالی‪ ۳۵‬درصدمحصوالتباغی‬ ‫خراسان شمالی را کاهش داد‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫میزان خسارت ناشی از پدیده‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫خشکسالی و کاهش بارندگی‬ ‫گفــت‪ :‬برداشــت ‪ ۲۱۵‬هزار تن‬ ‫در ایــن اســتان در بخش های‬ ‫میــوه در ســال زراعــی جــاری از‬ ‫مختلف تاکنون هشت هزار و‬ ‫باغــات اســتان براورد می شــود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال براورد شــده‬ ‫عبدا‪ ...‬یوسفی‬ ‫کــه ایــن میــزان تولید بــه دلیل‬ ‫است‪ .‬بر اساس اعالم سازمان‬ ‫خشکســالی بــه نســبت ســال‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان‪،‬‬ ‫زراعی گذشته‪ ۳۵‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫خسارت های ناشی از خشکسالی بیش از ‪۱۱۰‬‬ ‫عبدا‪ ...‬یوسفی در گفت وگو با ایرنا گستره هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی را درگیــر‬ ‫با غهــای اســتان را ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬هکتــار کــرده و ســیل امســال هم به بیــش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ ۲۶ :‬گونــه باغی هکتار زمین زراعی و باغی استان خسارت وارد‬ ‫در این ســطح کاشــت و ساالنه در حدود ‪ ۳۰۰‬کرده است‪ .‬سهم بخش کشــاورزی استان ‪۱.۱‬‬ ‫هزار تن محصول باغی برداشــت می شود که درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور‬ ‫امســال خشکســالی موجب کاهش برداشت را تشــکیل می دهــد کــه از ‪ ‬۵۹‬نــوع محصــول‬ ‫محصــوالت باغــداران شــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬تولیدی بخش کشــاورزی این اســتان ‪ ۲۶‬گونه‬ ‫عالوه بر خشکسالی‪ ،‬سرمازدگی دیررس بهاره ان باغی است‪.‬‬ ‫نیز برخی از سردرختی ها ازجمله زردالو‪ ،‬بادام‬ ‫از مجمــوع محصــوالت تولیــدی اســتان‬ ‫و گــردو را بــا کاهــش محصــول مواجــه کــرد‪ ۱۶۳ ،‬هــزار تــن مربــوط بــه محصــول انگــور‬ ‫ضمن اینکه سال گذشته ‪ ۲۰‬هزار تن محصول اســت بعدازایــن محصول بیشــترین تولیدات‬ ‫اســتراتژیک زعفــران در اســتان برداشــت شــد مربــوط به ســیب و گیالس رتبه های کشــوری‬ ‫که پیش بینی می شــود برداشت این محصول ایــن محصــوالت بــه ترتیــب هفــت‪ ۱۲ ،‬و ‪۱۵‬‬ ‫نیز متاثر از خشکســالی کاهش یابد‪ .‬یوســفی اســت‪ ،‬همچنین این اســتان در تولید گالبی‪،‬‬ ‫اصــاح باغ هــای درجــه ‪ ۲‬و جایگزینــی بــاغ الو و انواع گیاهان دارویی در سطح کشور به‬ ‫درجــه ســه را از مهم تریــن برنامه هــای حــوزه ترتیب در جایگاه هشت‪ ۱۶ ،‬و ‪ ۲۱‬کشوری قرار‬ ‫باغبانی دانست و افزود‪ :‬این طرح با اهداف دارد‪ .‬زیتون‪ ،‬بادام‪ ،‬پسته‪ ،‬البالو‪ ،‬هلو‪ ،‬شلیل‪،‬‬ ‫بهبود کمی و کیفی تولید باغی و رعایت الگوی شــفت الو‪ ،‬انجیر‪ ،‬انار‪ ،‬شاه توت‪ ،‬به سنجد و‬ ‫کشت متناسب با اقلیم و ایجاد اشتغال انجام گوجه سبز از دیگر تولیدات باغی استان است‪.‬‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬کاهش ‪ ۴۶‬درصدی بارش از ابتدای سطح اراضی کشاورزی و بایر خراسان شمالی‬ ‫ســال زراعی تا امروز نســبت به امار بلندمدت ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار و کل اراضی استان ‪ ۲‬میلیون‬ ‫موجب شد تا ‪ ۸۲‬درصد از مساحت خراسان و ‪ ۸۰۰‬هزار هکتار است که اکنون ‪ ۱۳‬درصد از‬ ‫شــمالی درگیر خشکسالی باشــد و روند در ‪ ۱۴‬این سطح به بخش کشاورزی اختصاص دارد‬ ‫درصد مســاحت استانی اســتان حادتر است‪ .‬و ‪ ۸۷‬درصد نیز اراضی غیر کشاورزی است‪.‬‬ ‫انتقادنمایندهمجلسبه کندیروندپروژه‬ ‫بیمارستاناشخانه‬ ‫نماینــده مــردم پنــج‬ ‫نماینده مردم پنج شهرســتان‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫خراســان شــمالی در مجلــس‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫شــورای اســامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بازدیــد از محــل پــروژه‬ ‫یــک بیمارســتان مجهــز بــا‬ ‫بیمارســتان پورســینای شــهر‬ ‫تجهیزاتروز می تواندموجب‬ ‫محمد وحیدی‬ ‫اشخانه از روند کند اجرای این‬ ‫نجات جان بیماران اورژانسی‬ ‫پــروژه انتقــاد کرد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫و مصدومــان جــاده ای شــود‪.‬‬ ‫فارس‪ ،‬محمد وحیدی گفت‪ :‬مانه و سملقان محمد وحیدی از اعضای شــورای اسالمی شهر‬ ‫در حاشــیه جــاده اســیایی قــرار دارد و ایــن اشــخانه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی که در‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزارنفری در طول سال پذیرای این بازدید حضور داشتند‪ ،‬تسریع در پیگیر این‬ ‫بیســت میلیــون زائــر امام هشــتم (ع) اســت‪ .‬موضوع را مطالبه کرد ‪.‬‬ ‫تزریق‪ ۶۸‬دوز واکسن کرونا در میان‬ ‫جمعیتهدفخراسانشمالی‬ ‫معاون بهداشــتی دانشگاه‬ ‫بلکه این فرد در صورت رعایت‬ ‫علوم پزشــکی خراسان شمالی‬ ‫نکردن پروتکل های بهداشتی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۸‬هــزار دوز‬ ‫به طــور خفیف بــه کرونا مبتال‬ ‫واکسن کرونا در میان جمعیت‬ ‫می شــود و به ســرعت بهبــود‬ ‫هــدف اســتان توزیع شــده‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬دکتــر دلشــاد‬ ‫افشین دلشاد‬ ‫اســت‪ .‬دکتــر افشــین دلشــاد‬ ‫رونــد واکسیناســیون در اســتان‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫را صعــودی خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫تمامی واکسن های تولیدشــده کرونا بااینکه در تاکنــون ‪ ۶۸‬هــزار دوز واکســن بــرای گرو ههــای‬ ‫روش ســاخت تفــاوت دارنــد امــا ایمنــی الزم را هــدف در اســتان تزریق شــده اســت‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫ایجاد می کنند و طبق اطالعیه سازمان بهداشت از افــراد گــروه ســنی باالی ‪ ۶۰‬ســال درخواســت‬ ‫جهانی بهترین واکسن‪ ،‬اولین و در دسترس ترین می کنم حتما برای تزریق واکسن اقدام کنند و به‬ ‫واکسن است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬هیچ واکسنی ازجمله شایعاتی که در فضای مجازی ایجادشده است‪،‬‬ ‫واکســن کرونا بدون عارضه نیســت و می تواند توجه نکنند چون تمامی واکسن های کرونا چه‬ ‫عارضــه ایجــاد کند امــا ‪ ۹۹‬درصد این عــوارض‪ ،‬ایرانی و چه خارجی از مرگ ومیر ناشــی از کرونا‬ ‫خفیف است حتی در واکسنی که به کودکان در پیشگیری می کند‪ .‬دکتر دلشــاد بابیان اینکه در‬ ‫اوایل ســال های تولد تزریق می شود نیز عارضه حال حاضر واکسیناســیون گروه ســنی باالی ‪۶۰‬‬ ‫دارند به همین دلیل اســت که توصیه می شــود ســال در حال انجام اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اختاللی که‬ ‫بعد از تزریق‪ ،‬برای جلوگیری از تب‪ ،‬به کودک در ســامانه ثبت نــام واکسیناســیون کرونا وجود‬ ‫اســتامینوفن داده شود‪ .‬دکتر دلشــاد با اشاره به داشــت رفع شــد و این گروه سنی با مراجعه به‬ ‫این کهماهیتواساسواکسن هاازجملهواکسن سامانه‪ salamat.gov.ir‬می توانند برای ثبت نام‬ ‫تنــام در‬ ‫کرونا ایمن کردن بدن در مقابل بیماری ها است‪ ،‬اقــدام کننــد‪ .‬او با اشــاره بــه این که ثب ‬ ‫افــزود‪ :‬از زمــان اغــاز تزریق واکســن در اســتان‪ ،‬ســامانه واکسیناســیون رایگان بــوده و به راحتی‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪ :‬بعــد از ثبت نام‪ ،‬محل‬ ‫خوشبختانه مرگ گروه پزشکی نداشتیم و علت انجــام م ‬ ‫ان پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی تزریق واکســن در این و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد از طریق‬ ‫گروه است‪ .‬او گفت‪ :‬طی بررسی های انجام شده پیامک اعالم می شود‪ .‬دکتر دلشاد اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫در انگلســتان‪ ،‬بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد فوتی هــا از روســتاها و شهرهای گرمه‪ ،‬جاجرم‪ ،‬راز و فاروج‬ ‫افرادی بودند که واکسن تزریق نکردند بنابراین به دلیل جمعیت محدودی که وجود دارد افراد‬ ‫خطــرات ناشــی از کرونا و شــانس ابتــا و فوت می توانند با مراجعه حضوری در ساعات اداری‬ ‫کرونا به مراتب بیشــتر از شــانس فوت ناشــی از بــرای تزریق واکســن اقــدام کنند‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫واکسن است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬واکسن کرونا تــا پایان ایــن هفته‪ ،‬مراکز تجمیعی در شــهرها‬ ‫به هیچ عنــوان از ابتال پیشــگیری نمی کند بلکه از ‪ ۷:۳۰‬تــا ‪ ۱۹:۳۰‬به صــورت پیوســته حتــی در‬ ‫مانع ابتالی شدید و بستری و مرگ ومیر می شود روزهــای تعطیــل فعالیت دارنــد و از هفته بعد‬ ‫بنابراین اگر فردی که واکسن زده به کرونا مبتال ســاعت کاری ایــن مراکــز به صــورت دو نوبت از‬ ‫شد به این معنی نیست که واکسن بی اثر بوده ‪ ۷:۳۰‬تا ‪ ۱۳‬و از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹:۳۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫بازگشت بیل به تمرینات‬ ‫رئال مادرید‬ ‫پــس از نزدیــک بــه یــک‬ ‫ایــده الــی قــرار دارنــد و بدون‬ ‫ســال گــرت بیــل بــار دیگــر بــا‬ ‫شــک زیر نظر پینتوس بدنساز‬ ‫رئــال تمرین کــرد‪ 26.‬روز پس‬ ‫رئال شرایط فیزیکی بهتری نیز‬ ‫از حذف شــدن تیم ملی ولز از‬ ‫پیدا خواهند کرد‪ .‬گرت بیل که‬ ‫یــورو ‪ 2020‬و ‪ 307‬روز پــس از‬ ‫در زمــان حضــور زیــدان تبدیــل‬ ‫گرت بیل‬ ‫انتقال قرضی به تاتنهام‪ ،‬گرت‬ ‫گشــده‬ ‫بــه یــک معضــل بزر ‬ ‫بیــل در تمرینــات رئــال حاضر‬ ‫بــود‪ ،‬به رئال بازگشــته تا بماند‬ ‫شــد‪ .‬ســتاره ولــزی تنها یک ســال دیگر بــا رئال و ســران باشگاه هرچند در ابتدا تمایل به فروش‬ ‫قرارداد دارد و قصد دارد ان را به اتمام برساند‪ .‬او داشتند اما درنهایت تسلیم خواسته او شدند‪.‬‬ ‫یشــد پس از یورو بازنشسته خواهد‬ ‫بیــل یک فصــل حضور تقریبــا موفــق قرضی را بیل گفته م ‬ ‫در تاتنهام پشــت ســر گذاشــت و توانســت در شــد ولی با رد این شــایعات قصد دارد در اخرین‬ ‫بهتریــن فرم بدنی به یــورو ‪ 2020‬برســد‪ .‬او در فصل حضورش در رئال‪ ،‬خاطره ای خوش از خود‬ ‫این رقابت ها نیز عملکرد خوبی داشت و پس به جــای بگذارد‪ .‬ســتاره ای کــه رد پــای او در هر‪4‬‬ ‫از پشت سر گذاشتن تعطیالت تابستانی اکنون قهرمانی چمپیونزلیگ اخیر رئال دیده می شود‪.‬‬ ‫به تمرینات پیش فصل رئال اضافه شده است‪ .‬کارلو انچلوتی ســرمربی رئال در مراســم معارفه‬ ‫تمرین گذشته رئال مادرید عالوه بر گرت بیل خود و در مورد بازگشت بیل گفته بود که به هیچ‬ ‫شــاهد سه ســتاره دیگر ملی پوش رئال نیز بود‪ .‬بازیکنیتضمیننمی دهدوهرکسیبایددر زمین‬ ‫لــوکا مودریــچ‪ ،‬تونی کروس و رافائــل واران نیز خودش را اثبات کند‪ .‬الزم به ذکر است که بیل‬ ‫تازه واردهای تمرینات رئال بودند‪ .‬هر‪ 4‬بازیکن بیــن ســال های ‪ 2013‬تــا ‪ 2015‬با کارلتو بهترین‬ ‫به خصوص بیل نشــان دادند که در فرم بدنی روزهایش در رئال را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫قرارداد سولسشر با منچستریونایتد‬ ‫تمدید شد‬ ‫قرارداداوله گونارسولسشر‪،‬‬ ‫از احساســی که من نسبت به‬ ‫سرمربیمنچستریونایتدتاسال‬ ‫این باشگاه دارم باخبر هستند‬ ‫‪ 2024‬بااینباشگاهتمدیدشد‪.‬‬ ‫و حــاال مــن خوشــحالم کــه‬ ‫اوله گونار سولسشردوسالقبل‬ ‫قراردادجدیدیبایونایتدامضا‬ ‫ـوان‬ ‫و در اواســط فصــل به عنـ‬ ‫کــرده ام‪ .‬دوران هیجان انگیزی‬ ‫سولسشر‬ ‫سرمربیموقتمنچستریونایتد‬ ‫بــرای منچســتریونایتد رقــم‬ ‫ب هجــای ژوزه مورینیــو انتخاب‬ ‫خورده و ما یک تیم با متعادل‬ ‫شــد؛ اما نتایج خوب اوله سولسشــر باعث شــد با حضور جوانان و بازیکنان باتجربه ساخته ایم‬ ‫مدیــران یونایتــد بــه او پیشــنهاد قــرارداد دائــم و همگی تشــنه کســب موفقیت هســتند‪ .‬من‬ ‫بدهنــد و حــاال این ســرمربی نــروژی حداقل تا یــک کادر فنــی فوق العــاده در کنار خــودم دارم‬ ‫ســال ‪ 2024‬در اولدترافورد ماندنی خواهد شد‪ .‬و همــه اماده هســتیم کــه گام بعــدی را در این‬ ‫همچنین گزینه تمدید برای یک سال دیگر نیز در ماجراجوییبرداریم‪.‬‬ ‫این قرارداد گنجانده شده است‪ .‬البته اوله گونار‬ ‫منچســتریونایتد می خواهــد بزرگ تریــن و‬ ‫سولسشــر در این دو ســال هنوز حتی موفق به مهم تریــن عناویــن را کســب کنــد و این همان‬ ‫کسب یک جام هم نشده‪ ،‬اما مدیران یونایتد چیزی اســت که همه ما به دنبال ان هســتیم‪.‬‬ ‫روند کار او در اولدترافورد را مثبت ارزیابی کرده و هــم داخــل و هــم خــارج از زمیــن پیشــرفت‬ ‫قرارداد این سرمربی جوان را تمدید کردند‪ .‬اوله کرده ایــم و این رونــد در فصول اینده نیز ادامه‬ ‫گونارسولسشربعدازتمدیدقرارداد گفت‪«:‬همه خواهد داشت‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-888‬شماره‪ ، 140060302006002434:‬تاریخ‪ 1400/04/14 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006000745‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم طلعت حاجی حیدری ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 98884‬مورخ ‪ 76/05/12‬دفتر ‪ 72‬و سند ‪ 159037‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 72733‬مورخ ‪ 88/08/11‬دفتر‪ 46‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم طلعت حاجی حیدری ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 12651‬کدملی ‪ 1140125222‬صادره‬ ‫فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 214.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 118‬فرعی از ‪ 197‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال ـ ‪،‬‬ ‫شرقًا ـ ‪ ،‬جنوبًا ـ ‪ ،‬غربًا ـ در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1160583‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-892‬شماره‪ ، 140060302006002349:‬تاریخ‪ 1400/04/13 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001993‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم علی عموچی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ‪ 1829‬فرعی از ‪72‬‬ ‫اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و‬ ‫به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند انتقال قطعی شماره ‪ 133265‬مورخ ‪ 90/9/30‬دفترخانه ‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علی عموچی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 71‬کدملی ‪ 1141599597‬صادره خمینی شهر فرزند غالمحسین در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 199.74‬مترمربع پالک شماره ‪ 1829‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/13‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 21/21‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9/09‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 23/14‬متر‬ ‫دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1160787‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-894‬شماره‪ ، 140060302006002257 :‬تاریخ‪ 1400/04/10 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000609‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم منصور پیمانی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه‬ ‫از حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم منصور پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره‪ 2532‬کدملی‪ 1141296136‬صادره‬ ‫فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی‬ ‫از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 57/23‬متر خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب است به گذر‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1159265‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-896‬شماره‪ ، 140060302006002196 :‬تاریخ‪ 1400/04/08 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000608‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم علیرضا پیمانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع‬ ‫واکنش یحیی گل محمدی‬ ‫به مشکالت فعلی تیم پرسپولیس‬ ‫بی خیالی باشگاه‬ ‫اذیتمان می کند‬ ‫ســرمربی پرســپولیس می گویــد تمــام تمرکــز‬ ‫سرخ پوشــان روی تیم خودشــان است و سرنوشت‬ ‫قهرمانیراان هامشخصمی کنند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬‬ ‫یحیی گل محمدی‪ ،‬ســرمربی پرســپولیس پیش از‬ ‫دیدار تیمش با تراکتور در هفته بیست و نهم لیگ‬ ‫برتر گفت‪ :‬بازی حساســی در پیش داریم‪ .‬تراکتور‬ ‫هــم برای کســب ســهمیه اســیایی انگیــزه دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به تغییراتی که در کادر فنی داشتند و با امدن‬ ‫اقــای کریمی‪ ،‬فوتبال خوبــی را ارائه کرده اند‪ .‬فکر‬ ‫می کنم تجربه اقای فیروز کریمی به این تیم کمک‬ ‫کرد و انصافا تاثیرگذار بودند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما هم‬ ‫انگیزه قهرمانی داریم‪ .‬تیم ما اماده ارائه یک بازی‬ ‫خوب اســت‪ .‬در این روزها بیشــتر ریکاوری کردیم‬ ‫و یک تمرین متوســط انجــام دادیم‪ .‬می دانیم که‬ ‫همه هواداران چشم انتظار یک نتیجه و برد خوب‬ ‫هســتند‪ .‬برای هــواداران و رســیدن به ایــن پیروزی‬ ‫می جنگیموبایدخیلیانرژیبگذاریموتالش کنیم‪.‬‬ ‫باید تمرکز و ارامش داشته باشیم و بتوانیم تاکتیک‬ ‫هجومیخودمانراارائه کنیم‪.‬امیدوارمبازیخوبی‬ ‫باشــد و درهرصــورت نتیجه به نفع ما باشــد‪ .‬فکر‬ ‫می کنمتقابلانگیزه هاباعثانجامیکبازیخوب‬ ‫یشــود‪ .‬ان ها تیم خوبی هســتند و ما‬ ‫بــا تراکتور م ‬ ‫هم نشان دادیم ازلحاظ فنی یکی از بهترین تیم ها‬ ‫هستیم‪.‬سرمربیپرسپولیسدرباره کسبقهرمانی‬ ‫در فصلجاری گفت‪:‬راهوهدفمانمشخصاست‪.‬‬ ‫ما دو بازی تا قهرمانی در پیش داریم‪ .‬به بازیکنانم‬ ‫گفتم توجهی به نتایج سایر تیم ها نداشته باشیم و‬ ‫تمرکزمان روی تیم خودمان و به خصوص بازی فردا‬ ‫با تراکتور باشد‪ .‬سرنوشت قهرمانی دست خودمان‬ ‫اســت و عملکرد ما قهرمان را تعیین می کند‪ .‬باید‬ ‫عملکرد و تمرکز خوبی داشته باشیم‪ .‬گل محمدی‬ ‫دربارهتغییراتدر خطحملهتیمشبرایایندیدار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درباره تغییرات نمی توانم صحبت کنم‪.‬‬ ‫بایدمنتظرباشیموببینیمدربارهترکیبچهاتفاقاتی‬ ‫می افتد ولی هرکدام از مهاجمان ما در هنگام بازی‬ ‫نشان دادند که فوق العاده بودند‪ .‬همه ان ها اماده‬ ‫انجام بازی خوب هستند‪ .‬او درباره وضعیت حامد‬ ‫لک بعد از اتفاقاتی که در بازی قبل رخ داد گفت‪:‬‬ ‫از دید من هم حرکت ناپسندی بود و این حرکت‬ ‫را تایید نمی کنم اما می خواهم این مسئله بررسی‬ ‫شود که چرا پشت تور دروازه ما این افراد ایستاده‬ ‫بودند و چرا فحاشی کردند و چند دوربین خود را‬ ‫زوم کرده بودند که از اتفاقات احتمالی فیلم برداری‬ ‫کنند‪.‬اینمسئلهبایدبررسیشودولیحرکتحامد‬ ‫لک مورد تایید نیســت و کمیته انضباطی باشــگاه‬ ‫نسبتبهاینمسئلهواکنشنشانخواهدداد‪.‬باید‬ ‫در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از‬ ‫حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 15787‬کدملی ‪ 1142372601‬صادره فرزند‬ ‫حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی از‬ ‫‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال به طول ‪ 57/23‬متر خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده پالک‬ ‫‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب است به گذر حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1159291‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-898‬شماره‪ ، 140060302006002193 :‬تاریخ‪ 1400/04/08 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000601‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم محسن پیمانی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه‬ ‫از حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محسن پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 19138‬کدملی ‪1140190921‬‬ ‫صادره فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 63‬فرعی از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 57/23‬متر خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار‬ ‫باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب است‬ ‫به گذر حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1159271‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-900‬شماره‪ ، 140060302006002195 :‬تاریخ‪ 1400/04/08 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000602‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم ناصر پیمانی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه‬ ‫از حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ناصر پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره‪ 19139‬کدملی‪ 1140190938‬صادره‬ ‫فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی‬ ‫از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 57/23‬متر خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب است به گذر‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1159304‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1077‬شماره‪ ، 140060302006002700 :‬تاریخ‪ 1400/04/27 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1398114402006001886‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه حداد خوزانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی پالک شماره فرعی ‪ 168‬و ‪ 169‬الی ‪ 172‬از اصلی‬ ‫‪ 114‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫نقشعواملوعلتاینمسئله کهمنجربهتحریک‬ ‫حامد لک شــده‪ ،‬بررســی شــود‪ .‬این موضوع حتما‬ ‫نیاز به یک بررســی جامع و کامل دارد‪ .‬وی درباره‬ ‫وضعیت مصدومیت کامیابی نیا گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اسیب دیدگی کمال بعد از بازی های اسیایی که از‬ ‫ناحیه مچ پا پیش امد‪ ،‬دوران درمان او طول کشید‬ ‫و قطعا به این دو بازی هم نخواهد رسید‪ .‬برای من‬ ‫ثابت شده که کمال چقدر در روزهای سخت به ما‬ ‫کمک کردودر روزهایی کهدفاعوسطنداشتیم‪،‬به‬ ‫میدان رفت‪ .‬او خیلی کمک حال ما بود و هیچ وقت‬ ‫زحماتی که کشیدهرافراموشنمی کنیم‪.‬‬ ‫وی دربــاره اینکــه شــایعاتی دربــاره جدایــی‬ ‫بازیکنانش مثل شجاعی به گوش می رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یگــردد واالن‬ ‫ایــن مســائل بــه انتهــای فصــل بازم ‬ ‫هیچ چیزی مشخص نیست‪ .‬تمرکز ما روی این دو‬ ‫بازی اینده است و مسائل نقل و انتقاالت به بعد‬ ‫یشــود‪ .‬او دربــاره‬ ‫از قهرمانــی و فصــل موکــول م ‬ ‫وضعیت سیدجالل حسینی گفت‪ :‬او یک مشکل‬ ‫مصدومیت داشت که در چند روز اخیر خوب شده‬ ‫و مشکلی از این بابت ندارد‪ .‬او یکی از ارکان تیم‬ ‫مــا اســت و همه ما نســبت بــه وجود ســیدجالل‬ ‫خوشــحال هســتیم‪ .‬با توجه به ســن و ســالی که‬ ‫داشــت‪ ،‬امســال خیلی خوب بازی کرد و چندین‬ ‫گل ســه امتیازی به ثمر رســاند‪ .‬ســیدجالل یکی از‬ ‫ستون ها تیم ما است‪ .‬بدون سید جالل و بازیکنان‬ ‫باتجربه به این مرحله نمی رســیدیم‪ .‬با توجه به‬ ‫مشکالتی که از ابتدای فصل داشتیم واالن در ماه‬ ‫پانزدهم تمرینات هستیم و برای برخی از بازیکنان‬ ‫دو بار جشــن تولد گرفتیم‪ .‬فرسایشــی شدن لیگ‬ ‫ســخت بود‪ .‬بااین حال بازیکنان باتجربه به بقیه‬ ‫انگیــزه دادنــد و خودشــان هــم عملکــرد خوبــی‬ ‫داشــتند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬االن هــم بحــث ایجــاد‬ ‫انگیزه از طرف باشگاه ضعیف بوده و یک مقدار‬ ‫در بحث مالی و پاداشی هم واقعا باشگاه خیلی‬ ‫ضعیف عمل کرد‪.‬‬ ‫شــاید جای صحبت نباشــد اما اگر از زیر سنگ‬ ‫هــم شــده‪ ،‬بایــد بــرای ایــن دو بــازی پــول جــور‬ ‫می کردنــد‪ .‬مــا در یــک مقطــع تاریخــی در دوران‬ ‫پرســپولیس هستیم‪ .‬فکر نمی کنم که دیگر چنین‬ ‫روزهایــی را تجربــه کنیــم که دو بــازی تا پنجمین‬ ‫قهرمانی پی درپی داشته باشیم‪ .‬بی خیالی باشگاه‬ ‫ما را اذیت می کند اما از مشــکالت هم خبرداریم‪.‬‬ ‫امیدوارم که قبل از بازی انگیزه خوبی به بازیکنان‬ ‫بدهند‪ .‬ما انگیزه زیادی برای این بازی داریم که اگر‬ ‫تشــویقی هم نباشــد کارمان را انجام می دهیم اما‬ ‫تشویقمالیهمبیتاثیرنیست‪.‬‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل طبق اظهار پالک ‪ 114/168‬به نام مهدی و رضا عابدی‬ ‫و فرخنده قصری و فاطمه حداد سابقه ثبت و سند دارد و پالک ‪ 168‬و ‪ 169‬الی ‪ 114/172‬رضا عابدی‬ ‫و حمیدرضا گلکار و مرتضی پریشانی و علی همدانیان و شهرام گلکار و فاطمه خوشبخت و مریم و‬ ‫اسماعیل اقابابایی و زین العابدین و ولی اله رزمجو سابقه ثبت و سند دارد مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم فاطمه حداد خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 241‬کدملی ‪ 1141663147‬صادره فرزند‬ ‫احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت ‪ 373/66‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪168‬‬ ‫الی ‪ 172‬از اصلی ‪ 114‬واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال اول به طول ‪ 6/79‬متر دیوار است به بن بست دوم به طول ‪8/48‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 169‬الی ‪ ، 172‬شرقًا اول به طول ‪ 23/62‬متردیوار به دیوار پالک‬ ‫‪ 114/1068‬و دوم به طول ‪ 0/93‬متر دیوار است به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 15/19‬متر دیوار و درب‬ ‫است به گذر ‪ ،‬غربًا اول به طول ‪ 0/84‬متر دیوار است به گذر دوم به طول ‪ 23/58‬متر دیوار به دیوار‬ ‫باقیمانده پالک های ‪ 168‬و ‪ 114/169‬الی ‪ . 114/172‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1167590‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1079‬شماره‪ ، 140060302006002602 :‬تاریخ‪ 1400/04/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002492‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم حسین رحمتی اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره فرعی ‪ 84‬از‬ ‫اصلی ‪ 73‬واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند قطعی غیرمنقول ثبت در صفحه ‪ 9‬دفتر ‪ 448‬ارائه قولنامه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حسین رحمتی اندانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 15‬کدملی ‪ 1141561948‬صادره فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 180/04‬مترمربع‬ ‫پالک شماره فرعی ‪ 84‬از اصلی ‪ 73‬واقع در صحرا جوتنده بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 8/29‬متر دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 21/89‬متر دیوار است‬ ‫به باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 8/37‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 21/36‬متر دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/03 :‬نوبت دوم‪1400/05/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1167745‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1081‬شماره‪ ، 140060302006002608 :‬تاریخ‪ 1400/04/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002495‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم علیرضا رحمتی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمی پالک شماره فرعی ‪1248‬‬ ‫از اصلی ‪ 99‬واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل طی سند قطعی غیرمنقول تحت شماره ‪ 78437‬مورخ ‪ 99/1/23‬و ارائه قولنامه و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا رحمتی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1130156354‬کدملی ‪ 1130156354‬صادره فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه‬ ‫قدیمی به مساحت ‪ 2107/44‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1248‬از ‪ 99‬اصلی واقع در جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 44/04‬متر دیوار است به باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 44/68‬متر دیوار است به باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 45/83‬متر دیوار و درب است به‬ ‫گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 41/49‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1167740‬م الف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الهامی و مجیدی ‪ 324‬روز‬ ‫بعد از فینال جنجالی‬ ‫ســاکت الهامــی و فرهــاد مجیــدی ‪ 324‬روز بعد از‬ ‫فینالجامحذفیسال گذشته‪،‬امشبدر قائم شهربرابر‬ ‫یکدیگر قرار می گیرند‪ .‬شــاید بازی نســاجی و استقالل‬ ‫به اندازهبازی هایپرسپولیسوسپاهانوهمچنیندیدار‬ ‫تیمهایقعرنشینلیگمهمنباشدامااینبازیبهدالیل‬ ‫خاصیاهمیتزیادیدارد‪.‬مهم تریندلیلی کهاینبازی‬ ‫را مهم کرده‪ ،‬تقابل ساکت الهامی با فرهاد مجیدی و‬ ‫استقاللبعداز فینالجامحذفیفصل گذشتهاست‪.‬در‬ ‫شرایطی که مجیدی قبل از فینال جام حذفی فصل قبل‬ ‫تصمیم به قطع همکاری با استقالل گرفته بود اما نهایتا‬ ‫حاضر شد در دیدار فینال روی نیمکت استقالل بنشیند‪.‬‬ ‫دیداری که تراکتور در نیمه اول سه گل به تیم مجیدی‬ ‫زد و ابی ها در نیمه دوم اگرچه دو بار دروازه حریف را‬ ‫باز کردند اما نهایتا ان بازی با نتیجه سه بر دو به سود‬ ‫تراکتور به پایان رســید تا مجیدی بدون کســب جام از‬ ‫استقالل برود‪ .‬الهامی که به خاطر اتفاقات فینال جام‬ ‫حذفی‪ ،‬شش ماه محروم شده بود‪ ،‬در بازگشت به لیگ‬ ‫برتر هدایت نســاجی را به عهده گرفت و توانســت به‬ ‫قولش به هواداران قائم شهری عمل کند و مانع سقوط‬ ‫یکیاز تیم هایپرطرفدار لیگشود‪.‬اودر شرایطیمقابل‬ ‫استقالل قرار خواهد گرفت که قبل از انتخاب مجیدی‬ ‫به عنوانسرمربیاینتیم‪،‬بهباشگاهاستقاللرفتهبودو‬ ‫نامشبه نوعیبرایسرمربیگریاستقاللمطرح شدهبود‬ ‫هرچند مدیران وقت باشگاه استقالل به صورت رسمی‬ ‫و علنی این ماجرا را اعالم نکردند منتهی نهایتا مدیران‬ ‫این باشگاه فرهاد مجیدی را به عنوان جانشین محمود‬ ‫فکری انتخاب کردند‪ .‬الهامی در حالی مقابل استقالل‬ ‫قرار خواهد گرفت که هم ماندن تیم او در لیگ قطعی‬ ‫شده هم اینکه استقالل هم با سومی در لیگ به کارش‬ ‫پایان خواهد داد منتهی مجیدی و شاگردانش دوست‬ ‫دارنــد از مربی ای انتقام بگیرند که فصل گذشــته مانع‬ ‫قهرمانی ان ها در جام حذفی شــد‪ .‬می شود گفت این‬ ‫بازی برای نســاجی برای صعود پله در جدول اهمیت‬ ‫بیشتری دارد تا استقالل اما ابی ها هم نمی خواهند روند‬ ‫بردهایشانمتوقفشود‪.‬‬ ‫ورزشگاه دیدار امارات با‬ ‫ایران مشخص شد‬ ‫فدراسیون فوتبال امارات استادیوم میزبان تیم ملی‬ ‫فوتبالاین کشور در دور دوممقدماتیجامجهانی‪2022‬‬ ‫را مشخص کرد‪ .‬بر اساس تصمیم اعضای هیئت رئیسه‬ ‫فدراســیون فوتبــال امــارات بازی هــای خانگی تیم ملی‬ ‫این کشــور در مقدماتی جام جهانی در پایتخت یعنی‬ ‫ابوظبی نه و در شهر دبی برگزار می شود‪ .‬بر همین اساس‬ ‫فدراسیونفوتبالاماراتورزشگاهزعبیلشهردبیرابرای‬ ‫میزبانیازمسابقاتخانگیمرحلهمقدماتیجامجهانی‬ ‫به کنفدراسیونفوتبالاسیامعرفی کردهاست‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-890‬شماره‪ ، 140060302006002089:‬تاریخ‪ 1400/03/30 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002276‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم حسین عبداللهی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ‪694‬‬ ‫فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل سند شماره ‪ 62381‬مورخ ‪ 99/06/05‬دفترخانه و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫حسین عبداللهی به شناسنامه شماره ‪ 6‬کدملی ‪ 5559799246‬صادره فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 178.67‬مترمربع پالک شماره ‪ 694‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 10‬متر درب و دیواریست‬ ‫به کوچه ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 17/85‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10‬متر دیواریست به پالک ‪1456‬‬ ‫فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/90‬متر دیواریست به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1160479‬م الف‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزاد دادفر فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 102‬صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی‬ ‫عمران(مکانیک خاک و پی) صادره از واحد دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره‬ ‫‪/26308‬ف – ‪ 83/1/15‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شود اصل مدرک را به دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزاد دادفر فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 102‬صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران(عمران) صادره‬ ‫از واحد دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره ‪/505‬ف – ‪ 82/1/27‬مفقود گردیده‬ ‫است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه‬ ‫شهید چمران اهواز ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سندمالکیت‪ ،‬سند کمپانی و کارت موتور سیکلت سیستم پارت تیپ‬ ‫‪ CDI125‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ‪ -93217‬ایران ‪ 628‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 52105643‬و شماره شاسی‪ NB5 *** 125H8876717‬مدل ‪1388‬‬ ‫به نام مهتاب مشیرمقدم فرزند عبدالرضا به شماره ملی ‪ 1240042469‬صادره از‬ ‫نائین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند که پروانه تاسیس چاپخانهها(چاپ افست‬ ‫ورق) صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره ‪15/96/9246‬‬ ‫و به تاریخ ‪ 1396/10/20‬به نام وحید کریمی فرزند محمد اقا و به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 58‬صادره از بیجار مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد ماه ‪ 25 / 1400‬جوالی ‪ 14 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1125‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫واردات واکسن کرونا توسط‬ ‫هالل احمر از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دز عبور می کند‬ ‫قوسیان مقدم گفت‪ :‬از ‪ ۱۰‬میلیون دز واکسنی که قرار بود توسط هالل احمر وارد شود تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیون دز ان وارد کشــور شــده است‪.‬محمدحســن قوســیان مقدم دبیر کل جمعیت‬ ‫هالل احمر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره واردات واکسن کرونا به کشور اظهار‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کرد‪ :‬طبق برنامه ریزها از ‪ ۱۰‬میلیون دز واکســنی که قرار بود توســط هالل احمر وارد شــود تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیون دز ان وارد کشور شده است و احتماال در مرحل ه اخر تعداد واکسن های وارداتی‬ ‫به کشور از ‪ ۱۰‬میلیون دز عبور می کند‪ .‬دبیر کل جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬برنام ه ما برای واردات‬ ‫مجدد واکسن کرونا با توجه به صحبت هایی که با رئیس جمهور منتخب انجام شده این است که‬ ‫بیشتر از گذشته هم از مسیر های قبلی و هم مسیر های جدیدی برای واردکردن واکسن اقدام کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته در روزهای یکشنبه و پنجشنبه ‪ ۴‬محموله واکسن توسط‬ ‫هالل احمر به کشور واردشده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اخبار ورود واکسن کرونا توسط هالل احمر هنگام‬ ‫به زمین نشستن هواپیما و ورود محموله به فرودگاه به اطالع مردم رسانده می شود‪ .‬واکسن های‬ ‫واردشده از طریق هالل احمر پس از ورود به کشور تحویل وزارت بهداشت می شود و توسط انان‬ ‫در سیستمتوزیعقرار می گیرد‪.‬‬ ‫حریمسبزجنگل هارا‬ ‫بهسرخیاتشنسپاریم‬ ‫از ابتدای امســال تا ‪ ۳۱‬خردادماه‪،‬‬ ‫لهــای تحــت‬ ‫‪ ۱۴۴۹‬هکتــار از جنگ ‬ ‫پوششسازمانحفاظتمحیط زیست‬ ‫دچار اتش سوزی شد که بیشترین پهنه‬ ‫شســوزی بــه ترتیب در اســتان های‬ ‫ات ‬ ‫فارس‪ ،‬کردستان و مازندران است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ا نقــدر جنــگل‬ ‫نداریــم کــه ان را طعمــه اتش کنیــم‪،‬‬ ‫در دهــه ‪ ۳۰‬شمســی مجمــوع‬ ‫رویشگاه های جنگلی ما در هیرکانی‬ ‫‪ 3/5‬میلیون هکتار اعال مشــده بود و‬ ‫ان زمان درمجموع ‪ ۱۸‬میلیون هکتار‬ ‫جنگل داشــتیم‪ ،‬اما امروز جنگل های‬ ‫هیرکانی بــه ‪ 1/6‬دهم میلیون هکتار‬ ‫کاهش یافتــه یعنــی بیش از نیمــی از‬ ‫لهــا را از دســت دادیــم و‬ ‫ایــن جنگ ‬ ‫درمجمــوع اکنــون فقــط ‪ ۱۲‬میلیــون‬ ‫هکتار جنگل داریم‪ ،‬یعنی ‪ ۶‬میلیون‬ ‫هکتــار جنگل را در طول ‪ ۶‬دهه اخیر‬ ‫از دســت دادیم‪ .‬گزارشی که انجمن‬ ‫علمیجنگلبانی کشورمنتشرشدهبود‬ ‫می گوید نیمی از جنگل های هیرکانی‬ ‫لهــای مخروبــه‬ ‫موجــود هــم جنگ ‬ ‫هستند و به شدت در استانه فروپاشی‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬در زاگرس هم ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جنگل هادر معرضخشکی کاملقرار‬ ‫گرفتند و ‪ ۱۵‬میلیون بلوط را در مدت‬ ‫دو دهه اخیر از دســت دادیم‪ .‬با این‬ ‫حساب متوسط سرانه جهانی جنگل‬ ‫‪ ۱۷‬صدم هکتار است درحالی که این‬ ‫ســرانه در ایــران هش ـت دهم درصــد‬ ‫است؛ یعنی سهم ایرانی ها از جنگل‬ ‫یک چهارم اســتاندارد ســرانه جهانی‬ ‫اســت بنابراین شرایط جنگل های ما‬ ‫به گون ـه ای نیســت کــه ان را ســاالنه‬ ‫طعمــه اتش کنیــم و ســرعت نابودی‬ ‫ا نهــا را بیشــتر کنیــم‪ .‬در حالــی‬ ‫جنگل های خود را با شــتاب زیادی از‬ ‫دســت می دهیم که مطابق تعریف‬ ‫ســازمان ملــل‪ ،‬جنگل ها بیــش از ‪۳۳‬‬ ‫نــوع خدمــت غیرقابل معاملــه ارائه‬ ‫می کنند‪ ،‬یعنی خدماتی که به راحتی‬ ‫یشــود در نظــام اقتصــادی حاکم‬ ‫نم ‬ ‫برجهان برای ان ارزش پولی قائل شد‪.‬‬ ‫تولید اکسیژن‪ ،‬ترسیب کربن‪ ،‬تعدیل‬ ‫اقلیمــی‪ ،‬افزایــش ظرفیــت گرمایــی‬ ‫زمین و از همه مهم تر منبع ذخیره اب‬ ‫هســتند و مانــع فرســایش بیش ازحد‬ ‫یشــوند اما مــا با جنگل های‬ ‫خاک م ‬ ‫خود چه کرده ایم؟ برداشت بی رویه‬ ‫چــوب‪ ،‬شــیوع انــواع افــات و در کنار‬ ‫نهــا اتش سوزی‪ ،‬دشــمن‬ ‫تمــام ای ‬ ‫لهــای موجــودی شــده کــه‬ ‫جنگ ‬ ‫به سختی ســرپا اســت‪ ،‬اکنون هم در‬ ‫دورهخشک سالیو کم بارشیهستیم‬ ‫دامنه اتش سوزی ها گسترده تر شده و‬ ‫هرروز اخباری دال بر وقوع اتش سوزی‬ ‫در فــان جنــگل بــه گوش می رســد‪.‬‬ ‫منوچهــر فالحــی معــاون جانشــین‬ ‫یگان حفاظت سازمان محیط زیست‬ ‫نبــاره گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تــا‬ ‫درای ‬ ‫‪ ۳۱‬خردادمــاه هــزار و ‪ ۴۴۹‬هکتــار‬ ‫شســوزی داشــته ایم البته ایــن امار‬ ‫ات ‬ ‫مربــوط بــه مناطــق تحــت پوشــش‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت‬ ‫اســت و امــار کلــی را بایــد ســازمان‬ ‫لهــا مراتــع و ابخیــزداری ارائــه‬ ‫جنگ ‬ ‫دهد که قطعا بیشــتر از اماری اســت‬ ‫کــه ســازمان محیط زیســت در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬او افزود‪ :‬در این مدت بیشترین‬ ‫شســوزی ها در استان های فارس با‬ ‫ات ‬ ‫‪ ۷۵۷‬هکتــار‪ ،‬کردســتان ‪ ۳۴۶‬هکتار‬ ‫و بعــدازان مازنــدران بوده اســت‪ ،‬در‬ ‫تهران هم اتش سوزی داشتیم‪ ،‬البته با‬ ‫توجه به خشک سالی امسال افزایش‬ ‫شســوزی ها را پیش بینــی کــرده‬ ‫ات ‬ ‫بودیم برای همین منظور فروردین ماه‬ ‫بخشــنامه ای بــرای اســتان ها صــادر‬ ‫کردیــم کــه در ان بر انجــام اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه تاکید شــد و بر اســاس ان‬ ‫قرار شد ادارات کل استانی یک سری‬ ‫برنامه عملیاتــی باهــدف اماده باش‬ ‫شســوزی انجــام دهند‪.‬‬ ‫در مقابــل ات ‬ ‫فالحــی اظهــار داشــت‪ :‬یــک ســری‬ ‫اســتان ها هســتند که مناطق مشترک‬ ‫دارند که قرار شــد این اســتان ها برای‬ ‫هماهنگــی بیشــتر کارگروه مشــترکی‬ ‫تشــکیل دهند تا وضعیــت موجودی‬ ‫امکانــات اطفــای حریــق خــود را‬ ‫بســنجند و اگر کمبود و نواقصی بود‬ ‫جبــران کننــد‪ ،‬درواقــع اســتان ها در‬ ‫حالــت اماد هبــاش قــرار گیرنــد تــا در‬ ‫شســوزی غافلگیــر‬ ‫صــورت وقــوع ات ‬ ‫مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت با تاکیــد بر لزوم‬ ‫خریــد راهبــردی خدمــات در جهت ســاماندهی منابع‬ ‫نحــال دربــاره پوشــش بیمــه همگانــی‬ ‫بیم ـه ای‪ ،‬درعی ‬ ‫ســامت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس پیش بینی و برنامه ریزی که‬ ‫داریــم فکــر می کنیم در چهار ســال اینده پوشــش بیمه‬ ‫همگانی نزدیک به‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫دکتر محمدمهدی ناصحی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه کشور ایران در شاخص های بیمه ای در‬ ‫حوزه پوشش بیم ه همگانی وضع نسبتا خوبی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم در پوشش همگانی جمعیت‪ ،‬طی‬ ‫چهار سال اتی به سطح بسیار باالیی در دنیا برسیم‪.‬‬ ‫االن در بحــث پوشــش بیم ـه ای روســتائیان‪ ،‬کارکنان‬ ‫دولت و سایر اقشار تقریبا پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی داریم‬ ‫و تنهــا پوشــش همگانــی می مانــد کــه یــک صندوق‬ ‫مجزا است‪ .‬البته در این بخش هم ‪ ۱۰۰‬درصد اعالم‬ ‫امادگــی کردیــم که این کار را انجــام دهیم‪ ،‬اما هنوز‬ ‫بخشــی از جمعیــت یعنی حدود ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬میلیون نفر‬ ‫در امارهای ما به عنوان بیم هشــده نیســتند و با ســایر‬ ‫بیمه ها هم همپوشانی ندارند که مکررا اعالم کردیم‬ ‫مردم حداقل در دوران کرونا بیایند بدون هزینه بیمه‬ ‫شــوند که درمانشــان مشمول خدمات بیمه سالمت‬ ‫نشوند‪ .‬او با اشاره به اینکه ایجاد پد‬ ‫بالگرد از دیگر اقدامات صورت گرفته‬ ‫اســت گفت‪ :‬مقرر شد تا مناطقی که‬ ‫سابقهاتش سوزیدارندحوضچه های‬ ‫برداشــت اب ایجاد شــود و اســتان ها‬ ‫موظف اند با توجه به شرایط مناطق‬ ‫خــود اب ایــن حوضچ ههــا را تامیــن‬ ‫شســوزی‬ ‫کننــد تا در صــورت وقوع ات ‬ ‫اب موردنیاز در منطقه وجود داشــته‬ ‫باشد‪.‬معاونجانشینیگانحفاظت‬ ‫ســازمان محیط زیست افزود‪ :‬مسئله‬ ‫دیگــری کــه در اســتان ها بســیار مهم‬ ‫است بحث هماهنگی با ستاد بحران‬ ‫اســت کــه در مواقع ضــروری بتوانند‬ ‫از خدمــات پــروازی نهادهایی مانند‬ ‫جمعیتهالل احمرونیروهایمسلح‬ ‫یهــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬ایــن هماهنگ ‬ ‫در اســتان انجا مشــده تــا زمــان وقوع‬ ‫بحران غافلگیر نشوند و بحران برای‬ ‫ان ها به بحران دیگری تبدیل نشود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬همچنین استان ها باید‬ ‫کانو نهــای وقــوع حریــق را با توجه‬ ‫بــه ســوابق منطقــه شناســایی کنند‪،‬‬ ‫مثال در اســتان گلســتان می دانیم که‬ ‫در پارک ملی گلستان همیشه در چه‬ ‫شســوزی رخ می دهد یکی‬ ‫نقاطی ات ‬ ‫از کارهایــی کــه باید اســتان ها انجام‬ ‫می دادندشناسایی کانون هایحریق‬ ‫بــود تــا در ان مناطــق اکیپ هایــی‬ ‫مســتقر شوند‪ ،‬مثال اکیپ های سیاری‬ ‫هستند که باید به صورت دائم در ان‬ ‫مناطق مســتقر شــوند تا هرزمانی که‬ ‫شســوزی رخ دهــد ســریع در محل‬ ‫ات ‬ ‫حاضر شــوند‪ .‬فالحی ادامــه داد‪۹۰ :‬‬ ‫شســوزی ها عامــل‬ ‫تــا ‪ ۹۵‬درصــد ات ‬ ‫انســانی دارد که از ایــن میزان حدود‬ ‫‪ ۸۵‬درصد ان غیرعمدی است ازاین رو‬ ‫از اســتان ها خواســتیم تا بروشورهای‬ ‫هشــداردهنده در خصــوص برخــورد‬ ‫بــا افــراد خاطــی بین جوامــع محلی‬ ‫و گردشــگران توزیــع کننــد که بدانند‬ ‫شســوزی شــوند چــه‬ ‫اگــر باعــث ات ‬ ‫عواقبــی برایشــان دارد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫قــرار شــد اطالعیــه هشــداردهنده‬ ‫در ســطح اســتان ها درجاهایــی کــه‬ ‫شســوزی دارند توزیع شود‬ ‫ســابقه ات ‬ ‫که می توانــد تا حد زیــادی بازدارنده‬ ‫باشد‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین درخواست‬ ‫کردیم تا شــوراهای محلی‪ ،‬نیروهای‬ ‫بسیج‪،‬یگانحفاظتمنابعطبیعیو‬ ‫سازمان هایمردم نهادباهمهماهنگ‬ ‫باشند تا در مواقع اتش سوزی نیروها و‬ ‫کارها مشــخص باشــد و به موقع در‬ ‫محل حاضر شوند‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫مســئله ای کــه هرســاله بــا ان درگیر‬ ‫هســتیم ایــن اســت کشــاورزان بعد‬ ‫از برداشــت محصــوالت باقیمانــده‬ ‫محصــوالت ماننــد کاه و کلــش را‬ ‫اتــش می زنند تا زمین برای کاشــت‬ ‫دوم امــاده شــود کــه بــا اســتان ها‬ ‫مکاتبــه کردیم تــا ادارات کل جهاد‬ ‫کشــاورزی مانع این کار شوند چون‬ ‫بــا توجــه بــه گرمای هوا و خشــکی‬ ‫زمیــن ممکــن اســت اتــش توســعه‬ ‫یابــد و از کنتــرل خــارج شــود‪،‬‬ ‫یشــود و‬ ‫یکــه اطالع رســانی م ‬ ‫وقت ‬ ‫ا گــر کســی ایــن کار را انجــام دهــد‬ ‫و اتفاقــی بیفتــد حالــت عمــدی به‬ ‫خود می گیرد و باید تاوان دهد‪ .‬به‬ ‫گفتــه او همچنیــن افــراد در صورت‬ ‫وقوع اتش سوزی می توانند ان را به‬ ‫‪ ۱۵۴۰‬که ســامانه فعال در سازمان‬ ‫محیط زیســت اســت اطــاع دهند‪.‬‬ ‫کســازی اتش برهــا را از‬ ‫فالحــی پا ‬ ‫دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اتش برهــا مناطقــی‬ ‫به صورت خندق هســتند که ارتباط‬ ‫بیــن دو منطقــه را در صــورت وقــوع‬ ‫شســوزی قطــع می کننــد کــه بایــد‬ ‫ات ‬ ‫پاک سازی شوند تا گیاهی در ان نباشد‬ ‫چــون زمانــی کــه اتش بــه منطقه ای‬ ‫می رســد کــه علفــی در ان نباشــد‬ ‫یشــود کــه‬ ‫خودب هخــود خامــوش م ‬ ‫اتش برهــا هم همیــن کار را می کنند‪،‬‬ ‫عرض ان ها به تناسب منطقه متفاوت‬ ‫معموال بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬متر است‬ ‫است اما‬ ‫ً‬ ‫کــه اگر یک یا دو ســال بــه حال خود‬ ‫رها شــوند دوباره در ان ها گیاه رشــد‬ ‫می کند و عمال کار قطع اتش را انجام‬ ‫نمی دهنــد و مانند پل عمل می کنند‬ ‫ازاین رو کار پاک سازی ان ها در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫کشور پیاده شود تا این مهم رخ ندهد مدیریت منابع‬ ‫بیمه ای ساماندهی نمی شود‪ .‬رسیدن به این دو اصل‬ ‫کمــک می کنــد تا با دید بــاز بتوانیم منابــع را مطالبه‬ ‫کــرده و بــرای مردم صــرف و هزینه کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ســازمان بیمه ســامت درباره انتقاداتی که از ســوی‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــرای عــدم پرداخــت‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫به موقــع مطالبــات از ســوی بیم ههــا ذکــر م ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما اکنون با سند و مدرک می گوییم بهترین‬ ‫شــرایط در پرداخــت بیم ـه ای در ‪ ۲۵‬ســال اخیــر را‬ ‫داریم‪ .‬ما مطالبات تمام بخش خصوصی را تا پایان‬ ‫ســال پرداخت کردیم و مکررا موردحمایت دوســتان‬ ‫در بخــش خصوصــی قــرار گرفتیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ـگاه پیش رو در‬ ‫بخــش دولتی نیز مطالبــات ‪ ۲۶‬دانشـ ِ‬ ‫نسخه نویســی الکترونیــک را تــا پایــان ســال تســویه‬ ‫یمــاه پرداخت‬ ‫کردیــم و ســایر دانشــگاه ها هم تــا د ‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬طــی ایــن هفتــه پرداخــت‬ ‫بهمن ماه نیز صورت می گیرد‪ .‬موضوع نسخه نویسی‬ ‫الکترونیــک برای ما بســیار مهم اســت و ازاین جهت‬ ‫تمام هدفمان این اســت کــه ارائه دهندگان خدمت‬ ‫زودتر به پولشــان برســند‪ .‬در این ایام از جهت مالی‬ ‫بیمــه بســیار تحت فشــار بــود و راهکارهایــی اتخــاذ‬ ‫ت هزین ههــا به گون ـه ای عمــل‬ ‫کردیــم کــه در پرداخ ـ ‬ ‫کنیــم که در ‪ ۲۵‬ســال اخیــر تاکنون پرداخــت به این‬ ‫صــورت بــه ارائه دهنــدگان خدمــت نداشــتیم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت الکترونیک ما به شکل ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫ب ـه روز اســت و هرکــس چــه در بخــش دولتــی و چــه‬ ‫در بخــش خصوصــی کاری را بــه شــکل الکترونیــک‬ ‫انجــام داده باشــد تا پایــان خرداد تســویه کرده ایم‪.‬‬ ‫از طرفــی پرداخت ها به پزشــکی خانواده روســتایی‬ ‫ت و ازاین جهــت‬ ‫نیــز در تمــام اســتان ها ب ـه روز اس ـ ‬ ‫ماندگاری پزشــکان در روســتاها افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫بیمه ســامت از جهت پرداختی ها بهتریــن دوران را‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬دارد؛ البتــه امیدواریــم منابــع‬ ‫به صورت صحیح از تامین کنندگان منابع به دستمان‬ ‫برســد تا پوشــش بیمه ای مناســبی داشــته باشــیم‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به اینکه اکنون بســته های خدمتی ضعیف‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بســته ها از جهت بهداشتی‬ ‫و درمانــی باید تقویت شــوند و بایــد حتما پرداخت‬ ‫بیمه ای به کسانی که بیماری مزمن و صعب العالج‬ ‫دارند به نحو بهتری اداره شود‪ ،‬ما اعتقادداریم کسی‬ ‫کــه بیمــاری صعب العالج مثل ســرطان گرفته اســت‬ ‫نباید دغدغه مالی داشته باشد و باید بتوانیم حتی تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد هزینه هایشان را پرداخت کنیم که در این‬ ‫راســتا به معاونت درمان وزارت بهداشــت نیز اعالم‬ ‫امادگی کردیم و االن هم اماده پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫هزینه درمان مبتالیان به ســرطان در بخش دولتی و‬ ‫متعاقب ان بخش خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش وپرورش‪:‬‬ ‫هیچپروژهنیمه کاره ایبهدولتبعدی‬ ‫به ارث نمی رسد‬ ‫رئیسسازماننوسازی‪،‬توسعهوتجهیزمدارس کشور‬ ‫دربــاره اتمام پروژه های نیمــه کاره تا اغاز فعالیت دولت‬ ‫جدیــد گفــت‪ :‬هیچ پروژه نیمه تمــام و فاقد پیمانکار یا‬ ‫تعیین تکلیف نشده از منابع ملی‪ ،‬به دولت بعدی به‬ ‫ارث نخواهد رسید‪.‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مهراهلل رخشانی مهر‬ ‫دربارهپروژه هاینیمه تمامگفت‪:‬ماهیچپروژهنیمه کاره ای‬ ‫کــه اجــرای ان از محــل منابع اســتانی و ملی شرو عشــده‬ ‫است را به صورت راکد و بدون پیمانکار‪ ،‬تحویل دولت‬ ‫بعدی نخواهیم داد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همه پروژه های ملی‬ ‫مــا پیمانــکار دارند و ب هصــورت فعال به کار خــود ادامه‬ ‫خواهند داد‪ ،‬زیرا پیمانکار پروژه های ملی باید کار خود را‬ ‫بهاتمامبرساند‪.‬رئیسسازماننوسازی‪،‬توسعهوتجهیز‬ ‫مدارس کشــور گفت‪ :‬ما در کشــور ‪ ۶‬هزار پروژه در دست‬ ‫اجــرا داریــم کــه پیمانــکاران روی ان کار می کنند‪ .‬اتفاقا‬ ‫خیلی از پروژه های نیمه تمامی که به ما به ارث رسید و‬ ‫راکدماندهبودرااکنونتمام کرده ایم‪.‬به طور مثالمدرسه‬ ‫نصیری در استان تهران در سال‪ ۹۲‬شروع شده بود و ما ان‬ ‫راتکمیل کردیم‪.‬رخشانیمهردربارهمدارسنیمه تمامدر‬ ‫دسته هایبزرگخفاش هامی توانند‬ ‫دکترافراسیاب دهلوی‬ ‫تــا میلیو نهــا حشــره و جانــدار ازجمله‬ ‫ملخ ها‪ ،‬سوسک ها‪ ،‬پش ـه ها‪ ،‬پروانه ها‬ ‫و موریان ههــا را شــکار و از ا نهــا تغذیه‬ ‫نمایند‪ .‬این جانداران می توانند ضرر و زیان بزرگی بر اقتصاد کشورها وارد نمایند‪ .‬یک دسته‪150‬‬ ‫تاییخفاشبزرگقهوه ایمی تواندبدوننیاز بهسم پاشیسوسک هایخیار رادر طولتابستان‬ ‫در سطح کشتزارها را نابود نماید و از رشد حدود ‪ 18‬میلیون الروی که به ریشه صدمه می زند‬ ‫جلوگیری نماید‪ .‬سوسک خیار در صورت عدم مبارزه با خفاش تا یک میلیارد دالر در سال به‬ ‫کشاورزانامریکاییخسارتواردمی نماید‪.‬‬ ‫با تاسیس بی سی ای «حفاظت بین المللی از خفاش ها» و اعالم مفید بدون ان ها از سال‬ ‫‪ 1982‬دید مردم نسبت به خفاش ها تغییر کرد‪ .‬اگرچه این تصور غلط از ضرر و زیان خفاش‬ ‫هنوز در ایران وجود دارد و بکار بردن جمله «خفاش شب» به همین منظور در اذهان باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از باورهای غلط چون کور و دیوانه بودن خفاش ها به دور از حقیقت اســت‪.‬‬ ‫خفاش ها زندگی در اماکن متروکه و غارها را ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫خفاش ها بسیار حساس و با کوچک ترین اذیتی ازرده خاطر می شوند‪ .‬بسیاری از خفاش ها‬ ‫در طولتابستانبچه هایخودرادر غارهاومعادنمتروکهشیردادهومواظبتمی نمایندبیشتر‬ ‫ماده ها فقط یک بار در سال بچه به دنیا می اورند‪ .‬خفاش ها دارای خواب زمستانه هستند و هر‬ ‫دفعه که از خواب بیدار شوند چربی ذخیره شده در ماه خود را از دست می دهند‪ .‬سم پاشی‬ ‫مزارع با ســموم شیمیایی سبب مشکالت زیادی چون باقیمانده ســموم در گیاهان و اب های‬ ‫زیرزمینیخواهدشد‪.‬‬ ‫افزایشاسیب هایاجتماعی‬ ‫در سایه شیوع کرونا‬ ‫‪ ۵‬میلیونایرانیفاقدپوشش‬ ‫بیمهدرمانی‬ ‫باشد و این شاخص ما هم تکمیل شود‪ .‬او افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس پیش بینی و برنامه ریزی که داریم فکر می کنیم‬ ‫در چهار سال اینده پوشش بیمه همگانی نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪ .‬ناصحی درباره برنامه های دولت و‬ ‫تیم اتی در وزارت بهداشــت برای کاهش اسیب های‬ ‫کرونــا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬برنامــه جــدی نظام ســامت در‬ ‫دولت اتی باید بر واکسیناسیون همگانی کرونا برای‬ ‫جامعه و در کنار ان رعایت اصول بهداشــتی متمرکز‬ ‫باشــد‪ .‬هنوز هم اســتان هایی هستند که پیک هایی‬ ‫که در برخی استان ها رخ داد در ان ها اتفاق نیفتاده‬ ‫است و مستعد بروز پیک چندم هستند؛ چون برخی‬ ‫ک ســوم یا چهارم هستند و این‬ ‫اســتان ها هنوز در پی ‬ ‫نهــا افزایش‬ ‫امــکان وجــود دارد کــه مــوارد ابتال در ا ‬ ‫یابد؛ به همین دلیل پوشــش همگانی واکسیناسیون‬ ‫به ساماندهی این وضعیت کمک می کند‪ .‬او درباره‬ ‫تقاضای سازمان بیمه سالمت از دولت اتی‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در مباحث بیم ـه ای دید ما باید خرید راهبردی‬ ‫خدمــات باشــد و نــه خریــد بــدون هــدف؛ تــا ایــن‬ ‫اتفاق رخ ندهد مدیریت منابع بیمه ای ســاماندهی‬ ‫یشــود‪ .‬از طرفــی اصــل مهــم دیگر این اســت که‬ ‫نم ‬ ‫نظام ارجاع و پزشک خانواده جدی گرفته شود و در‬ ‫زندگیاسرارامیزخفاش ها‬ ‫کشور گفت‪:‬دراستان هایمختلفکشورمدارسیداشتیم‬ ‫که اغاز تاســیس ان ها در ســال‪ ۸۹‬و‪ ۹۰‬بوده و نیمه کاره‬ ‫مانــده بودنــد‪ ،‬ســپس ما همــه ان ها را تکمیــل کردیم و‬ ‫تحویلدادیم‪.‬اگراحیاناپروژهنیمه تمامیاراکدیدر کشور‬ ‫در حوزه اموزش وپرورش وجود داشته باشد‪ ،‬پروژه هایی‬ ‫هستند که از محل منابع اســتانی اجرای ان شروع شده‬ ‫و به دلیل اینکه استان نتوانسته منابع ان را تامین کند‪،‬‬ ‫پروژه راکد مانده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ما بخشی از این‬ ‫پروژه هاینیمه کارهرااز محلمنابعملیواستانیتکمیل‬ ‫کردیم ولی بخشی از ان ها باقی می ماند‪ .‬درمجموع از‬ ‫منابعملیهیچپروژهنیمه تماموفاقدپیمانکاریاتعیین‬ ‫تکلیف نشده از مدرسه سازی به دولت بعدی به ارث‬ ‫نخواهدرسید‪.‬‬ ‫یک جامعه شــناس و پژوهشــگر اجتماعی با اشــاره به اینکه مشــکالت ناشــی از‬ ‫شــیوع کرونا مربوط به ســوء مدیریت دولت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــیوع کرونا و به دنبال‬ ‫ان مشکالت معیشتی سبب افزایش اسیب های اجتماعی شده است‪.‬‬ ‫محمدرضــا محبــوب فــر‪ ،‬پژوهشــگر و جامعه شــناس اســیب های اجتماعــی در‬ ‫خصــوص تاثیــر شــیوع کرونــا برافزایش اســیب های اجتماعــی به مهر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بیش از یک سال و نیم است که این ویروس در کشور ما در شرایط تحریم واردشده‬ ‫است البته بخش عمده ای از مشکالت ناشی از شیوع کرونا مربوط به سو مدیریت‬ ‫دولت تدبیر و امید اســت که راهی برای رفع معضالت اقتصادی کرونا ارائه نداده‬ ‫است‪ .‬این جامعه شناس افزود‪ :‬سو مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم کرونا را در‬ ‫موج اول خود نگه داشته است و تنها در این یک سال و نیم ما شاهد افت وخیزهای‬ ‫بســیار زیــاد ایــن بیمــاری بوده ایــم؛ همچنین اقداماتی کــه تاکنون از طــرف دولت‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت و ســتاد کرونــا انجام شــده اســت تاثیرگــذار نبوده اســت‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در خصوص پیک پنجم هم ما شاهد این هستیم که هنوز به قله نرسیده ایم و‬ ‫مرگ ومیرها همچنان افزایشی است بدیهی است که مشکالت ناشی از کرونا سبب‬ ‫افزایــش مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی خواهد شــد مســئله ای کــه ان را به صورت‬ ‫تورم‪ ،‬گرانی و افزایش قیمت در کاالهای اولیه و ضروری موردنیاز شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫محبوب فر بیان کرد‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا االن قیمت کاالهای ضروری موردنیاز‬ ‫مردم تا ده برابر قیمت افزایش یافته اند و این عادی شــدن نابســامانی در وضعیت‬ ‫کرونــا هم شــکل گرفته اســت‪ .‬این جامعه شــناس تصریــح کرد‪ :‬کاهــش پروتکل ها در‬ ‫پیــک پنجــم و افزایــش امار مرگ ومیر در سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬هرمزگان و بوشــهر‬ ‫حاکی از این است که وضعیت کرونا در شرایط بسیار خطرناکی است‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه افزایش انتشــار اخبــار ضدونقیض در خصوص کرونا خاطرنشــان کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫در دوران شــیوع کرونــا مــردم در میانــه وضعیــت ابتــا عزیزانشــان و ابــراز اظهارات‬ ‫ضدونقیــض قــرار دارنــد در چنین شــرایطی بدیهی اســت که موجــی از دلهره و ترس‬ ‫بین مردم ایجادشــده اســت و وضعیت به گونه ای اســت که در دوران کرونا شــاهد‬ ‫افزایــش بســیار زیــادی در خشــونت های خانگــی هســتیم‪ .‬محبــوب فــر اظهــار کرد‪:‬‬ ‫افزایــش دلهــره و تــرس همچنین مشــکالت معیشــتی در جامعه می توانــد همراه با‬ ‫افزایــش خشــونت های خانگــی و بی اعتمــادی به دولت باشــد؛ در حال حاضر و در‬ ‫دوران شــیوع کرونــا بیــش از دو میلیــون نفــر بیــکار داشــته ایم و تورم نیز بــا افزایش‬ ‫همراه بوده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬خط فقر ‪ ۱۲‬میلیون تومان را رد کرده‬ ‫اســت‪ ،‬مشــکالت اجتماعی‪ ،‬خودکشــی‪ ،‬قتل و نزاع و درگیری افزایش داشــته است‬ ‫و همــه ایــن موارد حاکی از ان اســت که کرونا ســبب افزایش اســیب های اجتماعی‬ ‫شده است‪ .‬این جامعه شناس با اشاره به ترک تحصیل دانش اموزان و دانشجویان‬ ‫در دوران شــیوع کرونا تصریح کرد‪ :‬در دوران شــیوع کرونا بســیاری از دانش اموزان‬ ‫و دانشــجویان مــا تــرک تحصیل کــرده و بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد دانــش امــوزان ما جذب‬ ‫بــازار کارشــده و نــام کودک کار را به خــود اختصاص داده اند همچنین ســرقت های‬ ‫خــرد نیــز در ایــن دوره بــا افزایش همراه بوده اســت که ناشــی از فشــار اقتصادی و‬ ‫معیشتی است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫کودکان کار در کشور‬ ‫ایرانی هستند‬ ‫یک مددکار اجتماعی گفت‪ :‬با توجه به افزایش بی شمار کودکان کار در سراسر جهان‪ ،‬در‬ ‫ایران هم به دلیل بحران های اقتصادی و تورم تعداد کودکان کار ایرانی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬پریسا پیرخندان‪ ،‬گفت‪ :‬تفکیک قائل شــدن بین کودکان کار و‬ ‫کودکان خیابانی با توجه به اینکه وضع متفاوتی دارند‪ ،‬ضروری اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در زمینه‬ ‫کودکان کار که در خیابان ها کار می کنند‪ ،‬بر اساس پژوهش های انجام شده در مرکز تحقیقات‬ ‫رفاه دانشــگاه علوم بهزیســتی تعداد کودکان کار در ســال ‪ ۹۵‬برابر ‪ ۴۶‬درصد ایرانی و ‪۵۳‬‬ ‫درصد کودکان اتباع افغانی بوده که در سال‪ ۹۹‬تعداد کودکان ایرانی‪ 62/5‬درصد و کودکان‬ ‫اتباع ‪ 37/5‬درصد شــده اســت‪ .‬این مددکار اجتماعی ادامه داد‪ :‬طرح حمایتی اموزشــی‪،‬‬ ‫توانمندسازی کودک و خانواده سازمان بهزیستی جزو طرح های خوب‪ ،‬کارامد و موفق است‬ ‫که به دلیل مشارکت نهاد های مدنی و دولت شکل گرفته و به شکل اصولی پیش می رود و‬ ‫مددکاران طی یک دوره‪ ۵‬ساله طرح توانمندسازی را انجام می دهند‪ .‬او افزود‪ :‬بیشترین نقد‬ ‫ما به طرح جمع اوری کودکان کار بهزیستی که با همکاری شهرداری انجام می شود‪ ،‬است‬ ‫چراکه این طرح رویکرد ضربتی دارد و در این طرح کودکان را دستگیر و به مراکز نگهداری که‬ ‫با توجه به شرایط کرونا اغلب مراکز بسته ای هم هستند منتقل و ‪ ۲۱‬روز در انجا نگهداری‬ ‫می کنند‪ .‬پیر خندان با تاکید بر ضرورت داشتن رویکرد کودک محور در سیاست گذاری های‬ ‫کالن گفت‪ :‬قوانین زیادی در بخش داخلی و بین المللی برای مقابله باکار کودکان وجود دارد‬ ‫کهنیازمندضمانتاجراییاست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!