روزنامه رویداد امروز شماره 1123 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1123

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1123

روزنامه رویداد امروز شماره 1123

‫فرارسیدنعیدسعیدقربانفرخندهباد‬ ‫شمارهبعدیروزنامهرویدادامروز شنبه‪ ۲‬مردادمنتشرخواهدشد‬ ‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اذری جهرمی‬ ‫از مجلس‬ ‫کارت زرد گرفت‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 29‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1123‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫سیاست‬ ‫مردم خوزستان در شرایطی که با مشکل مواجه می شوند به مسئوالن مراجعه می کنند که این مراجعه به صورت فردی یا تجمع گروهی انجام می شود و مسائل‬ ‫سیاست‬ ‫خودشان را مطرح می کنند که ممکن است در هنگام انجام این اعتراض دریکی دونقطه تنش هایی هم ایجاد شود‬ ‫اجرایدستورالعمل‬ ‫استمهالحقبیمه‬ ‫کارگاه های‬ ‫ب دیده از کرونا‬ ‫اسی ‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬تــیر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫مشکالت‬ ‫کارگروه تسهیل و‬ ‫در‬ ‫تولید بررسی‬ ‫رفع موانع‬ ‫میشود‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد دچهارمحال وبختیاری‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1121‬‬ ‫جنوبی خبر داد‪:‬‬ ‫خراسان‬ ‫‪ruydadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫استان تا از نعمت گاز‬ ‫‪ 113‬روستای مرزی‬ ‫بهرهمندمیشوند‬ ‫طبیعی‬ ‫انجامموفقیت امیز‬ ‫تعمیراتبرنامه ریزی شده‬ ‫واحد گندله سازی‬ ‫در تیر ماه‬ ‫چشمنگرانخوزستان‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی خراسان‬ ‫جنوبی خبر داد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تعطیلی ‪ 6‬روزه بازار و بانک های استان تهران‬ ‫شهردار رشت خبر داد‪:‬‬ ‫اعالمخواهرخواندگی‬ ‫بیندوشهررشت‬ ‫ایرانورشتتاجیکستان‬ ‫در ایندهنزدیک‬ ‫بر اساس مصوبه ستاد کرونا و بنابر پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت‬ ‫رئیس جمهوری تمامی ادارات‪ ،‬بانک ها و گروه‪ ،۲‬سه و چهار از جمله بازار بزرگ تهران در این استان به مدت شش روز تعطیل‬ ‫است‪ .‬بنابراین مصوبه‪ ،‬تردد از استان های تهران و البرز ممنوع است و در صورت رعایت نکردن عالوه بر جریمه‪ ،‬خودرو نیز‬ ‫ازمسیرهابازگرداندهمیشوند‪.‬موضوعاستمرارممنوعیتترددبهشهرهایقرمزونارنجیبراساسطرحمدیریتهوشمند‬ ‫محدودیت هاادامهداردوبراساسوضعیتشهرهااطالع رسانیمیشود‪.‬‬ ‫داخلــی شــرکت‬ ‫محــل منابــع‬ ‫تامین و پرداخت‬ ‫ملی گاز ایران‬ ‫ـل شــرکت گاز‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫شــمی یاداور شد‪:‬‬ ‫میشــود‪ .‬ها‬ ‫جنوبــی از برنامــه‬ ‫ـر ‪ 16‬هــزار و ‪68‬‬ ‫خراســان‬ ‫در حــال حاضـ‬ ‫اســتان بــرای‬ ‫شــرکت گاز‬ ‫شــهرهای مــرزی و‬ ‫خانــوار در‬ ‫‪ 113‬روستای مرزی‬ ‫گازرسانی به‬ ‫‪ 488‬خانــوار در‬ ‫‪ 33‬هــزار و‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫محمود هاشمی‬ ‫استان تا پایان‬ ‫ــرزی خراســان‬ ‫روســتاهای م‬ ‫هاشمیدر تشریح‬ ‫سیدمحمود‬ ‫طبیعیقرار دارند‪.‬‬ ‫تحتپوشش گاز‬ ‫وضعیت گازرســانی به‬ ‫شــهر جنوبی‬ ‫ـان جنوبی دارای‬ ‫اخرین‬ ‫در حال حاضر ‪12‬‬ ‫اینکه خراسـ‬ ‫روســتاهای مرزی گفت‪:‬‬ ‫او با اشــاره به افغانستان است تصریح‬ ‫تحت پوشــش گاز‬ ‫ـترین مرز با کشور‬ ‫ـتای مرزی اســتان‬ ‫ـمی در بیشـ‬ ‫مرزی از نعمت گاز‬ ‫و ‪ 592‬روسـ‬ ‫ـید محمود هاشـ‬ ‫مندی روستاهای‬ ‫ـی قــرار دارنــد‪ .‬سـ‬ ‫کرد‪ :‬با بهره‬ ‫امنیت‪ ،‬اســایش و رفاه‬ ‫طبیعـ‬ ‫یاری پروردگار و در ادامه نهضت طبیعی‪ ،‬عالوه بر ایجاد‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با‬ ‫سوختاز طریق‬ ‫‪ 113‬روستای مرزی و‬ ‫توجهیاز قاچاق‬ ‫ـال‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫قابل‬ ‫ام‬ ‫گازرســانی تا پایان‬ ‫ـی از بهمیزان‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫در خراســان جنوبـ‬ ‫جلوگیری میشود‪.‬‬ ‫‪ 5‬هــزار مشــترک‬ ‫او مرزها نیز‬ ‫حال حاضر ‪1429‬‬ ‫حــدود‬ ‫ـد خواهند شــد‪.‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫طبیعــی بهرهمنـ‬ ‫روستای گاز استان‬ ‫نعمــت گاز‬ ‫نعمت گاز طبیعی‬ ‫گازرسانی به ‪113‬‬ ‫خراسان جنوبی از‬ ‫بودجه موردنیاز برای‬ ‫کرد و روستا در‬ ‫گازرسانی به حدود‬ ‫میلیارد تومان اعــالم‬ ‫هستند و پروژههای‬ ‫ـرزی را بالغبــر ‪120‬‬ ‫ـانی بهرهمند‬ ‫مـ‬ ‫پروژههای گازرسـ‬ ‫دست اجرا است‪.‬‬ ‫هزینه اجرای کلیه‬ ‫‪ 240‬روستا نیز در‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ـانی بــه روســتاها از‬ ‫و ازجملــه گازرسـ‬ ‫در اســتان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫جنوبی‪ ۲۹۰‬میلیارد‬ ‫خراسان‬ ‫بانک کشاورزی ازدواج پرداخت کرد‬ ‫ریال وام‬ ‫هایمعتبر کشور‬ ‫همکاریدانشگاه‬ ‫سینوفارم و کووبرکت‬ ‫واکسن‬ ‫‪ 3۲‬هزار دز استان وارد میشود‬ ‫به‬ ‫انجام‪۹‬‬ ‫پروژهتحقیقاتیبا‬ ‫‪08‬‬ ‫سجدهبرمعبود‬ ‫در ایستگاه عرفات‬ ‫اعتبار در خراسان‬ ‫میلیاردتومان‬ ‫‪ 1153‬جنوبیتوزیعمیشود‬ ‫انجام‪۹‬‬ ‫‪02‬‬ ‫برجامبیشتر‬ ‫به نفع ایران است‬ ‫اجتماعیخراسانجنوبی‬ ‫ـت‪ :‬دغدغههــا و‬ ‫بیرجند‪:‬مدیرکلتامین‬ ‫ـان جنوبــی گفـ‬ ‫مرحله دستورالعمل‬ ‫فاطمهواعظینسب‪-‬‬ ‫اســتاندار خراسـ‬ ‫تسهیل و رفع موانع‬ ‫این سازمان در چند‬ ‫گذاران در کارگروه‬ ‫ابتدای شیوع کرونا‬ ‫ســیبدیدهاند را‬ ‫مشکالت سرمایه‬ ‫ظرفیتهای قانونی‬ ‫گفت‪ :‬از‬ ‫که از بحث کرونا ا‬ ‫میشــود و بر اساس‬ ‫بیمه کارگاههایی‬ ‫محمدی در گفتوگو با‬ ‫اســتمهال حق‬ ‫تولید بررســی‬ ‫حمید مالنوری در‬ ‫کرده است‪ .‬علیرضا‬ ‫ها اقدام میکنیم‪.‬‬ ‫برایخدمترسانی‬ ‫به استانها ابالغ‬ ‫نسبت به رفع ان‬ ‫تولیداستانخراسان‬ ‫صادر و‬ ‫اجتماعیرادستگاهی‬ ‫تسهیلورفعموانع‬ ‫رویدادامروز‪،‬تامین‬ ‫اجتماعی یک مجموعه‬ ‫نشست کارگروه‬ ‫ظرفیتهــای قانونی از‬ ‫خبرنگار‬ ‫داشت‪ :‬سازمان تامین‬ ‫ـزود‪ :‬بایــد بر اســاس‬ ‫اداره کل استان ‪9‬‬ ‫عنوان کرد واظهار‬ ‫جنوبــی افـ‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫عالوه بر واحد ســتاد‬ ‫بزرگ‬ ‫تولیدکنندگان بهویژه‬ ‫ـان بزرگ اســت که‬ ‫سرمایهگذاران و‬ ‫خدمت رسـ‬ ‫به دنبال کمک به‬ ‫همه دستگاهها نیز‬ ‫سطح استان دارد‪.‬‬ ‫بگیراناشاره کردو‬ ‫حمایت کنیم و‬ ‫شعبه اصلی در‬ ‫سرمایهگذاری و تولید‬ ‫ومستمری‬ ‫هستند تا در حوزه‬ ‫طرححمایتمالیاز بیمهشدگان مدیرعاملسازمانتامین‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫کــرد‪ :‬در کارگروه‬ ‫به‬ ‫صادرشدهاز سوی‬ ‫شــود‪ .‬او تصریــح‬ ‫اساسدستور اداری‬ ‫مستمریبگیران‬ ‫ـهیل الزم انجــام‬ ‫کسب منافع دولت‬ ‫گفت‪:‬بر‬ ‫تمامیبیمهشدگانو‬ ‫تسـ‬ ‫موانع تولید به دنبال‬ ‫طرححمایتمالیاز‬ ‫تسهیل و رفع‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫خصوصیهستیمتا‬ ‫دنبالمنافعبخش‬ ‫سازمان اغازشده است‪.‬‬ ‫کارگاهقرارمیگیرند‪.‬‬ ‫ـزود‪ :‬از ایــن تعداد‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫نیستیم‬ ‫خراســان جنوبی افـ‬ ‫تعییننیرویانسانی‬ ‫این‬ ‫جنوبــی از خدمات‬ ‫رونق بگیرد‪ .‬استاندار‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫و باشدمبنای‬ ‫از سیل سالهای‬ ‫شهرستانهای قاین‪،‬‬ ‫خراســان‬ ‫تولید در استان ما‬ ‫مدیــرکل‬ ‫دربارهمشکالت‬ ‫دیدگان ناشی‬ ‫دفترچه احراز هویت‬ ‫بیرجند و مابقی در‬ ‫ـرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی حضوری بــه ‪ 30‬خدمت‬ ‫اصلیایننشست‬ ‫کارت ملی و جلد‬ ‫شعبه در شهرستان‬ ‫سهماهه نخست‬ ‫اباد فعال هستند‪.‬‬ ‫مدیـ‬ ‫اشارهبهدستور کار‬ ‫یــل ‪ 30‬خدمــت‬ ‫ارائه شناســنامه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا جایی که‬ ‫شعب‪2،‬‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬در‬ ‫نهبندان‪ ،‬درمیان و عشق‬ ‫ـی‪ -‬بیرجند‪:‬مدیر‬ ‫با‬ ‫ـوری ســازمان و تبد‬ ‫درمانی با‬ ‫سال‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫تولیدی در بیرجند‬ ‫مهدیــه قربانـ‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫طبس‪ ،‬بشرویه‪،‬‬ ‫ـوق غیرحضـ‬ ‫های بیرجند‪ ،‬قاین و‬ ‫میلیون بار مراجعه در‬ ‫دریافتمیکنند‪.‬‬ ‫یکی از واحدهای‬ ‫گذار‬ ‫امســال اشــاره‬ ‫فردوس‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‬ ‫شهرستان‬ ‫پزشکی‬ ‫ـازی‬ ‫کشاورزی در استان‬ ‫‪70‬‬ ‫سرمایهگذاریرابرای‬ ‫مرحلــه متناسبسـ‬ ‫کل شــعب تامین‬ ‫غیرحضوری برای کاهش‬ ‫است خدمات‬ ‫واحد کارگزاری در‬ ‫شعب بانک‬ ‫تســهیالت از محل اعتبار‬ ‫همچنیــن بــه اولیــن‬ ‫ــول ســال ‪ 99‬در‬ ‫امکانداریمبایدمسیر‬ ‫اشاره به اینکه‪۳‬‬ ‫مستمریبگیران‬ ‫در مردادماه سال‬ ‫ســرمایهگذار این‬ ‫ـار داشــت‪ :‬در ط‬ ‫او با‬ ‫به بیمهشدگان و‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫میزان‬ ‫محمــدی‬ ‫شعب اتفاق افتاد که‬ ‫ـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ــان کنیم چراکه‬ ‫محمــدی اظهـ‬ ‫حال خدماترسانی‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬بــه ‪۴۸۰‬‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫خراسان‬ ‫مرداد سال ‪ 99‬اشـ‬ ‫طرح کاشــی فرزاد اس‬ ‫میلیون بار مراجعه به‬ ‫انجام داده و اشتغال‬ ‫طبس در‬ ‫کارکنان ســازمان‬ ‫ســیل ســال‬ ‫بازنشســتگان در‬ ‫ســال ‪ ۲۹۰‬میلیارد‬ ‫حقوقی‪،‬اولینمرحلهمتناسبسازی اجتماعی سراسر کشور‪96‬‬ ‫بار مراجعه کمشد‬ ‫ـال حاضر ‪ 198‬نفر‬ ‫بزرگی را در استان‬ ‫خردادمــاه ام‬ ‫مشمولاعطاشد‪.‬‬ ‫خدمت‪ 70‬میلیون‬ ‫بحثمتناسبسازی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در حـ‬ ‫طرح‪ ،‬اقدامات‬ ‫در مردادماهصادر‬ ‫حسین مودی‬ ‫خسارتدیده‬ ‫غیرحضوریشدناین‪30‬‬ ‫تســهیالت قرضالحســنه‬ ‫جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫دنبال‬ ‫متقاضیان‬ ‫به‬ ‫‪99‬‬ ‫ایجاد کرده است که‬ ‫اتفاقافتاد کهاحکام‬ ‫شعببانک کشاورزی‬ ‫‪ 3070‬راهاندازی شد‪.‬‬ ‫اصلی و ‪ 26‬هزار‬ ‫بعداز‬ ‫ـال‬ ‫زیادی را‬ ‫‪ 693‬نفر بیمهشده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حقوقبازنشستگان‬ ‫او گفت‪:‬‬ ‫راستا طرحی به نام‬ ‫ریـ پرداخت کردند‪ .‬حسین‬ ‫اندازی شد خرید‬ ‫وجود ‪ 122‬هزار و‬ ‫که در همین‬ ‫حسابشانواریزشد‪.‬‬ ‫خردادماهامسال‬ ‫خبر داد و تصریح‬ ‫در طرح ‪ 3070‬راه‬ ‫ازدواج‬ ‫محمدی از‬ ‫اردیبهشتماهسال‬ ‫جنوبیتاپایان‬ ‫ازجمله مواردی که‬ ‫مابهالتفاوتهابه‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫اینکــه این میزان‬ ‫سوابق و پرداخت‬ ‫متناسبسازیدر‬ ‫دستگاه استخراج‬ ‫مستمریبگیر اصلی در‬ ‫نفر هستند و‬ ‫او بیان کرد‪:‬‬ ‫مــودی با بیان‬ ‫پرداخت شــد‪ .‬دراستانخراسان تســهیالت اشتغالزایی به‬ ‫ازدواج‪ ،‬درخواست‬ ‫همچنینمرحلهدوم‬ ‫‪ 387‬هزار و ‪224‬‬ ‫مستمریبگیران‪2.5‬‬ ‫‪ ۳۱۸‬نفر متقاضی‬ ‫سربازی‪ ،‬کمکهزینه‬ ‫مبلغ‪ ۱۴‬میلیارد ریال‬ ‫اوافزود‪:‬‬ ‫‪27‬‬ ‫انجام میشود و فرد‬ ‫و ‪ 762‬نفر درمجموع با افراد تبعی‬ ‫کشف‬ ‫حقوق‬ ‫ـه‬ ‫حداقل‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مدیر شعب بانک‬ ‫تســهیالت‬ ‫خدمت‬ ‫اجتماعی‬ ‫که در این مرحله‬ ‫صورت غیرحضوری‬ ‫بازهمذکور نسبت‬ ‫تحت پوشش تامین‬ ‫کرد‪ :‬همچنین‬ ‫بگیرسازمانتامین‬ ‫پرداخت کردند‪.‬‬ ‫ارز غیرمجاز‬ ‫‪ 1400‬اتفاق افتاد‬ ‫مبلغپرداختیدر‬ ‫و غیره بود که به‬ ‫ادرس‪eservices.‬‬ ‫جمعیت استان‬ ‫برایمثالمستمر‬ ‫‪ ۶۱‬متقاضی‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫بیمه حق بیمه‬ ‫فــت‪ :‬مبلــغ ‪۱۱۷‬‬ ‫غیرحضوریسازمانبه‬ ‫رمز‬ ‫بهنوعی ‪ 50‬درصد‬ ‫افزایشپیدا کرد‪،‬‬ ‫درصد رشد داشته‬ ‫خراســان جنوبــی گ‬ ‫حداقل حقوق حق‬ ‫که‬ ‫برابرحقوقشان‬ ‫مراجعهبهسامانه‬ ‫مشابه سال قبل ‪۳۵‬‬ ‫تسهیالت کشــاورزی‬ ‫‪ 30‬سال کامل با‬ ‫میتواندبا‬ ‫مکانیزاسیوننیزبه‬ ‫اسیبدیدهاز کرونا‬ ‫به مدت‬ ‫در بشرویه‬ ‫سازمان بهرهمند شود‪.‬‬ ‫در طول خدمت‬ ‫‪ ۴۵۴‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالتتوسعه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بیمهبرای کارگاههای‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 1398‬ما یکمیلیون و‪ 670‬هزار ‪ tamin.ir‬از خدمات این‬ ‫است‪ .‬او از پرداخت‬ ‫میلیاردریال‬ ‫مستمریبگیران‬ ‫تمدیدپرداختحق‬ ‫مودی به تسهیالت‬ ‫از اسفندماه سال‬ ‫در اسفندماه سال‬ ‫طی این مدت در‬ ‫بیمهشدگان و‬ ‫متناسبســازی حق‬ ‫مشــترکین شــرکت توزیع‬ ‫اوبه‬ ‫شیوع کرونا و‬ ‫متقاضی اعطا شد‪.‬‬ ‫پرداخت میکند که‬ ‫صندوق توســعه ملی‬ ‫طرح حمایت مالی‬ ‫حمایت مالی از‬ ‫ایم‪ ،‬با مرحله اول‬ ‫به ‪ ۱۵۳‬نفر‬ ‫فروش و خدمات‬ ‫کوچنده اشــاره کــرد و‬ ‫کرد و خاطرنشان کرد‪ :‬از ابتدای دستورالعملاستمهالحق‬ ‫طرح‬ ‫از محل‬ ‫ســان جنوبی به‬ ‫حقوق به کارفرما داده‬ ‫میزان تســهیالت‬ ‫و در مرحله دوم‬ ‫معاون‬ ‫صنعتیدر شهرستان‬ ‫تامین اجتماعی خرا‬ ‫اشاره‬ ‫شــده بــه عشــایر‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬این‬ ‫اجتماعیدرچندمرحله‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس دستور‬ ‫هزار تومان رسید‬ ‫استانها تومان‬ ‫جنوبیاز یکمشترک‬ ‫مدیر پرداخت‬ ‫مدیرکل‬ ‫تســهیالت بــه‪ ۲۹۹‬نفر‬ ‫به‪ ۲‬میلیون و‪800‬‬ ‫اســتان‬ ‫بگیران اشــاره کرد و‬ ‫‪،98‬سازمانتامین‬ ‫دیدهاندراصادر وبه‬ ‫پرداختشــده اســت‪.‬‬ ‫برقخراسان‬ ‫‪ 200‬تا‪ ۴‬میلیونو‬ ‫غیرمجاز به قدرت‬ ‫کارفرما ارسال‪99‬‬ ‫‪ ۴۳‬میلیــارد ریال‬ ‫ـدگان و مستمری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬طرح‬ ‫بحث کرونااسیب‬ ‫‪ 1400‬بین‪ ۴‬میلیونو‬ ‫دستگاه استخراج رمز ارز‬ ‫‪ ۴۰۳‬نفــر متقاضــی‬ ‫جنوبی گفــت‪:‬‬ ‫تسهیالت نسبت‬ ‫پیدا از بیمهشـ‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین‬ ‫کارگاههایی کهاز‬ ‫در اردیبهشتماه‬ ‫‪27‬‬ ‫ـت کــه این میزان‬ ‫در استان خراسان‬ ‫پرداخت شد که این‬ ‫مستمریبگیرانافزایش‬ ‫بیمه‬ ‫متناسبسازی‬ ‫صادرشــده از ســوی‬ ‫بگیران این سازمان‪،‬‬ ‫شعب بانک کشاورزی‬ ‫بشرویه کیلووات کشفشــده اسـ‬ ‫درصد متقاضی‬ ‫‪ 2.5‬برابرحقوق‬ ‫مبلغ ‪ ۶۰۰‬درصد‬ ‫اداری‬ ‫ـدگان و مســتمری‬ ‫سازمان تامین‬ ‫ازنظــر مبلــغ ‪۵۶۸‬‬ ‫تقریبی ‪54‬‬ ‫هزار تومانرسید که‬ ‫گزارش رویداد امروز؛‬ ‫مشابه سال قبل ازنظر‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫از تمامی بیمهشـ‬ ‫بیمه از شعب‬ ‫نسخه الکترونیک‬ ‫مستمری داریم‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬این تســهیالت‬ ‫‪300‬‬ ‫خانوار است‪ .‬به‬ ‫به به مدت‬ ‫حمایت مالی‬ ‫اسفندماه دفترچه‬ ‫درصد رشد داشته‬ ‫از مزایای استقرار‬ ‫‪ 50‬درصد افزایش‬ ‫معادل مصرف‪90‬‬ ‫گفـ‬ ‫‪ ۱۴۳‬درصد نســبت‬ ‫اشاره به بخشودگی‬ ‫بااشارهبهتشکیل‬ ‫از اوایل‬ ‫تعداد پرداخت ‪۱۶۵۹‬‬ ‫این راستا بهرهگیری‬ ‫کرد که درمجموع‬ ‫خدماتتامینسالمت‬ ‫تعــداد پرداخت‬ ‫جمعخبرنگاران‬ ‫خراســان جنوبی با‬ ‫مودی و ازنظر‬ ‫شد‪ :‬در این راستا‬ ‫و ازنظــر‬ ‫اجتماعی خارج شد‬ ‫محسنبخشاییدر‬ ‫تعیینتکلیف اغازشده که در راهبردهایسازماندر ارائه‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫متخلفان توسط‬ ‫خراسان جنوبی یاداور‬ ‫مدیرکل‬ ‫تحت پوشــش و‬ ‫کارگاههابهمنظور‬ ‫و اقدام قانونی با‬ ‫مشابه سال قبل‬ ‫تحققاصلیترین‬ ‫خسارت است‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫ســهم بیمهشــده‬ ‫میلیون نفر جمعیت‬ ‫بیانکرد‪:‬کارفرمایان‬ ‫مدت‬ ‫اکیپهای شناسایی‬ ‫رسیده است و‬ ‫مدیرکل‬ ‫تقویتوتوسعه‬ ‫ریالتسهیالتبه‬ ‫کارگاهها را با ‪ 7‬درصد‬ ‫جرائمکارفرمایان‬ ‫هزینه درمان ‪۴۶‬‬ ‫مرحله قطعیت‬ ‫کرامت و حفاظت از‬ ‫اقتصادیاظهار داشت‪:‬با‬ ‫پرداخت‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫برای کاهش‬ ‫مــه ‪ 27‬درصدی‬ ‫اسفندماه ‪ 1399‬به‬ ‫درمانی متقاضیان‬ ‫گیرندگان‪ ،‬صیانت از‬ ‫به‬ ‫پلیسامنیت‬ ‫نــرخ حق بی‬ ‫امسالنسبتبه‬ ‫ســایی ماینرهای‬ ‫ـکلی در خدمات‬ ‫بدهیهایی که در‬ ‫رضایتمندی خدمت‬ ‫هزینههای درمانی‬ ‫حداکثرتا‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫ابتکار عمــل در شنا‬ ‫تا هیچگونه مشـ‬ ‫درخواست خود‬ ‫تامین ایجاد‬ ‫شدگان در مواجهه با‬ ‫از تسهیالتباید‬ ‫راههــای کشــف و‬ ‫دریافــت کردیم‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬او‬ ‫باقیمانده نیز با‬ ‫غیرحضوری سازمان‬ ‫برایبرخورداری‬ ‫مستمریبگیران و بیمه‬ ‫دسترسی بیمهشدگان و‬ ‫شــفیات در حــال‬ ‫درصد حق بیمه‬ ‫خدمات‬ ‫شان‬ ‫سامانه‬ ‫غیرمجــاز میــزان ک‬ ‫اتفاق نیفتد و ‪۲۰‬‬ ‫تسهیل و عدالت در‬ ‫طریق‬ ‫موارد مشکوک به‬ ‫توزیع عادالنه منابع‪،‬‬ ‫بگیران ثبت درخواست از ‪ eservices.tamin.‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫های عزیز میتوانند‬ ‫پذیرانجاممیشود‪.‬‬ ‫متقاضیتقسیطشد‪.‬‬ ‫و‬ ‫افزود‪ :‬هم استانی‬ ‫شدههاومستمری‬ ‫ویژهگروههایاسیب‬ ‫‪۳۲۴۰۰۵۸۵ -۶‬‬ ‫اجتماعی به ادرس‪ir‬‬ ‫خدمت غیرحضوری‬ ‫دفترچههایبیمه‬ ‫تمامی بیمهشدگان‬ ‫غیرمجاز را به شماره‬ ‫مستمریبگیرانبه‬ ‫محمدیبهثبتاعتبار‬ ‫دلیل عدم تجمع‬ ‫خدمت حضوری به‪30‬‬ ‫خدمات بستری درمان‬ ‫با بیــان اینکه در‬ ‫استفاده از رمز ارز‬ ‫کارفرمایــان تــا تاریــخ‬ ‫میلیــون تومــان از‬ ‫خردادماه سال ‪ 99‬به‬ ‫مییابــد‪ .‬وی‬ ‫تبدیل‪30‬‬ ‫افزود‪ :‬رایگان شدن‬ ‫تمامیشهرستانهایی‬ ‫و تــا ســقف ‪20‬‬ ‫ـرد‪ :‬درصورتیکــه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫تاریخاعتبار دفترچه‬ ‫او‬ ‫درامدهایوصولی‬ ‫بیمارستانهایدولتی‬ ‫داده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـالع‬ ‫ـان‬ ‫‪1398‬‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کرد‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫خاطرن‬ ‫ا‬ ‫‪۰۵۶‬‬‫اشاره‬ ‫لیست بهمنماه‬ ‫اجتماعیبحثحذف‬ ‫سال گذشته‬ ‫معاون فروش و‬ ‫محمــدی‬ ‫تامیناجتماعیدر‬ ‫رایگان شدن خدمات‬ ‫ـازمان مدیریت و‬ ‫بودجه ‪ 1400‬بر مبنای‬ ‫نقدی بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫مراجعهبهشعبتامین‬ ‫پس از سازمان‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫‪ 31/69‬درصــد رشــد‬ ‫ـتان ملکی اســت‪،‬‬ ‫جنوبی با تاکید‬ ‫االجرا شدن قانون‬ ‫پاداش‬ ‫اقدام کرده باشند‬ ‫و‬ ‫ـازمان فاقد بیمارسـ‬ ‫کلیه بیمارستانهای‬ ‫اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫توزیع برق خراسان‬ ‫ـدگان و الزم‬ ‫بیمهشدگان کارگاه‬ ‫درخواستو که این سـ‬ ‫برنامهریــزی‬ ‫ســاله و باالتر در‬ ‫کرد‪:‬سال گذشته‬ ‫مشــترکین شــرکت‬ ‫نیســت بیمهشـ‬ ‫به تعدیل سازی‬ ‫عملیشد‪.‬‬ ‫ســوم به ماینر به‬ ‫بیمهشدگان ‪۶۵‬‬ ‫داشتاضافه‬ ‫ـتا دیگــر نیــازی‬ ‫جایگزینیانهادر زمان‬ ‫تجهیزات پزشکی‬ ‫یک هــزار و ‪۱۵۳‬‬ ‫شعب نسبت‬ ‫های تولید رمز ارز مو‬ ‫بســتری درمان‬ ‫ـزود‪ :‬در ایــن راسـ‬ ‫گفت‪ :‬امســال‬ ‫پرداخت کل هزینه‬ ‫ـارات هزینــهای‬ ‫کار تعدیلشدهیا‬ ‫دفترچههایشانبه‬ ‫بر اینکه دســتگاه‬ ‫بهمنماه‪،1398‬‬ ‫اختالل در سیستم‬ ‫او افـ‬ ‫کشور و محاسبه و‬ ‫تمامــی اعتبـ‬ ‫بازگشتنیروی‬ ‫اجتماعیبرایاعتبار‬ ‫بیمارستانهایدولتی‬ ‫اعتبــار در قالب‬ ‫تقسیطبرمبنایلیست‬ ‫برق باعث ایجاد‬ ‫دولتی سراسر‬ ‫بدون نیاز به مراجعه‬ ‫میلیارد تومــان‬ ‫مستمریبگیرانتامین‬ ‫استان محقق شد‬ ‫بخشبستریتمامی‬ ‫دلیل مصرف باالی‬ ‫حفظاشتغالدردوره‬ ‫ـتفاده از دســتگاههای‬ ‫مجید پور عیسی‬ ‫ابالغشده به‬ ‫ها مراجعه کنند و‬ ‫مورداستفادهبرایبیماراندر‬ ‫مستمریبگیران‬ ‫ـک داراییهــای‬ ‫درمان رعایت‬ ‫شــوند گفت‪ :‬اسـ‬ ‫اجتماعــی و کارگزاری‬ ‫برخوردار میشوند‪.‬‬ ‫از بیمهشدگان و‬ ‫اعتبــارات تملـ‬ ‫زمینه هیچ مشــکلی‬ ‫‪ *4*1420#‬استحقاق‬ ‫برق شــهری می‬ ‫ماه‪ ۹۸‬فاقدلیست‬ ‫فعلی کمبود برق‬ ‫محور حمایت مالی‬ ‫تامیــن‬ ‫بخشودگیجرائم‬ ‫و در ایــن‬ ‫اعتبــارات موضوع‬ ‫گیری کد دستوری‬ ‫هایی کهدر بهمن‬ ‫غیرمجاز در شرایط‬ ‫از‬ ‫و دانشگاهی ‪۳‬‬ ‫حضوری تنها با شماره‬ ‫دستور اداری است‪.‬‬ ‫ســرمایهای‪،‬‬ ‫همچنین پارســال‬ ‫شد‪:‬همچنین کارگاه‬ ‫رمز ارز بهصورت‬ ‫سال‪ ۹۹‬ایجادشده‬ ‫ـی مردم اســت و‬ ‫اجتماعی در این‬ ‫ــی گفت‪:‬‬ ‫دریافت میکنند‪.‬‬ ‫اویاداور‬ ‫ـتفاده متــوازن از‬ ‫ـن ضربــه بــه زندگـ‬ ‫کارگاههایی که در‬ ‫سازمان تامین‬ ‫مراجعه به پزشک‬ ‫حذف دفترچههای‬ ‫قانــون اسـ‬ ‫ســتانی و نداشــتیم‪ .‬پور عیس بازنشستگان سال‪ ۹۸‬و قبل‬ ‫کشــور‪ ،‬بزرگتریـ‬ ‫بیمه هستند و یا‬ ‫تااسفند‪ ۹۹‬رادارا‬ ‫را پیگیری و رصد‬ ‫خود را با‬ ‫خراسان جنوبی به‬ ‫شــامل اعتبــارات ا‬ ‫در‬ ‫و پرداخت حق‬ ‫تعدادبیمهشدگان‬ ‫صورت جدی موضــوع‬ ‫مطالبات‪ ۷۵‬نفر از‬ ‫امکانــات کشــور که‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫دفترچه بیمه از شعب‬ ‫ماهی کهبیشترین‬ ‫این شــرکت به‬ ‫اســت در فصول‬ ‫مدیرکل‬ ‫کرد‪ :‬در پی رصدهای‬ ‫اوایل اسفندماه‪99‬‬ ‫باشند‪،‬لیست‬ ‫ـی و اســتانی ویژه‬ ‫ان پرداخت شد‪.‬‬ ‫بخشایی تصریح‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫مراجعه به مراکز‬ ‫اعتبــارات ملـ‬ ‫داراییهایسرمایهای‬ ‫عیسیبابیان از‬ ‫میکند‪ .‬محسن‬ ‫ســتگاههای تولید‬ ‫درمانی‬ ‫و بیمهشدگان با‬ ‫میشود‪.‬مجیدپور‬ ‫دربارهاعتبار تملک‬ ‫ـش امــار فعالیت د‬ ‫اجتماعی خارج شد‬ ‫وی‬ ‫مختلفتوزیع‬ ‫داشت‪ :‬از مجموع‬ ‫اطالعاتــی و افزایـ‬ ‫سازمان تامین‬ ‫برمبنایجمعیت‬ ‫ـکاری دیگر نهادهای‬ ‫جنوبیخبرداد‪:‬‬ ‫سال گذشته اظهار‬ ‫اعتباراتدر استان‬ ‫توزیع برق با همـ‬ ‫اظهار اســتان در‬ ‫توزیعبرقخراسان‬ ‫اینکهتوزیع‬ ‫اعتبارات استان در سال‬ ‫رمــز ارز‪ ،‬شــرکت‬ ‫انتظامی‪ ،‬تمرکز خود را بر‬ ‫خـــبر‬ ‫ها انجام میشود‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫میلیارد تومان کل‬ ‫فصول بین شهرســتان‬ ‫همچنین نیروی‬ ‫ویژهای به ‪۸۴۸‬‬ ‫قالب نقد و ‪۲۵۷‬‬ ‫اطالعاتی و‬ ‫تامین برق پایدار‬ ‫و‬ ‫میلیارد تومان در‬ ‫امسال استان توجه‬ ‫این دستگاهها و‬ ‫گذشته ‪۲۲۹‬‬ ‫داشت‪ :‬در بودجه‬ ‫خزانه تخصیص‬ ‫جلوگیری از فعالیت‬ ‫روستایی‬ ‫شرکت‬ ‫گذاشته‬ ‫تومان در قالــب اوراق‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شهری‪،‬‬ ‫افزایش بار شبکه‬ ‫به پایان رســیده‬ ‫خاموشــی ناشــی از‬ ‫حملونقل‪ ،‬توسعه و خدمات کشــاورزی و میلیــارد‬ ‫ـت و برنامهریزی‬ ‫ـگاه ازاد بیرجند‬ ‫همچنین یک پروژه‬ ‫و کاهش‬ ‫رئیس ســازمان مدیریـ‬ ‫وپــرورش‪ ،‬فصــل‬ ‫در دانشـ‬ ‫جنوبی بیان داشت‪:‬‬ ‫عشــایر‪ ،‬اموزش‬ ‫هنر‪ ،‬یافــت‪.‬‬ ‫رونــد اختصاص‬ ‫نیروی برق خراسان‬ ‫بیرجند و ‪ ۱‬پروژه هم‬ ‫و‬ ‫معدن‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـی بــا اشــاره بــه‬ ‫توزیع‬ ‫طبیعی‪ ،‬صنعت و‬ ‫دانشــگاه صنعتی‬ ‫خراســان جنوبـ‬ ‫اعتبارات هزینهای‬ ‫منابع‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫تحقیقات است‪.‬‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬در کشور‪،‬‬ ‫جدید نیز‬ ‫ـع نیــروی بــرق‬ ‫ـان شــده اســت‪.‬‬ ‫در مرحله انجام‬ ‫میلیون تومان برای‬ ‫در اعتبارات‬ ‫ـل شــرکت توزیـ‬ ‫ورزش و جوانـ‬ ‫کشور عنوان کرد‬ ‫ارومیه اغازشده که‬ ‫جنوبی یکی دیگر از‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫بیرجند‪:‬مدیرعامـ‬ ‫‪ 2/14‬درصد اعتبارات‬ ‫در دانشگاه‬ ‫تــی بــا همکاری‬ ‫‪۸۰۰‬‬ ‫ـت و برنامهریــزی‬ ‫نیروی برق خراســان‬ ‫محمــد قربانــی‪-‬‬ ‫سرمایهای استان را‬ ‫‪ ۹‬پــروژه تحقیقا‬ ‫جــدول اعتبارات‬ ‫مدیریـ‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫توزیع برق استان‬ ‫لوت هزینه شد‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫ســان جنوبــی در‬ ‫تملک داراییهای‬ ‫مهدی دادگر اظهار‬ ‫دانشبنیان با شرکت‬ ‫خراســان جنوبــی‬ ‫و گفــت‪ :‬خرا‬ ‫خصوص اعتبارات‬ ‫بیابان‬ ‫بین استانها قرار‬ ‫انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫همکاری شرکتهای‬ ‫در کشور به رتبه‬ ‫افزاری تولیدشده‬ ‫ـور در ردیف ‪۲۲‬‬ ‫های معتبر کشــور‬ ‫زمینههای‬ ‫ـی صــورت گرفته‬ ‫امسال رتبه استان‬ ‫و محصوالت نرم‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫هزینهای کشـ‬ ‫دانشــگاه‬ ‫استان گفت‪:‬‬ ‫فعالیتهــای تحقیقاتـ‬ ‫پتانسیل کد نویســی‬ ‫جهانی بیابان لوت در‬ ‫اعتبارات کشور در‬ ‫دانشبنیان عضو‬ ‫را اســتفاده از‬ ‫مــام پروژههــا و‬ ‫از ظرفیتهــای‬ ‫رسیده و ‪ ۲‬درصد‬ ‫ـط شــرکتهای‬ ‫مدیر پایگاه‬ ‫ـال گذشــته تاکنون‬ ‫داشــت‪ :‬ت‬ ‫ــا اســتفاده‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬این امر توسـ‬ ‫‪ ۲۶‬کشوری‬ ‫تومان در پنج سـ‬ ‫ماموریتهای شــرکت‬ ‫دانســت‪ .‬دادگر‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫ـرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ب همکاری شــرکت توزیع‬ ‫گفت‪ ۸۰۰ :‬میلیون‬ ‫جنوبی در انجام‬ ‫جهانی در خراســان‬ ‫منبع اعتباری به‬ ‫در شـ‬ ‫ـود‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫فناوری خراســان‬ ‫این‬ ‫تحقیقات شرکت‬ ‫بهعنوان یک اثر‬ ‫پارک علم و‬ ‫ـان انجــام میشـ‬ ‫ـی و تحقیقاتــی و‬ ‫ـرای بیابــان لوت‬ ‫گیرد‪.‬او افزود‪ :‬کارگروه‬ ‫رضایی ملکوتی‬ ‫دانشبنیـ‬ ‫ـگاهها‪ ،‬مراکــز علمـ‬ ‫بـ‬ ‫استان صورت می‬ ‫شده است‪ .‬زهرا‬ ‫وباحضور معاون‬ ‫اســتان بــا دانشـ‬ ‫جنوبی جذب و هزینه‬ ‫توزیع برق‬ ‫تحقیقاتی شرکت که‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫پایگاه بیابان لوت‬ ‫نیــروی بــرق‬ ‫استانبهریاست‬ ‫اساس اولویتهای‬ ‫افزود‪ :‬راهاندازی‬ ‫دیسپاچینگ و همچنین‬ ‫توزیعنیرویبرق‬ ‫های دانشبنیان بر‬ ‫گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫معاون بهرهبرداری و‬ ‫ـن اقدامــات بعــد‬ ‫ـود‪ ،‬صورت می‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫ـلم نهبنــدان از اولیـ‬ ‫میشود کهوظیفه‬ ‫ریزی و مهندسی‪،‬‬ ‫تحقیقات مصوب میشـ‬ ‫بر همین اســاس‬ ‫در روســتای دهسـ‬ ‫برنامه‬ ‫عنوانمشاوربرگزار‬ ‫پنج ســال گذشــته‬ ‫شدهاست‪.‬دهقانی‬ ‫در کمیته‬ ‫ـان جنوبی افزود‪:‬‬ ‫علمیدانشگاهبه‬ ‫در‬ ‫پروپوزال و طرحهای‬ ‫در سامانهفراهم‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ـ‬ ‫نیروی برق خراس‬ ‫عضوهیئت‬ ‫جهانــی ایــن اثر‬ ‫تحقیقات شــرکت‬ ‫خدمات ‪ 60‬سالنیز‬ ‫شرکت و بررسی‬ ‫این دفتر بهعنوان‬ ‫شــرکت توزیع‬ ‫‪ 72‬هزار و‪ 584‬نفر‬ ‫از ثبــت‬ ‫تحقیقاتی در کمیته‬ ‫معتبر کشور انجامشده که دو اولویتهای تحقیقاتی‬ ‫او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫علــوم پزشــکی و‬ ‫بیان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫پروپوزال شــرکتهای‬ ‫های دانشگاههای‬ ‫منظور انجام پروژه‬ ‫انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه‬ ‫پروژه در تعیین‬ ‫بنیان را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫و فیروزابادی‬ ‫اطالعات قبــل از ورود به‬ ‫کردند که ‪ 47‬هزار‬ ‫تحقیقاتی با همکاری‬ ‫قرارداد نهایی به‬ ‫ابتدا‬ ‫گفــت‪ ۳۱ :‬هــزار‬ ‫شرکتهای دانش‬ ‫عالی دفاع ملی‪۳ ،‬‬ ‫کووید ‪ 19‬را دریافت‬ ‫ســانی بــرای ارائه‬ ‫تائید ان کمیته‪،‬‬ ‫درمانــی بیرجند‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ـا و فعالیتهای‬ ‫پروژه در دانشــگاه‬ ‫امروز واکسن‬ ‫مرکز اطالعر‬ ‫مطرح و بعد از‬ ‫کرده است‪ .‬مدیر‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫دز اول شدند و ‪25‬‬ ‫بیرجند‪ ،‬یک پروژه‬ ‫ــه تمام پروژههـ‬ ‫ازاینبین تعداد ‪۳‬‬ ‫و کووبرکت عصر‬ ‫زیادی به گردشگران‬ ‫موفق به دریافت‬ ‫دادگر بابیان اینک‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫واکسن سینوفارم‬ ‫اصلی شــرکت و‬ ‫بیابان لوت کمک‬ ‫تسنیم‪ ،‬و ‪ 322‬نفر‬ ‫ســته میشــود‪.‬‬ ‫ـان جنوبی با اشاره‬ ‫بیرجند‪ ۲ ،‬پروژه در‬ ‫دریافت کردند‪ .‬رئیس‬ ‫‪ ۸۰۰‬دز‬ ‫ـتای فعالیتهای‬ ‫ب‬ ‫شــود‪ .‬به گزارش‬ ‫بیابان لوت در خراسـ‬ ‫پروژه دانشگاه‬ ‫‪ 262‬نفر دز دوم را‬ ‫صورت گرفته در راسـ‬ ‫این اســتان وارد می‬ ‫پایگاه جهانی‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون ‪۹‬‬ ‫ـت‪ :‬از هزار و‬ ‫دفتر پایگاه جهانی‬ ‫خدمات بهداشتی و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫به‬ ‫دانشبنیان است‬ ‫ــار داشـ‬ ‫مهمانسرا در مجاورت‬ ‫علوم پزشــکی و‬ ‫استفاده از ظرفیتهای‬ ‫محمــد دهقانــی فیروزابــادی اظه ســینوفارم دانشــگاه‬ ‫جنوبیخبرداد‪:‬‬ ‫به راهاندازی‬ ‫داد‪ :‬همکاری در‬ ‫‪ 8.2‬درصد از افراد‬ ‫با‬ ‫توزیعبرقخراسان‬ ‫ـتای دهسلم ادامه‬ ‫بیرجند گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫و ‪ 600‬دز واکســن‬ ‫بیابان لوت در روسـ‬ ‫این تعداد ‪ 27‬هزار‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫هدف درمانی‬ ‫ـتای دهســلم برای‬ ‫خـــبر‬ ‫هدف واکسیناســیون‬ ‫اول و دوم به گروه‬ ‫کویر نوردی در روسـ‬ ‫‪ 18‬ســال جمعیت‬ ‫است که بهعنوان دز‬ ‫راهاندازی کمپ‬ ‫این بــاالی‬ ‫از دیگر اقدامات‬ ‫ـد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن از‬ ‫خارجی و داخلی‬ ‫ـا دریافــت کردنـ‬ ‫یک پروژه جدید‬ ‫ـی تزریــق خواهد‬ ‫واکســن کرونـ‬ ‫پذیرایی گردشگران‬ ‫است‪ .‬او به چاپ‬ ‫کروناییدر استان‬ ‫داشت‪ :‬همچنین‬ ‫متقاضـ‬ ‫ایرانی کووبرکت‬ ‫سال گذشته بوده‬ ‫محدودیتهایجدید‬ ‫خراسان جنوبی بیان‬ ‫و ‪ 200‬دز واکسن‬ ‫پروژه هم در دانشگاه‬ ‫انجامگرفته در پنج‬ ‫هدف اعمال‬ ‫تعداد ‪ 4‬هزار‬ ‫ـرای معرفی بهتر‬ ‫نیروی برق‬ ‫در استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعتی بیرجند و ‪۱‬‬ ‫مرحله اول به جامعه‬ ‫تــاب کــودکان بـ‬ ‫قرمز شدن سه شهر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با دانشگاه‬ ‫ــت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫چــه‪ ،‬بروشــور و ک‬ ‫با توجه به‬ ‫است که بهعنوان‬ ‫دهسلم اشاره کرد و‬ ‫مراحل قبل نباید‬ ‫نیز در سال‬ ‫انجام تحقیقات اس‬ ‫کتاب‬ ‫ـان اینکــه تزریــق‬ ‫امکان اعالمشده در‬ ‫بیابان لوت و روســتای‬ ‫ـده کــه در مرحله‬ ‫ــد شــد‪ .‬او بــا بیـ‬ ‫گــر از زمینههای‬ ‫ـاز اصناف و‬ ‫ارومیــه اغازشـ‬ ‫جاذبههای‬ ‫تزریــق خواه‬ ‫ـگری در نخلستان‬ ‫برای بســته بــودن و‬ ‫نیروی برق خراسان‬ ‫جنوبی یکی دی‬ ‫ســتان از امــروز اغـ‬ ‫ســیر گردشـ‬ ‫نیروی برق خراســان‬ ‫ابالغیههــای جدید‬ ‫یرجند‪:‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫های واردشــده بــه ا‬ ‫ـع برق اســتان را‬ ‫استان‪ ،‬منتظــر‬ ‫شــرکت توزیع‬ ‫گفت‪ :‬طراحی و اجرای م گردشــگران‪ ،‬همــکاری با‬ ‫ـرایط کرونایــی در‬ ‫همکاری دانشــگاههای‬ ‫بــا شــرکت توزیـ‬ ‫واکســن‬ ‫محمد قربانی‪ -‬ب‬ ‫این محموله به‬ ‫شــند‪ ،‬چراکــه شـ‬ ‫های دانشبنیــان‬ ‫ـرای هدایــت بهتــر‬ ‫پروژه تحقیقاتی با‬ ‫افزاری تولیدشده‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬با ورود‬ ‫تعطیلــی با‬ ‫مــکاری شــرکت‬ ‫بــرای راهانــدازی‬ ‫دهســلم بـ‬ ‫و زرد طبــق روال‬ ‫داشت‪:‬تمامپروژهها‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪۹‬‬ ‫محصوالت نرم‬ ‫می‬ ‫اســتان ســرعت‬ ‫ه‬ ‫روســتای دهســلم‬ ‫ـای قرمــز و نارنجی‬ ‫جنوبی‬ ‫ـیل کد نویســی و‬ ‫مهدیدادگراظهار‬ ‫ســیون کرونــا در‬ ‫دانشبنیان عضو‬ ‫ــدادی از اهالــی‬ ‫وضعیتهـ‬ ‫ســتفاده از پتانسـ‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫رونــد واکسینا‬ ‫ـش بر روی تنوع‬ ‫تاالرها‪ ،‬پارکها‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫توسط شرکتهای‬ ‫تع‬ ‫پزشکیوخدمات‬ ‫ا‬ ‫معتبر کشور‬ ‫و تحقیق و پژوهـ‬ ‫و اماکنی ازجمله‬ ‫گرفته در شرکت‬ ‫دادگر افزود‪ :‬این امر‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم‬ ‫ماموریتهای شرکت‬ ‫خانههــای بومگردی‬ ‫گذشــته است‬ ‫تحقیقاتی صورت‬ ‫دیگر عملکرد دفتر‬ ‫محدودیتهای‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫میشود‪ .‬او بیان‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫جنوبی در انجام‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫و فعالیتهای‬ ‫شهرهای قرمز باید‬ ‫بیابان لوت نیز از‬ ‫دانشبنیان انجام‬ ‫درمانــی بیرجنــد‬ ‫فناوری خراسان‬ ‫گونههای گیاهی در‬ ‫و اصناف در‬ ‫استفاده از ظرفیتهای‬ ‫پارک علم و‬ ‫ـان جنوبی اســت‪.‬‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫دهقانیتاکیدمسئوالن‬ ‫دانشگاهها‪ ،‬مراکز‬ ‫استان با‬ ‫بیابان لوت در خراسـ‬ ‫نیروی برق اســتان با‬ ‫صورت میگیرد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون افراد باالی ‪ 70‬سال بدون کروناییرارعایت کنند‪.‬‬ ‫نیروی برق اســتان به‬ ‫پایگاه جهانی‬ ‫همکاری شــرکت توزیع‬ ‫برنامههای متنوع در‬ ‫عمل به خرج دهند‬ ‫اساس اولویتهای‬ ‫مرحله‬ ‫توزیع برق استان تحقیقات شــرکت توزیع‬ ‫سال پس از ثبتنام‬ ‫این زمینه سرعت‬ ‫ادامه داد‪ :‬اجرای‬ ‫های دانشبنیان بر‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫دهی و افراد ‪ 60‬تا ‪70‬‬ ‫ریزی و مهندسی‪،‬‬ ‫او افزود‪ :‬کارگروه‬ ‫ـام نیز باید در‬ ‫رضایی ملکوتی‬ ‫تحقیقاتی و شرکت‬ ‫برای گردشگران‪،‬‬ ‫میشود‪ ،‬صورت‬ ‫حضور معاون برنامه‬ ‫نوبت‬ ‫کرونایی را اعالم کنند‪.‬‬ ‫‪ SALAMAT.GO‬انجـ‬ ‫روستای دهسلم‬ ‫علمی و‬ ‫تحقیقات مصوب‬ ‫مدیرعامل شرکت و با‬ ‫محدودیتهای‬ ‫عضو هیئتعلمی‬ ‫محل پایگاه واقع در‬ ‫ســامانه ‪V.IR‬‬ ‫کمیته‬ ‫لوت‪،‬‬ ‫در‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ــراد ‪ 50‬تا و‬ ‫ریاست‬ ‫که‬ ‫دو‬ ‫بیابان‬ ‫تحقیقاتی شرکت‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫دیسپاچینگ و همچنین‬ ‫در‬ ‫ورود گردشگران به‬ ‫امکان ثبتنام برای اف‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫تعییناولویتهای‬ ‫همکاری با تورها برای‬ ‫معاون بهرهبرداری و‬ ‫میشــود و هــم‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫جاذبههای بیابان‬ ‫تحقیقاتــی در کمیته‬ ‫میشود کهوظیفه‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه عکس از‬ ‫ـوزال شــرکتهای‬ ‫عنوانمشاور برگزار‬ ‫ــای تحقیقاتــی‬ ‫برگزاری چندین‬ ‫ســاس ابتــدا پروپـ‬ ‫دانشگاهبه‬ ‫برنامههایی است که‬ ‫کمیته‪ ،‬قــرارداد نهایی‬ ‫پــوزال و طرحه‬ ‫بــر همین ا‬ ‫ـرکت و بررســی پرو‬ ‫ملی‪ ۳ ،‬پروژه در‬ ‫دهســلم از دیگر‬ ‫بعــد از تائید ان‬ ‫دانشگاه عالی دفاع‬ ‫لوت و روســتای‬ ‫تحقیقاتــی شـ‬ ‫شــرکت مطرح و‬ ‫لوت انجامشده‬ ‫اینکه تمام پروژهها‬ ‫در‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ـات‬ ‫بیابان‬ ‫پروژه‬ ‫تحقیقـ‬ ‫بیرجند‪ ،‬یک پروژه در‬ ‫شود‪ .‬دادگر بابیان‬ ‫گذشته با جهانیشدن‬ ‫ازاینبین تعداد ‪۳‬‬ ‫های دانشبنیان‬ ‫انجام پروژه بسته می‬ ‫فعالیتهای اصلی که‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫دومین دفتر پایگاه‬ ‫پنج سال‬ ‫شرکت‬ ‫بیرجند‪ ۲ ،‬پروژه در‬ ‫بهمنظور‬ ‫با اشاره به افتتاح‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫گرفته در راستای‬ ‫است‪ .‬او همچنین‬ ‫تاکنون ‪ ۹‬دانشگاه‬ ‫تحقیقاتی صورت‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫پایان رسیده است‪.‬‬ ‫بنیان است افزود‪:‬‬ ‫و فعالیتهای‬ ‫بیابان لوت در بیرجند‬ ‫دانشگاه ازاد بیرجند به‬ ‫ظرفیتهای دانش‬ ‫میراث جهانی‬ ‫دهسلم هم در این‬ ‫کشور انجامشده‬ ‫شرکت و با استفاده از‬ ‫دانشگاههایمعتبر‬ ‫های لوت و روستای‬ ‫تحقیقاتیباهمکاریهای‬ ‫عکس از جاذبه‬ ‫اکبریه تا پایان هفته از‬ ‫پروژه‬ ‫و عمارت جهانی‬ ‫دفتر واقع در باغ‬ ‫عالقهمندان باز است‪.‬‬ ‫تا‪ ۱۲‬برای بازدید‬ ‫ساعت‪۹‬‬ ‫پروژهتحقیقاتیبا‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیر گندله سازی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خبر داد‬ ‫سوء مدیریت منابع ابی دردسرساز شد‬ ‫رویدا د خراسان جنوبی‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫مدیرکل‬ ‫بیمه کارگاه های‬ ‫عمل استمهال حق ‬ ‫اجرای دستورال‬ ‫ دیده از کرونا‬ ‫ اسیب‬ ‫اقتصاد‬ ‫مقاومتراهجبرانعقب ماندگی‬ ‫کشورهایاسالمیاست‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫هایمعتبر کشور‬ ‫همکاریدانشگاه‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫انجام ‪ ۹‬پروژه‬ ‫تحقیقاتی با‬ ‫همکاری دانشگاه های‬ ‫معتبر کشور‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شهردارییاسوج‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده ‪ ۵‬ائین نامه های مالی شــهرداری و بند ‪ ۲‬مصوبه شماره ‪ ۱۰‬مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰‬شورای اسالمی شهر یاسوج عملیات اجرای اسفالت (بیندر) خیابان ‪ ۴۵‬متری ایت اهلل ملک حسینی‬ ‫شــهر یاسوج از منابع داخلی را با براورد اولیه فهرســت بهاء راه و باند‪ ،‬فرودگاه و زیر سازی راه اهن سال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫مشخصات فنی و شرایط مناقصه مشروحه ذیل به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت‬ ‫پیمانکاری راه باشند از طریق مناقصه عمومی با مراجعه به سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬واگذار‬ ‫نماید لذا شرکت کنندگان می بایست با مراجعه به سامانه فوق نسبت به تحویل و بارگذاری اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫به ریال‬ ‫نام پروژه‬ ‫عملیات اجرای اسفالت‬ ‫(بیندر) خیابان ‪ ۴۵‬متری‬ ‫ایت اهلل ملک حسینی شهر یاسوج‬ ‫از منابع داخلی‬ ‫‪۵3/8۴1/۵38/333‬‬ ‫مبلغ ضمانتنامه بانکی‬ ‫‪ %5‬به ریال‬ ‫‪2/693/000/000‬‬ ‫نوع ضمانت نامه‬ ‫ضمانت نامه‬ ‫بانکی فرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪3‬ماه‬ ‫* مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۴/۲6‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪۱۴۰۰/۰۵/۰3‬‬ ‫* محل دریافت و ثبت نام اوراق مناقصه‪ :‬سامانه ستاد به ادرس الکترونیکی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و‬ ‫بارگذارینمایید‪.‬‬ ‫* مهلت ارسال پیشنهاد ها‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪.۱۴۰۰/۰۵/۱6‬‬ ‫* محل تسلیم پاکت ضمانت نامه فرایند ارجاع کار‪ :‬یاسوج بلوار امام خمینی (ره)‪ -‬شهرداری یاسوج‪ -‬که می بایست‬ ‫بعد از بارگذاری در سامانه‪ ،‬قبل از اتمام وقت قانونی در پاکت الک مهر کرده تحویل دبیرخانه شهرداری یاسوج گردد‪.‬‬ ‫* کلیه اسناد بارگذاری شده (بغیر از ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار) در زمان انعقاد قرارداد می بایست به‬ ‫شهرداری ارائه گردد و با اسناد بارگذاری شده مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫* زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ‪ ۹‬صبح روز یک شنبه تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱7‬در محل سالن اجتماعات شهرداری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫* مبلغ تضمین شرکت در فرایند کار ‪ ٪۵‬قیمت مبلغ براورد اولیه می باشد که می بایست به صورت اخذ ضمانت نامه‬ ‫بانکی یا واریز وجه به شماره حساب شبا ‪ ir۱۲۰6۱۰۰۰۰۰۰۰7۰۰7۹۲۹7۱۲۹6‬سپرده پیمانکاران نزد بانک شهر‬ ‫بنام شهرداری یاسوج ارائه گردد‪.‬‬ ‫* مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات ‪( ٪۵‬درصد) رقم پیشنهادی و بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد که قبل از انعقاد‬ ‫قرارداد می بایست به شهرداری ارائه گردد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫* کلیه کسورات قانونی و هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫* سال فهرست بهاء بر اساس فهرست بهاء راه و باند‪ ،‬فرودگاه و زیر سازی راه اهن سال ‪ ۱۴۰۰‬می باشد‪.‬‬ ‫*هزینه ها از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری پرداخت می گردد‪.‬‬ ‫* سایر موارد در شرایط مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫* شــرکت کننده جهت دریافت اسناد مناقصه از سامانه مبلغ ‪ ۵۰۰/۰۰۰‬ریال به حساب ‪ 7۰۰7۹۲۹7۱۵۸۵‬بنام‬ ‫شهرداری یاسوج نزد بانک شهر از طریق سامانه واریز نمایند‪.‬‬ ‫*کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت و ارسال اسناد و بازگشایی مناقصه از طریق سامانه ستاد به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام میگیرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یاسوج‬ ‫مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اداره‬ ‫کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان‬ ‫شماره مزایده‪ 73/۰۰/۱۰ :‬شماره مزایده در سامانه ستاد‪۵۰۰۰۰۰۱۱73۰۰۰۰۰۲ :‬‬ ‫کارفرما‪ :‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به ادرس‪ :‬سنندج‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬خیابان شهید تعریف‪،‬‬ ‫نبش کوچه نیلوفر‪ ،‬پالک ‪ ۱۵‬کد پستی ‪66۱76۱۵6۹3‬‬ ‫موضوع‪ :‬تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه بار سنندج و سیمان بیجار‬ ‫مبلغ قیمت پایه برای یک ماه‪ ۵/۰۰۰/۰۰۰ :‬ریال و ‪ ۱۲‬ماه‪ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ :‬ریال ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا سایر تضامین اعالم شده طبق‬ ‫تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ‪/۱۲3۴۰۲‬ت ‪ ۵۰6۵۹‬هـ مورخ ‪ ۱3۹۴/۰۹/۲۲‬می باشد‪.‬‬ ‫کلیه شرکتهای دارای مجوز معتبر فعالیت امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات‪ ،‬ابنیه‪ ،‬انجام امور خدماتی و فضای سبز از‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مجاز به شــرکت در مزایده می باشند‪ .‬مدارک و اسناد مزایده از تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲‬در‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)‪ www.setadiran.ir‬از ساعت ‪ ۰۸:۰۰‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ انتشــار نوبت دوم اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز و تا ساعت ‪ ۱۹:۰۰‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱‬از‬ ‫سامانه مذکور می باشد‪.‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادها و درج ان در سامانه ستاد به مدت ‪ ۱۲‬روز و حداکثر تا تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۲3‬ساعت ‪ ۱3:۰۰‬می باشد‬ ‫زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت ‪ ۰۸:۰۰‬صبح ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴‬می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱6737۲ :‬‬ ‫« هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی ان دقت نمایید»‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی‪ -‬سهامی خاص (نیروگاه شهید رجایی)‬ ‫‪ -2‬شرایط و عناوین مناقصه ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫تضمین‬ ‫خرید تجمعی لوله پلی اتیلنی به همراه اتصاالت مربوطه جهت اجرای‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪1۴00/3-10‬ر‬ ‫‪1‬‬ ‫پروژه مسیر پساب های صنعتی ‪ E.T.P‬نیروگاه بخار شهید رجایی‬ ‫‪-3‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬کیلومتر ‪ ۲۵‬اتوبان قزوین–کرج‪،‬امور قراردادها و توسعه بازار ‪،‬اداره قراردادها‪،‬‬ ‫تلفن ‪ ۰۲۱-۸۸7۹66۸۱-3‬و ‪ – ۰۲۸-3۲۸۴۹۲۱۱-۱۲‬داخلی ‪6۰73‬‬ ‫‪-4‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جام‪6۸۰۴۴66۱۸۸‬‬ ‫بانک ملت شعبه اسدابادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ ۲۱۰۹/7‬به نام مناقصه گزار)‪.‬‬ ‫‪-5‬تاریخ فروش اسناد مناقصه‪ :‬شش روز کاری از تاریخ اخرین چاپ نوبت دوم اگهی‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۵‬عصر روز سه شنبه مورخ ‪.۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬‬ ‫‪-7‬مبلغ فروش اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ ۵۴۵.۰۰۰‬ریال با احتساب ‪ %۹‬ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام ‪ 6۸۰۴۴66۱۸۸‬بانک ملت‬ ‫شعبه اسدابادی قزوین(باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ )۲۱۰۹/7‬به نام مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه‪ :‬زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰‬راس ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل مناقصه‬ ‫گزار انجام خواهد شد و حضور نماینده هر پیشنهاد دهنده (یک نفر) با ارائه معرفی نامه کتبی در محل جلسه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫این اگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید‪.‬‬ ‫سایت ملی اطالع رسانی‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی‪http://tender.tpph.ir :‬‬ ‫سایت نیروگاه شهید رجایی‪http://www.rpgm.ir :‬‬ ‫‪۵60.000.000‬‬ ‫روابطعمومیشرکتمدیریتتولیدبرقشهیدرجائی‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫برجام بیشتر‬ ‫به نفع ایران است‬ ‫علــی مطهــری‪ ،‬نماینــده تهــران و نائــب رئیــس‬ ‫مجلــس دهــم در خصوص تعیین تکلیف نمایندگان‬ ‫مجلــس بــرای دولــت رئیســی در حــوزه سیاســت‬ ‫خارجــی و مشــخصا در پاســخ بــه این ســوال که نظر‬ ‫شــما در ارتباط با موضوع خــروج از برجام که برخی‬ ‫از نماینــدگان ان را مطــرح می کننــد چیســت و اینکه‬ ‫ایــا دولــت اتی می تواند کشــور را بدون برجــام اداره‬ ‫کند؟ مطرح کرد‪ :‬ســخن نمایندگان در حد پیشــنهاد‬ ‫اشــکالی ندارد ولی خروج از برجام یک اشتباه است‬ ‫و کشــور را زیر بار تحریم های ســنگین نگه می دارد و‬ ‫به این علت که کشــور‪ ،‬ذیل فصل هفتم منشــور ملل‬ ‫متحد قرار می گیرد و ســایه جنگ بر کشــور گســترده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او در ادامه گفت‪ :‬اداره‬ ‫درســت کشــور بــدون روابط خــوب با دنیــا و احیای‬ ‫برجام و عادی شــدن روابط مالی و بانکی ما با دنیا‬ ‫امکان پذیر نیســت‪ .‬کســانی که صحبــت از خروج از‬ ‫برجام می کنند درواقع شعار می دهند‪ .‬این ها همان‬ ‫کســانی هستند که از اجرا شــدن برجام و بهره مندی‬ ‫مــردم از امتیــازات ان جلوگیــری کردنــد و ناخواســته‬ ‫با ترامپ و نتانیاهو هم داســتان شــدند و کشــور را با‬ ‫مشکالت امروز مواجه کردند و مسئولیت این خطای‬ ‫خــود را هــم نمی پذیرنــد‪ .‬مطهــری در پاســخ به این‬ ‫ســوال که ازنظر شــما مذاکرات وین در دولت رئیسی‬ ‫به چه ســمت و ســویی می رود؟ مطرح کرد‪ :‬دولت‬ ‫اقــای رئیســی و هــر دولــت دیگــری هم اگر بر ســرکار‬ ‫بود باید با ‪ ۴+۱‬در زمینه بازگشــت امریکا و ایران به‬ ‫برجام به توافق برسد‪ ،‬زیرا برجام بیشتر به نفع ایران‬ ‫مهــای غیر برجامی و‬ ‫اســت‪ .‬نبایــد بر روی رفع تحری ‬ ‫غیــر ترامپی ماننــد تحریم به خاطــر گروگان گیری که‬ ‫درواقــع مــا مقصــر بودیــم تاکیــد کننــد‪ .‬او در پایــان‬ ‫افــزود‪ :‬انچــه تــا امــروز دولــت امریــکا بــرای توافــق‬ ‫پذیرفتــه مثبت اســت‪ ،‬نبایــد ان را از دســت بدهیم‪.‬‬ ‫برای بقیه مســائل در اینده فرصت هســت‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم اقای رئیســی این هوشــیاری را دارد که منافع‬ ‫ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها‬ ‫نشــود؛ بنابرایــن فکر می کنم توافــق وین ظرف چند‬ ‫ماه اینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد‪ .‬او در‬ ‫رابطه با نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تایید‬ ‫ت شــده در طول دوره خدمتشــان و مشخصا‬ ‫صالحی ‬ ‫در پاســخ به این ســوال که ایا چنین چیزی در قانون‬ ‫ت و این اقدام را چقدر موازی‬ ‫اساسی تعریف شده اس ‬ ‫کاری بــا نهادهای نظارتی میدانید و نهایتا در صورت‬ ‫ایــن امــر چقدر موجب سیاس ـی کاری ها خواهد شــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نظارت شــورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان‬ ‫یا رئیس جمهور در طول دوره خدمتشان هدفی است‬ ‫که شورای نگهبان سال هاست ان را دنبال می کند ولی‬ ‫این خواســته‪ ،‬مخالف قانون اساســی اســت‪ .‬شورای‬ ‫نگهبــان فقط می تواند بر انتخابات مختلف نظارت‬ ‫کند‪ ،‬ان هم نه به صورت من دراوردی استصوابی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫سوءمدیریتمنابعابیدردسرساز شد‬ ‫مقاومتراهجبرانعقب ماندگی‬ ‫کشورهایاسالمیاست‬ ‫چشمنگرانخوزستان‬ ‫خوزستانمدت هاستدرگیرمشکلسوءمدیریت‬ ‫منابعابیاستو گرمایهواوبی ابی کاسهصبرمردم‬ ‫غیور وصبور خوزستانرالبریز کردهاستواعتراضاتی‬ ‫در اقصــا نقــاط ایــن اســتان در چنــد روز اخیر شــکل‬ ‫گرفت‪.‬سوسنگرد‪،‬اهواز‪،‬حمیدیه‪،‬ماهشهر‪،‬شادگان‪،‬‬ ‫ابــادان از جملــه شــهرهایی هســتند کــه در روزهای‬ ‫گذشته شاهد تجمعات اعتراضی مردم بوده است‪.‬‬ ‫در همین راستا حســن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور ایران‬ ‫در واکنش به موج اعتراضات و برای حل بحران ابی‬ ‫اســتان خوزستان‪ ،‬به ســازمان برنامه وبودجه کشور‬ ‫دســتور داده اعتبار اختصاص یافته به اســتان فــورا و‬ ‫ب هصــورت صد درصد مبلغ مصوب تخصیــص داده‬ ‫شودامامشکالتهمچنانپابرجاست‪.‬‬ ‫مردم تنها به دنبال رفع مشکالت خودشان‬ ‫هستند‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬مردم خوزســتان در شــرایطی که با‬ ‫مشکلمواجهمی شوندبهمسئوالنمراجعهمی کنند‬ ‫کــه این مراجعه به صورت فــردی یا تجمع گروهی‬ ‫انجام می شود و مسائل خودشان را مطرح می کنند‬ ‫که ممکن است در هنگام انجام این اعتراض دریکی‬ ‫دونقطه تنش هایی هم ایجاد شود؛ این ها طبیعت‬ ‫این کار در همه نقاط کشور است منتها مردم تنها به‬ ‫دنبالرفعمشکالتخودشانهستندوهدفدیگری‬ ‫ندارند‪.‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سید علی اقازاده در رابطه با‬ ‫مشکالت اخیر استان خوزستان و علت امنیتی شدن‬ ‫فضای اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬همان طور که مطلع هســتید‬ ‫امسالماشرایطخشکسالیرادرنقاطزیادیاز کشور‬ ‫داریم کهباتوجهبه کاهشبارندگی هاوپایینامدن‬ ‫ســطح ذخیره اب پشــت سد ها کشور با مشکالتی‬ ‫مواجه شدیم و این شرایط تامین اب موردنیاز مردم‬ ‫برایمصارفروزمرهازجملهابشربرادراستان های‬ ‫مختلفی مانند خوزستان تحت تاثیر خود قرار داده‬ ‫است‪.‬البتهاینمشکلبرایاستان هایمختلفیرقم‬ ‫خوردهواستانخوزستانهمازاینامرمستثنانیست‪.‬‬ ‫اودررابطهباامنیتیشدنمشکالتخوزستان‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خوزستان یک استان وسیع است که بخش‬ ‫زیادیاز مردمدر انجابه کشاورزیودامداریاشتغال‬ ‫دارند به همین خاطر مشکالت ابی در این استان و‬ ‫در کل در اســتان های جنوبی ما بیشتر خود را نشان‬ ‫می دهد‪.‬عضو کمیسیونامنیتملیهمچنینبیان‬ ‫کرد‪ :‬درباره اینکه چرا این مشکالت امنیتی می شود‬ ‫هــم بایــد گفــت ما نه فقــط در خوزســتان بلکــه در‬ ‫اســتان های دیگر هم مواردی را داشــتیم که مردم در‬ ‫شرایطی که با مشکل مواجه می شوند به مسئوالن‬ ‫مراجعه می کنند که این مراجعه به صورت فردی یا‬ ‫تجمع گروهی انجام می شود و مسائل خودشان را‬ ‫مطرح می کنند که ممکن است در هنگام انجام این‬ ‫اعتراض دریکی دونقطه تنش هایی هم ایجاد شود؛‬ ‫این هاطبیعتاینکاردرهمهنقاطکشوراستمنتها‬ ‫مردمتنهابهدنبالرفعمشکالتخودشانهستندو‬ ‫هدف دیگری ندارند و مسئوالن هم باید در جهت‬ ‫رفع مشــکل مردم‪ ،‬پیگیری الزم را داشــته باشند‪.‬او‬ ‫افزود‪ :‬به عنوان مثل همین اقداماتی که اکنون برای‬ ‫رفع ضربتی مشکل کمبود اب و پاسخ به نیازی که‬ ‫وجوددارد‪،‬در حالانجامانهستند؛خبمسئوالن‬ ‫بایداینراپیش بینیمی کردندوزودتربهسمتحل‬ ‫مشکلحرکتمی کردند‪.‬اقازادهدافساریدرادامهبا‬ ‫اشاره به تالش های در حال انجام از سوی مسئوالن‬ ‫دستگاه های مختلف برای حل بحران‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ما مسئله ای که در اهواز وجود دارد را به عنوان‬ ‫یک مســئله امنیتی نمی بینیــم‪ .‬مــردم در حال بیان‬ ‫مشکالتهستندوبرایمسائلخودبهدستگاه هاو‬ ‫مسئوالنمراجعهمی کنند‪.‬درحالحاضرنمایندگان‬ ‫محتــرم خوزســتان در حــال پیگیــری امور هســتند‪،‬‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬مســئولین قوه قضائیه و‬ ‫ســایر نها دهــا و مســئوالن در حال پیگیــری راه های‬ ‫حل این مسئله هستند و تیم هایی با اختیار عمل را‬ ‫به استان اعزام کرده اند‪ .‬تا جایی که ما در کمیسیون‬ ‫در جریان هستیم‪ ،‬ان شاء اهلل این طرح های جدید با‬ ‫ورود گروه های جهادی‪ ،‬سپاه‪ ،‬ارتش و سایر نهاد ها‬ ‫به ویژه مقامات دولتی و نظارتی به سرعت اجرایی‬ ‫شــده و نتیجه بدهد که همه شــاهد رفع و کاهش‬ ‫مشکالت خوزستان باشیم‪ .‬عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی‬ ‫در رابطــه با میزان قصــور دولت در پدیــد امدن این‬ ‫بحران با توجه دوره خشکسالی و کاهش بارندگی‬ ‫که کشور با ان مواجه است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دولت‬ ‫نشانداده کهدرخیلیازحوزه هانتوانستهمشکالت‬ ‫مردمرابه خوبیپیگیریکند؛ناکارامدی هاونواقصی‬ ‫که در کار ها وجود داشــته باعث بروز مشــکالتی در‬ ‫برخی استان ها شده است‪ ،‬اما مسئله خوزستان این‬ ‫است که در روز های اخیر با توجه گرمای شدید هوا‬ ‫باعث چند برابر شدن مشکالت در این استان شده‬ ‫است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬البته در حال حاضر هم دولت و‬ ‫مسئوالن مربوطه درصدد این هستند که مشکالت‬ ‫را در حد معقول بتوانند رفع کنند‪ .‬امروز ما شرایط‬ ‫بحرانــی در خوزســتان داریــم و امیدواریم که دولت‬ ‫بتوانــد ب هصــورت ضربتــی ایــن مشــکل را رفع کند‪.‬‬ ‫درمجموع به نظر می رسد که چه به لحاظ اعتباری‬ ‫وچهلحاظپشتیبانیهمهمسئوالنودستگاه هابه‬ ‫میدان امده اند و امید می رود که طی چند روز اینده‬ ‫مشکالتتاحدزیادی کاهشپیداخواهد کرد‪.‬‬ ‫امکان حل مشکل تنش ابی‪ 702‬روستای‬ ‫خوزستان ظرف سه تا چهار ماه‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬رئیس ســتاد اجرایــی فرمان‬ ‫یتــوان بااعتبار‬ ‫امــام (ره) گفــت‪ :‬بــه نظــر می اید م ‬ ‫‪ ۲۰۰‬یا ‪ ۳۰۰‬میلیاردی که بخشی از ان را ما پرداخت‬ ‫می کنیم‪ ،‬مشــکل روســتاهایی که دارای تنش ابی‬ ‫هســتند را حل کرد‪.‬محمد مخبردزفولی در حاشیه‬ ‫بازدیداز تصفیه خانهابشهدایهویزه‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در دو سه روز گذشته همکاران ما در استان حضور‬ ‫پیدا کردندوباهماهنگیاستاندارتصمیم گرفتند که‬ ‫مشکل ‪ ۴۷۱‬روستا از ‪ ۷۰۲‬روستایی که دارای تنش‬ ‫ابی هســتند را حل کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬به نظر می اید‬ ‫یتــوان بااعتبار ‪ ۲۰۰‬یا ‪ ۳۰۰‬میلیاردی که بخشــی‬ ‫م ‬ ‫از ان را ما پرداخت می کنیم‪ ،‬مشــکل این روســتاها‬ ‫را حل کرد؛ در جلســه اســتانداری در این خصوص‬ ‫تصمیم خواهیم گرفت که بتوان ظرف سه تا چهار‬ ‫ماه‪ ،‬مشکل این روستاها را حل کنیم‪ .‬رئیس ستاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام (ره) گفت‪ :‬چنــد کار ضربتی‬ ‫ازجمله استقرار مخازن در روستاها و اجاره‪ ۱۰۰‬تانکر‬ ‫اب انجام شــد تا اب رســانی به صورت ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫انجام و مشکل حل شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اذری جهرمی از مجلس کارت زرد گرفت‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه وزیــر ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات به دلیل عدم شــفاف ســازی مفاد قــرارداد با‬ ‫تلگرام کارت زرد دادند‪ .‬در ادامه جلسه علنی دوشنبه ذمجلس‬ ‫شــورای اســامی بررسی ســوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان‬ ‫از اذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در دســتور‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫کالسه ‪۱۳۹۶۰۴۰۰۶۰۹۲۰۰۳۸۰۸‬‬ ‫‪ -9-1046‬بدهکار‪ :‬اقای سید حسین کاظمی (امین اقای سید یحیی محمد کاظمی) بستانکار‪ :‬خانم وجیهه خداپرست‬ ‫مورد مزایده و محل ان‪ :‬برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره ‪1400/04/08-۱۴۰۰۰۵۰۰۷۱۴۱۰۰۸۰۱۱‬‬ ‫نسبت به مزایده ‪ ۱۷۶‬سهم مشاع از مدار ‪ ۱۹۸‬سهم از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین دارای پالک ثبتی به‬ ‫شماره ‪ ( ۲۸۷‬دویست و هشتاد و هفت) فرعی از ‪ ( ۱۶۳‬یکصد و شصت و سه ) اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه‬ ‫دو بجنورد به مساحت ‪( ۱۹۸‬یکصد و نود و هشت متر مربع) متعلق به اقای سید حسین کاظمی فرزند سید تقی و به‬ ‫ش ش ‪ ۳۹۲‬و شماره ملی ‪ ۵۲۴۹۵۸۶۶۹۴‬با امین غایب اقای سید یحیی محمد کاظمی فرزند سید تقی با کد ملی‬ ‫‪ 5249585175‬مدیون پرونده اجرائی کالسه ‪ ۱۳۹۶۰۴۰۰۶۰۹۲۰۰۳۸۰۸‬و شماره بایگانی ‪ ۹۷۰۰۳۶۵‬سند مالکیت‬ ‫اصلی با شماره چاپی ‪ ۷۴۶۴۶۷‬صفحه ‪ ۳۹۸‬دفتر امالک ‪ ۱۴۹‬ذیل شماره ثبت ‪ ۳۱۸۰۶‬صادر و تسلیم شده است ‪ .‬حدود‬ ‫و اربعه به شرح ذیل می باشد ‪ :‬شماال‪ :‬بطول نه متر پی دیواریست به ممر ده متری‪ .‬شرقا‪ :‬بطول بیست و دو متر پی‬ ‫دیواریست به پی دیوار شماره ‪ ۲۸۸‬فرعی‪ .‬جنوبا‪ :‬بطول نه متر پی دیواریست به خیابان ‪ ۴۲‬متری‪ .‬غربا به بطول بیست‬ ‫و دو متر پی دیواریست به پی دیوار شماره ‪ ۲۸۶‬فرعی حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬که مالکیت اقای سید حسین کاظمی فرزند‬ ‫سید تقی و به ش ش ‪ ۳۹۲‬و شماره ملی ‪ ۵۲۴۹۵۸۶۶۹۴‬مدیون پرونده اجرائی کالسه ‪۱۳۹۶۰۴۰۰۶۰۹۲۰۰۳۸۰۸‬‬ ‫و به شماره بایگانی ‪ ۹۷۰0۳۶۵‬که ‪ ۶‬سهم از کل ‪ ۶‬سهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک فوق می باشد در قبال‬ ‫مبلغ (‪ 13/144/200/000‬ریال)معادل ‪ ۱۱۴‬سکه طالی تمام بهار ازادی طلب خانم وجیهه خداپرست موضوع سند‬ ‫نکاحیه شماره ‪ 1379/07/23-۱۳۷۰‬دفترخانه ازدواج ‪ ۱۰‬و طالق ‪ 3‬مشهد استان خراسان رضوی و به انضمام یک‬ ‫تا دو عشر اضافه که به ان افزوده می گردد بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته و ششدانگ پالک مذکور به مبلغ (‬ ‫‪ 17/686/000/000‬ریال) هفده میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی‬ ‫گردیده است ‪ .‬ملک در روز دوشنبه مورخه‪ -1400/05/11‬از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به مزایده گذاشته‬ ‫می شود ‪ ،‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند‪ .‬مزایده فقط‬ ‫در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ‪ 15/773/040/000‬ریال پانزده میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون و چهل‬ ‫هزار ریال) اصل طلب و به انضمام دو عشر اضافه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته‬ ‫می شود و طبق ماده ‪ - ۱۳۶‬اصالح ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از‬ ‫عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است ‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت‬ ‫مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی‬ ‫های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای ان ها‬ ‫باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد‬ ‫به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی‬ ‫گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات ملک مطابق نظریه‬ ‫کارشناس ‪ :‬ملک مورد ارزیابی ‪ ،‬ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی ‪ ،‬پالک ثبتی شماره ‪ ۲۸۷‬فرعی از‬ ‫‪ – 163‬اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد به مساحت ‪ ۱۹۸‬متر مربع با حدودات اربعه مطابق‬ ‫پاسخ استعالم شماره ‪ 1399/06/27-3215‬شماال ‪ :‬به طول ‪ 9‬متر پی دیواریست به ممر ‪ ۱۰‬متری ‪ .‬شرقا ‪ :‬بطول ‪۲۲‬‬ ‫متر پی دیواریست به پی دیوار شماره ‪ ۲۸۸‬فرعی‪ .‬جنوبا ‪ :‬بطول ‪ ۹‬متر به پی دیوار یست به خیابان ‪ ۴۲‬متری ‪ .‬غربا ‪:‬‬ ‫بطول ‪ ۲۲‬متر پی دیواریست به پی دیوار شماره ‪ ۲۸۶‬فرعی‪ ،‬حق ارتفاقی ندارد ‪ .‬مالکیت ‪ :‬سید حسین کاظمی فرزند سید‬ ‫تقی به شماره ملی ‪ ۵۲۴۹۵۸۶۶۹۴‬مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪۷۴۶۴۶۷‬‬ ‫که در صفحه ‪ ۳۹۸‬دفتر امالک جلد ‪ ۱۴۹‬ذیل شماره ‪ 31806‬ثبت گردیده است ‪ .‬در حال حاضر در محل پالک مورد‬ ‫نظر یک ساختمان باز ساز نیمه اسکلت (دیوارهای باربر و شناژهای بتنی) با سقف تیراهن و طابق ضربی با نمای سنگ‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ ‪ 206‬به‬ ‫رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‪427-13‬م‪ 51‬به شماره موتور‬ ‫‪ 14190050338‬و شماره شاسی ‪ NAAP03EDXCJ538855‬مدل‬ ‫‪ 1390‬به نام زهرا پاکدل فرزند علی شماره شناسنامه ‪ 262‬و شماره ملی‬ ‫‪ 1286889359‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت سیستم جترو تیپ ‪LX200GY‬‬ ‫به رنگ نقره ای به شماره انتظامی ‪ 635-25874‬به شماره موتور‬ ‫‪ NCW20089400003142‬و شماره تنه ‪NCW***200F8930196‬‬ ‫مدل ‪ 1389‬به نام احمدرضا دیانی دردشتی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 2853‬به کدملی ‪ 1292421282‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬این ســوال در مورد علت عدم تشــریح و شــفاف‬ ‫ســازی در خصــوص مفــاد قــرارداد بــا تلگــرام و چرایی محاســبه‬ ‫ترافیــک بیــن الملــل بــرای کاربــران ایــن شــبکه اجتماعــی (قبل‬ ‫از فیلتــر شــدن ایــن پیــام رســان) بــا وجــود اســتقرار ‪ CDN‬های‬ ‫تلگرام در کشــور بود‪.‬پس از دفاعیــات اذری جهرمی‪ ،‬مقتدایی‬ ‫‪ ،‬بصورت دو طبقه همکف به مساحت حدود ‪ ۱۲۰‬متر مربع با کاربری پارکینگ (در حال حاضر به صورت یک واحد‬ ‫مسکونی و در اختیار مستاجر و طبقه باالی همکف به صورت یک واحد مسکونی به مساحت حدود ‪ 120‬متر مربع که‬ ‫در اختیار مستاجر می باشد ‪ .‬پروانه ساخت و پایان کار ارائه نگردید ‪ .‬انشعابات اب و برق و گاز نصب می باشد‪ .‬حدود سند‬ ‫با وضع قبل از عقب نشینی ‪ ،‬در محل مطابقت دارد ولی براساس اعالن شهرداری پس از رعایت گذر ‪ ۴۲‬متری جنوب‬ ‫مطابق پروانه صادره باقیمانده ملک ‪ ۱۶۲‬متر مربع می باشد ‪ .‬لذا ارزیابی ملک براساس وضع موجود با مساحت عرصه‬ ‫‪ ۱۶۲‬متر مربع با توجه به اعمال عقب نشینی انجام می شود و بنا به اعالم شهرداری مازاد بر ‪ ۱۶۲‬متر مربع تا ‪ ۱۹۸‬متر‬ ‫مربع قابل خریداری از شهرداری می باشد ‪ .‬طبق گزارش مامور اجرا‪ :‬طبقه همکف از درب جنوبی و به صورت ده میلیون‬ ‫رهن و به ششصد هزار تومان تا تاریخ ‪ 1400/02/01‬به اقای محمد زمان صداقت تحویل گردیده و طبقه فوقانی به‬ ‫صورت شش میلیون رهن و با یک میلیون تومان اجاره تا تاریخ مهرماه ‪ 1399‬رهن و اجاره گردیده است ‪ .‬نشانی ملک‬ ‫جهت بازدید‪ :‬بجنورد ‪ -‬شهرک امام خمینی (ره) خیابان عدل ‪ -‬عدل یک – پالک ‪ 82‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/3213‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1047‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139460306013000255‬مورخ ‪ 1394/01/25‬هیات اول موضوع ماده یک قانون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای اسمعیل یعقوبیان نوقابی‬ ‫فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 420/14‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۱۲‬فرعی از ‪ -۴‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری از عبداله شهیدی نوقابی مالک رسمی محرز گردیده‬ ‫است ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر‬ ‫و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬سید ضیا الدین مهدوی شهری رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1048‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۵‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب و محوطه ان به مساحت ‪ 1241/90‬متر مربع بر روی قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ ۱۴‬اصلی واقع در روستای نهر خلج خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای نهر خلج محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک فریدن ‪/1167336‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری – سواری سیستم رنو تیپ ‪L90‬‬ ‫تندر لوگان به رنگ سفید‪ -‬شیری‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 887-67‬ل‪45‬به شماره موتور ‪ 100014067RD182875‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAALSRALDCA095331‬مدل ‪ 1391‬به نام طاهره نصری نصرابادی‬ ‫به کدملی ‪ 1284655008‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو پژو ‪ GLX XU7 405‬به رنگ خاکستری متالیک‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 143 -95‬ل ‪ 42‬به شماره موتور ‪124K0804954‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAM01CE5GK403946‬مدل ‪ 1395‬به نام امین‬ ‫براهوئی فرزند ابراهیم به کدملی ‪ 3660870420‬صادره از زابل مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از پاس ـخ های وی قانع نشــده و این ســوال را به رای‬ ‫نمایندگان گذاشــت و نمایندگان مجلس نیز با ‪ ۶۳‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۵‬رای مخالــف و ‪ ۱۰‬رای ممتنــع از مجمــوع ‪ ۲۲۶‬نماینــده‬ ‫حاضــر در صحــن‪ ،‬از پاســخ هــای وزیر قانــع نشــدند و به اذری‬ ‫جهرمی کارت زرد دادند‪.‬‬ ‫رهبرانقالباسالمیدر پیام‬ ‫ان در چشــم جهانیــان اســت‪.‬‬ ‫حــج‪ ،‬راه جبران عقب ماندگی‬ ‫از ســویی دل هــای احاد بندگان‬ ‫کشورهای اســامی را مقاومت‬ ‫را بــا ذکــر و خشــوع و تضــرع‪،‬‬ ‫ارزیابــی کردنــد و گفتنــد‪ :‬کل‬ ‫عــروج معنوی می بخشــد و به‬ ‫منطقــه اســامی؛ میــدان ســر‬ ‫خدا نزدیک می کند و از ســویی‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫برافراشــتن مقاومــت در مقابل‬ ‫بــا پوشــش و پویــش یکســان و‬ ‫شرارت هایامریکاوهمراهانش‬ ‫حرکات هماهنگ‪ ،‬برادران را که‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام ازچهارگوش هجهان گردامده اند‪،‬بهیکدیگرپیوند‬ ‫معظــم رهبــری‪ ،‬حضــرت ایت ا‪...‬خامنــه ای در می دهد و از سویی برترین نماد امت اسالمی را با‬ ‫پیامــی بــه مســلمانان جهان بــه مناســبت ایام هم ه مناســک پرمعنی و رازالودش در برابر چشم‬ ‫حج‪ ،‬اســتمرار حسرت دل های مشتاق از حضور جهانیان می گذارد و عزم و عظمت ّامت را به رخ‬ ‫در ضیافت بیت ا‪ ...‬را امتحانی گذرا خواندند و بدخواهان می ِ کشــد‪ .‬ما پیروان اسالم که امروز از‬ ‫بــا تاکید بر لزوم کمرنگ نشــدن پیام های حج‪ ،‬جمعیت عظیم‪ ،‬ســرزمین گســترده‪ ،‬ثروت های‬ ‫مقاومــت در برابــر قدرت هــای متجــاوز به ویــژه طبیعــی بی شــمار و ملت هــای زنــده و بیــدار‬ ‫امریکا را ازجمله این پیام های متعالی دانستند‪ .‬برخورداریم‪ ،‬باید با داشته ها و ممکن های خود‪،‬‬ ‫ایشان ضمن اشــاره به مشکالت و ناگواری های ایندهرارقمبزنیم‪.‬ملت هایمسلماندر‪ ۱۵۰‬سال‬ ‫دنیای اســام‪ ،‬ســر برافراشتن عناصر مقاومت و اخیر‪ ،‬نقشی در سرنوشت کشــورها و دولت های‬ ‫بیداری بخصوص در فلسطین‪ ،‬یمن و عراق را از خود نداشته و به جز استثناهای معدود‪ ،‬یکسره‬ ‫واقعیت هایامیدافرینمنطقهخواندندوتاکید باسیاستدولت هایمتجاوزغربیمدیریت شده‬ ‫کردنــد‪ :‬وعــده صــادق الهی‪ ،‬نصــرت مجاهدان و دستخوش طمع ورزی و دخالت و شرارت ان ها‬ ‫سیاسی‬ ‫اســت و نخســتین اثر این مجاهدت‪ ،‬بازداشــتن بوده اند‪.‬عقب ماندگیعلمیووابستگی‬ ‫ِ‬ ‫امریــکا و دیگــر زورگویان از دخالت و شــرارت در امــروز بســیاری از کشــورها محصــول ان انفعال و‬ ‫کشورهایاسالمیاست‪.‬‬ ‫بی کفایتــی اســت‪ .‬ملت هــای مــا‪ ،‬جوانــان ما‪،‬‬ ‫چکیدهپیامرهبرانقالباسالمیبهاینشرح دانشمندانما‪،‬علمایدینیوروشنفکرانمدنی‬ ‫است‪:‬برادرانوخواهرانمسلماندرسراسرجهان! ما‪ ،‬سیاست ورزان و احزاب و جمعیت های ما‪،‬‬ ‫امســال نیــز امت اســامی از نعمــت عظیم حج امــروز بایــد ان گذشــت ه بی افتخــار و شــرم اور را‬ ‫محروم ماندند و دل های مشتاق‪ ،‬با اه وافسوس‪ ،‬جبران کنند؛ باید بایستند و در برابر زورگویی و‬ ‫ضیافــت در خان ه محترمــی را که خدای حکیم و دخالت و شرارت قدرت های غربی «مقاومت»‬ ‫رحیم برای مردم بنانهاده است‪ ،‬از دست دادند‪ .‬کنند‪ .‬هم ه ســخن جمهــوری اســامی ایران که‬ ‫ایندومینسالاست کهموسمشادمانیوبهجت دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است‪،‬‬ ‫معنــوی حج‪ ،‬به موســم فراق و حســرت تبدیل دعوت به این مقاومت است‪ :‬مقاومت در برابر‬ ‫م ‬ ‫تهــای‬ ‫یشــود و بالی بیماری همه گیر و شاید نیز بالی دخالــت و شــرارت امریــکا و دیگــر قدر ‬ ‫مشتاق‬ ‫چشم‬ ‫شریف‪،‬‬ ‫حرم‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫سیاس‬ ‫گرفتــن سررشــت ه اینــده ی‬ ‫دســت‬ ‫بــه‬ ‫و‬ ‫متجــاوز‬ ‫ِ‬ ‫مومنــان را از مشــاهد ه نماد وحــدت و عظمت و دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی‪ .‬طبیعتا‬ ‫معنویت ّامت اسالمی محروم می سازد و این قله امریکا و همراهانش در برابر عنوان «مقاومت»‬ ‫پرشــکوه و ســرافراز را با ابر و غبار می پوشاند‪ .‬این دچار حساســینند و به انواع دشــمنی با «جبه ه‬ ‫امتحانیهمچوندیگرامتحان های گذرایتاریخ مقاومتاسالمی» کمربسته اند‪.‬همراهیبرخی‬ ‫امتاسالمیاست کهمی تواندفرداییتابناکدر از دولت های منطقه با انان نیز واقعیت تلخی‬ ‫پی داشته باشد؛ مهم ان است که حج در شاکله در جهــت تــداوم ان شــرارت ها اســت‪ .‬صــراط‬ ‫حقیق ـی اش‪ ،‬در دل وجــان احاد مســلمانان زنده مســتقیمی که مناسک حج ‪-‬ســعی و طواف و‬ ‫بماند و اکنون که کالبد مناســکی ان موقتا حضور عرفات و جمرات‪ -‬و شعائر و شکوه و وحدت‬ ‫ندارد‪،‬پیاممتعالیانکمرنگنشود‪.‬حج‪،‬عبادتی حجبهمانشانمی دهد‪،‬توکلبهخداو ّ‬ ‫توجهبه‬ ‫پررمزوراز است‪ .‬ساخت و ترکیب زیبای حرکت و قدرت الیزال الهی و اعتمادبه نفس ملی و اعتقاد‬ ‫ســکون در ان‪ ،‬ســازند ه هویــت فــرد مســلمان و بهتالشومجاهدتوعزمراسخبرحرکتوامید‬ ‫جامع ـ ه مســلمان و نمایش دهنــد ه زیبایی های وافربهپیروزیاست‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1050‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1029‬مورخه ‪ 25/02/1400‬خانم فاطمه صادقی ملک ابادی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت‪ 10/37‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 390‬اصلی واقع در قطعه ‪6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‬ ‫ متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167553‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1056‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1206‬مورخه ‪ 1400/02/30‬خانم عزت مظاهری فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 181/30‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 321‬اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪-‬‬ ‫متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده – مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167561‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1054‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری‪ -‬سواری هیوندای ازرا ‪ 3300‬به‬ ‫رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ایران‪535-67‬ق‪ 28‬به شماره موتور‬ ‫‪ G6DBAA510316‬و شماره شاسی ‪KMHFC41DBBA529819‬‬ ‫مدل ‪ 2011‬به نام بهناز کیانی علی ابادی به کدملی ‪ 3241345750‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 1921‬و ‪ 1922‬مورخه ‪ 1400/04/10‬خانم اکرم محمدزاده ها فرزند ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع و‬ ‫اقای علی رضا درستی نجف ابادی فرزند عنایت اهلل نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 288/03‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 0‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در قطعه ‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده – مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167509‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1052‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1839‬مورخه ‪ 1400/04/08‬خانم فاطمه شیرانی بیدابادی فرزند محمد در ‪ 2037/85‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 17671872/72‬سهم ششدانگ پالک ثبتی ‪( 391/1‬که به پالک ‪ 391/10334‬استانداردسازی شده است)‪ -‬متقاضی‬ ‫دارای قولنامه عادی از مالک رسمی عبداله جمشیدیان قلعه سفیدی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحدثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نجف اباد ‪/1167584‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1058‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1880‬مورخه ‪ 1400/04/09‬خانم الهه جوزی نجف ابادی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 165/09‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 1822‬اصلی واقع در قطعه ‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167339‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری هاچ بک پژو ‪ 207I-MT‬به‬ ‫رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‪821-67‬ج‪ 49‬به شماره موتور‬ ‫‪ 178B0040503‬و شماره شاسی ‪ NAAR03FE3LJ143267‬مدل ‪1399‬‬ ‫به نام حمیده احمدپور اهر به کدملی ‪ 1289720274‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد‬ ‫‪ ۱6‬قلم از دستگاههای سرمایشی و گرمایشی (‪ )VRF‬و اسپیلت سقفی و فن کوئل سقفی‬ ‫(برند ‪( )LG‬نو) موجود در انبار خود را از طریق مزایده عمومی و با قیمت مشــخص‬ ‫شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان به فروش برساند‪ .‬متقاضیان می‬ ‫توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸‬قسمت امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫حسینایزدی‪-‬شهردارفوالدشهر‬ ‫م الف‪۱۱67۵۱۱ :‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫برقمزارعماینر گلستان‬ ‫تا شهریور قطع است‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫مدیر گندله سازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫قرارنگرفتــن نیروگاه های برق‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ابی به دلیل خشکسالی دچار‬ ‫ســه مزرعــه ماینر مجــوزدار در‬ ‫مشکل شده ایم و در برهه ای‬ ‫گلســتان فعــال بــوده کــه هم‬ ‫مجبور به خاموشــی هســتیم‪.‬‬ ‫اکنــون خامــوش هســتند علی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫علی اکبر نصیری‬ ‫اکبر نصیری در نشست خبری‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا اصحــاب رســانه گلســتان‬ ‫بــا همــکاری صنایــع‪ ،‬بخــش‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬از نیمــه ســال گذشــته تاکنــون هزار کشاورزی و ادارات خاموشی ها کمتر شده ولی‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه ماینــر در اســتان کشــف شــده باید به ســمت صرفه جویــی پیش برویم زیرا‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق صنایــع از این امر اســیب می بیننــد‪ .‬وی ادامه‬ ‫گلســتان افزود‪ :‬در ســال جاری تاکنون ‪ ۶‬مانور داد‪ :‬هر استان باید ‪ ۱۰‬درصد در میزان مصرف‬ ‫مبارزه با جمع اوری انشعاب های غیرمجاز و خود صرفه جویی کند که در گلستان با توجه‬ ‫ماینرها برگزار شــده اســت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ســه بــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات نیــاز مصرفــی‪ ،‬بایــد‬ ‫مزرعــه ماینــر مجــوزدار در گلســتان داریــم که حدود ‪ ۲۰۰‬مگاوات صرفه جویی انجام شود‪.‬‬ ‫در شهرســتان هــای علــی ابادکتــول‪ ،‬بندرگــز و نصیــری افزود‪ :‬باید لوازم پرمصرف در اوج بار‬ ‫مینودشت با میزان ‪ ۲۶۰‬مگاوات برق مصرفی یعنی ســاعت ‪ ۱۲‬الی ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۱‬الی ‪ ۲۳‬از مدار‬ ‫هســتند و ایــن مــزارع تــا شــهریورماه خاموش خارج شــده و با توجه به گرمای هوا در هفته‬ ‫هستند‪ .‬نصیری اضافه کرد‪ :‬برق تولیدی کشور جاری با مدیریت مصرف می توان از خاموشی‬ ‫‪ ۶۶‬هزار مگاوات بوده که با توجه به در مدار جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار هکتار اراضی شهری در اختیار‬ ‫وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا‬ ‫سوی دو وزارتخانه و همچنین‬ ‫یاداوری اینکه ‪ ۵۳۰‬هزار واحد‬ ‫ارایــه ســازوکارهای الزم بــه‬ ‫از طــرح اقــدام ملــی مســکن‬ ‫منظــور هــم افزایــی بیشــتر را‬ ‫هم اکنون در سراســر کشور در‬ ‫از جملــه دالیــل موفقیــت‬ ‫حــال اجراســت‪ ،‬بــر همراهی‬ ‫تفاهم نامه مشــترک برشــمرد‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫متقاضیــان پذیرفتــه شــده در‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬با تالش وزارت‬ ‫تامیــن بــه موقــع اورده هــا‪،‬‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬جریان تولید‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬مســکن به جریان پایداری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی ‪ ۲۶‬تیــر عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم خاطرنشــان‬ ‫در مراســم اغاز عملیات اجرایــی ‪ ۵۹۰۳‬واحد کــرد‪ :‬طرح اقدام ملی مســکن بــا برنامه ریزی‬ ‫از یکصــد هــزار واحد طرح اقدام ملی مســکن منســجم و نظــام منــد و با رعایــت مالحظات‬ ‫کارکنان جهاد کشــاورزی‪ ،‬موضوع تفاهم نامه زیســت محیطــی و معمــاری و شناســایی‬ ‫دو وزارتخانــه بــرای تامیــن مســکن کارکنــان متقاضیــان واقعــی‪ ،‬اجرایــی و عملیاتی شــده‬ ‫وزارت جهاد که ســال گذشــته به امضا رســید‪ ،‬اســت‪ .‬اســامی تســهیل در تامین مالی پروژه‬ ‫گفت‪ :‬مردم مستحضر باشند که به دلیل قرائت طرح اقدام ملی را از دیگر اقدامات و پیگیری‬ ‫های ناصواب در ســنوات گذشته چندین سال هــای وزارت راه و شهرســازی عنــوان کــرد و‬ ‫با فقر زمین در محدوده و حریم شهرها مواجه گفــت‪ :‬در مــاه هــای پایانــی ‪ ۱۳۹۸‬از شــورای‬ ‫بودیــم‪ .‬بــا تــاش مســتمر هــم اکنــون به یک پول و اعتبار مصوبه ای اخذ شــد که بر اســاس‬ ‫قرائــت و برداشــت واحــد در خصــوص تامین ان ‪ ۸۰‬درصــد تامین مالی ســاخت مســکن به‬ ‫زمین برای احداث مسکن دست یافتیم‪ .‬وزیر انبــوه ســازان تســهیالت ارایه شــود‪ .‬همچنین‬ ‫راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬هم اکنون فقر زمین تســهیالت دریافتی از سازنده به خریدار قابل‬ ‫برای احداث مســکن برطرف شــده اســت و با انتقال باشد‪.‬‬ ‫تفاهــم نامــه ای کــه بیــن وزارت راه بــا وزارت‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گام تکمیلــی نیــز رقــم‬ ‫جهاد منعقد شد ‪ ۵۰‬هزار هکتار اراضی شهری تسهیالت از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫را تحــت اختیــار گرفتیم که امیدوار هســتیم با تومــان افزایــش یافــت و با این کار توانســتیم‬ ‫تاکید وزیر جهاد کشــاورزی اراضی بیشــتری در نسبت وام به قیمت تمام شده را تا حدود ‪۶۰‬‬ ‫اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور اجرای درصد ارتقا بدهیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی اعالم‬ ‫طرح های تولید مسکن قرار بگیرد‪ .‬اسالمی با کرد‪ :‬هم اکنون طرح اقدام ملی مســکن در ‪۱۰‬‬ ‫یاداوری این مطلب که تفاهم نامه وزارت راه هــزار نقطه با اجرای ‪ ۵۳۰‬هــزار واحد در حال‬ ‫با وزارت جهادکشاورزی مهرماه ‪ ۱۳۹۹‬به امضا انجام اســت که در مراحل گوناگون پیشرفت‬ ‫رســید‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬شناســایی و ثبــت نــام از فیزیکی اســت‪ .‬اســامی افزود‪ :‬تا به امروز ‪۴۰‬‬ ‫بازنشستگان و شاغالن وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬هــزار واحــد طرح اقدام ملی مســکن در قالب‬ ‫انجــام مراحل قانونی برای تغییر کاربری ها و طــرح مشــارکتی و واگــذاری گروهــی در بافت‬ ‫ســایر موارد طی ‪ ۱۰‬ماه انجام شــد تا عملیات فرسوده و سایر بافت ها افتتاح شد‪ .‬چنانچه‬ ‫اجرایــی بــا برنامــه ریــزی بــه منظــور توســعه مردم اورده خود را به موقع واریز کنند واحدها‬ ‫مســکن انجام شــود‪ .‬وی ارایه برنامه واحد از در زمان مقرر تحویل متقاضیان خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫‪3‬‬ ‫انجامموفقیت امیزتعمیراتبرنامه ریزی شده‬ ‫واحد گندله سازی در تیر ماه‬ ‫مدیــر گندل هســازی شــرکت فــوالد مبارکــه از‬ ‫یشــده‬ ‫انجــام موفقیت امیز تعمیــرات برنامه ریز ‬ ‫شش روزه این واحد در تیرماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫رضــا اســماعیل پور بــا اعــام این خبــر گفت‪:‬‬ ‫بــا حمایــت واحدهــای ســرویس دهنده‪ ،‬خریــد‬ ‫یشــده‬ ‫و پشــتیبانی و فنــی‪ ،‬تعمیــرات برنامه ریز ‬ ‫ش ـش روزه واحــد گندل هســازی بــا اماد هســازی و‬ ‫هماهنگــی منســجم و با انجام بیــش از ‪ 35‬هزار‬ ‫نفر ســاعت فعالیت تعمیراتــی به طور منظم‪ ،‬با‬ ‫کیفیت و بدون بروز حادثه ایمنی انجام شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نکتــه قابل ذکــر در ایــن توقــف‬ ‫تعمیراتی‪ ،‬تعویض سیســتم اب بندی خشک کن‬ ‫ابتدای کوره پخت برای اولین بار در شرایط گرم‬ ‫کــوره پخــت‪ ،‬جهــت بهبــود فرایند و رســیدن به‬ ‫رکورد فاصله زمانی ‪ 24‬ماه بین تعمیرات اساسی‬ ‫واحد گندله سازی تا انتهای مهر ‪ 1400‬بود‪.‬‬ ‫اســماعیل پور خاطرنشــان کرد‪ :‬اخرین رکورد‬ ‫فاصلــه زمانــی بیــن تعمیــرات اساســی واحــد‬ ‫گندل هســازی در شــرایط ســرد کوره پخــت حدود‬ ‫‪ 20‬مــاه بــوده اســت‪.‬در ایــن خصــوص رئیــس‬ ‫دفتــر برنامه ریــزی و کنترل نگهــداری و تعمیرات‬ ‫نســازی نیــز گفــت‪ :‬انجام فعالیــت تعمیراتی‬ ‫اه ‬ ‫دوره ای در واحد گندله ســازی بــرای حفظ اماده‬ ‫به کاری تجهیزات و به حداقل رســاندن توقفات‬ ‫اضطراری انجام می شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا جمالی افــزود‪ :‬انجام این فعالیت‬ ‫تعمیراتــی بــا نفرســاعت ذکرشــده در مدت زمان‬ ‫محــدود بــا اماد هســازی دقیــق و مناســب‪،‬‬ ‫به روزرسانی دســتورالعمل های تعمیرات‪ ،‬تامین‬ ‫قطعــات یدکــی و مصرفــی و مهــارت کارکنــان‬ ‫اجرایی و نظارت مناسب انجام شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در مراحل اماده سازی و اجرای‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬هماهنگی بسیار خوبی بین مسئولین‬ ‫و ناظرین تعمیرات واحد گندله سازی و تعمیرات‬ ‫مرکــزی ایجــاد و جلســات مربوطــه بــا توجــه به‬ ‫شرایط ناشی از کرونا با حداقل نفرات و در اکثر‬ ‫موارد به صورت غیرحضوری برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تعمیــرات مکانیــک هــم در این‬ ‫یشــده‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬توقفــات برنامه ریز ‬ ‫تعمیراتــی واحــد گندل هســازی از لحــاظ حجــم‬ ‫نیروی انســانی‪ ،‬قطعات‪ ،‬مکانیســم و ابزاراالت‬ ‫و مدت زمــان محــدود‪ ،‬منحصرب هفــرد و نیازمنــد‬ ‫انسجام و برنامه ریزی و سازماندهی خاص خود‬ ‫اســت‪ .‬حمیدرضــا بــذار افزود‪ :‬قبــل از انجام این‬ ‫تعمیــرات دوره ای بــرای اطمینــان از جلوگیــری از‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬از کارکنان نظارت تعمیرات‬ ‫مرکزی و پیمانکاران درگیر تســت ‪ PCR‬به عمل‬ ‫امــد و بــا حمایت و کمــک کارشناســان ایمنی بر‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی نیز نظارت شد‪.‬‬ ‫رئیس تولید واحد گندل هســازی فوالد مبارکه‬ ‫نیــز در خصــوص ایــن عملیــات تعمیراتــی اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬توقف شش روزه گرم واحد گندله سازی با‬ ‫همدلی و هماهنگی تیم تولید واحد گندله سازی‬ ‫و بــا اعتمــاد و اتــکا بــه دانش و تخصــص خود و‬ ‫اجرای دستورالعمل های کاری اصالح شده مطابق‬ ‫برنامه و به صورت ایمن انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫خشــایار پاســیار افــزود‪ :‬در ایــن توقــف‬ ‫تعمیراتــی‪ ،‬بــا برگــزاری جلســات تخصصــی و‬ ‫همــکاری تیم نظافت صنعتــی و مطابق برنامه‪،‬‬ ‫کلیه فعالیت های تولید و نظافت صنعتی با نظم‬ ‫و انضباط و به صورت ایمن انجام گرفت و خط‬ ‫تولیــد طبق برنامــه در اختیار تیم تعمیــرات قرار‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تیم تولید واحد گندله سازی‬ ‫بــا راهکاری جدید برای اولین بار اقدام به خارج‬ ‫کــردن پالتــکار از ‪ ۳۰‬متــر ابتدایی کــوره پخت در‬ ‫این توقف گرم نمود و با اصالح شرایط اب بندی‬ ‫خش ـک کن ابتدای کوره پخــت در محیطی ایمن‬ ‫باعــث ارتقــای کیفیــت گندلــه تولیدی شــد‪ .‬این‬ ‫مهــای تولیــد و‬ ‫فعالیــت بــا همــکاری نزدیــک تی ‬ ‫تعمیرات و با موفقیت کامل انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫رئیــس تعمیــرات واحــد گندل هســازی هــم در‬ ‫یشــده گفت‪ :‬این‬ ‫خصوص این توقف برنامه ریز ‬ ‫عملیات بزرگ تعمیراتی با برنامه ریزی منســجم‬ ‫تهــا در تعمیــرات‬ ‫و اماد هســازی مناســب فعالی ‬ ‫محلی مکانیــک‪ ،‬برق‪ ،‬ابزار دقیق و اتوماســیون‬ ‫واحد گندل هســازی با همدلی و همکاری کارکنان‬ ‫تعمیــرات و تولیــد و پیمانــکار مقیــم واحــد بــا‬ ‫موفقیت انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫محمــد خدابنــده گفــت‪ :‬هماهنگی هــای‬ ‫شهــای تعمیــرات محلــی و‬ ‫مناســب در بخ ‬ ‫تعمیــرات مرکــزی و دفاتر فنی تعمیرات و ســایر‬ ‫بخش های پشتیبانی در اجرای این مهم از نقاط‬ ‫قوت این توقف برنامه ریزی شده بود‪.‬‬ ‫کامبیــز طیبــی سرپرســت تعمیــرات مکانیــک‬ ‫واحــد گندل هســازی هــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫اماد هســازی و نظــارت موثر بــر اجرای فعالیت ها‬ ‫و با اولویت ایمنی تعمیرات اســیاب ها‪ ،‬تعویض‬ ‫بدنه غبارگیر ِتر اسیاب خط ‪ 2‬و جایگزینی یکی‬ ‫از گیربکس های درایو کپسول اسیاب خط ‪ 1‬برای‬ ‫اولین بار‪ ،‬تعمیرات اساسی میکسرها‪ ،‬تعمیرات‬ ‫بخــش دیســک‪ ،‬تعمیــرات و تنظیمــات ســرند‬ ‫غلتکــی ورودی کــوره پخت‪ ،‬تعمیــرات فن های‬ ‫پروسس‪ ،‬تعمیرات مکانیسم اب بندی خشک کن‬ ‫ابتــدای کــوره پخت‪ ،‬تعمیرات الورینــگ و درایو‬ ‫کــوره پخــت و فیدرهــا و شــوت ها‪ ،‬تعمیــرات‬ ‫غبارگیرهــای کــوره پخــت‪ ،‬تعمیــرات ســیاالت و‬ ‫پمپ های مربوطه انجام شد‪.‬‬ ‫کارشــناس مشــاور ایمنــی واحــد گندله ســازی‬ ‫نیــز در پایــان گفــت‪ :‬برنامه ریزی حضــور کارکنان‬ ‫و فعالیت های توقف برنامه ریزی شــده براســاس‬ ‫رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی‪ ،‬رعایت‬ ‫قوانیــن و مقــررات ایمنی‪ ،‬امــوزش و به کار گیری‬ ‫دستورالعمل های ایمنی فعالیت ها و نظارت موثر‬ ‫بــر انجــام ایمــن کار از نقــاط قوت ایــن عملیات‬ ‫تعمیراتی بود‪.‬سیدجواد موسوی افزود‪ :‬تعمیرات‬ ‫انجا مشــده بــر روی تجهیــزات‪ ،‬ضریــب ایمنــی‬ ‫را افزایــش داده و بــا کاهــش حجــم تعمیــرات‬ ‫اضطراری‪ ،‬احتمال وقوع حوادث کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گالیه های کامیون داران کهبهپایخستگی گذاشتهشد!‬ ‫در پــی گالیــه کامیــون داران و نماینــدگان‬ ‫نهــا از بی برنامــه بــودن و‬ ‫تشــکل های ا ‬ ‫ناهماهنگــی دســتگاه های متولــی‪ ،‬طوالنــی‬ ‫بودن فرایند ترخیص کاال و ‪...‬به عنوان دالیل‬ ‫انباشــت کاالهای اساســی در بنــدر امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬معــاون ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــن‬ ‫گالی ههــا را ناشــی از خســتگی کامیــون داران‬ ‫می دانــد و بس!بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬طــی هفتــه‬ ‫گذشــته مشــکالتی در زمینه حمل و جابه جایی‬ ‫کاال از بنــدر امــام خمینــی (ره) بــه وجــود امده‬ ‫بود و خبرهای بســیاری منتشــر شــد از اینکه به‬ ‫دلیل کمبود کامیون تخلیه و بارگیری کاال از بندر‬ ‫امــام خمینی (ره) با کندی انجام شــده و حجم‬ ‫بســیار زیــادی از کاالهــای اساســی در ایــن بندر‬ ‫انباشــت شــده اســت‪ .‬پس از ان در ویدئوهایی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان‬ ‫با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫که از کامیون داران در حال اعتراض به مسئوالن‬ ‫محلی و در مصاحبه های نمایندگان تشکل های‬ ‫ان ها منتشر شد‪ ،‬انتقادات بسیاری مطرح شد از‬ ‫اینکه چرا این وضعیت به وجود امده است‪.‬‬ ‫احمــد کریمی ‪-‬دبیــر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیونداران‪ -‬در این باره به ایســنا گفت‪ :‬بی برنامه‬ ‫بودن و کوتاهی دستگاه ها و متولیان متعدد سبب‬ ‫شده کهحمل کاال در بندر امامخمینی(ره)بامشکل‬ ‫مواجــه شــود اما موضــوع ک ـم کاری کامیــون داران در‬ ‫این زمینه به هیچ وجه درســت نیســت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگر کامیونی برای حمل بار به بندر امام خمینی (ره)‬ ‫می رودبایدیکهفتهدر تعمیرگاه کرایه ای که گرفته‬ ‫را هزینه کند تا این ماشین دوباره برای بارگیری اماده‬ ‫شــود و این زمانی طوالنی را می گیرد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اگر کامیونی فرسوده نباشد در ماه تا هشت‬ ‫ســرویس هــم می توانــد بــرای بارگیری به بنــدر امام‬ ‫سفر کند اما با این شرایط توانایی کامیون فرسوده‬ ‫تا حدود ســه ســرویس در ماه کاهش می یابد‪.‬دبیر‬ ‫کانون انجمن های صنفــی کامیــون داران بی برنامه‬ ‫بــودن و و ناهماهنگــی برای ترخیــص کاال را یکی از‬ ‫مشکالتکامیون داراندانستکهسببکندیتخلیه‬ ‫یشــود و‬ ‫و بارگیــری کاال از بنــدر امــام خمینی (ره) م ‬ ‫گفت‪ :‬کامیون داراندربندرامامخمینی(ره)بههمین‬ ‫دلیل‪ ،‬مدت طوالنی منتظر می مانند؛ چرا که فرایند‬ ‫ترخیص کاال تا مرحله بارگیری بسیار طوالنی است‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح شــد که فرهاد منتصر‬ ‫کوهســاری –معاون بندری و امور اقتصادی سازمان‬ ‫بنادرودریانوردی‪-‬در گفت وگوباایسنااین گالیه های‬ ‫کامیون داران را ناشی از خستگی ان ها می داند وی در‬ ‫این باره معتقد است که کامیون داران راه طوالنی را‬ ‫تابندر امامخمینی(ره)می ایندوخستههستند‪.‬اگر‬ ‫اعتراضی هم می کنند‪ ،‬حق دارند اما فرایند ترخیص‬ ‫کاال طوالنینیستوهماکنونبالغبردومیلیونتن‬ ‫کاال ترخیص شــده و اماده بارگیری است‪ .‬همچنین‬ ‫از ابتدا هیچ ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف‬ ‫برای ترخیص‪ ،‬تخلیه و بارگیری کاال وجود نداشــته‬ ‫است‪.‬منتصر کوهســاری افزود‪ :‬طی روزهای گذشته‬ ‫مشکالتی در زمینه کمبود کامیون وجود داشت‪ ،‬اما‬ ‫هم اکنون این مشکل برطرف شــده و روزانه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬دســتگاه کامیــون بــه بندر امام خمینــی (ره)‬ ‫می ایدوکاالهایاساسیراجابه جامی کنند‪.‬همچنین‬ ‫در تالشــیم تا در روزهای اتی تعداد کامیون ها را که‬ ‫بهبندرامامخمینیمی ایندبه‪ ۲۵۰۰‬دستگاهافزایش‬ ‫دهیم و برای رسیدن به این هدف مشوق هایی هم‬ ‫برای کامیونداراندر نظر گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫ایران زمین‪ ،‬بانکی که به‬ ‫ک است‬ ‫شما نزدی ‪‎‬‬ ‫«اینــده همه صنایع دیجیتالی اســت و ایــن اینده از‬ ‫انچه که فکر می کنید به شما نزدیک‪‎‬تر است‪ ».‬حال اگر‬ ‫اعتقاد داریم اینده همه صنایع دیجیتالی است‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ان چه شکلی خواهد بود؟ در مطالعه ای که «هواوی»‬ ‫و «اکســفورد اکونومیکس» انجــام داده اند‪ ،‬پیش بینی‬ ‫شــده که تا سال ‪ ۲۰۲۵‬حدود ‪ ۲۵‬درصد اقتصاد جهان‬ ‫دیجیتالــی خواهــد شــد‪ .‬ایــن یعنــی عــددی در حدود‬ ‫‪ ۲۳‬تریلیــون دالر‪ .‬ایــن درصد در ســال ‪ ۲۰۱۵‬حدود ‪۱۵‬‬ ‫درصد بوده که نشــان دهنده رشــد ‪ ۱۰‬درصدی تنها طی‬ ‫‪ ۱۰‬سالاست‪.‬در عصرحاضر‪،‬فناوری هایدیجیتالمنبع‬ ‫اصلی ثروت و قدرت محســوب می شــوند‪ .‬کسانی که‬ ‫ایــن فناوری ها را گســترش داده و ســعی در خلق ارزش‬ ‫به کمک ان ها دارند‪ ،‬صاحبان اصلی قدرت و ثروت در‬ ‫عصردیجیتالمی باشند‪.‬‬ ‫کهــا را در‬ ‫ایــن پیشــرفت و توســعه پرشــتاب‪ ،‬بان ‬ ‫سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار داده و منجر به پدیدار شدن‬ ‫رویکردجدیدیبانامبانکداریدیجیتالیشدهاست‪.‬در‬ ‫بانکداری دیجیتالی‪ ،‬دیگر ارائه خدمات بانکی محدود‬ ‫و در انحصــار بانــک نبوده و بانک ها به عنوان بســتری‬ ‫بــرای انجــام امور بانکی هســتند‪ .‬بانکــداری دیجیتالی‬ ‫ت اپ ها‬ ‫به خصوص مورد اســتقبال فین تک ها‪ ،‬اســتار ‬ ‫و ســایر کســب و کارهای کوچک جهت ارائه خدمات‬ ‫شــخصی سازی شده به مشــتری است‪ .‬علیرغم جدید‬ ‫بودنرویکردبانکداریدیجیتالی‪،‬انعطافپذیریقابل‬ ‫توجهیبرایتوسعهوبرطرف کردنانواعنیازمندی هااز‬ ‫خود نشان داده است‪ .‬بانکداری دیجیتال در ایران یک‬ ‫مفهوم جدید است و جامعه هنوز به عمق این موضوع‬ ‫پی نبرده است‪ .‬در حال حاضر بانک ها با توصیه وزارت‬ ‫اقتصاد در پی تدوین نقشه راه برای رسیدن به بانکداری‬ ‫دیجیتال هســتند‪ ،‬در چنین شــرایطی بانک ایران زمین‬ ‫امروز در جایگاه یک بانک خصوصی پلتفرم بانکداری‬ ‫دیجیتــال را امــاده کــرده و به صورت پایلــوت در اختیار‬ ‫مشتریانقرار خواهدداد‪.‬‬ ‫حدود ســه ماه مانده به پایان ســال گذشته‪ ،‬بانک‬ ‫ایران زمین از «فراز» رونمایی کرد‪ .‬فراز مخفف عبارات‬ ‫فناوری روز ایران زمین و عنوان نخستین پلتفرم دیجیتال‬ ‫این بانک اســت که در حال حاضر به صورت ازمایشی‬ ‫در اختیار شماری ازکارکنان و مشتریان ان قرار گرفته‪ ،‬اما‬ ‫بانک ایران زمین بر ان است تا پایان امسال این پلتفرم را‬ ‫در دسترس همه مشتریانش قرار دهد تا به گفته مدیران‬ ‫ان انقالبی دیگر پس از بانکداری الکترونیک در صنعت‬ ‫بانکداری کشور بیافریند؛ این تمام اطالعاتی است که‬ ‫تاکنــون از فــراز منتشرشــده امــا با این تفاســیر دانســتن‬ ‫جزئیاتبیشتراز اینپلتفرممی تواندجالب توجهباشد‪.‬‬ ‫فرهــاد اینالویــی معــاون فنــاوری اطالعــات بانک‬ ‫ایران زمین‪ ،‬فراز را نخســتین پلتفرم بانکداری دیجیتال‬ ‫کشور معرفیمی کند‪.‬اوهمچنینفراز رامصداقواقعی‬ ‫بانکــداری بــاز می داند که به دســت بانــک ایران زمین‬ ‫اجــرا می شــود‪ ،‬رویکــردی کــه در دنیــا رو بــه توســعه‬ ‫است و کارکرد شعب بانکی را متحول می کند‪ .‬در این‬ ‫حالت‪ ،‬نه تنها مشتری دارای یک هویت واحد در کلیه‬ ‫درگاه هــا اســت‪ ،‬بلکه عمال همه درگاه هــا را به صورت‬ ‫یک سیستم یکپارچه و واحد می بیند‪ .‬در شیوه ‪Omni‬‬ ‫‪ Channel‬ارتباط با مشــتری در هر زمان‪ ،‬هر مکان و بر‬ ‫روی همه ابزارها به شیوه ای یکنواخت انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫همچنیندراینشیوه‪،‬مشتریوفعالیت هایی کهانجام‬ ‫می دهد‪ ،‬محور نحوه ارائه ســرویس هایی است که به‬ ‫وی ارائه می شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شیوه سرویس دهی به‬ ‫هر مشتری‪ ،‬بر اساس فعالیت هایی که در کلیه درگاه ها‬ ‫انجام داده است شخصی سازی می شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در‬ ‫اینشیوهنه تنهابهدرخواست هایصریحمشتریپاسخ‬ ‫داده می شــود‪ ،‬بلکــه عالیق و نیازهــای ضمنی وی نیز‬ ‫حدس زده می شود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به شرح‬ ‫ذیل اقدام نماید‪ .‬لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫حفاری و نصب انشعابات فاضالب‪،‬‬ ‫اجرای خطوط جمع کننده فرعی و‬ ‫منهولهای فاضالبی در نقاط پراکنده‬ ‫منطقه یک اب و فاضالب شهر‬ ‫ارومیه‬ ‫‪6/839/712/888‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪12‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪3۴2/000/000‬‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫منابع مالی و داخلی‬ ‫شرکت‬ ‫گواهینامه صالحیت‪ :‬پایه ‪ ۵‬اب از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫* تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ‪ 010۵71977۴00۵‬نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد‪*.‬‬ ‫‪ )1‬از تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۴/۲7‬لغایت ‪ ۱۴۰۰/۰۴/3۱‬با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ ۰۱۰۵7۱۹77۴۰۰۵‬نزد بانک ملی‪ ،‬اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی‪ :‬ارومیه چهار راه مخابرات شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در‬ ‫ارومیه با شماره ‪( ۰۴۴3۱۹3۵37۱‬دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ ۰۱۰۵7۱۹77۴۰۰۵‬نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫به ادرس ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه غیره الزامی است‪ .‬مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات‬ ‫مورد نیاز‪ -۱ :‬عنوان مناقصه ‪ -۲‬نام شرکت ‪ -3‬مدیر عامل ‪ -۴‬پست الکترونیکی ‪ -۵‬شماره تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬همراه ‪ -6‬ادرس در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ‪۴۸‬‬ ‫ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ‪ ۰۴۴3۱۹۴۵376‬فکس نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی اسناد به عهده‬ ‫مناقصه گر خواهد بود‪ .‬همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده‪ ،‬قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫مناقصه گران بایستی پاکت ارزیابی کیفی را مطابق اسناد ارزیابی کیفی ارائه شده تکمیل و جداگانه بصورت سر بسته و الک و مهر شده بهمراه پاکت مناقصه مجزا (حاوی پاکات الف و ب و ج)‬ ‫سربسته و الک و مهر شده‪ ،‬در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ ۰۹:۰۰‬صبح مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱7‬محل ارومیه‪ ،‬چهار راه مخابرات‪ ،‬شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی پاکات بایستی بصورت سربسته و مهر‬ ‫و موم شده قبل از اتمام موعد تحویل‪ ،‬پس از رویت در دفتر قراردادها‪ ،‬تحویل دبیرخانه شرکت گردد‪.‬‬ ‫پاکتهای ارزیابی کیفی پس از اتمام مهلت تسلیم اسناد‪ ،‬جهت ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی ارسال خواهد شد و پاکات مناقصه (حاوی پاکات الف و ب و ج) پس از مشخص شدن نتیجه‬ ‫ارزیابی کیفی راس ساعت ‪ ۱۰:3۰‬صبح مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸‬در کمیسیون مناقصه گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۴/۲۹ :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۴/۲7 :‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی(سهامی خاص)‬ ‫اگهی مناقصه مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری ورزنه باستناد مجوز شماره ‪ ۴۰۸‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/3/۲‬شورای اسالمی شهر‬ ‫ورزنه در نظر دارد عملیات خرید‪ ،‬حمل و پخش اســفالت و ‪ mc‬معابر سطح شهر‬ ‫ورزنه را تا ســقف مبلغ ‪ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد‬ ‫الشرایط و دارای رتبه و کارخانجات تولید کننده اسفالت واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان در صورت‬ ‫داشتن شرایط الزم می توانند جهت شرکت در مناقصه مذکور و کسب اطالعات بیشتر در ساعات‬ ‫اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه‬ ‫مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹‬به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند ‪.‬‬ ‫شهرداریورزنه‬ ‫م الف‪۱۱67۸۰۲ :‬‬ صفحه 3 ‫‪ ۴‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-844‬رای شماره ‪ 140060302026002810‬مورخ ‪ 1400/03/02‬هیات چهار خانم پروانه شهابی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۸‬کد ملی ‪ ۱۲۸۳6۲56۱۱‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 28/14‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۷۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی از مالکیت مالک رسمی حاج محمد کوچک یزدی لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/29 :‬موسوی‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان ‪/1159379‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-848‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ ۳‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۶۶۰‬مورخ ‪ 1400/2/29‬اسداله خسروی فرزند نصراله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۶۸‬صادره از نجف اباد بشماره ملی ‪ ۱۰۹۱۸۸۳۱۲۲‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۵۸‬فرعی از اصلی ‪ ۷۸۹۷‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 229/06‬متر مربع خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/29 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی شبان ‪/1159336‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-853‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۱۴۲۷‬مورخه ‪ 1400/04/06‬هیات به شماره کالسه ‪۱۳۹9-۱۸۰‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فیروز شکیبا فرزند فرج اله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۳‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 18/75‬متر مربع از پالک ‪۲۳۳‬‬ ‫فرعی از ‪ 164‬اصلی واقع در اراضی حصار شیر علی خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای قوچعلی دهگاهی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/14:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/29:‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/3135‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-856‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 6088‬و ‪ 6087‬مورخه ‪ 1399/10/09‬خانم افسانه شامحمدی فرزند امیدعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع و اقای حمید محمدکبیری نجف ابادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 208/80‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 412‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬از بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/29 :‬مهدی صادقی وصفی‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1159283‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫‪ -9-858‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز‬ ‫در روزنامه های رویداد امروز و نسل فردا چاپ اصفهان اگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫نسبت به‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫بند ( الف ) به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند ‪ ،‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫بند الف)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -1‬اصلی ابنیه‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001826‬محمدرضا تاکی فرزند خلیل اله ششدانگ‬ ‫یک باب خانه و ساختمان های قدیمی متصله مجزی شده از پالک ‪ 100‬فرعی به مساحت ‪282.70‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001634‬احمد کریمیان عمروابادی فرزند کریم‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1145‬فرعی به مساحت ‪ 81.72‬متر مربع‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001801‬زینت عباسی فرزند کیان ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1671‬فرعی به مساحت ‪ 131.20‬متر مربع‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008803‬نجما فرازمند فرزند رضا ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3003.3‬فرعی که به شماره ‪ 8065‬فرعی تبدیل شده به مساحت ‪81.38‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ – 1400/03/31 - 140060302008001978‬محمد رهائی فرزند رمضانعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3166‬فرعی به مساحت ‪ 321.51‬متر مربع‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ – 1400/03/31 - 140060302008001979‬زهره رضائی فرزند قربانعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3166‬فرعی به مساحت ‪ 321.51‬متر مربع‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001638‬حبیب اله علی عابدی فرزند ابوالقاسم‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی مجزی شده از پالک ‪ 3400‬فرعی به مساحت ‪ 49.94‬متر مربع‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ – 1400/04/06 - 140060302008002058‬فتح اله الصاق فرزند رحمت اله ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 4101‬فرعی به مساحت ‪ 29.28‬متر مربع‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ – 1400/03/13 - 140060302008001310‬محمد مهدی نصیری فرزند محمد جواد‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 4292‬فرعی به مساحت ‪ 59.61‬متر مربع در ازاء‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ از قسمت مجهولی ان‬ ‫دوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ – 1400/03/12 - 140060302008001278‬ابراهیم میرزاپور فرزند حیدرعلی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 54‬فرعی که به شماره ‪ 13393‬فرعی‬ ‫تبدیل شده به مساحت ‪ 92.14‬متر مربع‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ – 1400/03/12 - 140060302008001279‬زهرا مهدیان فرزند عباس نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 54‬فرعی که به شماره ‪ 13393‬فرعی تبدیل‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫شده به مساحت ‪ 92.14‬متر مربع‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ – 1400/02/22 - 140060302008000878‬مهدی سبزواری فرزند عبدالحسین‬ ‫ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 165.2‬فرعی که به شماره ‪ 15368‬فرعی تبدیل شده به‬ ‫مساحت ‪ 163.68‬متر مربع‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ – 1400/02/22 - 140060302008000879‬مهدی سبزواری فرزند عبدالحسین‬ ‫ششدانگ قسمتی از یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 165.2‬فرعی که به شماره ‪ 15368‬فرعی تبدیل‬ ‫شده به مساحت ‪ 74.85‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 1987‬فرعی و قسمتی از جوی متروکه‬ ‫جمعًا تشکیل یک باب انبار را داده است‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ – 97/09/29 - 139760302008005546‬الهه گرامی فرزند رضا ششدانگ یک‬ ‫باب انبار به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی ان مجزی شده از پالک ‪ 237‬فرعی به مساحت ‪ 187.33‬متر مربع‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ – 1400/01/07 - 140060302008000049‬اکبر پیروی شهرضائی فرزند قدرت‬ ‫اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 258‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 232.08‬متر مربع‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ – 1400/01/07 - 140060302008000050‬زهره دهقانزاد فرزند محمد علی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 258‬فرعی به مساحت ‪ 232.08‬متر مربع‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ – 1400/01/25 - 140060302008000340‬نورالدین عاشوری فرزند خانعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 376‬فرعی به مساحت ‪ 244.31‬متر مربع در ازاء ‪ 4.5‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف رحیم عربلو نره‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 140060302008001355‬زهرا ترابی زیارتگاهی فرزند یحیی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه با طبقه تحتانی ان مجزی شده از پالک ‪ 479‬فرعی به مساحت ‪ 185.96‬متر مربع‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 140060302008001346‬محمد رضا خضری فرزند علی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 743‬فرعی به مساحت ‪ 160.84‬متر مربع‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ – 1400/03/09 - 140060302008001211‬سعید ذوالفقاری فرزند اکبر نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 753.5‬فرعی که به شماره ‪ 14056‬فرعی تبدیل شده‬ ‫به مساحت ‪ 144.40‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪ 753.4‬فرعی که به شماره ‪ 14057‬فرعی‬ ‫تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 753.4‬فرعی که به شماره ‪ 14057‬فرعی تبدیل شده‬ ‫به مساحت ‪ 2.92‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪ 753.5‬فرعی که به شماره ‪ 14056‬فرعی تبدیل‬ ‫شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ – 1400/03/09 - 140060302008001212‬محبوبه اسماعیلی بوانی فرزند ابراهیم‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 753.5‬فرعی که به شماره ‪ 14056‬فرعی تبدیل شده‬ ‫به مساحت ‪ 144.40‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪ 753.4‬فرعی که به شماره ‪ 14057‬فرعی‬ ‫تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 753.4‬فرعی که به شماره ‪ 14057‬فرعی تبدیل شده‬ ‫به مساحت ‪ 2.92‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪ 753.5‬فرعی که به شماره ‪ 14056‬فرعی تبدیل‬ ‫شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001663‬رضا دهقان شهرضا فرزند رمضان‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 797‬فرعی به مساحت ‪ 67.44‬متر مربع‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001798‬اسماعیل دهقان شهرضا فرزند محمد‬ ‫علی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 977‬فرعی به مساحت ‪ 198.35‬متر مربع‬ ‫در ازاء تمامت یک سهم و پنج هزار و دویست و چهل و هفت ‪ ،‬شش هزار و چهارصد و هشتاد و هشتم‬ ‫سهم مشاع از ‪ 15‬سهم ششدانگ که تمامت یک سهم و یکصد و چهل و نه ‪ -‬هشتصد و یازدهم سهم‬ ‫مشاع دیگر ان از قسمت مجهولی ان‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001751‬محمد موالئیان فرزند علی نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 995‬فرعی به مساحت ‪ 205.70‬متر مربع‬ ‫در ازاء چهل و یک ‪ -‬شصتم قفیز مشاع از یک و هشتاد و پنج ‪ -‬یکصدم قفیز مشاع از ‪ 30‬قفیز ششدانگ‬ ‫انتقال عادی مع الواسطه از طرف مرتضی طبیبیان‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001752‬افسر نصیرپور فرزند عبدالکریم نسبت به‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 995‬فرعی به مساحت ‪ 205.70‬متر‬ ‫مربع در ازاء یک و یازده ‪ -‬سی ام قفیز مشاع از دو و یک – بیستم قفیز مشاع از ‪ 30‬قفیز ششدانگ که‬ ‫میزان یک و یک – ششم قفیز ان انتقال عادی مع الواسطه از طرف مرتضی طبیبیان و میزان یک ‪ -‬پنجم‬ ‫قفیز ان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود رضا شوقی‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ – 1400/04/04 - 140060302008002029‬احسان سلطانی فرزند قربانعلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 997‬فرعی به مساحت ‪ 238.37‬متر مربع‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ – 1399/12/05 - 139960302008008222‬سید مجید صفائی وشاره فرزند سید‬ ‫سعید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1008‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 159.47‬متر مربع‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ – 1399/12/05 - 139960302008008223‬منیره ابراهیمی فرزند علیرضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1008‬فرعی به مساحت ‪159.47‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪ – 1400/01/07 - 140060302008000046‬رحمت اله صفدریان کرویه فرزند حسین‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1008‬فرعی به مساحت ‪ 159.22‬متر مربع‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 14006030200801829‬محمد اطرشی فرزند عبدالخالق ششدانگ‬ ‫یک واحد تعمیرگاه مجزی شده از پالک ‪ 1042‬فرعی به مساحت ‪ 57.17‬متر مربع‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008795‬محمد لطیف نصیری فرزند علی اقا‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1051‬فرعی به مساحت ‪ 200.45‬متر مربع‬ ‫‪ -32‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001819‬اصغر دهقان شهرضائی فرزند جعفر‬ ‫قلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1053‬فرعی که به شماره ‪ 13901‬تبدیل شده و‬ ‫‪ 12940‬فرعی به مساحت ‪ 131.06‬متر مربع‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ – 1400/01/24 - 140060302008000305‬زهرا حداد فرزند عبدالخلیل ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1180‬فرعی به مساحت ‪ 160.85‬متر مربع‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ – 1400/02/22 - 140060302008000875‬علی قانع فرزند عبدالعلی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1549‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 334.85‬متر مربع‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ – 1400/02/22 - 140060302008000876‬سلیمه فرشید فر فرزند حسین نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1549‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 334.85‬متر مربع‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ – 1400/03/11 - 140060302008001265‬حمید سلطانی فرزند بختیار نسبت به‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 1552‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 120.07‬متر مربع‬ ‫‪ -37‬رای شماره ‪ – 1400/03/11 - 140060302008001266‬زینب جهانبانی وشاره فرزند حسینعلی‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 1552‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 120.07‬متر مربع‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001823‬زهرا تقدیسی فرزند محمد جعفر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1552‬فرعی به مساحت ‪ 92.02‬متر مربع‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001824‬سحر افالکی فرزند غالمرضا نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1552‬فرعی به مساحت ‪ 92.02‬متر مربع‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ – 1400/02/19 - 140060302008000830‬سجاد ممیز فرزند محمد مهدی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1554‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 170.81‬متر مربع‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ – 1400/02/19 - 140060302008000831‬نگین ممیز فرزند محمد رضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1554‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 170.81‬متر مربع‬ ‫‪ -42‬رای شماره ‪ – 1400/03/11 - 140060302008001264‬فریدون فرهمند دندلو فرزند مهدی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1718‬فرعی به مساحت ‪ 155.50‬متر مربع‬ ‫‪ -43‬رای شماره ‪ – 1400/02/15 - 140060302008000740‬گل بهار سی سنبله فرزند حسن‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک مجزی شده از پالک ‪ 1719‬فرعی به مساحت ‪ 222.90‬متر مربع در ازاء‬ ‫دویست و بیست – یک هزارم سهم مشاع از ‪ 36‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا باقری‬ ‫‪ -44‬رای شماره ‪ – 1400/03/03 - 140060302008001074‬مرتضی احمدی فرزند حسن ششدانگ‬ ‫یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 1719‬فرعی به مساحت ‪ 207‬متر مربع‬ ‫‪ -45‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001816‬سید رضا موسوی فرزند سید محمد‬ ‫حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1719‬فرعی به مساحت ‪ 109.61‬متر مربع‬ ‫‪ -46‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 140060302008001366‬حسین زمانی فرزند عبدالرسول ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه با ساختمان فوقانی ان مجزی شده از پالک ‪ 1980‬فرعی به مساحت ‪ 46.42‬متر مربع‬ ‫‪ -47‬رای شماره ‪ – 1400/02/29 - 140060302008001013‬سید ملک قائم مقامی فرزند سید محمد‬ ‫صادق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2303‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 70.75‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 8357‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه‬ ‫را داده است‬ ‫‪ -48‬رای شماره ‪ – 1400/02/29 - 140060302008001014‬فاطمه فاضل فرزند حیدر علی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2303‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 70.75‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 8357‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -49‬رای شماره ‪ – 1400/02/25 - 140060302008000913‬مصطفی افشاری فرزند محمود ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2349‬فرعی به مساحت ‪ 169.50‬متر مربع که به انضمام‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 2296‬فرعی و قسمتی از جوی متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -50‬رای شماره ‪ – 1399/11/29 - 139960302008008116‬علی اکبر ابراهیمی فرزند محمد رضا‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2576‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 5.61‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک های ‪ 2167‬و ‪ 7274‬فرعی جمعًا تشکیل یک‬ ‫باب خانه را داده است در ازاء تمامت ‪ 1.04‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از‬ ‫طرف محمدرضا سبزواری‬ ‫‪ -51‬رای شماره ‪ – 1399/11/29 - 139960302008008117‬رضوان توانگر راد فرزند نصراله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2576‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 5.61‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک های ‪ 2167‬و ‪ 7274‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه‬ ‫را داده است در ازاء تمامت ‪ 1.04‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف‬ ‫محمدرضاسبزواری‬ ‫‪ -52‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 14006030200801325‬اسماعیل پور سلمانی فرزند مهدی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 3660‬فرعی به مساحت ‪174.71‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -53‬رای شماره ‪ – 1400/03/06 - 140060302008001184‬محمد جواد خادم فرزند حبیب اله‬ ‫ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک ‪ 3767‬فرعی باقیمانده که به شماره ‪ 13604‬فرعی تبدیل‬ ‫شده به مساحت ‪ 152.72‬متر مربع‬ ‫‪ -54‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001856‬علی محمد رحمتی فرزند حسن نسبت به‬ ‫یک دانگ و هفتصد و بیست و چهار ‪ -‬هفتصد و بیست و پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 4854‬فرعی به مساحت ‪ 282.97‬متر مربع‬ ‫‪ -55‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001857‬زهرا کیفر فرزند حبیب اله نسبت به چهار‬ ‫دانگ و یک ‪ -‬هفتصد و بیست و پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪4854‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 282.97‬متر مربع‬ ‫‪ -56‬رای شماره ‪ – 1400/02/26 - 140060302008000975‬شهناز شاه مندی هونجانی فرزند احمد‬ ‫علی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 5273‬فرعی به مساحت ‪ 176.30‬متر مربع‬ ‫‪ -57‬رای شماره ‪ – 1400/02/13 - 140060302008000727‬فضل اله اطرشی فرزند تقی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 7929‬فرعی به مساحت ‪ 165.86‬متر مربع‬ ‫‪ -58‬رای شماره ‪ – 1400/04/01 - 140060302008001989‬سید احمد عمادی فرزند سید محمد‬ ‫زکی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 13604‬فرعی به مساحت ‪ 88.70‬متر مربع‬ ‫‪ -59‬رای شماره ‪ – 1400/04/02 - 140060302008002012‬مجتبی کاظمینی فرزند مصطفی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 13751‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 1116‬فرعی بوده‬ ‫به مساحت ‪ 283.20‬متر مربع‬ ‫‪ -60‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 140060302008001368‬یاسین رحیمی فرزند حسن ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 13994‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره های ‪ 1703‬و ‪ 1713‬فرعی بوده به‬ ‫مساحت ‪ 229‬متر مربع‬ ‫‪ -61‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 14006030200801877‬پروانه مهدی پور فرزند اسکندر ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 14056‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 753.5‬فرعی بوده به مساحت ‪112‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -62‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001624‬داریوش شوقی فرزند هوشنگ ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 14175‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 849.1‬فرعی بوده به مساحت ‪332.74‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -63‬رای شماره ‪ – 1400/02/22 - 140060302008000877‬نبی اله همت فرزند غالمرضا ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی ان مجزی شده از پالک های ‪ 14988‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫شماره ‪ 9459‬فرعی بوده و ‪ 9459‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 1455.1‬فرعی بوده و ‪ 9460‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 115.37‬متر مربع که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعًا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان احداثی‬ ‫بر روی ان را داده است در ازاء ‪ 2.82‬سهم مشاع از ‪ 36‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف محمد‬ ‫ابراهیمکفاش‬ ‫‪ -64‬رای شماره ‪ – 1400/03/25 - 140060302008001738‬محمد جواد خادم فرزند حبیب اله‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 15271‬فرعی به مساحت ‪ 231.71‬متر مربع‬ ‫‪ -65‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001885‬روح اله سالک فرزند هیبت اله نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی ان مجزی شده از پالک ‪16640‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 111.79‬متر مربع‬ ‫‪ -66‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001886‬اسماعیل الصاق فرزند مظاهر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی ان مجزی شده از پالک ‪16640‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 111.79‬متر مربع‬ ‫‪ -67‬رای شماره ‪ – 1400/02/12 - 140060302008000700‬سید علی اکبر مدینه فرزند سید محمود‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 18295‬فرعی به مساحت ‪ 459.71‬متر مربع‬ ‫سوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -3‬اصلی مزرعه موغان‬ ‫‪ -68‬رای شماره ‪ – 1400/03/18 - 140060302008001394‬مصطفی باغستانی فرزند مرتضی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 350‬فرعی به مساحت ‪ 135.33‬متر مربع‬ ‫‪ -69‬رای شماره ‪ – 1400/02/18 - 140060302008000815‬سید محمد قریشی فرزند سید عباس‬ ‫نسبت به ‪ 45‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 391‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 578.50‬متر مربع‬ ‫‪ -70‬رای شماره ‪ – 1400/02/18 - 140060302008000816‬ملیحه پورمند فرزند سیف اله نسبت به‬ ‫‪ 27‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 391‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 578.50‬متر مربع‬ ‫‪ -71‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 140060302008001359‬نصرت نظیفی فرزند عباس ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 415‬فرعی به مساحت ‪ 227.55‬متر مربع‬ ‫‪ -72‬رای شماره ‪ – 1400/02/25 - 140060302008000908‬غالمعلی زارع شهرضائی فرزند نعمت اله‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 768‬فرعی به مساحت ‪ 165‬متر مربع‬ ‫‪ -73‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001867‬عبدالرحیم اربیع فرزند عبدالحسین نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1017‬فرعی به مساحت ‪362.12‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -74‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001868‬صدیقه رزی فرزند محمد حسن نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1017‬فرعی به مساحت ‪362.12‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -75‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001854‬فخرالدین جهانمردی فرزند بهنام نسبت‬ ‫به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی ان مجزی شده از پالک ‪1131‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 134.53‬متر مربع‬ ‫‪ -76‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001855‬مریم حبادی فرزند ولی اله نسبت به‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی ان مجزی شده از پالک ‪1131‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 134.53‬متر مربع‬ ‫‪ -77‬رای شماره ‪ – 1400/03/17 - 140060302008001321‬اصغر امیری فرزند سیف اله ششدانگ‬ ‫چهار باب مغازه متصل به هم مجزی شده از پالک ‪ 1149‬فرعی به مساحت ‪ 103.74‬متر مربع‬ ‫‪ -78‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001740‬علی دهقانی فرزند رمضان ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1166‬فرعی به مساحت ‪ 177.41‬متر مربع در ازاء ‪ 8.15‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 42‬سهم ششدانگ که میزان ‪ 2.15‬سهم مشاع ان انتقال عادی از طرف وراث مرحوم مصطفی مدنی‬ ‫‪ -79‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001837‬عبدالرضا عظیمی شهرضا فرزند‬ ‫رمضانعلی نسبت به ‪ 16‬حبه و یکصد و هشتاد و دو ‪ -‬دو هزار و یکصد و بیست و پنجم حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1246‬فرعی به مساحت ‪ 178.56‬متر مربع‬ ‫‪ -80‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001838‬عبدالکریم عظیمی شهرضا فرزند‬ ‫رمضانعلی نسبت به ‪ 16‬حبه و یکصد و هشتاد و دو ‪ -‬دو هزار و یکصد و بیست و پنجم حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1246‬فرعی به مساحت ‪ 178.56‬متر مربع‬ ‫‪ -81‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001839‬محمد حسین عظیمی شهرضا فرزند‬ ‫رمضانعلی نسبت به ‪ 16‬حبه و یکصد و هشتاد و دو ‪ -‬دو هزار و یکصد و بیست و پنجم حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1246‬فرعی به مساحت ‪ 178.56‬متر مربع‬ ‫‪ -82‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001840‬ربابه عظیمی فرزند ابراهیم نسبت به ‪23‬‬ ‫حبه و یک هزار و پانصد و هفتاد و نه ‪ -‬دو هزار و یکصد و بیست و پنجم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1246‬فرعی به مساحت ‪ 178.56‬متر مربع‬ ‫‪ -83‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001820‬حیدر علی سودائی فرزند غالمحسین‬ ‫نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1874‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 157.75‬متر مربع‬ ‫‪ -84‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001821‬طاهره شیر علی شهرضا فرزند عبدالعلی‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1874‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 157.75‬متر مربع‬ ‫‪ -85‬رای شماره ‪ – 1400/04/06 - 140060302008002059‬حمید رضا طاهری فرزند مسیح اله‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 2304‬فرعی به مساحت ‪ 142.56‬متر مربع‬ ‫‪ -86‬رای شماره ‪ – 99/05/21 - 139960302008003084‬محمد رضا رفیعی فرزند کریم ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 4691‬فرعی به مساحت ‪ 214.07‬متر مربع‬ ‫‪ -87‬رای شماره ‪ – 1400/03/13 - 140060302008001313‬سید امین مظاهری فرزند سید جالل‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک مجزی شده از پالک ‪ 4691‬فرعی به مساحت ‪ 185.18‬متر مربع در ازاء ‪435‬‬ ‫سهم مشاع از ‪ 5568‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف فریبا چلمقانی‬ ‫‪ -88‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001852‬عبدالکریم برهان فرزند محمد علی‬ ‫نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5787‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 171‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 5817‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را‬ ‫داده است‬ ‫‪ -89‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001853‬صدیقه بیگم کسائی فرزند سید مصطفی‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5787‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 171‬متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 5817‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده‬ ‫است‬ ‫چهارم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -4‬اصلی مزرعه برزوک اباد‬ ‫‪ -90‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001800‬احمد رضا توانگر راد فرزند محمد علی‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 444‬فرعی به مساحت ‪ 45‬متر مربع‬ ‫‪ -91‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001836‬سعید رستمی فرزند پرویز ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 444‬فرعی به مساحت ‪ 260.79‬متر مربع‬ ‫‪ -92‬رای شماره ‪ – 1400/03/31 - 140060302008001945‬حسین روشندل فرزند فضل اله نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1343‬فرعی به مساحت ‪ 29‬متر مربع‬ ‫‪ -93‬رای شماره ‪ – 1400/03/31 - 140060302008001946‬الهه بیگم قائم مقامی سمیرمی فرزند‬ ‫سید رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1343‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 29‬متر مربع‬ ‫‪ -94‬رای شماره ‪ – 1400/03/31 - 140060302008001977‬سید عنایت اله نبی فرخفری فرزند‬ ‫سید نعمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1854‬فرعی به مساحت ‪ 235.45‬متر مربع‬ ‫پنجم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -21‬اصلی مزرعه رشکنه‬ ‫‪ -95‬رای شماره ‪ – 1400/01/16 - 140060302008000218‬اشرف کاویانپور فرزند ولی اله ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 25‬فرعی به مساحت ‪ 120.60‬متر مربع‬ ‫‪ -96‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001880‬زهرا السادات حقیقی فرزند سید‬ ‫عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 35‬فرعی به مساحت ‪ 154.20‬متر مربع در ازاء‬ ‫تمامت ‪ 7.12‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی از طرف زهره پاویز‬ ‫‪ -97‬رای شماره ‪ – 1400/02/15 - 140060302008000747‬فضل اله عابدی فرزند ولی اله نسبت‬ ‫به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 100‬فرعی به مساحت ‪305.16‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -98‬رای شماره ‪ – 1400/02/15 - 140060302008000748‬زهرا اباذری فرزند عبدالرسول نسبت به‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 100‬فرعی به مساحت ‪ 305.16‬متر مربع‬ ‫‪ -99‬رای شماره ‪ – 1400/02/15 - 14006030200800752‬فتح اله اباذری فرزند عبدالرسول ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 106‬فرعی به مساحت ‪ 134‬متر مربع‬ ‫‪ -100‬رای شماره ‪ – 1400/02/15 - 140060302008000737‬نعمت اله صادقی علی ابادی فرزند‬ ‫محمد ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 482‬فرعی به مساحت ‪ 121.54‬متر مربع‬ ‫‪ -101‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001924‬رسول صفری نصرابادی فرزند محمود‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1105‬و ‪ 1109‬و ‪2554‬‬ ‫فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 615‬فرعی بوده به مساحت ‪ 159.05‬متر مربع‬ ‫‪ -102‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001925‬خدیجه نظری فرزند حسینعلی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1105‬و ‪ 1109‬و ‪ 2554‬فرعی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 615‬فرعی بوده به مساحت ‪ 159.05‬متر مربع‬ ‫‪ -103‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001926‬معصومه ثابت پیکانی فرزند رضا نسبت‬ ‫به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1105‬و ‪ 1109‬و ‪ 2554‬فرعی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 615‬فرعی بوده به مساحت ‪ 159.05‬متر مربع‬ ‫‪ -104‬رای شماره ‪ – 1400/03/18 - 140060302008001404‬حسن جانقربان الریچه فرزند عباس‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1399‬و ‪ 1402‬و ‪ 13‬فرعی باقیمانده که به شماره‬ ‫‪ 2601‬فرعی تبدیل شده به مساحت ‪ 97.74‬متر مربع‬ ‫‪ -105‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001869‬عزت شبانی فرزند عباس نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1850‬و ‪ 562.1‬فرعی که به شماره‬ ‫‪ 1734‬فرعی تبدیل شده به مساحت ‪ 89.93‬متر مربع‬ ‫‪ -106‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001870‬راضیه فانی فرزند مصطفی نسبت به‬ ‫‪ 1.5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1850‬و ‪ 562.1‬فرعی که به شماره‬ ‫‪ 1734‬فرعی تبدیل شده به مساحت ‪ 89.93‬متر مربع‬ ‫‪ -107‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001871‬مهری بابا ربیع فرزند ابراهیم نسبت به‬ ‫‪ 1.5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1850‬و ‪ 562.1‬فرعی که به شماره‬ ‫‪ 1734‬فرعی تبدیل شده به مساحت ‪ 89.93‬متر مربع‬ ‫‪ -108‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001808‬ابراهیم اباذری شهرضا فرزند‬ ‫عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مجزی شده از پالک ‪ 2549‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 179.64‬متر مربع‬ ‫ششم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -23‬اصلی مزرعه سوداباد‬ ‫‪ -109‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001876‬اکبر حیدری فرزند حسینقلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 331‬فرعی به مساحت ‪ 95.22‬متر مربع‬ ‫‪ -110‬رای شماره ‪ – 1400/04/09 - 140060302008002103‬رسول کریملو فرزند حسینعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 331‬فرعی به مساحت ‪ 99.05‬متر مربع در ازاء تمامت‬ ‫‪ 120.5‬سهم مشاع از ‪ 1298‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف محمد امین اقاسی‬ ‫‪ -111‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001872‬کمال ماهری شهرضائی فرزند حیدر‬ ‫علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2432‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 208.22‬متر مربع‬ ‫‪ -112‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001873‬عاطفه نباتی شهرضا فرزند حجت‬ ‫اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2432‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 208.22‬متر مربع‬ ‫‪ -113‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 14006030200801760‬میترا همت فرزند خلیل ششدانگ یک‬ ‫باب انبار مجزی شده از پالک های ‪ 2725‬و ‪ 2726‬فرعی به مساحت ‪ 304.45‬متر مربع‬ ‫‪ -114‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001864‬فاطمه جعفری فرزند اسماعیل‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2988‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 31.2‬فرعی بوده به مساحت‬ ‫‪ 106.57‬متر مربع در ازاء تمامت پنجاه و سه – پنجاه و چهارم قفیز مشاع از ‪ 15‬قفیز ششدانگ انتقال عادی‬ ‫مع الواسطه از طرف قاسم یزدانی‬ ‫هفتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -32‬اصلی مزرعه دست قمشه‬ ‫‪ -115‬رای شماره ‪ – 99/06/31 - 139960302008004358‬امیر علی شایان فرزند حمید به والیت‬ ‫پدرش نسبت به ‪ 1.5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان محل بانک توسعه تعاون مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 195.55‬متر مربع‬ ‫‪ -116‬رای شماره ‪ – 99/06/31 - 139960302008004360‬حمید شایان فرزند اکبر نسبت به سه‬ صفحه 4 ‫‪۵‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان محل بانک توسعه تعاون مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 195.55‬متر مربع‬ ‫‪ -117‬رای شماره ‪ – 99/06/31 - 139960302008004361‬اکرم کاظمی فرزند محمود نسبت به ‪1.5‬‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان محل بانک توسعه تعاون مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 195.55‬متر مربع‬ ‫‪ -118‬رای شماره ‪ – 1400/04/11 - 1400603020080002125‬کمال پورغالم فرزند رحمت اله‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 182‬فرعی به مساحت ‪ 49.45‬متر مربع در ازاء تمامت‬ ‫یک – چهارم سهم مشاع از ‪ 5‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف سید احمد میر اجاق‬ ‫‪ -119‬رای شماره ‪ – 99/06/29 - 139960302008004290‬حمید شایان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 317‬فرعی به مساحت ‪ 29.72‬متر مربع‬ ‫‪ -120‬رای شماره ‪ – 99/06/29 - 139960302008004291‬اکرم کاظمی فرزند محمود نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 317‬فرعی به مساحت ‪ 29.72‬متر مربع‬ ‫‪ -121‬رای شماره ‪ – 1399/09/22 - 139960302008006065‬شرکت تعاونی سواری های خود راننده‬ ‫کرایه امین شهرضا به شناسه ملی ‪ 10260097576‬ششدانگ قسمتی از چند باب ساختمان و محوطه‬ ‫محصور متصل به ان مجزی شده از پالک ‪ 405‬فرعی به مساحت ‪ 499‬متر مربع که به انضمام ششدانگ‬ ‫پالک ‪ 1358‬فرعی جمعًا تشکیل قطعه واحدی را داده است‬ ‫‪ -122‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001805‬مسلم نیکبخت فرزند عباسعلی ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه و ساختمان فوقانی ان مجزی شده از پالک ‪ 1455‬فرعی به مساحت ‪ 388.35‬متر مربع‬ ‫‪ -123‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001827‬یزدان رئیسیان فرزند حسنقلی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1455‬فرعی به مساحت ‪ 97.62‬متر مربع‬ ‫‪ -124‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001828‬لیال رئیسیان فرزند اسماعیل نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1455‬فرعی به مساحت ‪ 97.62‬متر مربع‬ ‫هشتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -33‬اصلی مزرعه مهرقویه‬ ‫‪ -125‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001762‬علی اصغر براهیمی فرزند عباسعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 7‬فرعی به مساحت ‪ 212.23‬متر مربع‬ ‫‪ -126‬رای شماره ‪ – 1400/01/28 - 140060302008000417‬عشرت شفیعی فرزند علی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 28‬فرعی به مساحت ‪ 146.64‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 8‬حبه مشاع از‬ ‫‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محسن احمدیان‬ ‫‪ -127‬رای شماره ‪ – 1400/03/18 - 140060302008001405‬روح اله صالحپور فرزند مسیح اله‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 56‬فرعی به مساحت ‪ 153.76‬متر مربع در ازاء تمامت ‪153‬‬ ‫سهم مشاع از ‪ 339‬سهم مشاع از ‪ 1221.5‬سهم سه دانگ از ششدانگ انتقال عادی از طرف مهری مردانی‬ ‫‪ -128‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001573‬محمد شاه نظری شاهرضائی فرزند‬ ‫محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 703‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 307.60‬متر مربع‬ ‫‪ -129‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001574‬الهام قدیری فرزند غضنفر نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 703‬فرعی به مساحت ‪ 307.60‬متر مربع‬ ‫‪ -130‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001935‬غالمحسین شاه نظری فرزند محمد‬ ‫علی نسبت به ‪ 207‬سهم مشاع از ‪ 310.49‬سهم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 703‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 311.27‬متر مربع‬ ‫‪ -131‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001936‬مریم شاه نظری فرزند غالمرضا نسبت‬ ‫به ‪ 103.49‬سهم مشاع از ‪ 310.49‬سهم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 703‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 311.27‬متر مربع‬ ‫نهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -42‬اصلی مزرعه قوام اباد‬ ‫‪ -132‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001874‬احمدرضا رضائی فرزند عزیزاله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت ‪ 11923.70‬متر مربع در ازاء تمامت نوزده‬ ‫ یکصد و بیست و هشتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه علی‬‫قدمی به قانون ارث‬ ‫‪ -133‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001875‬فرزاد احمدیان فرزند غالمرضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت ‪ 11923.70‬متر مربع در ازاء تمامت نوزده‬ ‫ یکصد و بیست و هشتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه علی‬‫قدمی به قانون ارث‬ ‫دهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -50‬اصلی مزرعه اله اباد‬ ‫‪ -134‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001892‬اکبر قاسمی فرزند امیر حسین نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 187‬فرعی به مساحت ‪ 161.70‬متر مربع‬ ‫در ازاء تمامت دو ‪ -‬بیست و پنجم سهم مشاع از ‪ 4.5‬سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فیض‬ ‫اله اقاسی ‪ ،‬طلعت اقاسی و مرضیه صنایعی ورثه مرحوم روح اله یونسی به قانون ارث‬ ‫‪ -135‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001893‬سمانه رحیمی فرزند حسین نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 187‬فرعی به مساحت ‪ 161.70‬متر مربع در‬ ‫ازاء تمامت دو ‪ -‬بیست و پنجم سهم مشاع از ‪ 4.5‬سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فیض‬ ‫اله اقاسی ‪ ،‬طلعت اقاسی و مرضیه صنایعی ورثه مرحوم روح اله یونسی به قانون ارث‬ ‫‪ -136‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001578‬محمود منوچهر نیا فرزند غالمحسین‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 197‬و ‪ 2046‬و ‪2135‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 136.33‬متر مربع در ازاء ‪ 86‬سهم مشاع از ‪ 192‬سهم و هفده ‪ -‬دویستم سهم مشاع از‬ ‫‪1284‬سهم و هفده – یکصدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف سمیرا دباغ‬ ‫‪ -137‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001579‬زهرا جریده دار فرزند خالق نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 197‬و ‪ 2046‬و ‪ 2135‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 136.33‬متر مربع در ازاء ‪ 86‬سهم مشاع از ‪ 192‬سهم و هفده ‪ -‬دویستم سهم مشاع از ‪1284‬سهم‬ ‫و هفده – یکصدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف سمیرا دباغ‬ ‫یازدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -51‬اصلی مزرعه فودان‬ ‫‪ -138‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001799‬نصیر الدین گالبی فرزند پرویز ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3‬فرعی به مساحت ‪ 312.40‬متر مربع‬ ‫‪ -139‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001623‬موسی موسوی فرزند ابراهیم ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 98‬متر مربع‬ ‫‪ -140‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001632‬فائزه رضائی فرزند حسام نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 117.93‬متر مربع‬ ‫‪ -141‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001633‬علی محمد رضائی فرزند ولی اله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 117.93‬متر مربع‬ ‫‪ -142‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001652‬پرهام فرجام فرزند محمود رضا‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 109.90‬متر مربع‬ ‫‪ -143‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001803‬پرهام فرجام فرزند محمود رضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 123.25‬متر مربع‬ ‫‪ -144‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001804‬باران بالسی فرزند نظر علی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 123.25‬متر مربع‬ ‫‪ -145‬رای شماره ‪ – 1400/04/06 - 140060302008002060‬علیرضا چوقادی فرزند حیدر علی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 151.10‬متر مربع‬ ‫دوازدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -72‬اصلی مزرعه دامزاد‬ ‫‪ -146‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001806‬رحمت اله محسنی پور هونجانی فرزند‬ ‫محمد علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 485‬و ‪ 486‬فرعی به مساحت ‪211.20‬‬ ‫متر مربع‬ ‫سیزدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -76‬اصلی مهیار‬ ‫‪ -147‬رای شماره ‪ – 1400/02/21 - 140060302008000850‬مهدی مالباشی فرزند اکبر‬ ‫نسبت به ‪ 30‬حبه و شش ‪ -‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک ‪ 3341‬فرعی در ازاء تمامت‬ ‫‪ 30‬حبه و شش ‪ -‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ که تمامت ‪ 24‬حبه مشاع ان انتقال عادی‬ ‫مع الواسطه از طرف علی اصغر مالباشی فرزند عبداله و تمامت ‪ 6‬حبه و شش ‪ -‬هفتم حبه مشاع‬ ‫دیگر ان انتقال عادی از طرف حمید مالباشی فرزند عباس و طبق گزارش کارشناس مورد رای‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 76.342‬می باشد که پس از اجرای حکم دادگاه شماره ‪ 76.3341‬جهت ان‬ ‫منظور شده است‬ ‫چهاردهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -100‬اصلی مزرعه فیض اباد‬ ‫‪ -148‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001923‬مظاهر نیک رو فرزند عیسی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 191.08‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 196‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 84000‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف فرج اله سهرابی‬ ‫‪ -149‬رای شماره ‪ – 1400/03/18 - 140060302008001410‬جواد عباسپور فرزند رضا نسبت به چهار‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9‬فرعی به مساحت ‪ 137.48‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 10‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 10‬فرعی به مساحت ‪ 67.17‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 9‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -150‬رای شماره ‪ – 1400/03/18 - 140060302008001411‬طاهره جانقربان فرزند جهانگیر نسبت‬ ‫به دو دانگ مشاع از ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9‬فرعی به مساحت ‪ 137.48‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 10‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 10‬فرعی به مساحت ‪ 67.17‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 9‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -151‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001651‬زیور شیر احمدی فرزند اسکندر‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 262‬فرعی به مساحت ‪ 161.38‬متر مربع‬ ‫‪ -152‬رای شماره ‪ – 99/12/16 - 139960302008008492‬روح اله امیری فرزند ابراهیم ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 383‬فرعی به مساحت ‪ 170‬متر مربع‬ ‫‪ -153‬رای شماره ‪ – 99/12/28 - 139960302008008794‬امراهلل قربانی فرزند کیامرث ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 501‬فرعی به مساحت ‪ 226.78‬متر مربع‬ ‫‪ -154‬رای شماره ‪ – 99/07/28 - 139960302008004948‬مرتضی معینی فرزند حیدر علی ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 510‬فرعی به مساحت ‪ 28.12‬متر مربع‬ ‫‪ -155‬رای شماره ‪ – 1400/04/04 - 140060302008002028‬احمدرضا میرزابه فرزند حسینعلی‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 514‬فرعی به مساحت ‪ 67.60‬متر مربع در ازاء تمامت‬ ‫‪ 67.60‬سهم مشاع از ‪ 58000‬سهم انتقال عادی از طرف احمدرضا اسحاقی‬ ‫‪ -156‬رای شماره ‪ – 1400/03/27 - 140060302008001769‬مهدیس انصاری فرزند رضا قلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 534‬فرعی به مساحت ‪ 100.50‬متر مربع‬ ‫‪ -157‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001884‬اکرم کاظمی اسفه فرزند فرهاد ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1746‬فرعی به مساحت ‪ 35.50‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 1747‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت ‪ 36‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 9002‬سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف مظفر ملکیان‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1747‬فرعی به مساحت ‪ 105.50‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 1746‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت ‪ 106‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 11820‬سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف مظفر ملکیان‬ ‫‪ -158‬رای شماره ‪ – 1400/03/12 - 140060302008001280‬سید مهدی میرباقری فرزند سید شهاب‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 2230‬فرعی به مساحت ‪ 40.48‬متر مربع‬ ‫پانزدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -106‬اصلی مزرعه ارش اباد‬ ‫‪ -159‬رای شماره ‪ – 1400/04/09 - 140060302008002097‬موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف‬ ‫مشاورین امالک شهرستان شهرضا به شماره ثبت ‪ 237‬و شناسه ملی ‪ 14007364814‬نسبت به دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 269‬فرعی به مساحت ‪ 85.27‬متر مربع‬ ‫‪ -160‬رای شماره ‪ – 1400/04/09 - 140060302008002098‬موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی خودرو و بنگاه داران شهرستان شهرضا به شماره ثبت ‪ 229‬و شناسه ملی‬ ‫‪ 14007255449‬نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 269‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 85.27‬متر مربع‬ ‫شانزدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -157‬اصلی مزرعه محمودیه‬ ‫‪ -161‬رای شماره ‪ – 1400/03/30 - 140060302008001879‬محمدرضا اکبری نیا فرزند رضا قلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت ‪ 116.20‬متر مربع در ازاء تمامت سیصد و پنجاه و یک‬ ‫ دوازده هزار و پانصدم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فریدون اقائی‬‫هفدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -171‬اصلی مزرعه مهدیه‬ ‫‪ -162‬رای شماره ‪ – 1400/03/09 - 140060302008001213‬داریوش شفیعی علی ابادی فرزند قریب‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 13‬فرعی به مساحت ‪ 306.87‬متر مربع‬ ‫‪ -163‬رای شماره ‪ – 1395/02/29 - 139560302008001041‬کامران گرامی زادگان فرزند ولی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 14‬فرعی به مساحت ‪ 232‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 1.24‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامی‬ ‫هجدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -172‬اصلی مزرعه کامرانیه که به شماره ‪ -231‬اصلی تبدیل شده‬ ‫‪ -164‬رای شماره ‪ – 1400/02/13 - 140060302008000725‬فرضعلی بابادی عکاشه فرزند گودرز‬ ‫نسبت به ‪ 64.8‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 163.59‬متر مربع‬ ‫‪ -165‬رای شماره ‪ – 1400/02/13 - 140060302008000726‬مهین قجری له درازی فرزند حاجی‬ ‫اقا نسبت به ‪ 7.2‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 163.59‬متر مربع‬ ‫بخش دو ثبتی شهرضا‬ ‫نوزدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -225.5‬اصلی مزرعه جوی نو اسفرجان که به شماره ‪ -474‬اصلی تبدیل شده‬ ‫‪ -166‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001764‬سمیه سادات علوی زاده فرزند سید‬ ‫محمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 10000‬متر مربع در ازاء ‪ 10000‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 41600‬سهم ‪ 1.5‬دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادی از طرف مرضیه محمودی‬ ‫بیستم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -242‬اصلی مزرعه هونجان‬ ‫‪ -167‬رای شماره ‪ – 1399/12/07 - 139960302008008366‬رحمت اله باقرپور فرزند سرتیپ‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1347‬فرعی به مساحت ‪ 226.27‬متر مربع‬ ‫تاریخ انتشار نوبت یکم‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/04/14‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/04/29‬‬ ‫مرتضی قدیری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ‪/1159408‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1016‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۸۶‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ به مساحت ‪ 287/87‬متر مربع‬ ‫بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۳‬اصلی واقع در فریدن ‪ -‬روستای بادجان خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای بهرامعلی افشاری محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1166578‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده ‪9902416‬‬ ‫‪ -9-1018‬شماره اگهی‪ 140003916045000109 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/04/27 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904016045002093‬به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9902416‬متعهد‪ :‬محمد رسول شریفی بدهکار‬ ‫پرونده اجرایی اخیرالذکر‪ ،‬مالک یک دستگاه اتومبیل به پالک ‪935-43‬ج‪ 85‬میباشد که طبق نظریه مورخ‬ ‫‪ 1400/03/01‬هیات کارشناسان رسمی ‪ :‬خودرو مذکور در توقفگاه زاگرس بوده و مشخصات وسیله نقلیه‬ ‫نوع‪ :‬سواری ‪ ،‬سیستم‪ :‬پراید ‪ ،‬تیپ‪ ، DLXI141 :‬مدل ‪ ،1386 :‬رنگ‪ :‬نوک مدادی متالیک‪ ،‬ظرفیت ‪ :‬جمعًا ‪5‬‬ ‫نفر‪ ،‬تعداد سیلندر ‪ :‬چهار‪ ،‬نوع سوخت ‪ :‬بنزین و گاز‪( CNG‬دوگانه سوز) تعداد محور‪ :‬دو‪ ،‬تعداد چرخ ‪ :‬چهار‪،‬‬ ‫شماره موتور‪ ، 2121642 :‬شماره شاسی ‪ ، 1482286225620 :‬شماره پالک ‪935-43‬ج‪ ، 85‬در زمان بازدید‬ ‫مشاهده شد که خودرو مذکور در بدنه اثار رنگ رفتگی وجود دارد‪ ،‬شیشه و چراغ عقب راست شکسته ‪ ،‬درب‬ ‫موتور در اثر افتاب زدگی و فرسایش دچار رنگ رفتگی شده‪ ،‬شیشه ها سالم تودوزی ندارد‪ ،‬خط و خش در‬ ‫بدنه وجود دارد ‪ ،‬الستیک های جلو چهل و پنج درصد اج و عقب سی و پنج درصد اج دارد‪ .‬با توجه به عدم‬ ‫دسترسی به سوییچ خودرو با موتور خاموش بازدید گردید‪ ،‬برابراعالم مسئول وقت پارکینگ خودرو به صورت‬ ‫روشن و در حال حرکت وارد توقفگاه گردید‪ ،‬صورتحساب خالفی رویت نگردید خودرو در لحظه بازدید فاقد‬ ‫بیمه نامه بود‪ .‬ارزیابی خودرو‪ :‬با عنایت به مراتب ذکر شده قیمت پایه خودرو موصوف جهت مزایده مبلغ‬ ‫سیصد میلیون ریال (سیصد میلیون ریال) معادل سی میلیون تومان ارزیابی و تعیین گردید‪ .‬خودرو فوق از‬ ‫ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/05/11‬روز دوشنبه در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه‬ ‫فرهنگیان فاز یک بلوار شهید مطاعی اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه از طریق مزایده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مزایده از مبلغ سیصد میلیون ریال (‪ 300/000/000‬ریال) معادل سی میلیون تومان شروع و به باالترین‬ ‫قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و‬ ‫حق مزایده نقدًا وصول خواهد شد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به‬ ‫حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به‬ ‫التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به‬ ‫حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‬ ‫ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان‬ ‫مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/04/29 :‬اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1019‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب و محوطه به‬ ‫مساحت ‪ 8/88‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۲۰‬اصلی واقع در روستای سفتجان خریداری از‬ ‫مالکان رسمی اهالی روستای سفتجان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1166745‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1021‬برابر رای شماره ‪ 14006030201200185‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب به مساحت‬ ‫‪ 834/17‬مترمربع بر روی پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۳‬اصلی واقع در فریدن ‪ -‬روستای بادجان خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای هیبت اله احمدی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166693‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1023‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۷‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب و محوطه به‬ ‫مساحت ‪ 1173/57‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۸۵‬اصلی واقع در روستای غرغن خریداری‬ ‫از مالکان رسمی اهالی روستای غرغن محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ : 1400/05/13‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1166799‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1025‬برابر رای شماره ‪ 140060302012000133‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب و محوطه ان به‬ ‫مساحت ‪ 82/77‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۱۲‬اصلی واقع در روستای نماگرد خریداری‬ ‫از مالکان رسمی اهالی روستای نماگرد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی ‪-‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1166764‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1027‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ موتور خانه اب شرب و محوطه به‬ ‫مساحت ‪ 102/38‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۸۵‬اصلی واقع در روستای غرغن خریداری‬ ‫از مالکان رسمی اهالی روستای غرغن محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13:‬موسی الرضا امامی‪ -‬ئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1166854‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1029‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۱‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب موتور خانه اب شرب و‬ ‫محوطه به مساحت‪ 171/26‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک‪ ۱‬فرعی از‪ ۷۹‬اصلی واقع در روستای قلعه ملک‬ ‫خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای قلعه ملک محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا امامی ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1166872‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1031‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب و محوطه به‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫مساحت ‪ 254/44‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۷۹‬اصلی واقع در روستای قلعه ملک‬ ‫خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای قلعه ملک محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13:‬موسى الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1166897‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1037‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۰۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ موتور خانه اب شرب و محوطه‬ ‫ان به مساحت ‪ 8/88‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۲۰‬اصلی واقع در روستای اوزونبالغ‬ ‫خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای اوزونبالغ محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1167298‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1040‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی‬ ‫یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح‬ ‫ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۶۹‬اصلی اراضی صدر اباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب انباری از پالک ‪ ۲۵۳۷‬فرعی از ‪ ۱۶۹‬اصلی فوق به مساحت ‪ 159/99‬متر مربع ابتیاعی‬ ‫اقای محمود محمودی از محل مالکیت رسمی براتعلی الهوتی مقدم برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰ -۱۱۰۹‬مورخه‬ ‫‪ -1400/04/23‬کالسه ‪1400-0025‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه‬ ‫اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13‬علیخان نادری ‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /3215‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1035‬شماره‪ ، 139960302006005500 :‬تاریخ‪ 1399/05/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1398114402006000990‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم زهرا مسافر مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 157‬دفتر ‪ 172‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا مسافر به شناسنامه شماره ‪ 181‬کدملی ‪ 1754140122‬صادره فرزند حسینعلی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 206/35‬مترمربع پالک شماره ‪ 59‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به‬ ‫طول ‪ 10/83‬متر به دیوار پالک ‪ ، 72/60‬شرقًا در ‪ 5‬قسمت اول به طول ‪ 8/61‬متر به دیوار باقیمانده دوم‬ ‫در دو قسمت شمالی است اول به طول ‪ 3/77‬متر به دیوار باقیمانده دوم به طول ‪ 1/95‬متر دیواریست به‬ ‫گذر سوم به طول ‪ 4/80‬متر درب و دیواریست به گذر چهارم که جنوبی است به طول ‪ 2/17‬متر دیواریست‬ ‫به باقیمانده پنجم به طول ‪ 1/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا در دو قسمت اول به طول ‪ /23‬متر‬ ‫دیواریست به شارع دوم به طول ‪ 15/15‬متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طور شکسته به طول‬ ‫‪ 3/88‬کمتر و ‪ 2/21‬و ‪ 3/18‬متر و ‪ 3/24‬و ‪ 2/61‬دیواریست مشترک به پالک باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1166160‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1041‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۱۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ مخزن اب شرب و محوطه مربوطه‬ ‫به مساحت ‪ 602/51‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۴۵‬اصلی واقع در روستای قوهک‬ ‫خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای قوهک محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/13 :‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1167319‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1043‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 451‬و ‪ 450‬مورخه ‪ 1400/01/31‬خانم طیبه السادات قریشی اشنی فرزند سیدصدر نسبت به‬ ‫‪ 1/5‬دانگ مشاع و اقای محمد صادق حسنی فرزند على حسین نسبت به ‪ 4/5‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 143/50‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 869‬اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1167449‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مشکالت سرمایه گذاران‬ ‫در کارگروه تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید بررسی‬ ‫می شود‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬دغدغ ههــا و‬ ‫مشکالت سرمایه گذاران در کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫یشــود و بر اساس ظرفیت های قانونی‬ ‫تولید بررســی م ‬ ‫نسبت به رفع ان ها اقدام می کنیم‪ .‬حمید مالنوری در‬ ‫نشست کارگروهتسهیلورفعموانعتولیداستانخراسان‬ ‫تهــای قانونی از‬ ‫جنوبــی افــزود‪ :‬بایــد بر اســاس ظرفی ‬ ‫سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به ویژه در شرایط فعلی‬ ‫حمایت کنیم و همه دستگاه ها نیز به دنبال کمک به‬ ‫سرمایه گذاران هستند تا در حوزه سرمایه گذاری و تولید‬ ‫تســهیل الزم انجــام شــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬در کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال کسب منافع دولت‬ ‫نیستیمبلکهبهدنبالمنافعبخشخصوصیهستیمتا‬ ‫تولید در استان ما رونق بگیرد‪ .‬استاندار خراسان جنوبی‬ ‫بااشارهبهدستور کار اصلیایننشستدربارهمشکالت‬ ‫یکی از واحدهای تولیدی در بیرجند گفت‪ :‬تا جایی که‬ ‫امکانداریمبایدمسیرسرمایه گذاریرابرایسرمایه گذار‬ ‫طرح کاشــی فرزاد اســان کنیم چراکه ســرمایه گذار این‬ ‫طرح ‪ ،‬اقدامات بزرگی را در استان انجام داده و اشتغال‬ ‫زیادی را ایجاد کرده است که جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 27‬دستگاه استخراج‬ ‫رمز ارز غیرمجاز‬ ‫در بشرویه‬ ‫معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع‬ ‫برقخراسانجنوبیاز یکمشترکصنعتیدر شهرستان‬ ‫بشرویه‪ 27‬دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به قدرت‬ ‫فشــده اســت کــه این میزان‬ ‫تقریبی ‪ 54‬کیلووات کش ‬ ‫معادل مصرف‪ 90‬خانوار است‪ .‬به گزارش رویداد امروز؛‬ ‫محسنبخشاییدر جمعخبرنگارانبااشارهبهتشکیل‬ ‫اکیپ های شناسایی و اقدام قانونی با متخلفان توسط‬ ‫پلیسامنیتاقتصادیاظهار داشت‪:‬باتقویتوتوسعه‬ ‫را ههــای کشــف و ابتکار عمــل در شناســایی ماینرهای‬ ‫غیرمجــاز میــزان کشــفیات در حــال افزایــش اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬هم استانی های عزیز می توانند موارد مشکوک به‬ ‫استفاده از رمز ارز غیرمجاز را به شماره ‪۳۲۴۰۰۵۸۵ -۶‬‬ ‫‪ ۰۵۶‬اطــاع داده و تــا ســقف ‪ 20‬میلیــون تومــان از‬‫پاداش نقدی بهره مند شوند‪ .‬معاون فروش و خدمات‬ ‫مشــترکین شــرکت توزیع برق خراسان جنوبی با تاکید‬ ‫بر اینکه دســتگاه های تولید رمز ارز موســوم به ماینر به‬ ‫دلیل مصرف باالی برق باعث ایجاد اختالل در سیستم‬ ‫یشــوند گفت‪ :‬اســتفاده از دســتگاه های‬ ‫برق شــهری م ‬ ‫رمز ارز به صورت غیرمجاز در شرایط فعلی کمبود برق‬ ‫در کشــور‪ ،‬بزرگ تریــن ضربــه بــه زندگــی مردم اســت و‬ ‫این شــرکت به صورت جدی موضــوع را پیگیری و رصد‬ ‫می کند‪ .‬محسن بخشایی تصریح کرد‪ :‬در پی رصدهای‬ ‫ت دســتگاه های تولید‬ ‫اطالعاتــی و افزایــش امــار فعالی ‬ ‫رمــز ارز‪ ،‬شــرکت توزیع برق با همــکاری دیگر نهادهای‬ ‫اطالعاتی و همچنین نیروی انتظامی‪ ،‬تمرکز خود را بر‬ ‫جلوگیری از فعالیت این دستگاه ها و تامین برق پایدار‬ ‫و کاهش خاموشــی ناشــی از افزایش بار شبکه گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان برای‬ ‫بیابان لوت هزینه شد‬ ‫مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی‬ ‫گفت‪ ۸۰۰ :‬میلیون تومان در پنج ســال گذشــته تاکنون‬ ‫بــرای بیابــان لوت به عنوان یک اثر جهانی در خراســان‬ ‫جنوبی جذب و هزینه شده است‪ .‬زهرا رضایی ملکوتی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬راه اندازی پایگاه بیابان لوت‬ ‫در روســتای دهســلم نهبنــدان از اولیــن اقدامــات بعــد‬ ‫از ثبــت جهانــی ایــن اثر بوده که در پنج ســال گذشــته‬ ‫انجا مشــده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬این دفتر به عنوان‬ ‫مرکز اطالع رســانی بــرای ارائه اطالعات قبــل از ورود به‬ ‫بیابان لوت کمک زیادی به گردشگران کرده است‪ .‬مدیر‬ ‫پایگاه جهانی بیابان لوت در خراســان جنوبی با اشاره‬ ‫به راه اندازی مهمانسرا در مجاورت دفتر پایگاه جهانی‬ ‫بیابان لوت در روســتای دهسلم ادامه داد‪ :‬همکاری در‬ ‫راه اندازی کمپ کویر نوردی در روســتای دهســلم برای‬ ‫پذیرایی گردشگران خارجی و داخلی از دیگر اقدامات‬ ‫انجام گرفته در پنج سال گذشته بوده است‪ .‬او به چاپ‬ ‫کتابچــه‪ ،‬بروشــور و کتــاب کــودکان بــرای معرفی بهتر‬ ‫جاذبه های بیابان لوت و روســتای دهسلم اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬طراحی و اجرای مســیر گردشــگری در نخلستان‬ ‫دهســلم بــرای هدایــت بهتــر گردشــگران‪ ،‬همــکاری با‬ ‫تعــدادی از اهالــی روســتای دهســلم بــرای راه انــدازی‬ ‫خان ههــای بوم گردی و تحقیق و پژوهــش بر روی تنوع‬ ‫گونه های گیاهی در بیابان لوت نیز از دیگر عملکرد دفتر‬ ‫پایگاه جهانی بیابان لوت در خراســان جنوبی اســت‪.‬‬ ‫رضایی ملکوتی ادامه داد‪ :‬اجرای برنامه های متنوع در‬ ‫محل پایگاه واقع در روستای دهسلم برای گردشگران‪،‬‬ ‫همکاری با تورها برای ورود گردشگران به بیابان لوت‪،‬‬ ‫برگزاری چندین نمایشــگاه عکس از جاذبه های بیابان‬ ‫لوت و روســتای دهســلم از دیگر برنامه هایی است که‬ ‫پنج سال گذشته با جهانی شدن بیابان لوت انجام شده‬ ‫است‪ .‬او همچنین با اشاره به افتتاح دومین دفتر پایگاه‬ ‫میراث جهانی بیابان لوت در بیرجند گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫عکس از جاذبه های لوت و روستای دهسلم هم در این‬ ‫دفتر واقع در باغ و عمارت جهانی اکبریه تا پایان هفته از‬ ‫ساعت‪ ۹‬تا‪ ۱۲‬برای بازدید عالقه مندان باز است‪.‬‬ ‫رویدا د خراسان جنو یب‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای دستورالعمل استمهال حق بیمه کارگاه های‬ ‫ب دیده از کرونا‬ ‫اسی ‬ ‫فاطمهواعظینسب‪-‬بیرجند‪:‬مدیرکلتامیناجتماعیخراسانجنوبی‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا این سازمان در چند مرحله دستورالعمل‬ ‫اســتمهال حق بیمه کارگاه هایی که از بحث کرونا اســیب دیده اند را‬ ‫صادر و به استان ها ابالغ کرده است‪ .‬علیرضا محمدی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگاررویدادامروز‪،‬تامیناجتماعیرادستگاهیبرایخدمت رسانی‬ ‫بزرگ عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی یک مجموعه‬ ‫خدمت رســان بزرگ اســت که عالوه بر واحد ســتاد اداره کل استان ‪9‬‬ ‫شعبه اصلی در سطح استان دارد‪.‬‬ ‫بهطرححمایتمالیاز بیمه شدگانومستمری بگیراناشاره کردو‬ ‫گفت‪:‬براساسدستور اداریصادرشدهاز سویمدیرعاملسازمانتامین‬ ‫اجتماعی‪،‬طرححمایتمالیاز تمامیبیمه شدگانومستمری بگیران‬ ‫این سازمان اغازشده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعی خراســان جنوبی افــزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫شعب‪ 2،‬شعبه در شهرستان بیرجند و مابقی در شهرستان های قاین‪،‬‬ ‫فردوس‪ ،‬طبس‪ ،‬بشرویه‪ ،‬نهبندان‪ ،‬درمیان و عشق اباد فعال هستند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه ‪ ۳‬واحد کارگزاری در شهرستان های بیرجند‪ ،‬قاین‬ ‫و طبس در حال خدمات رســانی به بیم هشــدگان و مســتمری بگیران‬ ‫اســت بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 198‬نفــر کارکنــان ســازمان تامین‬ ‫اجتماعیهستند‪.‬‬ ‫محمــدی از وجــود ‪ 122‬هــزار و ‪ 693‬نفر بیم هشــده اصلی و ‪26‬‬ ‫هزار و ‪ 762‬نفر مســتمری بگیر اصلی در خراســان جنوبی خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین درمجموع با افراد تبعی ‪ 387‬هزار و ‪ 224‬نفر‬ ‫هستند که به نوعی ‪ 50‬درصد جمعیت استان تحت پوشش تامین‬ ‫اجتماعیهستند‪.‬‬ ‫اوبهتمدیدپرداختحقبیمهبرای کارگاه هایاسیب دیدهاز کرونا‬ ‫اشاره کرد و خاطرنشان کرد‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا و از اسفندماه سال‬ ‫‪،98‬سازمانتامیناجتماعیدرچندمرحلهدستورالعملاستمهالحق‬ ‫بیمه کارگاه هایی کهاز بحث کرونااسیب دیده اندراصادر وبهاستان ها‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫از اوایل اسفندماه دفترچه بیمه از شعب سازمان تامین‬ ‫اجتماعی خارج شد‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی یاداور شد‪ :‬در این راستا‬ ‫نــرخ حق بیمــه ‪ 27‬درصدی کارگاه ها را با ‪ 7‬درصد ســهم بیم هشــده‬ ‫دریافــت کردیم تا هیچ گونه مشــکلی در خدمات درمانی متقاضیان‬ ‫اتفاق نیفتد و ‪ ۲۰‬درصد حق بیمه باقی مانده نیز با درخواست خود‬ ‫متقاضیتقسیطشد‪.‬‬ ‫محمدیبهثبتاعتباردفترچه هایبیمه شده هاومستمری بگیران‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در خردادماه سال ‪ 99‬به دلیل عدم تجمع‬ ‫ومراجعهبهشعبتامیناجتماعیبحثحذفتاریخاعتبار دفترچه‬ ‫عملیشد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ایــن راســتا دیگــر نیــازی نیســت بیم هشــدگان و‬ ‫مستمری بگیرانتامیناجتماعیبرایاعتبار دفترچه هایشانبهشعب‬ ‫تامیــن اجتماعــی و کارگزاری ها مراجعه کنند و بدون نیاز به مراجعه‬ ‫حضوری تنها با شماره گیری کد دستوری ‪ *4*1420#‬استحقاق درمان‬ ‫خود را با مراجعه به پزشک دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی به حذف دفترچه های‬ ‫درمانی اشاره کرد و گفت‪ :‬از اوایل اسفندماه‪ 99‬دفترچه بیمه از شعب‬ ‫سازمان تامین اجتماعی خارج شد و بیمه شدگان با مراجعه به مراکز‬ ‫درمانی با ارائه شناســنامه‪ ،‬کارت ملی و جلد دفترچه احراز هویت و‬ ‫خدماتپزشکیدریافتمی کنند‪.‬‬ ‫بســازی حقــوق‬ ‫محمــدی همچنیــن بــه اولیــن مرحلــه متناس ‬ ‫بازنشســتگان در مرداد سال ‪ 99‬اشــاره کرد و گفت‪ :‬در مردادماه سال‬ ‫‪ 99‬بهدنبالبحثمتناسب سازیحقوقی‪،‬اولینمرحلهمتناسب سازی‬ ‫حقوقبازنشستگاناتفاقافتاد کهاحکاممتقاضیاندر مردادماهصادر‬ ‫ومابه التفاوت هابهحسابشانواریزشد‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬همچنینمرحلهدوممتناسب سازیدراردیبهشت ماهسال‬ ‫‪ 1400‬اتفاق افتاد که در این مرحله حداقل حقوق مستمری بگیران‪2.5‬‬ ‫برابرحقوقشانافزایشپیدا کرد‪،‬برایمثالمستمربگیرسازمانتامین‬ ‫اجتماعی در طول خدمت ‪ 30‬سال کامل با حداقل حقوق حق بیمه‬ ‫پرداخت می کند که در اسفندماه سال‪ 1398‬ما یک میلیون و‪ 670‬هزار‬ ‫تومان حقوق به کارفرما داده ایم‪ ،‬با مرحله اول متناسب ســازی حق‬ ‫کارفرما ارسال‪ 99‬به‪ ۲‬میلیون و‪ 800‬هزار تومان رسید و در مرحله دوم‬ ‫متناسب سازیدر اردیبهشت ماه‪ 1400‬بین‪ ۴‬میلیونو‪ 200‬تا‪ ۴‬میلیونو‬ ‫‪ 300‬هزار تومانرسید که‪ 2.5‬برابرحقوقمستمری بگیرانافزایشپیدا‬ ‫کرد که درمجموع‪ 50‬درصد افزایش مستمری داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی خراســان جنوبی با اشاره به بخشودگی‬ ‫جرائمکارفرمایانبیانکرد‪:‬کارفرمایانکارگاه هابه منظورتعیینتکلیف‬ ‫بدهی هایی که در اسفندماه ‪ 1399‬به مرحله قطعیت رسیده است‬ ‫برایبرخورداریاز تسهیالتبایدحداکثرتا‪ ۳۱‬تیرماهامسالنسبتبه‬ ‫ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‬ ‫اجتماعی به ادرس‪ eservices.tamin.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫تبدیل ‪ 30‬خدمت حضوری به ‪ 30‬خدمت غیرحضوری‬ ‫یکــه کارفرمایــان تــا تاریــخ‬ ‫محمــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬درصورت ‬ ‫الزم االجرا شدن قانون بودجه ‪ 1400‬بر مبنای لیست بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫نسبت به تعدیل سازی بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند پس از‬ ‫بازگشتنیروی کار تعدیل شدهیاجایگزینیان هادر زماندرخواستو‬ ‫رعایتحفظاشتغالدردورهتقسیطبرمبنایلیستبهمن ماه‪،1398‬‬ ‫از بخشودگیجرائمبرخوردار می شوند‪.‬‬ ‫اویاداور شد‪:‬همچنین کارگاه هایی کهدر بهمن ماه‪ ۹۸‬فاقدلیست‬ ‫و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه هایی که در سال‪ ۹۹‬ایجادشده‬ ‫باشند‪،‬لیستماهی کهبیشترینتعدادبیمه شدگانتااسفند‪ ۹۹‬رادارا‬ ‫باشدمبنایتعییننیرویانسانی کارگاهقرار می گیرند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی خراســان جنوبــی از خدمات‬ ‫غیرحضــوری ســازمان و تبدیــل ‪ 30‬خدمــت حضوری بــه ‪ 30‬خدمت‬ ‫غیرحضوری برای کاهش‪ 70‬میلیون بار مراجعه در سال‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬در طــول ســال ‪ 99‬در کل شــعب تامین‬ ‫اجتماعی سراسر کشور‪ 96‬میلیون بار مراجعه به شعب اتفاق افتاد که‬ ‫بعداز غیرحضوریشدناین‪ 30‬خدمت‪ 70‬میلیونبار مراجعه کمشد‬ ‫که در همین راستا طرحی به نام‪ 3070‬راه اندازی شد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬ازجمله مواردی که در طرح ‪ 3070‬راه اندازی شد خرید‬ ‫خدمت سربازی‪ ،‬کمک هزینه ازدواج‪ ،‬درخواست سوابق و پرداخت‬ ‫حق بیمه و غیره بود که به صورت غیرحضوری انجام می شود و فرد‬ ‫می تواندبامراجعهبهسامانهغیرحضوریسازمانبهادرس‪eservices.‬‬ ‫‪ tamin.ir‬از خدمات این سازمان بهره مند شود‪.‬‬ ‫طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمر ی بگیران‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی خراســان جنوبی به طرح حمایت مالی‬ ‫از بیم هشــدگان و مستمری بگیران اشــاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس دستور‬ ‫اداری صادرشــده از ســوی مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی‪ ،‬طرح‬ ‫حمایت مالی از تمامی بیم هشــدگان و مســتمری بگیران این سازمان‪،‬‬ ‫اغازشده که در این راستا بهره گیری از مزایای استقرار نسخه الکترونیک‬ ‫وتحققاصلی ترینراهبردهایسازماندر ارائهخدماتتامینسالمت‬ ‫برای کاهش هزینه درمان ‪ ۴۶‬میلیون نفر جمعیت تحت پوشــش و‬ ‫ایجاد رضایتمندی خدمت گیرندگان‪ ،‬صیانت از کرامت و حفاظت از‬ ‫شان مستمری بگیران و بیمه شدگان در مواجهه با هزینه های درمانی‬ ‫و توزیع عادالنه منابع‪ ،‬تسهیل و عدالت در دسترسی بیمه شدگان و‬ ‫مستمری بگیرانبه ویژهگروه هایاسیب پذیرانجاممی شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رایگان شدن خدمات بستری درمان تمامی بیمه شدگان‬ ‫سازمانتامیناجتماعیدربیمارستان هایدولتیتمامیشهرستان هایی‬ ‫که این ســازمان فاقد بیمارســتان ملکی اســت‪ ،‬رایگان شدن خدمات‬ ‫بســتری درمان بیمه شدگان ‪ ۶۵‬ســاله و باالتر در کلیه بیمارستان های‬ ‫دولتی سراسر کشور و محاسبه و پرداخت کل هزینه تجهیزات پزشکی‬ ‫مورداستفادهبرایبیماراندربخشبستریتمامیبیمارستان هایدولتی‬ ‫و دانشگاهی ‪ ۳‬محور حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در این دستور اداری است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقخراسانجنوبیخبرداد‪:‬‬ ‫انجام‪ ۹‬پروژهتحقیقاتیباهمکاریدانشگاه هایمعتبر کشور‬ ‫محمــد قربانــی‪ -‬بیرجند‪:‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹‬پــروژه تحقیقاتــی بــا همکاری‬ ‫دانشــگاه های معتبر کشــور انجا مشــده اســت‪ .‬مهدی دادگر اظهار‬ ‫تهــای تحقیقاتــی صــورت گرفته‬ ‫داشــت‪ :‬تمــام پروژ ههــا و فعالی ‬ ‫تهــای‬ ‫در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا اســتفاده از ظرفی ‬ ‫یشــود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬همکاری شــرکت توزیع‬ ‫دانش بنیــان انجــام م ‬ ‫نیــروی بــرق اســتان بــا دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز علمــی و تحقیقاتــی و‬ ‫شرکت های دانش بنیان بر اساس اولویت های تحقیقاتی شرکت که‬ ‫یشــود‪ ،‬صورت می گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫در کمیته تحقیقات مصوب م ‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق خراســان جنوبی افزود‪ :‬بر همین اســاس‬ ‫ابتدا پروپوزال شــرکت های تحقیقاتی در کمیته تحقیقات شــرکت‬ ‫مطرح و بعد از تائید ان کمیته‪ ،‬قرارداد نهایی به منظور انجام پروژه‬ ‫یشــود‪ .‬دادگر بابیان اینکــه تمام پروژ ههــا و فعالیت های‬ ‫بســته م ‬ ‫تحقیقاتی صورت گرفته در راســتای فعالیت های اصلی شــرکت و‬ ‫با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان است افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬پروژه‬ ‫تحقیقاتی با همکاری های دانشگاه های معتبر کشور انجام شده که‬ ‫ازاین بین تعداد ‪ ۳‬پروژه در دانشــگاه عالی دفاع ملی‪ ۳ ،‬پروژه در‬ ‫دانشگاه بیرجند‪ ۲ ،‬پروژه در دانشگاه صنعتی بیرجند‪ ،‬یک پروژه‬ ‫در دانشــگاه ازاد بیرجند به پایان رســیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان داشت‪ :‬همچنین یک پروژه‬ ‫جدید نیز در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با دانشــگاه صنعتی بیرجند و ‪ ۱‬پروژه هم‬ ‫در دانشگاه ارومیه اغازشده که در مرحله انجام تحقیقات است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خراســان جنوبی یکی دیگر از‬ ‫زمینه های همکاری شرکت های دانش بنیان با شرکت توزیع برق استان‬ ‫را اســتفاده از پتانسیل کد نویســی و محصوالت نرم افزاری تولیدشده‬ ‫دانســت‪ .‬دادگر افزود‪ :‬این امر توســط شــرکت های دانش بنیان عضو‬ ‫پارک علم و فناوری خراســان جنوبی در انجام ماموریت های شــرکت‬ ‫توزیع برق استان صورت می گیرد‪.‬او افزود‪ :‬کارگروه تحقیقات شرکت‬ ‫توزیعنیرویبرقاستانبهریاستمدیرعاملشرکتوباحضور معاون‬ ‫برنامه ریزی و مهندسی‪ ،‬معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و همچنین‬ ‫دوعضوهیئت علمیدانشگاهبه عنوانمشاوربرگزارمی شود کهوظیفه‬ ‫تعیین اولویت های تحقیقاتی شرکت و بررسی پروپوزال و طرح های‬ ‫تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتخراسانجنوبی‪:‬‬ ‫اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات‪ ۶‬برابر رشد داشته است‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی با اعالم رشد‪۶‬‬ ‫برابریاتصالروستاهایبیشاز‪۲۰‬خانواربهشبکهملیاطالعاتازابتدای‬ ‫دولت گفت‪:‬باوجودجایگاهسوماستاندر کشورازنظروسعتوجایگاه‬ ‫بیستوهشتمازنظرجمعیت‪،‬ازابتدایدولتتاکنونتوسعهارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات در سطح روستاهای استان از محل منابع ملی وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات در دستور کار بوده است‪ .‬مصطفی بهی در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت‪ :‬در ابتدای دولت روستاهای بیش از‬ ‫‪۲۰‬خانوارمتصلبهشبکهملیاطالعاتیکصدروستابود کهباپایش های‬ ‫انجام شدهوپیگیری هایصورت گرفتهوتخصیصاعتباراتالزماز محل‬ ‫طــرح توســعه ارتباطات روســتایی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۶۰۰‬روستای بیش از ‪ ۲۰‬خانوار استان به ظرفیت های‬ ‫شبکهملیاطالعاتازقبیلاموزشمجازی‪،‬بانکداریالکترونیکی‪،‬تجارت‬ ‫الکترونیکی و خدمات دولت الکترونیکی دسترسی دارند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکهتراکمجمعیتیباالیکیازمالک هایمهمدرشتاب ده یبهتوسعه‬ ‫ارتباطــات اســت ادامــه داد‪ :‬با تالش های حوزه ارتباطی اســتان و جذب‬ ‫اعتباراتملیوهمکاری هایملیواستانیازسال گذشتهتاکنوندرحوزه‬ ‫روستایی عالوه بر ایجاد ‪ ۵۰‬سایت جدید برای توسعه پوشش همراه‪،‬‬ ‫تعداد‪ ۶۴‬سایتنسل‪ ۳‬و‪ ۴‬نیزایجادشده اند‪.‬مدیرکلارتباطاتو فناوری‬ ‫اطالعات خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬با توجه به وسعت استان همچنین‬ ‫تامینمسیرهایانتقالدادهبرایایجاددسترسیروستاهابهاینترنتهم‬ ‫در دســتور کار بوده که در ســال گذشته عالوه بر فیبر موجود مخابرات‪،‬‬ ‫اجرای‪ ۲۶۰‬کیلومترفیبرنوریازمحلاعتباراتملیوباهمکاریمخابرات‬ ‫منطقه در دستور کار قرارگرفته که تاکنون بیش از‪ ۲۰۰‬کیلومتر ان اجرایی‬ ‫شدهاستواجرایحداقل‪ ۳۰۰‬کیلومتردیگرنیزدر دستپیگیریاست‪.‬‬ ‫بهی تصریح کرد‪ :‬علی رغم مساحت زیاد و تراکم پایین جمعیتی استان‬ ‫کهاز چالش هایتوسعهزیرساخت هایارتباطیاستوسبب کندشدن‬ ‫روندتوسعهدر اینبخشدر مقایسهبااستان های کموسعتیاباتراکم‬ ‫جمعیتیباالمی شودعالوهبراقداماتانجام شدهبرنامه هایمصوبیاز‬ ‫محلاعتباراتملیبرایارتقایسطح کمیو کیفیارتباطاتروستاییو‬ ‫اتصالباقی ماندهروستاهایبیشازخانواراستانبهشبکهملیاطالعات‬ ‫بــه اپراتورهــای ارتباطی ابال غشــده اســت‪ .‬مدیرکل ارتباطــات و فناوری‬ ‫اطالعات خراسان جنوبی در پایان از بهره مندی‪ 70‬هزار خانوار روستایی‬ ‫در روستاهایبیشاز‪ ۲۰‬خانوار بهشبکهملیاطالعاتو کاربری هایاناز‬ ‫مجموع‪ 89‬هزار خانوار روستاهایباالی‪ ٢٠‬خانوار‪،‬خبرداد‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 113‬روستای مرزی استان تا از نعمت گاز‬ ‫طبیعیبهره مندمی شوند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫محــل منابــع داخلــی شــرکت‬ ‫خراســان جنوبــی از برنامــه‬ ‫ملی گاز ایران تامین و پرداخت‬ ‫شــرکت گاز اســتان بــرای‬ ‫می شــود‪ .‬هاشــمی یاداور شد‪:‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 113‬روستای مرزی‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 16‬هــزار و ‪68‬‬ ‫استان تا پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫خانــوار در شــهرهای مــرزی و‬ ‫محمود هاشمی‬ ‫سیدمحمودهاشمیدر تشریح‬ ‫‪ 33‬هــزار و ‪ 488‬خانــوار در‬ ‫اخرین وضعیت گازرســانی به‬ ‫روســتاهای مــرزی خراســان‬ ‫روســتاهای مرزی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 12‬شــهر جنوبیتحتپوشش گاز طبیعیقرار دارند‪.‬‬ ‫و ‪ 592‬روســتای مرزی اســتان تحت پوشــش گاز‬ ‫او با اشــاره به اینکه خراســان جنوبی دارای‬ ‫طبیعــی قــرار دارنــد‪ .‬ســید محمود هاشــمی در بیشــترین مرز با کشور افغانستان است تصریح‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با یاری پروردگار و در ادامه نهضت کرد‪ :‬با بهره مندی روستاهای مرزی از نعمت گاز‬ ‫گازرســانی تا پایان امســال‪ 113 ،‬روستای مرزی و طبیعی‪ ،‬عالوه بر ایجاد امنیت‪ ،‬اســایش و رفاه‬ ‫حــدود ‪ 5‬هــزار مشــترک در خراســان جنوبــی از بهمیزانقابل توجهیاز قاچاقسوختاز طریق‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد خواهند شــد‪ .‬او مرزها نیز جلوگیری می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بودجه موردنیاز برای گازرسانی به ‪ 113‬روستای گاز استان خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪1429‬‬ ‫مــرزی را بالغ بــر ‪ 120‬میلیارد تومان اعــام کرد و روستا در خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی‬ ‫افــزود‪ :‬هزینه اجرای کلیه پروژه های گازرســانی بهره مند هستند و پروژه های گازرسانی به حدود‬ ‫در اســتان و ازجملــه گازرســانی بــه روســتاها از ‪ 240‬روستا نیز در دست اجرا است‪.‬‬ ‫بانک کشاورزیخراسانجنوبی‪ ۲۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال وام ازدواج پرداخت کرد‬ ‫مهدیــه قربانــی‪ -‬بیرجند‪:‬مدیر‬ ‫دیدگان ناشی از سیل سال های‬ ‫شعب بانک کشاورزی در استان‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬در سه ماهه نخست‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫امســال اشــاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫خردادمــاه امســال ‪ ۲۹۰‬میلیارد‬ ‫میزان تســهیالت از محل اعتبار‬ ‫ضالحســنه‬ ‫ریــال تســهیالت قر ‬ ‫ســیل ســال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬بــه ‪۴۸۰‬‬ ‫حسین مودی‬ ‫ازدواج پرداخت کردند‪ .‬حسین‬ ‫خسارت دیدهمشمولاعطاشد‪.‬‬ ‫مــودی با بیان اینکــه این میزان‬ ‫او گفت‪:‬شعببانک کشاورزی‬ ‫تســهیالت بــه‪ ۳۱۸‬نفر متقاضی پرداخت شــد‪ .‬دراستانخراسانجنوبیتاپایانخردادماهامسال‬ ‫اظهار داشت‪:‬مبلغپرداختیدر بازهمذکور نسبت مبلغ‪ ۱۴‬میلیارد ریال تســهیالت اشتغال زایی به‬ ‫به مدت مشابه سال قبل ‪ ۳۵‬درصد رشد داشته ‪ ۶۱‬متقاضی پرداخت کردند‪ .‬مدیر شعب بانک‬ ‫است‪ .‬او از پرداخت‪ ۴۵۴‬میلیارد ریال تسهیالت کشــاورزی خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬مبلــغ ‪۱۱۷‬‬ ‫از محل صندوق توســعه ملی طی این مدت در میلیاردریالتسهیالتتوسعهمکانیزاسیوننیزبه‬ ‫اســتان خبر داد و افزود‪ :‬این میزان تســهیالت به ‪ ۱۵۳‬نفر متقاضی اعطا شد‪ .‬مودی به تسهیالت‬ ‫‪ ۴۰۳‬نفــر متقاضــی پرداخت شــده اســت‪ .‬مدیر پرداخت شــده بــه عشــایر کوچنده اشــاره کــرد و‬ ‫شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی گفــت‪ ۴۳:‬میلیــارد ریال تســهیالت بــه‪ ۲۹۹‬نفر‬ ‫گفــت‪ :‬این تســهیالت ازنظــر مبلــغ ‪ ۵۶۸‬درصد متقاضی پرداخت شد که این تسهیالت نسبت‬ ‫و ازنظــر تعــداد پرداخت ‪ ۱۴۳‬درصد نســبت به به مدت مشابه سال قبل ازنظر مبلغ ‪ ۶۰۰‬درصد‬ ‫مدت مشابه سال قبل رشد داشته است‪ .‬مودی و ازنظر تعداد پرداخت ‪ ۱۶۵۹‬درصد رشد داشته‬ ‫بهپرداخت‪ ۶۰‬میلیاردریالتسهیالتبهخسارت است‪.‬‬ ‫‪ 1153‬میلیاردتوماناعتبار در خراسان‬ ‫جنوبیتوزیعمی شود‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریت و‬ ‫می یابــد‪ .‬وی با بیــان اینکه در‬ ‫برنامه ریــزی خراســان جنوبــی‬ ‫سال گذشتهدرامدهایوصولی‬ ‫گفت‪ :‬امســال یک هــزار و ‪۱۵۳‬‬ ‫اســتان ‪ 31/69‬درصــد رشــد‬ ‫میلیارد تومــان اعتبــار در قالب‬ ‫داشتاضافه کرد‪:‬سال گذشته‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایی هــای‬ ‫تمامــی اعتبــارات هزین ـه ای‬ ‫مجید پور عیسی‬ ‫ســرمایه ای‪ ،‬اعتبــارات موضوع‬ ‫ابالغ شده به استان محقق شد‬ ‫قانــون اســتفاده متــوازن از‬ ‫و در ایــن زمینه هیچ مشــکلی‬ ‫امکانــات کشــور که شــامل اعتبــارات اســتانی و نداشــتیم‪ .‬پور عیســی گفت‪ :‬همچنین پارســال‬ ‫اعتبــارات ملــی و اســتانی ویژه اســت در فصول مطالبات‪ ۷۵‬نفر از بازنشستگان سال‪ ۹۸‬و قبل‬ ‫مختلفتوزیعمی شود‪.‬مجیدپور عیسیبابیان از ان پرداخت شد‪.‬‬ ‫اینکهتوزیعاعتباراتدر استانبرمبنایجمعیت‬ ‫ویدربارهاعتبار تملکدارایی هایسرمایه ای‬ ‫و فصول بین شهرســتان ها انجام می شود اظهار اســتان در سال گذشته اظهار داشت‪ :‬از مجموع‬ ‫داشت‪ :‬در بودجه امسال استان توجه ویژه ای به ‪ ۸۴۸‬میلیارد تومان کل اعتبارات استان در سال‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬توسعه و خدمات شهری‪ ،‬روستایی گذشته ‪ ۲۲۹‬میلیارد تومان در قالب نقد و ‪۲۵۷‬‬ ‫و عشــایر‪ ،‬اموزش وپــرورش‪ ،‬فصــل کشــاورزی و میلیــارد تومان در قالــب اوراق خزانه تخصیص‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬یافــت‪ .‬رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی‬ ‫ورزش و جوانــان شــده اســت‪ .‬رئیــس ســازمان خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه رونــد اختصاص‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبــی در اعتبارات سال‪ ۱۴۰۰‬در کشور‪ ،‬اعتبارات هزینه ای‬ ‫خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را ‪ 2/14‬درصد اعتبارات کشور عنوان کرد‬ ‫استان گفت‪ :‬امسال رتبه استان در کشور به رتبه و گفــت‪ :‬خراســان جنوبــی در جــدول اعتبارات‬ ‫‪ ۲۶‬کشوری رسیده و ‪ ۲‬درصد اعتبارات کشور در هزینه ای کشــور در ردیف ‪ ۲۲‬بین استان ها قرار‬ ‫این منبع اعتباری به خراسان جنوبی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‪ 32‬هزار دز واکسن سینوفارم و کووبرکت‬ ‫به استان وارد می شود‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی بیرجند گفــت‪ ۳۱ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬دز واکسن سینوفارم و کووبرکت عصر امروز‬ ‫به این اســتان وارد می شــود‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫محمــد دهقانــی فیروزابــادی اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ 27‬هزار و ‪ 600‬دز واکســن ســینوفارم‬ ‫است که به عنوان دز اول و دوم به گروه هدف‬ ‫متقاضــی تزریــق خواهد شــد‪ .‬همچنیــن از این‬ ‫تعداد ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬دز واکسن ایرانی کووبرکت‬ ‫است که به عنوان مرحله اول به جامعه هدف‬ ‫تزریــق خواهــد شــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه تزریــق‬ ‫واکس ـن های واردشــده بــه اســتان از امــروز اغــاز‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با ورود این محموله به استان‪،‬‬ ‫رونــد واکسیناســیون کرونــا در اســتان ســرعت‬ ‫می گیرد‪.‬رئیسدانشگاهعلومپزشکیوخدمات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی بیرجنــد گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫مرحله واکسیناسیون افراد باالی ‪ 70‬سال بدون‬ ‫نوبت دهی و افراد ‪ 60‬تا ‪ 70‬سال پس از ثبت نام‬ ‫در ســامانه ‪ SALAMAT.GOV.IR‬انجــام‬ ‫یشــود و هــم امکان ثبت نام برای افــراد ‪ 50‬تا‬ ‫م ‬ ‫‪ 60‬سالنیزدر سامانهفراهم شدهاست‪.‬دهقانی‬ ‫فیروزابادی بیان کرد‪ :‬تاکنون‪ 72‬هزار و‪ 584‬نفر‬ ‫واکسن کووید ‪ 19‬را دریافت کردند که ‪ 47‬هزار‬ ‫و ‪ 322‬نفر موفق به دریافت دز اول شدند و ‪25‬‬ ‫هزار و ‪ 262‬نفر دز دوم را دریافت کردند‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانی بیرجند گفت‪ :‬تاکنون‪ 8.2‬درصد از افراد‬ ‫بــاالی ‪ 18‬ســال جمعیت هدف واکسیناســیون‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت کردنــد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اعمالمحدودیت هایجدید کروناییدر استان‬ ‫با توجه به قرمز شدن سه شهر در استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصناف و امکان اعالم شده در مراحل قبل نباید‬ ‫منتظــر ابالغیه هــای جدید برای بســته بــودن و‬ ‫تعطیلــی باشــند‪ ،‬چراکــه شــرایط کرونایــی در‬ ‫وضعیت هــای قرمــز و نارنجی و زرد طبــق روال‬ ‫گذشــته است و اماکنی ازجمله تاالرها‪ ،‬پارک ها‬ ‫و اصناف در شهرهای قرمز باید محدودیت های‬ ‫کروناییرارعایت کنند‪.‬دهقانیتاکیدمسئوالن‬ ‫نیز باید در این زمینه سرعت عمل به خرج دهند‬ ‫و محدودیت های کرونایی را اعالم کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اموزش کارکناندر توسعه‬ ‫مخابراتراهگشاست‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی‪،‬‬ ‫و موردنیاز برگزار و همکاران‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫بــا حضــور در ایــن دوره هــا‪،‬‬ ‫گلســتان بــا تاکید بر توســعه‬ ‫دانــش خــود را به روزرســانی‬ ‫مخابــرات توســط کارکنــان‬ ‫کــرده و ســطح مهارت هــای‬ ‫اموزش دیــده گفــت‪ :‬ارتقــاء‬ ‫خود را افزایش می دهند‪ .‬او‬ ‫غالمعلی شهمرادی‬ ‫دانــش و به روزرســانی‬ ‫با اشــاره بــه برگزاری نزدیک‬ ‫اطالعــات و مهارت ها الزمه‬ ‫بــه ده هــزار نفــر ســاعت‬ ‫توسعه و سرویس دهی مناسب است‪ .‬مدیر کالس اموزشــی در س ـه ماهه اول سال جاری‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان با تاکیــد بر مهم گفت‪ 535 :‬نفر از کارکنان مخابرات منطقه‬ ‫انگاشــته شــدن امــوزش در تمامــی ســطوح گلســتان‪ ،‬دوره های اموزشی مختلف شرکت‬ ‫فرایندی گفت‪ :‬بر این اســاس‪ ،‬در دو بخش کــرده و از محتــوی ایــن کالس هــا بهره منــد‬ ‫فنی و غیر فنی دوره های اموزشــی متناســب شدند‪.‬‬ ‫تحققعملکرد‪ ۱۰۴‬درصدیشهرداری‬ ‫همدان در وصول درامدها‬ ‫ی نجــات‪،‬‬ ‫حمیــد بادام ـ ‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ۷۴‬میلیــارد‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامــه‪،‬‬ ‫تومان از بدهی های شهرداری‬ ‫بودجه و مالی شورای اسالمی‬ ‫را پرداخــت کردیم‪ .‬این عضو‬ ‫شــهر همدان در صحن شورای‬ ‫شــورای شــهر همدان با اشــاره‬ ‫شــهر همــدان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫به اینکــه در پایان دوره پنجم‬ ‫ی نجات‬ ‫حمید بادام ‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬تفریــغ بودجــه‬ ‫یهــا نســبت بــه شــروع‬ ‫بده ‬ ‫عملکرد قابل توجهی داشت و‬ ‫ایــن دوره کاهــش پیــدا کــرد‪،‬‬ ‫در اصالحیه بودجه‪ ،‬مبلغ بودجه شــهرداری و اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن درصد تحقــق بودجه‪،‬‬ ‫سازمان ها از هزار میلیارد به هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد درامد و هزینه‪ ،‬پرداخت بدهی و درصد انجام‬ ‫تومــان افزایــش یافت‪ .‬این عضو شــورای شــهر پروژه های عمرانی عملکرد خوبی داشته است‪.‬‬ ‫همدان بابیان اینکه به عبارتی در سال گذشته بادامــی نجــات بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری‬ ‫شــهرداری موفــق شــد در نیمه ســال ‪ ۲۰‬درصد همدان در امر تحقق بودجه عملکرد مطلوبی‬ ‫بودجــه خــود را افزایش دهد که در ســال های داشــته اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهرداری‬ ‫گذشته بی سابقه بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بودجه هزار توانســت باوجود افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نســبت‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیاردی ســال ‪ ۹۹‬نقشــه راه شــهرداری به بودجه مصوب رشــد چهاردرصدی را در امر‬ ‫همــدان بــود و از این مبلغ هزار و ‪ ۲۵۳‬میلیارد تحقــق وصول درامدها به نمایش بگــذارد‪ .‬او‬ ‫و ‪ ۶۶‬میلیون تومان محقق شد که پنج درصد افزود‪ :‬تحقق عملکرد ‪ ۱۰۴‬درصدی شــهرداری‬ ‫افزایش یا انحراف مثبت نســبت به مصوب و در وصــول درامدهــا و عملکــرد ‪ ۸۳‬درصــدی‬ ‫اصالحیه اســت و درامد شــهرداری همدان ‪ ۲۵‬اجــرای پروژ ههــای عمرانــی و پرداخــت دیــون‬ ‫درصــد افزایش درامــد داشــت‪ .‬بادامی نجات و تعهــدات قطعــی شــده ســنواتی بــا تحقــق‬ ‫بیان کرد‪ :‬این درصد تحقق بودجه از ســال ‪ ۱۱۹ ۹۱‬درصد در ســال جاری در ســال های گذشته‬ ‫تاکنــون ب ‬ ‫یســابقه بــوده و ‪ ۱۲۵‬درصــد تحقق بی سابقه بوده است‪ .‬نایب رئیس شورای عالی‬ ‫داشته است‪ ،‬عالوه بر این در سال قبل همدان استان ها بابیان اینکه در بررسی گزارش عملکرد‬ ‫بــرای اولیــن بــار توانســت از اوراق مشــارکت عمرانــی در مناطــق و ســازمان های شــهرداری‬ ‫استفاده کند که روشی در راستای تامین منابع همــدان تعــدادی از پروژه ها بــا دالیل موجود‬ ‫مالی بود و برای شروع در شهرداری ‪ ۵۰‬میلیارد فاقد عملکرد ریالی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه ها‬ ‫اوراق مشــارکت جذب شــد‪ .‬او بابیان اینکه در پیشــرفت فیزیکی داشــته اند و عملکــرد ریالی‬ ‫پیش بینــی بودجــه نســبت ‪ ۴۰‬بــه ‪ ۶۰‬رعایــت ا نهــا تــا تاریخ ارائــه این گزارش محقق نشــد‬ ‫شــد که این نکته در هزینه ها هم رعایت شــد بنابراین مقرر شــد چنانچه اعتبــار این پروژه ها‬ ‫و نقطــه مثبــت تفریــغ بودجه اس ـت ‪ ،‬افــزود‪ :‬در بودجه مصوب ســال ‪ ۱۴۰۰‬پیش بینی نشده‬ ‫نکتــه مثبــت دیگــر در تفریــغ بودجه کــه جزو استمعاونتبرنامه ریزیترتیبیاتخاذ کند که‬ ‫عملکرد دوره پنجم شــورای شهر همدان است در اصالحیه متمم ســال ‪ ۱۴۰۰‬با اخذ مجوزات‬ ‫بحث بدهی های شــهرداری اســت به طوری که الزم اورده شوند‪.‬‬ ‫عملیاتالیروبیو پاک سازیرودخانهدر‬ ‫منطقهیکشهرداری گرگانپایانیافت‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫انتقــال ســیالب های احتمالی‬ ‫شــهرداری گــرگان از اتمــام‬ ‫درمجموع ‪ ۵‬کیلومتر به میزان‬ ‫عملیات الیروبی و پاک سازی‬ ‫‪ ۶۰۰‬ساعت از سطح رودخانه‬ ‫رودخانه در سطح منطقه یک‬ ‫کســازی و الیروبی شــد‪ .‬او‬ ‫پا ‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بعضی‬ ‫احمد ساالری‬ ‫احمــد ســاالری بــا اعــام‬ ‫از شــهروندان زبال ههــای خود‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬الیروبــی و‬ ‫را بــدون توجــه بــه مســائل‬ ‫پا ‬ ‫کســازی رودخانه زیارت حدفاصل پل سید بهداشــتی و زیباســازی شــهری بــه داخــل‬ ‫مســعود و پــل جانبــازان کــه از ابتــدای ســال حریــم رودخانــه می ریزنــد که باعــث الودگی‬ ‫جــاری اغازشــده بــود بــا اســتفاده از ظرفیــت زیس ـت محیطی و نازیبایــی بصــری در ســطح‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون خدمــات شــهری‬ ‫بخــش خصوصــی بــه پایــان رســید‪ .‬ســاالری رودخانــه م ‬ ‫افزود‪ :‬طرح پا ‬ ‫کســازی و الیروبی رودخانه ها شــهرداری گرگان در پایان از عموم شهروندان‬ ‫در راســتای طــرح ارتقاء بهداشــت و ســامت کــه در حاشــیه رودخان ههــای ســطح شــهر‬ ‫شهری‪ ،‬جلوگیری از رسوب گذاری و اماده سازی سکونت دارند درخواست کرد از ریختن زباله‬ ‫مســیر عبور رودخانه از شهر گرگان و به منظور و ضایعات در حریم خانه خودداری کنند‪.‬‬ ‫افتتاحمرکزسرگرمی هایفن اورانهو‬ ‫بازی هایخالقانهشناختیدر کرمانشاه‬ ‫یهــای‬ ‫مرکــز ســرگرمی های فن اورانــه و باز ‬ ‫خالقانه شــناختی با عنوان «بیا بازی کانون» در‬ ‫محــل مجتمع فرهنگی هنــری افرینــش کانون‬ ‫پرورش فکری کرمانشــاه شروع به کارکرد‪ .‬مهناز‬ ‫فتاحــی‪ ،‬مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان استان کرمانشاه در ایین افتتاح این‬ ‫مرکز ضمن اشاره به فعالیت بازی به عنوان یکی‬ ‫تهــای کانون‪ ،‬هــدف از راه اندازی این‬ ‫از فعالی ‬ ‫مرکز را ایجاد فضایی بانشاط برای بازی کودکان‬ ‫و نوجوانان عنــوان و ابراز امیدواری کرد‪ :‬افتتاح‬ ‫اینمرکزبتواندزمینه سازشادابیونشاط کودکان‬ ‫ونوجوانانشود‪.‬فتاحیبابیاناینکهبازی کردن‬ ‫به کودکان و نوجوانان پویایی‪ ،‬اندیشه ورزی و‬ ‫خردورزی را می اموزد‪ ،‬گفت‪ :‬بازی برای رشــد و‬ ‫تقویتمهارت هایشناختی کودکانونوجوانان‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫مدیرکل کانونپرورشفکریاستان کرمانشاه‬ ‫همچنین گفــت‪ :‬با رشــد تکنولــوژی بازی ها نیز‬ ‫شکلجدیدبهخود گرفته اند‪.‬‬ ‫علی اکبــر اختــری‪ ،‬رئیــس دانشــگاه صنعتی‬ ‫کرمانشــاه نیز در این مراسم بابیان اینکه استان‬ ‫کرمانشاه در زمینه بازی کمبودهای زیادی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی در شهر‪ ،‬شهربازی نداریم‪ ،‬کودکان‬ ‫و نوجوانان را به سمت بازی هایی مثل «کلش»‬ ‫کــه اثــرات منفــی تربیتی فراوانــی در کــودکان و‬ ‫نوجوانان دارد‪ ،‬هدایت می کنیم‪ .‬غالمحســین‬ ‫روشنی‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق‬ ‫دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه همچنیــن در این‬ ‫مراســم گفــت‪ :‬مرکز «بیــا بــازی کانــون» در پی‬ ‫انعقاد قرارداد مشارکتی با کانون پرورش فکری‬ ‫استانبرایراه اندازیمرکزسرگرمی هایفن اورانه‬ ‫یهــای خالقانــه شــناختی در کرمانشــاه‬ ‫و باز ‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫او همچنین افزود‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۱۰‬دستگاه‬ ‫یهــای خالقانــه شــناختی را طراحــی و‬ ‫از باز ‬ ‫ســاخته ایم که حدود پنج تا شــش مورد از ان ها‬ ‫ثبت اختراع داخلی گرفته اند‪ .‬روشــنی با تاکید‬ ‫بر شناختی بودن بازی های طراحی شده‪ ،‬عنوان‬ ‫یهــا عالوه بــر اینکه جنبه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن نــوع از باز ‬ ‫ســرگرمی دارنــد‪ ،‬زمینه رشــد تفکــر‪ ،‬خالقیت و‬ ‫ارتقای کارکردهای مغزی کودکان و نوجوانان را‬ ‫فراهممی کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫شهردار رشت خبر داد‪:‬‬ ‫اعالم خواهرخواندگی بین دو شهر رشت‬ ‫ایران و رشت تاجیکستان در اینده نزدیک‬ ‫شهردار رشت بابیان اینکه زمینه های الزم برای‬ ‫اعالم خواهرخواندگی بین دو شــهر رشت ایران و‬ ‫رشــت تاجیکســتان وجــود دارد گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫رشت به زودی مقدمات اجرایی این کار را فراهم‬ ‫می کند‪.‬ســید محمــد احمــدی شــهردار رشــت در‬ ‫جلســه مشــترک با نفر دوم ســفارت تاجیکستان‪،‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه تحقیقات بین المللــی تهران‬ ‫و رئیــس شــورای شــهر رشــت کــه باهدف بررســی‬ ‫خواهرخواندگــی دو شــهر رشــت ایــران و رشــت‬ ‫تاجیکســتان برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬ایــران و‬ ‫تاجیکستان از گذشته های دور تاکنون سبقه خوبی‬ ‫در ارتباطــات دوجانبه داشــته اند‪ .‬شــهردار رشــت‬ ‫بابیان اینکه بدون شک اعالم خواهرخواندگی بین‬ ‫دو شهر یکسری الزامات اولیه به همراه دارد افزود‪:‬‬ ‫داشتن مشترکات در حوزه های مختلف یکی از این‬ ‫یشــود که این مهــم بین دو‬ ‫الزامــات محســوب م ‬ ‫شــهر رشت ایران و رشت تاجیکستان وجود دارد‪.‬‬ ‫احمدی ارتقاء روابط با تکیه بر اصل منافع مشترک‬ ‫را مــورد تاکیــد قــرارداد و تصریــح کــرد‪ :‬موافقــت‬ ‫شورای شهر رشت با خواهرخواندگی دو شهر رشت‬ ‫در ایران و تاجیکســتان ارزشمند است و شهرداری‬ ‫هم مقدمات اجرایی این کار را باهماهنگی هایی‬ ‫کــه انجــام خواهــد داد فراهــم می کنــد‪ .‬او گیالن‬ ‫را نخســتین اســتان کشــور در تقســیمات کشــوری‬ ‫دانست و با تاکید بر اینکه گیالن همواره از اهمیت‬ ‫خاصــی برخــوردار بــوده اســت اذعان کــرد‪ :‬مردم‬ ‫گیالن و شهر رشت در حوزه های فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫علمی جایگاه ویژه ای دارند و میرزا کوچک جنگلی‬ ‫ازجمله مفاخر تاریخ معاصر این اســتان به شــمار‬ ‫می اید‪ .‬شهردار رشت کشاورزی‪ ،‬صنعت و بخش‬ ‫تهــای اقتصــادی‬ ‫خدمــات را از محورهــای فعالی ‬ ‫گیالن اعالم کرد و گفت‪ :‬گردشــگری هم ازجمله‬ ‫مزیت های گیالن به شمار می رود که شهر رشت در‬ ‫این مورد موقعیت ویژه ای دارد‪ .‬شهردار رشت در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬به اعتقاد من تمام زمینه ها‬ ‫برای اعالم خواهرخواندگی دو شــهر رشــت ایران‬ ‫و رشــت تاجیکستان فراهم اســت و امیدواریم در‬ ‫مدت کوتاهی هم بتوانیم توافقنامه و تفاهم نامه‬ ‫ان را با رویکرد اقتصادی و فرهنگی تدوین کنیم‪.‬‬ ‫نفر دوم ســفارت تاجیکســتان در تهران نیز در این‬ ‫جلســه بابیــان اینکه به علت شــیوع کرونــا میزان‬ ‫مسافرت ها بین دو کشور کاهش پیداکرده است‬ ‫افــزود‪ :‬اطالعــات خوبــی در مــورد گیــان و شــهر‬ ‫رشــت کســب کردیم و متوجه شدیم این استان و‬ ‫شهر رشت در بسیاری از حوزه ها جزو اولین ها بوده‬ ‫اســت‪ .‬معروف عبدالرحمن زبان فارســی را فصل‬ ‫مشــترک دو ملت ایران و تاجیکســتان دانســت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زیبایی ها و چشم اندازهای شهر رشت‬ ‫قابل توصیف نیســت و بین استان گیالن و رشت‬ ‫تاجیکستان مشترکات فراوانی وجود دارد‪.‬‬ ‫او انعقــاد یــک پیش نویــس و یادداشــت‬ ‫تفاهم برای اعالم خواهرخواندگی شــهر رشــت‬ ‫ایــران و رشــت تاجیکســتان را خواســتار شــد و‬ ‫افزود‪ :‬در کنار تاســیس اتاق بازرگانی مشترک با‬ ‫ایجــاد کارگروه هایی تخصصــی می توانیم برای‬ ‫رشد و توسعه دوجانبه همکاری مشترک داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نفر دوم سفارت تاجیکستان در تهران با تاکید‬ ‫بــر اینکه زمینه های مشــترک فراوانی بین گیالن و‬ ‫تاجیکستان به ویژه از حیث کشاورزی وجود دارد‬ ‫یاداور شــد‪ :‬تولید گیاهــان دارویی‪ ،‬پــرورش مرغ‪،‬‬ ‫شیالت و صنایع دستی از دیگر مواردی است که دو‬ ‫شهر رشت در ایران و تاجیکستان می توانند در ان‬ ‫باهمهمکاری کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیکرمطهرشهید گمنامدر صداوسیمایمرکز کهگیلویهوبویراحمدارام گرفت‬ ‫پیکــر مطهــر شــهید گمنامــی کــه از دو روز‬ ‫گذشــته میهمــان مــردم اســتان کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد شــده بــود‪ ،‬دیــروز در صداوســیمای‬ ‫ایــن اســتان بــه خــاک ســپرده شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬امیر رئوف‪ ،‬رئیس صداوســیمای‬ ‫مرکــز اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در مراســم‬ ‫تشــییع شــهید گمنام که در صداوســیمای استان‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬ضمن تسلیت ســالروز شهادت امام‬ ‫محمدباقر(ع) افزود‪ :‬امروز ســازمان صدا ســیما‬ ‫مفتخر است میزبان شهید عزیزی است که پیکر‬ ‫مطهــرش پــس از ‪ ۳۳‬ســال در منطقــه عملیاتی‬ ‫جزیــره مجنــون تفحــص شــد و امروز بر دســتان‬ ‫مــردم شــهیدپرور و والیتمــدار اســتان و دریکــی‬ ‫از مراکــز مهــم فرهنگــی و رســانه ای اســتان ارام‬ ‫می گیــرد‪ .‬او گفــت‪ :‬امروز بــه برکت خون مطهر‬ ‫شــهیدان نظام اســامی پس از ‪ ۴۳‬ســال حیات‬ ‫طیبه خود در برابر تهدیدات دشــمن بیم هشــده‬ ‫اســت و رمز پیروزی ما حرکت در مســیر نورانی‬ ‫شهیدان است‪ .‬مدیرکل صداوسیمای مرکز استان‬ ‫بیان کرد‪ :‬امروز شهدا از ما خدمت صادقانه به‬ ‫مردم و حرکت در مســیر والیت فقیه را مطالبه‬ ‫می کننــد و بــه تعبیــر ســپهبد شــهید حاج قاســم‬ ‫ســلیمانی عزیــز رمــز عاقبت به خیری؛ نســبت ما‬ ‫بــا نظــا م جمهوری اســامی و انقــاب برامده از‬ ‫خــون شــهیدان و ارتباط قلبــی و دلی و حقیقی‬ ‫با حکیمی اســت که ســکان انقالب به دســتان‬ ‫باکفایت اوســت‪ .‬او با تقدیر از همه کســانی که‬ ‫در موضوع میزبانی از این شــهید گمنام کمک و‬ ‫همراهــی کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ ۲۷ :‬تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برای همکاران من در رسانه ملی و صداوسیمای‬ ‫اســتان روزی ماندگار و خاطره انگیز شــد‪ .‬رئوف‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز این شــهید عزیــز همچــون موال و‬ ‫مقتدایــش امــام حســین (ع) برای اهالی رســانه‬ ‫چراغ هدایتی است که راه را گم نکنیم و بیشتر‬ ‫بیندیشــیم و بــا تولیــد برنام ههــای موثر نســبت‬ ‫بــه ایــن شــهدا و نظام اســامی برامــده از خون‬ ‫شــهیدان ادای دیــن نماییم‪ .‬ایت ا‪ ...‬حســینی‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج‬ ‫با تجلیل از این اقدام مهم فرهنگی صداوسیما‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن حال و هوای معنوی که این شــهید‬ ‫واالمقــام ایجــاد کــرد و د لهــای همــه مــا را‬ ‫اســمانی و کربالیــی نمــود یاد و خاطــره دوران‬ ‫دفــاع مقــدس پرافتخــار را یــاداوری می کنــد‪ .‬او‬ ‫ابراز داشت‪ :‬به محضر این شهید عرض می کنیم‬ ‫بــا مــا غریبی نکن‪ .‬درســت اســت که غبــار این‬ ‫دنیا بر چهره ما نقش بســته اما هنوز دل درگرو‬ ‫شــما داریــم‪ ،‬بــا مــا غریبــی نکن‪ ،‬شــما تــا جان‬ ‫در بــدن داشــتید مقاومــت کردید و بعــدازان با‬ ‫بدنــت بااســتخوان های مطهــرت تاکنــون از‬ ‫کشــور دفــاع کردی و امروز بازامــدی به عنوان‬ ‫ســفیر کــه مــا را هدایــت کنید‪ ،‬ای شــهید با ما‬ ‫غریبــی نکــن گرچــه قــدری باحــال و هــوای‬ ‫شــهدا فاصله گرفته ایم‪ .‬این شهید امده است‬ ‫بــه همــه مــا راه عــزت‪ ،‬افتخــار و ســعادت را‬ ‫بیامــوزد چرا کــه هرکــس راه شــهدا را رفــت و‬ ‫درراه دفــاع از ارزش های دینی قدم برداشــت‬ ‫این گونه عزیز می شــود‪ .‬نماینــده ولی فقیه در‬ ‫استان کهگیلویه و بویر احمد افزود‪ :‬کسی که‬ ‫از والیــت و از انقــاب و از این ســرزمین الهی‬ ‫دفــاع کرد و در مقابل اســتکبار ایســتاد خدا او‬ ‫را به عنوان شهید می پذیرد که باالترین فضیلت‬ ‫در این عالم شهادت است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریبخشاواییمسابقات قران‪،‬عترت و نماز دانش اموزان‬ ‫بهمیزبانیمشهد‬ ‫مدیرکل قران‪ ،‬عترت و نماز وزارت اموزش وپرورش گفت‪ :‬سی و‬ ‫نهمین دوره مسابقات قران‪ ،‬عترت و نماز دانش اموزان سراسر کشور‬ ‫در بخش اوایی در مشهد از شنبه ‪ 26‬تیرماه تا ‪ 31‬تیرماه و در بخش‬ ‫پژوهشی از ‪ 2‬مردادماه تا ‪ 7‬مردادماه در سمنان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا مسیب زاده بابیان اینکه ششمین دوره مسابقات قران‪،‬‬ ‫عتــرت و نمــاز فرهنگیان کشــور طــی هفته های گذشــته به میزبانی‬ ‫استان خراسان رضوی برگزار شد افزود‪ :‬سی و نهمین دوره مسابقات‬ ‫قــران‪ ،‬عتــرت و نماز دانش اموزان سراســر کشــور در دو بخش اوایی‬ ‫و پژوهشــی به میزبانی اســتان های خراســان رضوی و ســمنان برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬او بابیان اینکه بخش دانش اموزی مســابقات در ‪ ۱۴‬رشته‬ ‫م ‬ ‫قران‪ ،‬عترت و نماز برگزار می شود تصریح کرد‪ :‬در حوزه دانش اموزی‬ ‫رشــته های تفســیر‪ ،‬صحیفه ســجادیه‪ ،‬نهج البالغه‪ ،‬احکام‪ ،‬انشای‬ ‫نماز‪ ،‬قرائت‪ ،‬قرائت تحقیق‪ ،‬قرائت ترتیل‪ ،‬حفظ عمومی‪ ،‬حفظ‬ ‫‪ ۵‬جــزء‪ ،‬حفــظ ‪ ۱۰‬جزء‪ ،‬حفظ ‪ ۲۰‬جزء‪ ،‬حفظ کل‪ ،‬مداحی و اذان‬ ‫از مهم تریــن رشــته هایی اســت کــه بــرای دانش اموزان پســر و دختر‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬البته این مسابقات برای فرهنگیان فقط در ‪ ۵‬رشته‬ ‫برگزار شد که شامل قرائت‪ ،‬حفظ کل‪ ،‬حفظ ‪ ۱۰‬جزء‪ ،‬نهج البالغه‬ ‫و روش تدریس احکام بود‪ .‬مسیب زاده یکی از بهترین زمینه ها برای‬ ‫شــکوفایی اســتعدادهای دانش اموزان و توانمندســازی فرهنگیان را‬ ‫مسابقات قران‪ ،‬عترت و نماز دانست و گفت‪ :‬برگزاری این مسابقات‬ ‫زمینه ای است تا بتوانیم حس انس و الفت دانش اموزان را در حوزه‬ ‫دین و قران پیوند بزنیم و بتوانیم باورها و اعتقادات ان ها را توسعه‬ ‫تهــای تربیتــی قرانــی می تواند‬ ‫و تعمیــق ببخشــیم‪ ،‬چراکــه فعالی ‬ ‫ب هســامت جســمی و روانی دانش امــوزان و ایجاد ارامــش روحی و‬ ‫روانی ان ها کمک شایانی داشته باشد‪ .‬مدیرکل قران‪ ،‬عترت و نماز‬ ‫وزارت اموزش وپرورش با اشاره به برگزاری این مسابقات به میزبانی‬ ‫دو اســتان کشور خاطرنشــان کرد‪ :‬در «بخش اوایی» استان خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬میزبان مسابقات است همچنین بخش پژوهشی مسابقات‬ ‫دانش اموزان نیز به میزبانی استان سمنان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مســیب زاده هم چنیــن در خصــوص جزئیــات و مشــخصات‬ ‫شــرکت کنندگان در این دوره از مســابقات تشــریح کرد‪ :‬بیش از ‪7.5‬‬ ‫میلیــون دانش امــوز و فرهنگی باوجــود کرونا از مرحله اول (ســطح‬ ‫مدرسه) تا مرحله کشوری در این مسابقات شرکت کردند‪ ،‬درواقع‬ ‫امسال مسابقات را به خانه دانش اموزان بردیم و با توجه به شرایط‬ ‫کرونایی مسابقات به خانه شرکت کنندگان راه یافته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫واژه خراسان با اندیشه و فرهنگ مترادف شده است‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی خراســان رضوی گفت‪ :‬واژه خراســان با اندیش ـ ه و فرهنگ ‬ ‫یدرامیختهاست‪.‬یوسفامینی‬ ‫مترادفشدهوبافرزانگیوفرهیختگ ‬ ‫در همایش بین المللی گفتگوهای بینا فرهنگی که با محوریت زبان‬ ‫و ادبیات فارسی و حضور استادان دانشگاهی این رشته از کشورهای‬ ‫مختلف اسیایی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار‬ ‫ی سیاسی‬ ‫ی جغرافیا ‬ ‫ن از خراسا ن ذهن را از مرزها ‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬ســخ ‬ ‫ی فراتــر می برد‪ ،‬چراکه ب ه اقتضای تاثیرپذیری لفظ از معنا‬ ‫و انتزاع ـ ‬ ‫در طی چندین ســده گذشــته‪ ،‬واژه خراسان نیز با اندیش ه و فرهنگ ‬ ‫ی درامیخته اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫مترادف شــده و با فرزانگی و فرهیختگ ‬ ‫داد‪ :‬برگزاری همایش گفتگوهای بینا فرهنگی خراسان با موضوعات‬ ‫چهارگانــه زبان و ادبیات فارســی‪ ،‬هنر و معمــاری‪ ،‬ادیان و عرفان و‬ ‫مطالعات فرهنگی و اجتماعی از ان دســته برنامه های دل نشــین و‬ ‫خاطره انگیــز اســت کــه ذائقه گوینده از بیان کلمات ان طعم شــهد‬ ‫و شــکر می گیــرد‪ .‬امینــی گفت‪ :‬خراســان بزرگ که اینــک در چندین‬ ‫حوزه جغرافیایی سیاسی قرارگرفت ه است‪ ،‬با شهرهای دیرینه اش از‬ ‫این سوی ری و قومس در ایران تا ان سوی ماوراءالنهر در اسیای مرکزی‬ ‫همچــون نیشــابور و تــوس‪ ،‬بلخ و هرات‪ ،‬مرو و ســمرقند و بخــارا از‬ ‫دیرگاه ستون اعتماد و تکیه گاه فرهنگی مناطق شرقی جهان اسالم در‬ ‫فالت ایران محسوب می گردد‪ .‬سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی خراســان رضوی گفت‪ :‬چه انگاه که در دوران قبل از اســام‬ ‫ایــن اب وخاک مورد هجوم و تعرض اســکندر مقدونی قرار گرفت‪،‬‬ ‫این پهلوانان اشــکانی برخاســته از خاک خراســان بودند که بســاط‬ ‫سلطه سلوکیان و جانشینان اسکندر را برچیدند و همچنین مردمان‬ ‫پاک نهاد خراســان بوده اند که بعد از اســام در قرن دوم هجری با‬ ‫اعتقاد به شعار «الرضا من ال محمد» بنیان خالفت ظالمانه امویان‬ ‫را برکندند و سپس نیز میزبانان شایسته ای برای امام رضا علیه السالم‬ ‫درمرو شــدند‪ .‬او افزود‪ :‬انگاه که نیاز به حضور و فعالیت در عرصه‬ ‫فرهنگ و احیای زبان فارسی بود‪ ،‬حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی‬ ‫گام درراه احیای زبان و ادبیات فارسی گذاشت و رودکی سمرقندی‪،‬‬ ‫پرورده و بالیده خراسان به شایستگی‪ ،‬پدر شعر فارسی نام گرفت‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬انتقال و تداوم مواریث فرهنگی با محوریت زبان‬ ‫فارسی‪ ،‬اقدام سترگ خراسانیان همچون ابوالفضل بیهقی‪ ،‬خواجه‬ ‫نظام الملــک توســی‪ ،‬خواجــه عبــدا‪ ...‬انصــاری‪ ،‬فریدالدیــن عطــار‬ ‫نیشابوری‪ ،‬حکیم عمر خیام نیشابوری‪ ،‬جالل الدین مولوی بلخی‪،‬‬ ‫عبدالرحمن جامی و از صدها اندیشمند و فرزانه دیگر خراسانی در‬ ‫طی قرن های گذشت ه است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫پرداخت ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت به متقاضیان‬ ‫فنی و حرفه ای در گیالن‬ ‫اســتاندار گیالن گفت‪ :‬دولت طی سال گذشته بالغ بر‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان‬ ‫فنی و حرفه ای که اشتغال ایجاد کنند‪ ،‬پرداخت کرده‬ ‫اســت‪ .‬ارســان زارع در اســتانه هفته ملی مهارت‪ ،‬در‬ ‫حاشیه بازدید از مراکز اموزش فنی و حرفه ای استان در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬به نقش اساسی و موثر اموزش‬ ‫در تقویت مهارت و زمینه ســازی برای اشــتغال اشاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گیالن از ‪ ۲۰‬مرکز اموزش فنی و حرفه ای با‬ ‫امکانات زیرساختی مناسب و مربیانی ماهر برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشاره به بازدید امروز خود از مراکز مختلف اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای در رشت‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز اموزش و ارزیابی‬ ‫انالین یکی از بخش های مورد بازدید بود که علیرغم‬ ‫محدودیت های کروناییبه عنوانیکفرصتدرمسیر‬ ‫توسعه دولت الکترونیک محسوب می شود‪ .‬نماینده‬ ‫عالیدولتدر گیالنبهسرمایه گذاری‪ ۳۵‬میلیاردریالی‬ ‫بخش خصوصی برای احداث دهکده کودک اشاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه‬ ‫ســرمایه گذاری مشــترک برای توســعه و فرهنگ سازی‬ ‫به ویژه در حوزه کودکان نیز با انعقاد تفاهم نامه ها و‬ ‫قراردادها استفاده شده است‪ .‬او افتتاح این مجموعه‬ ‫اموزشی را در ارتقاء سطح اگاهی کودکان و نوجوانان‬ ‫موثــر ارزیابــی کــرد و افــزود‪ :‬اموزش هــای مراکز فنی و‬ ‫حرفــه ای بــا حمایت هــای دولت از طریق تســهیالت‬ ‫بانکــی و نهادهــای حمایتــی همچون کمیته امــداد و‬ ‫بهزیستیونیزصندوق کارافرینیامیدازاشتغالبانوان‪،‬‬ ‫هنرمندانوروستاییانپشتیبانیمی کند‪.‬استاندار گیالن‬ ‫بابیــان اینکــه به واســطه حمایت های صــورت گرفته‬ ‫دولت طی سالیان اخیر شاهد دستاوردهای خوبی در‬ ‫صنعت بافت فرش و تابلو فرش‪ ،‬رشتی دوزی و سایر‬ ‫صنایع دســتی و رضایتمندی درفروش بوده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولــت طــی ســال گذشــته بالغ بــر ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان فنی و حرفه ای که‬ ‫اشتغالایجاد کنند‪،‬پرداخت کردهاست‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۱۰۳۵‬هکتار کلزا‬ ‫از مزارع میامی‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان میامی گفت‪ :‬امسال‬ ‫یک هزار و‪ ۳۵‬هکتار کلزا از مزارع میامی برداشت شد‪.‬‬ ‫علی اصغرمحمدیاظهارداشت‪:‬امسالمیزانبرداشت‬ ‫کلزانسبتبهسال گذشتهبهخاطرخشکسالی کاهش‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬برداشــت کلــزا در مــزارع میامــی با‬ ‫عاملیت‪۵‬مرکزخریددرسطحشهرستانمیامیانجامشد‬ ‫وامسالاز سطح‪ ۴۹۳‬هکتار از مزارع کلزامیامییکهزار‬ ‫و‪ ۳۵‬هکتار کلزااز مزارعمیامیبرداشتشد‪.‬مدیرجهاد‬ ‫کشاورزیشهرستانمیامیبااشارهبهسیاست هایوزارت‬ ‫جهاد کشاورزی برای افزایش سطح زیر کشت دانه های‬ ‫روغنی و به ویژه کلزا تصریح کرد‪ :‬سطح زیر کشت کلزا‬ ‫نسبت به سال گذشته‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫محمدی بابیان اینکه عملکرد در واحد سطح محصول‬ ‫کلزانسبتبهسال گذشته‪ ۲۰‬درصد کاهشداشتهاست‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این کاهش عملکرد به علت خشکسالی‬ ‫امسال بوده است‪ .‬او با اشاره به خسارت های ناشی از‬ ‫سرمازدگینیز گفت‪:‬امسال‪ ۴۵‬هکتارازاراضیزیر کشت‬ ‫کلزا در اثر ســرمای زمســتانه خســارت دید‪ .‬مدیر جهاد‬ ‫کشاورزیشهرستانمیامیبابیاناینکهبیشترینسطحزیر‬ ‫کلزادراستانسمنانمربوطبهاینشهرستاناستاضافه‬ ‫کرد‪ :‬حدود‪ ۸۰‬درصد سطح کلزا استان سمنان در میامی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬محمدی با اشــاره به حمایت های مدیریت‬ ‫جهاد کشــاورزی شهرســتان میامــی از کلــزاکاران گفت‪:‬‬ ‫اعطایکمک هایبالعوض‪،‬اجرایسیستم هایابیاریدر‬ ‫مزارع کلزاوهمچنینبرنامه ریزیبرایاعطایتسهیالت‬ ‫خط اعتباری مکانیزاســیون با اولویت بهره برداران کلزا‬ ‫برخیاز ایناقداماتاست‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬دامغانی کارت همیار‬ ‫طبیعت دریافت کردند‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانسمنان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر در دامغان پس از ثبت نام در ســامانه مرکزی‬ ‫ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتع و ابخیــزداری کشــور‪ ،‬کارت‬ ‫همیار طبیعت دریافت کردند‪ .‬جعفر مرادی حقیقی‬ ‫دراییناهدای کارتعضویتهمیارطبیعتشهرستان‬ ‫دامغان که به میزبانی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫این شــهر برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬همیاران طبیعت نقش و‬ ‫جایگاهویژه ایدر حفاظتاز عرصه هایمنابعطبیعی‬ ‫اعماز مرتعوجنگلبرعهده دارند‪.‬اوهمیارانطبیعت‬ ‫را حافظان اصلی عرصه های منابع طبیعی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این نیروهای داوطلب با عشق و عالقه خود‬ ‫به منابع طبیعی‪ ،‬در کنار کارکنان منابع طبیعی و یگان‬ ‫حفاظــت منابــع طبیعــی از انفال عمومی حراســت و‬ ‫پاســداری می کننــد‪ .‬مرادی حقیقــی اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایین امروز‪ ۸۰ ،‬همیار طبیعت جدید در دامغان که از‬ ‫ابتدای امســال درخواســت خود را ارسال کرده بودند‪،‬‬ ‫کارت عضویــت دریافت کردنــد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫شســوزی در‬ ‫از اقدام های اساســی و مهم در کاهش ات ‬ ‫عرصه هایمنابعطبیعیدرشهرستاندامغان‪،‬برگزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی اطفای حریق اســت کــه از ابتدای‬ ‫سال جاری کالس ها به مدت‪ ۹۱‬نفر روز ویژه دهیاران و‬ ‫تسهیلگران‪ ،‬کارکنان‪،‬بهره بردارانواهالیروستایطزره‬ ‫برگزار شد‪ .‬مرادی حقیقی بیان کرد‪ :‬با توجه به وجود‬ ‫نواحی بیابانی و تاغ زارها در شهرستان دامغان‪ ،‬امسال‬ ‫دوره اموزشــی حفاظت مشــارکتی جهت جلوگیری از‬ ‫قاچاق چوب تاغ در منطقه سرکویر جنوب دامغان به‬ ‫تعداد‪ ۱۱‬نفر روز برگزار شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 29‬تــیر ماه ‪ 20 / 1400‬جوالی ‪ 9 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1123‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اولین برداشت مکانیزه‬ ‫برنج با حضور استاندار گیالن‬ ‫در صومعه سرا‬ ‫نخستین خوشه های طالیی برنج در گیالن به بار نشست و طی مراسمی با حضور ارسالن‬ ‫زارع در روستای نرگستان شهرستان صومعه سرا به صورت مکانیزه برداشت شد‪ .‬استاندار گیالن‬ ‫در حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬افزایش بهره وری را یکی از دستاوردهای کشت‬ ‫مکانیزه در فرایند کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت محصول اســتراتژیک برنج عنوان و اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سببخشک سالی کم نظیردر سالزارعیجارینسبتبهمتوسطبلندمدت‪ ،‬کاهش‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫و نســبت بــه ســال ماقبــل ‪ ۳۵‬درصــد نزوالت جوی کمتــری را شــاهد بودیم‪ .‬او بابیــان اینکه در‬ ‫فروردین ماه سال جاری شاهد کاهش بیش از ‪ ۷۵‬درصدی بارش باران بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی هایصورت گرفتهشاهدتولیدمحصولبرنجباکیفیتهستیم‪.‬زارعادامهداد‪:‬براساس‬ ‫اعالم جهاد کشاورزی استان‪ ،‬برداشت بالغ بر یک میلیون و‪ ۱۵۰‬هزار تن شلتوک و تولید بالغ بر‪۷۵۰‬‬ ‫هزار تن برنج سفید پیش بینی می شود‪ .‬او ابراز امیدواری کرد که افزایش قیمت محصول برنج‬ ‫زمینه ساز افزایش درامد و بهبود سطح معیشت کشاورزان گیالنی باشد‪ .‬نماینده عالی دولت در‬ ‫گیالن افزایش ماشین االت کشاورزی در تمامی فرایندهای کاشت‪ ،‬داشت و برداشت را نشان از‬ ‫برنامه ریزی موثر طی سالیان اخیر دانست و افزود‪ :‬با تمهیدات صورت گرفته در استفاده از شبکه‬ ‫ابیارینوینوسمپاشی‪،‬شرایطبهتریاز بابت کیفیتمحصولنیزایجادشدهاست‪.‬‬ ‫فهمروانشناسی‬ ‫مرتضی نظری‬ ‫اطالعات بسیار گسترده ای از روانشناسی‬ ‫در دســترس قــرار دارد که این خود می تواند‬ ‫دلهره اور باشد‪ .‬ایده های نو همواره در حال‬ ‫شکل گیری هستند و بهترین راه برای اگاهی‬ ‫بهــای مطــرح جدید‬ ‫از ا نهــا مطالعــه کتا ‬ ‫اســت؛ اما در رشــته روانشناســی ژورنال های‬ ‫بهــا نیــز مهمتــر‬ ‫روانشناســی حتــی از کتا ‬ ‫هستند‪.‬براینمونهاز ژورنالافریقایجنوبی‬ ‫پیرامــون روانشناســی‪ ،‬ژورنــال روانشناســی‬ ‫صنعتی‪ ،‬روانشناسی در جامعه و روانکاوی‬ ‫واکاوی روانــی در افریقای جنوبــی در حوزه‬ ‫ژورنا لهــای روانشناســی در افریقای جنوبی‬ ‫یتــوان نــام بــرد‪ .‬ژورنا لهــای بین المللــی‬ ‫م ‬ ‫بســیار خــوب دیگــری نیــز وجــود دارنــد و‬ ‫کتابخانه بســیاری از دانشــگاه ها ا نهــا را در‬ ‫اختیار عالقه مندان قرار می دهد‪ .‬بسیاری از‬ ‫اساتید مطرح روانشناسی نتایج پژوهش های‬ ‫خــود را در ژورنا لهــای دانشــگاهی منتشــر‬ ‫می کننــد‪ .‬یــک مزیــت مطالعــه ژورنال های‬ ‫دانشــگاهی در رشته روانشناســی این است‬ ‫کــه تمامی مقاالت پیــش از انتشــار ارزیابی‬ ‫یشــوند‪ .‬در ایــن فراینــد اســتاندارد‪ ،‬هــر‬ ‫م ‬ ‫یشــود‬ ‫مقاله ای که برای ژورنالی فرســتاده م ‬ ‫توسط تیمی از کارشناســان ارزیابی می شود‬ ‫کــه بــه این مرحله بررســی اولیــه می گویند‪.‬‬ ‫مقاالتی که طبق نظر کارشناســان فن تایید‬ ‫نشوند به مرحله انتشار نخواهند رسید‪ .‬این‬ ‫به معنای ان نیســت که مقاالت بی کیفیت‬ ‫هرگــز بــه چــاپ نمی رســند! اینترنــت منبــع‬ ‫گسترده اسانی برای گرداوری اطالعات است‬ ‫امــا معایبــی نیــز دارد‪ .‬خوبی اش این اســت‬ ‫بســایت درباره هر جنب ـه ای از‬ ‫کــه هزاران و ‬ ‫روانشناســی وجود دارد‪ .‬بدی اش این اســت‬ ‫کــه حتی فردی کــه هیچ چیز از روانشناســی‬ ‫نمی دانــد می تواند مطالب دلخــواه خود را‬ ‫بــر صفحه اینترنت بارگذاری کنــد‪ -‬در اینجا‬ ‫هیــچ کنترل کیفیتــی وجود نــدارد‪ .‬ازانجاکه‬ ‫دانشــجویان همــواره در ارزیابی مطالبی که‬ ‫می خوانند ضعیف عمل می کنند‪ ،‬بســیاری‬ ‫از اســاتید دانشــگاهی به دانشــجویان خود‬ ‫اجازه استفاده از منابع اینترنتی را نمی دهند‪.‬‬ ‫باوجودایــن وبســایت‪.‬ها‪ ،‬ژورنا لهــا و‬ ‫صفحه های تخصصی انالین معتبر بسیاری‬ ‫هم وجود دارد که ان ها هم مانند ژورنالهای‬ ‫دانشــگاهی تمامــی مطالــب خــود را از‬ ‫موردبررسی و تایید قرار می دهند‪ .‬نکته مهم‬ ‫برای استفاده از اینترنت و یا هر منبع دانش‬ ‫دیگــر ارزیابــی نقادانه کیفیت چیزی اســت‬ ‫که مطالعه می کنید‪ .‬شما به صورت خودکار‬ ‫هم به این مهارت دســت نمی یابید‪ .‬برخی‬ ‫فن های قدیمی اموزشی که در ان ها مبنا بر‬ ‫ایــن بود که دانشــاموزان مطالــب متعدد را‬ ‫حفــظ کنند بدون اینکه درســتی ان ها را زیر‬ ‫سوال ببرند‪ ،‬درواقع با تفکر انتقادی مخالف‬ ‫هم هستند‪ .‬یکی از اهداف کلیدی اموزشی‬ ‫در رشته روانشناسی‪ ،‬رشد مهارت های تفکر‬ ‫انتقادی در دانشجویان است‪ .‬وقتی مطلبی‬ ‫در روانشناســی می خوانیم چطور می توانیم‬ ‫درســتی ان را ارزیابــی کنیــم؟ نخســت‪ ،‬مــا‬ ‫نمی توانیم کیفیتاستداللیرابرمبنایاینکه‬ ‫خودمــان بــا ان موافــق هســتیم یــا مخالف‬ ‫ارزیابــی کنیم‪ .‬این امکان وجــود دارد که دو‬ ‫روانشــناس خبــره درباره یکــی از وجوه رفتار‬ ‫انســانی کامــا بــا یکدیگــر مخالف باشــند‪،‬‬ ‫درحالیکه هر دو نیز شــواهد و استدالل های‬ ‫الزم بــرای نتایــج خــود را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هرچقــدر مطالعــه بیشــتری در روانشناســی‬ ‫داشــته باشــید می بینید که بین پژوهشگران‬ ‫تــا چه میزان اختالف نظر وجــود دارد‪ .‬حتی‬ ‫ممکن اســت دو روانشــناس یــک ازمایش را‬ ‫به دو شــیوه مختلف انجــام بدهند و نتایج‬ ‫کامــا متفاوتــی به دســت بیاورنــد؛ اما این‬ ‫لزوما به این معنا نیست که یکی از ان ها کار‬ ‫خود را درست انجام نداده است‪ .‬برعکس‪،‬‬ ‫یافته های مختلف که از بسترهای مختلف‬ ‫لشــده اســت می توانــد اطالعــات‬ ‫حاص ‬ ‫مهمــی را بــه ما نشــان دهد‪ .‬رشــته ای مانند‬ ‫روانشناسیهمیشهبرانگیزانندهبحثبسیار‬ ‫است‪ .‬انســان ها پیچیده هستند و روشهای‬ ‫مختلــف مطالعــه انســان منابــع اطالعاتی‬ ‫مختلفــی را فراهم م ـی اورد‪ .‬از خالل همین‬ ‫مباحــث اســت کــه مــا می اموزیــم و رشــته‬ ‫روانشناســی پیشرفت میکند‪ .‬دانشجویانی‬ ‫که تازه رشــته روانشناســی را شــروع کرده اند‬ ‫گاهی انتظــار دارند به ان ها حقایق بدیهی‬ ‫دربــاره انســان ها بیاموزیــم و گمان می کنند‬ ‫روانشناســان همه چیــز را دربــاره انســان‬ ‫می دانند؛ اما اینطور نیست‪ .‬درست است که‬ ‫اصولی پیرامون رفتار انســانی به دست امده‬ ‫اســت کــه مــورد تاییــد شــواهد پژوهشــی و‬ ‫نظری ههــای قــوی قــرار دارند‪ ،‬اما این رشــته‬ ‫همــواره در حــال رشــد اســت و شــواهد و‬ ‫استدالل های تازهای پیرامون رویکردهایی‬ ‫که به انســان وجود دارد به دســت می اید‪.‬‬ ‫شــما در روانشناسی ابتدا باید بتوانید روشی‬ ‫کــه اســتداللی را پشــتیبانی می کنــد ارزیابــی‬ ‫کنید و بعد ببینید ان استدالل درست است‬ ‫یــا خیــر؛ بنابراین باید بــا روش های پژوهش‬ ‫اشــنا باشــید‪ ،‬یعنــی همــان فرایندهایی که‬ ‫پژوهشگران برای مشاهده نظام مند افراد و‬ ‫به کارگیری مشــاهدات خــود در ارائه نظریه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد)‬ ‫‪200009390۵00000۴ ۴001۴0۴0‬‬ ‫بــه کار می برنــد؛ امــا پیــش از اشــنایی بــا‬ ‫روش های پیچیده روانشناسان برای هدایت‬ ‫شهــای خود باید دو پرســش اساســی‬ ‫پژوه ‬ ‫را از خود بپرسید‪ :‬ایا نویسنده شواهد کافی‬ ‫برای درســتی ادعای خود ارائه داده اســت؟‬ ‫ما در روانشناسی نمی توانیم صرفا ادعایی‬ ‫را مطرح کنیم چون معتقدیم اوضاع ان طور‬ ‫اســت‪ .‬روانشــناس خــوب ب هنــدرت تعمیم‬ ‫می دهــد و نشــان می دهــد شــواهد تــا چــه‬ ‫انــدازه رویکــرد او را پشــتیبانی می کنــد‪ .‬ایــا‬ ‫نویســنده اســتداللی روشــن و منطقــی برای‬ ‫استدالل خود دارد که انچه را خوانده یا‬ ‫مشــاهده کرده اســت با نتایجی که ارائه‬ ‫داده اســت پیونــد دارد؟ وقتــی مطلبــی‬ ‫روانشناســی را می خوانیــم قــوی بــودن‬ ‫اســتدالل نویســنده را ارزیابــی میکنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی بــا دقــت مطلبــی را می خوانیــم‬ ‫ممکــن اســت متوجــه شــویم نویســنده‬ ‫مطالبــی را از قلــم انداختــه یــا بــر اســاس‬ ‫شــواهد ناکافــی یــا نادرســت نتیجه گیــری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬یادگیــری مطالعــه نقادانــه‬ ‫در روانشناســی چیزی نیســت که یک شبه‬ ‫به دســت بیاید؛ برای برخی دانشــجویان‬ ‫اســان نیســت کــه از مطالعــه مطبــی‬ ‫پیرامــون واقعیت‪.‬هــای مفــروض (مانند‬ ‫شــیوه برخی مدارس) به مطالعه باهدف‬ ‫فهمیــدن و ارزیابــی انچــه می خواننــد‬ ‫روی بیاورنــد؛ امــا خواننــده منتقــد شــدن‬ ‫عنصــر مهمــی بــرای تبدیل شــدن بــه یــک‬ ‫دانشــجوی موفــق روانشناســی اســت و‬ ‫جــذاب هــم هســت! وقتــی مهارت هــای‬ ‫انتقــادی خود را تربیت می کنید‪ ،‬تازه پا به‬ ‫جهــان بحث‪.‬های علمــی می گذارید‪ .‬دیگر‬ ‫فردی نیســتید که فقط مطلبی را می خواند‬ ‫و هر چیزی را می پذیرد؛ بلکه شــریک خلق‬ ‫دانش خودتان می شوید‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره محاسبه حجم‬ ‫تاالب های ایران برای نخســتین بار توســط ســازمان گفت‪ :‬از ســال گذشــته در حوزه پایش‬ ‫تاالب ها‪،‬تصویربرداریهواییوترکیبانباتصاویرماهواره ایرابه کمکشرکت هایدانش‬ ‫اغاز کردیم‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬احمدرضا الهیجان زاده با اشاره به تالش نیروهای نخبه و جوان‬ ‫در به ثمر رسیدن پروژه مذکور افزود‪ :‬با استفاده از این نوع پایش با اقدامات ترکیبی می توانیم‬ ‫تغییراتی که در حوز ه ابی تاالب و همچنین پیرامون ان اتفاق می افتد را با دقت بسیار باال و‬ ‫در حدتشخیص کمتراز یکمتراستخراج کنیم‪.‬اوبااعالمخبراغاز تهیهنقشه هاییدر مقیاس‬ ‫یک پانصدم در محدوده تاالب ها ادامه داد‪ :‬این نقشه ها دقت بسیار باالیی دارد و انتظار‬ ‫می رود بتوانیم بادانش جدید تعرض هایی که به تاالب شده یا تغییراتی که در تاالب اتفاق‬ ‫افتاده است را استخراج کنیم‪ .‬معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫همچنیــن در مــورد تصویربرداری هوایی گفت‪ :‬زمانی که ما داشــتیم کار را با تصویربرداری‬ ‫هوایی پیش می بردیم‪ ،‬پیشنهادی از سوی شرکت دانش بنیان داده و گفته شد که امکان‬ ‫نصب دستگاه لیزر‪ ،‬معروف به لیزر اسکن در زیر هواپیما وجود دارد و از طریق لیزر اسکن‬ ‫می توانیم عمق سنجی تاالب را انجام دهیم؛ با نصب لیزر اسکن در زیر هواپیما و همزمان‬ ‫به صورت زمینی و برای صحت ســنجی و با اســتفاده از لیزر ســنج های دســتی نقاط زیادی‬ ‫را در تــاالب نمونه بــرداری و نقطه زنی کردیم‪ .‬الهیجــان زاده ادامه داد‪ :‬بعد از مرحله لیزر‬ ‫اسکن که به صورت هوایی و زمینی انجام می شد‪ ،‬با کمک همکاران در شرکت دانش بنیان‬ ‫و اساتید دانشگاهی توانستیم به یک مدل نرم افزاری دست پیدا کنیم و در قالب این مدل‬ ‫حجم تاالب را محاسبه کنیم؛ همچنین کل بستر تاالب را با استفاده از این نرم افزار و دانش‬ ‫مطرح شده‪ ،‬ترسیم کنیم‪ .‬او بابیان اینکه این تکنولوژی برای اولین بار در کشور انجام شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حتی مشــابه خارجی این اقدام باوجود جســتجویی که انجام دادیم در گزارش ها‬ ‫مشــاهده نکردیم‪ .‬در این روش از طریق لیزر هوایی و لیزر زمینی و ایجاد یک مدل حجم‬ ‫تاالب با دقت در حد مترمکعب اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام)‬ ‫اگهی مزایده عمومی به شماره ‪-۱‬م‪.‬ز‪۱۴۰۰-‬‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات‬ ‫و ائین نامه معامالت شرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫رویــداد امــروز‪ -‬فاطمــه کاویانی‪ :‬عرفات! این صحرای داغ و ســوزان سال هاســت نجواهای‬ ‫عاشقانه حسین را نمی شنود؛ زمزمه هایی که از عمق وجود ثاراهلل تراوش می کرد‪ .‬حسین‬ ‫با دیدگان گریان می خواند‪ :‬خداى را سپاس که براى حکمش برگرداننده اى و براى بخشش‬ ‫بازدارنده ایوهمانندساخته اشساختههیچسازنده اینیستواوسخاوتمندوسعتبخش‬ ‫است‪ .‬انواع مخلوقات را پدید اورد و ساخته ها را با حکمتش محکم نمود‪ ،‬طلیعه ها بر او‬ ‫پوشیده نمی ماند و ودیعه ها نزد او ضایع نمی شود پاداش دهنده هر سازنده و بى نیازکننده‬ ‫هر قناعت گر و رحم کننده بر هر ناالن و فرو فرستنده سودها و نازل کننده کتاب جامع با‬ ‫نور درخشان است‪ .‬او شنونده دعاها و دورکننده بالها و باالبرنده درجات و کوبنده گردن‬ ‫کشــان اســت‪ .‬پس معبودى جز او نیســت و چیزى با او برابرى نمی کند و چیزى همانندش‬ ‫نیســت و اوســت شــنوا و بینا و لطیف و اگاه و بر هر چیز تواناســت‪ .‬پروردگارا همانا بر هر‬ ‫چیز توانایى و سپاس تنها از ان توست‪ .‬امروز روز نیایش است خدای یگانه من کلمه دعای‬ ‫عرفه را در روز نیایش به تبعیت از انکه جان داد به عشق معبود می خوانم‪ ،‬خواندن که‬ ‫نه دوباره و چندباره مرور می کنم تا فراموش نکنم در کنارمان بودی ان هنگام که کسی را‬ ‫برای یاری نیافتیم‪ .‬محرم اسرار و پوشاننده خطایمان بودی وقتی که از سر نادانی و نه از سر‬ ‫گردنکشیغفلت کردیم‪.‬معبودمن‪،‬تورابهبهترینبندگانتقسمیادمی کنیملحظه اینگاه‬ ‫هدایتگرت را از ما دریغ نکن‪.‬‬ ‫سازمانمحیط زیستبرای‬ ‫نخستین بار حجم تاالب های‬ ‫ایران را محاسبه کرد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫سجده بر معبود‬ ‫در ایستگاه عرفات‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد‬ ‫ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫انتقال نیرو و‬ ‫برقرسانی(تجهیز‬ ‫پست زمینی و‬ ‫نیرورسانی و بهینه‬ ‫سازی شبکه‬ ‫های فرسوده) در‬ ‫محدوده امور برق‬ ‫منطقه ‪( ۴‬شرق)‪-‬‬ ‫بسته سه‬ ‫‪600/000/000 1۴00/0۵/18 1۴00/0۵/17 1۴00/0۵/06 1۴00/0۴/29‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز یکشنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱7‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف‪ -‬ضمانت نامه) خود را‬ ‫به نشانی‪ :‬اصفهان سروش‪ -‬حدفاصل خ ال خجند و حکیم شفایی‪ -‬کوچه شهداد‪ -‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه‬ ‫‪ -۲‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایت اینترنتی‬ ‫معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir :‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 3۲۲۹۹۰۸7‬اداره مالی و اداری امور برق منطقه ‪ ۴‬و جهت اگاهی بیشتر در‬ ‫مورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ 3۲۲۹۹۰۰۱ :‬اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ ،۰۲۱-۴۱۹3۴‬دفتر ثبت نام‪ ۰۲۱-۸۸۹6۹737 :‬و ‪۰۲۱-۸۵۱۹376۸‬‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‬ ‫به نشانی ‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ‪ 3۲۲۴۱۱۵3‬اقای امیرانی تماس‬ ‫حاصلفرمایید)‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ 7۲‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود‬ ‫محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس‬ ‫با واحد مناقصه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به‬ ‫عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشــنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) در نظر دارد مزایده فروش ‪ 3‬قلم ضایعات خود را در نیروگاه شهید بهشتی‬ ‫لوشــان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد ‪ ۱۰۰۰۰۰۱۴۸۱۰۰۰۰۰۱‬و از طریق‬ ‫مزایده به فروش برساند ‪ .‬کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد‪ ،‬ارائه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مزایده گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫مزایده محقق سازند‪ .‬به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد‬ ‫از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می شود ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نام و نشانی مزایده گزار‪ :‬شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) به نشانی رشت بلوار نماز کوچه گلباغ پالک‬ ‫‪ ۸‬کد پستی ‪۴۱676۹7637‬‬ ‫‪ -۲‬موضوع مزایده‪ :‬فروش ‪ 3‬قلم ضایعات شرکت تولید نیروی برق لوشان در نیروگاه شهید بهشتی لوشان‬ ‫‪ -3‬زمان‪ ،‬مهلت‪ ،‬مبلغ و محل دریافت اســناد و بازدید‪ :‬متقاضیان می توانند از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹‬تا ســاعت ‪ ۱۴‬ظهر روز شــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و با پرداخت مبلغ ‪ ۲۰۰۰۰۰۰‬ریال (دو میلیون ریال) از طریق درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫به شماره حســاب ‪ IR۴۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰3۹۰۴۰۱۸۸7۹‬تمرکز وجوه درامد به نام شرکت تولید نیروی برق‬ ‫لوشان (سهامی عام) برای خرید اسناد مزایده فوق اقدام نمایند‪ .‬ضمنا پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع اجناس مطرح شده‬ ‫در مزایده‪ ،‬قبل از ارائه پیشنهاد قیمت‪ ،‬از اجناس موضوع مزایده طی بازه زمانی ساعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱3‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰‬بازدید به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪ :‬سپرده شرکت در مزایده جهت شرکت در مزایده به مبلغ ‪۴۲۹/۵۰۰/۰۰۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬تعیین شــده است که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی‬ ‫و دریافت اصل رسید پرفراژ شده بانکی به حســاب بانک مرکزی به شماره ‪( ۴۰۰۱۱۰3۹۰6376۰36‬تمرکز وجوه‬ ‫سپرده‪ -‬بودجه شرکت های دولتی با شماره شناسه شبا‪ )IR۵۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰3۹۰6376۰36 :‬می باشد که می‬ ‫بایســت نسبت به ارســال این مدارک در پاکت الک و مهر شــده (پاکت الف) تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬به دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل فیزیکی پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ و مکان گشایش پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ ۱۱‬صبح مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬در سالن کنفرانس شرکت تولید نیروی‬ ‫برق لوشان (سهامی عام)‬ ‫تذکر مهم‪ :‬پیشنهاددهندگان می بایستی ضمن بارگذاری پاکت (الف) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت‬ ‫مقرر‪ ،‬نسبت به ارسال اصل پاکتهای الف (ضمانتنامه) و (ب) مطابق شرایط درج شده در اسناد مزایده‪ ،‬در پاکت الک و‬ ‫مهر شده تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬به دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل ثبت نام و عضویت در سایت سامانه‬ ‫(‪ :)www.setadiran.ir‬تلفــن مرکــز راهبــری و پشــتیبانی ‪ ۴۱۹3۴‬و ‪ ۰۲۱-۵7۸۹۵7۸۹‬و تلفن دفتر ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ ۸۸۹6۹737‬و ‪ ۰۲۱-۸۵۱۹376۸‬می باشد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام)‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱667۵۵ :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!