روزنامه رویداد امروز شماره 1116 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1116

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1116

روزنامه رویداد امروز شماره 1116

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 21‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫سهم خواهی از دولت‬ ‫رئیسیممنوع‬ ‫‪ 12‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 1‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1116‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪03‬‬ ‫چرا برخی داروها‬ ‫کمیابشدند؟‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اصفهان‬ ‫خرید برق مولدهای‬ ‫خصوصی ‪ ۴‬برابر قیمت‬ ‫بخشخانگی‬ ‫ثباتدربازارمسکنپایتخت‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تولیت استان قدس‪:‬‬ ‫تمامیبخش های‬ ‫استان قدس موظف به‬ ‫صرفه جوییحداکثری‬ ‫در مصرف برق هستند‬ ‫ارزان ترین اپارتمان عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران طی چهار روز اخیر یک واحد‪ ۴۵‬متری قولنامه ای‪ ۱۲‬سال ساخت در طبقه‬ ‫همکف واقع در محله یافت اباد است که‪ ۳۸۵‬میلیون تومان به فروش می رسد‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مشاغل فراموش شده؛‬ ‫«چاربیداری» در مازندران‬ ‫شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاح‬ ‫پروژه های شهری از‬ ‫عید قربان تا غدیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫رویاد د اصفهان‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫چاربیدار به کسی گفته می شود که در گذشته با استفاده از یک یا چند چهارپا کاالها و وسایل‬ ‫مورد نیاز روستاییان را که به خاطر مسیرهای سخت جنگلی و کوهستانی توان یا فرصت کافی‬ ‫برای رفتن به شهر نداشنتد‪ ،‬به دست انها می رساندند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫متعدد شهری‬ ‫تاح پروژههای‬ ‫افت‬ ‫در فاصله عید‬ ‫‪07‬‬ ‫مهاجمریزنقشاستقاللحسابی‬ ‫مدافعان حریف را به دردسر می اندازد‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫قائدیسلطان‬ ‫خطایپنالتی‬ ‫استانبدونتوقف‬ ‫راههای‬ ‫ساخت شرفتقابلتوجه‬ ‫وباپی‬ ‫تــیر ماه‪/ 1400‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫یکشنبه ‪20‬‬ ‫با استان‬ ‫میشــود و ازجمله‬ ‫شهردار خبر داد‪:‬‬ ‫محســوب‬ ‫مهندسی و ساخت‬ ‫پرحادثه ازنظر تردد‬ ‫معاون‬ ‫جادههای‬ ‫شهرسازی استان‬ ‫اداره کل راه و‬ ‫است‪ .‬شاهسوندی‬ ‫بسیار باال‬ ‫ـت‪ :‬پروژههــای‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اصفهــان گفـ‬ ‫جهت ایمنســازی‬ ‫افــزود‪ :‬بــه‬ ‫استان با پیشرفت‬ ‫اصالح قانون‬ ‫عمرانی این‬ ‫قــاط پرحادثه‪،‬‬ ‫بررسی طرح‬ ‫مســیر و رفع ن‬ ‫حال اجرا بوده و‬ ‫بهزاد‬ ‫قابل قبولی در‬ ‫دوم این محور در‬ ‫حضور نماینده‬ ‫شاهسوندی‬ ‫احداث باند‬ ‫راهکارهایموثر‪،‬‬ ‫معادن با‬ ‫بابهرهگیریاز‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫قرار گرفت و انجام‬ ‫رونــد اجــرای ان‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫دستور کار‬ ‫مشــکات در‬ ‫بــوده که قطعه‬ ‫مجلس‬ ‫در حــال انجــام‬ ‫در دو قطعــه‬ ‫تاثیرینداشتهاست‪.‬‬ ‫کیلومتر بااعتباری‬ ‫اصفهان با برگزاری‬ ‫اینکه پروژههای‬ ‫محور به طول ‪۵.۵‬‬ ‫شاهســوندی بابیان‬ ‫معادن اتاق بازرگانی‬ ‫ـال اول ایــن‬ ‫عــه دوم به طول‬ ‫بهزاد‬ ‫کمیسیون‬ ‫ـون معــادن کــه‬ ‫ـا ســرعت در حـ‬ ‫میلیــارد ریال و قط‬ ‫طــرح اصــاح قانـ‬ ‫ـدون توقــف و بـ‬ ‫تنها بالغبــر ‪۶۰‬‬ ‫ســهای پیرامــون‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫عمرا‬ ‫شورای اسامی قرار‬ ‫در ایــن اداره کل‬ ‫جل‬ ‫بااعتباری بالغبر‬ ‫ـتند اظهار کــرد‪:‬‬ ‫دستور کار مجلس‬ ‫‪ 13/5‬کیلومتر‬ ‫ـفالت گرم باند دوم‬ ‫اجرا هسـ‬ ‫هماکنون در‬ ‫صنایع و معادن‬ ‫کافی‪ ،‬عملیات‬ ‫گفت‪ :‬پروژه اسـ‬ ‫ارائه به کمیسیون‬ ‫یــن اعتبار الزم و‬ ‫ما اســت‪ .‬او‬ ‫در صــورت تام‬ ‫پیشنهادات جهت‬ ‫هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫میشــود و تمرکز‬ ‫چادگان نیز به طول‬ ‫اسامی را بررسی نمود‪.‬‬ ‫ـروژه جدید اغاز‬ ‫شــاهد محور‬ ‫طول دو هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اجرایــی پـ‬ ‫مجلس شورای‬ ‫طغیانی‪ ،‬نماینده‬ ‫ـتدار اســت تــا‬ ‫قطعه اول ان به‬ ‫که با حضور مهدی‬ ‫پروژههــای اولویـ‬ ‫نباشیم‪ .‬بوده که‬ ‫در این جلسه‬ ‫ان‪ ،‬نصب تابلوها‬ ‫اتمــام‬ ‫اســامی‪ ،‬جلیلــی‪،‬‬ ‫عدم اجرای پروژهها‬ ‫اسفالت دوالیه‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫متر عملیات‬ ‫اجتماعی‬ ‫در‬ ‫و به بهرهبــرداری‬ ‫ـان‬ ‫تکمیل‬ ‫تبعات‬ ‫مــردم اصفهـ‬ ‫اصفهان‪ ،‬پیروی‪،‬‬ ‫ـنوات گذشــته شاهد‬ ‫میانی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫نــی اتمــام یافته‬ ‫سازمان صمت استان‬ ‫وال راهروی طبقه‬ ‫ـاره به اینکه در سـ‬ ‫و عائــم ایم‬ ‫ـن پــروژه نیــز بــه‬ ‫قائممقام رئیس‬ ‫اصلی سالن اصلی و‬ ‫گلس‬ ‫او با اشـ‬ ‫در حــوزه معدن‬ ‫ـات اجرایی انها‬ ‫ـت قطعــه دوم ایـ‬ ‫دکوراتیو سردر ورودی‬ ‫پژوهشهــای مجلس‬ ‫بودیــم که عملیـ‬ ‫و رســیده اسـ‬ ‫پروژههایــی‬ ‫زیرسازی‬ ‫اجرا اســت‪ .‬معاون‬ ‫کارشــناس مرکــز‬ ‫است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫معدن برگزار شــد‪،‬‬ ‫مختلف غیرفعال‬ ‫کیلومتر در دســت‬ ‫گرفته‬ ‫ـوزه‬ ‫این بخش انجام‬ ‫ـد اما بــه دالیل‬ ‫ـئولین و خبــرگان حـ‬ ‫عمده طول ‪۵‬‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫اغاز میشـ‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ ...‬در‬ ‫و دیگــر مسـ‬ ‫طرح قانون معادن‬ ‫اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫ســاخت اداره کل‬ ‫پیشرفت ‪ 95‬درصدی‬ ‫صورت گرفته در‬ ‫ـکوت میماندنــد‪.‬‬ ‫قربان تا عید غدیر‬ ‫مهندســی و‬ ‫دفاتر اداری‬ ‫اخرین اصاحات‬ ‫دومین تونل بزرگ‬ ‫اجرای کامپوزیت‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫مسـ‬ ‫ـوط به بحــث عدم‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬از عید‬ ‫چوبی دفاتر اداری‪،‬‬ ‫اصفهان در خصوص‬ ‫معــادن مجلــس‬ ‫ـن پروژههــا مربـ‬ ‫شهردار‬ ‫مختلف‬ ‫درهای‬ ‫و‬ ‫خدا اســتان‬ ‫ـع‬ ‫های‬ ‫خوانســار‪-‬بوئین‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫صنا‬ ‫ا‬ ‫مشــکل‬ ‫اجرای ســنگ کف‬ ‫اصفهان افتتاحیه‬ ‫کمیســیون‬ ‫پیشنهادات کمیسیون‬ ‫بود که به لطف‬ ‫اصفهان (پــروژه تونل‬ ‫جنوبــی‪ ،‬تکمیل‬ ‫مــهروزه در شــهر‬ ‫بررسی قرارگرفته و‬ ‫منابع مالی انهــا‬ ‫قدرت اله نوروزی‪،‬‬ ‫ه‬ ‫دفاتــر اداری‬ ‫مانده اســتان‬ ‫این تونل بهعنوان‬ ‫گرفته اســت‪ .‬ترابی‬ ‫موردبحث و‬ ‫تامیــن‬ ‫به مجلس شــورای‬ ‫شهری برگزار میشود‪.‬‬ ‫پروژههای مسکوت‬ ‫ـت) اذعان داشــت‪:‬‬ ‫این بخش انجام‬ ‫بازرگانی جهــت ارائه‬ ‫پروژههای‬ ‫توانستیم تعدادی از‬ ‫جلسه هفتگی بررسی‬ ‫بدنه و ‪ ...‬در‬ ‫هایی میاندشـ‬ ‫میشــود‪ .‬که طول‬ ‫در محوطهسازی‬ ‫معــادن اتــاق‬ ‫اصفهان در حاشیه‬ ‫هماهنگیها و پیگیری‬ ‫اقدامات انجامگرفته‬ ‫غرب اســتان تلقی‬ ‫شــهردار‬ ‫شهرداری اصفهان با‬ ‫این اداره کل را با‬ ‫مجدد شــاهراه‬ ‫با اشــاره به‬ ‫اسامیمطرحشد‪.‬‬ ‫یک هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫ـازی بــا ‪ 98‬درصد‬ ‫کارشــناس مرکــز‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫اعتبــار‪ ،‬راهانــدازی‬ ‫و ‪ ۲۰‬متر شــامل‬ ‫محوطهسـ‬ ‫نشســت پیــروی‪،‬‬ ‫پیشــرفت‬ ‫ان چهــار هزار‬ ‫عملامــده تامیــن‬ ‫توجــه بهروزهای‬ ‫در ابتــدای ایــن‬ ‫متر راههای طرفین‬ ‫ایــن پــروژه ادامه داد‪ :‬اقدامات بسیاری است‪،‬‬ ‫اقداماتصورت‬ ‫ـی دیگــر را نیز در‬ ‫شــهری گفــت‪ :‬با‬ ‫به‬ ‫و دو هزار و ‪۸۲۰‬‬ ‫گزارشیاز اخرین‬ ‫بــرداری کنیــم‪ .‬و بخشـ‬ ‫پیشرفت فیزیکی شــامل‬ ‫حضور مدیران‬ ‫ولزومجمعبندی‬ ‫ساخت متــر تونــل‬ ‫پژوهشهایمجلس‪،‬‬ ‫قــرارداد اول بــرای ایــن‬ ‫ســیر ویژه ‪ VIP‬و‬ ‫و بهره‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫پنجممدیریتشهری‬ ‫معاون مهندسی و‬ ‫اجرایی ســنگ م‬ ‫صنایــع و معادن‬ ‫ـت‪ .‬او افــزود‪ :‬طــی‬ ‫پایانیدوره‬ ‫مناطق مختلف شــهر‬ ‫تکمیل عملیات‬ ‫ــت اجرا داریم‪.‬‬ ‫ـه در کمیســیون‬ ‫نــگ حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫اصفهان بیان اسـ‬ ‫محوطه ویاها‪،‬‬ ‫های مجلس شورای‬ ‫دس‬ ‫احــداث ‪ 8‬ویا‪،‬‬ ‫گرفتـ‬ ‫همــه پروژهها در‬ ‫کل مســیر و الینی‬ ‫چراغهای ‪ 4‬متــری‬ ‫شهرســازی اســتان‬ ‫نظرات مرکز پژوهش‬ ‫ـع خیابانســازی‪،‬‬ ‫مــات‪،‬‬ ‫پروژه حفاری‬ ‫گرفت‪ .‬او با تاکید‬ ‫اداری‪ ،‬پــازا‪ ،‬تکمیــل‬ ‫اداره کل راه و‬ ‫فعلــی نیز تاکنون‬ ‫‪ 90‬هــزار مترمربـ‬ ‫محوطــه‪ ،‬نصــب و‬ ‫اسامی ارائه و‬ ‫نمود‪ .‬او ازجمله‬ ‫ـا حوزه ســاخت‬ ‫اقدا موردبحث و بررسی قرار‬ ‫اصلــی‪ 24 ،‬دفتــر‬ ‫شــد و در قرارداد‬ ‫چراغهــای بــاردی‬ ‫این طرح تشــریح‬ ‫هزینههــای مرتبــط بـ‬ ‫اصفهان‬ ‫ـت به بهرهبرداری رســیده موتورخانه مجهز‪ ،‬ســالن‬ ‫اصفهان‪،‬خیابان‪36‬‬ ‫متــر انجــام‬ ‫ـامی را پیرامون‬ ‫یــل‬ ‫به طول ‪ ۸۰۰‬متر‬ ‫نصب و سربندی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫در خصــوص ایــن‬ ‫اینده نزدیک قرار اسـ‬ ‫ســهم عمدهای‬ ‫منطقه‪ 14‬شهرداری‬ ‫اسـ‬ ‫تحکیم اولیه پاطاق‬ ‫ـنایی و ‪ ...‬بخشهایی از این تکم تابلوهای برق پارکینگ‪،‬‬ ‫پژوهشهــای مجلــس‬ ‫عمرانــی همــواره‬ ‫میدان امید در‬ ‫براینکهدر‬ ‫را حفاری و‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬بــه دلیل محوطهســازی‪ ،‬روشـ‬ ‫و پروژههــای‬ ‫احداث این سربندی‬ ‫به طــول ‪ ۱۰۰۰‬متر‬ ‫اقداماتی است که در‬ ‫روزهای اینده افتتاح و‬ ‫نظــرات مرکــز‬ ‫شرکتها و اعضای‬ ‫شهرســازی اســتان‬ ‫در اختیــار مــردم‬ ‫باقیمانده الینینگ‬ ‫است که تاکنون برای‬ ‫برق محوطه و ‪...‬‬ ‫کــه در مناطق و‬ ‫متری سودان طی‬ ‫مجوزات صرفا برای‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫کل‬ ‫منطقه‬ ‫اداره‬ ‫ـام‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫سال تابلوهای‬ ‫کرد‪:‬همچنیندر‬ ‫پروژه بسیار بزرگ‬ ‫از اعتبــارات‬ ‫در نظر و ان‬ ‫شاهسوندی بابیان اینکه‬ ‫هــا و کارهــای زیـ‬ ‫است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫طرح را‪ ،‬صدور‬ ‫و معایــب که در‬ ‫هزینه اجرایی از‬ ‫میشود‪،‬تصریح‬ ‫داده اســت اعتبــار‬ ‫تعــدد پروژه‬ ‫برخی اشــکاالت‬ ‫سازی صورت گرفته‬ ‫بین عید قربان تا‬ ‫انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫کلنگزنی‬ ‫‪ 450‬میلیارد تومان‬ ‫خــود اختصــاص‬ ‫و چند پروژه دیگر‬ ‫حقوقــی جهت رفع‬ ‫مختلف انجامشده‪،‬‬ ‫اصلی محوطه‬ ‫پروژههای فعال‬ ‫دار وتعریفشده‬ ‫دارد‪ ،‬بیان نمود‪.‬‬ ‫بخشها‬ ‫بــه‬ ‫یکورزشگاهبزرگ‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬ازنظر‬ ‫اماده شدن سالن‬ ‫خوانسار از دیگر‬ ‫سازمانهای‬ ‫قراردادهایپروژهستاره‬ ‫اعضای حقیقی وجود‬ ‫اصفهان افتتاحیههای‬ ‫برای این بخش در‬ ‫‪ 7‬تصویب شد‬ ‫شده است که با‬ ‫پروژه کنارگذر‬ ‫زنی شــود‪ .‬شــهردار‬ ‫میتوان بیشاز‪90‬‬ ‫ـتان اصفهان است‬ ‫گرفتهشده‬ ‫اعطای مجوز به‬ ‫نفر کارهای اجرایی‬ ‫همهروزه در شهر‬ ‫‪ 90‬تاکنون‬ ‫مجلس یکــی دیگر از‬ ‫‪ %۱۲۲‬نســبت به‬ ‫مرداد افتتاح و کلنگ‬ ‫مردادماه از این ســالن‬ ‫و شهرســازی اسـ‬ ‫‪ 4‬عید غدیر‬ ‫روزانه بیش از‪420‬‬ ‫‪ %۱۸‬و ازلحــاظ ملی‬ ‫کــز پژوهشهای‬ ‫در اوایــل‬ ‫اداره کل راه‬ ‫شهرداری اصفهان‬ ‫همچنین است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پایان تیر و اوایل‬ ‫کیلومتر بوده که‬ ‫کارشــناس مر‬ ‫شهریبرگزارمیشود‪.‬‬ ‫این پروژه مشغول‬ ‫اســتانی‬ ‫نهادهای مرتبط با‬ ‫داشــته است‪ .‬او‬ ‫داد‪ :‬در منطقه‪4‬‬ ‫تا‬ ‫کل این پروژه ‪۱۹‬‬ ‫کرد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫انجام میدهند و در‬ ‫میدان مختلف‬ ‫پیش از ان‪ ،‬افزایش‬ ‫مهم را‪ ،‬ملزم کردن‬ ‫اصفهان ادامه‬ ‫در نوبت اجرا‬ ‫گفت‪ :‬طول‬ ‫استفاده و بهرهبرداری‬ ‫‪ 7‬و این پروژه را‬ ‫مجموعه پروژههای‬ ‫گذشته بااعتبار ‪۴۵‬‬ ‫مــوارد اصاحی‬ ‫یک ســال‬ ‫های مختلف‬ ‫منابعطبیعی‪،‬میراث‬ ‫پــروژه باند دوم‬ ‫مناطق ‪،14 ،15‬‬ ‫بزرگ تحت عنوان‬ ‫افتتاحیه‬ ‫کیلومتر ان در ســنوات‬ ‫شهرداری اصفهان نیز در‬ ‫اخریــن وضعیت‬ ‫همچون‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مورد‬ ‫پروژه‬ ‫معادن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫که قرار است سه‬ ‫این جلسه برای‬ ‫ـوص‬ ‫های فعال ســه‬ ‫استعاماتحوزه‬ ‫و هشت کیلومتر‬ ‫بینالمللی شــهر‬ ‫این پروژهها به کار‬ ‫معاون عمران شــهری‬ ‫قانون در مدتزمان‬ ‫دست اقدام است‬ ‫عمرانی در‬ ‫خاکبرداری شده‬ ‫مرکز همایشهای‬ ‫در خصـ ران‪-‬ســامان‪ ،‬یکــی از پروژه‬ ‫شد که امیدواریم‬ ‫اینکه پس از تصویب‬ ‫پینارت در‬ ‫ـاره به پروژههای‬ ‫عید غدیر افتتاح‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫مدیــر پروژه‬ ‫تصمیماتی گرفته‬ ‫جــاری و در حال‬ ‫دست اجرا است‪.‬‬ ‫محور تی‬ ‫این جلســه با اشـ‬ ‫فرهنگی به‬ ‫مجاز‪ ،‬ممنــوع و‬ ‫این محور به طول‬ ‫ــهزودی و در روز‬ ‫ماه به بهرهبرداری‬ ‫چهارم ‪4‬‬ ‫ــرد‪ :‬قراردادهای‬ ‫طی قرارداد دوم در‬ ‫ـازی حاشــیه‬ ‫شــور به تفکیــک‬ ‫از ایــن پروژههــا ب‬ ‫کل تشــریح کــرد‪:‬‬ ‫مقرر و تا پایان این‬ ‫اظهار کرد‪:‬پروژهحلقه‬ ‫اصفهــان تاکیــد ک‬ ‫مشــکات ازادسـ‬ ‫مشــخصی مناطق ک‬ ‫اصفهان دیگر‬ ‫اداره‬ ‫موعد‬ ‫استفاده‬ ‫این‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫مختلفشهر‬ ‫راه ارتباطی استان‬ ‫یکی از این پروژه‬ ‫‪ 330‬میلیارد تومان‬ ‫نمودهواییننامهای‬ ‫پروژههای بزرگ شهر‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫را نیز در کنار سایر‬ ‫کیلومتر بوده که‬ ‫اجرای پروژه‬ ‫مشروطرامشخص‬ ‫شهر اصفهان یکی از‬ ‫نمایند‪،‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 7‬رینگ‬ ‫که امیدواریم ان‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫مدیران برسد‪.‬‬ ‫جاری در پروژه‬ ‫ادامه حفاظتی‬ ‫اسفالت کیلومتر‬ ‫مواجه شده است‬ ‫تدوینوتصویب‬ ‫ناموت قرارداد‬ ‫موردتوجهوتاکید‬ ‫‪ 70‬درصد‬ ‫تقدیم کنیــم‪ .‬او در‬ ‫مناطقمشروط‪،‬‬ ‫‪ 330‬میلیارد‬ ‫است کههمواره‬ ‫ـی نماینــده مــردم‬ ‫از‬ ‫تکمیلشده است‬ ‫بتوانیم به مردم‬ ‫ـران‪ ،‬اصفهان‬ ‫در ادامه ساخت‬ ‫ـه مهــدی طغیانـ‬ ‫های بینالمللی‬ ‫پروژهها‬ ‫حفاظتی شهر‬ ‫ســالن اجاس سـ‬ ‫به همین منظور‬ ‫در ادامــه جلسـ‬ ‫مرکز همایش‬ ‫ـم تــا هفت رینگ‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫بینالمللی شــهر‬ ‫ـه وضعیت پروژه‬ ‫شــهرداری اســت‬ ‫ـروژه کیلومتــر دو و نیـ‬ ‫ســیون اقتصــادی‬ ‫ـرای ازادســازیها و‬ ‫مرکز همایشهای‬ ‫بــا اشــاره بـ‬ ‫های مهم شــهرداری‬ ‫هــان و عضو کمی‬ ‫مدیــر پـ‬ ‫تصمیمــات الزم بـ‬ ‫مدیــر پروژه‬ ‫ســه از اســفالت‬ ‫اصاح قانون معادن‪،‬‬ ‫ـاره به بخشهای‬ ‫پروژه یکی از پروژه‬ ‫اصف‬ ‫اصفهان نیز در این جل‬ ‫ایــن پــروژه‬ ‫اتخاذ و قرار شــد‬ ‫این جلســه با اشـ‬ ‫به اینکه در طرح‬ ‫افزود‪ :‬این‬ ‫الزم برای افتتاح‬ ‫کرد‪ :‬چهارم شــهر‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 7‬این پروژه‬ ‫اصفهان نیز در‬ ‫تــا هفتــم رینــگ‬ ‫اسامی با اشاره‬ ‫های مرتبط با این‬ ‫شود‪ ،‬تمام اقدامات‬ ‫احداث کیلومتر‬ ‫پیشرفت ان اظهار‬ ‫ـیر کیلومتــر چهــار‬ ‫ازادســازی را انجام‬ ‫یکی از کمیسیون‬ ‫محسوب می‬ ‫این پروژه و میزان‬ ‫انجامشــده است اما‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد مسـ‬ ‫کمیسیون اقتصادی‬ ‫‪ 15‬ادامه اقدامات‬ ‫کرد‪ :‬میزان پیشرفت‬ ‫امکان وجود دارد که‬ ‫مختلف‬ ‫درصد پیشرفت‬ ‫همایشهای بینالمللی‬ ‫مدیر منطقه‬ ‫شهر خبر داد و اظهار‬ ‫زمان ممکن‪ ،‬تکمیل‬ ‫همایشها با ‪100‬‬ ‫ســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫خصوص رفع انها‬ ‫مرکز‬ ‫شــرایط مناســب‬ ‫نصب حفاظتی‬ ‫سالن اصلی مرکز‬ ‫بتوانیم در سریعترین‬ ‫طرح ذکرشــده ا‬ ‫حلقه حفاظتی شهر‬ ‫کمیســیون فرعی‬ ‫جزئی است که در‬ ‫نظــر گرفتــن‬ ‫کارهای نهایی مانند‬ ‫چهارم تا هفتم پروژه‬ ‫بابیان دهد تا‬ ‫اقتصادی در قالب‬ ‫دارای نواقص‬ ‫قول دادهشده بود را انجام دهیم‪ .‬فیزیکی در حال انجام‬ ‫ـبت به جابجایی‬ ‫انجام شــد‪ .‬نــوروزی‬ ‫گزارش کمیســیون‬ ‫سقفشامل کیلومتر‬ ‫‪ ۷۲‬درصد و میزان‬ ‫ـرای صحن علنی‬ ‫موجود‪ ،‬نسـ‬ ‫قسمتهایی که‬ ‫حملونقل اداره کل‬ ‫تصمیمگیریهــای الزم‬ ‫تقاطع افتاب تا بهاران‬ ‫‪...‬است‪،‬دکوراتیو‬ ‫یــع و معادن و بـ‬ ‫این پروژه زیرگذر‬ ‫بخشهای متعدد‬ ‫مورداشــاره اقــدام‬ ‫معاون‬ ‫ـرای کمیســیون صنا‬ ‫صندلیها‪،‬موکتو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قرار شد در‬ ‫متراژ ‪ 200‬حدفاصل‬ ‫درصد است‪ .‬ناصر‬ ‫کرد‪ :‬مواردی که‬ ‫اجاس سران دارای‬ ‫کاالهــای‬ ‫بـ‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫نصب ترنج سقف به‬ ‫های ایرج مظفر‬ ‫ازادسازی شــده پروژه ‪۹۸‬‬ ‫طغیانی تصریح‬ ‫به ان تا پایان تیر‬ ‫اینکه سالن‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫راهداری و‬ ‫مجلس ارســال شــود‪.‬‬ ‫سبز‪ ،‬خیابانسازی‬ ‫زیرسازی‪ ،‬ساخت و‬ ‫خیابانهای متصل‬ ‫ترابی با اشاره مســیر‬ ‫برای ازادسازی مسیر‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫کنند‪ .‬صلواتی‬ ‫زیادی مانند فضای‬ ‫قهجاورستان و‬ ‫معادناتاقبازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬بهمنظور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چهار لکه‬ ‫گرفته است‪ .‬محسن‬ ‫مورد بهرهبرداری‬ ‫و بسیار‬ ‫استان اصفهان‬ ‫اسفالت معابر این‬ ‫گزارشهای کمیسیون‬ ‫مالــکان نــاوگان‬ ‫به پایان رسیده و‬ ‫مترمربع انجام‬ ‫پیشرفت کریمی‬ ‫هفتم پروژه حلقه‬ ‫پس از جمعبندی‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫درصورتیکــه‬ ‫و اوایل مردادماه‬ ‫در‬ ‫برای تســریع در‬ ‫در دکوراتیوبدنهبا‬ ‫کیلومتر چهارم تا‬ ‫استان و‪ ...‬بیانشده‪،‬‬ ‫اطراف و ‪...‬‬ ‫افزایش انگیزه‬ ‫اصلی اقدامات نهایی‬ ‫اقداماتانجامشده‬ ‫دکوراتیو باقیمانده در‬ ‫های حملونقل‬ ‫درصدمسیرراشامل‬ ‫سازمان صمت‬ ‫ـزارش کمیســیون‬ ‫ملکی شرکت‬ ‫محمدعلی‬ ‫عملیات به‬ ‫اغاز و برای سالن‬ ‫ـزود‪ :‬اجرا و تکمیل‬ ‫های دامی تا اطاع‬ ‫انجام قراربگیرد‪.‬‬ ‫باقیمانده کهدو‬ ‫ســی در قالــب گـ‬ ‫پروژه از فردا‬ ‫جلسه مقرر شد‬ ‫ـی ‪ 96‬درصد‪ ،‬افـ‬ ‫حمل نهاده‬ ‫کاالهای اساســی‬ ‫اصلی حفاظتیشهر‬ ‫جلســات کارشنا‬ ‫موکت و ‪ ...‬در حال‬ ‫صلواتی‬ ‫انجام ادامه پروژه را با‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫‪ 600‬فیزیکـ‬ ‫از جابجایی‬ ‫در‬ ‫گلسهایورودی‬ ‫نصب صندلیها‪،‬‬ ‫صدور بارنامهبرای‬ ‫همین میزان کم‬ ‫او‬ ‫کیلومتر‬ ‫تماشاچیان‪،‬اجرای‬ ‫ارسالخواهدشد‪.‬‬ ‫مانند‬ ‫ثانویامکان‬ ‫بندر امام به اســتان‬ ‫اصلی و میشود اما‬ ‫امکان جابهجایی‬ ‫تدوین قوانین ناشی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجرایی کیلومتر ‪ 2‬و ‪ 700‬تا ‪ 4‬همچنین اجرایی جایگاه‬ ‫ـای دامــی از مبــدا‬ ‫نورپردازی ورودی ســالن‬ ‫حملونقل استان‬ ‫مواجه کرده است زیرا‬ ‫اینکه بهطورکلی‬ ‫و نهادههـ‬ ‫انجام و عملیات‬ ‫است‪.‬‬ ‫این پروژه‪ ،‬تاکید‬ ‫شــرکتهای‬ ‫مراتب بــه اداره‬ ‫گرفته مشکاتی‬ ‫و فرعی و تکمیل‬ ‫او با اذعان به‬ ‫اتمام این بخش از‬ ‫اغاز‪ ،‬ازادســازیها‬ ‫گفت‪ :‬گاهیاوقات‬ ‫به تاسیســات برق‬ ‫خودداری کننــد‪ ،‬باید‬ ‫امام فراهم شد‪.‬‬ ‫دکوراتیو بدنه انجام‬ ‫شبکه فشارقوی برق و‬ ‫الکتریکال تا ‪1000‬‬ ‫با حل مشکات‬ ‫اصلیمیتواندباشد‪،‬‬ ‫او با اشــاره‬ ‫اصفهان از مبدا بندر‬ ‫امکان اصفهــان‬ ‫ـگاه تماشــاچیان در‬ ‫قفل شماره هوشمند‬ ‫شود‪ .‬امیدواریم‬ ‫شامل تاسیسات‬ ‫ناصر کریمی تصریح‬ ‫موضوعاتمکانیکالو‬ ‫از دوخاستگاه‬ ‫اصاح رویهای که‬ ‫صلواتی اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫جایـ‬ ‫این مسیرها اغاز‬ ‫شده تا نسبت به‬ ‫نورپردازیعمومیسالن‬ ‫بسیار سختی است‪.‬‬ ‫کرد‪:‬دراینجلسه‬ ‫انچه اتفاق افتاده و‬ ‫ـتثنای کل اعام‬ ‫محمدعلــی‬ ‫ـروژه موردبحث و‬ ‫معاون حملونقل‬ ‫بخشهــای پــروژه هــر چــه ســریعتر است‪.‬اوبابیاناینکه‬ ‫عمومی پروژه کار‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬تا چهارم رینگ‬ ‫قوانین ناظر به‬ ‫ـن میشــوند؛ امــا‬ ‫حملونقل بهاسـ‬ ‫و گرمایش این پـ‬ ‫سامانه اقدام شود‪.‬‬ ‫جهت نورپردازی‬ ‫مالــی‪ ،‬ایــن‬ ‫عملیات اجرایی کیلومتر‬ ‫قرار بگیــرد‪ .‬معاون‬ ‫ـت‪ ،‬تدویـ‬ ‫کلیه شــرکتهای‬ ‫برای ســرمایش‬ ‫سیمان‪ ،‬ناوگان در‬ ‫اصفهان بابیان اینکه‬ ‫ـی و خرید چراغ‬ ‫ونقل جادهای اســتان‬ ‫بــرای‬ ‫و در اختیــار مردم‬ ‫ازادسازیهای مربوطه‬ ‫پیشــرفت کرد‪:‬‬ ‫درگذشــته حاکــم بــوده اسـ مطلوب است در اینده‬ ‫اشاره مهندسـ‬ ‫ونقل فعال در بخش‬ ‫گرفت‪ .‬شــهردار‬ ‫راهــداری و حمل‬ ‫تکمیلشــده‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬درصد‬ ‫شهر بهزودی اغاز و‬ ‫بررســی قرار‬ ‫اصفهان در ادامه با‬ ‫بنا به رویهای که‬ ‫شرکتهای حمل‬ ‫امام اداره کل‬ ‫تصمیماتالزم گرفته‬ ‫جابجایــی کاالهای‬ ‫ـالن اصلی انجام‬ ‫اقداماتی حفاظتی‬ ‫برخی اوقات‬ ‫شــهری شــهرداری‬ ‫سنگین از مبدا بندر‬ ‫مالیهمهپروژهها‬ ‫منطقهانجاممیشود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬این سـ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫اعام کرد و گفت‪:‬‬ ‫تدوینمیشوند‪.‬‬ ‫های عمران‬ ‫ترافیکی و فوق‬ ‫برایتامین‬ ‫کاالهای اصفهــان‬ ‫های بینالمللی‪،‬‬ ‫توسطشهرداری‬ ‫قوانین‬ ‫‪97‬‬ ‫مبــدا بنــدر امــام‬ ‫زیرساخت‬ ‫را‬ ‫نفتی‪،‬‬ ‫کنکورس‬ ‫شود‪،‬‬ ‫پایهگذاری‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫کرد‪ :‬ازادســازی و‬ ‫پروژه مرکز همایش‬ ‫ـامل فضای‬ ‫نصبشیشههای‬ ‫ـای دامــی از‬ ‫نقاط کشور برای‬ ‫اصفهان در مجلس‬ ‫شد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫سنگ کف کنکورس‪،‬‬ ‫موردبررســی به‬ ‫به نظر بیاید اما شـ‬ ‫خمینی (ره) به تمام‬ ‫ـده اســت‪ .‬اساســی و نهادههـ جابجایی با کاالهای به‬ ‫نماینده مردم‬ ‫نظیرتکمیل‬ ‫ـاید تنها یک اســم‬ ‫قــه حفاظتی نیز‬ ‫از تجارب جهانی‬ ‫ذرت و جو فراهمشـ‬ ‫ـی (ره)‪ ،‬اولویت‬ ‫ـش دیگری از حل‬ ‫اسفالت پروژه شـ‬ ‫فراوانــی اســت‪،‬‬ ‫بتوانیم با بهرهگیری‬ ‫کنجالــه‪ ،‬ســویا‪،‬‬ ‫کاالی خمینـ‬ ‫بخـ‬ ‫پروژههــای متعــدد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫شد بهسرعت کار‬ ‫هــای معیــوب و‬ ‫های حملونقــل‬ ‫قرار گرفت و قرار‬ ‫بخشهــا و‬ ‫مقصداستاناست‪.‬‬ ‫ـودن برخــی از رویه‬ ‫تمامــی شــرکت‬ ‫دیگر از این پروژه‬ ‫جدی‬ ‫ضمــن اصــاح نمـ‬ ‫او از‬ ‫ـوت کــرد کــه بــا در‬ ‫بــه دنبــال ایجاد‬ ‫سه تا چهار کیلومتر‬ ‫دانشبنیانایرانی‪:‬‬ ‫ــطح اســتان دعـ‬ ‫ـا نــگاه ایندهنگــر‬ ‫ان اغاز شود‪.‬‬ ‫فعــال در س‬ ‫ناکارامــد گذشــته‪ ،‬بـ‬ ‫بانکایندهاز صنعت‬ ‫قانون باشــیم‪ .‬او‬ ‫خـــبر‬ ‫جدید در اصاح‬ ‫باحمایت‬ ‫رویههای مطلوب و‬ ‫فعلی حوزه معدن‬ ‫مالکی در شرایط‬ ‫گذر از فضای خرده‬ ‫ـری بیماریهــای‬ ‫فناور معدنی برای‬ ‫هوشــمند غربالگـ‬ ‫شرکتهای بزرگ و‬ ‫تولیــد دســتگاه‬ ‫به سمت ایجاد‬ ‫چنیــن طراحــی و‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫فرصتــی بــرای‬ ‫ـژه مطــب و هم‬ ‫کاهش هزینههای‬ ‫توسعهای اقدامات‬ ‫موثر و ســازنده‬ ‫مــادرزادی کــودکان‪ ،‬ویـ‬ ‫افزایش کارایی و‬ ‫چهاربعدی شــد که‬ ‫موردنیاز در قانون فعلی‬ ‫قدردانی از نقش‬ ‫طرحهای‬ ‫هــش قلبــی‬ ‫ـی رادار ترافیکــی‬ ‫شــرکت‪ ،‬ضمن‬ ‫ازجمله تغییرات‬ ‫جهت پیشــرفت‬ ‫فنــاوری و کا‬ ‫مدیرعامل این‬ ‫نمونــه نیمهصنعتـ‬ ‫و برداشت را‬ ‫بانک اینده میسر‬ ‫مهمــی را در‬ ‫و بهروزرســانی‬ ‫ســام ســید ناصر‬ ‫مانــع زدایی ها‬ ‫این ســاخت‬ ‫اعطای تسهیات‬ ‫ـعه‬ ‫حجتاال‬ ‫توانسته این شرکت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫ـق‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫ن‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫بانــک اینــده‬ ‫دستاورد با حمایتها‬ ‫نــد تولیــدات و‬ ‫عنواننمود‪.‬‬ ‫ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫در ســال تولیــد‪،‬‬ ‫برداشته و‬ ‫الرگانــی نماینــده‬ ‫ـوه‪ ،‬از تــداوم رو‬ ‫ـع نویــن پــارس‬ ‫تنها خللی این‬ ‫بانــک اینــده‬ ‫لــی‪ ،‬جانشــین‬ ‫سوداوری برساند که این‬ ‫موســوی‬ ‫هــای تولیــد انبـ‬ ‫ـرکت گســتران صنایـ‬ ‫ابراهیــم جلی‬ ‫بیماری کرونا نه‬ ‫نیــز‪ ،‬مشــکاتی‬ ‫بنیان هزینه‬ ‫ـان در مجلــس‬ ‫تســهیات بــه شـ‬ ‫را به‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫و افزود‪ :‬شــیوع‬ ‫ســتان اصفهــان‬ ‫های تولیدی دانش‬ ‫مــردم فاورجـ‬ ‫بــا اعطــای‬ ‫ـته تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫بلکــه تبدیل به‬ ‫ـرکت ســخن گفت‬ ‫ـدن و تجــارت ا‬ ‫اسیا) از شرکت‬ ‫ـراد غیرمتخصص‪،‬‬ ‫مهــم شایسـ‬ ‫ـه وجود نیاورد‪،‬‬ ‫ادامــه و شـ‬ ‫معـ‬ ‫ـامی و محمــد‬ ‫صنعتی هوشــمند‬ ‫تولیدات این شــرکت بـ‬ ‫معادن توســط افـ‬ ‫امیرکبیــر اســت‪،‬‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫(گروه‬ ‫همچــون ثبت‬ ‫شــگاه صنعتــی‬ ‫ناصر موسوی‬ ‫رضوانــی فر با‬ ‫تملــک معادن‪،‬‬ ‫ـپهری دررونــد‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫ـت پوشــش دان‬ ‫ـای ســودجو در‬ ‫کرد‪ .‬امیر احمد سـ‬ ‫رضوانی فر‬ ‫فعالیتهــا شــرکت‬ ‫کــه تحـ‬ ‫الرگانی‬ ‫ـکلگیری گروههـ‬ ‫ـرکت را هموارتر‬ ‫دالالن و افراد خاص‬ ‫در تمــام‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫شـ‬ ‫تولیــدات این شـ‬ ‫معادن توســط‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫ذوباهن اصفهان و‬ ‫رونــق‬ ‫خریدوفروش‬ ‫ـذار در اصــاح‬ ‫خـــبر‬ ‫فعالیتهای خود‬ ‫حضور در ذوباهن‬ ‫انگیزههــای قانونگـ‬ ‫شرکت اعــم از‬ ‫ـرکتهایی که در ان‬ ‫(شستا) با‬ ‫و‪ ...‬را ازجملــه‬ ‫یزدی زاده و معاونین‬ ‫ویژه به اهلیت‬ ‫پیمانکاران و شـ‬ ‫نمود‪ .‬او توجــه‬ ‫اصفهان با منصور‬ ‫دیدار همچنین‬ ‫هستند باید مطابق‬ ‫ـن قانــون عنوان‬ ‫الرگانی در ایــن‬ ‫مــی را ازجملــه‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫ایـ‬ ‫گفتگــو کردنــد‪.‬‬ ‫ـر اهلیــت عمو‬ ‫ــن مشغول‬ ‫خودپرداخت داشته‬ ‫دیــدار و‬ ‫تخصصــی عــاوه بـ‬ ‫تعامــات ذوباه‬ ‫تسهیل گری دارد تا‬ ‫قانــون فعلــی‬ ‫کار به نیروهای‬ ‫هــر چــه بیشــتر‬ ‫هماهنگکننده در زمینه‬ ‫ـردی در اصاحیــه‬ ‫ـت‪ :‬با قوانین‬ ‫کارکنان این شــرکتها‬ ‫بــر لــزوم‬ ‫الزامــات رویکـ‬ ‫تاکیــد کــرد و گفـ‬ ‫موثر و‬ ‫صادرات تسریع گردد‪.‬‬ ‫نهادهــای حقوقی‬ ‫و نباید حقــی از‬ ‫ــتان فاورجــان‬ ‫مسیر فرایند واردات و‬ ‫ـای مجــوزات به‬ ‫فوالد در باشــند‬ ‫اموزشــی و ایمنی‬ ‫س‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫برشــمرد و اعطـ‬ ‫زداییهایانجامشده‬ ‫از این‬ ‫ـف نمود‪ .‬محمد‬ ‫ترین تولیدکنندگان‬ ‫ـود گفت‪ :‬مســائل‬ ‫این راســتا توصیـ‬ ‫مسئولیکیاز مانع‬ ‫ذوباهــن از بزرگ‬ ‫اهن تضییع شـ‬ ‫باالترین ســطح رعایت‬ ‫گامــی موثر در‬ ‫اینمقام‬ ‫تاسیس به ان ذوب‬ ‫خلقالساعه عنوان‬ ‫مــور معــادن و‬ ‫کارکنان بایــد در‬ ‫را‬ ‫است که در بدو‬ ‫حذف بخشنامههای‬ ‫ـت معاونــت ا‬ ‫خدمات تمــام‬ ‫اصفهان نیز ضمن‬ ‫مدیرکل گمرکات استان‬ ‫ســرجوقیان‪ ،‬سرپرسـ‬ ‫ایران‬ ‫از تولید را‬ ‫تیکهای صادراتی‬ ‫شــاره به برخی‬ ‫صنعــت فــوالد‬ ‫مدیرعامل ذوباهن‬ ‫کوهستانی پزوه‪،‬‬ ‫داشت‪ :‬چندی پیش‬ ‫ســازمان صمت با ا‬ ‫میگفتنــد و بــه‬ ‫خدمات گــردد‪.‬‬ ‫رسول‬ ‫ـن شــرکت گفت‪:‬‬ ‫حضور در ذوباهن‬ ‫ملــی‬ ‫کرد و اظهار‬ ‫صنایــع معدنــی‬ ‫صادرات را شــاهد بودیم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ـی از عملکــرد ایـ‬ ‫هیئت همراه ضمن‬ ‫ارائــه گزارشـ‬ ‫در قانون معادن‬ ‫شایستهای کرده‬ ‫مجوز سیســتمی‬ ‫اصفهان و‬ ‫این مهم یکی از‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫و تاثیرات مثبت‬ ‫یا همان‬ ‫ابهاماتــی کــه‬ ‫گمرک یا مرز متوقف‬ ‫سازمانهای استانی‬ ‫صادرات و تداوم‬ ‫صــور یــزدی زاده‬ ‫اصفهان به منطقه‬ ‫شد کامیونها در‬ ‫موفقیت در‬ ‫شاهد ان هستیم که‬ ‫اصفهــان با من‬ ‫زیان انباشته بود که‬ ‫ذوباهــن‬ ‫و گفتگــو کردند‪.‬‬ ‫که سبب می‬ ‫اجتماعــی و توســعه‬ ‫های فراوانــی را در‬ ‫های گوناگونــی‬ ‫هماکنون‬ ‫مســئولین دیدار‬ ‫شدن از‬ ‫عــاد اقتصــادی‪،‬‬ ‫موضــوع اســیب‬ ‫ـا بــه برداشــت‬ ‫و تنــی از چنــد از‬ ‫ـکاری این راهکارهای خارج سوداوری برساند‪ ،‬توزیع‬ ‫اختصاصیذوباهن‬ ‫ان در اب‬ ‫شــوند کــه ایــن‬ ‫برخــی مــوارد بنـ‬ ‫حذف شدن این روند‬ ‫هــای متفاوتــی‬ ‫ـت‪ :‬تعامــل و همـ‬ ‫پزوه گفت‪ :‬گمرک‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫ـد‪ ،‬بعضــا رویه‬ ‫و خوشبختانه با‬ ‫زیرســاختها‪ ،‬گفـ‬ ‫کوهستانی‬ ‫اهمیت توانست شرکت را مغایرت در صورتهای‬ ‫فوالد کشور و اولین‬ ‫از قانــون دارنـ‬ ‫پی داشت‬ ‫عرضه بورس لحاظ‬ ‫صنعتی بــا منطقــه از‬ ‫شــفاف نمودن‬ ‫اولین گمرک صنعت‬ ‫کــه‬ ‫کاهش بندهای‬ ‫ـذا نیاز اســت بــا‬ ‫ـاس سهم بازار و‬ ‫مجتمــع عظیــم‬ ‫خوبی سود و‬ ‫این مجتمع عظیم‬ ‫اصفهان‬ ‫محسوب میشود‬ ‫کنترلها بر اسـ‬ ‫خــاذ میکننــد‪ ،‬لـ‬ ‫ـت و چشــمانداز‬ ‫وضعیتــی جلوگیــری‬ ‫دیگر دســتاوردهای‬ ‫اختصاصی صنعت کشور‬ ‫ذوباهــن گفــت‪ :‬در‬ ‫ات‬ ‫ای برخــوردار اسـ‬ ‫از ادامــه چنیــن‬ ‫ســتا مالی از‬ ‫ـت‪ .‬یزدی زاده‪،‬‬ ‫صــادرات گمــرک‬ ‫گمرک‬ ‫کارخانه مادر صنعتی‬ ‫ویــژه‬ ‫وزن میشود‪.‬‬ ‫مــواد قانونــی‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامــل ش‬ ‫کــرد‪ :‬ذوباهن‬ ‫چند ســال اخیر اسـ‬ ‫ـات در قانــون‬ ‫او در زمینــه‬ ‫با تاســیس ایــن‬ ‫ـان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـود‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ابها‬ ‫دالر‬ ‫خاطرن‬ ‫در‬ ‫اصفهان‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫هزار‬ ‫ـق‬ ‫ـه‬ ‫زمان‬ ‫ـزوه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫در ایــن زمی‬ ‫اســتراتژیک ریل و‬ ‫یکــی از مصاد‬ ‫‪ ۳۳‬میلیون و ‪۳۷۳‬‬ ‫مدیرکل گمرکات استان‬ ‫که هم‬ ‫کوهســتانی پـ‬ ‫مبارکه قــرار دارد‬ ‫مالی و بهروز بودن‬ ‫صــادی در گمرک‬ ‫تــی از صاحبان‬ ‫نمــود‪ .‬او‬ ‫تولید محصــول‬ ‫ـسازان نیز فوالد‬ ‫بهار امسال‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫صــادرات از طریق گمرک‬ ‫دیدار شــفافیت‬ ‫عنوان فعال مجاز اقت‬ ‫وصول حقوق دول‬ ‫بــا اشــاره به‬ ‫ـرکات اســتان بــا‬ ‫احــداث شــد و پـ‬ ‫در سال گذشته با‬ ‫نیز در این‬ ‫گمرک اختصاصی در‬ ‫ـزار تــن تشــریفات‬ ‫اصفهــان به‬ ‫عوامــل اصلــی‬ ‫پذیــر نبــودن گمـ‬ ‫عــادن را نحــوه‬ ‫تواند از تسهیات‬ ‫ـورت کــه در برخی‬ ‫خطوط ریلی کشــور‬ ‫ـن دو مجموعه‪،‬‬ ‫مالــی را یکــی از‬ ‫مقایســه با مدت‬ ‫ــا اشــاره تعطیل‬ ‫در این ‪ ۵۲‬هـ‬ ‫م‬ ‫است و در راستا می‬ ‫نمــود‪ .‬بدینصـ‬ ‫ـفانه توسعه‬ ‫و بهغیــراز ایـ‬ ‫بدین معناســت ب‬ ‫صورتهــای‬ ‫ـام پذیرفته که در‬ ‫کرونا بیان داشــت‪:‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شناختهشده‬ ‫معــادن عنــوان‬ ‫ســت کــه متاسـ‬ ‫بهرهمنــد شــود‪ .‬در‬ ‫ذوباهــن انجـ‬ ‫معدنــی ماک‬ ‫تولیدات ذوباهن‬ ‫به شــیوع ویروس‬ ‫گمرک اختصاصی‬ ‫‪ ۱۴۴‬درصد و لحاظ‬ ‫ـت شــرکتها دان‬ ‫اســتخراج مــاده‬ ‫یکســاله‬ ‫و دوایر با حضور‬ ‫اداری توجه‬ ‫و استفاده از‬ ‫کشــور نداریم‪.‬‬ ‫اولیه این مجتمع‬ ‫قبل ازنظر ارزش‬ ‫موفقیـ‬ ‫ســتانها صــرف‬ ‫روســای گمــرکات‬ ‫ـوب ســازمان امــور‬ ‫نمیگیــرد‬ ‫گمرکات و ضمانتنامههــای مدیرعامل شــرکت گفت‪:‬‬ ‫ــده اســت و در‬ ‫مشــابه ســال‬ ‫تامین پایدار مواد‬ ‫از ا‬ ‫ایــام معاونین و‬ ‫ـارت ســازمانی مصـ‬ ‫قراردادهش‬ ‫داشته است‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهصورت شــیفت‬ ‫بهانــدازه کافــی موردتوجــه قــرار شفافیت در صورت‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫تمرکز بر تولید‪ ،‬نقش‬ ‫کــه چـ‬ ‫ـت‪ .‬او افــزود‪ :‬امــار‬ ‫گمرکات اســتان‬ ‫وزنی‪ ۴۶‬درصد رشد‬ ‫صــادرات ادامــه‬ ‫صنعتی شــدن کشــور‬ ‫دریافــت حقــوق دولتــی نمودن مــاده معدنی‬ ‫مالی ذوباهن از‬ ‫صنعتی میتواند با‬ ‫کشــور را دارا اسـ‬ ‫کامل و کارکنان‬ ‫ـن افــزود‪ :‬میزان‬ ‫اصفهان پایهگذار‬ ‫افزود‪ :‬صورتهای‬ ‫های بهداشتی به‬ ‫و اســتخدامی‬ ‫حمــل و خــارج‬ ‫برای عظیم‬ ‫کشور بهخوبی ایفا‬ ‫گذشته‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫اصفهــان همچنیـ‬ ‫‪ ۷۴‬ذوباهــن‬ ‫یک نقطه قوت‬ ‫برخــی دیگــر‬ ‫از مرحوم نیازمند‬ ‫که ایــن وضعیت‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫غیرنفتی کشور در سال‬ ‫بندی مناســب با رعایت پروتکل صادرکنندگان و اســتان‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬بالغبر‬ ‫برخوردار است و این‬ ‫شایســته میدانــم‬ ‫قــرار دادهشــده‬ ‫افزود‪ :‬خود را در‬ ‫صادرات‬ ‫استان اصفهان ‪۵‬‬ ‫اختصاصی ذوباهن‬ ‫بــوده اســت و‬ ‫الزم‬ ‫به واحد تولیــدی‪،‬‬ ‫معــدن مــاک‬ ‫ـه عظیــم در ان‬ ‫صنعتــی اســت‪ .‬او‬ ‫ـاالن حــوزه معــدن‬ ‫دالر بوده که سهم‬ ‫تمامی گمرک‬ ‫میلیون دالر بوده‬ ‫از‬ ‫خدمترســانی‬ ‫ـدازی ایــن کارخانـ‬ ‫مجتمــع عظیم‬ ‫ـادی از ســوی فعـ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫سال گذشته ‪۸۴‬‬ ‫اجرای کند‪.‬‬ ‫وهمچنینافزود‪:‬‬ ‫است‪ .‬کوهستانی‬ ‫کــه بانــی راهانـ‬ ‫ایــن‬ ‫اعتراضــات زیـ‬ ‫نتایج بارز تاســیس‬ ‫هــن اصفهــان بــا‬ ‫میلیون دالر و در‬ ‫فرهادی نسب‬ ‫مشغولبودهاند‬ ‫صادرات کشور بوده‬ ‫شــمگیر روند رو‬ ‫ـت عالــی ذوبا‬ ‫یاد کنم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ـت‪ .‬حســامالدین‬ ‫صادرات بازرگانان‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫درصد از کل‬ ‫کرد‪ :‬این ارقام چ‬ ‫مدیریـ‬ ‫دوران بودند‬ ‫پی داشــته اسـ‬ ‫ارزیابی در محل‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تشریفات‬ ‫صنعت را امروز در‬ ‫ســت‪ .‬او اضافــه‬ ‫ضــرورت نــگاه‬ ‫در‬ ‫بخصوص محصوالت‬ ‫درخواستهای‬ ‫بیان داشت‪ :‬در بهار‬ ‫واقعشــده و ا‬ ‫کارنامه فعالیت این‬ ‫معــادن نیــز بــر‬ ‫وزن ‪ ۵۷۰‬هزار و‬ ‫صادرات غیرنفتی و‬ ‫پزوه‬ ‫اصفهان مورد موافقت‬ ‫ــاور کمیســیون‬ ‫ذوباهن و‬ ‫کرد و با اشــاره‬ ‫فقره اظهارنامه به‬ ‫ش‬ ‫حضور در به رشد‬ ‫کشورشاهدهستیم‪.‬‬ ‫میدهد‪ .‬مدیرکل‬ ‫م‬ ‫پهناور‬ ‫تاکید‬ ‫ـتان‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪۶۳۶‬‬ ‫ـر تغییر قوانین‬ ‫هزار دالر اسـ‬ ‫سنگاهن را نشان‬ ‫بخشهایمختلف‬ ‫گمرکات اســتان با‬ ‫ایندهنگرانــه بـ‬ ‫‪ ۳۶۸‬میلیون و ‪۷۳‬‬ ‫اســت ســالها‬ ‫فراوری شده از‬ ‫ارزیابان و کارشناســان‬ ‫کرد‪ :‬گمرک نقش‬ ‫تن کاال به ارزش‬ ‫مجدد قانون ممکن‬ ‫خارج از وقت اداری‬ ‫اصفهان تصریح‬ ‫پذیرفته است که‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫به اینکه تغییر‬ ‫تولیدی و حتی در‬ ‫گمرکات اســتان‬ ‫منافع ملی در نظر‬ ‫استان اصفهان انجام‬ ‫از محل واحد‬ ‫را انجام دادهاند‪.‬‬ ‫بیانجامد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫در ‪ ۵‬گمرک‬ ‫تعداد ‪ ۷۷‬درصد‪،‬‬ ‫تشریفات صادرات‬ ‫فضای مناسبی برای‬ ‫بــه طــول‬ ‫با سال قبل ازنظر‬ ‫و ایام تعطیل‬ ‫در بخش معدن‬ ‫در مقایســه‬ ‫ارزش ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫گرفته شود تا‬ ‫فعــاالن بخش‬ ‫درصــد و ازلحــاظ‬ ‫گذاری ذینفعــان و‬ ‫حیــث وزن ‪۸۲‬‬ ‫افزایــش ســرمایه‬ ‫خصوصی ایجاد گردد‪.‬‬ ‫قربان تا غدیر‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر نیرو از اماده باش وزارت‬ ‫نیرو برای هفته اینده گفت‬ ‫چشم انداز بازار تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪39‬‬ ‫‪02‬‬ ‫امکانصدور بارنامه‬ ‫ونقلاستاناز مبدا‬ ‫شرکتهایحمل‬ ‫برای‬ ‫بندر امامفراهمشد‬ ‫اهندر شفافیت‬ ‫ملکردمطلوبذوب‬ ‫ع‬ ‫ارتباطبامنطقه‬ ‫مالی‪،‬توسعهو‬ ‫دیلبهفرصتشد‬ ‫کروناتب‬ ‫اهناولین گمرکاخ‬ ‫ذوب‬ ‫گمرکاختصاصی خدمتصادرات‬ ‫تصاصی کشور در‬ ‫صفحه اخر‬ ‫با حمایت بانک اینده از صنعت‬ ‫دانش بنیان ایرانی‪:‬‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫کرونا تبدیل‬ ‫به فرصت شد‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫‪08‬‬ ‫ایران جزو‪ ۲۰‬کشور اول دنیا‬ ‫در تولید زباله های پالستیکی‬ ‫اگهی تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫و پرورش شهرستان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی‬ ‫‪ 411133595155‬و کد پســتی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق‬ ‫مشــخصات فنی و براورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد‬ ‫صالحیــت که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر از ســازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ســاجار‬ ‫و دارای گواهــی صالحیــت ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشــد واگذار نمایــد ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی ‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫شماره مرجع‪28-1400:‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫شــرکت برق منطقه ای فارس ( به عنوان دســتگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه " عملیات ســاختمانی کارهای باقیمانده پســت‬ ‫‪ 230/66/20‬کیلو ولت ایزدخواست " به شماره " ‪ " 2000001046000027‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت‬ ‫پیمانکاری(حداقل رتبه ‪ 5‬در رشــته ابنیه) و گواهی صالحیت ایمنی باشــد واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصهگران‬ ‫و گشــایش پاکتها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه‬ ‫می توانند جهت اخذ اســناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شــده در ذیل به ســامانه ستاد مراجعه و اســناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪ ،‬همراه با اسناد و مدارک‬ ‫خواســته شــده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند‪ .‬الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و‬ ‫دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شــرکت درمناقصه را محقق سازند‪ .‬به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای‬ ‫فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-1‬تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 9‬صبح روز دو شنبه مورخ ‪1400/4/ 21‬‬ ‫‪-2‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/4/ 27‬‬ ‫‪-3‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬تا ساعت ‪12‬روز شنبه مورخ ‪1400/5/9‬‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪12‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/5/ 10‬‬ ‫‪-5‬تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/5/ 10‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازدید از محل ‪ :‬ساعت ‪ 10:30‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/5/ 3‬‬ ‫‪-7‬نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر‪:‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‬ ‫‪ -8‬نحوه برگزاری مناقصه‪:‬عمومی‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫‪ -9‬مدت انجام کار‪ 4 :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪ -10‬مبلغ براورد‪ 7.520.905.625 :‬ریال‬ ‫‪ -11‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح ‪.‬خ ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره‪/123402‬‬ ‫ت‪50659‬هـ مورخ‪ 94/9/22‬و اصالحیه شــماره ‪/5211‬ت‪57592‬هـ مورخ ‪1400/1/22‬مصوب هیات وزیران به مبلغ ســیصد و هفتاد و شش میلیون و چهل و پنج هزار و دویست‬ ‫و هشتاد و یک (‪ )376.045.281‬می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -12‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬پیشــنهادها باید از هرحیث برای مدت ‪ 90‬روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ‪ 90‬روز دیگر‬ ‫قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" ‪ :‬شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین ‪ -‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ -‬دبیرخانه مرکزی ( تذکر‬ ‫مهم ؛ ارســال یک نســخه از پاکت های "الف"( اصل ضمانتنامه) و "ب" ( به صورت ‪ )CD‬و"ج" (اصل برگ پیشنهاد قیمت به صورت فیزیکی و جدول مقادیر و قیمت ها به‬ ‫صورت ‪ )CD‬به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی است)‬ ‫‪ -14‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -15‬نام و نشانی مشاور‪ :‬شرکت مهندسی قدس نیرو به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان استاد مطهری‪ ،‬بعد از چهارراه سهروردی‪ ،‬شماره ‪ ،82‬کد پستی ‪1566775353‬‬ ‫‪ -16‬ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می توانند‬ ‫با شماره فکس ‪ 071 -32359047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -17‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه ‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشــتیبانی ســامانه‪ 021-41934‬و تلفن دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و‬ ‫‪ 021-85193768‬م‪ d‬باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1161726 :‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ابرسانی مجتمع گوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫کهنه(شامل تهیه و نصب‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫فوالدی اتصال جوشی ‪6‬‬ ‫اینچ به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪ 1560‬متر و‬ ‫لوله پلی اتیلن ‪ 63‬میلیمتر‬ ‫بطول ‪ 300‬متر و لوله پلی‬ ‫اتیلن ‪ 75‬میلیمتر بطول‬ ‫‪ 580‬متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق براورد‬ ‫و مشخصات فنی‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫بویراحمد‬ ‫محل‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫از محل‬ ‫اعتبارات‬ ‫عمرانی و‬ ‫صندوق‬ ‫توسعه ملی‬ ‫و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در‬ ‫قالب اسناد‬ ‫و اوراق مدت‬ ‫دار می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫رتبه مورد‬ ‫نیاز‬ ‫اب پایه ‪5‬‬ ‫و باالتر‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫معتبر شرکت‬ ‫در فرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/04/22‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 1400/04/27‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/05/10‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/05/11‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫شخصی ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا اخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان‬ ‫منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند‪.‬‬ ‫‪ )10‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )11‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/04/21:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/04/22 :‬‬ ‫امورقراردادهاشرکتابوفاضالباستانکهگیلویهوبویراحمد‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫عبور از بخش های سخت‬ ‫مذاکرات نیازمند تصمیمات‬ ‫سخت است‬ ‫یک تحلیلگر ارشــد مسائل سیاست خارجی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬میان انتظارات و خواسته های ایران و خواسته های‬ ‫امریکا نسبت به احیای برجام فاصله زیادی وجود دارد‬ ‫و پر کردن این شکاف بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫امیرعلی ابوالفتح درباره اخرین وضعیت مذاکرات‬ ‫ویــن بــرای احیــای برجام گفت‪ :‬شــاید یکــی از دالیل‬ ‫توقــف مذاکــرات و تاخیر در دســتیابی بــه توافق‪ ،‬به‬ ‫تغییر دولت در ایران ارتباط داشته باشد چراکه ممکن‬ ‫اســت میــان دولت مســتقر و دولــت منتخب اختالف‬ ‫دیدگاه هایــی وجــود داشــته باشــد و تصمیــم بــر ایــن‬ ‫باشــد کــه کار توافق احتمالی توســط دولت منتخب‬ ‫جدید انجام شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این کارشناس ارشد‬ ‫مسائل بین المللی با اشاره به اختالف دیدگاه ایران و‬ ‫امریکا اظهار کرد‪ :‬میان انتظارات و خواسته های ایران و‬ ‫انتظارات و خواسته های امریکا نسبت به احیای برجام‬ ‫فاصله زیادی وجود دارد و پر کردن این شکاف بسیار‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬قبل از مذاکره هم به نظر می رســید که‬ ‫نزدیــک کردن دیدگاه های دو کشــور همانند انچه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬رخ داد و حتی بســیار دشــوارتر از ان زمان‬ ‫باشد‪ .‬او بابیان اینکه ایران می خواهد تمامی تحریم ها‬ ‫پس از خروج امریکا از توافق هســته ای لغو شــود اما‬ ‫واشــنگتن حاضر بــه دادن این امتیاز نیســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این تهران می خواهد مطمئن شود دولت‬ ‫امریــکا – چه بایــدن رئیس جمهوری باشــد و چه فرد‬ ‫دیگری ‪ -‬دیگر از برجام خارج نشود و داستان خروج‬ ‫ترامــپ دیگــر تکرار نشــود اما چنین تضمینــی را قبول‬ ‫ندارد و قادر به دادن این امتیاز نیست‪.‬‬ ‫ابوالفتح ادامه داد‪ :‬امریکا می خواهد این مذاکرات‬ ‫یتــر و‬ ‫مقدمــه مذاکــرات بعــدی و همچنیــن طوالن ‬ ‫ســخت تر شــدن برجام و مسائل منطقه ای و موشکی‬ ‫باشد درحالی که ایران موافق اضافه شدن هیچ چیزی‬ ‫به برجام نیســت‪ .‬این کارشــناس ارشــد مسائل امریکا‬ ‫بابیان اینکه توان و قابلیت هسته ای ایران دیگر چون‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬یا حتی زمان خروج امریکا از برجام نیست‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درواقع بازگشت ایران به نقطه صفر‬ ‫یک مســئله اساسی میان طرفین اســت‪ .‬امریکایی ها‬ ‫می خواهنــد تکلیف ســانتریفیوژهای پیشــرفته ایران‪،‬‬ ‫یســازی شــده اورانیــوم با غنــای ‪ ۲۰‬درصد و‬ ‫ذخایر غن ‬ ‫‪ ۶۰‬درصد و‪ ...‬تعیین تکلیف شود اما ایران مالحظاتی‬ ‫در این رابطه دارد‪ .‬این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست‬ ‫ی اســان مذاکــرات به‬ ‫خارجــی بابیــان اینکه بخش ها ‬ ‫پایان رسیده و طرفین ان را پشت سر گذاشته اند‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬اکنون ما به قســمت ســخت مذاکرات رسیده ایم‬ ‫کــه عبــور از ان نیازمنــد تصمیمــات ســخت اســت امــا‬ ‫چکــدام از طرفیــن هنــوز امادگی ‪ ۱۰۰‬درصــدی برای‬ ‫هی ‬ ‫گرفتن این تصمیم سخت را ندارند‪.‬‬ ‫ایران از ارتقا سطح‬ ‫مناسبات با سوریه‬ ‫استقبال می کند‬ ‫نایب رئیس گروه دوســتی پارلمانی ایران و ســوریه‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران از ارتقا سطح مناسبات با‬ ‫سوریهدر حوزه هایمختلفاستقبالمی کند‪.‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬عباس گلرو در دومین روز سفر خود به دمشق در‬ ‫دیدار فیصل مقداد وزیر امور خارجه ســوریه در محل‬ ‫وزارت امــور خارجــه گفت‪ :‬جمهوری اســامی ایران و‬ ‫سوریه‪ ،‬دوستانی دیرینه باسابقه تاریخی و اشتراکات‬ ‫دینی و مذهبی هستند که در تحوالت مختلف منطقه‬ ‫یکدیگر را پشتیبانی کرده اند‪ .‬نایب رئیس گروه دوستی‬ ‫پارلمانــی جمهــوری اســامی ایــران و ســوریه افــزود‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر این عقیده است که تقویت‬ ‫اشتراکات فی مابین و افزایش سطح مبادالت می تواند‬ ‫دو کشور را در مقابله با تحریم های امریکایی قدرتمند‬ ‫کند‪ .‬گلرو‪ ،‬بقای سوریه و پیروزی بر جریان تکفیری و‬ ‫داعش را مرهون رهبری حکیمانه رئیس جمهوری این‬ ‫کشــور و حضــور مــردم در مقابلــه بــا جریــان داعش و‬ ‫تکفیریدانست‪.‬عضو کمیسیونامنیتملیوسیاست‬ ‫خارجــی مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫عملیاتی کــردن قراردادها و همکاری های مشــترک در‬ ‫روند تقویت بنیه اقتصادی دو کشور اهمیت بسزایی‬ ‫دارد و جمهوری اســامی ایران از ارتقا ســطح مناسبات‬ ‫با ســوریه در حوزه های مختلف اســتقبال می کند‪ .‬گلرو‬ ‫تاکید کرد‪:‬توجهویژهبهموضوعاتاقتصادیوهمکاری‬ ‫ویژهدر اینزمینهتقویتبیش ازپیشتعامالتدو کشور‬ ‫را در بــر خواهــد داشــت‪ .‬رئیــس کمیتــه روابط خارجی‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬همکاری گروه های دوســتی و پارلمانی را گام‬ ‫نخستدر مسیرتعامالتدولت هایدو کشور وبستری‬ ‫مناسب برای ارتقاء سطح همکاری ها دانست‪ .‬گلرو در‬ ‫همین زمینه تصریح کرد‪ :‬مراودات پارلمانی‪ ،‬نشســت‬ ‫کمیسیون های مشــترک و تعامالت گروه های دوستی‬ ‫و پارلمانی نقش ســازنده ای در تقویت روابط ایران و‬ ‫سوریه ایفا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تالش هاییمی شودتا کابینهرئیسی‬ ‫بی هویتباشد‬ ‫رئیس کمیسیونفرهنگیمجلستاکید کرد‪:‬‬ ‫سهم خواهی از دولت رئیسی ممنوع‬ ‫حجت االســام مرتضــی اقاتهرانــی رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬بــا انتقــاد از امارســازی های‬ ‫رئیس جمهــور دربــاره وضعیت اقتصادی کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امیــدوارم روحانــی حداقــل لحظ ـه ای به‬ ‫میــان مــردم بیایــد و اگــر رســمش نیســت کــه به‬ ‫میــان مــردم بیاید‪ ،‬حداقل چند نفر از افراد امین‬ ‫و مــورد اعتمــاد خود را به میان مردم بفرســتد تا‬ ‫ببینــد ان ها با چه شــرایط ســختی دس ـت وپنجه‬ ‫نرم می کننــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬رئیس جمهور باید بر‬ ‫تهــا و گزارش های میدانــی درباره‬ ‫اســاس واقعی ‬ ‫وضعیت کشور صحبت کند اما معموال بر اساس‬ ‫امــار و ارقــام غیرواقعــی و تعریف و تمجیدهای‬ ‫بله قربان گوهــای دولت‪ ،‬درباره وضعیت کشــور‬ ‫سخن می گوید‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬نباید به سهم خواهی‬ ‫و معامله گری افراد و جناح ها در انتخاب اعضای‬ ‫دولــت توجــه کــرد و اگــر وزرای اینــده انقالبــی‪،‬‬ ‫مجاهــد‪ ،‬والیــی و در میــان مــردم باشــند و درد‬ ‫انان را بفهمند‪ ،‬در این صورت مشــکالت کشــور‬ ‫در کمتر از شش ماه حل می شود‪.‬‬ ‫چکیده این گفتگو به شرح زیر است‪:‬‬ ‫رئیس جمهور اخیرا در اظهاراتی گفته «کشــور‬ ‫را با رشد اقتصادی مثبت به دولت اینده تحویل‬ ‫می دهیم»‪ .‬ایا این ادعا را صحیح می دانید؟‬ ‫تــا پایــان کار دولت تدبیر و امیــد زمان زیادی‬ ‫باقــی نمانــده اســت و بــد نیســت کــه در ایــن‬ ‫شرایط‪ ،‬رئیس جمهور حداقل دو نفر از نیروهای‬ ‫امیــن خــود را در جامعــه‪ ،‬بــازار و میــان مــردم‬ ‫بفرستد تا انان مشاهده کنند این امارهایی که از‬ ‫سوی رئیس جمهور درباره وضعیت کشور مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬درست است یا خیر‪ .‬رئیس جمهور مدام‬ ‫تهــای خــود می گویــد رشــد اقتصــادی‬ ‫در صحب ‬ ‫کشــور بســیار خوب اســت و نرخ تــورم را کاهش‬ ‫تهــا بایــد موردبررســی‬ ‫داده ایــم کــه ایــن صحب ‬ ‫دقیــق قــرار گیرد و مشــخص شــود تا چــه حد با‬ ‫واقعیت های جامعه سنخیت دارد‪ .‬ما نمایندگان‬ ‫مجلــس مدام بــا مردم در ارتباط هســتیم و باید‬ ‫بگویــم کــه مــردم از وضعیــت موجــود کشــور‬ ‫گالیه مند هســتند‪ .‬رکود در کشور بیداد می کند و‬ ‫اقای روحانی باید پاسخ دهد برای رفع بیکاری و‬ ‫ایجاد اشتغال جوانان در این هشت سال چه کار‬ ‫کرده اســت‪ .‬همچنین رئیس جمهــور باید بگوید‬ ‫برای ســاماندهی وضعیت مســکن مردم به ویژه‬ ‫جوانان در این مدت چه اقداماتی را انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه کشــور درگیــر مســائل و‬ ‫مشــکالت زیــادی اســت‪ ،‬به نظر شــما رفــع این‬ ‫مشکالت در دولت اینده چقدر طول می کشد؟‬ ‫مشــکالت کشــور زیــاد اســت امــا رفــع ایــن‬ ‫مســائل بســتگی بــه مجاهــدت افــرادی دارد که‬ ‫یشــوند‪ .‬در حال‬ ‫در دولت اینده به کار گرفته م ‬ ‫حاضــر‪ ،‬برخــی از افــراد تبلیغــات و ســروصدای‬ ‫زیــادی می کنند و افــراد حزب اللهی را موردانتقاد‬ ‫و تخریــب قرار می دهند تــا نیروهای انقالبی در‬ ‫دولت به کار گرفته نشــوند‪ .‬هدف این افراد ان‬ ‫است که رئیس جمهور منتخب را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهنــد تا از افراد انقالبی و حزب اللهی در دولت‬ ‫اســتفاده نکنــد‪ .‬با شــناختی کــه از رئیســی دارم‪،‬‬ ‫تهــا قرار‬ ‫می دانــم کــه او تحــت تاثیر این صحب ‬ ‫نمی گیــرد‪ .‬اگــر وزرای اینــده انقالبــی‪ ،‬مجاهــد‪،‬‬ ‫والیــی و در میــان مــردم باشــند و درد انــان را‬ ‫بفهمند‪ ،‬در این صورت مشــکالت کشــور بســیار‬ ‫یشــود و بنــده معتقــدم‬ ‫ســریع حل وفصــل م ‬ ‫باوجوداین افراد‪ ،‬رفع مشــکالت کشــور در کمتر‬ ‫از شش ماه هم شدنی است‪.‬‬ ‫اقــدام جهــادی باکارهــای سیســتماتیک و‬ ‫اداری تفــاوت دارد‪ .‬رفــع مشــکالت ریشــه ای و‬ ‫عمیق کشور باکارهای اداری شدنی نیست بلکه‬ ‫نیازمنــد افــرادی اســت که جهاد گونــه کار کنند‪.‬‬ ‫به شــرطی که افرادی انقالبی و متحد در دولت‬ ‫به کار گرفته شــوند‪ ،‬می توان مشــکالت کشور را‬ ‫حتما بایــد در میان‬ ‫حل وفصــل کــرد‪ .‬دولتمردان ً‬ ‫مردم باشند‪ .‬برای مثال زمانی که رئیس جمهور و‬ ‫یا دولتی ها می گویند قیمت فالن محصول نباید‬ ‫افزایــش پیــدا کند‪ ،‬باید نیروهای خــود را جهت‬ ‫نظارت به بازار بفرستند و باکسانی که برخالف‬ ‫قطعا مردم‬ ‫قوانین رفتار می کنند‪ ،‬برخورد کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نمی توانند باکســانی که تخلف می کننــد‪ ،‬درگیر‬ ‫شــوند و رئیس جمهــور باید همــه را به خط کند‬ ‫تا قانون را رعایت کنند‪ .‬اگر رئیس جمهور خودش‬ ‫بــه مقــررات پایبند نباشــد و همه را بــرای قانون‬ ‫مــداری بــه خــط نکنــد‪ ،‬کارهــا به درســتی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این روزها شــاهد سهم خواهی برخی از افراد‬ ‫حهــا از دولــت اینــده هســتیم‪ .‬ایــا افــراد و‬ ‫و جنا ‬ ‫بعضا‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫حقی‬ ‫و‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ ها‪،‬‬ ‫جناح‬ ‫ً‬ ‫ان را مطالبه می کنند؟‬ ‫در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بنــده دیــدم کــه برخــی از افــراد اگــر فعالیتــی را‬ ‫انجــام می دادنــد‪ ،‬فقط با این هــدف بود که در‬ ‫دولت اینده ســمتی بگیرنــد‪ .‬باید رئیس جمهور‪،‬‬ ‫در انتخــاب اعضــای دولت ســیزدهم به ســوابق‬ ‫افراد توجه کند و مهم ترین مسئله در این زمینه‪،‬‬ ‫شایسته ساالری است‪ .‬کسانی که به دنبال سهم‬ ‫خواهی از دولت هســتند‪ ،‬عدم شایســتگی خود‬ ‫را کامــا به اثبات می رســانند‪ .‬این افراد معموال‬ ‫اقدامــات مختصــری در زمان تبلیغات انتخابات‬ ‫انجام می دهند اما در ادامه طلبکار می شوند و به‬ ‫دنبال دریافت مناصبی در دولت هستند که این‬ ‫رویــه غلطی اســت‪ .‬افراد اگــر در زمان انتخابات‬ ‫برای نامزدهای انتخاباتی کاری انجام می دهند‪،‬‬ ‫نباید در ادامه به دنبال سهم خواهی باشند‪.‬‬ ‫نباید رویه این گونه باشد که افراد و جناح ها‬ ‫در زمان انتخابات برای نامزدها دو قدم بردارند‬ ‫و توقــع داشــته باشــند که چهــار قدم بــرای انان‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫اگــر نــگاه انــان این گونــه باشــد‪ ،‬کشــور جلو‬ ‫نمی رود‪ .‬متاســفانه برخــی از افراد اهل معامله‪،‬‬ ‫ســهم خواهی و فامیل ساالری هستند که تحت‬ ‫هیچ شرایطی نباید به انان اعتنا کرد چراکه این‬ ‫نگاه برای کشور مضر است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امیدهابهقطعزنجیرهشایعهوحاشیهدر دولتسیزدهم‬ ‫شایعهوتخریبازجدی ترینمشکالتوموانع‬ ‫پیش روی دولت تدبیر و امید در سال های اخیر بود‬ ‫و انرژی زیادی از دولتمردان گرفت‪ .‬دولت سیزدهم‬ ‫چالش های بزرگی پیش رو دارد و حل و فصل این‬ ‫چالش ها جز با حفظ انسجام و پرهیز از شایعه و‬ ‫تخریــب امــکان پذیر نیســت‪.‬به گــزارش خبرنگار‬ ‫سیاســی ایرنا‪ ،‬کانون شایع هســازی ها علیــه دولت‬ ‫ایــن بار «رضا اردکانیــان» وزیر نیرو بود و بهانه هم‬ ‫قطعی های برق روزهای گذشــته‪ .‬انتقاد از شرایط‬ ‫دشوار ناشی از قطعی برق حق بدیهی مردم است‬ ‫و رییس جمهوری هم در جلسات متعدد‪ ،‬به دلیل‬ ‫قطع مکرر برق و سختی به وجود امده برای مردم‬ ‫بارهااز ان هاعذرخواهی کرد‪.‬اماموضوعتنهاانتقاد‬ ‫واعتراضبهقطعیبرقنبود‪،‬بلکهمخالفاندولت‬ ‫بار دیگر به این بهانه‪ ،‬به تحریف و شایع هســازی‬ ‫علیه وزیر نیرو و خیال پردازی درباره زندگی شخصی‬ ‫وی پرداختند‪ .‬این موضوع اگرچه با واکنش اعضای‬ ‫هیات دولت و برخی از دلسوزان کشور مواجه شد‪،‬‬ ‫با این حال انتظار می رود این رویه مخرب در دولت‬ ‫ســیزدهم برچیده شود چرا که کشــور این روزها به‬ ‫روی ـه ای دقیقــا عکس ایــن رویه ها نیــاز دارد‪ .‬برون‬ ‫رفت از چالش هایی که کشــور با ان مواجه است‪،‬‬ ‫به اتحاد و انسجامی نیاز دارد که در سایه ان بتوان‬ ‫کشور را از این گردنه دشوار عبور داد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو قربانی جدید شایعه‬ ‫قطعی های برق طی هفته و روزهای گذشــته‬ ‫یکی از دالیل انتقادات از دولت بود‪ .‬در این بین‬ ‫عده ای از این اب گل الود ماهی شایعه و حاشیه‬ ‫گرفتند و مدعی شــدند که وزیــر نیرو به این دلیل‬ ‫کــه خانواده و فرزندانش در خارج از ایران زندگی‬ ‫سیاستمداران‬ ‫خودفروختهغربیخود‬ ‫را ارزانفروختند‬ ‫می کننــد‪ ،‬از شــرایط مــردم بی خبــر بــوده و چون‬ ‫خود در یکی از هتل های گرانقیمت تهران ساکن‬ ‫است؛ این شرایط برای وی اهمیت چندانی ندارد‬ ‫و برای بهبود ان تالشــی نمی کند‪ .‬این شــایعه با‬ ‫تصاویری بی ربط در شــبکه های اجتماعی نشــر‬ ‫و بازنشــر شــد و در حالــی از ســوی برخــی افــراد‬ ‫سیاســی و رســانه ای مــورد تحلیل قــرار گرفت که‬ ‫اســاس ان شــایعه و در راســتای تخریــب وزیــر و‬ ‫تضعیف دولت بود‪ .‬در واکنش به این تخریب ها؛‬ ‫ابتــدا وزارت نیــرو در بیانیه ای تصریــح کرد‪« :‬رضا‬ ‫اردکانیان هرگز حتی برای یک شــب در هیچ یک‬ ‫از ‪ ۲‬شعبه هتل اسپیناس اقامت نداشته و همراه‬ ‫خانواده در منزل شخصی در تهران سکونت دارند‪.‬‬ ‫همچنین هرگونه مالکیت یا سهام داری ایشان در‬ ‫شــرکت های خصوصی صحیــح نبوده و از اســاس‬ ‫تکذیب می گردد‪ .‬تردیدی نیســت که انتشار این‬ ‫شــایعات نه تنها کمکی به بهبود وضعیت پیش‬ ‫امــده نمی نمایــد‪ ،‬بلکــه ممکــن اســت موجــب‬ ‫دلســردی مردم کشور از خدمتگزارانشان در نظام‬ ‫جمهوری اسالمی گردد‪».‬‬ ‫«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری‬ ‫نهــا‪ ،‬علیــه وزیــر نیــرو را‬ ‫بهــا و توهی ‬ ‫هــم تخری ‬ ‫ناجوانمردانهوبدور از انصافتوصیف کردو گفت‪:‬‬ ‫«مردمعزیزبدانند‪،‬دکتراردکانیانبههمراهخانواده‬ ‫خود در یک اپارتمان معمولی در تهران که سال ها از‬ ‫ساختانمی گذرد‪،‬زندگیمی کند‪.‬مدیریتتامین‬ ‫اب و برق در شرایط اقلیمی فعلی و پیشامدهای‬ ‫طبیعــی امســال‪ ،‬کاری به غایت پیچیده و دشــوار‬ ‫اســت و وزارت نیــرو بــا همــه تــوان و ظرفیت خود‬ ‫مشغول این کار است‪».‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران در پیام توییتری نوشــت‪ :‬عطش ســیری ناپذیر بــرای پــول و عقده های‬ ‫ضد ایرانی به ریاکاری شــرم اور غربی ها دامن زده اســت‪ .‬ســعید خطیب زاده در این پیام تاکید کرده است که‬ ‫سیاستمداران خودفروخته غربی خود را ارزان فروخته و در سیرکی به میزبانی اروپا شرکت کرده اند که توسط‬ ‫یک فرقه تروریستی (سازمان منافقین) برگزارشده که زمانی موردحمایت صدام بود و دستش به خون ایرانی ها‬ ‫اغشتهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولت اینده بایداز اشتباهات روحانی درس بگیرد‬ ‫بــه گــزارش نامه نیــوز‪ ،‬علیرضــا ســلیمی‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی درباره نگاه‬ ‫دولــت رئیســی بــه سیاســت خارجی گفــت‪ :‬اقای‬ ‫روحانی در سیاســت خارجی اشــتباهات فاحشــی‬ ‫داشــت و دولــت اینــده بایــد از ایــن اشــتباهات‬ ‫درس بگیــرد‪ .‬مهم تریــن اشــتباه ان بــود کــه همــه‬ ‫تخم مرغ هایش را در ســبد برجام گذاشت و تقریبا‬ ‫وزارت خارجه‪ ،‬وزارت برجام شد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬دولتایندهدر حوزهسیاستخارجی‬ ‫این نگاه را دنبال خواهد کرد که دنیا وسیع تر از چند‬ ‫کشور خاص است و مراودات با همان کشورها نیز‬ ‫می تواندفراتراز برجامتعریفشود‪.‬اگرمامراودات‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-929‬شماره‪ ، 140060302006002300 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002758‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمد پیرحاجی خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 522‬و ‪ 520‬و ‪ 516‬و ‪ 522‬دفتر ‪ 51‬و ‪137‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫یمــان را در یــک قوطی کبریتی به نام برجام‬ ‫خارج ‬ ‫محصور کنیم و دنیا را نبینیم‪ ،‬عیب بزرگی اســت‪.‬‬ ‫عضوهیئت رئیسهمجلسشورایاسالمیاظهار کرد‪:‬‬ ‫در دولت کنونی وقتی تحت شدیدترین تحریم ها‬ ‫قرار گرفتیم‪ ،‬ســفارتخانه های ما در نقاط مختلف‬ ‫جهانهیچ گونهرایزنیبرای گشایش هایاقتصادی‬ ‫کشور انجام ندادند‪ .‬این یک نقص عجیبی بود که‬ ‫کشــور ما با شــرایط ویژه در خیلی از کشورها رایزن‬ ‫اقتصادینداشت‪.‬حال انکهوزارتخارجهپشتوانه‬ ‫تجارت و اقتصاد کشور است‪ .‬بخشی از رکود و رشد‬ ‫منفــی اقتصــادی در دولــت اقای روحانــی به دلیل‬ ‫همین نقص بود و این رویکرد باید تغییر کند‪.‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬دولت اقای روحانی در حوزه منطقه ای نیز‬ ‫موفق نبود‪ .‬بیشترین فاصله بین ایران و کشورهای‬ ‫منطقــه در دولت اقــای روحانی به وجــود امد‪ .‬در‬ ‫مقابل از جنبه های دفاعی و مقاومت وضعیت ما‬ ‫به واسطهعملکردسردار شهیدحاجقاسمسلیمانی‬ ‫کامالمتفاوتبود‪.‬‬ ‫این عضو فراکسیون اکثریت مجلس بیان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه دیپلماســی عمومی وزارت خارجه دولت‬ ‫اقای روحانی نتوانست از این ظرفیت استفاده کند‬ ‫یشــود اقای رئیســی بتواند‬ ‫حال انکــه پیش بینی م ‬ ‫بهتر از این ظرفیت بهره گیرد‪ .‬یعنی تعامل وزارت‬ ‫خارجه با مجلس برای استفاده از ظرفیت گروه های‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمد‬ ‫پیرحاجی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 10379‬کدملی ‪ 1140356747‬صادره فرزند مرتضی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 213/88‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 904‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال در سه قسمت که دوم شرقی است به طول های‬ ‫‪ 6/05‬و ‪ /78‬و ‪ 15/76‬دیوار به دیوار پالک ‪ 85/1960‬و ‪ ، 85/309‬شرقًا به طول ‪ 13/10‬متر‬ ‫دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 13/10‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 85/904‬غربًا‬ ‫به طول ‪ 11/80‬و ‪ 6/71‬در سه قسمت اول و دوم جنوب است سوم به طول ‪ 2/42‬متر دیوار‬ ‫و درب است به گذر در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1161364‬م الف‬ ‫دوســتی و ســایر ظرفیت های دیپلماســی پارلمانی‬ ‫بهبود خواهد یافت‪.‬وی افزود‪ :‬نیروهای کارازموده‬ ‫در وزارت خارجــه طی ‪ ۸‬ســال گذشــته کم تربیت‬ ‫شــدند یعنی عالوه بــر کم تحرکی در حــوزه کاری‪،‬‬ ‫همت چندانی برای اموزش نیروی انسانی به خرج‬ ‫ندادند‪.‬‬ ‫بســیاری از کارهــای مهــم به نیروهای شــرکتی‬ ‫ســپرده شــد که این کار با هیچ منطقی قابل دفاع‬ ‫نیست‪.‬ســلیمی تاکیــد کــرد‪ :‬وزارت خارجــه بازوی‬ ‫مقتدر دولت در مراودات بین المللی است امیدوارم‬ ‫در ایــن حــوزه وزارت خارجــه بتوانــد نقــش اصلی‬ ‫خودش را در دولت اقای رئیسی ایفا کند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یک فعال سیاســی اصولگرا‬ ‫نیروهای انقالبی بود و مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬تالش برخی این اســت‬ ‫بــه ایــن امــر اعتــراض کــرد‪،‬‬ ‫که کابینهبی هویتباشد؛یعنی‬ ‫رئیس جمهور هم در توجیه این‬ ‫مقصودشانایناست که کابینه‬ ‫موضوع گفت کــه من به اندازه‬ ‫حتی االمکان از وجود نیروهای‬ ‫کافــی سیاســی هســتم و صرفــا‬ ‫غالمحسین‬ ‫رضوانی‬ ‫انقالبــی و جهــادی محــروم‬ ‫کابینهباید کاریباشدواز همین‬ ‫باشــد‪ ،‬اما چون نمی تــوان این‬ ‫رونیز این افراد را معرفی کردم؛‬ ‫واقعیــت را صریح گفت اعالم می کنند که اقای اما در کم تر از چهار سال حزب اشرافی کارگزاران‬ ‫رئیسی باید از انتخاب نیروهای تندرو پرهیز کند‪ .‬ســازندگی متولد شــد‪ .‬االن مردم توقع دارند که‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬غالمحسین کابینــه انقالبــی و جهادی باشــد و کابینــه ای که‬ ‫رضوانــی عضو شــورای مرکــزی حزب پایــداری با بخواهد ائتالفی باشد معموال در حل مشکالت‬ ‫اشارهبهتشکیل کابینهدولتسیدابراهیمرئیسی موفق نیســت‪ .‬عضو جبهه پایداری در تشــریح‬ ‫بیان کرد‪ :‬تالش های بسیاری صورت می گیرد که مفهــوم کابینه فراجناحی توســط ســید ابراهیم‬ ‫کابینه اقای رئیسی بی هویت باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬رئیسی گفت‪:‬فراجناحیبودنمنظورشانقالبی‬ ‫علیرغم اینکه رئیسی وعده تشکیل یک کابینه بــودن اســت کــه متشــکل از یــک جنــاح خاص‬ ‫انقالبــی و جهــادی را داده بــود اما تالش برخی نخواهــد بــود‪ .‬در اصالح طلبــان هم افــرادی که‬ ‫ایــن اســت کــه کابینــه بی هویــت باشــد؛ یعنی خطاماموانقالبراقبولداشتهباشندمی توانند‬ ‫مقصودشان این است که کابینه حتی االمکان از در کابینه حضورداشته باشند‪ .‬او درباره مهم ترین‬ ‫وجود نیروهای انقالبی و جهادی محروم باشد‪ ،‬مطالبهمردماز دولتسیزدهمبیان کرد‪:‬معتقدم‬ ‫امــا چون نمی توان این واقعیت را صریح گفت که مهم ترین مطالبه مردم از رئیسی این است که‬ ‫اعــام می کنند که اقای رئیســی بایــد از انتخاب کابینه اش متشــکل از افرادی باشــد که درستکار‪،‬‬ ‫نیروهایتندروپرهیز کند؛تندروازنظران هایعنی خدمتگزار و جهادی باشند‪ .‬البته سهم خواهی ها‬ ‫نیروهای انقالبی‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگر فردی اعالم موانــع جــدی محقق شــدن این هدف هســتند‬ ‫کنــد که کابینه نبایــد جهت گیری خــاص حزبی که این ســهم خواهی ها به عناوین مختلف ابراز‬ ‫داشته باشد اما متشکل از نیروهای انقالبی باشد می شــود و مثالش مثال همان بچه ای اســت که‬ ‫قابل قبولاست‪،‬زیرامردمازنیروهایغرب گرایی می گوید من که غذا نمی خورم اما این غذا را برای‬ ‫که به دنبال بر باد دادن فرصت های کشور است هر کس گذاشتید کم است‪ .‬عضو جبهه پایداری‬ ‫مایوس شده اند و به گمان اینکه کابینه رئیسی تصریح کرد‪:‬مسلمادراولینمعرفی کابینهمتوجه‬ ‫انقالبــی خواهد بود بــه او رای دادنــد‪ .‬رضوانی خواهیم شد که اقای سید ابراهیم رئیسی تا چه‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬پیش ازایــن و در ســال های قبل هم میزان به شعارهای اساسی انقالب توجه دارد که‬ ‫شــاهد بودیم کابینه ای معرفی شــد که خالی از امیدواریم کهتوجه کافیداشتهباشند‪.‬‬ ‫محدودیت هایشدید کروناییدر مرزها‬ ‫در حال اعمال است‬ ‫دبیرکمیتهامنیتی‪،‬اجتماعی‬ ‫ابــاغ قرارگاه عملیاتی مبارزه با‬ ‫و انتظامی ســتاد ملی مدیریت‬ ‫کرونا به وزارت راه و شهرســازی‬ ‫کروناومدیرکلامور مرزیوزارت‬ ‫و نیروی انتظامی مســدود شد‪.‬‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬محدودیت های‬ ‫بنابرایــن ان چیــزی کــه مطــرح‬ ‫شــدید در مرزها‪ ،‬چه نوار مرزی‬ ‫می کنند که وزارت کشــور مرز را‬ ‫حسینقاسمی‬ ‫و چــه در مرزهای مجاز در حال‬ ‫رها کرده است خالف واقعیات‬ ‫اعمال اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫و اقدامــات انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫حسینقاسمیافزود‪:‬چندمسئلهدربحث کنترل دبیر کمیتهامنیتی‪،‬اجتماعیوانتظامیستادملی‬ ‫مرزهای جنوب شرق برای مدیریت بیماری کرونا مدیریت کروناتاکید کرد‪:‬مسئلهبعدیایناست‬ ‫را باید موردتوجه قرارداد اول اینکه قبل از شیوع که وزارت بهداشت هرماه بر اساس اعالم سازمان‬ ‫ســویه هندی ویروس کرونا‪ ،‬بر اســاس مصوبات بهداشــت جهانی کشــورهایی را که ممنوعیت‬ ‫شــورای عالــی امنیــت ملی کنترل مرزها تشــدید تردد از ان ها به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫شده است‪ .‬تردد از مرزهای مجاز که با گذرنامه وجود دارد‪ ،‬اعالم می کند‪ .‬بر این اساس کشورها‬ ‫انجام می شد‪ ،‬صرفا به هفت گروه محدودشده به سه گروه تقسیم شده و متناسب با وضعیت‬ ‫تا اگر به مرز مراجع ه کردند امکان تردد با رعایت هر گروه تصمیم گیری می شود بنابراین همچنان‬ ‫پروتکل هــا داشــته باشــند‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬در محدودیت های شــدید در مرزها چــه نوار مرزی‬ ‫مورد خط مرزی هم ســتاد کل ابالغیه های الزم چــه مرزهای مجــاز وجــود دارد و در حال اعمال‬ ‫را صادر تا با استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی است‪ .‬مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در ادامه‬ ‫ارتش‪ ،‬ســپاه در کنار مرزبانی نســبت به تشدید به مسئله تحوالت سیاسی افغانستان اشاره کرد‬ ‫اقدامــات کنترلــی در نــوار مــرزی اقــدام کرده اند و گفت‪ :‬برای این موضوع هم از گذشــته کمیته‬ ‫رونددستگیری هایاتباعغیرمجاز نشانمی دهد ویژه تشکیل شــده تا به صورت مستمر و ماهانه‬ ‫که با موفقیت این ماموریت انجام شد‪ .‬قاسمی وضعیت افغانســتان را رصد و با هماهنگی که‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئله بعــدی شــیوع ســویه با استان های خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی و‬ ‫هندی بیماری اســت که بالفاصله پــس از اعالم سیستانوبلوچستانوجوددارد‪،‬پیش بینی های‬ ‫این موضوع‪ ،‬تردد از هند و پاکستان ممنوع و با الزم در نوار مرزی به عمل امده است‪.‬‬ ‫رئیسی کابینهمتعادلیراانتخاب کند‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت‪:‬‬ ‫امیدواریــم رئیســی طبق گفته خودش مســتقل‬ ‫عمــل کنــد زیرا شــرایط به گونه ای نیســت که با‬ ‫تنــدروی بتــوان کشــور را اداره کــرد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫برنــا‪ ،‬محمــود صادقــی در خصــوص پیش بینی‬ ‫خود از کابینه دولت سیزدهم و لیست احتمالی‬ ‫منتشرشــده در مورد کابینه رئیسی گفت‪ :‬انتظار‬ ‫م ـی رود رئیســی کابینه متعادلــی را انتخاب کند‬ ‫و افــرادی کــه ارزش انقالبــی دارنــد مبتنــی بــر‬ ‫واقعیات انتخاب شــوند‪ .‬دولت سیزدهم مانند‬ ‫دولت نهم و دهم تنش زایی نداشــته باشــد و با‬ ‫توجه به فرصت هایی که وجود دارد مشکالت‬ ‫را برطرف کند‪ .‬اگر رئیسی بتواند از ظرفیت های‬ ‫کشــور و مخصوصا از جناح اصولگرا و تجربه ای‬ ‫کــه در جنــاح اصولگرایــان معتــدل وجــود دارد‪،‬‬ ‫استفاده کند می تواند موفق شــود‪ .‬دغدغه اول‬ ‫مردمخروجاز اینتنگناهایاقتصادیومعیشتی‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-931‬شماره‪ ، 140060302006002299 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002757‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم شهناز مسعودیان خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه‪ 522‬و ‪ 520‬و ‪ 516‬و ‪ 522‬دفتر ‪ 51‬و ‪137‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫است و باید راه حل های عقالنی انتخاب شوند با‬ ‫برنامهچکشی‪،‬مطالعهنشدهواحساسیمسئله‬ ‫مردم حل نمی شود‪ .‬دولت سیزدهم باید سعی‬ ‫کنــد که التهاب ایجاد نشــود و ارامش بــر بازارها‬ ‫حاکم شود‪ .‬او در خصوص احتمال حضور وزرا و‬ ‫معاونین دولت احمدی نژاد در دولت سیزدهم‬ ‫گفــت‪ :‬کارنامــه دولــت نهــم و دهــم مشــخص‬ ‫است بسیاری از اصولگرایان که مقطعی حامی‬ ‫احمدی نژاد بودند مدت هاســت از احمدی نژاد‬ ‫تبــری می جوینــد‪ .‬یکــی از ویژگی هــای دولــت‬ ‫احمدی نــژاد ایــن بود کــه کار کارشناســی انجام‬ ‫نمــی داد گرچه برخی از وزرا زحمت کشــیدند و‬ ‫دوندگــی کردنــد اما خروجی توام با شایســتگی‬ ‫نداشــتند‪ .‬در دولــت نهــم و دهــم چندیــن بــار‬ ‫توسط رئیس جمهور وقت‪ ،‬کل کابینه بدون نیاز‬ ‫به اجازه مجلس تغییر پیدا کرد‪ ،‬به نوعی دولت‬ ‫احمدی نژادروشعقالنینداشت‪.‬‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شهناز‬ ‫مسعودیان خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 11192‬کدملی ‪ 1140364936‬صادره فرزند کرمعلی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 213/88‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 904‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال در سه قسمت که دوم شرقی است به طول های‬ ‫‪ 6/05‬و ‪ /78‬و ‪ 15/76‬دیوار به دیوار پالک ‪ 85/1960‬و ‪ ، 85/309‬شرقًا به طول ‪ 13/10‬متر‬ ‫دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 13/10‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 85/904‬غربًا‬ ‫به طول ‪ 11/80‬و ‪ 6/71‬در سه قسمت اول و دوم جنوب است سوم به طول ‪ 2/42‬متر دیوار‬ ‫و درب است به گذر در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1161378‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شرط کاهشسودهایبانکی‬ ‫مدیــر عامل بانک توســعه‬ ‫میلیونــی خدمــات ارزی بانــک‬ ‫صــادرات ایــران بــا اشــاره بــه‬ ‫توســعه صــادرات‪ ،‬گفــت‪ :‬هم‬ ‫کاهشقابلتوجهنرخبهرهبین‬ ‫بانــک و هــم صرافــی ان هیــچ‬ ‫بانکــی در روزهــای اخیــر‪ ،‬بیان‬ ‫محدودیتی برای ارائه خدمات‬ ‫کرد‪ :‬کاهش این نرخ در صورتی‬ ‫ارزی ندارنــد و ارز صادرکنندگان‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫بانکی‬ ‫منجــر بــه کاهــش ســود‬ ‫به هر نقطه ای از داخل و خارج‬ ‫می شود که کاهش نرخ در بازار‬ ‫کشور منتقل می شود‪ .‬در زمینه‬ ‫بین بانکی پایدار باشــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬علی اسکناس ارزی نیز‪ ،‬صادرکنندگانی که می خواهند‬ ‫صالحابادیدر نشستخبریمجازیبهمناسبت صــادرات خود را به صورت اســکناس وارد کنند‪،‬‬ ‫یشــود و‬ ‫ســالگرد تاســیس بانک توســعه صــادرات ایران بــدون محدودیتــی از ان ها خریداری م ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشور قابلیت این را دارد ظرفیت های رفــع تعهــدات ارزی ا نهــا صورت می گیــرد و به‬ ‫صادراتی خود را تقویت کند و گسترش دهد که نرخ روز اسکناس ان به حساب صادرکننده واریز‬ ‫در این راستا‪ ،‬نقش بانک توسعه صادرات بسیار می شود که این موضوع برای واردکنندگان نیز به‬ ‫حیاتی است و توانسته موفقیت های بسیاری در همین صورت اســت‪ .‬مدیر عامل بانک توسعه‬ ‫تقویت ظرفیت های صادراتی فعلی و گسترش صــادرات ایــران بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته‬ ‫ظرفیت های جدید کســب کنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در تعدادیاز پروژه هایبانکبهاتمامرسید‪،‬افزود‪:‬‬ ‫سال گذشته تسهیالت اعطایی بانک نسبت به فاز اول شرکت پتروشیمی بوشهر با ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬معادل ‪ ۵۲‬درصد رشــد داشــته و از دالر صادرات تمام شد و وارد مدار تولید شد که‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬میلیــارد به ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان رســیده فــاز دوم ان نیــز در حــال اجراســت و در صــورت‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬مانده تسهیالت بانک توسعه تکمیلنهاییمعادلیکمیلیارددالربهصادرات‬ ‫یشــود‪ .‬پروژه فــوالد جهــان ارای اروند‬ ‫صــادرات از ‪ ۳۶‬هــزار میلیارد بــه ‪ ۶۰‬هزار میلیارد اضافــه م ‬ ‫تومان رسیده که رشد ‪ ۶۴‬درصدی داشته است‪ .‬ســه تا چهار ماه اینده به بهره برداری می رسد و‬ ‫دارایی هایبانکنیزاز رقم‪ ۵۱‬هزار میلیاردتومان با به بهره برداری رسیدن پروژه شرکت پتروشیمی‬ ‫به ‪ ۹۱‬هزار میلیارد تومان در ســال گذشــته رسید گچســاران با تامین مالی بانک توسعه صادرات‬ ‫که رشــد ‪ ۸۰‬درصدی داشــته اس ـت ‪ .‬مدیر عامل ایران‪ ،‬یک میلیون تن ظرفیت تولید اتیلن اضافه‬ ‫بانک توسعه صادرات با بیان اینکه سپرده های می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دیگر پروژه ای که بانک‬ ‫بانک در سال گذشته به ‪ ۳۷‬هزار میلیارد تومان توسعه صادرات ایران تامین مالی ان را برعهده‬ ‫رسیده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال گذشته سیاست دارد‪ ،‬انتقال برق از ارمنســتان به ایران اســت که‬ ‫اعطــای تســهیالت بــه شــرکت های کوچــک و با این انتقال‪ ۷۰۰‬مگابایت به ظرفیت تولید برق‬ ‫متوســط صادراتــی را مد نظــر قرار دادیــم که در کشور اضافه می شود‪ .‬در سال های اخیر وضعیت‬ ‫ان زمــان تســهیالت اعطایــی بانک بــه ان ها به نقدینگی ارزی و ریالی بانک مطلوب است و این‬ ‫‪ ۱۶۸۵‬میلیارد تومان رسید‪ .‬وی درباره تسهیالت بانکهموارهسپرده گذار در بازار بینبانکیاست‬ ‫پرداختی به شــرکت های دانش بنیــان گفت‪ :‬در و اضافه برداشتی نیز نداشته است‪ .‬صالح ابادی‬ ‫سال گذشته معادل‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان تسهیالت با بیان اینکه بانک توسعه صادرات اموال مازاد‬ ‫با نرخ ‪ ۱۲‬درصد به این شرکت ها پرداخت شده و شــعبه مــازاد ندارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت جدید باید‬ ‫که نسبت به سال‪ ۱۳۹۸‬به میزان‪ ۱۴‬درصد رشد در راســتای کنترل اضافه برداش ـت ها و ســامت‬ ‫داشته است‪ .‬ضمانت نامه های ریالی نیز با رشد نظــام بانکــی گام بــردارد و از ان انتظــار م ـی رود‬ ‫‪ ۱۶‬درصــدی از ‪ ۲۸۵‬میلیــارد در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه کــه سیاس ـت های مالی را به ســمت اســتقالل از‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است‪ .‬سیاست های پولی ببرد تا کنترل تورم به سرانجام‬ ‫صالح ابادی ضمن اعالم حجم دو میلیارد و‪ ۷۸۹‬برسد‪.‬‬ ‫چرا برخی داروها کمیاب شدند؟‬ ‫رییساتحادیهواردکنندگان‬ ‫مربوط به ان باشد‪ .‬در هر حال‬ ‫دارو می گویــد کاهــش جــدی‬ ‫در ایــن حــوزه نیــز مشــکالت‬ ‫تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در‬ ‫ادامه دارد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫سالجاری‪،‬شرایطرابرایتولید‬ ‫تهــران بــا تاکید بر ایــن موضوع‬ ‫و تامین داروهای موردنیاز کشور‬ ‫یتــوان واردات دارو را با‬ ‫کــه نم ‬ ‫ناصر ریاحی‬ ‫دشوار کرده است‪ .‬ناصر ریاحی‬ ‫موضوعاتی ماننــده نهاده های‬ ‫در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬تشریح‬ ‫دامــی مقایســه کــرد‪ ،‬توضیــح‬ ‫کرد‪ :‬از نوروز امسال و حتی هفته های پیش از ان‪ ،‬داد‪ :‬در رابطــه بــا نهاده ها هم تنوع کم اســت و‬ ‫عمال میزان ارز تخصیص یافته برای واردات دارو هــم امــکان واردات با وزن زیاد وجود دارد اما در‬ ‫یا مواد اولیه و واسطه ای تولید دارو در کشور به رابطه با دارو ما با کمبود نزدیک به‪ ٨٠٠٠‬قلم دارو‬ ‫عــدد صفر نزدیک شــده و اگر در ایــن مدت دارو یــا مواد اولیه مواجهیم که چون بیمه ها پول ما‬ ‫یا مواد اولیه ای وارد شده نیز با حداقل اسناد و بر را به موقع نمی دهند‪ ،‬امکان خرید با حجم باال‬ ‫اساس تعهد واردکنندگان به شرکت های خارجی ممکننیستوبایددر چندینمحمولهبه کشور‬ ‫برای تســویه حســاب در اینده به کشــور رسیده وارد شود و همین موضوع چه برای تولیدکننده‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬وی با تکذیب برخی ادعاها در دریافت چــه بــرای واردکننــده مــواد اولیــه و چــه بــرای‬ ‫ارز دارو از سوی چند شرکت محدود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬واردکننده دارو مشکل افرین شده است‪ .‬ریاحی‬ ‫اگر در هفته های گذشــته ارزی به دارو تخصیص ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در هر ماه روی سایت‪،‬‬ ‫داده شــده نیــز به شــرکت هایی بوده اســت که سیاســت گذاری جدید دارویی را اعالم می کنند‬ ‫پیــش از ایــن دارو یا مــواد اولیه را به کشــور وارد و فهرســت داروهای موردنیاز را به روز می کنند‪.‬‬ ‫کرده بودند و زمان برای تســویه حســاب انها در هیــچ واردکننده ای جلســه حضوری بــرای چانه‬ ‫حال سر امدن بود‪ .‬از انجا که این احتمال وجود زنی درباره واردات دارو ندارد و ما وقتی دارویی‬ ‫دارد کهدر شهریور ماهامسال‪،‬سیاستتخصیص وارد می کنیم نیز مستقیما ان را تحویل می دهیم‬ ‫ارز دولتی تغییر کند‪ ،‬برای انکه در اینده مشکل و حتی اگر نیاز شــخصی داشــته باشیم نیز مانند‬ ‫کمتری برای شرکت هایی که در گذشته دارو وارد مردم عادی باید ان را از بازار تهیه کنیم؛ بنابراین‬ ‫کــرده امــا ارز نگرفته بودند به وجــود اید‪ ،‬تالش هیچ موضوع پنهانی و تردیدامیزی در این زمینه‬ ‫شــده بخشــی از ارزهای محــدود موجــود به ان وجود ندارد‪ .‬وی در پاســخ به این ســوال که چرا‬ ‫تعلق گیــرد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران با اشــاره پس از خبر نهایی شدن واردات واکسن از بخش‬ ‫به فهرست محدود داروهایی که در حال حاضر خصوصی‪ ،‬امکان ورود ان به کشور فراهم نشد‬ ‫به ایران وارد می شوند‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬در سال های نیز بیان کرد‪ :‬همانطور که پیش از این اعالم کرده‬ ‫گذشته قرار بر این بوده که داروهایی که امکان بودیم‪ ،‬واردات سه میلیون دوز واکسن استرازنکا‬ ‫تولید انها در داخل کشــور وجود دارد دیگر وارد به کشور از بخش خصوصی نهایی شده و ال سی‬ ‫نشــوند‪ .‬از ایــن رو در ســال های گذشــته یــا مواد الزم در این زمینه باز شده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫اولیــه و واســطه ای موردنیاز بــرای تولیــد دارو در دو مشکل در این زمینه وجود دارد‪ .‬نخست انکه‬ ‫داخل وارد شده اند یا داروهای اماده ای به کشور سهمیلیوندوز از اینواکسنفعالموجودنیست‬ ‫رسیده اند که چند حالت داشتند؛ نخست انکه و تنهــا ‪ ۵۰۰‬هــزار دوز ان تولید شــده اســت اما تا‬ ‫امکان تولید انها وجود نداشت‪ .‬دوم داروهایی شــهریور این ظرفیت خریداری شــده پر می شود‬ ‫که در داخل تولید م ‬ ‫یشــد اما تمام نیاز کشــور را و امــکان واردات ان بــه کشــور وجــود خواهــد‬ ‫تامین نمی کرد و سوم داروهایی که تولید داخل داشت‪ .‬از سوی دیگر این واکسن ها نیاز به امضا‬ ‫دارنــد اما در گذشــته گروهی از بیمــاران‪ ،‬درمان و مجوز نخســت وزیر هند دارد که هنوز نهایی‬ ‫بــا داروهــای خارجی را اغــاز کرده انــد و در طول نشده است‪ .‬ریاحی ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫درمــان امــکان جابجایی انهــا بــا داروی داخلی خرید سه میلیون دوز واکسن سینوفارم چین را نیز‬ ‫وجود نداشت‪ .‬ریاحی اضافه کرد‪ :‬با وجود تمام پیگیریمی کند کههنوزبهمرحله گشایشالسی‬ ‫این سیاس ـت ها متاســفانه روند تخصیص ارز ان نرسیدهاست‪.‬وارداتاینواکسن هاابتدابایدبه‬ ‫قدر مشــکل داشــته که این داروها و مــواد اولیه تایید ســفارت این کشــور برســد و از ســوی دیگر‬ ‫انهــا نیز برای واردات محدودیت جدی داشــتند ســازمان غــذا و دارو برگه نمایندگی این شــرکت‬ ‫و ذخیره برخی از انها به مرحله خطر در کشــور را خواســته که چون تاکنون نماینده ای در ایران‬ ‫رسیده بود که تالش شد با تخصیص ارز یا با تعهد نداشــته اند‪ ،‬فرایند دریافــت ان طوالنی خواهد‬ ‫واردکنندگان به شرکت های خارجی‪ ،‬الاقل برای شــد‪ .‬از ســوی دیگــر مقداری واکســن از ســهمیه‬ ‫تامین نیازهای روز‪ ،‬این داروها به کشور برسند اما کشــورهای دیگــر کــه وضعیــت کرونایی بهتری‬ ‫متاســفانه با این وجود کمبودها دیده می شود‪ .‬دارند از سوی واردکننده پیدا شده که امیدواریم با‬ ‫وی بــا بیان اینکه برای واردات برخی مواد اولیه دریافت مجوزهای الزم‪ ،‬امکان واردات به کشور‬ ‫به ارز چین و هند نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در فراهم شود‪ .‬از این رو فعال نمی توان زمان بندی‬ ‫تامین این ارزها نیز مشکل داریم که شاید دلیل دقیقی در این زمینه اعالم کرد اما پیگیری ها در‬ ‫ان عدم فروش نفت یا تسویه نشدن قراردادهای همه این حوزه ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫چشم انداز بازار تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫ارزان ترین اپارتمان عرضه شده به بازار مسکن‬ ‫شهر تهران طی چهار روز اخیر یک واحد ‪ ۴۵‬متری‬ ‫قولنامه ای ‪ ۱۲‬سال ساخت در طبقه همکف واقع‬ ‫در محله یافت اباد اســت که ‪ ۳۸۵‬میلیون تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شاید به سختی بتوان در شهر‬ ‫تهران اپارتمان کمتر از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان پیدا کرد‬ ‫اما گشتی در فایلهای عرضه شده نشان می دهد که‬ ‫در محل ههــای یافت ابــاد‪ ،‬عبدل اباد‪ ،‬فــاح‪ ،‬خاک‬ ‫ســفید‪ ،‬مرتضی گرد‪ ،‬هاشم اباد شــهرری‪ ،‬تقی اباد‪،‬‬ ‫عالئین‪،‬خاورشهرودر بعضیمحله هایمنطقه‪۱۲‬‬ ‫می توان خانه و اپارتمان کمتر از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫خریداری کرد‪.‬‬ ‫اطالعــات به دســت امــده از ســامانه اتی فایل‬ ‫که به ‪ ۱۲‬ســایت اینترنتی دسترســی دارد و تمامی‬ ‫فایلهای عرضه شده به بازار مسکن را در ‪ ۱۴‬استان‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬شــهر تجمیع کرده‪ ،‬نشان می دهد چهار روز‬ ‫قبل یک اپارتمان ‪ ۴۵‬متری ‪ ۱۲‬سال ساخت با سند‬ ‫غیررسمیدر طبقههمکفواقعدر محلهیافتاباد‬ ‫به قیمت ‪ ۳۸۵‬میلیون تومان عرضه شــده اســت‪.‬‬ ‫فروشندهمی گوید کهقابلیتدریافتسندتکبرگی‬ ‫بــرای این واحد وجود دارد‪ .‬اطالعات این اگهی با‬ ‫صــرف نظر کردن از فایلهــای غیرواقعی و فروخته‬ ‫شده به دست امد‪.‬‬ ‫فیلترگــذاری را کــه در بــازه قیمتــی ‪ ۴۰۰‬تــا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان قرار می دهیم با انبوه فایل ها در بازار‬ ‫مسکنشهرتهرانمواجهمی شویم‪.‬بجزواحدهای‬ ‫شفــروش واقع در منطقه ‪ ۲۲‬که عمدتا قیمت‬ ‫پی ‬ ‫پیش پرداخت انها‪ ۲۰۰‬تا‪ ۴۰۰‬میلیون تومان است‪،‬‬ ‫در محله های جنوبی تهران قابلیت خرید مسکن با‬ ‫نرخهای کمتر از‪ ۵۰۰‬میلیون تومان وجود دارد‪ .‬طبق‬ ‫اطالعات سامانه اتی فایل در محله یافت اباد یک‬ ‫اپارتمان‪ ۴۰‬متری‪ ۱۳‬سالهباسند‪ ۴۹۰‬میلیونتومان‬ ‫یشــود‪ .‬در مرتضی گرد اپارتمانی نوســاز‬ ‫فروختــه م ‬ ‫بدون پارکینگ و بدون اسانسور ‪ ۴۱۰‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫بااینکهمتوسطقیمتمسکندر تهرانبهمتری‬ ‫‪ ۲۹.۶‬میلیونتومانرسیدهدر محلهعباسابادواقع‬ ‫ثبات در بازار مسکن پایتخت‬ ‫در منطقه ‪ ۲۰‬متوســط قیمت هر متر مســکن ‪۹.۶‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬هر متر خانه در خاورشهر ‪۹.۸‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬تقی اباد ‪ ۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬عالئین‬ ‫‪ ۱۰.۵‬میلیون تومان‪ ،‬قیامدشــت منطقــه ‪ ۱۵‬متری‬ ‫‪ ۱۰.۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬دولتخواه جنوبی و بهشــتی‬ ‫هرکدام متری‪ ۱۰.۹‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫متوسط قیمت مســکن در محله هرندی واقع‬ ‫در منطقه‪ ۱۲‬متری‪ ۱۲‬میلیون تومان است‪ .‬نرخ هر‬ ‫متر خانه در یافت اباد شمالی ‪ ۱۲.۱‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫مسگراباد‪ ۱۲.۲‬میلیونتومان‪،‬مطهریدرمنطقه‪۱۵‬‬ ‫متری‪ ۱۲.۲‬میلیونتومان‪،‬نعمتاباد‪ ۱۲.۳‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬اسماعیل اباد‪ ۱۲.۴‬میلیون تومان‪ ،‬باغ اذری‬ ‫‪ ۱۲.۴‬میلیون تومان‪ ،‬جوانمرد قصاب‪ ۱۲.۵‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬شــاداباد ‪ ۱۲.۶‬میلیون تومــان‪ ،‬ظهیراباد و‬ ‫سیزده ابان هردو در منطقه ‪ ۲۰‬متری ‪ ۱۲.۷‬میلیون‬ ‫تومان و شهید کاظمی‪ ۱۲.۹‬میلیون تومان در هر متر‬ ‫مربع است‪ .‬بدین ترتیب با نقدینگی ‪ ۶۳۵‬میلیون‬ ‫تومان می توانید در محله سیزده ابان صاحب یک‬ ‫اپارتماننقلی‪ ۵۰‬متریشوید‪.‬‬ ‫همچنیــن در ‪ ۱۹‬محلــه از شــهر تهران متوســط‬ ‫قیمــت اپارتمــان در کانــال ‪ ۱۳‬میلیــون تومــان قرار‬ ‫دارد‪ .‬این محله ها شامل علی اباد جنوبی‪ ،‬کیانشهر‬ ‫جنوبــی‪ ،‬زمــزم در منطقــه ‪ ،۱۷‬رضویــه‪ ،‬زهتابــی‪،‬‬ ‫اتابک‪،‬نوروزاباد‪،‬امامزادهیحیی‪،‬وصفنارد‪،‬ولیعصر‬ ‫ـ بیسیم‪ ،‬شوش‪ ،‬فتح‪ ،‬امام خمینی‪ ،‬شهرک بعثت‪،‬‬ ‫شــهید رجایــی‪ ،‬مقدم‪ ،‬مظاهــری‪ ،‬جلیلی و خلیج‬ ‫فارس شمالی هستند‪ .‬در محله علی اباد جنوبی که‬ ‫خـــبر‬ ‫میانگین قیمت هر متر خانه در ان‪ ۱۳‬میلیون تومان‬ ‫اســت بــا ‪ ۶۵۰‬میلیــون تومــان می توان یــک واحد‬ ‫‪ ۵۰‬متــری خریــداری کرد‪ .‬متوســط قیمت مســکن‬ ‫در امامــزاده یحیی ‪ ۱۳.۴‬میلیون تومان‪ ،‬در شــوش‬ ‫‪ ۱۳.۵‬میلیون تومان‪ ،‬شهرک بعثت واقع در منطقه‬ ‫‪ ۱۶‬متری‪ ۱۳.۷‬میلیون تومان و خلیج فارس شمالی‬ ‫‪ ۱۳.۹‬میلیونتوماناست‪.‬‬ ‫در محله های هفده شــهریور و صاحب الزمان‬ ‫در منطقه‪ ،۱۸‬مینایی و کیانشهر شمالی در منطقه‬ ‫‪،۱۵‬استقاللدانشگاه‪،‬هاشماباد‪،‬ولیعصرجنوبی‪،‬‬ ‫مختاریـتختی‪،‬ابوذر شرقی(منطقه‪،)۱۷‬جوادیه‪،‬‬ ‫شــکوفه جنوبی‪ ،‬انبار نفت‪ ،‬یافــت اباد‪ ،‬صفائیه‪،‬‬ ‫طیب‪ ،‬امامزاده حسن‪ ،‬بوستان والیت‪ ،‬مسعودیه‬ ‫و شهادت قیمت هر متر مسکن در کانال‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫تومان قرار دارد‪ .‬در محله مسعودیه واقع در منطقه‬ ‫‪ ۱۵‬متوســط قیمــت هــر متــر خانه بر اســاس اگهی‬ ‫هــای بهمن مــاه ‪ ۱۳۹۹‬بالغ بر ‪ ۱۴.۹‬میلیون تومان‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی برای خریــد یک واحــد ‪ ۵۰‬متری نیاز‬ ‫بــه ‪ ۷۴۵‬میلیون تومان نقدینگــی دارید‪ .‬میانگین‬ ‫قیمتمسکندر یافتابادنیز‪ ۱۴.۷‬میلیونتومان‪،‬‬ ‫شــکوفه ‪ ۱۴.۷‬میلیــون تومــان‪ ،‬ابوذر شــرقی ‪۱۴.۶‬‬ ‫میلیونتومان‪،‬جوادیه‪۱۴.۶‬میلیونتومان‪،‬کیانشهر‬ ‫شمالی‪ ۱۴.۲‬میلیون توامن و هفده شهریور واقع در‬ ‫منطقه‪ ۱۸‬بالغ بر‪ ۱۴‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر اطالعات سامانه مذکور حاکی از‬ ‫ان اســت که طی چهار ماه اخیر بازار مســکن شــهر‬ ‫تهران در محدوده ‪ ۳۰‬میلیون تومان نوسان داشته‬ ‫‪3‬‬ ‫و بــه نوعــی در ثبــات قــرار دارد‪ .‬در اســفندماه بازار‬ ‫به نقطه اوج قیمتی رســید که متوســط قیمتهای‬ ‫قطعی ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۲۴۷‬هزار تومان شــد‪ .‬ســپس‬ ‫در ماههای فروردین و اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬قیمتها به‬ ‫ترتیــب ‪ ۳.۱‬درصــد و ‪ ۱.۸‬درصــد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫مجددا در خرداد با رشــد ‪ ۳‬درصدی قیمت مواجه‬ ‫بودیم که بنا به گفته کارشناســان نوعی ریزنوسان‬ ‫یشــود‪.‬یک کارشــناس اقتصاد مسکن‬ ‫محسوب م ‬ ‫می گوید‪ :‬قیمت مســکن به دالیلی همچون رکود‬ ‫معامــات‪ ،‬افت شــدید توان متقاضیــان و تعدیل‬ ‫چشم اندازتورمی‪،‬افزایشچندانینمی یابدوقطعا‬ ‫پایین تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫مهدیروانشادنیادر گفت وگوباایسنااظهار کرد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬درصدی متوسط قیمت مسکن شهر تهران‬ ‫در خردادماه را به دو دلیل نمی شود شروع یک روند‬ ‫افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از اذرماه سال گذشته‬ ‫شــدت نوسانات بازار مسکن گرفته شده و بازار به‬ ‫ثبات نســبی رســیده اســت‪ .‬انتظار می رود تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬با همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا‬ ‫نرخ رشــد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی‬ ‫خواهد بود‪.‬وی افزود‪ :‬دلیل دوم این است که انقدر‬ ‫تعداد معامالت کم شده که چندان نمی توان روی‬ ‫میانگین قیمت حساب کرد‪ .‬خرداد امســال در ‪۱۲‬‬ ‫منطقه از تهران تعداد معامالت کمتر از ‪ ۲۰۰‬فقره‬ ‫بود بنابراین داده های قیمتی گمراه کننده است‪ .‬با‬ ‫همه ابهاماتی که وجود دارد می توان تا حد زیادی‬ ‫به این نتیجه رسید که به دلیل رکود حاکم بر بازار و‬ ‫کاهش انتظارات تورمی در سال‪ ۱۴۰۰‬جهش قیمتی‬ ‫در بازار مسکننخواهیم داشت‪.‬‬ ‫بنابرایــن گزارش‪ ،‬طبق اعالم بانــک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۰‬متوسط قیمت یک متر مربع مسکن‬ ‫در شــهر تهران ‪ ۲۹‬میلیــون و ‪ ۶۷۰‬هزار تومان بوده‬ ‫که نســبت به ماه قبل و مدت مشــابه در سال قبل‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ۳‬و ‪ ۵۶.۶‬درصــد افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫همچنین تعداد معامالت انجام شــده در این ماه‬ ‫معادل ‪ ۵.۱‬هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه‬ ‫ســال قبل ‪ ۵۲.۷‬درصد کاهش و در مقایسه با ماه‬ ‫قبل‪ ۲۹.۶‬افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫توسطمتخصصانفوالدمبارکهمحققشد‬ ‫ی کشور‬ ‫اجرایموفقیت امیزپروژهارتباطباسامانهحمل ونقلجاده ا ‬ ‫کارشــناس سیســتم های اطالعاتــی یکپارچه و‬ ‫مســئول سیســتم های حــوزه تامین شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه از اجــرای موفقیت امیــز پــروژه ارتبــاط بــا‬ ‫ســامانه حمل ونقل جاده ای کشور در این شرکت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬اســماعیل نصــر‬ ‫اصفهانــی گفــت‪ :‬ایــن پــروژه بــا همــت و تــاش‬ ‫بی وقفه کارشناسان واحد سیستم های اطالعاتی‪،‬‬ ‫واحد نرم افزارهای سیستمی‪ ،‬واحد حمل ونقل و‬ ‫شــرکت ایریسا پیاد هســازی و در اختیار واحدهای‬ ‫متقاضی در شــرکت فوالد مبارکه قرار داده شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬یکــی از نیازهای مبرم در‬ ‫حوزهلجستیکفوالدمبارکهپیگیریو گزارش گیری‬ ‫از وضعیت حمل مواد اولیه به شرکت در کمترین‬ ‫زمــان ممکن و با کیفیت قابل قبول اســت‪ .‬پروژه‬ ‫ارتباط با سامانه حمل ونقل کشور در قالب طرح‬ ‫توسعه سیســتم های اطالعاتی و به منظور انتقال‬ ‫تشــده‬ ‫اطالعــات و گزارش گیری از بارنامه های ثب ‬ ‫در سیستم های راهداری‪ ،‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫کارشــناس سیســتم های اطالعاتــی یکپارچــه‬ ‫فــوالد مبارکــه مزایای اجــرای این پــروژه را به این‬ ‫شــرح برشــمرد‪ :‬امــکان گزارش گیــری از اطالعــات‬ ‫بارنام ههــای صــادره توســط باربری های مختلف‬ ‫در ســطح اســتان و دســته بندی ان ها بر اساس کد‬ ‫کاال‪ ،‬فروشنده و راننده حمل کننده کاال‪ ،‬شناسایی‬ ‫راننــدگان متخلف بر اســاس دو معیار میــزان وزن‬ ‫بارنام هشــده و میزان مسافت طی شده از مبدا به‬ ‫مقصــد‪ ،‬عدم نیــاز به ثبت اطالعــات بارنامه ها و‬ ‫سفارش های حمل شده به شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫اینده نزدیک و اســتفاده از اطالعات بارنامه ها در‬ ‫سیستم های مختلف مانند مدیریت کاال و خرید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پــروژه بــا حمایت‬ ‫مدیریــت فنــاوری اطالعــات و همــکاری روســای‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬کارشناســان واحد حمل ونقل‬ ‫و شرکت ایریسا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام‬ ‫پذیرفتهاست‪.‬‬ ‫نصر اصفهانی در پایان گفت‪ :‬در اینده با هدف‬ ‫اضافــه کــردن بارنام ههــای ریلــی و متصــل شــدن‬ ‫سیستم به سامانه راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و همچنین تکمیل سیستم های ارتباط با معادن‪،‬‬ ‫پروژه کامل تر می شود و امید است با اجرای چنین‬ ‫پروژه هایی گام موفق و ارزشمند دیگری در راستای‬ ‫اهداف شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیــر حمل ونقــل و پشــتیبانی شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه نیــز در خصــوص این پروژه گفــت‪ :‬جریان‬ ‫اطالعــات یکــی از ارکان اصلــی مدیریــت زنجیره‬ ‫تامیــن و لجســتیک اســت و امــروزه ارتبــاط موثــر‬ ‫نهادهــای درگیــر در این فرایند بیــش از پیش الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدعلی زارعی افزود‪ :‬ســاالنه بیــش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار کامیون از مبدا فوالد مبارکه یا به مقصد ان‪،‬‬ ‫وظیفــه حمل مــواد اولیه و محصوالت شــرکت را‬ ‫در کشور بر عهده دارند‪ .‬برنامه ریزی و کنترل این‬ ‫حجــم از نــاوگان بــرای بزرگ تریــن صاحب کاالی‬ ‫کشــور نیازمند سیســتم های اطالعاتــی با قابلیت‬ ‫اطمینانباالست‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬با پیگیری های‬ ‫واحــد حمل ونقــل و پشــتیبانی و مدیریــت ارشــد‬ ‫سازمان و به همت همکاران سیستم ها و فناوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ارتبــاط بــا ســامانه برخــط ســازمان‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جاده ای کشــور‪ ،‬به عنوان‬ ‫مهم تریــن ســند حمــل بــار‪ ،‬از تیرمــاه ســال جاری‬ ‫برقرار شد و کلیه اطالعات مندرج در بارنامه شامل‬ ‫مشخصات محموله‪ ،‬گیرنده‪ ،‬فرســتنده‪ ،‬راننده‪،‬‬ ‫وســیله نقلیــه و هزینه هــای مربوطه پــس از ثبت‬ ‫در سیســتم مذکور در ‪ EIS‬فــوالد مبارکه بارگذاری‬ ‫یشــود و امــکان انــواع پایش و تحلیــل را فراهم‬ ‫م ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیر حمل ونقل و پشــتیبانی با اشــاره به این‬ ‫که به زودی مشــابه این ارتباط با ســازمان راه اهن‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران نیــز برقرار خواهد شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پرهیز از دوباره کاری و ثبت دســتی و مکرر‬ ‫اطالعــات در سیســتم های مختلــف و اطمینــان‬ ‫از صحــت و ســرعت تبــادل اطالعــات از مزایــای‬ ‫قابل توجه این پروژه است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باتالشمتخصصانفوالدمبارکهمحققشد‬ ‫بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد‬ ‫مدیر محصوالت سرد شــرکت فوالد مبارکه از‬ ‫بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز‬ ‫دنیا در ناحیه نورد سرد این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬محســن اســتکی با‬ ‫اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬ایــن روغــن نورد یکــی از‬ ‫اســتراتژیک ترین مــواد مصرفــی ناحیه نورد ســرد‬ ‫اســت کــه انحصــار تولیــد ان تنهــا در اختیــار چند‬ ‫شــرکت اروپایــی و امریکایی بــوده و با تکنولوژی‬ ‫پیشرفته و روز دنیا و با همت و تالش متخصصان‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وظیفــه اصلــی خــط نــورد تانــدم‬ ‫پیوسته کاهش ضخامت ورق ورودی به ضخامت‬ ‫خواسته شده مشتری است که یکی از مواد مصرفی‬ ‫استراتژیک مورداستفاده در خطوط نورد سرد برای‬ ‫این کار‪ ،‬روغن نورد است که با ترکیب با اب و با‬ ‫قابلیت امولســیون شــدن و پاشش در هنگام نورد‬ ‫ورق توسط نازل های تعبیه شده در هر پنج قفسه‬ ‫نــورد فراینــد کاهــش ضخامــت و نــورد ورق های‬ ‫فوالدی را در دمای محیط ممکن می سازد‪.‬‬ ‫مدیــر محصوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این روغن دارای خواص فیزیکی‬ ‫و شیمیایی ویژه ای است و در حقیقت روان کاری و‬ ‫خنک کاری و کاهش توان مصرفی (برق مصرفی)‬ ‫تهــای بــاال را فراهــم‬ ‫به منظــور کاهــش ضخام ‬ ‫م ـی اورد‪ .‬همچنین الما نهــای افزودنی به روغن‬ ‫نورد (‪ )Additives‬موجب محافظت ســطح ورق‬ ‫نــورد شــده و از خوردگــی و اکســید شــدن ســطح‬ ‫ورق جلوگیری می کند و از طرفی با کلیه تجهیزات‬ ‫خطوط نورد و به خصوص اب بندها سازگاری دارد‪.‬‬ ‫اســتکی در ادامه گفــت‪ :‬با عنایت به اهمیت‬ ‫ایــن روغــن در فراینــد نــورد و تاثیر مســتقیم ان بر‬ ‫پارامترهــای تولید‪ ،‬به منظور ارتقــای این پارامترها‬ ‫و همچنین به منظور افزایش تعداد تامین کنندگان‬ ‫داخلــی و ایجــاد رقابــت بیــن تامین کننــدگان و‬ ‫همچنین ارتقای کیفیــت و تکنولوژی تولید روغن‬ ‫نورد‪ ،‬ساخت و استفاده از این روغن نورد ‪ADT‬‬ ‫ا (‪ )Advanced Dispersion Technology‬بــا‬ ‫تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا در دستور کار ناحیه‬ ‫نورد ســرد قــرار گرفت که خوشــبختانه به نتیجه‬ ‫رسید و مزیت های فنی و اقتصادی زیادی نسبت‬ ‫یتــر از نوع امولســیون‬ ‫نهــای نــورد قدیم ‬ ‫بــه روغ ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی علــت دیگر این رویکرد را افزایش کیفیت‬ ‫قهــای بدنــه خــودرو در پاســخ به درخواســت‬ ‫ور ‬ ‫خودروســازهای کشور دانســت و اظهار امیدواری‬ ‫کــرد بــا انجام ایــن فعالیت عدد تمیزی بیشــتر در‬ ‫خط تاندم پیوسته حاصل گردد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬این روغن طبــق رویه های‬ ‫یشــده کــه به منظــور شناســایی‬ ‫پیش بین ‬ ‫تامین کننــدگان توانمنــد و تاییــد کیفیــت روغــن‬ ‫مورد ادعای تامین کنندگان داخلی اســت توسط‬ ‫کارشناســان فنــی نــورد ســرد و ازمایشــگاه فوالد‬ ‫مبارکــه مــورد بررس ـی های اولیه قــرار گرفت و در‬ ‫این مسیر همکاری تنگاتنگ مدیریت خرید مواد‬ ‫مصرفــی و همکارانشــان بــه ســرعت و کیفیــت‬ ‫دست یابی به این مهم کمک شایانی نمود‪.‬‬ ‫اســتکی بــا اشــاره بــه رونــد تولید ایــن روغن‬ ‫افــزود‪ :‬بــه دلیــل حساســیت های کمــی و کیفــی‬ ‫موجود در خط تاندم و با توجه به شرایط روغن‬ ‫و تفاوت هایــی کــه بــا روغن های قبلی داشــت‪،‬‬ ‫تهــای تعمیراتــی و اماد هســازی‬ ‫الزم بــود فعالی ‬ ‫در قســمت های مختلــف سیســتم امولســیون‬ ‫و قفس ـه های تانــدم میــل انجــام پذیــرد کــه بــا‬ ‫تعریــف پروژ ههــای داخلــی در خــط و همچنین‬ ‫پــروژه اصــاح محــل جم ـع اوری امولســیون در‬ ‫زیر قفس ـه های نــورد‪ ،‬این مهم در چنــد ماه اخر‬ ‫منتهی به سال ‪ 1399‬و اوایل سال ‪ 1400‬با تالش‬ ‫همــکاران در خــط تانــدم انجام شــد و مقدمات‬ ‫الزم به منظور امکان استفاده از این روغن فراهم‬ ‫گردیــد و طــی برنامه ریزی مشــخص و بــا در نظر‬ ‫گرفتــن ریس ـک های مربوطــه و پیش بینی هــای‬ ‫الزم‪ ،‬از اواخر اردیبهشــت ماه ســال ‪ ،1400‬تست‬ ‫عملیاتی روغن ‪ ADT‬در تاندم اغاز گردید و عمال‬ ‫در خردادماه جاری در خط تاندم استفاده گردید‬ ‫و هم اکنون با گذشت بیش از یک ماه با تالش و‬ ‫کوشش همکاران در خط تاندم‪ ،‬نتیجه تست با‬ ‫موفقیت همراه شد‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت ســرد فوالد مبارکه در ادامه‬ ‫به نتایج استفاده از این روغن اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نتایــج اولیه کیفــی و فنی اســتفاده از روغن نورد‬ ‫‪ ADT‬بــا بهبود شــرایط نــورد همراه بــوده که با‬ ‫تمرکــز بــر تولید محصــوالت خاص و ویــژه مانند‬ ‫ورق بدنــه خــودرو‪ ،‬امید اســت با گذشــت زمان‬ ‫و افزایش تجربه اســتفاده از این روغن در تاندم‬ ‫پنــج قفس ـه ای بتــوان از ظرفیت های موجــود در‬ ‫ایــن نــوع روغن‪ ،‬بــا تکنولوژی جدیــد‪ ،‬در جهت‬ ‫ارتقــای پارامترهای کمــی و کیفی در محصوالت‬ ‫تاندم بهره برد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫اقدام مجلس برای‬ ‫توقف تخلف در ساخت و‬ ‫سازهای شهری‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫از تهیه طرحی برای اصالح ماده‪ ۱۰۰‬قانون شهرداری ها‬ ‫به منظور برخورد قاطع با متخلفین ساخت و سازهای‬ ‫درون شــهری خبر داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬اقبال شــاکری‬ ‫نمایندهمردمتهراندر مجلسشورایاسالمیدر صفحه‬ ‫شــخصی خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪« :‬متخلفین ساخت و‬ ‫ســازهای شــهری دیگر نمی توانند تخلفات ساختمانی‬ ‫خود را با پرداخت پول قانونی کنند!!! اصالح‪‎‬ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫قانونشهرداری ها‪ ،‬گامیمثبتدرجهتتحقق‪‎‬عدالت‬ ‫و ارتقای حقوق عامه شهروندی خواهد بود‪ .‬جزییات‬ ‫این طرح بزودی اعال م می شود‪».‬‬ ‫اصالح قانون ماده‪ ۱۰۰‬شهرداری ها یکی از اقداماتی‬ ‫بــود که مجلــس یازدهم از روزهای اغــاز به کار خود ان‬ ‫را دنبال کرد و کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز با هدف کاهش تخلفات ساختمانی این موضوع را با‬ ‫جدیت دنبال کرد‪ .‬بر اساس نظرات اعضای کمیسیون‬ ‫عمراناکنوناینمادهبهمنبعدرامدیبرایشهرداری ها‬ ‫تبدیل شده و در عین حال شاهد تخلفات در ساخت و‬ ‫سازهاهستیم‪.‬‬ ‫خودرو به سرنوشت برق‬ ‫و مرغ دچار می شود‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران ضمن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه عبــور از قیمــت گــذاری دســتوری باید‬ ‫اصلی ترین اولویت وزارت صمت دولت سیزدهم باشد‬ ‫گفت‪ :‬اگر راهی برای عبور از معضل نقدینگی به وجود‬ ‫امده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم همانطور که‬ ‫در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم‪،‬‬ ‫در خــودرو نیــز این کمبودها خود را نشــان خواهد داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا نجفــی منــش در گفــت وگو با ایســنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال های گذشته فعاالن اقتصادی بارها هشدار‬ ‫داده اند که تداوم قیمت گذاری دستوری و تصدی گری‬ ‫دولتدر اقتصادبهضرر تولیدکنندگانومصرف کنندگان‬ ‫تمامخواهدشدامامتاسفانهدر عملهمچنانماشاهد‬ ‫ان هستیم که هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه گرفته‬ ‫نمی شــود‪ .‬وی با اشــاره به معضالتی که برخی صنایع‬ ‫تولیدی کشور در ماه های گذشته با ان مواجه شده اند‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مــا در حوزه قیمت مرغ در ماه های گذشــته‬ ‫بخشــی از نتایــج قیمــت گــذاری دســتوری را مشــاهده‬ ‫کردیم‪ .‬با وجود انکه بســیاری از دســتگاه های اجرایی‬ ‫دولــت اعــام کردند که برای حــل این معضل پای کار‬ ‫هستند و حتی صحبت هایی از برخورد با گران فروشی‬ ‫نیــز مطــرح شــد اما با توجــه به تاثیرات قیمــت گذاری‬ ‫دستوری می بینیم که این بازار به ارامش نمی رسد‪ .‬عضو‬ ‫اتــاق بازرگانی تهران ادامــه داد‪ :‬در حوزه برق نیز اصرار‬ ‫بر قیمت گذاری دستوری باعث شده بسیاری از سرمایه‬ ‫گذاران از ورود به این بخش خودداری کنند و نتیجه ان‬ ‫کمبودتولیدبرقونبودظرفیتالزمبرایتامیننیازهای‬ ‫جامعهاست‪.‬شرایطاینچنینیرادر بسیاریاز حوزه ها‬ ‫می بینیم و صنعت خودرو نیز سال هاست با مشکالت‬ ‫مربــوط بــه قیمت گذاری دســتوری دســت و پنجه نرم‬ ‫می کنــد‪ .‬نجفی منــش با بیــان اینکــه وزارت صمت در‬ ‫دولــت ســیزدهم باید برای قیمــت گذاری دســتوری راه‬ ‫چــاره جدی پیــدا کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هرچنــد ما امیدوار‬ ‫بودیم در دولت فعلی این مشــکالت برطرف شود اما‬ ‫متاســفانه نشانه ای از این تغییر دیده نمی شــود‪ .‬امروز‬ ‫قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در صنعت خودرو‬ ‫باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند‬ ‫و حتی در عمل به تعهداتشان نیز به مشکل بر بخورند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به بدهــی قابل توجهی خودروســازان به‬ ‫قطعه سازان اظهار کرد‪ :‬براوردهای ما نشان می دهد که‬ ‫رقم این بدهی به‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬در‬ ‫کنار ان خودروسازان به زیان انباشته گسترده و مطالبات‬ ‫بانکیمعوقنیزدچار شده اند کهعلتاصلیانقیمت‬ ‫گذاری دستوری است‪ .‬امروز تولید خودرو جدید با زیان‬ ‫مواجهاستوهمینموضوعامکاندسترسیبهاهداف‬ ‫در نظر گرفته شــده برای تولید ســاالنه خودرو در ایران‬ ‫را با چالش مواجه کرده است‪ .‬نجفی منش خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر راهی برای عبور از این زیان و معضل نقدینگی‬ ‫بــه وجود امــده برای صنایع خودروســازی پیدا نکنیم‪،‬‬ ‫همانطــور که در صنعت بــرق و در تولید مرغ با کمبود‬ ‫مواجه شدیم‪ ،‬در خودرو نیز این کمبودها خود را نشان‬ ‫خواهــد داد‪ .‬از ایــن رو نخســتین اولویــت دولت اینده‬ ‫باید برنامه ریزی برای عبور از قیمت گذاری دستوری و‬ ‫حمایتعملیاز تولیدباشد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مسکن مهر‬ ‫هشتگرد در دست دالالن‬ ‫عضــو هیئــت مدیــره عمران شــهر جدید هشــتگرد‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد مسکن مهر این شهر در دست‬ ‫دالالن اســت و به این افــراد درباره عدم مراجعه برای‬ ‫تعییــن تکلیف هشــدار جــدی می دهیــم‪ .‬محمدعلی‬ ‫حاجــی زاده در گفت وگــو بــا ایســنا با اشــاره بــه اخرین‬ ‫وضعیت پروژه های مســکن مهر شهر جدید هشتگرد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۴۹‬هــزار مســکن مهر در این شــهر‬ ‫ساخته شده که حدود ‪ ۳۵‬هزار واحد ان متقاضی موثر‬ ‫داشته است‪ .‬وی با بیان اینکه در شهر جدید هشتگرد‬ ‫با خرید و فروش واحدهای مسکن مهر توسط دالالن‬ ‫مواجه هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد به واسطه اینکه نیازی‬ ‫به استفاده از مسکن ندارند به تبع ان هیچ گونه سهمی‬ ‫در فروش اقساطی ندارند و پروسه تحویل واحد را انجام‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد مســکن‬ ‫مهــر ایــن شــهر در دســت دالالن اســت و به ایــن افراد‬ ‫درباره عدم مراجعه برای تعیین تکلیف هشدار جدی‬ ‫می دهیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اجرای ‪ 135‬کیلومتر‬ ‫شبکه گذاری توسط شرکت‬ ‫گاز کرمانشاه در سال‬ ‫جاری‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬سیروس شهبازی مدیرعامل گاز استان با بیان‬ ‫این مطلب اظهار داشــت‪ :‬توســعه گازرسانی درسطح‬ ‫روســتاها اولویت کاری مجموعه می باشــد‪ ،‬لذا دراین‬ ‫راســتا در ســه ماهه نخســت ســال جاری ‪ 127‬کیلومتر‬ ‫شــبکه گذاری در بخــش روســتایی و ‪ 8‬کیلومتــر ان در‬ ‫راستای تکمیل باقیمانده شبکه داخلی شهری صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬این میزان از شبکه گذاری زمینه‬ ‫نصــب ‪ 2176‬انشــعاب را در ســطح اســتان فراهــم‬ ‫اورده که ‪ 1836‬انشــعاب در بخش روســتایی و ‪340‬‬ ‫انشــعاب در بخــش شــهری انجــام گردیده کــه زمینه‬ ‫برخــورداری ‪ 3928‬اشــتراک جدیــد در اســتان را رقــم‬ ‫زده اســت‪ .‬وی عنــوان نمــود‪ :‬درحال حاضر دراســتان‬ ‫کرمانشاه‪ 99‬درصد جمعیت شهری با گازرسانی به‪29‬‬ ‫شــهر و ‪ 82‬درصد جمعیت روســتایی با گازرســانی به‬ ‫‪ 1694‬روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند‪.‬‬ ‫شهبازی در ادامه بیان داشت‪ :‬همچنین کار گازرسانی‬ ‫بــه ‪ 318‬روســتای دیگــر بــه عالوه شــهرهای نوســود‪،‬‬ ‫ریجــاب و شــبکه داخلــی ازگله با مجموع اعتبــار ‪480‬‬ ‫میلیارد تومان دردست اقدام می باشد که با اتمام این‬ ‫پروژه ها ضریب گازرســانی به روستاها به ‪ 94‬درصد و‬ ‫درصد نفوذ کل استان به ‪ 98‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫برگزاری دوره‬ ‫اموزشی کاربران و مالکین‬ ‫جایگاه های‬ ‫سی ان جی گلستان‬ ‫رییــس واحــد ســی ان جــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی منطقــه گلســتان از برگــزاری دوره‬ ‫اموزشــی«اختالف گاز جایگا ههــای س ـی ان جی» برای‬ ‫کارکنانومالکینجایگاه هایسی ان جیاستان گلستان‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گزارش شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گلستان‪ ،‬محمود حقانی هدف از برگزاری‬ ‫این دوره اموزشی را ارتقا سطح دانش شرکت کنندگان‬ ‫و کاهش مشــکالت ناشــی از اختالف مقدار گاز کنتور‬ ‫ورودی و مقدار فروش جایگاه ها عنوان کرد‪ .‬این دوره‬ ‫‪ 2‬روزه در مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی‬ ‫شهرستان گرگان برگزار شده است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت‬ ‫دوگانه سوز کردن‬ ‫خودروهای عمومی‬ ‫معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتــی ایــران از افزایــش ظرفیــت دوگان هســوز کــردن‬ ‫خودروهای عمومی در اینده ای نزدیک خبر داد‪ .‬حمید‬ ‫قاسمی ده چشمه در بازدید از کارخانه های الکتروفن‬ ‫و شهاب گازسوز که در زمینه تولید قطعات ‪ CNG‬در‬ ‫قــم فعالیــت می نمایند‪ ،‬اظهار داشــت ‪ :‬منابــع انرژی‬ ‫بایستی بیشتر در مدار پشتیبانی از تولید و رفع موانع‬ ‫تولید قرار گیرد‪ .‬وی با اشــاره به اجرای مناســب طرح‬ ‫رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی افزود‪ :‬بر‬ ‫اســاس ظرفیت مناســب تولید و مراکزی که که در این‬ ‫زمینه فعالیت دارند می توان روزانه تعداد و میانگین‬ ‫تبدیل ناوگان موجود را افزایش داد‪.‬‬ ‫در این بازدید که احمد امیرابادی فراهانی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم قم در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬محمدحســین‬ ‫باقــری مدیــر طــرح س ـی ان جی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی ایــران و همچنیــن ســید محمــود‬ ‫طاهری مدیر منطقه قم حضور داشــتند‪ ،‬قاســمی ده‬ ‫چشــمه از امادگــی کارگا ههــای مجــاز و کارخان ههــای‬ ‫تبدیــل خودروهــای بنزیــن ســوز بــه دوگان هســوز برای‬ ‫افزایش ظرفیت دوگان هســوز کــردن خودروها خبر داد‬ ‫تنــام در ســایت ‪ GCR.NIOPDC.IR‬و‬ ‫و گفــت ‪ :‬ثب ‬ ‫تبدیــل خودروهــای عمومــی طبــق ایــن طــرح رایگان‬ ‫اســت‪ .‬شایان ذکر اســت اجرای طرح ملی دوگانه سوز‬ ‫کــردن رایــگان خودروها‪ ،‬ضمن صرفه اقتصــادی برای‬ ‫صاحبــان خودروهــا عالوه بر بهبــود وضعیت محیط‬ ‫زیســت‪ ،‬موجــب صرفه جویــی روزانــه ‪ ۱۲‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین شده و ساالنه حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر درامد عاید‬ ‫کشورمی نماید‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۷‬ماینر غیرمجاز‬ ‫در پایتخت کشف و‬ ‫جمع اوری شد‬ ‫بــا کشــف ‪ ۱۳‬مزرعــه غیرمجــاز اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال‪ ۱۰۷ ،‬ماینــر غیرمجــاز دیگــر در ســطح‬ ‫تهــران بــزرگ‪ ،‬جم ـع اوری شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫کامبیــز ناظریــان ‪ -‬قائــم مقــام مدیرعامل شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ در حاشــیه‬ ‫نشســت کمیتــه مقابله با مزارع و مراکز اســتخراج‬ ‫غیرقانونــی رمــز ارز با بیان این که از ابتدای ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۴۰‬مزرعــه غیرمجــاز اســتخراج‬ ‫رمــز ارز بــا ‪ ۱۱۴۷‬دســتگاه ماینــر در ســطح تهــران‬ ‫بزرگ‪ ،‬کشــف و جمع اوری شــده است‪ ،‬از کشف‬ ‫‪ ۱۳‬مزرعــه غیرمجــاز دیگــر که در زمینه اســتخراج‬ ‫غیرقانونــی ارز دیجیتــال فعال بودند در محدوده‬ ‫پایتخــت خبــر داد و گفت‪ :‬با هوشــیاری بازرســان‬ ‫مناطــق و کارشناســان حراســت و همراهی عوامل‬ ‫قضایــی و انتظامــی‪ ،‬طــی ‪ ۵‬روز‪ ۱۰۷ ،‬ماینــر‬ ‫غیرمجاز دیگر‪ ،‬توســط شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تهران بزرگ‪ ،‬کشــف و جمع اوری شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫وزیر نیرو از اماده باش وزارت نیرو برای هفته اینده خبر داد‬ ‫خرید برق مولدهای خصوصی ‪ ۴‬برابر قیمت بخش خانگی‬ ‫وزیرنیرواز امادگیصنعتبرقبرای گذر از شرایط‬ ‫هفتهایندهخبرداد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا رضــا اردکانیــان در گفت وگویی‬ ‫تلویزیونی درباره اخرین وضعیت تولید و توزیع برق‬ ‫در کشــور اظهــار کــرد‪ :‬اقدامات انجام شــده موجب‬ ‫شد کهاز پنجشنبهساعتچهار بعداز ظهرخاموشی‬ ‫برنامه ریزیشدهنداشتهباشیموامیدوارهستیمکهاین‬ ‫روال ادامه پیدا کند البته هفته اینده ان شاهلل اخرین‬ ‫هفته بسیار گرم خواهد بود و پیش بینی ما این است‬ ‫که روزهای دوشنبه و سه شنبه نه بسیار اما تا حدودی‬ ‫شرایط سخت خواهد شد با این حال اماده خواهیم‬ ‫بود که این روال ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بهدستورفرماندهسپاه‪،‬حرکتوسیعی‬ ‫رابرایپویشاصالحمصرفاغاز کردیم‪.‬برایناساس‬ ‫نیروهای بسیج ادارات فعال شدند تا مصوبه دولت‬ ‫مبنی بر اینکه سازمان های دولتی باید به نسبت سال‬ ‫گذشــته‪ ۵۰‬درصد مصــرف را کاهش دهند اجــرا و در‬ ‫خارجاز ساعاتاداری‪،‬دستگاه هاخاموششود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماینرهای غیر مجاز شناسایی شوند و‬ ‫مجموع این تحوالت موجب شده که ما االن شرایط‬ ‫مناسبیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت صادرات و واردات برق کشور‬ ‫نیز گفت‪:‬از‪ ۳‬کشورترکمنستان‪،‬ارمنستانواذربایجان‬ ‫برایهمکاریوفروشبرقبهایران‪،‬تشکرمی کنیم‪.‬‬ ‫اردکانیــان افــزود‪ :‬واردات بــرق در کشــور ‪۴۹۰‬‬ ‫مگاواتبودهوصادراتهم کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو همچنیــن در مرکــز پاپش صنعت برق‬ ‫در جمــع خبرنگاران گفــت‪ :‬وزارت نیرو برق تولیدی‬ ‫مولدهایخصوصیراتا‪ ۴‬برابرقیمتبرقعرضهشده‬ ‫بهبخشخانگی‪،‬خریداریخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مصــرف بــرق در زمــان اوج‬ ‫مصرف‪ ،‬به ‪ ۶۴‬هزار مگاوات رســید‪ ،‬افزود‪ :‬این رقم‬ ‫در مدتمشابهسال گذشته‪ ۵۷،‬هزارمگاواتبود که‬ ‫البته گرما‪،‬مصرفزیاداز برقوخشکسالی‪،‬دلیلاین‬ ‫افزایشمصرفاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه امســال امکان مصرف زیــاد از‬ ‫نیروگا ههــای برقابــی وجود ندارد گفت‪ :‬مــا باید اب‬ ‫مورد نیاز صنعت‪ ،‬شرب و کشاورزی را نیز در این ایام‬ ‫تامینکنیم‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا اشــاره به اینکه امســال‪ ۹‬درصــد در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬افزایش بار در‬ ‫کشــور وجود دارد افزود‪ :‬برای نخستین بار در دوره‪۸‬‬ ‫سالهدولت کنونی‪،‬اختیار ماده‪ ۱۳۸‬ارائهشد کهطبق‬ ‫ان هیئت وزیران اختیارات خود را به گروهی از وزیران‬ ‫محول کرده است که این تفویض اختیار در خصوص‬ ‫مدیریتبرقوتا‪ ۱۲‬مردادماه کهفعالیتدولتبطور‬ ‫رسمیپایانخواهدیافت؛ادامهدارد‪.‬‬ ‫اردکانیــان با بیان اینکه در این گــروه‪ ،‬وزرای نیرو‪،‬‬ ‫کشور‪،‬صمتونفتهمکاریخواهندداشت گفت‪:‬‬ ‫تصمیمات سریع و خوبی در چند روز اخیر گرفته شد‬ ‫کهتعطیلیروزهایپنجشنبه(تااخرمرداد)درادارات‪،‬‬ ‫کاهش ساعات ادارات و همراهی دو هفته ای صنایع‬ ‫بزرگوانرژیبر‪،‬از جملهاینتصمیماتاست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف بــرق صنایع به‬ ‫اندازه ای اســت که تجهیزاتشــان صدمه نبیند و البته‬ ‫فعالیتان هاتاپایانتیرماهتعطیلخواهدشدادامه‬ ‫داد‪:‬میزانبرقی کهاینصنایعمصرفنمی کنندثبت‬ ‫شدهودر زمانغیرپیکبصورترایگاندر اختیار ان ها‬ ‫قرارخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به صرفه جویی‪ ۳‬هزار مگاواتی‬ ‫باخاموشیدرصنایعبزرگ گفت‪:‬اگراینصنایعبدهی‬ ‫مالیاتیویابیمه ایداشتهباشندبهاینبدهی هامهلت‬ ‫ویاتقسیطمی شود‪.‬‬ ‫اردکانیــان بــا بیان اینکه با دســتور فرمانده ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی و بــا همــکاری بســیج‬ ‫مستضعفین پویش مشترکی با وزارت نیرو راه اندازی‬ ‫شدهاست‪،‬افزود‪:‬موضوعاینپویشمدیریتمصرف‬ ‫انرژیاستکهطبقانمجموعهبسیجمستضعفینبر‬ ‫وضعیت مصرف برق در بانکها‪ ،‬ادارات و سازمان ها‬ ‫نظــارت خواهنــد کرد که اگر بیش از میزان مشــخص‬ ‫مصرف کنند با ان ها برخورد شود‪ ،‬زیرا بانکها‪ ،‬ادارات‬ ‫وسازمان هانسبتبهمدتمشابهسال گذشته‪،‬باید‬ ‫مصرف برق خود را‪ ۵۰‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫ویبه کشفوضبط‪ ۲۰۰‬هزار دستگاهتولیدرمزارز‬ ‫غیر مجاز از سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت‪ :‬روز‬ ‫گذشــته‪ ۸۰۵‬دســتگاه ماینر غیر مجاز کشف و جمع‬ ‫اوری شده است‪.‬‬ ‫وزیرنیروبااشارهبهفعالیتحداکثرینیروگاه های‬ ‫تولیــد برق در کشــور افــزود‪ ۱۳۰۰:‬واحد تولید برق از‬ ‫جملهنیروگاه هایحرارتی‪،‬تجدیدپذیر‪،‬ابیومقیاس‬ ‫کوچکدر کشورفعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫اردکانیانبابیاناینکهتاپایانهفتهاینده‪،‬روزهای‬ ‫گرمیخواهیمداشتگفت‪:‬ازپنجشنبههفتهگذشته‪،‬‬ ‫خاموشیبرنامه ریزیشدهدرشبکهاعمالنشدهاست‬ ‫البته این درحالی است که در اثر اتفاقات و حوادث در‬ ‫برخی نقاط خاموشی رخ داده است از جمله ایجاد‬ ‫حریق در ســه ترانســفورماتور در شــرق تهران که دو‬ ‫ترانس مجدد وارد مدار شد و یک ترانس تا فردا وارد‬ ‫مدار می شودالبتهخاموشیاینترانس هادر تهران که‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬مگاواتمصرفدارد‪ ۱۵۰‬مگاوات کمبودایجاد‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تالش وزارت نیرو این است که اگر‬ ‫مجبور به اعمال خاموشی شویم از قبل اطالع رسانی‬ ‫شودوطبقجدولاینخاموشی هارخدهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خاموشی هایچندبارهدر یکمنطقهوپیامدهایان‬ ‫از زمان شروع خاموشی ها شاهدیم که در برخی‬ ‫مناطــق بــرق یک منزل مســکونی بیــش از پنج بار‬ ‫قطع می شود که این موضوع نگرانی هایی را برای‬ ‫سوختن لوازم برقی به وجود اورده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬خاموشی های اخیر مشکالت‬ ‫زیــادی را بــرای مردم به وجود اورد‪ ،‬مشــکالتی که‬ ‫شــاید خیلی از ان ها جبران پذیر نباشــد‪ ،‬سوالی که‬ ‫مطرح می شود این است که چرا برق یک منطقه‬ ‫چنــد نوبت قطع و برق منطقه ای دیگر تنها یکبار‬ ‫یشــود یــا حتــی گزارش هایــی بــه گــوش‬ ‫قطــع م ‬ ‫می رسد که برخی مشترکان اصال خاموشی بر ان ها‬ ‫تحمیلنمی شود؟انطور مصطفیرجبیمشهدی‪-‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق به ایسنا توضیح داده است‬ ‫وقوع حوادث در شــبکه و افزایش مصرف موجب‬ ‫خاموشیغیرمنتظرهمی شودلذازمانی کهحادثه ای‬ ‫در شبکه رخ دهد نمی توان این خاموشی را از قبل‬ ‫پیش بینیواعالم کرد‪.‬‬ ‫امــا حمیدرضــا صالحــی ســلمی ‪ -‬عضــو هیات‬ ‫مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق در گفت وگویــی‬ ‫بــا ایســنا در خصوص همین مســاله اعــام کرد که‬ ‫مدیریت خاموشی ها می تواند بهتر از وضع موجود‬ ‫باشــد‪ ،‬البتــه صنعت بــرق پیچیدگی هایــی دارد و‬ ‫اینگونه نیست که تمام اتفاقات ان قابل مدیریت‬ ‫باشد اما می توانستیم با ارتقای سیستم وضعیت را‬ ‫بهتر از این مدیریت کنیم‪ .‬به گفته وی بروز برخی‬ ‫اتفاقات در صنعت برق ناگزیر است و در همه جای‬ ‫دنیا نیز روال به همین صورت بوده و برای مدیریت‬ ‫شبکه و جلوگیری از بلک اوت برق اقداماتی سریع‬ ‫انجاممی شود کهبعضاقابلپیش بینینیستومن‬ ‫گمان می کنم علت خاموشی های چند باره در یک‬ ‫منطقهبرایعبور از همینمسالهباشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق‬ ‫افزود‪ :‬صنعت برق سعی دارد با اعمال مانورهای‬ ‫ناخواستهبار را کنترل کندچراکهاگربار از کنترلخارج‬ ‫شــود بلک اوت صورت می گیرد و کل شبکه خارج‬ ‫می شود و به نظر می رسد که تحمیل خاموشی های‬ ‫چنــد بــاره در یک منطقه ناشــی از همیــن موضوع‬ ‫بــوده باشــد در واقــع بــرای کنترل وضعیت شــبکه‬ ‫خاموشی هایچندبارهتحمیلمی شود‪.‬‬ ‫صالحی با تاکید بر اینکه با شرایط موجود نیز‬ ‫می بایست مدیریت بهتری صورت گیرد و جداول‬ ‫منطقه ایمنتشرشود‪،‬تصریح کرد‪:‬بایدتامردادماه‬ ‫با یک مدیریت درســت خاموشی ها را پیش برد و‬ ‫بعد از ان باید به این مساله فکر کرد که برای سال‬ ‫اینــده چــه اقداماتی صورت گیــرد تا دیگر با چنین‬ ‫مشکالتیمواجهنشویم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راهکارهای موجــود برای حل‬ ‫شــرایط فعلــی‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫تولید به میزان کافی انجام نشده است یعنی عدم‬ ‫ســرمایه گذاری مهم ترین دلیل شرایط فعلی است‬ ‫و به عبارت بهتر بسته بودن مسیر اقتصاد انرژی و‬ ‫عــدم کارکرد اقتصاد انرژی این شــرایط را به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن عضو هیــات مدیــره ســندیکای‬ ‫صنعت برق شرایط فعلی گویای این است که ما‬ ‫تا امروز برای بازیگران انرژی تعریفی قائل نبودیم‬ ‫و زمانی که از بورس صحبت می کنیم ان را به شکل‬ ‫واقعــی پیــش نبرده ایــم و چــون بــه شــکل علمی‬ ‫ترکیبــات اقتصــاد انــرژی را به گون ـه ای نچیدیم که‬ ‫کارکرد داشته باشد شرایط فعلی حاکم شده است‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار کــرد‪ :‬امیدواریــم کــه وضعیت‬ ‫موجود بدتر نشود و شاهد بلک اوت نباشیم‪ .‬برای‬ ‫ســال اینده از هم اکنون زمــان داریم‪ ،‬یک نظر این‬ ‫است که دولت منابعی را از محل صندوق توسعه‬ ‫در نظر بگیرد و سریعا نیروگاه سازی انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای ورود یک نیروگاه به مدار‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬ماه زمان الزم است و به نظر می رسد‬ ‫که سال اینده نیز با چالش و مشکل روبرو هستیم‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اظهار کرد‪:‬برایاینکهدر سالاینکهبامشکل کمتری‬ ‫روبرو شویم باید مسیر اعتدالی که در کارکرد اقتصاد‬ ‫انــرژی ایجاد کردیم برداشــته شــود و اجــازه دهیم‬ ‫بخش غیر دولتی که در زمینه نیروگا هســازی فعال‬ ‫هســتند و ‪ ۵۷‬درصــد این بخش نیز بــه طور کل در‬ ‫دســت بخــش غیر دولتی قــرار گرفتــه بازیگر زمین‬ ‫صنعــت بــرق و اقتصاد برق باشــند و با حضــور در‬ ‫بورس انرژی و عرضه برق و اعمال مدیریت بورس‬ ‫صنایع سرمایه برای ساخت نیروگاه به وجود اید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن عضو هیــات مدیــره ســندیکای‬ ‫صنعــت بــرق زمانی که صنایــع وارد بورس شــوند‬ ‫نقدینگــی از ایــن طریــق وارد بخش نیروگا هســازی‬ ‫خواهدشدومنابعمالیمی تواند کمک کندتاواحد‬ ‫ها وارد مدار شوند و از همین منابع بتوانند استارت‬ ‫نیروگاه سازی را بزنند‪ .‬منابع الزم برای توسعه امروز‬ ‫در دست بخش خصوصی نیست باید اجازه داده‬ ‫شــود تا از طریق صنعت و بورس انرژی این منابع‬ ‫به دســت سرمایه گذاران نیروگاه ساز برسد تا از این‬ ‫طریقبتوانندمشکلصنعتبرقراحل کنند‪.‬‬ ‫چنانچه خاموش ـی ها مهمان خان ههــای مردم‬ ‫بمانند و در پی قطع و وصل برق تجهیزات برقی‬ ‫هم اسیب ببینند‪ ،‬در این شرایط می توان اقداماتی‬ ‫را انجام داد‪ ،‬ان طور که عبداالمیر یاقوتی‪ -‬مدیرکل‬ ‫دفتــر مدیریــت مصــرف و خدمــات مشــترکین در‬ ‫خصوص نحوه دریافت خسارت از صنعت برق به‬ ‫ایسنا گفته است مشترکان نگران دریافت خسارات‬ ‫برقی خود که به دلیل قطع و وصل برق پیش امده‬ ‫نباشند چراکه به راحتی می توانند درخواست خود‬ ‫را در سامانه درج کنند و قطعا پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اســاس بیمه مشــترکان اگر‬ ‫خسارتیبرداراییمشترکانخانگییاسایرمصارف‬ ‫تحمیل شود که منشــا ان برق باشد‪ ،‬در چارچوب‬ ‫قــرارداد بیمــه خســارت مشــترکان و مفــاد قــرارداد‬ ‫پرداخت خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ابتدا الزم است‬ ‫مشــترک وارد سایت توانیر و بخش بیمه خسارات‬ ‫مشترکین شود و یا از طریق جستجو در موتورهای‬ ‫جستجوگر به راحتی وارد سایت مورد نظر شود و‬ ‫درخواست خود را ثبت کند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و خدمــات‬ ‫مشــترکین با بیــان اینکه زمانــی که مشــترکان وارد‬ ‫ســایت ‪ bimetavanir.org.ir‬شــدند می بایســت‬ ‫شناســه قبــض خــود را وارد و اگــر مســتنداتی دارند‬ ‫الزم اســت اطالعات ان را وارد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بــر ایــن اگر هزین ـه ای پرداخت کردند فاکتــور ان را‬ ‫به درخواست خود اضافه کنند که پس از ان وارد‬ ‫مراحلرسیدگی‪،‬بررسی کارشناس‪،‬تعیینخسارت‪،‬‬ ‫گرفتنشمارهشباونهایتاپرداختمی شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی ممکن است این خسارات در حوزه‬ ‫شســوزی اتفاق افتاده‬ ‫وســایل خانگی نباشــد و ات ‬ ‫باشد که در این شرایط نیز اگر ارگان هایی ذیصالح‬ ‫تایید کنند که منشا خسارت برق است متناسب با‬ ‫مستنداتی که واحدهای ذیربط ارائه می دهند امور‬ ‫مالی الزم انجام‪ ،‬مبلغ براوردی محاسبه می شود و‬ ‫مراحل بعدی ادامه دارد‪.‬‬ ‫یاقوتی با بیان اینکه اگر حادثه منجر به قطع‬ ‫عضو شود‪ ،‬مجددا بر اساس قوانینی که وجود دارد‬ ‫هزینه ها براورد و پرداخت صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر حادثه منجر به فوت نیز شــده باشــد بر اســاس‬ ‫مستندات پزشک قانونی مراحل کار پیش می رود‬ ‫و هزینه ها پرداخت می شود‪ ،‬در واقع در پنج گروه‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬اتش ســوزی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬نقص عضو و‬ ‫فوتهزینه هاپرداختمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به میزان حق بیمه ای که در قبوض‬ ‫برق از مشترکان اخذ می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشترکان‬ ‫خانگی شهری‪ ۱۰۰‬تومان به ازای هر ماه و مشترکان‬ ‫تجاری شهری ‪ ۱۰۰۰‬تومان به ازای هر ماه پرداخت‬ ‫می کنند و این مبلغ برای مشترکان روستایی نصف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سخنگویصنعتبرقاعالم کرد‬ ‫واردات برق از ‪ ۳‬کشور همسایه‬ ‫ســخنگوی صنعــت برق با بیــان اینکــه از ترکمنســتان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و ارمنستان برق وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات برق به غیر‬ ‫از حدود‪ ۵۰‬مگاواتی که به افغانستان انجام می شود‪ ،‬قطع است‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬مصطفیرجبیمشهدیدر صفحهاینستاگرامخود‬ ‫یشــود‪ ،‬براساس‬ ‫نوشــت‪ :‬برق ناچیزی هم که به افغانســتان صادر م ‬ ‫ضرورتی است که وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در عین حال برق از سه کشور ترکمنستان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و ارمنستان به میزان حداقل ‪ ۴۰۰‬تا حداکثر ‪ ۶۵۰‬مگاوات‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت برق با اشــاره بــه شــرایط اب و هوایی حاکم‬ ‫بر جهان گفت‪ :‬این کشــورها هم شــرایط اب و هوایی دارند که برق‬ ‫بیشترینمی تواننددر اختیار ماقرار دهند‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬شبکه های انتقال نیز‬ ‫بیش از این مقدار را نمی توانند انتقال دهند‪.‬‬ ‫وی بهتریــن روش را رعایــت مدیریــت مصــرف دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫کاهش ساعت کار اداری و نیز تعطیل شدن پنجشنبه ها کمک بزرگی‬ ‫به صنعت برق کرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق ادامه داد‪ :‬فروشــندگان لوســتر بیشــترین‬ ‫پهــای اضافه‬ ‫مصــرف بــرق را دارنــد کــه بایــد با خاموش کــردن الم ‬ ‫مدیریت کنند‪.‬رجبیمشهدیروشنماندنتابلوهایتبلیغاتیوچراغ‬ ‫نماهای ساختمان را از دیگر عمده مصرف برق اعالم کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫در ساعت اوج مصرف این روشنایی ها خاموش شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گرچه مشــترکان پر مصرف ‪ ۶‬درصد کمتر شــده اند اما‬ ‫ان تعدادی که باقی مانده اند‪ ۱۴‬برابر کم مصرف ها مصرف می کنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق افزود‪ :‬به این مشــترکان تذکر داده شده و‬ ‫تعرف ههــای باالتــر هم وضع شــده اما این رقم تعرفه به دلیل تمکن‬ ‫باالیمالی‪،‬انهارامجاببرایصرفه جویینمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در روزهای گذشته به دنبال گرمای هوا و باال رفتن‬ ‫مصرف مشترکان برق‪ ،‬خاموشی هایی در کشور بدون اعالم قبلی رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی توزیع توانیر درباره وضعیت مصرف برق گفته‬ ‫است‪ :‬پیش بینی ها برای روزهای دوشنبه و سه شنبه به ویژه چهارشنبه‬ ‫هفته جاری(‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬تیر) حاکی از رسیدن مصرف برق به ‪ ۶۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات به دلیل افزایش دمای هواست‪.‬‬ ‫غالمعلی رخشانی مهر با بیان اینکه تعطیلی اخر هفته و تعدیل‬ ‫مصرف مشترکان شرایط بهتری را برای توزیع برق ایجاد کرده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬هفتهایندهبا گرم ترشدنهوای کشور مصرفبرقافزایش‬ ‫می یابد که در این صورت بار دیگر شاهد خاموشی خواهیم بود‪.‬‬ ‫رخشــانی مهــر تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از تکرار خاموش ـی ها‬ ‫راهکارهای ساده ای وجود دارد به عنوان مثال اگر همه مشترکان تنها‬ ‫یک المپ را خاموش کنند می توان برق یک استان را به سهولت تامین‬ ‫کرد‪.‬ویبابیاناینکه‪ ۲۵‬هزار مگاواتاز برقمصرفیمربوطبهوسایل‬ ‫سرمایشــی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تنها با تنظیم کولرهای گازی روی‬ ‫دمای ‪ ۲۵‬و کولرهای ابی روی دور کند می توانیم خاموشــی نداشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مشترکین خانگی و تجاری‬ ‫در برابر حوداث گاز تحت پوشش بیمه‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران بــا‬ ‫موجــب شــود تــا مشــترکان‬ ‫هدفبیمهمشترکانگازطبیعی‬ ‫نسبت به رعایت نکات ایمنی‬ ‫در سالجاری‪،‬باشرکتسهامی‬ ‫در اســتفاده از وســایل گازســوز‬ ‫بیمهتجارتنوقراردادهمکاری‬ ‫بی توجــه باشــند‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫امضــا کــرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫به جبران خسارت های مالی به‬ ‫علیرضا نصیری‬ ‫گاز اســتان قم با اعالم این خبر‬ ‫ازای هر واحد مسکونی تصریح‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬مطابق قــرارداد‬ ‫کــرد‪ :‬مطابــق مفــاد قــرارداد‪،‬‬ ‫منعقد شــده با بیمــه تجارت نو‪ ،‬تمــام حوادث خســارت های مالــی ذینفعــان نیــز بــرای امــوال‬ ‫ناشــی از گازطبیعــی شــامل انفجار‪ ،‬اتش ســوزی منقول و غیرمنقول در هر حادثه پس از بررســی‬ ‫و مســمومیت ها تحت پوشــش خدمــات بیمه الزم در چارچوب قانونی قابل پرداخت اســت‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان گاز قرار می گیرد‪ ،‬که مطابق ان وی افزود‪ :‬پس از اعالم حادثه از ســوی ســازمان‬ ‫همه مشترکان خانگی و تجاری در کشور تا پایان اتش نشانی یا شرکت گاز استان‪ ،‬واحد‪ HSE‬پس‬ ‫سال نسبت به حوادث ناشی از گاز طبیعی بیمه از بررسی کارشناسی‪ ،‬اقدام به تشکیل پرونده و‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پرداختهزینه هایمربوطهمی نماید‪.‬‬ ‫علیرضــا نصیــری در مورد بیمه مشــترکان گاز‬ ‫نصیریدرپایاناظهارامیدواری کرد‪:‬مشترکین‬ ‫طبیعــی گفــت‪ :‬بــرای حمایــت و محافظــت از گاز طبیعــی بــا صرفه جویــی در مصــرف‪ ،‬از این‬ ‫مشــترکان گاز طبیعی در مقابل حوادث مرتبط موهبت الهی‪ ،‬ضمن صیانت از این ثروت عظیم‬ ‫با گاز به صورت ســاالنه بیمه مشترکان خانگی خدادادی‪ ،‬با رعایت مسائل ایمنی از جان و مال‬ ‫و تجاری برقرار شــده اســت‪ ،‬اما این اقدام نباید خودنیزمحافظت کنند‪.‬‬ ‫انتقاد یک عضو کمیسیون انرژی از عدم‬ ‫اجرای تعرفه گذاری افزایشی پلکانی برق‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی‬ ‫خــود مــی کاســتند یــا هزینــه‬ ‫مجلس شــورای اسالمی تاکید‬ ‫تولید بیشتر و یارانه محرومین‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر دولــت بــه موقــع‬ ‫را مــی دادنــد و‪‎‬قطعــی بــرق‬ ‫تعرفه گذاری افزایشی پلکانی‬ ‫نداشتیم‪».‬‬ ‫برق را اجرا می کرد‪ ،‬مشترکین‬ ‫بر اســاس تبصــره ‪ ۸‬بودجه‬ ‫مالک شریعتی نیاسر‬ ‫پر مصرف یا پول مصرف خود‬ ‫ســال ‪۱۴۰۰‬؛ وزارتخانــه هــای‬ ‫را پرداخت و یا الگوی مصرف‬ ‫نفــت و نیــرو موظفند در ســال‬ ‫خــود را اصــاح مــی کردند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ۱۴۰۰ ،‬تعرفــه هــای اب‪ ،‬بــرق و گاز مشــترکین‬ ‫مالک شــریعتی نیاســر نماینده مردم تهران در خانوارهــای کشــور را به گونــه ای اصالح نمایند‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در صفحه شــخصی که با رعایت مناطق جغرافیایی کشــور‪ ،‬تعرفه‬ ‫خود در توئیتر‪ ،‬نوشــت‪« :‬در تبصره ‪ ۸‬بودجه مشترکین کم مصرف‪ ،‬خانوارهای محروم تحت‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تعرفــه گــذاری افزایشــی ‪ -‬پلکانــی پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان‬ ‫(‪ )IBT‬را پیشــنهاد کردیم و تصویب شــد‪ .‬اگر بهزیستیبرابرباصفر‪،‬مشترکینتاالگویمصرف‬ ‫دولــت بــه موقع دنبال و اجــرا می کرد‪ ،‬قبض به صورت یارانه ای و مشترکین پر مصرف باالتر از‬ ‫برق پرمصرف های لواســان و ولنجک نشین‪ ،‬الگوی مصرف به صورت غیر یارانه ای و بر اساس‬ ‫چندیــن برابر می شــد؛ در نتیجه یــا از مصرف الگویافزایشپلکانی(ای‪.‬بی‪.‬تی)تعیینشود‪.‬‬ ‫حفاری در میدان مشترک‬ ‫نفتی فروزان اغاز شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت‬ ‫تحت االرضــی پتروپــارس و در‬ ‫فــات قــاره گفــت‪ :‬بــا اســتقرار‬ ‫بخــش ســطح االرضی شــرکت‬ ‫نخســتین دکل حفــاری پــس از‬ ‫مبین سازه گستر است‪ .‬سلمان‬ ‫سال هادر میدانمشترکفروزان‬ ‫زاده ادامه داد‪ :‬بر اساس برنامه‬ ‫فعالیــت حفر و تعمیــر چاه ها‬ ‫اولیــه ایــن طــرح‪ ،‬دکل ‪،WT۱‬‬ ‫علیرضا سلمان زاده‬ ‫با هــدف افزایش تولید نفت از‬ ‫حفــاری هفت حلقه چــاه را در‬ ‫این میدان اغاز شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫موقعیت ســکوی اقمــاری ‪F۱۸‬‬ ‫ایرنا‪ ،‬روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره به در میدان نفتی فروزان انجام می دهد‪.‬‬ ‫نقل از علیرضا ســلمان زاده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬هدف از‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفت فــات قــاره اظهار‬ ‫استقرار این دکل در میدان مشترک نفتی فروزان کــرد‪ :‬برای ســرعت بخشــی به عملیــات بخش‬ ‫حفــر و تعمیر ‪ ۲۶‬حلقه چــاه و افزایش ‪ ۲۳‬هزار تحت االرضی طرح‪ ،‬قرار اســت از خدمات دکل‬ ‫بشــکه ای تولیداســت‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت حفاری دیگری نیز استفاده شود که این دکل در‬ ‫فالت قاره افزود‪ :‬پروژه توســعه میدان مشــترک اینــده ای نزدیــک پــس از اماده ســازی مقدمــات‬ ‫فــروزان در شــرکت نفت فالت قــاره ایران یکی الزم به میدان فروزان اعزام می شــود و در ســایر‬ ‫از طرح های شرکت ملی نفت است که اهمیت ســکوهای اقماری حفــاری و تعمیــرات برخی از‬ ‫باالیی در نگهداشــت و افزایش تولید دارد و به چاه هــای میــدان را اغاز می کند‪ .‬وی یاداور شــد‪:‬‬ ‫این منظور تعریف شــده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تعداد چاه های جدید حفاری در طرح ‪ ۱۳‬حلقه‬ ‫پیمانکار این طرح به صورت مشارکت در بخش وسایرعملیاترویچاه هاتعمیراتیاست‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۶۵‬محصول پتروشیمی با‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری‬ ‫ایرانیــان گفت‪ :‬با ســاخت پارک پتروشــیمیایی‬ ‫بروجــن‪ ،‬بــا ســرمایه گذاری ســه میلیــارد هــزار‬ ‫میلیارد تومانی و اختصاص ‪ ۱۰‬نوع خوراک‪۶۵ ،‬‬ ‫نوع محصول پتروشــیمی تولید خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬رسول اشرف زاده در مراسم امضای‬ ‫تفاهم نامهاحداثپارکپتروشیمیاییبروجنبا‬ ‫اشاره به اینکه تالش ما حرکت در مسیر تکمیل‬ ‫زنجیــره ارزش اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬همه محصوالت‬ ‫تولید و صادراتی‪ ،‬در شرایط فعلی خام فروشی‬ ‫اســت و تــاش داریــم این زنجیــره را به نهایت‬ ‫برسانیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در روزهای اینده‪ ،‬یک‬ ‫تفاهم نامههمکاریباوزیرصمتامضاخواهیم‬ ‫کــرد کــه ایــن تفاهم نامــه می توانــد بســیاری از‬ ‫موانــع را برطــرف کند‪ .‬اشــرف زاده با اشــاره به‬ ‫اینکــه فاصلــه ای که بین صنعت پتروشــیمی و‬ ‫وزارت صنعت وجود دارد رفع شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫محصــوالت نهایــی وارد حــوزه وزارت صنعت‬ ‫یشــویم و هماهنگــی بــا وزارت صنعــت می‬ ‫م ‬ ‫توانــد مشــکالت را رفــع کنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــرکت پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیان‪ ،‬در‬ ‫اجــرای طرح های خــود ‪ ۵‬اصل را مورد نظر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬اولین بخش محصول و بازار اســت و‬ ‫دومین موضوع تکنولوژی در دسترس است‪ .‬به‬ ‫گفته اشرف زاده‪ ،‬سومین شاخص نرخ بازگشت‬ ‫یشــود‬ ‫ســرمایه اســت و طرح هایــی انتخاب م ‬ ‫کــه ســوداوری مناســبی داشــته باشــد‪.‬موضوع‬ ‫دیگــر خوراکــی اســت کــه در هلدینــگ خلیــج‬ ‫فارس در دسترس است و بحث بعدی مسائل‬ ‫زیســت محیطــی و میــزان ابــی اســت کــه باید‬ ‫در طرح هــای پاییــن دســتی مورد اســتفاده قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬وی بــا بیان اینکه محصــوالت میانی که‬ ‫قابلیت تکمیل زنجیره اررش دارند توسط خود‬ ‫پترول انجام می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬پتــرول ‪ ۹‬طرح با‬ ‫مجموع ظرفیت ‪ ۶۰۰‬هزارتن و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو‬ ‫سرمایه گذاری در دست اجرا دارد که ‪ ۲‬طرح در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری می رسد‪ .‬مدیر عامل‬ ‫شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مواردی مانند این پارک یکی از بهترین‬ ‫پارک های پایین دســتی است‪ .‬در این پارک‪۱۰ ،‬‬ ‫محصول ارزش افرین به عنوان خوراک استفاده‬ ‫می شــود و روی محصــوالت خــاص متمرکــز‬ ‫هستیم‪ .‬وی افزود‪ ۴۸ :‬واحد صنعتی در ‪ ۶‬زون‬ ‫احداث می شود و ‪ ۶۵‬محصولی تولید می کنیم‬ ‫کــه بخــش عمــده انهــا وارداتــی اســت و بــرای‬ ‫نخستین بار در کشور تولید می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کنترلوبهبودوضعیت کرونایالبرز درگرو‬ ‫تالشمسئوالنومشارکتمردم‬ ‫ناصر مقدم‪ ،‬مسئول کمیته‬ ‫صورتپذیرد‪.‬‬ ‫اطالع رســانی و مدیریــت جــو‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫روانــی اســتان البــرز در بیــان‬ ‫اسالمی استان البرز خاطرنشان‬ ‫اخرینوضعیت کرونائیاستان‬ ‫کرد‪ :‬باید یک بار دیگر مقررات‬ ‫البرز گفــت‪ :‬بنا بــر گزارش های‬ ‫و مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫ارائه شده از سوی مراجع ملی‪،‬‬ ‫مصــوب ابــان ‪ 1399‬توســط‬ ‫متاســفانه رونــد بســتری های‬ ‫مردم و مسئولین مرور و اجرائی‬ ‫ناشــی از ابتالی به کرونا در البرز افزایش یافته و شود و هرکدام از صنوف مذکور به وظایف خود‬ ‫همچنین میزان بستری و مرگ ومیر ناشی از این به احســن نحو عمل کرده و دســت در دســت‬ ‫بیماری نیز از سطح متوسط کشوری بیشتر است یکدیگر به مقابله با کرونا برویم و کنترل و بهبود‬ ‫کــه ایــن امــر به منزلــه زنگ خطــری بــرای حوزه وضعیــت کرونــای اســتان‪ ،‬تــاش و هماهنگی‬ ‫سالمت استان البرز است‪ .‬او افزود‪ :‬در هفته های هرچه بیشتر مسئولین و مشارکت مستمر مردم‬ ‫اخیر و به واسطه عوامل مختلفی شاهد افزایش را می طلبــد کــه قطعــا ایــن همــکاری متقابــل‪،‬‬ ‫ازدحام و تردد و مســافرت شهروندان در سطح تاثیر بســزا و اصلی را در ثبات و بهبود وضعیت‬ ‫شــهر هســتیم و هم زمان با افزایش دمــای هوا‪ ،‬کرونائیاستاندارد‪.‬‬ ‫میزان استفاده از ماسک نیز کاهش یافته و همین‬ ‫ناصر مقدم گفت‪ :‬از همه مســئولین خدوم‬ ‫امر زمینه ساز افزایش ابتال و مراجعه شهروندان استان تقاضا دارم تا ضمن اهتمام حداکثری به‬ ‫بــه مراکز درمانی شــده و روند صعــودی در این حوزه ســامت مردم در کنار کادر خدوم درمان‬ ‫زمینه شــکل گرفته به صورتی که در حال حاضر و پزشــکی‪ ،‬با اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات‬ ‫شهرســتان کــرج در وضعیــت قرمز و شهرســتان موجود‪ ،‬وظایف و تکالیف محوله را اجرا نموده‬ ‫فردیــس و ســاوجبالغ و نظرابــاد و چهاربــاغ در و بــا تکی هبــر ابزارهای اطالع رســانی و فرهنگی‪،‬‬ ‫وضعیت نارنجی و فقط شهرستان های طالقان پیشــگیری را مقدم بر درمان دانســته و در مسیر‬ ‫گســازی و شــکل گیری عــزم‬ ‫و اشــتهارد در وضعیت زرد قرار دارند و با توجه راهنمایــی و فرهن ‬ ‫بــه این تغییــرات باید هرچــه زودتر برای کنترل همگانی برای مدیریت بیماری کرونای اســتان‪،‬‬ ‫وضعیــت کرونائی اســتان‪ ،‬تدبیــر و اقــدام الزم همچون ید واحده اقدام کنند‪.‬‬ ‫همکاریدوجانبهدانشگاهازادوپاالیشگاه‬ ‫گاز شهید هاشمی نژاددر حوزه های اموزشی‬ ‫وپژوهشی‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫انــرژی مصــارف خانگــی و‬ ‫مقدس‪:‬رئیــس دانشــگاه ازاد‬ ‫صنعتــی و همچنیــن فرایندهــا‬ ‫اسالمیاستانخراسانرضویو‬ ‫به ثمر نشســته اســت و شــاهد‬ ‫جمعی از مسئولین این واحد‪،‬‬ ‫بهره وری در حوزه های مختلف‬ ‫از شــرکت پاالیــش گاز شــهید‬ ‫عملیاتی هســتیم‪.‬طاهری الری‬ ‫طاهری الری‬ ‫هاشمی نژاد بازدید و از نزدیک‬ ‫بابیان اینکه مــا به دنبال رابطه‬ ‫با فعالیت های این مجتمع در‬ ‫پایدار با صنعت گاز و اســتفاده‬ ‫حوزهتولید گاز طبیعیاشناشدند‪.‬‬ ‫تهــای مناطق و واحدهای دانشــگاهی‬ ‫از ظرفی ‬ ‫مسعود طاهری الری پس از بازدید از بخش های در شهرســتان های اســتان خراسان رضوی هستیم‬ ‫مختلفاینپاالیشگاه گفت‪:‬هدفاز اینبازدید تصریح کرد‪:‬به منظور ارتباطصنعتبادانشگاهو‬ ‫ارتبــاط و تعامــل بخــش صنعــت بــا واحدهــای استفادهازتوانمندی هایتحقیقاتییکتفاهم نامه‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬ارائه راهکارها و زمینه های مشارکت همــکاری دوجانبــه به خصــوص در حوز ههــای‬ ‫نخبگان دانشگاهی با صنعت نفت و گاز است‪ .‬اموزشــی و پژوهشــی بــه امضــا خواهــد رســید تا‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خطــه مــرزی اقدامــات دانشــگاه به کمــک صنعت بیایــد و موضوعات‬ ‫ارزشــمندی در حــوزه تولیــد گاز طبیعــی‪ ،‬تامیــن تحقیقاتیتکمیلگردیدهوبهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫پروندهمودیانبدهکار به کمسیونماده‬ ‫‪ ٧٧‬ارجاع می شود‬ ‫مدیــرکل درامــد شــهرداری‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرکل‬ ‫ثبت ارســال م ‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬پرونــده‬ ‫درامــدی شــهرداری کرمانشــاه‬ ‫مودیانــی کــه بــه شــهرداری‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اداره ثبــت نیــز‬ ‫بدهی دارند‪ ،‬به کمسیون ماده‬ ‫بــر اســاس ان رای‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ماهیانه‬ ‫یشــود و‬ ‫‪ ٧٧‬ارســال م ‬ ‫توقیف حساب بانکی‪ ،‬خودرو‬ ‫ناصر حمیدی‬ ‫دو درصــد نیــز جریمه بــه انان‬ ‫و هرگونه نقل و انتقاالت ملک‬ ‫تعلق می گیــرد‪ .‬ناصر حمیدی‬ ‫اقــدام می کند‪ .‬حمیــدی ادامه‬ ‫اظهار داشت‪:‬بنابرمصوبهجلسه کمیتهدرامدی داد‪ :‬مناطــق هش ـت گانه شــهرداری کرمانشــاه‬ ‫که به ریاســت دکتر طلوعی شــهردار کرمانشــاه موظف انــد که نســبت بــه ارســال پیش اگاهی‬ ‫یهــای خــود اقــدام کننــد‪ .‬او‬ ‫برگزار شد‪ ،‬مقرر شد شهروندانی که از پرداخت مودیــان از بده ‬ ‫عوارض و بها خدمات (نوسازی‪ ،‬پذیره‪ ،‬پسماند گفــت‪ :‬درصورتی که عدم پرداخــت این عوارض‬ ‫و‪ ).‬خودداری می کنند‪ ،‬پرونده انان جهت ســیر و بها خدمات‪ ،‬عالوه بر طرح در کمسیون ماده‬ ‫مراحــل قانونی‪ ،‬به کمســیون ماده ‪ ٧٧‬ارســال ‪ ،٧٧‬به صورت ماهیانه دو درصد جریمه دیرکرد‬ ‫شــود‪ .‬او افزود‪ :‬کمسیون ماده ‪ ٧٧‬محلی برای بــه بدهکاران تعلق می گیرد‪ ،‬لذا از شــهروندان‬ ‫بررســی اختالف میان مودیان و شهرداری است درخواستداریم کهنسبتبهپرداختبه موقع‬ ‫که پس از بررسی پرونده ها‪ ،‬اقدام به صدور رای بدهی هایخود(امسالوسنوات گذشته)اقدام‬ ‫می کنــد و ایــن رای بــه واحــد اجرای ثبــت اداره کنندتامشمولچنینجرائمینشوند‪.‬‬ ‫پرداختتسهیالتویژهبافتفرسودهقمو‬ ‫بافت اطرافحرمحضرتمعصومه(س)‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫از ساکنان شهر قم می بایست‬ ‫اســتان قــم گفــت‪ :‬ســاکنان‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســاختمان‬ ‫بافــت اطــراف حــرم مطهــر‬ ‫شــماره یــک اداره کل راه و‬ ‫حضــرت معصومــه (س) و‬ ‫شهرسازی اســتان قم واقع در‬ ‫بافــت فرســوده ســایر نقــاط‬ ‫بلــوار ‪ ۷۵‬متــری عمــار یاســر‪،‬‬ ‫حسن صبوری‬ ‫شــهر می توانند برای نوســازی‬ ‫بلوار تعــاون‪ ،‬مجتمع ادارات‬ ‫و ســاخت واحدهــای خــود‬ ‫نسبت به موقعیت قرارگیری‬ ‫تســهیالت بانکــی ویژه دریافت کنند‪ .‬حســن واحد خود در محدوده طرح توسعه پیرامون‬ ‫صبوری اظهار داشــت‪ :‬این اداره کل به دنبال حرم مطهر کســب اطالع نماینــد و در صورت‬ ‫سیاست های پیشران و محرک توسعه خود در قرار داشــتن در این محدوده درخواست خود‬ ‫بافت فرســوده‪ ،‬شــرایط پرداخت تســهیالت را اعــام کنند‪ .‬صبــوری ادامــه داد‪ :‬در صورت‬ ‫را فراهــم کــرده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬هــدف از احــراز شــرایط اولیه‪ ،‬درخواســت متقاضی به‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت‪ ،‬نوســازی بافــت‪ ،‬صندوق توسعه حرم های مطهر ارسال و پس‬ ‫مقاوم سازی و بهینه سازی واحدهای مسکونی از موافقــت ان صنــدوق‪ ،‬متقاضــی به یکی از‬ ‫اســت تــا ســاکنین ان با ارامــش و طیب خاطر شــعب بانک توســعه تعاون شهر قم معرفی‬ ‫نکــه مبلــغ ایــن‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه ای ‬ ‫در ان ســکونت داشــته باشــند‪ .‬مدیرکل راه و م ‬ ‫شهرســازی استان قم گفت‪ :‬ســاکنان پیرامون تســهیالت ‪ ۱۴۰‬میلیــون تومــان اســت توضیح‬ ‫حرف مطهر حضرت معصومه (س) می توانند داد‪ :‬ایــن تســهیالت درمجمــوع با ســود ‪۱۲.۶‬‬ ‫از تســهیالت ‪ ۱۴۰‬میلیــون تومانــی ســاخت درصــد و بازپرداخــت ‪ ۷‬ســاله (‪ ۸۴‬ماهــه) و‬ ‫واحد مســکونی خــود بهره مند گردنــد‪ .‬او در تنفس ‪ ۳‬ســاله و با پیشرفت فیزیکی حداقل‬ ‫خصوص جزییات ان اظهار داشت‪ :‬این دسته ‪ ۱۵‬درصد واحد مذکور پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫تولیت استان قدس‪:‬‬ ‫تمامی بخش های استان قدس موظف به صرفه جویی‬ ‫حداکثری در مصرف برق هستند‬ ‫تولیــت اســتان قدس رضــوی تمــام بخش های‬ ‫و شــرکت های تابعــه ایــن اســتان مقــدس را بــه‬ ‫صرفه جویــی حداکثــری در مصــرف بــرق مکلــف‬ ‫کــرد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در‬ ‫جلســه شورای معاونین اســتان قدس رضوی که در‬ ‫تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شــد‪ ،‬با اشاره‬ ‫بــه مشــکالتی که قطعی بــرق بــرای مــردم ایجاد‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬تمامی بخش های اســتان‬ ‫قــدس موظــف به مدیریت بهینه مصرف انــرژی و‬ ‫صرفه جویــی حداکثــری در مصــرف برق هســتند‪،‬‬ ‫ازاین رومجموعه هایاداریضمناستفادهحداقلی‬ ‫از سیستم های برودتی باید نسبت به صرفه جویی‬ ‫در مصرف برق توجه جدی داشته باشند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫صرفه جویــی در مصرف بــرق عالوه بر بخش های‬ ‫اداری اســتان قــدس در حــرم مطهر نیز باید صورت‬ ‫پذیــرد‪ ،‬اکنون که مــردم در زحمت هســتند ما باید‬ ‫بــرای بخش هایی که ضــرورت ندارد‪ ،‬روشــنایی را‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬ســازمان حرم مطهر باید گروه هایی‬ ‫را مامــور بــه بررســی و شناســایی بخش هایی کند‬ ‫کــه قابلیــت کاهش مصــرف بــرق رادارنــد‪ .‬تولیت‬ ‫اســتان قدس رضوی با صدور دســتور تدوین برنامه‬ ‫صرفه جویــی مصــرف بــرق حــرم مطهــر رضــوی‪،‬‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬به عنوان مثال اگر اب نماهــا‪ ،‬مناره ها و‬ ‫بخش های غیرضروری حرم مطهر را می توان بدون‬ ‫اینکه مشکلی ایجاد شود‪ ،‬خاموش کرد باید این کار‬ ‫را انجــام داد؛ درســت اســت کــه ان زیبایی و جلوه‬ ‫معماری تحت تاثیر قرار می گیرد‪ ،‬اما در شرایطی که‬ ‫مردم با مشکالت مواجه هستند ما نیز باید الگوی‬ ‫صرفه جوییباشیم‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــا تاکیــد بر اینکــه صرفه جویی و‬ ‫پرهیز از اسراف باید سرلوحه بخش های مختلف‬ ‫این اســتان مقدس باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام دارایی‬ ‫و داشــته ایــن دســتگاه مقدس از محل نــذورات و‬ ‫موقوفــات مــردم اســت‪ ،‬لــذا پرهیــز از هزینه های‬ ‫غیرضــروری‪ ،‬اســتفاده صحیــح و بهینــه از منابع و‬ ‫تجهیــزات یــک ضــرورت و وظیفه بر عهــده تمام‬ ‫شهــا و کارکنــان ایــن اســتان مقــدس اســت‪.‬‬ ‫بخ ‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مروی افزود‪ :‬بســیاری‬ ‫یتــوان‬ ‫از تجهیــزات اداری موجــود در انبارهــا را م ‬ ‫بــا تعمیراتی مجدد مــورد بهره برداری و اســتفاده‬ ‫قــرارداد و در مــوارد بســیاری نیــاز بــه خریــداری‬ ‫مجــدد نیســت‪ ،‬ایــن امــر از هدر رفــت بی جهت‬ ‫منابــع و اســراف جلوگیری می کند‪ .‬تولیت اســتان‬ ‫قــدس رضــوی در بخــش دیگــری از ســخنان خود‬ ‫با اشــاره بــه دریافت بعضــا گزارش هایی مبنی بر‬ ‫دیرکــرد در پرداخــت حقــوق کارگــران‪ ،‬ابــراز کرد‪:‬‬ ‫تاخیــر در پرداخت حقوق کارگــران به هیچ عنوان‬ ‫قابل قبول نیســت‪ ،‬به ویژه در شــرایطی اقتصادی‬ ‫کنونــی جامعــه باید مدیــران بخش های مختلف‬ ‫اســتان قدس نســبت به پرداخت به موقع حقوق‬ ‫کارگران حســاس بوده و بــا برنامه ریزی تدابیری را‬ ‫بیندیشند که واریز حقوق کارگران به تاخیر نیفتد‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران‬ ‫شهــای اســتان قــدس پذیرفته‬ ‫چیــک از بخ ‬ ‫در هی ‬ ‫نیســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حضــرت رضــا (ع) راضــی‬ ‫نیستند و از ما نمی پذیرند که با کارکنان و کارگران‬ ‫دستگاهشــان جز به شایســتگی رفتار کنیم‪ ،‬حتی‬ ‫یک روز هم شرعا مجاز نیستیم حقوق کارگران را‬ ‫بهتاخیربیندازیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مروی ارائه راهکار از‬ ‫ســوی مدیران برای احقاق حقــوق کارگران را یکی‬ ‫از مطالبات خود از بخش های مختلف استان قدس‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬قائم مقام اســتان قدس مکلف‬ ‫بــه نظارت بــر پرداخت به هنگام حقــوق کارگران‬ ‫شــرکت ها و پیمانکاران اســتان قدس اســت‪ ،‬تمام‬ ‫مدیــران بایــد دفاع از حقوق قشــر مظلــوم کارگر را‬ ‫وظیفهخودبدانندونبایدهیچ گزارشیمبنیبرتاخیر‬ ‫در پرداخت حقوق کارگری در اســتان قدس وجود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬تولیت استان قدس رضوی همچنین‬ ‫در این جلسه مدیریت عالی حرم مطهر را مامور به‬ ‫ایجاد سازوکاری برای دریافت نظرات و پیشنهادات‬ ‫خدام کرد و گفت‪ :‬همواره یکی از درخواست های‬ ‫بنده از خدام به دلیل ارتباط مستقیمشان با زائران‪،‬‬ ‫ارائه پیشنهادات‪ ،‬نقطه نظرات و انتقادهایشان به‬ ‫مســئوالن حرم مطهر بوده است‪ ،‬مدیر عالی حرم‬ ‫باید ســازوکاری منظم بــرای دریافت ایــن نظرات‪،‬‬ ‫پیگیری و تحقق ان ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیلازعمادالکتابقزوینی‬ ‫در ششمیندوساالنهملیخوشنویسیایران‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬از شخصیت خوشنویس برجسته‪ ،‬استاد عمادالکتاب قزوینی‬ ‫در ششــمین دوســاالنه ملــی خوشنویســی ایــران در مهرمــاه تجلیــل‬ ‫می شود‪ .‬محمدحسین اسماعیلی افزود‪ :‬بر اساس تصمیمات شورای‬ ‫سیاست گذاری ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران‪ ،‬این دوره از‬ ‫دوساالنه ویژه یادبود و بزرگداشت استاد بزرگ و برجسته خوشنویسی‬ ‫ایران‪ ،‬میرزا محمدحسین سیفی قزوینی ملقب به عمادالکتاب است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در همین راستا در تاریخ ‪ ۲۶‬تیرماه هم زمان با هشتاد و‬ ‫پنجمینسالگردفوتایناستادمسلمخوشنویسی‪،‬مراسمیبرسرمزار‬ ‫او واقع در امامزاده عبداهلل (ع) شهرری با حضور اساتید خوشنویسی و‬ ‫مدیران فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬همچنین‬ ‫یکهمایشونشستعلمیوتخصصیباموضوعشناختشخصیت‬ ‫هنریوشیوه هایخوشنویسیعمادالکتابقزوینیبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫میرزا محمدحسین سیفی قزوینی در ‪ ۲۷‬فروردین ‪ ۱۲۴۰‬شمسی‬ ‫(‪ ۱۲۸۵‬قمری) در قزوین متولد شد و غالب عمرش به کتابت و تعلیم‬ ‫شــاهنامه فردوســی را برای‬ ‫خط نســتعلیق گذشــت‪ .‬او نســخه ای از‬ ‫ٔ‬ ‫مظفرالدین شاه خوشنویسی کرد و به این مناسبت لقب عمادالکتاب‬ ‫گرفت‪ .‬این خوشنویس قزوینی‪ ،‬اخرین حلقه از زنجیره استادان قدیم‬ ‫خوشنویسی است که این هنر را به خوشنویسان معاصر پیوند داد‪ .‬او‬ ‫از مقلدان سبک خوشنویسی میرزا محمدرضا کلهر بود و از او به عنوان‬ ‫کامل کنندهشیوه کلهرناممی برند‪.‬‬ ‫عمادالکتاب از نقاشــی اب رنگ و ســیاه قلم هم سررشــته داشــته ‬ ‫و تصویــری از او بــه قلــم خــودش باقــی اســت‪ .‬عمادالکتاب در ســن‬ ‫‪ ۷۵‬ســالگی در بیســت و ششــم تیرماه ســال ‪ ۱۳۱۵‬ه‪ .‬ش مصادف با‬ ‫‪ ۲۷‬ربیع الثانی ‪ ۱۳۵۵‬ه‪ .‬ق در تهران درگذشت و در امامزاده عبدا‪...‬‬ ‫شهرری دفن شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رشد‪ 73‬درصدی درامد اکرام ایتام و محسنین در سه ماهه نخست امسال‬ ‫معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان قم از‬ ‫جــذب ‪ 2547‬حامــی جدید و رشــد ‪ 73‬درصدی درامد اکــرام ایتام و‬ ‫محسنیندر سه ماههنخستامسالخبرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایگاه خبری کمیته امداد‪ ،‬ســید محمدرضا میــره ای‪،‬‬ ‫معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم از استقبال‬ ‫خوب مردم از طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد از ابتدا تاکنون‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در این طرح حامیان می توانند یک یا چند فرزند یتیم‬ ‫ومحسنینتحتحمایتایننهادراانتخاب کنندومبلغیرابه صورت‬ ‫ماهیانه به حساب مستقیم ان ها واریز کنند که حداقل‪ 30‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬او بابیان اینکه در سه ماهه نخست امسال به ویژه در ماه مبارک‬ ‫رمضــان ‪ 2547‬حامــی جدیــد برای فرزندان ایتام و محســنین اســتان‬ ‫قم جذب شده است گفت‪ :‬مجموع حامیان ان ها تا پایان خردادماه‬ ‫امسال به‪ 27‬هزار و‪ 61‬نفر رسیده است‪ .‬میره ای شمار فرزندان تحت‬ ‫حمایت طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان قم را پنج هزار‬ ‫و ‪ 601‬نفر برشمرد و افزود‪ :‬در سال ‪ 1400‬سرانه ایتام این استان به ‪780‬‬ ‫هزار تومان و سرانه فرزندان محسنین به‪ 350‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره‬ ‫به اینکه کمک های حامیان در سه ماهه نخست امسال ‪ 8.5‬میلیارد‬ ‫کهــای مردمی و حامیان‬ ‫تومــان بوده اســت تصریح کرد‪ :‬جذب کم ‬ ‫در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 73‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬اوبابیاناینکههریکاز ایتاموفرزندانمحسنینتحتحمایت‬ ‫ایننهاددارایحساببانکیاختصاصیهستندتاکید کرد‪ :‬کمک های‬ ‫نقدی حامیان نیکوکار به صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی‬ ‫ان ها واریز می شود‪.‬معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد‬ ‫استان قم شرایط سخت اقتصادی کشور را خاطرنشان کرد و خواستار‬ ‫کمک هایبیشترمردمنیکوکار وخیرانبهنیازمندانشد‪.‬میرهایادامه‬ ‫داد‪ :‬مردم شــریف و نوع دوســت استان برای مشــارکت در این طرح و‬ ‫پذیرش حمایت ایتام و فرزندان محسنین‪ ،‬می توانند با شماره تلفن‬ ‫‪ 36157‬قم تماس بگیرند و از طریق راهنمایی و مشاوره کارشناسان‬ ‫ایــن طــرح فرزند یا فرزندان معنوی خــود را انتخاب و حمایت کنند‪.‬‬ ‫معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان قم افزود‪:‬‬ ‫افرادی که قصد دارند در این کار خداپسندانه شرکت کنند می تواند‬ ‫عدد ‪ ۱‬به ‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳25‬ارسال کنند یا با استفاده از پایگاه اینترنتی‬ ‫‪ ekram.emdad.ir‬نسبت به ثبت نام در این طرح ملی شرکت کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رونماییاز طرحخدمات کشاورزیپهپادیدر استان گلستان‬ ‫دوفروندپهپادخدمات کشاورزیبهمددجویان‬ ‫تحتحمایت گلستانیتحویلدادهشد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان‬ ‫گلستاناظهارداشت‪:‬توانمندسازیمددجویانیکی‬ ‫از رویکردهای اصلی این نهاد است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬طی مراســمی با حضور اســتاندار‬ ‫گلستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫ائیــن رونمایی از طرح خدمات کشــاورزی پهپادی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬بابایــی افــزود‪ :‬ایــن دو فرونــد پهپــاد‬ ‫کشاورزی باهدف ایجاد مشاغل نوین و دانش بنیان‬ ‫و اســتفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بین‬ ‫مددجویــان واگذارشــده اســت‪ .‬مدیــرکل کمیتــه‬ ‫امــداد اســتان گلســتان تصریح کــرد‪ :‬ایــن پهپادها‬ ‫قابلیت هایــی چــون سم پاشــی‪ ،‬مبــارزه بــا افات‪،‬‬ ‫محلول پاشی‪ ،‬بذرپاشی‪ ،‬کودپاشی‪ ،‬گرده افشانی‪،‬‬ ‫فســنجی و‬ ‫مــه پاشــی گــرم‪ ،‬تغذیــه ابزیــان‪ ،‬طی ‬ ‫مساحتسنجیدقیقدارد‪.‬‬ ‫او بیــان داشــت‪ :‬پــس از پایــان دوره و گرفتــن‬ ‫گواهی نامــه خلبانــی توســط ایــن کارامــوزان بــا‬ ‫کهــای عامــل بــه هرکــدام از ان ها‬ ‫هماهنگــی بان ‬ ‫تســهیالت اشــتغال بااعتباری بال غبــر ‪ ۲۷۰‬میلیون‬ ‫تومان پرداخت شــد تا با تشــکیل تیم ســه نفره و‬ ‫خرید پهپاد به کس ـب وکار مشغول شوند‪ .‬بابایی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کمیته امداد برای خرید این پهپادها‪،‬‬ ‫وامقرض الحسنهبابازپرداختهفت سالهدر اختیار‬ ‫مددجویان قرار داده است‪ ،‬اما پیش بینی می شود‬ ‫بــا درامدزایــی بــاالی پروژه های کشــاورزی‪ ،‬همان‬ ‫سال نخست کل هزینه پهپاد توسط مددجویان به‬ ‫دست اید‪ .‬او گفت‪ :‬این پهپاد ها در هرروز توانایی‬ ‫سم پاشی بیش از هشت هکتار زمین رادارند که با‬ ‫نهــای زراعی برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬جــو و‪...‬‬ ‫توجــه به زمی ‬ ‫در مناطق دشت و کوهستانی استان‪ ،‬سود ساالنه‬ ‫این طرح برای هر گروه از مددجویان ســاالنه ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان پیش بینی شده و از مزایای این طرح‬ ‫صرفه جویی ‪ ۳۵‬درصدی در مصرف ســموم و ‪۹۸‬‬ ‫درصــدی در مصرف اب و درنتیجه بهره وری باالی‬ ‫ان است‪ .‬بابایی عنوان داشت‪ :‬با اجرای طرح های‬ ‫نو و دانش بنیان‪ ،‬نگاه نو به مجریان طرح اشتغال‬ ‫ارائهوظرفیت هاوفرصت هایالزمبرایاینمنظور‬ ‫فراهمشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اغاز نظارت بر ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫هکتار از مراتع ییالقی‬ ‫شهرستان سمنان‬ ‫مســئول مرتــع اداره منابع طبیعــی و ابخیزداری‬ ‫شهرســتان ســمنان گفــت‪ :‬نظــارت بــر ‪ ۳۱‬طــرح‬ ‫مرتع داری مراتع تابستانه شهرستان سمنان باهدف‬ ‫ساماندهی و مدیریت چرای دام و صیانت از منابع‬ ‫ملی‪ ،‬کنترل پروژه های انجام شده و در حال اجرا در‬ ‫ســطح ‪ ۳۶‬هزار هکتار از مراتع تابســتانه شهرســتان‬ ‫اغاز شــد‪ .‬مریم رحیمی افــزود‪ :‬نظارت بر طرح های‬ ‫مرتــع داری از فاکتورهــای مهــم در تحقــق اهــداف‬ ‫طــرح‪ ،‬در جهــت افزایــش کمی و کیفــی مراتع و در‬ ‫نتیجه بهبود وضع اقتصادی مجریان طرح ها و حفظ‬ ‫اب وخاک اســت‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬ناظر فنی طرح‬ ‫با کنترل مواردی ازجمله رعایت مفاد موافقت نامه‬ ‫خصوصا در بحث حجم عملیات بااعتبار تخصیصی‪،‬‬ ‫بررسی و انعکاس مشکالت و تنگناهای اجرایی در‬ ‫طبیعــت و کنتــرل پروژه هــا‪ ،‬طــی پیمایــش مرتــع و‬ ‫تعامل با مجریان طرح نسبت به تنظیم فرم نظارت‬ ‫بر پروژه های اجرایی طرح و انعکاس مشــکالت به‬ ‫مراجع باالتر اقدام می کند‪.‬‬ ‫پذیرش و چاپ مقاالت‬ ‫کارشناس شرکت برق‬ ‫منطقه ای سمنان در مجله‬ ‫تخصصی خارجی‬ ‫مـقـاالتکارشـناسشرکـتبـرقمنطقه ایسمنـاندر‬ ‫مـجـلـهتخصـصـیبـرققـدرت‪IEEE‬و‪۳CTecnologia‬‬ ‫کشــور اســپانیا پذیرش و چاپ گردید‪ .‬این مقاالت که‬ ‫بــا عنــوان بازارایــی تصادفی شــبکه های توزیــع انرژی‬ ‫الکتریکیبادر نظر گرفتنهماهنگیبهینهخودروهای‬ ‫الکتریکی هیبریدی متصل به شبکه و منابع تولید توان‬ ‫بادی توســط ســید جواد طباطبایی کارشناس مســئول‬ ‫کنترلشبکهمعاونتبهره برداریشرکتبرقمنطقه ای‬ ‫ســمنان و دو تن از اســاتید دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫دامغــان و همکاری امین حاجی زاده اســتاد دانشــگاه‬ ‫البورگ دانمارک نوشته شده در ژورنال تخصصی ‪IEEE‬‬ ‫‪ Access‬به چاپ رسـیده است‪ .‬طباطبایی با اشاره به‬ ‫موضوعمقاالت گفت‪:‬اینمقاالتدر ارتباطباتجدید‬ ‫ارایش تصادفی شبکه های توزیع انرژی الکتریکی بوده‬ ‫که حضور خودروهای برقی باقابلیت اتصال به شبکه‬ ‫(‪ )v۲G‬به عنوان پدیده ای نوظهور در شــبکه قدرت و‬ ‫منابعتولیدتوانبادیبه صورتهماهنگوبهینهدر ان‬ ‫ایفاینقشمی کنند کهنحوهعملکردان هارادر کاهش‬ ‫هزینه خرید برق از شــبکه باالدســت‪ ،‬کاهش تلفات‬ ‫شــبکه و هزینــه شــارژینگ خودروهای برقــی و بهبود‬ ‫شاخص های فنی شبکه برق موردبررسی قرار می دهد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع به عنوان راهکاری مناســب برای غلبه بر‬ ‫مشــکل بحــران انــرژی و نگرانی های زیســت محیطی‬ ‫مطرحمی شود‪.‬‬ ‫بازدید معاون شهردار قم‬ ‫از روند اجرایی احداث‬ ‫کتابخانه مرکزی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‪ ،‬مدیــر منطقــه ســه و‬ ‫مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم از‬ ‫رونــد اجرایی احــداث کتابخانه مرکزی قــم بازدید‬ ‫کردنــد‪ .‬ســید امیــر ســامع معــاون خدمات شــهری‪،‬‬ ‫مهــرداد روحانــی وزیــری مدیر منطقه ســه و مهدی‬ ‫کالنتــرزاده مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شهرداری قم در بازدیدی در جریان اخرین وضعیت‬ ‫مراحل پایانی احداث کتابخانه مرکزی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شهرداری قم در این بازدید‬ ‫بــر امادگــی شــهرداری جهــت رفــع موانع و تســهیل‬ ‫در اجــرای پــروژه اعالم امادگی کــرد و افزود‪ :‬وجود‬ ‫کتابخانــه مرکــزی و فضاهــای فرهنگــی و علمــی در‬ ‫شــهر قم به عنوان یک شــهر علمی و پایگاه شیعیان‬ ‫یــک ضــرورت اســت‪ .‬بر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬پروژه‬ ‫کتابخانــه مرکــزی قــم از محــل اعتبارات ســفر مقام‬ ‫معظم رهبری به استان قم در خیابان امام خمینی‬ ‫(ره) ساخته شده و در مراحل پایانی بهره برداری قرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن کتابخانه در زمینی به مســاحت دو هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۶‬مترمربع در ‪ ۴‬طبقه احداث شــده که مخزن‬ ‫ان ‪ ۸۵۰‬مترمربع مســاحت داشته و دارای دو سالن‬ ‫مطالعــه اقایان و بانوان اســت‪ .‬همچنین کتابخانه‬ ‫مرکــزی قــم کاربری هایــی نظیــر ســالن امفی تئاتر با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۴۰‬نفر‪ ،‬ســالن جلســات‪ ،‬ســالن نشریات‪،‬‬ ‫خدمــات فنــی‪ ،‬مرجــع و اطالع رســانی‪ ،‬بــاغ علم و‬ ‫کالس های اموزشی دارد‪.‬‬ ‫شرایط بحرانی کرونا‬ ‫در سیستان‬ ‫معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه زابــل گفت‪ :‬به‬ ‫دلیــل شــرایط ویژه و بحرانی و امکان ابتــای افراد به‬ ‫م عزا به شکل محدود فقط‬ ‫ســویه جدید کرونا مراســ ‬ ‫با حضور اعضای درجه یک فرد متوفی برگزار می شود‪،‬‬ ‫کلیه تاالرهای پذیرایی و همچنین برگزاری مراسم های‬ ‫عروسی تعطیل اعالم شده و با کسانی که در منازلشان‬ ‫مراسمیبرگزار کنندبرخوردقانونیوقضاییمی شود‪.‬‬ ‫عباسعلی ارجمندی در گفت وگو با ایسنا افزود‪ :‬در‬ ‫چنینشرایطبحرانینمی توانتنهااز یکارگانیااینکه‬ ‫تنها از دانشگاه علوم پزشکی انتظار داشت که بحران‬ ‫را رفع کند بلکه باید همگی در کنار هم در جهت رفع‬ ‫شــرایط ایجادشــده به کمک دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫بیاییم تا بتوانیم به روزهای عادی برگردیم و از بحران‬ ‫نجاتخارجشویم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بررسی طرح اصالح قانون‬ ‫معادن با حضور نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با برگزاری‬ ‫جلس ـه ای پیرامــون طــرح اصــاح قانــون معــادن کــه‬ ‫هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد‪،‬‬ ‫پیشنهادات جهت ارائه به کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی را بررسی نمود‪.‬‬ ‫در این جلسه که با حضور مهدی طغیانی‪ ،‬نماینده‬ ‫مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬جلیلــی‪،‬‬ ‫قائم مقام رئیس سازمان صمت استان اصفهان‪ ،‬پیروی‪،‬‬ ‫شهــای مجلس در حــوزه معدن‬ ‫کارشــناس مرکــز پژوه ‬ ‫و دیگــر مســئولین و خبــرگان حــوزه معدن برگزار شــد‪،‬‬ ‫اخرین اصالحات صورت گرفته در طرح قانون معادن‬ ‫کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی‬ ‫موردبحث و بررسی قرارگرفته و پیشنهادات کمیسیون‬ ‫معــادن اتــاق بازرگانی جهــت ارائه به مجلس شــورای‬ ‫اسالمیمطرحشد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت پیــروی‪ ،‬کارشــناس مرکــز‬ ‫پژوهش هایمجلس‪ ،‬گزارشیاز اخریناقداماتصورت‬ ‫گرفتــه در کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای‬ ‫اسالمی ارائه و نظرات مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اســامی را پیرامون این طرح تشــریح نمود‪ .‬او ازجمله‬ ‫شهــای مجلــس در خصــوص ایــن‬ ‫نظــرات مرکــز پژوه ‬ ‫طرح را‪ ،‬صدور مجوزات صرفا برای شرکت ها و اعضای‬ ‫حقوقــی جهت رفع برخی اشــکاالت و معایــب که در‬ ‫اعطای مجوز به اعضای حقیقی وجود دارد‪ ،‬بیان نمود‪.‬‬ ‫کارشــناس مرکــز پژوهش های مجلس یکــی دیگر از‬ ‫مــوارد اصالحی مهم را‪ ،‬ملزم کردن نهادهای مرتبط با‬ ‫استعالماتحوزهمعادنهمچونمنابعطبیعی‪،‬میراث‬ ‫فرهنگی به اینکه پس از تصویب قانون در مدت زمان‬ ‫مشــخصی مناطق کشــور به تفکیــک مجاز‪ ،‬ممنــوع و‬ ‫مشروطرامشخصنمودهوایین نامه ایجهتاستفاده‬ ‫از مناطقمشروط‪،‬تدوینوتصویبنمایند‪،‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه مهــدی طغیانــی نماینــده مــردم‬ ‫اصفهــان و عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با اشاره به این که در طرح اصالح قانون معادن‪،‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی یکی از کمیسیون های مرتبط با این‬ ‫طرح ذکرشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این امکان وجود دارد که‬ ‫گزارش کمیســیون اقتصادی در قالب کمیســیون فرعی‬ ‫بــرای کمیســیون صنایــع و معادن و بــرای صحن علنی‬ ‫مجلس ارســال شــود‪ .‬طغیانی تصریح کرد‪ :‬مواردی که‬ ‫در گزارش های کمیسیونمعادناتاقبازرگانیاصفهان‪،‬‬ ‫سازمان صمت استان و‪ ...‬بیان شده‪ ،‬پس از جمع بندی‬ ‫در جلســات کارشناســی در قالــب گــزارش کمیســیون‬ ‫اقتصادیارسالخواهدشد‪.‬‬ ‫او با اذعان به اینکه به طورکلی تدوین قوانین ناشی‬ ‫از دوخاستگاهاصلیمی تواندباشد‪ ،‬گفت‪ :‬گاهیاوقات‬ ‫قوانین ناظر به انچه اتفاق افتاده و اصالح رویه ای که‬ ‫یشــوند؛ امــا‬ ‫درگذشــته حاکــم بــوده اســت‪ ،‬تدویــن م ‬ ‫برخی اوقات بنا به رویه ای که مطلوب است در اینده‬ ‫پایه گذاریشود‪،‬قوانینتدوینمی شوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید بتوانیم با بهره گیری از تجارب جهانی‬ ‫ضمــن اصــاح نمــودن برخــی از روی ههــای معیــوب و‬ ‫ناکارامــد گذشــته‪ ،‬بــا نــگاه اینده نگــر بــه دنبــال ایجاد‬ ‫رویه های مطلوب و جدید در اصالح قانون باشــیم‪ .‬او‬ ‫گذر از فضای خرده مالکی در شرایط فعلی حوزه معدن‬ ‫به سمت ایجاد شرکت های بزرگ و فناور معدنی برای‬ ‫افزایش کارایی و کاهش هزینه های اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و برداشت را ازجمله تغییرات موردنیاز در قانون فعلی‬ ‫عنواننمود‪.‬‬ ‫ابراهیــم جلیلــی‪ ،‬جانشــین ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان نیــز‪ ،‬مشــکالتی‬ ‫همچــون ثبت معادن توســط افــراد غیرمتخصص‪،‬‬ ‫شــکل گیری گرو ههــای ســودجو در تملــک معادن‪،‬‬ ‫خریدوفروش معادن توســط دالالن و افراد خاص‬ ‫و‪ ...‬را ازجملــه انگیزه هــای قانون گــذار در اصــاح‬ ‫ایــن قانــون عنوان نمود‪ .‬او توجــه ویژه به اهلیت‬ ‫تخصصــی عــاوه بــر اهلیــت عمومــی را ازجملــه‬ ‫الزامــات رویکــردی در اصالحیــه قانــون فعلــی‬ ‫برشــمرد و اعطــای مجــوزات به نهادهــای حقوقی‬ ‫را گامــی موثر در این راســتا توصیــف نمود‪ .‬محمد‬ ‫ســرجوقیان‪ ،‬سرپرســت معاونــت امــور معــادن و‬ ‫صنایــع معدنــی ســازمان صمت با اشــاره به برخی‬ ‫ابهاماتــی کــه در قانون معادن وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون شاهد ان هستیم که سازمان های استانی‬ ‫در برخــی مــوارد بنــا بــه برداش ـت های گوناگونــی‬ ‫کــه از قانــون دارنــد‪ ،‬بعضــا روی ههــای متفاوتــی‬ ‫اتخــاذ می کننــد‪ ،‬لــذا نیاز اســت بــا شــفاف نمودن‬ ‫مــواد قانونــی از ادامــه چنیــن وضعیتــی جلوگیــری‬ ‫نمــود‪ .‬او یکــی از مصادیــق ابهامــات در قانــون‬ ‫معــادن را نحــوه وصول حقوق دولتــی از صاحبان‬ ‫معــادن عنــوان نمــود‪ .‬بدین صــورت کــه در برخی‬ ‫از اســتان ها صــرف اســتخراج مــاده معدنــی مالک‬ ‫دریافــت حقــوق دولتــی قرارداد هشــده اســت و در‬ ‫برخــی دیگــر حمــل و خــارج نمودن مــاده معدنی‬ ‫از معــدن مــاک قــرار داد هشــده که ایــن وضعیت‬ ‫اعتراضــات زیــادی از ســوی فعــاالن حــوزه معــدن‬ ‫در پی داشــته اســت‪ .‬حســام الدین فرهادی نسب‬ ‫مشــاور کمیســیون معــادن نیــز بــر ضــرورت نــگاه‬ ‫اینده نگرانــه بــر تغییر قوانین تاکید کرد و با اشــاره‬ ‫به اینکه تغییر مجدد قانون ممکن اســت ســال ها‬ ‫بــه طــول بیانجامد‪ ،‬گفت‪ :‬باید منافع ملی در نظر‬ ‫گرفته شود تا در بخش معدن فضای مناسبی برای‬ ‫افزایــش ســرمایه گذاری ذینفعــان و فعــاالن بخش‬ ‫خصوصی ایجاد گردد‪.‬‬ ‫شماره ‪39‬‬ ‫شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاح پروژه های شهری از عید قربان تا غدیر‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬از عید قربان تا عید غدیر‬ ‫هم ـه روزه در شــهر اصفهان افتتاحیه های مختلف‬ ‫پروژه های شهری برگزار می شود‪ .‬قدرت اله نوروزی‪،‬‬ ‫شــهردار اصفهان در حاشیه جلسه هفتگی بررسی‬ ‫پیشــرفت پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با‬ ‫حضور مدیران شــهری گفــت‪ :‬با توجــه به روزهای‬ ‫پایانیدورهپنجممدیریتشهریولزومجمع بندی‬ ‫اقدامــات‪ ،‬همــه پروژه ها در مناطق مختلف شــهر‬ ‫اصفهان موردبحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬او با تاکید‬ ‫براینکهدر منطقه‪ 14‬شهرداریاصفهان‪،‬خیابان‪36‬‬ ‫متری سودان طی روزهای اینده افتتاح و میدان امید‬ ‫کلنگزنیمی شود‪،‬تصریح کرد‪:‬همچنیندرمنطقه‬ ‫‪ 7‬تصویب شد یک ورزشگاه بزرگ و چند پروژه دیگر‬ ‫در اوایــل مرداد افتتاح و کلنگ زنی شــود‪ .‬شــهردار‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬در منطقه‪ 4‬شهرداری اصفهان‪4‬‬ ‫پروژه بزرگ تحت عنوان مجموعه پروژه های میدان‬ ‫پینارت در دست اقدام است که قرار است سه مورد‬ ‫از ایــن پروژ ههــا ب ـه زودی و در روز عید غدیر افتتاح‬ ‫شــود‪ ،‬یکی از این پروژه ها با مشــکالت ازادســازی‬ ‫مواجه شده است که امیدواریم ان را نیز در کنار سایر‬ ‫پروژه ها بتوانیم به مردم تقدیم کنیــم‪ .‬او در ادامه‬ ‫بــا اشــاره بــه وضعیت پروژه ســالن اجالس ســران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه یکی از پروژه های مهم شــهرداری‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬تمام اقدامات الزم برای افتتاح‬ ‫مرکز همایش های بین المللی انجا مشــده است اما‬ ‫دارای نواقص جزئی است که در خصوص رفع ان ها‬ ‫یهــای الزم انجام شــد‪ .‬نــوروزی بابیان‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫اینکه سالن اجالس سران دارای بخش های متعدد‬ ‫و بسیار زیادی مانند فضای سبز‪ ،‬خیابان سازی های‬ ‫اطراف و ‪ ...‬است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اسفالت معابر این‬ ‫پروژه از فردا اغاز و برای سالن اصلی اقدامات نهایی‬ ‫مانند نصب صندلی ها‪ ،‬موکت و ‪ ...‬در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به تاسیســات برق این پروژه‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪:‬دراینجلسهموضوعاتمکانیکالوالکتریکال‬ ‫برای ســرمایش و گرمایش این پــروژه موردبحث و‬ ‫بررســی قرار گرفت‪ .‬شــهردار اصفهان بابیان اینکه‬ ‫برایتامینمالیهمهپروژه هاتصمیماتالزم گرفته‬ ‫شد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ازادســازی و زیرساخت های‬ ‫بخــش دیگری از حلقــه حفاظتی نیز موردبررســی‬ ‫جدی قرار گرفت و قرار شد به سرعت کار اسفالت‬ ‫ان اغاز شود‪ .‬سه تا چهار کیلومتر دیگر از این پروژه‬ ‫در اینده نزدیک قرار اســت به بهره برداری رســیده‬ ‫و در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬بــه دلیل‬ ‫تعــدد پروژ ههــا و کارهــای زیــادی کــه در مناطق و‬ ‫سازمان های مختلف انجام شده‪ ،‬بین عید قربان تا‬ ‫عید غدیر همه روزه در شهر اصفهان افتتاحیه های‬ ‫مختلفشهریبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫افتتاحیه های مختلف در نوبت اجرا‬ ‫معاون عمران شــهری شهرداری اصفهان نیز در‬ ‫حاشــیه این جلســه با اشــاره به پروژه های عمرانی‬ ‫مختلفشهراصفهان‪،‬اظهار کرد‪:‬پروژهحلقهچهارم‬ ‫حفاظتی شهر اصفهان یکی از پروژه های بزرگ شهر‬ ‫اصفهاناست کههموارهموردتوجهوتاکیدمدیران‬ ‫شــهرداری اســت به همین منظور در ادامه ساخت‬ ‫ایــن پــروژه تصمیمــات الزم بــرای ازادســازی ها و‬ ‫احداث کیلومتر ‪ 4‬تا ‪ 7‬این پروژه اتخاذ و قرار شــد‬ ‫مدیر منطقه ‪ 15‬ادامه اقدامات ازادســازی را انجام‬ ‫دهد تا بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن‪ ،‬تکمیل‬ ‫قسمت هایی که قول داده شده بود را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ایرج مظفر تصریح کرد‪ :‬قرار شد در این پروژه زیرگذر‬ ‫قهجاورستان و خیابان های متصل به ان تا پایان تیر‬ ‫و اوایل مردادماه به پایان رسیده و مورد بهره برداری‬ ‫قراربگیرد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در این جلسه مقرر شد عملیات‬ ‫اجرایی کیلومتر ‪ 2‬و ‪ 700‬تا ‪ 4‬همچنین کیلومتر ‪600‬‬ ‫تا ‪ 1000‬اغاز‪ ،‬ازادســازی ها انجام و عملیات اجرایی‬ ‫این مسیرها اغاز شود‪ .‬امیدواریم با حل مشکالت‬ ‫شهــای پــروژه هــر چــه ســریع تر‬ ‫مالــی‪ ،‬ایــن بخ ‬ ‫لشــده و در اختیــار مردم قرار بگیــرد‪ .‬معاون‬ ‫تکمی ‬ ‫عمران شــهری شــهرداری اصفهان در ادامه با اشاره‬ ‫به پروژه مرکز همایش های بین المللی‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه شــاید تنها یک اســم به نظر بیاید اما شــامل‬ ‫شهــا و پروژ ههــای متعــدد و فراوانــی اســت‪،‬‬ ‫بخ ‬ ‫‪ 90‬هــزار مترمربــع خیابا نســازی‪ ،‬احــداث ‪ 8‬ویال‪،‬‬ ‫موتورخانه مجهز‪ ،‬ســالن اصلــی‪ 24 ،‬دفتــر اداری‪،‬‬ ‫محوط هســازی‪ ،‬روشــنایی و ‪ ...‬بخش هایی از این‬ ‫پروژه بسیار بزرگ است که تاکنون برای احداث این‬ ‫بخش ها ‪ 450‬میلیارد تومان هزینه اجرایی از سال‬ ‫‪ 90‬تاکنون شده است که با اماده شدن سالن اصلی‬ ‫تا پایان تیر و اوایل مردادماه از این ســالن می توان‬ ‫استفاده و بهره برداری کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همچنین‬ ‫در این جلسه برای پروژه های مناطق ‪ 7 ،14 ،15‬و‬ ‫‪ 4‬تصمیماتی گرفته شد که امیدواریم این پروژه ها‬ ‫نیز در موعد مقرر و تا پایان این ماه به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‪ 330‬میلیارد ناموت قرارداد جاری در پروژه‬ ‫مرکز همایش های بین المللی‬ ‫مدیــر پروژه مرکز همایش های بین المللی شــهر‬ ‫اصفهان نیز در این جلســه با اشــاره به بخش های‬ ‫مختلف این پروژه و میزان پیشرفت ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫سالن اصلی مرکز همایش ها با ‪ 100‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی در حال انجام کارهای نهایی مانند نصب‬ ‫صندلی ها‪،‬موکتو‪...‬است‪،‬دکوراتیوسقفشامل‬ ‫زیرسازی‪ ،‬ساخت و نصب ترنج سقف به متراژ ‪200‬‬ ‫مترمربع انجام گرفته است‪ .‬محسن ترابی با اشاره‬ ‫بهاقداماتانجام شدهدر دکوراتیوبدنهباپیشرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ 96‬درصد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجرا و تکمیل دکوراتیو‬ ‫جایگاهتماشاچیان‪،‬اجرای گلسهایورودیاصلی‬ ‫و فرعی و تکمیل نورپردازی ورودی ســالن اصلی و‬ ‫جایــگاه تماشــاچیان در دکوراتیو بدنه انجام گرفته‬ ‫است‪.‬اوبابیاناینکهنورپردازیعمومیسالنشامل‬ ‫مهندســی و خرید چراغ جهت نورپردازی عمومی‬ ‫ســالن اصلی انجام گرفته اســت‪ ،‬درصد پیشــرفت‬ ‫فضای کنکورس را ‪ 97‬اعالم کرد و گفت‪ :‬اقداماتی‬ ‫نظیرتکمیلسنگ کف کنکورس‪،‬نصبشیشه های‬ ‫گلس وال راهروی طبقه میانی‪ ،‬مهندسی و تکمیل‬ ‫زیرسازی دکوراتیو سردر ورودی اصلی سالن اصلی و‬ ‫‪ ...‬در این بخش انجام گرفته است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫دفاتر اداری پیشرفت ‪ 95‬درصدی دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫نصب درهای چوبی دفاتر اداری‪ ،‬اجرای کامپوزیت‬ ‫دفاتــر اداری جنوبــی‪ ،‬تکمیل اجرای ســنگ کف و‬ ‫بدنه و ‪ ...‬در این بخش انجام گرفته اســت‪ .‬ترابی‬ ‫با اشــاره به اقدامات انجام گرفته در محوطه سازی‬ ‫ایــن پــروژه ادامه داد‪ :‬محوطه ســازی بــا ‪ 98‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی شــامل اقدامات بسیاری است‪،‬‬ ‫تکمیل عملیات اجرایی ســنگ مســیر ویژه ‪ VIP‬و‬ ‫پــازا‪ ،‬تکمیــل چراغ های ‪ 4‬متــری محوطه ویالها‪،‬‬ ‫تکمیــل چرا غهــای بــاردی محوطــه‪ ،‬نصــب و‬ ‫سربندی تابلوهای برق پارکینگ‪ ،‬نصب و سربندی‬ ‫تابلوهای برق محوطه و ‪ ...‬اقداماتی است که در‬ ‫محوطه سازی صورت گرفته است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫بیشاز‪ 90‬قراردادهایپروژهستاره دار وتعریف شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬روزانه بیش از‪ 420‬نفر کارهای اجرایی‬ ‫این پروژه را انجام می دهند و در این پروژه مشغول‬ ‫به کارهستند‪.‬‬ ‫مدیــر پروژه مرکز همایش های بین المللی شــهر‬ ‫اصفهــان تاکیــد کــرد‪ :‬قراردادهای جــاری و در حال‬ ‫اجرای پروژه‪ 330‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‪ 70‬درصد اسفالت کیلومتر ‪ 4‬تا ‪ 7‬رینگ‬ ‫حفاظتی شهر تکمیل شده است‬ ‫مدیــر پــروژه کیلومتــر دو و نیــم تــا هفت رینگ‬ ‫چهارم شــهر اصفهان نیز در این جلســه از اســفالت‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد مســیر کیلومتــر چهــار تــا هفتــم رینــگ‬ ‫حفاظتی شهر خبر داد و اظهار کرد‪ :‬میزان پیشرفت‬ ‫کیلومتر چهارم تا هفتم پروژه حلقه حفاظتی شهر‬ ‫حدفاصل تقاطع افتاب تا بهاران‪ ۷۲‬درصد و میزان‬ ‫مســیر ازادسازی شــده پروژه ‪ ۹۸‬درصد است‪ .‬ناصر‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬چهار لکه برای ازادسازی مسیر‬ ‫باقی مانده در کیلومتر چهارم تا هفتم پروژه حلقه‬ ‫حفاظتیشهرباقی مانده کهدودرصدمسیرراشامل‬ ‫می شود اما همین میزان کم انجام ادامه پروژه را با‬ ‫مشکالتی مواجه کرده است زیرا امکان جابه جایی‬ ‫تاسیسات شبکه فشارقوی برق و اتمام این بخش از‬ ‫پروژه کار بسیار سختی است‪ .‬ناصر کریمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عملیات اجرایی کیلومتر‪ ۲۷۰۰‬تا چهارم رینگ‬ ‫حفاظتی شهر به زودی اغاز و ازادسازی های مربوطه‬ ‫توسطشهرداریمنطقهانجاممی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باحمایتبانکایندهاز صنعتدانش بنیانایرانی‪:‬‬ ‫کروناتبدیلبهفرصتشد‬ ‫بانــک اینــده در ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها‬ ‫بــا اعطــای تســهیالت بــه شــرکت گســتران صنایــع نویــن پــارس‬ ‫(گروه صنعتی هوشــمند اسیا) از شرکت های تولیدی دانش بنیان‬ ‫کــه تحــت پوشــش دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت‪ ،‬ادامــه و‬ ‫رونــق تولیــدات این شــرکت را هموارتر کرد‪ .‬امیر احمد ســپهری‬ ‫مدیرعامل این شــرکت‪ ،‬ضمن قدردانی از نقش موثر و ســازنده‬ ‫بانــک اینــده در توســعه و به روزرســانی فنــاوری و کاهــش‬ ‫هزین ههــای تولیــد انبــوه‪ ،‬از تــداوم رونــد تولیــدات و رونــق این‬ ‫شــرکت ســخن گفت و افزود‪ :‬شــیوع بیماری کرونا نه تنها خللی‬ ‫دررونــد تولیدات این شــرکت بــه وجود نیاورد‪ ،‬بلکــه تبدیل به‬ ‫فرصتــی بــرای تولیــد دســتگاه هوشــمند غربالگــری بیماری هــای‬ ‫قلبــی مــادرزادی کــودکان‪ ،‬ویــژه مطــب و هم چنیــن طراحــی و‬ ‫ســاخت نمونــه نیمه صنعتــی رادار ترافیکــی چهاربعدی شــد که‬ ‫این دستاورد با حمایت ها و اعطای تسهیالت بانک اینده میسر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گمرکاختصاصیذوب اهننخستین گمرکاختصاصی کشور‬ ‫در خدمت صادرات‬ ‫رسول کوهستانی پزوه‪ ،‬مدیرکل گمرکات استان‬ ‫اصفهان و هیئت همراه ضمن حضور در ذوب اهن‬ ‫اصفهــان با منصــور یــزدی زاده مدیرعامل شــرکت‬ ‫و تنــی از چنــد از مســئولین دیدار و گفتگــو کردند‪.‬‬ ‫کوهستانیپزوه گفت‪ :‬گمرکاختصاصیذوب اهن‬ ‫اصفهان اولین گمرک صنعت فوالد کشور و اولین‬ ‫گمرک اختصاصی صنعت کشور محسوب می شود‬ ‫که هم زمان با تاســیس ایــن کارخانه مادر صنعتی‬ ‫احــداث شــد و پ ـس ازان نیز فوالد مبارکه قــرار دارد‬ ‫و به غیــراز ایــن دو مجموعه‪ ،‬گمرک اختصاصی در‬ ‫کشــور نداریم‪ .‬گمرک اختصاصی بدین معناســت‬ ‫کــه چــارت ســازمانی مصــوب ســازمان امــور اداری‬ ‫و اســتخدامی کشــور را دارا اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬امــار‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بوده که سهم استان اصفهان ‪۵‬‬ ‫درصد از کل صادرات کشور بوده است‪ .‬کوهستانی‬ ‫پزوه بیان داشت‪ :‬در بهار ‪ ۱۴۰۰‬تشریفات صادرات‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۳۶‬فقره اظهارنامه به وزن ‪ ۵۷۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵‬تن کاال به ارزش ‪ ۳۶۸‬میلیون و ‪ ۷۳‬هزار دالر‬ ‫در ‪ ۵‬گمرک استان اصفهان انجام پذیرفته است که‬ ‫در مقایســه با سال قبل ازنظر تعداد ‪ ۷۷‬درصد‪ ،‬از‬ ‫حیــث وزن ‪ ۸۲‬درصــد و ازلحــاظ ارزش ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬مدیرکل گمرکات استان اصفهان‬ ‫بــا اشــاره تعطیل پذیــر نبــودن گمــرکات اســتان بــا‬ ‫توجه به شــیوع ویروس کرونا بیان داشــت‪ :‬در این‬ ‫ایــام معاونین و روســای گمــرکات و دوایر با حضور‬ ‫کامل و کارکنان گمرکات اســتان به صورت شــیفت‬ ‫بندی مناســب با رعایت پروتکل های بهداشتی به‬ ‫خدمت رســانی به واحد تولیــدی‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫بازرگانانمشغولبوده اندوهمچنینافزود‪:‬تمامی‬ ‫درخواست های ارزیابی در محل واحدهای تولیدی‬ ‫اســتان پهناور اصفهان مورد موافقت واق عشــده و‬ ‫ارزیابان و کارشناســان گمرکات اســتان با حضور در‬ ‫محل واحد تولیدی و حتی در خارج از وقت اداری‬ ‫و ایام تعطیل تشریفات صادرات را انجام داده اند‪.‬‬ ‫او در زمینــه صــادرات گمــرک ذوب اهــن گفــت‪ :‬در‬ ‫بهار امسال ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۳۷۳‬هزار دالر و به وزن‬ ‫‪ ۵۲‬هــزار تــن تشــریفات صــادرات از طریق گمرک‬ ‫ذوب اهــن انجــام پذیرفته که در مقایســه با مدت‬ ‫مشــابه ســال قبل ازنظر ارزش ‪ ۱۴۴‬درصد و لحاظ‬ ‫وزنی‪ ۴۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬مدیرکل گمرکات‬ ‫اســتان اصفهــان همچنیــن افــزود‪ :‬میزان صــادرات‬ ‫گمرک اختصاصی ذوب اهن در سال ‪ ۹۸‬بالغ بر ‪۷۴‬‬ ‫میلیون دالر و در سال گذشته ‪ ۸۴‬میلیون دالر بوده‬ ‫اســت‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬این ارقام چشــمگیر روند رو‬ ‫به رشد صادرات غیرنفتی و بخصوص محصوالت‬ ‫فراوری شده از سنگ اهن را نشان می دهد‪ .‬مدیرکل‬ ‫گمرکات اســتان اصفهان تصریح کرد‪ :‬گمرک نقش‬ ‫موثر و هماهنگ کننده در زمینه تسهیل گری دارد تا‬ ‫از این مسیر فرایند واردات و صادرات تسریع گردد‪.‬‬ ‫اینمقاممسئولیکیاز مانعزداییهایانجام شده‬ ‫از تولید را حذف بخشنامه های خلق الساعه عنوان‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬چندی پیش تیک های صادراتی‬ ‫یا همان مجوز سیســتمی صادرات را شــاهد بودیم‬ ‫که سبب می شد کامیون ها در گمرک یا مرز متوقف‬ ‫شــوند کــه ایــن موضــوع اســیب های فراوانــی را در‬ ‫پی داشت و خوشبختانه با حذف شدن این روند‬ ‫کنترل ها بر اســاس سهم بازار و عرضه بورس لحاظ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کوهســتانی پــزوه خاطرنشــان کــرد‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهــان به عنوان فعال مجاز اقتصــادی در گمرک‬ ‫شناخته شده است و در راستا می تواند از تسهیالت‬ ‫کســاله بهره منــد شــود‪ .‬در‬ ‫و ضمانت نام ههــای ی ‬ ‫ادامــه منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهــن اصفهان پایه گذار صنعتی شــدن کشــور‬ ‫بــوده اســت و شایســته می دانــم از مرحوم نیازمند‬ ‫کــه بانــی راه انــدازی ایــن کارخانــه عظیــم در ان‬ ‫دوران بودند یاد کنم‪ .‬او افزود‪ :‬نتایج بارز تاســیس‬ ‫ذوب اهن و کارنامه فعالیت این صنعت را امروز در‬ ‫بخش هایمختلفکشورشاهدهستیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ساختراه های استانبدون توقف‬ ‫وباپیشرفتقابل توجه‬ ‫معاون مهندسی و ساخت‬ ‫با استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫محســوب می شــود و ازجمله‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬پروژه هــای‬ ‫جاده های پرحادثه ازنظر تردد‬ ‫عمرانی این استان با پیشرفت‬ ‫بسیار باال است‪ .‬شاهسوندی‬ ‫قابل قبولی در حال اجرا بوده و‬ ‫نســازی‬ ‫افــزود‪ :‬بــه جهت ایم ‬ ‫بهزاد‬ ‫بابهره گیریاز راهکارهایموثر‪،‬‬ ‫مســیر و رفع نقــاط پرحادثه‪،‬‬ ‫شاهسوندی‬ ‫مشــکالت در رونــد اجــرای ان‬ ‫احداث باند دوم این محور در‬ ‫تاثیرینداشتهاست‪.‬‬ ‫دستور کار قرار گرفت و انجام عملیات اجرایی‬ ‫بهزاد شاهســوندی بابیان اینکه پروژه های در دو قطعــه در حــال انجــام بــوده که قطعه‬ ‫عمرانــی بــدون توقــف و بــا ســرعت در حــال اول ایــن محور به طول ‪ ۵.۵‬کیلومتر بااعتباری‬ ‫اجرا هســتند اظهار کــرد‪ :‬در ایــن اداره کل تنها بالغ بــر ‪ ۶۰‬میلیــارد ریال و قطعــه دوم به طول‬ ‫در صــورت تامیــن اعتبار الزم و کافی‪ ،‬عملیات ‪ 13/5‬کیلومتر بااعتباری بالغ بر‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫اجرایــی پــروژه جدید اغاز می شــود و تمرکز ما اســت‪ .‬او گفت‪ :‬پروژه اســفالت گرم باند دوم‬ ‫اتمــام پروژه هــای اولویــت دار اســت تــا شــاهد محور چادگان نیز به طول هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫تبعات اجتماعی عدم اجرای پروژه ها نباشیم‪ .‬بوده که قطعه اول ان به طول دو هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه در ســنوات گذشــته شاهد متر عملیات اسفالت دوالیه ان‪ ،‬نصب تابلوها‬ ‫پروژه هایــی بودیــم که عملیــات اجرایی ان ها و عالئــم ایمنــی اتمــام یافته و به بهره بــرداری‬ ‫اغاز می شــد اما بــه دالیل مختلف غیرفعال و رســیده اســت قطعــه دوم ایــن پــروژه نیــز بــه‬ ‫مســکوت می ماندنــد‪ .‬اذعــان داشــت‪ :‬عمده طول ‪ ۵‬کیلومتر در دســت اجرا اســت‪ .‬معاون‬ ‫مشــکل ایــن پروژه هــا مربــوط به بحــث عدم مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫تامیــن منابع مالی ان هــا بود که به لطف خدا اســتان اصفهان در خصوص دومین تونل بزرگ‬ ‫توانستیم تعدادی از پروژه های مسکوت مانده اســتان اصفهان (پــروژه تونل خوانســار‪-‬بوئین‬ ‫این اداره کل را با هماهنگی ها و پیگیری هایی میاندشــت) اذعان داشــت‪ :‬این تونل به عنوان‬ ‫به عمل امــده تامیــن اعتبــار‪ ،‬راه انــدازی مجدد شــاهراه غرب اســتان تلقی می شــود‪ .‬که طول‬ ‫و بهر هبــرداری کنیــم‪ .‬و بخشــی دیگــر را نیز در ان چهــار هزار و ‪ ۲۰‬متر شــامل یک هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دســت اجرا داریم‪ .‬معاون مهندسی و ساخت متــر تونــل و دو هزار و ‪ ۸۲۰‬متر راه های طرفین‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان بیان اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬طــی قــرارداد اول بــرای ایــن‬ ‫داشــت‪ :‬هزینه هــای مرتبــط بــا حوزه ســاخت پروژه حفاری کل مســیر و الینینــگ حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫و پروژه هــای عمرانــی همــواره ســهم عمده ای متــر انجــام شــد و در قرارداد فعلــی نیز تاکنون‬ ‫از اعتبــارات اداره کل راه و شهرســازی اســتان را حفاری و تحکیم اولیه پاطاق به طول ‪ ۸۰۰‬متر‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت اعتبــار در نظر و انجــام باقیمانده الینینگ به طــول ‪ ۱۰۰۰‬متر‬ ‫گرفته شده برای این بخش در سال ‪ ۱۳۹۹‬ازنظر انجام پذیرفته است‪ .‬شاهسوندی بابیان اینکه‬ ‫اســتانی ‪ %۱۸‬و ازلحــاظ ملی ‪ %۱۲۲‬نســبت به پروژه کنارگذر خوانسار از دیگر پروژه های فعال‬ ‫یک ســال پیش از ان‪ ،‬افزایش داشــته است‪ .‬او اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان است‬ ‫در خصــوص اخریــن وضعیت پــروژه باند دوم گفت‪ :‬طول کل این پروژه ‪ ۱۹‬کیلومتر بوده که‬ ‫محور تیران‪-‬ســامان‪ ،‬یکــی از پروژه های فعال ســه کیلومتر ان در ســنوات گذشته بااعتبار ‪۴۵‬‬ ‫این اداره کل تشــریح کــرد‪ :‬این محور به طول میلیارد ریال خاک برداری شده و هشت کیلومتر‬ ‫‪ ۱۹‬کیلومتر بوده که راه ارتباطی استان اصفهان دیگر طی قرارداد دوم در دست اجرا است‪.‬‬ ‫امکانصدور بارنامه‬ ‫برای شرکت های حمل ونقلاستاناز مبدا‬ ‫بندر امام فراهمشد‬ ‫معاون حمل ونقل اداره کل‬ ‫نظــر گرفتــن شــرایط مناســب‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫موجود‪ ،‬نســبت به جابجایی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬به منظور‬ ‫کاالهــای مورداشــاره اقــدام‬ ‫افزایش انگیزه برای تســریع در‬ ‫کنند‪ .‬صلواتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حمل نهاده های دامی تا اطالع‬ ‫درصورتی کــه مالــکان نــاوگان‬ ‫محمدعلی‬ ‫ثانویامکانصدور بارنامهبرای‬ ‫ملکی شرکت های حمل ونقل‬ ‫صلواتی‬ ‫شــرکت های حمل ونقل استان‬ ‫از جابجایی کاالهای اساســی‬ ‫اصفهان از مبدا بندر امام فراهم شد‪.‬‬ ‫و نهاده هــای دامــی از مبــدا بندر امام به اســتان‬ ‫محمدعلــی صلواتی اظهار کــرد‪ :‬این امکان اصفهــان خودداری کننــد‪ ،‬باید مراتب بــه اداره‬ ‫بــرای کلیه شــرکت های حمل ونقل به اســتثنای کل اعالم شده تا نسبت به قفل شماره هوشمند‬ ‫شرکت های حمل ونقل فعال در بخش سیمان‪ ،‬ناوگان در سامانه اقدام شود‪ .‬معاون حمل ونقل‬ ‫نفتی‪ ،‬ترافیکی و فوق سنگین از مبدا بندر امام اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان‬ ‫خمینی (ره) به تمام نقاط کشور برای کاالهای اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬در جابجایــی کاالهای‬ ‫کنجالــه‪ ،‬ســویا‪ ،‬ذرت و جو فراهم شــده اســت‪ .‬اساســی و نهاده هــای دامــی از مبــدا بنــدر امــام‬ ‫او از تمامــی شــرکت های حمل ونقــل کاالی خمینــی (ره)‪ ،‬اولویت جابجایی با کاالهای به‬ ‫فعــال در ســطح اســتان دعــوت کــرد کــه بــا در مقصداستاناست‪.‬‬ ‫عملکردمطلوبذوب اهندر شفافیت‬ ‫مالی‪،‬توسعهوارتباطبامنطقه‬ ‫حجت االســام ســید ناصر‬ ‫طرح های توسعه ای اقدامات‬ ‫موســوی الرگانــی نماینــده‬ ‫مهمــی را در جهت پیشــرفت‬ ‫مــردم فالورجــان در مجلــس‬ ‫برداشته و توانسته این شرکت‬ ‫شــورای اســامی و محمــد‬ ‫را به سوداوری برساند که این‬ ‫رضوانی فر مدیرعامل شــرکت‬ ‫مهــم شایســته تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫ناصر موسوی‬ ‫سرمایه گذاری تامین اجتماعی‬ ‫رضوانــی فر با اشــاره به اینکه‬ ‫الرگانی‬ ‫(شستا) با حضور در ذوب اهن‬ ‫در تمــام فعالیت هــا شــرکت‬ ‫اصفهان با منصور یزدی زاده و معاونین شرکت اعــم از فعالیت های خود ذوب اهن اصفهان و‬ ‫دیــدار و گفتگــو کردنــد‪ .‬الرگانی در ایــن دیدار همچنین پیمانکاران و شــرکت هایی که در ان‬ ‫بــر لــزوم هــر چــه بیشــتر تعامــات ذوب اهــن مشغول به ارائه خدمات هستند باید مطابق‬ ‫و شهرســتان فالورجــان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬با قوانین کار به نیروهای خودپرداخت داشته‬ ‫ذوب اهــن از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد در باشــند و نباید حقــی از کارکنان این شــرکت ها‬ ‫ایران است که در بدو تاسیس به ان ذوب اهن تضییع شــود گفت‪ :‬مســائل اموزشــی و ایمنی‬ ‫ملــی می گفتنــد و بــه صنعــت فــوالد خدمات تمــام کارکنان بایــد در باالترین ســطح رعایت‬ ‫شایسته ای کرده است‪ .‬او با اشاره به خدمات گــردد‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز ضمن‬ ‫ذوب اهــن اصفهان به منطقه و تاثیرات مثبت ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن شــرکت گفت‪:‬‬ ‫ان در ابعــاد اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و توســعه موفقیت در صادرات و تداوم این مهم یکی از‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬گفــت‪ :‬تعامــل و همــکاری این راهکارهای خارج شدن از زیان انباشته بود که‬ ‫مجتمــع عظیــم صنعتی بــا منطقــه از اهمیت توانست شرکت را به سوداوری برساند‪ ،‬توزیع‬ ‫ویــژه ای برخــوردار اســت و چشــم انداز خوبی سود و کاهش بندهای مغایرت در صورت های‬ ‫در ایــن زمینــه وجــود دارد‪ .‬مدیرعامــل شســتا مالی از دیگر دســتاوردهای این مجتمع عظیم‬ ‫نیز در این دیدار شــفافیت مالی و به روز بودن صنعتی در چند ســال اخیر اســت‪ .‬یزدی زاده‪،‬‬ ‫صور ‬ ‫تهــای مالــی را یکــی از عوامــل اصلــی بــا اشــاره به تولید محصــول اســتراتژیک ریل و‬ ‫موفقیــت شــرکت ها دانســت کــه متاســفانه توسعه خطوط ریلی کشــور در سال گذشته با‬ ‫به انــدازه کافــی موردتوجــه قــرار نمی گیــرد و استفاده از تولیدات ذوب اهن اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزود‪ :‬صورت های مالی ذوب اهن از شفافیت در صورت تامین پایدار مواد اولیه این مجتمع‬ ‫الزم برخوردار است و این یک نقطه قوت برای عظیم صنعتی می تواند با تمرکز بر تولید‪ ،‬نقش‬ ‫ایــن مجتمــع عظیم صنعتــی اســت‪ .‬او افزود‪ :‬خود را در اقتصاد و صنعت کشور به خوبی ایفا‬ ‫مدیریــت عالــی ذوب اهــن اصفهــان بــا اجرای کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انتقاد شدید سرمربی برزیل از‬ ‫برگزارکنندگان کوپا‬ ‫تیته‪،‬سرمربیبرزیل‪،‬پساز‬ ‫بیش ازحد در معرض خطر قرار‬ ‫شکست این تیم در فینال کوپا‬ ‫گرفتند‪ .‬این نباید در تورنمنت‬ ‫ام ه‪‎‬ریکابه شدتاز کنفدراسیون‬ ‫بزرگــی ماننــد ایــن مســابقات‬ ‫فوتبال امریکای جنوبی انتقاد‬ ‫اتفاق بیفتــد‪ ».‬تیته انتقــادات‬ ‫کــرد‪ .‬ســرمربی برزیل لحظاتی‬ ‫مشــابهی را در مورد زمین های‬ ‫تیته‬ ‫پــس از شکســت برزیــل برابــر‬ ‫محل برگزاری بازی ها در ابتدای‬ ‫ارژانتیــن در فینــال کوپــا امــه‬ ‫مســابقات مطرح کرده بــود و‬ ‫ریکا‪ ،‬ب هشــدت از برگزارکنندگان این رقابت ها و ‪ 5000‬دالر به همین دلیل جریمه شد‪ .‬انتقادات‬ ‫همچنین جایر بولسونارو‪ ،‬رئیس جمهور برزیل‪ ،‬تیته لحظاتی پس از پیروزی یک بر صفر ارژانتین‬ ‫انتقــاد کرد‪ .‬تیتــه زمین های برگزاری مســابقات و پایان طلسم ‪ 28‬ساله نبردن جام و قهرمانی‬ ‫در ایــن تورنمنــت را موردانتقاد قــرارداد و گفت در کوپا امریکا اتفاق افتاد‪ .‬این اولین شکســت‬ ‫بازیکنان در معرض خطر قرار گرفتند زیرا برگزاری برزیــل از بــازی دوســتانه ســال ‪ 2019‬و اولیــن‬ ‫این مسابقات در کمتر از دو هفته مانده به تاریخ شکســت برزیل در یک مسابقه رســمی از زمان‬ ‫شــروع حتم ‬ ‫یشــد و میزبانی در اخرین روزها به شکست سال ‪ 2018‬برابر بلژیک در جام جهانی‬ ‫برزیل داده شــد‪ .‬کوپا امریکا امســال قرار بود به بود‪ .‬مربی باتجربه برزیل از کار همتای ارژانتینی‬ ‫میزبانی کلمبیا و ارژانتین برگزار شــود اما پس از خود‪ ،‬لیونل اسکالونی‪ ،‬تمجید کرد‪ ،‬اما از اینکه‬ ‫ناارامی هایداخلیدر کلمبیاوافزایشمواردابتال ارژانتین پس از زدن گل و جلو افتادن در اواسط‬ ‫بــه کرونــا در ارژانتین‪ ،‬میزبانی در اخرین لحظه نیمه اول‪ ،‬سرعت بازی را پایین اورده بود گالیه‬ ‫به برزیل منتقل شد‪ .‬تیته گفت‪« :‬برگزارکنندگان داشت‪.‬تیتهافزود‪«:‬بازیخیلیمتوقفوقطعو‬ ‫خیلــی خواســته ها را نتوانســتند بــراورده کننــد‪ .‬وصلمی شد‪.‬مامی خواستیمبازی کنیماماان ها‬ ‫زمی ‬ ‫نهــای بــازی خیلــی بــد بودنــد‪ .‬بازیکنــان ضدفوتبالمی کردند‪».‬‬ ‫گریزمانبهیکشرطاز بارسلونامی رود‬ ‫نشــریه چــاپ کاتالونیــا‬ ‫مشکلی برای جدایی از بارسا‬ ‫ادعا کرد که ســتاره فرانســوی‬ ‫ندارد ولی تنها درصورتی که از‬ ‫بارســا مشــکلی بــرای جدایی‬ ‫باشگاهی بزرگ و مدعی برای‬ ‫نــدارد ولی نه بــه هر قیمتی‪.‬‬ ‫کســب همه جام ها پیشــنهاد‬ ‫گریزمــان دو ســال پیــش از‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬گریزمان پروژه‬ ‫گریزمان‬ ‫اتلتیکــو و با مبلغ ‪ 120‬میلیون‬ ‫ورزشــی برنــده و جــاه طلبانه‬ ‫یــورو راهــی بارســا شــد و‬ ‫می خواهــد و معتقــد اســت‬ ‫دســتمزد بســیار باالیی نیــز دریافــت می کند‪ .‬بازگشــت به اتلتیکو نمی تواند گزینه مناسبی‬ ‫ســائول هــم کــه فصــل گذشــته از اید ههــای بــرای او باشــد‪ .‬اگــر چنین پیشــنهادی نرســد‪،‬‬ ‫دیه گو ســیمئونه ســرمربی اتلتیکو خارج شــد‪ ،‬گریزمان مشــتاق اســت سه ســال باقیمانده از‬ ‫در جس ـت وجوی راهــی بــرای جدایــی اســت قــراردادش را نیز در بارســلونا بماند‪ .‬بارســلونا‬ ‫تنــام ‪ 4‬بازیکــن‬ ‫و بی میل نیســت مقصــد بعدی اش بارســلونا بــرای تمدیــد بــا مســی و ثب ‬ ‫باشــد‪ .‬او به دلیل نیمکت نشینی در اتلتیکو‪ ،‬جدیــد خــود نیاز به فــروش گریزمــان‪ ،‬میرالم‬ ‫در ترکیب تیم ملی اســپانیا نیز جایگاه ثابتش پیانیــچ‪ ،‬ســاموئل اومتیتــی و فیلیــپ کوتینیــو‬ ‫را از دســت داد‪ .‬الونگواردیــا به نقل از منابع دارد امــا بــه نظر بــرای راضی کــردن هرکدام‪،‬‬ ‫نزدیــک به گریزمان ادعــا کرد که این بازیکن معضالت خاص خود را خواهد داشت‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-737‬شماره‪ ، 140060302006002107:‬تاریخ‪ 1400/04/01 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002402‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم صدیقه مومنی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 1/5‬دانگ یکباب باغ پالک شماره‬ ‫‪ 144‬و ‪ 143/1‬فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 32235‬مورخ ‪ 63/05/20‬دفتر ‪ 59‬و سند ‪22/09/10 5726‬‬ ‫دفتر ‪ 38‬و سند ‪ 32226‬مورخ ‪ 59‬سند ‪ 41515‬مورخ ‪ 61/12/26‬دفتر ‪ 61‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم صدیقه مومنی به شناسنامه شماره‪ 13375‬کدملی‪ 1140132474‬صادره فرزند یداله نسبت به‪ 1/5‬دانگ‬ ‫یکباب باغ به مساحت ‪ 4904‬مترمربع پالک شماره ‪ 144‬و ‪ 143/‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طور شکسته به طول‬ ‫‪ 14/70‬و ‪ 11/68‬و ‪ 12/6‬و ‪ 9/8‬متر و ‪ 7/82‬و ‪ 11/51‬متر و ‪ 23/34‬و ‪ 17/70‬و ‪ 5/02‬متر دیوار و درب است به‬ ‫جوی ‪ ،‬شرقًا اول به طول ‪ 1/48‬متر دیواریست به جوی دوم و سوم و چهارم به طول ‪ 17/74‬متر و ‪ 19/98‬متر‬ ‫و ‪ 17/35‬نو دیوار است به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 48/52‬متر و ‪ 8/89‬متر و ‪ 6/48‬متر دیواریست به باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/90‬متر و ‪ 17/77‬متر و ‪ 14/20‬متر و ‪ 19/01‬متر دیوار و درب است به جوی حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1154152‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-734‬شماره‪ ، 140060302006002106:‬تاریخ‪ 1400/04/01:‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002403‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم داریوش سلطانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به‪ 4/5‬دانگ از ششدانگ یکباب باغ‬ ‫پالک شماره ‪ 144‬و ‪ 143/1‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪:‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 32235‬مورخ ‪ 63/05/20‬دفتر ‪ 59‬و سند ‪5726‬‬ ‫‪ 22/09/10‬دفتر ‪ 38‬و سند ‪ 32236‬مورخ ‪ 59‬سند ‪ 41515‬مورخ ‪ 61/12/26‬دفتر ‪ 61‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارشکارشناسمنتخبوپاسخوضعیتثبتیکهحکایتازاحرازمالکیتمتقاضینسبتبهملکموردتقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم داریوش سلطانی به شناسنامه شماره‪ 48907‬کدملی‪ 1280914653‬صادره فرزند حبیب اله نسبت به‪4/5‬‬ ‫دانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 4904‬مترمربع پالک شماره ‪ 144‬و ‪ 143/‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طور شکسته به‬ ‫طول ‪ 14/70‬و ‪ 11/68‬و ‪ 12/6‬و ‪ 9/8‬متر و ‪ 7/82‬و ‪ 11/51‬متر و ‪ 23/34‬و ‪ 17/70‬و ‪ 5/02‬متر دیوار و درب‬ ‫است به جوی ‪ ،‬شرقًا اول به طول ‪ 1/48‬متر دیواریست به جوی دوم و سوم و چهارم به طول ‪ 17/74‬متر و‬ ‫‪ 19/98‬متر و ‪ 17/35‬نو دیوار است به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 48/52‬متر و ‪ 8/89‬متر و ‪ 6/48‬متر دیواریست‬ ‫به باقیمانده پالک ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/90‬متر و ‪ 17/77‬متر و ‪ 14/20‬متر و ‪ 19/01‬متر دیوار و درب است به‬ ‫جوی حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1154157‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-731‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۷۰-۱۴۰۰‬مورخه ‪ 1400/03/23‬هیات به شماره کالسه ‪-۵۴۷‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای اسماعیل رضائی فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ ۱۷۷‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ ۱۶۸‬مترمربع از پالک ‪ ۹۰۷‬فرعی ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫پنبه زار خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫مهاجم ریزنقش استقالل حسابی‬ ‫مدافعان حریف را به دردسر می اندازد‬ ‫قائدی سلطان‬ ‫خطای پنالتی‬ ‫مهدی قائدی مهاجم بوشــهری ابی پوشان در‬ ‫بازیباسایپا‪،‬موفقشدیازدهمینپنالتیخودبرای‬ ‫استقاللرادر تمامیرقابت ها کسب کند‪.‬به گزارش‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬در شــبی که حمالت استقالل راهی به‬ ‫درون دروازه ســایپا پیدا نمی کرد‪ ،‬مهدی قائدی با‬ ‫نفــوذ بــه درون محوطــه جریمــه حریف‪ ،‬توســط‬ ‫ماهینی و عبدی سرنگون شد و داور نیز یک خطای‬ ‫پنالتیبهسوداستقاللاعالم کرد کهارسالنمطهری‬ ‫ان را به خوبــی وارد دروازه حریــف کرد‪ .‬قائدی که‬ ‫در هفته های اخیر فرم بسیار خوبی را از خود نشان‬ ‫داده اســت‪ ،‬هنگام ورود به درون محوطه جریمه‬ ‫حریف‪ ،‬باعث افزایش احتمال شکل گیری فرصت‬ ‫به روی دروازه رقبا می شود و تکنیک و سرعت باالی‬ ‫او‪ ،‬باعث می شود تا مدافعین حریف دچار اشتباه‬ ‫شده و روی او مرتکب خطای پنالتی شوند‪ .‬اتفاقی‬ ‫که بــرای مدافعین ســایپا رخ داد‪ ،‬پیش ازاین برای‬ ‫تیم های دیگری نیز رخ داده بود و باشــوی کوچک‬ ‫برای یازدهمین بار موفق شد که از رقبایش خطای‬ ‫پنالتــی بگیرد‪ .‬مهاجــم تندوتیز و ریزنقــش ابی ها‪،‬‬ ‫می توانســت این امــار خود را نیز افزایــش دهد اما‬ ‫در بســیاری از بازی ها‪ ،‬داوران مســابقات خطاهای‬ ‫پنالتــی رخ داده روی او را اعــام نکردنــد تا این امار‬ ‫فعال روی عدد‪ 11‬بماند‪ .‬با همدیگر تمامی‪ 11‬ضربه‬ ‫پنالتی که قائدی برای اســتقالل کسب کرده است‬ ‫رامرور می کنیم‬ ‫* او نخستین بار در لیگ هجدهم و در دقیقه‬ ‫‪ 4‬دیــدار مقابــل پارس جنوبــی در محوطه جریمه‬ ‫سرنگونشد کهرضا کرمانشاهیاعالمخطایپنالتی‬ ‫کــرد‪ .‬ســرور جپــاروف بازیکن ســابق و ازبکســتانی‬ ‫ابی ها ان پنالتی را وارد دروازه کرد‪ .‬ابی پوشــان ان‬ ‫بازی را‪ 4‬بر صفر برنده شدند‪.‬‬ ‫* قائدی دومین بار در اخرین هفته لیگ برتر و‬ ‫در دیدار مقابلسپیدرودرشتنیزیکخطایپنالتی‬ ‫گرفت‪ .‬در دقیقه ‪ 42‬ان دیدار‪ ،‬علیرضا فغانی یک‬ ‫خطایپنالتیبهسودشاگردانفرهادمجیدیاعالم‬ ‫کردولی کوروشملکیموفقشدپنالتیوریاغفوری‬ ‫را مهار کند‪.‬‬ ‫* سومین پنالتی قائدی در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫بــود‪ .‬او در دقیقــه ‪ 49‬دیــدار مقابــل العیــن درون‬ ‫محوطه جریمه تیم اماراتی ســرنگون شــد که داور‬ ‫یک پنالتی برای ابی پوشان اعالم کرد‪.‬‬ ‫* قائدی با گرفتن پنالتی در جام حذفی‪ ،‬موفق‬ ‫شده است در هر سه تورنمنت ممکن برای تیمش‬ ‫پنالتی بگیرد‪ .‬او در دقیقه‪ 56‬بازی با گل ریحان البرز‬ ‫در جام حذفی برای تیمش پنالتی گرفت‪.‬‬ ‫*پنجمینپنالتیقائدیدر دیدار مقابلنساجی‬ ‫به دست امد‪ .‬او توسط بازیکنان حریف سرنگون‬ ‫شد و رضا کرمانشاهی به سود استقالل اعالم پنالتی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫* قائدی در مشهد و بازی با پدیده‪ ،‬نیز پنالتی‬ ‫شماره‪ 6‬را برای استقالل گرفت‪ .‬در دیداری از هفته‬ ‫بیستوهشتملیگنوزدهم‪،‬باشوی کوچکدرون‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/21 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-732‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000229‬مورخ‬ ‫‪ 1400/01/29‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسین مرادی کالت مالئی فرزند‬ ‫غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل ‪ 214/52‬متر مربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۷۲۳‬فرعی (به مساحت ‪ 21/29‬مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ورثه حاج محمدرضا‬ ‫سعیدی از سهام مجهول) و از پالک شماره ‪ ۷۳۲‬فرعی (به مساحت ‪ 193/23‬مترمربع‬ ‫خریداری شده مع الواسطه از عباس کافی از سهام ثبت شده) از ‪ - ۱۵۴‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار‬ ‫در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این‬ ‫صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را‬ ‫ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/21 :‬سیدضیا الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی تحدید حدوداختصاصی‬ ‫‪ -9-905‬چون ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی پالک شماره ‪ 2146‬واقع در قطعه ‪ 7‬نجف‬ ‫اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا ایتی نجف ابادی و غیره فرزند‬ ‫سیدعباس درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل‬ ‫نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید‬ ‫حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/05/25‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع و به‬ ‫عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در‬ ‫محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورت مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/04/21 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1161176‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ – 9-923‬کالسه پرونده‪ – 78/93 :‬ش ح ‪ 4‬شورای حل اختالف شعبه چهارم حقوقی‬ ‫خواهان‪ :‬اقای محمد کاوه با وکالت اقای محمد لطفی خوانده‪ :‬اقای مجتبی رمضانی فرزند‬ ‫فرج اله خواسته‪ :‬مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان دادگاه با بررسی‬ ‫محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید‪.‬‬ ‫رای شورا در خصوص دعوی اقای محمد کاوه با وکالت اقای لطفی بطرفیت اقای مجتبی‬ ‫رمضانی بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به ش ‪ 099748‬به‬ ‫انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ‪ 93/3/5‬شورا نظر به بقاء اصول و‬ ‫مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده به داللت بر استمرار دین به میزان‬ ‫خواسته بر عهده وی داشته و نظر به عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم حضور خوانده در جلسه‬ ‫رسیدگی دعوی مطروحه را موجه و ثابت تشخیص مستندًا به مواد ‪ 198‬و ‪ 502‬و ‪ 515‬و ‪522‬‬ ‫قانون ایین دادرسی در امور مدنی و شوراها حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه‬ ‫میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و هشتاد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی‬ ‫و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید ‪ 93/3/5‬لغایت اجرای دادنامه که توسط‬ ‫اجرای احکام محاسبه می گردد و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و‬ ‫اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی‬ ‫در این شعبه و بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی نجف اباد‬ ‫می باشد‪ .‬قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم حقوقی نجف اباد ‪/1161609‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ – 9-924‬کالسه پرونده‪ – 79/93 :‬ش ح ‪ 4‬شورای حل اختالف شعبه چهارم حقوقی‬ ‫خواهان‪ :‬اقای محمد کاوه با وکالت اقای لطفی خوانده‪ :‬مجتبی رمضانی فرزند فرج اله خواسته‪:‬‬ ‫مطالبه ی مبلغ ‪ 30/000/000‬میلیون ریال معادل سه میلیون تومان دادگاه با بررسی محتویات‬ ‫پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید‪ .‬رای شورا‬ ‫در خصوص دعوی اقای محمد کاوه با وکالت اقای لطفی بطرفیت اقای مجتبی رمضانی‬ ‫بخواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت یک فقره چک به ش ‪ 0993141‬به انضمام‬ ‫محوطهجریمهمشهدی هاسرنگونشدوداور بازی‬ ‫یک خطای پنالتی به سود استقالل اعالم کرد‪.‬‬ ‫*چهار روز پس از بازی با شهرخودرو‪ ،‬هفتمین‬ ‫پنالتــی ایــن بازیکن یــک پنالتی جنجالــی در دیدار‬ ‫مقابل سپاهان بود‪ .‬شایان مصلح که در دیدار جام‬ ‫حذفی مقابل استقالل روی دیاباته مرتکب خطای‬ ‫پنالتــی شــده بود‪ ،‬این بــار روی قائدی خطــا کرد و‬ ‫موعود بنیادی فردر تصمیمی جنجالی‪ ،‬یک پنالتی‬ ‫بــرای تیم مجیــدی گرفت که وریا غفــوری ان را به‬ ‫گلتبدیل کرد‪.‬‬ ‫* هشــتمین پنالتــی قائــدی بــرای اســتقالل‬ ‫خوش یمن نبود‪ .‬او در هفته دوم لیگ بیستم و در‬ ‫بازی با فوالد برای تیمش پنالتی گرفت‪ .‬زاهدی فر‬ ‫داور مسابقهیکپنالتیبرایاستقالل گرفت کهوریا‬ ‫غفــوری ان را به گل تبدیل کرد‪ .‬در پایان اســتقالل‬ ‫در یک بازی جنجالی که حواشــی زیــادی را در پی‬ ‫داشت‪ ،‬با نتیجه‪ 2‬بر یک مغلوب فوالد شد‪.‬‬ ‫*نهمینپنالتی کهقائدیبرایاستقالل گرفت‪،‬‬ ‫در هفته چهاردهم لیگ امســال و بازی با نســاجی‬ ‫بود‪ .‬با یک دریبل قصد عبور از جوادیان را داشت‬ ‫که این بازیکن با خطا‪ ،‬مهاجم استقالل را سرنگون‬ ‫کرد و موعود بنیادی فر داور بازی به نفع اســتقالل‬ ‫یک ضربه پنالتی را اعالم نمود‪.‬‬ ‫* دهمین پنالتی قائدی برای ابی پوشان در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا به دست امد‪ .‬او در بازی با الشرطه‬ ‫رویخطایمدافعحریفمتوقفشد کهالبتهشیخ‬ ‫دیاباته موفق نشد این پنالتی را به گل تبدیل کند‪.‬‬ ‫* پنالتــی یازدهــم باشــوی کوچــک در بــازی با‬ ‫سایپا حاصل شد‪ .‬او پس از عبور از میان مدافعین‬ ‫خودروسازان‪ ،‬روی خطای مهرداد عبدی و حسین‬ ‫ماهینی متوقف شد و مرتضی منصوریان داور بازی‬ ‫یــک ضربــه پنالتــی به ســود اســتقالل اعالم کــرد و‬ ‫ارسالن مطهری ان را به گل تبدیل کرد‪.‬‬ ‫به طورکلــی قائدی تاکنــون ‪ 7‬بار در لیگ برتر‪،‬‬ ‫‪ 2‬بــار در لیــگ قهرمانان اســیا و ‪ 2‬بــار هم در جام‬ ‫حذفــی بــرای اســتقالل موفــق به گرفتــن خطای‬ ‫پنالتی شده است‪ .‬بازیکن زهرداری که اگر داوران‬ ‫کمی دقت به خرج می دادند‪ ،‬می توانســتند این‬ ‫امار را افزایش دهند‪ .‬از شاخص ترین پنالتی هایی‬ ‫کــه داوران روی مهــدی قائــدی اعــام نکردنــد‪،‬‬ ‫به خطای وحید امیری در دربی برگشــت امســال‬ ‫یتــوان اشــاره کــرد و همچنیــن خطــای محمــد‬ ‫م ‬ ‫طیبــی مدافع ابادانی ها روی باشــوی کوچک که‬ ‫به گواه کارشناســان داوری‪ ،‬در هر دو صحنه روی‬ ‫قائدی خطای پنالتی رخ داد ولی داوران مسابقات‬ ‫به اشتباه از اعالم ان خودداری کردند‪ .‬درهرصورت‬ ‫قائدی یکی از مهره های کلیدی و تاثیرگذار استقالل‬ ‫طــی ســال های اخیــر بوده اســت‪ .‬بازیکنــی که با‬ ‫تیزهوشــی و قــدرت دریبلینگ باالیش‪ ،‬توانســته‬ ‫اســت یــازده پنالتی برای تیمش کســب کنــد و در‬ ‫صورت حضور او در استقالل‪ ،‬این امار افزایش نیز‬ ‫پیدامی کند‪.‬‬ ‫خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ‪ 93/3/5‬شورا نظر به بقاء اصول و مستندات‬ ‫در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده به داللت بر استمرار دین به میزان خواسته‬ ‫بر عهده وی داشته و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه و عدم ارسال الیحه دفاعیه دعوی‬ ‫مطروحه را موجه و ثابت تشخیص مستندًا به مواد ‪ 198‬و ‪ 502‬و ‪ 515‬و ‪ 522‬قانون ایین‬ ‫دادرسی در امور مدنی و شوراها حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال‬ ‫بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و ده هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت‬ ‫خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه که توسط اجرای احکام محاسبه‬ ‫می گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره‬ ‫غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز‬ ‫پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی نجف اباد می باشد‪ .‬قاضی شورای حل‬ ‫اختالف شعبه چهارم حقوقی نجف اباد ‪/1161620‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ – 9-925‬کالسه پرونده‪ – 77/93 :‬ش ح ‪ 4‬شورای حل اختالف شعبه چهارم حقوقی‬ ‫خواهان‪ :‬اقای محمد کاوه به وکالت از محمد لطفی خوانده‪ :‬مجتبی رمضانی فرزند فرج اله‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه ی مبلغ پنج میلیون تومان دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با استعانت از‬ ‫خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید‪ .‬رای شورا در خصوص دعوی‬ ‫اقای محمد کاوه با وکالت محمد لطفی بطرفیت مجتبی رمضانی بخواسته مطالبه مبلغ‬ ‫‪ 50/000/000‬ریال بابت یک فقره چک به ش ‪ 119922‬به انضمام خسارت دادرسی و‬ ‫خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ‪ 93/3/4‬شورا نظر به بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که‬ ‫حکایت از اشتغال ذمه خوانده به داللت بر استمرار دین به میزان خواسته بر عهده وی داشته‬ ‫و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی دعوی مطروحه را موجه و ثابت تشخیص‬ ‫مستندًا به مواد ‪ 198‬و ‪ 502‬و ‪ 515‬و ‪ 522‬قانون ایین دادرسی در امور مدنی و شورا حکم به‬ ‫محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون بابت اصل خواسته‬ ‫و پرداخت مبلغ صد و هفتاد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه‬ ‫از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و پرداخت‬ ‫حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف‬ ‫مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از ابالغ قابل‬ ‫تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی نجف اباد می باشد‪ .‬قاضی شورای حل اختالف شعبه‬ ‫چهارم حقوقی نجف اباد ‪/1161587‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-918‬شماره‪ 983855 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/04/10 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 983855‬له خانم ها اشرف سیامرد و نیلوفر عباس‬ ‫زاده علیه اقای نصرت سیاهمرد به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی‬ ‫‪ 158/319‬واقع در خمینی شهر ـ خیابان جانبازان ـ سه راه معلم ـ باالتر از باقر العلوم ـ کوچه‬ ‫‪ 28‬ـ معلم غربی ـ انتهای کوچه ـ پالک اخر ـ سمت چپ را از طریق مزایده به فروش رساند‬ ‫ملک مذکور به صورت یک ساختمان مسکونی دو طبقه (همکف و اول) با قدمت ساخت‬ ‫باالی ‪ 15‬سال به مساحت عرصه ‪ 420‬مترمربع و اعیانی حدود ‪ 250‬مترمربع و دارای دو درب‬ ‫ورودی بصورت شمالی که طبقه همکف در اجاره یکی از مالکین و طبقه اول در اختیار مالک‬ ‫دیگر می باشد ساختمان با توجه به عدم تکمیل نماسازی فاقد پایان کار و در حال حاضر فاقد‬ ‫عقب نشینی است و دارای یک انشعاب اب ‪ ،‬دو انشعاب برق و دو انشعاب گاز می باشد طبق‬ ‫استعالم از شهرداری منطقه ملک تا تاریخ ‪ 99/3/6‬بر اساس طرح جامع در طرح تعریض‬ ‫کمربندی قرار ندارد و دارای کاربری مسکونی می باشد که کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ششدانگ ان را ‪ 72/000/000/000‬ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه‬ ‫‪ 1400/05/09‬ساعت ‪ 09:00‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی‬ ‫شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و‬ ‫مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪،‬‬ ‫خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از‬ ‫کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی‬ ‫تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪10‬‬ ‫درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به‬ ‫شماره ‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت‬ ‫ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در‬ ‫مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند‪ .‬مدیر‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪ 1161038 :‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪1400/04/21 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-919‬شماره‪ ، 140060302006002297 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1399114402006002756‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم شهناز مسعودیان خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 97616‬مورخ ‪ 97/02/30‬دفتر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مهدوی کیا سرمربی تیم‬ ‫امید شد‬ ‫فدراســیون فوتبــال مهــدی مهدوی کیــا را به عنــوان‬ ‫سرمربی تیم امید برگزید‪ .‬در پایان جلسه هیئت رئیسه‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬مهدی مهدوی کیا ستاره سابق تیم‬ ‫ملــی به عنوان ســرمربی جدید تیم امید انتخاب شــد‪.‬‬ ‫مهدوی کیا که ســابقه ای چندساله در پرورش بازیکنان‬ ‫جــوان دارد‪ ،‬پــس از مذاکراتــی کــه در المــان بــا وی‬ ‫انجام شــده‪ ،‬رسما به عنوان سرمربی تیم المپیک ایران‬ ‫برگزیدهشد‪،‬تیمی کهقرار استدر ماه هایایندهدر یک‬ ‫دوره از رقابت های اسیایی حضور پیدا کند‪ .‬این تجربه‬ ‫مربیگریمهدوی کیابعداز حضور چندسالهاودر باشگاه‬ ‫هامبــورگ به عنوان مربی در تیم های پایه این باشــگاه‬ ‫المانی است‪ .‬مهدوی کیا که درگذشته با پیشنهادهای‬ ‫متفاوتی برای سرمربیگری یا مدیریت مواجه شده بود‪،‬‬ ‫درنهایت پذیرفته که هدایت تیم امید ایران را برعهده‬ ‫بگیرد؛تیمیکهسالیانیطوالنیناکامیضمیمهفعالیت‬ ‫ان بوده و مربیان ریزودرشتی را قربانی خودکرده است‪.‬‬ ‫حال مهدوی کیا با اتکا به ســوابق کاری اش با تیم های‬ ‫جوانانوارتباطات گستردهدر سطحفوتبالاروپاممکن‬ ‫اســت یک گزینه ایده ال برای این ســمت باشد؛ ضمن‬ ‫انکهفرصتیبرایاوستتاعیار مربیگریخودرابه عنوان‬ ‫یکی از ستارگان تاریخ فوتبال ایران محک بزند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر فوتبال ایران در رده امید با چالش های مختلفی‬ ‫مواجه اســت و به نظر می رســد نسلی که قرار است در‬ ‫ایــن رده بــه میدان بروند‪ ،‬کیفیت دوره های پیشــین را‬ ‫نداشته باشند‪ .‬بااین حال اغاز فعالیت تیم امید با مربی‬ ‫تازه این امید را به وجود می اورد که بازیکنان جدیدی‬ ‫به چرخه تولید در فوتبال ایران اضافه شده و نگرانی ها‬ ‫را از این بابت برطرف کنند‪ .‬کشف استعدادها و پرورش‬ ‫ان ها در شرایطی که باشگاه ها در رده های پایه کار خود‬ ‫را به ان معنا انجام نمی دهند‪ ،‬وظیفه خطیری است که‬ ‫این تیم فنی برعهده دارد‪ .‬درعین حال این فرصتی برای‬ ‫مهدوی کیاهمهستتاباچالش هایموجوددر فوتبال‬ ‫ایران از نزدیک مواجه شود‪.‬‬ ‫کامیابی نیا و ال کثیر دربی‬ ‫را از دست دادند‬ ‫یحیی گل محمدی در دربی جام حذفی دو بازیکن‬ ‫تاثیرگــذار تیمــش را در اختیار نخواهد داشــت‪ .‬عیســی‬ ‫ال کثیر کهدر دربیبرگشتموفقشدتک گلپرسپولیس‬ ‫مقابل استقالل را به ثمر رساند و نمایش تاثیرگذاری در‬ ‫ان مسابقه داشته باشد‪ ،‬در دیدار روز پنج شنبه به دلیل‬ ‫اسیب دیدگی حضور ندارد و به طور قطعی دربی جام‬ ‫حذفی را از دست می دهد‪.‬‬ ‫‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شهناز مسعودیان خوزانی به شناسنامه شماره ‪11192‬‬ ‫کدملی ‪ 1140364936‬صادره فرزند کرمعلی نسبت به ششدانگ یکباب تجاری به مساحت ‪137/52‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1906‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 6/27‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا‬ ‫به طول ‪ 22/06‬متر دیوار پالک ‪ ، 72/1906‬جنوبًا به طول ‪ 6/47‬متر دیوار به پالک ‪ ، 72/1907‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 21/25‬متر دیوار است به باقیمانده پالک ‪ 72/1906‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1161382‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-921‬شماره‪ ، 140060302006002296:‬تاریخ‪ 1400/04/12:‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000179‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم بیژن مصیبی خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 51429‬مورخ ‪ 94/12/10‬دفتر ‪ 139‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم بیژن‬ ‫مصیبی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 12657‬کدملی ‪ 1140502751‬صادره فرزند مصطفی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت ‪ 171/72‬مترمربع پالک شماره ‪290‬‬ ‫و ‪ 289‬و ‪ 287‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 8/96‬متر دیوار و درب است به‬ ‫بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 20/02‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9‬متر دیوار است‬ ‫به باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 18/55‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی‬ ‫ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1161386‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-927‬شماره‪ ، 140060302006002298 :‬تاریخ‪ 1400/04/12 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000086‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مهدی‬ ‫قربانی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای‬ ‫می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪9896‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی‬ ‫قربانی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 14713‬کدملی ‪ 1142361861‬صادره فرزند غالمعلی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت ‪ 1930‬مترمربع پالک شماره ‪ 4‬فرعی از ‪104‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 50/87‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪36/85‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 52/41‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 35/21‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ند ارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی‬ ‫ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1161276‬م الف‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 21‬تــیر ماه ‪ 12 / 1400‬جوالی ‪ 1 / 2021‬ذی الحجه ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1116‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫محصوالتدانش بنیانایرانی‬ ‫باید معرف توانمندی ایران باشد‬ ‫معاون رئیس جمهور گفت‪ :‬باید فرهنگ بومی و ایرانی در محصوالت دانش بنیان مشــهود‬ ‫باشد‪ ،‬فرهنگ‪ ۵‬هزارساله ایران باید در محصوالت دانش بنیان و صادرات ان ها مدنظر باشد تا این‬ ‫محصوالتبتوانندمعرفایرانوتوانمندی هایفرهنگیماباشند‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما؛ سورنا ستاری در مراسم افتتاح نخستین مرکز بین المللی نواوری کشور‬ ‫با عنوان «مرکز نواوری بین المللی یاس دانشگاه بین المللی اهل بیت» پس از بازدید از بخش های‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مختلــف افــزود‪ :‬دانشــگاه اهل بیت و مرکز فنــاوری بین المللی یاس می تواند مرکزی باشــد برای‬ ‫صادرات فناوری و کاال های دانش بنیان ایرانی و دانشجویان خارجی این دانشگاه سفیران معرفی‬ ‫توانمندی کشور بهجهانهستند‪.‬معاونعلمیوفناوریرئیس جمهوریدر ادامهبااشارهبهاینکه‬ ‫قدرت کشور ها درگرو قدرت یافتن شرکت های فناورانه است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم قدرت خود‬ ‫را تضمین کنیم باید توسعه شرکت های دانش بنیان را مدنظر داشته باشیم‪ ،‬محصول باید نتیجه‬ ‫سرمایه گذاریبخشخصوصیباشدودولتتنهابایدتسهیل گروایجادکنندهزیرساخت هاباشد‪،‬‬ ‫امامعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریحامیهمهتالش هایبرایشکل گیریقدرتمنداین‬ ‫حوزه است‪ .‬ستاری با تاکید بر اینکه باید به گونه ای عمل کنیم که دیگر کشور ها به توان فناورانه‬ ‫ایران ایمان بیاورند گفت‪ :‬باید تالش کنیم محصوالت ایرانی به دیگر کشور ها فروخته شود و دنیا‬ ‫به ویژه کشور هایهمسایهخواهانمحصوالتایرانیشوند‪.‬‬ ‫حقوقشهرنشینی؛موضوعتفاهم نام هشهرداریاصفهان‬ ‫وپژوهشگاهفقهمعاصرقم‬ ‫روسای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر‪ ،‬چندی پیش در شهر‬ ‫قــم تفاهم نامه همــکاری امضا کردند و مســئوالن این‬ ‫پژوهشگاه نیز با حضور در اصفهان از سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعیورزشیشهرداریبازدید کردند‪.‬‬ ‫قائم مقــام پژوهشــگاه فقــه معاصــر دربــاره مفــاد‬ ‫ایــن تفاهم نامــه اظهار داشــت‪ :‬در پی حضــور معاون‬ ‫فرهنگــی شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشــی شــهرداری اصفهــان و همراهــان ایشــان در‬ ‫پژوهشــگاه فقــه معاصــر‪ ،‬تفاهم نام ـه ای بــرای انجام‬ ‫یهــای پژوهشــی متقابل بــه امضــای دو طرف‬ ‫همکار ‬ ‫رسید‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مصطفی ُدری افزود‪:‬‬ ‫در پژوهشــگاه فقــه معاصــر از منظــر فقهــی و حقوقی‬ ‫به مســائل نوپدید جامعه در ســطح ملی و بین المللی‬ ‫می پردازیــم کــه یکــی از ایــن مســائل کــه توســط یک‬ ‫یشــود‪ ،‬موضوعــات مربوط به شــهر و‬ ‫گــروه بررســی م ‬ ‫شهرنشــینی اســت که شامل مســائل فرهنگی‪ ،‬عمران‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬حمل ونقــل و ترافیــک‪ ،‬خدمات شــهری‬ ‫و ســایر مســائلی اســت کــه مدیریــت شــهری و عمــوم‬ ‫شــهروندان با ان ها مواجه هســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬چهار‬ ‫ســال گذشته نیز تجربه مشــابهی داشتیم و با همکاری‬ ‫مرکز مطالعات شهرداری تهران پژوهشی انجام دادیم‬ ‫کهدر مجموعههفت جلدیفقهمدیریتشهریمنتشر‬ ‫شد که نشان داد میان مراکز اجرایی مانند شهرداری ها‬ ‫و مراکــز حــوزوی مانند پژوهشــگاه فقــه معاصر امکان‬ ‫انجام همکاری های متقابل و مطلوبی وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫تفاهم نامه اخیر نیز مقرر شد در پژوهشگاه فقه معاصر‬ ‫درباره مسائلی که شهرداری اصفهان در حوزه حقوقی‬ ‫یشــود پژوهش انجام دهیم‬ ‫و فقهی با ان ها مواجه م ‬ ‫و شهرداری اصفهان نیز در حوزه موضوع شناسی یاریگر‬ ‫پژوهشگاهفقهمعاصرباشد‪.‬قائم مقامپژوهشگاهفقه‬ ‫معاصــر درباره ضــرورت پژوهش در حــوزه فقه حقوق‬ ‫شــهروندی گفــت‪ :‬کال نپــروژه ای تحــت عنــوان «فقــه‬ ‫حقوق و تکالیف شهروندی» داریم که در این پژوهش‬ ‫حدود‪ 500‬مسئلهذیل‪ 80‬عنوان کلیشناسایی کرده ایم‬ ‫کــه ب هصــورت برو نســپاری در حــال انجام اســت‪ .‬دری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انچه شــهرداری با ان مواجه بوده حقوق‬ ‫شهروندی نیست بلکه حقوق شهرنشینی است‪ ،‬چون‬ ‫حقــوق شــهروندی حقوقــی اســت که حاکمیــت باید‬ ‫در قبــال شــهروندان رعایت کنــد اما حاکمیت محدود‬ ‫به مدیریت شــهری نیست و شــامل تمام دستگاه های‬ ‫دولتیواجراییمی شود؛بنابراینانچهاز نهادشهرداری‬ ‫انتظار می رودرعایتحقوقشهرنشینیاست‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫از طرفــی دیگــر حقــوق شــهروندی منوط بــه تابعیت‬ ‫اســت یعنی افرادی که تابعیت کشــور ایران را دارند از‬ ‫حقوق شــهروندی ایران برخوردارند درحالی که ممکن‬ ‫اصال ســاکن ایران نباشــند یا روستانشــین یا جزء‬ ‫اســت ً‬ ‫عشایر باشند‪ ،‬اما حقوق شهرنشینی منوط به سکونت‬ ‫اســت و افــراد ســاکن در شــهرها از حقوق شهرنشــینی‬ ‫برخوردارند حتی اگر تابعیت جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫نداشته باشند؛ بنابراین انچه بر عهده شهرداری ها بوده‬ ‫رعایت حقوق شهرنشــینی است و البته به عنوان یکی‬ ‫از دستگاه های مدیریتی کشور باید حقوق شهروندی را‬ ‫نیز رعایت کند‪ .‬او درباره فعالیت های پژوهشگاه فقه‬ ‫معاصر تصریح کرد‪ :‬این پژوهشــگاه از چند سال پیش‬ ‫کار طراحــی و برنامه ریــزی را اغــاز و از ســال گذشــته بــا‬ ‫اخــذ مجوز از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به صورت‬ ‫رسمی اغاز به کارکرد‪ .‬قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر‬ ‫گفت‪ :‬این پژوهشــگاه دارای ســه پژوهشکده و ‪ 9‬گروه‬ ‫پژوهشــی اســت کــه وجه اشــتراک ا نهــا‪ ،‬پرداختن به‬ ‫مباحث فقه های معاصر و مســائل جدیدی اســت که‬ ‫فــرا روی انســان و جامعــه معاصر قــرار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫در کنار پژوهشــکده ها چند مرکز شــامل مرکز دانشنامه‬ ‫فقه معاصر‪ ،‬کتابخانه دیجیتال فقه های معاصر و مرکز‬ ‫اموزش های ازاد را داریم‪ .‬مرکز دانشنامه فقه معاصر که‬ ‫به صورت انالین است مدخل های فقه های معاصر را بر‬ ‫اساس استانداردهای دانشنامه نویسی موردبررسی قرار‬ ‫می دهد‪ .‬در کتابخانه دیجیتال فقه های معاصر نیز قرار‬ ‫است تمام کتاب ها‪ ،‬مقاالت‪ ،‬پایان نامه ها‪ ،‬پادکست‪،‬‬ ‫کلیــپ‪ ،‬یادداشــت و گــزارش و تولیــدات چندرســانه ای‬ ‫درباره فقه های معاصر قرار داده شود‪ .‬دری فقه تربیت‬ ‫و فرهنــگ‪ ،‬محیط زیســت‪ ،‬منابــع طبیعــی و انــرژی‪،‬‬ ‫شهرنشــینی و گردشــگری‪ ،‬سیاســت و حکومت‪ ،‬هنر و‬ ‫رســانه‪ ،‬خانــواده‪ ،‬تربیــت و زنان و اقتصــاد و مدیریت‬ ‫را ازجمله عناوین گروه های پژوهشــی این پژوهشــگاه‬ ‫دانست کهوظیفهتولیدمحتوادر حوزهفقه هایمعاصر‬ ‫را بر عهده دارند‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬گروه فقه حقوق‬ ‫شهروندی کالن پروژ ه فقه حقوق و تکالیف شهروندی‬ ‫را از سال گذشته اغاز کرده که به صورت ریز پروژه هایی‬ ‫در حــال انجام اســت و نتیجــه ان مجموعه کتاب های‬ ‫فقه حقوق شهروندی خواهد بود که برای نخستین بار‬ ‫به صورتفقهیوحقوقیبهمباحثحقوقشهروندی‬ ‫می پردازد‪ .‬گفتنی است؛ ایت اهلل سید کاظم نورمفیدی‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان‬ ‫موســس پژوهشــگاه و ایت اهلل سید مجتبی نورمفیدی‬ ‫ریاستانرابرعهدهدارد‪.‬ایت اهللابوالقاسمعلیدوست‬ ‫مدیــر انجمــن فقه و حقوق حوزه علمیه قــم‪ ،‬ایت اهلل‬ ‫سیدهاشــم حســینی بوشــهری رئیس جامعه مدرسین‬ ‫حــوزه علمیه قم‪ ،‬ایت اهلل محمدجــواد فاضل لنکرانی‬ ‫رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و ایت اهلل احمد مبلغی‬ ‫عضومجلسخبرگانرهبرینیزاعضایهیئت امنایاین‬ ‫پژوهشگاههستند‪.‬‬ ‫ایران جزو‪ ۲۰‬کشور اول دنیا‬ ‫در تولیدزباله های پالستیکی‬ ‫بر اســاس امارهای جهانی ایران جزو ‪ ۲۰‬کشــور‬ ‫اول دنیــا در تولیــد زبال ههــای پالســتیکی اســت و‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ۴‬میلیون تن زباله پالســتیکی تولید‬ ‫می کنــد و بــه گفته معاون اموزش و مشــارکت های‬ ‫مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از زباله های‬ ‫تولیدشــده در کشــور نیــم میلیــون تــن بــه کیســه‬ ‫پالســتیکی اختصــاص دارد یعنــی هر ایرانــی روزانه‬ ‫به طور متوسط سه کیسه پالستیکی مصرف می کند‬ ‫کــه ‪ ۹۶‬درصــد ان مســتقیم وارد ســطل های زبالــه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــر اســاس امــار «‪World‬‬ ‫‪ »Population Review‬در سال ‪ ۲۰۲۱‬ایران در رتبه‬ ‫‪ ۱۷‬تولید زباله های پالســتیکی قرار دارد‪ .‬بر اســاس‬ ‫ایــن گــزارش تقریبــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد کیســه پالســتیکی‬ ‫یشــود و الودگــی‬ ‫در مقیــاس جهانــی اســتفاده م ‬ ‫پالســتیکی یــک فاجعــه جهانــی اســت کــه حاصل‬ ‫دســت بشــر اســت‪ .‬پالســتیک ها موادی هستند که‬ ‫تجزیه ان بیش از ‪ ۴۵۰‬سال تخمین زده شده است‬ ‫و طی این مدت تنها براثر عوامل طبیعی به ذرات‬ ‫ریــز و کوچک موســوم به میکروپالســتیک ها تبدیل‬ ‫یشــوند‪ .‬ایــن مــواد اکنــون حتــی در مرتفع تریــن‬ ‫م ‬ ‫نقطــه جهــان یعنــی قلــه اورســت نیــز یافت شــده‬ ‫اســت‪ .‬ازاین رو (‪ ۱۱‬جــوالی) مصادف با ‪ ۲۱‬تیرماه‬ ‫بــه دلیــل جلب توجــه مــردم جهــان به اســیب های‬ ‫زیست محیطی مصرف پالستیک روز جهانی «بدون‬ ‫پالستیک» نام گذاری شده است‪ .‬انواع پالستیک ها‬ ‫ازجمله کیس ـه های پالســتیکی به دلیل ترکیباتشــان‬ ‫تجزیه ناپذیرنــد و صدهــا ســال بــدون انکــه تجزیه‬ ‫ی می مانند و مواد شیمیایی ان‬ ‫شوند در محیط باق ‬ ‫به تدریــج بــه خاک و اب راه پیــدا می کنند و عالوه‬ ‫بــر الــوده کــردن ان‪ ،‬حیوانات را قربانــی می کنند و‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫درنهایــت وارد زنجیــره غذایــی انســان م ‬ ‫میکروپالســتیک ها (اشــیای پالســتیکی بــا قطر کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬میلی متر) پدیده زندگی مدرنیته امروز هســتند‬ ‫که متوســط عمر مفید هر کیسه پالستیکی در ایران‬ ‫تنهــا ‪ ۱۲‬دقیقــه اســت این در حالی اســت که طی‬ ‫دو ســال گذشــته بــا شــیوع بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹ -‬در‬ ‫جهــان اســتفاده از لــوازم بهداشــتی پالســتیکی‬ ‫ازجملــه دســتکش همچنیــن ظــروف یک بارمصرف‬ ‫بیش ازپیش افزایش یافته است‪.‬‬ ‫میکروپالستیک ها همه جا هستند‬ ‫میکروپالســتیک ها به تمامــی نقــاط جهــان‪ -‬در‬ ‫فهــای نزدیک قله کوه اورســت‪ ،‬بلندترین کوه‬ ‫بر ‬ ‫جهان کشــف تا عمیق ترین نقطه زمین موســوم به‬ ‫خنــدق ماریانــا‪ ،‬بــه مناطق خشــکی‪ ،‬هــوا و ذخایر‬ ‫غذایی راه پیداکرد ه و حتی بخشــی از بارش باران‬ ‫شده اند و محققان به وجود این ذرات ریز و خرد در‬ ‫بافت ها و اعضای بدن انســان و حتی وجود ان ها‬ ‫در جفــت جنین های متولد نشــده نیز پی برده اند‪.‬‬ ‫در مطالع ـه ای کــه در ســال ‪ ۲۰۱۸‬انجام گرفتــه بود‬ ‫مشخص شد میکروپالستیک ها از روده انسان عبور‬ ‫می کننــد و این ذرات بســیار ریز می توانند به ریه ها‬ ‫نفــوذ کننــد و عاملــی بــرای ابتالی انســان بــه انواع‬ ‫بیماری ها ازجمله ســرطان باشــند‪ .‬همچنین بررسی‬ ‫صدها مطالعه نشان می دهد کیسه های پالستیکی‬ ‫و بســته بندی های انعطاف پذیر‪ ،‬کشنده ترین مواد‬ ‫پالســتیکی موجود در اقیانوس ها هستند که باعث‬ ‫از بیــن رفتــن موجودات دریایــی ازجمله نهنگ ها‪،‬‬ ‫نهــا‪ ،‬الک پش ـت ها و پرنــدگان دریایــی در‬ ‫دلفی ‬ ‫سراســر کره زمین می شوند‪ .‬تورهای ماهیگیری دور‬ ‫ریخته شده و دستکش های پزشکی و پالستیکی در‬ ‫مقایســه بــا ســایر زباله هایی کــه روانــه اقیانوس ها‬ ‫نهــا را می بلعنــد‪،‬‬ ‫شــده اند و حیوانــات به اشــتباه ا ‬ ‫بســیار کشــنده اند‪ .‬بــه گفتــه محققــان‪ ،‬بلــع مــواد‬ ‫پالســتیکی بزرگ ترین عامل تلف شــدن موجودات‬ ‫دریایــی و ‪ ۸۰‬گونه جانوری مختلف در دنیا اســت‬ ‫که بنا بر اعالم کارشناسان تلف شدن براثر بلعیدن‬ ‫هــر یــک از ایــن مــواد پالســتیکی بــا ســرعت اتفاق‬ ‫نیــک‬ ‫نمی افتــد و احتمــاال بــدون درد نیســت‪ .‬ای ‬ ‫روش بسیار وحشتناک مردن است‪.‬‬ ‫حجم پالستیک های واردشده به اقیانوس ها‬ ‫تا ‪ ۲۰‬سال اینده سه برابر می شود‬ ‫بررســی کارشناســان در سال ‪ ۲۰۱۶‬نشان داد که‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۱‬میلیون تن پالســتیک در اقیانوس ها‬ ‫یشــوند و ســال گذشته نیز نتایج یک تحقیق‬ ‫رها م ‬ ‫نخستین مرکز بین المللی نواوری در کشور با عنوان‬ ‫مرکــز نــواوری بین المللــی یــاس دانشــگاه بین المللــی‬ ‫اهل بیتباحضور معاونعلمیوفناوریاغاز به کارکرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری‪،‬‬ ‫نخســتین مرکــز بین المللــی نــواوری در کشــور توســط‬ ‫دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با همکاری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاســت جمهوری افتتاح شد تا فرایند‬ ‫تجاری سازیایده هایدانش بنیانتسهیلشود‪.‬همچنین‬ ‫حمایــت از زیس ـت بوم کارافرینــی و ایجــاد اشــتغال و‬ ‫توانمندسازیدانشجویانمسلماندراقتصاددانش بنیان‬ ‫از اهداف تاسیس «مرکز نواوری یاس» است‪ .‬البته امکان‬ ‫برقراری ارتباطات گسترده با مراکز اموزشی و پژوهشی‬ ‫جهان اســام و جذب دانشــجویان مســتعد و توانمند‬ ‫مسلماندرسراسرجهانازامکاناتمهماینمرکزنواوری‬ ‫است‪ .‬مرکز نواوری بین المللی یاس تالش دارد با جذب‪،‬‬ ‫ســازمان دهی‪ ،‬مدیریت و هم افزایی شــتاب دهنده ها‪،‬‬ ‫اســتارت اپ ها‪ ،‬شــرکت های فناور و دانش بنیان فعال‬ ‫در حوزه های ماموریتی دانشــگاه اهل بیت (ع) نقشــی‬ ‫کلیدی در توانمندســازی و توسعه فرهنگی و اقتصادی‬ ‫مسلمانان جهان داشته باشــد‪ .‬این مرکز نواوری امکان‬ ‫حضور دانشجویانخارجیرادر شرکت هایدانش بنیان‬ ‫پهــا فراهــم می کند‪ .‬دانشــجویان پــس از‬ ‫و اســتارت ا ‬ ‫تحصیل و کسب مهارت در مرکز نواوری یاس می توانند‬ ‫مقدمات توســعه صــادرات محصــوالت دانش بنیان و‬ ‫اســتقرار شعب شــرکت های دانش بنیان و استارت اپی‬ ‫در کشورهای خود را ایجاد کنند‪ .‬فضای کار اشتراکی و‬ ‫حضور شتاب دهنده ها از امکانات این مرکز است‪ .‬سورنا‬ ‫ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور در این‬ ‫مراســم پس از بازدید از بخش های مختلف این مرکز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دانشگاه اهل بیت و خانه نواوری یاس می تواند‬ ‫دکتــرای فیزیولــوژی پزشــکی گفــت‪ :‬ویروس کرونــا دلتا عالوه بر بزرگســاالن‪،‬‬ ‫کــودکان و نوجوانان را نیــز درگیر می کند‪.‬‬ ‫محمدرضا رئوفی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ابتال به کرونا دلتا در کودکان و‬ ‫نوجوانان بیش از کرونای چینی و انگلیســی مشــاهده می شــود‪ .‬این ویروس قبل‬ ‫از موتاســیون (جهــش) در ایــن گــروه جمعیتــی فاقــد عالمت بود و امــروز با این‬ ‫جهــش و بــروز کرونــا دلتا‪ ،‬کــودکان و نوجوانان هم در صورت ابتــا به بیماری‪،‬‬ ‫عالئــم بالینــی را تجربــه می کننــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬درواقع کــودکان و نوجوانان‬ ‫قبل از ظهور کرونا دلتا نیز به کووید ‪ ۱۹‬مبتال می شــدند‪ ،‬اما در اغلب موارد بی‬ ‫عالمــت و در حقیقــت ناقــل بیمــاری بودنــد‪ .‬رئوفــی توضیح داد‪ :‬ویــروس کرونا‬ ‫دلتــا نخســتین بــار در هند شناســایی شــد‪ ،‬اکنون ایــن ویروس هــم جهش یافته و‬ ‫دلتا پالس در این کشور بروز کرده‪ ،‬اما تاکنون شیوع جهانی این بیماری گزارش‬ ‫نشده است‪ .‬دکترای فیزیولوژی پزشکی ادامه داد‪ :‬میزان سرایت و بیماری زایی‬ ‫ایــن ویــروس هــم بــه دلیــل افزایش قــدرت چســبندگی بــه دیواره های ســلولی و‬ ‫همچنیــن مســدود کــردن مســیرهای گســترده تر داخلــی ســلول ها افزایش یافته و‬ ‫بنابرایــن بــا تعــداد کمتــری از عوامل الودگی‪ ،‬شــخص بیمار خواهد شــد‪ .‬رئوفی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬عالئــم کرونا دلتــا نیز طیف متعددی از عالئــم متعارف کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بوده و به صورت تنفســی‪ ،‬گوارشــی و‪ ...‬بروز می کند‪.‬‬ ‫ایا بهبودیافتگان کووید ‪ ۱۹‬به کرونا دلتا مبتال می شوند؟‬ ‫او همچنیــن در خصــوص ابتــا بهبودیافتــگان کوویــد ‪ ۱۹‬به کرونــا دلتا یاداور‬ ‫شــد‪ :‬انتی بــادی موجود در بدن بهبودیافتــگان کرونا در مواجهه با این ویروس‪،‬‬ ‫در مقایســه با کرونای چینی و انگلیســی ضعیف تر اســت‪ ،‬اما به رغم این مســئله‬ ‫انتی بــادی بهبودیافتــگان کرونــا در مواجهــه با کرونا دلتا هــم می تواند تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن اســتاد علــوم پزشــکی دربــاره توصیه هــای پیشــگیرانه نیــز تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــیوه نامه های بهداشتی گذشــته همچون رعایت فاصله گذاری فیزیکی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماســک و عــدم حضــور در تجمعات باید موردتوجه قــرار گیرد‪ .‬ویروس کرونا‬ ‫دلتــا نخســتین بــار در هنــد شناســایی و تاکنــون در ‪ ۸۰‬کشــور جهــان یافت شــده‬ ‫است‪ .‬سازمان جهانی بهداشت گونه های جهش یافته ویروس کرونا را بر اساس‬ ‫حروف الفبای یونانی نام گذاری و گونه یافت شده در هند را دلتا نامیده است‪.‬‬ ‫عالئــم کرونــا دلتا مشــابه ســرماخوردگی اســت و عمدتا با اب ریــزش بینی‪ ،‬تب‪،‬‬ ‫گلودرد و ســردرد بروز می یابد‪.‬‬ ‫مجازات قطع درختان و تخریب‬ ‫منابعطبیعی‬ ‫نشــان داد حجــم پالســتیک های واردشــده بــه‬ ‫اقیانوس ها تا ســال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی سه برابر افزایش‬ ‫پیدا می کند و تا سال ‪ ۲۰۵۰‬از تعداد ماهی ها فراتر‬ ‫می رود‪ .‬به منظور کاهش پراکنش میکروپالستیک ها‬ ‫الزم اســت مصــرف پالســتیک را در ســطح جهــان‬ ‫کاهــش دهیــم و بــه ســمت اســتفاده از محصوالت‬ ‫جایگزین که دوستدار محیط زیست هستند گرایش‬ ‫پیــدا کنیــم‪ .‬بــه همــراه داشــتن یــک ســاک خریــد‬ ‫پارچ ـه ای‪ ،‬اســتفاده از بطری اب چنــد بار مصرف‪،‬‬ ‫اجتنــاب از قاشــق و چنگا لهــای یک بارمصــرف‬ ‫ازجملــه راهکارهــای کاهــش مصــرف و تولیــد‬ ‫زبال ههــای پالســتیکی هســتند‪ .‬ســال گذشــته پیــام‬ ‫جوهرچی ‪ -‬معاون دفتر مدیریت پســماند سازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت‪ -‬از تدویــن الیح ـه ای ‪۱۲‬‬ ‫بنــدی بــرای کاهــش مصرف کیس ـه های پالســتیکی‬ ‫در کشــور خبر داد‪ .‬موارد پیشــنهادی در این الیحه‬ ‫شامل ممنوعیت تولید کیسه های پالستیکی نازک و‬ ‫فرصت چندســاله به صنایع برای تولید کیس ـه های‬ ‫زیس ـت تخریب پذیر بــود‪ .‬ایــن الیحــه در مردادماه‬ ‫اصالح و قرار شد به کمیسیون امور زیربنایی هیئت‬ ‫دولت ارسال شود‪ .‬حسین عبیری گلپایگانی‪ -‬فعال‬ ‫محیط زیســت‪ -‬نیــز اظهــار کرده بــود کــه به منظور‬ ‫کاهــش مصــرف کیس ـه های پالســتیکی الزم اســت‬ ‫سیاس ـت های بازدارنــده ای ماننــد افزایــش قیمــت‬ ‫کیس ـه های پالستیکی اعمال و این اقالم تا حدی از‬ ‫دسترس عموم خارج شود‪.‬‬ ‫نخستینمرکزبین المللینواوری‬ ‫در کشور افتتاح شد‬ ‫مرکزیبرایصادراتفناوریو کاالهایدانش بنیانایران‬ ‫باشــد؛ دانشجویان خارجی سفیران معرفی توانمندی‬ ‫کشور به جهان هستند‪ .‬ستاری در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫قدرت کشورها درگرو قدرت یافتن شرکت های فناورانه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬اگرمی خواهیمقدرتخودراتضمین کنیم‬ ‫بایدتوسعهشرکت هایدانش بنیانرامدنظرقراردهیم‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حامی همه‬ ‫تالش های برای شکل گیری قدرتمند این حوزه است‪ .‬به‬ ‫گفتهستاری‪،‬بایدبه گونه ایعمل کنیم کهدیگر کشورها‬ ‫بــه تــوان فناورانــه ایــران ایمــان بیاورند تــا محصوالت‬ ‫ایرانی به دیگر کشورها فروخته شود و دنیا به خصوص‬ ‫کشورهایهمسایهخواهانمحصوالتایرانیشوند‪.‬‬ ‫روابطبین المللیکشور گسترشمی یابد‬ ‫حجت االسالم شــیخ رضا رمضانی دبیر کل مجمع‬ ‫جهانــی اهل بیــت هم در این مراســم‪ ،‬گفــت‪ :‬در حال‬ ‫کرونا دلتا کودکان و نوجوانان را‬ ‫درگیرمی کند‬ ‫حاضر مجمع جهانی اهل بیت با ‪ ۱۴۴‬کشور در تعامل‬ ‫است و‪ ۱۸‬میلیون مخاطب دارد‪ .‬او بابیان اینکه توسعه‬ ‫روابط بین المللی مهم ترین هدف ما است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بایــد تــاش کنیم مهارت ها و توانمندی های ایــران را با‬ ‫کمــک دانشــجویان خارجی به دیگر کشــورها معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬این کار نیازمند حمایت های جدی است‪« .‬مرکز‬ ‫نواورییاس»ظرفیتبزرگیبرایمعرفیتوانمندی های‬ ‫فناورانه ایران به دیگر کشورها است‪.‬‬ ‫قطع درختان در معابر میادین‪ ،‬بوستان ها‪ ،‬بزرگراه ها و محل هایی که به عنوان‬ ‫باغ شناخته می شود‪ ،‬بدون اجازه شهرداری و ضوابط ممنوع است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬باوجــود تغییــرات اب وهوایــی در‬ ‫کل جهــان و خســارت های ناشــی از ان‪ ،‬محیط زیســت هــر کشــوری از مهم تریــن‬ ‫مســائل موجــود به حســاب می ایــد‪ .‬خبر هــا در ایــن زمینــه‪ ،‬حاکی از ایــن موضوع‬ ‫اســت که محیط زیســت بیش از هر حوزه دیگری در معرض اســیب های طبیعی و‬ ‫غیرطبیعی اســت‪ .‬ســازمان ها و مراکز مختلفی در جهت حفاظت و فرهنگ ســازی‬ ‫از محیط زیســت‪ ،‬نقــش دارنــد کــه یــک نمونــه ان رونــد قضایــی محیط زیســت‬ ‫اســت‪ .‬یگان هــای حفاظــت محیط زیســت در نقــش ضابطــان قضایــی برحســب‬ ‫وظیفــه خــود‪ ،‬جهت جلوگیری از ایجاد الودگی و تعرض به حریم محیط زیســت‪،‬‬ ‫معترضــان و متخلف هــا را بــه مرجــع قضایــی ارجــاع می دهــد‪ .‬همچنیــن در کنــار‬ ‫مامــوران محیط زیســت‪ ،‬هــر شــهروندی می توانــد مــواردی کــه بــه محیط زیســت‬ ‫اســیب می رســاند را بــه نیــروی انتظامــی یــا ضابطــان قضایــی اطالع دهــد تا پس‬ ‫از بررســی و تائیــد از ســوی مقامــات ذی صــاح‪ ،‬پرونــده تشــکیل و بــه دادســرای‬ ‫عمومــی ارجــاع داده شــود‪ .‬یکــی از مــوارد مهــم در حــوزه محیط زیســت‪ ،‬قطــع‬ ‫درزمینه جلوگیری از تخریب فضای ســبز‬ ‫درختان اســت که طبق قانون‪ ،‬اختیاراتی‬ ‫ٔ‬ ‫شــهری به شــهرداری ها داده شــده اســت‪ .‬بر اســاس قانون حفظ و گسترش فضای‬ ‫ســبز شــهر‪ ،‬مصــوب ‪ ۱۳۵۸/۳/۳‬شــورای انقــاب کــه ‪ ۱۳۸۸/۴/۲۰‬بــه تصویــب‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام رســید‪ ،‬طبق مــاده یک‪ ،‬قطع درختــان در معابر‬ ‫میادیــن‪ ،‬بوســتان ها‪ ،‬بزرگراه هــا و محل هایــی که به عنوان باغ شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫بدون اجازه شــهرداری و ضوابط ممنوع اســت‪ .‬به موجب ماده ‪ ۴‬این قانون‪ ،‬هر‬ ‫کــس از روی علــم و دانــش یا از روی قصد‪ ،‬قطــع یا عوامل از بین رفتن درختان را‬ ‫فراهــم کنــد‪ ،‬عــاوه بر جبران خســارت‪ ،‬به جزای نقدی از یک تــا ‪ ۱۰‬میلیون ریال‬ ‫محکــوم می شــود و درصورتی کــه قطــع درخت بیــش از ‪ ۳۰‬اصله باشــد‪ ،‬به حبس‬ ‫تعزیری از شــش ماه تا ســه ســال حبس محکوم خواهد شــد‪ .‬شــهرداری می تواند‬ ‫در صــورت برخــورد بــا هــر نوع تخلــف قانونی‪ ،‬علیه فــرد خطاکار شــکایت کند و‬ ‫همچنین ســازمان جنگل و مراتع می تواند بر اســاس قانون حفاظت و بهره برداری‬ ‫از جنگل هــا و مراتــع‪ ،‬علیه افرادی که تخریــب جنگل و مراتع را انجام می دهند‪،‬‬ ‫اقامــه دعــوی کنــد‪ .‬طبــق تبصــره یــک قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی‬ ‫و ذخایــر جنگلــی کشــور‪ ،‬مصــوب ‪ ۱۳۷۱/۷/۱۱‬مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬وزارت‬ ‫کشــاورزی وظیفــه دارد متخلفــان را بــه مراجــع قضایــی معرفــی کنــد و بــر اســاس‬ ‫تبصــره ‪ ،۳‬متخلف هــا بــرای اولیــن بــار‪ ،‬عــاوه بــر پرداخــت خســارتی که توســط‬ ‫وزارت کشــاورزی تعییــن می شــود‪ ،‬بــه حبــس از یــک تــا ‪ ۶‬مــاه و پرداخــت جزای‬ ‫نقدی برای هر اصل درخت معادل یک و نیم برابر قیمت روز ان محکوم خواهد‬ ‫شــد و در صورت تکرار به اشــد مجازات خواهند رسید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!