روزنامه رویداد امروز شماره 1124 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1124

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1124

روزنامه رویداد امروز شماره 1124

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اصفهان مشغول کار هستند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 02‬مرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1124‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫‪02‬‬ ‫مردمخوزستاننبایددچارمشکلباشند‬ ‫سیاست‬ ‫شکر خدا‬ ‫زائر حرم شدیم‬ ‫‪6‬‬ ‫مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد دخراسان رضوی‬ ‫‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫زیارت‬ ‫های دهه والیت و ام‬ ‫ویژهبرنامه‬ ‫‪02‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان همدان خبر داد‪:‬‬ ‫معه کلیدیاست‬ ‫در جا‬ ‫ضوی تشریح شد‬ ‫امت در خراسان ر‬ ‫نقش رسانه ها‬ ‫در اشاعه فرهنگ رضوی‬ ‫در جامعه کلیدی است‬ ‫احمدنورمیان‬ ‫عشقومنطق‬ ‫فوالدمبارکهباتولید‪ 400‬هزارتنتختال‪API‬‬ ‫انتقال‪ 1000‬کیلومترینفتکشوررامحققکرد‬ ‫مشارکتتاثیرگذارفوالدمبارکه‬ ‫در مهم ترین طرح اقتصادی کشور‬ ‫اقتصاد‬ ‫شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام)‬ ‫اگهی مزایده عمومی به شماره ‪-۱‬م‪.‬ز‪۱4۰۰-‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) در نظر دارد مزایده فروش ‪ ۳‬قلم ضایعات خود را در نیروگاه شهید بهشتی‬ ‫لوشــان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد ‪ ۱۰۰۰۰۰۱4۸۱۰۰۰۰۰۱‬و از طریق‬ ‫مزایده به فروش برساند ‪ .‬کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد‪ ،‬ارائه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مزایده گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫مزایده محقق سازند‪ .‬به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد‬ ‫از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می شود ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نام و نشانی مزایده گزار‪ :‬شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) به نشانی رشت بلوار نماز کوچه گلباغ پالک‬ ‫‪ ۸‬کد پستی ‪4۱۶۷۶۹۷۶۳۷‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مزایده‪ :‬فروش ‪ ۳‬قلم ضایعات شرکت تولید نیروی برق لوشان در نیروگاه شهید بهشتی لوشان‬ ‫‪ -۳‬زمان‪ ،‬مهلت‪ ،‬مبلغ و محل دریافت اســناد و بازدید‪ :‬متقاضیان می توانند از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ ۱4۰۰/۰4/2۹‬تا ســاعت ‪ ۱4‬ظهر روز شــنبه مورخ ‪ ۱4۰۰/۰5/۰۹‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و با پرداخت مبلغ ‪ 2۰۰۰۰۰۰‬ریال (دو میلیون ریال) از طریق درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫به شماره حســاب ‪ IR4۱۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۳۹۰4۰۱۸۸۷۹‬تمرکز وجوه درامد به نام شرکت تولید نیروی برق‬ ‫لوشان (سهامی عام) برای خرید اسناد مزایده فوق اقدام نمایند‪ .‬ضمنا پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع اجناس مطرح شده‬ ‫در مزایده‪ ،‬قبل از ارائه پیشنهاد قیمت‪ ،‬از اجناس موضوع مزایده طی بازه زمانی ساعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱۳‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱4۰۰/۰5/۱۰‬بازدید به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪ :‬سپرده شرکت در مزایده جهت شرکت در مزایده به مبلغ ‪42۹/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬تعیین شــده است که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی‬ ‫و دریافت اصل رسید پرفراژ شده بانکی به حســاب بانک مرکزی به شماره ‪( 4۰۰۱۱۰۳۹۰۶۳۷۶۰۳۶‬تمرکز وجوه‬ ‫سپرده‪ -‬بودجه شرکت های دولتی با شماره شناسه شبا‪ )IR54۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۳۹۰۶۳۷۶۰۳۶ :‬می باشد که می‬ ‫بایســت نسبت به ارســال این مدارک در پاکت الک و مهر شــده (پاکت الف) تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ ۱4۰۰/۰5/۱۹‬به دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل فیزیکی پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫مورخ ‪ ۱4۰۰/۰5/۱۹‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تاریخ و مکان گشایش پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ ۱۱‬صبح مورخ ‪ ۱4۰۰/۰5/۱۹‬در سالن کنفرانس شرکت تولید نیروی‬ ‫برق لوشان (سهامی عام)‬ ‫تذکر مهم‪ :‬پیشنهاددهندگان می بایستی ضمن بارگذاری پاکت (الف) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت‬ ‫مقرر‪ ،‬نسبت به ارسال اصل پاکتهای الف (ضمانتنامه) و (ب) مطابق شرایط درج شده در اسناد مزایده‪ ،‬در پاکت الک و‬ ‫مهر شده تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪ ۱4۰۰/۰5/۱۹‬به دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل ثبت نام و عضویت در سایت سامانه‬ ‫(‪ :)www.setadiran.ir‬تلفــن مرکــز راهبــری و پشــتیبانی ‪ 4۱۹۳4‬و ‪ ۰2۱-5۷۸۹5۷۸۹‬و تلفن دفتر ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷‬و ‪ ۰2۱-۸5۱۹۳۷۶۸‬می باشد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام)‬ ‫‪07‬‬ ‫هافبکگلزنپرسپولیشمایل‬ ‫بهادامههمکاریباپرسپولیساست‬ ‫یازمندفضاهاییه‬ ‫ن‬ ‫را خوب کند‬ ‫برگ‬ ‫ن‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫نگیکشورهاست‬ ‫گی‪،‬نزدیکیفره‬ ‫وگوهایبینافرهن‬ ‫زاریهمایشگفت‬ ‫قشرسانههادر‬ ‫ذخیره سازی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون بشکه نفت خام‬ ‫در جاسک‬ ‫ستیم کهحالمردم‬ ‫جایگزینحبس‬ ‫مجازات‬ ‫استفادهاز ظرفیت رسانیبهجامعه‬ ‫در راستایخدمت‬ ‫شاعهفرهنگرضوی‬ ‫ا‬ ‫زنگنه خبر داد‬ ‫ورزش‬ ‫شنبه‬ ‫مسیرهای ویژه‬ ‫ـون در ارتفاعــات‬ ‫گفــت‪ :‬اکنـ‬ ‫ضایت زائران از‬ ‫هکتــار فضــای‬ ‫جنوبــی ‪1200‬‬ ‫ر‬ ‫مشــهد گفــت‪:‬‬ ‫شــهردار‬ ‫ـده اســت؛ راحت‬ ‫سبز ایجادشـ‬ ‫فضاهایی هســتیم که‬ ‫بگوییم در این دوره‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نیازمند‬ ‫اســت که‬ ‫خوب کند‪.‬شهردار‬ ‫به مشهد امدم‪.‬‬ ‫حال مردم را‬ ‫برای زیارت‬ ‫ـتم ابیــاری قطرهای‬ ‫یکصد و سی و‬ ‫رکود‪ ،‬سیسـ‬ ‫ـزود‪ :‬ایــن دغدغــه‬ ‫میگوید‪ :‬من از گیان اقدامات مسئوالن لذت‬ ‫افتتاح‬ ‫ـاده کردهانــد‪ ،‬بــا‬ ‫مشــهد افـ‬ ‫نظافت و تمیزی حرم و‬ ‫را بــرای ان پیـ‬ ‫جایگاه عرضه‬ ‫که جنوب مشــهد‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫ـت دعا به اســمان‬ ‫از‬ ‫رهبــری بود‬ ‫و مشقاتی که با‬ ‫علی نصیری» دسـ‬ ‫ششمین‬ ‫این مشکات‬ ‫بــردم‪« .‬حاج‬ ‫ـوده و ساختوســاز‬ ‫ــکر یکبار دیگر‬ ‫های نفتی منطقه‬ ‫میگویــد‪ :‬خدا را ش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مگر‬ ‫ریه شــهر بـ‬ ‫ـایی حرم مطهر‬ ‫مــوازی داریم‪ .‬او‬ ‫بلنــد میکند و‬ ‫ـد‪ ،‬امیدوارم مردم‬ ‫نفسی تازه میکند و‬ ‫راورده‬ ‫ـاه از زمــان بازگشـ‬ ‫ســازمانهای‬ ‫نداشــته باشـ‬ ‫کار سادهای بود؟!‬ ‫ادامه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫کائی‬ ‫‪14‬‬ ‫در‬ ‫حــدود‬ ‫ضریح مطهر را دیدم‪.‬‬ ‫ببرند‪ .‬محمدرضا‬ ‫که به دلیل رعایت‬ ‫شرب از اب خام‬ ‫ف خراسان رضوی‬ ‫مسئوالنهمکاری‬ ‫مجموعــه لذت‬ ‫جداسازی اب‬ ‫میشود؛ ماههایی‬ ‫کار کمی است؟!‬ ‫مازائرانهمبایدبا‬ ‫از این‬ ‫ـارک مشــهد کــه با‬ ‫رضوی سپری‬ ‫مصوبات ستاد ملی‬ ‫های سازمان پارکها‬ ‫میگوید‪:‬البته‬ ‫ــود‪ .‬همینکه تا‬ ‫افتتــاح زیســت پـ‬ ‫های بهداشتی و‬ ‫ـزار مگر پروژه‬ ‫و بهرهبــرداری از‬ ‫ــه کرونا کنده ش‬ ‫ــازمان پارکها و‬ ‫در مراســم‬ ‫کامل پروتکل‬ ‫شــورای شــهر برگـ‬ ‫ایین افتتــاح‬ ‫یــم تا زودتر ریش‬ ‫اقدامات‬ ‫بابت از مدیرعامل س‬ ‫از‬ ‫برایم‬ ‫ـان‬ ‫ـای‬ ‫کارنامــهای درخشـ‬ ‫کن‬ ‫جمعــی از اعضـ‬ ‫یک موهبــت الهی‬ ‫سوخت شهرداری‬ ‫حضــور‬ ‫مقابلــه بــا کرونا‪،‬‬ ‫روضــه منوره رفتم‬ ‫افتتــاح یکــی از که از این همکارانشانممنونهستم‪.‬‬ ‫جایگاه عرضه‬ ‫و نهتنها رضایت‬ ‫داد‪ :‬امــروز شــاهد‬ ‫داخــل‬ ‫رضوی بر جای گذاشته‬ ‫فضایسبزو‬ ‫حضــور مدیــرکل‬ ‫شــد‪ ،‬ادامــه‬ ‫ـر از اقدامــات و‬ ‫قطعا نقش کلیدی‬ ‫استان قدس‬ ‫باجگیــران بــا‬ ‫ـت و درمــان‪ ،‬بلکه‬ ‫مشــهد بــا تقدیـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫بزرگی هستیم که‬ ‫حاتم خانی‪،‬‬ ‫شــهردار‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بهدا‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫حوزه‬ ‫غیرعا‬ ‫ـازمان فردوسهــا‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫ســئوالن متولــی‬ ‫پروژه‬ ‫ــت و پدافنــد‬ ‫حضور در رواق‬ ‫با تقدیر از تمامی‬ ‫(ع) را نیز به همراه‬ ‫انجامشــده در سـ‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫فرصت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬او‬ ‫توحید خانه‬ ‫ـران حضرت رضــا‬ ‫اظهار تاشهــای‬ ‫حرا شــهرداری و دهیاریهای‬ ‫دارالضیافه و‬ ‫در اینده شهر‬ ‫ـان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫خشــنودی زائـ‬ ‫اهلل وردیخان‪،‬‬ ‫پروژه زیست پارک‪،‬‬ ‫رهنمودهای تولیت‬ ‫میادین‪ ،‬خاطرنشـ‬ ‫سازمان‬ ‫ـری همــراه مادرش‬ ‫گنبد‬ ‫دستاندرکاران اجرای‬ ‫ـت‪ .‬طی این مــدت‬ ‫های و ســازمان‬ ‫مسئولین شهرستان‬ ‫مــوع فرهنگی ما‬ ‫انقــاب زائر دیگـ‬ ‫داشــته اسـ‬ ‫شــهری و ســازمان‬ ‫و فرماندار و سایر‬ ‫وقفه خادمــان و‬ ‫ـط عمومــی و مج‬ ‫در صحــن‬ ‫بعد از احوالپرسی‬ ‫معاونــت خدمات‬ ‫کشور‪ ،‬امامجمعه‬ ‫ــوی‪ ،‬تــاش بی‬ ‫بسیار حــوزه روابـ‬ ‫این جایگاه در سال‬ ‫ســازمان میادیــن‬ ‫حرم نشسته است‪.‬‬ ‫ســتان قــدس رض‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫مدیریت یعقوبی تاش‬ ‫عملیات احداث‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ـازی شــهری جــدا از‬ ‫زیر چترهای‬ ‫ا‬ ‫جنوبی به مشــهد‬ ‫قوچان برگزار شد‪.‬‬ ‫نظیر زائران در اجرای‬ ‫زیرمجموعه ان با‬ ‫وروب‪ ،‬در فضاسـ‬ ‫پروژه با ده درصد‬ ‫ما یک مجموعه‬ ‫ـوم که از خراســان‬ ‫همراهی کم‬ ‫دلیل کمبود اعتبار‬ ‫فضاهای ســبز‪ ،‬رفــت‬ ‫حرم مطهر حضرت‬ ‫است و بالعکس! زیرا‬ ‫متوجه میشـ‬ ‫حدودا ‪ 40‬ساله است‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬اغاز که به‬ ‫استان قدس رضوی و‬ ‫چشــمش را پاک‬ ‫ـادی در توســعه‬ ‫جای کارنکرده‬ ‫پیگیریهای فراوان‬ ‫را شــکر میکنیم‪.‬‬ ‫«حســن ایزدی»‬ ‫درحالیکه اشــکهای‬ ‫زیـ‬ ‫بهداشتی‪،‬‬ ‫و‪...‬داشتهاند که‬ ‫متوقف و پس از‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫ایــن بابت خدا‬ ‫به امده است‪.‬‬ ‫تشرف به روضه‬ ‫ساماندهیبازارها‪،‬ایمنی‬ ‫محمــدی»‬ ‫پیشرفت فیزیکی‬ ‫بودهایــم و از‬ ‫به الگویی ملی در‬ ‫شکر که توانستیم‬ ‫اغاز و در تابستان‬ ‫تعیین مسیرهای‬ ‫ــیم که ســازمان‬ ‫تصریح کرد‪:‬مانیازمند‬ ‫رضــا (ع) را‬ ‫ادامه میدهد‪ :‬خدا را‬ ‫پروژه در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و میگوید‪ :‬طرح‬ ‫تامین ماســک و اقام‬ ‫بهجایی میرس‬ ‫واقعاتنگشدهبود‪.‬‬ ‫همه صحنها و‬ ‫دارد‪.‬شهردار مشهد‬ ‫کائــی افــزود‪:‬‬ ‫مجددا عملیات‬ ‫مسئوالن میکند‪،‬‬ ‫بیاییم‪ ،‬راستش هر‬ ‫کرونا تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ریال به بهرهبرداری‬ ‫ضریحمطهر‬ ‫مطهر امام رضــا (ع) از‬ ‫ـاری زیســت پــارک‬ ‫تقدیر‬ ‫فرزندانماننیازمنداین‬ ‫منوره امام رضا (ع)‬ ‫مقابلــه بــا‬ ‫ادامه میدهد‪ :‬من از‬ ‫بالغبر ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫ـای ضدعفونــی‪،‬‬ ‫پــروژه ‪ 30‬هکتـ‬ ‫تصویر منــوره حرم‬ ‫ســبی است‪ .‬هم‬ ‫زیارت روضه‬ ‫گونهفضاهاهستیمو‬ ‫ـتفاده از محلولهـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا اعتباری‬ ‫قاسم خراسانی‬ ‫طبیعی میادیــن در‬ ‫مدیر فراوردههای‬ ‫فضای مجازی عکس و‬ ‫خیلی خوب و منا‬ ‫ســت مســئولیت‬ ‫ممنونم که بــا اجرای‬ ‫این‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اسـ‬ ‫برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫طبیعتومحیط‬ ‫همــت و تــاش‬ ‫مســیرها‪ ،‬طرح‬ ‫ـرمایهگذاری اتی ا‬ ‫وقت از تلویزیون و در‬ ‫تولیت اســتان قــدس‬ ‫شود و هم مسیر‬ ‫ـذاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫هستند کهباحیوانات‪،‬‬ ‫رسید‪ .‬مورد بهره‬ ‫که بســتر سـ‬ ‫بهسوی حرم پرواز‬ ‫مراسم گفت‪:‬یکصد‬ ‫بهداشتی رعایت می‬ ‫کــه در ایــن پارک‬ ‫تنها حــرم و‬ ‫مســیرهای ویژه‪،‬‬ ‫رعایــت فاصلهگـ‬ ‫انرژی خودشان را‬ ‫دیدیم مرغدلمان‬ ‫خراسانرضویدر این‬ ‫بــرای لکههایــی‬ ‫های‬ ‫تعیین‬ ‫مناسب‬ ‫پروتکل‬ ‫کنند‪،‬‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ‫ـتی‬ ‫را‬ ‫برقرار‬ ‫رواق‬ ‫اقا‬ ‫ـ‬ ‫دســتورالعمل بهداش‬ ‫میپذیــرد و‬ ‫ضریح ضریح‬ ‫ســامت و اســتفاده از‬ ‫به ارزویش رســید‪.‬‬ ‫نفتیمنطقه‬ ‫ضمنا مــن تابهحــال‬ ‫هاینفتیمنطقه‬ ‫سرمایهگذار میکند‪ .‬او‬ ‫پر از خاک ارتباط حیوانات دوست باشند و‬ ‫روضهمنورهودیدن‬ ‫اینکه امروز پدربزرگم‬ ‫جایگاهعرضهفراورده‬ ‫خادمان‬ ‫ــارت باز اســت‪.‬‬ ‫تــه در این مدت‬ ‫دارد درخواســت‬ ‫وردیخان‪ ،‬دارالضیافه‪،‬‬ ‫حضور در نزدیکی‬ ‫گفت «نکند تا زی‬ ‫همه میکــرد تا‬ ‫ـات صــورت گرف‬ ‫کنند و با طبیعت و‬ ‫وسیوششمین‬ ‫شهرباجگیرانتا‬ ‫وجود‬ ‫و خدمات ایمنی‬ ‫برای امکان‬ ‫خانی‪ ،‬گنبــد اهلل‬ ‫گوشــهای از اقدامـ‬ ‫پیش بود که به من‬ ‫ازاد‬ ‫کردهاند‪ ،‬خدا به‬ ‫فاصله‪ ۸۵‬کیلومتری‬ ‫حوزه اتشنشانی‬ ‫همراه با سامت را‬ ‫مقدس مثل حاتم‬ ‫برای زائــران فراهم‬ ‫اما با طرح فعلی‬ ‫طبیعیدور نباشند‪.‬‬ ‫همین چند روز‬ ‫خراسانرضویبه‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫مخزن‬ ‫زیارت‬ ‫حرم‬ ‫بودم‪،‬‬ ‫مســئولیت داشــتهاند‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫ـر‬ ‫بستر‬ ‫ـ‬ ‫زیارت‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫مط‬ ‫ندیده‬ ‫گونههای گیاهی که‬ ‫شهرداریباجگیران‬ ‫بوده است که‬ ‫از‬ ‫شدن کرونا بمیرم و‬ ‫توحید خانه و‪ ...‬را‬ ‫اقدامات ویژه در‬ ‫پاداش خیر دهد‪.‬‬ ‫دوره مدیرانــی که‬ ‫فرصت تماشای این‬ ‫قوچانبامدیریت‬ ‫کائی ادامه داد‪ :‬ثمره‬ ‫قبل از تمام‬ ‫کرده است‪ .‬یکی از‬ ‫مسئوالن حرم‪،‬‬ ‫هزار لیتری نفتگاز‬ ‫دو سال در دو‬ ‫ـام دادهاند که از‬ ‫شهر‬ ‫برخی مســیرها‪،‬‬ ‫دیدن ضریح مطه‬ ‫زائران فراهم‬ ‫های بهداشتی‪،‬‬ ‫بنزین و دو مخزن ‪45‬‬ ‫شده است را یکی‬ ‫ویژه برای تشرف به‬ ‫ـیار خوبی را انجـ‬ ‫و بازگشــایی‬ ‫امام هشتم (ع) و‬ ‫دستورالعمل‬ ‫زیست پارک کاشته‬ ‫اقدامــات بسـ‬ ‫‪ 45‬هزار لیتری‬ ‫همپیداکردهام‪.‬‬ ‫امروز خوشحالم از‬ ‫پیشبینی مسیرهای‬ ‫زائران و مجاوران‬ ‫پایبند به‬ ‫کنم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫نمونه بیبدیلی‬ ‫هایحرممطهررا‬ ‫موجب رفاه بیشــتر‬ ‫این ایام‪،‬‬ ‫را فراهم ســاخته‬ ‫تقدیر و تشکر می‬ ‫در مشاهده خواهیم کرد که‬ ‫امام رضا (ع) نصیبم نشود»؛ مسئوالن حرم زیبایی‬ ‫زحمات خادمان‬ ‫افتتاح گردید که‬ ‫این امکان‬ ‫گفت‪ :‬این عزیزان‬ ‫مــات شــهری نیز‬ ‫قدردان‬ ‫زائران خارجی‬ ‫در هنگام زیارت‬ ‫اینده‬ ‫براورده شــد‪ ،‬دســت‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬او‬ ‫روضــه منــوره بوده که محدودیت ایجادشده‬ ‫ـایر حوزههــای خد‬ ‫ابراز رضایت‬ ‫حفظ سامت زائران‬ ‫رضوی خواهد شد‪.‬‬ ‫زائرانــی از کشــور‬ ‫اینکه ارزوی او‬ ‫هم زیارت اســت و‬ ‫دیگری کــرد‪ :‬در سـ‬ ‫در این محدوده‬ ‫بتوانند با توجه به‬ ‫ـگاه اختصاصی ‪409‬‬ ‫«مسلما‬ ‫غدیــر میشــوم‪.‬‬ ‫حریم‬ ‫ـیار زیادی طی این‬ ‫«حســین رســولی»‬ ‫را‬ ‫قوتشــان بدهد‪.‬‬ ‫تا زائران‬ ‫شوشتری و تعداد‬ ‫اصغری افزود‪ :‬جایـ‬ ‫فاصلهاینزدیک‬ ‫وارد صحــن‬ ‫فعالیتهای بسـ‬ ‫ـی اســت»؛ این را‬ ‫اند‪ .‬متوجه حضور‬ ‫درد نکند خدا‬ ‫افتتاح بازار بزرگ شهید‬ ‫کنار ضریحمطهر‪،‬از‬ ‫علیاصغــر‬ ‫پیش اقدامات و‬ ‫مترمربع و هزینه بیش از‬ ‫موضــوع مهمـ‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫خنکای صحن نشسته‬ ‫و ادامه میدهد‪:‬‬ ‫برایحضور در‬ ‫و بهرهبــرداری در‬ ‫اقدامی که هم رضایت‬ ‫اهل تهران میگوید‬ ‫مســاحت ‪1223‬‬ ‫انجامشده که جای‬ ‫عراق در‬ ‫فرصت حضورش‬ ‫همسامت‪.‬‬ ‫هــا بــرای افتتاح‬ ‫باجگیران با‬ ‫ارائه خدمت بیشتر‬ ‫خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫زائر ‪ 30‬ســاله‬ ‫مدت‬ ‫سالمندان و‬ ‫انان میشوم و از‬ ‫درمجموع با توجه‬ ‫دوست دارم که دستم‬ ‫از پروژه‬ ‫ضریح برای‬ ‫شهر باجگیران با‬ ‫مترجمی در بین‬ ‫فرصتی تازه برای‬ ‫زیارت‬ ‫شــهد بابیان اینکــه پروژههای شهردارمشهد تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخواهید من خیلی‬ ‫تسهیل زیارت‬ ‫استفادهمیکنم‪.‬‬ ‫‪ 25‬میلیارد ریال در‬ ‫فراهم ساخته و هم‬ ‫ســت‪ .‬شــهردار م‬ ‫انجامشده است‬ ‫بتوانند راستش را‬ ‫اینزائرانخارجی‬ ‫(ع) برســد اما وقتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫افتتاح نگرفتهایم‪،‬‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫زائران‬ ‫افتتاح‬ ‫عموم‬ ‫که طی این دوره‬ ‫با‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫ـیر برای گفتگو‬ ‫هــر اقا امــام رضا‬ ‫یابان ایجاد کرده تا‬ ‫دارد و میگویــد‪:‬‬ ‫هم بوده که برای ان‬ ‫توان یابان‬ ‫به اقداماتی‬ ‫به گردشگران‬ ‫توان یابان از مسـ‬ ‫بــه ضریح مط‬ ‫سالمندان و توان‬ ‫‪ 19‬و ‪ 75‬بلکه ‪20‬‬ ‫‪ 45‬ســال ســن‬ ‫کوچکی‬ ‫ســیاری از علمای‬ ‫تجهیز پلهای عابر‬ ‫از ســالخوردگان و‬ ‫تشرف‬ ‫«ابوحمــاد»‬ ‫خدمات شــهری ما نــه‬ ‫ـم‪ ،‬میبینــم که ب‬ ‫مرتبه به زیارت امام‬ ‫خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫ازجمله نصب و‬ ‫ســیاری‬ ‫چرخدار و از مسیر‬ ‫فکــرش را میکنـ‬ ‫ـانی و نمــره‬ ‫تاش کاری از دستم‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بدون دغدغه زیارت‬ ‫چنــد روز چندین‬ ‫رهبر انقاب همگی‬ ‫ب سالمندان و با صندلیهای‬ ‫در حــوزه اتشنشـ‬ ‫مصادف با دهه اول‬ ‫قسمت مــن در این‬ ‫مقابل اینهمه‬ ‫گهداری‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫خبری‬ ‫صدر‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫که‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫تشرف‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تیرماه سال‪1400‬‬ ‫ـالهای قبل هم‬ ‫پیــاده و اقداماتـ‬ ‫دینی و بزرگان‬ ‫مراکز خاص‬ ‫ـاید اگر است و‬ ‫تشکر‪ .‬کائی با اشاره‬ ‫رواق دارالسیاده و از‬ ‫عنوانیکوظیفه‬ ‫اکنون در‬ ‫(ع) امــدهام و سـ‬ ‫ـات دیگری که شـ‬ ‫سخنان برخی از زائران‬ ‫هایبهداشتیبه‬ ‫ـجد گوهرشــاد به‬ ‫اید بهجز تقدیر و‬ ‫امام رضــا (ع) امده‬ ‫وارد روضه رضــا‬ ‫ـی و هــزاران اتفاقـ‬ ‫بررعایتپروتکل‬ ‫همگی مسـ‬ ‫پرفیض ذیالحجه پای‬ ‫کار غیر ایرانی‬ ‫ـرای ان برنمی‬ ‫میکنند کــه چرا‬ ‫ـا نبود به زیــارت‬ ‫امام هشــتم (ع)‬ ‫ایمنـ‬ ‫تاکیددارند‪،‬پسباید‬ ‫صدهــا افتتاحیه بـ‬ ‫هــی مــا را متهــم‬ ‫ویــروس کرونـ‬ ‫ماه‬ ‫ســر ضریح مطهر‬ ‫کودکان‬ ‫پیشگیری از شیوع‬ ‫ملکوتی نشســتهایم تا از حــال و هوای شرعی‪،‬عقلیوانسانی‬ ‫دوره دیگــری بــود‬ ‫بــه اینکــه گا‬ ‫تمهیدات باالی‬ ‫میکنیــد‪ ،‬اظهار‬ ‫رعایت نظافت و‬ ‫این است انجایی‬ ‫در‬ ‫این اســتان‬ ‫مقابله با کرونا و‬ ‫حضرت ثامنالحجج‬ ‫ـروژه افتتاح‬ ‫صندلی بودم‪ .‬واقعا‬ ‫بیسرپرست‬ ‫شد‪ ،‬اما ترجیحمان‬ ‫ضــا (ع) بهخوبی‬ ‫منورهمیشوند‪.‬‬ ‫مصوبات ستاد ملی‬ ‫ـود در بارگاه قدس‬ ‫توسط خدام و با‬ ‫باعظمت امــام ر‬ ‫به مردم هــرروز اینهمــه پـ بچسبند میتوانند یک‬ ‫گرفته می‬ ‫حرم مطهر هم برای‬ ‫ســوی پیرو‬ ‫حضور خـ‬ ‫اطاعرســانی ان‬ ‫از سالمندانی که‬ ‫کرونــا در حــرم‬ ‫ـات انجامشــده از‬ ‫حاال که در‬ ‫دوستان اگر به کار‬ ‫جالب بود که همه‬ ‫افتتاحیــه بگیریم کــه‬ ‫یکی‬ ‫مسجد گوهرشاد‬ ‫اندازی میشود‬ ‫نظراتشــان در اقدامـ‬ ‫روال عادی کرد‪:‬‬ ‫کنند و چند ماه‬ ‫ـود‪ .‬خیلی برایم‬ ‫زائرانو بهداشتی باشیم و محدودیتوجوددارد‪،‬باید‬ ‫برگشتبهداخل‬ ‫کشت پارک را افتتاح‬ ‫(ع) و‬ ‫کارها را بهصورت‬ ‫انجام می شـ‬ ‫تسهیلشرایطحضور‬ ‫راه‬ ‫چرخدار در مسیر‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫نزدیکشدنبهضریح‬ ‫باعثوبانی این‬ ‫مهم است مابقی‬ ‫به ماه دیگر‬ ‫ارگانیک مهندس‬ ‫مسئوالن حرم مقید به‬ ‫استانقدسرضویدر‬ ‫قدس رضوی که‬ ‫میگوید‪ :‬خدا بــه‬ ‫دهیم‪ .‬کائی با اشــاره‬ ‫مرکزنگهداریموقت‬ ‫تعیین مسیرهای‬ ‫ـارک ‪ 68‬هکتــاری‬ ‫کنیم‪ .‬ضمنا از استان‬ ‫از این خدام و‬ ‫اســت برایمــان‬ ‫مردم انجام می‬ ‫حرم منور رضوی و‬ ‫بهزیستی کشوراز‬ ‫پروژه بعــدازان پـ‬ ‫از ان تبعیت‬ ‫لــی لــذت بــردم‬ ‫برداری برســانند و در‬ ‫تا نزدیکی ضریح‬ ‫ضدعفونیهستند‪.‬‬ ‫بــرای‬ ‫انجام زیارت در‬ ‫رئیسسازمان‬ ‫کهدر اینافتتاحیه‬ ‫ـزای خیــر دهد‪ ،‬خی‬ ‫و با مسئوالن این‬ ‫ـرای حضور زائــران‬ ‫ـتانی را نیز به بهره‬ ‫زیارت ومحلول‬ ‫ـارت بــه مشــهد‬ ‫برایمانبگویند‪.‬‬ ‫ناسپاسیمیدانم‬ ‫در مشهد بازدید‬ ‫معین طــرح جـ‬ ‫مســیرهای را بـ‬ ‫معاون شهرسـ‬ ‫ـوی» که از قم به‬ ‫یــادی بــرای زیـ‬ ‫تمام کردن هست‪.‬‬ ‫تشرفبهروضهمنوره‬ ‫کودکان کار و خیابان‬ ‫اینکه‬ ‫بتوانیم از یکفاصله‬ ‫تشکر خود را تقدیم‬ ‫بهزیستیخراسانرضوی‪،‬‬ ‫ســید صادق موسـ‬ ‫جمعیــت ز‬ ‫موهبت است‬ ‫کلی پروژه برای‬ ‫ســامتی زائران‬ ‫پیشبینی کرده تا‬ ‫ضریح زیارت‪« .‬‬ ‫بزرگ نهایت تقدیر و‬ ‫ایام قبل از کرونا‬ ‫همکار کنار اینها‬ ‫روضه منوره یک‬ ‫مدیرانحوزهاجتماعی‬ ‫همــه در جهت‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫چشمانی مطهر‬ ‫ادامه میدهد‪ :‬در‬ ‫ممنونیم‪.‬همینتماشای‬ ‫حضور در‬ ‫محیطزیست شهری‪،‬‬ ‫میاینــد و بایــد‬ ‫مرکزو‬ ‫کوه پارک اشاره‬ ‫کودکان گفتگو کرد‪.‬‬ ‫حرم امده است‪،‬‬ ‫قــدس رضوی و‬ ‫صلوات میفرســتد و با‬ ‫رامشاهده کنیم‪،‬‬ ‫نزدیکی ضریح مطهر‬ ‫ـان او به پروژه‬ ‫محترم خدمات و‬ ‫متولــی اســتان م‬ ‫خصوصساماندهیاین‬ ‫شوروحال مردم‬ ‫در مســیر ارام‬ ‫روضه منوره ان‬ ‫نکنــم‪ ،‬خاطرنشـ‬ ‫ـه‬ ‫ـنیدن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫که وارد میشویم‬ ‫بود‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـخت‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫کن‬ ‫در‬ ‫ـادی دانــا‪ ،‬ضمن‬ ‫بدون تــاش‬ ‫و روحمان را صفا‬ ‫خادمان این اســتان‬ ‫خیلــی برایم سـ‬ ‫ســایر ســازمانها‬ ‫تشرف به سمت‬ ‫به کوه پارک‬ ‫بازدیــد وحیــد قبـ‬ ‫با رعایت نوبت‪،‬‬ ‫اقا هم دل‬ ‫فضاهای بازی و‪ ...‬در‬ ‫نشــان در‬ ‫اشکالود وارد مسیر‬ ‫خدام حرم و همه‬ ‫ـیار بزرگ است و‬ ‫در ایــن‬ ‫خراســان رضــوی و‬ ‫االن با این طرح‬ ‫شوم‪ .‬پس از زیارت‬ ‫بینیم در ابشارها و‬ ‫خدا به مســئول‬ ‫خدمات شــهری بسـ‬ ‫زائر حرم شدیم‬ ‫ـرم امــام رضا (ع)‬ ‫مسجد برســم اما‬ ‫هم با او همراه می‬ ‫بهزیســتی اســتان‬ ‫ارتباط را می‬ ‫شکر خدا‪،‬‬ ‫به زیــارت رفتم‪،‬‬ ‫دارند‪ ،‬یک سال ونیم‬ ‫ــکر میکنم‪ .‬حـ‬ ‫کرد‪ :‬حوزه‬ ‫گــزارش مدیــرکل‬ ‫میشود‪ .‬من‬ ‫ایوان دارالسیاده‬ ‫میدهــد و با مردم‬ ‫طرح ساماندهی‬ ‫وارد رواق نجمــه‬ ‫در امنیــت کامل‬ ‫باعظمــت‪ ،‬تش‬ ‫خانواده حال خوبی‬ ‫گــو و سرمشــق‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫که‬ ‫ارائه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دیگری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫درد‬ ‫روزانه‬ ‫برگ‬ ‫در‬ ‫ـاب مقدســه‪ ،‬ال‬ ‫ـح مطهــر از مســیر‬ ‫در ان بــه کنار‬ ‫پارک وجود نداشت‬ ‫با زائر‬ ‫جزای خیر دهد‪.‬‬ ‫خدمــات‬ ‫ـوم و او میگوید‪:‬‬ ‫معاون اجتماعی این نهاد رهنمودهای الزم در این‬ ‫بــرای همــه اعتـ‬ ‫زیارت میخواند‪ .‬حاال‬ ‫حرم امام رضا (ع)‬ ‫کوچکتریــن خللــی‬ ‫ضریـ‬ ‫ایستاده همکام میشـ‬ ‫چیزی به نام کوه‬ ‫همه خدمتگزاران‬ ‫زیارت مدیران‬ ‫روی صندلیهــای‬ ‫ـحال قبل هیچ‬ ‫شده و دو رکعت نماز‬ ‫خیابان در مشهد‪،‬‬ ‫مســتقیم دارد و‬ ‫گوهرشــاد‬ ‫ـت پــارک وجود‬ ‫است‪ .‬خدانگهدار‬ ‫ـراه پدربزرگم بــرای‬ ‫ـری را میبینــم کــه‬ ‫کودکان کار و‬ ‫داد‪ :‬بســیار خوشـ‬ ‫خاتون‬ ‫گوید‪ :‬من مشهدی‬ ‫ــت عنــوان زیسـ‬ ‫درباره باارزشــی‬ ‫ـتان اصفهان به همـ‬ ‫زائــر دیگـ‬ ‫میایــد‪ .‬او ادامه‬ ‫کــه چیــزی تح‬ ‫همکام شوم‪ .‬می‬ ‫مینشــیند‪ ،‬از او‬ ‫ـحالم که پدربزرگم با‬ ‫چشــم‬ ‫مطهر و از اسـ‬ ‫خصوص را ارائه کرد‪.‬‬ ‫استان مقدس باشد‪.‬‬ ‫کنم که چنــد روز‬ ‫با او میتوانم‬ ‫رواق نجمه خاتون‬ ‫مــل بازتوانــی و‬ ‫ــیر زیارت ضریح‬ ‫امدیم‪ .‬خیلی خوشـ‬ ‫این نکته اشــاره‬ ‫میپرسم‪ ،‬این‬ ‫ـک چرخــهی کا‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫و تا حرم در‬ ‫ان دورانی که مس‬ ‫هســتم که به‬ ‫ابتــدای کار کــه‬ ‫هستم به مشــد‬ ‫برایتسهیلزیارت‬ ‫او بــر ایجــاد یـ‬ ‫منوره امــام رضا (ع)‬ ‫سابق مشهد را دیدم‬ ‫هســتم‪.‬‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫مشــهد افــزود‪:‬‬ ‫اقداماتاستانقدس‬ ‫من که مشــهدی‬ ‫چرخدار به روضه‬ ‫یکی از شهرداران‬ ‫و خانواده تاکید‬ ‫شــهردار‬ ‫های حرم بســته بود‬ ‫کنیمبهدلیلوجود‬ ‫امدم صندلــی‬ ‫قبل از این‬ ‫شده است‪« .‬مهدی‬ ‫توانمندسازی کودک‬ ‫خدمات شهری شما‬ ‫اییننامــهی اجرایی‬ ‫درب‬ ‫خواستیم کوهپارکرااغاز‬ ‫می‬ ‫ـرف‬ ‫حرم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫معاون‬ ‫های‬ ‫م‬ ‫مطهر‬ ‫بار به پشت درب‬ ‫از من سوال کرد‬ ‫های مرتبــط‪ ،‬طبق‬ ‫نزدیکی ضریح‬ ‫باید تبریک می‬ ‫دستور کار به پیمانکار‬ ‫که‬ ‫هفتهای چند‬ ‫تمام دســتگاه‬ ‫را انجام دهند و‬ ‫اما دلم برای دیدن‬ ‫یعقوبی‪ ،‬گفت‬ ‫کسی حاضر نبود‬ ‫وظایفشان‬ ‫راز و نیاز میکردم‬ ‫ســت؟ که گفتم‬ ‫گونه فشارها‬ ‫هستیم که مردم‬ ‫و بــا حضــرت‬ ‫کی‬ ‫گرمفضایسبزرااین‬ ‫قانون حمایت از کودکان‪ ،‬خودشان عمل نمیکنند‬ ‫ینافرهنگیخراسان‪:‬‬ ‫اکنون شاهد فضایی‬ ‫خـــبر‬ ‫بگویم کهدر اینهوای‬ ‫زند بدهد اما‬ ‫وظایف‬ ‫ب‬ ‫وگوهای‬ ‫ـرده و از طبیعــت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دبیرهمایشگفت‬ ‫دســتگاههایی‬ ‫حرف را فردی می‬ ‫قضایی‪،‬مواخذهشوند‪.‬‬ ‫خــود را پهــن کـ‬ ‫حفظ کردهاند این‬ ‫در ان ســفره‬ ‫وتوسطدستگاه‬ ‫کرد‪:‬در شهری که‬ ‫شاداب‬ ‫مشهد بوده است‪.‬‬ ‫طبققانون‬ ‫با اشــاره به میزان‬ ‫کنند‪ .‬کائیاضافه‬ ‫چند سال شهردار‬ ‫دوباره احیاشده و‬ ‫بهزیســتی کشــور‬ ‫استفادهمی‬ ‫هستیم کافهپیادهرو‬ ‫که خودش‬ ‫اشتراکات فرهنگی‬ ‫رئیس ســازمان‬ ‫عملکــرد شــما در‬ ‫کودکان کار و خیابان‬ ‫کمبودفضامجبور‬ ‫اگر این قرابتها و‬ ‫ـهد اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫صلح و همگرایی در‬ ‫غیر ایرانی در میان‬ ‫بلکه بهخاطر‬ ‫شــهردار مشـ‬ ‫بیان کنند که‬ ‫میلیون مترمربعی‬ ‫توانند ســبب ارامش و‬ ‫باالی کودکان‬ ‫نه شایسته تقدیر‬ ‫شناسایی خانواده‪،‬‬ ‫تبدیل فضایی‪2‬‬ ‫معاونت خدمات شهری‬ ‫هم قرار گیرند‪ ،‬می‬ ‫فرهنگیباشند‪.‬تحفهگر‬ ‫این کودکان‪ ،‬پس از‬ ‫ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫ســیار قابلتوجه‬ ‫در کنار‬ ‫خوشحالی و شکرگزاری‬ ‫گفت‪ :‬برخی از‬ ‫اجتماعیوسیاسیو‬ ‫متاسفانه پس از‬ ‫به شــهر اســت ب‬ ‫هایمختلفازجمله‬ ‫مرز میشوند اما‬ ‫ـته تعجب‪ ،‬ابراز‬ ‫برپاییاینهمایش‪،‬‬ ‫که دارای دید‬ ‫خراسانگفت‪:‬یکی‬ ‫کشور خودشان رد‬ ‫شایسـ‬ ‫خدا را شکر میکنم‪.‬‬ ‫حوزه‬ ‫تاشهای شما و‬ ‫مهموتاثیرگذار در‬ ‫وگوهایبینافرهنگی‬ ‫به‬ ‫خدا است‪ ،‬قطعا‬ ‫یکیدیگراز عوامل‬ ‫است که از این بابت‬ ‫دستگاههایمختلف‬ ‫لمللیگفت‬ ‫به پیشگاه‬ ‫دوبارهبازمیگردند‪.‬‬ ‫بابیاناینکه‬ ‫همکاریوهمراهی‬ ‫ـده اســت‪ .‬کائی‬ ‫اسامیونهادهاو‬ ‫ـخص شــود که چه‬ ‫مدتی‬ ‫دبیرهمایشبینا بینافرهنگیخراسان کهبا‬ ‫موجب برکت شـ‬ ‫وزارتفرهنگوارشاد‬ ‫خود و سازنده استان‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید مشـ‬ ‫همکارانتان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬نزدیکی‬ ‫دالیلبرگزاریهمایش‬ ‫همراهی‬ ‫همکاریهای بسیار‬ ‫قبــادی دانــا‬ ‫خودشان بهصورت‬ ‫کشورهای فارسیزبان‬ ‫از‬ ‫رضوی بهخصوص‪،‬‬ ‫همیشهنگاهیویژهای‬ ‫هایی به وظایف‬ ‫مختلف فرهنگی‬ ‫حوزهجغرافیایی‬ ‫خراسان‬ ‫نهادها و سازمان‬ ‫لیتاستانقدس‪،‬‬ ‫ـث بازگشــت ایــن‬ ‫نهادهای‬ ‫افشینتحفه گرافزود‪:‬‬ ‫بود‪،‬اظهار کرد‪:‬تو‬ ‫همایش داشته و‬ ‫نمیکننــد کــه باعـ‬ ‫این کشورهاست‪.‬‬ ‫قدسرضوی‬ ‫کشور قرارگرفتهاست‪،‬‬ ‫فرهنگی ازجمله این‬ ‫شایســته عمــل‬ ‫به جمع کودکان‬ ‫فرهنگیبین‬ ‫فرهنگیاندر چند‬ ‫برگزاری رویدادهای‬ ‫فرزندانشان‬ ‫داده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بزرگ کهامروز گستره‬ ‫ها و ورود دوباره‬ ‫به کمک به‬ ‫کمتوجهی‪ ،‬برخی‬ ‫در این زمینه انجام‬ ‫خانواده‬ ‫خراسان‬ ‫است که به علت‬ ‫توصیههای فراوانی‬ ‫وارشاداسامیو‬ ‫ظرفیتهایمجازات‬ ‫در خود جایداده‬ ‫تاکیدات و‬ ‫ایجاد ظرفیتهای‬ ‫خیابان میشود‪.‬‬ ‫بینوزارتفرهنگ‬ ‫استفادهاز‬ ‫فرهنگهایی را‬ ‫ـا تاکید بــر اینکه‬ ‫کار و‬ ‫هستند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫تفاهمنامهمشترکی‬ ‫بهزیســتی کشــور بـ‬ ‫همایشبینالمللی‬ ‫ـس کــه در حــال‬ ‫بههمیندلیل‬ ‫حال فراموششدن‬ ‫برگزاری برنامههای‬ ‫جایگزیــن حبـ‬ ‫رئیس ســازمان‬ ‫امروز شاهدبرپایی‬ ‫مرتضویبهاستفاده‬ ‫شــان شناســایی‬ ‫از انها در‬ ‫انجمنهای ادبی و‬ ‫رضویمنعقدشدو‬ ‫خانوادههای‬ ‫سیدامیر‬ ‫گفــت‪ :‬بهعنوان‬ ‫و هنری با تشکیل‬ ‫این استانقدس‬ ‫فرصت جدیدی را در‬ ‫اجرا اســت‪ .‬او‬ ‫جــازات جایگزین‬ ‫خراسانبزرگهستیم‪.‬‬ ‫الزم فرهنگی‬ ‫کودکانــی که جمعاوری و سرپرست تلقی میشوند‬ ‫و محققینی که در‬ ‫فارســی‪ ،‬زمینه و‬ ‫از ظرفیــت م‬ ‫‪ 99‬یکیاز قضات‬ ‫گفتگوهایبینافرهنگی‬ ‫دانشمندان و اساتید‬ ‫بیسرپرست یا بد‬ ‫همراه اموزش زبان‬ ‫فراهم خواهد اورد که‬ ‫نمونهدر سال‬ ‫است که متفکران و‬ ‫خوبی میتوانند‬ ‫راستای خدمترسانی‬ ‫ادارهاتباعاستانداری‬ ‫نمیشوند‬ ‫فرهنگی به‬ ‫ـترک‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫طبیعی‬ ‫ش‬ ‫زیادی هم داشتهاند‪،‬‬ ‫برای کشــورهای م‬ ‫جایگزیــن حبــس‬ ‫بایدباهماهنگی‬ ‫حبس در‬ ‫معاون فرهنگی‬ ‫منطقه اســیای مرکزی‬ ‫گفت‪:‬این کودکان‬ ‫مــا ‪ 60‬رای‬ ‫بوده و تالیفهای‬ ‫تاکید کــرد‪ .‬معاون‬ ‫در مراکزی خاص‬ ‫جاده ابریشم باشد‪.‬‬ ‫زمینه فعال‬ ‫کشور متبوعشان‪،‬‬ ‫به جامعــه‬ ‫این اراء درزمینه‬ ‫موجب حیات مجدد‬ ‫رضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫داشته است و‬ ‫مقامات کنسولی‬ ‫امیر مرتضوی‬ ‫ـی و پیشــگیری‬ ‫شوندتافرزندانمراکز‬ ‫شاید بتواند‬ ‫اسامی خراسان‬ ‫و‬ ‫امــور اجتماعـ‬ ‫مختلف باعــث کاهش‬ ‫نگهداریوتمشیت‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫همین کودکان‬ ‫و رسانهای اداره‬ ‫ســتری خراســان‬ ‫ـای‬ ‫ایامامرضا(ع)‪:‬‬ ‫از جــرم دادگ‬ ‫هـ همچنین در دادسرا قرار‬ ‫دچار مشکلنکنند‪.‬‬ ‫اختتامیهجشنوارهرسانه‬ ‫خـــبر‬ ‫شبهخانوادهرا‬ ‫ـاره به تاسیســات‬ ‫پروندهها شده است‪.‬‬ ‫افغانی میتوانند‬ ‫رضــوی بــا اشـ‬ ‫تولیتاستانقدسدر‬ ‫همچنین خیریــن‬ ‫که با دستورات‬ ‫جمعیت کیفری گفت‪:‬‬ ‫تعقیب صادر می شود‬ ‫او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫مقامات کنسولی‬ ‫کاهش‬ ‫‪ 92‬و تعلیق‬ ‫بهزیستیوباهماهنگی‬ ‫جهت کاراموزی‬ ‫قانونــی درزمینهٔ‬ ‫حضورداشتهاند‪،‬زیرااین‬ ‫ـامی مصوب ســال‬ ‫معاونان او مجرم‬ ‫تحتنظارت‬ ‫کودکان‪ ،‬نقش مهم و‬ ‫ـون مجــازات اسـ‬ ‫دادستان یا‬ ‫رسانهدر اینجنگ‬ ‫ـرای خدمــت در‬ ‫خانوادههای این‬ ‫در قانـ‬ ‫مصوب ســال‪،92‬‬ ‫شعرابهعنوانیک‬ ‫کردند‪.‬اوباتاکیدبرلزوم‬ ‫اموزشهــای الزم بـ‬ ‫در توانمندسازی‬ ‫دادرســی کیفری‬ ‫بهترین‬ ‫رابراینبردتیزمی‬ ‫تخفیفی و اخــذ‬ ‫قانــون اییــن‬ ‫سازمانها هدایت‬ ‫بودند کهشمشیرها‬ ‫فضای مجازی و تاش‬ ‫نهادهای ارفاقی و‬ ‫یا سایر نهادها و‬ ‫حیاتیایفاکنند‪.‬‬ ‫های اجتماعــی و‬ ‫رسانهها‬ ‫ای استان قدس در‬ ‫تاسیسات جدیدی از‬ ‫حاشیه شهر‬ ‫ظرفیــت مجازات‬ ‫ـن وجــود ســمن‬ ‫انهــا اســتفاده از‬ ‫فعالیتهای رسانه‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس امار‬ ‫در دادگاه نیــز از‬ ‫دانــا همچنیـ‬ ‫ـده کــه مهمترین‬ ‫ــن زمینه را مهم‬ ‫را در اشــاعه و‬ ‫توسعه‬ ‫این فضا‪ ،‬عنوان‬ ‫مــی شــود و‬ ‫ـاد در کمک به ای‬ ‫نقــش رســانهها‬ ‫پیشبینیشـ‬ ‫شــود‪ .‬در همین‬ ‫حداکثری مخاطب در‬ ‫استنادماده‪79‬قانون‬ ‫که درمجموع چند‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـوی‬ ‫ن‬ ‫حبس اســتفاده می‬ ‫مردم‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫های‬ ‫ـدس‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ســازمان‬ ‫جایگزینحبسبه‬ ‫تولیــت اســتان قـ‬ ‫‪ 30‬میلیون زائر دارد‬ ‫ـت ایــن ســمنها‬ ‫ـه کلیــدی دانسـ‬ ‫برای‬ ‫ان جایگزین‬ ‫در سال ‪ 99‬تعداد‬ ‫مجازات‬ ‫جامعـ‬ ‫ـت‪ :‬بایــد از ظرفیـ‬ ‫رضوی ساالنه حدود‬ ‫اییننامه اجرایی‬ ‫میلیوننیزمیرسد‪،‬‬ ‫دیگر از قضات ما‬ ‫دانســت و گفـ‬ ‫خانوادههایشــان‬ ‫بارگاه منور‬ ‫فرهنــگ رضــوی و اســامی در اختتامیهاولینجشنواره‬ ‫ســامی و ماده ‪5‬‬ ‫خارجیاینعددبه‪100‬‬ ‫موثر زمینه یکی‬ ‫بازتوانــی کــودکان و‬ ‫ترویــج‬ ‫است که این اراء‬ ‫مجازات ا‬ ‫احمدمرویدرائین‬ ‫نظر گرفتنزائران‬ ‫عددی متناسب با‬ ‫مرتضوی افــزود‪ :‬دو اقدام‬ ‫جایگزین داشته‬ ‫توانمندســازی و‬ ‫االساموالمسلمین‬ ‫مشهد را دارای دومین‬ ‫باابزارهایتبلیغ‪،‬‬ ‫سالبادر‬ ‫فضای مجازی نیز باید‬ ‫‪ 100‬مورد اراء‬ ‫ســت‪ .‬ســید امیر‬ ‫حجت‬ ‫راجنگرسانهها‬ ‫دستگاه قضایی که‬ ‫خراسان رضوی و‬ ‫در این خصوص‬ ‫مخاطبان استان قدس در‬ ‫ا‬ ‫اشاعهفرهنگرضوی‬ ‫(ع)نبردامروز دنیا‬ ‫سیاستهای کلی‬ ‫بهرهمند شد‪ .‬او‬ ‫خراســان رضــوی‬ ‫شــور ذکر کــرد و‬ ‫تعبیرات رهبر انقاب‬ ‫نقشرسانههارادر‬ ‫لذا‬ ‫رسانهایامامرضا‬ ‫ان در جهت‬ ‫در دادگســتری‬ ‫خیابانــی در ســطح ک‬ ‫برای عمــوم مردم‬ ‫دانست و با اشاره به‬ ‫جمعیت زائرانباشند‪ .‬او‬ ‫کتاب راهکار کــه در‬ ‫مواردی مشاهده‬ ‫ـدن و ارائــه خدمات‬ ‫رتبــه در کــودکان‬ ‫زیارتی و وجود مراکز‬ ‫رسانه مهمترین ابزار‬ ‫خبرسازی و مفهومسازی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬اگر در‬ ‫گرفتــه یکی تالیف‬ ‫این‬ ‫است و مردمیشـ‬ ‫پذیری‪ ،‬وجود پایگاه‬ ‫تبلیغ‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫انجام‬ ‫در جامعه کلیدی‬ ‫است‪ ،‬دلیلش عدم‬ ‫حبس پیشبینیشده‬ ‫اهمیت کار رسانه و‬ ‫گفت‪ :‬مهاجر‬ ‫در انها احساس‬ ‫و اسامی‬ ‫رسانه اهداف خود‬ ‫است صادر می شود‪.‬‬ ‫جامعه ما کمرنگ شده‬ ‫مجازات جایگزین‬ ‫در خصوص‬ ‫در معرض اسیب‬ ‫های بزرگ با ابزار‬ ‫سیستم سمپ برای‬ ‫فرهنگ رضوی در‬ ‫رســانهها تاثیر و‬ ‫مناطقی که افراد‬ ‫قدرتهاست و قدرت‬ ‫باال بــودن میزان‬ ‫و حیاتی رسانه و‬ ‫حدود‪ 18‬ماه میشود‬ ‫ایجاد گزینه راهکار در‬ ‫بیت (ع) اســت‪،‬‬ ‫و‬ ‫جنگ بین‬ ‫عوامل مهــم این‬ ‫نقش بســیار موثر‬ ‫معارف و کام اهل‬ ‫دیگر‬ ‫کرد‪:‬جنگصفین‬ ‫ــت میکننــد‪ ،‬از‬ ‫برند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫معرفی صحیح‬ ‫گرفتهاست‪،‬ابراز‬ ‫اهلبیت (ع) دارند‪.‬‬ ‫اجتماعیاست‪.‬‬ ‫امنی‬ ‫است‪ ،‬این جنگ‬ ‫را بهپیش می‬ ‫رسانهها در طول زمان متفاوت مورداستفادهقرار می‬ ‫سایراسیبدیدگان‬ ‫در معرفی سخن‬ ‫تاریخ‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ابزار‬ ‫کودکان کار و‬ ‫نظیرترین نبردهای صدر اسام شمشیرزنها نقش مهمی‬ ‫تصریح کرد‪:‬دربعضی‬ ‫حق و چه باطل‬ ‫تبلیغ در طول‬ ‫طول کشید و از بی‬ ‫همه جریانات چه‬ ‫سازمانبهزیستی کشور‬ ‫کنار جنگاورانو‬ ‫رضوی به‬ ‫هر عصر و زمانی‬ ‫عبرتهارادارد‪،‬در‬ ‫تهران‪ ،‬رتبه دوم و‬ ‫رئیس‬ ‫تولیت استان قدس‬ ‫بوده است‪ ،‬اما در‬ ‫دلخوددنیاییاز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مشهد‬ ‫ببردند‪.‬‬ ‫اسیبهای اجتماعی‪،‬‬ ‫بسیار در‬ ‫از ابزار رسانه بهره‬ ‫این موضوع‪ ،‬کار‬ ‫پس از اسام رسانه‬ ‫تاش میکردند‬ ‫جایگاه اول را دارد که‬ ‫دوران جاهلیت و‬ ‫در برخی زمینهها‬ ‫بخصوص بخش‬ ‫اینکه در نبردهای‬ ‫عهدهی بهزیستی و‬ ‫بابیان‬ ‫المللیغدیراستان‬ ‫بسیار دشواری بر‬ ‫خـــبر‬ ‫همه دســتگاههای‬ ‫توسطدبیربنیادبین‬ ‫گذارد که درنهایت‬ ‫‪ ۴۰‬خیابانغدیری‬ ‫اجتماعی ان می‬ ‫ایستگاهصلواتی‪،‬‬ ‫کاهش اسیبها‬ ‫رقمخواهدخورد‪۱۱۰،‬‬ ‫باید برای کنترل و‬ ‫است کهاینخیابانها‬ ‫با ازدواجاسان‬ ‫‪ ۱۱۰‬زندانی معسررا‬ ‫مسئول در این زمینه‬ ‫هادرمشهدمقدس‬ ‫او با تاکید مجدد‬ ‫اهلل» در شب و روز عید‬ ‫که در ان ازادسازی‬ ‫استان که‪ ۱۴‬تاازخیابان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حفظپروتکلهای‬ ‫رسول‬ ‫علی)‬ ‫بهزیســتی همکاری‬ ‫ویژهبرنامه «لبیک یا‬ ‫برنامه به (رسم موال‬ ‫مابقی در رادر‬ ‫ایستگاههایصلواتیبا‬ ‫تهران نزدیک به‬ ‫تاش و با‬ ‫(مشکلگشا علی) ایجاد‪ ۱۱۰‬اشتغال به مردم خوزستان‪،‬‬ ‫تاثیرگذار ویژه‬ ‫نقطه در مشهد و‬ ‫میشوندودرنهایت‬ ‫حــدود ‪ 70‬و در‬ ‫بسیار‬ ‫کردهایم‪ ،‬ویژهبرنامه‬ ‫نقطه استان که‪۷۰۰‬‬ ‫تقدیمخواهدشد‪.‬‬ ‫مشهد تزیین‬ ‫اینکه در مشــهد‬ ‫و در این امر نقش رسانهها میتواند شناسایی پیشبینی‬ ‫ایرانی میباشند‬ ‫برنامه (اطعام علوی) که تهیه ‪ ۱۴۰۰‬مراسم در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کرسی(گفتمانعلوی)در‬ ‫وکیومشدهبهمردم‬ ‫بــر‬ ‫این رخداد باشیم؛‬ ‫کار و خیابان‪ ،‬غیر‬ ‫مستمند سید‪ ،‬ویژه‬ ‫افزود‪ 110:‬مسجد را‬ ‫بهداشتیوهدیه‬ ‫استانبرگزارمیشود‪۱۱۰،‬‬ ‫غدیر و توزیع انها‬ ‫برای خانوادههای‬ ‫‪ 80‬درصد کودکان‬ ‫غدیردراستانخراسان‬ ‫االسام ســعید اخوندی‬ ‫موضــوع کودکان‬ ‫علوی) کهحمایتاز‪۱۱۰‬‬ ‫شهرستانهای‬ ‫در شب و روز عید‬ ‫دبیربنیادبینالمللی‬ ‫ترویج غدیر میشوند‬ ‫فرهنگی نظــام‪ ،‬از‬ ‫باشــد‪ .‬حجت‬ ‫ویژهبرنامه(خانواده‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار غذای گرم‬ ‫رحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬‬ ‫تخصصی‬ ‫شدهاست‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫تشریح کرد‪ .‬دبیر بنیاد‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمنان‬ ‫یکمیلیون و‬ ‫انجامخواهدشد‪،‬‬ ‫تبلیــغ میکننــد‬ ‫سحر‬ ‫محروماستانپیشبینی‬ ‫مقدس‬ ‫کردیم که این‪ ۱۱۰‬مسجد پایگاههای مجموعههای فرهنگی که‬ ‫والیت و امامت را‬ ‫نظــام اســامی‬ ‫خانوادههایمناطق‬ ‫ویژهبرنامههای دهه‬ ‫ســتفاده و علیــه‬ ‫ابمعدنیوهدیه‬ ‫مردممعرفیشودباید‬ ‫مساجد‪ ،‬حسینیهها‪،‬‬ ‫ــا ‪ 20‬درصد این‬ ‫برگزار کنند‪ .‬بین‬ ‫رضوی‬ ‫کار ا‬ ‫کهتهیه‪ ۱۱۰‬هزار شل‬ ‫اینکهغدیرخمبه‬ ‫توسط انها برای‬ ‫ایرانی فقط ‪ 10‬ت‬ ‫تبلیغیترویجیغدیر‬ ‫برنامه(برکهغدیر)‬ ‫لمللیغدیر گفت‪:‬برای‬ ‫(ع)‪ ،‬مردم و و‬ ‫درحالیکــه کــودکان‬ ‫گفت‪ :‬اجرایویژه‬ ‫ارتباطدارند کارگاههای‬ ‫تعدادشان بسیار کم‬ ‫مصیبت اهلبیت‬ ‫بینا‬ ‫این بنیاد در امسال‬ ‫مردمباانها‬ ‫بهعنوان بزرگترین‬ ‫ـکیل میدهند که‬ ‫برنامههای اجرایی‬ ‫فرهنگیاجتماعیدر‬ ‫همانند عاشورا که‬ ‫کودکان را تشـ‬ ‫زیاد میدانیم و‬ ‫سعید اخوندی در ادامه‬ ‫شوندوتحولعظیم‬ ‫همین تعداد را هم‬ ‫هایواردجامعهمی‬ ‫شــیعیان‪ ،‬نیز شــاهد‬ ‫اســت اگرچه ما‬ ‫خانوادههایشان‬ ‫هیئتی‬ ‫در بزرگترین عید‬ ‫میکنیم که خود و‬ ‫وجود میاورند‪ ،‬باید‬ ‫شــبانهروز تاش‬ ‫دنیا را به‬ ‫عادی داشته باشند‪.‬‬ ‫توانمند شده و زندگی‬ ‫‪02‬‬ ‫‪04‬‬ ‫رکورد شکنی در زمینه‬ ‫ساخت ‪ 2700‬واحد مسکن‬ ‫روستایی طی ‪ 10‬ماه‬ ‫رضایت زائران از مسیرهای‬ ‫ویژه زیارت‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت‪:‬‬ ‫مسئوالن و دولت بعدی حل مشکالت خوزستان را به صورت جدی دنبال کنند‬ ‫ائر حرم شدیم‬ ‫شکر خدا‪ ،‬ز‬ ‫اضافه شدن ‪۱۴‬‬ ‫تصفیه خانهبهشهرک های‬ ‫صنعتیاصفهان‬ ‫در سال جاری‬ ‫وزیراموزش وپرورشنباید‬ ‫عروسکدیگرانباشد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪03‬‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱۶۶۷55 :‬‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫واکسیناسیونمعلمان‬ ‫بر اساس سن نیست‬ ‫بازیبی حاصلامریکابامهرهتحریم‬ ‫بنابراظهاراتسخنگویدولت‪ ،‬کمیته ایدر‬ ‫شورای عالی امنیت ملی پیش نویس توافقات‬ ‫برجامیصورت گرفتهدرمذاکراتوینرارد کرده‬ ‫و ادامه مذاکرات به دولت بعدی محول شده‬ ‫اســت‪ .‬در مقابل‪ ،‬تکیه امریکا بر ابزار فرســوده‬ ‫تحریم مذاکرات اتی را پیچیده تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۶‬دور مذاکراتــی کــه از میانــه فروردیــن‬ ‫مــاه در پایتخــت اتریش کلید خــورد‪ ،‬تهــران و‬ ‫فهــای مقابــل به توافقاتی دســت یافتند؛‬ ‫طر ‬ ‫توافقــی کــه قــرار شــد در دولت بعدی تکمیل‬ ‫شود‪.‬البتهبرخیتحلیلگرانایناحتمالرامطرح‬ ‫کرده اند کهرایزنی هابرایراه اندازیسازوکارهای‬ ‫برجامیاز نقطهصفرشروعشود‪.‬‬ ‫«علیربیعی»سخنگویدولتروزسه شنبه‬ ‫‪ ۲۹‬تیرماه اعالم کرد کمیته ای در شــورای عالی‬ ‫امنیت ملی کشــور‪ ،‬پیش نویــس توافق احیای‬ ‫برجــام را بــا قانون اقــدام راهبــردی که مصوبه‬ ‫مجلسشورایاسالمیاست‪،‬ناسازگارتشخیص‬ ‫داد و بــه ایــن ترتیب مذاکرات مربــوط به رفع‬ ‫تحریم هایامریکاوتعهداتهسته ایجمهوری‬ ‫اسالمی‪،‬بهتشکیلدولتسیزدهمموکولشد‪.‬‬ ‫ربیعیدراینجلسههفتگیخودگفت‪:‬تاجایی‬ ‫کهبهمحدودهاختیاراتدولتدوازدهممربوط‬ ‫بــوده‪ ،‬بخــش اصلــی مذاکــرات انجام شــده و‬ ‫تفاهم هایاولیهدررفعقسمتعمدهتحریم ها‬ ‫صورت گرفته اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬کمیته شکل‬ ‫گرفته در شــورای عالی امنیت ملی که مســئول‬ ‫تطبیقمتنتفاهمشدهباقانونمجلسشورای‬ ‫اسالمی مصوب در اذر ‪ ،۱۳۹۹‬است این تفاهم‬ ‫را ناسازگار با ان تشخیص داده است‪ .‬در واکنش‬ ‫بــه این ســخنان ربیعــی‪ ،‬ســخنگوی دبیرخانه‬ ‫شورایعالیامنیتملیاظهار داشت‪:‬برخالف‬ ‫ان چهاظهارشده‪،‬هیات(کمیته)مذکوراساسابه‬ ‫موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین‬ ‫به دلیل مواضــع قلدرمابانه طرف امریکایی و‬ ‫بعضاطرف هایاروپاییدر موردان هابهنتیجه‬ ‫نرســیده و از توافق دور بوده اســت‪ .‬بر اســاس‬ ‫مصوبه اذرماه پارســال مجلس با عنوان «اقدام‬ ‫راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق‬ ‫ملت ایران»‪ ،‬دولت دوازدهم ملزم شده بود که‬ ‫اگر تا ســوم اسفند ســال‪ ،۹۹‬تحریم های مالی‪،‬‬ ‫بانکــی و نفت علیه جمهوری اســامی حذف‬ ‫نشود‪،‬اجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیمتوقف‬ ‫شود‪ .‬بر اساس این قانون‪ ،‬دولت ایران موظف‬ ‫به ذخیره کردن ساالنه ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم اورانیوم با‬ ‫غنای‪ ۲۰‬درصد شد‪ .‬نصب و راه اندازی یک هزار‬ ‫دستگاهسانتریفوژای ار‪ ۶‬درطولیک سالاینده‪ ،‬‬ ‫تولید ماهانه‪ ۵۰۰‬کیلوگرم اورانیوم غنی شده‪ ،‬و‬ ‫راه اندازی کارخانهتولیداورانیومفلزیاصفهانتا‬ ‫اردیبهشتسالایندهازدیگربندهایاینقانون‬ ‫بود‪ .‬حجت االســام «حسن روحانی» رییس‬ ‫جمهــوری نیز چنــد روز پیش در جلســه هیات‬ ‫دولتباانتقاداز اینمصوبهمجلس گفت‪«:‬اگر‬ ‫اصل‪ ۶۰‬قانوناساسیماحاکمبودویازدهماذر‬ ‫لطمهنمی خورد‪،‬اسفندماهتحریممردمبرداشته‬ ‫می شدوامروزمردممی دیدند کهچهشرایطیبر‬ ‫کشور حاکمبودوفروردین‪،‬اردیبهشت‪،‬خرداد‬ ‫و تیر دیگری را می دیدند‪ ».‬با وجود مخالفت‬ ‫دولــت بــا مصوبــه مجلــس‪ ،‬تیــم دیپلماتیک‬ ‫مذاکراتهستهایراباجدیتتمامپیگیری کرد‬ ‫که موفقیت های تهران در زمینه لغو تحریم ها‬ ‫را می توان در گزارش روز دوشــنبه ‪ ۲۱‬تیر وزارت‬ ‫امور خارجهبهمجلسشورایاسالمیمشاهده‬ ‫کرد؛ گزارش‪ ۲۱۳‬صفح هایمشتملبرچهار بند‬ ‫وچندپیوست کهاز زیروبممذاکراتهستهای‬ ‫حکایتمیکرد‪«.‬محمدجوادظریف»وزیرامور‬ ‫خارجه در اخرین گزارش به مجلس تالش کرده‬ ‫درباره عملکرد هشت سال ه دستگاه دیپلماسی‬ ‫در حــوزه برجــام‪ ،‬چگونگــی خــروج امریــکا از‬ ‫برجام‪،‬اقداممتقابلایرانودر نهایتمذاکرات‬ ‫کنونی در وین برای احیای توافق هســته ای به‬ ‫نمایندگانمجلستوضیحدهد‪.‬یکیازمهمترین‬ ‫موضوعات اختالفی در مذاکرات وین‪ ،‬مســاله‬ ‫لغوتحریمهااست کهطیاینچنددور مذاکره‬ ‫پیشــرفت های قابل مالحظه ای در این زمینه‬ ‫حاصل شده است‪ .‬در پیوند با اینکه تا به امروز‬ ‫تیم دیپلماتیک کشــورمان موفق به لغو کدام‬ ‫تحریــم ها در صــورت احیای توافق شــده اند‪،‬‬ ‫ظریــف در ایــن گزارش توضیح داده اســت‪« :‬بر‬ ‫اساس چهارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین‬ ‫به دست امده است‪ ،‬در صورت حصول توافق‬ ‫و بازگشت امریکا به برجام‪ ،‬کلیه تحریم هایی‬ ‫کــه وفق برجام رفع شــده بودند‪ ،‬مجــددا رفع‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان شرکت در مناقصه (عمومی‪ ،‬یک مرحله ای)‬ ‫شماره فراخوان‪5۳/۰۹2/۱۱۱ :‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرح مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫شرکت گاز استان سیستان و نماید‪.‬‬ ‫بلوچستان (سهامی خاص) ‪ - 1‬شرح کاال‪ :‬خرید رگوالتور ‪ 2۰‬متر مکعبی (شماره تقاضا‪ )۳۱۱۰۸۰۰۰۱۱ :‬به تعداد ‪ ۸۰۰۰‬عدد‬ ‫‪ - 2‬نام و نشانی و دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬زاهدان‪ ،‬بزرگراه خلیج فارس و تلفن‬ ‫‪۰54۳۳2۹45۳۷‬‬ ‫‪ - 3‬حدود مبلغ براورد اولیه‪ 25,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ :‬ریال‬ ‫‪- 4‬نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حســاب شماره ‪IR ۹2۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰۱4۶۳۸۱۶۳52۸‬‬ ‫بانک مرکزی بنام پرداخت ســایر منابع شــرکت گاز استان سیستان و بلوچســتان (این ضمانتنامه باید طبق ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی‪ ،‬مصوبه شماره‬ ‫‪/۱2۳4۰2‬ت ‪ 5۰۶5۹‬هـ مورخ ‪ ۹4/۹/22‬هیات محترم وزیران‪ ،‬تهیه و ارائه گردد)‪ ،‬به مبلغ ‪ ۱,2۸۰,۰۰۰,۰۰۰‬ریال (یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون) ریال‬ ‫‪ - 5‬زمان توزیع اسناد مناقصه‪ :‬از روز یکشنبه مورخ ‪ ۱4۰۰/5/۰۳‬تا ساعت ‪ ۱۶:۰۰‬روز چهارشنبه مورخ ‪۱4۰۰/5/۰۶‬‬ ‫‪ - 6‬زمان بازگشت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ ۹:۰۰‬روز دوشنبه مورخ ‪۱4۰۰/۰5/۱۸‬‬ ‫‪ - 7‬زمان گشایش پاکات‪ :‬ساعت ‪ ۱۰:۰۰‬روز دوشنبه مورخ ‪۱4۰۰/۰5/۱۸‬‬ ‫‪ - 8‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬سه ماه از تاریخ گشایش پاکات است و برای یک سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 9‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از توزیع و دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکتریکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ https:\\Setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫قابل ذکر است کلیه اسناد مناقصه میبایست در سامانه فوق بارگذاری گردد‪ .‬پاکت تضمین مناقصه (پاکت الف) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ایران‪ ،‬باید‬ ‫به صورت دستی نیز تحویل امور قراردادهای شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گردد‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه ی تامین کنندگان دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه موضوع مناقصه‪ ،‬جهت شرکت در مناقصه فوق دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها ‪۰54-۳۳2۹45۳۷‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ ۰2۱-4۱۹۳4:‬و دفتر ثبت نامه ‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷‬و‪۸5۱۹۳۷۶۸‬‬ ‫اسناد و فرم های موجود در سایت شرکت و سامانه تدارک الکترونیک دولت میبایست تهیه و در سامانه ‪ https:\\Setadiran.ir‬بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای رویت این اگهی به ادرس پایگاه اینترنتی ‪ www.nigc–sbgc.ir‬و ‪ https:\\Setadiran.ir‬نیز مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۱۶۷۹2۹:‬‬ ‫م الف ‪۳۰4:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫امادگی واشنگتن برای‬ ‫بازگشت به مذاکرات وین‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه امریکا بر امادگی واشنگتن‬ ‫مبنی بر بازگشــت به گفت وگوهای وین جهت احیای‬ ‫توافــق هســته ای بــا ایــران تاکیــد کــرد‪ .‬نــد پرایــس در‬ ‫کنفرانســی خبــری در پاســخ بــه پرسشــی در خصــوص‬ ‫مذاکــرات وین برای احیای برجام گفت‪ :‬همان طور که‬ ‫می دانیــد تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات مشــخص‬ ‫نشــده اســت‪ .‬ما بارها و بارها اعالم کرده ایم که اماده‬ ‫پیشروی در مسیر احتمالی بازگشت به پابندی مشترک‬ ‫بــه برجــام هســتیم و عــزم الزم را داریــم‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫باور داریم که دیپلماســی موثرترین ابزاری است که در‬ ‫م و با کمک شرکای ‪ ۵+۱‬تالش می کنیم تا بار‬ ‫اختیارداری ‬ ‫دیگرمطمئنشویم کهایرانبه طور دائموقابل اطمینان‬ ‫از دســتیابی به ســاح هســته ای محروم خواهد ماند‪.‬‬ ‫پرایــس افــزود‪ :‬مــا می دانیم کــه دولــت ایــران در دوره‬ ‫انتقالی است‪ .‬ان ها باید تصمیم هایی در درون سیستم‬ ‫خــود اتخــاذ کننــد‪ .‬مــا در خصــوص ایــن تصمیمــات و‬ ‫اثــرات ا نهــا گمانه زنی نخواهیــم کــرد‪ .‬همان طور که‬ ‫گفتیم کارهــای زیادی وجــود دارد که هیئت امریکایی‬ ‫می توانند از واشنگتن انجام دهند و نماینده ویژه رابرت‬ ‫مالی و تیمش اینجا در وزارت خارجه مشغول هستند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاســخ به اینکه ایا‬ ‫ضرب االجلــی بــرای مذاکرات ویــن وجــود دارد؟ تکرار‬ ‫کرد‪ :‬ما پیش تر نیز گفتیم که باور داریم که دیپلماسی‬ ‫موثرترین ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح‬ ‫هسته ایاستامااینروندنمی تواندبی انتهاباشد‪.‬این‬ ‫تعلل بر روی محاسبات ما در خصوص مزایای بازگشت‬ ‫دوجانبه احتمالی به برجام تاثیر خواهند گذاشت‪ .‬ما‬ ‫چارچوب زمانی تعیین نمی کنیم اما مسئله ای است که‬ ‫از نزدیک ان را تحت نظر داریم ‪.‬‬ ‫امارات جاسوسی از برخی‬ ‫کشورها را تکذیب کرد‬ ‫وزارت خارجــه امــارات در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫گزارش هــای منتشرشــده اخیــر دربــاره جاسوســی‬ ‫امــارات از روزنام هنــگاران و افراد دیگر با اســتفاده‬ ‫از برنامه اســرائیلی پگاســوس صحت نــدارد‪ .‬اخیرا‬ ‫یــک ســازمان غیردولتــی در فرانســه و چندیــن‬ ‫رســانه دیگــر در گزارشــی اعــام کردنــد کــه چنــد‬ ‫کشــور ازجملــه امــارات‪ ،‬عربســتان و مرا کــش از‬ ‫برنامــه اســرائیلی پگاســوس بــرای جاسوســی از ‪۵۰‬‬ ‫هــزار تــن در سرتاســر جهــان اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫دادســتانی پاریــس تحقیقاتــی را در ایــن زمینه اغاز‬ ‫کــرد‪ .‬امانوئــل ما کــرون‪ ،‬رئیس جمهــور فرانســه نیز‬ ‫دســتور نشست فوق العاده شــورای دفاع را بعد از‬ ‫هــدف قــرار گرفتن تلفن همراهش از ســوی برنامه‬ ‫پگاسوس داد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزیراموزش وپرورشنبایدعروسک‬ ‫دیگرانباشد‬ ‫رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت‪:‬‬ ‫مردم خوزستان نباید دچار مشکل باشند‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی پــس از دریافت نوبت‬ ‫دوم واکســن کــوو ایران برکت بابیــان اینکه مردم‬ ‫خوزستان ناراحتی شان را بروز دادند و هیچ گله ای‬ ‫نمی شود از انان داشت‪ ،‬گفتند‪ :‬مسئوالن و دولت‬ ‫بعدی حل مشکالت خوزستان را به صورت جدی‬ ‫دنبال کنند‪.‬‬ ‫ت ایــت ا‪ ...‬خامنه ای‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬حضــر ‬ ‫پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت‬ ‫با تشکر از مجاهدت های مجموعه های بهداشت‬ ‫و درمان در مقابله با بیماری و بخصوص از زحمات‬ ‫دانشــمندان و محققان در تولید واکســن داخلی‪،‬‬ ‫بــر لــزوم اســتمرار رعایــت کامــل شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی تــا توقف شــیوع بیماری تاکیــد کردند‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکالت عمیقــا‬ ‫درداور مــردم وفــادار اســتان خوزســتان در زمینــه‬ ‫اب‪ ،‬مســئوالن دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی‬ ‫را موظــف کردنــد ب هصــورت جــدی رســیدگی بــه‬ ‫مشکالت و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند‪.‬‬ ‫رهبــری اختالل ایجادشــده در دسترســی مردم به‬ ‫واکســن را عمدتــا ناشــی از بدقولــی فروشــندگان‬ ‫خارجــی واکســن خواندنــد و گفتنــد‪ :‬این مســئله‬ ‫یک بار دیگر به مردم و مســئوالن کشــور یاداوری‬ ‫کــرد که تکیه بــه دیگران موجب بروز مشــکالت‬ ‫یشــود بنابرایــن بایــد بتوانیــم در همه مســائل‬ ‫م ‬ ‫روی پای خود بایســتیم‪ .‬ایشــان افزودند‪ :‬البته در‬ ‫کنــار تولیــد داخل ناگزیــر از تولید خارجی مطمئن‬ ‫نیــز اســتفاده می کنیم اما باید با تمرکــز و تالش بر‬ ‫روی تولیــد داخــل جلــوی منتظر و معطــل ماندن‬ ‫مــردم را گرفــت و امیدواریــم با توجه مســئوالن‪،‬‬ ‫توزیــع واکســن به اســانی و روانــی کامــل در بیــن‬ ‫مردم انجام شود‪ .‬رهبر انقالب اسالمی همچنین‬ ‫با اشــاره به جهش های پی درپــی ویروس و باقی‬ ‫مانــدن خطــرات ان‪ ،‬مــردم را به اســتمرار رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی فراخواندنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫طوالنی شدن قضیه بیماری نباید موجب کاهش‬ ‫حساسیت ها شود و در همه جا ازجمله مراسم های‬ ‫گوناگــون مذهبــی و غیرمذهبی نیز باید اصل را بر‬ ‫رعایت کامل شــیوه نامه های توصیه شده از طرف‬ ‫مســئولین مانند ماســک و فاصله گذاری قــرارداد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اگــر مــردم بــرای یک‬ ‫دوره‪ ،‬زحمت رعایت کامل شــیوه نامه ها را قبول‬ ‫کنند‪ ،‬بیماری ریشه کن یا حداقل شیوع ان و ادامه‬ ‫خطرات جانی و خسارات مالی متوقف می شود‪.‬‬ ‫حضرت ای ـت ا‪ ...‬خامنه ای خطاب به مســئوالن‬ ‫تاکید کردند‪ :‬دستگاه های دولتی به صورت جدی‬ ‫از تولید واکسن های داخلی پشتیبانی کنند تا این‬ ‫کار به بهترین وجه انجام شــود‪ .‬رهبر انقالب در‬ ‫بخش دیگری از سخنانشــان به مشــکالت مردم‬ ‫خوزســتان اشاره کردند و گفتند‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫یهــای واقعـ ًـا درداور‪ ،‬مســئله اب‬ ‫یکــی از نگران ‬ ‫خوزستان و مشکالت مردم بود‪ .‬ایشان با گالیه‬ ‫از رعایت نشدن توصیه های متعدد قبلی درباره‬ ‫اب خوزســتان و فاضــاب اهــواز افزودند‪ :‬اگر ان‬ ‫توصی ههــا موردتوجه قرار می گرفت مســلما این‬ ‫وضع ایجاد نمی شد که مردم وفادار خوزستان را‬ ‫باوجود این همه امکانات و استعدادهای طبیعی‬ ‫و کارخانجات در استان‪ ،‬ناراضی و ناراحت کند‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامنه ای خاطرنشــان کردند‪:‬‬ ‫مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هیچ گله ای‬ ‫از ان ها نمی توان داشت چراکه مسئله اب ان هم‬ ‫در ان اب وهوای گرم خوزســتان مســئله کوچکی‬ ‫نیســت‪ .‬ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور وفادارانــه‬ ‫و فداکارانــه مــردم خوزســتان در خــط مقــدم‬ ‫مشــکالت هشت سال دفاع مقدس‪ ،‬گفتند‪ :‬این‬ ‫مردم نباید دچار مشــکالت باشــند و اگر به وقت‬ ‫خود به کار مردم رسیدگی می شد‪ ،‬این وضعیت‬ ‫یشــد‪ .‬رهبر انقالب اســامی افزودند‪:‬‬ ‫ایجــاد نم ‬ ‫اکنون که دستگاه های دولتی و غیردولتی مشغول‬ ‫بــه کار شــدند و همچنیــن دولــت بعــدی کــه بر‬ ‫سرکار خواهد امد‪ ،‬کارها را به صورت جدی دنبال‬ ‫کننــد‪ .‬حضرت ای ـت ا‪ ...‬خامنه ای همچنین مردم‬ ‫را به مراقبت در مقابل توطئه های دشمن توصیه‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬دشمن به دنبال ان است که از هر‬ ‫چیز علیه انقالب و کشور و مصالح مردم استفاده‬ ‫کنــد بنابرایــن بایــد مراقبت شــود که بهان ـه ای به‬ ‫دست ان داده نشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعتراض و انتقاد در چارچوب قانون اشکالی ندارد‬ ‫رئیس جمهــوری بابیــان اینکه اعتــراض و انتقاد‬ ‫در چارچــوب قانون اشــکالی نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫بــا همه توان‪ ،‬قدرت و امکانــات در خدمت مردم‬ ‫فهیم خوزستان خواهد بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی بابیان اینکه خوزستان به عنوان قلب تپنده‬ ‫ایران برای همه ما مهم بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫خشکسالیوبرخیمشکالتی کهازدیربازدرمنطقه‬ ‫بود مردم را اذیت می کند و ازار می دهد‪ ۵۲ .‬درصد‬ ‫بارندگی کاهشیافتوخشکسالیبی نظیریسراغ‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-851‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی‬ ‫متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک‬ ‫موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ 140060330001001704‬پرونده کالسه ‪ 1400114430001000148‬هادی محمدی‬ ‫فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 100‬مترمربع پالک شماره ‪ 11152/2‬اصلی واقع در‬ ‫قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 197373‬مورخ ‪ 1399/10/22‬دفترخانه‬ ‫‪ 3‬قم ‪( .‬م الف ‪)10373‬‬ ‫‪-2‬رای شماره ‪ 140060330001001292‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001638‬محمدجواد صادقی‬ ‫مهدی فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 63‬مترمربع پالک شماره ‪ 10586‬اصلی‬ ‫واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 1270‬مورخ ‪ 1396/11/24‬دفتر‬ ‫خانه ‪ 20‬قم نسبت به ‪ 50‬مترمربع و مبایعه نامه عادی خریداری از محمد اشراقی احدی وراث شهاب اشراقی‬ ‫نسبت به ‪ 13‬مترمربع‪( .‬م الف ‪)10368‬‬ ‫‪-3‬رای شماره ‪ 140060330001001295‬پرونده کالسه ‪ 1398114430001002187‬سیدعباس هاشمی‬ ‫کاشانی فرزند سیدمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 165‬مترمربع پالک شماره ‪10788‬‬ ‫اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فرج‬ ‫اله نعمت زاده صادره در دفتر ‪ 20‬صفحه ‪( . 538‬م الف ‪)10433‬‬ ‫‪-4‬رای شماره ‪ 140060330001001827‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001671‬محمد احمدی فرزند‬ ‫عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‪ 136/28‬مترمربع پالک شماره ‪ 11525‬اصلی واقع در‬ ‫قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 157551‬مورخ ‪ 85/11/17‬دفترخانه‬ ‫‪ 20‬قم ‪( .‬م الف ‪)10434‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060330001001995‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000209‬اقای سلمان‬ ‫مرادی مسلم فرزند محرمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 51/55‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 11578/331‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع‬ ‫الواسطه از محمد تقای ادیبی گرکانی صادره در دفتر ‪ 187‬صفحه ‪(. 561‬م الف ‪)10435‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140060330001001298‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001720‬شرکت کفش‬ ‫شاهکار گام به شناسه ملی ‪ 14008167161‬در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 157/50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 11152‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به‬ ‫شماره ‪ 58466‬مورخ ‪ 1399/9/25‬دفترخانه ‪ 29‬قم‪( .‬م الف ‪)10436‬‬ ‫‪-7‬رای شماره ‪ 140060330001001234‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001661‬علی سعدی فرزند‬ ‫فاضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 137/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 2634‬اصلی واقع در قم‬ ‫بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی اکبر رعیت شاه‬ ‫حمزه و تهمینه رعیت شاه حمزه صادره در دفتر ‪ 5‬صفحات ‪ 585‬و ‪( . 589‬م الف ‪)10438‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 140060330001001788‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001011‬فاطمه رئیسی‬ ‫محمدابادی فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 42/90‬مترمربع پالک شماره ‪6965‬‬ ‫اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از شکراله‬ ‫فتح اله زاده و حسین فتح اله زاده از اسناد قطعی ‪ 8644‬مورخ ‪ 24/11/06‬دفترخانه ‪ 6‬قم و ‪ 61395‬مورخ‬ ‫‪ 63/09/14‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)10460‬‬ ‫‪-9‬رای شماره ‪ 140060330001001225‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001631‬داود متقیان نژاد‬ ‫فرزند فرج اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 274/64‬مترمربع پالک شماره ‪ 10530‬و ‪11195‬‬ ‫اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 28033‬مورخ ‪1399/09/15‬‬ ‫دفترخانه ‪ 39‬قم‪( .‬م الف ‪)10496‬‬ ‫‪-10‬رای شماره ‪ 140060330001001364‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001060‬اکبر اسمعیلی‬ ‫موخر فردوئی فرزند مانده علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 322/28‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10986‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪( . 139920330001031473‬م الف ‪)10495‬‬ ‫‪-11‬رای شماره ‪ 140060330001001383‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001002276‬ابوالفضل‬ ‫اسماعیلی فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ‪313/86‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 11157‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به‬ ‫شماره ‪ 133600‬مورخ ‪ 1398/11/20‬دفترخانه ‪ 5‬قم‪( .‬م الف ‪)10494‬‬ ‫‪-12‬رای شماره ‪ 140060330001001384‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001002277‬حامد اسماعیلی‬ ‫موخر فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ‪ 313/86‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 11157‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 133600‬مورخ ‪1398/11/20‬دفترخانه ‪ 5‬قم‪( .‬م الف ‪)10493‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر سند مالکیت‬ ‫رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا‬ ‫چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل‬ ‫نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫ما می اید‪ .‬دمای هوا ‪ ۲‬و نیم درجه در اواخر خرداد‬ ‫و اوایل تیرماه گرم تر از گذشته بود‪ .‬روحانی افزود‪:‬‬ ‫ســدهای ما کم اب بود برخی نیروگاه های برقابی‬ ‫نتوانســت فعال شــود؛ اما صنعت فعال شــد و ‪۱۰‬‬ ‫درصد مصرف برق در صنایع ما باال رفت این جای‬ ‫خوشحالی اســت یعنی صنعت توسعه پیداکرده‬ ‫اســت‪ .‬البته ماینرها و رمزارزها کارهایی می کردند‬ ‫کــه خــاف و بــدون مجــوز بــود‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫بابیان اینکه اب امســال کمتر از معمول رها شــد تا‬ ‫کشاورزان در کشت پاییزی مشکل نداشته باشند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معیار ســدهای ما پایان شــهریور است‪.‬‬ ‫پایان شهریور سخت ترین شرایط در سدها را داریم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬مردم درعین حال در مشکالت و فشار‬ ‫هستند و هیئتی به خوزستان برای بررسی مشکالت‬ ‫اعزام شــد‪ .‬کل طرحی که اورده بودند باوجود بار‬ ‫مالی زیاد در دولت تصویب شــد و گفتم از هر جا‬ ‫کــه ممکن اســت بودجه تخصیص یابــد‪ .‬روحانی‬ ‫افــزود‪ :‬بــه معــاون اول دســتور دادم به خوزســتان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/4/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/02:‬داود فهیمی نیک – رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-852‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی‬ ‫متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک‬ ‫موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ 140060330002000041‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000889‬حسین کرد فرزند‬ ‫رضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 100‬متر مربع پالک شماره ‪1‬‬ ‫فرعی از ‪ 2295‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره‬ ‫‪ 9098‬مورخ ‪ 92/10/24‬دفترخانه ‪ 91‬قم‪( .‬م الف ‪)10374‬‬ ‫‪-2‬رای شماره ‪ 140060330002002173‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001691‬اژدر نوران شیروانه‬ ‫ده فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره فرعی از ‪ 1858/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و‬ ‫خریداری مع الواسطه از پیرکرم ساکی صفحه ‪ 1‬دفتر ‪( . 151‬م الف ‪)10542‬‬ ‫‪-3‬رای شماره ‪ 140060330002002862‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002002242‬محمدرضا اسدی‬ ‫فرزند سعادتقلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 72‬مترمربع پالک‬ ‫شماره فرعی از ‪ 1934/34‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند‬ ‫قطعی شماره ‪ 82/04/19 – 78095‬دفترخانه ‪ 12‬قم‪( .‬م الف ‪)10372‬‬ ‫‪-4‬رای شماره ‪ 140060330002003049‬پرونده کالسه ‪ 1400114430002000069‬زهرا ملکی افرا فرزند‬ ‫عبداله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪91‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1947/107‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه‬ ‫عادی و خریداری مع الواسطه از پروین قدس صفحه ‪ 560‬دفتر ‪( . 139‬م الف ‪)10371‬‬ ‫‪-5‬رای شماره ‪ 140060330002003046‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001865‬معراج امیری فرزند‬ ‫حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪91‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1947/107‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه‬ ‫عادی و خریداری مع الواسطه از پروین قدس صفحه ‪ 560‬دفتر ‪( . 139‬م الف ‪)10370‬‬ ‫‪-6‬رای شماره ‪ 140060330002001850‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001132‬فاطمه امیری فرزند‬ ‫معراج در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 93/50‬مترمربع پالک شماره‬ ‫فرعی از ‪ 1941/336‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی‬ ‫صفحه ‪ 520‬دفتر ‪( . 131‬م الف ‪)10369‬‬ ‫‪-7‬رای شماره ‪ 140060330002002727‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002002064‬احمد هوشنگی عزیز‬ ‫فرزند علی اوسط در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 80‬مترمربع‬ ‫پالک شماره فرعی از ‪ 2282/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و‬ ‫خریداری مع الواسطه از احمد هوشنگی عزیز طی سند قطعی شماره ‪ 171729‬مورخ ‪ 95/4/27‬دفترخانه‬ ‫‪ 12‬قم‪( .‬م الف ‪)10398‬‬ ‫‪-8‬رای شماره ‪ 139960330002013616‬پرونده کالسه ‪ 1398114430002001504‬محمدجواد رضائی‬ ‫حسین ابادی فرزند محمدرضا در قسمتی از‪ /‬ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 109‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2298/2‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت‬ ‫متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکی ‪( . 1955‬م الف ‪)10432‬‬ ‫‪-9‬رای شماره ‪ 140060330002000899‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001923‬حسن صیدی فرزند‬ ‫فرخ در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‪ 120‬مترمربع پالک شماره‬ ‫فرعی از ‪ 2172‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره‬ ‫‪ 32502‬مورخ ‪ 97/12/7‬دفترخانه ‪ 33‬قم‪( .‬م الف ‪)10437‬‬ ‫‪-10‬رای شماره ‪ 139960330002021513‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000020‬گلی مغانلو فرزند‬ ‫محبعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 125/50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره فرعی از ‪ 1944‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع‬ ‫الواسطه از محرمعلی محمدی صفحه ‪ 292‬دفتر ‪( . 315‬م الف ‪)10461‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر سند مالکیت‬ ‫رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا‬ ‫چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به‬ ‫اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل‬ ‫نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/02 :‬عباس پور حسنی حجت‬ ‫ابادی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-879‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دستجرد تصرفات مالکانه مفروزی‬ ‫متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک‬ ‫موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫برود و از نزدیک بررســی کند اگر مشــکلی اســت و‬ ‫در صورت نیاز با من تماس بگیرد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بابیاناینکهمردماستانخوزستان‪،‬مردمیهوشیار‪،‬‬ ‫اگاه و باتحمل باالیی هســتند که سال ها جنگ را‬ ‫تحمل کردند‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی که شعار ناصحیحی‬ ‫می دهند را باید از این مردم جدا کنیم‪ .‬ممکن است‬ ‫مردم خوزستان معترض باشند که اعتراض و انتقاد‬ ‫در چارچوب قانون مشکلی ندارد‪ .‬یکی بگوید اب‬ ‫کم است یا فاضالب مشکل دارد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و‬ ‫دولــت اینــده به هر میــزان به‬ ‫تحقیقــات مجلس تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫معلمــان‪ ،‬کارکنــان و کارمندان‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش دولــت‬ ‫اموزش وپــرورش و همچنین به‬ ‫سیزدهم باید کارامد و باانگیزه‬ ‫بازنشستگان فرهنگی رسیدگی‬ ‫باشد و در چانه زنی های خود در‬ ‫کنــد و وضعیت معیشــتی این‬ ‫امانقلیچشادمهر‬ ‫جــذب بودجه قوی عمل کند‪،‬‬ ‫عزیــزان ســامان پیدا کنــد گام‬ ‫مایکوزیرساکتوبله قربان گو‬ ‫بســیار مهمی را برداشته است‬ ‫نمی خواهیم‪.‬‬ ‫و توانســته تــا حدودی مشــکالت این حــوزه را‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬رفع کنــد‪ .‬نماینده مردم گنبدکاووس همچنین‬ ‫دربــاره انتظاراتــی کــه از وزیــر اموزش وپــرورش اظهــار کــرد‪ :‬ســامان دهی وضعیــت جــذب‬ ‫دولت سیزدهم وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سامان دهی هیئت علمی هــا‪ ،‬ســامان دهی وضعیــت کنکور‬ ‫نیــرو و تامین نیروی انســانی بایــد از مهم ترین و از میــان برداشــتن مافیــای کنکــور و رســیدگی‬ ‫اولویت هــای کاری وزیر اموزش وپــرورش دولت بــه وضعیــت معیشــتی کارکنــان و کارمنــدان‬ ‫اینــده باشــد‪ ،‬ســامان دهی بدیــن معنــا کــه دانشــگاهی نیــز بایــد موردتوجــه جــدی وزرای‬ ‫بــه مطالبــات نهضتی هــا‪ ،‬پیش دبســتانی ها‪ ،‬اموزش وپرورش و علوم دولت ســیزدهم باشــد‪.‬‬ ‫غیرانتفاعی ها و دیگر عزیزان فرهنگی به صورت شــادمهر بابیــان اینکــه وزیــر موردنظر مــا نباید‬ ‫جدی توجه شود‪ ،‬یعنی اقدامی صورت پذیرد عروســک دیگران باشــد و در بازی دیگران قرار‬ ‫کــه مشــکالت ایــن عزیزان بــرای همیشــه رفع بگیرد‪ ،‬بلکه باید با جدیت مســائل را پیگیری‬ ‫شــود تا دیگر دغدغه کمبود معلم به خصوص کنــد و نقــش بــازوی قــوی دولــت را بــازی کند‪،‬‬ ‫در مناطــق محــروم احســاس نشــود‪ .‬ایــن عنــوان کرد‪ :‬وزیر اموزش وپــرورش باید کارامد و‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلس باانگیزه باشد و در چانه زنی های خود در جذب‬ ‫افــزود‪ :‬دیگــر موضــوع حائــز اهمیــت‪ ،‬توجــه بودجــه قوی عمــل کند‪ .‬ما یک وزیر ســاکت و‬ ‫جــدی بــه وضعیت معیشــتی معلمان اســت‪« ،‬بله قربان گو»نمی خواهیم‪.‬‬ ‫تعهدات‪ ۱۵‬ساله برای تامین اب شرب‬ ‫مردمخوزستاناجراییشود‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با تاکید بر ضرورت دنبال کردن راه های کارشناسی‬ ‫برایحلمشکلتامیناباستانخوزستان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باسیاس ـت های غلــط حــوزه ابی‪ ،‬امنیــت غذایی‬ ‫کشــور را در حــوزه نهاد ههــای دامــی‪ ،‬گنــدم‪ ،‬ذرت‬ ‫و دان ههــای روغنــی بــه خطــر می اندازیم‪ .‬مجتبی‬ ‫یوسفی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬درباره اقداماتی که‬ ‫بایــد در کوتا همــدت بــرای حل مشــکل اب اســتان‬ ‫خوزســتان صورت گیرد‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬پروژه هایی که‬ ‫بنا بود با تکمیلشان جلوی سیالب ها را بگیرد باید‬ ‫هرچه ســریع تر اجرایی شــود‪ .‬ما شــاهد بودیم در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬سیل زندگی مردم را دچار مخاطره کرد و‬ ‫به زیرساخت های استان اسیب رساند‪ .‬اجرای این‬ ‫پروژه ها یک اقدام حداقلی است که باید در اسرع‬ ‫وقت صورت گیرد‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬اکنون ما‬ ‫در شمال و جنوب استان خوزستان با مشکل تامین‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ 140060330003000072‬پرونده کالسه ‪ 1400114430003000002‬حسن عبدالکریمی‬ ‫فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب باغ به مساحت ‪ 903‬مترمربع پالک شماره ‪ 711‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک دستجرد مبایعه نامه عادی از حسینعلی عبدالکریمی فرزند جعفر طی سند‬ ‫قطعی ‪ 30112 – 1338/10/15‬دفترخانه سه قم‪( .‬م الف ‪)10397‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330003000073‬پرونده کالسه ‪ 1397114430003000027‬فرج اله شمس‬ ‫فرزند حسین در ‪ 13/5‬سهم مشاع از ‪ 17/5‬ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ‪ 1340/64‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 1831‬فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک دستجرد مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه از علی اکبر شمس و خانم شاه جان شمس‪( .‬م الف ‪)10397‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر سند مالکیت‬ ‫رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا‬ ‫چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد منطقه دستجرد تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل‬ ‫نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/02:‬مهدی حسن پور – رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه دستجرد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1065‬برابر رای شماره ‪ ۱۸۵۸-۱۴۰۰‬هیات به شماره کالسه ‪ ۱۳۹۳-۵۵۵‬موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت گاز استان خراسان شمالی به شناسه ملی ‪ ۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹‬در‬ ‫ششدانگ یکباب تاسیسات سی جی اس به مساحت ‪ ۱۴۷۰‬متر مربع از پالک ‪ ۴۵۵‬فرعی از ‪ ۲۰۰‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی بدرانلو خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای محمد حسین جعفری‬ ‫فرزند جعفر و موسی جعفری فرزند جعفر محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/17 :‬احمد اصغری ‪ -‬شیروان رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1012‬شماره‪ ، 140060302006002630 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل‬ ‫وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000662‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم اسماعیل پور حسن ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره فرعی ‪ 162‬و ‪ 163‬از ‪ 118‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل مع الواسطه قولنامه ای از خانم ملوک پورحسن فرزند حیدر و به موجب سند ‪ 123509‬مورخ ‪ 82/9/21‬دفتر ‪ 63‬پالک ‪118/163‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اسماعیل پور حسن ورنوسفادرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 964‬کدملی ‪ 1140820621‬صادره فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 484/55‬مترمربع پالک شماره فرعی‬ ‫‪ 162‬و ‪ 163‬از اصلی ‪ 118‬واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال حدود تجمیعی دو قسمت است به طول های ‪ 2/7‬متر و ‪ 12/75‬متر کال درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به‬ ‫طول ‪ 35/30‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ، 118/163‬جنوبًا به طول ‪ 11/70‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 118/1121‬غربًا به طول ‪35/80‬‬ ‫متر درب و دیواریست به گذر‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار‪ :‬نوبت دوم‪ -1400/05/17 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی ‪ /1166524‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1010‬شماره‪ ، 140060302006002168 :‬تاریخ‪ 1400/04/06 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل‬ ‫وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002465‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مهین افضلی سده مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه پالک شماره فرعی ‪ 249‬از ‪ 120‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪577‬‬ ‫و دفتر ‪ 104‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهین افضلی سده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 13926‬کدملی ‪ 1140138014‬صادره فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 159/12‬مترمربع پالک شماره ‪249‬‬ ‫فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در دو‬ ‫قسمت که قسمت دوم به صورت پخ است به طول های ‪ 8/72‬متر و ‪ 0/35‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم‬ ‫جنوبی است اول و دوم به طول های ‪ 9/98‬متر و ‪ 0/48‬متر دیواریست به گذر سوم به طول ‪ 7/79‬متر درب و دیواریست به گذر‪ ،‬جنوبًا به‬ ‫طول ‪ 9/13‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/13‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫ابمواجههستیم‪.‬شهردهدزدرشمالخوزستان که‬ ‫پنجدقیقهبابزرگ ترینسد کشورفاصلهدارد‪،‬مردم‬ ‫ابشربندارند‪.‬اکنونمناطقهورالعظیم‪،‬حمیدیه‬ ‫و شــادگان نیز با مشکل تامین اب مواجه هستند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اهواز در مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اولین گام این اســت که تعهدات ‪۱۵‬‬ ‫ساله ای که داده شده است را برای تامین اب شرب‬ ‫مردم اجرایی کنند‪ .‬از ســوی دیگر پروژه رهبری که‬ ‫برای چندین سال گذشته است باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫ایــن طــرح‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــاری هم در ســاماندهی‬ ‫مصرف اب در استان و هم در تامین امنیت غذایی‬ ‫کشــور نقش موثــری دارد‪ .‬یوســفی افــزود‪ :‬باید در‬ ‫کوتاه مدت غرامت و خسارت کشاورزان و دامداران‬ ‫پرداخت شود‪ .‬دادن وعده های توخالی مشکلی از‬ ‫مردم حل نمی کند بلکه باید اقدامات کارشناســی‬ ‫برایحلمشکلتامینابمردمدنبالشود‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬نوبت‬ ‫اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار‪ :‬نوبت دوم‪ 1400/05/17 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1166614‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1034‬شماره نامه‪ ، 140085602006003995:‬تاریخ‪ 1400/04/23 :‬اقای محمود کربالیی‬ ‫ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی‬ ‫شده مدعی است که سند مالکیت ‪ 60‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک شماره ‪ 87/5913‬واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 359‬دفتر ‪ 277‬امالک ذیل ثبت ‪ 63123‬بنام نامبرده‬ ‫ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب قانون تعیین تکلیف شماره ‪ 6701 – 1374/11/21‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی‬ ‫از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه‬ ‫در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا‬ ‫ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید‬ ‫تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1166725 :‬تاریخ انتشار ‪1400/05/02:‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -9-1067‬اگهی مزاید پرونده شماره بایگانی‪ 9900885 :‬با عنایت به محتویات‬ ‫پرونده اجرائی کالسه فوق‪ ،‬اقای ناصر قراگوزلی‪ ،‬از پرداخت دین و بدهی مهریه‬ ‫به الیا کریمی‪ ،‬ممانعت نموده و نامبرده نسبت به بازداشت اموال زوج از جمله‬ ‫ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس شماره انتظامی ‪778 -78‬ه‪ 83‬رنگ‬ ‫سفید مدل ‪ 1389‬شماره موتور ‪ 12489242169‬و شاسی شماره ‪ 482006‬اقدام و‬ ‫خودروی فوق در پارکینگ پردیس شاهین شهر واقع در شهرک پردیس پارکینگ‬ ‫نیروی انتظامی توقیف فیزیکی گردیده است سپس وکیل زوجه تقاضای ارزیابی‬ ‫و مزایده مورد بازداشت را نموده و جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ارجاع که طبق گزارش مورخ ‪ 1400/03/02‬به شرح ذیل خودرو مزبور مورد بازدید‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وضعیت اتاق و بدنه سالم است موتور خاموش الستیک ها ‪80‬درصد‬ ‫صندلی و داشبورد دارد شیشه ها سالم چراغ ها خاموش سالم خطر عقب شکسته‬ ‫اینه و زاپاس دارد کولر و بخاری خاموش برف پاک کن دارد لکن خاموش است‪.‬‬ ‫با عنایت به سوابق و مراتب فوق و درنظرداشتن شرایط بازار فعلی خرید و فروش‬ ‫خودرو پایه قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و سیصد‬ ‫میلیون ریال (‪)1.100.000.000‬تعیین می گردد که ارزیابی مذکور قطعی گردیده‬ ‫و طبق اعالم بستانکار خودرو دارای بیمه می باشد که با عنایت به مراتب فوق‪،‬‬ ‫مزایده مورد بازداشت از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه ‪ 1400/05/12‬از مبلغ‬ ‫پایه‪ 1.100.000.000‬ریال (یکصدو ده میلیون تومان) در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شاهین شهر‪ ،‬واحد اجرا‪ ،‬از طریق مزایده برگزار و به باالتربن قیمت پیشنهادی‬ ‫فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‪،‬‬ ‫هزینه پارکینگ‪ ،‬خالفی هزینه تعویض پالک و نقل و انتقال و غیره تا تاریخ مزایده‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز‬ ‫در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده‬ ‫مزایده مسترد خواهد شد‪ ،‬ضمنا این اگهی فقط یک نوبت در روزنامه رویداد امروز‬ ‫چاپ اصفهان مورخ ‪ 1400/05/02‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی‪،‬‬ ‫مزایده به روز موکول می گردد‪ .‬توضیحا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط‬ ‫به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا‬ ‫نمایده ی قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی‬ ‫معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت‬ ‫پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬ده درصد واریز شده‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش‬ ‫از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬اداره ثبت اسناد و امالک شاهین‬ ‫شهر‪ -‬رشید توکلی م‪/‬الف ‪1168126‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نرخ رشد بیش از ‪ ۶۰‬درصدی درامد‬ ‫عملیاتیشرکترایتل‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات‬ ‫شــد که کشــور در پیچیده ترین‬ ‫ارتباطی رایتل با اشاره به عوامل‬ ‫شــرایط اقتصــادی حاصــل از‬ ‫موثــر در نــرخ رشــد بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫تحریمبهسرمی برد‪.‬مدیرعامل‬ ‫درصدی درامد عملیاتی شرکت‬ ‫رایتل درباره عملکرد این شرکت‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نســبت بــه ســال‬ ‫در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫یاسر رضاخواه‬ ‫‪ ،98‬گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫شــتابان توســعه رایتل در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عوامــل موثــر بــر رشــد درامــد‬ ‫با شــدت بیشــتری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رایتــل‪ ،‬افزایش ‪ ۲۵‬درصدی مشــترک فعال یک عملکردرایتلدر سهماههنخستامسالنسبت‬ ‫ماهه رایتل در ســال ‪ ۹۹‬از کمتر از ســه میلیون و به مدت مشابه در سال گذشته‪ ،‬در شاخص های‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر است‪ .‬کلیــدی ترافیک دیتــا و تعداد مشــترک فعال به‬ ‫مدیر عامل شــرکت خدمات ارتباطی رایتل یاسر ترتیب ‪ ۵۹‬درصد و ‪ ۲۳‬درصد رشد داشته است‬ ‫رضاخواه‪ ،‬پس از نهایی شدن بررسی صورت های و این روند تداوم عملکرد درخشان رایتل در سال‬ ‫مالی این اپراتور در سال ‪ ،۹۹‬جزئیات بیشتری از ‪ ۱۴۰۰‬را نویــد می دهــد‪ .‬رضاخواه‪ ،‬گــزارش اخیر‬ ‫عملکرد این هلدینگ ارتباطی‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬یاسر سازمانتنظیممقرراترادیوییبهعنوانرگوالتور‬ ‫رضاخــواه با اشــاره بــه عوامل موثر در نرخ رشــد صنعتمخابراتدربارهشروعدورانرشدرایتلرا‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬درصــدی درامــد عملیاتی شــرکت در ُمهرتاییدیبرروندپیشرفتایناپراتور‪،‬برشمرد‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬نسبت به سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از و گفت‪ :‬این سازمان در گزارش دوره ای سهم بازار‬ ‫مهمترینعواملموثربررشددرامدرایتل‪،‬افزایش خود که در اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬منتشر شد‪ ،‬عالوه‬ ‫‪ ۲۵‬درصــدی مشــترک فعال یک ماهــه رایتل در بر تایید افزایش ســهم بازار رایتل در کل ســال‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬از کمتــر از ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به ‪ ۹۹‬میــزان ایــن رقم را در زمســتان ‪ ۹۹‬نســبت‬ ‫بیش از ‪ ۴‬میلیون نفر اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این بــه پاییــز‪ ،‬قریب به ‪ ۳‬دهم درصــد اعالم کرد‬ ‫دستاورد با توجه به اشباع بازار مشترکین موبایل تا سهم بازار رایتل تنها در سه ماه زمستان ‪۹۹‬‬ ‫کشور‪،‬اقدامیمهمونشان دهندهافزایش کیفیت از ســه و دو دهــم درصــد بــه ســه و نیم درصد‬ ‫خدمــات و افزایــش اقبــال مردم به این شــرکت برســد‪ .‬این روند رشد در بهار امسال نیز ادامه‬ ‫است‪ .‬مدیر عامل جوان‪ ،‬نرخ رشد بسیار باالی داشــت‪ .‬رضاخــواه همچنین کســب رتبــه اول‬ ‫مصرف دیتای کل سال‪ ۹۹‬را عامل دیگری بر رشد رشد فروش در گروه ارتباطات و مخابرات سال‬ ‫درامد رایتل معرفی کرد و گفت‪ :‬رشد‪ ۷۰‬درصدی ‪ ۹۹‬در ارزیابــی ســازمان مدیریــت صنعتی را از‬ ‫از ‪ ۱۶۹‬پتابایــت بــه ‪ ۲۸۴‬پتابایــت رســید‪ .‬ایــن دیگر دستاوردهای مهم اخیر رایتل‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫روند در ســاعات اوج ترافیک بیــش از ‪ ۹۰‬درصد وی در پایــان با اشــاره به نقــش موثر حمایت‬ ‫بود و با استانداردهای بین المللی این صنعت و شستا و تالش های شبانه روزی همکاران رایتل‪،‬‬ ‫تهــای شــرکت ســرمایه گذاری‬ ‫همچنین در مقایسه با رقبا در ایران و دوران کرونا گفــت‪ :‬حمای ‬ ‫نیز این نرخ رشــد رقم بســیار باالیی‪ ،‬محسوب تامین اجتماعی به خصوص مدیرعامل محترم‬ ‫م ‬ ‫یفــر و همکاران رایتل‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن روند رشــد ســهم بازار این شــرکت دکتر رضوان ‬ ‫رایتل را از اندازه بازار مصرف دیتای همراه کشور مهمترینعاملموفقیترایتلمحسوبمی شود‬ ‫افزایــش داد‪ .‬رضاخــواه با بیان توســعه ظرفیت و بســیار دلگرم کننده اســت که امروز مشــترکین‬ ‫زیرســاخت های ارتباطــی رایتل‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬به رایتلاز خدماتایناپراتور رضایتبیشتریدارند‬ ‫دنبال رشــد درامد‪ ،‬شــبکه رایتل به نسل چهار و وسهامدارنپساز سال ها‪،‬ثمرهسرمایه گذاریدر‬ ‫نیم ارتقا پیدا کرد و این اقدام در حالی عملیاتی این حوزهرا مشاهده می کنند‪.‬‬ ‫دستیابی بانک صادرات ایران به درامد‬ ‫عملیاتیپایدار‬ ‫بانــک‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫صیدی بــا قدردانــی از مدیران‬ ‫صــادرات ایــران گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫و کارکنــان صف و ســتاد بانک‬ ‫صــادرات ایــران بــه درامدهای‬ ‫صادرات ایران گفت‪ :‬همکاران‬ ‫عملیاتی پایدار رســیده اســت‪.‬‬ ‫مــا بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫دارایی های بانک به ‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫بانک‪ ،‬شعب را در دشوارترین‬ ‫حجت اله صیدی‬ ‫میلیاردتومانوحقوقصاحبان‬ ‫شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫سهام به ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫فعــال نــگاه داشــتند و بــرای‬ ‫تومان افزایش یافته اســت‪ .‬ویژگی مهم حجم ارتقــای جایــگاه و نمــاد بانــک صــادرات ایــران‬ ‫تســهیالت ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومانی بانک این تــاش کردند‪ .‬مدیرعامل بانک صــادرات ایران‬ ‫اســت که عمده این تســهیالت به بخش تولید با بیان این که امادگی برگزاری مجمع در پایان‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬به گزارش روابط عمومی خرداد ماه ســال جاری وجود داشــت و مجمع‬ ‫بانــک صــادرات ایــران‪ ،‬حجت الــه صیــدی در فعلــی در مــدت زمان قانونی در حــال برگزاری‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با همه افت و خیزهای شاخص‬ ‫بــه پایــان اســفند مــاه ســال ‪ ،۹۹‬دســتاوردهای کل بازار سرمایه و قیمت سهام ‪ ۵۰‬شرکت برتر‬ ‫بانــک صادرات ایــران را در طول ‪ ۳۰‬ماه اجرای بورس‪ ،‬نقد شوندگی سهام و ارزش سهام بانک‬ ‫برنامه های عملیاتی و برنامه های اتی این بانک صــادرات ایران همچنان قابل مالحظه اســت‪.‬‬ ‫برای ایفای نقش موثر در اقتصاد کشور و تداوم صیدی در تشــریح گزارش سال مالی ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫خدمت به مردم تشریح کرد‪ .‬وی در این مجمع بانک صادرات ایران مطابق با شعار همیشگی‬ ‫که پس از پنج سال با تقسیم سود کام سهامداران خــود‪ ،‬همچنان در خدمت مــردم خواهد بود‪.‬‬ ‫را شیرین کرد‪ ،‬در تشریح بهبود ساختار مالی و وی افزود‪ :‬مهمترین ویژگی سال ‪ ۹۹‬پایدار سازی‬ ‫ســوداوری بانک به مقایســه دارایی های ســال ســود عملیاتــی در بانــک صــادرات ایــران بــود؛‬ ‫‪ ۹۶‬و ســال ‪ ۹۹‬بانــک صادرات ایــران پرداخت برنام ـه ای کــه در مــدت ‪ ۳۰‬ماه در ســه مرحله‬ ‫و گفــت‪ :‬دارایی های بانک از ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تعریف شد و ثمره ان با تالش تمامی همکاران‬ ‫تومان در ســال ‪ ۹۶‬بــه ‪ ۵۲۰‬هزار میلیارد تومان بانک به صورت سود عملیاتی به بار نشست‪.‬‬ ‫رسید و حقوق صاحبان سهام که شاخص ویژه در این سال همکاران بانک با وجود دو مشکل‬ ‫بانک به حســاب می اید و نشــان دهنده ارزش اساسی تحریم ها و محدودیت های بین المللی‬ ‫خلق شــده توســط بانک اســت‪ ،‬از چهــار هزار از یــک ســو و رکــود و دشــواری های اقتصــادی‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان به ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر‪ ،‬تالش کردند‬ ‫تومان رسید‪ .‬همچنین حجم ســپرده ها از ‪ ۱۳۴‬زیرســاخت های بانــک را بــرای ورود بــه ســال‬ ‫هزار میلیــارد تومان به ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬که اغاز قرن جدید است‪ ،‬تقویت‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مدیر عامل بانک صادرات ایران کننــد‪ .‬صیدی با اشــاره به این کــه این اقدامات‬ ‫بــا بیــان این کــه ارتقــای ‪ ۸.۲‬درصد ســهم بازار جلــوه هایــی جدید و ماندگار خواهد داشــت‪،‬‬ ‫بانک به ‪ ۹.۳‬درصد موفقیتی بزرگ است که با اظهــار کــرد‪ :‬وظیفــه بانــک در این ایام ســخت‬ ‫شهــای حســاس جامعــه بــه‬ ‫تالش همه همکاران حاصل شده است‪ ،‬ادامه تامیــن مالــی بخ ‬ ‫داد‪ :‬حجم تســهیالت بانک با تالش همکاران ویژه کسب و کارهای خرد اسیب دیده از کرونا‬ ‫اعتبــاری از ‪ ۹۳‬هــزار میلیارد تومان در ســال ‪ ۹۶‬بود‪ .‬سه سال مداوم شعار اصلی سال در کشور‬ ‫بــه ‪ ۲۷۰‬هزار میلیــارد تومان و تقریبا ســه برابر حمایــت از بخــش تولید اســت که تــاش برای‬ ‫افزایــش یافتــه و ویژگــی مهم ان این اســت که تحقق ان اشــتغال و شــکوفایی اقتصادی را نیز‬ ‫عمده تسهیالت جدید به تولید اختصاص یافته به دنبال خواهد داشت‪ .‬وی همچنین حمایت‬ ‫شهــای خدمــات‪ ،‬فرهنــگ و مدافعــان‬ ‫است‪ .‬صیدی افزود‪ :‬از سیاست های مهم بانک از بخ ‬ ‫طــی ایــن ســال ها در اولویــت قــرار دادن تولید ســامت را مــورد توجــه بانــک صــادرات ایران‬ ‫بوده اســت‪ ،‬چرا که زنجیره تولید از مواد اولیه خوانــد‪ .‬صیدی با تقدیم گزارش خود به شــش‬ ‫تا عرضه کننده محصول نهایی موجب می شود گروه اصلی سهامداران‪ ،‬سپرده گذاران‪ ،‬دریافت‬ ‫تقاضای کل تحریک شــود و فروش باال برود و کنندگان تســهیالت‪ ،‬کارکنــان‪ ،‬نهادهای مدنی‬ ‫بانک صادرات ایران نقش خود را در اقتصاد ایفا و ارائــه دهنــدگان خدمــات‪ ،‬انــان را ذینفعــان‬ ‫کند‪ .‬وی افزود‪ :‬درامد بانک صادرات ایران از ‪ ۱۹‬راهبــردی بانــک توصیف کــرد و افــزود‪ :‬بالغ بر‬ ‫هزار میلیارد تومان سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۵۲‬هزار میلیارد ‪ ۵۰۰‬هــزار ســهامدار حقیقی و حقوقــی بیش از‬ ‫تومان در پایان ســال ‪ ۹۹‬رســید و سود عملیاتی ‪ ۱۷۵‬میلیــارد ســهم بانک صــادرات ایــران را در‬ ‫این بانک به هشــت هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اختیار داشــته و بیش از ‪ ۳۹‬میلیون سپرده گذار‬ ‫افزایــش یافت که حاصل از عملیات بانکداری که بیش از یک ســوم جمعیت کشور را تشکیل‬ ‫اســت‪ .‬همچنان که ســود خالص بانک در این می دهنــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۶۱‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫زمــان بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومان رســید‪ .‬سپرده نزد بانک دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫فوالد مبارکه با تولید ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬انتقال ‪ 1000‬کیلومتری نفت کشور را محقق کرد‬ ‫مشارکت تاثیرگذار فوالد مبارکه در مهم ترین‬ ‫طرح اقتصادی کشور‬ ‫با تولید‪ 400‬هزار تن تختال‪ API‬برای انتقال‪1000‬‬ ‫کیلومترینفت کشور‪،‬پروژهمهمواستراتژیکانتقال‬ ‫نفت خام گوره به جاسک که به گفته رئیس جمهور‬ ‫مهم تریــن طرح از نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصــاد و انرژی‬ ‫کشوراستبهصورترسمیافتتاح گردید‪.‬‬ ‫اهمیت اســتراتژیک و حیاتی پروژه انتقال نفت‬ ‫خام از گوره به جاســک در دوره های مختلفی بیان‬ ‫شــده امــا انچه به نظر درباره این پــروژه مهم ایرانی‬ ‫مغفول مانده‪ ،‬نقش شرکت فوالد مبارکه در اجرای‬ ‫ان است چراکه کلیدی ترین عنصر اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫لوله هایانتقالنفتاستکهانتقالاینمادهمعدنی‬ ‫راممکنمی سازدامااز انجا کهنفتخامقابلانتقال‬ ‫بــا این پــروژه جزو نفت های ترش (اســیدی به دلیل‬ ‫یشــود‪ ،‬تنها امکان‬ ‫وجــود گوگرد باال) محســوب م ‬ ‫استفاده از فوالدهای ویژه با الیاژی خاص وجود دارد‬ ‫که به طور کلی از ان ها به عنوان فوالدهای‪ API‬یاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح که تامین مالی دو میلیارد یورویی‬ ‫را به همراه داشــته‪ ،‬از تولیدات شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اســتفاده و بــه همیــن دلیل عــاوه بــر صرفه جویی‬ ‫ارزی ‪ 500‬میلیــون یورویــی‪ ،‬بــرای ‪ 10‬هــزار نفــر بــه‬ ‫صورتمستقیمو‪ 30‬هزار نفربهصورتغیرمستقیم‬ ‫اشتغال زاییشدهاست‪.‬‬ ‫یکــی از مزایای راهبردی انتقال نفــت از گوره به‬ ‫جاسک کاهشریسکفروشنفتناشیازموقعیت‬ ‫جغرافیایــی خلیج فــارس و تنگه هرمز اســت که با‬ ‫اجرای این پروژه استمرار صادرات نفت خام تضیمن‬ ‫و با متنوع سازی پایانه های صادراتی ریسک صادرات‬ ‫نفت کشور کاهشخواهدیافت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در بین‪ 6‬فوالدساز برتر جهان‬ ‫پــس از تحریم های ایــاالت متحده امریکا علیه‬ ‫ایران‪،‬فروش کاالهایمهمواستراتژیکاز جملهاین‬ ‫نوع فوالد و مشتقات ان نظیر ورق های فوالدی و‪...‬‬ ‫بهایرانممنوعشدوعمالقابلیتاجراییشدنپروژه‬ ‫انتقالنفت گورهبهجاسکاز میانرفت‪.‬‬ ‫به بیان دیگر مهم ترین طرح ایران از نظر امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی‪ ،‬تنها با یک ممنوعیت فروش‬ ‫زمین گیرشد‪.‬در همینزمانبود کهشرکتمهندسی‬ ‫یســازی این محصول‬ ‫و توســعه نفــت درصــدد بوم ‬ ‫استراتژیکبرامدامااز انجا کهساختایننوعفوالد‬ ‫تنها از عهده‪ 5‬فوالدســاز برتر و پیشرفته جهانی در‬ ‫حوزه فوالد مانند شرکت های پوسکو (کره جنوبی)‪،‬‬ ‫دیلینگر (المان)‪ ،‬ارســلور میتــال (لوکزامبــورگ)‪ ،‬بائو‬ ‫استیل (چین) و ُاتکال (هند) بر می امد که پس از این‬ ‫‪ 5‬فوالدساز‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه به عنوان ششمین‬ ‫فوالدساز دنیاموفقبهتولیدایننوعورقخاصشد‪.‬‬ ‫پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و ازمایشات‬ ‫مختلف‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه برای اولیــن در ایران‬ ‫موفق شد فوالد مورد نیاز برای اغاز و بهره برداری از‬ ‫قالعادهتولیدونامخود‬ ‫اینپروژهملیرابا کیفیتفو ‬ ‫راباردیگردرمیانبرترینوپیشرفته ترینشرکت های‬ ‫فوالدیجهانمطرح کند‪.‬‬ ‫ورقفوالدمبارکههمترازاستانداردها‬ ‫در همین خصوص علی کالکی‪ ،‬رئیس بازرسی و‬ ‫حفاظتفنیشرکتمهندسیوتوسعهنفت‪،‬درباره‬ ‫کیفیت محصوالت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫محصوالت اســتفاده شــده شــرکت فوالد مبارکه در‬ ‫پروژه استراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاسک‬ ‫اگراز کیفیتمحصوالتاروپاییوچینیباالترنباشد‪،‬‬ ‫کمترنبودهوهمترازاستانداردهایجهانیاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه تولید این محصــول راهبردی‬ ‫توسطفوالدمبارکهبهنوعیوابستگیایجادشدهدر‬ ‫اینحوزهبه کشورهایخارجیرابرطرف کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگرفوالدمبارکهقادر بهتولیداینمحصولنبودعمال‬ ‫ما امکان اجرای این پروژه را نداشتیم؛ بنابراین تولید‬ ‫این محصول توسط فوالد مبارکه برای ما بسیار حائز‬ ‫اهمیتاست‪.‬اکنوناعتمادبهنفسی کهدرمجموعه‬ ‫فوالد مبارکه ایجاد شده است‪ ،‬می تواند کشــور را از‬ ‫نظرمحصوالتفوالدیاینچنینیدروضعیتمناسبی‬ ‫قراردهد‪.‬‬ ‫رئیسبازرسیوحفاظتفنیشرکتمهندسیو‬ ‫توسعهنفتضمنتشکرازپرسنلفوالدمبارکهگفت‪:‬‬ ‫می توان ادعا کرد با تجربه ای که اینجا به وجود امد‬ ‫و با تجهیزات و امکانات موجود بهترین نتیجه را از‬ ‫وضعیتتولیدداخلگرفتیمواینبسیارامیدوار کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاخیردرانتقالنفتبهدلیلتحریم ها‬ ‫عباساکبریمحمدی‪،‬معاونبهره برداریشرکت‬ ‫فوالدمبارکهنیزبااشارهبهاهمیتاجرایپروژهانتقال‬ ‫نفت گورهبهجاسک گفت‪:‬تولیدفوالدموردنیازاین‬ ‫پروژه توسط فوالد مبارکه چنان حائز اهمیت است‬ ‫که عالوه زمین هســازی برای اجرای یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه هایاستراتژیک کشوردرفاصلهزمانیو کیفیت‬ ‫مناسب‪،‬از خروجحداقل‪ 500‬میلیونیوروارز از کشور‬ ‫نیزجلوگیریکرد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهتامینورقموردنیازبرایساخت ‬ ‫لوله هایانتقالنفت‪،‬کلیدی تریناقدامدراجرایاین‬ ‫پروژهملیبود‪ ،‬گفت‪:‬پیشترشرکتنفتبرایتامین‬ ‫ایــن ورق اقــدام کــرده بود که علی رغم تامین اعتبار‬ ‫موردنیاز‪،‬طرف هایخارجیبهدلیلتحریمازفروش‬ ‫وتحویلاینورقبهایرانخودداری کردهوعمالاین‬ ‫پروژهمعطلماند‪.‬‬ ‫تولیدتختال‪ API‬شاه بیتانتقالنفت‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫با همتی که در فوالد مبارکه انجام شد‪ ،‬اسلب مورد‬ ‫نیاز برای این ورق طراحی و پس از انجام تست های‬ ‫مــورد نیــاز در کارخانــه تولید ورق و تبدیــل ورق به‬ ‫لوله‪ ،‬فرایند تولید انبوه محصول اغاز شد‪ .‬در نهایت‬ ‫بیشاز‪ 400‬هزار تنتختال‪ API‬مناسببرایمحیط‬ ‫استراتژیکبود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش از تولید این نوع تختال‬ ‫در فوالد مبارکه‪ ،‬تامین ورق های مورد نیاز این پروژه‬ ‫تنها از طریق واردات امکان پذیر بود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که ساخت تختال مورد نیاز برای پروژه انتقال نفت‬ ‫گوره به جاسک تختالی ویژه و مناسب برای حمل‬ ‫نفت ترش است‪ ،‬به الیاژ های خاصی نیز برای تولید‬ ‫این محصول نیاز است‪ .‬این در حالی است که فوالد‬ ‫مبارکهبهدلیلتحریم هابامشکلتامینفروالیاژهای‬ ‫مورد نیاز برای تولید این نوع محصول مواجه بود‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری مــداوم‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه انتقال‬ ‫نفت گوره به جاسک یک کار گروهی در سطح ملی‬ ‫بــود کــه فوالد مبارکه با تولید تختال های مورد نیاز‬ ‫ان‪ ،‬اغازگر عملیات اجرایی ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫سلیمی افزود‪ :‬در ابتدای امر که از فوالد مبارکه‬ ‫بــرای ســاخت ایــن نوع محصــول اســتعالم گرفته‬ ‫شــد‪ ،‬این ذهنیت وجود داشت که به دلیل ویژگی‬ ‫ایــن تختا لهــا و نبــود قابلیــت تولید ان در کشــور‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه نیز احتماال قادر به تولید این محصول‬ ‫نخواهدبودواینیعنیتمامتناژ موردنیاز اینپروژه‬ ‫باید از خارج وارد می شد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه صادرکننده تختال‪API‬‬ ‫گاز ترش به عنوان ماده اولیه و به نوعی قلب تپنده‬ ‫این پروژه تولید شد؛ بنابراین فوالد مبارکه با تولید‬ ‫این اسلب اقدام بسیار مهمی را به انجام رساند‪.‬‬ ‫اکبری محمدی اضافه کرد‪ :‬باید توجه داشــت‬ ‫که حتی در صورت پرداخت این مبلغ هنگفت به‬ ‫شــرکت های خارجی‪ ،‬بــه دلیل وضعیت تحریمی‬ ‫ایران ورق یا اسلب این حوزه به ایران تحویل داده‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر توانمندی تولید‬ ‫تختال های گاز ترش و اســلب های ویژه ای که برای‬ ‫خطوط نفت و گاز استفاده می شود‪ ،‬صرفا در فوالد‬ ‫مبارکهوجوددارد‪.‬تولیدچنینمحصوالتیبهدانش‬ ‫فنی باال و خط تولید پیشرفته نیاز دارد که هر دو در‬ ‫فوالد مبارکه وجود دارد‪.‬‬ ‫تحقق گام دوم انقالب با لبیک فوالد مبارکه‬ ‫معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از دغدغه ها و پیگیری های مقام معظم‬ ‫رهبــری بــرای پروژ ههــای ملی انجــام این پــروژه در‬ ‫ســریع ترین زمــان بــود کــه با لبیــک شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه پــروژه انتقال نفت خام از گوره به جاســک‬ ‫روز پنجشنبه ‪ 31‬تیرماه ‪ 1400‬توسط رئیس جمهور‬ ‫محترمافتتاحگردید‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســلیمی‪ ،‬مدیر ناحیــه فوالدســازی و‬ ‫ریخت هگــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره‬ ‫اهمیــت بســیار زیــاد پــروژه انتقــال نفــت گــوره به‬ ‫جاسکبرای کشور اظهار کرد‪:‬اگرفوالدمبارکهنبود‪،‬‬ ‫امکان اجرای پروژه مهم و استراتژیک انتقال نفت‬ ‫گوره به جاســک به دلیل تحریم ها وجود نداشــت‬ ‫بنابراین این شــرکت اغازگر اجرای این پروژه ملی و‬ ‫ویادامهداد‪:‬بنابراینیکیاز نکاتمثبتتولید‬ ‫ایــن محصول در فوالد مبارکه‪ ،‬جلوگیــری از خروج‬ ‫ارز از کشــور و نهادینه شــدن دانش تولید این گرید‬ ‫فــوالدی بــرای اولین بــار در ایران اســت‪ .‬همچنین‬ ‫باتوجــه بــه تجربــه حاصــل از تولید این تختــال در‬ ‫فــوالد مبارکه‪ ،‬قابلیت تولید ســایر گریدهای باالتر‬ ‫تختال های‪ API‬نیز در این شرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری مــداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه دانش فنی برای‬ ‫تولیــد گریدهــای ‪ API‬تنهــا در اختیــار کشــورهای‬ ‫محــدودی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تولیــد ‪ 430‬هــزار تــن‬ ‫تختال ویژه برای پروژه ملی انتقال نفت خام از گوره‬ ‫به جاســک‪ ،‬اکنــون این فناوری در ایــران نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عالوه نهادینه شدن فناوری تولید این نوع‬ ‫محصول در کشور‪ ،‬باعث افزایش سوددهی برخی‬ ‫شرکت هایایرانیوامکانصادراتاینمحصولبه‬ ‫کشورهایمختلفجهان گردید‪.‬‬ ‫امکانتولیدگریدهایپیشرفتهفوالدی‬ ‫محمد هیزم ُ بر‪ ،‬مدیر متالوژی و روش های تولید‬ ‫شــرکت فوالد اکســین خوزستان‪ ،‬نیز که مسئولیت‬ ‫نورد تختال های تولیدی در شــرکت فوالد مبارکه و‬ ‫تولیدورقجهتتولیدلوله هایموردنیاز برایپروژه‬ ‫مهم انتقال نفت خام از گوره به جاسک را بر عهده‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فوالد استفاده شده در این پروژه‬ ‫از نظــر گریــد فوالدی جــزو فوالدهای ویــژه (‪)API‬‬ ‫محسوب می شود که پیشــتر از کشورهای اروپایی‬ ‫مانند المان و کشــورهایی مانند چــون کره و چین‬ ‫وارد می شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد ایــن گریــد فــوالدی کــه جــزو‬ ‫گریدهایــی بــا تکنولــوژی پیشــرفته (‪)High-Tech‬‬ ‫محسوب می شود در هر شرکت فوالدسازی ممکن‬ ‫نیســت امــا با تالش های متعــدد‪ ،‬برای اولین بــار در‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبهتولیدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی اصفهان مشغول کار هستند‬ ‫اضافهشدن‪ ۱۴‬تصفیه خانهبهشهرک هایصنعتیاصفهان‬ ‫در سال جاری‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی ُمصوب و فعال این استان مشغول‬ ‫کارهستند‪.‬‬ ‫محمدجــواد بگی در گفت و گو بــا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫ایــن اســتان بــا بیــش از ‪ ۹‬هزار واحد صنعتــی و ‪۷۶‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی فعال‪ ،‬یکی از صنعتی ترین‬ ‫استان های کشوراست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اصفهان با ‪ ۱۷‬هزار هکتار از نظر‬ ‫تعداد و اراضی شــهرک های صنعتی مقام نخست‬ ‫را در کشــور دارد کــه ایــن شــهرک ها زمینــه را بــرای‬ ‫جذب سرمایه گذاری در استان بصورت ویژه فراهم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان اظهار داشــت‪ :‬این اســتان ُرتبه اول کشــور‬ ‫را در جذب ســرمایه گذار در شهرک های صنعتی در‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته کسب کرده و همچنین این شرکت‬ ‫برای نخستین بار رتبه نخست تحصیل منابع را در‬ ‫شهرک هایصنعتی کشور بدستاوردهاست‪.‬‬ ‫وی گفت کرد‪ :‬اصفهان با برخورداری از هشت‬ ‫شــهرک خصوصــی دارای بیشــترین تعــداد شــهرک‬ ‫خصوصی در کشور است‪.‬‬ ‫بگــی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن هشــت شــهرک‬ ‫تخصصی در اســتان در حال اجراســت که از جمله‬ ‫انمی توانبهنخستینشیمیپارکتخصصی کشور‬ ‫در حوزه تبدیالت گازی به عنوان شهرک تخصصی‬ ‫این حوزه‪ ،‬شهرک طال و جواهر‪ ،‬شهرک تخصصی‬ ‫خودروسازی و نواحی صنعتی جندق و پادنا اشاره‬ ‫کــرد‪ .‬وی همچنیــن با اشــاره بــه برنامه ریــزی برای‬ ‫توســعه شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان گفت‪:‬‬ ‫طرح های توســعه ‪ ۳۰‬هکتاری هرند‪ ۸۴ ،‬هکتاری‬ ‫اردســتان‪ ۷۰ ،‬هکتاری دهاقان و ‪ ۴۰‬هکتاری زواره‬ ‫اردستان در حال اجراست و تا پایان شهریور امکان‬ ‫واگذاریزمینبهمتقاضیانفراهممی شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬احداث هشت شهرک صنعتی در‬ ‫استان نیز در دست پیگیریست که در ایند ه نزدیک‬ ‫بهمرحلهاجراییمی رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع حدود یکصد شــهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی در استان اصفهان‬ ‫وجود دارد که ‪ ۹۰‬مورد از انها ایجاد شده یا منتظر‬ ‫دریافت ُمصوباتشورایبرنامه ریزیاستانهستند‪.‬‬ ‫بگی همچنین گفت‪ ۱۴:‬تصفیه خانه در سطح‬ ‫شهرک های صنعتی استان طی ‪ ۳۵‬سال گذشته به‬ ‫بهره برداری رســیده اســت و در ســال جــاری نیز ‪۱۴‬‬ ‫تصفیه خانــه دیگر به شــهرک های صنعتی اضافه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهانخاطرنشان کرد‪:‬براینخستینباردر کشور‪،‬‬ ‫پساب شهری شهرضا به میزان‪ ۶۰‬لیتر در ثانیه با‪۲۵‬‬ ‫کیلومتر خط انتقال و سرمایه ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان به‬ ‫شهرکصنعتیرازی‪،‬سپهرابادوصنایعدستیمنتقل‬ ‫شــد و در حد اب اشــامیدنی تصفیه شده در اختیار‬ ‫صنعتگران قرار گرفت که مشکل بحران اب انها را‬ ‫حل کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خط انتقال‪ ۸۷‬کیلومتری نیز بین‬ ‫شهر اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت ایجاد و‬ ‫به بهره برداری رسیده که پساب اصفهان را به این‬ ‫شهرک منتقل می کند و در مجموع این طرح ها ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیاردتومانسرمایه گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫بگی خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز مشکل تامین اب‬ ‫شهرک های صنعتی در استان حل و حتی در شهرک‬ ‫صنعتی خور نیز مشکل اب مرتفع شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهــان از افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصدی تصفیه خانه های‬ ‫صنعتــی در شــهرک های صنعتــی اســتان خبــر داد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬در ‪ ۳۵‬ســال گذشــته در اســتان ‪۱۴‬‬ ‫تصفیه خانه در ســطح شــهرک های صنعتی استان‬ ‫به بهره برداری رسیده است که این تعداد در سال‬ ‫جاریبه‪ ۲۸‬تصفیه خانهخواهدرسید‪.‬‬ ‫وی از تامین اب همه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬تامین امکانات زیربنایی و‬ ‫زیرساخت هایالزمبرایشهرک هاونواحیصنعتی‬ ‫استان‪ ،‬مهمترین هدف شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫این استان است‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۷۶‬شــهرک صنعتــی ُمصــوب‬ ‫در اســتان اصفهان وجود دارد کــه از این تعداد ‪۷۰‬‬ ‫شهرک صنعتی عملیاتی و در حال واگذاری است‪،‬‬ ‫همچنین‪ ۵۰‬درصد از شهرک های استان به ظرفیت‬ ‫نهاییخودرسیده اند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫ایا تخم مرغ گران می شود؟‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی با قیمت ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تومــان بــرای هر کیلو تخم مــرغ درب مرغداری‬ ‫موافقت کرده‪ ،‬ولی این قیمت هنوز به صورت رسمی‬ ‫اعــام نشــده اســت‪ .‬ناصــر نبــی پــور در گفت وگــو بــا‬ ‫ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه قیمت تمام شده تخم مرغ برای‬ ‫مرغداران بیش از ‪ ۱۸‬هزارتومان است‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫اینکه بازار کشش ندارد میانگین قیمت هر کیلو تخم‬ ‫یهــا ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۱۶‬هــزار و‬ ‫مــرغ درب مرغدار ‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومــان اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬قیمت مصوب هر‬ ‫کیلــو تخم مــرغ در اذرماه ســال ‪ ۱۴ ،۱۳۹۹‬هزار تومان‬ ‫بود که حدود یک ماه پیش معاونت امور دام وزارت‬ ‫جهادکشــاورزی و معاونــت توســعه صنایــع تبدیلی و‬ ‫کســب و کارهای کشــاورزی بــا قیمت ‪ ۱۷‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومــان موافقت کردند ولی به دلیل اینکه قرار اســت‬ ‫دولت عوض شود هنوز به صورت رسمی اعالم نشده‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس هیــات مدیــره اتحادیه مرغ تخــم گذار‬ ‫استان تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت تامین‬ ‫نهاده ها در مرغداری ها به چه صورت است؟ گفت‪:‬‬ ‫در ارســال نهاد ههــای دولتی تاخیر زیادی وجــود دارد؛‬ ‫بــه طوری که نهــاده ای که باید یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز به‬ ‫دست مرغدار برسد بعضا دو تا سه ماه طول می کشد‪.‬‬ ‫در این مدت مرغدار مجبور است نهاده های مورد نیاز‬ ‫خود را از بازار ازاد خریداری کند‪ .‬وی در ادامه تشریح‬ ‫کرد‪ :‬در حقیقت می توان گفت نهاده وجود دارد ولی‬ ‫بارگیری و ارســال ان با تاخیر اســت‪ .‬در نهایت مرغدار‬ ‫بایــد دوبــار هزینــه کند‪ .‬یک بــار بــرای دریافت نهاده‬ ‫دولتی در ســامانه بــازارگاه و دیگری در بــازار ازاد‪ .‬نبی‬ ‫پــور در پایــان بــه افزایــش کرایه های حمــل و نقل نیز‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫راهکار جذب سریعتر‬ ‫جوانان به بازار کار‬ ‫یــک فعال حــوزه کار نگاه خانواده هــا به موضوع‬ ‫مهــارت امــوزی را حایــز اهمیــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫اموزش هــای مهارتــی باید از پایه های پایین در دانش‬ ‫امــوزان نهادینــه شــود تــا در اینده دنبــال عالیق خود‬ ‫برونــد و ســریعتر جــذب بــازار کار شــوند‪ .‬رحمــت اله‬ ‫پورموسی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز مدرک‬ ‫گرایــی بــه یک افــت بــزرگ در جامعه تبدیل شــده و‬ ‫می بینیم که بســیاری از جوانان با وجود هزینه ای که‬ ‫خانواده هــا برای تحصیل انهــا انجام می دهند عمدتا‬ ‫بیکارنــد و بــازار کاری پیــش روی خود نمی بینند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه فارغ التحصیالن ما سالها به لحاظ‬ ‫تئوری تجربه کســب می کنند‪ ،‬ولی چون مهارت الزم‬ ‫برای انجام کار را فرا نمی گیرند نمی توانند به سرعت‬ ‫جذب بازار کار شوند و برابر با هزینه ای که صرف شده‬ ‫از نیــرو و تخصــص انها اســتفاده نمی شــود‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه کار ادامه داد‪ :‬در گذشــته جوانان باید در هفته‬ ‫یــک روز در جایــی مثــل خیاطی کارامــوزی می کردند‬ ‫فقــط بــرای انکه شــغل و حرفــه ای بیاموزنــد‪ .‬اکنون‬ ‫هم شاخه های متفاوتی در نظام اموزش کشور ایجاد‬ ‫و رشته های متعددی در دانشگاهها تدریس می شود‪،‬‬ ‫افــراد رشــته خــود را انتخاب می کننــد و مباحث را به‬ ‫شکل تئوری فرا می گیرند ولی بعد از فارغ التحصیلی‬ ‫یا از رشته های دیگر سر در می اورند یا بازار کار رشته‬ ‫انهــا فراهــم نیســت‪ ،‬لذا انچه بیشــتر به کارشــان می‬ ‫اید‪ ،‬داشتن تخصص و مهارت است و باید اموزشهای‬ ‫فنــی و تخصصــی و مهارتــی را گذرانده باشــند‪ .‬وی با‬ ‫تاکیــد بــر اهمیت موضوع مهــارت بر بهــره وری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه در کشــور مــا بهــره وری از لحاظ کمی‬ ‫و کیفی با مشــکل مواجه است و مسایل اقتصادی در‬ ‫مملکت ما بر تولید و صنایع تاثیر گذاشــته اســت‪ ،‬لذا‬ ‫امیدواریم دولت سیزدهم برنامه ریزی شایسته ای در‬ ‫این زمینه داشــته باشــد و نظام اموزش ما به ســمت و‬ ‫سویی برود که از پایه های پایین دانش اموزان با رشته‬ ‫هــای فنــی و اموزش های مهارتی اشــنا و از این طریق‬ ‫سریعتر جذب بازار کار شوند‪ .‬پورموسی در پایان نگاه‬ ‫خانواده ها به مقوله مهارت اموزی را تاثیرگذار دانست‬ ‫و افزود‪ :‬بسیاری از کشورهای پیشرفته از دوره ابتدایی‬ ‫اموزش های مهارتی را به دانش اموزان خود می اموزند‬ ‫و انهــا را اشــنا و عالقمنــد با برخی از رشــته های مورد‬ ‫نیــاز جامعــه می کنند تــا در کنار تحصیل بــه فراگیری‬ ‫اموزش های عملی بپردازند و در پایه های باالتر بیشتر با‬ ‫این حرفه ها اشنا می شوند تا در زمان فارغ التحصیلی‪،‬‬ ‫مدرکــی دریافــت کنند که با کار مورد عالقه انها و نیاز‬ ‫جامعه سازگار باشد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۵۰۰‬دالری در‬ ‫ساخت هر خودروی داخلی‬ ‫مدیــرکل صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در یک سال گذشته و‬ ‫با اجرای برنامه میزهای داخلی سازی‪ ،‬متوسط ارزبری‬ ‫خودروهــای داخلی کاهشــی بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬دالر را‬ ‫تجربــه کــرده اســت‪ .‬ســهیل معمارباشــی روز جمعــه‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنا افــزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت برنامــه کاهش ارزبــری ‪ ۱۰‬میلیــارد دالری طی‬ ‫ســه ســال (‪ ۹۹ ،۹۸‬و ‪ )۱۴۰۰‬برنامه ریــزی کــرده کــه‬ ‫یــک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون دالر ان مربوط به صنعت‬ ‫خودروسازی است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــه این منظــور تاکنون چهار میز‬ ‫داخلی سازی برگزار شد و میز پنجم نیز هرچند به دلیل‬ ‫پاندومی کرونا تاکنون برگزار نشــده‪ ،‬امــا قراردادهای‬ ‫ان منعقد شده و از بین ‪ ۲۰‬قطعه در نظر گرفته شده‬ ‫یســازی‪ ۱۴ ،‬قطعه به مرحله تولید رسیده‬ ‫برای داخل ‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفته این مقام مســوول‪ ،‬بــا در نظر گرفتن‬ ‫میــز پنجم تاکنــون ‪ ۱۶۶‬پرونده برای تولیــد انبوه ‪۳۰۳‬‬ ‫قطعه تشــکیل شــده و با ‪ ۱۳۸‬سازنده قرارداد منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫ـبرکوتاه‬ ‫خـ‬ ‫لزوم تسریع در اجرای‬ ‫طرح ضربتی تامین اب‬ ‫شرب کرمانشاه‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬مهندس بازوند مدیر ارشد استان کرمانشاه‪،‬‬ ‫رنجبر فرماندار‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه استان‪،‬‬ ‫مدیران عامل شرکت های اب منطقه ای و ابفای استان‪،‬‬ ‫مجری طرح و جمعی از کارشناسان شرکت های یاد شده‬ ‫از محل طرح ابرسانی کرمانشاه از سد گاوشان (تصفیه‬ ‫خانه عمرمل) بازدید نمودند‪ .‬در این بازدید شــهالیی‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ای‪،‬ضمنارائهتوضیحات‬ ‫الزم در حین بازدید‪ ،‬به شرایط نامناسب اعتباری پروژه‬ ‫و شــرایط ظالمانــه تحریــم در خریــد برخــی تجهیزات‬ ‫مورد لزوم اشــاره و افزود‪ :‬یکی از مهمترین مسائلی که‬ ‫در سالجاری در دستور کار شرکت اب منطقه ای و همه‬ ‫عوامل فنی و مهندسی دست اندرکار پروژه قرار گرفت‬ ‫تامین اب شرب سالم و پایدار برای همشهریان عزیز و‬ ‫وارد مدار شــدن کامل این پروژه بوده و هســت و قطعا‬ ‫با تالش شبانه روزی همه عوامل اجرایی‪ ،‬فاز اضطراری‬ ‫این طرح به منظور تامین اب شــرب و رفع مشــکالت‬ ‫فعلــی در هفت ههــای اتــی بهر هبــرداری خواهــد شــد و‬ ‫نزدیک به یک متر مکعب (‪ 1000‬لیتر در ثانیه) اب وارد‬ ‫خطوطانتقالخواهدشد‪.‬در اینبازدیدمهندسبازوند‬ ‫استاندار کرمانشاه‪ ،‬ضمن تقدیر از زحمات و تالش های‬ ‫شرکت های اب منطقه ای و ابفای استان در رفع مشکل‬ ‫کــم ابــی اســتان و نیز تاکید بر تســریع در روند عملیات‬ ‫اجرایی‪ ،‬پروژه افزود‪ :‬متاسفانه هدر رفت اب در مسیر‬ ‫خطوطتوزیعیکیاز عواملیاست کهدر شهر کرمانشاه‬ ‫باید مورد رسیدگی قرار گیرد هر چند مردم فهیم استان‬ ‫نیز می بایست با توجه به شرایط تنش ابی در سالجاری‬ ‫مصرفخودرامدیریتنمایند‪.‬ویبرنامه ریزیمناسب‬ ‫و هماهنگی بین بخشی ادارات و دستگاه های مرتبط‬ ‫در این حوزه را خواستار شد‪ .‬مدیر ارشد استان در پایان‬ ‫ســخنان خــود در خصــوص طــرح انتقــال اب گاوشــان‬ ‫به شــهر کرمانشــاه گفت‪ :‬مقرر شــده اســت تا چند روز‬ ‫اینده از طریق این خط انتقال‪ ،‬کمبود اب شــرب شــهر‬ ‫مرتفــع شــود‪ .‬الزم به توضیح اســت تصفیــه خانه اب‬ ‫شرب شهر کرمانشاه در قالب طرح ابرسانی بلندمدت‬ ‫با ظرفیت ‪ 2600‬لیتر بر ثانیه و به عنوان دومین تصفیه‬ ‫خانه پیشرفته کشور اماده بهره برداری خواهد شد‪ .‬این‬ ‫پروژه با هدف انتقال‪ ،‬تصفیه و ذخیره سازی اب تصفیه‬ ‫شدهبهمقدار‪ 63‬میلیونمترمکعبدر سالبرایتامین‬ ‫بخشی از نیاز ابی شهر کرمانشاه تا افق ‪ 1415‬به اجراء‬ ‫در امده است‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم عزاداری‬ ‫در مناطق عملیاتی تابعه‬ ‫نفت و گاز غرب‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز غرب به مناسبت درگذشت همکاران حادثه‬ ‫انفجار خط لوله چشــمه خوش به اهواز با هماهنگی‬ ‫روابط عمومی ستاد و مناطق عملیاتی تابعه و پایگاه‬ ‫مقاومت بســیج رهروان والیت ستاد‪ ،‬پایگاه مقاومت‬ ‫شــهدای فکه چشــمه خوش و بسیج منطقه عملیاتی‬ ‫دهلران (در روز چهارشــنبه مورخ ‪ )۲۳/۴/۱۴۰۰‬مراســم‬ ‫ترحیــم و عــزاداری در مناطــق عملیاتی چشــمه خوش‬ ‫و دهلــران برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن مراس ـم ها بــا رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی یاد و خاطره مرحومان با حضور‬ ‫روسا و همکاران شاغل در مناطق عملیاتی و با قرائت‬ ‫فاتحــه و انجــام ســوگواری گرامــی داشــته شــد‪ .‬در این‬ ‫مراسم ها‪ ،‬روسای مناطق عملیاتی و فرماندهان پایگاه‬ ‫مقاومت بســیج مناطق با ایراد سخنرانی یاد و خاطره‬ ‫این عزیزان را گرامی داشته‪ ،‬بار دیگر با تاکید بر متانت‪،‬‬ ‫شــکیبایی‪ ،‬مردمداری‪ ،‬وفاداری‪ ،‬خوشــرویی و حمیت‬ ‫سازمانیهمکارانفقید‪،‬از اینعزیزانچهره ایقابلاتکا‬ ‫ساخته بود که نام و حضورشان در محل کار مایه ارامش‬ ‫و اطمینان خاطر بود و بی گمان فقدانشان نیز موجب‬ ‫حسرتودلتنگیبسیارمی باشد‪.‬‬ ‫روش های بازیاب‬ ‫حرارت یک راهکار در میان‬ ‫فناوری های‬ ‫بهینه سازی انرژی‬ ‫رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫هدفازاجرایاینپروژهپژوهشیبازیابیانرژیاز گازهای‬ ‫گرم خروجی گرمکن و تولید اب مقطر جهت استفاده در‬ ‫گرمکنایستگاهتقلیلفشارمی باشد‪.‬محمدمستخدمین‬ ‫حســینی از برگزاری جلســه ارائــه نتایج پروژه پژوهشــی‬ ‫مطالعه‪،‬ساختوبررسیعملکردابشیرین کنتبخیری‬ ‫بااستفادهاز مبدلبازیابحرارتلوله گرماییدر دودکش‬ ‫هیترایستگاهای‪ CGS‬باحضورهمکارانستادیونواحی‬ ‫این شرکت به صورت ویدیو کنفرانس خبر داد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه روش های بازیاب حرارت به عنــوان یک راهکار در‬ ‫میانفناوری هایبهینه سازیانرژیمطرحمی باشد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشزیادیازحرارت گازهایدودکشهیترتلفمی شود‬ ‫که اگر بتوان این حرارت تلف شده را بازیابی نمود‪ ،‬مقدار‬ ‫قابل مالحظ ـه ای از ســوخت اولیه قابلیت ذخیر هســازی‬ ‫دارد‪ .‬رئیس امور پژوهش شــرکت گاز اســتان ســمنان با‬ ‫اشــاره به اینکه نتایج اجرای این پروژه صرفه اقتصادی‬ ‫دربــردارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اهمیت اقتصادی انرژی و‬ ‫همچنینانرژی هایپاکدر اینپروژهباازمایشتجربیو‬ ‫به صورت میدانی عملکرد مبدل لوله گرمایی به منظور‬ ‫بازیابــی حرارت و پیش گرم کردن ورودی سیســتم اب‬ ‫شیرین کنتبخیریموردبررسیقرار گرفتونتایجنشان‬ ‫داد سیستم مورد نظر توانایی تولید ‪ ۵/۲‬لیتر اب مقطر‬ ‫در ســاعت در واحد ســطح اب شــیرین کن را دارد که با‬ ‫صنعتی سازیانمی توانابمقطرموردنیاز گرمکن های‬ ‫گاز راتامین کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد‬ ‫تخصیص‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫درپاالیشگاه اصفهان‬ ‫مدیرعاملشرکتپاالیشنفتاصفهانبااشاره‬ ‫به تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی در پاالیشــگاه اصفهــان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تمام‬ ‫پروژ ههــای کیفی پاالیشــگاه به بهره برداری برســد‬ ‫تمــام محصــوالت ایــن شــرکت یــورو ‪ ۴‬و یــورو ‪۵‬‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫مرتضــی ابراهیمــی در مجمــع عمومــی عادی‬ ‫سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان برای بررسی‬ ‫عملکــرد ایــن شــرکت در ســال مالی منتهی بــه ‪۳۰‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و مجمــوع ‪ ۷۶‬میلیــارد ســهم کــه با‬ ‫حضور ‪ ۶۲.۶۳‬ســهامداران برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان در ســال ‪ ۱۳۸۷‬در‬ ‫بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه فراورد ههــای‬ ‫نفتی‪ ،‬کک و ســوخت هســته ای با نماد شپنا ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ‪ ۱۰‬شــرکت‬ ‫پاالیشی کشوردراینحوزهفعالیتمی کنند‪،‬افزود‪:‬‬ ‫براساس گزارش های عملکرد شرکت های پاالیشی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان از‬ ‫نظــر دریافــت خوراک نفت خــام و میعانات گازی‬ ‫در جایــگاه دوم قــرار دارد‪ ،‬همچنین از منظر تولید‬ ‫محصوالت نفت گاز در مقام نخست‪ ،‬گاز مایع در‬ ‫مقام دوم‪ ،‬بنزین در مقام سوم و نفت سفید در مقام‬ ‫چهارم قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مدیرعامل شــرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان اشــاره به ســهم پاالیشــگاه اصفهان‬ ‫در تولیــد فراورد ههــای نفتــی در ســال ‪ ،۹۹‬گفــت‪:‬‬ ‫پاالیشــگاه اصفهــان ‪ ۱۸‬درصــد گاز مایــع (بــدون‬ ‫احتســاب پاالیشــگاه های گاز)‪ ۱۱ ،‬درصــد نفــت‬ ‫سفید‪ ۲۱ ،‬درصد نفت گاز و ‪ ۱۱‬درصد بنزین کشور‬ ‫را تولید می کند‪ ،‬همچنین این شرکت در کنار تولید‬ ‫فراورده های نفتی خوراک شرکت های پایین دستی‬ ‫پتروشیمیاراک‪،‬اصفهان‪،‬نفتسپاهان‪،‬نفتجی‬ ‫وصنایعشیمیاییایرانراتامینمی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان در مجموع‬ ‫تولیدکننده حدود ‪ ۳۰‬نوع فراورده ویژه نفتی و سه‬ ‫نــوع محصول عمده بنزیــن‪ ،‬گازوییل و نفت کوره‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز این شرکت بر بهبود کیفیت‬ ‫این ســه محصول اســت و در این راســتا پروژه های‬ ‫ارزشمندیتعریفشدهاست‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬در این راستا پروژه بنزین سازی‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬راه اندازی شد و به دنبال ان امروز تمام‬ ‫‪ ۱۲‬میلیونلیتربنزینتولیدیپاالیشگاهیورو‪ ۵‬است‬ ‫و باید بگویم تنها پاالیشگاه کشور هستیم که تمام‬ ‫بنزین تولیدی ان یورو‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان‬ ‫اینکه در مجموع این شرکت تولیدکننده‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫لیتر گازوییلاست‪،‬افزود‪:‬چهار میلیونلیتر گازوییل‬ ‫تحویلــی بــه ســازمان اتوبوســرانی یــورو ‪ ۴‬و بقیــه‬ ‫گازوییلتولیدیاینشرکتمعمولیاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بههمینمنظور پروژه‪ DHT‬در قالب‬ ‫هشت پکیج تعریف شده که تاکنون ‪ ۹۲.۵‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته و امیدواریــم در مجمع‬ ‫بعدی خبر بهره برداری این پروژه دهیم‪.‬‬ ‫ابراهیمــی اضافه کرد‪ :‬احــداث گوگردزدایی ته‬ ‫مانده برج های تقطیر واحد (‪ )RHU‬را نیز در دستور‬ ‫کار داریم کهتاکنون‪ ۱۶.۶۸‬درصدپیشرفتفیزیکی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وی‪ ،‬پیش بینی اتمام طرح را ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتپاالیشنفتاصفهانبااشاره‬ ‫بهاینکهتامینابوبرقبهعنوانیکیاز معضالت‬ ‫اصلــی پاالیشــگاه مطــرح اســت و در ایــن راســتا‬ ‫پروژه هایی تعریف شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر را با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۵۰‬مترمکعب بر ساعت راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۶‬تاکنون میزان مصرف‬ ‫ابپاالیشگاهاصفهانباوجودراه اندازیواحدهای‬ ‫مختلــف از جمله واحدهای تقطیــر و گاز مایع ‪،۳‬‬ ‫گرانــول ســازی گوگــرد و … تغییــری نکرده اســت‪،‬‬ ‫چراکــه پروژ ههــای بســیاری بــرای صرفه جویــی در‬ ‫مصرف اب تعریف شده است‪ ،‬همچنین با اجرای‬ ‫طرح های مختلف در بخش گاز نیز‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫قابل توجهی در انرژی مصرفی شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ابراهیمــی‪ ،‬پــروژه تصفیــه گازوییــل‬ ‫یوتیلیتی افســایت و مخازن‪ ،‬پروژه گوگردزدایی از‬ ‫ته مانده برج های تقطیر‪ ،‬احداث دو دستگاه بویلر‬ ‫‪ ۲۲۷‬تنــی و اب ‪ ،DM‬مدنیزه کردن سیســتم برق‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬بازســازی برج خنک کننده ‪ ،A‬احداث‬ ‫سیستم بازیابی گاز ‪ LPG‬از گازهای خروجی واحد‬ ‫ایزومریزاســیون و احداث خط انتقــال اب درچه از‬ ‫جملــه پروژ ههــای زیســت محیطی و اقتصــادی در‬ ‫دستاجرایپاالیشگاهاصفهاناست‪.‬‬ ‫کهــای‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی کم ‬ ‫بالعوضاینشرکت کهسال گذشتهدر راستایایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پاالیشگاه با اعتباری برابر با ‪ ۱۵۸.۱۳۰‬میلیون ریال‬ ‫اعتبار‪ ،‬در جهت حمایت از توسعه کشاورزی استان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬کمک به دانــش اموزان نیازمند از جمله‬ ‫خریــد تبلت برای کــودکان بی بضاعت‪ ،‬کمک به‬ ‫زلزله زدگان شهرستان سی سخت‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫انتــی بادی مقابله با ویروس کرونــا و ‪ ....‬فعالیت‬ ‫داشته است‪ .‬در ادامه با تصویب این مجمع مبلغ‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریال برای مســئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی و بهداشتی و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال در‬ ‫جهت پروژه تامین اب براســاس مصوبات کارگروه‬ ‫مقابلهباخشکسالیتخصیصیافت‪.‬همچنینبرای‬ ‫تامین پایدار اب صنعت و انتقال اب از خلیج فارس‬ ‫بــه اصفهان مقرر شــد ســرمایه گذاری در ایــن پروژه‬ ‫معادل سرفصل جداگانه تعریف شود و منابع الزم‬ ‫را با مشارکت سایر سهامداران و ‪ ...‬با رعایت اصل‬ ‫ســهامداری تبیین و گزارش ان به ســهامداران داده‬ ‫شود‪ .‬همچنین با توجه به توافق صورت گرفته بین‬ ‫ســهامداران عمده و اکثریت ارا مقرر شــد مبلغ ‪120‬‬ ‫تومان سود به ازای هر سهم تقسیم شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تسریعدر طرح های گازرسانیمازندراننیازمندهمراهیمردمومسووالن‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازنــدران از همکاری و‬ ‫تعامل مردم و مســوالن اســتان بــه عنوان عاملی‬ ‫حهــا یــاد کــرد و گفــت‪ :‬گاز‬ ‫اثرگــذار در اجــرای طر ‬ ‫طبیعــی به عنــوان ســوخت پــاک و ارزان‪ ،‬یکی از‬ ‫حوز ههــای دارای اولویــت و تاثیرگــذار در توســعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبری هم وطــن‪ ،‬در بازدید‬ ‫از پروژه های گازرســانی شــرق اســتان که با حضور‬ ‫نماینــده مردم شــریف بهشــهر‪ ،‬نــکا و گلــوگاه در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیر با برنامه ریزی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫تالش های بســیاری در جهت افزایش شــبکه های‬ ‫گازرســانی انجام شــد که ماحصــل ان بهره مندی‬ ‫‪ 99/9‬درصــدی جمعیــت شــهری و ‪ 95‬درصــد‬ ‫جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه گازرســانی یکی از خدمات‬ ‫مهم دولت اســت و در شــرق مازندران نیز بیش از‬ ‫‪ ۱۵۱‬روســتای کوهستانی در دســتور کار گازرسانی‬ ‫قرار دارد که تاکنون به ‪ 91‬روســتا گازرســانی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود مشــکالت و موانــع‬ ‫حهــای گازرســانی پیشــرفت قابــل‬ ‫موجــود طر ‬ ‫قبولی دارد‪ ،‬لکن به منظور تسریع در روند اجرای‬ ‫پروژ ههــای باقیمانــده نیازمنــد همــکاری تمامــی‬ ‫مسووالن و مردم هستیم‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازندران افــزود‪ :‬اکنون‬ ‫بالغ بر‪ 60‬پروژه گازرسانی به روستاهای هزارجریب‬ ‫در دست اجرا است‪.‬‬ ‫همچنیــن غالمرضــا شــریعتی نماینــده مــردم‬ ‫شــریف بهشــهر‪ ،‬نکا و گلوگاه در مجلس شــورای‬ ‫اســامی از گاز طبیعــی بــه عنــوان یــک نعمــت‬ ‫خــدادادی و یکــی از زیرســاخت های مهم اســتان‬ ‫در ایجــاد رفــاه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫محیط زیست نام برد و گفت‪ :‬توسعه شبکه های‬ ‫گازرســانی عــاوه بــر توســعه و ابادانــی اســتان‪،‬‬ ‫رضایــت مــردم را بــه همــراه دارد لــذا همگی اعم‬ ‫از مــردم و نهادهای دولتی باید دســت در دســت‬ ‫هم داده و همکاری الزم را با شرکت گاز استان به‬ ‫منظور توسعه شبکه انجام دهند‪.‬‬ ‫وی عملکــرد شــرکت گاز اســتان را قابــل قبول‬ ‫شهــا‪ ،‬این‬ ‫دانســت و یــاداور شــد‪ :‬بر اســاس گزار ‬ ‫شــرکت تمامی تالش خود را جهت گازرســانی به‬ ‫شهــا بــه کار گرفته که بهره منــدی ‪ ۹7‬درصد‬ ‫بخ ‬ ‫جمعیــت اســتان و تعــدد صنایــع گازدار نشــان از‬ ‫موفقیت در توسعه گازرسانی دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مردم شــریف بهشــهر‪ ،‬نــکا و گلوگاه‬ ‫در مجلس شــورای اســامی با اشــاره به تســریع و‬ ‫پرهیز از توقف پروژه های گازرسانی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر پروژه گازرســانی به روستاهای باقیمانده از‬ ‫لحاظ حجم و نوع کار یکی از بزرگ ترین طرح های‬ ‫عمرانی اســتان اســت که با توجه به ســختی های‬ ‫موجــود از جملــه وضعیــت متغیــر اب و هوایی‪،‬‬ ‫تردد خودروها و سخت گذر بودن مسیرها عالوه‬ ‫بر همکاری تمامی نهادهای مرتبط‪ ،‬صبر و تحمل‬ ‫و همیاری مردم منطقه را نیز می طلبد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زنگنهخبرداد‬ ‫ذخیره سازی‪ ۱۰‬میلیونبشکهنفتخامدر جاسک‬ ‫وزیر نفت با تشریح مراحل توسعه خط انتقال‬ ‫نفت خام گوره – جاسک تاکید کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫ملی جلوه های کم نظیری از ساخت داخل و در هم‬ ‫شکستن تحریم ها به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از وزارت نفت‪ ،‬بیژن زنگنه‬ ‫روز پنجشــنبه‪ ۳۱ ،‬تیرمــاه در مراســم بهر هبــرداری‬ ‫رسمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره ‪ -‬جاسک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز روز تاریخی در صنعت نفت ایران‬ ‫اســت و بــرای نخســتین بــار در تاریــخ بیــش از ‪۱۱۰‬‬ ‫ساله نفت ایران عملیات صادرات نفت از سواحل‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫مکران در دریای عمان اغاز م ‬ ‫به اینکه ایجاد سامانه ایجاد پایانه صادراتی نفت‬ ‫خام در منطقه مکران‪ ،‬از سال­ های اولیه دهه‪۱۳۶۰‬‬ ‫و اوج جنگ تحمیلی‪ ،‬مطرح بود‪ ،‬افزود‪ :‬ســاخت‬ ‫خــط لولــه انتقال نفت به نام «محــرم»‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس اغاز شد که با پایان جنگ این خط رها شد‬ ‫و بخشــی از این خط لوله انتقال به قطر ‪ ۵۶‬اینچ‬ ‫بــه طــول حدود ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در اســتان بوشــهر به‬ ‫انتقال اب به مناطق ساحلی اختصاص یافت‪ .‬وزیر‬ ‫نفت با یاداوری اینکه در جریان ســفر ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫جنابعالی(رئیسجمهوری)بهاستانهرمزگان‪،‬این‬ ‫فکر دوباره به طور جدی مطرح شد و براین اساس‪،‬‬ ‫پس از بررسی کارشناسی موضوع‪ ،‬توجیه اقتصادی‪،‬‬ ‫فنی و محیط زیستی‪ ،‬این طرح با اعتبار نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد دالر در شــورای اقتصاد تصویــب و ابالغ‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬فرایند ساخت و تامین تجهیزات از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اغاز وعملیاتلوله گذاریاینطرحبه صورت‬ ‫رسمی تیرماه‪ ۱۳۹۹‬با دستور جنابعالی اغاز شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سودهرسهمپاالیشگاهاصفهان‪ ۱۲۰۰‬ریالتعیینشد‬ ‫در مجمععمومیعادیسالیانهصاحبانسهام‬ ‫شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان بــرای ســال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۳۰‬اســفند ســال ‪ ،۱۳۹۹‬ســود هر ســهم‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫پیــرو اگهــی دعــوت منــدرج در روزنام ههــای‬ ‫اطالعــات و دنیــای اقتصــاد بــه تاریــخ ‪ ۱۶‬تیر ماه‬ ‫امســال جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه‬ ‫صاحبان سهام شــرکت پاالیش نفت اصفهان روز‬ ‫دوشــنبه‪ ۲۸-‬تیــر ماه بــا حضــور ‪ ۶۲.۶۳‬درصد از‬ ‫ســهامداران و نماینــده ســازمان بورس‪ -‬جمشــید‬ ‫سهرابی و نماینده موسسه حسابرسی بهمند (به‬ ‫عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) رضا اتش‬ ‫تشــکیل شد‪ .‬پس از احراز حد نصاب قانونی و با‬ ‫توجه به مفاد ماده ‪ ۱۰۱‬اصالحیه قانون تجارت‪،‬‬ ‫مجیــد اعظمــی‪ -‬نماینــده شــرکت پاالیــش نفت‬ ‫جی ارس به عنوان رئیس جلسه و مهدی صرامی‬ ‫فروشــانی‪ -‬نماینده شــرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫استانی ســهام عدالت و علیرضاخدایی‪ -‬نماینده‬ ‫شــرکت اوای پردیــس ســامت بــه عنوان نظــار و‬ ‫صاحب ارجمند به عنوان منشــی جلسه انتخاب‬ ‫شــدند‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ابتــدا گــزارش فعالیت‬ ‫هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش‬ ‫حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی درخصوص‬ ‫صــورت هــای مالــی تلفیقی گروه و شــرکت ســال‬ ‫مالــی منتهــی بــه ‪ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹‬قرائــت و مجمع‬ ‫پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با‬ ‫توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت‬ ‫خالصه مذاکرات مجمع‪ ،‬به اتفاق اراء تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬صورت های مالی تلفیقــی گروه‬ ‫و شــرکت شــامل صــورت ســود و زیــان‪ ،‬صــورت‬ ‫وضعیت مالی‪ ،‬صورت تغییرات در حقوق مالکانه‬ ‫و صورت جریان های نقدی ســال مالی منتهی به‬ ‫‪ ،۳۰/۱۲/۱۳۹۹‬با توجه به تکالیف تعیین شــده‬ ‫صاحبان سهام مندرج درصورت خالصه مذاکرات‬ ‫مجمع‪ ،‬مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اجــرای مــواد ‪ ۲۳۹ ،۹۰‬و ‪ ۲۴۰‬اصالحیــه‬ ‫قانون تجارت‪ ،‬مجمع مقرر نمود مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬ریال‬ ‫بــه عنــوان ســود خالص هر ســهم بابــت عملکرد‬ ‫سال مالی ‪ ۱۳۹۹‬تقسیم و در مهلت مقرر قانونی‬ ‫به ســهامداران پرداخت و باقیمانده پس از کســر‬ ‫پــاداش عملکــرد هیئــت مدیــره‪ ،‬بــه عنوان ســود‬ ‫تخصیص نیافته در حساب ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس‬ ‫مســتقل و بــازرس قانونــی اصلــی و موسســه‬ ‫حسابرســی ارقــام نگــر اریــا بــه عنــوان بــازرس‬ ‫علــی البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی منتهی به‬ ‫‪ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰‬انتخاب شد و مجمع اختیار تعیین‬ ‫حق الزحمه بازرس قانونی و حســابرس مستقل‬ ‫را در چارچــوب قــرارداد فــی مابیــن بــه هیــات‬ ‫مدیــره شــرکت تفویض کــرد‪ .‬همچنیــن روزنامه‬ ‫های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‬ ‫های کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰‬انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چاه هایتامینابشهر کرمانشاه کاهش‬ ‫دبیداشته اند‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل‬ ‫حادی برای تامین اب شــهرها‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫و روســتاها مواجــه نیســتیم‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬چاه های تامین اب‬ ‫و وضعیــت نســبت بــه ســال‬ ‫شــهر کرمانشــاه در دو هفتــه‬ ‫گذشــته بهتر است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اخیــر ‪ ۲۵۰‬لیتر در ثانیه کاهش‬ ‫سال گذشته در چنین ایامی در‬ ‫علیرضاکاکاوند‬ ‫دبــی داشــته اند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫پاوه‪ ،‬نودشه‪ ،‬باینگان‪ ،‬هرسین‬ ‫روابــط عمومــی ابفــا اســتان‬ ‫و روانسر مشکل اب داشتیم که‬ ‫کرمانشاه و به نقل از ایسنا‪ ،‬علیرضا کاکاوند در اکنون مشــکل این مناطق حل شده است‪ .‬وی‬ ‫جلسه ستاد بحران استان کرمانشاه‪ ،‬با اشاره به تاکید کرد‪ :‬به عالوه در ســال گذشــته در چنین‬ ‫خشکســالی هایی که سراسر کشور را فرا گرفته ایامی به ‪ ۱۷۰‬روســتا ابرســانی ســیار داشتیم که‬ ‫و از قبــل قابل پیش بینی بــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اکنون این تعداد به ‪ ۱۳۹‬روســتا رســیده است‪.‬‬ ‫خشکســالی ها منابع تامین اب کرمانشاه را نیز موضــوع دیگــری کــه مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫با مشکل مواجه کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه فاضالب اســتان کرمانشــاه نســبت بــه ان ابراز‬ ‫عمده منبع تامین اب در شــهرها و روســتاهای نگرانــی کرد احتمــال افزایش مصــرف اب طی‬ ‫خصوصا در ایام عید قربان بود‪ .‬وی‬ ‫کرمانشــاه چــاه و چشــمه اســت‪ ،‬خاطرنشــان روزهای اتی‬ ‫ً‬ ‫کــرد‪ :‬در چشــمه هــا ‪ ۷۰‬درصــد کاهــش دبــی از دستگاه های مربوطه خواست برای اینکه در‬ ‫داشتیم و میزان دبی چاه های استان نیز به طور این ایام با مشکل جدی مواجه نشویم‪ ،‬هرچه‬ ‫میانگین ســه لیتر در ثانیه کاهش داشته است‪ .‬زودتر نســبت به تامین برق برخــی از چاه های‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان استان از جمله چاه منطقه ظفر‪ ،‬چاه دانشکده‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬طی دو هفتــه اخیر وضعیت منابع کشــاورزی‪ ،‬چــاه موشــاخانی و چــاه مومیونــد‬ ‫ابی استان بسیار بدتر شده‪ ،‬بگونه ای که فقط اقدام کنند‪ .‬کاکاوند سپس به بیان درخواست‬ ‫در چاه های تامین اب شــهر کرمانشاه ‪ ۲۵۰‬لیتر هــای خــود پرداخــت و گفــت‪ :‬مهمتریــن‬ ‫در ثانیه افت دبی داشته ایم‪ .‬کاکاوند از کاهش درخواســت مــا تخصیص اعتبار اســت‪ ،‬زیــرا از‬ ‫‪ ۸۷‬درصــدی دبــی اب ســراب قنبــر بــه عنوان اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۰‬ریالــی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫یکی از منابع مهم تامین اب شهر کرمانشاه خبر وی بــا بیان اینکه ابداران در بعضی از مناطق‬ ‫داد و اظهــار کــرد‪ :‬دبــی اب ســراب قنبــر از ‪ ۳۱۰‬هشــت ماه اســت حقــوق نگرفته اند‪ ،‬یــاداور‬ ‫لیتر در ثانیه اکنون به ‪ ۷۰‬لیتر رسیده است‪ .‬وی شد‪ :‬تقاضا داریم به دور از روند اداری مقداری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در چاه های ده پهن و میاندربند نیز تنخواه در اختیار ما برای پرداخت حقوق این‬ ‫مشــکالت کاهش دبی داشــتیم‪ ،‬بگونــه ای که ابــداران قــرار گیــرد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫چهار حلقه چاه به طور کامل خشــک شــده و فاضالب استان کرمانشاه همچنین درخواست‬ ‫بــرای ‪ ۳۰‬حلقــه چــاه نیــز مجبــور شــدیم عمق کــرد مصوبــات ســتاد بحــران در زمینــه اب‪ ،‬از‬ ‫نصــب پمــپ هــا را افزایش دهیــم‪ .‬مدیرعامل کاغــذ بازیهــای اداری معــاف شــود‪ .‬کاکاونــد‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه با بیان همچنین از دســتگاه هایی که تانکــر در اختیار‬ ‫خصوصا‬ ‫اینکه اوج مشــکالت اب معموال تــا ‪ ۲۵‬مرداد دارنــد درخواســت کرد تانکر خــود را‬ ‫ً‬ ‫ماه است‪ ،‬ابراز نگرانی کرد که در روزهای اینده بــرای ابرســانی به شهرســتان های مــرزی مانند‬ ‫وضعیت منابع ابی بدتر شود‪ .‬کاکاوند با بیان پاوه و ثالث باباجانی در اختیار اب و فاضالب‬ ‫اینکه با وجود کاهش منابع ابی اما با مشــکل قرار دهند‪.‬‬ ‫ذخیرهسدسفیدرود‬ ‫کاهش پیدا کرد‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب‬ ‫بوده که در ســال زراعی جاری‬ ‫منطق ـه ای گیــان در حاشــیه‬ ‫بــه دلیــل روش جدیــد نوبــت‬ ‫اولیــن برداشــت مکانیــزه‬ ‫بنــدی ابگذاری کانال فومنات‬ ‫برنــج درشهرســتان صومعــه‬ ‫شــاهد چالــش کــم ابــی در‬ ‫ســرا گفت‪ :‬ذخیره ســد ســفید‬ ‫ایــن بخــش نبودیــم و اولیــن‬ ‫وحید خرمی‬ ‫رود بــه عنــوان مهمترین منبع‬ ‫برداشــت مکانیزه برنج نیز در‬ ‫تامین کننــده ‪ 171‬هزار هکتار‬ ‫شهرســتان صومعــه ســرا ثبت‬ ‫از اراضــی شــالیزارهای تحت پوشــش این ســد شــد‪ .‬مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای گیالن‬ ‫نسبت به سنوات گذشته به یک سوم کاهش بــا اشــاره به بارش هــای اخیر اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وحید خرمی افزود‪ :‬استان گیالن دو توجه به بارش های اخیر توانستیم ‪ 100‬میلیون‬ ‫ســال پر ابی را تجربه کرده بوده ولی با توجه متر مکعب اب در سد سفید رود ذخیره کنیم و‬ ‫بــه کاهــش شــدید بارش ها و کاهش اورد ســد این ذخیره ابی برای مناطقی که هنوز نیازمند‬ ‫ســفید رود‪ ،‬فشــار زیــادی به تجهیــزات انتقال اب می باشــند‪ ،‬ابگــذاری را انجــام خواهیــم‬ ‫اب به سطح مزارع از قبیل ایستگاه های پمپاژ داد‪ .‬خرمــی در خصــوص وضعیــت ابرســانی‬ ‫و چاه ها وارد شــد‪ .‬وی با بیان اینکه بر اســاس بــه اراضــی شــالیزارهای خارج از شــبکه گفت‪:‬‬ ‫تصمیم سطح کالن استان مبنی بر کاشت برنج در خــارج از شــبکه بــه دلیــل کاهــش بارش ها‬ ‫در همــه مناطــق بــا وجــود کاهــش بارش ها و و کاهــش دبــی رودخانه هــا‪ ،‬شــرایط ســختی‬ ‫کاهش اورد ســد ســفید رود‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬قبل را پشــت ســر گذاشــتیم و تمامــی ظرفیت های‬ ‫از شــروع فصــل زراعــی‪ ،‬بــا برنامه ریزی هــای موجود از قبیل ایســتگاه های پمپاژ و چاه های‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬تقویم زراعــی و تقویم ابیاری عمیق و نیمه عمیق در مدار بهره برداری بودند‬ ‫(طرح نوبت بندی اب کشــاورزی) با همکاری و ایستگاه هایی هم که نیازمند به برق بوده‪،‬‬ ‫دســتگاه های متولی و کمیتــه منابع و مصارف برق رســانی انها نیز در ســال جاری انجام شد‪.‬‬ ‫اب اســتان تدویــن و اجرایــی شــد‪ .‬وی در مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گیــان در‬ ‫خصــوص وضعیت ابیــاری در منطقه فومنات پایان اعالم داشت‪ :‬خدا را شاکریم که در سال‬ ‫شــامل شهرســتان های فومن‪ ،‬شفت‪ ،‬صومعه تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬با همت‬ ‫ســرا و بخش هایــی از شهرســتان های ماســال‪ ،‬و همدلی کشــاورزان زحمتکش و مســئولین و‬ ‫رضوانشــهر و انزلی گفت‪ :‬همواره این مناطق متولیان امر‪ ،‬توانستیم ابیاری سال زراعی جاری‬ ‫در ســنوات گذشــته دچــار چالش در ابرســانی را با موفقیت تا به این لحظه سپری کنیم‪.‬‬ ‫شرکت گاز‪ ،‬تامین کننده‪ 74‬درصدسبد‬ ‫انرژی در گیالن است‬ ‫بــا گازرســانی بــه بیــش‬ ‫است‪ .‬حسین اکبر افزود‪ :‬این‬ ‫از ‪ 98‬درصــد خانوارهــای‬ ‫شــرکت عــاوه بــر گازرســانی‬ ‫گیالنی‪ 3 ،‬نیروگاه تولید برق‪،‬‬ ‫بــه مشــترکین خانگــی‪ ،‬بــا‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 6‬هــزار صنعت‪،‬‬ ‫همــه تــوان بــرای گازرســانی‬ ‫‪ 90‬هــزار واحــد تجــاری و‬ ‫بــه ســایر بخش هــای مصرف‬ ‫حسین اکبر‬ ‫‪ 95‬جایــگاه ‪ ،CNG‬شــرکت‬ ‫کننــده گاز تــاش می کند و در‬ ‫گاز تامیــن کننــده ‪ 74‬درصــد‬ ‫همین راســتا تاکنون توانســته‬ ‫ســبد انــرژی در گیــان اســت‪ .‬حســین اکبــر‪ ،‬اســت نزدیــک بــه ‪ 6‬هــزار مشــترک صنعتــی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در مجمع ‪ 90‬هزار مشــترک تجاری و ‪ 95‬جایگاه ‪CNG‬‬ ‫عمومی سالیانه این شرکت گفت‪ :‬هم اکنون گازرســانی کند‪ .‬وی در خاتمه هدف شــرکت‬ ‫بــا بهــره مندی همه شــهرها و ‪ 2080‬روســتای گاز را افزایــش ســطح رفــاه و جلــب رضایــت‬ ‫گیــان‪ ،‬شــرکت گاز گیــان ‪ 74‬درصد از ســبد مردم عزیز اســتان عنوان کرد و گفت‪ :‬شرکت‬ ‫انرژی اســتان را تامین می کند‪ .‬مدیرعامل گاز گاز عــاوه بــر حفــظ پایــداری جریــان گاز‬ ‫گیالن با بیان این موضوع اظهار داشت‪ :‬روند اســتان‪ ،‬بــرای تقویت شــبکه برق گیــان‪ ،‬در‬ ‫گازرســانی به سراسر استان همچنان با شتاب ســه مــاه ابتدایی ســال جاری با افزایشــی ‪15‬‬ ‫ادامه دارد و در همین راستا برنامه گازرسانی درصــدی‪ ،‬بالغ بر ‪ 960‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫بــه ‪ 62‬روســتای صعــب العبور و کوهســتانی به نیروگاه های تولید برق استان تحویل داده‬ ‫گیالن مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شهردار شیراز‪:‬شهرداریرا از مباحثسیاسی‬ ‫دور نگه داریم‬ ‫شــهردار شــیراز در نشســت‬ ‫میلیــون دالر داشــته ایم و در‬ ‫خبری با اصحاب رسانه گفت‪:‬‬ ‫ســال ‪ ٩٩‬فــروش امــوال بــه‬ ‫ســه ســال و نیــم تــاش کــردم‬ ‫‪ ٦٣٠‬میلیــارد تومــان معــادل‬ ‫وارد مجادالت سیاســی نشوم‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫چــون معتقد هســتم خدمت‬ ‫او بــا اشــاره بــه تخصیص ‪۹۷‬‬ ‫حیدر اسکندرپور‬ ‫بــه مــردم شــیراز این اســت که‬ ‫درصــد از بودجــه عمرانــی‬ ‫شــهرداری را از مباحث سیاسی‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به تکمیل پروژه های‬ ‫دور نگه داریم و بگذاریم مدیریت شهری مسیر عمرانی نیمه تمام اضافه کرد‪ :‬در بودجه سال‬ ‫خود را برود‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬نیــز مقادیــر باالیی از بودجــه عمرانی به‬ ‫شــهردار شیراز با اشــاره به پیشینه سیاسی اتمــام پروژ ههــای نیمه تمام اختصــاص یافت‬ ‫خــود‪ ،‬حضــور در دفــاع مقــدس و همچنیــن و از ســال ‪ ۹۹‬توانســتیم پروژه هایــی جدیــد و‬ ‫انتشــار مطلبــی در خصــوص اینکــه انتخــاب منطبق بــر رویکردهای مدیریت شــهری دوره‬ ‫شــهردار نباید سیاســی باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬سیاســی پنجم اجرا کنیم‪ .‬شــهردار شیراز ضمن تشریح‬ ‫بودن را امری مذموم نمی دانم بلکه معتقدم اقدامــات انجا مشــده در احــداث خط یک و‬ ‫مدیــری کــه می خواهــد در کال ‬ ‫نشــهر شــیراز دو متــرو و تزریــق بیش از ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مدیریت کند باید برداشــت روشنی از مسائل اعتبــار به ان گفت‪ :‬از ‪ ۲۰‬ایســتگاه خط یک‪،‬‬ ‫مختلــف سیاســی‪ ،‬فرهنگی و عمرانی داشــته تعداد هفت ایستگاه در این دوره افتتاح شد‪.‬‬ ‫و پیشــینه مشخصی نیز داشــته باشد اما مهم همچنین به خط دو مترو به عنوان یک پروژه‬ ‫این اســت که در شــهرداری کار سیاسی نکنیم بــزرگ نگاه کردیــم‪ .‬در احداث خط دو رکورد‬ ‫و بــه دنبــال عمــل سیاســی بــه نفــع جریانــی حفــاری را در ســال ‪ ۹۸‬در ســطح کشــور ثبت‬ ‫خاص نباشیم چون شهرداری جای کار سیاسی کردیم و این یک افتخار برای شــیراز محسوب‬ ‫نیست‪ .‬حیدر اسکندرپور در ادامه اظهار کرد‪ :‬می شود‪ .‬می توانستیم بخش هایی از خط دو‬ ‫بر اساس اسناد ثبت و حسابرسی شده‪ ،‬میزان را در ماه های پیشین افتتاح کنیم اما اعتبارات‬ ‫بدهــکاری شــهرداری تا تاریخ ‪ ۳۱‬شــهریورماه مربــوط بــه اوراق مشــارکت هنوز به حســاب‬ ‫‪ ۹۶‬بال ‬ ‫غبــر ‪ ۴۱۷۰‬میلیــارد تومــان بوده اســت شــهرداری واریــز نشــده و در حســاب بانــک‬ ‫کــه اگــر ایــن میــزان را بر دالر ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬مرکزی اســت‪ .‬اســکندرپور ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫تومانی ان زمان تقسیم کنیم بدهی شهرداری ‪ ۹۲‬ســهم حمل ونقل عمومی در بودجه ‪3/6‬‬ ‫بــه میــزان یک میلیــارد و ‪ ۱۷۱‬میلیون دالر می درصــد‪ ،‬در ســال ‪ ۹۳‬بــه میــزان ‪ ۱۱‬درصــد‪ ،‬در‬ ‫شــود‪ .‬شامل یک هزار و هشت میلیارد تومان ســال ‪ ٩٤‬قریــب بــه ‪ 8/4‬درصد‪ ،‬در ســال ‪٩٥‬‬ ‫غبــر ‪ 11/45‬درصــد‪ ،‬در ســال ‪ ٩٦‬بــه میزان‬ ‫تســهیالت بانکــی‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۵۶۷‬میلیارد بال ‬ ‫تومــان بدهــی پیمانکاران و یک هــزار و ‪ 6/8 ۵۹۹‬درصد‪ ،‬در ســال ‪ ٩٧‬شــامل ‪ 8/2‬درصد‪،‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت است‪ .‬این مقام در سال ‪ ٩٨‬به میزان ‪ 17/58‬درصد و در سال‬ ‫مسئول افزود‪ :‬هم اکنون بدهی شهرداری شیراز گذشــته ‪ ١٣.٨١‬درصد بوده و بر این اساس در‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬میلیــارد تومــان اســت و نســبت بدهی ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بیشــترین ســهم حمل ونقل را‬ ‫شــهرداری فعلــی بــه دالر ‪ ٢٢٠‬میلیــون دالر در بودجه داشــته ایم‪ .‬شهردار شــیراز در ادامه‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬در حــال حاضر میزان بدهی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای خریــد اتوبوس ها نیز‬ ‫بــه بانــک از ‪ ۱۰۰۸‬میلیــارد تومــان بــه ‪ ٣٠ ۲۶۰۰‬درصــد از کل هزین ههــا در دوره مدیریــت‬ ‫میلیارد رســیده اســت که هزار میلیارد ان سود قبلی پرداخت و مابقی در دوره فعلی تامین‬ ‫سهــا در ســال ‪ ۹۷‬بــه‬ ‫تســهیالت است و تاکنون حدود ‪ ۵۱۳‬میلیارد و بــا ورود ایــن اتوبو ‬ ‫تومــان به بانک بابت تســویه پرداخ ‬ ‫تشــده ناوگان اتوبوس رانی یک فرصت برای توسعه‬ ‫و ‪ ۵۴۹‬میلیــارد تومــان نیــز تســهیالت بانکــی حمل ونقــل عمومــی در شــیراز فراهم شــد‪ .‬او‬ ‫دریافت کرده ایم‪ .‬شــهردار شــیراز خاطرنشان اضافــه کــرد‪ ۱۰ :‬پــروژه بزرگ شــهری همچون‬ ‫کرد‪ :‬تا شهریورماه ‪ ۹۶‬میزان بدهی پیمانکاران تقاطع استاد بهمن بیگی‪ ،‬بزرگراه مهندسین و‬ ‫رقمــی بالغ بر ‪ ۱۵۶۷‬میلیارد تومــان بوده و در تقاطع شهید رودکی را در سال ‪ ۹۹‬و هم زمان‬ ‫حــال حاضــر ایــن میزان ‪ ۱۲۰۳‬اســت و نشــان با شیوع کرونا‪ ،‬مشکالت اقتصادی و چند برابر‬ ‫از تــاش ما بــرای پرداخت بدهی پیمانکاران شــدن نــرخ ارز افتتــاح کردیم ‪ .‬شــهردار شــیراز‬ ‫دارد‪ .‬اســکندرپور بیــان کــرد‪ :‬تــا شــهریور ‪ ۹۶‬ادامــه داد‪ :‬زیرگذر گلســتان تا شــهریور ‪ ۹۶‬به‬ ‫میزان تعهدات اوراق مشارکت ‪ ۱۵۹۹‬میلیارد میزان ‪ ۶۳‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشــت و‬ ‫تومــان بــوده و در حــال حاضــر بدهــی اوراق ‪ ۳۵‬میلیــارد تومــان در اجــرای ان هزینه شــده‬ ‫غبــر ‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫مشارکت به ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان رسیده است بــود و مــا نیز بــا هزین ـه ای بال ‬ ‫و باوجود گرفتن اوراق مشــارکت جدید برای تومان پروژه را تکمیل و افتتاح کردیم‪ .‬پروژه‬ ‫غبــر‬ ‫احداث خط دو مترو موفق به تسویه بخش «شــهدای کشــن» نیــز تــا شــهریور ‪ ۹۶‬بال ‬ ‫زیادی از اوراق مشارکت شده ایم‪ .‬اسکندرپور ‪ ۵۳‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشــت که ‪۳۷‬‬ ‫با اشاره به موضوع فروش اموال در شهرداری میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان بــرای احــداث‬ ‫شــیراز گفــت‪ :‬در ســال ‪ ،٩٥‬بــه میــزان ‪ ٨٣٧‬ان هزینــه شــده بــود و برای تکمیــل ان هزینه‬ ‫میلیــارد تومــان فــروش امــاک معــادل ‪ ٢٣٩‬کردیم‪.‬‬ ‫مشکلقطعبرقبخشصنعتوتولید‬ ‫در کوتاه مدت حل نمی شود‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫راهگشــایی برای فعالیت در‬ ‫صنایــع‪ ،‬معادن و کشــاورزی‬ ‫ایــن شــرایط باشــند و بــرای‬ ‫اســتان فــارس گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫استفاده از برق موردنیازشان‬ ‫تالشــمان را برای رفع مشکل‬ ‫برنامه ریــزی کننــد‪ .‬رازقــی‬ ‫بــرق واحدهــای تولیــدی و‬ ‫بابیــان اینکــه پیش بینــی مــا‬ ‫جمال رازقی‬ ‫صنعتــی بــه کار گرفته ایــم‬ ‫بــرای رســیدن بــه وضعیــت‬ ‫اما شــرایط به گونه ای اســت‬ ‫ثبــات در این بخــش حداقل‬ ‫کــه ایــن مشــکل در کوتاه مدت و ی ‬ ‫کشــبه و بــرای حــدود چهــار ســال اینــده اســت ادامه‬ ‫چندماهه حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬اگر امروز تمام کشــور نیز به رفع مشکل‬ ‫جمــال رازقــی در جلســه ویژه کمیســیون قطــع بــرق بخــش صنعــت و تولیــد اهتمــام‬ ‫صنعــت و رونــق تولید این اتاق که با حضور داشــته باشــند‪ ،‬ایــن معضــل در کوتا همــدت‬ ‫اعضــای ان ب هصــورت وبینار برگزار شــد بیان حل نخواهد شد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی فارس‬ ‫کــرد‪ :‬رفــع مشــکل قطعــی بــرق واحدهــای عنــوان داشــت‪ :‬بحــران بــرق در کوتا همــدت‬ ‫تولیــدی و صنعتــی را بــا جدیــت پیگیــری ایجاد نشده که در کوتاه مدت حل شود و به‬ ‫می کنیــم امــا معضــل قطــع بــرق ب ـه زودی نظر می رســد مشــکل قطعی برق در روزهای‬ ‫برطــرف نخواهــد شــد و بــا توجــه بــه فضا و اینده بیشتر شود‪.‬‬ ‫شــرایطی موجــود بعید می دانم این مشــکل‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‪،‬‬ ‫در کشــور حداقل تا ســه الی چهار سال اینده پیرامون توقف اجرای سامانه صیاد به مدت‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫یک ســال و بررسی قانون جدید صدور چک‬ ‫او افزود‪ :‬موضوع برق واحدهای تولیدی در راســتای رفــع اشــکاالت اجرایــی ســامانه‬ ‫و صنعتی استان را در جلسه شورای گفتگوی صیــاد مــواردی را مطرح کــرد‪ .‬رازقی تصریح‬ ‫استان و ملی دنبال کرده ایم و مصوباتی برای کــرد‪ :‬بــا پیگیری های مســتمر کمیســیون های‬ ‫حــل ان و اخــذ خســارت های ناشــی از قطع مربوطــه اتــاق ایــران تاکنــون بعضــی از‬ ‫برق واحدها نیز اخذشده است که تا حصول اشــکاالت موردنظــر مرتفــع شــده امــا تعداد‬ ‫نتیجه پیگیر ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫دیگری همچنان وجود داشــته که الزم است‬ ‫رازقی اظهار داشت‪ :‬با توجه به مکاتبات بانک مرکــزی اقدامات عاجل در جهت رفع‬ ‫نهــا بــه عمــل اورد‪ .‬او افــزود‪ :‬در غیــر ایــن‬ ‫واحدهــای صنعتــی با اتــاق بازرگانــی فارس ا ‬ ‫پیرامــون معضــات موجود ناشــی از قطعی صــورت و بــا توجــه بــه گســتردگی اســتفاده‬ ‫برق؛ در حال تدوین مستندات و راهکارهای از چــک در روابــط تجــاری و کس ـب وکار‬ ‫موجــود بــرای تامیــن بــرق واحدهای اســتان فعــاالن اقتصــادی هرگونه تاخیــر در این امر‬ ‫جهت ارائه به اتاق ایران هستیم‪.‬‬ ‫مهــم موجــب اختــال جــدی در امــور جاری‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه فعــاالن اقتصــادی و در ادامــه مختــل شــدن‬ ‫واحدهــای تولیــدی بایــد خــود را بــا شــرایط تولیــد و دیگــر فعالیت های تجــاری در حوزه‬ ‫موجــود تطبیــق داده و بــه فکــر چــاره و کسب وکار می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان خبر داد‪:‬‬ ‫رکورد شکنی در زمینه ساخت ‪ 2700‬واحد مسکن‬ ‫روستایی طی ‪ 10‬ماه‬ ‫حمیــد ســپهری‪-‬همدان‪ :‬در ســفر محمدباقــر‬ ‫نوبخــت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور به استان همدان ‪ 2700‬واحد‬ ‫مســکن محرومیــن بــه بهر هبــرداری رســید‪ .‬در این‬ ‫مراسم که در روستای خلیل کرد از توابع شهرستان‬ ‫بهــار برگــزار شــد‪ ،‬مدیرکل مســکن روســتایی بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اسالمی‪ ،‬اســتاندار و حسن ظفری‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان و نماینده مردم‬ ‫همدان فامنین در مجلس و دیگر مسئوالن حضور‬ ‫داشتند‪.‬حسنظفری‪،‬مدیرکلبنیادمسکنانقالب‬ ‫اســامی اســتان همدان با اشــاره به اهدافی که در‬ ‫طرح ویژه مســکن روســتایی و مســکن محرومین‬ ‫دنبالمیشود‪،‬افزود‪:‬بهبود کیفیتمسکنوبافت‬ ‫روستاییوارتقاسطحایمنیبهداشتیرفاهواسایش‬ ‫مســکن روســتایی ازجمله اهــداف مدنظر اســت‪.‬‬ ‫ظفری ادامه داد‪ :‬این نوید را خدمت شما می دهیم‬ ‫که مســکن روســتایی ‪ 1400‬به عقد قرارداد رســیده‬ ‫است و قسط اول تعدادی از واحدها را ازادکرده ایم‬ ‫والبتهاگرتالشحمیدرضاسهرابی(مدیرکلمسکن‬ ‫روستاییبنیادمسکن کشور)ونگاهحامیایشانبه‬ ‫مسکن روستایی در سطح کشور وجود نداشت این‬ ‫مهماتفاقنمی افتاد‪.‬‬ ‫رکوردشکنی در ساخت مسکن روستایی‬ ‫او عنــوان کرد‪ :‬به واســطه حضــور محمدباقر‬ ‫نوبخــت‪ ،‬اســتاندار‪ ،‬فرمانــدار بهــار و بــا تــاش‬ ‫مجدانه همکاران‪ ،‬توانستیم ‪ 2700‬واحد طی ‪10‬‬ ‫ماه مسکن محرومین را به بهره برداری برسانیم‬ ‫و این یک رکورد اســت‪ .‬ظفری خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫غبــر ‪ 3353‬متقاضــی مســکن روســتایی در‬ ‫بال ‬ ‫روزهــای نخســت به مــا مراجعه کردنــد و برای‬ ‫بنیــاد مســکن اســتان همدان با اشــاره بــه اینکه‬ ‫شــاخص بهســازی در ســطح کشــور حــدود ‪50‬‬ ‫درصــد اســت و خوشــبختانه در اســتان همــدان‬ ‫حدود ‪ 66‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس برنامه‬ ‫هدف گذاری شده امده است که این شاخص در‬ ‫سال ‪ 1405‬به ‪ 70‬درصد ارتقا پیدا کند و استان‬ ‫همــدان نیــز به راحتــی دریکی دو ســال اینده به‬ ‫هدف ‪ 1405‬دست پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مراجعه بیش از ‪ 121‬هزار متقاضی تا به‬ ‫امروز‬ ‫ان ها پرونده تشــکیل دادیم و با افزایش تعداد‬ ‫یهــای زیــادی انجــام دادیــم‬ ‫یهــا پیگیر ‬ ‫متقاض ‬ ‫کــه هــزار واحــد بــه ســهم اســتان اضافه شــود و‬ ‫یهــا بحــث داشــتند‬ ‫هرچنــد در میانــه راه خیل ‬ ‫کــه اســتان فعال این ‪ 2‬هــزار واحد را به ســامان‬ ‫برســاند و بیشتر از ان برای استان مقدور نیست‬ ‫امــا حمایت های ســهرابی‪ ،‬اســتاندار و صیدایی‬ ‫مدیر برنامه وبودجه اســتان در تحقق این سهم‬ ‫موثر بود و نتیجه اعتماد را امروز در شهرســتان‬ ‫بهار مالحظه کردند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬طی ‪ 10‬ماه‬ ‫‪ 150‬میلیارد تومان تسهیالت بانکی با کارمزد ‪5‬‬ ‫درصد و دوره بازپرداخت ‪ 15‬ساله و ‪ 90‬میلیارد‬ ‫تومــان کمک بالعــوض دولت به عنــوان برنامه‬ ‫نظــام هزینــه شــده اســت و صــرف واحدهــای‬ ‫مســکن محرومین شده است‪ .‬ظفری افزود‪ :‬هر‬ ‫یک از ســه هزار واحد مدنظر در اســتان همدان‬ ‫‪ 50‬میلیون تســهیالت با کارمزد ‪ 5‬درصد داشــته‬ ‫اســت و دوره بازپرداخــت ان ‪ 15‬ســاله اســت و‬ ‫بــه ازای هــر واحد هم ‪ 30‬میلیــون تومان کمک‬ ‫تشــده اســت و در تولیــد این‬ ‫بالعــوض پرداخ ‬ ‫‪ 3‬هــزار واحــد‪ ،‬نظــام فنــی روســتایی و ناظرین‬ ‫عالــی اســتان واقعــا نقش بســزایی داشــتند‪ .‬او‬ ‫یاداور شــد‪ :‬طی ‪ 4‬ســال گذشــته از منابع کمک‬ ‫بالعوض محرومین و حســاب صد حضرت امام‬ ‫بالغ بر ‪ 7100‬واحد در ســطح اســتان ساخته شده‬ ‫اســت و بــه بهره برداری رســیده اســت و ‪ 3‬هزار‬ ‫واحد ان مبتنی بر تفاهم نامه مجموعه سازمان‬ ‫برنامه وبودجــه‪ 4413 ،‬واحــد از منابــع کمــک‬ ‫حســاب صــد ساخت هشــده اســت که در مســکن‬ ‫روستایی کار ارزنده ای روی داده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫ظفــری بابیان اینکه ســهمیه ســال ‪ 1400‬بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اســامی اســتان همدان ‪ 12‬هزار‬ ‫سهم بوده است که با حمایت مهندس سهرابی‬ ‫بــه ‪ 12600‬فقــره یعنــی ‪ 1260‬میلیــارد تومــان‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬این تســهیالت ‪5‬‬ ‫درصــد و دوره بازپرداخــت ان ‪ 20‬ســاله اســت و‬ ‫اســتان همدان از این تسهیالت بهره خواهد برد‬ ‫کــه برابــر بــا ان تســهیالت را نیز مردم مشــارکت‬ ‫خواهنــد داشــت‪ .‬او تصریــح کرد‪ :‬در ســال اینده‬ ‫شــاهد فعالیــت ‪ 2500‬میلیــارد تومانــی در بخش‬ ‫مســکن روســتایی و تحرک و اشــتغال و پویایی‬ ‫در روستاهای استان خواهیم بود‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫تا به امروز بر اساس سرشماری نفوس و مسکنی‬ ‫که به ان استناد می کنیم در سال ‪ 165 ،1395‬زار‬ ‫مسکن روســتایی در سطح استان شناسایی شده‬ ‫اســت و بیــش از ‪ 121‬هــزار متقاضــی تــا بــه امروز‬ ‫مراجعه کرده اند و بالغ بر ‪ 114‬هزار متقاضی را به‬ ‫سیســتم بانکی معرفی کرده ایم که عمال موفق‬ ‫به عقد قرارداد با سیستم بانکی شدند و ‪ 110‬هزار‬ ‫واحد موفق به اخذ پایان کار شدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 113‬روستایمرزیخراسانجنوبیاز نعمت گاز طبیعیبهره مندمی شوند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی از‬ ‫برنامــه شــرکت گاز اســتان بــرای گازرســانی بــه‬ ‫‪ 113‬روســتای مــرزی اســتان تــا پایان امســال خبر‬ ‫داد‪ .‬ســید محمــود هاشــمی در تشــریح اخریــن‬ ‫وضعیت گازرسانی به روستاهای مرزی گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 12‬شــهر و ‪ 592‬روســتای مرزی استان‬ ‫تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند‪ .‬هاشمی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با یاری پروردگار و در ادامه نهضت‬ ‫گازرســانی تــا پایــان امســال‪ 113 ،‬روســتای مرزی‬ ‫و حــدود ‪ 5‬هــزار مشــترک در خراســان جنوبی از‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد خواهنــد شــد‪ .‬او‬ ‫بودجه موردنیاز برای گازرســانی به ‪ 113‬روستای‬ ‫غبــر ‪ 120‬میلیــارد تومان اعــام کرد و‬ ‫مــرزی را بال ‬ ‫افــزود‪ :‬هزینه اجــرای کلیه پروژه های گازرســانی‬ ‫در اســتان و ازجملــه گازرســانی بــه روســتاها از‬ ‫محل منابع داخلی شــرکت ملی گاز ایران تامین‬ ‫و پرداخت می شود‪ .‬هاشمی یاداور شد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ 16‬هــزار و ‪ 68‬خانــوار در شــهرهای مرزی‬ ‫و ‪ 33‬هــزار و ‪ 488‬خانــوار در روســتاهای مــرزی‬ ‫خراســان جنوبی تحت پوشــش گاز طبیعی قرار‬ ‫دارند‪ .‬او با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای‬ ‫بیشــترین مرز با کشــور افغانســتان است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با بهره مندی روستاهای مرزی از نعمت گاز‬ ‫طبیعــی‪ ،‬عالوه بر ایجاد امنیت‪ ،‬اســایش و رفاه‬ ‫به میزان قابل توجهی از قاچاق سوخت از طریق‬ ‫مرزها نیز جلوگیری می شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫گاز اســتان خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪1429‬‬ ‫روســتا در خراســان جنوبی از نعمت گاز طبیعی‬ ‫بهره مند هستند و پروژه های گازرسانی به حدود‬ ‫‪ 240‬روستا نیز در دست اجرا است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فیلم های‪ ١٠‬زبانهمعرفیاصفهانبافرهنگ کشورهایهدفسنخیت کاملدارد‬ ‫مهــای‬ ‫مجیــد عرفانیــان‪ ،‬کارگــردان فیل ‬ ‫بین المللــی ده زبانــه معرفــی اصفهــان‪ ،‬تولیــد‬ ‫اداره کل ارتباطــات و امــور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهان که با حضور شــهردار اصفهان‪ ،‬مدیران‬ ‫شهری و فعاالن حوزه گردشگری رونمایی شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من مشهدی هستم‪ ،‬هفت ساله بودم که‬ ‫بــرای نخســتین بار به همــراه پدرم بــه اصفهان‬ ‫ســفر کــردم و اولیــن تصاویــری کــه از اصفهــان‬ ‫تشــده گش ـت وگذار در کنــار‬ ‫در ذهــن مــن ثب ‬ ‫مادی های اصفهان اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بعدها‬ ‫که شــانس ســفر کردن به ســایر شــهرهای جهان‬ ‫را پیدا کردم‪ ،‬تصمیم گرفتم از شــهرهای جهان‬ ‫ازجملــه اصفهان فیلم بســازم‪ .‬عرفانیــان ادامه‬ ‫داد‪ :‬دو ســال پیش ازاین فیلمی از شــهر اصفهان‬ ‫ساختم و به ادامه سفرهای شخصی پرداختم تا‬ ‫زمانی که با شــیوع ویروس کرونا این سفرها نیز‬ ‫متوقف شد؛ در ان زمان شهرداری اصفهان ایده‬ ‫ساخت فیلم معرفی اصفهان را ارائه و مصرانه‬ ‫پیگیر تحقق ان بود ازاین رو به اصفهان امده و‬ ‫این فیلم را ساختم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬فیلم هایــی کــه بــه ‪ ۱۰‬زبــان‬ ‫ساخته شده هرکدام حدود پنج دقیقه است که‬ ‫کامال متناســب بافرهنگ ان کشور و با سنخیت‬ ‫نهــا ساخته شــده اســت‪ ،‬به طوری که‬ ‫کامــل بــا ا ‬ ‫مــردم هــر یک از این شــهرها با تماشــای فیلمی‬ ‫که به زبان ان ها ساخته شده کامال درک می کنند‬ ‫اصفهــان چــه شــهری اســت‪ .‬کارگــردان ایــن‬ ‫مهــا اظهــار کــرد‪ :‬در فیلــم خواهرخوانده ها‬ ‫فیل ‬ ‫نیز همه شــباهت های ظاهری‪ ،‬فرهنگی و حتی‬ ‫غذاهایی که در این شهرها شباهتی با غذاهای‬ ‫اصفهــان دارد معرفی شــده و درمجمــوع حدود‬ ‫هفــت مــاه بــرای ســاخت ایــن فصل هــا زمــان‬ ‫مبــرداری در ســه فصــل مختلــف‬ ‫گذاشــته و فیل ‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارتقایسطحمالیبهره بردارانباایجادصندوق هایتوسعهمنابعطبیعی‬ ‫نخستیننشستهیئتموسساجرایصندوق‬ ‫حمایت از توسعه منابع طبیعی استان گلستان با‬ ‫حضــور مدیر توســعه عملیات و بهبود بهــره وری و‬ ‫مجری طرح و دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های‬ ‫حمایتاز توسعهمنابعطبیعیبرگزار شد‪.‬‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬عبدالرحیــم لطفی بابیان اینکه تاســیس‬ ‫صندوق هایجدیدحمایتازتوسعهمنابعطبیعی‬ ‫در شهرســتان ها بــرای حمایــت بیشــتر از صنــدوق‬ ‫استانی در دستور کار قرارگرفته است‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کــرد کــه بــا افزایــش و جــذب ســرمایه اصلــی ایــن‬ ‫صندوق ها و نیز جلب اعتماد عمومی بهره برداران‪،‬‬ ‫شاهدارتقایصندوق گلستاندر کشور باشیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری اســتان با‬ ‫اشــاره به اهمیت تشــکیل و تقویــت صندوق های‬ ‫حمایت از توسعه منابع طبیعی اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرساخت های مناسب در توسعه همه جانبه این‬ ‫بخــش و بهر هبــرداری صحیــح از عرصه های منابع‬ ‫طبیعی امری بســیار ضــروری و موردنظر اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪:‬اقتصادی کردنبهره برداریاز گیاهاندارویی‬ ‫در این استان ازجمله فعالیت هایی است که نقش‬ ‫بسیار مهمی در حمایت و توسعه سرمایه های این‬ ‫صندوقبه ویژهجذبمنابعمالیبهره برداراندارد‪.‬‬ ‫لطفی با اشاره به اجرای طرح های منابع طبیعی با‬ ‫کمک ســرمایه های مالی این صندوق عنــوان کرد‪:‬‬ ‫افزایش مشارکت ها به ویژه مشارکت بهره برداران و‬ ‫روستاییان و نیز تقویت بنیه مالی انان از محل این‬ ‫صندوق سبب توسعه بیش ازپیش ان خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی گلستان همچنین با اشاره به‬ ‫اعطای تسهیالت و یارانه به بهره برداران تعاونی ها‬ ‫گفــت‪ :‬فراینــد تامیــن مالــی از طریــق منابــع مالی‬ ‫صندوق باید به صورت اعتبارات فنی و اعتباری و با‬ ‫نظارتمنابعطبیعیدر اختیار اعضاءوبهره برداران‬ ‫قرار گیرد تا بتوان به رشد سرمایه های این صندوق‬ ‫کمک کرد‪ .‬لطفی با اشاره به فعالیت بیش ازپیش‬ ‫درزمینه‬ ‫صندوق حمایت از توســعه منابع طبیعی‬ ‫ٔ‬ ‫احیــا‪ ،‬توســعه و بهر هبــرداری صحیــح از این منابع‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬جــذب ســرمایه های بیشــتر بــا‬ ‫جلب اعتماد عمومی نقش چشــمگیری در ارتقاء‬ ‫وضعیت این صندوق دارد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬صندوق‬ ‫حمایت از توســعه منابع طبیعی بســتری مناسب‬ ‫جهــت اقتصادی کــردن طرح های منابع طبیعی و‬ ‫کمک به توان تولیدی اســتان اســت و در این راستا‬ ‫می توان به عنوان یک زیرساخت از ان در جهت‬ ‫حفاظــت بیش ازپیــش عرصه هــا بهره مند شــد‪.‬‬ ‫هوشــنگ محمــدی‪ ،‬مدیــر توســعه عملیــات و‬ ‫بهبــود بهــره وری نیــز در این جلســه با اشــاره به‬ ‫اینکه اســتان گلســتان قطب کشــاورزی و جز ‪۱۰‬‬ ‫اســتان پیشــرو در این بخش هســت اظهار کرد‪:‬‬ ‫خــا مدیریتــی باعــث عقب ماندگــی اســتان از‬ ‫بهره گیــری ایــن صندوق هــا شــد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫اســتان گلســتان ازنظر ســرمایه گزاری جز رتبه ‪۵‬‬ ‫در کشــور دارد‪ .‬محمدی در این نشست گفت‪:‬‬ ‫قهــای حمایــت از توســعه منابع طبیعی‬ ‫صندو ‬ ‫بســتری مناســب برای حضــور بهره بــرداران این‬ ‫بخــش بــا امکان اقتصــادی کــردن فعالیت های‬ ‫انــان در عرص ههــای منابــع طبیعــی فراهــم‬ ‫یســازد‪ .‬او افــزود‪ :‬صندوق هــای حمایــت از‬ ‫م ‬ ‫توســعه منابع طبیعی به عنوان یک زیرســاخت‬ ‫غیردولتی می توانند برای سیاســت های سازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور؛ حفظ‪ ،‬احیا‬ ‫وتوسعهعرصه هایمنابعطبیعیرامحقق کنند‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫شرکت پایا صنعت‬ ‫فرادانش پارک علم و‬ ‫فناوری دانشگاه سمنان‪،‬‬ ‫دانش بنیان شد‬ ‫شرکت پایا صنعت فرادانش از شرکت های فناور‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان‪ ،‬موفــق به‬ ‫اخــذ عنوان دانش بنیان نوپا نوع ‪ ۲‬در حوزه فناوری‬ ‫ماشــین االت و تجهیــزات پیشــرفته شــد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫محمدیــان ســمنانی معــاون فنــاوری پــارک علــم و‬ ‫فناوری دانشــگاه ســمنان‪ ،‬با اعــام این خبر گفت‪:‬‬ ‫شــرکت پایــا صنعــت فرادانش بــه مدیرعاملی دکتر‬ ‫محســن نیاســتی از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه‬ ‫سمنان؛ یکی از شرکت های فناور مستقر در این پارک‬ ‫علم و فناوری است که فعالیت خود را از سال ‪ ۹۶‬در‬ ‫مرکز رشــد اغاز و تحت حمایت و نظارت پارک و با‬ ‫تالش های بی وقفه خود موفقیت های بسیاری را به‬ ‫دســت اورده است‪ .‬محمدیان سمنانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در راستای‬ ‫رســالت خود و تحقق شــعار «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانــع زدایــی هــا»‪ ،‬مشــوق هایی بــرای اخــذ مجوز‬ ‫دانش بنیان و همچنین حمایت های نمایشگاهی و‬ ‫تقویت موضوع بازاریابی فناوران در نظر گرفته است‬ ‫که فناوران می توانند برای توسعه کسب وکار خود از‬ ‫ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رقابت های کشتی‬ ‫بزرگداشت عبداله موحد‬ ‫و امامعلی حبیبی در‬ ‫مازندران برگزار می شود‬ ‫رقابت هــای بین المللــی کشــتی ازاد و فرنگــی‬ ‫نوجوانان بزرگداشــت استاد عبداله موحد و امامعلی‬ ‫حبیبی اردیبهشــت ماه ســال اینده به میزبانی اســتان‬ ‫مازندران و با حمایت مالی کارخانه فراورده های لبنی‬ ‫هراز در شهر امل برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارشپایگاهخبریهم وطن‪،‬جلسههماهنگی‬ ‫احمد حســین زادگان اســتاندار‪ ،‬حســن رنگرز مدیرکل‬ ‫ورزش و جوانــان و عســکری محمدیــان رئیس هیئت‬ ‫کشتی استان مازندران‪ ،‬با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون‬ ‫کشــتی‪ ،‬در خصــوص برگــزاری رقابت های بین المللی‬ ‫کشــتی ازاد و فرنگــی نوجوانــان جــام عبدالــه موحــد‬ ‫دارنــده مدال هــای طالی المپیک و جهان به میزبانی‬ ‫اســتان مازنــدران برگــزار شــد‪ .‬بــر ایــن اســاس کارخانه‬ ‫لبنی هراز (دوشه) امل با برند «الیما» به عنوان حامی‬ ‫ایــن مســابقات معرفی شــده و ایــن رقابت هــا بانــام‬ ‫«بزرگداشــت قهرمانــان نامــدار کشــتی ایــران و جهان‬ ‫عبداله موحد»‪ ،‬اردیبهشت ماه سال ‪ 1401‬در شهر امل‬ ‫برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫حفاظت از جنگل های‬ ‫هیرکانی بیشتر می شود‬ ‫جلسه ایباحضور فرمانده کلسپاه کربالومدیرکل‬ ‫منابــع طبیعی و ابخیــزداری اســتان مازندران ســاری و‬ ‫نیــز روســای ادارات منابــع طبیعی و فرماندهان ســپاه‬ ‫شهرســتان در محل ســپاه کربال اســتان برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫این جلسه محورهای همکاری که از تیرماه سال جاری‬ ‫به مدت یک ســال در راســتای اجرای تفاهم نامه بین‬ ‫سپاه و بسیج با یگان حفاظت اداره کل موردبحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت که شامل موارد زیر است‪ -۱ :‬کنترل‬ ‫مراکز خریدوفــروش چــوب االت کارخانه های دولتی‬ ‫و خصوصی‪ -2 .‬تقویت گلوگاه ها و ایست بازرسی ها‬ ‫و تزریق نیرو جهت مســاعدت نسبت به کنترل تردد‬ ‫خودروهــای حامــل چــوب االت در مدخــل ورودی و‬ ‫خروجی اســتان و همچنین کنتــرل خودروهای حامل‬ ‫چــوب االت ورودی بــه کارخانه های بزرگ مســتقر در‬ ‫استان‪ -3‬نظارت بر حسن انجام تعهدات شرکت های‬ ‫مجری حفاظتی در حفاظت از جنگل های هیرکانی‪-4‬‬ ‫اعالم نظر در خصوص صالحیت و فعالیت پیمانکاران‬ ‫و شرکت های طرف قرارداد حفاظتی و پایش نیروهای‬ ‫قرقبانونگهبان‪-۵‬استفادهاز ظرفیت هایپایگاه های‬ ‫مقاومت مســتقر در روســتاها حاشیه جنگل ها جهت‬ ‫حفــظ و حراســت و جلوگیــری از تخریــب و تصــرف‬ ‫اراضی ملی و امدادرسانی و همکاری در زمان حریق و‬ ‫اتش سوزیجنگلجهتاطفاءحریق‪.‬‬ ‫شهرداری کرج از‬ ‫همه ظرفیت ها برای‬ ‫واکسیناسیونرانندگان‬ ‫استفاده می کند‬ ‫شــهردار کرج گفت‪ :‬شهرداری کرج تا حد امکان از‬ ‫ظرفیت هایخودبرایاجرایهرچه بهترواکسیناسیون‬ ‫راننــدگان اســتفاده خواهــد کرد‪ .‬علــی کمالــی زاده در‬ ‫بازدیــد از مرکــز واکسیناســیون ســازمان حمل ونقل بار‬ ‫و مســافر‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن بازدیــد رونــد اجرایــی‬ ‫واکسیناسیون و رفع کمبودها و بهبود امکانات رفاهی‬ ‫رانندگاندرون شهریو کادر درمانبررسیشد‪.‬اواضافه‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری کرج تا حد امکان از ظرفیت های خود‬ ‫برای اجرای هر چه بهتر این طرح استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــهردار کرج همچنین ضمن خدا قوت و قدردانی از‬ ‫عوامل اجرایی ســازمان و مجموعــه کادر درمان‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد تا با اجرای طرح واکسیناسیون و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی هر چه زودتر شــاهد ریش ـه کن‬ ‫شــدن بیماری کرونا در کشــور باشیم‪ .‬همچنین رئیس‬ ‫ســازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج تعداد‬ ‫راننــدگان تاکســی را ‪ ۱۴‬هــزار نفــر اعالم کــرد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنوندوهزار رانندهواکسینهشده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افتتاح یکصد و سی و‬ ‫ششمین جایگاه عرضه‬ ‫فراورده های نفتی منطقه‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫ایین افتتــاح و بهر هبــرداری از‬ ‫جایگاه عرضه سوخت شهرداری‬ ‫باجگیــران بــا حضــور مدیــرکل‬ ‫حراســت و پدافنــد غیرعامــل‬ ‫سازمان شــهرداری و دهیاری های‬ ‫کشور‪ ،‬امام جمعه و فرماندار و سایر مسئولین شهرستان‬ ‫قوچان برگزار شد‪ .‬عملیات احداث این جایگاه در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬اغاز که به دلیل کمبود اعتبار پروژه با ده درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی متوقف و پس از پیگیری های فراوان‬ ‫مجددا عملیات پروژه در سال ‪ ۱۳۹۸‬اغاز و در تابستان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا اعتباری بالغ بر ‪ ۲۵‬میلیارد ریال به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬مدیر فراورده های‬ ‫نفتیمنطقهخراسانرضویدر اینمراسم گفت‪:‬یکصد‬ ‫وسیوششمینجایگاهعرضهفراورده هاینفتیمنطقه‬ ‫خراسانرضویبهفاصله‪ ۸۵‬کیلومتریشهرباجگیرانتا‬ ‫شهرقوچانبامدیریتشهرداریباجگیرانبایکمخزن‬ ‫‪ 45‬هزار لیتری بنزین و دو مخزن ‪ 45‬هزار لیتری نفتگاز‬ ‫افتتاح گردید که موجب رفاه بیشــتر زائران و مجاوران‬ ‫حریم رضوی خواهد شد‪.‬‬ ‫علی اصغــر اصغری افزود‪ :‬جایــگاه اختصاصی ‪409‬‬ ‫باجگیران با مســاحت ‪ 1223‬مترمربع و هزینه بیش از‬ ‫‪ 25‬میلیارد ریال در شهر باجگیران با ارائه خدمت بیشتر‬ ‫به گردشگران داخلی و خارجی افتتاح شد‪.‬‬ ‫مراکز خاص نگهداری‬ ‫کودکان کار غیر ایرانی‬ ‫بی سرپرست‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫رئیسسازمانبهزیستی کشورازمرکزنگهداریموقت‬ ‫کودکان کار و خیابان در مشهد بازدید و با مسئوالن این‬ ‫مرکزومدیرانحوزهاجتماعیبهزیستیخراسانرضوی‪،‬‬ ‫در خصوصساماندهیاین کودکان گفتگو کرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد وحیــد قبــادی دانــا‪ ،‬ضمن شــنیدن‬ ‫گــزارش مدیــرکل بهزیســتی اســتان خراســان رضــوی و‬ ‫معاون اجتماعی این نهاد در خصوص طرح ساماندهی‬ ‫کودکان کار و خیابان در مشهد‪ ،‬رهنمودهای الزم در این‬ ‫خصوص را ارائه کرد‪.‬‬ ‫او بــر ایجــاد یــک چرخ ـه ی کامــل بازتوانــی و‬ ‫توانمندسازی کودک و خانواده تاکید کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫تمام دســتگاه های مرتبــط‪ ،‬طبق ایین نام ـه ی اجرایی‬ ‫قانون حمایت از کودکان‪ ،‬وظایفشان را انجام دهند و‬ ‫دســتگاه هایی که به وظایف خودشان عمل نمی کنند‬ ‫طبققانونوتوسطدستگاهقضایی‪،‬مواخذهشوند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با اشــاره به میزان‬ ‫باالی کودکان غیر ایرانی در میان کودکان کار و خیابان‬ ‫گفت‪ :‬برخی از این کودکان‪ ،‬پس از شناسایی خانواده‪،‬‬ ‫به کشور خودشان رد مرز می شوند اما متاسفانه پس از‬ ‫مدتیدوبارهبازمی گردند‪.‬‬ ‫قبــادی دانــا ادامه داد‪ :‬باید مشــخص شــود که چه‬ ‫نهادها و سازمان هایی به وظایف خودشان به صورت‬ ‫شایســته عمــل نمی کننــد کــه باعــث بازگشــت ایــن‬ ‫خانواده ها و ورود دوباره فرزندانشان به جمع کودکان‬ ‫کار و خیابان می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫کودکانــی که جمع اوری و خانواده هایشــان شناســایی‬ ‫نمی شوند بی سرپرست یا بد سرپرست تلقی می شوند‬ ‫گفت‪:‬این کودکانبایدباهماهنگیادارهاتباعاستانداری‬ ‫و مقامات کنسولی کشور متبوعشان‪ ،‬در مراکزی خاص‬ ‫همین کودکاننگهداریوتمشیتشوندتافرزندانمراکز‬ ‫شبهخانوادهرادچار مشکلنکنند‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬همچنین خیریــن افغانی می توانند‬ ‫تحتنظارتبهزیستیوباهماهنگیمقامات کنسولی‬ ‫در توانمندسازی خانواده های این کودکان‪ ،‬نقش مهم و‬ ‫حیاتیایفاکنند‪.‬‬ ‫دانــا همچنیــن وجــود ســمن های اجتماعــی و‬ ‫ســازمان های مردم نهــاد در کمک به ایــن زمینه را مهم‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بایــد از ظرفیــت ایــن ســمن ها برای‬ ‫توانمندســازی و بازتوانــی کــودکان و خانواده هایشــان‬ ‫بهره مند شد‪ .‬او خراسان رضوی و مشهد را دارای دومین‬ ‫رتبــه در کــودکان خیابانــی در ســطح کشــور ذکر کــرد و‬ ‫گفت‪ :‬مهاجر پذیری‪ ،‬وجود پایگاه زیارتی و وجود مراکز‬ ‫و مناطقی که افراد در معرض اسیب در ان ها احساس‬ ‫امنیــت می کننــد‪ ،‬از عوامل مهــم این باال بــودن میزان‬ ‫کودکان کار وسایراسیب دیدگاناجتماعیاست‪.‬‬ ‫رئیسسازمانبهزیستی کشورتصریح کرد‪:‬دربعضی‬ ‫اسیب های اجتماعی‪ ،‬مشهد بعد از تهران‪ ،‬رتبه دوم و‬ ‫در برخی زمینه ها جایگاه اول را دارد که این موضوع‪ ،‬کار‬ ‫بسیار دشواری بر عهده ی بهزیستی و بخصوص بخش‬ ‫اجتماعی ان می گذارد که درنهایت همه دســتگاه های‬ ‫مسئول در این زمینه باید برای کنترل و کاهش اسیب ها‬ ‫تالش و با بهزیســتی همکاری کنند‪ .‬او با تاکید مجدد‬ ‫بــر اینکه در مشــهد حــدود ‪ 70‬و در تهران نزدیک به‬ ‫‪ 80‬درصد کودکان کار و خیابان‪ ،‬غیر ایرانی می باشند‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمنان فرهنگی نظــام‪ ،‬از موضــوع کودکان‬ ‫کار اســتفاده و علیــه نظــام اســامی تبلیــغ می کننــد‬ ‫یکــه کــودکان ایرانی فقط ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصد این‬ ‫درحال ‬ ‫کودکان را تشــکیل می دهند که تعدادشان بسیار کم‬ ‫اســت اگرچه ما همین تعداد را هم زیاد می دانیم و‬ ‫شــبانه روز تالش می کنیم که خود و خانواده هایشان‬ ‫توانمند شده و زندگی عادی داشته باشند‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫رضایت زائران از مسیرهای ویژه زیارت‬ ‫نیازمندفضاهاییهستیم کهحالمردم‬ ‫را خوب کند‬ ‫شکر خدا‪ ،‬زائر حرم شدیم‬ ‫حــدود ‪ 14‬مــاه از زمــان بازگشــایی حرم مطهر‬ ‫رضوی سپری می شود؛ ماه هایی که به دلیل رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی‬ ‫مقابلــه بــا کرونا‪ ،‬کارنام ـه ای درخشــان از اقدامات‬ ‫استان قدس رضوی بر جای گذاشته و نه تنها رضایت‬ ‫مســئوالن متولــی حوزه بهداشــت و درمــان‪ ،‬بلکه‬ ‫خشــنودی زائــران حضرت رضــا (ع) را نیز به همراه‬ ‫داشــته اســت‪ .‬طی این مــدت رهنمودهای تولیت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬تــاش بی وقفه خادمــان و‬ ‫همراهی کم نظیر زائران در اجرای دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬استان قدس رضوی و حرم مطهر حضرت‬ ‫رضــا (ع) را به الگویی ملی در رعایت پروتکل های‬ ‫مقابلــه بــا کرونا تبدیل کرد‪ .‬تامین ماســک و اقالم‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از محلو لهــای ضدعفونــی‪،‬‬ ‫رعایــت فاصل هگــذاری اجتماعــی‪ ،‬همــت و تــاش‬ ‫خادمان ســامت و اســتفاده از تهویه مناسب تنها‬ ‫گوش ـه ای از اقدامــات صــورت گرفتــه در این مدت‬ ‫بوده است که بستر زیارت همراه با سالمت را برای‬ ‫زائران فراهم کرده است‪ .‬یکی از اقدامات ویژه در‬ ‫این ایام‪ ،‬پیش بینی مسیرهای ویژه برای تشرف به‬ ‫روضــه منــوره بوده که این امکان را فراهم ســاخته‬ ‫تا زائران بتوانند با توجه به محدودیت ایجادشده‬ ‫برایحضور در کنار ضریحمطهر‪،‬از فاصله اینزدیک‬ ‫زیارت خود را انجام دهند‪ .‬اقدامی که هم رضایت‬ ‫عموم زائران را فراهم ساخته و هم فرصتی تازه برای‬ ‫تشرف سالمندان و توان یابان ایجاد کرده تا بتوانند‬ ‫بدون دغدغه زیارت خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫اکنون در تیرماه سال‪ 1400‬و مصادف با دهه اول‬ ‫ماه پرفیض ذی الحجه پای سخنان برخی از زائران‬ ‫این اســتان ملکوتی نشســته ایم تا از حــال و هوای‬ ‫حضور خــود در بارگاه قدس حضرت ثامن الحجج‬ ‫(ع) و نظراتشــان در اقدامــات انجا مشــده از ســوی‬ ‫استانقدسرضویدر تسهیلشرایطحضور زائرانو‬ ‫انجام زیارت در حرم منور رضوی و تعیین مسیرهای‬ ‫تشرفبهروضهمنورهبرایمانبگویند‪.‬‬ ‫حضور در روضه منوره یک موهبت است‬ ‫در مســیر ارام صلوات می فرســتد و با چشمانی‬ ‫اشک الود وارد مسیر تشرف به سمت روضه منوره‬ ‫می شود‪ .‬من هم با او همراه می شوم‪ .‬پس از زیارت‬ ‫ضریــح مطهــر از مســیر برگشــت وارد رواق نجمــه‬ ‫خاتون شده و دو رکعت نماز زیارت می خواند‪ .‬حاال‬ ‫با او می توانم هم کالم شوم‪ .‬می گوید‪ :‬من مشهدی‬ ‫هســتم‪ .‬ان دورانی که مســیر زیارت ضریح مطهر و‬ ‫درب های حرم بســته بود من که مشــهدی هستم‬ ‫هفته ای چند بار به پشت درب های حرم می امدم‬ ‫و بــا حضــرت راز و نیاز می کردم اما دلم برای دیدن‬ ‫می گوید‪ :‬من از گیالن برای زیارت به مشهد امدم‪.‬‬ ‫از نظافت و تمیزی حرم و اقدامات مسئوالن لذت‬ ‫بــردم‪« .‬حاج علی نصیری» دســت دعا به اســمان‬ ‫بلنــد می کند و می گویــد‪ :‬خدا را شــکر یک بار دیگر‬ ‫ضریح مطهر را دیدم‪ .‬در ادامه نفسی تازه می کند و‬ ‫می گوید‪:‬البتهمازائرانهمبایدبامسئوالنهمکاری‬ ‫کنیــم تا زودتر ریشــه کرونا کنده شــود‪ .‬همین که تا‬ ‫داخــل روضــه منوره رفتم یک موهبــت الهی برایم‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرصت حضور در رواق های حاتم خانی‪،‬‬ ‫گنبد اهلل وردیخان‪ ،‬دارالضیافه و توحید خانه‬ ‫ضریحمطهرواقعاتنگ شدهبود‪.‬‬ ‫قاسم خراسانی ادامه می دهد‪ :‬من از مسئوالن‬ ‫حــرم و تولیت اســتان قــدس ممنونم که بــا اجرای‬ ‫دســتورالعمل بهداشــتی و تعیین مســیرهای ویژه‪،‬‬ ‫امکانحضور در نزدیکیروضهمنورهودیدنضریح‬ ‫مطهــر را برای زائــران فراهم کرده اند‪ ،‬خدا به همه‬ ‫مسئوالن حرم‪ ،‬پاداش خیر دهد‪.‬‬ ‫پایبند به دستورالعمل های بهداشتی‪،‬‬ ‫قدردان زحمات خادمان‬ ‫«مسلما حفظ سالمت زائران در هنگام زیارت‬ ‫موضــوع مهمــی اســت»؛ این را «حســین رســولی»‬ ‫زائر ‪ 30‬ســاله اهل تهران می گوید و ادامه می دهد‪:‬‬ ‫راستش را بخواهید من خیلی دوست دارم که دستم‬ ‫بــه ضریح مطهــر اقا امــام رضا (ع) برســد اما وقتی‬ ‫فکــرش را می کنــم‪ ،‬می بینــم که بســیاری از علمای‬ ‫دینی و بزرگان و در صدر ان ها رهبر انقالب همگی‬ ‫بررعایتپروتکل هایبهداشتیبه عنوانیکوظیفه‬ ‫شرعی‪،‬عقلیوانسانیتاکیددارند‪،‬پسبایدهمگی‬ ‫پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و تمهیدات‬ ‫بهداشتی باشیم و حاال که در حرم مطهر هم برای‬ ‫نزدیکشدنبهضریحمحدودیتوجوددارد‪،‬باید‬ ‫از ان تبعیت کنیم‪ .‬ضمنا از استان قدس رضوی که‬ ‫مســیرهای را بــرای حضور زائــران تا نزدیکی ضریح‬ ‫مطهر پیش بینی کرده تا بتوانیم از یک فاصله معین‬ ‫انرامشاهده کنیم‪،‬ممنونیم‪.‬همینتماشایضریح‬ ‫اقا هم دل و روحمان را صفا می دهد‪.‬‬ ‫شکر خدا‪ ،‬زائر حرم شدیم‬ ‫با زائر دیگری که در کنار ایوان دارالسیاده مسجد‬ ‫یشــوم و او می گوید‪:‬‬ ‫گوهرشــاد ایستاده هم کالم م ‬ ‫از اســتان اصفهان به همــراه پدربزرگم بــرای زیارت‬ ‫به مشــد امدیم‪ .‬خیلی خوشــحالم که پدربزرگم با‬ ‫صندلــی چرخ دار به روضه منوره امــام رضا (ع) و تا‬ ‫نزدیکی ضریح مطهر مشــرف شده است‪« .‬مهدی‬ ‫محمــدی» درحالی که اش ـک های چشــمش را پاک‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬خدا را شکر که توانستیم به‬ ‫زیارت روضه منوره امام رضا (ع) بیاییم‪ ،‬راستش هر‬ ‫وقت از تلویزیون و در فضای مجازی عکس و تصویر‬ ‫ضریح اقا را می دیدیم مرغ دلمان به سوی حرم پرواز‬ ‫یکــرد تا اینکه امروز پدربزرگم به ارزویش رســید‪.‬‬ ‫م ‬ ‫همین چند روز پیش بود که به من گفت «نکند تا‬ ‫قبل از تمام شدن کرونا بمیرم و زیارت حرم مقدس‬ ‫امام هشتم (ع) و دیدن ضریح مطه‬ ‫امام رضا (ع) نصیبم نشود»؛ امروز خوشحالم از‬ ‫اینکه ارزوی او براورده شــد‪ ،‬دســت مسئوالن حرم‬ ‫درد نکند خدا قوتشــان بدهد‪ .‬هم زیارت اســت و‬ ‫همسالمت‪.‬‬ ‫تسهیل زیارت ضریح برای سالمندان و‬ ‫توان یابان‬ ‫بســیاری از ســالخوردگان و توان یابان از مســیر‬ ‫تشرف سالمندان و با صندلی های چرخ دار و از مسیر‬ ‫مســجد گوهرشــاد به رواق دارالسیاده و از قسمت‬ ‫باالی ســر ضریح مطهر امام هشــتم (ع) وارد روضه‬ ‫منورهمی شوند‪.‬‬ ‫یکی از سالمندانی که توسط خدام و با صندلی‬ ‫چرخ دار در مسیربرگشتبهداخلمسجد گوهرشاد‬ ‫اســت برایمــان می گوید‪ :‬خدا بــه باعث وبانی این‬ ‫طــرح جــزای خیــر دهد‪ ،‬خیلــی لــذت بــردم از این‬ ‫زیارت‪« .‬ســید صادق موســوی» که از قم به زیارت‬ ‫حرم امده است‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬در ایام قبل از کرونا‬ ‫خیلــی برایم ســخت بود بــه نزدیکی ضریح مطهر‬ ‫برســم اما االن با این طرح با رعایت نوبت‪ ،‬بدون‬ ‫دردســر و در امنیــت کامل به زیــارت رفتم‪ ،‬خدا به‬ ‫مدیران حرم امام رضا (ع) جزای خیر دهد‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫زائــر دیگــری را می بینــم کــه روی صندل ‬ ‫حرم در رواق نجمه خاتون می نشــیند‪ ،‬از او درباره‬ ‫اقداماتاستانقدسبرایتسهیلزیارتمی پرسم‪،‬‬ ‫در صحــن انقــاب زائر دیگــری همــراه مادرش‬ ‫زیر چترهای حرم نشسته است‪ .‬بعد از احوالپرسی‬ ‫یشــوم که از خراســان جنوبی به مشــهد‬ ‫متوجه م ‬ ‫امده است‪« .‬حســن ایزدی» حدودا ‪ 40‬ساله است‬ ‫و می گوید‪ :‬طرح تعیین مسیرهای تشرف به روضه‬ ‫منــوره حرم مطهر امام رضــا (ع) از همه صحن ها و‬ ‫مســیرها‪ ،‬طرح خیلی خوب و مناســبی است‪ .‬هم‬ ‫پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و هم مسیر‬ ‫زیــارت باز اســت‪ .‬ضمنا مــن تاب هحــال رواق هایی‬ ‫مثل حاتم خانی‪ ،‬گنبــد اهلل وردیخان‪ ،‬دارالضیافه‪،‬‬ ‫توحید خانه و‪ ...‬را ندیده بودم‪ ،‬اما با طرح فعلی‬ ‫و بازگشــایی برخی مســیرها‪ ،‬فرصت تماشای این‬ ‫زیبایی هایحرممطهرراهمپیداکرده ام‪.‬‬ ‫ابراز رضایت زائران خارجی‬ ‫یشــوم‪ .‬زائرانــی از کشــور‬ ‫وارد صحــن غدیــر م ‬ ‫عراق در خنکای صحن نشسته اند‪ .‬متوجه حضور‬ ‫مترجمی در بین انان می شوم و از فرصت حضورش‬ ‫برای گفتگوبااینزائرانخارجیاستفادهمی کنم‪.‬‬ ‫«ابوحمــاد» ‪ 45‬ســال ســن دارد و می گویــد‪:‬‬ ‫مــن در این چنــد روز چندین مرتبه به زیارت امام‬ ‫رضــا (ع) امــده ام و ســال های قبل هم که خبری از‬ ‫ویــروس کرونــا نبود به زیــارت امام رضــا (ع) امده‬ ‫بودم‪ .‬واقعا رعایت نظافت و پیشگیری از شیوع‬ ‫کرونــا در حــرم باعظمت امــام رضــا (ع) به خوبی‬ ‫انجام می شــود‪ .‬خیلی برایم جالب بود که همه‬ ‫خدام و مسئوالن حرم مقید به استفاده از ماسک‬ ‫و محلول ضدعفونیهستند‪.‬‬ ‫جمعیــت زیــادی بــرای زیــارت بــه مشــهد‬ ‫می اینــد و بایــد همــه در جهت ســامتی زائران‬ ‫تــاش کننــد‪ .‬از متولــی اســتان مقــدس رضوی و‬ ‫مســئول خدام حرم و همه خادمان این اســتان‬ ‫باعظمــت‪ ،‬تشــکر می کنم‪ .‬حــرم امــام رضا (ع)‬ ‫بــرای همــه اعتــاب مقدســه‪ ،‬الگــو و سرمشــق‬ ‫ت‪‎‬گزاران‬ ‫باارزشــی است‪ .‬خدانگهدار همه خدم ‬ ‫این استان مقدس باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دبیرهمایشگفت وگوهایبینافرهنگیخراسان‪:‬‬ ‫برگزاریهمایشگفت وگوهایبینافرهنگی‪،‬نزدیکیفرهنگیکشورهاست‬ ‫نالمللیگفت وگوهایبینافرهنگیخراسانگفت‪:‬یکی‬ ‫دبیرهمایشبی ‬ ‫از دالیلبرگزاریهمایشبینافرهنگیخراسان کهباهمکاریوهمراهی‬ ‫نهادهای مختلف فرهنگی کشورهای فارسی زبان برگزار شد‪ ،‬نزدیکی‬ ‫فرهنگیبیناین کشورهاست‪.‬افشینتحفه گرافزود‪:‬حوزهجغرافیایی‬ ‫خراسانبزرگ کهامروز گسترهفرهنگیاندر چند کشور قرارگرفتهاست‪،‬‬ ‫فرهنگ هایی را در خود جای داده است که به علت کم توجهی‪ ،‬برخی‬ ‫از ان ها در حال فراموش شدن هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ایجاد ظرفیت های‬ ‫الزم فرهنگی و هنری با تشکیل انجمن های ادبی و برگزاری برنامه های‬ ‫فرهنگی به همراه اموزش زبان فارســی‪ ،‬زمینه و فرصت جدیدی را در‬ ‫منطقه اســیای مرکزی برای کشــورهای مشــترک فراهم خواهد اورد که‬ ‫شاید بتواند موجب حیات مجدد جاده ابریشم باشد‪ .‬معاون فرهنگی‬ ‫و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طبیعی است که متفکران و دانشمندان و اساتید و محققینی که در این‬ ‫زمینه فعال بوده و تالیف های زیادی هم داشته اند‪ ،‬به خوبی می توانند‬ ‫بیان کنند که اگر این قرابت ها و اشتراکات فرهنگی دوباره احیاشده و‬ ‫در کنار هم قرار گیرند‪ ،‬می توانند ســبب ارامش و صلح و همگرایی در‬ ‫حوزه هایمختلفازجملهاجتماعیوسیاسیوفرهنگیباشند‪.‬تحفهگر‬ ‫بابیاناینکهیکیدیگراز عواملمهموتاثیرگذار در برپاییاینهمایش‪،‬‬ ‫همراهیوزارتفرهنگوارشاداسالمیونهادهاودستگاه هایمختلف‬ ‫خراسان رضوی به خصوص‪ ،‬همکاری های بسیار خود و سازنده استان‬ ‫قدسرضویبود‪،‬اظهار کرد‪:‬تولیتاستانقدس‪،‬همیشهنگاهیویژه ای‬ ‫به کمک به برگزاری رویدادهای فرهنگی ازجمله این همایش داشته و‬ ‫تاکیدات و توصیه های فراوانی در این زمینه انجام داده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بههمیندلیلتفاهم نامهمشترکیبینوزارتفرهنگوارشاداسالمیو‬ ‫استانقدسرضویمنعقدشدوامروز شاهدبرپاییهمایشبین المللی‬ ‫گفتگوهایبینافرهنگیخراسانبزرگهستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیت استانقدس در اختتامیه جشنواره رسانه ایامامرضا(ع)‪:‬‬ ‫نقش رسانه هادر اشاعه فرهنگ رضوی در جامعه کلیدی است‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی نقــش رســانه ها را در اشــاعه و‬ ‫ترویــج فرهنــگ رضــوی و اســامی در جامعــه کلیــدی دانســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمیناحمدمرویدرائیناختتامیهاولینجشنواره‬ ‫رسانه ایامامرضا(ع)نبردامروز دنیاراجنگرسانه هاباابزارهایتبلیغ‪،‬‬ ‫خبرسازی و مفهوم سازی دانست و با اشاره به تعبیرات رهبر انقالب‬ ‫در خصوص اهمیت کار رسانه و تبلیغ‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬رسانه مهم ترین ابزار‬ ‫جنگ بین قدرت هاست و قدرت های بزرگ با ابزار رسانه اهداف خود‬ ‫را به پیش می برند‪ .‬او با اشــاره به نقش بســیار موثر و حیاتی رسانه و‬ ‫تبلیغ در طول تاریخ‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ابزار رسانه ها در طول زمان متفاوت‬ ‫بوده است‪ ،‬اما در هر عصر و زمانی همه جریانات چه حق و چه باطل‬ ‫تالش می کردند از ابزار رسانه بهره ببردند‪ .‬تولیت استان قدس رضوی‬ ‫بابیان اینکه در نبردهای دوران جاهلیت و پس از اسالم رسانه بسیار‬ ‫مورداستفادهقرار می گرفتهاست‪،‬ابراز کرد‪:‬جنگصفینحدود‪ 18‬ماه‬ ‫به طول کشید و از بی نظیرترین نبردهای صدر اسالم است‪ ،‬این جنگ‬ ‫در دلخوددنیاییاز عبرت هارادارد‪،‬در کنار جنگ اورانوشمشیرزن ها‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهترینشعرابه عنوانیکرسانهدر اینجنگحضورداشته اند‪،‬زیرااین‬ ‫رسانه هابودند کهشمشیرهارابراینبردتیزمی کردند‪.‬اوباتاکیدبرلزوم‬ ‫توسعه فعالیت های رسانه ای استان قدس در فضای مجازی و تالش‬ ‫برای جذب حداکثری مخاطب در این فضا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس امار‬ ‫بارگاه منور رضوی ساالنه حدود‪ 30‬میلیون زائر دارد که درمجموع چند‬ ‫سالبادر نظر گرفتنزائرانخارجیاینعددبه‪ 100‬میلیوننیزمی رسد‪،‬‬ ‫لذا مخاطبان استان قدس در فضای مجازی نیز باید عددی متناسب با‬ ‫این جمعیت زائران باشند‪ .‬او نقش رسانه ها را در اشاعه فرهنگ رضوی‬ ‫و اسالمی در جامعه کلیدی دانست و افزود‪ :‬اگر در مواردی مشاهده‬ ‫می شود فرهنگ رضوی در جامعه ما کم رنگ شده است‪ ،‬دلیلش عدم‬ ‫معرفی صحیح معارف و کالم اهل بیت (ع) اســت‪ ،‬رســانه ها تاثیر و‬ ‫نقش مهمی در معرفی سخن اهل بیت (ع) دارند‪.‬‬ ‫شــهردار مشــهد گفــت‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون در ارتفاعــات‬ ‫نیازمند فضاهایی هســتیم که‬ ‫جنوبــی ‪ 1200‬هکتــار فضــای‬ ‫حال مردم را خوب کند‪.‬شهردار‬ ‫سبز ایجادشــده اســت؛ راحت‬ ‫مشــهد افــزود‪ :‬ایــن دغدغــه‬ ‫اســت که بگوییم در این دوره‬ ‫رهبــری بود که جنوب مشــهد‬ ‫رکود‪ ،‬سیســتم ابیــاری قطره ای‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫ریه شــهر بــوده و ساخت وســاز‬ ‫را بــرای ان پیــاده کرده انــد‪ ،‬بــا‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬امیدوارم مردم‬ ‫این مشکالت و مشقاتی که با‬ ‫از این مجموعــه لذت ببرند‪ .‬محمدرضا کالئی ســازمان های مــوازی داریم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مگر‬ ‫در مراســم افتتــاح زیســت پــارک مشــهد کــه با جداسازی اب شرب از اب خام کار ساده ای بود؟!‬ ‫حضــور جمعــی از اعضــای شــورای شــهر برگــزار مگر پروژه های سازمان پارک ها کار کمی است؟!‬ ‫شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امــروز شــاهد افتتــاح یکــی از که از این بابت از مدیرعامل ســازمان پارک ها و‬ ‫پروژه های بزرگی هستیم که قطعا نقش کلیدی فضایسبزوهمکارانشانممنونهستم‪.‬‬ ‫در اینده شهر خواهد داشت‪ .‬او با تقدیر از تمامی‬ ‫شــهردار مشــهد بــا تقدیــر از اقدامــات و‬ ‫سهــا‬ ‫دست اندرکاران اجرای پروژه زیست پارک‪ ،‬اظهار تالش هــای انجام شــده در ســازمان فردو ‬ ‫کــرد‪ :‬معاونــت خدمات شــهری و ســازمان های و ســازمان میادین‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫زیرمجموعه ان با مدیریت یعقوبی تالش بسیار حــوزه روابــط عمومــی و مجمــوع فرهنگی ما‬ ‫زیــادی در توســعه فضاهای ســبز‪ ،‬رفــت وروب‪ ،‬در فضاســازی شــهری جــدا از ســازمان میادیــن‬ ‫ساماندهیبازارها‪،‬ایمنیو‪...‬داشته اند کهجای کارنکرده است و بالعکس! زیرا ما یک مجموعه‬ ‫تقدیردارد‪.‬شهردار مشهدتصریح کرد‪:‬مانیازمند بوده ایــم و از ایــن بابت خدا را شــکر می کنیم‪.‬‬ ‫این گونهفضاهاهستیموفرزندانماننیازمنداین کالئــی افــزود‪ :‬به جایی می رســیم که ســازمان‬ ‫هستند کهباحیوانات‪،‬طبیعتومحیططبیعی میادیــن در پــروژه ‪ 30‬هکتــاری زیســت پــارک‬ ‫پر از خاک ارتباط برقرار کنند‪ ،‬انرژی خودشان را که بســتر ســرمایه گذاری اتی اســت مســئولیت‬ ‫ازاد کنند و با طبیعت و حیوانات دوست باشند و می پذیــرد و بــرای لکه هایــی کــه در ایــن پارک‬ ‫از زندگیطبیعیدور نباشند‪.‬‬ ‫وجود دارد درخواســت سرمایه گذار می کند‪ .‬او‬ ‫کالئی ادامه داد‪ :‬ثمره گونه های گیاهی که بابیان اینکه حوزه اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫در زیست پارک کاشته شده است را یکی دو سال در دو دوره مدیرانــی که مســئولیت داشــته اند‬ ‫اینده مشاهده خواهیم کرد که نمونه بی بدیلی اقدامــات بســیار خوبی را انجــام داده اند که از‬ ‫را در این محدوده ایجاد خواهد کرد‪ .‬او گفت‪ :‬این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫افتتاح بازار بزرگ شهید شوشتری و تعداد دیگری کــرد‪ :‬در ســایر حوزه هــای خدمــات شــهری نیز‬ ‫از پروژه هــا بــرای افتتاح و بهره بــرداری در پیش اقدامات و فعالیت های بســیار زیادی طی این‬ ‫اســت‪ .‬شــهردار مشــهد بابیان اینکــه پروژه های مدت انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫کوچکی هم بوده که برای ان افتتاح نگرفته ایم‪ ،‬شهردارمشهد تصریح کرد‪ :‬درمجموع با توجه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ازجمله نصب و تجهیز پل های عابر به اقداماتی که طی این دوره انجام شده است‬ ‫پیــاده و اقداماتــی کــه در حــوزه اتش نشــانی و نمــره خدمات شــهری ما نــه ‪ 19‬و ‪ 75‬بلکه ‪20‬‬ ‫ایمنــی و هــزاران اتفاقــات دیگری که شــاید اگر است و در مقابل این همه تالش کاری از دستم‬ ‫در دوره دیگــری بــود صدهــا افتتاحیه بــرای ان برنمی اید به جز تقدیر و تشکر‪ .‬کالئی با اشاره‬ ‫گرفته می شد‪ ،‬اما ترجیحمان این است انجایی بــه اینکــه گاهــی مــا را متهــم می کنند کــه چرا‬ ‫افتتاحیــه بگیریم کــه اطالع رســانی ان به مردم هــرروز این همــه پــروژه افتتاح می کنیــد‪ ،‬اظهار‬ ‫مهم است مابقی کارها را به صورت روال عادی کرد‪ :‬دوستان اگر به کار بچسبند می توانند یک‬ ‫بــرای مردم انجام می دهیم‪ .‬کالئی با اشــاره به ماه دیگر کشت پارک را افتتاح کنند و چند ماه‬ ‫اینکهناسپاسیمی دانم کهدر اینافتتاحیهپروژه بعــدازان پــارک ‪ 68‬هکتــاری ارگانیک مهندس‬ ‫بزرگ نهایت تقدیر و تشکر خود را تقدیم معاون شهرســتانی را نیز به بهره برداری برســانند و در‬ ‫محترم خدمات و محیط زیست شهری‪ ،‬همکار کنار این ها کلی پروژه برای تمام کردن هست‪.‬‬ ‫نشــان در ســایر ســازمان ها نکنــم‪ ،‬خاطرنشــان او به پروژه کوه پارک اشاره کرد و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫کرد‪ :‬حوزه خدمات شــهری بســیار بزرگ است و به کوه پارک که وارد می شویم شوروحال مردم‬ ‫خدمــات روزانه ارائه می دهــد و با مردم ارتباط را می بینیم در ابشارها و فضاهای بازی و‪ ...‬در‬ ‫مســتقیم دارد و کوچک تریــن خللــی در ان بــه کنار خانواده حال خوبی دارند‪ ،‬یک سال ونیم‬ ‫چشــم می ایــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بســیار خوشــحال قبل هیچ چیزی به نام کوه پارک وجود نداشت‬ ‫هســتم که به این نکته اشــاره کنم که چنــد روز کــه چیــزی تحــت عنــوان زیســت پــارک وجود‬ ‫قبل از این یکی از شهرداران سابق مشهد را دیدم داشتهباشد‪.‬‬ ‫که از من سوال کرد معاون خدمات شهری شما‬ ‫شــهردار مشــهد افــزود‪ :‬ابتــدای کار کــه‬ ‫کیســت؟ که گفتم یعقوبی‪ ،‬گفت باید تبریک می خواستیم کوهپارکرااغاز کنیمبهدلیلوجود‬ ‫بگویم کهدر اینهوای گرمفضایسبزرااین گونه فشارها کسی حاضر نبود دستور کار به پیمانکار‬ ‫شاداب حفظ کرده اند این حرف را فردی می زند بدهد اما اکنون شاهد فضایی هستیم که مردم‬ ‫که خودش چند سال شهردار مشهد بوده است‪ .‬در ان ســفره خــود را پهــن کــرده و از طبیعــت‬ ‫شــهردار مشــهد اضافــه کــرد‪ :‬عملکــرد شــما در استفادهمی کنند‪ .‬کالئیاضافه کرد‪:‬در شهری که‬ ‫معاونت خدمات شهری نه شایسته تقدیر بلکه بهخاطر کمبودفضامجبور هستیم کافهپیاده رو‬ ‫شایســته تعجب‪ ،‬ابراز خوشحالی و شکرگزاری ایجاد کنیم‪ ،‬تبدیل فضایی‪ 2‬میلیون مترمربعی‬ ‫به پیشگاه خدا است‪ ،‬قطعا تالش های شما و که دارای دید به شــهر اســت بســیار قابل توجه‬ ‫همکارانتان موجب برکت شــده اســت‪ .‬کالئی است که از این بابت خدا را شکر می کنم‪.‬‬ ‫استفادهاز ظرفیتمجازاتجایگزینحبس‬ ‫در راستایخدمت رسانیبهجامعه‬ ‫سیدامیرمرتضویبهاستفاده‬ ‫استفادهازظرفیت هایمجازات‬ ‫از ظرفیــت مجــازات جایگزین‬ ‫جایگزیــن حبــس کــه در حــال‬ ‫حبس در راستای خدمت رسانی‬ ‫اجرا اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬به عنوان‬ ‫به جامعــه تاکید کــرد‪ .‬معاون‬ ‫نمونهدر سال‪ 99‬یکیاز قضات‬ ‫امــور اجتماعــی و پیشــگیری‬ ‫مــا ‪ 60‬رای جایگزیــن حبــس‬ ‫امیر مرتضوی‬ ‫از جــرم دادگســتری خراســان‬ ‫داشته است و این اراء درزمینه‬ ‫رضــوی بــا اشــاره به تاسیســات‬ ‫هــای مختلف باعــث کاهش‬ ‫قانونــی درزمینه کاهش جمعیت کیفری گفت‪ :‬پرونده ها شده است‪ .‬همچنین در دادسرا قرار‬ ‫در قانــون مجــازات اســامی مصوب ســال‪ 92‬و تعلیق تعقیب صادر می شود که با دستورات‬ ‫قانــون اییــن دادرســی کیفری مصوب ســال‪ ،92‬دادستان یا معاونان او مجرم جهت کاراموزی‬ ‫شهــای الزم بــرای خدمــت در‬ ‫تاسیسات جدیدی از نهادهای ارفاقی و تخفیفی و اخــذ اموز ‬ ‫پیش بینی شــده کــه مهم ترین ان هــا اســتفاده از حاشیه شهر یا سایر نهادها و سازمان ها هدایت‬ ‫مجازاتجایگزینحبسبهاستنادماده‪79‬قانون مــی شــود و در دادگاه نیــز از ظرفیــت مجازات‬ ‫مجازات اســامی و ماده ‪ 5‬ایین نامه اجرایی ان جایگزین حبس اســتفاده می شــود‪ .‬در همین‬ ‫اســت‪ .‬ســید امیر مرتضوی افــزود‪ :‬دو اقدام موثر زمینه یکی دیگر از قضات ما در سال ‪ 99‬تعداد‬ ‫در دادگســتری خراســان رضــوی در این خصوص ‪ 100‬مورد اراء جایگزین داشته است که این اراء‬ ‫انجام گرفتــه یکی تالیف کتاب راهکار کــه در ان در جهت سیاست های کلی دستگاه قضایی که‬ ‫یشــدن و ارائــه خدمات برای عمــوم مردم‬ ‫مجازات جایگزین حبس پیش بینی شده است و مردم ‬ ‫دیگر ایجاد گزینه راهکار در سیستم سمپ برای است صادر می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسطدبیربنیادبین المللیغدیراستان‬ ‫ویژه برنامه های دهه والیت و امامت در خراسان رضوی تشریح شد‬ ‫نالمللیغدیردراستانخراسان‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬دبیربنیادبی ‬ ‫رضوی ویژه برنامه های دهه والیت و امامت را تشریح کرد‪ .‬دبیر بنیاد‬ ‫نالمللیغدیر گفت‪:‬برایاینکهغدیرخمبهمردممعرفیشودباید‬ ‫بی ‬ ‫همانند عاشورا که به عنوان بزرگ ترین مصیبت اهل بیت (ع)‪ ،‬مردم و‬ ‫هیئتی هایواردجامعهمی شوندوتحولعظیمفرهنگیاجتماعیدر‬ ‫دنیا را به وجود می اورند‪ ،‬باید در بزرگ ترین عید شــیعیان‪ ،‬نیز شــاهد‬ ‫این رخداد باشیم؛ و در این امر نقش رسانه ها می تواند بسیار تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ .‬حجت االسالم ســعید اخوندی افزود‪ 110:‬مسجد را شناسایی‬ ‫کردیم که این‪ ۱۱۰‬مسجد پایگاه های تخصصی ترویج غدیر می شوند‬ ‫و توسط ان ها برای مساجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬مجموعه های فرهنگی که‬ ‫مردمباان هاارتباطدارند کارگاه هایتبلیغیترویجیغدیربرگزار کنند‪.‬‬ ‫سعید اخوندی در ادامه برنامه های اجرایی این بنیاد در امسال گفت‪:‬‬ ‫ویژه برنامه به (رسم موال علی) که در ان ازادسازی‪ ۱۱۰‬زندانی معسررا‬ ‫پیش بینی کرده ایم‪ ،‬ویژه برنامه (مشکل گشا علی) ایجاد‪ ۱۱۰‬اشتغال‬ ‫برای خانواده های مستمند سید‪ ،‬ویژه برنامه (اطعام علوی) که تهیه‬ ‫یک میلیون و‪ ۱۱۰‬هزار غذای گرم در شب و روز عید غدیر و توزیع ان ها‬ ‫بینخانواده هایمناطقمحروماستانپیش بینی شدهاست‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫اجرایویژه برنامه(برکهغدیر) کهتهیه‪ ۱۱۰‬هزار شلاب معدنیوهدیه‬ ‫به مردم خوزستان‪ ،‬ویژه برنامه «لبیک یا رسول اهلل» در شب و روز عید با‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مراسم در ‪ ۱۴۰۰‬نقطه استان که‪ ۷۰۰‬نقطه در مشهد و مابقی در‬ ‫شهرستان هایاستانبرگزارمی شود‪ ۱۱۰،‬کرسی(گفتمانعلوی)درمشهد‬ ‫مقدسانجامخواهدشد‪،‬ویژه برنامه(خانوادهعلوی) کهحمایتاز‪۱۱۰‬‬ ‫ازدواجاسانرقمخواهدخورد‪ ۱۱۰،‬ایستگاهصلواتی‪ ۴۰،‬خیابانغدیری‬ ‫رادراستان که‪ ۱۴‬تاازخیابان هادرمشهدمقدساست کهاینخیابان ها‬ ‫تزیینمی شوندودرنهایتایستگاه هایصلواتیباحفظپروتکل های‬ ‫بهداشتیوهدیهوکیومشدهبهمردمتقدیمخواهدشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫انتقال واران به منچستر در بن بست‬ ‫س بارسلونا‬ ‫واکنش رئی ‬ ‫به شایع ه جدایی گریزمان‬ ‫خــوان الپورتــا‪ ،‬رئیــس‬ ‫مقطع حساســی قرار داریم‪».‬‬ ‫باشگاه بارسلونا‪ ،‬به شایعاتی‬ ‫الپورتــا در ادامــه پیرامــون‬ ‫کــه پیرامــون جدایــی انتــوان‬ ‫شــرایط ســخت مالی باشــگاه‬ ‫گریزمان از این تیم وجود دارد‬ ‫بارســلونا نیز گفت‪« :‬مشــکلی‬ ‫واکنــش نشــان داد‪ .‬یکــی از‬ ‫برای ثبــت قــرارداد بازیکنانی‬ ‫گریزمان‬ ‫اصلی تریــن موضوعاتی که در‬ ‫کــه بــا ا نهــا قــرارداد امضــا‬ ‫حال حاضر باشگاه بارسلونا را‬ ‫کردیــم یعنی گارســیا‪ ،‬اگوئرو و‬ ‫احاطــه کرده‪ ،‬اینده انتوان گریزمان اســت زیرا دیپــای وجود ندارد‪ .‬بااین حال شــما به خوبی از‬ ‫شــایعات زیــادی مبنــی بر فــروش ایــن بازیکن محدودیت هایی کهمابهخاطربدهی هایمانبا‬ ‫فرانســوی بــرای بهبــود اوضــاع مالــی بلوگرانــا انروبروهستیم‪،‬اطالعدارید‪.‬مادر حالهمکاری‬ ‫و کاهــش دســتمزدهای پرداختی ان ها منتشــر خوبی با اللیگا هستیم و مدیر ورزشی یعنی متئو‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬بااین وجــود پاســخ رئیــس باشــگاه المانی نیز کارهای درســتی انجام می دهد زیرا ما‬ ‫بارســلونا به ســوالی مبنــی بر احتمــال جدایی بایدازقوانینیاطاعتکنیمکهفکرمی کنمنسبت‬ ‫گریزمــان‪ ،‬ابهامــات را در رابطــه با این مســئله به کشورهای دیگر سختگیرانه تر است‪ .‬از طرف‬ ‫افزایــش داده اســت‪ .‬خــوان الپورتــا دراین باره دیگرفکرمی کنمرئیساللیگایعنیخاویار تباس‬ ‫گفــت‪« :‬او بازیکــن تیــم اول باشــگاه اســت‪ ،‬نیز اولین کسی است که از حضور بازیکنان بزرگی‬ ‫قــرارداد معتبــری بــا مــا دارد و مــا هــم روی او مثل ممفیس دیپای در اینجا استقبال می کند اما‬ ‫حســاب می کنیــم‪ .‬باای ‬ ‫نحــال بــازار تابســتانی درعین حالبرخیقوانیننیزدراین بارهوجوددارد‪.‬‬ ‫مسیری را طی می کند که ما در ان هر پیشنهادی همچنینبازیکناننیزواکنشخوبینشاندادهو‬ ‫را موردبررســی قــرار خواهیــم داد چراکــه در شرایط را درک می کنند‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه اول سال ‪ 1400‬ثبت سمیرم‬ ‫‪ -9-1064‬به موجب ماده ‪ 11‬قانون ثبت اسناد وامالک وماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت اسناد امالکی که در سه ماهه اول سال ‪ 1400‬تقاضای ثبت انها‬ ‫پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده مربوط به بخش یک و بخش ‪ 16‬ثبتی سمیرم به شرح ذیل اگهی می گردد ‪.‬‬ ‫ردیف الف‪ :‬شماره پالک ومشخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع امالکی که درسه ماهه اول سال ‪ 1400‬اظهارنامه تنظیم جهت انتشار اگهی‬ ‫می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک ‪:‬‬ ‫اول ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل ‪:‬‬ ‫‪9571‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد فاطمیه واقع در محله کوشک سمیرم به مساحت‬ ‫‪ 190‬مترمربع ‪.‬‬ ‫‪9572‬ـ خانم مهتاب عزیز پور فرزند قربانعلی شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪188‬مترمربع واقع در محله کوشک ‪.‬‬ ‫‪9573‬ـ اقای سید حجت اله قائم مقامی فرزند سید جعفرشش دانگ یک باب خانه واقع در محله کوشک سمیرم به مساحت ‪110‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪9574‬ـ اقای سید حجت اله قائم مقامی فرزند سید جعفر شش دانگ یک باب خانه واقع در محله کوشک سمیرم به مساحت ‪115‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪9575‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در بلوار دنا سمیرم مجزی‬ ‫شده از ‪2198‬به مساحت ‪590‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪9576‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد جواد االئمه (ع) واقع در سمیرم خیابان مطهری‬ ‫مجزی شده از ‪707‬به مساحت ‪195‬متر مربع ‪.‬‬ ‫‪9577‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد بیت الرضا (ع) واقع در سمیرم محله قلعه مجزی‬ ‫شده از ‪3015‬به مساحت ‪160‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪9578‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان حسینه چهارده معصوم (ع) واقع در سمیرم محله علیاء‬ ‫مجزی شده از ‪ 523‬به مساحت ‪980‬متر مربع ‪.‬‬ ‫‪9579‬ـ خانم زرافشان اقبال پناه فرزندخدا خواست شش دانگ یک باب خانه مجزا شده از پالک‪ 3602‬واقع در سمیرم محله قلعه جوی کهریز‬ ‫به مساحت ‪ 530‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -9580‬خانم ثریا بهرامیان فرزند شاه میرزا ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪2960‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪1617‬واقع درسمیرم خیابان‬ ‫کشتارگاه‪.‬‬ ‫‪ -9581‬دولت جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش ششدانگ یکباب ساختمان سالن ورزشی نجمه به مساحت ‪1940‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از ‪2557‬فرعی واقع در کوی بخشداری سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9582‬دولت جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪2000‬متر مربع مجزی شده از ‪1187‬فرعی‬ ‫واقع در سمیرم اراضی کهله قصبه‪.‬‬ ‫‪ -9583‬اقای وحید بهرامیان فرزند فرج اله ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام به مساحت ‪230‬متر مربع مجزی شده از ‪4189‬واقع در سمیرم خیابان شریعتی‪.‬‬ ‫‪ -9584‬اقای احمد بهرامیان فرزند عزیز اله و خانم عصمت اقایی فرزند کاوس ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪290‬متر مربع مجزی شده از ‪1345‬واقع‬ ‫در سمیرم محله دلگر‪.‬‬ ‫‪ -9585‬اقای محسن میرزائی فرزند هرمز ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت ‪235‬متر مربع مجزی شده از ‪2424‬واقع در سمیرم خیابان‬ ‫شیخ مفید اراضی کهله قصبه‪.‬‬ ‫‪ - 9586‬اقای محمد جواد پیرمرادیان فرزند نادر ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪250‬متر مربع مجزی شده از ‪3220‬واقع در سمیرم خیابان شیخ‬ ‫صدوق‪.‬‬ ‫‪ -9587‬اقای صفر علی مهدوی فرزند عبدالهاشم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪379‬متر مربع مجزی شده از ‪2372‬واقع در سمیرم خیابان‬ ‫مولوی خیابان مهدیه‪.‬‬ ‫‪ -9588‬اقای حجت اله اسوده فرزندعبدالحسین و خانم فاطمه نظری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪160‬متر مربع مجزی شده از ‪572‬‬ ‫واقع در سمیرم کوچه دهان بالسویه و االشاعه‪.‬‬ ‫‪ -9589‬اقای احمد سلمانیان فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪180‬متر مربع مجزی شده از ‪2198‬واقع در سمیرم بلوار دنا‪.‬‬ ‫‪-9590‬اقای محمد رضا راجی فر زند محمود ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت ‪ 20‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪1165‬فرعی واقع در خیابان‬ ‫اردیبهشتسمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9591‬خانم سیده اغا بیگم داودی فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت ‪ 325‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪2617‬فرعی واقع‬ ‫در خیابان مولوی سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9592‬اقای جلیل صابری فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت ‪ 145‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪1233‬واقع در خیابان‬ ‫شریعتی کوچه شکار سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9593‬خانم دنیا بهرامیان فرزند محمد حسن ششدانگ یک باب خانه مساحت ‪ 110‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪ 668‬فرعی واقع در محله دلگر‬ ‫سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9594‬اقای فرهاد اصفی فرزند محمد کریم ششدانگ یکباب خانه تحتانی و فوقانی به مساحت ‪200‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪763‬فرعی واقع‬ ‫در محله علیا سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9595‬اقای محمد علی قنبریان سمیرمی فرزند علی موازی چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ ‪300‬مترمربع مجزا شده‬ ‫از پالک ‪ 630‬فرعی کوچه دهان سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9596‬اقای ارمان رشیدی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت ‪210‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 1426‬فرعی واقع در‬ ‫خیابان شورا سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9597‬اقای ارمان رشیدی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت ‪210‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 1426‬فرعی واقع در‬ ‫خیابان شورا سمیرم‪.‬‬ ‫دوم ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک ‪ 60‬اصلی و فروعات ذیل ‪:‬‬ ‫به ادامه همکاری با پرسپولیس است‬ ‫احمد نور میان‬ ‫عشق و منطق‬ ‫علیرغــم اینکه باشــگاه پرســپولیس به صورت‬ ‫شــفاهی و کتبــی در چنــد مرحلــه خواســته خود‬ ‫بــرای تمدیــد قــرارداد بــا ایــن بازیکــن را مطــرح‬ ‫کــرده‪ ،‬هنــوز توافــق دوطرفــه حاصــل نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬احمــد نوراللهی و‬ ‫محمدحســین کنعانــی زادگان از اردوگاه قرمــز‬ ‫نزدیک ترین بازیکنان به در خروجی این باشگاه‬ ‫و انتقال به لیگ قطر قرار هستند‪ .‬احمد نوراللهی‬ ‫کــه در دو فصــل اخیــر بــا پیشــنهاد ها مناســبی از‬ ‫سوی تیم های خارجی روبرو بود‪ ،‬یک بار به دلیل‬ ‫شــرایط پرسپولیس و جدایی برانکو ایوانکوویچ‬ ‫ترجیــح داد تیمــش را در شــرایط بدتــری قــرار‬ ‫ندهــد و تصمیــم بــه ادامــه حضــور در ایــن تیــم‬ ‫گرفــت‪ .‬در ابتدای فصل بیســتم بــار دیگر بحث‬ ‫انتقــال احمــد نوراللهی به خــارج از فوتبال ایران‬ ‫داغ شــد؛ شماره هشت پرسپولیس اما به واسطه‬ ‫باقــی مانــدن یک فصل دیگــر از قــراردادش از ان‬ ‫صرف نظر کرد‪ .‬او حتی در نیم فصل می توانست‬ ‫باالخره قید ادامه همکاری با پرســپولیس را زده‬ ‫و بــه دنبال دســتیابی بــه منابع مالی مناس ـب تر‬ ‫باشد‪ .‬خصوصا اینکه ارقام و عددهایی که دیگر‬ ‫تیم های خصوصی و نیمه دولتی هزینه بازیکنان‬ ‫خودکــرده بودنــد‪ ،‬در اردوهــای تیــم ملــی و در‬ ‫پهــای دوســتانه بیــن ان ها‪ ،‬بیشــتر از گذشــته‬ ‫گ ‬ ‫باعــث دلگیری او نســبت بــه رقم قــراردادی که‬ ‫با پرسپولیس داشت شده بود اما تصمیم او چیز‬ ‫دیگری بود‪ .‬درســت مثل امروز که او که در این‬ ‫فصــل یکــی از برتریــن امارهــای فــردی از حیــث‬ ‫تاثیرگذاری در پرســپولیس با گلزنی و پاس گل را‬ ‫از خود به جا گذاشــته‪ ،‬هرچــه به روزهای پایانی‬ ‫فصل نزدیک تر می شود باید بیش از گذشته خود‬ ‫را امــاده یکی از تصمیمات مهم زندگی اش کند‪.‬‬ ‫کمتر از دو هفته دیگر لیگ به پایان خواهد رسید‬ ‫و قرارداد شــماره هشــت ســرخ ها نیز که از دوره‬ ‫علــی دایــی بــه ایــن تیم پیوســته بــود و در حال‬ ‫حاضر بعد از امید عالیشاه باسابقه ترین بازیکن‬ ‫یشــود‪ ،‬به پایان خواهد‬ ‫پرســپولیس محسوب م ‬ ‫رســید‪ .‬بازیکنــی کــه بایــد بیــن عقــل و منطــق و‬ ‫عشق و البته مادیات در کنار ان ها‪ ،‬درباره اینده‬ ‫خــود در جمــع ســرخ ها تصمیم بگیــرد‪ .‬بازیکنی‬ ‫که اســطوره اش اســتیون جرارد از لیورپول و البته‬ ‫علــی کریمــی در پرســپولیس بوده انــد‪ .‬علیرغــم‬ ‫اینکــه باشــگاه پرســپولیس ب هصــورت شــفاهی و‬ ‫کتبی در چند مرحله خواســته خــود برای تمدید‬ ‫قــرارداد بــا ایــن بازیکــن را مطــرح کــرده اســت‪،‬‬ ‫هنــوز توافــق دوطرفــه رخ نــداده‪ .‬طبــق قانــون‬ ‫‪479‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجدجواد االئمه (ع) به مساحت ‪ 515‬متر مربع مجزا شده‬ ‫از پالک ‪42‬فرعی واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سمیرم ‪.‬‬ ‫‪ -480‬اقای محمد حسین اصفی فرزند محمد حسن و محمد امین بهرامیان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪250‬متر مربع‬ ‫مجزا گردیده از پالک ‪ 4‬فرعی بالسویه و االشاعه‪.‬‬ ‫‪ -481‬اقای رحیم کریمی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪200‬مترمربع مجزا گردیده از پالک ‪ 47‬فرعی واقع در سمیرم‬ ‫بلوار قائم مقامی ‪.‬‬ ‫‪ -482‬خانم سهیال طائی فرزند شیبت اهلل ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزا گردیده از پالک ‪ 28‬فرعی به مساحت ‪150‬متر مربع واقع در‬ ‫بلوار دنا جنب انبار جهاد ‪.‬‬ ‫سوم ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک ‪ 104‬اصلی و فروعات ذیل‪:‬‬ ‫‪ -700‬خانم زهرا سامی فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 185‬مترمربع مجزا گردیده از پالک ‪ 19‬فرعی واقع در خیابان شیخ مفید‪.‬‬ ‫‪ -701‬اقای رحمت اهلل قاسمی فرد فرزند عبدالهاشم ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪100‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 15‬فرعی‬ ‫واقع در خیابان رائی زاده‪.‬‬ ‫‪ -702‬خانم فاطمه دشتی فرزند محمد تقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪1200‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 127‬فرعی واقع‬ ‫در مزرعه رزجان‪.‬‬ ‫‪ -703‬اقای ابراهیم صمصامی فرزند چنگیز ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪200‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪12‬فرعی واقع در کوچه صاحب‬ ‫الزمان‪.‬‬ ‫‪ -704‬اقای غالمعلی سامی فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 7297‬متر مربع مجزی گردیده از پالک ‪ 25‬فرعی‬ ‫واقع در خیابان شیخ مفید‪.‬‬ ‫‪ -705‬وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد امام حسین (ع) به مساحت ‪ 497‬متر مربع واقع‬ ‫در خیابان شیخ مفید سمیرم ‪.‬‬ ‫چهارم ابنیه و امالک شهر حنا پالک ‪ 119‬اصلی و فروعات ذیل‪:‬‬ ‫‪ -859‬خانم زهره شفیعی فرزند حسین و اقای جعفر قاسمی فرزند عبداله ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 360‬متر مربع واقع در کوچه شهید قاسمی ‪.‬‬ ‫‪ -860‬خانم فاطمه صفائی فرزندایت اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 445‬متر مربع واقع در خیابان دکتر حسابی ‪.‬‬ ‫‪ -861‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین محل پارک به مساحت ‪ 5335‬متر مربع واقع در جاده ورودی شهر حنا ‪.‬‬ ‫‪ -862‬شهرداری حنا ششدانگ یک باب ساختمان کتابخانه عمومی به مساحت ‪ 726‬متر مربع واقع در خیابان چهار شنبه بازار جنب پارک ‪.‬‬ ‫‪ - 863‬شهرداری حنا ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 595‬متر مربع واقع در خیابان معراج ‪.‬‬ ‫‪ - 864‬شهرداری حنا ششدانگ ساختمان انبار به مساحت ‪ 390‬متر مربع واقع در خیابان بی بی ناز بانو ‪.‬‬ ‫‪ -865‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 50‬متر مربع واقع در خیابان بیست و دو بهمن ‪.‬‬ ‫‪ -866‬شهرداری شهر حنا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 6625‬مترمربع واقع در خیابان دکتر حسابی‬ ‫‪ -867‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 400‬مترمربع واقع در کوچه امام رضا (ع) ‪.‬‬ ‫‪ - 868‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 265‬مترمربع واقع در خیابان چهارشنبه بازار ‪.‬‬ ‫‪ -869‬شهرداری حنا ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 105‬مترمربع واقع در خیابان بی بی ناز بانو‪.‬‬ ‫‪ -870‬شهرداری حنا ششدانگ یکباب ساختمان و زمین به مساحت ‪ 695‬متر مربع واقع در خیابان امام خمینی (ره) ‪.‬‬ ‫‪ -871‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین محل پارک وحدت به مساحت ‪ 4100‬متر مربع واقع در خیابان چهارشنبه بازار‪.‬‬ ‫پنجم ابنیه وامالک شهر ونک پالک ‪ 145‬اصلی و فروعات ذیل‬ ‫‪ 1‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد امام صادق (ع) به مساحت ‪ 160‬مترمربع واقع در‬ ‫خیابان انقالب ‪.‬‬ ‫‪ - 91‬وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد جامع به مساحت ‪ 575‬متر مربع واقع در محله زیر بند‪.‬‬ ‫‪ -955‬وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان حسینیه انقالب به مساحت ‪100‬متر مربع مجزا شده از‬ ‫پالک ‪ 164‬فرعی واقع در شهر ونک ‪.‬‬ ‫‪956‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان مسجد صاحب الزمان به مساحت ‪ 352‬متر مربع واقع‬ ‫در خیابان انقالب ‪.‬‬ ‫‪ – 957‬اقای محمد حسین نصیری فرزند الیاس ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 468‬متر مربع مجزی گردیده از پالک ‪ 357‬فرعی‬ ‫واقع درخیابان چشمه ناز‪.‬‬ ‫‪ - 958‬اقای عیسی عقدکی فرزند رسول ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 260‬متر مربع واقع در محله حکیم شهر ونک‪.‬‬ ‫‪ – 959‬خانم مهر ماه عسکری فرزندجمشید ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 145‬متر مربع واقع در محله قلعه رئیس‪.‬‬ ‫به موجب ماده ‪ 16‬قانون ثبت اسناد وامالک و ماده ‪ 86‬ائین نامه چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در ذیل اگاهی واخواهی داشته‬ ‫باشد باید از تاریخ اولین انتشار نسبت به امالکی که به شرح ردیف الف تقاضای ثبت انها پذیرفته شده ظرف مدت ‪ 90‬روز و نسبت به‬ ‫امالک ردیف ب ظرف مدت ‪ 30‬روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم نمایند و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین‬ ‫تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی با تقدیم اعتراض به مرجع ذیصالح‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی‬ ‫باید گواهی دادگاه مشعر به طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید ‪ .‬اعتراضات یا گواهی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد‬ ‫بال اثر و وفق قسمت اخیر ماده ‪ 16‬و تبصره ماده ‪ 17‬قانون ثبت اسناد وامالک رفتار خواهد شد ‪.‬‬ ‫ضمنا طبق ماده ‪ 65‬قانون ثبت اسناد وامالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود ودر صورت مجلس مربوطه قید و واخواهی صاحبان امالک‬ ‫ومجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده‪ 20‬قانون ثبت اسناد وامالک و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت‬ ‫پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02‬نوبت دوم ‪ 1400/6/01‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم‪ -‬محمد زمانی‬ ‫و اعــام ســازمان بازرســی‪ ،‬باشــگاه پرســپولیس‬ ‫و البتــه اســتقالل مجــاز بــه افزایش رقــم ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫درصــدی قرارداد بازیکنان در خصوص تمدید ان‬ ‫هســتند که این عدد در مقابل پیشــنهاد خارجی‬ ‫نوراللهی بســیار پایین است‪ .‬البته شماره هشت‬ ‫طــی ســالیان اخیــر نشــان داده که شــرایط مالی‬ ‫در اولویــت دوم او قــرار دارد امــا مشــکالتی هم‬ ‫هســت کــه باعــث شــده توافــق زودتــر از امــروز‬ ‫حاصــل نشــود‪ .‬پیش بینــی نزدیــکان احمــد این‬ ‫اســت کــه احتمــال ادامــه همــکاری نوراللهــی با‬ ‫پرسپولیس خیلی بیشتر از دیگر احتماالت باشد‪.‬‬ ‫نوراللهــی بنــا بــه نظــر یحیــی گل محمــدی برای‬ ‫تمدید قرارداد در صف اول مدیران این باشــگاه‬ ‫بــرای امضــای مجــدد قــرار دارد و بعیــد اســت‬ ‫ان ها شــماره هشــت توانمند و ملی پوش خود را‬ ‫به سادگی از دست بدهند‪ ،‬ضمن اینکه سال جام‬ ‫جهانــی هم هســت و احمدنور دوســت دارد در‬ ‫یتــر ایران بــه کار ادامه بدهــد و برای‬ ‫لیــگ رقابت ‬ ‫تیــم ملی و نقش افرینی اماده تر باشــد‪ .‬نوراللهی‬ ‫کبــار ناخواســته و به واســطه خدمت ســربازی‬ ‫ی ‬ ‫بــا اشــک و انــدوه پیراهــن پرســپولیس را از تــن‬ ‫خــارج کــرد‪ .‬او کــه تــاب این جدایی را نداشــت‬ ‫در ایــن فرصــت هر چه مدارک داشــت رو کرد تا‬ ‫خدمت ســربازی اش را کوتاه کند و هر چه زودتر‬ ‫بار دیگر با پیراهن شــماره هشت در ترکیب تیم‬ ‫پرسپولیس خودنمایی کند‪ .‬او در این فصل ‪ ۹‬گل‬ ‫برای پرســپولیس به ثمر رســانده و ایــن در حالی‬ ‫اســت کــه پیــش از ‪ ۱۰‬گل با پیراهن این تیم زده‬ ‫بود‪ .‬احمد نوراللهی سه شنبه شب گذشته دوباره‬ ‫با شــوتی تماشــایی یک گل به ثمر رساند تا فرم‬ ‫ویــژه خــود در گلزنی را به نمایش بگــذارد‪ .‬این بار‬ ‫یکشوتسرضرباز کاپیتانسومقرمزهادر گوشه‬ ‫دروازه تیــم تبریزی جای گرفت و جایگاه نوراللهی‬ ‫در صــدر جــدول گلزنان پرســپولیس را تثبیت کرد‪.‬‬ ‫نوراللهی دو هفته قبل در بازی با گل گهر سیرجان با‬ ‫شوت از راه دور دروازه علیرضا حقیقی را بازکرده بود‬ ‫و نکته جالب اینکه او دوباره موفق شــد گل ســوم‬ ‫پرسپولیس را بزند و به نوعی پیروزی را مسجل کند‪.‬‬ ‫نوراللهی که حاال با‪ ۸‬گل باالتر از مهدی عبدی‪ ،‬در‬ ‫صدر جدول گلزنان سرخ پوشان در لیگ بیستم قرار‬ ‫دارد‪ ،‬این فصل ‪ ۹‬گل به ثمر رسانده و بهترین دوره‬ ‫خودباپرسپولیسازنظر گلزنیراسپریمی کند‪.‬نکته‬ ‫جالب اینکه نوراللهی در پنج فصل قبلی که عضو‬ ‫تیم پرســپولیس بــود‪ ،‬درمجمــوع ‪ ۱۰‬گل زده بود‬ ‫و حــاال می توانــد با یک گل دیگــر به اندازه تمام‬ ‫دوران گذشته اش گلزنی کند‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان‬ ‫‪ 1/4 -9-1014‬به موجب ماده ‪ ۱۲‬قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ‪ ۵۹‬اصالحی ائین‬ ‫نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬تقاضای ثبت انها پذیرفته شده‬ ‫و نیز انچه طبق اراء هیات نظارت ثبت اگهی انها باید تجدید شود مربوط به بخش‬ ‫‪ ۱۷‬بشرح ذیل اگهی می نماید ‪.‬‬ ‫امالکی که اگهی نوبتی انها در وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشتباه موثری که‬ ‫در انتشار انها رخ داده و به موجب ارا هیات نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات‬ ‫تفویضی هیات نظارت موضوع بند های ‪ ۳۸۵‬و ‪ 386‬و ‪ ۳۸۷‬مجموعه بخشنامه های‬ ‫ثبتی تا اول مهر ماه ‪ ۶۵‬منجر به تجدید اگهی شده اند ‪.‬‬ ‫ناحیه گرمسیر یک اصلی‬ ‫‪ - ۳۳۲‬خانم صغرا شریف زاده فرزند حسین ‪ ۲‬سهم مشاع از ‪ ۳۰‬سهم ششدانگ یک‬ ‫قطعه ملک که در اگهی قبلی بجای خانم صاحب بیگم نیری فرزند میرزا ابراهیم‬ ‫مخدره اغا صاحب بدون قید سایر مشخصات اگهی شده است ‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۷‬اقای امیر خلیلی فرزند ابراهیم سی و سه و سه‪/‬پنجم حبه مشاع مشاع از ‪ ۷۲‬حبه‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک معروف به همدم که در اگهی نوبتی قبلی به جای حاجی‬ ‫میرزا نوراله کاظمی فرزند میرزا ابراهیم حاجی میرزا نورزاله معین االسالم اظهار اگهی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ۹۹3‬احمد مومن زاده فرزند حیدر ده و دو‪/‬هفتم حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ قطعه‬ ‫ملک که اگهی قبلی بجای حیدر مومن زاده فرزند حاجی عباس حیدر مومنی اظهار‬ ‫اگهی شده است‪.‬‬ ‫‪ -۳۱۰۲‬اقای فرهنگ پور شفیع اردستانی فرزند عبداله ششدانگ یک درب باغ معروف‬ ‫به باغ کوشکو که در اگهی نوبتی قبلی بجای پالک ‪ ۳۱۰۲‬پالک ‪ ۲۱۰۲‬اظهار اگهی‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫‪ - ۱۷۶۴۰‬خانم خدیجه علی عسکری فرزند رضا مالک ششدانگ قطعه ملک که‬ ‫قبال با پالک ‪ ۸۵۵‬اگهی شده در صورتی که پالک صحیح ‪ 898/1‬بوده و در راستای‬ ‫استاندارد سازی به پالک ‪ ۱۷۶۴۰‬تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪ .‬دهستان علیا مزرعه برگهر ‪ ۱۴۸‬اصلی علیا‬ ‫‪ - ۳۸‬خانم سادات بیگم ایزدی اونجی فرزند سید حسین یک و یک دوم مشاع از‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک محصور که در اگهی نوبتی قبلی حاج عباس بدون قید سایر‬ ‫مشخصات اظهار اگهی شده است‪.‬‬ ‫دهستان سفلی کچو مثقال ‪ ۷۵‬اصلی‬ ‫‪ - ۶۴۷‬خانم طلعت صدوق ونینی فرزند رضا چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه‬ ‫ملک معروف به ملک دشت حوزکه که در اگهی نوبتی قبلی بجای یوسف جمشیدیها‬ ‫ یوسف جمشیدی اظهار اگهی شده است‪.‬‬‫به موجب ماده ‪ ۱۶‬قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در‬ ‫این اگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۳۰‬روز‬ ‫دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون‬ ‫تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این اگهی‬ ‫دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت‬ ‫مرقوم تعلیم نماید‪ .‬اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقظا مدت مرقوم وصل‬ ‫شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده ‪ ۱۶‬و تبصره ماده ‪ ۱۷‬قانون رفتار خواهد‬ ‫شد‪ .‬ضمنا طبق ماده ‪ ۵۶‬ائین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود‬ ‫در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق‬ ‫ارتفاقی مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‬ ‫های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد ‪.‬‬ ‫این اگهی در یک نوبت منتشر می شود ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02:‬ذبیح اله فدائی اردستانی ‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک اردستان ‪/1164530‬م الف‬ ‫علی کریمی در کایسری‬ ‫اسپور ترکیه‬ ‫بهنظرمی رسدمجیدحسینیتنهابازیکنایرانیتیم‬ ‫کایسری اسپور ترکیه نخواهد بود‪ .‬در شرایطی که بعد‬ ‫از حضور اندره ا استراماچونی در الغرافه قطر از این تیم‬ ‫به عنوانمقصدعلی کریمینام بردهشدهبوداماهافبک‬ ‫فصل گذشــته تیم های قطر اس ســی و الدحیل احتماال‬ ‫فصل اینده‪ ،‬به جای لیگ ســتارگان قطر‪ ،‬در ســوپر لیگ‬ ‫ترکیــه به فوتبالش ادامه خواهــد داد‪ .‬طبق اخباری که‬ ‫در رسانه هایترکیهمنتشرشده‪،‬اینبازیکنطیروزهای‬ ‫اینده به شــهر کایسری خواهد رفت تا با تیم جدیدش‬ ‫یعنی کایسری اسپور قرارداد ببندد‪ .‬سایت گاتزتا دامگا‬ ‫ترکیــه در گزارشــی که درباره توافق کریمی با کایســری‬ ‫اسپور منتشر کرده به این موضوع پرداخته که او فصل‬ ‫گذشته هم موردتوجه چند تیم ترکیه ای قرارگرفته بود‬ ‫اماپیشنهادی کهاومنتظرشبودبهدستشنرسیدتااین‬ ‫بازیکن ‪ 27‬ســاله راهی لیگ ســتارگان قطر شود و حاال‬ ‫بعداز یک فصلاوبهلیگیبرخواهد گشت کهجذابیت‬ ‫زیادی برای این بازیکن دارد‪ .‬طبق این گزارش‪ ،‬کریمی‬ ‫فصل گذشته از کیفیت باالی لیگ ترکیه تعریف کرده و‬ ‫گفته بود که از بازی در فوتبال این کشور استقبال می کند‬ ‫چراکه ترکیه به ایران نزدیک است و با توجه به اینکه‬ ‫ایرانی های زیادی در این کشور حضور دارند او در ترکیه‬ ‫احساسغربتنخواهد کرد‪.‬‬ ‫هافبک گلزن پرسپولیش مایل‬ ‫یشــد‬ ‫یکــه تصــور م ‬ ‫درحال ‬ ‫بیشــتری بــرای انتقــال ســتاره‬ ‫رافائــل واران هفتــه گذشــته به‬ ‫فرانســوی بــه خــرج دهــد ولی‬ ‫بازیکن جدید منچستریونایتد‬ ‫منچستر حاضر نیست بیشتر از‬ ‫تبدیل شــود اما این انتقال هنوز‬ ‫‪ 40‬ب هعــاوه پنج میلیــون یورو‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬رافــا‬ ‫هزینه کند‪.‬یونایتدهامعتقدند‬ ‫واران‬ ‫واران مدت هاست به پیشنهاد‬ ‫با توجه به اینکه تنها یک سال‬ ‫تمدیــد رئــال پاســخی نــداده و‬ ‫از قــرارداد واران باقیمانــده‪،‬‬ ‫منچستریونایتد سخت به دنبال جذب اوست‪ .‬می تواننــد او را بــا هزین ـه ای کمتــر جــذب کننــد؛‬ ‫یکــه رئــال روی بازیکــن خــود‪ 70،‬میلیون‬ ‫واران ســال‪ 2011‬بــا رقم‪ 10‬میلیون یــورو از النس درحال ‬ ‫جذب شــد‪ .‬درحالی که تنها یک ســال از قــرارداد یوروقیمت گذاشتهاست‪.‬هیچ کداماز دوباشگاه‬ ‫وارانباقی مانده‪،‬هنوزتکلیفایندهاونامشخص حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند و با این‬ ‫اســت‪ .‬هفته گذشــته رئال مادرید اجازه مذاکره شــرایط فعال انتقــال واران به بن بســت خــورده‬ ‫منچستریونایتد و رافا واران را صادر کرد و به نظر است‪ .‬تاره فرانسوی که در تمرینات پیش فصل‬ ‫می رســد توافق بین باشگاه انگلیســی و بازیکن شرکتکرد‪،‬انتظارداشتتکلیفشزودترمشخص‬ ‫قطعی است ولی درحالی که گفته می شد خیلی شود‪.‬اوتمایلنداشتدرتمریناترئالحاضرشده‬ ‫زود تکلیف واران مشخص خواهد شد‪ ،‬همه چیز وسپسبهتمریناتیونایتدبرودامااکنونچاره ای‬ ‫به بن بســت خورده اســت‪ .‬طبق ادعای مارکا و ندارد جز صبوری‪ .‬واران امیدوار اســت در روزها و‬ ‫ااس‪،‬رئالپساز صادر کردنمجوز مذاکرهیونایتد هفت ههــای اتی ســرانجام رئــال و یونایتد به یک‬ ‫باواران‪،‬انتظارداشتکهباشگاهانگلیسیجدیت توافققطعیدر موردانتقالاودستپیدا کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رکورد ویژه محمدی مهر‬ ‫از روی ضربات کاشته‬ ‫مدافعراستتیمفوتبالذوب اهنبار دیگرباشلیک‬ ‫برق اسای خود موفق به گلزنی در لیگ برتر فوتبال ایران‬ ‫شد‪ .‬فرشاد محمدیم هر حاال فراتر از مسئولیتی که در‬ ‫ســمت راســت خط دفاعــی ذوب اهــن دارد‪ ،‬به عنــوان‬ ‫یکی از برترین کاشته فوتبال ایران شناخته می شود و با‬ ‫اختالف این عنوان را در لیگ بیستم به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬چراکه در مواقع حساس توانسته با ضربات‬ ‫دیدنــی خــود‪ ،‬بــرای ذوب اهــن گلزنی کنــد‪ .‬او پــس از‬ ‫گلزنی مقابل ماشین ســازی‪ ،‬صنعت نفت و پدیده که‬ ‫منجــر بــه کســب ‪ 7‬امتیاز به ســود ذوبی ها شــده بود‪،‬‬ ‫چهارشنبه شب گذشته پشت ضربه ایستگاهی ایستاد و‬ ‫این بار دروازه نســاجی را هدف قرارداد که به مانند سه‬ ‫شلیکی قبلی او‪ ،‬این بار هم توپ به تور دروازه حریفان‬ ‫چســبید‪ .‬البته برخالف سه نوبت پیشــین‪ ،‬این بار گل‬ ‫محمدیم هر نجات بخش برای ذوب اهن نبود‪ ،‬هرچند‬ ‫که او توانســت بازی را به تســاوی بکشــاند اما در ادامه‬ ‫بــازی زامهران گل برتــری را برای شــاگردان الهامی زد تا‬ ‫ذوبی ها از این مسابقه خانگی علی رغم گل زیبایی که‬ ‫محمدیمهربهثمررساند‪،‬دست خالیمیدانمسابقهرا‬ ‫ترک کنند‪ .‬جالب ان که حاال فرشاد محمدیم هر با گلی‬ ‫که مقابل نساجی به ثمر رساند‪ ،‬به رکورد بیشترین گل از‬ ‫رویضربهایستگاهیدر یک فصلرسید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و کارت موتورسیکلت؛ موتور بی کالج ویت به‬ ‫رنگ سفید به شماره انتظامی ‪ 626-44461‬به شماره موتور ‪120100281‬‬ ‫و شماره تنه‪ NDZ *** 125V9100516‬مدل ‪ 1390‬به نام عرفان‬ ‫جعفرخانی فرزند عباس به کدملی ‪ 1271404771‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سندمالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پراید به‬ ‫رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 196 -13‬ب ‪ 15‬به شماره موتور‬ ‫‪ M13665880‬و شماره شاسی ‪ S1412283200658‬مدل ‪ 1383‬به نام‬ ‫حسین شفیعی فرزند رضا شماره شناسنامه ‪ 135‬و کدملی ‪1091997756‬‬ ‫صادره از نجف اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫گواهینامـه موقـت پایـان تحصیـالت اینجانـب مرضیـه سـادات ابراهیمـی فرزنـد‬ ‫سیدماشـااله به کدملی ‪ 0072902132‬صادره از تهران در مقطع کارشناسـی ارشـد‬ ‫ناپیوسـته رشـته روانشناسـی عمومی صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد تهـران جنوب‬ ‫بـا شـماره ‪ 1397/04/12 – 9/0809/21269‬مفقـود گردیده اسـت و فاقد اعتبار می‬ ‫باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد‬ ‫تهران جنـوب ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی سپند تیپ پی کی ای مدل ‪ ۱۳۸۵‬به رنگ بژ روشن‬ ‫متالیک به شماره شهربانی ایران ‪۳۹۵-۷۴‬و‪ ۲۷‬به شماره موتور‬ ‫‪ M131525619‬به شماره شاسی ‪ PSV6815065645‬به نام‬ ‫شیرین شمس مقدم طرقبه فرزند محمد مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط میباشد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانی پراید تیـپ ‪ SL131‬مـدل ‪ 1394‬به‬ ‫رنگ سـفید به شماره شـهربانی ایران‪۵۱۵-۷۴‬س‪ ۴۶‬به شماره‬ ‫موتور ‪ ۵۴۳۱۹۸۸‬به شـماره شاسی ‪NAS411100F3433895‬‬ ‫بـه نـام مریم علیـزاده فرزند اسـمعیل مفقـود و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 02‬مرداد ماه ‪ 24 / 1400‬جوالی ‪ 13 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رهاسازی در محیط عمومی‪،‬‬ ‫وحشتناک ترین اتفاق در سالمند ازاری‬ ‫سرپرست دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬وحشتناک ترین‬ ‫اتفاق در سالمند ازاری رهاسازی او در محیط عمومی است و هرچند این موارد بسیار ناچیز رخ‬ ‫می دهد اما از ان می توان به عنوان وحشتناک ترین اتفاق در سالمند ازاری نام برد‪ .‬محمود علیگو‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬موارد رهاســازی ســالمندان در پارک ها و مســاجد وجود دارد یا انکه در‬ ‫سالمند ازاری با سالمندهایی مواجه هستیم که فرزندان ان ها را فراموش کردند و ماه ها و روزها در‬ ‫خانه تنها مانده اند و کسی سراغ ان ها را نمی گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین بیشترین جنس سالمند‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ازاری از جنس غفلت است و بیشترین ازارها در حوزه عاطفی و روانی است‪ ،‬به طور مثال والدینی‬ ‫در دوران کرونا روزها تنها ماندند و کسی سراغ ان ها را نگرفته بود و همسایه ها گزارش داده بودند‪.‬‬ ‫اینوالدیندر وضعیتنابسامانیبیمار بودندوهمکاراناورژانساجتماعیبه کمکان هارفتند‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد‪ :‬رسیدگی به موارد‬ ‫سالمند ازاری فعالیت مستمر اورژانس اجتماعی به شمار می رود و چه قبل از دوران کرونا و چه‬ ‫اکنون‪،‬جزءفعالیت هایمستمراستاماتماس هایمربوطبهسالمندازاریبسیار کماست‪.‬علیگو‬ ‫تصریح کرد‪:‬بیشترینتماس هامرتبطباهمسرازاری‪ ،‬کودک ازاریوخشونتخانگیاست کهاین‬ ‫موارد بیشترین حجم تماس ها را اختصاص می دهد‪ .‬او بابیان اینکه میزان سالمند ازاری در ایران از‬ ‫میانگینجهانی کمتراست‪،‬افزود‪:‬به طورکلیسالمندازاریدر ایرانباتوجهبهفرهنگاجتماعیو‬ ‫فرهنگ احترام و توجه به والدین بسیار کم است‪.‬‬ ‫واکسیناسیونمعلمان‬ ‫بر اساس سن نیست‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش دربــاره زمــان شــروع واکسیناســیون‬ ‫معلمــان گفت‪ :‬تا چند روز اینــده فرایند کار از طرف‬ ‫وزارت بهداشــت و وزارت امــوزش پــرورش تعریف و‬ ‫اطالع رســانی خواهد شــد‪ ،‬اما احتماال واکسیناسیون‬ ‫معلمان چند روزی تاخیر داشته باشد‪.‬‬ ‫محمــد محســن بیگــی در گفت وگــو بــا ایلنــا‪،‬‬ ‫دربــاره اغــاز واکسیناســیون معلمــان و کارکنــان‬ ‫اموزش وپــرورش توضیــح داد‪ :‬اطالعــات کارکنــان‬ ‫مجموعــه اموزش وپــرورش هــم در بخــش دولتــی و‬ ‫هــم در بخش غیردولتــی در اختیار وزارت بهداشــت‬ ‫قرارگرفته تا در ســامانه واکسیناســیون درج شــود که‬ ‫در ایــن چند روز اخیر با تعطیالت مواجه شــدیم‪ .‬او‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬احتماال تا چند روز اینده فرایند کار‬ ‫از طــرف وزارت بهداشــت و وزارت امــوزش پــرورش‬ ‫تعریف و اطالع رســانی خواهد شــد‪ .‬فکر می کنم در‬ ‫چنــد روز اول مرداد این امر قابلیت اجرایی نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬زیرا هنوز برنامه ریزی ها در حال انجام اســت‬ ‫و احتمــاال چنــد روزی واکسیناســیون معلمــان تاخیر‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ولی کلیــات موضوع در دســت وزارت‬ ‫بهداشت است و به زودی انجام خواهد شد‪ .‬محسن‬ ‫بیگی درباره واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس‬ ‫گفــت‪ :‬فعال مشــخصات راننــدگان ســرویس مدارس‬ ‫ارسال نشده‪ ،‬زیرا شرکت های پیمانکار هنوز وضعیت‬ ‫مشخصی اعالم نکردند بنابراین واکسیناسیون ان ها‬ ‫یشــود‪ .‬فعال فقط اســامی کارکنان‬ ‫با تاخیر انجام م ‬ ‫اموزش وپرورش که به طور رسمی در مدارس دولتی و‬ ‫غیردولتی مشغول هستند در اختیار وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی قرارگرفته است‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به این سوال که تاریخ مشخصی برای واکسیناسیون‬ ‫در نظــر گرفت هشــده اســت؟ گفــت‪ :‬به محــض اینکــه‬ ‫فراینــد واکسیناســیون تعریــف شــود‪ ،‬تاریــخ را‬ ‫اطالع رســانی می کنیــم تــا معلمــان طبق بــازه زمانی‬ ‫نشــده بــه مراکــز مراجعه کنند‪ .‬محســن بیگی‬ ‫تعیی ‬ ‫دربــاره تعــداد معلمانــی کــه اکنــون اطالعــات ان ها‬ ‫به وزارت بهداشــت جهت واکسیناســیون ارسال شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تعــداد کارکنــان اموزش وپــرورش در‬ ‫بخش دولتی حدود ‪ 930‬هزار نفر هستند که ممکن‬ ‫اســت درصــد بســیار اندکــی هــم کم وزیــاد شــود‪ .‬در‬ ‫بخــش غیردولتــی نیز تعــداد کارکنــان ‪ 230‬هــزار نفر‬ ‫هستند‪ .‬درمجموع نزدیک به یک میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫نفر از کارکنان مجموعه اموزش وپرورش باید واکسینه‬ ‫شــوند‪ .‬مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش در پاسخ به این سوال که ایا این امار‬ ‫عــاوه بر معلمان‪ ،‬کارمندان بخــش اموزش وپرورش‬ ‫یشــود؟ گفت‪ :‬بله هر شخصی که با‬ ‫را هم شــامل م ‬ ‫مدرســه ســروکار داشــته باشد شــامل این امار خواهد‬ ‫شــد؛ زیــرا همــه کارکنــان اموزش وپــرورش بــا مدارس‬ ‫ســروکار دارند مانند مدیر مدرســه‪ ،‬عوامــل اجرایی‪،‬‬ ‫عوامــل خدماتــی‪ ،‬عوامــل نظارتــی و‪ ...‬بادانــش‬ ‫دکتر سید مهدی حسینی به همراه معاون اجتماعی بهزیستی گلستان با خانواده دارای‬ ‫فرزند‪ ۳‬قلو دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫اداره کل بهزیستی گلستان؛ دکتر سید مهدی حسینی به اتفاق مریم معصومی معاون‬ ‫اجتماعی بهزیســتی اســتان ضمن بازدید از خانواده دارای فرزند ‪ ۳‬قلو به مناســبت هفته‬ ‫بهزیســتی هدایایی تقدیم انان کرد‪ .‬مدیرکل بهزیستی اســتان در این دیدار ضمن تقدیر از‬ ‫زحمات این خانواده گفت‪ :‬امروزه فرزند اوری و نگهداری از ان کاری دشــوار ولی باارزشــی‬ ‫است که باید در جامعه ما نهادینه شود‪ .‬در این دیدار والدین فرزندان نیز به بیان مشکالت‬ ‫ودرخواست هایخودپرداختند‪.‬‬ ‫پایش ماهواره ای فروریزش‬ ‫زمین در تهران‬ ‫امــوزان در تعامــل هســتند و بنابرایــن کل مجموعــه‬ ‫در ایــن قالب قرار خواهند گرفت‪ .‬او در مورد این که‬ ‫اولویت واکســن با کدام گروه از معلمان اســت و ایا‬ ‫معلمان بر اســاس سن واکسینه خواهند شد؟ گفت‪:‬‬ ‫این مسئله هم جزو مواردی است که باید در همان‬ ‫فراینــدی کــه عنــوان شــد‪ ،‬از ســوی وزارت بهداشــت‬ ‫تعریــف شــود‪ .‬احتمــاال تفــاوت کلی میــان معلمان‬ ‫بــرای واکسیناســیون وجــود نداشــته باشــد زیــرا باید‬ ‫همه معلمان در گروه های ســنی باالتر یا پایین تر در‬ ‫همه شهرها و روستاها واکسینه شوند‪ .‬محسن بیگی‬ ‫ادامه داد‪ :‬فقط ممکن است واکسیناسیون ازنظر بازه‬ ‫زمانــی طوالنی تر شــود زیرا در برخی نقــاط تعداد و‬ ‫تراکم افراد کمتر و در برخی نقاط بیشتر است‪ .‬االن‬ ‫بحث اولویت نیست‪ ،‬چه معلمان مدارس استثنایی‬ ‫و چه عادی همه در لیست واکسن قرارگرفته اند‪ .‬کل‬ ‫معلمان در برنامه واکسیناسیون قرار گرفتند بنابراین‬ ‫نهــا وجــود نــدارد‪ .‬او در واکنــش به‬ ‫تفاوتــی میــان ا ‬ ‫بازگشایی مدارس از مهرماه سال جاری و نوع حضور‬ ‫دانــش امــوزان بــه شــکل روزانه یــا یــک روز در میان‬ ‫سهــای درس توضیــح داد‪ :‬نــوع حضور دانش‬ ‫در کال ‬ ‫اموزان هنوز مشــخص نیست اما اصل موضوع یعنی‬ ‫بازگشایی مدارس مورد موافقت بخش های مختلف‬ ‫اســت‪ .‬مقدمات و تدوین شــیوه نامه زمان بر خواهد‬ ‫یتــوان فعــا یک نســخه واحد بــرای همه‬ ‫بــود و نم ‬ ‫اعالم کرد؛ اما ممکن اســت دستورالعمل ان تا پایان‬ ‫مردادماه ابالغ و اماده شــود‪ .‬مدیرکل دفتر ســامت‬ ‫و تندرســتی وزارت اموزش وپــرورش در پاســخ به این‬ ‫ســوال که ایا امکان تغییر در تصمیم گیری بازگشــایی‬ ‫مــدارس در مهرمــاه در دولــت بعــدی وجــود دارد؟‬ ‫گفت‪ :‬این تصمیم گیری بر طبق مصالح کشور‪ ،‬مردم‬ ‫و دانــش امــوزان اســت‪ .‬تصمیمات مهم کارشناســی‬ ‫ممکــن اســت در حــد جزئی دچــار تغییرات شــوند‪،‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن حــوزه خیلی نگرانــی از بابت تغییر‬ ‫دولــت وجــود نــدارد زیرا اصل موضوع پذیرفت هشــده‬ ‫اســت‪ .‬او در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬ضمن اینکــه از نیمه‬ ‫مرداد هم دولت جدید مســتقر خواهد شــد و ازنظر‬ ‫یشــود‪ .‬همچنین تا‬ ‫کلی تقریبا همه چیز مشــخص م ‬ ‫پایان مرداد یا نیم ه شــهریور که قرار است شیوه نامه‬ ‫اماده شود بازه زمانی زیادی در اختیار ماست‪.‬‬ ‫طرحجامعمدیریتتاالب ها‬ ‫در حال تکمیل است‬ ‫معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان‬ ‫حفاظتمحیط زیست گفت‪:‬تهیهطرحجامعمدیریت‬ ‫تاالب ها در اولویت برنامه های محیط زیست است که‬ ‫بر این اساس مطالعات‪ ۱۹‬حوزه ابریز تمام شده است‪.‬‬ ‫احمدرضــا الهیجــان زاده در گفت وگــو بــا باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جــوان‪ ،‬در مورد وضعیــت تاالب های ایران‬ ‫گفت‪:‬امار تاالب هایایرانتقریبادقیقاست‪ ۳،‬میلیون‬ ‫هکتار مساحت تاالبی داریم که از این میزان نزدیک به‬ ‫‪ ۱‬میلیون و ‪ ۴۶۰‬میلیون هکتار معــادل ‪ ۲۵‬عدد تاالب‬ ‫عضو کنوانســیون رامســر هستند؛ اما بر اســاس بارش ها‬ ‫کســالی ها ایــن اعــداد متغیر هســتند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫و خش ‬ ‫کنوانســیون رامســر اولین معاهده بین المللی در زمینه‬ ‫حفاظتاز محیط زیستدر جهانبود کهبرایحفاظت‬ ‫از تاالب ها و پرندگان مهاجر در سال ‪ ۱۳۴۹‬شمسی در‬ ‫شهر رامسر به تصویب رسید و در ان مقطع زمانی حدود‬ ‫‪ ۱۸‬کشــور عضو داشــت‪ ،‬اما اکنون ‪ ۱۷۱‬کشور در جهان‬ ‫معادل ‪ ۲۵۰‬میلیون هکتار تاالب عضو این کنوانسیون‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن افتخاری برای کشــور ما اســت کــه اولین‬ ‫معاهده بین المللی در زمینه حفاظت محیط زیست در‬ ‫ایــران به ثبت رســیده اســت‪ .‬الهیجــان زاده گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهید مدیریت صحیح اب در یک کشــور را بررســی‬ ‫کنید ابتدا باید به وضعیت تاالب های ان کشور نگاهی‬ ‫اندازیــد‪ ،‬اگــر وضعیت تاالب های ان کشــور خوب بود‬ ‫یعنــی مدیریت صحیحی در حــوزه ابریز صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬طی ‪ ۲۵‬سال گذشته در حوزه تاالب ها‬ ‫در کشور روند نزولی داشتیم و این بدین معناست که‬ ‫مدیریت صحیحی در حوزه ابریز صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫الهیجان زاده در مورد تنوع تاالبی کشــور گفت‪ :‬ازنظر‬ ‫تنــوع اکوسیســتم تاالبی جــز تاالب های مناطــق تندرا‬ ‫یا مناطق ســیبری انواع تنوع تاالبی را در کشــور داریم؛‬ ‫مانند تاالب های شــمالی در انزلی و میانکاله‪ ،‬در مرکز‬ ‫تاالب های کوهستانی و کویری‪ ،‬در جنوب تاالب های‬ ‫ساحلی مانند شادگان و در جنوب شرق و جنوب غرب‬ ‫‪ ۲‬تاالب مرزی مانند هامون و هورالعظیم را داریم‪ .‬این‬ ‫مقــام مســئول در مورد علت خشــکی تاالب ها گفت‪:‬‬ ‫خشــکی بخشــی از تاالب های ایــران به دلیل اســتمرار‬ ‫خشک سالی در کشور است که تا قبل از سیل سال ‪۹۸‬‬ ‫نزدیــک به ‪ ۱۸‬ســال با درصد های مختلف شــاهد این‬ ‫کســالی بودیم‪ ،‬طی ‪ ۵۰‬ســال گذشــته نزدیک به‬ ‫خش ‬ ‫‪ ۵۵‬میلی متر کاهش بارش ها و نزوالت جوی در کشــور‬ ‫را داشــتیم‪ ،‬همچنین به ازای هر ‪ ۱۰‬ســال ‪ ۴‬دهم درجه‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫افزایش دما داشــتیم که ســبب تبخیــر اب م ‬ ‫افزود‪ :‬اتفاق دیگر تغییرات اقلیمی در جهان است که‬ ‫از حوزه فعالیت بشــری ما خارج اســت‪ ،‬اما بیشــترین‬ ‫ضرورتازمایشغربالگری‬ ‫نوزاد تا ‪ ۳‬روز اول پس از تولد‬ ‫کارشناسبیماری هایمتابولیک‪،‬ضرورتانجامازمایشغربالگرینوزاددر سهتاپنجروز‬ ‫اول پس از تولد را مورد تاکید قرارداد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ازاده صفایی کارشناس بیماری های متابولیک معاونت امور بهداشتی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی‪ ،‬از غربالگری ‪ ۵۰۰‬هزار نوزاد از ابتدای شروع طرح‬ ‫غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان تاکنون در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت‪ :‬این غربالگری ساده و کم هزینه سبب جلوگیری از‬ ‫بروز عوارضجبران ناپذیرودائمیوهزینه هایبیماری هایینظیرعقب ماندگیذهنی‪ ،‬کم‬ ‫شنوایی‪،‬افتتحصیلیو…‪،‬می شود‪.‬اوافزود‪:‬اغلبنوزادانمبتالبهبیماریفنیل کتونوری‬ ‫قبل از اجرای برنامه غربالگری در سال ‪ ،۱۳۸۶‬به دلیل کشف دیررس بیماری‪ ،‬به درجات‬ ‫مختلفعقب ماندگیذهنیمبتالمی شدند‪.‬صفایی‪،‬اجرایطرحغربالگرینوزادانرایکی‬ ‫از ارزشمندتریندستاوردهایحوزهبهداشت کشور برشمردزیرابروز اینبیماریدر هر کودک‬ ‫منجربهایجادپیامدهایجبران ناپذیرومتعددخانوادگی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادیوبهداشتی‬ ‫درمانی خواهد شد‪ .‬کارشناس بیماری های متابولیک معاونت امور بهداشتی با اشاره به‬ ‫غربالگری ساالنه حدود‪ ۵۰‬هزار نوزاد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت‪:‬‬ ‫در سال گذشته ‪ ۵۱‬هزار نوزاد در این دانشگاه مورد غربالگری قرار گرفتند که ‪ ۸۸‬نفر انان‬ ‫مبتالبه هیپوتیروئیدی نوزادی بودند و مورد مراقبت های الزم قرار گرفتند‪ .‬همچنین شش‬ ‫مورد ابتال به فنیل کتونوری کشف و گزارش شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی از خانواده‬ ‫دارای فرزند ‪ ۳‬قلو بازدید کرد‬ ‫دلیلمشکالت کم ابی‪،‬خشک سالیوریزگرد هاعواملی‬ ‫انسانیهستند‪.‬فعالیت هاییمانندسدسازی هایی که‬ ‫بیش از اورد رودخانه ها بوده‪ ،‬توسعه کشاورزی به هر‬ ‫قیمتی‪ ،‬اســتقرار صنعت در حوزه های خــارج از امایش‬ ‫سرزمین و انتقال اب از سرشاخه های بین حوزه ای‪.‬‬ ‫اقدامات انجام شده‬ ‫معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست در مورد اقدامات انجام شده‬ ‫برای احیا و حفظ تاالب ها گفت‪ :‬ســاختار قدرتمند‬ ‫قانونی در خصوص حفاظت از تاالب ها وجود ندارد‬ ‫و تنها قانون ما حفاظت بهسازی محیط زیست است‬ ‫کــه در اوایل دهــه ‪ ۵۰‬حق وحقوقی را برای تاالب ها‬ ‫تعریــف کــرده کــه بندی در مــورد حق ابــه تاالب ها‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬الهیجــان زاده تصریــح کــرد‪ :‬در قــدم‬ ‫اول اصــاح قانــون حفاظت از تاالب ها در ســال ‪۹۶‬‬ ‫به تصویب مجلس رســید که بهر هبــرداری و تخریب‬ ‫بهــا ممنــوع شــد و وزارت نیــرو‬ ‫قانونــی اراضــی تاال ‬ ‫مکلف شد حق ابه تاالب ها را پرداخت کند که طبق‬ ‫ایین نامه ای که در سال ‪ ۹۷‬به تصویب رسید اولویت‬ ‫دوم تامیــن حــق ابــه پــس از اب شــرب بــه تاالب ها‬ ‫رســید‪ .‬بر اســاس این ایین نامه ســتاد ملی هماهنگی‬ ‫مدیریت تاالب ها با ریاست معاون اول رئیس جمهور‬ ‫شــکل گرفت و تاکنون ‪ ۴‬جلسه برگزارشده است‪ .‬او‬ ‫در مــورد میــزان اختصاص حق ابه تاالب ها گفت‪ :‬با‬ ‫دانشــگاه های کشــور قرارداد هایــی را منعقــد کردیم‬ ‫تا برای هر تاالب محاســبات دقیقی داشــته باشیم و‬ ‫بــر ایــن اســاس وزارت نیرو موظف اســت در شــرایط‬ ‫بهــا را‬ ‫کســالی حــق ابــه تاال ‬ ‫پرابــی‪ ،‬نرمــال و خش ‬ ‫نشــده پرداخــت کند‪ .‬معاون‬ ‫بر اســاس جدول تعیی ‬ ‫محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت گفت‪ :‬قــدم بعدی تهیه طــرح جامع‬ ‫مدیریت تاالب ها اســت که بر این اســاس مطالعات‬ ‫‪ ۱۹‬حوزه ابریز و تاالبی تمام شده و تمام برنامه های‬ ‫صشــده و مطالعــات ‪ ۱۹‬تاالب‬ ‫نهــا مشخ ‬ ‫اجرایــی ا ‬ ‫دیگــر در حال اتمام اســت تا مجموعــا ‪ ۳۴‬تاالب در‬ ‫حوزه ابریز را تحت پوشش قرارداده باشیم‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫منطقه صنعتی شهر دولت اباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪۱4۰۰/۰5/۱۰‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪۱4۰۰/۰5/۱۱‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانــی‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪www.dolatabadcity.ir‬‬ ‫حسن حجتی‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫م الف‪۱۱۶5۳۶۷ :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی سفر ها‬ ‫در کل کشور‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پالک زمین واقع در‬ ‫تلفن‪۰۳۱-45۸22۰۱۰ :‬‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از فعال سازی سامانه ماهواره ای‬ ‫پایش و پیش بینی فروریزش زمین در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫رضا کرمیمحمدیدر گفت وگوباایسنا‪،‬بابیاناینکهتالش کردیمتاتجهیزاتزیرساختی‬ ‫را در این دوره از مدیریت شهری برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزایش‬ ‫دهیــم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬رویکرد و اولویت اصلی ما افزایش تاب اوری پایتخــت در برابر حوادث‬ ‫مختلفوپیش بینیوپیشگیریاز خساراتناشیاز حوادثطبیعینظیرسیل‪،‬زلزله‪،‬توفان‬ ‫و ‪ ...‬است‪ .‬او بابیان اینکه با اماده سازی زیرساخت ها هم اکنون‪ ۱۷۳‬دستگاه حسگر حوادث‬ ‫شــهر تهران از زلزله گرفته تا ســیل و طوفان و ‪ ...‬را پایش می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬البته تعداد این‬ ‫حسگرها باید افزایش هم پیدا کند‪ .‬ما توانستیم بسیاری از این سامانه ها را در همین دوره از‬ ‫مدیریت شهری و برای اولین بار در تهران راه اندازی کنیم و سامانه های دیگر را نیز تا چند برابر‬ ‫افزایش دادیم اما الزم است همچنان به این موارد توجه ویژه ای شود‪ .‬کرمی درباره پایگاه ها‬ ‫و سوله های مدیریت بحران نیز اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد این پایگاه ها و سوله ها‪۱۰۳‬‬ ‫مورد اســت که روند ســاخت و تکمیل هفت مورد دیگر در حال انجام اســت‪ .‬از این هفت‬ ‫مورد ســه مورد تا پایان مرداد تکمیل می شــود و به بهره برداری خواهد رســید و چهار مورد‬ ‫دیگر نیز در اینده نزدیک افتتاح خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫تهران همچنین از فعال سازی سامانه ماهواره ای پایش و پیش بینی فروریزش زمین در تهران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این سامانه با پایش های انجام شده اقدام به اعالم هشدار احتمالی پیرامون‬ ‫فروریزش در مناطق مستعد می کند و عالوه بر ان مناطق مستعد فروریزش نیز از سوی این‬ ‫سامانه با دقت و به طور ویژه رصد می شود‪ .‬او بابیان اینکه حرکت تهران به سمت شهری‬ ‫تاب اور اغازشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهر تاب اور باید زمینه مشارکت مردم در مدیریت‬ ‫بحران نیز فراهم شود و ما در همین راستا اقدام به تقویت گروه های دوام کردیم عالوه بر ان‬ ‫با ایجاد سامانه های اموزش انالین و برگزاری جشنواره ها و مسابقات مختلف تالش کردیم‬ ‫تا نگاه به مدیریت بحران به داخل خانواده ها و محالت برود؛ اقدامی که نتایج مثبتی هم‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫فرمانده پلیس راهور ناجا از کاهش ‪ ۲۰‬درصدی سفر ها در کل کشور نسبت به هفته‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما؛ ســردار ســید کمال هادیانفر بابیان اینکه روند شــیوع بیماری‬ ‫ویروس کرونا در موج پنجم شــدت بیشــتری گرفته و بیش از ‪ ۲۳۰‬شــهر در وضع قرمز و‬ ‫حدود ‪ ۱۱۶‬شــهر در وضع نارنجی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران من در تمام مبادی ورودی و‬ ‫خروجی شهر ها مستقر و هم به صورت حضوری و هم با کمک دوربین های نظارتی به‬ ‫فعالیت مشغول هستند‪ .‬او با اشاره به اینکه در سومین روز از تعطیالت هستیم و در‬ ‫استان های البرز و تهران در ‪ ۱۴‬مبادی ورودی و خروجی طرح ویژه ای در حال اجراست‪،‬‬ ‫کهــای‬ ‫افــزود‪ :‬خــروج پالک هــای بومــی از ایــن دو اســتان ممنــوع اســت و از ورود پال ‬ ‫غیربومی هم به این دو استان جلوگیری می شود و نظارت شبانه نیز از ساعت ‪ ۲۲‬تا ‪۳‬‬ ‫بامداد به وسیله دوربین ها در تمام کشور در حال اجراست‪.‬‬ ‫ســردار هادیانفر با تشــکر از مردم که قوانین محدودیتی را رعایت کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بااین حال کسانی هستند که قوانین را رعایت نکردند که با تذکر شفاهی و در صورت‬ ‫اصرار با اعمال قانون مواجه شدند‪ .‬فرمانده پلیس راهور ناجا ادامه داد‪ :‬در این چند روز‬ ‫‪ ۳۴۰‬هزار وسیله نقلیه در شهر های قرمز و نارنجی اعمال قانون شده اند که اثربخشی‬ ‫ان در ده روز اینــده قابل مشــاهده خواهــد بــود‪ .‬او افزود‪ :‬بااین حال تردد ها نســبت به‬ ‫هفته گذشــته در کل کشــور ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشــته اســت و در استان تهران و البرز ‪۳۱‬‬ ‫درصد کاهش داشته و تصادفات فوتی نیز ‪ ۲۱‬درصد کمتر شده است‪ .‬سردار هادیانفر‬ ‫با درخواســت از مردم برای پرهیز از ســفر های ضروری گفت‪ :‬درصورتی که کســی ســفر‬ ‫ضروری داشت باید از ناوگان عمومی استفاده کند تا با همکاری مردم شیوع بیماری به‬ ‫حداقل ممکن برسد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!