روزنامه رویداد امروز شماره 1107 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1107

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1107

روزنامه رویداد امروز شماره 1107

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 10‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫امیدواریم قوه قضاییه‬ ‫با بی طرفی کامل عمل کند‬ ‫‪ 01‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪ 20‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1107‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مرکزی‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با رئیسی دیدار کردند‬ ‫همدلی برای رفع مشکالت مردم‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهوری منتخب با او دیدار و درباره وضعیت کشور و راه های حل مشکالت‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫موجودهم اندیشیوتبادل نظرکردند‬ ‫ایین نامه های‬ ‫موازی به بخش تولید‬ ‫اسیب می زند‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫میلیارد ریالی‬ ‫کمک ‪14‬‬ ‫مردم استان به‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد دمرکزی‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫ستاندار مرکزی‪:‬‬ ‫ا‬ ‫یزند‬ ‫لید اسیب م ‬ ‫زی به بخش تو‬ ‫ن نام ههای موا‬ ‫ایی‬ ‫شنبه‪ 09‬تــیر‬ ‫‪03‬‬ ‫کارشناسان از دالیل افزایش نرخ ارز می گویند‬ ‫شرو ع احتمالی کانال‬ ‫نوردی نر خ ها‬ ‫در بازار ارز‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫استاندار قزوین‪:‬‬ ‫پیشگیری از مصرف مواد‬ ‫مخدر اجتماعی شود‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫بزرگ ترینتابویفوتبالایران ‬ ‫همچنانپابرجااست‬ ‫استاندار مرکزی‪:‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪02‬‬ ‫دولت اینده مردم را از تنگناهای‬ ‫اقتصادیومعیشتیرها کند‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫پاسخمنفیقلعه نویی‬ ‫ودایی به تیم های رقیب‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫بیش از ‪ 3‬هزار واحد‬ ‫وجود معدنیدر استان‬ ‫صنعتیو‬ ‫صــاص داد و این‬ ‫بــه خــود اخت‬ ‫ـرای طرحهــای‬ ‫اســتان در اجـ‬ ‫مــور هماهنگــی‬ ‫معــاون ا‬ ‫مقاومتــی تــا انتهــای‬ ‫اقتصــاد‬ ‫اســتانداری مرکــزی‬ ‫ـال گذشــته رتبــه‬ ‫اقتصــادی‬ ‫بهمنمــاه سـ‬ ‫هــزار و ‪۴۶۴‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســه‬ ‫ـه دســت اورد‪ .‬او‬ ‫نخســت را بـ‬ ‫ـی و معدنــی در‬ ‫واحــد صنعتـ‬ ‫افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫جــود دارد کــه با‬ ‫سعید فرخی‬ ‫ایــن اســتان و‬ ‫ـدم‪ ،‬افزایــش ‪۴۰۰‬‬ ‫تولیــد گنـ‬ ‫واحدها در استان‬ ‫فعالیت این‬ ‫ـی‪ ۱۰۰ ،‬درصدی‬ ‫ـت گیاهان دارویـ‬ ‫ـزار نفــر اشــتغال‬ ‫درصدی کشـ‬ ‫بــرای ‪ ۱۱۷‬هـ‬ ‫قراردادهای واگذاری‬ ‫است‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬سعید فرخی مکانیزاسیون و‪ ۶۶‬درصدی‬ ‫دیگردستاوردهای‬ ‫ایجادشده‬ ‫ـزار و ‪ ۵۹۰‬هکتار‬ ‫شهرکهایصنعتیاز‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۴۴‬هـ‬ ‫دارد زمیندر‬ ‫افزود‪ :‬ســه‬ ‫ـته بود‪.‬معــاون‬ ‫ـتان مرکزی وجــود‬ ‫ـزی در ســال گذشـ‬ ‫کشــاورزی در اسـ‬ ‫اســتان مرکـ‬ ‫استانداریمرکزیافزود‪:‬‬ ‫اراضی‬ ‫بهرهبــردار در این اراضی فعالیت هماهنگیاموراقتصادی‬ ‫کــه ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫ـهیل ســال گذشته با‬ ‫مرکزی سال گذشته‬ ‫ســت کارگروه تسـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬اســتان‬ ‫گذاری ‪ ۱۶۷‬نش‬ ‫‪ ۶۵۸‬مصوبه این‬ ‫دارند‪.‬او‬ ‫میلیارد دالر ســرمایه‬ ‫استاندار مرکزی برگزار و‬ ‫جذب یک و نیم‬ ‫گذاری حضور‬ ‫نیز در دست اجرا‬ ‫با‬ ‫در جذب سرمایه‬ ‫اجرا و ‪ ۲۳۱‬مصوبه‬ ‫خارجی رتبه نخست را‬ ‫کارگروهها‬ ‫‪ ۷۶۷‬نفر کارگر با‬ ‫خود اختصاص داد‪ .‬معاون اســت‪.‬فرخی گفت‪ ۶ :‬هزار و‬ ‫خارجی کشــور به‬ ‫اســفندماه ســال ‪ ۹۶‬در‬ ‫مرکزی خاطرنشــان‬ ‫ماه حقوق معوق‬ ‫اقتصادی اســتانداری‬ ‫هشتدهم ‪۲۵۷‬‬ ‫داشت که تعداد‬ ‫امــور‬ ‫استان مرکزی وجود‬ ‫کســب رتبه ‪ ۶‬و‬ ‫کرد‪ :‬این اســتان با‬ ‫خود ‪ ۷۳‬واحد‬ ‫گذشته به‪ ۱۷‬واحد و‬ ‫ســال گذشــته به‬ ‫در اسفندماه سال‬ ‫ســت بیکاری را‬ ‫ـزی این افراد‬ ‫رتبه نخ‬ ‫معوق کاهش یافت‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬اســتان مرکـ‬ ‫داد‪ .‬فرخــی گفـ‬ ‫‪ ۶۸‬ماه حقوق‬ ‫اختصــاص‬ ‫تورم را در کشور‬ ‫پایینترین نرخ‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫زسازی عتبات‬ ‫ودستورالعملها‬ ‫با‬ ‫مرکزی گفت‪:‬مقررات‬ ‫استاندار‬ ‫بخش تولید در اســتان‬ ‫استان مرکزی با بیان‬ ‫نامههــای مــوازی به‬ ‫ستاد عتبات عالیات‬ ‫و ایین‬ ‫جانشین‬ ‫در فعالیتهای‬ ‫فعال اســتان مرکــزی‬ ‫مرکزیاسیبمیزند‪.‬‬ ‫اینکه ‪ ۶۵‬موکب‬ ‫اقازاده در جلسه‬ ‫داشتند گفت‪ :‬مردم‬ ‫ــنیم‪ ،‬ســید علی‬ ‫ـارکت همهجانبه‬ ‫به گزارش تس‬ ‫عامالمنفعه مشـ‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫بازســازی عتبات‬ ‫راهبری و مدیریت‬ ‫میلیــارد ریــال به‬ ‫مشترک ســتاد‬ ‫ـتان مرکــزی ‪14/4‬‬ ‫تولید استان مرکزی با‬ ‫صفریان در جمع‬ ‫اسـ‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬مظفر‬ ‫ـهیل و رفع موانع‬ ‫و ســتاد تسـ‬ ‫کمک کردند‪ .‬به‬ ‫ـتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مرکزی با اشــاره به‬ ‫مــه اقتصادی اسـ‬ ‫عتبات عالیات اســتان‬ ‫ـاره بــه کارنا‬ ‫ســال اخیر بهویژه‬ ‫اعضای ســتاد‬ ‫داشت‪:‬استانمرکزی‪،‬‬ ‫اشـ اقتصادی اســتان در چند‬ ‫استانمرکزیاظهار‬ ‫کارنامه‬ ‫و امیــد و دولــت‬ ‫نقشتاثیرگذار‬ ‫‪ 200‬شــهید اســت و‬ ‫در دولــت تدبیــر‬ ‫خمینی (ره) و ‪ 6‬هزار و‬ ‫‪ 4‬ســال گذشــته‬ ‫های ملی درخشان‬ ‫اســتان امام‬ ‫مرکزی هســتند‪ .‬او‬ ‫بسیاری از شاخص‬ ‫ـگان از ان اســتان‬ ‫دوازدهم در‬ ‫شــترین فرهیختـ‬ ‫دستگاههای دولتی‪،‬‬ ‫رابط عتبات عالیات‬ ‫بی‬ ‫تالش تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫یک نفر را بهعنوان‬ ‫بوده و با‬ ‫افزود‪ :‬در ادارات‬ ‫اقتصادی اســتان یکی از‬ ‫نهادها هستند را‬ ‫عمومی سازمان و‬ ‫ـزی دولــت و تیم‬ ‫که عموما از روابط‬ ‫برنامهریـ‬ ‫بنابر مشاهدات‬ ‫کردیم و در کنار‬ ‫بودیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ارتباط بهتر انتخــاب‬ ‫موفق‬ ‫استانهای‬ ‫بهمنظور برقراری‬ ‫همراه از تعدادی‬ ‫هستند که در راستای‬ ‫وزیر کشور و تیم‬ ‫ازجمله گروههایی‬ ‫معاون اقتصادی‬ ‫ـارها بهویژه در ‪3‬‬ ‫ان هیئتامنا‬ ‫های عتبات با انها‬ ‫بهرغم همه فشـ‬ ‫در راستای فعالیت‬ ‫واحد در اســتان‬ ‫فعال کردن انها‬ ‫دور بزنیم‪ .‬استاندار‬ ‫عتباتعالیاتاستان‬ ‫توانستیم تحریمها را‬ ‫کردیم‪.‬جانشینستاد‬ ‫سال اخیر‬ ‫ـرایط شــیوع بیمــاری‬ ‫ارتباطبرقرار‬ ‫های ســیار‪ ،‬برگزاری‬ ‫ـه داد‪ :‬در ایــن شـ‬ ‫به ایجاد ایســتگاه‬ ‫مرکــزی ادامـ‬ ‫مرکــزی با اشــاره‬ ‫همکاری تولیدکنندگان‬ ‫امسالرویطرح‬ ‫مسیر رشد اقتصادی‬ ‫االینده‪ ،‬پسماند‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مشکالت افزود اما‬ ‫شود تا بهسرعت در‬ ‫مسابقههایمختلف‬ ‫صنایع فعال‪،‬‬ ‫کرونا بر‬ ‫قضایی ازجمله‬ ‫امیدواریم در سطح‬ ‫هموار می‬ ‫مختلف در حــوزه‬ ‫یــدی‪ ،‬مصــرف‬ ‫ویژه تمرکز کردیم و‬ ‫و دســتگاههای‬ ‫و پســاب تول‬ ‫فرش بهصورت‬ ‫دادگستری‪ ،‬دادستان و‬ ‫محیطزیســت‬ ‫یــم که به ترویج‬ ‫حرکتکنند‪.‬‬ ‫موضوع باشیم‬ ‫معــاون‬ ‫‪ ...‬اطالعات الزم‬ ‫دار قالــی را برپا کن‬ ‫دیوان محاسبات‪،‬‬ ‫به دنبال اصل‬ ‫انــرژی‪ ،‬اب و‬ ‫ـتان بتوانیــم ‪210‬‬ ‫بازرسی‪،‬‬ ‫سایر دستگاهها تیم‬ ‫ـازمان حفاظــت‬ ‫صفریان بیان کرد‪:‬‬ ‫همه باید‬ ‫اسـ‬ ‫دوراز فرعیات و به‬ ‫انســانی سـ‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امور مالیاتی و‬ ‫است‪.‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایرانی کمک میکند‪.‬‬ ‫داد‪ :‬همــه باید بــه‬ ‫در اختیار‬ ‫شــرایط خوب را‬ ‫تامین‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫گفت‪ 85:‬درصد‬ ‫نبودن طرح و نقشه‬ ‫او ادامــه‬ ‫طوریکه در ستاد رفع‬ ‫ـکیل دادند که این‬ ‫محیطزیست‬ ‫هیچ پسماندی‬ ‫به دلیل مناسب‬ ‫موضوع باشیم به‬ ‫هماهنگی تشـ‬ ‫در حال حاضر‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫باقیمانده تا پایان دولت‬ ‫االیندگی صنایع‪ ،‬پساب‬ ‫فروش میرسید اما‬ ‫دنبال اصل‬ ‫گو‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫جابجا نمیشود مگر‬ ‫ـورای‬ ‫به‬ ‫کرد که در ‪ 34‬روز‬ ‫باقیمتهای کم‬ ‫علت‬ ‫اقتصاد مقاومتی و شـ‬ ‫کشور‬ ‫فرش و بافت ان‬ ‫ایجــاد‬ ‫قدردانی میکنم‪.‬‬ ‫بنابراین با صندوق ملی‬ ‫مسعود تجریشی‬ ‫ـده باید با رویکرد‬ ‫موانع تولید‪،‬‬ ‫درنهایتمنجربه‬ ‫اقدامات دستگاهها‬ ‫در تولیدکننده‪ ،‬میزان تولید‬ ‫فرشهای بافتهشـ‬ ‫است‪،‬‬ ‫بررسی کردیم که‬ ‫از همکاری و‬ ‫رویکردی جدید‬ ‫دوازدهم بهرغم همه‬ ‫ـت هماهنگ شــد‬ ‫اینکه‬ ‫مختلفیرا‬ ‫قیمت به فروش‬ ‫نخستیناستانی‬ ‫با‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫باشــد و تمامــی‬ ‫کشور به حداکثر‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬دولت‬ ‫موارد موردنظرشدبهطوریکه‬ ‫ـده ان مشــخص‬ ‫صادراتی و در داخل‬ ‫اقــازاده‬ ‫بحران‪ ،‬محدودیت و‬ ‫ـت اول بــر مســئله‬ ‫درصد از بافندگان‬ ‫تهیهسند‬ ‫و دریافتکننـ‬ ‫وضعیت پس از‬ ‫کــه در اولویـ‬ ‫این راســتا با بیمه‬ ‫در زمینه تحریم‪،‬‬ ‫داد‪ :‬حدود ‪ 30‬تا ‪40‬‬ ‫گذاری شود‪.‬مســعود‬ ‫موردنظر در زمینه‬ ‫ـفاف اســت‪ ،‬در‬ ‫مشــکالت‬ ‫برســد‪ .‬او ادامه‬ ‫ـور را اداره کرد که‬ ‫بودیم که ســند‬ ‫راه هســتند اما به‬ ‫خانههــا ســرمایه‬ ‫اطالعــات شـ‬ ‫را تهیه کردیم که‬ ‫ـدون ارز و پول کشـ‬ ‫بهطوریکه تمام‬ ‫ـت در این‬ ‫تصفیه‬ ‫روزه خود به استان‬ ‫شرایط تحریمها‬ ‫ـایر مــوارد بـ‬ ‫مذاکراتی صورت گرفته‬ ‫خصوصی است‪ .‬او‬ ‫جریان سفر یک‬ ‫فــرش عالقهمنــد به فعالیـ مشکالتی هستند و ستاد‬ ‫تحریمها و در‬ ‫اســتاندار مرکزی‬ ‫مرکزی‬ ‫سـ همکاری و تالش بخش‬ ‫تجریشی در‬ ‫صنعتی که در کشــور‬ ‫ـور انجام نشــد‪.‬‬ ‫مسائل اقتصادی دچار‬ ‫افتتاح تصفیهخانه چند واحد پســماندهای خطرناک و‬ ‫حاصل‬ ‫ستاد تسهیل و رفع‬ ‫در هیچ جای کشـ‬ ‫دستمزد برای این قشر‬ ‫خاطر‬ ‫رفع موانع هســتند‬ ‫مرکزی در حاشیه‬ ‫تاسیس کارگروه ملی‬ ‫ـود و بیمه مرکزی‬ ‫یکدرصدی را برای‬ ‫در ســاوه و زرندیه‬ ‫دولتهــا به دنبال‬ ‫ــود باید بیمه شـ‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫خوب دولت در چند‬ ‫عتبات از ابتدا‬ ‫دو ایســتگاه پایش‬ ‫غیرمستقیم موجب‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر‬ ‫جابجــا میش‬ ‫برطرف شــود و باید‬ ‫ـاختها در این حوزه‬ ‫یکی از اقدامات‬ ‫تولیدی و‬ ‫صورت‬ ‫ـتغال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫که‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ا‬ ‫ایجاد‬ ‫کرده‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تولید‬ ‫قانون از ریشــه برر‬ ‫امادهســازی زیرسـ‬ ‫از افراد مشخص‬ ‫اینکه کشــور بــرای‬ ‫هم تشکیل شد و‬ ‫موانع‬ ‫(ع) شده است‪.‬‬ ‫ســی اســت توجه‬ ‫باید‬ ‫در حال‬ ‫که در استان مرکزی‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫چالشهــای موجود در‬ ‫خدمت درراه اهلبیت‬ ‫مغایر با قانون اسا‬ ‫سال اخیر بود‬ ‫نــد توســعه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬است‪.‬تجریشــی یکی از‬ ‫موازی در کارگروه‬ ‫اشتغالزایی و‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫به مواردی که‬ ‫هزار قانون به ‪ 3‬تا‬ ‫و توســعه نیازم‬ ‫قوانین دست و پاگیر و‬ ‫دانســت و گفت‪:‬‬ ‫همکاری دستگاه قضا‬ ‫عتبات عالیات استان‬ ‫خــود ادامه دهد‬ ‫که باید حدود ‪13‬‬ ‫ـماند را نبود لندفیل‬ ‫بسیاری از‬ ‫جانشین ستاد‬ ‫رفع شده به سبب‬ ‫تواند به فعالیت‬ ‫تاکنون با احتســاب‬ ‫کــرد بهطوری‬ ‫موانع رفع شدند‪.‬‬ ‫وعملیاتیتبدیل‬ ‫ـد‪ .‬حوزه پسـ‬ ‫صنعتــی می‬ ‫کشور مشکالت‬ ‫ـرمایهگذار بخــش‬ ‫نظارتی تشکیل‬ ‫ــدای ســال ‪1400‬‬ ‫شدند و تعدادی از‬ ‫عملکردی‪،‬راهبردی‬ ‫ســتی فعال باشـ‬ ‫ــته بــا کمــک سـ‬ ‫در استان شورای‬ ‫نخستین اولویت وزارت‬ ‫خوشــبختانه از ابت‬ ‫بررسی‬ ‫موضوعات محیطزی‬ ‫ـم یک میلیــارد و‬ ‫موازی بوده‬ ‫‪ 4‬هزار قانون‬ ‫از ســال گذش‬ ‫است بهطوریکه‬ ‫قضائیه با همکاری‬ ‫وجود مقررات‬ ‫محیطزیســت ‪6‬‬ ‫اقازاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســت اقــدام داریـ‬ ‫میشدیم در این‬ ‫کــه در‬ ‫یکی از استانهای‬ ‫ـس‪ ،‬دولت و قــوه‬ ‫وظایف برگــزاری امنیت‬ ‫مشکل عمده‬ ‫پروژههایــی کــه در د‬ ‫و صنــدوق ملــی‬ ‫مشکلی روبهرو‬ ‫اینکه استان مرکزی‬ ‫یک میلیارد تومان‬ ‫شــود و مجلـ‬ ‫شد و هر زمان با‬ ‫باشــند‪ .‬اقازاده با‬ ‫خوبی خصوصــی‬ ‫ـاس قانــون و شــرح‬ ‫شده است که تا‬ ‫او با بیان‬ ‫جذب داشتیم که‬ ‫حداکثر تعامــل را‬ ‫دنبال رفع مشــکالت‬ ‫ـمتی رفت که وزارت‬ ‫عمده وجود بــر اسـ‬ ‫گفت‪:‬فعالیتهای‬ ‫پسماند مشخص‬ ‫‪ 440‬میلیون تومان‬ ‫ضمــن اســتقبال‬ ‫است‬ ‫تومان به نذورات‬ ‫هماهنگی یکدیگر به‬ ‫ـرایط کشور به سـ‬ ‫صنعتی کشور است‪،‬‬ ‫لندفیل دفن‬ ‫قیمت شیر‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مشکل‬ ‫شــورا بررســی و‬ ‫بهرهبرداری میرسد‬ ‫ها و ‪ 440‬میلیون‬ ‫الودگی هوا در این‬ ‫بود اســت اما شـ‬ ‫استاندار مرکزی‬ ‫عالوه بر بررسی‬ ‫به اینکه اگر این‬ ‫فرمانداران‪ ،‬شوراها‪،‬‬ ‫بــه اجــرای پروژه‬ ‫ـال ســه لندفیل به‬ ‫پایش بهویژه پایش‬ ‫اییننامههایموازی‬ ‫حدود ‪ 140‬دســت‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫داشت‪ .‬اقازاده با اشاره‬ ‫اعالم به استانداران‪،‬‬ ‫ان‬ ‫خــورد با فرعیات‬ ‫پایش به پایان سـ‬ ‫عسلویه تقریبا به اتمام‬ ‫شــته نبود قطعا‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه‬ ‫دستورالعملهاو‬ ‫ـده صنعتی و بر‬ ‫اساس کشــور با‬ ‫اقتصادی ورود پیدا کرد و‬ ‫امروز دو ایستگاه‬ ‫بهویژه ‪ 4‬ســال گذ‬ ‫مقرراتو‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬او‬ ‫طوریکه کار لندفیل‬ ‫محصول تولیدشـ‬ ‫ــده که برخی از‬ ‫باید دنبال شود و بر‬ ‫ـتان انجامشــده و‬ ‫ـائل نگاه و قوانین‬ ‫در ‪ 8‬ســال اخیر‬ ‫و غیره به مسائل‬ ‫خادمین عتبات تهیهش‬ ‫یزد و تبریز و مشهد‬ ‫میزان الودگی به‬ ‫بیشــتر از چیــزی‬ ‫تولید اسیب زد و‬ ‫اسـ‬ ‫ریشــهای به مسـ‬ ‫خوبی دهیاران‬ ‫مقاممعظمرهبری‬ ‫در کشــور بســیار‬ ‫است و برای لندفیل‬ ‫ـید و خوشــبختانه‬ ‫لباس فرم برای‬ ‫که به‬ ‫کنندوما‪ 65‬موکب‬ ‫باید بهصورت‬ ‫ـختیها توفیقات‬ ‫دولتتدبیروامیدو‬ ‫مشــکالت مــردم‬ ‫امیدواریم این خدمات‬ ‫بهرهبرداری رسـ‬ ‫عنوان رسیده‬ ‫است و مشکالت‬ ‫گفت‪ :‬راه رســتگاری و‬ ‫لباسفرماستفادهمی‬ ‫باوجود همه سـ‬ ‫و باتمهیدات‬ ‫اقتصادی شــد‪ .‬او عنوان‬ ‫ــالهای اخیر به‬ ‫بررسی کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سرمایهگذار واردشده‬ ‫گزارشها‬ ‫خادمیناز این‬ ‫امروز وجود دارد‪،‬‬ ‫تحریم‪ ،‬بیمــاری کرونا‬ ‫ـتای اجرای رزمایش‬ ‫ـهر اراک که در س‬ ‫کند چابک را‬ ‫بخش خصوصی بوده‬ ‫ـه‬ ‫ـش و تهران‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫عر‬ ‫که‬ ‫دیگری شناســایی و‬ ‫وارد‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫اگر‬ ‫س‬ ‫هوای‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـور‬ ‫کار‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫در‬ ‫ازجمله بحران ا‬ ‫نبود وزارت کشـ‬ ‫ســال ‪ 99‬و ‪1400‬‬ ‫خواهد در کشــور‬ ‫ــد در حــال کاهـ‬ ‫حاصــل شــد‪ .‬او‬ ‫دولت به مردم و‬ ‫ـماند یکی پس از‬ ‫داریم که در‬ ‫ــر دولتی که می‬ ‫کرونا و کمک به‬ ‫ـوده شــناخته میش‬ ‫مزاحم و محدودکننده‬ ‫زمینهها و بحرانها‬ ‫کند و که وظیفه‬ ‫ذخیره و اندوختهای‬ ‫حوزه حوزه پسـ‬ ‫صنعت صــالح ه‬ ‫اینکه به پســماند‬ ‫مقابله با بیماری‬ ‫شــهر الـ‬ ‫کرد‪ :‬ما در همه‬ ‫قوانین دست و پاگیر‪،‬‬ ‫ـه و مزاحم را کم‬ ‫مردم قرار بگیرد و‬ ‫چالشهای موجود در‬ ‫کمکهای مومنانه‪،‬‬ ‫میشــود‪.‬او با بیان‬ ‫مربوطــه و در بحران‬ ‫درصد بود‪ ،‬امروز‬ ‫که قوانین اضافـ‬ ‫میلیارد تومان جذب‬ ‫با موردتوجه‬ ‫افرادی که باصداقت‬ ‫ت‪.‬تجریشی به‬ ‫های رســیدگی‬ ‫اقتصادی باالی ‪7‬‬ ‫ایــن اســت‬ ‫در کنار دســتگاه‬ ‫ـادی نــگاه نشــده‬ ‫قوانیــن جدید باید‬ ‫ســخت بالغبر ‪7‬‬ ‫اس‬ ‫بسیاری از شهرک‬ ‫و میتوان گفت‬ ‫باشد و اجر و مزد‬ ‫کشــور در رشــد‬ ‫افرادی که در مــرغ‬ ‫ـک کاالی اقتصـ‬ ‫مردم زلزله ســی‬ ‫بهجای تصویب‬ ‫اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اذراب و غیره بودیم‬ ‫و برای اینده‬ ‫بهعنــوان یـ‬ ‫کرد و ممکن است‬ ‫در مجلــس‬ ‫صنعــت میتواند‬ ‫تا قوانین اصالح‬ ‫پساب‬ ‫در کنار هپکو‪،‬‬ ‫فعال میشوند و‬ ‫خوبمردمباشد‪.‬‬ ‫نمیتوان قضاوت‬ ‫مردم و دستگاهها‬ ‫ـت‪ :‬پســماند یک‬ ‫دیگر تالش کند‬ ‫دیگری داشته باشند اما‬ ‫بدون تصفیهخانهها‬ ‫کارکردندنگاه‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تمام توان در کنار‬ ‫انجام اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫همکاری ‪ 2‬قوه‬ ‫دیگر باشد‪ ،‬بر همین‬ ‫برای تولیدکنندگان‬ ‫سیاسی هستند نگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫وزارت کشور با‬ ‫کرد‪ :‬با این شرایط‬ ‫صنایع‪ ،‬ایجاد پساب و‬ ‫مورداستفاده صنعت‬ ‫این صورت مسیر‬ ‫فضای‬ ‫دولت بهتر نمایان‬ ‫ـتاندار مرکزی تصریح‬ ‫مسلما با فعالیت‬ ‫کم شود که در‬ ‫این‬ ‫میشود ماده‬ ‫توجه کرد بهطوریکه‬ ‫سال اینده عملکرد‬ ‫خمین در نیمه‬ ‫تولیدکنندگان اســت‪ .‬اسـ‬ ‫امروز بســیاری از‬ ‫الودگیهاییایجاد‬ ‫در چند‬ ‫این امر‬ ‫وجود دارد اما اگر‬ ‫بیمارستان‬ ‫کشاورزیدر کنار ان‪،‬‬ ‫دستگاههادر کنار‬ ‫صنعتی اساس سازمان به پسماندهای الکترونیکی و‬ ‫هنوز مشــکالتی‬ ‫میشودودورانی که‬ ‫تصفیهخانههای‬ ‫قضاوت میشــود‪.‬‬ ‫تکمیل میشود‬ ‫سال گذشته در حوزه‬ ‫خوشــبختانه پــروژه‬ ‫خصوصی بودند بهتر‬ ‫امسال نیز قرارداد با‬ ‫است و با نگاهی‬ ‫و‬ ‫اول امسال‬ ‫ها ورود کردیم و‬ ‫و بخــش‬ ‫زرندیه شکلگرفته‬ ‫و کاتالیست‬ ‫شناساییپسماندهای‬ ‫در ساوه و‬ ‫تکمیلشدنبیمارستان‬ ‫اب و بازیافت ان‬ ‫دانشگاهمنعقدشدهتا‬ ‫خـــبر‬ ‫درصدد اســتفاده از‬ ‫وزیرراهوشهرسازیاز‬ ‫بررسی وضعیت‬ ‫اینکه انتظار ‪15‬‬ ‫به اینده‬ ‫معاون‬ ‫امســال خبــر داد‪.‬‬ ‫تعیین استانداردها و‬ ‫هستند‪.‬او با تاکید بر‬ ‫خمین در نیمه اول‬ ‫مدیریت معدنی‪،‬‬ ‫استفاده مجدد‬ ‫مشــخص شــود‬ ‫‪ ۱۴۴‬تختخوابــی‬ ‫ساخت بیمارستان‬ ‫خصوص انجام و‬ ‫خوشــبختانه رشد اهنگ‬ ‫پیشرو بودن در حوزه‬ ‫حاشیه بازدید از پروژه‬ ‫کشــور در این‬ ‫از صنایع بزرگ‪،‬‬ ‫به گفته محققین‬ ‫در کــدام قســمت‬ ‫علی نبیان در‬ ‫بیمارســتان در دو‬ ‫درازای تولیــد و میزان‬ ‫ـانی و امــوزش‬ ‫گذاریهای بایــد‬ ‫گفت‪ :‬کرد‪:‬‬ ‫خمین‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پســماند‪ ،‬مصــرف انــرژی‬ ‫برنامههــا‪ ،‬اطالعرسـ‬ ‫کــه ســرمایه‬ ‫متجاهر برشمرد و‬ ‫زیستانسانیسازمان‬ ‫‪ ۱۴۴‬تختخوابــی‬ ‫ـود‪ ،‬دارای نزدیک‬ ‫صنایع بایــد به لحاظ‬ ‫ســاماندهی معتادین‬ ‫ـورت اعتیــاد بــا‬ ‫اموزان متوســطه دوم‬ ‫شود‪.‬معاونمحیط‬ ‫ـاخته میشـ‬ ‫ـت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ـتای ایــن امــر صـ‬ ‫بانــد قاچــاق‬ ‫ـا در بین دانش‬ ‫حوزه انجام‬ ‫ـور‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از‬ ‫بازیافـ‬ ‫ســاختمان ‪ ۴‬و ‪ ۲‬طبقه سـ مدیرعامل سازمان مجری‬ ‫تــی کــه در راسـ‬ ‫صد خانوادههـ‬ ‫های اجتماعی در‬ ‫در برنامــه شــاد و‬ ‫محیطزیســت کشـ‬ ‫قاچاقچیــان وارد کــرده و ‪ ۶۲۰۰‬هماهنگی بــا اقداما‬ ‫انجام مسئولیت‬ ‫دســتگیریها صد در‬ ‫مترمربع زیربنا است‪.‬‬ ‫و در ایــن راســتا‬ ‫زیست حفاظت‬ ‫اطالعات سال‪98‬‬ ‫فنی و‬ ‫ـتاد مبــارزه با مواد‬ ‫ـت‪ .‬دبیر شورای‬ ‫عمومی با اشاره به‬ ‫متوقفشــده‬ ‫‪ ۱۲‬هزار‬ ‫کشــف مــواد و‬ ‫باشند‪.‬معاونمحیط‬ ‫نفر دانشاموز‪،‬‬ ‫سامانه پایش بر اساس‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫گرفته‬ ‫هماهنگی‬ ‫دولتی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫‪۴۱۵‬‬ ‫منهدم‬ ‫محیطزیستفعال‬ ‫ســاختمانها و تاسیســات‬ ‫مجازی ‪ ۲۳۴‬هزار و‬ ‫دبیر شــورای‬ ‫ـت در طریق‬ ‫و ‪ ۴۶۷‬نیز‬ ‫درصد علت االیندگی‬ ‫ـی که بیمارســتان‬ ‫مــواد مخــدر اســتان مرکــزی با افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ــت محیطزیسـ‬ ‫از کشــف ‪ ۷‬تــن‬ ‫مواد فضای‬ ‫ـان و ‪ ۲۳۴‬هــزار‬ ‫که‪85‬‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار مترمربعـ‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫ـانی ســازمان حفاظ‬ ‫اســتان مرکــزی‬ ‫ســتاد مبــارزه با‬ ‫‪ ۵۸۵‬نفــر از معلمـ‬ ‫گــرم انواع مواد‬ ‫ـت کشــور و‪ 99‬متوجه شدیم بنابراین با صندوق ملی‬ ‫ســاحت حــدود‬ ‫مخــدر‬ ‫اســتان در ســال‬ ‫ـورای هماهنگی‬ ‫انسـ‬ ‫در این بیمارستان‬ ‫ـن و ‪ ۴۶۷‬کیلو‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و‬ ‫م‬ ‫یــان و مربیــان‬ ‫جامع محیطزیسـ‬ ‫مــواد مخــدر در‬ ‫دبیر شـ‬ ‫صنایع‪ ،‬پســاب است‪،‬‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یــان اینکــه ‪ ۷‬تـ‬ ‫اینکه ظرفیت مرکز‬ ‫امــورش) از اول‬ ‫صــوص ســامانه‬ ‫کشفشده است‬ ‫ـواع‬ ‫ساخته‬ ‫کــه در اولویــت‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـرم‬ ‫بیان‬ ‫ان‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـس‪،‬‬ ‫اتفاقات‬ ‫ـ‬ ‫کیلو‬ ‫ف‬ ‫در‬ ‫خ‬ ‫(ن‬ ‫با‬ ‫خمین‬ ‫درمانــگاه‪ ،‬اورژانـ‬ ‫مخدر اســتان مرکزی‬ ‫ـته ‪ ۴۱۵‬نفــر‬ ‫ـتان در ســال ‪۹۹‬‬ ‫ـت هماهنــگ شــد‬ ‫هر مدیر اطالع از‬ ‫اعتیاد قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫ـرای بخشهــای‬ ‫نفر افزایش داشـ‬ ‫مخدر در اسـ‬ ‫ـار کرد‪ :‬اولین کار‬ ‫عمده محیطزیسـ‬ ‫اموزش پیشــگیری از‬ ‫هــزار و ‪۵۸۸‬‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ـا ســرمایهگذاری‬ ‫فضــای الزم بـ‬ ‫‪ ۷۰‬نفــر بــه ‪۱۲۰‬‬ ‫ملک حســینی با‬ ‫اظهـ‬ ‫ویــژه‪ ،‬بســتری‪،‬‬ ‫ایــن مــدت دو‬ ‫متوجه شدیم که‬ ‫اعتیــاد تحــت‬ ‫ـئله تصفیهخانههـ‬ ‫حلقههــای مفقــوده‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬از‬ ‫ـگاه‪ ،‬مراقبتهــای‬ ‫ـزارش فارس‪ ،‬احمــد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ـت‪ ،‬در ســال ‪1396‬‬ ‫اول بــر مسـ‬ ‫ـوزش پیشــگیری از‬ ‫شــتغال یکــی از‬ ‫خردهفروش و ‪۱۵۰‬‬ ‫رادیولــوژی‪ ،‬ازمایشـ‬ ‫صنعتــی درصــدد‬ ‫بــه گـ‬ ‫بهعنــوان یکی از‬ ‫زایمــان و کودکان‬ ‫میشــود بر همین‬ ‫اسـ‬ ‫او افــزود‪ :‬ا‬ ‫ـت بیــان کــرد‪ :‬امـ‬ ‫متجاهر‪ ۲۳۰۰ ،‬نفــر‬ ‫همیــن منظــور بــا‬ ‫همچنیــن ‪ 12‬شــهرک‬ ‫اعتیــاد در جهان‬ ‫های ویــژه‪ ،‬زنان و‬ ‫صورت دســتی انجام‬ ‫ــتا‪ ،‬راهانــدازی‬ ‫مواد مخدر اسـ‬ ‫ــاد اســت و بــه‬ ‫اظهار معتــاد‬ ‫صمت شــود‪،‬‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫جراحــی‪ ،‬مراقبت‬ ‫بهمنظور بهسازی‬ ‫شــوراهای روس‬ ‫امور به‬ ‫راه و شهرســازی با‬ ‫مخدر توزیعکننده‬ ‫در درمــان اعتی‬ ‫ســوب میشــود‬ ‫همکاری سازمان‬ ‫شــهرداری مقــرر شــد‬ ‫بــه دهیــاران و‬ ‫تسهیالت از صندوق‬ ‫ـت‪ .‬معاون وزیر‬ ‫قاچاقچــی مواد‬ ‫مخــدر در اراک‬ ‫ـن چالشها مح‬ ‫در سال ‪ 1397‬با‬ ‫دستور دریافت‬ ‫ـینی بــا بیــان اینکه‬ ‫شــورای شــهر و‬ ‫بینیشــده اسـ‬ ‫ـی مبــارزه با مواد‬ ‫بزرگتریـ‬ ‫اساس‬ ‫همه تحریمهایی‬ ‫اول امسال تکمیل‬ ‫ـه همــکاری‬ ‫محیطزیســت در‬ ‫ـدند‪ .‬ملــک حسـ‬ ‫‪ ۱۶‬بهبــود یافتنــد‬ ‫هایخودهستند‪.‬‬ ‫پلیــس تخصصـ‬ ‫پیش بیمارستان خمین در نیمه‬ ‫ــالمی باوجــود‬ ‫کــز مــاده ‪ ۱۵‬بـ‬ ‫طراحی سامانه جامع‬ ‫دســتگیر شـ‬ ‫تصفیهخانه‬ ‫ـاده‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـز‬ ‫س‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫مر‬ ‫ایران‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مرا‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫مواجــه بــوده اما‬ ‫‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬تجهیــز‬ ‫گــری در ســطح‬ ‫ـری ســاختمانها و‬ ‫بیان اینکه‬ ‫معتادینــی کــه‬ ‫ان امــروز از تمامی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫کار شوند؛ البته‬ ‫یــن مرکــز غربال‬ ‫های پیــش بــا ان‬ ‫کرد‪ :‬بعــد از‬ ‫گرفت که بر اســاس‬ ‫داد‪ :‬ســازمان مجـ‬ ‫اقدامــات ایــن‬ ‫شهرداری مشغول به‬ ‫نخبــگان دوم‬ ‫کــه از ســال‬ ‫و‪ ...‬بخشــی از‬ ‫شده است اضافه‬ ‫میشــود‪ ،‬ادامــه‬ ‫کار قــرار‬ ‫ـیوع کرونا تالش‬ ‫ای بتوانند در‬ ‫یــت جوانــان و‬ ‫نفر از ‪ ۱۲۰‬معتاد‬ ‫وســایل ورزشــی‬ ‫مرکزی راهاندازی‬ ‫عمومی پس از شـ‬ ‫درمانــی و مقابله‬ ‫کارگیــری از ظرف‬ ‫زمانی حدود ‪۲۵‬‬ ‫کشــورهای استان‬ ‫این مرکز بارگذاری‬ ‫تاسیســات دولتــی و‬ ‫ســتای اقدامــات‬ ‫بــا به‬ ‫ســتانی کشور در‬ ‫در یــک بــازه‬ ‫در‬ ‫اعتیاد رها یافته‬ ‫از‬ ‫عنبیه‬ ‫مخدر‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫ســتم بیومتریک‬ ‫هویتی شــورا در‬ ‫ــا قاچــاق مواد‬ ‫یــان اینکه طرح‬ ‫تکمیل پروژههای‬ ‫این مراکز از دام‬ ‫دار اســت‪ .‬سی‬ ‫در مبــارزه ب‬ ‫ملک حســینی با ب‬ ‫مضاعفی برای‬ ‫میتــوان امــور‬ ‫ریزی برای تحویل‬ ‫متجاهر که در‬ ‫ــن زمینه پرچم‬ ‫ــا اســکن عنبیه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫نتیجه ان برنامه‬ ‫در فضــای برنامه‬ ‫ـرو بــوده و در ای‬ ‫بیش شــده و ب‬ ‫ـام داد و بانــک‬ ‫کارگیری شدند‪.‬‬ ‫پیشگرفته است که‬ ‫ــی در اســتان و‬ ‫بهداشت بود‪ .‬نبیان با‬ ‫پیشـ‬ ‫گذشــته در کشور‬ ‫را نظــر را انجـ‬ ‫تصریح بودند به‬ ‫یاریگــران زندگ‬ ‫شــخص مــورد‬ ‫ســتانی به وزارت‬ ‫افزود‪ :‬طی ســه سال‬ ‫وپرورش برگزار شد‬ ‫ـراد جمــعاوری‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه بیمار‬ ‫مخدر کشفشــده‬ ‫تاکنون‪ ۱۳‬بیمارستان‬ ‫او‬ ‫ـی را از ایــن افـ‬ ‫و فضای اموزش‬ ‫ـتور کار مجموعــه‬ ‫و ‪ ۹۱۷‬تن انواع‬ ‫بیمارستانیادشده‬ ‫اطالعاتــی کاملـ‬ ‫مــی را شــاد‬ ‫ان در دسـ‬ ‫از دو هــزار‬ ‫درخواســتهای مرد‬ ‫بیاناینکهاز‪۱۴‬‬ ‫ـات و تقدیم ‪۳۲‬‬ ‫بیمارستان دیگر نیز‬ ‫استان قرار دارد‪ .‬سردار‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬عملیـ‬ ‫ـرد‪ .‬او یکــی از‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬یک‬ ‫انتظامی‬ ‫انتظامــی اســتان‬ ‫و بــا هشــت‬ ‫ـه اقتصــاد کـ‬ ‫تحویل دادهشده‬ ‫فرمانــده‬ ‫شهرستانیعنوان کرد‪:‬‬ ‫بهداشت داده میشود‪.‬‬ ‫یــارد تومانــی بـ‬ ‫مفخمی‬ ‫ـهید ضربــه ‪ ۲۷‬میل‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫تحویل وزارت‬ ‫مرکزی گفت‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫تعیین اولویتها‬ ‫پیشبینی و‬ ‫بهزودی ماندهی ‪ 65‬موکب‬ ‫شــهری این استان‬ ‫خـــبر‬ ‫درون و برون‬ ‫شفافسازی اهداف‬ ‫سا‬ ‫در راستای‬ ‫نخســت امســال‬ ‫تــرل اطالعــات‬ ‫در ســه مــاه‬ ‫صحیح و کمک‬ ‫در استان‬ ‫یــن کنتورهــا کن‬ ‫و جهت دادن‬ ‫مدت مشــابه قبل‪،‬‬ ‫حسن مفخمی‬ ‫ــای نصــب ا‬ ‫ـور مامــور قرائت‬ ‫در ایندهنگــری‬ ‫نســبت به‬ ‫سایز یک دوم به ارزش مزای مشــترکان بــدون حضـ‬ ‫بــه مدیــران‬ ‫بازسازیعتباتعالیات‬ ‫درصــد کاهــش‬ ‫‪ ۶‬دســتگاه کنتور‬ ‫شده مصــرف‬ ‫ستاد‬ ‫افزار امور مشترکان‬ ‫‪ ۱۶‬و نیــم‬ ‫ـیار مهم اســت و‬ ‫صفریان‪،‬جانشین‬ ‫اغازشده تاکنون‬ ‫در استان نصب‬ ‫نــه از منابــع بسـ‬ ‫که به سامانه نرم‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تاکنون‪ ،‬مبلغ‬ ‫مظفر‬ ‫حسن مفخمی‬ ‫بهعنوان پایلوت‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون ریال‬ ‫و اســتفاده بهی‬ ‫کنتور است‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫یافت‪.‬ســردار‬ ‫داشت‪ :‬امکان وصل و‬ ‫موضوع در پیشــبرد‬ ‫دستگاه‬ ‫تعدادی از مشــترکان‬ ‫مدت ‪ ۱۰۸‬نفر در این‬ ‫تامیــن این کنتور‬ ‫استان مرکزی‪،‬‬ ‫استانجمعاوریشده‬ ‫ان اســت کــه این‬ ‫میشود‪ .‬او اظهار‬ ‫ـت‪ :‬در مرحلــه نخســت هر شــجاعی افزود‪ :‬هزینه‬ ‫ـتانی افزود‪ :‬در این‬ ‫توسعه اب شرکت اب‬ ‫در ســعی بر‬ ‫توسطموکبهای‬ ‫مرحله ارسال‬ ‫در میزان مصرف‬ ‫در حــوزه امنیــت‬ ‫ـت‪ .‬او اظهــار داشـ‬ ‫شهرسـ‬ ‫شــهرهای اســت‪.‬‬ ‫این تعداد ‪ ۹۴‬نفر‬ ‫معاون بهرهبرداری و‬ ‫‪ ۷‬میلیاردتومان‬ ‫امکان ایجاد تغییر‬ ‫باال اســت اما در‬ ‫ـانیهای پلیــس‬ ‫مومنانه‪ ،‬مقابله با‬ ‫کنتورهای اسـ‬ ‫جان باختند که از‬ ‫کنتور هوشــمند در‬ ‫مشــترکان خانگی‬ ‫خدماترسـ‬ ‫قطع اب و‬ ‫لغ برای کمکهای‬ ‫ـای ایــن کنتورهای‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬نصب‬ ‫کارکنان و مشــارکت‬ ‫اســتان‬ ‫ـداد محــدودی‬ ‫ـهری و ‪ ۱۴‬نفــر در‬ ‫ـی‪ ،‬دامــداری و‬ ‫منطقه برای‬ ‫ســت که این مبا‬ ‫دور از دیگــر مزایـ‬ ‫گزارش دیار افتاب؛‬ ‫فاضالب استان‬ ‫با اهتمام جمعی‬ ‫ـات از راه تعـ‬ ‫مســیرهای برونشـ‬ ‫واحدهــای صنعتـ‬ ‫ـرکت اســتان در‬ ‫ا‬ ‫مجــاز از راه‬ ‫و‬ ‫سخت هزینه شد‪.‬به‬ ‫اند‪ .‬ترافیــک‬ ‫ـکان قرائت اطالعـ‬ ‫انضباط اجتماعی‬ ‫ـاوه‪ ،‬تفرش و شـ‬ ‫جادههــا‪،‬‬ ‫نخســت در‬ ‫لــوب به شــکل‬ ‫را ازدســتداده‬ ‫کرونا و زلزله سی‬ ‫هوشــمند بــا امـ‬ ‫اراک‪ ،‬سـ‬ ‫در حــوزه نظم و‬ ‫ستاداستانیونامجو‬ ‫حــال نصــب و‬ ‫ـورت نتایــج مط‬ ‫ـهرها جــان خــود‬ ‫هوشمند است‪.‬‬ ‫استان اغاز شد‪.‬‬ ‫اب‬ ‫احــاد مــردم‬ ‫ـورت پایلــوت در‬ ‫مشترکبااعضای‬ ‫تولیــدی و در صـ‬ ‫هوشــمند ســازی‬ ‫درون شـ‬ ‫پایلوت در این‬ ‫ـای عملیاتــی الزم‬ ‫ـد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫صفریاندرجلسه‬ ‫گــردو بهصـ‬ ‫او گفت‪ :‬ارتقای‬ ‫کشور با بیان اینکه‬ ‫برداری و توســعه‬ ‫دور بهصورت‬ ‫داده خواهد شـ‬ ‫ـرد‪ :‬پیشبینیهـ‬ ‫گفتوگــو بــا ایرنــا‬ ‫محقق شــود‪.‬‬ ‫ستاد عتبات عالیات‬ ‫ـت‪ .‬معاون بهره‬ ‫اســتانی تعمیم‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫او بیــان کـ‬ ‫تعیینشــده در کاهش‬ ‫ـر شــجاعی در‬ ‫راهاندازی اسـ‬ ‫جانشین رئیس‬ ‫ملزومات پلیس در تراز‬ ‫شدهاند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫منوچهـ‬ ‫نیل به هدفهای‬ ‫با قابلیت ارسال‬ ‫مرکزی ساماندهی‬ ‫توجه پلیس از‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫راهبردهای رهبر‬ ‫کنتورهای هوشمند‬ ‫بــرای‬ ‫موکب در استان‬ ‫ـوانح رانندگی با‬ ‫اب شــرکت‬ ‫قــق ایــن مهــم‪،‬‬ ‫‪ ۴‬موکب توسط‬ ‫افزود‪ :‬این‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫ـدگان ناشی از سـ‬ ‫از راه دور‪ ،‬برای‬ ‫اســت و در تح‬ ‫موکب توسط برادران و‬ ‫موردتوجه و تاکید‬ ‫کشتهشـ‬ ‫ـرف اب مشــترک‬ ‫ها و خطوط کلی‬ ‫از این تعداد‪۶۱‬‬ ‫عنوان روشنگر راه‬ ‫ـب داخل عراق و‬ ‫اطالعــات مصـ‬ ‫امکانات‪ ،‬محدودیت‬ ‫انقالب‪ ،‬به‬ ‫میشــود و‪ ۴۰‬موکـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ـتان مرکــزی افزود‪:‬‬ ‫به نوع‬ ‫انتظامیاستانمرکزی‬ ‫خواهــران مدیریت‬ ‫فرمانده انتظامی اسـ‬ ‫حسین (ع) خدمت‬ ‫ست‪.‬فرمانده‬ ‫ایران به زائران امام‬ ‫پلیس در اســت‪.‬‬ ‫ترسیمشدها‬ ‫ســتم مانیتورینگ‬ ‫خــود را به همراه‬ ‫‪ ۲۵‬موکب داخل‬ ‫ریزیهــای راهبــردی‬ ‫مانند راهاندازی سی‬ ‫ابتدای ســال‪۱۳۹۹‬‬ ‫و لــوازم موردنیاز‬ ‫و اقداماتــی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬برنامه‬ ‫صفریان اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫ماســک‪ ،‬مداد‬ ‫برنامههــای ارتقای‬ ‫علوم پزشکی اراک‬ ‫ســی‪ ،‬نیازسنجی‬ ‫ارائه میکنند‪.‬‬ ‫خانوادههــا رعایت‬ ‫موکبهای استان‬ ‫پلیــس بخشــی از‬ ‫با رویکرد کارشنا‬ ‫باشند‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫میلیارد تومان توسط‬ ‫شده هوشــمند‬ ‫دانشامــوزان و‬ ‫جدید‬ ‫ـال‬ ‫ـته‬ ‫اجتماعی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بایــد از ســوی‬ ‫در پشت دا‬ ‫مطالبات مردم تعریف‬ ‫تاکنون‪ ،‬مبلغ‪۷‬‬ ‫رعایت فاصلهگذاری‬ ‫بــرای کمکهای‬ ‫امنیتترافیکاست‪.‬‬ ‫کنیم که از تجمع‬ ‫ـگاهها خبر داد‪.‬‬ ‫ـت کــه ایــن مبالــغ‬ ‫توجه ویژه به نوع‬ ‫بیان کرد‪ :‬بهمنظور‬ ‫ازاینرو توصیه می‬ ‫ـری ورود به دانشـ‬ ‫با صبر و حوصله‬ ‫هــر چــه کیفیتر‬ ‫جمعاوریشــده اسـ‬ ‫جدا خــودداری‬ ‫سخت هزینه شد‪ .‬او‬ ‫برگزاری شود‬ ‫بــر ازمون سراسـ‬ ‫واهشــمندیم کــه‬ ‫ـال جدیــد اجــرای‬ ‫برگــزاری ازمــون‬ ‫ســالنهای محل‬ ‫کرونا و زلزله سی‬ ‫از داوطلبین خ‬ ‫و بــا اغــاز سـ‬ ‫دربهــای مراکــز‬ ‫خروجی مراکز برگزاری‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی اراک از نظارت جمالیان افزود‪ :‬در تمام‬ ‫مومنانه‪ ،‬مقابله با‬ ‫دوراز تجمــع قــرار‬ ‫زدگانسیسخت‪،‬‬ ‫کارشناسان بهداشتی‬ ‫مبادی ورودی و‬ ‫رئیس دانشـ‬ ‫ـل ماشــین و بــه‬ ‫انجامشدهبهزلزله‬ ‫سراســری ورود به‬ ‫غذایی بیشتری از‬ ‫همانند ســال گذشــته‬ ‫کــرده و در داخـ‬ ‫تشریحکمکهای‬ ‫بهداشــت بر ازمون‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬ارسال‬ ‫باوجود توزیع مواد‬ ‫با‬ ‫مــوارد بهداشــتی‬ ‫کنکور‬ ‫کارشناســان‬ ‫غذایی به ارزش ده‬ ‫ازمون عبور کنند‪.‬‬ ‫بگیرند‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫فاصلهگــذاری و‬ ‫گفت‪ :‬ارسال مواد‬ ‫ـش امــوزان حتمــا‬ ‫ایزوگام‪ ،‬کاشــی و ‪ ...‬به‬ ‫حضــور دارنــد و‬ ‫دانشگاهها خبر داد‪.‬‬ ‫ـئولین بهداشت‬ ‫داوطلبیــن‪ ،‬دانـ‬ ‫جوان‪ ،‬دکتر سید‬ ‫ساختمانی شــامل گچ‪،‬‬ ‫ــود توســط مسـ‬ ‫و ماســک بیــن‬ ‫باشگاه خبرنگاران‬ ‫که باید رعایت ش‬ ‫ـن هزینــه‪ ۲‬بــاب‬ ‫مصالح‬ ‫یکســری از موارد‬ ‫به گزارش‬ ‫ـال و تعهــد تامیـ‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫ـود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ارزش‪ ۵۹۰‬میلیــون ریـ‬ ‫ـان‪ ،‬رئیس دانشـ‬ ‫صورت گرفته توسط‬ ‫نظارت میشـ‬ ‫محمــد جمالیـ‬ ‫ازجمله خدمات‬ ‫بهداشت استان مرکزی‬ ‫مدرسه ‪ ۶‬کالسه‬ ‫بود که ارزش تمام‬ ‫نظارت کارشناسان‬ ‫مرکزی در ان منطقه‬ ‫اراک از‬ ‫موکبهای استان‬ ‫میلیونریالمیرسد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیاردو‪۸۰۷‬‬ ‫کمکهابهمیزان‬ ‫پیشرو بودن در حوزه‬ ‫انتظار از صنایع بزرگ‪،‬‬ ‫یریتپسمانداست‬ ‫مد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سالمتشناختی؛‬ ‫طرحی بـرای فردا‬ ‫مواد مخدر در استان‬ ‫یش از ‪ 7‬تن انواع‬ ‫شف ب‬ ‫ک‬ ‫حوادثرانندگی‬ ‫کاهش‬ ‫در استان‬ ‫نصب کنتور اب‬ ‫برگزاری‬ ‫قرائت از راه دور‬ ‫‪08‬‬ ‫در استان اغاز شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫سانبهداشتاستان‬ ‫کور زیرنظر کارشنا‬ ‫کن‬ ‫‪02‬‬ ‫چرا صلح برای ارامش‬ ‫افغانستان کافی نیست؟‬ ‫کشف بیش‬ ‫از ‪ 7‬تن انواع مواد مخدر‬ ‫در استان‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫(شماره ‪)1400-1-1-21‬‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع برق فارس به ادرس شیراز خیابان معدل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫حدفاصل فلســطین و مالصدرا تلفن ‪ -32319374-80‬تلفن امور تدارکات‬ ‫استان فارس (سهامی خاص)‬ ‫‪32317869‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید و نصب باالبر تلسکوپی‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اســناد مناقصه‪ :‬در ســاعت اداری (از ســاعت ‪ 7/30‬الــی ‪ )14/30‬از تاریخ‬ ‫‪ 1400/04/09‬لغایت ‪ 1400/04/14‬به مدت ‪ 5‬روز کاری‬ ‫‪ -4‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد‪ :‬فیش واریزی به مبلغ ‪ 220000‬ریال واریز به حساب جاری‬ ‫شماره ‪ 07860-74827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬امکان پذیر می باشد‪ .‬به شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک‬ ‫دولت ‪2000007000000039‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل دریافت پیشنهادها‪ :‬شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان فارس ‪ -‬امور تدارکات تلفن ‪32317869‬‬ ‫‪ -7‬زمان تحویل اسناد‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1400/04/28‬‬ ‫‪ -8‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر معاونت پشتیبانی‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/28‬با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد‬ ‫نصاب الزم پاکت الف و ب پس از رسیدگی کمیته فنی بازرگانی در تاریخی که در روز ‪1400/04/28‬‬ ‫اعالم می شود بازگشایی می شود و به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫موعد مقرر در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -11‬تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 1/550/000/000‬ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی‪،‬‬ ‫چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت‬ ‫می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد‪ .‬ضمنا‬ ‫تعیین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی‪ ،‬وجه نقد و‪ )...‬قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -13‬مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله بر گزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -14‬ســایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪( .‬شرکت کنندگان در مناقصه می‬ ‫بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع‬ ‫برق فارس و یــا تماس با امور تدارکات‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند در غیر این‬ ‫صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪).‬‬ ‫شناسه اگهی‪1155764 :‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت ‪ 368‬و شناسه ملی ‪10220022017‬‬ ‫م الف ‪2905 :‬‬ ‫((اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم))‬ ‫فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای‬ ‫شرکت سیمان سفید‬ ‫ارومیه (سهامی عام)‬ ‫نوبت اول‬ ‫وزارتونیروفاضالب شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید‪ ،‬حمل و نصب و راه اندازی‬ ‫شرکت اب‬ ‫اذربایجانغربی (سهامی خاص) یک دستگاه دیزل ژنراتور ‪ 600kva‬ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب خوی به شماره فراخوان ‪ 2000005390000034‬را از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‬ ‫‪ 1400/04/12‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫قیمت اسناد مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫خرید‪ ،‬حمل و نصب و راه اندازی یک‬ ‫دستگاه دیزل ژنراتور ‪ 600kva‬ایستگاه‬ ‫پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب خوی‬ ‫‪22/577/977/422‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1/129/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬اسناد خزانه اسالمی و سایر ابزارهای مالی‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/04/16‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ ‪1400/04/27‬‬ ‫گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 09/30‬صبح روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/04/28‬خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم بذکر اســت پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف‬ ‫(تضمین شرکت در مناقصه) عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر‬ ‫قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر‬ ‫قراردادها و تلفن ‪04431945374‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/04/12 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1400/04/10 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی(سهامی خاص)‬ ‫بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت سیمان سفید ارومیه (ســهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی انان دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ‪ 11‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/20‬در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر ‪ 25‬جاده‬ ‫سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع قرائت گزارش هیات مدیره‪ ،‬بازرس قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ‪1399/12/30‬‬ ‫‪ -2‬بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ‪1399/12/30‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی‬ ‫‪ -5‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات به شماره ‪ 130890‬مورخ ‪ 1383/11/17‬مصوب مجلس شورای‬ ‫اسالمی ایران و به استناد ایین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیات محترم وزیران نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید و‬ ‫در صورت کسب امتیاز الزم از پیمانکاران واجد صالحیت جهت شرکت در مناقصه دو مرحله ای دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫‪-1‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین کاال شامل تامین لوله های فوالدی و حمل تا انبار کارفرما با طول حدود ‪ 57‬کیلومتر و اجرای سامانه انتقال اب با طول حدود ‪ 21‬کیلومتر‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫از سد کارواندر به شهر خاش‬ ‫‪-2‬محل اجرای پروژه‪ :‬سیستان و بلوچستان‪ -‬شهرستان خاش‬ ‫‪-3‬مبلغ براورد اولیه کار‪ :‬براورد اولیه پروژه حدود دو هزارونهصد میلیارد ریال (‪)2.900‬بدون تعدیل‬ ‫‪-4‬تامین مالی پروژه و زمان بندی‬ ‫تامین مالی طرح با استفاده از تسهیالت ایین نامه اجرایی ماده ‪( 56‬فاینانس داخلی) و اعتبارات عمرانی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی به شماره ‪ 364/19091‬مورخ ‪ 98/3/12‬ابالغی از سوی ریاست محترم جمهور مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪-5‬مدت کل انجام عملیات موضوع مناقصه‬ ‫مدت زمان انجام کار برای کارهای تامین کاال‪ ،‬عملیات اجرایی‪ ،‬نصب و راه اندازی ‪ 12‬ماه است‪.‬‬ ‫‪-6‬کارفرما‪ /‬دستگاه اجرایی‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-7‬مشاور کارفرما‪ /‬دستگاه اجرایی‪ :‬شرکت مهندسین مشاور ابساران‬ ‫‪-8‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬زاهدان‪ ،‬بلوار شهید قلنبر‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫‪-9‬رتبه و رشته کاری موردنظر جهت پیمانکار‬ ‫پیمانکاران را رتبه دو و باالتر در رشته اب با تخصص خطوط انتقال و شبکه های اب و فاضالب (اب و فاضالب) از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا پیمانکاران با معرفی همکار تامین کننده‬ ‫کاال و نصب براساس معیارهای ارزیابی تامین کنندگان در صورت لزوم (در صورتی که پیمانکار اصلی معیارهای الزم را جهت تامین کاال و نصب نداشته باشد)‬ ‫‪-10‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/04/07‬لغایت ‪ 1400/04/12‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/04/26‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/04/27‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شرکت های واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(500000‬پانصدهزار)ریال‪ ،‬اسناد ارزیابی‬ ‫و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری و نیز مدارک را به صورت فیزیکی در موعد مقرر تحویل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫دفترقراردادهای شرکت اب وفاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ایا میدانید هر جا اب هست‪ ،‬ابادانی هم هست؟‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا صلح‬ ‫برای ارامش افغانستان‬ ‫کافی نیست؟‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫این روزها افغانســتان‪ ،‬طالبان و صلح با این گروه‬ ‫نقل محافل خبری شده است‪ .‬هرروز اخباری از فتوحات‬ ‫جدیدطالباندر این کشور به گوشمی رسدودرحالی که‬ ‫یشــود‪ ،‬افغان ها‬ ‫روزب ـه روز بر وخامت اوضاع افزوده م ‬ ‫چشم به راهصلحیهستند کهنمی تواننسبتبهتداوم‬ ‫ان و اینکه ضامن ارامش برای افغانســتان شود چندان‬ ‫خوش بیــن بود‪ .‬یکــی از مهم ترین دالیلی که بســیاری‬ ‫متخصصان را در باب ترتیبات پساصلح در افغانستان‬ ‫بدبیــن کــرده اســت عــدم پایبنــدی طالبــان بــه اصــول‬ ‫دموکراســی و بی توجهی این گروه به جامعه مدنی و‬ ‫حقوقشهرونداناست‪.‬ثباتسیاسینتیجهتفاهممیان‬ ‫حکومت و مردم است و چنانچه نظام سیاسی نتواند و‬ ‫یا نخواهد پاسخگوی مطالبات و درخواست های مردم‬ ‫باشد‪،‬به مرور اشوبجامعهرافراگرفتهودرنتیجهثبات‬ ‫ونظمسیاسیدرمعرضتهدیدقرارمی گیرد‪.‬افغانستان‬ ‫امــروز دارای جامع ـه ای بیــدار اســت و فعــاالن جامعه‬ ‫مدنی تحدید ازادی ها و حقوق شهروندان این کشور را‬ ‫برنمی تابند‪.‬جوانبودنجمعیت‪ ،‬گسترشارتباطاتو‬ ‫اطالعاتوهمچنین کمک هایبین المللیدودههاخیر‬ ‫باعث رشد و پویایی جامعه در افغانستان شده است‪.‬‬ ‫مردم افغانســتان در بیست سال اخیر برای برپایی‬ ‫دموکراســی و رســیدن به حقوق شــهروندی و انســانی‬ ‫خود تالش زیادی کرده اند‪ .‬جامعه مدنی افغانســتان‬ ‫هنــوز هــم مطالبــات زیــادی از نظــام سیاســی دارد‪.‬‬ ‫یتــر‪ ،‬عدم مداخلــه‬ ‫شــفافیت بیشــتر‪ ،‬انتخابــات مردم ‬ ‫دولــت درروند انتخابات‪ ،‬کاهش فســاد‪ ،‬پاســخگویی‬ ‫یهــای مدنی‪ ،‬حقــوق زنان‪ ،‬کــودکان و‬ ‫و افزایــش ازاد ‬ ‫اقلیت هاازجملهان هااست‪.‬ایندرخواست هامسائلی‬ ‫نیســتند که طالبان در برابر ان ها کوتاه بیاید‪ .‬این گروه‬ ‫به محض قبضه قدرت یا شــریک شــدن در ان برای به‬ ‫اجرا گذاشتن قوانین و اصول موردنظر خود و وارد عمل‬ ‫خواهد شــد‪ .‬انچه قــدرت را برای طالبان طمع برانگیز‬ ‫و شــیرین می کند نه صرف داشــتن ان‪ ،‬بلکه استفاده از‬ ‫ان در جهــت پیــاده کردن ایدئولوژی و تاســیس مدینه‬ ‫فاضله موردنظر خودشان است‪ .‬پشتوانه باور به چنین‬ ‫رویکــردی از جانــب طالبان الگوی فکــری و رفتاری این‬ ‫گروه در ســال های گذشته و همچنین در مناطق تحت‬ ‫سلطهان هااست‪.‬همچنیننبایداقداماتاخیران هادر‬ ‫قتل فعاالن مدنی و خبرنگاران و حمله تروریســتی به‬ ‫دانشگاه کابلرانیزنادیده گرفت‪.‬برایناساسمی توان‬ ‫چنین برداشت کرد که طالبان نسبت به سال های قبل‬ ‫از ‪ 2001‬تغییر چندانی نداشته است‪ .‬پشتونیزم‪ ،‬شیعه‬ ‫ستیزی و تلقی ان ها نسبت به ازادی ها و حقوق زنان و‬ ‫کل جامعه بر اساس تفسیر بنیادگرایانه از اسالم هیچ گاه‬ ‫بادموکراسیومقتضیاتانهماهنگینداردونمی توان‬ ‫از گروهــی که این اصول بر اندیش ـه اش ســایه انداخته‬ ‫اســت توقــع داشــت کــه بتوانــد خــود را با دموکراســی‬ ‫هماهنگ کند و به مطالبات و درخواست های جامعه‬ ‫افغانستاناحترامبگذارد‪.‬‬ ‫نادیده انگاشتن مطالبات و درخواست های جامعه‬ ‫مدنــی و تــاش بــرای ســرکوب ان می توانــد منجــر بــه‬ ‫بی ثباتــی در ترتیبــات سیاســی اتــی افغانســتان شــود‪.‬‬ ‫یتــوان جامع ـه ای کــه در مســیر توســعه‬ ‫ب هســختی م ‬ ‫و دموکراســی گام نهــاده اســت را بــار دیگــر بــه عقــب‬ ‫بازگرداند‪ .‬بی ثباتی ابتدا به شــکل نارضایتــی و به مرور‬ ‫شکل خش ـن تری به خود می گیرد‪ .‬به این ترتیب نوعی‬ ‫تنش و شــکاف میــان حکومت و مردم پدیــدار خواهد‬ ‫شد و کم کم مشروعیت نظام سیاسی زیر سوال خواهد‬ ‫رفت‪ .‬البته ناگفته نماند که طالبان در برابر نارضایتی و‬ ‫اعتراضات مردن سکوت نخواهد کرد و در ابتدا با ایجاد‬ ‫رعب و وحشــت ســعی خواهد کرد تا جامعه را ارام و‬ ‫ان ها را بار دیگر مطیع کند اما نمی توان با قشر متوسط‬ ‫تحصیل کردهشهریدر افغانستانمانندسال های‪1996‬‬ ‫تا ‪ 2001‬رفتار کرد‪ .‬ملتی که بیدار شده است را نمی توان‬ ‫با استفاده از توپ و تانک و اعدام و شالق بار دیگر به‬ ‫قهقرا کشاند‪ .‬بر این اساس در ترتیبات پس از صلح در‬ ‫افغانستان دیر یا زود مردم در برابر احقاق حقوقی که‬ ‫برای به دست اوردن ان بیست سال خون دادند علیه‬ ‫طالبانبهپاخواهندخواستوبار دیگرافغانستاندرگیر‬ ‫بی نظمیو کشمکش هایداخلیخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫نامزدهایانتخاباتریاستجمهوریبارئیسیدیدار کردند‬ ‫همدلی برای رفع مشکالت مردم‬ ‫نامزدهای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری با حضــور در دفتر ایت اهلل ســید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪ ،‬رئیس جمهوری منتخب با او دیدار و درباره‬ ‫وضعیــت کشــور و راه های حل مشــکالت موجود‬ ‫هم اندیشــی و تبادل نظر کردند‪.‬به گزارش ایرنا‪۶ ،‬‬ ‫نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری‬ ‫ساعتی پیش با حضور در دفتر ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیســی بــا او دیدار کردنــد‪ .‬در این دیدار صمیمانه‬ ‫کــه به دعوت رئیس جمهوری منتخب برگزار شــد‪،‬‬ ‫نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری دربــاره‬ ‫وضعیــت کشــور و راه های حل مشــکالت موجود‬ ‫بــا رئیس جمهور منتخب هم اندیشــی و تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬سیدامیرحسینقاضی زادههاشمی‪،‬محسن‬ ‫مهر علیــزاده‪ ،‬علیرضــا زاکانــی‪ ،‬عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫ســعید جلیلــی و محســن رضایــی کاندیداهایــی‬ ‫تهــای انتخاباتی ســیزدهمین‬ ‫بودنــد کــه در رقاب ‬ ‫دوره ریاســت جمهــوری حضور داشــتند و امــروز با‬ ‫پایان یافتن رقابت ها‪ ،‬برای تبریک به رئیس جمهور‬ ‫ب و اعــام همــکاری بــا دولــت اینده‪ ،‬بــا او‬ ‫منتخ ـ ‬ ‫مالقــات کردنــد‪ .‬رئیس جمهــور منتخــب هــم در‬ ‫پایان‪ ،‬دیدار ‪ ۲‬ساعته خود با نامزدهای انتخابات را‬ ‫جلسه ایبسیار خوبتوصیف کردو گفت‪:‬دوستان‬ ‫در این جلســه دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح و‬ ‫اولویت هایی که فکر می کنند دولت اینده باید در‬ ‫این یک ماه پیگیری نماید بیان کردند‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫این جلســه راهکارهای مختلف برای حل مســائل‬ ‫کشور که بخشی از ان ها در مناظرات انتخاباتی نیز‬ ‫مطرح شد‪ ،‬موردبحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬مسلما‬ ‫همهدوستاندغدغه کشور‪،‬انقالب‪،‬رفعمشکالت‬ ‫و گره گشــایی از زندگی مردم رادارند که این خیلی‬ ‫مهم است‪ .‬رئیس جمهور منتخب با ابراز امیدواری‬ ‫نسبت به تداوم این نوع جلسات تاکید کرد‪ :‬دوره‬ ‫رقابت های انتخاباتی پایان پذیرفته و اکنون دوره‬ ‫رفاقــت‪ ،‬همدلی‪ ،‬همراهــی و همکاری بــرای رفع‬ ‫مشــکالت مــردم اســت که یــک دغدغه همگانی‬ ‫است‪ .‬ایت ا‪ ...‬رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬ان شاءاهلل‬ ‫همدلــی و هم اندیش ـی ها منحصــر به این جلســه‬ ‫نبــوده و ایــن روش ادامه می یابــد و مردم هم باید‬ ‫احساسشان این باشد که همه نگاه های سیاسی و‬ ‫دیدگاه هامنتهیبهرفعمشکالتو گره هااز زندگی‬ ‫ان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫امیدواریمقوهقضاییهبابی طرفی کاملعمل کند‬ ‫رئیس جمهــوری ضمــن تجلیــل از قضــات و‬ ‫مســئولین قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬امیدواریــم قوه‬ ‫قضاییــه بــا علــم و دانــش و بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫احــکام الهــی و در چارچــوب قانون و بی طرفی‬ ‫کامــل بــدون وابســتگی بــه احــزاب و گروه ها و‬ ‫جناح ها عمل کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه‬ ‫هیئــت دولــت گفــت‪ :‬ایــن روزهــای هفتــه قوه‬ ‫قضاییــه اســت و مــا از قضات شــریف و محترم‬ ‫و از مســئولین قــوه قضاییــه و تالش هایــی کــه‬ ‫انجــام می دهند‪ ،‬تجلیــل می کنیــم و امیدواریم‬ ‫قــوه قضاییــه مــا بــا علــم و دانش و دقــت و در‬ ‫نظــر گرفتن احــکام الهــی و در چارچوب قانون‬ ‫و بی طرفــی کامــل بدون وابســتگی بــه احزاب‬ ‫حهــا عمــل کند‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫و گرو ههــا و جنا ‬ ‫چیــزی کــه می توانــد قــوه قضاییــه را بشــکند و‬ ‫نابــود کنــد وابســتگی حزبــی و جناحی اســت‪.‬‬ ‫نشــاءاهلل قــوه قضاییــه ما از جناحــی و حزبی‬ ‫ا ‬ ‫بودن دور باشد و کامال بی طرف باشد‪ .‬روحانی‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬قــوه قضاییــه بایــد به گونه ای‬ ‫عمــل کند کــه همه مردم بــه ان اعتماد داشــته‬ ‫باشــند چراکه اخرین پناهگاه است‪ .‬هرکس هر‬ ‫ظلمی ببیند تظلم خواهی می کند و می داند که‬ ‫در پایان یک دادگاه عدلی وجود دارد و قاضی ‬ ‫هست‪ .‬البته ما هم باید برای قضات امکاناتی‬ ‫فراهــم کنیــم چراکــه حکــم قاضــی وابســته به‬ ‫گزارش هایی دارد که ضابطین قوه قضاییه تهیه‬ ‫می کننــد‪ .‬گــزارش ضابــط پایــه پرونده اســت و‬ ‫بعــد گزارش هایی که کارشناســان در حوزه های‬ ‫مختلــف می دهنــد‪ ...‬رئیس جمهــوری بــا بیــان‬ ‫اینکه در کار کشــور همیشه نیازمند به همکاری‬ ‫ســه قــوه هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ا گــر ســه قــوه باهــم‬ ‫نباشــند و از هم فاصله داشــته باشــند کار خیلی‬ ‫یشــود‪ .‬در دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫ســخت م ‬ ‫ایــن فاصلــه را لمــس کردیــم کــه چقــدر کار را‬ ‫برای دولت و مردم ســخت می شود‪ .‬امیدواریم‬ ‫شــرایط بهتری پیــش روی نظــام و دولت اینده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کار ترامپ از جنگ هم باالتر بود‬ ‫رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد بــا بیــان این که‬ ‫مردم ما در سال های دهه ‪ ۶۰‬با همه سختی ها‬ ‫تروریســم و جنایــت علیــه بشــریت را تحمــل‬ ‫کردند و گذراندند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز مردم بازهم در‬ ‫یک تروریســم دیگری مشــغول مقاومت است؛‬ ‫یعنــی از ســال ‪ ۹۷‬تــا امروز که ســه ســال و نیم‬ ‫اســت مــا وارد یک تروریســم اقتصادی شــدیم‪.‬‬ ‫کاری کــه ترامــپ علیه ایران کــرد تحریم نبود از‬ ‫جنــگ هــم باالتر بــود و ان تروریســم اقتصادی‬ ‫بود‪ .‬او افزود‪ :‬این ها کار ترور اقتصادی را انجام‬ ‫دادنــد‪ .‬جلــوی دارو و غــذا را هــم گرفتند و این‬ ‫کار هنــوز هــم ادامــه دارد‪ .‬جانشــینان ترامــپ‬ ‫همچنــان جنایــت ترامــپ را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫ان ها جانیان و جنایتکاران همین راهی هســتند‬ ‫دولتاینده مردم رااز تنگناهایاقتصادی‬ ‫ومعیشتیرها کند‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی‬ ‫عــدم هدایــت نقدینگــی بــه‬ ‫مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ســمت تولید ملی و انباشــتگی‬ ‫نخســتین اولویــت دولــت‬ ‫انبوه کارهای معوقه‪ ،‬الگوهای‬ ‫ســیزدهم تزریــق امیــد‪ ،‬تکریم‬ ‫کاربــردی مبتنــی بــر فطــرت‬ ‫همگانــی‪ ،‬بازافرینــی تحــول و‬ ‫راســتین و منعطــف انقــاب‬ ‫علیرضاورناصری‬ ‫قندعلی‬ ‫رهــا کــردن مــردم از تنگناهــای‬ ‫اسالمی و کارامد سازی سیستم‬ ‫اقتصادی و معیشــتی باشد‪ .‬به‬ ‫نظارتــی برای جلوگیــری از بروز‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا ورناصری قندعلی در نطق ناهنجاری ها‪ ،‬خاتمه بخشی به زمینه های رانت‬ ‫میان دستور خود در صحن علنی مجلس‪ ،‬ضمن و فســاد و اتمــام امضاهــای طالیــی را ایجــاب‬ ‫قدردانــی از رهبــر انقالب که با اعتماد عملی به می کنــد‪ .‬او عنــوان کرد‪ :‬ملت شــریف ایــران که‬ ‫توانمندی هــای داخلــی‪ ،‬بــا دریافــت واکســن مقابــل فشــارهای خارجــی و ســوءتدبیر داخلی‬ ‫ایرانــی ثابــت کردنــد تحول تمــدن نوین مقتدر ایســتادند‪ ،‬نخســتین اولویت دولت سیزدهم را‬ ‫اســامی‪ ،‬مرد میــدان می خواهد و خودبــاوری‪ ،‬تزریــق امید‪ ،‬تکریم همگانــی‪ ،‬بازافرینی تحول‬ ‫گفــت‪ :‬مردم ایــران علیرغم وجود تمــام عوامل و مجاهــدت بــر ارتقای ســطح زندگــی در قالب‬ ‫کاهنده مشارکت‪ ،‬با حضور پرشور در انتخابات‪ ،‬شــاخص های روز دنیــا می دانند‪ .‬نماینــده مردم‬ ‫بصیــرت و وفــاداری را به جهانیــان ثابت کردند مسجدســلیمان و اللــی و هفتــگل و اندیــکا در‬ ‫کــه این اعتماد و مشــارکت نقطه قــوت نظام و مجلــس ادامــه داد‪ :‬رئیس جمهــوری منتخــب‪،‬‬ ‫برای مسئوالن انگیزه خدمت بیشتر است‪ .‬عضو دولــت را در بدتریــن شــرایط تحویــل می گیــرد‪،‬‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خطاب راهبردی تریــن اقدام تشــکیل دولــت کارامد و با‬ ‫شهــای‬ ‫به ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی ضمن تبریک و به کارگیــری وزرای مردمــی اگاه بــه چال ‬ ‫ارزویتوفیقالهی‪،‬افزود‪:‬ارایدشمن شکنمردم اقتصــاد و واجــد برنامــه کاربــردی در راســتای‬ ‫در انتخاب قاطع شما به عنوان ریاست جمهوری حاکمیت شایسته ساالری است‪ .‬ورناصری یاداور‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬برایند اعتماد کریمانه ای اســت شــد‪ :‬دولــت اینــده باید با تجمیــع ظرفیت های‬ ‫کــه مردم ایــران به تحول گرایی انقالبــی دارند‪ .‬کشــور در کنار وفاق اجتماعی‪ ،‬اشــنایی کافی با‬ ‫ورناصری تصریح کرد‪ :‬این امید و اعتماد جمعی اقتصاد ایران و تمرکز ترتیبی بر اولویت های کشور‬ ‫به شما سرمایه اجتماعی به ویژه در دهه حیاتی به ویژه معیشت‪ ۴‬دهک محروم‪ ،‬با برنامه های‬ ‫ایران اســامی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســت که انباشــت بلندمــدت و کوتاه مدت و نگاه محوری به علل‬ ‫بحران های اقتصادی‪ ،‬نوسانات ارزی و ابر چالش توســعه نامتوازن در کشــور‪ ،‬مردم را از تنگناهای‬ ‫تورم‪،‬بحراناب‪ ،‬کاهشرشدجمعیت‪،‬بیکاری‪ ،‬اقتصادی معیشتی رها کند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فضای نامناسب کسب وکار و تولید‪ ،‬اتمام عصر مسیردسترسیبهایناهدافتبیینیدشوار است‬ ‫اقتصــاد نفتــی و ضرورت بیرون کشــیدن ارزهای بنابرایناز فعالینحامیاقایرئیسیمی خواهم‬ ‫نفتــی از بودجــه دولت‪ ،‬عدم تحقق کشــاورزی بــدون هیــچ اصراری بر ســهم خواهی‪ ،‬ایشــان را‬ ‫مدرنیزه به عنوان اولویت اول انقالب اســامی‪ ،‬صرفا با اشتراک تجارب یاری کنند و اجازه دهیم‬ ‫چال ‬ ‫شهــای نظــام بانکــی و عدالــت مالیاتــی‪ ،‬رئیس جمهوریبهمطالباتمردمرسیدگی کند‪.‬‬ ‫اصالحات در سمت مردم قرار گیرند‬ ‫نگــذاری کــرد‪ .‬روحانــی تاکیــد‬ ‫کــه ترامــپ بنیا ‬ ‫کرد‪ :‬صهیونیس ـت ها در راس کســانی بودند که‬ ‫می خواستند با همه توان نگذارند که برجام به‬ ‫وجود بیاید و وقتی به وجود امد می خواســتند‬ ‫نگذارند‪ ،‬زنده بماند‪ .‬اسراییل و صهیونیست ها‬ ‫بیشترین مخالفت و دشمنی را با برجام داشتند‪.‬‬ ‫چون خوب می فهمیدند که معنی برجام یعنی‬ ‫قتــر محاســبه می کند‬ ‫چــه؟ چراکــه دشــمن دقی ‬ ‫و صهیونیس ـت ها بدتریــن دشــمنان ما هســتند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬صهیونیست ها ‪ ،‬ارتجاع و‬ ‫ان هایی که در امریکا همیشــه ضد ایران بودند‬ ‫همــه در کنــار هم علیه ایــران بودنــد‪ .‬از برجام‬ ‫خــارج شــدند و جنــگ اقتصــادی را علیــه مــا به‬ ‫راه انداختنــد و ادامــه دادند‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫تاکیــد بــر این که مردم پیــروزی بســیار بزرگی در‬ ‫ایــن مــدت بــه دســت اوردنــد گفت‪ :‬البتــه زجر‬ ‫و ســختی زیــادی را تحمل کردنــد‪ .‬جنگ بدون‬ ‫مجروح‪ ،‬شــهید و ویرانی نیســت و تبعات خود‬ ‫را دارد؛ امــا ملــت ایســتادند‪ ،‬تســلیم نشــدند‬ ‫و امــروز هــم ایــن مســیر مقاومــت و ایســتادگی‬ ‫را ادامــه می دهنــد و نتیجــه ایــن ایســتادگی را‬ ‫هــم مــردم دیدند‪ .‬او افــزود‪ :‬نتیجه ایســتادگی‬ ‫مــردم ایــن شــد کــه دولــت جدیــدی کــه در‬ ‫امریکا می خواســت روی کار بیاید‪ ،‬در تبلیغات‬ ‫انتخابات ـی اش گفت ایــن کار ترامپ غلط بوده‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی قبل از اینکــه از مــردم رای بگیرد‬ ‫گفت این راه‪ ،‬راه غلطی بوده اســت و مردم با‬ ‫همیــن ایده و نظر به دولــت جدید رای دادند‪.‬‬ ‫روحانــی اضافــه کرد‪ :‬ا گــر امروز بایــدن‪ ،‬ذره ای‬ ‫در اجــرای برجــام تســامح کنــد‪ ،‬بــه رای ملــت‬ ‫خــودش خیانــت کرده اســت زیــرا ان ها بــر این‬ ‫مبنــا رای دادنــد‪ ،‬او امــد بر مبنــای اینکه تحریم‬ ‫را بــردارد و کار غلــط را جبــران کنــد‪ .‬بعــد هــم‬ ‫مرتــب تاکید کردنــد که ما برجام را قبول داریم‬ ‫و می خواهیــم برگردیــم و امــروز هــم می گویند‬ ‫منتها مردم ما متوقع هستند که این کار سریع تر‬ ‫و زودتــر اجرایی و عملیاتی شــود‪ .‬چه ان هایی‬ ‫که از ان طرف باید اقدام سریع تری انجام دهند‬ ‫نطــرف‪ ،‬مــا باید این کار را ســریع تر‬ ‫و چــه از ای ‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه‬ ‫دولــت دوازدهــم در این مســیر هیــچ کوتاهی‪،‬‬ ‫تســامح و تســاهلی روا نداشــته و باقــدرت و‬ ‫دقت از همه فرصت ها و ثانیه ها استفاده کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬البته یکســری مســائلی اســت که‬ ‫امیدواریم ان ها هم حل وفصل شــود و مردم ما‬ ‫به حق مســلم خود برســند‪ .‬از طرف دیگر برای‬ ‫جهانیان روشن شود که ما هیچ گاه دنبال سالح‬ ‫کشــتارجمعی‪ ،‬میکروبــی و هســته ای نبودیــم‪،‬‬ ‫نیســتیم و نخواهیم بود‪ .‬تهمت ها بی اســاس و‬ ‫بی دلیل بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برجام سندی‬ ‫اســت کــه نشــان می دهــد جمهــوری اســامی‬ ‫ایران به دنبال ســاح هســته ای نیست بلکه به‬ ‫دنبــال فناوری هســته ای بــرای مقاصد صلح امیز‬ ‫خودمان هستیم‪.‬‬ ‫دولت در حد توان خود کمک کرده است‬ ‫رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫بداننــد در ایــن مدت فشــار و مشــکالتی که به‬ ‫نهــا واردشــده منشــا ان کجــا بوده اســت‪ .‬اگر‬ ‫ا ‬ ‫منشــا درد را درســت نشــان ندهید‪ ،‬نمی توانید‬ ‫درســت هــم درمان کنیــد‪ .‬اگر به غلــط به بیمار‬ ‫بگوییــد ایــن بیمــاری از کجــا نشــاءت گرفتــه‪،‬‬ ‫خیانــت بــزرگ بــه بیمــار و بــه کســی اســت که‬ ‫می خواهد درمان کند‪ .‬روحانی جنگ اقتصادی‬ ‫و کرونــا را دو عامــل اصلی رنج و مشــقت مردم‬ ‫در چنــد ســال اخیر عنــوان کــرد و گفت‪ :‬ممکن‬ ‫اســت کســی بگوید عامل ســومی هم بوده که‬ ‫ممکــن اســت‪ ،‬یــا کســی بگوید عامــل چهارمی‬ ‫هــم بــوده اســت که ایــن هم ممکن اســت؛ اما‬ ‫مــن می خواهــم به مــردم بگویم کــه با تحقیق‬ ‫اقتصــادی دقیق که انجام گرفته اگر در این ســه‬ ‫ســال و نیم جنگ اقتصادی و کرونا نبود‪ ،‬امروز‬ ‫شرایط اقتصادی ما چگونه بود‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬مــردم بداننــد اگر مــا این دو‬ ‫عامــل را برداریــم و اثار ویــروس کرونا و ترامپ‬ ‫را بیرون بکشیم‪ ،‬ان وقت به اقتصاد ایران نگاه‬ ‫کنیــم و محاســبه کنیــم کــه االن کجــا بودیم در‬ ‫ماه های اولیه ســال ‪ ۱۴۰۰‬هســتیم‪ ،‬قیمت ارز و‬ ‫تورم چگونه است‪ ،‬رشد اقتصادی ما کجا است‬ ‫همــه این ها محاسب هشــده و مــن تقاضا می کنم‬ ‫ایــن محاســبه منتشــر شــود و همــه در کشــور‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری تاکید کرد‪ :‬این محاســبه در‬ ‫روزنام ههــا‪ ،‬صداوســیما منتشــر شــود و توضیح‬ ‫داده شود که اگر این دو ویروس نبود‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصــادی مــا اکنون چگونه بود‪ .‬این محاســبه‬ ‫بــه مــا نشــان می دهد که ا گــر ایــن دو ویروس‬ ‫نبــود امــروز رشــد اقتصــادی غیرنفتــی مــا ‪4/1‬‬ ‫بــود‪ .‬او عنــوان کرد‪ :‬حاال کســی ممکن اســت‬ ‫بگویــد همیــن امــاری کــه شــما می گوییــد‪ ،‬اگر‬ ‫نهــا نبــود‪ ،‬رشــد اقتصادی باید بیشــتر‬ ‫همــه ای ‬ ‫یشــد‪ ،‬بلــه ممکــن اســت‪ .‬عامل هــای‬ ‫هــم م ‬ ‫اصلی که باعث مشــکالت شــده است را نباید‬ ‫منکــر شــویم‪ .‬رئیس دولت تدبیــر و امید ادامه‬ ‫داد‪ :‬دولــت در حــد تــوان خود بــه مردمی که‬ ‫دارای حقــوق ثابــت و مزدبگیــر بودنــد کمــک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کابینهدولتسیزدهماز میانسالیقمختلفاصولگرایانتشکیلشود‬ ‫یکنمایندهادوار مجلسشورایاسالمی گفت‪:‬‬ ‫کابینــه دولــت ســیزدهم از میــان ســایق مختلف‬ ‫اصولگرایان که توانایی باال دارند‪ ،‬تشکیل شود تا‬ ‫شاهد کابینه ای کارامدوتوانمندباشیم‪.‬محمدجواد‬ ‫اریــن منــش در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مشکالت کشور‪ ،‬اختالف سلیقه ها و نظرها و افت‬ ‫میزاناراءدر انتخاباتاقتضامی کند کهاعتمادسازی‬ ‫بیشــتری در جامعه صورت گرفته و گسس ـت های‬ ‫اجتماعیمرتفعشود‪.‬تشکیلدولتیفراگیر‪،‬کارامد‪،‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫توانمند و اشــنا با مسائل کشــور می تواند راهکاری‬ ‫برای حل این مشــکالت باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫کارامد بودن دولت‪ ،‬هماهنگی میان اعضای کابینه‬ ‫ضروری اســت‪ .‬وجود کابینه ای ناهماهنگ مانعی‬ ‫برای حل مشــکالت خواهد بود‪ .‬من معتقدم اگر‬ ‫ممکن باشــد‪ ،‬بهتر اســت افــرادی از میان ســایق‬ ‫مختلفاصولگرایانباتواناییباالدر کابینهاستفاده‬ ‫شود تا کابینه ای کارامد و توانمند ایجاد شود‪ .‬این‬ ‫فعــال سیاســی تاکید کــرد‪ :‬رئیس جمهــور منتخب‬ ‫برنامه ها و وعده هایی ارائه کرده است که تحقق‬ ‫ان به هماهنگی در کابینه نیاز دارد‪ .‬ممکن اســت‬ ‫تنوع سالیق سیاسی در کابینه هماهنگی ها را از بین‬ ‫برده و مانعی برای پیشــبرد امور و حل مشــکالت‬ ‫کشورشود‪.‬‬ ‫اریــن منش با بیــان اینکه کاهش میــزان اراء در‬ ‫انتخابات دالیل متعددی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کرونا‪،‬‬ ‫عملکــرد شــورای نگهبــان‪ ،‬مشــکالت معیشــتی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬وعده های محقق نشده و تحریم ها در‬ ‫کاهش مشارکت تاثیرگذار بود‪ ،‬اما دولت سیزدهم‬ ‫با عملکرد خود می تواند اعتماد ازدست رفته مردم‬ ‫را بازگردانــد‪ .‬مــردم اگــر احســاس کننــد دولــت در‬ ‫مسیر حل مشکالت ان ها گام برمی دارد‪ ،‬همراهی‬ ‫خواهند کرد و به تدریج سرویان اجتماعی بازسازی‬ ‫یشــود‪ ،‬البته که این مشکالت در طول چند ماه‬ ‫م ‬ ‫یشــود و بــه زمان بیشــتری نیــاز دارد‪ ،‬ولی‬ ‫حــل نم ‬ ‫مردم ما قانع هســتند و اگر ببینند دولت برای حل‬ ‫مشکالتتالشمی کند‪،‬از دولتحمایتمی کنند‪.‬‬ ‫اسماعیلگرامی مقدم‪،‬عضو‬ ‫سیاســت بازنشســتگی ندارد و‬ ‫نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان‪،‬‬ ‫فــرد تــا اخــر عمــر باسیاســت‬ ‫در رابطــه بــا سرنوشــت نهــاد‬ ‫اســت و باسیاســت هــم از این‬ ‫اجماع ساز در چهار سال اتی با‬ ‫دنیا می رود‪ .‬جایگاه این افراد‬ ‫توجه به دولتی که در مردادماه‬ ‫ثابت نیســت و یــاران ان ها در‬ ‫اسماعیل‬ ‫بــر ســرکار خواهــد امــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫دوره هایی تغییــر کرده اند‪ .‬ما‬ ‫گرامی مقدم‬ ‫کــرد‪ :‬ازاین پس جلســات جبهه‬ ‫نمی توانیــم این طــور ارزیابــی‬ ‫اصالحــات بیشــتر بــه بحــث و بررســی پیرامون کنیم که این ها پایگاه خود را در این انتخابات‬ ‫انتخاباتی که انجام شد و اسیب شناسی و توجه ازدســت داده اند‪ .‬مــردم خســته بودنــد و در‬ ‫بــه نقاط قــوت و ضعف ان و تحلیل های اعضا انتخابــات حضور پیــدا نکردنــد درحالی که اگر‬ ‫می گذرد‪ .‬اصالحات حتما در مورد ادامه کار خود حضور پیدا می کردند و به رقیب رای می دادند‬ ‫بحــث خواهد کــرد و ضرورت این مســئله را که ترکیــب نتیجه عوض می شــد وقتــی ‪ ۴۸‬درصد‬ ‫ایا این جبهه ماندگار باشد یا نه موردتوجه قرار از مــردم حضــور پیداکرده انــد مــا نمی توانیــم‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ارزیابــی دقیقــی داشــته باشــیم گرامــی مقــدم‬ ‫بــه گــزارش برنــا‪ ،‬او افزود‪ :‬روشــن اســت که افــزود‪ :‬مــردم در دوره ای این جریــان و در دوره‬ ‫جبهــه اصالحــات بــرای جلوگیــری از تفرقــه و بعدی جریان دیگری را انتخاب می کنند با این‬ ‫چندصدایی نیاز به تشکل واحدی دارد و نه تنها مســائل نمی توانیــم بگوییــم مــردم از چهره ها‬ ‫در جبهــه اصالحــات بلکــه در اصولگرایــی نیــز فاصلــه گرفته انــد یا ان هــا کارکــرد ندارند‪ .‬مگر‬ ‫وضعیت به همین شــکل اســت و نمی شــود هر اینکــه به طور طبیعی جایگزین ایــن افراد پیدا‬ ‫جریانی سی حزب باشند و نهادی نباشد که ان ها شوند و جوان ترها بیایند و جای ان ها را بگیرند‪.‬‬ ‫را به جمع بندی برساند بنابراین تعداد زیادی از به عقیده من همه چهره ها سرمایه های کشور‬ ‫احــزاب ما کارکرد ندارند و ناگزیر هســتیم‪ ،‬برای هســتند‪.‬او رســالت نهــاد اجمــاع ســاز را طــی‬ ‫رســیدن بــه نهادهای قــوی مدنی حتما از جبهه ســال های پیــش رو ســاماندهی اصالح طلبــان‬ ‫استفاده کنیم تا همه افکار را جمع کند‪ .‬گرامی مطرح کرد و گفت‪ :‬من رسالت اینده اصالحات‬ ‫مقدم تاکید کرد‪ :‬این مسئله باید در خود جبهه را در ســازمان دهی ایــن جبهه می بینم‪ .‬ما باید‬ ‫اصالحــات موردبررســی قرار بگیــرد اگر ضرورتی در همه اســتان ها به صورت شاخه ای با احزاب‬ ‫داشت ادامه پیدا می کند و اگر ضرورتی نداشت کارکنیــم و به صــورت نهــاد اجمــاع ســاز به فکر‬ ‫احــزاب به صــورت انفــرادی بــه کار خــود ادامــه پارلمان جبهه اصالحات باشــیم این ضعف ما‬ ‫خواهند داد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬روشن است که در این دوره بود که فقدان سازمانی یا ضعیف‬ ‫جبهه در فرایند انتخابات و رد صالحیت ها چه شــدن ســازمانی‪ ،‬داشــتیم کــه دالیــل مختلفی‬ ‫اســیب هایی دیــد و چه کارهایی می توانســت داشــت‪ .‬جبهه اصالحات باید مواضعی روشن‬ ‫انجــام دهــد که انجام نــداد و مســائل موجود و شــفاف داشــته باشد و مردم متوجه باشند که‬ ‫و اینــده اصالحــات در ایــن جلســات‪ ،‬بحــث جبهــه اصالحــات خواســت و مطالبــه مــردم را‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن عضــو جبهــه اصالحات بــا بیان پیگیری می کنــد و در این راســتا حرکت می کند‪.‬‬ ‫اینکه اتفاقات اخیــر در جریان اصالحات دلیل اصالح طلبــان بایــد از الک صرف قــرار گرفتن در‬ ‫بر کم کاری بزرگان اصالح طلب نیســت‪ ،‬اذعان قدرت خارج شوند و در سمت مردم قرار بگیرند‬ ‫کــرد‪ :‬بــزرگان و ســران اصالحــات یک شــبه بــه وشجاعانهودلسوزانهمطالباتمردمرادر جهت‬ ‫وجــود نیامده اند که یک شــبه هــم بروند عالم منافعکشورپیگیریکنند‪.‬‬ ‫مجلسباهمهوجود‬ ‫بهرئیسی کمکمی کند‬ ‫رضا تقوی‪ ،‬نماینده تهران در مجلس شورای‬ ‫اســامی در خصــوص ســهم خواهی نماینــدگان‬ ‫مجلس از سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سید‬ ‫ابراهیمرئیسیاعالم کردهاست که کابینهخودرا‬ ‫براساسسهم خواهیویاروابطانتخابنخواهد‬ ‫کرد‪ .‬ایشان اصل شایسته ساالری را دنبال می کند‬ ‫و در کارنامــه مدیریــت قوه قضاییه ایشــان هم‬ ‫همین را شــاهد بودیم‪ .‬او افزود‪ :‬فهرست هایی‬ ‫کــه در فضــای مجازی منتشــر می شــود‪ ،‬مســتند‬ ‫نیســت‪ .‬هنــوز نزدیک ترین افراد به رئیســی نیز‬ ‫نمی داننــد که ایشــان چه شــخصی را بــرای چه‬ ‫ســمتی انتخــاب خواهــد کــرد‪ .‬نماینده تهــران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر در مجلس بیان کرد‪:‬‬ ‫یکدست شدن حاکمیت و قوا بسیار مثبت است‬ ‫اگر قوا با یکدیگر درگیر باشند‪ ،‬کار پیش نخواهد‬ ‫رفت‪ .‬امیدواریم ازاین پس شاهد جدال بین قوا‬ ‫نباشیم و هماهنگی بین قوا و دستگاه ها موجب‬ ‫پیشــرفت امــور شــود؛ اما ســلیقه ها و دیــدگاه و‬ ‫نظر ها برای اداره کشــور یکی نیســت؛ یعنی در‬ ‫یک جناح و یک گروه نیز نظرات متفاوت است‬ ‫و مشــورت صــورت می گیــرد و تضــارب ارا ایجاد‬ ‫می شود و نتیجه به دست می اید‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫به نظر من اینکه قوا هماهنگ و همراه باشند و‬ ‫در مسائل کلی با یکدیگر هم نظر باشند‪ ،‬نقطه‬ ‫قوت اســت‪ .‬تقوی با اشاره به همکاری مجلس‬ ‫با دولت سیزدهم گفت‪ :‬مجلس تصمیم دارد با‬ ‫همه وجود به اقای رئیســی کمک کند‪ .‬هرکجا‬ ‫ایشــان مشــکل یا کمبود قانون داشــته باشــد یا‬ ‫اصالح قانون نیاز باشد‪ ،‬کمک می کنیم و وظیفه‬ ‫خود را انجام خواهیم داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرانصنعتومعدن‪،‬فرماندهان‬ ‫جبههاقتصادیمبارزهباتحریم ها‬ ‫عظیمیــان‬ ‫حمیدرضــا‬ ‫و گردش مالی ایفا کرده و مولد‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اشــتغال پایــدار‪ ،‬افزایــش تولید‬ ‫در پیامی فرا رسیدن روز صنعت‬ ‫ناخالــص ملــی و درامــد ســرانه‬ ‫و معــدن را ب ـ ه تمامی مدیران‪،‬‬ ‫و رونق کس ـب وکار و صــادرات‬ ‫کارکنــان و کارگــران شــاغل در‬ ‫غیرنفتیودرنهایتخوداتکایی‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‬ ‫حــوزه صنعت و معدن تبریک‬ ‫و خودکفایــی اقتصــادی بــوده‬ ‫گفــت‪ .‬متــن این پیام به شــرح‬ ‫یکــه بــه اذعــان‬ ‫اســت؛ به طور ‬ ‫زیر اســت‪ :‬نام گذاری روز دهم تیرماه به نام «روز کارشناســان اقتصادی کشــور‪ ،‬مدیران صنعت و‬ ‫صنعــت و معــدن»‪ ،‬نمایانگر اهمیــت بنیادین معدن کشور‪ ،‬فرماندهان جبهه اقتصادی مبارزه‬ ‫و سرنوش ‬ ‫مهــای ظالمانــه نظــام ســلطه خواه ب ـه ‬ ‫تســاز صنعــت و معدن‪ ،‬در توســعه‪ ،‬بــا تحری ‬ ‫اقتصاد و شــکوفایی ایران اســامی اســت و این شــمار می ایند‪ 10 .‬تیرماه ســالروز گرامیداشــت و‬ ‫اهمیتدرسال هایاخیر‪،‬بااعمالمحدودیت ها یاداوری اهمیت صنعت و معدن در سرنوشــت‬ ‫و تحریم های ظالمانه بر صنعت نفت کشــور از کشــور و پاسداشــت تالش های سخت کوشــانه‪،‬‬ ‫سوی دولت های متخاصم و متجاوز‪ ،‬دوچندان مجاهدانه و خســتگی ناپذیر فعاالن این عرصه‬ ‫شــده است‪ .‬صنعت و معدن‪ ،‬محرک و مشوق اســت کــه بــا اراده پوالدیــن و همت مضاعف‪،‬‬ ‫تولید‪،‬جهشورشدنظام هایسیاسیواقتصادی چرخ های اقتصاد‪ ،‬تولیــد و رونق اقتصادی را به‬ ‫اســت و بخــش زیــادی از پیشــرفت های نظــام حرکــت دراورده انــد‪ .‬در ایــن میان‪ ،‬گــروه فوالد‬ ‫مقدس جمهوری اســامی متاثر از پیشــرفت در مبارکــه به عنــوان بزرگ تریــن مجتمــع صنعتــی‬ ‫این حوزه اســت‪ .‬بی تردید لطف پروردگار الهی کشــور و تنها مجموعــه تکامل یافته صنعتی که‬ ‫شــامل حال ایــن مرزوبــوم گردیــده و جای جای چرخه کامل تولید از سنگ تا رنگ و از معدن تا‬ ‫میهن اســامی مــا مملو از منابــع و معادن غنی محصول نهایی را در اختیار دارد‪ ،‬همواره مفتخر‬ ‫طبیعــی و ســوختی و معدنی اســت و ایــن امر‪ ،‬به پیشتازی و موفقیت در عرصه های صنعتی و‬ ‫کشــورمان را درزمینه بهره مندی از مــواد اولیه در معدنینظامجمهوریاسالمیایرانبودهاست‪.‬‬ ‫جایگاه مطلوبی قرار داده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بدین وسیلهاینروز خجستهرابه تمامیمدیران‪،‬‬ ‫دهه هایاخیر‪،‬دانش‪،‬مهارت‪،‬توانمندیوتعهد کارکنان‪ ،‬کارگران شاغل در حوزه صنعت و معدن‬ ‫مهندسان‪ ،‬کارافرینان‪،‬معدن کاران‪،‬صنعتگرانو و همکاران گران قدر گروه فوالد مبارکه از شمال تا‬ ‫فرزندان برومند کشــور ارتقای چشم گیری یافته جنوب کشور‪،‬تهنیتعرضمی نمایموبرای کلیه‬ ‫و ســرمایه های انسانی این حوزه افزایش درخور صنعتگران‪،‬معدن کاران‪ ،‬کارافرینانو کارگراناین‬ ‫توجهی داشته است‪ .‬صنعت و معدن به عنوان عرصــه که مجاهدانه در راه صیانت از پویندگی‬ ‫مهم ترین حوزه اقتصاد‪ ،‬نقش موثری در توسعه صنعت و اقتصاد این مرزوبوم‪ ،‬کوشش می کنند‬ ‫و پیشرفت نظام اسالمی و پویایی نظام بانکی توفیقوسربلندیارزومی کنم‪.‬‬ ‫دولتجدیدنگاهجامعبهزنجیرهفوالد‬ ‫داشتهباشد‬ ‫از دولــت جدیــد انتظــار‬ ‫فــوالد ایــران تحمیــل شــده و‬ ‫م ـی رود نــگاه کامــل و‬ ‫فــوالد مبارکــه نیــز بــر اســاس‬ ‫جامعــی بــه زنجیــره فــوالد‬ ‫همیــن شــرایط تحریمــی‬ ‫شهــای مختلــف‬ ‫در بخ ‬ ‫برنامه ریزی کرده و به سمت‬ ‫داشته باشــد و ضمن تعریف‬ ‫جلو حرکــت می کند‪ .‬البته به‬ ‫رضا یزدخواستی‬ ‫چش ـم انداز بــرای حداقــل ‪۵‬‬ ‫مهــا‬ ‫گشــایش برخــی از تحری ‬ ‫ســال‪ ،‬سیاس ـت گذاری بــرای‬ ‫نیــز امیدواریــم که ا گــر اتفاق‬ ‫ان را به گون ـه ای انجام دهد که کاالی ایرانی بیفتد منجر به خشــنودی در صنعت فوالد و‬ ‫ضمــن برخــورداری از شــرایط رقابــت در بازار اقتصاد کشــور خواهد شــد‪ ،‬امــا اکنون برنامه‬ ‫جهانی‪ ،‬ارزاوری برای کشــور و اقتصاد داشته شرکت فوالد مبارکه برای ادامه راه‪ ،‬بر اساس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شــرایط در بدترین حالت ممکن یعنی فشــار‬ ‫رضــا یزدخواســتی‪ ،‬معــاون خرید شــرکت حداکثری است‪.‬‬ ‫فــوالد مبارکــه در گفت وگــو بــا ایراســین‬ ‫معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫درخصــوص اینکــه چــه انتظــاری از دولــت خصوص اینکه برای دست یابی به افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫اینــده بــرای بخــش صنعــت م ـی رود اظهــار و تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد چه سختی هایی‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم ثبــات بــه بازارها بازگــردد و ســد راه دولــت جدید خواهد بــود نیز گفت‪:‬‬ ‫سیاس ـت هایی اتخاذ شــود که بتــوان برای ‪ ۴‬دولت باید با جسارت میزان اقدامات و رشد‬ ‫سال براساس ان ها برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫موردنیاز برای تولید بیشتر فوالد و رسیدن به‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیــد م ـی رود در دولــت اینده عــدد ‪ ۵۵‬میلیــون تن را اعالم کنــد‪ ،‬زیرا عدم‬ ‫فشــده برای افق‬ ‫سیاس ـت هایی اتخاذ شــود که منجر به ثبات دس ـت یابی به اعداد تعری ‬ ‫در صنعــت و بــازار گــردد‪ .‬از طرفی نمی توان ‪ ۱۴۰۴‬ممکــن اســت منجــر بــه از بیــن رفتــن‬ ‫گفــت صــرف یکدســت شــدن همــه ارگا ‬ ‫نهــا سطح اعتماد به دولت شود‪.‬‬ ‫منجــر بــه ثبات شــود‪ ،‬بلکــه در اولویــت قرار‬ ‫وی افــزود‪ :‬بزرگ تریــن نیاز امــروز دولت‪،‬‬ ‫گرفتن سیاس ـت های مســئوالن برای تنظیم و اعتمــاد صنعــت‪ ،‬تولیدکننــدگان و بــازار بــه‬ ‫ایجــاد ثبــات در بــازار اســت کــه می تواند در تصمیماتــش اســت‪ .‬از ســوی دیگــر زمانــی‬ ‫اولویت نخست باشد یا اولویت ثانویه‪.‬‬ ‫فگــذاری بــرای انجــام کاری صــورت‬ ‫کــه هد ‬ ‫یزدخواســتی ادامــه داد‪ :‬انتظــارات مــا از می گیــرد‪ ،‬برخــی از عوامــل در کنترل و برخی‬ ‫دولت و وزارت صمت در اینده این است که خــارج از کنتــرل هســتند کــه گاهــی نیز نقش‬ ‫نــگاه جامــع و کاملی بــه کل زنجیــره فوالد‪ ،‬تعیین کننده در رسیدن به هدف ایفا می کنند‪.‬‬ ‫بــازار فوالد‪ ،‬تولید محصوالت زنجیره فوالد‪ ،‬بــرای مثــال‪ ،‬زمانــی که تولیــد ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫مهــای‬ ‫بــازار داخلی و صادرات داشــته باشــند و یک بــرای افــق ‪ ۱۴۰۴‬تعریــف شــد‪ ،‬تحری ‬ ‫چش ـم انداز پن ‬ ‫جســاله بــرای ان تعریف کنند؛ حداکثــری مطــرح نبود‪ .‬شــاید ا گــر پیش بینی‬ ‫به گون ـه ای کــه صــادرات کاالی ایرانــی کامال تغییــر شــرایط و ایجاد موانع و ســختی ها در‬ ‫یشــد‪ ،‬میــزان تولید فوالد نیز در‬ ‫رقابتــی و بــرای کشــور ارزاور باشــد‪ .‬در واقــع نظر گرفته م ‬ ‫الزم اســت نــگاه بــه ایــن زنجیــره از حالــت این افق تغییر می کرد‪.‬‬ ‫بخشــی و جزیــره ای دور شــود و مــاک ان‬ ‫یزدخواســتی افزود‪ :‬نبایــد از دولت انتظار‬ ‫نگاه کارشناســی و اقتصادی باشد‪( ،‬نه اینکه کارهــای غیرممکــن داشــت؛ امــا دولــت باید‬ ‫افزایــش انتقال ســود از یــک بخش به بخش انچــه تــوان محقــق کردنــش را دارد اعــام‬ ‫دیگر زنجیره و یا افزایش قیمت ها در زنجیره کنــد‪ .‬بــرای چش ـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬بــرای فــوالد‬ ‫رخ دهد) تا در نهایت شــاهد تغییرات مثبت نیــز ایــن موضوع صادق اســت؛ زیــرا از زمانی‬ ‫باشــیم؛ در غیــر ایــن صــورت شــرایط تغییری کــه ایــن برنامه ریــزی انجا مشــده‪ ،‬اتفاقــات‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مهــای حداکثــری‪،‬‬ ‫مختلفــی ماننــد تحری ‬ ‫معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح افزایــش چندین برابــری قیمت دالر‪ ،‬افزایش‬ ‫لهــای انــرژی‪ ،‬افزایــش هزینــه‬ ‫کرد‪ :‬در واقع الزم است متولیان وزارت صمت قیمــت حام ‬ ‫از ابتــدا تــا انتهــای زنجیــره فــوالد را بررســی سرمایه گذاری‪ ،‬عدم همکاری کشورهای دیگر‬ ‫کننــد و بــرای ان برنامه ریزی داشــته باشــند تا در فاینانــس پروژ ههــای ایــران و‪ ...‬در کشــور‬ ‫خروجی این صنایع‪ ،‬تولید محصوالتی باشــد رخ داده است که همگی باعث سخت شدن‬ ‫کــه بــازار کشــور را رقابتــی می کنــد و قابلیــت روند کار می شوند‪.‬‬ ‫عرضــه ان در بــازار جهانی وجود دارد و برای‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در واقــع اقتصــاد‬ ‫کشور ارزاور است‪.‬‬ ‫امــروز و سیاســت در ســطح بین المللــی‬ ‫یهــای صورت گرفتــه بــرای‬ ‫بــه گفتــه یزدخواســتی‪ ،‬در حــال حاضــر در هدف گذار ‬ ‫تحری ‬ ‫مهــای بســیاری بــر کشــور و صنعــت چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬اثرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫کارشناسان از دالیل افزایش نرخ ارز می گویند‬ ‫شروع احتمالی کانال نوردی نرخ ها در بازار ارز‬ ‫دالر بــا ورود بــه کانــال ‪ ۲۵‬هــزار تومــان در‬ ‫بــازار ازاد بــاز هــم بــه روزهــای اوج گیــری خــود‬ ‫بازگشته است‪ .‬روزهایی که در صورت ادامه به‬ ‫زعم بســیاری هشــداری اســت برای شــروع روند‬ ‫کانال نوردی ارز در هفته ها و ماه های اینده‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬پس از ماه ها انتظارات‬ ‫کاهشــی در بــازار ارز‪ ،‬بــا پیچیــده شــدن رونــد‬ ‫مذاکــرات ویــن این بازار نیز تغییر مســیر داده و‬ ‫در هفته های اخیر شیب افزایشی به خود گرفته‬ ‫اســت تــا انجــا کــه در روز س هشــنبه دالر در بازار‬ ‫ازاد وارد کانــال ‪ ۲۵‬هــزار تومــان شــد و یورو نیز‬ ‫در کانال ‪ ۲۹‬هزار تومان به سر برد‪ .‬این همه در‬ ‫حالی اســت که فعاالن بازار از تداوم انتظارات‬ ‫افزایشــی طــی روزهــا و هفت ههــای اینده ســخن‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه و در پاســخ بــه چرایــی‬ ‫افزایشــی شــدن نرخ ها در بازار ارز احمد عزیزی‬ ‫مشــاور رئیــس اســبق بانــک مرکــزی و چهــره‬ ‫ماندگار بانکی به خبرانالین گفت‪ :‬ظرف ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذشــته تحت تاثیر انتظــارات نه چندان صحیح‬ ‫ایجادشــده از ســوی دولــت و برخــی فعــاالن‬ ‫اقتصــادی در رابطــه با احیای فــوری برجام نرخ‬ ‫ارز از حدود ‪ ۲۶‬هزار تومان به چیزی در حدود‬ ‫‪ ۲۱‬هزار تومان کاهش پیدا کرد و در حال حاضر‬ ‫می بینیم که عدم تحقق این انتظارات بازار را در‬ ‫حالت تصحیح نرخ ها قرار داده است‪.‬‬ ‫ـا قابــل‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬ایــن موضــوع کامـ ً‬ ‫پیش بینــی بــود و اتفــاق فوق العــاده ای رخ‬ ‫نــداده اســت‪ .‬در حــال حاضــر ما با یک نوســان‬ ‫کوتا همــدت مواجه نیســتیم و بلکــه با یک روند‬ ‫مواجهیم‪.‬‬ ‫عزیــزی همچنیــن خاطرنشــان می کند‪ :‬خط‬ ‫بــرازش نوســانات را ا گــر بررســی کنیــم می بینیم‬ ‫کــه تحــت تاثیــر بــر ســرکار امــدن دولــت جدید‬ ‫امریــکا و انتظاراتــی کــه بــرای احیــای برجام در‬ ‫پی ان شــکل گرفت نرخ ارز کاهش پیدا کرد و‬ ‫پس ازان با گذشــت چندین ماه از حضور دولت‬ ‫جدید در امریکا و محقق نشــدن این انتظارات‬ ‫بــازار ریســک تاخیــر در احیــای برجــام را دیگــر‬ ‫نمی پذیرد‪.‬‬ ‫مشــاور رئیــس اســبق بانــک مرکــزی در انتها‬ ‫یشــود‪ :‬البتــه در بــازار همیشــه عوامل‬ ‫یــاداور م ‬ ‫کوتا همــدت تحــت تاثیــر عرضــه و تقاضــای‬ ‫مقطعــی نیــز وجــود دارد و چنیــن مــواردی هم‬ ‫می تواند ســبب نوســانات قیمتی کوتاه مدت در‬ ‫بــازار شــود اما این ها در برابــر ان عامل دیگر در‬ ‫شرایط فعلی بازار تاثیر قابل توجهی ندارد‪.‬‬ ‫علیرضا عباسی یکی دیگر از کارشناسان بازار‬ ‫ارز اســت که در توضیح شــرایط فعلی این بازار‬ ‫به خبرگزاری خبرانالین می گوید‪ :‬نرخ ارز ‪ ۶‬ماه‬ ‫اســت که تحــت تاثیر احتمال توافــق در وین و‬ ‫عمدتا‬ ‫پالس هایــی که از این گفتگوها می رســد‬ ‫ً‬ ‫کاهشــی و گاهی هم افزایشــی بوده اســت؛ اما‬ ‫انچــه بایــد بــه ان توجــه کنیــم زاوی ـه ای از این‬ ‫موضوع است که بر مینایان روند عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار را تحت تاثیر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪ :‬ارز نیــز هماننــد دیگــر بازارهــا‬ ‫متاثــر از عرضــه و تقاضــا اســت‪ .‬در حــدود ســه‬ ‫ســال گذشــته و پــس از خــروج امریــکا از برجام‬ ‫و برقــراری دوباره تحریم ها از ســوی این کشــور‬ ‫ورود ارز بــه کشــور بــا اختالالت فراوانــی روبرو‬ ‫بوده اســت‪ .‬هرچند که طی این مدت دولت و‬ ‫بانــک مرکزی تالش هایی کردند تا یک تعادلی‬ ‫میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند اما سال ب هســال‬ ‫توان دولت و بانک مرکزی در پوشــش نیازهای‬ ‫ارزی کشــور تحلیلــی رفتــه اســت و ایــن موضوع‬ ‫منجــر شــده تــا پیش ازایــن بیــش از ‪ ۳‬مرحلــه‬ ‫جهش عمده قیمت ارز را طی ســه ســال گذشته‬ ‫در کشــور شاهد باشــیم تا جایی که قیمت دالر‬ ‫از کانال ‪ ۵‬هزار تومان به جایی رســید که کانال‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان را نیز رد کرد‪.‬‬ ‫عباســی یــاداور شــد‪ :‬ایــن رونــد بــا بــر روی‬ ‫کار امــدن دولــت جدیــد در امریــکا و پ ـس ازان‬ ‫شــکل گیری مذاکــرات ویــن بــرای احیــای توافق‬ ‫برجــام و تزریــق خوش بینــی به بازار ســویه های‬ ‫کاهشــی به خــود گرفت‪ .‬انتظاراتی که رســیدن‬ ‫نــرخ دالر تــا کانــال ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬هــزار تومان نیز در‬ ‫ان شکل گرفت‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار ارز گفت‪ :‬اما در هفته های‬ ‫اخیــر با اخبــار نه چنــدان مثبتی کــه از مذاکرات‬ ‫وین به گوش می رسد روند خوش بینانه انتظاری‬ ‫فشــده و نرخ ها با جهش قیمتی‬ ‫بــازار ارز متوق ‬ ‫یتــوان گفــت‬ ‫روبــرو شــده اســت‪ .‬درمجمــوع م ‬ ‫مهــای اقتصادی‬ ‫پالــس احتمال عــدم رفع تحری ‬ ‫یهــای عدیــده ای را در جامعــه اقتصادی‬ ‫نگران ‬ ‫ایــران ایجــاد کرده و ایــن نگرانی ها ســایه خود‬ ‫را بــر وجــوه گونا گــون اقتصــاد ازجملــه بــازار ارز‬ ‫افکنده است‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــا اشــاره بــه تاثیــر عــدم رفــع‬ ‫مهــای اقتصــادی بر ادامه شــرایط ناپایدار‬ ‫تحری ‬ ‫تامیــن ارز در کشــور افــزود‪ :‬تقاضــای ارزی در‬ ‫کشــور وجــوه گوناگونــی دارد کــه بخشــی از‬ ‫ان ناشــی از تقاضــای واقعــی ناشــی از افزایــش‬ ‫تجــارت و نیازهــای مربــوط بــه واردات اســت‬ ‫و بخشــی از ان نیــز ناشــی از اقتصــاد غیــر رســم‬ ‫وی ناشــی از حوزه هایــی چون قاچــاق‪ ،‬خروج‬ ‫ارز‪ ،‬ســرمایه گذاری در بــازار رمــز ارزهــا‪ ،‬تقاضای‬ ‫مسافرتی و دیگر تقاضاهایی ازاین دست است‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه عرضــه ارز در ســال های اخیــر‬ ‫تحلیــل رفته اما تقاضــا این طور نبوده و حتی در‬ ‫بخشــی از حوز ههــا تقاضا نیز بــا افزایش روبه رو‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن موضــوع عدم تناســب عرضه‬ ‫و تقاضــا نیــز امروز یکــی از مــوارد قابل توجه در‬ ‫افزایش نرخ ها در بازار ارز است‪.‬‬ ‫عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬به همه این عوامل‬ ‫و دالیل باید تغییر و تحول دولت را نیز افزود‪.‬‬ ‫در هفت ههــای پیــش رو دولــت دوازدهــم جــای‬ ‫خود را به دولت منتخب جدید خواهد ســپرد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع نیــز یــک شــرایط ابهام امیــزی را‬ ‫رقم زده است‪ ،‬هم ازاین جهت که سیاست های‬ ‫ارزی دولــت مســتقر در هفته هــای اخــر عمــرش‬ ‫چنــدان روشــن نیســت و هــم از ان مهم تر انکه‬ ‫سیاست های اقتصادی و به خصوص ارزی دولت‬ ‫کامال مبهم و نامشــخص اســت و این‬ ‫جدید نیز ً‬ ‫موضوعات نیز بر شــرایط بازار ارز و نگرانی های‬ ‫فعاالن این بازار افزوده است‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنا بر تمام این شــرایط‬ ‫اگر مهم ترین عامل تاثیرگذار بر شــرایط بازار ارز‬ ‫که مذاکــرات برجامی وین اســت‪ ،‬نتیجه بخش‬ ‫نباشــد و هرچــه زودتر طرفین بــه توافق احیای‬ ‫برجام دســت نیابند‪ ،‬پالس به بن بست رسیدن‬ ‫مذاکرات به محض رســیدن به بــازار یک جهش‬ ‫نرخــی بســیار قابل توجــه را کلیــد خواهــد زد و‬ ‫در ادامــه رونــدی را شــاهد خواهیــم بــود که در‬ ‫طول ان باید شــاهد ورود نرخ ارز به کانال های‬ ‫بســیار باالتــر ازانچه امــروز نرخ ها در ان به ســر‬ ‫می برنــد باشــیم‪.‬انچه این کارشناســان بــازار ارز‬ ‫در رابطــه بــا دالیل جهش نرخ ارز در هفته های‬ ‫اخیر بیان می کنند در شرایطی رقم می خورد که‬ ‫هنــوز نه تنهــا تکلیــف مذاکــرات هســته ای وین‬ ‫مشــخص نشــده بلکــه هــر روز خبرهای رســیده‬ ‫از ایــن گفتگوهــا و مواضــع طرفیــن چشــم انداز‬ ‫موفقیــت مذاکــرات جاری و احیــای برجام را در‬ ‫هاله ای از ابهام فروبرده اســت‪ .‬شرایطی که به‬ ‫نظر می رسد در صورت ادامه نرخ ها در بازار ارز‬ ‫را با یک کانال نوردی جدی روبه رو کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حقوقبازنشسته هامحکممی شود‬ ‫قــرار اســت جریــان متناســب ســازی حقــوق‬ ‫بازنشستگان کهطیچندسالاخیردر مورداناقدام‬ ‫شد‪ ،‬به زودی در قالب الیحه دائمی شدن همسان‬ ‫سازیحقوقبازنشستگانبهمجلسارائهوتصویب‬ ‫شود کهطیانحداکثرفاصلهحقوقبازنشستههابا‬ ‫شاغالنتاحداکثر‪ ۱۰‬درصددائمیخواهدبود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از چندی پیش نوبخت ‪ -‬رئیس‬ ‫سازمانبرنامهوبودجه‪-‬قولهاییدر رابطهباارائه‬ ‫الیحهایبهمجلسبرایقانونشدنمتناسبسازی‬ ‫حقوق بازنشســتگان داده بود و در تازه ترین اعالم‬ ‫خود از نهایی شدن الیحه مربوطه در دولت و ارائه‬ ‫ان به مجلس در روزهای اینده خبر داده است‪.‬‬ ‫ماجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به‬ ‫ماده‪ ۳۰‬قانون برنامه ششم توسعه بر می گردد که‬ ‫تاکیددارددولتمکلفاستبررسی هایالزمجهت‬ ‫برقــراری عدالــت در نظــام پرداخت‪ ،‬رفع تبعیض و‬ ‫بســازی دریافت ها و برخــورداری از امکانات‬ ‫متناس ‬ ‫شاغلین‪ ،‬بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و‬ ‫لشکریسنواتمختلفراانجامدهد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬طی بودجه های سنواتی در چند‬ ‫سال اخیر اقداماتی در این رابطه صورت گرفت و با‬ ‫پیش بینی منابع طی هر سال جریان متناسب سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و البته تامین‬ ‫اجتماعیدردستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫این روند از پایان سال‪ ۱۳۹۸‬پررنگ تر و در سال‬ ‫گذشــته قرار بر همســازی حقوق بازنشسته ها تا‪۹۰‬‬ ‫درصد میانگین حقوق شاغالن همتراز شد و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه وعده داد که ان را از نیمه دوم سال‬ ‫اجرایی کند و بر همین اساس با موافقت هایی که‬ ‫در دولت صورت گرفت همســان ســازی در دســتور‬ ‫کار قرار گرفت؛ به طوری که بر اساس مصوبه هیات‬ ‫دولت صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان‬ ‫تامیناجتماعینیروهایمسلحمکلفشدندعالوه‬ ‫برامتیازاتشغلیاز محلمنابعداخلیوسایرمنابع‬ ‫حاصلازسرمایه گذاریهایخودوهمچنینمنابعی‬ ‫کــه در بودجه پیش بینی شــده نســبت بــه برقراری‬ ‫عدالت در نظام پرداخت و متناســب ســازی حقوق‬ ‫بازنشستگانومستمریبگیرانتحتپوششخودبا‬ ‫‪۹۰‬درصدمیانگینحقوقمشمولکسوربازنشستگی‬ ‫شاغلینهمطبقمشترکصندوقمتناسبباسنوات‬ ‫خدمتاز نیمهدومسالاقدام کنند‪.‬‬ ‫اما در ســال جاری جریان متناسب سازی حقوق‬ ‫بازنشستگانبهایننحومطرحبود کهدولتانرابا‬ ‫ارائهالیحهایبهمجلسبهقانونتبدیل کند‪،‬براین‬ ‫اساس سازمان برنامه و بودجه با تشکیل کارگروهی‬ ‫پیش نویس الیحه را اماده و چندی پیش به دولت‬ ‫ارائه کرد و اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه می‬ ‫گویــد کــه الیحــه مربوطــه در دولت نهایی شــده و‬ ‫احتماال در روزهایایندهبهمجلسارائهخواهدشد‪.‬‬ ‫دلیل این اقدام این است که انچه برای متناسب‬ ‫سازیحقوقبازنشستگانپیشبینیشدهبهقانون‬ ‫تبدیل و جریانی با ثبات بوده و در دستور کار دولت‬ ‫ها قرار گیرد تا فاصله حداکثر‪ ۱۰‬درصدی بین حقوق‬ ‫بازنشستگان و شاغالن رعایت شده و به یک قانون‬ ‫دائمیتبدیلشود‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سال ‪ ۱۳۹۸‬که جریان‬ ‫متناســب سازی حقوق بازنشســتگان به طور جدی‬ ‫تریپیشرفته‪،‬تاکنونمتوسطحقوقبازنشستگان‬ ‫لشگری و کشوری با افزایش ‪ ۱۲۰‬درصدی به حدود‬ ‫‪ ۷.۲‬میلیون تومان و متوســط حقوق بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی با رشد‪ ۱۳۸‬درصدی به پنج میلیون‬ ‫تومانرسیدهاست‪.‬‬ ‫در رابطهباحقوقبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫در سال گذشتهباوجودتخصیصمنابعبرخیموانع‬ ‫وجــود داشــت و بــه روال بازنشســتگان لشــگری و‬ ‫کشوریپیشنرفتهبوداماانچهمسئوالنمی گویند‬ ‫بیانگر تخصیص منابع برای پیگیری جریان حقوق‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعیدرسالجاریاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دست یابی به‪ ۵۲۰۰‬میلیارد تومان سود خالص در شرکت‬ ‫فوالدهرمزگانجنوب‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه‬ ‫صاحبــان ســهام شــرکت فــوالد هرمــزگان در‬ ‫ســال مالــی منتهــی بــه ‪ ۳۰‬اســفندماه ‪1399‬‬ ‫روز چهارشــنبه دوم تیرمــاه در محــل ســالن‬ ‫اجتماعــات هتل همای بندرعباس برگزار شــد‬ ‫و بــا اعــام ‪ 5200‬میلیارد تومان ســود خالص‬ ‫در ســال ‪ 99‬در شــرکت فــوالد هرمــزگان‬ ‫جنــوب‪ ،‬ســهام داران بــا تقســیم ‪ ۴۵۰‬ریــال‬ ‫بــه ازای هــر ســهم موافقــت کردنــد‪ .‬بنابــر‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬ایــن مجمــع کــه ریاســت ان را‬ ‫غالمرضــا طاهــری بــه نمایندگــی از شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه اصفهــان بــر عهده داشــت‪ ،‬با‬ ‫گــزارش فعالیت هــای هیئت مدیــره شــرکت‬ ‫فــوالد هرمزگان توســط عطــااهلل معروفخانی‬ ‫مدیرعامــل ایــن شــرکت اغــاز شــد‪ .‬عطــااهلل‬ ‫معروفخانــی مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫هرمــزگان در ایــن مجمــع ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫عملکــرد موفق ایــن مجموعه عظیم فوالدی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و کســب رکوردهــای متعــدد‬ ‫در حوزه هــای مختلــف تولیــد و فــروش‪ ،‬این‬ ‫موفقیت ها را ناشــی از تالش کارگران دلســوز‬ ‫و مدیــران جــوان ایــن شــرکت دانســت‪ .‬وی‬ ‫بــا اشــاره بــه اخریــن تاریــخ افزایش ســرمایه‬ ‫قبلی این شــرکت که مربوط به دی ماه ســال‬ ‫‪ 1398‬بــود و در ان ســرمایه فــوالد هرمزگان‬ ‫به مبلغ ‪ 25‬هزار میلیارد ریال (شــامل تعداد‬ ‫‪ 25‬میلیــارد ســهم‪ ،‬به ارزش اســمی هر ســهم‬ ‫‪ 1000‬ریــال) افزایش یافته بود‪ ،‬افزود‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکــه اصفهــان با دارا بــودن ‪ 95.21‬درصد‬ ‫از ســهام فــوالد هرمــزگان ســهام دار برتــر این‬ ‫شــرکت است‪ .‬صندوق سرمایه گذاری توسعه‬ ‫توکا نیز ‪ 0.81‬درصد ســهام این شــرکت را در‬ ‫اختیــار دارد‪ .‬همچنیــن ‪ 0.37‬درصــد ســهام‬ ‫فــوالد هرمــزگان در اختیــار شــرکت معدنــی‬ ‫و صنعتــی فوالدســنگ مبارکه اصفهان اســت‬ ‫و ســایر ســهام داران ایــن شــرکت نیــز ســهمی‬ ‫‪ 3.61‬درصــدی در ایــن شــرکت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان در ادامــه بــه‬ ‫عملکــرد فــوالد هرمــزگان در بــازار ســرمایه‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬ارزش ســهام شــرکت‬ ‫فــوالد هرمــزگان ظــرف ســال گذشــته رشــدی‬ ‫قابل مالحظــه داشــته؛ به گون ـه ای کــه ارزش‬ ‫هــر ســهم شــرکت در تاریــخ ‪ 30‬اســفند ســال‬ ‫‪ 99‬بــه ‪ 14‬هــزار و ‪ 990‬ریــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫این در حالی است که ارزش هر سهم شرکت‬ ‫در تاریــخ مشــابه ســال قبــل (‪ )98‬برابر با ‪5‬‬ ‫هــزار و ‪ 125‬ریــال بــوده اســت‪ .‬معروفخانی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬میــزان ســوداوری شــرکت نیــز‬ ‫در ســال گذشــته افزایشــی قابل توجه داشــته‬ ‫است؛ به طوری که میزان سود عملیاتی فوالد‬ ‫هرمزگان در ســال گذشــته (‪ )1399‬به رقمی‬ ‫بالغ بــر ‪ 59‬هــزار میلیــارد ریــال (‪59583009‬‬ ‫میلیــون ریــال) رســیده اســت کــه ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه میــزان ســود عملیاتــی شــرکت در‬ ‫ســال قبل از ان‪ ،‬رشدی ‪ 255‬درصدی داشته‬ ‫اســت‪ .‬همچنین ســود خالص فوالد هرمزگان‬ ‫در ســال ‪ 98‬برابر ‪ 15‬هزار میلیارد ریال بوده‬ ‫کــه این ســود نیــز با رشــدی ‪ 246‬درصدی به‬ ‫‪ 52‬هــزار میلیــارد ریــال در ســال ‪ 99‬رســیده‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیب ســود واقعی هر ســهم‬ ‫فوالد هرمزگان از رقم ‪ 600‬ریال در ســال ‪98‬‬ ‫به ‪ 2‬هزار و ‪ 82‬ریال در ســال ‪ 99‬ارتقا یافته‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬فــوالد هرمزگان‬ ‫موفق شد در سال گذشته یک میلیون و ‪522‬‬ ‫هزار و ‪ 572‬تن تختال تولید کند که این رقم‬ ‫نســبت به میــزان تولید این محصول در ســال‬ ‫‪ 98‬افزایــش ‪ 65‬هــزار و ‪ 860‬تنــی داشــت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه میزان تولید اهن اسفنجی در این‬ ‫مجموعه نیز ظرف ســال گذشته افزایشی بود‬ ‫و در نهایت فوالد هرمزگان موفق شد در این‬ ‫سال بالغ بر یک میلیون و ‪ 651‬هزار تن از این‬ ‫محصــول تولیــد کنــد‪ .‬همچنین شــرکت فوالد‬ ‫هرمزگان در ســال گذشــته بالغ بر یــک میلیون‬ ‫و ‪ 458‬هــزار تــن تختــال را در بازار داخلی و‬ ‫صادراتی کشــور به فروش رساند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫ثبت سومین رکورد متوالی‬ ‫تولید ماهیانه در‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫واحداحیامستقیمفوالدسفیددشتباثبتسومین‬ ‫رکــورد متوالــی تولیــد ماهیانــه‪ ،‬بهار ‪ 1400‬را پشــت ســر‬ ‫گذاشت‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد سفیددشت‪،‬‬ ‫مدیــر عملیات این شــرکت با اعــام این خبر افــزود‪ :‬با‬ ‫تولید ‪ 82145‬تن اهن اســفنجی در ســومین ماه ســال‪،‬‬ ‫رکورد تولید این محصول در واحد احیا مســتقیم فوالد‬ ‫سفیددشــت ارتقا یافت که این میزان نســبت به رکورد‬ ‫اردیبهشــت ماه‪ 1045 ،‬تــن افزایــش تولیــد را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬ایمــان ســلیمانی تصریــح کــرد‪ :‬با تولیــد این‬ ‫میــزان محصــول در خردادمــاه‪ ،‬عالوه بر ثبت ســومین‬ ‫رکورد متوالی در تولید ماهیانه‪ ،‬تولید تجمعی سه ماهه‬ ‫نخســت ســال ‪ 1400‬نیــز بــه میــزان ‪ 12‬درصــد مــازاد بــر‬ ‫برنامه محقق شــد‪ .‬وی همچنین با اشــاره به عملکرد‬ ‫موفقیت امیز بزرگ ترین واحد صنعتی استان در ارزیابی‬ ‫ســالیانه مجمع امور شــرکت های گــروه فــوالد مبارکه‪،‬‬ ‫کسب این گونه موفقیت ها را مرهون تالش شبانه روزی‬ ‫کارکنــان‪ ،‬پیمانــکاران‪ ،‬تامین کننــدگان و ســایر شــرکای‬ ‫کسب وکار شرکت دانست‪ .‬سلیمانی در پایان با تقدیر از‬ ‫حمایت هایسهام دارانشرکت(فوالدمبارکهوایمیدرو)‬ ‫در جهت دست یابی به توفیقات پی درپی این شرکت‪،‬‬ ‫ابــراز امیدواری کرد تا پایان ســال جاری تولید تختال در‬ ‫واحد فوالدسازی و ریخته گری میسر گردد‪.‬‬ ‫انجامموفقیت امیز‬ ‫تعمیرات سالیانه مگامدول‬ ‫‪ A‬واحد شهید خرازی‬ ‫مدیراحیــا مســتقیم ‪ ۲‬فــوالد مبارکــه از انجــام‬ ‫موفقیت امیز تعمیرات سالیانه مگامدول‪ A‬واحد شهید‬ ‫خــرازی در ایــن شــرکت خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش ایراســین‬ ‫و بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫یوســف مهاجــری بــا اعالم ایــن خبر گفــت‪ :‬تعمیرات‬ ‫سالیانه واحدهای احیا مستقیم همواره به اماده سازی‬ ‫بســیار دقیــق مهندســی و ارزیابــی ریســک های ایمنــی‬ ‫و ســازماندهی نیــروی انســانی و مکانیســم های درگیــر‬ ‫نیازمنــد اســت‪ .‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬از ماه هــا پیش تیم‬ ‫تولید و تعمیرات واحد‪ ،‬برنامه ریزی و فراهم ســاختن‬ ‫پیش نیازهای اجرای تعمیرات سالیانه را به طور جدی در‬ ‫دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه شات دان سالیانه‬ ‫مگا مدول ‪ A‬شــهید خرازی در خردادماه ســال جاری با‬ ‫کیفیتو کمیتمناسبورعایتاصولایمنیانجامشد‬ ‫و با موفقیت به اتمام رسید تا در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫و مانع زدایی هــا» بــا تولیــد ّکمی و کیفی مناســب اهن‬ ‫اسفنجی در این مدول‪ ،‬پشتیبانی مناسبت تری از واحد‬ ‫فوالدسازی در طول سال‪ ،‬جهت پیشبرد و دست یابی‬ ‫بــه اهداف تولید شــرکت فراهم گــردد‪ .‬نــادر اروج نژاد‬ ‫رئیس تعمیرات احیا مســتقیم فوالد مبارکه نیز در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬در طی این تعمیرات با برنامه ریزی مناسب‬ ‫و با حجم بیش از ‪ ۳۵‬هزار نفر ساعت‪ ،‬فعالیت هایی‬ ‫هماننــد تعویض باندل های حرارتی‪ ،‬تعمیــرات داخل‬ ‫کوره‪ ،‬سرویس تجهیزات برق و ابزار دقیق‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫و تعویض شــبکه های برج خنک کننده و سرویس کلیه‬ ‫خطــوط ســیاالت و اســکرابرها بــا همــکاری مناســب‬ ‫واحدهایپشتیبانیهمانندتعمیراتمرکزی‪،‬مرکزنسوز‪،‬‬ ‫تعمیرگاهمرکزی‪،‬حمل ونقلودفترفنیتعمیراتانجام‬ ‫شد‪ .‬وی در ادامه از کلیه واحدهای پشتیبانی و پرسنلی‬ ‫کهدر اینرویدادتعمیراتینقشداشته اندقدردانی کرد‪.‬‬ ‫در اینخصوصرئیستعمیراتنسوز سایرنواحیفوالد‬ ‫مبارکهنیز گفت‪:‬درراستایبهبودشرایطتولیدبرایاولین‬ ‫بار پروژه اجرا و بهینه سازی ساختار نسوز استک اجکتور‬ ‫مگا مدول ‪ A‬شهید خرازی واحد احیا مستقیم شماره ‪۲‬‬ ‫در شات دانخردادماهباموفقیتانجام گردید‪.‬محسن‬ ‫زمانی افزود‪ :‬با توجه به ناهموار بودن طرح اولیه نسوز‬ ‫در استکاجکتور وعدمخروجهوای گرمبه طور نرمالاز‬ ‫اجکتور و جلوگیری از حوادث احتمالی‪ ،‬پس از بازرسی و‬ ‫تصمیممشترکواحدهایتولیدوتعمیراتاحیامستقیم‬ ‫و نســوز ســایر نواحی مبنی بر رفع عیب و بهین هســازی‬ ‫ساختار نسوز در این قسمت‪ ،‬نسوزهای ان توسط واحد‬ ‫تعمیرات نسوز سایر نواحی تخریب و بازسازی مجدد‬ ‫در ارتفاع ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۷‬متری با اســتفاده از روش های نوین‬ ‫نصب جرم های نســوز توسط دستگاه های پیشرفته با‬ ‫رعایت اصول ایمنی و اجرای دستورالعمل های مربوط‬ ‫بهاینعملیاتبهینه سازیانجام گردید‪.‬ویخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری سال جدید در راستای جهش‬ ‫تولید و رفع موانع ان این فعالیت بزرگ برای اولین بار در‬ ‫فوالدمبارکهباحمایتمسئولینمربوطه(مدیریت های‬ ‫ناحیهاهن سازی‪،‬مرکزتعمیراتنسوز‪،‬تعمیراتمرکزی‪،‬‬ ‫کنترل مواد‪ ،‬خرید مواد مصرفی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬خدمات‬ ‫عمومــی‪ ،‬ایمنــی مرکز و کلیه پیمانــکاران تعمیراتی) و‬ ‫تالش و همکاری کارکنان مرکز تعمیرات نسوز و شرکت‬ ‫پیمانکارباموفقیتانجامشد‪.‬‬ ‫کمیجانی رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی شد‬ ‫اکبر کمیجانی با حکمی از سوی رییس جمهوری‪ ،‬به‬ ‫عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران‬ ‫منصوبشد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬اکبر کمیجانیطیحکمی‬ ‫از سویرییسجمهوری‪،‬سمتریاست کلبانکمرکزی‬ ‫را بــر عهده گرفت‪ .‬اکبر کمیجانــی دارای مدرک دکتری‬ ‫اقتصاد اســت و از ســال ‪ ،۱۳۶۳‬به عنوان استاد اقتصاد‬ ‫کالن دانشگاه تهران در زمینه های اقتصاد پولی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کالن و اقتصاد بین الملل مشغول به تدریس است‪ .‬وی‬ ‫در دوران ریاست کلی ولی اله سیف و عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫به عنوان قائم مقام بانک مرکزی مشــغول به خدمت‬ ‫بوده و قبل از ان نیز‪ ،‬از سال‪ ۱۳۷۷‬تا سال‪ ۱۳۸۶‬سمت‬ ‫معاونتاقتصادیبانکمرکزیرابرعهدهداشتهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫رشد ‪ 16‬درصدی مصرف‬ ‫سوخت پاک سی ان جی‬ ‫در البرز‬ ‫میزان مصرف گاز طبیعی فشرده (‪ )CNG‬سه ماهه‬ ‫اول سال ‪ 1400‬در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪16‬‬ ‫درصــد افزایش یافته اســت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتی منطقــه البرز‪،‬‬ ‫سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت‪ :‬از فروردین‬ ‫ماه تا پایان خرداد سالجاری با رشد مصرف گاز طبیعی‬ ‫فشرده (‪ )CNG‬در شهرستانهای مختلف استان مواجه‬ ‫شدیم و این موضوع بیانگر افزایش تمایل شهروندان به‬ ‫مصرف این سوخت پاک و اجرای طرح رایگان دوگانه‬ ‫سوز کردن خودروهای عمومی است‪ .‬فهیمه السادات‬ ‫قلندرزاده افزود‪ :‬مصرف ســی ان جی روزانه در اســتان‬ ‫بیش از ‪ 700‬هزار متر مکعب است که با زیر ساخت های‬ ‫موجود در اســتان خدمات رســانی به شــهروندان بدون‬ ‫یشــود‪ .‬الزم به ذکر اســت‬ ‫هیچگونه چالشــی انجام م ‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز دارای‬ ‫‪ 52‬جایگاه و ‪ 380‬نازل سوخت ‪ CNG‬در استان است‪.‬‬ ‫اقدامات هدفمند‪ ،‬کاهش‬ ‫هدر رفت گاز را به همراه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫شــرکت گاز استان ســمنان در راستای کنترل گازهای‬ ‫گمشــده‪ ،‬فرایند تعمیر کنتورهای معیوب را در دســتور‬ ‫فلوچارت فرایند‬ ‫کار خود قرار داده و موفق به بازنگری‬ ‫ِ‬ ‫تعمیر کنتورهای معیوب شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان سمنان از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور‬ ‫روسایامور وواحدهایمرتبطسازمانیدر راستای کنترل‬ ‫گازهای گمشده خبر داد و گفت‪ :‬در این نشست ضمن‬ ‫بررسی فلوچارت تحویل و تحول کنتورهای معیوب به‬ ‫کلیه مراحل این فرایند از جمله تســت اولیــه‪ ،‬بازکردن‬ ‫کنتور‪ ،‬الصاق برچسب‪ ،‬اخذ خسارات گازبهای مصرفی‬ ‫از مشــترک‪ ،‬بارگیــری و تخلیــه محموله کنتورهــا و ارائه‬ ‫گزارشــات پرداخته شــد‪ .‬علیرضا اعوانی بررســی دقیق‬ ‫این فلوچارت را راهگشای بسیاری از مشکالت در حوزه‬ ‫گازهای گمشده دانست و افزود‪ :‬شفاف سازی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزین ههــا‪ ،‬کاهــش خســارات حمــل و نقل‪ ،‬الــزام تهیه‬ ‫گزارشات‪،‬افزایشردیابی کنتورهاازمهمترینمزیت های‬ ‫اجــرای ایــن طرح خواهد بود؛ همچنین عالوه بر موارد‬ ‫مذکور‪ ،‬این فرایند در کنترل و ردیابی دستکاری های غیر‬ ‫مجاز کنتور نیز بســیار موثر می باشــد‪ .‬گفتنی اســت؛ در‬ ‫حال حاضر برای برخورد با پدیده ســرقت از شــبکه گاز‬ ‫راهکارهایجدیدیتعریفواجراییشدهاندبهطوری‬ ‫که از یک ســو با مشــارکت بســیج و نیروهای انتظامی‬ ‫برخورد با متخلفان گازی شدت گرفته و از طرف دیگر‬ ‫سامانه های جدیدی برای ردیابی نقاط سرقت خیز در‬ ‫مرحله طراحی و اجرا است از جمله نصب و راه اندازی‬ ‫کنتورهای هوشــمند گاز از دیگر برنامه های این شرکت‬ ‫برای کاهش خطای انسانی در محاسبه صورت حساب‬ ‫گاز مشــترکان و به حداقل رســاندن امارهای دســتکاری‬ ‫کنتورهایفعلی گازاست‪.‬‬ ‫برنامه سازگاری با کم ابی‬ ‫نیازمند فرهنگ سازی است‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬مدیر عامل شــرکت ابفای اســتان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬با توجه به وجود ‪ ۵۴۰‬هزار مشــترک اب‬ ‫اشــامیدنی و ‪ ۲۹۰‬هــزار مشــترک فاضالب در شــهرها و‬ ‫روستاهای این استان‪ ،‬فرهنگ سازی برای سازگاری با کم‬ ‫ابی و مدیریت مصرف‪ ،‬یک نیاز اساســی است‪ .‬داراب‬ ‫بیرنوندی در جریان بازدید مدیرکل دفتر روابط عمومی‬ ‫و ارتباطــات مردمــی شــرکت مهندســی اب و فاضالب‬ ‫کشور از شرکت اب و فاضالب استان قزوین افزود‪ :‬بروز‬ ‫بیماری فراگیر کرونا در سطح کشور و مصارف باالی اب‬ ‫برای شستشو و مقابله با ان و نیز موج گرما و بارش کم‬ ‫در ســال جاری دشــواری های زیادی برای صنعت اب و‬ ‫فاضالبفراهم کردهودر اینحالسعیمی کنیمطوری‬ ‫عمل کنیم تا مردم احساس کنند در کنارشان هستیم و با‬ ‫هم افزایی این دو چالش بزرگ را کنترل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت‬ ‫ابفــای کشــور نیــز در این نشســت با اشــاره به عملکرد‬ ‫مناسب ابفای قزوین نسبت به خدمات رسانی در حوزه‬ ‫اب و فاضالب خاطر نشان کرد‪ :‬مدل مفهومی خوبی در‬ ‫قزوین برای تسهیل و تسریع در خدمت به مردم شکل‬ ‫گرفته و عملیاتی شده است‪ .‬سید علی سید زاده افزود‪:‬‬ ‫با یکپارچ هســازی شــرکت های اب و فاضالب شــهری و‬ ‫روستایی در استان قزوین خدمات مربوط به ارتباط با‬ ‫مشتریان نیز به نحو مطلوبی در اختیار مردم قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬وی در پایان هوشمندسازی فعالیت ها در استان‬ ‫قزوین را دارای قابلیت الگوســازی برای ســایر اســتان ها‬ ‫خواند و از فعالیت های انجام شده تقدیر کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت در جریان این برنامه و در پایان نشســت مذکور‬ ‫از مرکز ‪ 122‬و ارتباط با مشتریان (‪ )CRM‬شرکت اب و‬ ‫فاضالباستانقزوینبازدیدمیدانیانجامشد‪.‬‬ ‫رکورد تولید نیروگاه های‬ ‫مولد مقیاس کوچک‬ ‫شکسته شد‬ ‫بــرای اولیــن بار در تاریخ صنعت بــرق‪ ،‬رکورد تولید‬ ‫نیــروگاه هــای مولد مقیاس کوچک حرارتــی به بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات رســید‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫تولیدنیروگاههایمقیاس کوچک‪،‬بیشاز دودرصدبرق‬ ‫کشور را تامین و کمک خوبی به گذر از پیک تابستان و‬ ‫شرایط دشوار زمستان در سال ‪ 1399‬داشت‪ .‬از ابتدای‬ ‫سال جاری این نیروگاه ها بیش از‪ ۱۷۰۰‬گیگاوات ساعت‬ ‫انرژی تولید کرده اند که رشدی‪ ۹.۵‬درصدی را نسبت به‬ ‫مدتمشابهسال گذشتهنشانمی دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫کاهش‪ ۴‬میلیارد مترمکعب حجم ذخیره اب های‬ ‫زیرزمینیتهران‬ ‫حجم بهره برداری از منابع ابی اســتان تهران با‬ ‫توجــه بــه تراکم جمعیت‪ ،‬حجمی معــادل ‪۴۲۰۰‬‬ ‫میلیونمترمکعبیعنیچیزیدر حدود‪ ۸۶‬درصد‬ ‫از کل منابع ابی قابل دسترس در استان است که این‬ ‫امار در کنار گرمای بی سابقه تابستان امسال‪ ،‬از یک‬ ‫وضعیت ابی فوق بحرانی در استان خبر می دهد‬ ‫و لزوم برنامه ریزی دقیق برای سازگاری با کم ابی و‬ ‫مدیریت مصرف بهینه اب و توجه به صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب را بیش از پیش روشن می سازد‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬حجمذخیرهاب هایزیرزمینی‬ ‫استان تهران در طول سال ها بهره برداری بیش از ‪۴‬‬ ‫میلیاردمترمکعب کاهشپیدا کردهاست کهتقریبا‬ ‫حجمی معــادل ‪ ۱۸-۲۰‬برابر یک ســد بزرگ مانند‬ ‫ســد امیرکبیر بوده و شــایان توجه است که کاهش‬ ‫میزانذخایرابیعالوهبرفرونشستباعث کاهش‬ ‫یشــود به طوری‬ ‫کمیت و کیفیت منابع اب هم م ‬ ‫که هم اکنون شــاهد کاهش شــدید کیفیت اب در‬ ‫دشت ورامین هستیم و اگر همین روند ادامه پیدا‬ ‫کندبا کاهشجدیدر تامینمنابعابشربمواجه‬ ‫خواهیمشد‪.‬‬ ‫شهرســتان های ورامیــن‪ ،‬شــهریار‪ ،‬پیشــوا و‬ ‫پاکدشــت و ری قطب های مهم کشــاورزی اســتان‬ ‫تهران هستند که بیشترین سرانه مصرف اب را به‬ ‫خود اختصاص می دهند‪ ،‬بیش از‪ ۳۵‬درصد از منابع‬ ‫ابی اســتان یعنی حــدود ‪ ۲۴۱۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫یشــود که نشــان از‬ ‫در بخش کشــاورزی مصرف م ‬ ‫ضــرورت اصــاح جــدی الگوی مصــرف اب در این‬ ‫بخش دارد‪.‬‬ ‫مصطفی دهقان ‪ -‬مدیر دفتر حفاظت از منابع‬ ‫اب شرکت اب منطقه ای تهران در این رابطه تاکید‬ ‫براینکهفرونشست‪،‬مهم ترینپیامد کاهشمنابع‬ ‫اب هایزیرزمینیاست کهتبعاتوخساراتجبران‬ ‫ناپذیــری به ابخوا نهــا وارد می کند چــرا که تراکم‬ ‫خاک و تراکم ابخوان ها پدیده ای غیر قابل جبران‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرونشست‪ ،‬تغذیه منابع اب‬ ‫را در اینده با مشــکل جدی روبرو خواهد کرد و به‬ ‫مرور زمان باعث از بین رفتن ابخوان ها می شود که‬ ‫بزرگترین چالش پیش روی استان در اینده خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تصرفــات رودخان ـه ای‪،‬‬ ‫گســترش محدوده های شهرها‪ ،‬تمرکز جمعیتی و‬ ‫افزایــش نیاز بــه منابع ابی و عــدم رعایت الگوی‬ ‫مصــرف صحیــح اب از جمله عوامل تاثیرگــذار در‬ ‫بروز پدیده فرونشست است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر مناطق جنوب غرب تهــران و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫مربــع از دشــت هــای ورامین جــزو مناطق حادثه‬ ‫دیــده از تبعــات فرونشســت هســتند‪ ،‬بــه طوری‬ ‫که طی ‪ ۱۳‬ســال اخیر بــه طور میانگین حدود ‪۲۰‬‬ ‫سانتی متر در سال افت در سطح زمین در مناطق‬ ‫مذکور را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬از جمله اقداماتی که برای‬ ‫ســازگاری بــا کم ابــی انجام شــده اســت می توان‬ ‫بــه همکاری شــرکت اب منطقه ای تهران با ســایر‬ ‫شــرکت های متولــی نظیــر اب و فاضــاب‪ ،‬جهاد‬ ‫کشــاورزی ســازمان صنعــت و معــدن و ســازمان‬ ‫پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اشــاره کــرد که با‬ ‫تصمیمــات اتخــاذ شــده و برنامه ریــزی صحیح و‬ ‫مــدون انتظــار می رود طــی ‪ ۵‬ســال اتی‪ ،‬حجمی‬ ‫معــادل ‪ ۴۲۰‬میلیــون متــر مکعب کاهش ســرانه‬ ‫مصرف را در استان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در بخــش‬ ‫یهــای شــرکت ابفــا انتظــار‬ ‫شــرب بــا برنامه ریز ‬ ‫م ـی رود حجمی در حدود ‪ ۴۷‬میلون متر مکعب‬ ‫صرفه جویی شود‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش کشاورزی نیز‪،‬‬ ‫با اجرای برنامه هایی از جمله اصالح شــبکه های‬ ‫ابیــاری‪ ،‬انجــام لولــه گــذاری در اراضــی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫کشت هاینشایی‪،‬تغییرسیستمابیاریاز سنتیبه‬ ‫مدرن و توسعه کشت گلخانه ای انتظار می رود که‬ ‫طی ‪ ۵‬سال اینده حجمی معادل ‪ ۳۱۵‬میلون متر‬ ‫مکعب در این بخش صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫داشته باشیم‪ .‬همچنین توجه بیشتر به اهمیت اب‬ ‫مجازی و کاهش ساعت کارکرد چاه ها به عنوان‬ ‫اقدامات مهم و کاربردی در حوزه کشاورزی جهت‬ ‫مدیریت مصرف اب محسوب می شود‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت نیــرو‪ ،‬دهقان با اشــاره به‬ ‫اینکه سازمان پارک ها هم با اعمال سیاست هایی‬ ‫از جمله عدم کاشت چمن حجمی در حدود ‪۳۳‬‬ ‫میلیــون متر مکعب صرفه جویــی در مصرف اب‬ ‫بــه همــراه خواهد داشــت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬به منظور‬ ‫کاهش مصرف اب در بعضی از واحد های صنعتی‬ ‫نیز با بهره برداری های غیر معمول و غیرمجاز که‬ ‫باعث افزایش میزان مصرف اب در این بخش می‬ ‫گردد‪ ،‬مقابله خواهد شد که به این ترتیب به طور‬ ‫میانگین از مصرف ‪ ۲۵‬میلیون متر مکعب اب در‬ ‫سال در بخش صنعت صرفه جویی صورت خواهد‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫دهقان در ادامه با اشــاره به ایجاد طرح جلب‬ ‫مشارکت های مردمی در ایجاد تشکل های مردمی‬ ‫ببــران‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طرح به مدت ســه ســال در‬ ‫ا ‬ ‫دشــت ورامین به طور ازمایشــی اجرا خواهد شد و‬ ‫هدف از اجرای این طرح مشارکت خودجوش مردم‬ ‫در مدیریــت مصــرف اب و نهادینــه شــدن الکــوی‬ ‫مصــرف صحیــح اب و نیز اصالح الگوی کشــت در‬ ‫میــان کشــاورزان و بهــره بــرداران از منابــع ابی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر حفاظت از منابع اب شرکت در پایان‬ ‫در خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت در‬ ‫جهتاجرایطرحسازگاریبا کمابیافزود‪:‬انسداد‬ ‫بیــش از ‪ ۸۲۰۰‬حلقــه چاه غیر مجاز‪ ،‬نصــب ‪۲۶۰۰‬‬ ‫دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی چاه های دارای‬ ‫پروانه بهره برداری‪ ،‬توقیف‪ ۹۵۶‬دستگاه تجهیزات‬ ‫حفاری غیرمجاز و کاهش منصوبات از ‪ ۳۳۱‬حلقه‬ ‫چاه از جمله اقدامات شرکت اب منطقه ای تهران‬ ‫طی ‪ ۶‬سال اخیر در جهت اجرای طرح سازگاری با‬ ‫کم ابی بوده است‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫فریب پمپ بنزین ها را نخورید‬ ‫در اکثر قفس ـه های پمپ بنزین ها مکمل های‬ ‫رنگارنگی به چشم می خورد که گاهی متصدیان‬ ‫پمــپ بنزیــن اصــرار بــه فــروش ا نهــا بــه مالکان‬ ‫خودرو دارند اما به گفته کارشناســان‪ ،‬هیچ نیازی‬ ‫به اســتفاده از این مکمل ها برای هیچ خودرویی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ممکن اســت برایتان پیش‬ ‫امده باشــد که متصدی جایگاه پیشنهاد استفاده‬ ‫لهــای ســوخت را بدهد اما حاضر نباشــد‬ ‫از مکم ‬ ‫حتی قوطی خالی مکمل را به شما نشان دهد یا‬ ‫حتی دیده شده که قوطی های خارجی با موادی‬ ‫نامعلوم از قبل پر شده و به مشتری با قیمت باال‬ ‫فروختهمی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مســووالن بارها اعالم‬ ‫چکــدام از خودروهــای موجود به‬ ‫کرده انــد کــه هی ‬ ‫لهــای بنزینی نیــاز ندارند و الزم نیســت که‬ ‫مکم ‬ ‫لهــای بنزین‬ ‫افــراد از ایــن مــواد افزودنــی و مکم ‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫فاطمه کاهی ‪ -‬ســخنگوی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی در این رابطه به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫تاکیــد شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتــی‬ ‫ایــن اســت که ســوخت توزیعی نیــازی به مکمل‬ ‫نــدارد‪ ،‬ایــن موضــوع مربــوط بــه تمــام خودروها‬ ‫یشــود و عرضه مواد‬ ‫حتــی خودروهای خارجی م ‬ ‫لهــای بنزیــن در جایگا ههــای‬ ‫افزودنــی و مکم ‬ ‫سوخت مورد تایید این شرکت نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حتی استفاده از مکمل هایی که‬ ‫استاندارد کافی نیز دارند‪ ،‬توصیه نمی شود؛ چراکه‬ ‫بنزیــن عرضــه شــده در تمــام جایگا ههــای عرضه‬ ‫سوخت کشور مطابقبااستانداردهایشرکتملی‬ ‫پاالیش و پخش‪ ،‬تولید و توزیع می شود‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫هــای نفتی‪ ،‬معموال مکمل را بــرای افزایش عدد‬ ‫اکتان به بنزین اضافه می کنند‪ ،‬باتوجه به اینکه‬ ‫عــدد اکتــان بنزین یــورو و بنزین ســوپر بــاالی ‪۹۰‬‬ ‫اســت توصیه نمی شود که از مکمل استفاده شود‬ ‫و به اعتقاد ما عدد اکتان برای بنزین یورو‪ ،‬بنزین‬ ‫معمولی و بنزین سوپر کفایت دارد‪.‬‬ ‫کاهــی اظهار کــرد‪ :‬اگر متصــدی جایگاه بدون‬ ‫هماهنگــی اقدام به اســتفاده از مکمــل برای یک‬ ‫خــودرو و هزینــه ان را از فــرد اخــذ کنــد‪ ،‬شــخص‬ ‫می توانــد از طریــق ســامانه پاســخگویی ‪۰۹۶۲۷‬‬ ‫شــکایت خود را ثبت کند و حتما به ان رســیدگی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساختنوارپیچخطوطلولهدر زاگرسجنوبی‬ ‫دستگاهنوارپیچخطوطلولهنفتو گازباتالشمتخصصانصنعت‬ ‫نفت در کارگاه مرکزی تعمیرات منطقه عملیاتی پارســیان در شــرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ساخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬حسن‬ ‫فرخی‪،‬جانشینرئیسمنطقهعملیاتیپارسیان گفت‪:‬متخصصاناداره‬ ‫تعمیرات این منطقه موفق به ساخت دستگاه نوارپیچ خطوط لوله‬ ‫به منظور استفادهدر تعمیراتاساسیوایمن سازیخطوطلولهشدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دستگاه قابلیت نوارپیچی خطوط لوله با قطر‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۳۶‬را دارد و برنامه ریزی الزم برای ساخت نمونه های دیگر این دستگاه‬ ‫برای خطوط لوله با قطر کمتر از ‪ ۲۴‬اینچ نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫جانشینرئیسمنطقهعملیاتیپارسیانبااشارهبهاینکهایندستگاه‬ ‫به روش مهندســی معکوس و با دو ویژگی کارکرد دســتی و اتوماتیک‬ ‫ســاخته شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سرعت بخشــی به کار و کاهش زمان‬ ‫عملیات نوارپیچی خطوط به ویژه در تعمیرات اساسی و ایمنی بیشتر‬ ‫از قابلیت هایایندستگاهاست‪.‬‬ ‫فرخی بیان کرد‪ :‬نوارپیچی (عایق کاری) اولیه و ثانویه بخشــی از‬ ‫عملیات ایمن سازی خطوط لوله انتقال نفت و گاز است که دستگاه‬ ‫ساخته شده قابلیت انجام هر دو مرحله را دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬دستگاه جدید برعکس دستگاه های قبلی که به دور‬ ‫لوله می چرخند‪ ،‬قابلیت چرخش به دور خود را دارد و همین ویژگی‬ ‫افزون بر ایمنی بیشتر‪ ،‬در کاهش زمان انجام کار و خستگی نفرات موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫جانشینرئیسمنطقهعملیاتیپارسیانضمنقدردانیازتالش های‬ ‫متخصصــان مبتکــر این منطقه عملیاتــی‪ ،‬امادگــی متخصصــان اداره‬ ‫تعمیرات این منطقه را به منظور همکاری با دیگر مناطق برای ساخت‬ ‫این دستگاه اعالم کرد‪.‬‬ ‫منطقه عملیاتی پارسیان یکی از مناطق پنجگانه عملیاتی شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که چهار میدان فعال گازی‬ ‫تابنــاک‪ ،‬هما‪ ،‬شــانول و وراوی را در جنوب اســتان فــارس و در مجاورت‬ ‫شهرســتان های المرد‪ ،‬مهر‪ ،‬خنج و پارســیان راهبری و خوراک مورد نیاز‬ ‫پاالیشگاهگازپارسیانراتامینمی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قطع برق‪ ۵۰۰‬دستگاه اجرایی در تهران‬ ‫پایگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫با هدف جلوگیری از بروز خاموشی در پایتخت‪،‬‬ ‫بــرق حــدود ‪ ۵۰۰‬اداره و دســتگاه اجرایــی‬ ‫پرمصرف در سال جاری قطع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬حســین صبوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق تهران بزرگ گفت‪ :‬برای جلوگیری از‬ ‫بروز خاموشی در شبکه برق پایتخت طرح های‬ ‫متعــددی به کار گرفتــه شــده و تفاهم نامه های‬ ‫جداگانه ای نیز با مشترکان بزرگ به امضا رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تامیــن بــرق در تابســتان ســال جــاری را‬ ‫بــه دلیــل کاهــش کم ســابقه بارندگی ها دشــوار‬ ‫دانســت از هموطنان ســاکن تهران درخواســت‬ ‫کــرد تــا بــا اعمــال راهکارهای مدیریــت مصرف‬ ‫انــرژی به پایداری شــبکه توزیــع برق پایتخت و‬ ‫جلوگیری از بروز خاموشی کمک کنند‪.‬‬ ‫پنــج تیرمــاه ســخنگوی صنعت بــرق گفت‪:‬‬ ‫روزانه به طور متوســط برق ‪ ۵۰‬دســتگاه و نهاد‬ ‫اجرایــی کــه مدیریــت مصــرف را رعایت نکنند‬ ‫برای چند ساعت قطع می شود‪.‬‬ ‫مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود‪ :‬ابتــدا بــه‬ ‫دســتگاه ها اخطار داده خواهد شــد و اگر جدی‬ ‫نگرفتنــد بــرق انــان بــرای چندین ســاعت قطع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی دســتگاه ها و نهادها‬ ‫دارای مولدهای اضطراری برق هســتند که باید‬ ‫بــرای کمــک به شــبکه بــرق وارد مدارکنند‪ ،‬این‬ ‫دســتگاه هــا اگر در این بــاره اقــدام نکنند مورد‬ ‫بازخواست قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫هفته شــاید گرمترین هفته ســال باشــد و دما در‬ ‫اکثر نقاط به عددهای خیلی باال خواهد رسید‬ ‫بــه گون ـه ای ممکــن اســت ‪ ۵۱‬تــا ‪ ۵۲‬درجــه در‬ ‫خوزســتان احســاس شود و در نوار شمالی کشور‬ ‫نیز دما افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی گفت‪ :‬این موضوع منجر به‬ ‫یشــود‪ ،‬پیش بینی ما از میزان‬ ‫افزایش مصرف م ‬ ‫مصــرف در ایــن هفته ‪ ۶۲‬هزار مگاوات اســت‪،‬‬ ‫در حالــی کــه پیک مصرف ســال گذشــته در ‪۳۱‬‬ ‫تیرمــاه بــا مصــرف ‪ ۵۸‬هــزار و ‪ ۲۵۴‬مــگاوات‬ ‫اتفــاق افتــاد و این خــود نشــان از اختالف زیاد‬ ‫میزان مصرف این هفته و هفت ه مشــابه پارســال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برنامه مدون برای جیره بندی اب شرب‬ ‫وجود ندارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فاضــاب گیــان همزمــان بــا‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب گیالن‬ ‫هفته صرفه جویــی در مصرف‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال‬ ‫اب و بــرق‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامــه‬ ‫حاضــر عمده مشــکالت حوزه‬ ‫مدون و از پیش تعیین شده ای‬ ‫اب شــرب اســتان مربــوط بــه‬ ‫محسن حسینی‬ ‫بــرای قطعــی یــا جیره بنــدی‬ ‫‪ 313‬روســتایی اســت کــه از‬ ‫اب شــرب وجــود ندارد‪ .‬ســید‬ ‫طریــق چشــمه ها تامیــن اب‬ ‫محســن حســینی افــزود‪ :‬در برخی از روســتاها می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ابدهی این چشمه ها به‬ ‫که منبع تامین اب ان ها چاه یا چشــمه اســت‪ ،‬دلیل کاهش بارش برف در ســال گذشته‪ُ ،‬افت‬ ‫ممکن است به دلیل بروز مشکلی‪ ،‬شاهد قطع چشــمگیری داشــته که این موضوع ما را در امر‬ ‫موقت جریان اب باشــیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در ابرســانی به مردم این مناطق با مشکل مواجه‬ ‫ایــن روســتاها تــا زمان وصل شــدن اب شــرب‪ ،‬کرده است‪ .‬حسینی‪ ،‬راه عبور از بحران و تنش‬ ‫از تانکرهــای ســیار ابرســانی و توزیــع اب هــای ابی را همکاری احاد مردم و رعایت راهکارهای‬ ‫بسته بندی جهت تامین نیازهای اولیه مشترکین ساده صرفه جویی در مصرف اب دانست‪.‬‬ ‫مصرف برق در گلستان به هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬مگاوات رسید‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی‬ ‫اجرا کرده همچنین طرح هایی‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫هــم در مناطــق ســیل خیــز‬ ‫گلســتان؛ علــی اکبر نصیــری در‬ ‫ماننــد خــوش ییــاق‪ ،‬اق قال‪،‬‬ ‫نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫مــراو تپــه و غیــره داریــم که در‬ ‫رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬روز‬ ‫هفتهه دولت افتتاح می شود‪.‬‬ ‫علی اکبر نصیری‬ ‫دوشــنبه‪ ،‬پیــک مصــرف در‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نیروگا ههــای‬ ‫گلستان به هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات‬ ‫کوچــک مقیــاس در شــهرهای‬ ‫رســید در صورتــی کــه تولیــد مــا هــزار مــگاوات گنبــدکاووس‪ ،‬فاضــل ابــاد‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬گــرگان‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق و رامیــان داریــم کــه برق تولیــدی خــود را به برق‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬در تولیــد برق بــه دلیل کاهش منطقه اییاتوزیعواگذارمی کنند‪.‬نصیریهمچنین‬ ‫بارندگی و خارج شدن ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه به خســارت وسایل برقی در خاموشی های اشاره‬ ‫برق ابی کشور از مدار‪ ،‬دچار مشکل هستیم و کرد و گفت‪ ۲۲۸:‬فقره پرونده خســارتی از ســال‬ ‫امیدواریم با رعایت مردم و مصرف بهینه شبکه ‪ ۹۹‬در بیمه تشکیل شده که‪ ۱۶‬مورد ان به مبلغ‬ ‫پایدار داشــته باشیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با همکاری ‪۱۲۶‬میلیونتومانپرداختشدهاست‪.‬مدیرعامل‬ ‫صنایــع‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬ادارات و مــردم و خــارج شرکت توزیع نیروی برق گلستان عنوان کرد‪۱۴۲:‬‬ ‫کــردن وســایل پرمصــرف از ســاعت ‪ ۱۲‬الــی ‪ ۱۸‬پروندهخسارتانهاکمترازپنجمیلیونتوماناست‬ ‫دقیقــه امیدواریم از شــرایط موجود گذر کنیم‪ .‬و مقرر شد که تا دو الی سه هفته اتی خسارت ها‬ ‫نصیری ادامه داد‪ :‬ادارات باید ‪ ۵۰‬درصد مصرف پرداخــت شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ ۷۶۰ :‬مشــترک‬ ‫خــود را کاهــش دهند و اگــر رعایت نکنند برق در گلســتان وجــود دارنــد کــه از این تعــداد‪۶۲۵‬‬ ‫انها قطع خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع هــزار مشــترک خانگــی‪ ۳۶ ،‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تعرفه‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪ :‬پروژه هایــی را در عمومی‪ ۱۲ ،‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تعرفه کشــاورزی و ســه‬ ‫زمینه زیرساختی و توسعه شبکه در سطح استان هزار و ‪ ۲۰۰‬تعرفه صنعتی هستند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 380‬هزار خدمت‬ ‫مرتبط با گاز در گیالن ارائه شد‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیالن با‬ ‫گفــت‪ :‬شــیوع ویــروس کرونا در‬ ‫هــدف پیشــگیری از گســترش‬ ‫استانولزوماستفادهاز خدمات‬ ‫بیمــاری کرونــا و صرفــه جویی‬ ‫غیرحضوری ســبب شــد تــا این‬ ‫در وقــت و هزینــه مشــتریان و‬ ‫شــرکت با گســترش درگاه های‬ ‫ذینفعــان‪ ،‬با ایجاد و گســترش‬ ‫الکترونیک همانند سایت و نرم‬ ‫حسین اکبر‬ ‫درگاه هــای مختلف‪ ،‬توانســته‬ ‫افزارموبایلی‪،‬نیازهایمشترکین‬ ‫است در بهار امسال ‪ 2‬میلیون و‬ ‫و متقاضیان گرامــی را به نحوه‬ ‫‪ 380‬هزار خدمتبهمتقاضیانارائه کند‪.‬حسین شایســته ای برطرف کند‪ .‬حســین اکبر افزود‪ :‬در‬ ‫اکبر مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با اشاره بهار امسال بیش از ‪ 772‬هزار خدمت از طریق‬ ‫به ارائه ‪ 2‬میلیون و ‪ 380‬هزار خدمت مرتبط با ســایت‪ 743 ،‬هــزار خدمــت از طریق نــرم افزار‬ ‫گاز به متقاضیان در ســه ماه ابتدایی ســال ‪ 1400‬موبایلی و حدود‪ 52‬هزار خدمت از طریق تلفن‬ ‫گفــت‪ :‬این خدمــات از درگاه هــای غیرحضوری گویای ‪ 3414‬به مردم شــریف اســتان ارائه شده‬ ‫شــامل ســایت‪ ،‬نرم افزار موبایلــی‪ ،‬تلفن گویای است کهنسبتبهمدتمشابهسال گذشتهرشد‬ ‫‪ 3414‬و همچنیــن دفاتــر پیشــخوان ارائه شــده قابل مالحظه ای داشته است‪ .‬وی در خاتمه بار‬ ‫است‪ .‬وی با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬نمایش دیگر از همه مردم و مشترکین درخواست کرد تا‬ ‫قبض و بدهی‪ ،‬بیشــترین خدمت ارائه شــده به برای پیشگیری از انتقال و گسترش ویروس کرونا‬ ‫متقاضیان می باشد و پس از ان پرداخت قبوض و همچنیــن صرفه جویــی در وقت و هزینــه‪ ،‬از‬ ‫و دریافــت شــماره اشــتراک در رده هــای بعــدی مراجعــه بــه ادارات گاز خــودداری کــرده و کلیه‬ ‫قرار دارند‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن خدمــات مورد نیاز خــود را از طریــق درگاه های‬ ‫درخصــوص خدمــات غیرحضــوری این شــرکت غیرحضوریدریافتنمایند‪.‬‬ ‫اعمال خاموشی در استان هایی که‬ ‫سقف مجاز مصرف را رعایت نکنند‬ ‫مدیرعاملشرکتتولید‪،‬انتقالوتوزیعنیروی‬ ‫برق ایران گفت‪ :‬خاموشی فقط در استان هایی‬ ‫اعمالمی شود کهاز سقفحداکثریتعیین شده‬ ‫عبور کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدحسن متولی‬ ‫زاده در جلسه ستاد فرماندهی مدیریت بار برق‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در محل مرکز پایش صنعت برق افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر شــرایط اضطرار مصرف برق کشــور‬ ‫و سقف مجاز سهمیه مصرف به همه استان ها‬ ‫اعالم شده و با همکاری استانداران و همه ارکان‬ ‫صنعت برق در استان‪ ،‬رعایت این سقف به دلیل‬ ‫محدودیت های موجود الزامی است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اکنون در شرایط حدی مصرف قرارداریم به‬ ‫ایــن معنا که واقعا هیچ جایی بــرای انحراف از‬ ‫برنامه های تعیین شده مدیریت بار وجود ندارد‬ ‫ونیزامکانپوششریسکدر شبکهبسیار سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش مصرف در چهار روز برگزاری‬ ‫کنکور تامین برق را ممکن می کند‬ ‫معاونهماهنگیتوزیعشرکتتولید‪،‬انتقال‬ ‫و توزیــع نیروی برق ایــران (توانیر) گفت‪ :‬کاهش‬ ‫مصــرف بــرق در چهــار روز برگــزاری کنکور کمک‬ ‫خواهد کرد بتوان برق مورد نیاز را تامین و از بروز‬ ‫خاموشیجلوگیریکرد‪«.‬غالمعلیرخشانیمهر»‬ ‫روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬مصرف‬ ‫بــرق اکنــون در اســتان های فــارس‪ ،‬چهارمحــال‬ ‫و بختیــاری‪ ،‬کهگلویــه و بویــر احمــد‪ ،‬خراســان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬کردستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان‪ ،‬قزوین‬ ‫و تهران به شدت افزایش یافته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این اســتان ها در حال عبور از ســقف تعیین شده‬ ‫مصرف برق برای هر استان هستند و در تعدادی‬ ‫از ایناستان هااز سقفتعیینشدهعبور کرده اند‪.‬‬ ‫معاونهماهنگیتوزیعتوانیرخاطرنشانساخت‪:‬‬ ‫اســتان های مذکــور اگر نســبت به رعایــت جدی‬ ‫مصرفهمکارینکننداحتماال باخاموشیروبرو‬ ‫خواهند شــد‪ .‬رخشانی مهر گفت‪ :‬این وضعیت‬ ‫درحالیاست کهاز امروز ازمونسراسری کنکور اغاز‬ ‫شده و این ازمون در روزهای اینده و تا شنبه هفته‬ ‫بعدادامهدارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فضای سبز قم در سال های اینده‬ ‫دگرگونمی شود‬ ‫شــهردار قــم با بیــان اینکه‬ ‫نســبت بــه برطــرف کــردن ان‬ ‫برنام ههــای توســعه فضــای‬ ‫اقدام می کنیم یاداور شــد‪ :‬این‬ ‫ســبز در شــهر به خوبی در حال‬ ‫اقدامات به طوری بــوده که در‬ ‫اجراســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫چند سال اینده فضای سبز قم‬ ‫قمی منتظر دگرگونی و تغییر و‬ ‫یشــود‪ .‬شــهردار قم‬ ‫دگرگون م ‬ ‫مرتضی سقاییان نژاد‬ ‫تحوالت بیشــتر در فضای سبز‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬توجه به مناطق‬ ‫باشند‪ .‬ســید مرتضی سقاییان‬ ‫کمتربرخوردار از اهمیتباالیی‬ ‫نــژاد در شــورای ســازمان پار ‬ ‫کهــا و فضای ســبز در توسعه فضای سبزی شهری برخوردار است و‬ ‫شــهرداری قــم اظهــار داشــت‪ :‬خوشــبختانه در بیش ازپیشموردتوجهقرار می گیرد‪.‬اوباتاکیدبر‬ ‫حــال حاضر فضای ســبز در قــم جایگاه خودش برنامه ریزیبه منظورحفظفضایسبز‪،‬نگهداری‬ ‫را پیداکــرده و در راســتای اجــرای طر ‬ ‫حهــای تجهیزات را یک اولویت دانســت و افزود‪ :‬باید‬ ‫مختلف فضای سبز‪ ،‬عدالت شهری موردتوجه طــوری اقدامــات و فعالیت ها را دنبال کنیم که‬ ‫اســت‪ .‬او بــا بیان اینکــه در طــرح جامع فضای حفاظــت از فضای ســبز به یــک فرهنگ تبدیل‬ ‫ســبز به برطرف کردن نقــاط ضعف پرداخته و شود‪.‬‬ ‫موادمخدر از اسیب هایاصلیاجتماعی‬ ‫جامعهامروز است‬ ‫ناصــر مقــدم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫ناصــر مقــدم افــزود‪ :‬علــل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫و عوامــل مختلفــی در گرایــش‬ ‫البــرز هم زمــان بــا فرارســیدن‬ ‫افراد به مواد مخدر موثر است‬ ‫هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫یتــوان پدیــده‬ ‫و هی ـچ گاه نم ‬ ‫گفــت‪ :‬اســتعمال مــواد مخدر‬ ‫اعتیــاد را به صورت تک عاملی‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫متاســفانه یکــی از معضالت و‬ ‫موردبررســی و اقــدام قــرارداد‪.‬‬ ‫اســیب های اصلــی اجتماعــی‬ ‫بلکه باید مجموعــه اقدامات‬ ‫جامعه امروزی ماســت که هرچقدر این پدیده موثر و عالمانه ای تدبیر و برنامه ریزی شود تا با‬ ‫شوم گسترشیابدمی تواندبه عنوانعلت العلل نگاهیهمه جانبهبتواننسبتبه کاهشوانشا‬ ‫اسیب های اجتماعی دیگر نیز نقش افرینی کند‪ .‬اهلل رفع این معضل اجتماعی گام برداشت‪.‬‬ ‫لذا همان طور که رهبری فرمودند‪ :‬بعد از جنگ‬ ‫ناصر مقدم در ادامه گفت‪ :‬اداره کل فرهنگ‬ ‫مســئله اصلی اعتیاد اســت‪ .‬االن هم باید همه و ارشــاد اســامی اســتان البــرز همــواره موضــوع‬ ‫مســئولین با نگاه همدالنه و جامع نســبت به اعتیــاد و مبــارزه با مواد مخــدر را به عنوان یکی‬ ‫این معضل بــزرگ اجتماعی و فرهنگی اقدام و از اصلی تریــن و محوری تریــن موضوعات حوزه‬ ‫هم افزاییداشتهباشند‪.‬‬ ‫کاری خــود مدنظــر قرار داده و تاکنون توانســته‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با اکران و اجرای نمایش های خیابانی‪ ،‬برگزاری‬ ‫افزود‪ :‬استعمال و شیوع مواد مخدر پدیده شوم نمایشگاهپوستروعکسنسبتبهفرهنگ سازی‬ ‫جهانی است که اختصاص به جغرافیای خاصی این موضوع اقدام کند‪ .‬لیکن این امادگی در اداره‬ ‫ندارد و مبارزه با ان نیازمند عزمی عمومی و حتی کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز موجود‬ ‫بین المللی اســت و البته در این میان انجام کار است کهباهمکاریسایردستگاه هایونهادهای‬ ‫فرهنگی و تاکید بر پیشگیری از اعتیاد و ابتالی مرتبط و دخیل در این موضوع نسبت به اقدام‬ ‫به مواد مخدر اصلی ترین و ضروری ترین راهبرد مشــترک و جامع در مبارزه با پدیده شوم اعتیاد‬ ‫در مبارزه با مواد مخدر است‪.‬‬ ‫اقدام نموده و گام بردارد‪.‬‬ ‫ارائهبسته هایتشویقی کمیتهامدادمنطقه‬ ‫یکیاسوجبه کارفرمایان‬ ‫رئیس کمیته امداد منطقه‬ ‫نهاد پرداخــت حق الزحمه به‬ ‫یــک یاســوج گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫کارفرمایــان اســت کــه بــه ازای‬ ‫نهــاد‪ ،‬به منظــور به کارگیــری و‬ ‫به کارگیــری هــر نفر یک میلیون‬ ‫اشــتغال فرزنــدان مددجویــان‬ ‫و ‪ 400‬هــزار تومــان پرداخــت‬ ‫واجد شــرایط‪ ،‬بــه کارفرمایان‬ ‫می کنــد‪ .‬حیــدری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫مصیب حیدری‬ ‫بســته های تشــویقی ارائــه‬ ‫کارفرمایان در ازای به کارگماری‬ ‫می دهــد‪ .‬مصیــب حیــدری‪،‬‬ ‫هــر نفــر از مددجویــان بــا‬ ‫رئیــس کمیتــه امداد منطقه یک یاســوج گفت‪ :‬پرداخت حداقل حقوق مصوب اداره کار و بیمه‬ ‫اســتفاده از ظرفیت ایجاد اشتغال کارفرمایان و مددجــو‪ ،‬از وام اشــتغال ‪ ۵۰‬میلیــون تومانی در‬ ‫کارافرینان برای اقشــار نیازمنــد و مددجویان در قالبتسهیالت کارفرماییبا کارمزدچهار درصد‬ ‫دســتور کار ایــن نهــاد قــرار دارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بهره مند می شوند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬پرداخت حق‬ ‫واحــد امــوزش و کاریابــی کمیتــه امــداد منطقه بیمه سهم کارفرما ‪-‬بسته به ضریب محرومیت‬ ‫یک یاسوج به منظور اشتغال پایدار مددجویان منطقــه‪ -‬از ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۳۶‬مــاه از دیگــر بســته های‬ ‫و فرزنــدان مددجــوی مجــرد اعــم از دختــر و تشــویقی کمیته امــداد برای کارفرمایان اســت‪.‬‬ ‫پسر‪ ،‬همسر نوعروسان تحت حمایت و ‪ ...‬به رئیس کمیتهامدادمنطقهیکیاسوج گفت‪:‬این‬ ‫کارفرمایان و کارجویان جامعه هدف بسته های بسته های تشــویقی در ازای به کارگیری فرزندان‬ ‫تشــویقی پرداخت می کند‪ .‬او با اشاره به اینکه مجــرد مددجوی فارغ التحصیل و یــا بازمانده از‬ ‫در حال حاضر کمیته امداد منطقه یک یاســوج تحصیل‪،‬فرزندانپسردارای کارتپایانخدمت‬ ‫‪ 90‬بســته تشــویقی برای کارفرمایان در دســتور و یــا معافیــت و داشــتن بیمه تامیــن اجتماعی‬ ‫کار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ازجمله بسته های تشویقی این پرداختمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۱۷‬مجوز سقط جنیندر پزشکی‬ ‫قانونی هایخراسانرضویثبت شدهاست‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫پزشکیقانونیخراسانرضوی‬ ‫مقــدس‪ :‬مدیــرکل پزشــکی‬ ‫ادامــه داد‪ ۲۵ :‬هــزار و ‪۳۷۷‬‬ ‫قانونی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫مــورد مصــدوم تصادفی به ما‬ ‫تاکنــون ‪ 1‬هــزار ‪ 22‬پرونــده‬ ‫مراجعه کردند کــه حدود ‪۷۰‬‬ ‫در خصــوص ســقط جنین‬ ‫مورد تصادف ســاختگی بوده‬ ‫اریا حجازی‬ ‫لشــده اســت کــه ‪۸۱۷‬‬ ‫تشکی ‬ ‫و این نشان دهنده کاهش امار‬ ‫مــورد مجــوز ان صادرشــده‬ ‫بــه دلیل تخصص کارشناســان‬ ‫اســت‪ .‬ســید اریــا حجــازی در نشســت خبــری مــا بوده اســت‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬در دوماهه اول‬ ‫عملکرد پزشکی قانونی به مناسبت هفته قوه ســال جاری امارها نســبت به دو ماه اول ســال‬ ‫قضائیه افزود‪ :‬سقط جنین موضوعی است که ‪ ۹۹‬در زمینه نزاع ‪ ۲۳‬درصد افزایش‪ ،‬تصادفات‬ ‫به لحاظ شرعی در قانون اسالمی جایز نیست جرحــی ‪ ۳۸‬درصد رشــد و مجوز ســقط یک و‬ ‫امــا در مــواردی بــه لحــاظ فقهــی و شــرعی و هفت دهــم درصــد در تشــکیل پرونــده رشــد‬ ‫فتــوای علما ازجمله به خطر افتادن جان مادر داشتیم‪ ۶۵ ،‬درصد در تصادفی های فوتی‪۴۵ ،‬‬ ‫در صــورت نگهــداری جنیــن و یــا مــواردی کــه درصد در سوختگی و ‪ ۲۲‬درصد در برق گرفتی‬ ‫جنیــن بعــد از مــدت کوتاهی از تولــد به دلیل در ابن دوماهه رشد داشته است‪ .‬در ابتدا سال‬ ‫ناهنجاری هایــی که دارد فوت می کنند‪ ،‬مجوز ‪ ۹۹‬بــه دلیــل کرونــا امار ب هشــدت افــت کرد و‬ ‫ســقط جنین صــادر م ‬ ‫یشــود و ایــن قانــون در امسال دوباره به سطح قبل برگشته است‪ .‬سید‬ ‫راستای کمک به افرادی ثبت شده که جانشان اریــا حجازی گفــت‪ :‬این اداره زیر نظر ســازمان‬ ‫در حین حاملگی درخطر است‪ .‬او با بیان اینکه پزشکی قانونی کشــور و قوه قضاییه فعالیت‬ ‫‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۸۸۲‬مورد در سال ‪ ۹۹‬نزاع در استان می کند و غالبا پاســخگو به دوایر دولتی اســت‬ ‫ثب ‬ ‫تشــده اســت؛ اظهار داشــت‪ :‬ایــن موضوع و در اســتعالماتی که جنبه کیفری داشته باشد‬ ‫یکی از معضالتی است که رسانه ها در جهت صرفــا پاســخگوی مراجع قضایــی یا ضابطین‬ ‫کاهــش ان باید اطالع رســانی نمایند‪ .‬مدیرکل قضاییاست‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار قزوین‪:‬‬ ‫پیشگیریازمصرفموادمخدراجتماعیشود‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬اســتاندار قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫پدیــده مــواد مخدر به عنوان ابزار مهلــک در اختیار‬ ‫قدرت های اســتکباری جهت اجرای سیاس ـت های‬ ‫برنامه ریزی شده در سایر کشورها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫هدایــت الــه جمالی پــور در همایش گرامیداشــت‬ ‫سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در استان قزوین‬ ‫بــا تاکیــد بر لــزوم توجه به امر پیشــگیری و اگاهی‬ ‫ســازی جامعه نســبت به عوامــل تخریب مصرف‬ ‫مــواد مخدر گفــت‪ :‬امروزه مواد مخــدر؛ با هدایت‬ ‫استکبار جهانی در جوامع مختلف به عنوان ابزاری‬ ‫بــه کار می رود که بدون خشــونت می تواننــد از ان‬ ‫به عنوان ســرمایه جهت سیاس ـت گذاری های خود‬ ‫بهره مندشوند‪.‬اوباتاکیدبراینمطلب کهغفلتاز‬ ‫این پدیده خطرات جدی را برای جامعه رقم میزند‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای اینکه بتوانیم در کشور‪ ،‬در رابطه‬ ‫با این ابزار اسیب رســان جامعه‪ ،‬هماهنگ شــویم؛‬ ‫نیاز است تا در کنار استفاده از ظرفیت های قانونی‬ ‫از ظرفیتهمهاحادجامعهواگاهی رسانیجمعی‬ ‫بهره مندشویم‪.‬‬ ‫نیازمند ایجاد زنجیره بزرگ اگاهی رسانی‬ ‫همه احاد جامعه هستیم‬ ‫او بــا بیــان اینکــه امــر مبــارزه و پیشــگیری از‬ ‫مصــرف مواد مخــدر باید اجتماعی شــود؛ تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای امر پیشگیری و مبارزه با شیوع گسترش‬ ‫مصــرف مواد مخدر نیازمند ایجــاد زنجیره بزرگ‬ ‫اگاهی رســانی و هماهنگــی همــه احــاد جامعــه‬ ‫هســتیم و در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬در امر کشــفیات‬ ‫مواد مخدر حدود ‪ 50‬درصد موفق خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با‬ ‫اشــاره به این نکته که هنوز نتوانســته ایم اگاهی‬ ‫بخشی نسبت به خطر جدی مصرف مواد مخدر‬ ‫را در سبد اطالعات خانواده ها قرار دهیم گفت‪:‬‬ ‫برای امر مقابله و پیشگیری می توانیم از ظرفیت‬ ‫و عناصــر موجــود در محــات بهره منــد شــویم‪.‬‬ ‫جمالــی پور در بخــش دیگری از ســخنان خود از‬ ‫اماد هســازی زمیــن بــرای احــداث مرکــز نگهداری‬ ‫مــاده ‪ 16‬قانــون در اســتان خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجه به شرایط خاص و وجود تعداد زیاد افراد‬ ‫بــا چهر ههــای بیمــار و دارای اعتیــاد در پارک ها و‬ ‫ســطح خیابان های اســتان‪ ،‬تفاهم نامه ای جهت‬ ‫احداث مرکز نگهداری ماده ‪ 16‬در استان منعقد‬ ‫شــد و ب ـه زودی عملیات احــداث این مرکز کلنگ‬ ‫زنی می شود‪.‬‬ ‫قزوین استان ناامن برای کشت ارقام مواد‬ ‫مخدر‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم‬ ‫در این همایش با بیان این مطلب که شرایط استان‬ ‫قزوین برای کشــاورزان فعال در زمینه کشــت ارقام‬ ‫مواد مخدر ناامن شــده اســت گفت‪ :‬طی چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬افرادی به دنبال کسب درامد بیشتر‪ ،‬استان‬ ‫قزوین را به عنوان اســتان مســتعد کشــت گیاهانی‬ ‫همچــون خشــخاش و ســیاه دانه انتخــاب کــرده‬ ‫بودند‪ .‬فاطمه خمســه افزود‪ :‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫بــا هماهنگی نیــروی انتظامی اســتان؛ در امــر مبارزه‬ ‫با کشــت ارقام مخدر منعقد شــد و در این رابطه با‬ ‫بازدیدهــای مکــرر و مشــترک موفق به شناســایی و‬ ‫جلوگیری از کشــت این محصوالت در سطح استان‬ ‫شــده ایم‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬همچنین دوره های اموزشی‬ ‫برای تمامی کارشناسان پهنه سازمان ارائه شده است‬ ‫و این افراد به صورت سفیران سازمان در سطح استان‬ ‫برای ممانعت از کشت این ارقام در مزارع کشاورزی‬ ‫همکاریمی کنند‪.‬دبیرشورایهماهنگیمبارزهبامواد‬ ‫مخدر استانقزوینهمبهاقداماتصورت گرفتهدر‬ ‫زمینهپیشگیریاز مصرفموادمخدر در سطحاستان‬ ‫گفت‪ :‬در این رابطه برنامه های پیشــگیری با عنوان‬ ‫یاری گران زندگی در سطح مدارس استان اجرا شد و‬ ‫‪ 150‬دانش اموز و فرهنگی فعال در این عرصه مورد‬ ‫تشویققرار گرفتند‪.‬علیرحمانیادامهداد‪:‬همچنین‬ ‫طی هفته مبارزه با مواد مخدر از ‪ 13‬سمن فعال در‬ ‫اینعرصهونیز‪ 500‬نفرازفعالیناینحوزهموردتقدیر‬ ‫قــرار گرفتند‪ .‬او اموزش ضمن خدمت فرهنگیــان را‬ ‫مورداشــاره قــرارداد و افزود‪ :‬مجــوز الزم برای اموزش‬ ‫و پیگیری ‪ 16‬هزار فرهنگی در سطح مدارس استان‬ ‫اخذشده است‪ .‬او از اماده سازی زمین برای ساختمان‬ ‫شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد‬ ‫و گفت‪:‬تاکنوناینشورافاقدساختمانمناسببود‬ ‫وباهماهنگیاستانداریقزوین؛حدود‪ 420‬مترمربع‬ ‫زمینبرایاحداثساختمانشورایهماهنگیمبارزه‬ ‫باموادمخدر استاندر نظر گرفته شدهاست‪.‬در پایان‬ ‫این همایش از خانواده های شــهدای حوزه مبارزه با‬ ‫مواد مخدر و نیز فعاالن این عرصه در سطح استان‬ ‫بااهدایلوحتقدیرشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تفاهم نامهبیناوقافوپارکعلموفناوری گلستانمنعقدشد‬ ‫قابلیت تولید بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار اصله نهال‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان گلستان‪،‬‬ ‫انعقاد این تفاهم نامه را اتفاق مبارک و ایجاد یک‬ ‫انقــاب در حوزه کشــت چــوب دانســت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬ساالنه حدود هشت میلیون تن واردات کاغذ‬ ‫و چــوب در کشــور اتفاق می افتــد که این مهم در‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــرایط تحریمی زمین هســاز مشــکالتی م ‬ ‫او توجــه بــه ظرفیــت داخلــی و طرح های نــو را از‬ ‫مهــای ناجوانمردانه‬ ‫راهکارهــای مقابله بــا تحری ‬ ‫دشــمن برشــمرد و افــزود‪ :‬تاکنــون دســتگاه های‬ ‫ذی ربط مانند منابع طبیعی و ابخیزداری از انعقاد‬ ‫این تفاهم نامه و اجرای این طرح استقبال کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم سلیمانی فرد با بیان اینکه گلستان‬ ‫دارای رتبه پنجم کشور در تعدد موقوفات و رقبات‬ ‫با کاربری های مختلف است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این مهم‬ ‫بیانگــر روحیــه خیرخواهــی و تدیــن گلســتانی ها‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫گلستان با تاکید بر اینکه احیای موقوفات ازجمله‬ ‫وظایف ما است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬احیای موقوفات در‬ ‫راستای فعالیت های فرهنگی‪ ،‬قرانی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا‬ ‫محرومیت زدایــی و غیــره هزینــه م ‬ ‫بیــان اینکــه موقوفــات اقتضــا می کنــد بــه دنبــال‬ ‫اجــرای طرح های نو باشــیم‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬اوقاف‬ ‫و امور خیریه گلستان در سال های اخیر به اجرای‬ ‫طرح های نو و جدید در حوزه های مختلف توجه‬ ‫خوبی داشته است‪ .‬حجت االسالم سلیمانی فرد‬ ‫بیان کرد‪ :‬انعقاد تفاهم نامه نیز باهدف استفاده‬ ‫بهتر از ظرفیت های موجود و توانمندی موقوفات‬ ‫گلســتان انجام شده اســت‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور‬ ‫خیریــه اســتان گلســتان افــزود‪ :‬تاکنــون ریاســت‬ ‫ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و رئیــس ســازمان‬ ‫منابــع طبیعی و ابخیــزداری از این طرح اســتقبال‬ ‫کردنــد و اعال مشــده کــه امکان اشــتراک این طرح‬ ‫در استان های دیگر هم وجود دارد‪ .‬او گفت‪ :‬این‬ ‫طرح قابلیت تولید بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار اصله نهال را‬ ‫دارد‪ .‬حجت االسالم سلیمانی فرد افزود‪ :‬در اینده‬ ‫امکان بهره برداری از منابع جنگل ها وجود ندارد و‬ ‫باید به ســمت طرح های دانش بنیان حرکت کرد‬ ‫تا نیازهای کشــور برطرف شود‪ .‬مدیرکل اوقاف و‬ ‫امور خیریه اســتان گلستان‪ ،‬زراعت چوب را امری‬ ‫ارزشمند و اقتصادی دانست و یاداور شد‪ :‬در کنار‬ ‫امامزادگان و بقاع متبرکه شهرهای مختلف اراضی‬ ‫بالاســتفاده زیــادی وجود دارد که می تــوان از این‬ ‫ظرفیــت در طرح زراعت چوب اســتفاده کــرد و از‬ ‫مزایای اقتصادی و زیست محیطی ان بهره مند شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونعمران‪،‬حمل ونقلوترافیکشهرداریمشهدخبرداد‪:‬‬ ‫بهره برداری از فاز اول رودپارک تا پایان تیرماه‬ ‫معــاون عمــران‪ ،‬حمل ونقــل و ترافیــک‬ ‫شــهرداری مشــهد گفت‪ :‬پــروژه رودپــارک به دو‬ ‫مشــده اســت کــه‬ ‫زون (منطقــه) ‪ A‬و ‪ B‬تقسی ‬ ‫زون ‪ 24 A‬هکتار اســت که بــا برنامه ریزی های‬ ‫انجا مشــده حداکثــر تــا اواخــر تیرمــاه امســال‬ ‫بــه بهر هبــرداری می رســد‪ .‬خلیــل ا‪ ...‬کاظمــی‬ ‫در حاشــیه بازدیــد شــهردار مشــهد از پــروژه‬ ‫رودپارک اظهار کرد‪ :‬پروژه رودپارک با مساحت‬ ‫حــدودا ‪ 40‬هکتــار در دو فــاز ‪ 18‬و ‪ 20‬هکتــاری‬ ‫فشــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این پــارک تقریبا‬ ‫تعری ‬ ‫در حدفاصل پل نمایشــگاه تا پل شــهید ســتاری‬ ‫عشــده اســت‪ .‬معــاون عمــران‪ ،‬حمل ونقــل‬ ‫واق ‬ ‫و ترافیــک شــهرداری مشــهد بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ســال های گذشــته حدود ‪ 10‬هکتار از این پروژه‬ ‫بــه بهره برداری رســیده اســت و بــا این عملیات‬ ‫اجرایی که در حال حاضر در حال انجام است‪،‬‬ ‫‪ 38‬هکتــار به مســاحت پــروژه افــزوده خواهد‬ ‫شــد‪ .‬کاظمی خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه به دو زون‬ ‫مشــده اســت که زون ‪ 24 A‬هکتار‬ ‫‪ A‬و ‪ B‬تقسی ‬ ‫اســت که با برنامه ریزی های انجام شده حداکثر‬ ‫تا اواخر تیرماه امســال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬زون ‪ B‬با مســاحت ‪ 20‬هکتار در‬ ‫فاصله زمانی سه تا چهار ماه در اواخر ابان ماه‬ ‫و اوایــل اذر در اختیــار شــهروندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شــهرداری‬ ‫مشــهد گفــت‪ :‬فضــای ایــن پــارک به گونــه ای‬ ‫یشــده اســت که بــه دلیل قــرار گرفتن در‬ ‫طراح ‬ ‫مسیر ســیالب های ســد گلســتان‪ ،‬دریاچه هایی‬ ‫تعبی هشــده کــه در طول ســال دارای اب باشــد‪.‬‬ ‫همچنین در داخل پارک مسیر دوچرخه سواری‪،‬‬ ‫نشــیمن گاه و روشــنایی در نظــر گرفته شــده تــا‬ ‫فضایی مفرح در اختیار شهروندان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روزانه‪ 25‬پروندهمطالباتمهریهدر استان کرمانشاهتشکیلمی شود‬ ‫نشستخبریمدیرکلثبت اسنادوامالکاستان‬ ‫کرمانشاه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور‬ ‫اصحابرسانهبرگزار شد‪.‬‬ ‫امیــر بشــیری‪ ،‬مدیــرکل ثبت اســناد و امــاک‬ ‫استان کرمانشاه تعداد پرونده های تشکیل شده در‬ ‫مورد مطالبات مهریه را به طور میانگین روزانه ‪۲۵‬‬ ‫پرونــده اعالم کــرد و گفت‪ :‬در ســال ‪ ۵ ،۹۸‬هزار و‬ ‫‪ ۶۳۳‬پرونده و در سال ‪ ۹۹‬نیز ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۹۹‬پرونده‬ ‫لشــده اســت که این میزان‬ ‫مطالبات مهریه تشکی ‬ ‫نســبت به ســال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۲۷‬درصد رشــد داشته‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬استان کرمانشاه دارای یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬هــزار هکتار اراضی منابع طبیعی اســت که‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بــرای یک میلیــون هکتار از ایــن اراضی‬ ‫ســند مالکیــت دولتی صــادر شــد و بــرای ‪ ۷۶۰‬هزار‬ ‫هکتار دیگر هم تا پایان شهریورماه سال جاری سند‬ ‫صادر خواهد شد که زمینه ساز جلوگیری از تعرض و‬ ‫زمین خواری در این عرصه خواهد بود‪ .‬بشــیری در‬ ‫ادامه تعداد اســناد دولتی صادرشــده در سال ‪ ۹۹‬را‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۲۵‬سند عنوان کرد و گفت‪ :‬این تعداد‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۷۳‬درصد رشد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان‬ ‫کرمانشاه میزان مطالبات بانکی در ســال ‪ ۹۸‬را ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد ریال عنوان کرد و افزود‪ :‬میزان این مطالبات‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۲۳۹‬میلیارد ریال رســید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول همچنیــن تعــداد پرونده های‬ ‫اجرایی تشکیل شده در ثبت اسناد و امالک استان در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬را ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۵۵‬فقره عنوان کرد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬این میزان پرونده در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۹‬هزار و ‪۵۲۵‬‬ ‫پرونده رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۱۳۳‬درصد افزایش داشته است‪ .‬بشیری همچنین‬ ‫تعداد پرونده های مختومه اجرایی در ســال ‪ ۹۸‬را‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۵۴‬فقره و تعداد پرونده های مخدومه‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬را ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۲۸۰‬فقــره اعــام کــرد و‬ ‫افزود‪ :‬این تعداد نســبت به ســال قبل ‪ ۸۰۹‬درصد‬ ‫تغییر کردهاست‪.‬مدیرکلثبت اسنادوامالکاستان‬ ‫در گوشه دیگری از سخنانش با اشاره به صدور سند‬ ‫کاداســتر (تک برگی) در استان نیز گفت‪ :‬تاکنون ‪۶۰‬‬ ‫هزار فقره ســند صادرشــده که از این تعداد ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مــورد ان مربــوط بــه تبدیــل ســند دفترچ ـه ای به‬ ‫کاداستر یا تک برگی است که امیدواریم امسال این‬ ‫تعداد را به ‪ ۶۰‬هزار فقره برســانیم‪ .‬او در ادامه از‬ ‫مردم درخواست کرد با توجه به فرجه ایجادشده‬ ‫با در دســت داشتن ســند مالکیت و اسناد هویتی‬ ‫برای تبدیل سندهای دفترچه ای به سند تک برگ‬ ‫به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند‪ .‬بشیری اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬ســال گذشــته مرکــز مالکیــت معنــوی غرب‬ ‫کشور در کرمانشاه افتتاح شد و استان های ایالم‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬همدان و لرستان زیرمجموعه این مرکز‬ ‫شــدند کــه در ایــن زمینــه در اینــده نزدیــک مردم‬ ‫بــرای ثبــت اختــراع و عالئــم تجاری الزم نیســت‬ ‫به مرکز کشــور مراجعه کنند‪ .‬ایشان تعداد دفاتر‬ ‫اسناد رسمی در استان کرمانشاه را ‪ ۱۷۸‬دفتر اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۰۲‬دفترخانه در شــهر‬ ‫کرمانشــاه است که هرساله ‪ ۸‬بار به طور میانگین‬ ‫ایــن دفاتــر توســط اداره بازرســی مــورد رصــد قرار‬ ‫می گیرد همچنیــن به گزارش های مردمــی در این‬ ‫زمینه نیز رسیدگی می شود‪ .‬او اقدامات انجام شده‬ ‫در زمینه تخلفات دفاتر اســناد رســمی را در ســال‬ ‫‪ ،۹۸‬دو توبیــخ‪ ۳۸ ،‬جریمــه‪ ،‬یــک مــورد ســلب‬ ‫صالحیــت‪ ۳ ،‬مورد انفصال ازخدمــت (از یک ماه‬ ‫تــا دو ســال) و ‪ ۸‬مورد برائت عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳ ،۹۹‬مورد توبیخ‪ ۷۵ ،‬مورد جریمه‪۴ ،‬‬ ‫مورد سلب صالحیت‪ ۲۹،‬مورد انفصال ازخدمت و‬ ‫‪ ۸‬مورد برائت انجام شده است‪ .‬مدیرکل ثبت اسناد‬ ‫و امالک کشور در پایان رتبه عملکرد این اداره کل در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را ‪ ۳۱‬عنوان کرد و گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬رتبه‬ ‫عملکردی اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمانشاه به‬ ‫‪ ۱۲‬رسید‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برندگان مسابقات پیامکی‬ ‫ضیافت ا‪ ...‬و زیباترین اذان‬ ‫معرفی شدند‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی کردســتان از اعالم‬ ‫برنــدگان مســابقات پیامکــی ضیافــت اهلل و زیباترین‬ ‫اذان ویــژه مــاه مبارک ‪ 1400‬خبــر داد‪ .‬به گزارش گوران‬ ‫نیوز‪ ،‬عبیدا‪ ...‬رســتمی گفت‪ :‬به مناســبت ماه مبارک‬ ‫رمضان و با در نظر گرفتن شرایط حاد شیوع کرونا اکثر‬ ‫برنامه هــای فرهنگی و هنری این مــاه مبارک از طریق‬ ‫فضای مجازی و بر اساس شبکه های اجتماعی طراحی‬ ‫و تدارک دیده شــده بود‪ .‬او افزود‪ :‬عالوه بر مســابقات‬ ‫پیامکیوواتزاپیزیباتریناذانوضیافتاهلل‪،‬برگزاری‬ ‫نمایشــگاه های انالیــن با اثار خوشنویســی هنرمندان‬ ‫خوشــنویس شهرســتان های کامیــاران و دیوانــدره و‬ ‫معرق کاری و نازک کاری از هنرمند نامدار علی محمدی‬ ‫ازجملهاینبرنامه هایفرهنگیهنریدرفضایمجازی‬ ‫و به صــورت انالیــن در ایــن ایــام مبــارک بود‪ .‬رســتمی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عصر شعر قرانی و مناجات خوانی کریمانه‬ ‫با حضور نماینده رهبری در استان و شاعران قرانی به‬ ‫دو زبــان فارســی و کــوردی کــه به صورت حضــوری در‬ ‫دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان ازجمله مهم ترین‬ ‫برنامه هــای فرهنگی و هنری ایام مبــارک رمضان ‪1400‬‬ ‫بود‪ .‬دبیر شــورای فرهنگ عمومی اســتان کردستان در‬ ‫خصوص تعداد شــرکت کنندگان در مســابقه پیامکی‬ ‫ضیافت اهلل این چنین اظهار داشت‪ :‬مسابقه پیامکی‬ ‫ضیافت اهلل که با شــرکت بیش از ‪ 1210‬نفر در ســطح‬ ‫استان کردستان برگزار شد و بر اساس اعالم قبلی به ‪10‬‬ ‫نفر به قیدقرعه به شرح زیر جوایزی اهدا خواهد شد‪،‬‬ ‫برندگاناینمسابقهیاسینرشیدی‪،‬سیدهنداحسینی‪،‬‬ ‫میدیــا ادیــب‪ ،‬ســوما مالیــی‪ ،‬محمداحســن میرزایی‬ ‫زاده‪ ،‬حمزه معاضدی‪ ،‬سید میثم سید احمدی‪ ،‬سیوان‬ ‫ویسی‪ ،‬ارینه رضایی و اهون مرادی هستند‪.‬‬ ‫اطفای سریع حریق‬ ‫اتش نشانی گرگان در‬ ‫حادثه اتش سوزی‬ ‫درخت کاج‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫گرگان از اطفاء حریق درخت میدان کریمی خبر داد‪.‬‬ ‫به گفته موسی الرضا صفری‪ ،‬یک اصله درخت کاج در‬ ‫میدان کریمی شب گذشته به دلیل بی احتیاطی یکی‬ ‫از شــهروندان دچار حریق شــد که بالفاصله با حضور‬ ‫عوامل اتش نشانی اطفاء حریق گردید‪ .‬صفری درباره‬ ‫جزئیاتاینحادثهبیان کرد‪:‬شامگاهدوشنبهدرساعت‬ ‫‪ 23:38‬طی تماس شهروندان با اتش نشانی یک مورد‬ ‫اتش سوزیدرختدر میدان کریمیبهستادفرماندهی‬ ‫وسامانه‪ 125‬گزارششد کهبالفاصلهیکتیمعملیاتی‬ ‫از ایســتگاه شــماره دو بــه محل اعــزام و اطفاء حریق‬ ‫به سرعت انجام شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاسفانه به دلیل‬ ‫سرعت باالیشعله وریاین گونهدرختاندر مدت زمان‬ ‫بســیار کوتاهی ایــن درخت دچار حریق شــد‪ .‬صفری‬ ‫از شــهروندان خواســت تا در این روزهای گرم سال که‬ ‫باعث کم ابی و خشک شدن شاخ و برگ های درختان‬ ‫می شود از پرتاب ته سیگار کبریت و زغال نیمه روشن‬ ‫بر روی درختان و علف های هرز و رها نمودن زباله ها‬ ‫مانندبطری هایشیشه ایوپالستیکیاجتنابنمایندتا‬ ‫از تکرار این گونهحوادثپیشگیریشود‪.‬‬ ‫استقبال دادگستری‬ ‫کردستان از همفکری‬ ‫نخبگان و حقوقدانان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری کردســتان گفــت‪ :‬دادگســتری از‬ ‫همفکری و ارائه نظرات کارشناســانه توســط جامعه‬ ‫حقوقدانــان و نخبــگان اســتان اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام ســید حســین حســینی در نشســت‬ ‫هم اندیشــی با علما‪ ،‬حقوقدانان‪ ،‬اســاتید دانشگاه و‬ ‫نخبگاناستان کردستاناظهارداشت‪:‬امیدواریم کهاین‬ ‫موضوعدرنهایتسببایجادرضایتمندیبیشترمردماز‬ ‫دستگاه قضایی و اجرایی کردن سند تحول قضایی در‬ ‫استان شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ضروری است تا اگاهی های‬ ‫حقوقــی و قضایــی در جامعــه از مــدارس و مســاجد‬ ‫اموزش داده شود تا موجبات کاهش جرم و پرونده های‬ ‫قضاییفراهمشود‪.‬حجت االسالمحسینییاداورشد‪:‬‬ ‫عدم اگاهی و اطالع مردم از مسائل حقوقی و قوانین‬ ‫و کم رنــگ شــدن اموزه هــای دینــی در جامعــه ســبب‬ ‫ازدیاد پرونده ها و افزایش جرائم در جامعه می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در ‪ ۲‬سال اخیر و مدیریت ریاست قوه‬ ‫قضاییــه بحث تحول قضایی کلید خورد و این ســند‬ ‫برای اینده دستگاه قضایی بسیار ضروری است تاکید‬ ‫کرد‪:‬نحوهاجرایسندتحولقضاییدر استان کردستان‬ ‫بایدبافرهنگواداب ورسوممردمهمخوانیوسازگاری‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 786‬هزار قطعه‬ ‫جوجه یک روزه قاچاق در‬ ‫کردستان‬ ‫رئیــس اداره امنیــت اقتصادی فرماندهــی مرزبانی‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬در ســه ماهه امســال ‪ 786‬هــزار‬ ‫قطعه جوجه یک روزه قاچاق در اســتان کشــف و‬ ‫ضبط شده است‪ .‬به گزارش گوران نیوز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ 649‬درصــدی‬ ‫کشــفیات قاچاق جوجه یک روزه در کردســتان‪ ،‬بر‬ ‫ضــرورت نظارت هرچه بیشــتر دســتگاه های متولی‬ ‫بــر واحدهــای تولیــدی و جلوگیری از خــروج بدون‬ ‫مجوز جوجه از واحدها تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کمک ‪ 14‬میلیارد ریالی‬ ‫مردم استان به‬ ‫بازسازی عتبات‬ ‫جانشین ستاد عتبات عالیات استان مرکزی با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۶۵‬موکب فعال اســتان مرکــزی در فعالیت های‬ ‫عام المنفعه مشــارکت همه جانبه داشتند گفت‪ :‬مردم‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ 14/4‬میلیــارد ریــال به بازســازی عتبات‬ ‫کمک کردند‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬مظفر صفریان در جمع‬ ‫اعضای ســتاد عتبات عالیات اســتان مرکزی با اشــاره به‬ ‫نقشتاثیرگذار استانمرکزیاظهار داشت‪:‬استانمرکزی‪،‬‬ ‫اســتان امام خمینی (ره) و ‪ 6‬هزار و ‪ 200‬شــهید اســت و‬ ‫بیشــترین فرهیختــگان از ان اســتان مرکزی هســتند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در ادارات یک نفر را به عنوان رابط عتبات عالیات‬ ‫که عموما از روابط عمومی سازمان و نهادها هستند را‬ ‫به منظور برقراری ارتباط بهتر انتخــاب کردیم و در کنار‬ ‫ان هیئت امنا ازجمله گروه هایی هستند که در راستای‬ ‫فعال کردن ان ها در راستای فعالیت های عتبات با ان ها‬ ‫ارتباطبرقرار کردیم‪.‬جانشینستادعتباتعالیاتاستان‬ ‫مرکــزی با اشــاره به ایجاد ایســتگاه های ســیار‪ ،‬برگزاری‬ ‫مسابقه هایمختلفخاطرنشان کرد‪:‬امسالرویطرح‬ ‫فرش به صورت ویژه تمرکز کردیم و امیدواریم در سطح‬ ‫اســتان بتوانیــم ‪ 210‬دار قالــی را برپا کنیــم که به ترویج‬ ‫فرهنگ و هنر ایرانی کمک می کند‪ .‬صفریان بیان کرد‪:‬‬ ‫سال های گذشته به دلیل مناسب نبودن طرح و نقشه‬ ‫فرش و بافت ان باقیمت های کم به فروش می رسید اما‬ ‫با رویکردی جدید فرش های بافت هشــده باید با رویکرد‬ ‫صادراتی و در داخل کشور به حداکثر قیمت به فروش‬ ‫برســد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد از بافندگان‬ ‫فــرش عالقه منــد به فعالیــت در این راه هســتند اما به‬ ‫خاطر مسائل اقتصادی دچار مشکالتی هستند و ستاد‬ ‫عتبات از ابتدا یک درصدی را برای دستمزد برای این قشر‬ ‫از افراد مشخص کرده که به صورت غیرمستقیم موجب‬ ‫اشتغال زایی و خدمت درراه اهل بیت (ع) شده است‪.‬‬ ‫جانشین ستاد عتبات عالیات استان مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه از ابتــدای ســال ‪ 1400‬تاکنون با احتســاب‬ ‫پروژه هایــی کــه در دســت اقــدام داریــم یک میلیــارد و‬ ‫‪ 440‬میلیون تومان جذب داشتیم که یک میلیارد تومان‬ ‫ان بــه اجــرای پروژه ها و ‪ 440‬میلیون تومان به نذورات‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬حدود ‪ 140‬دســت‬ ‫لباس فرم برای خادمین عتبات تهی هشــده که برخی از‬ ‫خادمیناز اینلباسفرماستفادهمی کنندوما‪ 65‬موکب‬ ‫داریم که در ســال ‪ 99‬و ‪ 1400‬در راســتای اجرای رزمایش‬ ‫کمک های مومنانه‪ ،‬مقابله با بیماری کرونا و کمک به‬ ‫مردم زلزله ســی ســخت بالغ بر ‪ 7‬میلیارد تومان جذب‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫بیمارستان خمین در نیمه‬ ‫اول امسال تکمیل می شود‬ ‫معاونوزیرراهوشهرسازیاز تکمیلشدنبیمارستان‬ ‫‪ ۱۴۴‬تختخوابــی خمین در نیمه اول امســال خبــر داد‪.‬‬ ‫علی نبیان در حاشیه بازدید از پروژه ساخت بیمارستان‬ ‫‪ ۱۴۴‬تختخوابــی خمین‪ ،‬گفت‪ :‬این بیمارســتان در دو‬ ‫یشــود‪ ،‬دارای نزدیک‬ ‫ســاختمان ‪ ۴‬و ‪ ۲‬طبقه ســاخته م ‬ ‫‪ ۱۲‬هزار مترمربع زیربنا است‪ .‬مدیرعامل سازمان مجری‬ ‫ســاختمان ها و تاسیســات دولتی و عمومی با اشاره به‬ ‫مســاحت حــدود ‪ ۳۲‬هــزار مترمربعــی که بیمارســتان‬ ‫خمین در ان ساخته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این بیمارستان‬ ‫شهــای درمانــگاه‪ ،‬اورژانــس‪،‬‬ ‫فضــای الزم بــرای بخ ‬ ‫تهــای ویــژه‪ ،‬بســتری‪،‬‬ ‫رادیولــوژی‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬مراقب ‬ ‫جراحــی‪ ،‬مراقبت های ویــژه‪ ،‬زنان و زایمــان و کودکان‬ ‫یشــده اســت‪ .‬معاون وزیر راه و شهرســازی با‬ ‫پیش بین ‬ ‫بیان اینکه بیمارستان خمین در نیمه اول امسال تکمیل‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ســازمان مجــری ســاختمان ها و‬ ‫م ‬ ‫تاسیســات دولتــی و عمومی پس از شــیوع کرونا تالش‬ ‫مضاعفی برای تکمیل پروژه های بیمارســتانی کشور در‬ ‫پیش گرفته است که نتیجه ان برنامه ریزی برای تحویل‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه بیمارســتانی به وزارت بهداشت بود‪ .‬نبیان با‬ ‫بیاناینکهاز‪ ۱۴‬بیمارستانیادشدهتاکنون‪ ۱۳‬بیمارستان‬ ‫تحویل داده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬یک بیمارستان دیگر نیز‬ ‫به زودی تحویل وزارت بهداشت داده می شود‪.‬‬ ‫ساماندهی ‪ 65‬موکب‬ ‫در استان‬ ‫مظفرصفریان‪،‬جانشینستادبازسازیعتباتعالیات‬ ‫استان مرکزی‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال‪ ۱۳۹۹‬تاکنون‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ ۷‬میلیاردتومانتوسطموکب هایاستانجمع اوری شده‬ ‫اســت که این مبالغ برای کمک های مومنانه‪ ،‬مقابله با‬ ‫کرونا و زلزله سی سخت هزینه شد‪.‬به گزارش دیار افتاب؛‬ ‫صفریاندرجلسهمشترکبااعضایستاداستانیونامجو‬ ‫جانشین رئیس ستاد عتبات عالیات کشور با بیان اینکه‬ ‫‪ ۶۵‬موکب در استان مرکزی ساماندهی شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از این تعداد‪ ۶۱‬موکب توسط برادران و‪ ۴‬موکب توسط‬ ‫یشــود و‪ ۴۰‬موکــب داخل عراق و‬ ‫خواهــران مدیریت م ‬ ‫‪ ۲۵‬موکب داخل ایران به زائران امام حسین (ع) خدمت‬ ‫ارائه می کنند‪ .‬صفریان اضافه کرد‪ :‬از ابتدای ســال‪۱۳۹۹‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬مبلغ‪ ۷‬میلیارد تومان توسط موکب های استان‬ ‫یشــده اســت کــه ایــن مبالــغ بــرای کمک های‬ ‫جمع اور ‬ ‫مومنانه‪ ،‬مقابله با کرونا و زلزله سی سخت هزینه شد‪ .‬او‬ ‫باتشریحکمک هایانجام شدهبهزلزله زدگانسی سخت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارسال مواد غذایی به ارزش ده میلیون ریال‪ ،‬ارسال‬ ‫مصالح ساختمانی شــامل گچ‪ ،‬ایزوگام‪ ،‬کاشــی و ‪ ...‬به‬ ‫ارزش‪ ۵۹۰‬میلیــون ریــال و تعهــد تامیــن هزینــه‪ ۲‬بــاب‬ ‫مدرسه ‪ ۶‬کالسه ازجمله خدمات صورت گرفته توسط‬ ‫موکب های استان مرکزی در ان منطقه بود که ارزش تمام‬ ‫کمک هابهمیزان‪ ۴۰‬میلیاردو‪ ۸۰۷‬میلیونریالمی رسد‪.‬‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫استاندار مرکزی‪:‬‬ ‫ایین نامه های موازی به بخش تولید اسیب می زند‬ ‫استاندار مرکزی گفت‪:‬مقرراتودستورالعمل ها‬ ‫و ایین نام ههــای مــوازی به بخش تولید در اســتان‬ ‫مرکزیاسیبمی زند‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬ســید علی اقازاده در جلسه‬ ‫مشترک ســتاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی‬ ‫و ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با‬ ‫اشــاره بــه کارنامــه اقتصادی اســتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫کارنامه اقتصادی اســتان در چند ســال اخیر به ویژه‬ ‫‪ 4‬ســال گذشــته در دولــت تدبیــر و امیــد و دولــت‬ ‫دوازدهم در بسیاری از شاخص های ملی درخشان‬ ‫بوده و با تالش تولیدکنندگان‪ ،‬دستگاه های دولتی‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی دولــت و تیم اقتصادی اســتان یکی از‬ ‫استان های موفق بودیم‪ .‬او افزود‪ :‬بنابر مشاهدات‬ ‫معاون اقتصادی وزیر کشور و تیم همراه از تعدادی‬ ‫واحد در اســتان به رغم همه فشــارها به ویژه در ‪3‬‬ ‫سال اخیر توانستیم تحریم ها را دور بزنیم‪ .‬استاندار‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬در ایــن شــرایط شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونا بر مشکالت افزود اما همکاری تولیدکنندگان‬ ‫و دســتگاه های مختلف در حــوزه قضایی ازجمله‬ ‫بازرسی‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬دادگستری‪ ،‬دادستان و‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬امور مالیاتی و سایر دستگاه ها تیم‬ ‫هماهنگی تشــکیل دادند که این شــرایط خوب را‬ ‫ایجــاد کرد که در ‪ 34‬روز باقیمانده تا پایان دولت‬ ‫از همکاری و اقدامات دستگاه ها قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫اقــازاده تصریح کــرد‪ :‬دولت دوازدهم به رغم همه ‬ ‫مشــکالت در زمینه تحریم‪ ،‬بحران‪ ،‬محدودیت و‬ ‫ســایر مــوارد بــدون ارز و پول کشــور را اداره کرد که‬ ‫حاصل همکاری و تالش بخش خصوصی است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬تاسیس کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید یکی از اقدامات خوب دولت در چند‬ ‫سال اخیر بود که در استان مرکزی هم تشکیل شد و‬ ‫بسیاری از قوانین دست و پاگیر و موازی در کارگروه‬ ‫بررسی شدند و تعدادی از موانع رفع شدند‪.‬‬ ‫هموار می شود تا به سرعت در مسیر رشد اقتصادی‬ ‫حرکتکنند‪.‬‬ ‫همه باید به دنبال اصل موضوع باشیم‬ ‫مشکل عمده وجود مقررات موازی بوده‬ ‫است‬ ‫استاندار مرکزی ادامه داد‪ :‬مشکل عمده وجود‬ ‫مقرراتودستورالعمل هاوایین نامه هایموازیبود‬ ‫که به تولید اسیب زد و باید دنبال شود و بر اساس‬ ‫گزارش ها باوجود همه ســختی ها توفیقات خوبی‬ ‫حاصــل شــد‪ .‬او افزود‪ :‬اگر تحریم‪ ،‬بیمــاری کرونا و‬ ‫قوانین دست و پاگیر‪ ،‬مزاحم و محدودکننده نبود‬ ‫کشــور در رشــد اقتصادی باالی ‪ 7‬درصد بود‪ ،‬امروز‬ ‫نمی توان قضاوت کرد و ممکن است افرادی که در‬ ‫فضای سیاسی هستند نگاه دیگری داشته باشند اما‬ ‫در چند سال اینده عملکرد این دولت بهتر نمایان‬ ‫می شودودورانی کهدستگاه هادر کنارتولیدکنندگان‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و بخــش خصوصی بودند بهتر قضاوت م ‬ ‫اقازاده تصریح کرد‪ :‬نخستین اولویت وزارت کشور‬ ‫بــر اســاس قانــون و شــرح وظایف برگــزاری امنیت‬ ‫اســت اما شــرایط کشور به ســمتی رفت که وزارت‬ ‫کشــور با اعالم به استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬شوراها‪،‬‬ ‫دهیاران و غیره به مسائل اقتصادی ورود پیدا کرد و‬ ‫باتمهیداتدولتتدبیروامیدومقاممعظمرهبری‬ ‫وزارت کشــور وارد عرصــه اقتصادی شــد‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما در همه زمینه ها و بحران ها ازجمله بحران‬ ‫مــرغ در کنار دســتگاه مربوطــه و در بحران صنعت‬ ‫در کنار هپکو‪ ،‬اذراب و غیره بودیم و می توان گفت‬ ‫وزارت کشور با تمام توان در کنار مردم و دستگاه ها‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار مرکزی تصریح کرد‪ :‬با این شرایط‬ ‫هنوز مشــکالتی وجود دارد اما اگر امروز بســیاری از‬ ‫مشکالت رفع شده به سبب همکاری دستگاه قضا‬ ‫است به طوری که در استان شورای نظارتی تشکیل‬ ‫شد و هر زمان با مشکلی روبه رو می شدیم در این‬ ‫شــورا بررســی و ضمــن اســتقبال حداکثر تعامــل را‬ ‫داشت‪ .‬اقازاده با اشاره به اینکه اگر این هماهنگی‬ ‫در ‪ 8‬ســال اخیر به ویژه ‪ 4‬ســال گذشــته نبود قطعا‬ ‫مشــکالت مــردم در کشــور بســیار بیشــتر از چیــزی‬ ‫اســت که امروز وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬راه رســتگاری و‬ ‫صــاح هــر دولتی که می خواهد در کشــور کار کند‬ ‫ایــن اســت که قوانین اضافــه و مزاحم را کم کند و‬ ‫در مجلــس به جای تصویب قوانیــن جدید باید با‬ ‫همکاری ‪ 2‬قوه دیگر تالش کند تا قوانین اصالح و‬ ‫کم شود که در این صورت مسیر برای تولیدکنندگان‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همــه باید بــه دوراز فرعیات و به‬ ‫دنبال اصل موضوع باشیم به طوری که در ستاد رفع‬ ‫تو گو‬ ‫موانع تولید‪ ،‬اقتصاد مقاومتی و شــورای گف ‬ ‫مواردمختلفیرابررسی کردیم کهدرنهایتمنجربه‬ ‫تهیهسندموردنظرشدبه طوری کهنخستیناستانی‬ ‫بودیم که ســند موردنظر در زمینه وضعیت پس از‬ ‫تحریم ها و در شرایط تحریم ها را تهیه کردیم که‬ ‫در هیچ جای کشــور انجام نشــد‪ .‬اســتاندار مرکزی‬ ‫تهــا به دنبال رفع موانع هســتند‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر دول ‬ ‫باید قانون از ریشــه بررســی و برطرف شــود و باید‬ ‫به مواردی که مغایر با قانون اساســی اســت توجه‬ ‫کــرد به طوری که باید حدود ‪ 13‬هزار قانون به ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 4‬هزار قانون عملکردی‪ ،‬راهبردی و عملیاتی تبدیل‬ ‫شــود و مجلــس‪ ،‬دولت و قــوه قضائیه با همکاری‬ ‫یکدیگر به دنبال رفع مشــکالت باشــند ‪ .‬اقازاده با‬ ‫اشاره به اینکه عالوه بر بررسی قیمت شیر‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫محصول تولیدشــده صنعتی و برخــورد با فرعیات‬ ‫باید به صورت ریش ـه ای به مســائل نگاه و قوانین‬ ‫چابک را بررسی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم این خدمات‬ ‫که وظیفه دولت به مردم و بخش خصوصی بوده‬ ‫موردتوجه مردم قرار بگیرد و ذخیره و اندوخته ای‬ ‫برای اینده باشد و اجر و مزد افرادی که باصداقت‬ ‫کارکردندنگاه خوبمردمباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشف بیش از ‪ 7‬تن انواع مواد مخدر در استان‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی ســتاد مبــارزه با مواد‬ ‫مخــدر اســتان مرکــزی از کشــف ‪ ۷‬تــن و ‪۴۶۷‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر در اســتان در ســال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فارس‪ ،‬احمــد ملک حســینی با‬ ‫بیــان اینکــه اعتیــاد در جهان به عنــوان یکی از‬ ‫بزرگ تریــن چالش ها محســوب می شــود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران اســامی باوجــود همه تحریم هایی‬ ‫کــه از ســال های پیــش بــا ان مواجــه بــوده اما‬ ‫بــا به کارگیــری از ظرفیــت جوانــان و نخبــگان‬ ‫در مبــارزه بــا قاچــاق مواد مخدر از کشــورهای‬ ‫پیشــرو بــوده و در ایــن زمینه پرچم دار اســت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طی ســه سال گذشــته در کشور بیش‬ ‫از دو هــزار و ‪ ۹۱۷‬تن انواع مخدر کشف شــده‬ ‫و بــا هشــت هزار و ‪ ۲۰۰‬عملیــات و تقدیم ‪۳۲‬‬ ‫شــهید ضربــه ‪ ۲۷‬میلیــارد تومانــی بــه اقتصــاد‬ ‫قاچاقچیــان وارد کــرده و ‪ ۶۲۰۰‬بانــد قاچــاق‬ ‫نیز منهدم شــده اســت‪ .‬دبیر شورای هماهنگی‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان مرکــزی با‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۷‬تــن و ‪ ۴۶۷‬کیلوگــرم انواع مواد‬ ‫مخدر در اســتان در ســال ‪ ۹۹‬کشف شده است‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت دو هــزار و ‪۵۸۸‬‬ ‫معتــاد متجاهر‪ ۲۳۰۰ ،‬نفــر خرده فروش و ‪۱۵۰‬‬ ‫قاچاقچــی مواد مخدر توزیع کننده مواد مخدر‬ ‫دســتگیر شــدند‪ .‬ملــک حســینی بــا بیــان اینکه‬ ‫دومیــن مرکــز غربالگــری در ســطح کشــور در‬ ‫استان مرکزی راه اندازی شده است اضافه کرد‪:‬‬ ‫سیســتم بیومتریک عنبیه در این مرکز بارگذاری‬ ‫شــده و بــا اســکن عنبیه می تــوان امــور هویتی‬ ‫شــخص مــورد را نظــر را انجــام داد و بانــک‬ ‫اطالعاتــی کاملــی را از ایــن افــراد جم ـع اوری‬ ‫کــرد‪ .‬او یکــی از درخواس ـت های مردمــی را‬ ‫ســاماندهی معتادین متجاهر برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫بــا اقداماتــی کــه در راســتای ایــن امــر صــورت‬ ‫گرفته کشــف مــواد و دســتگیری ها صد در صد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی ســتاد مبــارزه با مواد‬ ‫مخدر اســتان مرکزی با بیان اینکه ظرفیت مرکز‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬از ‪ ۷۰‬نفــر بــه ‪ ۱۲۰‬نفر افزایش داشــته‬ ‫اســت بیــان کــرد‪ :‬امــوزش پیشــگیری از اعتیــاد‬ ‫بــه دهیــاران و شــوراهای روســتا‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫پلیــس تخصصــی مبــارزه با مواد مخــدر در اراک‬ ‫بعــد از ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬تجهیــز مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬بــه‬ ‫وســایل ورزشــی و‪ ...‬بخشــی از اقدامــات ایــن‬ ‫شــورا در راســتای اقدامــات درمانــی و مقابله ای‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ملک حســینی با بیــان اینکه طرح‬ ‫یاریگــران زندگــی در اســتان و در فضــای برنامه‬ ‫شــاد و فضای اموزش وپرورش برگزار شد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به گفته محققین خوشــبختانه رشد اهنگ‬ ‫اعتیــاد بــا برنام ههــا‪ ،‬اطالع رســانی و امــوزش‬ ‫خانواد ههــا در بین دانش اموزان متوســطه دوم‬ ‫فشــده و در ایــن راســتا در برنامــه شــاد و‬ ‫متوق ‬ ‫فضای مجازی ‪ ۲۳۴‬هزار و ‪ ۴۱۵‬نفر دانش اموز‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۸۵‬نفــر از معلمــان و ‪ ۲۳۴‬هــزار‬ ‫‪ ۴۱۵‬نفــر (نفــر امــورش) از اولیــان و مربیــان‬ ‫تحــت اموزش پیشــگیری از اعتیاد قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اشــتغال یکــی از حلق ههــای مفقــوده‬ ‫در درمــان اعتیــاد اســت و بــه همیــن منظــور بــا‬ ‫همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری مقــرر شــد‬ ‫معتادینــی کــه در مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬بهبــود یافتنــد‬ ‫بتوانند در شهرداری مشغول به کار شوند؛ البته‬ ‫در یــک بــازه زمانی حدود ‪ ۲۵‬نفر از ‪ ۱۲۰‬معتاد‬ ‫متجاهر که در این مراکز از دام اعتیاد رها یافته‬ ‫بودند به کارگیری شدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نصب کنتور اب قرائت از راه دور در استان اغاز شد‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان مرکزی گفت‪ :‬نصب کنتورهای‬ ‫اب هوشــمند بــا امــکان قرائت اطالعــات از راه‬ ‫دور به صورت پایلوت در این استان اغاز شد‪.‬‬ ‫منوچهــر شــجاعی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫افزود‪ :‬این کنتورهای هوشمند با قابلیت ارسال‬ ‫اطالعــات مصــرف اب مشــترک از راه دور‪ ،‬برای‬ ‫خـــبر‬ ‫تعدادی از مشــترکان به عنوان پایلوت اغازشده‬ ‫اســت‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬در مرحلــه نخســت‬ ‫تعــداد محــدودی کنتور هوشــمند در شــهرهای‬ ‫اراک‪ ،‬ســاوه‪ ،‬تفرش و شــرکت اســتان در منطقه‬ ‫گــردو ب هصــورت پایلــوت در حــال نصــب و‬ ‫راه اندازی اســت‪ .‬معاون بهره برداری و توســعه‬ ‫اب شــرکت اب و فاضالب استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶‬دســتگاه کنتور سایز یک دوم به ارزش‬ ‫هر دستگاه ‪ ۱۷‬میلیون ریال در استان نصب شده‬ ‫اســت‪ .‬شــجاعی افزود‪ :‬هزینه تامیــن این کنتور‬ ‫برای مشــترکان خانگی باال اســت اما در مرحله‬ ‫نخســت در واحدهــای صنعتــی‪ ،‬دامــداری و‬ ‫تولیــدی و در صــورت نتایــج مطلــوب به شــکل‬ ‫اســتانی تعمیم داده خواهد شــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مزایــای نصــب ایــن کنتورهــا کنتــرل اطالعــات‬ ‫مصــرف مشــترکان بــدون حضــور مامــور قرائت‬ ‫کنتور است که به سامانه نرم افزار امور مشترکان‬ ‫ارسال می شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬امکان وصل و‬ ‫قطع اب و امکان ایجاد تغییر در میزان مصرف‬ ‫مجــاز از راه دور از دیگــر مزایــای ایــن کنتورهای‬ ‫هوشمند است‪.‬‬ ‫برگزاری کنکور زیرنظر کارشناسانبهداشتاستان‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اراک از نظارت‬ ‫کارشناســان بهداشــت بر ازمون سراســری ورود به‬ ‫دانشگاه ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬دکتر سید‬ ‫محمــد جمالیــان‪ ،‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اراک از نظارت کارشناسان بهداشت استان مرکزی‬ ‫بــر ازمون سراســری ورود به دانشــگاه ها خبر داد‪.‬‬ ‫جمالیان افزود‪ :‬در تمام ســالن های محل برگزاری‬ ‫کنکور همانند ســال گذشــته کارشناسان بهداشتی‬ ‫حضــور دارنــد و فاصل هگــذاری و مــوارد بهداشــتی‬ ‫که باید رعایت شــود توســط مســئولین بهداشت‬ ‫یشــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکســری از موارد‬ ‫نظارت م ‬ ‫بایــد از ســوی دانش امــوزان و خانواد ههــا رعایت‬ ‫شود ازاین رو توصیه می کنیم که از تجمع در پشت‬ ‫بهــای مراکــز برگــزاری ازمــون جدا خــودداری‬ ‫در ‬ ‫کــرده و در داخــل ماشــین و ب ـه دوراز تجمــع قــرار‬ ‫بگیرند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬باوجود توزیع مواد غذایی‬ ‫و ماســک بیــن داوطلبیــن‪ ،‬دانــش امــوزان حتمــا‬ ‫ماســک‪ ،‬مداد و لــوازم موردنیاز خــود را به همراه‬ ‫داشــته باشند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک‬ ‫بیان کرد‪ :‬به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫از داوطلبین خواهشــمندیم کــه با صبر و حوصله‬ ‫بیشتری از مبادی ورودی و خروجی مراکز برگزاری‬ ‫ازمون عبور کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫وجود ‪ 3‬هزار واحد‬ ‫صنعتیومعدنیدر استان‬ ‫معــاون امــور هماهنگــی‬ ‫بــه خــود اختصــاص داد و این‬ ‫اقتصــادی اســتانداری مرکــزی‬ ‫حهــای‬ ‫اســتان در اجــرای طر ‬ ‫گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪۴۶۴‬‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی تــا انتهــای‬ ‫واحــد صنعتــی و معدنــی در‬ ‫بهمن مــاه ســال گذشــته رتبــه‬ ‫ایــن اســتان وجــود دارد کــه با‬ ‫نخســت را بــه دســت اورد‪ .‬او‬ ‫سعید فرخی‬ ‫فعالیت این واحدها در استان‬ ‫ادامه داد‪ :‬افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫بــرای ‪ ۱۱۷‬هــزار نفــر اشــتغال‬ ‫تولیــد گنــدم‪ ،‬افزایــش ‪۴۰۰‬‬ ‫ایجادشده است‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬سعید فرخی درصدی کشــت گیاهان دارویــی‪ ۱۰۰ ،‬درصدی‬ ‫افزود‪ :‬ســه میلیــون و ‪ ۳۴۴‬هــزار و ‪ ۵۹۰‬هکتار مکانیزاسیون و‪ ۶۶‬درصدی قراردادهای واگذاری‬ ‫اراضی کشــاورزی در اســتان مرکزی وجــود دارد زمیندر شهرک هایصنعتیاز دیگردستاوردهای‬ ‫کــه ‪ ۱۰۰‬هــزار بهره بــردار در این اراضی فعالیت اســتان مرکــزی در ســال گذشــته بود‪.‬معــاون‬ ‫دارند‪.‬او ادامه داد‪ :‬اســتان مرکزی سال گذشته هماهنگیاموراقتصادیاستانداریمرکزیافزود‪:‬‬ ‫با جذب یک و نیم میلیارد دالر ســرمایه گذاری ‪ ۱۶۷‬نشســت کارگروه تســهیل ســال گذشته با‬ ‫خارجی رتبه نخست را در جذب سرمایه گذاری حضور استاندار مرکزی برگزار و‪ ۶۵۸‬مصوبه این‬ ‫خارجی کشــور به خود اختصاص داد‪ .‬معاون کارگروه ها اجرا و ‪ ۲۳۱‬مصوبه نیز در دست اجرا‬ ‫امــور اقتصادی اســتانداری مرکزی خاطرنشــان اســت‪.‬فرخی گفت‪ ۶ :‬هزار و ‪ ۷۶۷‬نفر کارگر با‬ ‫کرد‪ :‬این اســتان با کســب رتبه ‪ ۶‬و هشت دهم ‪ ۲۵۷‬ماه حقوق معوق اســفندماه ســال ‪ ۹۶‬در‬ ‫رتبه نخســت بیکاری را ســال گذشــته به خود ‪ ۷۳‬واحد استان مرکزی وجود داشت که تعداد‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬فرخــی گفــت‪ :‬اســتان مرکــزی این افراد در اسفندماه سال گذشته به‪ ۱۷‬واحد و‬ ‫ســال گذشــته پایین ترین نرخ تورم را در کشور ‪ ۶۸‬ماه حقوق معوق کاهش یافت‪.‬‬ ‫انتظار از صنایع بزرگ‪ ،‬پیشرو بودن در حوزه‬ ‫مدیریتپسمانداست‬ ‫معــاون محیط زیســت‬ ‫صنایع فعال‪ ،‬االینده‪ ،‬پسماند‬ ‫انســانی ســازمان حفاظــت‬ ‫و پســاب تولیــدی‪ ،‬مصــرف‬ ‫محیط زیست گفت‪ 85:‬درصد‬ ‫انــرژی‪ ،‬اب و ‪ ...‬اطالعات الزم‬ ‫علت االیندگی صنایع‪ ،‬پساب‬ ‫در اختیار است‪.‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫است‪ ،‬بنابراین با صندوق ملی‬ ‫در حال حاضر هیچ پسماندی‬ ‫مسعود تجریشی‬ ‫محیط زیســت هماهنگ شــد‬ ‫در کشور جابجا نمی شود مگر‬ ‫کــه در اولویــت اول بــر مســئله‬ ‫اینکه تولیدکننده‪ ،‬میزان تولید‬ ‫تصفیه خانه هــا ســرمایه گذاری شود‪.‬مســعود و دریافت کننــده ان مشــخص باشــد و تمامــی‬ ‫تجریشی در جریان سفر یک روزه خود به استان اطالعــات شــفاف اســت‪ ،‬در این راســتا با بیمه‬ ‫مرکزی در حاشیه افتتاح تصفیه خانه چند واحد مرکزی مذاکراتی صورت گرفته به طوری که تمام‬ ‫تولیدی و دو ایســتگاه پایش در ســاوه و زرندیه پســماندهای خطرناک و صنعتی که در کشــور‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکه کشــور بــرای ایجاد اشــتغال جابجــا می شــود باید بیمه شــود و بیمه مرکزی‬ ‫و توســعه نیازمنــد توســعه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در حال اماده ســازی زیرســاخت ها در این حوزه‬ ‫صنعتــی می تواند به فعالیت خــود ادامه دهد است‪.‬تجریشــی یکی از چالش هــای موجود در‬ ‫کــه در موضوعات محیط زیســتی فعال باشــد‪ .‬حوزه پســماند را نبود لندفیل دانســت و گفت‪:‬‬ ‫او با بیان اینکه استان مرکزی یکی از استان های از ســال گذشــته بــا کمــک ســرمایه گذار بخــش‬ ‫صنعتی کشور است‪ ،‬گفت‪:‬فعالیت هایخوبی خصوصــی و صنــدوق ملــی محیط زیســت ‪6‬‬ ‫در حوزه پایش به ویژه پایش الودگی هوا در این لندفیل دفن پسماند مشخص شده است که تا‬ ‫اســتان انجام شــده و امروز دو ایستگاه پایش به پایان ســال ســه لندفیل به بهره برداری می رسد‬ ‫بهره برداری رســید و خوشــبختانه میزان الودگی به طوری که کار لندفیل عسلویه تقریبا به اتمام‬ ‫هوای شــهر اراک که در ســال های اخیر به عنوان رسیده است و برای لندفیل یزد و تبریز و مشهد‬ ‫شــهر الــوده شــناخته می شــد در حــال کاهــش و تهران سرمایه گذار واردشده است و مشکالت‬ ‫است‪.‬تجریشی به چالش های موجود در حوزه حوزه پســماند یکی پس از دیگری شناســایی و‬ ‫پساب اشاره کرد و افزود‪ :‬بسیاری از شهرک های رســیدگی می شــود‪.‬او با بیان اینکه به پســماند‬ ‫صنعتی بدون تصفیه خانه ها فعال می شوند و به عنــوان یــک کاالی اقتصــادی نــگاه نشــده‬ ‫مسلما با فعالیت صنایع‪ ،‬ایجاد پساب و انجام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پســماند یک صنعــت می تواند‬ ‫کشاورزیدر کنار ان‪،‬الودگی هاییایجادمی شود ماده مورداستفاده صنعت دیگر باشد‪ ،‬بر همین‬ ‫و خوشــبختانه پــروژه تصفیه خانه های صنعتی اساس سازمان به این امر توجه کرد به طوری که‬ ‫در ساوه و زرندیه شکل گرفته است و با نگاهی سال گذشته در حوزه پسماندهای الکترونیکی و‬ ‫به اینده درصدد اســتفاده از اب و بازیافت ان و کاتالیست ها ورود کردیم و امسال نیز قرارداد با‬ ‫استفاده مجدد هستند‪.‬او با تاکید بر اینکه انتظار ‪15‬دانشگاهمنعقدشدهتاشناساییپسماندهای‬ ‫از صنایع بزرگ‪ ،‬پیشرو بودن در حوزه مدیریت معدنی‪ ،‬تعیین استانداردها و بررسی وضعیت‬ ‫پســماند‪ ،‬مصــرف انــرژی درازای تولیــد و میزان کشــور در این خصوص انجام و مشــخص شــود‬ ‫بازیافــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬صنایع بایــد به لحاظ کــه ســرمایه گذاری های بایــد در کــدام قســمت‬ ‫فنی و انجام مسئولیت های اجتماعی در حوزه انجامشود‪.‬معاونمحیط زیستانسانیسازمان‬ ‫محیط زیستفعالباشند‪.‬معاونمحیط زیست حفاظت محیط زیســت کشــور‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از‬ ‫انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت در طریق سامانه پایش بر اساس اطالعات سال‪98‬‬ ‫خصــوص ســامانه جامع محیط زیســت کشــور و‪ 99‬متوجه شدیم که‪ 85‬درصد علت االیندگی‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬اولین کار هر مدیر اطالع از اتفاقات صنایع‪ ،‬پســاب است‪ ،‬بنابراین با صندوق ملی‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ 1396‬متوجه شدیم که عمده محیط زیســت هماهنــگ شــد کــه در اولویــت‬ ‫امور به صورت دســتی انجام می شــود بر همین اول بــر مســئله تصفیه خانه هــا ســرمایه گذاری‬ ‫اساس در سال ‪ 1397‬با همکاری سازمان صمت شــود‪ ،‬همچنیــن ‪ 12‬شــهرک صنعتــی درصــدد‬ ‫طراحی سامانه جامع محیط زیســت در دستور دریافت تسهیالت از صندوق به منظور بهسازی‬ ‫کار قــرار گرفت که بر اســاس ان امــروز از تمامی تصفیه خانه هایخودهستند‪.‬‬ ‫کاهشحوادثرانندگی‬ ‫در استان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫ان در دســتور کار مجموعــه‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬حوادث رانندگی‬ ‫انتظامی استان قرار دارد‪ .‬سردار‬ ‫درون و برون شــهری این استان‬ ‫مفخمیشهرستانیعنوان کرد‪:‬‬ ‫در ســه مــاه نخســت امســال‬ ‫پیش بینی و تعیین اولویت ها‬ ‫نســبت به مدت مشــابه قبل‪،‬‬ ‫در راستای شفاف سازی اهداف‬ ‫حسن مفخمی‬ ‫‪ ۱۶‬و نیــم درصــد کاهــش‬ ‫و جهت دادن صحیح و کمک‬ ‫یافت‪.‬ســردار حسن مفخمی‬ ‫بــه مدیــران در اینده نگــری‬ ‫شهرســتانی افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۱۰۸‬نفر در این و اســتفاده بهینــه از منابــع بســیار مهم اســت و‬ ‫اســتان جان باختند که از این تعداد ‪ ۹۴‬نفر در ســعی بر ان اســت کــه این موضوع در پیشــبرد‬ ‫جاد ههــا‪ ،‬مســیرهای برون شــهری و ‪ ۱۴‬نفــر در خدمات رســانی های پلیــس در حــوزه امنیــت‬ ‫درون شــهرها جــان خــود را ازدســت داده اند‪ .‬ترافیــک با اهتمام جمعی کارکنان و مشــارکت‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬پیش بینی هــای عملیاتــی الزم احــاد مــردم در حــوزه نظم و انضباط اجتماعی‬ ‫بــرای نیل به هدف های تعیین شــده در کاهش محقق شــود‪ .‬او گفت‪ :‬ارتقای هوشــمند ســازی‬ ‫کشت هشــدگان ناشی از ســوانح رانندگی با توجه پلیس از ملزومات پلیس در تراز انقالب اسالمی‬ ‫به نوع امکانات‪ ،‬محدودیت ها و خطوط کلی اســت و در تحقــق ایــن مهــم‪ ،‬راهبردهای رهبر‬ ‫ترسیم شدهاست‪.‬فرماندهانتظامیاستانمرکزی انقالب‪ ،‬به عنوان روشنگر راه موردتوجه و تاکید‬ ‫ادامــه داد‪ :‬برنامه ریزی هــای راهبــردی پلیس در اســت‪ .‬فرمانده انتظامی اســتان مرکــزی افزود‪:‬‬ ‫ســال جدید با رویکرد کارشناســی‪ ،‬نیازسنجی و اقداماتــی مانند راه اندازی سیســتم مانیتورینگ‬ ‫توجه ویژه به نوع مطالبات مردم تعریف شده هوشــمند پلیــس بخشــی از برنامه هــای ارتقای‬ ‫و بــا اغــاز ســال جدیــد اجــرای هــر چــه کیفی تر امنیتترافیکاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫همیشه پای شوچنکو‬ ‫در میان است‬ ‫فوق ســتاره سابق فوتبال‬ ‫کند‪ .‬مهاجم اسبق اث میالن‬ ‫اوکرایــن‪ ،‬ایــن بــار در قامــت‬ ‫کــه حتــی تــا اســتانه اخــراج‬ ‫ســرمربی بــرای تیــم ملــی‬ ‫هم پیــش رفت در شــرایطی‬ ‫کشــورش افتخارافرینــی کرد‪.‬‬ ‫اوکرایــن را بــه یــورو رســاند‬ ‫فوتبال اوکراین در طول ادوار‬ ‫کــه کشــورش درگیــر جنــگ‬ ‫شوچنکو‬ ‫مختلــف هی ـچ گاه نتوانســته‬ ‫بــود‪ .‬او یک ســال اخیــر را به‬ ‫مهــای‬ ‫خــود را در صــف تی ‬ ‫ســخت ترین شــکل ممکــن‬ ‫بــزرگ و مدعــی قــرار دهــد‪ .‬ایــن تیــم بــرای پشــت ســر گذاشــت و نمایــش تیــم تحــت‬ ‫صعــود بــه یــورو ‪ 2020‬کار بســیار دشــواری هدایتــش شــباهتی به نمایــش دور مقدماتی‬ ‫در پیــش داشــت؛ جایــی که باید بــا پرتغال یــورو نداشــت‪ .‬البتــه مســاوی بــا فرانســه و‬ ‫و صربســتان می جنگید‪ .‬شــاگردان شــوچنکو شکســت دادن اســپانیا جایــگاه شــوچنکو را‬ ‫امــا شــگفت انگیز عمل کــرده و باالتــر از این حداقــل تــا پایــان یــورو ‪ 2020‬تضمیــن کرده‬ ‫دو تیــم به عنــوان صدرنشــین گــروه دوم بــود‪ .‬اوکراین بــا هدایت ســرمربی جوان اما‬ ‫راهــی یــورو ‪ 2020‬شــدند؛ ان ها بــا ‪ 6‬برد‪ 2 ،‬شناخت هشــده اش وارد یــورو ‪ 2020‬شــد‪ .‬ایــن‬ ‫مســاوی و بــدون باخت و قــرار گرفتن باالتر تیــم با شکســت ‪ 3‬بر ‪ 2‬مقابل اســپانیا‪ ،‬یورو‬ ‫نهــا در بــازی دوم مقابــل‬ ‫از مدافع عنوان قهرمانی مســابقات تحسین ‪ 2020‬را اغــاز کــرد ا ‬ ‫کبــرد قابل پیش بینی دســت‬ ‫همــگان را برانگیختنــد‪ .‬انــدری شــوچنکو‪ ،‬مقدونیــه بــه ی ‬ ‫شناخت هشــده ترین چهــره فوتبالــی تاریــخ یافتند‪ .‬شکســت یک بر صفر مقابل اتریش در‬ ‫اوکرایــن کــه در هــر ســه حضــور بین المللــی بازی سوم اتفاقی نبود که اوکراینی ها انتظارش‬ ‫فوتبال این کشــور عضــوی از تیم ملی بوده‪ ،‬ان را داشته باشند‪ .‬بااین وجود اما ان ها جواز‬ ‫بــرای حضــوری شایســته در یــورو ‪ 2020‬کار صعــود بــه جمــع ‪ 16‬تیــم مرحلــه حذفــی را‬ ‫ســختی در پیــش داشــت‪ .‬او کــه به عنــوان کســب کردنــد‪ .‬اوکراین در مرحله یک هشــتم‬ ‫بازیکــن در یــورو ‪ 2012‬پیراهــن اوکرایــن را نهایی بایستی با سوئد دیدار می کرد؛ تیمی که‬ ‫به تن داشــت‪ 4 ،‬ســال بعدازاین مســابقات باالتر از اسپانیا و لهستان به عنوان صدرنشین‬ ‫و درحال ‬ ‫یکــه به عنــوان دســتیار در کادر فنــی گروه ‪ E‬راهی مرحله یک هشــتم نهایی شــده‬ ‫تیــم ملــی کشــورش در یــورو ‪ 2016‬حضــور بــود و به دنبــال ادامه روند خــوب خود بود‪.‬‬ ‫داشــت‪ ،‬پــس از نمایــش ضعیــف اوکرایــن‪ ،‬شــاگردان شــوچنکو اما با اعتمادبه نفســی که‬ ‫به عنــوان ســرمربی‪ ،‬جانشــین میخایلو شــد‪ .‬از حضــور ایــن چهــره شناخت هشــده پیداکرده‬ ‫بــا رقــم زدن یک صعود ب ‬ ‫یحــرف و حدیث بودند‪ ،‬نمایشی فراتر از انتظار را مقابل سوئد‬ ‫به یورو ‪ ،2020‬شــوچنکو خیلی زود توانست ارائه کردند و پس از ‪ 120‬دقیقه جنگ واقعی‪،‬‬ ‫اعتمــاد اهالــی فوتبــال را بــه خــودش جلــب پیروز از میدان خارج شدند‪.‬‬ ‫ساوت گیت یورو ‪ 96‬را‬ ‫فراموشنمی کند‬ ‫پــس از پیروزی برابر المان‪،‬‬ ‫بهیادهم تیمی هایقدیمی اش‬ ‫گــرت ســاوت گیت‪ ،‬ســرمربی‬ ‫افتــاده اســت‪ ،‬امــا درعین حال‬ ‫انگلیــس‪ ،‬یــادی از شکســت‬ ‫خوشــحال اســت که توانســته‬ ‫تلــخ انگلیس ـی ها در یــورو ‪96‬‬ ‫خاطــره ای خــوش بــرای مــردم‬ ‫کرد‪ .‬بسیاری گرت ساوت گیت‬ ‫کشورشخلق کند‪.‬ساوت گیت‬ ‫گرت ساوت گیت‬ ‫را بــا پنالتی کــه در نیمه نهایی‬ ‫که بسیار احساساتی شده بود‪،‬‬ ‫یــورو ‪ 96‬برابــر المان از دســت‬ ‫پس از مســابقه گفت‪« :‬من به‬ ‫داد به یاد می اورند‪ ،‬کابوس شــخصی سرمربی تابلوی ورزشگاه نگاه می کردم و دیوید سیمن را‬ ‫انگلیس که حذف از رقابت های ان سال را رقم دیدم که ان باالســت‪ .‬من برای هم تیمی هایی‬ ‫زد‪.‬سه شنبه شب گذشته سه شیرها توانستند در که در کنارشان بازی می کردم‪ ،‬دیگر نمی توانم ان‬ ‫ومبلی لندن پس از ‪ 25‬سال انتقام ان حذف تلخ اتفاق از دست دادن ضربه پنالتی را تغییر دهم‪.‬‬ ‫را از مانشافت بگیرند و گل های رحیم استرلینگ یاداوری ان پنالتی همیشــه قرار است ازاردهنده‬ ‫و هــری کیــن جــواز حضــور انگلیــس در مرحله باشد؛ اما خیلی خوب است که به مردم یک روز‬ ‫یک چهارم نهایی یــورو ‪ 2020‬را صادر کرد‪ .‬پس به یادماندنی دیگر را هدیه داده ایم و اکنون باید‬ ‫از سوت پایان بازی گرت ساوت گیت گفت که برویم و در رم هم همین کار را تکرار کنیم‪».‬‬ ‫رونمایی از مشتریان‬ ‫پرشمار طارمی‬ ‫سردار ازمون تنها مهاجم‬ ‫نیکومنــش‪ ،‬میــان و رم دو‬ ‫تیم ملی نیســت که تیم های‬ ‫باشــگاهی بودنــد کــه مهدی‬ ‫بــزرگ اروپایــی بــه دنبــال‬ ‫نطــور‬ ‫را می خواســتند‪ .‬همی ‬ ‫او بوده انــد‪ .‬زوج او در‬ ‫تاتنهــام شــرایط او را بررســی‬ ‫خــط حملــه تیم ملــی یعنی‬ ‫کــرد‪ .‬از فرانســه هــم دو‬ ‫طارمی‬ ‫مهــدی طارمــی هــم بعــد از‬ ‫باشــگاه مونا کــو و مارســی‬ ‫نمایــش خوبــش در پورتــو‬ ‫خواهــان جــذب مهــدی‬ ‫پیشــنهادهای مختلفی داشــت کــه فقط نام شــدند‪ .‬از المــان هــم دو پیشــنهاد رســید و‬ ‫یکــی از مشــتریان او یعنــی تاتنهام رســانه ای دربــاره اســپانیا هم صحبت هایــی مطرح بود‬ ‫شــد تا هواداران این بازیکن منتظر حضور او منتهی طارمی تصمیم گرفت در پورتو بماند‪.‬‬ ‫در لیــگ جزیره باشــند منتهی طارمی تصمیم مدیــر برنام ههــای مهاجــم ایرانــی پورتــو در‬ ‫گرفت در پورتو به فوتبالش ادامه دهد و به بخش دیگری از مصاحبه اش این خبر را تائید‬ ‫دنبــال قهرمانــی با ایــن تیم در لیــگ پرتغال کــرده که یکــی از شــرط های ســرمربی پورتو‬ ‫باشــد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬علیرضا نیکومنش بــرای ادامــه همــکاری با این باشــگاه‪ ،‬حفظ‬ ‫مدیــر برنام ههــای طارمــی در مصاحبه ای که مهاجم ایرانی اش بوده و طارمی با ماندن در‬ ‫بــا روزنامه جام جم داشــته درباره مشــتریان پورتو‪ ،‬باعث شد که سرجیو کونسیسائو هم‬ ‫مهدی اطالعات جالبی داده است‪ .‬به گفته فصل اینده روی نیمکت این تیم بنشیند‪.‬‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9- 811‬شماره کالسه‪ 452/98 :‬ش ‪ 8‬ح مشخصات محکوم علیه نام‪ -1 :‬نجمه ‪-2‬‬ ‫اعظم نام خانوادگی‪ -1 :‬علی نقی بیگی ‪ -2‬کمرانی نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‬ ‫مشخصات محکوم له نام‪ :‬صندوق قرض الحسنه ولی عصر به وکالت علیرضا پاینده نشانی‬ ‫محل اقامت‪ :‬نجف اباد‪ -‬خ شیخ بهایی مقابل کوچه ‪ 30‬دفتر وکالت محکوم به‪ -‬محکوم‬ ‫علیه محکوم است به‪ :‬محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ‪ 32/250/000‬ریال‬ ‫بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 750/000‬ریال بابت هزینه های دادرسی و ابطال تمبر‬ ‫پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ‪ 1398/5/6‬لغایت اجرای حکم‪ ،‬حق‬ ‫الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نیم عشر دولتی‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که‬ ‫اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد ان را به موقع‬ ‫اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و‬ ‫استیفاء محکوم به از ان مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند‬ ‫باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد‬ ‫صریحًا اعالم نماید‪ .‬شعبه ‪ 8‬شورای حل اختالف شهرستان نجف اباد ‪ /1157582‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -9-812‬شماره دادنامه‪ 97/7/29-827 :‬خواهان ‪ /‬اقای علیرضا غالمی موگوئی فرزند‬ ‫اسداله ‪-‬گلدشت خ امام رضا پ ‪ ۳۹‬خواندگان ‪ -1 /‬اقای حسین اقا مهدور فرزند ماشاء اهلل‬ ‫گلدشت خ بهشتی ده متری پنجم تاریخ‪ 97/7/28 :‬شماره پرونده‪ 692/97 :‬جلسه حوزه‬‫هفتم شورای حل اختالف شهرستان نجف اباد تشکیل است شورا با بررسی محتویات‬ ‫پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دعوی اقای‪/‬‬ ‫علیرضا غالمی موگوئی به طرفیت خوانده اقای حسین اقا مهدور به خواسته مطالبه مبلغ‬ ‫‪ 50/000/000‬ریال بابت از وجه ‪ 3‬فقره سفته به شماره ‪ 341889‬و ‪ 341842‬هر یک به‬ ‫مبلغ ‪ 20/000/000‬ریال و ‪ 10/000/000 -406200‬ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫درخواست اسکوچیچ برای‬ ‫حفظ مربی پرسپولیس‬ ‫بزرگ ترین تابوی فوتبال ایران ‬ ‫همچنان پابرجا است‬ ‫پاسخ منفی‬ ‫قلعه نویی ودایی‬ ‫به تیم های رقیب‬ ‫ســه بار از پرســپولیس پیشــنهاد داشــتم یک بار‬ ‫زمانــی کــه بازیکن بــودم و دو بــار زمانی که مربی‬ ‫بــودم‪ .‬ایــن را مــردی گفته که بردنــش زمانی برای‬ ‫لشــده بود‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫قرمزهــا به رویا تبدی ‬ ‫ســه‪ ،‬جــدال امیر قلعه نویی و پرســپولیس همواره‬ ‫جذابیت های خاص خود را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫مردی که پرسپولیسی ها برای بردن او در لیگ برتر‪۱۱‬‬ ‫سالانتظار کشیدند‪.‬روزیاز همانروزهایی کهامیر‬ ‫قلعه نویی در اوج دوران مربیگری خود که نافش‬ ‫با قهرمانی لیگ برتر بست هشــده بود قرار داشــت و‬ ‫به تازگی نیز استقالل را برای سومین بار قهرمان لیگ‬ ‫کردهبود‪،‬ویدیوییاز حاشیهتمریناستقاللمنتشر‬ ‫شد که امیر را خندان روی صندلی پالستیکی نشان‬ ‫م ـی داد که با لبخند به حرف های جوانی که خود‬ ‫را پرسپولیســی معرفی کرده بود و از او درخواســت‬ ‫می کرد به پرسپولیس بیاید و این تیم را از وضعیت‬ ‫بغرنجــش در لیــگ نجات دهد گوش م ـی داد و در‬ ‫انتهــا بــا لبخندی بــه ان جوان گفــت که وضعیت‬ ‫تیم شما هم درست می شود‪ .‬ان زمان امیر در اوج‬ ‫قــدرت خــود در لیگ برتر بــود و با خیال راحت به‬ ‫تکرار قهرمانی های خود در استقالل می اندیشید‪.‬‬ ‫بعدا او در مصاحبه ای مدعی شد که دو بار توسط‬ ‫حبیــب کاشــانی و محمــد رویانیان به او پیشــنهاد‬ ‫سرمربیگریدر پرسپولیسان همبارقم هایسنگین‬ ‫شــد‪ .‬این اولین پیشــنهاد پرســپولیس به امیر نبود‪.‬‬ ‫چه بسا اگر ان جمعه برفی‪ ۱۹‬اسفند‪ ۶۷‬عبدالعلی‬ ‫چنگیزبهصرافتنمی افتادتادستامیرقلعه نویی‬ ‫تازه برگشته از قطر را بگیرد و برای دربی جام حذفی‬ ‫یکــرد حــاال امیر‬ ‫پیراهــن اســتقالل را بــه تــن او نم ‬ ‫قلعه نویی نه تنها مربی استقالل قهرمان لیگ برتر‬ ‫که یک مربی پرسپولیسی می شد که مدیرانی چون‬ ‫حبیب کاشانی و محمد رویانیان مجبور نمی شدند‬ ‫بــرای نجــات تیــم خــود از بحران دســت بــه دامن‬ ‫یک امیر اســتقاللی شــوند‪ .‬این پیش دستی ابی ها‬ ‫در جذب هافبک خالق و جوان ان روزهای فوتبال‬ ‫ایران که سال قبلش اولین بازی ملی خود را در جام‬ ‫دهه فجر انجام داده بود باعث شد تا خواسته علی‬ ‫پرویــن در جــذب او براورده نشــود‪ .‬هرچند زمانی‬ ‫مرتضــی فنونی زاده مدعی شــد کــه قلعه نویی در‬ ‫سال‪ ۶۵‬به تمرین پرسپولیس امد و توسط پروین رد‬ ‫شد اما با توجه به سابقه نقل و قول های فنونی زاده‬ ‫و میــزان اعتبــاری کــه او بــا تناقض گویی هایــش به‬ ‫حرف ها و ادعاهای خود بخشــیده کسی زیاد این‬ ‫حــرف او را جــدی نگرفــت و بعــدا هــم در مقــام‬ ‫تکذیب برامد اما پروین پس از بازگشت امیر از قطر‬ ‫خود شخصا به او پیشنهاد بازی در پرسپولیس را داد‬ ‫واینجاستکهاستقاللی هابایدمدیونچنگیزباشند‬ ‫که پیراهن ابی را به تن هافبک خالق و جوان ان‬ ‫روزهاپوشاند‪.‬هافبکی کهبعدابه پاسوفاداری اش‬ ‫بــه باشــگاه و رهــا نکــردن ایــن تیــم در ســال کوچ‬ ‫ستاره هایش‪ ،‬لقب ژنرال را از هواداران ابی گرفت‪.‬‬ ‫ان جمعه برفی اسفند‪ ۶۷‬اگرچه با حذف استقالل‬ ‫با باخت در ضربات پنالتی همراه شــد اما بازیکنی‬ ‫را به استقالل هدیه داد که بعدا با قهرمانی هایش‬ ‫در اســتقالل حســرت رقیب را برانگیخت‪ .‬امیر که‬ ‫به دلیل سبقه شاهینی اش انتظار می رفت همچون‬ ‫همبازی اش مجتبی محرمی پیراهن پرســپولیس را‬ ‫به تن کند‪ ،‬در ان جمعه سرد اسفند انتخابی کرد‬ ‫که انگار سرنوشت محتوم او بود‪ .‬سرنوشت محتوم‬ ‫مردی کهدر میانان همهستارهریزودرشتسال های‬ ‫پایانی دهه هفتاد استقالل‪ ،‬توانست پس از دوران‬ ‫بازی نیز با استقالل بماند و تبدیل به پرافتخارترین‬ ‫مربــی ایــن باشــگاه در لیگ برتــر شــود‪ .‬او احتماال‬ ‫امروز از تصمیمش در رد پیشنهاد پرسپولیس در سال‬ ‫‪ ۶۷‬خوشحال است و ان را تقدیر خود می داند اما‬ ‫این فرصت را هم داشــت که جنجالی ترین انتقال‬ ‫مربی در فوتبال ایران را هم به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫هرچند یک بار اســتقاللی ها بیژن ذوالفقارنســب را‬ ‫که ســابقه بازی در پرســپولیس داشــت در ســال ‪۷۱‬‬ ‫روی نیمکت خود دیده بودند اما بااینکه هیچ گاه‬ ‫سابقه مربیگری پرسپولیس را نداشت مورد استقبال‬ ‫هواداران استقالل قرار نگرفت و ان ها او را با روزهای‬ ‫سیاه سقوط به دسته سه به یاد می اوردند‪ .‬یا قبل‬ ‫ازاونشستنمسعودمعینیاستقاللیان همبه جای‬ ‫پروین در جام باشــگاه های اسیا با شکست مقابل‬ ‫محمدان بنگالدش تبدیل به یک کابوس و خاطره‬ ‫بدبرایقرمزهاشد؛امانشستنامیرباان همهسابقه‬ ‫و محبوبیت در اســتقالل روی نیمکت پرســپولیس‬ ‫چیزی در حد ترکیدن یک بمب تاریخی در نقل و‬ ‫انتقاالت فوتبــال ایران می مانســت‪ .‬بمبی قوی تر‬ ‫از همــه بمب هایی که فتــح ا‪ ...‬زاده ترکانــده بود‪.‬‬ ‫نظیر این اتفاق می توانست همین چند ماه پیش‬ ‫با پیشــنهادی که احمد ســعادتمند به علی دایی‬ ‫برای سرمربیگری استقالل داد رخ دهد؛ اما دایی نیز‬ ‫بااینکه خود اعتراف به استقاللی بودنش در دوران‬ ‫کودکی کرده بود و بااینکه خود را وامدار هیچ تیم‬ ‫و کســی در این فوتبال نمی داند‪ ،‬این پیشــنهاد را‬ ‫نپذیرفت‪ .‬وقتی دایی با این خصوصیات جسارت‬ ‫و انگیزه شکستن قبح نشستن روی نیمکت رقیب‬ ‫را نــدارد از قلعه نویــی کــه خــود را یــک ابی اصیل‬ ‫می داند انتظاری جز رد پیشــنهاد ســنگین رویانیان‬ ‫می رود؟‬ ‫خـــبر‬ ‫ذوب اهن با پیگیری برنده‪ 400‬هزار یورو شد‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن توضیحاتــی در رابطــه‬ ‫بــا پیــروزی پراهمیــت این باشــگاه که چیــزی در‬ ‫حــدود ‪ 400‬هــزار یــورو بــه منابــع مالــی باشــگاه‬ ‫اضافــه خواهد کــرد‪ ،‬ارائه داد‪ .‬مجتبی فریدونی‬ ‫در رابطــه بــا پیــروزی باشــگاه ذوب اهــن در یک‬ ‫پرونــده بین المللــی کــه کمتــر در فوتبــال ایــران‬ ‫شــاهدش هســتیم و اینکــه ایــن موفقیــت چطور‬ ‫به دس ـت امده‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬در زمان اقــای اذری و‬ ‫در پرونده مربوط به رضا شــکاری ما دو شکایت‬ ‫داشــتیم‪ .‬یکــی به قول اقــای اذری همان حق یا‬ ‫هزینــه اموزش بود که فیفا پذیرفت و حق رشــد‬ ‫تهــای‬ ‫را پرداخــت کــرد‪ .‬بخــش بعــدی صحب ‬ ‫فریدونــی در رابطــه بــا شــکایت دوم باشــگاه‬ ‫ذوب اهن بود و او در این زمینه اضافه کرد‪ :‬فیفا‬ ‫شکایت اول ما که هزینه اموزش بود را پذیرفت‬ ‫ولــی در مــورد شــکایت دوم که نقض قــرارداد را‬ ‫یکــرد‪ ،‬رای نداد و اعالم کرد که به رای‬ ‫مطــرح م ‬ ‫کمیته استیناف‪ ،‬استناد می کند و گفت رای راجع‬ ‫بــه ان صادرشــده اســت‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ان زمــان دیگــر اقــای اذری رفته بود؛‬ ‫امــا پیگیــر ماجــرا بودیــم و با مشــورت هایی که‬ ‫انجــام دادیــم و تالش هایی که صــورت گرفت‪،‬‬ ‫می دانستیم که می توانیم پیروز شویم و از روبین‬ ‫کاران و رضا شــکاری به ‪ CAS‬شکایت کردیم‪ .‬از‬ ‫شهود استفاده کردیم‪ ،‬با وکیل های کارازموده ای‬ ‫صحبــت شــد و دوبــاره پرونــده را بــاز کردیم‪ .‬ما‬ ‫شــکایت کردیم و پارســال هم جلسه دادگاه بود‬ ‫کــه خیلــی هــم طوالنــی بــود‪ ،‬برگــزار شــد و این‬ ‫رای صادر شــد و براســاس ان خســارت ‪ 300‬هزار‬ ‫یورویی به عالوه پنج درصد جریمه دیرکرد باید‬ ‫پرداخــت شــود‪ .‬ضمن اینکه هزینه دادرســی که‬ ‫چیــز در حــدود ‪ 70‬هزار فرانک ســوئیس اســت‪،‬‬ ‫باید توســط باشــگاه روبین کازان و رضا شــکاری‬ ‫هزینه دادرسی ‪ ،‬باتوجه به محتویات پرونده رونوشت سفته ها و نظر به اینکه خوانده علیرغم‬ ‫ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاع وانکاری ننموده است ‪ ،‬لذا شورا‬ ‫دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ‪ ۱۹۸‬و ‪ ۵۱۹‬و ‪ ۵۲۲‬قانون ایین دادرسی‬ ‫مدنی و مواد ‪ ۳۰۷‬و ‪ ۳۰۹‬و ‪ ۳۱۰‬و ‪ ۳۱۳‬قانون تجارت و نظریه مشورتی شورا خوانده را‬ ‫به پرداخت ‪ 50/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 1/710/000‬ریال بابت‬ ‫هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ‪ 97/6/17‬لغایت اجرای حکم‬ ‫که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد‪ .‬در حق خواهان محکوم می نمایند رای صادره غیابی‬ ‫و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست‬ ‫روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی شهرستان نجف اباد می باشد‪.‬‬ ‫کاظمی‪ -‬قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف گلدشت ‪ /1157580‬م الف‬ ‫فقدان سند مالکیت ‪21/4024‬‬ ‫‪ -9-815‬شماره نامه‪ 140085620002001818 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/04/09 :‬اگهی‬ ‫چون اقای سجاد مرادی الر فرزند کرم اله به استناد یک برگ استشهاد محلی که به امضاء‬ ‫شهود و گواهی دفترخانه ‪ ۵۶‬دوگنبدان رسیده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه‬ ‫به پالک ‪ ۴۰۲۴‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج دوگنبدان که مورد ثبت‬ ‫ذیل شماره ‪ -‬صفحه ‪ -‬جلد‪ -‬به نام اقای سجاد مرادی الر صادر و تسلیم گردیده است و‬ ‫لذا مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله سند مالکیت ‪ ۴۳۸۲۶۰‬می باشد از تاریخ نشر‬ ‫این اگهی ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره‬ ‫اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و‬ ‫نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد ‪ .‬حسین قائدگیوی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫دوگنبدان ‪ /1400/52‬م الف‬ ‫پرداخت شود‪ .‬فریدونی سپس در واکنش به این‬ ‫موضــوع کــه در برخی رســانه ها ایــن موفقیت با‬ ‫توجــه بــه ذهنیت قبلــی به نام ســعید اذری زده‬ ‫شــد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬من خــودم رای که به دســتم‬ ‫رسید برای اقای اذری ارسال کردم و از زحمات او‬ ‫هم تشکر کردم‪ .‬بااین حال اما این موضوع ربطی‬ ‫به دوران مدیریت اقای اذری ندارد و وقتی ایشان‬ ‫از باشــگاه رفتــه بودنــد‪ ،‬دوباره شــکایت صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬به هرحال هرکسی زحمت کشیده و‬ ‫در صدور این رای تاثیر داشته‪ ،‬دستش درد نکند‪.‬‬ ‫البته تمام کسانی که کارکرده اند هم وظیفه شان‬ ‫را انجــام داده انــد و منتی نیســت‪ .‬ســوال بعدی‬ ‫از مدیرعامــل ذوب اهــن در رابطه بــا رای دادگاه‬ ‫اســتیناف در مورد پرونده دیدار جنجالی سایپا و‬ ‫پیــکان بــود و او ضمن گالیه از مســئوالن کمیته‬ ‫اســتیناف بیــان کــرد‪ :‬نــه متاســفانه و کســی هم‬ ‫توضیحینمی دهد‪.‬همچنانمنتظریم‪.‬تجربهنشان‬ ‫داده کــه پیگیری های ما فایده ای نــدارد و هر وقت‬ ‫خودشانبخواهندرامی دهند‪.‬فریدونیدراینرابطه‬ ‫کهباالخرهلحاظشدنیالحاظنشدناینسهامتیاز‬ ‫در تفکراتمربیانتاثیرگذار استاضافه کرد‪:‬قطعا‪.‬‬ ‫برایخودسایپاهممهماست کهبدانداینسهامتیاز‬ ‫را دارد یا ندارد‪ .‬برای باشــگاه ما‪ ،‬نســاجی‪ ،‬صنعت‬ ‫نفــت‪ ،‬پیــکان و خیلی تیم هــای دیگر مهم اســت‪.‬‬ ‫االن باید رای بدهند و دو هفته دیگر رای بدهند که‬ ‫فرقی نمی کند‪ .‬بخش پایانی حرف های مدیرعامل‬ ‫ذوب اهنهمدرواکنشبهاعتراضپیکانی هابود که‬ ‫بهدرنظر گرفتنامتیازاتسایپااعتراض کرده اند‪.‬اودر‬ ‫واکنش به این سوال گفت‪ :‬وقتی این حکم قطعی‬ ‫نیســت ولی در جدول لحاظ شده‪ ،‬ازنظر روحی‬ ‫و روانی هم تاثیر می گذارد‪ .‬با این حکم اطمینان‬ ‫خاطــر را به ســایپا داده انــد و اعتمادبه نفس را از‬ ‫تیم های دیگر گرفته اند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت هوشمند ولوو ‪ F12‬به شماره انتظامی ایران ‪ 738-53‬ع ‪ 13‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 015355‬و شماره شاسی ‪YV2H2A1D4MT809016‬‬ ‫مدل ‪ 1372‬به نام محمد بابایی درچه فرزند عیسی شماره شناسنامه‬ ‫‪ 5410138953‬صادره از مبارکه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سمند ‪ LX-EF7‬به رنگ سفید روغنی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 741-53‬ب ‪ 21‬به شماره موتور ‪ 14790009542‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAACJ1JC1BF287137‬مدل ‪ 1390‬به نام علی نورافزاء‬ ‫فرزند مهدی ش ش ‪ 650‬و ش ملی ‪ 1286965896‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم ملی فوتبــال ایــران خواســتار حفظ‬ ‫کادر فنی خود در دور نهایی انتخابی جام جهانی قطر‬ ‫است‪ .‬فدراسیون فوتبال ایران پس از صعود تیم ملی به‬ ‫دور نهایی انتخابی جام جهانی قطر تصمیم به ادامه‬ ‫همکاری با دراگان اسکوچیچ گرفت تا سرمربی کروات‬ ‫همچنان به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬اســکوچیچ قبل‬ ‫از ســفر بــه زادگاه خــود برای اســتراحت یک هفته ای با‬ ‫شهاب الدینعزیزیخادمجلسه ایرابرگزار کردتاضمن‬ ‫توافق درباره این موضوع به همکاران خود در کادر فنی‬ ‫نیز با رئیس فدراسیون صحبت کند‪ .‬اسکوچیچ خواستار‬ ‫حفــظ تمــام اعضــای کادر فنی شــد و از عزیــزی خادم‬ ‫خواســت تا کریم باقری مربی پرسپولیس را برای ادامه‬ ‫فعالیتدر تیمملیایرانمتقاعد کند‪.‬باقری کهتاپایان‬ ‫فصل جاری رقابت های لیگ برتر با پرسپولیس قرارداد‬ ‫دارد هنوز تصمیم خود را نگرفته و قرار اســت به زودی‬ ‫جلســه ای را با عزیزی خادم و ســپس اســکوچیچ برگزار‬ ‫کند تا پیشنهاد ان ها را بررسی کند‪ .‬همچنین فدراسیون‬ ‫فوتبال طبق خواسته اسکوچیچ تصمیم به حفظ وحید‬ ‫هاشمیان دارد تا این مربی ایرانی همچنان جزو اعضای‬ ‫کادر فنی تیم ملی ایران در مسیر رسیدن به جام جهانی‬ ‫قطرباشد‪.‬احتمالمی روداسکوچیچ کهجزئیاتبرنامه‬ ‫خود را در راستای اماده سازی تیم ملی ایران هفته اینده‬ ‫به فدراسیون ارائه خواهد داد انالیزورهای بیشتری را در‬ ‫اختیار بگیرد تا شناخت بیشتری از عملکرد رقیبان خود‬ ‫پیدا کند‪.‬قرعه کشیمرحلهنهاییانتخابیجامجهانی‬ ‫قطرامروز در مالزیبرگزار می شودوبازی هایاینمرحله‬ ‫نیز از یازدهم شهریورماه در دو گروه‪ ۶‬تیمی اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعلل کمیته استیناف برای‬ ‫صدور حکم جنجالی‬ ‫کمیتهاستیناففدراسیونفوتبالهمچنانبرایصدور‬ ‫حکم دیدار سایپا و پیکان تعلل می کند‪ .‬بیش از یک ماه‬ ‫از حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره اعالم‬ ‫نتیجه ‪ 3‬بر صفر برای مسابقه سایپا و پیکان می گذرد‪.‬‬ ‫این کمیته تنها چند روز بعد از برگزاری مسابقه مذکور به‬ ‫خاطرانجامبازیکنتعویضیششمتوسطپیکانباوجود‬ ‫برد دو بر یک این تیم در مصاف با ســایپا نتیجه را ‪ 3‬بر‬ ‫صفر به ســود نارنجی پوشــان کــرد‪ .‬این حکم جنجالی‬ ‫سروصداهایزیادیدر فوتبالایرانبهراهانداخت‪.‬عالوه‬ ‫بر پیکان که به طور رسمی اعتراض خود را به حکم انجام‬ ‫داد و پرونده به استیناف رفت‪ ،‬باشگاه های ذوب اهن و‬ ‫نساجی نیز اعتراض رسمی خود را انجام دادند و حتی کار‬ ‫به جایی رسید که نمایندگان مجلس نیز در این خصوص‬ ‫به اظهارنظر پرداختند‪ .‬مسئله مهم اما عدم صدور حکم‬ ‫کمیتهاستینافدر اینخصوصاست‪.‬باگذشت‪ 38‬روز از‬ ‫زمانحکمکمیتهانضباطیهنوزاستینافهیچراییدرباره‬ ‫مسابقهسایپاوپیکانصادرنکردهاست‪.‬مسئوالنکمیته‬ ‫استینافمعموال جلساتخودراسه شنبههرهفتهبرگزار‬ ‫می کننداماجالباست کههنوز هیچجلسهحضوریدر‬ ‫خصوص این بازی برگزار نشــده اســت‪ .‬بی تردید کمیته‬ ‫استینافمی توانستدر تعطیالتلیگبرترحکمخودرا‬ ‫صادر کندتاتیم ها کمترینضرر راببیننداماحاال در کوران‬ ‫مســابقات صدور هر حکمی بار دیگــر اعتراض هایی به‬ ‫همراهخواهدداشتو کار برایاعضایاین کمیتهسخت‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫کاپیتان استقالل هنوز‬ ‫اماده بازی نیست‬ ‫کاپیتــان اســتقالل در ســفر بــه اراک کنار ابی پوشــان‬ ‫خواهد بود‪ .‬وریا غفوری کاپیتان استقالل در مصاف این‬ ‫تیم با پدیده مشهد دچار مصدومیت شد و زمین بازی را‬ ‫ترک کرد‪ .‬او به واســطه همین اســیب دیدگی نتوانســت‬ ‫تیمش را مقابل گل گهر سیرجان همراهی کند‪ .‬غفوری‬ ‫طیاینمدتزیرنظرپزشکانتمریناتاختصاصیانجام‬ ‫داد‪ .‬او در تمرینات روزهای گذشــته نیز حضور یافت اما‬ ‫در بخشی از تمرینات گروهی زیر نظر کادرفنی کار کرد تا‬ ‫مشخصشودهنوز به طور کاملبهبودپیدانکردهاست‪.‬‬ ‫کاپیتان استقالل با وضعیتی که دارد به دیدار امشب با‬ ‫الومینیوم اراک نخواهد رسید؛ اما غفوری تصمیم گرفت‬ ‫برای اینکه کنار بازیکنان استقالل باشد‪ ،‬همراه تیمش به‬ ‫اراک سفر کند‪ .‬او همراه کاروان تیم با اتوبوس راهی اراک‬ ‫شد اما احتماال در لیست‪ 20‬نفره استقالل حضور غایب‬ ‫خواهد بود و فقط برای باال بردن روحیه بازیکنان راهی‬ ‫اینسفرخواهدشد‪.‬دیدار الومینیومواستقاللامشبدر‬ ‫ورزشگاهامامخمینی(ره)اراکبرگزار می شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو پژو ‪ 207‬به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ‪ 21‬ق ‪ 339‬ایران ‪ 44‬به شماره موتور ‪ 15090027692‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAR03FE4BJ960598‬مدل ‪ 1390‬به نام اینجانب‬ ‫زهره نیکبخت فرزند نصراله ش ش ‪ 1176‬و ش ملی ‪1284595404‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه علی عسکری فرزند محمدعلی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1106‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته‬ ‫روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی خوراسگان با شماره سریال ‪4198214‬‬ ‫مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک‬ ‫را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به نشانی‪ :‬اصفهان –‬ ‫خیابان جی شرقی‪ -‬ارغوانیه ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 10‬تــیر ماه ‪ 01 / 1400‬جوالی ‪ 20 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1107‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫نذر اب؛ برای مقابله با خشک سالی در‬ ‫مناطق جنوب شرقی کشور‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر بابیان اینکه امسال چهارمین سالی است که هالل احمر در‬ ‫مناطق جنوب شرقی خدمت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬هالل احمر به دنبال زنده کردن فرهنگ اب رسانی‬ ‫است تا با مشارکت مردم کارهای بزرگی بتواند انجام دهد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد نصیری ضمن‬ ‫اشاره به تغییرات اقلیمی که همه کشورها درگیر ان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در اقلیم خشک قرار دارد‬ ‫و امسال خشک سالی و قحطی اب و برق برای همه ملموس است که در جنوب شرقی ایران خود‬ ‫را به خوبی نشان می دهد‪ .‬او گفت‪ :‬هالل احمر وظیفه دارد در هنگام اسیب ها به کمک بیاید و‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫خشک سالی نیز ازجمله اسیب هایی است که هالل احمر برای ان فعالیت می کند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫داوطلبان جمعیت هالل احمر بابیان اینکه امسال چهارمین سالی است که هالل احمر در مناطق‬ ‫جنوبشرقیخدمتمی کندتصریح کرد‪:‬هالل احمرباهدفرساندناباشامیدنیسالمبهمردم‬ ‫و احشام به این مناطق رفت تا بتواند جلوی جابجایی جمعیت و حاشیه نشینی را بگیرید که با‬ ‫همکاری خیرین و مشارکت مردمی با ‪ ۱۱.۵‬میلیارد هزینه در سال گذشته انجام شد و امسال نیز‬ ‫ادامه دارد‪ .‬او از سه خدمات هالل احمر یادکرد و گفت‪ :‬اولین خدمت رسانی برای اب بود و احیای‬ ‫قنات‪ ،‬ایجاد چاه های جدید‪ ،‬خطوط انتقال اب و سالمت بهداشت و تغذیه ازجمله خدمات‬ ‫هالل احمر به این مناطق بوده است‪ .‬نصیری با اشاره حمایت از ‪ ۱۶‬منطقه ی چهار استان جنوب‬ ‫شرقی ایران اذعان کرد‪ :‬ان چیزی که در این مناطق انجام می شود توسط متولیان تعیین شده که‬ ‫البتهبراساستوافق نامه هاییصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫سوداگران مجازی روی خط سالمت‬ ‫مجرمانمجازیهمچنانبه عناوین مختلفدرفضای‬ ‫مجــازی جــوالن می دهد و بــرای پر کردن جیب خــود از‬ ‫خــط ســامت مردم هم عبــور می کنند و با تبلیــغ انواع‬ ‫قــرص و دارهــای کمیاب و الغری و غیره طعمــه خود را‬ ‫بــه دام می اندازند‪.‬بــه گزارش ایرنا‪ ،‬در راســتای تبلیغات‬ ‫کاذب شیادان در فضای مجازی به عنوان داروهای خاص‬ ‫درمانی‪،‬زیباییوالغری‪،‬برخیشهرونداناسیب دیدهو‬ ‫حتی برخی محکوم به مرگ شده اند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که داروهای معرفی شده در فـضای مـجازی محصوالت‬ ‫بـی اصالتیهستند کهبه صورتزیرزمـینیدر کـشور تولید‬ ‫می شون ــد یــا از کشــورهای همســایه ب هصــورت قاچاق‬ ‫توسـطسـودجویانواردشدهودورازچـشمناظرانعرضه‬ ‫می شوند‪.‬بایددارو کاالهایسالمت محور از مراکزمعتبر‬ ‫و دارای مجــوز خریــداری شــود‪ .‬هرچند پلیس در فضای‬ ‫مجــازی و حتــی در دنیای واقعی با افرادی که ســامت‬ ‫شهروندان را به مخاطره می اندازند با قاطعیت برخورد‬ ‫خواهد کرد‪،‬اماشهرونداننیزنبایدبهتبلیغاتفروشدارو‬ ‫تجهیزات پزشکی در سایت های اینترنتی توجه کنند زیرا‬ ‫بررسی ها نشان می دهد اکثر این وب سایت ها اقدام به‬ ‫فروشتجهیزاتتقلبیپزشکیوداروییغیرمجاز وازاین‬ ‫طریقاقدامبه کاله برداریازشهروندان کرده اند‪.‬براساس‬ ‫قانــون‪ ،‬خریدوفــروش و تبلیغ هر نــوع دارو محصوالت‬ ‫دارویــی‪ ،‬در فضــای مجازی جرم اســت و بــا افراد مجرم‬ ‫برخورد قانونی الزم انجام می شود بااین حال با توجه به‬ ‫شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬برخی مجرمان سایبری با‬ ‫سوء استفاده از این فضا اقدام به فروش داروهای تقلبی و‬ ‫غیرمجاز کرده اند‪.‬مجرمانسایبریباتبلیغات گستردهدر‬ ‫شبکه هایاجتماعیباعنوانپیش فروشداروواکسن های‬ ‫ویژه بیماران کرونایی‪ ،‬با دریافت مبالغی تحت عنوان‬ ‫بیعانهبهدنبالسوء استفادهاز شهروندانهستند‪.‬پلیس‬ ‫فتا توصیه می کند شهروندان به تبلیغات فروش دارو در‬ ‫سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توجه نکنند‬ ‫زیرا بررسی ها نشان می دهد اکثر اگهی های فروش دارو‬ ‫واکسن کرونا کاله برداری بوده و مجرمان سایبری با این‬ ‫ترفنداقدامبه کاله برداریاز شهروندانمی کنند‪ .‬هرگزبه‬ ‫افرادی که در شــبکه های اجتماعی اقدام به فروش دارو‬ ‫می کنند اعتماد نکرده زیرا اکثر داروهای عرضه شده فاقد‬ ‫مجوزهــای مربوطه هســتند‪ .‬با توجه به شــیوع ویروس‬ ‫کرونا شهروندان باید مراقب خریدهای انالین داروهای‬ ‫موردنیاز و مواد شوینده و ضدعفونی کننده از سایت های‬ ‫جعلی باشــند و ســعی کنند داروهای موردنیاز خود را از‬ ‫مبادی مجاز و قانونی مانند داروخانه ها و فروشگاه های‬ ‫مجازعرضهتجهیزاتپزشکیتهیهکنند‪،‬زیراافرادسودجو‬ ‫فرصت طلــب تنهــا به فکر منافــع مالی خود هســتند و‬ ‫به هیچ عنوان نگران ســامت خریداران این محصوالت‬ ‫نیستند‪ .‬داروهایی که در فضای مجازی تبلیغ می شوند‬ ‫ممکناستتاریخ مصرف گذشته‪،‬غیرمجازوتقلبیبوده‬ ‫و فاقد استانداردها‪ ،‬معیارها و فاکتورهای نظام سالمت‬ ‫کشورباشند‪،‬بههمیندلیلالزماستشهروندانداروهای‬ ‫خودرااز مراکزمجاز تهیه کنند‪.‬در این گزارشبهنمونه ای‬ ‫از پرونده هایی که در این زمینه در پلیس فتا تشکیل شده‬ ‫است‪،‬اشارهمی شود‪:‬‬ ‫دستگیری داروفروش اینستاگرامی‬ ‫رئیــس فتا اصفهــان گفت‪ :‬فردی که در اینســتاگرام‬ ‫صهــای افزایــش قــد کــرده بــود و‬ ‫اقــدام بــه تبلیــغ قر ‬ ‫محصوالت تقلبی برای شهروندان ارسال می کرد توسط‬ ‫پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد‪ .‬سرهنگ سید‬ ‫مرتضی مرتضوی در تشریح این خبر افزود‪ :‬با شکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بر اینکه با مشــاهده و خرید‬ ‫قرص های افزایش قد از طریق اینستاگرام پس از مصرف‬ ‫ان داروهــا بــا عــوارض جانبی زیاد مواجه شــده اســت‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع در دســتور کار این پلیس قــرار گرفت‪.‬‬ ‫او داشت‪ :‬با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان‬ ‫یشــده توسط شاکی‬ ‫مشــخص شــد قرص های خریدار ‬ ‫عالوه بر اینکه افزایش قد به همراه ندارد تقلبی بوده‬ ‫و عــوارض زیــادی برای مصرف کننــدگان دارد‪ .‬مرتضوی‬ ‫افزود‪ :‬با انجام اقدامات فنی توسط کارشناسان پلیس‬ ‫فتــا متهــم در منزل خود که محل فــروش و توزیع انواع‬ ‫داروهایتقلبی کردهبودشناساییودستگیرشد‪.‬‬ ‫فروشدارومکمل هایورزشیمی نماید‪،‬موضوعبه صورت‬ ‫ویژهدردستور کار کارشناسانپلیسفتاقرار گرفت‪.‬ادینهلو‬ ‫درادامه گفت‪:‬بااقداماتفنیوشیوعشگردهایپلیسی‪،‬‬ ‫متهم به هویت معلوم در اســتان زنجان مورد شناســایی‬ ‫قرار گرفتوباهماهنگیمقامقضائیدستگیروبهپلیس‬ ‫فتا استان داللت و از متهم مقادیر دارو مکمل های ورزشی‬ ‫غیرمجاز کشفوضبطشد‪.‬‬ ‫عامل فروش داروهای غیرمجاز در فضای‬ ‫انهدام دو باند بزرگ فروش داروهای غیرمجاز‬ ‫سرهنگمحمدعلیادینهلورئیسپلیسفتااستانزنجان‬ ‫از شناساییودستگیریعاملفروشداروهایغیرمجاز در‬ ‫فضایمجازیخبردادو گفت‪:‬خریدوفروشمحصوالت‬ ‫یمجازیممنوعبودهوباعاملینبرابرقانون‬ ‫داروییدرفضا ‬ ‫برخوردخواهدشد‪.‬اوتوضیحداد‪:‬طیرصدوپایشصورت‬ ‫گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا زنجان‪ ،‬مشخص شد‬ ‫شخصیبههویتنامعلومازطریقفضایمجازیاقدامبه‬ ‫سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای‬ ‫تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و انهدام دو‬ ‫درزمینه دارو کشف بیش از‪ ۳۰۰‬هزار قلم انواع‬ ‫باند بزرگ‬ ‫ٔ‬ ‫داروهایغیرمجاز مربوطبه کرونا‪،‬دیابت‪،‬سقط جنین‪،‬‬ ‫بیماری های نادر خبر داد‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬خریدوفروش‬ ‫و معاملــه هرگونه دارو در فضای مجازی ممنــوع بوده و‬ ‫نباید انجام شود‪ .‬اخیرا نیز همکاران من در تیم های رصد‬ ‫مجازی دستگیر شد‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیس فتا از فعالیت دو باند که اقدام به اگهی کردن و‬ ‫خریدوفروش دارو در فضای مجازی کردند باخبر شده و‬ ‫رسیدگیبهموضوعرادردستور کارخودقراردادند‪ .‬گودرزی‬ ‫بابیاناینکهنتایجتحقیقاتاولیهبهمقامقضاییارجاع‬ ‫و مجوز عملیات دریافت شد اظهار داشت‪ :‬افسران تیم‬ ‫عملیاتیپلیسفتاپایتختپسازشناساییتمامیاعضای‬ ‫اینباندهادر دوعملیاتجداگانهایندوباندرامنهدمو‬ ‫چهار نفررادر مناطقغربیوجنوبغربیتهراندستگیر‬ ‫کردند‪ .‬او افزود‪ :‬درمجموع از این افراد‪ ۳۰۰‬هزار قلم انواع‬ ‫دارو ازجمله داروهای مرتبط با درمان کرونا‪ ،‬انس ـولین‪،‬‬ ‫سقط جنین‪،‬داروهایاعصابوروانو‪ ...‬کشفوضبط‬ ‫شــد و عمده این داروها غیرمجاز بوده و تعداد زیادی از‬ ‫ان ها نیز در شــرایط نامطلوب و غیراســتاندارد نگهداری‬ ‫می شدند و یا تاریخ مصرف گذشته بودند که در صورت‬ ‫استفادهتوسطشهروندانمی توانستفردمصرف کننده‬ ‫رابامخاطراتجدیروبه رو کند‪.‬‬ ‫انعقادتفاهم نامههمکاریاموزشیفنیوحرفه ای‬ ‫استانسمنانبرایافزایشبهره وریشاغلین‬ ‫اداره کل امــوزش فنی و حرفه ای اســتان ســمنان و‬ ‫شــرکت اریاترنســفو شــرق و قدرت‪ ،‬به منظــور ارتقای‬ ‫مهــارت و افزایــش بهــره وری شــاغلین و نیــز تعییــن‬ ‫یهــای خدمــات پــس از‬ ‫صالحیــت حرف ـه ای نمایندگ ‬ ‫فــروش و شــاغلین در شــرکت‪ ،‬تفاهم نامــه همــکاری‬ ‫اموزشــی مشــترک‪ ،‬منعقــد کردند‪ .‬بــه گــزارش روابط‬ ‫عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان سمنان‪،‬‬ ‫سید حسن شــاه چراغ مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫اســتان ســمنان‪ ،‬هــدف از انعقــاد ایــن تفاهم نامــه را‬ ‫تحقق مشارکت موثر و اثربخش سازمان اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای در تکمیل و ارتقای مهارت شــاغلین عنوان‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬شــرکت اریا ترانســفو شــرق و قــدرت‪ ،‬با‬ ‫دریافت مجوز مرکز اموزش جوار کارگاهی‪ ،‬گام بلندی‬ ‫در راســتای ارتقای مهارت منابع انســانی این شــرکت‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫برداشــته اســت‪ .‬شاه چراغ با تاکید بر اهمیت سنجش‬ ‫صالحیت حرفه ای نیروی کار شاغل در صنایع و تاثیر‬ ‫بسیار زیاد ان در افزایش بهره وری‪ ،‬سنجش صالحیت‬ ‫یهــای خدمــات پــس از‬ ‫حرف ـه ای شــاغلین و نمایندگ ‬ ‫فروش شــرکت اریا ترانســفو شــرق و قدرت را ازجمله‬ ‫موضوعات اصلی این تفاهم نامه و مبنای برنامه ریزی‬ ‫اموزشــی برای این شرکت عنوان کرد‪ .‬مدیرکل اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای اســتان سمنان همچنین برنامه ریزی و‬ ‫نظارت بر اجرای دوره های اموزشی‪ ،‬صدور گواهینامه‪،‬‬ ‫صدور مجوز اموزش برای نیروهای شــاغل در شــرکت‬ ‫به عنواناستادکار مهارتی‪،‬اعزاممربیمتخصصجهت‬ ‫اجرای دوره های اموزشــی ویژه این شــرکت و معرفی‬ ‫مهارت اموختگان جهت تامین نیروی موردنیاز شرکت‬ ‫را ازجملــه تعهــدات اداره کل امــوزش فنی و حرفه ای‬ ‫استانسمناندر راستایاجرایاینتفاهم نامهبرشمرد‪.‬‬ ‫تهــای اموزشــی‪،‬‬ ‫شــاه چراغ افــزود‪ :‬شناســایی اولوی ‬ ‫همــکاری به منظــور امــوزش نیــروی انســانی موردنیاز‬ ‫جهت تیم خدمات پس از فروش برای نمایندگی های‬ ‫سطح کشور‪ ،‬همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬نیازســنجی اموزشــی و انجــام مطالعــات‬ ‫اینده پژوهی‪ ،‬ازجمله تعهدات مشترک طرفین در این‬ ‫تفاهم نامه اســت‪ .‬حســین اعتماد رضایی مدیرعامل‬ ‫هلدینگ اریاترانسفو بابیان اینکه اموزش های مهارتی‬ ‫نقــش غیرقابل انــکاری در ارتقــای بهــره وری نیــروی‬ ‫کار دارد‪ ،‬نقــش فنــی و حرف ـه ای اســتان ســمنان را در‬ ‫ارتقــای مهــارت نیروی شــاغل در اریاترانســفو شــرق و‬ ‫قدرت بسیار موثر دانست و افزود‪ :‬در دوره های قبل‪،‬‬ ‫همکاری اموزشی خوبی در قالب مرکز جوار کارگاهی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫ساماندهی‪ ،‬حفاری و نصب‬ ‫انشعابات اب شهر پیرانشهر‬ ‫‪11/837/624/189‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪600/000/000‬‬ ‫‪1/500/000‬‬ ‫بیــن ایــن شــرکت و اداره کل امــوزش فنــی و حرفه ای‬ ‫اســتان ســمنان صورت گرفته است و اکنون نیز عزم ما‬ ‫این است که پس از انعقاد تفاهم نامه‪ ،‬بالفاصله وارد‬ ‫فاز اجرایی شــویم‪ .‬مدیرعامل هلدینگ اریا ترانســفو‬ ‫افزود‪ :‬اجرای طرح سنجش صالحیت حرفه ای به ویژه‬ ‫برای نمایندگی های خدمات پس از فروش این شرکت‬ ‫بسیار موردنیاز است و ما پیگیری خواهیم کرد تا وزارت‬ ‫نیــرو صرفا بــرای افــرادی که صالحیت حرف ـه ای انان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫منابع مالی و داخلی‬ ‫شرکت‬ ‫گواهینامه صالحیت‪ :‬رتبه ‪ 5‬اب و گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫* تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی با ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می‬ ‫باشد‪*.‬‬ ‫‪ )1‬از تاریخ ‪ 1400/04/08‬لغایت ‪ 1400/04/12‬با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪0105719774005‬‬ ‫نزد بانک ملی‪ ،‬اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی‪ :‬ارومیه چهار راه مخابرات شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت‬ ‫نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره ‪( 04431945371‬دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی‬ ‫اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه غیره الزامی است‪ .‬مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی‬ ‫نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز‪ -1 :‬عنوان مناقصه ‪ -2‬نام شرکت ‪ -3‬مدیر عامل ‪ -4‬پست الکترونیکی ‪ -5‬شماره تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬همراه ‪ -6‬ادرس در سایت اقدام و‬ ‫فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ‪ 48‬ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره‬ ‫‪ 04431945276‬فکس نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های‬ ‫احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود‪ .‬همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضمن ًا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫مناقصه گران بایستی پاکت ارزیابی کیفی را مطابق اسناد ارزیابی کیفی ارائه شده تکمیل و جداگانه بصورت سر بسته و الک و مهر شده بهمراه پاکت مناقصه مجزا(حاوی‬ ‫پاکات الف و ب و ج) سربسته و الک و مهر شده‪ ،‬در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح مورخ ‪ 1400/04/26‬محل ارومیه‪ ،‬چهار راه مخابرات‪ ،‬شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی پاکات بایستی بصورت‬ ‫سربسته و مهر و موم شده قبل از اتمام موعد تحویل‪ ،‬پس از رویت در دفتر قراردادها‪ ،‬تحویل دبیرخانه شرکت گردد‪.‬‬ ‫پاکتهای ارزیابی کیفی پس از اتمام مهلت تسلیم اسناد‪ ،‬جهت ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی ارسال خواهد شد و پاکات مناقصه(حاوی پاکات الف و ب و ج) پس از‬ ‫مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی راس ساعت ‪ 09:30‬صبح مورخ ‪ 1400/04/27‬در کمیسیون مناقصه گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/04/10 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1400/04/08 :‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد)‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی(سهامی خاص)‬ ‫ســوما کشــاورز‪ -‬کردستان؛ در مراسمی به مناسبت دهه کرامت توسط بنیاد بین المللی‬ ‫ابشار عاطفه ها ‪ ۲۱۰‬سری جهیزیه به نوعروسان کردستانی اهدا شد‪.‬‬ ‫حیدرپور معاون پشتیبانی قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی ابشار عاطفه ها‬ ‫در این مراسم اظهار کرد‪ :‬امروز ‪ ۲۱۰‬سری کمک جهیزیه به نوعروسان کردستانی اهدا‬ ‫می شود که ‪ ۳۰‬مورد ان مربوط به شهرستان سنندج است‪ .‬او افزود‪ :‬مشکالت اقتصادی‬ ‫موجب افزایش ســن ازدواج و افزایش اســیب های اجتماعی شــده اســت لذا این بنیاد‬ ‫پس از یک اقدام پژوهشــی و در مناســبت های مختلف از تیر ‪ ۹۶‬تا امروز هزار و ‪۵۲۸‬‬ ‫ســری کمک جهیزیه را از محل کمک های خیرین در ســطح کردســتان اهدا کرده است‪.‬‬ ‫حیدرپــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن بنیاد در کردســتان ‪ ۱۴‬نمایندگــی دارد و بیــش از چهار‬ ‫هزار خانوار محروم را حمایت می کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬بنیاد بین المللی ابشار عاطفه ها دارای‬ ‫‪ ۸۰۰‬نمایندگی در ســطح کشــور اســت و بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار خیر ثابت داریم و در ســال‬ ‫قریــب بــه ‪ ۱۰‬هــزار جهیزیه بین ‪ ۱۹‬اســتان محــروم توزیع می کنیم‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫کمک های ما تنها به جهیزیه محدود نشده و حمایت های معیشتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬مسکن‬ ‫و اموزشــی نیز در نقاط مختلف کشــور انجام می دهیم‪ .‬تعالی جامعه اســامی درگرو‬ ‫مشــارکت و همدلی همگان اســت‪ .‬نماینده مردم کردســتان در مجلس خبرگان رهبری‬ ‫نیــز در ایــن مراســم بــا تبریک والدت امــام رضا (ع) عنوان کرد‪ :‬تعالی جامعه اســامی‬ ‫و عزت روزافزون مســلمانان درگرو مشــارکت و همدلی همگان اســت‪ .‬ماموســتا فائق‬ ‫رســتمی اظهار کرد‪ :‬بنیاد بین المللی خیریه ابشــار عاطفه ها در اســتان محروم کردستان‬ ‫زمینه ســاز حرکات بزرگی در راســتای محرومیت زدایی بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬اهدای ‪۲۱۰‬‬ ‫فقــره جهیزیــه بــه زوج های جوان کردســتانی در این شــرایط ســخت اقتصــادی‪ ،‬امری‬ ‫قابل تحسین است و از خداوند متعال برای بانیان این اقدام خیرخواهانه طلب عزت‬ ‫داریم‪ .‬امام جمعه سنندج تصریح کرد‪ :‬این اقدام جزو بهترین امور نیک و نوعی جهاد‬ ‫درراه خداست چراکه زمینه سالمت زندگی ‪ ۲۱۰‬زوج و ‪ ۴۲۰‬جوان کردستانی را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬ماموستا رستمی افزود‪ :‬رحمت خداوند متعال شامل حال افرادی است که‬ ‫زکات پرداخــت می کننــد و صدقــه اموال را در اختیار فقرا قرار می دهند‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬جامعه اسالمی یک پیکره هستند و اگر مشکلی برای یک فرد مسلمان پیش بیاید‬ ‫همه مســلمانان موظف اند به یاری او بشــتابند‪ .‬ماموســتا رســتمی تصریح کرد‪ :‬تعالی‬ ‫جامعه اسالمی و عزت روزافزون مسلمانان درگرو مشارکت و همدلی همگان است و‬ ‫خدا را شاکریم که همچنین موسسات و بنیادهای خیریه ای بانی حرکتی مهم شده اند‪.‬‬ ‫امام جمعه ســنندج تصریح کرد‪ :‬از صدر اســام تاکنون مســلمانان با تکیه بر همدلی و‬ ‫اتحاد توانسته اند به پیشرفت و ترقی دست یابند لذا در این ائین مترقی مبحث ایثار و‬ ‫فداکاری دارای جایگاه ویژه ای است‪.‬‬ ‫رفع عفونت گوش کودکان‬ ‫در ‪ ۱۵‬دقیقه با تزریق پالسما‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به شرح‬ ‫ذیل اقدام نماید‪ .‬لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫اهدای ‪ ۲۱۰‬فقره جهیزیه‬ ‫بهنوعروسانکردستانی‬ ‫تائید شــده اســت‪ ،‬مجوز خدمات پس از فروش صادر‬ ‫نماید‪ .‬اعتماد رضایی همچنین معرفی شاغلین برای‬ ‫حضــور در دور ههــای اموزشــی موردنیاز‪ ،‬تجهیز کارگاه‬ ‫اموزشی دریکی از مراکز اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫به منظــور تربیــت نیرو از سراســر کشــور جهت تعمیر‪،‬‬ ‫نگهداری و خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای‬ ‫توزیع را از تعهدات شرکت اریاترانسفو به منظور اجرای‬ ‫این تفاهم نامه عنوان کرد‪.‬‬ ‫محققان دانشــگاه ایلینویز دســتگاهی ســاخته اند که با تزریق پالسما به مجاری گوش‬ ‫می توانــد عفونت های مجاری داخلــی ان را به خصوص در کودکان برطرف کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬رفع عفونت های باکتریایی به خصوص در گوش میانی کودکان و افراد بزرگســال کار‬ ‫ســاده ای نیســت‪ ،‬ولی یک دستگاه جدید تزریق پالســما امیدها در این زمینه را زنده کرده‬ ‫معموال بامصرفانتی بیوتیکدرمانمی شوند؛امااینروش‬ ‫است‪.‬عفونت های گوشمیانی‬ ‫ً‬ ‫در‪ ۳۰‬درصدبیمارانوبه خصوص کودکانمفیدنیست‪،‬زیراانتی بیوتیک هابراینفوذبهالیه‬ ‫باکتریایی شکل گرفته در درون گوش مشکالتی دارند و گاهی در این زمینه موفق نیستند‪ .‬از‬ ‫سویدیگرافراطدر مصرفانتی بیوتیک گاهیمنجربهایجادمقاومتدر باکتری هایداخل‬ ‫گوش می شود‪ .‬درنتیجه محققان به تولید دستگاه تزریق پالسما به گوش روی اورده اند که‬ ‫با استفاده از چاپگر سه بعدی قابل ساخت است‪ .‬ذرات ریز مولکولی پالسما در ازمایش های‬ ‫انجام شدهتوانسته انددر عرض‪ ۱۵‬دقیقهبخشاعظمباکتری های گوشمیانیرانابود کندو‬ ‫امیدمی روددر ایندهایندستگاهجایگزینمناسبیبرایانتی بیوتیک هاباشد‪.‬‬ ‫سالمتشناختی؛‬ ‫طرحی بـرای فردا‬ ‫تهران‪-‬رویدادامروز‪:‬درحالحاضردرمانقطعیبرایالزایمروجودنداردبههمیندلیلتمامسیاست گذاری هادراینزمینهدرتشخیص‬ ‫زودهنگامو کاهشسرعت رسیدن افرادبهبیماری الزایمر است‪ .‬روز گذشته درمرکزنواوری صبا وابستهبه صندوقبازنشستگی کشور‬ ‫مرحله پایلوت ارزیابی شناختی برای بازنشستگان کشوری برگزار شد‪ .‬با انجام تست های هوشمند و غربالگری های شناختی نورونیو‬ ‫می توان از سالمت مغز و شناخت با خبر شد و برای سالمت بیشتر و عملکرد بهتر برنامه ریزی کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!