روزنامه رویداد امروز شماره 1114 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1114

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1114

روزنامه رویداد امروز شماره 1114

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫باتکیه بر توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفت‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 19‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 10‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1114‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امروز‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫سرانجاماغازواکسیناسیونعمومی‬ ‫از امروز با تزریق روزانه‪ ۴۰۰‬هزار دوز واکسن با قدرت بیشتری واکسیناسیون را پیش خواهیم گرفت‬ ‫کاهش ‪ 27‬درصدی‬ ‫بارش ها در استان‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫از شبکههای‬ ‫‪ ۹‬هزار هکتار‬ ‫ابیاری و زهکشی‬ ‫فرعی‬ ‫برداری است‬ ‫بهره‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫اماده‬ ‫ـهای اذربایجــان‬ ‫ــرکت اب منطقـ‬ ‫اذربایجــان غربی‬ ‫مدیرعامــل ش‬ ‫جهــاد کشــاورزی‬ ‫درصدی بارشها‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫پی کاهــش ‪۲۷‬‬ ‫فرعــی ابیــاری و‬ ‫غربی گفــت‪ :‬در‬ ‫ـار از شــبکههای‬ ‫سدهای استان‪۲۱‬‬ ‫ـت‪ ۹ :‬هــزار هکتـ‬ ‫سطح استان اماده‬ ‫غربی‪ ،‬حجم ذخایر‬ ‫گفـ‬ ‫شمالغرب کشور در‬ ‫در اذربایجان‬ ‫زهکشی غرب و‬ ‫در جلسه بررسی‬ ‫کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫ـت‪ .‬اکبر کرامتی‬ ‫حال حاضر حجم‬ ‫درصد‬ ‫بهرهبرداری شــده اسـ‬ ‫وخاک استان اظهار‬ ‫رهبردین بابیان اینکه در‬ ‫مشــکالت پروژههای اب‬ ‫یاسر‬ ‫استان ‪ ۱۰۳۵‬میلیون‬ ‫های فرعی ابیاری‬ ‫مســائل و‬ ‫مخازن سدهای‬ ‫مجری طرح شــبکه‬ ‫اب موجود در‬ ‫میــزان در مدت‬ ‫کرد‪ :‬بنا به اظهار‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ـور‪ ۲۵ ،‬هزار هکتار‬ ‫مترمکعب اسـ‬ ‫و شــمالغرب کشـ‬ ‫مترمکعب بود و‬ ‫و زهکشــی غرب‬ ‫گذشته ‪ ۱۳۱۸‬میلیون‬ ‫و زهکشــی غرب‬ ‫ای فرعــی ابیــاری‬ ‫مشابه سال‬ ‫‪ ۲۱‬درصدی حجم‬ ‫طرحهــای شــبکه‬ ‫ـال جاری توسط‬ ‫نشــان از کاهش‬ ‫از‬ ‫‪ ۲۸‬تیرماه سـ‬ ‫امار مقایسهای‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ســد‬ ‫و شــمال غرب کشــور در ویدئوکنفرانسافتتاحمیشود‪.‬‬ ‫ـتان دارد‪ .‬او‬ ‫مخــازن ســدهای اسـ مترمکعب‪ ،‬ســد اغ چای با‬ ‫جمهوربهصورت‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هکتــار از‬ ‫ریاست‬ ‫با ‪ ۳۸۷‬میلیون‬ ‫کــرد‪ :‬از مجمــوع‬ ‫شــهرچای بــا ‪۱۲۴‬‬ ‫بوکان‬ ‫کرامتــی تصریــح‬ ‫مربوطبهاستان‬ ‫مترمکعــب و ســد‬ ‫بالغبر‪ ۹‬هزار هکتار‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیــون‬ ‫حجم ابی را به خود‬ ‫طرحهایفوقالذکر‬ ‫این پروژهها شامل‬ ‫مترمکعب بیشــترین‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫میلیون‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫یک و دو که توسط‬ ‫اختصاصدادند‪.‬‬ ‫های دشــت نازک‬ ‫ـش حجم بارشها‬ ‫بخشــی از شبکه‬ ‫بخشی از شبکه‬ ‫با اشــاره به کاهـ‬ ‫بهرهبرداری است و‬ ‫رهبردیــن‬ ‫سال جاری‪۲۸٠ ،‬‬ ‫کشــاورزان در حال‬ ‫شیبلووهمچنین‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫ماکو‪،‬سدقیقاجو‬ ‫در استان‬ ‫شده است که نشان‬ ‫پاییندستواقعدر‬ ‫پیرانشهر ‪ ۱‬و ‪ ۲‬شامل‬ ‫بارش در استان ثبت‬ ‫مربوط به شبکههای‬ ‫میلیمتر‬ ‫ها در کل اســتان‬ ‫نیز‬ ‫‪ 27/6‬درصدی بارش‬ ‫ـطح ‪ ۹‬هزار هکتار‬ ‫بخشی جلدیان‪ ،‬بادین اباد در سـ‬ ‫از کاهــش‬ ‫بخشی از شبکههای‬ ‫کــرم ابــاد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـهای اذربایجان‬ ‫هستند‪ .‬کرامتی‬ ‫ـرکت اب منطقـ‬ ‫کشاورزی است در‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫تعهد وزارت جهاد‬ ‫در حوضــه ابریــز‬ ‫فرعی ابیاری که در‬ ‫اجراشده و متاسفانه‬ ‫اینکــه بارشهــا‬ ‫غربــی بابیــان‬ ‫گذشته بهطور کامل‬ ‫ابــی تاکنــون نیز‬ ‫طی سه سال‬ ‫از ابتــدای ســال‬ ‫نیرو‪ ،‬شاهد وارد‬ ‫دریاچــه ارومیــه‬ ‫اب توسط وزارت‬ ‫میدهــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دلیل عدم تامین‬ ‫شدن پیمانکاران‬ ‫کاهــش را نشــان‬ ‫به‬ ‫ــبکهها و متضرر‬ ‫‪ 24/8‬درصــد‬ ‫‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫ـدن خسارت به ش‬ ‫سریعتر وزارت نیرو‬ ‫اب کشــاورزی را‬ ‫شـ‬ ‫باوجــودی که‬ ‫امیدواری کرد هرچه‬ ‫ســازی نداریم و‬ ‫هستیم‪ .‬او ابراز‬ ‫همچنان ابی برای رها‬ ‫ـبکههای متناظر‬ ‫درباره تفاهمنامه شـ‬ ‫دادهایــم‪،‬‬ ‫امکان تامین اب‬ ‫به تعهدات خود‬ ‫رفت سرمایههای‬ ‫کار را انجام دهیم‬ ‫از این شاهد هدر‬ ‫چنانچه این‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عمل نماید تا بیش‬ ‫ـرد‪ :‬در هدفگذاری‬ ‫پاییز و زمستان را‬ ‫همچنین تاکید کـ‬ ‫شرب در‬ ‫بارندگی بر معیشت‬ ‫لــی نباشــیم‪ .‬او‬ ‫برنامههــای ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫اشاره به تاثیر کاهش‬ ‫م‬ ‫عملیاتی نمودن‬ ‫او با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫برای‬ ‫انجامشــده‬ ‫کشاورزی منطقه‬ ‫اصلــی بر تکمیل و‬ ‫مردم و اقتصاد‬ ‫ـده اســت تمرکز‬ ‫ـود و توانســتیم‬ ‫ـن زمینه‪ ،‬مقررشـ‬ ‫بارشهــا خــوب بـ‬ ‫شــده کــه دارای‬ ‫ایـ‬ ‫ـای تامین منابع‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫بــرداری از پروژههـ‬ ‫تا امکان عملیاتی‬ ‫بهره‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نقصهای جزئی‬ ‫پروژهها فراهم شود‪.‬‬ ‫بهرهبرداری موثر از‬ ‫نمودن‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫واردات کاالهای خارجی‬ ‫که مشابه داخلی دارند ممنوع می شود‬ ‫حمایت از تولید ملی‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫نجاتفالمینگوهایگرفتار‬ ‫در بلورهای نمک دریاچه ارومیه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫اذربایجان غربی خبر داد‬ ‫‪07‬‬ ‫درخواستیحیی گل محمدیاز مربیان‬ ‫ومدیرانتیم هایلیگبرتری‬ ‫دستاز هوچی گری بردارید‬ ‫چند فالمینگو که بر اثر تبخیر اب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه بال هایشان با‬ ‫بلورهای نمک به هم چسبیده بود و توانایی حرکت نداشتند؛ توسط محیط بانان دریاچه‬ ‫ارومیهنجاتیافتند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫غربی خبر داد‬ ‫‪04‬‬ ‫نمکی وعده تزریق روزانه ‪ 400‬هزار دوز داد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫رویاد د ارذبایجان رغبی‬ ‫قطعوابستگی‬ ‫به شرکت های خارجی با‬ ‫تولید گرید ‪DC04-C590‬‬ ‫نیم سخت در فوالد مبارکه‬ ‫حوادثشبکه برقباید سریعا‬ ‫بهمردم اطالع رسانیشود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای رشها در استان‬ ‫‪ 27‬درصدی با‬ ‫کاهش‬ ‫‪03‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫یرعاملسابقشرکت‬ ‫مد‬ ‫محکومیتقطعی به‪ ۱5‬سال حبس‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫اب‬ ‫ابفای استان به‬ ‫وقت شــرکت‬ ‫دریافــت ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫اتهامــات‬ ‫دادگســتری‬ ‫رئیــسکل‬ ‫اختالس و تصرف‬ ‫یورو رشوه‪،‬‬ ‫غربــی گفــت‪:‬‬ ‫اذربایجــان‬ ‫در امــوال دولــت‬ ‫غیرقانونــی‬ ‫گزارش سازمان بازرسی‬ ‫حبــس‪ ،‬شــالق‪،‬‬ ‫حسب‬ ‫بــه ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫صــال از خدمات‬ ‫استان‬ ‫مــال و انف‬ ‫ـتان و چند نفر از‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫فاضــالب اسـ‬ ‫رد محکوم و سایر متهمین‬ ‫دولتی‬ ‫شرکت و تعدادی‬ ‫پرسنل این‬ ‫و جرائم ارتکابی‬ ‫تناسب اتهامات وارده‬ ‫پیمانــکاران بــه اتهامــات‬ ‫ــوال هم به‬ ‫نقــدی محکــوم‬ ‫از‬ ‫یــع حقــوق و ام‬ ‫شــالق و جــزای‬ ‫اختــالس و تضی‬ ‫بــه حبــس و‬ ‫ارتشــاء‪،‬‬ ‫ـرای عمومــی و‬ ‫ـت تعقیــب دادسـ‬ ‫های شدند‪.‬‬ ‫دولتــی تحـ‬ ‫فساد در همه ابعاد‬ ‫و پس از بررسی‬ ‫عتباتی گفت‪ :‬مبارزه با‬ ‫ارومیه قرارگرفته‬ ‫ســتگاه قضایــی‬ ‫انقالب‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬پرونده‬ ‫و قاطعیــت در د‬ ‫دقیــق و تکمیل‬ ‫ان بــا قــدرت‬ ‫کس اجازه نخواهیم‬ ‫مفصــل و‬ ‫محاکم بدوی مرکز‬ ‫ادامه دارد و به هیچ‬ ‫کیفرخواســت به‬ ‫صادره از استان‬ ‫تصرفی در بیتالمال و‬ ‫با صدور‬ ‫متعاقب ان حکم‬ ‫کوچکترین دخل و‬ ‫که‬ ‫اســتان ارســال‬ ‫ـر اســتان داد‬ ‫دادگاه تجدیدنظـ‬ ‫دولتیداشتهباشد‪.‬‬ ‫ـم بــدوی در‬ ‫مدیرعامل اموال‬ ‫محاکـ گردید‪.‬ناصر عتباتی افزود‪:‬‬ ‫قطعی‬ ‫ارومیه‪ 35‬درصد‬ ‫رمخانهشهرداری‬ ‫گ‬ ‫شرفتفیزیکیدارد‬ ‫پی‬ ‫نیازمندان‬ ‫برسانند‪ .‬همچنین‬ ‫از طریق رســانه‬ ‫ایــن امر باید‬ ‫سیاســی امنیتی و‬ ‫معــاون‬ ‫عــات و فضــای‬ ‫ملــی‪ ،‬مطبو‬ ‫استاندار اذربایجان‬ ‫فرهنگســازی و‬ ‫اجتماعی‬ ‫رهاســازی اب به‬ ‫بابیــان اینکه برای‬ ‫مجــازی‬ ‫ـت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫او در ادامــه‬ ‫شــود‪.‬معاون‬ ‫غربــی گفـ‬ ‫ـزان بــارش را در نظر‬ ‫چــه رهاســازی را‬ ‫اطالعرســانی‬ ‫ایتــم ازجمله میـ‬ ‫‪ 35‬درصــدی‬ ‫ـره اب بــرای دریا‬ ‫دریاچــه چنــد‬ ‫ـی و اجتماعــی‬ ‫پیشــرفت‬ ‫امسال میزان بارندگی‬ ‫از محــل ذخیـ‬ ‫مشکل برنخورد‬ ‫سیاســی امنیتـ‬ ‫افزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫شــهرداری ارومیــه‪،‬‬ ‫علی مصطفوی‬ ‫کشاورزی هم به‬ ‫نبودن میگیریم‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی با‬ ‫گرمخانــه‬ ‫درصد‪ ،‬ذخایر برفی‬ ‫انجام دهیم و‬ ‫بــه دلیل کامــل‬ ‫سالهای گذشته‪۲۵‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫ــد در خصــوص‬ ‫ـان خشکســالی‬ ‫ایــن نهــاد بای‬ ‫نسبت به‬ ‫ــه‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر‬ ‫ماههای فروردین‬ ‫امــا در زمـ‬ ‫مصوبات این جلس‬ ‫میزان اب ورودی در‬ ‫گرمخانــه اعتبــارات‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫الزم اشــاره بــه‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد و‬ ‫معتادان خیابانی را‬ ‫زیرساختها تنش‬ ‫یافته‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫تکمیــل‬ ‫ـذاری برنامه احیا‬ ‫ـرده و اقدامــات‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کاهش‬ ‫کودکان و‬ ‫اشــاره به تاثیرگـ‬ ‫ـاز را جــذب کـ‬ ‫و اردیبهشت‬ ‫مکان را شد بهزیســتی ساماندهی کند‪ .‬همچنین‬ ‫ـت‪ ،‬بنابراین ابی‬ ‫رهبردین با‬ ‫موردنیـ‬ ‫ـت‪ :‬در خصوص‬ ‫نتیجه رســاندن این‬ ‫تامین اب شــرب اسـ‬ ‫عــت منطقه گفـ‬ ‫برای اتمام و به‬ ‫اولویت هم‬ ‫ــه ستاد جمعاوری کرده و بایستی با تقبل هزینه‬ ‫ندارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫روی بخــش صن‬ ‫اقدامــات خوبــی‬ ‫مصطفوی در جلس‬ ‫به دریاچه وجود‬ ‫کل کمیته امداد‬ ‫خــش صنعــت‬ ‫کند‪.‬علی‬ ‫برای رهاسازی‬ ‫خیابانی اداره‬ ‫مبدا خود برگشــت‬ ‫سدها باقی بماند‬ ‫تامیــن اب ب‬ ‫چاههــای غیرمجاز‬ ‫پیگیری متکدیان‪ ،‬کودکان کار و‬ ‫اب هم در ذخایر‬ ‫را به شــهرهای‬ ‫از محل انســداد‬ ‫و متکدیــان‬ ‫باید حجمی از‬ ‫ساماندهی‬ ‫ـه پیشــرفت ‪35‬‬ ‫ابی بارندگی نباشــد‬ ‫انجامشــده‪،‬‬ ‫ضــل اجتماعــی‬ ‫نظر گرفتیم که‬ ‫ـا اشــاره بـ‬ ‫ـشماهه دوم ســال‬ ‫ـدی گــری را مع‬ ‫بخش صنعت در‬ ‫نیز تا اگر در شـ‬ ‫اســتان‪ ،‬تکـ‬ ‫ـار کــرد‪ :‬دهد‪.‬مصطفــوی بـ شــهرداری ارومیــه‪ ،‬تاکید‬ ‫درصدی را برای‬ ‫استان‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫اظ‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫اجتماعــی دانســت‬ ‫دستگاههای مربوطه‬ ‫ابراتامین کنیم‪.‬‬ ‫صــدی گرمخانــه‬ ‫در این خصوص‬ ‫بتوانیم‬ ‫های انســان در‬ ‫انحــراف‬ ‫عملیاتی شده‪،‬‬ ‫شــهرداری ارومیه بایــد‬ ‫یکی از حرکت‬ ‫کمک بــه همنوع‬ ‫مواقع کــرد‪:‬‬ ‫کرده و اقدامات‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی‬ ‫موردنیاز را جذب‬ ‫ســتانه اســت که‬ ‫ـود اعتبــارات‬ ‫ـه رســاندن ایــن‬ ‫دو‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫مــام و بــه نتیجـ‬ ‫ناهنجاریهای اجتماعی‬ ‫الزم بــرای ات‬ ‫یــان اینکــه در‬ ‫منجــر بــه‬ ‫عمومــی را به بازی‬ ‫ــری کنــد‪.‬او باب‬ ‫ـات و عواطــف‬ ‫مــکان را پیگی‬ ‫در سطح استان‬ ‫و احساسـ‬ ‫اصحاب رســانه‬ ‫تعداد ‪ 33٠‬متکدی‬ ‫به رســالت خطیر‬ ‫ـی سال ‪99‬‬ ‫میگیرد‪.‬او‬ ‫اند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫عمومــی و اگاهـ‬ ‫ساماندهی شده‬ ‫ـت تنویــر افــکار‬ ‫شناســایی و‬ ‫ـال ‪ 5٠ 98‬درصد‬ ‫در جهـ‬ ‫جغرافیایی اقتصادی‬ ‫و گفــت‪ :‬مردم‬ ‫در مقایســه بــا سـ‬ ‫مردم اشــاره کــرد‬ ‫گیرنده از موقعیت‬ ‫و ایــن امــار‬ ‫بخشــی بــه‬ ‫دیگر صنایع مزیت‬ ‫محوریمنطقهتبدیل‬ ‫صورت درســت‬ ‫ازاد معدنی و‬ ‫های خــود را به‬ ‫کاهشیافته است‪.‬‬ ‫به کسبوکارهای‬ ‫عمرانیسازمانمنطقه‬ ‫بایــد کمک‬ ‫زگشایی موزههای‬ ‫گردشگریطبیعترا‬ ‫درحالتوسعهای‬ ‫به دســت فقرا و‬ ‫ازجملهاقدامات‬ ‫داد‪ :‬منطقهو‬ ‫امروز باوجود شرایط‬ ‫نهادهای حمایتی‬ ‫مسکنمحرومین‪،‬‬ ‫با‬ ‫عبدالرحیمی ادامه‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫از طریق‬ ‫قانون چگونگی‬ ‫ـدی ساخت‬ ‫منابع عمومی است‪.‬‬ ‫کرده است‪ .‬او‬ ‫مشوقهای منبعث از‬ ‫ربایجان غربی‬ ‫رشــد ‪ ۳۰۰‬درصـ‬ ‫شهرها و روستاهای‬ ‫بدون بهرهمندی از‬ ‫قــه ازاد ماکــو از‬ ‫زیرساختی‪ ،‬به یمن‬ ‫فعال این منطقه‬ ‫اذ‬ ‫البته‬ ‫های قبلی در سطح‬ ‫ـل ســازمان منط‬ ‫برای حوزههای‬ ‫صنعتی معدنی‬ ‫ازاد ماکو خبر داد‪.‬‬ ‫دلیل کم برخورداری‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫تعداد واحدهای‬ ‫مطلوب ادامه دارد و‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫معدنی فعال منطقه‬ ‫‪ ۱۴۴‬واحد رســیده‬ ‫ماکوبا البته به‬ ‫اداره مناطق ازاد‪،‬‬ ‫فرهنگــی اداره کل‬ ‫ســیدن به ســطح‬ ‫صنعتی و‬ ‫‪ ۸‬ســال اخیر به‬ ‫پروژههایمنطقهازاد‬ ‫معاون میراث‬ ‫ـانی به شــهرها و‬ ‫این اقدامات تا ر‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصدی طی‬ ‫غربی از بازگشایی‬ ‫واحدهای عبدالرحیمیدرائینافتتاح‬ ‫ـش کشــاورزی و ‪۵۴‬‬ ‫ماکو منطقه‬ ‫وضعیت ابرسـ‬ ‫با رشــد بیش از‬ ‫دستی اذربایجان‬ ‫مهم بهویژه ارتقای‬ ‫گفت‪ :‬منطقه ازاد‬ ‫از ‪ ۱۸۰‬واحــد بخـ‬ ‫محمدرضا‬ ‫گردشگری و صنایع‬ ‫وتوسعهراههای‬ ‫داد‪ .‬حسن سپهر‬ ‫داد‪ :‬در کنــار بیــش‬ ‫صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫تســریع در این‬ ‫ــی باشــد و بــه‬ ‫نمایندگی حملونقل‬ ‫خانههایفاضالب‬ ‫هفته جاری خبر‬ ‫اســت ادامــه‬ ‫ـع ملــی و مردم‬ ‫شهرستان و ‪۲۶۱‬‬ ‫رئیسجمهور به‬ ‫منطقهوتکمیلتصفیه‬ ‫ـرکت بازرگانــی و‬ ‫موزههای استان طی‬ ‫اباد و شبکههای‬ ‫دفــاع از منافـ‬ ‫کشور با گستره سه‬ ‫حضور‬ ‫توجه به مصوبه‬ ‫ـتیکی و صدها شـ‬ ‫ـورت ان حرکت‬ ‫های روستاهای‬ ‫اکنونکه با شما سخن‬ ‫کامل از سد کرم‬ ‫شــاد اســالمی‬ ‫پهناورترین منطقه ازاد‬ ‫ـب اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫واحــد لجسـ‬ ‫در غیــر ایــن صـ‬ ‫ازاد و بهرهبرداری‬ ‫توسعهزیرساخت‬ ‫فرهنــگ و ار‬ ‫در منطقه است و‬ ‫با اعالم این مطلـ‬ ‫ــت بیشازپیش‬ ‫گــواه تاریــخ‬ ‫بهعنوان‬ ‫گرفتن اماکن تاریخی‬ ‫منتهی به منطقه‬ ‫هزارنفریایجاد‪،‬تکمیلو‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مشغول فعالیت‬ ‫نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫فــر‬ ‫پروری ده هزار راسی‬ ‫ابهــای مرزی عنای‬ ‫اینکــه قلــم‬ ‫کرونا مبنی بر قرار‬ ‫ـور بینالمللی‬ ‫ــاره به اقدامات‬ ‫موفقیت و ماندگاری‬ ‫روستاوجمعیت‪۲۰۰‬‬ ‫ازجمله مجموعه دام‬ ‫غربــی بابیــان‬ ‫ضــوع طــرح مهــار‬ ‫کرده اســت‪ .‬او با اش‬ ‫اخیر ستاد ملی‬ ‫برنامهوبودجه کشـ‬ ‫فعالیت ایــن مراکز در‬ ‫خدمــت هرگز‬ ‫احداثــی ان مو‬ ‫اذربایجــان‬ ‫اسالمی اذربایجان‬ ‫دیگر‬ ‫ستاره‬ ‫واحد‬ ‫‪۵‬‬ ‫های‬ ‫دولت یازدهم شــروع‬ ‫زیربنایی و ســازمان‬ ‫ها‬ ‫محور طالیی‪،‬هتل‬ ‫میگویم ده‬ ‫ـته دو مشــاغل‪،‬‬ ‫احداث فــرودگاه‪،‬‬ ‫شــاعران بایــد در‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫های متولی امور‬ ‫ماکو بابیان اینکه‬ ‫و موزههــا در رسـ‬ ‫خود را در‬ ‫مشارکتیلجستیکی‬ ‫طی این ســالها‬ ‫فرهنگی و مدیرکل‬ ‫ـت‪ .‬معاون میراث‬ ‫نویســندگان و‬ ‫ـاد ســازنده یکــی‬ ‫نیز در حال تکمیل‬ ‫بزرگراه‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫ـازمان منطقه ازاد‬ ‫ازاد ماکو افــزود‪:‬‬ ‫شستا‪،‬مجموعه‬ ‫جــی بالمانع اسـ‬ ‫ـزود‪ :‬نقــد و انتقـ‬ ‫گفت‪ :‬هــر حرکــت‬ ‫کشت و صنعت‬ ‫ـت‪ .‬مدیرعامل سـ‬ ‫ســازمان منطقــه‬ ‫اصلی و تبدیل ان به‬ ‫وضعیــت زرد و نارن‬ ‫ســدهای احداثی‪،‬‬ ‫ملی غربــی افـ‬ ‫ـی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫نوقاال و تعدادی‬ ‫مــردم باشــد‪،‬‬ ‫مورد انتظار اسـ‬ ‫ـی قلــم در هــر‬ ‫نزدیک به بهرهبرداری‬ ‫چهار خطه کردن راه‬ ‫رودخانه مرزی ارس و‬ ‫ماوی و ‪ ۴‬ستاره‬ ‫دفــاع از منافع‬ ‫میــراث فرهنگـ‬ ‫های ذاتــی اهالـ‬ ‫رسانی به روستاها‪،‬‬ ‫پایانه لجستیکی‪،‬‬ ‫باشند که در اینده‬ ‫وخاک و اقلیم و‬ ‫فرهنگــی اداره کل‬ ‫مجاهدتــی بایــد در‬ ‫بینالمللی شرق به‬ ‫از مســئولیت‬ ‫اب‬ ‫تاکنون‬ ‫روستایی‪،‬‬ ‫تکتک واژهها‬ ‫می‬ ‫اب‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫ازانجایی‬ ‫ـرایط‬ ‫هــر‬ ‫های بینشهری و‬ ‫بخشی از کریدور‬ ‫سرمایهگذاریهای‬ ‫سالنهای شـ‬ ‫اذربایجانغربیافزود‪:‬‬ ‫ـت و میتوانند با‬ ‫ارتقا و توسعه راه‬ ‫غنی‪ ،‬قرار گرفتن‬ ‫بهسازی مدارس‪،‬‬ ‫بازرگان و مرز پلدشت‬ ‫جامعه اسـ‬ ‫صنایعدستی‬ ‫و مردمی باشد‪.‬‬ ‫های در وضعیت‬ ‫وجود معادن‬ ‫ا گاهی بخشی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬احداث و‬ ‫ــن تجلیــل از‬ ‫یعنی مرز‬ ‫کدام از شهرستان‬ ‫خواهندرسید‪.‬‬ ‫جامعه را بیدار و با‬ ‫شهرها و روستاها‬ ‫خدایــاری در ایی‬ ‫سطح استان هیچ‬ ‫دروازه زمینی اروپا به کشورمان کشاورزی‪ ،‬معدن و صنایع‬ ‫تجهیز مراکز درمانی و نمایشگاهی‪ ،‬کمک به عمران‬ ‫فعالیت موزهها‬ ‫در وجدان‬ ‫ها و مشــکالت‬ ‫ناصــر‬ ‫در‬ ‫بهسازی غرب و‬ ‫ندارند از هفته جاری‬ ‫هــار کــرد‪ :‬قلــم‬ ‫لجستیک‪ ،‬بخش‬ ‫متوجــه اســیب‬ ‫ورزشی‪ ،‬پارکها‪ ،‬مرکز‬ ‫مرمت اثار تاریخی‪،‬‬ ‫قلــم ارومیــه اظ‬ ‫قرمز کرونایی قرار‬ ‫منطقه‪ ،‬صنعت‬ ‫مســئوالن را‬ ‫ســلیمان از ســر گرفتــه‬ ‫پیشگیری و اصالح‪،‬‬ ‫اصحــاب‬ ‫هادی‪ ،‬کمک به احیا و‬ ‫کمکبه در این‬ ‫ســان بــوده کــه‬ ‫ـی ماننــد تخــت‬ ‫مسیر‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫ـخ‪ ،‬زبــان دوم ان‬ ‫واحداثمصلی‪،‬‬ ‫و اماکــن تاریخـ‬ ‫موزههای اســتان با‬ ‫و‬ ‫خوب و موجود کنند تا در دارند‪.‬خدایاری تصریح‬ ‫طــول تاریـ‬ ‫بهارتقایمساجد‬ ‫ـح کــرد‪ :‬بازدید از‬ ‫تلــخ و شــیرین‪،‬‬ ‫هایمرزی‪،‬کمک‬ ‫ـای موثرتری بر‬ ‫میشــود‪ .‬او تصریـ‬ ‫مــدد ان وقایــع‬ ‫پاسگاه‬ ‫استفاده از ماسک برای‬ ‫ثبــت گامهـ‬ ‫ـاب و تــالش در‬ ‫بــه‬ ‫ــاب تاریــخ بــه‬ ‫های بهداشتی و‬ ‫ـه بــه حــوزه کتـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫پروتکل‬ ‫به کــرد‪ :‬توجـ‬ ‫ـد و عبرتامــوز‬ ‫رعایت‬ ‫معنوی و فرهنگی‬ ‫بـ‬ ‫ا گــر اهالــی قلم‬ ‫های کشفشــده‪،‬‬ ‫ارتقای ارزشهای‬ ‫اســت‪.‬او افــزود‪:‬‬ ‫عموم ازاد است‪.‬‬ ‫یــارد ریالــی کاال‬ ‫ـدان راستای‬ ‫ـالمی اســت که‬ ‫رســیده‬ ‫ـاره بــه ارزش ‪ ۳‬میل‬ ‫مــل نکننــد‪ ،‬میـ‬ ‫بــرکات انقــالب اسـ‬ ‫و تحویل مراجع‬ ‫غربــی بــا اشـ‬ ‫خــود درســت ع‬ ‫قاچاقچی دستگیر‬ ‫ــاز از دیگــر‬ ‫ـص گرایــی دارد‪.‬‬ ‫رســالت‬ ‫ـتیابی به اهداف‬ ‫در این راستا ‪ ۶‬نفر‬ ‫دروغپردازیهــا ب‬ ‫ساختوساز در‬ ‫کرد‪ :‬مرزبانان این‬ ‫در تخصـ‬ ‫قاچاقچیان را در دسـ‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫کــرات منفــی و‬ ‫خانی خاطرنشــان‬ ‫خاص عملیاتــی‬ ‫اســتثمار نقــش مســتقیمی انقالب مستلزم وجود‬ ‫بــرای تف‬ ‫ـه روز گذشــته در‬ ‫ضوابط‬ ‫ـدند‪ .‬سردار حسین‬ ‫شــگردهای‬ ‫ســودجویان در به‬ ‫همچنین حفظ‬ ‫مرزبانــان در سـ‬ ‫تربیت افرادی با تراز‬ ‫ـت‪ ،‬قضائی شـ‬ ‫زمینگیــر شــدن‬ ‫قاچاق کاال و ارز و‬ ‫شــتند‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫و فرصــت بــرای‬ ‫روستای سیر ارومیه‬ ‫ـدن انها اســت‪.‬‬ ‫اذربایجــان غربــی از‬ ‫شــود‪.‬او بابیان‬ ‫ـتان ماکو و سردشـ‬ ‫راستای مبارزه با‬ ‫شــوم نــاکام گذا‬ ‫کاالی قاچاق را‬ ‫ارزشــی و خوانـ‬ ‫انسانها فراهم می‬ ‫ـطح مرزهای شهرسـ‬ ‫مرزبانــی اســتان‬ ‫فرماندهی در‬ ‫کاالی قاچــاق در‬ ‫خروج هیچگونه‬ ‫کتابهــای‬ ‫نویســندگان و ادبــا‬ ‫فرمانــده‬ ‫کشــیدن‬ ‫ـدد بطری داروی‬ ‫ـات مختلف در سـ‬ ‫‪ ۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫شــاعران بایــد‬ ‫مرز اجازه ورود و‬ ‫خط قرمزی نیز‬ ‫توسط بنیاد مسکن‬ ‫قاچاق‪ ۲۵۰ ،‬عـ‬ ‫ایــن مراســم از‬ ‫فرمانده عملیـ‬ ‫نویســندگان و‬ ‫کشــف بیــش از‬ ‫و تامین امنیت‬ ‫این راســتا هیچ‬ ‫ـر در پایــان‬ ‫‪ ۸۰۰‬نخ ســیگار‬ ‫اینکــه قلــم‬ ‫یحیی حسینخانی‬ ‫قاچاقچیــان و‬ ‫تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬لیتــر‬ ‫نخواهند داد و در‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬هـ‬ ‫یــش از ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫خبر داد‪ .‬سردار‬ ‫ـی ژل بوتاکــس‪،‬‬ ‫اعطای لوح تقدیر‬ ‫بــه هیــچ احدی‬ ‫خبرنگاران ب‬ ‫ـت مــردم باشــد‪،‬‬ ‫های سراسر استان‬ ‫قــدار قابلتوجهـ‬ ‫گفتگو با باشــگاه‬ ‫تهیه میشود‬ ‫ـی بایــد در با‬ ‫در خدمـ‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرم روغن و‬ ‫مرز‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬م‬ ‫اذربایجان غربــی در‬ ‫و هــر مجاهدتـ‬ ‫چای‪ ۲۷ ،‬کیلــو و‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرزهای اســتان‪،‬‬ ‫حرکــت فرهنگــی‬ ‫کیلــو و ‪ ۵۰۰‬گــرم‬ ‫مرزبانــی اســتان‬ ‫استان اذربایجان‬ ‫موفقیت مرزبانان در‬ ‫ســوخت‪۳۰ ،‬‬ ‫گردشگری و صنایعدستی‬ ‫فرمانده مرزبانی‬ ‫ارومیه‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫ماکو و سردشت‬ ‫را کشف کردند‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫جوان از‬ ‫فرماندهی در مرزهای‬ ‫‪ ۸۰‬کیلوگرم قند‬ ‫مدیرکل‬ ‫تصمیمات اخذشده‬ ‫داشت‪ :‬مرزبانان این‬ ‫حوزه‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫اظهار‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ـت زنی در ســطح‬ ‫مقررات ساختوساز‬ ‫اطالعاتی و گشـ‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫مسئولیت تدوین و تهیه‬ ‫با اشــراف‬ ‫مسکناستاناست‪.‬‬ ‫ارومیهبرعهدهبنیاد‬ ‫خـــبر‬ ‫در روستایسیر‬ ‫وســازهای انجامشده‬ ‫ارتباط با ساخت‬ ‫ــده و بعدازان‬ ‫پلدشــت اغازش‬ ‫جلیل جباری در‬ ‫ارومیه اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ســطح مزارع‬ ‫گردشــگری ســیر‬ ‫ـتان شروعشــده‬ ‫ـود تولیــدات‬ ‫روســتای هــدف‬ ‫شهرســتانهای اسـ‬ ‫روستا با اداره کل‬ ‫در‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبـ اذربایجان در ســایر‬ ‫ساختوسازها در این‬ ‫خریــد دولتی نیز‬ ‫مدیریت و کنترل‬ ‫تعــداد ‪ 7‬مرکــز‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫دستی استان نبوده‬ ‫تن اســت کــه‬ ‫گیاهی ســازمان‬ ‫گردشگری و صنایع‬ ‫پلدشــت‪ ،‬نقــده‪،‬‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪564‬‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫ساختوســاز در‬ ‫خریــد تضمینی‬ ‫ـت در ســطح‬ ‫از انجام هرگونه‬ ‫و میانــدواب و‬ ‫غربــی از‬ ‫ـن اداره کل فقــط‬ ‫ابتدای زمان برداشـ‬ ‫نشــهر‪،‬مهاباد‪ ،‬بــوکان‬ ‫کند‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫و ایـ‬ ‫روغنــی کلزا از‬ ‫تاریخیممانعتمی‬ ‫تاکنــون پیرا‬ ‫در امــر خریــد و‬ ‫دانــه‬ ‫جلد کتاب تجلیل‬ ‫از مــزارع اســتان‬ ‫جهــت تســهیل‬ ‫اطرافبناهای‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ـاد اســالمی و ‪۱۰۰‬‬ ‫ـه روغنــی کلــزا‬ ‫ادامه شــاهیندژ‬ ‫ـگری و صنایعدســتی‬ ‫کار اســتان امــاده‬ ‫دانـ‬ ‫فرهنگ و ارشـ‬ ‫این روند همچنان‬ ‫امنیتی‪،‬دهیار وسایر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشـ‬ ‫ـال زارعیــن کلــزا‬ ‫زیر‪ ۲۰‬خانوار بوده‬ ‫اســالمی اســتان‬ ‫ـر داد و گفــت‪:‬‬ ‫معاونسیاسیو‬ ‫رفــاه حـ‬ ‫روستایسیرارومیه‬ ‫میــزان از کلــزای‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫کرد‪.‬فرماندار‪،‬‬ ‫خ بـ‬ ‫افزود‪:‬ازانجاییکه‬ ‫فرهنگی و رسانهای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫مدیــرکل‬ ‫اما به دلیل اهمیت‬ ‫ـتای خورخوره از‬ ‫شهرستانی‪ ،‬معاونت‬ ‫ـی هســتند‪.‬او‬ ‫طرح هادی نمیشود‬ ‫با حضور در روسـ‬ ‫هزار و ‪ 95٠‬هکتار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬پیــش بینـ‬ ‫با مسئولین‬ ‫نیز در این مراســم‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫شده از‪ ،‬سطح یک‬ ‫و شامل اجرای‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫ـر وحــدت گفـ‬ ‫دهندگان طرح برتر‬ ‫عمومی اداره کل‬ ‫ـه خریداری‬ ‫اخرین جلســه بررســی‬ ‫مجموع دو هزار و‬ ‫جعفـ‬ ‫ارائه‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫دا‬ ‫رحمانی‬ ‫ـر‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مد‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫قابلبرداشــت ‪ ،‬از‬ ‫رئیسستاد و‬ ‫ـک بــه ‪ 4‬هــزار‬ ‫خانم روژین‬ ‫این روســتا‪،‬‬ ‫ـده اســت تا بنیاد‬ ‫معاونتامور فرهنگیو‬ ‫شود‪ .‬از مزارع‬ ‫میشــود نزدیـ‬ ‫این روســتا مقررشـ‬ ‫این محصول در‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫ســتان برداشــت‬ ‫ساختوســازها در‬ ‫ســطح زیر کشت‬ ‫اهدالوحتقدیر‬ ‫مقرراتمربوطبه‬ ‫دوستدار کتابوزارت‬ ‫روغنی کلزا از مزارع ا‬ ‫‪ 25٠‬هکتار‬ ‫تامیناعتبار ضوابطو‬ ‫به کارخانههای‬ ‫شهرهاوروستاهای‬ ‫شــترین میــزان‬ ‫برداشت و برای تحویل‬ ‫مسکناستانبا‬ ‫هماهنگی‬ ‫تا پس از تصویب‬ ‫یــان اینکــه بی‬ ‫ارومیه‪:‬‬ ‫روستا را تدوین کند‬ ‫نقده استان‬ ‫وحــدت باب‬ ‫شــده اســت‪.‬این‬ ‫فرماندار‬ ‫خـــبر‬ ‫وساز در این‬ ‫ـوط بــه شهرســتان‬ ‫بارگیری و ارسال‬ ‫طرح ابالغ شود‪.‬‬ ‫تولیــد روغن‬ ‫ــد تاکنــون مربـ‬ ‫ساخت معماری و شهرسازی این‬ ‫خرید کلزا همهروزه‬ ‫خری‬ ‫ـت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بابیان اینکه مراکز‬ ‫شورای عالی‬ ‫ـزار و ‪ 1٠٠‬تــن اسـ‬ ‫ـت‪ ،‬مسئول‬ ‫شــب دایــر برای‬ ‫بــا دو هـ‬ ‫بــوکان‪ ،‬پلدشـ‬ ‫صبــح لغایــت ‪9‬‬ ‫ـتانهای نقــده‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫از ســاعت ‪9‬‬ ‫دایر هستند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫شهرسـ‬ ‫افزایش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫پیرانشــهر‪ ،‬شــوط‪،‬‬ ‫خــی از مناطــق‪،‬‬ ‫محصول کلزاکاران‬ ‫شــرب در بر‬ ‫میاندواب‪ ،‬شــاهیندژ ‪،‬‬ ‫رساندن تاثیرپذیری‬ ‫زیر دریافت‬ ‫کشــاورزان ارائهشــده‬ ‫صحیح و به حداقل‬ ‫ـترین میزان سطح‬ ‫بذر یارانهای به‬ ‫مدیریت‬ ‫پرداخت زکات‬ ‫ـنویه و مهاباد بیشـ‬ ‫بــرق‪ ،‬میتــوان‬ ‫را به امســال‬ ‫هد برداشــت نیز‬ ‫ـرب از قطعــی‬ ‫اشـ‬ ‫در ســال جــاری‬ ‫های ریز کارنده و‬ ‫قطعــی اب شـ‬ ‫ایــن محصــول‬ ‫داد‪ .‬او در ادامه‬ ‫ـه و دســتگاه‬ ‫ـار زارعــان قــرار‬ ‫غربی از افزایش‬ ‫کشــت‬ ‫شــهروندان را کاهــش‬ ‫ـد‪.‬او بابیــان اینکـ‬ ‫یارانــهای در اختیـ‬ ‫امداد اذربایجان‬ ‫هماهنگیوفرماندهی‬ ‫نارضایتی‬ ‫اختصــاص دادهانـ‬ ‫در مصرف برق‬ ‫از بهصــورت‬ ‫مدیــرکل کمیته‬ ‫ـتگاه کمباین نیز‬ ‫ستادپیشگیری‪،‬‬ ‫شــده در اســتان‬ ‫دستگاهها و نهادها‬ ‫خــود‬ ‫دانه روغنــی کلزا‬ ‫جلسه‬ ‫ســت و ‪ 4٠‬دسـ‬ ‫زکات جمعاوری‬ ‫باحضورفرماندار‬ ‫صرفهجویی‬ ‫خریــد تضمینــی‬ ‫افزود‪ :‬حل مشــکالت‬ ‫دادهشــده ا‬ ‫درصــدی میــزان‬ ‫بحرانشهرستان‬ ‫ـت بــه زارعــان‬ ‫داد‪ .‬عزیز ســهندی‬ ‫قیمــت‬ ‫در ســال جاری‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫عملیاتپاسخبه‬ ‫ضروری دانســته و‬ ‫ـه امــاده خدمـ‬ ‫ســال جاری خبر‬ ‫ـی ‪ 11٠‬هزار ریال‬ ‫و اب را‬ ‫ـکاری بخشهای‬ ‫در ایــن زمینـ‬ ‫در ســهماهه اول‬ ‫قــرار کیلویـ‬ ‫اذربایجان غربی در‬ ‫به وحدت و همـ‬ ‫کــرد‪ :‬برداشــت‬ ‫ارومیهبرگزار شد‪.‬‬ ‫ســه بــا تاکیــد بر‬ ‫امداد امام خمینی‬ ‫موجــود‪ ،‬نیــاز‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫خدمات رســان‪،‬‬ ‫از هستند‪.‬‬ ‫ارومیــه در ایــن جل‬ ‫مدیرکل کمیته‬ ‫تعیینشــده‬ ‫از ارومیه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫و دســتگاههای‬ ‫در مرحلــه اول‬ ‫فرمانــدار‬ ‫خبرنگاران جــوان‬ ‫قطعی بــرق‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مختلف داشــته‬ ‫‪2٠‬خردادمــاه‬ ‫کشــاورزی و ‪ ...‬بــا‬ ‫گفتگو با باشــگاه‬ ‫مدیریــت صحیــح‬ ‫ـوکار اذربایجــان‬ ‫کلــزا از‬ ‫شــهرداری‪ ،‬جهــاد‬ ‫ضــرورت‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫نی‬ ‫مدیریت قطعی‬ ‫اول امســال مــردم‬ ‫انتظامــی‪،‬‬ ‫کاهش مشکالت‬ ‫برق در راستای‬ ‫در ســهماهه‬ ‫کمیته امداد استان‬ ‫بیشازپیش در مسیر‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫بهصورت منظم‬ ‫تومان زکات به‬ ‫هماهنگی‬ ‫برنامهریزی سراسری‪،‬‬ ‫غربی ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫مدتزمان مشابه‬ ‫بر اســاس‬ ‫مردم گام بردارند‪.‬‬ ‫ــان زمانبنــدی‬ ‫که در مقایسه با‬ ‫روز قبــل در جری‬ ‫پرداخت کردهاند‬ ‫ـه داد‪ :‬پیشبینی‬ ‫مــردم را یــک‬ ‫ـش دارد‪.‬او ادامـ‬ ‫ـن زمانبندی نیز‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد افزایـ‬ ‫ـرار داده و بــه ایـ‬ ‫پرداختی توسط‬ ‫ان‬ ‫قطعــی بــرق قـ‬ ‫ـال میزان زکات‬ ‫همچنین با اشاره به‬ ‫شــود تا اخر امسـ‬ ‫باشد‪ .‬رسول مقابلی‬ ‫ـی بــه ‪ ۷۶‬میلیارد‬ ‫می‬ ‫پایبند‬ ‫و مشــکالت اب‬ ‫اذربایجــان غربـ‬ ‫ـردم خیــر اســتان‬ ‫ـردم از قطعی برق‬ ‫مـ‬ ‫نارضایتــی مـ‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫عتی و معدنی فعال‬ ‫صدی واحدهای صن‬ ‫رشد‪ 300‬در‬ ‫منطقه ازاد ماکو‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سندگانوشاعران‬ ‫قلمنوی‬ ‫خدمت مردم باشد‬ ‫در‬ ‫در مرزهایاستان‬ ‫چیان‬ ‫الودگیصوتی هدیه‬ ‫نامیمونزندگیشهرنشینی‬ ‫ناکامیقاچاق‬ ‫‪ 3500‬تن دانه روغنی‬ ‫تضمینی بیش از‬ ‫خرید‬ ‫کشاورزاناستان‬ ‫کلزااز‬ ‫بخانهماموستاهیمن‬ ‫موفقیتکتا در جشنوارهملی‬ ‫خورخوره‬ ‫روستایعشایر دوستدار کتاب‬ ‫نارضایتی‬ ‫‪08‬‬ ‫حیح کاهشمییابد‬ ‫مردمبامدیریتص‬ ‫یادداشت روز‬ ‫‪02‬‬ ‫ضعفمدیریت ها‬ ‫در حساس ترین مشاغل‬ ‫حسن روانشید‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫و معدنی فعال‬ ‫منطقه ازاد ماکو‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مشکالتفعاالننشرو کتابتمامیندارد؛‬ ‫کاسبی جدیددر بازار کتاب‬ ‫(( مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ))‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000004 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اجرای‬ ‫عملیات ســرویس‪ ،‬تعمیر و نگهداری (‪ )EM-PM‬کلیه خطوط و شــبکه توزیع برق و تاسیســات و تجهیزات برقی و سیستم تهویه بنادر شهیدبهشتی‪،‬‬ ‫شهیدکالنتری و کوی مسکونی بندر چابهار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/4/19‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز شنبه مورخه ‪ 1400/4/19‬لغایت تا ساعت‬ ‫‪18 : 00‬روز دوشنبه مورخه ‪. 1400/4/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/4/29‬لغایت تا ساعت ‪ 12 : 00‬روز دوشنبه مورخه ‪. 1400/5/11‬‬ ‫مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 13 : 00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/5/11‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 054 -31283000 :‬فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪021 - 85193768 - 88969737 :‬‬ ‫م الف‪321 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1161595 :‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار‬ ‫به تازگــی افــرادی بــا خرید همه تیــراژ یک‬ ‫عنوان کتــاب از کتاب فروش ـی ها‪ ،‬ان کتــاب را‬ ‫در بازار نایاب می کنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بســیاری از ناشــران بــه دلیل نبــود کاغذ دولتی‬ ‫نمی تواننــد عناویــن را تجدیــد چــاپ کننــد و‬ ‫نایاب فروش ها می توانند کتاب را با چند برابر‬ ‫قیمتبهمتقاضیانبفروشند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬همه گیــری بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬بهانه ایشدتامردمبار دیگربهارزش‬ ‫کتابوادبیاتپیببرند‪.‬تفریحی کهمی تواند‬ ‫بهترین ساعات روز افراد را بســازد‪ .‬اماری که از‬ ‫یشــود‪ ،‬از افزایش سرانه‬ ‫دیگر کشــورها ارائه م ‬ ‫کتاب خوانی خبر می دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که برخــی از کارشناســان درباره کاهش ســرانه‬ ‫مطالعه در ایران به دلیل افزایش درگیری ذهنی‬ ‫افــراد خبــر دادنــد و برخی معتقدند اطالعات‬ ‫درستی در این حوزه در دسترس نیست‪.‬‬ ‫کتاب فروشی ها در دوران کرونا با مشکالت‬ ‫یهــای مکرر‪،‬‬ ‫متعددی مواجه شــدند‪ .‬تعطیل ‬ ‫محدودیت رفت و امد مردم و همچنین فروش‬ ‫کتــاب در فضــای مجازی برخی از انهاســت‪ .‬از‬ ‫طرفیفروش کتابدر برخیاز کشورهاافزایش‬ ‫یافت ه است‪.‬وحید تیموری مدیر کتاب فروشی‬ ‫«کتــاب پارســه» درباره عناوینــی کــه در دوران‬ ‫همه گیــری ویــروس کرونــا بیشــتر مــورد توجه‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬به خبرنگار ایرناپالس گفــت‪ :‬در‬ ‫چنــد ســال اخیر حتی پیــش از همه گیــری این‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــه صــورت گســترده کتاب هایــی در‬ ‫حوزه روان شناسی چاپ می شود زیرا با استقبال‬ ‫متقاضیــان همراه بــوده و فــروش زیــادی دارد‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که به واســطه شــرایط کشــور‪،‬‬ ‫اتفاق هایــی ماننــد کرونا و مســائل اقتصادی‪،‬‬ ‫انســان ها بخواهنــد حــال خــود را بــا کتــاب و‬ ‫روانپزشکانیکهانهارابهسمتمطالعههدایت‬ ‫می کنند‪،‬بهترکنند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬بــه این دلیل که مــدارس به‬ ‫صــورت انالیــن برگــزار و بســیاری از تفریحات‬ ‫کــودکان محــدود شــد‪ ،‬والدیــن باید با روشــی‬ ‫کــودکان را ســرگرم می کردنــد‪ ،‬بــه همین دلیل‬ ‫شــاهد افزایش فروش کتاب در حوزه کودک و‬ ‫نوجوانبودیم‪.‬‬ ‫نتوانستیمهویتکتابخوانیرادرجامعه‬ ‫رواج دهیم‬ ‫برخی از مردم برای یافتن راهی برای زندگی‬ ‫م و بــا ارامش به ســمت کتاب رفتنــد‪ ،‬اما‬ ‫ســال ‬ ‫دولت ها با چه اقداماتی می توانستند گروهی‬ ‫از مــردم را کــه بــه کتاب کمتــر توجه می کنند‪،‬‬ ‫بــه این ســمت هدایت کنند؟تیمــوری با بیان‬ ‫اینکه در بازار کتاب مشکل محتوا وجود ندارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬برای جامعه امروزی تنوع کتاب و‬ ‫عناوین کافی وجود دارد‪ ،‬اما نتوانستیم هویت‬ ‫کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی را در جامعه‬ ‫رواج دهیــم‪ .‬فــردی کــه در این جامعه زندگی‬ ‫می کند‪،‬احساسنیازیبه کتابخوانینمی کند‪،‬‬ ‫در حالی که احساس نیاز به مطالعه هم باید‬ ‫مانند غذا خوردن‪ ،‬مسافرت و ‪ ...‬باشد‪ .‬باید‬ ‫ایــن فرهنــگ را در وجــود مردم ایــران نهادینه‬ ‫کنیــم‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بحــث فروش‬ ‫اینترنتی مطرح است‪ .‬اگر ناشــران در سال های‬ ‫گذشــته اقــدام بــه تاســیس ســایت‪ ،‬معرفی و‬ ‫فروش کتاب می کردند‪ ،‬می توانســتند ساده تر‬ ‫این دوران را طی کنند‪ ،‬این در حالی اســت که‬ ‫بعداز همه گیری کرونا‪،‬ناشرانو کتاب فروشان‬ ‫اقدام به تاســیس ســایت برای فروش اینترنتی‬ ‫کردند و در نتیجه‪ ،‬افرادی سود کردند که پیش‬ ‫ازهمه گیریفروشاینترنتیداشتند‪.‬‬ ‫کاسبی جدید در بازار کتاب‬ ‫بســازی در ایران بســیار‬ ‫مدت هاســت کتا ‬ ‫رواج یافتــه اســت‪ .‬وقتــی ناشــر کتابــی را از‬ ‫بــازار جهانــی انتخــاب و ان را ترجمه می کند‪،‬‬ ‫اگــر با اســتقبال مواجه شــود‪ ،‬به ســرعت ان را‬ ‫کتاب سازی می کنند‪ .‬تیموری دراین باره گفت‪:‬‬ ‫بهــای پرفــروش توســط افرادی که ســواد‬ ‫کتا ‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن‬ ‫یبــرداری م ‬ ‫ترجمــه ندارنــد‪ ،‬کپ ‬ ‫کتاب ها به طور عمده در شهرستان ها به چاپ‬ ‫می رســد و بــه صورت گســترده در ســایت ها و‬ ‫فروشگاهاینترنتیفروختهمی شود‪.‬اینروندبه‬ ‫ناشر اصلی ضربه می زند و افرادی که اطالعات‬ ‫کافی ندارند‪ ،‬کتاب اشــتباه را با کیفیت پایین‬ ‫یشــوند‪.‬مدیر‬ ‫تهیه می کنند و از مطالعه زده م ‬ ‫فروشگاه کتاب پارسه با یاداوری فروشگاه های‬ ‫اینترنتــی بزرگــی کــه کتاب هــای افســت را بــا‬ ‫تخفیفباالمی فروشند‪ ،‬گفت‪:‬وقتیبامدیران‬ ‫این سایت ها تماس گرفتم‪ ،‬این سوال را مطرح‬ ‫کردند که وقتی ناشر مجوز رسمی دارد و کتاب‬ ‫را به صورت قانونی تولید کرده ‪ ،‬سایت فروش‬ ‫چه کاری می تواند انجام دهــد؟وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این ناشر با رانت و رابطه‪ ،‬کتاب را از ناشر اصلی‬ ‫دزدیــده و ترجمــه را کپی بــرداری کــرده و با هر‬ ‫قیمتی کهبخواهدمی فروشد‪.‬در کتاب فروشی‬ ‫فیزیکی هم نمی توان بیش از این مشتری را به‬ ‫خرید کتابازناشراصلیمتفاعد کرد‪.‬مشتریتا‬ ‫کجامی تواندتخفیف هارانادیدهبگیرد؟‬ ‫قیمت کتاب باید شناور شود‬ ‫تیموریباتاکیدبراینکهچاره ایجزفعالیت‬ ‫با قیمت شــناور برای ناشــران و کتاب فروشــان‬ ‫باقینماند هاست‪،‬بیان کرد‪:‬بهناچارمجبوریم‬ ‫به ســمت قیمت شــناور کتاب برویم‪ .‬قیمت‬ ‫کتاب باید شناور شود اما این به معنی هرج و‬ ‫مرج نیست‪ .‬برای زنده ماندن ناشران باید این‬ ‫اقدام انجام شــود‪ .‬ناشــر بــرای کتاب هایی که‬ ‫در انبار مانده مجبور می شود تک تک کتاب ها‬ ‫را برچسب قیمت بزند؛ در حالی که مردم فکر‬ ‫می کننــد این کار توســط کتاب فروشــی انجام‬ ‫می شود‪.‬البتهشایدکتاب فروشانیباشندکهاین‬ ‫کار را انجــام می دهنــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫ناپایدار بودن مواد اولیه در حوزه نشر‪ ،‬ناچاریم‬ ‫قیمت شناور را اجرا کنیم؛ هرچند که این روزها‬ ‫تعدادیاز ناشرانروی کتابقیمتنمی زنندتا‬ ‫با نوسان های قیمت دالر و کاغذ‪ ،‬قیمت کتاب‬ ‫را باال ببرند‪ .‬وضعیت نابسامان است و اصالح‬ ‫ان به همکاری ناشران‪ ،‬کتاب فروشان و وزارت‬ ‫فرهنگنیازدارد‪.‬‬ ‫چه کسانی بازار سیاه کتاب ساختند؟‬ ‫بیــش از چهــار ماه اســت که ناشــران کاغذ‬ ‫دولتی ندارند‪ .‬به گفته تیموری‪ ،‬در نتیجه این‬ ‫مشــکل‪ ،‬ناشــران ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬عنــوان کتــاب در‬ ‫انتظــار تجدید چــاپ دارند‪ ،‬که بــه دلیل نبود‬ ‫کاغذ دولتی نمی توانند کتاب ها را منتشر کنند‬ ‫زیرا اگر ناشــر یک کتــاب را با کاغذ ازاد تجدید‬ ‫چــاپ کنــد‪ ،‬قیمت کتــاب چهــار یا پنــج برابر‬ ‫می شــود و مخاطــب ان را نمی خرد‪.‬تیمــوری‬ ‫از اتفاقی جدید در بازار نشــر خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه مساله جدیدی مطرح است؛ افرادی‬ ‫بهنام«نایاب فروش»هستند‪.‬کتاب هایقیمت‬ ‫قدیم را که ناشــر توانایی چاپ مجــدد ندارد‪،‬‬ ‫از کتاب فروشــی ها جمع می کننــد و زمانی که‬ ‫کتاب در بازار تمام شد‪ ،‬مخاطب مجبور است‬ ‫بــه انهــا رجوع کنــد و کتــاب را با چهــار یا پنج‬ ‫برابــر قیمت‪ ،‬خریــداری کند‪.‬به گفتــه وی‪ ،‬به‬ ‫دلیــل قیمت باالی کاغذ و نبــود کاغذ دولتی‪،‬‬ ‫اگــر ناشــر اقدام بــه تجدید چاپ کتــاب کند‪،‬‬ ‫قیمت از انچه نایاب فروش ارائه می دهد باالتر‬ ‫خواهدرفت‪.‬ویبابیاناینکهباافرادی کههمه‬ ‫کتاب های کتاب فروشان را خریداری می کنند‪،‬‬ ‫مواجــه بوده ‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬مشــتری دارم که از‬ ‫یک کتاب ‪ ۵۰‬نســخه می خواســت‪ ،‬فقط دو‬ ‫نسخه به او فروختم‪ ،‬البته حتما هدفش را در‬ ‫کتاب فروشی های دیگر تامین می کند‪ .‬با کمی‬ ‫پرس وجو متوجه شــدم‪ ،‬این افراد می خواهند‬ ‫کتاب را در بازار تمام کنند و به این دلیل که ناشر‬ ‫نمی تواند کتاب را چاپ مجدد کند‪ ،‬به فروش‬ ‫کتــاب بــا قیمت باالتــر اقــدام کننــد‪ .‬از طرفی‬ ‫کتاب فروش بعد از ماه ها با یک مشتری مواجه‬ ‫شــد ه که تعداد زیادی کتاب می خواهد‪ ،‬پس‬ ‫کتاب ها را به او تحویل می دهد‪ ،‬اما نیت این‬ ‫افرادمسائلدیگریاست‪.‬‬ ‫افزایشکتابخوانیدردورانهمه گیری‬ ‫کرونا‬ ‫همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬موجب تغییر‬ ‫عادات روزانه مردم شــد‪ .‬بسیاری از رفتارها که‬ ‫تبدیلبهسبکزندگیافرادشد هبودبهسرعت‬ ‫تغییــر کــرد و روش هایی جایگزین ان شــد که‬ ‫بتواندسالمتفردراتضمین کند‪.‬‬ ‫حیدر مظلوم مدیر کتاب فروشــی چشمه‪،‬‬ ‫شــعبه البــرز در این باره به خبرنــگار ایرناپالس‬ ‫گفت‪ :‬این همه گیری باعث شــد نوع مواجهه‬ ‫مــردم بــا زندگــی متفــاوت شــود‪ ،‬در هــر حوزه‬ ‫می تــوان ایــن تغییــرات را پیگیری کــرد‪ .‬کرونا‬ ‫در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی هــم تاثیرهــای‬ ‫زیــادی داشــت‪ ،‬از نظــر اقتصادی و ســاختاری‪،‬‬ ‫کتاب فروشی هادچارچالشوتغییرشدند‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف مدیریت ها‬ ‫در حساس ترین مشاغل‬ ‫حسن روانشید‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی پس از ارتقاء به وزارتخانه نه تنها‬ ‫نتوانستتحولیتازهدر خودایجاد کندبلکهبه شدتافول کرد‬ ‫و امروز بخصوص در شهر موزه جهانی اصفهان انچنان از موضع‬ ‫ضعفعملمی کنندکهقلببافتتاریخینوستالژیشهرتوسط‬ ‫تیشه به دستان حرفه ای در حال نابودی هویت های ان است‪.‬‬ ‫شــاید بتوان گفت یکی از دالیل بارز عدم موفقیت دولت های‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم به منظــور برون رفــت از وابســتگی های‬ ‫اقتصادی و مطرح شدن توانایی ها و افکار به جامانده از خورده‬ ‫بورژواهای دوران شاهنشاهی تاکید بر حضور کسانی در کابینه‬ ‫و زیرمجموعه های ان بود که با همه مشکالتی که برای نظام‬ ‫ایجاد می کردند اما باید تا پایان دولت همچنان در سمت قبلی‬ ‫و یا یکی دیگر از پست های کلیدی حضور مستمر داشته باشند!‬ ‫متولیقوهمجریهیاهمانرئیس جمهوربه موجبقانوناساسی‬ ‫با رای مردم انتخاب می شود اما مشکل اصلی پس ازان است که‬ ‫فرد منتخب وام دار کســانی اســت که در دوران تبلیغات و یا در‬ ‫دفاتر به ثمر رســیدن این امر مهم روزها‪ ،‬ماه ها و یا ســال ها به‬ ‫نســبت تالش شــبانه روزی داشته و حاال چشــم به دست مقام‬ ‫باالدستیخوددارندتااحکامان هاراازمعاوناولبهپایینتنفیذ‬ ‫و توصیه نمایند و بالطبع ادامه این همکاری نه به نفع جامعه‬ ‫بلکهبهصالحمقامتصمیم گیرندهنیستزیراممکناستشامل‬ ‫بالمثل معروف «خرشان از پل گذشته» شود و زمان فراغت‬ ‫ضر ‬ ‫و اســتراحت از فعالیت های شبانه روزی تبلیغاتی رسیده باشد!‬ ‫اینست که باید ان خر از پل گذشته را اورد و باقاال بار زد زیرا هرگز‬ ‫نباید انتظار داشت همچون گذشته به تالش و تکاپو بپردازد که‬ ‫حاال زمان خوشه چینی فرا رسیده است! در طی این هشت سال‬ ‫ملتشاهدبودندکهچگونهبعضیرسانه هایمستقلبخصوص‬ ‫ازنوعمکتوبان ها کهنمی توانندنقدهانوشتهوچاپ شده ایرا‬ ‫به واسطهایپاک کنند کهالبتهدر تارنماهااینامکانوجوددارد‪،‬‬ ‫حنجرهخودرادریدندوقلم هابرنرمای کاغذشکستند کهاین کار‬ ‫اشتباهمحضاستواگرتنهایکخطااز وزیر‪،‬استاندار‪،‬مدیرکل‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان و ارگانی دیده شــد عقل حکم می کند به خاطر‬ ‫حفظحقوقاحادجامعهچشمبرهم گذشتهوبهتعویضاین‬ ‫مدیرتعجیل کرد کهدیدیمنه تنهاایناتفاقدرطولهشتسال‬ ‫گذشته نیفتاد بلکه هیچ یک از مدیران خاطی دست به استعفا‬ ‫نزده و حتی پوزش و عذرخواهی هم نکردند و در بعضی موارد‬ ‫حق را به جانب خود اختصاص داده و تصمیم به مقابله به مثل‬ ‫گرفتنــد کــه ضمن کم کــردن روی شــاکیان گربــه را درب حجله‬ ‫بکشندتادیگرهیچ کسجراتنطق کشیدننداشتهباشد!این‬ ‫گردن کشی هاو کج رویی هاهمچنانادامهمی یافتتاخدمات‬ ‫محدودی کهتوسطدیگرمدیرانبهانجاممی رسیددیدهنشود‬ ‫اما مقام معظم رهبری هر وقت صالح می دانستند موضوع را با‬ ‫تذکرخاتمهمی دادندتاشایدتنبهیدر کار باشدوادامهنیابداما‬ ‫مگر وام خواهان دست بردار بودند که پس از خروج از جلسات‬ ‫پاســتور به بی احترامی با خبرنگاران پرداختــه و ضمن اهانت‪،‬‬ ‫میکروفونان هاراازدستشان گرفتهوبه گوشه ایپرتابمی کردند‬ ‫که اخرین ان ها چند روز پیش در شــرق کشــور پیش امد! انچه‬ ‫گفته شد یک بعد از داستان هشت سال در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهمبود کهامروزعواقباینبی تفاوتی هایک به یکاشکار‬ ‫می شدند که اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گوشه چشمی‬ ‫بهاصحابخودیعنیروزنامه نگارانوسینماگرانمنتقدداشت‬ ‫می توانستدر طولاینسال هامشاور خوبیبرایرئیسدولت‬ ‫باشد و ضمن طبقه بندی نقدها‪ ،‬امار و درصد تمایل جامعه به‬ ‫معاونان رئیس جمهور‪ ،‬وزرا‪ ،‬اســتانداران‪ ،‬مدیران کل و روســای‬ ‫سازمان ها را کشف و برای تصمیم گیری نهایی در اختیار رئیس‬ ‫قوه مجریه بگذارد تا دولت پس از هشــت ســال با چالش های‬ ‫فعلی جامعه مطالبه گر روبرو نباشد‪ ،‬شاید برای اینکه مشت‬ ‫نمونهخروار جلوه کندبهتراستمثالیزدهشود کهدرکانبرای‬ ‫همگانامکان پذیرباشد‪.‬شهراصفهانیعنیشهرموزهجهانیکه‬ ‫لقبپایتختفرهنگوتمدناسالمیراهمیدکمی کشددارای‬ ‫باالترینمیزانمیراث هایفرهنگیوصنایع دستیاست کهرقم‬ ‫قابل توجهی از ان به ثبت ملی وجهانی رسیده است و می توان‬ ‫گفت نیمی از سرمایه های هویتی کشور در این شهر جای گرفته‬ ‫و بالطبع می طلبد تا وسیع ترین و قوی ترین امکانات و نیروهای‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کشور به این‬ ‫شهر اختصاص یابد اما با کمال تاسف هشت سال گذشته یکی‬ ‫از تاس ـف بارترین دوران مدیریتی میــراث در ان بوده که دیدیم‬ ‫حیاط خلوتیبرای گوشه نشینیمتولیانبه منظور کسبمدارک‬ ‫تحصیلی کارشناســی ارشــد و دکترا بود تا بتوانند اوقات خود را‬ ‫به تحصیل و در ادامه تدریس در دانشگاه های محلی بپردازند‬ ‫یکــه هــزاران میــراث ملموس و غیرملموس شــهر درخطر‬ ‫درحال ‬ ‫انحطــاط و دس ـت درازی های دولتــی و غیردولتی قرار داشــت‪.‬‬ ‫اگرچههمهاینمواردطیهشتسالبارهاوبارهادر قالبنقد‬ ‫رسانه ای عنوان شده است اما ازانجایی که والی استان و مدیران‬ ‫کالن در پایتخت مست از باده تدبیر و امید بودند و راه تعامل را‬ ‫برایرفعتکلیفبهسودخودپیش گرفتهبودندتااجلفرصت‬ ‫مجازاتترکفعلرااز بعضیمدیرانبی تفاوتبگیرد!امروز که‬ ‫قطار دولت های یازدهم و دوازدهم ســوت رســیدن به ایستگاه‬ ‫پایانیرامیزندانچهاز اثار ارزشمندملموسوغیرملموسمیراث‬ ‫در اصفهان ســالم مانده اســت محدود بوده زیرا اکثر گنبدهای‬ ‫مســاجد در میــدان نقش جهــان زیر داربس ـت های تعمیری جا‬ ‫خوش کرده اند که براثر سهل انگاری در اختیار پیمانکاران پخت‬ ‫و رنگ امیــزی کاشــی فاقــد هویــت میراثی قرار گرفتــه تا الگوی‬ ‫ســنتی ا نهــا را به هــم بریزند و در کنــار ان چهارباغ نیز با تاریخ‬ ‫یشــده‬ ‫‪ ۴۲۵‬ســاله خود به عنوان قدیمی ترین خیابان مهندس ‬ ‫جهان نه تنها هویت جلوه های ویژه را از دست بدهد بلکه نوع‬ ‫افرادبازدیدکنندهانتغییروبهروایتیافولیابد!درنهایتنوبت‬ ‫بهبافتسنتیونوستالژیکاینابرشهرمیراثیمی رسدتادر پناه‬ ‫شاه سلطان حسین های میراثی و ضعف مطلق روابط عمومی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی ان از کسب اطالعات و انتقال ان در این‬ ‫سال هامحدودهمرکزیشهرشاملخیابان هایچهارباغپایین‪،‬سپه‪،‬‬ ‫استانداری‪،‬حکیموفرعی هایان هاازجملهگذرتلفنخانهوکوچه‬ ‫سردار جنگ دستخوش تحوالت غرب زدگی شده تا در پناه چراغ‬ ‫سبزومجوزهایصادرهازمیراثفرهنگیوشهرداریمنطقهسهدر‬ ‫محدودینقش جهانو کوچهپشتمطبخاقدامبهساخت های‬ ‫مرتــع شــود و واحدی صنفی در نبش کوچه ســردار جنــگ و گذر‬ ‫تلفنخانهباحمایتبی دریغشهرداریومیراثفرهنگینه تنهاطرح‬ ‫عقب نشینیرارعایتنکندبلکهالگویسنتیمحلرازیرپاگذاشته‬ ‫و نما را با سنگ های اسلواکی و شیشه های فشرده و قطور الگوی‬ ‫نافاروپاتزییننمایدتاهمبهجلوه هایویژهسنتیوهمچنین‬ ‫طرح های مصوب عقب نشــینی دهن کجی کرده و نشــان دهند‬ ‫پشت پرده ان از قدرت و نفوذ رانت برای حذف میراث برخوردار‬ ‫است!راستیچرااصرارداشتندتامدیریکهبایدمجموعه ایعظیم‬ ‫وحساسویادگاربی بدیلتاریخوهویتفرهنگییکملتاست‬ ‫بالعــاج ســرطان و در ادامه ابتال به کرونا‬ ‫در حیــن بیماری صع ‬ ‫علی رغمتواناییجسمیبازهمحضور داشتهباشدتامجموعه‬ ‫این فشارها باعث فوت این استاد شود؟! درصورتی که اگر فشار‬ ‫رانــت و گزینــه پرداخت مطالبــات در کار نباشــد وزیر را موظف‬ ‫می کند تا شخص دیگری را در همان سال های اول بجای ایشان‬ ‫بگماردتااین گونهچالش هابرایمیراث هادر پایتختفرهنگو‬ ‫تمدنایراناسالمیادامه دارنباشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫دولت سیزدهم و صحنه حساس منطقه‬ ‫مناسبات تهران ‪ -‬ریاض به کدام سو می رود؟‬ ‫حــدود یــک ماه دیگــر دولت ســیزدهم امور‬ ‫اجرایــی را در دســت خواهــد گرفــت‪ .‬بــا توجه‬ ‫بــه طیفی از چالش های داخلی و خارجی پیش‬ ‫روی کشــور‪ ،‬یکــی از پرس ـش های جــدی ایــن‬ ‫اســت که دولت اتی چه رویکردهایی در حوزه‬ ‫سیاست منطقه ای اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی کــه رئیــس‬ ‫جمهــوری اینــده بــا ان مواجــه خواهــد بــود‪،‬‬ ‫مدیریت عرصه سیاســت خارجی و مناســبات با‬ ‫کشــورهای همســایه از جمله عربستان سعودی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی در تبلیغــات انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬بــر اولویت گســترش روابط‬ ‫همســایگی تاکیــد داشــت‪ .‬طبیعــی اســت کــه‬ ‫یــک مقصــد مهــم در روابــط درســت و معنادار‬ ‫همســایگی‪ ،‬عربســتان ســعودی اســت‪ .‬بــه‬ ‫تجربه طی ســال های اخیر دیده شده که بدون‬ ‫مدیریــت روابــط با عربســتان‪ ،‬امکان گســترش‬ ‫روابــط مطلوب با کشــورهای دیگــر عربی نظیر‬ ‫امــارات‪ ،‬بحریــن‪ ،‬کویــت و حتــی قطــر میســر‬ ‫نیست‪ .‬این کشورها خواسته یا ناخواسته متاثر‬ ‫از جهت گیری های منطقه ای عربستان عمل می‬ ‫متــر از همــه در صــورت رابطــه پایــدار‬ ‫کننــد‪ .‬مه ‬ ‫بــا عربســتان همیــن کشــورها مشــتاق گســترش‬ ‫مناسبات با ایران می شوند‪.‬‬ ‫ایــن منطقــی پذیرفتــه شــده در سیاســت‬ ‫بیــن المللی اســت کــه قدرت های متوســط و‬ ‫کوچــک متناســب بــا کنــش گــری قدرت هــای‬ ‫بزرگ تــر عمــل مــی کننــد و وقتــی رابطــه ای‬ ‫حســنه میــان قدرت هــای بزرگ تــر منطقــه‬ ‫حا کــم مــی شــود‪ ،‬ســایر قدرت ها بــه رقابت‬ ‫بــا همدیگــر بــرای گســترش روابــط اقتصادی‬ ‫و تجــاری بــا همیــن قدرت هــای بــزرگ‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫از دیــد بســیاری از ناظــران‪ ،‬دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای تنظیــم مناســبات منطقــه ای‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬ناگزیــر به مدیریت‬ ‫روابط با سعودی ها است و در این خصوص‬ ‫بــا ابتــکار عمل هایــی هم که از ســوی دولت‬ ‫عــراق و شــخص الکاظمــی صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫زمینه هــای اعتمــاد ســازی خوبــی میــان ایران‬ ‫و عربســتان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫واقعیــت امــر ایــن اســت کــه بــه ســبب‬ ‫تــداوم قطــع روابــط دیپلماتیــک میــان دو‬ ‫کشــور و نفــوذ گســترده صهیونیس ـت ها میــان‬ ‫دولت هــای عربــی‪ ،‬درجــه باالیــی از بــی‬ ‫اعتمــادی و ســوء تفاهــم میان دولت ایران و‬ ‫عربســتان شــکل گرفته اســت‪ .‬به بیانی دیگر‬ ‫طــرف مهــم ایــن بــی اعتمــادی ســعودی ها‬ ‫هســتند کــه تحــت تاثیــر القائــات برخــی‬ ‫جریانــات رســانه ای از ســوی صهیونیس ـت ها‬ ‫تصــور می کننــد ایــران دنبــال تضعیف قدرت‬ ‫منطقــه ای عربســتان و حــذف ایــن کشــور از‬ ‫معــادالت منطقــه ای اســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫اولویــت اصلــی و اساســی برای ایــران‪ ،‬ثبات‬ ‫و امنیــت منطقــه ای اســت و در ایــن عرصــه‬ ‫همواره با صدای رســا کشورهای منطقه را به‬ ‫صلــح و گفــت و گــوی منطقــه ای فراخوانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصــور و بــاور طیفــی بر این مبنا اســت که‬ ‫ســعودی از ســوی نیروهــای حامــی ایــران در‬ ‫منطقــه محاصــره شــده انــد‪ .‬در عــراق بعــد‬ ‫از ســقوط صــدام حســین‪ ،‬جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــا تقویــت مــراودات چنــد ُبعــدی‬ ‫بــا گروه هــای مختلــف‪ ،‬نقــش مهمــی را در‬ ‫ســپهر سیاســی عراق بــازی می کنــد‪ .‬در برابر‬ ‫ســعودی ها نیــروی مطمئــن و اثرگــذاری در‬ ‫معادالت سیاســی عراق ندارند‪.‬‬ ‫در لبنــان حــزب اهلل بــه همــراه متحدانــش‬ ‫دارای گرایشــی اشــکار به ایران اســت‪ .‬در برابر‬ ‫سعودی ها از جریان ‪ ۱۴‬مارس حمایت می کنند‬ ‫کــه این جریان هم به تنهایی قادر به مدیریت‬ ‫کامــل و قاطــع تحــوالت سیاســی و نظامــی در‬ ‫لبنان نیست و همین موضوع بر مشکالت لبنان‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫نهــا و رقابت هایی که در‬ ‫عــاوه بــر همه ای ‬ ‫دیگر مناطق از جمله ســوریه وجود دارد‪ ،‬انچه‬ ‫زمین هســاز نگرانی اصلی ســعودی ها و چه بســا‬ ‫تنش و فاصله گیری ریاض با تهران شده است؛‬ ‫تحوالت در یمن است‪.‬‬ ‫حاکمــان ســعودی یمــن را حیــاط خلــوت‬ ‫خود می دانند و حاضر به تقســم قدرت در این‬ ‫منطقه با هیچ بازیگری نیســتند‪ .‬در این شرایط‬ ‫قدرت گیری جریان انصاراهلل که مخالف رویکرد‬ ‫تهاجمــی و مداخلــه جویانــه عربســتان اســت؛‬ ‫باعث شده که ترس و وحشت خاصی در میان‬ ‫حاکمــان ال ســعود نســبت بــه از دســت رفتــن‬ ‫یمن در دایره نفوذ سنتی شان برانگیخته است‪.‬‬ ‫همچنان که اشاره شد‪ ،‬مجموع این تحوالت و‬ ‫تهــای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و خلیج‬ ‫واقعی ‬ ‫فارس این تلقی را نزد رهبران ریاض ایجاد کرده‬ ‫که جمهوری اسالمی ایران دنبال محدود سازی‬ ‫عربستان سعودی در منطقه است‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬ایــن واقعیــت کمتر مــورد توجه‬ ‫است که بخش مهمی از تحوالت و رخدادهای‬ ‫تهــای‬ ‫سیاســی در خاورمیانــه ناشــی از ضرور ‬ ‫استراتژیک منطقه ای است‪ .‬اگر امروز انصاراهلل‬ ‫بــه قدرتــی انکارناپذیــر تبدیــل شــده اســت؛‬ ‫دلیــل ان را بایــد در واقعیــات درونــی یمــن‬ ‫جســت‪ .‬این جریان ســال ها اســت کــه در یمن‬ ‫ریشــه دارد و حــال بنــا بــه مقتضیــات زمانــی و‬ ‫مداخله جویی های خارجی زمینه مناســبی برای‬ ‫کنشــگری سیاســی این جبنش فراهم شــده و در‬ ‫میان بدنه جامعه یمن حامیان و هواخواهانی‬ ‫جدی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اکنون و چه بسا با باز شدن مسیر دیپلماسی‬ ‫میــان تهــران و ریــاض‪ ،‬ایــن فرایند بتوانــد برای‬ ‫صلــح و ثبــات در منطقــه نتایجــی مثبــت به بار‬ ‫اورد‪ .‬بایــد ایــن موضــوع در خاورمیانــه مــورد‬ ‫اجمــاع قرار گیرد که رقابت های نیابتی و تالش‬ ‫برای منازعه و اشوب به نفع قدرت های بیرونی‬ ‫منطقــه و مضــر بــه ثبــات و اقتصــاد کشــورهای‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫برای همین ضرورت دارد دولت ســیزدهم با‬ ‫اســتفاده از ظرفیت های سالیان اخیر و گفتمانی‬ ‫کــه ابتکاراتــی چــون «صلــح هرمــز» ان را زمینه‬ ‫ســازی کرده بر مدیریت اختالف با ابزار مذاکره‬ ‫و دیپلماســی تمرکــز یافتــه و بتواند فرصت های‬ ‫جدیدی در منطقه ایجاد و زمینه را برای تقویت‬ ‫مناسبات دیپلماتیک فراهم سازد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نمکی وعده تزریق روزانه‪ 400‬هزار دوز داد‬ ‫سرانجاماغازواکسیناسیونعمومی‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬از شــنبه بــا تزریــق‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار دوز واکسن با قدرت بیشتری‬ ‫واکسیناسیون را پیش خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬دکتــر نمکــی در‬ ‫سی وششــمین اییــن پویــش ره ســامت در‬ ‫اذربایجان غربــی اظهــار داشــت‪ :‬از همــکاری‬ ‫تمامــی نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و الخصوص مردم‬ ‫تقدیر و تشــکر می کنم که نقش مهمی در مهار‬ ‫کردن پیک های ویروس کرونا داشتند‪.‬‬ ‫نمکی تصریح کرد‪ :‬توســعه بیمارستان های‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی و افتتــاح پروژه هــای‬ ‫بهداشــتی و درمانــی از جملــه اقدامــات فاخــر‬ ‫دولت در هشت سال اخیر است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬احتمــاال در هفت ههــای اینــده‬ ‫درگیــر پیــک پنجــم ویــروس کرونــا باشــیم لــذا‬ ‫امیدواریــم که بــا همکاری ســازمان ها‪ ،‬نهادها‬ ‫و مردم از شرایط کرونایی بگذریم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با اشــاره بــه اینکه هیچ یک‬ ‫از پروژه هــای عمرانــی در حــوزه بهداشــت و‬ ‫درمان متوقف نشــده اســت بیان کــرد‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشــت علی رغم شــرایط کرونایــی حاکم بر‬ ‫کشــور‪ ،‬رونــد اجرایــی پروژ ههــای عمرانــی در‬ ‫حوزه های بهداشــت و درمان را متوقف نکرده‬ ‫اســت‪ .‬نمکی پروژه جامع زنان ارومیه را یکی‬ ‫از پروژه های فاخر دانست و افزود‪ :‬بیمارستان‬ ‫جامع زنان ارومیه جزو بیمارستان های کم نظیر‬ ‫در منطقــه اســت کــه بــه نــام دکتــر مهــزاد از‬ ‫پزشکان برجسته استان اذربایجان غربی مزین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با اشاره به طرح شهید حاج‬ ‫قاســم ســلیمانی‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬طرح حاج قاســم‬ ‫ســلیمانی کــه توســط بســیجیان در محالت در‬ ‫ســطح شهرســتان ها برگــزار شــد موفقیت هــای‬ ‫چشمگیری داشت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکه کشــور درگیر‬ ‫ویــروس نــوع هنــدی و کالیفرنیــا بــود؛ گفــت‪:‬‬ ‫دو مــاه پیــش کانون های پر خطــر ویروس های‬ ‫هندی و کالیفرنیا را در ســطح کشــور شناسایی‬ ‫کردیــم و بــا اقدامات شــبانه روزی کادر درمان‬ ‫توانستیم شیوع این ویروس ها را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان های‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬یــزد و‬ ‫سهــای جهش یافتــه هندی و‬ ‫قــم شــاهد ویرو ‬ ‫کالیفرنیا بودیم که مهار شدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بزرگ ترین داغی که در دلم‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت که دوســتان و عزیزانم‬ ‫را از دســت می دهــم ولــی خــودم همچنــان‬ ‫مانده ام‪.‬‬ ‫نمکــی گفــت‪ :‬ویــروس کرونــا در زمانــی‬ ‫شــیوع پیــدا کــرد کــه جمهــوری اســامی ایران‬ ‫در ســخت ترین شــرایط تحریم ها قــرار گرفت؛‬ ‫مــا در اوایــل حتی در تهیه ماســک و ابزاراالت‬ ‫ساده گرفتار شده بودیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت تصریح کرد‪ :‬امروز علی رغم‬ ‫مشــکالت و تحریم هــای موجــود جمهــوری‬ ‫اســامی ایران توانســته اســت جزو کشــورهای‬ ‫تولیدکننــده واکســن و صادرکننــد دســتگاه‬ ‫ونتیالتور باشد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قرار بود که مبلغی برای وزارت‬ ‫بهداشــت تخصیــص داده بشــود که متاســفانه‬ ‫تاکنــون حجــم قابــل توجهــی از ایــن مبلــغ به‬ ‫حساب وزارت بهداشت واریز نشده است‪.‬‬ ‫نمکی بیان کرد‪ :‬برخی می خواهند عملکرد‬ ‫کادر درمــان را زیــر ســوال ببرنــد؛ مــا در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بیــش از ‪ ۵۰۰‬الــی ‪۶۰۰‬‬ ‫تخــت خالــی داریــم و هیچگونــه مشــکلی از‬ ‫بابت تجهیزات پزشــکی نداریم ولی رســانه ها‬ ‫چنــان وانمــود می کنند که انگار در سیســتان و‬ ‫بلوچستان کسی به داد مردم نمی رسد‪.‬‬ ‫وی از عــدم همــکاری و همراهــی برخــی از‬ ‫دولتمــداران انتقــاد کــرد و گفت‪ :‬مــا از تنهایی‬ ‫گالیــه منــد هســتیم و از مردم عزیــز که ما را در‬ ‫این ایام همراهی کرده اند سپاسگذاریم‪.‬‬ ‫ســعید نمکــی تصریح کرد‪ :‬خیلــی از چیزها‬ ‫پشــت پــرده وجــود دارد ولــی بــه خاطــر ایــن‬ ‫ســمتی کــه دارم نمی توانم بیان کنــم؛ اما یقینا‬ ‫بعــد از اتمــام مســوولیتم خیلی چیزها را افشــا‬ ‫خواهم کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت تاکید کرد‪ :‬کادر درمان علی‬ ‫یهــای برخی و فشــارهای ایجاد‬ ‫رغــم بی مهر ‬ ‫شده توسط رسانه های بیگانه و گاهی داخلی‬ ‫از فعالیت های خود منصرف نشدند‪.‬‬ ‫نمکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــن میدانــم کــه‬ ‫رســتوران داران مشــکالت دارنــد ولی به خاطر‬ ‫پاندمی که در ســطح کشــور وجود داره دستور‬ ‫داده بودیــم کــه رســتوران ها بســته شــوند امــا‬ ‫دیــروز دیــدم که هیچ یک از رســتوران ها بســته‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫نمکــی از اقدامــات دولتمــردان انتقــاد کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در کجــای دنیــای دیــده اید کــه وزیر‬ ‫بهداشــت دنبــال واکســن بــرود! ؟ دولتمداران‬ ‫موظــف هســتند واکســن را تهیــه و در اختیــار‬ ‫وزارت بهداشــت قــرار بدهنــد؛ امــا مــن خودم‬ ‫دنبال واکسن بودم‪.‬‬ ‫نمکــی بیان کرد‪ :‬اگر تــن بر اتش نمی زدیم‬ ‫االن نمی توانســتیم واکســن تولیــد کنیم؛ امروز‬ ‫دســت واســطه ها و دالالن بــرای صــادرات و‬ ‫واردات قطع شــده اســت چرا که می خواستند‬ ‫واکسن ها را با چندین برابر قیمت روزانه بازار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬با اقداماتی که در وزارت‬ ‫بهداشــت انجام داده ایــم تولیدات داخلی در‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان ‪ ۹۰‬درصــد افزایــش‬ ‫یافــت‪ .‬وی یــاد اور شــد‪ :‬از فــردا بــا تزریــق‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار دوز واکسن با قدرت بیشتری‬ ‫واکسیناسیون کرونا شروع می شود‪.‬‬ ‫نمکــی بــا اشــاره به اینکــه امروز کشــور به‬ ‫صادر کننده ماسک و لوازم بهداشتی و دستگاه‬ ‫اکسیژن ساز تبدیل شده است‪ ،‬یاد اور شد‪ :‬در‬ ‫یک ســال گذشــته ‪ ۱۶۰‬دستگاه سی تی اسکن‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬ازمایشــگاه تشــخیص مولکولــی و ‪۴۹۰‬‬ ‫دســتگاه اکســیژن ســاز در ســطح کشــور نصــب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم بــه صــورت ویدیــو‬ ‫کنفرانس چند طرح بهداشتی از جمله ورزشگاه‬ ‫چنــد منظوره نشــاط ارومیــه‪ ،‬ازمایشــگاه مرکز‬ ‫بهداشــت مهابــاد‪ ،‬کلینیــک تخصصــی بــوکان‪،‬‬ ‫تهــای بالینــی‪ ،‬ازمــون و اتاق هــای‬ ‫مرکــز مهار ‬ ‫عمــل جراحی اعصاب بیمارســتان امام خمینی‬ ‫ارومیه افتتاح شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫توضیحروابط عمومیوزارتنیرودرباره‬ ‫شایعاتمربوطبهوزیر‬ ‫رضــا اردکانیــان هرگز حتی‬ ‫روابط عمومی وزارت نیرو‬ ‫برای یک شــب در هیچ یک از‬ ‫تاکیــد می کنــد رضــا اردکانیان‬ ‫‪ ۲‬شعبه هتل اسپیناس اقامت‬ ‫هرگــز حتــی بــرای یــک شــب‬ ‫نداشــته و همــراه خانــواده‬ ‫در هیچ یــک از ‪ ۲‬شــعبه هتــل‬ ‫در منــزل شــخصی در تهــران‬ ‫اســپیناس اقامــت نداشــته‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫سکونت دارند‪.‬‬ ‫و همــراه خانــواده در منــزل‬ ‫روابط عمومی وزارت نیرو‬ ‫شــخصی در تهــران ســکونت‬ ‫بــه دنبــال انتشــار شــایعاتی در روزهــای اخیــر دارند‪ .‬همچنین هرگونه مالکیت یا سهام داری‬ ‫توضیحی را برای تنویر افکارعمومی ارائه داد‪ .‬ایشان در شرکت های خصوصی صحیح نبوده‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬در چند روز گذشــته و به و از اساس تکذیب می گردد‪.‬‬ ‫دنبــال بــروز مشــکالتی در تامیــن بــرق برخی‬ ‫وزارت نیــرو از تمامــی شــخصیت ها و‬ ‫نقــاط کشــور و در شــرایطی کــه همدلــی و فعاالن رسانه ای درخواست می کند در زمانی‬ ‫اعتمــاد مــردم بــه مســئولین بیــش از هــر زمان که می بایســت تمام توجه مردم به خواســته‬ ‫دیگری ضروری است‪ ،‬شاهد گسترش شایعات مســئوالن و دلســوزان کشــور در راســتای‬ ‫کــذب و بی اســاس در فضای مجــازی و برخی مدیریــت مصــرف بــرق معطــوف باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫رســانه ها مبنی بــر اقامــت وزیــر نیــرو در هتل‪ ،‬این گونــه شــایعات دامن نــزده و وزارت نیرو‬ ‫اقامت خانواده ایشــان در خارج از کشــور و یا را در مدیریت و عبور شرایط پیش امده یاری‬ ‫سهام دار بودن ایشان در شرکت های خصوصی کننــد‪ ،‬ضمــن اینکــه حــق پیگیری موضــوع و‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫تعقیب قانونی کسانی که این گونه مسائل را‬ ‫تردیــدی نیســت که انتشــار این شــایعات مطرح می کنند برای خود محفوظ می داند‪.‬‬ ‫نه تنهــا کمکــی به بهبــود وضعیــت پیش امده‬ ‫روابط عمومــی وزارت نیــرو همچنیــن‬ ‫نمی نمایــد‪ ،‬بلکــه ممکــن اســت موجــب امادگــی خود را برای پاســخگویی به هرگونه‬ ‫دلسردی مردم کشور از خدمت گذارانشان در ســوال و رفــع شــبهه دراین خصــوص اعــام‬ ‫نظام جمهوری اسالمی گردد‪.‬‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫امکانرفعنابسامانی هاوجوددارد‬ ‫ای ـت اهلل ناصــر مــکارم‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫شیرازی از مراجع تقلید با تاکید‬ ‫ســید ابراهیــم رییســی در‬ ‫بر امکان رفع نابسامانی ها در‬ ‫مدرســه عالــی امــام کاظم(ع)‬ ‫کشور گفت‪ :‬اینکه تصور کنیم‬ ‫قم‪ ،‬ضمن اشاره به نارضایتی‬ ‫کــه امکان نــدارد‪ ،‬این وضع را‬ ‫اقشــار مختلف مــردم از وضع‬ ‫ناصر مکارم‬ ‫ســامان داد‪ ،‬اشتباه است؛ این‬ ‫معیشتشــان تاکیــد کــرد‪ :‬باید‬ ‫شیرازی‬ ‫وضــع قابــل تغییــر و اصــاح‬ ‫ریشــه وضــع موجــود مــورد‬ ‫اســت همانگونه که در موارد مشــابه مواردی توجــه قــرار بگیــرد و اصــاح شــود‪.‬این مرجع‬ ‫بود که تصور می شد که امکان اصالح نیست‪ ،‬تقلید خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینکه تصــور کنیم که‬ ‫ولی اصالح شد‪.‬‬ ‫امکان ندارد‪ ،‬این وضع را ســامان داد‪ ،‬اشــتباه‬ ‫ای ـت اهلل مــکارم شــیرازی امــروز در دیــدار است‪.‬‬ ‫بهره مندیاز ظرفیتعظیمنیرویجوان‬ ‫موردتوجهدولتسیزدهمباشد‬ ‫ای ـت اهلل ســید محمدعلــی‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫علــوی گرگانی از مراجع تقلید‬ ‫بهــره منــدی از ظرفیت اقشــار‬ ‫گفت‪ :‬نخســتین موضوعی که‬ ‫مختلــف جامعــه بــرای رفــع‬ ‫در کشــورمان باید مورد توجه‬ ‫مشــکالت کشــور بیــان کــرد‪:‬‬ ‫باشــد‪ ،‬بهره منــدی از ظرفیت‬ ‫مسئولیت بسیار سنگین است‬ ‫علوی گرگانی‬ ‫عظیم نیروهای ارزشمند جوان‬ ‫و خــدا بایــد بــه شــما کمــک‬ ‫است و مقام معظم رهبری بر‬ ‫کنــد‪ ،‬نخســتین موضوعــی که‬ ‫این موضوع تاکید کردند‪.‬‬ ‫در کشــورمان مورد توجه باشــد‪ ،‬بهره مندی از‬ ‫ای ـت اهلل علــوی گرگانــی در دیــدار ظرفیت عظیم نیروهای ارزشــمند جوان است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی و مقــام معظــم رهبــری بــر این موضــوع تاکید‬ ‫رییس جمهوری منتخب که در دفتر این مرجع کردند‪.‬‬ ‫تقلید در قم برگزار شد‪ ،‬با تبریک انتخاب وی‬ ‫اســتاد خــارج فقــه حــوزه علمیــه گفــت‪:‬‬ ‫به ریاس ـت جمهوری اظهار داشت‪ :‬ملت ایران موضوع کشــاورزی در کشورمان دارای اهمیت‬ ‫امروز‪ ،‬شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و امید زیــادی اســت‪ ،‬چــون در نظــام بشــر‪ ،‬همــه به‬ ‫اســت در دوره شــما مشــکالت تــا جایــی کــه کشــاورزی وابســته هســتند و بایــد مشــکالت‬ ‫ممکن است کاسته و برطرف شود‪.‬‬ ‫کشــاورزان مــورد توجه قــرار بگیــرد؛ همچنین‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیــد شــحام از اصحــاب امــام طبقــات فرهنگیــان و تجار نیز بایــد مورد اعتنا‬ ‫جعفر صادق(ع) به عنوان اســتاندار خوزستان باشند‪ .‬ایت اهلل علوی گرگانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫منصوب شــد و محضر امام صــادق(ع) حضور ُحســن عمل شــما در قوه قضاییه ســبب زنده‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬امام(ع) فرمودند؛ از اینکه شــنیدم شــدن امیدها شــد و عملکرد مناسبتان در قوه‬ ‫شــما مسئولیت را به دســت گرفتید خوشحال قضاییــه قابــل تقدیــر اســت و امیــد اســت که‬ ‫شــدم‪ ،‬ولی موضوعی که مرا ناراحت کرد می با انتخاب شــما بتوانید کشــور را ســر و ســامان‬ ‫ترسم از عهده این مسئولیت بر نیایید‪.‬‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫برایاحیایبرجامبایدمرحله‬ ‫بهمرحلهجلورفت‬ ‫رییــس پیشــین کمیســیون امنیــت ملــی و‬ ‫سیاســت خارجــی مجلس احیــای گام به گام و‬ ‫مرحل ـه ای را رویکرد بهتری بــرای احیای برجام‬ ‫دانســت و تاکیــد کرد‪ :‬پیکــره برجــام در دوران‬ ‫ریاست جمهوری ترامپ انقدر اسیب و جراحت‬ ‫دیده است که به یک باره احیا نشود‪ .‬باید به‬ ‫احیــای ان فرصــت داد و مرحله به مرحله جلو‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫«حشمت اهلل فالحت پیشه» درباره اخرین‬ ‫وضعیــت مذاکــرات ویــن بــرای احیــای برجــام‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه مســئوالن سیاســی کشــورها‬ ‫نتوانستند از فضای شکل گرفته در وین استفاده‬ ‫کننــد و شــاهد نوعــی فرصت ســوزی در ایــن‬ ‫زمینــه بودیم‪ .‬البته این فرصت ســوزی از ســوی‬ ‫دیپلمات هــا نبــود چراکــه اگر تصمیم گیــری به‬ ‫انها بود‪ ،‬توافق برای احیای برجام خیلی زودتر‬ ‫انجاممی شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یــک دلیــل در ایــن‬ ‫فرصت ســوزی بــه خاطــر بی اعتمــادی شــدید‬ ‫بود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬طرفین نتوانستند از فضای‬ ‫بی اعتمــادی کــه از دوران ریاســت جمهــوری‬ ‫ترامپ تشدید یافته بود‪ ،‬خالص شوند و اکنون‬ ‫هم در همان میدان و زمینی که ترامپ و پمپئو‬ ‫برای شان طراحی کرده بودند‪ ،‬بازی می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست‬ ‫خارجــی‪ ،‬جریانــات و گروه های ثالث مخالف‬ ‫تنش زدایــی میــان ایــران و امریــکا نیــز بــه ایــن‬ ‫بی اعتمــادی دامــن زدنــد و بــا ایجــاد موانــع‬ ‫جدید‪ ،‬دستیابی به توافق را به تاخیر انداختند‪.‬‬ ‫فالحت پیشه در توضیح بیشتر درباره نقش تیم‬ ‫سیاست خارجی ترامپ در تاخیر در توافق برای‬ ‫احیای برجام تصریح کرد‪ :‬تیم سیاست خارجی‬ ‫امریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری ترامــپ‪ ،‬با‬ ‫اعمال تحریم های ثانویه و غیرمرتبط با برجام‬ ‫شــرایطی را ایجــاد کــرد تا حتی اگــر برجام احیا‬ ‫و شــاکله تحریم هــای برجامی برداشــته شــود‪،‬‬ ‫ایران عمال نتواند از مزایای احیای برجام و رفع‬ ‫تحریم ها بهره برداری کند و صرف احیای توافق‬ ‫هسته ای‪ ،‬طرف ایرانی را راضی نکند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرف ایرانــی در مذاکرات‬ ‫ویــن خواســتار برداشــته شــدن موانــع اجــرای‬ ‫برجام و رفع تمامی تحریم ها است اما طرف‬ ‫امریکایــی می گوید تنها تحریم هــای برجامی‬ ‫را برمــی دارد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــران‬ ‫می گوید تحریم های غیربرجامی اعمال شــده‬ ‫در زمان ترامپ اگرچه ارتباطی با برجام ندارد‬ ‫امــا با هــدف نابودی برجام و عــدم احیای ان‬ ‫وضع شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فعاالناقتصادیتاپایانشهریور‬ ‫مالیاتنمی دهند؟‬ ‫رییس اتــاق بازرگانی ایران‬ ‫در حــوزه مالیــات ســتانی را‬ ‫در نامه ای به رییس جمهوری‪،‬‬ ‫درخواســت کند‪ .‬غالمحســین‬ ‫یک درخواست مالیاتی جدید‬ ‫شــافعی در نامه ای خطاب به‬ ‫از ســوی فعــاالن اقتصــادی را‬ ‫حســن روحانی‪ ،‬از او خواســته‬ ‫مطــرح کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫مهلت قانونی ارائه اظهارنامه‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫در حدود ‪ ۱۶‬ماهی که از ورود‬ ‫اشــخاص حقوقــی تــا پایــان‬ ‫رسمی کرونا به ایران می گذرد‪،‬‬ ‫شهریورماه امسال تمدید شود‪.‬‬ ‫بســیاری از کســب و کارهــای کوچــک و بزرگ‪ ،‬در بخشــی از این نامه امده‪ :‬فعاالن اقتصادی‬ ‫اســیب های فراوانــی دیده انــد‪ .‬صــرف نظــر از بخش خصوصی کشــور که با مشــکالت بزرگی‬ ‫کاهش جدی فعالیت در حوزه خدمات که هنوز همچون تحریم های ظالمانه بین المللی مواجه‬ ‫مشــخص نیســت چه زمانی امکان از ســرگیری بوده اند‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۹۹‬با چالش شیوع بیماری‬ ‫دوباره فعالیت هایشــان را دارند‪ ،‬در پنج پیک همه گیــر کرونــا نیــز روبــرو شــده اند‪ .‬واحدهای‬ ‫کرونایی‪ ،‬دولت مجبور شده نسبت به ممنوع یا تولیدی و خدماتی کشــور در اثر شــیوع بیماری‬ ‫محدود کردن فعالیت های بسیاری از بنگاه های مزبــور بــه دفعــات در راســتای اجرایــی شــدن‬ ‫اقتصادی حکم دهد که همین شیوه چه بر روی مصوبــات ســتاد ملــی مقالــه بــا کرونــا‪ ،‬حفــظ‬ ‫صاحبان بنگاه ها و چه بر روی شاغالن تاثیرات ســامتی نیــروی انســانی خــود و قطــع زنجیره‬ ‫منفــی جدی گذاشــته اســت‪ .‬با وجــود انکه در شــیوع بیمــاری اقــدام بــه تعطیلــی بنگا ههــای‬ ‫ماه های گذشــته تالش شــده با ارائه تسهیالتی اقتصــادی و یا کاهش نیروی انســانی حاضر در‬ ‫بــه بنگا ههــای اقتصادی چــه از طریق بانک ها محل کار و تبع ان کاهش ظرفیت تولید کردند‪.‬‬ ‫و چــه از طریــق تمهیــل در حوزه هایــی ماننــد رئیــس اتــاق ایران در این نامه تصریح کرده که‬ ‫یهــا و کاهــش ظرفیــت تولیــد منجر به‬ ‫مالیات و تامین اجتماعی‪ ،‬شــرایط قدری برای تعطیل ‬ ‫انها بهبود یابد اما در عمل همچنان مشکالت کاهش شدید درامد فعاالن اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫زیــادی بر جای خــود مانده تا جایی که رییس هزینه ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع‬ ‫اتــاق بازرگانی ایران بر ان داشــته تــا در نامه ای تعهدات اداری و مالی بنگاه های اقتصادی شده‬ ‫خطاب به رییس جمهوری‪ ،‬از او مهلتی جدید است‪.‬‬ ‫ایستادنمقابلمافیایمعادن‪،‬صدای‬ ‫بسیاری را در می اورد‬ ‫ثهــای اخیــر‬ ‫در پــی بح ‬ ‫یشــود‪ ،‬حاشــیه های‬ ‫اقــدام م ‬ ‫پیرامــون معــادن و موضــوع‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اینچینــی نیــز ایجــاد م ‬ ‫ازادســازی ا نهــا‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معــدن و تجــارت ضمــن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ازادســازی معادن‬ ‫پرداختــن به موضوع ازادســازی‬ ‫اقدام شــجاعانه و خردمندانه‬ ‫علیرضا‬ ‫و‬ ‫سشــده‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬معــدن حب ‬ ‫بود؛ در صورتیکه می توانست‬ ‫رزم حسینی‬ ‫گــذاری ان ها از طریــق مزایده‪،‬‬ ‫اقدامــی هــم صــورت نگیــرد؛‬ ‫بر اجرای قانونی مزایده ها طبق مقررات قانونی اتفاقــی هــم رخ نمی داد و کســی هم از جهت‬ ‫یشــد! همه مســئوالنی‬ ‫و برحســب مطالبه مســئولین نظام‪ ،‬نمایندگان کار نکردن مواخذه نم ‬ ‫مجلس و فعاالن معدنی تاکید کرد‪ .‬به گزارش کــه کار می کننــد‪ ،‬عده ای بــر کار ا نهــا ایراداتی‬ ‫ایســنا‪ ،‬علیرضا رزم حســینی با حضــور در برنامه وارد می کننــد‪ .‬رزم حســینی در پاســخ بــه ایــن‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری در تشریح و شفاف سازی ســوال کــه ایــا در این اقــدام‪ ،‬از نظــرات دولت‬ ‫موضــوع ازادســازی و مزایــده ‪ ۶۰۰۰‬معــدن و بعدی هم بهره گرفته شده است؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫محدودهمعدنی کهبهلحاظزمانی ُشب ه برانگیز زمانیکه در خرداد ماه و پیش از انتخابات‪ ،‬کار‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ضمن اشــاره به زمان انتخاب وی اغــاز و مزاید ههــا برگــزار شــد‪ ،‬دولت ســیزدهم‬ ‫ت اهلل رئیسی‪،‬‬ ‫در ســمت ســکانداری وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و مشخص نبود‪ .‬البته در دیدار با ای ‬ ‫تجارت(صمت)در سال گذشته‪،‬اظهار کرد‪:‬بنده گزارشــی ارائه شده و در هفته اینده نیز دیداری‬ ‫زمانیکه وارد مســئولیت شدم‪ ،‬یکی از مطالبات مجــدد صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬وزیــر صمــت‬ ‫جدی فعــاالن اقتصادی‪ ،‬نماینــدگان مجلس و ضمــن تاکیــد براینکه در بخش معادن شــک و‬ ‫پیــش از ان مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬فعا لســازی شبهه ای در کار نیست و بســیار اقدام ارزنده ای‬ ‫معادن کشور بود‪ .‬از جمله برنامه های ارائه شده صورت گرفته اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بحثی مبنی‬ ‫به مجلس‪ ،‬واگذاری مجدد معادن حبس شده‪ ،‬بر معدن فروشــی مطرح شــد؛ در صورتیکه این‬ ‫راکــد و غیرفعــال طبق قانون و از مســیر قانونی اقــدام معــدن فروشــی نیســت و در این رابطه‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن کاری که انجام‬ ‫بــه فعاالن جدیــد بود‪ .‬وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و پولــی دریافت نم ‬ ‫یشــود ریل گــذاری برای دولت بعدی اســت‬ ‫تجارت افزود‪ :‬از ابان ماه سال گذشته مطالعات م ‬ ‫اغاز شــد و تیم های تخصصی در وزارت صنعت تا دولت بعدی بر اساس این ریل گذاری معادن‬ ‫باهمکاریتشکل هایبخشخصوصیهمچون واگذار شــده ضمن حضور دستگاه های نظارتی‬ ‫خانه معدن و ســایر دس ـت اندرکاران‪ ،‬بر اســاس کار را پیــش ببــرد‪ .‬رزم حســینی بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایین نامه شــورای عالی معادن کشــور طرحی را وزارت صمت یک بنگاه سیاســی نیست؛ بلکه‬ ‫اماده کردند‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬معدن هایی یک بنگاه تخصصی‪ -‬اقتصادی است‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫وجودداشتند کهبهناماشخاصیمقیم کشورهای بایستی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم‪ .‬اگر در‬ ‫خارجی بوده که خودشان یا نمایندگان ان ها در اینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت‬ ‫ایــران ثبت نام کرده و هرســاله حقــوق دولتی را گرفته یا چرا ‪ ۶۰۰۰‬معدن واگذار نشــده اســت‪،‬‬ ‫هم پرداخت می کردند‪ .‬طی بازدیدی که هفته چه پاسخی می توان داد؟! دستگاه قضا مختار‬ ‫گذشته از یکی از معدن های مس خراسان رضوی اســت تــا هر دســتوری را بدهــد؛ لــذا باید طبق‬ ‫داشــتیم بــا معدنی مواجه شــدیم کــه به گفته قانون عمل کرد‪.‬‬ ‫صاحب ان‪ ۳۵ ،‬سال پیش به نام فردی ثبت و‬ ‫در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی‪ ،‬ضمن‬ ‫ســه ســال پیش از وی خریداری شــده و در حال اشــاره مجــری برنامــه به عــدم موافقت بخش‬ ‫حاضــر فعــال اســت؛ لــذا ای ‬ ‫نهــا مــواردی دارای خصوصیوتشکل هاهمچون کمیسیونمعادن‬ ‫اهمیت برای کشــور هســتند‪ .‬رزم حسینی ضمن اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬دبیر اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫تاکیدبراینکهمعادنجزوانفالهستندوبایستی و واردکننــدگان مــواد معدنــی و بیــان واگذاری‬ ‫فعال باشــند‪ ،‬گفت‪ :‬تیم کارشناســی تشــکیل و مشــکوک ‪ ۳۰‬درصــد معــادن کشــور در روزهای‬ ‫مقدمــات فراهــم شــد و وفق مقررات بر اســاس پایانی دولت یا واگذاری معدن ســرب به اســم‬ ‫ســامانه ســتاد (مربــوط بــه دولــت الکترونیک) معــدن اهــک و اظهــارات معــاون ســابق امــور‬ ‫فســازی‬ ‫موضوع طبق مزایده دنبال می شود‪ .‬حدود‪ ۶۰۰۰‬معــادن وزارت صمت‪ ،‬خواســتار شفا ‬ ‫معدن شامل پروانه اکتشاف‪ ،‬پروانه بهره برداری موضــوع از وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شــد‬ ‫یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد‪ :‬خانه‬ ‫کامال شــفاف رسیدگی شــد‪ .‬حتی یک مورد هم صنعت و معدن به نمایندگی از فعاالن حوزه‬ ‫نداشتیم کهبدونمزایدهبرگزار شود‪.‬اینموضوع معــدن‪ ،‬عضــو شــورای عالــی معــادن و‪ ...‬در‬ ‫پیــش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع جلســات حضور دارنــد که ارتباطــات خوبی با‬ ‫انتخابات نداشــت و وظیفه ذاتی وزارت صمت معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشــورت‬ ‫در پایــان دولــت بــود‪ .‬این مقام مســئول با بیان ا نهــا‪ ،‬کاری قانونــی صــورت پذیرفته اســت‪ .‬واژه‬ ‫اینکه در حال حاضر حدود‪ ۲۴۰۰‬تا‪ ۲۵۰۰‬معدن مشکوکمناسبنیستوبارحقوقیدارد‪.‬اینمقام‬ ‫به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعالم مسئولمجددتاکید کرد‪:‬مزایده هایقانونیوفق‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬نکته مهم اینجاست عالوه مقرراتطبقمطالباتمسئولیننظام‪،‬نمایندگان‬ ‫براینکه معدنی فعال می شود‪ ،‬از مجوزفروشی مجلسوبسیاریازفعاالناینحوزهصورت گرفته‬ ‫نیزجلوگیری می شود‪ .‬ضمن اینکه معدنراکدی اســت‪ .‬زمانیکه قرار اســت مقابل مافیــای معادن‬ ‫کــه در اختیــار افراد در نقاط مختلــف بوده که ایســتاد و از رانت جلوگیری کرد‪ ،‬بســیاری از فضای‬ ‫بــه هرحــال دارای منفعــت و صاحبــان معادن رسانه سواستفاده می کنند؛ در صورتیکه بایستی با‬ ‫بودند‪ ،‬طبق قانون بایســتی خریداری می شده مردمشفافصحبت کرد‪.‬برگزاریمزایدهچهرانتی‬ ‫است که کار به درستی صورت گرفت و نه تنها می تواندداشتهباشد؟رزم حسینیدرپاسخبهاینکه‬ ‫هیچگونه شــبهه ای در ان نیســت‪ ،‬بلکه یکی ازتعدادمزایده هایبرگزارشدهچهمبلغیبهخزانه‬ ‫از افتخــارات نظــام جمهــوری اســامی در ایــن وارد شــده اســت؟ گفت‪ :‬هیچ مبلغی وارد خزانه‬ ‫مقطع بوده اســت‪ .‬کســی جرئــت نمی کرد به نشده است؛ بلکه برگ بانکی ضمانت نامه برای‬ ‫این معادن دست بزند؛ اما زمانی که شجاعانه شرکت در مزایده وجود دارد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باتکیه بر توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفت‬ ‫قطع وابستگی به شرکت های خارجی با تولید گرید‬ ‫‪ DC04-C590‬نیم سخت در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر متالوژی و روش های تولید شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬در راســتای تکمیل سبد محصوالت‬ ‫فــوالد مبارکــه و قطــع وابســتگی به شــرکت های‬ ‫خارجــی‪ ،‬طراحــی و تولیــد گریــد ‪C590-DC04‬‬ ‫مســخت (‪ )Semi Hard‬بــا تکیــه بــر توانمنــدی‬ ‫نی ‬ ‫متخصصان داخلی در شرکت فوالد مبارکه محقق‬ ‫گردید‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علیرضا مولوی زاده‬ ‫شهــای تولیــد شــرکت فــوالد‬ ‫مدیــر متالــوژی و رو ‬ ‫مبارکــه گفت‪ :‬طراحــی و تولید محصوالت جدید‬ ‫از اهــداف اســتراتژیک فــوالد مبارکه می باشــد که‬ ‫در راســتای تکمیل ســبد محصوالت فوالد مبارکه‬ ‫و قطع وابســتگی به شرکت های خارجی طراحی‬ ‫محصوالت جدید در حوزه های مختلف از جمله‬ ‫صنایع خودروسازی با تعامل گسترده با مشتریان و‬ ‫نواحی تولیدی و پشتیبانی محقق می گردد‪.‬‬ ‫پانچ پذیری مناسب گرید برای ساخت‬ ‫قطعات ریز‬ ‫مولــوی زاده تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن گریــد بــه دلیــل‬ ‫پانچ پذیــری مناســب در ســاخت قطعــات ریــز با‬ ‫فرم پیچیده به کار می رود و بدون مشــکل ایجاد‬ ‫پلیسه و پارگی قابلیت ویژه ای را داراست که این‬ ‫فوالد در غالف هایی پالستیکی جهت جلوگیری از‬ ‫ورود خــاک‪ ،‬اب‪ ،‬هــوا و صدا به داخل خودرو‪ ،‬در‬ ‫صنعت خودروسازی استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬درون برخی از این الستیک ها‬ ‫یــک نگهدارنــده فــوالدی وجــود دارد کــه در‬ ‫شــکل دهی این الســتیک نقــش ایفا می کنــد؛ این‬ ‫محصــول عــاوه بــر تس ـت های ازمایشــگاهی در‬ ‫کارخانه مشــتریان اســتفاده شــده و تاییدیه های‬ ‫الزم را اخذ کرده است‪.‬‬ ‫مدیر متالوژی و روش های تولید شــرکت فوالد‬ ‫تهــای معــاون‬ ‫مبارکــه ضمــن قدردانــی از حمای ‬ ‫بهره برداری در راســتای توسعه محصوالت جدید‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طراحی و تولید این گرید با همت کلیه‬ ‫واحدهــای فــروش‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬نورد گــرم‪ ،‬نورد‬ ‫سرد‪ ،‬ازمایشگاه و برنامه ریزی محقق گردیده که‬ ‫بی شک‪ ،‬بدون همکاری واحدهای مذکور‪ ،‬کسب‬ ‫اینموفقیتغیرممکن بود‪.‬‬ ‫فروش محصول به صورت کالف سرد‬ ‫علیرضا ناصری کارشناس متالورژی و روش های‬ ‫تولیــد شــرکت فــوالد مبارکه نیــز در ایــن خصوص‬ ‫مســخت بــا دو حالت‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬فوالدهای نی ‬ ‫عملیــات حرارت پذیــر و معمولــی قابــل تولیــد‬ ‫هســتند و می توانند پس از انجام همه مراحل در‬ ‫کارخانجــات تولیــد ورق فوالدی (به صــورت نوار‬ ‫باریــک) و یــا بــه صورت محصــول کالف ســرد در‬ ‫اختیار مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی عنوان داشت‪ :‬بسته به میزان عناصر الیاژی‬ ‫و کاربرد مورد نظر‪ ،‬می توان بر روی این محصوالت‬ ‫انواع مختلفی از عملیات های حرارتی و مکانیکی‬ ‫را انجــام داد؛ فوالدهــای نوارباریــک تحــت دو‬ ‫استاندارد ‪ EN10139‬و ‪ EN10132‬تولید می شوند‪.‬‬ ‫کارشــناس متالــورژی و روش های تولید شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد‪ :‬محصــوالت منــدرج‬ ‫در اســتاندارد ‪ EN10139‬فوالدهــای ســخت و‬ ‫مســخت (‪ )Semi Hard‬را شــامل می شود که تا‬ ‫نی ‬ ‫پیــش از ایــن به طــور کامل از خارج از کشــور وارد‬ ‫می شده است‪.‬‬ ‫تولید فوالد نیم سخت با ضخامت ‪0.5‬‬ ‫میلی متر‬ ‫بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد ســرد شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬گریــد‬ ‫مســخت (‪Semi‬‬ ‫‪ C590-DC04‬از گریدهــای نی ‬ ‫یشــود و بــا توجه بــه این که‬ ‫‪ )Hard‬محســوب م ‬ ‫مســخت (‪)Semi Hard‬‬ ‫گریدهــای ســخت و نی ‬ ‫اصــوال در نــورد مشــکل تولیــد دارنــد‪ ،‬ایــن گریــد‬ ‫بــا انالیــز مناســب کــه نــورد ان بــه راحتــی صورت‬ ‫ی‪‎‬گیــرد‪ ،‬طراحــی شــده امــا محصــول فول هــارد‬ ‫م ‬ ‫خروجی تاندم میل با عملیات انیل با سیکل خاص‬ ‫و در حالت تنش گیری و بدون انیل کامل به خواص‬ ‫مکانیکی مورد نظر این محصول به صورت کالف‬ ‫ســرد بــا ضخامــت ‪ 0.5‬میلی متــر تولیــد شــده و در‬ ‫کارخانه مشتری به صورت نوار باریک درمی اید‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه نورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این گرید کاربردهای متعددی در‬ ‫صنایع مختلف دارد از جمله در صنایع الکتریکی‬ ‫(ســاخت قطعات کلیــد و پریز) و نیــز در قطعات‬ ‫مــورد نیــاز خودروســازان (قطعــات ریــز با اشــکال‬ ‫پیچیــده که نیاز به پانچ پذیری بــدون ایجاد ترک‬ ‫در زاویه های قطعه تولیدی دارند) به کار می رود‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬کلیه مراحل تولید نورد‬ ‫ســرد شامل اسیدشــویی‪ ،‬درصد کاهش ضخامت‬ ‫در تاندم میل اسکین پاس و خطوط اصالح با رویه‬ ‫متعارف ســایر گریدهای نورد ســردی تولید شــده‬ ‫اســت امــا در عملیات انیــل که بعــد از تاندم میل‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬صرفا تنش گیری انجام می شود و‬ ‫مشابه سایر محصوالت نورد سرد انیل کامل انجام‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۹‬هزار اظهارنامه مالیاتی در اصفهان ثبت شد‬ ‫وصول یک هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی در استان اصفهان‬ ‫رویــداد امروز‪-‬محمــد منــزه‪ :‬مدیرکل امــور مالیاتی‬ ‫اســتان اصفهــان گفت‪ :‬در ســال جاری و تاکنــون از‬ ‫سوی صاحبان مشاغل استان‪ ۲۲۹‬هزار و‪ ۸۹۲‬مورد‬ ‫اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی ثبت شد‪ .‬اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬شــرکت ها و همچنین صاحبان امالک تا‬ ‫‪ ۳۱‬تیر ســال جاری برای تســلیم اظهارنام ه مالیاتی‬ ‫فرصتدارند‪.‬‬ ‫بهــروز مهدلــو بــه مناســبت روز مالیــات و اغــاز‬ ‫هفته مالیات در جمع خبرنگاران با اشاره به اتمام‬ ‫مهلتارائهاظهارنامهمالیاتیعملکردمشاغلسال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در ‪ ۱۵‬تیر امسال افزود‪ :‬در زمان مشابه سال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۲۰‬هزار و ‪ ۹۱۴‬اظهارنامه الکترونیکی در‬ ‫استان ثبت شده بود و در سال جاری شاهد رشد ‪۴‬‬ ‫درصدینسبتبهسال گذشتههستیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اخریــن موعــد ارائــه اظهارنامه ‬ ‫مالیاتی اشخاص حقیقی که هر سال ‪ ۳۱‬خرداد بود‬ ‫امسال بدلیل شرایط کرونایی تا‪ ۱۵‬تیر تمدید شده‬ ‫بود‪ .‬در حال حاضر اشخاص حقوقی‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫همچنین صاحبان امالک تا ‪ ۳۱‬تیر سال جاری برای‬ ‫تسلیماظهارنام همالیاتیفرصتدارند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتی اصفهــان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۲۹‬هزار و ‪ ۸۹۲‬اظهارنامه مالیاتی تا روز سه شنبه‬ ‫اخــذ شــده کــه از ایــن تعــداد امســال بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار اظهارنامه با استفاده از تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫مالیاتی‪ ،‬قطعی و از پروسه رسیدگی خارج شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه خوداظهاری مودیان حقیقی‬ ‫امســال ‪ ۴‬درصد رشــد داشته اســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬نیــز ‪ ۱۴۱‬هــزار و ‪ ۵۹۷‬اظهارنامــه مودیان‬ ‫حقیقــی با اســتفاده از تبصــره مــاده ‪ ،۱۰۰‬قطعی و‬ ‫بــر این اســاس ‪ ۶۵‬درصــد از اظهارنام ههــا از فرایند‬ ‫رسیدگی خارج شده بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهان افــزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این ‪ ۲۱‬درصد الباقی اظهارنامه های ســال‬ ‫‪ ۹۸‬کــه بالغ بــر ‪ ۴۱‬هزار ‪ ۷۳۱‬اظهارنامــه بود برای‬ ‫نخستین بار با خوداظهاری مورد قبول قرار گرفت‬ ‫کــه بــر همین اســاس در مجموع حــدود ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫از اظهارنامه ها رســیدگی نشــد و با اجرای ماده ‪۹۷‬‬ ‫قانونمالیات هایمستقیم‪،‬تنها‪ ۱۴.۵‬درصدیعنی‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۰۵‬اظهارنام ه مشاغل مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مهدلــو بــا بیــان اینکــه میــزان رســیدگی بــه‬ ‫اظهارنامه ها در کشور ‪ ۳۰‬درصد و در استان اصفهان‬ ‫تغییر ساعات کار‬ ‫بانک اینده در استان تهران‬ ‫از شــنبه ‪ ۱۹‬تیــر ‪ ۱۴۰۰‬تــا اطــاع بعــدی‪ ،‬ســاعات‬ ‫حضور کارکنان در ادارات مرکزی و شعب بانک اینده‬ ‫در استان تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ ۶‬و ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه تــا ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬دقیقه خواهد بود‪ .‬بر این اســاس‬ ‫ســاعت ارایــه خدمــت به مشــتریان بانک اینــده از ‪7‬‬ ‫صبح تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬اعالم شده است‪ .‬یاداور می شود تا‬ ‫پایان مردادماه امسال‪ ،‬روزهای پنج شنبه اداره مرکزی‬ ‫و همــه شــعب بانک اینــده در سراســر کشــور تعطیل‬ ‫ن در راستای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫اســت‪ .‬همچنی ‬ ‫ب بانــک اینــده‬ ‫تمامــی واحدهــای ســتادی و شــع ‬ ‫به منظــور صرفه جویــی در مصــرف بــرق‪ ،‬در صورت‬ ‫لــزوم‪ ،‬موظف به اســتفاده ‪ 50‬درصــدی از چراغ های‬ ‫روشــنایی و هم چنین اســتفاده بهینه از دستگاه های‬ ‫سرمایشیهستند‪.‬‬ ‫ارزش واقعی سهام عدالت‬ ‫چقدر است؟‬ ‫کاربرد فوالدهای نیم سخت درخودروسازی‬ ‫مســخت (‪Semi‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فوالدهــای نی ‬ ‫‪ )Hard‬در صنایع مختلفی نظیر صنایع خودروسازی‬ ‫و صنایع الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند که‬ ‫اخیرا با توجه به شــرایط تحریمی به وجود امده‬ ‫در بــازار فوالد کشــور‪ ،‬تقاضاهای مختلفی از چند‬ ‫شــرکت قطعه ساز به شــرکت فوالد مبارکه واصل‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫مدیر متالوژی و روش های تولید شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اســاس ایــن تقاضاها‪،‬‬ ‫شهــای تولیــد بــا همــکاری‬ ‫واحــد متالــورژی و رو ‬ ‫نواحــی تولیــدی در فوالد مبارکه و بــه ویژه واحد‬ ‫یســازی ایــن محصول‬ ‫نورد ســرد‪ ،‬نســبت به بوم ‬ ‫اقدام و موفق به تولید این محصول با عنوان گرید‬ ‫‪ C590-DC04‬و با مشخصات مندرج در استاندارد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در تولید این گرید از عملیات‬ ‫یشــود‪ ،‬اذعــان‬ ‫انیــل بــا ســیکل ویــژه اســتفاده م ‬ ‫داشــت‪ :‬این گرید دارای اســتحکام نهایی ‪ 590‬تا‬ ‫‪ 690‬مگاپاسکال بوده و دارای سختی ‪ 185‬تا ‪215‬‬ ‫ویکرز اســت و کلیه تس ـت های ازمایشگاهی را با‬ ‫موفقیت گذرانده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫‪ ۱۵‬درصد ابراز امیدواری کرد که با فرهنگ ســازی‪،‬‬ ‫میزان رسیدگی به اظهارنامه های مشاغل به کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد کاهش یابد و این امر باعث ایجاد تعامل‬ ‫بینسازمانامور مالیاتیومودیان‪ ،‬کاهشتبعیض‪،‬‬ ‫افزایش تمکین مالیاتی‪ ،‬کیفیت رسیدگی و برقراری‬ ‫عدالتمالیاتیشود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬مودیان مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی‬ ‫یشــوند کــه ‪ ۹۹‬درصــد از‬ ‫بــه ســه گــروه تقســیم م ‬ ‫اظهارنامه هایمالیاتیمربوطبه گروهسوماست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬گروه سوم شامل مودیانی‬ ‫است که اظهارنامه های خود را با استفاده از تبصره‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬و توافق مالیات مقطوع بین سازمان امور‬ ‫مالیاتی با اصناف ارائه کرده اند که شامل ‪ ۱۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۷‬فقره است‪.‬‬ ‫مهدلو اضافه کرد‪ :‬در سال جاری نیز ‪ ۱۵۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۲‬فقره از اظهارنامه های مالیاتی در استان از این‬ ‫تبصره استفاده کردند که ‪ ۶‬درصد رشد را نسبت به‬ ‫سال گذشتهنشانمی دهد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه ســال ‪ ۱۳۹۹‬از محــل عوارض‬ ‫ارزش افــزوده بالــغ بــر ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫در اختیار شهرداری ها‪ ،‬دهیاری ها و روستاهای فاقد‬ ‫دهیــاری قــرار گرفــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از این مبلغ‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان بــه شــهرداری ها‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد بــه دهیاری ها و ‪ ۵۰‬میلیــارد تومان به‬ ‫یهــا بــرای روســتاهای فاقد دهیــاری قرار‬ ‫فرماندار ‬ ‫گرفــت و ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان نیز به محیط زیســت‬ ‫اعطا شد‪ .‬وی گفت‪ :‬از مجموع‪ ۲‬هزار و‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان مالیات بر ارزش افزوده ســال گذشــته‪۳۴۸ ،‬‬ ‫میلیارد مربوط به عوارض االیندگی صنایع استان از‬ ‫یک درصد فروش بود که ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان ان به‬ ‫صندوق محیط زیستواریزشد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫سه ماهه سال جاری ‪ ۹۳۰‬میلیارد تومان از عوارض‬ ‫ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۳۵۴:‬میلیارد تومان از‬ ‫این مبلغ تاکنــون از محل عوارض االیندگی صنایع‬ ‫بوده اســت و واحدهای بزرگ صنعتی مانند فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬پاالیشگاه‪ ،‬پتروشیمی و شرکت ها بر اساس‬ ‫یک درصد فروش عوارض االیندگی را می پردازند در‬ ‫غیراینصورتجریمهمی شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اســاس قانون جدیــد از ابتدای‬ ‫امســال ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬دیگر‬ ‫ســهمی از عوارض مالیات نــدارد و تاکنون پولی به‬ ‫صندوق محیط زیست واریز نشده است‪.‬‬ ‫مهدلــو ادامــه داد‪ :‬از ایــن ‪ ۹۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در ســال جاری تاکنون ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان در اختیار شــهرداری ها‪ ۲۱۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان دهیاری ها و ‪ ۲۰‬میلیارد تومان فرمانداری ها‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬پنــج درصد از‬ ‫مالیــات بر ارزش افــزوده به خزانه واریز می شــود و‬ ‫سه درصد برای شهرداری ها و یک درصد به وزارت‬ ‫بهداشت تعلق می گیرد که ظرفیت بسیاری خوبی‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکه اشــخاص حقوقی‪،‬‬ ‫شرکت ها و همچنین صاحبان امالک تا ‪ ۳۱‬تیر سال‬ ‫جاری برای تسلیم اظهارنام ه مالیاتی فرصت دارند‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ ۲۴ :‬هزار و ‪ ۸۳۳‬اظهارنامه توســط‬ ‫اشــخاص حقوقــی ســال ‪ ،۱۳۹۸‬بــه امــور مالیاتــی‬ ‫اســتان ارائه شــد که ‪ ۶۳.۵‬درصد ان مورد رسیدگی‬ ‫قــرار گرفــت و ‪ ۳۶‬درصــد الباقی که حــدود ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵‬اظهارنامه بود‪ ،‬بدلیل اینکه اظهارنام ه انها با‬ ‫داده های بانک های اطالعاتی ما برابری داشت‪ ،‬از‬ ‫فرایندرسیدگیخارجشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره‬ ‫به اینکه میزان فرار مالیاتی و پولشــویی در ســطح‬ ‫کشــور بــه حدود ‪ ۳۰‬هــزار میلیارد تومان می رســد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چهار اداره مالیاتی برای مقابله با پولشویی‬ ‫و شناسایی افراد حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی‬ ‫داشــتند در اســتان فعال شده و رصد مالی بانک ها‬ ‫نیــز کمک کننده بــوده و تاکنون نزدیــک به یکهزار‬ ‫میلیارد تومان از این مبلغ در استان اصفهان وصول‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکلامور مالیاتیاصفهانبابیاناینکهاکنون‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬درصد از هزینه های جاری دولت توسط‬ ‫مالیات و عوارض تامین می شود که رقم کمی پایین‬ ‫اســت ابــراز امیــدواری کــرد کــه با فرهنگ ســازی و‬ ‫انجــام اقدامــات زیرســاختی ‪ ۷۰‬درصد هزینه های‬ ‫دولت را پوشش دهد‪ .‬مهدلو با اشاره به اصالحیه‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده که‪ ۱۲‬تیر امسال ابالغ‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس قانون جدید‪ ،‬مالیات بر ارزش ‬ ‫افزوده تنها از سود و اجرت کاال دریافت می شود و‬ ‫مالیات ستانیاز اصلطالمنتفیاست‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه راه انــدازی زیرســاخت های‬ ‫پایانه هایفروشگاهیوسامانه هایمودیانسازمان‬ ‫امور مالیاتی اشــاره کرد و افزود‪ :‬اشــخاص حقیقی‬ ‫بایــد همــه بــه پایانه هــای فروشــگاهی و صندوق‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیــان ســازمان مالیاتــی‬ ‫متصل شــود و در این زمینه حتی برای مودیان نیز‬ ‫برنامه ریزی شــده و پیش بینی می شود این مهم تا‬ ‫پایان سال اجرایی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫با اجرای این قانون‪ ،‬تکالیف مودیان برای تســلیم‬ ‫اظهارنامــه حــذف می شــود زیــرا هرگونــه فعالیت‬ ‫اقتصادیاطالعاتانبهسازمانمالیاتیوصلشده‬ ‫و بسیاری از مشکالت رفع می شود‪.‬‬ ‫مهدلو با اشاره به الکترونیکی شدن امور و برون‬ ‫ســپاری مالیات خــودرو در یک دهه گذشــته اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بخشــی از نقــل و انتقــال امالک نیز ســال‬ ‫گذشته برون سپاری شد و مودیان برای این امر نیز‬ ‫به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و اکنون ‪۲۰‬‬ ‫درصد معامالت امالک در دفاتر اسناد رسمی انجام‬ ‫می شود و ماه های اینده درصد قابل توجهی از نقل‬ ‫وانتقاالتاز سازمانمالیاتیانتقالمی یابدونیروی‬ ‫انسانیسازمانمالیاتیبرایرسیدگیبهامور مهمی‬ ‫همچــون کتمان درامدها و شناســایی دالالن‪ ،‬ازاد‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫ارزش واقعــی ســهام عدالــت هنــوز بــا روزهــای‬ ‫اوج خــود فاصلــه دارد به طوریکــه ارزش واقعی این‬ ‫ســهام بــا ارزش اولیــه یــک میلیــون تومانــی در اواخر‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۱۸‬میلیون تومان قیمت داشت‬ ‫درحالی که این سهام در پایان معامالت بازار سرمایه‬ ‫در روز چهارشــنبه هفتــه جــاری به کمی بیشــتر از ‪۱۴‬‬ ‫میلیون تومان رسید‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از ازادسازی‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬مشموالن این سهام که روش مستقیم‬ ‫را بــرای مدیریت ســهام خــود انتخاب کــرده بودند‪،‬‬ ‫می تواننــد با مراجعه به ســامانه ‪www.samanese.‬‬ ‫‪ ir‬ارزش واقعــی ســهام و جزئیــات دارایــی خــود را‬ ‫مشاهده کنند‪ .‬البته این ارزش یکسان نیست و تحت‬ ‫تاثیر نوســانات بازار افزایشــی یا کاهشی می شود‪ .‬بر‬ ‫این اســاس ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه‬ ‫یــک میلیــون تومانــی نیــز در روز ‪ ۲۰‬اســفندماه ســال‬ ‫گذشته ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار تومان قیمت داشت‪.‬‬ ‫درحالی که قیمت این سهام در ‪ ۱۶‬تیرماه سال جاری‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان بــود‪ .‬ســهامی کــه در‬ ‫روزهای نخستین ازادسازی سهام عدالت (اردیبهشت‬ ‫و خــرداد ســال گذشــته) بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان‬ ‫قیمت داشــت‪ .‬هرچند که مشــموالن ســهام عدالت‬ ‫ســال گذشــته می توانســتند ‪ ۶۰‬درصد ســهام خــود را‬ ‫بفروشند حدود هشت ماه است که به دلیل شرایط‬ ‫بازار و فشــار عرضه‪ ،‬این امکان را ندارند اما ذکر این‬ ‫نکتــه ضروری اســت کــه ارزش واقعی ســهام عدالت‬ ‫همسو با نوسانات بازار صعودی و نزولی می شود‪.‬‬ ‫ارتزاق ‪ ۱۰‬درصد جمعیت‬ ‫از صنعت فرش‬ ‫عضــو اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان‬ ‫فرش دستباف ایران از اشتغال ‪ ۱۰‬درصد جمعیت در‬ ‫صنعت فرش خبر داد و با تاکید بر لزوم توجه دولت‬ ‫بــه این صنعــت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مــا مخالف صادرات‬ ‫پشــم دباغی هم که پشم نامرغوبی است هستیم‪،‬‬ ‫چرا که به اسم صادرات پشم دباغی‪ ،‬پشم مرغوب‬ ‫صادر می شود‪ .‬مرتضی حاجی اقامیری در گفت وگو‬ ‫عموما‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه اشتغال فرش دستباف‬ ‫ً‬ ‫اشــتغال اقشــار اســیب پذیر و افراد روســتایی است‬ ‫و اگــر در اثــر کاهش صــادرات و بی توجهی دولت‪،‬‬ ‫ایــن اشــتغال از دســت بــرود‪ ،‬این افراد بــه جامعه‬ ‫مصــرف کننده شــهری اضافه می شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫در حالی اســت که اشــتغال در بخش فرش اشــتغال‬ ‫ارزان قیمتی اســت که هزینه ان را بخش خصوصی‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬اگر شــاغالن حوزه فرد به شــهرها‬ ‫مهاجــرت کننــد‪ ،‬بــه جــای ‪ ۲۰‬میلیــون تومانــی کــه‬ ‫بخــش خصوصــی بــرای ایجــاد هــر شــغل پرداخت‬ ‫می کنــد‪ ،‬دولت باید نزدیک بــه ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بــرای ایجاد اشــتغال برای افــرادی که تخصصی جز‬ ‫فــرش ندارنــد هزینــه کنــد‪ ،‬امــا اهمیت اشــتغال در‬ ‫ذهن مسئوالن شکل نگرفته است‪ .‬تالش ما همیشه‬ ‫حفــظ رقم صــادرات بوده و حاال که صادرات افت‬ ‫داشــته مســئوالن فکر می کننــد دیگــر ارزش اهمیت‬ ‫دادن نــدارد‪ ،‬امــا اســیب وارده بــه جامعــه از ایــن‬ ‫نگاه خیلی بیشــتر از کاهــش ارزاوری صادرات فرش‬ ‫دستباف است‪ .‬میری با اشاره به اشتغال دو میلیون‬ ‫نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فرش‬ ‫دســتباف اظهار کــرد‪ :‬اگر خانواده چهــار نفری برای‬ ‫هرکــدام در نظــر بگیریــم حــدود ‪ ۱۰‬درصد جمعیت‬ ‫کشــور از صنعت فرش دســتباف ارتــزاق می کنند که‬ ‫معیشــت انها باید برای مســئولین مهم باشــد‪ .‬فارغ‬ ‫از اینکــه فــرش دســتباف مهم ترین هنر ملــی و نماد‬ ‫فرهنگی ایران است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره‬ ‫قاچاق پشــم از ایران‪ ،‬با بیان اینکه پشــم گوســفند‬ ‫ایرانــی یکــی از مــواد اولیــه و امتیازات فــرش ایرانی‬ ‫نســبت بــه ســایر کشورهاســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫کاال در کشــورهای دیگــر خریــدار دارد و پول خوبی‬ ‫بابــت ان می دهنــد؛ امــا اتحادیــه تولیدکننــدگان و‬ ‫صادرکننــدگان فرش دســتباف به عنوان یک تشــکل‬ ‫ملــی و تخصصــی مخالف صادرات پشــم به عنوان‬ ‫مواد اولیه مرغوب فرش ایرانی است‪ ،‬چراکه امتیاز‬ ‫فــرش ایــران نبایــد در اختیــار کشــورهای دیگــر قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان‬ ‫و صادرکننــدگان فــرش دســتباف افــزود‪ :‬مــا مخالف‬ ‫صادرات پشم دباغی هم که پشم نامرغوبی است‬ ‫هستیم‪ ،‬چرا که به اسم صادرات پشم دباغی‪ ،‬پشم‬ ‫مرغوب صادر می شــود‪ .‬البته صادرات پشــم دباغی‬ ‫مجددا ازاد شــد؛‬ ‫فقط در یک مقطع ممنوع و بعد‬ ‫ً‬ ‫امــا در حــال حاضــر صادرات پشــم مرغــوب ممنوع‬ ‫است‪ ،‬اما احتماال به طور غیر رسمی یا به اسم پشم‬ ‫دباغی انجام می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫ـبرکوتاه‬ ‫خـ‬ ‫راه اندازی چاه اب‬ ‫شماره سه بدره ای شهر‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مدیر امور ابفای شهرستان اسالم اباد غرب از تجهیز و‬ ‫راه اندازی مجدد چاه اب شهری شماره سه بدره ای خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان کرمانشاه‪ ،‬سید اصغر صفوی مدیر امور ابفا اسالم‬ ‫اباد غرب خاطر نشان ساخت‪ :‬چاه فوق که در اثر افت‬ ‫ولتاژ از مدار بهره برداری خارج شده بود‪ ،‬پس از تعویض‬ ‫الکتروموتــور ‪ ۵/۶۲‬کیلــو وات و پمپ شــناور ‪۶a/۳۷۴‬‬ ‫بــار دیگــر در مدار قرار گرفــت‪ .‬وی افزود‪ :‬بــا راه اندازی‬ ‫مجــدد چــاه اب شــماره ‪ ۳‬بدره ای به عمــق ‪ ۱۵۳‬متر و‬ ‫دبی ‪ ۲۵‬لیتر بر ثانیه اب ‪ ۴‬هزار خانوار با جمعیتی بالغ‬ ‫بــر ‪ ۱۲‬هزار نفر تامین گردید‪ .‬مدیــر امور اب و فاضالب‬ ‫اســام ابــاد غرب تصریح کرد‪ :‬در ایــن روزها که کمبود‬ ‫اب در جهان به بحران عمومی تبدیل شده است‪ ،‬اقدام‬ ‫برای صرفه جویی در مصرف اب نه تنها باعث کاهش‬ ‫یشــود‪ ،‬بلکه برای کشور و نسل های اینده نیز‬ ‫هزینه م ‬ ‫مفید خواهد بود‪ .‬سید اصغر صفوی در پایان از عنایت‬ ‫دکتر کاکاوند مدیر عامل محترم شرکت بابت تخصیص‬ ‫اعتبار الزم‪،‬همراهیوپیگیری هاینماینده گرامیمردم‬ ‫شهرستان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار ارجمند‬ ‫شهرستانتقدیروتشکرنمود‪.‬‬ ‫بسیجیان ابفای اصفهان‬ ‫پیشرو در خدمت رسانی‬ ‫به مردم‬ ‫یکی از اقدامات بسیج در زمینه محرومیت زدایی‪،‬‬ ‫کمک به تامین اب شرب در روستاها و مناطق محروم‬ ‫اســت و در حــال حاضــر هــم بســیجیان بــرای خدمات‬ ‫رسانی پایدار در شهرها و روستاها به صورت شبانه روزی‬ ‫تالشمی کنند‪.‬مدیرعاملابفایاستاناصفهاندرجلسه‬ ‫شورای هماهنگی پایگاه بسیج این شرکت‪ ،‬بسیجیان را‬ ‫پیشرودر عرصهخدمت رسانیبهمردمدانست‪.‬هاشم‬ ‫امینی ضمن اشــاره به فعالیت های جهادی بســیجیان‬ ‫هنگام شــیوع ویــروس کرونا گفت‪ :‬با فراگیر شــدن این‬ ‫بیماری بســیجیان بازهم وارد میدان شده و با حضوری‬ ‫فعال در مراکز درمانی و ضدعفونی کردن سطح شهرها‬ ‫بهیاری کادر درمانونیروهایخدماتیشتافتند کهجای‬ ‫تقدیر دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از اقدامات بسیج در زمینه‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬کمکبهتامینابشربدر روستاهاو‬ ‫مناطق محروم است و در حال حاضر هم بسیجیان برای‬ ‫خدمات رســانی پایدار در شــهرها و روســتاها به صورت‬ ‫شبانه روزی تالش می کنند‪ .‬فرمانده پایگاه بسیج ابفای‬ ‫استان اصفهان در خصوص ادامه فعالیت های جهادی‬ ‫بسیجاظهار کرد‪:‬توسعه کمیو کیفی گروه هایجهادی‬ ‫و نهضت خدمت رســانی‪ ،‬برنامه همیشــگی و تاکیدی‬ ‫بسیج است‪ .‬امینی با بیان این که هیچ خدمتی در دین‬ ‫اسالم باالتر و با ارزش تر از کمک رسانی به مردم نیست‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬افرادی که در این زمینه با کمترین امکانات‪،‬‬ ‫تمام تالش خود را برای یاری دیگران به کار گرفتند‪ ،‬اجر‬ ‫دنیــوی و اخــروی انان در نزد پروردگار محفوظ اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اســتان اصفهان با تاکیــد بر فعالیت‬ ‫جهادی بسیج در زمینه مختلف خدمت رسانی به مردم‬ ‫گفت‪ :‬هر جا که نام بســیج در میان اســت مردم فقط‬ ‫انتظــار کار و خدمات رســانی پایــدار بــدون هیــچ گونه‬ ‫توقعیدارند‪.‬‬ ‫تشکیل دفتر توسعه پایدار‬ ‫و مطالعات اجتماعی‬ ‫در ابفای اصفهان‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب اســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اهمیت مســئولیت اجتماعــی و رویکرد تخصصی در‬ ‫حــوزه مطالعــات اجتماعــی از اهداف مهم تشــکیل‬ ‫دفتــر توســعه پایــدار‪ ،‬مدیریت مصــرف و مطالعات‬ ‫اجتماعی اســت‪ .‬اولین دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف و مطالعات اجتماعی صنعت اب و فاضالب‬ ‫کشور در ابفای استان اصفهان تشکیل شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان در مراسم معرفی مدیر‬ ‫این دفتر گفت‪ :‬اهمیت مسئولیت اجتماعی و رویکرد‬ ‫تخصصــی در حــوزه مطالعــات اجتماعــی از اهداف‬ ‫مهم تشکیل دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف و‬ ‫مطالعات اجتماعی است‪ .‬هاشم امینی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫حهــا و برنام ههــا را‬ ‫و ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی طر ‬ ‫یکی از اهداف راه اندازی این دفتر برشــمرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مطالعه مســائل اجتماعی مرتبــط با اجرای‬ ‫پروژه های ابفا در ســطح اســتان یکی از رویکرد های‬ ‫مهــم ایــن بخــش اســت‪ .‬وی با بیــان این که چشــم‬ ‫انداز اجتماعی طرح ها و برنامه ابفا باید در این دفتر‬ ‫ترسیم شود‪ ،‬افزود‪ :‬با مطالعات اجتماعی که در این‬ ‫دفتــر انجــام خواهد شــد‪ ،‬باید راهبردهایــی برای به‬ ‫حداقــل رســاندن پیامدهای اجتماعــی فعالیت های‬ ‫عمرانی و توسعه ای درون و برون شهری ابفا تدوین‬ ‫شــود‪ .‬مدیرعامل ابفای اســتان اصفهان خاطر نشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬پژوهشگران و کارشناسان مسائل اجتماعی‬ ‫در حوزه های مختلف در شهرها و روستاها‪ ،‬طرح ها‬ ‫و برنام ههــای صنعــت ابفا را مورد تحقیق و بررســی‬ ‫قرار دهند‪ .‬امینی به ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف‬ ‫اب و افزایــش ســطح اگاهــی مــردم پیرامــون منابــع‬ ‫ابــی اشــاره کرد و بیــان داشــت‪ :‬از طریق گفتگوهای‬ ‫اجتماعی و فرهنگی با نهادهای مدنی‪ ،‬انجمن های‬ ‫علمی و رسانه ها می توان مصرف اب را توسط بهره‬ ‫شهــای‬ ‫بــرداران مدیریــت کــرد‪ .‬وی شناســایی چال ‬ ‫زیست محیطی قبل از اجرای طرح های ابفا را ضروری‬ ‫برشــمرد و اعالم کرد‪ :‬تا قبل از تشــکیل این دفتر هم‬ ‫حهــا مــورد مطالعــه و‬ ‫مســائل زیســت محیطــی طر ‬ ‫بررســی قــرار می گرفــت امــا از این به بعد ایــن کار با‬ ‫انسجام بیشتری دنبال شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان خوزستان‪:‬‬ ‫مستنداتی از اختالط اب و فاضالب اهواز نداریم‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب خوزســتان با‬ ‫اشاره به وضعیت تنش ابی در کشور گفت‪ :‬در این‬ ‫وضعیت تنش ابی بهتر است هر خانه حداقل یک‬ ‫مخزن ذخیره سازی داشته باشد و بهتر است به ازای‬ ‫هر نفر در خوزستان‪ ۱۰۰‬لیتر در شبانه روز ذخیره ابی‬ ‫در خانه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا کرمی نژاد در نشســت خبری که در‬ ‫اهواز برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ســال ابی جاری به‬ ‫دلیل کاهش بارش ها‪ ،‬مشــکالت خاصی در تامین‬ ‫اب داریــم‪ .‬مشــابه ایــن مشــکالت را در ســال ‪۹۷‬‬ ‫داشــتیم اما تنش ابی امســال حادتر و بیشــتر از ان‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬با تالش انجام شده‪،‬‬ ‫همه شهرهای خوزستان کامال تحت کنترل هستند‬ ‫زیرا از نظر زیرســاختی مشــکالت خاصی نداریم و‬ ‫کوچکترین مشکالت به وجود امده که عمدتا در‬ ‫بحثتعمیراتبودهاست‪،‬مدیریتشده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خوزســتان‬ ‫یهــا‪ ،‬موانع و مشــکالت‬ ‫گفــت‪ :‬معمــوال در کم اب ‬ ‫بیشتر خود را نشان می دهند و به این دلیل‪ ،‬امادگی‬ ‫کامــل برای تعمیــرات و حل مشــکالت پیش بینی‬ ‫نشده در ابفا خوزستان وجود دارد تا در این فصل‬ ‫گرم برای مردم مشکلی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫کرمی نژاد افزود‪ :‬در همه شهرهای خوزستان به‬ ‫جز اندیکا و دهدز‪ ،‬موردی که حاد باشد و بخواهد‬ ‫تنــش ابی ایجاد کند‪ ،‬نداریم‪ .‬از مجمــوع ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬روســتایی کــه تحــت پوشــش ابفا خوزســتان‬ ‫اســت‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬روســتا تحت تنش ابی قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬وی با بیان اینکه برای همه روستاها و حل‬ ‫مشــکالت ان ها برنامه داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعداد‬ ‫روســتاهای تحت تنش ابــی در خوزســتان در حال‬ ‫کاهش است و با کارهای وصله پینه ای توانسته ایم‬ ‫بسیاری از مشکالت روستاها را رفع کنیم‪ .‬برای سایر‬ ‫روستاهانیزبرنامهاجراییداریموبهمرور مشکالت‬ ‫ان ها را حل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خوزســتان‬ ‫گفت‪ :‬با در اختیار داشتن تانکرهای سیار‪ ،‬مشکالت‬ ‫برخی روســتاهای تحت تنش ابی‪ ،‬رفع می شوند‪.‬‬ ‫بیشــترین مشــکالت در حــال حاضــر مربــوط بــه‬ ‫بخشی از روستاهای هویزه است که با حدود پنج‬ ‫شــش تانکر سیار در حال ابرســانی به این روستاها‬ ‫هستیم‪.‬تعدادیاز روستاهایمسیرالهایینیزدچار‬ ‫مشکالتیدر تامینهستند کهبااقداماتموقتیدر‬ ‫حالحلمشکالتان هاهستیم‪.‬‬ ‫کرمی نژاد بیان کرد‪ :‬تعدادی از روستاها نیز در در‬ ‫شادگانبامشکلتنشابیمواجههستند کهتالش‬ ‫کرده ایم وضعیت را بهبود ببخشیم‪ .‬همه تالش بر‬ ‫این است که بتوانیم تابستان را به خوبی پشت سر‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوزســتان دارای ‪ ۷۶‬شهر و ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۴۱‬روســتا اســت و ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۹۵‬هزار نفر نیز‬ ‫تحت پوشــش ابرسانی هســتند‪ .‬در خوزستان یک‬ ‫میلیون و‪ ۴۸۰‬هزار اشتراک اب وجود دارد که روزانه‬ ‫بــه صــورت میانگین حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۵۸‬هزار‬ ‫مترمکعباببرایاینجمعیتتولیدمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خوزســتان‬ ‫گفــت‪ :‬کمبودهایــی در امکانــات وجــود دارد کــه‬ ‫باید برطرف شوند‪ .‬توزیع این امکانات نیز مناسب‬ ‫نیســت که باید نسبت به اصالح و توزیع مناسب‬ ‫امکاناتاقدامشود‪.‬‬ ‫ینــژاد تصریح کرد‪ :‬کاهش ســطح اب های‬ ‫کرم ‬ ‫شهــا‪ ،‬کاهــش دبی‬ ‫زیــر زمینــی بــه دلیل عــدم بار ‬ ‫رودخان ههــا‪ ،‬کاهــش کیفیــت اب رودخان ههــا و‬ ‫افزایش غلظت امالح و االینده ها‪ ،‬افزایش تاثیرات‬ ‫مد دریا بر کیفیت اب در برخی شهرهای ساحلی‪،‬‬ ‫برداشــت بی رویه کشــاورزان از رودخانــه‪ ،‬افزایش‬ ‫مصرف اب مشترکین به دلیل باال بودن دما‪ ،‬کرونا‪،‬‬ ‫ناپایــداری خــط انتقال اب غدیر‪ ،‬گســترش پدیده‬ ‫حاشیه نشــینی و وجود انشعابات غیر مجاز بسیار‬ ‫و عــدم کفایت منابع مالی برای تامین هزینه های‬ ‫بهر هبــرداری و نگهــداری تاسیســات‪ ،‬از مهمتریــن‬ ‫چالش های تامین و توزیع اب شــرب در شــهرها و‬ ‫روستاهایخوزستاناست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تنش ابی در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن وضعیــت تنــش ابی بهتر اســت هر‬ ‫خانه حداقل یک مخزن ذخیره سازی داشته باشد‪.‬‬ ‫بهتر اســت به ازای هر نفر در خوزســتان ‪ ۱۰۰‬لیتر در‬ ‫شبانه روز ذخیره ابی در خانه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب خوزســتان با‬ ‫بیــان اینکه پنج تصفیه خانه فاضــاب با فاینانس‬ ‫خارجی با میانگین پیشــرفت حدود ‪ ۸۱‬درصد در‬ ‫خوزستان در حال اجرا است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳۶‬هزار مترمکعب حجم دستگاه های اب‬ ‫شیرین کندر جنوباستانخوزستاناست‪.‬ظرفیت‬ ‫‪ ۸۷‬هزار و‪ ۵۰۰‬مترمکعب اب شیرین کن نیز به این‬ ‫میزان افزوده خواهد شــد که در حال عقد قرارداد‬ ‫در ایــن زمینــه هســتیم‪ .‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬ظرفیت اب‬ ‫شیرین کن های جنوب استان خوزستان به حجمی‬ ‫حــدود ‪ ۱۳۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪ ،‬کرمی نژادبااشارهبهبرنامه های‬ ‫افق ‪ ۱۴۳۰‬در خوزستان افزود‪ :‬به دنبال ان هستیم‬ ‫که ‪ ۵۰‬درصد نیاز اب شرب شهرهای جنوبی استان‬ ‫خوزســتان را از اب شــیرین کن ها تامیــن کنیــم و ‪۵۰‬‬ ‫درصد دیگر اب مورد نیاز از اب رودخانه ها و چاه ها‬ ‫تامینشود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برای سایر شهرهای خوزستان نیز‬ ‫برای افق ‪ ۱۴۳۰‬برنامه هایی در بحث اب داریم تا‬ ‫یک بار برای همیشــه مشــکل اب خوزستان را حل‬ ‫کنیم‪ .‬قرار است اعتبار ‪ ۲.۲‬میلیارد یورو برای استان‬ ‫خوزستان در نظر گرفته شود که یکی از محورهای‬ ‫اصلی این اعتبار‪ ،‬اب و فاضالب است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خوزســتان‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه از سوی شرکت ابفا‪ ،‬حدود ‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برنامه برای اب و فاضالب استان‬ ‫خوزســتان تدوین شــده اســت و امیدواریــم پس از‬ ‫اجرای این طرح ها‪ ،‬عمده مشکالت اب و فاضالب‬ ‫خوزستانحلشود‪.‬‬ ‫کرمی نژاد با اشــاره به پروژه های فاضالب اهواز‬ ‫و دیگر شــهرهای خوزســتان تصریح کرد‪ ۱۸ :‬شــهر‬ ‫خوزســتان دارای ردیــف اعتبــاری هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫زمینه برای شهر اهواز بر اساس عنایت مقام معظم‬ ‫رهبــری‪ ۱۸ ،‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ‪۹۴‬‬ ‫کیلومتر خطوط اصلی و احداث ‪ ۱۵‬ایستگاه پمپاژ‪،‬‬ ‫اختصاص داده شد که اکنون این پروژه ها در دستور‬ ‫کار هســتند و تشــریفات قانونــی ان ها در ســازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این اینکه پیشــرفت فیزیکی طرح‬ ‫فاضــاب اهــواز حدود ‪ ۶۰‬درصد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬با‬ ‫اجرای کلکتورهای اصلی و ساخت این‪ ۱۵‬ایستگاه‬ ‫پمپاژ‪ ۱۴ ،‬نقطه بحرانی ورود فاضالب خام شهری‬ ‫به رودخانه کارون‪ ،‬قطع خواهد شد که به ارتقای‬ ‫شــاخص های زیســت محیطی و بهداشــتی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خوزســتان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تصفیه خانه فاضالب شــرق اهــواز در‬ ‫حال حاضر حدود‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫و امیدواریم تا پایان مهرماه امسال به اتمام برسد‪.‬‬ ‫تصفیه غرب اهواز نیز که از طریق فاینانس خارجی‬ ‫قرار است احداث شود‪ ،‬در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ینــژاد گفت‪ :‬برای فاضالب ‪ ۱۷‬شهرســتان‬ ‫کرم ‬ ‫دیگر خوزستان نیز پیگیر جذب تسهیالت ماده‪۵۶‬‬ ‫هستیم که حدود‪ ۲‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬موانع‬ ‫بانکــی و اعتبــاری این عــدد در حال پیگیری و رفع‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب خوزستان بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در خوزســتان ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر خطوط‬ ‫اصلی و فرعی فاضالب‪ ،‬حدود‪ ۳۷۵‬ایستگاه پمپاژ‬ ‫و حــدود ‪ ۱۴۲‬هزار چشــمه منهول وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫شــهرهای اهواز‪ ،‬ابادان‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬ماهشهر و بندر‬ ‫امام ســرقت درب منهول بسیار زیاد است و روزانه‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬درب منهول در خوزســتان دزدیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کرمی نژاد با اشاره به تالش برای حل مشکالت‬ ‫غیزانیه افزود‪ :‬ارتقای ظرفیت تصفیه خانه شیبان‪،‬‬ ‫احداث ایستگاه های پمپاژ نزهه و صفیره و احداث‬ ‫خــط انتقال اصلی ‪ ۶۰۰‬میلیمتر از جملــه اقدامات‬ ‫انجا مشــده بــرای بهبــود وضعیــت اب در غیزانیــه‬ ‫است‪.‬درمقایسهباسال گذشتهوضعیتروستاهای‬ ‫تحت تنش ابی در غیزانیه بهبود پیدا کرده است و‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از بخش های‬ ‫غیزانیههمچنانبا کمبودابمواجههستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا رونــد اقداماتــی کــه‬ ‫در غیزانیــه در حــال انجــام اســت‪ ،‬امســال به طور‬ ‫کامل مشــکالت غیزانیه حل شــود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫گروه های جهادی و سپاه به خوبی پای کار هستند‬ ‫و امیدواریــم یــک تــا دو ماه اینده مشــکالت باقی‬ ‫روستاهایغیزانیهحلشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب خوزستان در‬ ‫خصوص کیفیت اب در شهر اهواز و دیگر شهرهای‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬روزانه در ‪ ۷۵‬نقطه از شبکه توزیع‬ ‫اهواز اب توســط ازمایشــگاه های ابفا و بهداشــت‬ ‫یشــود و بهداشــت نیز بر‬ ‫نمونه برداری و ازمایش م ‬ ‫این ازمایش ها و نتایج ناظر است‪.‬‬ ‫کرمی نژاد با اشاره به اینکه ‪ ۱۲۰‬هزار انشعاب‬ ‫غیر مجاز اب در خوزستان وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بوی بد اب اغلب در برخی از مناطقی است که‬ ‫دارای انشــعاب های غیر مجاز هســتند‪ .‬در اهواز‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هــزار انشــعاب غیــر مجــاز داریــم اما‬ ‫یشــود اب در اهواز مشــکل‬ ‫درباره اینکه گفته م ‬ ‫دارد‪ ،‬باید به صراحت بگوییم که اب اهواز کامال‬ ‫سالم و بهداشتی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیچ مســتنداتی مبنی بر اختالط‬ ‫اب و فاضــاب در اهــواز نداریــم و تاکنــون نیــز‬ ‫هیچ موردی از ســوی بهداشــت در خصوص بروز‬ ‫هپاتیت به ما گزارش نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب خوزســتان‬ ‫گفت‪ :‬میانگین هدررفت اب شرب در شبکه های‬ ‫شــهری و روستایی اســتان خوزستان حدود ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد اســت در صورتی کــه میانگین نرمال‬ ‫کشــوری حدود ‪ ۲۵‬درصد است‪ .‬بخشی از علت‬ ‫باال بودن هدررفت اب شرب در خوزستان عالوه‬ ‫بر فرسودگی شبکه‪ ،‬به دلیل وجود انشعابات غیر‬ ‫مجاز است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرق کرمانشاه‪:‬‬ ‫مشترکان خاموشی های بیش از ‪ ۲‬و نیم ساعت را گزارش کنند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬شــهروندان در صورتــی کــه بــا‬ ‫خاموش ـی های بیــش از ‪ ۲‬و نیــم ســاعت روبــه رو‬ ‫شدند موضوع را با سامانه ‪ ۱۲۱‬مربوط به حوادث‬ ‫و اتفاقات این شرکت گزارش کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬امیدعلــی مراتی در حاشــیه‬ ‫بازدید فضل اهلل رنجبر فرماندار کرمانشاه و نصرت‬ ‫اهلل مــرادی مدیرکل امنیتی اســتانداری کرمانشــاه‬ ‫از ایــن شــرکت‪ ،‬با اشــاره به خاموشــی هــای اخیر‬ ‫برق‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این روزهای سخت که مصرف‬ ‫برق به شــدت افزایش یافته‪ ،‬برنامه مدیریت بار‬ ‫اضطراری به علت فاصله مصرف برق از تولید ان‬ ‫اجراییمی گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان‬ ‫کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه روزانه برنامه‬ ‫خاموشــی ها در سایت شــرکت توزیع برق استان‬ ‫کرمانشاه به ادرس ‪ www.kpedc.ir‬اطالع رسانی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اعمال مدیریت بار با برنامه در‬ ‫استان به صورت عادالنه و با رعایت مساوات بین‬ ‫شــهرهای اســتان‪ ،‬روســتاها و محله های مختلف‬ ‫تقســیم بندی شــده است و شــهروندان درصورت‬ ‫خاموشــی بیــش از دو و نیــم ســاعت مــی تواننــد‬ ‫مراتــب را بــه شــماره ‪( ۱۲۱‬حــوادث و اتفاقــات)‬ ‫گزارشنمایند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬مدیــرکل دفتــر امنیتــی و انتظامــی‬ ‫اســتانداری و فرمانــدار کرمانشــاه ضمــن بازدیــد‬ ‫میدانــی از امــور دیســپاچینگ و ســامانه ‪۱۲۱‬‬ ‫(حــوادث و اتفاقــات) در جریــان برقرســانی و‬ ‫مدیریت پیک بار در استان کرمانشاه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امنیتــی و انتظامــی اســتانداری‬ ‫کرمانشاه ضمن تاکید بر رعایت عدالت و برابری‬ ‫در زمان و اعمال خاموشــی های مناطق شــهری و‬ ‫روســتایی و خیابــان ها و محــات بر نحوه اطالع‬ ‫رسانی روزانه جداول خاموشی ها بصورت گسترده‬ ‫بین اقشار مختلف جامعه تاکید نمود‪.‬‬ ‫فرمانــدار کرمانشــاه نیــز بــا حضور در ســامانه‬ ‫پاسخگویی شرکت توزیع برق به صورت تلفنی با‬ ‫همشهریان کرمانشاهیصحبت کردوضمنتشکر‬ ‫از صبــوری مشــترکین‪ ،‬انان را بــه رعایت مدیریت‬ ‫مصــرف بــرق بــه خصــوص در ســاعت هــای اوج‬ ‫مصرف برق توصیه نمود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش شــدید دمــای‬ ‫هــوا کــه منجــر به افزایــش بی ســابقه مصرف‬ ‫بــرق گردیــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ادارات انتظار‬ ‫مــی رود کــه میــزان بــرق مصرفــی ســاختمان‬ ‫هــای اداری کــه بیشــتر شــامل سیســتم هــای‬ ‫سرمایشــی و روشــنایی مــی باشــد‪ ،‬محــدود‬ ‫گــردد‪ .‬وی همچنیــن افــزود‪ :‬در جهت کاهش‬ ‫پیــک سراســری‪ ،‬ادارت و صنایــع موظفنــد‬ ‫ژنراتورهای موجود در ســاختمان های خود را‬ ‫تجهیــز و راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫شــرکت توزیع بــرق اســتان کرمانشــاه ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۸‬کیلومتــر شــبکه هوایــی‪ ۱۷ ،‬هــزار و ‪۹۶۸‬‬ ‫ترانــس بــا تولیــد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۵۳‬مــگاوات شــبکه‬ ‫توزیع‪ ۲۶۹ ،‬فید عمومی و ‪ ۳۱‬فید تخصصی دارد‪.‬‬ ‫تعداد مشترکان عمومی ( ادارات‪ ،‬نهاد و ارگان‬ ‫ها) این شرکت سه هزار و ‪ ۲۵۰‬مشترک‪ ،‬مشترکان‬ ‫کشــاورزی (چــاه اب) هفت هزار و ‪ ،۴۰۰‬مشــترک‬ ‫صنعتی ســه هزار و ‪ ۱۱۱‬و مشــترک تجاری هشــت‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬است‪.‬‬ ‫کرمانشــاه بــا داشــتن ‪ ۲۵‬هــزار کیلومتــر مربع‬ ‫وسعت و ‪ ۳۷۱‬کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق؛‬ ‫‪ ۷۸۵‬هزار مشترک برق دارد که ‪ ۸۳‬درصد از انها‪،‬‬ ‫یعنی‪ ۶۵۲‬هزار مشترک خانگی هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مجهزترینازمایشگاه هایتخصصیبرسالمتابشربنظارتدارند‬ ‫ســال گذشــته بیــش از ‪ 166‬هــزار و ‪500‬‬ ‫مــورد کلرســنجی در شــهرها و بیــش از ‪ 431‬هــزار‬ ‫موردکلرســنجی در شــبکه توزیــع اب روســتاهای‬ ‫اســتان اصفهــان انجــام شــد کــه نتایــج ان بیانگر‬ ‫مطلوبیت اب توزیع شــده به میــزان ‪ 99.9‬درصد‬ ‫بود‪ .‬ابفای اصفهان از مجهزترین وپیشــرفته ترین‬ ‫ازمایشگاه های تخصصی برای نظارت بر کیفیت و‬ ‫سالمت اب شرب بهره می برد‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر کیفیــت اب‬ ‫و فاضــاب ابفــای اســتان اصفهــان گفــت‪22 :‬‬ ‫ازمایشــگاه میکروبی و ‪ 5‬ازمایشــگاه شیمیایی در‬ ‫سطح شهرستان های استان با استفاده از نیروهای‬ ‫مجــرب و متخصــص‪ ،‬کار ســنجش ســامت و‬ ‫کیفیت اب را در تمام شــهرها و روســتاهای تحت‬ ‫پوشــش بر عهده دارند‪ .‬فهیمه امیری با اشــاره به‬ ‫فعالیت ازمایشــگاه مرکزی شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان به عنوان یک ازمایشگاه مرجع در‬ ‫زمین ههــای میکروبیولوژی‪ ،‬فیزیکوشــیمیایی و ریز‬ ‫االیند ههــای معدنــی گفــت‪ :‬این ازمایشــگاه تنها‬ ‫ازمایشــگاه اب در ســطح کشــور به شــمار می رود‬ ‫که دارای گواهینامه اســتاندارد ایزو‪17025 -2017‬‬ ‫اســت‪ .‬وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان‬ ‫این که اب شرب شهرها و روستاهای استان هر روز‬ ‫توسط کارشناســان کنترل کیفی و ازمایشگاه های‬ ‫زیرمجموعه ابفای استان اصفهان مورد پایش قرار‬ ‫گرفته و سالمت ان تایید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫اینازمایش ها‪،‬اندازه گیریمیزان کلرباقیماندهاب‬ ‫اشامیدنی در شبکه های اب است‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بر کیفیــت اب و‬ ‫فاضــاب ابفــای اســتان اصفهان افــزود‪ :‬بر همین‬ ‫اســاس ســال گذشــته بیــش از ‪ 166‬هــزار و ‪500‬‬ ‫مــورد کلرســنجی در شــهرها و بیــش از ‪ 431‬هــزار‬ ‫موردکلرســنجی در شــبکه توزیــع اب روســتاهای‬ ‫استان انجام شد که نتایج ان بیانگر مطلوبیت اب‬ ‫توزیع شده به میزان ‪ 99.9‬درصد بود‪.‬‬ ‫امیــری درپایــان ســخنانش بــه فعالیــت‬ ‫ازمایشــگاه های فاضــاب ابفــای اســتان اصفهان‬ ‫نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬تعداد شش ازمایشگاه نیز‬ ‫در تصفیــه خان ههــای فاضــاب شــمال‪ ،‬جنــوب‪،‬‬ ‫شاهین شهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬سده لنجان و ستاد ابفا بر‬ ‫کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه ها مطابق با‬ ‫استانداردهای تعیین شده نظارت دارند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اصالح کیفیتپساب‪،‬مهمترینهدف‬ ‫جمع اوریوتصفیهفاضالب‬ ‫مدیر عامل ابفــای اصفهان‬ ‫افزایش کیفیت پساب خروجی‬ ‫گفــت‪ :‬اصالح کیفیت پســاب‪،‬‬ ‫داشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مهمتریــن هــدف جمــع اوری‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهان‬ ‫و تصفیــه فاضــاب اســت‪،‬‬ ‫با اشــاره بــه محدودیت منابع‬ ‫بــه نحــوی کــه مصــرف مجدد‬ ‫ابی‪ ،‬اســتفاده مجدد از پســاب‬ ‫هاشم امینی‬ ‫پساب فاضالب تصفیه شده و‬ ‫خروجیراحائزاهمیتبرشمرد‬ ‫یــا دفــع ان در محیط زیســت‪،‬‬ ‫و گفت‪ :‬اصالح کیفیت پساب‪،‬‬ ‫تغییری در اکوسیستم محیط ایجاد نکند‪ .‬مدیر مهمتریــن هدف جمــع اوری و تصفیــه فاضالب‬ ‫عامــل ابفــای اصفهــان گفــت‪ :‬تجهیــز و ارتقــاء اســت‪ ،‬بــه نحــوی کــه مصــرف مجــدد پســاب‬ ‫تصفیه خانه فاضالب جنــوب اصفهان موجب فاضــاب تصفیــه شــده و یــا دفــع ان در محیط‬ ‫ارتقــاء کیفیــت پســاب تصفیــه شــده مطابق با زیســت‪ ،‬تغییــری در اکوسیســتم محیــط ایجاد‬ ‫اســتانداردهای زیســت محیطــی شــده اســت‪ .‬نکند‪ .‬امینی با بیان این که فاضالب شهری پس از‬ ‫هاشم امینی در بازدید از تصفیه خانه فاضالب جمع اوریوانتقالبهتصفیه خانه‪،‬درفرایندهای‬ ‫جنوب اصفهان با اشاره به ارتقای تجهیزات این مختلف فیزیکی‪ ،‬شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه‬ ‫تصفیه خانه گفت‪ :‬با تبدیل هوادهی ســطحی می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون پســاب‬ ‫بــه عمقــی‪ ،‬تخلیــه و بازســازی مخــازن هضــم فاضالب ‪ 7‬تصفیه خانه اســتان اصفهان با روش‬ ‫لجن‪ ،‬استحصال گاز متان و سوزاندن ان توسط لجن فعال پیشــرفته‪ 14 ،‬تصفیه خانه با شــیوه‬ ‫مشــعل و تعمیر ســانتریفیوژهای لجــن‪ ،‬فرایند الگون بی هوازی و ‪ 7‬تصفیه خانه هم با فرایند‬ ‫تصفیه فاضالب مطابق با استانداردهای زیست برکه هــای تثبیت تصفی ه می شــوند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫محیطی انجــام می شــود‪ .‬وی ارتقــاء تجهیزات ابفــای اصفهان بیشــترین بهره برداری از پســاب‬ ‫تصفیه خانه فاضالب را بســیار موثر در افزایش تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان را برای‬ ‫کیفیت پساپ خروجی برشمرد و اعالم کرد‪ :‬در ابیاری فضای سبز و صنعت دانست‪ .‬اضافه می‬ ‫حالحاضرحجمخروجیتصفیهخانهفاضالب شود‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر اصفهان‬ ‫جنــوب ‪ 1200‬لیتــر در ثانیــه اســت کــه از لحــاظ قدیمی ترینتصفیهخانهفاضالب کشوربهشمار‬ ‫کیفی مورد تایید نهادهای ذیصالح و مطابق با مــی رود کــه در ســال ‪ 1346‬هجــری شمســی بــا‬ ‫استانداردهایزیستمحیطیاست‪.‬امینیافزود‪ :‬ظرفیتتصفیهفاضالبجمعیتیمعادل‪90‬هزار‬ ‫ارتقایتجهیزاتتصفیهخانهفاضالبنهتنهادر نفر به بهره برداری رسید و هم اکنون با ظرفیت‬ ‫کاهشاالینده هایزیستمحیطیو کاهشبوی تصفیه فاضالب ‪ 890‬هزار نفر به فعالیت خود‬ ‫نامطبوع بسیار موثر بوده بلکه تاثیر به سزایی در ادامهمی دهد‪.‬‬ ‫حوادث شبکه برق باید سریعا به مردم‬ ‫اطالع رسانیشود‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه توجه‬ ‫مــردم بداننــد خاموشــی های‬ ‫به حفظ پایداری شــبکه برق و‬ ‫ناخواســته و ناشــی از حوادث‪،‬‬ ‫کاهــش خاموشــی های بخــش‬ ‫چگونــه و در چــه مدتــی رفــع‬ ‫خانگــی ضــرورت دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می شــوند‪ .‬وزیــر نیــرو از توافق‬ ‫سریعا‬ ‫حوادث شبکه برق باید‬ ‫ســازمان بســیج بــرای همکاری‬ ‫ً‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫بــه مردم اطالع رســانی شــود تا‬ ‫بــا صنعت برق و کشــف مراکز‬ ‫مــردم از شــرایط موجود مطلع‬ ‫اســتخراج غیرمجاز رمــز ارز خبر‬ ‫باشــند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬رضا اردکانیان در ســتاد داد و گفــت‪ :‬مصوبات شــفافیت کامــل دارند و‬ ‫فرماندهــی اوج بــار تابســتان ‪ ،١۴٠۰‬با اشــاره به اســتان ها باید با هماهنگی کامل با ســتاد توانیر‬ ‫اخرین وضعیت شــبکه تصریح کــرد‪ :‬هم اکنون این مصوبات را اجرا کنند‪ .‬اردکانیان با بیان اینکه‬ ‫شــبکه بــرق کشــور در وضعیــت پایدار اســت و تاکید کرد‪:‬دیسپاچینگملیاختیار کاملدارد‪،‬اما‬ ‫تمــام تــاش خــود را برای حفظ پایداری شــبکه باید امادگی الزم فراهم شــود که نیازی به ورود‬ ‫سراسری و کاهش خاموشی های بخش خانگی دیسپاچینگ نباشد‪ .‬امیدواریم مجموعه وزارت‬ ‫باید به کار ببندیم‪ .‬وی با بیان اینکه تحمل این نیرو بتواند این ازمون سخت را با موفقیت پشت‬ ‫شرایط برای همه سخت‪ ،‬طاقت فرسا و سنگین ســر بگــذارد‪ .‬بــه هیچ وجه امکان ســعی و خطا‬ ‫اســت بــه همین دلیل نیــز توافق هــای خوبی با نداریم‪ .‬باید تدبیر کرده و بدانیم که نظم کاری‬ ‫نهادهــای مختلف برای کمــک به صنعت برق در اولویت است‪ .‬وی از همه مشترکان‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫صــورت گرفته اســت‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬بایــد حوادث کشاورزان و ‪ ...‬که در این شرایط سخت صنعت‬ ‫در شــبکه ســریع به مردم اطالع رســانی شــود تا برق را یاری می کنند‪ ،‬تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫‪۱۸‬؛ ساعت پایان کار پاساژها‬ ‫تاپایان مرداد‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫صنایــع عمده که تعطیــات و‬ ‫گفت‪ :‬با پایدار شــدن وضعیت‬ ‫تعمیــرات خــود را بــه ایــن ایام‬ ‫تولید برق حرارتی‪ ،‬میزان تولید‬ ‫منتقل کرده اند تشــکر می کنیم‬ ‫بــرق نیروگاه هــای حرارتــی از‬ ‫و برابــر با مصوبه هیئت وزیران‬ ‫‪ ۵۰‬هزار مگاوات گذشــت ولی‬ ‫کــه در روز گذشــته ابــاغ شــد‪،‬‬ ‫مصطفیرجبی‬ ‫کماکانواحدهایبرق ابیدچار‬ ‫معادل انــرژی کاهش یافته که‬ ‫مشهدی‬ ‫محدودیــت هســتند‪ .‬به گفته‬ ‫در دوره بعد مورد استفاده قرار‬ ‫وی ســاعت خاتمــه کار مراکز تفریحی و تجاری می گیردباتعرفهصفرمحاسبهمی شود‪.‬عالوهبر‬ ‫تا پایان مرداد ماه ساعت ‪ ۱۸‬تعیین شده است‪ .‬ان‪ ،‬مشوق هایی نظیر امهال بدهی های مالیاتی‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از وزارت نیرو‪ ،‬مصطفی و تعهــدات بیمــه ای ایــن دســته از مشــترکان در‬ ‫رجبیمشهدیازاخرینتصمیماتبرایمدیریت کارگروهی که تعیین شده در دستورکار و بررسی‬ ‫پیک بار‪ ،‬کاهش مصرف برق و مصوبات جدید اســت‪ .‬ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تا‬ ‫برای تشویق صنایع و مشترکان همکار با برق در پایانمردادماه‪،‬پنجشنبه هااداراتوسازمان های‬ ‫ایام سخت خبر داد و گفت‪ :‬با برق دار کردن یک دولتی‪ ،‬بانک ها و سایر نهادهای عمومی تعطیل‬ ‫ترانس در پست تهرانپارس‪ ،‬خاموشی در مناطق هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای صنعتی که‬ ‫شــرق و شــمال شرق اســتان تهران کاهش یافته دارای مولد خود تامین برق هستند در سقف برق‬ ‫و تالش می شــود با برق دار کردن ترانس دوم تا تولیــدی واحد خود‪ ،‬امکان مصرف برق دارند و‬ ‫روز شــنبه به طور کلی خاموشی های این منطقه برق مازاد انها را شرکت توانیر به نرخ ‪ ۳۸۰۰‬ریال‬ ‫ب هطــور کامل برطرف شــود‪ .‬وی تصریح کــرد‪ :‬از به ازای هر کیلووات ساعت خریداری می کند‪.‬‬ ‫پیشنهادهایرییسسازمانبورسبرای‬ ‫حلمشکالتنیروگاه ها‬ ‫رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‬ ‫در خصــوص وضعیــت نیروگاه هــای پذیرفتــه‬ ‫شــده در بــورس ‪ ،‬طــی نامــه ای بــه وزیــر نیــرو‬ ‫پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫و مالــی نیروگاه هــا ارائــه کــرد‪ .‬به گــزارش روز‬ ‫جمعه ایرنا از بازار ســرمایه (سنا)‪ ،‬محمدعلی‬ ‫دهقــان دهنــوی در خصــوص وضعیــت‬ ‫نیروگاه هــای پذیرفته شــده در بــورس نامه ای‬ ‫بــه وزیــر نیــرو نوشــت‪ .‬در بخشــی از این نامه‬ ‫امده اســت‪ :‬تعدادی از شرکت های نیروگاهی‬ ‫در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫و یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند و به دلیل‬ ‫استقبال مردم از عرضه های اولیه دارای تعداد‬ ‫زیــادی ســهامدار هســتند‪ .‬در حــال حاضــر ‪۱۰‬‬ ‫شرکت تولید کننده نیروی برق نزد این سازمان‬ ‫به ثبت رســیده اند که سهام هشت شرکت در‬ ‫فرابــورس ایــران و ســهام ‪ ۲‬شــرکت در بــورس‬ ‫اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است‪ .‬رییس‬ ‫ســازمان بــورس در ایــن نامــه افزوده اســت‪ :‬از‬ ‫این میان شرکت های برق و انرژی پیوند گستر‬ ‫پارس‪ ،‬توسعه مسیر برق گیالن و تولید نیروی‬ ‫برق ابادان در سال ‪ ۹۹‬عرضه شده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫واردات کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع می شود‬ ‫نمایشگاهدائمیباغ کتابدر قزوین‬ ‫راه اندازیمی شود‬ ‫قزوین‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫نوجوانان و جوانــان راه اندازی‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬اقدامــات اولیه‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫برایراه اندازینمایشگاهدائمی‬ ‫اســامی اســتان قزوین با بیان‬ ‫باغ کتاب درمجموعه تفریحی‬ ‫ایــن نکتــه کــه از بســتر فضای‬ ‫محمدحسین‬ ‫فدک قزوین انجام شده است‪.‬‬ ‫مجــازی بــرای توســعه کتــاب‬ ‫اسماعیلی‬ ‫محمدحســین اســماعیلی در‬ ‫و کتاب خوانــی می توانیــم‬ ‫ائیــن بازگشــایی نمایشــگاه موقــت بــاغ کتاب بهره مند شــویم گفت‪ :‬عالقه مندی به کتاب و‬ ‫در خیابــان امــام خمین ‬ ‫یشــهر قزویــن از مصوبه کتاب خوانیرامی توانیمبااستفادهازخالقیت ها‬ ‫احداث نمایشگاه و فروشگاه دائمی باغ کتاب و روش های نوین فضای مجازی برای جوانان و‬ ‫استان خبر داد و افزود‪ :‬این نمایشگاه با همراهی نوجوانان جذاب تر کنیم تا انگیزه فعالیت حوزه‬ ‫حوزه استانداری‪ ،‬شهرداری و شورای شهر قزوین نشر و چاپ کتاب در سطح جامعه بیشتر شود‪.‬‬ ‫درمجموعه تفریحی فدک احداث می شود‪ .‬او با‬ ‫اسماعیلی با اشاره به اهمیت موضوع کتاب‬ ‫بیاناینکهجایخالیمجموعهدائمینمایشگاه و کتاب خوانی در سطح جامعه افزود‪ :‬هرچند‬ ‫کتاب در اســتان قزوین احساس م ‬ ‫یشــود ادامه دردهه کنونیدنیایفضایمجازی گسترش یافته‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضــر مقدمــات احــداث ایــن است اما انچه ماندگار خواهد بود اثار مکتوب‬ ‫مجموعه انجا مشــده اســت و بــا راه انــدازی ان؛ اســت کــه در قالــب تالیفــات نویســندگان و‬ ‫نمایشگاه باغ کتاب استان در اختیار ناشران قرار پژوهشــگران به رشــته تحریــر درمی اید‪ .‬گفتنی‬ ‫می گیرد‪.‬اواضافه کرد‪:‬تازماناماده سازیفضای است در مجموعه باغ کتاب شهر قزوین‪ 19‬هزار‬ ‫موردنظر؛مجموعهموقتباغ کتابباهمراهی جلد کتاب با ‪ 3‬هزار عنوان عرض هشــده است و‬ ‫بخش خصوصی در محل تاالر نوفل لوشــاتو در عالقه مندانمی توانندهمه روزهبرایتهیه کتاب‬ ‫خیابان امام خمینی (ره) و دارای مجموعه مفید مناســب در گــروه ســنی کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫از کتاب های مختلف برای گروه سنی کودکان‪ ،‬جوانانبهاینمجموعهمراجعه کنند‪.‬‬ ‫اغاز اجرایعملیات کنترل هرز اب‬ ‫در منطقهچیلبلندسمنان‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعی‬ ‫‪ ۳۹۷‬میلیــون ریــال از محــل‬ ‫و ابخیزداری شهرســتان سمنان‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اعتبــارات ملــی اجرا م ‬ ‫از اغــاز اجــرای عملیــات کنترل‬ ‫او افــزود‪ :‬بندهــای کنتــرل هرز‬ ‫هــرزاب در عرص ههــای بیابانی‬ ‫اب در ابراه ههــای درجــه ‪ ۱‬و‬ ‫شهرســتان ســمنان در تیرمــاه‬ ‫‪ ۲‬و بــه شــکل هاللــی احــداث‬ ‫معصومه منظمی‬ ‫سال جاری خبر داد‪ .‬معصومه‬ ‫یشــود و در هر هکتار به طور‬ ‫م ‬ ‫منظمــی گفــت‪ :‬ازجملــه‬ ‫متوسط بسته به نوع منطقه و‬ ‫طر ‬ ‫حهــای مدیریــت مناطق بیابانی در راســتای حوضهابریزان‪ ۱۲‬بنداحداث شده کهدرمجموع‬ ‫یشــود‪ .‬منظمی‬ ‫کنتــرل گردوغبــار و ریز گردهــا و حفاظت خاک ‪ ۱۲۰۰‬بنــد در ایــن پروژه اجرا م ‬ ‫می توان از پروژه های کنترل هرزاب و بذرپاشــی ابراز امیدواری کرد این پروژه بتواند پاســخگوی‬ ‫بهــای احتمالــی در منطقه بــوده و‬ ‫در مناطــق بیابانی نام برد‪ .‬بدین منظــور پروژه پیــک روانا ‬ ‫کنتــرل هــرزاب در ‪ ۱۰۰‬هکتــار در منطقــه چیــل در مدیریت اب های ســطحی اثرگذار و موجب‬ ‫بلند شهرستان سمنان و با استفاده از گونه های افزایشپوشش گیاهی‪،‬تقویتوحفاظتخاک‬ ‫تاغ واتریپلکس‪ ،‬اشنیان و قیچ بااعتباری بالغ بر در منطقهشود‪.‬‬ ‫ورود وکیل قبل از فرایند مشاوره‬ ‫ کار سازش را دشوار می کند‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫که این ترفند ضد خانواده را به‬ ‫مقدس‪:‬کا ر شنا س مســئو ل‬ ‫ا نهــا می اموزنــد‪ .‬وی تصریح‬ ‫برنام ـه ی پیشــگیری و کاهش‬ ‫کرد‪ :‬ازانجاکه قوه قضائیه هم‬ ‫طــاق بهزیســتی خراســان‬ ‫موافــق عــدم دخالــت وکال در‬ ‫رضــوی‪ ،‬از ســنگ اندازی و‬ ‫این فرایند است در حال رایزنی‬ ‫حسن حاجی پور‬ ‫مداخل ـه ی وکال در فراینــد‬ ‫و مشــورت با دســتگاه قضایی‬ ‫مشــاوره و ســازش زوجیــن‬ ‫استان هســتیم تا دخالت وکال‬ ‫متقاضــی طالق‪ ،‬انتقاد کرد‪ .‬به گفته ی حســن در برنام ـه ی مشــاوره های ســازش را بــه حداقل‬ ‫حاجــی پــور‪ ،‬در بســیاری مــوارد کــه مشــاوران برسانیم‪ .‬کارشناس مسئول برنامه ی پیشگیری و‬ ‫می تواننــد طرفیــن را بــه ســازش نزدیــک کننــد‪ ،‬کاهشطالقبهزیستیخراسانرضویتاکید کرد‪:‬‬ ‫به محــض دخالــت وکال و تحریــک یکــی از حتی اگــر ازادی افراد درگرفتن وکیل هم مدنظر‬ ‫زوجین‪ ،‬کل فرایند مشاوره درخطر قرار می گیرد باشد‪ ،‬این ازادی باید پس از فرایند مشاوره قرار‬ ‫و خانواده به سمت فروپاشی میل می کند‪ .‬وی بگیــرد یعنی پس ازاینکه مشــاور و مــددکار‪ ،‬کار‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامه ی پیشــگیری و کاهش مداخله ی مثبت‪ ،‬راهنمایی و درمانگری اختالل‬ ‫طالق‪،‬بامحوریتمشاورین کهشاملمددکاران ارتباط را انجــام دادند و زیربنای روانی خانواده‬ ‫و روان شناســان متبحــر و کارازموده اســت پیش محکم شد‪ ،‬انگاه وکال بتوانند برای وکالت اقدام‬ ‫می رود و اگر وکال در این فرایند دخالت نداشته کننــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهترین راه ســازش زوجین‬ ‫باشــند‪ ،‬بســیاری از زوجین را می توان به سمت در شــرف طالق این است که به جای وکیل‪ ،‬به‬ ‫ســازش و ادام ـه ی زندگــی خانوادگی پیش برد‪ .‬مشاورمراجعهکنند‪.‬‬ ‫حاجی پور گفت‪ :‬متاسفانه دخالت وکال در این‬ ‫حاجــی پــور گفــت‪ :‬بهزیســتی و ‪ 70‬نفــر از‬ ‫فراینــد به گونه ای اســت که ی ‬ ‫کطــرف به طرف مشــاورین زبــده ی اســتان در تــاش هســتند که‬ ‫دیگر وکالت می دهد و سپس به مشاوره می ایند زن و شــوهرهای متقاضی طالق را سازش دهند‬ ‫کــه ما به عنوان مشــاور‪ ،‬هر چــه تالش می کنیم چون وقتی در کارشان مداخله می کنیم متوجه‬ ‫طرف دیگر را وارد فرایند مشاوره و سازش کنیم‪ ،‬می شویم مشکالت فی مابین ان ها اصال جدی‬ ‫موفق نمی شویم چون یک طرف از طرف دیگر نیست و به سهولت و چند نوبت مشاوره‪ ،‬کامال‬ ‫وکالت دارد که مطمئنا پای وکال در میان اســت قابل حلاست‪.‬‬ ‫سامان دهیفیزیکی‪ ۲۰۰‬قلمشیتاریخی‬ ‫در استان سمنان‬ ‫مســئول موز ههــای اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫ســمنان از ســامان دهی مکانــی و فیزیکــی‬ ‫‪ ۲۰۰‬قلــم شــی تاریخــی و فرهنگی این اســتان‬ ‫خبــر داد‪ .‬ارزو گل کار بــا اعــام این خبــر افزود‪:‬‬ ‫این اشــیا با حضــور تیم ‪ ۱۲‬نفره از کارشناســان‬ ‫و کارگــران خبــره و بــا همــکاری اداره میــراث‬ ‫فرهنگی شهرستان ســمنان‪ ،‬در فضای مناسب‬ ‫ســامان دهی شــده و مراحل تهیه شناســنامه و‬ ‫مرمت را سپری می کنند‪ .‬مسئول موزه های اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان ســمنان گفت‪ :‬این اشــیا که وزن برخی‬ ‫کتــن می رســد‪ ،‬شــامل‬ ‫از ا نهــا بــه بــاالی ی ‬ ‫قهــای چوبــی بــزرگ ارامگاهــی‪ ،‬الــواح‬ ‫صندو ‬ ‫ســنگی متعدد‪ ،‬درهــا و پنجره های چوبی گره‬ ‫چینــی‪ ،‬ســنگ قبرها و‪ ...‬مربوط بــه دوره های‬ ‫مختلــف تاریخــی اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اســتان‬ ‫ســمنان بــا داشــتن تاریــخ و فرهنــگ غنــی و‬ ‫هــزاران یادگار کهن‪ ،‬ظرفیت ایجــاد موزه های‬ ‫مختلــف و متنــوع را دارد و بخــش خصوصــی‬ ‫می تواند با فعال شدن در زمینه مجموعه داری‬ ‫تهــای اداره کل میراث‬ ‫و ایجــاد موزه از حمای ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی برخوردار‬ ‫شود‪ .‬گل کار گفت‪ :‬مخازن‪ ،‬محل مناسبی برای‬ ‫س بی بدیل‬ ‫حفاظت و حراســت علمی از نفای ‬ ‫هنری و اشیای فرهنگی که امروز در دسترس ما‬ ‫قرارگرفته اند‪ ،‬هستند‪ .‬او با اشاره به اینکه گام‬ ‫نخست سامان دهی و حفاظت از اثار تاریخی و‬ ‫فرهنگی‪،‬فراهماوردنشرایطمحیطیمناسب‬ ‫یهــای محیطــی و تخریب های‬ ‫ب ـه دوراز الودگ ‬ ‫فیزیکی و شیمیایی است‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس‬ ‫مهم تریــن محــور فعالیت های امــوال تاریخی‬ ‫در استان‪ ،‬در حال حاضر بر روی تغییر شرایط‬ ‫نامناسب و سامان دهی مکانی و ایجاد فضای‬ ‫امن و مناسب برای اثار تاریخی فرهنگی منقول‬ ‫و در معرض خطر متمرکزشده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حمایت از تولید ملی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معــاون وزیــر و مدیرعامل‬ ‫ســازمان حمایــت از حقوق مصرف کنندگان گفت‪:‬‬ ‫هم زمــان با راه اندازی واحدهای تولیدی داخلی‪ ،‬از‬ ‫واردات کاالهایخارجیدر کشور جلوگیریمی شود‬ ‫ ‪.‬‬ ‫عبــاس تابــش در مراســم افتتــاح خــط تولیــد‬ ‫کولرهــای گازی نیمه صنعتــی کم مصــرف شــرکت‬ ‫گلدیــران افــزود‪ :‬یکــی از برنامه های ســازمان برای‬ ‫حمایــت از تولیدکننــدگان کمــک بــرای راه انــدازی‬ ‫تولید داخلی است و در این رابطه واردات کاالهای‬ ‫خارجی که در داخل کشور تولید می شوند را ممنوع‬ ‫می کنیم ‪ .‬او به موضوع ترک واحدهای تولیدکننده‬ ‫خارجی از ایران به دلیل خروج امریکا از برجام اشاره‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬امروز به کوری چشــم دشــمنان‬ ‫صاحــب تکنولــوژی تولید لوازم خانگــی و کولرهای‬ ‫گازی نیمه صنعتــی شــده ایم و ازای ـن رو از صنایــع‬ ‫داخلــی بــرای رشــد و رونق تولیــد داخلی حمایت‬ ‫می کنیــم‪ .‬مدیرعامــل ســازمان حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کنندگان بر لزوم جلوگیری و مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال در کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬در حاکمیت باید‬ ‫همه ابزارها و دستگاه های مرتبط با موضوع قاچاق‬ ‫کاال اعم از متولیان التزام بخش در حوزه های مرزی‪،‬‬ ‫کاال و ترانزیــت و حــوزه ارز کشــور دست به دســت‬ ‫هــم دهنــد و جلــو عرضــه قاچــاق کاال را بگیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر تابش همچنین از مــردم خواســت‪ :‬به عنوان‬ ‫مصرف کننده نهایی از کاالهایی استفاده کنند که‬ ‫از تولیدات داخل کشــور باشد تا از خدمات فروش‬ ‫و پــس از فــروش کاال نیز بهره مند گردنــد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با استفاده از کاالهای داخلی هم سطح تولید‬ ‫باالتر می رود و هم قیمت تمام شده کاالها کاهش‬ ‫خواهــد یافت‪ .‬معــاون وزیر و مدیرعامل ســازمان‬ ‫حمایتاز حقوقمصرف کنندگانهمچنیندر ایین‬ ‫دومین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده استان قزوین از رشد باالی‪۳۸‬‬ ‫درصدیتولیدلوازم خانگیدر کشور خبردادو گفت‪:‬‬ ‫یکیاز راهکارهایرونقتولیددر بخشلوازم خانگی‬ ‫راه انــدازی بــازار دوم برای این محصوالت اســت تا‬ ‫زمینهجلبمشتریرافراهم کند‪.‬تابشافزود‪:‬امروز‬ ‫به رغم گسترش تولید در بخش لوازم خانگی؛ نقطه‬ ‫مفقودهتولید کشوربرندینگمحصوالتاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در دهه گذشته اهمیت واحدهای‬ ‫تولیدی بر اساس بزرگ بودن واحد سنجیده می شد‬ ‫اما امروز بنگاهی موفق اســت که به خواسته های‬ ‫مصرف کننــده توجه داشــته باشــد‪ .‬او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫برای رشد تولیدات داخلی باید خدمات قبل و پس‬ ‫از فروش موردتوجه قرار گیرد و اطمینان به خریدار‬ ‫زمینه وفاداری به تولید محصوالت داخلی را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نماینــده مردم قزوین‪ ،‬البــرز و ابیک در مجلس‬ ‫شورای اسالمی هم در این همایش تولید را نسخه‬ ‫شفابخش کشور دانستو گفت‪:‬به رغمتوجهویژه‬ ‫کشــور به صنایع خودروســازی هنوز رونق چندانی‬ ‫یشــود امــا در کنار ان تولید‬ ‫در ایــن بخش دیده نم ‬ ‫لوازم خانگــی که از حمایت چندانــی هم برخوردار‬ ‫نبودهشاهدرونقگستردههستیم‪.‬سیاهکالیافزود‪:‬‬ ‫بعد از تولید باید چرخه توزیع‪ ،‬خدمات و مصرف‬ ‫موردتوجــه قــرار گیــرد‪ .‬او عــدم کســب موفقیــت‬ ‫در بازارهــای جهانــی را عــدم فهم نیازســنجی بازار‬ ‫داخلی دانســت و اظهار داشــت‪ :‬در نظام اموزشی‬ ‫کشور حوزه مصرف کننده مغفول مانده است و اگر‬ ‫بخواهیم با فرمول عرضه و تقاضا و بازی با غریب‬ ‫در بــازار زندگی کنیم باید به نیازهای مصرف کننده‬ ‫توجه داشته باشیم‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬در مجلس شورای‬ ‫اســامی مشــکل قانونی در بخــش رعایت حقوق‬ ‫مصرف کننده نداریم و مشــکالت موجود مربوط به‬ ‫مقرراتوضع شدهوشیوهاجرایقانونمقرراتاست‪.‬‬ ‫در این همایش با اهداء تندیس از واحدهای برگزیده‬ ‫حامیحقوقمصرف کنندهتجلیلشد‪.‬دراینسفرخط‬ ‫تولید کولرهای گازینیمه صنعتی کم مصرفشرکت‬ ‫گلدیرانافتتاحشدوازخطتولیدماشینلباسشوییو‬ ‫ظرف شوییونیزنمایشگاهدستاوردهایپروژهداخلی‬ ‫سازیشرکت گلدیرانبازدیدبهعملامد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫علی اصغرهزارجریبیبه عنوانمدیرکلنمونهسازمانامور مالیاتی کشور‬ ‫انتخابشد‬ ‫علی اصغر هزارجریبی مدیرکل امور مالیاتی گلستان از سوی امید‬ ‫علی پارسا معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور به عنوانمدیرکلنمونه کشور معرفیشد‪.‬‬ ‫در لــوح تقدیــری کــه از ســوی رئیــس ســازمان امــور مالیاتی‬ ‫کشــور بــرای علی اصغــر هزارجریبــی صادرشــده اســت‪ ،‬امــده‬ ‫اســت‪ :‬مالیــات به عنــوان اصلی تریــن شــریان حیاتــی نظــام‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬مهم تریــن ابــزار تامیــن مالــی دولــت و بــاز توزیــع‬ ‫درامــد در کشورهاســت و بــدون شــک کشــوری موفق تر اســت‬ ‫کــه نظــام اقتصــادی خــود را بــر محــور فعالیت هــای ســالم‪،‬‬ ‫پویــا‪ ،‬درون زاد و بــدون وابســتگی بــه منابــع تجدیــد ناپذیــر‬ ‫و بودج ـه ای مبتنــی بــر مالیــات قــرار دهــد‪ .‬با توجــه به همت‬ ‫مســاعی و ارزنــده جنابعالــی و همــکاران محترمتــان و کســب‬ ‫رتبه برتر در محورها و شــاخص ها تعیین شــده در ســال ‪1399‬‬ ‫به عنــوان مدیــرکل نمونه ســازمان امور مالیاتی کشــور انتخاب‬ ‫می شــوید‪ ،‬بدین وســیله از زحمــات جنابعالــی و همــکاران‬ ‫پرتــاش ان اداره کل تشــکر و قدردانــی می شــود‪ .‬امیــدوارم‬ ‫همچنــان در مســیر خدمــت به نظام مقدس جمهوری اســامی‬ ‫ایران موفق و موید باشــید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خدمتبی منتبهجامعهایثارگریمهم تریناصلدر بنیاداست‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان‬ ‫گلستانباتاکیدبررسیدگیدقیقوسریعبهامورات‬ ‫جامعه ایثارگری گفت‪ :‬خدمت بی منت‪ ،‬به موقع‬ ‫و قانون منــد به ایثارگران از وظایف مدیران‪ ،‬روســا‬ ‫و کارشناســان این بنیاد اســت‪ .‬ه گزارش ایثار واحد‬ ‫گلســتان‪ :‬اســرافیل وزیری در جلســه شــورای اداری‬ ‫استان‪ ،‬اطالع رسانی خدمات و عملکرد بنیاد را به‬ ‫جامعه ایثارگری مهم برشــمرد و افزود‪ :‬الزم اســت‬ ‫جامعه ایثارگری اســتان به طور شــفاف و صحیح و‬ ‫با حداقل مراجعه در جریان فعالیت های مشمول‬ ‫حال خود قرار گیرند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بصیرت افزایی و‬ ‫تربیت نیروی انسانی سالم و متعهد و پرورش یافته‬ ‫کارامد می تواند به رشد و شکوفایی یک مجموعه‬ ‫کمک شایانی را صورت دهد که ما در سال گذشته‬ ‫با کسب عنوان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی به‬ ‫اینمهمدستپیدا کردیم‪.‬مدیرکلبنیاد گلستانبا‬ ‫تاکید بر رعایت سلسله مراتب اداری گفت‪ :‬تسلط‬ ‫بر دستورالعمل های اداری و قانون جامع ایثارگران‬ ‫الزمه حل مشــکالت جامعه ایثارگری اســت و این‬ ‫مهمبایدتوسطتمامی کارکنانبنیادرعایتشود‪.‬‬ ‫وزیریبااشارهبهانگیزهواعتقادمعنوی کارکنان‬ ‫بنیاد بیان داشت‪ :‬همه ما مدیون جان فشانی های‬ ‫شــهدا و جانبــازان در هشــت ســال دفــاع مقــدس‬ ‫هســتیم و ارائه خدمت مطلوب و کســب رضایت‬ ‫ایــن عزیزان کمترین کاری اســت کــه کارکنان بنیاد‬ ‫می توانندانجامدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدیدسرزدهمدیرکلبهزیستیاستاناز مراکزحوزهاسیب هایاجتماعی‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلســتان با همراهی معاون‬ ‫اجتماعــی ایــن اداره کل از مراکــز دفتر اســیب های‬ ‫اجتماعی مرکز استان به صورت سرزده بازدید کرد‪.‬‬ ‫حســینی به اتفــاق معصومــی معــاون اجتماعی و‬ ‫کارشناســان مســئول حــوزه اســیب های اجتماعــی‬ ‫از مراکــز مداخلــه در بحــران‪ ،‬خانــه امــن‪ ،‬نــدای‬ ‫مهر‪ ،‬ســامت‪ ،‬بازپــروری و مراکز کودکان خیابانی‬ ‫به صورت ســرزده بازدید کرد‪ .‬این بازدید به منظور‬ ‫بســازی فضــای‬ ‫بررســی مــواردی از قبیــل‪ :‬متناس ‬ ‫فیزیکیبانیازخدمت گیرندگان‪،‬امنیتوتجهیزات‬ ‫ایمنی ساختمان و بهسازی محیط با رویکرد حفظ‬ ‫کرامتانسانیمددجویانصورت گرفت‪.‬‬ ‫همچنینحسینیبهارائهرهنمودهاییدرزمینه‬ ‫مداخالتتخصصیروانشناسی‪،‬مددکاریوافزایش‬ ‫خدمات تخصصی به جامعه هدف پرداخت و در‬ ‫ادامــه مســئولین مراکز نیز به ارائه گــزارش کاملی از‬ ‫وضعیت موجود و خدمات تخصصی مددکاری و‬ ‫روانشناسیارائه شدهبه گروه هایهدفپرداختند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهکارهایویژهبرایتجارتباافغانستانلحاظمی شود‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬با برگزاری‬ ‫نشســت مشــترک جمهوری اسالمی افغانســتان در‬ ‫بخشدارو‪،‬تجهیزاتپزشکیوبیمارستانیباتجار و‬ ‫واحدهایصنعتیجمهوریاسالمیایرانفرصت ها‬ ‫و راهکارهای ویژه ای برای واحدهای صنعتی با تجار‬ ‫افغانســتانی در برنامه های صنایع اســتان خراســان‬ ‫رضویلحاظخواهدشد‪.‬‬ ‫علــی رس ـولیان کــه ب هصــورت ویدئوکنفرانــس‬ ‫ســخن می گفت بابیان اینکه این نشســت مشترک‬ ‫را ههــای جدیــدی در توســعه تجارت افغانســتان و‬ ‫ایــران را خواهــد گشــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬این نشســت‬ ‫باهدف شناخت و معرفی راهکارهای مناسب ایران‬ ‫و افغانســتان‪ ،‬در زمینــه صــادرات و واردات بیــن دو‬ ‫کشــور‪ ،‬شناخت قوانین و مقررات تجاری‪ ،‬گمرکی‪،‬‬ ‫مزیت هایصادراتیووارداتیدرمحلشهرکفناوری‬ ‫صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شــمال شرق کشور با‬ ‫ حضوررایزنافغانستاندرایرانومسئولدفترجذب‬ ‫سرمایه گذاری استانداری و واحدهای صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی برگزار شد‪ .‬او افغانستان را از بازارهای‬ ‫مهم کاالهای صادراتی برای کل کشــور و بخصوص‬ ‫اســتان های هم مرز دانســت و تصریح کرد‪ :‬اهداف‬ ‫برگزاری این نشست‪ ،‬توسعه مناسبات اقتصادی و‬ ‫بررسیراهکارهایتوسعهتجارتافغانستان‪،‬تبیین‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در‬ ‫زمینهفروشمحصوالتدر بازارهایویژهافغانستان‬ ‫با توجه به شرایط بالقوه کرونا و ضرورت استفاده از‬ ‫تجهیزاتپزشکی‪،‬شناختظرفیت هایصادراتیدو‬ ‫کشور و اشنایی تجار و بازرگانان به منظور مذاکرات‬ ‫تجاری در این مراسم انجام شد‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خراسان‬ ‫رضوی نیز در حاشیه این نشست بیان نمود‪ :‬تعامل‬ ‫تجار جمهوری اسالمی افغانستان در رونق تولید و‬ ‫فروش محصوالت بخش دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی و‬ ‫بیمارستانیواحدهایصنعتیاستانخراسانرضوی‬ ‫جهتتامین کاالهایضروریبهداشتیبازار ویژه ای‬ ‫را در این شرایط کرونا در خصوص رفع نیاز منطقه‬ ‫نقشبسزاییراایفامی کند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تداوم پاک سازی‬ ‫زمین های خالی توسط‬ ‫شهرداری گرگان‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان از تداوم‬ ‫پاک سازی زمین های خالی در شهرداری گرگان خبر داد‪.‬‬ ‫احمــد ســاالری با اعالم این خبر اظهــار کرد‪ :‬طرح‬ ‫پاک سازی زمین های خالی که باهدف حفظ بهداشت‬ ‫عمومــی و حــذف نازیبایی هــای بصــری و پاکیــزه‬ ‫نگه داشتن فضای شهری از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬در دستور‬ ‫کاری حوزه معاونت خدمات قرارگرفته بود همچنان‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬ســاالری افــزود‪ :‬عملیــات علف تراشــی و‬ ‫تســطیح و پاک ســازی زمین هــای خالــی و جم ـع اوری‬ ‫گروه های خاک و نخاله تخلیه شده غیرمجاز در فضای‬ ‫شهری با توجه به گرمای هوا و جلوگیری از اتش سوزی‬ ‫علف هــای خشــک و بــا اســتفاده از ادوات شــهرداری‬ ‫ادامه دارد و در این طرح بالغ بر ‪ ۱۰۰‬زمین خالی توسط‬ ‫پیمانکار بخش خصوصی با استفاده از لودر استیجاری‬ ‫مــورد پاک ســازی قــرار گرفــت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شهروندان در صورت وجود زمین های خالی که نیاز به‬ ‫پاک سازیداردباشمارهتلفن‪ ۱۳۷‬تماسحاصلنمایند‬ ‫تا در اسرع وقت مورد پاک سازی قرار گیرد‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی‬ ‫در شیراز‬ ‫طیمراسمیباحضورجمعیازمسئولیناستانفارس‬ ‫و نمایندگان شیراز و زرقان تفاهم نامه تولید خودروهای‬ ‫الکتریکی(برقی)امضاءومبادلهشد‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫خودروســازان جنوب در این مراسم گفت‪ :‬ایران از سال‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬در صنعــت خــودرو ورود کــرد‪ ،‬اما به دلیل نبود‬ ‫مدیریت صحیح تاکنون پیشــرفت مناسب و مطلوب‬ ‫را شاهد نبوده ایم و نتوانسته ایم مانند کشورهایی نظیر‬ ‫چینوهندجایگاهمناسبیدرخودروسازیجهانداشته‬ ‫باشــیم‪ .‬ســیامک حجت ضمن ابراز امیدواری نســبت‬ ‫به اینکه در دولت جدید و با همراهی مجلس‪ ،‬شاهد‬ ‫بازگشــت اعتماد مردم به خودروسازان داخلی باشیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با امضای این تفاهم نامه شاهد تحول عظیمی‬ ‫در صنعــت خــودرو خواهیــم بــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫خودروســازان جنوب‪ ،‬شــیراز را دارای سابقه ای طوالنی‬ ‫در حوزه صنایع الکترونیک دانست و گفت‪ :‬شیراز طی‬ ‫سال های اخیر و به دالیل متعدد از جایگاه اصلی خود‬ ‫در حوزه صنایع الکترونیک و مخابرات دور شده است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد که در صورت وجود حمایت جدی از‬ ‫این تفاهم نامه‪ ،‬می توان امیدوار بود که شهریور امسال‬ ‫اولینخودرویالکتریکیملیایرانباناماکسیژندرشیراز‬ ‫رونماییشود‪.‬حجتادامهداد‪:‬اکسیژناولینخودروی‬ ‫الکتریکی ملی ایران است که تامین انرژی ان با استفاده‬ ‫از یک باطری لیتیوم‪ ۸.۶‬کیلوواتی تامین می شود و تنها‬ ‫‪ ۲۰‬درصد قطعات وابستگی به خارج دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکتخودروسازانجنوبتولیدموتورسیکلتالکتریکی‬ ‫را یکی دیگر از برنامه ها ذکر و اضافه کرد‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫که نیمه دوم سال اینده تولید موتورسیکلت الکتریکی‬ ‫را به طــور مشــترک بــا شــرکت ای تی ام ســی اغاز کنیم؛‬ ‫به طوری که‪ ۱۸۰‬قطعه در شرکت‪ ITMC‬تولید خواهد‬ ‫شدواینموضوعزمینهاشتغالبالغ بر‪ ۱۰۰۰‬نفررادر شیراز‬ ‫فراهممی کند‪.‬حجتگفت‪:‬طراحیخودرویالکتریکی‬ ‫اکسیژن به گونه ای است که ازنظر مصرف داخل کشور‬ ‫و صادرات بهترین گزینه باشد؛ امیدواریم بتوانیم تحول‬ ‫در صنعت خودرو را از شــیراز مهد فرهنگ‪ ،‬علم داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬مدیرعامل کارخانه های مخابراتــی ایران نیز با‬ ‫ابــراز خوشــحالی از انعقاد این تفاهم نامه بیــن دو هم‬ ‫استانی گفت‪:‬اینتفاهم نامهعزموارادهجدیدر تالش‬ ‫و همکاری را به دنبال خواهد داشــت لذا با ســرعت در‬ ‫انجام کارتواناییخودمانرااثباتخواهیم کرد‪.‬روح ا‪...‬‬ ‫نصیــری افزود‪ ۸۰ :‬درصد این خودرو داخلی اســت و با‬ ‫ظرفیتی که در کارخانه ای تی ام سی شیراز وجود دارد‪،‬‬ ‫می توانیم تولید موتورسیکلت برقی را هم در دستور کار‬ ‫قراردهیم‪.‬نصیریبااشارهبهسابقه‪۵۰‬ساله کارخانجات‬ ‫مخابراتیایراندرزمینهالکترونیکومکانیک‪،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫در این کارخانه سعی بر شناسایی نیاز بازار با توجه به‬ ‫پیشرفت فناوری های نوین جهان بوده و تحقیقات بر‬ ‫اساسنیازبازارانجام شدهاست‪.‬مدیرعامل کارخانجات‬ ‫مخابراتیایرانبابیاناینکهپلتفرمیدر‪ IOT‬برای کنترل‬ ‫بار وسایل سرمایشی تولیدشــده است‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی‬ ‫می توانیم مدل اقتصادی این سامانه کنترلی را در وزارت‬ ‫نیرو تعریف کنیم و قرارداد بزرگی منعقد شود‪ .‬به گفته‬ ‫نصیری‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬هوش مصنوعی و اینترنت نسل‬ ‫پنجــم ســایر مــواردی اســت کــه در این کارخانــه دنبال‬ ‫می شودوطیپژوهش هایصورت گرفتهنمونهدستگاه‬ ‫ونتیالتور با نصف قیمت جهانی که‪ ۱۴‬هزار دالر است‬ ‫و را عرضه و تولید کنیم‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت اســتان فــارس نیــز در این جلســه با اشــاره به‬ ‫لــزوم بــاال بردن کیفیت خودروها بــرای کاهش الودگی‬ ‫هــوا‪ ،‬گفــت‪ :‬تولیــد خودروهــای برقی تاثیــر مطلوبی‬ ‫بــر کاهش االینده های زیســت محیطی موثر بــوده و‬ ‫اســتفاده از ان در همــه ابعاد مقرون به صرفه اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا ایــزدی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تکنولــوژی و‬ ‫تجهیزات این نوع خودروها‪ ،‬اســتفاده از خودروهای‬ ‫الکتریکی در حوزه های حمل ونقل‪ ،‬تجاری و ورزشی‬ ‫بازخــورد خوبی داشــته و کاربرد ان در صنایع اســتان‬ ‫به خوبــی شــکل گرفته اســت‪ .‬رئیس ســازمان صمت‬ ‫فــارس بیان کرد‪ :‬خوشــبختانه با همــکاری مجموعه‬ ‫مشــده‬ ‫خودروســازان جنــوب فرصــت مناســبی فراه ‬ ‫تهــای‬ ‫تــا بــا کســب تجربه هــای جدیــد بــه موقعی ‬ ‫اقتصادی متفاوت تر و گسترده تری دست یابیم‪ .‬ایزدی‬ ‫بابیــان اینکه ســال گذشــته قراردادهای متعــددی با‬ ‫ســرمایه گذاران مختلــف منعقدشــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســازمان صمــت امیــدوار اســت کــه بــا همــکاری گروه‬ ‫خودروسازان جنوب‪ ،‬تولیدات مناسب و ایمن تری را در‬ ‫حوزهخودروسازیتولیدکند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۹‬هزار هکتار از شبکه های‬ ‫فرعی ابیاری و زهکشی‬ ‫اماده بهره برداری است‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجــان غربی‬ ‫گفــت‪ ۹ :‬هــزار هکتــار از شــبکه های فرعــی ابیــاری و‬ ‫زهکشی غرب و شمالغرب کشور در سطح استان اماده‬ ‫بهره برداری شــده اســت‪ .‬اکبر کرامتی در جلسه بررسی‬ ‫مســائل و مشــکالت پروژه های اب وخاک استان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنا به اظهار مجری طرح شــبکه های فرعی ابیاری‬ ‫و زهکشــی غرب و شــمالغرب کشــور‪ ۲۵ ،‬هزار هکتار‬ ‫حهــای شــبکه ای فرعــی ابیــاری و زهکشــی غرب‬ ‫از طر ‬ ‫و شــمال غرب کشــور در ‪ ۲۸‬تیرماه ســال جاری توسط‬ ‫ریاست جمهوربه صورتویدئوکنفرانسافتتاحمی شود‪.‬‬ ‫کرامتــی تصریــح کــرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۲۵‬هــزار هکتــار از‬ ‫طرح هایفوق الذکربالغ بر‪ ۹‬هزار هکتار مربوطبهاستان‬ ‫اذربایجان غربی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این پروژه ها شامل‬ ‫بخشــی از شبکه های دشــت نازک یک و دو که توسط‬ ‫کشــاورزان در حال بهره برداری است و بخشی از شبکه‬ ‫پایین دستواقعدر ماکو‪،‬سدقیقاجوشیبلووهمچنین‬ ‫بخشی نیز مربوط به شبکه های پیرانشهر ‪ ۱‬و ‪ ۲‬شامل‬ ‫کــرم ابــاد‪ ،‬جلدیان‪ ،‬بادین اباد در ســطح ‪ ۹‬هزار هکتار‬ ‫هستند‪ .‬کرامتی خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از شبکه های‬ ‫فرعی ابیاری که در تعهد وزارت جهاد کشاورزی است در‬ ‫طی سه سال گذشته به طور کامل اجراشده و متاسفانه‬ ‫به دلیل عدم تامین اب توسط وزارت نیرو‪ ،‬شاهد وارد‬ ‫شــدن خسارت به شــبکه ها و متضرر شدن پیمانکاران‬ ‫هستیم‪ .‬او ابراز امیدواری کرد هرچه سریع تر وزارت نیرو‬ ‫به تعهدات خود درباره تفاهم نامه شــبکه های متناظر‬ ‫عمل نماید تا بیش از این شاهد هدر رفت سرمایه های‬ ‫ملــی نباشــیم‪ .‬او همچنین تاکید کــرد‪ :‬در هدف گذاری‬ ‫انجا مشــده برای عملیاتی نمودن برنام ههــای ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫ایــن زمینه‪ ،‬مقررشــده اســت تمرکز اصلــی بر تکمیل و‬ ‫بهر هبــرداری از پروژ ههــای تامین منابع شــده کــه دارای‬ ‫نقص های جزئی هستند‪ ،‬انجام گیرد تا امکان عملیاتی‬ ‫نمودن بهره برداری موثر از پروژه ها فراهم شود‪.‬‬ ‫بازگشایی موزه های‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اذربایجان غربی از بازگشایی‬ ‫موزه های استان طی هفته جاری خبر داد‪ .‬حسن سپهر‬ ‫فــر با اعالم این مطلــب اظهار کرد‪ :‬با توجه به مصوبه‬ ‫اخیر ستاد ملی کرونا مبنی بر قرار گرفتن اماکن تاریخی‬ ‫و موز ههــا در رســته دو مشــاغل‪ ،‬فعالیت ایــن مراکز در‬ ‫وضعیــت زرد و نارنجــی بالمانع اســت‪ .‬معاون میراث‬ ‫فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستیاذربایجانغربیافزود‪:‬ازانجایی کهتاکنون‬ ‫در سطح استان هیچ کدام از شهرستان های در وضعیت‬ ‫قرمز کرونایی قرار ندارند از هفته جاری فعالیت موزه ها‬ ‫و اماکــن تاریخــی ماننــد تخــت ســلیمان از ســر گرفتــه‬ ‫یشــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬بازدید از موزه های اســتان با‬ ‫م ‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک برای‬ ‫عموم ازاد است‪.‬‬ ‫ضوابط ساخت وساز در‬ ‫روستای سیر ارومیه‬ ‫توسط بنیاد مسکن‬ ‫تهیه می شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬بر اســاس تصمیمات اخذشده‬ ‫مسئولیت تدوین و تهیه ضوابط و مقررات ساخت وساز‬ ‫در روستایسیرارومیهبرعهدهبنیادمسکناستاناست‪.‬‬ ‫جلیل جباری در ارتباط با ساخت وســازهای انجام شده‬ ‫در روســتای هــدف گردشــگری ســیر ارومیه اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مدیریت و کنترل ساخت وسازها در این روستا با اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان نبوده‬ ‫و ایــن اداره کل فقــط از انجام هرگونه ساخت وســاز در‬ ‫اطرافبناهایتاریخیممانعتمی کند‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجان غربی‬ ‫افزود‪:‬ازانجایی کهروستایسیرارومیهزیر‪ ۲۰‬خانوار بوده‬ ‫و شامل اجرای طرح هادی نمی شود اما به دلیل اهمیت‬ ‫این روســتا‪ ،‬در اخرین جلســه بررســی اخرین وضعیت‬ ‫ساخت وســازها در این روســتا مقررشــده اســت تا بنیاد‬ ‫مسکناستانباتامیناعتبار ضوابطومقرراتمربوطبه‬ ‫ساخت وساز در این روستا را تدوین کند تا پس از تصویب‬ ‫شورای عالی معماری و شهرسازی این طرح ابالغ شود ‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫پرداخت زکات‬ ‫مدیــرکل کمیته امداد اذربایجان غربی از افزایش‬ ‫یشــده در اســتان‬ ‫‪ ۱۸‬درصــدی میــزان زکات جمع اور ‬ ‫در س ـه ماهه اول ســال جاری خبر داد‪ .‬عزیز ســهندی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اذربایجان غربی در‬ ‫گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان از ارومیه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س ـه ماهه اول امســال مــردم نیکــوکار اذربایجــان‬ ‫غربی ‪ ۲۲‬میلیارد تومان زکات به کمیته امداد استان‬ ‫پرداخت کرده اند که در مقایسه با مدت زمان مشابه‬ ‫ان ‪ ۱۸‬درصــد افزایــش دارد‪.‬او ادامــه داد‪ :‬پیش بینی‬ ‫یشــود تا اخر امســال میزان زکات پرداختی توسط‬ ‫م ‬ ‫مــردم خیــر اســتان اذربایجــان غربــی بــه ‪ ۷۶‬میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی خبر داد‬ ‫کاهش ‪ 27‬درصدی بارش ها در استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای اذربایجــان‬ ‫غربی گفــت‪ :‬در پی کاهــش ‪ ۲۷‬درصدی بارش ها‬ ‫در اذربایجان غربی‪ ،‬حجم ذخایر سدهای استان‪۲۱‬‬ ‫درصد کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫یاسر رهبردین بابیان اینکه در حال حاضر حجم‬ ‫اب موجود در مخازن سدهای استان ‪ ۱۰۳۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این میــزان در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۳۱۸‬میلیون مترمکعب بود و‬ ‫امار مقایسه ای نشــان از کاهش ‪ ۲۱‬درصدی حجم‬ ‫مخــازن ســدهای اســتان دارد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬ســد‬ ‫بوکان با ‪ ۳۸۷‬میلیون مترمکعب‪ ،‬ســد اغ چای با‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیــون مترمکعــب و ســد شــهرچای بــا ‪۱۲۴‬‬ ‫میلیون مترمکعب بیشــترین حجم ابی را به خود‬ ‫اختصاصدادند‪.‬‬ ‫رهبردیــن با اشــاره به کاهــش حجم بارش ها‬ ‫در استان تصریح کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری‪۲۸٠ ،‬‬ ‫میلی متر بارش در استان ثبت شده است که نشان‬ ‫از کاهــش ‪ 27/6‬درصدی بارش ها در کل اســتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای اذربایجان‬ ‫شهــا در حوضــه ابریــز‬ ‫غربــی بابیــان اینکــه بار ‬ ‫دریاچــه ارومیــه از ابتــدای ســال ابــی تاکنــون نیز‬ ‫‪ 24/8‬درصــد کاهــش را نشــان می دهــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باوجــودی که اب کشــاورزی را ‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫داده ایــم‪ ،‬همچنان ابی برای رهاســازی نداریم و‬ ‫چنانچه این کار را انجام دهیم امکان تامین اب‬ ‫شرب در پاییز و زمستان را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به تاثیر کاهش بارندگی بر معیشت‬ ‫مردم و اقتصاد کشاورزی منطقه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫شهــا خــوب بــود و توانســتیم‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بار ‬ ‫از محــل ذخیــره اب بــرای دریاچــه رهاســازی را‬ ‫انجام دهیم و کشاورزی هم به مشکل برنخورد‬ ‫امــا در زمــان خشکســالی بــه دلیل کامــل نبودن‬ ‫زیرساخت ها تنش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رهبردین با اشــاره به تاثیرگــذاری برنامه احیا‬ ‫روی بخــش صنعــت منطقه گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫تامیــن اب بخــش صنعــت اقدامــات خوبــی‬ ‫انجا مشــده‪ ،‬از محل انســداد چا ههــای غیرمجاز‬ ‫درصدی را برای بخش صنعت در نظر گرفتیم که‬ ‫عملیاتی شده‪ ،‬دستگاه های مربوطه در استان نیز‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫او در ادامــه بابیــان اینکه برای رهاســازی اب به‬ ‫دریاچــه چنــد ایتــم ازجمله میــزان بــارش را در نظر‬ ‫می گیریم‪ ،‬افزود‪ :‬متاســفانه امسال میزان بارندگی‬ ‫نسبت به سال های گذشته‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬ذخایر برفی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد و میزان اب ورودی در ماه های فروردین‬ ‫و اردیبهشت ‪ ۷۰‬درصد کاهش یافته‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫اولویت هم تامین اب شــرب اســت‪ ،‬بنابراین ابی‬ ‫برای رهاسازی به دریاچه وجود ندارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫باید حجمی از اب هم در ذخایر سدها باقی بماند‬ ‫تا اگر در ش ـش ماهه دوم ســال ابی بارندگی نباشــد‬ ‫بتوانیمابراتامین کنیم‪.‬‬ ‫رشد‪ ۳۰۰‬درصدی واحدهای صنعتی و معدنی فعال منطقه ازاد ماکو‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد ماکــو از رشــد ‪ ۳۰۰‬درصــدی‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی فعال منطقه ازاد ماکو خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضاعبدالرحیمیدرائینافتتاحپروژه هایمنطقهازادماکوبا‬ ‫حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس گفت‪ :‬منطقه ازاد ماکو‬ ‫به عنوان پهناورترین منطقه ازاد کشور با گستره سه شهرستان و ‪۲۶۱‬‬ ‫روستاوجمعیت‪ ۲۰۰‬هزارنفریایجاد‪،‬تکمیلوتوسعهزیرساخت های‬ ‫خود را در دولت یازدهم شــروع کرده اســت‪ .‬او با اشــاره به اقدامات‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ماکو افــزود‪ :‬طی این ســال ها احداث فــرودگاه‪،‬‬ ‫پایانه لجستیکی‪ ،‬چهار خطه کردن راه اصلی و تبدیل ان به بزرگراه‪،‬‬ ‫ارتقا و توسعه راه های بین شهری و روستایی‪ ،‬اب رسانی به روستاها‪،‬‬ ‫تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی‪ ،‬احداث و بهسازی مدارس‪ ،‬سالن های‬ ‫ورزشی‪ ،‬پارک ها‪ ،‬مرکز نمایشگاهی‪ ،‬کمک به عمران شهرها و روستاها‬ ‫و اجرای طرح های هادی‪ ،‬کمک به احیا و مرمت اثار تاریخی‪ ،‬بهسازی‬ ‫پاسگاه هایمرزی‪ ،‬کمکبهارتقایمساجدواحداثمصلی‪ ،‬کمکبه‬ ‫ساختمسکنمحرومین‪،‬ازجملهاقداماتعمرانیسازمانمنطقهازاد‬ ‫البته بدون بهره مندی از منابع عمومی است‪ .‬عبدالرحیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته به دلیل کم برخورداری های قبلی در سطح شهرها و روستاهای‬ ‫منطقه این اقدامات تا رســیدن به ســطح مطلوب ادامه دارد و برای‬ ‫تســریع در این مهم به ویژه ارتقای وضعیت اب رســانی به شــهرها و‬ ‫روستاهایمنطقهوتکمیلتصفیه خانه هایفاضالبوتوسعهراه های‬ ‫منتهی به منطقه ازاد و بهره برداری کامل از سد کرم اباد و شبکه های‬ ‫بهــای مرزی عنایــت بیش ازپیش‬ ‫احداثــی ان موضــوع طــرح مهــار ا ‬ ‫وزارتخانه های متولی امور زیربنایی و ســازمان برنامه وبودجه کشــور‬ ‫مورد انتظار اســت‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد ماکو بابیان اینکه‬ ‫شــرایط اب وخاک و اقلیم و رودخانه مرزی ارس و ســدهای احداثی‪،‬‬ ‫وجود معادن غنی‪ ،‬قرار گرفتن بخشی از کریدور بین المللی شرق به‬ ‫غرب و دروازه زمینی اروپا به کشورمان یعنی مرز بازرگان و مرز پلدشت‬ ‫در این منطقه‪ ،‬صنعت لجستیک‪ ،‬بخش کشاورزی‪ ،‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی و دیگر صنایع مزیت گیرنده از موقعیت جغرافیایی اقتصادی‬ ‫منطقهو گردشگریطبیعترابه کسب وکارهایمحوریمنطقهتبدیل‬ ‫کرده است‪ .‬او با تاکید بر اینکه امروز باوجود شرایط درحال توسعه ای‬ ‫حوزه های زیرساختی‪ ،‬به یمن مشوق های منبعث از قانون چگونگی‬ ‫اداره مناطق ازاد‪ ،‬تعداد واحدهای صنعتی معدنی فعال این منطقه‬ ‫با رشــد بیش از ‪ ۳۰۰‬درصدی طی ‪ ۸‬ســال اخیر به ‪ ۱۴۴‬واحد رســیده‬ ‫اســت ادامــه داد‪ :‬در کنــار بیــش از ‪ ۱۸۰‬واحــد بخــش کشــاورزی و ‪۵۴‬‬ ‫واحــد لجســتیکی و صدها شــرکت بازرگانــی و نمایندگی حمل ونقل‬ ‫بین المللی مشغول فعالیت در منطقه است و اکنون که با شما سخن‬ ‫می گویم ده ها واحد دیگر ازجمله مجموعه دام پروری ده هزار راسی‬ ‫شستا‪،‬مجموعهمشارکتیلجستیکیمحور طالیی‪،‬هتل های‪ ۵‬ستاره‬ ‫ماوی و ‪ ۴‬ستاره نوقاال و تعدادی کشت و صنعت نیز در حال تکمیل‬ ‫سرمایه گذاری های خود می باشند که در اینده نزدیک به بهره برداری‬ ‫خواهندرسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ناکامیقاچاقچیاندر مرز هایاستان‬ ‫فرمانــده مرزبانــی اســتان اذربایجــان غربــی از زمین گیــر شــدن‬ ‫قاچاقچیــان و کشــف بیــش از ‪ ۳‬میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در‬ ‫مرز های سراسر استان خبر داد‪ .‬سردار یحیی حسین خانی فرمانده‬ ‫مرزبانــی اســتان اذربایجان غربــی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جوان از ارومیه‪ ،‬با اشــاره به موفقیت مرزبانان در مرز های اســتان‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مرزبانان این فرماندهی در مرز های ماکو و سردشت‬ ‫با اشــراف اطالعاتی و گشــت زنی در ســطح حوزه‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫شــگرد های خاص عملیاتــی قاچاقچیان را در دســتیابی به اهداف‬ ‫شــوم نــاکام گذاشــتند‪ .‬او افــزود‪ :‬مرزبانــان در ســه روز گذشــته در‬ ‫عملیــات مختلف در ســطح مرز های شهرســتان ماکو و سردشــت‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار ‪ ۸۰۰‬نخ ســیگار قاچاق‪ ۲۵۰ ،‬عــدد بطری داروی‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬مقــدار قابل توجهــی ژل بوتاکــس‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬لیتــر‬ ‫ســوخت‪ ۳۰ ،‬کیلــو و ‪ ۵۰۰‬گــرم چای‪ ۲۷ ،‬کیلــو و ‪ ۹۰۰‬گرم روغن و‬ ‫‪ ۸۰‬کیلوگرم قند را کشف کردند‪ .‬فرمانده مرزبانی استان اذربایجان‬ ‫فشــده‪،‬‬ ‫غربــی بــا اشــاره بــه ارزش ‪ ۳‬میلیــارد ریالــی کاال های کش ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این راستا ‪ ۶‬نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع‬ ‫قضائی شــدند‪ .‬سردار حسین خانی خاطرنشــان کرد‪ :‬مرزبانان این‬ ‫فرماندهی در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین حفظ‬ ‫و تامین امنیت مرز اجازه ورود و خروج هیچ گونه کاالی قاچاق را‬ ‫بــه هیــچ احدی نخواهند داد و در این راســتا هیچ خط قرمزی نیز‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیتکتابخانهماموستاهیمن‬ ‫روستایخورخورهدر جشنوارهملی‬ ‫عشایر دوستدار کتاب‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری‬ ‫وقت شــرکت ابفای استان به‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت‪:‬‬ ‫اتهامــات دریافــت ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫حسب گزارش سازمان بازرسی‬ ‫یورو رشوه‪ ،‬اختالس و تصرف‬ ‫استان مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫غیرقانونــی در امــوال دولــت‬ ‫فاضــاب اســتان و چند نفر از‬ ‫بــه ‪ ۱۵‬ســال حبــس‪ ،‬شــاق‪،‬‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫پرسنل این شرکت و تعدادی‬ ‫رد مــال و انفصــال از خدمات‬ ‫از پیمانــکاران بــه اتهامــات‬ ‫دولتی محکوم و سایر متهمین‬ ‫ارتشــاء‪ ،‬اختــاس و تضییــع حقــوق و امــوال هم به تناسب اتهامات وارده و جرائم ارتکابی‬ ‫دولتــی تحــت تعقیــب دادســرای عمومــی و بــه حبــس و شــاق و جــزای نقــدی محکــوم‬ ‫انقالب ارومیه قرارگرفته و پس از بررسی های شدند‪.‬‬ ‫مفصــل و دقیــق و تکمیل تحقیقــات‪ ،‬پرونده‬ ‫عتباتی گفت‪ :‬مبارزه با فساد در همه ابعاد‬ ‫با صدور کیفرخواســت به محاکم بدوی مرکز ان بــا قــدرت و قاطعیــت در دســتگاه قضایــی‬ ‫اســتان ارســال که متعاقب ان حکم صادره از استان ادامه دارد و به هیچ کس اجازه نخواهیم‬ ‫محاکــم بــدوی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان داد کوچک ترین دخل و تصرفی در بیت المال و‬ ‫قطعی گردید‪.‬ناصر عتباتی افزود‪ :‬مدیرعامل اموالدولتیداشتهباشد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتی و‬ ‫نیازمندان برسانند‪ .‬همچنین‬ ‫اجتماعی استاندار اذربایجان‬ ‫ایــن امر باید از طریق رســانه‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ملــی‪ ،‬مطبوعــات و فضــای‬ ‫پیشــرفت ‪ 35‬درصــدی‬ ‫مجــازی فرهنگ ســازی و‬ ‫گرمخانــه شــهرداری ارومیــه‪،‬‬ ‫اطالع رســانی شــود‪.‬معاون‬ ‫علی مصطفوی‬ ‫ایــن نهــاد بایــد در خصــوص‬ ‫سیاســی امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫تکمیــل گرمخانــه اعتبــارات‬ ‫اســتاندار اذربایجان غربی با‬ ‫موردنیــاز را جــذب کــرده و اقدامــات الزم اشــاره بــه مصوبات این جلســه‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر‬ ‫برای اتمام و به نتیجه رســاندن این مکان را شد بهزیســتی کودکان و معتادان خیابانی را‬ ‫پیگیری کند‪.‬علی مصطفوی در جلســه ستاد جمع اوری کرده و ساماندهی کند‪ .‬همچنین‬ ‫ساماندهی متکدیان‪ ،‬کودکان کار و خیابانی اداره کل کمیته امداد بایستی با تقبل هزینه‬ ‫اســتان‪ ،‬تکــدی گــری را معضــل اجتماعــی و متکدیــان را به شــهرهای مبدا خود برگشــت‬ ‫انحــراف اجتماعــی دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬دهد‪.‬مصطفــوی بــا اشــاره بــه پیشــرفت ‪35‬‬ ‫کمک بــه همنوع یکی از حرکت های انســان درصــدی گرمخانــه شــهرداری ارومیــه‪ ،‬تاکید‬ ‫دوســتانه اســت که متاســفانه برخــی مواقع کــرد‪ :‬شــهرداری ارومیه بایــد در این خصوص‬ ‫منجــر بــه ناهنجاری های اجتماعی می شــود اعتبــارات موردنیاز را جذب کرده و اقدامات‬ ‫و احساســات و عواطــف عمومــی را به بازی الزم بــرای اتمــام و بــه نتیجــه رســاندن ایــن‬ ‫نکــه در‬ ‫می گیرد‪.‬او به رســالت خطیر اصحاب رســانه مــکان را پیگیــری کنــد‪.‬او بابیــان ای ‬ ‫در جهــت تنویــر افــکار عمومــی و اگاهــی سال ‪ 99‬تعداد ‪ 330‬متکدی در سطح استان‬ ‫بخشــی بــه مردم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مردم شناســایی و ساماندهی شده اند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بایــد کمک های خــود را به صورت درســت و ایــن امــار در مقایســه بــا ســال ‪ 50 98‬درصد‬ ‫از طریق نهادهای حمایتی به دســت فقرا و کاهش یافته است‪.‬‬ ‫قلمنویسندگانوشاعران‬ ‫در خدمت مردم باشد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اذربایجــان غربــی بابیــان اینکــه قلــم‬ ‫نویســندگان و شــاعران بایــد در خدمــت‬ ‫مــردم باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬هــر حرکــت فرهنگی و‬ ‫هــر مجاهدتــی بایــد در دفــاع از منافع ملی‬ ‫و مردمی باشد‪.‬‬ ‫ناصــر خدایــاری در اییــن تجلیــل از‬ ‫اصحــاب قلــم ارومیــه اظهــار کــرد‪ :‬قلــم در‬ ‫طــول تاریــخ‪ ،‬زبــان دوم انســان بــوده کــه‬ ‫بــه مــدد ان وقایــع تلــخ و شــیرین‪ ،‬خوب و‬ ‫بــد و عبرت امــوز در کتــاب تاریــخ بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬او افــزود‪ :‬اگــر اهالــی قلم به‬ ‫رســالت خــود درســت عمــل نکننــد‪ ،‬میــدان‬ ‫بــرای تفکــرات منفــی و دروغ پردازی هــا بــاز‬ ‫و فرصــت بــرای ســودجویان در به اســتثمار‬ ‫کشــیدن انسان ها فراهم می شــود‪.‬او بابیان‬ ‫این کــه قلــم نویســندگان و شــاعران بایــد‬ ‫در خدمــت مــردم باشــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬هــر‬ ‫حرکــت فرهنگــی و هــر مجاهدتــی بایــد در‬ ‫دفــاع از منافــع ملــی و مردمــی باشــد و بــه‬ ‫گــواه تاریــخ در غیــر ایــن صــورت ان حرکت‬ ‫هرگز موفقیت و ماندگاری نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اذربایجان‬ ‫غربــی افــزود‪ :‬نقــد و انتقــاد ســازنده یکــی‬ ‫از مســئولیت های ذاتــی اهالــی قلــم در هــر‬ ‫جامعه اســت و می توانند با تک تک واژه ها‬ ‫وجدان جامعه را بیدار و با ا گاهی بخشی‪،‬‬ ‫مســئوالن را متوجــه اســیب ها و مشــکالت‬ ‫موجود کنند تا در مسیر پیشگیری و اصالح‪،‬‬ ‫گام هــای موثرتری بردارند‪.‬خدایاری تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬توجــه بــه حــوزه کتــاب و تــاش در‬ ‫راستای ارتقای ارزش های معنوی و فرهنگی‬ ‫از دیگــر بــرکات انقــاب اســامی اســت که‬ ‫نقــش مســتقیمی در تخصــص گرایــی دارد‪.‬‬ ‫تربیت افرادی با تراز انقالب مستلزم وجود‬ ‫کتاب هــای ارزشــی و خوانــدن ان ها اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از نویســندگان و ادبــا‬ ‫با اعطای لوح تقدیر تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی بیش از ‪ 3500‬تن دانه روغنی‬ ‫کلزا از کشاورزان استان‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی و ‪ ۱۰۰‬جلد کتاب تجلیل‬ ‫کرد‪.‬فرماندار‪،‬معاونسیاسیوامنیتی‪،‬دهیار وسایر‬ ‫مسئولین شهرستانی‪ ،‬معاونت فرهنگی و رسانه ای‬ ‫و مدیــر روابط عمومی اداره کل نیز در این مراســم‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندارارومیه‪:‬‬ ‫نارضایتیمردمبامدیریتصحیح کاهشمی یابد‬ ‫جلسهستادپیشگیری‪،‬هماهنگیوفرماندهی‬ ‫عملیاتپاسخبهبحرانشهرستانباحضورفرماندار‬ ‫ارومیهبرگزار شد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ارومیــه در ایــن جلســه بــا تاکیــد بر‬ ‫ضــرورت مدیریــت صحیــح قطعی بــرق‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت توزیع برق در راستای مدیریت قطعی ها‬ ‫بر اســاس برنامه ریزی سراسری‪ ،‬به صورت منظم‬ ‫مــردم را یــک روز قبــل در جریــان زمان بنــدی‬ ‫قطعــی بــرق قــرار داده و بــه ایــن زمان بندی نیز‬ ‫پایبند باشد‪ .‬رسول مقابلی همچنین با اشاره به‬ ‫نارضایتــی مــردم از قطعی برق و مشــکالت اب‬ ‫محکومیتقطعیمدیرعاملسابقشرکت‬ ‫اب و فاضالب استان به‪ ۱۵‬سال حبس‬ ‫گرمخانهشهرداریارومیه‪ 35‬درصد‬ ‫پیشرفتفیزیکیدارد‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫اذربایجان غربی با حضور در روســتای خورخوره از‬ ‫خانم روژین رحمانی از ارائه دهندگان طرح برتر با‬ ‫اهدالوحتقدیرمعاونتامور فرهنگیورئیسستاد‬ ‫هماهنگیشهرهاوروستاهایدوستدار کتابوزارت‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شــرب در برخــی از مناطــق‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫مدیریت صحیح و به حداقل رساندن تاثیرپذیری‬ ‫یتــوان‬ ‫قطعــی اب شــرب از قطعــی بــرق‪ ،‬م ‬ ‫نارضایتی شــهروندان را کاهــش داد‪ .‬او در ادامه‬ ‫صرفه جویی دستگاه ها و نهادها در مصرف برق‬ ‫و اب را ضروری دانســته و افزود‪ :‬حل مشــکالت‬ ‫موجــود‪ ،‬نیــاز به وحدت و همــکاری بخش های‬ ‫مختلف داشــته و دســتگاه های خدمات رســان‪،‬‬ ‫انتظامــی‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و ‪ ...‬بــا‬ ‫هماهنگی بیش ازپیش در مسیر کاهش مشکالت‬ ‫مردم گام بردارند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات‬ ‫گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی از خریــد تضمینی ‪ 3‬هزار و ‪ 564‬تن‬ ‫دانــه روغنــی کلزا از ابتدای زمان برداشــت‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا از مــزارع اســتان تاکنــون‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬این روند همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جعفــر وحــدت گفــت‪ :‬پیــش بینــی‬ ‫می شــود نزدیــک بــه ‪ 4‬هــزار تــن دانــه‬ ‫روغنی کلزا از مزارع اســتان برداشــت شود‪.‬‬ ‫وحــدت بابیــان اینکــه بیشــترین میــزان‬ ‫خریــد تاکنــون مربــوط بــه شهرســتان نقده‬ ‫بــا دو هــزار و ‪ 100‬تــن اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫شهرســتان های نقــده‪ ،‬بــوکان‪ ،‬پلدشــت‪،‬‬ ‫میاندواب‪ ،‬شــاهین دژ ‪ ،‬پیرانشــهر‪ ،‬شــوط‪،‬‬ ‫اشــنویه و مهاباد بیشــترین میزان سطح زیر‬ ‫کشــت ایــن محصــول در ســال جــاری را به‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد‪.‬او بابیــان اینکــه‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی دانه روغنــی کلزا از‬ ‫قــرار کیلویــی ‪ 110‬هزار ریال در ســال جاری‬ ‫تعیین شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬برداشــت‬ ‫کلــزا از ‪20‬خردادمــاه در مرحلــه اول از‬ ‫ســطح مزارع پلدشــت اغازشــده و بعدازان‬ ‫در ســایر شهرســتان های اســتان شروع شــده‬ ‫اســت کــه تعــداد ‪ 7‬مرکــز خریــد دولتی نیز‬ ‫در ســطح شهرســتان های پلدشــت‪ ،‬نقــده‪،‬‬ ‫پیرانشــهر‪،‬مهاباد‪ ،‬بــوکان و میانــدواب و‬ ‫شــاهین دژ جهــت تســهیل در امــر خریــد و‬ ‫رفــاه حــال زارعیــن کلــزا کار اســتان امــاده‬ ‫هســتند‪.‬او ادامــه داد‪ :‬ایــن میــزان از کلــزای‬ ‫خریداری شده از‪ ،‬سطح یک هزار و ‪ 950‬هکتار‬ ‫از مزارع قابل برداشــت ‪ ،‬از مجموع دو هزار و‬ ‫‪ 250‬هکتار ســطح زیر کشت این محصول در‬ ‫استان برداشت و برای تحویل به کارخانه های‬ ‫تولیــد روغن بارگیری و ارسال شــده اســت‪.‬این‬ ‫مسئول بابیان اینکه مراکز خرید کلزا همه روزه‬ ‫از ســاعت ‪ 9‬صبــح لغایــت ‪ 9‬شــب دایــر برای‬ ‫دریافت محصول کلزاکاران دایر هستند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫امســال بذر یارانه ای به کشــاورزان ارائ هشــده‬ ‫و دســتگاه های ریز کارنده و هد برداشــت نیز‬ ‫به صــورت یارانــه ای در اختیــار زارعــان قــرار‬ ‫داده شــده اســت و ‪ 40‬دســتگاه کمباین نیز‬ ‫در ایــن زمینــه امــاده خدمــت بــه زارعــان‬ ‫هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫تمجید کاپیتان ایتالیا‬ ‫از تیم ملی انگلیس‬ ‫جورجو کیه لینی‪ ،‬کاپیتان‬ ‫مســابقه فینــال گفــت‪« :‬این‬ ‫تیم ملی ایتالیا‪ ،‬معتقد است‬ ‫بســیار ســخت خواهــد بــود‪،‬‬ ‫کــه انگلیس ب هجــز هری کین‬ ‫نحــال مــن همیشــه او را‬ ‫باای ‬ ‫بازیکنــان باکیفیــت دیگــری‬ ‫دوســت داشــته ام‪ .‬مــن هنوز‬ ‫نیــز در ترکیــب خــود دارد‪.‬‬ ‫هم یکــی از اولیــن بازی های‬ ‫جورجو کیه لینی‬ ‫تیــم ملــی ایتالیــا از همــان‬ ‫او بــا تیم ملــی انگلیس را به‬ ‫ابتــدای تورنمنــت کار خود را‬ ‫یــاد م ـی اورم؛ جایــی کــه در‬ ‫فوق العــاده اغــاز کرد و بعد از پیروزی در هر تورین مقابل ان ها قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫ســه بــازی دور گروهی به مرحلــه حذفی راه‬ ‫حتــی در ان زمــان او تاثیــر زیــادی روی‬ ‫یافــت‪ .‬ان ها در مرحله حذفی نیز با غلبه بر مــن گذاشــت‪ .‬او می دانــد کــه چگونــه در‬ ‫تی ‬ ‫مهــای اتریــش‪ ،‬بلژیک و اســپانیا به فینال عمــق بــازی کنــد‪ .‬کیــن بــا ســر و از فاصلــه‬ ‫راه یافتنــد تا یکشنب هشــب در مقابل انگلیس دور و نزدیــک گلزنی می کند‪ .‬البته مشــخصا‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬جورجــو کیه لینــی‪ ،‬کاپیتــان تیــم ملــی انگلیــس فقــط هری کین نیســت‪.‬‬ ‫نهــا بازیکنــان شــگفت انگیز دیگــری نیز در‬ ‫تیــم ملــی ایتالیــا‪ ،‬پیــش از تقابل بــا انگلیس ا ‬ ‫گفــت‪« :‬ا گــر بعضــی از متن هایــی را که قبل کنار ههــای خوددارند که به تنهایی می توانند‬ ‫از یورو ‪ 2020‬برای برخی از دوستان نزدیکم در یــک ترکیــب اصلــی بــه میــدان برونــد و‬ ‫فرستاده بودم بخوانم‪ ،‬احساس این بود که قهرمــان مســابقات شــوند‪ .‬بازیکنانــی مانند‬ ‫می توانیم تابستانی پر از احساسات‪ ،‬شادی‪ ،‬جــک گریلیــش‪ ،‬جیــدون ســانچو‪ ،‬مارکــوس‬ ‫ش ـب های جادویــی و ماجراهــای جــذاب را راشــفورد‪ ،‬کالــورت لویــن‪ ،‬فیل فــودن و البته‬ ‫رقم بزنیم زیرا شــما واقعا می توانید نزدیکی جوردن هندرسون‪ ،‬کاپیتان لیورپول که همه‬ ‫و اتحاد را در این تیم تماشا کنید‪ ».‬کیه لینی روی نیمکــت بودنــد‪ .‬ان ها یــک تیم کامل و‬ ‫در رابطــه بــا قرار گرفتــن مقابل هری کین در باکیفیت هستند‪».‬‬ ‫شوخی جالب مورینیو با رونالدو‬ ‫ژوزه مورینیــو‪ ،‬ســرمربی‬ ‫در پست مدافع بازی نمی کنم‪.‬‬ ‫جدیــد رم‪ ،‬شــوخی جالــب بــا‬ ‫اگر مــن در پســت دفاع میانی‬ ‫کریســتیانو رونالدو انجام داده‬ ‫یکــردم‪ ،‬می توانســتم‬ ‫بــازی م ‬ ‫اســت‪ .‬در اواســط گذشته بود‬ ‫او را بزنــم امــا متاســفانه مــن‬ ‫که باشگاه تاتنهام در تصمیمی‬ ‫به انــدازه کافــی خوب نیســتم‬ ‫مورینیو‬ ‫غیرمنتظــره ژوزه مورینیــو را از‬ ‫و از طرفــی خیلــی پیــر هســتم‬ ‫هدایت این باشگاه برکنار کرد‪.‬‬ ‫و نمی توانــم مقابــل او بــازی‬ ‫بااین حال مورینیو نتوانســت بــا دوری از فوتبال کنم‪ ».‬مورینیو در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫کنار بیاید و بالفاصله به عنوان ســرمربی جدید خودپیرامونمقایسه شدنمربیانیکباشگاهبا‬ ‫باشگاه رم انتخاب شد‪ .‬حضور ژوزه مورینیو روی یکدیگر گفت‪«:‬برخیاز مربیاندر تاریخباشگاه‬ ‫نیمکــت را بــه این معنا خواهد بود که او فصل حضور دارند که شما هرگز نباید ان ها را با دیگران‬ ‫اینده در برابر بازیکن سابق خود در رئال مادرید مقایسه کنید‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در رم فابیو کاپلو یا‬ ‫یعنی کریستیانورونالدوقرار خواهد گرفت‪.‬البته نیلزلیدهولمراباسایرمربیانمقایسهنکنید‪.‬برای‬ ‫درصورتی که فوق ستاره پرتغالی در یووه ماندگار اینتر‪ ،‬هرگز دیگران را با هلنیو هررا یا من مقایسه‬ ‫شود‪ .‬در همین ارتباط از ژوزه مورینیو سوال شد نکنید‪.‬شمانمی توانیدچنینکاریکنید‪».‬مورینیو‬ ‫که ایا کریستیانو رونالدو باید از تقابل با او بترسد در پایــان پیرامون تیم ملی ایتالیا گفــت‪« :‬ان ها‬ ‫یا خیر؛ سوالی که پاسخ جالب اقای خاص را به بــه فینــال یــورو ‪ 2020‬رفتــه و ‪ 50‬درصد شــانس‬ ‫همراه داشــت و دراین باره گفت‪« :‬نه چون من قهرمانیدارند‪».‬‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان‬ ‫‪ -9-710‬اراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در ‪ ۲‬نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به ارای‬ ‫مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و‬ ‫امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک‬ ‫ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ‬ ‫و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫‪ )۱‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۳۳۴‬مورخ ‪ 1399/12/25‬خانم صدیقه مختاری فرزند‬ ‫غالمرضا کدملی ‪ ۰۰۵۲۶۲۸۵۰۷‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه خرم اباد پالک ‪۱۰۲‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 222/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۸‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای مجید جمالی فرزند حسین‬ ‫کدملی ‪ ۰۴۹۱۳۲۱۳۳۳‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه‬ ‫پالک ‪ ۶۹‬اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع‬ ‫سهم االرث از اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۳‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۷‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای مسعود جمالی فرزند حسین‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۳۵۷۷۸‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه‬ ‫پالک ‪ ۶۹‬اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع‬ ‫سهم االرث از اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۴‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۶‬مورخ ‪ 1400/3/26‬خانم مولود جمالی فرزند حسین‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۵۰۲۹۷‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه‬ ‫پالک ‪ ۶۹‬اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع‬ ‫سهم االرث از اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۵‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۵‬مورخ ‪ 1400/3/26‬خانم مهشاد جمالی فرزند حسین‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۶۶۵۲۵‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه‬ ‫پالک ‪ ۶۹‬اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع‬ ‫سهم االرث از اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۶‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۱۶‬مورخ ‪ 1400/3/24‬خانم منا کاشکی اردستانی فرزند‬ ‫عباس کدملی ‪ ۰۴۸۰۱۶۱۷۹۸‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه خرم اباد پالک ‪۱۰۲‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ ۲۳۰‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۷‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۱۷‬مورخ ‪ 1400/3/24‬خانم صدیقه باقری اردستانی فرزند‬ ‫رضا کدملی ‪ ۱۱۸۹۰۹۴۵۰۹‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه سینا پالک ‪ ۱۲۷‬اصلی علیا‬ ‫اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 121/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۸‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۰۶۰‬مورخ ‪ 1400/2/15‬اقای رحمت اله محمدی استانه‬ ‫فرزند اکبر کدملی ‪ ۱۱۸۹۷۲۹۶۶۰‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه بند استانه پالک ‪۱۱۲‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۹‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۱۵‬مورخ ‪ 1400/3/24‬اقای سید حمیدرضا اقامیری فرزند‬ ‫سید محمد کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۳۷۹۱۶‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه استحارق پالک ‪۳۴‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 185/35‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400/04/03 :‬تاریخ انتشار دوم‪ 1400/04/19 :‬ذبیح اله فدایی اردستانی‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسنادوامالک اردستان ‪/1153339‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-887‬شماره‪ ، 140060302006002434:‬تاریخ‪ 1400/04/14 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000745‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم طلعت حاجی حیدری ورنوسفادرانی‬ ‫مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫درخواست یحیی گل محمدی از مربیان‬ ‫و مدیران تیم های لیگ برتری‬ ‫دست از هوچی گری‬ ‫بردارید‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس بابیان اینکه‬ ‫هــر تیــم دیگــری جــای پرســپولیس بــود تــا االن‬ ‫ازهم پاشــیده بود‪ ،‬از مدیران باشــگاه درخواســت‬ ‫کرد هر طور شده «بوژیدار رادوشوویچ» دروازه بان‬ ‫کــروات را بازگردانــد‪ .‬بــه گــزارش مهــر‪ ،‬یحیی گل‬ ‫محمدی پیرامون مشــکالت فصــل جاری تیمش‬ ‫گفــت‪ :‬از شــروع فصــل مشــکالت مــا شــروع شــد‬ ‫به خصوص بعد از راه یابی به فینال اسیا‪ .‬با تمام‬ ‫نامالیمــات کار را ادامــه دادیم و در نیم فصل اول‬ ‫قهرمان شــدیم‪ .‬هر تیمی جای پرســپولیس بود از‬ ‫هم می پاشید‪ .‬این را صادقانه می گویم‪ .‬بچه های‬ ‫مــا باانرژی مثبت هــواداران ما را زنــده کردند‪ .‬جا‬ ‫دارد از تمام بازیکنان تشکر کنم‪ .‬با تمام مشکالتی‬ ‫که به خصوص در بخش مالی دارند با تمام وجود‬ ‫کارکردنــد‪ .‬مشــکالتی که باشــگاه در بخش مالی‬ ‫دارد بــر دوش بازیکنــان بــوده اســت مثــل بدهــی‬ ‫برانکــو‪ ،‬بودیمیــر و… بیشــترین فشــار روی دوش‬ ‫یکــه نباید بــه ان ها‬ ‫بازیکنــان بــوده اســت درحال ‬ ‫ارتباط داشــته باشــد‪ .‬امیدوارم باشــگاه نسبت به‬ ‫این موضوع توجه بیشتری داشته باشد‪ .‬می دانیم‬ ‫که دارند صبح تا ش ـب کار می کنند ولی ادامه این‬ ‫مشکالت ممکن است به تیم لطمه بزند‪ .‬سرمربی‬ ‫پرســپولیس درباره بیانیه دادن باشــگاه های دیگر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در لیگ و فوتبال ما باب شده است که‬ ‫هرتیمی کههوچی گریواعتراضبیشتریمی کند‪،‬‬ ‫امتیاز می گیرد‪ .‬این مســئله دریکی‪ ،‬دو ســال اخیر‬ ‫خیلی رواج یافته اســت‪ .‬به جای اینکه تمرکزشان‬ ‫روی فوتبــال باشــد راجــع بــه ای ـن وان گرفتــه؛ از‬ ‫مدیرعامل گرفته تا سرمربیان حریف‪ .‬وقتی راجع‬ ‫مهــای دیگــر صحبــت می کنند‪ ،‬تمرکزشــان‬ ‫بــه تی ‬ ‫روی تیم خودشــان نیســت‪ .‬ایــن درد بزرگی برای‬ ‫فوتبــال ما اســت‪ .‬گل محمدی افزود‪ :‬مشــکالتی‬ ‫که ما داشتیم را اگر هر تیم دیگری داشت‪ ،‬منحل‬ ‫می شد‪ .‬ما یک انگیزه مضاعف داریم‪ .‬هوادارانی‬ ‫داریــم که برایشــان جان می دهیــم‪ .‬می دانیم که‬ ‫هــواداران هــم در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی‬ ‫مشکل دارند‪ .‬از همه تشکر می کنم‪ .‬مطمئن باشند‬ ‫یهــای باقیمانــده لیــگ را هــم با تمــام وجود‬ ‫باز ‬ ‫برایشان زحمت می کشــیم‪ .‬وی در خصوص شارژ‬ ‫مالی الومینیوم اراک برای دیدار با پرسپولیس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اطالعی از این موضوع ندارم‪ .‬این حق ان ها‬ ‫اســت؛ حتی اگر صد درصد قراردادشــان را بگیرند‬ ‫مشــکلی نیســت‪ .‬موقعی که ما مقابــل تیم های‬ ‫دیگــر بــازی می کنیم پاداش هایشــان چنــد برابر و‬ ‫یشــود‪ .‬برای یــک تیم در‬ ‫انگیز هشــان مضاعف م ‬ ‫صورت برد مقابل ما ‪ ۸۰‬و برای تساوی ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫پاداش در نظر گرفته بودند‪ .‬یک باشگاه دیگر دو‬ ‫هفتــه دیگر بــا ما بــازی دارد ولی از االن برایشــان‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 98884‬مورخ ‪ 76/05/12‬دفتر ‪ 72‬و سند‬ ‫‪ 159037‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 72733‬مورخ ‪ 88/08/11‬دفتر‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم طلعت حاجی حیدری ورنوسفادرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12651‬کدملی ‪ 1140125222‬صادره فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 214.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 118‬فرعی از ‪ 197‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال ـ ‪،‬‬ ‫شرقًا ـ ‪ ،‬جنوبًا ـ ‪ ،‬غربًا ـ در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1160581‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-889‬شماره‪ ، 140060302006002089:‬تاریخ‪ 1400/03/30 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002276‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم حسین عبداللهی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ‪ 694‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند شماره ‪ 62381‬مورخ ‪ 99/06/05‬دفترخانه‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حسین عبداللهی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 6‬کدملی ‪ 5559799246‬صادره فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 178.67‬مترمربع پالک شماره ‪ 694‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال‬ ‫به طول ‪ 10‬متر درب و دیواریست به کوچه ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 17/85‬متر دیواریست به باقیمانده‬ ‫‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10‬متر دیواریست به پالک ‪ 1456‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/90‬متر دیواریست‬ ‫به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1160473‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-891‬شماره‪ ، 140060302006002349:‬تاریخ‪ 1400/04/13 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001993‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علی عموچی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ‪ 1829‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند انتقال قطعی شماره ‪ 133265‬مورخ ‪ 90/9/30‬دفترخانه‬ ‫‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علی عموچی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 71‬کدملی ‪ 1141599597‬صادره خمینی شهر فرزند غالمحسین در قسمتی‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 199.74‬مترمربع پالک شماره ‪ 1829‬فرعی از ‪ 72‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 9/13‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 21/21‬متر دیوار‬ ‫به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9/09‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 23/14‬متر‬ ‫پــاداش تعییــن کرده انــد‪ .‬ایــن نشــان می دهــد‬ ‫پرسپولیس راهش را پیداکرده است‪ .‬ان ها از تیم ما‬ ‫ترس دارند‪ .‬سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ما فقط بلد هستیم بجنگیم‪ .‬این را یاد گرفته ایم‪.‬‬ ‫برای کســب افتخار تمام تالشــان را می کنیم‪ .‬گل‬ ‫محمــدی دربــاره جدایــی بوژیــدار رادوشــوویچ‬ ‫درواز هبــان کروات اظهار کــرد‪ :‬از وقتی رادو از تیم‬ ‫جدا شد‪ ،‬به باشگاه اعالم کردم تحت هر شرایطی‬ ‫باید بازگردد‪ .‬در این وضعیت حساس اگر اتفاقی‬ ‫برای حامد لک بیافتد‪ ،‬بدون دروازه بان می مانیم‪.‬‬ ‫دروازه بــان جــوان ما تجربه ای در لیگ نــدارد‪ .‬از‬ ‫باشــگاه می خواهــم ایــن مســئله را زودتــر حــل‬ ‫کنــد‪ .‬از رادو می خواهم یــک مقدار کوتاه بیاید‪.‬‬ ‫نمی دانم چرا ماجرا به اینجا کشیده است‪ .‬نباید‬ ‫این مسائل در تیم ما به وجود می امد‪ .‬از شروع‬ ‫فصل این مشکالت راداریم‪ .‬هنوز که هنوز است‬ ‫سوال بزرگی که در ذهنم است این است که چرا‬ ‫بشار رسن رفت؟ دو بازیکن خارجی داشتیم که‬ ‫هر دو را نمی دانم چه شد که از پرسپولیس رفتند‪.‬‬ ‫همی ـن االن از باشــگاه می خواهم مســئله رادو را‬ ‫حل کنند‪ .‬الزم باشــد خودم هم با رادو صحبت‬ ‫می کنــم کــه مشــکل حل شــود‪ .‬گل محمــدی در‬ ‫پایان صحبت هایش گفت‪ :‬در هفته های پایانی‬ ‫لیگ ما مربیان‪ ،‬مدیران و بازیکنان دوست دارند‬ ‫نتیجه بگیرند‪ .‬از همه درخواست می کنم به جای‬ ‫مهــای حریــف‪ ،‬تمرکزشــان را‬ ‫مصاحبــه علیــه تی ‬ ‫روی مســابقات و تمرینــات خودشــان بگذارنــد‬ ‫و بــه لیــگ ارامــش بدهنــد‪ .‬فوتبــال مــا بــه ایــن‬ ‫موضوع نیاز دارد‪ .‬خیلی رواج پیداکرده است که‬ ‫مربیان و مدیران راجع به تیم های دیگر صحبت‬ ‫می کنند‪ .‬هرچه از دهانشان درمی اید‪ ،‬می گویند‬ ‫و فدراســیون فوتبــال‪ ،‬کمیته اخــاق و انضباطی‬ ‫واکنشــی نشــان نمی دهنــد؛ انگار کــه مصونیت‬ ‫یکــه راحــت تهمــت می زننــد‪ .‬ایــن‬ ‫دارنــد درحال ‬ ‫نگران کننده است‪ .‬فدراسیون باید قوی نسبت به‬ ‫صحبت هایی که می شود‪ ،‬ورود کند‪ .‬صحبت های‬ ‫یکــی‪ ،‬دو هفتــه اخیــر بــار حقوقــی دارد و فشــار‬ ‫زیادی به باشگاه ها وارد می کند‪ .‬این مسئله باید‬ ‫بــا ورود قــوی فدراســیون و ارکان نظارتی برطرف‬ ‫شــود‪ .‬نباید کســی به خودش اجازه بدهد راحت‬ ‫راجــع به تیم های دیگر صحبت کند‪ .‬اگر این طور‬ ‫فهــای زیــادی داریــم‪ .‬اتفاقات‬ ‫باشــد مــا هم حر ‬ ‫عجیب وغریــب زیــادی از داخــل و خــارج تیــم‬ ‫رخ داده است ولی با هوچی گری و مصاحبه راجع‬ ‫به این مسائل صحبت نکردیم‪ .‬دنبال این بودیم‬ ‫تمرکزمان روی کار باشــد و نتیجه اش را می بینیم‪.‬‬ ‫امیدوارم مدیران و مربیان و اعضای تیم ها نسبت‬ ‫به تیم خودشان تمرکز داشته باشند‪.‬‬ ‫دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‪/1160786‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-893‬شماره‪ ، 140060302006002257 :‬تاریخ‪ 1400/04/10 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000609‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم منصور پیمانی فروشانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم منصور پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2532‬کدملی ‪ 1141296136‬صادره فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫کارخانه به مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول‬ ‫‪ 57/23‬متر خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار‬ ‫و درب است به گذر حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1159264‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-895‬شماره‪ ، 140060302006002196 :‬تاریخ‪ 1400/04/08 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000608‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علیرضا پیمانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 15787‬کدملی‬ ‫‪ 1142372601‬صادره فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به‬ ‫مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪57/23‬‬ ‫متر خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده پالک ‪،‬‬ ‫جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب‬ ‫است به گذر حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1159287‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-897‬شماره‪ ، 140060302006002193 :‬تاریخ‪ 1400/04/08 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫هشدار استقالل‬ ‫به بازیکنان برای تمدید‬ ‫قرارداد‬ ‫باشــگاه اســتقالل در اطالعیه ای عالوه بر تضعیف‬ ‫میلیچ به نوعی به سایر بازیکنان هم هشدار داده است‪.‬‬ ‫بعد از ترک ایران توسط هرویه میلیچ باشگاه استقالل‬ ‫اطالعیه ای چهاربندی را درباره ماجرای پیش امده میان‬ ‫مدیــران باشــگاه و وکیل میلیچ منتشــر کــرد‪ .‬دربند اخر‬ ‫ایــن اطالعیه به موضوع تمدید نشــدن قــرارداد میلیچ‬ ‫اشاره شده و امده است‪« :‬باشگاه استقالل در تمدید یا‬ ‫عقد قراردادها تنها منافع بلندمدت باشــگاه را در نظر‬ ‫می گیرد و زیر بار خواسته های غیرقانونی و غیرمتعارف‬ ‫وباج خواهینخواهدرفت‪».‬اینبنداگرچهدر اطالعیه‬ ‫مربوط به موضوع قرارداد میلیچ وجود دارد اما به نوعی‬ ‫هشداری به بازیکنان دیگر استقالل هم هست‪ .‬مدیران‬ ‫باشگاه استقالل و به خصوص احمد مددی که این روزها‬ ‫روابط خوبی با بازیکنان این تیم ندارد‪ ،‬در بحث تمدید‬ ‫قــرارداد نفــرات برای فصل اینده هیــچ اقدامی صورت‬ ‫نداده اند‪ .‬بااینکه قرارداد بسیاری از بازیکنان استقالل در‬ ‫پایان فصل به پایان می رسد و این تیم هم چند روز بعد‬ ‫از پایان مسابقات داخلی باید در مرحله یک شانزدهم‬ ‫نهایی لیگ قهرمانان اســیا مقابل الهالل قرار بگیرد اما‬ ‫هنوز مدیران باشــگاه هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد‬ ‫با بازیکنان انجام نداده اند‪ .‬در این خصوص چندی قبل‬ ‫فرهــاد مجیدی ســرمربی ابی ها گفته بــود تا زمانی که‬ ‫مطالبات بازیکنان پرداخت نشود‪ ،‬لیستی برای تمدید‬ ‫به مدیران باشــگاه نمی دهد‪ .‬در چنین شــرایطی یکی‬ ‫از مهم ترین دغدغه هواداران اســتقالل تمدیــد قرارداد‬ ‫بازیکنان اســت‪ .‬حاال اما مدیران اســتقالل در اطالعیه‬ ‫مربوط به میلیچ به نوعی به بازیکنان دیگر هم هشدار‬ ‫داده انــد کــه به دنبــال قراردادهای بلندمدت هســتند‪.‬‬ ‫بی تردیــد این مســئله ای نیســت کــه بازیکنــان کنونی‬ ‫استقالل به راحتی زیر بار ان بروند‪ .‬خصوصا در شرایطی‬ ‫که اســتقالل با مشکالت مالی زیادی دست وپنجه نرم‬ ‫می کند و بازیکنان هنوز مبالغ زیادی از قراردادهایشان را‬ ‫در فصلجاریدریافتنکردند‪،‬بی تردیدتمدیدقرارداد‬ ‫یا عقد قرارداد جدید بلندمدت به خاطر منافع باشگاه‬ ‫مسئله ایاست کهنگرانی هارابیشترمی کند‪.‬‬ ‫حریفان تیم ملی امید‬ ‫مشخص شدند‬ ‫حریفــان تیــم ملــی امیــد در مســابقات مقدماتــی‬ ‫قهرمانی زیر‪ 23‬سال اسیا مشخص شدند‪ .‬ایران در گروه‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬لبنان و نپال قرارگرفته است که بازی های‬ ‫این گروه ابان ماه در شــهر دوشــنبه برگزار خواهد شــد‪.‬‬ ‫مقدماتی قهرمانی زیر ‪ 23‬سال اسیا در ‪ 10‬گروه ‪ 4‬تیمی‬ ‫و یک گروه سه تیمی برگزار می شود‪ .‬در پایان تیم های‬ ‫اول گــروه بــه همراه چهار تیم برتــر دوم به دور نهایی‬ ‫صعودمی کنند‪.‬‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000601‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محسن‬ ‫پیمانی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از‬ ‫حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم محسن پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 19138‬کدملی ‪1140190921‬‬ ‫صادره فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت ‪8000‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 57/23‬متر‬ ‫خاک ریز است به باقیمانده پالک ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده پالک ‪،‬‬ ‫جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب‬ ‫است به گذر حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1159269‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-899‬شماره‪ ، 140060302006002195 :‬تاریخ‪ 1400/04/08 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000602‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫ناصر پیمانی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل مع االوسطه از حاج اقا پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ناصر پیمانی فروشانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 19139‬کدملی ‪ 1140190938‬صادره فرزند حیدر نسبت به ‪ 1/5‬دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت ‪ 8000‬مترمربع پالک شماره ‪ 63‬فرعی از‬ ‫‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 57/23‬متر خاک ریز است به باقیمانده پالک‬ ‫‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 105/75‬متر به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 95/11‬متر دیوار و‬ ‫درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 174/98‬متر دیوار و درب است به گذر حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1159303‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس‬ ‫ای به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 411 -53‬ج ‪ 61‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 2452455‬و شماره شاسی ‪ S1412287777015‬مدل ‪ 1387‬به نام‬ ‫محسن نایب پور به کدملی ‪ 1289384541‬صادره از اصفهان مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه ‪ 10 / 1400‬جوالی ‪ 29 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1114‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫‪ 19/5‬درصد مدارس کشور نیازمند‬ ‫بازسازی و مقاوم سازی‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رئیس سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به کاهش میانگین دوره ساخت‬ ‫و بهره برداری از پروژه های مدرس هســازی به ســه ســال‪ ،‬از عدم نیاز به مقاو مســازی مدارس استان‬ ‫سیستانوبلوچستانخبرداد‪.‬به گزارشایلنا‪،‬مهرالهرخشانی مهراظهار کرد‪:‬در یکدورهچهارساله‬ ‫از ‪ ۱۳۹۲‬تــا ‪ ،۱۳۹۶‬وضعیــت تخصیــص اعتبارات ســازمان نوســازی مدارس خــوب نبود و حجم‬ ‫پروژه های نیمه تمام خیری و دولتی زیاد بود بنابراین باید این عقب ماندگی را جبران می کردیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫عمده پروژه هایی که در حال حاضر در کشــور افتتاح می کنیم‪ ،‬شروع عملیاتشــان به سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫برمی گردد‪ .‬او بابیان اینکه به لحاظ اعتباری سه دسته پروژه اموزشی در کشور داریم‪ ،‬گفت‪ :‬اولین‬ ‫گروه‪،‬پروژه هاییهستند کهاز محلمنابعملیتامیناعتبارشده اند کهدر حالحاضرهیچپروژه ای‬ ‫که از محل منابع ملی تامین اعتبارشده و پیمانکار نداشته باشد‪ ،‬در کشور نداریم‪ .‬رخشانی مهر‬ ‫بابیان اینکه طول دوره عملیات عمرانی و ساخت فضاهای اموزشی را کاهش دادیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫درگذشته میانگین طول دوره ساخت مدارس و پروژه های اموزشی در کشور ‪ ۹‬سال بود‪ ،‬اکنون به‬ ‫سه سال رسیده است‪ .‬او با اشاره به دومین دسته از پروژه های اموزشی اظهار کرد‪ :‬دومین گروه‪،‬‬ ‫پروژه هایی است که از محل کمک های خیرین احداث می شود که در صورت نیمه تمام ماندن‬ ‫از محل اعتبارات دولتی تامین و تکمیل می کنیم‪ .‬گروه سوم‪ ،‬پروژه هایی است که از محل منابع‬ ‫استانیتامیناعتبارشدهوماندهاست‪.‬‬ ‫افتتاح قرارگاه مرکزی مبارزه‬ ‫و پیشگیری از کرونا در استان‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫الودگیصوتی‬ ‫هدیهنامیمونزندگیشهرنشینی‬ ‫افزایشجمعیت‪،‬پیشرفت ّفناوریوصنعتیشدن‬ ‫جوامع ســبب شــد تا موضــوع الودگی صوتــی یا همان‬ ‫سروصدا به یکی از مهم ترین معضالت جامعه جهانی‬ ‫و انســان معاصــر بــدل شــود مقول ـه ای که پیامــد و اثار‬ ‫مخرب و نابودگری را بر سالمت جسمی و روانی افراد‬ ‫در کالن شهرها بر جای می گذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬درواقع الودگی صوتی که به صدای‬ ‫محیطی هم مشــهور اســت بــه مجموع ـه ای از صداها‬ ‫یشــود که بر زندگی انسان و حیات وحش تاثیر‬ ‫گفته م ‬ ‫منفی و ازاردهنده ای می گذارد‪ .‬منبع این الودگی بیشتر‬ ‫سیستم هایحمل ونقلودستگاه هایصنعتیهستند‪.‬‬ ‫بخش های مرتبط با محیط زیست در شهرهای سراسر‬ ‫دنیــا بــرای الودگی صوتی حد مجاز تعیین می کنند که‬ ‫یشــود‪ .‬کارشناسان حوزه‬ ‫با واحد دس ـی بل سنجیده م ‬ ‫یهــای اعصــاب و روان‪،‬‬ ‫شــهری معتقدنــد کــه ناراحت ‬ ‫کم حوصلگــی‪ ،‬بدخوابــی و بی خوابــی‪ ،‬پرخاشــگری‪،‬‬ ‫اضطراب‪ ،‬استرس‪ ،‬افزایش نزاع و باال رفتن فشارخون‬ ‫از پیامدهای مســتقیم الودگی صوتی اســت‪ .‬همچنین‬ ‫مطالعاتنشانمی دهد کهبیشترساکنانشهرهاازافت‬ ‫شــنوایی رنج می برند این در حالی اســت که حد مجاز‬ ‫الودگیصوتیدر شهرهایایرانودر پهنه هایمسکونی‬ ‫برای بازه ‪ ۷‬صبح تا ‪ ۱۰‬شب برابر ‪ ۵۵‬دسی بل و برای ‪۱۰‬‬ ‫شــب تا ‪ ۷‬صبح برابر ‪ ۴۵‬دس ـی بل است‪ .‬بر پایه اعالم‬ ‫ســازمان جهانی بهداشــت می توان از طریــق اقدامات‬ ‫بهداشــت عمومی شــامل کاهش مواجهه با صداهای‬ ‫بلند‪ ،‬افزایش اگاهی درباره خطرات‪ ،‬توســعه و اجرای‬ ‫قوانینمربوطهوتشویقافرادبهاستفادهاز دستگاه های‬ ‫حفاظتــی از نیمــی از موارد کم شــنوایی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫اقدامــات عملــی مانند نصب موانــع ســروصدای راه یا‬ ‫راه اهــن‪ ،‬مدیریت حــرکات پرواز در مکا نهــای اطراف‬ ‫فــرودگاه و کاهــش ســروصدا از طریــق الســتیک های‬ ‫یصــدا در وســایل نقلیــه ازجملــه اقداماتــی به شــمار‬ ‫ب ‬ ‫می رونــد کــه باید برای کاهــش الودگی صوتــی از ان ها‬ ‫استفاده کرد‪ .‬افزایش فضاهای سبز در داخل شهرها نیز‬ ‫بر کاهش صدا تاثیری مطلوب دارد‪ .‬در حالی با الودگی‬ ‫صوتیدر کنار الودگیهوادر شهرتهراندست وپنجهنرم‬ ‫می کنیم که کارشناسان گفته اند الودگی صوتی در شهر‬ ‫تهران‪ ۱۵‬تا‪ ۲۵‬دسیبل فراتر از حد مجاز است و بیشترین‬ ‫سهم الودگی صوتی در کالن شهر تهران ناشی از سیستم‬ ‫حمل ونقلموتوریاستبه طوری کهموتورسیکلت هابه‬ ‫میزان ‪ ۸۳‬دســیبل الودگی صوتی تولید می کنند این در‬ ‫حالی اســت که میزان حد مجاز ان ‪ ۷۷‬دســیبل است‪.‬‬ ‫در بســیاری از اتوبا نهــای شــهر تهــران نیــز خودروهای‬ ‫ســواری صدایــی باالتــر از ‪ ۸۱‬دســیبل را ایجــاد می کنند‬ ‫یکــه اســتاندارد الودگی صوتی بــرای خودروهای‬ ‫درحال ‬ ‫سواری‪ ۷۴‬دسیبلاست‪.‬امارهانشانمی دهند کهسهم‬ ‫انتشار الودگی صدا توسط موتورسیکلت ها ‪ ۴۹‬درصد‪،‬‬ ‫خودروهای ســواری ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬ماشــین های سنگین ‪۲۰‬‬ ‫درصد و اتوبوس های شــرکت واحد یک درصد اســت‪.‬‬ ‫دراین بیــن برخی از مناطق تهران بیش از ســایر مناطق‬ ‫دارای الودگی صوتی است مانند منطقه‪ ۹‬و منطقه بازار‬ ‫تهران که گفته می شود میزان الودگی صوتی این مناطق‬ ‫به‪ ۷۰‬دسیبل می رسد‪.‬‬ ‫همکاری محیط زیست و وزارت بهداشت و‬ ‫کشور برای کاهش الودگی صوتی‬ ‫مســعود تجریشــی معاون محیط زیســت انسانی‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیســت در تاریــخ ‪ ۱۰‬ابان ماه‬ ‫سال گذشتهاعالم کرد‪:‬باتوجهبهاهمیت کنترلالودگی‬ ‫صوتی‪،‬سازمانحفاظتمحیط زیستباوزاتخانه های‬ ‫کشــور و بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی درصدد‬ ‫جم ـع اوری اطالعــات و اندازه گیــری االیندگــی صوتــی‬ ‫هســتند تا برنامه های کنترل مشــخص و اجرا شــود‪ .‬به‬ ‫گفته او الودگی صوتی یکی از مسائلی است که در قانون‬ ‫هوای پاک به ان پرداخته شده است و از موضوعات مهم‬ ‫ان ســامت روحی و روانی جامعه اســت بر این اساس‬ ‫کارگروه مشترکی میان سازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی تشکیل شد تا‬ ‫دو دستگاه بر روی صوت و عوارض ناشی از ان کار کنند‪،‬‬ ‫تاکنون در کشور بر روی الودگی صوتی ان طور که باید کار‬ ‫نشده است‪ .‬او به اقدام دیگری در این زمینه اشاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬یکــی از منابع اصلی الودگی صوتی به ویژه در‬ ‫کالن شهرهاخودروهاوحمل ونقلعمومیاستازاین رو‬ ‫در قانون هوای پاک به ان پرداخته شده است و قرار شد‬ ‫که باهمــکاری وزارت کشــور اندازه گیری الودگی صوتی‬ ‫خودروها درروند معاینه فنی مشخص شود که این کار‬ ‫از ماه اینده اغاز خواهد شد‪ .‬تجریشی ادامه داد‪ :‬درواقع‬ ‫بر اســاس قانون هوای پاک سازمان محیط زیست باید‬ ‫حدود الودگی صوتی را مشــخص کند و ان را به وزارت‬ ‫کشور ارائهدهد کهتاکنونایناقدامصورتنگرفتهبود؛‬ ‫چندی پیش در جلسه ای که با وزارت کشور داشتیم قرار‬ ‫شد اطالعات صوتی خودروهایی که برای معاینه فنی‬ ‫می روند جمع اوری و در یک بانک نگهداری شود و در‬ ‫مدتچهار ماهاطالعاتجمع اوری شدهبررسیوسپس‬ ‫درباره اندازه گیری االیندگی صوتی تصمیم گیری شود‪ .‬او‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬وزارت کشور درخواست کرد که حداقل‬ ‫به مدت یک سال گزینه الودگی صوتی در معاینه فنی‬ ‫خودروهالحاظنشودچونممکناستتعدادزیادیاز‬ ‫خودروها قادر به پاس کردن ان نباشند و نارضایتی ایجاد‬ ‫شودبنابراینپیشنهادشد کهفعالصوتدر معاینهفنی‬ ‫اعمال نشود اما اطالعات در این زمینه جمع اوری و در‬ ‫بانکی نگهداری شود و بعدازان تحلیل اماری بر روی ان‬ ‫صورت گیردتابفهمیم کهاستانهتحملچقدر استوبر‬ ‫اساسانبرنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫تهران در صدر جدول باالترین الودگی صوتی‬ ‫است‬ ‫بر اســاس جدیدتریــن پژوهش های مرکز مطالعات‬ ‫و برنامه ریزی شــهری که ‪ ۱۸‬شــهریورماه ســال گذشــته‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬تهــران به دلیل تــردد تعداد باالی وســایل‬ ‫نقلیــه در صــدر جــدول شــهرهای دارای الودگی صوتی‬ ‫کشــور قرار دارد‪ .‬بر اساس مطالعات انجام شده توسط‬ ‫شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهران مشــخص شــد در‬ ‫خیابا نهــا و اتوبان های شــهر تهران نزدیک بــه ‪47/8‬‬ ‫درصد خودروهای ســواری صدایی باالتر از ‪ ۸۱‬دســیبل‬ ‫یکــه اســتاندارد الودگــی صوتی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ ،‬درحال ‬ ‫بــرای خودروهــای ســواری ‪ ۷۴‬دســیبل اســت‪ .‬دومیــن‬ ‫منبــع صــدا بعــد از خودروهای ســواری در حــال حاضر‬ ‫موتورسیکلت هاست‪،‬اگزوز اینوسایلنقلیهپرسروصدا‬ ‫بدون اســتفاده از سایلنســر صدایی بیش از ‪ ۹۰‬دســیبل‬ ‫ایجادمی کند‪.‬‬ ‫والدینمهم ترینالگویفرزندان‬ ‫برای عالقه مندیبهمطالعه‬ ‫یــک روانشــناس با تاکید بــر اینکــه عالقه مندی به‬ ‫مطالعه عاملی درونی است اما عالقه مندی اکتسابی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫به مطالعه توســط عوامل بیرونی پایه ریزی م ‬ ‫گفت‪ :‬والدین مهم ترین الگو فرزندان برای اهل مطالعه‬ ‫شدنهستند‪،‬فرزنداناز گفته هایمایادنمی گیرندبلکه‬ ‫ازانچــه انجــام می دهیم می اموزنــد اما امــروزه والدین‬ ‫دنبالهرفعالیتیبه غیرازمطالعه کردنهستند‪.‬‬ ‫دکتــر گوهــر یســنا انزانــی در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫درباره چگونگی تشویق والدین به افزایش مطالعه‬ ‫یهــای فیزیکــی‪،‬‬ ‫در فرزنــدان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ویژگ ‬ ‫نشــناختی و بیولوژیکــی در پــرورش فرزنــدان‬ ‫روا ‬ ‫اهــل مطالعــه موثــر اســت‪ .‬در این مســیر خانواده‪،‬‬ ‫بهــا و رســانه های‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬کیفیــت کتا ‬ ‫متــر لــذت بــردن از خوانــدن‬ ‫جمعــی و از همــه مه ‬ ‫بســیار نقش دارد‪ .‬این روانشــناس معتقد اســت که‬ ‫اگر مطالعه لذت بخش باشد فرد به طور داوطلبانه‪،‬‬ ‫ازاده و پیوســته کتــاب می خوانــد و نیــازی نیســت‬ ‫دائما در خصوص لزوم مطالعه به فرزندان‬ ‫والدیــن ً‬ ‫تذکــر دهنــد و ازای ـن رو والدیــن بایــد لذت بــردن از‬ ‫خوانــدن را بــه بچ ههــا یاد دهنــد‪ .‬او الگوبــرداری و‬ ‫شــرطی شــدن را از عمــده دالیــل عالقه منــدی بــه‬ ‫مطالعــه دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬رفتــار خوانــدن و‬ ‫اینکه والدین خودشان الگوی مناسبی برای مطالعه‬ ‫باشــند و خودشــان مطالعه داشــته باشــند‪ ،‬در اهل‬ ‫مطالعه شــدن فرزندان بســیار مهم اســت‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر ا گــر فرزندان در حین یا پــس از مطالعه لذتی‬ ‫نظیر صحبت درباره کتاب خوانده شــده یا دریافت‬ ‫خوراکی موردعالقه را تجربه کنند‪ ،‬به نوعی شرطی‬ ‫شــده و عالق ـه ای بــرای مطالعه پیــدا می کنند‪ .‬این‬ ‫روانشناس با تاکید بر لزوم شناخت والدین از عالیق‬ ‫بچ ههــا و سیســتم ادراکــی دریافتی ان ها و با اشــاره‬ ‫بــه چهــار سیســتم دید محــور‪ ،‬شــنود محــور‪ ،‬لمس‬ ‫محور و منطق محور به عنوان چهار سیستم ادراکی‬ ‫دریافتی در افراد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افراد دید محور‬ ‫سرعت یادگیری و درک مطلب بسیار باالیی دارند‪،‬‬ ‫اما مفهوم مطالب را می رسانند و جزییات را حفظ‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬حوصله جزئیات و داســتان های طوالنی‬ ‫را ندارنــد و بــازی را ترجیــح می دهنــد‪ .‬ا گــر میــز و‬ ‫فضــای مطالعــه این افراد تمیز باشــد و کتاب هایی‬ ‫بــا مفاهیــم کلــی در اختیارشــان قــرار گیــرد امــکان‬ ‫عالقه منــدی ان ها به مطالعه افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫انزانــی درباره سیســتم ادراکی دریافتی شــنود محور‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ایــن افــراد شــنیداری هســتند‪ .‬بیشــتر‬ ‫دوســت دارند بشــنوند‪ ،‬عالقه به یادداشت برداری‬ ‫یتــوان فایل صوتــی کتاب ها را‬ ‫ندارنــد و ازای ـن رو م ‬ ‫نهــا خواســت تــا‬ ‫نهــا قــرارداد و یــا از ا ‬ ‫در اختیــار ا ‬ ‫پــس از مطالعه کتاب دربــاره کتابی که خوانده اند‬ ‫برایمــان توضیــح دهنــد‪ .‬ایــن ترفندهــا در افزایــش‬ ‫عالقه مندی ان ها به مطالعه موثر اســت‪ ،‬همچنین‬ ‫می توان هنگام مطالعه برایشــان موســیقی بی کالم‬ ‫و ارام پخــش کــرد‪ .‬او همچنیــن درباره اثــر دو تیپ‬ ‫شخصیتی بزرگ «درون گرا» و «برون گرا» بر مطالعه‬ ‫نگــرا توجــه به‬ ‫افــراد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــرای افــراد برو ‬ ‫امــور و اشــیاء خارجــی مثل صحبت کــردن و ورزش‬ ‫کردن و‪ ...‬مهم است درحالی که عناصر ذهنی برای‬ ‫افــراد درون گرا برتــری دارد‪ .‬افراد درون گرا به دنبال‬ ‫عوامــل درونــی و خالص هســتند‪ ،‬در نوشــتار بهتر از‬ ‫ایران سوار بر موج پنجم کرونا‬ ‫بازگشت به روزهای وحشت‬ ‫گفتارنــد و عالقه منــد بــه کتاب و تجزیــه تحلیل ان‬ ‫هســتند‪ .‬بنابراین توجه به تیپ شــخصیتی فرزندان‬ ‫در خرید کتب مناســب برایشــان و عالقه مند کردن‬ ‫نهــا بــه مطالعــه بســیار مهم اســت و با شــناخت‬ ‫ا ‬ ‫یتــوان فهمیــد کــه چگونــه و بابیــان چــه‬ ‫فرزنــدان م ‬ ‫جمالتی می توان ان ها را به مطالعه سوق داد‪ .‬انزانی‬ ‫کاهشافسردگی‪،‬بهبود کیفیتخواب‪،‬افزایشمهارت‬ ‫حلمسئله‪،‬افزایشخالقیتواعتمادبه نفس‪،‬افزایش‬ ‫ارامش و شــادی‪ ،‬افزایش فن بیان و دانش‪ ،‬تحریک و‬ ‫افزایشعملکردشناختیذهننظیرمهارتبرنامه ریزی‪،‬‬ ‫جلوگیــری از فراموشــی‪ ،‬افزایش تفکر انتقادی‪ ،‬کاهش‬ ‫اســترس و تنش را ازجمله اثرات مثبت مطالعه بر روان‬ ‫دانست و افزود‪ :‬اینکه بچه ها بدانند پس از مطالعه‬ ‫یک کتاب می توانند با والدین درباره موضوع کتاب‬ ‫با والدین صحبت کنند بســیار مهــم و ترغیب کننده‬ ‫بــرای مطالعــه اســت‪ .‬والدیــن می توانند بــا صدای‬ ‫بلنــد کتــاب بخواننــد‪ ،‬مشــاهده تصویــر مطالعــه‬ ‫والدیــن توســط بچ ههــا و یــا صحبت کــردن درباره‬ ‫کتاب خوانــده شــده به زبان ســاده بــرای بچه ها در‬ ‫فرایند افزایش مطالعه فرزندان بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ‫یک بام و دوهوای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫نداشــتن تعریف مشخصی از شــغل‪ ،‬سطح کاری‪،‬‬ ‫وظایف و نداشتن دامنه کاری باعث بهره کشی اضافی‬ ‫از کارگر یا پرداخت حقوق کمتر از زحمت وی می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬عبــارت‬ ‫طبقه بندی مشــاغل به معنی تقسیم بندی شغل ها در‬ ‫هر ســازمان از پایین تا باالترین ســطح شغلی بر اساس‬ ‫عواملــی‪ ،‬چون اهمیت‪ ،‬تخصص‪ ،‬وظایف‪ ،‬مهارت ها‬ ‫و ســایر عوامــل اســت و نحوه اجــرای طرح طبقه بندی‬ ‫مشاغل یکی از مهم ترین موارد برای اجرای این قانون‬ ‫بوده کهمسئولیتاصلیطبقه بندیمشاغلدر کارگاه ها‬ ‫بر عهده خود ان ها اســت‪ .‬بر همین اســاس گروه بندی‬ ‫شغلی مشخصی توسط وزارت تعاون‪ ،‬برای کارگاه ها‬ ‫تعیین نشده و این مورد بر عهده خود کارگاه به صورت‬ ‫توافقی بین کارفرما و کارکنان است‪ .‬کارفرما با بررسی‬ ‫شــرایط و ردیف ها و تخصص های شغلی‪ ،‬به تعریف‬ ‫گروه های شغلی و مزایای هر یک از کارگران می پردازد‪.‬‬ ‫طــرح طبقه بندی مشــاغل کارگــری دربرگیرنــده قانون‬ ‫‪ ۴۸‬و ‪ ۴۹‬قانــون کار اســت کــه فرقی بین کارگران اعم‬ ‫از دائــم‪ ،‬پاره وقــت‪ ،‬موقت‪ ،‬فصلی و … نــدارد‪ .‬اگر به‬ ‫هنگام تطبیــق نیرو ها بــا جدول طبقه بندی مشــاغل‪،‬‬ ‫افرادی تحصیالت کافی را نداشتند‪ ،‬می توان از سوابق‬ ‫تجربیوسوابقاموزشیان هانیزاستفاده کرد‪.‬براساس‬ ‫یشــود و‬ ‫این طرح‪ ،‬به ســاده ترین کار ضریب ‪ ۱‬داده م ‬ ‫ســایر مشــاغل نیز برحســب تخصص و پیچیدگی های‬ ‫کاری‪ ،‬ضرایــب باالتــر را دریافت می کنند‪ .‬تحصیالت و‬ ‫همین طور سابقهفردبهازایهرسال کاریباعثافزایش‬ ‫یشــود‪ .‬یکی از نتایج این طرح‪ ،‬افزایش‬ ‫این ضریب م ‬ ‫خودکار مقدار حقوق کارکنان با داشتن سابقه و مهارت‬ ‫الزم درگذر زمان است‪ .‬اجرای این قانون باعث می شود‬ ‫حقوق افراد بیشتر از حق پایه قانون کار گردد و موجب‬ ‫افزایشانگیزهورضایتشغلی کارکنانشود‪.‬‬ ‫فرمــول محاســبه و جدول مــزد گرو ههــای ‪ ۲۰‬گانه‬ ‫طرح طبقه بندی مشاغل در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫نحوه محاسبه مزد و پایه سنوات هرساله بر اساس‬ ‫فرمــول مشــخصی از ســوی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی تهیه و مشخص می گردد‪ .‬این فرمول بر اساس‬ ‫مزد سال قبل‪ ،‬نرخ تورم و شرایط حاکم بر کشور تهیه‬ ‫یشــود‪ .‬محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان‬ ‫م ‬ ‫کارگراناستانتهراندر گفتگوباباشگاهخبرنگارانجوان‬ ‫دربارهطرحطبقه بندیمشاغلبراساسمدرکتحصیلی‬ ‫و ســابقه کار کارگــران اظهار کرد‪ :‬برخــی از کارفرما ها با‬ ‫سوءاســتفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانیــن از اجرای‬ ‫طــرح طبقه بنــدی مشــاغلی در کارگاه ها یــا واحد های‬ ‫تولیــدی خــودداری می کننــد و با توجه بــه قرارداد های‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫موقــت حق ســنوات ان ها در نظر گرفته نم ‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بعضی از صنوف با کارگرانی که ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫سابقه کاردارند مانند یک تازه کار برخورد می شود و اجرا‬ ‫نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در این کارگاه ها سبب‬ ‫شده است تا بعد از تسویه حساب‪ ،‬حداقل دستمزد را‬ ‫یشــود تا حقوق‬ ‫دریافت کنند و این مســئله موجب م ‬ ‫کارگــران ضایــع شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬با توجــه به اینکه پایه‬ ‫ســنوات بعــد از یک ســال بایــد برای کارگر لحاظ شــود‬ ‫برخــی از کارفرمایــان این حقــوق را بــرای کارگر در نظر‬ ‫می گیرند‪،‬ولیاز ان طرفبه نوعیدرصددابطالحقوق‬ ‫انان با اجرا نکردن طرح طبقه بندی مشاغل هستند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪:‬طرحطبقه بندیمشاغلموجبمی شودتا‬ ‫فرد با توجه به سابقه کار و مدرک تحصیلی دستمزدی‬ ‫بــه حقوقــش افــزوده شــود که بــرای برخی از مشــاغل‬ ‫نیز این میزان افزایش حقوق تعیین هم شــده اســت‪،‬‬ ‫ولی در واحدی نیاز به راننده اســت و مدرک تحصیلی‬ ‫قرارگاه مرکزی مبارزه و پیشگیری از کرونا توسط جمعیت هالل احمر کشور صبح امروز با‬ ‫حضور مقامات استانی و کشوری راه اندازی شد‬ ‫دبیر کلجمعیتهالل احمر کشوراظهارداشت‪:‬استانسیستانوبلوچستاندرهفته های‬ ‫اخیر تحت تاثیر ویروس منحوس کرونا و شیوع بیماری کووید‪ ۱۹‬از نوع دلتا قرارگرفته است‪.‬‬ ‫دکتر محمدحسن قوسیان مقدم افزود‪ :‬یکی از ویژگی های این نوع بیماری واگیردار بودن‬ ‫و ســرایت شــدید ان اســت کــه بــه همین منظــور این اســتان را به رنگ قرمــز نگران کننده و‬ ‫مخاطره امیز دراورده است ‪ .‬او گفت ‪ :‬جمعیت هالل احمر کشور تابستان امسال برای این‬ ‫استان چندین برنامه از قبل طراحی و تدوین کرده است که مهم ترین ان افتتاح مرکزی مبارزه‬ ‫و پیشــگیری از کرونا را می توان نام برد‪ .‬او بیان کرد ‪ :‬با توجه به شــرایط اســتان حمایت از‬ ‫سوی سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر و ‪ ۲۴‬مرکز خیریه کالن را جهت امدادرسانی و‬ ‫کمک رسانیبهافراداسیب دیدهدر دستور کار قرارگرفتهاست‪.‬دکترقوسیانمقدمتاکید کرد‪:‬‬ ‫به حول قوه الهی با مشارکت خیرین چندین محموله از کمک ها در قالب پیشگیری و درمان‬ ‫وارد استان شده و در شهرستان های مختلف بین مردم شریف سیستان و بلوچستان توزیع‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬این محموله ها شامل تعداد یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار عدد ماسک ‪۴ ،‬‬ ‫نوع کپسول و دستگاه اکسیژن ساز خانگی از ‪ ۱۰‬تا‪ ۵۰‬کیلو به تعداد‪ ۵۰۰‬عدد از طریق بانک‬ ‫امانات جمعیت هالل احمر به طور رایگان در بخش پیشگیری و درمان در حوزه سالمت و‬ ‫بسته های معیشتی مواد غذایی در اختیار افراد اسیب پذیر قرار خواهد گرفت که این ارقام‬ ‫افزایشخواهدداشت‪.‬دبیر کلجمعیتهالل احمر کشور در خصوصوارداتواکسن کووید‬ ‫‪ ۱۹‬یاداور شــد ‪ :‬از ‪ ۱۴‬فروردین ماه ســال جاری مجوز واردات واکســن را دریافت و تاکنون ‪۵‬‬ ‫محمولهواکسنبابیشاز یک میلیوندوز وارد کشور شدهوجمعیتهالل احمر کشور امادگی‬ ‫خودرااعالممی دارد کهدر امرواکسیناسیون کنار وزارتبهداشتودرمانامدادرسانینماید‪.‬‬ ‫او در پایــان از دیگــر اقدامــات جمعیــت هالل احمــر را پروژه نذر اب بیان کــرد و گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه به مدت ‪ ۴‬سال در استان اغاز و تاکنون ‪ ۸‬شهرستان انتخاب و بل تانکر امدادرسانی‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫موردنیاز حداقل دیپلم اســت و این واحد با اســتخدام‬ ‫یک فرد لیسانســه حقوقــی به انــدازه مدرک تحصیلی‬ ‫دیپلــم می دهــد و بــا دور زدن قانون و نبود نظــارت در‬ ‫اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کوتاهی می کند‪ .‬رئیس‬ ‫مجمــع نماینــدگان کارگــران اســتان تهــران ادامــه داد‪:‬‬ ‫برخــی از کارگران هــم اذعــان دارنــد که این طــرح برای‬ ‫ان ها اجراشــده اســت‪ ،‬ولی به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد نبوده‬ ‫و رضایت انان را جلب نکرده است‪ .‬تاجیک گفت‪ :‬در‬ ‫همه کارگاه ها کسانی که کارگران را استخدام می کنند و‬ ‫طرحطبقه بندیمشاغلدر ان هارعایتمی شوداینامر‬ ‫مهم است تا یک نماینده کارگری هم در ان کمیته برای‬ ‫دفاعاز حق وحقوق کارگرانحضورداشتهباشدتاساختار‬ ‫طرح طبقه بندی مشــاغل درست تعریف شــود‪ .‬طرح‬ ‫طبقه بندی مشاغل قانون کار به کارکنان امنیت شغلی‬ ‫بیشــتری داده و باعث استقرار جایگاه درست کارگاه یا‬ ‫بازار کار می شود‪ .‬این طرح با گروه بندی مشاغل امکان‬ ‫ارتقا شغلی را برای کارکنان فراهم می اورد و این اطمینان‬ ‫را به ان ها می دهد که با فعالیت صحیح‪ ،‬بهبود شغلی‬ ‫خواهند داشت و برای کارکنان امکان ترفیع و جابجایی‬ ‫راایجادمی کند‪.‬‬ ‫شناساییبیشاز‪ ۲۳‬هزار بیمار کروناییدر شبانه روز گذشته‪،‬حکایتاز اینواقعیتدارد‬ ‫که باید دوباره منتظر روزهای سخت و تلخ کرونایی در موج پنجم بیماری باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پیک پنجم کرونا از استان های جنوبی کشور کلید خورد و حاال ‪ ۱۲۰‬نقطه‬ ‫کشور بهرنگقرمزدرامده اند‪.‬در چنینشرایط‪،‬ستادملیمقابلهبا کرونا‪،‬همچونموج های‬ ‫قبلی کرونا‪،‬محدودیت هاییاعمال کردهاست کهازجملهان هامی توانبهممنوعیتورود‬ ‫و خروج از شهرهای قرمز اشاره کرد‪ .‬قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت بابیان‬ ‫اینکه همگان باید در این شرایط سخت کرونایی در میان مردم ارامش ایجاد کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما برای بستری مبتالیان به کرونا در منطقه سیستان هیچ مشکلی نداریم و در صورت نیاز‬ ‫هر میزان که الزم باشد از ظرفیت بیمارستان های سیار استفاده خواهیم کرد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫هر مشکلی در سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد روزانه پیگیری شده تا تصمیمات هر‬ ‫چه زودتر اجرایی شود‪ ،‬افزود‪ :‬در مورد دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان زابل هماهنگ شده‬ ‫اســت که تا ‪ ۵۰‬ســیلندر ‪ ۵۰‬لیتری داخل بیمارســتان بیاید و باز اگر نیاز به اکســیژن ساز باشد‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬در حال حاضر ‪ ۱۲۰‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪ ۱۸۲ ،‬شهر در وضعیت‬ ‫نارنجی‪ ۱۴۶ ،‬شــهر در وضعیت زرد قرار دارند‪ .‬به نظر می رســد که کشــور وارد پیک پنجم‬ ‫کروناشدهوبایدمنتظرتکرار تجربه هایسختوتلخموج هایقبلیباشیم‪.‬اما‪،‬موججدید‬ ‫بیماری یک تفاوت با موج های قبلی دارد و ان هم ویروس جهش یافته «دلتا» است‪ .‬ویروسی‬ ‫که گفته می شود قدرت سرایت ان ‪ ۱۴۰‬برابر ویروس انگلیسی است و در حال تبدیل شدن‬ ‫به ویروس غالب در کشور است‪ .‬در همین حال‪ ،‬بابک عشرتی معاون بهداشت دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی ایران ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در حال حاضر پیک پنجم در کشــور اغازشــده و تهران‬ ‫و چند شــهر دیگر در اســتان قرمز هســتند به هرحال جای نگرانی وجود دارد که نشــود این‬ ‫پیک را زود جمع کرد و همه باهم باید کمک کنیم هم مردم و هم مسئوالن دستگاه های‬ ‫مختلفتابتوانیماز اینپیکعبور کنیم‪.‬اوبااشارهبهافزایشقدرتسرایتواریانتهندی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬توان چســبندگی این ویروس باال بوده و قدرت بیماری زایی را افزایش داده اســت‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬همین قدرت سرایت باعث می شود تا شاهد افزایش موارد ابتال در پیک جدید بیماری‬ ‫باشیم‪.‬معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیایرانبااشارهبهافزایشمواردبستریدر سنین‬ ‫نوجوانی‪ ،‬گفت‪ :‬در فروردین تا اذر ‪ ،۹۹‬موارد بستری در سنین‪ ۵‬تا‪ ۱۷‬سال خیلی کم بود‪ ،‬اما‬ ‫االن دو سه هفته ای است که موارد ابتال در این سنین افزایش یافته است‪ .‬عشرتی تاکید کرد‪:‬‬ ‫افزایش موارد بستری سنین پایین‪ ،‬نشان می دهد که انتقال عفونت در جامعه بیشتر شده‬ ‫است‪ .‬محمدرضا صالحی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با عنوان این مطلب‬ ‫که درگیری ریه در بیمار مبتالبه ویروس دلتا زودتر اتفاق می افتد‪ ،‬خطاب به سالمندانی که‬ ‫واکسن زده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد گول واکسن را نخورند و در خانه بمانند‪ .‬زیرا‪ ،‬معلوم نیست‬ ‫واکسن ها به این نوع ویروس جواب بدهد‪ .‬او به درگیری اطفال و نوجوانان به این ویروس‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬واریانت دلتا نســبت به جهش های قبلی ویروس‪ ،‬اطفال و نوجوانان را‬ ‫بیشتر مبتال می کند‪ .‬این متخصص بیماری های عفونی بر ضرورت در خانه ماندن و رعایت‬ ‫بیش ازپیشدستورالعمل هایبهداشتیوپروتکل هاتاکید کردو گفت‪:‬میزانمرگ ومیرناشی‬ ‫از ابتال به ابن نوع ویروس هم نسبت به جهش های قبلی بیشتر است‪ .‬او افزود‪ :‬به طورکلی‬ ‫دلتا در تمامی زمینه ها و موارد‪ ،‬خطرناک تر از جهش های قبلی ویروس کرونا اســت و باید‬ ‫خیلیبیشترمراقبباشیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!