روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۰۵ - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۰۵

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۰۵

روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۰۵

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫طرح مجلس درباره‬ ‫فضای مجازی فرایندها را‬ ‫مبهم می کند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 11‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 30‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1115‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫سهمماینرهادر قطعیبرق‬ ‫کمتر از یک درصد است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اردبیل‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫فوالد مبارکه دو سال دیگر‬ ‫عضوهیئت مدیرهبورس‬ ‫کاالی ایران شد‬ ‫امادگیبرایواکسیناسیونروزانه‪ ۵۰۰‬هزارنفر‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی فارس خبر داد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۲۴۱‬درصدی‬ ‫اعتبارات عمرانی‬ ‫مصوب استان‬ ‫این امادگی وجود دارد تا روزی ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از مردم واکسینه شوند و این امر‪ ،‬امید بسیار و همچنین مصونیت ایجاد می کند و خطر‬ ‫مرگ را کاهش می دهد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫ساختمان جدید‬ ‫نظام مهندسی اردبیل‬ ‫افتتاح شد‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد د اردبی ل‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫بیلافتتاحشد‬ ‫ظاممهندسیارد‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫اختمانجدیدن‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫حادیهصنفیناشران‬ ‫ات‬ ‫تشکیل وشانضروریاست‬ ‫و کتابفر‬ ‫شب یا‬ ‫روزهای تعطیل موکول‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مجاز مصــرف برق‬ ‫تشکیل اکیپهای‬ ‫ســقف‬ ‫قدیمی‬ ‫‪ ۳۷۰‬مگاوات است‬ ‫بررســی میدانــی‬ ‫برای استان‬ ‫ویــژه جهــت‬ ‫ـل شــرکت توزیــع‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫محلهــای نصب‬ ‫و شناســایی‬ ‫استان اردبیل اظهار‬ ‫مخزنی جدید‬ ‫گــی بــا مراجــع‬ ‫نیروی برق‬ ‫ساخت ‪ ۵‬سد‬ ‫ماینــر‪ ،‬هماهن‬ ‫ـقف مجــاز مصرف‬ ‫قاسم ناظمی‬ ‫ـذ مجــوز جهــت‬ ‫داشــت‪ :‬سـ‬ ‫قضایــی و اخـ‬ ‫در اردبیل‬ ‫ـتان اردبیــل ‪۳۷۰‬‬ ‫بــرق برای اسـ‬ ‫ـر‪ ،‬تقویــت اکیــپ‬ ‫کــز اســتقرار ماینـ‬ ‫که میزان مصرف‬ ‫شــرکت اب‬ ‫ورود بــه مرا‬ ‫مگاوات بود‬ ‫شناسایی پیمانکار)‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫حسین قدیمی افزود‪:‬‬ ‫غیرمجاز (از طریق‬ ‫استاناردبیلازاحداث‬ ‫مگاوات ثبت شد‪.‬‬ ‫مجاز برقهای‬ ‫هــای مجــرب و‬ ‫‪۴۳۵‬‬ ‫منطقهای‬ ‫مگاواتی ســقف‬ ‫اســتفاده از نیرو‬ ‫مخزنی جدیــد در این‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫و امــوزش و‬ ‫برای جبران اختالف‬ ‫جهت شناسایی‬ ‫مــگاوات از طریــق‬ ‫پنج ســد‬ ‫قرائت سنگین امورها‬ ‫ــرق اســتان‪۴۵ ،‬‬ ‫ذخیرهوجلوگیری‬ ‫کشــاورزی و ماموران‬ ‫و مصــرف ب‬ ‫ماینر را از اقدامات‬ ‫استانباهدف‬ ‫ـازی مراکز استقرار‬ ‫در بخش صنایع‪،‬‬ ‫ایرنا‪ ،‬عباس جنگی‬ ‫مگاوات و مستندسـ‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫ســتان اردبیــل در‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫عمومی تامین شد و‪۲۰‬‬ ‫ـع نیــروی بــرق ا‬ ‫از هدر رفت اب‬ ‫ظرفیت‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫شــرکت توزیـ‬ ‫برخی مشترکان‬ ‫ـا مراکز غیرمجاز‬ ‫تعداد سه سد با‬ ‫در برخــی نقــاط‬ ‫ـایی و برخورد بـ‬ ‫مرنی گفت‪ :‬از این‬ ‫اعمــال خاموشــی‬ ‫‪ ۲‬ســد دیگر نیز با‬ ‫زمینــهی شناسـ‬ ‫مجبــور بــه‬ ‫ـه گفتــهی او؛ در‬ ‫بهرهبرداری شــده و‬ ‫اینکه برنامه احتمالی‬ ‫تــال دانســت‪ .‬بـ‬ ‫مترمکعب اماده‬ ‫شدیم‪ .‬او بابیان به‬ ‫مراحل پایانی احداث‬ ‫تولیــد ارز دیجی‬ ‫مشترکاناز انرژیبرق‬ ‫استان‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫استفادهیغیرمجاز‬ ‫ظرفیت ‪۱۸۳‬‬ ‫هرروز در سایت‬ ‫نزدیک به بهرهبرداری‬ ‫‪ https//www‬صورت‬ ‫مطابق قانون مجازات‬ ‫خاموشــی‬ ‫میکند و در اینده‬ ‫یــل بــه ادرس ‪.‬‬ ‫اســتخراج رمز ارز‬ ‫و تکمیل را طی‬ ‫کافی و بهرهبرداری‬ ‫ــرق اســتان اردب‬ ‫مشترکان جهت‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن‪ ،‬گاز‬ ‫افزود‪ :‬با ذخیره اب‬ ‫ب‬ ‫گردد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫کنندگان غیرمجاز‬ ‫خواهد رسید‪ .‬او‬ ‫مختلف اســتان مشــکل‬ ‫‪ aped.ir‬درج می‬ ‫نصب اســتفاده‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬رفتار خواهد‬ ‫پنج ســد در نقاط‬ ‫سایت شرکت از طریق‬ ‫ـالب مصوبهی ســال‬ ‫کامل از این‬ ‫صنعت و کشاورزی‬ ‫میتوانند عالوه بر‬ ‫خاموشی و فاضـ‬ ‫ماینر باید بهصورت‬ ‫زیستمحیطی‪،‬‬ ‫از برنامه احتمالی‬ ‫متقاضیان استفاده از‬ ‫تامین اب شرب‪،‬‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او اظهار‬ ‫اپلیکیشن برق من‪،‬‬ ‫مطلع شد و‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫تا حدودی مرتفع‬ ‫برنامهریزیشده‬ ‫درخواســت دهند‪.‬‬ ‫قالب ســه هزار‬ ‫اهالــی منطقه‬ ‫زهکشی بزرگ با سطح‬ ‫یا خاموشــیهای‬ ‫برق قانونــی‬ ‫در‬ ‫اردبیل اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جاری‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫ابیاری‬ ‫ـرکت توزیــع نیــروی‬ ‫هــزار مترمربع‬ ‫همچنین سه شبکه‬ ‫نیروی برق اســتان‬ ‫ســط ســاختمان‬ ‫طرحابرسانیشرب‬ ‫ـوند‪ .‬مدیرعامــل شـ‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫هواشناسی توزیــع‬ ‫و ســاختمان تو‬ ‫اطالع از هرگونه‬ ‫هزار هکتار‪،‬چهار‬ ‫شـ‬ ‫های عزیز در صورت‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬ابنیــه‬ ‫اشاره بهپیش بینی‬ ‫اراضیحدود‪۵۰‬‬ ‫شده است‪ .‬او به‬ ‫در حال احداث‬ ‫هم استانی‬ ‫اســتان اردبیل با‬ ‫استان اردبیل انجام‬ ‫درحوزهاستخراج‬ ‫اب شرب در استان‬ ‫روز اینــده‪ ،‬از هم‬ ‫غیرقانونیسودجویان‬ ‫مهندسی‬ ‫خانه‬ ‫نمایندگــی و ‪ ۱۴‬دفتر‬ ‫ـش دما طــی دو‬ ‫و یک تصفیه‬ ‫بارش و ذخیره اب‬ ‫ساده فعالیت‬ ‫اســتان و افزایـ‬ ‫ســب اطمینان از‬ ‫ـودن شــش دفتــر‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫کرد با رعایت موارد‬ ‫مهندسی اردبیل در پنج‬ ‫میتوانند پس از ک‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫فعــال بـ‬ ‫ـطح اســتان اشــاره‬ ‫امسال عالوه بر اینکه‬ ‫استانیها درخواست‬ ‫ارز دیجیتال‬ ‫ساختمان جدید نظام‬ ‫کنندگان غیرمجــاز رمز‬ ‫مهندســی در سـ‬ ‫ـرکت را در تامین برق‬ ‫اردبیل بیان کرد‪:‬‬ ‫هزینهای بالغبر ‪۱۴‬‬ ‫رابــط نظام‬ ‫فعالیت اســتخراج‬ ‫خوبی در ســالهای‬ ‫سدهای استان‬ ‫ـت مصرف‪ ،‬این شـ‬ ‫حدود‪ ۲۵‬درصد‬ ‫زیربنا و با صرف‬ ‫کولرگازی محل‬ ‫و یــا کار خود‪ ،‬به‬ ‫ـه داد‪ :‬کارهای‬ ‫نسبت به پارسال‬ ‫مدیریـ‬ ‫هزار مترمربع‬ ‫اجرایی و عملیاتی‬ ‫حــل زندگی‬ ‫قدیمی تنظیم دمای‬ ‫کــرد و ادامـ‬ ‫متوسط بارش استان‬ ‫انجامشــده تــا‬ ‫ابریز فرعی استان‬ ‫در مدت پنج سال‬ ‫پایدار یاری کنند‪.‬‬ ‫مهندســی اســتان‬ ‫دور کنــد ارز در مجــاورت م ‪www.tavanir.org.ir/sam‬‬ ‫برخی از حوضههای‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫شــهرخوان‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫اخیــر در نظام‬ ‫باالتــر‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫کاهش داشته در‬ ‫ســی را در بهبود‬ ‫ادرس اینترنتــی ‪aat‬‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان‬ ‫روی ‪ ۲۵‬درجــه و‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫ـتر جامعه مهند‬ ‫برق ایــران (برق‬ ‫درصد کاهش داشــته‬ ‫المپهــای اضافی‬ ‫کار احداث خانه‬ ‫مشــارکت بیشـ‬ ‫شــده‬ ‫از طریق ســامانه‬ ‫نیــز بارندگی ‪۴۰‬‬ ‫کیفــی پروژههــا‪،‬‬ ‫خامــوش نمــودن‬ ‫الیخلوچای‪ ،‬قرهسو و‬ ‫ساختمان گفت‪:‬‬ ‫مراجعــه و یا‬ ‫ثبتسرقتبرقو‬ ‫فرایندهــا‪ ،‬اجــرای‬ ‫کولرابــی‪،‬‬ ‫نظاممهندسی‬ ‫ابریز رودخانههای ب‬ ‫ـی پرمصرف نظیر‬ ‫ـف در دســتور کار‬ ‫خاموشی؛ گزینه‬ ‫و اصــالح‬ ‫برگزاری دورههای‬ ‫ـتفاده از لــوازم برقـ‬ ‫اینکه حوضه‬ ‫و ســبالن ازجمله‬ ‫ســتانهای مختلـ‬ ‫من)قسمت‬ ‫ثبت و یا به شماره‬ ‫و عــدم اسـ‬ ‫ـات الکترونیکی‪،‬‬ ‫یامچی‪ ،‬قوریچای‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫شــویی و ماشــین‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی‬ ‫مهند‬ ‫غیرمجاز؛ گزارش خود را‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫مهند‬ ‫م‬ ‫ارائه خد‬ ‫ســدهای مخزنی‬ ‫جــرای پروژههــا‬ ‫اردبیــل نیز خانه‬ ‫جاروبرقی‪ ،‬ماشــین لباس‬ ‫و داخلی اســتان‬ ‫ویژه ‪ ۱۲‬رمز ارز‬ ‫ـرل نظــارت بــر ا‬ ‫قرارگرفتــه و در اســتان‬ ‫نــد و در صــورت‬ ‫های ابریز فرعی‬ ‫اتــو‪،‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫ساعات پیک به‬ ‫اموزشــی و کنتـ‬ ‫‪ ۱۰۰۰۴۵۱۰۰۰۱‬پیامــک نمای‬ ‫بارشترین حوضه‬ ‫نظاممهندســی‬ ‫برف در کوهستانها‬ ‫شویی و …‪ .‬را در‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫کم‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫نقدیبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫استفاده از ‪۲۱‬‬ ‫ظرف‬ ‫کرد‪ :‬میزان بارش‬ ‫اجرایی و‬ ‫مهندسی ساختمان با قدردانی شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫مهندســی قرار است‬ ‫مشترکان خواست‬ ‫اطالعاتاز پاداش‬ ‫هســتند‪ ،‬اضافه‬ ‫ـداث ســاختمان‬ ‫استان نیز بهشدت‬ ‫اینکه ســازمان نظام‬ ‫تا ‪ ۱۸‬برشمرد و از‬ ‫رئیس سازمان نظام‬ ‫اخر صحت‬ ‫یــل بــه احـ‬ ‫رودخانههای جاری‬ ‫و عمرانی استان‬ ‫ساعات ابتدایی صبح یا‬ ‫توجه به‬ ‫متنوعی را ارائه کند‪ ،‬بر‬ ‫همچنین اتاقهای‬ ‫ســاختمان اســتان اردب ساختمان اشــاره کرد و‬ ‫و سرشاخههای‬ ‫ســتاندار پرتالش‬ ‫شرکت اب منطقهای‬ ‫لوازم پرمصرف را به‬ ‫خدمات جدید و‬ ‫اداری‪ ،‬مدیریت و‬ ‫از حمایتهای ا‬ ‫دو نظاممهندســی‬ ‫ســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫هرماه یک‬ ‫مجهز و با وسعت امفیتئاتــر‪،‬‬ ‫با تکمیل برخی‬ ‫توســعه این استان شدند‪ ،‬بیان شــماره‬ ‫مترمربع و در هشت‬ ‫کاهش داشــته ا‬ ‫ـای هــوا و ازدیاد‬ ‫ساختمانهایی‬ ‫اندازی اســت که‬ ‫اردبیل که پایهریز‬ ‫پروژه در پنج هزار‬ ‫داد‪ :‬افزایــش دمـ‬ ‫همین اساس به‬ ‫ـوع را اجرایی اقامتی اماده راه‬ ‫ـتان اردبیــل ادامــه‬ ‫استاندار اردبیل در سالهای گفت‪ :‬این‬ ‫این ساختمان به‬ ‫است‪ .‬انوری اظهار‬ ‫تا طرحهای متنـ‬ ‫ـث افزایــش میزان‬ ‫بنده به رفاقت با‬ ‫اسـ‬ ‫هفتههای اینده از‬ ‫و عملیاتی شده‬ ‫ســب نیاز داریــم‬ ‫ـای جنوبــی باعـ‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫نظاممهندســی از جزئیات در‬ ‫امیدوارم استاندار اردبیل طبقه اجرایی‬ ‫منا‬ ‫هــای وزش بادهـ‬ ‫و همچنین عدم‬ ‫شده و درنتیجه با‬ ‫ـم‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫افتخار میکنم و‬ ‫برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫روز‬ ‫شفافیت اطالعات‬ ‫حوضههای ابریز استان‬ ‫و عملیاتــی کنیـ‬ ‫ـی طوالنی‬ ‫مجری ذیصالح و شکل کامل بهره‬ ‫ایجاد تحول و تحرک بیشــتر کرد‪ :‬باهدف‬ ‫ـازمان نظاممهندسـ‬ ‫سعی شده تا در بستر‬ ‫تبخیر از سطح‬ ‫بیشتر رودخانههای‬ ‫نمونه این طرحها را‬ ‫ــا خیروبرکت در‬ ‫بــه رویکــرد سـ‬ ‫مهندسان به سازمان‬ ‫رواناب در رودخانهها‬ ‫مجتمعهای منش‬ ‫ســاختمان‬ ‫ساختمانها اعالم کرد‬ ‫خــرم‬ ‫ابادانی این خطه زرخیز باشــد‪ .‬مراجعه‬ ‫انالیــن به اعضای‬ ‫کاهش شدید‬ ‫مشترکین گاز طبیعی در‬ ‫اند‪ .‬جنگی مرنی‬ ‫احداث شــهرکها و‬ ‫شناسنامه فنی برای‬ ‫در مســیر عمران و‬ ‫خدماتی متنوع و‬ ‫ـک و کم ابشــده‬ ‫برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫مناسب در ســاختمان بــرای‬ ‫صدور‬ ‫مهندســی ســاختمان اســتان الکترونیکــی‬ ‫ما امادگی داریم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫این زمینه سعی‬ ‫اردبیــل استان‬ ‫ـرعت‬ ‫اردبیل‬ ‫غیرحضوری خود را از‬ ‫رواناب‬ ‫این طرحها با سـ‬ ‫اســتان‬ ‫ـس ســازمان نظام‬ ‫ســالی و کاهــش‬ ‫کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫انجام شود که در‬ ‫روســتای اســتان‬ ‫خدمات‬ ‫و گفت‪ :‬اجرای‬ ‫دلیل وقــوع خشک‬ ‫است‪ .‬خرم از مهندسی اشــاره‬ ‫این شهرک رئیـ‬ ‫از ســفر رئیس ســازمان نظاممهندســی‬ ‫ـک هــزار و ‪۳۷۹‬‬ ‫ــا در نظر گرفته‬ ‫گاز طبیعی استان میتوانند الکترونیکی در وبسایت‬ ‫اردبیل در حال انجام‬ ‫گفــت‪ :‬بــه‬ ‫مخزنی بزرگ استان‬ ‫در زمینی مناســب‬ ‫ـا قدردانــی‬ ‫یـ‬ ‫روشهــا و راهکاره‬ ‫تابهحــال از نعمت‬ ‫ذخیره اب‪ ۱۰‬سد‬ ‫شــهر ســرعین نیز‬ ‫ســطح اســتان‬ ‫ـمت میز خدمت‬ ‫ـای اقامتــی‪ ،‬اردبیــل نیــز بـ ســاختمان کشــور بــه اســتان شــده بهتریــن‬ ‫حوضههای ابریز‪،‬‬ ‫از بــدو تاســیس‬ ‫وری‪ ،‬نگهداری و تعمیرات در‬ ‫مسکن‪ ،‬سازمان‬ ‫ـهر‪ ،‬ســردار قسـ‬ ‫‪WWW.NIGC-AR.IR‬‬ ‫مترمکعب است‬ ‫ـان را بــا کاربریهـ‬ ‫تفاهمنامه با بنیاد‬ ‫مبحث ‪ ۲۲‬بهره‬ ‫نظاممهندســی‬ ‫به گزارش دید شـ‬ ‫حدود‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫باشــگاه مهندسـ‬ ‫شرکت به نشانی‬ ‫اجرای‬ ‫ضــای هیئتمدیــره و شود‪ .‬او از عقد‬ ‫اردبیل در حال حاضر‬ ‫بهرهمند شــدهاند‪.‬‬ ‫راهانــدازی کنیم تا‬ ‫های صنعتی برای‬ ‫عملیاتــی کردن این مبحث نیاز و‬ ‫اجرایــی این‬ ‫نرمافزار خدمات‬ ‫ظرفیت ذخیرهای این‬ ‫و دیــدار بــا اع‬ ‫شــی و توریســتی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬شهرک‬ ‫ـق دانلود و نصــب‬ ‫ـد از پروژههــای‬ ‫خبــر داد و افزود‪:‬‬ ‫کنند‪ .‬اردبیــل‬ ‫کمتــر از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ـی دارد که قرار تفریحــی‪ ،‬ورز‬ ‫ـتان اردبیــل خاطرنشــان نظاممهندسی‬ ‫اســماعیلی در بازدیـ‬ ‫خبر و یــا از طریـ‬ ‫خبر داد و تصریح‬ ‫این فضا استفاده‬ ‫کــه این مقدار‬ ‫موبایل)) شــرکت گاز‬ ‫موجود در سدهای‬ ‫ـب و جــای مطلوبـ‬ ‫ـه مهندســان اسـ‬ ‫استان با اعالم این‬ ‫جامعه مهندسان‬ ‫جامعه مهندسی از‬ ‫افزود‪ :‬هماکنون اب‬ ‫بــه فضای مناسـ‬ ‫((تحت‬ ‫قرار جامعـ‬ ‫ـانی به روستاهای‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار مهندس عضو ارائه خدمات‬ ‫اداری نظاممهندسی به اعضای‬ ‫هفتم بخش عظیمی‬ ‫شــگاه مهندســان‬ ‫سدها است‪ .‬او‬ ‫ـدم تمرکز انالین مشــترکین ‪ http://nigc-ar.ir/app‬از‬ ‫با احتساب حجم‬ ‫گازرسـ‬ ‫اســتان اردبیــل‬ ‫انتقال ساختمان‬ ‫کرد‪ :‬در کنار این با‬ ‫ـل بــا توجــه به عـ‬ ‫امیدواریم تا پایان دوره‬ ‫قوری چای و سبالن‬ ‫نیز کــرد‪ :‬در‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫ـتان از طریق لینک‬ ‫اســت با‬ ‫اجرای ایــن طرحها با او اضافه‬ ‫ـت‪ :‬اســتان اردبیـ‬ ‫خانــه مهندســی‬ ‫مخزنی یامچی‪،‬‬ ‫دوره هشتم نیز‬ ‫داریم که شــش‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫گاز استان بهرهمند‬ ‫هوایی ازلحاظ اسـ‬ ‫صــد ظرفیــت این‬ ‫گفـ‬ ‫جدیداالحــداث‬ ‫اشکاالت مرتفع و در‬ ‫شــهرهای مختلــف‬ ‫نظاممهندســی‬ ‫غیرحضوری شرکت‬ ‫ـب ‪ ۵ ،۲۸‬و ‪ ۳۰‬در‬ ‫لحاظ شرایط اب و‬ ‫ســاختمان‬ ‫برســد‪ .‬او در بخش اســت در‬ ‫ـه فعالیت هســتند‪ .‬انوری از ایرادات و‬ ‫این زمینه از منابع‬ ‫سخت خدمات‬ ‫اب مــرده بــه ترتیـ‬ ‫روستاها و به‬ ‫مدیرعامل این شرکت‬ ‫کمترین ذخیره اب در‬ ‫نگاه بیشتر به انجام‬ ‫هــا دارای پروانـ‬ ‫عملیاتی شــود که در‬ ‫گذاری جزو استانهای‬ ‫سردار اسماعیلی‬ ‫که این میزان اب‪،‬‬ ‫دو میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫بهترین از ان‬ ‫وســعت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ساختمان اجرایی و‬ ‫گازرسانی و شبکه‬ ‫کارکنان‪ ،‬شــوند‪.‬‬ ‫ســدها اســت‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫ـال جاری تاکنون‬ ‫استفاده خواهد شد تا‬ ‫دیگری از سخنان خود‬ ‫ولی باهمت و تالش‬ ‫اینکــه از ابتدای سـ‬ ‫اضافه کرد‪:‬‬ ‫اینسدهااست‪.‬‬ ‫اردبیل با صندوق در استانها‬ ‫تعداد با اشــاره به‬ ‫مهندسان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫محسوب میشود‬ ‫تاریخبهرهبرداری‬ ‫ســاختمان اســتان‬ ‫ـبکه گاز طبیعی به‬ ‫صنعت گاز تابهحال‬ ‫جدید نظاممهندســی‬ ‫در ساخت خانه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬متر شـ‬ ‫بخشهــای مختلــف شرایط را‬ ‫پیمانکارانو کارگران‬ ‫‪ ۹۶‬بیــش از ‪۵‬‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫مناســب و شــامل‬ ‫ضریب نفوذ بیش از‬ ‫سراسری گاز متصل‬ ‫وســعتی‬ ‫عالیت ‪ ۶۵۰‬واحد‬ ‫روستای استان با‬ ‫شبکه‬ ‫گذاریدر سطحاستان‪،‬‬ ‫‪۱۳۷۹‬‬ ‫ف‬ ‫نعمت گاز طبیعی برخوردار شدهاند‪ .‬احتساباینمیزانشبکه‬ ‫خـــبر‬ ‫طبیعی از بدو تاســیس‬ ‫درصدی از‬ ‫در شهرکهای‬ ‫استان اردبیل افزود‪ :‬در‬ ‫شــبکه توزیع گاز‬ ‫سیار به روستاهای‬ ‫مدیرعامل این شرکت گاز‬ ‫تولیدی‬ ‫روستای میــزان‬ ‫‪ ۸۹۰‬کیلومتر رسید‬ ‫کمک به ابرسانی‬ ‫گازرسانی به ‪۱۲۱‬‬ ‫بیش از نه هزار و‬ ‫استان برای‬ ‫ـزود امیدواریم با‬ ‫صنعتی اردبیل‬ ‫حاضر پروژههای‬ ‫تابهحال به‬ ‫ـت ابرســانی بــه‬ ‫تاکیــد کــرد و افـ‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۰‬کیلومتر‬ ‫حال‬ ‫که با بهرهمندی‬ ‫ـده اســت‪ .‬اوضعیـ‬ ‫دارای تنــش ابــی‬ ‫مقدار بیش از دو‬ ‫دست اقدام است‬ ‫حضرت عباس (ع)‬ ‫تابعــه ابالغشـ‬ ‫نفوذ کــه از ایــن‬ ‫روستاهای دارای‬ ‫استان نیز در‬ ‫بیش از هفت هزار و‬ ‫سازندگی و سپاس‬ ‫شــرکت‬ ‫فاضالب ضمن ارائه‬ ‫اقدامات انجامشــده در‬ ‫طبیعی میــزان ضریب‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫کمک بسیج‬ ‫گذاری در شــهرها و‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫مناطقوروستاها‬ ‫ابی روستاها و‬ ‫این روســتاها از گاز‬ ‫را تشــریح نموده‬ ‫رسید‪ .‬شــبکه‬ ‫کمترینمشکلبه‬ ‫روســتاهای ســطح‬ ‫صنعتــی اســتان‬ ‫جلسهای جلسه‬ ‫برای گذر از تنش‬ ‫ـوزه خدمت خود‬ ‫‪ ۹۸‬درصد خواهد‬ ‫استانبتوانیمبا‬ ‫گذاری در‬ ‫شــهرکهای‬ ‫ستادپایشتنشابی‪،‬‬ ‫اقدامات انجامشده‬ ‫تانکرهای ابرســانی سیار‬ ‫تنــش ابی را حـ‬ ‫طبیعی به بیش از‬ ‫تنش ابــی در این‬ ‫استان در ‪ ۴۸‬کیلومتر شــبکه اسماعیلی شبکهگذاری‬ ‫شرکت گزارشی از‬ ‫بیش از ‪ ۶۵۰‬واحد‬ ‫بهدنبالتشکیل‬ ‫دیزلژنراتور‪،‬مانور‬ ‫گاز‬ ‫شــکل کمابی با‬ ‫ـی بــرای کاهــش‬ ‫فعالیت شرکت گاز‬ ‫اردبیل گفت‪:‬‬ ‫گفت‪:‬برگزاریمانور‬ ‫سلطانیمدیرعامل‬ ‫اجراشــده است‪.‬‬ ‫اب و دارای م‬ ‫قطعیبرقراعاملی‬ ‫و برنامههــای اتـ‬ ‫اسماعیلی در ادامه‬ ‫توصیف اســتان‬ ‫تابستان‪۱۴۰۰‬‬ ‫همینمنظورباحضور‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫صعبالعبــور را بســیار‬ ‫ـطح شــهرکهای‬ ‫رسانی کنیم‪.‬سلطانی‬ ‫روستاهایمواجههبا‬ ‫ها‬ ‫چشمگیر‬ ‫بارش‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫س‬ ‫تولیــدی در‬ ‫عــی در مناطــق‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫بارندگیدر خدمات‬ ‫رسانی‪،‬شناسایی‬ ‫گازرسانیبهصنایعرانیز‬ ‫اب عنوان نمود و‬ ‫روســتاها را ارائه‬ ‫واحد گاز طبی‬ ‫تانکرهایاب‬ ‫شــد‪ .‬با توجه به‬ ‫در مناطق جنوبی‬ ‫ـدن مردم با قطع‬ ‫ـتان اردبیــل دارای‬ ‫بااشارهبه کاهش‬ ‫مردمی از سامانه ‪ ۱۲۲‬و‬ ‫حوزه‬ ‫اکنون تعداد‪۱۵۰۸‬‬ ‫ابی در کشور‪،‬‬ ‫برگزار‬ ‫توصیف نمود و گفت‪:‬‬ ‫برای مواجهشـ‬ ‫صنعتــی اسـ‬ ‫فاضالباستاناردبیل‬ ‫با قطع اب و برق‬ ‫رصد تماسهای‬ ‫و ابراز داشت‪ :‬هم‬ ‫چندینروستادر استان‬ ‫نعمت دشوار‬ ‫بــودن منطقــه و‬ ‫سال ابی جاری و احتمال بروز تنش مهندسی تنش ابی‪،‬‬ ‫برای مواجه نشدن‬ ‫ممکن است برخی‬ ‫شهرستانهاتاپایان‬ ‫نمود‬ ‫در سطح استان از‬ ‫جاریاظهار داشت‪:‬‬ ‫ـطه کوهســتانی‬ ‫در‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫هســتند هرچند‬ ‫همکاراندرستادو‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫ـرق را مدیریت کنند‬ ‫اســتان بهواسـ‬ ‫صنعتی عمده و جزء‬ ‫صورت سالابی‬ ‫که برای تکتک‬ ‫پروانه بهرهبرداری‬ ‫برقراریکشیک‬ ‫علیرضانعمتسلطانی‬ ‫گاز طبیعیبعضا‬ ‫راکــد و یــا نیمــه‬ ‫ـتی مصــرف اب و بـ‬ ‫اقدام مهم عالوه‬ ‫ابی مواجه هستند‬ ‫که در این شرکت‬ ‫ـهای اضطراری با‬ ‫روستاهاشبکهگذاری‬ ‫یــدی بهصــورت‬ ‫مــردم بایسـ‬ ‫برخوردارند که این‬ ‫اختالل در تولید برق و‬ ‫از اقداماتی است‬ ‫اردبیل با تنش‬ ‫ـتان اردبیل جلسـ‬ ‫ـن واحدهــای تول‬ ‫صنایع؛ پراکندگی‬ ‫ـانی تعریفشده‬ ‫ـت که هــم هزینه‬ ‫گاز طبیعی‬ ‫ــر‪ ،‬محمد اهلی‬ ‫استان‪ ،‬تابستان‬ ‫اب منجر به ایجاد‬ ‫سلطانیضمنتشریح‬ ‫اب و فاضالب اسـ‬ ‫از ایـ‬ ‫پروژههای ابرسـ‬ ‫انرژیپاکتوسط‬ ‫ـزارش ســاواالن خب‬ ‫هایی همــراه اسـ‬ ‫امادگی زیرا کمبود‬ ‫شرکت توزیع برق‬ ‫است‪.‬علیرضانعمت‬ ‫خواهدشدوقطعبرق‬ ‫این روســتاهای‬ ‫سهولتدسترسیبه‬ ‫بــا دشــواری‬ ‫ـال باشــند‪ .‬به گـ‬ ‫قدیمی مدیرعامل‬ ‫حــت تاثیــر قرار‬ ‫تخصیص اعتبــارات با‬ ‫منعقدشــده بــا‬ ‫پیرجاهد پذیرفته‬ ‫هدف از برگزاری این‬ ‫قطعبرقمشترکین‬ ‫فسیلی نیز بهعنوان‬ ‫بر‬ ‫فعـ‬ ‫حضور‬ ‫ـرای پروژههــا را ت‬ ‫ـوع ‪ ۱۳۰۰‬قــرارداد‬ ‫ـت که در صورت‬ ‫سرعت درنتیجه‬ ‫مانورهای دیزل ژنراتور‪،‬‬ ‫مدیریت بحــران‪،‬‬ ‫مشترکین را با اختالل و‬ ‫جایگزینی ســوختهای‬ ‫و همزمــان اجـ‬ ‫ـار کــرد‪ :‬از مجمـ‬ ‫اسـ‬ ‫هــی پور مدیــرکل‬ ‫برخی نقاط بهمنظور‬ ‫ابفا شهرستانها به‬ ‫واحد تولیدی موفق‬ ‫معاون برگزاری‬ ‫نیز ابرسانی به‬ ‫محیطی تلقی میگردد‪.‬‬ ‫اظهـ‬ ‫با‬ ‫عبدال‬ ‫وضعیت دیزل ژنراتورها برای تامین همکاران در ستاد و امور‬ ‫تمام تاسیســات‬ ‫تاکنون‪ ،‬بیش از ‪۶۵۰‬‬ ‫ـد بهنحویکــه در‬ ‫سیدحجتهاشمی‬ ‫اقدامات زیست‬ ‫مانورها بررسی‬ ‫ونقل میدهـ‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫بسیجسازندگی‪،‬‬ ‫ضرورت همکاری‬ ‫چهارپایان نیز کمک‬ ‫ذیصالح شدهاند و‬ ‫یکی از‬ ‫برق عنــوان نمود و‬ ‫مواجهخواهدنمود‪.‬‬ ‫در صنعت حمل‬ ‫مسئول‬ ‫عباس(ع)‪،‬یعقوب‬ ‫او همچنین‬ ‫جایی لولههای گاز از‬ ‫برداری از مراجع‬ ‫ـات در مواقع قطع‬ ‫بسیج قطعی‬ ‫نقش گاز طبیعــی‬ ‫تیپسپاهحضرت‬ ‫اخذ پروانه بهره‬ ‫طبیعی با جابه‬ ‫بــرق تاسیسـ‬ ‫مسائل شبکهگذاری در‬ ‫برداری از دیزل اجرا میگردند‪ .‬بخصوص ظرفیت سپاه و‬ ‫طرح صنعتی خود‬ ‫او بــه‬ ‫هماهنگکننده‬ ‫به‬ ‫استانداریاردبیل‪،‬اکبری‬ ‫گفت‪ :‬جایگزینی گاز‬ ‫دستورالعمل بهره‬ ‫نیز در حال اجرای‬ ‫ایم ولی با همه این‬ ‫ارگانها‪ ،‬نهادها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫مدیرامور روستایی‬ ‫مابقی قراردادها‬ ‫نیــز گریزی زد و‬ ‫ونقل نیز گرفته‬ ‫جدیتمسئولین‬ ‫گذاریهای انجامشده‬ ‫فاضالب شهرســتانهای‬ ‫هاشمی‬ ‫ابدر محلدفتر‬ ‫در صنعت حمل‬ ‫کماکانباهمتو‬ ‫ـرمایه‬ ‫و‬ ‫ـند‪ .‬اهلی میزان سـ‬ ‫اب‬ ‫معاونتبهرهبرداری‬ ‫سوختهای فسیلی‬ ‫ژنراتورهــا به امورات‬ ‫سطحاستان‬ ‫انجام است و در‬ ‫صنعتی استان را‬ ‫میباشـ‬ ‫به رشــدی مواجه‬ ‫فردسرپرست‬ ‫برگزار کرد‪ .‬در ابتدای‬ ‫بهسرعت در حال‬ ‫خصوصی در شهرکهای‬ ‫های اخیر با روند رو‬ ‫و پیمانکاران‬ ‫ـرکت ابفا اســتان‬ ‫توسط بخش‬ ‫گازرسانی به ‪ ۱۱۰‬روستای‬ ‫طی ســال‬ ‫افزود‪ :‬البته اگر این‬ ‫ـرکت گاز اســتان با‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫میلیارد ریال برشمرد و‬ ‫ای نزدیک شاهد‬ ‫در این حوزه نیز شـ‬ ‫خـــبر‬ ‫موجود اینده‬ ‫‪۱۸۰۰۰‬‬ ‫مسئول در ادامه‬ ‫ـه‬ ‫روز محاسبه کنیم‬ ‫بــوده کـ‬ ‫بیش از‬ ‫جایگاههــای ‪CNG‬‬ ‫خواهیم بود‪ .‬این مقام‬ ‫گذاریها را به قیمت‬ ‫ــه خدمــات بــه‬ ‫اکنون دیگر نیز‬ ‫حجم از سرمایه‬ ‫موثری در توسعه‬ ‫جاری تاکنون بیش از‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ارائ‬ ‫نموده است و هم‬ ‫بانوان نقش بسیار‬ ‫ــن ارقام خواهد‬ ‫ـد‪ :‬از ابتدای ســال‬ ‫عملکرد موفقی را ثبت‬ ‫بســیار فراتر از ای‬ ‫همچنین بابیان اینکه‬ ‫ـت میافزایـ‬ ‫ارائه خدمات بهتر‬ ‫در سطحاستانبه‬ ‫اردبیلخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫اعداد‬ ‫ـطح اســتان از نعمـ‬ ‫اردبیل‬ ‫نظر داریم جهت‬ ‫جدید گاز طبیعی‬ ‫هایصنعتیاستان‬ ‫ـگاه ‪ CNG‬در سـ‬ ‫‪ ۸۰۰‬مشترک‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ـوان را در زرناس در‬ ‫شرکتشهرک‬ ‫طبیعیاضافهشدهاند‬ ‫‪ ۶۵۰‬طرح صنعتی‬ ‫‪ ۶۹‬جایـ‬ ‫این مقام مسئول‬ ‫زیرساختها‬ ‫ـوص بانـ‬ ‫تولیدی‪ ،‬بیش از‬ ‫مصرفکنندگان گاز‬ ‫بهرهمند هســتند‪.‬‬ ‫عالوه بر واحدهای‬ ‫کیفیت جمع‬ ‫ـوان اردبیــل دومیــن پارک مخصـ امکانات کامل ورزشــی‪،‬‬ ‫گاز طبیعی‬ ‫مشترک جذبشده در‬ ‫که این طرحها از‬ ‫ناشایست در جهت‬ ‫بــه بانـ‬ ‫ارائــه خدمــات بــا‬ ‫صنعتی وجود دارند‬ ‫احتساب این میزان‬ ‫احداث کنیم و در کنار‬ ‫ـهیل و تســریع در‬ ‫برخی رفتارهای‬ ‫نیز در شهرکهای‬ ‫ـودک و خانه مادر و‬ ‫برشمرد که با‬ ‫مشترکین گاز طبیعی‬ ‫تا مرحله احداث‬ ‫مســاحت ‪ ۵‬هکتار‬ ‫اردبیل با انتقاد از‬ ‫تسـ‬ ‫شــهرداریها را بهطــرف‬ ‫گاز استان‬ ‫ـت بانوان‪ ،‬مهدکـ‬ ‫قرارداد و دریافت زمین‬ ‫ســتان‪ ،‬تعداد کل‬ ‫شهردار‬ ‫های ارائــه هنر دسـ‬ ‫شــهرداریها افــزود‪:‬‬ ‫مطلوب را جزو اهداف شرکت الکترونیک و ســطح ا‬ ‫کرد‪ :‬نیاز اســت‬ ‫مرحله انعقاد‬ ‫تابهحال به بیش‬ ‫صورت اجرای این‬ ‫فروشــگاه‬ ‫شهرخوان‪ ،‬حمید‬ ‫لطفاللهیان تصریح‬ ‫گیــری از برخــی‬ ‫اردبیل از بدو تاســیس‬ ‫میباشــند که در‬ ‫راستای توسعه دولت‬ ‫نکنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫باج‬ ‫راهاندازی کنیــم‪.‬‬ ‫ساختمان متفاوت‬ ‫اکثریت اســتان‬ ‫ـهر توسعه یابد و‬ ‫و گفت‪ :‬در‬ ‫این تعداد بیش‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫پوپولیســتی ترغیب‬ ‫کــودک هــم‬ ‫ـبان) بابیــان اینکــه‬ ‫ــته باشــیم تا شـ‬ ‫کیفیت در حال حاضر‬ ‫مشترک رسید که از‬ ‫افزایش اشتغال در‬ ‫رفتارهای‬ ‫به پروژهها داش‬ ‫ـوان رســانهای (رسـ‬ ‫میز از ‪ ۵۱۱‬هزار‬ ‫ارائه خدمات با‬ ‫طرحها‪ ،‬امکان‬ ‫منصفانه در راستای‬ ‫شهرها و بیش از‬ ‫ـود دارد‪ .‬اهلی از‬ ‫نگاه کارشناســانه‬ ‫ـان در جمــع بانـ‬ ‫مشــترکین از طریق‬ ‫ترغیب نکنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫مشترک در سطح‬ ‫کارشناسی و نقد‬ ‫ظرفیت کنونی وجـ‬ ‫لطفاللهیـ‬ ‫ـات ارائهشــده بــه‬ ‫از ‪ ۳۷۴‬هزار‬ ‫متخصصان با نظر‬ ‫رفتارهای پوپولیستی‬ ‫ــتان بــه دو برابر‬ ‫روستاهای استان از‬ ‫صنعتی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫خد‬ ‫ـان‬ ‫داریم‬ ‫س‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫در کوتاهتریــن زم‬ ‫ا‬ ‫جنبه نمایشی دارد‬ ‫شهرداریها را بهطرف‬ ‫گذاری در شــهرک‬ ‫خدمات انتظار‬ ‫مشترک در سطح‬ ‫ـت الکترونیکــی و‬ ‫ما را یاری کنند‪.‬‬ ‫میل به ســرمایه‬ ‫خدمات زودگذر که‬ ‫مردم است و انجام‬ ‫نمایش ‪ ۱۳۷‬هزار‬ ‫اعطای مشــوقات‬ ‫اهداف شهرداری‬ ‫افزایش‬ ‫خدمـ‬ ‫شهرداریها باید از‬ ‫بهرهمندشدهاند‪.‬‬ ‫جملهمیتوانبه‬ ‫ـزود‪ :‬با توجه به‬ ‫زیرســاختی بپردازند چراکه توســعه شهرداری و منابع شهرداری متعلق به تاثیرگذار اســت‪ .‬شهردار‬ ‫نعمت گازطبیعی‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫ارائهاست کهاز ان‬ ‫ـتان خبــر داد و افـ‬ ‫ـتان اردبیــل یاداور‬ ‫حضورمتقاضیان‬ ‫قابل‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫ـت پرداختهــا‪،‬‬ ‫زندگی شــهروندان‬ ‫اسـ‬ ‫خواهد پذیرفــت‪ .‬او‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اسـ‬ ‫افزایشروزافزون‬ ‫ـوض‪ ،‬نمایــش لیسـ‬ ‫در ارتقاء کیفیت‬ ‫پرهیز کنند و به زیرســاختی و مهم صــورت‬ ‫سرمایهگذاری‪،‬شاهد‬ ‫جمعیت شهری‬ ‫لیســت قبـ‬ ‫نحویکهبرایاولینبار‬ ‫ـد زیرا قطعا‬ ‫اصالح شماره موبایل‪،‬‬ ‫نفوذ گاز طبیعی در‬ ‫ـهر بــا خدمــات‬ ‫خدمات کیفی باشـ‬ ‫صنعتیهستیمبه‬ ‫کارکرد‪ ،‬تغییر نام‪،‬‬ ‫شـ‬ ‫شد‪ :‬ضریب‬ ‫باید رســیدن به‬ ‫در شهرکهای‬ ‫ــتایی ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫ـهرکهای صنعتی‬ ‫اعالم‬ ‫قبض‪ ،‬درخواســت‬ ‫اهداف شــهرداری‬ ‫در جمعیــت روس‬ ‫ــیس شــرکت شـ‬ ‫ـی‪ ،‬اصالح مبلغ‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد و‬ ‫طول دوران تاس‬ ‫درج کــد ملـ‬ ‫نیز با بهرهبــرداری‬ ‫هکتار زمین صنعتی‬ ‫ـود‪ .‬مدیرعامل این‬ ‫خـــبر‬ ‫در‬ ‫پایان ســال جــاری‬ ‫واگذاری بیــش از ‪۶۷‬‬ ‫ـور و … اشــاره نمـ‬ ‫که اســت و تا‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫تســت کنتـ‬ ‫موفــق بــه‬ ‫گذاران در ســال‬ ‫با اعالم این نکته‬ ‫قــرارداد بــه ســرمایه‬ ‫ســتای دیگر همه‬ ‫ساختن مردم از نحوه‬ ‫گاز اســتان اردبیل‬ ‫استان از ‪ ۱۱۰‬رو‬ ‫در قالــب ‪۱۸۸‬‬ ‫درامدهای نفتی دارد‪ .‬اگاه‬ ‫بهرهمند خواهند‬ ‫ـهرکهای صنعتی‬ ‫شــرکت‬ ‫گازرسانی در ســطح‬ ‫مــت گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شـ‬ ‫دستگاه مالیاتی را بیشتر‬ ‫کاهش وابستگی به‬ ‫خانــوار از نع‬ ‫ــعه شــبکههای‬ ‫‪ ۹۹‬شــدیم‪.‬‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫اعتماد جامعه به‬ ‫توس‬ ‫ارتقاء سطح کیفی‬ ‫ـان اینکــه بیــش‬ ‫درامدهای مالیاتی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫رو به اتمام است‪،‬‬ ‫ـتان اردبیــل بابیـ‬ ‫مصرف‬ ‫ارتقای خدمات و رفاه‬ ‫ـرکت گاز شد‪.‬‬ ‫هماکنون‬ ‫استان اردبیل در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـزو برنامههــای شـ‬ ‫متوسط‬ ‫از‬ ‫فرهنگ مالیاتی‬ ‫اگاه شدن مردم‬ ‫صنعتی کوچک و‬ ‫ـه خدمــات را جـ‬ ‫فرهنگ مالیاتی نقش‬ ‫درامدهای مالیاتی‪ ،‬رشد‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫واحدهای‬ ‫افزود‪ :‬بهمنظور رشد‬ ‫ارائـ‬ ‫ـتان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫ابادانی‪ ،‬توسط‬ ‫ســبب میشــود‪.‬‬ ‫صنعتی قرار دارند‪،‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اسـ‬ ‫بهداشت و‬ ‫داوطلبانه مالیات را‬ ‫شهرکهای‬ ‫ــوقهایی برای‬ ‫درامدهایمالیاتیدارد‪.‬‬ ‫روزافزون پرداخت‬ ‫ایجاد اشــتغال‪ ،‬مش‬ ‫مالیاتی را خدمت‬ ‫و مشــارکت‬ ‫اردبیل‪،‬باصدور پیامی‬ ‫انکارناپذیریدر افزایش‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫اغاز هفته فرهنگ‬ ‫صنعتی ارائه میشــود‬ ‫تیر‪ ،‬روز مالیات و‬ ‫امور مالیاتیاستان‬ ‫تبریکوتهنیتعرض‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫گذاری در شــهرکهای‬ ‫اینجانب ‪۱۶‬‬ ‫قلیزادهمدیرکل‬ ‫کرد‪:‬ترویجفرهنگ‬ ‫شریفاستاناردبیل‬ ‫ـرایط واگذاری حق‬ ‫ســرمایه‬ ‫ابراهیم‬ ‫گفتوخاطرنشان‬ ‫همکارانومردم‬ ‫صنفی و رسانههای‬ ‫تا با تســهیل شـ‬ ‫مالیاتیراتبریک‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫مسئوالن‪،‬‬ ‫کاهش وابستگی به‬ ‫تالش میشــود‬ ‫اتحادیهها‪ ،‬مجامع‬ ‫ـرمایهگذاران در‬ ‫هفتهفرهنگ‬ ‫و‬ ‫درامدهای مالیاتی و‬ ‫فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫زمینــه حضــور سـ‬ ‫پرداختمالیات‪،‬‬ ‫مالیات در افزایش‬ ‫بهرهبــرداری زمیــن‪،‬‬ ‫نموده و از‬ ‫حماسهاقتصادی‬ ‫ـرکت شــهرکهای‬ ‫پرداخت‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫سببمشارکتدر‬ ‫ـود‪ .‬مدیرعامل شـ‬ ‫محترم اداره کل امور‬ ‫نقشاساسیدارد‪.‬‬ ‫ارتباطجمعیبه‬ ‫ترین‪ ،‬ســالمترین و‬ ‫ســتان فراهم شـ‬ ‫همچنین از کارکنان‬ ‫درامدهاینفتی‬ ‫تکمیل زیرساختها‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫ا‬ ‫مالیات مطمئن‬ ‫و قدردانی رادارم‪.‬‬ ‫صادقانه ان عزیزان‬ ‫اردبیل همچنین از‬ ‫پیام امده اســت‪:‬‬ ‫مالیاتی کمال تشکر‬ ‫که با برنامهریزی‬ ‫تالشها و خدمات‬ ‫صنعتی استان‬ ‫ـای تولیــدی در‬ ‫در متن این‬ ‫اندومودیانمحترم‬ ‫به شمار میرود‬ ‫اردبیل بهواسطه‬ ‫یــت از واحدهـ‬ ‫اهداف سازمان‪،‬‬ ‫تامین مالی دولت‬ ‫نقشافرینبوده‬ ‫نمودند مالیاتی استان‬ ‫مــه رونــد حما‬ ‫جهت دستیابی به‬ ‫پایدار کشور‪ ،‬مقاومسازی مسئولیتخطیربهخوبی‬ ‫پایدارترین منبع‬ ‫داد‪ .‬اهلــی اظهــار‬ ‫و ادا‬ ‫به اهدافش یاری‬ ‫شیوع کرونا و در‬ ‫توسعه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫در‬ ‫ـتان‬ ‫رسیدن‬ ‫مطلوبی‬ ‫های صنعتــی اسـ‬ ‫ـت‪ .‬در روزهای اوج‬ ‫داوطلبانه‪ ،‬سازمان را در‬ ‫اجتماعی‪،‬توزیع‬ ‫صحیح میتواند اثرات‬ ‫جدی این شرکت‬ ‫شــهرک‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بوده اسـ‬ ‫رفعنابرابریهای‬ ‫نیز با تمکین‬ ‫سپاسگزاریمیکنیم‪.‬‬ ‫برنامههای مهم و‬ ‫درصدی مالیات در‬ ‫تهدیدهایخارجی‪،‬‬ ‫مالیاتی و صمیمانه‬ ‫و تامین امنیت‪،‬‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از‬ ‫ـه ان تحقــق ‪۱۰۷‬‬ ‫تولید و حمایت‬ ‫اقتصاددر برابر‬ ‫افزایش رفــاه و ابادانی‬ ‫بردن درامدهای‬ ‫کــه نتیجـ‬ ‫تولید‪ ،‬رفع موانع‬ ‫انکارناپذیری در باال‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫جام‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫ـتا کارشناســان و‬ ‫عادالنــه ثــروت‬ ‫امیدواریم با حمایت‬ ‫در سال‬ ‫فرهنگ مالیاتی نقش‬ ‫باشــد‪ .‬در این راسـ‬ ‫صنعتی اســت که‬ ‫ـت و درمان داشــته‬ ‫ـی جهادی در این‬ ‫از واحدهای‬ ‫هدف مهم دست‬ ‫بهداشـ‬ ‫باارادهای قوی و تالشـ‬ ‫کشــوری به این‬ ‫امور مالیاتی کشــور‬ ‫مدیران اســتانی و‬ ‫ســازمان‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪03‬‬ ‫با کسب اکثریت ارا‬ ‫حسن روحانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سیستان‬ ‫در روزهای قرمز کرونایی‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫تاکیددوبارهسعیداذری‬ ‫برماندنسرمربیفوالد‬ ‫دلیلیبرایجدایی‬ ‫نکونامنمی بینم‬ ‫وضعیت استان سیستان و بلوچستان در هفته های اخیر به دلیل افزایش شدید امار ابتال به کرونا قرمز‬ ‫شده است‪ .‬سویه جدید این ویروس که به نام دلتا شناخت ه می شوند‪ ،‬به دلیل قدرت سرایت باال در حال‬ ‫تبدیل به سویه غالب در این استان است‪.‬‬ ‫روستای استان از‬ ‫مندی بیش از هزار‬ ‫بهره‬ ‫عمتگازطبیعی‬ ‫ن‬ ‫نشابیدر استان‬ ‫کیلستادپایشت‬ ‫تش‬ ‫ماتزودگذر باجنبه‬ ‫داریهااز ارائهخد‬ ‫شهر‬ ‫نمایشیپرهیز کنند‬ ‫اتیدر توسعه کشور‬ ‫پذیرفرهنگمالی‬ ‫کارنا‬ ‫نقشان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫شهردار ی ها از ارائه‬ ‫خدمات زودگذر با جنبه‬ ‫نمایشی پرهیز کنند‬ ‫در چنــد هفتــه اینــده دولــت جدید بــه طور رســمی کار‬ ‫خود را اغاز می‪.‬کند؛ طبق سنتی مرسوم‪ ،‬دولت های جدید‬ ‫در اغاز فعالیت خود پذیرای پیشــنهادها و درخواست های‬ ‫شهــای مختلــف صنفــی و تخصصی کشــور‬ ‫متنوعــی از بخ ‬ ‫هســتند‪ .‬به گزارش ایرناپالس‪ ،‬در همین رابطه بســیاری از‬ ‫کارشناســان و صاحب نظران‪ ،‬نظرهــا و راهکارهای اجرایی‬ ‫خــود را بــه رئیس‪.‬جمهــوری منتخــب و کابینــه او منتقــل‬ ‫می کننــد تــا از ایــن طریق برخی مشــکالت مبتال به جامعه‬ ‫را به اطالع تیم جدید اجرایی کشــور رســانده و راهگشــای‬ ‫حل انها یاشند‪.‬‬ ‫ای ـت اهلل ابراهیــم رئیســی در نشســت خبــری خــود از‬ ‫راه انــدازی چنــد ســامانه از جملــه ســامانه ای بــرای ثبــت و‬ ‫دریافــت اید ههــای مــردم خبــر داد؛ از انجــا کــه موضــوع‬ ‫«سالمت روان» یکی از مهمترین و فوری ترین نیازهای احاد‬ ‫جامع ­ه هشــتاد و چند میلیونی کشــور اســت‪ ،‬درخواست از‬ ‫رئیس جمهــوری منتخــب و تیــم کارشناســی همــراه او برای‬ ‫توجــه فــوری و اورژانســی بــه این موضــوع‪ ،‬زمین هســاز اغاز‬ ‫حرکتی ماندگار در حوزه ســامت و بهداشــت روان خواهد‬ ‫بود که در این شرایط‪ ،‬سخت به ان نیازمندیم‪.‬‬ ‫مهــای‬ ‫نکــه در ســه ســال اخیــر تحری ‬ ‫واقعیــت ای ‬ ‫ناجوانمردانه امریکا و فشارهای اقتصادی شدید‪ ،‬معیشت‬ ‫مردم عادی کشــور را با مضایق و تنگناهایی جدی مواجه‬ ‫کــرده اســت؛ گســترش گرانی و تــورم و تالطمــات بازارهای‬ ‫مالــی و پولی‪ ،‬در کنار فشــارهای جدی اقتصــادی در حوزه‬ ‫نهــای عظیمــی بــه‬ ‫تهــای شــغلی‪ ،‬باعــث زیا ‬ ‫کار و فرص ‬ ‫اســایش روانــی خانوارهــا شــده و دغدغــه تامیــن مایحتاج‬ ‫درخواستاز رئیس جمهوریمنتخب؛‬ ‫توجه ویژه به «سالمت روان» جامعه‬ ‫اولیه زندگی پررنگ تر از هر زمان دیگری شده است‪.‬‬ ‫در کنــار «جنــگ اقتصــادی»‪ ،‬موضــوع پدیــده کرونــا و‬ ‫پیامدهای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و روان شناختی ان نیز مزید‬ ‫بر علت شده و شرایط ویژه ای را افریده است‪.‬‬ ‫همه گیــری کرونــا در کنار پیامدهای شــغلی‪ ،‬هزینه های‬ ‫تهــای‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و محدودی ‬ ‫ارتباطــات فــردی و اجتماعی‪ ،‬باعث ایجاد وضعیتی شــده‬ ‫که اثار روانی منفی ان به شکلی گسترده در حال مشاهده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪ -‬مناقصه دو مرحله ای شماره ‪99/429‬م م ت‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع‪ :‬احداث خطوط لوله جریانی و تاسیسات سطح االرضی چاههای شماره ‪ 32‬تا ‪ 36‬منطقه نفتی دارخوین (به روش ‪)EPC‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار)در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق شرکت های واجد صالحیت داخلی (پیمانکار) تامین نماید‪.‬‬ ‫شرکت نفت و گاز اروندان لطف ًا جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی حضور در این مناقصه به وب سایت شرکت نفت و گاز اروندان به ادرس ‪ AOGC.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫در صورت نیاز با شماره تلفن کمیسیون مناقصات ‪ 021-88724256‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1161732 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان‬ ‫گسترش خشــونت های فردی و خانوادگی‪ ،‬کودک ازاری‬ ‫فهــای خانوادگــی و جهــش‬ ‫و همســرازای‪ ،‬رشــد اختال ‬ ‫درخواســت طالق و جدایی‪ ،‬تنها بخشــی از این اثار منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫قرنطینــه هــای رســمی و غیررســمی در ‪ ۱۶‬ماه گذشــته‪،‬‬ ‫باعــث تنهایــی و کاهــش مراوداتــی شــده که پایــه و بنیان‬ ‫ســامت روان مــردم را هــدف گرفته اســت‪.‬انچه امروزه با‬ ‫تصریح کارشناســان اگاه در زمینه اســیب به خود و دیگری‬ ‫یشــود بر کســی پوشیده نیســت؛ بر این سیاهه‬ ‫مشــاهده م ‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫می توان احساس اضطراب مداوم ناشی از ابتال به بیماری و‬ ‫احیانا مرگ‪ ،‬افسردگی های طوالنی‪ ،‬اضطراب های مداوم‪،‬‬ ‫هراس های جدی‪ ،‬رعایت فاصله گذاری فردی و اجتماعی‪،‬‬ ‫شنیدن روزانه اخبار استرس زا و ناراحت کننده مرگ و بیماری‬ ‫از رسانه ها و مسائلی از این دست را افزود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر خانه نشینی های اجباری در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫باعث تولید کشــمکش های زیان باری در خانواده ها شــده؛‬ ‫تنش هایــی کــه محصول فضای بســته و اجبــاری ماندن در‬ ‫خانه است همگی در فقدان ارتباط و تعامل درست وجه‬ ‫دیگری از پیامدهای همه گیری کرونا را باعث شده است‪.‬‬ ‫مدرســه و دانشــگاه مجــازی و دوری دانش امــوزان و‬ ‫طهــای بــاز و محرومیــت از تعامــات‬ ‫دانشــجویان از محی ‬ ‫دوســتانه بــا همســاالن نیــز بخش مهــم دیگــری از عواملی‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی (نوبت دوم)‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اردبیل‬ ‫در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شــماره ‪ 1308۹0‬مورخه ‪ 83/11/17‬مجلس شورای اسالمی و‬ ‫تصویب نامه شماره ‪ 674۹0‬مورخه ‪ 83/11/26‬ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و دیگر ائین نامه ها‬ ‫و بخشنامه های مرتبط‪ ،‬این شرکت در نظر دارد انجام پروژه ای با مشخصات کلی ذیل را به مناقصه بگذارد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع ارزیابی‬ ‫محل اجرای پروژه (شهرستان)‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫شماره ارزیابی‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید پرکلرین برای‬ ‫امورات‬ ‫اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین‪ ،‬سرعین‪ ،‬خلخال‪ ،‬کوثر‪،‬‬ ‫مشکین شهر‪ ،‬گرمی‪ ،‬بیله سوار‪ ،‬پارس اباد‪،‬‬ ‫اصالندوز‬ ‫‪22300000000‬‬ ‫‪/1400/14/1‬م‬ ‫کارفرما و دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان اردبیل‬ ‫لذا از کلیه تولید کنندگان و فروشــندگان صالحیتــدار برای انجام مناقصه یک مرحله ای فــوق دعوت می گردد تا جهت‬ ‫دریافت اســناد‪ ،‬حداکثر تا ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/04/22‬به نشــانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫(‪ )www.setadiran.ir‬مراجعه نموده و مدارک خود را حداکثر تا ســاعت ‪ 13‬روز ســه شنبه مورخه ‪ 1400/05/05‬در‬ ‫سامانه بارگذاری نمایند ‪ .‬پیشنهادهای واصله در ساعت ‪ ۹‬صبح روز چهار شنبه مورخه ‪ 1400/05/06‬در کمیسیون معامالت‬ ‫کارفرما مفتوح و بررسی می شود‪ .‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی کارفرما مراجعه نموده و یا با شماره‬ ‫تلفن های ‪(045- 33710848‬امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اردبیل‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نفس تاالب ها‬ ‫به شماره افتاد‬ ‫است که باعث افزایش ضربه پذیری جان و روان میلیون ها‬ ‫نفر شده و باری اضافی بر دوش پدران و مادرانی قرار داده‬ ‫که از مدتها پیش درگیر تحریم اقتصادی و سختی معیشت‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫در همــه مکاتــب روان شناســی‪ ،‬تفریــح و گــذران وقت‬ ‫در محیط هــای طبیعــی‪ ،‬مســافرت ها و گردشــگری ها‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی در بازپــروری روانــی و بازیابی تــوان فکری و‬ ‫روانــی اقشــار مختلف دارد کــه متاســفانه در ماه های اخیر‬ ‫بــا محدودیت های کرونایــی مواجــه بوده اند‪.‬این موضوع‬ ‫عــاوه بــر پیامدهــای منفی بــر اشــتغال صدها هــزار فعال‬ ‫گردشــگری و مســافرتی‪ ،‬استانه تحمل جامعه را به گونه ای‬ ‫نگران کننــده کاهــش داده کــه در برخــی کنش های جمعی‬ ‫جدید قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫«اگهی مناقصه عمومی شماره ‪» 1400 / 1005‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشهر ( سهامی خاص)‬ ‫گروه قرار دادها‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫‪08‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫طالبان به دنبال‬ ‫پوست اندازی است‬ ‫رئیس اسبق ستاد افغانستان وزارت امور خار با بیان‬ ‫اینکــه طالبان به دنبــال پوس ـت اندازی و تغییر رویکرد‬ ‫یتــوان گفت این‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بااین حال نم ‬ ‫رویکــرد به نتیجه رســیده یا اتفاق افتاده اســت چراکه‬ ‫کمــاکان افــراد تندرو در بدنــه طالبان وجــود دارند ولی‬ ‫تســاز این گــروه به دنبال تقویت‬ ‫اکثریــت افراد سیاس ‬ ‫رویکردهای سیاسی هستند‪ .‬به گفته محسن پاک ایین‬ ‫اگــر ایــران با طالبان مذاکره می کند‪ ،‬به معنــای دفاع از‬ ‫تروریســم نیســت‪ .‬ایران از رویکردهای سیاسی طالبان‬ ‫حمایــت کــرده و ان ها از اقدامات خشــن و تروریســتی‬ ‫پرهیــز می دهــد‪ .‬او بــا اشــاره به رویکرد طالبان نســبت‬ ‫به همسایگان افغانستان تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫رویکرد فعلی طالبان نسبت به ایران و سایر همسایگان‬ ‫افغانســتان عــدم خصومــت باشــد و ســعی کنــد بــا‬ ‫تقویت ارتباطات سیاسی با این کشورها و با اعتقاد به‬ ‫تاثیرگذاری ان ها سعی کند رویکرد ستیزه جویانه سابق‬ ‫خــود را نســبت به ان ها کنــار بگذارد‪ .‬پاک اییــن درباره‬ ‫احتمــال تجزیه افغانســتان تصریــح کرد‪ :‬مــن احتمال‬ ‫تجزیه افغانستان را بعید می دانم زیرا تمامی گروه های‬ ‫افغانستانبهدنبالحفظوحدتملیوتمامیتارضی‬ ‫این کشور هستند‪ .‬پراکندگی گروه ها در افغانستان نیز‬ ‫رویکــرد تجزیه را تشــویق نمی کند و بعیــد می دانم در‬ ‫اینده شاهد تجزیه افغانستان باشیم‪ .‬پاک ایین با بیان‬ ‫اینکه دولت و گروه های افغانســتانی نباید به مســائل‬ ‫دیگــری به غیراز مصالح افغانســتان فکر کننــد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ان ها نباید فریب کشورهایی که حامی تروریسم‬ ‫هســتند‪ ،‬بخورند‪ .‬حتما این کشــورها حامــی داعش و‬ ‫دیگــر گرو ههــای تروریســتی بــوده و به دنبال نفــوذ در‬ ‫افغانستان هستند‪ .‬او درباره طرح این مسئله که برخی‬ ‫گفت وگوهــای ایران با طالبــان را تطهیر این گروه تلقی‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬هیچ کسیو کشورینمی تواندطالبانرا‬ ‫تطهیر کند‪ ،‬به جز خود این گروه‪ .‬اگر این گروه بتواند از‬ ‫فعالیت هایتروریستی اشفاصله گرفته‪،‬برایدستیابی‬ ‫بــه امتیــازات سیاســی از اقدامــات نظامی پرهیــز کند و‬ ‫مردم و کشــور افغانستان را قربانی اهداف سیاسی اش‬ ‫نکند‪ ،‬به طور طبیعی با اقبال عمومی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رئیس اسبق ستاد افغانستان وزارت امور خارجه افزود‪:‬‬ ‫اگر بخش هایی از طالبان اهداف سیاسی داشته باشند‬ ‫و خــود را امــاده مذاکــره نشــان دهنــد و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫گروهی دیگر همچنان رویکردهای تروریســتی را ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬این رویکرد و اســتاندارد دوگانه نشــان می دهد‪،‬‬ ‫اینطالبان همانطالبانسابقاست‪.‬‬ ‫تا قبل از استقرار دولت‬ ‫جدید مذاکرات به جایی‬ ‫نمی رسد‬ ‫نویسنده و استاد دانشگاه جورج تاون گفت‪ :‬امریکا‬ ‫نســبت بــه دولت جدیــد ایران هنــوز اطمینان نــدارد و‬ ‫مطمئن نیســت کــه ایا دولت جدید به تعهــدات خود‬ ‫پایبند خواهد ماند؛ بنابراین به احتمال قوی تا اســتقرار‬ ‫دولت جدید مذاکرات به جایی نخواهد رسید‪ .‬به نظر‬ ‫من بعد از ان هم رسیدن به توافق سخت تر خواهد شد‬ ‫چراکهبسیاریاز اصولگرایاناز ابتداهمبابرجاممخالف‬ ‫بودند‪ .‬شیرین هانتر در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫سوال که دور ششم مذاکرات وین برای احیای برجام به‬ ‫پایان رسیده و زمانی برای دور هفتم در نظر گرفته نشده‬ ‫و هیئت های مذاکره کننده در پایتخت ها هستند‪ .‬در این‬ ‫میان تهران از واشنگتن می خواهد که تصمیم سخت را‬ ‫برای حصول توافق اتخاذ کند و واشنگتن هم می گوید‬ ‫تصمیم سخت باید در تهران گرفته شود‪ .‬ارزیابی شما از‬ ‫این تصمیمات سخت و افق پیش روی برجام چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشکل اصلی در مذاکرات این است که از طرفی‬ ‫ایــران می خواهــد که تمام تحریم ها لغو شــود و امریکا‬ ‫تعهــد بدهد کــه تحریم ها دوبــاره برقرار نخواهد شــد‬ ‫اما ایاالت متحده حاضر به لغو همه تحریم ها نیســت‬ ‫و همچنیــن حاضــر بــه دادن تعهــدی برای بازنگشــتن‬ ‫تحریم هانیزنیست‪.‬اوادامهداد‪:‬امریکاهنوز می خواهد‬ ‫مهــا برای تغییــر رفتار منطقه ای ایران اســتفاده‬ ‫از تحری ‬ ‫کند‪ .‬در ضمن با توجه به مشکالتی که تحریم ها برای‬ ‫ایران ایجاد کرده‪ ،‬واشنگتن هنوز امید دارد که فشارهای‬ ‫مردمیمنجربهتغییروضعموجوددرایرانیاخلقتغییر‬ ‫سیاست هایمنطقه ایایرانشود‪.‬امریکانگراناست که‬ ‫اگرتحریم هالغوشوندوایراندرامدبیشتریدریافت کند‬ ‫اقداماتمنطقه ایخودراافزایشخواهددادومشکالتی‬ ‫برای متحدان امریکا ایجاد خواهد کرد‪ .‬استاد دانشگاه‬ ‫جرجتاونهمچنیندر پاسخبهاینسوالمبنیبراین که‬ ‫ایا دور هفتم می تواند دور پایانی باشــد و ایا به توافق‬ ‫نزدیک هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬سرنوشت دور هفتم هنوز روشن‬ ‫نیست؛ازنظرطرف هایاروپاییوامریکاییتغییردولت‬ ‫در ایرانمسئلهراپیچیده تر کردهاست‪.‬امریکانسبتبه‬ ‫دولت جدید ایران هنوز اطمینان ندارد و مطمئن نیست‬ ‫کهایادولتجدیدبهتعهداتخودپایبندخواهدماند؛‬ ‫بنابراینبه احتمال قویتااستقرار دولتجدیدمذاکرات‬ ‫به جایــی نخواهــد رســید‪ .‬بــه نظــر من بعــد از ا نهــم‬ ‫رسیدن به توافق سخت تر خواهد شد چراکه بسیاری از‬ ‫اصولگرایان از ابتدا هم با برجام مخالف بودند‪ .‬هانتر در‬ ‫پاسخ به این سوال که سران چین‪ ،‬فرانسه و المان اخیرا‬ ‫در نشســتی مشترک خواهان تســریع در روند مذاکرات‬ ‫شده اند؛ این تعلل و کندی مذاکرات ناشی از چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصمیم اصلی در این مورد را امریکا بگیرد‪ .‬بدون‬ ‫موافقت امریکا‪ ،‬اروپا و چین کاری را نمی توانند به پیش‬ ‫ببرند؛ان هاتنهامی توانندازامریکابخواهند کهدرمواضع‬ ‫خود تجدیدنظر کند‪ .‬به طورکلی مسئله هسته ای نماد‬ ‫اختالفات امریکا و ایران و دیدگاه های متفاوت ان ها در‬ ‫دربارهمسائلمنطقه ایاست‪.‬مخالفتگروه هایبانفوذ‬ ‫ایران و همچنین مخالفت با هرگونه تعامل با امریکا در‬ ‫ایران هم کار را برای حل مشــکالت و مســئله هسته ای‬ ‫سخت کردهاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫حسنروحانیتاکید کرد‪:‬‬ ‫امادگی برای واکسیناسیون روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر عدم تسامح و تعلل‬ ‫در رعایت پروتکل های بهداشتی گفت‪ :‬این امادگی‬ ‫وجود دارد که روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از مردم واکســینه‬ ‫شوندواینامر‪،‬امیدبسیاروهمچنینمصونیتایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه ستاد‬ ‫ملیمقابلهبا کرونابابیاناینکهحدود‪ ۱۷‬ماهاست‬ ‫کــه مردم گرفتــار ویروس خطرناک هســتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در سال‪ ۱۴۰۰‬با ویروس های خطرناکی که‬ ‫از کشورهای دیگر وارد ایران شده مواجه شدیم‪ .‬ان‬ ‫مقطع از غرب کشــور و عمدتا از عراق وارد شــد که‬ ‫ویــروس انگلیســی بود و در این ایــام و ماه های اخیر‬ ‫گرفتــاری مــا از ویــروس هندی اســت کــه از مرزهای‬ ‫شــرقی وارد کشور شده است‪ .‬او گفت‪ :‬همه تالش‬ ‫سدر استان هایجنوبیوشرقی‬ ‫اینبود کهاینویرو ‬ ‫کشور محبوس بمانند و جلوی ان را به داخل کشور‬ ‫بگیریم‪ .‬تالش زیادی شد و تاخیر هم انجام شد اما‬ ‫متاسفانه این ویروس به استان های جنوبی و شرقی‬ ‫اکتفا نکرد و وارد عمق کشور شده است‪ .‬البته ورود‬ ‫ان به اســتان ها متفاوت است و درمجموع شرایط‪،‬‬ ‫شــرایط نامناسب تری نسبت به هفته های گذشته‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬در امار و ارقام دیدیم‬ ‫مریض هایسرپاییبه سرعتافزایشمی یابندوبه‬ ‫بیماران سرپایی اضافه می شود عالمتی برای اضافه‬ ‫ی اســت‪ .‬بستری ها هم‬ ‫شــدن تعداد بیماران بســتر ‬ ‫عالمتی برای فوتی ها می شــود‪ .‬روحانی یاداور شد‪:‬‬ ‫نکته مثبتی که در امار و ارقام دیدیم این اســت که‬ ‫معموال در اکثر اســتان هایی که این ویروس هندی‬ ‫واردشــده اســت‪ ،‬فاصلــه بیــن ابتــا و بســتری زیــاد‬ ‫است ‪ ،‬فاصله بستری و فوت هم زیاد است‪ .‬علیرغم‬ ‫این که مردم مبتال می شوند‪ ،‬هم به خاطر تجهیزات‬ ‫و امکانات و مراقبت های ویژه و تجربه بیشتری که‬ ‫امروز اندوخته شــده اســت الحمــداهلل در مرگ ومیر‬ ‫شرایط بهتر از گذشته داریم‪ .‬البته واکسن هم بسیار‬ ‫موثراست‪.‬اگرواکسن هاتوسعهپیدا کندمشکالت‬ ‫ما کمتر خواهد شد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با همه تمهیدات‬ ‫به پیک پنجم وارد شدیم یا نزدیک شدیم‪ .‬اگرچه‬ ‫این پیک هنوز سراسری نیست و هنوز هم می شود‬ ‫جلوی افزایش و گسترش این پیک را گرفت که به‬ ‫تالشهمگانیدرسراسر کشورنیازدارد‪.‬رئیسدولت‬ ‫تدبیروامیدبابیاناینکهتست هابایدافزاشپیدا کند‬ ‫وپروتکل هادقیق تراجراییوعملیاتیشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر این مقرراتی که نســبت به مناطق قرمز و‬ ‫نارنجیبایدموردمراعاتقرار بگیرد‪.‬پایش هابیشتر‬ ‫شــود و فاصل ههــا‪ ،‬کاهش ترددهــا و تجمع ها باید‬ ‫صورت بگیرد اموری است که همیشه ما به ان تاکید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫که احتمال خطر شیوع بیشتر و ویروس را دارد‪ ،‬دقت‬ ‫بیشتری به عمل بیاید‪ .‬روحانی با بیان اینکه گزارش‬ ‫لهــا امیدوارکننــده نبود‪ ،‬گفــت‪۸۵:‬‬ ‫رعایــت پروتک ‬ ‫درصــد مــردم باید پروتکل ها را مراعات کنند اما امار‬ ‫و ارقــام‪ ۶۶‬درصــد و خیلــی پاییــن اســت و از مردم‬ ‫خواهشمی کنیمپروتکل هارامراعات کنندتابتوانیم‬ ‫ازاینشرایطسختفاصلهبگیریم‪.‬‬ ‫باید خود را برای بازگشایی مدارس اماده‬ ‫کنیم‬ ‫باید با تسامح و تعلل در رعایت پروتکل ها‬ ‫مقابلهکرد‬ ‫روحانی با تاکید بر عدم تسامح در زمینه اجرای‬ ‫پروتکل ها و تعلل از طرف مسئولین گفت‪ :‬تسامح‪،‬‬ ‫تعلل‪،‬ترددوتجمعباعثمی شود کهشرایطبدتری‬ ‫پیش روی ما باشد و باید با این ها مقابله شود‪ .‬البته‬ ‫قرارگاه با همه توان‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫نظارتی‪ ،‬هالل احمر و بسیج همه در کنار مدافعان‬ ‫سالمت هستند که امیدواریم بتوانند شرایط بهتری‬ ‫را امــاده کننــد‪ .‬رئیس جمهــوری در ادامــه گفــت‪ :‬ما‬ ‫جلویپروازهایهندوبسیاریاز پروازهارا گرفتیم؛اما‬ ‫درعین حالمسیرهایغیرمجاز خیلیبهاینداستان‬ ‫کمککردند‪.‬درمسیرهایمجازخیلیتالششدبرای‬ ‫اینکه این مسئله به حداقل برسد و کار را سخت کرد‬ ‫و ما دچار مشــکل شدیم‪ .‬روحانی افزود‪ :‬در مسئله‬ ‫واکسنکهاالنمسئلهبسیاریموثریاستشایدبعد‬ ‫از پروتکل های بهداشــتی واکسن بسیار مهم است‪.‬‬ ‫پروتکل های بهداشتی و واکسن هر دو اصل هستند‬ ‫وبایدهمه جامراعاتشوند‪.‬ما‪ ۶۰‬میلیونجمعیت‬ ‫باالی‪ ۱۸‬سالداریم کهاین‪ ۶۰‬میلیونجمعیتباید‬ ‫یشــود یعنی‬ ‫واکســینه شــوند که‪ ۶۵‬تا‪ ۷۰‬درصد م ‬ ‫باالی‪ ۴۲-۴۰‬میلیون نفر باید واکسینه شوند تا این‬ ‫زنجیره قطع شــود‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬حاال تا‬ ‫واکسنعمومیوهمگانی که‪ ۴۳-۴۰‬میلیوننفردر‬ ‫کشور واکسنبزنند‪،‬فاصلهزیاداستامادرعین حال‬ ‫گروه های هدف و ان هایی که یا ازنظر سن و سال یا‬ ‫ازنظر بیماری های زمینه ای بیشتر درخطر هستند در‬ ‫اولویتقرار گرفتندو کار عظیموبزرگیاز امروز بیش‬ ‫از هفته های گذشته که واکسن زده می شد اغازشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امادهواکسیناسیونروزانه‪ ۵۰۰‬هزارنفر‬ ‫هستیم‬ ‫تهــای یازدهــم و دوازدهــم بــا بیان‬ ‫رئیــس دول ‬ ‫واردات‪ ۲‬میلیون دوز‬ ‫واکسن کرونابه کشور‬ ‫اینکــه تزریــق واکســن بیــش از هفت ههــای گذشــته‬ ‫شروع شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این امادگی وجود دارد تا‬ ‫روزی‪ ۵۰۰‬هزار نفر از مردم واکسینه شوند و این امر‪،‬‬ ‫امیدبسیاروهمچنینمصونیتایجادمی کندوخطر‬ ‫مرگ را کاهش می دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هم در واکسن‬ ‫داخلی و هم خارجی دچار مشکل بودیم در واکسن‬ ‫کهــا را کردیم اما ازنظر توانمندی‬ ‫داخلــی همه کم ‬ ‫کشور‪ ،‬برای رسیدن به واکسن های فراوان و کارهای‬ ‫صنعتیدر اینزمینه‪،‬فاصلهداشتیم‪.‬فکرمی کردیم‬ ‫دو ماه زودتر به نقطه امروز برسیم که البته بافاصله‬ ‫رسیدیم‪.‬رئیسدولتدوازدهمبااشارهبهمشکالت‬ ‫دولــت در زمینــه تامین واکســن خارجی هم گفت‪:‬‬ ‫گرفتاری ما در واکسن خارجی پول‪ ،‬ارز و جابجایی‬ ‫پولبوداین گرفتاری هایمفصلراحل وفصل کردیم‬ ‫اما امروز کمبود واکسن مطرح است‪ .‬کشوری به ما‬ ‫قول می دهد هفته اینده این مقدار واکسن بفرستد‪،‬‬ ‫یشــود و می گوید برای‬ ‫امــا خود ان کشــور گرفتــار م ‬ ‫نیازمندی های داخلی به واکسن نیاز دارد و موجب‬ ‫تاخیر رسیدن واکسن دست ما می شود‪ .‬االن شرایط‬ ‫مناســب اســت و این هفته و هفته اینده با شــرایط‬ ‫بهتریقراراست کارهاراپیشببریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریاظهار کرد‪:‬درمراکزقرمزونارنجی‬ ‫در رعایتپروتکل هابایددقتبیشتریانجامشودو‬ ‫باشگاه هایبدن سازی‪،‬سینماها‪،‬بازارهاوسالن های‬ ‫سرپوشیده‪ ،‬نمایشــگاه های عمومی‪ ،‬شهربازی ها‪،‬‬ ‫رستوران هاوتاالرهایپذیراییبایدبیشترموردتوجه‬ ‫قراربگیرد‪.‬رستوراناگربیرونبرباشندمشکلینیست‬ ‫اماجاهایسربستهمشکالتزیادیایجادمی کند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در شــرایطی قراردادیــم کــه این‬ ‫مسائل باید رعایت شود و مصوب می کنیم که روی‬ ‫اینمواردهفتگانهبیشترتاکیدشودونیرویانتظامی‬ ‫واصنافنظارتدقیق تریانجامدهندوقرارگاههم‬ ‫برنامه دقیق تری داشته باشد و در این هفت موردی‬ ‫رئیسدولتتدبیروامیددربارهوضعیتمدارس‬ ‫گفت‪ :‬از اسفند سال‪ ۹۸‬جز ایام امتحانات مدارس و‬ ‫دانشگاه هایماتعطیلشد کهان همبرایبعضیاز‬ ‫مقاطع درس ها و ارتباطات اموزشی از طریق فضای‬ ‫مجازی بود‪ .‬طبیعی است فضای مجازی نمی تواند‬ ‫جایگزین معلم باشــد فضای مجازی حداقل کاری‬ ‫بود کهمی شدانجامدادوبایدخودرابرایبازگشایی‬ ‫مــدارس امــاده کنیــم‪ .‬روحانــی با اشــاره به مباحث‬ ‫مطرح شدهدربارهبازگشاییمدارس گفت‪:‬تعطیلی‬ ‫مدارس از حیث روحی و روانی روی دانش اموزان اثر‬ ‫می گذارد‪ ،‬فعالیت های بدنی کاهش و عادت های‬ ‫غذاییتغییرمی یابد؛در الگویخواباختاللایجاد‬ ‫می کند‪.‬همهاینمسائلباعثمی شودسعی کنیم‬ ‫تا بچه های پیش دبســتانی‪ ،‬دبستانی و دبیرستانی‬ ‫به مدرســه بروند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بســیاری از کشــورها‬ ‫دوره های پیش دبســتانی را تعطیــل نکردند برخی‬ ‫کشــورها هــم مــدارس را در مدت کوتاهی بســتند و‬ ‫دوباره باز کردند چون ابتالی افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال کم‬ ‫اســت و طبق امار و ارقام ابتالی انان‪ ۵‬درصد اســت‬ ‫کــه اکثــر ا نهــا هــم بعــد از مدتی بهبــود می یابند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریدرادامهگفت‪:‬این چنینگفتهمی شود‬ ‫در دنیــا مدارس عامل انتقال نیســتند‪ .‬کــودکا ن هم‬ ‫نسبتبهیکدیگرخیلیعاملانتقالنیستند‪.‬معموال‬ ‫تماس کودک با بزرگ تر اســت که این انتقال بیشــتر‬ ‫انجاممی گیردبنابراینمادرمدارسنبایدازانتشاراین‬ ‫ویروس خیلی نگران باشیم‪ .‬روحانی با اشاره به لزوم‬ ‫پیش بینیترتیباتایمنیدرمدارس گفت‪:‬معلمان‪ ،‬‬ ‫راننده هایسرویس‪،‬مستخدمانبایدواکسینهشوند‬ ‫وبایدشرایطیفراهمکنیمکهمردمبتوانندبااطمینان‬ ‫فرزندان خود را به مدارس بفرســتند‪ .‬فاصله ها باید‬ ‫رعایت شود‪ .‬بعضی از مدارس باید یک روز در میان‬ ‫شوند‪.‬وسایلبهداشتیدر مدارسبایدامادهشود‪.‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬اموزش وپرورش‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان‬ ‫و قرارگاه باید همه ترتیبات را فراهم کنند که در سال‬ ‫اینده در مهرماه مدارس‪ ،‬پیش دبســتانی‪ ،‬دبستان‪،‬‬ ‫دبیرستان و دانشگاه ها حضوری شروع شود‪ .‬اساتید‬ ‫در دانشگاه ها واکسینه شوند و شرایط برای برگزاری‬ ‫حضوری کالس هادر دانشگاه هاامادهشود‪.‬‬ ‫رضا زبیب‪ ،‬مدیرکل شرق اسیا وزارت امور خارجه در صفحه توییتر خود در مورد واردات جدید واکسن به کشور‬ ‫با هشتگ خبر خوب واکسن نوشت‪«:‬‏الوعده وفا‪ :‬با تالش بی درنگ همکاران‪ ۵۰۰،‬هزار دوز واکسن روز گذشته‬ ‫یشــود‪ .‬بدین ترتیب از ‪ ۵‬شــنبه تا ‪ ۱‬شنبه‪ ۲ ،‬میلیون دوز‬ ‫وارد شــد‪ .‬بامداد امروز هم تقریبا همین مقدار وارد م ‬ ‫واردشده‪ .‬برای ادامه و افزایش واردات تالش می کنیم‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرحمجلسدربارهفضایمجازیفرایندهارامبهممی کند‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا‬ ‫اشــاره بــه طــرح مجلــس بــا عنــوان صیانــت از‬ ‫فضــای مجازی تاکید کرد‪ :‬حکمرانی ســایبری و‬ ‫الکترونیــک نیازمنــد قوانیــن شــفاف اســت و ما‬ ‫باید این قوانین و مقررات را داشته باشیم ‪ ،‬من‬ ‫به عنــوان یــک کارشــناس بیان می کنــم این گونه‬ ‫اقدامات فرایندها را مبهم می کند‪ .‬محمدجواد‬ ‫اذری جهرمــی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره طرح‬ ‫مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر «صیانــت از‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی» که ابتدا گفته شــد‬ ‫جشــده اســت امــا‬ ‫از دســتور کار نماینــدگان خار ‬ ‫بعد عنوان شــد که پس از تعطیالت در دســتور‬ ‫کارشان قرار خواهد شد و این امر نگرانی هایی‬ ‫را بــرای افــکار عمومــی بــه وجود اورده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حکمرانی ســایبری‪ ،‬غیر شفاف نمی شود‬ ‫و بایــد همــه قوانیــن و مقرراتــش کامال شــفاف‬ ‫باشــد‪ .‬وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬حکمرانــی ســایبری زمانــی‬ ‫یشــود کــه مــا مقــررات و قوانین‬ ‫پیاد هســازی م ‬ ‫شــفاف داشــته باشــیم و این قوانین شفاف هم‬ ‫نکــه‬ ‫ضــرورت دارد و نبایــد گریــزی باشــد از ای ‬ ‫قوانین کشــورمان را ازلحاظ حکمرانی ســایبری‬ ‫شــفاف بیان کنیم‪ .‬او با بیان اینکه در خصوص‬ ‫حکمرانــی الکترونیــک و ســایبری ســال ‪۵ ،۹۶‬‬ ‫الیحــه بــه دولت ارائه داد هشــده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬الیحــه صیانــت از داد ههــا و شناس ـه ها‪،‬‬ ‫شهــای پرداخت و الیحــه مالکیت فکری‬ ‫تراکن ‬ ‫و معنــوی همگــی بــه دولــت داده شــد و ا گــر‬ ‫می خواهیم بحث حکمرانی سایبری را پیگیری‬ ‫کنیم باید این ‪ ۵‬الیحه به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫اذری جهرمــی افــزود‪ :‬ایــن ‪ ۵‬الیحــه در‬ ‫دولــت معارضــان زیــادی دارد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫دســتگاه هایی کــه امــروز خودشــان از وضعیت‬ ‫فضــای مجــازی شــاکی هســتند‪ ،‬در جلســات‬ ‫دولــت کــه شــرکت می کننــد بــا پیشــنهادی کــه‬ ‫دولــت برای اصالح حکمرانی ســایبری و تبیین‬ ‫حقــوق کاربران داشــت‪ ،‬مخالفــت می کردند و‬ ‫بــه همین دلیل هم ایــن الیحه در دولت ماند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬جــز الیحــه صیانــت از داد ههــا که در‬ ‫کمیســیون اصلــی بــه تصویــب رســیده و منتظــر‬ ‫طــرح در صحــن دولــت اســت‪ ،‬مابقــی لوایــح‬ ‫مانده است‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ما بایــد از اصل حکمرانی ســایبری‬ ‫و داشــتن قوانین شــفاف حمایت کنیم‪ ،‬حقوق‬ ‫کاربران را به صورت واقعی صیانت بشناســیم و‬ ‫موردحمایــت قرار دهیم‪ .‬او افزود‪ :‬این طرح ها‬ ‫و این نوع حکمرانی کشــور را شــفاف نمی کند‪،‬‬ ‫مــن به عنــوان یــک کارشــناس بیــان می کنــم‬ ‫این گونــه اقدامــات فرایند را مبهــم می کند و ما‬ ‫فســازی هســتیم بایــد روی‬ ‫ا گــر بــه دنبــال شفا ‬ ‫همــان ‪ ۵‬الیحــه مانــور بدهیم و بــرای تصویب‬ ‫ان ها تالش کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انسجامداخلیمهم ترینراهکار برایعبور از بحران هایپیشروست‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به چالش ها‬ ‫و ابر چالش های پیش روی کشور گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫شهــا و عبــور از‬ ‫راهــکار بــرای مقابلــه بــا ایــن چال ‬ ‫بحران های پیش رو انسجام و همبستگی داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری در مراسم‬ ‫اختتامیه چهارمین جشنواره ملی زن و علم (جایزه‬ ‫مریم میرزاخانی) با اشــاره به مسائل و مشکالتی‬ ‫نظیــر خشکســالی و کمبــود اب ‪ ،‬شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونا و تحریم های ظالمانه امریکا گفت‪ :‬دعوت‬ ‫رئیس جمهور منتخب و رئیس جدید قوه قضاییه‬ ‫از جریان های سیاسی برای ارائه پیشنهاد و راهکار‬ ‫به منظور عبور از بحران های پیش روی کشور اقدام‬ ‫پسندیده ای است‪ .‬ما در این شرایط نیاز به گفتگو‪،‬‬ ‫افزایش همدلی و به رسمیت شناختن نخبگان و‬ ‫سرمایه های فکری کشور داریم تا بتوانیم از همه‬ ‫ظرفیت ها برای حل مسائل مردم استفاده کنیم‪ .‬او‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اینکه سران سه قوه مجریه‪ ،‬مقننه و‬ ‫قضائیه از یک جریان سیاســی هستند و نهادهای‬ ‫حاضر نیز نوعا از ان ها حمایت می کنند و از همان‬ ‫جریانهستندمی تواندبهحلمسائل کشور کمک‬ ‫کند اما انچه مهم تر از همه این هاســت همراهی‬ ‫و همدلــی مردم اســت تا دولت با پشــتوانه همه‬ ‫مــردم و برنامه ریــزی عالمانــه بتواند مشــکالت را‬ ‫حل وفصل کند‪.‬جهانگیریتصریح کرد‪:‬اگرنتوانیم‬ ‫به موقع با مشکالت و چالش ها مقابله کنیم ان ها‬ ‫یشــوند‪ .‬امــروز‬ ‫بــه مســائل پیچیــده ای تبدیــل م ‬ ‫موضــوع اب یکــی از بزرگ ترین مشــکالت کشــور‬ ‫است به طوری که وقتی شایعه انتقال اب از جایی‬ ‫به جای دیگر منتشر می شود فورا به مسئله سیاسی‬ ‫و امنیتی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور گفــت‪ :‬زمانــی کــه‬ ‫برخــی هشــدار می دادنــد کــه بایــد برداشــت از‬ ‫بهــای زیرزمینی را محدود کنیــم‪ ،‬عده ای دیگر‬ ‫ا ‬ ‫می گفتند در برداشت از اب ها نباید بخل داشت‪.‬‬ ‫بگذارید ســطح زیر کشــت محصوالت کشــاورزی‬ ‫بیشتر شود اما امروز شاهد هستیم که دشت های‬ ‫کشور دچار برون نشست شده اند و حتی در تامین‬ ‫اب شــرب مــردم با مشــکل مواجه شــده ایم‪ .‬این‬ ‫واقعیــت نشــان می دهد که باید به هشــدارهای‬ ‫دانشــمندان و دلســوزان در عرص ههــای مختلــف‬ ‫توجه جدی تری نشان داد‪.‬‬ ‫مهــای امریکا و‬ ‫او بــا اشــاره بــه موضــوع تحری ‬ ‫پیــروزی راهبــرد مقاومــت حداکثــری ملــت صبور‬ ‫ایــران در برابــر سیاســت فشــار حداکثــری امریــکا‬ ‫گفت‪ :‬مقامات امریکایی هم در دولت قبل و هم‬ ‫در دولت فعلی این شکست را قبول کرده اند‪ .‬باید‬ ‫با مسائل مربوط به تحریم‪ ،‬مدبرانه و دلسوزانه‬ ‫برخورد شــود تا مشــکالت ســریع تر از پیــش روی‬ ‫دولت و ملت برداشته شود‪ .‬جهانگیری پیامدهای‬ ‫منفی کرونا به ویژه در حوزه اشتغال را یاداور شد و‬ ‫افزود‪ :‬تنها در بخش خدمات کشور یک میلیون نفر‬ ‫اشتغال از دست رفت‪ ،‬باید به سرعت این مسائل‬ ‫کمرنگ شده و اثار منفی ان به حداقل برسد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور خشکســالی و اثار‬ ‫منفــی ان در حوزه های مختلف را خاطرنشــان‬ ‫ســاخت و گفت‪ 12 :‬هزار مگاوات برق کشــور‬ ‫از طریق نیروگاه های برق ابی تامین می شد که‬ ‫امروز به دو تا ســه هزار مگاوات رســیده است‬ ‫یهــا دربــاره‬ ‫و خیلی هــا بــا توجــه به پیــش بین ‬ ‫کاهــش نــزوالت جــوی در پاییــز ســال جــاری‬ ‫پیشــنهاد می کنند که باید اب پشــت ســدها را‬ ‫برای مصرف شرب مردم در گوشه و کنار کشور‬ ‫نگه داشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیسیظریف‬ ‫را در کابینه حفظ کند‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب‬ ‫اولیــن اقــدام رئیســی کــه‬ ‫کارگــزاران ســازندگی دربــاره‬ ‫بایــد انجــام شــود برچیــدن‬ ‫مهم تریــن مطالبــات مــردم از‬ ‫تحریم هاست؛ لذا رئیسی باید‬ ‫دولت جدید توضیحاتی ارائه‬ ‫یک وزیر امور خارجه توانمند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫و مســلط به امــور بین الملل و‬ ‫علی محمدنمازی‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه‬ ‫مناسبات بین کشورها انتخاب‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬علی محمد‬ ‫کند؛ در همین زمینه پیشــنهاد‬ ‫نمــازی دربــاره مهم تریــن دغدغه هــای دولت مــن این اســت کــه اقــای محمدجــواد ظریف‬ ‫اینــده بیــان کــرد‪ :‬مهم تریــن مطالبــه ملــت از را در کابینه نگاه داشــته و با ســرعت به ســایر‬ ‫دولت جدید سامان دادن به حداقل معیشت امور هم رسیدگی کند‪ .‬نمازی درباره همکاری‬ ‫و اشــتغال و حوزه های اقتصادی کشور است‪ .‬جریان اصالحات با دولت سید ابراهیم رئیسی‬ ‫این مطالبه نخست است‪ ،‬زیرا در صحبت های بیان کرد‪ :‬جریان اصالحات دلسوز کشور بوده‬ ‫انتخاباتــی رئیســی هم بــر این موضــوع تاکید و تجربه اجرایی بسیاری داشته و به پیچیدگی‬ ‫شــده بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬ادامــه وضعیــت فعلــی امور هم واقف است؛ ان ها اعالم کرده اند که‬ ‫به خصــوص در زمینــه انرژی برای مردم بســیار اماده هرگونه همکاری با دولت اقای رئیســی‬ ‫ســخت اســت و استانه تحمل مردم را به صفر هســتند و نقد دلســوزانه را نیز همراه خواهند‬ ‫نزدیــک کــرده و اگر به این وضعیت رســیدگی کــرد‪ .‬نگاه اصالح طلبان بــه موفقیت دولت و‬ ‫نشــود شــاهد اتفاقات ناگــواری خواهیم بود‪ .‬رسیدگی به مطالبات مردم است‪.‬‬ ‫کاهشمشارکتبهدلیل گالیهاز مشکالت‬ ‫اقتصادیاست‬ ‫یــک چهــره سیاســی‬ ‫یــک ســری عنــوان کردنــد ما‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬قــرار‬ ‫در انتخابــات حضــور پیــدا‬ ‫نیســت یــک جریان سیاســی‬ ‫می کنیم ولی کاندیدا معرفی‬ ‫همواره پیروز میدان باشــد و‬ ‫نکردنــد‪ .‬قنبــری ادامــه داد‪:‬‬ ‫همیشــه باید اماده شکســت‬ ‫بخشــی از جبهــه اصالحــات‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫باشــد یــک جریــان از داخــل‬ ‫ایــن اســتراتژی را در پیــش‬ ‫اصالحات نظرســنجی به راه‬ ‫گرفــت و عــده دیگــری از‬ ‫انداختــه بودنــد کــه اگــر کاندیــدا موردنظــر اصالح طلبــان و عامه مــردم درمجموع روش‬ ‫مــا رای داشــت حمایــت کنیم و اگر نداشــت دیگــری را در پیش گرفتــه بودنــد کــه قهــر با‬ ‫بی تفــاوت باشــیم یــا بگوییــم مــا کاندیــدا صنــدوق رای بــود و حضــور خاصــی در پــای‬ ‫معرفــی نمی کنیــم ایــن تــز درســتی نیســت صنــدوق نداشــتند و مشــارکت کاهــش پیــدا‬ ‫و یــک جریــان سیاســی نبایــد حمایــت از کرد‪ .‬البته نمی توان همه بار عدم مشــارکت‬ ‫کاندیدا موردنظر خود را به یک نظرســنجی را به پــای اصالح طلبــان نوشــت به طورکلــی‬ ‫موکــول کنــد‪ .‬بــه گــزارش برنــا‪ ،‬داریــوش در ایــن انتخابــات اصالح طلبــان ســه دســته‬ ‫قنبــری در رابطــه با نقد برخــی اصالح طلبان شــدند‪ .‬مشــخص نیســت‪ ،‬کســانی کــه در‬ ‫مبنــی دربــاره حمایــت خاتمــی و انتخابــات انتخابــات مشــارکت نکردنــد از عامــه مردم‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬اصالحــات بــه معنــی تفکــری بودنــد یــا از اصالح طلبــان؟! بــه نظــر مــن‬ ‫کــه مبتنــی بــر حضــور موثــر در انتخابــات و بیشــتر از عامه مردم بودند که مشــکل ان ها‬ ‫اســتفاده از طرح صندوق رای برای تحوالت اقتصــادی بــود و بــه خاطــر گالیه هایــی کــه‬ ‫ارام و تدریجــی اســت قطعــا نمی توانــد بــا از وضعیــت اقتصــادی داشــتند حضــور پیــدا‬ ‫انتخابــات قهــر کنــد چــون ابــزار اصالحــات نکردنــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬تحریم هایی که در ســه‬ ‫از همــان انتخابــات اســت و عــدم حضــور و چهار سال گذشته بر کشور اعمال شده است‬ ‫عدم مشــارکت یعنی خلع سالح کردن خود طبقــات متوســط جامعــه و طبقــات پایین‪،‬‬ ‫و مصلــوب الحــق کــردن خــود‪ ،‬به هرحــال فشارهای زیادی را متحمل شدند‪ .‬این فعال‬ ‫یــک جریــان سیاســی و عامــه مــردم وقتــی سیاســی اصالح طلب خاطرنشان کرد‪ :‬بخش‬ ‫حق وحقوقــی دارند نمی توانند حق وحقوق قابل توجهــی از عدم مشــارکت در انتخابات‬ ‫خود را نادیده بگیرند و از ان استفاده نکنند‪ .‬اخیــر را می تــوان این طــور تفســیر کــرد کــه‬ ‫مهــا‬ ‫ا و افــزود‪ :‬حضــور ان دســته از اصالح طلبانی فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تحری ‬ ‫که در انتخابات اســتدالل می کردند که باید عــده ای را معتــرض کــرد و عامــل تحریــم در‬ ‫حضورداشــته باشــند و حضــور پیــدا کردنــد این دوره در موضوع عدم مشــارکت‪ ،‬بســیار‬ ‫و از حضــور در انتخابــات حمایــت کردنــد‪ ،‬تاثیرگذار بود‪ .‬جریان سیاسی و اصالح طلبان‬ ‫این اندیشــه درســتی بود که نمی توان ان را نمی توانند نســبت بــه انتخابــات بی تفاوت‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬می توان گفت سه دیدگاه را باشــند‪ .‬جریان سیاسی زمانی می تواند خود‬ ‫می شــود در بیــن اصالح طلبــان در ارتبــاط با را به اثبات برساند که در انتخابات حضوری‬ ‫انتخابات مشخص کرد؛ یک دیدگاه افرادی موثــر داشــته باشــد و ایده هــا و برنامه هــای‬ ‫بودنــد که مشــارکت را ضروری می دانســتند خــود را بــه معرض رای مردم بگذارد و نباید‬ ‫و در انتخابــات حضــور پیــدا کردنــد و از از این مورد که برنامه ها مورد اقبال است یا‬ ‫کاندیــدا موردنظرشــان حمایــت کردنــد نه ترسی داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیسینمی تواندخودرااز گفتمان‬ ‫اصول گراییجدا کند‬ ‫علی جمالی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫خیلــی از او پذیرفته نیســت‪،‬‬ ‫مرکــزی حــزب کارگــزاران‬ ‫مگــر اینکه او شــخصا تصمیم‬ ‫ســازندگی دربــاره امــکان‬ ‫بگیــرد برای عبــور از وضعیت‬ ‫تشــکیل دولتــی فراجناحــی‬ ‫فعلــی کشــور کابین ـه ای‬ ‫و کارامــد از ســوی ابراهیــم‬ ‫فراجناحی داشــته باشد البته‬ ‫علی جمالی‬ ‫رئیســی اظهــار کــرد‪ :‬تشــکیل‬ ‫واژه فراجناحــی در کشــور بد‬ ‫چنیــن کابینــه ای بــه رویکــرد‬ ‫تعریف شــده است به هرحال‬ ‫کلــی رئیس جمهــور منتخــب برمی گــردد اگــر مســئله ایران ان قدر بزرگ اســت و در شرایط‬ ‫دعواهــای انتخاباتی کــه در مناظره ها مطرح حســاس و خطرناکــی هســتیم که بــرای عبور‬ ‫شــد‪ ،‬مبنــا قــرار گیــرد بــه نظــر شــکاف میــان کشــور از بحران هــای موجود چــاره ای نداریم‬ ‫دیدگا ههــای اقــای رئیســی و دیدگاهی که ‪ ۸‬جــز اینکــه کــه از همــه ظرفیت هــای کشــور‬ ‫ســال کشــور را اداره کرد ان قدر زیاد است که اســتفاده کنیم‪ .‬این فعال سیاســی ادامه داد‪:‬‬ ‫امکان اســتفاده از نیروهای خــارج از گفتمان مــا در میانــه یــک جنــگ ســنگین اقتصــادی‬ ‫رئیســی وجــود نــدارد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬او هســتیم و بــرای عبــور از ایــن جنــگ ماننــد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اگــر رویکــرد رئیس جمهــور بعدی دوران جنــگ تحمیلــی به حضور همه نیروها‬ ‫استفاده از همه ظرفیت های کشور برای عبور نیازمندیــم‪ ،‬االن هــم نمی توانیــم بگوییــم‬ ‫از شرایط حساس کشور باشد می توان انتظار یــک جناح عملکــرد خوب یا بد داشــته‪ ،‬زیرا‬ ‫داشــت از همه گرایش هــا حتی گرایش هایی همین عملکرد ‪ ۸‬ســاله گذشته دولت تجربه‬ ‫که در انتخابات شرکت و شکست خوردند و اندوخته ای اســت و نمی توانیم اکنون کشــور‬ ‫گرایش هایی که شــرکت نکردند هم استفاده را اداره کنیــم‪ ،‬ولی نســبت بــه تجربه وزارت‬ ‫شــود و باید منتظر مانــد و دید چه رویکردی خارجــه در مذاکــرات برجام بی توجه باشــیم‬ ‫انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫یا اینکه درک نکنیم معنای اداره کشور بدون‬ ‫او دربــاره فراجناحی بــودن دولت بعدی نفت در ‪ ۴‬ســال گذشــته چیســت باید از این‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــه لحــاظ گفتمانــی رئیســی تجــارب بهره گرفــت‪ .‬او گفت‪ :‬اگر این فرض‬ ‫نمی تواند خود را از گفتمان اصول گرایی جدا را بپذیریــم کــه رئیس جمهــور منتخــب فردی‬ ‫کند او بخشــی از گفتمانی اســت که ‪ ۸‬ســال دغدغــه مند اســت بنابراین منطقی اســت او‬ ‫گذشــته نقدهای جدی به عملکرد روحانی و از ظرفیــت همــه نیروهــا و جناح هــای کشــور‬ ‫اصالح طلبان داشته است و فراجناحی بودن استفاده کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫لزومانطباقمجوزها‬ ‫بااستانداردهایجهانی‬ ‫رئیــس ســازمان فنــاوری‬ ‫نباشــند‪ ،‬حق فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫اطالعــات انطبــاق مجوزهــا با‬ ‫امــا در ادامــه یــاداور شــدیم اگر‬ ‫اســتانداردهای جهانــی را از‬ ‫مجوز داشــته باشــند می توانند‬ ‫عوامل مهمی دانست که باید‬ ‫از تســهیالت و مشــوق هایی‬ ‫در زمــان صــدور مجــوز مدنظــر‬ ‫یشــان در نظر گرفته ایم‬ ‫کــه برا ‬ ‫امیر ناظمی‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬ما تمهیداتی در‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬معــاون وزیــر‬ ‫نظر گرفتیم که چهار استاندارد‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫جهانی را در رتبه بندی مراکز داده پوشش بدهیم انطباقمجوزهابااستانداردهایجهانیرااز دیگر‬ ‫تا کسب وکارها برای اعالم جهانی توانایی هایی عوامل مهمی دانســت کــه باید در زمــان صدور‬ ‫خود نیاز دوباره به دریافت مجوز جهانی نداشته مجــوز ا ن را مدنظــر قــرار داد و افزود‪ :‬مجوزهای‬ ‫باشــند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬امیر ناظمی در مراسم بســیاری صادر می شوند اما هیچکدام استاندارد‬ ‫اعطای گواهی نامه«رتبه بندیبهاولینمرکزداده جهانی را ندارند اما ما تمهیداتی در نظر گرفتیم‬ ‫ممیزی شده کشــور» گفت‪ :‬برای این که مجوزها کهچهار استانداردجهانیرانیزدر رتبه بندیمراکز‬ ‫دارای کاربردهای درست باشند‪ ،‬باید چند ویژگی داده پوشش بدهیم تا کسب وکارها برای اعالم‬ ‫را مدنظر قرار داد‪ .‬مجوز باید از حالت صفر و یک جهانیتوانایی هاییخودنیاز دوبارهبهدریافت‬ ‫خارج و به یک طیف تبدیل شود‪ .‬باید مجوز را مجوزجهانینداشتهباشند‪.‬رتبه بندیدیگرمانند‬ ‫در زمرهرتبه بندیقرار دهیمتافرصتارتقاداشته یــک جزیــره دورافتــاده از چیــزی کــه در دنیا رخ‬ ‫باشد‪ ،‬با این کار مسیر توسعه را به فعالین بخش می دهد نخواهد بود و استانداردهای جهانی را‬ ‫خصوصی اهدا خواهیم کرد‪ .‬ویژگی دیگری که در نظرخواهد گرفت‪.‬ناظمیباتاکیدبراستفاده‬ ‫بایــد در حــوزه صــدور مجوز بــه ان دقت کنیم‪ ،‬از بازیگــران قدیمــی حوزه های مختلف تصریح‬ ‫نــگاه سیســتمی اســت‪ .‬مــا مجــوز را صرفــا یک کــرد‪ :‬معمــوال بازیگران حــوزه فناوری‪ ،‬توســعه‬ ‫برگه کاغذ گواهینامه نمی بینیم بلکه سیستمی نــواوری را پیش از دولت ها اغاز می کنند‪ .‬زمانی‬ ‫از مجموعه بازیگران بخش هستند که هر کدام که دولت تصمیم به مداخله می گیرد معموال به‬ ‫نقش خود را ایفا می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مجوز زمانی جای استفاده از بازیگران قدیمی‪ ،‬بازی جدیدی‬ ‫کاربردی می شود که نهادی که کسب وکار را مورد می چینــد کــه بازیگــران قدیمی حذف شــوند و‬ ‫ســنجش قرار می دهد‪ ،‬یک نهاد دولتی نباشد و بازیگــران جدیدتر جــای ا نهــا را بگیرند‪ .‬تالش‬ ‫از فعالیــن بخش خصوصی تشــکیل شــوند‪ ،‬به ما این است که فعالیت بازیگران قدیمی حوزه‬ ‫ایــن ترتیب هر کدام از بازیگــران بازی و اهمیت فناوری را به رســمیت بشناسیم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫خود را دارند‪ .‬اگر قرار است به بخش خصوصی برای رتبه بندی مراکز داده‪ ،‬ابتدا مجوزی را برای‬ ‫مجــوز داده شــود بایــد تعــداد رای و صندلــی ‪ ۹‬دیتاســنتر (مرکز داده) که ترافیک ان ها از حد‬ ‫بخش خصوصی بیشتر باشد و فرایند امتیازدهی تعیین شده گذر کردهبود‪،‬در نظر گرفتیموپساز‬ ‫مشخص شود‪ .‬مساله دیگر که باعث می شود‪ ،‬ان گواهیموقت‪،‬شرکت هادریافت گواهی نامه‬ ‫مجوزهــا کاربــردی باشــند‪ ،‬بحث مشــوق محور اصلــی و دائمــی را دنبال کردند و امروز اســیاتک‬ ‫بودن اســت‪ .‬در ســازمان فناوری اطالعات ما به اولین شــرکتی اســت کــه ایــن اولیــن گواهینامه‬ ‫کسب وکارها اعالم نکرده ایم که اگر دارای مجوز رتبه بندی مرکز داده را دریافت می کند‪.‬‬ ‫سهمماینرهادر قطعیبرق کمتراز یک‬ ‫درصداست‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجمــوع بــرق مصرفــی مــزارع‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫ماینینگ براساس گزارش بانک‬ ‫نکــه ســهم ماینرهــا در‬ ‫بیــان ای ‬ ‫مرکزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫قطعی شــبکه برق کمتر از یک‬ ‫وتجارتدر کمیسیوناقتصادی‬ ‫درصــد اســت از سیاســت نیــرو‬ ‫بــه ایــن صــورت بــوده؛ حــدود‬ ‫محمدرضا‬ ‫در حــوزه ســرمایه گــذاری در‬ ‫‪ ۳۲۰‬مگاوات مجوزهای رسمی‬ ‫پورابراهیمی‬ ‫بخــش نیروگاهی انتقــاد کرد و‬ ‫طبق قانون صادر شده و حدود‬ ‫گفت که صحبت از تاثیر ماینرها در قطعی برق ‪ ۳۵۰‬مگاواتتقریبابراوردمی شود کهغیررسمی‬ ‫بهانه ای برای ســرپوش گذاشتن بر بی کفایتی ها باشند که البته باید با انها محکم و قاطع برخورد‬ ‫اســت‪ .‬محمدرضــا پورابراهیمــی در گفت وگو با شــود و انها به صورت رســمی مجوز بگیرند‪ .‬اما‬ ‫ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬صحبت از ماینرها به عنوان عامل صحبت ما این است که مجموع این مزارع اعم‬ ‫قطعی برق بهانه ای برای بی کفایتی وزارت نیرو از رســمی و غیررســمی روی هــم ‪ ۷۰۰‬مــگاوات‬ ‫و سیاســت گذاری اشــتباه این وزارتخانه اســت‪ .‬است که در مقابل ‪ ۶۵‬هزار مگاوات کمتر از یک‬ ‫در طــول هشــت ســال دولــت اقــای روحانــی درصد و حدود یک درصد است و صحبت از این‬ ‫مســیر سرمایه گذاری در اقتصاد کشــور در حوزه موضوعبهعنوانعملقطعیبرقبهانهایبرای‬ ‫نیروگاهی کور شــده اســت و موضوع اســتخراج فرار از بی کفایتی وزارت نیرو است و ما برهمین‬ ‫ارزهای دیجیتال به بهانه ای تبدیل شده که قابل اســاس پرونــده ای طبــق مــاده ‪ ۲۳۴‬ایین نامــه‬ ‫قبول نیست‪ .‬وی با بیان این که بیش از ‪ ۵۵‬درصد داخلــی مجلــس شــورای اســامی در موضــوع‬ ‫ظرفیت تولید برق توسط برق خصوصی انجام تخلفات وزارت نیرو در حوزه ســرمایه گذاری در‬ ‫م ‬ ‫یشــود یــاداور شــد‪ :‬وزارت نیــرو سیاس ـت های کمیسیون اقتصادی نهایی کردیم که به زودی ان‬ ‫اشــتباهی در حــوزه تصمیمــات ســرمایه گــذاری را به صحن علنی می اوریم و به دستگاه قضایی‬ ‫در صنعت برق داشــته و اگر قرار باشــد ظرفیت کشور ارجاع می کنیم‪ .‬رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫بخش خصوصی اســتمرار و افزایــش یابد باید از مجلــس شــورای اســامی درباره تاثیــر تحریم ها‬ ‫بخش خصوصی حمایت کنیم‪ .‬یکی از سیاست بر ســرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی نیز گفت‪:‬‬ ‫مهــا حتما اثرگــذار بوده و ما شــکی در این‬ ‫های وزارت نیرو طی این سال ها قیمت گذاری تحری ‬ ‫دستوریاست‪.‬وقتیبهایتمامشدهاز قیمتی که باره نداریم اما تحریم به اندازه ‪ ۳۰ – ۲۰‬درصد‬ ‫می خرندباالترباشدهیچنیروگاهیامکانادامه اثر داشته است‪ .‬اگر من بخواهم مقایسه ای کنم‬ ‫فعالیت ندارد‪ .‬وقتی نیروگاه موجود نمی تواند صنعتفوالد کشور در همینتحریمظرفیت اش‬ ‫کار کند شــما انتظــار دارید نیــروگاه جدید ایجاد به دو برابر رسیده مگر در همین تحریم تجهیزات‬ ‫شود که با کسری برق و خاموشی ایجاد نشویم؟ از خــارج نیــاورده و فاینانــس نکــرده اســت؟‬ ‫رئیس کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی پتروشیمی ها در این تحریم چقدر سرمایه گذاری‬ ‫بــا بیــان ای ‬ ‫تشــان را بیشــتر کرده اند؟‬ ‫نکــه بیــش از ‪ ۳۵‬هزار میلیــارد تومان کــرده و چقــدر صادرا ‬ ‫تعهدات دولت به نیروگاه های بخش خصوصی صنایــع دیگر چ هطــور؟ فقط صنعت نیروگاهی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این مبلــغ سال هاســت پرداخت در تحریم بوده بقیه نبوده اند؟ تحریم اثر داشته‬ ‫نشده این شرکت ها چه طور می توانند روی پای و فعالیــت فوالد و پتروشــیمی را کنــد کرده ولی‬ ‫خودشان بایستند‪ .‬نکته دیگر عدم امکان مجوز متوقف نکرده در حالی که اینجا متوقف شــده‬ ‫بــرای صــادرات برق اســت‪ .‬اگر امکان صــادرات و این سیاست اشتباه بوده است تحریم هم تیر‬ ‫وجــود داشــت ظرفیــت جدیــد اضافــه م ‬ ‫یشــد خــاص بــوده اســت‪ .‬پورابراهیمی در پاســخ به‬ ‫چــرا که این امر در پرتوی مشــوق های صادراتی سوالی مبنی بر صادرات برق به عراق در شرایط‬ ‫انجام م ‬ ‫یشــود‪ ،‬بنابراین خطای فاحــش وزارت فعلی و با وجود شــبکه برق داخل کشــور اظهار‬ ‫نیرو ســرکوب ســرمایه گــذاری در صنعت نیروی کــرد‪ :‬بــرق در زمان هایــی که مــازاد اســت صادر‬ ‫کشــور بوده اســت‪ .‬پورابراهیمی با بیان این که می شود البته جزییات را باید وزارت نیرو توضیح‬ ‫در طول پنج سال گذشته یک نیروگاه جدید به دهــد ولی زمانی که ما نیاز داریــم صادرات برق‬ ‫یشــود و این صــادرات در زمانی انجام‬ ‫ظرفیت کشور اضافه نشده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این در منتفی م ‬ ‫یشــود کــه مازاد اســت یا پیــک مصرف قطع‬ ‫حالی اســت که طی ســال های اخیر هم مصرف م ‬ ‫خانگی به دلیل افزایش جمعیت روبه رشد بوده می شود‪ .‬نماینده مردم کرمان در مجلس شورای‬ ‫وهممصرفصنعتیافزایشیافتهاست‪.‬مسلم اسالمی همچنین اضافه کرد‪ :‬برخی کسانی که‬ ‫است که این فاصله بیشتر می شود و ما با چالش مــزارع بیــت کویین دارند پیشــنهاد دادند که ما‬ ‫روبه رو می شویم‪ .‬از سویی بحرانی مانند کم ابی خودمــان نیروگاه با انرژی خورشــیدی می زنیم و‬ ‫هم می اید و دو سه نیروگاه برق ابی هم تحت کاری هم به شبکه شما نداریم اما به انها مجوز‬ ‫تاثیر قرار می گیرد‪ .‬ما این را قبول داریم اما مسیر دادهنمی شود‪.‬مشخصاست کهدست هاییدر‬ ‫حرکت چه می شود‪ .‬تعهد وزارت نیرو این بوده کار است این دیگر چه بهانه ای است و به امریکا‬ ‫که حداقل ‪ ۵۰۰۰‬مگاوات در طول برنامه ساالنه و تحریم چه ربطی دارد؟ به نظر من دست هایی‬ ‫به ظرفیت نیروگاه های کشور اضافه کند که به در کار اســت و تا زمانی که پرونده را به دســتگاه‬ ‫ایــن تعهد عمــل نکــرده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬قضایینفرستیمموضوعرارهانمی کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫با کسب اکثریت ارا‬ ‫فوالد مبارکه دو سال دیگر عضو هیئت مدیره بورس‬ ‫کاالی ایران شد‬ ‫در انتخابات هیئت مدیره شــرکت بورس کاالی‬ ‫ایران کهدر مجمععمومیعادیسالیانهاینشرکت‬ ‫انجام شد‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه با کسب اکثریت ارا‬ ‫به یکی از کرس ـی های ارزشمند هیئت مدیره بورس‬ ‫کاالی ایران تا‪ 2‬سال اینده دست یافت‪.‬‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه از بــدو تاســیس بــورس‬ ‫کاال حضــور پررنگــی در ایــن ســازمان داشــته و‬ ‫به منظــور حفــظ و صیانــت از حقــوق خــود‪،‬‬ ‫شــفافیت قیمت گذاری و عرضه بخش عمده ای از‬ ‫محصوالتش از طریق بورس کاال‪ ،‬همواره سعی بر‬ ‫داشتن نماینده در هیئت مدیره این سازمان داشته‬ ‫است‪ .‬این شرکت در اخرین انتخابات هیئت مدیره‬ ‫شــرکت بــورس کاالی ایــران بــا کســب اکثریــت ارا‬ ‫موفق به دست یابی به یکی از کرسی های ارزشمند‬ ‫هیئت مدیره بورس کاالی ایران تا‪ 2‬سال اینده شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬غالمرضــا طاهــری‪،‬‬ ‫معــاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این خصوص گفت‪ :‬بورس کاال یکی‬ ‫از شرکت هایی است که عملیات عرضه بسیاری از‬ ‫محصوالت تولیدی در کشــور از جمله محصوالت‬ ‫یشــود؛ حــال بــا توجــه به‬ ‫فــوالدی در ان انجــام م ‬ ‫اینکه کشف قیمت محصوالت فوالدی در بورس‬ ‫کاالی ایران انجام می گیرد و بخشی از محصوالت‬ ‫ب هصــورت عرضــه مســتقیم و بخــش عمــده دیگر‬ ‫فشــده از طریق مچینگ به‬ ‫براســاس قیمــت کش ‬ ‫فروش می رسد‪ ،‬داشتن یک کرسی متناسب با این‬ ‫امــر در هیئت مدیره بورس کاالی ایران بســیار حائز‬ ‫اهمیتاست‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا بورس کاال توانسته در عرضه‬ ‫محصــوالت و روند قیمت گذاری عملکرد شــفافی‬ ‫داشــته باشــد افزود‪ :‬بورس کاال محلی برای عرضه‬ ‫و تقاضاســت و به طور طبیعی بهترین و مهم ترین‬ ‫فاکتور فعالیت در ان شــفافیت اســت که به یقین‬ ‫ایــن مهــم رقــم خــورده و در بــورس کاال متناســب‬ ‫با مکانیســم عرضــه و تقاضا‪ ،‬قیمت بــرای خریدار‬ ‫یشــود تــا شــرایط رقابتی‬ ‫و فروشــنده مشــخص م ‬ ‫بــرای عرضه کننــدگان کاال در بــورس ارائــه گــردد؛‬ ‫بنابراین می توان گفت شفافیت کافی در عرضه و‬ ‫قیمت گذاریمحصوالتمحقق گردیدهاست‪.‬‬ ‫شفافیت قیمت شاخص کلیدی برای‬ ‫بورس‬ ‫معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های‬ ‫کلیدی مکانیســم عرضــه و تقاضــا در بورس بحث‬ ‫شفافیت قیمت اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫بــورس کاال برای شــرکت فــوالد مبارکه مانند دیگر‬ ‫شــرکت های تولیدکننــده‪ ،‬یکــی از مباحــث کلیدی‬ ‫است؛چراکهبخشعمدهمحصوالتشرکتفوالد‬ ‫مبارکه از طریق بورس به فروش رسیده و این شرکت‬ ‫تگــذاری محصوالت‬ ‫نقــش کلیــدی در فرایند قیم ‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه داراســت؛ خوشــبختانه نگاه‬ ‫سازمان بورس از شفافیت کامل برخوردار بوده و این‬ ‫امر یک موضوع کلیدی و مشترک بین شرکت بورس‬ ‫کاالی ایران و شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫مرتضــی شــبانی‪ ،‬مدیر امــور مجامــع و ارزیابی‬ ‫شرکت های گروه فوالد مبارکه نیز درخصوص روند‬ ‫شکل گیری بورس کاال و حضور فوالد مبارکه اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬بورس کاالی ایران حاصل ادغام دو بورس‬ ‫فلزات و کشــاورزی در سال ‪ 1387‬است؛ در همین‬ ‫مســیر نیز بــا توجه به اهمیتی که بــورس در روند و‬ ‫مکانیســم قیمت گذاری محصوالت شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه داشــته‪ ،‬ایــن شــرکت با دوراندیشــی ضمن‬ ‫سهام دار شدن در بورس کاال‪ ،‬بخشی از سهام بورس‬ ‫کاال را برای کارکنان فوالد مبارکه پذیره نویسی کرد و‬ ‫‪ 800‬نفر از کارکنان این شرکت سهام دار بورس کاالی‬ ‫ایران شدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اهمیت بورس کاال از این‬ ‫جهت است که مکانیسم قیمت گذاری محصوالت‬ ‫یشــود و بر اســاس‬ ‫و کشــف قیمت در ان انجام م ‬ ‫ان‪ ،‬صورت حســاب برای مشــتریان ارسال می شود؛‬ ‫بنابراین الزم است شرکت هایی که محصوالتشان‬ ‫در بورس کاال عرضه می شود در هیئت مدیره بورس‬ ‫کاال نیز نماینده ای داشته باشند تا بتوانند از حقوق‬ ‫شرکتدفاع کنند‪.‬‬ ‫ایجاد شفافیت اطالعاتی از طریق بورس‬ ‫کاال‬ ‫مدیر امــور مجامع و ارزیابی شــرکت های گروه‬ ‫فــوالد مبارکه تاکیــد کرد‪ :‬علی رغــم مخالفت های‬ ‫برخــی نهادهــا بــا بــورس کاال‪ ،‬یکــی از کارکردهای‬ ‫بــورس ایجــاد شــفافیت اطالعاتــی اســت؛ چراکــه‬ ‫عرضه کننــدگان و تقاضاکننــدگان زیــادی در بــورس‬ ‫حضور دارند؛ بنابراین از طریق بورس‪ ،‬قیمت ها با‬ ‫سرعت بیشتری به سمت نرخ عادالنه و منصفانه‬ ‫حرکت می کند و مزایای وجود بورس کاال به مراتب‬ ‫بیشــتر از معایب ان اســت‪ .‬به طور قطع اگر بورس‬ ‫تگــذاری به‬ ‫کاال وجــود نداشــت‪ ،‬ممکن بود قیم ‬ ‫سمت وســوی دیگــری برود و واســطه ها قیمــت را‬ ‫تعیین کنند‪ .‬شــبانی با بیان اینکه در ســال گذشته‬ ‫سنگ اهن و گندله به عنوان دو محصول مهم برای‬ ‫صنعت فوالد وارد بورس کاال شدند‪ ،‬عنوان داشت‪:‬‬ ‫تا پیش از این اقدام‪ ،‬مکانیسم قیمت گذاری توسط‬ ‫وزارت خانــه و براســاس درصــدی از شــمش فــوالد‬ ‫خوزستان مشخص می شد که اکنون نیز قیمت پایه‬ ‫بــر همیــن اصل اســت؛ اما براســاس عرضه و تقاضا‬ ‫ممکناستاز قیمتپایهنیزبیشترشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به تازگی ســیمان نیز به بورس‬ ‫کاال اضافه شده و فرایند قیمت گذاری ان در بورس‬ ‫انجام می شود؛ در واقع هدف این است که فرایند‬ ‫تگــذاری بســیاری از کاالهای اساســی ازجمله‬ ‫قیم ‬ ‫مسکن و خودرو در بورس کاال انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر امــور مجامع و ارزیابی شــرکت های گروه‬ ‫فــوالد مبارکــه بیــان داشــت‪ :‬قیمــت محصــوالت‬ ‫معدنی نســبت به ســال گذشته رشــد چشم گیری‬ ‫داشــته اســت؛ بــرای مثــال قیمت گندله کــه ‪23.5‬‬ ‫درصد شمش فوالد خوزستان بود‪ ،‬امسال به حدود‬ ‫‪ 30‬درصد قیمت شمش فوالد رسیده و ورود ان ها‬ ‫به بورس کاال بر قیمت بی تاثیر نبوده و باعث شده‬ ‫بهای تما مشــده تولید فوالد در کشور افزایش پیدا‬ ‫کند؛ چراکه گندله و سنگ اهن از اساسی ترین مواد‬ ‫اولیه برای فوالدسازان به شمار می ایند‪.‬‬ ‫تامین بخشی از برق موردنیاز فوالد مبارکه‬ ‫از بورس انرژی‬ ‫وی با اشــاره به بورس انرژی یاداور شــد‪ :‬شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه بخشــی از بــرق موردنیــاز خــود را با‬ ‫فراینــدی شــبیه بــورس کاال‪ ،‬از بورس انــرژی تامین‬ ‫می کنــد؛ ناگفتــه نماند که بســیاری از شــرکت های‬ ‫خصوصــی تولیدکننــده بــرق تمایــل دارنــد تــا برق‬ ‫تولیدی خود را به جای فروش به دولت‪ ،‬در بورس‬ ‫انرژی به فروش برسانند و بهای ان را نقدا دریافت‬ ‫کنند‪ .‬شــبانی اضافه کرد‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه نیز‬ ‫طی سال های اخیر موفق به تامین بخشی از برق‬ ‫موردنیاز خوداز طریقبورسانرژیباقیمتیمناسب‬ ‫نســبت بــه نرخ مصــوب گردیــده و بهــای ان را نیز‬ ‫ب هصــورت نقدی پرداخت می کنــد که این موضوع‬ ‫هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فــروش محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫بورس کاال که مطابق با قوانین تعریف شده کشور‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی از راهکارهــای مناســب جهت حفظ‬ ‫شفافیت کاال و همچنین ایجاد فضای رقابتی برای‬ ‫تولید اســت؛ به عبــارت دیگر‪ ،‬حذف واســطه ها و‬ ‫دسترسیمستقیممصرف کنندهواقعیبهمواداولیه‬ ‫که از طریق بورس‪ ،‬کشف قیمت و پس از ان عرضه‬ ‫می شود‪،‬از دالیلمهمافزایشحضور تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان بیش از گذشته در بورس است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازار مسکن تا پایان سال ارام است‬ ‫یــک کارشــناس اقتصاد مســکن گفــت‪ :‬قیمت‬ ‫مســکن به دالیلی همچون رکود معامالت‪ ،‬افت‬ ‫شدید توان متقاضیان و تعدیل چشم انداز تورمی‪،‬‬ ‫نتــر از نرخ‬ ‫افزایــش چندانی نمی یابد و قطعا پایی ‬ ‫تورمعمومیخواهدبود‪.‬‬ ‫مهدیروانشادنیادر گفت وگوباایسنااظهار کرد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬درصدی متوسط قیمت مسکن شهر تهران‬ ‫در خردادماه را به دو دلیل نمی شود شروع یک روند‬ ‫افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از اذرماه سال گذشته‬ ‫شدت نوسانات بازار مسکن گرفته شده و بازار به‬ ‫ثبات نســبی رسیده اســت‪ .‬انتظار می رود تا پایان‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬با همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا‬ ‫نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل دوم این اســت که انقدر تعداد‬ ‫معامالت کمشده کهچنداننمی توانرویمیانگین‬ ‫قیمت حســاب کرد‪ .‬خرداد امســال در ‪ ۱۲‬منطقه از‬ ‫تهرانتعدادمعامالت کمتراز‪ ۲۰۰‬فقرهبودبنابراین‬ ‫داده هایقیمتی گمراه کنندهاست‪.‬باهمهابهاماتی‬ ‫یتــوان تا حد زیادی به این نتیجه‬ ‫کــه وجــود دارد م ‬ ‫رسید کهبهدلیلرکودحاکمبربازارو کاهشانتظارات‬ ‫تورمی در ســال‪ ۱۴۰۰‬جهش قیمتی در بازار مســکن‬ ‫نخواهیمداشت‪.‬این کارشناساقتصادمسکنتاکید‬ ‫کرد‪ :‬بازارهای رقیب شامل ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و بورس‬ ‫در حالــت انتظار قــرار دارنــد‪ .‬بعــد از روی کار امدن‬ ‫دولتسیزدهمنیزتاپایانشهریوردرگیربحثترکیب‬ ‫کابینهخواهیمبودووضعیتاقتصادپایدارمی ماند‪.‬‬ ‫روانشادنیا دو پارامتر نرخ ارز و سیاست خارجی را در‬ ‫اقتصاد ایران بســیار موثر دانســت و گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫مذاکرات برجام‪ ،‬چشم انداز مثبتی در جامعه ایجاد‬ ‫شده کهبهثباتاقتصاد کمکمی کند‪.‬از سویدیگر‬ ‫به دلیل جهش قیمت مسکن‪ ،‬تقاضای مصرفی به‬ ‫قدری سرکوب شده که حتی نرخهای فروش در بازار‪،‬‬ ‫پایینتراز نرختمامشدهاست؛یعنیاز یکطرفبا‬ ‫رشدقیمتنهاده هایساختمانیمواجهیموازطرف‬ ‫دیگر‪ ،‬توان متقاضیان به نرخهای فعلی نمی رسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ممکن اســت در تابســتان به دلیل‬ ‫فصلجابه جاییبامقداریافزایشتعدادمعامالت‬ ‫مسکن مواجه باشیم اما قطعا تابستان امسال یکی‬ ‫از دوره های کم رونق سالهای اخیر را تجربه خواهیم‬ ‫کرد‪.‬این کارشناسبازار مسکنبااشارهبهنرخگذاری‬ ‫‪ ۲۵‬درصــدی بــرای ســقف اجاره بها از ســوی دولت‬ ‫گفت‪:‬سابقهنشاندادهاینروشهاجوابنمی دهد‪.‬‬ ‫«تمدیداگهیمزایده‬ ‫فروش یک قطعه زمین»‬ ‫فقطهممختصبازار مسکننیستدر همهبازارها‬ ‫ایــن تجارب موجود اســت و نتایجــش هم موجود‬ ‫اســت‪ .‬در بازار مســکن دو سال است که صحبت از‬ ‫یشــود و حمایت از مســتاجران‬ ‫ســقف اجاره بهــا م ‬ ‫می شود کهدرعملمی بینیماتفاقخاصیدر کاهش‬ ‫قیمتهانمی افتد‪.‬حتیمیتوانداثراتالتهابیدربازار‬ ‫مسکنایجادکند‪.‬بهگفتهروانشادنیا‪،‬باتوجهبهتورم‬ ‫حدود‪ ۵۰‬درصداگربهمالکبگوییمحقنداردبیش‬ ‫از‪ ۲۵‬درصد نرخها را افزایش دهد به مرور واحدهای‬ ‫اجاره ایرااز بازار خارجمی کنند‪.‬واحدهاینوساز نیز‬ ‫به بازار فروش و اجاره عرضه نمی شود‪ .‬در نتیجه با‬ ‫فشــار تقاضا مواجه می شــویم که می تواند به رشد‬ ‫قیمت مسکن منجر شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر نرخها‬ ‫راسرکوبمی کنیمباید گزینهجایگزینهمبگذاریم‬ ‫تاصاحبانسرمایهدرانسرمایه گذاری کنند؛اما گزینه‬ ‫جایگزیــن نداریم و بیش از ‪ ۸۰‬درصد ســرمایه ها در‬ ‫حوزه مسکن قرار دارد؛ بنابراین با نرخ گذاری فقط با‬ ‫افزایشپرونده هایمالکومستاجریدرقوهقضاییه‬ ‫مواجه می شویم و شورای حل اختالف مگر به چه‬ ‫تعدادپروندهمی تواندرسیدگیکند؟فقطنمیتوان‬ ‫منافعمستاجررالحاظ کرد‪.‬‬ ‫شــهرداری ســمنان در نظر دارد بــه عنایت بــه اگهی‬ ‫شــماره ‪1/4/6131‬مورخ ‪ 1400/04/07‬واقع در شــهرک‬ ‫خدماتــی غــرب بلــوک ‪ c_e‬پــالک ثبتــی ‪1453/۹772‬‬ ‫بــه متــراژ ‪ 14۹‬متــر مربــع مهلت شــرکت در مزایــده تا‬ ‫تاریــخ ‪ 1400/04/20‬بــوده تــا تاریــخ ‪1400/04/26‬‬ ‫تمدیدگردید‪.‬‬ ‫مدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریسمنان‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫پرونده مسکن مهر بدون‬ ‫معارض در دولت دوازدهم‬ ‫بسته می شود‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پرونده‬ ‫مســکن مهر بــدون معــارض در دولت دوازدهم بســته‬ ‫می شود از کمک های‪ ۲‬هزار و‪ ۵۷‬میلیارد ریالی سازمان‬ ‫ملی برای تکمیل واحدها و خدمات زیربنایی و روبنایی‬ ‫مسکنمهرطیماه های گذشتهخبرداد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬‬ ‫احمــد اصغری مهرابادی‪ ،‬معــاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تازه ترین امار‬ ‫تکمیلوتحویلواحدهایمسکنمهرتحتمسئولیت‬ ‫ســازمان ملی را برشــمرد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫اشــاره بــه اینکه پرژوه های مســکن مهر بــدون معارض‬ ‫طبقوعدهدولتتاقبلاز اتمامدولتدوازدهمتکمیل‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه های گذشــته با توجه به تاکید‬ ‫وزیر راه و شهرسازی و همچنین تعهد دولت برای اتمام‬ ‫مسکن مهر‪ ،‬سازمان برای اتمام پروژه های مسکن مهر‬ ‫‪ ۴۴۹‬میلیــارد ریال برای اماده ســازی‪ ۲۵۶ ،‬میلیارد ریال‬ ‫برای خدمات روبنایی‪ ۲۶۹ ،‬میلیارد ریال برای خدمات‬ ‫زیربنایی در تکمیل مسکن مهر هزینه کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ســازمان ملــی زمیــن و مســکن ادامــه داد‪ :‬در مجمــوع‬ ‫سازمانبا کمک هایی کهبرایاحداثمسکنمهرانجام‬ ‫داده‪ ۲‬هزار و‪ ۵۷‬میلیارد ریال برای تکمیل و اماده سازی‬ ‫واحدهای مســکونی مهر بــا ارایه خدمــات زیربنایی و‬ ‫روبنایی هزینه کرد تا عالوه بر تکمیل واحدها‪ ،‬زندگی‬ ‫در ســایت های مســکن مهــر جریــان یابــد و ان مناطق‬ ‫قابلیتسکونتوزندگیراپیدا کنند‪.‬مهرابادیتوضیح‬ ‫داد‪ :‬پروژه های مسکن مهر باقی مانده تحت مسئولیت‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن طبق تازه ترین امار ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحد است که هنوز تحویل متقاضیان نشده است‬ ‫که از این میزان نیز ساخت حدود‪ ۱۰‬هزار واحد به اتمام‬ ‫رسیده است و از انجایی که در مرحله نصبیات هستند‬ ‫و پایــان کار‪ ،‬تاییدیــه اســتاندارد‪ ،‬اسانســور و یا اطفای‬ ‫حریقرانگرفته اند‪،‬هنوزتحویلمتقاضیاننشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ملی زمین و مســکن تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مسکن مهر تا اواسط مرداد و قبل از اتمام دولت در ‪۱۳‬‬ ‫اداره کل در ‪ ۱۲‬استان که شامل استان های البرز‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪،‬هرمزگان‪،‬قزوین‪،‬همدان‪ ،‬کردستان‪،‬بوشهر‪،‬‬ ‫سمنان‪،‬شرقسمنان‪،‬اذربایجان شرقی‪،‬ایرانشهروفارس‬ ‫به اتمام می رسد‪ .‬مهرابادی استان های اذربایجان غربی‬ ‫و لرستان را از استان هایی برشمرد که در تکمیل مسکن‬ ‫مهر با مشکالتی روبه رو بودند که با تالش های سازمان‬ ‫بخش عمده مشــکالت ان ها برطرف شــده است‪ .‬وی‬ ‫از جمله اقدامات ســازمان ملی زمین و مســکن را برای‬ ‫سال جاری در سایت های مسکن مهر که در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬تکمیل‪ ۳۴‬مدرسه قدیمی و احداث‪ ۲۲‬مدرسه‪،‬‬ ‫تکمیل ‪ ۱۲‬کالنتری قدیمی و احداث ‪ ۸‬کالنتری‪ ،‬سایر‬ ‫موارد (شامل کتابخانه‪ ،‬تجاری و غیره) تکمیل‪ ۲۵‬پروژه‬ ‫و احــداث ‪ ۱۸‬پــروژه جدیــد برشــمرد و رقمی کــه برای‬ ‫برای ان در نظر گرفته شده را معادل ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وی میزان کمک های انجام شــده ســازمان‬ ‫را برای خدمات زیربنایی در حدود ‪ ۱۴۳‬میلیارد تومان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬برای اماده ســازی و محوطه ســازی‬ ‫نیز ‪ ۴۰۰‬میلیاردتومان بودجه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مهرابادی تصریح کرد‪ :‬سازمان در حدود ‪ ۹۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای تکمیل واحدهای مسکن مهر و ارایه خدمات‬ ‫روبناییوزیربناییواماده سازیطرحاقدامملیمسکن‬ ‫برنامه ریــزی کرده اســت‪ .‬براســاس گــزارش وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬وی همچنین از اماده سازی‪ ۸۰۰‬هکتار زمین‬ ‫برایاماده سازیمسکنمهرخبرداد‪.‬به گفتهمدیرعامل‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬تعاونی های دارای مشکل‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۳۸‬واحد‪ ،‬زیر ‪ ۳۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۴۸‬واحد و فاقد متقاضی نیز ‪ ۲۱‬هزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫واحداست کهاز امار مسکنمهرخارجشدند‪.‬مهرابادی‬ ‫همچنیــن اعالم کــرد‪ :‬تعداد واحدهای مســکن مهری‬ ‫ی ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫دارای پرونــده حقوقــی و اغلــب نیز تعاونــ ‬ ‫‪ ۴۵۴‬واحد است‪.‬‬ ‫هزینه ایجاد شغل در بخش‬ ‫کشاورزی پایین است‬ ‫یــک فعــال حــوزه کار بهترین ظرفیت هــای ایجاد‬ ‫اشتغال در کشور را مربوط به بخش کشاورزی دانست و‬ ‫گفت‪:‬هزینهایجادشغلدر اینبخشبسیار پاییناست‬ ‫و دولت باید به سمت اشتغالزایی در بخش کشاورزی‬ ‫برود‪ .‬عبداله مختاری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بین بخش های اقتصادی کشــور‪ ،‬بخش کشاورزی از‬ ‫ظرفیت های باالیی برای ایجاد شغل برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد بخش کشاورزی هم به لحاظ موقعیت‬ ‫و ظرفیت و هم تاثیر گذاری در سبد هزینه خانوار نقش‬ ‫بسزایی دارد‪ .‬از طریق بخش کشاورزی می توانیم هم‬ ‫در داخــل نیازهــای خود را تامین کنیم و هم مــازاد ان را‬ ‫به کشورهای همسایه صادر کنیم‪ .‬این فعال حوزه کار‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایران کشــوری چهار فصل اســت؛ در‬ ‫زمســتان میوه تابستانی و در تابستان میوه زمستانی‬ ‫داریــم و مــی توانیــم در فصــل زمســتان میــوه هــای‬ ‫تابســتانی خود را به کشورهای شمالی و در تابستان‬ ‫میوه های زمستانی را به کشورهای همسایه جنوبی‬ ‫صــادر کنیــم‪ .‬مختــاری هزینــه ایجاد شــغل در بخش‬ ‫کشــاورزی را بســیار پایین دانســت و در پاسخ به این‬ ‫پرســش کــه چــرا در ایــن بخش ســرمایه گــذاری الزم‬ ‫برای توســعه اشــتغال کمتر صــورت می گیــرد؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دلیلش اهمیت ندادن و بی توجهی به ظرفیت‬ ‫ها و پتانســیل های باالی بخش کشــاورزی است؛ در‬ ‫حالی که در شــرایط کنونی‪ ،‬تولیدات کشــاورزی می‬ ‫تواند نقش بســزایی در تامین ســبد معیشت مردم و‬ ‫همچنین توســعه صادرات کشــور داشــته باشــد‪ .‬این‬ ‫فعال حوزه کار دالل بازی را به زیان بخش کشاورزی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬دالل هــا بــازار کشــاورزی را خراب‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬باید دالل بازی ها را از جامعه کشــاورزی‬ ‫حذف کنیم و نظارت ها را افزایش دهیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫خودکفایی در تعمیر‬ ‫دستگاه هایکالیبراتور‬ ‫فشار در نیروگاه اصفهان‬ ‫متخصصینبخشابزار دقیقنیروگاهاصفهانموفق‬ ‫به تعمیر دستگاههای کالیبراتور فشار شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابــط عمومی شــرکت مدیریت تولید بــرق اصفهان‪،‬‬ ‫متخصصین این شرکت در بخش تعمیرات ابزار دقیق‬ ‫با تالش و پشتکار خود‪ ،‬موفق به تعمیر دستگاه هایی‬ ‫شدند که نوسازی ان مستلزم هزینه ارزی بسیار باالیی‬ ‫بــود و بــا ایــن اقــدام صرفه جویــی ارزی قابــل توجهی‬ ‫صورت گرفت‪.‬به گفتهسیاوش گلمحمدیرئیس گروه‬ ‫ابزاردقیقنیروگاهاصفهان‪،‬جهت کالیبراسیونتجهیزات‬ ‫اندازه گیری فشار در نیروگاه ها و صنایع دیگر از دستگاه‬ ‫‪ Dead weight Tester‬استفاده می گردد‪ .‬ایشان در ادامه‬ ‫گفت‪:‬در نیروگاهاصفهانسهدستگاهاز اینتجهیروجود‬ ‫دارد که جهت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار از‬ ‫مقادیر کم تا فشار ‪ 400bar‬مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دو دســتگاه از ایــن تجهیــزات بــه علت‬ ‫نشــتی روغن و اشــکال در عملکرد مکانیزم های بخش‬ ‫مکانیکــی و الکتریکــی‪ ،‬غیر قابل اســتفاده شــده بود و‬ ‫جهت رفع عیب از این تجهیزات این دو دستگاه دمونتاژ‬ ‫شدوقطعاتمکانیکیاسیبدیدهاندر داخلنیروگاه‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬همچنین مدار الکتریکی ان رفع اشــکال‬ ‫گردید‪ .‬سیاوش گل محمدی با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫متخصصین بخش تعمیــرات ابزار دقیق موفق شــدند‬ ‫پس از رفع عیب و برطرف کردن این اشکاالت و تست‬ ‫دستگاه ها در فشارهای مختلف‪ ،‬تجهیزات مذکور را در‬ ‫کارگاه کالیبراسیون و کارگاه تنظیم تجهیزات ابزار دقیق‬ ‫مستقر کنند‪ .‬هم اکنون این تجهیزات با همت و دانش‬ ‫کارکنــان بومی شــرکت در بخــش ابــزار دقیق کمک به‬ ‫چرخهتولیدمی کند‪.‬‬ ‫مکان احداث پاالیشگاه و‬ ‫پتروشیمی غرب کرمانشاه‬ ‫مشخص نیست‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه گفت که مکان دقیــق احداث‬ ‫پاالیشگاه گازی و پتروشیمی غرب استان هنوز مشخص‬ ‫نیســت و ایــن مــکان پس از پایان مطالعات مشــخص‬ ‫یشــود‪ .‬هوشــنگ بازونــد در گفت وگو با ایرنــا‪ ،‬اظهار‬ ‫م ‬ ‫یهــای ‪ ۲‬ســال اخیــر وزیر‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیر ‬ ‫نفــت موافقت کــرد که یک میــدان گازی در کرمانشــاه‬ ‫مورد مطالعه قرار گیرد و پس از ان ‪ ۲‬میلیارد دالر برای‬ ‫ایجاد پاالیشــگاه و پتروشیمی صرف شــود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اکنون دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مشاور پروژه در‬ ‫محدوده ای بین گیالنغرب‪ ،‬نفت شــهر‪ ،‬قصرشیرین و‬ ‫ســرپل ذهاب در حال انجام مطالعات اســت‪ .‬استاندار‬ ‫کرمانشاهتوضیحداد‪:‬تا‪ ۲‬ماهایندهنتیجهاینمطالعات‬ ‫بــه وزارت نفــت اعــام خواهد شــد و پــس از ان مکان‬ ‫دقیق پاالیشگاه و پتروشیمی مشخص می شود از این رو‬ ‫تا ان زمان هیچ گونه گمانه زنی در زمینه محل احداث‬ ‫این پروژه های ملی صحت ندارد‪ .‬به گفته بازوند‪ ،‬تمام‬ ‫ســرمایه گذاری الزم برای ایجاد پاالیشگاه و پتروشیمی‬ ‫موردنظــر توســط وزارت نفــت انجــام شــود و بخــش‬ ‫خصوصی هیچ دخالتی در ان ندارد‪ .‬اســتان کرمانشــاه‬ ‫هم اکنون دارای سه واحد پتروشیمی در شهرستان های‬ ‫کرمانشاه و هرسین است‪ .‬این استان با وسعت حدود‬ ‫‪ ۲۵‬هزار کیلومتر مربع‪ ۱.۵،‬درصد از مساحت کل کشور‬ ‫(هفدهمین اســتان) را به خود اختصاص داده و شــامل‬ ‫‪ ۱۴‬شهرستان‪ ۳۱،‬بخش‪ ۳۲،‬شهر‪ ۸۶،‬دهستان است‪.‬‬ ‫‪ ۶۷‬دستگاه تولید رمز‬ ‫ارز دیجیتال در قنوات قم‬ ‫کشف شد‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانقم گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۷‬دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در بازرسی‬ ‫از یــک واحــد تولیدی خــوراک دام غیرفعــال در قنوات‬ ‫شناساییو کشفشد‪.‬مهدیاهنین پنجهاظهار داشت‪:‬‬ ‫تیم های بازرســی این شــرکت با همکاری عوامل نیروی‬ ‫انتظامی در بازرســی و گش ـت زنی از یک واحد تولیدی‬ ‫غیرفعــال در قنــوات تعداد ‪ ۶۷‬دســتگاه اســتخراج رمز‬ ‫ارز دیجیتــال غیرمجاز کشــف و جم ـع اوری کردند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬اینتعداددستگاهاستخراجارزدیجیتال‬ ‫(ماینر)‪ ،‬برق حدود ‪ ۳۰۰‬خانوار را مصرف می کند که در‬ ‫وضعیت کنونی‪ ،‬باعث بروز مشکالت زیادی در شبکه‬ ‫توزیعمی شود‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت‬ ‫پروژه های اجرایی گاز‬ ‫استان گلستان‬ ‫در جلسه کنترل پروژه شرکت گاز استان گلستان که‬ ‫با حضور مدیرعامل شرکت برگزار شد اخرین وضعیت‬ ‫پروژ ههــای اجرایــی اســتان مــورد بررســی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلستان‪ ،‬درابتدای جلســه‪ ،‬ولی ا‪...‬‬ ‫مقصودلــو رئیــس برنامه ریــزی گاز گلســتان گــزارش از‬ ‫وضعیــت گازرســانی به روســتاهای اســتان و نیــز میزان‬ ‫تحقق اهداف کمی ارائه نمود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اهداف تعیین شده درسال‪ 1400‬خوشبختانه با همت و‬ ‫تالش جمعی همکاران شرکت‪ ،‬در بازه زمانی سه ماهه‬ ‫اول ســال جاری‪ ،‬برابر برنامه مصوب‪ ،‬در بخش اجرای‬ ‫شبکه گازرسانی‪ 24‬درصد‪،‬نصبانشعابات‪ 25‬درصد‪،‬‬ ‫جذب مشترکین ‪ 17‬درصد و ظرفیت سازی برای صنایع‬ ‫نیز‪ 25‬درصد تحقق یافته است‪ .‬مقصودلو تصریح کرد‪:‬‬ ‫دراینجلسههمچنینوضعیتپروژه هایاجراییاستان‬ ‫به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات‬ ‫الزم در راســتای رفــع موانع و تســریع عملیــات اجرایی‬ ‫اتخاذگردید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫احتمال بلک اوت شبکه برق‬ ‫خاموشی ها قطعا قابل پیش بینی بود‬ ‫عضوسندیکایتولیدکنندگانبرقگفت‪:‬احتمال‬ ‫بلک اوت یا خارج شدن شبکه برق از مدار همیشه‬ ‫وجــود دارد امــا در حــال حاضر این احتمال بیشــتر‬ ‫است چرا که شبکه در حالت ضربه پذیر قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬محمدمالکیدرنشستیخبری‬ ‫با بیان اینکه خواهش من این است که همه قبول‬ ‫کنند وضعیت خاموشی ها یک مسئله جدی است‬ ‫و باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعدادی از‬ ‫مسئوالنبرایاینکهمی خواهندمردمنگراننشوند‬ ‫این مســئله را انطور که باید واقعی و جدی جلوه‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬مادر سال های گذشتههمهخاموشی‬ ‫داشــتیم اما میزان خاموش ـی ها در مقدار کم بود و‬ ‫معمــوال کمبود ‪ ۲۰۰۰‬مــگاوات را از طریق محدود‬ ‫کردن صنایع و تنها در طول دو تا سه هفته مدیریت‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر بخواهیــم بگوییم‬ ‫استثنایی وجود داشته است باید گفت که پارسال‬ ‫استثنا بود نه امسال‪ ،‬چرا که واقعیت این است که‬ ‫انتظار خاموشی ها از سال گذشته وجود داشت که‬ ‫به دلیــل بارش های زیاد این اتفاق نیفتاد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید گفت که خاموشی های امسال کامال قابل‬ ‫یشــد‬ ‫پیش بینــی بــود و اقداماتی که باید انجام م ‬ ‫صــورت نگرفــت و همیــن موضوع خاموش ـی های‬ ‫گسترده ای را به وجود اورد‪.‬‬ ‫به گفته وی در ســال های قبل از ‪ ۱۳۷۹‬قیمت‬ ‫خاموشــی بــرای هر کیلــووات ســاعت در ایــران دو‬ ‫دالر و در امریــکا ‪ ۹‬دالر بــود کــه اگر همــان دو دالر‬ ‫یشــود‪ .‬در‬ ‫را محاســبه کنیم‪ ،‬عدد بســیار باالیی م ‬ ‫شــرایط فعلی خاموشــی صنایــع می تواند تبعات‬ ‫زیادی را به دنبال داشته باشد که باید مسئوالن به‬ ‫طور جدی به ان توجه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬خواهش ما از مسئوالن این است‬ ‫که موضوع خاموشی را جدی بگیرند‪ .‬ما نیز در این‬ ‫مسئله علی رغم مشکالت و چالش های موجود به‬ ‫انها کمکخواهیم کردوبایدریشه یابیخوببرای‬ ‫حل مسئله ایجاد شود تا بتوانیم خاموشی ها را دور‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات کوتــاه مــدت بــرای‬ ‫حل مشــکل خاموشــی گفت‪ ۶۰۰ :‬مــگاوات دیزل‬ ‫پراکندهدر کشور داشتهباشیم کهبتوانیمدر تابستان‬ ‫امسال از ان استفاده کنیم‪ .‬این امکانات تولید برق‬ ‫اضطراری وجود دارد که می توان در کوتاه مدت از‬ ‫انها اســتفاده کرد اما باید توجه داشــت که مسئله‬ ‫یشــود و بایــد در دراز‬ ‫بــرق در کوتــاه مدت حل نم ‬ ‫مدت و با سرمایه گذاری روی نیروگاه ها این مشکل‬ ‫رابرطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید تمرکز روی نیروگاه های‬ ‫حرارتی باشد و به دنبال توسعه انها باشیم گفت‪:‬‬ ‫نمی توان روی نیروگاه های تجدیدپذیر و ابی تکیه‬ ‫کــرد‪ .‬چــرا کــه ایــن نیروگاه ها وابســته بــه عواملی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بزرگتریــن چالــش وزارت نیرو‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت نیــرو در ســال های اخیــر بــه دنبــال‬ ‫مدیریتتقاضارفتواهمیتبیشتریبرایانقائل‬ ‫شــد‪ .‬به خصوص در ســال های اول وزیر نیرو اعالم‬ ‫کرد که دولت های قبلی اشتباه کردند و باید تمرکز‬ ‫رویمدیریتتقاضاباشداماباید گفت کهنمی توان‬ ‫روی این مسئله حساب جدی باز کرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اگــر ســرمایه گذاری روی نیروگا ههــا‬ ‫صــورت نگیرد و تولید افزایش پیدا نکند با چالش‬ ‫مواجه خواهیم بود‪ .‬وزارت نیرو مسئول تامین برق‬ ‫کشــور است‪ .‬مدیریت مصرف معموال در کشوری‬ ‫مانند ایران شرایط ویژه ای دارد و نمی توان با اتکاء‬ ‫به ابزارهای کاهنده مصرف ان را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید به این موضوع نیز توجه‬ ‫کرد کهبهدلیلتحریمبخشقابلتوجهیاز صنایع‬ ‫متوقف شــده اســت که اگر این صنایع نیز روی کار‬ ‫ایند قطعا بخش برق پاسخگوی نیاز نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاکیــد وزارت نیــرو روی مدیریــت تقاضــا اســت اما‬ ‫نمی توانبامدیریتتقاضابهطور صرفمشکالت‬ ‫صنعت برق را برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر چــه به جلــو پیش‬ ‫می رویم شــرایط سخت تر می شود و در سال اینده‬ ‫نیز بی شــک شرایط ســخت تری را پیش رو داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بحث هایی همچون رمــز ارز‪ ،‬درجه حرارت‬ ‫و مســائلی از این قبیل که دالیل خاموشــی مطرح‬ ‫می شوددر واقعسهمبسیار کمیدارندوانچهمورد‬ ‫توجه بودعدم سرمایه گذاری در صنعت برق است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر بخواهیم این مسئله حل‬ ‫بشود باید به دنبال چند راهکار باشیم گفت‪ :‬یک‬ ‫مســئله موضــوع قیمــت اســت؛ در ســال های اخیر‬ ‫قیمــت بــرق انطور که بایــد افزایش پیدا نکــرده و‬ ‫در شرایط فعلی باید تعرفه برق به طور تدریجی‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن وزارت نیــرو باید به‬ ‫موضوع ســرمایه گذاری در نیروگا ههــا و نگاه جدی‬ ‫به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد اما‬ ‫با این وجود بخش خصوصی علی رغم مشکالت‬ ‫قطعا به وزارت نیرو کمک خواهد کرد تا مشکالت‬ ‫بیش از این نشود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه تا زمانی که تعهــد صادرات‬ ‫داشته باشیم باید به انها عمل کنیم اما اگر خودمان‬ ‫با مشکل روبرو شویم‪ ،‬مجبور خواهیم شد صادرات‬ ‫برق را قطع کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫بخش برق در سال های اخیر در بخش های دیگری‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرده اند‪ .‬چرا که دیگر صنعت‬ ‫برق سود کافی برای انها نداشت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت رضــا حدادیــان ‪ -‬عضو‬ ‫سندیکای تولید کنندگان برق با اشاره به علت عدم‬ ‫توجــه وزارت نیــرو به بخش خصوصــی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کشور ما هر چه به سوبسید وصل شود دچار مشکل‬ ‫می شود‪ ،‬اگر تعرفه برق افزایش پیدا می کرد مردم‬ ‫نسبتبهمصرفتوجهبیشتریداشتندوالزماست‬ ‫کهاینمسئلهموردبازبینیقرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بایــد در‬ ‫صنعت برق ســرمایه گذاری می کرد که این مسئله‬ ‫صــورت نگرفــت و وزارت نیــرو نیــز توجهی بــه ان‬ ‫نشان نداد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سه سال و نیم پیش به وزیر‬ ‫نیرو گفتیم که اگر به این مسئله توجه نکند‪ ،‬دچار‬ ‫خاموشی خواهیم شد که متاسفانه وزیر نیرو توجه‬ ‫نکــرد و بخــش خصوصی که می توانســت مشــاور‬ ‫خوبی در این میان باشــد‪ ،‬کناره گیری کرد و همین‬ ‫مسئله مشکالتی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫همچنیــن در این نشســت نصــراهلل کاظمیان ‪-‬‬ ‫عضودیگرسندیکایتولید کنندگانبرقبابیاناینکه‬ ‫برای رفع کمبودهای ایجاد شده باید یک بازبینی و‬ ‫شناخت از وقوع پدیده صورت گیرد گفت‪ :‬نگاه ما‬ ‫باید از بعد فنی و مهندسی باشد و در شرایط فعلی‬ ‫نبایدبهدنبالمقصرباشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســیاری از عواملــی کــه در صنعت‬ ‫برق اتفاق افتاد کامال قابل شناسایی بود و اگر امروز‬ ‫این بی برقی موجب شده تا تمام مسئوالن به این‬ ‫صنعــت توجه کنند باید مشــکالت ان نیــز اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه موضــوع ماینرهــا کاهــش‬ ‫بارندگــی‪ ،‬گرمــای هــوا و رشــد مصــرف در وقــوع‬ ‫خاموش ـی های اخیر تاثیر چندانی نداشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انچه باید مورد توجه قرار گیرد لزوم سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت برق و افزایش تولید است‪ .‬اکنون نیز باید‬ ‫یک پیش بینی مصرف و نیاز برای اینده صورت گیرد‬ ‫و بهترین کار حفظ شرایط موجود است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیت موضوع ذخیر هســازی‬ ‫برق در شبکه سراسری گفت‪ :‬ذخیره تولید یک امر‬ ‫اجتناب ناپذیر است و اگر در شرایط فعلی وزارت‬ ‫نیــرو به بخش ذخیره توجه نکند ممکن اســت با‬ ‫بلک اوت مواجه شویم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر از اکنون به دنبال کســری‬ ‫تولیدنباشیمدر سال‪ ۱۴۰۲‬وضعیتامروز راخواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نیرو به راحتی می تواند تمام‬ ‫امار مصرف و نیاز را ارزیابی کند‪ .‬لذا الزم است با در‬ ‫اختیار داشتناینامار بهدنبالتولیدباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای پروژه های گازرسانی در خراسان رضوی زیر چتر قانون‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬مدیرعاملشرکت گاز‬ ‫خراســان رضــوی در دیدار با مدیران عامل شــرکت‬ ‫هــای پیمانکاری مجری طرح هاب گازرســانی این‬ ‫استان گفت‪ :‬باید با حفظ سالمت اداری‪ ،‬رعایت‬ ‫قوانین‪ ،‬توجه به مباحث فنی و اســتانداردها و با‬ ‫حفظ ایمنی پروژه ها را انجام دهیم‪.‬‬ ‫حســن افتخــاری در نشســت با مدیــران عامل‬ ‫شــرکت های پیمانکاری در حــوزه اجرای طرح های‬ ‫گازرســانی کــه بــا رعایــت کامل دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی در ســالن خیام اداره مرکزی این شــرکت‬ ‫برگــزار شــد اظهــار کــرد‪ :‬شــیوع و حضــور مهمــان‬ ‫ناخوانــده ای بــه نام ویروس کرونا از ســال گذشــته‬ ‫موجب شــد تا به منظور حفظ ســامت‪ ،‬برگزاری‬ ‫ایننشستعمومیباتاخیرانجامشود‪.‬امیدواریم‬ ‫با نابودی این ویروس شــاهد برگزاری نشست ها و‬ ‫گفتگوهایصمیمیبیشتریباشیم‪.‬‬ ‫وی به برگزاری نشست مجمع سالیانه شرکت‬ ‫گاز خراســان رضــوی در تهــران اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫براســاس ارزیابی انجام شده‪ ،‬شــرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی در سال ‪ 99‬توفیقات گسترده ای را در زمینه‬ ‫اجرای طرح ها به دست اورده که این مهم حاصل‬ ‫تالش و کوشش همه فعالین حوزه گاز استان اعم از‬ ‫کارفرما‪،‬پیمانکارانومشاوریننظارتاست‪.‬‬ ‫افتخــاری ادامــه داد‪ :‬خراســان رضوی در ســال‬ ‫گذشته با گازرسانی به ‪ ۲۵‬هزار خانوار روستایی و‬ ‫بیش از ‪ 820‬مورد واحد تولیدی صنعتی بیشترین‬ ‫میــزان گازرســانی ایــن دو حــوزه را در کشــور ثبت‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن امــار کمی موضوع بســیار مهمی اســت‬ ‫ولــی به تنهایی مد نظر ما نیســت‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫خراســان رضــوی در دیگــر حوز ههــای کیفــی نیــز‬ ‫فهــای زیــادی برای گفتــن دارد‪ .‬به طور مثال‬ ‫حر ‬ ‫در بحث رعایت استانداردها گزارشات تهیه شده‬ ‫نشــان دهنده وضعیت بســیار مناســبی اســت‪ .‬از‬ ‫نظــر رعایــت الزامــات ایمنی هم به لطــف خدا و‬ ‫تالش های انجام شــده‪ ،‬ســال ‪ 99‬را بدون حادثه‬ ‫پشــت سر گذاشتیم‪.‬مدیرعامل شــرکت گاز استان‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬شــاخص مهــم دیگــری کــه در کنــار‬ ‫مباحث کمی‪ ،‬کیفی و ایمنی مهم اســت موضوع‬ ‫ســامت اداری اســت‪ .‬در این حوزه هم بر اســاس‬ ‫ارزیابی انجام شــده توســط ستاد شرکت ملی گاز‬ ‫ایران‪ ،‬خراسان رضوی به عنوان سالم ترین شرکت‬ ‫گاز اســتانی معرفــی شــد‪ .‬در حــوزه پاســخگویی‬ ‫نیــز مطابق اعالم نهاد ریاســت جمهــوری در بین‬ ‫شرکت های گاز استانی حائز رتبه اول شدیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬موفقیــت بایــد در تمــام‬ ‫حوز ههــا و ب هصــورت متــوازن و یکپارچــه محقق‬ ‫شــود‪ .‬مهم این اســت که برای رســیدن به هدف‬ ‫واحــد تمام شــرایط شــامل کمیت تعریف شــده‬ ‫در زمــان مقــرر و مشــخص زیــر یــک چتــر تعریف‬ ‫شــده انجام شــود‪ .‬اضالع این چتر شــامل قوانین‬ ‫و مقــررات‪ ،‬مالحظــات کیفی و الزامــات ایمنی و‬ ‫زیســت محیطی بوده و این اضالع برای ما بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬پایشــگر قوانیــن و مقررات ســامت‬ ‫اداری است‪ .‬بحث استانداردها و ضوابط فنی هم‬ ‫توسط حوزه بازرسی فنی پایش می شود و نظارت‬ ‫در بخش ایمنی هم توسط ‪ HSE‬انجام می شود‪.‬‬ ‫قرار نیســت به قیمت زیر پا گذاشــتن یکی از این‬ ‫اصول به هدفمان برسیم‪.‬‬ ‫افتخــاری تاکید کرد‪ :‬اینطور نیســت که بگویم‬ ‫هــدف وســیله را توجیــه می کند و برای رســیدن به‬ ‫هدف حاضریم اصول و مقررات قانونی و یا اصول‬ ‫فنــی و یــا ایمنی را خدشــه دار کنیم‪ .‬باید با حفظ‬ ‫سالمت اداری‪ ،‬رعایت قوانین و مقررات‪ ،‬توجه به‬ ‫مباحث فنی و استانداردها و با حفظ نکات ایمنی‬ ‫تهــای شــرکت را انجــام دهیــم‪ .‬اگــر در این‬ ‫فعالی ‬ ‫چارچوب و زیر این چتر به هدف کمی تعیین شده‬ ‫رسیدیم هنر کرده‪‎‬ایم‪ .‬خوشبختانه گزارش عملکرد‬ ‫شرکت گاز استانخراسانرضویوجمع بندیرییس‬ ‫و اعضاء محترم مجمع عمومی شــرکت هم مبین‬ ‫این مهم بود که این موفقیتها حاصل تالش جمعی‬ ‫کارفرما‪ ،‬پیمانکار و نظارت و انجام وظیفه ذاتی و‬ ‫قانونی در این سه بخش است‪ .‬بنده به نوبه خود‬ ‫از تالش و زحمات طاقت فرسای هر سه گروه که با‬ ‫رعایت کامل این اصول به بیشترین فعالیت کمی‬ ‫دست یافته اند قدردانی می کنم‪ .‬این نتیجه ارزش‬ ‫کار را دو صد چندان می کند‪.‬‬ ‫افتخــاری تاکید کــرد‪ :‬دقت در امــور و توجه به‬ ‫مباحث قانونی‪ ،‬اســتانداردهای فنی و مالحظات‬ ‫ایمنی حد پایان ندارد و بایستی هر روز نسبت به ‬ ‫روز قبل در ان کوشا و سرامد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رداحتمالخرابکاریدر تاسیساتبرق‬ ‫سخنگوی صنعت برق با اشاره به حادثه ای که هفته پیش در‬ ‫پســت تهران پارس رخ داد‪ ،‬احتمال خرابکاری را در این پســت رد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تاکنون هیچ گزارشــی در این خصوص وجود نداشــته‬ ‫اســت‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگویی‬ ‫یهــای الزم بــرای‬ ‫تلویزیونــی اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه پیش بین ‬ ‫جلوگیری و مقابله با حمالت سایبری نیز صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز اظهــار کرد‪:‬‬ ‫برق مراکز یا مکان هایی که به صورت غیرمجاز به استخراج رمزارز‬ ‫مشــغول هســتند‪ ،‬هرجــا که باشــند پس از کشــف و ضبــط‪ ،‬قطع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت برق با بیان این که تاکنــون نزدیک به ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار دســتگاه اســتخراج رمزارز از مراکز غیرمجاز با همکاری نیروی‬ ‫انتظامی و قوه قضاییه‪ ،‬کشــف و ضبط شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تعداد دســتگاه اســتخراج کشــف شــده بیش از ‪ ۵۷۰‬مگاوات برق‬ ‫مصــرف می کردنــد که برای تولید این میزان برق و رســاندن ان به‬ ‫محل مصرف باید نیروگاهی به بزرگی ‪ ۷۵۰‬مگاوات احداث شود‪.‬‬ ‫او با بیان این که در دولت تدبیر و امید باید ‪ ۲۵‬هزار مگاوات‬ ‫یشــد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬از این میان تاکنون ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫نیروگاه احداث م ‬ ‫‪ ۸۰۰‬مگاوات نیروگاه احداث شده است‪ ،‬اما در صورتی که موانع‬ ‫ناشــی از محدودیت های اعتباری و بودجه ای کشور و تحریم های‬ ‫بین المللــی وجــود نداشــت‪ ۱۵ ،‬هــزار مــگاوات دیگر نیــز به موقع‬ ‫ساخته و احداث شده بود‪.‬رجبی مشهدی در عین حال خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشــبختانه ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مگاوات نیروگاه احداث شــده از‬ ‫محل تبدیل نیروگاه های گازی به ســیکل ترکیبی به ظرفیت کشــور‬ ‫اضافه شده اند که هیچ سوختی را مصرف نمی کنند‪.‬‬ ‫وی دربــاره افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر نیز گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر نزدیک به یکهزار مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر در‬ ‫کشــور وجــود دارد امــا با توجه بــه منابع و راهکارهای دیده شــده‬ ‫در قانــون بودجــه امســال‪ ،‬پتانســیل افزایش این میزان بــه ‪ ۲‬هزار‬ ‫مگاوات وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در خصوص راهکارهای صرفه جویی در بخش های تجاری‬ ‫نیز گفت‪ :‬برخی از مراکز تجاری مانند لوسترفروش ـی ها‪ ،‬تابلوهای‬ ‫تبلیغاتــی‪ ،‬نماهــای ســاختمان ها و‪ ...‬می توانند بــا خاموش کردن‬ ‫روشنایی های اضافه در خود باعث صرفه جویی بسیاری در مصرف‬ ‫برق شــوند‪.‬رجبی مشهدی خروج نیمی از نیروگاه های برق ابی از‬ ‫مدار تولید را برای شــبکه برق بســیار سنگین توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫جبران این میزان کمبود برق تنها با صرفه جویی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫مصرف برق‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫و هم زمان بر است ولی تعداد‬ ‫برق لرســتان گفت‪ :‬امســال در‬ ‫نیروگاه هایــی نیــز کــه افتتــاح‬ ‫مقایسه با ســال گذشته درصد‬ ‫شــده بــه انــدازه نیــاز مصــرف‬ ‫رشد مصرف برق ما به صورت‬ ‫نبوده اســت‪ .‬خودنیا با اشــاره‬ ‫میانگینچیزیحدود‪ ۱۲‬درصد‬ ‫به این که ما شرکت توزیع برق‬ ‫فریدون خودنیا‬ ‫بــوده امــا خاموشــی ها بیشــتر‬ ‫اســتان هســتیم و در مســائل‬ ‫شــده که دلیل ان اختالف بین‬ ‫تولید اطالعات کاملی نداریم‪،‬‬ ‫مصرف و تولید است و چاره ای جز تحمل ان را عنوان کرد‪ :‬امســال در مقایســه با ســال گذشته‬ ‫نداریــم‪ .‬فریدون خودنیا در گفت وگو با ایســنا درصد رشــد مصرف برق ما به صورت میانگین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما االن نزدیک ‪ ۱۲‬هزار مگاوات بین چیــزی حــدود ‪ ۱۲‬درصــد بوده اما خاموش ـی ها‬ ‫مصرف و تولید اختالف داریــم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیشــتر شــده که دلیــل ان اختــاف بین مصرف‬ ‫اختــاف بین مصرف و تولید برق مــا اندازه ‪ ۱۲‬و تولیــد اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیع برق‬ ‫نیروگاه‪ ۱۰۰۰‬مگاواتی مانند نیروگاه اتمی بوشهر لرســتان ادامــه داد‪ :‬چــاره ای نداریــم جز این که‬ ‫است که زمان ساخت این نیروگاه چندین سال همه دســت به دســت هم داده‪ ،‬خاموش ـی ها‬ ‫و هزینــه ان نیــز در حد چند هزار میلیارد تومان را تحمــل کــرده و کمتــر مصرف کنیــم که کمتر‬ ‫است‪ ،‬بنابراین احداث یک نیروگاه هم هزینه بر خاموشیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫دلیل قطعی برق تعمیر‬ ‫نیروگاه هاست‬ ‫نماینده مردم امل معتقد‬ ‫داشــته باشــیم؟ مدیریــت‬ ‫اســت کــه دلیــل قطعــی برق‬ ‫بحــران کشــور ایــن روزهــا را‬ ‫ایــن روزهــای کشــور تعمیــر‬ ‫پیش بینی نمی کــرد؟ نماینده‬ ‫نیروگاه ها و عدم توانایی به‬ ‫مــردم امل در مجلــس عنوان‬ ‫اتمــام رســاندن این تعمیرات‬ ‫کــرد‪ :‬صنایع شهرســتان امل و‬ ‫رضا حاجی پور‬ ‫می باشــد‪ .‬رضا حاجی پور در‬ ‫بخــش های تولیدی ما با این‬ ‫گفــت و گو با ایســنا با اشــاره‬ ‫وضعیــت قطعــی بــرق دچار‬ ‫به بحران قطعی برق این روزها و مشکالتی چالــش و مشــکل شــده اســت‪ ،‬روزی ‪ ۸‬یا ‪۱۰‬‬ ‫که این موضوع برای مردم ایجاد کرده است‪ ،‬ســاعت قطعی برق ما را به کجا می رســاند؟‬ ‫گفــت‪ :‬ظاهــرا و اینگونــه که مشــخص اســت کارخانه نســاجی بابــکان ‪ ۴۰۰‬کارگر دارد چرا‬ ‫دلیل قطعی برق این روزها تعمیر نیروگاه ها برق ان باید قطع شــود؟ بســیاری از کارخانه‬ ‫اســت که گویا در انتهای کار و جمع بندی با های محصوالت لبنی در حوزه انتخابیه دچار‬ ‫مشــکل روبه رو شــده اند و نتوانســته اند کار مشــکل شــده اند‪ .‬وی اضافه کــرد‪ :‬این همه‬ ‫تعمیــر را بــه اتمــام برســانند و همین موضوع ســال رهبــری معظم انقالب تاکید داشــتند با‬ ‫منجــر بــه چالش بزرگ قطعی برق در ســطح توجه به توانمندی هایی که در کشور داریم‬ ‫کشــور شــده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬متاســفانه نباید اینگونه دچار چالش شویم‪ ،‬اگر مدیران‬ ‫امــروز صنعــت گران‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬دامــداران‪ ،‬مــا بــه ایــن مهــم توجــه داشــتند امــروز دچار‬ ‫مرغــداران و تولیدکننــدگان مــا دچــار مشــکل بحــران نبودیم‪ ،‬چرا مســئولین نباید در طول‬ ‫شــده اند‪ ،‬مردم در بیمارســتان ها و در مراکز این ســال هــا به این مهم کــم توجهی کنند؟‬ ‫درمانی چه کنند؟ برخی بیماران که در منازل حاجــی پــور با تاکید براینکه شــرایط امســال‬ ‫خود هســتند و از دســتگاه های اکســیژن ســاز بــا وجــود این چالش هــا مانند شــرایط زمان‬ ‫اســتفاده می کننــد و بــا قطعــی بــرق شــدیدا جنــگ می باشــد‪ ،‬بــر لــزوم حمایــت دولت از‬ ‫دچار مشــکل می شوند‪ .‬این عضو کمیسیون تولیدگران تاکید کرد و گفت‪ :‬از یک ســو برق‬ ‫امــوزش و تحقیقات مجلس در خصوص تاثیر قطع می شود از سوی دیگر قبض اب‪ ،‬برق و‬ ‫استخراج رمز ارز در قطعی برق بیان کرد‪ :‬این گاز ارسال می کنند‪ ،‬بانک ها به دنبال طلب‬ ‫مبحث صرفا بخشــی از مســئله است‪ ،‬به هر بدهی ها هســتند‪ ،‬مســئولین و وزرا بیایید در‬ ‫شــکل هرچــه اســت باید بــرای خــروج از این کنــار مــردم باشــید‪ ،‬اگــر قــرار اســت در مغازه‬ ‫شــرایط تدبیر شــود‪ ،‬ما در محاصره اقتصادی بســته شــود ایــا صاحــب مغــازه اجــاره نمــی‬ ‫قــرار داشــتیم و رهبــری معظم مســتمرا تاکید خواهــد؟ ایــا قبــوض اب و بــرق و گاز ارســال‬ ‫داشــتند کــه بــرای روز بحــران فکــری کنیــد‪ ،‬نمی شود؟ اداره مالیات مالیات نمی خواهد؟‬ ‫حتمــا بایــد در بحــران قــرار بگیریــم و ســپس مــردم چــه کنند؟ مردمی کــه در تمامی ادوار‬ ‫تصمیــم گیــری کنیــم؟ نبایــد از قبــل امادگــی پای این انقالب عزیز بوده اند‪.‬‬ ‫مصوبه هیات وزیران در خصوص‬ ‫دریافتی کارکنان وزارت نفت ناقض‬ ‫قانونبودجه‬ ‫یک عضو کمیسیون تلفیق‬ ‫جــزء ‪ ۱‬بنــد الف بــه طور کلی‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬در نامه ای‬ ‫مخــدوش‪ ،‬جــزء ‪ ۷‬همین بند‬ ‫بــه قالیبــاف مدعــی شــد کــه‬ ‫نیــز دچــار تغییر ماهوی شــده‬ ‫مصوبــه اخیــر هیــات وزیــران‬ ‫و نیت قانونگذار برای کاهش‬ ‫در خصــوص میــزان دریافتــی‬ ‫فاصلــه طبقاتــی و افزایــش‬ ‫مالک شریعتی نیاسر‬ ‫کارکنــان وزارت نفت در ســال‬ ‫عدالــت اجتماعــی کامــا از‬ ‫جــاری ناقــض قانــون بودجه‬ ‫بین رفته است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مالــک شــریعتی تهران در مجلس شورای اسالمی در این نامه‪،‬‬ ‫نیاســر در نامــه ای بــه محمدباقــر قالیبــاف تاکید کرد‪ :‬الزم به ذکر است در جریان بررسی‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی نســبت بــه بودجه در کمیســیون تلفیق‪ ،‬معاون پارلمانی‬ ‫مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص میزان وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان‬ ‫دریافتــی کارکنــان وزارت نفت در ســال جاری وزارت نفــت (اعــم از ســتادی و عملیاتــی) را‬ ‫انتقــاد و بیــان کــرد‪ :‬همانگونــه که اســتحضار مطرح کرد که کمیســیون با بررســی پیشــنهاد‬ ‫داریــد اخیــرا مباحثــی دربــاره میــزان دریافتــی دولت مبنی بر اســتثنا شــدن کارکنان عملیاتی‬ ‫کارکنــان زحمتکــش مناطــق عملیاتــی وزارت موافــق بــود اما وزارت نفت زیر بار جداشــدن‬ ‫نفت مطرح شــد که پس از جلســات متعدد و ستادی ها از عملیاتی ها نرفت و عمال دریافتی‬ ‫ارائه پیشنهادات مختلف‪ ،‬نهایتا هیات وزیران نیروهای عملیاتی را گروگان «ســتادی ها» قرار‬ ‫بــه جــای تعیین اســتثناء و ان هــم فقط برای داد تــا اکنــون بتوانــد ماجــرا را به نــام کارکنان‬ ‫کارکنان عملیاتی نفت‪ ،‬به این بهانه‪ ،‬در تاریخ عملیاتــی و بــه کام برخــی «حقــوق بگیــران‬ ‫‪ ۹‬تیرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬تصویب نامه ای (پیوســت) را نجومــی ســتادی و تهران نشــین» تغییر دهد‪.‬‬ ‫ابالغ کرده اســت که طی ان‪ ،‬بند الف تبصره وی در بخشــی دیگــر از ایــن نامــه خواســتار‬ ‫‪ ۱۲‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را بــه طور کلی تغییر ورود هیــات تطبیق مصوبات دولت با قوانین‬ ‫داده‪ ،‬قانــون را دور زده و حتــی باالتــر از ان مجلس شــورای اســامی به این موضوع شد و‬ ‫عمــا قانونگــذاری کــرده اســت! ایــن عضــو تاکیــد کــرد‪ :‬در اســرع وقــت و پیــش از صــدور‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ،۱۴۰۰‬در بخشی احــکام جدیــد حقــوق بگیــران دولتــی برپایه‬ ‫دیگــر از ایــن نامه با غیر قانونــی خواندن این مصوبــه غیرقانونــی اخیر‪ ،‬تصویــب نامه اخیر‬ ‫اقــدام‪ ،‬ابراز عقیده کرد‪ :‬این اقدام غیرقانونی هیــات وزیــران را باطــل اعــام و از حیثیــت‬ ‫دولــت در روزهــای پایانی از عمــر دولت اقای مجلس شورای اسالمی در مقابل دولت قانون‬ ‫روحانــی که با کارســازی مشــترک وزارت نفت شــکن دفــاع نمایــد‪ .‬بدیهی اســت بــرای حل‬ ‫و ســازمان برنامه و بودجه انجام شــده است‪ ،‬معضل پیش امده برای کارکنان عملیاتی نفت‬ ‫دخالت اشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در راه حل های مختص به ایشان وجود دارد که‬ ‫متن قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬کل کشور است و در پیش از این اعالم شده و در صورت موافقت‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬ســقف افزایــش ‪ ۲.۵‬میلیون تومان دولــت قابلیــت پیگیری از مســیرهای قانونی‬ ‫بــرای حقوق هــای باالی ‪ ۱۰‬میلیــون تومان در وجود دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فرونشستزمیندر گلستان‬ ‫اغازشده است‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریت و‬ ‫عابدی بیــان کرد‪ :‬در اســتان با‬ ‫برنامه ریزی گلســتان گفت‪ :‬ما‬ ‫معضل پیشــروی اب های شور‬ ‫در حال برداشــت اب زیرزمینی‬ ‫نیز روبه رو هســتیم و باید برای‬ ‫هستیم و فرونشست زمین در‬ ‫ان برنامه ریــزی کنیم‪ .‬او بابیان‬ ‫استاناغازشدهاست‪.‬قدرتاله‬ ‫نکــه برخی نقاط شــهری در‬ ‫ای ‬ ‫قدرت اله عابدی‬ ‫عابدی اظهار کرد‪ :‬فرونشست‬ ‫فرونشستقرار دارد کهتبعات‬ ‫زمین در استان اغازشده و ما در‬ ‫ان جبران ناپذیــر خواهــد بود‪،‬‬ ‫حالبرداشتابزیرزمینیهستیم‪.‬‬ ‫افــزود‪ ۲۱۸ :‬میلیــارد تومان مجمــوع پروژه های‬ ‫او بیــان کــرد‪ ۶۵۰ :‬چــاه اب شــرب داریــم و اب رســانی بــرای ابفــا در اب منطق ـه ای از محل‬ ‫مابقــی در بخــش صنعت و کشــاورزی اســت و اعتبــارات تنــش و اســتانی و ملی اعتبــار در نظر‬ ‫بســیاری از ایــن چا ههــا در معرض خشکســالی گرفت هشــده که ‪ ۱۶۲‬میلیارد تومان ان به اســتان‬ ‫قرار دارد‪ .‬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص یافته اســت‪ .‬این مقام مسئول متذکر‬ ‫گلســتان ادامه داد‪ :‬از جنوب تا شــمال استان در شــد‪ :‬از ‪ ۱۰۰‬درصــد اعتباراتــی که به بخش تنش‬ ‫حــال کشــت شــالی از چاه های عمیق هســتیم ابی تخصیص دارد‪ ۳۰‬درصد نقد و‪ ۷۰‬درصد ان‬ ‫و باید ببینیم این کشــت به چه قیمتی اســت‪ .‬اسنادخزانهاست‪.‬‬ ‫اغاز تزریقواکسنایرانی کرونا‬ ‫در قم‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه‬ ‫تماس گرفته نشــده بــه مراکز‬ ‫علوم پزشــکی قم اعــام کرد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫تزریق واکسن ایرانی برکت در‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫قم اغازشــده و باقدرت ادامه‬ ‫علــوم پزشــکی قــم گفــت‪:‬‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫تزریــق واکســن بــرای دیگــر‬ ‫سیامک محبی‬ ‫ســیامک محبی بیــان کرد‪:‬‬ ‫گرو ههــای ســنی نیــز ب ـه زودی‬ ‫گرو ههــای ســنی ‪ ۶۸‬و ‪۶۹‬‬ ‫یشــود‪ .‬محبی‬ ‫در قم انجام م ‬ ‫ســال و باالتر به مجموعه افراد تزریق واکسن عنــوان کــرد‪ :‬رونــد واکسیناســیون در ما ههــای‬ ‫اضاف هشــده اند کــه از ایــن طریــق از تجمــع اینده شتاب بیشتری می گیرد و به همین منظور‬ ‫جلوگیــری کرده و به مرورزمــان دیگر گروه های زیرســاخت های الزم هم اماد هشــده است‪ .‬به‬ ‫سنی نیز اضافه خواهند شد‪ .‬او افزود‪ :‬واکسن باور معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫فقــط به افــرادی تزریق م ‬ ‫یشــود کــه مراقبین قــم مهم تریــن روش مبــارزه بــا کرونا عــاوه بر‬ ‫ســامت پایگاه های بهداشــتی بــا ان ها تماس واکسیناسیون عمومی اجرای دستورالعمل های‬ ‫گرفتــه باشــند و ازای ـن رو افــرادی کــه بــا ا نهــا بهداشتیاست‪.‬‬ ‫زمین خواراندر کرجحاشیه‬ ‫امنندارند‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی کرج‬ ‫نیروهای جهاد و دستور مقام‬ ‫گفــت‪ :‬جهــاد کشــاورزی در‬ ‫قضائی ازادسازی شد‪.‬‬ ‫حراســت از اراضی کشــاورزی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫و حفــظ قــدرت تولیــد‪ ،‬عــزم‬ ‫شهرستان کرج از ازادسازی‪۵۵۰‬‬ ‫راســخ دارد و کارشناســان این‬ ‫هکتــار از اراضی تعاونی تولید‬ ‫اسماعیل صارمی‬ ‫نخــواران‬ ‫مجموعــه بــه زمی ‬ ‫ماهدشت‪ ،‬اســماعیل اباد شور‬ ‫اجــازه جــوالن نمی دهند‪ .‬به‬ ‫قلعــه‪ ،‬خیابــان جــم و خیابان‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬اسماعیل صارمی در حاشیه بازدید همت محمدشهر و باغ فروهر با حضور نماینده‬ ‫از طرح های مقابله با زمین خواری در شهرستان دادســتان و عوامل انتظامی این شهرســتان خبر‬ ‫کرج اظهار کرد‪ :‬مقابله با سودجویان و دالالن داد و عنوان کرد که این عملیات شامل تخریب‬ ‫زمین نیازمند همکاری و تعامل همه مسئوالن بیش از ‪ ۵۰۹‬مورد تغییر کاربری غیرمجاز از قبیل‬ ‫و مشارکت شهروندان دلسوز و هوشیار است‪ .‬دیوارکشی‪ ،‬بنا‪ ،‬استخر‪ ،‬محوط هســازی و دپوی‬ ‫او افــزود‪ ،‬قطعـ ًـا بــا حمایــت و همدلــی همه مصالحبودهاست‪.‬اومتذکرشد‪:‬جهاد کشاورزی‬ ‫دســتگاه ها در کنــار هــم و توجه بــه مطالبات کرج کابوس کســانی اســت که به منظور کسب‬ ‫مردم در کنار اجرای دقیق و مقتدرانه قانون‪ ،‬درامد بیشــتر اقدام به دیوارکشی یا ساخت باغ‬ ‫می توانیــم در بحــث مبــارزه بــا پدیــده شــوم ویال می کنند‪ .‬با ان ها به شدت برخورد می کنیم‬ ‫ساخت وساز غیرمجاز نتایج مطلوبی به دست و از مردم کرج درخواست کرد از طریق سامانه‬ ‫اوریــم‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬در راســتای پاســداری از ‪ ۱۳۱‬جهاد کشاورزی‪ ،‬این مدیریت را در حفظ و‬ ‫بســتر تولید غذای مردم‪ ،‬امــروز ‪ ۵۵۰‬هکتار از حراستاز باغاتواراضیزراعیهمراهی کنندو‬ ‫اراضی کشــاورزی بخش مرکزی شهرســتان که مراتب هرگونه تخلف در این حوزه را به سرعت‬ ‫دستخوش تفکیک شده بود با حضور به موقع بهاطالعتالشگرانجهاد کشاورزیبرسانند‪.‬‬ ‫انعقادتفاهم نامهتامینمالیوبرنامه‬ ‫عملیاتیاجرایطر ح هایاب وخاکفارس‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس‬ ‫از انعقــاد تفاهم نامــه تامیــن مالــی و برنامــه‬ ‫عملیاتی اجرایــی پروژه های اب وخاک اســتان‬ ‫فــارس خبر داد و گفت‪ :‬این تفاهم نامه مابین‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی و اســتانداری فــارس‬ ‫منعقــد شــد و مدت زمــان اجرای ان ســه ســال‬ ‫است‪ .‬احمد طمراسی با اشاره به اینکه انعقاد‬ ‫تفاهم نامــه مذکــور باهــدف اســتفاده بهینه از‬ ‫منابــع اب وخــاک بخش کشــاورزی و به منظور‬ ‫برنامه ریــزی و تســریع در ســاخت‪ ،‬تکمیــل و‬ ‫بهر هبــرداری از طرح های اب وخاک این اســتان‬ ‫صــورت پذیرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تامیــن اعتبار‬ ‫طرح ها مطابق با براوردهای مصوب کارشناسی‬ ‫خواهد بود‪.‬این مقام مسئول با تاکید بر اینکه‬ ‫بــر اســاس تفاهم نامــه ردوبدل شــده اعتبارات‬ ‫متناســب با تخصیص ابالغی از طرف ســازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور و برای تکمیل پروژه های‬ ‫اب وخاک نیمه تمام استان فارس است‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬پروژ ههــای مدنظــر در ایــن تفاهم نامه با‬ ‫اولویت تکمیل طرح های تامین انتقال و توزیع‬ ‫اب و شبکه های ابیاری و زهکشی است‪.‬‬ ‫طمراسی بابیان اینکه عملیات داخل مزرعه‬ ‫پــس از اتمــام یــا هم زمــان با عملیــات اجرایی‬ ‫نشــده و‬ ‫مذکــور در پروژ ههــای دارای اب تامی ‬ ‫با پیشرفت فیزیکی بیش از ‪ ۵۰‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ســازمان جهاد کشــاورزی استان‬ ‫فارس و استانداری نسبت به پیگیری تامین اب‬ ‫پروژ ههــا‪ ،‬رفع نقــص و تکمیل خط انتقال اب‬ ‫از شــرکت ســهامی اب منطقه ای اســتان اقدام‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول انجام مطالعات‬ ‫و اماد هســازی پــروژه‪ ،‬اولویت بنــدی مراحــل‬ ‫انجــام کار و اجــرای قراردادها‪ ،‬رفع مشــکالت‬ ‫و اختالفــات قــراردادی و اجرایــی‪ ،‬تامیــن و‬ ‫تخصیــص اعتبــارات الزم در زمــان تفاهم نامه‬ ‫متناســب با تخصیص ابالغی از ســوی سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشــور برای ســامانه های نوین‬ ‫ابیــاری داخــل مزرعــه بــرای پروژ ههــای ایــن‬ ‫تفاهم نامــه از محــل منابــع اعتبــاری ازجملــه‬ ‫امــوری اســت کــه وزارت جهــاد کشــاورزی ان‬ ‫را دنبــال خواهــد کــرد‪.‬او از موافقت نام ههــای‬ ‫کهــای فنــی و اعتباری‬ ‫ملــی به ویــژه طرح کم ‬ ‫برای توســعه روش های ابیاری کم فشــار‪ ،‬طرح‬ ‫اجرای عملیــات اب وخاک کشــاورزی در حوزه‬ ‫مونــد‪ ،‬طرح تامیــن و انتقال اب برای توســعه‬ ‫باغ ها در اراضی شیب دار‪ ،‬طرح اجرای عملیات‬ ‫اب وخــاک تعاونی های تولید روســتایی‪ ،‬طرح‬ ‫کهــای فنی و اعتباری بازســازی و نوســازی‬ ‫کم ‬ ‫قنوات و طرح ساختمان شبکه ابیاری و زهکشی‬ ‫به عنوان منابع اعتباری این تفاهم نامه نام برد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس خبر داد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۲۴۱‬درصدی اعتبارات عمرانی مصوب استان‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫فــارس‪ ،‬ســرجمع اعتبــارات مصــوب و ابــاغ‬ ‫شــده ســال ‪ ۱۴۰۰‬برای این اســتان را ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۵‬میلیارد تومان برشمرد و گفت‪ :‬این عدد‬ ‫سال گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۵۴‬میلیارد تومان بود‬ ‫که نشــانگر رشد ‪ ۲۴۱‬درصدی است‪.‬‬ ‫حســن نوروزی افزود‪ :‬برای سال ‪ ۹۹‬میزان‬ ‫اعتبــار مصوب در پروژه های ملی و اســتانی ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۴‬میلیــارد تومان بــود که این عدد‬ ‫به ســه هزار و ‪ ۶۶۳‬میلیارد تومان رســید و در‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز مانده به پایان ســال مالی ‪،۹۹‬‬ ‫‪ ۹۱‬درصــد ایــن عدد جذب شــده که تــا پایان‬ ‫تیرماه به ‪ ۱۰۰‬درصد خواهد رســید‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــا در نظــر گرفتــن افزایــش‬ ‫‪ ۷۰‬درصــدی هزینــه اجــرای پروژه هــای‬ ‫عمرانــی و کــم کــرد ان از عــدد ‪ ۲۴۱‬درصــدی‬ ‫رشــد اعتبــارات مصــوب امســال‪ ،‬باز هم رشــد‬ ‫اعتبــارات عمرانی اســتان فــارس خوب و قابل‬ ‫قبول است‪.‬‬ ‫نــوروزی بیــان کــرد‪ :‬در ســه مــاه نخســت‬ ‫امســال از مجمــوع ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۱۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار عمرانــی مصــوب اســتان‪ ،‬یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۳‬میلیــارد تومــان تخصیــص یافتــه‬ ‫و افــزون بر ایــن‪ ۴۵۴ ،‬میلیــارد تومان هم در‬ ‫قالــب منابع هدفمندی یارانه ها به پروژه های‬ ‫عمرانی اســتان تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬در زمینــه وصــول درامدهــای‬ ‫اســتان نیز در ســال گذشــته چهار هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان وصــول منابــع داشــته ایم کــه‬ ‫نخســتین ســالی اســت کــه وصــول منابــع بــه‬ ‫شــکل ‪ ۱۰۰‬درصد محقق شده است‪.‬‬ ‫نــوروزی‪ ،‬بــا اشــاره به تــاش بــرای تکمیل‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمام با درصد پیشــرفت باال‬ ‫گفــت‪ :‬از جملــه ایــن پروژه ها می تــوان به راه‬ ‫اهــن اقلیــد – یــزد بــا تخصیــص ‪ ۲۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی در ســال جاری‪ ۲۳ ،‬کیلومتــر از محور‬ ‫تنــگ ابوالحیــات کــه ‪ ۶۷‬میلیــارد تومــان طی‬ ‫ســه مــاه اخیــر بــه ان تزریــق شــده و ازادراه‬ ‫شــیراز – اصفهــان کــه امســال ‪ ۲۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومان اعتبار به ان تزریق شــد اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ابرســانی بــه شــهرهای فســا و‬ ‫اســتهبان با تخصیــص ‪ ۱۱۵‬میلیــارد تومان طی‬ ‫ســه مــاه اخیــر‪ ،‬ابرســانی به شــهرهای شــیراز‪،‬‬ ‫خرامــه‪ ،‬مرودشــت و بیضــا بــا ‪ ۲۱۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار تخصیــص یافتــه‪ ،‬ســد نرگســی‬ ‫کازرون و ســد هایقــر و ســد کــوار از دیگــر‬ ‫پروژه هایــی اســت که امســال اعتبــارات قابل‬ ‫توجهی به انها تخصیص یافته اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬محورهای فســا‪ ،‬داراب و‬ ‫گهکــم با ‪ ۵۵‬میلیارد تومــان اعتبار تخصیصی‪،‬‬ ‫فســا‪ ،‬استهبان و قطرویه با ‪ ۲۷‬میلیارد تومان‬ ‫و محور جهرم‪ ،‬الر و بندرعباس با ‪ ۵۵‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار تخصیص یافته از پروژه های در‬ ‫دســت اجرا در این استان در حوزه راه است‪.‬‬ ‫نــوروزی گفــت‪ :‬همچنیــن امســال ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه بیمارســتان جهــرم‪۱۲۰ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه بیمارســتان فســا و ‪۲۶‬‬ ‫میلیــارد تومان بــه بیمارســتان نی ریز تخصیص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حمایت شغلی از ‪ ۷۴‬معلول در گرگان‬ ‫مدیــر مرکــز پشــتیبانی شــغلی معلــوالن‬ ‫بهکــوش گــرگان از فراهــم امــدن ‪ ۷۴‬شــغل‬ ‫بــرای افــراد دارای معلولیــت در این شهرســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬از کارفرمایــان بــا پرداخــت‬ ‫یشــود‪ .‬فرهــاد قاســمی‬ ‫تســهیالت حمایــت م ‬ ‫در نشســت خبــری اظهار کــرد‪ :‬مرکز پشــتیبانی‬ ‫شــغلی معلوالن بهکوش در گرگان از ســال ‪۹۶‬‬ ‫حشــده و بیماران اعصاب و روان‪ ،‬ناشــنوا‬ ‫افتتا ‬ ‫و افــراد دارای اختــاالت بینایــی‪ ،‬جســمی و‬ ‫حرکتــی و معلوالن ذهنی را پوشــش می دهد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پشــتیبانی شــغلی معلــوالن بهکوش‬ ‫گــرگان افــزود‪ :‬در افراد دارای معلولیت شــغل‬ ‫یک هویت و نه یک درامد است و باعث باال‬ ‫رفتــن کیفیت زندگی‪ ،‬اعتمادبه نفس‪ ،‬انگیزه و‬ ‫یشــود‪ .‬او بیان‬ ‫ازدواج و غیره برای یک فرد م ‬ ‫کــرد‪ :‬افــراد دارای معلولیــت از طریق ســازمان‬ ‫بهزیستی به ما معرفی شده و ما به دنبال یافتن‬ ‫کار برای ان ها هستیم و بعدازان فرد یک بازه‬ ‫زمانی یک الی ســه ماه را به عنوان کارورزی در‬ ‫یشــود‪ .‬قاسمی‬ ‫ان شــرکت مشــغول فعالیت م ‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضر ‪ ۷۴‬نفــر از طریق‬ ‫این مرکز مشغول به کارشده که ‪ ۳۵‬نفر خانم‬ ‫و ‪ ۳۹‬نفر اقا هستند که شامل بیماران اعصاب‬ ‫و روان یــک نفــر‪ ،‬جســمی و حرکتــی ‪ ۳۵‬نفــر‪،‬‬ ‫ناشــنوا ‪ ۱۷‬نفــر‪ ،‬نابینا هشــت نفــر و ذهنی ‪۱۳‬‬ ‫نفــر را هســتند‪ .‬مدیــر مرکــز پشــتیبانی شــغلی‬ ‫معلــوالن بهکــوش گــرگان بابیان اینکــه از این‬ ‫افــراد تــا دو ســال پشــتیبانی می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ظرفیــت مرکــز گرگان ‪ ۵۰‬نفر بــوده که به دنبال‬ ‫ان هستیم این تعداد را افزایش دهیم‪ .‬قاسمی‬ ‫بابیــان اینکه برای کارفرما هم خدماتی در نظر‬ ‫یشــود‪ ،‬توضیــح داد‪ ۲۵ :‬درصد ســهم‬ ‫گرفتــه م ‬ ‫بیمه کارفرما برگردانده شده و به ازای هر فردی‬ ‫که به کار گرفته می شود بعد از ‪ ۶‬ماه مبلغ ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون تومان بــا کارمزد چهــار درصد پرداخت‬ ‫یشــود‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون ‪ ۲۹‬شرکت و موسسه‬ ‫م ‬ ‫با ما همکاری داشــته که شــامل لــوازم جانبی و‬ ‫تعمیــرات تلفن همراه‪ ،‬خیاطی‪ ،‬نانوایی و نان‬ ‫فانتــزی‪ ،‬کتابخانــه و غیره هســتند‪ .‬مدیــر مرکز‬ ‫پشتیبانی شغلی معلوالن بهکوش گرگان تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬باید در زمینه تخصیص اعتبارات حمایت‬ ‫جدیدتری انجام شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باتامینبخشیاز علوفهموردنیاز‬ ‫ایران خودرو خراسان به داد اهوان ایرانی رسید‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬شــرایط مســاعد‬ ‫جــوی طی دو ســال گذشــته باعث شــده بــود در‬ ‫تشــده ســبزوار جمعیت‬ ‫یکــی از مناطــق حفاظ ‬ ‫اهوان به بیش از هزار راس رسیده که با توجه به‬ ‫خشکسالی و گرمای هوا‪ ،‬تامین علوفه و خوراک‬ ‫اهوان با مشکل مواجه شده است‪.‬‬ ‫علی رغم پیگیری ها و اقدامات ســازمان های‬ ‫مردم نهــاد و نیکــوکاران و اداره کل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان خراســان رضــوی فقط ‪15‬‬ ‫نشــده است‬ ‫تن علوفه موردنیاز این منطقه تامی ‬ ‫و هم اکنــون ایــن منطقــه نیازمنــد ‪ 35‬تن علوفه‬ ‫است‪ .‬درصورتی که علوفه موردنیاز اهوان منطقه‬ ‫تامیــن نشــود عالوه بــر تهدید حیــات گونه های‬ ‫جانوری موجب ضعف حیوانات و اسیب پذیری‬ ‫یهــا شــده اســت و‬ ‫نهــا در برابــر بیمار ‬ ‫بیشــتر ا ‬ ‫درنتیجــه منجــر بــه کاهــش زادوولــد اهوهــا در‬ ‫منطقه حفاظت شده سبزوار خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اساس شرکت ایران خودرو خراسان به‬ ‫پیشــنهاد واحــد ارتباطات و امــور بین الملل و در‬ ‫راســتای مسئولیت های اجتماعی خود وارد عمل‬ ‫شــد و ضمن اعالم امادگی جهت تامین بخشــی‬ ‫تشــده ســبزوار‬ ‫از علوفــه موردنیاز منطقه حفاظ ‬ ‫بــا هماهنگــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت‬ ‫اســتان خراســان رضــوی اولیــن محمولــه علوفــه‬ ‫تهیه شده را پنجشنبه هفته گذشته از محل شرکت‬ ‫ایران خودرو خراسان به منطقه حفاظت شده شیر‬ ‫احمد ســبزوار‪ ،‬یکی از زیســتگاه های مهم اهو در‬ ‫کشور‪ ،‬ارسال نمود و این کمک ها همچنان تا رفع‬ ‫بحران ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت شــرکت ایران خودرو خراسان در‬ ‫راستای مسئولیت های اجتماعی خود و حفاظت‬ ‫از محیط زیســت کشــورمان از ســال ‪ 1395‬اقدام‬ ‫بــه حمایت از گونه جانوری اهوی ایرانی نموده‬ ‫اســت که زیســتگاه ان در منطقه خراســان بزرگ‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــرکت همچنیــن بــا تاســیس مرکــز‬ ‫پرورش و نگهداری اهوی ایرانی در اراضی تحت‬ ‫تملــک خــود اقدام به تکثیــر و پــرورش این گونه‬ ‫جانوری نموده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بادستوررئیس جمهور‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬طرح در منطقه ازاد انزلی به بهره برداری رسید‬ ‫در ششمین دوره از افتتاح پروژه های مناطق ازاد‪،‬‬ ‫با دستور رئیس جمهور و به صورت ویدئوکنفرانسی؛‬ ‫همزمان با ‪ ۶۶‬طرح سرمایه گذاری‪-‬زیرساختی سایر‬ ‫مناطــق ازاد تجاری‪-‬صنعتــی‪ ۱۴ ،‬طــرح تولیــدی‪،‬‬ ‫خدماتی و زیرساخت بندری در منطقه ازاد انزلی با‬ ‫سرمایه گذاری‪۶‬هزارمیلیاردریالبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫در اینمراسم کهارسالنزارعاستاندار گیالن‪،‬اعضای‬ ‫هیئت مدیره‪ ،‬معاونین سازمان و مدیران واحدهای‬ ‫سرمایه گذاری منطقه ازاد انزلی حضور داشتند؛ علی‬ ‫اوسطاکبریمقدم‪،‬رئیسهیئت مدیرهومدیرعامل‬ ‫سازمان‪،‬بابیاناینکهمنطقهازادانزلیبادارابودندو‬ ‫بندربزرگانزلیو کاسپینوزیرساخت هایصنعتیو‬ ‫تجاری نقش محوری در مبادالت تجاری کشورهای‬ ‫اوراســیا و کشــورهای حاشــیه دریای خزر داشــته که‬ ‫در ســال های اخیر با تکمیل زیرســاخت های زنجیره‬ ‫لجســتیک در تامین کاالهای اساســی کشــور بســیار‬ ‫موثــر بــوده‪ ،‬افزود‪ :‬با عنایــت به تدابیر ابالغی دبیر‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد این سازمان به عنوان معین‬ ‫و پشــتیبان منطقه ازاد اینچه برون معرفی گردیده‬ ‫که با توجه پیگیری انجام شده امید است راه اندازی‬ ‫رســمی این منطقه ازاد به عنوان اولین منطقه نسل‬ ‫جدید به زودی صورت گیرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫منطقه ازاد انزلی ‪ ۱۴‬طرح سرمایه گذاری با استفاده‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی و با ســرمایه ریالی بالغ‬ ‫و ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۸۸۴‬میلیــارد ریــال و ســرمایه خارجــی‬ ‫هشــت میلیون یــورو جمعا بــه ارزش‪ ۶‬هــزار و‪۱۶۴‬‬ ‫میلیــارد ریال و اشــتغال زایی مســتقیم ‪ ۴۴۶‬نفــر در‬ ‫بخش های صنعتی بندری به بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمنطقهازادانزلیبااشارهبهاینکه‬ ‫هم اکنوندر منطقهازادانزلیحدود‪ ۸۲‬پروژهعمده‬ ‫ســرمایه گذاری و زیربنایی بااعتبار بال غبــر‪ ۷۹‬هزار و‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال و ‪ ۴۵‬میلیون یورو در دســت اجرا‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۹:‬واحد صنعتی شامل تولید‬ ‫المپباسرمایه گذاریخارجی‪،‬تولیدروغنخوراکی‪،‬‬ ‫تولیــد لوازم خانگــی‪ ،‬تولید محصوالت بهداشــتی‪،‬‬ ‫تولید پوشاک و کاالی خواب‪ ،‬مونتاژ رایانه و تبلت‪،‬‬ ‫تولیدمخزنپلی اتیلنوپنجطرحغیرصنعتیشامل‬ ‫مجتمعتجاریمسکونی‪ ۷۲‬واحدی‪،‬مجتمعاداری‬ ‫ورستورانگردان‪،‬مجتمعنمایشگاهیوتعمیرگاهی‪،‬‬ ‫مخــزن‪ ۵‬هزار تنی روغن و ســاختمان امــور دریایی‬ ‫مجتمعبندری کاسپینبهبهره برداریمی رسد‪.‬اودر‬ ‫ادامهباتوجهبهتاکیدحسنروحانیریاست جمهور‬ ‫بهتکمیلپروژهراه اهنسراسریرشتبهبندر کاسپین‬ ‫منطقه ازاد انزلی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬در دولت‬ ‫تدبیر و امید راه اهن قزوین به رشت با پیگیری های‬ ‫انجا مشــده به بهره برداری رسید و به منظور تکمیل‬ ‫این خط ریلی و اتصال ان به بندر کاســپین و انزلی‬ ‫و در ادامه ان به بندر استارا در دستور کار قرار دارد که‬ ‫اولویت بااتصال راه اهن به بندر کاسپین منطقه ازاد‬ ‫انزلیاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬در حالحاضرمحور رشتبهبندر کاسپیندر دو‬ ‫بخش ابنیه ی فنی و زیرسازی در حال اجرا است که‬ ‫به جهت ابنیه بزرگی که بر روی بزرگراه رشت و انزلی‬ ‫قرار دارد و شرایط سخت محیطی روند کار سرعت‬ ‫باالیی نداشته و در بحث زیرسازی‪ ،‬این پروژه بیش‬ ‫‪ ۸۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در ماه های‬ ‫لگــذاری را دارد؛‬ ‫اینده قابلیت تکمیــل روســازی و ری ‬ ‫بنابراین گزارش پروژه های مزبور برای‪ ۴۴۶‬نفر شغل‬ ‫ایجادمی کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫همایش نکوداشت ایت‬ ‫ا‪ ...‬شاهرودی زمینه ساز‬ ‫مسیر روشن اینده‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گفت‪ :‬همایش هایی‬ ‫نظیــر نکوداشــت ایــت ا‪...‬‬ ‫العظمی حسینی شــاهرودی‪،‬‬ ‫غیرازاینکــه تجلیــل و تکریــم‬ ‫شــعائر بــوده و بــزرگان دین نیز بخشــی از این شــعائر‬ ‫هستند‪ ،‬زمینه ای برای پیدا کردن راهی بهتر برای ادامه‬ ‫زندگی و مسیر روشن اینده‪ ،‬برای خودمان خواهد بود‪.‬‬ ‫ســید عباس صالحی در همایش ملی نکوداشــت ایت‬ ‫ا‪ ...‬سید محمود حسینی شاهرودی افزود‪ :‬این مرجع‬ ‫عالی قدربایکقرنحیاتخالصانه‪،‬دروجوهمختلفی‬ ‫الگوی امروز و فردای ما هستند‪ .‬او بابیان اینکه‪ ،‬ایشان‬ ‫هــم در اخــاق علمی و هم در روش شناســی علمی و‬ ‫ِافاضات علمی‪ ،‬می توانند الگوی علم شناســی ما قرار‬ ‫بگیرند تصریح کرد‪ :‬باید توجه کنیم که این بزرگوار و‬ ‫ازاین دســت بــزرگان‪ ،‬همچنــان در طــول تاریخ حیات‬ ‫علمی و اخالقی دارند و روش ها‪ ،‬منش و سیرت زندگی‬ ‫ان هــا‪ ،‬الگوســاز اســت‪ .‬صالحــی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه‬ ‫ِافاضــات‪ ،‬ابتکارات‪ ،‬نواوری ها و دیدگاه های ایت ا‪...‬‬ ‫سیدمحمودحسینیشاهرودی‪،‬الگوهاییبرایحیات‬ ‫علمی امروز و فردای ما وجود دارد و باید از این فرصت‬ ‫اســتفاده کنیــم و الگوهای خود را بازســازی‪ ،‬بهســازی‬ ‫و پیرایش کنیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت‪:‬‬ ‫حیات معنوی‪ ،‬بخش مهمی از زندگی انســان اســت؛‬ ‫گوهر زندگی یک انسان جوهر معنوی است‪ ،‬بزرگانی‬ ‫چوناینمرجععالی قدر‪،‬الگوهایمعنویمعناشناسی‬ ‫ن مهم استفاده کرده‬ ‫وزندگی شناسی هستند و باید از ای ‬ ‫و معنای زندگی بهتر را بیابیم‪ .‬او افزود‪ :‬بخش دیگری‬ ‫ازاین گونه نکوداشــت ها‪ ،‬بایــد به الگوهای اجتماعی‬ ‫بپردازدوباشناخت کاملاینبزرگان‪،‬ویژگی هاووجوه‬ ‫شخصیتیاینبزرگانراالگویزندگیاجتماعیخویش‬ ‫قرار دهیم‪ .‬صالحی اظهار داشت‪ :‬زندگی ایت ا‪ ...‬حاج‬ ‫سید محمود حسینی شاهرودی‪ ،‬همان گونه که فرزند‬ ‫ایت ا‪ ...‬عالمه امینی تاکید داشتند‪ ،‬از چندین ویژگی‬ ‫اراستهبود‪،‬در مراوداتایشانهیچ گونهتصنعیوجود‬ ‫نداشــت و برخورد ایشــان و ارتباطاتشان بسیار راحت‬ ‫و زالل بود و شخصیتی بی پیرایه و بی تکلف داشتند‬ ‫و عناوین برای این مرجع عالی قدر‪ ،‬هیچ گونه تکلفی‬ ‫ایجاد نکرد‪ .‬او این مرجع تقلید را صاف و زالل دانست‬ ‫و با تاکید بر اینکه ایشان دوچهره گی نداشته و از ریا‬ ‫به دور بودند خاطرنشــان کــرد‪ :‬این مرجع عالی قدر‪،‬‬ ‫در زندگی از اشــاعه منیت فاصله داشت و از تبلیغات‬ ‫و پروپاگاندا پرهیز می کرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬سادگی‪ ،‬ساده زیستی و پارسایی واقعی را به‬ ‫همراه زهد مجسم در زندگی‪ ۱۰۰‬ساله خود‪ ،‬به صورت‬ ‫ُ‬ ‫مســتمر در ابعاد مختلــف زندگی محقق کردنــد و در‬ ‫عزت این ساده زیستی زندگی کردند‪ .‬صالحی گفت‪:‬‬ ‫دســت اندرکاران باید توجه داشــته باشــند در برگزاری‬ ‫نکوداشت این مرجع عالی قدر‪ ،‬کارها به گونه ای باشد‬ ‫کــه بــا بیت ایت ا‪ ...‬شــاهرودی هماهنگ بوده و نظر‬ ‫ان هــا را جلــب کنــد‪ .‬او افزود‪ :‬بیت معظم این مرجع‬ ‫عالی قدر‪،‬ارشاداتبسیار مطلوبومناسبیداشتندودر‬ ‫مسیر این راه به دوستان کمک و مساعدت داشتند که‬ ‫جایتقدیروقدردانیدارد‪.‬صالحی گفت‪:‬رهبریتاکید‬ ‫داشتند‪ ،‬نتیجه این گونه کنگره ها و همایش ها‪ ،‬دامنه‬ ‫وسیع تری داشته و بخش های گسترده ای از جامعه را‬ ‫نیز در بربگیرد و ما نیز در برگزاری این نکوداشت‪ ،‬تالش‬ ‫کردیم تا فرایند عمومی سازی ان بیشتر موردتوجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود‪ :‬نوشتن یک‬ ‫رماندر خصوصزندگی نامهاینمرجععالی قدر‪،‬تهیه‬ ‫نمایشنامه رادیویی از داخل خاطرات زندگی ایشان و‬ ‫تهیه مستند‪ ،‬ازجمله اقدامات در فرایند عمومی سازی‬ ‫در حوزه این نکوداشت بود تا بتوانیم هرچه بیشتر و‬ ‫گســترده تر پیام کنگره را برای گســتره وسیع جامعه و‬ ‫گروه هایمختلفسنینشردهیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۲۰‬درصدی‬ ‫صدور گواهی پایان کار‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫سمنان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫سمنان از افزایش ‪ ۲۲۰‬درصدی صدور گواهی پایان‬ ‫کار در بهار ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬حسن ال بویه با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬بهار‬ ‫امســال‪ ۱۶ ،‬فقــره گواهــی پایــان کار در شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان سمنان صادر شد که در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته پنج فقره بود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬ســه ماه نخســت ســال ‪ ،۹۹‬گواهی‬ ‫پایــان کار بــرای ‪ 1/41‬هکتــار از اراضــی شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اســتان ســمنان صادر شــد و این امر‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۲۵۷‬درصــدی بــه پنــج هکتــار در بهــار‬ ‫امسال رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اســتان ســمنان اظهــار کــرد‪ ۶۸ :‬فقره جــواز احداث‬ ‫ســاختمان در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان در‬ ‫ســه ماه نخســت امسال صادر شــد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫صدور جواز احداث ساختمان در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ۲۳ ،‬فقره بود که امارها بیانگر افزایش ‪۱۹۵‬‬ ‫درصدی این مقوله است‪ .‬ال بویه‪ ،‬با اشاره به صدور‬ ‫جواز احداث برای ‪ 12/26‬هکتار از اراضی شهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی اســتان ســمنان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بهــار امســال‪ ،‬این امــر برای ‪ 20/49‬هکتــار از اراضی‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان صادر شــد‪ .‬کل‬ ‫اراضی در اختیار شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫سمنان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۸۴‬هکتار است‪ ۶۱ .‬فقره گواهی‬ ‫پایان کار برای ‪ ۸۲‬هکتار و ‪ ۲۴۹‬فقره جواز احداث‬ ‫ســاختمان بــرای ‪ ۱۷۸‬هکتــار از اراضــی شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان سمنان در سال ‪ ۹۹‬صادر شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ساخت ‪ ۵‬سد مخزنی جدید‬ ‫در اردبیل‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقه ایاستاناردبیلازاحداث‬ ‫پنج ســد مخزنی جدیــد در این‬ ‫استانباهدفذخیرهوجلوگیری‬ ‫از هدر رفت اب خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس جنگی‬ ‫مرنی گفت‪ :‬از این تعداد سه سد با ظرفیت‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب اماده بهره برداری شــده و ‪ ۲‬ســد دیگر نیز با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۸۳‬میلیون مترمکعب مراحل پایانی احداث‬ ‫و تکمیل را طی می کند و در اینده نزدیک به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬او افزود‪ :‬با ذخیره اب کافی و بهره برداری‬ ‫کامل از این پنج ســد در نقاط مختلف اســتان مشــکل‬ ‫تامین اب شرب‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬صنعت و کشاورزی‬ ‫اهالــی منطقه تا حدودی مرتفع خواهد شــد‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همچنین سه شبکه ابیاری و زهکشی بزرگ با سطح‬ ‫اراضیحدود‪ ۵۰‬هزار هکتار‪،‬چهار طرحاب رسانیشرب‬ ‫و یک تصفیه خانه اب شرب در استان در حال احداث‬ ‫ش و ذخیره اب‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اخرین وضعیت بار ‬ ‫سدهای استان اردبیل بیان کرد‪ :‬امسال عالوه بر اینکه‬ ‫متوسط بارش استان نسبت به پارسال حدود‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کاهش داشته در برخی از حوضه های ابریز فرعی استان‬ ‫نیــز بارندگی ‪ ۴۰‬درصد کاهش داشــته اســت‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه حوضه ابریز رودخانه های بالیخلوچای‪ ،‬قره سو و‬ ‫ســدهای مخزنی یامچی‪ ،‬قوری چای و ســبالن ازجمله‬ ‫کم بارش ترین حوضه های ابریز فرعی و داخلی اســتان‬ ‫هســتند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬میزان بارش برف در کوهستان ها‬ ‫و سرشاخه های رودخانه های جاری استان نیز به شدت‬ ‫کاهش داشــته اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫اســتان اردبیــل ادامــه داد‪ :‬افزایــش دمــای هــوا و ازدیاد‬ ‫روزهــای وزش بادهــای جنوبــی باعــث افزایــش میزان‬ ‫تبخیر از سطح حوضه های ابریز استان شده و درنتیجه با‬ ‫کاهش شدید رواناب در رودخانه ها بیشتر رودخانه های‬ ‫بشــده اند‪ .‬جنگی مرنی‬ ‫اســتان اردبیل خشــک و کم ا ‬ ‫کســالی و کاهــش رواناب‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دلیل وقــوع خش ‬ ‫حوضه های ابریز‪ ،‬ذخیره اب‪ ۱۰‬سد مخزنی بزرگ استان‬ ‫اردبیل در حال حاضر حدود‪ ۹۰‬میلیون مترمکعب است‬ ‫کــه این مقدار کمتــر از ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت ذخیره ای این‬ ‫سدها است‪ .‬او افزود‪ :‬هم اکنون اب موجود در سدهای‬ ‫مخزنی یامچی‪ ،‬قوری چای و سبالن با احتساب حجم‬ ‫اب مــرده بــه ترتیــب ‪ ۵ ،۲۸‬و ‪ ۳۰‬درصــد ظرفیــت این‬ ‫ســدها اســت که این میزان اب‪ ،‬کمترین ذخیره اب در‬ ‫تاریخبهره برداریاین سدها است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۶۵۰‬واحد‬ ‫تولیدی در شهرک های‬ ‫صنعتی اردبیل‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بیش از ‪ ۶۵۰‬واحد‬ ‫تولیــدی در ســطح شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیــل دارای‬ ‫پروانه بهره برداری هســتند هرچند ممکن است برخی‬ ‫از ایــن واحدهــای تولیــدی ب هصــورت راکــد و یــا نیمــه‬ ‫فعــال باشــند‪ .‬به گــزارش ســاواالن خبــر‪ ،‬محمد اهلی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۳۰۰‬قــرارداد منعقدشــده بــا‬ ‫سرمایه گذاران تاکنون‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵۰‬واحد تولیدی موفق‬ ‫به اخذ پروانه بهره برداری از مراجع ذیصالح شده اند و‬ ‫مابقی قراردادها نیز در حال اجرای طرح صنعتی خود‬ ‫می باشــند‪ .‬اهلی میزان ســرمایه گذاری های انجام شده‬ ‫توسط بخش خصوصی در شهرک های صنعتی استان را‬ ‫بیش از ‪ ۱۸۰۰۰‬میلیارد ریال برشمرد و افزود‪ :‬البته اگر این‬ ‫حجم از سرمایه گذاری ها را به قیمت روز محاسبه کنیم‬ ‫اعداد بســیار فراتر از ایــن ارقام خواهد بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکتشهرک هایصنعتیاستاناردبیلخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫عالوه بر واحدهای تولیدی‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵۰‬طرح صنعتی‬ ‫نیز در شهرک های صنعتی وجود دارند که این طرح ها از‬ ‫مرحله انعقاد قرارداد و دریافت زمین تا مرحله احداث‬ ‫ساختمان متفاوت می باشــند که در صورت اجرای این‬ ‫طرح ها‪ ،‬امکان افزایش اشتغال در شهرک های صنعتی‬ ‫اســتان بــه دو برابر ظرفیت کنونی وجــود دارد‪ .‬اهلی از‬ ‫افزایش میل به ســرمایه گذاری در شــهرک های صنعتی‬ ‫اســتان خبــر داد و افــزود‪ :‬با توجه به اعطای مشــوقات‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬شاهدافزایشروزافزونحضورمتقاضیان‬ ‫در شهرک هایصنعتیهستیمبه نحوی کهبرایاولینبار‬ ‫در طول دوران تاســیس شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫موفــق بــه واگذاری بیــش از ‪ ۶۷‬هکتار زمین صنعتی‬ ‫در قالــب ‪ ۱۸۸‬قــرارداد بــه ســرمایه گذاران در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬شــدیم‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫اســتان اردبیــل بابیــان اینکــه بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اردبیل در‬ ‫شهرک های صنعتی قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور رشد‬ ‫ســرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال‪ ،‬مشــوق هایی برای‬ ‫یشــود‬ ‫ســرمایه گذاری در شــهرک های صنعتی ارائه م ‬ ‫یشــود تا با تســهیل شــرایط واگذاری حق‬ ‫و تالش م ‬ ‫بهر هبــرداری زمیــن‪ ،‬زمینــه حضــور ســرمایه گذاران در‬ ‫اســتان فراهم شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتی استان اردبیل همچنین از تکمیل زیرساخت ها‬ ‫و ادامــه رونــد حمایــت از واحدهــای تولیــدی در‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان خبــر داد‪ .‬اهلــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از برنامه های مهم و جدی این شرکت‬ ‫در سال حمایت از تولید‪ ،‬رفع موانع تولید و حمایت‬ ‫از واحدهای صنعتی اســت که امیدواریم با حمایت‬ ‫مدیران اســتانی و کشــوری به این هدف مهم دست‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫بی‬ ‫رویدا د ارد ل‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫ساختمانجدیدنظام مهندسیاردبیلافتتاحشد‬ ‫ساختمان جدید نظام مهندسی اردبیل در پنج‬ ‫هزار مترمربع زیربنا و با صرف هزینه ای بالغ بر ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد تومان در مدت پنج سال اجرایی و عملیاتی‬ ‫شــده است‪ .‬به گزارش شــهرخوان‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندسی ساختمان گفت‪ :‬کار احداث خانه‬ ‫مهندســان در اســتان های مختلــف در دســتور کار‬ ‫قرارگرفتــه و در اســتان اردبیــل نیز خانه مهندســی‬ ‫اجرایی و عملیاتی خواهد شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ســازمان نظام مهندســی قرار است‬ ‫هرماه یک خدمات جدید و متنوعی را ارائه کند‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس به ساختمان هایی مجهز و با وسعت‬ ‫مناســب نیاز داریــم تا طرح های متنــوع را اجرایی‬ ‫و عملیاتــی کنیــم‪ .‬رئیس ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان نمونه این طرح ها را مجری ذیصالح و‬ ‫صدور شناسنامه فنی برای ساختمان ها اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اجرای این طرح ها با ســرعت مناسب در‬ ‫ســطح اســتان اردبیل در حال انجام است‪ .‬خرم از‬ ‫اجرای مبحث ‪ ۲۲‬بهره وری‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‬ ‫خبــر داد و افزود‪ :‬عملیاتــی کردن این مبحث نیاز‬ ‫بــه فضای مناســب و جــای مطلوبــی دارد که قرار‬ ‫اســت با انتقال ساختمان اداری نظام مهندسی به‬ ‫ســاختمان جدیداالحــداث اجرای ایــن طرح ها با‬ ‫وســعت نگاه بیشتر به انجام برســد‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد‪ :‬ساختمان‬ ‫جدید نظام مهندســی ســاختمان اســتان اردبیل با‬ ‫شهــای مختلــف‬ ‫وســعتی مناســب و شــامل بخ ‬ ‫امفی تئاتــر‪ ،‬اداری‪ ،‬مدیریت و همچنین اتاق های‬ ‫خـــبر‬ ‫اقامتی اماده راه اندازی اســت که با تکمیل برخی‬ ‫از جزئیات در هفته های اینده از این ساختمان به‬ ‫شکل کامل بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫خــرم بــه رویکــرد ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان برای احداث شهرک ها و مجتمع های‬ ‫مهندســی اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬مــا امادگــی‬ ‫داریم در شــهر ســرعین نیز در زمینی مناسب این‬ ‫یهــای‬ ‫شــهرک و باشــگاه مهندســان را بــا کاربر ‬ ‫اقامتی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬ورزشــی و توریستی راه اندازی‬ ‫کنیــم تــا اعضــای جامعــه مهندســی از ایــن فضا‬ ‫استفاده کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در کنار این باشگاه‬ ‫مهندســان قرار اســت در شهرهای مختلف خانه‬ ‫مهندســی نیــز اجرایــی و عملیاتــی شــود کــه‬ ‫در ایــن زمینــه از منابــع صنــدوق در اســتان ها‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد تــا بهتریــن شــرایط را در‬ ‫ســاخت خانــه مهندســان شــاهد باشــیم‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان نظام مهندسی ســاختمان با قدردانی از‬ ‫تهــای اســتاندار پرتــاش و عمرانــی‬ ‫حمای ‬ ‫اســتان اردبیــل کــه پایه ریــز توســعه این اســتان‬ ‫شــدند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بنده بــه رفاقت با اســتاندار‬ ‫اردبیــل در ســال های طوالنــی افتخــار می کنم و‬ ‫امیــدوارم اســتاندار اردبیل منشــا خیروبرکت در‬ ‫ایجاد تحول و تحرک بیشــتر در مســیر عمران و‬ ‫ابادانــی این خطه زرخیز باشــد‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان اســتان اردبیــل نیــز با‬ ‫قدردانی از ســفر رئیس ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان کشــور بــه اســتان اردبیــل و دیــدار با‬ ‫اعضای هیئت مدیره و جامعه مهندســان استان‬ ‫اردبیل خاطرنشان کرد‪ :‬در استان اردبیل ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫مهندس عضو نظام مهندسی داریم که شش هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفر از ان ها دارای پروانه فعالیت هستند‪.‬‬ ‫انوری اضافه کرد‪ :‬در ســال گذشــته دو میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار مترمربــع ساخت وســاز در قالــب ســه‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬ابنیه و ســاختمان توســط ســاختمان‬ ‫مهندســی اســتان اردبیــل انجا مشــده اســت‪ .‬او‬ ‫بــه فعال بودن شــش دفتر نمایندگــی و ‪ ۱۴‬دفتر‬ ‫رابط نظام مهندســی در ســطح اســتان اشاره کرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬کارهــای خوبــی در ســال های اخیــر‬ ‫در نظام مهندســی اســتان انجام شده تا مشارکت‬ ‫بیشــتر جامعــه مهندســی را در بهبــود و اصــاح‬ ‫فرایندهــا‪ ،‬اجرای کیفی پروژه هــا‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی و کنترل‬ ‫نظــارت بر اجرای پروژه ها شــاهد باشــیم‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان اردبیل‬ ‫به احداث ســاختمان شــماره دو نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن پــروژه در‬ ‫پنــج هزار مترمربع و در هشــت طبقــه اجرایی و‬ ‫عملیاتی شــده اســت‪ .‬انوری اظهار کرد‪ :‬باهدف‬ ‫شــفافیت اطالعــات و همچنیــن عــدم مراجعــه‬ ‫مهندســان بــه ســازمان ســعی شــده تــا در بســتر‬ ‫الکترونیکی خدماتی متنــوع و انالین به اعضای‬ ‫نظام مهندسی انجام شود که در این زمینه سعی‬ ‫شــده بهتریــن روش ها و راهکارهــا در نظر گرفته‬ ‫شــود‪ .‬او از عقــد تفاهم نامــه بــا بنیــاد مســکن‪،‬‬ ‫ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی‪ ،‬شــهرک های‬ ‫صنعتی برای ارائه خدمات جامعه مهندسان خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬امیدواریم تا پایان دوره هفتم‬ ‫بخــش عظیمــی از ایرادات و اشــکاالت مرتفع و‬ ‫در دوره هشــتم نیــز بــا تــاش همکاران ســازمان‬ ‫نظام مهندسی بتواند به اهداف موردنظر دست‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫تشکیلستادپایشتنشابیدر استان‬ ‫بهدنبالتشکیلستادپایشتنشابی‪،‬جلسه ای‬ ‫بههمینمنظورباحضورسلطانیمدیرعاملشرکت‬ ‫برگزار شــد‪ .‬با توجه به کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارش ها‬ ‫در سال ابی جاری و احتمال بروز تنش ابی در کشور‪،‬‬ ‫علیرضانعمتسلطانیمدیرعاملشرکتمهندسی‬ ‫اب و فاضالب اســتان اردبیل جلســه ای اضطراری با‬ ‫حضور قدیمی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان‪،‬‬ ‫عبدالهــی پور مدیــرکل مدیریت بحــران‪ ،‬پیرجاهد‬ ‫مسئولبسیجسازندگی‪،‬سیدحجتهاشمیمعاون‬ ‫هماهنگ کنندهتیپسپاهحضرتعباس(ع)‪،‬یعقوب‬ ‫هاشمیمدیرامور روستاییاستانداریاردبیل‪،‬اکبری‬ ‫فردسرپرستمعاونتبهره برداریابدر محلدفتر‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا اســتان برگزار کرد‪ .‬در ابتدای‬ ‫جلسه مدیرعامل شرکت اب و فاضالب ضمن ارائه‬ ‫گزارشی از اقدامات انجام شده برای گذر از تنش ابی‬ ‫تابستان‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬برگزاریمانوردیزلژنراتور‪،‬مانور‬ ‫تانکرهایاب رسانی‪،‬شناساییروستاهایمواجههبا‬ ‫تنش ابی‪ ،‬رصد تماس های مردمی از سامانه ‪ ۱۲۲‬و‬ ‫برقراریکشیکهمکاراندرستادوشهرستان هاتاپایان‬ ‫تابستان از اقداماتی است که در این شرکت صورت‬ ‫پذیرفتهاست‪.‬علیرضانعمتسلطانیضمنتشریح‬ ‫برگزاری مانورهای دیزل ژنراتور‪ ،‬هدف از برگزاری این‬ ‫مانورها بررسی وضعیت دیزل ژنراتورها برای تامین‬ ‫بــرق تاسیســات در مواقع قطع برق عنــوان نمود و‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا دستورالعمل بهره برداری از دیزل‬ ‫ژنراتورهــا به امورات اب و فاضالب شهرســتان های‬ ‫تابعــه ابال غشــده اســت‪ .‬اوضعیــت اب رســانی بــه‬ ‫روستاها و اقدامات انجا مشــده در روستاهای دارای‬ ‫تنــش ابی را حــوزه خدمت خود را تشــریح نموده‬ ‫و برنام ههــای اتــی بــرای کاهــش تنش ابــی در این‬ ‫روســتاها را ارائه نمودند‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالباستاناردبیلبااشارهبه کاهشبارندگیدر‬ ‫سالابیجاریاظهار داشت‪:‬چندینروستادر استان‬ ‫اردبیل با تنش ابی مواجه هستند که برای تک تک‬ ‫این روســتاهای پروژه های اب رســانی تعریف شده‬ ‫اســت که در صورت تخصیص اعتبــارات با امادگی‬ ‫همکاران در ستاد و امور ابفا شهرستان ها به سرعت‬ ‫اجرا می گردند‪ .‬او همچنین ضرورت همکاری تمام‬ ‫ارگان ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬بخصوص ظرفیت سپاه و بسیج‬ ‫استان برای کمک به اب رسانی سیار به روستاهای‬ ‫دارای تنــش ابــی تاکیــد کــرد و افــزود امیدواریم با‬ ‫کمک بسیج سازندگی و سپاس حضرت عباس (ع)‬ ‫استانبتوانیمبا کمترینمشکلبهمناطقوروستاها‬ ‫دارای مشــکل کم ابی با تانکرهای اب رســانی سیار‬ ‫خدمات رسانی کنیم‪.‬سلطانیقطعیبرقراعاملی‬ ‫برای مواجه شــدن مردم با قطع اب عنوان نمود و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای مواجه نشدن با قطع اب و برق‬ ‫مــردم بایســتی مصــرف اب و بــرق را مدیریت کنند‬ ‫زیرا کمبود اب منجر به ایجاد اختالل در تولید برق و‬ ‫درنتیجهقطعبرقمشترکینخواهدشدوقطعبرق‬ ‫تاسیســات نیز اب رسانی به مشترکین را با اختالل و‬ ‫قطعیمواجهخواهدنمود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهرداری هااز ارائهخدماتزودگذر باجنبهنمایشیپرهیز کنند‬ ‫شهردار اردبیل با انتقاد از برخی رفتارهای ناشایست در جهت‬ ‫باج گیــری از برخــی شــهرداری ها افــزود‪ :‬شــهرداری ها را ب هطــرف‬ ‫رفتارهای پوپولیســتی ترغیب نکنیم‪ .‬به گزارش شهرخوان‪ ،‬حمید‬ ‫لطف اللهیــان در جمــع بانــوان رســانه ای (رســبان) بابیــان اینکــه‬ ‫شهرداری ها را به طرف رفتارهای پوپولیستی ترغیب نکنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شهرداری ها باید از خدمات زودگذر که جنبه نمایشی دارد‬ ‫پرهیز کنند و به ارائه خدمات زیرســاختی بپردازند چراکه توســعه‬ ‫شــهر بــا خدمــات زیرســاختی و مهم صــورت خواهد پذیرفــت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اهداف شــهرداری باید رســیدن به خدمات کیفی باشــد زیرا‬ ‫شهرداری و منابع شهرداری متعلق به مردم است و انجام خدمات‬ ‫قطعا در ارتقاء کیفیت زندگی شــهروندان تاثیرگذار اســت‪ .‬شهردار‬ ‫اردبیل همچنین بابیان اینکه بانوان نقش بسیار موثری در توسعه‬ ‫زیرساخت ها دارند‪ ،‬افزود‪ :‬در نظر داریم جهت ارائه خدمات بهتر‬ ‫بــه بانــوان اردبیــل دومیــن پارک مخصــوص بانــوان را در زرناس در‬ ‫مســاحت ‪ ۵‬هکتار احداث کنیم و در کنار امکانات کامل ورزشــی‪،‬‬ ‫فروشــگاه های ارائــه هنر دســت بانوان‪ ،‬مهدکــودک و خانه مادر و‬ ‫کــودک هــم راه اندازی کنیــم‪ .‬لطف اللهیان تصریح کرد‪ :‬نیاز اســت‬ ‫نگاه کارشناســانه به پروژه ها داشــته باشــیم تا شــهر توسعه یابد و‬ ‫انتظار داریم متخصصان با نظر کارشناسی و نقد منصفانه در راستای‬ ‫اهداف شهرداری ما را یاری کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نقشانکارناپذیرفرهنگمالیاتیدر توسعه کشور‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اســتان اردبیل گفت‪ :‬فرهنگ مالیاتی نقش‬ ‫انکارناپذیریدر افزایشدرامدهایمالیاتیدارد‪.‬‬ ‫ابراهیمقلیزادهمدیرکلامور مالیاتیاستاناردبیل‪،‬باصدور پیامی‬ ‫هفتهفرهنگمالیاتیراتبریک گفتوخاطرنشان کرد‪:‬ترویجفرهنگ‬ ‫پرداخت مالیات در افزایش درامدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به‬ ‫درامدهای نفتی نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫در متن این پیام امده اســت‪ :‬مالیات مطمئن ترین‪ ،‬ســالم ترین و‬ ‫پایدارترین منبع تامین مالی دولت به شمار می رود که با برنامه ریزی‬ ‫صحیح می تواند اثرات مطلوبی در توسعه پایدار کشور‪ ،‬مقاوم سازی‬ ‫اقتصاددر برابرتهدیدهایخارجی‪،‬رفعنابرابری هایاجتماعی‪،‬توزیع‬ ‫عادالنــه ثــروت در جامعــه و افزایش رفــاه و ابادانی و تامین امنیت‪،‬‬ ‫بهداشــت و درمان داشــته باشــد‪ .‬در این راســتا کارشناســان و مدیران‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشــور بااراده ای قوی و تالشــی جهادی در این‬ ‫مسئولیتخطیربه خوبینقش افرینبودهاندومودیانمحترممالیاتی‬ ‫نیز با تمکین داوطلبانه‪ ،‬سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نمودند‬ ‫کــه نتیجــه ان تحقــق ‪ ۱۰۷‬درصدی مالیات در ســال ‪ ۹۹‬بوده اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ مالیاتی نقش انکارناپذیری در باال بردن درامدهای مالیاتی و‬ ‫کاهش وابستگی به درامدهای نفتی دارد‪ .‬اگاه ساختن مردم از نحوه‬ ‫مصرف درامدهای مالیاتی‪ ،‬اعتماد جامعه به دستگاه مالیاتی را بیشتر‬ ‫می کند‪ .‬اگاه شدن مردم از ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫بهداشت و ابادانی‪ ،‬توسط درامدهای مالیاتی‪ ،‬رشد فرهنگ مالیاتی‬ ‫و مشــارکت روزافزون پرداخت داوطلبانه مالیات را ســبب می شــود‪.‬‬ ‫این جانب ‪ ۱۶‬تیر‪ ،‬روز مالیات و اغاز هفته فرهنگ مالیاتی را خدمت‬ ‫مسئوالن‪،‬همکارانومردمشریفاستاناردبیلتبریکوتهنیتعرض‬ ‫نموده و از فعاالن اقتصادی‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬مجامع صنفی و رسانه های‬ ‫ارتباط جمعیبهسببمشارکتدرحماسهاقتصادیپرداختمالیات‪،‬‬ ‫کمال تشکر و قدردانی رادارم‪ .‬همچنین از کارکنان محترم اداره کل امور‬ ‫مالیاتی استان اردبیل به واسطه تالش ها و خدمات صادقانه ان عزیزان‬ ‫در روزهای اوج شیوع کرونا و در جهت دستیابی به اهداف سازمان‪،‬‬ ‫صمیمانهسپاسگزاریمیکنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سقف مجاز مصرف برق برای استان‪۳۷۰‬‬ ‫مگاواتاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫یا اخر شب یا روزهای تعطیل‬ ‫نیــروی بــرق اســتان اردبیــل‬ ‫موکولنمایند‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســقف مجــاز‬ ‫قدیمی تشکیل اکیپ های‬ ‫مصــرف بــرق بــرای اســتان‬ ‫ویــژه جهــت بررســی میدانــی‬ ‫اردبیــل ‪ ۳۷۰‬مــگاوات بود که‬ ‫و شناســایی محل هــای نصب‬ ‫حسین قدیمی‬ ‫میــزان مصــرف ‪ ۴۳۵‬مگاوات‬ ‫ماینــر‪ ،‬هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫ثبــت شــد‪ .‬حســین قدیمــی‬ ‫قضایــی و اخــذ مجــوز جهــت‬ ‫افزود‪ :‬برای جبران اختالف ‪ ۶۵‬مگاواتی سقف ورود بــه مراکــز اســتقرار ماینــر‪ ،‬تقویــت اکیــپ‬ ‫مجــاز و مصــرف بــرق اســتان‪ ۴۵ ،‬مــگاوات از برق های غیرمجاز (از طریق شناسایی پیمانکار)‬ ‫طریــق مدیریــت مصــرف در بخــش صنایــع‪ ،‬و امــوزش و اســتفاده از نیروهــای مجــرب و‬ ‫کشاورزی و برخی مشترکان عمومی تامین شد ماموران قرائت سنگین امورها جهت شناسایی‬ ‫و ‪ ۲۰‬مــگاوات مجبــور بــه اعمال خاموشــی در و مستندســازی مراکز استقرار ماینر را از اقدامات‬ ‫برخی نقاط اســتان شــدیم‪ .‬او بابیان به اینکه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در‬ ‫برنامــه احتمالــی خاموشــی هــرروز در ســایت زمینــه ی شناســایی و برخورد بــا مراکز غیرمجاز‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل به تولیــد ارز دیجیتــال دانســت‪ .‬بــه گفتــه ی او؛ در‬ ‫ادرس ‪ https//www.aped.ir‬درج می گــردد‪ ،‬صورتاستفاده یغیرمجاز مشترکاناز انرژیبرق‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مشــترکان می تواننــد عــاوه بر جهت اســتخراج رمز ارز مطابق قانون مجازات‬ ‫ســایت شــرکت از طریق نصب اپلیکیشن برق اســتفاده کنندگان غیرمجاز اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن‪ ،‬گاز‬ ‫مــن‪ ،‬از برنامــه احتمالــی خاموشــی جــاری یــا و فاضــاب مصوبه ی ســال ‪ ۱۳۹۶‬رفتار خواهد‬ ‫خاموش ـی های برنامه ریزی شــده مطلع شوند‪ .‬شد و متقاضیان استفاده از ماینر باید به صورت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان قانونــی درخواســت دهند‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اردبیل با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان و توزیــع نیروی برق اســتان اردبیل اظهار داشــت‪:‬‬ ‫افزایش دما طی دو روز اینده‪ ،‬از هم استانی ها هم استانی های عزیز در صورت اطالع از هرگونه‬ ‫درخواست کرد با رعایت موارد ساده مدیریت فعالیتغیرقانونیسودجویاندرحوزهاستخراج‬ ‫مصــرف‪ ،‬ایــن شــرکت را در تامیــن بــرق پایدار ارز دیجیتال می توانند پس از کســب اطمینان از‬ ‫یــاری کننــد‪ .‬قدیمــی تنظیــم دمــای کولــرگازی محل فعالیت اســتخراج کنندگان غیرمجــاز رمز‬ ‫روی ‪ ۲۵‬درجــه و باالتــر‪ ،‬اســتفاده از دور کنــد ارز در مجــاورت محــل زندگی و یــا کار خود‪ ،‬به‬ ‫کولرابــی‪ ،‬خامــوش نمودن المپ هــای اضافی ادرس اینترنتــی ‪www.tavanir.org.ir/samaat‬‬ ‫و عــدم اســتفاده از لــوازم برقی پرمصرف نظیر مراجعــه و یا از طریق ســامانه برق ایــران (برق‬ ‫اتو‪ ،‬جاروبرقی‪ ،‬ماشــین لباسشــویی و ماشــین من)قسمتخاموشی؛ گزینهثبتسرقتبرقو‬ ‫ظرف شویی و …‪ .‬را در ساعات پیک به ویژه ‪ ۱۲‬رمز ارز غیرمجاز؛ گزارش خود را ثبت و یا به شماره‬ ‫تا ‪ ۱۸‬برشــمرد و از مشــترکان خواست استفاده ‪ ۱۰۰۰۴۵۱۰۰۰۱۲۱‬پیامــک نماینــد و در صــورت‬ ‫از لــوازم پرمصرف را به ســاعات ابتدایی صبح صحتاطالعاتاز پاداشنقدیبهره مندشوند‪.‬‬ ‫بهره مندی بیش از هزار روستای استان از‬ ‫نعمتگازطبیعی‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۳۷۹‬روســتای‬ ‫برنام ههــای شــرکت گاز اســتان‬ ‫اســتان اردبیــل از بــدو تاســیس‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬مشترکین گاز‬ ‫تاب هحــال از نعمت گاز طبیعی‬ ‫طبیعــی در اســتان می تواننــد‬ ‫بهره مند شده اند‪ .‬به گزارش دید‬ ‫خدمات غیرحضوری خــود را از‬ ‫شهر‪ ،‬سردار اسماعیلی در بازدید‬ ‫قسمتمیزخدمتالکترونیکی‬ ‫سردار اسماعیلی‬ ‫از پروژ ههــای اجرایی گازرســانی‬ ‫بســایت ایــن شــرکت بــه‬ ‫در و ‬ ‫به روستاهای استان با اعالم این‬ ‫نشــانی ‪WWW.NIGC-AR.‬‬ ‫خبر گفت‪ :‬اســتان اردبیل با توجه به عدم تمرکز ‪ IR‬و یا از طریق دانلود و نصب نرم افزار خدمات‬ ‫روستاها و به لحاظ شرایط اب و هوایی ازلحاظ انالینمشترکین((تحتموبایل))شرکتگازاستان‬ ‫گازرســانی و شــبکه گذاری جزو استان های سخت از طریق لینک‪ http://nigc-ar.ir/app‬از خدمات‬ ‫محسوب می شود ولی باهمت و تالش کارکنان‪ ،‬غیرحضوریشرکتگازاستانبهره مندشوند‪.‬سردار‬ ‫پیمانکاران و کارگران صنعت گاز تابه حال تعداد اسماعیلیمدیرعاملاینشرکتبااشارهبهاینکهاز‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬روســتای استان با ضریب نفوذ بیش از ‪ ۹۶‬ابتدای سال جاری تاکنون بیش از‪ ۵‬هزار و‪ ۲۰۰‬متر‬ ‫درصدی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند‪ .‬شبکهگازطبیعیبهشبکهسراسریگازمتصلشده‬ ‫مدیرعامل این شرکت گاز استان اردبیل افزود‪ :‬در است‪،‬افزود‪:‬بااحتساباینمیزانشبکه گذاریدر‬ ‫حال حاضر پروژه های گازرســانی به‪ ۱۲۱‬روســتای سطحاستان‪،‬میزانشبکهتوزیع گاز طبیعیاز بدو‬ ‫اســتان نیز در دســت اقدام است که با بهره مندی تاسیستابه حالبهبیشاز نههزار و‪ ۸۹۰‬کیلومتر‬ ‫ایــن روســتاها از گاز طبیعــی میــزان ضریب نفوذ رسید کهاز اینمقدار بیشاز دوهزار و‪ ۸۵۰‬کیلومتر‬ ‫گاز طبیعــی به بیــش از ‪ ۹۸‬درصد خواهد رســید‪ .‬شبکه گذاری در شهرها و بیش از هفت هزار و‪۴۸‬‬ ‫اسماعیلی در ادامه فعالیت شرکت گاز استان در کیلومتر شــبکه گذاری در روســتاهای سطح استان‬ ‫حوزه گازرسانی به صنایع را نیز چشمگیر توصیف اجراشدهاست‪.‬اسماعیلیشبکه گذاریگازطبیعی‬ ‫بالعبور را بســیار دشــوار توصیف‬ ‫نمود و ابراز داشت‪ :‬هم اکنون تعداد‪ ۱۵۰۸‬واحد در مناطق صع ‬ ‫صنعتی عمده و جزء در ســطح اســتان از نعمت نمود و گفت‪ :‬در مناطق جنوبی استان به واسطه‬ ‫گاز طبیعی برخوردارند که این اقدام مهم عالوه کوهســتانی بــودن منطقــه و پراکندگی روســتاها‬ ‫بر سهولت دسترسی به انرژی پاک توسط صنایع؛ شــبکه گذاری گاز طبیعی بعضا با دشــواری هایی‬ ‫باجایگزینیسوخت هایفسیلینیزبه عنوانیکی همــراه اســت کــه هــم هزینــه و هم زمــان اجرای‬ ‫از اقدامات زیس ـت محیطی تلقی می گردد‪ .‬او به پروژ ههــا را تحــت تاثیر قــرار می دهد به نحوی که‬ ‫نقش گاز طبیعیدر صنعتحمل ونقلنیز گریزی در برخــی نقــاط به منظور جابه جایــی لوله های‬ ‫زد و گفت‪ :‬جایگزینی گاز طبیعی با سوخت های گاز از چهارپایــان نیز کمک گرفته ایم ولی با همه‬ ‫فســیلی در صنعت حمل ونقل نیز طی سال های این مسائل شبکه گذاری در سطح استان کماکان‬ ‫اخیر با روند رو به رشــدی مواجه بوده که در این باهمتوجدیتمسئولینوپیمانکارانبه سرعت‬ ‫حــوزه نیز شــرکت گاز اســتان با ارائــه خدمات به در حال انجام اســت و در اینده ای نزدیک شــاهد‬ ‫جایگا ههــای ‪ CNG‬موجــود عملکــرد موفقــی را گازرســانی به‪ ۱۱۰‬روســتای دیگر نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫ثبت نموده اســت و هم اکنون ‪ ۶۹‬جایگاه ‪ CNG‬ایــن مقام مســئول در ادامــه می افزایــد‪ :‬از ابتدای‬ ‫در ســطح اســتان از نعمــت گاز طبیعی بهره مند سال جاری تاکنون بیش از ‪ ۸۰۰‬مشترک جدید گاز‬ ‫هستند‪.‬اینمقاممسئولتسهیلوتسریعدر ارائه طبیعی در سطح استان به جمع مصرف کنندگان‬ ‫خدمات با کیفیت مطلوب را جزو اهداف شرکت گازطبیعیاضافه شده اند کهبااحتساباینمیزان‬ ‫گازاستانبرشمردو گفت‪:‬درراستایتوسعهدولت مشــترک جذب شده در ســطح استان‪ ،‬تعداد کل‬ ‫الکترونیکوارائهخدماتبا کیفیتدرحالحاضر مشترکین گاز طبیعی استان اردبیل از بدو تاسیس‬ ‫اکثریت خدمات ارائه شده به مشترکین از طریق تابه حال به بیش از ‪ ۵۱۱‬هزار مشترک رسید که از‬ ‫میــز خدمــت الکترونیکــی و در کوتاه تریــن زمان این تعداد بیش از ‪ ۳۷۴‬هزار مشــترک در ســطح‬ ‫قابل ارائه است که از ان جمله می توان به نمایش شــهرها و بیــش از ‪ ۱۳۷‬هــزار مشــترک در ســطح‬ ‫لیست قبوض‪ ،‬نمایش لیست پرداخت ها‪ ،‬اعالم روســتاهای اســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫کارکرد‪ ،‬تغییر نام‪ ،‬اصالح شماره موبایل‪ ،‬درج کد شده اند‪.‬مدیرعاملشرکت گازاستاناردبیلیاداور‬ ‫ملی‪ ،‬اصالح مبلغ قبض‪ ،‬درخواست تست کنتور شد‪ :‬ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری‬ ‫و … اشاره نمود‪ .‬مدیرعامل این شرکت گاز استان ‪ ۱۰۰‬درصــد و در جمعیــت روســتایی ‪ ۹۶‬درصــد‬ ‫اردبیل با اعالم این نکته که توســعه شــبکه های است و تا پایان سال جاری نیز با بهره برداری از ‪۱۱۰‬‬ ‫گازرســانی در ســطح اســتان هم اکنون رو به اتمام روستای دیگر همه روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار از‬ ‫اســت‪ ،‬ارتقاء ســطح کیفی ارائه خدمــات را جزو نعمتگازطبیعیبهره مندخواهندشد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫خط و نشان مدافع تیم ملی انگلیس‬ ‫برای ایتالیایی ها‬ ‫کایــل واکــر‪ ،‬مدافــع تیــم‬ ‫از زمان برگزاری جام جهانی‬ ‫ملــی انگلیس ابــراز امیدواری‬ ‫‪ ،2018‬هر یک از ما در طول‬ ‫کــرد روند پیشــرفت این تیم‬ ‫زندگی حرفه ای خود در رده‬ ‫در ســال های اخیــر متوقــف‬ ‫باشگاهی در بازی های بزرگ‬ ‫نشــود‪ .‬تیــم ملــی انگلیــس‬ ‫حضورداشــته ایم‪ .‬در جــام‬ ‫کایل واکر‬ ‫در ایــن چنــد ســال عملکــرد‬ ‫جهانــی انگلیــس یــک تیــم‬ ‫فوق العــاده ای داشــته و بعد‬ ‫هیجان انگیــز بــود‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫از راه یابــی بــه نیمه نهایی جــام جهانی بعد تیم از بازیکنان جوانی بود که بسیاری از ما‬ ‫از ‪ 28‬ســال‪ ،‬حــاال بــرای اولیــن بــار در تاریخ هنوز فاتح جام مهمی نشده و در مسابقات‬ ‫بــه فینال یورو نیز راه یافته اســت‪ .‬کایل واکر حســاس حضور پیدا نکــرده بودیم؛ اما روند‬ ‫مدعــی شــد تی ‬ ‫مهــای بزرگــی چون اســپانیا و فعلــی حاصل یــک برنامه توام با پیشــرفت‬ ‫فرانســه نیز در ســال های اخیر چنیــن روندی بوده است‪ .‬به تیم فرانسه هم که نگاه کنید‬ ‫را برای کســب موفقیت طــی کرده اند‪ .‬کایل متوجه می شوید ان ها بازیکنانی فوق العاده‬ ‫واکــر گفــت‪« :‬در رختکــن تیــم ملــی انگلیس در پس ـت های مهم در اختیاردارند؛ اما ان ها‬ ‫بازیکنــان زیــادی وجــود دارنــد کــه کاپیتــان نیــز مجبــور شــدند فراینــدی را بــرای رســیدن‬ ‫باشــگاه های خــود بــوده و در باشــگاه های بــه جایــگاه موردنیــاز خــود طــی کننــد و من‬ ‫بزرگــی ایــن نقــش را بــه عهده دارنــد‪ .‬البتــه امیــدوارم کــه ایــن روال بــرای مــا نیــز تکــرار‬ ‫نقــش مــن اینجا تغییر کــرده‪ ،‬امــا می دانید شود‪ .‬ما ابتدا به نیمه نهایی و حاال به فینال‬ ‫مــن هنــوز هــم دوســت دارم شــوخی کنــم‪ .‬رســیده ایم و ایــن رونــد نباید متوقف شــود‪.‬‬ ‫مــن بــا چنــد نفــر از بازیکنــان ماننــد کی ران همچنیــن در فوتبــال اســپانیا نیــز مدتی طول‬ ‫تیریپیــر و جــوردن پیکفــورد شــوخی کردم؛ کشــید تــا بارســلونا ســبک خــود را در فوتبال‬ ‫امــا در زمین ســعی می کنــم از تجربیاتی که ثابــت کنــد و در ادامــه تیــم ملــی اســپانیا به‬ ‫در طول سال ها جمع کرده ام استفاده کنم‪ .‬موفقیت های زیادی دست یافت‪».‬‬ ‫گریزماندر یکقدمی بازگشتبهخانه‬ ‫ممکــن اســت ب ـه زودی‬ ‫پیشــنهاد ‪ 40‬میلیون یورویی‬ ‫شــاهد معاوضــه ســائول‬ ‫مرسی ســایدی ها موردقبول‬ ‫نیگــز و انتــوان گریزمــان بین‬ ‫اتلتیکــو قــرار نمی گیــرد‪.‬‬ ‫اتلتیکومادریــد و بارســلونا‬ ‫نبایــد فرامــوش کــرد ســائول‬ ‫باشــیم‪ .‬ســائول ‪ 26‬ســاله‪،‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2026‬بــا روخــی‬ ‫گریزمان‬ ‫هافبــک خــاق و تکنیکــی‬ ‫بالنکــوس قــرارداد داشــته‬ ‫اتلتیکــو اخیــرا گزینــه تغییــر‬ ‫و بنــد فســخ ‪ 150‬میلیــون‬ ‫تیــم و تجربه های جدیــد را به صورت جدی یورویــی در قــرارداد او وجــود دارد‪ .‬بدیــن‬ ‫ارزیابــی کــرده اســت‪ .‬او مدت هاســت کــه ترتیــب بــه نظر می رســد معاوضه بــا انتوان‬ ‫بــه ایــن موضــوع فکــر می کنــد و تنهــا عــدم گریزمــان مهم تریــن راه حل موجــود خواهد‬ ‫وجود پیشــنهاد ها کالن برای اتلتیکومادرید بــود‪ .‬ســتاره فرانســوی این قدر به بازگشــت‬ ‫جدایــی او را غیرممکــن ســاخته اســت‪ .‬در به اتلتیکومادرید عالقه مند اســت که حاضر‬ ‫‪ 24‬ســاعت اخیــر لیورپــول بــار دیگــر بــرای اســت دســتمزد خود برای انتقــال دوباره به‬ ‫خریــد ســائول نیگــز ابــرار عالقــه کــرده‪ ،‬اما پایتخت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-712‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000225‬مورخ‬ ‫‪ 1400/01/29‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سعید بسکابادی فرزند محمدحسین در ششدانگ‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 247/13‬مترمربع از پالک شماره ‪ 3361‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی‬ ‫علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای ابراهیم فالح مالک‬ ‫رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-713‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000137‬مورخ ‪1400/01/19‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اشرف جلیلیان فرزند احمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 1026/91‬مترمربع پالک شماره ‪ 743‬فرعی از ‪ -117‬اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه‬ ‫ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقایان غالمرضا وطن دوست و محمدعلی وطن دوست مالکین‬ ‫رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-694‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۷۳۶‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪۱۳۹9-4۶۸‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا ایزانلو‬ ‫فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۹۲‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 223/50‬متر مربع از پالک ‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در اراضی پنبه زار خراسان شمالی بخش‬ ‫دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬احمد اصغری شیروان‬ ‫ رئیس ثبت اسناد و امالک‬‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-716‬شماره‪ ، 139960302006014965 :‬تاریخ‪ 1399/12/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002089‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم مهناز پرنده خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫تاکید دوباره سعید اذری برماندن سرمربی فوالد‬ ‫دلیلی برای جدایی‬ ‫نکونام نمی بینم‬ ‫مدیرعامل باشگاه فوالد تاکید کرد دلیلی ندارد‬ ‫نکونام از فوالد جدا شــود‪ ،‬چون او تمام تالشــش را‬ ‫برایموفقیتاینتیمانجامدادهاست‪.‬سعیداذری‬ ‫در گفت وگوباایسنا‪،‬دربارهوضعیتفوالدی هاپس‬ ‫از تساویمقابلپرسپولیساظهار کرد‪:‬امسالشرایط‬ ‫متفاوتی را تجربه کردیم و اتفاقات مختلفی برای ما‬ ‫افتاد که به باشگاه‪ ،‬تی م و هوادارانمان فشار زیادی‬ ‫وارد شد اما با تمام این ها می توانم بگویم راهمان را‬ ‫درست رفتیم و اصول و فلسفه مان را رعایت کردیم‪.‬‬ ‫به چهار هفته پایانی بسیار خوش بین هستم‪ ،‬چون‬ ‫فلسفهدرستیرادرپیش گرفتیم‪.‬‬ ‫امیدواریم ثمره این یک سال را بگیریم‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اظهارنظر احساسی‪ ،‬اتفاقاتی که بر‬ ‫ای مان افتاد و پنجره بســته باعث نشــد روند فوالد‬ ‫متوقف شود و امیدواریم در چهار هفته پایانی ثمره‬ ‫این یک ســال را بگیریم‪ .‬ســال ســختی را پشــت سر‬ ‫گذاشتیمودر ایندوسال کهاین همهفرسایشیشد‪،‬‬ ‫دربعضیازاستان هامثلخوزستانتیم هابسیاراذیت‬ ‫م َ‬ ‫یشوند و تا مرز نابودی پیش می روند‪ .‬بقیه تیم ها‬ ‫می ایند و یک بازی در خوزســتان انجام می دهند و‬ ‫می رونداماتیمما‪،‬نفتابادانونفتمسجدسلیمان‬ ‫در ایــن هــوا هــرروز تمریــن می کنیــم‪ .‬لیگ بــرای ما‬ ‫فرسایشیشدهاماباتماماین هاازبازیکنانتیم‪ ،‬کادر‬ ‫فنیوهمکارانمتشکرمی کنموامیدوارمپایانفصل‬ ‫یمابه خوبیتمامشود‪.‬‬ ‫برا ‬ ‫غوغا ساالری خواسته فوتبال ایران است‬ ‫مدیرعامــل باشــگاه فــوالد دربــاره اعتــراض این‬ ‫باشــگاه بــه اســتفاده پرســپولیس از کنعانــی زادگان‬ ‫عنوان کرد‪:‬ماموظفهستیموقتیتیمرسانه ای مان‬ ‫مسئله ایرامطرحمی کنند‪،‬استعالمبگیریموازمتولی‬ ‫این کار سوال کنیم‪ .‬این همه غوغا ساالری خواسته‬ ‫فوتبال ایران است و یک سری ادم فرصت طلب به‬ ‫دنبالاینهستند کهبگوینداذریاشتباه کرد‪.‬سازمان‬ ‫لیگ جواب اســتعالم ما را می دهند و اطالعاتی که‬ ‫ارائ هشــده است معیار تصمیم گیری خواهد بود‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط با توجه بــه این که تیم ها بــازی دارند‪،‬‬ ‫نمی توانیم درباره همه مســائل و همه اظهارنظرها‬ ‫صحبت کنیموپاسخدهیم‪.‬‬ ‫ممکن است دوباره محروم باشیم‬ ‫اودربارهبستهبودنپنجرهنقلوانتقاالتفوالد‬ ‫و در پاسخ به سوالی در رابطه بازمان باز شدن پنجره‬ ‫نقلوانتقاالتیاینتیم گفت‪:‬چندروز پیشنامه ای‬ ‫را از دادگاه عالــی ورزش دریافت کردیم و احتماال تا‬ ‫‪ ۳۰‬جوالی رای نهایی صادر شــود اما شــانس برنده‬ ‫ن موضوع ممکن‬ ‫شــدن ما کم اســت‪ .‬با توجه به ای ‬ ‫است یک و نیم پنجره نقل و انتقاالتی دیگر محروم‬ ‫باشیم و اگر به این صورت باشد‪ ،‬شرایط سخت تر از‬ ‫قبل هم خواهد شد‪ .‬اذری اضافه کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و‬ ‫به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫دفتر ‪ 454‬صفحه ‪ 450‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهناز پرنده خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 5888‬کدملی‬ ‫‪ 1142286916‬صادره فرزند علی اکبر نسبت به‪ 4‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به‬ ‫مساحت ‪ 175/59‬مترمربع پالک شماره ‪ 832‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادره می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 10/21‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا‬ ‫به طول ‪ 18/15‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10/07‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول‬ ‫‪ 16/63‬متر دیواریست به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی خمینی شهر ـ سید‬ ‫امیرحسین حسن زاده ‪/1153783‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-720‬شماره‪ ، 139960302006014967 :‬تاریخ‪ 1399/12/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002087‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم اکبر مجیری اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 450‬دفتر ‪ 454‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اکبر مجیری اندانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1256‬کدملی ‪ 1141249650‬صادره فرزند ولی اله نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال‬ ‫ساخت به مساحت ‪ 175/59‬مترمربع پالک شماره ‪ 832‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 10/21‬متر درب و دیواریست‬ ‫به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 18/15‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10/07‬متر درب و دیواریست به گذر ‪،‬‬ ‫غربًا به طول ‪ 16/63‬متر دیواریست به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی خمینی شهر ـ سید‬ ‫امیرحسین حسن زاده ‪/1153772‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-718‬شماره‪ ، 140060302006002085 :‬تاریخ‪ 1400/03/30 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002745‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم احمد رجائی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ‪58‬‬ ‫فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 479‬دفتر ‪ 77‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمد رجائی خوزانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 10937‬کدملی ‪ 1140362348‬صادره فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪191/19‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 58‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال اول به طول ‪ 6/07‬متر درب و دیواریست به گذر دوم به صورت پخ به‬ ‫طول ‪ 4/53‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 16/40‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪11/02‬‬ ‫متر به دیوار پالک ‪ 73/58‬باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/72‬متر به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی خمینی شهر ـ سید‬ ‫امیرحسین حسن زاده ‪/1153379‬م الف‬ ‫اگهی تبصره‪ 3‬ـ ماده‪ 120‬ـ ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-886‬شماره نامه‪ ، 140085602006003187 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/04/03 :‬اقایان و‬ ‫خانم ها مرادعلی و خانم اغا و اقدس و فاطمه و پروانه همگی حسن زاده احمدابادی اعالم نموده‬ ‫که سند ششدانگ پالک شماره ‪ 3500‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت‬ ‫اصفهان که نزد اقای فتح اله حسن زاده احمدابادی می باشد و چون اخطار به نامبرده شده و اظهار‬ ‫نمود که سند مالکیت نزد ایشان نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره‪ 3‬ماده ‪120‬‬ ‫قرارداد‪ ۱۵‬بازیکنرده هایسنی مانراتمدید کردیمو‬ ‫فلسفه ماناینبود کهازاینبازیکنانبرایفصل های‬ ‫اینده استفاده کنیم‪ .‬سال گذشته به این مسئله فکر‬ ‫و قرارداد بازیکنانمان را تمدید کردیم تا اگر خدایی‬ ‫ناکرده موفق نشدیم پنجر ه نقل و انتقاالتی مان را‬ ‫بازکنیم‪،‬پشتوانهسازیالزمراانجامدادهباشیم‪.‬چه‬ ‫پنجره باز شود و چه نشود این بازیکنان جوان اینده‬ ‫فوالد هســتند و خوشــحالم کــه ایــن کار را در فوالد‬ ‫انجامدادموثمره اشراچندسالایندهمی بینیم‪.‬این‬ ‫بازیکنا نسرمایه هایفوالدهستندوشاهددرخشش‬ ‫ان هادر ایندهخواهیدبود‪.‬اودربارهشایعاتمذاکره‬ ‫باشــگاه فــوالد بــا بازیکنــان خارجــی‪ ،‬ازجمله یک‬ ‫بازیکنعراقی گفت‪:‬تماماین هادروغاستوزاییده‬ ‫تخیالت اســت‪ .‬ما باکســی مذاکره نکردیم و همه‬ ‫این هادروغاست‪.‬‬ ‫فوالد در قامت یک تیم مدعی ظاهرشده‬ ‫است‬ ‫مدیرعامل باشــگاه فوالد دربــاره اعتراض برخی‬ ‫هواداران این تیم به شیوه بازی کردن این تیم گفت‪:‬‬ ‫فوالد در چند سال گذشته چه جایگاهی در جدول‬ ‫لیگداشته؟اینتیمنهمجدولبودوهفتسالبه‬ ‫لیگ قهرمانان راه نیافته بود اما امروز در قامت یک‬ ‫تیم مدعی ظاهر می شود‪ .‬البته به هرحال هر مربی‬ ‫یکسبکیداردومننمی توانمباهوادارانمخالفت‬ ‫کنم‪.‬ان هاسبکهجومیدوستدارندامابرایپیاده‬ ‫کردن سیست م هجومی باید ابزارش را هم در دست‬ ‫داشتهباشید‪.‬اگرپنجرهنقلوانتقاالتیفوالدبازبود‪،‬‬ ‫تیم نکونام هجومی بازی نمی کرد؟ هر مربی سبک‬ ‫خاصخودشراداردونکونامتنهایکمربینبودهو‬ ‫یکرهبربوده کهساختار فوالدرادرست کردهاست‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬یک سری صحبت ها را برای پایان لیگ‬ ‫یگــذارم و صحبت های زیادی وجــود دارد و پایان‬ ‫م ‬ ‫لیگخواهم گفتومنبایداز اقاینکوناموتیمش‬ ‫تشــکر می کنم‪ .‬هیچ جای دنیا همه مــردم از نحوه‬ ‫مبارزه تیمشان ممکن است راضی نباشند و اگر هم‬ ‫کسی بتواند همه را راضی نگه دارد‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫مسیر اشتباهی را رفته است‪ .‬چیزی که می بینم این‬ ‫اســت که اصول نکونام نظم‪ ،‬انضباط‪ ،‬دوستی و از‬ ‫همه مهم تر ســاختن یک ســاختار قوی است که در‬ ‫تماماین هاموفقبودهاست‪.‬‬ ‫دلیلی ندارد نکونام جدا شود‬ ‫اذری درباره شایعاتی مبنی بر جدایی نکونام در‬ ‫پایانفصلبیان کرد‪:‬دلیلینداردنکونامازفوالدجدا‬ ‫شــود‪ ،‬چــون مــن روز اول که اینجا امدم یک برنامه‬ ‫سه ساله را در نظر داشتم که اکنون دو سالش را انجام‬ ‫نهــا برمی گردد هیئت مدیره چه‬ ‫دادیــم اما تمام ای ‬ ‫دیدگاهی داشته باشد اما از دیدگاه من نکونام تمام‬ ‫تالشش را برای موفق فوالد انجام داده است‪.‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این اگهی ظرف‬ ‫مدت ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا انکه مجوز قانونی نگهداشتن انرا ظرف مدت مرقوم‬ ‫به این اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث‬ ‫طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی م الف‪ 1161326 :‬تاریخ انتشار‪1400/04/20 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-906‬شماره نامه‪ ، 140085602006003734:‬تاریخ‪ 1400/04/16 :‬اقای فضل اله مهرابی‬ ‫کوشکی فرزند عزیزاله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی‬ ‫شده مدعی مقدار ششدانگ مشاع ششدانگ پالک شماره ‪ 1191‬فرعی از ‪ 103‬اصلی واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان ذیل صفحه ‪ 99‬دفتر ‪ 627‬مسبوق به ثبت و سند می باشد‬ ‫که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور‬ ‫نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن‬ ‫ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه‬ ‫کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه‬ ‫نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1161683 :‬تاریخ انتشار ‪1400/04/20:‬‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-911‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی میگردد‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد‬ ‫صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪:13‬‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمد عزیز اسماعیلی فرزند محمدصدیق شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 30638‬صادره سنندج کدملی ‪ 3730304879‬تحت پالک ‪ 47‬فرعی از ‪ 21‬اصلی بخش‬ ‫‪ 13‬حسین اباد به مساحت ‪ 4239‬متر مربع خریداری شده از نسق خود متقاضی زارع صاحب به‬ ‫ادرس سنندج روستای ماموق علیا زمین به مشهوریت کنه‪.‬‬ ‫تاریخ نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬بهنام قباد‪ -‬رئیس ثبت منطقه‬ ‫یک سنندج ‪/1696‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-908‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000988‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001823‬مورخه ‪ 1400/03/10‬به تقاضای احمد امانی فرزند یداله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 163/53‬متر مربع تحت پالک شماره ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫و ‪ 5‬فرعی از ‪ ۱۷۶۴‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه‬ ‫احمد امانی رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان‬ ‫حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-909‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000635‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001941‬مورخه ‪ 1400/03/15‬به تقاضای فاطمه مرادی فرزند جان محمد‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 163/43‬مترمربع مجزی شده از پالک‬ ‫شماره ‪ 8‬فرعی از ‪ 43‬اصلی بخش ‪ 2‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه بزرگ‬ ‫فرهادیان فر رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بالتکلیفی تیم امید در‬ ‫نزدیکی مسابقات اسیایی‬ ‫تیم فوتبال امید ایران در فاصله‪ 3‬ماه تا رقابت های‬ ‫انتخابی قهرمانی اسیا هنوز در بالتکلیفی محض بسر‬ ‫می بــرد‪ .‬قرعه کشــی مســابقات انتخابــی قهرمانی زیر‬ ‫‪ 23‬ســاله های اسیا انجام شــد و تیم ایران هم حریفان‬ ‫خود را در این مسابقات شناخت‪ .‬بر اساس قرعه کشی‬ ‫انجام شده ایران باید با تاجیکستان‪ ،‬لبنان و نپال برای‬ ‫صعــود به مرحله نهایی رقابت کنــد‪ .‬بازی هایی که از‬ ‫‪ 29‬مهرماه تا ‪ 9‬ابان ماه در ازبکستان برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫این شرایط اما تیم فوتبال امید ایران هنوز در بالتکلیفی‬ ‫محض بســر می برد و مشخص نیست چه اتفاقاتی در‬ ‫انتظار این تیم اســت‪ .‬درحالی که اکثر تیم هــای زیر ‪23‬‬ ‫سال اسیا وضعیتشان مشخص اســت اما در ایران هنوز‬ ‫مســئوالن فدراســیون فوتبال ســرمربی تیم امید را هم‬ ‫انتخاب نکرده اند‪ .‬تیم ایران که در رقابت های انتخابی‬ ‫المپیک از صعود به تورنمنت بزرگ توکیو بازماند بازهم‬ ‫اقدامــی برای سروســامان داده شــدن به خــود ندیده و‬ ‫مشخصنیستچهزمانیفدراسیونفوتبالمی خواهد‬ ‫برای این مسئله استین باال بزند‪ .‬تیم امید ایران از حدود‬ ‫دو سال قبل هیچ اردو یا بازی تدارکاتی نداشته و حاال‬ ‫حتیسرمربیخودرانیزنمی شناسد‪.‬دراین بیننام هایی‬ ‫برای هدایت تیم امید مطرح شده اما هیچ کدام از ان ها‬ ‫قطعــی نشــده و بایــد دید تصمیــم فدراســیون فوتبال‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫بیرانوند همچنان پیگیر‬ ‫مطالباتش از پرسپولیس‬ ‫در شرایطی که دو سال از پایان همکاری بیرانوند‬ ‫و پرسپولیس گذشته‪ ،‬این بازیکن لژیونر هنوز موفق‬ ‫بــه دریافــت مطالبــات خــود نشــده اســت‪ .‬علیرضا‬ ‫بیرانونــد که بعد از یک فصل حضور در لیگ بلژیک‬ ‫اکنون راهی پرتغال شده و در فصل جدید با پیراهن‬ ‫تیم بواویســتا به کار ادامه خواهد داد‪ ،‬هنوز موفق‬ ‫بــه دریافــت مطالبــات خــود از باشــگاه پرســپولیس‬ ‫نشــده و طبق ادعای وکیلش پیگیر این ماجراست‪.‬‬ ‫بیرانوند که در زمان جدایی از پرسپولیس در مقطع‬ ‫مدیریتــی محمدحســن انصاریفــرد توافــق کــرده‬ ‫بــود در هفته هــای پایانــی از این باشــگاه جدا شــود‬ ‫تــا ایــن تیــم بــه مبلــغ رضایت نامــه مدنظر خــود از‬ ‫باشگاه بلژیکی دست یابد و به واسطه ان مطالبات‬ ‫برانکو ایوانکوویچ را برای فرار از محرومیت نقل و‬ ‫انتقاالتی پرداخت کنند‪ ،‬در اقدامی عجیب از سوی‬ ‫باشگاه پرسپولیس به مطالبات خود نرسید‪.‬‬ ‫حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-907‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000694‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001000656‬مورخه ‪ 1400/2/8‬به تقاضای فریدون حیدری نژاد فرزند علی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 105/10‬متر مربع تحت پالک شماره‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه رضاقلی‬ ‫فرهمند رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان‬ ‫حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-910‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000771‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001748‬مورخه ‪ 1400/03/08‬به تقاضای باقر شاکرمی فرزند داراب‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان (تجاری‪ -‬مسکونی) بمساحت ‪ 96/77‬متر مربع تحت‬ ‫پالک شماره اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه موسی‬ ‫صارمی رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر‬ ‫صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/04 :‬صیداقا‬ ‫نجفونددریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد شماره‬ ‫‪ 26-437‬مورخ ‪ 98‬متعلق به واحد‪/‬شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫کیان پالست سپاهان واقع در شهرک صنعتی سجزی‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری دوو تیپ ماتیز اس بی مدل ‪۱۳۷۹‬‬ ‫به رنگ مشکی ‪ -‬متالیک به شماره شهربانی ایران ‪۱۲۶-۴۲‬ل‪ ۴۶‬به شماره‬ ‫موتور ‪ ۴۹۳۸۱۴‬و شماره شاسی ‪ IR79155014996‬به نام مهدیه سادات‬ ‫موسوی به کدملی ‪ 5720230149‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 20‬تــیر ماه ‪ 11 / 1400‬جوالی ‪ 30 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1115‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تعداد مدیران زن‬ ‫در دولت دوازدهم به بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصد رسید‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بــا تاکیــد بــر اینکــه در دولــت دوازدهــم با‬ ‫سیاست گذاری هایمناسببرنامه هایاموزشیوتوان افزاییزنانمدیر‪،‬تعدادمدیرانزناز حدود‬ ‫پنج درصد در ســال ‪ ،۹۲‬به بیش از ‪ ۲۵‬درصد رســیده‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دیگر مشــکلی ازنظر انتصاب‬ ‫مدیران زن در حد وزیر وجود ندارد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه طرح کمند و‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سفیران فرهنگی به خوبی در دولت دوازدهم اجرا و مورد استقبال دانشجویان و دانشگاه ها قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬سپهر علمی کشور‪ ،‬ستاره های درخشانی از جنس مردان و زنانی دارد که جستجوگر‬ ‫دانایی بودند و باوجود سختی های فراوان‪ ،‬در این مسیر موفقیت های چشمگیر و دستاوردهای‬ ‫خوبی برای کشــورمان به ارمغان اورده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در دولت دوازدهم با توســعه پایدار و‬ ‫سیاست گذاری های مناسب‪ ،‬برنامه های اموزشی و توان افزایی زنان مدیر‪ ،‬زمینه شکوفایی زنان‬ ‫در عرصه های مدیریتی و علمی و سیاسی فراهم شد به طوری که تعداد مدیران زن از حدود پنج‬ ‫درصد در سال‪ ،۹۲‬امروز به بیش از ‪ ۲۵‬درصد رسیده است‪ .‬معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫به طور قاطعمی توان گفت‪ ۲۵‬درصداز مدیرانتوانمنداز میانزنانهستند‪،‬اضافه کرد‪:‬اینتغییر‬ ‫چهرهقابل توجهی کهاتفاقافتاده‪،‬فرصتحضور زناندر عرصه هایمختلفاجتماعی‪،‬سیاسی‬ ‫و مدیریتی را فراهم کرده است که بسیار برای ما اهمیت دارد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫نفستاالب هابهشمارهافتاد‬ ‫اقدامات دولت فعلی برای حفظ تاالب ها اگرچه‬ ‫مثبت بود‪ ،‬اما در عمل نتوانســت از خشــکی تاالب ها‬ ‫جلوگیریکند‪.‬‬ ‫بهــا‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬تاال ‬ ‫محیط هایــی هســتند که مشخصاتشــان چیــزی میان‬ ‫بهــا ممکن اســت همــواره‬ ‫خشــکی و اب اســت‪ .‬تاال ‬ ‫دارای اب باشــند یــا اینکــه گاه خشــک و گاه پــر اب‬ ‫باشند‪ .‬برخی تاالب های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر‬ ‫وضعیت می دهند‪ .‬تاالب ها محل سکونت گونه های‬ ‫گیاهــی و جانــوری زیادی هســتند که با خشــک شــدن‬ ‫کامل تاالب ها زندگی جانداران و گیاهان زیادی به خطر‬ ‫می افتد‪ .‬مشخصه اصلی تاالب ها ماندگاری نسبی اب‬ ‫در ان ها اســت‪ .‬اب تاالب ها ممکن اســت شــور باشــد‬ ‫یا شــیرین از دیگر ویژگی تاالب ها می توان به نژاد ها و‬ ‫گونه های خاصی که در ان ها سکونت دارند اشاره کرد‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫بهــای زیــادی بــا ویژگ ‬ ‫ایــران کــه دارای تاال ‬ ‫خاص اســت وضعیت خوبی در حــوزه تاالب ها ندارد‬ ‫و اکثر تاالب هایش در حال خشــک شــدن هســتند‪ .‬در‬ ‫دهه های گذشته بحث خشکی تاالب ها فقط محدود‬ ‫به کشــور ایران نبوده بلکه طبق تحقیقاتی حدود ‪۸۷‬‬ ‫درصد تاالب های جهان در ســیصد ســال گذشته از بین‬ ‫رفته اند‪ .‬علی ارواحی کارشناس محیط زیست در مورد‬ ‫بهــای کشــور‬ ‫بهــا گفــت‪ :‬تاال ‬ ‫اخریــن وضعیــت تاال ‬ ‫بهــا به ‪۲‬‬ ‫شــرایط خوبــی ندارند‪ .‬بحث خشــکی تاال ‬ ‫یشــوند یکی از‬ ‫شــاخه طبیعی و غیرطبیعی تقســیم م ‬ ‫مشکالت تاالب ها کمبود منابع اب است مانند تاالب‬ ‫بختــگان‪ ،‬تاالب پریشــان‪ ،‬تــاالب گاوخونــی و تاالب‬ ‫جازموریان که در شــرایط خشــکی به ســر می برند‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬برخــی از تاالب های دیگر با کمبود منابع اب یا‬ ‫کاهشدبیتخصیص یافتهبهتاالب هاروبروهستند که‬ ‫ازجمله می توان به تاالب شادگان‪ ،‬تاالب هورالعظیم‪،‬‬ ‫یادریاچهارومیهاشاره کرد کهدر ماه هایاخیرمنابعابی‬ ‫الزم به ان ها اختصاص نیافته است‪.‬‬ ‫تاالب هایی با ویژگی های خاص‬ ‫ارواحی کارشــناس محیط زیست گفت‪ :‬جز مشکل‬ ‫کمبود منابع ابی‪ ،‬مشــکل تغییــر کاربری اراضــی‪ ،‬ورود‬ ‫بهــا‪ ،‬ورود پســاب های صنعتــی‪،‬‬ ‫االیند ههــا و فاضال ‬ ‫ســموم کشــاورزی‪ ،‬حریــق‪ ،‬و ورود گونه های غیربومی‬ ‫مهاجــم مانند ســنبل ابــی در انزلــی‪ ،‬تیالپیــا در تاالب‬ ‫شادگان‪ ،‬کاراس در تاالب نئور اشاره کرد‪ .‬این کارشناس‬ ‫محیط زیســت همچنین در بحــث االیند ههــا از تاالب‬ ‫انزلی‪ ،‬میانکاله و خلیج گرگان‪ ،‬زری بار و شــادگان نام‬ ‫واکسن ایران و کوبا از مهرماه‬ ‫بهتولیدانبوهمی رسد‬ ‫رئیــس انســتیتو پاســتور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا شــایعات در‬ ‫خصــوص واکســن ایــران و کوبــا باعث خدش ـه دار شــدن روابط‬ ‫بــرد‪ .‬ارواحــی در مورد تعداد تاالب های کشــور گفت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۴۳‬تــاالب در کشــور داریــم کــه حداقــل ‪۲۵‬‬ ‫تاالب دارای ویژگی های خاص هستند و در کنوانسیون‬ ‫تشــده اند‪ .‬او افزود‪ :‬نگرش مسئوالن و مردم‬ ‫رامسر ثب ‬ ‫بهــا تغییر کرده و نســبت به گذشــته‬ ‫نســبت بــه تاال ‬ ‫بهــا بیشــتر شناخت هشــده‪ ،‬اما ایــن اقدامات‬ ‫ارزش تاال ‬ ‫بهــا باید در‬ ‫بــر روی کاغذ اســت و کافی نیســت‪ ،‬تاال ‬ ‫سیاست های خرد و کالن موردتوجه قرار بگیرند که در‬ ‫اینزمینهاقداماتیانجام شدهمانند‪:‬تصویبقانونملی‬ ‫مدیریت تاالب های کشور یا تصویب قانون حفاظت و‬ ‫احیای تاالب ها که گام های روبه جلو اســت‪ ،‬اما کافی‬ ‫نیست‪ ،‬برای نمونه دریاچه ارومیه که در سال های اخیر‬ ‫نسبتا خوبی داشت در شرایط کم ابی در سال‬ ‫وضعیت ً‬ ‫جاری تخصیص اب الزم به ان صورت نگرفت‪.‬‬ ‫دولت باید در کنار مردم برای حیات تاالب ها‬ ‫دست به کار شد‬ ‫این کارشناس محیط زیست گفت‪ :‬نیاز است دولت‬ ‫بعــدی بــه دســت اوردهــای دولــت فعلــی توجه کند‬ ‫و ایــن دســت اور دهــا تقویت شــود و در صــورت نقاط‬ ‫ضعــف‪ ،‬بیش ازپیــش پوشــش داده شــود‪ .‬ارواحــی در‬ ‫مورد نگهداری تاالب ها افزود‪ :‬حفظ تاالب ها بر عهده‬ ‫دو کشور نشوید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واکسن ایران و کوبا این هفته در‬ ‫اختیــار وزارت بهداشــت قرارگرفتــه و از مهرمــاه بــه تولید انبوه‬ ‫می رســد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬علیرضــا بیگلری با اشــاره بــه اینکه‬ ‫من مطمئن نیســتم که شــایعات منتشرشده در خصوص واکسن‬ ‫ایران ‪ -‬کوبا واقعا از طرف خانم دکتر محرز مطرح شده باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایشــان محقق اصلی یکی از واکس ـن های داخلی هستند‬ ‫و خودشــان می داننــد کــه بــه لحــاظ اخالقــی درســت نیســت‬ ‫محیط زیســت اســت‪ ،‬اما برای بهتر شــدن شــرایط نیاز‬ ‫به مشــارکت همگانی دولت و مردم در راســتای حفظ‬ ‫محیط زیســت اســت‪ .‬او افزود‪ :‬برای بیش از ‪ ۲۰‬تاالب‬ ‫برنامه های ‪ ۵‬ساله مدیریتی یا کوتاه مدت مانند تاالب‬ ‫انزلی‪،‬تاالبمیانکالهوخلیج گرگانتصویب شدهاست‪،‬‬ ‫اما دستگاه های اجرایی در قالب منابع و اعتبارات خود‬ ‫به تاالب ها اولویت نمی دهند مانند وزارت گردشگری‬ ‫که غالبا تمرکزش به جای ایجاد فرصت درامدزایی برای‬ ‫کــه به هیچ وجــه راجــع بــه واکســن شــرکت دیگــری اظهارنظــر‬ ‫کننــد‪ ،‬شــاید هــم اطالعــات منتقل شــده بــه ایشــان اطالعــات‬ ‫غلطــی بــوده‪ ،‬ولــی نکتــه مهم این اســت کــه قرارداد مــا کامال‬ ‫مشــخص و تولیــد مشــترک واکســن اســت و ایــن قــرارداد در‬ ‫ادامــه قــراردادی اســت کــه در خصــوص ایجاد یک زیرســاخت‬ ‫و پلتفــرم یک ســال قبــل از پیدایش کرونا با کوبا برای ســاخت‬ ‫واکســن پنوموکــوک منعقــد کرده بودیــم‪ .‬او در ادامــه تصریح‬ ‫جوامعمحلیبرواگذاریاینفرصت هابهسرمایه گذاران‬ ‫است‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر کنترل نهاد های‬ ‫شیمیایی و سموم کشاورزی باید در بهینه سازی مصرف‬ ‫اب کشاورزی هم پاسخگو باشد‪ ،‬وزارت نیرو در بحث‬ ‫الیروبیمسیر ها‪،‬رودخانه ها‪،‬مسیل هاواختصاصحق‬ ‫ابه زیست محیطی به تاالب ها و وزارت صنعت معدن‬ ‫و تجــارت در مــورد میــزان االیندگی هایی کــه واحد ها‬ ‫صنعتیایجادمی کنندبایدپاسخگوباشند‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬چون به نفع ماســت که دوباره ســراغ واکســنی نرویم که‬ ‫تجهیزات و زیرســاخت زیاد داشــته باشــد و نتایج کارازمایی ها‬ ‫نشان می دهد که این انتخاب درست بوده‪ ،‬همچنین جلسات‬ ‫هفتگــی ما به طور مســتمر بــا کوبایی ها در حال برگزاری اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه اینکــه بانک ســلولی در اختیار ماســت ما قدرت‬ ‫تولیــد داریــم‪ ،‬با همــه این حرف هــا من تعجــب می کنم خانم‬ ‫دکتــر بر چه پایه ای این حرف را زدند‪.‬‬ ‫افزایش تامین امنیت پایدار شهر‬ ‫صدرا با بهره برداری از مجتمع‬ ‫پلیس هایتخصصی‬ ‫مدیرعاملشرکتعمرانصدراگفت‪:‬مجتمعپلیس هایتخصصیشهرصدراباهدفارتقای‬ ‫کیفیتارائهخدماتبهشهروندانشهرصدراوتامینامنیتپایدارشهریتاپایانسالبهبهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬خلیلحاجیپوردربازدیدسردارحبیبی‪،‬فرماندهینیرویانتظامیاستانفارسوسردار‬ ‫نورینژاد‪،‬معاونهماهنگیناجاوهیئتهمراهباحضوردرشهرصدراازمراحلساختمجتمع‬ ‫پلیس هایتخصصیشهرصدرا گفت‪:‬مجتمعپلیس هایتخصصیشهرصدرادرراستایتامین‬ ‫امنیتپایدارشهریتاپایانسالبهبهره برداریمی رسد‪.‬مدیرعاملشرکتعمرانصدراافزود‪:‬در‬ ‫راستایارتقایکیفیتارائهخدماتبهشهروندانشهرصدراوتامینامنیتپایدارشهریاینپروژهبا‬ ‫هماهنگیسردارحبیبی‪،‬فرماندهیارشدنیرویانتظامیاستانازپاییزسالگذشتهعملیاتاجرایی‬ ‫ان اغازشده و تالش خواهیم کرد تا پایان سال جاری اماده بهره برداری شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫پروژهدرزمینیبهمساحت‪ ۳۴۰۰‬مترمربعوزیربنای‪ ۱۴۷۰‬مترمربعبااعتباریبالغ بر‪ ۲۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالاز منابعداخلیشرکتعمرانشهرصدراوتوسطاینشرکتدر حالاجرااست‪.‬حاجیپور‬ ‫ادامهداد‪:‬مجتمعپلیس هایتخصصیشهرصدراشاملدوساختمانمجزایپلیسراهوروپلیس‬ ‫اگاهی‪،‬فتاوپیشگیریاستکهمجتمعاولدرمرحلهسفت کاریودیگریدرمرحلهاجرایسقف‬ ‫طبقهاخراست‪.‬سرداررهامبخشحبیبینیزدراینبازدیدضمنتقدیروتشکرازهمراهیوتعامل‬ ‫سازندهوموثرشرکتعمرانصدرادرموضوعاتمختلفمرتبطبانیرویانتظامیاستانفارسابراز‬ ‫امیدواری کرد کهاینپروژهشاخصومهمبه سرعتامادهتکمیلوبهره برداریشودودرادامهاین‬ ‫دیدارکلنگاغازعملیاتاجراییمجتمعاقامتیومهمانسراینیرویانتظامیدرشهرصدراکهزمین‬ ‫انتوسطشرکتعمرانتامینوهزینهساختانتوسطخیرینومنابعداخلینیرویانتظامی‬ ‫تامین شدهاستبهزمینزدهشد‪.‬‬ ‫نسخهبازگشاییمدارس‬ ‫در مناطق مختلف‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت اموزش وپرورش با اشاره به تدوین طرح «نظام‬ ‫مراقبت مبتنی بر مدرسه» اظهار کرد‪ :‬این نظام مراقبتی‪ ،‬وضعیت بازگشایی مدارس را در‬ ‫شرایط و مناطق مختلف مدیریت و به مدارس برای تطبیق با وضع موجود کمک می کند‪.‬‬ ‫محمد محسن بیگی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬از شرایط‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬در زمان بازگشایی مدارس در مهرماه امسال اطالع و پیش بینی دقیقی در‬ ‫دست نیست و باید در ان زمان با توجه به شرایط‪ ،‬تصمیم گیری و خود را با شرایط تطبیق‬ ‫دهیم‪ .‬او افزود‪ :‬تدوین نظام مراقبت مبتنی بر مدرسه که از سوی تیمی از کارشناسان حوزه‬ ‫بهداشت و درمان در حال تدوین است نیز همین هدف را دنبال می کند تا بتوانیم مدارس را‬ ‫در مناطقمختلفبرحسبشرایطمدیریت کنیم‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!