روزنامه رویداد امروز شماره 1113 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1113

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1113

روزنامه رویداد امروز شماره 1113

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫تمام ادارات دولتی‬ ‫تا پایان مرداد پنج شنبه ها‬ ‫تعطیلهستند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 17‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 08‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1113‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫اصالح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا‪ ،‬جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی‬ ‫و دولتی فرق می کند‬ ‫خشکسالیکشکان‬ ‫‪6‬‬ ‫رویاد د ارذبایجانشرقی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫نف رسانه ایران‬ ‫من تخصصی ص‬ ‫س نخستین انج‬ ‫تاسی‬ ‫ربایجان شرقی‬ ‫در اذ‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫حادیهصنفیناشران‬ ‫ات‬ ‫تشکیل وشانضروریاست‬ ‫و کتابفر‬ ‫تــیر ماه‪/ 1400‬‬ ‫سه شنبه ‪15‬‬ ‫ـرای طرحهــای‬ ‫اســتان‪ ،‬اجـ‬ ‫ـاب را در رونــق‬ ‫فصلــی کتـ‬ ‫فرهنــگ و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ســیار مطلــوب‬ ‫ایــن حــوزه ب‬ ‫ـالمی اذربایجــان‬ ‫ـرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ارشــاد اسـ‬ ‫ارزیابــی کـ‬ ‫لــزوم تشــکیل‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شــرقی بــر‬ ‫فصلــی کتــاب که‬ ‫طرحهــای‬ ‫فــی ناشــران و‬ ‫ت ‪ ۹‬پارک محله ای‬ ‫اتحادیــه صن‬ ‫عمومی درمان هســتیم‬ ‫ــن طرحهــا در‬ ‫یکــی از بهتری‬ ‫ارایه شــده در بحث‬ ‫فروشان تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫قاسم ناظمی‬ ‫مقدم ســالمت و‬ ‫بزرگ‬ ‫حوزه نشر است‪،‬‬ ‫ساخ ر کاربری های دیگر ‬ ‫کتاب‬ ‫صــروف در خــط‬ ‫حمایت از‬ ‫ـداد امروز‪ ،‬ســید‬ ‫و تالشهــای م‬ ‫ با تغیی‬ ‫صورت ویژه پوشش‬ ‫گــزارش رویـ‬ ‫بودن میزان فروش‬ ‫درمان استان را به‬ ‫خریداران و باال‬ ‫ـی در نشســت‬ ‫به فضای سبز‬ ‫بهداشت و‬ ‫ـتان استقبال‬ ‫قاســم ناظمـ‬ ‫های عضــو طــرح‬ ‫کتابفروشــان اسـ‬ ‫کتابفروشــی‬ ‫همواره ارج مینهیم‪.‬‬ ‫دفاتــر نمایندگــی‬ ‫ـترک بــا ناشــران و‬ ‫ـاره کتــاب در‬ ‫داده و‬ ‫دفاتــر نمایندگــی‬ ‫ـدام برای افزایش‬ ‫مدیریت شهری‪،‬‬ ‫مشـ‬ ‫انجمــن صنفــی‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با اشـ‬ ‫دهنده تاثیر این اقـ‬ ‫انجمــن صنفــی‬ ‫گفت‪ :‬در دوره پنجم‬ ‫رئیــس‬ ‫همزمان با روز قلم‬ ‫اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫رئیــس‬ ‫ـی در نشــان‬ ‫اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫جامعه اســت‪.‬‬ ‫شهردار تبریز‬ ‫دیگر به فضای سبز‬ ‫سراســری اســتان‬ ‫که‬ ‫اتحادیــه صنفـ‬ ‫مطالعه در بین افراد‬ ‫سراســری اســتان‬ ‫تغییر کاربریهای‬ ‫روزنامههــای‬ ‫اهمیــت تشــکیل‬ ‫روی سامانه جامع‬ ‫روزنامههــای‬ ‫رفت میــزان‬ ‫پارک محلهای با‬ ‫تعامالت فیمابین را‬ ‫ـارت افزایــی حوزه‬ ‫ایرج شهین باهر با‬ ‫استناد امار منتشره بر‬ ‫بــه‬ ‫گفت‪ :‬بــرای برون‬ ‫‪۹‬‬ ‫ــه بــر لــزوم مهـ‬ ‫توســعه و تقویت‬ ‫است‪ .‬به گزارش برنا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به‬ ‫سراسری در سطح‬ ‫حوزه نشــر و کتــاب‬ ‫بهترین او در ادام‬ ‫همچنین‬ ‫همکاری جهت‬ ‫تاکید کــرد‪ .‬ناظمی‬ ‫احداثشــده‬ ‫شهری هیچ کاربری‬ ‫‪ ۳۳۱‬عنوان روزنامه‬ ‫ایجاد زمینههای‬ ‫در ایــن حــوزه‬ ‫کتابفروشــیها‬ ‫مدیریت‬ ‫رســانه ها‪،‬‬ ‫که از این تعداد‬ ‫خواستار شد و بر‬ ‫مشــکالت موجــود‬ ‫صنفی نشــر و‬ ‫خدمــات درمانی و‬ ‫شــر کتــاب تاکید‬ ‫ـور چاپ میشــود‬ ‫بیان اینکه در دوره فعلی تغییرنیافته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از‬ ‫ـکیل یک اتحادیه‬ ‫تبلیغ در حوزهی ن‬ ‫ضــای انجمن از‬ ‫اســتانهای کشـ‬ ‫به کاربری دیگری‬ ‫دارای احکام رســمی‬ ‫راهکار ایجاد و تشـ‬ ‫بهرهمنــدی اع‬ ‫ـان بــر لــزوم‬ ‫رسانه تاکید کرد و‬ ‫ـوان بــرای تبلیــغ‬ ‫ـبز‬ ‫به‬ ‫فضای سـ‬ ‫ـبز‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فرو‬ ‫فضای‬ ‫ـدود ‪ ۹۰‬روزنامه سرا‬ ‫شــران و کتاب‬ ‫خدمات برای اصحاب‬ ‫ـت‪ :‬مــا باتمــام تـ‬ ‫تنها از تغییر کاربری‬ ‫در استان هستند‪.‬‬ ‫ـت کــه همــه نا‬ ‫حـ‬ ‫باید کــرد و گفـ‬ ‫در ایــن دوره نــه‬ ‫تسهیل‬ ‫ای همچون کادر‬ ‫ـوزه نشــر اعــالم‬ ‫کــه کاربریهای‬ ‫سرپرستی فعال‬ ‫اسـ‬ ‫شــند‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫مــا‬ ‫و فعاالن رسانه‬ ‫فعالیتهــای حـ‬ ‫فعالیت و دفاتر‬ ‫جلوگیری کردیم‪ ،‬بل‬ ‫در ان ســهیم با‬ ‫مشترک اعضای هیئت‬ ‫گفت‪ :‬همکاران‬ ‫و کتــاب و‬ ‫کاربریهــای دیگر‬ ‫صنفی و درمانی‬ ‫خصوص بخشــی‬ ‫اســتان‬ ‫تبدیل کردیم و در این‬ ‫ـت در این مســیر‬ ‫فالح‪ ،‬در نشست‬ ‫مقدم فعالیتهای‬ ‫و در این‬ ‫هایی را بــرای حرکـ‬ ‫کاربری فضای ســبز‬ ‫اسد‬ ‫تاســیس با سید‬ ‫صنعت‪ ،‬درمان در خط‬ ‫توجهات بیش از پیش‬ ‫تشکیل امادگــی میکنیم تبلیغات محیطی را به‬ ‫این انجمن تازه‬ ‫دیگری را به‬ ‫شــیوه‬ ‫مختلف از جمله تولید‪،‬‬ ‫در نظر گرفت و‬ ‫احداثشده است‪.‬‬ ‫مدیره و بازرســان‬ ‫ـد لذا همراهــی و‬ ‫فرصتهای خالی‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫به این موضوع‬ ‫پارک محلهای نیز‬ ‫نیز در حوزههای‬ ‫شایستگی انجام قــرار دارنـ‬ ‫استان برای ارایه‬ ‫ـم داد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بــه بهتــر از‬ ‫پور؛ مدیر درمان‬ ‫به عنوان ریههای‬ ‫نیل‬ ‫راستا‪۹‬‬ ‫تصویب اساســنامه و‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫اختصاص خواهیـ‬ ‫کتابفروشــان‬ ‫بهداشت‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬با‬ ‫اسماعیل مقدس‬ ‫ها و فضاهای سبز‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫اظهار‬ ‫برای‬ ‫ـران‬ ‫مدیریت‬ ‫باغ‬ ‫منجر ایــن‬ ‫صنــف ناشـ‬ ‫زحمتکش رســانه ای در‬ ‫و برگزاری مجمع‬ ‫اعالم این مطلب‪،‬‬ ‫همچنین با اشــاره‬ ‫در اقتصاد‪،‬‬ ‫او ادامه داد‪:‬‬ ‫برای تجاریسازی‬ ‫ـهای حوزه نشــر‬ ‫ـوب اعضا‬ ‫اذربایجان شرقی با‬ ‫تعیین ارکان انجمن‪،‬‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫الزم بــه جامعه‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫وضعیــت حرفـ‬ ‫ســانه هــای مکتـ‬ ‫ـی فرهنگ و‬ ‫نمایندگــی خدمــات‬ ‫تبریز در دوره فعلی‬ ‫انتخابات جهت‬ ‫و ســیال اســت‬ ‫همراهی دهیم‪.‬‬ ‫مورد انتظار است‪.‬‬ ‫شــدن‬ ‫نابودی در اینده‪،‬‬ ‫ضــور اســتان در ر‬ ‫کــرد‪ :‬کار جمعـ‬ ‫برگزاری‬ ‫ـی دفاتــر‬ ‫موجودی زنده‬ ‫تعامالت فیمابین‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از‬ ‫رسمی خود را با‬ ‫ظرفیــت ح‬ ‫ناظمــی تاکیــد‬ ‫روزنامههــای سراســری‬ ‫به اینکه زبان‬ ‫فروخته نشده و حتی‬ ‫سال جاری فعالیت‬ ‫رئیــس انجمــن صنفـ اذربایجان شــرقی با راستای‬ ‫ـن اجتماعــی را از‬ ‫از مدتی ارزش‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫است‪ .‬شهردار تبریز‬ ‫خوبی شــود و‬ ‫خروجــی موثــر‬ ‫اجتماعی اذربایجان‬ ‫ان نباشــیم پس‬ ‫ـش درمــان تامیـ‬ ‫اولین بهار‬ ‫سراســری اســتان‬ ‫جــر بــه اتفاقات‬ ‫پارک تبدیلشــده‬ ‫کشــوری و‬ ‫و اگر مراقب‬ ‫فــالح‪ ،‬بخـ‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫را بر ان داشت تا‬ ‫روزنامههای‬ ‫میتوانــد من‬ ‫ـتان ذکــر کــرد کــه‬ ‫تملک شــده و به‬ ‫میدهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیز قشری از احاد‬ ‫تبریز احیای باغ‬ ‫ـات و مطالبات‬ ‫اداره کل تعـ‬ ‫استانهای مختلف‪ ،‬ما‬ ‫مــن قدردانی از‬ ‫ـم و برجســته اسـ‬ ‫خود را از دســت‬ ‫رسانهها و شاغالن ان‬ ‫مجموعه شــهرداری‬ ‫تواند تمــام توقعـ‬ ‫این حوزه رســانه‬ ‫اســت‪.‬فالح‪ ،‬ض‬ ‫برای‬ ‫اقتصاد حوزههــای مهـ‬ ‫ـی‪ ،‬و اصالــت‬ ‫بیان اینکه‬ ‫نقش حائز اهمیت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تالش‬ ‫صنــف می‬ ‫ـن حوزه فعالیت‬ ‫شــرقی اغاز کرده‬ ‫و تخصصی را در‬ ‫محلهای در مناطق‬ ‫همچون دیگر بخشها‪،‬‬ ‫ـکاس دهــد‪ .‬ناظمـ‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫عملکرد مدیریتی و‬ ‫متخصص در ایـ‬ ‫انجمن صنفی‬ ‫است و پارک های‬ ‫قوانین و ضوابط‬ ‫ـوزه نشــر را انعـ‬ ‫ــانه ای استاندار‬ ‫بایــد افــراد‬ ‫جامعه هستند و‬ ‫اسیبهای نمیتوان از‬ ‫اجتماعی ان در راستای‬ ‫شهر تاریخی تبریز‬ ‫در این راســتا و با‬ ‫گذاری و مطابق با‬ ‫حمایتهای رس‬ ‫احداث میشــود‪.‬‬ ‫فرهنگ را تســهیلگر‬ ‫حـ‬ ‫ــیوع کرونا دچار‬ ‫ــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫ــزی کتــاب نیــز‬ ‫بهداشتی و حتی‬ ‫بر همیــن اســاس‬ ‫ای کشور پایه‬ ‫نهادهای رســمی متولی‬ ‫ـانه نیز به لحاظ ش‬ ‫هــی مدیرکل تع‬ ‫کننــد و ممی‬ ‫و تبعــات درمانی ‪-‬‬ ‫مختلــف شــهر هم‬ ‫شــد و قانون در‬ ‫چشمپوشی کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن همرا‬ ‫ـی های رسـ‬ ‫در کشــور انجام‬ ‫در کنار همراهی‬ ‫ـری گشــته‬ ‫جاری‪،‬تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫تخصص همراه با‬ ‫بیماری و درمان کرونا‬ ‫استان در و‬ ‫برای نخســتین بار‬ ‫ـوص مانــع زدایـ‬ ‫دانست و گفت‪:‬‬ ‫ـود شــانیت و‬ ‫جــدی و بعضــا جبرانناپذیـ سرپرستان استانی مقابله با‬ ‫ـی اســتان در خصـ‬ ‫جمعیت رسانه ای‬ ‫افزود‪ :‬این اقدام‬ ‫ـات فعاالن ســنگر‬ ‫ممیز مقدم اســت‪.‬‬ ‫و راهگشا‬ ‫های دیگر به کاربری‬ ‫ـت و ارادهی خـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫او‬ ‫نمایندگیروزنامههای‬ ‫داد‪ :‬قــدردان زحمـ‬ ‫تــاب بر ســلیقه‬ ‫گیر حوزه فعالیتی‬ ‫یک شــهر‪ ،‬کاربری‬ ‫ـای رســمی‪ ،‬همـ‬ ‫او افزود‪ :‬بیشترین کثیراالنتشار متمرکز است‬ ‫او ادامــه‬ ‫ـات ممیــزی ک‬ ‫منفی ان دامن‬ ‫انجمنصنفیدفاتر‬ ‫گسترش تعامل‬ ‫برنامههــای رویداد‬ ‫میشــود که در‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫نهادهـ‬ ‫‪ ۹‬پارک محلهای‬ ‫ـان موجــب اتفاقـ‬ ‫سرپرستان جراید‬ ‫تاسیس‬ ‫به دنبال ایجاد و‬ ‫وتسهیلقانونی‬ ‫یــن از برگــزاری‬ ‫ـده و در این راستا‬ ‫کثیراالنتشار نیز شــده‬ ‫ـران و کتابفروشـ‬ ‫بخش‬ ‫دفاتــر نمایندگی‬ ‫اذربایجانشرقی)‬ ‫ـزون‪ ،‬درمان هستیم و‬ ‫تصریح او همچن‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تبدیل‬ ‫صنفی‬ ‫ـدهای نزدیک در‬ ‫جراید‬ ‫ـبز‬ ‫ـران‬ ‫انجمن‬ ‫(استان‬ ‫ناشـ‬ ‫فضای سـ‬ ‫ـدد فــرارو و روزافـ‬ ‫ـت جمعــی از مدیـ‬ ‫سراسری‬ ‫بخش با اعضای عضو‬ ‫مطبوعاتی‪ ،‬تصریح‬ ‫خواهد شد‪ .‬او‬ ‫ـوزه کتــاب در اینـ‬ ‫مشــکالت متعـ‬ ‫لــذا باهمـ‬ ‫بهعنوان فعاالن‬ ‫خوب در این عرصه‬ ‫گیری این تشکل‬ ‫های خود و پیوند این‬ ‫ـت محــور حـ‬ ‫ســری اذربایجان‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫ـدی علیرغــم‬ ‫ایجادشود‪.‬‬ ‫ســری در اســتان‬ ‫زمینه شــکل‬ ‫ـانه شــریف اسـ‬ ‫رسانهای ما فعالیت‬ ‫روزنامههای سرا‬ ‫کل فرهنــگ و‬ ‫انجمــن‪ ،‬بهرهمنـ‬ ‫روزنامههای سرا‬ ‫حوزه کتاب یک رسـ‬ ‫تشکیل و تاسیس‬ ‫تداوم و دفاتر نمایندگی‬ ‫همکاران رنجدیده‬ ‫محــل اداره‬ ‫ـفه تشــکیل ایــن‬ ‫هابرمبنایرسالت‬ ‫فرهنــگ کتــاب و‬ ‫مستقل عرصه رسانه‪،‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫حمایت دارد و‬ ‫حوزههای رسانهای را‬ ‫کــرد‪ :‬فلسـ‬ ‫اطالعرســانی جرایــد‬ ‫معتقدیمرسانه‬ ‫یــج و گســترش‬ ‫شــریف نیاز به‬ ‫دردمند و‬ ‫ی خیابان های ‬ ‫ـانه ای ایــران در‬ ‫این بخش و سایر‬ ‫اقدامات شرقیهستیمو‬ ‫موفق بــرای ترو‬ ‫ـازات و ویژگیهــای‬ ‫و این رســانه‬ ‫از ظرفیتهــای‬ ‫تشــکلهای رسـ‬ ‫جهــت در‬ ‫فالح با اشاره به‬ ‫تواننــد بــا اســتفاده‬ ‫همراهی نمیتواند‬ ‫از امتیـ‬ ‫بهساز‬ ‫ضلــع جدیــدی از‬ ‫خوانی خبر داد‪.‬‬ ‫ظرفیتهــای اســتان‬ ‫بخشیدهاند‪.‬اسد‬ ‫بیماری حرفــهای‪ ،‬می‬ ‫ممکن و مقدور شد‪.‬‬ ‫بدون حمایــت و‬ ‫ـالمی کتاب‬ ‫و بهویــژه حوزه‬ ‫ســری در راســتای‬ ‫صنعتی استان‬ ‫ایران شتاب‬ ‫درمانی در زمان پیک‬ ‫تخصصی و صنفی‬ ‫ـگ و ارشــاد اسـ‬ ‫ـع احــاد جامعــه‬ ‫نمایندگی سرا‬ ‫این خطه مهــم از‬ ‫شهرک های ‬ ‫شاخه‬ ‫مدیــرکل فرهنـ‬ ‫استان‪ ،‬رســانهای بــه نفـ‬ ‫موثر صورت گرفتــه‬ ‫ســتردهتر اخبــار‬ ‫ـن صنفــی دفاتــر‬ ‫موثرتری مبذول کنند‪.‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تالش کادر درمان‬ ‫پوشــش گ‬ ‫امیدواریم در کنــار ایفای‬ ‫او‪ ،‬تاســیس انجمـ‬ ‫اقدام هدفمند و‬ ‫ضمن قدردانی از‬ ‫صنعتی اذربایجان‬ ‫اذربایجان شــرقی را‬ ‫ـالمی اســت کــه‬ ‫ـات مهــم و درمان‪،‬‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫ـرکت شــهرکهای‬ ‫سراســری اســتان‬ ‫عزیز اسـ‬ ‫واقــف بــر خدمـ‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫روزنامههای‬ ‫های صنعتی اســتان‬ ‫عنوان فعاالن جبهه فرهنگی و خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا‬ ‫جمعی از فعاالن این‬ ‫به‬ ‫خیابانهای شــهرک‬ ‫نقش اجتماعی‬ ‫و مطالبه صنفی‬ ‫رسانه ای خود را‬ ‫شد و مقرر گردید‬ ‫مرهون عزم‬ ‫شــرقی گفت‪:‬‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫قریب به یک سال‬ ‫رسالت مهم و عظیم‬ ‫مفصل بحث‬ ‫ـارد ریــال بهســازی‬ ‫کرد که در مدت‬ ‫خبررسانی‪،‬‬ ‫هزینــه ‪ ۱۰۷‬میلیـ‬ ‫قطع بدون برنامه‬ ‫بخش عنوان‬ ‫با اشاره به اجرای‬ ‫ـی و نیز فراخوان‬ ‫بــا‬ ‫دیگر شاهد‬ ‫عمومــی و‬ ‫نیرومند اسکویی‬ ‫تشــریفات و روند قانونـ‬ ‫دادســتان‬ ‫صداوسیما‪ ،‬مرتضی‬ ‫مردم نباشیم‪.‬علیلو‬ ‫و بــا طی‬ ‫نواحی صنعتی استان‬ ‫اب و برق‬ ‫خـــبر‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫ـفالت در شــهرکها و‬ ‫انقالب تبریز‬ ‫طــع بــرق مراکز‬ ‫نهضت اسـ‬ ‫ـفالت برای بهســازی‬ ‫معضلسدمعبرو‬ ‫در خصــوص ق‬ ‫ـی قطعــی بــرق‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر مربع اسـ‬ ‫مهمیازجملهرفع‬ ‫مــل اصلـ‬ ‫جمله ایستگاههای‬ ‫افزود‪ ۷۰ :‬هزار و‬ ‫کهطیانموارد‬ ‫نواحی صنعتی استان‬ ‫بازارسرپوشیدهمورد‬ ‫حساس از‬ ‫عا مشــکالت و چالــش هــای‬ ‫های شــهرکها و‬ ‫دستفروشانداخل‬ ‫بیمارســتانها و‪...‬‬ ‫معابر و خیابان‬ ‫بــه‬ ‫عملیات اســفالت‬ ‫ساماندهی‬ ‫راهکارهای عملی موثر‬ ‫پمــپ اب‪،‬‬ ‫ــر برمیگــردد‪.‬‬ ‫ـت‪ .‬او اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بابک محبوب‬ ‫ســی قرارگرفته و‬ ‫شــرکت توانی‬ ‫این خصوص نیز‬ ‫استفادهشــده اسـ‬ ‫نواحی صنعتی استان‬ ‫بحث و برر‬ ‫مشتریانومسافران‬ ‫علیلو‬ ‫نیــز گفت‪ :‬در‬ ‫ـوب علیلو بــا بیان‬ ‫های شــهرکها و‬ ‫است‪.‬باتوجهبهتردد‬ ‫بابــک محبـ‬ ‫مربوطه انجام شد‪.‬‬ ‫خدماتشهریشهرداری‬ ‫معابر و خیابان‬ ‫خدمــات مطلوب‬ ‫اتخاذشده‬ ‫تبریز‪،‬ضروریاستتا‬ ‫جدی با مدیران‬ ‫دنبال افزایش سهمیه‬ ‫امیرمهدیزادهمعاونت‬ ‫ـترده باهــدف ارائــه‬ ‫تاریخیفرهنگیشهر‬ ‫افزود‪ :‬بحثهای‬ ‫مربوطه نیز باید‬ ‫عملکرد سهماهه‬ ‫بــه صــورت گسـ‬ ‫اینکه به‬ ‫ـهرکها و نواحــی‬ ‫درمنطقه‬ ‫تمیزی الزم برخوردار‬ ‫برق کشور هستیم‪،‬‬ ‫مســووالن دســتگاههای‬ ‫تشریح‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫نسبت‬ ‫ـتقر‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫منطقه‬ ‫ــای تولیــدی مس‬ ‫اذربایجان شرقی از‬ ‫منطقه‪ 8‬تبریز‬ ‫ظرفیتهای البته‬ ‫کانال های موجود در‬ ‫مواقعی را داشــته‬ ‫خدماتبهشهروندان‬ ‫بــه واحده‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫احتمالانتشار بوی‬ ‫الزم بــرای چنین‬ ‫باید متناسب با‬ ‫تالشویژهایدرارائه‬ ‫اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫راستا کانالهایی که‬ ‫ـتان پیشبینــی‬ ‫سهمیهبندی برق‬ ‫نخست‪،‬‬ ‫افزاید‪ ،‬قطعی مکرر و‬ ‫صنعتی استان به‬ ‫منطقه بازار بزرگ تبریز‬ ‫باشند‪.‬در این‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫صنعتی مســتقر در اسـ‬ ‫مدت به صورت‬ ‫این گــزارش می‬ ‫بازاریان و اصناف‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬طی این‬ ‫ـتان و واحدهــای‬ ‫ـورد با باشــند‪.‬‬ ‫و بخصوص‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬مردم‬ ‫نامطبوع از ان‬ ‫خیابانهای شهرک‬ ‫اسـ‬ ‫خدماتشهریتمیزو‬ ‫در خصــوص برخـ‬ ‫برنامه برق و اب در‬ ‫مترمربع از معابر و‬ ‫ـورت پذیــرد‪ .‬او‬ ‫توسطعواملمعاونت‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫مقید به بی‬ ‫مواجه کرده و موجب‬ ‫عملیات‪ ۱۳‬هزار‬ ‫ــهماهه خــود از‬ ‫هــا صـ‬ ‫مترمربــع برای معابر‬ ‫مرتب‬ ‫صنعت برق که خود را‬ ‫ـت در عملکــرد س‬ ‫مشکالت متعددی‬ ‫‪ ،۲‬حــدود ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫ایــن معاونـ‬ ‫مدیران کمکار‬ ‫مردم نمی را با‬ ‫الیروبیشدهاست‪.‬‬ ‫تولیدی و صنعتی‬ ‫توجه به توسعه شهر‬ ‫صنعتــی مرنــد‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمربع برای‬ ‫حوزهمنطقهتاریخی‬ ‫هایی در واحدهای‬ ‫جبران خسارات‬ ‫‪ ،1400‬در راستای‬ ‫هادیشهر‪ ۱۱ ،‬هزار و‬ ‫بخصوصحوالیبازار‪،‬‬ ‫مهرانروددرسطح‬ ‫برنامهریزی دقیق و‬ ‫پدافند خسارت‬ ‫ابتدای ســال‬ ‫اقدامات مهمی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫قرارگیری‬ ‫هایسطحمنطقهو‬ ‫قاسم سلیمانی‪ ،‬یک‬ ‫علتشدهتامعاونت‬ ‫صبح امروز ستاد‬ ‫بــه شــهروندان‪،‬‬ ‫معاونت وخیابان‬ ‫ـیده تبریز است‪ .‬این‬ ‫صنعتی شهید حاج‬ ‫گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫شهرتبریزنیزمزیدبر‬ ‫خدماترســانی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫لکهگیری اســفالت‬ ‫دانند‪،‬‬ ‫داخل بازار سرپوشـ‬ ‫معابر شهرک‬ ‫در این راســتا نیــز‬ ‫و‬ ‫هاشمی و هفت هزار‬ ‫خصــوص به طور‬ ‫وفرهنگی‬ ‫خاصی در پاکســازی‬ ‫مختلف ازجمله‬ ‫ـه‬ ‫تیمچهها و‬ ‫ـتان نیــز در ایــن‬ ‫خدمات شــهری‬ ‫مترمربع معابر شهرک‬ ‫این منطقه اهتمــام‬ ‫را در زمینههای‬ ‫برخــورد بــا بــه چشــم میخورد کـ ساماندهیدستفروشان‬ ‫غیرعامــل اسـ‬ ‫ـبانهروزی معاونت‬ ‫ـفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫خدمــات‬ ‫این رود داخل شــهر‬ ‫ــر‪ ،‬پیشــگیری و‬ ‫اقدام مهم و شـ‬ ‫منطقهتوانستهبا‬ ‫برای معابر اهر اسـ‬ ‫پاکبانانزحمتکش‬ ‫ـر‪ ،‬رفــع ســد معب‬ ‫ـدون وقفــه فضای‬ ‫کانالها‪ ،‬خدمات‬ ‫زیادی مشــکل ســد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متر مربع‬ ‫معابـ‬ ‫باتالشبیوقفه‬ ‫و الیروبــی بـ‬ ‫همچنین ‪ ۶‬هزار مترمربع‬ ‫رفتوروب‪،‬الیروبی‬ ‫ــده‪ ،‬گوشــهای از‬ ‫باراندازهای الزم تا حد‬ ‫منطقه‪ 8‬تبریز‪،‬‬ ‫ـه انجامیافتــه تا‬ ‫ـد‪ .‬اقدامات ذکرش‬ ‫ساختمانی‪،‬‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامه‬ ‫ایجاد‬ ‫همچنین‬ ‫تخلفات‬ ‫اســکویی‬ ‫و‬ ‫معاونــت مربوطـ‬ ‫معضل سد معبر و‬ ‫تبریز داشــته باشـ‬ ‫کند‪ .‬این منطقه‬ ‫شهرستاناذرشهر‪،‬‬ ‫نیرومند‬ ‫معاونت خدمات شهری‬ ‫و نظــارت دقیــق‬ ‫داخل مهرانرود‪ ،‬رفع‬ ‫منطقــه را برطرف‬ ‫صنعتیشهیدسلیمی‬ ‫انگیزعطاریهای‬ ‫های موثر و منظم‬ ‫ـعت قابلتوجهی از‬ ‫‪ ...‬داشــته معبــر‬ ‫پاکسازی‬ ‫محیطباعطردل‬ ‫از معابرشهرک‬ ‫شــهرک ورزقان و‬ ‫فعالیت‬ ‫بازار سرپوشــیده و‬ ‫ماهه نخست سال‬ ‫مناطقی اســت که وسـ‬ ‫تمیزیوپاکیزگی‬ ‫مترمربــع از معابر‬ ‫جهان‪،‬حسوحال‬ ‫دستفروشــان داخل‬ ‫منطقه‪ 8‬تبریز طی سه‬ ‫شناسایی یکــی از‬ ‫تبریز تشــکیل داده و‬ ‫ــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫و همافزایــی‬ ‫ترینبازار سرپوشیده‬ ‫معابر کرنگاهاهر‬ ‫شهرداری‬ ‫گیری‪ ،‬این معاونت با‬ ‫ردیفتاثیرگذارترین‬ ‫قدیمی‬ ‫بــا همــکاری‬ ‫داخلبزرگ‬ ‫هشــت ه علیشاهو‪ ۶۰۰‬مترمربعاز‬ ‫مشتریان و مسافران‬ ‫است‪ .‬در بحث لکه‬ ‫اینمعاونترادر‬ ‫منطقه‪،‬اقدامبه ان را بافت فرســوده و غیرمجازدرانجامحتمل‬ ‫ـتر و مشــارکت‬ ‫ناحیهصنعتی‬ ‫ناپذیری به اهالی بازار و‬ ‫‪ 1400‬بوده که‬ ‫مجموعه مدیریت شهری‬ ‫مشکلاسفالتسطح‬ ‫ساختوساز‬ ‫هرچــه بیشـ‬ ‫بهسازی شده است‪.‬‬ ‫امــور زنــان‬ ‫منطقه وصف‬ ‫ترین بخشهای‬ ‫معابردارای‬ ‫مدیــرکل‬ ‫با توزیع اسفالت‬ ‫وضعیتــی ایــده‬ ‫داخل کوچهها را نیز ازاینرواحتمال معاونت خدمات شهری‬ ‫و فعال‬ ‫مردمــی‪ ،‬بــه‬ ‫کرده و حتی اسفالت‬ ‫ـواده اســتانداری‬ ‫ارتباط بدهد‪.‬‬ ‫ســت‪ .‬بااینحال‬ ‫معاونخدماتمنطقهجلسات تبریزقرار دادهاست‪.‬‬ ‫لکهگیری‬ ‫لیتدستفروشان ا‬ ‫او بــا تاکیــد بــر‬ ‫پیشگیریهای الزم را در‬ ‫و خانـ‬ ‫دراینراستاالبته‬ ‫است‪.‬باتوجهبهفعا‬ ‫ال برســد‪.‬‬ ‫طی مدت مذکور‬ ‫شــرقی گفــت‪:‬‬ ‫سرپوشیدهتبریزداشته‬ ‫‪ ۸۵‬کارشناس ‬ ‫است؛ اما اوج فعالیت‬ ‫ترمیم کرده‬ ‫عمدتا با بارانــدازی و ‪8‬‬ ‫اذربایجــان‬ ‫فرهنگســازی بــرای‬ ‫باهیئتامنایبازار‬ ‫فعالیت ‪۰‬‬ ‫ساختمانی داشته‬ ‫ـاف و بازاریــان کــه‬ ‫معابر متعددیرا‬ ‫اهمیــت‬ ‫با نظر مســاعد‬ ‫باشــد‪ ،‬با تخلفات‬ ‫و البتــه اصنـ‬ ‫انتظــار داریم‬ ‫های شبانه و روزانه‬ ‫ـدن هرچه بیشــتر‬ ‫خودروهای باری همراه‬ ‫می دادگستری‬ ‫معاونت‪ ،‬رفتوروب‬ ‫نهادینــه شـ‬ ‫رقیه صادق زاده‬ ‫اســتانی‪ ،‬لبــاس و‬ ‫ـاید توقف دوبله‬ ‫رس‬ ‫هر منطقهای این‬ ‫ــاب در جامعه‬ ‫مدیــران‬ ‫شـ‬ ‫منطقه‪ 8‬بیشتر از‬ ‫عفــاف و حج‬ ‫ـوان شــاغل در‬ ‫موضوع سد معبر در‬ ‫ استان‬ ‫پوشــش بانـ‬ ‫شبیخون فرهنگی‬ ‫شرقی‪:‬‬ ‫ در‬ ‫استانداراذربایجان‬ ‫بهترین پاسخ به‬ ‫اجرایی‪ ،‬ادارات‬ ‫خـــبر‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫دستگاههای‬ ‫برای تقویت بنیان‬ ‫دادگستریاذربایجان‬ ‫همسانسازی شود‪.‬‬ ‫دشمنان‪ ،‬تالش‬ ‫کارشناسانرسمی‬ ‫شهرداریهای استان‬ ‫و جنگ نرم‬ ‫رئیس کانون‬ ‫و گروه های موثر‬ ‫از ‪ ۸۵۰‬کارشــناس‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬رقیه‬ ‫و‬ ‫بهرهگیری از اساتید‬ ‫اســتان بــا بیــش‬ ‫ـزارش روزنامــه رویـ‬ ‫و خانواده و‬ ‫ـرقی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫خدمــت به مردم‬ ‫رویدادهایی همچون‬ ‫بــه گـ‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬علی‬ ‫کارگــروه عفــاف‬ ‫شـ‬ ‫طبیعی اســت‪ ،‬اما‬ ‫ـه برای مبــارزه بــا‬ ‫کشوری را دارد‪ .‬به‬ ‫زاده در جلســه‬ ‫تغییر دولتها‬ ‫مدیراناستانبایددر‬ ‫هفته جامعـ‬ ‫رسمی‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل امــور‬ ‫صــادق‬ ‫کارشناسان رسمی‬ ‫تبیین برنامههــای‬ ‫وهمهمسئوالنو‬ ‫ـنبههای ســفید اسـ‬ ‫تحلیف جمعی از‬ ‫تمامنمیشود‬ ‫ـاب اســتان‪ ،‬بــه‬ ‫ـتان چهارشـ‬ ‫جدیت بیشتر برای حل‬ ‫اکبر باالگر در ایین‬ ‫همچنیــن از افزایش‬ ‫فــزود‪ :‬هماکنون‬ ‫حجـ‬ ‫حجــاب در اسـ‬ ‫دولت باهمت و‬ ‫خانواده اســتانداری‬ ‫اذربایجان شــرقی ا‬ ‫شــت عفــاف و‬ ‫روزهای اخر‬ ‫اشاره به الزام قانون‬ ‫جدیــد دادگســتری‬ ‫اجرایــی‪ ،‬زنــان‬ ‫کارگــروه عفاف و‬ ‫گرامیدا‬ ‫ـتان در ‪ ۴۶‬رشــته‬ ‫مردم تالش کنند‪.‬او با‬ ‫نظارتــی اعضای‬ ‫ـت‪ :‬دســتگاههای‬ ‫این کارشناســان اسـ‬ ‫امنیت پایدار استان‬ ‫بازدیدهــای‬ ‫مشکالت‬ ‫پرداخــت و گفـ‬ ‫اعتبارات دســتگاههای‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر از‬ ‫اجرایی و ادارات‬ ‫اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫ــه اینکه نظرات‬ ‫در ایــن زمینــه‬ ‫استان از دستگاههای‬ ‫نــه کرد دو درصد‬ ‫ـتند‪ .‬او با اشــاره ب‬ ‫اســتاندار‬ ‫مــکاری الزم را‬ ‫تعامل و هماهنگی‬ ‫مبنی بر هزی‬ ‫تخصصی فعال هسـ‬ ‫امار‪ ،‬حجاب‬ ‫سازمانمدیریت‬ ‫نهایــت ه‬ ‫بازدیدها از این پس‬ ‫قضاییدرامورات‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه و‬ ‫پدافندغیرعامل‪،‬از‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اســاس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫مرجعصدوراحکام‬ ‫را نتیجه‬ ‫گفت‪:‬هراقدامیدر‬ ‫اجراییدر حوزه‬ ‫شــته باشــند‪ .‬او‬ ‫برتر خبر داد و‬ ‫دلهموافقتنامه‬ ‫کارشناسانرسمی‬ ‫مسئولعنوان کردو‬ ‫کارشناسانرسمی‬ ‫دا‬ ‫استانخواستتادرمبا‬ ‫لــه اســتان های‬ ‫بیشتری انجام میشود‪.‬‬ ‫هاست‪،‬یاداوریکرد‪:‬‬ ‫دستگاههای‬ ‫ـان شــرقی از جم‬ ‫سرمایهگذاریاستو‬ ‫وبرنامهریزی‬ ‫باید با استمرار‬ ‫ـوع را مورد توجه‬ ‫تخصصیدادگاه‬ ‫اذربایجـ‬ ‫قضاییعملمیکنند‬ ‫غیرعامل‪،‬بهمنزله‬ ‫اجرایــی‪ ،‬این موضـ‬ ‫ـاب اســت ولــی‬ ‫حوزهپدافند‬ ‫عنوانبازویدستگاه‬ ‫ایمنسازیجامعه‬ ‫ـه عفــاف و حجـ‬ ‫با دســتگاههای‬ ‫مدیرکلپدافندغیرعامل‬ ‫دادگستریبه‬ ‫همهبخشهابرای‬ ‫در زمینـ‬ ‫به حق و حقیقت‬ ‫د‪.‬محمدباقراقایی‪،‬‬ ‫اهتماموجدیت‬ ‫زمینهســاز رســیدن‬ ‫محمدرضا‬ ‫ـتاندار قرارده‬ ‫ـزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫این جلسه از ابالغ‬ ‫و نظر کارشناســی‬ ‫اذربایجان شــرقی‬ ‫اذربایجان شرقی هم در‬ ‫ـد ادامه یابد‪ .‬به گـ‬ ‫تصویــب کردیم‪ .‬اسـ‬ ‫قضایــی دادگســتری‬ ‫پدافنــد غیرعامــل‬ ‫بایـ‬ ‫شــهرک جوانــان را‬ ‫استانداری‬ ‫ـتان به دســتگاههای‬ ‫اســت‪ .‬معــاون‬ ‫ـه شــورای‬ ‫در اجرای عدالت‬ ‫حاضر ایجــاد‬ ‫به تصویب و ابالغ‬ ‫پدافند غیرعامل اسـ‬ ‫بازوان دادگســتری‬ ‫دهد‪،‬افزود‪:‬درحال‬ ‫شرقی در ادامه با اشاره‬ ‫پورمحمــدی در جلسـ اذربایجان شرقی باوجود‬ ‫طرح جامع‬ ‫طرحنیازمندتامین‬ ‫هم کارشناســان را‬ ‫خرابکارانهخودراادامهمی‬ ‫متخصص‪،‬‬ ‫برای اذربایجان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬استان‬ ‫گفت‪:‬در کشوری‬ ‫گفت‪:‬اجرایاین‬ ‫ـت و گفت‪ :‬ایــن افرادِ‬ ‫هســتیم که باید‬ ‫پدافندغیرعاملاستان‪،‬‬ ‫استان‪،‬‬ ‫حال وجود داشته‬ ‫اجراییخبردادو‬ ‫احقــاق حق دانسـ‬ ‫زیرساختهاست‬ ‫تهدیدهای بالقوهای روبهرو‬ ‫متنوعی که درگذشته و‬ ‫ـتگاه قضایی در‬ ‫جبران طرحجامع‬ ‫درحالجنگاست‬ ‫سازیوپایدارسازی‬ ‫و‬ ‫ــت‪ :‬ســازمانها‬ ‫دانش‪ ،‬یار و یاور دسـ‬ ‫تهدیدهای‬ ‫کشور است و این با‬ ‫ـیم و کاستیها را‬ ‫مستقیموغیرمستقیم‬ ‫اعتباربرایمصون‬ ‫گاز اظهــار داش‬ ‫جــه در این زمینه‬ ‫ـا تکیهبر علــم و‬ ‫انها هوشــیار باشـ‬ ‫امنترین استانهای‬ ‫اللهی با تاکید بر اینکه‬ ‫در که‪ 40‬سال‪،‬‬ ‫انالزاماتپدافند‬ ‫ـازمان برنامهوبود‬ ‫بـ‬ ‫شدهر مواجهه با‬ ‫ـط کامــال رقابتــی‬ ‫است‪ ،‬یکی از‬ ‫وسازهایغیرمجاز‬ ‫عزیز ن‬ ‫بخشهاییاز‬ ‫کــه امیدواریــم سـ‬ ‫کهاگرانجامنمی‬ ‫در یــک محیـ‬ ‫این جلسه گزارش‬ ‫اشارهبهاینکهساخت‬ ‫عملیــات انتقال‬ ‫کسب حقیقت هستند‪ .‬اَمَظهارنظرهای خود با دقت‬ ‫نتیجهاقداماتیاست‬ ‫میرود‪ ،‬پذیرفتهنیست کهدر همچنین با اشاره به اینکه‬ ‫را داشته باشد‪ .‬در‬ ‫منطقــه ‪8‬‬ ‫فعالیت میکنند‬ ‫شود‪ .‬او‪ ،‬کنیم‪.‬اوبا‬ ‫امنیت‬ ‫تهدیدهایجدیبهشمار‬ ‫مســاعدت الزم‬ ‫رســمی باید در ا‬ ‫و بســیار پویا‬ ‫غیرعامل رعایت نشود‪.‬او‬ ‫یک بحران تبدیل‬ ‫فرماندهیپدافندغیرعامل‬ ‫پیشروشرکتانتقال‬ ‫کارشناســان‬ ‫ارجاعی اظهارنظر‬ ‫حاشیهشهرتبریزاز‬ ‫امنیت و سالمت برگزار‬ ‫ای میتوانست به‬ ‫ـن ســرمایه انهــا‬ ‫گاز منطقه‬ ‫کردیم کهاگربرای‬ ‫انجامیافتهتوسط‬ ‫نسبت به موضوعات‬ ‫حادثه‬ ‫اتشسوزی بازار تبریز‬ ‫‪ 28‬خرداد در کمال‬ ‫کــه مهمتریـ‬ ‫علیه اقدامات‬ ‫تامیناستانتاکید‬ ‫شرکتپاالیشنفت‬ ‫پیادهسازی سیستم‬ ‫و بررسی کامل‬ ‫مســایل خارج از‬ ‫حوادث ابان‪ ،98‬مهار‬ ‫مسئول انتخابات‬ ‫افزود‪:‬در شورای‬ ‫داشتنددر انتخابات‬ ‫توسطمدیرعامل‬ ‫شــد‪ ،‬بــی شــک‬ ‫گاز ایران در‬ ‫ـت از اظهارنظر در‬ ‫مدیریت‬ ‫نشود دستگاههای‬ ‫مناطق زلزلهزده میانه‬ ‫منطقه کجوار‬ ‫کارکنــان میبا‬ ‫افزود‪ :‬کسانی کهقصد‬ ‫مدیریت بحران و‬ ‫کنند‪ ،‬از انان خواسـ‬ ‫دانش شــناخته شــد‪.‬‬ ‫مشکل چارهاندیشی‬ ‫ساعت و بازسازی‬ ‫موفق نشدند و اکنون‬ ‫اینکه در حد شد‪،‬‬ ‫اقدامات در حــوزه‬ ‫تداوم مزیت رقابتی‬ ‫مدیریت‬ ‫موفقیتهایی این‬ ‫در کمتر از ‪4‬‬ ‫ـزارش‬ ‫کنند‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بابیان‬ ‫گشایی‬ ‫خودداری‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫استمرار و‬ ‫و‬ ‫پورمحمدی‬ ‫ـز‬ ‫ولت تبریـ‬ ‫رویداد امــروز‪ ،‬فیروز‬ ‫ملت ایران عقده‬ ‫فیروز خدائی‬ ‫یک سال را از جمله‬ ‫صالحیتشان‬ ‫شهردارتبریزارائهشد‪.‬‬ ‫باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫روزهای پایانــی د‬ ‫چنین شــرایطی‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫و سراب در عرض‬ ‫افزود‪:‬باوجوداینکه‬ ‫پدافندشهریتوسط‬ ‫انجامشــده در حوزه‬ ‫این هســتند کــه در‬ ‫ســازمانها در‬ ‫زمینهتالش کردهایم‪،‬‬ ‫اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫در ســایه اقدامــات‬ ‫فقط بــه دنبــال‬ ‫پورمحمدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫های تواندر این‬ ‫ـرا‪ ،‬خــالق و نواور‬ ‫خدائی با‬ ‫دانســت که‬ ‫مخالف بودیم اما‬ ‫ نفر از ‬ ‫خود را خالی کنند‪.‬‬ ‫هماهنگی دســتگاه‬ ‫کارکنــان دانش گـ‬ ‫ـت‬ ‫تبریز‬ ‫ری ‪۱۲‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مدیر‬ ‫شهر‬ ‫های‬ ‫ـوغ‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫ـتن‬ ‫غیرعامل و تعامل‬ ‫نشین‪ ،‬طرح کینه‬ ‫طبــق ارزیابــی بلـ‬ ‫عملیاتی‪ ،‬در داشـ‬ ‫دستگی‬ ‫یا تغییر اگاهانه‬ ‫اذربایجان با توسعه‬ ‫پدافند‬ ‫ساکنان مناطق حاشیه‬ ‫میتوانند با اصالح‬ ‫انتقال گاز و مناطق‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫ش سابقه دار‬ ‫ـاز اســت که‬ ‫برای جابهجایی‬ ‫دانش در شــرکت‬ ‫ـئول به دســت امده‬ ‫ـت پایــدار بــرای‬ ‫گاز باالتریــن امتیـ‬ ‫ننشسته و اقدامات‬ ‫اراذل واوبا‬ ‫مسـ‬ ‫و فرایندهــا‪ ،‬مزیـ‬ ‫عملیــات انتقــال‬ ‫اینکه دشمن بیکار‬ ‫اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫در کارکردهــا‬ ‫وی ضمن تقدیر‬ ‫منطقــه ‪8‬‬ ‫شرقی بابیان‬ ‫نموده است و پایلوت‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫ـود خلــق نماینــد‪.‬‬ ‫ در تبریز‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مدیریت دانش را کســب‬ ‫ســازمان خـ‬ ‫پذیری همکاران‬ ‫بینمناطقشناخته‬ ‫تعامل و مشــارکت‬ ‫مدیریتدانشدر‬ ‫یکیازبرنامههای‬ ‫دانست و تشــکر از‬ ‫ادامه داد‪ :‬امیدوارم‬ ‫پیادهسازی‬ ‫میشود‪ .‬الزم به‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫سنگ بنای نواوری‬ ‫معنوی محسوب‬ ‫منطقه عملیاتی‬ ‫فرماندهانتظامی‬ ‫دانست و گفت‪:‬‬ ‫خدائی‪ ،‬دانش را‬ ‫ارزشهای دینی و‬ ‫تالشگر این‬ ‫مند این سیستم‬ ‫کرونایی به صورت‬ ‫جدی با اراذلواوباش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تواندبایکپارچهسازی‬ ‫برداشتن در مسیر‬ ‫و مدیریت نظام‬ ‫محدودیتهای‬ ‫پلیس را برخورد‬ ‫مدیریتدانشمی‬ ‫امنیت مردم تبریز‬ ‫با پیادهسازی‬ ‫مراسم که به دلیل‬ ‫خالقیــت‪ ،‬نواوری‬ ‫خانواده ایشان‪ ،‬ضمن‬ ‫وافزود‪:‬‬ ‫واوباش ســابقهدار که‬ ‫ها در بخشهــای‬ ‫ذکر است در این‬ ‫دوم‪ ،‬شــاهد افزایش‬ ‫چند از فرزندان و‬ ‫دانشــی ســازمان‬ ‫‪ ۱۲‬نفر از اراذل‬ ‫ـتگیر شــدند‪ .‬ســردار‬ ‫مدیریت در فاز‬ ‫با حضور تنی‬ ‫ســرمایههای‬ ‫ارتقا بهــره وری و‬ ‫والمسلمینرسول‬ ‫انداخته بودند‪ ،‬دسـ‬ ‫گفت‪:‬جشنتکلیف‪،‬‬ ‫نمادین و‬ ‫بههمراهداشتهو‬ ‫کارکنان و همچنین‬ ‫شد‪،‬حجتاالسالم‬ ‫را بــه مخاطره‬ ‫این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫مختلفتاثیرمستقیم‬ ‫صرفاًهایبهداشتیبرگزار‬ ‫به و انگیــزه‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫لیفدینیسخنانی‬ ‫شــریح جزئیات‬ ‫درسازمانباشیم‪.‬‬ ‫شرکت گازاستان‬ ‫موهبت نــواوری را‬ ‫رعایتپروتکل‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬سید‬ ‫مرکزیدرخصوصتکا‬ ‫ســین عبدی در ت‬ ‫اثربخشیاینسیستم‬ ‫مدیرعامل‬ ‫بر منابع دانش نیز‬ ‫پلیس بوده و در‬ ‫گزارش‬ ‫ح‬ ‫به‬ ‫اداره‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماز‬ ‫جماعت‬ ‫شــهروندان خط قرمز‬ ‫صحیح‬ ‫اعضای شورای اقامه‬ ‫عبادت و بندگی‬ ‫‪ 8‬عملیات انتقال‬ ‫چاووشی‪،‬امام‬ ‫فرزندان کارکنان شرکت‬ ‫اغازی شیرین برای‬ ‫اورد‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫ارامش و امنیت‬ ‫مکلفین توسط رئیس و‬ ‫تعارف نــدارد زیرا‬ ‫مراسم جشن تکلیف‬ ‫ارمغــان می‬ ‫شرکت گاز‪،‬امسال‬ ‫پلیس با هیچکســی‬ ‫نموده و هدایای‬ ‫چه بیشتر لطف‬ ‫رهنمای توحیدی در‬ ‫فرزندخانوادهبزرگ‬ ‫ایراد‬ ‫موضوع امنیتی‪،‬‬ ‫شــهروندان میداند‪ .‬او‬ ‫شــکرگزاری به درک هر‬ ‫رضا‬ ‫شد‪.‬گفتنیاست‪71‬‬ ‫را مطالبه عموم‬ ‫جشن‬ ‫شرکت‪،‬اهدا‬ ‫ســت‪ .‬او بــا ارزوی‬ ‫ارامش جامعه‬ ‫سطح شهر تبریز با‬ ‫تکلیفراجشن گرفتند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬جشــن تکلیف‪ ،‬دســتورات الهی و دینی ا‬ ‫سابقهدار که در‬ ‫رسیدنبهسن‬ ‫مهربــان و عمل به‬ ‫شرکت گازتصریح‬ ‫افزود‪ :‬این ‪ ۱۲‬شرور‬ ‫کشی و با حرکات‬ ‫خداونــد‬ ‫فرزندانخانوادهبزرگ‬ ‫قمه اقدام به عربده‬ ‫وبینشالهیبرای‬ ‫نوجوانان مکلّ ف‬ ‫و‬ ‫چاقو‬ ‫روشن‬ ‫هم زده بودند‪ ،‬با‬ ‫استفاده از‬ ‫برای درک و اشنایی‬ ‫نگاهی‬ ‫عمومی مردم را به‬ ‫کوچک‪ ،‬بهانهای‬ ‫روبهرشدبرای گام‬ ‫غیر متعارف ارامش‬ ‫کرد‪ :‬این جشن‬ ‫انتظامیشهرستان‬ ‫اغازگریکحرکت‬ ‫امنیتعمومیو‬ ‫رسمزندگیمعنویو‬ ‫تالشمامورانپلیس‬ ‫شرعی‪،‬باراهو‬ ‫مراجعقضاییشدند‪.‬‬ ‫دستگیروتحویل‬ ‫تبریز‬ ‫فعالیت‬ ‫شهرداریمنطقه‪ 8‬ت‬ ‫مترسانیبهمردم‬ ‫بریزدر راستایخد‬ ‫تولید تختال‪ 250‬میلی متر؛‬ ‫گام نخست فوالد مبارکه‬ ‫برای جهش تولید‬ ‫افزایش فرار مالیاتی به ‪ 100‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تاسیس نخستین‬ ‫انجمن تخصصی‬ ‫صنف رسانه ایران‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫سا ل‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫موفقیتی دیگر برای صنعت کشور رقم خورد‬ ‫اصالح نظام مالیاتی به اجماع سه قوه نیاز دارد‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1111‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫بهخاطرمشکالتمردم‬ ‫متاسفم‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪04‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫از ‪ 10‬تا ‪ 13‬مردادماه سال جاری‬ ‫نخستینجشنواره‬ ‫بین المللیصنایع دستی‬ ‫در شهر اصفهان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪03‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ورزش‬ ‫سرمربیابی هاسیستمجدیدرا‬ ‫در تیمشامتحانمی کند‬ ‫رودخانه کشکانسیل خیزترینرودخانهاستانلرستانوسرچشمهاصلیرودخانهکرخهاست‬ ‫اما اکنون این رودخانه خشک شده و عالوه بر فاجعه زیست محیطی معیشت‬ ‫کشاورزان لرستانی را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫مجیدیبهدنبالرنسانس‬ ‫تاکتیکیدراستقالل‬ ‫دیران کمکار در استان‬ ‫برخورد با م‬ ‫ستگاههایاجرایی‬ ‫شاغلدر د‬ ‫لباسبانوان مسانسازیشود‬ ‫استان‪،‬ه‬ ‫پیشگیرانهاست‬ ‫ان‪،‬نتیجهاقدامات‬ ‫امنیتپایدار است‬ ‫نتقال گاز پیشرو‬ ‫ملیاتا‬ ‫منطقه‪8‬ع یستممدیریتدانش‬ ‫در استقرار س‬ ‫ازیشیرینبرای‬ ‫جشنتکلیف‪،‬اغ‬ ‫دتوبندگیاست‬ ‫عبا‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫فعالیت شهرداری‬ ‫منطقه ‪ 8‬تبریز در راستای‬ ‫خدمت رسانی به مردم‬ ‫دولتسیزدهمومسیرسهلممتنعحلمشکالت‬ ‫معیشتیواقتصادی‬ ‫زمان چندانی تا تحلیف حجت االسالم‬ ‫والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی بــه عنوان‬ ‫هشتمین رئیس جمهوری ایران اسالمی و اغاز‬ ‫به کار دولت سیزدهم نمانده است؛ با توجه‬ ‫به مشکالت مختلف در این سال ها از جمله‬ ‫تحریم ها‪ ،‬شــیوع کرونا و غیره‪ ،‬امروز شــرایط‬ ‫اقتصــادی کشــور وضعیــت مناســبی نــدارد و‬ ‫انتظارهــا برای رفع تحریم و برون رفت از این‬ ‫وضعیت‪،‬دوچندانشدهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپالس‪ ،‬این فشــار جدی بر‬ ‫مردم در واقع فشــار بر دولت را هم مضاعف‬ ‫مــی کند‪ ،‬ضمن انکه رئیس جمهوری منتخب‬ ‫نیــز بــا توجــه بــه این شــرایط بخش اصلــی از‬ ‫وعده های انتخاباتی خود را روی حوزه اقتصاد‬ ‫کشور و معیشت مردم متمرکز کرده است‪.‬‬ ‫در گفت وگوباشماریکارشناساناقتصادی‪،‬‬ ‫مــروری بــر ایــن وعد ههــا داشــتیم و اینکه چه‬ ‫میزانیاز انهاتحقق پذیراست‪.‬‬ ‫دکتر حســین راغفر پژوهشگر اقتصادی در‬ ‫حــوزه فقــر‪ ،‬دکتر ســیدمحمد طبیبیــان و دکتر‬ ‫مرتضی افقه اســتادان اقتصاد دانشگاه ضمن‬ ‫بیــان دیدگا ههــا و راهکارهایی‪ ،‬تاکید کردند‪ ،‬‬ ‫تحقق وعده ها هر چند دشــوار اما با لحاظ و‬ ‫فراهم کردن شرایطی دست یافتنی و ضروری‬ ‫اســت‪.‬راغفر بــا بیــان اینکــه همــه وعده های‬ ‫رئیس جمهوری منتخب‪ ،‬دست یافتنی و قابل‬ ‫تحقــق اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد که نخســتین الزام‬ ‫ان‪ ،‬ضرورت شــکل گیری عزم سیاســی الزم در‬ ‫این زمینه اســت‪.‬وی معتقد اســت‪ ،‬مقدمه و‬ ‫ضرورت جدی برای هرگونه تغییر در وضعیت‬ ‫اقتصادی و معیشــتی جامعه مبارزه با فســاد‬ ‫است و همه می دانند در شرایط کنونی بخش‬ ‫قابل توجهی از فساد موجود در کشور به دلیل‬ ‫حضــور نهادهای قــدرت و افراد صاحب نفوذ‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬مساله مقابله با انها‪ ،‬نیازمند‬ ‫عزم سیاســی جدی اســت که نه تنها وحدت‬ ‫و همــکاری قــوای مجریه‪ ،‬قضائیــه و مقننه را‬ ‫به شکل بسیار تنگاتنگ می طلبد بلکه نیازمند‬ ‫حمایت های قدرتمند رهبری نیز هست‪ .‬امری‬ ‫که این روزها نشــانه هایی از ان را شــاهدیم و‬ ‫از طرف حجت االســام والمسلمین رئیسی با‬ ‫چهره هایسیاسی‪،‬اقتصادیواجتماعیمطرح‬ ‫یشــود و نظرات انان در‬ ‫کشــور تماس گرفته م ‬ ‫مدیریت اتی کشــور پیگیری می شود؛ اقدامی‬ ‫کــه اگــر بــه درســتی و بــا جدیــت مــورد توجه‬ ‫مقابل پرهزینه و غیراقتصادی بودن تولید‪،‬‬ ‫در ِ‬ ‫ســودهای بــاال و غیرقابل تصــور فعالیت های‬ ‫نامولد همچون خریدوفروش زمین‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫ارز و نیــز بــازار بــورس در ســال گذشــته منجــر‬ ‫ســوق یافتن این سرمایه ها به این سمت شد‬ ‫و بــر شــدت و وخامت اوضــاع افزود‪.‬امــروز از‬ ‫تهــا ان اســت کــه باید ریســک‬ ‫جملــه ضرور ‬ ‫فعالیت های غیرتولیدی و نامولد را از راه های‬ ‫مختلفاز جملهوضعمالیات هایبسیار باال و‬ ‫انتقال بخشی از ان به حوزه تولید افزایش داد‬ ‫تا جایی که تولید‪ ،‬باالترین میزان سوددهی را‬ ‫در اقتصاد کشور داشته باشد و رونق یابد‪.‬‬ ‫افزایش ریسک فعالیت های نامولد‬ ‫باشد‪ ،‬می تواند در اجماع ملی و حرکت کشور‬ ‫به سوی توسعه و بهبود و رونق‪ ،‬اثار بسیاری‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫این اســتاد اقتصاد ادامه داد‪ :‬به طور قطع‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬حمایت های گســترده عمومی و‬ ‫مردمی بویژه طبقات محروم جامعه را نیز در‬ ‫پــی دارد و نــه تنها موجــب بازســازی‪ ،‬احیای‬ ‫ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود‪،‬‬ ‫بلکــه راه را بــرای اصالحات اقتصــادی الزم باز‬ ‫می کند‪.‬راغفرافزود‪:‬مبارزهبافسادبایددرعمل‬ ‫بااقدامات گامبه گام کلحاکمیتنمودیابد‪.‬‬ ‫راهکار کنترل تورم‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه طور قطــع باید قیمت ها و‬ ‫تــورم را کاهــش داد؛ اما اگر فقط بحث کنترل‬ ‫تورم و تمرکز بر ان باشد این به مفهوم حفظ‬ ‫وضعیــت موجود اســت؛ در واقع امســال هم‬ ‫همان تورم‪ ۶۰،۵۰‬درصدی را تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا در طــول دوران بعــد‬ ‫انقــاب در زمان هایــی کــه شــوک های ارزی‬ ‫نداشــته ایم؛ میانگیــن نرخ تــورم حــدود ‪ ۱۵‬و‬ ‫‪ ۱۶‬درصــد بــوده اســت‪ ،‬یعنی اگر شــوک ارزی‬ ‫وارد نشود‪ ،‬تورم به طور طبیعی تا سطح این‬ ‫رقم ها کاهش می یابد‪.‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬نکته مهم انکه باید بگذاریم اثار تورمی‬ ‫شــوک هایی که از ســال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۹‬ادامه داشته‬ ‫و روی هم تلنبار شــده نیز تخلیه شــود؛ انتظار‬ ‫می رود امسال در ادامه تا سال ‪ ۱۴۰۳‬همچنان‬ ‫شــاهد پیامدهــای تور مهــای ناشــی از شــوک‬ ‫ارزی ســال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۹‬باشــیم‪.‬در این زمینه‬ ‫حجت االسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسی‬ ‫رئیس جمهوریمنتخبتاکید کرده کهسفره ها‬ ‫یشــود‪ :‬برنامــه دوم رئیــس دولت‬ ‫نتــر م ‬ ‫رنگی ‬ ‫اینده ایران‪ ،‬کاهش هزین ه خانواده های ایرانی‬ ‫است به گونه ای که قرار است از اذرماه امسال ‪،‬‬ ‫زنجیــره ای از تامیــن کاالهای اساســی ایجاد و‬ ‫نیازهــای مــردم بــا اطمینان و قیمت مناســب‬ ‫تامین شــود تا دیگــر خانواده ها نگرانی بابت‬ ‫کاالهایاساسینداشتهباشند‪.‬‬ ‫رونق دوباره تولید؛ ضرورت کاهش تورم‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســویی بــرای کاهــش تــورم‪،‬‬ ‫نکته مهم دیگری که باید مورد توجه دولت‬ ‫جدید قرار گیرد انکه‪ ،‬تولید دوباره فعال شده‬ ‫و رونــق گیــرد کــه ایــن فقط با شــعار محقق‬ ‫یشــود زیرا در ‪ ۱۵ ،۱۰‬سال گذشته با وجود‬ ‫نم ‬ ‫تاکیدات رهبر معظم انقالب در بخش تولید با‬ ‫رکورد تورمی فزاینده روبرو بوده ایم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی افزود‪ :‬برای تحقق‬ ‫تولید در جامعه باید الزامات ان مهیا شود که‬ ‫یکی از اصلی ترین ان کاهش شدید قیمت ارز‬ ‫اســت که توسط خود دولت و تصویب سران‬ ‫سه قوه اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫راغفر توضیح داد‪ :‬چنانکه نرخ ارز از دی ماه‬ ‫ســال ‪ ۹۰‬تــا ابا نمــاه ‪ ۹۱‬از یــک هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان به ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافت‬ ‫و بعد از ان تا ‪ ۳۶‬هزار تومان رسید و به دلیل‬ ‫این روند افزایشــی نرخ ارز در یک دهه اخیر‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری خالص در کشور مقرون به صرفه‬ ‫نبود و در عمل منفی شد‪.‬وی افزود‪ :‬از سویی‬ ‫راغفــر ادامه داد‪ :‬امروز از جمله ضرورت ها‬ ‫تهــای‬ ‫ان اســت کــه بایــد ریســک فعالی ‬ ‫غیرتولیــدی و نامولــد را از را ههــای مختلــف از‬ ‫جملــه وضع مالیات های بســیار بــاال و انتقال‬ ‫بخشــی از ان بــه حــوزه تولیــد افزایــش داد تا‬ ‫جایی که تولید‪ ،‬باالترین میزان سوددهی را در‬ ‫اقتصاد کشور داشته باشد و رونق یابد‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬رئیس جمهوری منتخب‪،‬‬ ‫کاهــش مالیات تولیــد به ‪ ۱۰‬درصــد را از جمله‬ ‫اقدامات خود در دولت ســیزدهم برشمرده و‬ ‫معامالت مالیات دهندگان باید با‬ ‫گفته‪ :‬همه‬ ‫ِ‬ ‫سازمان مالیات ستان یکپارچه و انالین شود تا‬ ‫شفاف سازی صورت گیرد و در برابر فرار مالیاتی‬ ‫بایســتند تا جایی که از فعالیت های غیرمولد‬ ‫و ســوداگرایانه‪ ،‬مالیات گرفته شــود و مالیات‬ ‫بر تولید نیز به ‪ ۱۰‬درصد برسد‪ .‬اینها بخشی از‬ ‫وعده هاوجهت گیری هایاصالحنظاممالیاتی‬ ‫در چهار سال اینده است‪.‬‬ ‫راغفر با تاکید بر اینکه باید دولت به تولید‬ ‫یارانه بدهد البته نه همه بخش های تولیدی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬حمایت ها باید متمرکــز بر بخش های‬ ‫مولدی باشــد که پیش برنده سایر بخش های‬ ‫اقتصادیهستندضمنانکهاصالحساختارهای‬ ‫تولیــد در داخل کشــور می تواند به تســهیل و‬ ‫بهبودرابطهبین المللیما کمک کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬بخش قابل‬ ‫توجهی از این مناســبات بین المللی زیر فشــار‬ ‫امریــکا و متحــدان ان یعنی کشــورهای عرب‬ ‫مرتجع و اســرائیل هست که مانع شکل گیری‬ ‫یک رابطه منسجم و بسامان با غرب است و‬ ‫اجازه نمی دهند روابط شکل بگیرد و پیوسته‬ ‫سنگ اندازیمی کنند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫مصیبت های‬ ‫قطعیبرقبرایبیماران‬ ‫وبیمارستان ها‬ ‫اگهیبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران‬ ‫واجد شرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫‪400-2-86/3‬‬ ‫عملیات نگهداری و تعمیرات‬ ‫حوادث و بهره برداری تاسیسات‬ ‫اب شرب منطقه برخوار‬ ‫جاری‬ ‫‪6.825.234.497‬‬ ‫‪334.757.000‬‬ ‫‪400-2-106‬‬ ‫انجام خدمات مشترکین منطقه‬ ‫چهار اصفهان‬ ‫جاری‬ ‫‪25.491.657.960‬‬ ‫‪894.749.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تاساعت ‪ 15:00 :‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/05/02‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/05/03‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ ( 031 -36680030-8 :‬داخلی ‪) 334‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/04/17:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫(( مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ))‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000004 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اجرای‬ ‫عملیات ســرویس‪ ،‬تعمیر و نگهداری (‪ )EM-PM‬کلیه خطوط و شــبکه توزیع برق و تاسیســات و تجهیزات برقی و سیستم تهویه بنادر شهیدبهشتی‪،‬‬ ‫شهیدکالنتری و کوی مسکونی بندر چابهار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/4/19‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز شنبه مورخه ‪ 1400/4/19‬لغایت تا ساعت‬ ‫‪18 : 00‬روز دوشنبه مورخه ‪. 1400/4/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/4/29‬لغایت تا ساعت ‪ 12 : 00‬روز دوشنبه مورخه ‪. 1400/5/11‬‬ ‫مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 13 : 00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/5/11‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 054 -31283000 :‬فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪021 - 85193768 - 88969737 :‬‬ ‫م الف‪321 :‬‬ ‫‪1161595‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اگهی‬ ‫شناسه‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مردم و رهبران سیاسی‬ ‫افغانستان باید تصمیمات‬ ‫دشواری اتخاذ کنند‬ ‫نشســت گفت وگوهــای بیــن االفغانــی بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان دولــت افغانســتان‪ ،‬شــخصیت های عالی‬ ‫جمهوریتوهیئتعالیسیاسیطالبانصبحچهارشنبه‬ ‫‪ ۱۶‬تیرماه جاری به میزبانی جمهوری اسالمی ایران و با‬ ‫سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در تهران‬ ‫افتتاح شــد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬محمدجواد ظریف وزیر‬ ‫امــور خارجه جمهوری اســامی ایران طی ســخنانی در‬ ‫مراسمافتتاحیهنشستمذکور عنوان کرد‪:‬افتخار داریم‬ ‫در دوران جهاد برادران و خواهران بزرگوار افغانستانی‬ ‫در برابر اشــغالگران خارجی در کنار شــما بودیم‪ .‬رئیس‬ ‫دستگاه دیپلماسی با اشاره به شکست ایاالت متحده‬ ‫امریــکا در افغانســتان و حضور بیــش از دو دهه در این‬ ‫کشــور کــه موجــب خرابی های بســیاری شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬امروز مردمورهبرانسیاسیافغانستان‬ ‫باید برای اینده کشورشان تصمیمات دشوار اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجــه با اشــاره بــه نتایج نامطلــوب ادامه‬ ‫منازعــات در افغانســتان‪ ،‬بازگشــت بــه میــز مذاکــرات‬ ‫بین االفغانی و تعهد به راهکارهای سیاسی را بهترین‬ ‫انتخاب از سوی رهبران و جریان های سیاسی افغانستان‬ ‫خواند و امادگی جمهوری اســامی ایران را برای کمک‬ ‫بــه روند گفت وگوها بیــن جناح های موجود به منظور‬ ‫حل وفصل مناقشــات و بحران های جاری در ان کشــور‬ ‫اعالم کرد‪ .‬رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین بر تعهد‬ ‫جمهوریاسالمیایرانبرای کمکبهتوسعههمهجانبه‬ ‫سیاسی‪،‬اقتصادیواجتماعیافغانستانپساز برقراری‬ ‫صلحتاکید کرد‪.‬‬ ‫طرف مقابل از سوءتفاهم‬ ‫میان ایران و اژانس‬ ‫بهره برداری می کند‬ ‫یــک تحلیلگر ارشــد مســائل سیاســت خارجی حل‬ ‫اختالفــات میــان ایران و اژانس بین المللــی انرژی اتمی‬ ‫را ضروری دانســت و تاکید کرد‪ :‬حل نشــدن اختالفات‬ ‫میان ایران و اژانس می تواند به پیچیده شدن موضوع‬ ‫برجام و سخت تر شدن دستیابی به توافق منجر شود‪.‬‬ ‫حســن بهشــتی پور در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه به‬ ‫نظــر مــن ارزش دارد ایران به شــکلی با اژانس به توافق‬ ‫برسد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬اژانس یک داور و یک نهاد نظارتی و‬ ‫کنترلی است‪ .‬ما با اژانس دعوایی نداریم‪ .‬دعوای ما با‬ ‫اروپا و امریکا است که از برجام خارج شده و تعهداتشان‬ ‫را انجام نمی دهند‪ .‬ان ها هم زمانی که احساس کنند‪،‬‬ ‫مهــا اثــر دارد‪ ،‬ان را رها نمی کنند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫تحری ‬ ‫تالش کنیم همکاری مان را با اژانس ادامه دهیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬ادامــه ایــن همکاری بــه نفع ایــران و مــردم ایران‬ ‫است‪ ،‬چراکه هر نوع بروز اشکال در روابط با اژانس این‬ ‫سوءتفاهم را به وجود می اورد که ایران در حال انحراف‬ ‫از مسیر صلح امیز هسته ای است و این بهانه را به دست‬ ‫طرف مقابل می دهد که علیه ایران دائم تبلیغات کند؛‬ ‫بنابراین ایران باید همکاری هایش را با اژانس ادامه دهد‬ ‫و به راه حل های جدیدی برسد‪ .‬بهشتی پور با اشاره به‬ ‫زمان احتمالی نیل به توافق بیان کرد‪ :‬برخی امیدوارند‬ ‫کــه تا اواخر تیر ماه که ســالگرد دســتیابی به برجــام در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬خورشــیدی) اســت‪ ،‬برجــام احیــا و‬ ‫توافق میان طرفین انجام شود اما این احتمال نیز وجود‬ ‫دارد کــه تصمیم گیری و ادامــه روند مذاکرات به دولت‬ ‫بعدی موکول شود که به نظر می رسد امکان این مسئله‬ ‫محتمل تر باشد‪ .‬این کارشناس ارشد مسائل هسته ای در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا پیروزی سید ابراهیم رییسی‬ ‫اثری در انگیزه طرف مقابل به ویژه امریکا برای احیای‬ ‫برجام گذاشتهاست‪،‬اظهارداشت‪:‬فکرنمی کنمپیروزی‬ ‫ســید ابراهیــم رییســی در انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫تاثیری در انگیزه طرف های مقابل برای احیای برجام و‬ ‫نیل به توافق داشته باشد چراکه طرف مقابل می داند‬ ‫تصمیم گیری کالندرموردمسائلهسته ایدرعالی ترین‬ ‫سطوحایران گرفتهمی شود‪.‬‬ ‫ایران اماده برای مذاکرات‪،‬‬ ‫به وین بازگردد‬ ‫سخنگویوزارتامور خارجهامریکادر یک کنفرانس‬ ‫خبــری بــه ســوال هایــی دربــاره تحــوالت اخیــر برنامه‬ ‫هســته ای ایران و روند مذاکرات احیای توافق هسته ای‬ ‫در وین پاسخ داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ند پرایس سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه این کشور در کنفرانس خبری اش در‬ ‫پاسخبهاینسوال کهچهنظریدرباره گزارش هایحاکی‬ ‫از قصد ایران برای به کارگیری اورانیوم با غنای‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا جایی که می دانم‪ ،‬ایــن گزارش تا زمان‬ ‫انتشــار ان توسط شورای حکام اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمیمحرمانهباقیمی ماند‪،‬امادر گزارش هایرسانه ها‬ ‫توصیفاتی از این سند امده است‪ .‬نگران کننده است که‬ ‫ایران انتخاب می کند عدم اجرای تعهدات برجامی اش‬ ‫را گسترشدهد‪،‬به ویژهباازمایش هایی کهدر تحقیقات‬ ‫تسلیحاتهسته ایحائزاهمیتهستند‪.‬اینیک گامرو‬ ‫بهعقبتاسفبار برایایراناست‪،‬مخصوصااین کهما‬ ‫به سهم خود قصد جدی و امادگی مان را برای بازگشت‬ ‫بــه برجام [توافق هســته ای] و رســیدن به راهکارهایی‬ ‫مفیدتر و ماندگارتر برای کنار امدن با مســائل هســته ای‬ ‫نشان داده ایم‪ .‬پرایس افزود‪ :‬ما به وضوح گفته ایم که‬ ‫این اقدامات تحریک امیز هیچ اهرم فشــاری برای ایران‬ ‫در مذاکــرات [احیــای توافق هســته ای در ویــن] فراهم‬ ‫نخواهــد کرد‪ .‬در عــوض‪ ،‬ان ها فقط نگرانی ما را راجع‬ ‫به فعالیت های ایران افزایش خواهند داد و ما همچنان‬ ‫از ایــران می خواهیــم که این سیاســت قبول مخاطــره را‬ ‫متوقف کرده و اماده برای مذاکرت به وین بازگردد‪ ،‬در‬ ‫وضعی که اماده پایان دادن به کاری باشد که در اوریل‬ ‫اغاز کردیم و تاکنون شش دور ادامه داشته است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫به خاطر مشکالت مردم متاسفم‬ ‫حســن روحانــی‪ ،‬رئیس جمهوری در جلســه‬ ‫هیات دولت گفت‪ :‬ســخنانم را از ابراز تاســف‬ ‫بــه خاطــر مشــکالتی کــه مــردم در ایــن چنــد‬ ‫روز بــرای اســتفاده از بــرق مواجه شــدند‪ ،‬اغاز‬ ‫می کنم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬همواره‬ ‫در جامعــه بیــن واقعیت هایــی کــه روزانــه ما‬ ‫می بینیم و انچه مطلوب ماست‪ ،‬فاصله وجود‬ ‫دارد‪ .‬همیشه باید تالش کنیم این فاصله را کم‬ ‫کرده و اگر امکان پذیر است‪ ،‬برداریم‪ .‬همواره‬ ‫بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بدون‬ ‫فاصله نخواهد بود‪ .‬رییس دولت دوازدهم با‬ ‫بیــان اینکه ریش ـه ها و علت هــای این فاصله و‬ ‫مشــکل را به خوبــی موردبررســی قــرار دهیــم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ممکن است حادثه ای رخ دهد‬ ‫و دســتگاه ما دچار معضلی شود‪ .‬ممکن است‬ ‫حوادثی قابل پیش بینی روبه رو شویم و برخی‬ ‫غیرقابل پیش بینی‪ .‬ممکن است کشور با زلزله‪،‬‬ ‫ســیل‪ ،‬کرونــا و جنــگ اقتصــادی و‪ ...‬روب ـه رو‬ ‫باشــیم؛ مثال قابــل پیش بینی نبود که فروردین‬ ‫‪ ۲۵ ،۹۸‬اســتان دچار سیل می شود‪ .‬پیش بینی‬ ‫ایــن بــود کــه بارش هــا از حــد نرمــال باالتــر‬ ‫اســت‪ .‬پیش بینی ها هم خیلی دقیق نیســتند و‬ ‫کشــورها با مشــکالت فراوان مواجه می شوند‪.‬‬ ‫روحانــی بــا بیــان اینکــه در مســئله برق ریشــه‬ ‫مشــکالت را بایــد لمــس کنیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در کشــور باید ســرمایه گذاری شــود‪ .‬ا گــر تولید‬ ‫در بخشــی می خواهیــم‪ ،‬بایــد ســرمایه گذاری‬ ‫شود‪ .‬اگر در بخش کشاورزی یا صنعت‪ ،‬تولید‬ ‫خاصــی مدنظــر ماســت‪ ،‬بایــد ســرمایه گذاری‬ ‫شــود‪ .‬ســرمایه گذاری از اصــول اساســی اســت‪.‬‬ ‫بــدون ســرمایه و بــا دســت خالــی نمی شــود‬ ‫کاری کــرد‪ .‬می شــود شــعار بدون محتــوا‪ .‬او با‬ ‫طرح این سوال که چرا سرمایه به اندازه کافی‬ ‫نمی توان در بازار ایران اورد؟ خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایــن مســئله باید بــه مردم توضیح داده شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰ ،۲۰۰‬میلیــارد طــرح امــاده ســرمایه گذاری‬ ‫داریــم؛ چــه در مســئله اب‪ ،‬چــه در مســئله‬ ‫بــرق‪ ،‬چه در مورد تصفیــه اب‪ ،‬چه در فوالد‪،‬‬ ‫الومینیــوم‪ ،‬پتروشــیمی و‪ ...‬طرح هــای زیــادی‬ ‫وجــود دارد کــه مــورد مطالعــه قرارگرفتــه و‬ ‫جانمایــی هــم شــده اند‪ .‬رئیس جمهــوری بــا‬ ‫بیــان اینکــه در داخــل برخــی از مشــکالت را‬ ‫می شــود حل وفصــل کــرد‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬ا گــر‬ ‫همــه دســتگاه ها هماهنــگ شــوند‪ ،‬ایــن کار‬ ‫شــدنی اســت‪ .‬امیدواریــم از ‪ ۱۲‬مردادمــاه بــه‬ ‫بعــد این هماهنگی و همســویی ایجاد شــود‪،‬‬ ‫اگرچــه عــده ای از شغلشــان می افتنــد‪ ،‬چراکه‬ ‫انتقــادات عجیب وغریبــی می کردنــد ولــی از‬ ‫ان تاریــخ بــه بعــد همــه از یــک جنــاح و تفکر‬ ‫یشــوند‪ .‬روحانــی در ادامــه بــا بیــان این که‬ ‫م ‬ ‫برخــی مشــکالت در ســرمایه گذاری مربوط به‬ ‫داخل می شود و قابل حل است گفت‪ :‬اگر قوا‬ ‫همه با هم همفکر و هم نظر شــوند مشــکالت‬ ‫قابل حل است‪ .‬زمانی که هم نظر نیستند کار‬ ‫می ماند‪ .‬او با اشــاره بــه فرایند تصویب لوایح‬ ‫مرتبــط بــا ‪ FATF‬اظهــار کــرد‪ :‬دولــت تصمیم‬ ‫گرفــت و لوایــح ان را امــاده کــرد و بــه مجلس‬ ‫برد‪ ،‬مجلس شورای اسالمی تصویب کرد و به‬ ‫شــورای نگهبان رفت و انجا با ما همکاری کرد‬ ‫و جــای دیگــر گیر افتاد‪ .‬جایی که ما اصال فکر‬ ‫نمی کردیم در انجا ماند و گرفتار شد و ‪FATF‬‬ ‫یشــود‪ .‬تا این‬ ‫به دســت نیامد‪ .‬نتیجه انچه م ‬ ‫مســاله حل نشود‪ ،‬روابط ما با بانک های دنیا‬ ‫دچار مشکل است‪ .‬شاید نظرات مختلف زیاد‬ ‫باشــد و کسی هم بگوید بهتر است که ‪FATF‬‬ ‫نداشــته باشــیم کــه مــن کاری به ان نــدارم اما‬ ‫این یک واقعیت است‪.‬‬ ‫کهــای بیــش‬ ‫رییــس جمهــوری گفــت‪ :‬بان ‬ ‫از ‪ ۱۹۰‬کشــور دنیــا در چارچــوب ‪ FATF‬عمــل‬ ‫می کنند و همه هم داخل ان هستند‪ .‬دو کشور‬ ‫کــره شــمالی و ایــران بیــرون ایــن چهارچــوب‬ ‫هســتند‪ .‬مــا در دولــت یازدهــم بــه داخــل‬ ‫برگشــتیم؛ اما لوایح که دچار مشکل شد ما دو‬ ‫مرتبه در لیســت ســیاه قرار گرفتیم لذا ریســک‬ ‫کشــور بــاال مــی رود در ان صــورت چــه کســی‬ ‫می خواهد ســرمایه گذاری کنــد‪ .‬او افزود‪ :‬برای‬ ‫ســرمایه گذاری داخلــی یا ســرمایه گذار خارجی‬ ‫در نهایــت بانــک اســت کــه ســرمایه گذاری‬ ‫می کنــد چرا کــه کســی ســرمایه ای نــدارد کــه‬ ‫ســرمایه گذاری کند‪ .‬کســی پولی ندارد که یک‬ ‫میلیــارد یا ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ســرمایه گذاری کند‬ ‫یا بانک داخلی‪ ،‬یا بانک خارجی و یا صندوق‬ ‫توســعه به میدان بیاید که پول بیاورند‪ .‬کسی‬ ‫که می خواهد کار عظیم و بزرگ انجام دهد در‬ ‫جیب خود پول ندارد مصرف کند‪.‬‬ ‫تحریم های ترامپ بیش از ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری اب و برق را قطع کرد‬ ‫روحانــی ادامــه داد‪ :‬در همین طرح های اب و‬ ‫بــرق در ســال های اخیر چهار و نیم میلیــارد اماده‬ ‫سرمایه گذاری بود که تحریم ترامپ امد و خروج‬ ‫ترامپ موجب قطع همه اینها شد و چهار و نیم‬ ‫حهــای اب و برق عقب افتادیم‪.‬او‬ ‫میلیــارد در طر ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مــردم عزیز مــا این نکتــه را به طور‬ ‫اساســی مطلــع باشــند زیــرا هــر حادثه ای کــه رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬مرغــی که در عروســی و عزا ســر بریده‬ ‫می شود دولت است و می گویند دولت خوب کار‬ ‫نکرد و مدیریت ضعیف بود و کارامدی پایین بود‬ ‫چکــس نمی ایــد و توضیح بدهد که ریشــه این‬ ‫هی ‬ ‫مشــکالت کجاســت‪ .‬رییس جمهوری بیــان کرد‪:‬‬ ‫بــه اعتقاد من ‪ FAFT‬دســت خودمــان و مربوط‬ ‫به داخل کشــور اســت‪ .‬ما می توانیــم همین فردا‬ ‫‪ FATF‬را حــل کنیــم تا روابط ما با بانک ها تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روحانی با اشــاره به مسئله جنگ اقتصادی‬ ‫گفــت‪ :‬مــا در جنــگ اقتصــادی پیــروز شــدیم‬ ‫و مســئله تحریــم باقی مانده اســت که دســت‬ ‫خودمان است البته بخشی هم دست دیگران‬ ‫اســت امــا اصــل مــا هســتیم‪ .‬می توانیــم همین‬ ‫هفتــه تصمیــم بگیریــم تمــام کنیــم و می تواند‬ ‫ماه ها ادامه پیدا کند که بحث دیگری است‪.‬‬ ‫افزایش مصرف برق در بخش صنعت به‬ ‫معنای توسعه این بخش است‬ ‫او افزود‪ :‬ممکن اســت کشورهای دیگر هم‬ ‫در مقطعــی بــه دالیلــی مشــکل پیــدا کنند که‬ ‫من کاری به ان ندارم‪ .‬ما به دلیل خشکســالی‬ ‫و اینکــه اب ســدهای مــا االن بســیار کمتــر از‬ ‫ســال های قبل اســت بنابرایــن برق ابی های ما‬ ‫نمی توانــد فعــال باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن وقتی‬ ‫گرمــا زیــاد می شــود مصرف وســایل سرمایشــی‬ ‫یشــود که اینها هم تاثیرگذار هســتند‪.‬‬ ‫بیشــتر م ‬ ‫رییــس جمهــوری با بیان اینکــه اقدامات بزرگ‬ ‫و افتخارامیــزی در بخــش صنعــت انجام شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی می گوییــم مصــرف بــرق‬ ‫افزایــش پیدا کــرده گاهــی خوشــحال کننده‬ ‫اســت‪ ،‬زمانی کــه می گویند در صنعت مصرف‬ ‫بــرق افزایش یافتــه خوشــحال کننده اســت‬ ‫یعنــی صنعت توســعه پیداکرده اســت‪ .‬وقتی‬ ‫می بینیــم مصــرف صنعــت امســال نســبت بــه‬ ‫ســال گذشته ‪ ۱۰‬درصد افزایش پیداکرده است‬ ‫بــه ایــن معناســت کــه صنعــت توســعه و مــا‬ ‫افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫مصرف برق به ‪ ۶۶‬هزار مگاوات رسیده‬ ‫است‬ ‫او با اشــاره بــه روند صعــودی مصرف برق‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬مصــرف بــرق مــا رونــد صعودی‬ ‫مالیــم داشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ ۹۷‬و ‪۵۷ ،۹۸‬‬ ‫هــزار مــگاوات بــوده و در ‪ ۵۸ ،۹۹‬هــزار بوده‬ ‫ولــی امســال بــه ‪ ۶۶‬هــزار مــگاوات رســیده‬ ‫اســت‪ .‬ازیک طــرف‪ ،‬تولیــد مــا به خاطــر وضع‬ ‫نیروگاه هــای برق ابــی کــم شــده‪ ،‬هــم رشــد‬ ‫صنعت کم شده و هم رمز ارزها موثر بوده اند‪.‬‬ ‫روحانــی ادامــه داد‪ :‬این گونه مشــکالت برای‬ ‫مــردم رن ـج اور هســتند ولی برای ما نیز ســخت‬ ‫اســت‪ .‬مــا بیــش از مــردم رنــج می بریــم امــا‬ ‫کســانی نیاینــد جــوری صحبــت کنند کــه کاری‬ ‫نشــده اســت‪ ۲۰ .‬هــزار مــگاوات بــرق در ایــن‬ ‫یشــود این‬ ‫دولت اضاف هشــده اســت‪ ،‬چطور م ‬ ‫را ببیند و بگوید نیست‪ .‬مگر خوردنی است؟‬ ‫استقاللواقعیرئیس جمهورمنتخبمی تواند‬ ‫امیدوارکنندهباشد‬ ‫نهــای سیاســی مــورد توجــه و‬ ‫از ســوی جریا ‬ ‫اســتقبال قرار بگیرد و البته این به معنی دســت‬ ‫کشیدن منتقدان از مواضع اصولی خود نیست‪.‬‬ ‫عضــو جبهــه اصالحــات بــا طبیعــی دانســتن‬ ‫برخــی تردی دهــا در خصوص تــداوم و همچنین‬ ‫نتایج اقدامات رئیســی اظهار کرد‪ :‬تغییر فضای‬ ‫سیاسی کشور با توجه به اختالفات شدید میان‬ ‫گرو ههــای مرجــع بــه خصــوص بالفاصلــه پــس‬ ‫از انتخابــات کــه ایــن اختالفــات بــروز و ظهــور‬ ‫بیشتری در جامعه داشته‪ ،‬نیازمند گذشت زمان‬ ‫اســت و نبایــد توقع داشــت که همــه جریانات‬ ‫سیاســی بــه خصــوص منتقــدان بــا یــک اقــدام‪،‬‬ ‫تمــام اختــاف نظر های چند دهه گذشــته را به‬ ‫فراموشــی بســپارند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط‬ ‫نامناســب کشــور و بــه خصــوص بی اعتمــادی‬ ‫عمومی و گسترش نارضایتی ها به گونه ای است‬ ‫که جریانات سیاسی‪ ،‬احزاب و هر شخصیتی که‬ ‫بــه کشــور و نظام دلبســتگی دارد بایــد به جای‬ ‫تاکید و پافشاری بر اختالف نظرها‪ ،‬بر اشتراکات‬ ‫میان گروه های سیاسی که همانا عبور از بحران‬ ‫و ســربلندی ایران عزیز اســت‪ ،‬متمرکز شود و به‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه معتقــدم برداشــتن گام‬ ‫اول از ســوی اقای رئیســی قابل اعتنا بوده و در‬ ‫صورت تداوم می تواند نتایج درخوری به دنبال‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬عضو شورای اســامی شهر تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حضور برخی افراد و گروه های تندرو‬ ‫درون جریانــات سیاســی بــه خصــوص در میــان‬ ‫اصولگرایــان حامــی رئیــس جمهــور منتخــب‪،‬‬ ‫می توانــد اصلی تریــن مانــع تــداوم و نتیجــه‬ ‫بخشــی اقدامات رئیسی باشــد که امیدواریم با‬ ‫هوشیاری ایشــان و دیگر دلسوزان نظام‪ ،‬شاهد‬ ‫بــه ثمــر نشســتن ایــن رفتــار مطلــوب و کاهــش‬ ‫مشــکالت داخلــی و خارجــی و نهایتا بازگشــت‬ ‫ارامش به کشــور وزندگی مردم باشــیم‪ .‬ساالری‬ ‫با هشــدار نســبت به برخی ســهم خواهی ها در‬ ‫تشکیل دولت سیزدهم اظهار کرد‪ :‬انتخاب وزرا‬ ‫و افراد موثر در دولت اینده بسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت و از هم اکنون جریانات داخلی و جامعه‬ ‫بین الملــل منتظــر مهم تریــن گام رئیس جمهــور‬ ‫منتخب هستند تا بهتر بتوانند اینده را پیش بینی‬ ‫کنند‪.‬او یاداور شد‪ :‬تشکیل یک کابینه فراجناحی‬ ‫و به دور از تعصبات جناحی و سهم خواهی ها‪،‬‬ ‫بهترین مولفه راستی ازمایی مستقل بودن رئیس‬ ‫جمهــور اینــده کشــورمان اســت کــه در صــورت‬ ‫تحقــق می توانــد امید به حل مشــکالت داخلی‬ ‫و بین المللــی را افزایــش دهــد و همــه جریانــات‬ ‫سیاســی حتی منتقدان را برای همکاری با دولت‬ ‫سیزدهم ترغیب نماید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نظرخواهیرئیسیاز اصالح طلبان کمسابقهبود‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اقدام‬ ‫دفتر رئیســی در تماس با برخی فعاالن سیاســی‬ ‫اصالح طلــب را کــم ســابقه دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اقدام‪ ،‬نوعی نشــاط اجتماعــی و اعتماد در‬ ‫جامعه به وجود می اورد‪ .‬محمدرضا خباز عضو‬ ‫شــورای مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی در گفتگو با‬ ‫مهر با اشــاره به تماس دفتر ســید ابراهیم رئیسی‬ ‫بــا برخــی فعــاالن سیاســی اصالح طلــب اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬رئیســی در ایام انتخابات اعالم کرد که من‬ ‫فــردی فراجناحی هســتم و به عنــوان یک نامزد‬ ‫غیر جناحی کاندیدا شــده ام‪ .‬این ســخن برای او‬ ‫مقداری هزینه داشــت ولــی نکات مثبتی هم در‬ ‫ان وجــود داشــت‪ .‬خبــاز تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اقدام‬ ‫عدممشارکتمردمدر انتخاباتربطی‬ ‫به اصالحات ندارد‬ ‫جــواد امام‪ ،‬فعال سیاســی‬ ‫اینکــه مــا اول انتخــاب کنیم و‬ ‫اصــاح طلــب‪ ،‬در خصــوص‬ ‫حقانتخاباز مردم گرفتهشود‬ ‫بی توجهــی بــه اصــاح طلبان‬ ‫و ان هــا محکوم بــه رای دادن‬ ‫در جریــان انتحابــات ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫شــوند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اندیشه‬ ‫نقــش خاتمــی گفــت‪ :‬بحــث‬ ‫اصالح طلبی برای یک جامعه‬ ‫جواد امام‬ ‫بی توجهی نیست؛ بحث مردم‬ ‫پویا و روبه جلو همیشه ضروری‬ ‫با خاتمی و اصالحات نیست‪.‬‬ ‫و الزم اســت و مردم از اندیشــه‬ ‫بحث مــردم در واقع نحوه برگــزاری انتخابات‪ ،‬اصالحطلبی‪،‬بازگرداننیستند؛نکته ای کهوجود‬ ‫بررسی صالحیت ها و اعمال نظرهایی است که دارد و شاید به اصالح طلبان اشکالی وارد باشد‬ ‫صورتمی گیردوانتخاباترااز معناتهیمی کند‪ .‬این است که اصالح طلبان‪ ،‬اشکاالت را برطرف‬ ‫سازوکار انتخاب به صورت واقعی که مردم در ان کننــد تا مجــدد مورد اقبال جامعــه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫مشارکت داشته باشند بی اثر شده بنابراین مردم اینکــه بگوییــم مــردم از اندیشــه اصــاح طلبی‬ ‫بی توجهــی نشــان دادند وگرنه عدم مشــارکت روی گردان هستند نه این طور نیست‪ .‬به نظر من‬ ‫ربطــی بــه خاتمی‪ ،‬اصــاح طلبــان و اصالحات مردم با اندیشــه اصالح طلبی مشکلی ندارند و‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪ :‬باید به این وجه اگر اشکالی است به اصالح طلبان برمی گردد نه‬ ‫توجه شود و حق انتخاب را به مردم بدهیم نه بهاندیشهاصالحطلبان‪.‬‬ ‫سپاه هرچهدارد را برای بهبودمعیشت‬ ‫مردمبه کار می گیرد‬ ‫خـــبر‬ ‫محمــد ســاالری‪ ،‬عضــو جبهــه اصالحــات‬ ‫در رابطــه بــا تاکیــد رئیس جمهــور منتخــب بــر‬ ‫عــدم وابســتگی بــه جریانــات سیاســی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حالــی کــه برگــزاری انتخابــات در ایــران‬ ‫فرســنگ ها بــا انتخابــات حزبــی فاصلــه دارد و‬ ‫بسیاری از دلسوزان نظام نیز از تبعات یکدست‬ ‫شــدن قدرت و بازگشــت به دوران خســارت بار‬ ‫دولت های نهم و دهم نگران هســتند‪ ،‬مستقل‬ ‫بــودن واقعــی رئیس جمهور منتخــب‪ ،‬می تواند‬ ‫امیدوارکننــده باشــد و نویــد روز هــای بهتــری را‬ ‫بدهــد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬اقدامــات‬ ‫اخیــر ســید ابراهیــم رئیســی در خصوص جلســه‬ ‫هم اندیشــی بــا رقبــای انتخاباتــی و همچنیــن‬ ‫دریافــت نظــرات احــزاب سیاســی و منتقــدان‪،‬‬ ‫گام اول در مســیر ایجــاد همدلــی در کشــور و‬ ‫بهره مندی از خرد جمعی اســت که بهتر اســت‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫از ســوی رئیســی باعث شــد تا اصولگرایان تندرو‬ ‫دیگــر طلبــکار نباشــند و رئیس جمهــور منتخــب‬ ‫را وامــدار خــود نداننــد‪ .‬او بــا بیــان اینکه کشــور‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا یــک جنــاح سیاســی اداره نم ‬ ‫بســیاری از مردم در این کشــور هســتند که بدون‬ ‫نگاه به جناح های سیاســی در انتخابات شــرکت‬ ‫کردنــد‪ .‬در هــر دو جنــاح سیاســی افــراد الیقــی‬ ‫وجــود دارنــد که می تواننــد مــورد نظرخواهی و‬ ‫مشــورت رئیس جمهور قرار بگیرند‪ .‬عضو شورای‬ ‫مرکــزی حزب اعتماد ملی اقدام دفتر رئیســی در‬ ‫تمــاس با برخــی فعاالن سیاســی اصالح طلب را‬ ‫کم ســابقه عنوان کرد و گفت‪ :‬این اقدام‪ ،‬اقدام‬ ‫بســیار خوبــی بــود و نوعــی نشــاط اجتماعــی و‬ ‫اعتمــاد به وجود می اورد چراکه نشــان می دهد‬ ‫رئیس جمهــور منتخب عالقــه دارد نظــر دیگران‬ ‫حتــی گروه هایــی کــه بــه ایشــان رای ندادنــد را‬ ‫در اداره کشــور بدانــد‪ .‬خبــاز گفــت‪ :‬کســانی که‬ ‫دفتر رئیسی با ان ها تماس گرفته است‪ ،‬کسانی‬ ‫نیستند که انتظارات مادی داشته باشند یا پستی‬ ‫بخواهند بلکه همین که نظر ان ها گرفته می شود‪،‬‬ ‫فی نفســه برایشــان امر مهمی اســت زیرا نظرات‬ ‫ان ها در برخی مسائل می تواند راهگشا باشد‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه این اقدام در واقع نوعی ارامش‬ ‫به جناح های سیاسی می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬من وقتی‬ ‫شــنیدم دفتــر رئیســی با برخــی فعــاالن حزبی و‬ ‫سیاسی تماس گرفته و نظراتشان را خواسته اند و‬ ‫با برخی از ان ها مالقات کردند‪ ،‬حداقل ثمراتش‬ ‫این اســت کــه از نقطه نظرات دیگــران بهره مند‬ ‫می شوند‪ .‬عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی‬ ‫گفت‪ :‬این روش توسط رئیسی کمک خواهد کرد‬ ‫تا همان اشــتی ملی محقق شود‪ .‬ایشان درواقع‬ ‫بهــا و‬ ‫درراه ارامــش کشــور‪ ،‬جلوگیــری از اضطرا ‬ ‫تنش ها و در نهایت به کارگیری از نظرات دیگران‪،‬‬ ‫قدم برمی دارد‪ .‬خباز گفت‪ :‬باید ببینیم ایا رئیسی‬ ‫نیروهــای کابینــه را هــم براســاس همــان دیدگاه‬ ‫فراجناحی می چیند و از افراد شایســته اســتفاده‬ ‫خواهد کرد یا نه‪ .‬اگر بتواند بر همین سیاقی که‬ ‫داشته است رفتار کند‪ ،‬من امیدوارم هرچه زودتر‬ ‫بر مشکالت فائق بیاییم‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ســپاه گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬ایــن موضوع‬ ‫نیــروی زمینــی ســپاه در برابــر‬ ‫باعث شده تا کشور در برابر هر‬ ‫دشــمن‪ ،‬مســتحکم ایســتاده‬ ‫نوع مخاطره ای اعم از مخاطره‬ ‫اســت‪ .‬ســپاه متعلق به همین‬ ‫قدرت هایبزرگیاسازمان های‬ ‫مــردم اســت ازایــن رو تــاش‬ ‫تروریستی به امنیتی قابل قبول‬ ‫حسین سالمی‬ ‫می کنیــم هــر انچــه را کــه در‬ ‫و پایدار دســت یابــد‪ .‬فرمانده‬ ‫اختیار سپاه است‪ ،‬برای افزایش‬ ‫کل ســپاه تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫امنیــت و بهبود معیشــت مردم بــه کار بگیریم‪ .‬نیــروی زمینی عــاوه بر اینکه در توســعه رزمی‬ ‫فرمانــده کل ســپاه با اشــاره به تــاش این نهاد خــود هــر روز گام های جدیدی برمــی دارد و هر‬ ‫انقالبــی بــرای برطرف کردن مشــکالت مردم‪ ،‬روز تجهیزات جدیدی به ســازمان رزم این نیرو‬ ‫گفت‪ :‬سپاه هر انچه دارد را برای افزایش امنیت اضافه می شود‪ ،‬ارتباط صمیمانه و گرمی را هم‬ ‫و بهبود معیشت مردم به کار می گیرد‪ .‬به گزارش بــا مــردم مناطق مختلف کشــور به ویــژه مردم‬ ‫مهر‪ ،‬سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه مناطــق مرزنشــین دارد و پیــام اور ارامش خاطر‬ ‫در حاشیه ایین الحاق تجهیزات جدید به نیروی و خدمــت خالصانــه بــه ان هــا در عرص ههــای‬ ‫زمینی سپاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬بر مختلف مانند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫اساس فرمایشات فرمانده کل قوا‪ ،‬نیروی زمینی و محرومیت زدایی اســت‪ .‬سرلشــکر ســامی با‬ ‫سپاه ستون فقرات قدرت دفاعی سپاه است و بیان اینکه در واقع نیروی زمینی ســپاه در برابر‬ ‫به تعبیری استوانه محکم دفاعی ما محسوب دشــمن‪ ،‬مستحکم ایستاده اســت‪ ،‬اما در برابر‬ ‫می شود‪ ،‬به همین جهت استقالل سرزمین ما به مردم کشــورمان مهربان و خدوم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میزان بسیار زیادی به وجود نیروی زمینی مقتدر این نشــان می دهد که ســپاه متعلق به همین‬ ‫بســتگی دارد لــذا به واســطه وجود ایــن نیروی مردم اســت ازاین رو تالش می کنیــم هر انچه را‬ ‫زمینــی مقتــدر‪ ،‬امنیت مرزهــای کشــور در برابر که در اختیار سپاه است‪ ،‬برای افزایش امنیت و‬ ‫انواع تهدیدات‪ ،‬به صورت مطلوبی تامین شده بهبود معیشت مردم به کار بگیریم‪.‬‬ ‫دولتسیزدهمدغدغه هایجناحیرا‬ ‫کناربگذارد‬ ‫نماینــده ســابق مجلــس‬ ‫از میــان بردارد و اگر پیرانی هم‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫هستند کهتجربه دارنداز تجربه‬ ‫شیوه و روشی که االن از ترکیب‬ ‫انــان اســتفاده کنــد و میــدان را‬ ‫کابینهدر فضایمجازیصحبت‬ ‫بــه کســانی بدهــد کــه تاکنون‬ ‫ن افراد‬ ‫می شود باید گفت که ای ‬ ‫کمتر به انان توجه شده است‪.‬‬ ‫یحییکمالی پور‬ ‫دردی از مــردم دوا نمی کننــد و‬ ‫کمالی پــور یــاداور شــد‪ :‬االن‬ ‫پاســخگوی نیاز مردم نیســتند‪.‬‬ ‫نزدیک به چهار دهه است که‬ ‫یحیی کمالی پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به مناصب اجرایی کشور میان ‪ ۳۰۰‬نفر چرخیده و‬ ‫ویژگی های یک کابینه کارامد اظهار کرد‪ :‬ما یک دست به دست شده است‪ .‬وقت ان رسیده که‬ ‫تجربــه خوبی از دولت های گذشــته در موضوع از این چرخه خارج شــویم و چهره های جوان و‬ ‫مدیرانداریمووقتیصحبتاز کارامدیمی شود کارامدراجایگزینسازیم‪.‬‬ ‫اولین خصیصه ان تکرار نکردن گذشته است‪ .‬او‬ ‫او افــزود‪ :‬اگــر دولــت ســیزدهم می خواهــد‬ ‫افزود‪:‬استفادهنکردناز مدیرانفرسودهوخسته دردی از دردهــای مــردم کم کند و به مشــکالت‬ ‫و امتحــان پــس داده و توجــه بــه نظــرات مردم انان توجه داشــته باشــد و در این راه موفق شود‬ ‫در انتخــاب مدیــران و ان ســامانه ای که حرفش و امیــد را بــه مــردم بازگرداند باید به ایــن موارد‬ ‫را زده انــد و امیــدوارم عملی هم بشــود از جمله توجه کند‪ .‬کمالی پور با انتقاد از ترکیب احتمالی‬ ‫اقدامات برای تشکیل یک کابینه کارامد است‪ .‬کابینه سیزدهم که در فضای مجازی منتشرشده‬ ‫این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با بیان اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا این شــیوه و روشــی که‬ ‫اینکه تعهد‪ ،‬تخصص و عدم ایجاد فاصله میان االن از ترکیــب کابینه در فضای مجازی صحبت‬ ‫ن افــراد دردی از مردم‬ ‫مــردم و دولــت از ویژگی های یک کابینه کارامد می شــود باید گفت که ای ‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬دولت ســیزدهم در انتخاب دوانمی کنندوپاسخگوینیاز مردمنیستند‪.‬اقای‬ ‫اعضــای کابینه بایــد گرایش های سیاســی را کنار رئیسیبایدفارغاز دغدغه هایسیاسیوجناحی‬ ‫بگذارد و به دنبال تخصص و تعهد و شایستگی در یکفضایارام کار انتخاباعضای کابینهخود‬ ‫باشد‪ .‬دولت باید پیرساالری حاکم بر جامعه را را انجام دهد‪.‬‬ ‫مردمسیستانوبلوچستانقادر‬ ‫بهخریدماسکنیستند‬ ‫یک عضو مجمع نمایندگان استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان تاکید کرد‪ :‬متاســفانه مردم استان‬ ‫به واســطه مشــکالت معیشــتی قادر بــه خرید‬ ‫ماســک و مواد ضدعفونی کننده نیســتند و باید‬ ‫وســایل پیشــگیری از بیماری در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد‪ .‬محمد سرگزی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫اخرین وضعیت کرونا در ســطح استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نوع ویروســی که مردم‬ ‫در ســطح اســتان به ان مبتال هســتند‪ ،‬کرونا دلتا‬ ‫اســت و ســرعت ســرایت ایــن ویــروس بــه افراد‬ ‫دیگر کمتر از ‪ ۳۰‬ثانیه است‪ ،‬یعنی اگر فرد ناقل‬ ‫با فرد ســالم ‪ ۳۰‬ثانیه در ارتباط باشــد فرد سالم‬ ‫نیز الوده می شود‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به سرعت باالی انتقال این ویروس چندکار باید‬ ‫در ســطح اســتان انجام شــود که برخــی از ان ها‬ ‫نیــز انجام شــده اســت‪ .‬یکی تعطیلی سراســری‬ ‫دســتگاه های اداری در ســطح اســتان اســت کــه‬ ‫خوشبختانه از روز سه شنبه اجرایی شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم زابل در مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬گام دیگــر در اختیــار قــرار دادن‬ ‫ملزومات الزم در راســتای پیشــگیری و درمان به‬ ‫مردماست‪.‬اگرایناتفاقنیفتدقطعاظرفچند‬ ‫هفته اتی شاهد شیوع ویروس دلتا در سایر استان‬ ‫ها خواهیم بود‪ .‬ســرگزی با بیان اینکه در حوزه‬ ‫درمان نیز همه افراد نمی توانند در بیمارستان ها‬ ‫بستری شوند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی بیماران در منازل در‬ ‫حــال طی کــردن دوره درمان بوده و نیاز به دارو‬ ‫و کپسول اکسیژن دارند که وزارت بهداشت باید‬ ‫در ایــن زمینــه اقدام کند‪ .‬از ســوی دیگر برخی از‬ ‫تجهیزات بیمارستانی نظیر دستگاه های اکسیژن‬ ‫ساز و دستگاه های مانیتورینگ عالئم حیاتی نیاز‬ ‫استاناست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایشفرار مالیاتی‬ ‫به‪ 100‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رئیــس کل ســازمان امــور‬ ‫در سال گذشته نداشت که من‬ ‫مالیاتــی ضمــن بیــان اینکــه‬ ‫از نیروهای خود سازمان در این‬ ‫درامدهــای مالیاتــی در ســال‬ ‫زمینه استفاده کردم‪ .‬این قانون‬ ‫گذشــته کمتــر از نصــف مزایا و‬ ‫را در چهار فاز مشخص تا پایان‬ ‫حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین‬ ‫سالجاری به پایان می رسانیم و‬ ‫امید علی پارسا‬ ‫بازنشســته کشــور بوده اســت‪،‬‬ ‫امیدواریــم افتتاح ازمایشــی ان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬اکنــون میــزان فــرار‬ ‫را تــا پایــان دولت فعلی انجام‬ ‫مالیاتی موجود در کشور ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان دهیــم‪ .‬اکنــون یــک میلیــون دســتگاه کارتخوان‬ ‫است که ‪ ۵۰‬درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل‬ ‫اجتنابمالیاتیاست‪.‬به گزارشایسنا‪،‬امیدعلی شده است‪ .‬همچنین‪ ۳۲۰ ،‬هزار پرونده مالیاتی‬ ‫پارسادرهمایشنقدوبررسیطرحقانونیمالیات که متعلق به ‪ ۸۴۰‬هزار دســتگاه پوز اســت‪ ،‬به‬ ‫بر عایدی ســرمایه که در وزارت امور اقتصادی و ســازمان امور مالیاتی وصل است و اطالعات ان‬ ‫دارایــی برگــزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصــاح و تحول در اختیــار این ســازمان قرار می گیرد‪ .‬در راســتای‬ ‫نظام مالیاتی به اجماع ســه قوه کشــور نیاز دارد اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان ها و تکمیل‬ ‫زیرا‪ ،‬جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری است‪.‬‬ ‫فــرق می کنــد‪ .‬تغییرات همه گیر نظــام مالیاتی وی با اشاره به‪ ۳۷۰‬هزار میلیارد تومان معوقات‬ ‫بــه مجموعــه زیرســاخت ها و همراهی محیط مالیاتی گفت‪ :‬تنها ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان از این‬ ‫فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا‪ ،‬اگر‬ ‫نمی توان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام فرهنگ و ســاختار مالیاتی مربوطه در این زمینه‬ ‫در سامانه مالیاتی کرد و پس از ان گفت که اگر وجــود داشــت‪ ،‬حتمــا بــاالی ‪ ۳۷۰‬هــزار میلیارد‬ ‫یشــود درحالیکه این امکان در‬ ‫ثبت نام نکنید‪ ،‬صورت حســاب های شما قبول تومان محقق م ‬ ‫نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید حــال حاضــر وجود نــدارد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬طبق‬ ‫بیشتر از نرخ تورم باشد‪ ،‬افزود‪ :‬مسائل مالیاتی محاسباتسازمانامور مالیاتیمیزانفرار مالیاتی‬ ‫همه گیر چون قانون پایانه های فروشگاهی به ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان است که ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫یکفضایباثباتسیاسی‪،‬اجتماعیوفرهنگیو تومان ان مربوط به فرار مالیاتی و‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫همراهیرسانه هابرایاگاهیبخشیوهمکاری تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می شود‪.‬‬ ‫اصناف نیاز دارد‪ .‬در کشوری که نواقص مختلفی پارسابابیاناینکهاکنونتمامفرایندهایمالیاتی‬ ‫در بازارهــای مختلــف و امکانــات ســوداگری‪ ،‬الکترونیکی اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫میانگین نرخ ‪ ۳۵‬درصدی تورم در سال گذشته و ‪ ۵۰‬درصــد درصــد خــود اظهــاری مــردم بــدون‬ ‫نرخ سود بانکی ‪ ۲۰‬درصد وجود دارد‪ ،‬نمی توان حسابرسی تایید شد که باعث شد تا ارتباطات‬ ‫بــه راحتی اصالحات و تغییرات مالیاتی را کلید فیزیکی مودیان و ماموران مالیاتی بسیار کاهش‬ ‫زد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬از انجــا که نرخ ســود واقعی پیــدا کــرد‪ .‬در روزهــای اخیر‪ ،‬یک میلیــون و ‪۶۰۰‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد منفی اســت و با این نرخ سود منفی‪ ،‬هزار نفر اظهارنامه های خود را پر کردند و نهایت‬ ‫تمامتصمیماتیکهگرفتهمی شود‪،‬مبنایتئوریک همراهی اصناف را مشاهده کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫ندارد درحالیکه‪ ،‬در دنیا زمانی که تورم ‪ ۴‬درصد حال حاضر‪ ،‬در راستای طرح جامع مالیاتی تمام‬ ‫باشد‪ ،‬سود بانکی ‪ ۵‬درصد است بنابراین‪ ،‬سود اطالعات دستگاه های مختلف در اختیار سازمان‬ ‫بانکی از تورم بیشــتر است‪ .‬پارسا با اعالم اینکه امور مالیاتی قرار می گیرد‪ .‬رئیس کل سازمان امور‬ ‫ســال قبــل کل درامدهای مالیاتی کشــور کمتر از مالیاتــی دربــاره رابطه بیــن درامدهای مالیاتی و‬ ‫نصــف مزایــا و حقــوق اجتناب ناپذیر شــاغلین تورم گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ۵۰ ،‬درصد درامدهای‬ ‫بازنشسته کشور است‪،‬ادامهداد‪:‬پارادایممالیات مالیاتی تحقق یافته را می توانید به حساب تورم‬ ‫شهــای صورت‬ ‫ســتانی‪ ،‬مشــارکت حاکمیت و مردم اســت و در بگذاریــد و باقــی ان حاصــل تال ‬ ‫مجمــوع زمانــی که فرهنگ‪ ،‬قوانین‪ ،‬ســاختار و گرفته و تغییر سیاست ها و اقدمات الزم است‪.‬‬ ‫بخشــودگی های موجــود در کشــور ایــراد دارد‪ ،‬پارســا با تاکید براینکــه درامدهــای مالیاتی باید‬ ‫اجرای مالیات هم به مشکل برمی خورد و ان را دو برابــر تــورم باشــد‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬اگــر درامدهای‬ ‫از کارکرد اصلی و مناسب دور می کند‪ .‬محاسبات مالیاتــی تحقــق یافته در ســال گذشــته بیــش از‬ ‫مــا نشــان می دهــد کــه بایــد بتوانیــد ‪ ۱۸‬درصد میزان تعیین شده در بودجه صورت نمی گرفت‪،‬‬ ‫یشــد‪ .‬وی در‬ ‫بیشتر مالیات بگیرید که تا ‪ ۱‬درصد سهم مالیات حــدود ‪ ۱۰‬درصــد به تورم اضافه م ‬ ‫نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید‪ .‬پایان ســخنانش مطرح کرد که نظام مالیاتی در‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون دو سال گذشته تحوالت زیادی داشت و در این‬ ‫پایانه های فروشگاهی گفت‪ :‬قانون پایانه های مدت‪ ۳۰،‬درصد رسیدگی ها بیشتر شده و ورودی‬ ‫فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگترین هیئت های مالیاتی و قرارهای اجرا نشده هر یک‬ ‫طرح کشور‪ ،‬ردیف اعتباری و نیروی استخدامی به ترتیب‪ ۲۵‬و‪ ۹۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد‬ ‫مبارکهنقطهعطفیدر صنعت‬ ‫عضــو هیئت مدیره انجمن‬ ‫م ـی رود‪ .‬شهرســتانی حرکــت‬ ‫تولیدکننــدگان فــوالد ایــران‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در مســیر‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه با‬ ‫طــرح تحول دیجیتال را ســتود‬ ‫توســعه طرح تحــول دیجیتال‬ ‫و گفــت‪ :‬در عصــر اطالعــات‪،‬‬ ‫ســراغاز انقالبــی در صنعــت‬ ‫صنایــع دچــار تحــول ســریع‬ ‫رضاشهرستانی‬ ‫کشــور شــده اســت و می تواند‬ ‫شــده اند و هرچه تولید شــتاب‬ ‫در زمــره ‪ ۱۰۰‬شــرکت برتر اســیا‬ ‫بگیــرد بازارهــای بیشــتری را‬ ‫و جهــان قــرار بگیــرد‪ .‬رضــا شهرســتانی‪ ،‬عضــو می توان به دست اورد که نسل چهارم انقالب‬ ‫هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬صنعتــی در همیــن مســیر گام برم ـی دارد‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگــو با ایراســین اظهار کــرد‪ :‬از صنعتی افــزود‪ :‬راندمــان باال‪ ،‬شــتاب در تولیــد با دقت‬ ‫شــدن ایران ‪ ۶۰‬ســال می گذرد و شــرایط کشــور مضاعف و ســازگاری با تغییــرات دنیا با تحول‬ ‫از تولیدکننــده محصــوالت به ســازنده صنعت دیجیتال امکان پذیر است و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫متحول شــده است‪ .‬در ســال های اخیر باوجود با درک این مهم از سال گذشته با هدف گذاری‬ ‫تحری ‬ ‫جســاله درصــدد اســت بــه باشــگاه فانــوس‬ ‫مهــای ظالمانه به پیشــرفت های خوبی پن ‬ ‫در صنایع دست یافتیم که به کاهش وابستگی دریایــی کــه شــرکت های محــدودی در دنیــا با‬ ‫بــه خارج منتج شــد‪ .‬وی توســعه طــرح تحول قابلیــت دیجیتــال شــدن عضــو ان هســتند؛ راه‬ ‫دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه را هم در عرصه یابد‪ .‬عضــو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫صنعــت ممتاز دانســت و توضیــح داد‪ :‬در دنیا فوالد ایران از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه که‬ ‫بحث انقالب صنعتی چهارم در جریان اســت با اهتمام ویژه‪ ،‬طرح تحول دیجیتال را پیگیری‬ ‫تا کل زنجیره تولید دیجیتالی شــود‪ .‬با افزایش می کند‪ ،‬تشــکر ویژه ای کرد و ادامه داد‪ :‬شــروع‬ ‫ســرعت و دقت در تولیــد‪ ،‬مزایای گردش مالی کــردن این پــروژه نیازمنــد درک و همت باالیی‬ ‫بیشــتر‪ ،‬افزایش مضاعف سود‪ ،‬ارتقای مشتری اســت که درخور تحســین اســت و با این نگاه‬ ‫مــداری و ســازگاری بــا شــرایط جدیــد از مزایای مدیریت‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه می تواند در زمره‬ ‫مهم نسل چهارم دیجیتالی در صنایع به شمار ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر فوالدی در اسیا و جهان باشد‪.‬‬ ‫رشد‪ ۲۴‬درصدیدرامدهای مالیاتی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تحسین‬ ‫عملکــرد ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت‪ :‬با‬ ‫وجود عملکرد قابل قبول دستگاه مالیاتی و رشد‬ ‫متوسط ساالنه بیش از ‪ ۲۴‬درصدی درامدهای‬ ‫مالیاتی در دولت های یازدهم و دوازدهم‪ ،‬هنوز‬ ‫نسبت مالیات به منابع بودجه دولت به میزان‬ ‫مناسبی نرسیده است‪ .‬به گزارش ایرنا از سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور‪« ،‬فرهاد دژپسند» با حضور در‬ ‫جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان‬ ‫و ضمــن تبریک فرا رســیدن روز مالیات و هفته‬ ‫فرهنگ مالیاتی به همه کارکنان دستگاه مالیاتی‬ ‫و همــه کســانی کــه در خــارج از نظــام مالیاتی‬ ‫به تحقــق اهداف ســازمان امور مالیاتی کمک‬ ‫می کنند اظهار داشت‪ :‬عملکرد دستگاه مالیاتی‬ ‫در دولــت دوازدهــم بســیار متمایــز بــا گذشــته‬ ‫یکــه با وجود تحریم ها و شــیوع‬ ‫بــوده؛ به طور ‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬نظام مالیاتی توانســت نقش ها‬ ‫و کارکردهــای حیاتــی خود را به بهترین شــکل‬ ‫اجرا کند‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬با‬ ‫وجود عملکرد قابل قبول دستگاه مالیاتی و رشد‬ ‫متوسط ساالنه بیش از ‪ ۲۴‬درصدی درامدهای‬ ‫مالیاتی در دولت های یازدهم و دوازدهم‪ ،‬هنوز‬ ‫نسبت مالیات به منابع بودجه دولت به میزان‬ ‫مناسبینرسیدهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫موفقیتی دیگر برای صنعت کشور رقم خورد‬ ‫تولیدتختال‪ 250‬میلی متر؛‬ ‫گام نخست فوالد مبارکه برای جهش تولید‬ ‫امــروزه صنعــت فوالد یکی از صنایــع مهم در‬ ‫نظام اقتصادی و تولیدی کشور به شمار می رود و‬ ‫محصوالت حاصل از این صنعت‪ ،‬خود پیشــران‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تولید در دیگر صنایع کشــور محســوب م ‬ ‫یکی از نیازهای کشور‪ ،‬تولید تختال‪ 250‬میلی متری‬ ‫اســت کــه تولیــد انبوهش عــاوه بــر جلوگیــری از‬ ‫خــروج ارز از کشــور‪ ،‬چــرخ بســیاری از صنایــع را‬ ‫اسان تر به حرکت درمی اورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایراســین‪ ،‬تولیــد و مصــرف فــوالد‬ ‫یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها‬ ‫بــه شــمار می ایــد‪ .‬حضور صنعــت فــوالد در یک‬ ‫منطقه می تواند توســعه‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬سطح دانش‪،‬‬ ‫اشتغال زایی‪ ،‬اموزش و تجارت ان منطقه را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد و به نوعی زندگی روزمره افراد را به‬ ‫خود گره می زند‪.‬‬ ‫محصــوالت فــوالدی عــاوه بــر اینکــه در‬ ‫ســاخت ســاختمان های مســکونی‪ ،‬کارخانه ها‪،‬‬ ‫انتقــال انــرژی و ســیاالت‪ ،‬را ههــا و‪ ...‬در داخــل‬ ‫کشور به کار گرفته می شود‪ ،‬از ظرفیت مناسبی‬ ‫بــرای صــادرات هــم برخــوردار اســت‪ .‬فــارغ از‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬صنعت فوالد ارتبــاط تنگاتنگی نیز با‬ ‫دیگــر صنایع دارد و محصوالت نهایی ســاخت‬ ‫کارخانجــات فــوالدی همچــون فــوالد مبارکه و‬ ‫ذوب اهــن‪ ،‬ماده اولی ـه ای بــرای صنایعی مانند‬ ‫صنعت لوله و پروفیل یا تجهیزات ســاختمانی‪،‬‬ ‫خودروســازی و ساخت قطعات خودرو یا حتی‬ ‫صنایع بسته بندی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایــن موارد در کنار نقشــی کــه صنعت فوالد‬ ‫در اشتغال زایی ایفا می کند‪ ،‬این صنعت را جزو‬ ‫صنایــع ســنگین و اســتراتژیک قــرار می دهــد که‬ ‫ب هشــدت برای هر کشــوری حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری عظیم کشــورهای توسعه یافته یا‬ ‫درحال توســعه ای چــون چیــن‪ ،‬ایــاالت متحده‬ ‫امریکا و ژاپن در این حوزه دلیل محکمی بر این‬ ‫مدعاست‪.‬‬ ‫یکــی از محصــوالت مهــم فــوالدی در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬تختا لهــای ضخیــم ماننــد تختــال ‪250‬‬ ‫میلی متــری اســت کــه عمدتا شــامل تختال های‬ ‫یشــود و بنابرایــن‬ ‫‪ API‬یــا گریدهــای ویــژه م ‬ ‫نهــا در داخل کشــور از اهمیــت ویژه ای‬ ‫تولیــد ا ‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬بــر اســاس اخریــن داد ههــای‬ ‫موجــود‪ ،‬ســاالنه ‪ 900‬میلیون یــورو ارز به منظور‬ ‫قهــای مرتبــط بــا تختا لهــای‬ ‫واردات ور ‬ ‫این چنینی از کشور خارج می شود‪ .‬این تختال ها‬ ‫عالوه بر اینکه از ظرفیت مناسبی برای صادرات‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬می توانــد در داخل کشــور نیز‬ ‫نورد شــده و عالوه بر اشتغال زایی چرخ صنایع‬ ‫داخلی را نیز بچرخاند‪.‬‬ ‫در همین راســتا شــرکت فوالد مبارکه با درک‬ ‫نیــاز صنعت ایــران و حتی جهان به محصوالت‬ ‫این رده‪ ،‬اقدام به برنامه ریزی و ســرمایه گذاری‬ ‫جهــت تولیــد ایــن نــوع تختــال کــرد‪ .‬بــر همین‬ ‫اســاس ماشــین ریخته گری شــماره ‪ 5‬این شرکت‬ ‫در ســال ‪ 1395‬مورد بهره برداری قرار گرفت که‬ ‫گام اول بــرای تولید تختال های ‪ API‬محســوب‬ ‫می شود‪ .‬پس از ان فوالد مبارکه با اتکای کامل‬ ‫بــه متخصصــان ایرانــی موفق شــد اولین تختال‬ ‫‪ 250‬میلی متــری را در ســال ‪ 1397‬بــدون هیــچ‬ ‫عیب و نقصی تولید کند؛ تولیدی که نویدبخش‬ ‫حفظ ‪ 900‬میلیون یورو ارز در داخل ایران بود‪.‬‬ ‫در همیــن خصــوص عباس اکبــری محمدی‪،‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫در ســالروز تولیــد تختــال ‪ 250‬میلی متــری بــرای‬ ‫اولیــن بار در شــرکت فوالد مبارکــه در گفت وگو‬ ‫با ایراســین اظهار کــرد‪ :‬تولید محصوالت جدید‬ ‫در گریدهای مختلف ابعادی و ترکیب شیمیایی‬ ‫در فــوالد مبارکــه همــواره یکی از سیاس ـت های‬ ‫شــرکت بــوده اســت‪ .‬یکــی از ایــن محصــوالت‬ ‫موردنیــاز بــازار کــه کاربــرد ویــژه ای نیــز بــرای‬ ‫پروژ ههــای بــزرگ ملــی دارد‪ ،‬تختا لهــای ‪250‬‬ ‫میلی متری اســت؛ به همین دلیل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه با درک این نیاز گام های الزم برای تولید‬ ‫این نوع تختال را برداشت و در تاریخ ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪ 1397‬بــرای اولیــن بــار موفــق به تولیــد تختال‬ ‫‪ 250‬میلی متری در کشور شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فوالد مبارکه با تولید تختال های با‬ ‫ضخامت ‪ 250‬و ‪ 300‬میلی متر موفق شد عالوه بر‬ ‫افزایــش ظرفیت تولید فوالد خود‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫فــوالد کشــور را نیــز افزایــش دهــد‪ .‬گریدهــای بــا‬ ‫ضخامت ‪ 250‬میلی متر عمدتا در تولید فوالدهای‬ ‫خاص کاربرد دارند‪ .‬پس از تولید این محصول در‬ ‫فوالد مبارکه موفق شدیم نیاز صنایع داخلی مانند‬ ‫صنایع نوردی و نوردهای پلیت میل را برطرف کرده‬ ‫و کشــور را از واردات این نوع فوالد بی نیاز کنیم‪.‬‬ ‫به عالوه قسمتی از این تختال های‪ 250‬میلی متری‬ ‫یشــود کــه ارزاوری قابل توجهی برای‬ ‫نیــز صــادر م ‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه می تواند نیاز کشور را تامین‬ ‫کند‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫افزود‪ :‬ما اکنون محدودیتی برای تولید تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری نداریم و می توانیم همه نیازهای کشور‬ ‫به این محصول را تامین کنیم‪.‬‬ ‫اکبــری محمدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬روند تولید‬ ‫محصــوالت جدیــد ادامــه خواهــد داشــت و نیــاز‬ ‫کشور را به تولید محصوالتی که تاکنون در کشور‬ ‫تولید نمی شده برطرف خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تکمیــل پــروژه نورد گرم شــماره‬ ‫‪ ۲‬فــوالد مبارکه ســبد محصــوالت این شــرکت در‬ ‫راســتای تامیــن نیــاز صنایع کشــور تکمیل شــده و‬ ‫تختا لهــای تولیــدی در این واحد بــه ورق تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ضمن‬ ‫تشــکر از همه دس ـت اندرکاران تولید تختــال ‪250‬‬ ‫میلی متری در فوالد مبارکه گفت‪ :‬کارکنان شرکت‬ ‫بــا تولید محصوالت جدید عــاوه بر اینکه فوالد‬ ‫مبارکــه را هــر روز بــه پیــش می برنــد‪ ،‬کشــور را در‬ ‫راستای خودکفایی و تولید بیشتر یاری می کنند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه؛ پیشرو در توسعه‬ ‫بی شک دست یافتن به تخصص و مهارت های‬ ‫جدید اسان نیست و با مشکالت متعددی روبه رو‬ ‫است‪ .‬در همین خصوص غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر‬ ‫ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مــداوم شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬در گفت وگــو بــا خبرنگار ایراســین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فوالد مبارکه همیشه در توسعه پیشرو‬ ‫بوده است و این مسئله را برای ادامه فعالیت خود‬ ‫ضروری می داند‪ .‬تاســیس و بهره برداری از ماشین‬ ‫ریخته گری شــماره ‪ 5‬فوالد مبارکه در ســال ‪1395‬‬ ‫نیــز بر همین اســاس و در راســتای تامین نیــاز بازار‬ ‫به گریدهای مختلف فوالدی و همچنین افزایش‬ ‫کمیت تولید در ناحیه با توجه به پتانسیل موجود‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس نیازسنجی های انجام شده‬ ‫در ان زمــان‪ ،‬تولیــد تختــال ‪ 220 ،200‬و ‪250‬‬ ‫میلی متــری در دســتور کار این ماشــین بــود؛ اما به‬ ‫دلیــل اینکه نورد فــوالد مبارکه ب هصــورت روتین‪،‬‬ ‫تختال‪ 200‬میلی متری بود‪ ،‬پس از حدود یک هفته‬ ‫به تولید ‪ 200‬میلی متری بازگشتیم و این روند تا ‪30‬‬ ‫خردادماه ســال ‪ 1397‬ادامه یافت‪ .‬در این تاریخ‬ ‫اولیــن تختال با ضخامــت ‪ 250‬میلی متر در فوالد‬ ‫مبارکــه تولید شــد و این مهم در حالــی رخ داد که‬ ‫تمامی محاسبات الزم جهت تولید این نوع تختال‬ ‫در شــرکت فــوالد مبارکــه و توســط متخصصیــن‬ ‫داخلــی انجام شــد‪ .‬ب هعــاوه‪ ،‬تولید اولین تختال‬ ‫‪ 250‬میلی متــری در شــرکت فــوالد مبارکــه بــدون‬ ‫هیچ گونــه عیب و نقص و ب هصــورت کامل انجام‬ ‫شــد و از ان پــس تولیــد تختــال ‪ 250‬میلی متــری‬ ‫به صورت پیوسته ادامه یافته است‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود‪ :‬ایــن تختــال عمدتا‬ ‫برای صنایع نفت و گاز‪ ،‬لوله سازی و صنایع تولید‬ ‫مخازن تحت فشار کاربرد دارد که یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه های ذیل این حوزه‪ ،‬پروژه انتقال نفت گوره‬ ‫به جاسک بود که تختال های ویژه موردنیاز ان در‬ ‫فوالد مبارکه تولید شد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 900‬میلیون یورویی در‬ ‫یک سال‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از تولیــد ایــن تختــال‪،‬‬ ‫قهــای موردنیــاز کشــور بــه ایــران وارد‬ ‫همــه ور ‬ ‫یشــد؛ امــا پــس از تولیــد ایــن نــوع تختــال‪،‬‬ ‫م ‬ ‫قهــای فــوالدی تولیدشــده از تختال‬ ‫واردات ور ‬ ‫‪ 250‬میلی متــری تقریبــا متوقــف شــده و کامــا‬ ‫یشــود؛ بنابراین فوالد‬ ‫در داخــل کشــور تولید م ‬ ‫مبارکه موفق شد با تولید تختال ‪ 250‬میلی متری‬ ‫از خــروج ارز قابل توجهــی از کشــور جلوگیــری‬ ‫کنــد‪ .‬بــر اســاس داد ههــای موجــود مبلــغ کل‬ ‫صرفه جویی ارزی در بحث ورق های وارداتی از‬ ‫ایــن نــوع گریدهای فوالدی حــدود ‪ 900‬میلیون‬ ‫یورو در سال و با توجه به نیاز فعلی بازار است‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیه فوالدســازی و ریخته گــری مداوم‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه تصریح کــرد‪ :‬المان‪ ،‬چین و‬ ‫کره ازجمله کشورهایی هستند که می توانند این‬ ‫نوع تختال را تولید کنند و بنابراین شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه با تولید تختال ‪ 250‬میلی متری موفق شــد‬ ‫ایران را به جمع کشورهای تولیدکننده تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری وارد کند‪.‬‬ ‫ســلیمی دربــاره چالش های تولید تختــال ‪250‬‬ ‫میلی متــری در فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد‪ :‬تولیــد‬ ‫محصوالت جدید همواره با چالش های مختلفی‬ ‫روبه رو است‪ .‬یکی از چالش های ابتدایی که البته‬ ‫ب هســرعت نیز برطرف شــد‪ ،‬ایجاد اطمینــان برای‬ ‫خریداران درباره کیفیت محصوالت تولیدی جدید‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چالــش بعدی تامین متریــال برای‬ ‫تولید ایــن نوع گریدهای فوالدی اســت‪ .‬معموال‬ ‫گریدهــای ‪ API‬بــا این ضخامت تولید می شــود و‬ ‫ایــن گریدها نیــز به فروالیاژهای زیاد و خاصی نیاز‬ ‫دارد؛تامیناینفروالیاژهامانندفرومنگنز کم کربن‪،‬‬ ‫وانادیوم‪ ،‬تیتانیوم و نیکل یکی دیگر از چالش های‬ ‫تولیــد ایــن تختــال در فــوالد مبارکــه بــود‪ .‬بایــد‬ ‫توجــه داشــت که وجود چنــد عنصر کربن‪ ،‬منگنز‬ ‫و سیلیســیم در همــه گریدهــای فوالدی مشــترک‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین برای تولید فوالد موردنظر باید از‬ ‫فرومنگنز اســتفاده کرد و ازانجاکه میزان کربن در‬ ‫گریدهای‪ API‬نباید از مقدار مشخصی بیشتر شود‪،‬‬ ‫از فرومنگنز کم کربن اســتفاده می شــود که قیمت‬ ‫به مراتب باالتری نسبت به سایر فرومگنزها دارد‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیه فوالدســازی و ریخته گــری مداوم‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه گفت‪ :‬در زمــان تولید اولین‬ ‫تختا لهــای ‪ 250‬میلی متری حــدود یک میلیارد و‬ ‫‪ 250‬میلیــون تومــان (ارزش وقــت فروالیاژهای هر‬ ‫ذوب) فروالیاژ به هر ذوب اضافه می شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫ارزش هــر ذوب بســیار مهــم اســت و جــای هیــچ‬ ‫اشتباهینیست‪.‬‬ ‫برنامه ریزی دقیق؛ عامل دست یابی به‬ ‫رکورد‬ ‫ســلیمی اضافــه کرد‪ :‬یکی دیگــر از چالش ها‪،‬‬ ‫مسئله انتقال ذوب به ماشین شماره ‪ 5‬ریخته گری‬ ‫بود‪ .‬انتقال هر ذوب به ماشین ریخته گری شماره‬ ‫‪ 5‬بــه معنــی انتقــال ‪ 600‬متــری پاتیــل ذوب بــا‬ ‫استفاده از چندین جرثقیل مستقر در محل برای‬ ‫انجــام عمل ریخته گری اســت‪ .‬این مســئله خود‬ ‫مستلزم دقت فراوان و زمان بندی دقیق در انتقال‬ ‫پاتیل ذوب اســت‪ .‬باید توجه داشــت اگر فوالد‬ ‫مبارکــه نمی توانســت زمان بنــدی و برنامه ریــزی‬ ‫دقیقی در فرایندهای خود داشته باشد‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫قــادر بــه تولیــد ‪ 7‬میلیــون تــن فوالد خــام بدون‬ ‫اضافه کردن هرگونه تجهیز جدیدی نبود‪.‬‬ ‫اگرچــه پیــش از فــوالد مبارکــه‪ ،‬شــرکت های‬ ‫مختلفــی قــادر به تولیــد تختــال ‪ 250‬میلی متری‬ ‫بودنــد؛ اما تولیــد ان در فوالد مبارکه نویدبخش‬ ‫پیشــرفت و توســعه در کشــور بــود‪ .‬ایــن تولیــد‬ ‫عالوه بر اینکه زمینه ســاز تولیــد تختال های ‪API‬‬ ‫بود و صرفه جویی ارزی و افزایش ظرفیت تولید‬ ‫در فوالد مبارکه و به تبع ان در ایران را به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬روحیه و شرایط الزم جهت تولید تختال‬ ‫ضخیــم ‪ 300‬میلی متــری را نیــز بــه وجــود اورد؛‬ ‫تختالی که تنها در برخی کشورهای توسعه یافته‬ ‫تولید می شود و اکنون نام ایران نیز در میان ان ها‬ ‫می درخشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در دوماهه نخست امسال انجام شد؛‬ ‫تولید‪ ۸۶‬درصد اسلب کشور توسط گروه فوالد مبارکه‬ ‫عملکــرد ماهانه تولیــد فوالد خــام واحدهای‬ ‫فوالدســازی کشــور در دوماهــه اول ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منتشر شد و بر اساس ان بیشترین حجم تولیدشده‬ ‫متعلق به اســلب به میزان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰‬تــن اســت کــه گــروه فوالد مبارکه ســهم ‪۸۶‬‬ ‫درصدی از تولید این محصول را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬بر پایه جدول منتشرشده‬ ‫از ســوی ایمیدرو‪ ،‬شــرکت اهن و فــوالد ارفع طی‬ ‫فروردین و اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬توانســته است ‪۱۵۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۱‬تن بیلت فوالدی تولید کند‪ .‬همچنین‬ ‫جهــان فوالد ســیرجان نیز در این مدت توانســته‬ ‫بیلــت فــوالدی به مقــدار ‪ ۱۷۲‬هــزار و ‪ ۲۳۴‬تن را‬ ‫به تولید برساند‪.‬‬ ‫شــرکت ذوب اهــن اصفهــان به عنــوان اولیــن‬ ‫شــرکت فــوالدی ایــران در دوماهــه اول امســال‬ ‫توانســته اســت بیلت فوالدی به مقدار ‪ ۱۷۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۴‬تن و بلوم نیز به مقدار ‪ ۲۴۸‬هزار و ‪۳۷۷‬‬ ‫تن تولید کند‪.‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز در واحد‬ ‫زیرمجموعه خود (فوالد چادرملو) تولید ‪ ۲۰۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۹‬تن بیلت فوالدی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫شــرکت توســعه معــادن و صنایــع معدنــی‬ ‫خاورمیانه در شرکت زیرمجموعه خود یعنی فوالد‬ ‫بردســیر طی دوماهه اول امســال توانســت بیلت‬ ‫فوالدی به میزان ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۲۴۰‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫شــرکت فــوالد الیاژی ایــران طی دوماهــه اول‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬ســه محصول را در سبد تولیدی خود‬ ‫جای داده است‪ :‬اینگات به مقدار ‪ ۸‬هزار و ‪۳۰۹‬‬ ‫تن‪ ،‬بلوم الیاژی‪-‬مهندسی به میزان ‪ ۳۲‬هزار و ‪۱۴۱‬‬ ‫تن و بیلت الیاژی‪ -‬مهندسی نیز به مقدار ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۳‬تن‪.‬‬ ‫فوالد خراسان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫محصوالت فوالدی در شرق کشور نیز طی مدت‬ ‫یادشده توانسته است بیلت فوالدی به مقدار ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۶‬تن تولید کند و فوالد بناب نیز در این‬ ‫دوماهه تولید ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۷۴۶‬تن بیلت را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫فــوالد خوزســتان یکــی دیگــر از تولیدکنندگان‬ ‫بــزرگ فوالدســاز ایــران اســت‪ .‬این شــرکت نیز در‬ ‫فروردین و اردیبهشت امسال توانست اسلب به‬ ‫مقــدار ‪ ۳۰۸‬هــزار و ‪ ۳۲۷‬تــن‪ ،‬بیلت فــوالدی ‪۲۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶۶‬تــن و بلــوم نیز به مقــدار ‪ ۳۰۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب نیز طی مدت یادشده رقم‬ ‫‪ ۲۸۹‬هزار و ‪ ۷۴۷‬تن را در تولید بیلت فوالدی به‬ ‫ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫مجموعــه فــوالد مبارکــه به عنــوان بزرگ ترین‬ ‫گروه فوالدساز کشور نیز طی دوماهه اول امسال‬ ‫در شرکت های زیرمجموعه خود رکوردهای تولید‬ ‫بــه نســبت قابل قبولــی بــه ثبت رســانده اســت‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سبا طی مدت یادشده توانسته است‬ ‫اســلب به مقدار ‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۹۵۷‬تن تولید کند؛‬ ‫همچنین فوالد هرمزگان تولید ‪ ۲۷۵‬هزار و ‪۵۸۵‬‬ ‫تن اســلب را به ثبت رســانده؛ اما باالترین میزان‬ ‫تولید در کارخانه فوالد مبارکه انجام شده است؛‬ ‫به این ترتیب که تولید یک میلیون و ‪ ۳۹۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۱‬تن اسلب را در کارنامه ‪ ۲‬ماه اول امسال خود‬ ‫به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫گروه ملی صنعتی فوالد ایران هم در کنار دیگر‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت فوالدی کشور توانسته‬ ‫است در کارنامه دوماهه تولید خود رقم ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۱۱‬تن بیلت فوالدی را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫در مجمــوع باالتریــن حجم تولید طــی ‪ ۲‬ماه‬ ‫فروردین و اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬به اسلب اختصاص‬ ‫دارد کــه بــه میزان ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴۱‬هــزار و ‪ ۲۰‬تن‬ ‫تولید شــده و بعد از ان بیلت فوالدی با رقم یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۵۶‬هزار و ‪ ۸۵۴‬تن در جایگاه دوم قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در این میان مجموعه فوالد مبارکه با‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ ۹۳۲‬هزار و ‪ ۶۹۳‬تن توانسته‬ ‫است ‪ ۸۶‬درصد از تولید کل اسلب کشور را به خود‬ ‫اختصاصدهد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫قطع وابستگی به خارج با‬ ‫تولید گرید ‪C590-DC04‬‬ ‫نیم سخت در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬در راستای تکمیل سبد محصوالت فوالد مبارکه و‬ ‫قطع وابستگی به شرکت های خارجی‪ ،‬طراحی و تولید‬ ‫گرید‪ C590-DC04‬نیم سخت(‪)SEMIHARD‬باتکیه‬ ‫بر توانمندی متخصصان داخلی در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫محققگردید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬علیرضا مولــوی زاده مدیر‬ ‫متالوژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫طراحی و تولید محصوالت جدید از اهداف استراتژیک‬ ‫فــوالد مبارکــه می باشــد کــه در راســتای تکمیــل ســبد‬ ‫محصوالتفوالدمبارکهوقطعوابستگیبهشرکت های‬ ‫خارجــی طراحــی محصــوالت جدیــد در حوز ههــای‬ ‫مختلف از جمله صنایع خودروسازی با تعامل گسترده‬ ‫بامشتریانونواحیتولیدیوپشتیبانیمحققمی گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فوالدهای نیم ســخت(‪)SEMI HARD‬‬ ‫در صنایع مختلفی نظیر صنایع خودروســازی و صنایع‬ ‫اخیرا با توجه‬ ‫الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند که ً‬ ‫به شرایط تحریمی به وجود امده در بازار فوالد کشور‪،‬‬ ‫تقاضاهای مختلفی از چند شرکت قطعه ساز به شرکت‬ ‫فوالدمبارکهواصل گردید‪.‬‬ ‫مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس این تقاضاها‪ ،‬واحد متالورژی‬ ‫و روش هــای تولیــد با همکاری نواحی تولیدی در فوالد‬ ‫مبارکه و به ویژه واحد نورد سرد‪ ،‬نسبت به بومی سازی‬ ‫ایــن محصــول اقدام و موفق به تولیــد این محصول با‬ ‫عنــوان گرید ‪ C590-DC04‬و با مشــخصات منــدرج در‬ ‫استانداردگردید‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در تولید این گرید از عملیات انیل‬ ‫با سیکل ویژه استفاده می شود‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬این گرید‬ ‫دارای اســتحکام نهایی ‪ 590‬تا ‪ 690‬مگاپاسکال بوده و‬ ‫دارای سختی ‪185‬تا ‪ 215‬ویکرز است و کلیه تست های‬ ‫ازمایشگاهیراباموفقیت گذراندهاست‪.‬‬ ‫مولوی زاده تاکید کرد‪ :‬این گرید به دلیل پانچ پذیری‬ ‫مناســب در ســاخت قطعات ریز با فرم پیچیده به کار‬ ‫می رود و بدون مشــکل ایجاد پلیســه و پارگی قابلیت‬ ‫ویــژه ای را داراســت کــه ایــن فــوالد در غالف هایــی‬ ‫پالســتیکی جهت جلوگیــری از ورود خــاک‪ ،‬اب‪ ،‬هوا و‬ ‫صدا به داخل خودرو‪ ،‬در صنعت خودروسازی استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬درون برخــی از ایــن الســتیک ها‬ ‫یــک نگهدارنده فــوالدی وجود دارد که در شــکل دهی‬ ‫این الســتیک نقش ایفا می کند؛ این محصول عالوه بر‬ ‫تســت های ازمایشگاهی در کارخانه مشتریان استفاده‬ ‫شده و تاییدیه های الزم را اخذ کرده است‪.‬‬ ‫مدیــر متالــوژی و روش هــای تولید شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه ضمــن قدردانــی از حمایت هــای معــاون‬ ‫بهره بــرداری در راســتای توســعه محصــوالت جدید‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬طراحی و تولید این گرید با همت کلیه‬ ‫واحدهــای فــروش‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬نــورد گــرم‪ ،‬نــورد‬ ‫ســرد‪ ،‬ازمایشــگاه و برنامه ریزی محقــق گردیده که‬ ‫بی شــک‪ ،‬بدون همکاری واحدهای مذکور‪ ،‬کســب‬ ‫این موفقیت غیرممکن بود‪.‬‬ ‫علیرضــا ناصری کارشــناس متالــورژی و روش های‬ ‫تولیــد شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬فوالدهــای نیم ســخت بــا دو حالــت‬ ‫عملیات حرارت پذیر و معمولی قابل تولید هستند و‬ ‫می توانند پس از انجام همه مراحل در کارخانجات‬ ‫تولیــد ورق فوالدی(بــه صورت نــوار باریک) و یا به‬ ‫صورت محصول کالف سرد در اختیار مشتریان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬بســته به میزان عناصر الیاژی‬ ‫و کاربرد مورد نظر‪ ،‬می توان بر روی این محصوالت‬ ‫انــواع مختلفــی از عملیات هــای حرارتی و مکانیکی‬ ‫را انجــام داد؛ فوالدهــای نوارباریــک تحــت دو‬ ‫استاندارد ‪ EN10139‬و ‪ EN10132‬تولید می شوند‪.‬‬ ‫کارشــناس متالــورژی و روش هــای تولیــد شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد‪ :‬محصــوالت منــدرج‬ ‫در اســتاندارد ‪ EN10139‬فوالدهــای ســخت و‬ ‫نیم ســخت(‪ )SEMI HARD‬را شامل می شود که تا‬ ‫پیــش از ایــن بــه طــور کامل از خــارج از کشــور وارد‬ ‫می شده است‪.‬‬ ‫بهــزاد بهادرانــی مدیــر ناحیه نورد ســرد شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬گریــد‬ ‫‪ C590-DC04‬از گریدهــای نیم ســخت(‪SEMI‬‬ ‫‪ )HARD‬محســوب می شــود و بــا توجــه به این که‬ ‫گریدهــای ســخت و نیم ســخت(‪)SEMI HARD‬‬ ‫اصــوال در نــورد مشــکل تولیــد دارنــد‪ ،‬ایــن گریــد با‬ ‫ً‬ ‫ی‪‎‬گیرد‪،‬‬ ‫انالیز مناسب که نورد ان به راحتی صورت م ‬ ‫طراحــی شــده امــا محصــول فول هــارد خروجــی‬ ‫تاندم میــل بــا عملیــات انیــل بــا ســیکل خــاص و در‬ ‫حالــت تنش گیــری و بــدون انیــل کامــل بــه خــواص‬ ‫مکانیکــی مورد نظر این محصــول به صورت کالف‬ ‫ســرد بــا ضخامــت ‪ 0.5‬میلی متــر تولیــد شــده و در‬ ‫کارخانه مشتری به صورت نوار باریک درمی اید‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن گریــد کاربردهــای متعــددی‬ ‫در صنایــع مختلــف دارد از جملــه در صنایــع‬ ‫الکتریکی(ســاخت قطعــات کلیــد و پریــز) و نیــز در‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروسازان(قطعات ریز با اشکال‬ ‫پیچیــده که نیاز به پانچ پذیری بــدون ایجاد ترک در‬ ‫زاویه های قطعه تولیدی دارند) به کار می رود‪.‬وی در‬ ‫پایان یاداور شــد‪ :‬کلیه مراحل تولید نورد ســرد شامل‬ ‫اسیدشــویی‪ ،‬درصــد کاهش ضخامــت در تاندم میل‬ ‫اســکین پاس و خطوط اصالح با رویه متعارف ســایر‬ ‫گریدهای نورد سردی تولید شده است اما در عملیات‬ ‫صرفا‬ ‫انیــل کــه بعــد از تاندم میــل صــورت می گیــرد‪ً ،‬‬ ‫تنش گیری انجام می شــود و مشــابه سایر محصوالت‬ ‫نورد سرد انیل کامل انجام نمی گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫توجه ویژه به جایگاه‬ ‫فرهنگ قرانی در‬ ‫شرکت های نفتی‬ ‫مدیرعامــل نفــت و گاز غرب از همکار برگزیده این‬ ‫شرکت در مسابقات قران کریم وزارت نفت تقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز غرب مهندس علی رضایی مدیرعامل در جلسه ای‬ ‫با حضور اعضای شــورای اقامه نماز این شــرکت از اشنا‬ ‫معــاذی نــژاد‪ ،‬نفــر اول مســابقات قران کریم در رشــته‬ ‫مفاهیم وزارت نفت‪ ،‬با اهدا لوح سپاس قدردانی نمود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نفت و گاز غرب در این جلســه با اشــاره به‬ ‫اهمیــت جایــگاه قران و فرهنگ قرانی در شــرکت های‬ ‫نفتی و گازی گفت‪ :‬با توجه به شرایط کار بسیار سخت‬ ‫در این شرکت ها و اقماری بودن کارکنان و بروز مشکالت‬ ‫روحــی و روانــی در کارکنان‪ ،‬توجه به اموزه های قران و‬ ‫نهادینه کردنفرهنگقرانیدر اینزمینهمی تواندبسیار‬ ‫راهگشــا باشــد‪ .‬وی همچنین ضمن قدردانی از عوامل‬ ‫برگزاریمسابقاتقرانیدر سطوحمختلفوزارتنفت‬ ‫گفت‪ :‬قران کتاب دین و زندگیست که قرائت‪ ،‬تدبر و‬ ‫عمــل نمــودن به ایات روح بخش ان‪ ،‬رســتگاری دنیا و‬ ‫اخرت را به همراه دارد‪ .‬شــایان ذکر اســت‪ ،‬در این دوره‬ ‫از مسابقات که به دلیل شیوع بیماری کرونا و رعایت هر‬ ‫چه بیشتر پروتکل های بهداشتی به صورت غیرحضوری‬ ‫برگزار شــد از مجموع شــرکت کنندگان ‪ ۱۶‬شرکت تابعه‬ ‫و مدیریت ســتادی شــرکت ملی نفت ایــران به ترتیب‬ ‫نمایندگانی از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و ملی‬ ‫حفاری به عنوان نفرات برتر انتخابی شرکت ملی نفت‬ ‫ایرانبهمرحلهنهاییراهیافتند‪.‬‬ ‫استقرار کدینگ جدید کاال‬ ‫و خدمات در انبار شرکت‬ ‫برق منطقه ای سمنان‬ ‫کدینگ جدید کاال و خدمات در انبار شــرکت برق‬ ‫منطقهایسمناناستقرار یافت‪.‬سرپرستامور تدارکات‬ ‫و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سمنان با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ :‬با تالش کارکنان این شرکت در معاونت های‬ ‫مالی و پشــتیبانی‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬طرح و توســعه ودفتر‬ ‫فنــاوری ارتباطــات و مدیریت اطالعات کدینگ جدید‬ ‫کاال و خدمات در این شــرکت جاری گردید‪ ..‬یعسوب‬ ‫قلیچ لی افزود‪ :‬با توجه به روند افزایشــی تنوع کاالها‬ ‫و خدمات‪ ،‬ایجاد سیســتم های طبقه بندی و کدگذاری‬ ‫اســتاندارد برای مدیریت صحیح اقالم‪ ،‬ایجاد کدینگ‬ ‫کاال ضروری به نظر می رسید‪ .‬سرپرست امور تدارکات و‬ ‫قراردادهاتسهیلفراینددریافتوطبقه بندیونگهداری‬ ‫کاالدر انبار‪ ،‬بهبود فرایند ثبت و نگهداری اطالعات کاال‬ ‫و خدمات و تسریع در تبادل اطالعات مربوطه‪ ،‬ایجاد‬ ‫وحــدت رویــه و کاهش دوبــاره کاری ها و اشــتباهات و‬ ‫تشخیص و تفکیک کاال و خدمات را از مزایای استقرار‬ ‫اینطرحبرشمرد‪.‬‬ ‫دستیابیبهدانشعیب یابی‬ ‫سیستم وایبریشن‬ ‫در منطقه‪ 8‬عملیات‬ ‫در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و پرهیز از استفاده‬ ‫کاالی وارداتــی‪ ،‬کارکنــان منطقه ‪ 8‬عملیــات انتقال گاز‬ ‫موفق به ســاخت رابط عیب یابی سیســتم وایبریشن‬ ‫شدند‪.‬به گزارشروابطعمومیمنطقه‪8‬عملیاتانتقال‬ ‫گاز ایران‪ ،‬فیروز خدائی‪ ،‬مدیر منطقه با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به نیاز واحد ‪ CM‬به رابط ‪Diagnostic‬‬ ‫(عیب یابی) جهت مانیتورینگ سیگنال های ارتعاشی‬ ‫از سیســتم وایبریشــن ‪ ،)B&K(VM600‬کارکنــان ابــزار‬ ‫دقیقاینمنطقهدر جهتصرفه جویی‪،‬استفادهبهینه‬ ‫از امکانــات موجود و مدیریــت زمان‪ ،‬رابط عیب یابی‬ ‫سیستموایبریشن‪B&K‬تاسیساتتقویتفشار گازتبریز‬ ‫را در کمترین زمان ممکن ســاخته و پس از تس ـت های‬ ‫الزم امــاده بهره برداری نمودند‪ .‬خدائی افزود‪ :‬پرســنل‬ ‫تالشــگر منطقه ‪ 8‬عملیات انتقال گاز با ســاخت رابط‬ ‫عیب یابیسیستموایبریشنتاسیساتتقویتفشار گاز‬ ‫تبریز‪ ،‬گام دیگری در نیل به خودکفایی و خوداتکایی‬ ‫برداشتند‪ .‬مدیر منطقه‪ 8‬عملیات انتقال گاز با اشاره به‬ ‫صرفه جویی بالغ بر یکصد میلیون تومان برای ساخت‬ ‫این رابط اظهارداشــت‪ :‬مبلغ ناچیزی برای ساخت این‬ ‫رابــط هزینــه شــده در صورتــی کــه خریــد این اقــام از‬ ‫شــرکت سازنده عالوه بر زمان بر بودن‪ ،‬مستلزم صرف‬ ‫هزینه هنگفتی نیز می باشد‪ .‬وی در پایان تصریح نمود‪:‬‬ ‫بمنظور حمایت از کاالی داخلی و تداوم خوداتکایی و‬ ‫خودکفایی در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪،‬‬ ‫ساخت داخل اقالم و فعالیت های تعمیراتی تاسیسات‬ ‫و مراکــز بهره برداری در برنامه کاری منطقه ‪ 8‬عملیات‬ ‫انتقال گاز قرار دارد‪.‬‬ ‫بازگشت واحد ‪ ۶‬نیروگاه‬ ‫رامین به شبکه سراسری‬ ‫برق کشور‬ ‫مدیرعامل نیــروگاه رامین از بازگشــت مجدد واحد‬ ‫‪ ۳۱۵‬مگاواتی شماره‪ ۶‬نیروگاه رامین به شبکه سراسری‬ ‫بــرق کشــور پــس از تعمیرات اساســی خبــر داد‪ .‬خلیل‬ ‫محمدی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬واحد ‪۳۱۵‬‬ ‫مگاواتیشماره‪ ۶‬نیروگاهرامیناهواز بهمنظور تعمیرات‬ ‫اساسی‪ ،‬رفع محدودیت های تولیدی و باال بردن سطح‬ ‫امادگی تولید برق خارج از مدار تولید قرار داشت و پس‬ ‫از انجام یک پروژه سنگین توسط متخصصان نیروگاه‪،‬‬ ‫ایــن واحــد با راه اندازی مجدد به شــبکه سراســری برق‬ ‫کشور وصل شد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون هر ‪ ۶‬واحد تولید‬ ‫برق نیروگاه رامین اهواز در مدار تولید قرار دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫تمام ادارات دولتی تا پایان مرداد پنج شنبه ها‬ ‫تعطیل هستند‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬همه تالش ما این خواهد بود‬ ‫که با تاکید رئیس جمهور محترم‪ ،‬خاموشی نباشد و‬ ‫اگر بود به صورت برنامه ریزی شده و با اعالم قبلی‬ ‫انجامشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رضــا اردکانیــان در حاشــیه‬ ‫جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به‬ ‫وضعیــت قطع مکرر برق در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از‬ ‫هر توضیحی که بخواهم خدمت مردم عزیز ارائه‬ ‫کنموظیفهدارمبهسهمخودمصمیمانهاز تکتک‬ ‫هموطنانی که در این شــرایط دچار ســختی شدند‬ ‫عذرخواهی کنم‪ .‬امیدوار هستیم با همه حمایتی‬ ‫کــه وزارت نیــرو خواهــد شــد از ناحیــه مجموعــه‬ ‫دســتگاه های لشــکری و کشــوری و بیش از همه از‬ ‫خود مردم‪ ،‬بتوانیم این دو ســه هفته ســخت را به‬ ‫خوبیمدیریتکنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال موج گرما در همه دنیا زودرس‬ ‫بــوده و دمــا باالتر اســت در نتیجه باعــث افزایش‬ ‫میزان مصرف شده است و امیدواریم که با حمایت‬ ‫همگانیبتوانیماینشرایطراپشتسربگذاریم‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬به طور خاص از دیروز صبح‬ ‫زود کهجلساتمختلفدر سازمان هایمختلفدر‬ ‫دستگاه های مسئول و همکار تشکیل شد اتفاقات‬ ‫خوبــی رخ داد و نتیجــه را هــم فکر می کنــم مردم‬ ‫عزیز شــب گذشــته شــاهد بودند‪ .‬ما شــب قبلش‬ ‫یشــد برای‬ ‫‪ ۶‬هــزار مگاوات کمبود داشــتیم که نم ‬ ‫ان برنامه ریزی و تامین داشــت و این کمبود شــب‬ ‫گذشــته به حدود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار مگاوات رســید و‬ ‫همینمقدار راهمسعیمی کنیمتدبیر کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو اظهــار کــرد‪ :‬امیــدوار هســتیم کــه با‬ ‫همــکاری وزارت صمــت و تمهیداتــی کــه عزیــزان‬ ‫دارندبهعنوانمثالبرنامه هایتعطیالتتابستانه‬ ‫یــا تعمیــرات دوره ای را مقداری جلوتر بیندازند که‬ ‫بتوانیماینشرایطرامدیریت کنیم‪.‬پیش بینی های‬ ‫هواشناســی این گون ه اســت که اگر بتوانیم دو سه‬ ‫هفته ای را سپری کنیم این مشکل حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلســه هیئت وزیران‪ ،‬تصمیمی‬ ‫براســاس اصــل ‪ ۱۳۸‬قانون اساســی انجام شــد که‬ ‫هئیت وزیران اختیارات خود را در این موضوع خاص‬ ‫برایتسریعدر تصمیم گیریبهچهار تناز وزرا(نیرو‪،‬‬ ‫کشور‪ ،‬صمت و نفت) واگذار شد که کمک بزرگی‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان مثال اولین تصمیم این اســت که‬ ‫تا پایان مرداد ماه پنجشنبه ها در سراسر کشور برای‬ ‫دســتگاه های دولتی تعطیل اعالم شود‪ .‬همچنین‬ ‫در خصــوص ســاعات کار ادارات هــم اختیاراتــی‬ ‫اســتانداران محتــرم دارنــد که تصمیم گیــری الزم را‬ ‫خواهندداشت‪.‬‬ ‫اردکانیــان یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن ســتادی در‬ ‫خصوص تولید و مدیریت و کنترل شبکه در وزارت‬ ‫نیــرو و شــرکت توانیر ایجاد شــده که خــود من نیز‬ ‫محــل کارم را به انجا منتقل کــردم و امیدواریم که‬ ‫بتوانیم با تالش شبانه روزی این شرایط را مدیریت‬ ‫کنیم‪ .‬همه دســتگاه ها نیز اعم از مجلس‪ ،‬دستگاه‬ ‫قضاییونیروهایمسلحهمگیاعالمامادگیبرای‬ ‫همکاری کردند و ما به لطف خدا و همکاری مردم‬ ‫دلگرمهستیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬هرچقــدر این کمبود برق کمتر‬ ‫باشــد امکان برنامه ریزی و پایبنــدی به این برنامه‬ ‫ریزی بیشتر خواهد بود و همه تالش ما این خواهد‬ ‫بــود که بــا تاکید رئیس جمهور محترم‪ ،‬خاموشــی‬ ‫نباشــد و اگــر بود به صــورت برنامه ریزی شــده و با‬ ‫اعالمقبلیانجامشود‪.‬‬ ‫وزیرنیروتصریح کرد‪:‬نکته ای کههموطنانعزیز‬ ‫بایدمطلعباشندایناست کهحتیاگر کمبودتولید‬ ‫نداشتیم هم با توجه به این حجم از فشار مصرف‬ ‫برخی حوادث و اتفاقات ممکن است که رخ دهد‬ ‫ماننــد حادثه ای که برای یکــی از ترانس ها در یک‬ ‫منطقــه از تهران (تهرانپارس) روز گذشــته رخ داد و‬ ‫این هاجزوحوادثاستوقابلیتپیش بینیندارد‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشــاره به استخراج رمزارزهای غیرمجاز‬ ‫گفــت‪ :‬تمامــی دســتگاه های مجــوزدار اســتخراج‬ ‫رمــزارز بــا اعــام رئیس جمهــور خاموش شــدند اما‬ ‫دســتگاه های غیرمجــاز چنیــن نیســت و بخشــی‬ ‫همچناندرحالفعالیتهستند‪.‬تاکنونحدود‪۲۰۰‬‬ ‫هزار دســتگاه استخراج فعال توقیف شده و وقتی‬ ‫در مدار هستند ظرفیتی بیش از ‪ ۵۰۰‬مگاوات دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی دســتگاه های مسئول این‬ ‫است کهتعداددستگاه هایفعالبیشاز ایناست‬ ‫که نیاز است این افرادی که درگیر این کار غیرمجاز‬ ‫هستند خودشان برای کمک به خودشان و اعضای‬ ‫خانواد هشــان ایــن فعالیت را متوقــف کنند وگرنه‬ ‫مطابق قانون با اثار و عواقب ان مواجه می شوند‪.‬‬ ‫وزیرنیرودر پاسخبهپرسشیدربارهارائهجداول‬ ‫منظم و دقیق قطع برق به مردم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫جلســه با معاون اول رئیس جمهوری که با حضور‬ ‫تعــدادی از فعاالن بخش خصوصی در تولید برق‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬قصد این اســت که همفکــری برای‬ ‫مشارکتبیشترداشتهباشیم‪.‬بعداز انبهستادبرق‬ ‫می رویموانجابههمینموضوعخواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به احتمال قطع اب در مردادماه‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در خصوص قطع اب باید گفت وقتی‬ ‫اعالم می کنیم به نســبت سال گذشــته بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد کمبود بارش داشــتیم یعنی نمی توانیم مثل‬ ‫پارسالمصرف کنیم‪.‬اگرهمانروالمصرفراادامه‬ ‫دهیم وقتی منبع نصف شده است طبیعی است‬ ‫یشــویم‪ .‬اردکانیان تصریح‬ ‫کــه با کمبود مواجــه م ‬ ‫کــرد‪ :‬می پذیــرم کــه هر نوع مضیقــه و محدودیتی‬ ‫باید با اعالم و اطالع قبلی باشــد و اگر مشــکالتی‬ ‫از این حیث بوده من عذرخواهی می کنم‪ .‬در عین‬ ‫حالی کهدالیلیفنیهمچونرله هایفرکانسیهم‬ ‫وجود دارد که وقتی احساس کند که شبکه ممکن‬ ‫اســت در معرض خطر بزرگتر قرار گیرد‪ ،‬به صورت‬ ‫خودکار خودشعملمی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدافعانانتقالابهمانمدافعانسدسازیهستند‬ ‫یــک کارشــناس حــوزه مدیریت منابــع ابی گفت‪ :‬اینبــار وضعیت‬ ‫دهشتناک تاالب‏ها‪ ،‬دریاچ ‏ه ها و رودخان ‏ه های کشور که شوربختانه با‬ ‫اتش سوزی‏های عمدی یا غیرعمدی عرصه‏های جنگلی و مرتعی‬ ‫موج ‏‏‬ ‫همراه شده است‪ ،‬تا پیش از اغاز بارندگی‏های سال جاری‪ ،‬کمر محیط‬ ‫زیست کشور را خرد خواهد کرد‪ .‬پرسش این است که ایا این درس‏های‬ ‫بزرگنبایدمدیرانراوادار بهنگاهدوبارهواز جنسدیگردر الگوهاوشیوه‬ ‫‏های مدیریت اب کشور کند‪ ،‬باید گفت که مدافعان انتقال اب همان‬ ‫مدافعانسدسازیهستند‪.‬‬ ‫داریوشمختاریدر گفتوگوباایسنا‪،‬بابیاناینکهنگاهیبهجریان‬ ‫سدسازی و در ادامه ان جریان انتقال اب در کشور نشان می‏دهد که در‬ ‫دوره‏های مختلف وزارت نیرو از دهه‏های پیش تاکنون هیچ تغییری‬ ‫در تفکــر ناکارامد و یکســویه ســازه‏ای مســلط بر مدیریــت اب و خاک‬ ‫کشور پدید نیامده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حتی در حوزه ابخیزداری‪ ،‬سازمان‬ ‫جنگل‏ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور به جای اجرا و در اولویت قراردادن‬ ‫پروژ ‏ههایپربازدهوپایدار زیستیومدیریتی‪،‬بیشاز نوددرصداعتبارات‬ ‫ابخیزداری کشور را صرف پروژ ‏ه های سازه‏ای کوچک (بندهای خشکه‬ ‫‏چینوسنگیمالتیباارتفاع کمتراز ششمتر)می‏کند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬سازه‏هایی کهبهمنظور کنترلسیالب‪،‬یکایکشریان‏های‬ ‫حیاتی کوچکاز محلدره‏هاوابراهه‏های کوچکدر دل کوه‏هاراقطع‬ ‫کردند و در یک ناهماهنگی کامل در مدیریت یک حوزه ابریز اصلی و‬ ‫یافرعی‪،‬زمینهخشک‏شدنیکایکدریاچه‏هاوتاالب‏هافراهمشد‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع اب با بیان اینکه انباشت‬ ‫ســطحی‏زدگی و ناکارامــدی در مدیریــت اب کشــور و تســلط محــض‬ ‫مهندسانعمراندر بدنهوزارتخانه‏هایمرتبطتاجاییاست کهحتی‬ ‫به گوشزدهایهیدرولوژیست‏هاهمهرگزتوجهینشد‪ ،‬گفت‪:‬برایهر‬ ‫رودخانه کوچکوفصلییکسدطراحیشدوهرانچهاز سرمای ‏ههای‬ ‫ریخت ‏ه شده (‪ )Sunk Costs‬وجود داشت نادیده گرفته شد‪ .‬در حالی که‬ ‫سازه‏های کوچکپیشینمی‏توانستند کارکردموثرتریداشتهباشندواز‬ ‫شادابیرودخانه‏هانیز کاستهنشود‪.‬‬ ‫ب شناســی باید گفت که از دهه‬ ‫مختاری اظهار کرد‪ :‬از دیدگاه اســی ‏‬ ‫‪ ۳۰‬خورشیدی تاکنون بیش از نود درصد وزیران اب و برق یا نیرو و حتی‬ ‫شهرداران کشور دارایتخصصمهندسیعمرانبوده‏اند‪.‬در شرایطی که‬ ‫برای کشور ایران که دارای بیش از سه هزاره تاریخ اب و ابیاری است و‬ ‫نظامحقوقیواجتماعیابدر سرزمینایرانهمواره کالسدرسبزرگی‬ ‫یزدگیدر مدیریتاب‬ ‫در متنتمدنبشریبودهاست‪،‬ایننگاهسطح ‏‬ ‫هرگزپذیرفتنینیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گالیه هاینمایندگانبهوزیرنیرودربارهقطعیبرق‬ ‫اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫بر ضرورت اطالع رســانی دقیق از زمان خاموشی ها‬ ‫و همچنین توزیع عادالنه برق و توجه به وضعیت‬ ‫اســتان های جنوبی در مدیریت خاموش ـی ها تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمیروز گذشتهجلسه ایباحضوروزیرنیرو‪،‬نایب‬ ‫رئیس مجلس و معاونان وزیر نیرو به منظور بررسی‬ ‫علل خاموشی های اخیر و اطالع رسانی تصمیمات‬ ‫به منظور مدیریت خاموش ـی ها برگزار کــرد‪ .‬در این‬ ‫جلسهپساز استماعتوضیحاتوزیر‪،‬نمایندگاننیز‬ ‫به ارائه ی پیشنهاداتی به منظور مدیریت وضعیت‬ ‫موجودپرداختند‪.‬‬ ‫احد ازادیخواه در این جلسه بیان کرد‪ :‬واقعا ما‬ ‫روی مواجه شدن با مردم را نداریم‪ .‬باید قطع برق‬ ‫خانگی در مرحله اخر صورت بگیرد‪ ،‬از ســوی دیگر‬ ‫باید زمان دقیق خاموشی ها به مردم اطالع رسانی‬ ‫شــود‪ .‬مثال گفته شود در منطقه چهار تهران در چه‬ ‫یشــود‪ .‬متاسفانه بی برنامگی‬ ‫ســاعتی برق قطع م ‬ ‫در قطعی برق نیز مردم را با مشکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫گاهی به یک استان گفته می شود که شما امروز باید‬ ‫‪ ۲۰۰‬مگاواتصرفهجویی کنیدوانهانیزبرنامه ریزی‬ ‫کرده و به مردم اطالع می دهند‪ ،‬اما به یکباره تماس‬ ‫می گیرندومی گویندبایدبه‪۲۷۰‬برسانیدو کالبرنامه‬ ‫ریزی بهم می ریزد‪ .‬برنامه ریزی و اعالم دقیق زمان‬ ‫خاموشیحداقل کاریاست کهمی توانانجامداد‪.‬‬ ‫مجیدناصرینژادنمایندهشادگاندرادامهجلسه‬ ‫خطاب به وزیر نیرو بیان کرد‪ :‬امروز روز اول خلقت‬ ‫نیست و ما همیشه تابستان را داشته ایم و همیشه‬ ‫هوا گرم بوده است‪ .‬این چه مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫است که وضعیت را به اینجا رسانده است؟ اکنون‬ ‫در این بحران ما به اینجا امده ایم که چه بگوییم؟‬ ‫اگر قرار است از فردا وضع بهتر شود چرا امروز نشده‬ ‫اســت؟ اگر تامل مدیریتی وجود داشــت چرا تا االن‬ ‫اتخاذنشدهاست؟چرااجازهمی دهیممردمبهدین‬ ‫و مذهب و روحانیت فحش دهند؟ اگر هم کاری از‬ ‫دستمان برنمی اید پس چرا در اینجا جمع شده ایم؟‬ ‫در خوزستان ما با دمای‪ ۶۰‬درجه دست و پنچه نرم‬ ‫می کنیم و قطعی برق واقعا غیرقابل تحمل است‪.‬‬ ‫حداقلبایدقطعیبرقدراستان های گرمسیریمثل‬ ‫خوزستان کمترازسایرنقاط کشورباشد‪.‬‬ ‫مالک شریعتی نیاسر از دیگر اعضای کمیسیون‬ ‫انــرژی مجلس شــورای اســامی در ادامه بیــان کرد‪:‬‬ ‫بندهدوشبپیشبهصورتسرزدهدر شرکتتوانیر‬ ‫حضــور یافتم و به من گفتند هیچ قطعی خــارج از‬ ‫برنامهنداشتیم‪.‬بندهدرهمانجاباچندشهروندی که‬ ‫با من تماس گرفته بودند و از قطعی بدون برنامه‬ ‫گالیه داشــتند تماس گرفتم و جلوی کارمندان انجا‬ ‫اعالم کردم که ما قطعی خارج از جدول زمانبندی‬ ‫اعالمــی داشــتیم‪ .‬کــف انتظار مــردم اطالع رســانی‬ ‫دقیق است‪ .‬با اطالع رسانی دقیق حداقل بخشی از‬ ‫مشکالتمردمحلمی شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــدم افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‬ ‫و عدم توجه به ظرفیت انرژی های تجدید پذیر دو‬ ‫عاملی اســت که ما را به اینجا رســانده است‪ .‬با این‬ ‫روند ما در زمستان نیز با مشکل برق مواجه خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این عدم هماهنگی درون دولت قرار است چه‬ ‫شود؟بارهابخشخصوصیاعالم کرده کهحاضربه‬ ‫تولید است اما مجوز صادرات خواسته است که به‬ ‫انهااجازهنداده اید‪،‬انحصار در صادراتبهچهعلت‬ ‫است؟متاسفانهتمامزحماتمجلسشورایاسالمی‬ ‫و وزارت نیــرو بــا بی تدبیــری از بیــن رفــت‪ .‬ســرمایه‬ ‫اجتماعیمردمبهراحتیبهدستنمی اید‪.‬‬ ‫علیرضاورناصرینمایندهمسجدسلیمانوعضو‬ ‫کمیسیونانرژیدر ادامهخاطرنشان کرد‪:‬در شرایطی‬ ‫که مردم تحت فشار هستند مهم ترین گالیه انها از‬ ‫بی برنامگی است‪ .‬اکنون به جای بلند کردن صدا و‬ ‫اعتراضبایدبهدنبالراهکاربرایحلمشکلباشیم‪.‬‬ ‫حــوزه انرژی ایران یک ابرقدرت اســت‪ .‬ایــران دارای‬ ‫ظرفیتانرژی هایپاکمثلانرژیخورشیدیوبادی‬ ‫اســت که می تواند تولید قابل توجهی برای کشــور‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما ان طور که باید در طول این سال ها‬ ‫بهانتوجهنشدهاست‪.‬امروز یکمدیرهنرمندباید‬ ‫چالــش را به فرصت تبدیل کند‪ .‬برخــی از راهکارها‬ ‫نظیر تامین برق صنایع توسط خودشان یک راهکار‬ ‫کوتاه مدت است که باید دنبال شود‪ ،‬اما در کنار ان‬ ‫راهکارهایبلندمدتنظیرتامینبرق کشورازطریق‬ ‫انرژی هایپاکبایددنبالشود‪.‬‬ ‫مصطفــی نخعی ســخنگوی کمیســیون انــرژی‬ ‫مجلسشورایاسالمیدرادامهتصریح کرد‪:‬واقعیت‬ ‫ایــن اســت که موضــوع انــرژی‪ ،‬پاشــنه اشــیل نظام‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کشــور در اینده اســت که اگر‬ ‫به درستی مدیریت نشود ما دچار چالش های جدی‬ ‫در این حوزه خواهیم شد‪ .‬بخش زیادی از مشکالت‬ ‫امروز به دلیل کم کاری های گذشته است‪ .‬متاسفانه‬ ‫مشکالتی کهدر سیاست گذاریتوسعه ایوسیاست‬ ‫گذاری قیمتی داشــتیم ســبب شــد تا وضعیت امروز‬ ‫ایجاد شود‪ .‬امروز نیز برای خروج از این شرایط راهی‬ ‫جزمدیریتتوزیعنداریم‪.‬مردمازشیوهاطالعرسانی‬ ‫اعتراضدارند‪.‬همچنینانتظارداریموزیرنیروازنقش‬ ‫رمزارزهابرخاموشی هاتوضیحدهند‪.‬‬ ‫سهراب گیالنیاز دیگراعضاء کمیسیونانرژیدر‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬براساس گزارشات‪ ،‬اقداماتی در این‬ ‫حوزه صورت گرفته است که جای تشکر دارد‪ ،‬اما ایا‬ ‫مردم از وضعیت راضی هســتند؟ ایا توزیع عادالنه‬ ‫صورت می گیرد؟ مناطق گرمسیری نظیر استان های‬ ‫جنوبی قطعا نیازمند توجه بیشتری هستند‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد تا نوع مدیریت مســائل در کشــور به یک‬ ‫چالش سیاسی و اجتماعی تبدیل شود‪ .‬چرا از ابتدا‬ ‫نگاه علمی و کارشناسی به مسائل نداریم‪ .‬بحث ها‬ ‫بایدبهصورت کارشناسیوتخصصیدنبالشود‪.‬در‬ ‫یکماهماندهبهانتخاباتمدیریتخوبیاتخاذشد‬ ‫چرا ان مدیریت اکنون اعمال نمی شود تا برای مردم‬ ‫نیزسوءبرداشتایجادنشود‪.‬‬ ‫احمدمرادینایبرئیسکمیسیونانرژیمجلس‬ ‫شــورای اســامی و نماینده بندرعباس در ادامه بیان‬ ‫کرد‪:‬متاسفانهاینموضوعیاست کهبایدماه هاقبل‬ ‫و حتی ســال ها قبل در کمیسیون انرژی مورد بحث‬ ‫قــرار می گرفــت‪ ،‬چرا هیــچ تدبیری بــرای جلوگیری‬ ‫از ایجــاد ایــن بحران اتخاذ نشــد؟ چــرا در طول این‬ ‫ســال ها میزان تولید برق افزایش نیافته اســت؟ چرا‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی اســتفاده نشــده است؟‬ ‫چقدردرجلسات کمیسیونانرژیبرافزایشظرفیت‬ ‫نیروگاه ها تاکید شد‪ ،‬اکنون مردم در دمای‪ ۶۰‬درجه‬ ‫استان هایجنوبیحتی‪ ۱۰‬دقیقهنمی توانندقطعی‬ ‫برق را تحمل کنند اکنون ارائه ی گزارش چه فایده ای‬ ‫برای مردم دارد‪.‬‬ ‫در ادامه فریدون حسنوند – رئیس کمیسیون‬ ‫انــرژی مجلــس شــورای اســامی – بیــان کــرد‪ :‬از‬ ‫روزهــای قبــل و از زمــان اغــاز ایــن بحــران‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس شــورای اســامی شــخصا به ایــن موضوع‬ ‫ورود کرده و جلســاتی را برای پیگیری ان تشکیل‬ ‫داده و به کمیســیون انــرژی ماموریت دادند تا به‬ ‫طور تخصصی این موضوع را دنبال کند‪ .‬جلسه ای‬ ‫را با رئیس مجلس شــورای اســامی داشــتیم و در‬ ‫این جلسه بر پیگیری وضعیت و ارائه پیشنهادات‬ ‫تاکید شد‪ .‬قرار براین شد تا جمع بندی این جلسه‬ ‫در جلسه سران قوا نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫زمان پایان خاموشی ها‬ ‫قابلپیش بینینیست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه‬ ‫کرمانشــاه همچنیــن از افزایش‬ ‫گفت‪ :‬برای انکه مجبور نشویم‬ ‫ســاعت خاموشــی ها در استان‬ ‫خاموش ـی ها را دو مرحلــه ای‬ ‫به ‪ ۲.۵‬ســاعت در روز خبر داد‬ ‫کنیــم‪ ،‬میــزان خاموشــی های‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون در‬ ‫امیدعلی مراتی‬ ‫روزانه ‪ ۲.۵‬ســاعته شده است‪.‬‬ ‫برخی استان ها خاموشی ها دو‬ ‫امیدعلــی مراتــی در گفت و گو‬ ‫مرحله ای است‪ ،‬اما برای اینکه‬ ‫با خبرنگار ایسنا‪ ،‬با اشاره به تداوم خاموشی ها در کرمانشــاه خاموشــی را دو مرحلــه ای اعمــال‬ ‫در کرمانشــاه همزمــان با سراســر کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬نکنیــم میزان ان بــه ‪ ۲.۵‬ســاعت در روز افزایش‬ ‫فعال نمی توان گفت خاموشــی ها تا کــی ادامه یافــت‪ .‬مراتــی پیش بینی کــرد‪ ،‬خاموشــی های‬ ‫دارد و تــداوم ان بــه دمــای هــوا و میزان مصرف ‪ ۲.۵‬ساعته تا حدود دو هفته دیگر ادامه داشته‬ ‫بستگی خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچقدر هوا باشــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫گرمتر و استفاده از وسایل سرمایشی بیشتر باشد استان کرمانشاه درباره سهم و تاثیر رمزارزها در‬ ‫و از ســوی دیگر مردم هم صرفه جویی نداشــته مصرف برق استان نیز گفت‪ :‬چون در کرمانشاه‬ ‫باشــند‪ ،‬همچنــان احتمــال ادامــه خاموشــی ها هیــچ مرکز دارای مجوزی برای اســتخراج رمزارز‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق وجود ندارد و اگر استخراجی هم صورت بگیرد‬ ‫استان کرمانشاه با بیان اینکه این خاموشی ها بر غیرمجــاز اســت‪ ،‬لذا تعیین ســهم دقیــق قابل‬ ‫اســاس ســهمیه ای اســت که برای اســتان در نظر پیش بینــی نیســت‪ .‬بــه گفتــه این مســئول‪ ،‬در‬ ‫گرفته می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این سهمیه به صورت راســتای مقابله با اســتخراج غیرمجاز رمزارزها‪،‬‬ ‫روزانه تعیین شده و هر روز متغیر است‪ .‬به گفته از ابتدای امســال بیش از ‪ ۱۱۰۰‬دســتگاه ماینر در‬ ‫مراتی‪ ،‬سهمیه ای که برای استان ها در نظر گرفته اســتان کشــف شــده اســت‪ .‬مراتی در ادامه به‬ ‫می شودبهعواملیهمچونمیزانمصرفاستان شکســته شــدن رکورد مصرف برق در استان هم‬ ‫و دمای هوای استان بستگی دارد‪ .‬وی در پاسخ اشــاره کرد که در پیک شــب ‪ ۱۴‬تیرماه رخ داد و‬ ‫به اینکه چرا ساعت خاموشی ها از یک روز قبل ادامــه داد‪ :‬میــزان مصــرف در این زمــان به ‪۷۴۰‬‬ ‫به مردم اعالم نمی شود نیز عنوان کرد‪ :‬متاسفانه مــگاوات رســید‪ .‬وی در پایان همچنــان از مردم‬ ‫ایــن امکان وجــود ندارد‪ ،‬زیرا جداول خاموشــی خواستصرفه جوییدر مصرفبرقرادر برنامه‬ ‫بــه صــورت سراســری و روزانه تعیین شــده و هر داشته باشند و در ساعات پیک مصرف از روشن‬ ‫روز هشــت صبــح به مــا اعالم می شــود و ما نیز کردن وســایل پرمصرف خودداری کنند تا هرچه‬ ‫فورا به مردم اطالع رســانی می کنیم‪ .‬مدیرعامل زودترشاهدپایانخاموشی هاباشیم‪.‬‬ ‫عملیات گازرسانی‬ ‫به روستاهای گرمسار اغاز شد‬ ‫کلنگ اغاز عملیات اجرایی‬ ‫اهالــی حاضر در مراســم گفت‪:‬‬ ‫پروژه گازرســانی به روســتاهای‬ ‫بــا توجه به برنامه ریــزی انجام‬ ‫جواداباد‪ ،‬مندولــک و امامزاده‬ ‫شــده توسط شرکت گاز جهت‬ ‫سرباز از توابع شهرستان گرمسار‬ ‫ایجاد زیرســاخت انرژی در این‬ ‫با حضــور علیرضا شــریفی نژاد‬ ‫منطقــه‪ ،‬شایســته اســت مردم‬ ‫علیرضا اعوانی‬ ‫معاونهماهنگیاموراقتصادی‬ ‫و مســئوالن شهرســتان از هــم‬ ‫استانداری و جمعی از مسئولین‬ ‫اکنون بستر بهره برداری مناسب‬ ‫استانی و شهرستانی به زمین زده شد‪ .‬مدیرعامل از این فرصت ارزشمند را به منظور توسعه و رونق‬ ‫شــرکت گاز استان ســمنان در حاشیه این مراسم اقتصادیفراهماورند‪.‬اعوانیدر پایان‪،‬همکاری‬ ‫اظهــار داشــت؛ بــا افتتــاح ایــن طــرح ‪ ۱۰۰‬درصد و تعامل کلیه دســتگاه های ذیربــط را در اجرای‬ ‫روســتاهای حــوزه شهرســتان گرمســار از نعمت مناســب پروژه ضروری دانســت و ابراز امیدواری‬ ‫گاز طبیعی برخوردار می شــوند‪ .‬علیرضا اعوانی کــرد و گفــت؛ ضریب برخــورداری از روســتاهای‬ ‫با اشــاره به اینکه این پروژه شــامل گازرسانی به اســتان از نعمت گاز طبیعــی‪ ۹۱ ،‬درصد اســت؛‬ ‫‪ ۳‬روســتا و ‪ ۲۲‬واحــد صنعتــی و تولیدی اســت‪ ،‬به فضل الهی با همکاری مسئوالن و در شرایط‬ ‫گفــت‪ :‬این طرح بــا اعتباری بالغ بــر ‪ ۳۳‬میلیارد مناســب با اجــرای پروژه طبــق برنامه زمانبندی‬ ‫ریــال و ظرف مدت ‪ ۷‬ماه اجرایی خواهد شــد‪ .‬تعریف شده‪ ،‬در اینده نزدیک شاهد سبز شدن‬ ‫او با اشاره به ارزش افزوده استفاده از انرژی پاک کامل شهرستان گرمسار از لحاظ برخورداری گاز‬ ‫گاز به جای سایر سوخت های فسیلی خطاب به طبیعیخواهیمبود‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت صادرات و واردات برق‬ ‫در کشور‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫کــه نیاز مصــرف رکورد بســیار‬ ‫از افزایــش واردات بــرق بــه‬ ‫ســنگین و بزرگــی را ثبــت کرد‬ ‫کشــور تــا ‪ ۶۵۰‬مــگاوات خبــر‬ ‫و به ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬مگاوات‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫رســیده که نســبت به اوج بار‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪۸۰۰۰‬‬ ‫برق از ترکمنستان‪ ،‬ارمنستان مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫و اذربایجــان بــه کشــور وارد‬ ‫مــگاوات و نســبت بــه روز‬ ‫مــی شــود‪ .‬مصطفــی رجبــی‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مشهدی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬درباره اخرین مــگاوات بیشــتر اســت‪ .‬بــه گفتــه ســخنگوی‬ ‫وضعیت صادرات برق نیز اظهار کرد‪ :‬در حال صنعــت بــرق باوجــود کمک هــای صنایــع‪،‬‬ ‫حاضــر میزان صادرات برق صفر اســت و تنها کشــاورزان و همــه مشــترکان در برنامــه های‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬مگاوات به افغانســتان صادر می مدیریت بار‪ ،‬تولید نیروگاه ها به دلیل کاهش‬ ‫کنیــم‪ .‬وی روز گذشــته نیــز اعــام کــرد که در منابع ابی‪ ،‬پاســخگوی نیاز مصرف نیســت و‬ ‫حــال حاضــر نیروگاه های کشــور تــوان تولید مجبور به اعمال خاموشــی برنامه ریزی شده‬ ‫‪ ۵۴‬هــزار مــگاوات بــرق را دارنــد‪ ،‬در حالــی در بخش خانگی هستیم‪.‬‬ ‫تمام مجوز ماینرها لغو می شود‬ ‫رئیس کمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمی‬ ‫تاکید کرد‪:‬یکیاز بحث هایمهمدر خاموشی ها‬ ‫بحث اســتخراج رمزارزها بوده که قرار شد تمام‬ ‫مجوزها تا اطالع ثانوی لغو شود و نظارت دقیقی‬ ‫با تدابیر اتخاذ شــده در این حوزه صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فریدون حسنوند پس از پایان‬ ‫جلسه کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫در خصوص بررســی علل خاموشــی ها در جمع‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همــان طــور کــه مردم‬ ‫مستحضر هستند با توجه به شــرایط اضطراری‬ ‫که در کشور ایجاد شد و با پیگیری رئیس مجلس‬ ‫شــورای اســامی و نایــب رئیــس مجلــس امــروز‬ ‫جلس ـه ای در کمیســیون انــرژی جهــت بررســی‬ ‫وضعیــت و اتخــاذ تصمیمــات الزم برگزار شــد‪.‬‬ ‫اعتقاد ما بر این است که شرایط کشور به شدت‬ ‫موجــب نگرانــی مــردم شــده اســت و ایــن حق‬ ‫را بایــد بــه مردم داد که در تابســتان و وضعیت‬ ‫کرونا و تنگناهای موجود نمی توانند بیش از این‬ ‫سختی را تحمل کنند‪ .‬باید پرسید چرا مسئوالن‬ ‫ذیربط تدابیر الزم را تاکنون اتخاذ نکردند؟ وی‬ ‫در ادامــه اظهــار کرد‪ :‬در این جلســه در خصوص‬ ‫اقداماتــی که باید در کوتاه مدت انجام شــود و‬ ‫اقداماتــی کــه بایــد در میان مــدت و بلند مدت‬ ‫صورت گیرد بحث هایی صورت گرفت‪ .‬امروز ما‬ ‫ظرفیت هایمختلفیداریم کهمی تواندبه کمک‬ ‫صنعت برق امده و این صنعت را همراهی کند‪.‬‬ ‫برخــی از وزارتخانه ها و ســازمان ها نظیــر وزارت‬ ‫نفت و پتروشیمی ها که دارای نیروگاه های برق‬ ‫هســتند باید ان را به طور کامل در اختیار وزارت‬ ‫نیرو قرار دهند تا ظرفیت این نیروگاه ها نیز وارد‬ ‫مدار شــوند‪ .‬بخشی از تولید بخش خصوصی از‬ ‫انرژی هــای تجدیــد پذیر اســت که حداقــل ‪۶۰۰‬‬ ‫مــگاوات ان اکنــون امــاده بهره برداری اســت که‬ ‫مقــرر شــد هرچه ســریع تر وزارت نیــرو با انعقاد‬ ‫قرارداد حداکثر تا پایان هفته این ظرفیت را وارد‬ ‫مدار کند‪ .‬رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اســامی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بحــث اورهال‬ ‫برخــی از نیروگاه ها که با تاخیر انجام شــده بود‬ ‫باعث کاهش تولید شده و اکنون نیروگاه رامین‬ ‫‪ ۳۱۲‬مگاوات ان مجددا وارد مدار شــده است و‬ ‫می تواند‪ ۳۰۰‬مگاواتدیگرنیزتولید کند‪.‬اینامر‬ ‫می تواند خاموشی ها را تا حدودی کاهش دهد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مرکزساماندهیونمایشگاهیمشاغل‬ ‫خانگیدر بازار سیبافتتاحمی شود‬ ‫رئیس ســازمان ساماندهی‬ ‫بــه عهــده خواهد داشــت‪ .‬به‬ ‫مشاغل شــهری و فراورده های‬ ‫گفته رئیس سازمان ساماندهی‬ ‫کشــاورزی شــهرداری کــرج از‬ ‫مشاغل شــهری و فراورده های‬ ‫افتتــاح مرکــز ســاماندهی و‬ ‫کشــاورزی شــهرداری کرج‪ ،‬این‬ ‫نمایشگاهی مشــاغل خانگی‬ ‫مرکز در همکاری بین بخشی با‬ ‫احمد خیری‬ ‫در بازار سیب خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫دستگاه های مختلف در تالش‬ ‫ایــن مرکــز حاصــل مشــارکت‬ ‫است با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫دستگاه هایمختلفاستانالبرزاست‪.‬‬ ‫تخصصیوایجاداتصالبهبازار بهصورتمکان‬ ‫احمد خیری گفت‪ :‬برای اولین بار در کشور و محور‪ ،‬امکان اســتقرار گروه های پیشــخوان در‬ ‫با مشارکت دستگاه های مختلف استان از جمله صنوف و رســته های مشــاغل خانگی را فراهم‬ ‫وزارت کار و امــور اجتماعی‪ ،‬جهاد دانشــگاهی کنــد‪ .‬خیــری با اشــاره بــه اینکه شــهرداری کرج‬ ‫البــرز‪ ،‬شــهرداری کــرج‪ ،‬مرکــز ســاماندهی و بــرای ایجــاد مرکــز ســاماندهی و نمایشــگاهی‬ ‫نمایشگاهیمشاغلخانگیدریکمدلپایلوت مشــاغل خانگــی‪ ،‬ملکی بــه ارزش صــد میلیارد‬ ‫شده کشوری به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫تومان را جهت اتصال به بازار‪ ،‬حمایت‪ ،‬اموزش‬ ‫او در تشــریح عملکــرد مرکــز ســاماندهی و شناســایی مشــاغل خانگــی پیش بینــی کرده‬ ‫و نمایشــگاهی مشــاغل خانگــی عنــوان کــرد‪ :‬است‪ ،‬افزود‪ :‬در این مرکز‪ ،‬خارج از فعالیت های‬ ‫ایــن مرکــز وظیفــه اتصــال بــه بــازار دو هــزار و مکان محور‪ ،‬هدایت‪ ،‬حمایت و تسهیل گری‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬متقاضــی مشــاغل خانگــی اموزش دیــده‪ ،‬خدمــات فروش هــای انالین و غیر حضوری نیز‬ ‫ساماندهی و ثبت شده در سیســتم وزارت کار را ارائهمی شود‪.‬‬ ‫تالششهرداریقم‬ ‫برای کسباعتمادعمومی‬ ‫شــهردار قــم بــا اشــاره بــه اهمیــت پرداخت‬ ‫عوارض گفت‪:‬شهردارینهادیبامدیریتهزینه‬ ‫و درامــد اســت و مشــارکت مردمــی در پرداخت‬ ‫عوارض ســبب ارتقای خدمات در شهر می شود‪.‬‬ ‫ســید مرتضی ســقاییان نــژاد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اگر‬ ‫خدمتی در مدت شــش ســال گذشته انجام شده‬ ‫تهــای خداونــد متعــال‪ ،‬حضرت‬ ‫ب هپــاس عنای ‬ ‫فاطمه معصومــه (س) و همه عزیــزان بزرگوار و‬ ‫شــهروندان همیشــه همراه در این شــهر مقدس‬ ‫اســت‪ .‬او بــا بیان اینکه بــرای اینکه کاری تحقق‬ ‫یابد‪،‬نیاز بوده گروهیدست به دستهمبدهند‬ ‫تا کارهاپیشرودابراز کرد‪:‬قمپایگاهانقالباست‬ ‫و مســئله ای کــه همــواره در این شــهر موردتوجه‬ ‫قرارگرفته رشــد و تعالی این شــهر در عرصه های‬ ‫مختلــف و پیشــرفت نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ .‬شهردار قم با اشاره به سابقه‬ ‫‪ ۱۸‬ساله در مدیریت شهری گفت‪ :‬موضوع بسیار‬ ‫مهمی کهبرای کاروفعالیتدرشهرقمموردتوجه‬ ‫قــرار گرفــت ایجــاد ارتبــاط و همدلی ســازنده با‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای مختلف شــهری ازجمله‬ ‫دادگستری‪،‬نیرویانتظامی‪،‬اوقافوامورخیریه‪،‬‬ ‫حوزه علمیه‪ ،‬مراجع معظم تقلید‪ ،‬تولیت حرم‬ ‫مقدسه‪ ،‬تولیت مسجد مقدس جمکران و سایر‬ ‫اداره ها بود‪ .‬او اذعان کرد‪ :‬انچه توسط مدیریت‬ ‫شهری انجام شده با همراهی و همکاری اعضای‬ ‫شــورای شــهر بوده و در این زمینه نیز این عزیزان‬ ‫یکبرنامه ریزیوهمدلیهمه جانبهازابتدای کار‬ ‫برنامهقم‪ ۱۴۰۰‬راتدوینوامروز نتایجمثبتانرا‬ ‫شهروندانمی بینند‪.‬سقائیاننژادباتاکیدبراینکه‬ ‫در ابتدای اغاز فعالیت خود نظرات مردم گرفته‬ ‫شدونخستین کار نیزتکمیلپروژه هاینیمه تمام‬ ‫بــود گفت‪ :‬برای اجرای بهتر برنامه هــا و اهداف‬ ‫پیش بینی شدهاقتدار مدیریتشهریموردتوجه‬ ‫قرار گرفت و خوشبختانه توانستیم‪ ۳۷۲‬وظیفه‬ ‫و ماموریــت شــهرداری را پیــش ببریــم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه شــهرداری از حیات اغازین و حیــات ابدی‬ ‫افــراد‪ ،‬همــراه و همگام بــا انــان در ارائه خدمت‬ ‫است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اعتماد مردم برای ما از همه چیز‬ ‫مهم تر بوده و سعی کردیم روی این موضوع کار‬ ‫شود‪ .‬شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشــاره به اینکه شــهرداری تنها ارگانی است که‬ ‫مدیریــت درامــد و هزینه را برعهــده دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بودجه شــهرداری بیش از سه هزار میلیارد تومان‬ ‫اســت و باید روزانه هشــت تا ‪ ۹‬میلیارد تومان از‬ ‫شهروندانپولدریافت کردهوبههمینمقدارنیز‬ ‫برای انان هزینه کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این راســتا‬ ‫از شهرونداندرخواستپرداختعوارضراداریم‬ ‫تا شــهر را اداره کنیم و اعتماد مردم مهم اســت و‬ ‫سعی کردیمرویاین کارشود‪.‬سقاییاننژاداقلیم‬ ‫خشــک قم را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫حرکت اولیه ما در شهرداری برای رسیدن به یک‬ ‫فضای ســبز مناســب بود و در مدت شــش ســال‬ ‫گذشته‪،‬بیشاز‪ ۱۰۰‬بوستانبهتعدادبوستان های‬ ‫شــهری اضافه و طوری سرانه فضای سبز افزایش‬ ‫یافتکهبهسومینکالن شهرکشورتبدیلشدیم‪.‬‬ ‫شهردار قم از ساخت پارک هزار هکتاری در شهر‬ ‫قــم خبــر داد و ابــراز کرد‪ :‬همانند این پــارک که از‬ ‫پشــت دانشــگاه مفید تا پشــت مسجد مقدس‬ ‫تســاخت بــوده هیــچ نقطــه‬ ‫جمکــران در دس ‬ ‫کشور نداریم‪ .‬او با بیان اینکه برای سال‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫قرار اســت‪ ۳۵‬بوستان جدید ساخته شــود و اب‬ ‫مصرفی ان نیز از پساب های شهری تسویه شده‬ ‫تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای کمربند فضای سبز‬ ‫قم نیز برای جلوگیری از ورود ریزگردها در دست‬ ‫اقدامبودهوبخشیاز اننیزقابل مشاهدهاست‪.‬‬ ‫در خیابان های طولی شهر نیز درخت کاشتیم و بر‬ ‫اینباوریم کهفضایسبزودرختانبامردمحرف‬ ‫می زنندودر روحافرادتاثیرگذار هستند‪.‬سقاییان‬ ‫نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکه توســعه فضای ســبز قم‬ ‫همچنان ادامه یابد‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه شهرداری این‬ ‫اســت که با مراجعه به خانه های شهروندان به‬ ‫انان گل و گیاه دهد تا در ایجاد فضای سبز شهر و‬ ‫نگهداریانمشارکتداشتهباشند‪.‬شهردارقمبه‬ ‫موضوعتفکیکپسماندهایشهرینیزاشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در حال حاضر از ‪ ۷۰۰‬تن پسماند روزانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬تن ان تفکیک می شود که تا شش ماه اینده‬ ‫باراه اندازیخطدیگر‪ ۳۰۰‬تندیگراننیزتفکیک‬ ‫یشــود و با این کار دیگر زباله ای در قم دفن‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬با اســتقرار نخســتین‬ ‫نم ‬ ‫دســتگاه ضدعفونی کننــده زبال ههــای عفونی‪،‬‬ ‫قم تنها شهری است که زباله های بیمارستانی‬ ‫ان ضدعفونی و میکروب زدایی و پس ازان دفن‬ ‫یشــود‪ .‬سقاییان نژاد به موضوع ساماندهی‬ ‫م ‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سیســتم اتوبوس رانــی ب هطــور کامــل نوســازی‬ ‫و در ایــن راســتا ‪ ۱۸۰‬دســتگاه خریــداری‪۱۸۰ ،‬‬ ‫دستگاه بازسازی شده و امسال نیز ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان بــرای خریــد اتوبــوس اختصاص یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬او بــا بیان اینکه در بخش تاکســیرانی‬ ‫نیز یک هزار و ‪ ۸۰۰‬تاکســی فرسوده از چرخه‬ ‫حمل ونقل عمومی خارج شده است تا شاهد‬ ‫یک ناوگان مناسب تاکسیرانی باشیم‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن ســاماندهی وانت بارهــا و‬ ‫دست فروش ـی ها انجام شده و دست فروش ها‬ ‫در جاهــای خودشــان قرار دارند‪ .‬شــهردار قم‬ ‫در مــورد پــروژه متــرو قم نیز با بیــان اینکه فاز‬ ‫نخست این پروژه در شش ماه اول امسال به‬ ‫مردم تحویل داده می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬در‬ ‫حال حاضر باوجود تحریم ها مشکل واگن داریم‬ ‫که مقررشده از استان های دیگر امانت گرفته شود‬ ‫تا شاهد راه اندازی مترو باشیم‪ .‬او در مورد اوقات‬ ‫فراغت و رفاه شــهروندان قمی نیز گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫پارک هایبازیغدیر‪،‬تلهسیژعلوی‪،‬باغپرندگان‬ ‫و برنامه ریــزی بــرای ســاخت پل طبیعــت از باغ‬ ‫پرندگان به کوه خضر (ع) این ها بخش مهمی از‬ ‫پروژه هادر راستایرفاهشهرونداناست‪.‬‬ ‫توسعهشبکهابیاریتحت فشار در بلوار‬ ‫صیادشیرازی گرگان‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫رودخانه روســتای زیارت اب را‬ ‫و فضای ســبز شــهرداری گرگان‬ ‫پمپــاژ و پــس از انتقال از مســیر‬ ‫از اجــرای طرح توســعه شــبکه‬ ‫بلــوار ناهارخــوران ان را وارد‬ ‫ابیاری تحت فشار در بلوار صیاد‬ ‫بلوار صیــاد کردیم‪ .‬سرپرســت‬ ‫شیرازی خبر داد‪.‬‬ ‫ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫یحیی ستوده نیا‬ ‫یحیی ســتوده نیا بــا اعالم‬ ‫ســبز شــهرداری گرگان با تقدیر‬ ‫این خبر گفت‪ :‬شهرداری گرگان‬ ‫از صبــوری و اطالع رســانی‬ ‫به منظور حفظ و صیانت از منابع اب زیرزمینی‪ ،‬شهروندانساکندرمنطقهصیاد گفت‪:‬پیمانکار‬ ‫برنامه توســعه شــبکه ابیــاری تحت فشــار را به طرح از دیروز و امروز در حال تست مسیر بوده‬ ‫صورت بسیار جدی در دستور کار قرارداده است‪ .‬و به دلیل اختالف ارتفاعی که در مبدا و مقصد‬ ‫ستوده نیا افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬توسعه شبکه وجود داشت نیاز به نصب شیر فشارشکن بود‪.‬‬ ‫ابیاری تحت فشار در بلوار صیاد شیرازی اغازشده ســتوده نیا ابراز امیدواری کرد با نصب شــیرهای‬ ‫و اکنون کار لوله کشی ان به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫فشارشــکن و تنظیــم ا نهــا این مشــکل به طور‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬برای تامین منابــع اب ان از کاملبرطرفشود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫از ‪ 10‬تا ‪ 13‬مردادماه سال جاری‬ ‫نخستینجشنوارهبین المللیصنایع دستی‬ ‫در شهر اصفهان برگزار می شود‬ ‫دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی از‬ ‫برگزارینخستینجشنوارهبین المللیصنایع دستی‬ ‫در شــهر اصفهان از ‪ 10‬تا ‪ 13‬مردادماه ســال جاری‬ ‫بــا مشــارکت و محوریــت شــهرداری اصفهــان و‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی خبر داد و گفــت‪ :‬اهدای‬ ‫نشــان جهانــی «دســت خــاق» بــه ‪ 6‬هنرمنــد‬ ‫داخلــی و خارجی از جملــه مهم ترین برنامه های‬ ‫ایــن جشــنواره اســت‪ .‬نصیــر ملــت در نشســت‬ ‫خبری جشــنواره بین المللی صنایع دســتی با اشاره‬ ‫بــه اینکه بهبود وضعیت فعلــی اصفهان دغدغه‬ ‫سیاســت گزاران بوده اســت چراکه مســیر توسعه‬ ‫تهــا و واقعیت های ان‬ ‫این شــهر مبتنی بــر ظرفی ‬ ‫نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استقرار صنایع سنگین یکی از‬ ‫دالیــل وضعیــت حاد و ویژه اصفهان اســت که با‬ ‫بروز مشکالتی مانند الودگی اب وخاک و خشکی‬ ‫اب شــرایط را برای زندگی ســخت کرده است‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬امــار مهاجرت طبقه خالق از اصفهان‬ ‫نگران کننده است و اولین اقدام برای رفع مشکل‪،‬‬ ‫اصالح مسیر توسعه شهر اصفهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫نائب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت های این شــهر تاریخی و میراثی می تواند‬ ‫صنعت گردشــگری را به عنوان صنعت پیشــگام‬ ‫امروز در دنیا فعال کند‪ ،‬در شهر اصفهان باوجود‬ ‫گونه های مختلف گردشــگری مســیری پایــدار در‬ ‫ایــن حــوزه ایجــاد نشــده و نیازهــای شــهروندان‬ ‫پاســخ داده نشده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬انچه اصفهان‬ ‫را در دنیــا بــه عنوان شــهر ویژه مطرح کرده اســت‬ ‫فعالیت هنرمندان شاخص است و وجود بناهای‬ ‫تاریخی و فعالیت هنرمندان می طلبد که سیاست‬ ‫گزاران اصفهان به این موضوع توجه ویژه داشــته‬ ‫باشند‪ .‬ملت اظهار کرد‪ :‬شورای پنجم شهر اصفهان‬ ‫با اسیب شناسی در این موضوع‪ ،‬به ایجاد فرصت‬ ‫برای هم اندیشــی همه ذی نفعان و دستگاه های‬ ‫مرتبــط با صنعت گردشــگری پرداخــت و رویداد‬ ‫اصفهــان ‪ 2020‬را تعریــف کــرد تــا نتیجــه شــروع‬ ‫ایــن رویکــرد از ســال ‪٢٠٢٠‬اصــاح مســیر توســعه‬ ‫اصفهان باشد‪ .‬او افزود‪ :‬ایجاد ظرفیت های جدید‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اصــاح زیرســاخت های گردشــگری‪،‬‬ ‫گســازی‬ ‫اقدامات ترویجی به همراه برند و فرهن ‬ ‫بــرای پذیــرش گردشــگر و برگــزاری رویدادهــای‬ ‫تهــای شــهر اصفهــان اقدامــات‬ ‫معرفــی ظرفی ‬ ‫تعریف شده در چارچوب طرح اصفهان‪ 2020‬بود‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای جهانی صنایع دســتی بیــان کرد‪:‬‬ ‫ســال ‪ 2020‬با اتفاقات مختلفــی از جمله پاندمی‬ ‫کرونــا تحت تاثیر قــرار گرفت اما ســال ‪ ٢٠٢٠‬یک‬ ‫مبدا حرکتی برای حرکت در مسیر گردشگری بود‬ ‫و یکی از رویدادهایی که در این مسیر پیش بینی‬ ‫شدبرگزاریاولینجشنوارهبین المللیصنایع دستی‬ ‫ایــران در اصفهــان بــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه از‬ ‫ششــم بهمن ماه ســال گذشــته بــا حضــور مدیران‬ ‫ملــی و اســتانی از جملــه وزیر میــراث فرهنگی در‬ ‫کاخ نیــاوران از جشــنواره رونمایــی شــد و در ایــن‬ ‫تهــای مقدماتی در حال اجــرا بود‪،‬‬ ‫مــدت فعالی ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬علــت انتخــاب اصفهــان بــرای این‬ ‫رویــداد عناوینــی اســت که بــرای اصفهــان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اصفهان دومین شــهر صنایع دســتی جهان و‬ ‫نخستین شهر ایران در زمینه صنایع دستی‪ ،‬دارای ‪4‬‬ ‫هزار گروهصنایع دستی‪ 40،‬هزار هنرمندتولیدکننده‬ ‫اثار هنری و ‪ 60‬هزار فعال در صنعت صنایع دستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمک به توسعه اقتصاد هنر اصفهان با‬ ‫برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی‬ ‫ملت با بیان اینکه هدف از برگزاری جشــنواره‬ ‫جذب گردشــگر بــه بهانه یک رویــداد بین المللی‬ ‫است که موجب تکرار در سفر گردشگران و ایجاد‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارزش افــزوده برای شــهر اصفهان م ‬ ‫گردشــگری هنری یکی از انواع پردرامد گردشگری‬ ‫در جهان است که اصفهان با داشتن این ظرفیت‬ ‫می توانــد به توســعه اقتصاد هنــر با برگــزاری این‬ ‫جشــنواره کمک کنــد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این جشــنواره‬ ‫یشــود؛ در‬ ‫در دو ســطح ملی و بین المللی برگزار م ‬ ‫بخش بین الملل نشان بین المللی دست خالق به‬ ‫سه هنرمند ایرانی و سه هنرمند خارجی به واسطه‬ ‫یــک عمر فعالیت های هنری و خدمت به عرصه‬ ‫صنایع دستیاهدامی شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬برای انتخاب هنرمند برتر‪ ،‬افرادی‬ ‫به شــورای جهانی صنایع دســتی معرفی و بعد از‬ ‫انتخاب‪ 10‬نفر این افراد به هیئت عالی که متشکل‬ ‫از ‪ 5‬داور ایرانــی و ‪ 5‬داور خارجــی اســت‪ ،‬معرفی‬ ‫و در نهایــت شــش هنرمند برتــر داخلی و خارجی‬ ‫برگزیده خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری اجالس مشترک شهرهای جهانی و‬ ‫خالق صنایع دستی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دومین برنامه در این جشــنواره‪،‬‬ ‫همــای زرین اســت که بــه معرفی اثار برتــر در ‪20‬‬ ‫رشته صنایع دستی پررونق و کم رونق می پردازد‪،‬‬ ‫همچنین در این برنامه ‪ 10‬اثر خالقانه انتخاب و ‪5‬‬ ‫هنرمندپیشکسوتبرگزیدهمی شود‪.‬ملتتصریح‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری مسابقه ویژه طراحی فرش‪ ،‬پوشاک‬ ‫باصنایع دستی‪،‬بسته بندیصنایع دستی‪،‬استارتاپ‬ ‫شهــای این‬ ‫هــای صنایع دســتی و ‪ ...‬از دیگــر بخ ‬ ‫جشنوارهاست‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به اینکه برگزاری اجالس مشــترک‬ ‫شــهرهای جهانــی و خــاق صنایع دســتی از دیگر‬ ‫بخش های جشــنواره بین المللی صنایع دســتی در‬ ‫اصفهــان خواهــد بــود‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫اجالس جهانی صنایع دستی به خاطر بیماری کرونا‬ ‫برگزار نشد و امسال همزمان با جشنواره اجالس به‬ ‫صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهــان افزود‪ 14 :‬شــهر جهانی در ایــران داریم و‬ ‫از همه شهرها و نمایندگان دعوت کرده ایم تا به‬ ‫صورت مجازی در نشست روز پایانی حضورداشته‬ ‫باشند‪ ،‬همچنین نشست های علمی و کارگاه های‬ ‫تخصصی در کنار جشنواره برگزار می شود‪.‬‬ ‫او از برگــزاری چهــار نشســت بین المللــی بــه‬ ‫صــورت مجــازی خبــر داد و گفــت‪ :‬این جشــنواره‬ ‫با محوریت شــهرداری اصفهان اجرا می شــود و با‬ ‫توجــه ب هقــرار گرفتــن در پیــک پنجم کرونــا زمان‬ ‫برگــزاری از ‪ 26‬تــا ‪ 29‬تیرماه بــه ‪ 10‬تا ‪ 13‬مردادماه‬ ‫سال جاری تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫حضور کشورهای عضو اکو و‬ ‫خواهرخوانده های اصفهان در جشنواره‬ ‫صنایع دستی‬ ‫ملــت افــزود‪ :‬بــه هیچ وجه نگاه نمایشــی به‬ ‫جشــنواره نداریــم و بایــد گام اول را انقدر محکم‬ ‫برداریــم تــا تضمیــن پایــداری جشــنواره در شــهر‬ ‫اصفهانشکلبگیرد‪.‬‬ ‫او از تشــکیل دبیرخانــه اصفهان شــهر جهانی‬ ‫صنایع دســتی در اینــده نزدیــک خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫یســازی اید ههــا و صنایع دســتی هــم در این‬ ‫تجار ‬ ‫جشــنواره بــا حضــور روســای اتاق هــای بازرگانــی‬ ‫سراسر کشور فراهم شده است تا بخش خصوصی‪،‬‬ ‫هنرمندان و بازرگانان در کنار هم قرار گیرند‪.‬‬ ‫دبیــر جشــنواره بین المللی صنایع دســتی ایران‬ ‫افزود‪ :‬کشــورهای عضو اکــو و خواهرخوانده های‬ ‫شــهر اصفهــان هــم در این نشســت حضــور دارند‬ ‫و بــرای مشــارکت ان هــا بــه صــورت مجــازی‬ ‫یشــده اســت‪ .‬همچنیــن در ادامــه این‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫نشســت‪ ،‬نورالــه عبداللهــی‪ ،‬سرپرســت معاونت‬ ‫صنایع دســتی اســتان اصفهــان با بیــان اینکه یکی‬ ‫از افراد شــاخص در برگزاری این جشــنواره مرحوم‬ ‫فریدون اللهیاری بود که در کنار شهرداری و شورای‬ ‫شــهر نقش محوری در این رویداد داشــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف از برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی‬ ‫در اصفهان‪ ،‬حفظ عنوان شهر خالق صنایع دستی‬ ‫برای این شهر است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬از زمــان بــروز کرونــا ســتاد کرونا‬ ‫برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی تسهیالتی‬ ‫را در نظر گرفته که بخش زیادی از هنرمندان این‬ ‫تســهیالت را دریافت کرده اند و این جشنواره نیز‬ ‫میتواند بخشــی از اسیب وارده به صنایع دستی را‬ ‫ترمیم کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعاملنویسندگانشهرقمبادفترداستانحوزههنریبیشترمی شود‬ ‫شهــای ادبــی حــوزه هنــری بــا‬ ‫در دیــدار مدیــران مرکــز افرین ‬ ‫فعــاالن ادبیات شــهر قم دربــاره چالش ها و نقــش حمایتی مرکز‬ ‫افرینش ها برای شتاب گیری مسیر رشد ادبیات در قم گفتگو شد‪.‬‬ ‫شهــای ادبــی حوزه هنــری در‬ ‫عبــاس محمــدی مدیــر مرکــز افرین ‬ ‫ســخنانی بــه دغدغه فعاالن حــوزه ادبیات قم پاســخ گفت و با‬ ‫اعــام امادگــی برای حمایت از فعالیت های ادبی این شــهر قول‬ ‫مساعد برای کمک به دیده شدن فعالیت های ادبی حوزه هنری‬ ‫قم و تالش برای رفع موانع پیش رو داد‪ .‬همچنین ساسان ناطق‬ ‫جلســه برگزارشــده را بســتری برای تعامل نویســندگان شهر قم با‬ ‫دفتر داستان حوزه هنری دانست و در پاسخ به دغدغه حاضران‬ ‫در جلسه قول حمایت از فعالیت های داستانی فعالین ادبی قم‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکریمجامعهایثارگریاز ارزش هایاصلیانقالباسالمیاست‬ ‫مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گلستان گفت‪ :‬تکریم‬ ‫خانواده هایمعظمشاهدوایثارگروارزش هایدفاعمقدسبرهمگان‬ ‫واجب است و امیدوارم مسئوالن سنت دیدار با خانواده های شهدا و‬ ‫ایثارگرانراسرلوحهفعالیت هایخودقراردهندبه گزارشایثار‪،‬اسرافیل‬ ‫وزیری در حاشیه این دیدار با جامعه ایثارگری استان گفت‪ :‬دیدارهای‬ ‫حضوری ســبب شــده تا زمینه و بستری فراهم شــود که خانواده های‬ ‫شاهد و ایثارگر از نزدیک مسائل خود را بیان کنند‪ .‬وزیری ضمن تاکید بر‬ ‫دیدارها و مالقات چهره به چهره با جامعه ایثارگری افزود‪ :‬هر چه در‬ ‫خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر باشیم کم است و وظیفه داریم‬ ‫در مرتفعنمودنمشکالتاینقشرمعزز تمامتالشمانرابه کارگیریم‪.‬‬ ‫اوتاکید کرد‪:‬خدمت گذاریبهجامعهایثارگریازجملهتوفیقاتیاست‬ ‫که نصیب هرکسی نمی شود و به پاس این توفیق الهی باید به بهترین‬ ‫نحو وظایف خود را در قبال شــهدا‪ ،‬ایثارگران و خانواده های ایشــان‬ ‫انجامدهیم‪.‬اینمقاممسئولباتاکیدبراینکهجانبازاندر هرپیشرفت‬ ‫و اتفاق خوبی که در کشور رخ می دهد نقش و سهم بسیار برجسته ای‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬جوانان مومن و متعهد با الگو گرفتن از یادگاران دوران‬ ‫دفاع مقدس در جهت اعتالی ایران اسالمی باهمت و تالش مضاعف‬ ‫خــود توانســته اند ضمــن جبــران خرابی هــای دوران جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫کشور را در عرصه های علمی و فن اوری در جایگاه ممتاز جهانی قرار‬ ‫دهند‪ .‬مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان گفت‪ :‬تکریم‬ ‫خانواده هایشاهدوایثارگروارزش هایدفاعمقدسبرهمگانواجب‬ ‫است و امیدوارم مسئوالن سنت دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران‬ ‫راسرلوحهفعالیت هایخودقرار دهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تامینتجهیزاتمخابراتیبه روز در ارائهخدماتتاثیرگذار موثراست‬ ‫رئیسادارهحراستمخابراتمنطقه گلستاناز مراکزمخابراتشهریوروستاییمینودشتبازدید کرد‪.‬‬ ‫محمودمحمدیباتاکیدبراینکهتامینتجهیزاتمخابراتیمناسبوبه روزدرارائهخدماتوسرویسهای‬ ‫مخابراتیتاثیربسزاییداردافزود‪:‬بازدیددوره ایاز اینامکاناتفنیموجبخواهدشدایراداتشناساییو‬ ‫اقداماتالزمبرایرفعانانجامشود‪.‬رئیسادارهمخابراتشهرستانمینودشتبااشارهبهحضور مسلمیو‬ ‫بازدیداز مراکزمخابراتشهریوروستاییاینشهرستان گفت‪:‬باحضور رئیسادارهحراستمخابراتمنطقه‬ ‫گلستان‪ ،‬سالمت تجهیزات کامال بررسی و راهکارهای مناسب در زمینه استفاده بهینه از امکانات مخابراتی‬ ‫ارائهوبرمناسب سازیتجهیزاتبراساسدرخواستمشتریانتاکیدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعویقبرگزاریاختتامیهجشنوارهرادیوییزیارتبهخاطراوج گیری کرونا‬ ‫مدیرکلصداوسیمایخراسانرضوی گفت‪:‬اییناختتامیهجشنواره‬ ‫تولیدات رادیویی زیارت به خاطر اوج گیری مجدد شیوع کرونا واعالم‬ ‫وضعیت قرمز در مشهد مقدس تا اطالع ثانوی برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫محســن نصرپور اظهار کرد‪ :‬بر اســاس تقویم نخســتین جشــنواره‬ ‫تولیدات رادیویی زیارت‪ ،‬قرار بود ایین اختتامیه این رویداد فرهنگی‬ ‫ رسانه ای‪ 17،‬تیرماه سال جاری به میزبانی مشهد مقدس برگزار شود‬‫اما به دلیل پیک پنجم کرونا و شیوع مجدد این بیماری در اقصی نقاط‬ ‫کشور‪ ،‬برگزاری این مراسم به زمان دیگری موکول شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــر این اســاس و با اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫امــوزش پزشــکی مبنــی بــر لــزوم رعایــت پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و تغییر رنگ بندی شــهرها بر اســاس میزان‬ ‫ابتــاء و فــوت به خاطر بیماری کرونا‪ ،‬دســت اندرکاران جشــنواره‬ ‫تصمیــم گرفتند بــه ضرورت تبعیت از دســتورات مراجع ذیصالح‪،‬‬ ‫برگزاری ایین اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت‬ ‫را به تعویق بیندازند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫شرایط فرونشست دشت‬ ‫قزوین بحرانی است‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیه در اســتان‬ ‫وامــام جمعــه قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫فرونشســت زمیــن در دشــت‬ ‫قزویــن بحرانــی اســت و‬ ‫اســیب های اقتصــادی گســترده ای بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬عبدالکریــم عابدینــی در دیدار بــا مدیر کل‬ ‫حفاظت محیط زیست استان قزوین با تاکید بر لزوم‬ ‫توجــه بــه حفــظ و نگهــداری محیط زیســت افــزود‪:‬‬ ‫امروزه نسبت به گذشته هجمه ها به محیط زیست‬ ‫افزایش یافتــه و الزم اســت بیشــتر مراقــب این منابع‬ ‫مهم خدادادی باشــیم‪ .‬او با اشــاره به حفر چاه های‬ ‫غیــر مجاز و برداشــت های بی رویه اب از ســفره های‬ ‫زیرزمینی یاداور شــد‪ :‬درگذشــته مردم برای تامین اب‬ ‫از قنــات اســتفاده می کردنــد امــا امــروز تــا عمق صد‬ ‫متــری زمیــن را حفر می کنند و این چنین برداشــت از‬ ‫ســفره های زیرزمینی اســیب هایی نظیر فرونشســت‬ ‫را به همراه می اورد‪ .‬او با ابراز نگرانی از اســیب های‬ ‫حــوزه محیط زیســت اســتان و فرونشســت دشــت‬ ‫قزوین خاطرنشان کرد‪ :‬این پدیده یکی از چالش های‬ ‫مهــم زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر تهدیــد‬ ‫محیط زیســت بخش هــای حمل ونقــل‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫کشاورزی و مسکونی را نیز تهدید می کند و اسیب های‬ ‫ان جبران ناپذیر اســت‪ .‬نماینده ولی فقیه در اســتان‬ ‫و امــام جمعــه قزویــن با تاکید بر اینکه باید شــرایط‬ ‫بحرانــی دشــت قزویــن جــدی گرفتــه شــود گفــت‪:‬‬ ‫محیط زیست امانت خداوند در دست انسان است و‬ ‫باید این امانت های الهی برای نسل های اینده حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اســتان قزوین‬ ‫هم ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره کل گفت‪:‬‬ ‫رویکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان‪ ،‬تالش‬ ‫در راســتای حل مشــکالت زیســت محیطی‪ ،‬اموزش‬ ‫و فرهنگ ســازی با همکاری مســئولین استانی است‪.‬‬ ‫مهــران شــنتیایی تاکیــد کــرد‪ :‬اجرای ضوابط زیســت‬ ‫محیطی و مشارکت همه جانبه اقشار مختلف مردم‬ ‫در حفظ محیط زیســت از اهم برنامه های این اداره‬ ‫کل اســت کــه امیدواریــم بــا راهکارهای ارایه شــده و‬ ‫برنامه ریزی هــای صورت گرفته کیفیــت زندگی مردم‬ ‫بهبودیافتهوتخریب هایمحیط زیستوطبیعت که‬ ‫سرمایه های استان و کشور هستند کاهش یابد‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۰‬دوره قرانی‬ ‫و معارفی برای کودکان و‬ ‫نوجوانان در قم‬ ‫مرکــز قــران و حدیــث کریمــه اهل بیــت (س)‬ ‫همزمــان بــا تــرم تابســتان ‪ 10‬دوره قرانــی و‬ ‫معارفــی را بــرای کــودکان و نوجوانــان دختــر‬ ‫و پســر برنامه ریــزی کــرده اســت کــه کــودکان و‬ ‫نوجوانــان بــه صورت حضــوری‪ ،‬نیمه حضوری و‬ ‫مجازی می توانند در این کالس ها ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫مرکــز قــران و حدیــث کریمــه اهــل بیــت (ع) در‬ ‫راســتای عمل به رســالت بقاع متبرکه و حرم های‬ ‫اهــل بیــت بــه عنــوان قطب هــای فرهنگــی در‬ ‫زمینــه تربیــت کــودکان و نوجوانــان بــا برگــزاری‬ ‫کالس هــای قرانــی و معارفــی بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در عرصــه تربیــت فرزنــد یاریگــر و‬ ‫همراه خانواده ها در سراســر ایران اســامی بوده‬ ‫و بــا برگــزاری کالس هــای مختلــف بــه صــورت‬ ‫حضــوری‪ ،‬نیمــه حضــوری و مجــازی خانواده هــا‬ ‫را در امــر تربیــت فرزندان صالح و شایســته یاری‬ ‫مــی کننــد‪ .‬در تابســتان ســال جــاری نیز بــا توجه‬ ‫بــه شــرایط کرونایــی و وضعیــت موجــود‪ ،‬مرکــز‬ ‫قــران و حدیــث کریمــه اهــل بیــت (ع) اقدام به‬ ‫برگــزاری کالس هــای قرانــی و معارفی به صورت‬ ‫حضــوری‪ ،‬نیمه حضــوری و مجازی برای دختران‬ ‫و پســران کــرده اســت کــه در بخــش خواهــران‬ ‫مرکــز قــران و حدیــث ‪ ۱۰‬عنــوان کالس قرانــی و‬ ‫معارفــی برای دختران کودک و نوجوان در طول‬ ‫تــرم تابســتان برنامه ریــزی و تدوین شــده اســت‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان دختــر عالقه منــد به حضور‬ ‫در این کالس ها تا ‪ ۱۸‬تیرماه می توانند از طریق‬ ‫ســامانه ‪ Qhkarimeh.ir‬در کالس هــای قرانــی و‬ ‫معارفــی مرکــز قــران و حدیــث ثبت نــام کننــد و‬ ‫در پایــان دوره‪ ،‬گواهــی حضــور در کالس هــای‬ ‫قرانــی و معارفــی را از اســتان مقــدس بانــوی‬ ‫کرامــت دریافــت کننــد‪ .‬حفــظ یک ســاله (بــرای‬ ‫حافظان حداقل ‪ ۱۰‬جزء)‪ ،‬حفظ ‪ ۶‬ساله‪ ،‬حفظ‬ ‫محصــان‪ ،‬اموزش الفبای فارســی و عربی (برای‬ ‫کــودکان ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬ســال)‪ ،‬روخوانی و روان خوانی‪،‬‬ ‫تجویــد ســطح یــک‪ ،‬صــوت و لحــن‪ ،‬مداحــی‬ ‫(ویــژه پســران)‪ ،‬امادگی هــای پیــش از ازدواج‬ ‫(بــرای دختــران ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۵‬ســال) و مهارت هــای‬ ‫زندگــی از جملــه کالس هــای قرانــی و معارفــی‬ ‫تــرم تابســتان اســتان مقدس بانــوی کرامت برای‬ ‫دختران کودک و نوجوان در ترم تابســتان اســت‬ ‫کــه ایــن کالس هــا همانطــور کــه بیــان شــد بــه‬ ‫صــورت حضــوری‪ ،‬نیمه حضــوری و مجازی برای‬ ‫قــران اموزان برگــزار می شــود‪ .‬عالقه مندان برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس های قرانی‬ ‫و معارفی برادران از ســاعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬می توانند‬ ‫با شماره ‪ ۳۷۱۷۵۵۳۰‬تماس بگیرند و خواهران‬ ‫صبح هــا از ســاعت ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۳‬می تواننــد با شــماره‬ ‫‪ ۳۷۱۷۵۵۰۵‬با پیش شماره ‪ ۰۲۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫همچنیــن عالقه منــدان برای کســب اطالعات در‬ ‫مورد دوره های مجازی مرکز قران و حدیث برای‬ ‫گروه هــای ســنی مختلف می توانند از ســاعت ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۷‬با شــماره ‪ ۳۷۱۷۵۵۰۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ساخت ‪ ۹‬پارک محله ای‬ ‫با تغییر کاربری های دیگر‬ ‫به فضای سبز‬ ‫شهردار تبریز گفت‪ :‬در دوره پنجم مدیریت شهری‪،‬‬ ‫‪ ۹‬پارک محله ای با تغییر کاربری های دیگر به فضای سبز‬ ‫ثشــده است‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬ایرج شهین باهر با‬ ‫احدا ‬ ‫بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری هیچ کاربری‬ ‫فضای ســبز به کاربری دیگری تغییرنیافته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مــا در ایــن دوره نــه تنها از تغییر کاربری فضای ســبز به‬ ‫یهــای دیگر جلوگیری کردیم‪ ،‬بلکــه کاربری های‬ ‫کاربر ‬ ‫دیگری را به کاربری فضای ســبز تبدیل کردیم و در این‬ ‫راستا‪ ۹‬پارک محله ای نیز احداث شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬باغ ها و فضاهای سبز به عنوان ریه های‬ ‫تبریز در دوره فعلی مدیریت شهری برای تجاری سازی‬ ‫فروخته نشده و حتی برای جلوگیری از نابودی در اینده‪،‬‬ ‫لشــده است‪ .‬شهردار تبریز‬ ‫تملک شــده و به پارک تبدی ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تالش مجموعه شــهرداری تبریز احیای باغ‬ ‫ک های محله ای در مناطق‬ ‫شهر تاریخی تبریز است و پار ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مختلــف شــهر هم بر همیــن اســاس احداث م ‬ ‫او افزود‪ :‬این اقدام برای نخســتین بار در کشــور انجام‬ ‫یشــود که در یک شــهر‪ ،‬کاربری های دیگر به کاربری‬ ‫م ‬ ‫لشــده و در این راستا ‪ ۹‬پارک محله ای‬ ‫فضای ســبز تبدی ‬ ‫ایجادشود‪.‬‬ ‫بهسازی خیابان های‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اذربایجان‬ ‫شــرقی گفت‪ :‬خیابان های شــهرک های صنعتی اســتان‬ ‫بــا هزینــه ‪ ۱۰۷‬میلیــارد ریــال بهســازی شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫صداوسیما‪ ،‬مرتضی نیرومند اسکویی با اشاره به اجرای‬ ‫نهضت اســفالت در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫افزود‪ ۷۰ :‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع اســفالت برای بهســازی‬ ‫معابر و خیابان های شــهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫استفاد هشــده اســت‪ .‬او اظهــار کــرد‪ :‬عملیات اســفالت‬ ‫معابر و خیابان های شــهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫بــه صــورت گســترده باهــدف ارائــه خدمــات مطلوب‬ ‫بــه واح دهــای تولیــدی مســتقر در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتی استان به اتمام رسیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫عملیات‪ ۱۳‬هزار مترمربع از معابر و خیابان های شهرک‬ ‫صنعتــی مرنــد ‪ ،۲‬حــدود ‪ ۲۱‬هزار مترمربــع برای معابر‬ ‫شهرک صنعتی هادیشهر‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع برای‬ ‫معابر شهرک صنعتی شهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع معابر شهرک هاشمی و هفت هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متر مربع برای معابر اهر اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫نیرومند اســکویی ادامه داد‪ :‬همچنین ‪ ۶‬هزار مترمربع‬ ‫از معابرشهرکصنعتیشهیدسلیمیشهرستاناذرشهر‪،‬‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربــع از معابر شــهرک ورزقان و‬ ‫ناحیهصنعتیعلیشاهو‪ ۶۰۰‬مترمربعاز معابر کرنگاهاهر‬ ‫با توزیع اسفالت بهسازی شده است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۸۵۰‬کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری‬ ‫در استان‬ ‫رئیس کانون کارشناسانرسمیدادگستریاذربایجان‬ ‫شــرقی گفــت‪ :‬ایــن اســتان بــا بیــش از ‪ ۸۵۰‬کارشــناس‬ ‫رسمی‪ ،‬رتبه دوم کشوری را دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی‬ ‫اکبر باالگر در ایین تحلیف جمعی از کارشناسان رسمی‬ ‫جدیــد دادگســتری اذربایجان شــرقی افــزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر از این کارشناســان اســتان در ‪ ۴۶‬رشــته‬ ‫تخصصی فعال هســتند‪ .‬او با اشــاره بــه اینکه نظرات‬ ‫کارشناسانرسمیمرجعصدوراحکامقضاییدرامورات‬ ‫تخصصیدادگاه هاست‪،‬یاداوریکرد‪:‬کارشناسانرسمی‬ ‫دادگستریبهعنوانبازویدستگاهقضاییعملمی کنند‬ ‫و نظر کارشناســی زمین هســاز رســیدن به حق و حقیقت‬ ‫اســت‪ .‬معــاون قضایــی دادگســتری اذربایجان شــرقی‬ ‫هم کارشناســان را بازوان دادگســتری در اجرای عدالت‬ ‫افراد متخصص‪،‬‬ ‫و احقــاق حق دانســت و گفت‪ :‬ایــن ِ‬ ‫بــا تکیه بر علــم و دانش‪ ،‬یار و یاور دســتگاه قضایی در‬ ‫کسب حقیقت هستند‪ .‬عزیز َا َمن اللهی با تاکید بر اینکه‬ ‫کارشناســان رســمی باید در اظهارنظرهای خود با دقت‬ ‫و بررسی کامل نسبت به موضوعات ارجاعی اظهارنظر‬ ‫کنند‪ ،‬از انان خواســت از اظهارنظر در مســایل خارج از‬ ‫صالحیتشانخودداریکنند‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ ۱۲‬نفر از‬ ‫اراذل واوباش سابقه دار‬ ‫در تبریز‬ ‫فرماندهانتظامیاذربایجانشرقییکیازبرنامه های‬ ‫پلیس را برخورد جدی با اراذل واوباش دانست و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬نفر از اراذل واوباش ســابقه دار که امنیت مردم تبریز‬ ‫را بــه مخاطره انداخته بودند‪ ،‬دســتگیر شــدند‪ .‬ســردار‬ ‫حســین عبدی در تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارامش و امنیت شــهروندان خط قرمز پلیس بوده و در‬ ‫موضوع امنیتی‪ ،‬پلیس با هیچ کســی تعارف نــدارد زیرا‬ ‫ارامش جامعه را مطالبه عموم شــهروندان می داند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این ‪ ۱۲‬شرور سابقه دار که در سطح شهر تبریز با‬ ‫استفاده از چاقو و قمه اقدام به عربده کشی و با حرکات‬ ‫غیر متعارف ارامش عمومی مردم را به هم زده بودند‪ ،‬با‬ ‫تالشمامورانپلیسامنیتعمومیوانتظامیشهرستان‬ ‫تبریزدستگیروتحویلمراجعقضاییشدند‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫تاسیس نخستین انجمن تخصصی صنف رسانه ایران‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر نمایندگــی‬ ‫روزنام ههــای سراســری اســتان اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به استناد امار منتشره بر روی سامانه جامع‬ ‫رســانه ها‪ ۳۳۱ ،‬عنوان روزنامه سراسری در سطح‬ ‫یشــود که از این تعداد‬ ‫اســتانهای کشــور چاپ م ‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬روزنامه سراســری دارای احکام رســمی‬ ‫فعالیت و دفاتر سرپرستی فعال در استان هستند‪.‬‬ ‫اسد فالح‪ ،‬در نشست مشترک اعضای هیئت‬ ‫مدیره و بازرســان این انجمن تازه تاســیس با سید‬ ‫اسماعیل مقدس پور؛ مدیر درمان تامین اجتماعی‬ ‫اذربایجان شرقی با اعالم این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیــت حضــور اســتان در رســانه هــای مکتــوب‬ ‫کشــوری و خروجــی موثــر روزنام ههــای سراســری‬ ‫برای استانهای مختلف‪ ،‬ما را بر ان داشت تا اولین‬ ‫انجمن صنفی و تخصصی را در این حوزه رســانه‬ ‫ای کشور پایه گذاری و مطابق با قوانین و ضوابط‬ ‫جاری‪،‬تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بیشترین جمعیت رسانه ای استان در‬ ‫بخش سرپرستان جراید کثیراالنتشار متمرکز است‬ ‫لــذا باهمــت جمعــی از مدیــران دفاتــر نمایندگی‬ ‫روزنامه های سراســری در اســتان به عنوان فعاالن‬ ‫دردمند و مستقل عرصه رسانه‪ ،‬تشکیل و تاسیس‬ ‫ضلــع جدیــدی از تشــکل های رســانه ای ایــران در‬ ‫شاخه تخصصی و صنفی ممکن و مقدور شد‪.‬‬ ‫او‪ ،‬تاســیس انجمــن صنفــی دفاتــر نمایندگی‬ ‫روزنامه های سراســری اســتان اذربایجان شــرقی را‬ ‫مرهون عزم و مطالبه صنفی جمعی از فعاالن این‬ ‫بخش عنوان کرد که در مدت قریب به یک سال‬ ‫و بــا طی تشــریفات و روند قانونــی و نیز فراخوان‬ ‫اعضا و برگزاری مجمع برای تصویب اساســنامه و‬ ‫برگزاری انتخابات جهت تعیین ارکان انجمن‪ ،‬در‬ ‫بهار سال جاری فعالیت رسمی خود را با همراهی‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی اذربایجان‬ ‫شــرقی اغاز کرده اســت‪.‬فالح‪ ،‬ضمــن قدردانی از‬ ‫حمایت های رســانه ای استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫و هم چنیــن همراهــی مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی اســتان در خصــوص مانــع زدایــی های‬ ‫تاسیسانجمنصنفیدفاترنمایندگیروزنامه های‬ ‫سراسری(استاناذربایجانشرقی)وتسهیلقانونی‬ ‫زمینه شــکل گیری این تشکل مطبوعاتی‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬فلســفه تشــکیل ایــن انجمــن‪ ،‬بهره منــدی‬ ‫یهــای اطالع رســانی جرایــد‬ ‫از امتیــازات و ویژگ ‬ ‫تهــای اســتان جهــت‬ ‫سراســری در راســتای ظرفی ‬ ‫پوشــش گســترده تر اخبــار این خطه مهــم از ایران‬ ‫عزیز اســامی اســت کــه امیدواریم در کنــار ایفای‬ ‫نقش اجتماعی به عنوان فعاالن جبهه فرهنگی و‬ ‫خبررسانی‪ ،‬رسالت مهم و عظیم رسانه ای خود را‬ ‫نیز در حوزه های مختلف از جمله تولید‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بهداشت‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬با شایستگی انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر نمایندگــی‬ ‫روزنامه های سراســری اســتان اذربایجان شــرقی با‬ ‫بیان این که رسانه ها و شاغالن ان نیز قشری از احاد‬ ‫جامعه هستند و همچون دیگر بخش ها‪ ،‬اقتصاد‬ ‫رســانه نیز به لحاظ شــیوع کرونا دچار اسیب های‬ ‫جــدی و بعضــا جبران ناپذیــری گشــته و تبعــات‬ ‫منفی ان دامن گیر حوزه فعالیتی سرپرستان استانی‬ ‫جراید کثیراالنتشار نیز شــده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫علیرغــم مشــکالت متعــدد فــرارو و روزافــزون‪،‬‬ ‫همکاران رنجدیده رسانه ای ما فعالیت های خود‬ ‫در این بخش و سایر حوزه های رسانه ای را تداوم و‬ ‫شتاب بخشیده اند‪.‬اسد فالح با اشاره به اقدامات‬ ‫موثر صورت گرفتــه درمانی در زمان پیک بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬ضمن قدردانی از تالش کادر درمان استان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا واقــف بــر خدمــات مهــم و‬ ‫بزرگ ارایه شــده در بحث عمومی درمان هســتیم‬ ‫شهــای مصــروف در خــط مقدم ســامت و‬ ‫و تال ‬ ‫بهداشت و درمان استان را به صورت ویژه پوشش‬ ‫داده و همواره ارج می نهیم‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر نمایندگــی‬ ‫روزنام ههــای سراســری اســتان اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫همچنین توســعه و تقویت تعامالت فی مابین را‬ ‫خواستار شد و بر ایجاد زمینه های همکاری جهت‬ ‫بهره منــدی اعضــای انجمن از خدمــات درمانی و‬ ‫تسهیل خدمات برای اصحاب رسانه تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همکاران و فعاالن رسانه ای همچون کادر‬ ‫درمان در خط مقدم فعالیت های صنفی و درمانی‬ ‫قــرار دارنــد لذا همراهــی و توجهات بیش از پیش‬ ‫مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برای ارایه‬ ‫خدمــات الزم بــه جامعه زحمتکش رســانه ای در‬ ‫راستای تعامالت فی مابین‪ ،‬مورد انتظار است‪.‬‬ ‫فــاح‪ ،‬بخــش درمــان تامیــن اجتماعــی را از‬ ‫حوز ههــای مهــم و برجســت ه اســتان ذکــر کــرد کــه‬ ‫نمی توان از عملکرد مدیریتی و نقش حائز اهمیت‬ ‫درمانی ‪ -‬بهداشتی و حتی اجتماعی ان در راستای‬ ‫مقابله با بیماری و درمان کرونا چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬قــدردان زحمــات فعاالن ســنگر‬ ‫درمان هستیم و به دنبال ایجاد و گسترش تعامل‬ ‫و پیوند این بخش با اعضای عضو انجمن صنفی‬ ‫دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری اذربایجان‬ ‫شرقیهستیمومعتقدیمرسانه هابرمبنایرسالت‬ ‫تهــای‬ ‫حرف ـه ای‪ ،‬می تواننــد بــا اســتفاده از ظرفی ‬ ‫رســانه ای بــه نفــع احــاد جامعــه و به ویــژه حوزه‬ ‫درمان‪ ،‬اقدام هدفمند و موثرتری مبذول کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فعالیتشهرداریمنطقه‪ 8‬تبریزدر راستایخدمت رسانیبهمردم‬ ‫امیرمهدیزادهمعاونتخدماتشهریشهرداری‬ ‫منطقه‪ 8‬تبریز نسبت به تشریح عملکرد سه ماهه‬ ‫نخست‪،‬تالشویژه ایدرارائهخدماتبهشهروندان‬ ‫و بخصوص بازاریان و اصناف منطقه بازار بزرگ تبریز‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫ایــن معاونــت در عملکــرد س ـه ماهه خــود از‬ ‫ابتدای ســال ‪ ،1400‬در راستای توجه به توسعه شهر‬ ‫و خدمات رســانی بــه شــهروندان‪ ،‬اقدامات مهمی‬ ‫را در زمینه های مختلف ازجمله لکه گیری اســفالت‬ ‫معابــر‪ ،‬رفــع ســد معبــر‪ ،‬پیشــگیری و برخــورد بــا‬ ‫تخلفاتساختمانی‪،‬رفت وروب‪،‬الیروبی کانالها‪،‬‬ ‫پاک سازی داخل مهران رود‪ ،‬رفع معضل سد معبر و‬ ‫دست فروشــان داخل بازار سرپوشــیده و ‪ ...‬داشــته‬ ‫است‪ .‬در بحث لکه گیری‪ ،‬این معاونت با شناسایی‬ ‫معابردارایمشکلاسفالتسطحمنطقه‪،‬اقدامبه‬ ‫لکه گیری کرده و حتی اسفالت داخل کوچه ها را نیز‬ ‫ترمیم کردهاست‪.‬باتوجهبهفعالیتدست فروشان‬ ‫و البتــه اصنــاف و بازاریــان کــه عمدتا با بارانــدازی و‬ ‫شــاید توقف دوبله خودروهای باری همراه باشــد‪،‬‬ ‫موضوع سد معبر در منطقه‪ 8‬بیشتر از هر منطقه ای‬ ‫بــه چشــم می خورد کــه در این راســتا نیــز معاونت‬ ‫خدماتمنطقهتوانستهباساماندهیدست فروشان‬ ‫و ایجاد باراندازهای الزم تا حد زیادی مشــکل ســد‬ ‫معبــر منطقــه را برطرف کند‪ .‬این منطقه همچنین‬ ‫یکــی از مناطقی اســت که وســعت قابل توجهی از‬ ‫ان را بافت فرســوده و قدیمی تبریز تشــکیل داده و‬ ‫ازاین رواحتمالساخت وسازغیرمجازدرانجامحتمل‬ ‫اســت‪ .‬بااین حال معاونت خدمات شهری منطقه‬ ‫‪ 8‬طی مدت مذکور پیشگیری های الزم را در ارتباط‬ ‫با تخلفات ساختمانی داشته است؛ اما اوج فعالیت‬ ‫این معاونت‪ ،‬رفت وروب های شبانه و روزانه معابر‬ ‫وخیابان هایسطحمنطقهوبخصوصحوالیبازار‪،‬‬ ‫تیمچه ها و داخل بازار سرپوشــیده تبریز است‪ .‬این‬ ‫اقدام مهم و شــبانه روزی معاونت خدمات شــهری‬ ‫منطقه‪ 8‬تبریز‪،‬باتالشبی وقفهپاکبانانزحمتکش‬ ‫و نظــارت دقیــق معاونــت مربوطــه انجام یافتــه تا‬ ‫تمیزیوپاکیزگیمحیطباعطردل انگیزعطاری های‬ ‫داخلبزرگ ترینبازار سرپوشیدهجهان‪،‬حسوحال‬ ‫وصف ناپذیری به اهالی بازار و مشتریان و مسافران‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫دراینراستاالبتهمعاونخدماتمنطقهجلسات‬ ‫متعددیراباهیئتامنایبازارسرپوشیدهتبریزداشته‬ ‫کهطیانمواردمهمیازجملهرفعمعضلسدمعبرو‬ ‫ساماندهیدست فروشانداخلبازارسرپوشیدهمورد‬ ‫بحث و بررســی قرارگرفته و راهکارهای عملی موثر‬ ‫اتخاذشدهاست‪.‬باتوجهبهترددمشتریانومسافران‬ ‫درمنطقهتاریخیفرهنگیشهرتبریز‪،‬ضروریاستتا‬ ‫کانال های موجود در منطقه از تمیزی الزم برخوردار‬ ‫باشند‪.‬در اینراستا کانالهایی کهاحتمالانتشار بوی‬ ‫نامطبوع از ان وجود دارد‪ ،‬طی این مدت به صورت‬ ‫مرتبتوسطعواملمعاونتخدماتشهریتمیزو‬ ‫الیروبیشدهاست‪.‬‬ ‫قرارگیریمهران روددرسطححوزهمنطقهتاریخی‬ ‫وفرهنگیشهرتبریزنیزمزیدبرعلتشدهتامعاونت‬ ‫کســازی‬ ‫خدمــات این منطقه اهتمــام خاصی در پا ‬ ‫و الیروبــی بــدون وقفــه فضای این رود داخل شــهر‬ ‫تبریز داشــته باشــد‪ .‬اقدامات ذکرشــده‪ ،‬گوش ـه ای از‬ ‫فعالیت های موثر و منظم معاونت خدمات شهری‬ ‫شهرداری منطقه‪ 8‬تبریز طی سه ماهه نخست سال‬ ‫‪ 1400‬بوده کهاینمعاونترادر ردیفتاثیرگذارترین‬ ‫و فعال ترین بخش های مجموعه مدیریت شهری‬ ‫تبریزقرار دادهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استانداراذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫امنیتپایدار استان‪،‬نتیجهاقداماتپیشگیرانهاست‬ ‫اســتاندار اذربایجان شــرقی‪ ،‬امنیت پایدار استان‬ ‫را نتیجه اقدامات پیشــگیرانه و تعامل و هماهنگی‬ ‫دستگاه هایمسئولعنوان کردو گفت‪:‬هراقدامیدر‬ ‫حوزهپدافندغیرعامل‪،‬بهمنزلهسرمایه گذاریاستو‬ ‫اهتماموجدیتهمهبخش هابرایایمن سازیجامعه‬ ‫بایــد ادامه یابد‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پورمحمــدی در جلســه شــورای پدافنــد غیرعامــل‬ ‫استان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬استان اذربایجان شرقی باوجود‬ ‫تهدیدهای متنوعی که درگذشته و حال وجود داشته‬ ‫است‪ ،‬یکی از امن ترین استان های کشور است و این‬ ‫امنیتنتیجهاقداماتیاست کهاگرانجامنمی شدهر‬ ‫حادثه ای می توانست به یک بحران تبدیل شود‪ .‬او‪،‬‬ ‫مدیریت حوادث ابان‪ ،98‬مهار اتش سوزی بازار تبریز‬ ‫در کمتر از ‪ 4‬ساعت و بازسازی مناطق زلزله زده میانه‬ ‫و سراب در عرض یک سال را از جمله موفقیت هایی‬ ‫دانســت که در ســایه اقدامــات انجا مشــده در حوزه‬ ‫پدافند غیرعامل و تعامل و هماهنگی دســتگاه های‬ ‫مســئول به دســت امده اســت‪ .‬اســتاندار اذربایجان‬ ‫شرقی بابیان اینکه دشمن بیکار ننشسته و اقدامات‬ ‫خرابکارانهخودراادامهمی دهد‪،‬افزود‪:‬درحالحاضر‬ ‫با تهدیدهای بالقوه ای روبه رو هســتیم که باید برای‬ ‫مواجهه با ان ها هوشــیار باشــیم و کاستی ها را جبران‬ ‫کنیم‪.‬اوبااشارهبهاینکهساخت وسازهایغیرمجاز در‬ ‫حاشیهشهرتبریزاز تهدیدهایجدیبهشمار می رود‪،‬‬ ‫افزود‪:‬در شورایتامیناستانتاکید کردیم کهاگربرای‬ ‫این مشکل چاره اندیشی نشود دستگاه های مسئول‬ ‫باید پاسخگو باشند‪ .‬پورمحمدی بابیان اینکه در حد‬ ‫تواندر اینزمینهتالش کرده ایم‪،‬افزود‪:‬باوجوداینکه‬ ‫با توسعه فیزیکی شهر تبریز مخالف بودیم اما فقط‬ ‫برای جابه جایی ساکنان مناطق حاشیه نشین‪ ،‬طرح‬ ‫ایجــاد شــهرک جوانــان را تصویــب کردیم‪ .‬اســتاندار‬ ‫اذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تصویب و ابالغ‬ ‫طرحجامعپدافندغیرعاملاستان‪ ،‬گفت‪:‬در کشوری‬ ‫که‪ 40‬سال‪،‬مستقیموغیرمستقیمدرحالجنگاست‬ ‫پذیرفتهنیست کهدربخش هاییازانالزاماتپدافند‬ ‫غیرعامل رعایت نشود‪.‬او همچنین با اشاره به اینکه‬ ‫انتخابات‪ 28‬خرداد در کمال امنیت و سالمت برگزار‬ ‫شد‪،‬افزود‪ :‬کسانی کهقصدداشتنددر انتخاباتعلیه‬ ‫ملت ایران عقده گشایی کنند موفق نشدند و اکنون‬ ‫بــه دنبــال این هســتند کــه در روزهای پایانــی دولت‬ ‫کینه های خود را خالی کنند‪ .‬پورمحمدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تغییر دولت ها طبیعی اســت‪ ،‬اما خدمــت به مردم‬ ‫تمامنمی شودوهمهمسئوالنومدیراناستانبایددر‬ ‫روزهای اخر دولت باهمت و جدیت بیشتر برای حل‬ ‫مشکالت مردم تالش کنند‪.‬او با اشاره به الزام قانون‬ ‫مبنی بر هزینــه کرد دو درصد اعتبارات دســتگاه های‬ ‫اجراییدر حوزهپدافندغیرعامل‪،‬از سازمانمدیریت‬ ‫وبرنامه ریزیاستانخواستتادرمبادلهموافقت نامه‬ ‫با دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬این موضــوع را مورد توجه‬ ‫قراردهد‪.‬محمدباقراقایی‪،‬مدیرکلپدافندغیرعامل‬ ‫استانداری اذربایجان شرقی هم در این جلسه از ابالغ‬ ‫طرح جامع پدافند غیرعامل اســتان به دســتگاه های‬ ‫اجراییخبردادو گفت‪:‬اجرایاینطرحنیازمندتامین‬ ‫اعتباربرایمصون سازیوپایدارسازیزیرساخت هاست‬ ‫کــه امیدواریــم ســازمان برنامه وبودجــه در این زمینه‬ ‫مســاعدت الزم را داشته باشد‪ .‬در این جلسه گزارش‬ ‫اقداماتانجام یافتهتوسطفرماندهیپدافندغیرعامل‬ ‫منطقه کجوار توسطمدیرعاملشرکتپاالیشنفت‬ ‫تبریــز و گــزارش اقدامات در حــوزه مدیریت بحران و‬ ‫پدافندشهریتوسطشهردارتبریزارائهشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استاناذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫جشنتکلیف‪،‬اغازیشیرینبرایعبادتوبندگیاست‬ ‫مدیرعاملشرکت گازاستاناذربایجانشرقی گفت‪:‬جشنتکلیف‪،‬‬ ‫اغازی شیرین برای عبادت و بندگی است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سید‬ ‫رضا رهنمای توحیدی در مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت‬ ‫گفت‪ :‬جشــن تکلیف‪ ،‬جشن شــکرگزاری به درک هر چه بیشتر لطف‬ ‫خداونــد مهربــان و عمل به دســتورات الهی و دینی اســت‪ .‬او بــا ارزوی‬ ‫نگاهیروشنوبینشالهیبرایفرزندانخانوادهبزرگشرکت گازتصریح‬ ‫مکلف‬ ‫کرد‪ :‬این جشن کوچک‪ ،‬بهانه ای برای درک و اشنایی نوجوانان ّ‬ ‫شرعی‪،‬باراهورسمزندگیمعنویواغازگریکحرکتروبهرشدبرای گام‬ ‫برداشتن در مسیر ارزش های دینی و معنوی محسوب می شود‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است در این مراسم که به دلیل محدودیت های کرونایی به صورت‬ ‫صرفا با حضور تنی چند از فرزندان و خانواده ایشان‪ ،‬ضمن‬ ‫نمادین و ً‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیبرگزارشد‪،‬حجت االسالم والمسلمینرسول‬ ‫چاووشی‪،‬امامجماعتادارهمرکزیدرخصوصتکالیفدینیسخنانی‬ ‫ایراد نموده و هدایای مکلفین توسط رئیس و اعضای شورای اقامه نماز‬ ‫شرکت‪،‬اهداشد‪.‬گفتنیاست‪ 71‬فرزندخانوادهبزرگشرکت گاز‪،‬امسال‬ ‫رسیدنبهسنتکلیفراجشن گرفتند‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تشکیلاتحادیهصنفیناشران‬ ‫و کتاب فروشان ضروریاست‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫اســتان‪ ،‬اجــرای طرح هــای‬ ‫ارشــاد اســامی اذربایجــان‬ ‫فصلــی کتــاب را در رونــق‬ ‫شــرقی بــر لــزوم تشــکیل‬ ‫ایــن حــوزه بســیار مطلــوب‬ ‫اتحادیــه صنفــی ناشــران و‬ ‫ارزیابــی کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫کتاب فروشان تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫طرح هــای فصلــی کتــاب که‬ ‫قاسم ناظمی‬ ‫گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬ســید‬ ‫حهــا در‬ ‫ن طر ‬ ‫یکــی از بهتریــ ‬ ‫قاســم ناظمــی در نشســت‬ ‫حمایت از حوزه نشر است‪،‬‬ ‫مشــترک بــا ناشــران و کتاب فروشــان اســتان استقبال خریداران و باال بودن میزان فروش‬ ‫که همزمان با روز قلم برگزار شــد‪ ،‬با اشــاره کتــاب در کتاب فروشــی های عضــو طــرح‬ ‫بــه اهمیــت تشــکیل اتحادیــه صنفــی در نشــان دهنده تاثیر این اقــدام برای افزایش‬ ‫حوزه نشــر و کتــاب گفت‪ :‬بــرای برون رفت میــزان مطالعه در بین افراد جامعه اســت‪.‬‬ ‫از مشــکالت موجــود در ایــن حــوزه بهترین او در ادامــه بــر لــزوم مهــارت افزایــی حوزه‬ ‫راهکار ایجاد و تشــکیل یک اتحادیه صنفی نشــر و کتاب فروشــی ها تاکید کــرد‪ .‬ناظمی‬ ‫اســت کــه همــه ناشــران و کتاب فروشــان بــر لــزوم تبلیغ در حوزه ی نشــر کتــاب تاکید‬ ‫اســتان در ان ســهیم باشــند‪ .‬او افــزود‪ :‬باید کــرد و گفــت‪ :‬مــا باتمــام تــوان بــرای تبلیــغ‬ ‫شــیوه هایی را بــرای حرکــت در این مســیر و کتــاب و فعالیت هــای حــوزه نشــر اعــام‬ ‫نیل به این موضوع در نظر گرفت و تشکیل امادگــی می کنیم و در این خصوص بخشــی‬ ‫صنــف ناشــران و کتاب فروشــان بــه بهتــر از فرصت های خالی تبلیغات محیطی را به‬ ‫شــدن وضعیــت حرفــه ای حوزه نشــر منجر ایــن حوزه اختصاص خواهیــم داد‪ .‬مدیرکل‬ ‫می شــود‪ .‬ناظمــی تاکیــد کــرد‪ :‬کار جمعــی فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین با اشــاره‬ ‫می توانــد منجــر بــه اتفاقات خوبی شــود و به اینکه زبان موجودی زنده و ســیال اســت‬ ‫صنــف می تواند تمــام توقعــات و مطالبات و اگر مراقب ان نباشــیم پس از مدتی ارزش‬ ‫حــوزه نشــر را انعــکاس دهــد‪ .‬ناظمــی‪ ،‬و اصالــت خود را از دســت می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهادهای رســمی متولی فرهنگ را تســهیلگر بایــد افــراد متخصص در ایــن حوزه فعالیت‬ ‫و راهگشا دانست و گفت‪ :‬در کنار همراهی کننــد و ممیــزی کتــاب نیــز در این راســتا و با‬ ‫نهادهــای رســمی‪ ،‬همــت و اراده ی خــود شــانیت و تخصص همراه باشــد و قانون در‬ ‫ناشــران و کتاب فروشــان موجــب اتفاقــات ممیــزی کتــاب بر ســلیق ه ممیز مقدم اســت‪.‬‬ ‫خوب در این عرصه خواهد شد‪ .‬او تصریح او همچنیــن از برگــزاری برنامه هــای رویداد‬ ‫کرد‪ :‬حوزه کتاب یک رســانه شــریف اســت محــور حــوزه کتــاب در اینــده ای نزدیک در‬ ‫و این رســانه شــریف نیاز به حمایت دارد و محــل اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بدون حمایــت و همراهی نمی تواند موفق بــرای ترویــج و گســترش فرهنــگ کتــاب و‬ ‫شــود‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی کتاب خوانی خبر داد‪.‬‬ ‫برخورد با مدیران کم کار در استان‬ ‫دادســتان عمومــی و‬ ‫مفصل بحث شد و مقرر گردید‬ ‫انقالب تبریز گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫دیگر شاهد قطع بدون برنامه‬ ‫عامــل اصلــی قطعــی بــرق‬ ‫اب و برق مردم نباشیم ‪.‬علیلو‬ ‫بــه مشــکالت و چالــش هــای‬ ‫در خصــوص قطــع بــرق مراکز‬ ‫شــرکت توانیــر برمی گــردد‪.‬‬ ‫حساس از جمله ایستگاه های‬ ‫بابک محبوب‬ ‫بابــک محبــوب علیلو بــا بیان‬ ‫پمــپ اب‪ ،‬بیمارســتان ها و‪...‬‬ ‫علیلو‬ ‫اینکه به دنبال افزایش سهمیه‬ ‫نیــز گفت‪ :‬در این خصوص نیز‬ ‫اذربایجان شرقی از برق کشور هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬بحث های جدی با مدیران مربوطه انجام شد‪.‬‬ ‫سهمیه بندی برق باید متناسب با ظرفیت های البته مســووالن دســتگاه های مربوطه نیز باید‬ ‫اســتان و واحدهــای صنعتی مســتقر در اســتان پیش بینــی الزم بــرای چنین مواقعی را داشــته‬ ‫هــا صــورت پذیــرد‪ .‬او در خصــوص برخــورد با باشــند‪ .‬این گــزارش می افزاید‪ ،‬قطعی مکرر و‬ ‫مدیران کم کار صنعت برق که خود را مقید به بی برنامه برق و اب در اذربایجان شرقی‪ ،‬مردم‬ ‫برنامه ریزی دقیق و جبران خسارات مردم نمی را با مشکالت متعددی مواجه کرده و موجب‬ ‫دانند‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه صبح امروز ستاد پدافند خسارت هایی در واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫غیرعامــل اســتان نیــز در ایــن خصــوص به طور شده است‪.‬‬ ‫لباسبانوانشاغلدر دستگاه هایاجرایی‬ ‫استان‪،‬همسان سازیشود‬ ‫مدیــرکل امــور زنــان‬ ‫بــا همــکاری و هم افزایــی‬ ‫و خانــواده اســتانداری‬ ‫هرچــه بیشــتر و مشــارکت‬ ‫اذربایجــان شــرقی گفــت‪:‬‬ ‫مردمــی‪ ،‬بــه وضعیتــی ایــده‬ ‫انتظــار داریم با نظر مســاعد‬ ‫ال برســد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر‬ ‫مدیــران اســتانی‪ ،‬لبــاس و‬ ‫اهمیــت فرهنگ ســازی بــرای‬ ‫رقیه صادق زاده‬ ‫پوشــش بانــوان شــاغل در‬ ‫نهادینــه شــدن هرچه بیشــتر‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬ادارات‬ ‫عفــاف و حجــاب در جامعه‬ ‫و شهرداری های استان همسان سازی شود‪.‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بهترین پاسخ به شبیخون فرهنگی‬ ‫بــه گــزارش روزنامــه رویــداد امــروز‪ ،‬رقیه و جنگ نرم دشمنان‪ ،‬تالش برای تقویت بنیان‬ ‫صــادق زاده در جلســه کارگــروه عفــاف و خانواده و بهره گیری از اساتید و گروه های موثر‬ ‫حجــاب اســتان‪ ،‬بــه تبیین برنامه هــای هفته جامعــه برای مبــارزه بــا رویدادهایی همچون‬ ‫گرامیداشــت عفــاف و حجــاب در اســتان چهارشــنبه های ســفید اســت‪ .‬مدیــرکل امــور‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬زنــان خانواده اســتانداری همچنیــن از افزایش‬ ‫نهایــت همــکاری الزم را در ایــن زمینــه بازدیدهــای نظارتــی اعضای کارگــروه عفاف و‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اســاس امار‪ ،‬حجاب استان از دستگاه های اجرایی و ادارات‬ ‫اذربایجــان شــرقی از جملــه اســتان های برتر خبر داد و عنوان کرد‪ :‬این بازدیدها از این پس‬ ‫در زمینــه عفــاف و حجــاب اســت ولــی باید با استمرار بیشتری انجام می شود‪.‬‬ ‫منطقه‪8‬عملیاتانتقال گاز پیشرو‬ ‫در استقرار سیستممدیریتدانش‬ ‫منطقــه ‪ 8‬عملیــات انتقال‬ ‫گاز اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان ها‬ ‫گاز منطقهپیشروشرکتانتقال‬ ‫در یــک محیــط کامــا رقابتــی‬ ‫گاز ایران در پیاده سازی سیستم‬ ‫و بســیار پویا فعالیت می کنند‬ ‫مدیریت دانش شــناخته شــد‪.‬‬ ‫کــه مهم تریــن ســرمایه ا نهــا‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬فیروز‬ ‫کارکنــان می باشــد‪ ،‬بــی شــک‬ ‫فیروز خدائی‬ ‫خدائی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫استمرار و تداوم مزیت رقابتی‬ ‫طبــق ارزیابــی بلــوغ مدیریــت‬ ‫ســازمان ها در چنین شــرایطی‬ ‫دانش در شــرکت انتقال گاز و مناطق عملیاتی‪ ،‬در داشــتن کارکنــان دانش گــرا‪ ،‬خــاق و نواور‬ ‫منطقــه ‪ 8‬عملیــات انتقــال گاز باالتریــن امتیــاز اســت که می توانند با اصالح یا تغییر اگاهانه‬ ‫مدیریت دانش را کســب نموده است و پایلوت در کارکردهــا و فرایندهــا‪ ،‬مزیــت پایــدار بــرای‬ ‫پیاده سازیمدیریتدانشدربینمناطقشناخته ســازمان خــود خلــق نماینــد‪ .‬وی ضمن تقدیر‬ ‫شد‪ .‬خدائی‪ ،‬دانش را سنگ بنای نواوری دانست و تشــکر از تعامل و مشــارکت پذیری همکاران‬ ‫وافزود‪:‬مدیریتدانشمی تواندبایکپارچه سازی تالشگر این منطقه عملیاتی ادامه داد‪ :‬امیدوارم‬ ‫ســرمایه های دانشــی ســازمان ها در بخش هــای با پیاده سازی و مدیریت نظام مند این سیستم‬ ‫مختلفتاثیرمستقیمبههمراهداشتهومدیریت در فاز دوم‪ ،‬شــاهد افزایش خالقیــت‪ ،‬نواوری‬ ‫صحیح بر منابع دانش نیز موهبت نــواوری را به و انگیــزه کارکنان و همچنین ارتقا بهــره وری و‬ ‫ارمغــان می اورد‪ .‬مدیر منطقه‪ 8‬عملیات انتقال اثربخشیاینسیستمدرسازمانباشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تمجید مسی از دروازه بان تیم ملی‬ ‫ارژانتین‬ ‫الکســاندر چفرین‪ ،‬رئیس‬ ‫دانمارک مشــغول اســتراحت‬ ‫یوفــا‪ ،‬کریســتین اریکســن‪،‬‬ ‫اســت و تنهــا یــک بــار در مال‬ ‫همسرش و شش نفر از اعضای‬ ‫عام دید هشــده اســت‪ .‬شــش‬ ‫تیــم پزشــکی کــه در نجــات‬ ‫عضو کادر پزشکی اما دعوت‬ ‫جــان ایــن بازیکــن دانمارکی‬ ‫چفریــن را پذیرفته انــد و روز‬ ‫اریکسن‬ ‫نقــش داشــتند را بــه فینــال‬ ‫یکشــنبه بــه ومبلــی خواهنــد‬ ‫روز یکشــنبه دعــوت کــرده‬ ‫رفــت‪ .‬اگرچــه یوفــا رســما در‬ ‫اســت‪ .‬کریســتین اریکســن‪ ،‬ســتاره دانمارک‪ ،‬مــورد ایــن دعوت نامه ها چیزی اعــام نکرده‬ ‫در نخســتین دیــدار این تیم در یــورو ‪ 2020‬در اســت‪ ،‬اما ِپ ِدر ارســگارد‪ ،‬یکــی از اعضای تیم‬ ‫دقایق پایانی نیمه اول مســابقه برابر فنالند پزشکی کهماه گذشتهپسازایستقلبیاریکسن‬ ‫دچار ایست قلبی شد‪ .‬او پس از احیا در زمین در زمین چمن باالی سر او حاضر شد‪ ،‬تایید کرد‬ ‫به بیمارستان منتقل شد و پس از کار گذاشتن کــه او و همکارانش این پیشــنهاد را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫یــک ضربا ‬ ‫نســاز در قلبــش بــه خانــه رفــت تا ایــن امدادگر گفت‪« :‬وقتی بچه ای همیشــه این‬ ‫قالعــاده ای اســت‬ ‫بــه اســتراحت بپردازد‪ .‬رئیس یوفــا اکنون او و ارزو را داری‪ .‬ایــن احســاس فو ‬ ‫همسرش‪ ،‬همچنین شــش نفر از اعضای کادر که بتوانی به این شکل سورپرایز شوی و این واقعا‬ ‫پزشــکی کــه در نجــات جــان ســتاره دانمارک یک ســورپرایز بود؛ من اصال انتظارش را نداشتم‪.‬‬ ‫نقش داشــتند را به تماشــای دیدار فینال یورو باعثشد کهاحساس کنمنمی توانمرویپاهایم‬ ‫‪ 2020‬در روز یکشنبه در ورزشگاه ومبلی لندن بایستم‪».‬سخنگوییوفانیزاعالمکردکهاریکسن‬ ‫دعوت کرده است‪ .‬البته هنوز مشخص نیست و ســابرینا‪ ،‬همســرش‪ ،‬توســط چفریــن شــخصا‬ ‫کــه ایــن بازیکــن ایــن دعــوت را بپذیــرد و در دعوت شــده اند‪ .‬وی افزود‪« :‬ما نمی دانیم که ایا‬ ‫ومبلی حاضر شــود یا خیر‪ .‬اریکســن از زمانی ان ها خواهند امد یا اریکسن ترجیح می دهد که‬ ‫که از بیمارستان مرخص شده در خانه خود در استراحت کند‪».‬‬ ‫ستاره مراکشی النصر هم تیمی شجاع‬ ‫می شود‬ ‫روزنامــه الرایــه قطــر نوشــت کــه نورالدین‬ ‫امرابط و عبدالرزاق حمدا‪ ...‬دوستاره مراکشی‬ ‫النصــر در اســتانه حضور در لیگ ســتارگان قطر‬ ‫هســتند‪ .‬قــرارداد نورالدیــن امرابــط بازیکــن‬ ‫مراکشی النصر با این باشگاه به پایان رسید و دو‬ ‫طرف بر سر تمدید قرارداد به توافق نرسیدند‬ ‫تا این بازیکن پس از سه فصل حضور در جمع‬ ‫زردپوشــان شــهر ریاض‪ ،‬در استانه جدایی قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬طی روزهای گذشــته از الهالل به عنوان‬ ‫یشــد ولــی‬ ‫مقصــد بعــدی امرابــط نا مبــرده م ‬ ‫اکنون پای باشگاه های قطری نیز به میان امده‬ ‫اســت‪ .‬روزنامــه الرایــه قطــر در خبــری مدعــی‬ ‫شــد کــه هافبــک مراکشــی النصــر‪ ،‬موردتوجه‬ ‫تیم شــجاع خلیل زاده قرارگرفته اســت‪ .‬الرایه‬ ‫نوشــت گزارش های مطبوعاتی نشان می دهد‬ ‫کــه نورالدین امرابط و عبدالرزاق حمــدا‪ ...‬دو‬ ‫بازیکن ملی پوش مراکشی‪ ،‬نامزدهای بازی در‬ ‫لیــگ ما در فصل جدید هســتند‪ .‬ایــن روزنامه‬ ‫بــا اشــاره بــه عالقه باشــگاه الریــان به هافبک‬ ‫مراکشــی النصــر نوشــت‪ :‬بــه نظــر می رســد که‬ ‫مقصد بعدی امرابط در تیم الریان باشد‪ ،‬جایی‬ ‫که همان گزارش ها نشان می دهد مذاکرات بین‬ ‫باشگاه و بازیکن در حال انجام است‪ .‬بازیکن‬ ‫مراکشــی یکــی از ســتون های اصلــی النصر بود‬ ‫کــه در تابســتان ‪ 2018‬از واتفــورد انگلیــس بــه‬ ‫ایــن تیم پیوســت‪ .‬الرایه در ادامه نیز با اشــاره‬ ‫به احتمــال جدایــی بهترین گلزن النصــر از این‬ ‫قبال‬ ‫باشــگاه نوشــت‪ :‬عبدالــرزاق حمــدا‪ ...‬که ً‬ ‫در دو تیــم الجیــش و الریان بازی کرده اســت‪،‬‬ ‫پیشــنهاد هایی را از باشــگاه های قطر دریافت‬ ‫کرده و ان ها را مطالعه می کند‪ .‬البته این بازیکن‬ ‫به مقصد جدید خود در لیگ ستارگان اشاره ای‬ ‫نکرده است و در حال ارزیابی پیشنهاد هایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫کیه زا بهترین بازیکن ایتالیا‬ ‫مقابلاسپانیا‬ ‫مهاجم ‪ 23‬ســاله تیم ملــی ایتالیا به عنوان‬ ‫بهتریــن بازیکــن بــازی تیمــش مقابــل اســپانیا‬ ‫انتخاب شد‪ .‬دیدار تیم های ملی ایتالیا و اسپانیا‬ ‫بعدازاینکــه در پایــان ‪ 120‬دقیقــه بــا تســاوی‬ ‫یک بریک همراه بود‪ ،‬به ضربات پنالتی کشیده‬ ‫شــد؛ در این ضربات‪ ،‬ایتالیا موفق شــد حریف‬ ‫خــود را ‪ 4‬بــر ‪ 2‬شکســت داده و راهــی دیــدار‬ ‫پایانی شــود‪ .‬فدریکو کیه زا‪ ،‬مهاجم ‪ 23‬ســاله‬ ‫الجوردی پوشان که تک گل تیمش را در جریان‬ ‫بازی در دقیقه ‪ 60‬به ثمر رسانده بود در پایان‬ ‫مسابقهبه عنوانبهترینبازیکنمیدانانتخاب‬ ‫تهــای اضافــه‬ ‫شــد‪ .‬او کــه در نیمــه دوم وق ‬ ‫تعویض شــد‪ ،‬در جریان ضربات پنالتی حضور‬ ‫نداشــت و نظاره گر عملکرد هم تیمی هایش از‬ ‫کنار زمین بود‪ .‬فدریکو کیه زا‪ ،‬مهاجم ‪ 23‬ساله‬ ‫تیم ملی ایتالیا ‪ 25‬سال پس از گلزنی پدرش در‬ ‫تهــای اروپا‪ ،‬با گلزنی در بازی مرحله‬ ‫جام مل ‬ ‫یک هشــتم نهایی یــورو ‪ 2020‬مقابــل اتریش‪،‬‬ ‫یک رکورد منحصربه فرد را ثبت کرده بود؛ گلی‬ ‫که پدر و پسر کیه زا به اولین پدر و پسری تبدیل‬ ‫کــرد کــه در تاریخ یورو هــر دو موفق به گلزنی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت و سند کمپانی موتور سیکلت دلفین‬ ‫بی کالج ‪ 125‬به رنگ قرمز به شماره انتظامی ‪ 618-45859‬به شماره موتور‬ ‫‪ 0908948‬و شماره شاسی ‪ 8801202‬مدل ‪ 1388‬به نام مجید اکبری فرزند‬ ‫حسن کدملی ‪ 1288210299‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫سرمربی ابی ها سیستم جدید را در تیمش امتحان می کند‬ ‫مجیدی به دنبال‬ ‫رنسانس تاکتیکی‬ ‫در استقالل‬ ‫امیلیانو مارتینــز‪ ،‬دروازه بان‬ ‫کنــد؛ امــا درواز هبــان ارژانتین با‬ ‫ارژانتیــن کــه تــازه ماه گذشــته‬ ‫نمایشــی خیره کننده توانست‬ ‫اولیــن بازی ملــی خــود را برای‬ ‫ایــن تیــم را حریــف برزیــل در‬ ‫البی سلسته انجام داده است‪،‬‬ ‫فینال رقابت های کوپا امه ریکا‬ ‫ـدار‬ ‫قهرمــان ایــن تیــم در دیـ‬ ‫‪ 2021‬بکند‪.‬مارتینزجزعملکرد‬ ‫مسی‬ ‫نیمه نهایی کوپا امه ریکا برابر‬ ‫فوق العاده اشدرگرفتنضربات‬ ‫کلمبیابود‪.‬لیونلمسی‪،‬کاپیتان‬ ‫پنالتی حریف‪ ،‬دســت به بازی‬ ‫اســطوره ای ارژانتیــن‪ ،‬هم تیمــی خــود امیلیانــو روانــی نیز زد و بــا حرف هایش تمرکز و اعصاب‬ ‫مارتینــز را پدیده ای شــگفت انگیز نامید‪ .‬مارتینز پنالتی زنان کلمبیا را به هم ریخت‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در دیدار نیمه نهایی کوپا امه ریکا برابر کلمبیا با قبــل از زدن ضربــه پنالتــی ســوم‪ ،‬بــه یــری مینا‪،‬‬ ‫نمایشی خیره کننده موفق شد سه ضربه پنالتی بازیکــن ارژانتین که پشــت توپ ایســتاده بود‪،‬‬ ‫حریــف را بگیــرد‪ .‬این دروازه بان ‪ 28‬ســاله پس گفــت‪« :‬به نظــر میــاد ترســیدی» و در ادامه نیز‬ ‫از نمایشــی درخشــان درون دروازه اســتون ویال ضربهپنالتیاورا گرفت‪.‬لیونلمسیپساز پایان‬ ‫در فصــل گذشــته‪ ،‬ماه پیش نهمین بــازی خود مســابقه دربــاره دروازه بان البی سلســته گفت‪:‬‬ ‫با پیراهن ارژانتین را به دســت اورد و به همین «ضربــات تماما پنالتی به شــانس بســتگی دارد‬ ‫زودی توانســت تبدیل به قهرمان البی سلســته اما ما می دانستیم که امی حداقل دو تا پنالتی را‬ ‫شود‪ .‬الئوتارو مارتینز روی پاس مسی در دقیقه می گیرد‪ .‬او واقعا شایسته این موفقیت بودف او‬ ‫‪ 7‬دروازه کلمبیــا را بــاز کــرد امــا لوییس دیــاز در هیوالی توپ گیرها است‪ .‬ما امی راداریم که یک‬ ‫دقیقه ‪ 61‬با گلزنی برای کلمبیا کار را به تساوی پدیدهشگفت انگیزاست‪.‬بهاواطمینانداشتیم‪.‬‬ ‫کشــاند تــا پــس از پایــان ‪ 90‬دقیقــه سرنوشــت توانستیمبههدفبازی کردندر تماممسابقات‬ ‫فینالیست کوپاامهریکاراضرباتپنالتیمشخص برسیم و حاال به فینال می رویم‪».‬‬ ‫اریکسن میهمان ویژه فینال یورو‬ ‫در ومبلی‬ ‫‪7‬‬ ‫ظاهرا فرهاد مجیدی سیستم سه پنج دو را برای‬ ‫اســتقالل انتخــاب کــرده و با ان هم پیــش خواهد‬ ‫رفت ‪ .‬سیستمی با ســه دفاع خطی که بازی کردن‬ ‫با ان ملزوماتی دارد که به نظر استقالل مهم ترین‬ ‫ان را در اختیار ندارد‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬استقالل‬ ‫پس از باخت در دربی چهار برد و یک تســاوی در‬ ‫لیــگ به دســت اورده بــا هفــت گل زده و یک گل‬ ‫خورده کهنشاناز پیشرفتاینتیمپس ازانباخت‬ ‫دارد‪ .‬هــم در دربــی و هم در پنج بــازی پس ازان در‬ ‫لیگ و یک بازی در جام حذفی‪ ،‬مجیدی سیســتم‬ ‫سه پنج دو را با سه دفاع خطی به کار گرفته تا بدین‬ ‫ترتیب بخش زیادی از مشکالت خط دفاعی اش را‬ ‫که هم دربازی های اسیایی و هم در باخت مقابل‬ ‫ذوب اهــن در لیگ خود را نشــان داده بود برطرف‬ ‫کند؛بنابرایناوازتغییرسیستمنتیجهگرفتهوطبیعی‬ ‫اســت که با این سیســتم هم ادامه دهد‪ .‬از طرفی‬ ‫مجیدی نشان داده که جز در مواقع محرومیت و‬ ‫مصدومیتبازیکنانشزیادتمایلیبهتغییرترکیب‬ ‫اصلی خود ندارد و این موضوع نیز برای اســتقاللی‬ ‫کــه در ســال های اخیــر همچــون رقیبش نتوانســته‬ ‫به یک ترکیب ثابت برســد یک مزیت محســوب‬ ‫می شود‪ .‬در سیستم‪ ۳-۵-۲‬جدید که روزبه روز هم‬ ‫اســتفاده از ان هم در فوتبال ایران و هم در فوتبال‬ ‫یشــود‪ ،‬با اضافه شدن‬ ‫دنیا اســتفاده از ان رایج تر م ‬ ‫یک مدافع به دو مدافع سیستم رایج ‪ ۴-۴-۲‬و به‬ ‫دنبال ان استفاده از دو مهاجم‪ ،‬یکی از هافبک های‬ ‫میانی کممی شود‪.‬از طرفیاگرچهدوبازیکن کناری‬ ‫و لــب خــط اسمشــان در بین پنــج هافبــک اورده‬ ‫یشــود اما درواقع ان ها بازیکن میانی نیســتند و‬ ‫م ‬ ‫بایــد وظایفی فراتــر از دو مدافع راســت و چپ در‬ ‫سیستم‪ ۴-۴-۲‬بردوششان گذاشتتابتوانتعادل‬ ‫را در فاز دفاع و حمله ایجاد کرد‪ .‬در فوتبال ایران و‬ ‫تقریبا از سال‪ ۷۰‬که استقالل با پورحیدری و بونژاک‬ ‫دستیار مجارش سیستم سه پنج دو قدیمی برگرفته‬ ‫از سیســتم المان را در فوتبــال ایران پیاده کردند تا‬ ‫اوایل دهه هشتاد‪ ،‬سیستم بازی با دو مدافع یارگیر‬ ‫و یک مدافع پوششی و دو پیستون کناری سیستم‬ ‫مهــای باشــگاهی و ملــی ما شــد و حتی‬ ‫غالــب تی ‬ ‫تومســیالو ایویــچ هم با همه تالشــش نتوانســت‬ ‫ذهنیت بازیکنان را برای بازی با سیستم چهارچهار‬ ‫دو عوض کند و بالفاصله پس از اخراجش انگار که‬ ‫بازیکناننفسیبه راحتی کشیدهباشند‪،‬تیمملیبه‬ ‫همانسیستمموردعالقهبازیکنانایرانیبرگشتو‬ ‫در جام جهانی با ان به میدان رفت‪ .‬حتی در سال‬ ‫‪ ۸۰‬بالژویچ هم تیم ملی را با یک مدافع پوششی‬ ‫و دو مدافع یارگیر و دو پیســتون کناری به مصاف‬ ‫حریفان فرستاد و درنهایت برانکو با تغییر سیستم‬ ‫به ‪ ۴-۴-۲‬در تیم ملی‪ ،‬کم کم باشگاه ها را هم به‬ ‫سمتاینسیستممتمایل کرد؛اماقهرمانیاستقالل‬ ‫در لیگ‪ ۸۵-۸۴‬هم با همان سیستم سه پنج دو به‬ ‫دست امد و قلعه نویی هم علیرغم تالش اولیه اش‬ ‫برای اســتفاده از این سیستم در تیم ملی درنهایت‬ ‫دربازی های رسمی به دفاع خطی برگشت و اخرین‬ ‫بازماندهانسیستمهمباالخرهتسلیمشد‪.‬هرچند‬ ‫در از ان سیستم غالب فوتبال ایران در دهه هفتاد‬ ‫یشــد امــا در اصــل ان‬ ‫به عنــوان س ـه پنج دو یــاد م ‬ ‫سیستم با نوع بازی پیستون ها بیشتر پنج‪-‬سه‪-‬دو‬ ‫بود‪ .‬حاال در سیستم جدید سه پنج دو‪ ،‬دو بازیکن‬ ‫کناری باید حداقل همپای مدافعان کناری سیستم‬ ‫چهــار دو طــول زمین را طی کند؛ اما به واســطه کم‬ ‫شدن یک بازیکن میانی‪ ،‬ان ها باید جور بازی سازی‬ ‫را هم بکشند و فضاهای خالی در کناره ها را خوب‬ ‫ببینند و از ان طرف هم خوب توپ بگیرند تا حریف‬ ‫را مجبور به عرض گرفتن در زمین کرد و اجازه نداد‬ ‫در وسط زمین برتری عددی ایجاد کند‪ .‬به عبارتی‬ ‫دو بازیکــن کنــاری کــه نامشــان در بیــن بازیکنــان‬ ‫میانی اورده می شــود باید عالوه بر اینکه وظایف‬ ‫مدافعان کناری سیســتم ‪ ۴-۴-۲‬را انجام دهند با‬ ‫ازادی عملی که به ان ها داده می شود باید بتوانند‬ ‫در فاز هجومی نقش وینگر را هم بر عهده بگیرند‬ ‫و با اطمینان از پر شدن فضای پشت سر شان توسط‬ ‫مدافعانمیانی‪،‬مشارکتجدیدر فاز حملهداشته‬ ‫باشند‪ .‬استقالل از ترکیب سه هافبک میانی ریگی‪،‬‬ ‫رضاوند و مهدی پور اســتفاده می کنــد که در موقع‬ ‫دفــاع مهدی پور و ریگی در عرض هم جلوی دفاع‬ ‫بازی می کنند و در فاز هجومی معموال مهدی پور‬ ‫یســازی‬ ‫و رضاونــد در عــرض هــم؛ اما بار اصلی باز ‬ ‫و گرفتن توپ های پشــت محوطه جریمه حریف‬ ‫بیشتربرعهدهرضاونداست ‪.‬مشکلاستقاللهمین‬ ‫یســازی که بتوانــد کناره هــا را خوب‬ ‫اســت کــه باز ‬ ‫ببیند و به موقع هم بتواند پشت مهاجمان خود را‬ ‫رسانده و از کناره ها توپ بگیرد و به موقع هم بازی‬ ‫را بچرخانــد‪ ،‬ندارد‪ .‬ارش رضاوند به عنوان هافبک‬ ‫راس مثلث میانی استقالل اصال ان حضور به موقع‬ ‫کســوم دفاعی حریف که الزمه چنین پستی‬ ‫در ی ‬ ‫اســت را ندارد‪ .‬هرچند مهدی پور نشــان داده بهتر‬ ‫می تواندتعادلیدر وظایفدفاعیوهجومیخود‬ ‫برقرار کند و جالب اینکه توانسته بخشی از وظایف‬ ‫رضاونــد را هــم بهتــر از او انجام دهــد اما او نیز هم‬ ‫به دلیل پست بازی و هم به دلیل ویژگی های فنی‬ ‫نمی تواند پلی میکر موردنیاز اســتقالل باشد‪ .‬شاید‬ ‫اگــر ضعف مدافعــان میانی اســتقالل دربازی های‬ ‫اســیایی و بازی با ذوب اهن عیان نمی شــد و ان ها‬ ‫تبحــر بیشــتری در پوشــش دادن فضاهــای خالــی‬ ‫نشان می دادند‪ ،‬مجیدی نیز که نشان داده بیشتر‬ ‫ترجیحــش بازیگردانــی و موقعیت ســازی از میانه‬ ‫میدان اســت تا از کناره ها‪ ،‬به ســمت این سیســتم‬ ‫سه دفاع نمی رفت‪ .‬با توجه به اینکه او با بازیکنان‬ ‫فعلی خود نتوانسته بازی سازی را به نحو ایده ال از‬ ‫میانهزمینانجامدهد‪،‬شایدترجیحشبهاینباشد‬ ‫که چنانچه داشته هایش کفاف دهد‪ ،‬به بازیکنان‬ ‫میان ـی اش اضافــه کند اما به نظــر او با نتایجی که‬ ‫گرفته بهترین سیستم را برای تیمش انتخاب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاپیتانسپاهاندر نقشجدیدو گلیمتفاوت‬ ‫کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران زننــده تنها‬ ‫گل تیمش در ورزشــگاه شــهدای شهر قدس لقب‬ ‫گرفــت‪ .‬حــاج صفــی در مقابــل پیــکان بــه دلیل‬ ‫غیبــت محمــد محبــی و محمدرضــا خلعتبــری‬ ‫کــه دو وینگــر چــپ تیــم بودنــد‪ ،‬بــا صالحدیــد‬ ‫محــرم نویدکیا به عنوان وینگر چــپ بازی کرد تا‬ ‫احتماالتی که در مورد حضور شــهباززاده در این‬ ‫پست وجود داشت و حضور استنلی کی روش از‬ ‫ابتــدا در ترکیب اصلی از میــان برود‪ .‬حاج صفی‬ ‫در این پست خیلی فعاالنه بازی کرد‪ .‬او در کنار‬ ‫سجاد شهباززاده دیده می شد و چند دقیقه بعد‬ ‫نطــرف زمین در حــال دفاع و مقابل مهاجمین‬ ‫ا ‬ ‫پیکان؛ اما بی شک مهم ترین حاشیه مصاف دو‬ ‫تیم پیکان و ســپاهان که حاج صفی نیز در متن‬ ‫ان قرار داشت‪ ،‬همان صحنه منجر به گل طالیی‬ ‫پوشــان اصفهانــی در دقیقه ‪ 37‬بــود‪ .‬جایی که‬ ‫ضربــه قوس دار احســان حاج صفی در شــرایطی‬ ‫که پیکانی ها اقدام به افســایدگیری کرده بودند‬ ‫و داور هــم پرچــم زده بــود‪ ،‬پــس از گــذر از بیــن‬ ‫پاهــای جــال علی محمــدی و برخــورد به تیرک‬ ‫عمودی دروازه به تور رســید تا گل مســاوی ثبت‬ ‫شود‪ .‬پس ازاین گل شاهد وقفه ای چنددقیقه ای‬ ‫نهــا‬ ‫یهــا و در راس ا ‬ ‫در بــازی بودیــم و پیکان ‬ ‫ارمان قاسمی سعی داشتند هر طور شده داوران‬ ‫را مجــاب بــه بازبینی صحنه کننــد؛ به هر جهت‬ ‫اما پس از وقفه ای ســه چهاردقیقه ای با تصمیم‬ ‫نهایــی داور و پذیــرش گل احســان حــاج صفی‪،‬‬ ‫بــازی از ســر گرفته شــد‪ .‬این دومین گل احســان‬ ‫حــاج صفــی پس از بازگشــت دوباره به ســپاهان‬ ‫است‪ .‬او پیش تر مقابل تراکتور و سپس نساجی‬ ‫گلزنــی کــرده بــود و حــاال شــمار گل هایــش را در‬ ‫هشــتمین بــازی لیگ برتــری به عدد دو رســانده‬ ‫است‪ .‬او همچنین دومرتبه مقابل تراکتور و سایپا‬ ‫موفق به ارسال پاس گل شده است تا نشان دهد‬ ‫چقدر می تواند مهره ارزشمندی در مسیر سپاهان‬ ‫و رقابت برای قهرمانی باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جدایی بیرانونداز انتورپ جدی است‬ ‫بررســی رســانه های بلژیــک نشــان می دهــد‬ ‫جدایــی علیرضــا بیرانونــد درواز هبــان تیــم ملی‬ ‫ایــران از باشــگاه انتــورپ جــدی اســت و ایــن‬ ‫یپــوش ایــران‬ ‫باشــگاه قصــدی بــرای حفــظ مل ‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬روز سه شنبه بود که یک‬ ‫خبرنــگار بلژیکی مدعی شــد باشــگاه بواویســتا‬ ‫پرتغــال بــه دنبــال جــذب علیرضــا بیرانونــد‬ ‫درواز هبــان تیــم ملــی ایــران و باشــگاه انتــورپ‬ ‫بلژیــک اســت‪ .‬هرچنــد بعید اســت بیرانوند به‬ ‫تیم رده ســیزدهمی پرتغال برود اما رســانه های‬ ‫بلژیــک بــه بهانــه انتشــار ایــن خبــر‪ ،‬جدایــی‬ ‫درواز هبــان تیــم ملی ایران از انتــورپ را جدی و‬ ‫تــا اندازه زیادی قطعی عنوان کرده اند‪ .‬بعضی‬ ‫از رســانه های بلژیکــی هــم مدعــی شــده اند‬ ‫باشــگاه انتــورپ به دنبال بازیابــی وزنده کردن‬ ‫مبلــغ ‪ ۶۰۰‬هزار یورویی اســت که روی بیرانوند‬ ‫ســرمایه گذاری کــرده؛ همــان مبلغی کــه ظاهرا‬ ‫انتــورپ برای گرفتــن رضایت نامــه بیرانوند‪ ،‬به‬ ‫باشــگاه پرســپولیس پرداخــت کرده اســت‪ .‬یک‬ ‫سایت بلژیکی در خبری اعالم کرد انتورپ قصد‬ ‫دارد بیرانوند را بفروشد یا به تیم دیگری قرض‬ ‫بدهــد‪« :‬انتــورپ دی ولــف درواز هبــان جدیــد‬ ‫را بــه خدمــت گرفتــه اســت‪ .‬بــا ژان بوتــز‪ ،‬داور‬ ‫ماتیــاس و علیرضا بیرانوند هنوز ســه دروازه بان‬ ‫دیگر وجود دارد و این تعداد‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫انتــورپ در تــاش اســت تــا بیرانونــد را وا گــذار‬ ‫کنــد‪ .‬بیرانونــد فصــل گذشــته بــه انتورپ رســید‬ ‫اما هرگز در مســابقاتی که بازی کرد‪ ،‬نتوانســت‬ ‫قانع کننده باشــد‪ .‬انتــورپ می خواهد دی ولف‬ ‫و بوتــز را درون دروازه حفــظ کند اما دیگر برای‬ ‫بیرانونــد برنامه ای ندارد‪ .‬انتورپ چیزی کمتر از‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار یــورو بــرای او پرداخت کــرد و اکنون‬ ‫می خواهــد ان را بازیابــی کنــد‪ .‬پیشــنهادی از‬ ‫باشــگاه بواویســتا پرتغــال رســیده و می خواهد‬ ‫بیرانونــد را قــرض کننــد ولی دروازه بان دوســت‬ ‫دارد در ســطح باالتری بازی کند‪ ».‬یک ســایت‬ ‫دیگر بلژیکی هم در گزارش کامل تری به بررسی‬ ‫شــرایط نقــل و انتقاالتــی باشــگاه انتــورپ پس‬ ‫از تغییــرات مدیریتــی در ایــن باشــگاه پرداخته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســایت نوشــت‪« :‬انتــورپ بــدون‬ ‫شــک برخی از بازیکنانش را در نقل و انتقاالت‬ ‫تابســتانی به فروش می رســاند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫علیرضــا بیرانونــد‪ ،‬مارتیــن هونــگال و اورلیو بوتا‬ ‫بزرگ ترین گزینه های فروش هســتند و مشتریان‬ ‫خارجی کافــی دارند‪ .‬فــروش بیرانوند‪ ،‬هونگال‬ ‫و بوتــا می توانــد باشــگاه انتــورپ را بــا حداقــل‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون یــورو تغذیــه کنــد‪ ».‬ایــن ســایت در‬ ‫ادامه گزارش خود اورده است‪« :‬با خداحافظی‬ ‫دونوفریــو (مدیــر ورزشــی ســابق انتــورپ) ایــن‬ ‫باشگاه متعهد به یک سیاست نقل و انتقاالت‬ ‫نتــر اســت‪ .‬در همیــن راســتا‪ ،‬نــام‬ ‫و ورزش مدر ‬ ‫علیرضــا بیرانونــد‪ ،‬مارتیــن هونــگال و اورلیو بوتا‬ ‫ب هطــور مــداوم با جدایــی از تیم همراه اســت‪.‬‬ ‫بــرای بیرانوند عالقه بواویســتای پرتغال وجود‬ ‫دارد و باشــگاه ورونــا ایتالیا برای جذب هونگال‬ ‫در حــال رقابت اســت‪ ،‬درحالی کــه فنرباغچه و‬ ‫بنفیکا مشــتری بوتا هستند‪ .‬بر اساس وب سایت‬ ‫تخصصــی ترانســفر مارکــت‪ ،‬فــروش احتمالــی‬ ‫مشترک این سه نفر بر اساس ارزش بازار مربوطه‬ ‫در حــال حاضــر به ‪ ۱۰‬میلیون یورو می رســد‪ ».‬در‬ ‫ایــن گــزارش بــه عملکرد فصــل گذشــته بیرانوند‬ ‫در انتــورپ هم پرداخته و نوشته شــده اســت که‬ ‫بیرانوند باوجود شروع خارق العاده اش در دیدار‬ ‫انتــورپ مقابل تاتنهــام در لیگ اروپا‪ ،‬نتوانســت‬ ‫ان روند مثبت را به طور کامل ادامه بدهد‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از رسانه های بلژیک که وضعیت بیرانوند را‬ ‫بررسی کرده‪ ،‬دراین باره نوشت‪« :‬علیرضا بیرانوند‬ ‫می توانــد در حــال حاضر انتورپ را تــرک کند‪ .‬او‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــا انتظــارات بــاال و داشــتن یــک‬ ‫ستاره بین المللی و ستاره ایرانی از پرسپولیس به‬ ‫انتــورپ امــد اما هرگز قانع کننده نبــود‪ .‬او بخش‬ ‫جدایی ناپذیر مشکالت دروازه انتورپ است که‬ ‫این تیم در غیاب ژان بوتز تجربه کرد‪ .‬یک سال‬ ‫بعــد از حضــور در انتــورپ‪ ،‬بیرانونــد می توانــد‬ ‫بــرود‪ .‬انتورپ مایــل به بازیابــی ‪ ۶۰۰‬هزار یورو‬ ‫ســرمایه گذاری روی ایــن دروازه بان اســت‪ .‬یک‬ ‫احتمــال‪ ،‬حضــور بیرانونــد در بواویســتا پرتغال‬ ‫است اما این دروازه بان انتظار بیشتری دارد‪».‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫علیرضا فغانی داور‬ ‫احتمالی دربی ‪ 24‬تیر‬ ‫علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان که‬ ‫مدتی در اســترالیا زندگی و قضاوت می کند برای سوت‬ ‫زدن در دربــی پیــش رو اعــام امادگــی کــرده اســت‪ .‬او‬ ‫پیــش از ترک تهــران دربی های زیادی را ســوت زده بود‬ ‫اما اواخر از کمیته داوران خواهش کرده بود قضاوت این‬ ‫بــازی را بــه دیگر داوران هم محول کنــد‪ .‬برای او چهره‬ ‫خوشی نداشت که مدام قضاوت بازی دو تیم استقالل‬ ‫و پرسپولیس را به او محول می کردند به خصوص که در‬ ‫برخی از دیدارها انتقادات زیادی هم به خاطر برخی از‬ ‫اشتباهات کهاجتناب ناپذیربوداز علیرضافغانیمطرح‬ ‫می شد‪ .‬البته همان طور که اشاره شد او دوست داشت‬ ‫ایــن قضاوت به دیگــر داوران ایرانی هم محول شــود‪.‬‬ ‫خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال حکایت از این دارد‬ ‫خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران تمایل زیادی‬ ‫دارد قضــاوت ایــن بــازی را بــه علیرضــا فغانــی محول‬ ‫کنــد‪ .‬بــازی ای که پنج شــنبه اینــده در چارچوب مرحله‬ ‫یک چهار نهایی جام حذفی در استادیوم ازادی تهران‬ ‫برگــزار می شــود و جالب اینکــه داور بین المللی فوتبال‬ ‫کشورمان این بار برای قضاوت این بازی اعالم امادگی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬او ماه هاســت کــه از ایران دور اســت و به‬ ‫این بهانه هم ســفری به ایران خواهد داشــت و تجدید‬ ‫خاطرات خواهد کرد‪ .‬حساسیت این بازی موجب شده‬ ‫تــا کمیتــه داوران روی علیرضــا فغانی زوم شــود چراکه‬ ‫یک اشتباه ممکن است به قیمت حذف یک تیم و از‬ ‫دست دادن جام حذفی تمام شود درصورتی که انتخاب‬ ‫علیرضــا فغانی به عنوان داور ایــن دیدار رضایت هر دو‬ ‫تیم را به دنبال خواهد داشت و از سویی پیش از بازی‬ ‫موجب صدور بیانیه و نگرانی نخواهد شد‪ .‬با توجه به‬ ‫اعــام امادگی علیرضا فغانی برای قضــاوت این دیدار‬ ‫به احتمال قوی در روزهای اینده به طور رســمی از ســوی‬ ‫کمیتهداورانعلیرضافغانیبه عنوانداور دربیدر اعالم‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫تهدید سیروس‬ ‫پورموسوی‬ ‫برای فصل بعد‬ ‫ســرمربی موفق نفــت ابادان طــی دیدارهای اخیر‪،‬‬ ‫مدعی شد این باشگاه باید در رقابت برای جذب نفرات‬ ‫مدنظر فصل اینده باشد‪ .‬صنعت نفت ابادان در ادامه‬ ‫مسیر کسب نتیجه خود طی هفته های اخیر به تساوی‬ ‫مقابل نساجی دست یافت‪ .‬طالیی پوشــان که بعد از‬ ‫دو برد پیاپی این بار مقابل نساجی قرارگرفته بودند‪،‬‬ ‫هرچند شانس رسیدن به سه امتیاز دیگری را در دسترس‬ ‫خود می دیدند اما با سوپرگل کاپیتان حریف درنهایت‬ ‫به تســاوی رضایــت دادنــد‪ .‬در پایان این بازی ســیروس‬ ‫پورموسوی با اشاره به مشکالت این تیم‪ ،‬در خصوص‬ ‫وضعیت فصل اینده خود و این باشگاه نیز توضیحاتی‬ ‫داد‪ .‬مهم تریــن و تکراری تریــن دغدغــه تیمــی کــه در‬ ‫نیم فصل اول خصوصا موج امید را بین هواداران پرشور‬ ‫خود ایجاد کرده بود‪ ،‬مشکالت مالی است که همچنان‬ ‫پابرجاست و پورموسوی نیز مدعی شد بعد از پرداختی‬ ‫‪ ۶۵‬درصدی باشگاه‪ ،‬بازیکنان امیدی به تکمیل پروسه‬ ‫پرداخت مطالبات ندارند اما او امیدوار است با توافق‬ ‫با بازیکنان مدنظرش برای تمدید قرارداد‪ ،‬بودجه الزم‬ ‫برای تقویت تیم در فصل اتی نیز مهیا شود‪« :‬باید منابع‬ ‫مالی مشخص شوند‪ .‬باافتخار حاضریم یک سال دیگر‬ ‫در این تیم بمانیم اما بحث اصلی بحث مالی و بودجه‬ ‫اســت‪ .‬االن انتظــار نداریــم که پول بدهنــد‪ .‬می دانیم‬ ‫بعــد از ‪ 65‬درصــد پولــی وجود ندارد‪ .‬بچه ها با خیالی‬ ‫راحت کارشان را می کنند اما برای اینده باید این مسئله‬ ‫حل شود چون باید براساس بودجه با بازیکن صحبت‬ ‫مالی کنیم‪ ».‬سرمربی صنعت نفت ابادان درباره اینده‬ ‫خــودش در ایــن باشــگاه نیز تهدید جدی مطــرح کرده‬ ‫است‪ .‬او که در نیم فصل با پیشنهاد های مناسبی برای‬ ‫جدایی مواجه بود درنهایت ترجیح داد به تعهداتش‬ ‫خصوصا به بازیکنان و هواداران پایبند باشد اما اکنون‬ ‫امیــدوار اســت باشــگاه برخالف رویه چنــد فصل اخیر‬ ‫بتوانــد از حیــث مالی نیز توان رقابتــی در لیگ را فراهم‬ ‫ســازد‪ .‬ســرمربی صنعت نفت ابادان در پاســخ به این‬ ‫پرسش کهایاباهمینشرایطفعلیحاضراست کارشرا‬ ‫ادامه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬من تعهد و قرارداد دارم و هستم اما‬ ‫شرایطی دارم‪ .‬شرایطم این بود که در درجه اول قرارداد‬ ‫بازیکنان فعلی تمدید شــود و ان ها را جذب کنیم و با‬ ‫شروع نقل و انتقاالت نفرات مدنظرمان را که می توانند‬ ‫کمک کنند به تیم اضافه کنیم در غیر این صورت اگر با‬ ‫همینداشته هایفعلیهمنتوانیمتمدیدقرارداد کنیم‬ ‫طبیعتا ماندن من هم تاثیری در تیم ندارد‪ .‬اگر بازیکن‬ ‫باشدباافتخار در خدمتمردمابادانهستیم‪.‬‬ ‫میلیچ برای بازی با سایپا‬ ‫گرم کرد‬ ‫بامحرومیتمحمدنادریاز حضور در بازیباسایپا‪،‬‬ ‫هروویهمیلیچمی تواندازابتدادرترکیبتیمشبهمیدان‬ ‫برود‪ .‬استقالل موفق شد در یک بازی خانگی‪ ،‬با نتیجه‬ ‫‪ 2‬بر یک از سد تراکتور عبور کند‪ .‬در هفتمین دقیقه از‬ ‫وقت های تلف شــده نیمــه اول‪ ،‬محمد نــادری مدافع‬ ‫چــپ اســتقاللی ها بــه دلیل تکلی کــه روی پــای هادی‬ ‫محمــدی زد‪ ،‬بــاکارت زرد پیــام حیــدری داور مســابقه‬ ‫مواجه شــد و بدین ترتیب او به دلیل ســه کارته شدن‪،‬‬ ‫از حضور در بازی با سایپا محروم شد‪ .‬با غیبت قطعی‬ ‫نــادری در بــازی هفته بعد مقابل ســایپا‪ ،‬حاال هروویه‬ ‫میلیچ مدافع کروات ابی پوشــان این شــانس را دارد تا‬ ‫پس از مدت ها‪ ،‬از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان برود‪.‬‬ ‫میلیــچ اخرین بار در دربی برگشــت مقابل پرســپولیس‬ ‫در ترکیب اولیه تیمش حضور داشت و پس ازان مقابل‬ ‫ذوب اهنوصنعتنفتبه عنوانبازیکنجانشینوارد‬ ‫زمین شده بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 17‬تــیر ماه ‪ 08 / 1400‬جوالی ‪ 27 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1113‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تولید ربات حشره ای سریع‬ ‫با قابلیت اوارنوردی‬ ‫محققان دانشگاه برکلی از تولید ربات حشره ای جدیدی خبر داده اند که می تواند با سرعت‬ ‫بسیار زیادی از انواع موانع باال رود و برای جستجو در میان اوارها ابزاری مناسب است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این ربات حتی از توانایی باال رفتن از سطوح عمودی نیز برخوردار است و از‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫تغییر ولتاژ برای تغییر میزان چسبندگی و چرخش های تند استفاده می کند‪ .‬بخش اصلی این ربات‬ ‫یک بدنه مستطیلی شکل از جنس پلی وینیلیدن فلوراید است که با استفاده از یک پلیمر االستیک‬ ‫ساخته شده و با اتصال جریان متناوب برق به ان به طور مکرر خم و راست می شود و همین امر‬ ‫حرکت ربات یادشده را به سمت جلو ممکن می کند‪ .‬ربات چند سانتیمتری مذکور در صورت قرار‬ ‫گرفتن بر روی یک سطح صاف‪ ،‬می تواند در هر ثانیه‪ ۲۰‬برابر طول بدنش رو به جلو حرکت کند و‬ ‫حتی مقادیر کمی بار را نیز حمل کند‪ .‬البته قدرت مانور این ربات کم است و قرار است مهندسان‬ ‫در نسخه جدید ربات یادشده این مشکل را نیز برطرف کنند‪ .‬این ربات از هوش زیادی نیز برخوردار‬ ‫است و به عنوان مثال می تواند با بررسی مسیر پیش رو در عرض چند ثانیه از یک مارپیچ خارج‬ ‫شود‪ .‬با نصب حسگرهای گازی بر روی ربات مذکور می توان از ان برای شناسایی نقاط الوده به‬ ‫انواع گاز استفاده کرد و لذا ربات یادشده می تواند ابزاری برای شناسایی موارد نشت گاز باشد‪.‬‬ ‫مصیبت هایقطعیبرق‬ ‫برایبیمارانوبیمارستان ها‬ ‫روزهای داغ تابستان امسال برای بسیاری از شهرها‬ ‫و کال نشــهرهای ایران تاریکی و گرما اورده اند؛ ارمغان‬ ‫نامبارکی که می تواند منجر به بروز اختالالت جدی در‬ ‫بیمارستان ها و البته به خطر افتادن جان بیمارانی شود‬ ‫که در منزل از دســتگاه های اکســیژن ساز برقی استفاده‬ ‫می کننــد؛ به طوری که چندی پیش دکتر علیرضــا زالی ‪-‬‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا تاکید کرد که قطع برق‬ ‫نگرانی هایی را در عرصه بهداشتی و درمانی ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬هوای این روزهای تابستان بسیار‬ ‫داغ است و بااین وجود ماجرای قطع مکرر برق‪ ،‬ان هم‬ ‫بــدون برنامــه و اعــام قبلــی به ویــژه در کال نشــهرها‬ ‫و پایتخــت همچنان ادامــه دارد و مــردم را کالفه کرده‬ ‫است‪ .‬درعین حال در برخی مناطق قطع همزمان برق‬ ‫و اب و البته اختالل در اینترنت چالش مضاعفی را برای‬ ‫بســیاری از فعالیت های شــغلی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬البته این تمام ماجرا نیست‪ ،‬بلکه مهمترین‬ ‫قسمتماجرایقطعبرقاینروزها‪،‬ایناست کهقطع‬ ‫مکرر برق می تواند ســامت بیماران زیادی را در کشــور‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و فاجعه افرین شود؛ ان هم در این‬ ‫روزهایــی کــه کرونــا با موج پنجمش در حال گســترش‬ ‫است‪.‬‬ ‫قطعی برق و خطر جانی برای بیمارانی که در‬ ‫منزل از اکسیژن ساز استفاده می کنند‬ ‫باید توجــه کرد که در ایــن اوضاع واحوال کرونایی‬ ‫حیات و نفس بیماران بســیاری به دســتگاه های کمک‬ ‫تنفسی وابسته است‪ .‬ان هم نه فقط در بیمارستان ها‪،‬‬ ‫بلکهدرمنازل‪.‬البتهبیمارستان های کشوربهسیستم های‬ ‫ژنراتورها و برق اضطراری مجهزند و تا حدی مشکل در‬ ‫ان ها با تمهیداتی قابل رفع اســت‪ ،‬اما در منازل برخی‬ ‫بیمارانــی تحــت مراقبت قرار دارند که به دلیل شــدت‬ ‫اســیب های ریوی از دســتگاه های کمک تنفســی برقی‬ ‫استفادهمی کنند‪.‬همچنینطبقطرحدرماندرمنزلی که‬ ‫وزارت بهداشت از ابتدای موج چهارم بیماری کرونا برای‬ ‫مدیریتبار بیماریدر بیمارستان هاوافزایشتخت های‬ ‫خالی برای بستری بیماران بدحال تر پیش گرفته است‪،‬‬ ‫بسیاری از بیماران مبتالبه کرونا به جای بیمارستان‪ ،‬در‬ ‫منــزل تحــت مراقبــت قــرار دارند و حتی ممکن اســت‬ ‫به دستگاه اکسیژن ساز برقی نیز متصل باشند و بر این‬ ‫اساسقطعناگهانیبرقمی تواندضربهغیرقابلجبرانی‬ ‫به سالمت ان ها زده و حتی حیاتشان را با مشکل مواجه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عوارض قطعی مکرر برق برای بیمارستان ها‬ ‫البتــه بایــد توجه کرد کــه قطع مکرر بــرق حتی در‬ ‫بیمارستان ها نیز می تواند عوارض بسیاری به دنیا داشته‬ ‫باشد؛ چراکه اوال طبق گفته کارشناسان و پزشکان فعال‬ ‫درحوزهسالمتوبیمارستان ها‪،‬هرچند کهبیمارستان ها‬ ‫به ویژه در کالن شهرها اغلب به برق اضطراری و دیزل‬ ‫ژنراتور مجهز هســتند‪ ،‬اما خروج برق از برق شــهری و‬ ‫یبــرد و تا زمانی‬ ‫ورود بــه بــرق اضطراری مدتی زمان م ‬ ‫کــه ایــن اتفاق بیفتد‪ ،‬یک کاهش محســوس در فشــار‬ ‫اکســیژن ایجــاد می کند؛ زیــرا برق یک لحظه م ـی رود و‬ ‫یشــود‬ ‫یشــود‪ .‬همین موضوع باعث م ‬ ‫مجددا برقرار م ‬ ‫کــه اوال ســطح فشــار الزم اکســیژن خصوصــا بــرای ای‬ ‫ســی یوها کاهش یافته و گاهی همین اتفاق می تواند‬ ‫به بیماران اسیب برساند؛ بنابراین نکته بسیار مهم این‬ ‫اســت که حداقل برای قطع برق بیمارســتان ها و مراکز‬ ‫درمانی باید برنامه ای مشــخص وجود داشــته باشــد و‬ ‫برای بیمارستان ها مشخص باشد که در چه ساعتی برق‬ ‫یشــود تا بتوانند به سرعت برای اتصال به برق‬ ‫قطع م ‬ ‫اضطراری اقدام کنند‪ .‬درعین حال نکته دوم این است‬ ‫که توجه به تهویه مناســب در بیمارستان ها‪ ،‬ان هم در‬ ‫فصل گرم سال و در شرایطی که بیماران مبتالبه کرونای‬ ‫بسیاری با عالئمی نظیر تب‪ ،‬سرفه و‪ ...‬در بیمارستان ها‬ ‫بستریهستند‪،‬امریضروریاست‪.‬به هرحالنمی توان‬ ‫به بیمارستان ها گفت که در ساعات مشخصی کولر یا‬ ‫وسیله تهویه هوا را خاموش کنند؛ چراکه در این صورت‬ ‫حــرارت بدن بیمــار باال رفته و به بیمــار ضربه می زند‪.‬‬ ‫درعین حال وجود تهویه در بیمارستان ها ضرورت دارد تا‬ ‫بیماری های تنفسی نظیر کرونا به سایر افراد و بیماران‬ ‫دیگرمنتقلنشود‪.‬عالوهبراین‪،‬معضلسومی کهقطع‬ ‫مکرر و بی برنامه برق در بیمارستان های ایجاد می کند‪،‬‬ ‫نگرانیازتخریبزیرساخت هاوتجهیزاتبیمارستانیو‬ ‫دستگاه هاییمانندسی تی اسکن‪،‬سونوگرافیو‪...‬است‬ ‫کهبعضاباهزینه هایمیلیاردیوباشرایطدشوار ان هم‬ ‫مهــای امریکایــی در حوزه‬ ‫درزمانــی که کشــور از تحری ‬ ‫تجهیزات پزشــکی و دارو رنج می برد‪ ،‬تهیه شــدند و با‬ ‫هربار قطعیبرقممکناستخساراتاقتصادیبسیار‬ ‫زیادی به اقتصاد سالمت کشور تحمیل شود‪ .‬بر همین‬ ‫اساس بود که چندی پیش دکتر علیرضا زالی‪-‬فرمانده‬ ‫عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫کــه قطــع بــرق نگرانی هایــی را در عرصــه بهداشــتی و‬ ‫درمانی ایجاد کرده است‪ .‬تعداد قابل توجهی از بیماران‬ ‫نیازمند استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز هستند که‬ ‫این موضوع فشار مضاعفی را به بیمارستان ها تحمیل‬ ‫می کند‪ .‬او گفته بود که عالوه بر این اتاق های عمل و‬ ‫بخش های اورژانس نیز در حیطه بخش های پرخطر در‬ ‫مواجهه با نوسانات برقی هستند‪ .‬برخی دستگاه ها نیز‬ ‫که قیمت گرانی دارند در نوســانات برق دچار مشــکل‬ ‫یشــوند‪ .‬زالی همچنین گفته بود که عالوه بر این ها‬ ‫م ‬ ‫در حوزه واکسیناســیون زنجیره سرد از اهمیت بسزایی‬ ‫برخوردار است که همین موضوع موجب نگرانی هایی‬ ‫شــده اســت‪ .‬این نگرانی ها از طریق استاندار تهران به‬ ‫مسئوالن حوزه برق انتقال داده خواهد شد‪.‬‬ ‫قطع برق و وضعیت اکسیژ ن رسانی به بیماران‬ ‫کرونایی در بیمارستان ها‬ ‫همچنیــن چنــد روزی اســت کــه فیلمــی در‬ ‫فضــای مجــازی دست به دســت می چرخــد کــه در‬ ‫یشــود جان بیماران بســتری در ای ســی‬ ‫ان گفته م ‬ ‫یو بیمارســتانی بــه دلیل قطعی بــرق‪ ،‬در مخاطره‬ ‫قرارگرفتــه اســت و کاری هــم از دســت کســی‬ ‫ســاخته نیســت؛ هرچنــد که تمــاس خبرنگار ایســنا‬ ‫با مســئوالن معاونت درمان وزارت بهداشت برای‬ ‫راســتی ازمایــی ایــن ویدیــو بــه نتیج ـه ای نرســید‪،‬‬ ‫شتــر گفتــه شــد‪ ،‬قطــع بــرق‬ ‫امــا همانطــور کــه پی ‬ ‫در بیمارســتان ها و اتصــال دوبــاره بــرق از طریــق‬ ‫تجهیــزات بــرق اضطراری لحظ ـه ای زمان می برد و‬ ‫همیــن موضــوع می توانــد منجــر بــه کاهش ســطح‬ ‫اکســیژن شــود‪ ،‬امــا قطعــا بیمارســتان ها می توانند‬ ‫تمهیداتی را برای این موضوع بیندیشند و با کنترل‬ ‫مــداوم وضعیت تجهیــزات برق اضطراری از ایجاد‬ ‫اســیب در بیماران پیشــگیری کنند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫هــم چندی پیــش دکتر نادر توکلــی در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬دربــاره قطع مکرر بــرق در تهران و احتمال‬ ‫اســیب به بیماران بســتری در ای ســی یو و به ویژه‬ ‫بیماران مبتالبه کرونا‪ ،‬اعالم کرد که برق اضطراری‬ ‫و ژنراتورهای تمام بیمارستان ها را در تهران بررسی‬ ‫کردیم و خوشبختانه در سیستم تمام بیمارستان ها‬ ‫تدابیــر الزم بــرای ایــن موضــوع اندیشــیده شــده‬ ‫نحــال دکتــر فرشــاد عالمه‪-‬معــاون‬ ‫اســت‪ .‬درعی ‬ ‫درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز در این‬ ‫زمینه به ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬خدا را شکر تاکنون با قطع‬ ‫برق مشــکلی نداشتیم؛ زیرا از قبل به بیمارستان ها‬ ‫اعالم و تمام ژنراتورها و دیزل ها چک شده است‪.‬‬ ‫مشــکلی در این زمینه نداشــتیم‪ .‬البته ممکن است‬ ‫بــا قطعــی برق‪ ،‬در بیمارســتانی یــک مانیتور دچار‬ ‫مشــکل شود یا وســیله ای بسوزد‪ ،‬اما مشکلی برای‬ ‫هیچ یــک از بیمــاران ایجــاد نشــده اســت‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکه همیشــه احتمال قطع برق‬ ‫وجــود داشــته‪ ،‬تمام بیمارســتان ها تجهیــزات برق‬ ‫اضطــراری دارنــد‪ .‬مگــر اینکــه در بیمارســتانی کــه‬ ‫چک نکرده باشــند و اتصاالت انجام نشــود‪ .‬ما در‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران در موارد اولیه ای که‬ ‫مســئله قطعــی بــرق پیش امــد‪ ،‬اعــام کردیم که‬ ‫تمــام سیســتم های بیمارســتان هایمان چک شــود‪،‬‬ ‫ذخیــره گازوئیلشــان بــرای دیــزل ژنراتورهایشــان‬ ‫لهــا را چــک کننــد و بــر ایــن‬ ‫مناســب باشــد و دیز ‬ ‫اســاس هــم مــا در ایــن زمینــه مشــکلی نداشــتیم‪.‬‬ ‫یکــه در پدافنــد‬ ‫عالمــه گفــت‪ :‬بنابرایــن ازانجای ‬ ‫غیرعامــل یکی از وظایف بیمارســتان ها این اســت‬ ‫کــه ایــن تجهیــزات را چــک کننــد و بــر ایــن اســاس‬ ‫هــم مــا دائمـ ًـا این مــوارد را چــک می کنیــم و حتی‬ ‫اتصال سیســتم را به بــرق اضطراری و تعداد دیزل‬ ‫ژنراتورهــا و‪ ...‬را چــک می کنیــم‪ .‬اخیــرا هــم ایــن‬ ‫موارد مجددا چک شــده و بازدید میدانی شــده و‬ ‫خوشــبختانه تاکنون مشــکلی در بیمارستان های ما‬ ‫برای بیماران ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫کنگرهادیبمحمدقاسمقاسمی‬ ‫گنابادی برگزار می شود‬ ‫معاونفرهنگیورسانهاداره کلفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویاز برگزاری کنگره‬ ‫ادیبمحمدقاسمقاسمی گنابادیشاعرقرندهمدر شهرستان گنابادخبرداد‪.‬‬ ‫افشین تحفه گر افزود‪ :‬یکی از رویدادهایی که معاونت فرهنگی و رسانه و با مشارکت‬ ‫دانشــگاه فرهنگیان تهران در دســت برگزاری دارد‪ ،‬کنگره ادیب قاســمی گنابادی از مثنوی‬ ‫سرایان قرن دهم هجری است که به رغم بزرگی ایشان و تالیفاتی که دارد هنوز حقش ادا‬ ‫نشده و شناخته شده نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در نظر داشتیم این کنگره در سال ‪ 1399‬برگزار‬ ‫گردد که به دلیل شیوع بیماری کرونا شکل اجرایی ان عوض شد‪ .‬مردادماه ‪ 1399‬از تندیس‬ ‫قاسمی گنابادی در زادگاهش رونمایی شد و با طراحی یک سایت و فراخوان مقاالت‪ ،‬مقرر‬ ‫شد بخش علمی کار به صورت مجازی برگزار گردد‪ .‬معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بابیان اینکه باید جایگاه بزرگان فرهنگ و هنر را پاس بداریم‬ ‫و با بهره گیری از تفکرات و ویژگی های فرهنگی و هنری ان ها برای رشد و تعالی فرهنگ و‬ ‫هنر جامعه بکوشیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وظیفه ی ماست که از شخصیت های بارز ادبی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫فرهنگیوفقهیالگوسازی کردهوان هارادر فضایی کهبتوانجوانانونوجوانانرامخاطب‬ ‫قرارداد‪ ،‬به اشتراک بگذاریم‪ .‬او با دعوت از کلیه عالقه مندان به شرکت در این کنگره افزود‪:‬‬ ‫نشانیسایتهمایش‪ ghasemigonabadi.ir‬استومتقاضیانبایداصلمقاالترادر قالب‬ ‫فایل ‪ PDF‬به این نشانی ارسال نمایند‪ .‬تاکنون بیش از ‪ 20‬مقاله به دبیرخانه کنگره رسیده‬ ‫است و به زودی با اخذ مجوز‪ ISC‬شرکت کنندگان از امتیاز شرکت در این همایش نیز برخوردار‬ ‫خواهند شــد؛ و به جهت اســتفاده حداکثری‪ ،‬مهلت ارســال مقاالت تا شهریور سال جاری‬ ‫تمدیدشده است‪ .‬شایان ذکر است‪ :‬ادیب محمدقاسم قاسمی حسینی گنابادی معروف به‬ ‫قاسمی گنابادییاقاسمجنابدی‪،‬متوفیسال‪ 982‬قمری‪،‬یکیاز شعرایمثنویسرایایران‬ ‫در قرن دهم هجری است‪ .‬وی شاعر معاصر شاه طهماسب صفوی و از خاندان سادات اهل‬ ‫گناباد بود‪ .‬در شعر و ادب شاگرد موالنا عبداهلل هاتفی بود و در شاهنامه اش هاتفی را ستوده‬ ‫است‪ .‬او اثار متعددی دارد اما مهمترین اثر او شهنامه ی قاسمی است‪ .‬وی همچنین گوی و‬ ‫چوگان یا چوگان نامه را به امر شاه طهماسب با حدود ‪ 1500‬بیت سرود‪ .‬منظومه ی خسرو‬ ‫و شیرین وی در حدود ‪ 3000‬بیت دارد که نشان دهنده ی توانمندی این شاعر بزرگ است‪.‬‬ ‫سایر اثار او عبارت اند از‪ :‬لیلی و مجنون‪ ،‬عمده االشعار‪ ،‬زبده االشعار و‪ ...‬قاسمی گنابادی در‬ ‫دانش های عقلی و ریاضی هم دستی داشته و این علوم را نزد غیاث الدین منصوری دشتکی‬ ‫شیرازی دانشمند و حکیم دوره صفویه فراگرفت‪ .‬قاسمی به اعتبار منصب کالنتری اجدادش‬ ‫عهده دار این شــغل شــد؛ اما این منصب را رها کرد و تمام اموال خود را وقف امام هشــتم‬ ‫نمود و به شاعری روی اورد‪ .‬اگرچه وی در انواع مختلف شعر طبع ازمود اما در مثنوی گویی‬ ‫مهارت داشــت و در ســخنش تاثیر پیروان نظامی گنجوی در ســده ی نهم به ویژه جامی و‬ ‫هاتفیاشکاراست‪.‬‬ ‫سامانهسرعتمتوسط‬ ‫باعث کاهش تصادف‬ ‫خواهد شد‬ ‫توجهبهمعیشتمردممهمتریناولویت‬ ‫در احیای حقوق عامه است‬ ‫وکیــل دادگســتری و پژوهشــگر حقــوق عمومــی‬ ‫گفــت‪ :‬مهمترین موضوعی کــه در حــوزه حقوق عامه‬ ‫بایــد موردتوجه مســئوالن قضایی قرار گیــرد‪ ،‬موضوع‬ ‫«معیشتمردم» است‪.‬‬ ‫محمــد مهاجــری در گفت وگو با ایرنــا درباره نقش‬ ‫قــوه قضاییــه در احیــای حقــوق عامــه افــزود‪ :‬حقوق‬ ‫اقتصادی عموم مردم از سوی هر فرد‪ ،‬گروه یا شبکه ای‬ ‫نقض شــود باید در اولویت رســیدگی دســتگاه قضایی‬ ‫قــرار گیرد‪ .‬او ادامه داد ‪ :‬احیای کارخانه ها‪ ،‬رســیدگی و‬ ‫تعییــن تکلیــف پرونده های کثیرالشــاکی و برخــورد با‬ ‫دانه درش ـت ها ازجملــه مواردی اســت کــه می تواند به‬ ‫احیای حقوق عامه کمک کند و موجب ارتقای اعتماد‬ ‫عمومی و رضایتمندی مردم شود‪ .‬مهاجری خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬در قانوناساسیصراحتااحیایحقوقعامهوظیفه‬ ‫قوه قضاییه است و این موضوع به دلیل صالحیت ها‬ ‫و وظایفــی اســت که قــوه قضاییه در رابطــه با حقوق‬ ‫شهروندانبرعهده دارد‪.‬پژوهشگرحقوقعمومیاظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از مواردی که دادســتان ها ورود می کنند‪،‬‬ ‫احیــای حقــوق عامه اســت و از منظر حقوقی‪ ،‬حقوق‬ ‫عامه مفهومی کلی است و می تواند مصادیق متعددی‬ ‫داشــته باشد؛ مصادیق انجاست که حق های عمومی‬ ‫مردم زیرســوال رفته باشــد؛ حتی در موضوع گرانی ها‪،‬‬ ‫نوســانات نرخ ارز یا حقوق و ازادی های شــهروندان در‬ ‫هر حوزه ای که قوه قضاییه احساس کند حقوق عموم‬ ‫یشــود ازاین جهت می تواند ورود و برای‬ ‫مردم نقض م ‬ ‫احیایاینحقوق کمک کند‪.‬وکیلدادگستریباتاکیدبر‬ ‫اینکه احیای حقوق عامه در سایه ارتباط مستقیم مردم‬ ‫و مسئوالن قضایی رقم می خورد‪ ،‬افزود ‪ :‬دوره دو سال‬ ‫و نیم ریاست ایت اهلل رئیسی در دستگاه قضایی تا حد‬ ‫زیادیموضوعاحیایحقوقعامهموردتوجهقرار گرفت‬ ‫و ارتباط مستقیم میان رئیس قوه قضاییه و مردم و سایر‬ ‫مســئوالن قضایی برقرار شــد‪ .‬طبق بند دوم اصل ‪۱۵۶‬‬ ‫فصل یازدهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران‪،‬‬ ‫احیای حقوق عامه و گسترش عدل و ازادی های مشروع‬ ‫جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی‬ ‫از حقوق فردی و اجتماعی اســت‪ .‬در دوره تحول‪ ،‬بنا‬ ‫بر تاکیدات و دســتورالعمل ها و بخشــنامه های صادره‬ ‫از ســوی ایت اهلل رئیســی‪ ،‬احیای حقــوق عامه مطابق‬ ‫یهــای مشــروع‪ ،‬در زمره‬ ‫بــا اصل گســترش عــدل و ازاد ‬ ‫ماموریت هایاصلیدستگاهقضاتعیینشد‪.‬‬ ‫یهــای ســند تحــول قضایــی نیــز تمرکــز بر‬ ‫در ویژگ ‬ ‫تهــای مغفــول قــوه قضاییه‬ ‫احیــای برخــی از ماموری ‬ ‫به ویژه ماموریت «احیاء حقوق عامه‪ ،‬گسترش عدل و‬ ‫ازادی هایمشروع»و«نظارتبراجرایصحیحقوانینو‬ ‫حسن جریان امور»‪ ،‬به طور ویژه درج شده است‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬عــاوه بــر ســند تحــول قضایــی‪،‬‬ ‫بخشنامه هایی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد که‬ ‫مولفه اصلی ان ها‪ ،‬احیاء و تقویت حقوق عامه در بستر‬ ‫اصل گسترش عدل و ازادی های مشروع مردمی است‪.‬‬ ‫دســتورالعمل حفــظ کرامــت و ارزش های انســانی‬ ‫در قوه قضاییه‪ ،‬ســند امنیت قضایی‪ ،‬بخشــنامه عدم‬ ‫صدور دســتور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور‬ ‫دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور‪،‬‬ ‫بخشــنامه نحوه رســیدگی به دادخواست های مطالبه‬ ‫مهریه‪،‬بخشنامهلزوماجرایعدالتورسیدگیمنصفانه‬ ‫بــه اتهامــات مرتکبــان جرائم سیاســی‪ ،‬طــرح پایش و‬ ‫غربالگــری زندا نهــا و بخشــنامه ضــرورت تســریع در‬ ‫رسیدگیبهپرونده های کثیرالشاکیازجملهبخشنامه ها‬ ‫و دستورالعمل هایی است که در راستای احیای حقوق‬ ‫عامهابالغ شدهاست‪.‬‬ ‫غربالگریژنتیکروشی‬ ‫برای اطمینان از باروری سالم‬ ‫تهــا مرکــز توســعه و‬ ‫معــاون پیشــگیری از معلولی ‬ ‫پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت‪ :‬هول‬ ‫اگزوم ازمایشی برای تشخیص اختالالت ژنتیکی جنین‬ ‫است که با توجه به نوسانات نرخ ارز جزء ازمایش های‬ ‫گرانبه حسابمی اید‪.‬‬ ‫افــروز صفــاری فــرد در گفت وگــو بــا باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه‬ ‫غربالگــری مــادران در مراحل مختلــف چه تاثیری بر‬ ‫ســامت فرزندان دارد اظهار کرد‪ :‬از ســال ‪ ۷۶‬برنامه‬ ‫مشاوره ژنتیک در سازمان بهزیستی راه اندازی شد که‬ ‫به افراد مشــاوره ژنتیک داده می شود و گاهی بنا به‬ ‫یشــود که‬ ‫نیــاز افــراد ازمایش هایــی از ان ها گرفته م ‬ ‫ایــن موضوع به پیشــگیری از بــروز اختالالت ژنتیکی‬ ‫کمک می کند‪ .‬او افزود‪ :‬این مشــاوره های ژنتیکی در‬ ‫چند مرحله انجام می شود‪ ،‬برخی خانواده ها قبل از‬ ‫ازدواج برای تعیین درصد سالمت جنینشان در اینده‪،‬‬ ‫برخی افراد قبل از بارداری و برخی نیز حین بارداری‬ ‫به مشاور مراجعه می کنند‪ .‬صفاری فرد در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬ازمایش هایی که قبل از ازدواج و بارداری انجام‬ ‫یشــود به این افراد ریســک ایجــاد اختالل ژنتیکی‬ ‫م ‬ ‫بــرای نوزادشــان در اینده اطــاع داده می دهد و این‬ ‫افــراد می تواننــد بنــا بــر تصمیم خودشــان یــا ازدواج‬ ‫نکنند و یا در اینده دارای فرزند نشوند‪ .‬او گفت‪ :‬اما‬ ‫مواردی که حین بارداری است با چند هدف این کار‬ ‫انجام می شود‪ ،‬خانواده ای که دارای معلول هستند و‬ ‫ریسک خطر باالیی دارند هنگام مراجعه و با انجام‬ ‫ازمایش های صورت گرفته سالمت جنین و یا اختالل‬ ‫یشــود‬ ‫ژنتیکی به وجود امده به ان ها اطالع داده م ‬ ‫که در صورت بروز اختالل ژنتیکی با توجه به فتوایی‬ ‫که از ســال ‪ ۸۴‬داده شــد می توانند برای سقط جنین‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬صفــاری فــرد افــزود‪ :‬اگر مــا از دو منظر‬ ‫بــه ایــن موضوع نــگاه کنیم به این صورت اســت که‬ ‫غالبـ ًـا خانواده ها نگران تولد فرزند خود با معلولیت‬ ‫هســتند ایــا می تواننــد فرزند ســالم داشــته باشــند یا‬ ‫خیر؟ به همین علت از باروری جلوگیری می کنند که‬ ‫ما با مشاوره های ژنتیکی به ان ها کمک می کنیم تا‬ ‫این افراد بتوانند شــانس باروری ســالم داشــته باشند‬ ‫و ایــن اطمینــان را می دهیم که ســامت جنیــن را به‬ ‫ایــن خانواده ها اطالع خواهیم داد و در صورت بروز‬ ‫مشکل نیز می توانند برای سقط جنین اقدام کنند‪ .‬او‬ ‫درباره تعداد مراکز مشاوره گفت‪ :‬تاکنون تعداد ‪۲۷‬‬ ‫مرکز مشــاوره دولتی و ‪ ۲۵۷‬مرکز مشــاوره خصوصی‬ ‫در کشور تاسیس شده است که در این مراکز مشاوره‬ ‫یشــود و بــرای غربالگــری اختالالت‬ ‫ژنتیــک انجام م ‬ ‫ژنتیکیازمایشژنتیکدرخواستمی شود کهتعداد‪۳۲‬‬ ‫مرکز غیردولتی و‪ ۴‬مرکز دولتی نیز در استان تهران است‪.‬‬ ‫شهــای ژنتیکی بــرای اطالع‬ ‫صفــاری فــرد دربــاره ازمای ‬ ‫خانواده ها از سالمت و یا معلولیت جنین عنوان کرد‪:‬‬ ‫معموال با ازمایش هول اگزوم اختالل ژنتیکی تشخیص‬ ‫یشــود که البته این ازمایش با توجه به افزایش‬ ‫داده م ‬ ‫نــرخ ارز جزء ازمایش های گران به حســاب می اید‪ ،‬زیرا‬ ‫یشــود و اکثرا نمونه ها به‬ ‫هزینه ان با دالر محاســبه م ‬ ‫خارج از کشــور فرستاده می شود‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫سال گذشتهوزارتبهداشت‪ ۷‬میلیونو‪ 500‬هزار میلیون‬ ‫تقریبا‬ ‫تومان را تعرفه ازمایش غربالگری اعالم کرد‪ ،‬اما‬ ‫ً‬ ‫هیچ یک از استان های ما کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون تومان تعرفه‬ ‫نتــا ‪۱۴‬‬ ‫ازمایشــی را قــرار ندادنــد و حتــی از ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫میلیون تومان را نیز تعرفه قرار داده اند‪.‬‬ ‫رئیسپلیس راهور ناجا گفت‪:‬راه اندازیسامانهسرعتمتوسطدر جاده هاباعث کاهش‬ ‫تصادفوسرعتغیرمجاز رانندگانمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید از پاسگاه پلیس راه عوارضی‬ ‫تهران ‪ -‬قم در جمع خبرنگاران بابیان اینکه یکی از جدی ترین مسائل در حوزه حمل ونقل‪،‬‬ ‫کاهش تصادف هاست‪ ،‬افزود‪ :‬رابطه سرعت با تصادف یک رابطه معنادار است به گونه ای‬ ‫کــه از ســاالنه ‪ ۱۷‬هــزار فوتــی حوادث رانندگــی در جاده ها و شــهر ها و ‪ ۳۶۵‬هزار معلول و‬ ‫مجروح به طور متوســط ‪ ۱۲‬درصد از این امار مربوط به ســرعت غیرمجاز اســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫پلیس راهور در طول ‪ ۲۳۶‬هزار کیلومتر راه های کشور و هزار و ‪ ۲۴۰‬شهر ایران مستقر است‪،‬‬ ‫اما نسبت واحد های گشت با جغرافیای ایران قابل مقایسه نیست و پلیس در چند سال‬ ‫اخیر ناگزیر به استفاده از فناوری های روز و دوربین های هوشمند شده است‪ .‬سردار هادیان‬ ‫فر گفت‪ :‬انچه مشکل ایجاد می کند رانندگی شرطی برخی افراد در جاده هاست و برخی‬ ‫رانندگان وقتی با خودروی گشت پلیس یا دوربین های جاده ای مواجه می شوند‪ ،‬سرعت‬ ‫خود را کم می کنند‪ .‬سردار هادیانفر تصریح کرد‪ :‬اما با راه اندازی سامانه ای که از سال گذشته‬ ‫با هدف هوشمندسازی و حفظ جان مردم ایجاد شد‪ ،‬عالوه بر اعمال قانون سرعت لحظه‬ ‫ای؛ متوسط سرعت خودرو ها نیز در طول مسیر محاسبه می شود‪ .‬او گفت‪ :‬این سامانه در‬ ‫طول محور های تهران ‪ -‬شیراز‪ ،‬تهران ‪ -‬مشهد‪ ،‬تهران ‪ -‬تبریز و تهران ‪ -‬همدان (که به زودی‬ ‫نهایی می شود) فعال است و بقیه محور های اصلی نیز تا پایان نیمه نخست امسال به این‬ ‫سامانهمتصلخواهدشد‪.‬رئیسپلیس راهور ناجاافزود‪:‬براساساینسامانهمتوسطسرعت‬ ‫مسیر بین دو شهر محاسبه می شود برای مثال زمان طی مسیر محور تهران تا قم یک ساعت‬ ‫و سی دقیقه محاسبه شود و اگر خودرویی کمتر از این زمان به قم یا تهران برسد ولو اینکه‬ ‫دوربین های لحظه ای تخلفی برای ان خودرو ثبت نکرده باشد‪ ،‬متوسط سرعت این خودرو‬ ‫اعمال قانون می شود و اگر زودتر از زمان مشخص شده به مقصد برسد‪ ۶۰‬هزار تومان جریمه‬ ‫خواهد شــد‪ .‬ســردار هادیانفر گفت‪ :‬با هوشمندســازی دوربین ها به دنبال کاهش ســرعت‬ ‫خودرو ها در سراسر کشور هستیم‪ ،‬زیرا مرگبارترین عامل تصادفات‪ ،‬سرعت زیاد است‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه این سامانه‪ ۱۰۰‬درصد بومی است‪ ،‬افزود‪ :‬این سامانه با همکاری پلیس‪ ،‬سازمان‬ ‫راهداری و سه شرکت دانش بنیان راه اندازی و تاکنون یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار مورد سرعت‬ ‫لحظه ای و ‪ ۳۴۰‬هزار مورد ســرعت متوســط در ســه محور تهران ‪ -‬مشــهد‪ ،‬تهران ‪ -‬شیراز و‬ ‫تهران ‪ -‬تبریز اعمال قانون شده و به صورت پیامک به اطالع رانندگان رسیده و خوشبختانه‬ ‫هیچخطایینداشتهاست‪.‬‬ ‫سردار هادیانفر ابراز امیدواری کرد با بهره مندی از این سامانه در سراسر جاده های کشور‬ ‫شــاهد کاهش تصادف و مرگ و میر ناشــی از ان باشــیم‪ .‬او افزود‪ ۳۴ :‬درصد تصادفات در‬ ‫جاده های کشور رخ می دهد و ‪ ۷۰‬درصد کشته ها مربوط به تصادفات جاده ای است که با‬ ‫راه اندازی این سامانه شاهد کاهش تصادف و سرعت باالی خودرو ها خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!