روزنامه رویداد امروز شماره 1122 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1122

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1122

روزنامه رویداد امروز شماره 1122

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫وزیر کشور خبر داد‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 28‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1122‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫همه افراد باالی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫ظرف ‪ ۲‬هفته‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫بهدادخوزستانبرسید‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪50‬‬ ‫ثبت نام‪ ۳‬میلیون نفر در سامانه ملی امالک‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫با اضافه شدن ‪ 78‬خودرو‪ ،‬موتور و دوچرخه‬ ‫پروژه های شهر جدید صدا‬ ‫یکی پس از دیگری افتتاح می شود‬ ‫ناوگاننظارتترافیکی‬ ‫اصفهانتجهیزمی شود‬ ‫صدرا‬ ‫در مسیرتوسعه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪28‬‬ ‫تــیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫صدرا‬ ‫ورزش‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ـهر اســتان به ان‬ ‫عمرانی جوانترین شـ‬ ‫ها از پروژههای‬ ‫چند ســال قبل در‬ ‫رســانه‬ ‫ـایر مشــکالت از‬ ‫جریان بازدید خبرنگاران مشــکالتی که در کنار سـ‬ ‫که نمــود ان را در‬ ‫رهاشده که جان مردم‬ ‫انتظامــی الزم بود‬ ‫و افزود‪ :‬یکی از‬ ‫است‪ ،‬از فاضالب‬ ‫اشــاره کرد‬ ‫زیرســاخت امنیتــی و‬ ‫میداد در مواقع‬ ‫هاست که مطرح‬ ‫مردم این شهر رو به‬ ‫ـوس بــود کمبود‬ ‫که نشان‬ ‫مشکالت صدرا سال‬ ‫بستی که سالها‬ ‫صــدرا محسـ‬ ‫دیدیم و این زنگ خطری بود مواجهه بــا بحرانهای‬ ‫موضوع‬ ‫رسانده بود تا بن‬ ‫گذشته این شهر‬ ‫حوادث ابان ماه ‪۹۸‬‬ ‫استان فارس را به لب‬ ‫انتظامی شــهر بــرای‬ ‫طی دو تا سه سال‬ ‫جریان‬ ‫این شهر جدید‬ ‫شــهر صدرا تنوع‬ ‫گریبان بودند‪ ،‬اما‬ ‫زیرســاخت امنیتی‬ ‫راه جدید و افتتاح‬ ‫ویژگیهای متمایز‬ ‫دهه با ان دستبه‬ ‫نیازمنــد تقویــت‬ ‫اجرایی همزمان سه‬ ‫افزود‪ :‬یکــی از‬ ‫توسعه بیش از دو‬ ‫بحــران‬ ‫ـوان نقطه قوت‬ ‫ان شروع عملیات‬ ‫حاجی پــور‬ ‫صورت گرفته توسط‬ ‫ـوع قومیتی بهعنـ‬ ‫صدساله را رفته و نتیجه‬ ‫فعالیتهای عمرانی‬ ‫مختلــف هســتیم‪.‬خلیل درکشــورهای دیگر این تنـ‬ ‫برنامهریزیشــده‬ ‫یکشبه ره‬ ‫باجگاه است و از دیگر‬ ‫لوکال غرب صدرا و‬ ‫قومیتــی اســت‪،‬‬ ‫بــرای این تنوع‬ ‫صدرا و تصفیهخانه‬ ‫این راهها از سمت‬ ‫ـل محیا شــده و‬ ‫همواره از این تنوع‬ ‫خانه فاضالب شرق‬ ‫یکی از‬ ‫فرهنگــی و زیرســاختهای ان از قبـ‬ ‫ـته فراهم نبوده‬ ‫صدرا افتتاح تصفیه‬ ‫اســت چراکــه‬ ‫زیرســاختها از گذشـ‬ ‫شرکت عمران‬ ‫ظرفیتسازی در‬ ‫نباشد اما در اینده‬ ‫صدرا چون این‬ ‫درحالیکه باید با‬ ‫غربصدراست‪.‬‬ ‫شــهروندان صدرا‬ ‫ـت اما در‬ ‫اسیب نامبرده شده‪،‬‬ ‫شروعتصفیهخانه‬ ‫هویت بخشــی‬ ‫حتی در دید عموم‬ ‫جذاب برای سکونت‬ ‫اسـ فرهنگی بهعنوان یک‬ ‫ـجام اجتماعی و‬ ‫بزرگی که شــاید‬ ‫شهری زیست پذیر و‬ ‫برای ایجاد انسـ‬ ‫تکثر‬ ‫پروژههای‬ ‫و‬ ‫تهدید را به فرصتی‬ ‫خلوتی که ســالها‬ ‫شهر صدرا را به‬ ‫دور با افتتاح انها‬ ‫این خصوص این‬ ‫دیگر از ان حیاط‬ ‫نهچندان‬ ‫اقدامات انجامشــده‬ ‫گامهای توسعه‬ ‫شهروندی استفاده کرد‪.‬‬ ‫خواهد کرد؛ به لطف‬ ‫خبری نیست و‬ ‫شهری و‬ ‫ســودجو شــده بود‬ ‫تبدیل‬ ‫عمران صدرا نیز در‬ ‫عدهای از افراد‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫تبدیل به جوالنگاه‬ ‫ـت‪ ،‬موضوعی که‬ ‫تندتر شــده اسـ‬ ‫صدرا روزبهروز‬ ‫سپاهانچشم انتظار‬ ‫لغزشپرسپولیس‬ ‫یکیازقدیمیترین‬ ‫هابراوردهشداما‬ ‫بهتدریجهمهان‬ ‫است که به دلیل‬ ‫با داشتند که‬ ‫بحث ارامستان‬ ‫است که با درنهایت‬ ‫هنوز محقق نشده‬ ‫مواجه شده است و در‬ ‫‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان‬ ‫انها که‬ ‫هزینه اجرای اولیه ان‬ ‫مختلف با مشکل‬ ‫میلیارد میرسد‪.‬‬ ‫و‬ ‫درگیری دستگاههای‬ ‫مجموعه اوقاف‬ ‫سایر موارد به‪۳۵۰‬‬ ‫تعارضات مالکیتی در‬ ‫االت و ‪ ۱۱۰‬نیروی‬ ‫ضرایب تعدیل و‬ ‫به دلیل‬ ‫‪ ۸۰‬دستگاه ماشین‬ ‫راســتای رفع این‬ ‫اشاره به فعالیت‬ ‫این پــروژه در اخرین مورد هم شــد‪.‬حاجی پــور افــزود‪ :‬در‬ ‫او با‬ ‫ـش از ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫که زمین موردنظر‬ ‫ـار دیگــر متوقف‬ ‫پــروژه گفــت‪ :‬بیـ‬ ‫مسیر انها بـ‬ ‫ســتان تفاهم شد‬ ‫انســانی در ایــن‬ ‫معارضین و مورد‬ ‫اداره کل اوقاف ا‬ ‫ـاخت ارامســتان‬ ‫صدراست که مشکل‬ ‫شامل مشــکل با‬ ‫فوتسالدر کشور است‪.‬‬ ‫ـرق صدرا برای سـ‬ ‫محدوده شهر‬ ‫درصد دیگر مسیر که‬ ‫ورزشگاهتخصصی‬ ‫ارتفاعات جنوب شـ‬ ‫پرونده اختالف میان‬ ‫خصوص این پروژه هم‬ ‫اما مشــکل در ‪۴۰‬‬ ‫مجموعهسالنو‬ ‫مسئولین در دامنه‬ ‫شود و بهموازات ان‬ ‫حلشــده است‪،‬‬ ‫زیرساخت الزم برای‬ ‫ـرکت عمران صدرا در‬ ‫شیراز است بوده و‬ ‫تحویل شهرداری‬ ‫درنهایت بر اساس رای‬ ‫انبار شرکت عمران‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه تامین‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫در محدوده شهر‬ ‫تاکنون فعال‬ ‫هم پیگیری شود و‬ ‫‪ ۷۴‬بهعنوان اولین‬ ‫‪ ۴‬و نیم کیلومتر‬ ‫اضافه‬ ‫مراجع باالدستی و‬ ‫معارضین انجــا‬ ‫اوقاف و مستاجرین‬ ‫این مجموعه سال‬ ‫پرداختنماید‪.‬‬ ‫ـیراز در زمینــه رفــع‬ ‫حاجی پور شهروندان با هماهنگی‬ ‫تبدیل به سوله ورزشی‬ ‫حقوقذینفعانرا‬ ‫همراهی گفت‪:‬‬ ‫ـهری شـ‬ ‫صدرا با اشــاره به‬ ‫پسازان در سال‪۷۶‬‬ ‫تامین امنیت پایدار‬ ‫قضاییشرکتعمران‬ ‫دستور مساعدت و‬ ‫مدیریــت شـ تند‪.‬مدیرعامل شــرکت عمران‬ ‫‪ ۲‬و در قالب یک‬ ‫خود را اغاز کرد و‬ ‫ـال ‪ ۹۷‬تصمیم به‬ ‫مرجع‬ ‫ـتان در گام اول با‬ ‫ـران صدرا در فــاز‬ ‫مصوبات الزم کار‬ ‫مسئولینشیراز نیزدر‬ ‫تعطیل شــد تا اینکه سـ‬ ‫همکاری نداش ـ‬ ‫مدیران ارشــد اسـ‬ ‫شــاخص دیگر عمـ‬ ‫و اخذ مجوزها و‬ ‫گفت‪:‬امیدواریم‬ ‫ســال گذشــته به‬ ‫و از ســال ‪ ۸۹‬نیز‬ ‫ـه بهعنــوان یک‬ ‫پــروژه‬ ‫ارشد سپاه فجر استان‬ ‫پیشرفت‪ ۸‬درصدیپروژه‬ ‫تعریفشــده که‬ ‫«امیرالمومنین شــد‬ ‫توســعه مجموعـ‬ ‫داشته باشند چراکه‬ ‫فرهنگــی مذهبــی‬ ‫فرماندهی‬ ‫معارضین ملکی و‬ ‫بازســازی کامــل و‬ ‫محور کالن نگری‬ ‫فرهنگی و مذهبی‬ ‫صدرا به نام مبارک‬ ‫داشته مجتمــع‬ ‫دوکوهک مسئله‬ ‫مهرماه تخریــب و‬ ‫رفع معارضین این‬ ‫صدرا گرفته شد‪.‬‬ ‫صــوص مجتمع‬ ‫مقاومت بســیج سپاه‬ ‫ساخت محور صدرا ‪-‬‬ ‫درامدزایی‬ ‫خ‬ ‫ورزشی ممتاز برای شهر‬ ‫بحث‬ ‫شهرستانشیرازدر‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نیز‬ ‫ناحیه‬ ‫بهرهبــرداری رســید‪.‬‬ ‫شیراز در بخشی از‬ ‫امام حسین یکی‬ ‫میتواند برای انها‬ ‫مترمربع مســاحت‬ ‫صدرانیز برای‬ ‫پنجمینناحیهمقاومت‬ ‫زیرساخت‬ ‫و مجتمع قرانی‬ ‫همکاری شــهرداری‬ ‫اجرای این محور حتی‬ ‫صورت گیرد این‬ ‫نماز جمعهشهر‬ ‫مجموعه با ‪۲۲۲۵‬‬ ‫گفت‪ :‬فرهنگسرا‬ ‫(ع)»بهعنوان‬ ‫تاسیســاتی و عدم‬ ‫وضعیتپروژهمصال‬ ‫هماهنگی دوسویه‬ ‫صدرا که در راســتای‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬این‬ ‫دورختکن ‪ VIP‬و‬ ‫صدرا هم‬ ‫فرهنگی و مذهبی است‬ ‫اگر این تعامل و‬ ‫اودر خصوص‬ ‫اجرای پروژه شد‪.‬‬ ‫او‬ ‫ـاله اخیر در شــهر‬ ‫رختکن مجهز که‬ ‫گذشتهافتتاحشد‪.‬‬ ‫یــس با همکاری‬ ‫صدرا دوکوهک باشد که‬ ‫به طوالنی شدن‬ ‫پروژههای چندسـ‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫واقع یک مجتمع‬ ‫‪ ۷۲۰‬متر زیرزمین‪۴ ،‬‬ ‫سال‬ ‫توسعه فرهنگی‬ ‫حضور بیشــتر پل‬ ‫‪ ،AFC‬صندلیهای‬ ‫اجتماعی و منجر‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی محور‬ ‫صدرا دیگر از‬ ‫در‬ ‫بهره‬ ‫هویت بخشی و‬ ‫مصال‬ ‫های سالن‪،‬‬ ‫در کنــار ان بــرای‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫تائید‬ ‫مختلف فرهنگی‪،‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـاره به پیشــرفت‬ ‫کردیم این پروژه در زمان‬ ‫های مورد مسیر در‬ ‫هستند‪ ،‬کفپوش مورد‬ ‫اجتماعی فرهنگی و‬ ‫ـد مجتمع پلیس‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫اجراشــده اســت‬ ‫دارای بخشهای‬ ‫او با اشـ‬ ‫هزینه تملک پروژه‬ ‫دوکوهک را شــروع‬ ‫ـروی انتظامی قرار شـ‬ ‫در سیاست‬ ‫دارای جکوزی‬ ‫تلفیقمعماریسنتی‬ ‫ـهر برنامهریزی و‬ ‫مجهزترینسالنفوتسال کشور که در کنار مصال‬ ‫او در خصوص‬ ‫ــه بزرگراه صــدرا‬ ‫شــی از پــروژه که‬ ‫فرماندهــی ارشــد نیـ‬ ‫توســط شــرکت‬ ‫ـرمایه اجتماعی شـ‬ ‫ازلحاظمعماری‬ ‫صندلیتماشاگران‬ ‫ـا ‪ ۶‬متر عرض که‬ ‫افــزود‪ :‬زمانــی ک‬ ‫قره پیری در بخ‬ ‫شهدایسالمتاست‪.‬‬ ‫راهور‪ ،‬فتا و اگاهی نیز‬ ‫حتی و ارتقاء سـ‬ ‫المللی را دارد و به دنبال کتابخانهاست‪.‬اینپروژه‬ ‫ـتایی بــود که ‪ ۵‬تـ‬ ‫‪ VIP‬ودوهزار‬ ‫صدراست که امیدواریم‬ ‫گفت‪ :‬در بحث محور‬ ‫حسینو کتابخانه‬ ‫تخصصی شــامل پلیس‬ ‫مانند یک مســیر روسـ‬ ‫الزم صورت گرفته و‬ ‫برگزاری مسابقات بین‬ ‫از ســال گذشــته‬ ‫اما امروز این محور نیــز‬ ‫نشانهای برای شهر‬ ‫مجموعهفرهنگیامام‬ ‫ـا در حوزه رفاهی‬ ‫ریال‬ ‫توافقات‬ ‫المللی‬ ‫محور‬ ‫میلیارد‬ ‫قابلیت‬ ‫مسابقاتچندجانبهبین‬ ‫ناگواری در ان بودیم‬ ‫بااعتباری بالغبر ‪۲۵۰‬‬ ‫چون اوقافی بود‬ ‫مدرن و بهعنوان‬ ‫اجراست و است که‬ ‫یــن پروژههای مـ‬ ‫خود مالکین هم‬ ‫ـده و دلیل صدراست‬ ‫و‬ ‫ـزود‪ :‬یکــی از مهمتر‬ ‫شــاهد حوادث‬ ‫عمران صدرا‬ ‫بهرهبرداری برسد‪.‬‬ ‫سالنرابابرگزاری‬ ‫ای ندادیم چراکه‬ ‫شــرفت در حال‬ ‫با شهرداری صدرا‬ ‫ـط ‪ ۵۵-۶۵‬متر شـ‬ ‫او افـ‬ ‫برداریبرسانیم‪.‬‬ ‫انهستیماین‬ ‫ظرف مدت‪ ۳‬سال به‬ ‫اکنون با ‪ ۲۰‬درصد پی‬ ‫مسیر هم هزینه‬ ‫اینکه در این راستا‬ ‫فرهنگیمذهبیشهرجدید هرروز بزرگراهی با عرض متوسـ‬ ‫مسیرها برای انها دارد‬ ‫مطرحفوتسالبهبهره‬ ‫فاز اول این پروژه‬ ‫معارضین بود که برای اراضی‬ ‫اغاز شــد و هم‬ ‫توسعه اکو پارک‬ ‫افزود‪:‬مجتمعجامع‬ ‫ـارک خطی را که‬ ‫شاهد بهرهبرداری‬ ‫طبقه تبدیل به‬ ‫ای که اجرای این‬ ‫حضور چند کشور‬ ‫لحاظ سیســتمهای‬ ‫ها شهر صدرا‬ ‫ان وجود انبوهی از‬ ‫تــار دیگر از این پـ‬ ‫حاجیپور‬ ‫دانند ارزشافزوده‬ ‫تا پایان سال هم‬ ‫مترمربع‪ ،‬بهصــورت ‪5‬‬ ‫رسانی در شهر با‬ ‫ان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫برای‬ ‫ب‬ ‫ـدرا‬ ‫اجرای‬ ‫هک‬ ‫ما‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫واقع‬ ‫ـی‬ ‫زمان‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫تاسیسات‬ ‫امیدواریم‬ ‫می‬ ‫ـزود‪ :‬ســالن بینالمللـ‬ ‫ـق کردیــم کــه ما‬ ‫تملک ان است و در‬ ‫طوالنی شدن‬ ‫کیفیت خدمات‬ ‫تحت عنــوان (بوم‬ ‫ـای بالغبــر ‪۱۸۰۰۰‬‬ ‫جابجایی همه‬ ‫بهتر این توافـ‬ ‫ـی‪ ،‬دارای فضای‬ ‫اجرای ان شاهد ارتقای‬ ‫او افـ‬ ‫و چند برابر هزینه‬ ‫منحصربهفردترین سالنهای صــدرا‪ ،‬بــا زیربنـ‬ ‫این پارک اســت را‬ ‫به ‪ ۶‬پروژه کرد و‬ ‫خود مالکین هم‬ ‫عملکردی ترکیبـ‬ ‫توسط شرکت چندین‬ ‫تصویری حرفهای یکی از‬ ‫ســاحت فعلــی‬ ‫یک پروژه را تبدیل‬ ‫باشیم و با‬ ‫بدهیم و این جزو‬ ‫ـک مجموعه چند‬ ‫کردهایم‪ ،‬پس برای‬ ‫الشریعه سرمربی‬ ‫برق‪ ،‬گاز و مخابرات‬ ‫‪ ۵‬برابــر م‬ ‫روباز‪ ،‬کتابخانه‪،‬‬ ‫مجتمع صوتی و‬ ‫تحویل شــهروندان‬ ‫بهعنــوان یـ‬ ‫مسیر ارزشافزوده ایجاد‬ ‫حضور اقای ناظم‬ ‫انتقال ابگرفته تا‬ ‫صحنهایمسقفو‬ ‫صدراباشیم‪.‬‬ ‫اغاز به ســاخت‬ ‫ـتان) اجرا کرده و‬ ‫ـت و با توجه به‬ ‫اجرا داشته باشند‪.‬‬ ‫برای تملک ادامه‬ ‫عمران صدرا است که‬ ‫دینی‪ ،‬ان از خط‬ ‫خوبی در این شهر‬ ‫بینیشدهشبستان‪،‬‬ ‫از‬ ‫بومسـ‬‫صدرا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫حتی مجبور شدیم‬ ‫همکاری الزم برای‬ ‫عمران‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مجموعه شرکت‬ ‫علوم‬ ‫ـتان و شروع ک‬ ‫صدرا شاهد اتفاقات‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫ها‪ ،‬مرکز اموزش‬ ‫ـدوده شــیراز بود به است‬ ‫عمران انجام شد و‬ ‫های دارای اولویت‬ ‫ارامستان میشود‬ ‫دادگســتری کل اسـ‬ ‫رشته فوتسال پیش اجتماعات و مرکز همایش‬ ‫فوتســال کشــور در‬ ‫قدیمی پروژه‬ ‫ــور را کــه در محـ‬ ‫اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مجموعه در سال‬ ‫صدرا با مشــارکت‬ ‫صدرا صاحب‬ ‫نوجوانان صدرا در‬ ‫همکاری اداره تیم‬ ‫ســالن‬ ‫ـم کیلومتــر از مح‬ ‫خصوص بحث‬ ‫اداری است‪ .‬طراحی‬ ‫عملیات اجرایی ان را‬ ‫باالخره‬ ‫قضایی شــهر‬ ‫امیدواریم حداکثر‬ ‫ازجمله مقام اولی تیم‬ ‫مستقل شهر صدرا با‬ ‫پارس یــک و نیـ‬ ‫ـرکت عمران صدرا در‬ ‫امیدواریم در ادامه هم‬ ‫قرانی و بخشهای‬ ‫مطالباتیرا بهزودی‬ ‫و با این اقدامات‬ ‫که این بودیم‬ ‫اجرایی اداره ثبت‬ ‫مشاور فربوم شهر‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫موزه‬ ‫صدرا الحاق کنیم‬ ‫یابی به لیگ برتر و‬ ‫مردمصدراهمواره‬ ‫ـار امیــدواری کــرد‬ ‫این محور باشیم‪.‬‬ ‫عملیات‬ ‫ـط گروه مهندسین‬ ‫مساجد محدوده‬ ‫سال گذشته و راه‬ ‫نیز گفت‪:‬از گذشته‬ ‫ـتان خبــر داد و اظهـ‬ ‫بهرهبرداری کامل از‬ ‫محبوب فوتبال این هفته نیز ‪ ۱۳۹۵-۱۳۹۶‬توسـ‬ ‫در‬ ‫کمیته تخصصی‬ ‫توجه به ارامستانصدرا‬ ‫کل ثبتاســناد اسـ‬ ‫فجر امسال شاهد‬ ‫بهرهبرداریشوند‪.‬‬ ‫ورزش استان و ورزش‬ ‫از تائید طرح در‬ ‫همچنین امیدواریم با‬ ‫مهندسی تا دهه‬ ‫وبهسرعتاماده‬ ‫صعود این تیم به لیگ برتر صورت گرفته و بعد‬ ‫برای ارتقاء‬ ‫هاطبقزمانبندی‬ ‫تصویبسازماننظام‬ ‫حاجی پــور ادامه داد‪:‬‬ ‫شهید سپاسی شاهد‬ ‫انتظار میزبانی‬ ‫شیراز به اصفهان نیز‬ ‫پروژه‬ ‫کشور‪،‬نقشههابه‬ ‫دکتــر‬ ‫فوتسال ایران در‬ ‫با برد تیم فجر‬ ‫در ساخت ازادراه‬ ‫پیمانکار‪،‬عملیات‬ ‫شهرهایجدید‬ ‫مجهزترین سالن‬ ‫شرکت عمران صدرا‬ ‫است‪.‬باانتخاب‬ ‫ازادراه اصفهان شیراز‬ ‫در شهر صدرا‬ ‫استانفارسرسیده‬ ‫شده تا در اینکه‬ ‫فرهنگی و مذهبی‬ ‫کلنگ اتصال صدرا به‬ ‫ان همباشیم‪.‬‬ ‫و بینالمللی‬ ‫ساختمان‬ ‫شده و برنامهریزی‬ ‫ترین مجتمع‬ ‫مسابقات ملی‬ ‫برنامه خبرنگاران از‬ ‫مشارکت دارد بهزودی‬ ‫بهزمینزدهشود‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬شروع‬ ‫فاز اول بزرگ‬ ‫هایی که در این‬ ‫بهطول‪ ۱۱‬کیلومتر‬ ‫افتتاح‬ ‫اجرایی پروژه در‬ ‫برداری کامل برسد‪.‬‬ ‫ـی دیگــر از پروژه‬ ‫بود‪ ،‬پروژهای که‬ ‫سمتغربشهرصدرا‬ ‫یکـ‬ ‫ساله پروژه به بهره‬ ‫براورده میشود‬ ‫سه سال دیگر‬ ‫بینالمللی صدرا‬ ‫از‬ ‫صدرا تا‬ ‫یک بازه زمانی‪۵‬‬ ‫دو سال دیگر‬ ‫کردند ســالن ورزشــی‬ ‫سر راه اجرای‬ ‫ایران مجهزترین‬ ‫‪ ۲۰‬سالهای که‬ ‫ترین مشکل‬ ‫خبرنــگاران در این‬ ‫بازدید‬ ‫سرمربی تیم فوتسال‬ ‫ارزوی‬ ‫تملک بزرگ‬ ‫پروژهای بــود که‬ ‫معارضین و‬ ‫گفته ناظم الشریعه‬ ‫قــره پیری دیگــر‬ ‫کردند پروژهای که‬ ‫عمرانی شهر صدرا‬ ‫به‬ ‫محــور‬ ‫از نزدیــک بازدید‬ ‫خصوص علت و چرایی‬ ‫پروژههای‬ ‫رونــد اجرایی ان‬ ‫دهه اخیر است و‬ ‫در‬ ‫صدرا‬ ‫از‬ ‫عمران‬ ‫ـد‬ ‫تامین اعتبار بازدیـ‬ ‫پروژههای طی چند‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫گفت‪ :‬در رابطه با‬ ‫یکی از مهمترین‬ ‫یاد میشود‪ ،‬حال‬ ‫برخی پروژهها نیز‬ ‫عدم بیشک‬ ‫ساله مردم صدرا هم‬ ‫معطل ماندن‬ ‫مسائل دیگری مانند‬ ‫بهعنوان ارزوی ‪۲۰‬‬ ‫اجرایی این پروژه‬ ‫مشکلی نداریم اما‬ ‫در تاخیر از ان‬ ‫باالخره عملیات‬ ‫ساخت پروژه ما‬ ‫چالش‬ ‫کشمکش‬ ‫ترین‬ ‫و‬ ‫بین بخشــی مهم‬ ‫شرکت عمران صدرا در‬ ‫اما پس از سالها‬ ‫تعامل و همکاریهای‬ ‫عنوانمثال ما بزرگراه‬ ‫شد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سال گذشته اغاز‬ ‫بوده اســت‪ .‬به‬ ‫طول ‪ ۱۰‬کیلومتر از‬ ‫بزرگراه صدرا اواخر‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه به‬ ‫اجرای‬ ‫طول ان دو برابر‬ ‫ـوص ایــن پروژه هم‬ ‫به اجرا درمیاید‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی را که‬ ‫پیچیدگیهای خصـ‬ ‫اغازشده و در سه فاز‬ ‫شهید سپهبد‬ ‫غیر همســطح با‬ ‫بهمنماه سال قبل‬ ‫این پروژه ‪ ۲۴‬ماه‬ ‫بود و دو تقاطع‬ ‫مدتزمان اجرای‬ ‫ســاختیم که یک رکورد‬ ‫به دوکوهک‬ ‫پور تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـت ظرف دو ســال‬ ‫حاجی‬ ‫خاص خود داشـ‬ ‫چهارماهه ساختیم اما‬ ‫فنی‬ ‫اموزشی را سال ‪۹۷‬‬ ‫خـــبر‬ ‫است یا یک مجتمع‬ ‫ذاری در موقوفات‬ ‫‪ ۱۱‬طرح سرمایهگ‬ ‫فراخوان‬ ‫استان اعالم شد‬ ‫ـهر با زیربنای‪24‬‬ ‫و اداری در این شـ‬ ‫جــاری‪ ،‬خدماتی‬ ‫احداث مجموعه‬ ‫‪ 260‬واحــد ت‬ ‫همچنین اغاز عملیات‬ ‫قرارگرفته در موقعیت‬ ‫‪ 378‬مترمربع و‬ ‫از دیگرطرحهای‬ ‫زیرساختهای شهری و‬ ‫گذاری در هزار و‬ ‫مرحومحاجخلیلزالی‬ ‫داشتن امکانات و‬ ‫جهــت ســرمایه‬ ‫پرورشگاهموقوفه‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫از اعالم فراخوان‬ ‫ـی مــکان مناســبی‬ ‫خـــبر‬ ‫اوقاف و امور بزرگ‬ ‫خیریه استان فارس‬ ‫صدرا برای سال جاری‬ ‫مناســب جغرافیایـ‬ ‫گردی اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور‬ ‫سرمایهگذاری در شهر‬ ‫سازمان اوقاف و امور‬ ‫ـتان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫گردشــگری و بوم‬ ‫موقوفات این اسـ‬ ‫خرسندی از ورود‬ ‫پروژههاشاملاحداث‬ ‫در ادامه تصریح‬ ‫از حوزههای‬ ‫ســرمایهگذاری در‬ ‫استان فارس با ابراز‬ ‫اینکهبرخیازاین‬ ‫اخیروتوجهویژه‬ ‫ســت جمهــوری‬ ‫در حاشیه بازدید‬ ‫طرحهای‬ ‫کوی اوقاف‬ ‫استانفارسبابیان‬ ‫گذاریدر سالهای‬ ‫علمی و فناوری ریا‬ ‫سید عباس موسوی‬ ‫اســتان فارس به‬ ‫پروژه‪ 39‬واحدی‬ ‫داشت‪ :‬خیریه‬ ‫عرصههایسرمایه‬ ‫تمامی معاون‬ ‫داد‪ .‬حجتاالسالم‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫تجاری است گفت‪:‬‬ ‫که باید در ســطح‬ ‫مساحت خیریهبه‬ ‫ایزدخواست فارس اظهار‬ ‫نواوری اشاره کرد که‬ ‫خبر‬ ‫توسعه اقتصادی با‬ ‫واحدهای مسکونی و‬ ‫ازجمله موضوعاتی‬ ‫ـش خصوصی در‬ ‫حاج خلیل زالی و با‬ ‫کاروانسرای تاریخی‬ ‫فناوری و کارخانه‬ ‫تولید و اشتغال و‬ ‫فارس ایجاد کرد‪:‬‬ ‫سال ‪ 94‬کاروانسرای‬ ‫ـرمایهگذاری بخـ‬ ‫ســتان و کمک به‬ ‫که از محل موقوفه‬ ‫به رونق‬ ‫مجموعه‬ ‫پارک علم و‬ ‫ویــژهای شــود سـ‬ ‫فناوری را در استان‬ ‫برای موقوفات ا‬ ‫همین منظور در‬ ‫رشد قابلتوجه‬ ‫وحدت شیراز‬ ‫ـور گفــت‪ :‬فــارس‬ ‫و ان توجــه‬ ‫ایجاد ارزشافزوده‬ ‫گذاری امادهشــده ازجملــه ایــن موقوفات کشور گفت‪ :‬به‬ ‫میتوانند جهش‬ ‫است که با توجه به‬ ‫منحصربهفردترین‬ ‫گذاری ویژه موقوفات‬ ‫ـاوری رئیسجمهـ‬ ‫نگاه مدیران دولتی‬ ‫ـع جهــت ســرمایه‬ ‫بهمنظور‬ ‫این عوامل‬ ‫کهیکیاززیباترینو‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫ـاون علمــی و فنـ‬ ‫مسکونیموقوفه‬ ‫‪ 11‬طرح ســرمایه‬ ‫ســتان فارس این‬ ‫‪ 7145‬مترمربـ‬ ‫حوزه فنــاوری دارد‬ ‫جمهور تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایزدخواستفارس‬ ‫معـ‬ ‫کرده حوزه‬ ‫احداث‪173‬واحد‬ ‫تولید و اشــتغال‬ ‫مجوزهای الزم از‬ ‫بنیان در ســطح ا‬ ‫قالب پروژههای‬ ‫کنند‪ .‬معاون رئیس‬ ‫جایگاه اصلــی خود در‬ ‫تاریخی‬ ‫بنیان تغییر اساسی‬ ‫چرخه‬ ‫هاستضمنانکهطرح‬ ‫ســت؛ پس از اخذ‬ ‫های فناور و دانش‬ ‫اکنون این طرحهــا در‬ ‫توجه ویژهای به‬ ‫اصلی خود رســاند‪.‬‬ ‫فاصلــه زیــادی تا‬ ‫شرکتهای دانش‬ ‫دراکشیرازنیزبههمینمنظور کاروانســراهای عصر صفوی ا‬ ‫پروژه‬ ‫معناداری تا شــرکت‬ ‫تهیهشــده که هم‬ ‫کاربری گردشگری و‬ ‫بخش خصوصی نیز‬ ‫فارس را به جایگاه‬ ‫دانشــگاهیان به‬ ‫واقعدرمنطقهجبل‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫ـتان فارس فاصله‬ ‫قرارداد ‪ BOLT‬و با‬ ‫وجــود دارد که‬ ‫باید باهم افزایی‬ ‫عمرانمساجد‬ ‫واگذاری به بخش‬ ‫ستاری معتقد است‬ ‫توجهی در استان‬ ‫حال هنوز هم اسـ‬ ‫دارد‪ .‬وی انتظــار‬ ‫واگذاری به سرمایهگذاران بخش سازمان اوقاف در قالب‬ ‫سرمایهگذاری اماده‬ ‫و‬ ‫موقوفات عرصه و اعیان‬ ‫پویایی و حرکت قابل‬ ‫حوزه داشته باشد‪.‬‬ ‫خصوصیواگذارشد‪.‬‬ ‫شده و اماده جهت‬ ‫اســت بااین‬ ‫ـاوری اطالعــات‬ ‫موقعیتمناسب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سورنا ستاری گفت‪:‬‬ ‫را‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫خود‬ ‫کارشناسی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایهگذاربخش‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫شامل‬ ‫ف‬ ‫تنها فعالیتهای‬ ‫خــود در حــوزه‬ ‫های دانشبنیــان‬ ‫طریق سرمایه‬ ‫افزود‪ :‬این طرحها‬ ‫اشارهبهقرارگرفتهو‬ ‫بوم گردیبه‬ ‫جایــگاه اصلــی‬ ‫و فنــاوری نباید‬ ‫توســعه شــرکت‬ ‫هــای خــود را از‬ ‫او‬ ‫تاریخی بســته فاریاب در الرستان‪ ،‬خصوصیاست‪.‬موسویبا‬ ‫صدرا گفت‪ :‬احداث‬ ‫ـه پارکهای علم‬ ‫کنند بلکه باید‬ ‫ـارس در راســتای‬ ‫و فناوری دارای‬ ‫هــای دفاعی نیاز‬ ‫ازجمله کاروانسراهای‬ ‫ـرمایهگذاری در شــهر‬ ‫های علــم و فناوری‬ ‫به یــاداوری کـ‬ ‫فـ‬ ‫هم پارک علــم‬ ‫موقعیت گردشگری و‬ ‫یــح کــرد‪ :‬حوزه‬ ‫وقف‬ ‫بااینحال هنوز‬ ‫ـن میکنــد و الزم‬ ‫موقوفه زالی جهت سـ‬ ‫برطرف تصر‬ ‫فضای پارک‬ ‫خانه زنیان که دارای‬ ‫شهر بگسترانند‪.‬‬ ‫گرفته اســت‬ ‫است این مشکل‬ ‫دانشبنیــان تامیـ‬ ‫کاروانسرای تاریخی‬ ‫فرد سنتی است و با‬ ‫زیرســاختهای الزم محصــور به حمایت خود را در تمام‬ ‫تاریخی است و امید‬ ‫شــرکتهای‬ ‫معماری منحصربه‬ ‫در تالش اســت تا‬ ‫چتر و نرمافزاری‬ ‫خوبــی در ســطح‬ ‫عقبماندگی‬ ‫به عصر صفویه با‬ ‫ـت که دولت نیز‬ ‫داد‪ :‬فعالیتهــای‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫مربوط‬ ‫گرفته اســت اسـ‬ ‫نویــن در کشــور‬ ‫ـود‪ .‬ســتاری ادامــه‬ ‫ـعه فناوریهــای‬ ‫شـ‬ ‫خـــبر‬ ‫راســتای توســعه فناوری انجام نواوری‪ ،‬بــرای توسـ‬ ‫ابوالقاسم رضایی با‬ ‫اســتان فارس در‬ ‫به توســعه دره‬ ‫گرفتند‪ .‬امیر سرتیپ‬ ‫فعالیتها میتوان‬ ‫منحصربهفرد به کار‬ ‫زرهی ارتش باعث‬ ‫که ازجمله این‬ ‫کتیبه در پادگان‬ ‫رضایی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫اینکه ساخت این‬ ‫مجموعه ارتش‬ ‫خـــبر‬ ‫نصیب ارتش شد‪.‬‬ ‫استان اشاره به‬ ‫خوبی در ســطح‬ ‫مهم و الهی بود که‬ ‫و مروت‪ ،‬کاهش‬ ‫ـازی عتبات عالیات‬ ‫فضای معنوی بســیار‬ ‫مدارا‬ ‫صورت روزانه از این‬ ‫بویراحمد‬ ‫فرهنگ‬ ‫مدیریت ستاد بازسـ‬ ‫امکانات برای ایجاد‬ ‫فارس و کهگیلویه و‬ ‫و سازش و ارتقای‬ ‫والیتمدار ارتش به‬ ‫به درخواســت‬ ‫کاستن از جمعیت‬ ‫فرهنگ صلح‬ ‫ارشد اجا در استان‬ ‫فضای امن و دارای‬ ‫ادامه داد‪ :‬کارکنان‬ ‫کردند و برکات این‬ ‫قضا و بهتبع ان‬ ‫ـهدای کربال در‬ ‫سازش و ترغیب‬ ‫فرمانده‬ ‫خصوص اختصاص‬ ‫استقبال شد‪،‬‬ ‫پرونده در دستگاه‬ ‫ساخت زیارت می‬ ‫برای برقراری صلح و‬ ‫مشارکت و همکاری‬ ‫درخواســت مورد‬ ‫ســاخت کتیبه ســقف ضریح مطهــر شـ محسوب فارس در‬ ‫ثمرات ان ورودی‬ ‫بهشتی در حال‬ ‫معتمدان و ریشسفیدان‬ ‫ارتشیان قهرمان‬ ‫در این راستا نیز‬ ‫فاخر و هنری‪ ،‬این‬ ‫گرفت قطعه‬ ‫برای کارکنان ارتش‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫برداشته و اثار و‬ ‫خانوادههای معزز‬ ‫زندانهاست که‬ ‫ســاخت این اثر‬ ‫موردنیاز اســت‪ .‬او با‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای ســال‬ ‫امیر حیدری قرار‬ ‫شیراز‪ ،‬یک افتخار‬ ‫گذشت گام مهمی‬ ‫معنوی برای تمامی‬ ‫سال کیفری‬ ‫در حاشیه بازدید‬ ‫نیروی زمینی ارتش‬ ‫دســتگاه قضایی‬ ‫ـتری اســتان فــارس‬ ‫پادگان زرهی‬ ‫هم نوعان به‬ ‫ـان کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫ایران زیارت‬ ‫ابوالقاسم رضایی‬ ‫ـازمانها و نهادها با‬ ‫فرماندهی محترم‬ ‫رئیسکل دادگسـ‬ ‫والمسلمین اژهای‬ ‫مصالحه رسیده‬ ‫است‪ .‬او خاطرنشـ‬ ‫جمهوری اســالمی‬ ‫امیر سرتیپ دوم‬ ‫فیض عظیم بود‪.‬‬ ‫پرونده به مرکز سـ‬ ‫ویژه حجتاالسالم‬ ‫عمد در فارس به‬ ‫حرم مطهر امام‬ ‫جامعه مشــهود‬ ‫نیروی زمینی ارتش‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫این اثر یک‬ ‫تاکنون ‪ ۳۰‬فقره قتل‬ ‫شــهدای ‪ ۷۲‬تن‬ ‫به تاکیدات و نگاه‬ ‫صــاص از در‬ ‫تعداد ‪ ۶۲‬هزار فقره‬ ‫و همه مجموعه‬ ‫ســط و گســترش‬ ‫در جهت ساخت‬ ‫ـقف ضریح مطهر‬ ‫ـازش محکومان به ق‬ ‫بیش از اشاره‬ ‫جاری‬ ‫پایان خردادماه‬ ‫در خصوص لزوم ب‬ ‫این کتیبه مطهر در‬ ‫همکاری مجدانه را‬ ‫از کتیبه سـ‬ ‫ـده و از این تعداد‬ ‫ـراری صلــح و سـ‬ ‫موسوی جاری تا‬ ‫جدید قوه قضاییه‬ ‫استقرار کارگاه ساخت‬ ‫در استان فارس‬ ‫مردم خواست تا‬ ‫اســت و بــا برقـ‬ ‫اختالف اســتان واردشـ‬ ‫االسالم سید کاظم‬ ‫است رئیس‬ ‫جامعه‪ ،‬از عموم‬ ‫حسین (ع)‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک توفیق بســیار‬ ‫توســعه حل‬ ‫یافتهاند‪ .‬حجت‬ ‫ســازش را داشــته‬ ‫صلح و سازش در‬ ‫فنون زرهی ارتش‬ ‫ترویج و توسعه‬ ‫پروندههای قضایی‬ ‫طناب دار رهایی‬ ‫پرونده قابلیت صلح و‬ ‫مصالحه فرهنگ‬ ‫شــکده علــوم و‬ ‫قضایی در مسیر‬ ‫صلح و سازش در‬ ‫‪ ۳۷‬هزار فقره‬ ‫مرکــز دان‬ ‫قرار گیرد و منجر به‬ ‫جاری نیز با دستگاه‬ ‫داشــت‪ :‬برقراری‬ ‫و استان فارس در‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫شود در مسیر سازش‬ ‫صبر در در سال‬ ‫اظهار‬ ‫محسوب میشود‬ ‫که تالش می‬ ‫سازش‪ ،‬تعامل و‬ ‫راهانــدازی ســتاد‬ ‫اولویتهای مجموعه‬ ‫برتر در زمینه صلح‬ ‫فرهنگ صلح و‬ ‫شــاره به اهــداف‬ ‫از‬ ‫ـود‪ .‬موســوی بــا ا‬ ‫موفق به کســب رتبه‬ ‫این ستاد گسترش‬ ‫داشــت‪ :‬شـ‬ ‫ترین هدف تشــکیل‬ ‫هفت ســال متوالی‬ ‫اســت‪ .‬او اظهار‬ ‫ـور نیز گفت‪ :‬مهم‬ ‫هــای قتل شــده‬ ‫توانمند و کشـ‬ ‫ــازش در پرونده‬ ‫از ظرفیت افراد‬ ‫وس‬ ‫اختالف با بهرهمندی‬ ‫شــورای حل‬ ‫فاصله‬ ‫فارس تا جایگاه‬ ‫اصلی خود در حوزه ف‬ ‫حکومبهقصاصبام‬ ‫‪ ۳۰‬م‬ ‫ناوری زیاد است‬ ‫صالحهاز طناب‬ ‫دار رهایییافتند‬ ‫ساخت‬ ‫‪07‬‬ ‫لیگبیستمبههفته هایسرنوشت ساز‬ ‫تعیینقهرماننزدیکمی شود‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫فتتاح می شود‬ ‫ پس از دیگری ا‬ ‫ر جدید صدا یکی‬ ‫پروژ ههای شه‬ ‫‪04‬‬ ‫ماجرای دنباله دار کم ابی‬ ‫و ادامه ابرسانی سیار‬ ‫در اصفهان‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬میلیون نفر در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نام کرده اند هرچند باید همه مردم در این طرح ثبت نام کنند و در صورت عدم‬ ‫ثبت نام اقدام به اخذ مالیات می کنیم‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫‪03‬‬ ‫مشکل اقتصاد ایران‬ ‫احمدی نژاد و روحانی‬ ‫نیستند!‬ ‫در صورت عدم ثبت نام در سامانه ملی امالک مالیات گرفته می شود‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫‪02‬‬ ‫هدای کربالدر پادگان‬ ‫کتیبهسقفضریحش‬ ‫صفحه اخر‬ ‫مراسم بدرقه نخستین گروه ورزشــکاران اعزامی ایران به‬ ‫المپیکتوکیو‪،‬شامل‪۲۸‬ورزشکارجهتاعزامبهمحلبرگزاری‬ ‫مسابقات شامگاه شنبه ‪ ۲۶‬تیرماه در سالن ‪ cip‬فرودگاه امام‬ ‫خمینی(ره)برگزارشد‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫فاصله فارس‬ ‫تا جایگاه اصلی‬ ‫خود در حوزه‬ ‫فناوری زیاد است‬ ‫زرهییکافتخار بود‬ ‫مراسم بدرقه کاروان ایران‬ ‫به بازی های المپیک توکیو‬ ‫‪08‬‬ ‫الگویبرنامهدرسی‬ ‫اموزش هایغیرحضوری‬ ‫در سالتحصیلی جدید‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب اهن اصفهان عنوان شد‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان با سوداوری برمدار توسعه‬ ‫مجمع عمومی عادی ســاالنه ذوب اهن اصفهان با حضور ســهامداران‪،‬‬ ‫نمایندگان صاحبان ســهام‪ ،‬اعضای هیاتمدیره و نماینده سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار تهران‪ ،‬در تاالر تشــریفات و تاالر اهن ذوب اهن اصفهان با‬ ‫رعایت پروتکلهای بهداشتی پنجشنبه ‪ ۲۴‬تیرماه برگزار شد ‪ .‬نمایندگان‬ ‫سهامداران عمده ذوب اهن در جایگاه هیات رییسه قرار گرفتند و سعید‬ ‫عبودی رییس هیاتمدیره شرکت صدر تامین ریاست مجمع را عهدهدار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫منصور یزدیزاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در ارایه گزارش هیاتمدیره‬ ‫مربوط به عملکرد سال ‪ ۹۹‬و برنامههای اتی این شرکت گفت ‪ :‬سال ‪۹۹‬‬ ‫ســالی خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و محدودیت صادرات و‬ ‫واردات مواد اولیه برای تمام کشــورها بود اما با این وجود طی سال های‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬رشــد ‪ ۴‬و ‪ ۵‬درصدی و در مجموع دو سال‪ ،‬رشد ‪ ۹‬درصدی را‬ ‫در تولید داشتیم‪.‬‬ ‫یزدی زاده با اشاره به دستاوردهای مهم شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل ملی ‪ ،‬رکورد‬ ‫تولید ریل به میزان ‪ ۵۸‬هزار تن با افزایش ‪ ۲۸۲‬درصدی نســبت به سال‬ ‫‪ ، ۱۳۹۸‬طراحی و تولید ســوزن ریل ‪ ،E ۱A۱ ۶۰‬طراحی و تولید ریل‬ ‫معــدن ‪ R ۱۸‬در نــورد ‪ ، ۶۵۰‬پذیرش ریل ملی در بــورس کاال ‪ ،‬انعقاد‬ ‫نخســتین قرارداد صادرات ریل و به کارگیری ریــل در ‪ ۶‬محور راه اهن‬ ‫کشور از جمله دستاوردهای ریلی ذب اهن در سال ‪ ۹۹‬بوده است‪.‬‬ ‫تولید ریل ‪ ،‬اغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب‬ ‫اهن بود‬ ‫یزدی زاده با بیان اینکه ذوب اهن ‪ ۱۰‬درصد تولید فوالد کشــور را دارد‬ ‫که تولید ان مشابه ‪ ۷۵‬درصد سایر فوالدسازان دنیاست‪ ،‬افزود‪ :‬روش سایر‬ ‫تولیدکنندگان فوالد کشور مشابه معادل ‪ ۵‬درصد تولیدکنندگان فوالدی‬ ‫دنیا با گاز است‪ ،‬بنابراین ذوب اهن برای ماندن در گوی رقابت‪ ،‬استراتژی‬ ‫تنوع بخشــی به تولیدات خود را در پیش گرفته است که تولید ریل اغاز‬ ‫تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال بود و به دنبال ان محصوالت دیگر‬ ‫همچون کالف های صنعتی‪ ،‬تکمیل سبد ورق سازه های فوالدی‪ ،‬طراحی‬ ‫و تولید تیراهن نیمه سبک و ‪ ....‬در دستور تولید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی به تنوع بخشی محصوالت در نورد‪ ۶۵۰‬اشاره کرد و گفت‪ :‬همواره ذوب‬ ‫اهن در نورد‪ ۶۵۰‬با ظرفیت مازاد مواجه بود که با ورود ریل به این کارگاه‪،‬‬ ‫ظرفیــت خالی را پر کردیم و این موجب تکمیل ظرفیت ‪ ،‬تنوع بخشــی‬ ‫محصوالت و کاهش ضایعات تولیدات شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهــن اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود مواد اولیه و لزوم‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از چالش های ذوب اهن است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز توســعه تیراهن بال پهن در ذوب اهن ضرورت دارد‪،‬‬ ‫البته باید توجه داشت که بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب‬ ‫مربوط به تولید ریل‪ ،‬سپس کالف‪ ،‬ارک‪ ،‬تیراهن و میلگرد ساده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به بازســازی کوره بلند شماره یک بعد از پنج سال‬ ‫توقف با اتکا به توان داخلی شرکت و بومی سازی‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق موجب‬ ‫افزایش ظرفیت تولید شــرکت به میزان ‪ ۸۰۰‬هزار تن در سال و کاهش‬ ‫ریسک تولید ذوب اهن شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان با اشاره به بهبود وضعیت نقدینگی‬ ‫شــرکت نسبت به ‪ ۱۰‬سال گذشــته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی سال گذشته سود‬ ‫شــرکت به میزان ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۱۹‬میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش‬ ‫میزان درامد و ســود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید ‪ ،‬فروش محصوالت‬ ‫صنعتی و محصوالت با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬تمرکز شــرکت بر صادرات به‬ ‫دلیل ارزش افزوده باالتر‪ ،‬افزایش تورم و افزایش ســطح عمومی قیمتها‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی ســوداوری شرکت های تابعه ذوب اهن‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ذوب اهن‪ ،‬شــاهد رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی سوداوری شرکت‬ ‫های تابعه خود نسبت به سال ‪ ۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫یزدی زاده با بیان اینکه با همت تالشــگران ذوب اهن برای نخستین بار‬ ‫خروج از زیان انباشــته پس از یک دهه در این شرکت اتفاق افتاده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ذوب اهن طی یک دهه برای نخستین بار در سال ‪ ۹۹‬به این نقطه‬ ‫رسید تا بتواند ســود را بین سهامداران توزیع کند و سال گذشته میزان‬ ‫ســود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودیم‪ ،‬اما به ‪ ۹۷۴‬میلیارد‬ ‫تومان سود قابل توزیع دست یافتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اشــاره به برخی دســتاوردهای مهم این‬ ‫شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬تملک معادن زغالسنگ سوادکوه‪ ،‬تکمیل فاز نخست پروژه‬ ‫انتقال پساب فوالدشهر‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و نصب درهای فلکسیبل باطری‬ ‫‪ ۳‬ککسازی در مسیر صنعت سبز‪ ،‬دستیابی به دانش فنی طراحی نسوز‬ ‫بدنه کوره بلند برای نخستین بار در کشور‪ ،‬افزایش ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫حد اعتباری شرکت در بانکها‪ ،‬دریافت لوح تقدیر از بانک مرکزی و ‪ ...‬از‬ ‫جمله این دستاوردها بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید ذوب اهن‪ ،‬عدم تامین یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تن سنگاهن بوده که تغییرات پیاپی در وزارت صمت‬ ‫در سال قبل یکی از عوامل اصلی ان بوده است‪.‬‬ ‫یزدی زاده دربــاره پروژه تزریق پودر زغال در کاهش مصرف کک‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاهش هزینه های ارز ناشــی از واردات کک‪ ،‬کاهش وابستگی به کک با‬ ‫توجــه به محدود بودن ذخایر زغال‪ ،‬افزایش بهره وری کوره بلند از جمله‬ ‫دالیل تاکید بر اجرای این پروژه است‪.‬‬ ‫وی دربــاره دالیل تاخیر در اجــرای این پروژه‪ ،‬گفت‪ :‬عدم اســتفاده از‬ ‫کارشناســان و شرکت های خارجی به دلیل تحریم‪ ،‬عدم امکان بازدید و‬ ‫طی دوره های اموزشــی پرسنل در کشورهای دارای این تجهیزات‪ ،‬عدم‬ ‫وجود تجربه بهره برداری از این پروژه در کشور‪ ،‬عدم امکان تثبیت شرایط‬ ‫کاری در کوره بلندها به دلیل برخی مشکالت در تامین مواد اولیه باکیفیت‬ ‫و کم ابی از جمله دالیل تاخیر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهــان در ادامه به برخی چالش های ذوب اهن‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬خشکســالی‪ ،‬کمبود اب‪ ،‬عدم پایــداری تامین مواد‬ ‫اهندار‪ ،‬قرار گرفتن ذوب اهن در لیســت تحریم‪ ،‬پایین بودن سرمایه در‬ ‫گردش‪ ،‬شــیوع کرونا‪ ،‬ظرفیت پایین تولید زغال کشــور‪ ،‬تغییرات مداوم‬ ‫قیمت نهادههای تولید‪ ،‬عدم بهرهمندی نیروگاههای شرکت از گاز از جمله‬ ‫اصلیترین چالشهای این شرکت است‪.‬‬ ‫به گفته یزدی زاده‪ ،‬تغییر رژیم کوره بلند به ســمت سایر مواد اهن دار‪،‬‬ ‫خرید بــرق از بورس انرژی‪ ،‬افزایش تولیــد‪ ،‬کاهش مصرف کک‪ ،‬تملک‬ ‫معادن ســنگاهن‪ ،‬تکمیل پروژههای تامین اب‪ ،‬تولید محصول با ارزش‬ ‫افزوده باالتر‪ ،‬اصالح قراردادهای خرید‪ ،‬افزایش موجودی مواد اولیه‪ ،‬تداوم‬ ‫صادرات محصوالت به ‪ ۲۲‬کشــور با وجود قرار گرفتن در لیست تحریم‪،‬‬ ‫انتقال نماد ذوب از فرابورس به بورس‪ ،‬مدیریت هزینههای شرکت با اصالح‬ ‫نرمهای مصرف و ‪ ...‬از جمله برنامههای ذوب اهن در سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تداوم پــروژه های تصفیه پســاب‪ ،‬تعیین تکلیف قطعی‬ ‫مطالبات سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬تسکیل کنسرسیویم و کلنگ زنی واحد‬ ‫تولید ورق های الکتریکی به ارزش ‪ ۴۱۵‬میلیون یورو از دیگر برنامه های‬ ‫این شرکت در سال جاری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان همچنین اظهار کرد‪ :‬طی سه ماهه‬ ‫نخســت امسال تولید محصوالت ذوب اهن به میزان ‪ ۱۲‬درصد در چدن‬ ‫‪ ۳ ،‬درصد در شمش و یک درصد در محصول اصلی رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به طور قطع اگر امسال ذوب اهن محدویت های ابی را نداشت‪،‬‬ ‫دست کم ‪ ۵۰‬هزار تن تولید محصوالتش بیشتر بود‪.‬‬ ‫مصوبات مجمع‬ ‫مصوبات این مجمع بدین شــرح اســت ‪ :‬صورتهای مالی تلفیقی گروه‬ ‫و شــرکت ســهامی ذوب اهن اصفهان (ســهامی عام) شــامل صورت‬ ‫وضعیت های مالی به تاریخ ‪ ۳۰‬اســفند ماه ‪ ۱۳۹۹‬و صورت های ســود‬ ‫و زیــان ‪ ،‬تغییــرات در حقــوق مالکانه و جریان های نقدی برای ســال‬ ‫مالی منتهی بــه ‪ ، ۱۳۹۹/۱۲/۳۰‬با اکثریت ارا مورد تصویب مجمع قرار‬ ‫گرفــت‪ .‬با توجه خروج ذوب اهن اصفهان از زیان انباشــته ‪ ،‬برای اولین‬ ‫بار به ســهامداران ســود تعلق گرفت ومقرر گردید از محل ســود قابل‬ ‫تخصیــص ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۳۸‬میلیارد ریال به میــزان ‪ ۳۵.۴‬درصد معادل ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۴‬میلیارد ریال ( به ازای هر ســهم ‪ ۵۶‬ریال) به عنوان ســود‬ ‫ســهام ‪ ،‬با رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت ‪ ،‬به ســهامداران پرداخت‬ ‫شــود‪ .‬همچنین موسسه حسابرسی هوشــیار ممیز به عنوان حسابرس‬ ‫مســتقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسســه حسابرسی تدوین و‬ ‫همکاران به عنوان حسابرس مســتقل و بازرس قانونی علی البدل‪ ،‬برای‬ ‫مدت یکســال انتخاب گردیدند‪ .‬همچنیــن روزنامه های دنیای اقتصاد و‬ ‫صمــت جهت درج اطالعیه و اگهی های شــرکت برای مدت یکســال ‪،‬‬ ‫تعیین گردید ‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مرز های ایران و افغانستان‬ ‫‪ ۵‬روز بسته می شود‬ ‫اگرچه بعد از درگیری های اخیر‪ ،‬فعالیت در مرز های‬ ‫ایران و افغانستان از سر گرفته شده بود‪ ،‬اما طبق اعالم‬ ‫مسئوالن گمرک ایران از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه‬ ‫هفته جاری به دلیل پیشرو بودن ایام عید قربان مرز ها از‬ ‫سویافغانستانبستهخواهدشد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬طی‬ ‫هفته هایاخیربهدلیلدرگیری هایافغانستان‪،‬فعالیت‬ ‫تجــاری بیــن ایران و این کشــور تحت تاثیر قرار گرفت؛‬ ‫به طوری که دو مرز دوغارون و ماهیرود مدتی بسته شد‪،‬‬ ‫ولی به هر ترتیب در هفته گذشته ابتدا مرز ماهیرود و در‬ ‫ادامه دوغارون گشایش یافته و تبادل تجاری تا به امروز‬ ‫در ســه مرز دوغــارون‪ ،‬ماهیرود و میلک ادامه داشــت؛‬ ‫اما انچه لطیفی ‪ -‬سخنگوی گمرک ایران ‪ -‬در رابطه با‬ ‫وضعیت این مرز ها به ایسنا‪ ،‬اعالم کرده از این حکایت‬ ‫دارد از دوشــنبه تــا پایــان روز جمعــه بار دیگــر مرز های‬ ‫ایران و افغانستان بسته می شود و پذیرش کاال صورت‬ ‫نمی گیرد‪.‬به گفتهاو‪،‬طبقاعالمافغانستانبهدلیلایام‬ ‫عید قربان و روز عرفه این تعطیلی اعمال خواهد شد‪،‬‬ ‫بنابراین از تجار و گمرکات اجرایی خواسته می شود تا از‬ ‫ارسالمحموله هایتجاریدر اینمدتخودداری کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک یاداور شد که از روز شنبه فعالیت های‬ ‫تجاری در مرز ایران و افغانستان ازسر گرفته می شود‪.‬‬ ‫پس از پایان دوره‬ ‫انتقالی در ایران‪ ،‬اماده‬ ‫مذاکرات هستیم‬ ‫وزارت امــور خارجه امریکا مدعی شــد‪ :‬هنگامی که‬ ‫دوره انتقالــی [قــدرت] در ایــران به پایان برســد ‪ ،‬اماده‬ ‫برنامه ریزیبرایادامهمذاکراتوینهستیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش الجزیــره « قطــر‪ ،‬وزارت خارجــه امریکا‬ ‫همچنیــن ادعا کــرد‪ :‬امــاده ادامه مذاکــرات بودیم‪ ،‬اما‬ ‫یهــا بــه خاطــر دوره انتقالــی در کشورشــان‪ ،‬زمان‬ ‫ایران ‬ ‫بیشتری را درخواست کرده اند‪ .‬اظهارات وزارت خارجه‬ ‫امریکا ساعاتی پس ازان مطرح می شود که سید عباس‬ ‫عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات ایرانی‬ ‫در مذاکراتبرجامدر توئیتیتاکید کرد کهمذاکراتوین‬ ‫باید منتظر دولت جدید در ایران بماند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫در دورانانتقالیبهسرمیبریمویکانتقالدموکراتیک‬ ‫قدرت در تهران در حال انجام است‪ .‬رئیس هیات ایرانی‬ ‫در مذاکرات برجام افزود‪ :‬روشن است که گفت وگوهای‬ ‫وینبایدمنتظردولتجدیددر ایرانبماند‪.‬ایناقتضای‬ ‫هر دموکراسی است‪ .‬عراقچی گفت‪ :‬امریکا و انگلیس‬ ‫بایــد ایــن نکتــه را درک کــرده و ایجــاد ارتباط بین یک‬ ‫تبادل انسانی ‪ -‬که اماده اجرا است ‪ -‬با برجام را متوقف‬ ‫کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف‬ ‫سیاســی قــرار دادن‪ ،‬باعث از دســت دادن تبادل و هم‬ ‫توافق می شود‪ .‬رئیس هیات ایرانی در مذاکرات برجام‬ ‫افزود‪ ۱۰ :‬فرد زندانی از همه طرف ها می توانند همین‬ ‫فردا ازاد شوند‪ ،‬اگر امریکا و انگلیس به تعهدات خود در‬ ‫توافقبه عمل امدهعمل کنند‪.‬‬ ‫ایران و پاکستان‪ ،‬مقاصد‬ ‫اصلی پناهندگان افغان‬ ‫اکسپرستریبوندر تحلیلیبهمهاجرتافغان هابه‬ ‫پاکستانوایرانپرداخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬پاکســتان بــه دنبال طرحــی برای‬ ‫مدیریت مهاجران افغان است‪ .‬هزینه براورد شده برای‬ ‫اســکان هفت صد هزار پناهنده افغــان در اردوگاه های‬ ‫امــن و اختصاصــی ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالر بــرای مــدت ســه‬ ‫ســال تعیین شده است‪ .‬این شــامل هزینه های مربوط‬ ‫بــه ثبت نام‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬مدیریت اردوگاه غذا و ســایر‬ ‫امکانات رفاهی می شود‪ .‬ممکن است ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫مهاجرافغانبهپاکستانبیایند‪.‬اولینانتخابپاکستان‬ ‫این اســت که هرگونه هجوم شــهروندان افغانستان را‬ ‫نپذیــرد و تــا انجا که ممکن اســت در برابر ان مقاومت‬ ‫کنــد‪ .‬پاکســتان از دولــت افغانســتان و ســازمان های‬ ‫بین المللی خواســته تا اســکان شــهروندان اواره افغان‬ ‫را در مناطــق امــن در داخل افغانســتان تســهیل کنند‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعات گفت که پاکســتان توانایــی پذیرایی از‬ ‫پناهنــدگان بیشــتر را نــدارد‪ .‬او در ادامه گفت‪« :‬اقتصاد‬ ‫پاکســتان در محدودیت های جدی قرار دارد و جامعه‬ ‫جهانی باید نقش خود را ایفا کند و همه بار را بر دوش‬ ‫یک کشورنگذارد‪».‬درسطحبین المللی‪،‬پاکستانهمراه‬ ‫بــا ایران بخشــی از اســتراتژی و را هحــل برای پناهندگان‬ ‫افغان است که بعد از ترک کشورشان به این دو کشور‬ ‫مهاجرتمی کنند‪.‬‬ ‫انصراف سعد حریری‬ ‫حرکت تاکتیکی مخربی‬ ‫است‬ ‫یک کارشناسمسائلخاورمیانهحرکتسعدحریری‬ ‫در کناره گیــری را تاکتیکــی مخــرب عنوان کــرد و گفت‪:‬‬ ‫البتــه پشــت این تحــوالت کشــورهای فرا منطق ـه ای و‬ ‫جریان هایداخلیلبنانحضوردارند کههدفشانتقابل‬ ‫با حزب اهلل و کاهش نفوذ ایران است‪ .‬حسن هانی زاده‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در ارزیابی خود از تحوالت لبنان‬ ‫و کناره گیری سعد حریری‪ ،‬گفت‪ :‬انصراف سعد حریری‬ ‫نخس ـت وزیر پیشنهادی از تشــکیل دولت یک حرکت‬ ‫تاکتیکی مخربی است که مطرح شده و در طول ‪ 9‬ماه‬ ‫گذشته که میشل عون رئیس جمهور لبنان سعد حریری‬ ‫را به عنوان نخس ـت وزیر پیشــنهادی معرفی کرد‪ ،‬او با‬ ‫رایزنی برخی جریان های سیاسی لبنان و کشورهای فرا‬ ‫منطقه ایوهمچنینمنطقه ایتالش کردانحصارقدرت‬ ‫را در اختیار بگیرد و کابینه ای تشکیل دهد که در تقابل با‬ ‫محورمقاومتباشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫وزیر کشور خبر داد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون همه افراد باالی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫ظرف ‪ ۲‬هفته‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬پیشنهادشده است عالوه بر‬ ‫تعطیلی اخر هفته‪ ۳،‬روز دیگر به تعطیلی تهران و‬ ‫کرج اضافه شود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا رحمانــی فضلی در حاشــیه جلســه‬ ‫قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از پیشــنهادات نشســت امروز این بــود که با‬ ‫توجــه به تعطیلی ســه روز اخر هفته مــا بتوانیم از‬ ‫ستاد‪ ۲‬یا‪ ۳‬روز دیگر را مجوز بگیریم و یک تعطیلی‬ ‫در تهران و کرج را داشــته باشــیم که این منوط به‬ ‫مجوز ستاد است که با توجه به شرایط ویژه و میزان‬ ‫ترددی که به و از تهران و کرج وجود این امر شاید‬ ‫بتواند کمک کند‪.‬برایهمینپیشنهادشدهاست که‬ ‫‪ ۳‬روز دیگر به تعطیلی تهران و کرج اضافه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬وزیر کشور تاکید کرد‪ :‬در صورت‬ ‫سفر از و به شهرهای قرمز‪ ،‬ناجا مسافران را عودت‬ ‫خواهد داد‪ .‬همچنین برای اعیاد و ماه محرم‪ ،‬مقرر‬ ‫شــد پروتکل های ســال قبل‪ ،‬امســال نیز به صورت‬ ‫جدی اجرا شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به روند واکسیناسیون گفت‪ :‬همه‬ ‫گرو ههــای پرخطــر‪ ،‬افراد باالی ‪ ۶۰‬ســال و باالی‬ ‫‪ ۵۰‬سال در مناطق خاص تا پایان شهریور واکسن‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬وزیر کشور خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫نیــروی انتظامــی ماموریــت داد هشــده‪ ،‬عالوه بر‬ ‫جرائمی که در دســتورالعمل بوده است‪ ،‬در این‬ ‫مقطــع ضمن عــرض معذرت از خانــواده محترم‬ ‫همــه مســافران و راننــدگان‪ ،‬امــا اگــر خودرویــی‬ ‫در جــاده بــود ان را عــودت دهــد‪ .‬ایــن شــاید‬ ‫برای خانواده ها ســخت باشــد و الزم است برای‬ ‫مصالــح باالتر برخی مقــررات را ســخت گیرانه تر‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫اماده ایمهمینامروز‬ ‫توافقرا اجرا کنیم‬ ‫تزریــق واکســن و رعایــت پروتکل ها مهم ترین و‬ ‫موثرترین راه برای مقابله با ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫در حوزه واکسن نگرانی هایی در جلسه قبل بود‬ ‫و توضیحاتــی در ایــن خصوص وزارت بهداشــت‬ ‫ارائــه کــرد بــرای تزریــق دو دز برای ســنین باالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال به اندازه کافی واکســن تامیــن کرده اند‬ ‫و بــا اعــام اینکه در ‪ ۸۰۰‬مرکز تجمیعی واکســن‬ ‫یشــود ظرف ‪ ۲‬هفته همه افــراد باالی‬ ‫تزریــق م ‬ ‫‪ ۶۰‬ســال واکســینه خواهند شــد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫بر اســاس اعالم وزارت بهداشت روز گذشته ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر واکسن دریافت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با قولی‬ ‫که وزارت بهداشــت داده اســت و این مقدمات‬ ‫این موضوع حاصل می شــود‪ .‬بعد از گروه باالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال نیز در مناطق خاص تا ســنین ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫یشــوند و همچنیــن‬ ‫نیــز ب هســرعت واکســینه م ‬ ‫گروه های پرخطر و پرریسک که شناسایی شده اند‬ ‫بر اســاس قولــی که وزارت بهداشــت داده ظرف‬ ‫نهــا نیــز انجام‬ ‫یــک مــاه تزریــق واکســن بــرای ا ‬ ‫می شود؛ بنابراین تا شهریور تزریق واکسن برای‬ ‫هم سنین بیش از ‪ ۶۰‬سال و هم سنین تا ‪ ۵۰‬سال‬ ‫در مناطق خاص و همچنین گروه های پرریسک را‬ ‫تمام کرده باشیم‪ .‬او درباره اعیاد و مراسم پیش‬ ‫رونیــز گفــت‪ :‬بــا توجه بــه اینکه روزهــای عرفه‪،‬‬ ‫عیــد قربان‪ ،‬عید غدیر و محرم را در پیش داریم‬ ‫همان پروتکل هایی که سال قبل بوده را مراعات‬ ‫می کنیم همه ما تابع قانون هستیم و مصوبات‬ ‫ســتاد طبق مصوبات شــورای امنیت ملی است و‬ ‫همــان قانون اســت البته تالش ما این اســت که‬ ‫تهــای مناســبی کــه اطمینان بخش باشــد‬ ‫ظرفی ‬ ‫برای این مناسک ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ســعید خطیب زاده در توییتی نوشــت‪«:‬حیرت اور» این اســت که ایاالت متحده این حقیقت ســاده را انکار‬ ‫می کند که «یک توافق در خصوص بازداشت شدگان به دست امده است‪ ».‬حتی اینکه چگونه اعالم عمومی‬ ‫شود‪ .‬در وین ‪ -‬جدا از برجام ‪ -‬با ایاالت متحده و انگلیس در خصوص تبادل بشردوستانه و ازادی ‪ ۱۰‬زندانی‬ ‫از همه طرف ها توافق شد‪ .‬ایران اماده است تا همین «امروز» این توافق را اجرایی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انچه در شورای نگهبان مهم است‬ ‫استدالل است نه سن و سال‬ ‫هادی طحان نظیف‪ ،‬سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫گفت‪ :‬هرجایی که قانون اساسی وجود دارد‪ ،‬یک‬ ‫نهاد صیانت کننده از قانون اساسی هم وجود دارد‬ ‫البته ممکن است که در کشورهای مختلف‪ ،‬اسامی‬ ‫این نهاد متفاوت باشد‪ ،‬اما ازانجایی که ارزش های‬ ‫موردقبول مردم در قانون اساســی کشــورها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬لذا یک نهاد صیانت کننده از این قانون مهم‬ ‫و مادر هم در تمام کشورها پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬او افزود‪ :‬در برخی کشورها مرجع‬ ‫قضایــی این صیانت را بر عهــده دارد و در برخی از‬ ‫کشــورها یک دیوان یا دادگاه قانون اساسی وجود‬ ‫دارد که از قانون اساســی ان کشــو صیانت می کند‪،‬‬ ‫مثال در المان دیوان قانون اساسی فدرال این وظیفه‬ ‫را بــر عهده دارد‪ .‬در برخی کشــورها مثل کشــور ما‬ ‫هــم یک مجموعــه غیر قضایــی و البته تخصصی‬ ‫وظیفه صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد؛ در‬ ‫کشورهای اروپایی هم برخی کشورها مثل فرانسه‬ ‫یــک نهاد غیــر قضایی امــا تخصصی مثل شــورای‬ ‫نگهبان وظیفه صیانت از قانون اساسی را عهده دار‬ ‫هســتند‪ .‬طحان نظیف در پاسخ به ســوالی درباره‬ ‫سابقه عضویتش در شورای نگهبان اظهار کرد‪ :‬بنده‬ ‫از ‪ ۳۷‬سالگی به عضویت شورای نگهبان درامدم و‬ ‫در این دو سال تالش کردم در یک فضای تعاملی‬ ‫بــا مــردم از طریــق فضای مجــازی و مصاحبه ها با‬ ‫اقشار مختلفمردمارتباطبرقرار کنموفکرمی کنم‬ ‫موضوعاتی که ما در شــورای نگهبان نســبت به ان‬ ‫وظیفه داشته و اقدام می کنیم را می توانیم به مردم‬ ‫توضیــح داده و بــا ا نهــا دربــاره مصوبــات شــورای‬ ‫نگهبان صحبت کنیم‪ ،‬مثال اگر در موضوعاتی مانند‬ ‫بررســی تخصصــی مصوبات مجلــس‪ ،‬اگر شــورای‬ ‫نگهبان نظر یا رد یا تائید می دهد‪ ،‬اوال مردم عزیز‬ ‫بدانند که این نظر در راستای دفاع از حقوق مردم‬ ‫و پاسداری از قانون اساسی و شرع است و دوما‪ ،‬ما‬ ‫می توانیــم درباره رایی کــه داده ایم با مردم راحت‬ ‫صحبت کرده و استدالل خود را مطرح کنیم‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه تاکید بنده بر حقوق مردم به این دلیل‬ ‫این است که شرع و قانون اساسی به دنبال مراعات‬ ‫حقوق مردم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــورای‬ ‫نگهبان یک جمع تخصصی و حرفه ای وجود دارد‬ ‫و بزرگانــی از حــوزه و دانشــگاه در ایــن نهاد حضور‬ ‫دارنــد اما این اســتدالل اســت که حــرف اول و اخر‬ ‫را در شــورای نگهبــان می زنــد و در واقــع انچــه در‬ ‫شورای نگهبان مهم است‪ ،‬استدالل است و سن و‬ ‫سال نیست‪ .‬سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد‪:‬‬ ‫به طور مثال اگر بنده اشــکالی به مصوبه ای داشــته‬ ‫باشــم‪ ،‬طرح می کنم و اگر ‪ ۶‬نفر (حدنصاب ‪ ۷‬نفر‬ ‫اســت) دیگر از اعضا با این اســتدالل همراه شوند‪،‬‬ ‫یشــود و اگر ‪ ۶‬نفر با استداللم‬ ‫ان اســتدالل تائید م ‬ ‫یشــود‪ .‬طحان‬ ‫همراه نشــوند‪ ،‬ان موضوع تائید نم ‬ ‫نظیف در پاسخ به این سوال که می گویند نظر ایت‬ ‫ا‪...‬جنتیدرشوراینگهبانموردتوجهاستنهاعضا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر کس در شورای نگهبان یک رای دارد‪ ،‬چه‬ ‫بندهبه عنوان کوچک ترینعضووچهایت ا‪...‬جنتی‬ ‫به عنوان بزرگ ترین عضو شــورای نگهبان‪ .‬شایعات‬ ‫همیشهوجوددارنداماانچهبندهاز نزدیکدیده ام‪،‬‬ ‫این اســت که هرکســی در شــورا یک رای دارد و این‬ ‫اســتدالل اســت که حرف اول و اخر را می زند‪ .‬البته‬ ‫بنده ایت ا‪ ...‬جنتی را در خیلی از موضوعات همراه‬ ‫می بینمامابرخیاوقاتهمممکناست کهایشان‬ ‫نظریداشتهباشندولینظرایشانراینیاورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫چارچوبمذاکراتهسته ایدر دولتایندهتغییرنمی کند‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫روند مذاکرات وین و نتایج حاصل از ان را تشریح‬ ‫کــرد‪ .‬بــه گزارش خانه ملت‪ ،‬ابوالفضل عمویی با‬ ‫اشــاره به روند مذاکرات برجام در وین‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫دســتورالعمل های کالن ‪ ۶‬دوره مذاکــرات در وین‬ ‫برگزار شــد‪ .‬جمهوری اســامی باسیاســت قطعی‬ ‫رهبری ازجمله رفع تمامی تحریم‪ ،‬راستی ازمایی‬ ‫ب هصــورت موثــر و اقدام ایران پــس از اقدام طرف‬ ‫مقابل‪ ،‬در این مذاکرات حاضر است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫محور دوم مذاکرات اجرای قانون اقدام راهبردی‬ ‫مهــا به خصــوص ماده ‪ ۷‬اســت‪،‬‬ ‫بــرای لغــو تحری ‬ ‫هیــات مذاکره کننــده با این سیاســت در مذاکرات‬ ‫شــرکت کرده و مذاکرات به متن اولیه رســیده اما‬ ‫هنــوز تکمیل نشــده‪ ،‬البتــه بعد از انتخابــات اخیر‬ ‫متن اولیه موردبررســی در داخل کشــور قرارگرفته‬ ‫و هیــات تطبیق؛ متشــکل از نماینــدگان مجلس‪،‬‬ ‫نماینــدگان دولــت و شــورای عالــی امنیــت ملــی‬ ‫موضوع را بررسی و موضوعات به اطالع نهادهای‬ ‫ذی ربط رســیده است‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن چارچــوب‪ ،‬رونــد فعلــی مذاکــرات‬ ‫بــه پایــان نرســیده‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه در دوره‬ ‫انتقالی دولت هســتیم‪ ،‬برای اینکه دولت جدید‬ ‫سیاس ـت هایش را شکل دهد فعال مذاکرات برای‬ ‫هماهنگی داخلی به زمانی دیگر یعنی چند هفته‬ ‫دیگر موکل شــده اســت‪ .‬جمهوری اســامی برای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف‪ ،‬مذاکــرات را ادامــه خواهد‬ ‫داد‪ ،‬سیاس ـت های جدید در دولت جدید شــکل‬ ‫می گیرد‪ ،‬اما چارچوب‪ ،‬همین سیاس ـت ها است‬ ‫کــه اعال مشــده و قــرار نیســت تغییــری کنــد‪ .‬او‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬امریکایی ها باید در مواضع خود‬ ‫تغییــر دهنــد‪ ،‬مذاکــرات بین ایــران و گــروه ‪۴+۱‬‬ ‫کــه اعضــای گــروه اجراکننــده و برجــام هســتند‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬طــرف امریکایــی ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫جشــده و ســال ‪ ۲۰۲۱‬اعــام کــرده‬ ‫از برجــام خار ‬ ‫مایــل اســت به اعضــای گــروه برگــردد‪ ،‬چون به‬ ‫تعهدات خود عمل نکرده اســت‪ ،‬شــروطی برای‬ ‫نشــده و موضــوع مذاکرات‬ ‫پذیــرش امریکا تعیی ‬ ‫این شــروط اســت که امریکایی ها چه اقداماتی‬ ‫بایــد انجــام دهنــد کــه ایــن شــروط از طریــق‬ ‫گفت وگو بین ایران و گروه ‪ ۴+۱‬تعیین می شود‪،‬‬ ‫اینکه شــروط موردپذیرش امریکا قرار می گیرد یا‬ ‫خیر مســئله دیگری اســت‪ .‬عمویی گفــت‪ :‬روند‬ ‫فعلــی مذاکــرات هنوز با خواســته های جمهوری‬ ‫اســامی فاصلــه دارد و تصور می کنیــم تا زمانی‬ ‫تغییر اساسی در سیاست ها امریکا صورت نگیرد‬ ‫و فراتــر از حــرف‪ ،‬دســت به اقــدام عملی نزند و‬ ‫نشــانه هایی از تغییــر اساســی مشــاهده نشــود‪،‬‬ ‫یتــوان انتظار داشــت مذاکرات بــه این زودی‬ ‫نم ‬ ‫به نتیجه برســد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬سیاست خارجی‬ ‫در ایــران چارچــوب کالنــی دارد و در موضــوع‬ ‫مذاکرات بنا به تغییر در سیاست ها نیست ممکن‬ ‫شهــا و افــراد تغییــر کننــد اما اهــداف و‬ ‫اســت رو ‬ ‫چارچوب کالن ثابت اســت‪ ،‬انتظار ما این اســت‬ ‫که در دولت اتی درروند مذاکرات تغییرات اساسی‬ ‫صورت نگیرد اما تقویت مواضع ملی ما حتما به‬ ‫قدرت ما در موضوع مذاکرات تبدیل می شود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬دولت اتی با رویکرد تقویت اقتصاد داخلی‬ ‫و خنثی سازی تحریم ها حتما می تواند به تقویت‬ ‫مواضع کشور در مذاکرات وین کمک کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در همهزمینه هامشکل داریم‬ ‫کمال الدین پیرموذن‪ ،‬نماینده پیشین مجلس‬ ‫شــورای اسالمی درباره تشکیل کابینه از سوی سید‬ ‫ابراهیمرئیسیونگرانی هاییمبنیبراینکهباتوجه‬ ‫به حضور افراد تندرو در ستادهای انتخاباتی او این‬ ‫بیم وجود دارد که این افراد در کابینه رئیس جمهور‬ ‫منتخبهمحضورداشتهباشند گفت‪:‬اقایرئیسی‬ ‫با توجه به شخصیت‪ ،‬منش و شعارهایی که دادند‬ ‫مبنــی بر بهره گیری از شایســتگان همه گرایش های‬ ‫سیاسی و همچنین انتشار فراخوانی مبنی بر اینکه‬ ‫افــراد و اشــخاص دیدگا ههــای خودشــان را درراه‬ ‫مســائل بســیار خســران اور اقتصــادی و در جهــت‬ ‫حل مشــکالت عمیق اقتصادی و فشــار معیشتی‬ ‫بیان کنند‪ ،‬بعیــد می دانم چنین اتفاقی بیفتد‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایلنا‪ ،‬این نماینده پیشــین مجلس شــورای‬ ‫اسالمی خاطرنشــان کرد‪ :‬رئیس جمهور منتخب از‬ ‫اول هم تاکیدشان فراجناحی بودن کابینه اش بود‪،‬‬ ‫همچنین این اســم مردمی که دولت ایشــان یدک‬ ‫می کشــد نشــان می دهد که گمانه زنی هایی که از‬ ‫یشــود‪ ،‬همه ‬ ‫طریــق افراطیون و تندروها مطرح م ‬ ‫ساختگیوبرمبنایمنافعباندی‪ ،‬گروهی‪،‬جناحی‬ ‫و دسته ای است‪ .‬او با بیان اینکه مشکالت عمیق‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و بین المللی کشور با شعار از بین‬ ‫نمی رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای رئیسی گفتند شایستگان‬ ‫در دولت ایشــان حضور خواهند داشــت‪ ،‬بنابراین‬ ‫کابینه او با گرایش اصولگرایی معتدل خواهد بود و‬ ‫بی تردید این افراد در ان نقش افرینی خواهند کرد‪.‬‬ ‫این نماینده پیشین مجلس شــورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪:‬قطعاهنگامی کهاقایرئیسیبرنامهوفراخوان‬ ‫می دهندودر شعارهایشاناعالممی کنند که کابینه‬ ‫مردمــی دارند؛ شــنیدن این چیزها بــرای تندروها و‬ ‫انحصارطلبانقدرتبسیار سنگینوسختخواهد‬ ‫بــود‪ .‬ایشــان شایســتگان و کســانی کــه شــجاعت‬ ‫دارند را با هماهنگی دلسوزان نظام در صف ارایی‬ ‫شکل گیری کابینه خواهند گذاشت‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم برای اولین بار خارج از شعار ان هم‬ ‫هنگامی که سه قوه و نهادهای حکومتی با یکدیگر‬ ‫هماهنگهستندوبه نوعیتیممنسجمیراتشکیل‬ ‫می دهند با برخورداری از حمایت ملی بتوانند حل‬ ‫مشــکالت عمیق کشــور و ارتقاء ســطح معیشــت‬ ‫و کیفیــت زندگــی ایرانیان را رقم بزننــد‪ .‬این فعال‬ ‫سیاســی ادامــه داد‪ :‬در همــه زمینه ها متاســفانه ما‬ ‫مشــکل داریم و فاصله انچه مردم مطالبه دارند با‬ ‫انچه همین اقای روحانی هم که دوست ما هستند‬ ‫وعدهدادندبسیار عمیقاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهدادخوزستانبرسید‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان‬ ‫جهانگیــری جوابگــوی ایــن‬ ‫استانخوزستانباانتقاداز برگزار‬ ‫وضعیت باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬باید‬ ‫نشــدن جلســه فوق العــاده ای‬ ‫هیات رئیسه مجلس جلسه ای‬ ‫در مجلس برای حل مشکالت‬ ‫فــوری بــرای خوزســتان برگــزار‬ ‫خوزســتان گفــت کــه بایــد‬ ‫کند تا همه مســئوالن اجرایی‬ ‫مجید ناصری نژاد‬ ‫یکجایــی قصــه ی پــر غصــه‬ ‫در مجلــس پاســخگو باشــند‪،‬‬ ‫خوزســتان خاتمه پیدا کنــد‪ ،‬از‬ ‫قضیــه شــوخی بردار نیســت‪.‬‬ ‫همه مسئوالن خاضعانه درخواست دارم که به ناصری نژاد به گزارش کمیســیون انرژی درباره‬ ‫دادخوزستانبرسید‪.‬‬ ‫خاموشــی ها اشــاره و اظهــار کرد‪ :‬یکــی از علل‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حجت االســام مجیــد اصلی خاموشــی ها کم ابی است منتها همواره‬ ‫ناصری نژاد بعد از قرائت کمیسیون انرژی درباره گزارشــی تهیــه می شــود که فایــده ای نداشــته‬ ‫خاموشی های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬توقع ما این بود که و وضــع بدتــر شــده اســت‪ .‬نخلســتان های مــا‬ ‫رئیس و هیات رئیســه مجلس جلســه اضطراری در شــادگان‪ ،‬ابــادان‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬اهــواز‪ ،‬دشــت‬ ‫فوق العــاده بــرای خوزســتان برگزار کنــد‪ ،‬واقعا ازادگان‪ ،‬شــوش و همه شهرستان های خوزستان‬ ‫وضعیتخوزستانخوبنیست‪.‬اوبابیاناینکه در حال نابودی هستند‪ .‬باید یکجایی این قصه‬ ‫انگار گوششنواییدر مدیریتوزارتنیرووجود پر غصه خوزستان خاتمه پیدا کند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ندارد‪ ،‬به سفر رئیس مجلس به استان خوزستان روسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت کشور‬ ‫اشــاره و اظهار کرد‪ :‬انتظار ما از اقای قالیباف که مشکالت خوزستان را حل کنید تا کی باید منتظر‬ ‫در سفر به استان خوزستان قول حل مشکل اب بحران و مشــکالت باشــیم که دشمن ورود کند‬ ‫شربوساماندهیاب کشاورزیخوزستانراداد‪ ،‬و اغتشــاش کند تــازه ان زمان به فکر خوزســتان‬ ‫این بود که با تغییر دستور‪ ،‬جلسه ای فوق العاده بیفتید؛شماحتیاز برگزاریجلسهبرایخوزستان‬ ‫برای حل مشــکالت اساسی خوزستان تشکیل دریغ کردید این چه وضعیتی است؟ ناصری نژاد‬ ‫دهــد امــا چــرا ایــن اتفــاق رخ نــداد؟ نماینده خاطرنشــان کرد‪ :‬ما خاضعانه از همه مسئوالن‬ ‫شــادگان در مجلــس اضافــه کــرد‪ :‬بایــد رئیس کشور به خصوص نمایندگان مجلس درخواست‬ ‫دولت در مجلس به خوزســتان و مردم کشــور می کنیم کهبهدادخوزستانومردمبرسیدوببینید‬ ‫جــواب بدهــد کــه چــرا ایــن بالهــا ســر کشــور ما چه می کشیم‪ .‬ما در منطقه ای زندگی می کنیم‬ ‫امده‪ ،‬این چه مدیریتی است که من نماینده که یک سوم اب کشور را دارد اما بی اب هستیم‪،‬‬ ‫بایــد جــواب دهــم؟ وضع مردم در خوزســتان وضعیتنگران کنندهاست‪.‬دشمنپشتسرهم‬ ‫به هم ریخته‪ ،‬دامشــان تلف شده وزندگی شان در خوزستانتوطئهمی چینیدوبهدنبالاغتشاش‬ ‫از بین رفته و همه چیزشــان نابودشــده است‪ ،‬است البته که مردم خوزستان متدین و انقالبی و‬ ‫چــه کســی باید بــه وضعیــت مردم رســیدگی عاشق و مدافع والیت هستند؛ مسئوالن به داد‬ ‫کنــد؟ او بــا بیــان اینکه اقــای روحانــی و اقای مابرسند‪.‬‬ ‫رئیسیزیربار تحمیلنمی رود‬ ‫غالمرضــا مصباحی مقــدم‪،‬‬ ‫یــا معرفــی کــردن افــراد بدون‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی جامعــه‬ ‫اینکه پشــت این عمل فشــاری‬ ‫روحانیت مبارز در پاسخ به این‬ ‫در جریان باشد‪ ،‬مانعی ندارد‪.‬‬ ‫سوال که رایزنی یا گفت وگویی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در واقع پیشــنهاد‬ ‫از ســوی این تشــکل سیاســی با‬ ‫کــردن و معرفــی افــرادی کــه‬ ‫غالمرضا‬ ‫رئیس جمهور منتخب در مسیر‬ ‫توانمند و کارامد هستند و برای‬ ‫مصباحی مقدم‬ ‫فراینــد تشــکیل کابینــه صورت‬ ‫دولــت انقالبی مفیــد خواهند‬ ‫گرفته اســت یا خیــر؟ گفت‪ :‬جامعــه روحانیت بود‪ ،‬کار مثبتیاستوایشانهماستقبالمی کنند‬ ‫تاکنون به منظور اینکه بخواهد فرد یا افرادی را اما هیچ گونه فشاری نباید پشت این پیشنهادها‬ ‫به رئیس جمهور منتخب بــرای حضور در کابینه باشد‪ .‬مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که‬ ‫معرفی کند‪ ،‬نداشــته اســت‪ .‬البته ممکن است «بــه نظر می رســد برخــی گروه ها ازجمله جبهه‬ ‫اعضــای جامعــه روحانیــت برحســب ارتباطــی پایداری تالش دارند از طریق فضاسازی رسانه ای‬ ‫که با اقای رئیســی دارند‪ ،‬پیشنهاد هایی را داده افــرادی نزدیــک بــه خــود را وارد کابینــه کنند»‪،‬‬ ‫باشند اما حرکتی تحت عنوان جامعه روحانیت تصریــح کــرد‪ :‬تا جایــی که مــن از اخــاق اقای‬ ‫انجام نشده و چنین انتظاری هم از اقای رئیسی رئیسی اطالع دارم و اشنایی من با ایشان حقیقتا‬ ‫در جامعــه روحانیــت وجــود نــدارد‪ .‬بــه گزارش به ‪ ۴۰‬سال می رسد؛ می دانم که اخالق ایشان‪،‬‬ ‫ایلنا‪ ،‬این فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با نحوه اخالق قبول تحمیل نیست و زیر بار این بحث ها‬ ‫تعامل جریان اصولگرا با رئیس جمهور منتخب‪ ،‬نمی رود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬درنتیجه اگر کسانی‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬به عقیده من باید دســت ایشان را درصدد ایجاد فشار و تحت تاثیر قرار دادن ایشان‬ ‫برای انتخاب هایی که در مسیر تشکیل کابینه و هســتند‪ ،‬بیخود خــود را به زحمــت می اندازند‪،‬‬ ‫دولــت دارد‪ ،‬باز گذاشــت‪ .‬البته اعالم پیشــنهاد ایشانتحمیلقبولنخواهد کرد‪.‬‬ ‫اصالح طلباندر شرایطافولهستند‬ ‫غالمرضاظریفیان‪،‬تحلیلگر‬ ‫هم از منظــر حاکمیت موجود‬ ‫و فعال سیاسی اصالح طلب در‬ ‫و هــم ازنظــر اقبــال جامعه در‬ ‫رابطــه با لزوم اصالح ســازمانی‬ ‫شرایط افول هستند‪ .‬ظریفیان‬ ‫در جریــان اصالحــات بــا توجه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک جریان‬ ‫به کاهش پایگاه اجتماعی این‬ ‫سیاســی در چنیــن شــرایطی‬ ‫غالمرضاظریفیان‬ ‫جریان‪ ،‬گفــت‪ :‬همه جریانات‬ ‫فرصــت بازیابــی خــود را پیــدا‬ ‫سیاسی به دلیل تغییر شرایط و‬ ‫می کنــد و نســبت خــود را بــا‬ ‫نوع عملکرد و شکست ها و پیروزی ها در معرض خــودش و مــردم و حاکمیت رصد می کند تا به‬ ‫سقوطوافولهستند‪.‬فضایسیاسیوجریانات مناســبت ان راهبردهــای خوبی برای بازســازی‬ ‫سیاسی امر ثابتی نیستند‪ .‬تجربه چهل ساله ایران نسبت خود با مردم و با عرصه سیاست کسب‬ ‫نشــان داده که جریانات سیاســی بعد از مدتی کند این جریان با توجه به ظرفیت هایی که در‬ ‫کامــا به حاشــیه رفته انــد و مجددا مــورد اقبال درون مایــه خــود دارد می تواند خــود را بازیابی‬ ‫قرارگرفته انــد این فراز و نشــیب جزئــی از ذات کند و مورد اقبال قرار بگیرد‪ ،‬باید ببینیم چقدر‬ ‫فعالیت های سیاســی اســت و بــه نوع عملکرد به بازسازی دست می زند؟! او گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫و درکــی که جریان از پیرامونش برقرار می کند‪ ،‬اصالح طلبی به شــرط توجه پیدا کردن به این‬ ‫وابسته است‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪ :‬اندیشه مسئله می تواند این ظرفیت را کسب کند چون‬ ‫اصالح طلبــی در جامعه ما امری پیوســته بوده درگیر رســیدن به قدرت در حاکمیت نیســتند و‬ ‫و از دیربــاز از دوره عبــاس میــرزا و امیرکبیــر در می تواننــد بــا نگاهــی نقادانه نســبت به انچه‬ ‫ایــران مطرح بوده اســت‪ .‬مســئله اصالح طلبی درگذشــته داشتند امر بازســازی را محقق کنند‪.‬‬ ‫هرگــز در ایــران فرامــوش نشــده اســت‪ .‬جریان عرصه سیاســت عرصه رشــد و نمو و استفاده از‬ ‫اصالح طلبی به عنوان جریانی مهم و قابل اعتنا فرصت هــا و تبدیــل تهدید‪ ،‬به فرصت اســت‪.‬‬ ‫هموار ه زنده بوده و اصالح طلبان در دوره های تجربه نشان داده است که احزاب در ایران در‬ ‫مختلف فراز و نشــیب و افول و ظهور داشــتند‪ .‬دوره ای دچار فرســایش می شوند و اگر هوشمند‬ ‫در شــرایط امروز به نظر می رســد اصالح طلبان باشندمی توانندخودرابازسازی کنند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مشکلاقتصادایران‬ ‫احمدی نژادوروحانینیستند!‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫ساختار تخصیص منابع موجود‬ ‫می گویــد دولــت اینــده بایــد‬ ‫با سنت های غلط تحکیم شده‬ ‫تالش کند با اصالح ساختارها‪،‬‬ ‫در ان بنشینند‪ ،‬وضعیت بهبود‬ ‫تکلیفرابطهسیاستواقتصاد‬ ‫نخواهد یافت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫را روشن کند‪ .‬این ساده اندیشی‬ ‫مسائل اقتصادی در ایران بیش‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫اســت کــه همــه اتفاقــات و‬ ‫از انکه به هنر مدیریت مربوط‬ ‫مشــکالت اقتصــادی کشــور را‬ ‫باشــد‪ ،‬به میزان مقید بودن به‬ ‫فقطوفقطبهعملکردرئیسجمهوریمنتسب اموزه هایدانشاقتصادورابطهاقتصادوسیاست‬ ‫کنیم‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬غالمحســین شافعی در مربوط است‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر‬ ‫نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬خطــاب به رئیس دولت ســیزدهم‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫بخــش مهمــی از صحب ‬ ‫تهــای خــود را خطــاب کشور بهلحاظرشداقتصادی‪،‬تورم‪،‬توزیعدرامد‬ ‫بــه رئیس جمهــوری منتخب که بناســت ظرف و فقر‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬کســری بودجه و ناترازی‬ ‫هفت ههــای اینده کار خــود را اغاز کند‪ ،‬ایراد کرد‪ .‬منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشســتگی در‬ ‫او که در هفته های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه وضعیت نامناســبی اســت‪ .‬به این اینهــا اضافه‬ ‫ریزی کالن برای تغییر در سیاست های راهبردی کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند اب‪،‬‬ ‫اقتصادی کشور سخن گفته بود‪ ،‬بار دیگر تاکید خاک‪ ،‬محیط زیست و انرژی با ان روبروست‪ .‬از‬ ‫کــرد کــه همه معضالت اقتصــاد ایــران لزوما به همهاین هامهم تر‪،‬تنزلسرمایهاجتماعیوامید‬ ‫عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی شود‪ .‬به اینده مطلوب در کشور است‪ .‬اعتماد مردم و‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد‪ :‬شروع به کار همراهی انها با دولت برای حل مسائل و امید به‬ ‫هــر دولت جدیدی‪ ،‬بارقه های امید به تغییر در ایندهشرط کافیبرایاجرایاصالحاتساختاری‬ ‫جهتحلمشکالتازجملهمشکالتاقتصادی اســت که متاســفانه چنــدان وضعیت مطلوبی‬ ‫را در دل مردم و فعاالن اقتصادی پدید می اورد‪ ،‬ندارد‪ .‬شافعی با بیان اینکه برون رفت از شرایط‬ ‫اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت های پیشین فعلی دو راهکار دارد‪ ،‬تشــریح کرد‪ :‬اول تعیین‬ ‫نشــان می دهد که به رغم گرایش های مختلف تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی‬ ‫جناحی و فکری در هر یک از دولت ها و زحمات و بین المللــی و دوم افزایــش رشــد اقتصــادی‪.‬‬ ‫فراوانی که مســئوالن کشــور متقبل م ‬ ‫یشــوند‪ ،‬اگر اقتصاد اولویت اول کشــور اســت‪ ،‬سیاست‬ ‫در عمل گرفتاری ها و مشــکالت اساســی کشــور داخلــی و سیاســت خارجــی بایــد در خدمــت‬ ‫حــل نشــده اســت و با گذشــت زمان بــه تعداد دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود‪.‬‬ ‫انهــا نیز افزوده شــده اســت‪ .‬بازخوانــی تجارب واضح اســت که بــرای رفع بی ثباتی در اقتصاد‬ ‫تاریخــی کشــور در سیاس ـت گذاری بــرای بهبــود کالن کشــور و بهبود وضعیت معیشــتی مردم‪،‬‬ ‫وضعیت اقتصاد نشان می دهد مهم ترین عامل تنها رفع تحریم ها و رفع اختالف با کشورهای‬ ‫توضیح دهنــده توفیق کم در مســائل‪ ،‬غفلت از منطقه و قدرت های جهانی کافی نیســت؛ اما‬ ‫رعایتمنطقعلمیدر سیاست گذاری هاازجمله صادقانــه بایــد پذیرفــت در شــرایط تحریمی‪،‬‬ ‫در حوزه مســائل اقتصادی بوده اســت‪ .‬شافعی رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود‬ ‫خطــاب به رئیســی – رئیس جمهــوری منتخب نخواهــد امــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬عملکرد اقتصاد‬ ‫کشور – اظهار کرد‪ :‬نه خواست اقای احمدی نژاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم ها‬ ‫بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود تاثیــر پذیرفتــه اســت و بخــش زیــادی از انــرژی‬ ‫‪ ۴.۵‬درصــدی تحویــل بگیرد و با میانگین رشــد مسئوالن تراز اول کشور به جای فرصت افرینی‬ ‫تهــای کشــور در عرصــه‬ ‫‪ ۳.۳‬درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد‪ .‬بــرای اســتفاده از مزی ‬ ‫نه خواست اقای احمدی نژاد بود که کشور را با بین المللی و منطقه ای صــرف مدیریت روزمره‬ ‫تورم‪ ۱۵‬درصدی و نرخ دالر‪ ۸۵۰‬تومانی تحویل اقتصاد کشــور و به اصطالح دور زدن تحریم ها‬ ‫بگیرد و با نرخ تورم ‪ ۳۰‬درصدی و نرخ دالر ‪ 3500‬شــده اســت‪ .‬تصمیم گیــری درســت دربــاره این‬ ‫تومانی تحویل دهد و نه خواست اقای روحانی موضــوع یکــی از ازمو نهــای مهــم پیــش روی‬ ‫بود که زمان تحویل کشــور نرخ تورم ‪ ۴۲‬درصد دولت جدید است‪ .‬حل مسائل کشور از کم ابی‬ ‫و نــرخ دالر حــدود ‪ ۲۵‬هــزار تومــان باشــد‪ .‬ایــن و حــال ناخوش هورالعظیــم گرفته تا بی برقی‬ ‫ساده اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته‬ ‫وفقطبهعملکردیکشخصیایکتیممنتسب تا تامین سرمایه در گردش برای تولید‪ ،‬نیازمند‬ ‫کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬واقعیت ان است که اگر افراد بازیابی توان برنامه ریزی و توان اجرایی کشــور‬ ‫دیگــری که هنر مدیریت بهتــری دارند بازهم در است‪.‬‬ ‫پیش بینینرخارز در دولترئیسی‬ ‫عضو اتــاق بازرگانــی تهران‬ ‫نیــز یــاد کــرد و افــزود‪ :‬هرچنــد‬ ‫می گوید‪ :‬دولت سیزدهم برای‬ ‫بســیاری می گوینــد که معضل‬ ‫بازگردانــدن ارامشــی نســبی‬ ‫مهــم اقتصــاد ایــران مســائل‬ ‫بــه اقتصــاد ایــران‪ ،‬بایــد الاقل‬ ‫داخلی است اما در این تردیدی‬ ‫بــرای شــش معضــل مهــم و‬ ‫وجــود ندارد که ما تا زمانی که‬ ‫عباس ارگون‬ ‫جدی راهکار پیــدا کند‪ .‬عباس‬ ‫تکلیفخودرابااقتصادجهانی‬ ‫ارگــون در گفت وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫مهــا روشــن نکنیــم‪،‬‬ ‫و تحری ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخستین و احتماال یکی از مهم ترین دستیابیبهبسیاریاز ایناهدافممکننخواهد‬ ‫معضالتی که اقتصاد ایران با ان رو به روســت‪ ،‬بود‪ .‬سرنوشــت برجام و تحریم ها تا حد زیادی‬ ‫نرخ رشــد اقتصادی کشور است‪ .‬براوردها نشان مسیری که در سال های پیش رو طی خواهیم کرد‬ ‫می دهد که رشــد اقتصادی ما در طول تمام این را مشخص می کند‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫ســال ها یا منفی یا نزدیک به صفر بوده است و بیــان اینکه معضل نرخ ارز بایــد در دل برخی از‬ ‫اگربناستاقتصادیاز معضالتامروز عبور کرده عوامــل بــاال پیگیری شــود‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬در این‬ ‫و به ســمت پیشــرفت حرکت کند‪ ،‬چاره ای جز تردیدی وجود ندارد که نرخ ارز تا حدی نمایان‬ ‫برنامه ریزی برای رشد اقتصادی مثبت و جبران کنندهجایگاهاقتصادیهر کشور وارزشپولملی‬ ‫گذشته ندارد‪ .‬وی از تورم به عنوان یکی دیگر از ان است ولی ما باید در نظر داشته باشیم که این‬ ‫معضــات جدی اقتصاد ایران یــاد کرد و گفت‪ :‬نرخ تحت تاثیر دو عامل قرار دارد‪ .‬نخست نرخ‬ ‫یکــی از اصلی تریــن نتایــج تــورم عــدم ثبــات در تورم است‪ .‬ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که‬ ‫اقتصاد است و با توجه به تغییر دائمی قیمت ها نــرخ تــورم در ایران ‪ ۴۰‬درصد باشــد اما ارز ثابت‬ ‫چهمردموچهفعاالناقتصادیعمالنمی توانند بماند‪.‬‬ ‫راهیبرایتحلیلایندهپیدا کنند‪.‬باال بودنتورم‬ ‫در سال های قبل دولت ها اصرار بر ثابت نگه‬ ‫ورشدسریعنقدینگیهمچنیندردیگربازارهانیز داشتن نرخ ارز داشتند که علت بخشی از جهش‬ ‫خود را نشان می دهد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران چند ســاله اخیر رها شــدن همین فنر بود‪ .‬ارگون‬ ‫با اشاره به اشکاالت جدی نظام پرداخت یارانه اضافه کرد‪ :‬موضوع دوم بحث تحریم هاســت‪.‬‬ ‫و نابرابری اقتصادی تشریح کرد‪ :‬برخالف انچه وقتــی ارز بــه کشــور نمی اید نمی توانیــم انتظار‬ ‫کــه در ذات هــدف پرداخت یارانه قــرار دارد که داشــته باشــیم کــه ارزان شــود‪ .‬از ایــن رو به نظر‬ ‫همان‪،‬حمایتاز اقشار کمدرامدونزدیک کردن می رسداگرنرختورم کاهشیافتهوتحریم ها کنار‬ ‫انها به سطح رفاه است‪ ،‬در ایران نحوه پرداخت بروند می توان در دولت اینده به کاهش نرخ ارز‬ ‫یارانه به گونه ای است که عمال پولدارها بیشتر امیدوار بودامادر غیراینصورتهمچنانشرایط‬ ‫از ان استفاده می کنند‪ .‬یارانه پنهانی که هرسال پیچیدهخواهدماند‪.‬‬ ‫دولــت بــه انــرژی و ســوخت می دهــد در اختیار‬ ‫البته نرخ ارز تنها به این موضوعات محدود‬ ‫یشــود و از سیاس ـت های بانک مرکزی گرفته‬ ‫اقشاری قرار می گیرد که در خانه خود بیشترین نم ‬ ‫مصرف انرژی را دارند و بیشترین خودرو شخصی تا چند نرخی یا تک نرخی کردن دالر و بسیاری‬ ‫را سوار می شوند و عمال فردی که خانه و خودرو دیگــر از عوامــل اینده را تعیین خواهنــد کرد اما‬ ‫نــدارد از ان بی بهره اســت‪ .‬ارگون ادامــه داد‪ :‬در به نظر می رسد دولت رییسی در همان روزها و‬ ‫کنار یارانه‪ ،‬فســاد نیز موضوع دیگری اســت که ماه های ابتدایی باید برای این چند معضل مهم‬ ‫نابرابــری اقتصــادی را تشــدید کــرده اســت‪ .‬در اقتصــاد ایران برنامه جــدی ارائه کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ســال های گذشــته بســیاری از افراد با استفاده از ایسنا‪ ،‬ابراهیم رئیسی که با حدود‪ ۱۸‬میلیون رای‬ ‫رانت یا برخی فرصت ها‪ ،‬به نفع شخصی خود‪ ،‬در انتخابات‪ ۲۸‬خرداد به عنوان رئیس جمهوری‬ ‫قوانین را دور زده و سود به دست اورده اند و برای منتخببرگزیدهشد‪،‬در نیمهمردادپساز مراسم‬ ‫برخورد با انها باید یک نگاه جدی و برنامه کالن تنفیذ و تحلیف رسما دولت سیزدهم را تشکیل‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬وی از تحریم های بین المللی خواهد داد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫در صورت عدم ثبت نام در سامانه ملی امالک مالیات گرفته می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۳‬میلیون نفر در سامانه ملی امالک‬ ‫محمــد اســامی وزیر راه وشهرســازی با تاکید‬ ‫براینکــه مســکن نباید کاالی ســرمایه ای باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۳‬میلیــون نفــر در ســامانه ملــی‬ ‫امالک و اســکان کشــور ثبت نام کرده اند هرچند‬ ‫بایــد همــه مــردم در ایــن طــرح ثبت نــام کنند و‬ ‫در صــورت عدم ثبــت نام اقدام بــه اخذ مالیات‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی با حضور‬ ‫در یــک برنامــه زنــده تلویزیونــی بــا بیــان اینکه‬ ‫در هفتــه گذشــته در مراســمی بــا حضــور رئیــس‬ ‫جمهوری‪ ،‬رویکرد فرایند و جریان تولید مسکن را‬ ‫ایجاد کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه مسکن و شهرسازی‬ ‫و از لحاظ ساز و کار شیوه نامه و ایین نامه های‬ ‫دولت‪ ،‬اقدامات مسکنی را روان سازی کردیم‪.‬‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬بحث مسکن را در قالب طرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن شــروع کردیــم و ‪ ۵۳۰‬هــزار‬ ‫واحــد مســکن را در قالــب پــروژه هــای گوناگون‬ ‫اغاز کردیم و از این تعداد ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد‬ ‫تحویــل دادیــم کــه شــامل بافــت های فرســوده‬ ‫و پروژه هایــی کــه از طریــق انبوه ســازان در حال‬ ‫ساخت بود را افتتاح کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۲‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مســکن مهــر را افتتــاح کردیم‪ ،‬افــزود‪ :‬در هنگام‬ ‫ورود مــا بــه دولــت ‪ ۴۸۰‬هزار واحد مســکن مهر‬ ‫نیمه تمام بود که ما در این دوره تمام انها را به‬ ‫صورت ویژه ســاخته ایم و اخرین اقــدام ما امروز‬ ‫در صفا دشت بود که امکانات اموزشی را افتتاح‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬یکــی از این‬ ‫اقــدام هــا بحث تامین زمیــن بود که حــدود ‪۵۰‬‬ ‫هزارهکتار از اراضی خودمان را از جهاد کشاورزی‬ ‫تحویل گرفته ایم و از سوی دیگر وام مسکن ملی‬ ‫را از ‪ ۱۰۰‬میلیــون بــه ‪ ۲۵۰‬میلیــون تومان افزایش‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫اســامی در ادامــه همچنیــن دربــاره پــروژه‬ ‫هــای راهــی و عمرانی کشــور نیز گفــت‪ :‬در طول‬ ‫تهــای یازدهــم و دوازدهم بیــش از ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫دول ‬ ‫کیلومتــر ازاد راه و بزرگــراه راه اصلــی را افتتــاح‬ ‫کرده ایم که در پنجشنبه هفته گذشته ‪ ۳۲۱‬پروژه‬ ‫بزرگراهی و ازاد راهی را افتتاح کردیم‪.‬‬ ‫او همچنین با بیان اینکه ســالی ‪ ۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫به طول راه های کشور اضافه شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هماهنگــی بــرای انتقــال بــار و مســافر را تســهیل‬ ‫کرده ایم و نقاط حادثه خیز را رفع و بســیاری از‬ ‫مسیرها را دو بانده کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬همچنیــن ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومتر بزرگراه اماده و در انتظار عالئم است و با‬ ‫افتتا ح انها عدد بزرگراه های کشور را از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر به ‪ ۲۱‬هزار کیلومتر رسانده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه صنعــت هوایــی و‬ ‫زیرســاخت های ریلی کشور اشاره و با بیان اینکه‬ ‫صنعــت هوایــی و زیرســاخت های ریلی به دلیل‬ ‫اســیب های کرونا دچار مشــکل شــده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫زیان هایی را خود این شرکت ها براورد کرده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بحث ازادســازی قیمت ها را مطرح‬ ‫کــرده بودیم کــه در ان ســال دالر هزار تومن بود‬ ‫و یک ســاعت پرواز شــرکت های هواپیمایی صد‬ ‫هــزار تومــان اعالم شــد‪ ،‬امــا به مرور بــا انفجاری‬ ‫که در رشــد قیمت ها ایجاد شــد درامد شرکت ها‬ ‫کاهــش پیدا کــرد و ان ها نتوانســتند اقــدام های‬ ‫الزم در این حوزه انجام دهند‪.‬اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه هوایی بســیاری از شرکت های هواپیمایی‬ ‫تســهیالت کرونایــی را دریافــت کردنــد امــا‬ ‫شــرکت های ریلی بســیار کمتر دریافت کردند که‬ ‫یکــی از ایــن شــرکت ها رجا بود که هیــچ کدام از‬ ‫تسهیالت را دریافت نکرد‪.‬‬ ‫وی با شاره به اینکه‪ ،‬اما در این شرایط سعی‬ ‫کردیم از ظرفیت داخلی خود برای توسعه صنایع‬ ‫کشــور از جمله حوزه ریلی استفاده کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بسیاری از شرکت های ریلی را مورد حمایت جدی‬ ‫خــود قــرار دادیم و از طریق تســهیالت اقدام به‬ ‫نهــای بــاری و مســافری‬ ‫ســاخت و نوســازی واگ ‬ ‫کرده ایم‪.‬وزیــر راه و شهرســازی در ادامه با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ‪ ۵۵‬هزار نــاوگان جــاده ای را در بحث‬ ‫نوســازی بــار و مســافر در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از تعویق ها در نوسازی‬ ‫صنایــع حمل ونقــل جــاده ای ریشــه در صنایــع‬ ‫خودروسازی دارد به طور مثال یکی از شرکت های‬ ‫خودروســازی ســالیان گذشــته مبالــغ را دریافــت‬ ‫کــرد اما هیچ کامیونی را به کامیون داران تحویل‬ ‫نداده اســت و همین امر باعث ایجاد مشــکالتی‬ ‫برای کامیون داران شد ه است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حوزه بنــادر ما در تمامی بنادر‬ ‫پس کران ههــای الزم را ایجاد کردیم به طور مثال‬ ‫در بندر چابهار در ســال گذشــته ظرفیت تخلیه و‬ ‫بارگیــری ‪ ۸۹۰‬هزار تــن بود اما هم اکنون به ‪۸.۵‬‬ ‫میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی در ادامه به مســاله بازار‬ ‫مســکن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــازار مســکن تابع‬ ‫بازارهــای مــوازی اســت و زمانــی کــه بازارهــای‬ ‫کاالهای ســرمایه ای تغییر کند قیمت ها هم در‬ ‫بازار مسکن افزایش می یابد‪.‬وی با تاکید براینکه‬ ‫مســکن نبایــد کاالی ســرمایه ای باشــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫مــا بــرای ایــن کار وقــت ویــژه گذاشــتیم و خانــه‬ ‫هــای خالــی را شناســایی کردیم و یــک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار خانه خالی را به ســازمان امور مالیاتی‬ ‫معرفــی کرده ایم که این ســازمان باید اقدام به‬ ‫اخذ مالیات کند‪.‬‬ ‫اسالمی در ادامه به ثبت نام در سامانه ملی‬ ‫امالک و اسکان کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳‬میلیــون نفر در این ســامانه ثبت نــام کرده اند‬ ‫اما باید همه مردم در این طرح ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با موافقت ستاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونــا زمان این ثبت نام تا پایان شــهریور ماه‬ ‫تمدید شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت عدم ثبت‬ ‫نام اقدام به اخذ مالیات می کنیم و از واحدهای‬ ‫حقوقــی ‪ ۲‬برابــر مالیات واحد مســکونی مالیات‬ ‫اخذ می شود‪.‬‬ ‫او همچنیــن با بیان اینکه ما منتظر ثبت نام‬ ‫مردم نمانده ایم و تمامی واحدها را شناســایی‬ ‫کــرده ایــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حال حاضــر برای ‪۲۵‬‬ ‫میلیــون نفــر پیامــک از وضعیــت ملکــی ارســال‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫اســامی با تاکید براینکه ســهم بزرگی از بازار‬ ‫مسکن مربوط به سوداگری است و واقعا تالطم‬ ‫در ایــن حــوزه ایجاد کرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در این‬ ‫بخش یک نفر هم از دید ما پنهان نیست و حتی‬ ‫واحدهای بانک ها را هم شناسایی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما بورس امالک مســکن را راه‬ ‫اندازی کرده ایم و خودمان هم امالک را عرضه و‬ ‫در این بخش پیش قدم شده ایم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا بیان اینکه‬ ‫در هفته های گذشــته به دلیل قطعی مکرر برق‬ ‫واحدهــای صنعتی‪ ،‬بازار میلگرد و ســیمان دچار‬ ‫مشکل شده و هم اکنون قیمت انها رشد جهشی‬ ‫داشــته اســت افــزود‪ :‬قطعــی بــرق ایــن واحدها‬ ‫باعــث شــده قیمــت ســیمان از پاکتــی ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫تومان بســیار افزایش یافته اســت و این امر تمام‬ ‫پروژه های مسکنی را به تالطم انداخته و باعث‬ ‫شــده تاریخ افتتاح های ما به تعویق بیفتد‪.‬وی‬ ‫بــا تاکیــد براینکــه نباید بــرق واحدهــای صنعتی‬ ‫بــه را بــه دلیــل تامین برق مصــرف خانگی قطع‬ ‫می کردنــد‪ ،‬گفت‪ :‬همین امر تبعات بســیار بدی‬ ‫را بــر جــای خواهد گذاشــت و بایــد در این حوزه‬ ‫یهــای الزم گرفتــه شود‪.‬اســامی بــا‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫بیان این که جهش قیمت مســکن متاثر از عرضه‬ ‫و تقاضــای مســکن نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در برخــی از‬ ‫ســال ها مــا باالترین عرضــه را داشــتیم اما همان‬ ‫ســال قیمت مســکن ســه برابر شــد که می توان‬ ‫گفت قیمت مســکن به طور قطــع تابع بازارهای‬ ‫موازی است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫برای پاس ـخ گویی به جامعه هدف و کسانی که‬ ‫در ایــن بازار هســتند تمامی ظرفیت هــای خود را‬ ‫بــکار گرفته ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬از دو میلیــون و پانصــد‬ ‫هزار نفر که در طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ۷۳۰ ،‬هزار نفر واجد شــرایط بودند که‬ ‫‪ ۵۳۰‬هــزار نفــر را در قالــب طــرح اقــدام ملــی و‬ ‫مابقی را هم در قالب واحدهای مسکن روستایی‬ ‫توانستیم خانه دار کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا دهک هــای ســه تا هفــت را‬ ‫پوشــش داده ایــم و در حال حاضــر نیــاز واقعــی‬ ‫مســکن بــرای ‪ ۷۳۰‬هــزار متقاضــی اســت و مــا‬ ‫از طریــق ســامانه ای کــه راه انــدازی کرده ایــم‪،‬‬ ‫متقاضیان واقعی را شناسایی کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد‪ ۱۵ :‬هــزار‬ ‫واحــد خالــی در پردیــس وجــود دارد کــه تمامی‬ ‫خدمــات روبنایی و زیربنایی را دارند و این خود‬ ‫یک معضل است و برای بسیاری از مردم مشکل‬ ‫ساز شده است‪.‬‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬مــا از مدیرعامــل پردیــس‬ ‫درخواســت کرده ایــم کــه هشــدارهای الزم و‬ ‫اخطــار را برای تحویل این واحدها به متقاضیان‬ ‫بدهند چراکه همین خالی ماندن واحدها باعث‬ ‫خسارت به کسانی که در برج ها ساکن هستند‪،‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــه موضــوع صــدور حکم تخلیه‬ ‫برای مســتاجران اشــاره کرد و افزود‪ :‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫شکایت به شورای حل اختالف توسط مستاجران‬ ‫ارسال شده که از این تعداد تنها ‪ ۳۰۰‬حکم تخلیه‬ ‫صــادر شــده و مابقی هم بین مالــکان و موجران‬ ‫صلح ایجاد شد ه است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای اجاره دارای حرفه ای اقدامات‬ ‫الزم و همچنین زمین را تامین کرده ایم و تاکنون‬ ‫چندین بار فراخوان دادیم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی افــزود‪ :‬بســیاری از‬ ‫مشاوران امالک در مقایسه با سایر مشاغل حضور‬ ‫چشمگیری دارند و ما سعی کرده ایم با اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک نرخ های قراردادها را ضابطه مند‬ ‫کنیم‪.‬وی همچنین درباره وام ودیعه مســکن نیز‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر در این طرح ثبت نام‬ ‫کرده اند و ما پاالیش ها را انجام داده و ب ه زودی‬ ‫کســانی که در ســال گذشــته وام ودیعه مســکن‬ ‫دریافــت نکرده انــد و واجد شــرایط دریافت وام‬ ‫ودیعه مسکن هستند‪ ،‬این تسهیالت را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه تعیین‬ ‫سقف اجاره مسکندر کاهش قیمت اجاره بسیار‬ ‫موثــر بوده اما بســیاری از مــردم ادعا می کنند که‬ ‫باعــث افزایش قیمت شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬باید‬ ‫این موضوع را یاداوری کنیم که در ســال گذشــته‬ ‫یکی از شبکه های تلویزیونی مستاجران و مالکان‬ ‫خــوب را معرفــی می کرد و همین امر نشــان داد‬ ‫که چقدر مالکان انصاف داشــتند و در این حوزه‬ ‫مراعات مستاجران را کرده بودند‪.‬‬ ‫وی دربــاره اجــاره مســکن نیز گفت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشته از بسیاری از مالکانی که صفر درصد قیمت‬ ‫اجاره را افزایش داده بودند‪ ،‬تقدیر کردیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریدر تولیدخوشنام‬ ‫شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری از‬ ‫جملــه مجموع ههــای پویایی اســت کــه در تولید‬ ‫خوشــنام‪ ،‬در توســعه همــگام شــده و اینــک در‬ ‫ســرمایه گذاری پیشگام صنعت این استان گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحــال و بختیاری‪ ،‬وحید میرزایی در حاشــیه‬ ‫بازدیــد تیــم ایــن شــرکت از چنــد طــرح و پــروژه با‬ ‫هدف سرمایه گذاری این مجموعه در ان ها گفت‪:‬‬ ‫شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری در حال برنامه ریزی جامع است و با‬ ‫تشکیل تیم و حرکت میدانی‪ ،‬بر پایه قواعد جاری‬ ‫ایــن عرصه اهداف مهمــی را در تامین منابع مالی‬ ‫از بــاب ســرمایه گذاری در پروژ ههــای ســوداور برای‬ ‫افزایــش ثروت ســهام داران‪ ،‬ارزش شــرکت و درامد‬ ‫کارکنان در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحال و‬ ‫بختیــاری در ادامه افزود‪ :‬در دنیای تجارت کنونی‪،‬‬ ‫شرکت هابرایحلمشکالتاقتصادیخودنیازمند‬ ‫راهکارهای مناسب برای استفاده بهتر از منابع خود‬ ‫هســتند‪ .‬یکی از راهکارهای مهم‪ ،‬بسط و توسعه‬ ‫ســرمایه گذاری اســت کــه اهمیت ســرمایه گذاری و‬ ‫ثبــات محیط ســرمایه گذاری برای توســعه و رشــد‬ ‫اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بی توجهی به‬ ‫انبهافولاقتصادمنجرمی شودودر بلندمدترفاه‬ ‫عمومی و توسعه تولید را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در گام نخســت در شــرکت‬ ‫ورق خــودرو چهارمحــال و بختیاری ســعی کردیم‬ ‫در تولیــد خوشــنام گردیــم کــه بــه لطف پــروردگار‬ ‫رکوردهــای خوبــی بــه ثبــت رســید‪ .‬در گام بعدی‬ ‫توسعه در اولویت قرار گرفته است و همگام شدیم‬ ‫تا دستاوردهای مطلوبی کسب و به زودی رونمایی‬ ‫گــردد‪ .‬اینــک بــر انیــم در ســرمایه گذاری پیشــگام‬ ‫شــویم تا صنعت این اســتان محروم‪ ،‬اما برخوردار‬ ‫از ظرفیت های بالقوه بی پایان‪ ،‬زمینه ســاز اینده ای‬ ‫درخشان گردد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونبهرهبرداریشرکتفوالدمبارکهعنوان کرد‬ ‫نقشرفعمغایرت هایثبت شدهدر سیستمیافته هایایمنیدر کاهشحوادث‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫سومیننشست کمیتهحفاظتفنیوبهداشت کار‬ ‫این شرکت در سال جاری گفت‪ :‬رفع مغایرت های‬ ‫ثبت شدهدر سیستمیافته هایایمنینقشبسزایی‬ ‫در کاهش حوادث دارد‪.‬‬ ‫عبــاس اکبــری محمــدی در ایــن جلســه کــه با‬ ‫محوریت حوادث و اتفاقات ماه گذشته و مسائل‬ ‫ایمنی و بهداشــت کار برگزار شــد‪ ،‬ضمن تشــکر از‬ ‫عملکــرد مطلــوب حــوزه ایمنی در جهــت کاهش‬ ‫حوادث‪،‬براهمیترعایتپروتکل هایبهداشتیبا‬ ‫توجه به شیوع موج پنجم ویروس کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫ویدر ادامهخواستار خروجضایعاتغیرفلزیو‬ ‫غیرضروری از انبار ضایعات شرکت و حذف ریسک‬ ‫حریق در محل شد و افزود‪ :‬رعایت الگوی مصرف‬ ‫برقباتوجهبهشرایطماه هایاخیرواهمیتاماده‬ ‫به کاری دیزل ژنراتورهای شــرکت در جهت کاهش‬ ‫ریس ـک های خط تولید در زمان قطع برق ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیربهداشتحرفه ای‪،‬ایمنیومحیط زیست‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن تشکر‬ ‫از عملکــرد کارکنــان فوالد مبارکــه در زمینه رعایت‬ ‫لهــای بهداشــتی در جهــت مهــار ویــروس‬ ‫پروتک ‬ ‫کرونا خواســتار حساســیت بیشــتر در زمینه رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی با توجه به شــروع موج‬ ‫پنجم ویروس کرونا در استان شدند‪.‬‬ ‫حســین مدرســی فر در ادامه خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه بــه حریق های اتفاق افتاده در ســال های‬ ‫گذشته در محل انباشت ضایعات‪ ،‬انجام اقدامات‬ ‫اساسیدر جهتایمن سازیشرایطوحذفریسک‬ ‫حریقضروریبه شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دس ـت یابی بــه نتایــج مطلــوب در‬ ‫زمینه ایمنی نتایج همکاری گروهی در شرکت بوده‬ ‫و از همکاری کارکنان و مسئولین در جهت رعایت‬ ‫دستورالعمل هاودست یابیبهنتایجمطلوبایمنی‬ ‫نسبتبهسه ماههسال گذشتهقدردانیمی کنم‪.‬‬ ‫در ادامــه این جلســه رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشــت‬ ‫حرفه ای و اتش نشانی ضمن ارائه گزارشی به روند‬ ‫مثبت شــاخص های حوادث در ســه ماه اول ســال‬ ‫‪ 1400‬اشــاره و بــه علــل بروز حــوادث ماه های اخیر‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکل حمل کاال از بندر امام‬ ‫حل شد‬ ‫معــاون امــور بندری و اقتصــادی ســازمان بنادر و‬ ‫دریانــوردی درباره اخرین وضعیت کاالهای اساســی‬ ‫انباشت شده در بنادر و چگونگی حمل و جابه جایی‬ ‫ان هــا گفــت‪ :‬درحــال حاضر مشــکل کمبــود کامیون‬ ‫حــل شــده و روزانه حــدود ‪ ٢٠٠٠‬دســتگاه کامیون به‬ ‫بندر امام خمینی (ره) می ایند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طی‬ ‫روزهــای گذشــته مشــکالتی در حمــل و جابه جایــی‬ ‫کاالهــای اساســی از بنــادر کشــور بــه ویژه بنــدر امام‬ ‫خمینــی (ره) بــه وجــود امــد و اعتراضاتــی از ســوی‬ ‫کامیون داران را موجب شــد‪ .‬فرهاد منتصر کوهساری‬ ‫ معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و‬‫دریانــوردی‪ -‬در گفت وگــو با ایســنا در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طی روزهای گذشــته مشــکالتی در زمینه کمبود‬ ‫کامیــون وجــود داشــت‪ ،‬امــا هــم اکنون این مشــکل‬ ‫برطرف شــده و روزانه حدود ‪ ۲۰۰۰۰‬دستگاه کامیون‬ ‫به بندر امام خمینی (ره) می اید و کاالهای اساسی را‬ ‫جابه جا می کنند‪ .‬وی در پاسخ به اینکه کامیون داران‬ ‫نسبت به طوالنی بودن فرایند ترخیص کاال اعتراض‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬کامیون داران راه طوالنی را تا بندر امام‬ ‫خمینی می ایند و خســته هســتند‪ .‬اگــر اعتراضی هم‬ ‫می کننــد‪ ،‬حق دارند اما فرایند ترخیص کاال طوالنی‬ ‫نیست و هم اکنون بالغ بر دو میلیون تن کاال ترخیص‬ ‫شــده و اماده بارگیری اســت‪ .‬همچنیــن از ابتدا هیچ‬ ‫ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف برای ترخیص‪،‬‬ ‫تخلیه و بارگیری کاال وجود نداشته است‪ .‬معاون امور‬ ‫بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان‬ ‫اینکه در تالشــیم تا در روزهای اتی تعداد کامیون ها‬ ‫را که به بندر امام خمینی می ایند به ‪ ۲۵۰۰‬دســتگاه‬ ‫افزایــش دهیــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اگر ایــن اتفاق بیافتد به‬ ‫هیچ وجه مشکلی در زمینه ی حمل کاال از بندر امام‬ ‫خمینی به سایر نقاط کشور نخواهیم داشت‪ .‬در این‬ ‫زمینه مشوق هایی نیز برای کامیونداران در نظر گرفته‬ ‫شــده و رونــد رو بــه افزایش تعداد کامیون ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه بــه زودی به ایــن عدد خواهیم رســید‪.‬‬ ‫منتصــر کوهســاری دربــاره اخرین وضعیــت کاالهای‬ ‫اساســی و موجــودی ان هــا در بنادر کشــور گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس اخرین امارهای رسمی دریافت شده ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۳۹‬هزار تن انواع کاالهای اساسی در بنادر‪ ،‬لنگر‬ ‫گاه ها‪ ،‬انبارها‪ ،‬سیلوها و مخازن وجود دارد که شامل‬ ‫جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنــج‪ ،‬روغن‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬ســویا و‬ ‫غیــره اســت‪ .‬از این میزان ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۶۸۲‬هزار تن‬ ‫کاال در بنادر کشــور وجود دارد‪ ۲۹۳ .‬هزار تن در ‪۱۶‬‬ ‫فرونــد در پای اســکله و یک میلیــون و ‪ ۲۶۳‬هزار تن‬ ‫در ‪ ۲۵‬فروند کشتی در لنگرگاه است که البته برخی‬ ‫از این کشتی ها مدارکشان کامل نیست‪ .‬معاون امور‬ ‫بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بندر امام خمینی (ره) با موجودی سه میلیون و‬ ‫‪ ۴۶۳‬هــزار تن انواع کاالی اساســی در رتبه نخســت‬ ‫قرار دارد و پس از ان بندر شهید رجایی با ‪ ۴۰۳‬هزار‬ ‫تن در رتبه دوم اســت‪ .‬همچنین در بنادر کشور بالغ‬ ‫بــر یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تن ذرت وجــود دارد که‬ ‫بیشــترین حجــم را در میــان دیگــر کاالهــای اساســی‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ ۹۰۸ .‬هــزار تن جو‪،‬‬ ‫‪ ۷۶۹‬هزار تن ســویا و ‪ ۵۱۲‬هزار تن دانه های روغنی‬ ‫از جملــه کاالهای اساســی دیگری هســتند که عمده‬ ‫موجودی بنادر را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫حمایت دولت از کسب و‬ ‫کارهای نوپا در دوران‬ ‫کرونا‬ ‫اجــرای طــرح حمایتی دولت از کســب و کارهای‬ ‫خرد و نوپا در دوران کرونا و توجه به وضع معیشت‬ ‫و درامــد خانوارهــای اســیب دیــده و اســیب پذیــر با‬ ‫همــکاری صنــدوق جمعیــت ملل متحــد گام موثری‬ ‫در جهت خوداشــتغالی و پایدارســازی اشــتغال زنان‬ ‫و گروههای اســیب پذیر اســت‪ .‬عالء الدین ازوجی‪،‬‬ ‫مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬اشتغال زنان سرپرست‬ ‫خانوار و گروه های اســیب پذیر را مهمترین دســتاورد‬ ‫طــرح مشــترک وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫صندوق جمعیت ملل متحد در پروژه توسعه کسب‬ ‫و کارهای خرد و نوپا اســت عنوان کرده و می گوید‪:‬‬ ‫شــرایط بســیار ســخت کرونا‪ ،‬اســیب بــه خانوارها و‬ ‫کســب و کارها و سیاست های مدیریتی دولت مبنی‬ ‫بر به حداقل رساندن تبعات ناشی از کرونا برخانواده‬ ‫ها و اقشار اسیب پذیر‪ ،‬وزارت کار را بر ان داشت که‬ ‫بر اساس رسالت خود از ابعاد مختلف به بحث های‬ ‫اشــتغال و توانمندســازی را در این شرایط ورود کند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر پاســخگویی بــه نیازهــای گروه های‬ ‫اســیب پذیر و اشــتغال زنان سرپرســت خانوار در این‬ ‫طرح می گوید‪ :‬طراحی و پیاده سازی پروژه از سوی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تسهیلگری یک‬ ‫‪ NGO‬و موافقــت ‪( UNFP‬صنــدوق جمعیــت ملــل‬ ‫متحد) در مشارکت و ارائه کمک های فنی و حمایتی‪،‬‬ ‫کامال استاندارد با ضوابط اعالمی وزارت‬ ‫تولید اقالم ً‬ ‫بهداشت‪ ،‬تولید در ‪ ۱۱‬واحد کوچک و متوسط و نوپا‬ ‫در چهــار اســتان کرمانشــاه‪ ،‬لرســتان‪ ،‬فــارس و تهران‬ ‫از جملــه ایــن اقدامات اســت‪ .‬کســب وکارهای خرد‬ ‫و کوچــک و نوپــا نقطــه اغازیــن حرکــت کارافرینــان‬ ‫بــوده وغالبــا نواوری های مختلفی در انها شــکل می‬ ‫گیــرد‪ .‬مهمتریــن ویژگــی در بحــث توســعه کســب و‬ ‫کارهــای خــرد و کوچک کمک به تداوم فعالیت انها‬ ‫از طریــق ایجــاد بازار فروش و ســفارش گیری اســت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در حال حاضر بســیاری از کشورها‪،‬‬ ‫درصد باالیی از ســهم ســرانه ملی خود را به کســب‬ ‫وکارهــای خــرد و نوپا اختصــاص داده و از این طریق‬ ‫زمینــه توســعه بازار کار‪ ،‬اشــتغال پایــدار و حمایت از‬ ‫کارافرینان را فراهم کرده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫رونمایی از سامانه‬ ‫پیامکی «شهراپ» ویژه‬ ‫اطالعرسانی قطع  برق های‬ ‫مشهد‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســحر رحمتی‪ :‬بــا بهره گیری از بســتر‬ ‫ایجــاد شــده در کارخانه نــواوری انجام شــد؛رونمایی‬ ‫از ســامانه پیامکــی «شــهراپ» ویــژه اطالعرســانی‬ ‫قطعبرق های شــهر مشهد سامانه پیامکی «شهراپ»‬ ‫قهــای شــهر مشــهد در‬ ‫ویــژه اطالعرســانی قطــع بر ‬ ‫کارخانه نواوری مشــهد رونمایی شــد‪ .‬اهمیت حضور‬ ‫شــتاب دهند ههــا و بهره گیــری از تکنولــوژی در دنیــای‬ ‫کنونی در تمامی عرصه های زندگی محسوس و الزام‬ ‫اور است؛ بر همین مبنا در شرایط مختلف و با توجه‬ ‫به نیازهای روز شهروندان به خدمت گرفته می شود‪.‬‬ ‫کارخانــه نــواوری مشــهد نیــز که بــه همت شــهرداری‬ ‫مشــهد در ســال گذشــته به بهره برداری رسید‪ ،‬تبدیل‬ ‫بــه بســتری بــرای بررســی و شــناخت وجــوه مختلف‬ ‫نیازهای شــهری شــده اســت‪ ،‬از این رو شــتاب دهنده‬ ‫های مختلف با بهره گیری از این بستر اقدام به ایجاد‬ ‫سامانه ها و فناوری های متفاوت می کنند‪ .‬ازانجا که‬ ‫این روزها بی نظمی در قطعی برق و مشکالت ایجاد‬ ‫شــده در اثر این مســاله زندگی همه شــهروندان را می‬ ‫طلبد؛ ســامانه پیامکی «شــهراپ» ویژه اطالعرســانی‬ ‫قطعبرق های شهر مشهد طراحی و در محل کارخانه‬ ‫نواوری رونمایی شد‪ .‬سامانه ‪ ۵۰۰۰۱۹۰‬در حال حاضر‬ ‫به صورت ازمایشــی در مشــهد راهاندازی شده است و‬ ‫مردم می توانند با ارسال شناسه قبض به اینسامانه‪،‬‬ ‫اطالعاتی چون زمان قطع برق‪ ،‬علت قطعی‪ ،‬و میزان‬ ‫مصرف برق محله شــان را دریافت کنند؛ همچنین از‬ ‫دیگر قابلیت های این ســامانه ارســال رایگان پیامک‬ ‫به متقاضیان ‪ ۱۰‬دقیقه قبل از اعمال خاموشی است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬دستگاه ماینر‬ ‫غیرمجاز در قم کشف و‬ ‫جمع اوری شد ‬ ‫بــا همــکاری عوامل نیروی انتظامی و کارشناســان‬ ‫شــرکت توزیع برق قم تعداد ‪ ۹‬دســتگاه تولید رمز ارز‬ ‫دیجیتال غیرمجاز در یکی از مناطق این استان کشف‬ ‫و جمع اوری شــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق قم این تعداد دستگاه ماینر در جریان‬ ‫گشــت زنــی و بازرســی از مراکــز مشــکوک‪ ،‬از ‪ ۲‬محــل‬ ‫شــامل یک واحد مســکونی و همچنین غیرمســکونی‬ ‫کــه با برق غیرمجاز به تولیــد رمز ارز دیجیتال فعالیت‬ ‫داشتند‪ ،‬به دست امد‪ .‬بر پایه این گزارش دستگاه های‬ ‫استخراج ارز دیجیتال مکشوفه‪ ،‬برق حدود ‪ ۴۵‬خانوار‬ ‫را مصــرف می کنــد که در وضعیت کنونی‪ ،‬باعث بروز‬ ‫مشــکل هایی در شــبکه توزیع می شــود‪ .‬شرکت برق‬ ‫قــم همچنیــن از شــهروندان درخواســت کــرده تــا در‬ ‫صورت مشــاهده دستگاه های رمز ارز غیرمجاز مراتب‬ ‫را ب هســامانه پیامکی حراســت این شــرکت ب هشــماره‬ ‫‪ 3000290132‬اطالع رسانی کنند تا به شناسایی و جمع‬ ‫اوری این دستگاه ها به پایداری بیشتر شبکه برق به ویژه‬ ‫در ایام تابستان کمک شود‪.‬‬ ‫جوالن تانکرهای ابرسان‬ ‫در اصفهان‬ ‫از تاریــخ ‪ 19‬تــا ‪ 25‬تیــر مــاه جــاری‪ ،‬اب مــورد نیــاز‬ ‫مــردم با اعــزام ‪ 227‬تانکر ابرســانی ســیار به ظرفیت‬ ‫های ‪ 6‬تا ‪ 27‬هزار لیتر در مناطق ‪ 6‬گانه شهر اصفهان‪،‬‬ ‫فالورجان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬برخوار‪ ،‬شــاهین شهر‪ ،‬نایین‪،‬‬ ‫چادگان‪ ،‬سمیرم‪ ،‬اردستان‪ ،‬زیار و تعدادی از روستاهای‬ ‫تابعه تامین شــد‪ .‬بیش از یک میلیون و ‪ 800‬هزار لیتر‬ ‫اب در هفته گذشــته از طریق ابرســانی سیار در استان‬ ‫اصفهان توزیع شــد‪ .‬مدیر ســامانه ارتباط با مشــتریان‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان عنــوان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به گرمای شدید هوا در هفته گذشته و قطع اب‬ ‫برخی از نقاط شبکه توزیع‪ ،‬از تاریخ ‪ 19‬تا ‪ 25‬تیر ماه‬ ‫جاری‪ ،‬اب مورد نیاز مردم با اعزام ‪ 227‬تانکر ابرسانی‬ ‫ســیار به ظرفیــت های ‪ 6‬تا ‪ 27‬هزار لیتــر در مناطق ‪6‬‬ ‫گانــه شــهر اصفهان‪ ،‬فالورجــان‪ ،‬نجف ابــاد‪ ،‬برخوار‪،‬‬ ‫شاهین شهر‪ ،‬نایین‪ ،‬چادگان‪ ،‬سمیرم‪ ،‬اردستان‪ ،‬زیار و‬ ‫تعدادی از روستاهای تابعه تامین شد‪ .‬عباس عباسی‬ ‫خــاک با اشــاره به میانگیــن دمــای ‪ 40‬درجه ای هفته‬ ‫گذشته گفت‪ :‬در دمای ‪ 42‬درجه روز ‪ 19‬تیرماه جاری‪،‬‬ ‫‪ 73‬درصد از تماس ها با شماره ‪(122‬سامانه ارتباط با‬ ‫مشتریان ابفا) مربوط به افت فشار و قطعی اب بوده‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 25‬تیرماه که دمای هــوا به ‪37‬‬ ‫درجه ســانتی گراد کاهش یافت‪ ،‬تماس های مربوط‬ ‫بــه قطعــی اب ‪ 62‬درصــد کل تماس ها را شــامل می‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طرح ملی انتقال نفت گوره‬ ‫ جاسک به بهره برداری‬‫رسمی می رسد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران با اشــاره به‬ ‫اینکه تزریق نفت در مسیر طرح راهبردی انتقال نفت‬ ‫گوره ‪ -‬جاســک انجام شــده و نفت در اخرین مراحل‬ ‫رســیدن به جاســک اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح عظیم در‬ ‫روزهای اینده با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری‬ ‫رسمی می رسد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود کرباسیان با‬ ‫بیان اینکه مراحل راه اندازی و بهره برداری از طرح ملی‬ ‫گوره ‪ -‬جاسک به نحو مطلوب در شرف انجام است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون حدود دو ماه است که تلمبه خانه‬ ‫شماره ‪ ۲‬و دیگر بخش های عملیاتی در وضعی پایدار‬ ‫برای انتقال نفت به پایانه جاسک قرار دارند و تزریق‬ ‫و انتقال نفت به خط در وضعی پایدار انجام می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫دمای هوا و شیوع کرونا متهمان افزایش مصرف اب هستند‬ ‫ماجرای دنباله دار کم ابی و ادامه ابرسانی سیار در اصفهان‬ ‫رویــداد امروز‪-‬فاطمه کاویانی‪ :‬تابســتان امســال با‬ ‫توپ پر امده است‪ .‬امسال به روایت اعداد و ارقام‬ ‫ش روی نه تنها استان اصفهان‬ ‫داغ ترین تابستان پی ‬ ‫که کل کشور است‪ .‬خشک سالی در کشور ما از سال‬ ‫‪ ۷۴‬اغاز شد و این روند ادامه دار بود تا به تابستان‬ ‫ســال ‪ 1400‬رســیدیم‪ .‬سالی که به گفته کارشناسان‬ ‫رکورددار کم بارش ترین ســال ابی در ‪ ۵۰‬ســال اخیر‬ ‫است‪ .‬الگوهای هواشناسی نشان می دهد هوا نیز‬ ‫گرم تر شده و ایران نخستین تابستان داغ در نیم قرن‬ ‫اخیــر را تجربــه می کنــد‪ .‬میانگیــن افزایــش دمــای‬ ‫بلندمدت ایران تا نیمه دهه ‪ ،۹۰‬ساالنه ‪ 0.4‬درجه‬ ‫بود که امسال این عدد به بیش از یک درجه رسیده‬ ‫است‪.‬بر اساس اطالعات پژوهشکده اقلیم شناسی‬ ‫ایران با توجه به وضعیت بارش ها و به بهره برداری‬ ‫رســیدن تعداد زیــادی از طرح های اب رســانی طی‬ ‫ما ههــای اخیــر‪ ،‬تعــداد شــهرهای دارای تنــش ابی‬ ‫کشــور بــه بیــش از ‪ ۲۰۰‬شــهر رســیده و اصفهان نیز‬ ‫جزء ‪ 12‬کال نشــهری اســت که با بحران تامین اب‬ ‫مواجه است‪ .‬استناد به این اعداد و ارقام و در کنار‬ ‫انمشاهدهعینیوضعیتجامعه گواهاینمطلب‬ ‫است کهروزهایسختتنشابیدر استاناصفهان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬تا پیش از این تصویر کودکی را که ظرف‬ ‫اب به دست دارد و به دنبال تانکرهای ابرسان برای‬ ‫دریافــت اب شــرب اســت تنها در مناطــق محروم‬ ‫و اســتان های مــرزی شــاهد بودیم امــا امروز همین‬ ‫حوالــی و خیلی نزدیک تر ازانچــه تصور می کردیم‬ ‫شاهد نگاه منتظر مردم برخی از نقاط شهر هستیم‬ ‫که چشم به راه امدن تانکرهای ابرسان سیار شرکت‬ ‫اب و فاضالب هستند‪ .‬در کنار ان ها که قرار بگیری‬ ‫از عدالــت توزیــع می گوینــد‪ ،‬از جیره بنــدی اب‪،‬‬ ‫بازگشــایی اب زاینــده رود و درمجموع از خســتگی‬ ‫روزهــای ســخت‪ .‬خانواده هایی که اصول درســت‬ ‫نصب پمپ و مخزن را رعایت کرده اند اما قربانی‬ ‫پمپ های غیرمجاز یک خانه ان سوتر شده اند‪ .‬این‬ ‫تنها گوشه ای از داستان طمع تلخ بی ابی در این دیار‬ ‫است؛ اما واقعیت فشار کم و قطع اب در مناطق‬ ‫مختلفشهرچیست؟‬ ‫دمای هوا و شیوع کرونا متهمان افزایش‬ ‫مصرف اب‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهان در مورد روزهای ســخت تامین اب شــرب‬ ‫شهروندان می گوید‪ :‬دمای هوا افزایش داشته و این‬ ‫موضوع باعث شده استفاده نزدیک به ‪ 24‬ساعته‬ ‫از کولرها را داشته باشیم‪ ،‬این در حالی است که در‬ ‫سال های گذشته شهروندان در ساعاتی از شبانه روز‬ ‫به دلیل کاهش دما‪ ،‬استفاده از وسایل سرمایشی را‬ ‫متوقف می کردند و این روند باعث می شد مخازن‬ ‫فرصت ابگیری داشــته باشــند‪ .‬مهرداد خورســندی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امسال با توجه به گرمای هوا کولرها‬ ‫ب هصــورت تمام وقــت در مــدار فعالیــت هســتند و‬ ‫مخازن نمی توانند ابگیری الزم را داشته باشند و به‬ ‫همین دلیل با کمبود اب مواجه شده ایم‪.‬به گفته‬ ‫خورسندی سرانه مصرف در اصفها ن میانگین ‪157‬‬ ‫لیتر در شــبانه روز اســت اما یک کولر در ‪ 24‬ساعت‬ ‫‪ 300‬لیتر اب مصرف می کند؛ یعنی دو برابر میانگین‬ ‫سرانه مصرف یک فرد‪ .‬او در ادامه به شیوع کرونا‬ ‫و افزایش مصرف اب در این دوران نیز اشاره کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬در کنار افزایش دمای هوا نباید از شیوع‬ ‫کرونــا کــه باعث شــده افزایــش ‪ 12‬تــا ‪ 18‬درصدی‬ ‫مصرف اب را در پی داشته باشد فراموش کنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی؛ عامل موثر در کاهش‬ ‫مصرف‬ ‫خورسندی اظهار کرد‪ :‬فرهنگ سازی در مصرف‬ ‫اب می تواند بســیار راهگشا باشــد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در دهــه ‪ 80‬میــزان ســرانه مصــرف اب ‪ 189‬لیتــر‬ ‫بــوده کــه این رقم در حال حاضر با تمام اموزش ها‬ ‫و فرهنگ سازی های انجام شده به ‪ 157‬لیتر رسیده‬ ‫است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر تصفیه خانه بابا‬ ‫شــیخ علی با ظرفیت ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬لیتر در ثانیه با‬ ‫تمام ظرفیت در حال تولید است‪ .‬همچنین امسال‬ ‫ابدهیتمامچاه هایفلمندر حاشیهزاینده رود‪،‬به‬ ‫صفر رسیده و از مدار بهره برداری خارج شده اند و به‬ ‫همین منظور استفاده از یک سری چاه های متفرقه‬ ‫که میزان ابدهی ان ها نیز نسبت به سال گذشته به‬ ‫میزان‪ 50‬درصد کاهش یافته در دستور کار قرار داده ‬ ‫شــده است‪ .‬خورسندی با بیان این که کیفیت اب‬ ‫شرب و حفظ سالمت شهروندان خط قرمز ابفای‬ ‫اســتان اصفهان اســت اذعــان کــرد‪ :‬اب این چاه ها‬ ‫به صورت مســتمر توسط کارشناســان کنترل کیفی‬ ‫ازمایشگاهشرکتابفاومرکزبهداشتمحیطاستان‬ ‫مطابق با استانداردهای ‪ ۱۰۵۳‬و ‪ ۱۰۱۱‬مورد پایش و‬ ‫ازمایشقرار می گیرد‪.‬‬ ‫ادامه ابرسانی سیار‬ ‫خورســندی در مــورد وضعیــت ســامت و‬ ‫بهداشــت تانکرهــای اب رســانی اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫کمک برخی ســازمان ها و بخش خصوصی تعداد‬ ‫‪ 40‬دســتگاه تانکــر اب رســان ســیار بــا ظرفیت های‬ ‫مختلــف در مدار قــرار گرفت تا خدمــات موردنیاز‬ ‫به شــهروندان را به صورت شــبانه روزی ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روزانه کارشناسان کنترل کیفی ازمایشگاه‬ ‫شرکت ابفا کیفیت مخازن تانکرهایی را که متعلق‬ ‫به شــرکت ابفا نیست موردسنجش قرار می دهند‬ ‫تا از ســامت مخازن اطمینان داشــته باشند و پس‬ ‫از ابگیری به همراه یکی از ماموران حراست اب و‬ ‫فاضالبراهیمناطقمی شوند‪.‬‬ ‫سامانه اول ابرسانی برای اصفهان بزرگ‬ ‫کافی نیست‬ ‫مدیرروابطعمومیابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫بابیان این که در هر ثانیه در حدود‪ 13‬هزار ‪ 850‬لیتر‬ ‫یشــود اما مصرف شــهروندان‬ ‫در ثانیــه اب تولیــد م ‬ ‫به ویژه در سامانه اب رسانی اصفهان بزرگ یا همان‬ ‫سامانه اول حدود‪ 17‬هزار لیتر بر ثانیه است گفت‪:‬‬ ‫این روند افزایشــی مصرف اب نشان می دهد که ‪4‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬لیتر در ثانیه در ســاعات اوج مصرف و ‪3‬‬ ‫هزار و‪ 200‬لیتردر ثانیهدر ساعاتمعمولی کمبوداب‬ ‫وجود دارد‪ .‬خورســندی اضافه کرد‪ 98:‬شــهر و‪949‬‬ ‫روستادر کلاستاناصفهانتحتپوشششرکتاب‬ ‫وفاضالباستاناصفهانهستند کهاز اینتعداد‪57‬‬ ‫شــهر و ‪ 380‬روستا تحت پوشش ســامانه اول طرح‬ ‫ابرســانی اصفهان بزرگ شــامل تصفیه خانه اب بابا‬ ‫شــیخ علی و تعدادی از چاه های محلی قرار دارند‪.‬‬ ‫او با اشاره به این که گستره وسیعی از شرق تا غرب‬ ‫و از شمال تا جنوب استان تحت پوشش اب رسانی‬ ‫است در مورد مشکالتی که مانع ارائه خدمات بهتر‬ ‫می شوندبیان کرد‪:‬تنهاهمینیکسامانهابرسانیبا‬ ‫ظرفیتمحدودوجوددارد‪،‬تاسیساتومنابعامکان‬ ‫پاسخگویی به ظرفیت بیشتر از این را دارد ولی ابی‬ ‫کــه در اختیــار اب و فاضالب اســتان قرار می گیرد به‬ ‫همین میزان است‪ .‬خورسندی در مورد ضرورت ورود‬ ‫سامانهدومابرسانیبرایاستاناصفهان گفت‪:‬افقی‬ ‫که برای سامانه اول ابرسانی در نظر گرفته شده بود‬ ‫در ســال‪ 1386‬به پایان رســیده و‪ 14‬ســال است که‬ ‫بایدسامانهدومواردمدار می شدهامااینموضوعرخ‬ ‫نداده است؛ اگر بخشی از سامانه دوم وارد مدار شود‬ ‫می توان امیدوار بود تا از این تابستان بسیار سخت‬ ‫عبور کنیم‪.‬خورســندی در ادامه ذخیــره نماندن اب‬ ‫در مخازن را یکی از معضالت که باعث کم فشاری‬ ‫اب می شــود دانســت و اضافه کرد‪ :‬مخــازن ذخیره‬ ‫اب اشامیدنی در شرایط عادی باید‪ 9‬متر ارتفاع اب‬ ‫داشته باشند که با توجه به شرایط حاکم برخی از‬ ‫روزهاشاهدهستیماینارتفاعبهنیممترهمنمی رسد‬ ‫واینروندمانعیاست کهباعثمی شوداببافشار‬ ‫وارد شبکه نشود و افت فشار اب را داشته باشیم‪.‬او‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به دوری و نزدیکی محله های شهر از‬ ‫مخازنابفاوتوپوگرافیمنطقهوتراکمجمعیتیهر‬ ‫منطقه و به دلیل نصب پمپ های غیر مجاز برخی‬ ‫از شهروندان‪ ،‬مدیریت شبکه از دست ابفا می شود‬ ‫و این موضوع افت فشــار و قطعی اب را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬به گفته خورسندی سیاست قطع و جیره بندی‬ ‫اببه هیچ عنواندر دستور کار شرکتابوفاضالب‬ ‫استان نیست‪ .‬او توضیح داد‪ :‬قطع چندساعتی اب‬ ‫به ضرر سیســتم اب رسانی اســت زیرا قطع و وصل‪،‬‬ ‫شــبکه را دچار حوادث می کند که هزینه ای بیش از‬ ‫صرفه جوییدر پیدارد‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شهروندان در حوزه‬ ‫مصرف اب‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهان به مسئولیت اجتماعی شهروندان در حوزه‬ ‫مصــرف اب تاکید کرد و افزود‪ :‬پمپ های غیرمجاز‬ ‫باعث وقوع برخی اختالالت در سیســتم ابرســانی‬ ‫شــهری شــده اســت‪ .‬بــه همیــن منظــور در مناطق‬ ‫حســاس که با کمبود فشار اب روبرو هستند پایش‬ ‫انشعابات و قطع پمپ های غیر مجاز را با جدیت‬ ‫بیشتریدر دستور کار قرار دادهایم‪.‬خورسندیعنوان‬ ‫کــرد‪ :‬نصــب پمپ بالفاصلــه بعد از کنتــور و قبل از‬ ‫مخزنذخیره‪،‬مدیریتشبکهراباخللروبرومی کند‬ ‫و عدالت توزیع اجرا نخواهد شد‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از‬ ‫رویکردهایی کهباجدیتدنبالمی شودشناساییو‬ ‫قطع انشعابات و پمپ های غیرمجاز بوده که روی‬ ‫شبکهتوزیعابتاثیراتزیادیداشتهاست‪.‬‬ ‫حوادث اب و فاضالب را در پرتال ابفای‬ ‫اصفهان پیگیری کنید‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اب و فاضــاب اســتان‬ ‫یســابقه ‪265‬‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬در پــی افزایــش ب ‬ ‫سهــای مردمــی بــا ســامانه ارتباط با‬ ‫درصــدی تما ‬ ‫مشتریانابفایاستاناصفهاندرروزهایاخیرنسبت‬ ‫بهسال گذشته‪،‬لینکارتباطباسامانه‪ ۱۲۲‬در پرتال‬ ‫این شــرکت راه اندازی شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫اقدام به منظور ارتباط سریع تر با شهروندانی است‬ ‫که به دلیل اشــغال بودن خطوط تلفن‪ ،‬موفق به‬ ‫برقراری تماس با سامانه ‪ ۱۲۲‬نمی شوند‪ .‬بر همین‬ ‫اساس از این پس شهروندان گرامی می توانند عالوه‬ ‫بر تلفن ‪ ۱۲۲‬به پرتال شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان به نشانی‪ www.abfaesfahan.ir‬مراجعه‬ ‫و پیشــنهادها‪ ،‬انتقادها‪ ،‬شکایات و محل حوادث‬ ‫یا قطع احتمالی اب و خدمات فاضالب را ثبت و‬ ‫پیگیری کنند‪ .‬او افزود‪ :‬با فعال شدن لینک سامانه‬ ‫‪ ۱۲۲‬در پرتــال ابفــای اســتان اصفهان‪ ،‬کارشناســان‬ ‫ســامانه ارتباط با مشــتریان این شــرکت به صورت‬ ‫برخطوشبانه روزی‪،‬درخواست هایمردمیرارصد‬ ‫کرده و برای بررســی و اعزام گروه های رســیدگی به‬ ‫حوادث به قسمت های ذی ربط ارجاع می دهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایراندر افغانستاننیروگاهخورشیدیمی سازد‬ ‫مدیرعامل مپنا گفت‪ :‬به دنبال ایجاد ایســتگاه های شــارژ خودرو‬ ‫در مناطق مختلف کشور هستیم تا مردم به این اطمینان برسند که‬ ‫اگر خودروی برقی می خرند به دلیل کمبود منبع تغذیه کننده در راه‬ ‫نمی مانند‪.‬‬ ‫عباس علی ابادی در نشست مطبوعاتی رونمایی از اولین ایستگاه‬ ‫شارژ خورشیدی خودروی برقی در گروه مپنا در استان البرز‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خودروهای برقی در مقایســه با خودروهایی که با ســوخت فســیلی‬ ‫کار می کننــد مزیت های زیــادی دارند که از میان انها می توان به تنوع‬ ‫انرژی هایی نام برد که می توان برای به حرکت دراوردن این خودروها‬ ‫استفادهکرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامــه داد‪ :‬خودروهای برق سیســتم هایی‬ ‫مربوط به اینده است که نقش به سزایی در کاهش اسیب به محیط‬ ‫زیســت‪ ،‬کاهش الودگی ها و کاهش اســتفاده از سوخت های فسیلی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬مپنا در حال انجام کار بزرگی اســت که ان ایجاد‬ ‫سامانهعظیمتولیدخودروهایالکتریکیوسیستمشارژ خودرواست‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه کشور در حال حاضر با چالش جدی‬ ‫خاموشــی مواجه اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مصرف نامتوازن برق در کشور‬ ‫باعثشدهدر برخیساعاتبا کمبودبرقمواجهباشیمو کار بهجایی‬ ‫رسیده که کارخانه ها را خاموش کرده ایم تا کولرها روشن بمانند‪.‬‬ ‫علی ابادی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم هم کار کنیم و هم زندگی‬ ‫باید روند مصرف را مدیریت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬راه حل این مشکل ایجاد‬ ‫منبع ذخیره برق در هر خانه است که منجر به اصالح شیوه مصرف و‬ ‫مدیریتدرستهممی شود‪.‬‬ ‫وی ابــراز کــرد‪ :‬ایجاد منابع ذخیره انرژی در کارخانه ها با ظرفیت‬ ‫مگاواتباعثمی شودچرخواحدهایتولیدیدر ساعاتاوجمصرف‬ ‫برقاز حرکتنایستد‪.‬‬ ‫علــی ابــادی اضافــه کــرد‪ :‬این ذخیره کنند ههــای انــرژی در کالس‬ ‫جهانیوبابهترین کیفیتتوسطمتخصصانایرانیساختهمی شود‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬با این سیستم امکان ذخیره برق در ساعت کم باری‬ ‫شبکه و استفاده از ان در ساعات پیک مصرف وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مپنا توضیح داد‪ :‬کشور در شرایط حساسی قرار دارد و‬ ‫همه ما وظیفه داریم به هر شــیوه که می توانیم برای افزایش امید و‬ ‫همدلیبینمردمتالش کنیم‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬خوردوهای که مپنا عرضه کرده واقعا در‬ ‫کالس جهانی است و از لحاظ فناوری فاصله چندانی با استانداردهای‬ ‫جهانیندارد‪.‬‬ ‫این مسئول اضافه کرد‪ :‬ما اتوبوس برقی را صنعتی کردیم که این‬ ‫اتوبوس با طراحی ایرانی و تولیدات ایرانی ســاخته شــده اســت و به‬ ‫زودیبا کرمانموتور محصولمشترکیخواهیمداشت‪.‬‬ ‫مدیرعاملمپنا گفت‪:‬ایجادسامانهحرکتیاینخودروبامپناوتولید‬ ‫اتاقک و بخش سخت افزاری ان را شرکت خودرو ساز به عهده دارد‪.‬‬ ‫علی ابادی ابراز کرد‪ :‬به دنبال به روز کردن باتری های خودروهای‬ ‫برقی هستیم تا بتوانیم با حجم بیشتر و وزرن کمتر این باتری ها را تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماشین درست کردن کار سختی نیست و قسمت‬ ‫مهم ماجرا ان است که بتوانیم این خودرو را در قالب صنعتی‪ ،‬با حجم‬ ‫انبوه و استانداردهای مشخص شده به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اصفهانی هاباتخصصومهارتخودبرتنشابیغلبهمی کنند‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی ابفای کشور گفت‪:‬‬ ‫در چند سال اخیر ابفای اصفهان توانست با ایجاد‬ ‫زیرساخت هایی مانند تله متری و پایش هوشمند‬ ‫شبکه در بخش بهره برداری‪ ،‬اب شرب را به صورت‬ ‫پایدارتامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫در ارتباط تلفنی با ستاد تنش ابی ابفای اصفهان‪،‬‬ ‫بر اســتمرار و توزیع عادالنه خدمات ابفا در سطح‬ ‫استانتاکید کرد‪.‬‬ ‫حمید رضا جانباز با بیان این که امسال نسبت‬ ‫به ‪ 50‬ســال گذشته منابع ابی بسیار محدود است‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬تامیــن پایــدار اب شــرب در بســیاری‬ ‫از مناطــق دشــوار اســت امــا صنعــت ابفای کشــور‬ ‫ایــن اطمینــان را دارد که اصفهانی ها می توانند بر‬ ‫مشکالت کمابیغلبه کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تخصــص و مهــارت نیــروی‬ ‫انســانی در ابفای استان اصفهان گفت‪ :‬اصفهان‬ ‫در بســیاری از زمینــه هــا درصنعت ابفا در کشــور‬ ‫پیشگام است و همین امر اصفهانی ها را در گذر‬ ‫از تنش ابی یاری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی ابفــای کشــور‬ ‫افزود‪ :‬در چند سال اخیر ابفای اصفهان توانست‬ ‫با ایجاد زیرساخت هایی مانند تله متری و پایش‬ ‫هوشمند شبکه در بخش بهره برداری‪ ،‬اب شرب‬ ‫را به صورت پایدار تامین کند‪.‬‬ ‫جانباز با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای‬ ‫پایانــی تیــر و مرداد اظهار داشــت‪ :‬بــا این که هنوز‬ ‫ســامانه دوم ابرســانی در اصفهان به بهــره برداری‬ ‫نرسیده است اما انتظار می رود فعاالن صنعت ابفا‬ ‫در اصفهان با بهره گیری از توان تخصصی خود‪ ،‬اب‬ ‫شرب مردم را به صورت پایدار تامین کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه مدیر عامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫دمــا تــا ‪ 42‬درجه در روزهای اینده ســعی کرده ایم‬ ‫بستر الزم برای تامین اب شرب مردم در شهر ها و‬ ‫روستاهارامهیاسازیم‪.‬‬ ‫هاشمامینیحفظارامشمردماستانرااولویت‬ ‫اول ابفــا دانســت و افــزود‪ :‬ابفــای اســتان اصفهان‬ ‫تمــام تــاش خود را بــه کار می گیرد تــا بحران کم‬ ‫ابی با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متعهد‬ ‫و متخصص مدیریت شود و مردم با چالش کمتری‬ ‫در زمینه کم ابی رو به رو شوند‪.‬‬ ‫وی درخصوص ابرسانی سیار در اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در این روزهای گرم و بسیار سخت‪ ،‬سعی‬ ‫کرده ایم ابرسانی سیار به مناطقی که با افت شدید‬ ‫فشــار مواجــه شــدند در کوتــاه ترین زمــان ممکن‬ ‫صورت گیرد تا مردم برای دسترسی به اب شرب در‬ ‫تنگنانباشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان ابراز امیدواری‬ ‫کرد با همکاری مردم در مدیریت مصرف بهینه اب‬ ‫وتالششبانهروزیفعاالنصنعتابفادر اصفهان‪،‬‬ ‫این بحران را با کمترین تنش پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پایداری شبکه گاز در استان سمنان‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬به ‪ 97/8‬درصد رسید‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان‬ ‫و همــت بلنــد کارکنــان و‬ ‫در ســال ‪ ،۹۹‬بــا اجــرای ‪۲۴۲‬‬ ‫پیمانکاران توانمند شرکت گاز‬ ‫کیلومتــر خــط تغذیــه‪ ،‬توزیــع‬ ‫اســتان سمنان‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫و نصــب ‪ ۲۵۷۶‬انشــعاب‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد جمعیــت شــهری‬ ‫در ســطح اســتان‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫و حــدود ‪ ۹۱‬درصــد جمعیــت‬ ‫علیرضا اعوانی‬ ‫پذیــرش و بهره منــدی ‪۷۶۷۲‬‬ ‫روســتایی استان از نعمت گاز‬ ‫مشــترک شــهری و روســتایی و‬ ‫برخوردار هستند که این مهم‪،‬‬ ‫نیــز ‪ ۳۱۵‬واحد صنعتی و کشــاورزی اقــدام کرده ضریب نفوذ گاز در کل اســتان را تا پایان ســال‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان سمنان در ‪ ۹۹‬بــه ‪ ۹۸‬درصــد ارتقــاء داده اســت‪ .‬مدیــر‬ ‫حاشیهنشستمجمععمومیعادیسالیانهاین عامل شــرکت گاز استان سمنان با اعالم اینکه‬ ‫شرکت که در سالن کنفرانس شهید باهنر برگزار پایــداری شــبکه در ســال ‪ ۹۹‬بــه میــزان ‪۸/۹۷‬‬ ‫شــد‪ ،‬با بیان این مطلب اظهار داشــت‪ :‬از ان جا درصد رســیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬سالیانه بالغ بر ‪۲‬‬ ‫که تغییر رویکرد از توسعه به سمت نگهداشت‪ ،‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب گاز در اســتان‬ ‫ضامن دستیابی به چشم انداز شرکت گاز استان توزیع می شود که نیروگاه های سیکل ترکیبی و‬ ‫در افــق برنامــه ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ ،‬این شــرکت‪ ،‬طول مقیاس کوچک ‪ ۳۲‬درصد از مصارف گاز استان‬ ‫زیرســاخت های خطوط گازرسانی استان را به و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی ‪ ۳۴‬درصد ان‬ ‫حــدود ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۲۴‬کیلومتــر توســعه داده را بــه خود اختصاص می دهند‪ .‬اعوانی افزود‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬علیرضــا اعوانــی ادامه داد‪ :‬در راســتای همچنین تا پایان ســال ‪ ،۹۹‬شــرکت گاز اســتان‬ ‫مدیریت و تسهیل عملکرد‪ ،‬بالغ بر ‪ ۷۰‬درصد سمنان از طریق اجرای ایین نامه مصوبه شورای‬ ‫فرایندهای مرتبط مکانیزه شده و با بهره گیری اقتصاد‪ ۳۱۳،‬واحد صنعتی و تولیدی را از نعمت‬ ‫مناســب از فنــاوری و سیســتم های نویــن گاز طبیعی برخوردار کرده که این اقدام‪ ،‬صرفه‬ ‫اطالعاتی‪ ۵۴ ،‬درصد از کل سامانه های شرکت جوییساالنه‪ ۳۰‬میلیونلیترفراورده هاینفتیرا‬ ‫نیز به صورت یکپارچه در حال استفاده هستند به همراه دارد؛ بی شک این مهم نقش بی بدیل‬ ‫کــه از مهم ترین ان ها می توان به پوشــش ‪ ۹۳‬خدمات شرکت گاز را در اشتغال و توسعه پایدار‬ ‫درصدی سیستم اطالعات جغرافیایی (‪ )GIS‬اســتان نشــان می دهد‪ .‬او در پایان‪ ،‬کسب رتبه‬ ‫در اســتان اشــاره کرد‪ .‬او در ادامه‪ ،‬با اشــاره به های سرامد استانی و کشوری در قانون حمایت‬ ‫پراکندگی گســترده جمعیت در ســطح اســتان از حقــوق مصرف کننده و تکریــم ارباب رجوع‪،‬‬ ‫که به واســطه ان هزینه توســعه و نگهداشت سالمت اداری‪ ،‬مسئولیت اجتماعی و دریافت‪۳‬‬ ‫زیرساخت به مراتب باالتر از میانگین کشوری جایزه مدیریت انرژی را نیز از مهمترین توفیقات‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا عنایــت خداونــد متعــال این شرکت در سال‪ ۹۹‬برشمرد‪.‬‬ ‫پرمصرف ها باید برق مازاد خود را از‬ ‫بخش خصوصی خریداری کنند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫داشــتیم و مقرر شــد که به این‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫افــراد تذکــر داده شــده و در‬ ‫مشــترکان پرمصرف از این پس‬ ‫صــورت عــدم رعایت بــرق انها‬ ‫بایــد بــرق خــود را از بخــش‬ ‫قطع شــود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫خصوصی خریــداری و یا از پنل‬ ‫توزیــع نیــروی برق گلســتان در‬ ‫علی اکبر نصیری‬ ‫خورشیدی استفاده کنند‪ .‬علی‬ ‫خصوص نیــروگاه های کوچک‬ ‫اکبــر نصیــری شــامگاه شــنبه در‬ ‫مقیاس هــم بیان کــرد‪ :‬نیروگاه‬ ‫گفتگوباخبرنگاراناظهار کرد‪:‬طبقمواردقانونی ‪ ۲۶‬مگاواتــی در ابتــدای جــاده اق قــا‪ ،‬نیروگاه‬ ‫پرمصرف ها از این پس باید برق خود را از بخش ‪ ۳.۹‬مگاواتــی در رامیان و نیروگاه هشــت و ‪۲۵‬‬ ‫خصوصی خریداری کرده و یا از پنل خورشــیدی مگاواتی در مراوه تپه مشغول تولید هستند‪ .‬وی‬ ‫استفاده کنندوهمچنینمصرفدوبرابریبانرخ توضیــح داد‪ :‬بــرای احداث نیروگاه و در راســتای‬ ‫انرژیتجدیدپذیرمحاسبهخواهدشد‪.‬مدیرعامل پدافنــد غیرعامــل و تامیــن بــرق اســتان اطلــس‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرق گلستانافزود‪:‬مشترکان کل اســتان تهیه شــده و باید برای احداث ان ها‬ ‫پرمصرف استان‪ ،‬طی‪ ۶‬دوره‪ ،‬شناسایی شده که سرمایه گذار جذب شود‪ .‬نصیری ادامه داد‪ :‬طی‬ ‫شامل‪ ۲۳‬هزار مشترک هستند و مصرف باالتر از این هفته نیروگاه شهرک اترک با هشت مگاوات‬ ‫الگــو دارند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در فاز اول کنتورهای وارد مدار خواهد شد و همچنین در سیمین شهر‬ ‫خاص برای این مشترکان خریداری شده و هزینه نیــروگاه ‪ ۱۶‬مگاواتــی در حــال راه اندازی اســت‪.‬‬ ‫همباخودمشترکاست‪.‬نصیری گفت‪:‬در زمینه طبق گفته وی در روزهای گذشته با هوای ابری‬ ‫مشــترکان تجاری پرمصرف و برخی از تابلوهای مصرف برق استان ‪ ۷۳۵‬مگاوات بود که در روز‬ ‫تبلیغاتیوسردربهابادادستانینشست هایی شنبه این عدد به‪ ۹۵۰‬مگاوات رسیده است‪.‬‬ ‫ابرسانی سیار به ‪ 22‬روستای استان قم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫دارد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تانکرهای‬ ‫فاضالب اســتان قم با اشاره به‬ ‫ابرســانی ســیار شــرکت اب و‬ ‫کاهش نزوالت جوی و افزایش‬ ‫فاضالب امادگی دارند بر اساس‬ ‫دمــا‪ ،‬از خشــک شــدن چاه هــا‬ ‫تعرفه های مشخص شده‪ ،‬اب‬ ‫و چشــمه های تامیــن کننــده‬ ‫شــرب مناطق کــم اب را تامین‬ ‫علی جان صادق پور‬ ‫اب شــرب و بهداشــتی برخــی‬ ‫کننــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫از روســتاهای اســتان خبــر داد و‬ ‫فاضالب استان قم همچنین با‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‪ 22‬روستای استان به وسیله بیان اینکه با وجود افزایش دما‪ ،‬مشــکلی برای‬ ‫تانکر سیار ابرسانی انجام می شود و در اینده نیز تامین اب شــهرهای تابعه نداشــتیم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ایــن تعــداد افزایــش خواهــد یافت‪ .‬به گــزارش هفته گذشــته تاسیســات پمپاژ یکی از چاه های‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان تامین اب شرب و بهداشتی شهر جعفریه نیز که‬ ‫قم‪ ،‬چهارمین جلســه مقابله با تنش ابی ســال به علت نوســانات برق و فشار ناشی از افزایش‬ ‫‪ 1400‬با حضور مدیرعامل و برخی از معاونین و مصرف با مشــکل مواجه شــده بود با هزینه ای‬ ‫مدیران شــرکت اب و فاضالب اســتان به منظور بالغ بر یک میلیارد و‪ 600‬هزار میلیون ریال تعمیر‬ ‫پایش وضعیــت تامین اب‪ ،‬بررســی چالش ها و و بــه مــدار بهره بــرداری وارد شــد‪ .‬وی در ادامــه‬ ‫برنامه ریــزی بــرای مقابلــه با کم ابی برگزار شــد‪ .‬افزایش برداشت از سد ‪ 15‬خرداد‪ ،‬اماده سازی و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان قــم تجهیز ســه حلقه چاه شــهری برای ورود به مدار‬ ‫در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه تاکنــون قطعــی بهره بــرداری‪ ،‬هماهنگــی بــرای ورود دو حلقــه‬ ‫برنامه ریزی شــده اب نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬در هفته چاه دیگر و تعویض شیر خط شبکه برای بهبود‬ ‫گذشته با افزایش‪ 5‬درجه ای دما نسبت به مدت فشــار اب در مناطق ســوم خرداد شمالی‪ ،‬کارگر‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬در مناطق باالدست برخی و ســامت را از دیگــر اقدامــات مقابلــه بــا تنش‬ ‫از روســتاها در ســاعاتی از شــبانه روز با قطعی یا ابی برشــمرد‪ .‬دکتر صادق پور در ادامه ســخنان‬ ‫کاهش فشــار مواجه بودیم که برنامه ریزی الزم خــود ضمن اینکه از معاونین و مدیران شــرکت‬ ‫بــرای مدیریــت و اصــاح این موارد انجام شــد‪ .‬اب و فاضالب خواســت تا با جدیت نسبت به‬ ‫وی با بیان اینکه در هفته جاری مشــکالت این احصا چالش ها و مشــکالت و برنامه ریزی برای‬ ‫روستاها کاهش یافت‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬پروژه هایی رفــع ان تــاش کننــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬باید بــا تمام‬ ‫نیز در راســتای اصــاح وضع موجود و همچنین تــوان در خدمــت به مــردم تالش کنیــم و اجازه‬ ‫مقابله با شــرایط مشــابه در ســال های اینده در ندهیــم مشــکالت‪ ،‬موجبــات نارضایتــی مــردم‬ ‫دســت انجام داریم‪ .‬دکتر علــی جان صادق پور عزیزمان شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هر چند کاهش‬ ‫با اشــاره به خشــک شــدن چاه ها و چشمه های بارندگی هــا‪ ،‬افزایــش دمــای هوا و رشــد شــدید‬ ‫برخــی از روســتاهای اســتان بــه علــت کاهــش مصرف‪ ،‬تامین اب را با چالش جدی مواجه کرده‬ ‫نــزوالت جــوی‪ ،‬از کمبــود اب در ایــن روســتاها است اما تمام توانمان را برای ابرسانی به مردم‬ ‫خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضر ‪ 22‬عزیز استان به کار خواهیم بست و امیدواریم با‬ ‫روســتای اســتان به وســیله تانکر ســیار ابرســانی به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود استان‪،‬‬ ‫انجام می شود که احتمال افزایش انها نیز وجود تابستان گرم و سخت سال جاری را سپری کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫روندواکسیناسیونشهروندانالبرز باقوت‬ ‫در حال انجام است‬ ‫ناصر مقدم مســئول کمیته‬ ‫ابتــای بــه ایــن نــوع جدید و‬ ‫اطالع رســانی و مدیریــت جــو‬ ‫جهش یافته از کرونا هســتند و‬ ‫روانــی اســتان البــرز در جلســه‬ ‫باید در این زمینه دقت و اقدام‬ ‫قرارگاهعملیاتیمبارزهبابیماری‬ ‫بیشــتری صورت پذیرد چراکه‬ ‫کرونــا البرز گفت‪ :‬بنا بر ارزیابی‬ ‫کرونا ویروس جهش یافته دلتا‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫و پیمایــش صــورت گرفتــه از‬ ‫دارای قابلیت بیشتر و سریع تر‬ ‫وضعیــت کرونایــی اســتان‬ ‫ابتالی شهروندان است و طبعا‬ ‫البرز‪ ،‬متاســفانه میزان رعایت دستورالعمل ها و شــکل گیری سرعت در زنجیره ابتال‪ ،‬افزایش‬ ‫پروتکل های بهداشتی در سطح استان‪ ،‬کاهش مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا را در پــی دارد‪.‬‬ ‫محسوســی داشــته که این امر مستقیما بر روند مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫ابتــا و مرگ ومیــر ناشــی از کرونای شــهروندان البــرز خاطرنشــان کــرد‪ :‬روند واکسیناســیون‬ ‫تاثیر مستقیم و جدی دارد به صورتی که در حال شــهروندان البــرز بــر اســاس دســته بندی و‬ ‫حاضر‪،‬از‪ 7‬شهرستاناستانالبرز‪،‬شهرستان های ترتیــب گرو ههــای هدف‪ ،‬با قــوت و قدرت‬ ‫کــرج و فردیــس و نظرابــاد در وضعیت قرمز و در حال انجام است و مشکل خاصی در این‬ ‫شهرســتان های ساوجبالغ ‪ -‬چهارباغ و اشتهارد حوزه نیســت لیکن کنتــرل و بهبود وضعیت‬ ‫در وضعیــت نارنجــی و شهرســتان طالقــان در کرونائیالبرز‪،‬نیازمندمشارکتهرچهبیشترمردم‬ ‫وضعیت زرد کرونائی قرار دارند‪ .‬مسئول کمیته ورعایتحداکثریدستورالعمل هاوپروتکل های‬ ‫اطالع رســانی و مدیریت جو روانی اســتان البرز بهداشتی اعالم شده از سوی مسئولین دانشگاه‬ ‫افزود‪ :‬بنا بر گزارش مسئولین خدوم و پرتالش علوم پزشــکی است و مردم عزیز‪ ،‬باید بیشتر از‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی البرز‪ ،‬هم زمان با کاهش گذشتهنسبتبهرعایتفاصله گذاریاجتماعی‬ ‫میــزان رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی از و پرهیز از اجتماعات و شستشوی مکرر دست ها‬ ‫ســوی مردم‪« ،‬کروناویــروس جهش یافته دلتا» و اســتفاده مستمر از ماسک در معابر و دیدار با‬ ‫نیــز وارد اســتان شــده و شــهروندان در معرض سایرین‪،‬اهتمامداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۲‬هزار نفرتحتپوششبهزیستی‬ ‫کرمانشاهقرار دارند‬ ‫فرحناز محمــدی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بوده اند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪۲ :‬‬ ‫بهزیســتی استان کرمانشــاه در‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۲‬نفر از مددجویان‬ ‫ســخنرانی پیش از خطبه های‬ ‫بهزیســتی از تســهیالت‬ ‫نمازجمعهکرمانشاهبابیانگام‬ ‫اشــتغال زایی اســتفاده کــرده و‬ ‫دوم‪ ،‬هوشــمند ســازی‪ ،‬محلــه‬ ‫با توجــه به وظیفه بهزیســتی‬ ‫فرحناز محمدی‬ ‫محــوری و ســامت اجتماعــی‬ ‫در تامیــن مســکن مددجویان‬ ‫خانواده به عنوان شــعار هفته‬ ‫‪ ۶۹۳‬واحد مسکونی در استان‬ ‫بهزیســتی اظهــار کــرد‪ :‬امــروزه بهزیســتی تنهــا کرمانشــاه تحویــل مددجویان قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫به عنوانیک نهادحمایتینیستو‪ ۲۰۰‬خدمت مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت‪ :‬از سال‬ ‫گوناگــون را به جامعه ارائه می دهــد‪ .‬او افزود‪ :‬گذشــته تاکنــون ‪ ۳۶۰‬کــودک کار موردحمایت و‬ ‫هم اکنون بهزیســتی استان کرمانشــاه با بیش از ساماندهیبهزیستیاستان کرمانشاهقرارگرفتهو‬ ‫‪ ۳۵‬هزار خانواده مستمری بگیر‪ ،‬بیش از‪ ۴۳‬هزار ‪ ۲۵‬کودک بی سرپرست پس از انجام فرایندهای‬ ‫پرونده توان بخشی و ‪ ۱۰‬هزار پرونده اجتماعی قانونی تحویل خانواده های متقاضی شــده اند‪.‬‬ ‫جامعــه امــاری ‪ ۱۷۲‬هزارنفــری را تشــکیل داده محمــدی بــا اشــاره بــه خدمــات مراکــز مشــاوره‬ ‫است‪.‬مدیرکلبهزیستیاستان کرمانشاهتصریح بهزیستی استان کرمانشاه افزود‪ :‬پنج هزار و‪۲۰۰‬‬ ‫کرد‪ ۱۷:‬مرکزشبانه روزیتوان بخشیسالمندانو زوج در اســتانه طــاق و بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار زوج‬ ‫معلولین‪ ۱۲ ،‬مرکز شبانه روزی حوزه اجتماعی و جوان در استانه ازدواج از خدمات مشاوره مراکز‬ ‫‪ ۳۱‬مرکز اســیب و درمان اعتیاد به همراه کمپ بهزیستی اســتفاده کرده و ‪ ۳۱‬هزار تماس تلفنی‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬جم ـع اوری معتــادان با ظرفیــت ‪ ۳۵۰‬بــا شــماره ‪ ۱۴۸۰‬بهزیســتی کرمانشــاه در حــوزه‬ ‫نفــر در حــال فعالیت اســت‪ .‬فرحنــاز محمدی خانواده‪ ،‬ازدواج‪ ،‬طالق و اسیب های اجتماعی و‬ ‫با اشــاره به انجام فرایند واکسیناسیون کرونا در کرونابرقرارشدهاست‪.‬اوباتاکیدبراینکهجمعیت‬ ‫مراکز بهزیســتی بیان کرد‪ :‬با همکاری دانشگاه استان کرمانشاهدرسال هایایندهپیرخواهدشد‪،‬‬ ‫علوم پزشکی کرمانشاه سه هزار دز واکسن کرونا تصریح کرد‪:‬جمعیت کرمانشاهدر حالپیرشدن‬ ‫برای مددجویان بهزیســتی تزری ‬ ‫قشــده و مراکز است و باید خانواده ها نکات فرهنگی نگهداری‬ ‫بهزیستی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از والدین را اموزش ببینند زیرا بهترین مکان برای‬ ‫دارای کمتریــن مــوارد فــوت براثر ابتــا به کرونا نگهداریسالمندان کانون گرمخانوادهاست‪.‬‬ ‫شروععملیاتاسفالت ریزیولکه گیری‬ ‫معابرسطحمنطقهیکهمدان‬ ‫در ادامــه عملیات عمرانی‬ ‫هســتیم‪ ،‬وی همچنیــن گفت‬ ‫و ســاماندهی معابر در ســطح‬ ‫از عواملــی که باعــث افزایش‬ ‫منطقه یک شهرداری‪ ،‬زیرسازی‬ ‫یشــود نحوه‬ ‫عمــر اســفالت م ‬ ‫و اســفالت ریزی میــدان بیمه و‬ ‫زیرســازی و جنس ان است که‬ ‫بلوار شــهید اســامیان باهدف‬ ‫در این راســتا تمامی اقدامات‬ ‫مسعود دهبانی صابر‬ ‫بهبــود تــردد شــهروندان اغــاز‬ ‫بــر اســاس اســتاندارهای الزم‬ ‫شد‪ .‬دهبانی صابر مدیر منطقه‬ ‫و بــا نظــارت مهندســین فنــی‬ ‫عملیات‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫یک شهرداری همدان با اشاره‬ ‫منطقــه صــورت می پذیرد تــا بتوانیم کیفیت و‬ ‫اســفالت ریزی و لکه گیــری معابر ســطح منطقه عمر اسفالت را افزایش دهیم‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫یــک عنــوان کــرد بــا اغــاز ســال جــاری فعالیت طی دو سال گذشته سعی شده است تا معابر‬ ‫اکیپ اســفالت بر اســاس درخواست شهروندان پرتردد که تقاضای بیشتری برای اسفالت ریزی‬ ‫یشــده و عملیــات‬ ‫عزیــز همدانــی در تمامی معابر در حــال انجام ا نهــا وجــود دارد شناسای ‬ ‫اســت‪ .‬مدیر منطقه یــک بابیان اینکه عملیات ا نهــا صورت پذیــرد مطرح کرد اســفالت ریزی‬ ‫اســفالت ریزی در سطح منطقه یک با استفاده از طریق چهار اکیپ و به تناســب موقعیت در‬ ‫از روش های فالســک و دســتی انجام م ‬ ‫یشــود معابر اصلی شــهر از طریق دو اکیپ با اســتفاده‬ ‫عنــوان کرد با تــاش و برنامه ریزی های صورت از دســتگاه فینیشــر و در کوچه ها و معابر فرعی‬ ‫گرفته سعی داریم تا کیفیت زندگی شهروندان نیز با همکاری دو اکیپ به صورت دستی انجام‬ ‫را در حوز ههــای شــهری افزایــش داده و هرچه می پذیرد‪ .‬دهبانی صابر با اشــاره به اینکه بلوار‬ ‫بیشــتر بــه ســمت اســتاندارد شــدن حرکــت شــهید اسالمیان به صورت رفت وبرگشــت ‪1200‬‬ ‫نماییــم‪ .‬وی بابیــان اینکــه از ســال گذشــته متــر طــول و ‪ 10‬متــر عــرض دارد گفت حــدود ‪2‬‬ ‫عملیات پیاده روســازی و استانداردســازی بلوار هزار تن اسفالت جهت اسفالت ریزی این معبر‬ ‫شــهید اســامیان اغاز شــد مطرح کرد عملیات و میدان بیمه موردنیاز است‪ ،‬با توجه به پرتردد‬ ‫پیاده روســازی این بلوار به اتمام رســیده است بودناینمعابراز فناوریالیهزیرینژئوتکستایل‬ ‫و پروژه در مراحل انتهایی خود به ســر می برد جهت عملیات اسفالت ریزی ان انجام می شود‬ ‫که شــاهد استقبال چشمگیر شــهروندان از این که این محصول از الیاف پلی پروپیلن و پلی استر‬ ‫پیاده رو هســتیم‪ .‬دهبانی صابر افزود عملیات تشکیل شده و استفاده از این الیه باعث از بین‬ ‫تــراش اســفالت بلوار شــهید اســامیان از هفته رفتن ترک های انعکاســی‪ ،‬افزایش مقاومت در‬ ‫گذشــته اغازشــده اســت و پس از درزگیری های برابــر پوســیدگی و ســایش و افزایــش طول عمر‬ ‫الزم هم اکنون نیز شاهد اسفالت ریزی این معبر اسفالتمی شود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫با اضافه شدن ‪ 78‬خودرو‪ ،‬موتور و دوچرخه‬ ‫ناوگان نظارت ترافیکی اصفهان تجهیز می شود‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬به همــت شــهرداری اصفهان بــا هزینه ای‬ ‫بیــش از ‪ 38‬میلیــارد ریــال مجموعــا ‪ 78‬خــودرو‪،‬‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه پلیس به ناوگان نظارت‬ ‫ترافیکی شهر اصفهان افزوده می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬مسعود بنده خدا با اشاره به بهره برداری‬ ‫و اغــاز عملیــات اجرایــی چنــد طــرح در حــوزه‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در قالب‬ ‫برنامه «هر یکشنبه‪ ،‬یک افتتاح» اظهار کرد‪ :‬تجهیز‬ ‫ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی کال نشــهر اصفهان به همت شــهرداری‬ ‫اصفهان با بهره برداری از ‪ 16‬دســتگاه خودرو ‪207‬‬ ‫بــا هزین ـه ای بالغ بر ‪ 24‬میلیــارد ریــال ازجمله این‬ ‫پروژه هاست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬باهــدف تســریع در انجــام‬ ‫تهــای میدانی‪ ،‬نظارتی و تامین ســامت‬ ‫ماموری ‬ ‫امدوشــد حمل ونقــل درو نشــهری‪ 22 ،‬دســتگاه‬ ‫غبــر ‪ 12‬میلیارد‬ ‫موتورســیکلت نیــز با هزین ـه ای بال ‬ ‫ریال به ناوگان نظارتی کال نشــهر اصفهان افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه همچنین ‪ 40‬دستگاه دوچرخه‬ ‫پلیــس با هزینه ای بالغ بر ‪ 2‬میلیــارد ریال به منظور‬ ‫نظارت میدانی و اعمال قانون پلیس با بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های حمل ونقل پاک بهره برداری می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجموع این اقدامات با هزینه ای بالغ بر ‪38‬‬ ‫میلیارد ریال اجرایی شده است‪ .‬بنده خدا تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬خریــد ‪ 5‬خــودرو ون برای تجهیز و اســتفاده‬ ‫برای حمل ونقل افراد دارای معلولیت با هزینه ای‬ ‫غبــر ‪ 45‬میلیــارد ریــال نیز در دســتور کار بود که‬ ‫بال ‬ ‫اجرایی شده است‪ .‬او با اشاره به اینکه این ون ها‬ ‫بنزینی و از نوع وانا ایران خودرو دیزل است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این خودروها مجهز به باالبر برقی است و امکان‬ ‫جابجایی هم زمان ســه ویلچر ســوار‪ ،‬استقرار یک‬ ‫نفــر همراه معلول و ســقف بلنــد و تهویه مطبوع‬ ‫دارد‪ .‬معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری‬ ‫اصفهــان اظهــار کــرد‪ :‬فــردا همچنیــن شــاهد اغاز‬ ‫عملیات اجرایی ســاختمان جدیــد مرکز مدیریت‬ ‫و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان بااعتباری بالغ بر‬ ‫‪ 640‬میلیارد ریال خواهیم بود‪.‬‬ ‫او مساحت این پروژه را ‪ ۵۷۰۰‬مترمربع اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬این اقدام باهدف سرعت بخشی به کنترل‬ ‫امدوشد در معابر شهری‪ ،‬کاهش زمان رسیدگی به‬ ‫مشکالت و تخلفات رانندگی و سهولت دسترسی‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خودکفاییاذربایجانغربیدر زمینهتولید‬ ‫بذر اصالح شده گندم‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی گفت‪ :‬ســاالنه ‪ ۶۵‬هــزار تن بذر گندم‬ ‫برای کشــت در مزارع دیم و ابی اســتان نیاز است که تمامی ان در‬ ‫داخل استان تولید می شود‪.‬‬ ‫جعفــر وحــدت در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬در ســال زراعــی‬ ‫جــاری بــر اســاس براوردهای انجا مشــده بیش از ‪ ۱۷‬هــزار تن بذر‬ ‫حشــده گنــدم و جو توســط هشــت شــرکت فــراوری و تولید‬ ‫اصال ‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امســال حدود ‪ 5‬تا ‪۶‬‬ ‫بذر در اســتان تولید م ‬ ‫هزار تن از بذور گندم تولیدی اســتان به اســتان های دیگر ارســال‬ ‫یشــود‪ .‬وحــدت اضافــه کــرد‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۱۰‬واحد بوجاری‬ ‫م ‬ ‫رســمی در ســطح استان فعالیت دارند که به کار بوجاری گندم و‬ ‫جو مشغول هستند‪ .‬سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان بابیــان اینکــه امســال عــدم بــارش باران‬ ‫کافی و درنتیجه خشکسالی شرایط ویژه ای در تامین بذر فراهم‬ ‫کرده اســت‪ ،‬به کشــاورزان توصیه کرد‪ :‬اقدام به ذخیره سازی بذر‬ ‫خودمصرفی کنند و بعد از تائید مرغوبیت ناظرین نظام مهندسی‬ ‫کشاورزی استان اقدام به استفاده در مزارع در زمان کشت کنند‪.‬‬ ‫او خواســتار مســاعدت بانــک کشــاورزی در پرداخــت به موقــع‬ ‫تســهیالت ســرمایه در گــردش خریــد بــذر شــد‪ .‬وحــدت گفــت‪:‬‬ ‫حمایــت و نظــارت بر شــرکت های فــراوری بذر بــرای تامین بذور‬ ‫موردنیــاز اســتان و نظــارت بر دســتگاه های خودمصرفــی باید در‬ ‫اولویت کارهای اجرایی سازمان قرار گیرد و با اجرای برنامه های‬ ‫اموزشــی و ترویجی اســتفاده از بذور اصالح شــده بین کشــاورزان‬ ‫باید افزایش پیدا کند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بذر به عنوان پایه مهم تولید‬ ‫در محصوالت زراعی به ویژه گندم و جو نقش مهمی در افزایش‬ ‫تولید دارد و یکی از نهاده های مهم و تاثیرگذار در جهت رسیدن‬ ‫به خودکفایی در تولید گندم محسوب می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پرداختحقبیمهتامیناجتماعی‪ 825‬خانوار مددجوی‬ ‫کهگیلویهوبویراحمدی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬در س ـه ماهه اول ســال جاری ‪ 825‬خانوار از‬ ‫مددجویــان این نهاد از حق بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بهره منــد شــده اند‪ .‬قبــاد مبشــری‪ ،‬مدیرکل کمیته‬ ‫امداد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه یکی‬ ‫از اقدامــات کمیته امداد به منظور رفاه مددجویان‬ ‫بهره مندی ان ها از بیمه اجتماعی اســت گفت‪ :‬در‬ ‫س ـه ماهه اول ســال جــاری ‪ 825‬خانــوار مددجوی‬ ‫این نهاد بااعتبار ‪ 555‬میلیون و ‪ 507‬هزار تومان از‬ ‫بیمه هایتامیناجتماعیبهره مندشده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمیته امداد با پرداخت سرانه بیمه‬ ‫تامین اجتماعی مددجویان‪ ،‬گام عظیمی باهدف‬ ‫یان هابرمی دارد کهاینمددجویان‬ ‫تامیناتیهزندگ ‬ ‫حهــای‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار و مجریــان طر ‬ ‫اشتغال زاییفعالهستند‪.‬‬ ‫مبشــری بابیــان اینکــه از مجمــوع خانوارهــای‬ ‫مددجویان مشــمول بیمه اجتماعی‪ 532 ،‬خانوار‬ ‫زنــان سرپرســت هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مابقــی‬ ‫مشموالنمجریانطرح هایاشتغال زاییفعالاین‬ ‫نهاد هستند که پس از اجرای طرح از سوی مجریان‪،‬‬ ‫این افراد به شعب تامین اجتماعی معرفی شده و‬ ‫هر ســه ماه یک بار حق بیمه ان ها به این شــعب‬ ‫واریزمی شود‪.‬‬ ‫مبشری با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح‬ ‫بیمــه اجتماعــی مددجویــان‪ ،‬تــاش در خصــوص‬ ‫توانمنــدی و ارتقاء ســطح اعتمادبه نفس‪ ،‬امید به‬ ‫اینده ای بهتر و حفظ منزلت اجتماعی انان اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ارائــه خدمــات بیمــه تامیــن اجتماعی‪،‬‬ ‫مددجویــان از مزایای بازنشســتگی‪ ،‬ازکارافتادگی‪،‬‬ ‫فرانشیزدرمانیوسایرمواردبهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر گروهسالمتمحیطو کار دانشگاه علومپزشکیقم‬ ‫رعایت پروتکل ها از سوی اصناف به کمتر از ‪ 70‬درصد رسیده است‬ ‫نرگس جعفری مدیر گروه ســامت و محیط کار دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی قم در گفت وگویی با اشــاره به فعالیت بازرســین معاونت‬ ‫بهداشــت در هفته گذشــته اظهــار کرد‪ :‬اقدامــات نظارتی بر فعالیت‬ ‫همه ادارات و اصناف همچنان با شــدت اســتمرار دارد و مراکز دولتی‬ ‫و غیردولتــی ملــزم به اجرای کامل و بی نقص پروتکل های بهداشــتی‬ ‫هستند که در یک هفته گذشته از ‪ 2350‬بازدید به عمل امده‪ 600‬واحد‬ ‫متخلف در قم شناسایی و اخطار دریافت کرده و ‪ 144‬مکان به علت‬ ‫عدم اجرای پروتکل های بهداشتی پلمپ و تعطیل شده اند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬تجمعات‪ ،‬دورهمی ها‪،‬‬ ‫رعایت نکردن فاصله اجتماعی و استفاده نکردن از ماسک‪ ،‬مهم ترین‬ ‫یشــود‪ .‬جعفری یــاداور شــد‪ :‬برخورد‬ ‫دالیــل ایــن امارها محســوب م ‬ ‫بازرســین معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی قم با واحدهای‬ ‫متخلف و رســتوران ها‪ ،‬تاالرها‪ ،‬ســوپرمارکت ها و فروشــگاه ها و گیم‬ ‫نت ها به صورت ویژه در دســتور کار قرار دارد تا شــاهد اجرای جدی تر‬ ‫پروتکل هاودستورالعمل هایبهداشتیطیروزهایاتیو کاهشروند‬ ‫شیوعبیماریدر استانباشیم‪.‬مدیر گروهسالمتومحیط کار دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی قم ادامه داد‪ :‬رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده‬ ‫از ماســک در صنوف به کمتر ‪ ۷۰‬درصد رســیده و همچنین استفاده از‬ ‫ماسک توسط مردم در مراکز عمومی و مراکز خرید صنفی پایین تر از‬ ‫‪ ۶۸‬درصد است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تسهیلازدواججوانانباافتتاححسابپس انداز‬ ‫قرض الحسنهبانکمسکن‬ ‫سیاوش زراعتی مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫حســاب قرض الحســنه پس انداز حســابی اســت که به ان سودی‬ ‫تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند‪،‬‬ ‫اقــدام بــه افتتــاح ان می نماینــد و مشــتری هر زمان کــه به بانک‬ ‫مراجعه کند می تواند تمام و یا قســمتی از موجودی را برداشــت‬ ‫نماید‪ .‬او افزود‪ :‬ازجمله مزایای این حساب شرکت در قرعه کشی‬ ‫جوایــز حســاب های قرض الحســنه اســت؛ کــه در ایــن دوره از‬ ‫قرعه کشــی حســاب های قرض الحســنه تعــداد ‪ 10‬کمک هزینــه‬ ‫خریــد واحد مســکونی‪ ،‬هــر یک به مبلغ یک میلیــارد ریال‪282،‬‬ ‫کمک هزینــه خریــد خــودرو داخلی‪ ،‬هر یک به مبلــغ ‪ 400‬میلیون‬ ‫ریــال‪ 582،‬کمک هزینه خرید لوازم خانگــی تولید داخل‪ ،‬هریک‬ ‫به مبلغ ‪ 200‬میلیون ریال‪ 2282،‬کمک هزینه خرید صنایع دستی‪،‬‬ ‫هــر یــک بــه مبلغ ‪ 30‬میلیون ریــال و هزاران جایــزه نقدی در نظر‬ ‫گرفت هشــده اســت‪ .‬همچنین باید عنوان کنم؛ منابع تجمیع شده‬ ‫از محــل حســاب مذکــور برای پرداخت تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫ازدواج و ســاخت مدرســه در استان مورداســتفاده قرار می گیرد و‬ ‫باافتخار اعالم می نمایم با تالش همکاران استان‪ ،‬طی سال ‪ 99‬از‬ ‫محل منابع حساب مورداالشاره به تعداد ‪ 2050‬نفر (بالغ بر ‪1000‬‬ ‫میلیــارد ریــال) تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت گردیده‬ ‫اســت و دو مدرســه در شــهرهای میــر جــاوه و هامــون احــداث و‬ ‫مورد بهره برداری قرارگرفته و همچنین در حال حاضر یک مدرسه‬ ‫در چابهار بخش دشــتیاری روســتای ساندک زهی در حال ساخت‬ ‫اســت کــه بــه امید خدا طی ســال جــاری مــورد بهره بــرداری قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شــرط اعطای جایزه‪ ،‬مفتوح بودن‬ ‫حساب (با حداقل موجودی ‪ 500‬هزار ریال) در تاریخ قرعه کشی‬ ‫و داشتن حداقل مانده ‪ 500‬هزار ریال برای مدت ‪ 3‬ماه متوالی یا‬ ‫‪ 90‬روز کامل است‪ .‬برای مبالغ ‪ 500‬هزار ریال و به باال به صورت‬ ‫روزانــه و بــه ازای هــر ‪ 100‬هــزار ریــال در هرروز یک امتیــاز در نظر‬ ‫یشــود‪ .‬برای افتتاح این نوع حساب مشتریان می توانند‬ ‫گرفته م ‬ ‫به هر یک از شعب این بانک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫انتشار و توزیع کتاب‬ ‫«درامدی بر تاریخچه بندر‬ ‫چابهار»‬ ‫کتاب«درامدیبرتاریخچهبندر چابهار»تالیفعلیرضا‬ ‫ابــن رحمــان توســط اموزش بنــدر چابهــار و به منظور‬ ‫ترویج فرهنگ کتابت و کتاب خوانی انتشــار و توزیع‬ ‫یافــت‪ .‬محمد اکبر رئیســی‪ ،‬رئیــس اداره امــوزش بندر‬ ‫چابهــار کــه از محققان حــوزه تاریخ و فرهنگ اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و از رمان نویسان برجسته این‬ ‫خطه است ضمن توصیف ارزشمند بودن محتوای این‬ ‫کتاباظهار کرد‪ :‬کتابدرامدیبرتاریخچهبندر چابهار‬ ‫حاوی اسناد و مدارک مربوط به پیشینه بندر چابهار و‬ ‫دربرگیرندهوقایعتاریخیجنوببلوچستانوخصوصا‬ ‫سواحل مکران است‪ .‬او بابیان اینکه مراحل تحقیقاتی‬ ‫تدویــن این کتاب با اهتمام و حمایــت ادار ه کل بنادر‬ ‫و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان به انجام رســیده‬ ‫اســت افزود‪ :‬نویســنده کتاب‪ ،‬ابن رحمان با پیشــینه‬ ‫کار تحقیقاتــی در ســایر بنــادر کشــور؛ قــدم موثــری در‬ ‫شناسایی بندر چابهار برداشته است که گامی ارزشمند‬ ‫در پرداختــن به فرهنگ ســرزمینی بندر چابهار‪ ،‬خطه‬ ‫بلوچستانوسواحلمکرانقلمدادمی شود‪.‬‬ ‫ساماندهی خدمت به‬ ‫محرومان با شکل گیری‬ ‫قرارگاه خیران تحول‬ ‫اجتماعی‬ ‫راهیــار اداره کل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫خدمــات بــه محرومــان با شــکل گیری قــرارگاه خیران‬ ‫تحول اجتماعی ســاماندهی می شود‪ .‬حجت االسالم‬ ‫سید مهدی میردیلمی در اولین نشست کمیته خیران‬ ‫قــرارگاه تحــول اجتماعــی اداره کل تبلیغات اســامی‬ ‫گلســتان اظهــار کرد‪ :‬این کمیته در جهــت از بین بردن‬ ‫موازی کاری‪،‬مدیریتهماهنگبینخیران‪،‬دستگاه ها‬ ‫و نهادها در جهت توزیع و کمک های معیشــتی بین‬ ‫محرومین شــکل گرفته اســت‪ .‬او در ادامه با اشــاره به‬ ‫اینکــه خدمات خیرین و دســتگاه های مرتبــط با امور‬ ‫محرومانبهنقاطاسیب پذیراحصاشدهاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫در تــاش هســتیم تــا خدمــات و کمک هــا ب هصــورت‬ ‫مدیریت شده بین مناطق اسیب پذیر در سطح استان‬ ‫توزیــع و از ســویی مجموعه هــا و فعــاالن جهــادی از‬ ‫ظرفیتدستگاه هاونهادهامطلعشوند‪.‬‬ ‫میردیلمی بابیان اینکه از ظرفیت مسئوالن نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬فعاالن و افراد موثر در شورای مرکزی استفاده‬ ‫خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم تا این کمیته بتواند‬ ‫در جهت توزیع و هماهنگی بین نهادها و دستگاه های‬ ‫خدمــات دهنــده بــه محرومیــن در نقاط اســیب پذیر‬ ‫اقدامــات خوبــی را انجــام دهــد و از مــوازی کاری و‬ ‫جزیره ای عمل کردن مجموعه ها و گروه های مختلف‬ ‫دولتیوحاکمیتیومردمیجلوگیری کنند‪.‬‬ ‫امادگی کمیته امداد استان‬ ‫قم برای جمع اوری‬ ‫نذورات عید قربان‬ ‫کمیته امداد استان قم با دعوت مردم به تامین گوشت‬ ‫قربانــی بــرای نیازمنــدان‪ ،‬امادگــی خــود را در زمینــه‬ ‫جمع اورینذوراتو گوشتقربانیاعالم کرد‪.‬محمود‬ ‫تلخابــی‪ ،‬رئیــس اداره روابط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫کمیته امداد استان قم با تبریک فرارسیدن عید سعید‬ ‫قربان گفت‪ :‬این نهاد در استان قم طی اطالعیه ای روز‬ ‫رهایی نفس از اســارت شیطان و روز شکوفایی ایمان‬ ‫و یقیــن بــه خداوند و روز تقرب الهی و نزدیکی دل ها‬ ‫به خدای مهربان را تبریک گفته و خواستار کمک های‬ ‫مردمنیکوکار وخیراناستانبرایتامین گوشتقربانی‬ ‫برای نیازمندان شــد‪ .‬در بخشــی از ایــن اطالعیه امده‬ ‫است‪ :‬مناطق پنج گانه کمیته امداد‪ 50،‬مرکز نیکوکاری‬ ‫در سطحاستانوپایگاه هایجمع اورینذوراتقربانی‬ ‫در ســطح شــهر‪ ،‬اماده جمع اوری وجوهــات‪ ،‬نذورات‬ ‫و خیرات شــما مردم شــریف و نیکوکار می باشــند تا با‬ ‫ذبح شرعی و با رعایت پروتکل های بهداشتی در اسرع‬ ‫وقــت در اختیار ایتام و محرومین اســتان قــرار گیرد‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه مــردم و خیــران می تواننــد وجوهــات و‬ ‫نــذورات خود را در شــرایط کرونایی به شــماره کارت‬ ‫‪ 6037997900001125‬و کد دستوری ‪*8877*025#‬‬ ‫واریز کنند تاکید کرد‪ :‬گوشت های قربانی در اسرع وقت‬ ‫بهدستنیازمندانخواهدرسید‪.‬‬ ‫هیئت بولینگ‪ ،‬بیلیارد و‬ ‫بولس خراسان رضوی‬ ‫به مقام نخست کشوری‬ ‫دست یافت‬ ‫باانتخابفدراسیونبولینگوبیلیاردجمهوریاسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬هیئت بولینگ‪ ،‬بیلیارد و بولس خراسان رضوی‪،‬‬ ‫حائز رتبه نخست کشوری شد‪ .‬در همین رابطه رئیس‬ ‫هیئتبولینگ‪،‬بیلیاردوبولسخراسانرضوی گفت‪:‬بر‬ ‫اساسبررسییک سالهعملکردبولینگ‪،‬بیلیاردوبولس‬ ‫خراسان رضوی از بین‪ ۳۲‬استان کشور موفق به کسب‬ ‫مقام اول شد‪.‬‬ ‫حجت االسالماحمدسلطانی‪،‬بااشارهبهاینکه کسب‬ ‫رتبهاولپساز ارزیابیصورت گرفتهدر بینهیئت های‬ ‫استانیسراسر کشوربه دست امدهاست‪،‬افزود‪:‬اهمیت‬ ‫کسب این رتبه به این دلیل است که توانستیم از رتبه‬ ‫ضعیف شانزدهم جهشی چشمگیر داشته باشیم‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این موفقیت را مرهون زحمات کمیته های‬ ‫مختلــف هیئــت خراســان رضــوی و باشــگاه داران و‬ ‫ورزشکاران فعالی که در زمینه های فرهنگی و ورزشی‬ ‫ایثارگرانهتالشنمودندهستیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫صدرا در مسیر توسعه‬ ‫پروژه های شهر جدید صدا یکی پس از دیگری افتتاح می شود‬ ‫موضوع مشکالت صدرا سال هاست که مطرح است‪ ،‬از فاضالب رهاشده که جان مردم‬ ‫این شهر جدید استان فارس را به لب رسانده بود تا بن بستی که سال ها مردم این شهر رو به‬ ‫توسعه بیش از دو دهه با ان دست به گریبان بودند‪ ،‬اما طی دو تا سه سال گذشته این شهر‬ ‫یک شبه ره صدساله را رفته و نتیجه ان شروع عملیات اجرایی هم زمان سه راه جدید و افتتاح‬ ‫یکی از این راه ها از سمت باجگاه است و از دیگر فعالیت های عمرانی صورت گرفته توسط‬ ‫شرکت عمران صدرا افتتاح تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا و تصفیه خانه لوکال غرب صدرا و‬ ‫شروعتصفیه خانهغربصدراست‪.‬‬ ‫پروژه های بزرگی که شــاید حتی در دید عموم شــهروندان صدرا نباشد اما در اینده‬ ‫نه چندان دور با افتتاح ان ها شهر صدرا را به شهری زیست پذیر و جذاب برای سکونت‬ ‫تبدیل خواهد کرد؛ به لطف اقدامات انجا مشــده دیگر از ان حیاط خلوتی که ســال ها‬ ‫تبدیل به جوالنگاه عده ای از افراد ســودجو شــده بود خبری نیست و گام های توسعه‬ ‫صدرا روزبه روز تندتر شــده اســت‪ ،‬موضوعی که مدیرعامل شــرکت عمران صدرا نیز در‬ ‫حاجی پور اضافه کرد‪ :‬در حوزه تامین زیرساخت الزم برای‬ ‫تامین امنیت پایدار شهروندان با هماهنگی مراجع باالدستی و‬ ‫مدیران ارشــد اســتان در گام اول با دستور مساعدت و همراهی‬ ‫فرماندهی ارشد سپاه فجر استان و اخذ مجوزها و مصوبات الزم‬ ‫ناحیه مقاومت بســیج سپاه صدرا به نام مبارک «امیرالمومنین‬ ‫(ع)»به عنوانپنجمینناحیهمقاومتشهرستانشیرازدرمهرماه‬ ‫سال گذشتهافتتاحشد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در کنــار ان بــرای حضور بیشــتر پلیــس با همکاری‬ ‫فرماندهــی ارشــد نیــروی انتظامی قرار شــد مجتمع پلیس های‬ ‫تخصصی شــامل پلیس راهور‪ ،‬فتا و اگاهی نیز توســط شــرکت‬ ‫عمران صدرا بااعتباری بالغ بر ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال از ســال گذشــته‬ ‫اغاز شــد و هم اکنون با ‪ ۲۰‬درصد پیشــرفت در حال اجراست و‬ ‫امیدواریم تا پایان سال هم شاهد بهره برداری فاز اول این پروژه‬ ‫باشیم و با اجرای ان شاهد ارتقای کیفیت خدمات رسانی در شهر‬ ‫صدراباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران صدرا از اغاز به ســاخت مجتمع‬ ‫قضایی شــهر صدرا با مشــارکت دادگســتری کل اســتان و شروع‬ ‫عملیات اجرایی اداره ثبت مستقل شهر صدرا با همکاری اداره‬ ‫کل ثبت اســناد اســتان خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد که این‬ ‫پروژه هاطبقزمان بندیوبه سرعتامادهبهره برداریشوند‪.‬‬ ‫مجهزترین سالن فوتسال ایران در انتظار میزبانی‬ ‫مسابقات ملی و بین المللی در شهر صدرا‬ ‫یکــی دیگــر از پروژه هایی که در این برنامه خبرنگاران از ان‬ ‫بازدید کردند ســالن ورزشــی بین المللی صدرا بود‪ ،‬پروژه ای که‬ ‫به گفته ناظم الشریعه سرمربی تیم فوتسال ایران مجهزترین‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫جریان بازدید خبرنگاران رســانه ها از پروژه های عمرانی جوان ترین شــهر اســتان به ان‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬یکی از مشــکالتی که در کنار ســایر مشــکالت از چند ســال قبل در‬ ‫صــدرا محســوس بــود کمبود زیرســاخت امنیتــی و انتظامــی الزم بود که نمــود ان را در‬ ‫جریان حوادث ابان ماه ‪ ۹۸‬دیدیم و این زنگ خطری بود که نشان می داد در مواقع‬ ‫بحــران نیازمنــد تقویــت زیرســاخت امنیتی انتظامی شــهر بــرای مواجهه بــا بحران های‬ ‫مختلــف هســتیم‪.‬خلیل حاجی پــور افزود‪ :‬یکــی از ویژگی های متمایز شــهر صدرا تنوع‬ ‫فرهنگــی و قومیتــی اســت‪ ،‬درکشــورهای دیگر این تنــوع قومیتی به عنــوان نقطه قوت‬ ‫یشــده‬ ‫اســت چراکــه زیرســاخت های ان از قبــل محیا شــده و بــرای این تنوع برنامه ریز ‬ ‫اســت اما در صدرا چون این زیرســاخت ها از گذشــته فراهم نبوده همواره از این تنوع‬ ‫و تکثر فرهنگی به عنوان یک اسیب نام برده شده‪ ،‬درحالی که باید با ظرفیت سازی در‬ ‫این خصوص این تهدید را به فرصتی برای ایجاد انســجام اجتماعی و هویت بخشــی‬ ‫شهری و شهروندی استفاده کرد‪.‬‬ ‫مجموعهسالنوورزشگاهتخصصیفوتسالدر کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران صدرا در خصوص این پروژه هم‬ ‫گفت‪ :‬این مجموعه سال‪ ۷۴‬به عنوان اولین انبار شرکت عمران‬ ‫کار خود را اغاز کرد و پس ازان در سال‪ ۷۶‬تبدیل به سوله ورزشی‬ ‫شــد و از ســال ‪ ۸۹‬نیز تعطیل شــد تا اینکه ســال ‪ ۹۷‬تصمیم به‬ ‫تخریــب و بازســازی کامــل و توســعه مجموعــه به عنــوان یک‬ ‫زیرساخت ورزشی ممتاز برای شهر صدرا گرفته شد‪.‬‬ ‫او تصریــح کرد‪ :‬این مجموعه با ‪ ۲۲۲۵‬مترمربع مســاحت‬ ‫ن ‪ VIP‬و‬ ‫سالن‪ ۷۲۰ ،‬متر زیرزمین‪ ۴ ،‬رختکن مجهز که دو رختک ‬ ‫دارای جکوزی هستند‪ ،‬کف پوش مورد تائید‪ ،AFC‬صندلی های‬ ‫‪ VIP‬ودوهزارصندلیتماشاگرانمجهزترینسالنفوتسال کشور‬ ‫است که قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی را دارد و به دنبال‬ ‫انهستیماینسالنرابابرگزاریمسابقاتچندجانبهبین المللی‬ ‫باحضور چند کشور مطرحفوتسالبهبهره برداریبرسانیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ســالن بین المللــی صــدرا بــه لحاظ سیســتم های‬ ‫صوتی و تصویری حرفه ای یکی از منحصربه فردترین سالن های‬ ‫کشــور اســت و با توجه به حضور اقای ناظم الشریعه سرمربی‬ ‫تیم فوتســال کشــور در صدرا شاهد اتفاقات خوبی در این شهر‬ ‫بودیم ازجمله مقام اولی تیم نوجوانان صدرا در رشته فوتسال‬ ‫م در ادامه هم‬ ‫در سال گذشته و راه یابی به لیگ برتر و امیدواری ‬ ‫برای ارتقاء ورزش استا ن و ورزش محبوب فوتبال این هفته نیز‬ ‫با برد تیم فجر شهید سپاسی شاهد صعود این تیم به لیگ برتر‬ ‫همباشیم‪.‬‬ ‫افتتاح فاز اول بزرگ ترین مجتمع فرهنگی و مذهبی‬ ‫صدرا تا سه سال دیگر‬ ‫اودر خصوصوضعیتپروژهمصالنماز جمعهشهرصدرانیز‬ ‫گفت‪ :‬این مصال در واقع یک مجتمع فرهنگی و مذهبی است‬ ‫که در کنار مصال دارای بخش های مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫کتابخانهاست‪.‬اینپروژهازلحاظمعماریتلفیقمعماریسنتی‬ ‫و مدرن و به عنوان نشانه ای برای شهر صدراست که امیدواریم‬ ‫ظرف مدت‪ ۳‬سال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫حاجیپور افزود‪:‬مجتمعجامعفرهنگیمذهبیشهرجدید‬ ‫صــدرا‪ ،‬بــا زیربنــای بال غبــر ‪ ۱۸۰۰۰‬مترمربع‪ ،‬ب هصــورت ‪ 5‬طبقه‬ ‫به عنــوان یــک مجموعه چند عملکردی ترکیبــی‪ ،‬دارای فضای‬ ‫پیش بینی شدهشبستان‪،‬صحن هایمسقفوروباز‪ ،‬کتابخانه‪،‬‬ ‫ســالن اجتماعات و مرکز همایش ها‪ ،‬مرکز اموزش علوم دینی‪،‬‬ ‫موزه قرانی و بخش های اداری است‪ .‬طراحی مجموعه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵-۱۳۹۶‬توســط گروه مهندسین مشاور فربوم شهر پارس‬ ‫صورت گرفته و بعد از تائید طرح در کمیته تخصصی مساجد‬ ‫شهرهایجدیدکشور‪،‬نقشه هابهتصویبسازماننظام مهندسی‬ ‫ساختماناستانفارسرسیدهاست‪.‬باانتخابپیمانکار‪،‬عملیات‬ ‫اجرایی پروژه در سال ‪ ۱۳۹۹‬شروع شده و برنامه ریزی شده تا در‬ ‫یک بازه زمانی‪ ۵‬ساله پروژه به بهره برداری کامل برسد‪.‬‬ ‫معارضین و تملک بزرگ ترین مشکل سر راه اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی شهر صدرا‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران صدرا در خصوص علت و چرایی‬ ‫معطل ماندن برخی پروژه ها نیز گفت‪ :‬در رابطه با تامین اعتبار‬ ‫و ساخت پروژه ما مشکلی نداریم اما مسائل دیگری مانند عدم‬ ‫تعامل و همکاری های بین بخشــی مهم ترین چالش در تاخیر‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی بوده اســت‪ .‬به عنوان مثال ما بزرگراه‬ ‫شهید سپهبد قاسم سلیمانی را که طول ان دو برابر بزرگراه صدرا‬ ‫به دو کوهک بود و دو تقاطع غیر همســطح با پیچیدگی های‬ ‫فنی خاص خود داشــت ظرف دو ســال ســاختیم که یک رکورد‬ ‫است یا یک مجتمع اموزشی را سال ‪ ۹۷‬چهارماهه ساختیم اما‬ ‫خـــبر‬ ‫پارک علم و فناوری و کارخانه نواوری اشاره کرد که تمامی‬ ‫این عوامل می توانند جهش فناوری را در استان فارس ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬معاون رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬نگاه مدیران دولتی و‬ ‫دانشــگاهیان به شرکت های دانش بنیان تغییر اساسی کرده‬ ‫اســت بااین حال هنوز هم اســتان فارس فاصله معناداری تا‬ ‫جایــگاه اصلــی خــود در حــوزه فنــاوری اطالعــات دارد‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬حوز ههــای دفاعی نیازهــای خــود را از طریق‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان تامیــن می کنــد و الزم به یــاداوری‬ ‫اســت که دولت نیز در تالش اســت تا زیرســاخت های الزم‬ ‫یهــای نویــن در کشــور را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بــرای توســعه فناور ‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ازجمله موضوعاتی که باید در ســطح اســتان فارس به‬ ‫ان توجــه ویــژه ای شــود ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در‬ ‫حوزه فناوری اطالعات است که با توجه به رشد قابل توجه‬ ‫شــرکت های فناور و دانش بنیان در ســطح اســتان فارس این‬ ‫انتظــار وجــود دارد که بخش خصوصی نیز توجه ویژه ای به‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشد‪ .‬ستاری معتقد است‬ ‫کــه پارک های علم و فنــاوری نباید تنها فعالیت های خود را‬ ‫محصــور به فضای پارک های علــم و فناوری کنند بلکه باید‬ ‫چتر و نرم افزاری حمایت خود را در تمام شهر بگسترانند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳۰‬محکوم بهقصاصبامصالحهاز طنابدار رهایییافتند‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس گفت‪ :‬از ابتدای ســال‬ ‫جاری تاکنون ‪ ۳۰‬فقره قتل عمد در فارس به مصالحه رسیده‬ ‫اســت و بــا برقــراری صلــح و ســازش محکومان به قصــاص از‬ ‫طناب دار رهایی یافته اند‪ .‬حجت االسالم سید کاظم موسوی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برقراری صلح و سازش در پرونده های قضایی‬ ‫از اولویت های مجموعه محسوب می شود و استان فارس در‬ ‫هفت ســال متوالی موفق به کســب رتبه برتر در زمینه صلح‬ ‫و ســازش در پروند ههــای قتل شــده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــورای حل اختالف با بهره مندی از ظرفیت افراد توانمند و‬ ‫ک مسئله معارضین ملکی و‬ ‫برای ساخت محور صدرا ‪ -‬دوکوه ‬ ‫تاسیســاتی و عدم همکاری شــهرداری شیراز در بخشی از مسیر‬ ‫منجر به طوالنی شدن اجرای پروژه شد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به پیشــرفت ‪ ۸۰‬درصدی محور صدرا دوکوهک‬ ‫افــزود‪ :‬زمانــی کــه بزرگراه صــدرا دوکوهک را شــروع کردیم این‬ ‫محور مانند یک مســیر روســتایی بــود که ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬متر عرض که‬ ‫هرروز شــاهد حوادث ناگواری در ان بودیم اما امروز این محور‬ ‫تبدیل به بزرگراهی با عرض متوســط ‪ ۵۵-۶۵‬متر شــده و دلیل‬ ‫طوالنی شدن زمان اجرای ان وجود انبوهی از معارضین بود که‬ ‫یک پروژه را تبدیل به ‪ ۶‬پروژه کرد و جابجایی همه تاسیسات‬ ‫ان از خط انتقال اب گرفته تا برق‪ ،‬گاز و مخابرات توسط شرکت‬ ‫ک ادامه مسیر‬ ‫عمران انجا م شد و حتی مجبور شدیم برای تمل ‬ ‫یــک و نیــم کیلومتــر از محــور را کــه در محــدوده شــیراز بود به‬ ‫م و با این اقدامات امیدواریم حداکثر‬ ‫محدوده صدرا الحاق کنی ‬ ‫تا دهه فجر امسال شاهد بهره برداری کامل از این محور باشیم‪.‬‬ ‫دکتــر حاجی پــور ادامه داد‪ :‬همچنین امیدواریم با توجه به‬ ‫اینکه شرکت عمران صدرا در ساخت ازادراه شیراز به اصفهان نیز‬ ‫مشارکت دارد به زودی کلنگ اتصال صدرا به ازادراه اصفهان شیراز‬ ‫از سمتغربشهرصدرابهطول‪ ۱۱‬کیلومتربهزمینزدهشود‪.‬‬ ‫و هزینه اجرای اولیه ان‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان است که با درنهایت با‬ ‫ضرایب تعدیل و سایر موارد به‪ ۳۵۰‬میلیارد می رسد‪.‬‬ ‫او با اشاره به فعالیت ‪ ۸۰‬دستگاه ماشین االت و ‪ ۱۱۰‬نیروی‬ ‫انســانی در ایــن پــروژه گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد این پــروژه در‬ ‫محدوده شهر صدراست که مشکل معارضین و مورد مسیر ان ها‬ ‫لشــده است‪ ،‬اما مشــکل در ‪ ۴۰‬درصد دیگر مسیر که شامل‬ ‫ح ‬ ‫‪ ۴‬و نیم کیلومتر در محدوده شهر شیراز است بوده و مسئولین‬ ‫مدیریــت شــهری شــیراز در زمینــه رفــع معارضین انجــا تاکنون‬ ‫همکاری نداشــتند‪.‬مدیرعامل شــرکت عمران صدرا با اشــاره به‬ ‫پیشرفت‪ ۸‬درصدیپروژه گفت‪:‬امیدواریممسئولینشیراز نیزدر‬ ‫بحث رفع معارضین این محور کالن نگری داشته باشند چراکه‬ ‫اجرای این محور حتی می تواند برای ان ها نیز درامدزایی داشته‬ ‫باشد که اگر این تعامل و هماهنگی دوسویه صورت گیرد این‬ ‫پروژه در زمان خود به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫او در خصوص هزینه تملک پروژه های مورد مسیر در صدرا‬ ‫نیــز گفت‪ :‬در بحث محور قره پیری در بخشــی از پــروژه که در‬ ‫صدراست چون اوقافی بود توافقات الزم صورت گرفت ه و حتی‬ ‫برای اراضی مسیر هم هزینه ای ندادیم چراکه خود مالکین هم‬ ‫می دانند ارزش افزوده ای که اجرای این مسیرها برای ان ها دارد‬ ‫چندین و چند برابر هزینه تملک ان است و در واقع ما برای ان ها‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کرده ایم‪ ،‬پس برای خود مالکین هم بهتر این‬ ‫است همکاری الزم برای اجرا داشته باشند‪.‬‬ ‫باالخره صدرا صاحب ارامستان می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران صدرا در خصوص بحث قدیمی‬ ‫ارامستانصدرانیز گفت‪:‬از گذشتهمردمصدراهموارهمطالباتیرا‬ ‫داشتند کهبه تدریجهمهان هابراوردهشدامایکیازقدیمی ترین‬ ‫ان ها که هنوز محقق نشده بحث ارامستان است که به دلیل‬ ‫درگیری دستگاه های مختلف با مشکل مواجه شده است و در‬ ‫اخرین مورد هم به دلیل تعارضات مالکیتی در مجموعه اوقاف‬ ‫بــار دیگــر متوقف شــد‪.‬حاجی پــور افــزود‪ :‬در راســتای رفع این‬ ‫مشــکل با اداره کل اوقاف اســتان تفاهم شد که زمین موردنظر‬ ‫در دامنه ارتفاعات جنوب شــرق صدرا برای ســاخت ارامســتان‬ ‫فعال تحویل شهرداری شود و به موازات ان پرونده اختالف میان‬ ‫اوقاف و مستاجرین هم پیگیری شود و درنهایت بر اساس رای‬ ‫مرجعقضاییشرکتعمرانحقوقذینفعانراپرداختنماید‪.‬‬ ‫پــروژه شــاخص دیگر عمــران صدرا در فــاز ‪ ۲‬و در قالب یک‬ ‫مجتمــع فرهنگــی مذهبــی تعریف شــده که ســال گذشــته به‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ .‬او در خصــوص مجتمع فرهنگی و مذهبی‬ ‫صدرا هم گفت‪ :‬فرهنگ سرا و مجتمع قرانی امام حسین یکی‬ ‫دیگر از پروژه های چندســاله اخیر در شــهر صدرا که در راســتای‬ ‫سیاست اجتماعی فرهنگی و هویت بخشی و توسعه فرهنگی‬ ‫و ارتقاء ســرمایه اجتماعی شــهر برنامه ریزی و اجراشــده اســت‬ ‫مجموعهفرهنگیامام حسینو کتابخانهشهدایسالمتاست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی از مهم تریــن پروژه های مــا در حوزه رفاهی‬ ‫شهر صدرا توسعه اک و پارک این که در این راستا با شهرداری صدرا‬ ‫توافــق کردیــم کــه ما ‪ ۲۵‬هکتــار دیگر از این پــارک خطی را که‬ ‫‪ ۵‬برابــر مســاحت فعلــی این پارک اســت را تحت عنــوان (بوم‬ ‫بومســتان) اجرا کرده و تحویل شــهروندان بدهیم و این جزو‬‫پروژه های دارای اولویت مجموعه شرکت عمران صدرا است که‬ ‫به زودی عملیات اجرایی ان را اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ارزوی ‪ ۲۰‬ساله ای که دو سال دیگر براورده می شود‬ ‫محــور قــره پیری دیگــر پروژه ای بــود که خبرنــگاران در این‬ ‫بازدیــد از رونــد اجرایی ان از نزدیــک بازدید کردند پروژه ای که‬ ‫بی شک یکی از مهم ترین پروژه های طی چند دهه اخیر است و‬ ‫از ان به عنوان ارزوی ‪ ۲۰‬ساله مردم صدرا هم یاد می شود‪ ،‬حال‬ ‫اما پس از سال ها کشمکش باالخره عملیات اجرایی این پروژه‬ ‫اواخر سال گذشته اغاز شد‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران صدرا در‬ ‫خصــوص ایــن پروژه هم گفت‪ :‬این پروژه به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر از‬ ‫بهمن ماه سال قبل اغازشده و در سه فاز به اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫حاجی پور تصریح کرد‪ :‬مدت زمان اجرای این پروژه ‪ ۲۴‬ماه‬ ‫خـــبر‬ ‫فاصله فارس تا جایگاه اصلی خود در حوزه فناوری زیاد است‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور گفــت‪ :‬فــارس‬ ‫فاصلــه زیــادی تا جایگاه اصلــی خود در حوزه فنــاوری دارد‬ ‫و باید باهم افزایی فارس را به جایگاه اصلی خود رســاند‪.‬‬ ‫سورنا ستاری گفت‪ :‬پویایی و حرکت قابل توجهی در استان‬ ‫فــارس در راســتای توســعه شــرکت های دانش بنیــان صورت‬ ‫گرفته اســت بااین حال هنوز هم پارک علــم و فناوری دارای‬ ‫عقب ماندگی تاریخی است و امید است این مشکل برطرف‬ ‫تهــای خوبــی در ســطح‬ ‫شــود‪ .‬ســتاری ادامــه داد‪ :‬فعالی ‬ ‫اســتان فارس در راســتای توســعه فناوری انجام گرفته اســت‬ ‫که ازجمله این فعالیت ها می توان به توســعه دره نواوری‪،‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫معتمدان و ریش سفیدان برای برقراری صلح و سازش و ترغیب‬ ‫هم نوعان به گذشت گام مهمی برداشته و اثار و ثمرات ان‬ ‫در جامعه مشــهود است‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری تا پایان خردادماه تعداد ‪ ۶۲‬هزار فقره پرونده به مرکز‬ ‫توســعه حل اختالف اســتان واردشــده و از این تعداد بیش از‬ ‫‪ ۳۷‬هزار فقره پرونده قابلیت صلح و ســازش را داشــته است‬ ‫که تالش می شود در مسیر سازش قرار گیرد و منجر به مصالحه‬ ‫شــود‪ .‬موســوی بــا اشــاره به اهــداف راه انــدازی ســتاد صبر در‬ ‫کشــور نیز گفت‪ :‬مهم ترین هدف تشــکیل این ستاد گسترش‬ ‫فرهنگ صلح و سازش و ارتقای فرهنگ مدارا و مروت‪ ،‬کاهش‬ ‫ورودی پرونده در دستگاه قضا و به تبع ان کاستن از جمعیت‬ ‫کیفری زندان هاست که در این راستا نیز مشارکت و همکاری‬ ‫ســازمان ها و نهادها با دســتگاه قضایی موردنیاز اســت‪ .‬او با‬ ‫اشاره به تاکیدات و نگاه ویژه حجت االسالم والمسلمین اژه ای‬ ‫رئیس جدید قوه قضاییه در خصوص لزوم بســط و گســترش‬ ‫فرهنگ صلح و سازش در جامعه‪ ،‬از عموم مردم خواست تا‬ ‫در سال جاری نیز با دستگاه قضایی در مسیر ترویج و توسعه‬ ‫فرهنگ صلح و سازش‪ ،‬تعامل و همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫فراخوان‪ ۱۱‬طرح سرمایه گذاری در موقوفات استان اعالم شد‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس از اعالم فراخوان‬ ‫طرح های ســرمایه گذاری در موقوفات این اســتان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر داد‪ .‬حجت االسالم سید عباس موسوی در حاشیه بازدید از‬ ‫مجموعه کاروانسرای تاریخی ایزدخواست فارس اظهار داشت‪:‬‬ ‫به منظور ایجاد ارزش افزوده برای موقوفات اســتان و کمک به‬ ‫چرخه تولید و اشــتغال ‪ 11‬طرح ســرمایه گذاری ویژه موقوفات‬ ‫حهــا در قالب پروژه های‬ ‫فارس تهی هشــده که هم اکنون این طر ‬ ‫سرمایه گذاری اماده واگذاری به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این طرح ها شامل برخی از موقوفات عرصه و اعیان‬ ‫وقف ازجمله کاروانسراهای تاریخی بســته فاریاب در الرستان‪،‬‬ ‫کاروانسرای تاریخی خانه زنیان که دارای موقعیت گردشگری و‬ ‫مربوط به عصر صفویه با معماری منحصربه فرد سنتی است و با‬ ‫داشتن امکانات و زیرساخت های شهری و قرارگرفته در موقعیت‬ ‫مناســب جغرافیایــی مــکان مناســبی جهــت ســرمایه گذاری در‬ ‫حوزه های گردشــگری و بوم گردی اســت‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور‬ ‫خیریهاستانفارسبابیاناینکهبرخیازاینپروژه هاشاملاحداث‬ ‫واحدهای مسکونی و تجاری است گفت‪ :‬پروژه‪ 39‬واحدی کوی‬ ‫وحدت شیراز که از محل موقوفه حاج خلیل زالی و با مساحت‬ ‫‪ 7145‬مترمربــع جهــت ســرمایه گذاری اماد هشــده ازجملــه ایــن‬ ‫پروژه هاستضمنانکهطرحاحداث‪173‬واحدمسکونیموقوفه‬ ‫عمرانمساجدواقعدرمنطقهجبلدراکشیرازنیزبههمینمنظور‬ ‫کارشناسی شده و اماده جهت واگذاری به سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصیاست‪.‬موسویبااشارهبهقرارگرفتهوموقعیتمناسب‬ ‫موقوفه زالی جهت ســرمایه گذاری در شــهر صدرا گفت‪ :‬احداث‬ ‫‪ 260‬واحــد تجــاری‪ ،‬خدماتی و اداری در این شــهر با زیربنای‪24‬‬ ‫هزار و‪ 378‬مترمربع و همچنین اغاز عملیات احداث مجموعه‬ ‫بزرگپرورشگاهموقوفهمرحومحاجخلیلزالیاز دیگرطرح های‬ ‫سرمایه گذاری در شهر صدرا برای سال جاری خواهد بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫اوقاف استان فارس با ابراز خرسندی از ورود سازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریهبهعرصه هایسرمایه گذاریدر سال هایاخیروتوجهویژه‬ ‫به رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت‬ ‫موقوفات کشور گفت‪ :‬به همین منظور در سال ‪ 94‬کاروانسرای‬ ‫تاریخیایزدخواستفارسکهیکیاززیباترینومنحصربه فردترین‬ ‫کاروانســراهای عصر صفوی اســت؛ پس از اخذ مجوزهای الزم از‬ ‫سازمان اوقاف در قالب قرارداد ‪ BOLT‬و با کاربری گردشگری و‬ ‫بوم گردیبهسرمایه گذاربخشخصوصیواگذارشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساخت کتیبهسقفضریحشهدای کربالدر پادگانزرهییک افتخار بود‬ ‫فرمانده ارشد اجا در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفــت‪ :‬ســاخت کتیبه ســقف ضریح مطهــر شــهدای کربال در‬ ‫پادگان زرهی شیراز‪ ،‬یک افتخار برای کارکنان ارتش محسوب‬ ‫می شود‪ .‬امیر سرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی در حاشیه بازدید‬ ‫از کتیبه ســقف ضریح مطهر شــهدای ‪ ۷۲‬تن حرم مطهر امام‬ ‫حسین (ع)‪ ،‬گفت‪ :‬استقرار کارگاه ساخت این کتیبه مطهر در‬ ‫مرکــز دانشــکده علــوم و فنون زرهی ارتش یک توفیق بســیار‬ ‫مهم و الهی بود که نصیب ارتش شد‪ .‬رضایی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به درخواســت مدیریت ستاد بازســازی عتبات عالیات استان‬ ‫فارس در خصوص اختصاص فضای امن و دارای امکانات برای‬ ‫ســاخت این اثر فاخر و هنری‪ ،‬این درخواســت مورد استقبال‬ ‫فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش امیر حیدری قرار گرفت‬ ‫و همه مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران‬ ‫در استان فارس همکاری مجدانه را در جهت ساخت این اثر‬ ‫منحصربه فرد به کار گرفتند‪ .‬امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی با‬ ‫اشاره به اینکه ساخت این کتیبه در پادگان زرهی ارتش باعث‬ ‫ایجاد فضای معنوی بســیار خوبی در ســطح مجموعه ارتش‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارکنان والیتمدار ارتش به صورت روزانه از این‬ ‫قطعه بهشتی در حال ساخت زیارت می کردند و برکات این‬ ‫زیارت معنوی برای تمامی خانواده های معزز ارتشیان قهرمان‬ ‫یک فیض عظیم بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫دخیا به دنبال پیراهن شماره‬ ‫یک یونایتد‬ ‫داویــد دخیــا‪ ،‬درواز هبــان‬ ‫روز پیش از اغاز این رقابت ها‬ ‫منچستریونایتد‪،‬تعطیالتخود‬ ‫دچــار مصدومیــت از ناحیــه‬ ‫را کوتاه کرد و زودتر به منچستر‬ ‫لگن شده بود‪ .‬دروازه بان ‪24‬‬ ‫شفصل‬ ‫بازگشتتاتمریناتپی ‬ ‫ساله یونایتد پیشاپیش فصل‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫گرف‬ ‫خــود را باهــدف پــس‬ ‫جدید به تمرینات بازگشته و‬ ‫دخیا‬ ‫پیراهــن شــماره یــک یونایتــد‬ ‫احتماال همین موضوع باعث‬ ‫از دیــن هندرســون اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫شــده تــا دخیــا نیــز تصمیــم‬ ‫داوید دخیا در طول‪ 12‬ماه گذشته افت عجیبی بگیرد تعطیالت خود را کوتاه کند‪ .‬دروازه بان‬ ‫را تجربه کرد و پس از یک ســری از نمایش های اسپانیایی تصمیم دارد تا پیش از شروع فصل‬ ‫پراشتباه جایگاه خود درون دروازه شیاطین سرخ جدید با جلب نظر اوله گنار سولسشر‪ ،‬حضور‬ ‫را بــه رقیــب جوانش‪ ،‬دیــن هندرســون‪ ،‬واگذار خود درون دروازه شیاطین سرخ در اولین بازی‬ ‫کــرد‪ .‬دخیا در طــول رقابت های یــورو ‪ 2020‬نیز فصــل مقابل لیــدز را تضمین کند‪ .‬دخیا فصل‬ ‫به نیمکت تیم ملی اسپانیا میخکوب شده بود گذشــته از اوج خــود فاصلــه بســیار داشــت و‬ ‫و لوییز انریکه‪ ،‬ســرمربی الروخا‪ ،‬ترجیح داد تا روزهــای کابــوس وارش با فاجعه شکســت در‬ ‫در طول این تورنمنت از اونای ســیمون درون ضربات پنالتی برابر ویارئال در فینال لیگ اروپا‬ ‫دروازه استفاده کند‪ .‬انتظار می رفت که دخیا تکمیل شــد‪ .‬دخیا نتوانســت حتی یکی از ‪11‬‬ ‫اوایل ماه اگوســت به منچســتر بازگردد اما او ضربــه پنالتــی ویارئال را بگیــرد و ضربه پنالتی‬ ‫پس از تنها دو هفته تعطیالت ترجیح داد که خــودش را هــم خراب کرد تــا جام قهرمانی را‬ ‫تمرینــات خود با باشــگاه را شــروع کند‪ .‬یکی دو دستی تقدیم شاگردان اونای امری کند‪ .‬او‬ ‫از منابــع نزدیــک به باشــگاه یونایتد ب هســان این فصل اما در ادامه تالش های یونایتد برای‬ ‫گفــت‪« :‬داویــد می خواهد تــا دوبــاره اماده و کســب جام مشــتاق است تا نقشی کلیدی در‬ ‫ســرحال برگــردد‪ .‬او راحت می توانســت ســه این تیم داشته باشد‪ .‬شیاطین سرخ با جیدون‬ ‫هفته استراحت کند اما می داند که هندرسون ســانچو‪ ،‬ســتاره بروســیا دورتموند‪ ،‬بــه توافق‬ ‫نیــز به اندازه او مصمم اســت تا خــودش را به رســیده اند و به نظر می رســد که رافائل واران‪،‬‬ ‫سولسشــر ثابــت کنــد‪ ».‬دیــن هندرســون امــا مدافع رئال مادرید‪ ،‬نیز در راه پیوستن به یونایتد‬ ‫مجبور شــده بود مســابقات انگلیــس در یورو اســت‪ .‬دو بازیکنــی کــه ممکن اســت قطعات‬ ‫‪ 2020‬را از خانــه تماشــا کنــد چراکــه تنها چند گمشدهپازلقهرمانیدخیاویارانشباشند‪.‬‬ ‫رونالدو پردرامدترین بازیکن جهان‬ ‫پس از مسی‬ ‫یشــود کــه لیونــل‬ ‫گفتــه م ‬ ‫فوتبالیست دنیا از راه فوتبال و‬ ‫مســی در اســتانه بســتن یــک‬ ‫باشگاهش یعنی بارسلونا بود‬ ‫قراردادجدیدباباشگاهبارسلونا‬ ‫و پــس از او کریســتیانو رونالدو‬ ‫استکهالبتههنوزچنیناتفاقی‬ ‫و نیمار جونیور قرار داشتند؛ اما‬ ‫رخ نــداده اســت و لئــو مســی‬ ‫اکنون که لیونل مسی قراردادی‬ ‫رونالدو‬ ‫پس ازاینکهقراردادشباباشگاه‬ ‫با بارســلونا نــدارد و حقوقی از‬ ‫بارســلونا خاتمــه یافــت‪ ،‬هنوز‬ ‫این باشــگاه دریافت نمی کند‪،‬‬ ‫با باشگاهی قرارداد نبسته است و یک بازیکن کریستیانورونالدوبهصدر لیستپردستمزدترین‬ ‫لشــده اســت‪ .‬کریســتیانو‬ ‫ازاد محسوب می شود و بدین ترتیب دستمزدی بازیکنان جهان منتق ‬ ‫از هیچ باشگاهی دریافت نمی کند‪ .‬لیونل مسی رونالــدو در حال حاضر ســاالنه ‪ 31‬میلیون یورو‬ ‫زمانی که تحت قرارداد باشگاه بارسلونا بود‪ ،‬در از باشــگاه یوونتــوس دریافــت می کنــد و بدین‬ ‫میان بازیکنان دنیای فوتبال بیشترین دستمزد را ترتیب پردرامدترین بازیکن جهان از راه فوتبال‬ ‫دریافــت م ‬ ‫یکــرد و بدیــن ترتیــب پردرامدترین وباشگاهشاست‪.‬‬ ‫تعیین قهرمان نزدیک می شود‬ ‫حاج صفی با ‪ 300‬هزار‬ ‫یورو در ا‪.‬ا‪.‬ک اتن‬ ‫سپاهان چشم انتظار‬ ‫لغزش پرسپولیس‬ ‫سپاهان همچنان امیدواراست‬ ‫ســپاهان برای قهرمانــی فــارغ از نتایج خود‪،‬‬ ‫باید چشــم بــه نمایش های پرســپولیس بــدوزد‪.‬‬ ‫چراکه اگر شــاگردان یحیی گل محمــدی ‪ 9‬امتیاز‬ ‫بــه دســت اورند‪ ،‬در هر حالتــی قهرمان خواهند‬ ‫شــد و نتایــج ســپاهان تفاوتــی در جــدول ایجاد‬ ‫نخواهــد کرد‪ .‬سرخ پوشــان تهرانــی در نیم فصل‬ ‫نســازی‪ ،‬تراکتــور و پیــکان را شکســت‬ ‫اول ماشی ‬ ‫دادند و باید دید که ایا موفق به این کار خواهند‬ ‫شد یا خیر؟‬ ‫سپاهان محک‪ .‬م به شکست پدیده‬ ‫ســپاهان اگر حتی یک امتیاز از دست بدهد‪،‬‬ ‫نزدیــک به نیمی از شــانس قهرمانی را از دســت‬ ‫خواهــد داد و در ان صــورت بایــد منتظــر لغــزش‬ ‫پرســپولیس در دو بازی باشــد که با توجه به یک‬ ‫نســازی وبرتری احتمالــی‪ ،‬اتفاق‬ ‫تقابــل بــا ماشی ‬ ‫دور از انتظاری خواهد بود‪ .‬سپاهان در دور رفت‬ ‫مقابل شهرخودرو شکست خورد و حاال باید این‬ ‫تیم را شکست دهد چراکه در صورت یک باخت‬ ‫از سوی سپاهان‪ ،‬شاگردان نویدکیا باید منتظر یک‬ ‫باخت و مساوی از سوی پرسپولیس یا سه تساوی‬ ‫در کارنامه این تیم بمانند‪.‬‬ ‫جدول لیگ این هفته شاید تغییر کند‬ ‫ایــن هفته می تواند سرنوشــت لیــگ برتر تا‬ ‫حدی مشــخص شود‪ .‬اگر پرسپولیس و سپاهان‬ ‫هــر دو برنــده بــازی شــوند‪ 54 ،‬حالــت باقــی‬ ‫خواهــد ماند که دوباره شــانس پرســپولیس در‬ ‫ایــن جــدول بیشــتر خواهــد بــود؛ امــا ا گــر این‬ ‫هفتــه یکــی از دو تیــم لغزشــی داشــته باشــند‬ ‫و تیــم دیگــر بــه پیــروزی برســد‪ ،‬در ان صورت‬ ‫تکلیــف لیــگ شــاید تــا حــدی مشــخص شــود‪.‬‬ ‫ب هطــور مثــال تســاوی یــا شکســت ســپاهان و‬ ‫پیروزی پرسپولیس‪ ،‬اختالف را به ‪ 4‬یا ‪ 5‬امتیاز‬ ‫افزایــش می دهــد کــه در ایــن حالــت قرمزهــا‬ ‫فرصــت مســجل کــردن قهرمانــی در ورزشــگاه‬ ‫ازادی را خواهنــد داشــت‪ .‬حــال طــرف دیگــر‬ ‫ماجرا‪ ،‬تســاوی یا باخت پرســپولیس و پیروزی‬ ‫سپاهان است که صدرنشین را تغییر می دهد‪.‬‬ ‫شانس قهرمانی پرسپولیس بیش تر است‬ ‫از ‪ 81‬حالت موجود‪ ،‬بیش از ‪ 64‬درصد از ان‬ ‫حکم به قهرمانی پرسپولیس می دهند‪ .‬به عبارتی‬ ‫سرنوشت پرسپولیس در دست خود این تیم است‬ ‫و کســب ســه پیروزی‪ ،‬پنجمین قهرمانی متوالی‬ ‫را بــه نــام ایــن تیم می زند‪ .‬نکته مهــم اینکه اگر‬ ‫پرســپولیس دو بازی پیش روی خود را با پیروزی‬ ‫پشــت ســر بگذارد‪ ،‬با توجه به تقابل سپاهان در‬ ‫مشهد و همچنین رویارویی با ذوب اهن‪ ،‬شانس‬ ‫بیشتری هم داشته باشد؛ اما برای شاگردان محرم‬ ‫نویدکیا هیچ چیز تمام نشــده‪ .‬یک برد در مقابل‬ ‫شهرخودرو و سپس پیروزی در برابر ذوب اهن که‬ ‫به نظر شــانس بقایش افزایش یافتــه‪ ،‬این تیم را‬ ‫در مقابل اســتقاللی قــرار می دهد که نتایج لیگ‬ ‫برتــر اهمیــت چندانــی برایــش نــدارد و همیــن‬ ‫موضوع به نفع ســپاهان خواهد بود‪ .‬نکته مهم‬ ‫این که پرسپولیس باید با پیکان و تراکتوری بازی‬ ‫کنــد که حداقل تاکنون‪ ،‬شــانس کســب ســهمیه‬ ‫دارنــد‪ .‬خوش شانســی پرســپولیس می توانــد این‬ ‫باشــد که پیکان نیز مثل ماشین ســازی‪ ،‬تکلیفش‬ ‫تا پیش از دیدار با این تیم مشخص شود‪ .‬نباید‬ ‫فرامــوش کرد کــه دراین بین مولفه هــای دیگری‬ ‫هــم هســتند‪ .‬ازجملــه میزبانــی‪ ،‬انگیــزه تیم ها‪،‬‬ ‫مصدومیــت بازیکنان‪ ،‬امادگی مهره ها‪ ،‬شــرایط‬ ‫زمین و‪...‬؛ بنابراین این اعداد نمی تواند شــانس‬ ‫قهرمانی یا احتماالت صدرنشینی را بازتاب دهد‬ ‫و تنها نشان دهنده حاالتی است که امکان دارد‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-832‬شماره‪ ، 140060302006002060:‬تاریخ‪ 1400/03/02 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1399114402006002004‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم عباس خوانساری ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به‬ ‫ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با‬ ‫سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوئسطه از حمید عموتقی و‬ ‫فاطمه وطنخواه ثبت در صفحه ‪ 140392‬و ‪ 1919‬و ‪ 103918‬ثبت در صفحه ‪ 218‬دفتر ‪ 711‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عباس خوانساری ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪1130134156‬‬ ‫کدملی ‪ 1130134156‬صادره فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪147.70‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1996‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 7/20‬متر دیواریست به دیوار پالک‬ ‫‪ ، 87/4395‬شرقًا به طول ‪ 20/13‬متر دیواریست به دیوار پالک ‪ ، 87/1996‬جنوبًا به طول ‪ 7/40‬متر‬ ‫درب و دیواریست به کوچه بن بست ‪ 5‬متری ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/37‬متر دیواریست به دیوار و دیواریست‬ ‫اشتراکی به خانه پالک ‪ 87/5935‬مفروض از ‪ 1996‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/13 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/28 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1158419‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-996‬چون ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پالک شماره ‪ 427/1‬واقع در قطعه ‪ 11‬نجفاباد‬ ‫بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه امینی فرزند احمد و غیره در جریان ثبت‬ ‫است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت‬ ‫و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/05/26‬ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر‬ ‫در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت‬ ‫مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/04/28 :‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک نجف اباد‪ -‬حجت اله کاظم زاده ‪/1164959‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدوداختصاصی‬ ‫‪ -9-1001‬چون ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پالک شماره ‪ 427/2‬واقع در قطعه ‪ 11‬نجف اباد‬ ‫بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه امینی فرزند احمد و غیره درجریان ثبت‬ ‫است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت‬ ‫و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/05/26‬ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر‬ ‫در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت‬ ‫مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/04/28 :‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک نجف اباد‪ -‬حجت اله کاظم زاده ‪/1165048‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-997‬شماره‪ ، 140060302006002626 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1400114402006000002‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره فرعی ‪ 1156‬و ‪ 1219‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫به موجب سند ‪ 1282‬و به موجب سند ‪ 47467‬مورخ ‪ 99/12/18‬دفتر ‪ 35‬مقدار ‪ 0/7820‬سهم از ‪ 6‬سهم‬ ‫‪ 119/1219‬خریداری و به موجب سند فوق از خسرو حاج باقری خریداری و به موجب قولنامه به متقاضی‬ ‫واگذار شده و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 96/50‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1219‬و ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول‬ ‫‪ 6/23‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 15/00‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا‬ ‫به طول ‪ 6/35‬متر به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/80‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1165049‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-999‬شماره‪ ، 140060302006002616 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1400114402006000001‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه‬ ‫ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند‬ ‫الکترونیکی ‪ 1282‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از‬ ‫عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 86/82‬مترمربع پالک شماره ‪ 1156‬فرعی از ‪ 119‬اصلی واقع در صحرای‬ ‫بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/20‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 16/50‬متر دیواریست‬ ‫اشتراکی با باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 5/15‬متر به دیوار پالک باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/20‬متر دیوار‬ ‫به پالک باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1164972‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1003‬شماره‪ ، 140060302006002621 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1400114402006000005‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم خسرو حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 4‬دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب کارگاه پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه‬ ‫ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به‬ ‫صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند‬ ‫‪ 752816‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم خسرو حاجی باقری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1130072002‬کدملی ‪ 1130072002‬صادره فرزند احمدرضا نسبت به ‪ 4‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫کارگاه به مساحت ‪ 603/24‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در صحرای بیرون اب‬ ‫ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال به طول های ‪ 5/155‬متر و ‪ 5/10‬متر و ‪ 6/35‬متر و ‪ 5/45‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به‬ ‫طول ‪ 27/32‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 22/05‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 27/40‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1165059‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1005‬شماره‪ ، 140060302006002623 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1400114402006000003‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با‬ ‫سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫کارت سبز خودروی پراید سواری سایپا مدل ‪ ۱۳۹۵‬به شماره پالک‬ ‫‪ ۵۱۵‬ج ‪ - ۴۲‬ایران ‪ ۲۶‬به شماره موتور ‪ M13/ 5760242‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAS411100G3625512‬متعلق به اینجانب احمد دهش‬ ‫به شماره ملی ‪ 0670011320‬مدتی است مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم صبوری فرزند ناصر به شماره ملی‬ ‫‪ 1270829327‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علمی‬ ‫کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با‬ ‫شماره ‪ 1395/10/28 -179515000845‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار‬ ‫می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫فغانی داور بازی‬ ‫سرنوشت ساز در اصفهان‬ ‫طبقاعالم کمیتهداورانعلیرضافغانیبازیحساس‬ ‫تیم های ذوب اهن و نساجی را سوت خواهد زد‪.‬علیرضا‬ ‫فغانی که پس از نزدیک به دو سال غیبت با قضاوت‬ ‫بازی شــهراورد به لیگ برتر خلیج فارس بازگشت‪ ،‬حاال‬ ‫یکی از حســاس ترین بازی های هفته بیســت و هشــتم‬ ‫را داوری خواهــد کــرد‪ .‬ان طــور که کمیتــه داوران اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬او داور وســط بازی ذوب اهن و نســاجی خواهد‬ ‫بود که به میزبانی اصفهانی ها در ورزشــگاه فوالدشــهر‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬این مسابقه اهمیت بسیار زیادی در‬ ‫سرنوشت یک تیم سقوط کننده دیگر دارد‪ .‬در این بازی‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬محمد راهی و روح اله شریفی او‬ ‫را همراهی خواهند کرد و حیدر شــکور نیز ناظــر داوری‬ ‫خواهد بود‪ .‬الزم به ذکر است بازی ذوب اهن و نساجی‬ ‫فردابرگزار می شود‪.‬‬ ‫لیگ بیستم به هفته های سرنوشت ساز‬ ‫پس از انجام سه مسابقه مرحله یک چهارم‬ ‫نهایــی جــام حذفــی‪ ،‬فوتبــال ایــران حــاال در‬ ‫شــرایطی بــه اســتقبال ادامــه مســابقات لیــگ‬ ‫برتــر خواهــد رفــت کــه پرســپولیس و ســپاهان‬ ‫دو تیــم دارای شــانس بــرای قهرمانــی در لیــگ‬ ‫بیســتم هســتند و اســتقالل اگرچــه روی کاغــذ‬ ‫هنــوز بــه قهرمانــی امیدوار اســت امــا در عمل‪،‬‬ ‫بایــد منتظــر یــک معجــزه بماند تــا در دو هفته‬ ‫پایانــی نیز این شــانس روی کاغذ را حفظ کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬پرســپولیس‪ ،‬صدرنشــین‬ ‫‪ 58‬امتیــازی لیگ برتر در ســه بــازی پایانی باید‬ ‫نســازی‪ ،‬تراکتور و پیکان قرار گیرد‬ ‫مقابل ماشی ‬ ‫و تنها یک ســفر به تبریز را خواهد داشــت و در‬ ‫دو هفتــه پایانــی‪ ،‬در تهران بــه مصاف حریفان‬ ‫خــود خواهــد رفــت‪ .‬ســپاهان تیــم ‪ 56‬امتیازی‬ ‫لیــگ برتر در ســه بــازی پایانــی به ترتیــب برابر‬ ‫پدیده‪ ،‬ذوب اهن و استقالل قرار خواهد گرفت‬ ‫و بایــد دو بــازی خارج از خانــه را برگزار کند‪ .‬با‬ ‫چشم پوشــی از شــانس انــدک شــاگردان فرهــاد‬ ‫مجیــدی‪ 81 ،‬حالــت مختلــف بــرای معرفــی‬ ‫قهرمــان لیــگ ایران وجود دارد کــه در ادامه به‬ ‫ان پرداخته شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کارت دانشجوئی متعلق به اقای بهنام علیزاده با شماره ملی ‪ 4240255198‬و‬ ‫شماره دانشجویی ‪ 9435052‬متعلق به موسسه اموزش عالی دانش پژوهان‬ ‫پیشرو مفقود گردیده و فاقد هر گونه اعتباری می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می‬ ‫گردد کارت را به صندوق پستی به شماره ‪ 8174714483‬ارسال نماید‪.‬‬ ‫روزنامــه ‪ Forza‬یونــان نوشــت کــه کار انتقال حاج‬ ‫صفی به ا‪.‬ا‪.‬ک اتن تمام شــده و این بازیکن با دســتمزد‬ ‫ســالیانه ‪ 300‬هــزار یــورو‪ ،‬راهــی یونــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه طی روزهای گذشــته اخبار زیــادی پیرامون‬ ‫پیوستن احسان حاج صفی به ا‪.‬ا‪.‬ک اتن در رسانه های‬ ‫یونانــی منتشرشــده‪ ،‬امــا خــود ایــن بازیکــن و مدیران‬ ‫ســپاهان ترجیح داده اند در این خصوص ســکوت کنند‬ ‫و هنوز هیچ کدام از طرفین‪ ،‬دراین باره اظهارنظر رسمی‬ ‫نکرده انــد‪ .‬روزنامــه ‪ Forza‬یونــان در شــماره گذشــته‬ ‫خــود به موضوع حضور حاج صفی در یونان پرداخت‬ ‫و نوشــت‪ :‬ا‪.‬ا‪.‬ک اتــن با احســان حــاج صفی به صورت‬ ‫شــفاهی بــه توافــق رســیده و تنهــا امضــای دیمیتریس‬ ‫ملیسانیدیس مالک باشگاه ا‪.‬ا‪.‬ک برای ثبت رسمی این‬ ‫قرارداد باقی مانده است‪ .‬این روزنامه در ادامه نوشت‪:‬‬ ‫سیاهوزردهااز طریقیکیاز مدیربرنامه هاییونانی که‬ ‫دوستی چندساله ای با حاج صفی دارد‪ ،‬با این بازیکن‬ ‫ایرانی وارد مذاکره شدند و احسان نیز پاسخ مثبت خود‬ ‫برایشکل گیریاینانتقالرابه طرفیونانیدادهاست‪.‬‬ ‫روزنامه ‪ Forza‬در ادامه به حقوق کاپیتان ســپاهان نیز‬ ‫اشاره کرده و نوشته است‪ :‬کار این انتقال شکل گرفته و تا‬ ‫سپتامبر همه چیز رسمی می شود‪ .‬حاج صفی با دستمزد‬ ‫سالیانه‪ 300‬هزار یورویی به اضافه پاداش ها راهی ا‪.‬ا‪.‬ک‬ ‫اتنمی شودضمناینکهباشگاهیونانیمبلغیبابتاین‬ ‫انتقال پرداخت نمی کند و حاج صفی به عنوان بازیکن‬ ‫ازادراهی ا‪.‬ا‪.‬ک می شــود‪ .‬وب سایت ‪ betcosmos‬نیز در‬ ‫این خصوص نوشت که باوجود اعتراض هواداران ا‪.‬ا‪.‬ک‬ ‫بهخریدبازیکنایرانیامامدیرانباشگاهیونانیتصمیم‬ ‫خود برای جذب حاج صفی را گرفته است‪ .‬بر این اساس‬ ‫انتظار می رود با جذب حاج صفی‪ ،‬بازیکن هم پست او‬ ‫یعنی الدر لوپس به فروش برسد‪.‬‬ ‫می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکی‬ ‫‪ 1282‬و قسمتی از ان به صورت مورد تقاضا می باشد و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه شماره ‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن نسبت‬ ‫به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ‪ 83/13‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1156‬از ‪ 119‬اصلی واقع‬ ‫در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/24‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 15/80‬متر‬ ‫دیواریست اشتراکی به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 5/10‬متر به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 16/50‬متر‬ ‫دیواریست اشتراکی به باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1164650‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-994‬شماره‪ ، 140060302006002628 :‬تاریخ‪ 1400/04/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1400114402006000004‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره فرعی ‪ 1292‬و ‪ 1156‬از اصلی ‪ 119‬واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق‬ ‫نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب‬ ‫سند الکترونیکی ‪ 1282‬و به موجب سند ‪ 47467‬مورخ ‪ 99/12/18‬دفتر ‪ 35‬متقاضی ‪ 0/7820‬سهم از‬ ‫‪ 6‬سهم پالک ‪ 1219/119‬و به موجب سند فوق از خسرو حاج باقری که به موجب قولنامه به متقاضی‬ ‫واگذار شده و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا حاجی باقری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 290‬کدملی ‪ 1141463091‬صادره فرزند حسن نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 75/46‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 1156‬و ‪ 1219‬از اصلی ‪ 119‬واقع در صحرای بیرون اب‬ ‫ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال در دو قسمت که قسمت دوم به صورت پخ می باشد به طول های ‪ 2/48‬متر و ‪ 4/20‬متر درب و‬ ‫دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 11/65‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 5/45‬متر به دیوار باقیمانده‬ ‫‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/00‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1165073‬م الف‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 28‬تــیر ماه ‪ 19 / 1400‬جوالی ‪ 8 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1122‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫کمیتهبیمارانصعب العالج‬ ‫استانداری همزمان با هفته‬ ‫تامیناجتماعی‬ ‫جلسه کمیته بیماری های خاص و صعب العالج استانداری همزمان با هفته تامین اجتماعی‬ ‫با حضور استاندار و معاونین سیاسی وامنیتی و اجتماعی ‪-‬مدیر درمان تامین اجتماعی استان و‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع‪-‬مدیر جمعیت هالل احمر استان و مدیر انجمن‬ ‫بیماری های خاص استان در استانداری کرمانشاه به ریاست مهندس بازوند(استاندار کرمانشاه)‬ ‫تشکیلشد‪.‬‬ ‫در این جلســه ضمن گرامیداشــت هفته تامین اجتماعی در خصوص تصمیمات اخذشــده‬ ‫برای تسهیل گری در امر درمان ان گروه از بیماران و چالش های ان ‪،‬مهندس بازوند با اشاره به‬ ‫اهمیت موضوع رسیدگی به درمان بیماران خاص گفت‪:‬با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت‬ ‫بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان برای تکمیل کادر فوق تخصصی برای برخی بیماران‬ ‫خاص‪ ،‬به زودی شاهد خدمت رسانی دقیق تر به این گروه از بیماران خواهیم بود‪ .‬او همچنین با‬ ‫اخذ گزارش از مدیر هالل احمر استان گفت‪ :‬با هموار کردن مسیر جذب اعتبارات الزم و هزینه‬ ‫کرد ان برای بیماران شاهد بهبود یاری رسانی به بیماران خاص و صعب العالج خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاونبنیادمستضعفاندر سفربهشهرستانچاراویماقخبرداد‪:‬‬ ‫تخصیص‪۱۲۵‬میلیاردتوماناعتبار‬ ‫در جهتتحققالگویابادانی‬ ‫وپیشرفتمنطقهچاراویماق‬ ‫منصوریمعاونبنیادمستضعفان‬ ‫و مدیرعامل بنیــاد علوی از تخصیص‬ ‫‪ ۳۰‬میلیاردتوماناعتبار برایپروژه های‬ ‫عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصادی و حوزه های مختلف اموزش‬ ‫و تربیتی شهرستان چاراویماق در سال‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬در حدود ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد تومان ان در سال اول جذب و‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد تومان ان نیز در مسیر اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫در برنام ههــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز بــا‬ ‫توجه به اســتعداد موجود در منطقه‬ ‫و اســتقرار تیــم قــوی اجرایی‪ ،‬شــاهد‬ ‫یــک رشــد ویــژه در بخــش اعتبــارات‬ ‫منطقه چاراویماق بودیم‪ ،‬که در این‬ ‫راســتا ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان بــرای حوزه‬ ‫اعتبــارات هزین ـه ای تخصیص یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنین در حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیز اعتبار برای ســاخت مسکن‬ ‫محرومیــن‪ ،‬مددجویان کمیتــه امداد‬ ‫و افــراد کــم برخــوردار تخصیص یافته‬ ‫اســت‪ .‬مبلــغ ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان نیــز‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه در گام اول‬ ‫تخصیص یافتــه اســت‪ ،‬کــه در کل‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار طی ســال‬ ‫گذشــته و ســال ‪ ،۱۴۰۰‬صــرف تحقــق‬ ‫الگوی ابادانی و پیشــرفت منطقه در‬ ‫همــه حوز ههــا بــا اولویــت فرهنگی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬عمرانی و اقتصادی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬بنیاد علوی نیز از بازوان اجرایی‬ ‫بنیاد مستضعفان‪ ،‬در منطقه به عنوان‬ ‫یک نهــاد و عامل کمک کننــده در کنار‬ ‫دولــت‪ ،‬بــرای پیشــبرد اهــداف مردم‬ ‫در تــاش بــوده و امیــد هســت در‬ ‫طول چهار یا پنج ســال اینده با ایجاد‬ ‫تحول در چهره منطقه‪ ،‬شــاهد رفع و‬ ‫ریش ـه کنی محرومیت باشــیم‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت مهندس منصوری معاون بنیاد‬ ‫مستضعفان و معاونین وی در سفر به‬ ‫چاراویماق‪ ،‬با همراهی مهندس ایت‬ ‫شــاهی از پروژه های محرومیت زدایی‬ ‫نهاد ابادانی و پیشرفت بنیاد علوی در‬ ‫این شهرستان از قبیل کانال کشاورزی‬ ‫میــرزا بیــگ کنــدی‪ ،‬کارگاه فرش بافی‬ ‫و زنبورســتان روســتای دبــردان بازدید‬ ‫بــه عمــل اورد‪ .‬منصــوری مدیرعامــل‬ ‫بنیــاد علــوی بــا حضــور در روســتای‬ ‫گویجــه قلعــه‪ ،‬ضمــن رونمایــی از‬ ‫اسناد پیشــرفت چهل روستای هدف‬ ‫و دیــدار بــا اعضــای کانون پیشــرفت‬ ‫روســتا‪ ،‬از پروژ ههــای ســاخت دیــوار‬ ‫حائــل‪ ،‬خانــه عالــم‪ ،‬احیــای مراتــع‪،‬‬ ‫جــاده بین مزارع و واکسیناســیون دام‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬او در ادامه ضمن بازدید‬ ‫از جــاده دسترســی گویجــه قلعــه به‬ ‫عربشــاهی کــه توســط نهــاد ابادانی‬ ‫ایجادشــده اســت‪ ،‬بــر همــکاری اداره‬ ‫راهــداری در زیرســازی این جاده تاکید‬ ‫کــرد‪ .‬او همچنیــن در بازدیــد از جــاده‬ ‫گردشــگری حاجی اباد و پل نیمه تمام‬ ‫روســتای ابــداالر‪ ،‬دســتورات الزم برای‬ ‫بهســازی راه و تکمیل هر چه سریع تر‬ ‫پــل را بــه نهــاد پیشــرفت و ابادانــی‬ ‫چاراویمــاق صادر نمود‪ .‬منصــوری در‬ ‫ادامــه با حضور در روســتای پیرســقا و‬ ‫ابگرم از زیرساخت های گردشگری این‬ ‫دو روستا بازدید کرد‪ .‬در این بازدید که‬ ‫امام جمعه‪ ،‬فرماندار و فرمانده سپاه‬ ‫نیز حضور داشــتند‪ ،‬مهندس منصوری‬ ‫ضمن تقدیر از همکاری مجموعه های‬ ‫مختلف‪،‬برتعاملبیش ازپیشوایفای‬ ‫نقش ادارات کل برای تخصیص سهم‬ ‫مشارکتموردتفاهمتاکید کرد‪.‬‬ ‫تخصیص یک دستگاه ماشین‬ ‫تانکر اب بنز به شهرستان‬ ‫چاراویماق‬ ‫مهنــدس ایــت شــاهی‪ ،‬مســئول‬ ‫نهاد پیشــرفت و ابادانی بنیاد علوی‬ ‫در چاراویمــاق از تخصیــص یــک‬ ‫دســتگاه ماشــین تانکر اب بنز ‪۱۹۲۴‬‬ ‫به این شهرســتان خبــر داد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در جریــان بازدید مهندس منصوری‪،‬‬ ‫معاونبنیادمستضعفانومدیرعامل‬ ‫بنیــاد علــوی از پروژ ههــای پیشــرفت‬ ‫و ابادانــی در چاراویمــاق بــا توجــه‬ ‫بــه بحــران اب شــرب شهرســتان‪ ،‬بــا‬ ‫موافقت وی‪ ،‬مقرر شــد یک دستگاه‬ ‫تانکــر اب بنــز ‪ ۱۹۲۴‬در جهت تامین‬ ‫اب شــرب روســتاهای شهرســتان در‬ ‫اختیــار نهــاد پیشــرفت و ابادانــی‬ ‫چاراویمــاق قرار گیرد کــه در روزهای‬ ‫اتــی تحویــل این نهــاد خواهد شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس شــاهی در خاتمــه افــزود‪:‬‬ ‫برای پروژه های ساخت دیوار حائل‪،‬‬ ‫خانه عالم‪ ،‬احیای مراتع‪ ،‬جاده بین‬ ‫مــزارع‪ ،‬واکسیناســیون دام‪ ،‬احــداث‬ ‫حهــای‬ ‫کانــال میرزابیــک کنــدی و طر ‬ ‫اشتغال زایی قالیبافی و زنبورداری که‬ ‫در سفر مهندس منصوری مورد بازدید‬ ‫قــرار گرفت‪ ،‬بالغ بر ‪ ۶‬میلیــارد تومان‬ ‫اعتبارتخصیص یافتهاست‪.‬‬ ‫الگویبرنامهدرسیاموزش هایغیرحضوری‬ ‫در سال تحصیلی جدید‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشــی‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد بــرای شــرایط عــدم حضــور دانــش‬ ‫امــوزان در مدرســه‪ ،‬یــک برنامه درســی ارائه کنیم‬ ‫تا به صورت الکترونیکی قابل اســتفاده باشد اما در‬ ‫طراحــی بایــد بــه ایــن امر توجه داشــته باشــیم که‬ ‫امــکان حضــور دانش اموزان طی دو یا ســه روز در‬ ‫هفته نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬شــورای هماهنگــی و پیگیری‬ ‫اقدامــات تحولــی ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشــی بــا حضــور ریاســت ســازمان برگــزار و بــه‬ ‫موضــوع بررســی الگــوی برنامــه درســی کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬حســن ملکی‪ ،‬رئیس ســازمان به‬ ‫شــیوه نامه ویرایــش اشــاره کرد و گفت‪ :‬شــیوه نامه‬ ‫ویرایــش ابال غشــده اســت لــذا تقاضــا دارم که این‬ ‫بهــای درســی و چه مجالت‬ ‫بحــث را چــه در کتا ‬ ‫رشــد و همــه تولیــدات از هم اکنــون اغــاز کنید‪ .‬در‬ ‫ایــن شــیوه نامه‪ ،‬زحمــات بســیاری صــرف شــده و‬ ‫متخصصــان متعــددی در جلســات پی درپــی‪ ،‬بــر‬ ‫روی ان کارکرده انــد؛ همچنیــن فرهنگســتان زبــان‬ ‫و اســاتید متعــدد بــر روی ایــن شــیوه نامه نظــارت‬ ‫داشــتند‪ ،‬لذا اجرای ان ضروری اســت و الزم اســت‬ ‫کــه کاردیــده شــود‪ .‬ایــن دیــده شــدن نیــز نیازمنــد‬ ‫تاکیــد بــر اجراســت تا خدایــی نکرده کار به ارشــیو‬ ‫نــرود‪ .‬معــاون وزیــر اموزش وپــرورش ادامــه داد‪:‬‬ ‫زنــده مانــدن یــک ابــاغ نیازمنــد اجرای ان اســت‬ ‫لــذا کتاب هــای درســی ‪ ۱۴۰۱‬مــا و مجــات رشــد و‬ ‫ســایر تولیــدات بــا ایــن شــیوه نامه بایــد ویرایــش‬ ‫شــوند‪ .‬برنامه ویژه مدرســه ملقب به طرح «بوم»‬ ‫بایــد توســط مدیــران مربوطــه دنبــال شــود و جزو‬ ‫برنامه هــای اصلــی خود دفاتر تالیف باشــد‪ .‬ملکی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬زیرســاخت های شبکه ملی رشد‪،‬‬ ‫مســئله مهمــی اســت و نیاز به یــک مراقبت بالینی‬ ‫دارد کــه بایــد توســط بخش هــای مربوطــه دنبــال‬ ‫شــود‪ .‬محمــد علــوی تبــار‪ ،‬معــاون توســعه منابــع‬ ‫و پشــتیبانی ســازمان نیــز درباره زیرســاخت شــبکه‬ ‫ملــی رشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا ســه ســناریو را بــرای شــبکه‬ ‫رشــد در نظر گرفته ایم که در حال دنبال کردن ان‬ ‫هســتیم‪ .‬در نخســتین ســناریو و بر مبنای تجربه ای‬ ‫که وزارتخانه در ارتباط با شــبکه شــاد داشت‪ ،‬کار‬ ‫را دنبــال کردیــم تــا کمترین اســیب داشــته باشــیم‬ ‫لــذا مــا یــک ســرور پشــتیبان را امــاده کرده ایــم تــا‬ ‫ا گــر زمانی مشــکلی پیــش امد‪ ،‬اطالعات پشــتیبان‬ ‫را داشــته باشــیم‪ .‬او افــزود‪ :‬دو ســناریو نیــز بــرای‬ ‫بحث زیرساخت در نظر گرفته شده است که یکی‬ ‫ارتباط با زیرســاخت کشــور اســت زیرا کار کردن با‬ ‫برخی از شــرکت ها‪ ،‬محدودیت هایی دارد‪ .‬بحث‬ ‫دوم نیــز رایــگان بــودن محتــوا برای دانــش اموزان‬ ‫اســت که ما در حال مکاتبه با شــرکت مخابرات و‬ ‫بخش های مربوطه در راســتای اجرای ان هســتیم‪.‬‬ ‫حســن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشی نیز در ادامه این جلسه‪ ،‬بر لزوم همکاری‬ ‫و همدلی بخش های مختلف ســازمان تاکید کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ارتبــاط و هم افزایی در بین اجزای مختلف‬ ‫ســازمان یک ضرورت اســت اما در مورد زیرساخت‬ ‫نیــز بایــد معاونت مربوطه اقدامــات الزم را انجام‬ ‫دهند تا با شروع سال تحصیلی و افزایش بازدیدها‬ ‫و کاربــران‪ ،‬بتوانیــم پاســخگو باشــیم‪ .‬او خواســتار‬ ‫ارائــه الگــو و مــدل مشــخص در مواجهــه بــا کرونا‬ ‫در ســال تحصیلــی جــاری شــد و گفــت‪ :‬در بدو امر‬ ‫مــا باید رویکــرد خودمان را در مواجهــه با این امر‬ ‫مشــخص کنیم‪ .‬منظور من از رویکرد این اســت که‬ ‫مبنــا را بــر فعالیــت در فضــای مجازی قــرار دهیم‪.‬‬ ‫یعنی فضای تصمیم گیری اموزش الکترونیک است‬ ‫و مــا بایــد در ان ادبیــات خــود را قــرار دهیــم و هر‬ ‫ســخنی در ان جغرافیــا بایــد معنــا بدهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مسیر سواالت متعددی وجود دارد و یکی از ان ها‬ ‫این است که ایا انجا نیز ما می خواهیم متن محور‬ ‫و بــر مبنــای کتــاب پیــش برویــم؟ رویکــرد مــا متن‬ ‫ساخت مترو در دل پارک ملی خجیر بدون‬ ‫اخذمجوز شورایعالیمحیط زیست‬ ‫باوجوداینکههرگونهساخت وسازدرپارک هایملینیازمندرایشورایعالیمحیط زیست‬ ‫اســت‪ ،‬اما مجوز ارزیابی ســاخت متروی پردیس در مســیر پارک ملی خجیر از سوی سازمان‬ ‫محیط زیستصادرشدهاست‪.‬به گزارشمهر‪،‬سهروزپیششرکتعمرانشهرجدیدپردیس‬ ‫ازصدورمجوززیست محیطیاحداثقطاربرقیتهرانپردیسازسویسازمانمحیط زیست‬ ‫خبرداد‪.‬براساس نامه ای کهعیسی کالنتریرئیسسازمانحفاظتمحیط زیستبهوزیرراه‬ ‫و شهرسازی نوشته شده بود‪ ،‬اعالم شده که سازمان محیط زیست با اجرای طرح قطار برقی‬ ‫تهرانپردیسموافقاست‪.‬کلنگمترویپردیسبهطول‪ ۲۵‬کیلومتربامشارکتشرکتعمران‬ ‫وقرارگاهخاتم االنبیاءبه زودیبهزمینخواهدخورد‪،‬اما گذرمترویپردیسازپارکملیخجیر‬ ‫باواکنشفعاالنمحیط زیستروبروشد‪.‬چراکههرگونهساخت وسازدرپارک هایملینیازمند‬ ‫اخذ مجوز از شورای عالی محیط زیست است و صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست‪،‬‬ ‫در مغایرتباموادهشتویازدهائین نامهاجراییحفاظتوبهسازیمحیط زیستاست‪.‬‬ ‫محــور یــا فعالیــت محور اســت و یــا اینکــه ترکیبی‬ ‫از ایــن دو را در مســیر دنبــال خواهیم کرد؟‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی اموزشــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مــا باید امســال در فضای امــوزش الکترونیک‬ ‫حرف هایــی متناســب بــا ان فضــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ســوال دیگر این اســت که عناصر برنامه درسی که‬ ‫در این الگوی موردنظر وجود دارند‪ ،‬باید پرداخته‬ ‫شــوند‪ ،‬چیست؟ و شــامل چه مواردی هستند؟ ما‬ ‫بایــد در الگــوی پیــش رو تکلیــف عناصــر مختلــف‬ ‫نظیر هدف‪ ،‬محیط و ‪ ...‬را مشــخص کنیم‪ .‬ملکی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مــا بایــد بدانیــم روش ها‪ ،‬ارزشــیابی و‬ ‫‪ ...‬در ایــن فضــا چگونــه اســت و بایــد بدانیــم که‬ ‫منظــور از محیــط یادگیــری در ایــن نــوع از امــوزش‬ ‫چیســت؟ مهمتریــن مســئله در ایــن نقطــه محیط‬ ‫اجتماعی اســت‪ .‬در ادامه نیــز باید نقش معلم در‬ ‫این فضا فکر شده و مشخص باشد زیرا معلم یک‬ ‫نقــش یادگیری و تربیتی با کــودک و نقش ارتباطی‬ ‫بــا والدیــن دارد‪ .‬نقــش خانواده نیز باید مشــخص‬ ‫شــود لــذا ا گــر ایــن الگوها مشــخص شــود‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت کــه الگــو باید کاربــردی و قابل فهم باشــد تا‬ ‫بتوانیم ان را اشــاعه دهیم و به والدین و معلمان‬ ‫ارائــه کنیم‪ .‬دکتر حســین ســوزنچی‪ ،‬مدیــرکل دفتر‬ ‫بهــای درســی‬ ‫برنامه ریــزی درســی و تالیــف کتا ‬ ‫اموزش عمومی و متوســطه نظری به ارائه گزارشی‬ ‫درباره اقدامات انجام شده در حوزه برنامه کووید‬ ‫‪ ۱۹‬را ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬اگر قرار باشــد که برنامه‬ ‫درســی متفــاوت از گذشــته اجــرا شــود‪ ،‬بایــد چنــد‬ ‫وجــه مشــخص داشــته باشــد‪ .‬یکی بحــث عدالت‬ ‫اموزشی است که باید به ان در این دوره بپردازیم‬ ‫و افرادی را مدنظر قرار دهیم که امکان استفاده از‬ ‫نرم افزارهــا را نداریــم‪ ،‬چگونه اموزش ببینند‪ .‬مرور‬ ‫انچــه در دنیــا انجا مشــده‪ ،‬بــه مــا نشــان می دهــد‬ ‫که باید بحث ســامت و لطمه هایی اســت که در‬ ‫فضــای مجازی ایجادشــده اســت را جــدی بگیریم‬ ‫و بــه اســیب های روحــی و روانــی دانش امــوزان را‬ ‫در بخش هــای مختلف ببینیم‪ .‬محبی خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬بحث سواد دیجیتال نیز باید توجهاتی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬بحــث دیگــر که شــاید بســیار مهم اســت‪،‬‬ ‫خــود مدیریتی اســت کــه شــامل خودکنترلی‪ ،‬خود‬ ‫انگیزشــی‪ ،‬عزت نفــس و اعتمادبه نفــس بایــد در‬ ‫محتــوا و روش لحــاظ شــود‪ .‬از امــروز بایــد خود را‬ ‫شهــای ترکیبــی امــاده کنیــم تــا بتوانیم‬ ‫بــرای اموز ‬ ‫مــدارس را در شــرایط مختلــف پوشــش دهیــم‪.‬‬ ‫عبــداهلل زاده‪ ،‬معــاون دفتــر تالیــف کتاب هــای‬ ‫درســی فنــی و حرف ـه ای و کاردانــش نیــز بیــان‬ ‫کرد‪ :‬ســال گذشــته امــوزش معلمان انجام نشــد‬ ‫و برنامــه ابتــر مانــد لــذا بایــد در این دوره روی‬ ‫امــوزش این گــروه تمرکز ویژه ای داشــته باشــیم‬ ‫امــا مســئله بعد‪ ،‬نظارت بــر اموزش ها در بحث‬ ‫غیرحضــوری اســت ز یــرا در ســال گذشــته درون‬ ‫ایــن بخــش با مشــکالتی روبه رو بودیــم‪ .‬تجربه‬ ‫ســال گذشــته نشــان داد کــه مهارت امــوزی‬ ‫از طر یــق پاورپوینــت و راه دور امکانپذیــر‬ ‫نیســت لــذا بایــد بــه ایــن تجربــه‪ ،‬نــگاه کنیــم‬ ‫و ان را مدنظــر قــرار دهیــم‪ .‬حســن مظاهــری‪،‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی علمــی‪ ،‬بــر لــزوم توجه‬ ‫بــه فضــای امــوزش تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بحــث‬ ‫فضــای تعاملــی و ارتباطــی را بایــد دنبــال کنیــم‬ ‫و بایــد بدانیم که چــه فضایی در حوزه اموزش‬ ‫الکترونیــک نیــاز دار یــم‪ .‬نکتــه دیگــر زمــان‬ ‫امــوزش اســت کــه باید مشــخص شــود‪ .‬بــه نظر‬ ‫مــن‪ ،‬عــاوه بــر دوره ابتدایی‪ ،‬فنــی و حرفه ای‬ ‫را بایــد بیشــتر در مرکــز توجــه قــرار دهیــم ز یــرا‬ ‫مهارت هــای ایــن بخــش دچــار مشــکالت جدی‬ ‫شــده اســت‪ .‬در بخــش پایانــی ایــن جلســه‪،‬‬ ‫دکتــر حســن ملکــی بــه جمع بنــدی مباحــث‬ ‫مطرح شــده‪ ،‬پرداخت و گفــت‪ :‬مدیریت به طور‬ ‫ذاتــی امیختــه بــه زمان بندی اســت لــذا باید به‬ ‫ایــن امــر توجــه ویــژه داشــته باشــیم‪ .‬نکاتی که‬ ‫مطرح شــده‪ ،‬بســیار کاربردی و کمک کننده است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬وقتــی از یادگیــری ترکیبــی صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬مراد این اســت کــه در فراینــد یادگیری‪،‬‬ ‫روش هــای معمولــی و ســنتی کــه جاافتاده اســت‪،‬‬ ‫بــا امکانــات و ظرفیت هــای فنــاوری و اطالعات و‬ ‫ارتباطــات ترکیب شــود زیــرا فناوری یــک واقعیتی‬ ‫اســت کــه بایــد در نظــام تعلیــم و تربیــت مترقــی‬ ‫بایــد بــه ان توجــه کنیم تــا یادگیری موثرتر باشــد‪.‬‬ ‫هم اکنون ترکیب حضور و غیر حضور دانش اموزان‬ ‫حشــده است‪.‬‬ ‫به عنوان بحث یادگیری ترکیبی مطر ‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی اموزشــی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نکته اصلی ما این است که برای‬ ‫شــرایط عدم حضور دانش اموزان در مدرسه‪ ،‬یک‬ ‫برنامــه درســی ارائه کنیم تا به صــورت الکترونیکی‬ ‫قابل اســتفاده باشــد اما در طراحی باید به این امر‬ ‫توجه داشته باشیم که امکان حضور دانش اموزان‬ ‫طی دو یا سه روز در هفته نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۳‬هزار تن‬ ‫پالستیک در کشور‬ ‫استفاده می شود‬ ‫کارشناس اموزش و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬در ایران روزانه بیش از‬ ‫عمدتا برای حمل کاالهای‬ ‫سه هزار تن و ساالنه بیش از یک میلیون تن کیسه پالستیک و‬ ‫ً‬ ‫خریداری شدهاستفادهمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شکوفه بسیم افزود‪ :‬متوسط زمان استفاده از کیسه پالستیک حدود ‪۱۲‬‬ ‫دقیقه پس از خرید است که حدود ‪ ۹۶‬درصد ان ها سر از سطل زباله درمی اورند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه ساالنه حدود ‪ ۲۲۵‬تریلیون پالستیک در سراسر دنیا تولید می شود که چهار تا پنج‬ ‫تریلیون از این مقدار‪ ،‬سهم کیسه های پالستیکی در یک سال در جهان است‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه‬ ‫کیسه هایپالستیکیبیشترین کاالیمصرفیدردنیاهستندوحدودامعادلیک میلیون کیسه‬ ‫پالستیکی در هر دقیقه در جهان مصرف می شود‪ .‬بسیم با اشاره به اینکه حدود‪ ۳۰۰‬تا‪۷۰۰‬‬ ‫سالزمانبرایتجزیه کامل کیسهپالستیکدر طبیعت‪،‬الزماست‪،‬اظهار داشت‪ :‬کیسه های‬ ‫پالستیکی به رغم کاربردهای فراوان و اسان‪ ،‬می توانند تاثیرات نامطلوبی بر محیط زیست‬ ‫داشته باشند؛ این کیسه ها سبک هستند و به راحتی با یک نسیم در محیط زیست پراکنده‬ ‫می شوند‪ ،‬همچنین عالوه بر اسیب به منظر عمومی محیط زندگی و محیط های طبیعی‪،‬‬ ‫در مدیریت شهری به ویژه در کالن شهرها اختالل ایجاد می کنند و می توانند باعث انسداد‬ ‫ابراه ها‪ ،‬الودگی و تغییر اکوسیستم های ابی مثل الودگی رودخانه ها‪ ،‬دریاها و اقیانوس ها‬ ‫شــوند‪ .‬این کارشــناس اموزش و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیســت ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیستبااشارهبهاینکه بیشاز‪ ۱۵۰‬میلیونتنپالستیکبهاقیانوس هاراهپیدا کردند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬هرساله‪ ۱۰‬میلیونتننیزبهاینمقداراضافهمی شود؛ کیسه هایپالستیکیبه مرورزمان‬ ‫تکه تکه شده و گاهی توسط موجودات خشکی زی و ابزی بلعیده می شود‪ ،‬بدین ترتیب‬ ‫ریــز پالســتیک ها به چرخه غذایی انســان ها و حیوانــات راه می یابنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اموزش و‬ ‫فرهنگ سازیدر اینزمینهبسیار حائزاهمیتاست‪،‬بانگاهیبهراهکارهایمورداستفادهدر‬ ‫جهانبرای کاهشمصرفپالستیکبه ویژه کیسهپالستیک‪،‬متوجهمی شویم کهراهکارهای‬ ‫قانونی و راهکارهای اموزشی ‪ -‬تشویقی همواره مکمل یکدیگر بودند و برای اینکه بتوانیم‬ ‫متعاقبا تغیر رفتار باشیم‪ ،‬نیازمند جلب مشارکت مردمی و تشویق‬ ‫شاهد تغییر نگرش و‬ ‫ً‬ ‫مردم به رفتارهای صحیح مصرف به صورت داوطلبانه هســتیم‪ .‬این کارشــناس اموزش و‬ ‫ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫اقدامــات خوبــی در زمینــه افزایش اگاهی و فرهنگ ســازی در این زمینه به صورت اجرای‬ ‫طرح های مشارکتی‪ ،‬پویش های مردمی و برنامه های اموزشی در سطح ملی نیز انجام شده‬ ‫است که البته نمی توانیم بگوییم این میزان اموزش کافی است زیرا اموزش امری مستمر‬ ‫است و نیاز به تکرار دارد‪ .‬بسیم گفت‪ :‬با رصد رفتارهای مردم در سطح جامعه می توانیم‬ ‫اثرات فرهنگ ســازی های انجام شــده را شــاهد باشــیم مانند اســتفاده مردم از ســاک های‬ ‫پارچه ای و کیسه های مقاوم چندین بار مصرف تا حمل کاالهای حجیم و دارای بسته بندی‬ ‫قابل حمل‪ ،‬بدون استفاده از کیسه پالستیک‪ ،‬مانند سطل ماست یا انواع دستمال برای‬ ‫مصــارف بهداشــتی یــا حتــی به همراه داشــتن ســفره های پارچــه ای نــان در نانوایی ها و‬ ‫همچنین احیای فرهنگ های صحیح و محیط زیستی قدیمی مانند استفاده از زنبیل ‪ ،‬البته‬ ‫اکنون از انواع چرخ های دستی استفاده می شود؛ با همین کارهای کوچک می توان مصرف‬ ‫کیسه های پالستیکی را بسیار کاهش داد‪ .‬این کارشناس اموزش و ترویج فرهنگ حفاظت‬ ‫محیط زیستسازمانحفاظتمحیط زیستخاطرنشان کرد‪ :‬گرچهتارسیدنبهمشارکت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی و نتیجه مطلوب‪ ،‬راه باقی مانده است اما با تالش و استمرار در امر اموزش‪،‬‬ ‫می توانیم روزهای خوب و اتفاق های بهتر را در افق پیش رو داشته باشیم‪.‬‬ ‫دادگاه هایالکترونیکروشی‬ ‫نوین برای رسیدگی به پرونده ها‬ ‫رئیسادارهتحلیلاماریمرکزامار وفناوریاطالعاتقوهقضائیهدربارهرسیدگیبرخطو‬ ‫دادگاه هایالکترونیکتوضیحاتیداد‪.‬‬ ‫سید رضا احسان پور رئیس اداره تحلیل اماری مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه‬ ‫در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره دادگاه های الکترونیک اظهار کرد‪ :‬دادگاهی‬ ‫که کاغذ از روند ان حذف شــود مجازی محســوب می شــود در این دادگاه ها ممکن اســت‬ ‫نکات مطرح شده توسط قاضی در کامپیوتر یادداشت و اظهارات طرفین‪ ،‬صدا ها و تصاویر‬ ‫ثبت و ضبط شوند‪.‬رئیس اداره تحلیل اماری مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت‪:‬‬ ‫امریکا و المان جز اولین و برجسته ترین کشور هایی هستند که از سال‪ ۲۰۰۳‬برخی دادگاه ها‬ ‫را به صورت الکترونیک برگزار کردند؛ مالزی و ژاپن ازجمله کشــور هایی هســتند که در این‬ ‫زمینه پیشرفت چشم گیری داشتند؛ ژاپن جلسات دیوان عالی کشور به صورت انالین برگزار‬ ‫خصوصا هنگامی که ارا رویه ساز صادر می شود نیازی به حضور‬ ‫می کند‪ ،‬در دیوان عالی کشور‬ ‫ً‬ ‫اصحاب دعوا نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه در این جلسات وجود دارد صحبت قضات‪ ،‬ادله‬ ‫دادستانی و سایر موارد مطروحه قضایی است این جلسات به صورت انالین برگزار می شود‬ ‫و هر فردی مایل باشد می تواند در جلسات شرکت و از روند ان اطالع پیدا کند‪ .‬رئیس اداره‬ ‫تحلیل اماری مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت‪ :‬سال‪ ۱۳۸۰‬با دستور رئیس وقت‬ ‫قوهقضائیهبااختصاص‪ ۴۰‬میلیونتومان‪ ،‬گروهیحدودا‪ ۳۰‬نفرهبه منظور انجاممطالعات‬ ‫تطبیقی و امکان سنجی این روش در ایران تشکیل شد؛ نتیجه این مطالعات تطبیقی حدودا‬ ‫در ‪ ۱۵‬جلد کتاب تجمیع شد و تالش های زیادی در این زمینه انجام گرفت تا جایی که امروز‬ ‫شاهد به بهره رسیدن روش الکترونیکی برگزاری دادگاه ها هستیم‪ .‬احسان پور بابیان اینکه‬ ‫برگزاری دادگاه به روش الکترونیک به معنای حذف شــیوه ســنتی برپایی دادگاه ها نیست‬ ‫بیان کرد‪ :‬در صورت وجود زیرساخت های الزم‪ ،‬تشخیص قاضی و موافقت طرفین جلسات‬ ‫به صورت مجازی برگزار می شود‪ ،‬اما استفاده از این شیوه الزامی ندارد؛ در برخی موارد مانند‬ ‫اظهار شهود‪،‬استماعاز مطلعینیازمانی کهمتهموشاکیبهدلیلبیماری‪ ،‬کهولتسنیابعد‬ ‫مسافتنمی تواننددر دادگاهحضورداشتهباشنددر صورتوجودشرایطالزم‪،‬دادگاهبهشیوه‬ ‫الکترونیکبرگزار خواهدشد‪.‬رئیسادارهتحلیلاماریمرکزامار وفناوریاطالعاتقوهقضائیه‬ ‫ضمناشارهبهاینکهحذف کاغذازدادگاهوبرگزاریجلساتبه صورتمجازیشیوه ایدوستدار‬ ‫محیط زیســت اســت گفت‪ :‬با توجه به حذف کاغذ و ثبت تمامی اظهارات در رایانه افراد‬ ‫نمی توانندمنکراظهاراتخوددرجلساتدادگاهباشندالبتهبایدتوجهداشتیکیازبحث های‬ ‫موجود در دادگاه ها بحث ارجاع به کارشناس است در برخی موارد فرد پس از دریافت نظر‬ ‫کارشــناس تغییراتــی در ان ایجــاد کــرده و ان را بــه دادگاه تحویل می دهد‪ ،‬امــا در این نوع از‬ ‫دادگاه ها ارجاع به صورت مجازی انجام می شود و امکان جعل نظر کارشناس وجود ندارد‪ .‬او‬ ‫بابیاناینکهتسلطبهدانشدیجیتالدر کشور هایپیشرفتهیکامربدیهیوالزماست گفت‪:‬‬ ‫در این کشورها تقریباتماممردمبهایندانشمسلطهستند؛برگزاریمجازیدادگاه هابایدبه‬ ‫تسریع روند دادرسی کمک کند‪ ،‬اما اشنا نبودن برخی مردم و مسئوالن با این مهارت تا حدی‬ ‫موجباطالهرونددادرسیمی شود؛ویدیوپروژکتور‪،‬دوربین‪،‬رایانه هاییباپردازشگرقدرتمند‪،‬‬ ‫پهنایباندکافیواینترنتپرسرعتازجملهزیرساخت هاییدیگریهستندکهبرخیدادگاه ها‬ ‫کامال به ان مجهز نیستند‪ .‬احسان پور بیان کرد‪ :‬طبق قانون دادگاه ها علنی هستند مگر انکه‬ ‫قانون گذار استثنا کردهباشدیابهتشخیص قاضی علنی بودن دادگاه موجب خدشه دار شدن‬ ‫عدالتشود؛درگذشتهممکنبودمشکالتیمانند کمبودفضادر دادگاهمانعاز تشکیلعلنی‬ ‫دادگاه شود اما با برگزاری جلسه ها به صورت انالین برخی از این مسائل حل شده و شرایط‬ ‫علنیشدندادگاه هابیش ازپیشایجادمی شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!