روزنامه رویداد امروز شماره 1112 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1112

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1112

روزنامه رویداد امروز شماره 1112

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تخلفات کنکور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بررسی شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 16‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 07‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 26‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1112‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫همکاریدولت‬ ‫بارئیس جمهورمنتخب‬ ‫گام دوم فوالد مبارکه‬ ‫برای اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫قتص د‬ ‫جشنواره ملی شهر پژوهی به پایان رسید‬ ‫‪03‬‬ ‫دانشگاه ها و پژوهشگا ه ها‬ ‫بال دیگر شهرداری‬ ‫برای مدیریت شهر‬ ‫ورزش‬ ‫درگفتوگوهاییکهتاکنون ین یر نوعر ستان جامشده‬ ‫مسا ل میان دو کشور ز موضعی دوستا ه و ا حسن یت ه حث گذ شتهشده‬ ‫و پیشرفتهاییهم هدستامده ستو ین گفتوگوها ر تا هحد قل رسا دن‬ ‫‪02‬‬ ‫سی ست‬ ‫ختالف ظرها د مهخو هیمد د‬ ‫سردار و طارمی را‬ ‫در جیبممی گذارم‬ ‫صنایعبزرگبهسمتخودتامینیبروند‬ ‫دومینویبی تدبیری‬ ‫در صنعت برق‬ ‫مزارع خاموش‬ ‫بیت کوین‬ ‫م د ر مه ششم سعه رخی ک ف‬ ‫‪ ۵‬هز مگ ت‬ ‫د رق د ده‬ ‫عدم حقق ر مه‬ ‫د م م د ت مط ق ر مه ن سعه‬ ‫‪ ۱۸‬س ال‬ ‫‪ ۸‬س ل عدم خ م شی د ش م که ک‬ ‫شر ت ز گ ر ی م ست د ح ی‬ ‫د خش ر گ هی‬ ‫ج م د ده ست‬ ‫که مر ک‬ ‫ش هدهس م‬ ‫ن د هم ن ‪ ۸‬س ل‬ ‫خ م شیه یگس رده ید ش د‬ ‫اگهیبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل امین‬ ‫عتبار‬ ‫مبلغ راورد (ر ال)‬ ‫مبلغ ضمین‬ ‫(ر ال )‬ ‫‪400-2-86/3‬‬ ‫عملیات گهد ری و عمیر ت‬ ‫حو دث و هره رد ری اسیسات‬ ‫اب شرب منطقه رخو ر‬ ‫جاری‬ ‫‪6 825 234 497‬‬ ‫‪334 757 000‬‬ ‫‪400-2-106‬‬ ‫جام خدمات مشترکین منطقه‬ ‫چهار صفهان‬ ‫جاری‬ ‫‪25 491 657 960‬‬ ‫‪894 749 000‬‬ ‫مه ت حو ل س اد هد رخا همعامالتشرکت اق‪ : 292‬س عت ‪ 15 00‬روز ش ه ه ر خ‪1400/05/02‬‬ ‫ار خگشا ش س ادم اقصه‪ :‬ز س عت‪ 08 00‬ص ح روز کش ه ه ر خ‪1400/05/03‬‬ ‫در افت س اد‪:‬س ت ر ی‬ ‫شرکتابوفاضالب س ان صفهان ‪www abfaesfahan r‬‬ ‫ا گاهم ی طالعرسا یم اقصات‪www ets mporg r‬‬ ‫شماره فن گو ا‪ 031 -36680030-8 :‬د خ ی ‪334‬‬ ‫امروز امه‪ :‬رو د د مروز‬ ‫ار خ شار‪1400/04/16:‬‬ ‫رو طعمومیشرکتابوفاضالب ستان صفهان‬ ‫خ ک کو ه و ن ‪ 31‬س نجوه ش نشده ستوه دم نه د ن ه ه و ون و یو قش س و ی عهدهد د عشق ه وشه وشهم هن‬ ‫ه و ه قومه نه د نوف ه گه ی و ون س هشده ست وه س هی و دد سیصفحهه و خشه یو هی یهمه س نه وشه س نه‬ ‫د کد ده ست ه ون هصو تم ظمو س ده ه س نهمم ه ن جم د ییشکششده ست د ن مه و مهس س ی و دد م و و گ هخ ی‬ ‫و دد ن قدمه یم وعی ج می د‬ ‫‪06‬‬ ‫و د د س نه‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫خر د رک ر ن ر ی‬ ‫ور ت‬ ‫رد ل ر م ن سرع ن خ خ ل کو ر‬ ‫شک ن شهر گر ی ه سو ر رس د‬ ‫صال دوز‬ ‫‪223‬‬ ‫دد‬ ‫ی‬ ‫شم ره رز ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬م‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1111‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رعایت موازین بهداشتی‬ ‫در بازارهای کیش‬ ‫شماره ‪06‬‬ ‫امید کیش به سهم افرینی در جام جهانی قطر‬ ‫شمارش معکوس برای‬ ‫بهرهبرداری از چهار طرح‬ ‫ملی در جزیره‬ ‫چهــار طرح عمرانی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬زیر بنایی و فرهنگی‬ ‫توســط رئیسجمهور امروز (سهشــنبه ‪ 15‬تیر) از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانــس در منطقــه ازاد کیــش بــه بهرهبــرداری‬ ‫خواهد رســید‪ .‬شرکتهای اکســیر کیش‪ ،‬هتل ‪ 5‬ستاره‬ ‫پــاالس‪ ،‬پایانــه جدید مســافری فرودگاه کیــش و مرکز‬ ‫بــزرگ اســامی با حجم ســرمایهگذاری ‪ 17‬هــزار و ‪850‬‬ ‫میلیــارد ریال و بااعتبــار ســرمایهگذاری ارزی ‪ 35‬میلیون‬ ‫یــورو و اشــتغالزایی ‪ 750‬نفر؛ سهشــنبه ‪15‬تیر توســط‬ ‫رئیسجمهــور از طریــق ویدئوکنفرانس در منطقــه ازاد‬ ‫کیش به بهرهبرداری خواهد رسید‪ .‬بر اساس این گزارش‬ ‫شرکت اکسیر کیش با سرمایهگذاری ‪ 250‬میلیارد ریال و‬ ‫با ایجاد اشتغالزایی مستقیم برای‪ 20‬نفر و غیرمستقیم‬ ‫‪ 150‬نفرباظرفیتتولید‪ 3‬میلیونعددانواعلوازمارایشی‬ ‫و بهداشــتی در زمینه عطریات و افشــانه در منطقه ازاد‬ ‫کیش فعالیت میکند‪ .‬هتل ‪ 5‬ســتاره پاالس یکی دیگر‬ ‫از طرحهایــی اســت که در زمینی به مســاحت ‪ 10‬هزار‬ ‫متــر و بــا زیر بنایــی بالغبر ‪ 31‬هــزار مترمربع و با حجم‬ ‫سرمایهگذاری‪ 11‬هزار میلیارد ریالبه بهرهبرداری خواهد‬ ‫رســید‪ .‬این هتل بهصورت غیرمســتقیم برای ‪ 180‬نفر و‬ ‫مستقیم‪ 220‬نفر فرصتهای جدید شغلی را در جزیره‬ ‫کیش ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫همچنین پایانه مسافری فرودگاه کیش نیز در زمینی‬ ‫به مساحت‪ 90‬هزار متر و با زیربنای‪ 49‬هزار مترمربع با‬ ‫سرمایهگذاری‪ 6‬هزار میلیاردریالواعتبار ارزی‪ 35‬میلیون‬ ‫یورو از دیگر طرحهای عمرانی و گردشگری کیش است‬ ‫که با پیشرفت فیزیکی‪ 90‬درصد در مرحله امادهسازی و‬ ‫نصب تجهیزات قرار دارد و ماههای اینده به بهرهبرداری‬ ‫میرســد‪ .‬مرکــز بزرگ اســامی کیش از دیگــر طرحهای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اســامی در این منطقه اســت کــه در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ 2500‬مترمربع و حجم سرمایهگذاری ‪600‬‬ ‫میلیاردریالوبااشتغالزاییمستقیم‪10‬نفروغیرمستقیم‬ ‫‪ 1500‬نفر بهعنوان نخســتین مرکز بزرگ اســامی کیش‬ ‫بــه بهرهبرداری خواهد رســید‪ .‬بهرهبــرداری از ‪ 66‬طرح‬ ‫عمرانــی‪ ،‬تولیــدی و زیربنایی بــاارزش ‪ 58‬هــزار و ‪876‬‬ ‫میلیــارد ریــال در مناطــق ازاد تجاری ـ صنعتی سهشــنبه‬ ‫‪15‬تیر با حضور رئیسجمهور و از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات به ساکنان و‬ ‫فعاالن اقتصادی با سامانه‬ ‫«کیش من»‬ ‫ذ ز ک ه و د ک دگان و فروشــ دگان صالح ــد ر ر ی جام م اقصه ک مرح ه ی فــوق دعوت می گردد ا جهت‬ ‫در افت ســ اد حد ک ر ا ساعت ‪ 13‬روز سه ش ه مورخه ‪ 1400/04/22‬ه شــا ی ساما ه د رکات ک رو کی دو ت‬ ‫(‪ )www setadiran ir‬مر جعه موده و مد رک خود ر حد ک ر ا ســاعت ‪ 13‬روز ســه ش ه مورخه ‪ 1400/05/05‬در‬ ‫ساما ه ارگذ ری ما د ش هادهای و ص ه در ساعت ‪ ۹‬ص ح روز چهار ش ه مورخه ‪ 1400/05/06‬در کم س ون معامالت‬ ‫کارفرما مف وح و ررسی می شود م قاض ان می و د جهت کسب طالعات ش ر ه شا ی کارفرما مر جعه موده و ا ا شماره‬ ‫شرکتابوفاضالب س ان رد ل‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫بازاریان جزیره کیش از ابتدای شیوع کرونا تاکنون با‬ ‫رعایت موازین بهداشــتی و ارائه مواد ضدعفونیکننده‬ ‫و ماســک در ورودی بازارها به کادر بهداشــت و درمان‬ ‫کیش در مقابله با ویروس کرونا کمک میکنند‪ .‬به گزارش‬ ‫صداوسیما‪،‬مدیرعاملجامعهبازاریانوبازرگانان کیش‬ ‫بــا اشــاره به طرح نظارتــی بر اجرای دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی در مراکــز تجــاری و خدماتــی کیــش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در راســتای ایفای رســالت اجتماعی و اهتمام به حفظ‬ ‫و ارتقــای ســامت ســاکنان و گردشــگران‪ ،‬اقدامــات‬ ‫پیشگیرانه مهمی را برای نظارت بر اجرای دقیق و کنترل‬ ‫اجرای دستورالعملهای بهداشتی با همدلی و همراهی‬ ‫سفیرانجامعهوهمکاریخوبفعاالناقتصادی کیش‬ ‫بهصورت منظم و با جدیت در مراکز خرید و بازارهای‬ ‫جزیره کیشدنبالمیکنیم‪.‬‬ ‫کارفرما و دستگاه مناقصه گز ر‪ :‬شرکت اب و فاضالب س ان رد ل‬ ‫فن های ‪ (045- 33710848‬مور قر رد دها) ماس حاصل فرما د‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالبهرمزگان گفت‪:‬‬ ‫فاضــالب بندرعبــاس از اولیــن طرحهــای فاضالب‬ ‫کشــور بــه شــمار مــیرود اما بــا معضالتــی مواجه‬ ‫است که باید مسائل فنی ان حل شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬تخلیه پساب به دریا قابلپذیرش نیست اما‬ ‫در حــال حاضــر چــارهای نداریم‪ .‬امین قصمــی‪ ،‬در‬ ‫نشستی خبری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق امار براورد شده با‬ ‫ثبت ‪ 34‬میلیمتر باران هرمزگان‪ ،‬در ‪ 50‬سال اخیر‬ ‫با خشکسالی بیسابقهای در استان مواجه هستیم‬ ‫که در حوزه منابع اب سطحی و زیرسطحی تحت‬ ‫تاثیــر قــرار داده و ما را با چالش جدی مواجه کرده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬شاید در برنامه وزارت نیرو با توجه‬ ‫به اینکه در ســد شــمیل و نیان ابی نداریم و منابع‬ ‫سد استقالل بسیار محدود است‪ ،‬جز مراکز استانی‬ ‫که هستیم که با حساسیت باال در این خشکسالی‬ ‫به ان نگاه میشــود اما خوشــبختانه با همکاری و‬ ‫تالش در بندرعباس با جمعیتی بالغبر یکمیلیون‬ ‫نفر نیــاز شــهروندان را تامین کردهایــم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب هرمزگان عنوان کــرد‪ :‬امروز‬ ‫نتیجهبرنامهریزی‪ 4‬سالهاستفادهازابشیرینکنها‬ ‫را میبینیم‪ .‬اولین پروژه سد جغین به جاسک بود‬ ‫که مردم جاسک از کمابی نجات یافتند‪.‬‬ ‫افتتاح سامانه تامین اب بندرعباس از‬ ‫ابشیرینکن صد هزار مترمکعبی‬ ‫در فضای مجازی میشــنویم در برخی روستاها‬ ‫با مشــکل مواجهیــم که ایــن روســتاها از این طرح‬ ‫ابرســانی تغذیه نمیشــوند‪ .‬قصمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬ابشیرینکنمقام‪،‬ایستگاهپمپاژشهرکنبوت‪،‬‬ ‫طرح ایجاد تاسیســات فاضالب رودان‪ ،‬ابرســانی‬ ‫بــه بیــکاه‪ ،‬ابرســانی بــه تخــت و قلعــه قاضــی‪،‬‬ ‫طرح ابرســانی بندرلنگــه‪ ،‬ابشــیرینکن ‪ 100‬هزار‬ ‫مترمکعبی بندرعباس‪ ،‬ارتقا کیفی تصفیهخانه اب‬ ‫بندرعباس‪،‬تامینابسیریک‪،‬تامینابزیارتعلی‪،‬‬ ‫ابرسانیبهروستاهایشمالبندرعباس‪،‬ابرسانی‬ ‫بــه بشــاگرد‪ ،‬افتتــاح ابشــیرینکن یکمیلیــون‬ ‫مترمکعبی‪ ،‬ابرسانی به ‪ 57‬روستا در هرمزگان در‬ ‫قالب پویش الف‪ -‬ب‪ -‬ایران‪ ،‬ازجمله فعالیتهای‬ ‫ما در سالهای ‪ 94‬تا‪ 99‬بوده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در‬ ‫سهماههابتداییسال‪ 1400‬نیزافتتاحسامانهتامین‬ ‫اب بندرعباس از ابشیرینکن صد هزار مترمکعبی‪،‬‬ ‫اجرای ‪ 33‬کیلومتر خط انتقال اب از ابشیرینکن‬ ‫صــد هــزار مترمکعبــی تا مخــازن داماهی که شــهر‬ ‫بندرعباس را از بحران ابی و جیرهبندی در تابستان‬ ‫نجات داد‪ ،‬فاز اول تامین اب گوهران و روستاهای‬ ‫کســیر از سد سهران‪ ،‬فاز اول طرح ایجاد تاسیسات‬ ‫فاضــالب میناب‪ ،‬طرح ایجاد تاسیســات فاضالب‬ ‫روســتای تیاب میناب‪ ،‬بهرهبرداری از ابشیرینکن‬ ‫مهدیابادو کوخردرابهانجامرساندیم‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــالب هرمزگان اظهار کــرد‪ :‬پروژه‬ ‫تامیــن اب شــهر رویــدر و ‪ 30‬روســتای در مســیر ان‪،‬‬ ‫مجتمع ســرچاهان شــهدادی حاجیاباد‪ ،‬مجتمع‬ ‫کشــار بندرخمیر‪ ،‬بازســازی و بهســازی سامانههای‬ ‫توزیعابشهرستانقشم‪،‬افتتاحابشیرینکنهای‬ ‫رمچــاه و باســعیدو قشــم‪ ،‬مجتمــع انتقــال اب به‬ ‫ســندرک‪ ،‬ابرســانی به شهر و روستاهای متصل به‬ ‫میناب از تصفیهخانه سد سرنی‪ ،‬خط انتقال اب از‬ ‫ابشیرینکنتوسعهاباسیابهرضوانوروستاهای‬ ‫مسیر‪ ،‬طرح ابرسانی به روستای کوهین بندرلنگه‪،‬‬ ‫ابشــیرینکن زیارت‪ ،‬ابشــیرینکن ســرخون‪ ،‬نیز‬ ‫پروژههــای قابــل بهرهبرداری در هفته دولت ســال‬ ‫جاریهستند‪.‬‬ ‫و پیمانکار پروژه نیز انتخابشده است‪ .‬کلنگ زنی‬ ‫ایــن پروژه بــهزودی انجام میشــود و صنایع غرب‬ ‫بندرعبــاس نیز پــایکار امدهاند‪ .‬این مقام مســئول‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تمام هرمزگان ‪ 2‬سال برای احیای‬ ‫بافت فرسوده محله چاهستانی ها بسیج شدند‪.‬‬ ‫مســئله بافت فرســوده نیاز به یک عزم جدی دارد‬ ‫و در قــدم اول باید شــیوه زندگــی را در این محالت‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یک دستگاه بهتنهایی‬ ‫نمیتوانددر بافتفرسودهمعجزه کند‪.‬حاکمیت‪،‬‬ ‫ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫تمرکز برای تامین اب شرب مردم بر روی‬ ‫منبع پایدار ابشیرینکنها باشد‬ ‫قصمــی یاداور شــد‪ :‬تمرکــز ما بــرای تامین اب‬ ‫شرب مردم باید بر روی منبع پایدار ابشیرینکنها‬ ‫باشــد و ذخیــره ابهــای ســطحی بایــد در جهــت‬ ‫توسعه صنعت و کشاورزی استفاده شود‪ .‬ما در سال‬ ‫‪ 99‬حدود ‪ 3‬هزار و ‪ 55‬میلیارد ریال در حوزه اب و‬ ‫فاضالبهزینه کردیموتمامتمرکزمااینبود که‪50‬‬ ‫درصد این هزینهها در شهرها و‪ 50‬درصد در روستاها‬ ‫صرف شــود‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬در اســتان هرمزگان با ‪2‬‬ ‫هزار و‪ 400‬لیتر در ثانیه با کمبود اب مواجه هستیم‪.‬‬ ‫اکنــون نیــاز ابــی هرمــزگان ‪ 43‬درصــد از منابع اب‬ ‫زیرزمینی‪ 45،‬درصد از ابشیرینکنها و‪ 12‬درصد از‬ ‫منابعابسطحیتامینمیشود‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫اب و فاضــالب هرمــزگان تصریح کرد‪ 85 :‬ســایت‬ ‫ابشــیرینکن فعال در کشور موجود است که ‪48‬‬ ‫ســایت ان در هرمزگان اســت و امیدواریم ظرفیت‬ ‫اســتان را تا حداکثر ممکــن افزایش دهیم‪ .‬قصمی‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬فاضالب بندرعباس از اولین طرحهای‬ ‫فاضالب کشور است که با معضالتی مواجه است‬ ‫که باید مســائل فنی ان حل شــود‪ .‬تخلیه پســاب‬ ‫به دریا پذیرنده نیســت اما در حال حاضر چارهای‬ ‫نداریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این پروژه طبق براورد ما بیش‬ ‫از ‪ 2‬هزار میلیارد تومان نیاز به اعتبار دارد و قرار است‬ ‫تامین ان توسط یک شرکت زیرساخت انجام شود‬ ‫ت‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫هرمزگان جزء سه استان برتر کشور در زمینه کشف انواع‬ ‫مواد مخدر است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز؛ ابراهیم فرهادی نیا افزود‪:‬‬ ‫پارســال بیــش از ‪ 108‬تــن انواع مــواد مخدر صنعتی و‬ ‫ســنتی در هرمزگان کشــف شــد‪ .‬او با اشــاره به کشف‬ ‫‪ 32‬تــن انــواع مواد مخدر در ســهماهه امســال گفت‪:‬‬ ‫ماهیانه بیش از ‪ 10‬تن مواد مخدر کشفشــده اســت‪.‬‬ ‫فرهادی نیا با بیان اینکه ‪ 5‬درصد جامعه اماری استان‬ ‫درگیر اعتیاد هستند‪ ،‬افزود‪ :‬از سه سال پیش طرح یاری‬ ‫گران زندگی در سه حوزه‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬اموزش و درمان‬ ‫و مقابلــه شروعشــده اســت‪ .‬دبیــر شــورای هماهنگی‬ ‫مــواد مخــدر هرمــزگان گفــت‪ :‬ایــن طــرح در مــدارس‬ ‫اموزشوپرورش‪ ،‬محیطهای کاری‪ ،‬نظامی و محالت در‬ ‫حال اجرا است‪ .‬ابراهیم فرهادی نیا افزود‪ :‬در سال اول‬ ‫و دوم این طرح بیش از ‪ 50‬درصد دانش اموزان‪ ،‬والدین‬ ‫و کارکنان مدارس اموزشهای الزم را فراگرفتند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بــا اجرای ایــن طرح‪ ،‬اعتیاد در محیطهــای کاری از ‪29‬‬ ‫درصد به ‪ 24‬درصد کاهش یافت‪ .‬فرهادی نیا با اشاره‬ ‫بهساماندهیمعتادینمتجاهرافزود‪:‬دراینزمینهبیش‬ ‫از ‪ 700‬معتــاد در کمپهــای در حــال امــوزش و درمــان‬ ‫هستند‪ .‬دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر گفت‪ :‬در دو‬ ‫سال گذشته ‪ 10‬باند بزرگ مواد مخدر منهدم و بیش از‬ ‫هــزار و ‪ 200‬میلیارد تومــان از دارایی و منابع مالی انها‬ ‫توقیفشده است‪ .‬او افزود‪ 40:‬باب منزل خردهفروشان‬ ‫نیــز در اســتان توقیــف‪ ،‬پلمــپ و تخریبشــده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیم فرهادی نیا گفت‪ 30 :‬فروند شناور با تجهیزات‬ ‫کاملبهقرارگاهمبارزهباموادمخدر دریابانیاضافهشده‬ ‫اســت‪ .‬فرهادی نیا افزود‪ :‬با بررســی هزار پرونده طالق‬ ‫مشــخص شــد بیش از ‪ 60‬درصد از دلیــل طالق‪ ،‬اعتیاد‬ ‫بوده است‪ .‬او گفت‪ :‬در طرح یاری برگ به خانوادههای‬ ‫کمبضاعــت درگیــر اعتیــاد ‪ 50‬درصــد برای تــرک اعتیاد‬ ‫کمک میشود که برای معتادان متجاهر بهصورت ‪100‬‬ ‫درصد رایگان است‪.‬‬ ‫م ف ‪862030‬‬ ‫و خش امه های مر ط ن شرکت در ظر د رد جام روژه ی ا مشخصات ک ی ذ ل ر ه م اقصه گذ رد‬ ‫رد ف‬ ‫ی‬ ‫هرمزگان جزء سه استان‬ ‫برتر در زمینه کشف‬ ‫مواد مخدر‬ ‫صو ب امه شماره ‪ 674۹0‬مورخه ‪ 83/11/26‬ر است مح رم جمهوری سالمی ر ن و د گر ا ن امه ها‬ ‫موضوع رز ی‬ ‫ت‬ ‫یادداشت‬ ‫طغیان کرونا و شعارهای‬ ‫مسئوالن‬ ‫علی زارعی‪-‬رویداد امروز‪ :‬در حالی کرونا در هرمزگان‬ ‫طغیان کرده و خانوادههای زیادی را مبتال کرده است‬ ‫که در چند ماه اخیر مسئوالن اقدام مناسبی را جهت‬ ‫پیشــگیری انجــام ندادهاند و اقداماتشــان بیشــتر در‬ ‫شــعار خالصهشــده اســت‪ .‬در تعطیالت نوروزی که‬ ‫ممنوعیتها و محدودیتهای ســفر برداشــته شــد و‬ ‫فقط برگزاری مراسم مذهبی در ماه مبارک رمضان را‬ ‫ممنوع و محدود کردند و این چند ماه اخیر روزبهروز‬ ‫بــر امار مبتالیــان و فوتیها افزوده شــد و هزاران نفر‬ ‫قرنطینه خانگی شدند که مشخص نیست چه تعداد‬ ‫هــم این قرنطینه را شکســتند و بیمــاری را به دیگران‬ ‫منتقل کردند‪ .‬از طرفی دیگر تختهای بیمارســتانی‬ ‫در استان پر شد و مردم و بیماران و همراهانشان هم‬ ‫شــرایط ســختی را داشــته و دارند و دولت دوازدهم‬ ‫در روزهــای پایانــی عمرش‪ ،‬روزبهروز نســبت به این‬ ‫موضــوع بیتفاوتتــر شــده و هیچ اقدام مناســبی را‬ ‫در ایــن حوزههــا انجام نداد و نتیجهاش این شــد که‬ ‫افراد بیشــتری روانه بیمارســتان و قبرســتان شــدند و‬ ‫مســئوالن کشــوری گهگاهی از مســئوالن اســتانی به‬ ‫خاطر فعالیتهایشان قدردانی کردند که جای سوال‬ ‫دارد بــه خاطــر کدام عملکرد این قدردانیها صورت‬ ‫میگرفــت؟ از طرفــی دیگــر بــه نظــر میرســد حتــی‬ ‫بین دســتگاههای متولی نیــز همراهی و هماهنگی و‬ ‫همکاری الزم وجود ندارد و دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫هرمــزگان در ایــن حوزه بدون پشــتیبان مانده اســت‬ ‫و ســایر دســتگاهها همراهــی الزم را با ان نــدارد و به‬ ‫همین دلیل شــاهد افزایش شــمار مبتالیان و فوتیها‬ ‫در ســه مــاه اخیــر هســتیم و بــه نظــر میرســد کنترل‬ ‫کرونا از دســت مســئوالن خارجشده است و توانایی‬ ‫اقــدام مناســبی را در ایــن حــوزه ندارنــد‪ .‬انهــا حتی‬ ‫برای اجرای ممنوعیتها و محدودیتها در برگزاری‬ ‫مراســمات عروســی‪ ،‬ختــم‪ ،‬جشــن تولــد‪ ،‬دورهمــی‬ ‫نتوانســتند اقدام مناســبی انجام دهند و این موضوع‬ ‫منجــر بــه عادی انگاری کرونایی در اســتان شــد و به‬ ‫همیــن دلیــل تجمــع در ســواحل و‪ ...‬بــدون ماســک‬ ‫و فاصلهگــذاری اجتماعــی همچنــان وجــود دارد‪ .‬از‬ ‫انطــرف وضعیــت موجود باعث شــد کــه مردم هم‬ ‫این بیماری را جدی نگیرند و عادی انگاری مسئوالن‬ ‫به مردم منتقل شد و همچنان متاسفانه برخی اقدام‬ ‫بــه برگــزاری مراســمات مختلــف میکننــد و ایــن‬ ‫مراســمات باعــث افزایــش ابتــال و مــرگ هم شــده‬ ‫اســت و متاســفانه هیچ اقدام پیشــگیرانه مناســبی‬ ‫صــورت نگرفــت‪ .‬البتــه شــهروندان خودشــان هــم‬ ‫بایســتی نسبت به این بیماری و انتقال ان بایستی‬ ‫توجه بیشتری داشته باشند و از برگزاری مراسمات‬ ‫و‪ ...‬خــودداری نماینــد‪ .‬از طرفــی دیگر نیاز اســت‬ ‫کــه توزیع ماســک رایــگان همچنــان تداوم داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬زیــرا بســیاری از خانوادههــای محــروم کــه‬ ‫حتــی در تامیــن غــذا درماندهانــد‪ ،‬عنــوان میکنند‬ ‫تــوان پرداخــت روزانه چندین هــزار تومان را برای‬ ‫خریــد ماســک و‪ ...‬ندارنــد کــه دولــت و نهادهای‬ ‫حمایتی و خیرین جهت پیشگیری از انتقال بیماری در‬ ‫بین اقشار محروم بایستی حمایتهای الزم را داشته‬ ‫باشند و توزیع ماسک رایگان و بستههای بهداشتی و‬ ‫معیشتی را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫شخ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫خــبر‬ ‫دد‬ ‫م غ راورد و ه (ر ل)‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫در جر ی قا ون رگز ری م اقصات مصو ه شــماره ‪ 1308۹0‬مورخه ‪ 83/11/17‬مج س شور ی سالمی و‬ ‫محل جر ی روژه (شهرس ن)‬ ‫جای خالی اموزش‬ ‫مهارت هایزندگی‬ ‫در مدارس‬ ‫رسانهایبهوسـعــتمیهن‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی (نوبت اول)‬ ‫ت‬ ‫ت ب‬ ‫ن‬ ‫‪08‬‬ ‫و ت ول‬ ‫شرکت اب و فاضالب س ان صفهان در ظر د رد عم ت جر ی ه شرح ز ر ر ز طر ق م صه عمومی ه م ک ر ن‬ ‫و جد شر ط و گذ ر م د‬ ‫ضالب‬ ‫ل‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس‬ ‫ع مل ص یشیوع د ده‬ ‫ستخر جغیرمج زرمز رزه‬ ‫در ر ن وجود عر هه ی‬ ‫مخففح مله ی رژیو‬ ‫سی ر چیزدرمق سه‬ ‫یمته یجه ی ست ه‬ ‫د یل عر هه ی خفیفی‬ ‫ر نجزوهفتکشوری‬ ‫ستکه یشتر نمیز ن‬ ‫ستخر جرمز رزجه ندر‬ ‫ا ه ج ممیشود‬ ‫مدیرگروه رژیمرکزپژوهشهایمجلس ا شاره هعو ملیکهمنجر هشکلگیری‬ ‫خاموشیهایگستردهفعلیشده ست‪،‬ر هکارهایکوتاهمدت ر یحل ینچا شر‬ ‫تشریحکرد‬ ‫فت و رژی ‪04‬‬ ‫برنامه ششم‬ ‫‪07‬‬ ‫شوخیخنده دار مرتضیپورعلی گنجی‬ ‫بادوستارهتیمملی‬ ‫گ ز رش‬ ‫‪ ۱۵‬هزار مگاوات‬ ‫‪08‬‬ ‫درگیری ‪ ۲۹‬استان ایران‬ ‫بافرونشست‬ ‫نخستین ازم یشگ ه صنعت‪ 4.0‬ب تف هم فوالدمب رکه و د نشگ ه صنعتی صفه ن ر ه ند زی میشود‬ ‫سخنگویدولتتاکیدکرد‪:‬‬ ‫‪03‬‬ ‫قطعی برق برای فرودگاه ها‬ ‫چه مشکلی ایجاد کرد؟‬ ‫تیغانتقاداصولگرایانتندرو‬ ‫در دولت اینده کند خواهد بود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ر ی سعه ر گ هی‬ ‫‪02‬‬ ‫م ف ‪862030‬‬ ‫مدیر فناوری و اطاعات ســازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫سامانه «کیش من» را اقدامی ارزشمند در راستای تحقق‬ ‫شــهر هوشــمند و ســرعت بخشــیدن به ارائــه خدمات‬ ‫مطلوببهساکنان‪ ،‬گردشگران کیشوفعاالناقتصادی‬ ‫در ایــن منطقه برشــمرد‪ .‬امیر ســوداگران مدیــر فناوری‬ ‫و اطاعــات ســازمان منطقــه ازاد کیــش بابیــان اینکــه‬ ‫ســامانه «کیش من» ‪ my.kish.ir‬گامی دیگر در راستای‬ ‫تحقق شهر هوشمند در جزیره کیش است گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مزیتهــای مدیریــت واحــد در ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫کیش‪ ،‬شرکتها و موسسات تابعه تامین تمام نیازهای‬ ‫حــوزه فنــاوری و اطاعــات در جزیــره کیــش اســت‪ .‬به‬ ‫گفته سوداگران پنجره واحد خدمات اشخاص حقیقی‬ ‫در ســامانه «کیش من» شــرایط ارتباط میان سامانهای‬ ‫را فراهم کرده اســت تا تبادل دادهها میان سامانههای‬ ‫موجــود در حوزه فنــاوری و اطاعات تحقق یابد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه تعداد ‪ 50‬سامانه در سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش‪ ،‬شــرکتها و موسســات تابعه وجود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬ارتباطاتمیانسامانهایمیتواندخروجیهای‬ ‫خوبــی را بــرای کاربــرد مدیریتــی و فعالیــت فعــاالن‬ ‫اقتصــادی را در جزیــره کیش فراهم کنــد‪ .‬مدیر فناوری‬ ‫و اطاعــات ســازمان منطقــه ازاد کیــش ســامانه کیش‬ ‫هوشمند را یکی از سامانههای فعال سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش برشــمرد و افزود‪ :‬ســامانه کیش من دو زیرسامانه‬ ‫هوش تجاری و حساب کاربری کیش اکانت است که در‬ ‫ارائهخدماتبهساکنان کیشو گردشگراننقشموثری‬ ‫ایفا میکند‪ .‬امیر سوداگران در ادامه تصریح کرد‪ :‬هوش‬ ‫تجاریاز قابلیتهایجمعاوریدادهها‪،‬تحویل گزارش‬ ‫و داشــبوردهای مدیریتــی اســت کــه در اختیار ســطوح‬ ‫مختلف مدیریت قرارگرفته و ســامانه حســاب کاربری‬ ‫نیز بهعنوان یک پنجره واحد در سرعت بخشیدن ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به ســاکنان کیش و فعاالن اقتصادی‬ ‫تاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫جــام جهانــی فوتبــال ‪ ۲۰۲۲‬بیســت و دومیــن‬ ‫دوره جــام جهانــی فوتبــال اســت کــه از ‪ ۲۱‬نوامبــر‬ ‫تــا ‪ ۱۸‬دســامبر ‪ ۳۰( ۲۰۲۲‬ابــان تــا ‪ ۲۷‬اذر ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫در کشــور قطــر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬جزیــره کیــش‬ ‫بهواسطهداشتنبرخیزیرساختهای گردشگریو‬ ‫همجواریبا کشورقطرمیزبانجامجهانی‪ ۲۰۲۲‬به‬ ‫دنبال سهم افرینی در این رویداد بینالمللی است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ابــان ‪ ۱۴۰۱‬با جام جهانــی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫کشــور قطر اســت و جزیره کیش به دنبال ان است‬ ‫تا بتواند با جذب برخی از گردشگران این رویداد و‬ ‫ایجاد کمپهای ورزشی برای میزبانی برخی تیمها‬ ‫ازجملهتیمملیایراندر اینمسابقاتسهمافرینی‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش با اشاره به‬ ‫اینکهصنعتفوتبالاز فرصتهایدرامدزاییبرای‬ ‫کشور است گفت‪ :‬جزیره کیش بهعنوان منطقه ازاد‬ ‫ازلحاظ بعد مسافت با کشور قطر میتواند از این‬ ‫فرصت استفاده کند‪ .‬جعفر اهنگران اظهار داشت‪:‬‬ ‫کشــور قطر نسبت به دیگر کشــورهای برگزارکننده‬ ‫جام جهانی وســعت کوچکتری دارد و گنجایش‬ ‫چنینظرفیتیرادر طولبرگزاریجامجهانیفوتبال‬ ‫ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬با فدراسیون فوتبال هماهنگیهای‬ ‫مختلف انجام و ســتاد جام جهانی در منطقه ازاد‬ ‫کیش تشکیلشــده و بســترهای الزم در منطقه ازاد‬ ‫کیش اماده است و در شرایطی موفق خواهیم شد‬ ‫که بتوانیم از وزارت امور خارجه‪ ،‬ورزش و گردشگری‬ ‫کمک بگیریم‪ .‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫با اشاره به فعالیت‪ ۶۰‬هتل چهار و پنج ستاره با سه‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬اتــاق و حدود ‪ ۱۲‬هزار تخت در جزیره‬ ‫کیشاضافه کرد‪:‬تفریحاتدریایی‪،‬بیمارستانفوق‬ ‫تخصصیووجودسرمایهگذارانبخشخصوصیاز‬ ‫مزیتهای منطقه ازاد کیش برای خدمترسانی به‬ ‫گردشگران در این رویداد است‪.‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم در جام جهانی سهم‬ ‫داشته باشیم‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬عدم نیاز به روادید و گرفتن ویزا‬ ‫در جزیــره کیــش و فاصلــه ‪ ۴۰‬دقیقهای مســافرت‬ ‫هوایی و ‪ ۶‬ســاعته مســافرت دریایی از این جزیره‬ ‫بــه قطــر از دیگــر مزیتهایــی اســت میتــوان بــا‬ ‫تکیهبــر ان از ایــن رویداد بینالمللی به نفع کشــور‬ ‫استفاده کرد‪ .‬اهنگران گفت‪ :‬همچنین بیمارستانی‬ ‫با عنوان توریسم سامت در جزیره کیش در استانه‬ ‫بهرهبرداری اســت و در مدت باقیمانده نیز مراکز‬ ‫درمانی و بهداشــتی دیگری در جزیره کیش اضافه‬ ‫خواهد شــد‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫بــا اشــاره بــه برگــزاری اردوی تیــم ملــی فوتبــال در‬ ‫جزیره کیش قبل از دور برگشــت مرحله مقدماتی‬ ‫جــام جهانی افزود‪ :‬بیشــتر هزینههــای ایــن اردو از‬ ‫ســوی بخش خصوصــی و ســرمایهگذاران پرداخته‬ ‫شــد‪ .‬جعفــر اهنگــران گفــت‪ :‬منطقــه ازاد کیــش‬ ‫امــاده تبلیغــات در خصــوص جــذب ســرمایهگذار‬ ‫و ســرمایهگذاری بــرای مشــارکت در برگــزاری جــام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر است و با یک دیپلماسی فعال‬ ‫و هماهنگی با دولت قطر و دستاندرکاران برگزاری‬ ‫جام جهانی در قطر امیدواریم بتوانیم در این رویداد‬ ‫جهانیسهمداشتهباشیم‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری باهدف تحقق‬ ‫دیپلماسی ورزشی در کیش‬ ‫درههمینراستادانشگاهتهرانباهدفاستفاده‬ ‫بهینه از امکانات اموزشــی‪ ،‬میزبانــی از رویدادهای‬ ‫مختلف در ســطح ملی و بینالمللــی و بهرهمندی‬ ‫از ظرفیتهای جام جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬زمینهســاز‬ ‫تحقق دیپلماســی ورزشــی در جزیره کیش اســت‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته راهبردی مشترک‪ ،‬برگزاری دورههای‬ ‫اموزشــی ملــی و بینالمللــی‪ ،‬برگــزاری و میزبانی از‬ ‫رویدادهــا‪ ،‬مســابقات ورزشــی ملــی و بینالمللــی‬ ‫دانشگاهیوبهرهمندیاز ظرفیتهایجامجهانی‬ ‫‪ 2022‬قطــر از اهــداف مهــم انعقــاد تفاهمنامــه‬ ‫همــکاری میــان موسســه ورزش و تفریحات ســالم‬ ‫و پردیس بینالمللی کیش‪ ،‬دانشگاه تهران است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش عزیزاله فرضی پور مدیرعامل‬ ‫موسســه ورزش و تفریحــات ســالم کیــش با اشــاره‬ ‫به توســعه فعالیتهــای ورزشــی و ارتقای علمی‪،‬‬ ‫تخصصــی و فنــی در حوزههــای مختلــف منطقــه‬ ‫ازاد کیش گفت‪ :‬جذب اساتید مجرب بینالمللی‪،‬‬ ‫توســعه دامنه فعالیتها با دانشــگاههای مطرح‬ ‫دنیا‪ ،‬برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی ورزش‬ ‫دانشجویی و بهرهمندی از ظرفیتهای دانشگاه‬ ‫تهــران در توانمندســازی مربیــان‪ ،‬ورزشــکاران و‬ ‫مدیران ورزشی زمینهساز دیپلماسی نوین ورزشی‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه فرضــی پــور موسســه ورزش و‬ ‫تفریحــات ســالم با حمایت ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫کیش و بهرهمندی از پتانســیلها و ظرفیتهای‬ ‫این منطقه نســبت به توســعه و ارتقای ســطح‬ ‫ورزشهای دانشــجویی اقدام کرده است‪ .‬او بر‬ ‫نقش مهــم پردیس بینالمللی کیش‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫تهــران در حوزههــای مختلــف ورزش منطقــه‬ ‫ازاد کیــش اشــاره داشــت و افــزود‪ :‬بــا تعامــل و‬ ‫همکاری موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش‬ ‫بــا دانشــگاه تهــران میتــوان در راســتای ارتقای‬ ‫سطح دانش ورزش جزیره کیش گامهای موثری‬ ‫برداشــت‪ .‬مجیــد علــیزاده‪ ،‬رئیــس پردیــس‬ ‫بینالمللی کیش‪ ،‬دانشگاه تهران‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫فعالیتهــای ورزشــی و علــوم ورزش‪ ،‬جــذب‬ ‫اســتادان بینالمللــی‪ ،‬ارتبــاط بــا دانشــگاههای‬ ‫مطرح دنیا و برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی‬ ‫ورزشــی دانشــجویی از ظرفیتهای این دانشــگاه‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پردیس بینالمللــی کیش‪،‬‬ ‫دانشگاهتهرانبرایمیزبانیاز مسابقاتورزشهای‬ ‫ســاحلی دانشجویان دانشگاههای اســیا در جزیره‬ ‫کیش از امادگی الزم برخوردار است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشف سوخت قاچاق‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫فرمانــده انتظامــی ویــژه و پایــگاه دریابانــی کیش گفت‪ :‬کشــف‬ ‫سوخت قاچاق توسط ماموران انتظامی و دریابانی این جزیره در سال‬ ‫جاری به نسبت سال گذشته حدود‪ ۲۰‬درصد افزایشیافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرهنگ علیاصغر جمالی اظهار داشت‪ :‬ماموران‬ ‫این فرماندهی در سه ماه اول سال جاری موفق به کشف ‪ ۱۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬لیتر سوخت قاچاق شدند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مامــوران انتظامی و‬ ‫دریابانی این فرماندهی در جریان این کشفیات موفق به دستگیری‬ ‫‪ ۵۷‬قاچاقچی و توقیف ‪ ۹‬فروند لنج شدند‪ .‬سرهنگ جمالی افزود‪:‬‬ ‫اقدامات و ماموریتهای دریابانان کیش در مقابله با هرگونه قاچاق‬ ‫کاال و ســوخت را از اهــداف و ماموریتهــای ایــن فرماندهی اســت‪.‬‬ ‫وی از همــکاری مــردم بــا نیــروی انتظامی در برخــورد با مخان نظم‬ ‫اقتصادی قدردانی و از شهروندان خواست در صورت اطاع از هرگونه‬ ‫فعالیتهای غیرقانونی‪ ،‬مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن‪ ۱۱۰‬به‬ ‫پلیساطاعدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دومین عکسواره محرم کیش در دو بخش عکس و ادبی‬ ‫برگزار میشود‬ ‫دومین عکســواره محرم کیش در دو بخش عکس و ادبی‬ ‫توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫کیــش – مدیریــت امــور هنــری برگــزار میشــود‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫اســتقبال صــورت گرفتــه و درخواســتهای متعــدد هنرمندان‬ ‫سراســر کشــور مبنی بر تغییر گســتره اجرای دومین عکســواره‬ ‫محــرم کیــش از « مناطــق ازاد» به « سراســر کشــور» به اطاع‬ ‫میرســاند پیــرو تصویــب ســتاد اجرایی جشــنواره‪ ،‬عکاســان‪،‬‬ ‫شــاعران و نویســندگان از سراســر میهن اســامی نیز میتوانند‬ ‫در ایــن رقابــت هنــری شــرکت داشــته باشــند‪ .‬ایــن عکســواره‬ ‫باهدف به تصویر کشیدن حضور مردم و هیئتهای عزاداری‬ ‫در مــاه محــرم و شناســاندن حادثــه عاشــورا از نــگاه دوربیــن‬ ‫و روایت شــعر و داســتان برنامهریزیشــده اســت‪ .‬عکاســان‪،‬‬ ‫شــعرا و نویســندگان سراســر کشــور امــکان شــرکت در ایــن‬ ‫عکســواره را خواهنــد داشــت‪ .‬بــر اســاس اعام نســرین فائق‬ ‫دبیــر اجرایــی ایــن عکســواره‪ ،‬مهلت شــرکت در بخش عکس‬ ‫از ‪ 25‬خــرداد تــا ‪ ۴‬مردادمــاه ‪ 1400‬خواهــد بــود‪ .‬داوری اثار‬ ‫عکس از ‪ ۵‬الی ‪ ۷‬مردادماه توسط جاسم غضبان پور‪ ،‬مجید‬ ‫نــوراهلل پــور و الهــه عبدالــه ابــادی انجــام خواهد شــد‪ .‬اعام‬ ‫فراخــوان و مهلــت شــرکت در بخــش ادبــی نیــز از ‪ ۸‬مــرداد‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬مردادمــاه خواهــد بــود و داوری اثــار ادبــی ‪ ۱۶‬تــا ‪۱۷‬‬ ‫مــرداد توســط نغمــه مستشــار نظامــی‪ ،‬ابراهیم حســن بیگی‬ ‫و محمودرضــا اکرامــی فــر انجام خواهد شــد‪ .‬نمایش شــهری‬ ‫اثــار از تاریــخ ‪ 19‬مــرداد همزمان با شــروع مــاه محرم و ایین‬ ‫اختتامیــه ‪ 5‬مهرمــاه همزمــان بــا اربعیــن حســینی در جزیــره‬ ‫کیــش برگــزار خواهــد شــد و جوایــز ویــژهای بــرای برگزیــدگان‬ ‫بخشهــای مختلــف در نظــر گرفتهشــده اســت‪ .‬عاقهمنــدان‬ ‫جهــت ثبتنــام و کســب اطاعات بیشــتر میتوانند به ادرس‬ ‫اینترنتــی ‪ http://festival.kish.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز عملیاتزیرسازیواسفالتدر شهرکصنعتی کیش‬ ‫سرپرست معاونت عمران و ترافیک شرکت‬ ‫کیــش عمــران‪ ،‬اب و خدمات از اجرای عملیات‬ ‫زیرســازی و اسفالت شــهرک صنعتی شماره پنج‬ ‫(‪ ۲۸‬دســتگاه ســوله)و معابــر دسترســی ایــن‬ ‫مجموعــه صنعتــی خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش خبــر‬ ‫انایــن ‪ ،‬ارش نیکفرجــام سرپرســت معاونــت‬ ‫عمــران و ترافیــک ایــن شــرکت از اجــرای طــرح‬ ‫اســفالت معابــر شــهرک صنعتــی در ایــن جزیره‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح شــامل زیرســازی‬ ‫و اســفالت بــا متــراژ حــدود ‪ ۳‬هــزار و پانصــد‬ ‫مترمربــع اســت ‪.‬نیکفرجــام اظهــار داشــت‪ :‬با‬ ‫رویداد کیش‬ ‫توجــه بــه اینکــه ســولههای قطعــات ‪ ۴۹‬و ‪۵۴‬‬ ‫در شــهرک صنعتــی شــماره پنــج ( ‪ ۲۸‬دســتگاه‬ ‫ســوله) بــا کاربــری مواد غذایــی و انبــار غذایی‬ ‫نیازمند زیرســاختهایی ازجمله اسفالت معابر‬ ‫و راههــای دسترســی اســت‪،‬طرح زیرســازی و‬ ‫اسفالت این مجموعه باهدف بهداشت محیط‬ ‫‪،‬رفــاه کارکنــان شــاغل در محــل و تســهیل تردد‬ ‫خودروهــا در حــال اجرا اســت‪.‬او اظهار داشــت‬ ‫‪ :‬بیشــک ســاماندهی و اسفالت سطح معابر و‬ ‫خیابانهای شــهرک صنعتــی از عوامل تاثیرگذار‬ ‫در حضور بیشــتر ســرمایهگذاران و بهبود شرایط‬ ‫تولیــد بــرای تولیدکننــدگان مســتقر در این محل‬ ‫اســت‪.‬به گفتــه سرپرســت معاونــت عمــران و‬ ‫ترافیــک شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیــش‬ ‫در طــول اجــرای این طــرح عملیات زیرســازی و‬ ‫اســفالت بیش از ‪ ۳۵۰۰‬مترمربع و جدولگذاری‬ ‫‪۷۰۰‬متر طول اجرا میشود‪.‬سرپرســت معاونت‬ ‫عمران و ترافیک اضافه کرد‪ :‬با اشــاره به اینکه‬ ‫شــهرک صنعتــی یکــی از مهمتریــن بخشهــای‬ ‫کیش است که واحدهای تولیدی بزرگی بهویژه‬ ‫درزمینــه صنایــع غذایــی در ان مســتقر اســت‬ ‫ٔ‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای فراهم کردن شــرایط مطلوب‬ ‫برای تولیدکنندگان و صنعتگران در شــهرکها و‬ ‫نواحی صنعتی همه تاش خود را بکار گرفتهایم‬ ‫و در این زمینه هم تاکنون اقدامات و فعالیتهای‬ ‫ارزشــمندی انجامشــده اســت‪.‬نیکفرجام افزود‪:‬‬ ‫تمرکز واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی و‬ ‫کارگاهی موجب سهولت خدماترسانی به انها‬ ‫شده است‪.‬در حال حاضر کیش دارای شش شهرک‬ ‫صنعتــی بــا ظرفیت بیــش از ‪ ۸۰۰‬واحد اســت که‬ ‫تاکنون به ســرمایهگذاران تحویل دادهشده است‬ ‫و تعــداد زیــادی از ایــن واحدهــای در حــال ارائــه‬ ‫خدمات و یا نیز در شرف بهرهبرداری هستند‪.‬‬ ‫د ن‬ ‫د ده‬ ‫ن‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کاهش ‪ 36‬درصدی ورود و خروج‬ ‫مسافر در جزیره‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫نفــر نیــز از مســیر دریــا بــه‬ ‫فــرودگاه و بندرهــا ســازمان‬ ‫ایــن جزیــره واردشــدهاند‬ ‫منطقــه ازاد کیــش گفــت‪:‬‬ ‫و امــار خروجــی مســافران‬ ‫در ســهماهه نخست امسال‬ ‫بهوســیله هواپیمــا ‪۳۲۸‬‬ ‫ورود خــروج مســافران بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۶‬نفــر و خــارج‬ ‫مهدی دیناری‬ ‫ایــن جزیــره از طریــق دریــا‬ ‫شــدگان بهوســیله کشتی نیز‬ ‫و فــرودگاه به نســبت مدت‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۱۵۳‬نفر اســت‪.‬‬ ‫مشــابه ســال ‪( ۱۳۹۸‬دوران قبــل از شــیوع محدودیتهای کرونا در یک ســال گذشته‬ ‫ویــروس) حــدود ‪ ۳۶‬درصد کاهش داشــته باعث بروز خسارت به بخشهای مختلف‬ ‫اســت‪ .‬علــی عــرب در گفتوگــو بــا ایرنــا شــده کــه جزیره کیش بهواســطه اینکه ‪۸۰‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در ســه ماه نخســت امســال درصــد اقتصــاد ان وابســته بــه گردشــگری‬ ‫‪ ۷۰۱‬هــزار و ‪ ۸۵۶‬مســافر بــه ایــن جزیــره اســت از ایــن پاندمــی در امــان نمانــده‬ ‫رفتوامــد داشــتهاند که شــامل ورود ‪ ۳۴۰‬است‪.‬‬ ‫ایــن اســیبها بهگونــهای بــود کــه این‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۷‬نفر و خروج ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪۹۰۹‬‬ ‫نفر است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این امار در مدت جزیــره در تعطیــات عیــد نــوروز شــاهد‬ ‫مشــابه ســال ‪ ۱۳۹۸‬کــه دوران عادی ســفر کاهــش ‪ ۵۰‬درصد ورود مســافر همراه بود‪.‬‬ ‫بــه جزیــره بود از حــدود ‪ ۳۶‬درصد کاهش از ابتــدای شــیوع پاندمــی کرونــا تا ســاعت‬ ‫و به نســبت مدت مشــابه ســال ‪ ۱۳۹۹‬که ‪ ۲۴‬پنجشــنبه ‪ ۱۰‬تیــر در ایــن جزیــره بیــش‬ ‫با محدودیتهای شــدید چهارماهه شــیوع از پنــج هــزار و ‪ ۱۷۰‬بیمــار مبتابــه ویــروس‬ ‫ویــروس کرونا مواجــه بود حدود ‪ ۱.۴‬برابر کرونــا (کوویــد ‪ ۱۹‬و نــوع جهشیافتــه‬ ‫رشــد دارد کــه این میزان رشــد بــا توجه به انگلیســی) شناساییشــده اســت که ابتای‬ ‫بهبــود نســبی وضعیت روند خوبی اســت‪ .‬حــدود ‪ ۲۰‬نفــر انــان در روز گذشــته تائیــد‬ ‫او افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۳۱۶‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬شــد‪ ،‬اکنون ‪ ۱۵‬بیمار مبتابه ویروس کرونا‬ ‫نفــر از طریــق فــرودگاه و ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۷۹۲‬در بیمارســتان کیش بستری هستند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1110‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫جریمه یکمیلیونی تومانی‬ ‫برای تردد خودروهای‬ ‫غیربومی به استان‬ ‫رئیــس پلیــسراه اســتان یــزد گفــت‪ :‬ورود و خــروج‬ ‫خودروها با پالک غیربومی به اســتان ممنوع و فقط با‬ ‫مجوزامکانپذیراست‪.‬‬ ‫ســرهنگ حاجی ده ابادی در گفتگو با صداوســیما‬ ‫اظهار داشت‪ :‬هماکنون راههای کمربندی و برونشهری‬ ‫اســتان یــزد بــاز اســت امــا ورود و خــروج خودروهــا بــا‬ ‫پالکهای غیربومی ممنوع است‪ .‬او گفت‪ :‬خودروها با‬ ‫پالک غیربومی در صورت موارد ضروری نظیر جلســات‬ ‫دادگاهــی و معاینات پزشــکی و‪ ...‬میتوانند با گرفتن‬ ‫مجــوز از فرمانــداری و پلیــسراه بــه اســتان یــزد ســفر‬ ‫کنند‪ .‬رئیس پلیسراه اســتان یزد با اشــاره به رصد همه‬ ‫خودروهــای عبــور توســط دوربینهــای نظارتی پلیس‬ ‫افــزود‪ :‬خودروها با پالک غیربومــی درصورتیکه بدون‬ ‫مجوز بهاستانسفر کنندمبلغیکمیلیونتومانجریمه‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫کاهش ساعت کاری ادارات‬ ‫استان‬ ‫ســاعت کاری ادارات‪ ،‬نهادها و دســتگاههای استان‬ ‫یزد بهمنظور پیشــگیری از شــیوع کرونا بهاستثناء مراکز‬ ‫امدادی و درمانی کاهش یافت‪ .‬به گزارش صداوسیما‪،‬‬ ‫احمد ترحمی جانشین رئیس ستاد استانی پیشگیری و‬ ‫مقابله با کرونا در استان یزد گفت‪ :‬بنا به بند ‪ 10‬مصوبه‬ ‫پنجاه و یکمین نشســت ستاد استانی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫ســاعت پایــان کار همــه ادارات‪ ،‬نهادهــا و دســتگاهها‬ ‫بهاســتثناء مراکــز امــدادی و درمانــی تــا پایــان تیرماه تا‬ ‫ساعت‪ 12‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ضریباشغالهتلهایجزیره‬ ‫زیر ‪ ۴۰‬درصد است‬ ‫مســیح الــه صفــا‪ ،‬رئیــس‬ ‫میکنند بسیار پایین است‪ .‬او‬ ‫هیــات مدیــره جامعــه‬ ‫با اشــاره به اینکه هرکسی که‬ ‫هتلــداران کیــش در گفتگــو‬ ‫بــه کیش میاید مختار اســت‬ ‫بــا ایلنــا بــا اشــاره بــه اخریــن‬ ‫کــه در هتل ویــا هرجایی که‬ ‫وضعیــت هتلهــای جزیــره‬ ‫دوســت دارد اقامــت کنــد‬ ‫مسیح اله صفا‬ ‫کیــش گفــت‪ :‬ازلحــاظ حضور‬ ‫گفــت‪ :‬نمیتوانیــم مســافران‬ ‫مســافر و اشــغال هتلهــا‪،‬‬ ‫را مجبــور کنیــم کــه در کجا و‬ ‫هتلهــای جزیــره کیــش در بدتریــن شــرایط چگونــه اقامت کنند اما توصیه میکنیم که از‬ ‫موجودنــد و ضریب اشــغال هتلها در جزیره اقامــت در محلهــای غیراســتاندارد همچون‬ ‫کیش زیر ‪ 40‬درصد است‪ .‬البته بعضی هتلها پاژهــا‪ ،‬اماکــن عمومــی و پارکها خــودداری‬ ‫کــه بهصــورت گارانتــی و بــرای چارترکنندهها کننــد زیــرا بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا حفظ‬ ‫هســتند ضریــب اشغالشــان بــاالی ‪ 60‬درصــد بهداشــت و اجــرای پروتکلهــا در ایــن مراکــز‬ ‫اســت‪ .‬ولی بقیه هتلها که ازاد هستند حتی بسیار سخت است‪.‬‬ ‫به ‪ 20‬درصد نیز نمیرسند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫صفا با اشاره به اینکه هماکنون کشورهای‬ ‫فعالیت هتلــداران در وضعیت کنونی توجیه ماننــد ترکیــه‪ ،‬روســیه بــه گردشــگران خــود‬ ‫اقتصــادی نــدارد گفــت‪ :‬تورمی کــه در جزیره و کســانی کــه بــه ایــن کشــور وارد میشــوند‬ ‫کیــش وجــود دارد از مایحتاج عمومــی‪ ،‬ارزاق واکســن تزریــق میکننــد گفــت‪ :‬میتوانیــم‬ ‫دســتمزد کارگران و مواردی دیگر بســیار بیشتر چنیــن طرحهایــی را در جزیــره کیــش اجــرا‬ ‫از تورمــی اســت که در ســرزمین اصلــی وجود کنیم فعاالن جزیره کیش با همکاری بخش‬ ‫دارد‪ .‬بهطــور مثــال در تهــران یــک کارگــر یک خصوصــی و ســازمان منطقــه ازاد کیش این‬ ‫حقــوق ثابت میگیرد و بعد از پایان ســاعت امادگــی رادارنــد کــه واکســن وارد کننــد و‬ ‫کارش به منزل میرود ولی ما در جزیره کیش تمــام گردشــگرانی را کــه بــه جزیــره کیــش‬ ‫باید عاوه بر حقوق مصوب‪ ،‬اسکان‪ ،‬تغذیه وارد میشــوند در بدو ورود واکسینه کنند و‬ ‫و ســایر نیازمندیهــای او را نیــز بــراورده کنیم حتی تمامی کیشــوندان را بهصورت رایگان‬ ‫و همیــن مســئله باعــث افزایــش دو برابــری واکســینه کنند اما متاســفانه بهرغم امادگی‬ ‫هزینههــا میشــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬هتلــداران ســازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫بایــد مــواد مصرفی خــود را اعم از مــواد اولیه و فراهــم شــدن شــرایط دولــت بــا اجــرای‬ ‫رستورانها و پذیرایی را از استانهای مختلف ا یــن طــرح مخالفــت کــرد و اعــام شــد که‬ ‫در ســرزمین اصلــی خریــداری کننــد و بعــد به اگر کســی میتواند در جزیره کیش واکســن‬ ‫جزیره کیش منتقل کنند که این انتقال هزینه وارد کند باید ان را تحویل وزارت بهداشت‬ ‫زیادی دارد و باعث افزایش قیمت میشود و بدهــد و وزارت بهداشــت بــا صاحدیــد‬ ‫اگر هم بخواهند این کار را نکنند و مواد اولیه خــود واکســنها را توزیــع کنــد‪ .‬صفــا ادامه‬ ‫موردنیاز خود را از داخل جزیره بخواهند تهیه داد‪ :‬اگــر طــرح واکسیناســیون گردشــگران‬ ‫کنند بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود‪ .‬در جزیــره کیــش بهمحــض ورود اجــرا شــود‬ ‫او بــا انتقــاد از افزایــش بیرویــه قیمت بلیت قطعــا تاثیــر بســیار خوبــی بــر روی حضــور‬ ‫هواپیماها گفت‪ :‬گران شدن بلیت هواپیماها‪ ،‬گردشــگران و همچنین مبارزه با کرونا خواهد‬ ‫گران شدن هزینههای انرژی و افزایش قیمت داشــت و باعث رونــق اقتصادی جزیره کیش‬ ‫همــه خدمــات باعــث شــده تا ســفر به کیش میشــود ضمن انکه هیچ هزینهای نیز دولت‬ ‫گران تمام شــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه باوجود نیــاز نیســت پرداخــت کنــد و دلیــل مخالفت‬ ‫کرونــا هتلداران تــاش کردند به فعالیتها و دولــت با ایــن طرح معلوم نیســت‪ .‬او ادامه‬ ‫وظایــف خود عمل کنند گفت‪ :‬خوشــبختانه داد‪ :‬با اجرای این طرح نهتنها واکسینه شدن‬ ‫تمامی هتلداران کیش پروتکلهای بهداشتی را رایــگان کیشــوندان را انجــام میدادیــم بلکه‬ ‫بهصورت کامل رعایت میکنند و خوشبختانه میتوانســتیم تمام کســانی که در بندرلنگه و‬ ‫درصد مبتایان به بیماری کرونا جزیره کیش چارک زندگی میکنند را رایگان واکسینه کنیم‬ ‫در بیــن مســافرانی کــه از هتلهــا اســتفاده اما متاسفانه موافقت نشد‪.‬‬ ‫خریدوفروش نمونههای‬ ‫تاکسیدرمیممنوع‬ ‫معاون فنی اداره حفاظت محیطزیست استان یزد‬ ‫از ممنوع بودن خریدوفروش نمونههای تاکسیدرمی در‬ ‫فضای مجازی خبر داد‪ .‬اعظم حبیبی پور صبح امروز در‬ ‫جمع خبرنگاران با استناد به ماده ‪ ۸‬اییننامه اجرایی‬ ‫قانــون شــکار و صیــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هرگونه نگهــداری‪،‬‬ ‫خریدوفروش و تاکسیدرمی جانوران وحشی بدون اخذ‬ ‫مجوز از سازمان محیطزیست‪ ،‬ممنوع بوده و متخلفین‬ ‫مشمول مجازات خواهند بود‪ .‬او افزود‪ :‬عرضهکنندگان‬ ‫خدمــات و فروش تاکســیدرمی و اجــزای حیاتوحش‬ ‫ملزم به اخذ مجوزهای الزم از سازمان محیطزیست و‬ ‫ارائه مجوز معتبر خود در فضای کار‪ ،‬سایتها و فضای‬ ‫مجازیمرتبطباخودهستند‪.‬معاونفنیادارهحفاظت‬ ‫محیطزیست استان یزد تاکید کرد‪ :‬در صورت عدم ارائه‬ ‫مجوز‪ ،‬با عرضهکنندگان خدمات و فروش تاکسیدرمی‬ ‫برخورد قانونی با انها صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اشکذر میتواند به پایانه‬ ‫صادرات کشاورزی‬ ‫تبدیل شود‬ ‫سرپرستمدیریتجهاد کشاورزیشهرستاناشکذر‬ ‫با اشاره به اهمیت رویکرد دستگاه قضایی در خصوص‬ ‫احیایمشاغلتعطیلشده‪ ،‬گفت‪:‬انتظار استواحدها‬ ‫و صنایع تبدیلی که بنا به دالیل مختلف تعطیل شدند‬ ‫با حمایت دســتگاه قضایی به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ســید حســین بخشــایش صبح امروز‬ ‫در جریــان دیــدار با مســئوالن قضایی این شهرســتان‪،‬‬ ‫بــا بیان اینکه دســتگاه قضایــی در جامعــه از اهمیت‬ ‫ویژهای برخوردار اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعامل و همکاری‬ ‫بیــن دســتگاههای اجرایــی و قضایــی موجــب ایجــاد‬ ‫ارامش و اســایش در جامعه میشــود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫شهرستان اشکذر میتواند پایلوت ایجاد پایانه صادرات‬ ‫محصوالت کشــاورزی در استان باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫بــه اینکه شهرســتان اشــکذر قطب تولیــد محصوالت‬ ‫گلخانهای در کشــور اســت‪ ،‬امکان راهاندازی این پایانه‬ ‫در ان وجود دارد‪ .‬سرپرســت مدیریت جهاد کشــاورزی‬ ‫شهرســتان اشــکذر با اشــاره به اهمیت رویکرد دستگاه‬ ‫قضاییدر خصوصاحیایمشاغلتعطیلشده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظار اســت واحدها و صنایع تبدیلی که بنا به دالیل‬ ‫مختلف تعطیل شــدند با حمایت دستگاه قضایی به‬ ‫چرخه تولید بازگشــته و زمینه اشــتغال نیروهای جوان‬ ‫بومی را فراهم کند‪ .‬رئیس دادگستری شهرستان اشکذر‬ ‫نیــز عملکــرد جهاد کشــاورزی را در زمینه حفــظ اراضی‬ ‫زراعــی و باغــی و جلوگیــری از تغییــر کاربــری غیرمجــاز‬ ‫رضایتبخــش دانســت و امادگــی هرگونــه همــکاری‬ ‫دستگاه قضایی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫افزایش ساعات کاری اداره‬ ‫امور مالیاتی کیش‬ ‫مدیــر امــور مالیاتی منطقه‬ ‫اســتفاده کننــد تــا بتواننــد از‬ ‫ازاد کیــش بــا اشــاره بهروزهای‬ ‫معافیتمالیاتیقانونمناطق‬ ‫پایانــی مهلت ارائــه اظهارنامه‬ ‫ازاد تجاری بهرهمند شوند‪ .‬وی‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان‬ ‫بااشارهبهاینکهارائهاظهارنامه‬ ‫ایــن اداره روزهای ســیزدهم تا‬ ‫بهصــورت کامــا الکترونیکــی‬ ‫حمیدرضا‬ ‫پانزدهم تیر از ســاعت ‪ ۷‬صبح‬ ‫اســت و بدون نیاز به مراجعه‬ ‫منتظری‬ ‫تــا ‪ ۱۹‬امــاده پاســخگویی بــه‬ ‫حضوری از طریق پنجره واحد‬ ‫مودیانمالیاتیهستند‪.‬‬ ‫مالیاتی به ادرس ‪ intamedia.ir‬انجام میشود‪،‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬حمیدرضا گفت‪ :‬با دســتور رئیسکل ســازمان امور مالیاتی‬ ‫منتظری گفت‪ :‬با توجه به اینکه اخرین فرصت بــرای پاســخگویی بــه ابهامــات و پرســشهای‬ ‫ارائــه اظهارنامــه صاحبــان مشــاغل در بخــش احتمالی فعاالن محترم اقتصادی و برای پرهیز‬ ‫اشخاص حقیقی تا پایان خرداد بوده و با توجه از شلوغی و رعایت دستورالعملهای بهداشتی‬ ‫به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تا پانزدهم ساعات کاری اداره امور مالیاتی منطقه ازاد کیش‬ ‫تیر تمدیدشــده اســت توصیه میشــود مودیان در روزهای سیزدهم تا پانزدهم تیر از ساعت ‪۷‬‬ ‫از ایــن فرصت باقیمانــده بــرای ارائه اظهارنامه صبح تا ‪ ۱۹‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫کشف ‪ ۷‬دستگاه استخراج‬ ‫ارز دیجیتال درمهریز‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان مهریز از کشف هفت‬ ‫دســتگاه ماینر اســتخراج ارز دیجیتال بــه ارزش هرکدام‬ ‫سه میلیارد در این شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬سرهنگ وحید احمدی در تشریح این خبر اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬مامــوران انتظامی پلیس اگاهی شهرســتان مهریز‬ ‫با دریافت خبری مبنی بر اســتفاده غیرمجاز از دســتگاه‬ ‫«ماینــر» اســتخراج ارز دیجیتــال دریکــی از کارگاههــای‬ ‫حاشــیه شــهر موضــوع را بررســی و محــل اعالمشــده را‬ ‫شناساییکردند‪.‬‬ ‫د دهمد ن‬ ‫ن‬ ‫رویدا د زید‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫بیتدبیری در حل مشکالت دامداران ادامه دارد‬ ‫دامداریهای یزد در استانه ورشکستی‬ ‫دامداران یزدی مدتهاست از شرایط موجود‬ ‫گالیــه دارنــد امــا گــوش شــنوایی برای مشــکالت‬ ‫انهــا وجــود ندارد بر همین اســاس انها به علت‬ ‫نارضایتــی از گرانــی قیمــت نهادههای دامــی و در‬ ‫مقابــل‪ ،‬عدم همخوانــی قیمت ایــن نهادهها‪ ،‬با‬ ‫قیمت تصویبشده در ستاد تنظیم بازار در رابطه‬ ‫با شــیر در مقابل اســتانداری یزد دســت به تجمع‬ ‫زدند تا صدای خود را به گوش مسئولین برسانند‪.‬‬ ‫محمدحسین رشمی در گفتگو با یزد رسا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه دامــداران اســتان در حال ورشکســتی کامل‬ ‫هســتند اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از عاملهــای ایــن‬ ‫ورشکســتی عدم همخوانی قیمت تمامشده شیر‬ ‫با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار است که باعث‬ ‫شــده دامــدار عمــال در حال ضرر دهی باشــد و به‬ ‫همیــن علت بســیاری از دامــداران اســتان در حال‬ ‫تعطیل کردن واحدهای دامی خود هستند‪.‬‬ ‫هیچ گوش شنوایی وجود ندارد‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در جلســات ستاد تنظیم بازار که‬ ‫قــرار اســت برای حل مشــکل دامدار تصمیمگیری‬ ‫شــود عمال هیــچ دامداری حضور نــدارد و علیرغم‬ ‫بیــان مشــکالت در دفعــات متعــدد‪ ،‬امــا هیــچ‬ ‫گــوش شــنوایی وجــود نــدارد‪ .‬رشــمی با اشــاره به‬ ‫اینکــه اتحادیــه دامــداران خواهان انتقــال فرایند‬ ‫قیمتگــذاری بــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضر اگر بهصــورت کامل‬ ‫تمام نهاده موردنیاز دامدار بهصورت دولتی تامین‬ ‫شود قیمت تمامشده شیر بین‪ ۶۴۰۰‬تا‪ ۶۹۰۰‬تومان‬ ‫اســت و این در شرایطی است که نهایتا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نهاده موردنیاز دامدار با نرخ دولتی تامین میگردد‬ ‫و مابقی نهاده موردنیاز را دامدار باید از بازار ازاد و‬ ‫با نرخهای بســیار باال تامین کند‪ .‬او ابراز داشــت‪:‬‬ ‫دولــت از دامــداران انتظــار دارد علوفــه و دیگــر‬ ‫مایحتــاج موردنیــاز برای پرورش دام و تهیه شــیر و‬ ‫فراوردههای دامی را گران بخرند‪ ،‬اما در عوض شیر‬ ‫و محصــوالت دامــی دیگــر را ارزان در اختیار مردم‬ ‫قرار دهد‪،‬چنینخواستهایبههیچوجهامکانپذیر‬ ‫نیســت‪ .‬مدیرعامل تعاونــی دامداران اســتان یزد‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در شــرایطی که تولید شیر استان در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۸۰۰‬تن می باشد اما اگر شرایط‬ ‫فعلی ادامه پیدا کند و مشکالت دامداران برطرف‬ ‫نشود بهطورقطع تا پایان از این میزان تولید حدود‬ ‫‪ ۳۰‬الــی ‪ ۴۰‬درصــد کاهش مییابد که باعث بروز‬ ‫خسارتهایی در سطح استان خواهد بود‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح شبکه توزیع نهادههای دامی‬ ‫محمــد صالــح جــوکار‪ ،‬اصــالح شــبکه توزیــع‬ ‫نهادههای دامی را ضروری دانســت و گفت‪ :‬باید‬ ‫دست دالالن از این بازار قطع شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان‬ ‫اســتان یزد در دیدار با نماینده دامــداران در یزد با‬ ‫اشــاره به مشکالت بسیار گســتردهای که در حوزه‬ ‫نهادههای دامی و کشــتار دامهای مولد به وجود‬ ‫امده اظهار داشت‪ :‬باید برای ششماهه دوم سال‬ ‫برنامهریزی دقیقی داشته باشیم و از همیناالن به‬ ‫فکر تامین خوراک دام و طیور در سراسر کشور باشیم‬ ‫وگرنه با مشکل بسیار جدیتری روبرو میشویم‪.‬‬ ‫جــوکار افــزود‪ :‬تقریبا تمــام نهادههای دامــی با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کشور وارد میشود‪ ،‬ولی به دلیل‬ ‫عدم وجود شبکه توزیع سالم‪ ،‬بخش زیادی از این‬ ‫نهادهها به بازار ازاد وارد میشود و با قیمت باال به‬ ‫دست دامدار و مرغدار میرسد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اینکه‬ ‫ما دامدار را مجبور کنیم شیر را‪ ۴۵۰۰‬تومان بفروشد‬ ‫و بعــد فراوردههــای لبنی را بــا ارز ‪ ۲۴‬هزارتومانی‬ ‫صادر کنیم هم یکی دیگر از مشکالتی است که در‬ ‫حوزه دام با ان روبرو هستیم؛ این روند فقط برای‬ ‫دامــدار ضــرر به دنبال دارد‪ .‬رئیس کمیســیون امور‬ ‫داخلی کشــور و شــوراهای مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اگــر بحــث نهادههای دامــی و واردات‬ ‫ان را ازاد کنیــم و ایــن نهادههــا بهصــورت کامل با‬ ‫ارز ازاد بــه کشــور وارد شــود‪ ،‬میتوانیــم یارانــه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را بــه تولیدکننده یــا در اخر زنجیره‬ ‫تولیــد بــه مصرفکننــده بدهیــم و به ایــن صورت‬ ‫دست مفسدان را از این روند بهصورت کامل قطع‬ ‫کنیــم‪ .‬جوکار افزود‪ :‬در شــرایط فعلی هم مردم و‬ ‫هم دامداران و تولیدکنندگان ناراضی هستند و تنها‬ ‫دالالن هستند که از این بازار سود واقعی میبرند‬ ‫و رضایت کامل از مشکالت به وجود امده دارند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر بخــش مهمــی از وزارت جهاد کشــاورزی و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درگیر تنظیم این‬ ‫بازار هستند‪ ،‬ولی همین مشکالت مانع از موفقیت‬ ‫در این کارشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کارکردفناوریدر توسعهروستاییبررسیشد‬ ‫کارکرد فناوری در توسعه روستایی در سومین‬ ‫نشســت تخصصــی اجــزا و عناصــر زیســتبوم‬ ‫نــواوری اســتان یــزد در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫یزد بررســی شــد‪ .‬به گــزارش موج یزد‪ ،‬ســومین‬ ‫نشســت تخصصــی اجــزا و عناصــر زیســتبوم‬ ‫نــواوری اســتان یــزد با موضــوع «کارکــرد فناوری‬ ‫در توســعه روســتایی» با حضور ســید ابوالفضل‬ ‫میــر قاســمی‪ ،‬مشــاور ملــی توســعه روســتایی‪،‬‬ ‫ابــاذر اشــتری مهرجــردی‪ ،‬عضــو هیئتعلمــی‬ ‫موسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی‪،‬‬ ‫مصیــب حکام زاده مدیرعامل شــرکت پردیســه‬ ‫امــاری و محســن موســوی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫کاراکویــر (مدیران پــروژه)‪ ،‬بهصورت حضوری و‬ ‫ویدئوکنفرانــس برگزار شــد‪ .‬قیومــی‪ ،‬مدیر دفتر‬ ‫هماهنگــی نهادهــای همکار فناور پــارک علم و‬ ‫فنــاوری یزد‪ ،‬این نشســت را زمینهســاز اشــنایی‬ ‫بــا توســعه روســتایی از منظــر فنــاوری خواند و‬ ‫گفــت‪ :‬همانطور که مفهوم روســتا و کارکرد ان‬ ‫بــا ورود فنــاوری دســتخوش تغییر شــده اســت‪،‬‬ ‫بــرای توســعه روســتاها نیز مســیری بهجــز رفتن‬ ‫به ســمت فنــاوری و نواوری متصور نیســت‪ .‬در‬ ‫ادامه اباذر اشتری با بیان اینکه در زمینه کارکرد‬ ‫فنــاوری در توســعه روســتایی بــا چهــار مفهــوم‬ ‫اصلی روســتا‪ ،‬نواوری‪ ،‬فناوری و توسعه روبهرو‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه در چند سال گذشته‬ ‫بــا مســئلهای بــه نــام مــرگ تدریجــی روســتاها‬ ‫مواجــه هســتیم‪ .‬ابوالفضــل میــر قاســمی نیــز با‬ ‫اشــاره بــه اینکــه در مــورد روســتاها رویکردهای‬ ‫مختلفــی وجــود دارد کــه متناســب بــا ان بایــد‬ ‫روستا را تعریف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که نقشه‬ ‫راه توســعه کشــور ترسیم نشــده باشد‪ ،‬تعریف‬ ‫مفهوم روستا و کارکردهای ان دشوار است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تالشیزدیهابرایمیزبانیشایستهدر جشنوارهتئاترفجر‬ ‫اســتاندار یــزد در نشســتی کــه بــا حضــور‬ ‫مســئولین ارشد تئاتر کشور برگزار شد بر اهمیت‬ ‫ایــن رویــداد هنری تاکید کرد و گفت‪ :‬اســتانها‬ ‫ظرفیتهــای خوبــی در عرصــه هــای مختلــف‬ ‫دارنــد و تهــران مــی توانــد در ســایر زمینــه های‬ ‫دیگر هم روی توانمندیهای اســتانها حســاب‬ ‫کند‪ .‬در این نشست قادر اشنا ‪،‬مدیرکل هنرهای‬ ‫نمایشــی کشــور‪ ،‬رضــا بصیــرت‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫انجمن هنرهای نمایشی کشور‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫بهداروند‪ ،‬حسین مسافر استانه ‪،‬دبیر جشنواره‬ ‫تئاتــر فجــر‪ ،‬جوادیــان زاده ‪،‬مدیــرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان و ندافی مدیرعامل انجمن‬ ‫هنرهــای نمایشــی یــزد بــا محمدعلــی طالبــی‬ ‫اســتاندار یــزد در رابطــه با همــکاری در میزبانی‬ ‫از جشنواره بین المللی تئاتر فجر دیدار و گفتگو‬ ‫کردند‪.‬محمدعلــی طالبــی با اظهار خرســندی از‬ ‫اعطــای میزبانی بخشــی از جشــنواره تئاتر فجر‬ ‫به استان یزد گفت‪ :‬خواستگاه فرهنگ و هنری‬ ‫که یزد دارد در کشــور زبانزد اســت و این استان‬ ‫با ســبقه فرهنگی و اجتماعی و توانمندی های‬ ‫اقتصــادی مــی توانــد میزبــان شایســته ای برای‬ ‫جشنواره بین المللی فجر باشد‪.‬‬ ‫استاندار یزد در ادامه اظهار داشت‪ :‬در طول‬ ‫چنــد ســال گذشــته‪ ،‬برگــزاری موفــق جشــنواره‬ ‫هــای مختلــف نشــان دهنــده مشــارکت خــوب‬ ‫مردم استان‪ ،‬هنرمندان و دستگاه های اجرایی‬ ‫بــود کــه جای امیــدواری دارد تا بتوانیــم در این‬ ‫میزبانی نیز سربلند باشیم‪.‬‬ ‫طالبــی گفت‪ :‬طی چند ســال گذشــته که در‬ ‫اســتان مســئولیت داشــتم‪ ،‬در هــر زمینــه ای که‬ ‫میزبان بوده ایم به گواه میهمانان ارجمند‪ ،‬یزد‬ ‫میزبانی بســیار خوبی داشــته و همه مسئولین‪،‬‬ ‫دســتندرکاران و مردم ابرو گذاشــتند و توانســتند‬ ‫بهتریــن میزبانــی هــا را انجــام دهنــد کــه از این‬ ‫جهت جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره تجربیات خوب یزد در برگزاری‬ ‫جشــنواره هــای مختلف گفت‪ :‬روحیه مناســب‬ ‫رویداد یزد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫روزانه‪ 8‬هزار بیمار غیربومی‬ ‫در استان ویزیت میشوند‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه‬ ‫داد‪ :‬اگــر بیمــاران غیربومــی به‬ ‫علوم پزشــکی شــهید صدوقی‬ ‫استانمراجعهمیکنندفقطبه‬ ‫یــزد گفــت‪ :‬روزانــه حــدود ‪۳۲‬‬ ‫خاطر امکانات درمانی نیست‬ ‫هــزار بیمــار در حــوزه درمــان‬ ‫بلکــه عوامل متعــددی باعث‬ ‫اســتان ویزیت میشــوند که از‬ ‫اعتمادمردماقصینقاط کشور‬ ‫محمود نوری‬ ‫این تعداد حدود هشــت هزار‬ ‫به حوزه درمان استان یزد شده‬ ‫شادکام‬ ‫نفر غیربومی هستند و از اقصی‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه این مســئول‬ ‫نقاط کشور وارد استان یزد میشوند‪.‬‬ ‫حوزه درمان اســتان یــزد باوجوداینکه امکانات‬ ‫دکتــر محمــود نــوری شــادکام در گفتوگــو درمانی و منابع انســانی در اســتانهای کرمان‪،‬‬ ‫بــا ایرنا با اشــاره بــه برخی گلهمندیهــا از ورود اصفهــان‪ ،‬اهــواز و فارس کمتر از یزد نیســت اما‬ ‫بیمــاران غیربومــی بــه این اســتان کــه منجر به به علت اینکه اعتماد به کادر درمان و پزشکان‬ ‫انتقال کرونا میشود اظهار داشت‪ :‬وظیفه حوزه یــزد وجــود دارد‪ ،‬مردم زیــادی از اقصی نقاط‬ ‫درمان این است که هر فردی که برای معالجه کشــور بــرای کارهــای تشــخیصی و درمانی به‬ ‫مراجعــه میکنــد پذیــرش و بــرای تشــخیص و اســتان یــزد مراجعه مینماید‪ .‬نوری شــادکام‬ ‫درمان انها اقدام نماید‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬وظیفه بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلی جلوگیــری از‬ ‫انســانی و اخالقی جامعه پزشکی است که به ورود مســافر بســیار ســخت اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫هر کس با هر ملیت و با هر وضعیت اقتصادی کــرد‪ :‬از طرفــی با توجه به اینکــه ویروس دلتا‬ ‫و اجتماعی و از هر منطقه جغرافیایی مراجعه در اکثر مناطق کشور گسترشیافته‪ ،‬جلوگیری‬ ‫میکند رســیدگی کند و این در مورد همه نقاط از مســافرتها خیلــی هــم تاثیــری نــدارد؛ در‬ ‫کشور صدق میکند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بررسی ورود این شــرایط بهترین کار عدم برگزاری تجمع‪،‬‬ ‫مسافران به استان در حیطه حوزه درمان نیست برقــراری تهویــه مناســب در اما کــن و رعایــت‬ ‫و حــوزه درمــان حــق نــدارد از پذیــرش بیمــاران پروتکلهای بهداشــت فردی است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫خودداری کند‪ .‬نوری شادکام با بیان اینکه قطعا رسانهها باید واکسیناسیون همگانی و تسریع‬ ‫هرگونــه جابجایی چه بــرای درمــان و یا دالیل در ان را بــه خواســت عمومــی تبدیــل کنند تا‬ ‫دیگــر موجــب انتقال بیمــاری میشــود تصریح انشــا اهلل شــاهد بروز موج مجددی در کشــور‬ ‫کــرد‪ :‬دورهمی ها‪ ،‬تجمعــات و رعایت نکردن نباشــیم؛ در شــرایط فعلــی کمهزینهتریــن و‬ ‫پروتکلهــای بهداشــت فــردی هــم میتوانــد موثرترین روش برای مهار بیماری‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫موجب انتقال بیماری شود‪ .‬نوری شادکام ادامه هرچهسریعترمردماست‪.‬‬ ‫سهم‪ ۳۷‬درصدی کارگران مهاجر‬ ‫از اشتغال صنایع یزد‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت و‬ ‫و بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد از انهــا‬ ‫معدن استان یزد با بیان اینکه‬ ‫نیمه فعال هستند‪ .‬او با بیان‬ ‫‪ ۳۷‬درصــد از اشــتغال صنایع‬ ‫اینکــه خانه صنعت و معدن‬ ‫اســتان در اختیــار کارگــران‬ ‫ایــران و اســتان از چندیــن‬ ‫مهاجــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عالوه‬ ‫تشــکل معدنــی و صنعتــی‬ ‫علیاکبر کالنتر‬ ‫بــر اینکه باید بــرای نیروهای‬ ‫تشکیلشده اســت گفت‪۱۵ :‬‬ ‫بومی اشتغالزایی کنیم الزم‬ ‫انجمــن خصوصــی در اســتان‬ ‫اســت تا منابع مالی بیشتری در اختیار صنایع وجــود دارد کــه ‪ ۳‬هــزار واحد صنعتــی و ‪۵۰۰‬‬ ‫استان قرار گیرد‪.‬‬ ‫واحــد معدنــی را تحــت پوشــش قــرار داده‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن؛ علیاکبــر کالنتــر اســت و صنایع غالب اســتان نســاجی‪ ،‬کاشی‬ ‫در نشســت خبری به مناســبت روز صنعت و و سرامیک و پتروشیمی است که باوجود همه‬ ‫معدن با بیان اینکه یزد از معدود استانهایی مشکالت بسیار خوب کارکردند‪ .‬کالنتر از یزد‬ ‫اســت که عالوه بر اینکه اشــتغال خود را کم بهعنوان سومین استان مهاجرپذیر کشور بعد از‬ ‫نکــرد ‪ ۳۷‬درصد نیــروی مازاد کار اســتانهای تهران و البرز نام برد و خاطرنشــان کرد‪ :‬بیش از‬ ‫دیگــر را هــم پوشــش داد‪ ،‬گفــت‪ :‬هرچنــد ‪ ۳۷‬درصــد اشــتغال صنعت اســتان را مهاجران‬ ‫گالیههایــی از مســئوالن وجــود دارد امــا تیم تشــکیل میدهنــد کــه کارگران اســتان فــارس و‬ ‫اســتانداری‪ ،‬مدیــرکل صمــت‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬کرمان بیشــترین نیروی کار اســتان یزد را شــامل‬ ‫دادســتان و بــازرس اســتان بیشــترین همکاری میشوند‪.‬الزماستتابرایاشتغالزاییجوانان‬ ‫را با صنعتگران داشــتند که جــای تقدیر دارد‪ .‬بومــی یــزد نیــز تالش شــود و اگــر قرار اســت بار‬ ‫او از حفــظ واحدهای صنعتی‪ ،‬اشــتغالزایی اشتغال استانهای دیگر را به دوش بکشیم باید‬ ‫و تــالش فــراوان بــرای تامیــن ارز‪ ،‬دور زدن تســهیالت بیشتری به صنعتگران تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫تحریمهــا و اخذ تســهیالت را جزو بزرگترین او بــا تقدیــر از تیم جدید قوه قضائیه در اســتان‬ ‫ایثار صنعتگران اســتان دانســت و اظهار کرد‪ :‬یزد اذعان کرد‪ :‬اگر مســئوالن و مدیران قضایی‬ ‫مشکالت حوزه صنعت و معدن در همه کشور استان به داد صنعتگران نرسیده بودند بسیاری‬ ‫مشترک است اما مسئولین و صنعتگران استان از صنایع تعطیلشده بود‪ .‬مدیرکل دادگستری و‬ ‫یــزد از ‪ ۳۱‬اســتان کشــور بهتــر عمــل کردهاند‪ .‬دادستان هرکجا که صنعت مشکل داشت ورود‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد افزود‪ :‬کردند و سازمان بازرســی و اداره اطالعات هم‬ ‫برای ســه هزار واحد صنعتی و معدنی استان یاریرســان همیشــگی صنعت و تولید بودند‪.‬‬ ‫پروانه بهرهبرداری صادرشــده اما متاسفانه در واقعیــت ایــن اســت که اگــر صنعــت و تولید‬ ‫حــال حاضر حــدود ‪ ۴۰‬درصد از انها تعطیل نباشد کشور تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫نخستین بازار رسمی اب کشور در دشت‬ ‫یزد‪-‬اردکانایجاد میشود‬ ‫تعامل و همدلی که در استان است‪ ،‬با تغییر هر‬ ‫مدیریتی پابرجا می ماند و یقینا با هر رویکردی‬ ‫این همدلی پابرجا است و یزد در این زمینه نیز‬ ‫میزبان شایسته خواهد بود‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت قــادر اشــنا مدیرکل‬ ‫هنرهــای نمایشــی کشــور در دیــدار با اســتاندار‬ ‫یــزد گفــت‪ :‬جشــنواره بیــن المللی تئاتــر فجر با‬ ‫یک اعتبار ‪ 40‬ســاله جشــنواره معتبری در جهان‬ ‫محســوب می شــود که بســیاری از هنرمندان و‬ ‫گــروه هــای هنــری در ایــران نیز برای حضــور در‬ ‫ایــن جشــنواره برنامه ریزی می کنند و هرســاله‬ ‫شاهد حمایت هنرمندان فراوانی از این رویداد‬ ‫هنری هستیم‪.‬‬ ‫قادر اشنا گفت‪ :‬استان های زیادی متقاضی‬ ‫میزبانــی از بخــش هــای مختلف جشــنواره بین‬ ‫المللــی فجــر هســتند کــه میتوانــد یــک چالــش‬ ‫بزرگ محسوب شود اما وقتی یزدی ها پیشنهاد‬ ‫دادنــد‪ ،‬بــا توجــه به ســبقه هنــر در یزد و ســایر‬ ‫بررســی هــای همــکاران‪ ،‬این پیشــنهاد پذیرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از دغدغه های ما جابجایی‬ ‫دولــت و تغییــرات احتمالــی مدیــران اســت که‬ ‫امیدواریم تدابیر به گونه ای اندیشیده شود که‬ ‫دبیرجشــنواره فجــر از بابــت برگــزاری با کیفیت‬ ‫جشنواره اطمینان خاطر داشته باشد‪.‬‬ ‫مسافر استانه دبیر جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫فجر نیز در این دیدار گفت‪ :‬به جهت حساسیت‬ ‫هایی که در همه ی ابعاد جشنواره فجر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬همواره با برگزاری این جشــنواره یا بخش‬ ‫هایی از ان به غیر از استان تهران مخالفت می‬ ‫شــد اما من خیلی تمایل داشــتم و معتقدم این‬ ‫اتفاق به رشــد تئاتر در اســتان ها کمک شایانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت تئاتــر‬ ‫اســتان هــا در جشــنواره فجــر گفــت‪ :‬بســیاری‬ ‫از اســتان هــا بــرای میزبانــی از جشــنواره فجــر‬ ‫متقاضــی بودنــد اما در اســتان یــزد هم ظرفیت‬ ‫هــا را مــی شناســیم و اتحــاد و همدلــی کــه بین‬ ‫مسئولین شهری وجود دارد ما را متقاعد نمود تا‬ ‫برای نخســتین بار در کشــور بخشی از جشنواره‬ ‫فجر را به استانی به غیر از تهران منتقل کنیم‪.‬‬ ‫اســتانه بــا اشــاره بــه ســابقه فرهنگــی یــزد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬همدلــی بیــن جامعــه هنــری و‬ ‫مســئولین یزد زبانزد اســت و یقین داریم استان‬ ‫یــزد بــا ابرومنــدی از این رویداد هنری اســتقبال‬ ‫خواهــد کــرد و حاصــل ایــن اتفــاق یــک تجربه‬ ‫بسیار خوب برای همه هنرمندان کشور خواهد‬ ‫بود که امیدواریم اغازی باشد تا فجر استانی در‬ ‫همه اســتان ها پایه ریزی بشــود‪.‬مدیرکل اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد نیز با اشاره‬ ‫به برگزاری بخشی از جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫فجــر در یــزد گفــت‪ :‬خوشــبختانه در ســال های‬ ‫گذشته همت مجموعه استان به سمت توسعه‬ ‫ی فعالیت های فرهنگی بوده و خیزش مناسبی‬ ‫به ســمت برنامه های فرهنگی و هنری داشــته‬ ‫کــه خرســندیم در این مقطع برای نخســتین بار‬ ‫در کشــور مــی توانیــم میزبان بخشــی از رویداد‬ ‫بســیار مهم فرهنگی جشــنواره بین المللی تئاتر‬ ‫فجر باشیم‪.‬‬ ‫مجیــد جوادیــان زاده در ادامــه ارزیابــی‬ ‫امکانــات و زیرســاخت هــای نمایــش یــزد و‬ ‫همچنیــن دیدار با مســئولین ارشــد اســتان را دو‬ ‫هدف مهم بازدید مسئولین ارشد تئاتر کشور از‬ ‫یــزد عنــوان کرد و اظهــار داشــت‪ :‬تولید نمایش‬ ‫هــای با کیفیــت‪ ،‬تئاتر های خیابانــی و برگزاری‬ ‫جشــنواره هــای مختلف بــا کیفیت در اســتان از‬ ‫جملــه چتــر زندگــی مــا را بر این داشــت تــا این‬ ‫مطالبه را داشــته باشــیم تا در برگزاری مهمترین‬ ‫رویداد تئاتر کشــور‪ ،‬ســهیم باشــیم و بخشــی از‬ ‫میزبانی را به عهده بگیریم‪.‬‬ ‫وی در پایــان عنــوان کــرد‪ :‬راه انــدازی گــذر‬ ‫فرهنــگ و هنــر یزد برای نخســتین بار در کشــور‬ ‫و اســتقبال مــردم از محصــوالت هنــری نشــان‬ ‫داد کــه ذائقــه مــردم به ســمت مصــرف کاالی‬ ‫تئاتر حرکت کرده اســت که امیدواریم با کمک‬ ‫حمایــت مســئولین‪ ،‬صنایــع و مدیــران اســتان‬ ‫تجربــه ی خوبی در زمینه همــکاری در برگزاری‬ ‫جشنواره بین المللی فجر داشته باشیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫بــازار منجر به تعادل بخشــی‬ ‫منطقــهای یــزد از ایجــاد بازار‬ ‫و احیاء دشــت شود نه اینکه‬ ‫رســمی اب در دشــت یــزد‪-‬‬ ‫باعــث خســارت بیشــتر بــه‬ ‫اردکان بــرای نخســتین بــار‬ ‫منابــع اب دشــت شــود‪ .‬او با‬ ‫در کشــور در ســال جــاری خبر‬ ‫اشــاره بــه اصــالح و تعدیــل‬ ‫محمدمهدی‬ ‫داد‪ .‬بــه گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫صددرصــدی پروانههــای‬ ‫جوادیان زاده‬ ‫محمدمهدی جوادیان زاده در‬ ‫چاههــای‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫نشست ساماندهی و راهبری بازارهای محلی کشــاورزی فعال در این دشــت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫اب کــه بهصــورت انالیــن و با حضــور اعضای اصــالح و تعدیــل پروانههــا بــر اســاس اب‬ ‫هیئت ســاماندهی و راهبــری بازارهای محلی قابلبرنامهریــزی دشــت انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫اب وزارت نیرو برگزار شــد به ارائه گزارشــی از جوادیــان زاده بحــث پایــداری تامیــن اب‬ ‫مطالعات انجامشده در خصوص پیادهسازی صنعت را بســیار مهم دانست و گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫بازار اب در دشت یزد‪ -‬اردکان پرداخت‪.‬‬ ‫اشــتغال و ســرمایهگذاری بر مبنای اب موقت‬ ‫او با بیان اینکه دشــت یزد‪ -‬اردکان دشت نمیتوانــد اجرایی شــود و اگر بازار اب شــکل‬ ‫گســتردهای اســت و بــه دلیــل داشــتن چندین بگیــرد صاحبان صنایــع میتواننــد کمبود اب‬ ‫نــوع منبع ابی میتواند بازار اب را متنوع کند موردنیــاز خــود را جبران کــرده و از راه قانونی‬ ‫گفــت‪ :‬اهمیــت بیشــتر این دشــت این اســت واردشده و الجرم باید از بازاری که شرکت اب‬ ‫که منابع اب ان شــامل اب زیرزمینی‪ ،‬پســاب منطقهای ان را تائید میکند اقدام کنند و اب‬ ‫تصفیهشــده و اب خلیجفــارس کــه اخیــرا بــه منطقــهای انهــا را به ســمت بازار رســمی اب‬ ‫اســتان انتقال دادهشده است می باشد و این هدایت میکند‪ .‬او با اشاره بهضرورت موضوع‬ ‫یعنی ایجاد تنــوع در عرضه اب باقیمتهای اندازهگیری در بازار گفت‪ ۷۵ :‬درصد چاههای‬ ‫متفاوت که ایــن تنوع میتواند الگوی خوبی کشاورزی در دشت یزد‪ -‬ارکان مجهز به کنتور‬ ‫را بــرای ســایر دشــتهای کشــور شــکل دهد‪ .‬هوشــمند میباشــند و ما میتوانیم هر بخش‬ ‫ایــن مســئول افــزود‪ :‬در این راســتا الزم اســت کشــاورزی یــا هــر صنعتی کــه مجهز بــه کنتور‬ ‫تا هیئت ســاماندهی و راهبری تدابیری اتخاذ نیستند را الزام کنیم که برای ورود به بازار اب‬ ‫کند تا بدون مشکل‪ ،‬روند کار طی شده و این باید به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند‪.‬‬ ‫خک ک‬ ‫ه وشه‬ ‫هی‬ ‫ن‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫پرونده سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی در حال‬ ‫رسیدگی است‬ ‫رئیــس ســازمان قضایــی نیروهای مســلح جزئیات‬ ‫جدیــدی را از رونــد رســیدگی قضایــی پرونــده ســقوط‬ ‫هواپیمایاوکراینیاعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬حجت االســام بهرامی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال‬ ‫رسیدگیاست‪.‬اوافزود‪:‬تحقیقاتبه عمل امدهدربارهاین‬ ‫پرونده چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی بدون‬ ‫هرگونهغلووبزرگ نماییبهاعتقادکارشناساندرنوعخود‬ ‫در میانسوانحهواییدنیااگرنگویمبی نظیربدونشک‬ ‫کم نظیر است‪ .‬رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با‬ ‫بیان اینکه شرح اقدامات به عمل امده به خوبی این ادعا‬ ‫را اثبات می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سه روز پس از سانحه‪ ،‬با دستور‬ ‫سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه تحقیقات‬ ‫پروندهدردادسراینظامیتهراناغازوتیمقضائیجهت‬ ‫رســیدگی دقیق به پرونده تشــکیل شــد‪ .‬بهرامــی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بخشــی از بررس ـی های فنی توسط‪ ۱۲‬گروه زیر نظر‬ ‫سازمانهواپیمایی کشوریحولمحور عملکردهواپیما‬ ‫و کروی پروازی‪ ،‬مراکز کنترل هوایی‪ ،‬شناسایی اشکاالت‬ ‫و ضعف های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد‬ ‫و گــزارش نهایی نیز ظرف یک ســال امــاده و مورد تایید‬ ‫اکثر کشورهای ذی نفع قرار گرفت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪۶:‬‬ ‫گروه کارشناسی زیر نظر دادسرای نظامی در حوزه سامانه‬ ‫تور امیک‪،‬مراقبتپرواز‪،‬پدافندهوایی‪،‬جنگالوسایبر‬ ‫الکترونیک‪،‬موادمنفجرهومحترقهومسائلامنیتیتشکیل‬ ‫و به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند‪ .‬به گفته رئیس‬ ‫سازمان قضائی نیروهای مسلح این سانحه با حضور ‪۴۰‬‬ ‫متخصصباانجامدوپرواز ورعایتهمهمختصاتپرواز‬ ‫سانحه دیده‪ ،‬شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی‬ ‫سوانحهواییمنحصربه فردبود‪.‬حجت االسالمبهرامی‬ ‫گفت‪:‬اطالعاتجعبه هایسیاهنیزدرازمایشگاهیمعتبر‬ ‫در فرانسه با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی‬ ‫کشورهایذی ربطبه طور شفافبارعایتاستانداردهای‬ ‫نالمللیپیاده سازیشد‪.‬اوادامهداد‪:‬تحقیقگسترده ای‬ ‫بی ‬ ‫ازمطلعانومتهماندرسطوح گوناگونلشگریو کشوری‬ ‫بــه عمــل امد و معاینات محلی و میدانــی از همه مراکز‬ ‫مرتبطانجامشد‪.‬رئیسسازمانقضائینیروهایمسلح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ظرف کمتر از ‪ ۱۴‬ماه‪ ،‬تحقیقات پرونده ای‬ ‫در این ابعاد گسترده و پیچیده با تالش های شبانه روزی‬ ‫دادســرای نظامــی تهــران تکمیــل و پرونــده بــه دادگاه‬ ‫ارســال شد‪ .‬بهرامی درباره پرداخت غرامات به خانواده‬ ‫جان باختگانگفت‪:‬باپیگیری هایمستمرسازمانقضائی‬ ‫نیروهایمسلحومساعدتدولتونیروهایمسلح‪،‬بعد‬ ‫از یک سال و اندی از وقوع این سانحه غمناک‪ ،‬مبلغ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار دالر بابت غرامت و خسارت هر جان باخته تامین‬ ‫شدوغراماتجان باختگانوخساراتی کهبهاموالان ها‬ ‫واردشده توسط دولت در حال پرداخت است و تفاوتی‬ ‫همبیناتباعایرانیوغیرایرانیوجودندارد‪.‬‬ ‫عجله ای برای توافق نداریم‬ ‫سخنگویوزارتامور خارجهباتاکیدبراینکهمواضع‬ ‫ایــران در خصوص برجــام و رفع تحریم ها‪ ،‬جزو مواضع‬ ‫اصولی نظام است‪ ،‬گفت‪ :‬با تغییر دولت نیز تغییری در‬ ‫مواضع ایران درباره برجام ایجاد نخواهد شد و در صورت‬ ‫دستیابی به توافق‪ ،‬دولت جناب اقای رئیسی نیز به ان‬ ‫وفــادار خواهــد بود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬ســعید خطیب زاده‬ ‫در پاســخ به برخی ســواالت حوزه سیاســت خارجی در‬ ‫خصــوص موضع برخــی از مقامات غربی مبنــی بر لزوم‬ ‫انتظار برای روی کار امدن دولت جدید جمهوری اسالمی‬ ‫ایران جهت دســتیابی به توافق‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مواضع‬ ‫ایــران در خصوص برجــام و رفع تحریم ها‪ ،‬جزو مواضع‬ ‫اصولینظاماستوباتغییردولتنیزتغییریدرانایجاد‬ ‫نخواهد شــد‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین در صورت دســتیابی به‬ ‫توافق‪،‬دولتجناباقایرئیسینیزبهانوفادار خواهد‬ ‫بودزیرابرخالفرویکردبرخیطرف هایدیگر‪،‬پایبندی‬ ‫به تعهدات و قول های داده شده‪ ،‬همواره برای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران یک اصل به شمار می اید‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در خصوص پیشــرفت مذاکرات نیز گفت‪:‬‬ ‫پیشــرفت های صــورت گرفتــه در مذاکــرات ویــن یــک‬ ‫واقعیت است که همه طرف های مذاکرات به ان اذعان‬ ‫دارند‪ ،‬گرچههنوزموضوعاتمهمیباقی ماندهاست که‬ ‫عمدتا نیازمند تصمیم گیری از سوی سایر طرف ها به ویژه‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تیغانتقاداصولگرایانتندرودر دولت‬ ‫اینده کندخواهدبود‬ ‫سخنگویدولتتاکید کرد‪:‬‬ ‫همکاری دولت با رئیس جمهور منتخب‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬در گفت وگوهایی که‬ ‫تاکنون بین ایران و عربســتان انجام شده‪ ،‬مسائل‬ ‫میــان دو کشــور از موضعــی دوســتانه و با حســن‬ ‫نیــت بــه بحــث گذاشت هشــده و پیشــرفت هایی‬ ‫هــم به دس ـت امده اســت و این گفت وگوهــا را تا‬ ‫به حداقل رساندن اختالف نظرها ادامه خواهیم‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در نشست خبری‬ ‫و در پاســخ بــه این پرســش که ایا مذاکــرات ایران‬ ‫فشــده اســت یــا نــه و ارزیابــی‬ ‫و عربســتان متوق ‬ ‫از مذاکــرات ایــران و عربســتان گفــت‪ :‬مذاکــرات‬ ‫میــان جمهوری اســامی ایران و دولت عربســتان‬ ‫ســعودی با این اعتقاد راســخ ما در اولویت دادن‬ ‫به همسایگان و ضرورت همزیستی مسالمت امیز‬ ‫برای صلح و امنیت منطقه‪ ،‬اغاز شد‪ .‬ما همچنان‬ ‫معتقدیــم که گفــت و به ویژه بین جوامــع درون‬ ‫امت مسلمان تنها راه شایسته ای برای حل وفصل‬ ‫اختالفــات احتمالــی میــان ان هاســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در گفت وگوهایــی که تاکنــون بین دو طرف‬ ‫انجا مشــده مســائل میــان دو کشــور از موضعــی‬ ‫دوســتانه و با حســن نیت به بحث گذاشت هشــده‬ ‫و پیشــرفت هایی هــم به دس ـت امده اســت‪.‬‬ ‫درک می کنیــم کــه در برخــی مــوارد ممکن اســت‬ ‫اختالفات‪ ،‬پیچیدگی هایی داشــته باشــد که حل‬ ‫ان ها به زمان مناسب نیاز دارد‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ما این گفت وگوها و ادامه ان را‬ ‫تا به حداقل رساندن اختالف نظرها ادامه خواهیم‬ ‫داد و مثبــت ارزیابــی می کنیــم و همــواره امادگی‬ ‫داریــم کــه با تکیه بر حســن نیت متقابــل‪ ،‬تامین‬ ‫منافع و رفع نگرانی های دو طرف‪ ،‬این گفت وگو‬ ‫را با جدیت ادامه بدهیم‪.‬‬ ‫هدف از خرابکاری اخیر‪ ،‬متوقف کردن‬ ‫گفت وگوهای ایران است‬ ‫دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری در‬ ‫واکنــش به انتشــار تصاویــری از اقــدام خرابکارانه‬ ‫در یکــی از ســاختمان های ســازمان انــرژی اتمی و‬ ‫ناکام ماندن از این اقدام گفت‪ :‬اصل خرابکاری را‬ ‫تائید کردیم بازهم تائید می کنیم‪ .‬البته این اقدام‬ ‫منجر به اسیب انسانی نشده و اسیب تجهیزاتی‬ ‫هم قابل توجه نبوده اســت‪ .‬او یاداور شد‪ :‬سقف‬ ‫یکی از سوله ها سوراخ شده که به ناچار این سقف‬ ‫سهــای‬ ‫را بــرای تعمیــر جم ـع اوری کردنــد و عک ‬ ‫منتشرشــده مربوط به زمان تعویض ســقف بوده‬ ‫است و این خرابکاری منجر به اسیب به تجهیزات‬ ‫مهمی اساســا نبوده است و نتوانسته تجهیزات را‬ ‫هدف قرار دهد و در همان ســوراخ کردن ســقف‬ ‫متوقف شده است‪ .‬سخنگوی دولت با بیان اینکه‬ ‫این کشور به شدت با هرگونه تفاهم ایران مقابله‬ ‫کرده و با شدت مخالف هرگونه دوستی و مودت‬ ‫ایراندر منطقهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬رژیمصهیونیستی‬ ‫ایــن اقدامــات را بــا تصــور انجــام داد کــه بتوانــد‬ ‫عالمت دهد ایران را متوقف کند و بگوید که دنیا‬ ‫نیازی به گفت وگو با ایران ندارد دنبال می کند اما‬ ‫تاکنــون هرگاه خرابکاری صــورت گرفت‪ ،‬توان ما‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬در دوره قبل کــه خرابکاری را‬ ‫در یکی از تاسیســاتمان در فردو داشــته ایم شاهد‬ ‫بودیم و با امکانات پیشرفته تری به جلو رفته ایم و‬ ‫کامال مشخص است‪.‬‬ ‫اهداف این ها ً‬ ‫دولت از همکاری با رئیس جمهور منتخب‬ ‫دریغ نمی کند‬ ‫ربیعی در پاسخ به سوالی درباره دیدار وزیران‬ ‫دولــت دوازدهم با رئیس جمهور منتخب و محور‬ ‫دیدارها و روند انتقال قدرت در کشور گفت‪ :‬فکر‬ ‫می کنمدر اینزمینهمااولینمواضعرااتخاذ کردیم‬ ‫و اولین کنش را رئیس جمهوری انجام داد که پس‬ ‫از مشخص شدن نتیجه ریاست جمهوری همه ما‬ ‫در دولت خود را مکلف دانستیم با رئیس جمهور‬ ‫منتخــب بــرای اماده شــدن تکمیل فراینــد انتقال‬ ‫قــدرت همــکاری داشــته باشــیم‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری به همین منظور دســتور داد همه‬ ‫وزرا نهایــت همکاری خــود را ازجمله برای انتقال‬ ‫تجربیات و تشریح وضعیت موجود و دادن اخرین‬ ‫اخبــار اطالعــات به رئیس جمهور منتخب داشــته‬ ‫باشند‪ .‬دیدار وزرا که با هماهنگی با رئیس جمهور‬ ‫منتخــب انجا مشــده و بــا دفتر رئیس جمهــور وزرا‬ ‫هماهنگی شده‪ ،‬هر یک از وزیران نوبت به نوبت‬ ‫به دیدار رئیس جمهور منتخب می روند و تجربیات‬ ‫خود را منتقل می کنند‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬از هیچ‬ ‫همکاری با اقای رئیسی و دولتش دریغ نخواهیم‬ ‫کرد و این را یک رفتار اصولی‪ ،‬اخالقی و در راستای‬ ‫منافع ملی می دانیم و امیدواریم الگویی از انتقال‬ ‫خــوب قــدرت در دولــت دوازدهم و ســیزدهم در‬ ‫پیش روی ما قرار بگیرد‪.‬‬ ‫برکت و پاستور فقط واکسن های سبد کرونا‬ ‫هستند‬ ‫ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه این ســوال که‬ ‫باوجود رونمایی از ‪ ۸‬نوع واکســن در کشــور ورود‬ ‫بــه پیک پنجــم کرونا‪ ،‬چــرا این واکس ـن ها تزریق‬ ‫یشــود و زمان تزریق واکســن برکت چه زمانی‬ ‫نم ‬ ‫است و به دولت سیزدهم موکول می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اجــازه بدهیــد ســوال شــما را اصــاح کنــم‪ .‬تاکنون‬ ‫دربــاره اغــاز بــه کار از مرحلــه تحقیقــات تا مراحل‬ ‫تولید هشت واکسن‪ ،‬صحبت شده است و بحث‬ ‫از رونمایی نبود‪ .‬او افزود‪ :‬صرفا تاکنون فقط از دو‬ ‫واکســن پاستور و برکت رونمایی شد‪ .‬بقیه موارد‪،‬‬ ‫نامزد واکســن کرونا هســتند لذا جزو ســبد واکسن‬ ‫یشــوند و فعال مراحل بالینی را طی‬ ‫محســوب نم ‬ ‫می کنند‪.‬ربیعیبابیاناینکهبرکتتاکنون‪ ۲‬میلیون‬ ‫دز واکســن تولید کرده و این تعداد واکســن هم در‬ ‫مرحلهطی کردنتستپایداریوتستفنیاست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬بعدازاینمراحلنیز‪،‬بایدبرچسب گذاری‬ ‫شده و بعدازان اماده تزریق می شوند‪ .‬گاهی اظهار‬ ‫یشــود این میزان واکســن تولید وارد بازار شــده و‬ ‫م ‬ ‫اماده ارســال است که درست نیست‪ .‬تاکنون ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار دز واکســن برکــت ایــن مراحــل را طــی کــرده‬ ‫اســت و توزی عشــده اما ورود محموله های بیشــتر‪،‬‬ ‫ نیازمنــد طــی کردن مراحلی اســت که بیــان کردم‪.‬‬ ‫دســتیار ارتباطــات اجتماعــی ریــس جمهــوری ابراز‬ ‫امیدواری کرد که در روزهای اتی این فرایندها نیز با‬ ‫موفقیت طی شده و این میزان واکسن نیز وارد سبد‬ ‫واکس ـن های کرونا در کشور شــود‪ .‬تالش ها درخور‬ ‫توجــه بــود‪ .‬در واردات واکســن بــا مشــکالت زیاد‬ ‫مواجه شــدیم با کواکس به موقع اقدام کردیم اما‬ ‫نمی توانستیم پول را در کره انتقال دهیم‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬مــردم را در جریــان مشــکالت و موانع خرید‬ ‫واکســن قراردادیم‪ .‬عنوان کردیم که دالیل برخی‬ ‫تاخیرهــای در واردات واکســن تصمیم کشــورهای‬ ‫واردکنندهبود کهمشکالتیدر اینزمینهداشتند‪۱۵.‬‬ ‫میلیون دز واکسن خواستیم تا سنین باال را واکسینه‬ ‫کنیم‪ .‬دادســتان هند به دلیل وجود ویروس جدید‬ ‫در ایــن کشــور صــادرات را متوقــف کرد و کشــوری‬ ‫هم اعالم کرد با امریکا برای صادرات مشکل دارد‬ ‫و امریکا اخیرا اعالم کرد مشکلی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ربیعی ادامه داد ‪ :‬امروز متوجه می شویم هر‬ ‫دوجهتدرستبود‪.‬در فضایمجازیفردی گفت‬ ‫که این ها ضد تولید هســتند و نباید وارد می کردند‬ ‫درحالی که اگر تحریم و موانع نبود و پول دست ما‬ ‫بود حتما بیشــتر وارد می کردیم‪ .‬درعین حال تولید‬ ‫داخل را پشــتیبانی کردیم و ضرر نخواهیــم کرد‪ .‬از‬ ‫این ‪ ۸‬تا نهایتا دو یا ســه مورد به خوبی پاســخگو‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تخلفات کنکور ‪ ۱۴۰۰‬بررسیشود‬ ‫نایب رئیس کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای‬ ‫اســامی در نام ـه ای به وزیر علوم خواســتار بررســی تخلفــات در کنکور‬ ‫سراسری‪۱۴۰۰‬شد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬چکیدهنامهعباسمقتدایینماینده‬ ‫اصفهانبهمنصور غالمیوزیرعلومبهشرحزیراست‪:‬وزیرمحترمعلوم‪،‬‬ ‫تحقیقاتوفناوری؛همان گونهکهمستحضریددرروزهایاخیراعتراضات‬ ‫بازگرداندناعتمادمردم‬ ‫وظیفهدشوارمنتخبین‬ ‫شوراهااست‬ ‫گسترده و مستندی در خصوص سواالت کنکور و نحوه برگزاری کنکور‪،‬‬ ‫به مجلس‪ ،‬رسانه ها‪ ،‬وزارت اموزش وپرورش و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوریواصل شدهاست‪.‬درراستایعدالتاموزشیوجلوگیریازهرگونه‬ ‫تبعیضوتخلف‪،‬ضرورتدارددر اسرعوقتموضوعبررسیواقدامات‬ ‫الزم به عمل اید‪ .‬در خصوص نحوه و منابع ســواالت کنکور‪ ،‬مطالب‬ ‫مختلفی به همراه مستندات مطرح شده که اذهان را به سمت وجود‬ ‫جریاناتیتحتعنوانمافیای کنکور هدایت کردهاست‪،‬در همینراستا‬ ‫ضرورتداردانوزارتخانهدر اسرعوقتشفاف سازیالزمرادر دستور کار‬ ‫خودقرار دهندوبافوریتبهتخلفاتارائه شدهرسیدگی کنند‪.‬از حسن‬ ‫توجهجنابعالیقدردانیمی نماید‪».‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت‪ :‬بازگرداندن اعتماد‬ ‫مردم به شوراها و احیاء جایگاه شهرداری ها‪ ،‬وظیفه دشوار منتخبین شوراهای شهر و روستا است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمایندگان مردم باید با انتخاب مدیران خوب و کارامد و پرهیز از حواشی و تمرکز بر حل واقعی مشکالت‬ ‫مردم‪ ،‬زندگی خوب و شایسته ای برای ملت عزیز ایران تدارک ببینند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عذرخواهیرئیس جمهور از مردم‬ ‫رئیس جمهــوری بــا عذرخواهــی از مــردم کــه‬ ‫دچار مشکل شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم می خواهم‬ ‫همــکاری و همراهی کنند چون چاره ای نداریم‪.‬‬ ‫شاید برخی تصور کنند وزارت نیرو مقصر بود اما‬ ‫وزارت نیــرو مقصــر نیســت ولی باید بیایــد برای‬ ‫مــردم توضیــح دهد‪ .‬مردم هم همراهی و کمک‬ ‫کنند و اگر به قطعی برق نیاز اســت ســاعات ان‬ ‫حتما باید برای مردم مشــخص شــود تا مردم در‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-697‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000134‬مورخ ‪1400/01/18‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای جواد موفق بیلندی فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت کل ‪ 1035/13‬مترمربع از پالک شماره ‪ 3349‬فرعی از‬ ‫‪ – 3‬اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای محمد‬ ‫پوزشی مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬سید ضیاالدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-696‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫رنج فراوان نباشند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس دولت‬ ‫تدبیر و امید با اشاره به مشکالتی که در روزهای‬ ‫اخیــر بــرای مــردم ایجاد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در تابســتان‬ ‫کــه همیشــه مشــکل بــرق و اب پیــدا می کنیم و‬ ‫در زمســتان هم مشــکل گازداریم و البته به دلیل‬ ‫افزایــش تولیــد گاز از ‪ ۶۰۰‬میلیــون مترمکعب به‬ ‫هزار میلیون مترمکعب دیگر مشــکل گاز در این‬ ‫دولــت نداشــته ایم‪ .‬روحانــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تولید برق ما مناسب بود اما امسال خشک سالی‬ ‫داشتیم و در کنار ان مصرف هم باال رفته است‪.‬‬ ‫کســالی‪ ،‬دلیــل مصــرف زیــاد بــرق‬ ‫گرمــا و خش ‬ ‫اســت و امســال ســال بســیار گرمــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کســالی و گرمــا و افزایش مصرف معطوف‬ ‫خش ‬ ‫به کشــور ما نیســت و در تمام دنیا این وضعیت‬ ‫وجود دارد‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد‪:‬‬ ‫از طــرف دیگــر تولیــد صنعتــی ما هــم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001001104‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001855‬مورخ ‪ 1400/03/11‬تقاضای اقای بهرام کیانی فرزند کرم نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت ‪ 27/77‬متر مربع تحت پالک‬ ‫‪ 59‬فرعی از ‪ 1905‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم ابادخروجی از مالکیت مالک اولیه‬ ‫غالم دهنادی رسیدگی و تائید وانشاء گردید‪.‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان‬ ‫حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی می گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-695‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000638‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001851‬مورخ ‪ 1400/03/11‬تقاضای اقای علی یگانه فرزند برزو‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت ‪ 27/77‬متر‬ ‫مربع تحت پالک ‪ 59‬فرعی از ‪ 1905‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم اباد خروجی‬ ‫از مالکیت مالک اولیه غالم دهنادی رسیدگی و تائید وانشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪۱۵‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی‬ ‫می گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره‬ ‫اضافه شــده و با افزوده شــدن تولیدات صنعت‪،‬‬ ‫مصرف برق هم باال می رود که رمز ارزها هم در‬ ‫این امر دخیل بوده اســت‪ .‬روحانی خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬برای مردم مهم است که ساعت خاموشی را‬ ‫بدانند و در این دو سه هفته ای که هوا خیلی گرم‬ ‫اســت‪ ،‬مردم باید بدانند چه ســاعتی برق قطع‬ ‫می شود تا قبل از ان پیش بینی و برنامه ریزی کنند‬ ‫و این کار باید حتما انجام شود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محمدرضــا خبــاز‪ ،‬فعــال‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬البتــه‬ ‫سیاســی اصالح طلــب دربــاره‬ ‫هرچنــد اصولگرایــان تنــدرو‬ ‫ایندهروابطفی مابین گروه های‬ ‫تــا امروز برای همه دولت ها‬ ‫منتقــد دولــت ســید ابراهیــم‬ ‫مزاحمــت ایجــاد می کردنــد‬ ‫رئیسی گفت‪ :‬عده ای دلسوز در‬ ‫و خــود را تافتــه ای جــدا‬ ‫محمدرضاخباز‬ ‫هر دولتی نظرات و دیدگاه های‬ ‫بافتــه می دانســتند امــا تیــغ‬ ‫خود را در قالب نقدهای صریح‬ ‫ایــن گــروه در دولــت اینــده‬ ‫وب ‬ ‫یپــرده بیان می کنند تا مجموعــه کارگزارانی کنــد خواهــد بــود و نمی تواننــد رفتارهــای‬ ‫که درصحنه اجرا هستند و امکان دارد برحسب کنونی شــان بــا دولــت روحانــی را ادامــه‬ ‫گرفتاری هــا‪ ،‬برخــی موضوعــات از نــگاه ان هــا دهنــد چــون اگــر ایــن کار را انجــام دهند از‬ ‫مغفولبماند‪،‬متوجهانمسائلشوند‪.‬‬ ‫ســوی خــود مجموعــه اصولگرایــان رانــده‬ ‫بــه گــزارش نامه نیــوز‪ ،‬او نقــادی را یک خواهنــد شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اصالح طلبان بعد‬ ‫ضــرورت خواند و افــزود‪ :‬اگر ســیره پیغمبر از انتخابــات ریاســت جمهــوری درصــدد‬ ‫اســام (ص) و امیرالمومنیــن (ع) مطالعــه پوســت اندازی و بازنگری در مجموعه خود‬ ‫کنیــد مصادیــق زیادی وجــود دارد که ان ها و نیروهایشــان خواهنــد بــود و بــه این فکر‬ ‫بــه صــدای منتقد گــوش می دادنــد بنابراین خواهنــد بــود کــه بیشــتر وقتشــان را روی‬ ‫این رویکرد می تواند درســی برای ما باشد‪ .‬امــوزش و کارهــای فرهنگی بــرای مجموعه‬ ‫این فعال سیاســی اصالح طلب یاداور شــد‪ :‬نیروهــای اصالح طلــب صــرف کننــد‪ .‬خبــاز‬ ‫دولت اینده از شــرایطی مشــابه دولت نهم بــا اشــاره بــه گروه هــای منتقــد دولت ســید‬ ‫و دهــم برخــوردار خواهد بــود چون عالوه ابراهیم رئیسی اظهار کرد‪ :‬گروهی از درون‬ ‫برنهادهای انتخابی‪ ،‬نهادهای انتصابی نیز مجموعــه اصولگرایــان نقــد و انتقادهایــی‬ ‫بــا رئیــس دولت همراهی و همکاری نشــان بــه عملکــرد دولــت خواهنــد داشــت‪ .‬از‬ ‫خواهنــد داد بنابرایــن دولــت می توانــد طرفی تعــدادی از اصالح طلبان نیز نظراتی‬ ‫ضمــن اســتفاده از همــه ظرفیت های کشــور خواهنــد داشــت امــا طــرح ایــن نظــرات و‬ ‫بــا دســت بازتــری به اصــاح امور بپــردازد‪ .‬دیدگاه هــا بــرای دولــت اینــده مانــع ایجاد‬ ‫او بــا بیــان اینکــه مســئوالن اجرایــی نبایــد نمی کند چون از ســر دلسوزی و خیرخواهی‬ ‫خودشــان را مصــون از انتقــاد و مســثتنی بیــان می شــوند‪ ،‬درواقع قصــد دارند کمک‬ ‫از نصیحــت بداننــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــه نظــر کننــد تــا دولــت در شــرایط ســخت کنونــی‬ ‫می رســد بیشــترین منتقدیــن دولــت اینــده بتوانــد بخشــی از مشــکالت و گرفتاری های‬ ‫از درون مجموعــه اصولگرایــان باشــند تــا مردم را برطرف کند‪.‬‬ ‫از جریــان رقیــب‪ ،‬چــون اقــای رئیســی قبل‬ ‫ایــن فعــال سیاســی دربــاره احتمــال‬ ‫از انتخابــات اعــام کــرد «مــن فراجناحــی شــکل گیری یــک ائتــاف سیاســی بیــن‬ ‫هســتم‪ .‬اگــر کســی می خواهــد کمــک کنــد طیف هــای منتقــد دولــت رئیســی همچــون‬ ‫انجــام دهــد اما منتی بر من نداشــته باشــد ســال ‪ ۹۲‬گفــت‪ :‬هرچنــد نمی تــوان گفــت‬ ‫چــون مــن وامــدار گــروه خاصــی نیســتم و کــه حتمــا این اتفاق می افتد اما شــکل گیری‬ ‫خود را وامــدار ملت ایران می دانم»‪ .‬عضو ایــن ائتــاف بعیــد هــم نیســت و محتمــل‬ ‫شــورای مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی اظهــار اســت‪ .‬البتــه بایــد ایــن نکتــه را یاداور شــد‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن حــرف اقای رئیســی شــاید در ان کــه رویکــرد اقــای رئیســی کامال متفــاوت با‬ ‫روز بــرای اصولگرایــان ناخوشــایند نبــود اما احمدی نــژاد خواهــد بــود‪ .‬احمدی نــژاد در‬ ‫االن کــه او در حال تشــکیل کابینه اســت و زمــان ریاســت جمهــوری رفتارهایی از خود‬ ‫گفتــه «بــه دوراز نــگاه ســلیقه ای و جناحی‪ ،‬نشــان داد کــه هــر دو جنــاح سیاســی را از‬ ‫می خواهــد بــر اســاس شایسته ســاالری و خــود رانــد‪ ،‬جریــان اصالح طلب اصــا با او‬ ‫برنامــه محــوری افــراد توانمنــد‪ ،‬متعهــد نبودنــد جریــان اصولگرا نیز کــه با او بودند‬ ‫و متخصــص را بــه کار بگیــرد و از همــه وقتــی ساختارشــکنی هایــش را دیدنــد‪،‬‬ ‫ظرفیت هــای کشــور اســتفاده کنــد» ایــن طبیعتــا رهایــش کردنــد و از او فاصلــه‬ ‫رویکــرد رئیس جمهــور منتخــب قطعا مغایر گرفتنــد‪ .‬معتقــدم ایــن اتفاقــات را بعــدا در‬ ‫نــگاه ســهم خواهانــه اصولگرایــان تنــدرو دولت اینده شــاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫امیدوارمحسنروحانیاولین‬ ‫رئیس جمهوریخوش عاقبتباشد‬ ‫سخنگوی حزب کارگزاران‬ ‫هیچ گونه محدودیتی ندارد و‬ ‫ســازندگی با بیان ضرب المثل‬ ‫هــم ســخنرانی می کنــد و هم‬ ‫«از طــا گشــتن پشــیمان‬ ‫مســافرت هایش به راه است‪،‬‬ ‫گشــته ایم‪ ،‬مرحمــت فرمــوده‬ ‫خاتمــی هرکجــا می خواهــد‬ ‫مــا را مــس کنیــد» گفــت‪:‬‬ ‫بــرود بــا محدودیت هایــی‬ ‫حسینمرعشی‬ ‫اســتفاده از تجربیــات و تــوان‬ ‫مواجــه اســت‪ .‬لــذا امیدواریم‬ ‫الریجانی و روحانی پیشکش‪ ،‬‬ ‫این محدودیت ها رفع شود و‬ ‫امیدواریــم بعــد از پایان دولت ‪ ،‬دسترســی به ایشان هم بتواند با مردم صحبت کند‪ .‬مرعشی‬ ‫ان ها اســان باشــد‪ .‬به گزارش خبر فوری‪ ،‬سید بیان داشــت‪ :‬در ایران روســای جمهــور یا باید‬ ‫حســین مرعشی با اشــاره به جایگاه سیاسی و مثل مرحوم رجایی به درجه شهادت برسند تا‬ ‫اســتفاده از تجربیات علی الریجانی و حســن عاقبت به خیر بشوند یا اینکه به درجه رهبری‬ ‫روحانــی پــس از اتمام دوره ریاســت جمهوری نائل شوند؛ مانند رهبر انقالب که پس از اتمام‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امیدواریــم چهره هایــی مانند ریاســت جمهــوری دوره هــای ســوم و چهــارم‬ ‫الریجانــی و روحانــی دچــار محدودیت هایی ارتقــا پیــدا کردند و منشــاء خدمــات و برکات‬ ‫مانند ممنوع التصویری و ممنوع الصوتی نشوند فراوانی برای کشــور بوده اند‪ .‬او گفت‪ :‬الباقی‬ ‫و بتواننــد بــا مردم صحبت کنند‪ .‬همین مقدار روسای جمهور خیلی خوش عاقبت نبوده اند‪.‬‬ ‫بــرای مــا کفایــت می کنــد‪ .‬ســخنگوی حــزب انشــاء اهلل اقای روحانی اولین رئیس جمهوری‬ ‫کارگزاران تصریح کرد‪ :‬برخالف احمدی نژاد که خوش عاقبت باشد‪.‬‬ ‫تسلیم و پس اخذرسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-872‬شماره نامه‪ ، 140085602006003582:‬تاریخ‪ 1400/04/13 :‬اقای محمد سرلک فرزند‬ ‫عبدالرضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی‬ ‫است مقدار ششدانگ مشاع ششدانگ پالک شماره ‪ 85‬فرعی از ‪ 90‬اصلی واقع در خمینی شهر‬ ‫بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که طی سند الکترونیک ‪ 139920302006014100‬مسبوق به ثبت و سند‬ ‫می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را‬ ‫نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور‬ ‫نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن‬ ‫ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1159723 :‬تاریخ انتشار ‪1400/04/16:‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-873‬شماره نامه‪ ، 140085602006003261:‬تاریخ‪ 1400/04/05 :‬سیدحسن میری فرزند‬ ‫سیداسداله به ش ش ‪ 153‬خمینی شهر و کدملی ‪ 1141419246‬متولد ‪ 1321‬به استناد یک برگ‬ ‫استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است یک سهم و سه هشتم‬ ‫سهم مشاع از سی سهم ششدانگ پالک شماره ‪ 302‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در خمینی شهر‬ ‫بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک ‪ 128‬صفحه ‪ 523‬بنام سیدحسن میری ثبت سند صادر‬ ‫و تسلیم گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز‬ ‫به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید‬ ‫تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1159605 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/04/16:‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-693‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۷۵-۱۴۰۰‬مورخه ‪ 1400/03/23‬هیات به شماره کالسه ‪۱۴۰۰-۱۷‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن اسماعیل‬ ‫زاده مقدم فرزند عبداله بشماره شناسنامه ‪ ۳۹‬صادره از درگز درششدانگ یک باب انباری به مساحت‬ ‫‪ 211/26‬مترمربع از پالک ‪ ۷۱‬فرعی از ‪ ۱۲۵‬اصلی واقع در اراضی قریه عزیز خراسان شمالی بخش‬ ‫دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای علی اکبر کاظمیان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3081‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫نخستین ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬با تفاهم فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫گام دوم فوالد مبارکه برای اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫تفاهم نامهراه اندازیوتجهیزنخستینازمایشگاهصنعت‪4.0‬‬ ‫در کشور میان شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫و شرکت ایریسا و با حمایت ویژه شرکت فوالد مبارکه به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬در اییــن امضــای تفاهــم نامــه‬ ‫راه اندازی و تجهیز نخســتین ازمایشــگاه صنعت ‪ 4.0‬در کشور‪،‬‬ ‫سید مهدی نقوی‪ ،‬معاون تکنولوژی شرکت فوالدمبارکه؛ سید‬ ‫مهدیابطحی‪،‬رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان؛رسولسرائیان‪،‬‬ ‫مدیرعاملشرکتایریسا؛احمدرضاتابش‪،‬رئیسدانشکدهبرق‬ ‫و کامپیوتر دانشگاه صنعتی و جمعی از اساتید و مدیران شرکت‬ ‫ایریساوشرکتفوالدمبارکهحضور داشتند‪.‬‬ ‫ســید مهــدی ابطحــی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهان‪،‬‬ ‫در ایــن مراســم اظهار کرد‪ :‬امروز ورود به نســل چهــارم دوراهی‬ ‫بودن و نبودن اســت و اساســا رقابت پذیری‪ ،‬تغییر فضای کار و‬ ‫ماموریت ها نشان می دهد که در مسیر پیش رو خواهیم بود و یا‬ ‫حذفشدنیهستیم‪.‬‬ ‫پیشگامی فوالد مبارکه در زمینه هوشمندسازی‬ ‫ویافزود‪:‬امروزهاهدافدانشگاهصنعتیاصفهانبازتعریف‬ ‫شــده است و محیط دانشگاه باید به انتظارات جامعه هدف‬ ‫پاســخ دهد و از ســوی دیگر با ورود تحریم ها و نوســانات بازار‬ ‫صنعت ناگزیر به هدف گذاری هوشمندسازی است که شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این مهم پیشگام صنایع کشور شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با پیش گرفتن هوشمندســازی‪ ،‬مانــدن را انتخاب کرده‬ ‫استودانشگاهصنعتیاصفهانهمباتوسعهمراکزتحقیقاتو‬ ‫ایفایمسئولیتاجتماعیوجذبنیرویانسانیوهیئتعلمی‬ ‫پــرکار ســعی دارد‪ ،‬مانــدن را در دوراهی بودن و نبودن انتخاب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬فصل مشــترک دانشــگاه صنعتی اصفهان‬ ‫بــا شــرکت فــوالد مبارکــه «هوش مصنوعــی» اســت و توجه به‬ ‫نواوری‪،‬تجاری سازیوتبادلفناوریواشتراک گذاریساختارهای‬ ‫پژوهشی به همکاری با شرکت فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان‬ ‫برامدهاست‪.‬‬ ‫ابطحی راه اندازی و تجهیز نخستین ازمایشگاه صنعت ‪۴.۰‬‬ ‫در کشور را به فال نیک گرفت و گفت‪ :‬امروز شاهد اغاز همکاری‬ ‫با صنعت هستیم تا به دستاوردهای بزرگی دست یابیم و مایه‬ ‫افتخار است که شرکت فوالد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫را برای نخستین ازمایشگاه صنعت‪ ۴.۰‬را انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫شایانذکراستموضوعصنعت‪4.0‬یانسلچهارماتوماسیون‬ ‫صنعتی‪ ،‬به ایجاد یک تحول دیجیتال در صنعت می پردازد؛ به‬ ‫عبــارت دیگر این مفهوم‪ ،‬بیانگــر در هم تنیدگی و ارتباط همه‬ ‫جانبه اجزای سخت افزاری و نرم افزاری هوشمند از طریق بستر‬ ‫اینترنت اشیاء در محیط صنعتی اســت‪ .‬برقراری ارتباط اجزا از‬ ‫طریقشبکهاینترنتنسبتبهاتوماسیون هاینسلقبل کهتنها‬ ‫از طریق شبکه های داخلی به هم مرتبط بودند‪ ،‬بستری برای‬ ‫بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت سیستم شده و همچنین‬ ‫امکان استفاده از زیر ساخت های پردازش ابری و محاسبات لبه را‬ ‫در کل زنجیره صنعت فراهم می سازد‪.‬‬ ‫به طور خاص در صنعت فوالد از مرحله استخراج گرفته تا‬ ‫بخشتولیدوتحویلمحصولنهایی‪،‬هوشمصنوعیمی تواند‬ ‫درحوزه هایمختلفیازجملههوشمندسازیفرایندتولید‪،‬ارتباط‬ ‫بامشتریان‪،‬تحلیلومدیریتبازار‪،‬هوشمندسازیفرایندتعمیر‬ ‫و نگهداری‪ ،‬نظارت بهینه بر محیط کار و بهبود ایمنی محیط کار‬ ‫مورد اســتفاده قرار گیرد‪ .‬همه این موارد موجب بهبود بازده و‬ ‫ایمنیمحیط کار در کنار کاهشهزینه هایتولیدمی شود‪.‬‬ ‫ســید مهدی نقــوی معاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫گفت‪:‬مطابقتبااکوسیستم هایجدیددنیادردستور کارشرکت‬ ‫فوالد مبارکه اســت چرا که برای حضور در دنیای امروز چاره ای‬ ‫جز به روزرســانی با این تغییرات نیســت و تحول دیجیتال یک‬ ‫بایداست‪.‬‬ ‫مطابقت با اکوسیستم های جدید دنیا‬ ‫وی با اشاره به اینده شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬از مدتی‬ ‫پیش‪ ،‬موضوع مطالعه و مطابقت با اکوسیستم های جدید دنیا‬ ‫در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت و در راستای ایجاد‬ ‫تصویر اینده فوالد مبارکه و حضور در کلیه عرصه های تعریف‬ ‫و این ماموریت به مجموعه تکنولوژی این شرکت واگذار شد‪.‬‬ ‫نقوی با بیان اینکه تغییرات شــگرفی در تمامی حوزه های‬ ‫صنعتی و علمی دنیا در حال اتفاق اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برای حضور‬ ‫در دنیای امروز چاره ای جز به روزرسانی با این تغییرات نیست‬ ‫چراکــه تنهــا راه بقا در جهان کنونی همانا شــناخت و درک این‬ ‫تغییراتاست‪.‬‬ ‫اینده پژوهی روی میز مدیریت فوالد مبارکه‬ ‫معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬با مرور‬ ‫تاریخی در عالم صنعت به شــرکت های بزرگ برمی خوریم که‬ ‫امروز اثری از انها باقی نیست که بر اهمیت اینده پژوهی تاکید‬ ‫داردواینکهبایدچهمسیریرادرپیش گرفتمهم ترینمساله ای‬ ‫است که بر روی میز رهبران یک سازمان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مطالعه بر روی اکوسیستم های تعریف شده‬ ‫بر مبنای دانش گفت‪ :‬یافته های مطالعاتی ما را به ‪ ۴‬رهیافت‬ ‫رسانید که اینده شرکت فوالد مبارکه بر مبنای این‪ ۴‬محور تنظیم‬ ‫شــده اســت‪ .‬اولین محــور توســعه فرایندها بــود؛ فرایندهایی‬ ‫یشــود و بر اســاس‬ ‫که به تولید محصولی به نام فوالد منجر م ‬ ‫یهــای موجــود در عرصه فــوالد ایجاد و بــه کار گرفته‬ ‫تکنولوژ ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نقــوی محــور دوم اینده پژوهــی در شــرکت فــوالد مبارکه را‬ ‫اینگونه توضیح داد‪ :‬محور دوم توسعه محصوالت یک شرکت‬ ‫اســت‪ .‬از انجایــی کــه چرخــه معرفی محصــوالت به بــازار در‬ ‫صنعــت فوالد طوالنی تر از ســایر صنایع اســت و فراینــد اجرا و‬ ‫دستیابی به محصول دشوار و هزینه بر است؛ بایستی این محور‬ ‫هم به درستی در بررسی ها مد نظر قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی از «طــرح تحــول دیجیتــال» بــه عنوان ســومین موضوع‬ ‫الــزام اور و مهــم یــاد کــرد و گفت‪ :‬محور ســوم حرکت به ســوی‬ ‫دیجیتالــی شــدن اســت که در ایــن مطالعه به ان رســیدیم؛ اما‬ ‫چهارمین حوزه که در ایران به ان توجه نشــده اســت و به نظر‬ ‫می رسد شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین واحد صنعتی‬ ‫ان را سیاس ـت گذاری کرده اســت‪ ،‬موضوع «اقتصاد چرخشــی»‬ ‫(‪)seculareconomy‬است کهمی تواندتضمین کنندهبقاسازمان‬ ‫در درازمدت باشد‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اینکه از‬ ‫تمــام ظرفیت ها گــروه فوالدمبارکه در راســتای تحقق ‪ ۴‬هدف‬ ‫سیاست گذاری شده بهره مند شده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫اینده باعث می شود تا در بازار جهانی با تثبیت جایگاه‪ ،‬از رقبا‬ ‫پیشبیفتیم‪.‬‬ ‫توسعه محصوالت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نقوی با اشاره به ماموریت های «پژوهشکده فوالد دانشگاه‬ ‫صنعتی» در جهت توسعه محصوالت برای گروه فوالد مبارکه و‬ ‫صنعت فوالد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬مفتخریم در سال گذشته دو اقدام‬ ‫مهم و استراتژیک در این پژوهشکده عملیاتی شد؛ یکی تولید‬ ‫«پروتزهــای انســانی» بــود که در صنعت پزشــکی کشــور مورد‬ ‫اســتفاده قرار می گیرد و کشــور را در این زمینه از واردات بی نیاز‬ ‫کرد‪ .‬دومین اقدام این پژوهشکده‪ ،‬تاسیس «شرکت پشتیبانی‬ ‫و توســعه فناوری و نواوری های شــرکت فوالد مبارکه» با هدف‬ ‫ایجاد یک مرکز (‪ )COE‬بود تا بتوان با ســرمایه گذاری‪ ،‬شــرکت‬ ‫فوالدمبارکهرادر دوحوزه«توسعهفرایند»و«اقتصادچرخشی»‬ ‫توسعه دهیم و با بهره گیری از ظرفیت ملی این موضوعات را به‬ ‫عنوانماموریتپیشببریم‪.‬‬ ‫معــاون تکنولــوژی شــرکت فوالد مبارکــه اســتفاده از «طرح‬ ‫تحولدیجیتال»توسطتصمیم گیرانمملکتنشانمی دهد که‬ ‫سیاست گذاری شرکت فوالد مبارکه در این مسیر موفق خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه الزام اور و‬ ‫یک «باید» اســت و این «باید» با شــرط بقا توجیه شده است؛‬ ‫چراکهدر ایندهنزدیکشرکت هایی کهاسبتراوارابرعکسهل ‬ ‫دهند؛محکومبهفناوشکستهستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح تحول دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه با‬ ‫شعار «شرکتفوالدمبارکههوشمنداز سنگتارنگ»تعریفشد‬ ‫چراکه از سنگ اهن وارد شده به این شرکت تا محصول رنگی در‬ ‫این مسیر گام بر می دارد‪.‬‬ ‫تعامل با دانشگاه ها بال دوم تحقق طرح تحول‬ ‫دیجیتال‬ ‫نقوی با اشــاره به اینکه گروه فوالد مبارکه یک بال تحقق‬ ‫طرح تحول دیجیتال است‪ ،‬گفت‪ :‬بالشک بال دوم این طرح‪،‬‬ ‫تهــا و برنامه هایی‬ ‫دانشــگاه ها هســتند و بــا تعریــف ماموری ‬ ‫در تعامل ســازنده با دانشــگاه ها برامدیم که می توان به «مرکز‬ ‫تحولدیجیتالصنعتفوالد»بابهره گیریاز دانشاستارتاپ ها‬ ‫و همراهی دانشــگاه تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوریدر پردیسدانشگاهتهران کلنگ زنیشد‪.‬‬ ‫وی کلنگ زنی «مرکز تحول دیجیتال صنعت فوالد» را سراغاز‬ ‫طرح تحول دیجیتال برشمرد و افزود‪ :‬در موضوعات مربوط به‬ ‫اینده صنعت‪ ،‬با نگاه ملی و تلمیحی به توان اســتان اصفهان‬ ‫اقدام می کنیم که راه اندازی نخســتین ازمایشــگاه صنعت ‪ ۴‬در‬ ‫دانشگاهصنعتیاصفهانباهمینهدفدنبالشدهاست‪.‬‬ ‫معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهبهدورهپرورشرهبران‬ ‫طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه با همراهی دانشگاه‬ ‫اصفهــان هــم گریــزی زد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح به عنوان مــوردی‬ ‫عملیاتی برای دوره های جدید کاربردی اغاز شد و خوشبختانه‬ ‫ترم دوم این دوره در حال برگزاری است و اگر امروز تمام مدیران‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با ترمینولوژی «طرح تحول دیجیتال» اشنا‬ ‫هستند و به کار می برند ماحصل تالش شرکت ایریسا و مدیریت‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫وی به سومین برنامه در راستای تحقق طرح تحول دیجیتال‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬بهترین فضایی که به لحاظ فنی می تواند در‬ ‫خدمت احداث نخستین ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬در کشور قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان است چراکه همواره همکاری‬ ‫این دانشگاه با مجموعه گروه فوالد مبارکه می تواند به تربیت‬ ‫متخصصان در فضای اینده منجر شود و این محققان می توانند‬ ‫در اینده نزدیک طرح تحول دیجیتال در کشور را جاری سازند‪.‬‬ ‫نقوی با اشــاره به مطالعات موردی از دانشــگاه های المان‪،‬‬ ‫فرانسهوپلی تکنیکمیالن‪،‬انتخابدانشگاهصنعتیراشایسته‬ ‫دانســت و توضیح داد‪ :‬ایجاد ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬به عنوان‬ ‫یکــی از بایدهــای دیگــر اســت و بــرای طــرح تحــول دیجیتــال‬ ‫اجتناب ناپذیــر خواهد بود چراکه معتقدیم موضوع پژوهش و‬ ‫ایجاد خبرگی در نسل جدید بایستی در دانشگاه اتفاق بیفتد و‬ ‫شرکت فوالد مبارکه هم حامی این بخش باشد تا از نتایج ان در‬ ‫کشوربهره مندشویم‪.‬‬ ‫رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا نیز در این مراسم با‬ ‫اشاره به اینکه در اواخر فروردین ماه گذشته مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه ماموریت جدیدی به شــرکت ایریســا واگذار کرد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬سرمایه انســانی پاشنه اشیل هر بنگاه اقتصادی‬ ‫و صنعتی اســت و انتظار می رود اســتفاده ازتجارب بین المللی‬ ‫و همکاری با دانشگاه های بین المللی در پیشبرد اهداف طرح‬ ‫دیجیتال فوالد مبارکه سازنده باشد تا این مسیر با کمترین خطا‬ ‫پیشبرود‪.‬‬ ‫وی با معرفی و گذر از تاریخچه شرکت ایریسا اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت با هدف انتقال فناوری اتوماسیون صنعتی و سیستم های‬ ‫اطالعات از شــرکت های اروپایی کارگزار در ســاخت فوالد نظیر‬ ‫‪ simens، ILVA، GTI‬و ‪...‬در سال ‪ ۱۳۷۱‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این شــرکت تاکنون هــزار و ‪ ۱۸۰‬پــروژه را با ‪۵۴۴‬‬ ‫پرســنل به ســرانجام رسانیده اســت و ‪ ۵‬رکن اصلی کسب و کار‬ ‫اعــم از سیســتم های اطالعاتــی‪ ،‬اتوماســیون صنعتی‪ ،‬شــبکه و‬ ‫زیرساخت‪ ،‬تحول دیجیتال و کسب و کارهای کوچک و متوسط‬ ‫رادنبالمی کند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتایریسابهبرخیاز افتخاراتشرکتایریسا‬ ‫اشاره ای کرد و توضیح داد‪ :‬اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاســت جمهــوری در ‪ ۸‬محصول‪ ،‬ارتقای رتبه‬ ‫شرکت در بین ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر (از ‪ ۴۱۶‬به ‪ ،)۳۵۷‬اولین شرکت‬ ‫ایرانی دارای تمام ســطوح اتوماسیون بخشــی از افتخارات این‬ ‫شرکتاست‪.‬‬ ‫انجام بیش از هزار و ‪ ۱۰۰‬پروژه توسط ایریسا‬ ‫وی به فعالیت بیش از ربع قرن این شرکت در صنعت کشور‬ ‫اشاره ای کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪ ۵۵۰‬نفر نیروی انسانی متخصص‬ ‫در این شرکت به فعالیت مشغولند که کسب رتبه یک شورای‬ ‫عالــی انفورماتیــک و انجام بیــش از هــزار و ‪ ۱۰۰‬پــروژه در حوزه‬ ‫فعالیت شرکت به همراه کسب جایزه دو ستاره تعالی سازمانی‬ ‫از سازمانمدیریتصنعتیایرانوقرارگرفتندر میان‪ ۵۰۰‬شرکت‬ ‫برتر اقتصادی کشــور از اهم افتخارات شــرکت ایریسا محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ســرائیان ترکیب ســهامداران شــرکت ایریســا را به دو بخش‬ ‫تقســیم کرد و گفت‪ :‬تا قبل از تیرماه ســال گذشته سهامدار ‪۷۵‬‬ ‫درصد این شرکت‪ ،‬فوالد مبارکه بود و ‪ ۲۵‬درصد دیگر را کارکنان‬ ‫وسایر افراد تشکیل می دادند که امروزه سهامدار‪ ۴۹‬صدم درصد‬ ‫شرکتایریسا‪،‬شرکتفوالدهرمزگاناست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه ‪ ۵.۹‬درصد از ‪ ۵۴۴‬پرســنل فعــال در این‬ ‫شــرکت فارغ التحصیل رشــته فن اوری اطالعات هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۹.۲‬درصد از نیروهای انسانی این شرکت در بخش عملیاتی و‬ ‫‪ ۱۰.۸‬درصدهمدر بخشپشتیبانیوستادبهفعالیتمشغولند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ایریســا‪ ،‬با اعالم اینکه ‪ ۴۰‬نفر از کارکنان‬ ‫فعلی این شــرکت از دانشــگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل‬ ‫شــده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ ۳۶۴ :‬نفر از نیروی انســانی این شــرکت‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناسی و‪ ۱۲۰‬نفر هم کارشناسی ارشد دارند و‬ ‫بیشترین بازه سنی بین‪ ۳۴‬تا‪ ۴۰‬سال هستند‪.‬‬ ‫عملکرد ایریسا در سال جهش تولید‬ ‫وی پنج مشتری کلیدی شرکت ایریسا را شرکت فوالدمبارکه‪،‬‬ ‫فوالدهرمزگان‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان و فوالد‬ ‫سنگان معرفی کرد و توضیح داد‪ :‬بر اساس نقشه مشتریان این‬ ‫شرکت تمام کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫ســرائیان در ادامه به عملکرد شــرکت ایریسا در سال جهش‬ ‫تولیــد پرداخت و گفت‪ :‬در ســال گذشــته‪ ،‬مرکز نــواوری تحول‬ ‫دیجیتال فوالد کلنگ زنی شد و سامانه اموزش مجازی ایریسا‪،‬‬ ‫‪ ،LMS‬راه اندازی گردید و از طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد‬ ‫مبارکهرونماییشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همچنینطرحنهضتمهارت افزاییایریسا(نما)‬ ‫سال گذشته اغاز به کار کرد و اولین رویداد از سلسله رویدادهای‬ ‫‪ smart steel manufacturing startup event‬معــروف بــه ‪۳s‬‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به افتتاحیه طرح پرورش‬ ‫رهبرانتحولدیجیتالفوالدمبارکهاظهار کرد‪:‬طرحجامعمنابع‬ ‫انسانی شرکت در اول ابان ماه اغاز شد و در اولین رویداد ریورس‬ ‫پیج‪،‬شرکت هایمنتخببازدیدمیدانیداشتند‪.‬‬ ‫وی به برگزاری دومین رویداد از رویدادهای ‪ ۳s‬هم اشاره ای‬ ‫کردوافزود‪ :‬کسبتقدیرنامهدوستارهتعالیسازمانیاز سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی و ارتقای رتبه شرکت در بین ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر‬ ‫بخشی از افتخارات این شرکت در سال جهش تولید بوده است‪.‬‬ ‫ســرائیان بــه برگــزاری کارگاه تدوین پروژ ههــای طرح تحول‬ ‫دیجیتــال ایریســا هم گریــزی زد وگفــت‪ :‬رونمایــی از ‪ ۲۲‬پروژه‬ ‫تحــول دیجیتال فوالد مبارکه‪ ،‬اولین گردهمایی مدیــران پروژه‬ ‫شرکتایریسا‪،‬اولین گردهمایی گروه هایتخصصیاینشرکت‬ ‫و نخســتین رویداد ارائه برنامه و بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بخشــی از‬ ‫اقداماتسال گذشتهشرکتایریسااست‪.‬‬ ‫ره نگاشت تحول دیجیتال فوالد مبارکه‬ ‫وی از رونمایی طرح تحول دیجیتال ایریسا موسوم به ایریسا‬ ‫پــاس هــم خبــر داد و تصریح کرد‪ :‬ره نگاشــت تحول دیجیتال‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در چند بخش فوالد مبارکه هوشــمند ‪،۲‬‬ ‫فوالد مبارکه هوشمند‪ ،۳‬فوالد مبارکه هوشمند‪ ۴‬و چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬و فــوالد مبارکــه هوشــمند در ســطح کالس جهانی قابل‬ ‫ارزیابیاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا فوالد مبارکه دیجتیال و هوشمند‬ ‫‪ ۲‬را با اولویت نگهداری و تعمیرات هوشــمند‪ ،‬مدیریت انرژی‬ ‫هوشمند‪ ،‬کنترل کیفیت هوشــمند‪ ،‬بهره برداری و زنجیره ارزش‬ ‫هوشــمند معرفــی کــرد و افــزود‪ :‬بــرای رســیدن به ایــن اهداف‬ ‫بهین هســازی برنامه های تعمیر و نگهــداری با هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫ســاخت قطعات یدکی با اســتفاده از چاپ سه بعدی‪ ،‬تحلیل‬ ‫تــوان مصرف دســتگاه ها با هدف کاهش مصرف انــرژی برق و‬ ‫گاز‪ ،‬دستیابی به انرژی های سبز و افزایش دقت برنامه ریزی تولید‬ ‫صورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در مســیر هوشمندســازی و نواوری فرایندها‬ ‫فگــذاری شــده نظیــر بهینه ســازی فرایندهای‬ ‫تهــای هد ‬ ‫اولوی ‬ ‫زنجیــره تامیــن‪ ،‬لجســتیک هوشــمند‪ ،‬محیــط هوشــمند و‬ ‫هوشمندسازی سرمایه های انسانی و راهکارهای مالی هوشمند‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫سرائیاناولویت هایمدیریت‪،‬پایشوتحلیل کالنداده هارا‬ ‫درمرکزعملیاتیکپارچهوواسط هایهوشمندیکپارچه‪،‬تشکیل‬ ‫دوقلوهایدیجیتالوتوسعهسیستم هایاطالعاتیونرم افزاری‬ ‫نسل چهارم برشمرد و گفت‪ :‬برای رسیدن به این اهداف ایجاد‬ ‫اتاق های کنترل مرکزی توزیع شــده‪ ،‬پایش و کنترل مجازی کل‬ ‫کارخانه با استفاده از ‪ VR‬و شناسایی و تبیین منابع داده داخل و‬ ‫خارج سازمان و انطباق ان ها با موازین و استانداردهای دو قلوی‬ ‫دیجیتال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اولویت های فوالد مبارکه متصل را اینگونه تبیین کرد که‬ ‫ارزیابی و هدف گذاری‪ ،‬فرهنگ ســازی‪ ،‬نواوری و اموزش نیروی‬ ‫انسانی‪،‬پلتفرم کارخانههوشمند‪،‬توسعهزیرساختارتباطات‪،‬‬ ‫توســعه زیرســاخت رایانــش و ذخیره ســازی و امنیــت فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطات لحاظ شــده اســت و اضافه کــرد‪ :‬در این‬ ‫مسیر بهینه کاوی‪ ،‬انتخاب ناحیه هدف‪ ،‬تدوین و توسعه مدل‬ ‫بلوغ بومی و راه اندازی پلتفرم کارخانه هوشمند به صورت توزیع‬ ‫شــده در کل گروه فوالد مبارکه بخشــی از چگونگی رسیدن به‬ ‫این اهداف است‪.‬‬ ‫ایریسا؛ مرجع زیست بوم تحول دیجیتال صنعت‬ ‫فوالد‬ ‫وی با تاکید بر نگاه راهبردی و هوشــمندانه مدیریت ارشــد‬ ‫فــوالد مبارکــه و حمایت های مجموعه مدیریت این شــرکت و‬ ‫راهبری توســط شــرکت ایریســا در تحقق طرح تحول دیجیتال‬ ‫گفت‪ :‬ایریسا با شعار نماد نواوری و تحول در صنعت قصد دارد‬ ‫در‪ ۱۴۰۴‬به مرجع زیست بوم تحول دیجیتال و هوشمندسازی با‬ ‫اولویتصنعتفوالدتبدیلشود‪.‬‬ ‫ســرائیان ارزش های ســازمانی شــرکت ایریســا درافــق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫را برشــمرد و توضیــح داد‪ :‬مشــتری مداری‪ ،‬تکریــم کارکنــان و‬ ‫ذی نفعان‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نواوری و بهبود مستمر‪ ،‬صداقت‪ ،‬رازداری‬ ‫یهــای اطالعاتــی مشــتریان و توجــه به کیفیت‬ ‫و حفــظ دارای ‬ ‫خوشنامی حرفه ای و پایبندی به تعهدات از ارزش های سازمانی‬ ‫این شرکت است تا به ماموریت توانمندسازی صنعت با اولویت‬ ‫صنعتفوالددر جهتتولید‪،‬بهره وریومدیریت کارامددست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی چارچوب تحول دیجیتال ایریسا را در توسعه توانمندی‬ ‫و مهارتی جاری کارکنان و ایجاد مخازن استعداد دیجیتال این‬ ‫شرکت برشمرد و گفت‪ :‬توسعه محصوالت و خدمات دیجیتال‬ ‫و نواورانــه با قابلیت رقابتی‪ ،‬بهره مندی از فناوری های نوظهور‬ ‫در محصوالت و خدمات در چارچوب تحول دیجیتال ایریســا‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ایریســا مهمترین چالش امروز را سرمایه‬ ‫انســانی دانســت و گفت‪ :‬در مسیر تحقق و پیاده سازی تحول‬ ‫دیجیتال سرمایه گذاری برای حفظ و نگهداشت نیروی موجود‪،‬‬ ‫جــذب نیروهــای جدیــد و ایجاد انگیزه و مشــوق های مــادی و‬ ‫معنوی می تواند در عبور از این چالش مهم تلقی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری بر روی ســرمایه انسانی‬ ‫زیربنای موفقیت در طرح تحول دیجیتال و پیاده ســازی موفق‬ ‫انقالب صنعت نسل‪ ۴‬درکشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه توسعه‬ ‫استعداد دیجیتال شرکت ایریسا در ابعاد کوتاه مدت با هدف‬ ‫تربیترهبراندیجیتال‪،‬تشکیلمخازناستعدادها‪،‬میانمدت‪،‬‬ ‫با برنامه راه اندازی البراتورهای صنعت نسل ‪ ۴‬و بلند مدت با‬ ‫هدف راه اندازی باشــگاه دانش اموزی رباتیک برنامه ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف ازمایشگاه های صنعت ‪ 4.0‬افزایش نواوری‬ ‫ســرائیان کاربردهــای ازمایشــگاه انقالب چهــارم صنعتی را‬ ‫هم برشــمرد و گفت‪ :‬ازمایشــگاه های صنعت ‪ 4.0‬در نظر دارد‬ ‫بــه افزایش نــواوری مبتنی بر تکنولوژی هــای نوظهور بیانجامد‬ ‫یهــای روز و اینــده حمایــت کرده‬ ‫و از دانش افزایــی در تکنولوژ ‬ ‫و پروژه های در محیط ازمایشــگاهی شبیه سازی کند و با تامین‬ ‫نیــروی انســانی متخصــص در تکنولوژی هــای نوظهور بــه ارائه‬ ‫راهکارهایتکنولوژیمحور برایصنعتدستیابد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا درخواســت از حمایــت مــادی و معنــوی از‬ ‫اساتیدودانشجویاننخبهجهتشکل گیریوتوسعهازمایشگاه‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــگاه صنعتی اصفهــان با حمایت فــوالد مبارکه به‬ ‫قلب قطب انقالب چهارم صنعتی تبدیل خواهد شد‪ .‬فراهم‬ ‫کردن زمینه حضور اساتید و پژوهشگران در ازمایشگاه‪ ،‬هدایت‬ ‫پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه مهندس برق و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر‪،‬صنایع‪،‬متالوژیوتعریفدروستخصص‬ ‫انقالب صنعتی نســل ‪ ۴‬در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری‬ ‫اســت و از حمایــت مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه و رئیس‬ ‫دانشگاهصنعتیاصفهانتشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫جیب دالالن جمع شد!‬ ‫ســایه قیمت گذاری دســتوری از ســر صنعت سیمان‬ ‫برداشــته و باعــث شــد قیمــت ایــن محصول در بســتر‬ ‫بــورس کاال کشــف شــود؛ اتفاقــی کــه رئیــس انجمــن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان نتیجه ان را تقســیم‬ ‫فاصلــه ‪ ۶۰۰۰‬میلیــارد تومانی قیمت گذاری دســتوری تا‬ ‫قیمت مصوب به ســه بخــش و در نهایــت تاثیرگذاری‬ ‫روی ســود خالــص تولیدکننــده عنــوان کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬زمزمه های خروج صنعت سیمان از قیمت گذاری‬ ‫دســتوری اردیبهشــت امســال بــا پذیــرش یک شــرکت‬ ‫سیمانی در بورس کاال به گوش رسید و زمینه ساز پذیرش‬ ‫شرکت های سیمانی دیگر در این بازار شد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بررسی روند معامالت سیمان در بورس نشان می دهد‬ ‫سیمانی ها از تاریخ‪ ۹‬خرداد عرضه های خود را در بورس‬ ‫اغاز کردند و در هفته نخست این عرضه ها (منتهی به‬ ‫‪ ۱۴‬خــرداد مــاه) در مجموع ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن ســیمان‬ ‫مورد معامله قرار گرفت‪ .‬در هفته منتهی به ‪ ۲۱‬خرداد‬ ‫مــاه‪ ،‬حجــم فروش بــه ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۹۳۰‬تن رســید و در‬ ‫نهایــت تــا ‪ ۲۵‬خردادمــاه ‪ ۱۷۶‬هــزار تــن در مقابــل نام‬ ‫شــرکت های ســیمانی در جــدول معامالت بــورس کاال‬ ‫حــک شــد‪ .‬همچنین براســاس امار‪ ،‬در ســال جــاری ‪۱۹‬‬ ‫شــرکت ســیمانی در بورس کاالی ایران پذیرش شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا‪ ،‬رضــا جمارانیــان ‪ -‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان ‪ -‬در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫اشــاره بــه عرضه ســیمان در بورس کاال اظهــار کرد‪ :‬این‬ ‫اتفاق باعث شــد قیمت ســیمان با قیمت های رقابتی‬ ‫متناسب و قیمت گذاری دستوری برطرف شود‪ .‬در واقع‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬میلیــارد تومــان فاصله قیمت دســتوری تا قیمت‬ ‫مصــوب مصرف کننده بــود که درحال حاضر این مبلغ‬ ‫به سه بخش تقسیم شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بخشی از‬ ‫این فاصله به تولیدکننده برگشت‪ .‬یک بخش در قالب‬ ‫کاهش قیمت خرید مصرف کننده بوده و بخشــی هم‬ ‫بابت هزینه توزیع و فروش است‪ .‬در واقع فاصله مذکور‬ ‫سه بازیگر پیدا کرد‪ ،‬فاصله ای که قبال فقط متعلق به‬ ‫سیســتم توزیع بود اکنون به تولیدکننده برگشته و روی‬ ‫سودخالصتولیدکنندهتاثیرمی گذارد‪.‬‬ ‫قطعی برق برای فرودگاه ها‬ ‫چه مشکلی ایجاد کرد؟‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که‬ ‫قطع شدن برق مشکلی برای پروازهای مسافری ایجاد‬ ‫نکرده اســت‪ ،‬اما فرودگاه ها بعضا بــرای ارائه خدمات‬ ‫به مسافران و در برخی از حوزه ها به مشکالتی برخورد‬ ‫کرده انــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در روزهــای گذشــته قطع‬ ‫شدن برق به صورت پراکنده ان هم در چندین مرحله‬ ‫مشــکالت بســیاری بــرای مــردم و بخش های مختلف‬ ‫ایجاد کرده است و بعضا این نگرانی و سوال برای مردم‬ ‫ایجاد شــده که این مشــکل ایا اختالل و مخاطره ای در‬ ‫پروازهاایجادخواهدشدیاخیر؟محمدحسنذیبخش‬ ‫–سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری‪ -‬در گفت وگو‬ ‫با ایسنا در این باره اظهار کرد‪ :‬به دلیل اینکه برای ارائه‬ ‫خدماتاصلیموردنیاز پروازهااز برقاضطراریاستفاده‬ ‫می شــود و فرودگاه هــا عمومــا بــه این تجهیزات مجهز‬ ‫هســتند‪ ،‬مشــکلی در این ایــام قطعی برق بــرای اصل‬ ‫پروازها ایجاد نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته قطع شدن‬ ‫برق مشــکالتی برای برخی فرودگاه ها چه در ماه های‬ ‫گذشــته و چــه در روزهــای اخیــر ایجاد شــده و ان ها در‬ ‫ارائه برخی خدمات فرودگاهی به مردم به مشکالتی‬ ‫برخورد کرده اند‪ .‬به عنوان مثال فرودگاه مهراباد در پی‬ ‫قطع شدن برق برخی تابلوهای اعالم پروازش با مشکل‬ ‫مواجه شده و سوخته است‪ .‬با توجه به این توضیحات‬ ‫به نظر نمی رسد برای ایمنی پروازهای مسافری مشکل‬ ‫خاصی به وجود بیاید و جای نگرانی برای مردم نیست‬ ‫اما مسلما نمی توان گفت که قطعی برق در کشور هیچ‬ ‫مشکلی در این حوزه ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نه پول گرفت‪،‬‬ ‫نه تزریق کرد‬ ‫بانــک مرکــزی طی هفته جاری نیز در بازار باز و بین‬ ‫بانکــی نــه پولی از بانک ها دریافت کــرد و نه پولی به‬ ‫ان هــا تزریــق کــرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬کنتــرل نقدینگی‬ ‫بانک هــا در ایــران را بانــک مرکــزی هــر هفتــه از طریق‬ ‫برگــزاری دو بــازار بــاز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین‬ ‫بانکیانجاممی دهد کهدر بازار باز هموارهبانکمرکزی‬ ‫بــا رصــد وضعیت حســاب بانک ها اقدام بــه جذب یا‬ ‫بسط پول می کند‪ .‬در این هفته نیز‪ ،‬بانک مرکزی برای‬ ‫پنجمین بار متوالی معکوس عمل کرد و هدف جذب‬ ‫پول را در پیش گرفته است که طی هفته جاری معادل‬ ‫‪ ۶۴۶۰‬میلیارد تومان اوراق با نرخ سود‪ ۱۸‬درصد و تاریخ‬ ‫سررســید هفــت روزه بــه بانک هــا فروخت کــه به این‬ ‫معنی اســت که این میزان پول از بانک ها جمع کرده‬ ‫است‪ .‬عالوه براین‪ ،‬انطور که گزارش این هفته بانک‬ ‫مرکزی نشــان می دهد‪ ،‬با رسیدن سررسید اوراق طی‬ ‫عملیــات هفته گذشــته بانــک مرکزی معــادل ‪۶۴۶۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه بانک ها برگردانده کــه از انجا که‬ ‫ایــن میــزان برابر با میزان پــول دریافتی بانک مرکزی‬ ‫از بانک هــا اســت‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬خالــص عملکــرد بانک‬ ‫مرکزی صفر شــده اســت‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از بازارهــای مهــم در راســتای کنتــرل نقدینگــی‪ ،‬بازار‬ ‫بیــن بانکی اســت که در ان بانک هــای دارای دارایی‬ ‫مازاد به بانک های دچار کسری‪ ،‬مبلغی را در سررسید‬ ‫کوتاه مدت می دهند که اگر این بانک‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫باشد؛ به این مبلغ و تسهیالت‪ ،‬اعتبارات قاعده مند‬ ‫گفته می شود و به نوعی بانک ها از بانک مرکزی پول‬ ‫قــرض می گیرنــد که طبــق اعالم بانک مرکــزی‪ ،‬برای‬ ‫چهارمیــن بــار در ســالجاری طــی این هفتــه نیز هیچ‬ ‫بانک و موسسه اعتباری اعتبارات قاعده مند دریافت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تاثیر خشکسالی بی سابقه‬ ‫و نقش ان در خاموشی ها‬ ‫تهــای بــرق شــرکت‬ ‫مدیــر دیســپاچینگ و فوری ‬ ‫توزیع برق اســتان اصفهان گفت‪ :‬به دلیل خشکســالی‬ ‫بی سابقه که باعث کاهش قابل توجه ذخائر اب سدها‬ ‫و در نتیجــه کاهــش تولید نیروگاه های برق ابی کشــور‬ ‫شــده اســت و همچنین رشد کم ســابقه مصرف انرژی‬ ‫الکتریکی‪ ،‬مدیریت شــبکه برق توانیر به منظور ثبات‬ ‫و پایداری شــبکه برق کشــور مجبور به اعمال مدیریت‬ ‫اضطــراری بار در زمان افت فرکانــس و در زمان افزایش‬ ‫بی رویه مصرف انرژی برق‪ ،‬در مناطق مختلف کشور‬ ‫می شود‪ .‬حسین شکرالهی افزود‪ :‬این خاموشی ها تابع‬ ‫نیاز شــبکه بوده و زمان دقیق و مشــخصی را نمی توان‬ ‫بــرای ان متصــور بــود‪ .‬مهندس شــکرالهی ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫جمله فعالیت های دیسپاچینگ در مدیریت اضطراری‬ ‫بار هماهنگی امور برق شهرستان ها نسبت به توافق با‬ ‫صنایع برای اســتفاده از طرح های‪ :‬الــف‪ :‬کاهش بار ‪90‬‬ ‫درصدی در یک روز از ســاعت ‪ 12‬تا ‪17‬؛ ب‪ :‬کاهش بار‬ ‫‪ 50‬درصدی در دو روز از ساعت ‪ 12‬تا ‪17‬؛ ج‪ :‬کاهش بار‬ ‫‪ 20‬درصدی در پنج روز از ســاعت ‪ 12‬تا ‪ 17‬و د‪ :‬اعمال‬ ‫مدیریت اضطراری بار مطابق جدول از ساعت ‪12‬تا‪17‬‬ ‫می باشد‪ .‬وی برنامه ریزی دقیق در گروه بندی مشترکین‬ ‫عمومی به گروه های گرمسیری و غیر گرمسیری و عدم‬ ‫اعمال مدیریت اضطراری بار در ســاعت های بعد ظهر‬ ‫بهمشترکینگرمسیری‪،‬همچنینهماهنگیبرنامهقطع‬ ‫کنتورهایفهام کشاورزی‪،‬بلوک‪ 80‬وفیدرهای کشاورزی‬ ‫برایعدماعمالخاموشیمتعددبهمشترکین کشاورزی‬ ‫وهماهنگیبامشترکیناداریغیرساختمانیبرایکاهش‬ ‫بار مواقع مورد نیاز را از دیگر فعالیت های دیسپاچینگ‬ ‫شرکت برشمرد‪ .‬شکرالهی در پایان گفت‪ :‬دیسپاچینگ‬ ‫شرکت در راستای کاهش مشکالت مدیریت بار عالوه‬ ‫بر ارائه زمانبندی خاموشی های کمبود نیرو برروی وب‬ ‫ســایت خــود بــه ادرس ‪ www.epedc.ir‬و اپلیکیشــن‬ ‫برق من‪ ،‬نسبت به ارسال پیامک های اطالع رسانی بروز‬ ‫خاموشی اضطراری برای مشترکین دیماندی و حساس‬ ‫نیزاقداممی نماید‪.‬‬ ‫فاجعه زیست محیطی‬ ‫در انتظار رودخانه های‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد گفت‪ :‬پیش بینی می شود دبی رودخانه‬ ‫بشــار یاســوج در پایــان شــهریور مــاه امســال به یک‬ ‫چهارم نسبت به امار بلند مدت کاهش یابد که این‬ ‫یک فاجعه زیســت محیطی اســت‪ .‬رســول فرهادی‬ ‫در نشســت ســتاد مدیریــت بحــران اســتان کــه بــه‬ ‫ریاســت معاون عمرانی اســتاندار برگزار شــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همچنیــن دبــی رودخان ههــای زهــره و مــارون نیز به‬ ‫یــک دوم مدت امار بلنــد مدت تقلیل خواهد یافت‬ ‫کــه ایــن وضعیت نگران کننده اســت‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫یهــا نشــان می دهد تا یــک ماه اینــده اب‬ ‫پیــش بین ‬ ‫رودخانــه بشــار در حوزه شــهر یاســوج به طــور کامل‬ ‫خشک خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد‪ :‬کاشت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اطــراف رودخانــه بشــار باید‬ ‫متوقف شود‪ .‬فرهادی تصریح کرد‪ :‬همه دستگاه های‬ ‫اجرایــی متولی در وقت بحران برای کنترل وضعیت‬ ‫موجــود باید پای کار بیایند و اطالع رســانی های الزم‬ ‫بــه مــردم در خصــوص خشکســالی و کش ـت های‬ ‫جایگزیــن انجــام گیــرد‪ .‬بــه گزارش ایســنا بــه نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬وی دلیل عمده کاهش دبی محســوس‬ ‫رودخانه ها را کاهش بارندگی در سال ابی ‪۱۴۰۰ _ ۹۹‬‬ ‫شهــا در فصل‬ ‫عنــوان و تصریــح کرد‪ :‬مهــار اب و بار ‬ ‫زمســتان از طریق احداث سدهای مخزنی مهم ترین‬ ‫راهــکار مقابلــه با خشکســالی و پایــداری دبی منابع‬ ‫اب ســطحی در همــه ما ههــای ســال اســت‪ .‬گفتنــی‬ ‫اســت کــه رودخانه های مارون‪ ،‬بشــار‪ ،‬زهره و ســایر‬ ‫سرشاخه های انها از ارتفاعات استان سرچشم ه گرفته‬ ‫و در نهایت وارد استان های پایین دست می شوند‪.‬‬ ‫برق بیمارستان های تهران‬ ‫قطع نشده است‬ ‫در حالــی کــه در فضــای مجــازی فیلمــی تحــت‬ ‫عنــوان قطــع برق در بخش ای ســی یو بیمارســتانی‬ ‫در تهــران منتشــر شــده شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫تهــران بــزرگ در اطالعیه ای عنوان کــرد که در زمان‬ ‫اعمال خاموش ـی های نوبت بندی شده در کالن شهر‬ ‫تهران‪ ،‬بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬برق‬ ‫بیمارســتان ها و مراکــز نگهداری واکس ـن های کووید‬ ‫‪ ۱۹‬قطــع نشــده و نخواهــد شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫بــر اســاس ایــن اطالعیــه پیــرو انتشــار تصاویــری در‬ ‫فضــای مجــازی در خصــوص قطــع بــرق برخــی از‬ ‫بیمارســتان های تهــران به اطالع می رســاند شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ در زمــان اعمــال‬ ‫خاموش ـی های نوبت بنــدی شــده ناشــی از عــدم‬ ‫تعــادل تولیــد و مصــرف بــرق در کشــور‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫قطــع بــرق هیچ یــک از بیمارســتان های پایتخت یا‬ ‫مراکــز نگهــداری از واکس ـن های کوویــد ‪ ۱۹‬نکرده و‬ ‫در صــورت تــداوم شــرایط فعلی‪ ،‬تامیــن برق مراکز‬ ‫درمانی همچنــان از اهم اولویت های اجرایی بوده‬ ‫و برق این مراکز‪ ،‬تحت هر شــرایطی قطع نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬بدیهی اســت‪ ،‬تمامی مراکز حســاس همچون‬ ‫بیمارســتان ها بایــد بــه منظــور مقابلــه بــا قطع برق‬ ‫ناگهانی ناشــی از حوادث شبکه و وقوع اسیب های‬ ‫پیش بینــی نشــده به تجهیــزات و تاسیســات توزیع‬ ‫بــرق شــهری و ارائــه خدمــات بــه بیمــاران تــا زمان‬ ‫رفع نقص توســط کارشناسان این شرکت‪ ،‬مجهز به‬ ‫مولدهای اضطراری باشند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫صنایع بزرگ به سمت خود تامینی بروند‬ ‫دومینوی بی تدبیری در صنعت برق‬ ‫شهــای مجلس‬ ‫مدیــر گــروه انرژی مرکــز پژوه ‬ ‫بــا اشــاره بــه عواملــی کــه منجــر بــه شــکل گیری‬ ‫خاموشی هایگستردهفعلیشدهاست‪،‬راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت برای حل این چالش را تشریح کرد‪.‬‬ ‫روح اهلل احمــدی در گفــت وگــو بــا مهــر درباره‬ ‫مشــکالت صنعت بــرق و خاموش ـی های اخیر که‬ ‫موجب به ستوه امدن مردم و فعاالن اقتصادی و‬ ‫صنایع شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیشینه این مشکالت به‬ ‫سال هایقبلبرمی گردد؛مادر برنامهششمتوسعه‬ ‫برخیتکالیفرابرایتوسعهنیروگاهیوتولیدبرق‬ ‫دیده بودیم اما دولت مطابق برنامه این توسعه را‬ ‫انجام نداده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس برنامه ششــم توسعه‪ ،‬هر‬ ‫ســال باید ‪ ۵‬هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های‬ ‫برق افزوده می شد و در انتهای سال‪ ،۱۴۰۰‬ظرفیت‬ ‫نیروگاه های ما باید به‪ ۱۰۰‬هزار مگاوات می رسیدیم‬ ‫امــا در حــال حاضــر ‪ ۸۵‬هــزار مــگاوات ظرفیــت‬ ‫نیروگاهــی داریــم بنابرایــن ‪ ۱۵‬هزار مــگاوات عدم‬ ‫تحققبرنامهدر بخشنیروگاهیراشاهدهستیم‪.‬‬ ‫شهــای مجلس‬ ‫مدیــر گــروه انرژی مرکــز پژوه ‬ ‫یاداور شد‪ :‬در بخش تجدیدپذیرها نیز طبق برنامه‬ ‫ششم توسعه باید‪ ۵‬درصد از کل ظرفیت تولید برق‬ ‫مــا به انرژی های تجدیدپذیر یعنی معــادل ‪ ۵‬هزار‬ ‫مگاوات اختصاص می یافت اما در حال حاضر زیر‬ ‫هــزار مــگاوات و حدود ‪ ۸۰۰‬تــا ‪ ۹۰۰‬مگاوات تولید‬ ‫برق از محل انرژی های تجدیدپذیر داریم‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه‪ ۱۹‬هزار‬ ‫مــگاوات بایــد به ظرفیــت نیروگاه هایمــان افزوده‬ ‫یشــد کــه در حال حاضر این میــزان برق محقق‬ ‫م ‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به عدم توسعه‬ ‫ظرفیت نیروگاهی برمی گردد که خود را در قالب‬ ‫خشکسالی و کم ابی نشان داده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال های گذشــته ظرفیــت‬ ‫نیروگا ههــای برق ابی ما کــه در مدار تولید بودند‪،‬‬ ‫ظرفیت قابل توجهی بود و بارندگی خوبی داشتیم‬ ‫و توانستیم از ظرفیت خوب نیروگاه های برق ابی‬ ‫استفاده کنیماماامسال‪،‬هم گرماوهمخشکسالی‬ ‫مزید بر علت شدند‪ .‬از یک سو مصرف برق به دلیل‬ ‫گرماافزایشیافتهواز سویدیگربدلیلخشکسالی‪،‬‬ ‫نیروگاههای برقابی دچار افت تولید شده اند‪ .‬البته‬ ‫عواملدیگریمانندرمزارزهارادولتمطرحمی کند‬ ‫کهتواناییچندانیاز ظرفیتبرقمانمی کاهد؛اما‬ ‫به طور کلی افزایش مصرف به علت گرمای شدید‬ ‫و کاهش تولید در برق ابی ها به دلیل نبود بارندگی‬ ‫ســبب شــده اند تا توقف در توســعه نیروگاهی در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬به طور کامل خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫احمــدی در خصــوص راهکارهــای کوتاه مدت‬ ‫بــرای جبــران عقــب ماندگــی در توســعه ظرفیــت‬ ‫نیروگاهی کشــور گفت‪ :‬باید ظرفیــت نیروگاهی را‬ ‫به سرعت افزایش دهیم که یکی از تکنولوژی هایی‬ ‫کــه می توانیم بــرای این امر به کار ببریــم‪ ،‬افزایش‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر خورشــیدی و بادی اســت‬ ‫که به سرعت می توانند در ظرف یکی دو سال این‬ ‫کمبود ظرفیت را جبران کرده و تا‪ ۵‬هزار مگاوات به‬ ‫توانتولیدبرقبیافزایند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬صنایع هم باید از طریق‬ ‫خودتامینــی‪ ،‬در افزایــش ظرفیت تولید مشــارکت‬ ‫کنند؛ خود تامینی برق توسط صنایع باید به سمتی‬ ‫بــرود کــه عــاوه بــر اینکه بــرق را تامیــن می کنند‪،‬‬ ‫حرارت صنایع به سمت سی اچ پی ها برود‪ .‬منظور‬ ‫از نیروگاه های سی اچ پی‪ ،‬تولید برق با راندمان باال‬ ‫و تولیــد حــرارت پایین و تولید همزمان چند انرژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهــای مجلس‬ ‫مدیرگــروه انــرژی مرکــز پژوه ‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای بلندمدت هم باید توسعه ظرفیت‬ ‫نیروگا ههــای برق اســت؛ اما با توجــه به اینکه در‬ ‫سال های اخیر تراز تولید و مصرف گازمان در حال‬ ‫منفی شــدن اســت که در زمستان سال گذشته به‬ ‫شکل قطع گاز کارخانجات برای تامین گاز شهری‬ ‫خــود را نشــان داد‪ ،‬بایــد از نیروگا ههــای گازی بــه‬ ‫سمت نیروگاه های سیکل ترکیبی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ ۱۵ :‬هــزار مــگاوات ظرفیــت‬ ‫نیروگا ههــای گازی داریــم کــه می تواننــد بــه‬ ‫نیروگا ههــای ســیکل ترکیبــی تبدیل شــوند؛ با این‬ ‫کار یا نیازی به تامین سوخت جدید نیست یا اگر‬ ‫ســوخت جدیدی نیاز باشــد‪ ،‬چنــدان قابل توجه‬ ‫نیســت؛ چون در نیروگاه های سیکل ترکیبی‪ ،‬یک‬ ‫ســیکل بخــار به ایــن نیروگاه ها افــزوده شــده و از‬ ‫یشــود‬ ‫محل هدررفت گرما‪ ،‬انرژی جدید تولید م ‬ ‫این ظرفیت‪ ۷.۵ ،‬هزار مگاوات برق جدید بدون‬ ‫افزایش مصرف سوخت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬با این کار راندمان نیروگاه های‬ ‫ما افزایش می یابد و از راندمان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫نیروگا ههــای گازی به راندمان بــاالی ‪ ۴۵‬درصدی‬ ‫در نیروگاه های سیکل ترکیبی دست می یابیم‪ .‬در‬ ‫عین حال ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات دیگر به ظرفیت‬ ‫تولید برق افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۲۰‬درصــد بــرق دنیا از‬ ‫محل تجدیدپذیرها تولید می شود‪ ،‬درباره فاصله‬ ‫راندمان نیروگاه های ما با راندمان نیروگاه های برق‬ ‫کشــورهای توسعه یافته گفت‪ :‬متوســط راندمان‬ ‫نیروگا ههــای در وضعیــت خوبــی اســت امــا اگــر‬ ‫نیروگاه های گازی ما به سیکل ترکیبی تغییر یابند‪،‬‬ ‫می تواند در ارتقای صنعت نیروگاهی ما سهم قابل‬ ‫مطمئنا در ُنرم جهانی قرار‬ ‫توجهی داشته باشد و‬ ‫ً‬ ‫می گیرد‪ .‬ضمن اینکه ما از نظر دانش و تکنولوژی‬ ‫جهانیعقبنیستیم‪.‬‬ ‫احمدی تصریح کرد‪ :‬ما‪ ۱۸‬سال عدم خاموشی‬ ‫داشتیم کهیکپیشرفتبزرگبرایماستدر حالی‬ ‫که امریکا و ژاپن در همین ‪ ۱۸‬ســال خاموش ـی های‬ ‫گســترده ای داشــتند و ضررهــای زیــادی بــه دلیــل‬ ‫خاموشی ها تجربه کردند‪ .‬این نشان دهنده قوی‬ ‫بــودن صنعت نیروگاهی ماســت و مشــکل فعلی‬ ‫صرفاعقبماندهاز توسعهنیروگاه هاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شکستنرکوردمصرفبرقسبباعمالیکهزار مگاوات‬ ‫خاموشی در مازندران‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران با‬ ‫عذرخواهــی از مردم به خاطر قطع ناگهانی برق‬ ‫برخــی مناطق ‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایش قطعی های برق‬ ‫در اســتان که روز دوشــنبه رخ داد به دلیل عبور از‬ ‫پیــک مصرف و ثبت رکورد مصرف بــرق ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫مگاواتی در سراسر کشور بود که سبب شد یکهزار‬ ‫مگاوات خاموشی در مازندران اعمال شود‪.‬‬ ‫یهــای بــرق کــه طی‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬قطع ‬ ‫روزهای اخیر در سراســر کشور مشــکالت زیادی را‬ ‫ایجاد کرد و منجر به اعتراضات گسترده شد‪ ،‬امروز‬ ‫بیشتر از روزهای اخیر رخ داد و دامنه اعتراضات در‬ ‫شهرهای مازندران نسبت به قطعی بدون برنامه‬ ‫برق را بیشتر کرد‪.‬‬ ‫در حالی که تا روز یکشنبه ‪ ۱۳‬تیر ماه قطعی‬ ‫بــرق در مناطــق مختلف یک نوبت ‪ ۲‬ســاعته در‬ ‫روز بود‪ ،‬دوشنبه نوبت های قطعی برق در برخی‬ ‫مناطق استان به ‪ ۲‬نوبت و حتی سه نوبت قطعی‬ ‫نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫خیابــان خاقانی که دفتر ایرنــا در مازندران در‬ ‫ان واقــع شــده یکی از همین نقاط در ســاری بود‬ ‫که دوشنبه ‪ ۲‬بار و هر بار به مدت ‪ ۲‬ساعت برق‬ ‫ان قطــع شــد‪ .‬همچنیــن در برخــی مناطــق دیگر‬ ‫ســاری مانند خیابان قارن و بیســت متری دوم نیز‬ ‫شــهروندان دس ـت کم ‪ ۲‬بار قطعی برق را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬همچنین در برخی مناطق حاشیه ای ساری‬ ‫مانند کوی ارم ساعات قطعی برق به بیش از چهار‬ ‫ساعت نیز رسیده است‪.‬‬ ‫قطعــی بــرق در بعضــی مناطــق شــهرهای‬ ‫دیگــر از جمله قائمشــهر ســه بار نیز اتفــاق افتاد‪.‬‬ ‫خاموش ـی های ناگهانــی و طوالنی مــدت برق در‬ ‫مناطق مختلف مازنــدران در حالی رقم خورد که‬ ‫طبق گزارش هواشناسی‪ ،‬گرمای هوا نیز در برخی‬ ‫مناطقرکوردشکنی کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای نخســتین بــار در ســال جــاری‬ ‫دمای هوای استان از مرز ‪ ۴۰‬درجه فراتر رفت و در‬ ‫منطقه کوهستانی کیاسر در شهرستان ساری به ‪۴۱‬‬ ‫درجه سانتی گراد باالی صفر رسید‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیع برق مازندران درباره‬ ‫خاموشی های رخ داده خارج از برنامه روز دوشنبه‬ ‫مازندران ضمن عذرخواهی از مردم اســتان گفت‬ ‫‪ :‬عبــور از رکــورد ‪ ۶۶‬هزار مگاواتی مصرف برق در‬ ‫کشــور علــت اصلــی طوالنی بودن خاموش ـی ها و‬ ‫خارج از برنامه بودن ان است‪.‬‬ ‫ســید کاظــم حســینی کارنامــی افــزود‪ :‬امروز‬ ‫میــزان تولیــد برق در کشــور ‪ ۴۵‬هــزار مگاوات‬ ‫بود ‪ ،‬اما به علت گرمای بیش از حد و مصرف‬ ‫سراســری در کشــور میــزان مصــرف بــه ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫مــگاوات رســید کــه خاموش ـی هایی در سراســر‬ ‫کشــور بــرای کنتــرل شــبکه در نظــر گرفته شــد و‬ ‫بــه همین دلیــل در مازندران نیز بیــش از یکهزار‬ ‫مــگاوات بــرای جلوگیری از خاموشــی سراســری‬ ‫خاموشی اعمال شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اعمال نشدن خاموشی در مراکز‬ ‫درمانــی و مراکز حســاس ‪ ،‬گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تماس توسط مشــترکان با مراکز ‪ ۱۲۱‬استان برقرار‬ ‫شــد کــه امیدواریــم طــی روزهای اینــده با کاهش‬ ‫دمای هوای اســتان و تمهیدات کنترل بار شــبکه‪،‬‬ ‫ایــن روند پایــدار و خاموش ـی های احتمالی طبق‬ ‫جداول منتشر شده در سایت این شرکت و نرم افزار‬ ‫« برق من » اجرا شود‪.‬‬ ‫مازنــدران ‪ ۲‬شــرکت توزیع بــرق دارد که یکی‬ ‫در ساری و دیگری در نوشهر مستقر است‪ .‬شرکت‬ ‫توزیع برق منطقه ســاری یک میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار‬ ‫مشترک دارد که از این تعداد ‪ ۷۶‬درصد مشترکان‬ ‫خانگــی‪ ۴.۹ ،‬درصــد عمومــی و ‪ ۵.۱‬درصــد‬ ‫کشاورزی و هفت دهم درصد نیز مشترکان صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران نیز به‬ ‫‪ ۶۲۸‬هزار مشــترک خانگی‪ ،‬عمومی‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی و سایر مصارف که در برگیرنده‪ ۹‬شهرستان‬ ‫گردشگر پذیر در غرب استان است ‪ ،‬خدمات ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تغییریدر طرح هایپتروشیمیباتعویضدولتایجادنمی شود‬ ‫مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫گفــت‪ :‬با روی کار امــدن دولت جدید تغییری در‬ ‫طرح های پتروشــیمی ایجاد نمی شود‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫تغییــر مثبتــی در طرح هایی که خود ســرمایه گذار‬ ‫ادامه نمی دهد و پیشرفت ندارند‪ ،‬رخ دهد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت‬ ‫نفــت (شــانا)‪ ،‬امیــر وکی ـل زاده در نشســت خبری‬ ‫بــا خبرنگاران دربــاره احتمال تغییــر در طرح های‬ ‫جهش ســوم با روی کار امدن دولت جدید اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬همــه طرح های صنعت پتروشــیمی پــس از‬ ‫اعالم امادگی سرمایه گذار و بررسی های کارشناسی‬ ‫موافقت اصولی دریافت کرده اند‪ ،‬بنابراین بعید‬ ‫است با تغییر دولت‪ ،‬طرحی که سرمایه گذار به ان‬ ‫ورود کرده کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتفاقــی که ممکن اســت رخ دهد‬ ‫این اســت کــه برخی از طرح ها پیشــرفت ندارند‬ ‫یشــوند و خود‬ ‫و در بعضــی از مراحــل متوقــف م ‬ ‫سرمایه گذار ادامه نمی دهد‪ ،‬بنابراین ممکن است‬ ‫با کار کارشناسی و راهنمایی سرمایه گذار‪ ،‬تغییری‬ ‫حهــا رخ دهد که طــرح مثبت و فعال‬ ‫در ایــن طر ‬ ‫شــود‪ ،‬این اتفاق ممکن اســت بیفتد و غیر از این‬ ‫بعیدمی دانم‪.‬‬ ‫مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫به ایفای نقش بســیار مهم صنعت پتروشیمی در‬ ‫اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬مبادالت صنعت‬ ‫پتروشــیمی در جهــان ‪ ۳۷۰۰‬میلیــارد دالر اســت و‬ ‫ســهم ایران از این مقدار در ســال ‪ ۱۷ ،۹۹‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬یعنی کمتر از نیم درصد بود که با توجه به‬ ‫منابع عظیم هیدروکربوری ایران‪ ،‬ظرفیت افزایش‬ ‫این رقم وجود دارد و تدوین نقشــه راه جامع در‬ ‫این زمینه بسیار کمک می کند‪.‬‬ ‫وکی ـل زاده ادامــه داد‪ :‬ارزش ریالــی پایــه‬ ‫قراردادهایپروژه هایزیربناییبه منظور پشتیبانی‬ ‫حهــا و مجتمع ها حــدود ‪ ۳۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫طر ‬ ‫اســت‪.‬وی با اشــاره به اغاز فعالیت امور توســعه‬ ‫کس ـب وکار دانش بنیان از پارســال افزود‪ :‬این دفتر‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان را کــه توانایــی ســاخت‬ ‫تجهیــزات موردنیاز صنعــت پتروشــیمی را دارند‪،‬‬ ‫شناسایی و ارتباط این شرکت ها را با مجتمع های‬ ‫پتروشیمی برقرار می کند تا به قرارداد منتج شود‪.‬‬ ‫مدیرطرح هایشرکتملیصنایعپتروشیمیبا‬ ‫اشاره به اینکه به زودی تفاهم نامه اجرای فن بازار‬ ‫در شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی امضا می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با این کار در عمل ارتباط بین مجتمع ها‬ ‫و شرکت های دانش بنیان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ح جهش دوم‬ ‫وکی ـل زاده با بیان اینکــه ‪ ۴۳‬طر ‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬اغــاز شــد‪ ،‬گفــت‪ ۱۵ :‬طرح تــا ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۷‬طرح نیز از ســال ‪ ۹۹‬تا ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه بهر هبــرداری رســیدند کــه امیدواریــم ‪۱۱‬‬ ‫طرح باقیمانده تا پایان امسال تکمیل و راه اندازی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی میزان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی‬ ‫را ‪ ۷۹‬میلیــارد دالر تــا پایــان ســال ‪ ۹۹‬اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران ‪ ۹۰‬میلیون تن است که با اتمام جهش دوم‬ ‫صنعت پتروشیمی تا پایان امسال به ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن می رسد‪.‬‬ ‫مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مورد نیاز ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫باقیمانده از جهش دوم صنعت پتروشــیمی ‪۸.۵‬‬ ‫میلیــارد دالر بوده که تاکنون ‪ ۶.۳‬میلیــارد دالر ان‬ ‫هزینه شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میانگین پیشرفت این‪۱۱‬‬ ‫طرح اکنون ‪ ۸۴‬درصد است‪.‬‬ ‫وکیل زاده با بیان اینکه ســرمایه مــورد نیاز ‪۳۹‬‬ ‫طرح جهش ســوم صنعت پتروشــیمی ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر اســت که ‪ ۵.۶‬میلیــارد دالر ان تاکنون هزینه‬ ‫شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬با تکمیــل طرح های جهش ســوم‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ‪ ۱۳۳‬میلیون‬ ‫تن می رسد و ‪ ۱۰‬میلیارد دالر به درامد کشور افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در ســال ‪ ۹۹‬بیش از ‪۲۷‬‬ ‫حهــای پتروشــیمی فعال‬ ‫هــزار نفــر در اجــرای طر ‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی اکنون ‪ ۱۰۷‬هزار‬ ‫اشتغال مستقیم دارد و با تکمیل طرح ها و تکمیل‬ ‫زنجیــره ارزش‪ ،‬ایــن صنعــت قابلیــت ایجــاد یک‬ ‫میلیون اشتغال پایدار مستقیم را دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عبور از شرایط قطعی برق در قم نیازمند‬ ‫همکاری مردم است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫وهمچنینجلبهمراهیمردم‬ ‫نیروی برق قم گفت‪ :‬مشترکان‬ ‫در مصرف بهینه برق قدردانی‬ ‫بــا مدیریت مصرف به ویــژه در‬ ‫کــرد‪ .‬اهنین پنجــه خاطرنشــان‬ ‫ســاعات اوج بــار (‪ ۱۲‬تــا ‪ )۱۸‬از‬ ‫کــرد‪ :‬خاموشــی های اضطــراری‬ ‫اســتفاده لــوازم برقی پرمصرف‬ ‫احتمالــی روزانــه در ســامانه‬ ‫مهدی اهنین پنجه‬ ‫غیرضــروری خــودداری کننــد تا‬ ‫یگــردد و‬ ‫بــرق من بارگــذاری م ‬ ‫از شــرایط ســخت قطعی برق‬ ‫عــاوه بر ان برای اطالع رســانی‬ ‫در اســتان عبور کنیم‪ .‬مهدی اهنین پنجه در این ســریع تر حداکثــر تــا ســاعت ‪ ۸‬صبــح در اختیــار‬ ‫زمینه افزود‪ :‬برای هر اســتان یک سقف مصرف شــبکه های اجتماعی قرار می گیرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫تعریف شده است که باید با اقدامات مدیریت این که این ســامانه برای کل کشور طراحی شده‬ ‫مصرف‪ ،‬میزان مصرف خود را کاهش دهند‪ .‬وی اســت و در واقع جداول خاموشی امسال از این‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در صورتی که میزان مصرف از سهمیه طریق اطالع رســانی می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬مشترکان‬ ‫ی اشــتراک محل‬ ‫تعیینشده کمترباشدمحدودیتیایجادنخواهد بــرای اطــاع دقیــق از خاموشــ ‬ ‫شــد اما اســتان هایی که موفق به انجام این کار زندگی و یا کار خود می توانند به ســامانه «برق‬ ‫نشــوند متحمل خاموشــی خواهند شــد‪ .‬وی با من» مراجعه کنند‪ .‬وی پیش بینی افزایش دمای‬ ‫بیان این که خاموشی ها از طریق سامانه برق من هــوا در روزهــای پیش رو را مورد توجه قرار داد و‬ ‫و ســایت شــرکت توزیع برق استان اطالع رسانی خواستار مشارکت حداکثری همه بخش ها برای‬ ‫می شود‪ ،‬از همکاری و مشارکت فعال رسانه ها و کاهش مصارف غیر ضرور و انتقال ان به ساعات‬ ‫شبکه هایاجتماعیدر اطالع رسانیخاموشی ها غیرپیکشد‪.‬‬ ‫منتظر خاموشی های بیشتر باشید!‬ ‫باتوجــه به اخرین صحبت‬ ‫برق که به نیاز مصــرف افزوده‬ ‫هــای ســخنگوی صنعــت برق‬ ‫مــی شــود‪ ،‬در شــرایط کنونــی‬ ‫روال خاموشــی ها تا یک هفته‬ ‫بســیار ســخت اســت‪ .‬وی بــا‬ ‫اینده ادامــه دارد و تا زمانی که‬ ‫بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر‬ ‫مصرف باال باشــد و حوادث در‬ ‫نیــروگاه های کشــور توان تولید‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫شــبکه رخ دهــد نیز نمــی توان‬ ‫‪ ۵۴‬هزار مگاوات برق را دارند‪،‬‬ ‫زمــان خاموشــی هــا را بــه طــور‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬در حالی کهروز‬ ‫دقیــق اعــام کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬چنــد روزی گذشته نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی‬ ‫اســت کــه خاموشــی اوج گرفته که عــدم اطالع را ثبــت کــرد و به ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬مگاوات رســید‬ ‫رســانی مناســب و دقیق ان موجب اعتراض به که نســبت به اوج بار سال گذشــته حدود ‪۸۰۰۰‬‬ ‫حــق مــردم شــده اســت و انطــور کــه مصطفــی مگاوات و نســبت به روز مشابه سال گذشته ‪۱۰‬‬ ‫رجبی مشهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق در این هزارمگاواتبیشتراست‪.‬سخنگویصنعتبرق‬ ‫باره گفته در این شرایط تمام تاسیسات صنعت اذعان کرد‪:‬باوجود کمکهایصنایع‪ ،‬کشاورزان‬ ‫برق شــامل نیروگاه ها‪ ،‬خطوط انتقال و شــبکه و همــه مشــترکان در برنامــه های مدیریــت بار‪،‬‬ ‫های توزیع به صورت پرفشــار در حال اســتفاده تولیــد نیــروگاه هــا به دلیــل کاهش منابــع ابی‪،‬‬ ‫است که همین باعث افزایش حوادث در شبکه پاسخگوی نیاز مصرف نیست و مجبور به اعمال‬ ‫می شــود‪ .‬به گفته وی وقتی مصرف برق بیش خاموشــی برنامه ریــزی شــده در بخش خانگی‬ ‫از پیــش بینی ها افزایــش می یابد‪ ،‬نمی توانیم هستیم‪ .‬رجبی مشهدی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع‬ ‫خاموشــی ها را براساس جدول زمانبندی اعمال مدیریت مصرف توسط مشترکان خانگی بسیار‬ ‫کنیم و اضافه بر این در این شرایط حوادث شبکه موثر اســت‪ .‬به ویژه در وســایل سرمایشــی که‬ ‫هــم افزایش می یابد که خاموشــی های برنامه باعث افزایش شدید مصرف می شود در صورتی‬ ‫ریزی نشده را به دنبال دارد‪ .‬سخنگوی صنعت کــه کولرهــای گازی روی دمای ‪ ۲۵‬درجه تنظیم‬ ‫برق همچنین از افزایش واردات برق به کشور تا و از دور کند کولرهای ابی اســتفاه شــود‪ ،‬شــاهد‬ ‫‪ ۶۵۰‬مــگاوات خبر داد و گفت‪ :‬با تمهیداتی که بهبود شــرایط خواهیم بود‪ .‬ســخنگوی صنعت‬ ‫بکار بسته شده است‪ ،‬در روزهای اینده‪ ،‬شرایط برق همچنین در خصوص تامین برق بیمارستان‬ ‫تــا حدی بهبود خواهد یافت‪ .‬به گفته وی ســه نیز با تاکید براین که بیمارســتان ها هیچگاه در‬ ‫روز بســیار گرم را پشــت سرگذاشــتیم و براســاس اولویت قطعــی برق نبوده و نخواهد بود‪ ،‬مگر‬ ‫پیش بینی هواشناسی تا حدود یک هفته اینده انکــه حوادثــی رخ دهد که منجــر به قطع برق‬ ‫نیز شــاهد تداوم گرما در کشور هستیم‪ .‬هر یک بیمارستانهاشود‪ ،‬گفت‪:‬بیمارستانهامجهزبه‬ ‫درجــه افزایــش دمای هوا باعث باالرفتــن ‪ ۱۵۰۰‬دیزل اضطراری هستند که در شرایط قطعی برق‬ ‫مگاواتی مصرف برق می شود‪ ،‬تامین این میزان بالفاصله وارد مدار می شود‪.‬‬ ‫مشکلی برای تامین فراورده های نفتی‬ ‫و بنزین در کشور وجود ندارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬طبــق اعــام‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫شرکتملیپخشفراورده های‬ ‫ایــران پیــرو اطالع رســانی های‬ ‫نفتــی ایــران وی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫پیشــین دوبــاره اعــام کــرد‪:‬‬ ‫همــکاری و همراهــی همــه‬ ‫هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن‬ ‫عوامــل در بخش هــای انتقــال‬ ‫کرامت ویس کرمی‬ ‫فراورد ههــای نفتــی و بنزین در‬ ‫جــاده ای و توزیــع ســوخت‬ ‫کشــور وجود نــدارد‪ .‬به گزارش‬ ‫همچون پیمانکاران و رانندگان‬ ‫ایســنا‪ ،‬کرامت ویس کرمــی در این بــاره گفت‪ :‬سختکوش ناوگان حمل ونقل جاده ای سوخت‬ ‫بــا توجه بــه برنامه ریــزی و اقدام هــای در حال و مالــکان‪ ،‬بهره بــرداران و عوامــل جایگاه های‬ ‫انجام‪ ،‬بی وقفه و شبانه روزی مجموعه عوامل عرضه ســوخت در سراســر کشــور و امعان نظر‬ ‫در زنجیره تولید‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخیره ســازی و توزیع بــه میــزان ذخایــر راهبــردی و تراز مثبــت تولید‬ ‫فراورده هــای نفتــی در شــرکت های پاالیشــی‪ ،‬فراورده هــای نفتــی نســبت بــه مصــارف ان و‬ ‫خطوط لوله و مخابرات‪ ،‬به ویژه ســتاد شرکت وجــود ظرفیت هــای مناســب در زمینــه انتقــال‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی و مناطق عملیاتی ســوخت به وسیله خطوط لوله‪ ،‬تاکید می شود‬ ‫سی وهفت گانه‪ ،‬خوشبختانه مشکلی در زمینه که هیچ مشکلی برای تامین سوخت در سراسر‬ ‫تامیــن فراورده هــای نفتــی و بنزیــن در کشــور کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫همکاری پژوهشگاه نفت و پاالیشگاه‬ ‫شازند در زمینه تولید کک سوزنی‬ ‫رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت با اشاره به‬ ‫همکاریمجموعهتحتمدیریتشباپاالیشگاه‬ ‫امام خمینی (ره) شــازند در تولید کک سوزنی‪،‬‬ ‫بــر ضــرورت تقویت رویکــرد مدیــران به منظور‬ ‫اعتماد به توانمندی نیروهای داخلی در اجرای‬ ‫پروژه های صنعت نفت و گاز کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شانا‪ ،‬جعفر توفیقی در ایین امضای‬ ‫قراداد دانش فنی و مهندســی پروژه تولید کک‬ ‫ســوزنی در پژوهشــگاه صنعــت نفــت گفــت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه فــارغ از ابعــاد اقتصــادی‪ ،‬علمــی و‬ ‫فنــی‪ ،‬بــرای پژوهشــگاه صنعت نفــت به دلیل‬ ‫اعتماد مدیــران به توانمنــدی نیروهای داخلی‬ ‫بســیار با اهمیت اســت که امیدواریم این قبیل‬ ‫رویکردهــای مدیریتــی کــه در صنعــت نفت و‬ ‫گاز کشــور راهبــردی اســت‪ ،‬توســعه یابــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نظارت بر تعمیر ری اکتور واحد ایزوماکس‬ ‫اراک و بازســازی پاالیشــگاه اراک از ان دســت‬ ‫پروژه هایــی اســت که پاالیشــگاه امــام خمینی‬ ‫(ره) شازند با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫انجاممی دهد‪.‬رئیسپژوهشگاهصنعتنفتبا‬ ‫اشاره به اینکه تولید کک سوزنی پروژه ای کلیدی‬ ‫برای صنعت فوالد کشور به شمار می اید‪ ،‬اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجه بــه تحریم این محصول از ســوی‬ ‫رئیس جمهوریپیشینامریکا‪،‬تولیدانمی تواند‬ ‫صنعت فوالد کشور را از یک بحران نجات دهد‬ ‫که همه همکاران من در پژوهشگاه تالش خود‬ ‫را به کار خواهند گرفت تا صنعت فوالد هر چه‬ ‫سریع تر از این محدودیت عبور کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هیچمشکلیدر تامینمنابعمتروقموجود‬ ‫ندارد‬ ‫شــهردار قــم بــا تاکیــد بــر‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به صورت‬ ‫نکــه هیــچ مشــکلی در‬ ‫ای ‬ ‫نقــد تهیه و امــاده شــود‪ .‬او با‬ ‫تامیــن منابع قطار شــهری قم‬ ‫تاکید بر اینکه قرار بود تســت‬ ‫وجــود ندارد گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫گــرم فــاز نخســت خــط یــک‬ ‫تغییرات مدیریتی در راس هرم‬ ‫مترو قم تا پایان خردادماه به‬ ‫مرتضی سقائیان نژاد‬ ‫پیمانــکاری ایــن پــروژه ســبب‬ ‫انجام برســد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایجــاد ســکته ای در کار شــد‪.‬‬ ‫متاســفانه تغییــرات مدیریتی‬ ‫ســید مرتضی سقائیان نژاد در نشست رسمی و در راس هرم پیمانکاری این پروژه سبب ایجاد‬ ‫علنی امروز شــورای اســامی شهر قم‪ ،‬با تبریک ســکته ای در کار شــد‪ .‬سقائیان نژاد با اشاره به‬ ‫چهاردهــم تیرمــاه به عنــوان روز شــهرداری ها و برخــی ســنگ اندازی های اخیــر در این موضوع‬ ‫دهیاری ها اظهار داشــت‪ :‬الزم است تا شناخت اذعــان کــرد‪ :‬متاســفانه در روزهــای اخیــر و‬ ‫الزم بــه مــردم دربــاره عملکــرد و فعالی ‬ ‫تهــای درحالی که برنامه ریزی ها برای عملیات نهایی‬ ‫مدیریت شــهری داده شــود؛ به بیان دیگر مردم فاز نخست خط یک مترو قم در دست اقدام و‬ ‫باید بدانند که مدیریت شهری چه برنامه هایی اجرا بود‪ ،‬نامه نگاری مشکوکی در این موضوع‬ ‫را انجــام داده و چــه برنامه هایی را در دســت با برخی مســئوالن عالی رتبه انجام شده که به‬ ‫برنامه ریزی و اقدام دارد‪ .‬او ســپس به موضوع دنبال بررســی منشا این نامه نگاری هستیم‪ .‬او‬ ‫پــروژه قطــار شــهری قــم اشــاره کــرد و بــا ابــراز همچنین از مسئوالن و دست اندرکاران خواست‬ ‫برخی گالیه ها از پیمانکار این پروژه به ویژه در تا مسائل مربوط به موضوع قطار شهری قم را با‬ ‫موضوع بوروکراســی رایج ابــراز کرد‪ :‬به هرحال در نظر همه جوانب امر موردتوجه قــرار داده و‬ ‫در تعامــل با پیمانکار پروژه‪ ،‬به پیشــرفت کار البته بازدید میدانی از این پروژه را نیز در دســتور‬ ‫می اندیشــیم تــا ا نشــاءاهلل بهر هبــرداری از فــاز کار خود قرار دهند‪ .‬شهردار قم با تاکید بر این که‬ ‫نخســت خــط یک مترو قم بــه مراحل نهایی هیچ مشــکلی در تامین منابع قطار شــهری قم‬ ‫نزدیک شود‪ .‬شهردار قم ادامه داد‪ :‬استفاده از وجود ندارد افزود‪ :‬البته مشکالت دیگری مانند‬ ‫اوراق مشارکت یکی از راه های تامین منابع این مباحث پیمانکاری و مشاوره ای در مسیر اجرای‬ ‫پروژه بوده اســت و در همین چند روز اخیر نیز پــروژه وجــود دارد کــه امیدواریم بــا همراهی و‬ ‫برای نهایی کردن موضوع این اوراق‪ ،‬نیاز بود تعاملهمهدست اندرکارانحل وفصلشود‪.‬‬ ‫بازسازیهتل هااز ملزوماتصنعت‬ ‫هتلداریقماست‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫شبانه روزی از مهمانان پذیرایی‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی قم‬ ‫یشــود بنابرایــن اســتهالک و‬ ‫م ‬ ‫لهــای قم‬ ‫گفــت‪ :‬بازســازی هت ‬ ‫فرســودگی هتل‪ ،‬امری طبیعی‬ ‫از ملزومــات صنعــت هتلداری‬ ‫اســت به همین دلیل نوســازی‬ ‫در ایــن اســتان اســت‪ .‬علیرضــا‬ ‫ان‪ ،‬اقدامــی جداناپذیــر از‬ ‫عماد محمودپور‬ ‫ارجمنــدی در بازدیــد از رونــد‬ ‫صنعــت هتلــداری اســت‪.‬‬ ‫بازســازی هتــل چهــار ســتاره‬ ‫ارجمندیبابیاناین کهبازسازی‬ ‫خورشید و دیدار با عماد محمودپور مدیرعامل اصولــی و منطقــی هتــل هزینه نیســت افــزود‪:‬‬ ‫ایــن هتل اظهــار کرد‪ :‬صنعت هتلــداری ایجاب بازســازی هتــل نوعــی ســرمایه گذاری اســت که‬ ‫می کند برای از دســت نــدادن مهمانان قدیمی هرساله به تعداد مشتریان ان نیز افزوده خواهد‬ ‫و جلب میهمانان جدید‪ ،‬ساختمان‪ ،‬تاسیسات شد‪ .‬او گفت‪ :‬ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران‬ ‫هتل از برنامه های این‬ ‫و تجهیــزات هتــل‪ ،‬متناســب بــا زمــان تغییــر برای ســاخت و بازسازی ‬ ‫لهــای‬ ‫کنــد‪ .‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و اداره کل اســت تــا عــاوه بــر حفــظ هت ‬ ‫صنایع دستی قم ادامه داد‪ :‬در هتل ها به صورت قدیمیبرتعدادهتل هاواماکناقامتیبیفزاییم‪.‬‬ ‫کنگرهایت ا‪. ..‬شاهرودینقطهعطف‬ ‫فرهنگیدر استانسمناناست‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫وهنری کنگرهلحاظشدهاست‪،‬‬ ‫اسالمی استان سمنان‪ ،‬میزبانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تمام تمهیــدات الزم‬ ‫شاهروداز کنگرهبزرگداشتایت‬ ‫بــرای برگــزاری این رویــداد مهم‬ ‫ا‪ ...‬العظمی شاهرودی را نقطه‬ ‫اماد هشــده و امیدواریــم بتوانیم‬ ‫عطففرهنگیدراستاندانست‬ ‫به خوبــی میزبــان ایــن کنگــره‬ ‫فرشید فالح‬ ‫و گفت‪:‬اثار فاخریاز زندگیاین‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عالمتولیدشدهاست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بخشی از اثار‬ ‫فرشیدفالحدرنشستخبریباموضوع کنگره تولیدشــده در روز پنجشنبه‪ ۱۷‬تیرماه در همایش‬ ‫ایت ا ‬ ‫هللسیدمحمودحسینیشاهرودیبهمیزبانی ملــی شــاهرود و بخش های دیگر نیــز در همایش‬ ‫فرمانداریویژهشاهرودضمنبیاناینکهاینرویداد ملی مشهد و قم رونمایی خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مهمروز هفدهمتیرماهدر شاهرودبرگزار می شود‪ ،‬امیدواریم در هر سه سطح یعنی شاهرود‪ ،‬مشهد‬ ‫بیان کرد‪:‬فضایبازمجموعهتازهتاسیسشهرداری و قم بتوانیم شاهد برگزاری هر چه بهتر این کنگره‬ ‫هللالعظمی‬ ‫شــاهرود میزبان این کنگره اســت‪ .‬او برگزاری این مهم باشیم‪ .‬دبیر اجرایی کنگره ایت ا ‬ ‫رویدادباحضور وزیرارشادرانقطهعطففرهنگی شاهرودینیزدرایننشستبابیاناینکهتولیدات‬ ‫و نکوداشــت مفاخر شهرســتان شــاهرود و استان فاخرفرهنگیوهنریاززندگیاینعالمربانیتهیه‬ ‫سمناندانستوتاکید کرد‪:‬شناساندناینمفاخر ودرمراسم کنگرهبهنمایشدرمی اید‪ ،‬گفت‪:‬یکی‬ ‫به دنیا و کشــور یکــی از مهم ترین محورهای این از تاکیدات ما مقام شامخ علمی و تاثیرگذاری این‬ ‫کنگرهاست‪.‬مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان عالمربانیدر جهانتشیعومرجعیتبودهاست‪.‬‬ ‫ســمنان با بیان اینکه این کنگره ازان جهت نقطه حجت االســام عبــاس نصیری فرد بــا بیان اینکه‬ ‫عطفاست کهمی تواندشروعیبرتولیداتفاخر بیش از یک هزار عکس و تصویر از این عالم ربانی‬ ‫فرهنگیحولمحورنکوداشتمفاخراستانباشد‪ ،‬گرداوری و در کتاب اصلی که قرار است در کنگره‬ ‫گفت‪:‬الگوسازیبراینسلجواندرزمرهمحورهای ملی قم‪ ،‬رونمایی خواهد شــد‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬برای‬ ‫این رویداد اســت‪ .‬فالح با بیان اینکه شــخصیت کنگرهروزهفدهمتیرماهدرشاهرودنیزبرنامه های‬ ‫واالیایت ا‪...‬شاهرودیبه مثابهیکیاز مهم ترین خوبــی بــا محوریت شناســاندن این عالــم ربانی‬ ‫مراجعتشیعدارایابعادوویژگی هاییاست کهدر به خصوص به جوانان در نظر گرفته شده است‪ .‬او‬ ‫اینکنگرهقصدداریمان هارابهجوانانبشناسانیم‪ ،‬افزود‪ :‬رونمایی از رمان «گت اقا» با عنوان زندگی‬ ‫گفت‪:‬اثارفاخریازجملهفیلمو کتاباززندگیاین ایشان‪ ۱۰،‬نمایشنامهرادیوییاز زندگینامهایشان‪،‬‬ ‫عالمربانیتهیه شدهاست‪.‬اوبابیاناینکهایت ا‪ ...‬فیلم زندگی نامه و مصاحبه با شاگردان و نزدیکان‬ ‫حسینیشاهرودی گوهرینایابو کمیابدر کشور این عالم ربانی و… ازجمله برنامه هایی است که‬ ‫در عرصه فرهنگ دینی کشور و حتی جهان تشیع برای کنگره تدارک دید هشــده اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این نکوداشــت درواقع با ‪ ۴۰‬ســال ارشاداسالمیشاهرودنیزدر سخنانیبابیاناینکه‬ ‫تاخیربرگزار می شودزیراایشانحقزیادیبر گردن روز ‪ ۱۷‬تیرمــاه همایــش ملی گرامی داشــت مقام‬ ‫هللالعظمی‬ ‫دیانتوتشیعدارندومتعلقبهتمامایرانوجهان علمــی و مرجعیت عالم ربانــی ایت ا ‬ ‫تشــیع هســتند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شــاهرود در شــاهرود برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫استان سمنان با بیان اینکه در تدوین زندگی نامه برنامــه اعالمــی‪ ۲۸ ،‬تیرمــاه در مشــهد و کنگــره‬ ‫ایشان سعی شده تا از هنرمندان خوبی بهره گیری اصلــی روز چهارم مردادماه در قم با رعایت کامل‬ ‫شود‪،‬گفت‪:‬انجمناثارومفاخرفرهنگیدرراستای شــیوه نامه های بهداشــتی برگزار خواهد شد‪ .‬رضا‬ ‫هللالعظمی‬ ‫وظایفخود کارگروهعلمیومشورتیتشکیلداد مهدیان با بیان اینکه معرفی اثار ایت ا ‬ ‫تاازبیننخبگانوفرهیختگاناستانشخصیت های شاهرودی یکی از اهداف و محورهای این کنگره‬ ‫مختلف فرهنگی را بررســی کند که اولویت را به اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪ ۱۳ :‬عنــوان کتــاب در ‪۵۵‬‬ ‫برگزاری نکوداشت ایت ا ‬ ‫هللالعظمی سید محمود جلــد کــه از ایــن تعــداد هفــت عنــوان از تالیفات‬ ‫هللالعظمیسیدمحمودحسینیشاهرودیبه‬ ‫حسینی شاهرودی قراردادند‪ .‬فالح با بیان اینکه ایت ا ‬ ‫عالوهبرتولیداتعلمیوچاپ کتاب هایحوزوی چاپ رسیده و در کنار دو مستند تصویری از زندگی‬ ‫ودینیاینعالمربانی‪،‬بخشیازتقریراتشاگردان ایشانبه عنوانمکملبرنامه های کنگرهرونمایی‬ ‫ازدرس هایاینفقیهنیزدرزمینهتولیداتفرهنگی خواهندشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫جشنواره ملی شهر پژوهی به پایان رسید‬ ‫دانشگاه هاوپژوهشگا هها‬ ‫بال دیگر شهرداری برای مدیریت شهر‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬شــهرداری اصفهــان‬ ‫تصمیــم گرفــت کــه اگر می خواهد شــهر زیســت‬ ‫ش هــای متعدد‬ ‫پذیــر بــوده و بر مشــکالت و چال ‬ ‫غلبه کند‪ ،‬باید حل مسائل را بر محور پژوهش قرار‬ ‫داده و دانشــگاه هــا و پژوهشــگا ه هــا را به عنوان‬ ‫بــال دیگر حرکــت خود بداند‪ .‬قــدرت اله نوروزی‬ ‫در اختتامیه جشنواره ملی شهر پژوهی و نخستین‬ ‫جشــنواره فن پژوهی با اشــاره به اینکه جشــنواره‬ ‫شــهر پژوهی بــه عنوان اولیــن جشــنواره در حوزه‬ ‫فن پژوهی باید به ســویی حرکت کند که شــهر را‬ ‫در همــه زمینــه ها زیســت پذیر کند و دانشــگاه و‬ ‫دانشمندان به نیازهای واقعی کمک کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫ش ها فقط در حوز ه های عمرانی‬ ‫کرد‪ :‬نباید پژوه ‬ ‫بــوده و تحقیــق در حــوزه هــای علوم انســانی نیز‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدیــران اجرایــی بایــد بتواننــد در‬ ‫بحــران هــا به ســویی حرکــت کنند کــه رفتارهای‬ ‫انسانی بیشتر بروز کند‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه مجموعه مدیران‬ ‫شهرداری بدون استفاده از علم و دانش‪ ،‬پژوهش‬ ‫ی توانند به درســتی به‬ ‫و رابطه با مراکز علمی نم ‬ ‫این نیازها پاسخ دهند تا زندگی شایسته همراه با‬ ‫ارامش و اسایش برای همه شهروندان فراهم شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری اصفهان در حــوزه برنام ه ریزی و‬ ‫ارتبــاط با صنایع و دانشــگاه ها به گون ه ای عمل‬ ‫کرده اســت که امــروز اگر هر اتفاقی در شــهرداری‬ ‫مــی افتد بــه واســطه پژوهش های علمــی اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر دانشگاه بخواهد به رسالت‬ ‫واقعــی خود عمــل کند باید به تجربــه دیگران و‬ ‫واقعیــات جامعه توجــه کند‪ ،‬امــروز دیگر راهبرد‬ ‫مقاله برای مقاله‪ ،‬کتاب برای کتاب و پایان نامه‬ ‫بــرای پایــا ن نامــه‪ ،‬همگــی بــرای جمــع شــدن در‬ ‫کتابخانه اثر بخشی برای حل مشکالت در جامعه‬ ‫ی تواند ادعا‬ ‫نداشــته و در مقابل هیچ مدیــری نم ‬ ‫کند با تجربه همه مسائل را می تواند حل کند‪.‬‬ ‫نوروزی تصریح کرد‪ :‬در همین راســتا شهرداری‬ ‫اصفهــان تصمیم گرفــت که اگر می خواهد شــهر‬ ‫ش های‬ ‫زیســت پذیــر بوده و بــر مشــکالت و چال ‬ ‫متعــدد غلبــه کنــد‪ ،‬باید حل مســائل را بــر محور‬ ‫پژوهش قرار داده و دانشگاه ها و پژوهشگا ه ها را‬ ‫به عنوان بال دیگر حرکت خود بداند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شهرداری اصفهان در زمان زلزله‬ ‫کرمانشــاه به ســرعت حضور یافته و اقدام انسان‬ ‫دوســتانه انجــام داد‪ ،‬و یــا در خوزســتان‪ ،‬اهــواز و‬ ‫خوزستان که سیل رخ داد در صحنه حضور یافت‪،‬‬ ‫در واقــع نتیجــه تحقیقــات پژوهشــی در حــوزه‬ ‫انسانی این بود تا انسانی از گرفتاری نجات یابد‪.‬‬ ‫بودجه ‪ 50‬میلیارد تومانی شهرداری برای‬ ‫حوزه پژوهش‬ ‫علیرضا صادقیان هم با اشاره به سهم پژوهش‬ ‫از بودجــه شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬عــدد قابل توجهی‪ ،‬بــرای پژوهش‬ ‫در نظــر گرفتــه شــد که یکــی از خروجی هــای ان‬ ‫همیــن جشــنواره اســت‪ ،‬در مجمــوع ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومان بودجه در این زمینه در نظر گرفته شده که‬ ‫زمینه را برای حضور اندیشمندان کشور برای حل‬ ‫ی کنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫معضــات شــهر فراهم م ـ ‬ ‫برای پاسخ به نیازهای مردم و زندگی بهتر باید از‬ ‫پژوهشگران کمک گرفت تا بتوان اینده را مدیریت‬ ‫کرد‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬امیدواریم همواره‬ ‫بتوان از نظرات پژوهشــگران برای اینده کالنشهر‬ ‫اصفهان اســتفاده کرد‪ ،‬تا ســال ‪ ۷۵ ،۲۰۵۰‬درصد‬ ‫جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد که‬ ‫این موضوع اهمیت اینده پژوهی را بیش از پیش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ 904‬اثر به جشنواره شهر پژوهی ارسال شد‬ ‫رضــا مختاری‪ ،‬دبیر علمی چهارمین جشــنواره‬ ‫ملی شــهر پژوهی گفت‪ :‬این جشنوار که از اذرماه‬ ‫سال گذشته کار خود را اغاز کرد با همت شهرداری‬ ‫اصفهــان و تعامــل دانشــگاه هــای اســتان برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬وی بــا بیان اینکــه در ‪ ۱۱‬محور مقاالت و اثار‬ ‫شــرکت کنندگان در جشنواره پذیرفته شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کاهــش االینده های محیطی‪ ،‬روان ســازی عبور و‬ ‫مرور شهری‪ ،‬مدیریت ایمنی‪ ،‬بحران و تاب اوری‬ ‫شهری‪ ،‬بهره وری و اقتصاد شهری‪ ،‬رسانه ارتباطات‬ ‫و دیپلماسی شهری‪ ،‬سالمت و سرزندگی فضاهای‬ ‫شــهری‪ ،‬اینــد ه پژوهی‪ ،‬نــواوری‪ ،‬عمران شــهری و‬ ‫حقوق شهروندی از محورهای جشنواره بود‪ .‬دبیر‬ ‫علمی چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬تبــادل تجربیات و دســتاوردهای پژوهشــی‪،‬‬ ‫تکریــم و قدردانــی از پژوهشــگرانی کــه بــه حــل‬ ‫مشکالت شهرها کمک کرد ه اند‪ ،‬اتصال دانش و‬ ‫نظریــه بــا حوزه عمل و اجــرا از جمله اهداف این‬ ‫جشنواره است که در راستای حکمروایی مطلوب‬ ‫شــهری به این پژوهش ها نیاز اســت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بــه اینکــه حدود ‪ ۹۰۴‬اثر به این جشــنواره ارســال‬ ‫شــد که بیش از دو برابر رشــد داشــته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬شــعار اصفهان شــهر زیســت پذیر بــرای این‬ ‫جشنواره انتخاب شد و شبکه سازی به عنوان یکی‬ ‫از مهــم تریــن اهــداف جشــنواره مورد نظــر بود تا‬ ‫اندیشمندان شهری شبکه و بانک اطالعاتی قوی را‬ ‫شکل دهند که اثار ان در پروژه های شهری نمایان‬ ‫شــود‪ .‬مختاری بیان کرد‪ 93 :‬اثر در این جشــنواره‬ ‫مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و ‪ ۷۳‬اثر به عنــوان اثار‬ ‫برگزیده انتخاب شد‪ .‬وی افزود‪ ۱۸۷ :‬اثر در محور‬ ‫اینده پژوهی‪ ۵۵ ،‬اثر در محور بهر ه وری اقتصادی‬ ‫‪ ۴۵،‬اثــر در محــور حقــوق شــهروندی‪ ۴۵ ،‬اثــر در‬ ‫محور رســانه‪ ۵۳ ،‬اثر در محور روان ســازی عبور و‬ ‫مرور‪ ۱۳۴ ،‬اثر در محور ســامت و ســرزندگی‪۶۹ ،‬‬ ‫اثــر در محــور کاهــش االیندگی محیطــی‪ ۱۰۳ ،‬اثر‬ ‫در محور گردشــگری‪ ،‬در محور ایمنی و تاب اوری‬ ‫شــهری ‪ ۹۱‬اثــر‪ ،‬مدیریــت عمــران ‪ ۴۷‬و ‪ ۷۷‬اثر در‬ ‫نواوری شــهری به دبیرخانه جشنواره شهر پژوهی‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫بدون فناوری و پژوهش شهرهای اینده‬ ‫قابل اداره کردن نیست‬ ‫در ادامــه‪ ،‬اســماعیل زیارتــی‪ ،‬رئیــس مرکــز‬ ‫مطالعــات برنامــه ریــزی شــهری و روســتایی‬ ‫ی های کشور اظهار‬ ‫سازمان شهرداری ها و دهیار ‬ ‫کــرد‪ :‬مدیریــت شــهری بایــد بــا حذف مقــررات‬ ‫دست و پاگیر زمین ه های شهر پیشرفته را فراهم‬ ‫کــرده‪ ،‬همچنیــن شــهر بایــد کارافریــن باشــد تــا‬ ‫درامدی بیشتر از هزین ه ها کسب کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر شــهر عالمانه مدیریت نشــود و فناوری‬ ‫شــهری مبتنــی بــر پژوهــش در نظر گرفته نشــود‬ ‫یتــوان شــهرهای اینــده را اداره کــرد چــرا که‬ ‫نم ‬ ‫امروزه سرمایه گذاری در حوزه فناوری شهری در‬ ‫کشــورهای پیشرفته گسترش یافته است‪ .‬رئیس‬ ‫مرکــز مطالعات برنامه ریزی شــهری و روســتایی‬ ‫سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود‪:‬‬ ‫باید هر مقوله ای متناسب با شرایط تغییر یافته‬ ‫و بازافرینی شــود که مدیریت شــهری نیز از این‬ ‫قاعــده پیــروی می کند‪ ،‬مدیریت شــهری کارامد‬ ‫بایــد ســکاندار خوبی در شــهر بوده و کشــتی را‬ ‫به ســمت ســاحل امــن هدایت کرده و در شــهر‬ ‫توان افزایی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خسارات وارده ناشی از سرقت تجهیزات مخابرات زیاد است‬ ‫جلسه اموزشــی عوامل گشت نیروی انتظامی‬ ‫بندرگزدر مخابراتاینشهرستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫نصیــر خــاری ضمــن اعالم ایــن مطلب افــزود‪:‬‬ ‫بــه دلیــل انبــوه ســرقت های انجا مشــده ضــرورت‬ ‫اموزش های الزم به عوامل گشــت نیروی انتظامی‬ ‫یشــد کــه بــر همیــن اســاس دوره های‬ ‫احســاس م ‬ ‫اموزشی برای این عوامل تشکیل شد‪.‬‬ ‫رئیسادارهمخابراتشهرستانبندرگز کههدف‬ ‫از برگزاریایندوره هایاموزشیرامعرفیتجهیزات‬ ‫قابــل ســرقت مخابرات و شناســایی ان ها توســط‬ ‫عوامل نیروی انتظامی دانست گفت‪ :‬اموزش های‬ ‫انجا مشــده تاثیــر بســزایی در پیشــگیری و کاهش‬ ‫سرقت ها خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم با این‬ ‫برنامه ســرقت تجهیــزات مخابراتــی را به حداقل‬ ‫برســانم‪ .‬وی با تشــریح ســایر اقدامات انجام شده‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬خسارات وارده ناشی از سرقت‬ ‫تجهیزات بسیار است و مهم ترین ان ایجاد اختالل‬ ‫در ارتباطــات مخابراتــی مشــتریان اســت که منجر‬ ‫به افزایش خرابی هاســت که با تالش کارشناســان‬ ‫مخابرات بندرگز و فعالیت شبانه روزی سعی شده‬ ‫است کهرضایتمشتریانجلبشودوخرابی هادر‬ ‫اسرع وقت رفع شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایشعملیاتنجاتحبسشدگاندر اسانسور باافزایشقطعیبرق‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شهرداری گرگان از افزایش عملیات امداد و نجات‬ ‫حبس شدگان در اسانسور هم زمان با افزایش میزان‬ ‫قطعــی بــرق خبــر داد‪ .‬موس ـی الرضا صفــری بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬با توجه به قطعی های مکرر برق شــهر و‬ ‫افزایش تماس های شــهروندان با ســتاد فرماندهی‬ ‫و ســامانه ‪ 125‬تعــداد ‪ 26‬مــورد محبــوس شــدن‬ ‫شهروندان در اسانسور گزارش داده شد که به اعزام‬ ‫تیم های عملیاتی به ســطح شهر و انجام عملیات‬ ‫نجــات محبوس شــدگان در اسانســور انجامیــد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه بیشترین تعداد تماس های ورودی‬ ‫با ســامانه ‪ 125‬مربوط به عدم اگاهی شــهروندان‬ ‫با شماره های امدادی بوده که در تماس های مکرر‬ ‫شــهروندان با ‪ ،125‬شــماره تماس اداره برق (‪)121‬‬ ‫را خواســته و یــا گالیــه از قطعــی برق زمــان دقیق‬ ‫وصل ان را جویا می شوند! صفری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این تماس های کامال نامربوط با ماهیت خدمات‬ ‫سازماناتش نشانی‪،‬باعثپیچیدگیکاراپراتورهای‬ ‫ستاد فرماندهی و در نتیجه سخت شدن عملیات‬ ‫امــداد و نجــات و خدمت رســانی بــه شــهروندان‬ ‫یشــود‪ .‬رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫م ‬ ‫ایمنی شــهرداری گرگان در ادامه با اشــاره به اینکه‬ ‫قطعی های مکرر برق شهر موجب بروز مشکالتی‬ ‫بــرای شــهروندان شــده گفــت‪ :‬از شــهروندان عزیز‬ ‫خواســتاریم فقط در مواقع بروز حادثه با ســامانه‬ ‫‪ 125‬تمــاس بگیرند و در ســاعت هایی که احتمال‬ ‫قطعیبرقاستاز سوارشدندر اسانسور بپرهیزند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملسازمانصنایع کوچکوشهرک هایصنعتیایراندر مشهداعالم کرد‪:‬‬ ‫تویژه‬ ‫برخورداریشرکت هایدانش بنیاندر شهرک هایصنعتیاز اولوی ‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬معاون وزیر صمت‪ ،‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬در‬ ‫نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سبزوار و‬ ‫بازدید از واحدهای صنعتی سبزوار که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬در هر منطقه ای از شهرک های صنعتی‬ ‫ســبزوار و همچنین شــهرک های صنعتی کل کشور که زمین مناسب‬ ‫برای واگذاری وجود داشته باشد‪ ،‬به شرکت های دانش بنیان در قالب‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰‬درصد تخفیف در ابتدای واگذاری و ‪ ۳۰‬درصد تخفیف‬ ‫در انتهای اتمام اقساط ‪ ۴۸‬ماهه ان واگذار می شود‪ .‬علی رسولیان‬ ‫افزود‪ :‬با نظر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ۲۰،‬پروژه زیرساختی برای‬ ‫صنایع مستقر در شهرک های صنعتی سبزوار و شهرستان های اطراف‬ ‫ان در قالب تفاهم نامه تعریف و برنامه های ان مشخص شده است‬ ‫اما اجرای این برنامه ها زمان بر است ولی به زودی عملیات اجرایی‬ ‫اغــاز و در طــی ســال جاری بــه اجرا درمی ایــد‪ .‬رئیس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی نیز در‬ ‫ادامه اظهار داشت‪ :‬با توجه به وجود متعدد شهرک های صنعتی در‬ ‫سبزوار‪ ،‬فراهم کردن زمینه انتقال برق به ان ها با مشکالتی مواجه‬ ‫شده بود؛ که نیاز به ایجاد پست فوق توزیع برق در این شهرستان‬ ‫وجود دارد که رفع موانع واحدهای تولیدی در زمینه زیرســاخت ها‬ ‫مربوطه صورت می پذیرد‪ .‬علی بهرامی زاده افزود‪ :‬در نظر است در‬ ‫ســطح اســتان با همکاری اپراتورهای مخابراتی پوشش تلفن همراه‬ ‫و اینترنت پرســرعت را به صورت کامل داشــته باشــیم‪ .‬او در ادامه از‬ ‫تحویــل زمین برای ایجــاد واحدهای کارگاهی با اولویت کارگاه های‬ ‫دانش بنیان در سطح شهرک های استان و منطقه در دستور کار است‬ ‫که تا پایان تیرماه با فراخوان عمومی انشاله عملیاتی می شود خبر‬ ‫داد‪ .‬علی بهرامی زاده بیان داشت‪ :‬باوجود صنایع متعدد وابسته به‬ ‫صنعت خودرو در سبزوار‪ ،‬بستر تکمیل خوشه صنعتی و شهرک صنفی‬ ‫درودگری پیشــرفت هایی در این زمینه فراهم شــده که این شــرکت‬ ‫جهت پشتیبانی از واحدهای صنعتی تمام حمایت را انجام خواهد‬ ‫داد کــه ایــن موارد نیازمند همکاری و همیاری دســتگاه های اجرایی‬ ‫شهرستان و استان است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۹۸‬درصد درامدهای‬ ‫مالیاتی امسال کرمانشاه‬ ‫محقق شده است‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل امــور‬ ‫مالیاتــی اســتان کرمانشــاه‪ ،‬در‬ ‫ســه ماهه امســال ‪ ۳۱۱‬میلیــارد‬ ‫تومان درامد مالیاتی در اســتان‬ ‫محققشدهاست‪.‬‬ ‫عزیزا‪...‬عباسپوربابیاناینکهزماناتکابهدرامدهای‬ ‫نفتــی گذشــته و بایــد درامدهای مالیاتــی را جایگزین‬ ‫ان کنیــم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬مالیــات درامــدی پایــدار بــرای‬ ‫دولت اســت که هم از بعد اجتماعی فاصله طبقاتی‬ ‫را می کاهد و هم از بعد اقتصادی توســعه و عمران را‬ ‫برای کشور به همراه دارد‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی استان‬ ‫کرمانشــاه از مصارف درامدهای مالیاتی در کشــور هم‬ ‫یادکرد که بسیاری از مردم نسبت به ان اگاهی ندارند‬ ‫و ادامه داد‪ :‬بخشی از درامد مالیاتی صرف طرح های‬ ‫عمرانی و بخشی نیز صرف پرداخت حقوق کارمندان‬ ‫می شود‪ .‬به گفته عباسپور‪ ،‬درامد حاصل از مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده نیز صرف شــهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬امور‬ ‫عشایری‪ ،‬بیمه سالمت‪ ،‬اموزش وپرورش و ‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫اومعتقداست‪،‬اگراینفرهنگ سازیبه درستیصورت‬ ‫بگیرد که مالیات دقیقا کجا هزینه می شــود‪ ،‬مردم با‬ ‫اشتیاقپرداختمالیاتراانجاممی دهند‪.‬مدیرکلامور‬ ‫مالیاتی اســتان کرمانشاه سپس به تشــریح درامدهای‬ ‫مالیاتی استان کرمانشاه پرداخت و با بیان اینکه سال‬ ‫گذشــته تحقق ‪ ۱۱۴‬درصــدی درامدهای مالیاتــی را در‬ ‫اســتان داشــتیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای سال گذشته ‪ ۹۷۰‬میلیارد‬ ‫توماندرامدمالیاتیبرای کرمانشاهپیش بینی شدهبود‬ ‫که ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان تحقق درامد داشــتیم‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در ســه ماهه امســال نیز ‪ ۳۱۶‬میلیارد تومان برای‬ ‫اســتان پیش بینی درامد مالیاتی شــده که ‪ ۳۱۱‬میلیارد‬ ‫تومــان وصول شــد و تحقــق ‪ 98/4‬درصــدی درامدها‬ ‫را شاهد بودیم‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه‬ ‫بــا بیان اینکه این میزان درامدهای مالیاتی با کمترین‬ ‫فشــار به مشــاغل وصول شده‪ ،‬گفت‪ :‬سهم مشاغل از‬ ‫درامدهای مالیاتی اســتان نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد اســت‪.‬‬ ‫عباســپور تحقــق درامدهــای مالیاتــی را کمکــی بــرای‬ ‫تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اســتان دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫و وزارت کشــور‪ ،‬اگــر در اســتانی کمتــر از ‪ ۹۵‬درصد کل‬ ‫درامدهــا محقــق شــود‪ ،‬بــه ازای هر یــک درصد عدم‬ ‫تحقق درامد‪ ،‬ســه درصد از اعتبارات جاری و عمرانی‬ ‫پرداخــت نخواهــد شــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬ازانجایی که‬ ‫سهم مالیات از درامدهای استان نزدیک به ‪ ۸۷‬درصد‬ ‫اســت‪ ،‬تالش می کنیم مشکلی برای اعتبارات جاری و‬ ‫عمرانی اســتان ایجاد نشود‪ .‬عباسپور در ادامه بر لزوم‬ ‫تســلیم اظهارنامه مالیاتی از ســوی اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی تاکید کرد و افزود‪ :‬افرادی که اظهارنامه خود‬ ‫را تسلیم نکنند‪ ،‬نه تنها از معافیت محروم می شوند‪،‬‬ ‫بلکــه ‪ ۳۰‬درصــد ارزش مالیــات نیز بــرای ان ها جریمه‬ ‫غیرقابل بخشش لحاظ می شود‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی‬ ‫استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هرسال تا ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫برایتسلیماظهارنامهمالیاتیاشخاصحقیقیفرصت‬ ‫داشتیم‪ ،‬گفت‪:‬امسالبهدلیلشرایط کرونااینمهلت‬ ‫تا ‪ ۱۵‬تیرماه تمدید شد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تمام صاحبین‬ ‫مشــاغل و خودروهــای درامــدزا مشــمول ایــن بخــش‬ ‫هســتند‪ .‬عباســپور مهلت تســلیم اظهارنامه اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬شــرکت ها و مستغالت را نیز تا ‪ ۳۱‬تیر اعالم‬ ‫کرد کهاحتماال تمدیدنخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ۶۱۴‬طرح بازافرینی‬ ‫شهری در حال اجرا است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و مدیرعامل شــرکت بازافرینی‬ ‫شــهری ایران گفــت‪ ۶۱۴ :‬طرح‬ ‫اجراییاکنوناز محلتبصره‪۱۸‬‬ ‫در کشور در دست اجراست و برای بهره برداری از ان ها‬ ‫تا پایان امسال تالش می شود‪ .‬مهدی عبوری در حاشیه‬ ‫اییــن افتتــاح باغ راه هــا و بازدید از طرح هــای بازافرینی‬ ‫شــهرداری ســمنان ابراز داشــت‪ ۶۱۴:‬طرح بازافرینی در‬ ‫دست اجرا به ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در‬ ‫صورتتخصیصبه موقعاینمبلغ‪،‬طرح هانیزبه موقع‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ .‬او افزود‪ :‬بافت های ناکارامد در‬ ‫سال های گذشته موردتوجه سیســتم های اداری دولتی‬ ‫و مدیریت شــهری نبود اما چند ســالی اســت واژه های‬ ‫بازافرینی در کشور خلق شد و کمک های اهرمی دولت‬ ‫بــه مدیریت های شــهری ایــن روند را تســهیل می کند‪.‬‬ ‫معاونوزیرراهوشهرسازیومدیرعاملشرکتبازافرینی‬ ‫شهریایران گفت‪:‬اقداماتمشترکدستگاه هایمرتبط‬ ‫در بافت هــای ناکارامــد میانــی و فرســوده که بیشــتر با‬ ‫بافت هایتاریخیمانندسمنانهمپوشانیدارد‪،‬موجب‬ ‫رضایت مردم می شود‪ .‬عبوری افزود‪ :‬احیای راسته های‬ ‫تاریخیوخانه هاو گذرهایقدیمیبازگشتجمعیت‬ ‫را رقم می زند و کیفیت زندگی قطعا افزایش می یابد‪ .‬او‬ ‫ابراز داشت‪ :‬نزدیک به ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار بافت ناکارامد‬ ‫در کشــور وجود دارد که با توجه به گســتردگی ان باید‬ ‫دولــت‪ ،‬مدیریــت شــهری و دســتگاه های مرتبط‪ ،‬طی‬ ‫اقداماتمشترکاینفضاراساماندهیکنند‪.‬معاونوزیر‬ ‫راهوشهرسازیومدیرعاملشرکتبازافرینیشهریایران‬ ‫گفت‪ :‬سمنان با توجه به تاریخ و قدمت زیاد‪ ،‬استانی‬ ‫اســت کــه در بازافرینی موردتوجه قــرار گرفت‪ .‬عبوری‬ ‫گفت‪ ۲:‬هزارو‪ ۹۱۰‬هکتاربافتناکارامددراستانسمنان‬ ‫وجود دارد که یکهزار هکتار ان در مرکز استان است؛ این‬ ‫فضای گستردهنیازمندپیگیریورسیدگیاست‪.‬اوبیان‬ ‫کرد‪ :‬بازافرینی بافت های فرســوده از ســه ســال گذشته‬ ‫شــروع شد و اثربخش نیز بوده اســت‪ .‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرســازی و مدیرعامل شــرکت بازافرینی شــهری ایران‬ ‫گفت‪ :‬کمک هایمستقیمدولتازوزارتراهوشهرسازی‬ ‫و شــرکت بازافرینی شهری ایران شــامل حال طرح های‬ ‫استانسمنانخواهدبود‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ی‬ ‫ممنوعیت خروج‬ ‫هر نوع علوفه دامی‬ ‫از استان‬ ‫ت‬ ‫مدیر امور دام ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬خــروج هر نــوع علوفــه دامــی از محل‬ ‫تولیــدات اســتان به خــارج از اســتان اذربایجان غربی‬ ‫ممنوع است‪ .‬پرویز بستانچی افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫خشکســالی پیشامده و کمبود احتمالی علوفه برای‬ ‫دامداران و عشــایر اســتان‪ ،‬این ســازمان با هماهنگی‬ ‫مراجــع قضایــی و انتظامــی‪ ،‬در راســتای پشــتیبانی و‬ ‫حمایــت از تولیــد و تامین بخشــی از علوفــه موردنیاز‬ ‫دامداران استان شامل جو‪ ،‬کاه کلش‪ ،‬از محل تولیدات‬ ‫داخل استان تا اطالع ثانوی خروج هر نوع علوفه دامی‬ ‫به خارج از اســتان ممنوع اعالم میشــود‪ .‬بســتانچی‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه به گزارشهــای واصله مبنی بر حضور‬ ‫دالالن و افــراد ســودجو و خریــد کاه و کلــش خــارج‬ ‫از عــرف و انتقــال ان به خارج از اســتان به کشــاورزان‬ ‫و زارعیــن عزیــز توصیــه میگــردد بهمنظــور حمایــت‬ ‫از دامــداران داخــل اســتان از فــروش کاه و کلــش بــه‬ ‫اینگونه افراد خودداری نمایند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تمام‬ ‫خودروهایی که علوفه قاچاق حمل میکنند توقیف‬ ‫و بــار مربوطــه بــه انبار جهــاد کشــاورزی انتقــال داده‬ ‫میشود و در زمان مقتضی بر اساس دستورالعملها به‬ ‫دامداران بر اساس نرخ مصوب جهت استفاده تحویل‬ ‫داده میشود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جابجایی علوفه در داخل اســتان و‬ ‫بین شهرســتانها از این قاعده مستثنا بوده و بالمانع‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشبینی تولید بیش از‬ ‫‪ 5۰۰‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت سبزی و‬ ‫صیفی بهاره‬ ‫ش‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫ی همه س نه ی ش و هص و ت ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و ه ش یش ود‬ ‫هصو ی ه ون ‪ 28‬شم ه و د د و ه ه س ن‬ ‫د ب صفحه خ ص صی ش و ه هم ه و ه‬ ‫د س س ش و ش ش ده س ت ون ن د‬ ‫صفح ه ‪ ۵‬ن و ه ه و ط ب وعی همه‬ ‫س نه خ ب و ش یش ود د س صفح ت‬ ‫و ه هو ه صفح ه خس ت و ه ه و‬ ‫دهوچ د ن یشو د‬ ‫ط ب و و ت س نه‬ ‫و د د ذ ج ن ش قی‬ ‫ی‬ ‫‪150‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت ت‬ ‫و د ک الم و د د و خود و ه ی ه س ه‬ ‫ه ن ع ف ده و ن خد ت ذ ی چ‬ ‫خ ی د مو ه س ی س ت و شش م صفح ت‬ ‫خ ص صی س نه د شم ه و ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن ه ظ و قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش و د دو ه شش م‬ ‫م ی و هه و د دو ه هف م م ی گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هصو ت ل ع یشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س ی ع یخو ه دشد‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچون و ه و د د و‬ ‫و و تو م خود وی خ س نه وشه س نه‬ ‫د ده س ت د ن گ هخ ی ون کهه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و وع ی وش ش ل‬ ‫خ ی و ش به ی و و ی د ن عکس‬ ‫صوتو م ست همهشه س نه ی جموعهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ د نح ه ی ح و ه ی و دیود ی صو ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ل و ع تهمه ق ط شو د دس س خ ط ن‬ ‫هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمه دم م د ش هش ود همچ ن‬ ‫ه و ت ع ی س هه د و ه و د د ن‬ ‫د س ج عو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت لهمه س هه ی شو ه د یشد ن‬ ‫د س د ح ل کم ل ستو ه ودیج ع ن ک‬ ‫طالع ی ع ته ی س ه ید س س شو خو هد‬ ‫شد هه ی س ه ی ن جموعهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخو هدشد‬ ‫ه ع یو عی وششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجان غربی‬ ‫از پیشبینــی تولید بیش از ‪ 531‬هــزار و ‪ 631‬تن انواع‬ ‫محصــوالت ســبزی و صیفــی بهاره در اســتان در ســال‬ ‫زراعی جاری خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر کرامتی با بیان اینکه کشت محصوالت زراعی‬ ‫بهاره در اســتان از اواخر اســفند ســال گذشته اغازشده‬ ‫اســت و تا اواخر اردیبهشتماه ســال جاری نیز تداوم‬ ‫مییابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ 70‬درصد تولیدات زراعی‬ ‫اســتان به محصوالت کشــت بهــاره اختصــاص دارد و‬ ‫پیشبینــی میشــود بیــش از ‪ 12‬هــزار و ‪ 280‬هکتــار از‬ ‫اراضــی زراعــی اســتان زیر کشــت محصوالت ســبزی و‬ ‫صیفی بهاره برود‪.‬‬ ‫کرامتــی ادامــه داد‪ :‬در ارتبــاط با محصوالت بهاره‬ ‫پیشبینی میشود در سال زراعی جاری یکهزار و ‪700‬‬ ‫هکتــار ســیبزمینی‪ 2 ،‬هزار و ‪ 500‬هکتار پیــاز‪ 4 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬هکتار گوجهفرنگی‪ 500 ،‬هکتار خیار‪ ،‬یکهزار‬ ‫و ‪ 190‬هکتــار هندوانــه‪ 90 ،‬هکتــار خربــزه‪ 50 ،‬هکتــار‬ ‫ســیر تــر و ‪ 290‬هکتــار ســیر خشــک‪ 50 ،‬هکتــار هویج‬ ‫و ‪ 240‬هکتــار ســایر محصــوالت جالیــزی و همچنیــن‬ ‫یکهزار و ‪ 170‬هکتار نیز سایر سبزیجات کشت شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه‬ ‫درمجمــوع بــرای کشــتهای پاییزه و بهــاره به مقدار‬ ‫‪ 12‬هــزار و ‪ 609‬تــن انــواع کــود و ‪ 21‬هــزار تــن بــذور‬ ‫اصالحشده اختصاصیافته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اقدامات و‬ ‫تمهیدات الزم برای تهیه کودها و نهادههای موردنیاز‪،‬‬ ‫بــذور اصالحشــده‪ ،‬ماشــیناالت و ادوات کشــاورزان‬ ‫انجامشــده و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز‬ ‫توزیع بذر و کود نسبت به تامین نهادههای موردنیاز‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬کرامتی با بیان اینکه بیشترین میزان‬ ‫تولیدات زراعی اذربایجان غربی مربوط به محصوالت‬ ‫بهــاره اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬نیــاز اســت کــه بســترهای الزم‬ ‫جهت افزایش رغبت کشاورزان نسبت به بیمه کردن‬ ‫محصوالت کشاورزی با اقدامات ترویجی و تشویقی‬ ‫در این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫او در ارتبــاط بــا برنامههای در دســت اقــدام برای‬ ‫مدیریــت مصــرف اب و افزایــش کیفیــت محصوالت‬ ‫زراعــی و توزیــع نهادهها به اســتفاده از ارقــام زودرس‬ ‫در محصــوالت کشــت بهــاره‪ ،‬کشــت نشــاء مکانیزه‬ ‫محصوالت جالیزی‪ ،‬استفاده از روشهای نوین ابیاری‬ ‫و تغییر ارایش کشت اشاره کرد‪.‬‬ ‫غربالگری بیش‬ ‫از ‪ 1۸‬هزار مسافر در‬ ‫مبادی مرزی استان‬ ‫مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان اذربایجان‬ ‫غربی با اشاره به غربالگری مسافران ورودی به استان‬ ‫در مرزهای زمینی و هوایی گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۹۱۳‬مسافر توسط هاللاحمر کنترلشده است‪.‬امیر‬ ‫جعفرزاده در تشریح طرح مشارکت در طرح مراقبت‬ ‫بهداشتی مسافران مبادی مرزی رسمی همراه با وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اظهار کرد‪ :‬از ‪۲۵‬‬ ‫اسفند سال ‪ ۹۹‬تا اول خردادماه امسال‪ ،‬از ‪ ۶‬مرز زمینی‬ ‫و هوایی استان ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۱۳‬مسافر وارد استان‬ ‫شدهاند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در طی این مدت غربالگری‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۷۹‬مورد تب سنجی‪ ۷ ،‬هزار و ‪۹۹۳‬‬ ‫تست فوری‪ ۲۹۲ ،‬مورد مشکوک و ‪ ۳۲۶‬مورد تست‬ ‫‪ PCR‬در مرزها توسط نیروهای هاللاحمر غربالگری‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫امامجمعــه فیروزکــوه با اشــاره بــه اجرای هفتمین‬ ‫مرحلــه از کمکهــای مومنانــه گفــت‪ :‬در ایــن مرحلــه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬بســته معیشتی به همت ســپاه ناحیه فیروزکوه‪،‬‬ ‫بسیجیان و مردم خیر و نوعدوست شهرستان تهیهشده‬ ‫است کهبیننیازمندانتوزیعمیشود‪.‬به گزارشفارس‪،‬‬ ‫حجتاالســالم حیــدری اظهار کــرد‪ :‬در اســتانه رحلت‬ ‫بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران حضرت امــام (ره) و‬ ‫قیام‪ ۱۵‬خرداد‪،‬هفتمینمرحلهاز کمکهایمومنانهدر‬ ‫شهرستان فیروزکوه در حال انجام است‪ .‬او گفت‪ :‬در این‬ ‫مرحله حدود ‪ ۱۵۰۰‬بسته معیشتی که هر یک به مبلغ‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تومان است‪ ،‬به همت سپاه پاسداران‬ ‫ناحیه فیروزکوه‪ ،‬بســیجیان و مردم خیر و نوعدوســت‬ ‫شهرستان تهیهشده اســت‪ .‬امامجمعه فیروزکوه ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن اقالم شــامل برنــج ایرانی‪ ،‬روغــن‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫رب‪ ،‬ماکارونی و غیره است که بستهها با حفظ کرامت‬ ‫انسانیمیاننیازمندانشهرستانفیروزکوهتوزیعخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش ت‬ ‫ت‬ ‫جریمه ‪ 12‬میلیاردی برای‬ ‫قاچاقچی کاال در شهرری‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتی شهرســتانهای اســتان‬ ‫تهران گفت‪ :‬قاچاقچی تلویزیون و پارچه در شهرستان‬ ‫ری‪ ۱۲‬میلیارد و‪ ۹۳۶‬میلیون ریال جریمه شد‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪،‬احمدجعفرینسباظهار کرد‪:‬در گشتمشترک‬ ‫بازرساناداره کلتعزیراتحکومتیشهرستانهایاستان‬ ‫تهرانوپلیسامنیتاقتصادیفاتبازیکانباردرشهرری‬ ‫مقدار قابلتوجهیپارچهوتلویزیونقاچاق کشفشده‬ ‫بود که پس از بررســیهای الزم جریمه ان صادر شــد‪ .‬او‬ ‫با اشاره به صدور جریمه‪ ۱۲‬میلیارد و‪ ۹۳۶‬میلیون ریالی‬ ‫برایاینمتخلف گفت‪:‬جریمهاین کاالهایقاچاقپس‬ ‫از بررســی کارشناســان اداره تعزیرات حکومتــی بهاندازه‬ ‫ارزش انهــا یعنــی یک برابر صادر شــد‪ .‬جعفری نســب‬ ‫تاکیدکرد‪:‬متخلفاناقتصادیدرحوزههایقاچاق‪،‬اختفاء‬ ‫و احتکار باید بدانند که تمامی انبارهای نگهداری کاالی‬ ‫مجــاز و غیرمجاز توســط نیروهای اطالعاتی و بازرســان‬ ‫ادارات تعزیــرات حکومتــی و صمــت زیر نظر هســتند و‬ ‫هرگونه تخلف از دید بازرســان پنهان نیســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫تعزیراتحکومتیشهرستانهایاستانتهرانادامهداد‪:‬‬ ‫عزم اداره تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران‬ ‫در مبــارزه بــا کاالی قاچــاق و حمایــت از تولید داخلی و‬ ‫هرگونه قانونشکنی جدی بوده و با متخلفان قاچاق در‬ ‫شهرستانهایاستانتهرانبرخوردمیشود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫راهاندازی موزه پلیس‬ ‫پیگیری میشود‬ ‫ت‬ ‫ســردار حسین رحیمی‪ ،‬رئیس پلیس پایتخت درباره‬ ‫اخرین وضعیت ایجاد موزه پلیس که بنا بود در عمارت‬ ‫کالهفرنگی ایجاد شــود‪ ،‬گفت‪ :‬ما این موضــوع را دنبال‬ ‫میکنیم و اتفاقا خوب اســت تا فضایی فراهم شود که‬ ‫مردم دســتاوردها و پیشــرفتهای پلیس را طی ســالها‬ ‫مشــاهده کنند‪ .‬فرمانــده انتظامی تهــران بــزرگ با بیان‬ ‫اینکهستادناجاهمپیگیراینموضوعاست‪،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ایجاد موزهای برای پلیس در دســتور کار قــرار دارد و‬ ‫امیــدوارم بــهزودی اقدامات بیشــتری در مــورد ان انجام‬ ‫شــود‪ .‬همانطــور کــه گفتم مــا ایــن موضــوع را پیگیری‬ ‫میکنیم‪.‬عمارت کالهفرنگیجزوساختمانهایقدیمی‬ ‫درمجموعهپلیساگاهیتهرانبزرگاست‪.‬اینمجموعه‬ ‫در دورانی که رضاخان فرماندهی نظامی بود‪ ،‬ســاخته‬ ‫شــد و بعدها در اختیار ژاندارمری قرار گرفت‪ ،‬اما پس از‬ ‫تشکیل پلیس‪ ،‬به مرکز پلیس اگاهی تهران بزرگ تبدیل‬ ‫شد‪.‬قدمتاینساختمانبهاواخردورهقاجار میرسد‪.‬‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫ودد د ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و د د الم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن ی‬ ‫و د د وشه‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی ن‬ ‫‪ ۴‬هزار هکتار جنگل سم پاشی شده است‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت‪ :‬چهــار هــزار هکتــار‬ ‫اراضی جنگلی سرمنشا زاگرس در استان باهدف‬ ‫مبــارزه بــا افــت جوانــه خــوار بلــوط سمپاشــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــادی قاســمی بــا بیــان اینکه در‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت ب‬ ‫زاگرسی اذربایجان غربی انجام شده است‬ ‫مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیــره‬ ‫شــرکت هواپیمایــی کشــاورزی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬ســاعت پــرواز در راســتای سمپاشــی‬ ‫جنگلهــای زاگرســی اذربایجــان غربــی طــی‬ ‫روزهــای گذشــته انجامشــده تــا مبــارزه موثــر‬ ‫بــا افــت صورت گیــرد‪ .‬علی بخشــعلی افزود‪:‬‬ ‫عملیــات محلولپاشــی هوایــی بهمنظــور‬ ‫مبــارزه بیولوژیــک با افــت جوانه خــوار بلوط‬ ‫در عرصههــای جنگلی جنوب غربی اســتان با‬ ‫اجــرای همزمــان ‪ ۲‬فروند هواپیمــا در مناطق‬ ‫پیرانشــهر و سردشــت بــا طــرح پــروازی خاص‬ ‫بهصــورت الیــن دراپ اجرایی شــد‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا چنیــن وســعتی بهصــورت‬ ‫پایلــوت در اذربایجــان غربــی انجــام گرفــت‬ ‫و البتــه موفقیتامیــز بــود‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫عملیــات میتوانــد بهعنــوان الگــو در ســایر‬ ‫اســتانهای کشور نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــهای اذربایجــان‬ ‫غربــی گفت‪ :‬بارش نزوالت اســمانی در اســتان‪،‬‬ ‫طی هشــت ماه ســال ابی جاری (اول مهر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تــا اخــر اردیبهشــت امســال) ‪ ۲۴‬درصــد معــادل‬ ‫‪ ۸۹‬میلیمتر کمتر از سال گذشته است‪ .‬مسعود‬ ‫طالبیان افزود‪ :‬میزان بارشها در استان از ابتدای‬ ‫ســال ابی جاری (اول مهر امســال) تاکنون ‪۲۷۸‬‬ ‫میلیمتــر ثبتشــده درحالیکــه میــزان بــارش در‬ ‫مدت مشابه ســال گذشته حدود ‪ ۳۶۷‬میلیمتر‬ ‫بود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬امسال همچنین شاهد کاهش‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی و ‪ ۴۱‬میلیمتری بارشها نســبت به‬ ‫متوسط درازمدت هستیم‪ .‬سرپرست شرکت اب‬ ‫منطقــهای اذربایجان غربی از وجود ســه حوضه‬ ‫ابریــز دریاچه ارومیــه و رودخانههای زاب و ارس‬ ‫در اســتان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬بهطور متوســط‬ ‫در هرکــدام از ایــن حوضههــا بــه ترتیــب ‪،۲۷۶‬‬ ‫‪ ۵۹۳‬و ‪ ۱۹۴‬میلیمتــر بــارش در ســال ابی جاری‬ ‫گزارششده که در هر سه حوضه بارشها نسبت‬ ‫به مدت مشــابه ســال ابی گذشــته کاهشیافته‬ ‫است‪ .‬طالبیان اظهار کرد‪ :‬این کاهش در حوضه‬ ‫زاب ‪ ۳۲‬درصــد‪ ،‬حوضــه دریاچــه ارومیــه ‪۲۳‬‬ ‫درصــد و حوضه ارس ‪ ۲۰‬درصد اســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫میزان بارش در اردیبهشــتماه امســال نیز بهتر از‬ ‫فروردیــن نبــود و تنها ‪ ۳۲‬میلیمتر بــارش در این‬ ‫ماه شاهد بودیم که ‪ ۴۲‬درصد کمتر از سال ابی‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بیشــترین میزان کاهش‬ ‫بــارش در اردیبهشــت امســال مربــوط بــه حوزه‬ ‫زاب با ‪ ۴۳‬درصد بوده که نشاندهنده وضعیت‬ ‫نامناســب در اســتان است‪ .‬سرپرست شرکت اب‬ ‫منطقــهای اذربایجــان غربــی اظهــار کــرد‪ :‬بارش‬ ‫اردیبهشتی در استان نسبت به متوسط درازمدت‬ ‫نیز ‪ ۴۰‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 6‬هکتار از تاالب سولدوز نقده در اتش سوخت‬ ‫اکبــر محمدیــان رئیــس اداره حفاظت از محیطزیســت نقده با اشــاره به حریق ‪ ۶‬هکتــار از تاالب‬ ‫ســولدوز نقده در جنوب اذربایجان غربی‪ ،‬گفت‪:‬اطفای حریق در تاالب ســولدوز با همکاری مردم و‬ ‫دستگاههای اجرایی انجام شد‪.‬باوجود تالش جدی در مهار اتشسوزی‪ ،‬متاسفانه حدود ‪ ۶‬هکتار از‬ ‫عرصه حساس تاالب سولدوز دچار حریق شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شناسایی محلهای استخراج رمز ارز اولویت دستگاه قضاست‬ ‫رئیسکل دادگســتری اذربایجان غربی با اشاره به لزوم برخورد با‬ ‫محلهای اســتخراج رمز ارز‪ ،‬گفت‪ :‬دادســتانها و مدیرعامل شــرکت‬ ‫بــرق اســتان باید بهصــورت فوری اکیپهای تلفیقی برای شناســایی‬ ‫و برخــورد جــدی بــا واحدها و محلهای اســتخراج رمــز ارز بهمنظور‬ ‫جلوگیری از قطع برق تشکیل دهند‪ .‬ناصر عتباتی در گفتوگو با ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به قطعی متنــاوب جریان برق بدون اطالعرســانی‬ ‫قبلی در ســطح اســتان اقدامات الزم برای جلوگیری از سوءاســتفاده‬ ‫اســتخراجکنندگان رمــز ارز اتخاذ شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ایــن افراد برای‬ ‫فعالیت خود نیاز به برق ارزانقیمت دارند از همین رو از تعرفههای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خانگی و صنعتی سوءاستفاده میکنند و موجب معطلی‬ ‫امور مشــترکان و شــهروندان شــده و حتــی دادرســیهای الکترونیک‬ ‫محاکم را نیز تحت تاثیر قرار دادهاند‪ .‬رئیسکل دادگستری اذربایجان‬ ‫غربی گفت‪ :‬دادستانهای استان جهت انجام اقدام مشابه با استفاده‬ ‫از ظرفیــت نیروهــای انتظامــی و ســایر بخشهــای مرتبــط اقدامات‬ ‫شایستهانجامدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 2789‬شعبه برای اخذ رای امادهشده است‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۸۹‬شعبه اخذ‬ ‫رای در این استان برای جمعاوری ارای مردم در روز‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد امسال در نظر گرفتهشده است‪.‬‬ ‫مصطفــوی در گفتوگــو با ایرنــا افــزود‪ :‬از این‬ ‫تعــداد‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۸۹۴‬شــعبه اخذ رای ســیار و‬ ‫‪ ۸۹۵‬شعبه ثابت جمعاوری رای مردم را خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شعب اخذ رای در انتخابات‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد امســال نســبت به انتخابات گذشــته‪،‬‬ ‫هشــت درصد افزایشیافته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شــروع فراینــد انتخابــات نیز که پیشتر از ســاعت‬ ‫هشت صبح بود به خاطر پروتکلهای مربوط به‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬امســال از ســاعت هفت صبح‬ ‫تعیینشده و در صورت صالحدید وزیر کشور تا ‪۲‬‬ ‫بامداد روز ‪ ۲۹‬خرداد ادامه خواهد داشت‪ .‬معاون‬ ‫سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار اذربایجان غربی‬ ‫گفــت‪ :‬مجریان انتخابــات باید تمامــی جوانب را‬ ‫رعایت کنند و تالش داشته باشند تا مشارکت مردم‬ ‫ی ت‬ ‫ت‬ ‫در انتخابات به حداکثر برســد‪ .‬مصطفــوی افزود‪:‬‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬ســه میلیــون و ‪ ۴۳۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه از این تعداد ‪ ۲‬میلیــون و ‪۴۲۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۷۷‬نفــر یعنــی ‪ ۷۱‬درصد جمعیت مردم‬ ‫اســتان واجد شــرایط رای دادن هستند‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ ۶۴ :‬هزار و ‪ ۹۷۱‬نفر رای اولیها هستند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ص ت‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫سهم محیط انسانی در پایتخت افزایش مییابد‬ ‫شــهردار تهران گفت‪ :‬هدف شهرداری پایتخت‬ ‫از توســعه دوچرخهســواری افزایــش ســهم محیط‬ ‫انسانی در تهران است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬پیــروز حناچــی در‬ ‫نشستتشریحبرنامههایتوسعهدوچرخهسواری‬ ‫در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬افزود‪ :‬بازپسگیری فضای شــهری از‬ ‫سیطره خودرو‪ ،‬تقسیم این فضا بین خودرو و انسان‬ ‫و بیشــتر کردن سهم محیط انسانی هدف ماست‬ ‫و باید با هوشمندی مسیر درست را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬درگذشته روزگاری را شاهد بودیم که‬ ‫در بســیاری از شــهرها وسیله غالب دوچرخه بود و‬ ‫بهعنوان یک وسیله کار در شهر تردد میکرد و حتی‬ ‫دوچرخههــای موتوردار برای کســانی کــه در طول‬ ‫روز مســیر زیــادی را میپیمودنــد‪ ،‬وجــود داشــت‪.‬‬ ‫حناچــی اظهــار داشــت‪ :‬کیفیــت اتفاقی نیســت و‬ ‫نتیجههدفگذاری‪،‬برنامهریزی‪،‬اختصاصبودجه‪،‬‬ ‫کنترل پروژه و گرفتن محصول نهایی است‪ .‬شهردار‬ ‫تهراندوچرخهراوسیلهمبارزهبینمحیطانسانیو‬ ‫ماشینی دانست و گفت‪ :‬با توسعه زندگی ماشینی‪،‬‬ ‫توسعهدوچرخهسواری‪،‬تغییرنگاهزندگیدر شهررا‬ ‫نیز تعقیب میکند؛ کمتحرکی و تبعات ناشی از ان‬ ‫بهویژه در بخش بانوان به دلیل مهیا نبودن شرایط‬ ‫اســتفاده از دوچرخه برای انان‪ ،‬مشــکلی است که‬ ‫زندگی ماشینی به وجود اورده است‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ترویــج دوچرخهســواری بــرای فراغــت یــا‬ ‫دوچرخهسواریهایعمومیدرمناسبتهایخاص‬ ‫و روزهای تعطیل در بسیاری از کشورهای دنیا برقرار‬ ‫است و باید شهرداران مناطق برنامهریزیهایی در‬ ‫اینموضوعانجامدهند‪.‬‬ ‫نهادینه کردن استفاده از دوچرخه بهعنوان‬ ‫وسیله کار ضروری است‬ ‫حناچــی بــا بیان اینکه در شــهر امســتردام ‪۴۰‬‬ ‫درصد ســهم ســفرها مربوط به دوچرخه اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در تهــران امــا بایــد مســیر و اهــداف‬ ‫خودمــان را تعقیــب کنیــم و هــدف در درجــه‬ ‫اول ســالمت شــهروندان است و همچنین کنترل‬ ‫االیندههــا و نهادینــه کردن اســتفاده از دوچرخه‬ ‫بهعنــوان وســیله کار و کاهــش ترافیــک نیــز یــا‬ ‫استفاده از دوچرخه امکانپذیر میشود‪ .‬شهردار‬ ‫تهــران اضافــه کــرد‪ :‬بازپسگیــری فضــای شــهر از‬ ‫ســیطره خودرو و تقســیم این فضا بین خودرو و‬ ‫انسان و بیشتر کردن سهم محیط انسانی هدف‬ ‫ماســت و بایــد بــا هوشــمندی مســیر درســت را‬ ‫انتخاب کنیم‪ .‬او با بیان اینکه پیوستگی مسیرها‬ ‫در مناطــق مختلــف در ایــن زمینــه مهــم اســت‪،‬‬ ‫خطاب به شهرداران مناطق اعالم کرد‪ :‬بهتازگی‬ ‫دیدهشــده کــه برخی از کاندیداهــای انتخابات‪،‬‬ ‫شــعار تهــران شــهری بــرای زندگــی را انتخــاب‬ ‫کردهانــد کــه البته شــعار خوبی اســت ولــی باید‬ ‫شــعار کاملی را انتخاب کنیم که مســئله کیفیت‬ ‫زندگــی هــم در ان باشــد ولــی شــعار ما شــعاری‬ ‫است که روح عدالت در ان وجود دارد‪ .‬حناچی‬ ‫بیــان کرد‪ :‬از دیگر ابعاد دوچرخه کاهش فاصله‬ ‫بین مســئوالن و مردم بدون تکلف اســت‪ ،‬البته‬ ‫ســفرای اروپایی از این مسئله استقبال کردند اما‬ ‫مسئوالن ما استقبال کمی داشتند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫دوچرخهســواری میتواند برند شهرداری باشد و‬ ‫باید از این فرصت حداکثر استفاده را برای تبدیل‬ ‫ان بــه حرکتــی اجتماعــی و پیوســتن گروههــای‬ ‫اجتماعی به این حرکت داشــته باشــیم‪ .‬حناچی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬دوچرخه باید راحت در اختیار مردم‬ ‫قــرار بگیــرد و بایــد بازار تولیــد داخلی بــرای این‬ ‫موضوع به وجود بیاوریم و از سازندگان حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬باید شــرایط را فراهم کنیم که خانوادهها‬ ‫از دوچرخــه باقیمــت مناســب و ارزان اســتفاده‬ ‫کنند‪ .‬شهردار تهران با بیان اینکه برای استفاده از‬ ‫دوچرخه به سفرهایی پیوسته نیاز داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در کنــار هر ایســتگاه مترو پارکینــگ دوچرخه نیاز‬ ‫داریم و باید این کار انجام شود‪ ۵ .‬کیلومتر سفر‬ ‫با دوچرخه برای یک شهروند کافی است و این‬ ‫نیاز به پیوستگی ان با حملونقل عمومی دارد‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬دوچرخهسواری و استفاده‬ ‫از دوچرخه تا قبل از کرونا شاید بهعنوان حرکت‬ ‫نیمــه فانتزی بود اکنــون اما این حرکت بهعنوان‬ ‫راهــی بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی در جهان‬ ‫توصیه میشود‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۵۰‬هزار دوچرخه به تهران اضافه‬ ‫میشود‬ ‫مناف هاشــمی معــاون حملونقــل و ترافیک‬ ‫شــهردار تهــران نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬پیرو‬ ‫دســتور شــهردار تهــران‪ ،‬ســازمان حملونقــل بــر‬ ‫اســاس تفاهمنامهای که با ‪ ۲‬بانک منعقد کرده‪،‬‬ ‫تســهیالتی را برای خرید دوچرخه برای کارمندان‬ ‫شــهرداری در نظــر گرفتــه و چشــمانداز مــا ایــن‬ ‫اســت که تا پایان امســال ‪ ۵۰‬هزار دوچرخهســوار‬ ‫را بــه شــهر تهــران اضافــه کنیــم‪ .‬او با بیــان اینکه‬ ‫امیدواریــم موضــوع دوچرخهســواری بــا تصویــب‬ ‫در شــورای شــهر بهصــورت دائمــی در شــهر تهران‬ ‫نهادینــه شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪۲۵۳‬‬ ‫کیلومتــر مســیر دوچرخــه در تهــران احداثشــده‬ ‫است‪ .‬هاشمی یاداور شد‪ :‬همچنین سفر ترکیبی با‬ ‫دوچرخه و اتوبوس را در دســتور کارداریم که این‬ ‫مسئله در مترو نیز انجام شد‪ ،‬عالوه بر این اسکوتر‬ ‫و روشهــای دیگر حملونقلــی را دنبال میکنیم‪،‬‬ ‫توسعه استفاده از موتورسیکلت برقی نیز در دستور‬ ‫کار قرار گرفت چون میتواند مسیرش با دوچرخه‬ ‫یکیباشد‪.‬‬ ‫معــاون حملونقــل و ترافیــک شــهردار تهران‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬بیشــترین توســعه مســیر‬ ‫دوچرخــه در تهــران صــورت گرفتــه و امیدواریــم‬ ‫بتوانیم این مســیر اســتمرار پیدا کند‪ .‬در معاونت‬ ‫حملونقل ســاختاری بهعنــوان حملونقل پاک و‬ ‫دوچرخه را طراحی کردیم که در اولین فرصت در‬ ‫شورای اداری تصویب میشود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬پیرو دستور شهردار تهران‪،‬‬ ‫سازمان حملونقل با تفاهمنامهای که با دو بانک‬ ‫منعقد شد‪ ،‬تسهیالتی را برای خرید دوچرخه برای‬ ‫کارمندان شهرداری در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس کارکنان‬ ‫عالقهمنــد دوچرخــه برقی تا ‪ ۲۰‬میلیــون تومان و‬ ‫دوچرخههــای معمولــی تــا ‪ ۱۰‬میلیون تســهیالت‬ ‫دریافــت میکننــد‪ .‬چشــمانداز مــا ایــن اســت که‬ ‫تا پایان امســال ‪ ۵۰‬هزار دوچرخهســوار را به شــهر‬ ‫تهران اضافه کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش‪ 49‬درصدی فوتیهای ناشی از کرونا‬ ‫استاندار تهران از کاهش‪ 49‬درصدی فوتیهای‬ ‫ناشــی از بیمــاری کرونا خبــر داد و گفت‪ :‬هماکنون‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ 625‬نفر در بیمارســتانهای اســتان تهران‬ ‫بستری هستند‪ .‬به گزارش خبرگزاری اریا‪ ،‬انوشیروان‬ ‫محســنی بندپی در جلسه ســتاد مقابله با بیماری‬ ‫کرونا اســتان تهران افزود‪ :‬هماکنون نسبت به اوج‬ ‫بیمــاری کرونــا در اســتان تهران شــاهد کاهــش ‪49‬‬ ‫درصــدی بســتری بیمــاران عــادی هســتیم‪ ،‬ضمــن‬ ‫اینکه ‪ 49‬درصد از فوتیهای ناشــی از این بیماری‬ ‫نیــز کاهــش پیداکــرده اســت و امــار بســتریها در‬ ‫بخــش مراقبتهــای ویژه نیــز روند کاهشــی دارد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه همچنــان باید رعایت پروتکلها و‬ ‫فاصلهگذاری اجتماعی را در دســتور کار قرار دهیم‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه تــالش کادر درمــان‪ ،‬رعایــت‬ ‫پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعی‬ ‫و همچنیــن اطالعرســانی بهموقــع‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫شــرایطی را فراهــم اورده کــه در اســتان تهــران بــا‬ ‫پیچیدگیهــای خاص خود نســبت به کنتــرل این‬ ‫بیمــاری اقدامات موثــری را انجام دهیم‪ .‬اســتاندار‬ ‫تهــران افــزود‪ :‬البتــه هنــوز بــه درجــهای از ثبــات و‬ ‫پایدارینرسیدهایموبایدتشدیدرعایتپروتکلها‬ ‫همچنان در دســتور کار باشــد‪ .‬محسنی بندپی در‬ ‫ادامه به پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاههای‬ ‫علــوم پزشــکی از ســازمانهای بیمــه اشــاره کــرد و‬ ‫افزود‪ :‬ســازمان تامین اجتماعی کشــور ‪ 300‬میلیارد‬ ‫توماناز مطالباتدانشگاههایعلومپزشکیتهران‬ ‫(سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬تهران و‬ ‫ایران) را پرداخت کرده اســت‪ .‬بندپــی درباره پرواز‬ ‫هواپیمای حامل مسافران هندی گفت‪ :‬نخستین‬ ‫پرواز از هند به ایران انجام شد که شش نفر مبتالبه‬ ‫ویروس در ان شناسایی شدند و معاونت بهداشتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران که مسئولیت رعایت‬ ‫شــیوهنامهها و تســتها را بر عهده دارد این کار را‬ ‫انجــام دادنــد‪ .‬برخی از مســافران همــکاری الزم را‬ ‫نداشتند‪،‬درحالیکهستاداستانیتکلیف کردههمه‬ ‫مسافرین باید قرنطینه را رعایت کنند و هیچکس از‬ ‫قرنطینهوانجامتستنبایدمعافباشد‪.‬اگرفردی‬ ‫از این شیوهنامهها و مصوبات ستاد ملی سرپیچی‬ ‫کرده در حقیقت از قانون تخطی کرده است و با او‬ ‫بایدبرخوردقضاییشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحمرکزواکسیناسیونخودروییدر جوار حرمعبدالعظیم(ع)‬ ‫پنجمیــن مرکــز واکسیناســیون خودرویــی‬ ‫کرونــای شــهر تهــران بــا حضــور مســئوالن‬ ‫شهرســتان ری در جــوار حــرم حضــرت‬ ‫عبدالعظیم (ع) افتتاح شــد‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران ‪ -‬شهرری در ایین‬ ‫افتتــاح ایــن مرکز با بیــان اینکــه تجمیع مراکز‬ ‫واکسیناســیون با همکاری ســتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا و شهرداری تهران در حال انجام است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سه ایســتگاه برای فرایند واکسیناسیون‬ ‫مراجع در نظر گرفتهشده است‪ .‬فرهاد افشار‬ ‫افــزود‪ :‬در ایســتگاه اول مراجــع بدون نیاز به‬ ‫تــرک خــودرو پذیــرش و کارت واکسیناســیون‬ ‫دریافــت و در ایســتگاه دوم تزریــق واکســن‬ ‫در خــودرو صــورت میپذیــرد و در ایســتگاه‬ ‫پایانی نیز پزشــک مقیم شــرایط عمومی افراد‬ ‫را بررســی و کارت واکسیناســیون را تائیــد‬ ‫نهایی میکند‪ .‬او رعایت فاصله‪ ،‬نظم بیشــتر‬ ‫و افزایــش تعــداد دریافتکننــدگان واکســن‬ ‫را از مزایــای راهانــدازی ایــن مرکــز برشــمرد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرکــز واکسیناســیون‬ ‫خودرویــی کرونــا در حــال حاضــر از ســاعت‬ ‫‪ ۸:۳۰‬صبــح تــا ‪ ۱۴‬پذیــرای شــهروندان بــر‬ ‫اســاس ردهبنــدی گروههــای ســنی اســت و‬ ‫پیشبینــی میشــود‪ ،‬روزانــه یکهــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دوز تزریــق در ایــن محــل انجــام شــود‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول با بیان اینکه افراد مســن از مصادیق‬ ‫اولویــتدار گروههــای هــدف واکسیناســیون‬ ‫کرونــا هســتند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تامین فضاهای‬ ‫مناســب و اســتفاده از فضاهــای عمومی برای‬ ‫تســهیل دریافت واکسن ســالمندان از اهمیت‬ ‫ویژهای برخوردار اســت‪ .‬بــه گفته رئیس مرکز‬ ‫بهداشــت شهرســتان ری‪ ،‬تاکنون بیشــتر از ‪۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر در ایــن شهرســتان ری علیــه کرونــا‬ ‫واکســینه شــدهاند و بهطور میانگین هماکنون‬ ‫ســه هزار نفر از ســاکنان شهرســتان ری روزانه‬ ‫واکســن کرونا دریافت میکنند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫امادگی زنجان برای میزبانی ‬ ‫از منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫جانشــین فرمانده ســپاه انصارالمهدی (عج) استان‬ ‫زنجــان گفــت‪ :‬مهمتریــن راهبــرد انتخابــات‪ ،‬حضــور‬ ‫حداکثریبهشمار میرود‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوالفضل طهماســبی در ایین گردهمایی‬ ‫روشــنگری در انتخابــات جمعیــت هاللاحمــر اســتان‬ ‫زنجــان‪ ،‬اظهار کرد‪ ۳۵۳۵ :‬شــهید اســتان زنجــان برای‬ ‫قــران‪ ،‬وطــن و امنیــت ما به درجه رفیع شــهادت نائل‬ ‫امدند‪ ،‬به همین خاطر اسایش و ارامش جامعه مدیون‬ ‫خون شهدا است‪ .‬او به روشنگری در انتخابات اشاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬رهبــری در بیانیــه گام دوم انقالب تاکیددارند‬ ‫برای برداشــتن گامهای اســتوار در اینده باید گذشــته را‬ ‫درســت شــناخت و از تجربهها درس گرفت که اگر این‬ ‫نشــود‪ ،‬اینــده مورد تهدیدهای ناشــناخته قــرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬طهماســبی بــه ظرفیتهای بــاالی زنجــان در‬ ‫همه حوزهها اشــاره کرد و یاداور شــد‪ :‬در استان زنجان‬ ‫پتانسیلهایقابلتوجهیداریم کهاگرهمافزاییانجام‬ ‫شود‪،‬بسیاریاز مشکالتمناطقدورافتادهدر روستاها‪،‬‬ ‫ازجمله اب اشــامیدنی و کشــاورزی مرتفع میشــود‪ .‬او‬ ‫با پرداختن به این مســئله که با حضور مردم اقدامات‬ ‫عمرانــی قابلتوجهی در مناطق روســتایی انجامشــده‬ ‫است‪،‬اضافه کرد‪:‬اگرمسائلمختلف کنار گذاشتهشود‪،‬‬ ‫ظرفیتهای موجود در استان به بالفعل میرسد‪ ،‬زیرا‬ ‫هرجایــی همافزایی بــوده‪ ،‬برنامهها به نحو مطلوبی‬ ‫پیش رفته است‪ .‬جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی‬ ‫(عــج) اســتان زنجــان با بیان این مطلب کــه زمانی که‬ ‫ظرفیتهــا در کنــار هم قرار گیرد و متصلبههم شــود‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت در اســتان رفع خواهد شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن فعالیتها روحیه جهادی میطلبــد و در کنار‬ ‫ان باید منیتها نیز کنار گذاشته شود‪ .‬او با تاکید بر این‬ ‫مطلــب که در حوزه کارهای روشــنگری باید ســالمت‪،‬‬ ‫امنیتورقابتانتخابات‪،‬حضور حداکثری‪،‬مشارکتو‬ ‫انتخاباصلحمحققشود‪،‬عنوان کرد‪:‬مهمترینراهبرد‬ ‫انتخابــات‪ ،‬حضور حداکثری مردم در این امر حســاس‬ ‫است‪،‬زیرامشارکتمردمدر انتخاباتامنیتیمیافریند‬ ‫که بازدارندگی ان از توان دفاعی باالتر است‪ .‬جانشین‬ ‫فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره‬ ‫بهاینکهمشارکتدر انتخاباتشرطالزماماشرط کافی‬ ‫انتخاب اصلح است‪ ،‬در این چندروزه باید تحقیق کرده‬ ‫و کاندیدای اصلح را به مدت چهار سال انتخاب کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪:‬در شانایرانیاننیست کهشناسنامهاشبدونمهر‬ ‫انتخاباتباشد‪.‬‬ ‫در جلســه روز ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬ایجــاد منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی زنجــان تصویــب شــد و زنجان‬ ‫پــس از ‪ ۱۵‬ســال انتظــار بــه جرگــه اســتانهای‬ ‫دارای منطقــه اقتصــادی ویــژه اقتصادی کشــور‬ ‫پیوســت‪ .‬ایــن منطقــه ویــژه اقتصــادی در یک‬ ‫محــدوده ‪ ۱۰۰‬هکتــاری در غــرب شــهر زنجــان‬ ‫ایجــاد میشــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬کارشناســان‬ ‫اقتصــادی بر این باور هســتند کــه مناطق ویژه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ازجملــه تدابیــری اســت کــه تجربه‬ ‫کشــورهای مختلــف پشــت ان اســت و اتفاقــا‬ ‫در همیــن ســالهای اخیــر‪ ،‬بــه این مهــم‪ ،‬روی‬ ‫اورده و بــه لیســت ایجادکننــدگان مناطق ویژه‬ ‫اقتصــادی پیوســتهاند‪ .‬ســنگاپور‪ ،‬چیــن‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی و حتــی ژاپن‪ ،‬برای حمایت از توســعه‬ ‫اقتصــادی خــود‪ ،‬از ایــن سیســتمها‪ ،‬بهعنــوان‬ ‫یکــی از مکانیســمهای توســعه اقتصــادی‬ ‫اســتفاده میکننــد کــه در ایــران هــم از ایــن‬ ‫مکانیســم در ســالهای مختلــف‪ ،‬بهــره بــرده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ضمــن اینکــه بر ایــن نکتــه تاکید‬ ‫میشــود کــه معمــوال در شــرایط عــادی و در‬ ‫مناطق مختلف ممکن است‪ ،‬سرمایهگذاریها‬ ‫انگونــه کــه هدفگــذاری میشــود محقــق‬ ‫نشــود و ازایــنرو‪ ،‬مناطــق ویــژه اقتصــادی‬ ‫فرصتهایــی را فراهم میکنند که ســرمایهها‪،‬‬ ‫اعــم از داخلــی و خارجــی با ســهولت بیشــتری‬ ‫در ان منطقه جذب و صرف توســعه اقتصادی‬ ‫شــود‪ .‬مزیتها و حمایتهایی هم که در این‬ ‫مناطــق‪ ،‬از فعاالن تولیــدی و صنعتی به عمل‬ ‫میایــد‪ ،‬در حوزههــای مختلف اســت؛ اما این‬ ‫حمایتها اگر تحت نظارتهای دقیق نباشــد‬ ‫ممکــن اســت منابــع مالــی هزینــه شــده در ان‬ ‫منحرفشده و بهجای سود‪ ،‬ضرر و زیان بسیار‬ ‫بر جای گذارد‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی زمینه جذب‬ ‫سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را‬ ‫فراهم میکند‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن‬ ‫مجلــس شــورای اســالمی گفــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی زنجــان زمینــه جــذب‬ ‫ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی را در‬ ‫استان فراهم میکند‪.‬‬ ‫ک‬ ‫و د د چه مح ل و خ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و د د خ س نج و ی‬ ‫ن‬ ‫ضص ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و د د خ س ن ضوی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫ص ی‬ ‫س‬ ‫له یط‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک ت‬ ‫مصطفــی طاهــری افــزود‪ :‬در کنــار ســایر‬ ‫پتانســیلهای اقتصــادی موجــود در اســتان‪،‬‬ ‫ایجــاد منطقه ویــژه اقتصادی زنجــان امتیازات‬ ‫خوبــی را بــرای ســرمایهگذاری و تولیــد خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬خیلــی از زنجانیهــا ســالها‬ ‫بــود کــه در انتظــار این اتفاق بودند و در ســالی که‬ ‫به «تولید‪ ،‬مانع زدایی ها و پشتیبانیها» نامگذاری‬ ‫شده است‪ ،‬امیدواریم تصویب ایجاد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی زنجان بتواند در توســعه اســتان راهگشا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬در این راستا الزم است هماهنگیها‬ ‫و برنامهریزیهای موردنیاز جهت بهرهگیری از این‬ ‫فرصتبهدستامدهدر جهتتوسعهاستانانجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی مزیتی برای توسعه‬ ‫استان است‬ ‫اســتاندار زنجــان نیــز گفــت‪ :‬بــا ظرفیتهــای‬ ‫زیرساختی که در این اســتان وجود دارد‪ ،‬راهاندازی‬ ‫منطقــه ویژه اقتصــادی مزیت مهمی برای شــتاب‬ ‫توسعه در زنجان خواهد بود‪.‬‬ ‫فتــح ا‪ ...‬حقیقی افــزود‪ :‬فراینــد ایجاد منطقه‬ ‫اقتصادی ویژه در زنجان از سال ‪ ۸۱‬طی نامهای به‬ ‫شــورای عالی تجاری اغاز شــد و از ان زمان تا ســال‬ ‫‪ ،۹۷‬جز پیگیری زمین‪ ،‬عمال کاری برای به سرانجام‬ ‫رسیدنموضوعانجامنشدهبود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬دولــت ایجــاد ‪۱۷‬‬ ‫منطقــه اقتصــادی را ازجملــه زنجــان بــه مجلــس‬ ‫وقت پیشنهاد داد و در مجلس شمار مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی برای تاسیس‪ ،‬به‪ ۸۰‬مورد افزایش یافت‪،‬‬ ‫به دلیل این مغایرت‪ ،‬موضوع به مجمع تشخیص‬ ‫مصلحتنظامارجاعشدومانیزطرحهایتوجیهی‬ ‫و دفاعیههای خود را در راســتای پیگیری موضوع‪،‬‬ ‫ارائه دادیم تا اینکه در ‪ ۱۵‬اردیبهشت امسال ایجاد‬ ‫‪ ۱۳‬منطقهویژهاقتصادیجدیدازجملهمنطقهویژه‬ ‫زنجان مصوب شــد‪ .‬حقیقی اظهار داشــت‪ :‬وجود‬ ‫ظرفیتهایــی همچــون راههای ارتباطــی در حوزه‬ ‫حملونقل و دوخطه کردن راهاهن زنجان – قزوین‬ ‫و ایجــاد امکان فرود هواپیماهای باری در فرودگاه‬ ‫زنجــان‪ ،‬ایجــاد منطقــه اقتصــادی ویژه در اســتان‪،‬‬ ‫مزیت مهم دیگری برای توسعه است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬دوم یافتن فعالیت منطقه‬ ‫ویــژه اقتصادی نیز بهاندازه ایجاد این منطقه مهم‬ ‫بوده و الزم است با بررسی سوابق مناطق موفق و‬ ‫همچنین شرایط صنایع و واحدهایی که قرار است‬ ‫در این منطقه مســتقر شــوند‪ ،‬کاری کنیم تا وجود‬ ‫منطقهویژهاقتصادیبرایاستانارزشافزودهداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی زنجان در ‪ 100‬هکتار‬ ‫زمین ایجاد میشود‬ ‫معــاون امــور اقتصادی اســتاندار زنجــان نیز‬ ‫بــا بیان اینکه زیرســاخت ‪ 100‬هکتــار زمین برای‬ ‫اجــرای ایــن طرح در اســتان زنجان امادهســازی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اســناد زمیــن در ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫گذشــته به نام منطقه ویژه اقتصادی در اســتان‬ ‫ثبتشده است‪.‬‬ ‫محمدرضــا ابــی پــور یــاداور شــد‪ :‬معافیــت‬ ‫گمرکی تا سقف ارزشافزوده و پرداخت عوارض‬ ‫گمرکی مازاد بر ارزشافزوده قطعات خارجی در‬ ‫تولیــدات‪ ،‬ورود ماشــیناالت خط تولیــد و ابزار‬ ‫و وســایل اداری بدون عــوارض گمرکی‪ ،‬تبعیت‬ ‫از قانــون کار مناطــق ازاد تجــاری و صنعتــی در‬ ‫مناطــق ویــژه‪ ،‬صدور مجوز ســاخت و پایان کار‬ ‫بهصــورت رایــگان و عــدم محدودیــت زمانــی‬ ‫متروکــه شــدن کاال از مزایــای راهانــدازی منطقه‬ ‫ویــژه اقتصادی اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی محدوده جغرافیایــی معین در‬ ‫مبــادی ورودی یــا در درون کشــور کــه باهــدف‬ ‫جذب سرمایههای داخلی و خارجی و به وجود‬ ‫امدن عرصه فعالیتهای تولیدی و تجاری برای‬ ‫افزایــش صــادرات کاال و ارائــه بهینــه خدمــات‬ ‫جهــت حضــور فعــال در بازارهــای منطقــهای و‬ ‫بینالمللی به وجود میایند‪.‬‬ ‫ابــی پــور افــزود‪ :‬مکاتبــات و ایجــاد‬ ‫زیرســاختهای الزم از ‪ ۱۵‬ســال پیش در استان‬ ‫اغازشده بود که با پیگیریهای استاندار زنجان‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪۳‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت ض‬ ‫ت ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫و د دسم ن‬ ‫ل‬ ‫و د دس س نو وچس ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و د دق و ن‬ ‫و د دف س‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و د د قم‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫صی‬ ‫و د د دس ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت ت‬ ‫ش‬ ‫ودد م ن‬ ‫ودد م ش ه‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫و د د هگ و هو و حمد‬ ‫ودد س ن‬ ‫و د د الن‬ ‫محدودیتهای تردد در مرز تمرچین تا‪۱5‬‬ ‫خردادماهتمدیدشد‬ ‫مدیر گمرکتمرچین گفت‪:‬محدودیتهای‬ ‫تردد در مرز تمرچین تا ‪ ۱۵‬خردادماه سال جاری‬ ‫تمدیدشد‪.‬‬ ‫فرامــرز محمدیــان اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫دســتورالعملهای اعالمی ســتاد ملــی مقابله و‬ ‫مدیریــت بیماری کرونا‪ ،‬هرگونه تردد مســتقیم‬ ‫یــا غیرمســتقیم مســافر تــا اطــالع ثانــوی از مرز‬ ‫تمرچیــن ممنــوع اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه بــه‬ ‫دلیل تداوم بیماری این ممنوعیت تردد مســافر‬ ‫برای دو هفته دیگر تا اخر اردیبهشــتماه ســال‬ ‫جاری نیز تمدیدشــده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اســاس‬ ‫دســتورالعملهای اعالمی ســتاد ملــی مقابله و‬ ‫مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬هرگونه تردد مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیممسافرتااطالعثانویاز مرز تمرچین‬ ‫ممنوع اســت؛ و فرمانداری شهرستان پیرانشهر‬ ‫هیچگونه نامه یا مجوزی جهت تردد مسافرین‬ ‫از مرز تمرچین را صادر نخواهد کرد‪ .‬محمدیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬افرادی که دارای اقامه‪ ،‬مجوز یا نامه‬ ‫تردد از سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫اربیــل عراق یــا نماینــده وزارت امــور خارجه در‬ ‫ارومیــه دارنــد اجازه تردد به کشــور عــراق از مرز‬ ‫تمرچینراخواهندداشت‪.‬مدیر گمرکتمرچین‬ ‫پیرانشهر گفت‪:‬هرگونهتصمیمدر خصوصلغو‬ ‫یا تمدید تردد مسافر در مرزهای کشور ازجمله‬ ‫مــرز تمرچین پیرانشــهر با مصوبات ســتاد ملی‬ ‫مقابلهبابیماری کروناقابلاجراخواهدبود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫پنجــم را بــه افــکار عمومــی‬ ‫تهــران بــا بیــان اینکــه باوجود‬ ‫بهصورتمنسجمیارائه کنند‪.‬‬ ‫تخریبهــا و فضاســازیهای‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬باوجودانکــه‬ ‫منفی در رســانه ملی‪ ،‬عملکرد‬ ‫مدیریــت شــهری در ایــن دوره‬ ‫مدیریــت شــهری در دوره‬ ‫با بحرانهــای جدی اقتصادی‬ ‫محسن هاشمی‬ ‫پنجــم قابــل دفــاع بــوده‬ ‫کشــور و کرونا مواجه شــد‪ ،‬اما‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬توانســتیم شــهر‬ ‫توانست بخشی قابلتوجهی‬ ‫تهــران را با یکســوم هزینه ســابق اداره کنیم و از برنامههــای خــود را اجرایــی کنــد و مدیریت‬ ‫مدیریت شهری را از فضای شهر فروشی بهسوی شهری را از فضای شهر فروشی بر مگا پروژههای‬ ‫انسانمحوریومحلهمحوریسوقدهیم‪.‬‬ ‫تبلیغاتیبهسویانسانمحوریومحلهمحوری‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬محسنهاشمیبابیاناینکه ســوق دهد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫پس از تعطیالت‪ ،‬فهرست نهایی کاندیداهای عنــوان کــرد‪ :‬اگرچــه مدیریــت شــهری در این‬ ‫شــورای شهر اعالم میشــود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد دوره از کمترین حمایت توسط دولت و سایر‬ ‫کــه تعداد دیگــری از کاندیداهای که صالحیت دســتگاههای مســئول و مرتبط برخوردار شــد‬ ‫انهــا در انتخابات تاکنون تائید نشــده اســت‪ ،‬امــا بــا همه مشــکالت در اداره شــهر اختاللی‬ ‫توســط هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات ایجــاد نشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬همچنیــن خدمــات‬ ‫شــوراها‪ ،‬مورد تائید قرار گیرند‪ .‬هاشــمی ادامه شــهری باوجــود کرونــا‪ ،‬بارندگیها و ســوانح‬ ‫داد‪ :‬باوجــود تخریبها و فضاهای ســازیهای ارائــه شــد‪ ،‬ایمنــی افزایــش یافــت و افزایــش‬ ‫منفی در رسانه ملی‪ ،‬رسانههای رسمی و ارتش بیرویه رانت و فساد در شهرداری با تصویب‬ ‫سایبری‪ ،‬عملکرد مدیریت شهری در دوره پنجم قوانیــن و ســختگیری در اجــرا تــا حــدی زیادی‬ ‫قابل دفاع بوده است و توانستهایم شهر تهران را تضعیف و کنترل شد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫بایکسومهزینهسابقاداره کنیم‪.‬رئیسشورای تهران افزود‪ :‬امیدوارم در این فضای بیاعتمادی‬ ‫اسالمی شهر تهران‪ ،‬شفافیت‪ ،‬تکثر فرهنگی و و ناامیــدی حاکــم بــر جامعــه‪ ،‬رســانه ملــی و‬ ‫اجتماعی‪،‬عدمقانونفروشی‪،‬صیانتاز باغات رســانههای رســمی‪ ،‬کارنامه مدیریت شــهری را‬ ‫و محیطزیست را از دستاوردهای غیرقابلانکار بهصورتبیطرفانهو کارشناسیبهبحثونقد‬ ‫این دوره مدیریت شهری دانست‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بگذارندتاافکار عمومینتیجهمشارکتپرشور و‬ ‫امیدوارم کاندیداهایاصالحطلبچهاز اعضای بیسابقه دوره پنجم را البته نه در حد مطالبات‬ ‫فعلی شورا و چه از جوانان اصالحطلب بتوانند عمومــی بلکــه در ســطح مقــدورات اجرایــی‬ ‫در فضــای انتخاباتــی کارنامــه عملکرد شــورای مشاهدهکند‪.‬‬ ‫بیتوجهیوزارتبهداشتبهواکسیناسیون‬ ‫مددجویانومددکاراناجتماعی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان رفــاه‪،‬‬ ‫جزوپرریسکترینافرادجامعه‬ ‫خدمــات و مشــارکتهای‬ ‫هســتند‪ .‬حســینی بــا تاکیــد بر‬ ‫اجتماعــی شــهرداری تهــران از‬ ‫اینکــه مجموعــه مــددکاران و‬ ‫بیتوجهــی وزارت بهداشــت‬ ‫عوامل گشــتهای سطح شهر‬ ‫در اختصــاص واکســن کرونــا‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر میشــوند اما‬ ‫سید مالک حسینی‬ ‫بــرای مددجویــان و مــددکاران‬ ‫باوجــود پیگیریهــای فــراوان‬ ‫اجتماعــی گالیــه کــرد‪ .‬ســید‬ ‫هنــوز واکســنی بــرای ایــن‬ ‫مالک حســینی در گفتوگــو با ایســنا‪ ،‬در مورد ‪ ۴۰۰‬نفــر اختصــاص داده نشــده اســت؟ ادامــه‬ ‫واکسیناسیون کارتنخوابها و افراد بیخانمان داد‪ :‬بهطورکلــی عــالوه بــر مــددکاران فعــال در‬ ‫مســتقر در گرمخانهها گفت‪ :‬حــدود ‪ ۹۰‬درصد گرمخانههــا‪ ،‬مــددکاران مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬و ‪،۱۶‬‬ ‫مراجعهکننــدگان به گرمخانهها اســناد هویتی کمپهــای تــرک اعتیــاد و مراکز نگهــداری افراد‬ ‫ندارنــد و بــدون ارائــه مــدارک هویتی نیز امکان کمتوان نیز میبایست به دلیل جنس شغلشان‬ ‫دریافــت واکســن وجود نــدارد‪ .‬او با بیان اینکه واکسن را زودتر دریافت کنند نه اینکه در جدول‬ ‫نهتنها برای مددجویان دارای کهولت سن بلکه اولویتبندیهماسمشانوجودنداشتهباشد!‬ ‫بــرای مــددکاران و عوامــل اجرایــی ســازمان که‬ ‫او با بیان اینکه چندی پیش دو گرمخانه در‬ ‫در معرض ارتباط مســتقیم بــا افراد بیخانمان سطح شهر تهران درگیر کرونا شد که با قرنطینه‬ ‫هستند نیز سهمیه واکسن تعیین نشده است‪ ،‬و رعایت دستورالعملهای مختلف این مسئله‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن افــراد در حل شد و از انتشار بیماری جلوگیری شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صــف مقــدم ارتبــاط بــا افــراد کارتنخــواب و در مــوج اخیــر کرونــا در دو گرمخانه حــدود ده‬ ‫بیخانمانهایی هســتند که سبک زندگیشان مددجــو و بیــش از ‪ ۴۰‬نفــر از عوامــل اجرایــی‬ ‫اجازه خود مراقبتی و رعایت موازین بهداشــتی سازمان به کرونا مبتال شدند که خوشبختانه به‬ ‫پیشگیری از کرونا را نمیدهد و به همین دلیل خیرگذشت‪.‬‬ ‫نظارتبرچاپخانههاتشدیدمیشود‬ ‫هســتیم بــا توجــه بــه حــدود‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اختیــارات و امکانات ایــن اداره‬ ‫اسالمی استان تهران با تاکید بر‬ ‫کلموانعموجودرامرتفع کنیم‪.‬‬ ‫تشدیدنظارتبرچاپخانههای‬ ‫او در خصــوص نحــوه اجــرای‬ ‫استان‪ ،‬گفت‪:‬بهرهوریمطلوب‬ ‫نظارتها گفت‪ :‬این اداره کل با‬ ‫چاپوصنایعوابسته‪،‬شناسایی‬ ‫احد جاودانی‬ ‫ترتیب دادن دورههای اموزشی‬ ‫دقیقتــر ماشــیناالت موجود‪،‬‬ ‫بهروزرســانی اخریــن اطالعــات چاپخانههــا‪ ،‬برای ناظرین نسبت به تشکیل تیمهای نظارتی‬ ‫شناساییواحدهایفعالوغیرفعالونظارتبر اقدام کرده اســت‪ .‬جاودانی در تشــریح عملکرد‬ ‫محصوالت و محتوای چاپی از اهداف این اقدام کارشناسان و نحوه نظارتها عنوان کرد‪ :‬ناظرین‬ ‫است‪ .‬احد جاودانی در گفتوگو با ایرنا با بیان بــرای انجام بازدید در ســاعات اداری و غیر اداری‬ ‫اینکهاستانتهراندربرگیرندهبخشعمدهصنوف به مراکز هدف مراجعه و ضمن تکمیل کاربرگ‬ ‫و صنایــع مرتبــط با چاپ اســت‪ ،‬عنــوان کرد که هایطراحیشده‪ ،‬گزارشهایخودرابهمعاونت‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عالوه بر امور فرهنگیورسانهایاداره کلبرایجمعبندی‬ ‫اداری‪،‬‬ ‫صدور مجوزها و مکاتبات‬ ‫درزمینه نظارت نهایــی ارائه میکننــد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫ٔ‬ ‫وارزیابیچاپخانههاوصنایعوابستهنیز گامهای اسالمیاستانتهرانبااشارهبهنتایجایننظارتها‬ ‫موثری با همیاری و پشــتیبانی دفتر چاپ و نشــر همخاطرنشان کرد‪:‬یکیازنتایجمهم‪،‬شناسایی‬ ‫معاونتامورفرهنگیوزارتمتبوعواتحادیههای مراکز متخلف اســت که خــارج از چارچوبهای‬ ‫مربــوط برداشــته اســت‪ .‬او با اشــاره بــه افزایش قانونی و ائیننامهای فعالیت دارند که برحسب‬ ‫نظارتهادرچندماهاخیراظهارداشت‪:‬شناسایی نوع تخلف برخوردهای الزم صورت میگیرد‪ .‬او‬ ‫دقیقتر ماشیناالت موجود‪ ،‬بهروزرسانی اخرین ادامه داد‪ :‬این تخلفات شامل چاپ محصوالت‬ ‫اطالعاتچاپخانههاوصنایعوابسته‪،‬شناسایی ممنوعه‪ ،‬عــدم رعایت قوانین و مقررات ابالغی‬ ‫واحدهــای فعــال و غیرفعــال ازجمله مهمترین ازجملهمواردمربوطهبهپاسداشتزبانفارسی‪،‬‬ ‫دســتاوردهای حاصلشــده از نظارتهــای اخیــر چاپ محصوالت ارایشــی بهداشــتی‪ ،‬خوراکی‪،‬‬ ‫است‪ .‬جاودانی با بیان اینکه با هماهنگی دفتر لوازمیدکــی خــودرو بــدون اخــذ مجوزهــای الزم‬ ‫چاپ و نشر وزارت متبوع در ظرف مدت ‪ ۴۵‬روز اســت‪ .‬جاودانــی با بیان اینکه ایــن نظارتها با‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬واحدچاپیتوسط کارشناسانایناداره کل مراجعهمستقیم کارشناسانبهواحدهایچاپی‬ ‫مورد بازدید قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬ضمن بازدیدهای همراه است‪ ،‬افزود‪ :‬کارشناسان مربوطه با دادن‬ ‫انجامشده مشخص شد برخی از چاپخانهها به راهنمایی و مشــورت به چاپخانهداران و صنایع‬ ‫دالیلمختلفبهویژهمشکالتاقتصادیمدتی وابســته انان را در بهروزرســانی اطالعات اماری و‬ ‫استبهصورتمحدودفعالیتداشتهکهدرصدد اخذمجوزفعالیت‪،‬یاریمیدهند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دشتابهربحرانیتریندشتاستاناست‬ ‫ودد ج ن‬ ‫ت‬ ‫ت سال ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت ت‬ ‫و د دخو س ن‬ ‫تح ن ب‬ ‫تولید کاهو بوده که امسال حدود ‪ ۲۰‬هکتار از‬ ‫اراضــی ان به محصــول کاهو اختصاصیافته و‬ ‫بهطور متوسط ‪ ۱۲‬الی ‪ ۱۵‬تن کاهو از هر هکتار‬ ‫برداشت و نزدیک ‪ ۲۸۰‬تن کاهو سالیانه در این‬ ‫شهرســتان تولید و به بــازار عرضه میشــود‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬کاهو سرشــار از ویتامینهای ‪A، B،‬‬ ‫‪ C‬و مواد ضروری بدن بوده و به دلیل دارا بودن‬ ‫ســلولز‪ ،‬هضم غذا را اسان میکند‪ .‬کاهو دارای‬ ‫مقادیر زیادی فســفر‪ ،‬اهن‪ ،‬ســدیم‪ ،‬کلســیم و‬ ‫مــواد دیگری مانندیــد‪ ،‬منیزیم و مس نیز بوده‬ ‫و این امر موجب بازارپســندی ان شــده است‪.‬‬ ‫دیانتــی بیــان کرد‪ :‬بــا توجه به اســتقبال ذائقه‬ ‫مردم محلی امکان بسط و توسعه کشت این‬ ‫محصول به دلیل کم اب بر بودن‪ ،‬کوتاه بودن‬ ‫طول دوره رشــد و کشــت پائیزه‪ ،‬مورد تائید و‬ ‫حمایت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقــهای زنجــان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه کاهــش بارندگی و‬ ‫پاییــن بــودن ســطح ابهای‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬کشت محصوالت‬ ‫پر اببر سبب زیان کشاورزان‬ ‫میشود‪.‬اســماعیل افشــاری‬ ‫در گفتوگــو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره بــه وضعیت‬ ‫اب در دو بخــش ســطحی و زیرزمینــی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مجموع بارندگیها تــا روز ‪ ۱۸‬خردادماه‬ ‫ســال ابی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۹۹‬میلیمتر‬ ‫اســت که در مقایســه با بارندگی دوره مشابه‬ ‫در ســال ابــی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸‬کــه حدود ‪۳۵۹‬‬ ‫میلیمتر بود‪ ،‬حدود ‪ ۴۴‬درصد منفی است که‬ ‫بهتبع ان کاهش اورد رودخانهها و کاهش اب‬ ‫پشــت سدها را شــاهد هســتیم‪.‬او با اشاره به‬ ‫وضعیت رودخانههای اســتان‪ ،‬افزود‪ :‬ورودی‬ ‫روانابها کاهش چشــمگیری داشــته است و‬ ‫این کاهش‪ ،‬زنگ خطر برای کشاورزانی است‬ ‫که از حقابههای سنتی استفاده میکنند تا از‬ ‫کشــت محصــوالت پــر اببر خــودداری کنند؛‬ ‫چراکه ســطح ابهای زیرزمینــی و روانابها‬ ‫کاهشیافتــه و امکان ابیــاری این محصوالت‬ ‫وجــود ندارد‪.‬ایــن مســئول در رابطــه با تامین‬ ‫اب تابســتان امسال‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بحث اب‬ ‫شــرب بــا هماهنگــی شــرکت‬ ‫اب و فاضــالب ســعی داریــم‬ ‫تــا بــا مدیریــت اب خروجــی‬ ‫ســدها‪ ،‬مانــع قطعــی اب‬ ‫شــویم‪ .‬بایــد توجــه داشــت‬ ‫که اب ســه شــهر زنجان‪ ،‬ابهر‬ ‫و خــرمدره از ســدهای تهــم و‬ ‫میشــود و کاهــش در حجــم ان‬ ‫بیکاریمنشااصلیفقرواسیبهای‬ ‫اجتماعیاست‬ ‫اجرای طرح ارتقای سطح‬ ‫امنیتاجتماعی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫تاکنون مشــکل و عارضهای برای افرادی که واکســن‬ ‫کرونــا را در اســتان زنجــان دریافــت کردنــد گــزارش‬ ‫نشــده اســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬پرویز قزلباش با اشــاره‬ ‫به اســتقبال خــوب زنجانیهای برای تزریق واکســن‬ ‫کرونا در استان‪ ،‬گفت‪ :‬روند تزریق واکسن در استان‬ ‫خــوب اســت‪ .‬او با بیان اینکه تاکنــون دو هزار نفر از‬ ‫جامعــه هــدف در زنجــان در مرحلــه دوم فــاز ســوم‬ ‫واکســن پاستور را دریافت کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرحله‬ ‫دوم فاز سوم کارازمایی واکسن پاستور و کوبا به سه‬ ‫هزار داوطلب زنجانی جامعه هدف اغازشده است‪.‬‬ ‫رئیس علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون‬ ‫دریافتکننــدگان واکســن کرونــا در اســتان زنجــان‬ ‫عوارض جدی نداشــتند‪ ،‬گفت‪ :‬با تهیه واکسن کرونا‬ ‫بهانــدازه کافــی واکسیناســیون افــراد باالی ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬قزلباش با بیان اینکه تاخیر تزریق‬ ‫ُدز دوم در افــراد‪ ،‬مشــکل جدی بــه وجود نمیاورد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با تزریق دز اول واکسن کرونا‪ ،‬سیستم ایمنی‬ ‫بــدن تحریکشــده و اماده دفاع اســت ولــی ُدز دوم‬ ‫مکمل بوده که امید است در روزها و هفته اینده این‬ ‫کار نیز انجام شود‪.‬‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان میاندواب‬ ‫گفت‪ :‬توسعه کشــت محصول کاهو بهعنوان‬ ‫کشت مضاعف‪ ،‬با استفاده از ارقام اصالحشده‬ ‫و مقــاوم بــه ســرما بــا دوره رشــد کوتــاه‪ ،‬تاثیــر‬ ‫بسزایی در تغییر الگوی کشت‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫و درامدزایــی در بیــن کشــاورزان منطقــه دارد‪.‬‬ ‫علی دیانتی در جریــان بازدید از مزارع کاهوی‬ ‫روســتای ممــدل ایــن شهرســتان افــزود‪ :‬کاهــو‬ ‫گیاهــی یکســاله که یکــی از ســبزیهای مهم‬ ‫و پرکاربــرد بــوده و بیــش از ‪ 5‬هــزار ســال پیش‬ ‫معموال اوایل پاییز (در مناطق‬ ‫کشت میشده‬ ‫ً‬ ‫گرمســیر) و اوایــل بهــار (در مناطــق سردســیر)‬ ‫کشت ان انجام میگیرد‪ .‬کاهو بیشتر بهعنوان‬ ‫یــک ســبزی و بهصــورت تــازه خوری در ســاالد‬ ‫مصــرف میشــود‪ .‬دیانتــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫روســتای ممدل در شهرســتان میاندواب قطب‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫استقبال خوب زنجانیهای‬ ‫برای دریافت واکسن کرونا‬ ‫ت‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی خــوی از افزایــش‬ ‫‪ 15‬درصــدی ســطح زیــر کشــت گل محمــدی‬ ‫در ایــن شهرســتان طی ســال جاری خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برداشــت گل محمدی از گلســتانهای‬ ‫این شهرســتان کــه بهعنوان قطــب تولید این‬ ‫محصول در اذربایجان غربی به شمار میرود‪،‬‬ ‫اغازشــده اســت‪ .‬علیاصغــر امینــی گفــت‪:‬‬ ‫در بیــش از ‪ 155‬هکتــار از باغــات منطقــه گل‬ ‫محمدی کشتشده که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ 20‬هکتــار‪ ،‬افزایــش نشــان میدهــد‪ .‬امینــی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا ارائه برنامههــا و خدمات ترویجی‬ ‫و توزیــع نهالهای یارانــه دار گل محمدی به‬ ‫ارزش ‪ 300‬میلیــون ریــال پیشبینــی میشــود‬ ‫امســال بــا برداشــت ‪ 4.5‬تــن در هــر هکتــار‬ ‫درمجمــوع ‪ 610‬تن محصول گلتر محمدی از‬ ‫گلستانهای خوی برداشت شود‪ .‬او گونههای‬ ‫گل محمــدی کشتشــده در خــوی را از نــوع‬ ‫رقمهای خاردار ریز کوتاه و بزرگ و تودههای‬ ‫محلی عنــوان کرد و اضافه کرد‪ :‬گل محمدی‬ ‫خوی ازنظر کیفیت و عطر و اسانس در جهان‬ ‫کمنظیر است‪.‬‬ ‫امینــی تاکیــد کرد‪ :‬همچنیــن گل محمدی‬ ‫خوی مشتریان فراوانی در استانهای همجوار‬ ‫و کشورهای همسایه دارد بطوریکه ‪ 80‬درصد‬ ‫این محصول بهصورت خشک یا تر به تبریز‪،‬‬ ‫ارومیه و کشورهای عراق‪ ،‬جمهوری اذربایجان‬ ‫و ترکیه صادر میشود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬از سالیان‬ ‫دور گذشــته گل محمــدی در حاشــیه باغــات‬ ‫میوه کشــت میشــد‪ ،‬اما در ســالهای اخیر با‬ ‫اقبــال بــازار و رغبت باغداران مــزارع و باغات‬ ‫فراوان گل محمدی در مقیاس بزرگتر در این‬ ‫شهرستان ایجادشده است‪.‬‬ ‫اداره تهران با یکسومهزینهسابق‬ ‫اشتیتهرانبادوچرخهها‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سرپرســت شــرکت غله و خدمــات بازرگانی زنجان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۱۱‬تن کلزا از کشــاورزان زنجانی‬ ‫خریداریشدهونپتون‪ ،‬گابریالواوکاپیارقام کشتشده‬ ‫کلزا در زنجان است‪ .‬ولی ا‪ ...‬زمانی در گفتگو با بازار با‬ ‫بیاناینکهخریدتضمینیدانههایروغنی کلزادر زنجان‬ ‫از ‪ ۳۰‬اردیبهشــتماه سال جاری اغازشده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هشت مرکز در استان کلزای کشاورزان را خریداری‬ ‫میکنند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬بیش از یک هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار از‬ ‫زمینهای کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاصیافته‬ ‫است‪ .‬سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان‬ ‫بــا بیــان اینکه تاکنون بیــش از ‪ ۱۱‬تــن کلزا از کشــاورزان‬ ‫زنجانی خریداریشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نپتون‪ ،‬گابریال و‬ ‫اوکاپــی ارقام کشتشــده کلزا در زنجان اســت‪ .‬زمانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دانههای روغنی خریداریشــده از کشاورزان‬ ‫اســتان زنجــان بــه کارخانههــای روغنکشــی فرســتاده‬ ‫میشود‪ .‬او با بیان اینکه با توجه به قیمت باال و خرید‬ ‫تضمینی سطح زیر کشت محصول کلزا هرسال افزایش‬ ‫مییابد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬شهرستان طارم بیشترین کشت‬ ‫کلزا در اســتان را دارد‪ .‬سرپرســت شرکت غله و خدمات‬ ‫بازرگانــی زنجــان با بیان اینکه طی ســال گذشــته ‪۵۱۷‬‬ ‫تن کلزا از کشــاورزان استان خریداری شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرستان طارم با توجه به شرایط جوی و اب و هوایی‬ ‫که دارد بهعنوان اولین شهرستان امکان خرید دانههای‬ ‫روغنی در ان میسر شده است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫افزایش‪ ۱5‬درصدی کشت گل محمدی‬ ‫در خوی‬ ‫تولید سالیانه‪ 280‬تن کاهو در مزارع‬ ‫میاندواب‬ ‫بارشهای‪ ۸‬ماهه سال ابی جاری‪ 2۴‬درصد کمتر شد‬ ‫حضور حداکثری راهبرد‬ ‫انتخابات است‬ ‫‪ ۱۱‬تن کلزا از کشاورزان‬ ‫خریداری شد‬ ‫ت‬ ‫ســالهای گذشــته براثــر وجود برخــی کمبودها‬ ‫و مســائل طبیعــی‪ ،‬درختــان جنگلــی اســتان در‬ ‫معرض خطر افت جوانه خوار بلوط قرارگرفته‬ ‫بــود‪ ،‬افزود‪ :‬بهمنظور پیشــگیری از شــیوع افت‬ ‫جوانــه خوار بلوط در ســطح چهار هــزار هکتار‬ ‫بااعتبــاری بالغبر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریال از عرصههای‬ ‫جنگلــی زا گــرس عملیــات محلولپاشــی هوایی‬ ‫اجــرا شــد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن عملیات‬ ‫محلولپاشــی بــرای صیانــت از عرصههــای‬ ‫جنگلــی بایــد تداوم داشــته باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫اقدامــات بایــد ادامــهدار باشــد و بــا اســتفاده‬ ‫از تــوان علمــی و تحقیقاتــی بیــش از گذشــته‬ ‫اقدامــات خــود را بــرای حفاظــت از جنگلها و‬ ‫مبــارزه بــا افتهای موجود گســترش و توســعه‬ ‫دهیــم‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اذربایجــان غربی با بیان اینکه این عملیات به‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬روز با اســتفاده از ‪ ۲‬فروند هواپیمای‬ ‫محلولپاش در جنگلهای سردشت و پیرانشهر‬ ‫اجــرا شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬جنگلهــای اســتان که‬ ‫نقطه اغازین ناحیه رویشی جنگلهای زاگرسی‬ ‫اســت‪ ،‬از مهمتریــن گونههــای نــادر طبیعی به‬ ‫شــمار میرونــد و بایــد بــا روشهــای علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی ازاینگونههــای ارزشــمند طبیعــی‬ ‫بهصــورت مطلــوب و بهینه؛ حفاظت و صیانت‬ ‫کرد‪ .‬قاســمی گفت‪ :‬جنگلهای زاگرســی استان‬ ‫اغلب در شهرســتانهای پیرانشــهر و سردشــت‬ ‫واقعشده است که بالغبر ‪ ۱۰۱‬هزار هکتار است‬ ‫و امســال تــالش میشــود بــا بهکارگیــری تــوان‬ ‫علمــی دانشــگاهی و خــرد جمعــی راهکارهای‬ ‫موثرتــری را بــرای حفاظــت از جنگلهــای‬ ‫ایــن مناطــق داشــته باشــیم‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫جنگلهــای سرمنشــا زا گــرس اســتان را از تهدید‬ ‫گردوغبار کشــورهای همســایه صیانت میکند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هــر هکتــار جنــگل قــادر اســت ‪ ۶۷‬تــن‬ ‫گردوغبار را جذب کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬ساعت پرواز برای سم پاشی جنگل های ‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬او اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫اســالمی اذربایجــان غربــی‬ ‫در کنــار برخــی از چالشهــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دلیــل رشــد رســانههای‬ ‫مشکالت فرهنگی و اقتصادی‬ ‫بدون مجوز ضعف اساسی در‬ ‫و ســاختاری‪ ،‬دلیــل رشــد‬ ‫فعالیت کاری رسانههای مجوز‬ ‫رسانههای بدون مجوز وجود‬ ‫ناصرخدایاری‬ ‫دار است‪ .‬حجتاالسالم ناصر‬ ‫ضعــف اساســی در فعالیــت‬ ‫خدایاری در نشســت خبری با‬ ‫کاری رســانههای مجــوز دار‬ ‫اصحابرسانهبامحوریتتبیینانتخابات‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی‬ ‫گفت‪:‬رسانههاوخبرنگاراندنبالبرنامهمحوری اذربایجان غربی در خصوص وظایف رسانهها‬ ‫از داوطلبانو کاندیداهایانتخاباتباشند‪.‬‬ ‫در ایام انتخابات نیز خاطرنشان کرد‪ :‬رسانهها‬ ‫خدایــاری افــزود‪ :‬ضــرورت افزایــش ســواد جامعــه را بــه معیار انتخاب درســت‪ ،‬ترجیح‬ ‫رســانهای و بــاال بردن افزایش اســتانه تحمل منافــع ملی بر شــخصی و توســعه و عمران و‬ ‫مدیران و مسئوالن باید در دستور کار همگان ابادانی شهر سوق دهند‪.‬‬ ‫رویداد تهران‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫شدن کامل درختان بلوط را به دنبال دارد‬ ‫قــرارداد‪ ،‬با تغذیــه از جوانهها و برگهای تازه‬ ‫ســبز شــده درختان بلوط‪ ،‬باعث ضعیف شدن‬ ‫انهــا و بــروز خســارتهای زیــاد در عرصههای‬ ‫جنگلــی شــده اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬ایــن افــت بــه‬ ‫درختــان کنــار بلوطهــا ماننــد زالزالــک‪ ،‬بنــه و‬ ‫بــادام حملــه و انهــا را نیــز الــوده میکنــد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن افــت‪ ،‬افتــی بســیار مخــرب اســت‬ ‫کــه باعــث کاهــش رویش چــوب‪ ،‬زوال جنگل‪،‬‬ ‫تغییــر در زاداوری و توالــی شــده یا حتی باعث‬ ‫مرگومیــر درختــان میشــوند‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫حــوزه منابــع طبیعــی در اذربایجــان غربــی بــا‬ ‫تاکید بر اینکه جنگلهای پیرانشــهر و سردشت‬ ‫اهمیــت بســزایی در پوشــش منابــع طبیعــی‬ ‫اذربایجــان غربــی دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬باید به هر‬ ‫نحــو ممکن و با اســتفاده از همــه توان علمی‪،‬‬ ‫فنــی‪ ،‬مدیریتــی و اجرایــی اســتان در راســتای‬ ‫حفــظ این منابــع خدادادی بکوشــیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری اذربایجان غربی نیز‬ ‫در ایــن خصــوص حرفهای زیــادی برای گفتن‬ ‫داشــت که البته اقدامــات اجرایی برای مقابله‬ ‫با این افت‪ ،‬شاهبیت سخنان او بود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ت‬ ‫ودد‬ ‫بی توجهی به مبارزه با جوانه خوار‪ ،‬خشک ‬ ‫هوشــنگ داداش زاده کارشناس حوزه منابع‬ ‫طبیعــی اذربایجــان غربــی نیــز در این خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬جوانــه خــوار بلــوط‪ ،‬افتــی اســت کــه‬ ‫در زمســتان‪ ،‬تخــم اســت و در اواخــر فروردیــن‬ ‫از تخــم بیــرون امــده و برگهــای درختــان را‬ ‫میخــورد‪ .‬او افــزود‪ :‬ایــن افــت در نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار هکتار از جنگلهــای اذربایجان غربی‬ ‫وجود دارد ولی خســارت این افت در ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫هکتــار کــه درختانش متراکمتر هســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــه نظــر میرســد‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬خــوردن برگ‬ ‫درختــان بهویژه درخت «دارمــازو» که گونهای‬ ‫بلوط است‪ ،‬زمینهساز تداوم زندگی این پروانه‬ ‫از زمــان تخــم تا تکامل اســت و این امر اســیب‬ ‫جــدی بــه برگهای درختــان میزنــد و موجب‬ ‫خشــک شــدن انهــا در درازمــدت میشــود‪.‬‬ ‫کارشــناس حــوزه منابــع طبیعــی در اذربایجــان‬ ‫غربــی اظهــار کــرد‪ :‬در صورت بیتوجهــی به از‬ ‫بیــن بــردن ایــن افــت‪ ،‬در طی ‪ ۱۰‬ســال درخت‬ ‫بلــوط از پای درمیایــد‪ .‬داداش زاده بیان کرد‪:‬‬ ‫پروانه ســفید جوانه خوار بلوط که از ســال ‪۷۷‬‬ ‫جنگلهای سردشــت و پیرانشــهر را تحت تاثیر‬ ‫ضعف کاریرسانههای مجوز دار باعث‬ ‫رشد رسانههای بدون مجوز شده است‬ ‫چهار شنبه ‪ 1۲‬خرداد ماه‪ / 14۰۰‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1۰84‬‬ ‫مدیرامور کتابخانههاوترویجفرهنگ کتابخوانی‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت‪ :‬مسابقه‬ ‫کتابخوانــی «کتــاب ماه» به مناســبت ســی و دومین‬ ‫سالگردارتحالامامخمینی(ره)ویژهنوجوانانوجوانان‬ ‫برگزارمیشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬عباس باباخانیــان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن مســابقه از کتابهای «زندگی به ســبک‬ ‫روحاهلل» نوشــته علیاکبر ســبزیان و «کلمات قصار امام‬ ‫خمینی (ره)» گرداوری مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه‬ ‫اصفهان طراحیشــده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬شرکتکنندگان‬ ‫میتوانند پاسخهای مسابقه را در دو پیامک جداگانه‬ ‫از ‪ ۱۰‬خــرداد تــا ‪ ۱۰‬تیرماه به ترتیب بهصورت یک عدد‬ ‫‪ ۱۰‬رقمی (از چپ به راســت) به شماره ‪۲۰۰۰۱۸۳۷۴۵‬‬ ‫پیامک کنند‪،‬عالقهمندانبرایدریافتاطالعاتبیشتر‬ ‫میتوانند به نشــانی ‪ dtlib.ir‬مراجعه کنند یا با شماره‬ ‫‪ ۹۶۶۵۳۴۶۲‬تمــاس بگیرند‪ .‬باباخانیــان درباره جوایز‬ ‫ویــژه مســابقه افــزود‪ :‬بــه نفــرات اول ‪ ۲۰‬میلیــون ریال‬ ‫کمکهزینه خرید تبلت‪ ،‬دوم تا چهارم ‪ ۱۰‬میلیون ریال‬ ‫جایزه نقدی و پنجم تا دوازدهم ‪ ۵‬میلیون ریال جایزه‬ ‫نقــدی اهــدا میشــود‪ .‬مدیر امور کتابخانههــا و ترویج‬ ‫فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬این مســابقه کتابخوانی با همکاری‬ ‫معاونت پرورشــی و فرهنگی اداره کل اموزشوپرورش‬ ‫شــهر تهــران‪ ،‬ســازمان بســیج شــهرداری تهــران‪ ،‬ســتاد‬ ‫هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مســاجد کشور و‬ ‫اپلیکیشــن کتابراه همزمان با سایر برنامههای سازمان‬ ‫فرهنگی هنری به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی‬ ‫(ره) برگزار میشود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫جوانــه خــوار بلــوط‪ ،‬افتــی اســت کــه از‬ ‫ســالهای طوالنــی گذشــته جنگلهــای زاگرس‬ ‫را تهدیــد کرده و بخــش مهمی از این جنگلها‬ ‫را به نابودی کشــانده اســت اما امسال باهدف‬ ‫پیشگیری از بروز این بیماری خطرناک جنگلی‪،‬‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه در رویشــگاه زاگــرس در‬ ‫اذربایجــان غربــی اجرایــی شــده تــا جلــوی ان‬ ‫بهموقع گرفته شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربی نزدیــک به هفتدهم درصد جنگلهای‬ ‫کشــور را در اختیــار دارد؛ تنهــا شهرســتانهای‬ ‫پیرانشــهر و سردشــت از میان ‪ ۱۷‬شهرستان این‬ ‫اســتان بــه دلیــل قــرار گرفتــن در ابتــدای ناحیه‬ ‫جنگلــی زاگرس از این نعمت برخوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن ‪ ۲‬شهرســتان مملــو از درختــان انبــوه بنــه‪،‬‬ ‫بلــوط و بــادام وحشــی اســت امــا دچــار شــدن‬ ‫بخــش قابلتوجهــی از ایــن مناطــق بــه جوانه‬ ‫خــوار بلــوط یکی از خبرهای بدی اســت که در‬ ‫خصوص این پوشــشهای گیاهی اکســیژن ســاز‬ ‫شــنیده میشــود و بــه عقیــده کارشناســان ایــن‬ ‫افــت میتواند نزدیک به یکســوم جنگلهای‬ ‫اذربایجــان غربــی را در مــدت حــدود ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫بــه نابــودی بکشــد‪ .‬البتــه یکــی از موثرتریــن‬ ‫راهها طی ســالهای اخیر‪ ،‬موضوع سمپاشــی و‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از بروز این‬ ‫افت در جنگلهای زاگرســی بهویژه اذربایجان‬ ‫غربی بوده که امسال بهخوبی در این خصوص‬ ‫عمل شــده اســت‪ .‬در خصوص بررســی اهمیت‬ ‫مبارزه با جوانه خوار بلوط‪ ،‬به سراغ کارشناس‬ ‫منابع طبیعی استان رفتیم تا قضیه این افت که‬ ‫میتواند برای پوشــش جنگلی بســیار خطرناک‬ ‫باشد‪ ،‬روشنتر شود‪.‬‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫‪ 1۵00‬بسته معیشتی در‬ ‫فیروزکوه توزیع میشود‬ ‫ف‬ ‫‪ ۴‬هزار هکتار جنگل سمپاشی شده است‬ ‫اذربایجان غربی در خط مقدم حفظ رویشگاه زاگرس‬ ‫مسابقه «کتاب ماه»‬ ‫برگزار میشود‬ ‫ت‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انتقاداستاندارازناهماهنگیمدیریت‬ ‫یکپارچهدر پایانهمرزیسرو‬ ‫اســتاندار اذربایجــان غربی‬ ‫از وضعیــت موجــود ناراضــی‬ ‫بــا انتقــاد از ناهماهنگیهــای‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫موجــود در مدیریــت یکپارچه‬ ‫او بــا اشــاره بــه جایــگاه‬ ‫پایانه مــرزی ســرو‪ ،‬به متولیان‬ ‫پایانــه مرزی ســرو در توســعه‬ ‫امــر دســتور داد در کمتریــن‬ ‫فرایندهــای اقتصادی ازجمله‬ ‫محمدمهدی شهریاری‬ ‫زمــان ممکــن نســبت بــه رفع‬ ‫مبــادالت مســافری و کاال‬ ‫ناهماهنگیهاوتسریعدرروند‬ ‫مابیــن ایــران و ترکیــه تصریح‬ ‫امورات گمرکیاقدامنمایند‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬مدیریــت یکپارچــه مرز بــه عهــده اداره‬ ‫محمدمهدی شــهریاری در جریــان بازدید از کل حملونقل و پایانههاســت و این دستگاه‬ ‫پایانه مرزی سرو در نشست با متولیان امر و پس اجرایی موظف است تا با قاطعیت نسبت به‬ ‫از ارائه گزارش دستگاههای مربوطه‪ ،‬بهضرورت اجرای دســتورالعملها اقدام نماید‪ .‬استاندار‬ ‫سرعت بخشی به اقدامات ترخیص کاال تاکید اذربایجان غربی به دستگاههای متولی دستور‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاســفانه روند اقدامات گمرکی و داد در کمتریــن زمان ممکن ناهماهنگیهای‬ ‫ناهماهنگیهاموجبشدهتاترددکنندگانمرزی موجود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ودد س ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫صعود رونالدو به صدر لیست‬ ‫ثروتمندان اینستاگرامی‬ ‫شوخی خنده دار مرتضی پورعلی گنجی‬ ‫کریســتیانو رونالــدو‪ ،‬فــوق‬ ‫گذشــته به میزان قابل توجهی‬ ‫ســتاره پرتغالــی‪ ،‬می توانــد‬ ‫افزایش یافت و تقریبا دو برابر‬ ‫بــرای تبلیــغ یــک محصــول در‬ ‫مبلغ ‪ 889‬هزار دالری شــد که‬ ‫اینســتاگرام تا ‪ 1/6‬میلیون دالر‬ ‫در سال دریافت ‪ 2019‬می کرد‪.‬‬ ‫درخواســت کنــد‪ .‬کریســتیانو‬ ‫رونالدو با پشــت ســر گذاشتن‬ ‫کریستیانو‬ ‫رونالــدو در صــدر لیســت‬ ‫راک و کایلی جنر که در لیست‬ ‫رونالدو‬ ‫ســاالنه سلبریتی های ثروتمند‬ ‫قبلی در صدر بودند‪ ،‬خود را از‬ ‫اینستاگرام قرار دارد که می تواند بیشترین هزینه جایگاه سوم در سال‪ ،2019‬به رده اول در لیست‬ ‫یشــود کــه ایــن‬ ‫را برای یک پســت تبلیغاتی دریافت کنند‪ .‬این امســال رســاند‪ .‬تخمیــن زده م ‬ ‫ســتاره دنیای فوتبال قادر اســت تــا ‪ 1/6‬میلیون بازیکن‪ 36‬ساله ساالنه بیش از ‪ 40‬میلیون دالر از‬ ‫دالر (‪ 1/2‬میلیون پوند) برای تایید یک محصول اینستاگرامدرامد کسبمی کند‪،‬مبلغی کهبیشتر‬ ‫در شبکه هایاجتماعیدرخواست کند‪ .‬کاپیتان از حقوقشبه عنوانبازیکندر باشگاهیوونتوس‬ ‫پرتغــال کــه بــا کنــار زدن بطری های نوشــیدنی در ســری ا ایتالیا اســت و تازه حاال مبلغی که او‬ ‫کوکاکوال‪ ،‬اسپانســر رســمی یــورو ‪ ،2020‬در یک به ازای هر پســت دریافت می کند نیز به همراه‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی‪ ،‬این شرکت را محبوبت او که در دوران شیوع کرونا اوج گرفت‪،‬‬ ‫با ضرر و زیان زیادی مواجه کرده بود‪ ،‬به عنوان باالتر رفته است‪ .‬رونالدو با بیش از ‪ 300‬میلیون‬ ‫پادشــاه اینفلوئنســرها و تاثیرگذاران شبکه های طرفدار بیشــترین دنبال کننده را در اینســتاگرام‬ ‫اجتماعی تاج گذاری کرد‪ .‬این اولین باری اســت دارد‪ .‬از ابتدای سال گذشته بیش از ‪ 125‬میلیون‬ ‫که رونالدو در این رده بندی ساالنه به مقام اول نفر بــه تعــداد فالوئرهــای رونالدو اضاف هشــده‬ ‫می رسد‪ .‬رونالدو ساالنه بیش از ‪ 40‬میلیون دالر اســت‪ .‬او اکنــون بیــش از ســه برابــر ‪ 100‬میلیــون‬ ‫از اینســتاگرام درامد کســب می کند‪ ،‬مبلغی که فالوئــری کــه در ســال ‪ ،2017‬هنگام تهیه اولین‬ ‫بیشــتر از حقوقش به عنوان بازیکن در باشــگاه لیستثروتمندانداشت‪،‬فالوئردارد‪.‬فالوئرهای‬ ‫یوونتوس اســت‪ .‬مبلغــی که رونالــدو می تواند کریســتیانو رونالــدو در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫برای یک پســت اسپانســری دریافت کند‪ ،‬سال مختلفبهبیشاز‪ 550‬میلیوننفرمی رسند‪.‬‬ ‫گواردیوال و پاسخ تند‬ ‫به انتقادات رئیس اللیگا‬ ‫پــپ گواردیوال‪ ،‬ســرمربی‬ ‫می بینیــد‪ .‬اقــای خاویــر تباس‬ ‫منچسترســیتی تمــام و کمــال‬ ‫بایــد یاد بگیرد که مدیران ان‬ ‫پاسخ انتقادات خاویر تباس‪،‬‬ ‫کشــورها چــه می کنند‪ .‬شــاید‬ ‫رئیــس اللیــگا را داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت او می توانــد‬ ‫خاویر تباس در سال های اخیر‬ ‫محصول خود را در کشورهای‬ ‫گواردیوال‬ ‫بارها مدیران منچسترسیتی را‬ ‫دیگــر بفروشــد‪ .‬مــردم‬ ‫بــه عدم رعایت قوانین متهم‬ ‫شــکایت دارنــد‪ ،‬اما به لطف‬ ‫و از محرومی ‬ ‫تهــای احتمالی این تیم متمول ســرمایه گذاری ســایر باشــگاه ها در کشورهای‬ ‫اســتقبال کــرده اســت‪ .‬حــاال پــپ گواردیوال‪ ،‬دیگــر‪ ،‬این روند ادامه دارد‪ .‬خاویر تباس باید‬ ‫ســرمربی ســابق بارســلونا در مقــام دفــاع از این موارد را یاد بگیرد‪ ،‬زیرا به نظر می رسد او‬ ‫تیــم خــود برامده و مدعی شــد شــرایط مالی بیش از همه می داند و از همه عاقل تر است‪.‬‬ ‫تی ‬ ‫مهــای اللیگایــی بــا برخــی تغییــرات بهتــر شاید با ایجاد برخی تغییرات تیم هایی چون‬ ‫خواهد شد‪ .‬پپ گواردیوال گفت‪ :‬نمونه های بارسلونا‪ ،‬رئال مادرید‪ ،‬اتلتیکو مادرید و والنسیا‬ ‫دیگــری از مدیریت بهتــر در عرصه فوتبال نیز منابع مالی بیشــتری برای ســرمایه گذاری های‬ ‫وجود دارد و شــما این موضوع را در قاره اســیا موردنیاز خود داشته باشند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-851‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات‬ ‫مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش‬ ‫کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060330001001704‬پرونده کالسه ‪ 1400114430001000148‬هادی‬ ‫محمدی فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 100‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 11152/2‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 197373‬مورخ ‪ 1399/10/22‬دفترخانه ‪ 3‬قم ‪( .‬م الف ‪)10373‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330001001292‬پرونده کالسه ‪1399114430001001638‬‬ ‫محمدجواد صادقی مهدی فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 63‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 10586‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به‬ ‫شماره ‪ 1270‬مورخ ‪ 1396/11/24‬دفتر خانه ‪ 20‬قم نسبت به ‪ 50‬مترمربع و مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری از محمد اشراقی احدی وراث شهاب اشراقی نسبت به ‪ 13‬مترمربع‪( .‬م الف ‪)10368‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 140060330001001295‬پرونده کالسه ‪1398114430001002187‬‬ ‫سیدعباس هاشمی کاشانی فرزند سیدمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪165‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10788‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه‬ ‫نامه عادی خریداری مع الواسطه از فرج اله نعمت زاده صادره در دفتر ‪ 20‬صفحه ‪( . 538‬م الف‬ ‫‪)10433‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140060330001001827‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001671‬محمد‬ ‫احمدی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‪ 136/28‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 11525‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 157551‬مورخ ‪ 85/11/17‬دفترخانه ‪ 20‬قم ‪( .‬م الف ‪)10434‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060330001001995‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001000209‬اقای‬ ‫سلمان مرادی مسلم فرزند محرمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 51/55‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 11578/331‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه‬ ‫نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد تقای ادیبی گرکانی صادره در دفتر ‪ 187‬صفحه ‪561‬‬ ‫‪(.‬م الف ‪)10435‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140060330001001298‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001720‬شرکت‬ ‫کفش شاهکار گام به شناسه ملی ‪ 14008167161‬در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 157/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 11152‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 58466‬مورخ ‪ 1399/9/25‬دفترخانه ‪ 29‬قم‪( .‬م الف ‪)10436‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 140060330001001234‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001661‬علی‬ ‫سعدی فرزند فاضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 137/50‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 2634‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مع الواسطه از علی اکبر رعیت شاه حمزه و تهمینه رعیت شاه حمزه صادره در دفتر ‪ 5‬صفحات‬ ‫‪ 585‬و ‪( . 589‬م الف ‪)10438‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 140060330001001788‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001011‬فاطمه‬ ‫رئیسی محمدابادی فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 42/90‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 6965‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری مع الواسطه از شکراله فتح اله زاده و حسین فتح اله زاده از اسناد قطعی ‪ 8644‬مورخ‬ ‫‪ 24/11/06‬دفترخانه ‪ 6‬قم و ‪ 61395‬مورخ ‪ 63/09/14‬دفترخانه ‪ 3‬قم‪( .‬م الف ‪)10460‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 140060330001001225‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001631‬داود‬ ‫متقیان نژاد فرزند فرج اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 274/64‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10530‬و ‪ 11195‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی‬ ‫به شماره ‪ 28033‬مورخ ‪ 1399/09/15‬دفترخانه ‪ 39‬قم‪( .‬م الف ‪)10496‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 140060330001001364‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001001060‬اکبر‬ ‫اسمعیلی موخر فردوئی فرزند مانده علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪322/28‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10986‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند‬ ‫مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی ‪( . 139920330001031473‬م الف ‪)10495‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 140060330001001383‬پرونده کالسه ‪1399114430001002276‬‬ ‫ابوالفضل اسماعیلی فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 313/86‬مترمربع پالک شماره ‪ 11157‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه‬ ‫‪7‬‬ ‫با دوستاره تیم ملی‬ ‫سردار و طارمی را‬ ‫در جیبم می گذارم‬ ‫مدافــع تیم ملی هــم از دو بازیکن خط حمله‬ ‫ایرانتعریفمی کند‪.‬به گزارشخبرانالین‪،‬مرتضی‬ ‫پورعلی گنجییکیازبازیکناندوست داشتنیوبی‬ ‫حاشیه تیم ملی است‪ .‬او با خیلی از فوتبالیست ها‬ ‫فرق دارد‪ .‬اگر حرف هایش را بخوانید‪ ،‬متوجه این‬ ‫موضوع می شوید‪ .‬مرتضی جزو فوتبالیست هایی‬ ‫است که مطالعه باالیی دارد‪ .‬کتاب می خواند و در‬ ‫فضای مجازی به مردم و طرفداران کتاب پیشنهاد‬ ‫می دهــد‪ .‬مرتضــی می گویــد در زندگی بــا خودش‬ ‫رقابت دارد‪ .‬همیشه می خواهد از خودش سبقت‬ ‫بگیــرد و با گذشــته خداحافظــی کنــد‪ .‬او ارزوهای‬ ‫بزرگی در سردارد که هرچند جزئی درباره شان حرف‬ ‫نمی زند اما پلن رســیدن به ان ها را برایمان ترســیم‬ ‫می کند‪ .‬پور علی گنجــی در این گفت وگو برایمان‬ ‫از تیم ملی هم می گوید‪ .‬از اینکه می توانند مثل تیم‬ ‫‪ 98‬یک نسل بسیار محبوب در فوتبا ل ایران باشند‪.‬‬ ‫مرتضی خیلی هــا توقع داشــتند تو‬ ‫دربازی های برگشت فیکس باشی ولی روی‬ ‫نیمکت نشستی و چقدر هم به تیم انرژی‬ ‫دادی‪ .‬در تمام صحنه شادی ها بودی و انگار‬ ‫خودت گل زدی‪.‬‬ ‫خدا به من لطف داشت و از سنین نوجوانی‬ ‫به تیم ملی دعوت شــدم‪ .‬تا همین حاال هم در‬ ‫تیم ملی هستم‪ .‬از همان دوران چه زمانی که در‬ ‫رده ملی حضور داشــتم و چه در رده باشــگاهی‬ ‫بازی می کردم‪ ،‬سعی داشتم موقعی که در زمین‬ ‫باشــم تمــام توان‪ ،‬انرژی و ســرم را بگــذارم و اگر‬ ‫مبــازی نکــردم‪ ،‬بــه تیــم انرژی مثبــت بدهم و‬ ‫ه ‬ ‫بهترین ها را برای هم تیم هایم بخواهم‪ .‬احساس‬ ‫می کنــم اگر شــما خــوب کســی را بخواهید‪ ،‬خدا‬ ‫هم خوب شــما را می خواهد؛ بنابراین اگر خوب‬ ‫تیم را هم بخواهید‪ ،‬خدا برایتان اتفاقات خوبی‬ ‫رقــم می زند‪ .‬بازی های مرحله برگشــت دور اول‬ ‫مقدماتی هم شــرایط خــودش را داشــت‪ .‬من از‬ ‫پنج اردوی قبلی تیم ملی‪ 4 ،‬اردو را غایب بودم‪.‬‬ ‫بــه خاطر مصدومیت یا هر چیزی نشــد کنار تی ‬ ‫م‬ ‫باشم‪ .‬در ان اردوها هم تیم ملی نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫در بــازی هنگ کنــگ هم محروم بــودم‪ .‬در دیدار‬ ‫بحریــن هــم ‪ 15 ،10‬دقیقه بازی کردم‪ .‬کال برایم‬ ‫مهــم موفقیــت تیــم ملــی و صعــود کشــورم بــه‬ ‫مرحله بعد بود‪ .‬تا هر زمان‪ ،‬نمی دانم پنج سال‬ ‫یــا ‪ 10‬اگر افتخار پوشــیدن پیراهن ملی را داشــته‬ ‫باشم‪ ،‬چه بازی کنم و چه بازی نکنم‪ ،‬برای تیم‬ ‫ملی کشورم بهترین ها را می خواهم‪.‬‬ ‫تیم ‪ 98‬خیلی دوست داشتنی بود‪ .‬به نظر‬ ‫می اید شما هم پتانسیل این رادارند برای‬ ‫همیشه در قلب مردم بمانید چون یک‬ ‫نسل دوست داشتنی هستید‪.‬‬ ‫تیم ‪ 98‬تیمی دوست داشــتنی بود و هســت‪.‬‬ ‫بازیکنان سرشناسی داشت‪ .‬من فکر می کنم تیم‬ ‫فعلی هم تیک باکیفیت است و شرایط یک تیم‬ ‫دوست داشتنی را دارد‪ .‬همه بچه ها باشخصیت‬ ‫هستند‪ .‬همه مثل برادر چند سالی است در کنار‬ ‫مبــازی می کنیــم‪ .‬جوان هایی هم کــه می ایند‬ ‫ه ‬ ‫بزرگ ترهــای تیــم را می بینند و یــاد می گیرند‪ .‬به‬ ‫نظــرم ترکیــب بازیکنان جــوان و باتجربه خوبی‬ ‫داریم‪ .‬با همدلی‪ ،‬دل پاکی و خوش قلبی بچه ها‪،‬‬ ‫شــک نــدارم خــوب ادامــه می دهیم و امیــدوارم‬ ‫بتوانیــم مثــل تیــم ‪ 98‬محبــوب د لهــای مــردم‬ ‫ایران باشــیم‪ .‬هم محبوب باشــیم و هم بتوانیم‬ ‫با برده ای مان دل مردم کشورمان را شاد کنیم‪.‬‬ ‫قرعه کشــی هم انجام شــد‪ .‬خیلی ها‬ ‫می گویند در گروه راحتی قرارگرفته ایم‪.‬‬ ‫موافق هستی؟‬ ‫به نظرم فرقی نمی کند در کدام گروه بودیم‪.‬‬ ‫گــروه اول یــا دوم‪ .‬وقتــی می خواهیــم بــه جــام‬ ‫جهانی برویم باید همه تیم ها را ببریم‪ .‬تیمی که‬ ‫می خواهــد به جام جهانی برود و بین تاپ های‬ ‫دنیا باشد‪ ،‬باید مثل تاپ ها عمل کند‪ .‬امیدوارم‬ ‫ما هم بتوانیم تمام بازی های خودمان را ببریم‪.‬‬ ‫ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 133600‬مورخ ‪ 1398/11/20‬دفترخانه ‪ 5‬قم‪( .‬م‬ ‫الف ‪)10494‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 140060330001001384‬پرونده کالسه ‪ 1399114430001002277‬حامد‬ ‫اسماعیلی موخر فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 313/86‬مترمربع پالک شماره ‪ 11157‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره یک قم سند قطعی به شماره ‪ 133600‬مورخ ‪1398/11/20‬دفترخانه ‪ 5‬قم‪( .‬م الف ‪)10493‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ‬ ‫و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور‬ ‫سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/4/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/02:‬داود فهیمی نیک –‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-852‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات‬ ‫مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش‬ ‫کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060330002000041‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000889‬حسین‬ ‫کرد فرزند رضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 100‬متر‬ ‫مربع پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 2295‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت‬ ‫متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 9098‬مورخ ‪ 92/10/24‬دفترخانه ‪ 91‬قم‪( .‬م الف ‪)10374‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330002002173‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001691‬اژدر‬ ‫نوران شیروانه ده فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده‬ ‫به مساحت ‪ 50‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1858/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از پیرکرم ساکی صفحه ‪ 1‬دفتر ‪( . 151‬م‬ ‫الف ‪)10542‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 140060330002002862‬پرونده کالسه ‪1399114430002002242‬‬ ‫محمدرضا اسدی فرزند سعادتقلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده‬ ‫به مساحت ‪ 72‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1934/34‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 82/04/19 – 78095‬دفترخانه ‪12‬‬ ‫قم‪( .‬م الف ‪)10372‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140060330002003049‬پرونده کالسه ‪ 1400114430002000069‬زهرا‬ ‫ملکی افرا فرزند عبداله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنا شده به مساحت ‪ 91‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1947/107‬اصلی واقع در قم بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از پروین قدس صفحه ‪560‬‬ ‫دفتر ‪( . 139‬م الف ‪)10371‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060330002003046‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001865‬معراج‬ ‫امیری فرزند حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شده به مساحت ‪ 91‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1947/107‬اصلی واقع در قم بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از پروین قدس صفحه ‪560‬‬ ‫دفتر ‪( . 139‬م الف ‪)10370‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140060330002001850‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001132‬فاطمه‬ ‫امیری فرزند معراج در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 93/50‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1941/336‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره‬ ‫دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ‪ 520‬دفتر ‪( . 131‬م الف ‪)10369‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 140060330002002727‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002002064‬احمد‬ ‫هوشنگی عزیز فرزند علی اوسط در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به‬ ‫مساحت ‪ 80‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2282/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از احمد هوشنگی عزیز طی سند قطعی‬ ‫شماره ‪ 171729‬مورخ ‪ 95/4/27‬دفترخانه ‪ 12‬قم‪( .‬م الف ‪)10398‬‬ ‫باید از اولین بازی تمام تمرکزم و تمام وجودمان‬ ‫را بگذاریم‪ .‬اینکه فکر کنیم گروه راحت اســت‪،‬‬ ‫اصال‪ .‬بردن هیچ یک از تیم هایی که در گروهمان‬ ‫قرار دارند راحت نیست‪ .‬خدا را شکر تیم کیفیت‬ ‫خوبی دارد‪ .‬با این کیفیت و شرایطی که داریم‪،‬‬ ‫می خواهیــم دل مــردم را شــاد کنیــم‪ .‬هــدف مــا‬ ‫ایــن اســت تمــام وجودمــان را برای پرچــم ایران‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫به نظر می رســد اتفاقاتی که در دور اول‬ ‫بازی ها افتاد‪ ،‬شما را خیلی باتجربه تر کرد‪.‬‬ ‫ان شکست ها چقدر می تواند به صعود ما‬ ‫کمک کند؟‬ ‫در مرحله اول شما دیدید که عراق و بحرین‬ ‫مهــای بســیار خوبــی بودنــد‪ .‬مــا در دور‬ ‫هــم تی ‬ ‫رفــت امتیازهــای مهمــی مقابلشــان را از دســت‬ ‫دادیم ولی در دور برگشــت به خودمان امدیم‪.‬‬ ‫همدل و هم قســم شــدیم تا بازی ها را ببریم که‬ ‫این اتفاق هم افتاد‪ .‬از ان بازی ها یک نکته مهم‬ ‫یاد گرفتیم‪ .‬اینکه اگر تیم ها را دست کم بگیریم‪،‬‬ ‫یقه مان را می گیرند‪ .‬دور بعدی سنگین تر است‪.‬‬ ‫مهــا قدرتمندتر هســتند‪ .‬اگر می خواهیم یکی‬ ‫تی ‬ ‫مهــای صعودکننــده باشــیم بایــد بــا تمــام‬ ‫از تی ‬ ‫تمرکــز بازی کنیم و همــه وجودمان را برای بردن‬ ‫بگذاریم‪ .‬شــک نکنید شکس ـت های که داشــتیم‬ ‫بــه ما تلنگــر بزرگی زد‪ .‬در ‪ 4‬بــازی اخیر تیم ملی‬ ‫دیدید چه بچه هایی که بازی کردند و چه ان ها‬ ‫کــه روی نیمکت بودند‪ ،‬انگیزه زیادی داشــتند و‬ ‫توانستیم حداکثر گل را بزنیم‪.‬‬ ‫اگــه بتونیــد هت تریــک صعود متوالی داشــته‬ ‫یشــوید‪ .‬ابتدا نظرت را درباره‬ ‫خســاز م ‬ ‫باشــید‪ ،‬تاری ‬ ‫این موضوع بگو‪ .‬دوم اینکه حتما این را شنیده ای‬ ‫مردممی گویندحیفاستایننسلبهجامجهانی‬ ‫نروند‪.‬‬ ‫مردم لطف دارند‪ .‬به نظرم اصال نباید از کلمه‬ ‫یشــود و نمی رویم اســتفاده کنیم‪ .‬مــا خودمان‬ ‫نم ‬ ‫می دانیم این صعود چقدر دل مردم را شاد می کند‪.‬‬ ‫خودمانمی خواهیمباهتتریکصعودتاریخ ساز‬ ‫شویم‪.‬بچه هایتیمملیاکثرادرتیم هایبین المللی‬ ‫بــازی می کننــد‪ .‬همــه تاپ های تیمشــان هســتند‪.‬‬ ‫از دروازه بگیریــد تــا نــوک خــط حملــه‪ ،‬بازیکنــان‬ ‫بســیار خوبی داریم‪ .‬همه می خواهیم در کنار هم‬ ‫خســازی کنیم‪ .‬با این جنگندگی بچه ها شــک‬ ‫تاری ‬ ‫نکنید اتفاقات خوب می افتد و امیدوارم دل مردم‬ ‫راشادمی کنیم‪.‬‬ ‫با اقای اسکوچیچ راحت هستی؟ کال نظرت‬ ‫درباره کار با این مربی چیست؟‬ ‫مــن بــا مربیــان زیــادی کارکــرده ام‪ .‬بــا اقــای‬ ‫اســکوچیچ هــم در کار راحتــم‪ .‬از او چیزهایــی یاد‬ ‫گرفتم‪،‬همان طور کهاز مربیاندیگرمهمچیزهایی‬ ‫یاد گرفته ام‪.‬بهنظرماسکوچیچمربیخوبیاست‪.‬‬ ‫خــوب رقبــا را انالیز می کند‪ .‬مدیریت مناســبی هم‬ ‫در تیــم دارد‪ .‬خــدا را شــکر بچه ها چیزهایــی را که‬ ‫ایشان می خواســت دربازی های قبلی اجرا کردند‪.‬‬ ‫اســکوچیچ اید ههــای زیــادی دارد و به مرورزمــان‬ ‫ان ها را در تیم پیاده می کند تا بتوانیم تیم قوی تر‪،‬‬ ‫مطمئن تروباصالبت تریداشتهباشیم‪.‬‬ ‫سردار ازمون و مهدی طارمی هم پیشرفت‬ ‫خوبی کرده انــد‪ .‬در تمرینات از پس ان ها‬ ‫برمی ایی؟مدافعانحریفکهنمی توانند‪.‬‬ ‫هــر دوتــای ا نهــا را تو جیبم می کنم‪ .‬همیشــه‬ ‫بــه ا نهــا می گویم چقدر جای پیشــرفت دارند‪ .‬از‬ ‫کیفیتشان همه باخبریم‪ .‬از استعدادشان باخبریم‪.‬‬ ‫به نظر من سردار و مهدی می توانند در تاپ ترین‬ ‫لیگ های اروپا بازی کنند‪ ،‬همان طور که کیفیتشان را‬ ‫در لیگ قهرمانان اروپا نشان دادند‪ .‬من بهترین ها را‬ ‫برای این دو می خواهم‪ .‬ان ها مثل برادرانم هستند‪.‬‬ ‫بازیکنان دیگر هم همین طور‪ .‬شــوخی می کنم که‬ ‫سردار و مهدی را در جیبم می گذارم‪ .‬در کل بازیکنان‬ ‫باکیفیتی هستند‪ .‬در اسیا تک هستند‪ .‬در اروپا هم‬ ‫می توانندنامبروانباشند‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 139960330002013616‬پرونده کالسه ‪1398114430002001504‬‬ ‫محمدجواد رضائی حسین ابادی فرزند محمدرضا در قسمتی از‪ /‬ششدانگ قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 109‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2298/2‬اصلی واقع در قم‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکی ‪1955‬‬ ‫‪( .‬م الف ‪)10432‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 140060330002000899‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002001923‬حسن‬ ‫صیدی فرزند فرخ در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‪120‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2172‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت‬ ‫متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 32502‬مورخ ‪ 97/12/7‬دفترخانه ‪ 33‬قم‪( .‬م الف ‪)10437‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 139960330002021513‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000020‬گلی‬ ‫مغانلو فرزند محبعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 125/50‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1944‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره‬ ‫دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محرمعلی محمدی صفحه ‪ 292‬دفتر ‪315‬‬ ‫‪( .‬م الف ‪)10461‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید ان را اخذ‬ ‫و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور‬ ‫سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/02 :‬عباس پور حسنی‬ ‫حجت ابادی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-877‬شماره نامه‪ ، 140085602006003595:‬تاریخ‪ 1400/04/13 :‬ورثه حسین طاهری به‬ ‫استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است چهار‬ ‫سهم مشاع از ‪ 14‬سهم ششدانگ پالک شماره ‪ 158‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش‬ ‫‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر ‪ 54‬صفحه ‪ 349‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی‬ ‫مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و‬ ‫به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪:‬‬ ‫‪ 1159851‬تاریخ انتشار ‪1400/04/16:‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-879‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دستجرد تصرفات مالکانه مفروزی‬ ‫متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک‬ ‫موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060330003000072‬پرونده کالسه ‪ 1400114430003000002‬حسن عبدالکریمی‬ ‫فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب باغ به مساحت ‪ 903‬مترمربع پالک شماره ‪ 711‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در قم بخش حوزه ثبت ملک دستجرد مبایعه نامه عادی از حسینعلی عبدالکریمی فرزند جعفر طی سند قطعی‬ ‫‪ 30112 – 1338/10/15‬دفترخانه سه قم‪( .‬م الف ‪)10397‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330003000073‬پرونده کالسه ‪ 1397114430003000027‬فرج اله شمس‬ ‫فرزند حسین در ‪ 13/5‬سهم مشاع از ‪ 17/5‬ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ‪1340/64‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1831‬فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک دستجرد مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسطه از علی اکبر شمس و خانم شاه جان شمس‪( .‬م الف ‪)10397‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر سند مالکیت‬ ‫رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا‬ ‫چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد منطقه دستجرد تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل‬ ‫نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/02:‬مهدی حسن پور – رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه دستجرد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نامه عجیب ‪ AFC‬برای‬ ‫گرفتن میزبانی از ایران‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا حق خود بــرای تغییر در‬ ‫میزبانیتیمملیایراندرمسابقاتانتخابیجامجهانی‬ ‫رامحفوظدانستهوتصمیمقطعیخودرابه زودیاعالم‬ ‫می کند‪ .‬مرحله سوم رقابت های انتخابی جام جهانی‬ ‫قطر در قاره اسیا در حالی از یازدهم شهریورماه در قاره‬ ‫اســیا اغاز می شــود که تیم ملی فوتبال ایران با تیم های‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬ســوریه و لبنــان در گروه ‪A‬‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬شیوع جهانی ویروس کرونا باعث شده‬ ‫تا کنفدراسیون فوتبال اسیا و فیفا شرایط ویژه ای را برای‬ ‫حفــظ ســامت بازیکنــان و اعضای تیم هــای حاضر در‬ ‫مرحله انتخابی جام جهانی تعیین کنند‪ .‬کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا با بررسی شرایط سیاسی کشورهای حاضر‬ ‫در اینرقابت هاراجعبهشرایطمیزبانیان هااظهارنظر‬ ‫کرده اســت‪ .‬کنفدراسیون فوتبال اســیا که حدود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پیــش نامــه ای را دراین بــاره بــه فدراســیون های فوتبال‬ ‫حاضــر در مرحلــه نهایی به طــور جداگانه ارســال کرده‬ ‫اســت عالقه خود به برگزاری رفت وبرگشــت بازی ها را‬ ‫اعالم کرده است اما در نامه ای که به فدراسیون فوتبال‬ ‫ایران داده است احتمال هرگونه تغییر در میزبانی تیم‬ ‫ملی ایران یا برگزاری متمرکز بازی های گروه ‪ A‬را عنوان‬ ‫کرده است‪ .‬کنفدراسیون اسیا قصد دارد زیرساخت های‬ ‫کافــی بــرای میزبانــی ایــران را موردبررســی قــرار بدهــد‬ ‫تــا بتوانــد دیدارهــای خانگی تیم ملی ایــران را با تایید‬ ‫فیفــا در تهران برگزار کنــد‪ .‬این اتفاق از ســوی ‪ AFC‬در‬ ‫حالی پیگیری می شود که فیفا در تازه ترین اقدام خود‬ ‫خواستار پخشتلویزیونیمسابقاتهر کشور کهمیزبان‬ ‫بازی هایانتخابیجامجهانیاستاز طریقرسانه های‬ ‫همان کشــور اســت‪ .‬درواقع فیفا و ‪ AFC‬انتظــار دارند‬ ‫صداوســیما بــرای عقد قــرارداد رســمی در زمینه پخش‬ ‫مهــای‬ ‫بازی هــا اقدامــات الزم را انجــام دهــد امــا تحری ‬ ‫خارجی مانع از این اتفاق خواهد شد؛ مشکلی که‪AFC‬‬ ‫برایتبلیغتعدادیاز اسپانسرهایخوددر کشور ایرانبه‬ ‫دلیل عدم رعایت موازین اسالمی دارد و این شرکت ها‬ ‫هم نمی توانند تبلیغات گســترده ای را هنــگام برگزاری‬ ‫بازی ها در تهران داشته باشند‪ .‬این مسائل سبب شده‬ ‫تا کنفدراســیون فوتبال اســیا در نامه خود به فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران ضمن اشــاره به عالقه مندی برای برگزاری‬ ‫رفت وبرگشتبازی هابه صورتمیزبانومیهماندرباره‬ ‫احتمالبرگزاریدیدارهایتیمملیایراندر کشور سومیا‬ ‫بهشکلمتمرکز‪،‬خودرابرایتعیینمحلنهاییبرگزاری‬ ‫مســابقات‪ ،‬صاحب حــق بداند‪ .‬کنفدراســیون فوتبال‬ ‫اسیا در حالی هنوز تصمیم قطعی خود را در این زمینه‬ ‫نگرفته است که در مرحله دوم انتخابی نیز با مواردی‬ ‫ازاین دســت مانــع از میزبانی تیم ملی ایــران در مرحله‬ ‫مسابقات انتخابی جام جهانی شد و تیم کشورمان در‬ ‫بحرین‪،‬بهمصافحریفانشرفت‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز موتور سیکلت پیشرو تیپ پیام ‪ 125‬به رنگ نارنجی‪ -‬مسی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 62518-621‬به شماره موتور ‪ 81591318‬و شماره‬ ‫تنه‪ NCR *** 125H8967027‬مدل ‪ 1389‬به نام احمد عربیان فرزند‬ ‫محمدرضا شماره شناسنامه ‪ 3041‬و کدملی ‪ 1288199783‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری تویوتا کروال ‪ GLI1800‬به رنگ‬ ‫نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 314 -13‬ق ‪ 67‬به شماره موتور‬ ‫‪ 122363967‬و شماره شاسی ‪ JTDBR42E789009865‬مدل ‪ 2008‬به‬ ‫نام سمیه صرافان چهارسوقی فرزند محسن شماره شناسنامه ‪ 2227‬و کدملی‬ ‫‪ 1286064988‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو پیکان وانت به رنگ سفید به شماره‬ ‫انتظامی ایران‪ 267 -13‬ق ‪ 27‬به شماره موتور ‪ 11486041071‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 31010456‬مدل ‪ 1386‬به نام اکبر لکا فرزند عباس شماره شناسنامه ‪ 1211‬و‬ ‫کدملی ‪ 1286331651‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب مرضیه سادات ابراهیمی فرزند سیدماشااله‬ ‫به کدملی ‪ 0072902132‬صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‬ ‫روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی ازاد تهران جنوب با شماره ‪9/08009/21269‬‬ ‫– ‪ 1397/04/12‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل‬ ‫مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو پراید به رنگ یشمی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 212 -13‬ص ‪ 62‬به شماره موتور ‪ M1355136‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412279633035‬مدل ‪ 1379‬به نام ایرج جزی به شماره شناسنامه ‪ 9‬و‬ ‫کدملی ‪ 1129854711‬صادره از فریدونشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫شماره فاکتور ‪ 971422984‬قطعه بلوک سیلندر خودرو پژو پارس به شماره موتور‬ ‫‪ 22828205707‬و شماره شاسی ‪ 82806143 :‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ اول‪1400/04/16:‬‬ ‫تاریخ چاپ دوم‪1400/04/26:‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 16‬تــیر ماه ‪ 07 / 1400‬جوالی ‪ 26 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1112‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ازمایش بالینی واکسن جدید‬ ‫اچ ای وی اغاز می شود‬ ‫انگلیس ازمایش بالینی برای یک واکسن جدید و احتمالی اچ ای وی را اغاز می کند که طی ان‬ ‫به‪ ۱۳‬فرد سالم دو دوز از واکسن با فاصله زمانی‪ ۴‬هفته تزریق می شود‪.‬‬ ‫به گزارشمهربهنقلاز پرساسوسیشنز‪،‬محققاندانشگاهاکسفوردازمایشبالینییکواکسن‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫احتمالی جدید برای اچ ای وی را اغاز می کند‪ .‬هدف این ازمایش بالینی ارزیابی ایمنی‪ ،‬تحمل‬ ‫و مصونیت زایی واکسن ‪ HIVconsvX‬است‪ .‬این واکسن طیف وسیعی از شاخه های ‪ ۱-HIV‬را‬ ‫احتماال برای مقابله با شاخه های اچ ای وی در مناطق مختلف جغرافیایی نیز‬ ‫هدف می گیرد و‬ ‫ً‬ ‫کارامد خواهد بود‪ .‬دانشگاه اکسفورد فرایند تزریق واکسن جدید اچ ای وی را به عنوان بخشی از‬ ‫مرحله یک ازمایش بالینی در انگلیس اغاز می کند‪ .‬طی این فرایند‪ ۱۳‬فرد‪ ۱۸‬تا‪ ۶۵‬سال سالم که‬ ‫تست اچ ای وی انها منفی است و در خطر ابتالء قرار ندارند‪ ،‬یک دوز از واکسن را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫چهار هفته بعد دوز دوم واکسن به انها تزریق می شود‪ .‬پروفسور توماس هانکه در انستیتو جنر‬ ‫دانشگاه اکسفورد و محقق ارشد این ازمایش بالینی می گوید‪ :‬این ازمایش بالینی نخستین مرحله‬ ‫از مجموعه ارزیابی های استراتژی این واکسن نوین در افراد مبتال به اچ ای وی برای درمان و افراد‬ ‫سالم برای جلوگیری از این بیماری است‪.‬‬ ‫جای خالی اموزش‬ ‫مهارت های زندگی در مدارس‬ ‫معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش‬ ‫و جوانان گفت‪ :‬در طی این چند سالی که مباحث‬ ‫مربــوط بــه ازدواج را رصــد می کنیــم‪ ،‬در ســنین‬ ‫پایین به ویژه در دختران زیر ‪ ۱۳‬هر ســال یک امار‬ ‫افزایشی را داریم‪.‬‬ ‫محمدمهــدی تندگویــان در گفــت و گــو بــا ایلنا‬ ‫دربــاره فــوت یــک دختــر جــوان پــس از زایمــان در‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و همچنیــن ازدواج اجبــاری‬ ‫گفت‪ :‬خواسته ما جلوگیری از ازدواج اجباری است‬ ‫بــه هــر حــال علمــا و برخــی از نهادهــا معتقدنــد‪،‬‬ ‫دختــران وقتــی بــه یــک ســنی رســیدند و امادگــی‬ ‫ازدواج داشــته باشــد بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد‪ .‬مــا‬ ‫ثهــای شــرعی و فقهی‬ ‫هــم نمی خواهیــم وارد بح ‬ ‫ایــن موضــوع شــویم‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫خیلــی از اتفاقــات تلــخ از جمله در معــرض تهدید‬ ‫قــرار گرفتن ســامت کــودک بعــد از زایمان حاصل‬ ‫انجام ازدواج اجباری اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نگرانی‬ ‫مــا این اســت که بــا بی توجهی به حقــوق دختران‬ ‫نهــا ظلم شــود‪ .‬ما این مــوارد را‬ ‫زیــر ‪ 18‬ســال بــه ا ‬ ‫در بحث هایــی ماننــد وام ازدواج و موضوعــات‬ ‫دیگــر بارهــا مطــرح کردیــم تــا بتوانیم حقــوق این‬ ‫جامعــه را حفــظ کنیــم‪ .‬در طــی ایــن چنــد ســالی‬ ‫کــه مباحــث مربوط بــه ازدواج را رصــد می کنیم در‬ ‫ســنین پاییــن بــه ویــژه در دختــران زیر ‪ ۱۳‬هر ســال‬ ‫یــک امــار افزایشــی را داریــم کــه دالیــل مختلفــی‬ ‫می توانــد داشــته باشــد و شــاید هم یکــی از دالیل‬ ‫ان تســهیالتی اســت که برای ازدواج در نظر گرفته‬ ‫یشــود و هر ســاله افزایــش پیدا می کنــد‪ .‬معاون‬ ‫م ‬ ‫ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما معترض به افزایش تسهیالت نیستیم‪ ،‬اما نگران‬ ‫هســتیم کــه ایــن تســهیالت اتفاقــا به دختــر خانم‬ ‫اختصــاص پیــدا نکند و اصال بــرای ازدواج ان دختر‬ ‫هزینه نشود و صرفا توسط اولیاء و طرفین دریافت‬ ‫شده و برای کمک به اقتصاد خانواده هزینه شود‪.‬‬ ‫البتــه مــا هشــدارهایی در ایــن خصــوص داده ایــم‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬مــا پیشــنهاد دادیــم تســهیالت یــا‬ ‫هــر امتیاز دیگــری که بــرای ازدواج دختران در نظر‬ ‫یشــود بــه دخترانــی کــه در زیــر ســن ‪۱۸‬‬ ‫گرفتــه م ‬ ‫ســال هــم ازدواج می کننــد تعلــق بگیــرد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫تســهیالت برای او ذخیره شــود تا ان دختر به ســن‬ ‫قانونــی برســد و بتواند خودش بــا مدیریت خود از‬ ‫ان بهر هبــرداری کنــد‪ .‬یعنــی ا گــر حتــی در ان زمــان‬ ‫خواست این تسهیالت را به خانواده و یا همسرش‬ ‫ببخشــد‪ ،‬بدانیم که این دختر این امکان را داشــته‬ ‫کــه این موضــوع را انتخاب کنــد‪ .‬تندگویان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬وقتــی دختــری کــه در ســنین کمتر از ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫اســت امــکان افتتاح حســاب برایش وجــود ندارد‪،‬‬ ‫امــکان ورود به بازار اشــتغال را نــدارد و نمی تواند‬ ‫یهــای خــود را بــه صــورت شــخصی‬ ‫امــوال و دارای ‬ ‫حفظ کنــد‪ ،‬ولی ازدواج می کند پس حقوقش کجا‬ ‫باید حفظ شــود؟ بحث ما این نیســت که دختران‬ ‫ازدواج نکننــد بلکــه ا گــر می خواهنــد ازدواج کنند‪،‬‬ ‫مــا حــق و حقــوق دختر را بــه عنــوان دولت حفظ‬ ‫کنیــم و دختــران بداننــد‪ ،‬می توانــد بــرای حقوقش‬ ‫م بگیرد‪.‬‬ ‫در زمانی که وارد ســن قانونی شد‪ ،‬تصمی ‬ ‫شاید یک تغییری در امار این مدل ازدواج ها ایجاد‬ ‫شــود و از ســوی دیگر نیز حق و حقوق دختران نیز‬ ‫حفظ شد‪.‬‬ ‫امار ازدواج پسران کمتر از ‪ ۱۸‬سال باال نیست‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬من به مجلس پیشــنهاد دادم‬ ‫که اگر دختری در ســنین کمتر از ‪ ۱۸‬ســال ازدواج‬ ‫می کند هر زمانی که به سن قانونی رسید‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر اینکه حــق و حقوقش را دریافت کند‪ ،‬ضریب‬ ‫افزایــش ســنواتی هــم بــه ان دختــر تعلــق بگیرد‪.‬‬ ‫یعنــی ا گــر امســال وام ازدواج ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومان‬ ‫بــوده و ‪ ۵‬ســال بعــد ممکــن اســت‪ ،‬ایــن وام بــه‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬در ان زمــان بــه‬ ‫دختر ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان پرداخت شود‪ .‬در چنین‬ ‫مجموعه مســتند «تنهایی»‪ ،‬به کارگردانی ســعید‬ ‫نبــی و مریــم خدیــوی با موضوعات محیط زیســتی‪-‬‬ ‫اجتماعی از جمعه پیشرو (‪ ۱۸‬تیر) ساعت‪ ۲۳:۱۵‬روی‬ ‫انتن شبکه یک سیما می رود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجموعه مستند تنهایی‪،‬‬ ‫تولید این مجموعه چهارده قسمتی از سال ‪ ۱۳۹۵‬اغاز‬ ‫شــده و تا ‪ ۱۴۰۰‬به طول انجامیده اســت‪ .‬فیلمبرداری‬ ‫ایــن مجموعــه در ‪ ۵‬اســتان خوزســتان‪ ،‬گلســتان‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬گیــان و تهران در ‪ ۴‬فصل صورت پذیرفته‬ ‫است ‪ .‬ریزگرد‪ ،‬اب و خشکسالی‪ ،‬تاالب های شادگان‬ ‫وهورالعظیم‪،‬شکارچی‪،‬محیطبان‪،‬جنگلبان‪،‬جنگل‬ ‫شرایطی هم حق و حقوق دختر حفظ می شود و‬ ‫هــم دیگر نگران بحث تورم و اینده نیســت‪ .‬فکر‬ ‫می کنــم از ایــن طریق بتوانیم بزرگترین خدمت را‬ ‫بــه ایــن دختــران ارائه کنیــم‪ .‬معاون ســاماندهی‬ ‫امــور جوانــان وزارت ورزش بــا بیــان اینکــه امــار‬ ‫ازدواج پســرانی کــه کمتــر از ‪ ۱۸‬ســال ازدواج‬ ‫می کنند باال نیســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دغدغه ما‬ ‫در ایــن موضــوع بیشــتر دختــران اســت و اختالف‬ ‫ســنی دختــران و همسران شــان در ایــن ازدواج ها‬ ‫نشــان می دهــد که عمدتا این دختــران با افرادی‬ ‫ازدواج می کنند که یک فاصله سنی زیادی با هم‬ ‫دارند‪ .‬این موضوع خودش می تواند اسیب ایجاد‬ ‫کند‪ .‬براســاس همه نظرات روانشناســی و پزشکی‬ ‫حداقل فاصله ســنی مطلوب و اختالف ســنی بین‬ ‫زوجین را ‪ ۵‬ســال مطــرح کرده اند‪ .‬بنابراین وقتی‬ ‫ما شــاهد این هســتیم که یک دختــری با اختالف‬ ‫ســنی بیــش از ‪ ۱۰‬ســال ازدواج می کنــد بــه نظر ما‬ ‫خــود ایــن موضــوع یــک اســیب اســت‪ .‬تندگویان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬وقتــی از نظــر جســمی فــردی امــاده‬ ‫ازدواج می شــود بــا اینکــه از نظــر روحــی‪ ،‬روانــی‬ ‫و تربیتــی بــرای مــادر بــودن و همچنیــن کنتــرل‬ ‫مدیریــت یــک خانــه و ارتبــاط متقابــل بــا همســر‬ ‫چقــدر امــوزش دیده اســت‪ ،‬کامال متفاوت اســت‬ ‫و ایــن موضــوع از دغدغه هــای جــدی مــا اســت‪،‬‬ ‫چرا کــه اموزش هــای قبــل از ازدواج عمدتــا بــرای‬ ‫افــراد بیــش از ‪ ۱۸‬ســال ارائــه می شــود و ان هــا‬ ‫هســتند کــه به دفاتر مشــاوره مراجعــه می کنند و‬ ‫این موضوع هم برای ما یک معضل اســت‪.‬‬ ‫انتقاد از عدم اموزش مهارت های زندگی به‬ ‫دانش اموزان در مدارس‬ ‫او با بیان اینکه در مدارس هم در حد مقدمات‬ ‫یشــود‪ ،‬اما‬ ‫یــک ســری اموزش ها بــه بچه ها داده م ‬ ‫اموزش هایــی کــه افــراد را برای زندگی امــاده کند‪،‬‬ ‫ارائه نمی شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما مهارت های الزم را‬ ‫به این دختران اموزش نمی دهیم و همچنین حق و‬ ‫حقوقشــان را برای ان ها نگهداری نمی کنیم‪ .‬بحث‬ ‫جهــای اجباری اســت و بعد به‬ ‫مــا نگرانــی از ازدوا ‬ ‫وجود امدن اسیب های اجتماعی در پی ان است‪.‬‬ ‫پیشنهادات مان را صورت کامل و مشخص داده ایم‬ ‫و فکر می کنم بتوانیم بخشــی از این مشکالت را با‬ ‫اســتفاده از این پیشــنهادات برطرف کنیم‪ .‬معاون‬ ‫ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در امــوزش و پــرورش بایــد حداقــل ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫شهــای مهارتــی‬ ‫از وقــت کالس بــه بحــث اموز ‬ ‫پرداختــه شــود‪ ،‬به جای این همــه علومی که هیچ‬ ‫خروجــی ندارد مهارتهــای زندگی و اجتماعی مانند‬ ‫برقراری ارتباط با مردم‪ ،‬ســواد رســانه ای و اشنایی‬ ‫بــا فضــای مجازی و حتی مهارت های اشــتغال باید‬ ‫بــه دانش امــوزان امــوزش داده شــود‪ .‬تندگویــان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬معتقدم باید در مدارس خارج از فضای‬ ‫دروس جــاری حداقل ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬درصد زمان را برای‬ ‫شهــای مــورد نیــاز زندگــی‪ ،‬اجتماع و اشــتغال‬ ‫اموز ‬ ‫اختصــاص دهیــم اگر این اقدامــات را انجام دادیم‬ ‫بــه نظــرم ایــن اســیب ها در حــوزه ازدواج اجبــاری‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن اگر در ســنین کمتر از ‪۱۸‬‬ ‫کنتــرل م ‬ ‫سال هم دختری ازدواج کند معتقدم امار اسیب ان‬ ‫بســیار کاهش پیدا می کند‪ .‬وقتی این زیرساخت ها‬ ‫وجــود نــدارد و اموزش هــای الزم ارائــه نمی شــود‬ ‫یشــود ایــن مشــکالتی که امــروز با ان‬ ‫نتیج ـه اش م ‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫سابقه باالی ‪ ۲۳‬سال اموزش و پرورش در حین بازرسی‬ ‫از مدارس جنگل نشــین تالش متوجه می شود دانش‬ ‫اموزان یک منطقه مشــکالت تحصیلی بسیاری دارند‬ ‫و در ایــن مــدارس هیچ خبری از اموزش زندگی جنگل‬ ‫نشینی و رفتارهای درست برخورد با طبیعت نیست‪.‬‬ ‫او تصمیم می گیرد وقت بیشتری را برای این مدرسه‬ ‫با رفت و امد صرف و مدیر و معلم و دانش اموزان ان‬ ‫مدرسه را مجاب کند‪ ،‬نسبت به زندگی جنگل نشینی‬ ‫و فرهنــگ برخورد با جنگل دانش خــود را باال ببرند‪.‬‬ ‫بعد از پخش این مجموعه مستند‪ ،‬برنامه استودیویی‬ ‫درنــگ تنهایــی به تهیه کنندگی ســعید نبــی و اجرای‬ ‫عبدالرضــا امیراحمــدی با حضور کارشناســان ذینفع و‬ ‫مســئول به مدت ‪ ۴۵‬دقیقه پخش خواهد شــد‪ .‬این‬ ‫اثر در گروه تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر شبکه یک سیما تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باغ وحش ارم هوشمند می شود‬ ‫مدیر مجموعه ارم گفت‪ :‬هوشمند سازی مجموعه‬ ‫ارم مخصوصا باغ وحش در دستور است که سنسور های‬ ‫مختلــف را رصــد کردیــم و در حال نصب سنســور های‬ ‫حرارتیودماهستیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬مدیران‬ ‫شــهرداری تهــران‪ ،‬مدیران ارشــد بنیاد مســتضعفان‬ ‫تهــران‪ ،‬رئیــس و اعضــای هیئت مدیره پــارک ارم‪ ،‬و‬ ‫اصحــاب رســانه مهمــان مدیــر مجموعــه ارم تهران‬ ‫م جوهری گفت‪ :‬همانطور که‬ ‫شــدند‪ .‬مسعود ســلی ‬ ‫شاهد بودیم باران شامپانزه ای که در باغ وحش ارم‬ ‫بــه دنیــا امده بــود طی مدتــی از مجموعــه ارم دور‬ ‫بــود و بــا انجــام تمهیــدات الزم و طی کــردن موارد‬ ‫قانونــی مجــدد بــه بــاغ وحــش ارم تهران برگشــت‬ ‫و بالفاصلــه بــا تشــکیل کمیســیون های تخصصــی‬ ‫و کمیت ههــای مختلــف تصمیــم بــر ان شــد کــه ایــن‬ ‫شامپانزه به کشوری اعزام شود که شرایط و جایگاه‬ ‫مناسب با زندگی ان را داشته باشد‪ .‬او افزود‪ :‬دیروز‬ ‫باران به یتیم خان ه تخصصی شــامپانزه ها در کشــور‬ ‫کنیا منتقل شــد و این انتقال با تالش تمامی افراد و‬ ‫مســئولین خصوصا جعفر برمکی سفیر ایران در کنیا‬ ‫اتفــاق افتاد که با حضــور خود در فرودگاه‪ ،‬باران را‬ ‫تحویــل گرفــت و تــا لحظه انتقال ان بــه یتیم خانه‬ ‫در کنــار ان مانــد‪ .‬او گفت‪ :‬این امــر یک اتفاق نادر‬ ‫بود و عزم جدی مجموعه ارم به عنوان مرکز علمی‬ ‫تحقیقاتی در حوزه حیات وحش بر این بود که این‬ ‫حیوان در بهترین شــرایط زندگی کند‪ .‬در حالی که‬ ‫تمام شــرایط زندگی برای حضور باران در مجموعه‬ ‫بــاغ وحــش ارم را داشــتیم‪ ،‬ولــی بــا اســتفاده از نظر‬ ‫متخصصــان ایــن انتقال را انجــام دادیم‪ .‬هدف باغ‬ ‫وحــش ارم رویکــردی علمی تحقیقاتی و پژوهشــی‬ ‫است‪ .‬باید بیشتر پذیرای تیم های علمی و تیم های‬ ‫مختلــف تخصصــی در بــاغ وحــش و حیــات وحش‬ ‫ایران باشــیم تا بتواننــد گونه های مختلف را رصد و‬ ‫ازمایش کنند تا یک بانک اطالعاتی بسیار خوب از‬ ‫حیــات وحــش و گونه های غیر بومــی در باغ وحش‬ ‫تهران داشــته باشــیم در همین زمینــه اقداماتی هم‬ ‫انجام شده که دعوت از موسسه رویان از ان جمله‬ ‫بــود که بــرای انتقــال بــاران همکاری های زیــادی را‬ ‫داشــتند‪ .‬همچنین جلساتی با پژوهشکده هوافضا‪،‬‬ ‫دانشــکده دانشــگاه تهران و دانشــکده دامپزشــکی‬ ‫انجام شده است تا با امضای تفاهم نامه ای تمامی‬ ‫حیوانــات ایــن بــاغ وحــش و فضــای بــاغ وحش در‬ ‫اجرای طرح سپاس‬ ‫برای ‪ 11‬هزار نفر از ایثارگران‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫مشهدمقدس‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت‪ :‬طرح‬ ‫ســپاس برای ‪ 11‬هزار و ‪ 899‬نفر از خانواده شــهدا‪ ،‬جانبازان و ازادگان از ابتدای ســال جاری‬ ‫تاکنون برگزار شــده اســت‪ .‬حجت االسالم حســین معصومی در دیدار با خانواده شهیدان‬ ‫«ابوالقاســم دشــتبان»‪« ،‬برات محمد عربی»‪« ،‬عبداهلل افالکی» و «حیدر علی کاووسی» و‬ ‫جانباز سرافراز «حسن عباسی» گفت‪ :‬طرح سپاس یکی از فعالیت های مهم بنیاد است که‬ ‫بسترسایرفعالیت هارامهیامی کند‪.‬مدیرکلبنیادشهیدوامور ایثارگرانخراسانرضویافزود‪:‬‬ ‫شناساییمشکالت‪،‬دردیدارمددکارانباایثارگرانمشخصمی شودوسایرخدماتبرحسب‬ ‫گزارش مددکاران انجام می شود‪ ،‬که این خانواده ایثارگر در حال حاضر به چه نوع خدمتی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پایش سالمت‪ ،‬بهره مندی از کالس های مشاوره و کارگاه ها‪ ،‬اردوها‬ ‫و برنامه های ورزشی و تفریجی‪ ،‬کمیسیون پزشکی و ‪ ...‬از خدماتی است که طبق گزارش‬ ‫مددکاران انجام می شود‪ .‬مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال جاری ‪ 11‬هزار ‪ 899‬طرح سپاس ویژه خانواده شهدا‪ ،‬جانبازان و ازادگان صورت‬ ‫گرفتــه کــه ‪ 6‬هــزار و ‪ 759‬دیــدار به صورت حضــوری و ‪ 5‬هزار و ‪ 140‬دیدار به صورت تلفنی‬ ‫بوده است‪ .‬او با بیان اینکه مادران شهدا در ایثار و فداکاری فرزندان رشید خود سهیم هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر شــهدا راه اســام را انتخاب کردند‪ ،‬به خاطر اموزه های دینی شــما عزیزان‬ ‫بوده کهبهفرزندانتانمنتقل کردید‪ .‬گفتنیاست؛سندهویتانقالبیمردمخراسانرضوی‪،‬‬ ‫پرونده‪ 17‬هزار و ‪۳۲۱‬شهید‪ 49،‬هزار و‪۹۷۶‬جانباز و سه هزار و‪ ۳۹۱‬ازاده است که به نظام‬ ‫مقدسجمهوریاسالمیایرانعزتبخشیدند‪.‬‬ ‫واکاویمشکالتمحیط زیستدر مجموعه ‬ ‫مستند تنهایی‬ ‫نشــین‪ ،‬الودگی هوا و ‪ ...‬از موضوعات این مجموعه‬ ‫مستند هستند‪ .‬فیلمنامه هر قسمت این مجموعه به‬ ‫صورت مســتقل تهیه شده اســت‪ .‬حمودیارمحمدلو‪،‬‬ ‫بابک بهداد‪ ،‬احمد وفایی‪ ،‬ارش زاهدی اصل و عارش‬ ‫کردســالی تدوینگــران ایــن مجموعه هســتند کــه رضا‬ ‫تیموری‪،‬رضاعبیات‪،‬مهرانفردپور ومسعودمسجدی‬ ‫انرا فیلمبرداری کرده اند‪ .‬بهرام کیابی و اصغر عبدلی‬ ‫به عنوان اکولوژیســت و مشاوران علمی مجموعه در‬ ‫هر قســمت به فراخور موضــوع با مجموعه همکاری‬ ‫داشــته اســت‪ .‬قصــه قســمت اول مجموعــه مســتند‬ ‫تنهایی در این مورد است که حسین پور از معلمان با‬ ‫مدیرکل بنیاد خراسان رضوی‪:‬‬ ‫درگیری ‪ ۲۹‬استان ایران با‬ ‫فرونشست‬ ‫رییس سازمان نقشه برداری کشور اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۳۱‬استان کشور ‪ ۲۹‬استان در خطر پدیده‬ ‫فرونشست زمین قرار دارند و الزم است مسووالن تصمیمات قاطع در این زمینه بگیرند‪ ،‬چرا‬ ‫که ایران در حال نشست است‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه نرخ فرونشست زمین‬ ‫در کشور روز به روز در حال تشدید شدن است‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی است که در این زمینه‬ ‫فرهنگ سازی نشده است و عملکرد دستگاه های مرتبط با این حوزه رضایت بخش نیست؛‬ ‫چرا که این دستگاه ها در راستای کاهش نرخ فرونشست تصمیمات قاطع و محکم اتخاذ‬ ‫نکرده اند‪ .‬او با تاکید بر ضرورت بازنگری در بهره برداری از چاه ها‪ ،‬برداشت اب از سفره های‬ ‫زیر زمینی و مدیریت منابع اب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس بررسی های میدانی ما در حال حاضر از‬ ‫‪ ۳۱‬استان کشور‪ ۲۹،‬استان در خطر پدیده فرونشست قرار دارند‪ .‬جعفرزاده با تاکید بر اینکه‬ ‫زمین ایران در حال نشســت اســت‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬برای جلوگیری از روند افزایشــی نرخ‬ ‫فرونشست نیاز به قدرتی فراتر از قدرت های اجرایی است و در صورتی که جلوی این روند‬ ‫گرفته نشود‪ ،‬شاهد تخریب بزرگ زیست محیطی خواهیم بود‪ .‬رییس سازمان نقشه برداری‬ ‫کشور به اقدامات این سازمان برای پایش این پدیده اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬تاکنون‪ ۱۱۰‬نقطه‬ ‫و ‪ ۴۴‬منطفه در کشور مورد بررسی و پایش این سازمان از لحاظ فرونشست قرار گرفته و‬ ‫کلیه اطالعات ان و میزان نرخ فرونشست به مسووالن مربوط ارسال شده است‪ ،‬ولی دریغ‬ ‫از اینکه دستگاه های مرتبط برنامه های خود را در کاهش این بحران زیست محیطی اعالم‬ ‫کنند‪ .‬جعفرزاده ســازمان نقشــه برداری کشــور را یک نهاد رصد کننده توصیف کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬اطالعات و داده هایی که از پایش های انجام شده در زمینه فرونشست اطالع رسانی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ولی توجهی به انها نشــده و این در حالی اســت که نرخ فرونشست در ایران‬ ‫روند افزایشی دارد‪ .‬جعفرزاده‪ ،‬با تاکید بر اینکه فرونشست یک مخاطره غیر قابل جبران‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راه برون رفت از این بحران ان است که از هم اکنون درهای چاه ها بسته‬ ‫و برداشت اب های زیر مینی متوقف و برنامه های نگهداشت ذخایر زمینی اجرایی شود‪ .‬او با‬ ‫انتقاد از نحوه جمع اوری اب های سطحی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به بهانه جمع اوری اب های سطحی‬ ‫اقدام به اسفالت کردن زمین شده که این امر موجب کاهش نفوذپذیری زمین شده است‪.‬‬ ‫او دو عامل تغییر اقلیم و خشکسالی و دخالت بشر در محیط زیست را از مهمترین عوامل‬ ‫فرونشســت زمین در کشــور نام برد و یاداور شــد‪ :‬انتظار می رود که بشــر خردمند اقداماتی‬ ‫در جهــت کاهــش فشــار بر محیط زیســت اجرایی کند‪ ،‬ولــی در حال حاضر شــاهدیم که‬ ‫دخالت هایانسانموجبتشدیدشدنبحران هایمحیطزیستیشدهاست‪.‬‬ ‫کالس های درسی‬ ‫دانشجویان علوم پزشکی از ابان‬ ‫حضوریمی شود‬ ‫اختیار دانشــجویان محترم قــرار بگیرد‪ .‬او همچنین‬ ‫در خصــوص تولد بچه فیل اســیایی گفــت‪ :‬این کار‬ ‫بســیار پیچیده بود بدین شــکل که برای انجام این‬ ‫تولد با منتور این فیل در خارج از کشــور به صورت‬ ‫انالیــن و شــبانه روزی در ارتبــاط بودیــم تا این فیل‬ ‫به دنیا بیاید‪ .‬او افزود‪ :‬در هفته اول بســیار شــرایط‬ ‫سختی داشتیم و جا دارد از مراقبین این بچه فیل که‬ ‫دوره های تخصصی را دیده بودند و برای نگهداری‬ ‫از ان شــبانه روز بیــدار ماندند تــا این بچه فیل روی‬ ‫پای خود بایستد و شیر بخورد تشکر کنم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫شایعاتی مبنی بر عدم حضور متخصص در مجموعه‬ ‫شــده بــود کــه بایــد اضافــه کنــم بهتریــن متخصص‬ ‫حیــات وحــش را در ایــن مجموعه در اختیــار داریم‬ ‫که تمامی رفتار های حیوانات را رصد میکنند‪ .‬مدیر‬ ‫مجموعه ارم در خصوص هوشــمند ســازی پارک ارم‬ ‫گفت‪ :‬هوشــمند ســازی مجموعــه ارم مخصوصا باغ‬ ‫وحش در دستور کار قرار دارد که تمامی سنسور های‬ ‫مختلف را رصد کردیم و در حال نصب سنسور های‬ ‫نهــای‬ ‫حرارتــی‪ ،‬دمــا و ســایر مــوارد هســتیم‪ .‬دوربی ‬ ‫مداربسته به صورت ‪ ۲۴‬ساعته حیوانات شاخص از‬ ‫جمله هیرمان (شیر ایرانی) را رصد میکنند‪ .‬به دنبال‬ ‫ایــن هســتیم تا یک مرکز علمــی و تحقیقاتی حیات‬ ‫وحش ایران را در گوشه ای از تهران رقم بزنیم تا در‬ ‫اختیار همه ی عالقه مندان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫معاونــت اموزشــی وزارت بهداشــت اعــام کــرد‪ :‬ســال تحصیلــی جدیــد دانشــجویان‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کشور از‪ ۲۰‬شهریور اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما‪ ،‬معاونت اموزشی وزارت بهداشت تقویم نیم سال اول تحصیلی‬ ‫جدید دانشــجویان دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور اعالم کرد و بر این اساس نیم سال‬ ‫یشــود و تا روز‬ ‫تحصیلی دانشــجویان علوم پزشــکی کشور از شنبه ‪ ۲۰‬شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬اغاز م ‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۵‬دی ادامه دارد‪ .‬زمان حذف و اضافه دانشجویان علوم پزشکی نیز دو هفته‬ ‫پس از شروع سال تحصیلی اغاز می شود و دانشجویان تا سه هفته مانده به امتحانات پایان‬ ‫ترم می توانند به انتخاب واحد خود اقدام کنند‪ .‬امتحانات پایان ترم نیم سال اول تحصیلی‬ ‫دانشجویانعلومپزشکی کشور نیزاز شنبه‪ ۱۸‬دیاغاز می شودوتاپنجشنبه‪ ۳۰‬اینماهادامه‬ ‫دارد‪ .‬حق دوست معاون اموزشی وزارت بهداشت اعالم کرد که پیش بینی ما این است که‬ ‫از مهر تا اواسط ابان کالس های درس غیرحضوری و تلفیقی باشد و از ابان کالس ها به صورت‬ ‫حضوری برگزار شوند‪ .‬همچنین با توجه به انباشت دروس و این که برخی دانشجویان در‬ ‫ترم پایانی به سر می برند‪ ،‬ممکن است کالس های درس با شلوغی بیشتری مواجه شوند و به‬ ‫همیندلیلبیشترپذیرشحضوریدانشجویانعلومپزشکیاز بهمنخواهدبودتااز ازدحام‬ ‫در دانشگاه هاجلوگیریشود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!