روزنامه رویداد امروز شماره 1106 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1106

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1106

روزنامه رویداد امروز شماره 1106

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 09‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫از هرگونه شفافیت‬ ‫استقبالمی کنیم‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 19‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1106‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫فارس متاثرترین‬ ‫استان‬ ‫استان در مجموعه‬ ‫شنبه‪ 09‬تــیر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اما و اگرهای یک کابینه فراجناحی‬ ‫در روزهای اخیر گمانه زنی ها در مورد کابینه ابراهیم رییسی به اوج رسیده اما تقریبا هیچ چهره اصالح طلب‪ ،‬اعتدالی یا مستقلی در این گمانه زنی های‬ ‫کابینه ای دیده نمی شود‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫کاهشچشمگیرسطح‬ ‫اب تاالب انزلی‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫مترو قم؛ پروژه ای که بومی سازی شده است‬ ‫تاخیر با سود‬ ‫خودکفایی‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪02‬‬ ‫تاالب انزلی به عنوان یکی از زیست بوم های ارزشمند جهان‪ ،‬مهار کننده سیل های ویرانگر‪ ،‬تعدیل کننده اب و‬ ‫هوای منطقه و زیستگاه گونه های زیادی از ابزیان‪ ،‬پرندگان و گیاهان سال‪ ۱۳۵۴‬در فهرست تاالب های بین المللی‬ ‫رامسر به ثبت رسید‪ .‬اکنون کاهش سطح اب تاالب انزلی بیش از گذشته به چشم می اید‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شماره ‪49‬‬ ‫بیش از ‪ 1500‬پرونده‬ ‫ررسی‬ ‫ب سامانه‪ 1۲۴‬فارس‬ ‫در‬ ‫سازمان صنعت‪،‬‬ ‫است‪ .‬رئیس‬ ‫تجارت اســتان فارس‬ ‫معدن و‬ ‫ـازمان صنعــت‪،‬‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫درمجمــوع از‬ ‫عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫تجارت اســتان فارس‬ ‫‪ ۵۱۵‬شــکایت‬ ‫معدن و‬ ‫یــک هــزار و‬ ‫ـک هــزار و ‪۵۱۵‬‬ ‫از بررســی یـ‬ ‫‪ ۵۳۰‬مــورد‬ ‫بررسیشــده‪،‬‬ ‫شــکایت واصلــه از‬ ‫‪ ۷۱۵‬مــورد عــدم‬ ‫پرونــده‬ ‫تخلــف و‬ ‫ـامانه ‪ ۱۲۴‬در ایــن‬ ‫حمیدرضا ایزدی‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫طریــق سـ‬ ‫تخلــف ثبت‬ ‫داد‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫اســتان خبــر‬ ‫شکایات به رضایت‬ ‫ایزدی ‪ ۳۵‬مورد از این‬ ‫و‬ ‫ایــزدی بــا تاکید بر رســیدگی سامانه‪ ،۱۲۴‬گفته‬ ‫ـورد از ان همچنان‬ ‫ختم شــده و ‪ ۱۵۰‬مـ‬ ‫مردمی از طریق‬ ‫پیگیری شکایات‬ ‫صورت طرفیــن‬ ‫رئیس سازمان صمت‬ ‫به‬ ‫تعداد ‪ ۷۲۳‬شــکایت‬ ‫ســت‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬امســال‬ ‫شــکایت از در حال رســیدگی ا شــهروندان خواســت در‬ ‫ـورد حضــوری‪۶۲ ،‬‬ ‫ـتان فارس از عموم‬ ‫تلفنــی‪ ۲۰۵ ،‬مـ‬ ‫صنفی مراتب را به‬ ‫کتبی و به اسـ‬ ‫‪ ۱۸‬مورد بهصورت‬ ‫شــاهده تخلفات‬ ‫طریــق پیامگیــر‪،‬‬ ‫اینترنتی صورت م‬ ‫‪ ۱۲۴‬گزارش دهند‪.‬‬ ‫شکایت بهصورت‬ ‫شماره سامانه‬ ‫تعداد ‪ ۵۰۷‬پرونده‬ ‫ـیدگی قرارگرفته‬ ‫شــده و مورد رسـ‬ ‫اطالعرســانی‬ ‫فیروز کریمی از ستارهساز‬ ‫تاتراکتورساز‬ ‫دستی در شرکت نفت‬ ‫پروژه پژوهشی باال‬ ‫‪6‬‬ ‫ایراناجرامیشود‬ ‫مناطقمرکزی‬ ‫هرداری و شورای‬ ‫سازان فارس از ش‬ ‫سئول خانه فیلم‬ ‫م‬ ‫دایپایتبعیض‬ ‫‪07‬‬ ‫سرمربیپرحاشیهفوتبالایراندوباره‬ ‫بهلیگبرتربازگشت‬ ‫هایخشکسالی‬ ‫شیوع کرونا دلتا‬ ‫موج پنجم کرونا با‬ ‫اسیب‬ ‫صدای پای‬ ‫فــارس به گوش‬ ‫هندی‪ ،‬در اســتان‬ ‫بوده است‬ ‫موســوم به نــوع‬ ‫کشــاورزی اســتان فــارس‬ ‫میرسد‪.‬‬ ‫ـکی شــیراز از تکمیل‬ ‫شــگاه علوم پزشـ‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫رئیس دان‬ ‫رئیــس‬ ‫ـتادی اســتان فــارس‬ ‫مبتالیانبه کرونا‬ ‫بیمارستاناصلیدرمان‬ ‫ـورای مدیــران سـ‬ ‫در جلســه شـ‬ ‫فارس ظرفیت بسیار‬ ‫ظرفیتسه‬ ‫اگر مردم رعایت‬ ‫و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫کشــاورزی استان‬ ‫در شــیراز خبر داد‬ ‫گفت‪ :‬بخش‬ ‫میتواند داشته‬ ‫کروناخواهیمشد‪.‬‬ ‫دارد و این ادعا را‬ ‫گرفتارموجسهمگین‬ ‫باالیی در کشور‬ ‫مختلف عنوان‬ ‫نکنند‪،‬‬ ‫ـرایط قرمز کرونا‬ ‫که در موضوعات‬ ‫لطفی با اشــاره به شـ‬ ‫شــد که انچه را‬ ‫ـائل کشــاورزی‬ ‫مهرزاد‬ ‫شــهرهای جنوبــی‬ ‫با‬ ‫توجهــی از مسـ‬ ‫های همجــوار و‬ ‫قابل‬ ‫ـش‬ ‫میکنــد بخـ‬ ‫ـتان‬ ‫در اســتان‬ ‫کارشناســان این اسـ‬ ‫کاهش میــزان رعایت‬ ‫و صحبتهای‬ ‫هشــدار در زمینه‬ ‫ایران اســت‬ ‫طمراســی بهعنــوان‬ ‫فــارس با‬ ‫جامعه اضافه کرد‪:‬‬ ‫احمــد‬ ‫ـق مرکزی ایــران در‬ ‫های بهداشتی در‬ ‫نفــت مناطـ‬ ‫دستورالعمل‬ ‫فراتــر از اســتان اســت‪ .‬خواستار شد‪ :‬در بخش‬ ‫جهشیافته است که‬ ‫به ســاخت گل‬ ‫مطالبه گر بخش‬ ‫هندی کرونا یک نوع‬ ‫همیــن ارتباط‬ ‫ـر محترم اینده؛‬ ‫کارشــناس‬ ‫هــش و توســعه‬ ‫شناساییشده‪،‬‬ ‫گونه‬ ‫ـای دولت و وزیـ‬ ‫رئیــس پژو‬ ‫گونههای کرونا‬ ‫و تکمیل چاه با‬ ‫کشــاورزی برنامههـ‬ ‫ســبت به ســایر‬ ‫ســبک حفاری‬ ‫کشــاورزی میخواهنــد‬ ‫ـت مناطــق مرکزی‬ ‫ـالی بیشــتری دارد؛‬ ‫ن‬ ‫نوین افــرون های‬ ‫شــرکت نفـ‬ ‫را کــه در بخــش‬ ‫ســرایت‪ ،‬شــیوع و ابتـ‬ ‫فناوریهــای‬ ‫هــر انچــه‬ ‫مدیریت باشــد چراکه‬ ‫‪ ۶‬طــرح و پــروژه‬ ‫قــدرت‬ ‫شــور با این نوع‬ ‫ایــران گفــت‪:‬‬ ‫حاضر ‪ ۸۰‬ک‬ ‫همچنین بررسی علل و‬ ‫ــا دیــد گــذار از‬ ‫رقــم بزننــد ب‬ ‫نمیتوانــد اب‪،‬‬ ‫گازی و‬ ‫باالدســتی با رویکرد‬ ‫بهطوریکــه در حــال کشــورهایی کــه در انهــا‬ ‫ـرایط موجــود‬ ‫سولفید هیدروژن‬ ‫پژوهشی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫منشا افزایش‬ ‫ـتند‬ ‫ایران را نجات دهد‬ ‫مدیریــت‬ ‫درگیــر هسـ‬ ‫ـد نفــت و گاز و‬ ‫انجامشــده اســت‬ ‫عباس ضیائی‬ ‫افزایــش تولیـ‬ ‫و منابع طبیعی‬ ‫تولیــدی دهــرم و‬ ‫عمومــی کرونــا‬ ‫محیطزیســت‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫در چاههــای‬ ‫قاعــدهای جدا از‬ ‫ـع موانــع تولیــد‬ ‫کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫استان به صدا‬ ‫مــا نیــاز به یک‬ ‫کمــک بــه رفـ‬ ‫ـانول و داالن و پروژه‬ ‫تاثیــر ایــن نــوع از‬ ‫پنجم کرونا در‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫بایستی در بخش‬ ‫شــتک میادین شـ‬ ‫نیــز تحــت‬ ‫زنگ خطر موج‬ ‫شرکت نفت مناطق‬ ‫شــیراز در ادامــه‬ ‫و‬ ‫ســازند د‬ ‫کشاورزی دارد و‬ ‫ـگاه علــوم پزشــکی‬ ‫نفتی از خاکالوده در‬ ‫امسال در‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در استان‬ ‫مدیریت بخش‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫پیگیری و اجرا میشود‪.‬‬ ‫بنیــادی باشــیم‪.‬‬ ‫زیستی هیدروکربور‬ ‫درامده است‬ ‫میدهد با توجه‬ ‫‪ ۳۷۳‬بیمار مبتالبه‬ ‫پزشکیشیرازتاکید‬ ‫ـال یــک تحــول‬ ‫ایــن حذف‬ ‫مرکزی ایران‬ ‫باکتریهایبومی‬ ‫بررســیها نشــان‬ ‫‪ ۲۹۳‬هزار و‬ ‫بهداشتدانشگاهعلوم‬ ‫مجمــوع بیمــاران‬ ‫کشــاورزی بــه دنبـ‬ ‫افــزود‪ :‬ازجملــه‬ ‫شهربااستفادهاز‬ ‫بــا بیان اینکه‬ ‫استانوسرایتپذیری‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫سن جانباختگان‬ ‫شناساییشــده اســت‪ .‬او‬ ‫معاون‬ ‫عبــاس ضیائــی‬ ‫در اســتان به صدا‬ ‫منطقهنفت‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫موجتازه کرونادر‬ ‫کرونای هندی‪،‬‬ ‫ســید‬ ‫موج پنجــم کرونا‬ ‫کاربرد ژئوشــیمی در‬ ‫ـادی فــارس‬ ‫بــا بیــان اینکــه‬ ‫ادارات و زمینهشیوع‬ ‫بهشدت شیوع‬ ‫معنای عام نیست‬ ‫ـکوک دارای عالئــم کــه هماکنــون در کــرد‪ :‬زنــگ خطر‬ ‫باختــن افــراد زیـ‬ ‫بررســی روشهای‬ ‫او‬ ‫محل اشاره کرد‪.‬‬ ‫حضرتعلیاصغر‬ ‫مســئوالن اســتان‪،‬‬ ‫ـتگاه خدماتی به‬ ‫منجــر بــه جــان‬ ‫نظارت اداره پژوهش‬ ‫مثبــت و مشـ‬ ‫پروژهها‪،‬‬ ‫ظرفیتسهبیمارستان‬ ‫ســت که قــرارداد‬ ‫هستندرانیزهزار و‪۱۵۰‬‬ ‫کاهش پیداکرده‪ ،‬از‬ ‫ـت در بــاالی انکــه‬ ‫فارس یک دسـ‬ ‫گفت‪ :‬این پروژهها با‬ ‫کشــاورزی یک دســتگاه‬ ‫ـازن هیدروکربوری ا‬ ‫درامدهاست‪،‬‬ ‫هایاستانبستری‬ ‫انتظامی خواسـ‬ ‫بیمارستانشهیدچمران‬ ‫او‬ ‫ایران و کمیتههای‬ ‫پایش مخـ‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫بیمارستان‬ ‫بهویــژه نیــروی‬ ‫میشود‪،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫توسعه مخازن با‬ ‫تعداد‪ ۱۳۶ ،‬بیمار به‬ ‫بیمارستانشهیدفقیهیو‬ ‫مناطق مرکزی‬ ‫تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫ســازمانها‬ ‫بهینهسازی تولید و‬ ‫استان و ممنوعیت‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از این‬ ‫تست سریع‬ ‫کرونا‪،‬در حالتکمیل‬ ‫(ع)‪،‬‬ ‫بنابراین بایســتی‬ ‫دانشگاهی و توسعه نفت زیرمجموعهانبهواحدهای‬ ‫ان باهدف‬ ‫بیشتر ورودیهای‬ ‫‪ 112‬هزار مورد‬ ‫نفر اعالم‬ ‫بخشهای‪،ICU‬‬ ‫بیمارستانهایمرجع‬ ‫تخصصی اســت‬ ‫بیش از‬ ‫بینالمللی با جهاد‬ ‫زمینه کنترل‬ ‫تخصصی به جامعه‬ ‫حضور در بوستانها‬ ‫شرایط جسمی‪ ،‬در‬ ‫تخصصیپژوهشی‬ ‫بهعنوان‬ ‫بیمارستانها لیست انتظار‬ ‫تاکید بر تجارب‬ ‫ـک بخش فنی و‬ ‫امیرکبیر‪،‬رازی کرمانشاه‬ ‫دلیل وخامت‬ ‫مسافران و همچنین‬ ‫انجامشده است‬ ‫میکنند‪ .‬همتی‬ ‫است و در برخی از‬ ‫را بهعنــوان یـ‬ ‫علوم پزشکی شیراز‬ ‫نقش‬ ‫منعقــد و از خــرداد ســال جاری تحقیقاتیدانشگاههای‬ ‫دریافت‬ ‫حضور‬ ‫ـتری‬ ‫به‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بی‬ ‫درمانی‬ ‫فارس‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـن اماکــن‪ ،‬توجــه‬ ‫مقام مســئول با ا‬ ‫ابتدا شـ‬ ‫اناستکهاستان‬ ‫دانشگاه‬ ‫شــهید بهشــتی‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫واگذار گردیده است‪،‬‬ ‫ضیائی همچنین با‬ ‫یــی چــادر در ایـ‬ ‫استوایننشانه‬ ‫معرفی کنیم‪ .‬این‬ ‫ـزار و ‪ ۵۵۰‬نفــر از‬ ‫معاون بهداشــت باختگان کرونــا در فارس‬ ‫درگذشــته؛ در‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫گسترده ویروس‬ ‫و برپا‬ ‫است‪ .‬سید عباس‬ ‫تشکیلشده‬ ‫بهبودی ‪ ۲۶۶‬هـ‬ ‫حاداست‪.‬همتی‬ ‫و تعاونیهــا‬ ‫جلوگیری از شیوع‬ ‫رویکرد اســتفاده از‬ ‫اعالم کرد شــمار جان‬ ‫شروعشده‬ ‫سال گذشته و‬ ‫همچنیــن از‬ ‫وضعیتبحرانو‬ ‫ـام بهرهبــرداری‬ ‫داشته و برای‬ ‫قراردادهایی نیز با‬ ‫عبدالرسول همتی‬ ‫پژوهشیدیگر کهاز‬ ‫خصوصی و هزینههای‬ ‫همــکاری و نیــز‬ ‫که از بیمارستانها ترخیص شده و در استانهورودبه‬ ‫نظـ‬ ‫حساسیت بسیار‬ ‫داخل همچنین‬ ‫‪ ۷۹۸‬مورد رسید‪.‬‬ ‫ســالمت اســتان‬ ‫اشارهبه‪ ۵‬پروژه‬ ‫تاکنون خبر داد‬ ‫دانشگاهیمنعقدگردیده‬ ‫اعتبارات بخش‬ ‫فارس خواســت تا با‬ ‫همتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫همچنین به چهار هزار و‬ ‫ــا بــا مجموعــه‬ ‫ومراکزتحقیقاتی‬ ‫ساماندهی‬ ‫تاکنون‪ ۹۶۴،‬هزار‬ ‫ـاک‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫تجارباساتیدمجرب‬ ‫خانگی خارجشدهاند‪.‬‬ ‫از مردم اســتان‬ ‫کرون‬ ‫همکاریدانشگاهها‬ ‫پروتکلهایبهداشتی‬ ‫باشــند‪ .‬لطفــی‬ ‫شیوع این بیماری‬ ‫زیرســاختی در ابوخـ‬ ‫ـاره بــه پروژههای‬ ‫های یا از ایزوله‬ ‫وبا‬ ‫تصریح کرد‪:‬پروژههای‬ ‫بیشــتری داشــته‬ ‫اول واکســن و ‪۱۰۸‬‬ ‫ـتان گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫نسبتبهرعایت کردن‬ ‫ســت‪.‬ضیائی در ادامــه بــا اشـ‬ ‫احیاء و تقویت شود‬ ‫عمرانــی‬ ‫مولکولیدر ازمایشگاه‬ ‫تعامل‬ ‫‪ ۷۴۹‬مــورد دوز‬ ‫مجــدد بیمارسـ‬ ‫واردفاز اجراییشد‬ ‫باالیی‬ ‫فاصلهفیزیکیوپرهیز‬ ‫این موضوع باید‬ ‫‪ ۹۹‬افــزود‪ :‬تعداد‬ ‫‪ ۲۸۱‬هــزار و‬ ‫ـی بهمنظــور ا‬ ‫ـازی و راهانــدازی‬ ‫تستتشخیصی‬ ‫کشور‬ ‫دریافت کردهاند‬ ‫استفادهازماسک‪،‬حفظ‬ ‫تکمیلــی در ســال‬ ‫استان فارس‬ ‫هایانجامشده‪،‬‬ ‫مواجهه با موج و‪۱۳۸‬‬ ‫ـردن مخــازن میعانـ‬ ‫ضــی‪ ،‬تجهیــز و‬ ‫بــر امادهسـ‬ ‫دوز دوم واکســن‬ ‫که باعث به خطر‬ ‫مانند‬ ‫گاز تحصیالت‬ ‫کهبابررسینمونه‬ ‫یکپارچهســازی ارا‬ ‫گاز‪-‬دوســت کـ‬ ‫هدف امادگی برای‬ ‫هــزار ‪ ۳۵۰‬مورد‬ ‫تکمیلی در مقاطع‬ ‫مراسم ختم و عروسی‬ ‫امروز ‪ ۳۹۰‬هزار و‬ ‫و استانتهیهشده‬ ‫دریکی از میادین‬ ‫فعالیتهــا در‬ ‫نامــه تحصیالت‬ ‫پشــتیبان‪ ،‬با‬ ‫قطعیشناساییشده‬ ‫جهتدار شود‬ ‫ـن تزریقشــده تا‬ ‫فارس تاکید کرد‬ ‫سازی و افزایش تولید‬ ‫از حضور در‬ ‫و‬ ‫میشــود‪ ،‬خودداری‬ ‫های ‪ ۱۴۸‬پایان‬ ‫انهار مثل گذشته‬ ‫‪ ۶۹۸‬بیمار مثبت‬ ‫و مجموع واکسـ‬ ‫‪ ۵۱‬پروژه پژوهشی‬ ‫در شیراز و استان‬ ‫بهینه‬ ‫پایگاه برای افراد‬ ‫ســالمت خود و اطرافیان‬ ‫نوسازی و پوشش‬ ‫عملکرد اورینگ‬ ‫جدید ‪ ۲۷۵‬هزار و‬ ‫ارشــد و دکتری و‬ ‫جدید کرونا‬ ‫مــدل اقتصادی‬ ‫همچنین از امروز‪2‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬بهبود‬ ‫شــته ‪ ۲۵۰‬بیمار‬ ‫افتادن‬ ‫جنوبیاستانبهدیگر‬ ‫از کارشناســی‬ ‫ـد کــه بر مبنای‬ ‫در مرحله تصویب‬ ‫‪ ۹۹‬مورد است؛‬ ‫میعانی‬ ‫‪ 48‬ســاعت گذ‬ ‫و سالمندان باالی‬ ‫سیلپمپهای گریز‬ ‫سرایتبیماریازنقاط‬ ‫تعاونیهــای تولیـ‬ ‫نخبگان در سال گذشته‬ ‫شهید حاج قاسم‬ ‫شدهاند که است‪.‬‬ ‫ـوند‪ .‬طمراســی‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫واکسیناسیون دوز دوم‬ ‫مورداستفادهدر مکانیکال‬ ‫و‬ ‫نمایندتااز‬ ‫ـد شناســایی شـ‬ ‫ابتدای اغاز طرح‬ ‫های استان بستری‬ ‫ازجملهاین طرح‬ ‫سریع جامانده از‬ ‫ارزش شــکل میگیرنـ‬ ‫همچنین از‬ ‫اجرا قرار گرفت‪.‬‬ ‫کرونا در بیمارستان‬ ‫استفادهاز نانومواد‬ ‫به دریافت دوز اول واکسن مناطقجلوگیریکنیم‪.‬‬ ‫در اذعان عموم‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۴‬مورد تست‬ ‫ـش قابلتوجهی‬ ‫تعدادی نیز در فاز‬ ‫سال که هنوز موفق‬ ‫مرکزتنگبیجار با‬ ‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫هزار‬ ‫افزا‬ ‫ـعه شرکت و‬ ‫‪۱۱۲‬‬ ‫ـته‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بخش‬ ‫بهروزهای گذشـ‬ ‫سلیمانی تاکنون‪،‬‬ ‫‪ ۶۷۵‬بیمار ‪۷۰‬‬ ‫رئیس پژوهش و توسـ‬ ‫تخصصــی فاصلــه‬ ‫نســبت‬ ‫ـری بــرای فــارس‬ ‫تعداد ‪ ۱۷‬هــزار و‬ ‫نشدهاند‪،‬فعالشد‪.‬‬ ‫پروژههاســت‪.‬‬ ‫از یــک بخــش‬ ‫ایــن زنــگ خطـ‬ ‫ــوام و خــواص‬ ‫داشــته اســت و‬ ‫انجامشــده کــه از این درمجموع از ابتدا تاکنون‪،‬‬ ‫بــه موضوعات‬ ‫ع‬ ‫ـه اجازه مداخله‬ ‫شناساییشــده و‬ ‫گرفته اســت و همـ‬ ‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫به مردم در مثبت‬ ‫به یک دســتگاه‬ ‫اهمیت اطالعرســانی‬ ‫رادارند ما شــبیه‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫او در ادامه بر‬ ‫وظیفه بنایــی کار را‬ ‫عمومی هســتیم کــه‬ ‫جزئیات بخش‬ ‫خدمــات‬ ‫خـــبر‬ ‫بهزیستی میتوانند با‬ ‫مداخله در همــه‬ ‫ـر عهدهداریــم و‬ ‫ســازمان‬ ‫تخصصی فاصله داده‬ ‫بـ‬ ‫اعتیاد تماس بگیرند‪.‬‬ ‫را از یک بخش‬ ‫خط ملی‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫کشاورزی ما‬ ‫که اینــده بخش‬ ‫افزود‪ :‬خط مشاوره‬ ‫مدیــر‬ ‫نگاهــی اســت‬ ‫ـت و ایــن نــگاه‬ ‫او در ادامه‬ ‫ـارس بــا اشــاره بــه‬ ‫میانــدازد‪ .‬رئیس‬ ‫اسـ‬ ‫بهزیســتی فـ‬ ‫نیــز از تمهیدات‬ ‫را بــه مخاطــره‬ ‫رایــگان ‪۱۴۸۰‬‬ ‫کشــاورزی ایــران‬ ‫شهردار و اعضای شورا‬ ‫ـط ملی اعتیــاد به‬ ‫فارس گفت‪ :‬ماهیت‬ ‫فعالیــت خـ‬ ‫پوشیده نیست‪ ،‬از‬ ‫ــرای توســعه‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫بهزیســتی ب‬ ‫شهردار کسی هم‬ ‫اخر مسئولیت خود‬ ‫جهاد‬ ‫(‪ )۰۹۶۲۸‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫گســتردگی‪ ،‬پیچیدگــی‬ ‫سازمان‬ ‫فارس گفت‪ :‬باید‬ ‫کنم در این روزهای‬ ‫ـانی مشــاورهای به‬ ‫شــماره‬ ‫کشــاورزی بــه دلیــل‬ ‫رسانهای در استان‬ ‫خواهش می‬ ‫خدماترسـ‬ ‫نکنند تا حداقل‬ ‫از ساعت‪ ۸‬صبح‬ ‫سلیم حقیقی‬ ‫ـه دارد همــواره‬ ‫بخــش‬ ‫پاسخگو باشند چطور‬ ‫کنندگی فعال‬ ‫ها را به شــیراز باز‬ ‫سامانهتلفنی‬ ‫ـت‪ ،‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫همهجانبــهای کـ‬ ‫و تهیه‬ ‫فعلی شورای شهر‬ ‫پای این تبعیض‬ ‫خانوادهها اسـ‬ ‫توســعهیافتگی‬ ‫در ذهن نداشته‬ ‫ـب مشــاورههای‬ ‫کشــاورزی با همه‬ ‫فیلم سینمایی‪ ۲۸۸۸‬به کارگردانی شهرداری و اعضای‬ ‫شــنای تهرانی که‬ ‫و‬ ‫تلخی را از شــما‬ ‫لغایــت ‪ ۸‬شـ‬ ‫و در سهماهه اول‬ ‫موضوعــات بخش‬ ‫چندان ناما‬ ‫تصویب کرده و به‬ ‫هنرمندان خاطره‬ ‫اســالمی اســتان‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۴‬تماس‬ ‫انقالب اسالمی استان‬ ‫ـوص پیشــگیری‬ ‫میطلبــد کــه‬ ‫فیلمســازان انقالب‬ ‫علی محمدی را‬ ‫مجریان و دستگاههای‬ ‫مصوب برای یک کارگردان نه شهرداری تهران استفاده‬ ‫ـه تعداد ‪۱۵۵‬‬ ‫الزم در خصـ‬ ‫دبیرخانه فیلمسازان‬ ‫‪ ۷۰۳‬تماس موفق با‬ ‫قراردادی کیوان‬ ‫دبیرخانــه‬ ‫ـل ردیــف بودجه‬ ‫ارکان قانونگذاری‪،‬‬ ‫اســیبها را ارائـ‬ ‫از ظرفیت عظیم‬ ‫تاکنون‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫شیراز برای انعقاد‬ ‫وجود باشند‪.‬‬ ‫همکاری مشــترک این‬ ‫دادنــد کــه از محـ‬ ‫درمــان و کاهــش‬ ‫خدماتــی را کــه مــا‬ ‫انجام میتواند‬ ‫اجزاء و‬ ‫در سال جاری‬ ‫از اقدام شهرداری‬ ‫تامین‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫غیربومی اجــازه‬ ‫ایم‪.‬مشاور مدیرکل‬ ‫اعالم امادگی برای‬ ‫از اعتیــاد‪،‬‬ ‫ــود‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬این اقــدام را‬ ‫حضــور مجــازی‬ ‫فارس‬ ‫فرصت همکاری و‬ ‫مشاور (‪)۱۴۸۰‬داشته‬ ‫چیزی فارس با‬ ‫تومان با یک کارگردان‬ ‫تولیدات اموزش‬ ‫مرتبــط مــرور ش‬ ‫شــهروندی ســال‬ ‫ســلیم حقیقــی با‬ ‫ـود ارائــه دهیم را‬ ‫شهرداری کند‬ ‫شهرداری شیراز در زمینه‬ ‫بومی تاکنون چنین‬ ‫مواد صدای‬ ‫شهردار اموزش‬ ‫به ارزش ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫ضمنمعرفیخط‬ ‫میدهــد‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان خـ‬ ‫روی خوش شورا و‬ ‫مناسبت هفته مبارزه با‬ ‫برای فیلسمازان‬ ‫خواستار لطفبیشتر‬ ‫فارسدر امور رسانه‬ ‫های تشکل با‬ ‫سازانشیرازیبهتر‬ ‫میبایســت بــه‬ ‫او با بیان اینکه‪،‬‬ ‫را بــرای عوامل‬ ‫است‪ ،‬دارد اما‬ ‫جمع خبرنگاران به‬ ‫باانتقاداز تبعیض‬ ‫از بهزیستی‬ ‫نشینانتقاد کردو‬ ‫تاکید کرد‪:‬قطعافیلم‬ ‫داشت‪ :‬در سال ‪۹۹‬‬ ‫فارسیو دهد‪.‬‬ ‫بهترین نســخه‬ ‫یک اتفاق مبارک‬ ‫خط ملی اعتیاد‬ ‫نشدهاست!شیشهگر‬ ‫مرکز‬ ‫شهروندی‪،‬‬ ‫ـد کنتــرل کنیم و‬ ‫نسبتبهفیلمسازان‬ ‫اورژانس (‪ )۱۲۳‬اظهار‬ ‫محل سکونت خود‬ ‫تولید فیلم بلند‪،‬‬ ‫ضمن تبیین خدمات‬ ‫رئیس ســازمان جهاد‬ ‫ـیرازی ممکن‬ ‫نسبتبهفیلسمازان‬ ‫بایـ‬ ‫اعضایشورایشیراز‬ ‫شد‪ .‬به شیراز به‬ ‫فرزندان‪ ،‬تلفن‬ ‫توجه به فرهنگ‬ ‫تماس با شماره‪۱۲۳‬‬ ‫مخدر‬ ‫از کارگردانــان شـ‬ ‫و ترســیم کنیم‪.‬‬ ‫کهدر سطح کشور‬ ‫و‬ ‫میتوانند با‬ ‫صحیحنظارتبر‬ ‫فعال در این عرصه‬ ‫هزار و‪ ۴۰۳‬مورد‬ ‫پیشازایــن بســیاری‬ ‫مردممنتقل کنند‪.‬‬ ‫تولیــد تجویــز‬ ‫بسیار زیادی‬ ‫برگزاری این جلسه‬ ‫افــزود‪ :‬بهاندازه‬ ‫قبیلاشناییبانحوه‬ ‫‪۱۴۶‬‬ ‫حمایت از افراد توانمند‬ ‫شهروندیرابهتربه‬ ‫شدیم افــزود‪:‬‬ ‫پروژههایمشترک‬ ‫تاکنون‪ ۱۰۵۲۰‬مورد‬ ‫ـتانی وجــود دارد‪،‬‬ ‫فارس هدف از‬ ‫اموزشهای‬ ‫شیشهگر گفت‪ :‬باخبر‬ ‫همکاریبرایساخت‬ ‫ـای غلط در خصــوص مصرف جمعاً ماهه اول سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫تهرانی و شهرسـ‬ ‫طرح‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫هستیم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫درخواست‬ ‫سه‬ ‫ابراهیم‬ ‫باور‬ ‫گرفتن فصل بودجه‬ ‫مواد مخدر و در‬ ‫شهرداری شیراز ارائه‬ ‫گرفته که بیشترین‬ ‫شناســایی‬ ‫شاهد این تبعیضها‬ ‫گزارش فارس‪،‬‬ ‫در یکصدوهشتاد‬ ‫اورژانس ‪ ۱۲۳‬انجام‬ ‫اصالح انها‪ ،‬شناخت‬ ‫سینمایی به شورا و‬ ‫در اســتانه قرار‬ ‫کافی ما در تهران‬ ‫بنا به درخواست‬ ‫اسالمیشهرشیراز‬ ‫را‬ ‫مخدر تماس با‬ ‫شیراز تلهفیلم و‬ ‫مواد مخدر و‬ ‫مانده اســت‪ .‬این‬ ‫خانوادگیاست‪،‬‬ ‫اعضایشورای‬ ‫دیگر در کشور‪،‬‬ ‫عــوارض مصــرف مــواد‬ ‫الیحه شهرداری‬ ‫بهاختالفاتحاد‬ ‫همگی بدون نتیجه‬ ‫موضوعات خاص‬ ‫داراب و زریندشــت‬ ‫جلسه این نهاد‪،‬‬ ‫مواردمربوط‬ ‫جدیــد‪ ،‬عالئــم و‬ ‫ساخت کردهاند اما‬ ‫ازاری و خودکشــی‬ ‫و هفتمین‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫نوجوانان از طریق‬ ‫کودکازاری‪ ،‬همســر‬ ‫میلیارد ریالی برای‬ ‫نماینده مردم‬ ‫رفتار صحیح بــا‬ ‫ـیون کشــاورزی‪،‬‬ ‫سرمایهگذاری ‪۳۰‬‬ ‫کرد‪ :‬پسازان‬ ‫و چگونگی‬ ‫اورژانس ‪ ۱۲۳‬بهزیســتی‬ ‫ــس اول کمیسـ‬ ‫درباره‬ ‫ملی اعتیاد بیــان‬ ‫ـتان و نائــب رئی‬ ‫موارد ماموریتهای‬ ‫مجلس شورای‬ ‫با مشــاوران خط‬ ‫فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫اسـ‬ ‫و محیطزیســت‬ ‫فرایند درمان از‬ ‫ارتبــاط‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر ارتباطات و‬ ‫اب‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫اشنایی با شیوه و‬ ‫طبیعتا امروز یکی‬ ‫فارس بوده است‪.‬‬ ‫با حضور‬ ‫خانوادهها برای‬ ‫ـت‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫معتبر تحت نظارت‬ ‫اســالمی دانسـ‬ ‫مراکز ترک اعتیاد‬ ‫فــارس موضــوع‬ ‫و شناخت‬ ‫و ویــژه اســتان‬ ‫مســائل خــاص‬ ‫متاثرترین استان در‬ ‫اندازی ‪ ۱۰‬ســایت‬ ‫از‬ ‫ـت و متاســفانه‬ ‫‪ ٣٩‬روســتا‪ ،‬راه‬ ‫خشکســالی اسـ‬ ‫ســایت شــامل‬ ‫بوده است و همه‬ ‫مناسب ‪ ۱۰۹‬کیلومتر‬ ‫باشد؛ امید است‬ ‫های خشکسالی‬ ‫پوشش ارتباطی‬ ‫استانهای کشور‬ ‫مجموعه اسیب‬ ‫ـی‪ ،‬باغی‪ ،‬طیور‬ ‫فارس جادهای و‬ ‫فارس‪ ،‬راهاندازی‬ ‫از پیشرفتهترین‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫زرا‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫در‬ ‫مواصالتی استان‬ ‫ایجاد زیرســاختها‬ ‫ـع تولیدکننــدگان‬ ‫حرکتهای مناسبی‬ ‫خودروهایپشتیبانبه‬ ‫ــتند‪ .‬طمراســی‬ ‫از محورهای‬ ‫جوامـ‬ ‫اینده نیز ســرعت‬ ‫باشیم و تاکنون نیز‬ ‫ـزان ‪ ٦٥‬کیلومتــر و‬ ‫های‪۷‬و‪۹‬بههمراه‬ ‫این موضوع هس‬ ‫شاید ما در در‬ ‫فارس پیشرفتی‬ ‫مــراه اول بــه میـ‬ ‫یک ایستگاه‬ ‫زنبورعســل درگیر‬ ‫کفترک اعزام شدند‪.‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بــه نکات فنی‪،‬‬ ‫‪ ٦‬ســایت ه‬ ‫نشانی شــیراز گفت‪:‬‬ ‫همینگونهادامهیابد‪.‬‬ ‫ـای ارتباطی اســتان‬ ‫کیلومتر‪ ،‬افتتاح‬ ‫و‬ ‫حادثه واقع در روستای‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬او‬ ‫تولیدکنندگانــی که‬ ‫وزیــر ارتباطــات‬ ‫ـن افتتــاح پروژههـ‬ ‫رئیس ســازمان اتش‬ ‫سایت به میزان ‪44‬‬ ‫چنینپیشرفتهایی‬ ‫خاک محل‬ ‫رسیدنبهمحلحادثه‬ ‫ـارس همچنیــن از‬ ‫ضمــن تشــکر از‬ ‫اییـ‬ ‫اذری جهرمــی‪ ،‬وزیر‬ ‫و توجــه ویــژه‬ ‫ایرانســل ‪4‬‬ ‫ـدن در زیــراواری از‬ ‫بتوانیمبادستیابیبه‬ ‫با ایجاد ظرفیت‬ ‫اســتاندار فـ‬ ‫تصریح کرد‪:‬بهمحض‬ ‫ـی دقــت الزم‬ ‫تــر محمدجــواد‬ ‫برای رفع مشکالت‬ ‫جوان براثر گرفتار شـ‬ ‫ـعه تلفن ثابت‬ ‫به یک کارخانه و‬ ‫عنایتا‪ ...‬اینده‬ ‫ترویجــی و اموزشـ‬ ‫بــا حضــور دک‬ ‫استخراج شن و وی‬ ‫حال انجام عملیات‬ ‫کرد مساعدت الزم‬ ‫کارگر‬ ‫‪ ۱۴۹‬طرح توسـ‬ ‫برخی از الزامات‬ ‫ـیم که هر خانه‬ ‫ـترک‪ ،‬راهانــدازی‬ ‫اطالعات برگزار شد‪.‬‬ ‫شــد که کارگری در‬ ‫سنگ شن یک معدن‬ ‫این درخواست‬ ‫کرد‪ :‬بحمدالــه‬ ‫روستاهایباقیمانده‬ ‫شــاهد این باشـ‬ ‫ـری ‪ ۶۱۳۹‬مشـ‬ ‫جزئیات مشــاهده‬ ‫ارتباطات و فناوری‬ ‫تبدیل شود که تحقق‬ ‫شــتهاند‪ ،‬اظهــار‬ ‫موجود در معدن‬ ‫ارتباطیواینترنتیدر‬ ‫ایین با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲۲۷۳۶‬و دایـ‬ ‫را توانســتهایم‬ ‫در دستگاه محمدهادیقانعدربیان‬ ‫دا‬ ‫دستگاه سنگشکن‬ ‫اول ‪ ٥٦‬ســایت‬ ‫برای تولید ثروت‬ ‫تولیدکنندهمــان‬ ‫ـتاندار فارس در این‬ ‫نقاط مختلف‬ ‫جمعیــت دارنــد را در‬ ‫ـهری تلفن همراه‬ ‫گرفتار پاکســازی‬ ‫که با محلی‬ ‫ماسهجانسپرد‪.‬‬ ‫نیازهــای جامعــه‬ ‫مقداری زیادی از خاک و‬ ‫رحیمی‪ ،‬اسـ‬ ‫زیرساختها در همه‬ ‫بــه ‪ ۴۳‬هزار نفر‬ ‫کلی با توجه به‬ ‫‪ ۱۰۰‬ســایت شـ‬ ‫صنعتی خالقانه اســت‬ ‫اعالمحادثهمبنیبر‬ ‫لــه پروژههــای‬ ‫و‬ ‫کــه نزدیــک‬ ‫ناگهان در زیر اوار‬ ‫نیز نیازمند تقویت‬ ‫یک تقسیمبندی‬ ‫حادثهگفت‪:‬درپی‬ ‫ســایت ازجم‬ ‫طــات و فنــاوری‬ ‫معدن بوده که‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬نیروهای‬ ‫شود‪ ،‬عنوان امر‬ ‫کنیم و اگر‬ ‫ایرانســل ‪44‬‬ ‫این‬ ‫متوجه میشویم‬ ‫ارتبا‬ ‫متر)گرفتارمیشود‪.‬‬ ‫دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫دستگاه سنگشکن یک‬ ‫ـت‪ .‬دکتــر رحیمی یـ‬ ‫ـود کــه از طریــق‬ ‫بیشتر اشکار می‬ ‫ـتایی و تحــت و‬ ‫مرتفع خشکسالی داشته باشیم‬ ‫سنگ(بهارتفاع‪۲‬‬ ‫شکوفایی ان در اینده‬ ‫در ایــن مراســم بـ‬ ‫در کشــور اسـ‬ ‫شــدن کارگری در‬ ‫قــی کــه در ایــن‬ ‫‪ ۲۴۶‬ســایت روسـ‬ ‫ـگ اتشنشــانان‬ ‫ــن نهادههــای‬ ‫و غالب اقتصادی‬ ‫تاثیرات‬ ‫افتتاحشــده‬ ‫ســتعدادهای خال‬ ‫ارتباطات با نقاط‬ ‫راهانــدازی‬ ‫خــود را در تامی‬ ‫ـن و ماســه‪ ،‬بیدرنـ‬ ‫بخشهای پیشرو‬ ‫با سرمایهگذاری‬ ‫اموزشدیــده و ا‬ ‫کنفرانسی وزیر‬ ‫ساز ثروت افرینی‬ ‫بیشــترین وزن‬ ‫اســتخراج شـ‬ ‫کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دادن ‪ ۴۰۵‬روستا‪،‬‬ ‫ثروت اوری در این‬ ‫ــته اســت و در‬ ‫ارتباط ویدئو‬ ‫دارند میتوانند زمینه‬ ‫کــه‬ ‫پوشش قرار‬ ‫دام و طیــور گذاش‬ ‫فناوری است که‬ ‫‪ 228‬ســایت‬ ‫حوزه وجود‬ ‫اگر‬ ‫استان انجام شد‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫ـدازی‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫بنابراین ایران نیز‬ ‫ـارد ریــال‪ ،‬راهانـ‬ ‫موردنیــاز ب‬ ‫رحیمی خاطرنشـ‬ ‫مرغ مادر‪ ،‬مرغ‬ ‫دنیا‬ ‫‪ ١8‬مختلف‬ ‫نوبت اول‬ ‫سایر حوزهها بوده و‬ ‫سالیان ‪ ۴۱۸‬میلیـ‬ ‫متراکم مثل‬ ‫برای کشــور باشــند‪.‬‬ ‫ســتا و ایرانســل‬ ‫کیفی فشرده‬ ‫بخش بیش از‬ ‫استان فارس طی‬ ‫شــامل ‪ ٣٦٦‬رو‬ ‫استاندار فارس بیان‬ ‫بخش طیور و تولیدات خوشــبختانه صــد در صد‬ ‫همراه با ارزیابی‬ ‫ایجاد زیرساخت در‬ ‫همراه اول‬ ‫مسیر حرکت کند‪.‬‬ ‫مــرغ تخمگذار‬ ‫ارتباطات اهنگ‬ ‫میتوانست یکی‬ ‫باید در این‬ ‫مرحله ای‬ ‫ـورت سیســتمی‬ ‫گوشــتی و‬ ‫صورت کسب حد‬ ‫جریان بود‪ ،‬فارس‬ ‫در حوزه فناوری و‬ ‫ـن عزیــزان بهصـ‬ ‫می گردد و در‬ ‫گذشته نیز در‬ ‫قطعا با تحولی که‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو ‪)1400-1-1-2‬‬ ‫مناقصه باز و قرائت‬ ‫‪1400/04/28‬‬ ‫ـاده موردنیــاز ایـ‬ ‫باید شــاهد چنین‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫قرارگرفته اســت و ما‬ ‫اعضاء کمیســیون‬ ‫در روز‬ ‫نهـ‬ ‫(شماره ‪1‬‬ ‫در کشــور مــا نیز‬ ‫‪ 1400/04/28‬با حضور‬ ‫فنی بازرگانی در تاریخی که پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫در اختیــار انهــا‬ ‫در دنیــا رخداده‬ ‫رسیدگی کمیته‬ ‫مشروط‪ ،‬مخدوش و‬ ‫و اتوماتیــک‬ ‫مورخ‬ ‫نهادهها نداشتهایم‪.‬‬ ‫شیراز خیابان معدل‬ ‫الزم پاکت الف و ب پس از پیشنهادهای فاقد امضاء‬ ‫در حوزه تامین‬ ‫نصاب‬ ‫فارس به ادرس‬ ‫بازگشایی می شود و به‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت توزیع برق‬ ‫امور تدارکات‬ ‫جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫مشکلی‬ ‫شود ترتیب اثر‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫می شود‬ ‫تلفن‬ ‫در‬ ‫گزار‪:‬‬ ‫شهر شیراز انتقاد کرد‬ ‫‪04‬‬ ‫رشد مصرف باعث افزایش‬ ‫شوری اب می شود‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫هرهای فارس‬ ‫رونا بیخ گوش ش‬ ‫جم ک‬ ‫‪03‬‬ ‫وضعیت هزاران تن کاالی‬ ‫اساسی در بنادر شمالی‬ ‫به مرز هشدار رسید‬ ‫رویایی که تحققش به سادگی ممکن نیست‬ ‫خطر موج پنجم‬ ‫کرونا بیخ گوش‬ ‫شهرهای فارس‬ ‫خطر موج پن‬ ‫اقتصاد‬ ‫سهم خواهیافراد‬ ‫از دولت رئیسی ممنوع‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪49‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مورد تماس مردمی‬ ‫بیش از ‪ 3۲8‬هزار‬ ‫بهز یستیفارس‬ ‫بامشاوران‬ ‫ص‬ ‫هایارتباطیاستان‬ ‫پروژه‬ ‫ه‪K-00-231‬‬ ‫مناقصهعمومیشمار‬ ‫راخوانتجدید‬ ‫مجوز شماره ‪...‬‬ ‫ف‬ ‫اخطار بر اساس‬ ‫خرید نوار زرد‬ ‫فارسافتتاحشد‬ ‫ارزیابی کیفی‪،‬‬ ‫اســناد الزم به منظور‬ ‫اول اقدام نموده و‬ ‫مهلت دریافت‬ ‫درج اگهی نوبت‬ ‫روز از اخرین‬ ‫را طی مدت ‪1۶‬‬ ‫روز از تاریــخ‬ ‫نموده و در همین‬ ‫و پیشنهاد مالی‬ ‫شــرایط که ‪8‬‬ ‫مذکور بارگذاری‬ ‫فنی‬ ‫کنندگان واجد‬ ‫ارزیابی شکلی‪ ،‬پیشنهاد ‪ 1400/05/0‬در سامانه‬ ‫مدارک الزم به‬ ‫کنندگان و تامین‬ ‫باشند‪ ،‬به منظور‬ ‫ارجاع کار و سایر‬ ‫از کلیــه تولید‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪2‬‬ ‫تایید مربوط می‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫گاز استان فارس‪،‬‬ ‫اســناد‪،‬‬ ‫ــتانداردهای مورد‬ ‫ارســال ضمانت نامه‬ ‫ملی گاز ایران‬ ‫مرکزی شرکت‬ ‫دارای اس‬ ‫شرکت‬ ‫به عمل می اید‪.‬‬ ‫حوض‪ ،‬ساختمان‬ ‫بازه نسبت به‬ ‫گران می بایست تا‬ ‫گاز استان فارس‬ ‫مناقصه دعوت‬ ‫استقالل‪ ،‬تقاطع باغ‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت در این‬ ‫نمایند‪ .‬مناقصه‬ ‫نشانی شیراز‪ ،‬بلوار‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪ 71759-57‬اقدام‬ ‫زمان گشایش‬ ‫کد پستی‪111 :‬‬ ‫اسناد مناقصه‪،‬‬ ‫گاز استان فارس‬ ‫گونه تغییر در‬ ‫‪07138114037‬‬ ‫دبیرخانه حراست‪،‬‬ ‫گزار‪ :‬شرکت‬ ‫منظور اگاهی از هر‬ ‫‪- 07138114‬‬ ‫اال(تاییدیــه نمابر)‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫فرایند مناقصه‪ ،‬به‬ ‫مناقصات‪045 :‬‬ ‫دفتــر امــور ک‬ ‫فعال در نامه اعالم‬ ‫شماره تلفن واحد‬ ‫پایان‬ ‫زیر نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‪ 07138244‬شــماره‬ ‫پســت الکترونیک‬ ‫سامانه فوق را‬ ‫نمابــر‪833 :‬‬ ‫پاکت ها و ‪...‬‬ ‫نمابر و ادرس یک‬ ‫شــماره‬ ‫تلفن‪ ،‬شــماره‬ ‫ ذکر شــماره‬‫‪071-38114014‬‬ ‫‪1400/04/1‬‬ ‫چاپ نوبت دوم‪2 :‬‬ ‫نوار زرد اخطار‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مناقصه‪ :‬خرید‬ ‫ی‪1155۶45:‬‬ ‫متقاضیان امادگی‬ ‫ارسال مدارک‪:‬‬ ‫‪1400/04/0‬‬ ‫موضوع‬ ‫شناسه اگه‬ ‫مهلت و محل‬ ‫‪ 20000925‬می باشد‪.‬‬ ‫چاپ نوبت اول‪9 :‬‬ ‫شرکت در مناقصه‪،‬‬ ‫تاریخ‬ ‫‪8۶000057‬‬ ‫نحوه‬ ‫در سامانه ستاد‪،‬‬ ‫گاز استان فارس‬ ‫فراخوان مناقصه‬ ‫ شماره‬‫عمومی شرکت‬ ‫مناقصه می بایست‪:‬‬ ‫روابط‬ ‫شرکت نمابر نمایند‪.‬‬ ‫برای شرکت در‬ ‫‪ https://set‬مدت‬ ‫خود را به این‬ ‫اینترنتی ‪adiran.ir‬‬ ‫اعالم امادگی‬ ‫الف‪ :‬نامه‬ ‫از طریق نشانی‬ ‫اسناد مناقصه‪،‬‬ ‫برای دریافت‬ ‫ب‪:‬‬ ‫ستگاهسنگشکن‬ ‫مرگیک کارگردر د‬ ‫در شیراز‬ ‫اعالم‬ ‫‪-32319374‬‬ ‫پیشنهاد دهندگان‬ ‫اگهی مناقصه واصل‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه‬ ‫نامه معتبر بانکی‪،‬‬ ‫مالصدرا تلفن ‪-80‬‬ ‫الزامی بوده و حضور‬ ‫بند ‪7‬‬ ‫صورت ضمانت‬ ‫برق حدفاصل فلســطین و‬ ‫موعد مقرر در مناقصه روی پاکت ها‬ ‫‪ 1/550/000/‬ریال که به‬ ‫مالی این شرکت‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫‪ -10‬ذکر شماره‬ ‫شده توسط امور‬ ‫مناقصه‪ :‬مبلغ ‪000‬‬ ‫استان فارس (سهامی خاص) ‪323178۶9‬‬ ‫مطالبات بلوکه‬ ‫گزار گردد‪ .‬ضمنا‬ ‫‪ )14/30‬از تاریخ‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه گزار یا‬ ‫تحویل مناقصه‬ ‫باالبر تلسکوپی‬ ‫ســاعت ‪ 7/30‬الــی‬ ‫‪-11‬‬ ‫تضمین شده در وجه‬ ‫با سایر پاکات‬ ‫رخرید و نصب‬ ‫ســاعت اداری (از‬ ‫چک بانکی یا چک‬ ‫گرفته و همزمان‬ ‫قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫وجه نقد و‪ )...‬قابل‬ ‫پاکت الف قرار‬ ‫اســناد مناقصه‪ :‬در‬ ‫‪-2‬‬ ‫به حساب جاری‬ ‫باشد که بایستی در‬ ‫شخصی‪،‬‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت ‪ 1400/04/14‬به مدت ‪ 5‬روز کاری ‪ 220000‬ریال واریز‬ ‫می‬ ‫شده یا سایر موارد (چک پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫واریزی به مبلغ‬ ‫کمتر از مبلغ یاد‬ ‫‪ 1400/04/09‬لغایت‬ ‫رد یا قبول کلیه‬ ‫تحویل اسناد‪ :‬فیش‬ ‫تعیین‬ ‫برق فارس در‬ ‫در مناقصه می‬ ‫گزار می گردد‪.‬‬ ‫مورد نیاز جهت‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -12‬شرکت توزیع‬ ‫فلسطین شیراز‬ ‫کنندگان‬ ‫در دو مرحله بر‬ ‫‪ -4‬مدارک‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫بانک تجارت شعبه‬ ‫صورت عمومی و‬ ‫مناقصه مندرج است‪( .‬شرکت سایت شرکت توزیع‬ ‫مناقصه از طریق‬ ‫تدارکات الکترونیک‬ ‫‪078۶0-748‬‬ ‫‪ -13‬مناقصه به‬ ‫مربوط در اسناد‬ ‫دسترسی به اسناد‬ ‫سایت توانیر و یا‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫فراخوان سامانه‬ ‫اطالعات و جزئیات‬ ‫دریافت اسناد‪:‬‬ ‫گردند در غیر این‬ ‫ها با مراجعه به‬ ‫باشد‪ .‬به شماره‬ ‫‪ -5‬ادرس محل‬ ‫‪ -14‬ســایر‬ ‫تاریخ تحویل پاکت‬ ‫احتمالی اســناد مطلع‬ ‫امکان پذیر می‬ ‫‪www.setadi‬‬ ‫قبل از اخرین‬ ‫مالصدرا شرکت توزیع‬ ‫اخرین اصالحات‬ ‫بایست دو روز‬ ‫ادرس ‪ran.ir‬‬ ‫امور تدارکات‪ ،‬از‬ ‫حدفاصل فلسطین و‬ ‫به‬ ‫گران می باشد‪).‬‬ ‫‪209900700‬‬ ‫و یــا تماس با‬ ‫شیراز خیابان معدل‬ ‫به عهده مناقصه‬ ‫دولت ‪0000039‬‬ ‫برق فارس‬ ‫شناسه‬ ‫رعایت این بند‬ ‫دریافت پیشنهادها‪:‬‬ ‫مسئولیت عدم‬ ‫‪323178۶9‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل‬ ‫صورت‬ ‫تدارکات تلفن‬ ‫‪1400/04/28‬‬ ‫استان فارس ‪ -‬امور‬ ‫معاونت پشتیبانی‬ ‫روز دوشنبه مورخ‬ ‫طبقه اول‪ -‬دفتر‬ ‫نیروی برق‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫استان فارس‪-‬‬ ‫تحویل اسناد‪:‬‬ ‫‪ 12‬روز دوشنبه‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫‪ -7‬زمان‬ ‫مناقصه گر ساعت‬ ‫مناقصه‪ :‬شرکت‬ ‫کیفی شرکت های‬ ‫برگزاری‬ ‫‪ -8‬محل‬ ‫ها‪ :‬پاکت ارزیابی‬ ‫بازگشایی پاکت‬ ‫‪ -9‬زمان‬ ‫اگهی‪11557۶4 :‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان فارس‬ ‫م الف ‪2905 :‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫مسئول خانه فیلم سازان فارس‬ ‫از شهرداری و شورای شهر شیراز‬ ‫انتقاد کرد‬ ‫صدای پای تبعیض‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫‪08‬‬ ‫خطر؛اعتیاددارویی‬ ‫در کمین است‬ ‫واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری لردگان به استناد بند ‪ 1‬مصوبه شماره ‪ 2۶4‬مورخه ‪ 1400/03/02‬شورای اسالمی شهر و همچنین صورتجلسه‬ ‫شــماره ‪ 3‬مورخه ‪ 1400/03/08‬هیات تطبیق مصوبات شهرستان لردگان در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه و فضای سبز‬ ‫را به صورت حجمی به شــرکت های صالحیت دار در امور فضای ســبز و خدمات شهری از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا کلیه شــرکتهای خدماتی بخش خدمات شــهری و فضای سبز صالحیت دار می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ثبت نام به شرح ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مشخصات دستگاه اجرایی‪:‬‬ ‫شناسه ملی‪14002932104 :‬‬ ‫کد اقتصادی‪411417743744 :‬‬ ‫شرایط عمومی شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ .1‬مبلغ براورد ‪ 35/95۶/000/000‬ریال برای اجرای قرار داد شرح فوق از تاریخ ‪ 1400/05/11‬لغایت ‪ 1400/12/29‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬محل و مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/04/09‬ساعت ‪ 8‬تا ساعت ‪ 18‬مورخ ‪ 1400/04/12‬از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مهلت تســلیم پیشنهادات اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/04/13‬ساعت ‪ 8‬تا ســاعت ‪ 14:30‬مورخ ‪ 1400/04/23‬از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت و بازگشایی پاکتها ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪ 1400/04/24‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬متقاضیان می بایستی کلیه فرمهای مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ .6‬واریز مبلغ ‪ 1/797/800/000‬ریال به حســاب شماره ‪ 010۶88497۶005‬به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکز لردگان یا‬ ‫معادل مبلغ فوق ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری لردگان بابت تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ .7‬متقاصیان عالوه بر اینکه باید ضمانت نامه بانکی خود را در ســامانه بارگزاری کنند انرا به صورت فیزیکی در وقت مقرر فوق تحویل‬ ‫دبیر خانه شهرداری نمایند‪.‬‬ ‫‪ .8‬متقاضیان کلیه اسناد و مدارک مناقصه را در سامانه بارگزاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ .9‬شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است‪.‬‬ ‫‪ .10‬کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد‪.‬‬ ‫‪ .11‬شرکت هایی که وکالتی در اختیار افراد قرار داده شده و در مناقصه شرکت نمایند مردود اعالم میگردند‪.‬‬ ‫‪ .12‬پیمانکارانی که مشــمول قانون منع مداخله وزرا‪ ،‬نمایندگان مجلس‪ ،‬کارمندان دولت و نهاد های عمومی در معامالت دولتی و کشوری‬ ‫می شوند حق شرکت در مناقصه را ندارند و در صورت شرکت در مناقصه مردود خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ .13‬شــرکت های متقاضی می بایســت دارای رزومه کاری و صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور خدمات شهری و فضای‬ ‫سبز باشند‪.‬‬ ‫‪ .14‬متقاضیان می بایســت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت الف و صالحیت قانونی خود را همراه رزومه کاری در پاکت ب‬ ‫اقدام نمایند و هر یک از شــرکت ها موظفند ضمن مطالعه دقیق اســناد و مدارک مناقصه و براورد شهرداری؛ خود جداگانه نسبت به تهیه‬ ‫ریز لیست براورد قطعی قیمتها در طول زمان اجرای قرار داد اقدام نمایند و لیست براورد قیمت خود را منظم به برگ پیشنهاد قیمت مهر و‬ ‫امضاء و در پاکت (ج) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ .15‬کلیه پیشنهادها می بایست با قید مبلغ پیشنهادی به صورت واضح و به صورت حروفی و رقمی ظرف مهلت مقرر در سامانه الکترونیکی‬ ‫دولت بارگذاری شــوند در ضمن هر گونه پیشنهاد قیمت و یا لیست براورد قیمت که مخدوش یا قلم خوردگی داشته باشند مردود اعالم‬ ‫می گردند‪.‬‬ ‫‪ .16‬برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته جهت تنظیم قرار داد به شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده ان به نفع شهرداری‬ ‫ضبط خواهد شد و شهرداری با نفرات بعدی اقدام به تنظیم قرارداد خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ .17‬سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده انها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .18‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف‪1157495 :‬‬ ‫فریبرزغیبی‪-‬شهردارلردگان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫ـبرکوتاه‬ ‫خـ‬ ‫اختالف با اژانس‪ ،‬بهانه‬ ‫دست طرف مقابل می دهد‬ ‫یک کارشــناس مســائل سیاســت خارجی گفت‪:‬‬ ‫بایــد ببینیم اجرا نکــردن تعهدات و ایجاد اختالف‬ ‫بیــن ایــران و اژانــس بــه نفع ایــران یا طــرف مقابل‬ ‫اســت؟! بنده به عنوان یک پژوهشــگر می گویم به‬ ‫نفع ایران نیست؛ چراکه وقتی ما با اژانس اختالف‬ ‫پیــدا کنیــم‪ ،‬بهانــه دســت طــرف مقابــل می دهیم‬ ‫کــه او بــا اتــکا بــه ایــن بهان ههــا دوبــاره پرونــده ما‬ ‫را مطــرح کنــد و مجــددا چیــزی کــه ما یــک دور در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۵‬تــا ‪ ۱۳۸۹‬شــاهد بودیــم‪ ،‬تکرار شــود‪.‬‬ ‫حســن بهشتی پور در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫گــزارش مدیــرکل اژانــس بین المللی انــرژی اتمی به‬ ‫شــورای حــکام مبنی بر عــدم پاســخگویی ایران به‬ ‫درخواســت ایــن نهــاد بــرای تمدیــد مهلــت توافق‬ ‫بــرای اجــرای پروتــکل الحاقــی‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال کــه عــدم تمدید ایــن توافــق چه تاثیــری بر‬ ‫مذا کــرات وین برای احیای برجام خواهد داشــت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت این اســت که بر اســاس اساســنامه‪،‬‬ ‫اژانــس نقــش نظارتی دارد و ســه وظیفــه عمده به‬ ‫عهــده اش گذاشت هشــده که اول جلوگیری از اشــاعه‬ ‫سالح های هسته ای در دنیاست‪ ،‬دوم کمک کردن‬ ‫به کشــورها برای این که بتواننــد به انرژی صلح امیز‬ ‫هســته ای دســت پیدا کنند و ســوم بر فعالیت های‬ ‫صلح امیــز کشــورهایی کــه دارای فناوری هســته ای‬ ‫هســتند‪ ،‬نظــارت و کنتــرل کنــد‪ .‬بر اســاس این ســه‬ ‫وظیفه ذاتی‪ ،‬اژانس باید بر ایران و همه کشورهای‬ ‫عضــو ایــن نهــاد نظــارت کنــد و برای همیــن منظور‬ ‫جداگانه با هر کشوری پیمان نامه یا توافق نامه ای‬ ‫امضــا می کنــد که طبــق ایــن توافق نامــه چگونگی‬ ‫نظــارت اژانس بر فعالیت های هســته ای ان کشــور‬ ‫یشــود و اگرچه این توافق ها شــبیه‬ ‫دقیقا روشــن م ‬ ‫هم است ولی همگی الزاما یکی و یک جور نیست؛‬ ‫یعنی یک توافق نامه تیپیک نیســت که برای همه‬ ‫عینا تکرار شــود‪ ،‬بلکه متناسب با امکانات کشوری‬ ‫یشــود‪ ،‬جزئیاتــی دارد کــه در‬ ‫کــه بــر ان نظــارت م ‬ ‫یشــود‪ .‬بهشــتی پور در‬ ‫ان توافــق دوجانبه انجام م ‬ ‫پاسخ به این سوال که حال افق پیش رو چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانون هر نوع مذاکره می گوید اگر دو طرف‬ ‫می خواهنــد بــه نتیجــه برســند بایــد از بخشــی از‬ ‫خواسته هایشــان بگذرند و باید دید کجا می توانند‬ ‫بــه ســمت هم حرکت کنند تــا به یک نقطه تعادل‬ ‫برســند‪ .‬در دور هفتــم به نظر مــن این ماجرا ادامه‬ ‫نکــه یا ایران یا امریکا و یا‬ ‫پیــدا خواهد کرد مگر ای ‬ ‫هر دو تجدیدنظر کنند‪ .‬یکی از مشکالت مذاکرات‬ ‫این است که مذاکرات به صورت غیرمستقیم است؛‬ ‫یعنی ما در یک هتل با چهار نفر مذاکره می کنیم و‬ ‫ان ها هم با امریکا مذاکره می کنند؛ این چه صورت‬ ‫مذا کــره ای اســت؟! مــا خیلــی راحت می توانســتیم‬ ‫مســتقیم بنشــینیم و گفت وگو کنیم و خواســته های‬ ‫خودمان را مطرح کنیم‪ .‬او در خصوص انتقادی که‬ ‫معتقد است نه اروپا و نه چین و روسیه هیچ وقت‬ ‫واســطه صادقی بین ایران و امریکا نبودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بله این هم از جنبه های دیگری است‪ .‬ارزیابی من‬ ‫این است که االن هم اروپا‪ ،‬هم چین و هم روسیه‬ ‫واقعــا می خواهند ایــران با امریکا به توافق برســد‬ ‫ولی مشکل سر این است که تصمیمات سخت باید‬ ‫گرفتــه شــود و هم امریکایی ها بایســتی لجاجت را‬ ‫کنار بگذارند و تصمیمات سخت بگیرند و هم ایران‬ ‫اگر می خواهد به توافق برســد‪ ،‬تصمیم ســخت به‬ ‫این معنا اســت که از برخی خواسته هایش بگذرد؛‬ ‫نکــه چقــدر بگــذرد و چطــور بگــذرد و از کــدام‬ ‫ای ‬ ‫خواســته ها بگــذرد‪ ،‬همــان جزئیاتی اســت که ســه‬ ‫دوره مذاکرات طول کشــیده؛ منظور این اســت که‬ ‫تا دور ســوم روی کلیات به توافق رســیدند و از دور‬ ‫سوم به بعد که جزئیات بود همچنان مسئله است‬ ‫که چه کسی چقدر و از کدام خواسته هایش بگذرد‬ ‫و مســئله مهم این اســت که بازگشت چطور انجام‬ ‫شــود؛ یعنی امریکا چطور به برجام برگردد و همه‬ ‫تعهداتش را یک باره باهم یا مرحله ای اجرا می کند‬ ‫و ایــران هــم کــه این تعهــدات را کاهــش داده‪ ،‬ایا‬ ‫یک دفعــه همــه را برگرداند یا به تدریــج برگرداند؛‬ ‫گام به گام باشد یعنی اقدام در مقابل اقدام باشد و‬ ‫این ها موضوعات و جزئیاتی است که طول کشیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سایه تروریسم‬ ‫بر فضای افریقا‬ ‫ناصــر بوریطــه‪ ،‬وزیــر خارجــه مغــرب ضمــن‬ ‫هشــدار نســبت بــه نفــوذ شــتابنده گروه هــای‬ ‫تروریســتی ازجملــه داعــش در قــاره افریقا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شمار حمالت تروریستی در قاره افریقا طی ‪ ۶‬سال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۲۰‬برابر و قربانیــان این حمالت ‪۹‬‬ ‫برابر بیشــتر شــده اســت‪.‬به گــزارش ایرنــا‪ ،‬بوریطه‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬گرو ههــای تروریســتی فعــال در قــاره‬ ‫افریقــا امادگی خود را برای همکاری با شــبکه های‬ ‫جنایتــکار ســازمان یافته و گرو ههــای جدایی طلــب‬ ‫نیــز اعــام کرده اند‪.‬بوریطــه دیــروز در مراســم‬ ‫گشــایش نشست وزیران خارجه ائتالف بین المللی‬ ‫مخالــف داعــش در شــهر رم پایتخــت ایتالیــا ضمن‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬باید اوضاع قاره افریقا را‬ ‫به دقــت زیر نظر گرفت زیرا عناصر داعش در حال‬ ‫نفوذ میان مردمان بومی ساکن این قاره است و از‬ ‫مرزهــای قابل نفوذ میان کشــورها جهت رفت وامد‬ ‫و جــذب نیــرو و عضوگیــری اســتفاده می کننــد‪.‬او‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در ظــرف کمتر از شــش ســال حمالت‬ ‫تروریستی در افریقا از ‪ ۳۸۱‬مورد در سال ‪ ۲۰۱۵‬به‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۱۰۸‬مــورد در ســال ‪ ۲۰۲۰‬افزایش یافت‬ ‫و شــمار قربانیان از یک هزار و ‪ ۳۹۴‬کشــته به ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۱۹‬قربانی رسید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫رویایی که تحققش به سادگی ممکن نیست‬ ‫اما و اگرهای یک کابینه فراجناحی‬ ‫شاید حکایت از همان جا شروع شد که در روز‬ ‫اول ثبت نام گفت من به صورت مستقل امده ام‪.‬‬ ‫اری؛ ســید ابراهیم رئیســی در مناظــرات انتخاباتی‬ ‫هــم گفتــه بــود کــه در صــورت پیــروزی‪ ،‬خــود را‬ ‫رئیس جمهور همه مــردم ایران می داند‪ ،‬مدیریتی‬ ‫فراجناحــی بــا همکاری همه دســته جات سیاســی‬ ‫خواهــد داشــت و بــه اعتــای کشــور و اســتفاده از‬ ‫نیروی کارامدسیاسیفکرمی کند‪.‬به گزارشباشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬او پس از رای اوردن هم بیان کرد‬ ‫که عمیقا به شایسته ساالری معتقد است و اینکه‬ ‫طرف در کدام جناح و ســلیقه هست‪ ،‬مورد توجه‬ ‫ما نخواهد بود و کارامدی و فسادســتیزی و روحیه‬ ‫انقالبی و مردمی بودن شرایط کار با ما هستند‪ .‬در‬ ‫روزهای اخیر گمانه زنی ها در مورد کابینه ابراهیم‬ ‫رییسی به اوج رسیده اما تقریبا هیچ چهره اصالح‬ ‫طلب‪ ،‬اعتدالی یا مستقلی در این گمانه زنی های‬ ‫کابینه ای دیده نمی شود‪ .‬در این صورت باید پرسید‬ ‫ایا شعار کابینه فراجناحی محقق خواهد شد؟ ایا‬ ‫رئیســی فراتر از جناح و چهره هایی که در اطراف‬ ‫ستادهای او حضور داشتند و به او برای رسیدن به‬ ‫ریاســت دولت کمک کردنــد‪ ،‬از جریان های دیگر‬ ‫استفاده خواهد کرد؟ شاید سوال مهم تر این باشد‬ ‫کــه ایــا او اصــا در صورت تمایل می توانــد فراتر از‬ ‫فشار و خواست جریانی که حامی او بودند دست‬ ‫به انتخاب و کنش بزند؟‬ ‫هیچ کدام از گمانه زنی ها صحت ندارد‬ ‫مهــدی دوســتی ســخنگوی ســتاد انتخاباتــی‬ ‫رئیسی پیش از برگزاری انتخابات در مورد گمانه‬ ‫یهــا دربــاره کابینــه رئیســی گفته بــود‪« :‬هیچ‬ ‫زن ‬ ‫یهــا دربــاره کابینــه احتمالــی‬ ‫کــدام از گمانــه زن ‬ ‫اقــای رئیســی صحــت نــدارد و کابین ـه ای جوان‪،‬‬ ‫تــازه نفس‪ ،‬نخبــه‪ ،‬کارامد و فراجناحی تشــکیل‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حدســیات دربــاره ترکیــب کابینــه‬ ‫اقــای رئیســی و نــام بــردن از برخــی چهر ههــا‬ ‫کامــا اشــتباه و غیرواقعی اســت؛ کابینــه دولت‬ ‫اقــای رئیســی در صــورت اعتماد مــردم و پیروزی‬ ‫در انتخابــات فراجناحــی خواهــد بود‪.‬همیــن‬ ‫اظهــارات بود که زمزمه های تشــکیل یک کابینه‬ ‫گتــر‬ ‫فراجناحــی بــرای دولــت ســیزدهم را پررن ‬ ‫کرد؛ اما فارغ از اینکه او واقعا موفق به تشــکیل‬ ‫چنیــن کابینه ای خواهد شــد یا خیــر باید دید که‬ ‫اصال تشــکیل چنین کابینه ای تــا چه میزان مفید‬ ‫است؟ غالمرضا مصباحی مقدم در این باره گفته‬ ‫که ابراهیم رئیســی در ابتدای ثبت نام انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬خــود را کاندیــدای مســتقل‬ ‫دانست و در برخی نطق ها اشاره کرد تیم همکار‬ ‫او از کســانی خواهــد بود که دارای شایســتگی و‬ ‫کارامدی الزم اســت‪ .‬رئیســی از ظرفیت ها بدون‬ ‫یبــرد‪ .‬به نظر‬ ‫توجــه بــه جریان سیاســی بهــره م ‬ ‫می رسد او کسانی که ظرفیت نخبگی‪ ،‬توانمندی‬ ‫و تجربــه داشــته باشــند را در دولت خــود به کار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬عضو مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظــام ضمــن امیــدواری از اینکه انتخاب رئیســی‬ ‫موجب تحول در مدیریت کشور شود‪ ،‬گفته که‬ ‫امیدواریم شــاهد اجرایی شــدن شایسته ساالری‬ ‫باشــیم و دســت در دســت هم کشــور را در سایه‬ ‫نظام جمهوری اسالمی پیش ببریم‪ .‬این مفهوم‬ ‫در اســاس نامه جامعــه روحانیت مبــارز بازنگری‬ ‫شــد و امیدواریــم او بــا روی کار امدن بر ریاســت‬ ‫قوه مجریه و با تشکیل دولت فراجناحی از همه‬ ‫ظرفیت های کشور در جهت اعتالی نظام و رفع‬ ‫مشکالت مردم استفاده کند‪.‬‬ ‫نگاه باز به کابینه‬ ‫یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی نیز در‬ ‫اینزمینه گفت‪:‬رییسیدرانتخاب کابینهنگاهیباز‬ ‫دارد و خود را هم به عنوان نیروی مستقل معرفی‬ ‫کرده است‪ .‬حسین سبحانی نیا با اشاره به ویژگی‬ ‫های الزم برای کابینه ابراهیم رییســی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزرایی که انتخاب می شــوند باید شاخصه هایی‬ ‫مانند کارامدی‪،‬توانمندی‪،‬انقالبیبودن‪،‬خستگی‬ ‫ناپذیری و فعالیت جهادی داشته باشند‪ .‬تخصص‬ ‫و تعهد را با هم داشته باشند و در حوزه مسئولیت‬ ‫خــود دارای برنامــه باشــند‪.‬او ادامــه داد‪ :‬توقعات‬ ‫مــردم زیــاد اســت و کارهــای روی زمیــن مانده کم‬ ‫نیســت‪ .‬مشــکالت زیاد بــوده‪ ،‬بنابراین بــرای حل‬ ‫این مشکالت به دولتی کارامد نیاز است که روحیه‬ ‫جهادی و انقالبی داشــته باشــد‪ ،‬هم تعهد داشته‬ ‫باشد و هم تخصص‪ .‬امید داریم دولت اقای رئیسی‬ ‫با این ویژگی ها شکل بگیرد و اعضای دولت بتوانند‬ ‫گــره ای از مشــکالت مــردم بــاز کنند‪.‬ایــن نماینده‬ ‫ادوار مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم نگاه‬ ‫فراجناحی در انتخاب کابینه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رییسی‬ ‫در انتخاب کابینه نگاهی باز دارد و خود را هم به‬ ‫عنوان نیروی مستقل معرفی کرده است‪ .‬بعید می‬ ‫دانم که واقعیت داشــته باشــد که عده ای خاص‬ ‫دور رییــس جمهــور منتخب را گرفته اند‪ .‬رییســی‬ ‫وزرای دولت را با نگاه جامعی انتخاب خواهد کرد‬ ‫و افــراد کارامــد را از هر مجموعــه ای را به یاری می‬ ‫طلبد‪.‬سبحانی نیا گفت‪ :‬امید دارم دولت سیزدهم‬ ‫دولتی برای همه جامعه و دولتی برای جمهور باشد‬ ‫چه انهایی که به رییسی رای دادند چه کسانی که‬ ‫به او رای ندادند و چه انهایی که در انتخابات رای‬ ‫ندادند‪.‬اما صادق زیباکالم اســتاد دانشــگاه تهران‬ ‫گفته اســت کــه «فراجناحــی» و «فراجناحی عمل‬ ‫کــردن» بیــش ازانچــه یک واقعیت جدی سیاســی‬ ‫باشد‪ ،‬بیشتر یک ِ«ژست» سیاسی است؛ چراکه در‬ ‫عملاساساچیزیبهنام«فراجناحی»نهوجوددارد‬ ‫و نه می تواند وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سخنگویدولت‪:‬از هرگونهشفافیتاستقبالمی کنیم‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری بارد‬ ‫این ادعا که تعامل خوبی بین دولت و دستگاه های‬ ‫نظارتی وجود ندارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت اقدامی خارج‬ ‫از چارچــوب قانونــی انجــام نــداده و از ابتدای این‬ ‫دولتتعاملبسیارخوبیبیندولتودستگاه های‬ ‫نظارتی وجود داشــته اســت‪ .‬از هرگونه شــفافیتی‬ ‫استقبالمی کنیموپیشگامشفافیتودسترسیازاد‬ ‫به اطالعات بوده ایم‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه عده ای بر اساس سیاست خود این‬ ‫موضوعاتاتهامیرارهانمی کنند کهامیدواریمقوه‬ ‫قضاییهبه سرعتدرخواستمطالبهاسنادومدارک‬ ‫را بکند و برای روشنگری افکار عمومی این اسناد را‬ ‫منتشر کند‪.‬ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬البته از هرگونه‬ ‫تصمیم مجلس برای بررسی صادقانه‪ ،‬منصفانه و‬ ‫به دوراز سیاست زدگی استقبال کرده و می کنیم اما‬ ‫نمی توانــم نگویم کاش به جای اینکــه وقت خود‬ ‫را صرف اموری کنند که ده ها دستگاه های نظارتی‬ ‫و اطالعاتــی برای ان رصددارند و نظارت می کنند‪،‬‬ ‫یک سری لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده‪،‬‬ ‫موردبررســی قرار دهند‪.‬دستیار ارتباطات اجتماعی‬ ‫رئیس جمهوریافزود‪:‬البتهاگردولتطرفمشورت‬ ‫در این رایزنی ها قرار بگیرد‪ ،‬دلسوزانه و بی طرفانه‬ ‫نظــرات خــود را خواهــد گفــت امــا اینکــه دولــت‬ ‫افرادی را به رئیس جمهور منتخب پیشــنهاد کرده‬ ‫باشــد را تکذیب می کنم‪.‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬میان‬ ‫رئیس جمهور و رئیس جمهور منتخب تا جایی که‬ ‫من اطالع دارم درباره کابینه دولت ســیزدهم اصال‬ ‫صحبتــی نشــده اســت و هــر انچــه اســت‪ ،‬انتقال‬ ‫تجارب و در اختیار قرار دادن فهم اداره کشور است‪.‬‬ ‫امیدواریمدرهفته هایپایانیطرحاین گونهمباحث‬ ‫باعث نشود روند بسیار خوبی که از انتقال تجارب‬ ‫شکل گرفته اسیب ببیند‪.‬او اظهار کرد‪ :‬اعتقادداریم‬ ‫انتقال قدرت مانند دست به دســت دادن مشــعل‬ ‫است و دولت های بعد باید بر فراز مسیرهای طی‬ ‫شده ادامه دهند و نواقص را برطرف کنند‪ .‬بگذاریم‬ ‫اینسنتحسنه ای کهبارفتنرئیس جمهور بهدفتر‬ ‫رئیس جمهور منتخب و مالقات بعدی‪ ،‬انجام شده‬ ‫و تــاش صادقانــه بــرای انتقــال تجــارب‪ ،‬روی ـه ای‬ ‫تهــای بعــدی باشــد‪.‬‬ ‫میمــون و مبــارک بــرای دول ‬ ‫ســخنگوی دولــت در ادامه با اشــاره بــه دو حادثه‬ ‫پی درپی جانسوز در هفته گذشته یعنی درگذشت‬ ‫خبرنگاران ایرنا و ایسنا و هفت سرباز معلم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهشــاد کریمــی و ریحانــه الســادات یاســینی دو‬ ‫خبرنگاری که با قلم و دوربین خود به دنبال زیست‬ ‫بهتر مردمانمان می نوشــتند در حادث ـه ای خون بار‬ ‫جان خود را حین انجام ماموریت از دست دادند‪.‬‬ ‫این حادثه را به خانواده داغدیده گان و همکاران‬ ‫رســانه ای به ویژه ایسنایی ها و ایرنایی ها تسلیت‬ ‫می گویم‪.‬او ادامه داد‪ :‬همچنین درگذشت‪ ۷‬سرباز‬ ‫معلم عزیز در مســیر دانش افــروزی برای کودکان‬ ‫در مناطق محروم را غم از دست دادن خبرنگاران‬ ‫محیط زیستی را مضاعف کرد‪ .‬ایران این فرزندان‬ ‫فداکار راه علم و اگاهی بخشــی را از یاد نخواهد‬ ‫بــرد‪ .‬فقــدان این عزیــزان بــه خانواده هایشــان و‬ ‫همه ایرانیان تســلیت می گویم‪.‬دســتیار ارتباطات‬ ‫اجتماعــی رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬ضمــن تاســف‬ ‫عمیــق خــود از حــوادث اخیــر پیش امــده بــرای‬ ‫فرزنــدان ســرزمینمان‪ ،‬با تســلیت از جــان ودل به‬ ‫خانــواده این عزیزان خاضعانــه از هرگونه نقصان‬ ‫متصوریپوزشمی طلبم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تشکیل کابینهاکثریتبه جای کابینهاقلیتضروریاست‬ ‫یــک عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت‬ ‫بر ضرورت تشکیل کابینه ای جهت محقق شدن‬ ‫مطالبــات مردمــی تاکید کرد‪.‬حســین نقاشــی در‬ ‫گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬مســئول معرفی‬ ‫کابینــه رئیس جمهور منتخب اســت؛ پس او باید‬ ‫طبق چشــم انداز ههــا و برنامه هایی که پیش تر‬ ‫اعــام کــرده و در نظــر گرفتــه اســت‪ ،‬این کابینه‬ ‫را بچینــد‪.‬او ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه به خواســتگاه‬ ‫او که از جبهه اصولگرا اســت به نظر می رسد که‬ ‫احتماال خیلی در بحــث ازادی های اجتماعی در‬ ‫نهادهایــی مثــل وزارت علوم و وزارت کشــور که‬ ‫متولی فعالیت احزاب و نهادهای سیاســی است‬ ‫اهتمامــی نــدارد؛ امــا ضــروری اســت کــه یــاداور‬ ‫شویم باید برای وزارتخانه های اصلی تالش شود‬ ‫تــا فردی متناســب بــا مطالبات مردمی بر ســرکار‬ ‫بیایــد‪ .‬ایــن فعــال سیاســی اصالح طلــب گفــت‪:‬‬ ‫وزارتخانه هایــی مانند وزارت اطالعــات‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد و وزارت کشــور امــکان تحقــق‬ ‫نســبی مطالبات عمــوم مردم رادارنــد‪ .‬پس برای‬ ‫انتخــاب وزرای ایــن بخــش از دولــت باید تالش‬ ‫ویــژه ای شــود‪ .‬او گفــت‪ :‬رئیس جمهــور منتخــب‬ ‫بایــد عمــوم مــردم را راضی نگــه دارد؛ صرفا فکر‬ ‫نکند منتخب افرادی هستند که به او رای دادند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکه بخشــی از مــردم جامعــه در‬ ‫انتخابات شرکت نکردند‪ ،‬رئیس جمهور منتخب‬ ‫بایــد بــه مطالبــات مردمی به ویژه قشــری که به‬ ‫او رای ندادنــد توجــه کنــد‪ .‬نقاشــی خاطرنشــان‬ ‫یشــود مگر اینکه‬ ‫کــرد‪ :‬کابینــه کارامد محقق نم ‬ ‫شهــای مختلــف را دولت بعدی‬ ‫ســایق و گرای ‬ ‫تــاب بیــاورد‪ .‬همان طور که اشــاره کــردم به ویژه‬ ‫در ایــن چند وزارتخانه که جنبه عمومی تر دارند‬ ‫باید کسانی را منصوب و معرفی کرد که ایده و‬ ‫خاستگاه فکری مردم محورتری دارند‪ .‬همه باید‬ ‫کمک کنند تا کابینه ای کارامد تشکیل شود و ریس‬ ‫جمهور منتخب تبدیل به رئیس کابینه اقلیت ها‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سخنگویدولت‪:‬از هرگونهشفافیتاستقبالمی کنیم‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری بارد‬ ‫این ادعا که تعامل خوبی بین دولت و دستگاه های‬ ‫نظارتی وجود ندارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت اقدامی خارج‬ ‫از چارچــوب قانونــی انجــام نــداده و از ابتدای این‬ ‫دولتتعاملبسیارخوبیبیندولتودستگاه های‬ ‫نظارتی وجود داشــته اســت‪ .‬از هرگونه شــفافیتی‬ ‫استقبالمی کنیموپیشگامشفافیتودسترسیازاد‬ ‫به اطالعات بوده ایم‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه عده ای بر اساس سیاست خود این‬ ‫موضوعاتاتهامیرارهانمی کنند کهامیدواریمقوه‬ ‫قضاییهبه سرعتدرخواستمطالبهاسنادومدارک‬ ‫را بکند و برای روشنگری افکار عمومی این اسناد را‬ ‫منتشر کند‪.‬ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬البته از هرگونه‬ ‫تصمیم مجلس برای بررسی صادقانه‪ ،‬منصفانه و‬ ‫به دوراز سیاست زدگی استقبال کرده و می کنیم اما‬ ‫نمی توانــم نگویم کاش به جای اینکــه وقت خود‬ ‫را صرف اموری کنند که ده ها دستگاه های نظارتی‬ ‫و اطالعاتــی برای ان رصددارند و نظارت می کنند‪،‬‬ ‫یک سری لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده‪،‬‬ ‫موردبررســی قرار دهند‪.‬دستیار ارتباطات اجتماعی‬ ‫رئیس جمهوریافزود‪:‬البتهاگردولتطرفمشورت‬ ‫در این رایزنی ها قرار بگیرد‪ ،‬دلسوزانه و بی طرفانه‬ ‫نظــرات خــود را خواهــد گفــت امــا اینکــه دولــت‬ ‫افرادی را به رئیس جمهور منتخب پیشــنهاد کرده‬ ‫باشــد را تکذیب می کنم‪.‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬میان‬ ‫رئیس جمهور و رئیس جمهور منتخب تا جایی که‬ ‫من اطالع دارم درباره کابینه دولت ســیزدهم اصال‬ ‫صحبتــی نشــده اســت و هــر انچــه اســت‪ ،‬انتقال‬ ‫تجارب و در اختیار قرار دادن فهم اداره کشور است‪.‬‬ ‫امیدواریمدرهفته هایپایانیطرحاین گونهمباحث‬ ‫باعث نشود روند بسیار خوبی که از انتقال تجارب‬ ‫شکل گرفته اسیب ببیند‪.‬او اظهار کرد‪ :‬اعتقادداریم‬ ‫انتقال قدرت مانند دست به دســت دادن مشــعل‬ ‫است و دولت های بعد باید بر فراز مسیرهای طی‬ ‫شده ادامه دهند و نواقص را برطرف کنند‪ .‬بگذاریم‬ ‫اینسنتحسنه ای کهبارفتنرئیس جمهور بهدفتر‬ ‫رئیس جمهور منتخب و مالقات بعدی‪ ،‬انجام شده‬ ‫و تــاش صادقانــه بــرای انتقــال تجــارب‪ ،‬روی ـه ای‬ ‫تهــای بعــدی باشــد‪.‬‬ ‫میمــون و مبــارک بــرای دول ‬ ‫ســخنگوی دولــت در ادامه با اشــاره بــه دو حادثه‬ ‫پی درپی جانسوز در هفته گذشته یعنی درگذشت‬ ‫خبرنگاران ایرنا و ایسنا و هفت سرباز معلم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهشــاد کریمــی و ریحانــه الســادات یاســینی دو‬ ‫خبرنگاری که با قلم و دوربین خود به دنبال زیست‬ ‫بهتر مردمانمان می نوشــتند در حادث ـه ای خون بار‬ ‫جان خود را حین انجام ماموریت از دست دادند‪.‬‬ ‫این حادثه را به خانواده داغدیده گان و همکاران‬ ‫رســانه ای به ویژه ایسنایی ها و ایرنایی ها تسلیت‬ ‫می گویم‪.‬او ادامه داد‪ :‬همچنین درگذشت‪ ۷‬سرباز‬ ‫معلم عزیز در مســیر دانش افــروزی برای کودکان‬ ‫در مناطق محروم را غم از دست دادن خبرنگاران‬ ‫محیط زیستی را مضاعف کرد‪ .‬ایران این فرزندان‬ ‫فداکار راه علم و اگاهی بخشــی را از یاد نخواهد‬ ‫بــرد‪ .‬فقــدان این عزیــزان بــه خانواده هایشــان و‬ ‫همه ایرانیان تســلیت می گویم‪.‬دســتیار ارتباطات‬ ‫اجتماعــی رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬ضمــن تاســف‬ ‫عمیق خود از حوادث اخیر پیش امده برای فرزندان‬ ‫سرزمینمان‪ ،‬با تسلیت از جان ودل به خانواده این‬ ‫عزیزان خاضعانه از هرگونه نقصان متصوری پوزش‬ ‫می طلبم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سهم خواهیافراد‬ ‫از دولت رئیسی ممنوع‬ ‫یک نماینده مجلس گفت‪:‬‬ ‫کابینهبایدانراداشتهباشند‪.‬در‬ ‫یکــی از نــکات مهمــی کــه در‬ ‫میدان و صحنه بــودن و همراه‬ ‫تشــکیل کابینــه دولــت اینــده‬ ‫بــا مــردم گام برداشــتن از دیگر‬ ‫مهم است‪ ،‬ممنوع بودن سهم‬ ‫ویژگی هایــی اســت کــه وزرای‬ ‫خواهی افراد است‪ .‬باید از افراد‬ ‫یــک کابینــه کارامــد بایــد از ان‬ ‫علی حدادی‬ ‫پاکدست‪ ،‬شجاع و اشنا به امور‬ ‫برخوردار باشــند‪.‬نماینده مردم‬ ‫وزارت خانه در تشــکیل کابینه‬ ‫طالقــان‪ ،‬ســاوجبالغ‪ ،‬نظرابــاد‬ ‫دولتسیزدهماستفادهشود‪.‬علیحدادیدرباره و چهارباغ در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬تصریح‬ ‫ویژگ ‬ ‫یهــای الزم برای تشــکیل کابینــه کارامد در کرد‪ :‬وزرای کابینه باید به معنای واقعی همراه با‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از نکات مهمی مردم باشند‪ .‬هر یک از افرادی که به عنوان وزیر‬ ‫که در تشــکیل کابینــه دولت اینده مهم اســت‪ ،‬معرفی می شــوند بایــد اولویت بندی بــرای امور‬ ‫ممنوع بودن ســهم خواهی افراد اســت‪ .‬باید از وزارتخانه مربوطه داشــته باشــند‪.‬حدادی تاکید‬ ‫افراد پاکدست‪ ،‬شجاع و اشنا به امور وزارت خانه کرد‪:‬مهم ترینمولفهدولت کارامدوانقالبیباور‬ ‫در تشکیل کابینه دولت سیزدهم استفاده شود‪ .‬به توانمندی جوانانی اســت که در بدنه دولت‬ ‫به گزارش دیده بان ایران‪ ،‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬می توانند حضور یافته و کارامد سازی را نهادینه‬ ‫باور به مردم یک ویژگی مهمی اســت که وزرای کنند‪.‬‬ ‫رفاقت دولت و مجلس‬ ‫تنشود‬ ‫مانعنظار ‬ ‫یک نماینده مجلس گفت‪ :‬‬ ‫مقدار با شان و جایگاه نظارتی‬ ‫ورود نماینــده مجلــس در این‬ ‫مجلــس و نماینــدگان خیلــی‬ ‫موضــوع بایــد بــا حفــظ خــط‬ ‫ســازگاری نداشــته باشد؛ یعنی‬ ‫قرمــز و حریــم باشــد کــه بعدا‬ ‫مــا در حــدی بایــد ورود کنیــم‬ ‫بتوانــد نظارت های خــودش را‬ ‫که بعدا مانع نظارت خودمان‬ ‫غالمرضا نوری‬ ‫اعمــال کنــد و رفاقت هــا مانع‬ ‫نشــود‪.‬نوری در پاســخ بــه این‬ ‫تهــا نشــود‪.‬غالمرضا‬ ‫نظار ‬ ‫سوال که این شدت حمایت ها‬ ‫نــوری‪ ،‬نماینده بســتان اباد در مجلــس یازدهم به قــدری خواهد بــود که لقب «وکیــل الدوله»‬ ‫در رابطه با «حضور پرتعداد نمایندگان در ستاد به گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم اطالق‬ ‫رئیس جمهور منتخب»واینکه«ایاچنیناتفاقی شود؟ بیان کرد‪ :‬برای این مسئله هنوز زود است‬ ‫می توانــد مســئله نظارت مجلــس بر دولــت را و باید واکنش ها را ببینیم‪ .‬دوستان از این کلمه‬ ‫زیر ســوال ببرد؟» و همچنین زمزمه هایی مبنی «وکیل الدوله» خیلی بدشان می امد و از ابتدای‬ ‫بــر حضــور برخــی نماینــدگان در کابینــه دولت اغاز به کار دوره یازدهم همه در مجلس مدافع‬ ‫سیزدهم گفت‪ :‬اینکه رقابت اسان بود و خیلی حقــوق مــردم بودنــد‪ ،‬علی الخصــوص حقــوق‬ ‫راحت می شــد نتیجه را پیش بینی کرد‪ ،‬همین مردم در مقابل دولت؛ لذا چنین چرخشی بعید‬ ‫خودش حجمی از مراجعات را به سمت کسی اســت که اتفاق بیفتد ولی خب بایــد روند کار‬ ‫که برنده است‪ ،‬می برد و طبیعی است‪ .‬قطعا و عملکرد دولت را ببینیم‪.‬او افزود‪ :‬اگر عملکرد‬ ‫رئیس جمهور منتخب خــودش می داند که چه دولــت در جهــت رفــاه حال مردم باشــد یعنی‬ ‫کســانی ازنظر ایدئولوژیــک از ابتدا کنار ایشــان یک همگرایی در این حرکت ها به سمت یک‬ ‫بودنــد و بــاور داشــتند و امدند که کمک کنند‪ .‬هدف مشترک باشد‪ ،‬طبیعتا یک همراهی هایی‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬من مطمئنم که را خواهد داشت ولی اگر مسیر دولت در مسیر‬ ‫در این حوزه رئیسی خوب عمل خواهد کرد و خواســت مجلس و جامعه که حل مشــکالت‬ ‫انگیزه های حضور افراد را تشــخیص می دهند‪ .‬اقتصــادی و معیشــتی اســت‪ ،‬قــرار نگیــرد‪،‬‬ ‫عضو فراکسیون مستقلین والیی در ادامه اظهار علی القاعده باید تذکرات و راهنمایی های الزم‬ ‫کــرد‪ :‬اینکــه مجلــس بــه شــکل گیری انتخابات اتفاق بیفتد‪.‬نوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬به همین‬ ‫پرشــور و حضور مردم کمک کند‪ ،‬خوب اســت خاطر می گویم که ورود نماینده مجلس در این‬ ‫امــا اینکه با عنــوان نمایندگی همه کارها را رها موضوع باید با حفظ خط قرمز و حریم باشــد‬ ‫کنیــم و برویــم بــرای انتخــاب رئیس جمهــور و که بعدا بتواند نظارت های خودش را اعمال کند‬ ‫بعد هم برویم برای تشکیل دولت‪ ،‬شاید یک و رفاقت ها مانع نظارت ها نشود‪.‬‬ ‫مجلسی هانبایددر دولت‬ ‫حضور پیدا کنند‬ ‫حسینکنعانیمقدم‪،‬تحلیلگرمسائلسیاسی‬ ‫دربــاره فشــارهایی کــه بــه دولت رئیســی برای‬ ‫تحمیلافرادبه کابینهاومی اید‪،‬بابیاناینکهاقای‬ ‫رئیسییکسریشاخص هارامشخص کرده اند که‬ ‫قاعدتا دولت را بر اســاس ان شــاخص ها تعیین‬ ‫خواهنــد کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بحث شایسته ســاالری و‬ ‫فراجناحی بودن از نکات مهمی است که رئیسی‬ ‫در مورد دولت خودشــان مطرح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا ‪ ،‬او افزود‪ :‬باید منتظر باشیم و ببینیم وزرایی‬ ‫کــه معرفــی می شــوند دارای چــه خصوصیاتــی‬ ‫هستندتاباتوجهبهوعده هایی کهدادنددولت‬ ‫چابــک‪ ،‬فراجناحی و ضد فســاد را که کارامدی‬ ‫الزم را برای حل مشکالت داشته باشند‪ ،‬تشکیل‬ ‫دهند؛ البتــه اکنون گمانه زنی هــا و رایزنی هایی‬ ‫دراین باره انجام می شود و فهرست هایی مطرح‬ ‫می شود اما تا جایی که من فهرست هایی را که‬ ‫در حد گمانه زنی هستند‪ ،‬دیدم به نظرم می رسد‬ ‫که برخی‪ ،‬افرادی مختلفی را مطرح می کنند و در‬ ‫حاللیستسازیهستندبرایاینکهاقایرئیسی‬ ‫را برای سهم خواهی تحت فشارهای سیاسی قرار‬ ‫دهنــد‪ .‬دبیــر کل حزب ســبز با بیان اینکــه بارها‬ ‫تاکید کرده ایم نباید افرادی از مجلس در دولت‬ ‫حضور پیدا کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام درست‬ ‫نیست چراکه در این شرایط هم مجلس ضعیف‬ ‫می شود و هم اینکه دولت با توجه به مسائلی‬ ‫کــه در پیــش دارد‪ ،‬قاعدتــا باید تغییر و تحولی‬ ‫جدی در ســاختار نیروی انسانی اش شکل دهد‪.‬‬ ‫او تصریــح کرد‪ :‬مخالف هرگونه دادن پســت یا‬ ‫وزارتخانــه بــه وزرای قبلی به ویــژه وزرای دولت‬ ‫اقای احمدی نژاد با هر شکل و شمایلی هستم‪،‬‬ ‫چراکــه نمی خواهیــم تداعــی بشــود کــه دولت‬ ‫اقای رئیســی تداوم دولت احمدی نژاد است اما‬ ‫برخــی از جریان های سیاســی این قصد را دنبال‬ ‫می کننــد که بگوینــد تــداوم احمدی نــژاد یعنی‬ ‫دولــت رئیســی‪ .‬باید صبــر کرد تا ترکیــب دولت‬ ‫بعد از معرفی به مجلس مشخص شود تا بتوان‬ ‫درباره ان قضاوت داشــت‪ .‬کنعانی مقدم درباره‬ ‫گمانه زنی هــا در خصــوص حضــور فاطمی امین‬ ‫به عنــوان وزیــر صمت‪ ،‬مخبــر به عنــوان معاون‬ ‫اول و باقری کنی به عنوان وزیر خارجه در دولت‬ ‫رئیسی بیان داشــت‪ :‬این ها گمانه زنی است که‬ ‫بــرای مــن نیز نمونــه ان را فرســتاده و مــرا نیز در‬ ‫چنــد لیســت قراردادند اما مشــخص اســت این‬ ‫فهرست ها نوعی ارایش سیاســی است که برای‬ ‫سهم خواهی از دولت مطرح می شود‪ .‬معتقدم‬ ‫کهاگردولتایندهمی خواهد کارامدباشدوطبق‬ ‫شاخصه هایی کهاقایرئیسیمطرح کرده‪،‬پیش‬ ‫برود‪،‬خیلیاز افرادی کهوزیربوده اند‪،‬دیگرنباید‬ ‫در دولــت جدید حضورداشــته باشــند‪ .‬او درباره‬ ‫اینکه چقدر ممکن است عراقچی یا باقری کنی‬ ‫به عنوان وزیر خارجه مطرح شود و یا اینکه چه‬ ‫فردی مناســب تر است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬راجع به این‬ ‫موضوع نمی توانم اظهارنظری کنم‪ ،‬برای اینکه‬ ‫هنوز مشخص نیست که گزینه های اقای رئیسی‬ ‫چه کسانی هستند و تا زمانی که مشخص نباشد‬ ‫روی چه کسانی نظر دارند‪ ،‬نمی توان نظری داد‪.‬‬ ‫دولتایندهدربحثدیپلماسیسیاسی‪،‬دیپلماسی‬ ‫اقتصادیومردمیدانبودنبایدیکاجماعی کندو‬ ‫فردی را انتخاب کند که در هر سه حوزه ورود کرده‬ ‫و کمکدولتباشد‪.‬عضوجبههایستادگیدرباره‬ ‫طرحمجلسپیرامونفضایمجازیومحدودکردن‬ ‫اناظهار کرد‪:‬مسئلهفضایمجازیورسانه ایبحثی‬ ‫است که ما باید در ان همگام با دنیا پیش برویم؛‬ ‫هر قدمی که عقب بگذاریــم‪ ،‬ان ها در زمینه های‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬کسب وکار‪ ،‬جنگ روانی و همچنین‬ ‫علمدانشوفناوری‪،‬چهارقدمجلوترازماخواهند‬ ‫بــود؛ بنابرایــن هرگونه عقب نشــینی از به کارگیری‬ ‫فضایمجازیدر کشورظلمیدرحقملتخواهد‬ ‫بود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬ما به خاطر داریم که یک زمانی‬ ‫دستگاه هایویدئوممنوعبودوحتیدستگاهفکس‬ ‫راجمعمی کردندوباانمخالفتمی شد‪،‬بعدترنیز‬ ‫ماحتیشاهداینبودیمکهبرایماهوارهنیزقوانینی‬ ‫وضع کردند‪ .‬اگر ما بتوانیم ســواد رسانه ای مردم‬ ‫را ارتقــا دهیــم و نــوع به کارگیــری ایــن تجهیزات‬ ‫و امکانات را در کشــور خودمان نهادینه کنیم و‬ ‫منطبــق با علم و فنــاوری جلو برویم‪ ،‬به نفع ما‬ ‫خواهدبودتااینکهبامحدودیتبهسمتیبرویم‬ ‫که مردم را از یک سری امکانات منع کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قراردادهای ذوب اهن برای خرید‬ ‫پساب هایشهرهایاطراف‬ ‫معاون بهره برداری و عضو‬ ‫هنگفتــی را پرداخــت کنــد‪ .‬در‬ ‫هیاتمدیرهذوباهناصفهان‬ ‫نتیجه این شرکت تالش دارد تا‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضر شــرکت‬ ‫با اجرای پروژه های خود‪ ،‬اساس‬ ‫ذوب اهــن اصفهان حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫نیاز تولید خود را به اب کاهش‬ ‫میلیاردتومانبرایخریدپساب‬ ‫دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال در صورت‬ ‫مهرداد توالئیان‬ ‫شهرهای اطراف سرمایه گذاری‬ ‫تحقق این امر‪ ،‬می توان جلوی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن شــرکت در‬ ‫توقف هایتولیدرا گرفت کهبه‬ ‫قراردادی با شرکت اب و فاضالب استان اصفهان نوعیصرفهاقتصادیبرایشرکتدارد‪.‬توالئیان‬ ‫تالش دارد تا این پساب وارد کارخانه ذوب اهن در ایــن خصوص بیان کــرد‪ :‬در حال حاضر ذوب‬ ‫شــود‪ .‬از ســوی دیگــر حدود ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومان اهن اصفهان در منطقه ای قرار دارد که اب بسیار‬ ‫نیز برای تســویه این اب به اب قابل استفاده در مسئله حیاتی است‪ .‬در این راستا این شرکت با‬ ‫صنایع تخصیص داده شده است‪ .‬امیدواریم این تبدیل برج ها و ایجاد تســویه خانه تالش کرده‬ ‫پروژه تا اوایل سال‪ ۱۴۰۴‬به نتیجه برسد‪ .‬مهرداد اســت که در مصــرف اب صرفه جویــی کند‪ .‬به‬ ‫توالئیــان دربــاره برنام ههــای ایــن شــرکت برای عنوانمثالاخیرااینشرکتبرایبرج هایخنک‬ ‫کاهــش میزان مصــرف اب گفت‪ :‬شــرکت ذوب کننده از تکنولوژی جدید هیبریدی استفاده کرده‬ ‫اهــن اصفهان با برنامه ریزی و اجــرای پروژه های اســت‪ .‬معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره‬ ‫مختلف توانســته اســت با وجود افزایش میزان ذوب اهــن اصفهان درباره دیگر برنامه های این‬ ‫تولیدات خود‪ ،‬میزان مصرف اب را کاهش دهد‪ .‬شــرکت برای کاهش مصرف اب توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این اتفاق در پروژه های متعدد شرکت با استفاده حــال حاضر شــرکت ذوب اهن اصفهــان حدود‬ ‫از تکنولوژی های روز دنیا و تغییر تجهیزات روی ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای خرید پســاب شــهرهای‬ ‫داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تبدیل ایستگاه ریخته گری اطراف ســرمایه گذاری کرده اســت‪ .‬این شــرکت‬ ‫قدیمیروسیبهایستگاهریخته گریباتجهیزات توانســته اســت با شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫ایتالیایی یکی از این پروژه های مذکور اســت که اصفهان قرارداد ببندد تا این پساب وارد کارخانه‬ ‫توانســت مقدار قابل توجهی از مصرف اب این ذوب اهــن شــود‪ .‬از ســوی دیگــر حــدود ‪۲۵۰‬‬ ‫شرکترا کاهشدهد‪.‬معاونبهره برداریوعضو میلیارد تومان نیز برای تسویه جهت استفاده در‬ ‫هیات مدیره ذوب اهن اصفهان با اشاره به دیگر صنایع تخصیص داده شده است‪ .‬توالئیان ابراز‬ ‫پروژ ههــای این شــرکت در جهــت کاهش میزان امیدواری کرد‪ :‬درصورتی که پروژه های مذکور با‬ ‫مصــرف اب تصریــح کــرد‪ :‬نگاه مدیران شــرکت موفقیتاجراشوند‪،‬پیش بینیمی شود کهحدود‬ ‫ذوب اهن به اب‪ ،‬یک نگاه ریالی نیست زیرا اب ‪ ۴۰‬درصــد از نیــاز شــرکت ذوب اهن اصفهان به‬ ‫موضوعیاست کهاگرنباشد‪ ،‬کارخانهنمی تواند برداشت از اب زاینده رود کاهش یابد‪ .‬امیدواریم‬ ‫به تولید خود ادامه دهد‪ ،‬بنابراین زمانی که اب باتحققچنینرویدادهاییمیزانبرداشتاباز‬ ‫نیست‪،‬شرکتمجبور استبرایخریدان‪،‬مبالغ زاینده رود را کمتر کنیم‪.‬‬ ‫عدم تصویب یک قانون تیر خالص بر‬ ‫پیکرهصنعتکشور‬ ‫مدیرعامــل شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫تهــران بیــان کــرد‪ :‬مجلــس در چنــد روز‬ ‫اخیــر قانــون اختصــاص یک درصد از ســهم‬ ‫ارزش افــزوده بــرای تکمیــل زیرســاخت‪،‬‬ ‫بهســازی و نوســازی زیرســاخت را تصویــب‬ ‫نکــرد‪ ،‬در حالــی کــه امیــد بــود بــا تصویب‬ ‫ایــن قانــون بخــش عمــده ای از نواقــص‬ ‫زیرســاخت شــهرک ها رفع شــود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬مهنــدس صابــر پرنیــان‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان تهران در برنامه‬ ‫«صبــح و گفتگــو» پیرامــون وضعیت صنایع‬ ‫کوچک ضمن اشاره به صنایع کوچک بیش‬ ‫از ‪ ۹۳‬درصــد گفــت‪ :‬ایــن صنایــع بــه دلیــل‬ ‫انعطــاف پذیری باال‪ ،‬بومــی بودن و متکی‬ ‫بــودن بــه ســرمایه هــای مــردم توانســتند‬ ‫جلــوی تحریــم را بگیرنــد و در شــرایط‬ ‫کرونایــی در خدمــت مــردم باشــند‪ .‬پرنیان‬ ‫ضمــن ابــراز تاســف از ضعــف و مشــکالت‬ ‫زیرســاختی شــهرک های صنعتــی کــه عمــده‬ ‫صنایــع کوچک را دارد تصریح کرد‪ :‬مجلس‬ ‫در چنــد روز اخیــر قانــون اختصــاص یــک‬ ‫درصــد از ســهم ارزش افــزوده بــرای تکمیل‬ ‫زیرســاخت‪ ،‬بهســازی و نوســازی زیرساخت‬ ‫را تصویــب نکــرد در حالــی کــه امیــد بود با‬ ‫تصویــب ایــن قانــون بخــش عمــده ای از‬ ‫نواقــص زیرســاخت شــهرک هــا رفع شــود و‬ ‫ماننــد تیــر خالصی بــر پیکره صنعت کشــور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫ایا امکان صدور مجوز سالمت با وجود رسوب ‪ ۸‬ماهه وجود دارد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده؛‬ ‫چیستی و چرایی‬ ‫مالیــات بــرارزش افــزوده نوعی مالیات غیرمســتقیم‬ ‫اســت کــه بــر مصرف وضع شــده اســت‪ .‬بدین معنا که‬ ‫تولیدکنندگان‪،‬توزیعکنندگانوهمچنینواردکنندگانکاال‬ ‫و خدمــات در زنجیــره توزیع‪ ،‬عرضــه و واردات کاالها و‬ ‫خدماتبایدمالیاتبپردازندوهنگامعرضهانهاازخریدار‬ ‫دریافــت کنند‪ .‬ایــن چرخه تا عرضــه کاال و خدمات به‬ ‫مصرف کننده نهایی ادامه می یابد؛ اما مصرف کننده ای‬ ‫نهایی اســت که باید مالیات بر ارزش افزوده را متحمل‬ ‫تامین ارز کاالی خود را ترخیص نمی کند مشخص‬ ‫شــود‪ .‬مالیات بــرارزش افــزوده روش جدیــد اخذ مالیات‬ ‫شــود‪ .‬ارونقی گفت‪ 8 :‬هزار تن کاالی اساســی در‬ ‫اســت که مــورد توجه بســیاری از کشــورها بوده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گیالن مشــمول ارز ترجیحی متعلق به ‪22‬‬ ‫در کشور ما مالیات برارزش افزوده نیز از اهمیت خاصی‬ ‫صاحــب کاال بیــش از ‪ 8‬ماه رســوب کرده اســت‪.‬‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬مطالعه اثــار این مالیات بر متغیرهای‬ ‫کامال در اســتانه فساد است و بایستی‬ ‫این کاالها ً‬ ‫کالن اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری اساســی انجــام شــود‪ ،‬همچنیــن در‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که اجرای قانون مالیات برارزش‬ ‫انبارهــای اســتان مازندران نیــز ‪ 90‬هــزار تن کاالی‬ ‫افزودهاثرقیمتیبسیارناچیزیدرپیداشتهاست‪.‬مالیات‬ ‫اساسی در محدوده زمانی ‪ 8‬ماه تا ‪ 13‬ماه رسوب‬ ‫بــرارزش افــزوده به خودی خود تورم به همــراه ندارد اما‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس ‪ 70‬هــزار تــن کاالی‬ ‫اگر عامالن اقتصادی همانند مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫اساســی تنها در بندر امیراباد رســوب کرده اســت‪.‬‬ ‫انتظارافزایشقیمت هاراداشتهباشدوسعینمایندخود‬ ‫با توجه به گرمای شدید هوا این اقالم در استانه‬ ‫رادر قبالاینافزایشقیمت هامحافظتنمایندممکن‬ ‫فساد قرار گرفته اند‪ .‬دلیل اصلی رسوب این کاالها‬ ‫است اجرای مالیات برارزش افزوده تورم شتابان را دامن‬ ‫عدم ارائه کد رهگیری بانک مرکزی و‪ ...‬می باشد‪.‬‬ ‫بزند‪ .‬درواقع اگرچه کم و بیش انتظار افزایش قیمت ها‬ ‫از ســوی دیگــر گمــرک ایــران با توجه بــه وظایف‬ ‫وجــود دارد‪ .‬درمــورد اثار اقتصادی مثبت مالیات برارزش‬ ‫ذاتــی و قانونــی خــود نســبت بــه متروکــه کــردن‬ ‫افزودهمی توانبهمواردزیراشاره کرد‪:‬تاثیرمالیاتبرارزش‬ ‫حدود ‪ 10‬درصد افت کرده است اما ارزش واردات روغنــی و نهاده های دامی به عالوه شــکر در حال قسمت عمده ای از اقالم مذکور اقدام کرده است‪،‬‬ ‫افزودهبرسرمایه گذاری؛تاثیرمالیاتبرارزشافزودهبرتراز‬ ‫تقریبـ ًـا ‪ 27‬تــا ‪ 30‬درصد افزایش یافته اســت‪ ،‬این تخلیــه می باشــند‪ .‬وی افــزود‪ 25 :‬فرونــد کشــتی همچنین مقداری از این کاالهای رســوبی مربوط‬ ‫تجاری؛تاثیرمالیاتبرارزشافزودهبرمصرفوپسانداز؛‬ ‫موضوع نشــان می دهــد با افزایش شــدید قیمت شــامل ‪ 1.158‬میلیــون تــن در لنگرگا ههــا در حــال بــه تتمه ترخیص درصدی اســت که هنــوز فرایند‬ ‫تاثیرمالیاتبرارزشافزودهدر ایجادثباتاقتصادی؛تاثیر‬ ‫جهانی کاالهای اساســی ماننــد ذرت‪ ،‬ارزبری این انتظــار هســتند کــه غالبـ ًـا از لحاظ اســناد مالکیت ترخیص تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫مالیات برارزش افزوده بر کسری بودجه‪ .‬مالیات بر ارزش‬ ‫کاالها افزایش یافته اســت اما به لحــاظ وزنی که هنوز مشکل دارند‪ .‬حدود ‪ 3.3‬میلیون تن کاالی‬ ‫معاون گمرک گفت‪ :‬یکی از شرکتهای دولتی‪،‬‬ ‫افزوده به منظور اصالح ســاختار مالیاتی کشــور به اجرا‬ ‫شاخص مهمتری محسوب م ‬ ‫یشــود واردات افت اساســی در بنــدر امام خمینــی (ره) متعلق به ‪ 3 38‬هزار تن کاالی اساســی در بنادر شــمالی کشــور‬ ‫گذاشته شد‪ .‬مطالعه اثار این مالیات بر متغیرهای کالن‬ ‫داخلی‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫داشته است و اثار این موضوع‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫شرکت‬ ‫موجودی دارد و هنوز نتوانســته اســت پس از یک‬ ‫اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬عرضه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تا حدودی مشهود شده‬ ‫عنوان‬ ‫ترجیحی‬ ‫ارز‬ ‫تامین‬ ‫عدم‬ ‫کاال‪،‬‬ ‫ترخیص‬ ‫عدم‬ ‫ســال رســوب این کاالهــا در بندر‪ ،‬این اقــام را به‬ ‫کاالها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات انها حسب‬ ‫به گفته این مقام مســئول‪ ،‬هم اکنــون ‪ 4.564‬می کنند‪ ،‬هرچند با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار گمرک اظهار کند‪ .‬به هرحال با توجه به ماندگاری‬ ‫مورد از پرداخت مالیات معاف می باشــند‪ .‬محصوالت‬ ‫یمــدت ایــن اقالم‪ ،‬هم اکنــون به وضعیت‬ ‫میلیــون تــن کاالی اساســی از قبیــل گنــدم‪ ،‬ذرت‪ ،‬امــکان ترخیــص ‪ 90‬درصــد کاالی اساســی فراهم طوالن ‬ ‫کشــاورزی فراوری شــده؛ دام و طیور زنــده؛ ابزیان و زنبور‬ ‫جــو‪ ،‬روغــن خــام و دان ههــای روغنــی در بنــادر و شــده اســت و از ایــن مســیر نیــز امــکان ترخیــص هشــدار رســیده ایم‪ .‬در موارد قبلی مجوز قرنطینه‬ ‫عســل؛ انواع کود و ســم و بذر؛ ارد خبازی‪ ،‬نان‪ ،‬گوشت‪،‬‬ ‫گمــرکات مختلف وجــود دارد‪ ،‬بر این اســاس تنها کاالهای رسوبی وجود دارد‪ ،‬همچنین در خصوص نباتــی صادر شــده بــود اما به دلیل طوالنی شــدن‬ ‫قند و شکر و ‪ ...‬کتاب‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬دفاتر تحریر و انواع‬ ‫‪ 3.3‬میلیــون تــن کاال در بنــدر امــام خمینــی (ره) این کاالها ثبت سفارشــها احصا شده است و این رسوب کاال و احتمال باالی فاسد شدن این اقالم‬ ‫دارو‪ ،‬لــوازم مصرفی درمانی‪ ،‬خدمات درمانی‪ ،‬خدمات‬ ‫موجود است‪ ،‬همچنین‪ 17‬کشتی حامل‪ 403‬هزار مــوارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار بایســتی مجددا اظهار نظر از ســوی دســتگاه های‬ ‫بانکی و اعتباری و ‪ ...‬حمل ونقل عمومی مسافری برون‬ ‫تن کاالی اساســی شــامل ذرت‪ ،‬گنــدم‪ ،‬دانه های گرفته است تا بررسی شود و اگر شرکتی علی رغم ذی ربط انجام شود‪.‬‬ ‫شهریودرونشهری‪،‬انواعخدماتپژوهشیواموزشی‪.‬‬ ‫در اخر باید اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده از جمله‬ ‫سیاست هایدولت هااست کهباهدف کاهشنابرابری‬ ‫درامدهااتخاذمی کنند‪.‬در مالیاتبرارزشافزودههرکس‬ ‫بیشترمصرفمی کندمالیاتبیشتریپرداختمی کندبه‬ ‫طور مثال کاالها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین‬ ‫گســترش مناســبات و تعامالت فی مابین تاکید‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن تســهیالت مالــی بــا‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــکل گیری ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫درامدی هســتند مثل (مواد غذایی‪ ،‬خدمــات درمانی و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نــرخ مناســب را یکــی از خدمات مهــم بانک ها و تولیــد اهن ارزوی قدیمــی مردم ایران بود که‬ ‫اموزشــی ‪ )...‬شــامل معافیت شــده و کاالها و خدماتی‬ ‫منصــور یــزدی زاده در ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجه به اطمینــان متقابل بــا ایجــاد این شــرکت به ســرعت محقق شــد و‬ ‫که فقط مخصوص استفاده طبقات باالی جامعه مثل‬ ‫در ســال گذشــته تعامــات اقتصــادی وســیعی بیــن ایــن دوســازمان‪ ،‬بانک صــادرات می تواند هم اکنون باید تولید ریل در ذوب اهن اصفهان‬ ‫(جواهرات‪ ،‬مواد غذایی لوکس‪ ،‬ماشین های لوکس‪)... ،‬‬ ‫بــا تمامــی بان ‬ ‫کهــای کشــور و از جملــه بانــک ذوب اهــن اصفهــان را بــا ارائه تســهیالت یاری را بــه عنــوان یــک پــروژه ملــی و اســتراتژیک در‬ ‫مشمولمالیاتمی شوندباایننگاهاخذمالیاتبرارزش‬ ‫دارد‬ ‫ـداوم‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫که‬ ‫ـتیم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫صــادرات ایران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫مطرح‬ ‫کشور‬ ‫صنعتی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫دانشگا‬ ‫افزوده سیاست درست و اصولی است‪ .‬کتمان درامد در‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫حاضر‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ یا‬ ‫و توســعه می‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫ـادرات‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫بانک‬ ‫عامل‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مد‬ ‫بانک‬ ‫شد‪:‬‬ ‫یاداور‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫صیدی‬ ‫اله‬ ‫حجت‬ ‫برساند‪.‬از نرخ‬ ‫فروشبرخورداری‬ ‫اســت با عدم‬ ‫مالیاتی برابر‬ ‫اظهارنامه‬ ‫عمومی به‬ ‫مزایده‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان قم درنظر دار برخی از اجناس اسقاطی خود را از طریق‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫ســرمایه عظیــم در گــردش ذوب اهــن وشرکت‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫بازدید‬ ‫تولیدی‬ ‫موفق‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫جرایم غیر‬ ‫دستتعلق‬ ‫درالیاتی و‬ ‫ های م‬ ‫بدینوسیله از متقاضیان شــرکت در مزایده دعوت بعمل می اید حداکثر تا تاریخصفر‪ ،‬معافیت یا مشو‬ ‫داشتن‬ ‫‪1400/04/12‬ق با‬ ‫استان قم‬ ‫هــای مربــوط بــه توســعه کمی و کیفی شـ‬ ‫شرکت‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫اصفهان‬ ‫ذوب واهن‬ ‫ملی مندی‬ ‫حسابعالقه‬ ‫ریالوبهرغبــت و‬ ‫اصفهــان‬ ‫مبلغ در ذوب اهـ‬ ‫قابلبخششمالیاتی‪.‬‬ ‫‪ 0103194۶93003‬جهت خرید‬ ‫سیبا به شماره‬ ‫دویســتـنهزار‬ ‫واریزی به‬ ‫بانکی‬ ‫فیش‬ ‫مجموعهمعتبر‬ ‫ـرکتشناســایی‬ ‫مدرک‬ ‫خرید‬ ‫نیازمنــد تامیــن مالی قابــل توجهی بــرای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫صادرا‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫بل‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫گا‬ ‫وارد‬ ‫باالتریــن‬ ‫در‬ ‫شــرکت‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کارک‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مدیر‬ ‫اتاقنویندر‬ ‫خدمتی‬ ‫مالیاتی‬ ‫الکترونیکیاوراق‬ ‫اســناد مزایده به اداره مناقصات و قراردادهای این شرکت به نشانی قم‪ ،‬خیابان نیروگاه‪ ،‬نبش میدان شهید ابالغ‬ ‫ستاد‪،‬‬ ‫ساختمان‬ ‫امینی بیات‪،‬‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫امکا‬ ‫محصول‬ ‫ع‬ ‫نو‬ ‫این‬ ‫واردات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫ریل‪،‬‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫اهــن‬ ‫ذوب‬ ‫با‬ ‫ـکاری‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫اماده‬ ‫ـطح‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مالیاتی‬ ‫حضوری‬ ‫خدمات‬ ‫مــواد اولیــه و فراهــم اوردن ســایر ‪ 205‬مراجعه و یا نسبت به دریافت از طریق سایت های ذیل اقدام نمایند‪ .‬بدیهی است مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعتارائه‬ ‫شنبه‬ ‫غیرسه‬ ‫روز‬ ‫‪19:00‬‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بی نیاز کرده است‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبارات الزم به ان است‪.‬‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫وضعیت هزاران تن کاالی اساسی در بنادر شمالی‬ ‫به مرز هشدار رسید‬ ‫معاون فنی گمرک با هشدار درباره ماندگاری‬ ‫یمــدت هــزار تــن اقــام اساســی در شــمال‬ ‫طوالن ‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬به دلیل طوالنی شــدن رســوب کاال‬ ‫و احتمــال بــاالی فاســد شــدن این اقالم بایســتی‬ ‫ـددا اظهار نظر از ســوی دســتگاه های ذی ربط‬ ‫مجـ ً‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬بررســی امارهــای تجارت‬ ‫خارجــی نشــان می دهد‪ ،‬حجم تجــارت خارجی‬ ‫ایران در بهار امسال ‪ 20‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون دالر‬ ‫بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت‬ ‫میلیارد دالر افزایش داشته است‪ .‬بهار سال گذشته‬ ‫به دلیــل محدودیت های شــدید کرونایی‪ ،‬بســته‬ ‫شــدن و قرنطینه برخی کشــورها تجارت خارجی‬ ‫اغلــب کشــورها از جملــه ایــران بــا اختال لهــای‬ ‫شــدیدی روبه رو شــد و افزایش حجم مبادالت در‬ ‫ســه ماه نخســت امســال می تواند ب هطــور عمده‬ ‫تهــا باشــد‪ .‬ایــران در‬ ‫ناشــی از کاهــش محدودی ‬ ‫ســه ماه اول امســال کاالهایی به ارزش ‪ 10‬میلیارد‬ ‫و ‪ 700‬میلیون دالر صادر و به میزان ‪ 10‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫میلیون دالر کاال وارد کرده است‪ .‬یکی از چالشهای‬ ‫مهم در تجارت خارجی موضوع ترخیص کاالهای‬ ‫اساسی می باشد‪ .‬در همین خصوص مهرداد جمال‬ ‫ارونقی در گفتگو با تسنیم ‪ ،‬با بیان اینکه از ابتدای‬ ‫سال جاری تا پایان خرداد ماه بیش از ‪ 6.1‬میلیون‬ ‫تــن انواع کاالی اساســی ب ـه ارزش ‪ 3.1‬میلیارد دالر‬ ‫ترخیص شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی است که‬ ‫واردات کاالی اساســی در مدت مشــابه سال قبل‬ ‫بیــش از ‪ 6.8‬میلیــون تــن و ب ـه ارزش ‪ 2.9‬میلیــارد‬ ‫دالر بوده اســت‪ .‬این امارهای مقایس ـه ای نشــان‬ ‫می دهــد از نظــر وزنــی واردات کاالهــای اساســی‬ ‫خـــبر‬ ‫بانک صادرات در باالترین سطح‪ ،‬اماده همکاری با ذوب اهن‬ ‫دکتــر حجــت الــه صیــدی مدیــر عامــل و‬ ‫جمعــی از دیگــر مســئولین بانــک صــادرات‬ ‫ایــران ضمن حضــور در ذوب اهن اصفهان و‬ ‫بازدیــد از خــط تولید این شــرکت‪ ،‬بــا منصور‬ ‫یــزدی زاده مدیــر عامــل‪ ،‬احمــد ســلیمی‬ ‫معــاون مالــی و اقتصــادی و دیگــر مســئولین‬ ‫ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی دیــدار و گفتگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار‪ ،‬اخریــن شــرایط و تحــوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬مســایل مالی‪ ،‬تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید‬ ‫ریــل ملــی‪ ،‬فــروش و صــادرات و دیگــر مســایل‬ ‫شــرکت مــورد بحــث و بررســی قرار گرفــت و بر‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫اگهی مزایده (نوبت دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی احداث حوضچه ابگیر‪-‬‬ ‫ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال پساب از تصفیه خانه شمال اصفهان و از طریق برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪1400/04 /17‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/04/19‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی‪www.dolatabadcity.ir :‬‬ ‫تلفن‪031-45822010 :‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫ابگیر‪-‬‬ ‫الف‪:‬حوضچه‬ ‫احداث‬ ‫شهرداردارد‬ ‫حجتی‪-‬در نظر‬ ‫حسنبرخوار‬ ‫شهرداری دولت اباد‬ ‫‪1153933‬‬ ‫عملیات اجرایی م‬ ‫دولت اباد‬ ‫ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال پساب از تصفیه خانه شمال اصفهان و از طریق برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫دوم)‪1400/04‬‬ ‫مورخ ‪/17‬‬ ‫اسفالتشنبه‬ ‫شهرداری‪ :‬روز پنج‬ ‫دبیرخانه حراست‬ ‫(نوبت‬ ‫مناقصه خرید‬ ‫مهلت تحویل اسناد بهاگهی‬ ‫چاپ دوم‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/04/19‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی‪www.dolatabadcity.ir :‬‬ ‫گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ‪( 1400‬از محل‬ ‫تلفن‪ :‬شهرداری‬ ‫‪031-45822010‬‬ ‫مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫مناقصات‪ :‬اسفالت تنی از طریق‬ ‫نسبت به خرید‬ ‫کد‬ ‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫‪)4020402‬رسانی‬ ‫پایگاه ملی اطالع‬ ‫‪1153933‬‬ ‫اباد ســایت م الف‪:‬‬ ‫نشانی‬ ‫شــهرداری به‬ ‫توانند به‬ ‫بیشــتر می‬ ‫متقاضیان جهت کســب اطالعات‬ ‫شهردار دولت‬ ‫حسن حجتی‪-‬‬ ‫‪ WWW.Golpayegancity.ir‬یا به رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان‬ ‫مراجعه نمایند‪ .‬اگهی مناقصه خرید اسفالت (نوبت دوم)‬ ‫چاپ دوم‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ 1400/04/20‬می باشد‪.‬‬ ‫‪1153921‬‬ ‫سال الف‪:‬‬ ‫بودجه مصوب م‬ ‫استنادگلپایگان‬ ‫بهشهردار‬ ‫شکرزاده‪-‬‬ ‫پیمان‬ ‫محل‬ ‫‪( 1400‬از‬ ‫نظر دارد‬ ‫شهرداری گلپایگان در‬ ‫کد ‪ )4020402‬نسبت به خرید اسفالت تنی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند به ســایت شــهرداری به نشانی‬ ‫‪ WWW.Golpayegancity.ir‬یا به رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ 1400/04/20‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫با ما در تماس‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫م الف‪1153921 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/22‬و زمان بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8:30‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/23‬درسالن همایش دستگاه مزایده گزار‬ ‫خواهد بود‪ .‬حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده با معرفی نامه معتبر بالمانع خواهد بود‪.‬‬ ‫پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ اعالم شده تضمین معتبر بر اساس مفاد اسناد مزایده (مانند چک بانکی‪ ،‬ضمانت نامه بانکی و سایر‬ ‫موارد ذکر شده در شرایط و اسناد مزایده) به شرکت توزیع نیروی برق استان قم تسلیم نماید‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء‬ ‫برخی از اجناس اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫درنظر دار‬ ‫نیروی‬ ‫شرکت‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫استاناثرقمداده‬ ‫برقترتیب‬ ‫مطلق ًا‬ ‫توزیعشود‬ ‫واصل می‬ ‫مدت مقرر در فراخوان‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫نماید‪.‬تا تاریخ ‪ 1400/04/12‬با در دست داشتن‬ ‫حداکثر‬ ‫می اید‬ ‫دعوت بعمل‬ ‫مزایده‬ ‫شــرکت در‬ ‫متقاضیان‬ ‫بدینوسیله‬ ‫شرکت‬ ‫ردیف ها‬ ‫چند یا همه‬ ‫یک یا‬ ‫می تواند در‬ ‫اقالم‪،‬ازمتقاضی‬ ‫ماهیت تفکیکی‬ ‫با توجه به‬ ‫استان قم‬ ‫اجناس وجه ان نقدا ً‬ ‫جهت خرید‬ ‫‪0103194۶93003‬‬ ‫شماره‬ ‫سیبا به‬ ‫پیشنهادهاریال به‬ ‫دویســت هزار‬ ‫واریزی‬ ‫نیرویمعتبر‬ ‫شناســایی‬ ‫مدرک‬ ‫هرگونه‬ ‫دریافت و‬ ‫فروش‬ ‫ملیمقابل‬ ‫حسابدر‬ ‫مختار بوده و‬ ‫مبلغیا تمامی‬ ‫قبولبهیک‬ ‫بانکیرد یا‬ ‫فیشقم در‬ ‫برق واستان‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫باشد‪.‬میدان شهید امینی بیات‪ ،‬ساختمان ستاد‪ ،‬اتاق‬ ‫مینبش‬ ‫نیروگاه‪،‬‬ ‫نشانی قم‪،‬‬ ‫شرکت به‬ ‫طبق این‬ ‫قراردادهای‬ ‫قانونیبهازاداره‬ ‫کسوراتمزایده‬ ‫اســناد‬ ‫خیابانمزایده‬ ‫عهده برنده‬ ‫مقررات به‬ ‫قوانین و‬ ‫مناقصات ونظایر ان‬ ‫قبیل مالیات و‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ‪ 19:00‬روز سه شنبه‬ ‫اقدام‬ ‫های ذیل‬ ‫دریافت‬ ‫اطالعاتوویا نسبت‬ ‫‪ 205‬مراجعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫گردیده‬ ‫سایتدرج‬ ‫طریقمزایده‬ ‫درازاسناد‬ ‫جزئیاتبهمربوطه‬ ‫سایر‬ ‫همایش دستگاه مزایده گزار‬ ‫درسالن‬ ‫‪1400/04/23‬‬ ‫مورخ‬ ‫(ادارهچهارشنبه‬ ‫صبح روز‬ ‫پاکات ساعت ‪8:30‬‬ ‫اطالعاتو زمان‬ ‫‪1400/04/22‬‬ ‫مورخ‬ ‫فرمائید‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫قراردادها) تماس‬ ‫مناقصات و‬ ‫‪025-38818938‬‬ ‫بازگشاییتلفن‬ ‫بیشتر با شماره‬ ‫جهت دریافت‬ ‫‪ www.tavanir.org.ir‬بود‪.‬‬ ‫معرفی نامه معتبر بالمانع خواهد‬ ‫(سایتدهنده‬ ‫طرف پیشنهاد‬ ‫مناقصات)نفر نماینده از‬ ‫ملیحضور یک‬ ‫(سایتبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫شرکتبا توانیر)‬ ‫‪iets.mporg.ir‬‬ ‫معتبر بر اساس مفاد اسناد مزایده (مانند چک بانکی‪ ،‬ضمانت نامه بانکی و سایر‬ ‫مبلغ اعالم شده تضمین‬ ‫مکلف است‬ ‫پیشنهاد دهنده‬ ‫قم)‪ww.qepd.co.ir‬‬ ‫معادلاستان‬ ‫نیروی برق‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫(سایت‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫تسلیم‬ ‫قم‬ ‫استان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مزایده)‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫مقدار‬ ‫واحد‬ ‫نوع کاال‬ ‫ردیف‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء‬ ‫‪5/250/000/000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫سیم ًمسی‬ ‫اسقاطداده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ترتیب اثر‬ ‫مدت ‪1‬مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا‬ ‫‪2/250/000/000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫مستعمل‬ ‫اسقاط‬ ‫‪1*240‬مسی‬ ‫توجه به ماهیت تفکیکی اقالم‪،‬کابل‬ ‫با ‪2‬‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫چند یا همه ردیف ها شرکت‬ ‫درویک یا‬ ‫تواند‬ ‫متقاضی می‬ ‫‪6/450/000‬هرگونه‬ ‫‪15000‬وجه ان نقدا ً دریافت و‬ ‫کیلوگرم فروش اجناس‬ ‫پیشنهادها‪)...‬مختار بوده و در مقابل‬ ‫تمامی‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫قبول‬ ‫یا‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫قم‬ ‫استان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫مقره اسقاط (شامل مقره چنی دو مقره و بشقابی و‬ ‫‪3‬‬ ‫کسورات قانونی از قبیل مالیات و نظایر ان طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪27/480/000‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کابل الومینومی فشار ضعیف اسقاط‬ ‫است‪.‬‬ ‫سایر ‪4‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده‬ ‫فرمائید‪124/500/000 .‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫تلفنفشار ضعیف اسقاط‬ ‫مسی‬ ‫جهت‪5‬دریافت اطالعات بیشتر باکابل‬ ‫کیلوگرمتماس حاصل‬ ‫‪( 025-38818938‬اداره مناقصات و قراردادها)‬ ‫شماره‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫توانیر)‬ ‫شرکت‬ ‫(سایت‬ ‫‪iets.mporg.ir‬‬ ‫(سایت ملی مناقصات)‬ ‫‪6/685/000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫عدد‬ ‫سرکابل خشک اسقاط‬ ‫‪6‬‬ ‫(سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قم)‪ww.qepd.co.ir‬‬ ‫اگهی مزایده (نوبت دوم)‬ ‫‪7‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کلید مینیاتوری اسقاط‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪400‬‬ ‫فیوزچینیاسقاط(کاردیوفشنگی)‬ ‫سیم مسی اسقاط‬ ‫کابل روغنی اسقاط‬ ‫کابل‪1*240‬مسیاسقاطومستعمل‬ ‫تابلو خالی اسقاط‬ ‫مقره اسقاط (شامل مقره چنی دو مقره و بشقابی و ‪)...‬‬ ‫قرقره چوبی‬ ‫کابل الومینومی فشار ضعیف اسقاط‬ ‫قرقره فلزی‬ ‫کابل مسی فشار ضعیف اسقاط‬ ‫اهن االت اسقاط‬ ‫سرکابل خشک اسقاط‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫عدد‬ ‫اسقاطتوزیع نیروی برق استان قم‬ ‫شرکت‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کلید مینیاتوری‬ ‫‪900‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪4/770/000‬‬ ‫‪5/250/000/000‬‬ ‫‪546/000/000‬‬ ‫‪2/250/000/000‬‬ ‫‪30/800/000‬‬ ‫‪6/450/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪27/480/000‬‬ ‫‪29/980/000‬‬ ‫‪124/500/000‬‬ ‫‪30/800/000‬‬ ‫‪6/685/000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪232/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فیوزچینیاسقاط(کاردیوفشنگی)‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪900‬‬ ‫‪4/770/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کابل روغنی اسقاط‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪546/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تابلو خالی اسقاط‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪30/800/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قرقره چوبی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قرقره فلزی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪29/980/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اهن االت اسقاط‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪30/800/000‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوع کاال‬ ‫واحد‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان قم‬ ‫مقدار‬ ‫‪232/000‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ 40‬درصد مردم خراسان‬ ‫جنوبی براساس‬ ‫الگوی مصرف اب‬ ‫استفاده می کنند‬ ‫بیرجنــد ‪-‬محمــد قربانی‪ :‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان خراســان جنوبی گفــت‪ 40 :‬درصد‬ ‫مردم استان براساس الگوی مصرف اب را استفاده‬ ‫می کننــد امــا ‪ 10‬درصد شــامل مشــترکان پــر مصرف‬ ‫و ‪ 50‬درصــد از مشــترکان مصرفشــان از الگو اندکی‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬حســین امامــی در نشســت خبری با‬ ‫اصحــاب رســانه بــا بیان اینکه امســال یکــی از کم‬ ‫بارش تریــن ســال های چهــار دهــه اخیــر را تجربــه‬ ‫کردیم اظهار داشــت‪ :‬اســتان خراسان جنوبی یکی‬ ‫از اســتان هایی اســت که کاهــش بارندگی های ‪58‬‬ ‫درصــدی را تجربــه می کنــد کــه بســیار کــم ســابقه‬ ‫اســت و از ســویی دیگــر بنابــه اعــام هواشناســی‬ ‫میــزان افزایــش دمــا از رنــج متوســط فراتــر رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه شــعار جهانــی هفتــه‬ ‫مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬باتوجه به تاثیر قطعی این‬ ‫گازهای گلخانه ای روز جهانی اب نامگذاری شــده‬ ‫اســت «تغییــر رژیــم بارندگــی تغییر درجــه حرارت‬ ‫مشخص» است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته در‬ ‫شمال غرب کشور درجه حرارت به ‪ 40‬درجه رسید‬ ‫یســابقه بــود و این بــه معنای‬ ‫کــه در قــرن اخیــر ب ‬ ‫این اســت که باید دغدغه مند باشیم تا به مصرف‬ ‫درســت بریــم‪ .‬امامــی با بیــان اینکــه در بخش اب‬ ‫ســند برنامــه ســازگاری مصــرف اب تدویــن شــده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬مــا هم وظیفــه تامیــن اب را برعهده‬ ‫داریم و از سویی دیگر مردم هم باید به کمک ما‬ ‫بیایند تا خدمت پایداری داشته باشیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه روند فعلی مصرف اب در اســتان ما منطبق‬ ‫نیســت و اســتان مــا کــم بارش ترین اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حجــم اب تجدید شــونده ما هم در اســتان بســیار‬ ‫محــدود اســت و عالوه بر ایــن ان اب های تجدید‬ ‫شــونده هــم اب غیرکیفــی اســت در نتیجــه بــرای‬ ‫مصــارف اب شــرب نیــاز بــه هزینه زیــادی دارد که‬ ‫قیمت تمام شــده ما باال اســت‪ .‬امامی ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمــت تمام شــده اب رقم زیادی اســت و شــرکت‬ ‫را بــا زیــان مواجه کرده اســت و از ســویی دیگر ما‬ ‫موظف هســتیم اب ســالم تامین کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عهــای روســتایی کامــا ملمــوس اســت‬ ‫در مجتم ‬ ‫و اقدامــی کــه مجموع ههــای ابرســانی مــا را دچار‬ ‫تنــش می کنــد ایــن اســت کــه در انتهــای هفتــه که‬ ‫جمع زیادی از شهروندان در روستاها هستند دچار‬ ‫یشــویم عالوه براین با‬ ‫مشــکل افت و یا قطعی م ‬ ‫مشــکالتی کــه در تامیــن بــرق به وجــود امد دچار‬ ‫مشکل شدیم که حدود ‪ 380‬چاه و ‪ 580‬ایستگاه‬ ‫پمپــاژ داریــم که می تواند ما را دچار مشــکل کند و‬ ‫وقتی خاموشــی دو ســاعته تجربه کنیــم مخازن ما‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫خالــی م ‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬افــرادی در نقــاط‬ ‫ارتفاعــی نزدیــک مخــازن اب اقــدام به ســاخت و‬ ‫ســاز کردند‪ ،‬این منازل در طبقات باال گاهی دچار‬ ‫افــت می شــوند از ســویی مــا همه دغدغــه خود را‬ ‫تامین اب داریم تا با ایجاد تاسیســات مناسب اب‬ ‫را تامیــن کنیــم کــه در این راســتا برای شــمال شــهر‬ ‫هــم ایــن موضــوع رخ داده بــود و تذکــرات الزم را‬ ‫داده بودیــم اما باز هم ســاخت و ســازهای زیادی‬ ‫انجام شــد‪ .‬امامی با بیان اینکه برای تامین فشــار‬ ‫اب اقداماتــی ایجــاد کردیــم گفــت‪ :‬امــا در ایــن‬ ‫پیــک مصــرف کــه چــاه رکات از مــدار خارج شــد‪،‬‬ ‫در رســانه ها گاهــی بــا عنــوان قطعــی اب مطــرح‬ ‫شــد در حالــی کــه کمبود افــت فشــار اب بود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه در بخش روســتایی هم اقداماتی‬ ‫در دســت اقــدام داریــم تــا اب در نقاط روســتایی‬ ‫را تامیــن کنیــم و منابــع مالــی خوبــی در این زمینه‬ ‫داریــم گفــت‪ :‬امســال ‪ 100‬روســتا ابرســانی پایدار‬ ‫می شوند‪ ،‬در بخش ناوگان سیار هم رشد خوبی‬ ‫داشــتیم و امســال ‪ 7‬تانکــر جدیــد بــه نــاوگان‬ ‫ابرســانی ســیار مــا اضافــه شــده اســت‪ .‬امامی با‬ ‫اشــاره بــه فاضــاب قاین افــزود‪ :‬فاضــاب قاین‬ ‫مشــکالتش برطــرف شــده و تصفیه خانــه ان هم‬ ‫ب ـه زودی اجرایــی می شــود گفــت‪ :‬تصفیه خانــه‬ ‫بیرجنــد هــم بــه دلیــل تحریــم در برخــی لــوازم‬ ‫عقــب مانــده اما تالش شــده اســت تــا در تیرماه‬ ‫وارد مــدار بهره بــرداری قــرار گیــرد کــه در ایــن‬ ‫پــروژه ‪ 25‬میلــون یــورو ســرمایه گذاری بانک اکو‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬باید با تامین بخشــی از‬ ‫اب فضــای ســبز در صنعــت زمینه توســعه اســتان‬ ‫را فراهــم کنیــم و بــا توجــه بــه محدودیت ذاتی‬ ‫خدمــت پایــداری داشــته باشــیم‪ .‬وی بیــان کرد‪:‬‬ ‫همچنین باید در شــهرها ســرانه مخزن را به ازای‬ ‫مصرف به اســتاندارد کشــوری برســانیم و امسال‬ ‫‪ 20‬هــزار متــر مکعــب مخزن در شــهرهای اســتان‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬امامــی افــزود‪ :‬امیــد‬ ‫اســت امســال بتوانیم ‪ 2.5‬درصــد هدر رفت اب‬ ‫را شــاهد باشــیم و به ازای هر متر مکعب اب‪7 ،‬‬ ‫دهــم بــرق مصــرف می کنیــم کــه کاهــش مصرف‬ ‫اب و ارتقای زیست محیطی می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بدهی ما با برخی دســتگاه ها و‬ ‫مشــترکان مــا را دچــار مشــکالتی کــرده‪ ،‬افــزود‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ‪ 342‬هــزار مشــترک فعال در اســتان ‪270‬‬ ‫هزار مشــترک خانگی هســتند کــه ‪ 70‬درصد بخش‬ ‫مصــارف اب را به خــود اختصاص دادند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در بخش اب امید هر مشترکی که یک مصرف‬ ‫ماهانه ‪ 5‬مترمکعب داشته باشد مشمول اب امید‬ ‫یشــود که در‬ ‫می شــود و تمامــی هرینــه ان صفــر م ‬ ‫اســتان ‪ 40‬هزار که ‪ 15‬درصد از مشــترکان هستند از‬ ‫این طرح برخوردارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان قم‪:‬‬ ‫رشد مصرف باعث افزایش شوری اب می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم با‬ ‫بیان اینکه کیفیت اب از نظر شوری و شیرینی ارتباط‬ ‫مستقیم با مصرف دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر چه قدر مصرف‬ ‫اب باالتــر رود مجبــور اســتفاده از منابــع زیرزمینــی‬ ‫هستیم که باعث افزایش شوری اب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان قــم‪ ،‬دکتر علی جــان صادق پور در جلســه‬ ‫شــورای اطالع رسانی استان که به ریاست مهندس‬ ‫ســلیمان پور معاون سیاســی و امنیتی استاندار قم‬ ‫برگزار شد با اشاره به کاهش‪ 50‬درصدی بارندگی ها‬ ‫در ســال جاری نســبت به ســال قبل گفت‪ :‬ورودی‬ ‫اب بــه ســدهای تامین کننــده اب شــرب نیــز بــا ‪40‬‬ ‫درصد کاهش مواجه شــده ضمن اینکه دمای هوا‬ ‫نیز نسبت به سال گذشته حدود ‪ 12‬درصد افزایش‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫وی از افزایش شدید مصرف در سه ماه نخست‬ ‫سالجارینسبتبهمدتمشابهسالقبلباوجود‬ ‫کاهش منابع ابی خبر داد و یاداور شد‪ :‬در مجموع‬ ‫در سه ماه نخست سال جاری بیش از ‪ 37‬میلیون و‬ ‫‪ 861‬هزار مترمکعباستحصالاز منابعدر دسترس‬ ‫داشتیم در حالی که این میزان در مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ 35‬میلیون و‪ 413‬هزار متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم بر‬ ‫لزوم مدیریت مصرف و استفاده صحیح از اب تاکید‬ ‫و تصریــح کرد‪ :‬باید هشــدارهای الزم داده شــود و‬ ‫خودمان را با شرایطی که با ان مواجه هستیم اماده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افزایــش ‪ 4‬درصــدی جمعیــت‪،‬‬ ‫افزایــش متوســط ‪ 12‬درصدی دمای هوا و اســتمرار‬ ‫شــیوع بیماری کرونا را ســه عامل اصلی در افزایش‬ ‫مصــرف اب برشــمرد و گفــت‪ :‬کیفیــت اب از نظــر‬ ‫شوری و شیرینی نیز ارتباط مستقیم با مصرف دارد‪.‬‬ ‫دکتــر صادق پــور تاکید کرد‪ :‬هر چــه قدر مردم‬ ‫بیشتر صرفه جویی کنند و اب کمتر مصرف شود از‬ ‫اب شــیرین و گواراتری در شــبکه اب شهر برخوردار‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اذعان به اینکه سقف ظرفیت‬ ‫تامین اب شــهر از منابع در اختیار حدود ‪ 6‬میلیون‬ ‫متر مکعب است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر مصرف اب در‬ ‫این شهر از این میزان باالتر رود جیره بندی اب دور‬ ‫از ذهن نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان قم‬ ‫بــا اشــاره به اینکــه تخصیص اب سرشــاخه های دز‬ ‫کفاف تامین اب شــهر را در پیک مصرف تابســتان‬ ‫نمی دهــد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه کمبــود اب در‬ ‫برخــی از مناطــق را از چاه ـه ای داخل بافت شــهر‬ ‫جبران می کنیم به همین علت این مناطق با شوری‬ ‫اب در برخی از مواقع مواجه می شوند‪.‬‬ ‫وی کمبــود تخصیــص اب سرشــاخه های دز‪،‬‬ ‫کاهش کیفیت چاهه ای اب شــرب‪ ،‬کاهش سطح‬ ‫منابــع زیرزمینــی‪ ،‬تاثیر قطع بــرق در کاهش تولید‬ ‫اب‪ ،‬کاهش دبی قنات و چشمه ها و عدم ظرفیت‬ ‫کافی تصفیه خانه فعلی و مشــکالت خط انتقال‬ ‫را از چالش های موجود در تامین اب شــرب اســتان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫دکتــر صــادق پــور همچنیــن کاهــش فشــار در‬ ‫گســازی بــه منظــور‬ ‫شــبکه های فشــار بــاال‪ ،‬فرهن ‬ ‫صرفه جویــی‪ ،‬مدیریــت مصرف انشــعابات بزرگ‬ ‫و روســتاها‪ ،‬افزایش برداشت از چاهه ای روستاها‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی جهت کاهش مصارف فضاهای ســبز‬ ‫از اب شــرب و جمع اوری انشــعابات غیرمجاز را از‬ ‫جملــه راهکارها تامین کمی و کیفی اب پایــدار در‬ ‫تابستان سال جاری اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده و‬ ‫برنامه های شرکت اب و فاضالب برای مقابله تنش‬ ‫ابی شهر قم گفت‪ :‬بهسازی چاه ها‪ ،‬حفر چاه های‬ ‫جدید‪ ،‬افزایش برداشت از چاهه ای شهری‪ ،‬کاهش‬ ‫دریافت بخش های تابعه از منابع سطحی‪ ،‬اخطار‬ ‫بهمشترکینپرمصرفوبدمصرف‪،‬قطعانشعابات‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬کاهش ابیاری فضای ســبز در طــول روز‪،‬‬ ‫تعویــض شــیراالت و اتصــاالت فرســوده خطــوط‬ ‫انتقال علی اباد و‪ 15‬خرداد‪ ،‬بهسازی مخازن ذخیره‬ ‫و کاهش فشــار زون های شبکه توزیع از جمله این‬ ‫اقداماتاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم با‬ ‫اشاره به وجود بیش از ‪ 700‬انشعاب اب فضای سبز‬ ‫شهری گفت‪ :‬براورد صورت گرفته از میزان مصرف‬ ‫اب فضــای ســبز شــهری در قــم حــدود ‪ 12‬هزار متر‬ ‫مکعــب اســت که این میــزان حــدود ‪ 10‬درصد اب‬ ‫شرب شهر را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به هدر رفت ‪ 70‬درصدی‬ ‫اب توسط دستگاه های اب شیرین کن خانگی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برخــی از نقــاط شــهر بــه ویژه پردیســان‪،‬‬ ‫شهرکمهدیهوشهرکقدس کهبهصورتمستقیم‬ ‫کامال‬ ‫از اب سرشــاخه های دز استفاده می کنند اب ً‬ ‫شــیرین اســت و نیازی به اســتفاده از اب شیرین کن‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشــان کرد‪ :‬در هفت ماه از‬ ‫سال کهبا کاهشمصرفابدر شهرمواجههستیم‬ ‫هیچ کدام از مناطق شهر نیاز به اب شیرین کن ندارند‬ ‫و اب شبکه شیرین است‪.‬‬ ‫معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری‬ ‫قم نیز با تمجید از اقدامات شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قم و به ویژه مدیرعامل این شرکت‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اهمیت موضوع اب تاکید کرد‪ :‬بیش از چندین‬ ‫دهه است که موضوع اب به عنوان چالش فراروی‬ ‫ملت هایخاورمیانهنامگذاریشدهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحلیل های صورت گرفته مبنی‬ ‫بر اینکه جنگ های اینده در خاورمیانه بر سر مسئله‬ ‫اباظهار داشت‪:‬اینانتقادبرمدیریتمنابعابدر‬ ‫کشور ما به صورت جدی وارد است که یک برنامه‬ ‫جامعپیرامونبحثمدیریتابنداشته ایم‪.‬‬ ‫بیژن ســلیمان پور بر لزوم جداســازی شبکه اب‬ ‫شــرب از ســایر مصــارف‪ ،‬اصالح تعرف ههــای اب و‬ ‫لزوم استفاده از شیراالت کم مصرف در ساختمان ها‬ ‫تاکید کرد و با انتقاد از کاشت گسترده محصوالت‬ ‫کشاورزی پراب بر در کشور مثل هندوانه گفت‪ :‬باید‬ ‫از اصول و تکنیک هایی که در کشورهای پیشرفته‬ ‫دنیا در خصوص مدیریت اب وجود دارد اســتفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه کشــورهای پــراب دنیــا‬ ‫پیشرفته ترین مدیریت مصرف را دارند خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬متاسفانهمادر بحثمدیریتابدچار غفلت‬ ‫هستیم کهاینمسئلهبسیار وحشتناکاست‪.‬‬ ‫معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری‬ ‫قــم بــا بیان اینکه هنــوز در جامعه به بــاور بحران‬ ‫اب نرسیده ایم‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬از هشت سال پیش‬ ‫ایران وارد دوره ‪ 30‬ســاله خشکســالی شــده اســت‬ ‫بنابراین صرفه جویی و لزوم مدیریت مصرف باید‬ ‫به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکــه اگر هر ایرانــی روزی یک‬ ‫یشــود ‪17‬‬ ‫لیــوان اب صرفه جویــی کنــد در روز م ‬ ‫یشــود گفــت‪ :‬اگر‬ ‫میلیــون لیتــر اب صرفه جویی م ‬ ‫روزانههرنفر‪ 25‬درصدصرفه جویی کندمااز بحران‬ ‫اب عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫اغاز برخورد قانونی با دارندگان پمپ های اب غیرمجاز‬ ‫از ابتدای هفته جاری عملیات شناسایی و قطع‬ ‫انشــعاب مشترکان متخلف اغاز شــد و گروه های‬ ‫مــروج مصــرف بهینه اب ابفای اســتان اصفهان با‬ ‫همراهــی مامــوران نیــروی انتظامــی اجــازه دارند‬ ‫ضمــن رعایــت موازین شــرعی‪ ،‬قانونــی و حقوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬نسبت به شناسایی و قطع انشعاب‬ ‫اب افــراد متخلــف اقــدام کننــد‪ .‬نصب مســتقیم‬ ‫پمپ روی شبکه توزیع اب جرم محسوب شده و‬ ‫پیگرد قانونی دارد‪ .‬مدیر روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با‬ ‫اعــام ایــن خبر گفت‪ :‬در پی نصب تعداد زیادی‬ ‫پمــپ غیرمجاز بر روی شــبکه ابرســانی شــهرها و‬ ‫روســتاهای تحــت پوشــش کــه منجــر بــه کاهش‬ ‫شــدید فشــار‪ ،‬قطع اب و اختالل در امر ابرســانی‬ ‫عادالنه به مردم شده بود‪ ،‬شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان اصفهــان در نامــه ای از دادســتان محتــرم‬ ‫عمومــی و انقــاب اســتان اصفهــان درخواســت‬ ‫مجــوز قانونی برای برخورد با افراد متخلف کرد‪.‬‬ ‫مهرداد خورسندی گفت‪ :‬خوشبختانه مقام محترم‬ ‫قضایی با این درخواست موافقت و اجازه برخورد‬ ‫با مشــترکین پرمصرف‪ ،‬مشــترکینی کــه تظاهر به‬ ‫استفاده ناصحیح از اب در شرایط فعلی می کنند‬ ‫و مشــترکینی کــه اقــدام به نصب پمپ مســتقیم‬ ‫بر روی شــبکه نمــوده اند‪ ،‬صادر کــرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بــر همین اســاس از ابتــدای هفته جــاری عملیات‬ ‫شناسایی و قطع انشعاب مشترکان متخلف اغاز‬ ‫شــد و گــروه هــای مروج مصرف بهینــه اب ابفای‬ ‫استان اصفهان با همراهی ماموران نیروی انتظامی‬ ‫اجازه دارند ضمن رعایت موازین شرعی‪ ،‬قانونی‬ ‫و حقوق شــهروندی‪ ،‬نسبت به شناسایی و قطع‬ ‫انشعاب اب افراد متخلف اقدام کنند‪ .‬سخنگوی‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان افــزود‪ :‬بدیهــی اســت به‬ ‫محــض ایــن کــه افــراد متخلف نســبت بــه جمع‬ ‫اوری پمپ مستقیم و نصب پمپ و مخزن ذخیره‬ ‫براســاس استانداردهای تعریف شده اقدام کنند‪،‬‬ ‫انشعاب اب ان ها دوباره وصل خواهد شد‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که درحال حاضر شبکه ابرسانی اصفهان‬ ‫بزرگ با ‪ 3200‬لیتر در ثانیه کمبود اب مواجه است‬ ‫گفــت‪ :‬پمــپ هــای غیرمجــاز‪ ،‬مدیریت شــبکه و‬ ‫عدالت توزیع اب را از دست شرکت ابفا خارج می‬ ‫سازد و به همین دلیل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان شناسایی و قطع انشعاب اب مشترکین‬ ‫متخلــف را در دســتور کار جــدی قرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی در عین حال از شهروندان خواست در صورت‬ ‫مشاهده پمپ های غیر مجاز‪ ،‬مراتب را به سامانه‬ ‫ارتباط با مشتریان ابفای استان اصفهان‪ 122‬اطالع‬ ‫دهند‪ .‬اضافه می شود بر اساس بندهای ‪ 4-34‬و‬ ‫‪ 4-39‬اییــن نامــه عملیاتــی شــرکت هــای اب و‬ ‫فاضالب نصب پمپ مستقیم روی شبکه ابرسانی‬ ‫ممنوع است و شرکت های ابفا می توانند انشعاب‬ ‫این گونه مشترکین را تا زمان رفع تخلف به صورت‬ ‫موقت قطع کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اب شرب در اصفهان لیتربه لیترمدیریتمی شود‬ ‫میزان تخصیص اب شــرب به ابفای اســتان اصفهان از ‪ 330‬میلیون‬ ‫مترمکعبدرسال‪ 1389‬به‪ 321‬میلیونمترمکعبدرسالجاریرسیده‬ ‫است‪.‬مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهانبااشارهبه کاهش‬ ‫‪ 9‬میلیونمترمکعبیتخصیصابشربطرحابرسانیاصفهانبزرگدر‬ ‫دوازده سال گذشته افزود‪ :‬به همین دلیل مدیریت اب شرب در اصفهان‬ ‫بــه صــورت لیتر به لیتر صورت می گیرد و ســعی شــده تــا اب به صورت‬ ‫عادالنه بین شهروندان و روستاییان توزیع شود‪ .‬هاشم امینی افزود‪ :‬هم‬ ‫اکنونبیشاز‪ 87‬درصدمشترکینخانگی کمترازالگوابمصرفمی کنند‬ ‫و این امر بیانگر فرهنگ سازی مصرف بهینه اب در اصفهان است‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر نهادینه کردن مصرف بهینه اب در جامعه خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫ابفای اصفهان هشت سال است که به طور مستمر در برنامه رادیویی‬ ‫جــاری حیــات مــردم را به مصرف درســت اب ترغیــب می کند‪ .‬امینی‬ ‫تامین پایدار اب شرب جمعیتی بالغ بر‪ 4‬میلیون و‪ 400‬هزار نفر در استان‬ ‫را ضروری برشمرد و اظهار داشت‪ :‬راه اندازی سامانه دوم ابرسانی از نان‬ ‫شب برای اصفهانی ها واجب تر است چرا که درحال حاضر برای تامین‬ ‫ابشربپایدار با کمبود‪ 4.3‬مترمکعب ابدر ثانیهمواجههستیم‪.‬وی‬ ‫راه برون رفت از چالش کم ابی در اصفهان را بهره برداری از سامانه دوم‬ ‫ابرسانی دانست و گفت‪ :‬انتظار می رود در اینده نزدیک با راه اندازی فاز‬ ‫اضطراری ســامانه دوم ابرسانی‪ ،‬مشکل کاهش فشــار اب در ‪ 57‬شهر و‬ ‫‪ 380‬روستایتحتپوششسامانهابرسانیاصفهانبزرگبرطرفشود‪.‬‬ ‫در ادامهاینمراسممدیرعاملخیریهمهر کوثر گفت‪:‬اینخیریهباهدف‬ ‫مصرف بهینه اب و جاری شــدن دائمی زاینده رود در ســال ‪ 1398‬پایه‬ ‫گذاری و درســال‪ 99‬فعالیت خود را به صورت رســمی اغاز کرد‪ .‬حسین‬ ‫موالییبااشارهبههدففعالیتاینخیریه کهبهینهسازیمصرفاب‬ ‫در بخشهایمختلفاست‪،‬اعالم کرد‪:‬اعضایخیریهمهر کوثر کهافراد‬ ‫صاحبنظردر بخشابشرب‪ ،‬کشاورزیوصنعتهستند‪،‬تمامتالش‬ ‫خود را برای نجات اصفهان از چالش کم ابی انجام می دهند‪ .‬شایان ذکر‬ ‫استدر پایاناینمراسماز فعالیتداوطلبانهاعضایخیریهمهر کوثردر‬ ‫زمینه اطالع رسانی به مسئوالن و اموزش شهروندان با موضوع مصرف‬ ‫بهینهابتجلیلشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫لزوم همکاری ارگان ها در صیانت از حریم خطوط انتقال گاز‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬مدیر منطقــه چهار‬ ‫عملیات انتقــال گاز همکاری ارگا نهــا در صیانت از‬ ‫حریمخطوطانتقال گازراخواستارشد‪.‬‬ ‫مدیرمنطقهچهار عملیاتانتقال گاز در نشست‬ ‫هم اندیشــی با مدیرعامل و مســئوالن شــرکت اب‬ ‫منطقه ایخراسانرضوی‪،‬خواستارهمکاریمنسجم‬ ‫ادارات و ارگان های خدمات رسان در صیانت از حریم‬ ‫خطوطانتقال گازشد‪.‬‬ ‫محمد کامل‪ ،‬در این نشســت که برای بررســی‬ ‫پروژه های شــرکت اب منطقه ای خراســان در ســتاد‬ ‫اینمنطقهبرگزار شد‪،‬ضمنتشریحمخاطراتعدم‬ ‫رعایــت حریم خطوط لوله گفت‪ :‬هــدف از اجرای‬ ‫قانونحریم‪،‬ایمنیخطوطلولهانتقال گاز وساکنان‬ ‫در اطراف ان هاست و با توجه به این مهم‪ ،‬شرکت‬ ‫انتقــال گاز ایــران نیز بــه اجرای هر چــه دقیق تر این‬ ‫قانون تاکید دارد‪.‬وی اضافه نمود‪ :‬برای حفظ جان‬ ‫و مــال شــهروندان و امنیت انرژی کشــور‪ ،‬صیانت از‬ ‫حریمخطوطانتقال گاز کهپشتوانهقانونینیزدارد‪،‬‬ ‫یک وظیفه ملی اســت‪.‬محمد کامل با اســتراتژیک‬ ‫خواندن این منطقه عملیاتی اظهار کرد‪ :‬صیانت و‬ ‫حفاظت از شــبکه گاز برای تامین انرژی بخش های‬ ‫مختلفمصرف کننده‪،‬ضرورتیمهماست کههمه‬ ‫دستگاه های اجرایی باید به ان توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرمنطقهچهارشرکتانتقالگاز گفت‪:‬بدونشک‬ ‫وحدترویه کاریوخردجمعیهمراهبابرنامه ریزی‬ ‫قبل از اجرایی شدن طرح ها‪ ،‬یقینا از دوباره کاری ها‪،‬‬ ‫ ایجادچالشوهمچنیناز بروز بحرانوتخریب های‬ ‫اتیجلوگیریخواهد کرد‪.‬ویدر ادامهافزود‪:‬منطقه‬ ‫چهار عملیات انتقال گاز اماده است وفق مقررات و‬ ‫ضوابطمهندسیوقانونیبادستگاه هایاجرایی که‬ ‫متصدیطرح هایعمرانینظیرراه سازی‪،‬اب رسانی‪،‬‬ ‫برق رسانی و ‪ ...‬هستند‪ ،‬تسریع در همکاری الزم و‬ ‫تعیین تکلیف پروژه ها را به عمل اورد تا در سرعت‬ ‫انجاماینامورنیزخللیواردنشود‪،‬البتهمتقابالانتظار‬ ‫همکاری و همراهی مطلوب از ادارات مربوطه را نیز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا همراهــی‬ ‫یهــای محتــرم و‬ ‫مجموع ههــای اداری و فرماندار ‬ ‫همچنینهمکاریشورایاداریاستانومردمشریف‬ ‫خراسان رضوی بتوانیم در انجام ماموریت خود که‬ ‫انتقال پایدار و ایمن گاز طبیعی و خدمت به مردم‬ ‫شریف کشوراسالمیاستموفقوسربلندباشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تشریح دستورالعمل های اجرایی هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب و برق‬ ‫بــا فرارســیدن روزهــای‬ ‫نیــز بــا انجــام فعالیت هایــی‬ ‫گــرم ســال در فصــل تابســتان‪،‬‬ ‫نظیر گنجاندن مفاهیم مرتبط‬ ‫صرفه جوییومدیریتمصرف‬ ‫بــا مصــرف بهینــه انــرژی در‬ ‫ابوانرژیاهمیتبسیاریپیدا‬ ‫برنامه های مذهبی رسانه های‬ ‫می کند‪ .‬از همین رو سال هاست‬ ‫جمعی و اطالع رسانی درمورد‬ ‫امیر رمضانی‬ ‫که اول تا هفتم تیرماه هر سال‪،‬‬ ‫فرهنگ لزوم پرهیز از اسراف در‬ ‫هفته صرفه جویــی در مصرف‬ ‫قالبمفاهیمدینیدر تبلیغات‬ ‫«اب» نام گذاری م ‬ ‫یشــود؛ اما با توجه به اینکه محیطی‪،‬اهدافیهمچونتبییناهمیتصحیح‬ ‫امســال دمــای هــوا زودتــر از معمول بــه گرمای مصرف کردن و پرهیز از اســراف از منظر تعالیم‬ ‫تابســتان نزدیک شــده اســت‪ ،‬صرفه جویــی در دینی و معرفی شیوه های صحیح مصرف با اتکا‬ ‫مصــرف برق نیز مورد توجــه جدی قرار گرفته و بهتعالیمدینیمدنظراست‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیل در ســال جــاری به منظــور لزوم‬ ‫رمضانــی بــا بیــان اینکــه تشــویق و ترغیب‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف این انرژی‪ ،‬هفتــه اول دســتگاه های خدمات رسانی شــهری و روستایی‬ ‫تابستان با نام هفته صرفه جویی در «اب و برق» بــه کاهش مصــارف اب و انرژی یکــی از اهداف‬ ‫نامگذاریشدهاست‪.‬‬ ‫اختصــاص پنجمیــن روز هفتــه صرفه جویــی در‬ ‫روابط‬ ‫مدیــر‬ ‫رمضانی‪،‬‬ ‫امیــر‬ ‫در همیــن راســتا‬ ‫مصرف اب و برق به «خدمات شهری و روستایی‬ ‫عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان و جلب مشــارکت های مردمی وخیرین» است‪،‬‬ ‫ضمــن توصیــه مشــترکین توزیع بــرق اســتان به ادامــه داد‪ :‬تشــویق و ترغیــب مــردم و خیریــن‬ ‫مدیریت و صرفه جویی در مصرف برق به بیان بــرای ســرمایه گذاری بــه منظور توســعه و بهبود‬ ‫دستورالعمل های اجرایی هفته صرفه جویی در زیرساخت های تولید و انتقال و توزیع اب و انرژی‬ ‫مصرف اب و برق پرداخت‪.‬‬ ‫وجلبمشارکتصنایعوصاحبانمنابعمالیدر‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اب و انرژی‬ ‫اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن روز از هفته با اجرای برنامه های فرهنگی از دیگر اهداف این‬ ‫صرفه جویــی در مصرف اب و بــرق‪« ،‬مدیریت روز است‪.‬‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬بــرق و خانــواده» نامگذاری شــده‬ ‫برگزاری نشســت های مشــترک با مســئولین‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬مهمترین هــدف از اختصــاص دادن خدمــات شــهری و روســتایی به منظــور ترغیب‬ ‫نام اولین روز این هفته به خانواده‪ ،‬فراهم کردن انــان برای کاهــش مصــارف اب و برق‪ ،‬معرفی‬ ‫زمینه مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف و و تقدیــر از خیریــن در حوزه هــای اب و انــرژی‪،‬‬ ‫افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف بوده معرفی طرح های اجراشده با مشارکت مردم در‬ ‫است‪.‬‬ ‫رسانه ها و یا در قالب بروشور و اگهی تلویزیونی‬ ‫امیر رمضانی تقدیر از مشــترکان کم مصرف و رادیویــی‪ ،‬معرفی تجربیات موفق مشــارکت‬ ‫خانگی و کشــاورزی اب و برق و معرفی انها به مردم در رسانه ها و انتشار همگانی این تجربیات‬ ‫رسانه ها‪ ،‬دعوت از کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان به ویژه در فضای مجازی از جمله فعالیت هایی‬ ‫در امر ترویج فرهنگ مصرف بهینه اب در قالب است که شرکت توزیع برق استان اصفهان بنا به‬ ‫برنام ههــای ویژه کودکان و نوجوانــان در صدا و گفتهمدیرروابطعمومیاینشرکتدر روز پنجم‬ ‫سیما و همچنین نصب پیام های هشداردهنده تیرماهانجاممی دهد‪.‬‬ ‫و اگاهــی بخــش در مراکــز رفت و امــد مردم با‬ ‫رمضانــی افزود‪ :‬ششــمین روز از هفته صرفه‬ ‫موضــوع صرفه جویــی در مصــرف را از جملــه جویی «مدیریت مصرف اب و برق‪ ،‬غذا‪ ،‬منابع‬ ‫فعالیت هایروز نخستاینهفتهنامبرد‪.‬‬ ‫طبیعی و حفظ محیط زیست» نامیده شده تا‬ ‫وی با بیان اینکه دومین روز از هفته مدیریت بتوانباانجاماموریازجملهبرپاییایستگاه های‬ ‫مصــرف اب و برق به «افکار عمومی و رســانه» اطالع رســانی و پخش پیام های هشــداردهنده‬ ‫اختصــاص یافتــه افــزود‪ :‬اســتفاده گســترده تر از در ســطح شــهرها و روســتاها و برگــزاری میزگــرد‬ ‫ظرفیــت وســایل ارتبــاط جمعــی و شــبکه های تلویزیونی با حضور مســئوالن اســتان‪ ،‬ســازمان‬ ‫اجتماعــی بــه منظــور افزایــش اگاهــی عمومی حفاظت محیط زیســت و اساتید دانشگاه های‬ ‫و باالبــردن ســطح دانــش مصرف کننــدگان اب علوم پزشــکی اســتان و‪ ...‬به نوعی به تشــریح‬ ‫و بــرق نســبت بــه محدودیت منابع و تشــریح نقــش اب و انــرژی در امنیــت غذایــی‪ ،‬تشــریح‬ ‫محدودیت هــا و معضــات کشــور در خصوص نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع‬ ‫میزان دسترســی به اب و برق و ضرورت بســیج و ضرورت حفظ محیط زیست بر ای بقا و تداوم‬ ‫همگانی بــرای بهره گیری از فنــاوری و تجهیزات تمدنبشریپرداخت‪.‬‬ ‫کاهنده و بهینه ساز مصرف از جمله اهداف این‬ ‫اخریــن روز از هفتــه صرفه جویی در مصرف‬ ‫روز است‪.‬‬ ‫اب و بــرق بــه «اقتصــاد و حقــوق شــهروندی»‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اختصــاص یافته تا بــا اطالع رســانی در خصوص‬ ‫اصفهان برگزاری جلســه هماهنگی مشــترک در قیمــت اب‪ ،‬بــرق و قیمــت تمــام شــده انهــا در‬ ‫قالب شــورای انسجام بخشی اســتان با مدیران مقایســه با سایر کشــورها‪ ،‬ارزش اقتصادی اب و‬ ‫شبکه هایاستانیراازجملهفعالیت هاییشمرد برق برای مردم تشریح شود‪.‬‬ ‫که در روز دوم تیر ماه از سوی این شرکت انجام‬ ‫رمضانیدر اینزمینهنیزبابیاناینکهنصبو‬ ‫شدو گفت‪:‬اینجلسهبهمنظور سیاستگذاریدر انتشار پیام هایمرتبطدر اماکنعمومیاز جمله‬ ‫زمینه نحوه تولید و پخش برنامه های مرتبط با فعالیت هایــی اســت کــه در روز هفتــم صــورت‬ ‫مدیریتبهینهمصرفاببارعایتپروتکل های می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در این روز قصد داریم با برگزاری‬ ‫بهداشتی ویروس کرونا برگزار شــد‪ .‬وی در ادامه میزگردهای رسانه ای و تهیه و انتشار اینفوگرافی و‬ ‫افزود‪ :‬البته در این روز امار و اطالعات وضعیت موشن گرافی در فضای مجازی و فضای عمومی‬ ‫منابع اب و برق نیز به رسانه ها ارسال شد‪.‬‬ ‫بــه تشــریح نقــش و ارزش اقتصــادی کاهــش‬ ‫«مدیریــت مصــرف اب و بــرق‪ ،‬صنعــت‪ ،‬مصــرف در حفــظ منابــع و جلوگیــری از الودگی‬ ‫ســازمان هــای عمومی و موسســات خصوصی» محیــط زیســت‪ ،‬لــزوم رعایــت قانــون از ســوی‬ ‫عنوان سومین روز از این هفته است که به گفته همگان‪ ،‬اطالع رسانی در خصوص انواع جرایم و‬ ‫رمضانــی‪ ،‬تبیین نقش تولیدکننــدگان تجهیزات تخلفات در بخش اب و برق و تشریح و تدوین‬ ‫کاهنده مصرف در توســعه فناوری های کاهنده راهکارهایرفعموانعحقوقیوقانونیدر اجرای‬ ‫مصــارف اب و انرژی‪ ،‬تشــریح ضرورت توســعه طرح های اب‪ ،‬فاضالب و انرژی بپردازیم‪.‬‬ ‫صنایــع و بهــره بــرداری از معــادن متناســب بــا‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع‬ ‫ظرفی ‬ ‫تهــای منابــع ابی و انرژی کشــور و تبیین بــرق اســتان اصفهــان در ادامه ضمــن توصیه‬ ‫نقش سازمان ها و موسسات در اعمال رویه های مشــترکین ایــن شــرکت بــه مدیریــت و صرفه‬ ‫صحیــح مصــرف اب و انــرژی در تاسیســات و جویــی در مصــرف بــرق گفــت‪ :‬ســرویس به‬ ‫ساختمان و‪ ...‬مهمترین اهدافی است که در این موقع تجهیزات سرمایشــی‪ ،‬روشنایی و سایر‬ ‫روز دنبال شد‪.‬‬ ‫تجهیــزات برقــی‪ ،‬نصب ســایبان روی کولرها‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بــه منظــور جلوگیــری از تابــش مســتقیم نــور‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬شرکت توزیع برق استان برای افتاب‪ ،‬استفاده بهینه و حداکثری از روشنایی‬ ‫رسیدنبهاهدافنامبرده‪،‬فعالیت هاییازجمله طبیعــی در روز‪ ،‬تنظیــم ترموســتات کولــر در‬ ‫معرفی تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف دمــای اســایش (‪ 25‬درجــه) و اســتفاده از‬ ‫انــرژی و ارائه محصوالت تولیــدی انها‪ ،‬تقدیر از وســایل برقی با برچســب انــرژی ‪ A‬از جمله‬ ‫صنایع‪،‬سازمان هاوموسساتدولتیوغیردولتی مــواردی اســت که نقــش بســزایی در کاهش‬ ‫که به طور موثر مصارف خود را کاهش داده اند مصرف برق دارد‪.‬‬ ‫و ارســال اطالعــات مفیــد و کاربــردی درمــورد‬ ‫رمضانی همچنین تاکید کرد‪ :‬عدم اســتفاده‬ ‫شیوه های بهره وری مناسب در مصرف انرژی به از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف و به‬ ‫صنایع را انجام داده است‪.‬‬ ‫کارگیری ان در ساعات اولیه صبح عالوه بر کاهش‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در روز چهارم یعنی روز هزینه برق مصرفی‪ ،‬باعث پایداری شــبکه های‬ ‫«مدیریت مصرف اب و برق و اموزه های دینی» برقمی شود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کاهشزمانرسیدگیبهدرخواست های‬ ‫مودیانمالیاتیدر سمنان‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان‬ ‫راســتا‪ ،‬هم زمان از اختیار ماده‬ ‫سمنان از کاهش زمان رسیدگی‬ ‫تبصــره ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های‬ ‫بــه درخواس ـت های مودیــان‬ ‫مســتقیم اســتفاده کــرده و‬ ‫مالیاتــی در ایــن اســتان خبــر‬ ‫کسانی که این شرایط را قبول‬ ‫داد و گفت‪ :‬توانســتیم وصول‬ ‫کرده اند‪ ،‬مالیات ان ها قطعی‬ ‫جواد انوری‬ ‫و توزیــع عادالنــه مالیــات را‬ ‫شــده اســت و پروند ههــای‬ ‫تحقق بخشــیم‪ .‬جــواد انــوری‬ ‫تعداد قابل توجهی از مودیان‬ ‫از قطعیــت بیــش از ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۹۸‬اظهارنامه کم ریسک در دست بررسی بوده که اظهارنامه‬ ‫مالیاتی بدون رســیدگی در راستای تبصره ماده و پرونــده ایشــان نیاز به رســیدگی نــدارد؛ مگر‬ ‫‪ ۱۰۰‬قانــون مالیا ‬ ‫تهــای مســتقیم مالیات خبر اینکــه مدارک و اطالعات مســتندی به دســت‬ ‫داد و عنــوان کرد‪ :‬مالیات به عنــوان یک درامد اید‪ .‬انوری تصریح کرد‪ :‬مبنای شاخص ریسک‬ ‫پاک و اثرگذار در جامعه به شــمار می اید و در اظهارنام ههــا‪ ،‬راســتی ازمایــی اســت و هــدف‬ ‫ســال جاری توانســتیم وصول و توزیع عادالنه مــا از ایــن اعتمــاد همه جانبه تمکیــن مالیاتی‬ ‫مالیات را تحقق بخشیم‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی اســت؛ تمکین مالیاتی یک مفهوم حرفه ای در‬ ‫اســتان ســمنان با اشــاره به اختیارات ماده ‪ ۱۰۰‬نظا مهــای مالیاتی اســت و ارزیابــی یک نظام‬ ‫قانــون مالیات های مســتقیم گفــت‪ :‬در همین مالیاتیباتمکینسنجیدهمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار معتاد در گلستان تحت‬ ‫درمانقرار گرفتند‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار نفــر در اســتان تحت‬ ‫مبــارزه با مواد مخدر گلســتان‬ ‫درمان قرار گرفتند‪ .‬روحانی فر‬ ‫گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۴۰‬هزار نفر در‬ ‫با اشــاره به همراهی ســمن ها‬ ‫مراکــز درمانی اعتیاد گلســتان‬ ‫در اجتماعــی شــدن مبــارزه با‬ ‫تحــت مراقبــت و درمــان قرار‬ ‫مواد مخدر از افزایش همکاری‬ ‫محمودرضا روحانی فر‬ ‫گرفتنــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد‬ ‫نهادها با این شورا خبر داد‪.‬‬ ‫امــروز‪ ،‬محمودرضــا روحانــی‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی‬ ‫فــر اظهــار کــرد‪ :‬بــا هماهنگــی ‪ ۲۳‬دســتگاه مبــارزه بــا مواد مخدر گلســتان گفــت‪ :‬بیش از‬ ‫اجرایی تاکنون برنامه های اموزشــی و درمانی ‪ ۸۳‬موسســه مردم نهاد در اســتان مستقیما در‬ ‫در خصــوص اعتیــاد در ســطح اســتان اجرایــی حــوزه مواد مخــدر فعالیت می کننــد و تاکنون‬ ‫شهــای فرهنگــی‪ ،‬درمانــی و در حــوزه‬ ‫شــده اســت‪ .‬دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با در بخ ‬ ‫مــواد مخدر گلســتان افزود‪ :‬در حــوزه فرهنگ صیانت و اشتغال زایی ورود کرده اند‪ .‬به گفته‬ ‫و پیشگیری از اعتیاد هم بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر او مرکــز اشــتغال زایی معتــادان بهبودیافتــه و‬ ‫تحت اموزش قرارگرفته و در تمامی شهرستان ها خانواده های اســیب دیده از اعتیاد در گلســتان‬ ‫مرکز درمانی وجود دارد‪ .‬طبق گفته او بیش از طی این هفته افتتاح می شود‪.‬‬ ‫ارائهخدماتدریاییدر بسترالکترونیکیو‬ ‫کاهشترددهایغیرضروری‬ ‫معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیستان‬ ‫و بلوچســتان از حــذف مراجعــات حضــوری‬ ‫و مکاتبــات و ارائــه خدمــات دریایی در بســتر‬ ‫الکترونیکــی خبــر داد‪ .‬ســید حســن ابراهیمــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬کلیــه فرایندهــای ورود و خــروج‬ ‫شــناورها و خدمــات وابســته در اداره عملیات‬ ‫دریایی با هدف کاهش ترددهای غیر ضروری‬ ‫افراد و رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬در بستر الکترونیکی پیاده سازی‬ ‫شــد‪ .‬او افزود‪ :‬با این اقدام و بر اســاس اجرای‬ ‫تحقق شعار سال مبنی بر تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها‪ ،‬تمامی درخواست های مربوط‬ ‫به ورود‪ ،‬خروج‪ ،‬جابجایی و خدمات دریایی‬ ‫توســط نماینده شــناور ب هصــورت غیرحضوری‬ ‫در سیســتم جامع دریایی ثبــت و همه مدارک‬ ‫موردنیاز به صورت الکترونیکی در این ســامانه‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون دریایــی بنــادر‬ ‫بارگــذاری م ‬ ‫و دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن کلیه فرایندهای اطالع رســانی‪ ،‬پاس‬ ‫جابجایــی شــناورهای ســنتی و فراینــد مالــی‬ ‫شــناورها نیز در بستر ســامانه های الکترونیکی‬ ‫اجرایی شــده اســت و بر این اســاس نیــازی به‬ ‫پیگیــری حضــوری نماینــدگان شــناورها جهت‬ ‫انجام فرایندهای مذکور نخواهد بود‪.‬‬ ‫اجرای طرح کنترل و نظارت مشترک بر تردد‬ ‫ناوگانعمومیحمل ونقلجاده ایدر قم‬ ‫به منظور صیانت از راه ها و انتظام حداکثری‬ ‫شــبکه حمل ونقــل عمومــی جــاده ای‪ ،‬طــرح‬ ‫کنترل و نظارت مشترک بر تردد ناوگان عمومی‬ ‫حمل ونقل جاده ای از پنجم تیرماه ســال جاری‬ ‫عملیاتــی شــد‪ .‬معــاون حمل ونقــل اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان قــم در‬ ‫تشریح خبر فوق افزود‪ :‬با عنایت به تصمیمات‬ ‫متخذه در جلسات کمیته تخصصی حمل ونقل‬ ‫ســتادی (مشترک سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جــاده ای و پلیس راهور ناجا) مقــرر گردید طرح‬ ‫کنتــرل و نظــارت بــر تــردد نــاوگان حمل ونقــل‬ ‫عمومــی کاال و مســافر‪ ،‬ب هطــور هم زمــان‪ ،‬در‬ ‫سراســر کشور با شــروع فصل تابستان عملیاتی‬ ‫شود‪ .‬حمید ساالری در ادامه به اهداف اجرایی‬ ‫این طرح اشــاره و تصریح کرد‪ :‬در این طرح که‬ ‫به پیشــنهاد پلیس محترم راه ناجا زمان اجرای‬ ‫ان به پنجم تیرماه موکول گردید؛ مقررشــده در‬ ‫هرماه حداقل سه مرتبه بازدید مشترک توسط‬ ‫این دونیروی خدمتگزار جاده ای درسطح راه ها‬ ‫واماکنتعیین شده‪،‬صورتپذیرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫مترو قم؛ پروژه ای که بومی سازی شده است‬ ‫نقش محوری استان قدس رضوی در نشر‬ ‫معارف و اموزه هایقرانی‬ ‫ســحر رحمتــی ‪ -‬مشــهد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬معتــز اقایــی با‬ ‫مقــدس‪ :‬مدیــر مرکــز امــوزش‬ ‫اشــاره به اجرایی شــدن طرح‬ ‫قــران کریــم اســتان مقــدس‬ ‫«مــن قــران را دوســت دارم»؛‬ ‫م حســنی‬ ‫حضــرت عبدالعظی ‬ ‫نهضت ملی اموزش روخوانی‬ ‫(ع) گفت‪ :‬استان قدس رضوی‬ ‫قــران بــا مشــارکت اعتــاب‬ ‫معتز اقایی‬ ‫نقشــی مرکــزی و محــوری در‬ ‫مقدســه سراســر کشــور افزود‪:‬‬ ‫نشــر معــارف دیــن به ویــژه‬ ‫همکاری و تبادل تجرب ه عتبات‬ ‫اموز ههــای قــران ایفــا می کنــد‪ .‬معتــز اقایی با مقدس بستر مناسبی برای تحقق اهداف قرانی‬ ‫اشــاره به همکاری عتبات مقدس برای تحقق اســت و در این قالب می توان ایده های جدید‬ ‫اهــداف قرانی اظهار کــرد‪ :‬فعالیت های قرانی را در عرصه قران ارائه داد تا به ملموس شــدن‬ ‫تهــا نیــز کمــک کنــد‪ .‬ایــن اســتاد قران‬ ‫همه اماکن مقدسه در کشور با محوریت ترویج فعالی ‬ ‫فرهنــگ قــران در جامعــه صورت می گیــرد اما تصریــح کــرد‪ :‬با تدابیری کــه کارگــروه قرانی و‬ ‫استان قدس رضوی که گوهر بی بدیلی همچون فرهنگــی اعتــاب مقدســه بــا محوریت اســتان‬ ‫حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را در برگرفته‪ ،‬قدس رضوی به عنوان مسئول دبیرخانه‪ ،‬اتخاذ‬ ‫نقش مرکزی را در نشــر معــارف دین و به ویژه کرده اند‪ ،‬سعی خواهیم کرد در گام اول اشنایی‬ ‫اموز ههــای قــران را ایفا می کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬با قران که روخوانی و قرائت صحیح ان است‪،‬‬ ‫تمامی اعتاب و بقاع مقدسه همچون سیاراتی فرهنگ عمومی قران خوانی را در جامعه و در‬ ‫در مدار خود حول خورشید استان قدس رضوی بین اقشار مختلف مردم ترویج کنیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫می چرخند و از او نور و پرتو می گیرند‪ ،‬همچنین در اجرای این طرح‪ ،‬اعتاب مقدســه می توانند‬ ‫ازانجاکــه اقبــال مردم به زیــارت ان امام همام استان قدس رضوی را به عنوان قطب فرهنگی‬ ‫بی نظیر اســت‪ ،‬قطعــا فرصت اموزش قــران و کشور همراهی کنند و مرکز اموزشی کارامدی در‬ ‫فعالیت های تبلیغی و ترویجی ان بسیار مغتنم نقاطمختلف کشور باشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تاخیرباسودخودکفایی‬ ‫مترو قم‪ ،‬پروژه ای پر چالش! خبری که حداقل‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال گذشته هرچند ماه یک بار در صدر اخبار‬ ‫یهــا بوده و باید بار ناکارامدی منوریل‬ ‫روز خبرگزار ‬ ‫را نیز بر دوش بکشــد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬البته باید به‬ ‫همه چالش هایش بد شناسی را نیز اضافه کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫نوسانات قیمت و تحریم بیش از هر پروژه ای در قم‬ ‫مترو را تحت تاثیر قرارداد تا جایی که امروز ساخت‬ ‫هر کیلومتراز مترواز‪ ۱۰۰‬میلیاردتومانبه‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان رســیده و شــاید باید اعتراف کنیم این فرزند‬ ‫پرخــرج قم دیگر نفســی برای مدیریت شــهری در‬ ‫قم باقی نگذاشته است‪ .‬نفسی که هم از قیمت ها‬ ‫بریده هم از انتظار برای اجازه ترخیص کاال!‬ ‫به کار رفت‪.‬لیستافتخاراتوتوانمندیمهندسان‬ ‫بومی به اینجا ختم نمی شــود‪ ،‬اســتفاده نخستین‬ ‫بــار از جــوش فلــش بــات را نیز باید با صــدای بلند‬ ‫اعــام کنیم و جدا برایش تیتر بزنیــم و جدا برایش‬ ‫خوشحالی کنیم‪ .‬جعفری مسئول روسازی سازمان‬ ‫قطار شهری قم وقتی مختصات و کارایی دستگاه‬ ‫«جــوش فلش بــات» کــه می تواند دمای فلــز را به‬ ‫‪ ۹۰۰‬درجــه ســانتی گراد برســاند تا ریل هــا را به هم‬ ‫متصل کند را توضیح می داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مهندسان‬ ‫ایرانی چندین اتفاق و توانمندی را برای نخســتین‬ ‫بار در ایران و در متروی قم انجام دادند و باقدرت‬ ‫مهندسی و دانش ایرانی تحریم ها را دور زده اند‪.‬‬ ‫و ایــن یعنــی با خیال راحت نفســی بکشــی و‬ ‫بگویی دیروزود دارد اما سوخت وساز ندارد و به این‬ ‫هم انتظار می ارزید که نام مهندسان بومی به جای‬ ‫اروپایی و چینی ها پای متروی قم را امضا کنند‪.‬‬ ‫تحریم و افزایش قیمت دالر عامل ناتمامی‬ ‫مترو در قم‬ ‫جای دوری نمی رود اگر کنار مدیرانمان بایستیم‬ ‫و بگویــم خــدا قــوت و حتــی چایی تعــارف کنیم‬ ‫تــا برایمــان درد دل کننــد از این همــه فشــار بــرای‬ ‫پاسخگویی به شهروندان که مطالبه و نگرانی شان‬ ‫به حق است؛ و جیب شهر که دیگر پاسخگوی دالر‬ ‫‪ ۲۴‬هزارتومانــی نیســت‪ .‬واگــن و تجهیزاتــش هم‬ ‫یخچال نیست تا کولبری ان را از پشت مرز کول کند‬ ‫و بزند به دل کوه و برســاند به دستشــان؛ اما سکه‬ ‫متــرو روی دیگــری هــم دارد‪ ،‬رویــی که شــاید باید‬ ‫قص ـه اش را بــا صدایی بلندتــر روایت کنیم تاکمی‬ ‫دلمان خنک شود و بگوییم به انتظارش می ارزد‪.‬‬ ‫ثبت نخستین ها و خودکفایی صنعت‬ ‫مترو در قم‬ ‫منصور درویشیمدیرعاملسازمانقطار شهری‬ ‫قــم در کنــار اعالم قطعی و نزدیکــی زمان افتتاح‬ ‫پــروژه در نیمه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬از خودکفایی‬ ‫تنــام ایــران در کنــار معــدود تولیدکننــدگان‬ ‫و ثب ‬ ‫اتمام ایستگاه های مسافری خط یک مترو‬ ‫مجموعــه کامــل ســوزن و کــراس اور در دنیــا خبــر‬ ‫می دهــد و از توانمنــدی مهندســان بومــی ســخن‬ ‫می گوید‪ .‬جعفری مســئول روســازی سازمان قطار‬ ‫شــهری قم نیز اســتفاده ســوزن و کراس اور ‪ ۱۰۰‬در‬ ‫صد ایرانی و بومی برای نخستین بار در پروژه مترو‬ ‫قــم را افتخــاری برای ایــران می داند و می گوید‪ :‬تا‬ ‫قبل از این‪ ،‬ســاخت ســوزن و کراس اور به صورت‬ ‫یکپارچــه تنها در انحصار یک کشــور در دنیا بوده‬ ‫و امــروز نام ایران به عنوان دومین کشــور ســازنده‬ ‫این قطعه ثبت شده است‪ .‬این تجهیزات که برای‬ ‫حرکت قطار از یک خط به خط موازی با ان و یا‬ ‫ایجاد انشعاب از یک مسیر تک خطه طراحی شده‬ ‫است و تغییر می کند‪ ،‬در متروی قم استفاده شده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن مجموعــه ســت کامــل پابنــد از‬ ‫مرحله طراحی‪ ،‬ســاخت‪ ،‬کنترل کیفی تا استفاده‬ ‫کامال بومی در‬ ‫ان نیز برای نخســتین بار به صورت ً‬ ‫ایران انجام و در مترو قم اجرایی شد‪.‬‬ ‫تکنولــوژی پابند فوق ارتجاعی ونگارد که برای‬ ‫اولین بار در ایران به منظور کاهش ارتعاشات ناشی‬ ‫از عبور قطار در پروژهخط‪ ۶‬متروتهراناستفاده شده‬ ‫امروز این تکنولوژی که به دست توانمند مهندسان‬ ‫ایرانی ساخته شده و برای نخستین بار در مترو قم‬ ‫معینی مسئول امور ایستگاه های سازمان قطار‬ ‫شــهری قم نیز در بین این همه اخبار نخســتین ها‪،‬‬ ‫زنگ اتمام ســازه های ایستگاه های مســافربری فاز‬ ‫نخســت خط یک مترو را به صدا درمی اورد‪ ،‬حاال‬ ‫مانده تکمیل سازه های جانبی مانند دستگاه تهویه‬ ‫و اسانسور و سازه های تقسیم و خروجی اضطراری‪.‬‬ ‫البته که ان ها نیز به زودی تمام می شــود‪ .‬مردم قم‬ ‫دیگــر وجب به وجــب متــروی قم را می شناســند و‬ ‫می دانند از کجا به کجا قرار است برسد و این چند‬ ‫روز منتظــر افتتاح مســیر قلعه کامــکار تا جمکران‬ ‫هستند‪.‬هرچندبه گفتهدرویشیدوایستگاهمیدان‬ ‫مطهری و ایستگاه میدان کشاورز ان مسافر گیر بوده‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬درصــدی و ‪ ۴‬ایســتگاه دیگــر عبوری ســاخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توزیع‪ ۳‬دستگاهابگرمکنخورشیدیدر مهدیشهر‬ ‫رئیسادارهمنابعطبیعیوابخیزداریشهرستان‬ ‫مهدیشهر گفت‪ ۳ :‬دستگاه ابگرمکن خورشیدی از‬ ‫محــل اعتبارات صندوق توســعه ملی ســال ‪ ۹۹‬در‬ ‫اجــرای طرح صیانــت از جنگل ها به صورت رایگان‬ ‫بین بهره برداران حوضه ارتد و هیکو توزیع شد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا عبــدوس بــا بیــان اینکه بــرای تهیه‬ ‫این ابگرمکن ها حــدود ‪ ۲۵‬میلیون تومان از محل‬ ‫اعتبارات صندوق توســعه ملی‪ ،‬هزینه شده است‬ ‫افزود‪ :‬هزینه خرید‪ ،‬حمل‪ ،‬نصب و راه اندازی این‬ ‫دستگاه ها بر عهده اداره منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫بوده و روستائیان فقط هزینه لوله کشی از ابگرمکن‬ ‫به اشــپزخانه و ســرویس های بهداشــتی را متحمل‬ ‫می شوند‬ ‫او کاهــش و قطع وابســتگی جوامع محلی به‬ ‫استفاده از چوب و هیزم گونه های مرتعی و جنگلی‬ ‫بــرای مصرف تامیــن اب گرم بهداشــتی را هدف از‬ ‫توزیــع رایــگان ابگرمکن خورشــیدی عنــوان کرد و‬ ‫یاداور شــد‪ :‬وســایل جایگزین اســتفاده از ســوخت‬ ‫فسیلی برای بهره برداران عرفی و مشارکت کننده در‬ ‫طرححفاظتمشارکتیشهرستانمهدیشهررایگان‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫عبدوس افزود‪ :‬این طرح به منظور حفظ ذخایر‬ ‫ژنتیکی‪ ،‬کاهشفشار برجنگل ها‪،‬جلوگیریاز قطع‬ ‫درختــان‪ ،‬ترغیــب روســتاییان و جنگل نشــینان به‬ ‫استفاده از انرژی های پاک و زمینه سازی برای کاهش‬ ‫بهره گیریاز سوختفسیلیصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫رئیسادارهمنابعطبیعیوابخیزداریشهرستان‬ ‫مهدیشــهر بیــان کــرد‪ :‬خانوار هــای روســتایی کــه‬ ‫همکاریومشارکتویژه ایدر جلوگیریاز تخریب‪،‬‬ ‫تصرف‪ ،‬مهار اتش و طرح های احیایی داشته اند در‬ ‫اولویتقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫تامین انرژی موردنیاز بهره برداران مرتع از طریق‬ ‫انرژی هایپاکنظیرنور خورشیدباتوجهبهمستعد‬ ‫بودن شهرستان مهدیشهر می تواند کمک شایانی‬ ‫به جلوگیری از خسارت به مراتع و صرفه جویی در‬ ‫مصرفسوخت هایفسیلی گردد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختتامیهسومیندورهجایزهملیجمالزاده‪ 14‬تیرماهبرگزار می شود‬ ‫ثبت‪ 1468‬اثردر دبیرخانهجایزهملیجمالزاده‬ ‫رئیــس شــورای سیاس ـت گذاری ســومین دوره جایــزه ملــی‬ ‫جمالــزاده گفت‪ :‬معموال اتفاقات ملی در پایتخت روی می دهد‬ ‫و شــهرهای دیگــر از برگزاری چنین رویدادهایی هــراس دارند اما‬ ‫افتخار برگزاری رویداد جایزه جمالزاده در شهر اصفهان به واسطه‬ ‫شهروندان‪ ،‬پژوهشگران و هنرمندان این شهر رقم خورد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‪ ،‬مهدی‬ ‫تمیزی در نشست خبری سومین دوره جایزه ملی جمالزاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســومین دوره جایــزه‪ ،‬روزهــای پایانی خــود را طی می کند و‬ ‫امیدواریــم ایــن رویداد ســال های اینده هم تداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬در ســایر جشــنواره های ادبــی همچــون ال احمد و‬ ‫اندرسون هم از عنوان ادبا برای برند یک جشنواره استفاده شده‬ ‫است و این کار نوعی احترام به چنین افرادی است و این کار به‬ ‫سبب احترامی که برای چنین شخصیتی قائل هستیم‪ ،‬انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمیزی همچنین از چاپ کتاب های منتخبان دوره های گذشته‬ ‫جایــزه ملــی جمالــزاده خبــر داد و گفــت‪ :‬اختتامیــه ایــن دوره از‬ ‫جشنواره ‪ 14‬تیرماه به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ادامــه نشســت‪ ،‬علــی عطریــان از اعضــای شــورای‬ ‫سیاست گذاری جایزه ملی جمالزاده اظهار کرد‪ :‬قطار جایزه ملی‬ ‫تهــای خود را با فراز و نشــیب طــی کرد و اکنون‬ ‫جمالــزاده حرک ‬ ‫در ایستگاه سوم به دنبال دریافت نتیجه است‪ .‬او افزود‪ :‬جایزه‬ ‫ملــی جمالــزاده در حوزه ادبیات داســتانی به ویژه حوزه داســتان‬ ‫کوتاه‪ ،‬از فارسی زبانان دنیا می خواهد متون خود را در محورهای‬ ‫مشــخص ارســال کننــد‪ .‬عضو شــورای سیاس ـت گذاری جایــزه ملی‬ ‫جمالزاده ادامه داد‪ :‬به بهانه حضور جمالزاده در اصفهان و سبقه‬ ‫داستان نویســی در این شــهر این نقطه ثقل در شــهر اصفهان قرار‬ ‫دارد چراکــه جمالــزاده از اســاتید بــزرگ و قدیمی داستان نویســی‬ ‫ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در این دوره از جایزه ملی جمالزاده‪ ،‬جوایزی‬ ‫را بــا ســطح مطلــوب پیش بینی کردیــم‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫یشــود در‬ ‫ادبیاتــی کــه در جریان این جایزه برای اصفهان ثبت م ‬ ‫تاریــخ مانــدگار شــود تا فارغ از زمان و مکان مــا را به همه دوران‬ ‫ببــرد‪ .‬عطریــان تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف جایزه ملی جمالزاده‬ ‫خلق اثر ادبی برای شهر اصفهان است و یکی از ویژگی های این‬ ‫دوره تولیــد محصــوالت مانند طرح مطالعاتی داســتانی اصفهان‬ ‫اســت که ادبیات داســتانی اصفهان از ســال ‪ 1300‬تا ‪ 1400‬را مورد‬ ‫واکاوی قرار می دهد‪.‬‬ ‫سعید محسنی‪ ،‬دبیر ادبی سومین دوره جایزه ملی جمالزاده‬ ‫با اشاره به اینکه جلسه نخست شورای سیاست گذاری دوره سوم‬ ‫در اسفندماه برگزار و فراخوان دریافت چاپ و دریافت اثار تا ‪25‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه اعالم شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این دوره از جایزه ملی‬ ‫تشــده در دبیرخانه داشــتیم‬ ‫جمالــزاده‪ ،‬یــک هزار و ‪ 468‬اثر ثب ‬ ‫کــه یــک هزار و ‪ 288‬اثر بــا اصول فراخوان مطابقت داشــت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در بخــش داســتان ازاد ‪ 852‬اثــر‪ ،‬در حــوزه داســتان‬ ‫اصفهــان ‪ ،168‬در بخــش زندگی نگاری کرونا ‪ 195‬اثر و در حوزه‬ ‫زندگی نگاری مدارس ‪ 73‬اثر به دبیرخانه رسید که توسط هیئت‬ ‫انتخاب و برای داوری به داوران ارسال شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬هیئــت انتخــاب در بخــش داســتان ازاد ‪ 28‬اثــر‪ ،‬در‬ ‫بخش داستان اصفهان ‪ 25‬اثر‪ ،‬زندگی نگاره کرونا ‪ 20‬اثر و زندگی‬ ‫نگاری مدارس ‪ 19‬اثر را به هیئت داوران معرفی کردند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت‪ ،‬محمدعلــی ایزدخواســتی‪ ،‬عضــو‬ ‫شورای سیاست گذاری جایزه ملی جمالزاده اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪10‬‬ ‫ســال از توقف جایزه ادبی اصفهان می گذشــت اما اصفهان دیگر‬ ‫صاحــب هیــچ جایزه ادبی جدی نبود که برای این منظور از ســه‬ ‫سال گذشته جایزه ملی جمالزاده شکل گرفت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی از مهم ترین داشــته های اصفهان از جنس‬ ‫روایــی اســت و جایــزه ادبــی جمالــزاده ایــن پتانســیل را دارد تــا‬ ‫اصفهان را به عنوان قطب داستانی کشور معرفی کند‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاس ـت گذاری جایزه ملی جمالزاده افزود‪ :‬نیاز‬ ‫بــه معرفــی و تکثیــر اصفهــان داریم و داســتان ایینه ای اســت که‬ ‫می تواند خیال را منعکس کند؛ جایزه ادبی در این حوزه یکی از‬ ‫ابتدایی ترین زیرســاخت ها برای جذب توجه نویسندگان و نفوذ‬ ‫بیشتر در کشور است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کارگروههماهنگیوساماندهیدستفروشانمعابرسطحشهر گرگانتشکیلشد‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان‬ ‫از برگــزاری کارگروه هماهنگی و ســاماندهی‬ ‫دستفروشــان معابر ســطح شهر خبر داد‪.‬‬ ‫احمــد ســاالری معــاون خدمــات شــهری‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬شــهرداری گرگان‬ ‫در راســتای اجــرای تبصــره ‪ ۱‬بنــد ‪ ۲‬مــاده‬ ‫‪ ۵۵‬قانــون شــهرداری ها ملــزم بــه رفــع‬ ‫ســد معابــر عمومــی‪ ،‬اشــغال پیاده روهــا و‬ ‫جلوگیــری از سوءاســتفاده از اما کــن عمومی‬ ‫اســت‪ .‬ســاالری افــزود‪ :‬حضور دستفروشــان‬ ‫و وانت بارهــای میــوه در هســته مرکــزی‬ ‫شــهر به ویــژه در نقــاط پرتــردد باعــث‬ ‫بــروز مشــکالت فراوانــی ازجملــه افزایــش‬ ‫بــار ترافیکــی‪ ،‬نارضایتــی شــهروندان و‬ ‫درمجمــوع نازیبایــی چهــره شــهری را در‬ ‫برداشــته اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا اماده ســازی بازارچه ‪۴‬‬ ‫هزار متری در جنب بهداشــت مرکزی جهت‬ ‫ســاماندهی دستفروشــان میــوه و تر ه بــار و‬ ‫همچنیــن پارکینــگ جنــب درمانــگاه ســپاه‬ ‫در خیابــان پاســداران را جهــت ســاماندهی‬ ‫سبزی فروشــان هســته مرکــزی را تعیین کرده‬ ‫اســت‪ .‬معــاون خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫گــرگان ابــراز امیــدواری کــرد بــا تشــکیل این‬ ‫کارگروه که متشــکل از دســتگا ه های اجرایی‬ ‫از قبیــل فرمانــداری‪ ،‬دادســتانی‪ ،‬انتظامی و‬ ‫اصنــاف و ‪ ...‬اســت‪ ،‬شــاهد بهبــود ســیمای‬ ‫شــهری و افزایش رضایت شهروندان باشیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اساتید با رفتار و نحوه‬ ‫برخورد تاثیر اخالقی بر‬ ‫دانشجویان بگذارند‬ ‫نماینده ولی فقیه در کردستان گفت‪ :‬اساتید ما باید با‬ ‫رفتار و نحوه برخوردشــان تاثیــر اخالقی و علمی روی‬ ‫دانشجویانبگذارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حجت االســام عبدالرضــا‬ ‫پورذهبیدر دیدار بااعضایبسیجاساتیددانشگاه های‬ ‫اســتان کردستان در سنندج اظهار کرد‪ :‬از امام باقر (ع)‬ ‫و در برخــی جاهــا از امــام ســجاد (ع) نقــل اســت کــه‬ ‫هرکس چهار کار را انجام دهد سه اتفاق خوب برایش‬ ‫می افتد‪.‬او گفت‪ :‬کاری کهدستانسانسپردهمی شود‬ ‫که برای مردم انجام بدهد باید به نحو شایســته و با‬ ‫رضای خداوند انجام دهد‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫کردســتان در ادامــه افــزود‪ :‬ما و نظــام االن دیگر اجازه‬ ‫اشتباهنداریم‪،‬مشکالتمردمرامقداریدچار ناامیدی‬ ‫کرده اســت که باید امید را در جامعه تزریق کنیم‪ .‬او‬ ‫با تقدیر از حضور و مشارکت باالی مردم در انتخابات‬ ‫‪ 28‬خــرداد‪ ،‬بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه در انتخابات‬ ‫شــرکت نکردنــد از عملکردها نگران هســتند نه اصل‬ ‫نظام‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کمی قبل از انتخابات امیدها تزریق‬ ‫می شــد قطعا امار مشــارکت در انتخابات بیش از این‬ ‫بود‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان کردستان اضافه کرد‪:‬‬ ‫صادق بودن با مردم دیگر نکته مهمی است که از نظر‬ ‫امام جعفر صادق (ع) انجام ان موجب رضای خداوند‬ ‫می شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬صداقت با مردم از اهمیت زیادی‬ ‫برخــوردار اســت لذا اگــر کاری نمی توانید انجام دهید‬ ‫صادقانه به مردم بگوئید‪ .‬او گفت‪ :‬اینکه انسان توان‬ ‫انجام کاری نداشته باشد و در مسندی قرار بگیرد ظلم‬ ‫به جامعه است امروز دیگر اول انقالب نیست‪ ،‬زمان‬ ‫برای ازمون و خطا نیست‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫کردســتان تــاش برای بدســت اوردن رضایت مــردم را‬ ‫ضروری دانســت و افزود ‪ :‬دعا و شــعار ما این باشد که‬ ‫اگر توان درســت کردن کاری را نداریم موجب ویرانی‬ ‫وخرابینشویم‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬همه ما از پارتی بازی‪ ،‬دوست بازی‪،‬‬ ‫رفیق بازی‪ ،‬فامیل بازی و غیره بدمان می اید ولی وقتی‬ ‫خودمان کار رادستمی گیریمعملکردمتفاوتیداریم‪.‬‬ ‫حجت االســام پورذهبــی اظهــار کــرد‪ :‬خوش اخالقی‬ ‫موجب کاملشدناسالموبخشیدن گناهانورضایت‬ ‫خداوند می شــود‪ .‬نماینــده ولی فقیه در کردســتان در‬ ‫ادامه به ویژگی های شهید چمران از منظر رهبری اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از دیدگاه رهبری شهید چمران اهل تقوا‪،‬‬ ‫مناجات‪ ،‬معرفت و بسیجی واقعی بودند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بــر اینکــه انتصابــات باید بر اســاس تعهــد‪ ،‬تخصص‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیری‪،‬مدیریتوشایستگی هاباشد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫رهبریفرمودند کهدانشگاهبایدشهیدچمرانشود‪.‬‬ ‫بخشش ‪ ۲‬محکوم به‬ ‫قصاص در قزوین با‬ ‫پادرمیانی خادمان رضوی‬ ‫قزوین–رویدادامروز دبیراجراییشبکهجوانانرضوی‬ ‫استان قزوین گفت‪ :‬با حضور خادمین بارگاه رضوی در‬ ‫قزویــن‪ ،‬دومیــن زندانی محکوم به قصاص در اســتان‬ ‫قزوین با رضایت اولیای دم‪ ،‬از قصاص رهایی یافت‪.‬‬ ‫میــاد جبــاری افــزود‪ :‬قتــل عمد حــدود ‪ ۹‬ســال پیش‬ ‫توســط عمــوی خانــواده رخ داده بــود که با وســاطت‬ ‫خادمان رضوی‪ ،‬زمینه رضایت از فرزندان مقتول فراهم‬ ‫شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خانواده مقتول بدون دریافت هیچ‬ ‫مبلغــی بابت دیه‪ ،‬تنها به حرمت امام رضــا (ع) و به‬ ‫یمن قدوم پربرکت خادمان بارگاه رضوی رضایت داده‬ ‫و از اجرای حکم قصاص گذشــتند‪ .‬او گفت‪ :‬هدف از‬ ‫حضــور کاروان های زیر ســایه خورشــید در اســتان های‬ ‫مختلــف‪ ،‬تنها برگزاری جشــن به مناســبت ایــام دهه‬ ‫کرامت نیست‪ ،‬بلکه حضور این عزیزان در استان های‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مختلــف‪ ،‬زمینه ســاز فعالیت های مختلفی م ‬ ‫جبــاری افــزود‪ :‬اگرچــه بزرگ تریــن عرصه خدمتــی در‬ ‫کاروان هایزیرسایهخورشید‪،‬ایجادحسزیارتاست‪،‬‬ ‫اماهرسالهاتفاقاتمثبتیباوساطتخادمانرضویدر‬ ‫اســتان ها رخ می دهد که ازجمله ان ها‪ ،‬ازادی دومین‬ ‫زندانی متهم به قتل عمد در قزوین است‪ .‬دبیر اجرایی‬ ‫شــبکه جوانــان رضوی اســتان قزوین گفــت‪ :‬خادمان‬ ‫اســتان قــدس رضوی با حضــور در منزل افــراد رضایت‬ ‫دهنده و اهدای هدایای متبرک رضوی‪ ،‬از انان جهت‬ ‫انجام این اقدام ارزشمند قدردانی کردند‪ .‬در روز های‬ ‫گذشته نیز به یمن حضور خدام رضوی در استان‪ ،‬یکی‬ ‫دیگراز محکومینبهقصاصنجات یافتهبود‪.‬‬ ‫افتتاح مسکن محرومان‬ ‫استان گلستان با حضور‬ ‫معاون رئیس جمهور‬ ‫‪ ۳‬هزار و یکصدمین واحد احداثی مسکن محرومان و‬ ‫اقشار کم درامدروستاییدراستان گلستانامروزباحضور‬ ‫معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه وبودجه‬ ‫افتتاح شد‪ .‬سید محمد حسینی مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫استان گلستان در این مراسم گفت‪ :‬برای احداث این‬ ‫واحدهــا کــه هــر یــک از ‪ 40‬میلیون تومان تســهیالت‬ ‫قرض الحسنه با بازپرداخت پانزده و‪ 25‬میلیون تومان‬ ‫کمک بالعوض برخوردار هســتند‪ ،‬حــدود ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار هزینه شده است‪ .‬او افزود‪ :‬مشموالن این‬ ‫طرح خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و‬ ‫حساب ‪ 100‬و همچنین اقشار کم درامد روستایی فاقد‬ ‫مسکن یا ساکن در مسکن غیر مقاوم هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیاد مسکن استان گلستان اظهار کرد‪ :‬مساحت مفید‬ ‫هر یک از این واحدها ‪ 56‬مترمربع است و درمجموع‬ ‫‪ 173‬هزار و‪ 600‬مترمربع ساختمان سازی شده که همه‬ ‫خدمات فنی و مهندســی‪ ،‬تهیه نقشــه های اجرایی‪،‬‬ ‫نظارت فنی بر روند احداث واحدها به صورت رایگان‬ ‫توسط کارشناسانبنیادمسکناستانانجام شدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫چهار شنبه‪ 09‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫استان فارس متاثرترین‬ ‫استان در مجموعه‬ ‫اسیب هایخشکسالی‬ ‫بوده است‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس‬ ‫در جلســه شــورای مدیــران ســتادی اســتان فــارس‬ ‫گفت‪ :‬بخش کشــاورزی استان فارس ظرفیت بسیار‬ ‫باالیی در کشور دارد و این ادعا را می تواند داشته‬ ‫باشــد که انچه را که در موضوعات مختلف عنوان‬ ‫می کنــد بخــش قابل توجهــی از مســائل کشــاورزی‬ ‫ایران اســت و صحبت های کارشناســان این اســتان‬ ‫فراتــر از اســتان اســت‪ .‬احمــد طمراســی به عنــوان‬ ‫کارشــناس مطالبه گر بخش خواستار شد‪ :‬در بخش‬ ‫کشــاورزی برنامه هــای دولت و وزیــر محترم اینده؛‬ ‫هــر انچــه را کــه در بخــش کشــاورزی می خواهنــد‬ ‫رقــم بزننــد بــا دیــد گــذار از مدیریت باشــد چراکه‬ ‫مدیریــت شــرایط موجــود نمی توانــد اب‪،‬‬ ‫محیط زیســت و منابع طبیعی ایران را نجات دهد‬ ‫و زیرســاخت های مــا نیــاز به یک قاعــده ای جدا از‬ ‫مدیریت بخش کشاورزی دارد و بایستی در بخش‬ ‫کشــاورزی بــه دنبــال یــک تحــول بنیــادی باشــیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫فارس یک دســتگاه خدماتی به معنای عام نیست‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬ســازمان جهاد کشــاورزی یک دســتگاه‬ ‫تخصصی اســت بنابراین بایســتی بخش کشــاورزی‬ ‫را به عنــوان یــک بخش فنی و تخصصی به جامعه‬ ‫معرفی کنیم‪ .‬این مقام مســئول با اشــاره به نقش‬ ‫نظــام بهره بــرداری و تعاونی هــا درگذشــته؛ در‬ ‫ساماندهی اعتبارات بخش خصوصی و هزینه های‬ ‫عمرانــی زیرســاختی در اب وخــاک‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫استان فارس این موضوع باید احیاء و تقویت شود‬ ‫تهــا در یکپارچ هســازی اراضــی‪ ،‬تجهیــز و‬ ‫و فعالی ‬ ‫نوسازی و پوشش انهار مثل گذشته جهت دار شود‬ ‫و تعاونی هــای تولیــد کــه بر مبنای مــدل اقتصادی‬ ‫ارزش شــکل می گیرنــد شناســایی شــوند‪ .‬طمراســی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بخش کشاورزی در اذعان عموم‪،‬‬ ‫عــوام و خــواص از یــک بخــش تخصصــی فاصلــه‬ ‫گرفته اســت و همــه اجازه مداخله بــه موضوعات‬ ‫بخش کشــاورزی رادارند ما شــبیه به یک دســتگاه‬ ‫خدمــات عمومی هســتیم کــه وظیفه بنایــی کار را‬ ‫بــر عهده داریــم و مداخله در همــه جزئیات بخش‬ ‫کشاورزی ما را از یک بخش تخصصی فاصله داده‬ ‫اســت و ایــن نــگاه نگاهــی اســت که اینــده بخش‬ ‫کشــاورزی ایــران را بــه مخاطــره می انــدازد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت‪ :‬ماهیت‬ ‫بخــش کشــاورزی بــه دلیــل گســتردگی‪ ،‬پیچیدگــی‬ ‫و توســعه یافتگی همه جانب ـه ای کــه دارد همــواره‬ ‫می طلبــد کــه موضوعــات بخش کشــاورزی با همه‬ ‫اجزاء و ارکان قانون گذاری‪ ،‬مجریان و دستگاه های‬ ‫مرتبــط مــرور شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬خدماتــی را کــه مــا‬ ‫می بایســت بــه تولیدکننــدگان خــود ارائــه دهیم را‬ ‫بایــد کنتــرل کنیم و بهترین نســخه را بــرای عوامل‬ ‫تولیــد تجویــز و ترســیم کنیم‪ .‬رئیس ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان فارس هدف از برگزاری این جلسه‬ ‫را در اســتانه قرار گرفتن فصل بودجه بندی و طرح‬ ‫موضوعات خاص دیگر در کشور‪ ،‬بنا به درخواست‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های داراب و زرین دشــت‬ ‫اســتان و نائــب رئیــس اول کمیســیون کشــاورزی‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شورای‬ ‫اســامی دانســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬طبیعتا امروز یکی‬ ‫از مســائل خــاص و ویــژه اســتان فــارس موضــوع‬ ‫خشکســالی اســت و متاســفانه متاثرترین استان در‬ ‫مجموعه اسیب های خشکسالی بوده است و همه‬ ‫جوامــع تولیدکننــدگان اعم از زراعــی‪ ،‬باغی‪ ،‬طیور‬ ‫و زنبورعســل درگیر این موضوع هســتند‪ .‬طمراســی‬ ‫ضمــن تشــکر از تولیدکنندگانــی که بــه نکات فنی‪،‬‬ ‫ترویجــی و اموزشــی دقــت الزم و توجــه ویــژه‬ ‫داشــته اند‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بحمدالــه برخی از الزامات‬ ‫و نیازهــای جامعــه تولیدکننده مــان را توانســته ایم‬ ‫مرتفع کنیم و اگر یک تقسیم بندی کلی با توجه به‬ ‫تاثیرات خشکسالی داشته باشیم متوجه می شویم‬ ‫کــه بیشــترین وزن خــود را در تامیــن نهاده هــای‬ ‫موردنیــاز بخــش دام و طیــور گذاشــته اســت و در‬ ‫بخش طیور و تولیدات متراکم مثل مرغ مادر‪ ،‬مرغ‬ ‫گوشــتی و مــرغ تخم گذار خوشــبختانه صــد در صد‬ ‫نهــاده موردنیــاز ایــن عزیــزان به صــورت سیســتمی‬ ‫و اتوماتیــک در اختیــار ان هــا قرارگرفته اســت و ما‬ ‫مشکلی در حوزه تامین نهاده ها نداشته ایم‪.‬‬ ‫شماره ‪49‬‬ ‫بررسی بیش از ‪ 1500‬پرونده‬ ‫در سامانه‪ ۱۲۴‬فارس‬ ‫مسئول خانه فیلم سازان فارس از شهرداری و شورای شهر شیراز انتقاد کرد‬ ‫صدایپایتبعیض‬ ‫مســازان انقالب اســامی اســتان‬ ‫دبیرخانــه فیل ‬ ‫فارس از اقدام شهرداری شیراز برای انعقاد قراردادی‬ ‫به ارزش ‪ ۳‬میلیارد تومان با یک کارگردان غیربومی‬ ‫مرکزنشینانتقاد کردوخواستار لطفبیشترشهردار‬ ‫واعضایشورایشیراز نسبتبهفیلم سازانفارسیو‬ ‫حمایت از افراد توانمند فعال در این عرصه شد‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬ابراهیم شیشه گر گفت‪ :‬باخبر شدیم‬ ‫اعضایشورایاسالمیشهرشیراز در یکصدوهشتاد‬ ‫و هفتمین جلسه این نهاد‪ ،‬الیحه شهرداری شیراز‬ ‫درباره سرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیارد ریالی برای ساخت‬ ‫فیلم سینمایی‪ ۲۸۸۸‬به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫کیوان علی محمدی را تصویب کرده و به شهرداری‬ ‫اجــازه دادنــد کــه از محــل ردیــف بودجه مصوب‬ ‫اموزش شــهروندی ســال ‪ ،۱۴۰۰‬این اقــدام را انجام‬ ‫دهد‪ .‬او با بیان اینکه‪ ،‬روی خوش شورا و شهرداری‬ ‫شیراز به تولید فیلم بلند‪ ،‬یک اتفاق مبارک است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پیش ازایــن بســیاری از کارگردانــان شــیرازی‬ ‫درخواستهمکاریبرایساختپروژه هایمشترک‬ ‫تله فیلم و سینمایی به شورا و شهرداری شیراز ارائه‬ ‫کرده اند اما همگی بدون نتیجه مانده اســت‪ .‬این‬ ‫فعال رسانه ای در استان فارس گفت‪ :‬باید شهردار‬ ‫و اعضای فعلی شورای شهر پاسخگو باشند چطور‬ ‫برای یک کارگردان نه چندان نام اشــنای تهرانی که‬ ‫می تواند از ظرفیت عظیم شهرداری تهران استفاده‬ ‫کند فرصت همکاری و تامین‪ ۳‬میلیارد تومان وجود‬ ‫دارد اما برای فیلسمازان بومی تاکنون چنین چیزی‬ ‫ممکننشدهاست!شیشه گرباانتقاداز تبعیض های‬ ‫بسیار زیادی کهدر سطح کشور نسبتبهفیلسمازان‬ ‫تهرانی و شهرســتانی وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬به اندازه‬ ‫کافی ما در تهران شاهد این تبعیض ها هستیم و بر‬ ‫کسی هم پوشیده نیست‪ ،‬از شهردار و اعضای شورا‬ ‫خواهش می کنم در این روزهای اخر مسئولیت خود‬ ‫پای این تبعیض ها را به شــیراز باز نکنند تا حداقل‬ ‫هنرمندان خاطره تلخی را از شــما در ذهن نداشته‬ ‫باشند‪ .‬دبیرخانه فیلم سازان انقالب اسالمی استان‬ ‫فارس با اعالم امادگی برای همکاری مشــترک این‬ ‫تشکل با شهرداری شیراز در زمینه تولیدات اموزش‬ ‫شهروندی‪،‬تاکید کرد‪:‬قطعافیلم سازانشیرازیبهتر‬ ‫می توانند با توجه به فرهنگ محل سکونت خود‬ ‫اموزش هایشهروندیرابهتربهمردممنتقل کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خطر موج پنجم کرونا بیخ گوش شهرهای فارس‬ ‫صدای پای موج پنجم کرونا با شیوع کرونا دلتا‬ ‫موســوم به نــوع هندی‪ ،‬در اســتان فــارس به گوش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز از تکمیل‬ ‫ظرفیتسهبیمارستاناصلیدرمانمبتالیانبه کرونا‬ ‫در شــیراز خبر داد و اظهار داشــت‪ :‬اگر مردم رعایت‬ ‫نکنند‪ ،‬گرفتارموجسهمگین کروناخواهیمشد‪.‬‬ ‫مهرزاد لطفی با اشــاره به شــرایط قرمز کرونا‬ ‫در اســتان های همجــوار و شــهرهای جنوبــی‬ ‫فــارس با هشــدار در زمینه کاهش میــزان رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در جامعه اضافه کرد‪:‬‬ ‫گونه هندی کرونا یک نوع جهش یافته است که‬ ‫نســبت به ســایر گونه های کرونا شناسایی شده‪،‬‬ ‫قــدرت ســرایت‪ ،‬شــیوع و ابتــای بیشــتری دارد؛‬ ‫یکــه در حــال حاضر ‪ ۸۰‬کشــور با این نوع‬ ‫به طور ‬ ‫نهــا‬ ‫درگیــر هســتند و حتــی کشــورهایی کــه در ا ‬ ‫واکسیناســیون عمومــی کرونــا انجا مشــده اســت‬ ‫نیــز تحــت تاثیــر ایــن نــوع از کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در ادامــه‬ ‫بــا بیان اینکه بررس ـی ها نشــان می دهد با توجه‬ ‫به شدت شیوع کرونای هندی‪ ،‬سن جان باختگان‬ ‫کاهش پیداکرده‪ ،‬از مســئوالن اســتان‪ ،‬ادارات و‬ ‫ســازمان ها به ویــژه نیــروی انتظامی خواســت در‬ ‫زمینه کنترل بیشتر ورودی های استان و ممنوعیت‬ ‫حضور مسافران و همچنین حضور در بوستان ها‬ ‫و برپایــی چــادر در ایــن اماکــن‪ ،‬توجــه بیشــتری‬ ‫داشته و برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس‬ ‫کرونــا بــا مجموعــه ســامت اســتان همــکاری و‬ ‫تعامل بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬لطفــی همچنین‬ ‫بــر اماد هســازی و راه انــدازی مجــدد بیمارســتان‬ ‫پشــتیبان‪ ،‬با هدف امادگی برای مواجهه با موج‬ ‫جدید کرونا در شیراز و استان فارس تاکید کرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در ‪ 48‬ســاعت گذشــته ‪ ۲۵۰‬بیمار جدید‬ ‫کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند که‬ ‫نســبت به روزهای گذشــته افزایــش قابل توجهی‬ ‫داشــته اســت و ایــن زنــگ خطــری بــرای فــارس‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫او در ادامه بر اهمیت اطالع رســانی به مردم در‬ ‫زمینهشیوعموجتازه کرونادر استانوسرایت پذیری‬ ‫بــاالی ا نکــه منجــر بــه جــان باختــن افــراد زیــادی‬ ‫می شود‪،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 112‬هزار مورد تست سریع‬ ‫انجام شده است‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز‬ ‫نیــز اعالم کرد شــمار جان باختگان کرونــا در فارس‬ ‫به چهار هزار و‪ ۷۹۸‬مورد رسید‪ .‬عبدالرسول همتی‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون‪ ۹۶۴،‬هزار‬ ‫و‪ ۱۳۸‬تستتشخیصیمولکولیدر ازمایشگاه های‬ ‫استانتهیه شده کهبابررسینمونه هایانجام شده‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۵‬هزار و‪ ۶۹۸‬بیمار مثبتقطعیشناسایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین از ابتدای اغاز طرح شهید حاج قاسم‬ ‫سلیمانی تاکنون‪ ۱۱۲،‬هزار و‪ ۱۸۴‬مورد تست سریع‬ ‫انجا مشــده کــه از این تعداد ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۶۷۵‬بیمار‬ ‫یشــده و درمجموع از ابتدا تاکنون‪،‬‬ ‫مثبت شناسای ‬ ‫‪ ۲۹۳‬هزار و ‪ ۳۷۳‬بیمار مبتالبه کووید ‪ ۱۹‬در استان‬ ‫یشــده اســت‪ .‬او مجمــوع بیمــاران‬ ‫فــارس شناسای ‬ ‫مثبــت و مشــکوک دارای عالئــم کــه هم اکنــون در‬ ‫بیمارستان هایاستانبستریهستندرانیزهزار و‪۱۵۰‬‬ ‫نفر اعالم کرد و افزود‪ :‬از این تعداد‪ ۱۳۶ ،‬بیمار به‬ ‫دلیل وخامت شرایط جسمی‪ ،‬در بخش های‪،ICU‬‬ ‫مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند‪ .‬همتی‬ ‫همچنیــن از بهبودی ‪ ۲۶۶‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬نفــر از ابتدا‬ ‫تاکنون خبر داد که از بیمارستان ها ترخیص شده و‬ ‫یا از ایزوله خانگی خارج شده اند‪ .‬همتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۸۱‬هــزار و ‪ ۷۴۹‬مــورد دوز اول واکســن و ‪۱۰۸‬‬ ‫هــزار ‪ ۳۵۰‬مورد دوز دوم واکســن دریافت کرده اند‬ ‫قشــده تا امروز ‪ ۳۹۰‬هزار و‬ ‫و مجموع واکســن تزری ‬ ‫‪ ۹۹‬مورد است؛ همچنین از امروز‪ 2‬پایگاه برای افراد‬ ‫جامانده از واکسیناسیون دوز دوم و سالمندان باالی‬ ‫‪ ۷۰‬سال که هنوز موفق به دریافت دوز اول واکسن‬ ‫نشده اند‪،‬فعالشد‪.‬‬ ‫زنگ خطر موج پنجم کرونا در استان به صدا‬ ‫درامده است‬ ‫معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشیرازتاکید‬ ‫کــرد‪ :‬زنــگ خطر موج پنجــم کرونا در اســتان به صدا‬ ‫درامدهاست‪،‬ظرفیتسهبیمارستانحضرتعلی اصغر‬ ‫(ع)‪،‬بیمارستانشهیدفقیهیوبیمارستانشهیدچمران‬ ‫به عنوانبیمارستان هایمرجع کرونا‪،‬در حالتکمیل‬ ‫شــدن است و در برخی از بیمارستان ها لیست انتظار‬ ‫تشکیل شدهاستوایننشانهاناستکهاستانفارس‬ ‫در استانهورودبهوضعیتبحرانوحاداست‪.‬همتی‬ ‫از مردم اســتان فارس خواســت تا با حساسیت بسیار‬ ‫باالیینسبتبهرعایت کردنپروتکل هایبهداشتی‬ ‫ماننداستفادهازماسک‪،‬حفظفاصلهفیزیکیوپرهیز‬ ‫از حضور در مراس م ختم و عروسی که باعث به خطر‬ ‫افتادن ســامت خود و اطرافیان می شــود‪ ،‬خودداری‬ ‫نمایندتاازسرایتبیماریازنقاطجنوبیاستانبهدیگر‬ ‫مناطقجلوگیریکنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫پروژه هایارتباطیاستانفارسافتتاحشد‬ ‫اییــن افتتــاح پروژ ههــای ارتباطی اســتان فارس‬ ‫بــا حضــور دکتــر محمدجــواد اذری جهرمــی‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد‪ .‬عنایت ا‪...‬‬ ‫رحیمی‪ ،‬اســتاندار فارس در این ایین با بیان اینکه‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری صنعتی خالقانه اســت که با‬ ‫شکوفایی ان در اینده بیشتر اشکار می شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از بخش های پیشرو و غالب اقتصادی در‬ ‫دنیا ارتباطات و فناوری است که ثروت اوری در این‬ ‫بخش بیش از سایر حوزه ها بوده و بنابراین ایران نیز‬ ‫باید در این مسیر حرکت کند‪ .‬استاندار فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬قطعا با تحولی که در حوزه فناوری و ارتباطات‬ ‫در دنیــا رخ داده در کشــور مــا نیز باید شــاهد چنین‬ ‫پیشرفتی باشیم و تاکنون نیز حرکت های مناسبی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬شاید ما در‬ ‫ایندهبتوانیمبادست یابیبهچنینپیشرفت هایی‬ ‫شــاهد این باشــیم که هر خانه به یک کارخانه و‬ ‫محلی برای تولید ثروت تبدیل شود که تحقق این‬ ‫امر نیز نیازمند تقویت زیرساخت ها در همه نقاط‬ ‫کشــور اســت‪ .‬دکتــر رحیمی یــاداور شــد‪ :‬نیروهای‬ ‫اموزش دیــده و اســتعدادهای خالقــی کــه در ایــن‬ ‫حوزه وجود دارند می توانند زمینه ساز ثروت افرینی‬ ‫برای کشــور باشــند‪ .‬رحیمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگر‬ ‫اهنگ ایجاد زیرساخت در استان فارس طی سالیان‬ ‫گذشته نیز در جریان بود‪ ،‬فارس می توانست یکی‬ ‫فراخوانتجدیدمناقصهعمومیشماره‪K-00-231‬‬ ‫خرید نوار زرد اخطار‬ ‫از کلیــه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شــرایط که‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫دارای اســتانداردهای مورد تایید مربوط می باشند‪ ،‬به منظور‬ ‫شرکت گاز استان فارس‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان فارس‬ ‫شماره تلفن واحد مناقصات‪07138114037 - 07138114045 :‬‬ ‫شــماره نمابــر‪ 07138244833 :‬شــماره دفتــر امــور کاال(تاییدیــه نمابر)‪:‬‬ ‫‪071-38114014‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید نوار زرد اخطار‬ ‫نحوه شرکت در مناقصه‪ ،‬مهلت و محل ارسال مدارک‪:‬‬ ‫ شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪ 200009258۶000057 ،‬می باشد‪ .‬متقاضیان‬‫برای شرکت در مناقصه می بایست‪:‬‬ ‫الف‪ :‬نامه اعالم امادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند‪.‬‬ ‫ب‪ :‬برای دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬از طریق نشانی اینترنتی ‪ https://setadiran.ir‬مدت‬ ‫از پیشرفته ترین استان های کشور باشد؛ امید است‬ ‫در اینده نیز ســرعت ایجاد زیرســاخت ها در فارس‬ ‫همین گونهادامهیابد‪.‬‬ ‫اســتاندار فــارس همچنیــن از وزیــر ارتباطــات‬ ‫درخواست کرد مساعدت الزم برای رفع مشکالت‬ ‫مختلفارتباطیواینترنتیدرروستاهایباقی مانده‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ ۴۳‬هزار نفر جمعیــت دارنــد را در‬ ‫دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫راه انــدازی ‪ ۲۴۶‬ســایت روســتایی و تحــت‬ ‫پوشش قرار دادن ‪ ۴۰۵‬روستا‪ ،‬با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۱۸‬میلیــارد ریــال‪ ،‬راه انــدازی ‪ ٢٢٨‬ســایت‬ ‫همراه اول شــامل ‪ ٣٦٦‬روســتا و ایرانســل ‪١٨‬‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫‪ 8‬روز از تاریــخ درج اگهی نوبت اول اقدام نموده و اســناد الزم به منظور ارزیابی کیفی‪،‬‬ ‫ارزیابی شکلی‪ ،‬پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را طی مدت ‪ 1۶‬روز از اخرین مهلت دریافت‬ ‫اســناد‪ ،‬حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/05/02‬در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین‬ ‫بازه نسبت به ارســال ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به‬ ‫نشانی شیراز‪ ،‬بلوار استقالل‪ ،‬تقاطع باغ حوض‪ ،‬ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس‪،‬‬ ‫دبیرخانه حراست‪ ،‬کد پستی‪ 71759-57111 :‬اقدام نمایند‪ .‬مناقصه گران می بایست تا‬ ‫پایان فرایند مناقصه‪ ،‬به منظور اگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه‪ ،‬زمان گشایش‬ ‫پاکت ها و ‪ ...‬سامانه فوق را زیر نظر بگیرند‪.‬‬ ‫ ذکر شــماره تلفن‪ ،‬شــماره نمابر و ادرس یک پســت الکترونیک فعال در نامه اعالم‬‫امادگی ضروری است‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم‪1400/04/12 :‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‪1400/04/09 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1155۶45:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان فارس‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ســایت شــامل ‪ ٣٩‬روســتا‪ ،‬راه اندازی ‪ ۱۰‬ســایت‬ ‫جاده ای و پوشش ارتباطی مناسب ‪ ۱۰۹‬کیلومتر‬ ‫از محورهای مواصالتی استان فارس‪ ،‬راه اندازی‬ ‫‪ ٦‬ســایت همــراه اول بــه میــزان ‪ ٦٥‬کیلومتــر و‬ ‫ایرانســل ‪ ٤‬سایت به میزان ‪ ٤٤‬کیلومتر‪ ،‬افتتاح‬ ‫‪ ۱۴۹‬طرح توســعه تلفن ثابت با ایجاد ظرفیت‬ ‫‪ ۲۲۷۳۶‬و دایــری ‪ ۶۱۳۹‬مشــترک‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ســایت شــهری تلفن همراه اول ‪ ٥٦‬ســایت‬ ‫و ایرانســل ‪ ٤٤‬ســایت ازجملــه پروژ ههــای‬ ‫حشــده در ایــن مراســم بــود کــه از طریــق‬ ‫افتتا ‬ ‫ارتباط ویدئو کنفرانسی وزیر ارتباطات با نقاط‬ ‫مختلف استان انجام شد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســتان فارس‬ ‫معدن و تجارت اســتان فارس‬ ‫از بررســی یــک هــزار و ‪۵۱۵‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬درمجمــوع از‬ ‫پرونــده شــکایت واصلــه از‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۵۱۵‬شــکایت‬ ‫طریــق ســامانه ‪ ۱۲۴‬در ایــن‬ ‫بررسی شــده‪ ۵۳۰ ،‬مــورد‬ ‫حمیدرضا ایزدی‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫تخلــف و ‪ ۷۱۵‬مــورد عــدم‬ ‫ایــزدی بــا تاکید بر رســیدگی و‬ ‫تخلــف ثبت شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫پیگیری شکایات مردمی از طریق سامانه‪ ،۱۲۴‬گفته ایزدی ‪ ۳۵‬مورد از این شکایات به رضایت‬ ‫گفت‪ :‬امســال تعداد ‪ ۷۲۳‬شــکایت به صورت طرفیــن ختم شــده و ‪ ۱۵۰‬مــورد از ان همچنان‬ ‫تلفنــی‪ ۲۰۵ ،‬مــورد حضــوری‪ ۶۲ ،‬شــکایت از در حال رســیدگی اســت‪ .‬رئیس سازمان صمت‬ ‫طریــق پیام گیــر‪ ۱۸ ،‬مورد به صورت کتبی و به اســتان فارس از عموم شــهروندان خواســت در‬ ‫تعداد ‪ ۵۰۷‬پرونده شکایت به صورت اینترنتی صورت مشــاهده تخلفات صنفی مراتب را به‬ ‫اطالع رســانی شــده و مورد رســیدگی قرارگرفته شماره سامانه ‪ ۱۲۴‬گزارش دهند‪.‬‬ ‫‪ 6‬پروژه پژوهشی باالدستی در شرکت نفت‬ ‫مناطقمرکزیایراناجرامی شود‬ ‫رئیــس پژوهــش و توســعه‬ ‫نفــت مناطــق مرکزی ایــران در‬ ‫شــرکت نفــت مناطــق مرکزی‬ ‫همیــن ارتباط به ســاخت گل‬ ‫ایــران گفــت‪ ۶ :‬طــرح و پــروژه‬ ‫ســبک حفاری و تکمیل چاه با‬ ‫پژوهشی باالدســتی با رویکرد‬ ‫فناوری هــای نوین افــرون های‬ ‫افزایــش تولیــد نفــت و گاز و‬ ‫گازی و همچنین بررسی علل و‬ ‫عباس ضیائی‬ ‫کمــک بــه رفــع موانــع تولیــد‬ ‫منشا افزایش سولفید هیدروژن‬ ‫امسال در شرکت نفت مناطق‬ ‫در چاه هــای تولیــدی دهــرم و‬ ‫مرکزی ایران پیگیری و اجرا می شود‪.‬‬ ‫ســازند دشــتک میادین شــانول و داالن و پروژه‬ ‫ســید عبــاس ضیائــی افــزود‪ :‬ازجملــه ایــن حذف زیستی هیدروکربور نفتی از خاک الوده در‬ ‫پروژه ها‪ ،‬بررســی روش های کاربرد ژئوشــیمی در منطقهنفتشهربااستفادهاز باکتری هایبومی‬ ‫پایش مخــازن هیدروکربوری اســت که قــرارداد محل اشاره کرد‪.‬‬ ‫ان باهدف بهینه سازی تولید و توسعه مخازن با‬ ‫او گفت‪ :‬این پروژه ها با نظارت اداره پژوهش‬ ‫تاکید بر تجارب بین المللی با جهاد دانشگاهی و توسعه نفت مناطق مرکزی ایران و کمیته های‬ ‫شــهید بهشــتی منعقــد و از خــرداد ســال جاری تخصصیپژوهشیزیرمجموعهانبهواحدهای‬ ‫شروع شده است‪ .‬سید عباس ضیائی همچنین با تحقیقاتیدانشگاه هایامیرکبیر‪،‬رازی کرمانشاه‬ ‫اشارهبه‪ ۵‬پروژهپژوهشیدیگر کهاز سال گذشته و پژوهشگاه صنعت نفت واگذار گردیده است‪،‬‬ ‫وباهمکاریدانشگاه هاومراکزتحقیقاتیداخل همچنین قراردادهایی نیز با رویکرد اســتفاده از‬ ‫کشور واردفاز اجراییشدتصریح کرد‪:‬پروژه های تجارباساتیدمجربدانشگاهیمنعقدگردیده‬ ‫گاز‪-‬دوســت کــردن مخــازن میعانــی به منظــور اســت‪.‬ضیائی در ادامــه بــا اشــاره بــه پروژه های‬ ‫بهینه سازی و افزایش تولید دریکی از میادین گاز تحصیالت تکمیلــی در ســال ‪ ۹۹‬افــزود‪ :‬تعداد‬ ‫میعانی این شرکت‪ ،‬بهبود عملکرد اورینگ های ‪ ۱۴۸‬پایان نامــه تحصیالت تکمیلی در مقاطع‬ ‫مورداستفادهدر مکانیکالسیلپمپ های گریزاز کارشناســی ارشــد و دکتری و ‪ ۵۱‬پروژه پژوهشی‬ ‫مرکزتنگبیجار بااستفادهاز نانوموادازجملهاین طرح نخبگان در سال گذشته در مرحله تصویب‬ ‫پروژه هاســت‪ .‬رئیس پژوهش و توســعه شرکت و تعدادی نیز در فاز اجرا قرار گرفت‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 328‬هزار مورد تماس مردمی‬ ‫بامشاورانبهزیستیفارس‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان بهزیستی می توانند با‬ ‫بهزیســتی فــارس بــا اشــاره بــه‬ ‫خط ملی اعتیاد تماس بگیرند‪.‬‬ ‫فعالیــت خــط ملی اعتیــاد به‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬خط مشاوره‬ ‫شــماره (‪ )۰۹۶۲۸‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫رایــگان ‪ ۱۴۸۰‬نیــز از تمهیدات‬ ‫سامانهتلفنیاز ساعت‪ ۸‬صبح‬ ‫بهزیســتی بــرای توســعه‬ ‫سلیم حقیقی‬ ‫لغایــت ‪ ۸‬شــب مشــاوره های‬ ‫خدمات رســانی مشــاوره ای به‬ ‫الزم در خصــوص پیشــگیری‬ ‫خانواده ها اســت‪ ،‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫از اعتیــاد‪ ،‬درمــان و کاهــش اســیب ها را ارائــه تعداد ‪ ۱۵۵‬هزار و ‪ ۲۰۴‬تماس و در سه ماهه اول‬ ‫می دهــد‪ .‬ســلیم حقیقــی با حضــور مجــازی در سال جاری تاکنون‪ ۱۶‬هزار و‪ ۷۰۳‬تماس موفق با‬ ‫جمع خبرنگاران به مناسبت هفته مبارزه با مواد صدایمشاور (‪)۱۴۸۰‬داشته ایم‪.‬مشاور مدیرکل‬ ‫مخدر ضمن تبیین خدمات خط ملی اعتیاد از بهزیستیفارسدر امور رسانهضمنمعرفیخط‬ ‫قبیلاشناییبانحوهصحیحنظارتبرفرزندان‪ ،‬تلفن اورژانس (‪ )۱۲۳‬اظهار داشت‪ :‬در سال ‪۹۹‬‬ ‫شناســایی باورهــای غلط در خصــوص مصرف‬ ‫جمعا‪ ۱۴۶‬هزار و‪ ۴۰۳‬مورد تماس با شماره‪۱۲۳‬‬ ‫ً‬ ‫مواد مخدر و اصالح ان ها‪ ،‬شناخت مواد مخدر و در سه ماهه اول سال‪ ۱۴۰۰‬تاکنون‪ ۱۰۵۲۰‬مورد‬ ‫جدیــد‪ ،‬عالئــم و عــوارض مصــرف مــواد مخدر تماس با اورژانس ‪ ۱۲۳‬انجام گرفته که بیشترین‬ ‫و چگونگی رفتار صحیح بــا نوجوانان از طریق مواردمربوطبهاختالفاتحادخانوادگیاست‪،‬‬ ‫ارتبــاط با مشــاوران خط ملی اعتیاد بیــان کرد‪ :‬پس ازان کودک ازاری‪ ،‬همســر ازاری و خودکشــی‬ ‫خانواده ها برای اشنایی با شیوه و فرایند درمان از موارد ماموریت های اورژانس ‪ ۱۲۳‬بهزیســتی‬ ‫و شناخت مراکز ترک اعتیاد معتبر تحت نظارت فارس بوده است‪.‬‬ ‫مرگیک کارگردر دستگاهسنگ شکن‬ ‫در شیراز‬ ‫رئیس ســازمان اتش نشانی شــیراز گفت‪ :‬یک‬ ‫کارگر جوان براثر گرفتار شــدن در زیــراواری از خاک‬ ‫در دستگاه سنگ شن یک معدن استخراج شن و‬ ‫ماسهجانسپرد‪.‬محمدهادیقانعدربیانجزئیات‬ ‫اینحادثهگفت‪:‬درپیاعالمحادثهمبنیبرگرفتار‬ ‫شــدن کارگری در دستگاه سنگ شکن یک معدن‬ ‫اســتخراج شــن و ماســه‪ ،‬بی درنــگ اتش نشــانان‬ ‫ایستگاه های‪۷‬و‪۹‬بههمراهخودروهایپشتیبانبه‬ ‫محل حادثه واقع در روستای کفترک اعزام شدند‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬به محضرسیدنبهمحلحادثه‬ ‫مشــاهده شــد که کارگری در حال انجام عملیات‬ ‫پاک ســازی دستگاه سنگ شکن موجود در معدن‬ ‫بوده که ناگهان در زیر اوار مقداری زیادی از خاک و‬ ‫سنگ(بهارتفاع‪۲‬متر)گرفتارمی شود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫(شماره ‪)1400-1-1-21‬‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع برق فارس به ادرس شیراز خیابان معدل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫حدفاصل فلســطین و مالصدرا تلفن ‪ -32319374-80‬تلفن امور تدارکات‬ ‫استان فارس (سهامی خاص)‬ ‫‪323178۶9‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید و نصب باالبر تلسکوپی‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اســناد مناقصه‪ :‬در ســاعت اداری (از ســاعت ‪ 7/30‬الــی ‪ )14/30‬از تاریخ‬ ‫‪ 1400/04/09‬لغایت ‪ 1400/04/14‬به مدت ‪ 5‬روز کاری‬ ‫‪ -4‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد‪ :‬فیش واریزی به مبلغ ‪ 220000‬ریال واریز به حساب جاری‬ ‫شماره ‪ 078۶0-74827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬امکان پذیر می باشد‪ .‬به شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک‬ ‫دولت ‪2099007000000039‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل دریافت پیشنهادها‪ :‬شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان فارس ‪ -‬امور تدارکات تلفن ‪323178۶9‬‬ ‫‪ -7‬زمان تحویل اسناد‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1400/04/28‬‬ ‫‪ -8‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر معاونت پشتیبانی‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه‬ ‫نوبت اول‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/28‬با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد‬ ‫نصاب الزم پاکت الف و ب پس از رسیدگی کمیته فنی بازرگانی در تاریخی که در روز ‪1400/04/28‬‬ ‫اعالم می شود بازگشایی می شود و به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫موعد مقرر در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -11‬تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 1/550/000/000‬ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی‪،‬‬ ‫چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت‬ ‫می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد‪ .‬ضمنا‬ ‫تعیین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی‪ ،‬وجه نقد و‪ )...‬قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -13‬مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله بر گزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -14‬ســایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪( .‬شرکت کنندگان در مناقصه می‬ ‫بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع‬ ‫برق فارس و یــا تماس با امور تدارکات‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند در غیر این‬ ‫صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪).‬‬ ‫شناسه اگهی‪11557۶4 :‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‬ ‫م الف ‪2905 :‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حمایت کاپیتان تیم ملی فرانسه‬ ‫از امباپه‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫سرمربی پرحاشیه فوتبال ایران دوباره‬ ‫هوگــو لوریــس‪ ،‬دروازه بان‬ ‫کنیــم‪ ،‬ا نهــا عالــی بودنــد‪.‬‬ ‫و کاپیتان فرانسه‪ ،‬پس ازاینکه‬ ‫فکــر می کنم که پشــیمانی که‬ ‫از دســت دادن پنالتــی امباپــه‬ ‫امشبمی توانیمداشتهباشیم‬ ‫برابــر ســوئیس باعــث حــذف‬ ‫ایــن اســت کــه وقتــی ســه بــر‬ ‫تیم ملی فرانسه از یورو ‪2020‬‬ ‫یک جلو بودیم می توانســتیم‬ ‫امباپه‬ ‫شــد از هم تیمــی خــود دفاع و‬ ‫بــازی را بهتر اداره کنیم‪ .‬نقطه‬ ‫پشــتیبانی کرد‪.‬پس ازاینکه ‪90‬‬ ‫قوت ما درگذشــته این بود که‬ ‫دقیقه بازی با نتیجه سه بر سه به پایان رسید‪ ،‬قدرتمنــد و قوی باشــیم و امشــب ما بــه ان ها‬ ‫دو تیــم در وقت های اضافی نیز نتوانســتند به اجــازه دادیــم کــه در بازی باقــی بمانند‪.‬به جز‬ ‫گل برسند تا تکلیف برنده این دیدار از مرحله این‪ ،‬ما تسلیم نشدیم‪ .‬تا اخر پیش رفتیم‪ .‬حاال‬ ‫یک هشتم نهایی یورو ‪ 2020‬در ضربات پنالتی باید این درد و ناراحتی را هضم کنیم‪ ».‬رافائل‬ ‫مشــخص شــود‪ .‬ســوئیس همه ضربات خود را واران‪ ،‬مدافع فرانسه‪ ،‬نیز پس از مسابقه گفت‪:‬‬ ‫تبدیــل بــه گل کرد و پنالتی امباپــه را که زننده «این واقعا ناامیدی عظیمی است‪ .‬ما در نیمه‬ ‫پنجمیــن و اخرین ضربــه پنالتی فرانســه بود‪ ،‬اول همه چیــز را از دســت دادیم‪ .‬در نیمه دوم‬ ‫درواز هبــان ســوئیس دفع کرد تا قهرمان جهان خوب واکنش نشان دادیم اما فضای زیادی در‬ ‫خروجی شــوکه کننــده از این رقابت ها داشــته اختیار ان ها قراردادیم و توانستند که دوباره به‬ ‫باشــد‪.‬هوگو لوریــس پس از بــازی درباره امباپه بازی برگردند‪.‬ما ناامید شده ایم‪ .‬سخت است‬ ‫گفــت‪« :‬در فوتبــال ما باهم پیروز م ‬ ‫یشــویم و که بتوانیم این اتفاق را انالیز کنیم‪ .‬در همه چیز‬ ‫باهم شکســت می خوریم‪ .‬ما همگی مســئول کمبود داشتیم‪.‬استیصال و ناتوانی زیادی نسبت‬ ‫حــذف از یــورو هســتیم‪ .‬ایــن اتفاقــی دردناک بــه کاری که می خواســتیم انجــام دهیم وجود‬ ‫است و هیچ کس وجود ندارد که بتوان انگشت داشــت‪ .‬مــا واکنــش خوبی نشــان دادیــم و در‬ ‫اتهــام را بــه ســمت او گرفــت‪ .‬مــا همــه باهم نیمــه دوم نیــز نکات مثبتــی وجود داشــت اما‬ ‫برابــر حریف جنگیدیم و هیــچ بهانه ای وجود کافی نبود‪ .‬سپس بازی به ضربات پنالتی رفت‬ ‫نــدارد‪ .‬بایــد بــر قدرت تیم ســوئیس هم تاکید که مثل التاری است‪».‬‬ ‫واکنش مودریچ به شکست کرواسی از‬ ‫اسپانیا‬ ‫کرواســی برابــر اســپانیا از‬ ‫فیزیکی و هــم ازلحاظ ذهنی‬ ‫شکســت ‪ 3‬بــر یــک در وقــت‬ ‫بــود‪ .‬گل اول ما تصادفی بود‬ ‫قانونی به تســاوی ســه بر ســه‬ ‫و در ادامه اسپانیا بهتر کارکرد و‬ ‫تهــای‬ ‫برگشــت ولــی در وق ‬ ‫تا دقیقه ‪ 60‬ســه گل به ما زد‪.‬‬ ‫اضافــه‪ ،‬قافیــه را باخت‪.‬تیــم‬ ‫خیلــی بیش ازانــدازه در زمیــن‬ ‫مودریچ‬ ‫ملــی کرواســی در یک هشــتم‬ ‫خودمــان حبــس شــده بودیم‬ ‫نهایی یورو ‪ 2020‬برابر اسپانیا‬ ‫و اجــازه می دادیم اســپانیا هر‬ ‫شکســت خــورد و از رقاب ‬ ‫تهــا کنــار رفــت‪ .‬در کاری می خواهد‪ ،‬انجام بدهد‪ ».‬مودریچ ادامه‬ ‫ایــن بازی کرواســی نمایشــی جانانه داشــت و داد‪« :‬وقتی از زمینمان خارج شدیم‪ ،‬بازی را در‬ ‫درحالی که تا دقیقه‪ 85‬با نتیجه‪ 3‬بر یک عقب دســت گرفتیم و توانستیم شــانس های گلزنی‬ ‫بود‪ ،‬توانســت دو گل بزند و کار را به ‪ 2‬وقت خلق کنیم‪ .‬با زدن دو گل و به تساوی کشاندن‬ ‫یمــان را نشــان دادیم‪ .‬در‬ ‫اضافــه بکشاند‪.‬اســپانیا در ‪ 2‬وقــت اضافــه ‪ 15‬بازی شــخصیت تیم ‬ ‫دقیقه ای توانست دو گل دیگر بزند و درنهایت شــروع وقت اضافه اول‪ ،‬اســپانیا را در مشتمان‬ ‫پن ‬ ‫جبــر ســه برنــده بــازی شــود‪ .‬به این ترتیــب داشــتیم ولــی وقتی دو موقعیت خوبمــان را از‬ ‫بازگشــت کروا ‬ ‫تهــا بی اثــر شــد‪.‬لوکا مودریــچ دســت دادیم‪ ،‬همه چیز دشــوار شد و اسپانیا با‬ ‫کاپیتان کرواســی کــه این اخرین حضــورش در استفادهاز موقعیت هایشتوانستپیروز شود‪.‬‬ ‫تهــای یورو محســوب م ‬ ‫رقاب ‬ ‫یشــد‪ ،‬در پایان دیگــر انرژی و رمقی بــرای جبران نمانده بود و‬ ‫مسابقه گفت‪« :‬بازی واقعا سختی هم ازلحاظ توانبازگشتنداشتیم‪».‬‬ ‫بازگشت دیاباته به ایران‬ ‫پس از مدت ها دوری‬ ‫مهاجمتیمفوتبالاستقالل‬ ‫راهــی فرودگاه شــد و با مدارک‬ ‫تهــا دوری از جمع‬ ‫پــس از مد ‬ ‫ارسالی از سوی باشگاه استقالل‬ ‫ابی پوشان به تهران بازگشت‪.‬‬ ‫توانســت کشورش را به مقصد‬ ‫شــیخ دیاباتــه مهاجــم تیــم‬ ‫ترکیــه تــرک کنــد‪ .‬در ترکیــه اما‬ ‫فوتبال استقالل پس از برطرف‬ ‫دستورالعمل فوق مانع از پرواز‬ ‫دیاباته‬ ‫شــدن مشــکالت پرواز خود به‬ ‫این بازیکن به تهران شــد و به‬ ‫تهران بازگشت‪ .‬دیاباته بعد از‬ ‫دلیــل تعطیلــی روز جمعــه و‬ ‫تعطیالت لیگ‪ ،‬به مدت ‪ ۱۰‬روز راهی مرخصی هم زمانی با انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬امکان‬ ‫شــد‪ .‬پس از ‪ ۳‬روز از ترک ایران توســط دیاباته‪ ،‬حل موضوع از داخل ایران نبود و به همین دلیل‬ ‫ستاد مبارزه با کرونا قانونی را مبنی بر ممنوعیت او دوباره به فرانســه برگشت‪.‬بااین حال چندی‬ ‫ورود اتبــاع ‪ ۱۳‬کشــور به ایــران را ابالغ نمود که پیــش اعالم شــد کــه ممنوعیت فوق ب هشــرط‬ ‫در این فهرســت نام فرانســه هم دیده می شد‪ .‬ارائه تســت ‪ PCR‬از سوی مسافران ملغی شده‬ ‫باشگاهاستقاللبعدازایناتفاقاقداماتخودرا و پس ازان باشگاه اقدامات الزم را برای بازگشت‬ ‫برای بازگشــت دیاباته انجام داد و بعد از بیش این بازیکن انجام داد‪.‬این بازیکن پس از ورودش‬ ‫از ‪ ۱۰‬روز ویــزای ایــن بازیکــن صــادر شــد‪.‬بعد از به تهران خود را به تمرینات ابی پوشان پایتخت‬ ‫صدور ویزا‪ ،‬به این بازیکن این موضوع توســط اضافه می کند تا خود برای فصل اینده مسابقات‬ ‫باشگاه استقالل منتقل شد‪ .‬در ادامه این بازیکن لیگبرتراماده کند‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-628‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی‬ ‫که اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد‬ ‫رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه‬ ‫اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۶۸‬اصلی اراضی امیریه‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان از پالک ‪ ۱۶۸‬اصلی فوق به مساحت ‪ 231/84‬متر مربع‬ ‫ابتیاعی اقای امین رمضانی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۰۶۷۲‬مورخه ‪ -1400/03/19‬کالسه ‪99-0339‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ‬ ‫می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‬ ‫معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/09‬علیخان نادری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /3060‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱3‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیتی ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-637‬برابر رای شماره ‪ 140060324001000127‬مورخ ‪ 1400/1/19‬هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید عبداهلل‬ ‫بنی هاشمی فرزند سید اسداهلل به شماره شناسنامه ‪ 3530048178‬کد ملی ‪3530048178‬‬ ‫صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 266/42‬مترمربع در قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 917‬اصلى واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای عبداهلل نجدی و‬ ‫‪7‬‬ ‫فیروز کریمی‬ ‫از ستاره ساز‬ ‫تا تراکتورساز‬ ‫قهرمانی را ناکامی می دانند کار ســختی اســت که‬ ‫کبــار و ان هم با اســتقالل پرطرفدار‬ ‫فیــروز فقــط ی ‬ ‫تجربــه کرده اســت‪.‬با این میزان تغییــرات در کادر‬ ‫فنی باشگاه تراکتورسازی در دو فصل اخیر‪ ،‬احتماال‬ ‫خــود فیــروز نیز چندان بــر روی اینکــه هدایت این‬ ‫تیــم را در لیــگ بیســت و یکم هم بر عهده داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬امیدی نبســته مگر اینکه در این هفته های‬ ‫پایانــی چنان نتایجی بگیرد که چــاره ای جز ابقای‬ ‫او در تبریز نباشــد‪.‬فیروز کریمی که پس ازانتصابش‬ ‫به عنــوان مدیرفنــی تراکتورســازی‪ ،‬از دل زدگ ـی اش‬ ‫نســبت به فضــای فوتبال و عــدم عالق ـه اش برای‬ ‫مربیگری در چند سال اخیر گفته بود احتماال حاال‬ ‫انگیزه الزم برای باال پریدن در کنار زمین را پیداکرده‬ ‫باشد‪ .‬هرچند نیمکت تراکتور در چند فصل اخیر به‬ ‫هرکســی تعارف شــده و چندین مربی برای مدتی‬ ‫محــدود مهمــان ان بوده انــد‪ ،‬امــا هنوز ایــن تیم و‬ ‫باشــگاه و هوادارانش ا نقــدر در فوتبال ایران مهم‬ ‫هستند که به فیروز کریمی اعتباری مجدد ببخشد‪.‬‬ ‫اعتباری کهبادور شدناینمربیاز نیمکتتیم های‬ ‫مهم و بیشــتر فعال بودنش در شوهای تلویزیونی‬ ‫کاهش یافته بود حاال می تواند با تراکتور احیا شود‪.‬‬ ‫فیروز کریمی مربی خاصی در فوتبال ایران اســت‪.‬‬ ‫شاید لقب اقای خاص بیش از همه مربیانی که در‬ ‫لیگ برتر مربیگری کرده اند برازنده او باشد‪ .‬مردی‬ ‫کــه تقریبا در تمام ایــران مربیگری کــرده و همواره‬ ‫حواشــی خاص خود را داشــته است‪ .‬شاید شهرت‬ ‫و محبوبیــت او پ ـس ازان مصاحب ههــای متفاوتش‬ ‫در پایان بازی های تیمش بیشــتر شــده و استفاده از‬ ‫زبــان طنز و شــوخی در مصاحبه ها به کمکش امد‬ ‫تا بیشتر در بین اهالی فوتبال شناخته شود اما این‬ ‫یهــای فنی او‬ ‫موضــوع نباید باعث شــود تا توانای ‬ ‫در مربیگری در سایه بماند‪ .‬او بیشتر به عنوان یک‬ ‫یشــود اما‬ ‫مربی ســنتی در فوتبال ایران شــناخته م ‬ ‫کافــی اســت تا پای صحبت شــاگردان او نشســته‬ ‫باشی و یا سری به تمرینات تیم های او زده باشی‬ ‫تا جدیت او در طراحی تمرینات تاکتیکی را دید‪.‬‬ ‫مردی که الیه های زیرین شــخصیت مربیگری اش‬ ‫را زیــر ادبیات طنزامیز مصاحبه هایش پنهان کرده‬ ‫و اصــراری هــم بــر نمایــش دادن ان نــدارد به طرز‬ ‫غریــزی و بــدون اینکــه بخواهــد از ســبکی خاص‬ ‫در مربیگــری الگوبــرداری کند و یــا دوره های ویژه‬ ‫مربیگری دیده باشد‪ ،‬از همان ابتدای مربیگری اش‬ ‫اصرار به دادن پاس های زیاد داشت و شاگردانش‬ ‫را وادار به زدن ضربات دقیق هم در پاس دادن و‬ ‫هم شــوت زدن در تمرینات می کرد‪ .‬نقل اســت از‬ ‫شاگردانش که او مدافعانش را به خاطر دادن پاس‬ ‫اشتباه مواخذه نمی کرد چون اصرار به بازی سازی‬ ‫از دفاع داشــت‪ .‬ایده ال او یک فوتبال خط کشــی‬ ‫شــده بــود کــه دقــت در ان حــرف اول را مــی زد‪.‬‬ ‫بااین همه حرکات غیرقابل تکرار او همچون بازی‬ ‫با یک یار کمتر و بیرون کشیدن بازیکن ضعیف‪،‬‬ ‫دســتور بــه درواز هبــان بــرای کنــار تیر ایســتادن در‬ ‫هنــگام ضربــه پنالتــی حریــف‪ ،‬دوانــدن بازیکنان‬ ‫تیمش در پایان بازی در پیش چشــم هواداران به‬ ‫جرم کم کاری و ‪ ...‬باعث شده تا فوتبال تاکتیکی‬ ‫موردعالقــه او چنــدان موردبحــث قــرار نگیــرد و‬ ‫جدی گرفته نشــود؛ اما او کســی اســت که ازنظر‬ ‫مجتبی جباری که نگاه مهندسی و خاص خود را به‬ ‫فوتبال داشت و با مربیان زیادی کارکرده‪ ،‬فنی ترین‬ ‫مربی ایرانی است‪.‬اما مربیگری در تراکتور یک اغاز‬ ‫مجدد برای مردی است که اگر افتخاراتش با پاس‬ ‫و بهمن در نیمه اول دهه هفتاد را فاکتور بگیریم‪،‬‬ ‫فقط یک نایب قهرمانی لیگ برتر با استقالل اهواز‬ ‫که کم از قهرمانی نداشت و یک فینال جام حذفی‬ ‫بــا شــاهین بوشــهر را در کارنامــه افتخاراتــش دارد‪.‬‬ ‫حــاال او از مربیگــری در تیم های فانوس به دســت‬ ‫به مربیگری یک تیم پرهوادار رســیده که هر فصل‬ ‫را به امید قهرمانی اغاز می کند‪ .‬اگرچند سال حضور‬ ‫در شوهای تلویزیونی گردوغباری روی ذهن خالق‬ ‫تاکتیکی او ننشــانده باشــد‪ ،‬در این صورت ترکیب‬ ‫اقای خاص روی نیمکت تیم خاص تراکتور ترکیب‬ ‫جذابیخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولد سلطانجدید پرسپولیسدر فوالد اره نا‬ ‫در صــورت پیــروزی مقابــل گل گهــر و فــوالد‪،‬‬ ‫یحیــی گل محمدی به امار اســتثنایی علی پروین‬ ‫با پرسپولیس نزدیک خواهد شد‪.‬به گزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬از روزی کــه هیئت مدیره پرســپولیس به این‬ ‫نتیجه رسید که گل محمدی باید جانشین مانوئل‬ ‫ژوزه باشد تا امروز که یحیی هدایت تیم صدرنشین‬ ‫یگــذرد امــا او‬ ‫را برعهــده دارد‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬ســال م ‬ ‫همچنان ســرمربی ارام‪ ،‬بی حاشــیه و البته موفق‬ ‫در فوتبال ایران است و توانسته تیمی را بسازد که‬ ‫باوجــود جدایی دو مربــی خارجی اش‪ ،‬همچنان‬ ‫قهرمانی در لیگ ایران و اســیا را جستجو می کند‪.‬‬ ‫تیم یحیی بدون ستاره هایش عالوه بر اینکه پیروز‬ ‫یشــود‪ ،‬برتری فنی خود را هم تحمیل می کند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫در تبریــز‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬ســیرجان‪ ،‬رفســنجان و دیگر‬ ‫شــهرهای ایران‪ ،‬طــوری بازی می کند که این انگار‬ ‫قرار است اخرین مسابقه تاریخ پرسپولیس باشد‪.‬‬ ‫پرسپولیس حاال که حاال تقابل با تیم هایی نظیر‬ ‫تراکتــور را بــه دیدارهایــی ســاده و بدون اســترس‬ ‫بــرای هــواداران این تیــم تبدیل کرده اســت‪ .‬تیم‬ ‫او مقابل تیم قدرتمند و پرســتاره امیر قلعه نویی‬ ‫یشــود و در اصفهان کامبک‬ ‫جبــر صفر برنــده م ‬ ‫پن ‬ ‫می زند و مقابل ســپاهان تا اخرین لحظات برنده‬ ‫می ماند‪ .‬انتقاد درست بسیاری از کارشناسان این‬ ‫بود که پرسپولیس توانایی کنترل مسابقه و حفظ‬ ‫یهــای مهــم را ندارد اما در شــهراورد‬ ‫نتیجــه درباز ‬ ‫قرمزها از گل خود دفاع کردند و یک پیروزی مهم‬ ‫را به ثبت رســاندند‪ .‬حاال انچه یحیی از خود به‬ ‫نمایش می گذارد‪ ،‬عالوه بر نمایش هایی مسلط و‬ ‫درخشان‪ ،‬اماری است که او را باالتر از علی دایی‪،‬‬ ‫افشــین قطبــی و حتــی برانکــو ایوانکوویــچ قــرار‬ ‫می دهد‪ .‬یحیی درمجموع ‪ ۷۷‬بازی توانسته ‪۴۶‬‬ ‫برد کســب کند که امار ‪ 59‬درصد پیروزی را برای‬ ‫این مربی ثبت می کند و به عبارتی از بین مربیانی‬ ‫شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر‬ ‫به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/25 :‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم‪ 1400/04/09 :‬محمد چهابدار ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫شماره‪/126 :‬م‪ .‬الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-807‬شماره نامه‪ ، 140085602006003176:‬تاریخ‪ 1400/04/03 :‬خانم فاطمه صغری‬ ‫هوازاده جوی ابادی فرزند رضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود‬ ‫رسمًا گواهی شده مدعی است چهار سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ پالک شماره‬ ‫‪ 1463‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر ‪143‬‬ ‫صفحه ‪ 144‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪120‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در‬ ‫این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪.‬‬ ‫اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1155981 :‬تاریخ انتشار ‪1400/04/09:‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-803‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫حمایت محمود فکری از‬ ‫سرمربی تیم ملی‬ ‫محمود فکری‪ ،‬سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان‬ ‫با انتشار استوری از تصمیم فدراسیون فوتبال به خاطر‬ ‫ادامــه ی همــکاری بــا اســکوچیچ دفاع کرد‪ .‬ســرمربی‬ ‫پیشین استقالل تصویری از خود در کنار اسکوچیچ که‬ ‫به زمان حضور در تیم نساجی بر می گردد منتشر کرد‬ ‫و برای اسکوچیچ در ادامه مسیر مقدماتی جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬ارزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که تیم ملی‬ ‫در نهایت به جام جهانی صعود کند‪ .‬فدراسیون فوتبال‬ ‫اعالم کرد برای ادامه ی همکاری با اسکوچیچ برای دور‬ ‫نهایــی مقدماتــی جام جهانی ‪ 2022‬به توافق رســیده‬ ‫است‪ .‬پیش از این تردیدهایی در مورد ادامه ی حضور‬ ‫اسکوچیچ در راس کادر فنی تیم ملی وجود داشت که‬ ‫بیانیــه اخیر فدراســیون فوتبال به شــایعات پایــان داد‪.‬‬ ‫اعضایهیئت رئیسههمانندعزیزیخادمموافقتخود‬ ‫را با ادامه ی حضور اسکوچیچ در تیم ملی اعالم کردند‬ ‫و ایــن بــه خاطر نمایش تیم ملی در منامه و هم چنین‬ ‫بازی های دوستانه بوده است‪ .‬تیم ملی ضمن صعود با‬ ‫اقتدار به دور دوم مقدماتی جام جهانی ‪ 2022‬در همه‬ ‫ی بــازی های انجــام داده به همراه مربی کروات پیروز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به لیگ برتر بازگشت‬ ‫بازگشــت فیروز کریمــی به لیگ برتــر به عنوان‬ ‫سرمربی ان هم با تیمی همچون تراکتور از اتفاقات‬ ‫جالب لیگ بیستم در هفته های پایانی اش خواهد‬ ‫بود‪.‬به گزارش ورزش ســه‪ ۲۲ ،‬سال پس از هدایت‬ ‫تراکتورســازی در لیــگ ازادگان‪ ،‬حــاال فیروز کریمی‬ ‫هدایت این تیم پرطرفدار را در لیگ برتر به دست‬ ‫گرفته است؛ اما شرایط امروز تراکتورسازی با شرایط‬ ‫‪ ۲۲‬سال قبلش تفاوت چشمگیری دارد‪ .‬در ان زمان‬ ‫تراکتورسازیحداکثرپنجهزار هوادار متعصبخود‬ ‫را به ورزشگاه باغشمال می کشاند و همچون اغلب‬ ‫شهرهای ایران در ان زمان‪ ،‬سکوهای این ورزشگاه‬ ‫یهــای تیم های تبریزی مقابل ســرخابی های‬ ‫درباز ‬ ‫پایتخت‪ ،‬به تصرف هواداران این دو تیم درمی امد‪.‬‬ ‫ان زمان تراکتور داعیه قهرمانی نداشت و این حجم‬ ‫از انتظــار کــه پس از صعود این تیم به لیگ برتر در‬ ‫بین هوادارانش به وجود امده‪ ،‬وجود نداشت‪ .‬پس‬ ‫خــود فیــروز هم خوب می داند که شــاید پ ـس ازان‬ ‫تجربه ناموفقش در استقالل‪ ،‬حاال وارد مهم ترین‬ ‫چالش دوران مربیگری خود شده است‪ .‬هرچند او‬ ‫با پاس تهران روزهای خوبی را در اوایل مربیگری اش‬ ‫ثبت کرده و در تیم های پرطرفداری چون استقالل‬ ‫اهواز‪ ،‬ملوان‪ ،‬شاهین بوشهر‪ ،‬صنعت نفت و ‪ ...‬نیز‬ ‫مربیگری کردهامامربیگریدر تیمبحران زدهتراکتور‬ ‫و با ان میزان هوادار مشــتاقی که هر نتیجه ای جز‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۵۰‬بــازی روی نیمکــت پرســپولیس‬ ‫نشسته اند‪ ،‬فقط محراب شاهرخی و علی پروین‬ ‫اماری بهتر از این دارند‪.‬یحیی گل محمدی بهترین‬ ‫امارش را در لیگ نوزدهم ثبت کرد که از ‪ ۱۴‬بازی‬ ‫در ‪ ۱۰‬تا به برتری رســید و شــاید اگر بازی های اخر‬ ‫لیگهمتشریفاتینبودند‪،‬می توانستاماریبهتر‬ ‫را هــم از خــود به جای بگذارد‪ .‬او این فصل نیز در‬ ‫‪ ۲۴‬بــازی ‪ ۱۴‬بــرد به دســت اورده تا با ‪ ۹‬مســاوی‬ ‫دیگر‪ ،‬میانگین قهرمانی را حفظ کرده باشد‪ .‬شاید‬ ‫اگرچند تســاوی عجیب و از دســت دادن پیروزی‬ ‫در ابتدای فصل نبود‪ ،‬تیم او حاال بااقتدار در صدر‬ ‫جــدول قرار می گرفت‪.‬نکته جالب اینکه اگر امار‬ ‫دوره اول یحیــی گل محمدی را کنــار بگذاریم‪ ،‬او‬ ‫امار پیروزی اش از علی پروین هم بهتر می شد و به‬ ‫نرخ ‪ 64‬درصد هم می رسید‪.‬یحیی در دوره جدید‬ ‫حتی در لیگ قهرمانان هم میانگین امتیازی بیشتر‬ ‫از ‪ ۲‬را داشــته کــه باتوجــه بــه تقابل بــا تیم های‬ ‫قدرتمند نظیر السد‪ ،‬پاختاکور‪ ،‬الوحده و الریان‪،‬‬ ‫امــاری ویــژه به حســاب می اید‪.‬گل محمــدی اگر‬ ‫همیــن رونــد را ادامه دهد‪ ،‬باید تا پایان فصل ‪۶‬‬ ‫پیروزی دیگر کسب کند که در این صورت او به‬ ‫امار ‪ ۵۰‬برد با پرسپولیس هم می رسد و ان هم در‬ ‫شرایطی که هنوز تعداد بازی هایش روی نیمکت‬ ‫این تیم س ـه رقمی نشــده اســت‪.‬تیم پرســپولیس‬ ‫اگــر موفــق بــه پیــروزی برابــر گل گهــر ســیرجان‬ ‫و فــوالد خوزســتان بشــود‪ ،‬یحیــی وارد بــازه ‪۶۰‬‬ ‫درصدی خواهد شد و می تواند با پنج پیروزی در‬ ‫بازی های بعدی‪ ،‬از امار ‪ ۶۲‬درصدی علی پروین‬ ‫بگذرد‪.‬نکته جالب اینکه اخرین شکست فوالد‬ ‫در خانه نیز به بازی با پرســپولیس و تیم گابریل‬ ‫یگــردد و حــاال یحیی گل محمدی‬ ‫کالــدرون بازم ‬ ‫م ـی رود تــا امضــای خــود را در اســتادیوم نوســاز‬ ‫فوالدی ها بزند‪.‬‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1193‬مورخه ‪ 1400/02/29‬اقای جواد کارشناس فرزند مرتضی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 169/90‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪820‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 10‬از بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/24 :‬مهدی صادقی‬ ‫وصفی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1156825‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-801‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 1189‬و ‪ 1190‬مورخه ‪ 1400/02/29‬خانم مژده میرلوحی فرزند باقر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع و خانم اشرف پاده بان فرزند عبدالعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 130/60‬مترمربع مجزی شده از‬ ‫پالک های شماره ‪ 590‬و ‪ 594‬و ‪ 598‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬از بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/24 :‬مهدی صادقی‬ ‫وصفی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1156981‬م الف‬ ‫محدودیت بازیکن خارجی‬ ‫شاید پابرجا بماند‬ ‫باوجــود وعده هــای داده شــده از ســوی فدراســیون‬ ‫فوتبــال هنــوز مصوبــه لغو قانــون منع حضــور مربی و‬ ‫بازیکن خارجی در تیم های لیگ برتری از سوی اعضای‬ ‫هیئت رئیســه ســازمان لیگ امضاء نشــده اســت‪ .‬البته‬ ‫برای لغو این قانون تنها مصوبه اعضای هیئت رئیســه‬ ‫ســازمان لیگ کافی نیســت و این مصوبه باید از ســوی‬ ‫اعضایهیئت رئیسهفدراسیونفوتبالهمتاییدشود که‬ ‫شهاب الدین عزیزی خادم و هم چنین مدیرانی که قول‬ ‫لغواینقانونراداده اندتنهایکحقرایدارند‪.‬باوجود‬ ‫اعالم زمان نقل و انتقاالت تابستانی که شروعش از ‪25‬‬ ‫مرداد خواهد بود و تا‪ 16‬ابان ادامه خواهد داشت هنوز‬ ‫مصوبه لغــو قانون منع حضور خارجی هــا در تیم های‬ ‫لیگ برتری به باشــگاه ها ابالغ نشــده اســت‪ .‬از سویی‬ ‫قرار بودسازوکارهایجدیدحضور خارجی هادر تیم های‬ ‫لیگ برتری به باشگاه ها ابالغ شود اما هنوز خبری حتی‬ ‫از جلســات اعضــای هیئت رئیســه ســازمان لیــگ بــرای‬ ‫بررســی این موضوع و تهیه پیش نویس قانون نیست‪.‬‬ ‫به طوری کــه به نظر می رســد شــاید محدودیت حضور‬ ‫بازیکن و مربی خارجی در تیم های لیگ برتری به قوت‬ ‫خــود باقی بماند‪ .‬بعــد از روی کار امدن شــهاب الدین‬ ‫عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال وعده هایی داده شد‬ ‫کهاینقانونبرداشتهخواهدشد‪.‬حتیقنبرزادهدبیر کل‬ ‫فدراســیون فوتبال دراین باره به صراحت صحبت کرد‪.‬‬ ‫همان طور کهاشارهشدابتدابایداینموضوعدر نشست‬ ‫اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ مصوبه شود و بعد در‬ ‫اختیار اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار گیرد‬ ‫که در صورت تایید می تواند به هیئت فوتبال استان ها‬ ‫و هم چنین باشــگاه ها ابالغ شــود‪ .‬همان طور که اشاره‬ ‫شد در عمل فعال اتفاقی رخ نداده است‪ .‬حتی سهیل‬ ‫مهدیرئیسبرگزاریمسابقاتلیگبرتروفریبرزمحمود‬ ‫زاده رئیس کمیته مسابقات دراین باره مصاحبه کرده اند‬ ‫و به صراحت گفته اند قانون گذشته به قوت خود باقی‬ ‫اســت چراکه هیچ قانون جدیدی به ان ها ابالغ نشده‬ ‫است‪ .‬در پی طرح پرونده علیه تیم های ایرانی در فیفا از‬ ‫سوی بازیکن و مربی خارجی که به کرات رخ داده است‬ ‫و هنوز هم برخی از تیم ها درگیر ان هستند سازمان لیگ‬ ‫با مصوبه ای حضور خارجی ها را در تیم های لیگ برتری‬ ‫ممنوعکرد‪.‬‬ ‫فروش مهاجم الهالل با ‪6‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫حریف عربســتانی اســتقالل در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫مهاجمارژانتینی اشراباقیمتششمیلیوندالرخواهد‬ ‫فروخت‪.‬لوســیانو فیتو مهاجــم ارژانتینی الهــال ریاض‬ ‫در انتظار نهایی شــدن جزئیات مالی قــرارداد انتقالش‬ ‫به مونتری مکزیک به ارزش شــش میلیون دالر اســت‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬لوســیانو فیتو در اســتانه ترک تیم‬ ‫الهــال عربســتان اســت و مونتری جدی تریــن گزینه او‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب ناهید دهانی فرزند‪ :‬هان‬ ‫محمد به شماره شناسنامه‪ 3690124591 :‬صادره‪ :‬سراوان در مقطع‪:‬‬ ‫کارشناسی روزانه رشته تحصیلی‪ :‬علوم اقتصادی ‪،‬اقتصاد کشاورزی از‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز پژو ‪ 206‬به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫‪ 533‬ن ‪ 22‬ایران ‪ 99‬به شماره موتور ‪ 165A0044216‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAAP03EE6GJ808757‬مدل ‪ 95‬به نام میالد کوشکی‬ ‫جهرمی فرزند مجید به شماره شناسنامه ‪ 0015695468‬و شماره ملی‬ ‫‪ 0015695468‬صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز راه اندازی واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای‬ ‫اگونیست به نام مرکز درمان سوء مصرف ضحا که از سوی معاونت‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورخ ‪ 1390/7/4‬صادر شده بود‬ ‫به پیرو مصوبه جلسه کمیته ماده ‪ ۳۱‬تاریخ ‪ 1392/6/31‬تمدید شده بود‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 09‬تــیر ماه ‪ 30 / 1400‬ژوئن ‪ 19 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1106‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تقدیر از مدیر مخابرات منطقه قم در‬ ‫برگزاریانتخابات‬ ‫ســلیمان پــور معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری قــم از زحمــات حــاج عینــی مدیــر‬ ‫مخابرات منطقه قم و کارکنان این شرکت به جهت تالش و کوشش به منظور پایداری‬ ‫خطر؛ اعتیاد دارویی‬ ‫در کمین است‬ ‫رویــداد امروز ‪ -‬فاطمه کاویانی‪ :‬اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫بالیی خانمان سوز است‪ .‬امارها نشان می دهند که‬ ‫عــاوه بــر وجود بیــش از میلیون ها معتاد در کشــور‪،‬‬ ‫گردشمالیپول های کثیفحاصلاز سوداگریمرگ‪،‬‬ ‫هرساله میلیاردها تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد‬ ‫می کند؛ از سوی دیگر تجارت غیرقانونی مواد مخدر‬ ‫رامی توانیکیاز بزرگ ترینچالش هایاقتصاد کشور‬ ‫دانســت‪ 167.‬هزار میلیارد تومان خســارت ســاالنه‬ ‫مصــرف مــواد مخدر در کشــور زنگ خطــر را به صدا‬ ‫دراوردهاستواینموضوعوقتیجنبه هایمنفیخود‬ ‫راسخت تربهنمایشمی گذارد کهبیشاز یک چهارم‬ ‫این هزینه در قالب مالیات از جیب افرادی پرداخت‬ ‫می شود که نه معتاد هستند و نه دخل و تصرفی در‬ ‫میــزان ابتال افراد به اعتیاد داشــته اند‪ .‬امــا در موضوع‬ ‫اعتیادومصرفموادمخدراینروزهاشاهدهستیم که‬ ‫اعتیادداروییبهبهانه هایمختلفدر حال گسترش‬ ‫است‪.‬موضوعی کهزیرسایهشوماعتیادبهموادمخدر‬ ‫در حال فراموشی است‪ .‬ستاد مبارزه با مواد مخدر در‬ ‫سال هایقبلاعالم کردهبود که‪ ۱۴‬درصداز جمعیت‬ ‫‪ ۱۵‬تا‪ ۶۴‬ســال کشــور بدون تجویز پزشــک داروهای‬ ‫یشــوند‪ ،‬مصرف‬ ‫مختلــف که اعتیاد زا محســوب م ‬ ‫می کنند‪.‬چندیپیشازادهاولیاییکارشناسپیشگیری‬ ‫ودرماناعتیادسازمانبهزیستیکشورباهشدارنسبت‬ ‫بهشیوعاعتیادداروییبهدلیلبی توجهیبهمصرف‬ ‫خودسرانهداروها گفت‪:‬داروهایقانونینیزمی تواند‬ ‫منجربهاعتیادداروییشودوتصوراینکهفقطمصرف‬ ‫یشــود‪ ،‬اشتباه‬ ‫موادی مانند تریاک منجر به اعتیاد م ‬ ‫اســت‪ .‬اعتیاد فقط به معنای مصرف مواد نیســت‬ ‫ک اعتیاد‪ ،‬اعتیادی‬ ‫بلکه برخی از مراجعان به مراکز تر ‬ ‫متفاوت از اعتیاد به مواد غیرقانونــی دارند و درواقع‬ ‫ان ها مصرف کننده داروهای مجاز و قانونی هســتند‬ ‫که با نســخه پزشــک یا بدون نســخه پزشــک به ان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شــبکه های ارتباطی و جلوگیری از بروز اختالل در ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری و شــوراها تشکر و قدردانی نمود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه قــم تقدیرنام ـه ای از جانــب اقــای‬ ‫ســلیمان پــور معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی و رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان قم‬ ‫بــه مهنــدس حــاج عینــی اهدا شــد که ضمــن تبریک و شــادباش ایــن پیروزی ارزشــمند‬ ‫کــه بــا حضــور پرشــور مردم شــهیدپرور اســتان قــم در کمال نظــم و امنیــت و ارامش در‬ ‫انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری و میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس‬ ‫خبرگان رهبری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی کشور که در سایه زحمات ایشان و‬ ‫پرســنل مخابرات به منظور پایداری شــبکه ارتباطی و جلوگیری از بروز اختالالت انجام‬ ‫گرفت موردتقدیر و تشــکر قرار گرفت‪.‬‬ ‫مصرف ان ها زیر نظر پزشــک نباشد می تواند باعث‬ ‫دسترسیپیداکرده اند‪.‬برخیاز معتادانداروییبرای‬ ‫اعتیــاد فرد شــود‪ .‬منشــئی عنــوان کــرد‪ :‬درصورتی که‬ ‫ف خود ممکن است دارویی را با تجویز‬ ‫شــروع مصر ‬ ‫داروهــای تــرک اعتیــاد زیر نظر پزشــک مصرف شــود‬ ‫پزشک مصرف کرده باشند که این دارو برای مصرف‬ ‫حتیبه صورتمصرفبلندمدت‬ ‫مــدت محــدودی بوده اســت اما‬ ‫اعتیــاد به حســاب نمی ایــد‪ .‬این‬ ‫بــه دلیــل حــال خوبــی کــه از ان‬ ‫پژوهشگر و درمانگر اعتیاد یاداور‬ ‫دارو گرفتند به صورت خودسرانه‬ ‫شــد‪ :‬ازلحاظ پزشکی در رابطه با‬ ‫تصمیم گرفتنــد که مصــرف دارو‬ ‫اعتیاددرماننداریمبلکهبهبودی‬ ‫را تمدید کنند که همین تمدید و‬ ‫وجــود دارد ب هطــور مثــال بیماری‬ ‫ادامه مصرف منجر به وابستگی‬ ‫دیابت درمان ندارد بلکه بیمار با‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه دکتــر هومن‬ ‫م ‬ ‫دریافتانسولینمی تواندزندگی‬ ‫منشــئی ‪ ،‬پژوهشــگر و درمانگــر‬ ‫خود را به روال عادی ادامه دهد و‬ ‫اعتیاد باید درک درســتی نســبت‬ ‫تنهابهدارووابستهاست‪.‬در ادامه‬ ‫به مفهوم اعتیاد و وابستگی برای‬ ‫منشئیباانتقادازاینکهداروهایی‬ ‫عمــوم فراهم شــود‪ .‬این درمانگر‬ ‫دکترهومنمنشئی‬ ‫کــه احتمال ســو مصــرف در ان ها‬ ‫اعتیاد بابیان اینکه در مورد داروها‬ ‫وجــود دارد به راحتــی در داروخانه ها قابل دسترســی‬ ‫نیز اعتیاد و وابســتگی وجود دارد توضیح داد‪ :‬اعتیاد‬ ‫استاظهار کرد‪:‬اینموضوعباعثشدهاعتیادبرخی‬ ‫وابســتگی اســت که جنبه های مختلف را در زندگی‬ ‫از افراد به داروها تا حدودی افزایش پیدا کند‪ .‬یکی‬ ‫فرد ایجاد می کند یعنی پیش رونده‪ ،‬فراگیر اســت و‬ ‫از ســواالت که ذهن بســیاری از افراد را مشغول کرده‬ ‫در ادامــه وضعیــت زندگی فرد دچار تغییرات منفی‬ ‫اســت داروهایی اســت که در تبلیغات و بازار ازاد به‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اگــر دارویی مصرف شــود که‬ ‫م ‬ ‫فروشمی رسدسوالاینجاستچگونهاینداروهابه‬ ‫در زندگی اختالل ایجاد کند اعتیاد است و اگر اختالل‬ ‫اینسایت هاوبازار ازادراهپیدامی کنند؟دکترمنشئی‬ ‫ایجادنکندوابستگیاست؛برخیازداروهااعتیاداورو‬ ‫در مــورد ایــن موضــوع گفــت‪ :‬داروهایی که تحویل‬ ‫وابسته کننده است این در حالی است که داروهایی‬ ‫مراکز ترک اعتیاد می شود مورد تایید غذا و دارو است‬ ‫که برای درمان اعتیاد استفاده می کنیم درجایی دیگر‬ ‫درخواستبهزیستی‬ ‫برای واکسیناسیون‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار معلول‬ ‫احتمالاینکهبگوییماینداروتوسطمراکزبهبیروناز‬ ‫مراکزفروختهمی شودبسیاراندکاستبااین حالباید‬ ‫دیدچگونهاینداروهادردسترسبرخیقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬به عنوانکانونانجمن هایصنفیدرمانگران‬ ‫اعتیاد کشورپیگیربوده ایمداروهایترکاعتیادشماره‬ ‫سریالداشتهباشدتاازمبداتامقصدموردپیگیریقرار‬ ‫گیرد اما این اتفاق نیفتاده است ‪ .‬این درمانگر اعتیاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مشکل دیگری که وجود دارد اینکه پای‬ ‫برخی از داروهای خاص به عطاری ها نیز بازشده که‬ ‫پسازپیگیریعنوان شدهاینعطاری هازیرنظرصنف‬ ‫فعالیت نداشته اند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬ستاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدرهمان قدرنمی تواندمداخلهداشتهباشدچراکه‬ ‫قانونمربوطبهدارویمتادونمربوطبهسال‪1332‬‬ ‫استبه طور مثالدرصورتی کهحجمزیادیاز متادون‬ ‫در یکعطاری کشفشودتنهاحدودصدهزار تومان‬ ‫جریمه می شود و این موضوع بیشتر تشویقی است‬ ‫تا تنبیهی‪ .‬بدون شــک مصرف خودســرانه داروها و‬ ‫به دنبال ان اعتیاد دارویی ریشــه در بســیاری از موارد‬ ‫دارد کــه بــه گفته کارشناســان مهمترین مولفــه ارتقا‬ ‫ســطح اگاهی اســت و باید سطح اگاهی افراد را باال‬ ‫بــرد و ضــروری اســت بــه خانواده ها بگوییــم که اگر‬ ‫سبد دارویی خانه‪ ،‬حاوی انواع داروهای ارام بخش و‬ ‫خواب اور ومسکناست‪،‬بایداینداروهارابامشاوره‬ ‫پزشکمصرف کرد‪.‬‬ ‫مدیرکلتوان بخشیمراقبتیسازمانبهزیستی کشور بابیاناینکهاکنونبیشاز‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان در خانواده حضور‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار داریم جامعه هدف بهزیستی در فاز دوم در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی ســراج افزود‪ :‬مطابق مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬فاز‬ ‫دوم واکسیناسیون عمومی به سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای پرخطر ‪ ۱۶‬تا ‪ ۶۴‬سال‬ ‫اختصاص داده شــده بود و در حال حاضر نیز بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار نفر از افراد دارای معلولیت‬ ‫شــدید و خیلی شــدید تحت پوشــش ســازمان در خانواده حضور دارند که عمدتا عالوه بر‬ ‫بیماری هایزمینه ایبامحدودیت هایمتعددیمواجههستند‪.‬مثالفرددارایاسیبنخاعی‬ ‫بسترگرا یا فرد نابینایی که برای تردد به ناچار باید سطوح را لمس کند‪ ،‬یا افرادی که بنا به نوع‬ ‫معلولیت امکان رعایت اصول بهداشتی را به طور کامل ندارند‪ ،‬بنابراین انتظار داریم با توجه‬ ‫بهورودواکسن هایایرانیبهچرخهواکسیناسیونووارداتجدید‪،‬جامعههدفبهزیستی‬ ‫در فاز دوم در اولویت قرار بگیرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد کل واکسیناسیون سالمندان و‬ ‫پرسنل مراکز سالمندان ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۷۴‬نفر یعنی نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد سالمندان و پرسنل‬ ‫این گونه مراکز واکسن را دریافت کردند؛ تعداد کل واکسیناسیون سایر گروه ها اعم از افراد‬ ‫دارای معلولیت و بیماران روان مزمن ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۵۷۹‬نفر حدود ‪ ۷۳‬درصد است‪ .‬همچنین‬ ‫واکسیناسیونتماممراکزاعماز سالمندانوافراددارایمعلولیت‪ ۵۵‬هزار و‪ ۵۳‬نفرحدود‪۷۷‬‬ ‫درصداست‪.‬مدیرکلتوان بخشیمراقبتیسازمانبهزیستی کشور تصریح کرد‪:‬تعدادافرادی‬ ‫که دوز دوم واکسن را دریافت کردند‪ ۲۲‬هزار و‪ ۶۴۵‬نفر است‪ .‬الزم به توضیح است که سه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی قزوین‪ ،‬سمنان و دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران‪ ،‬برخی از مراکز‬ ‫توان بخشیحوزهماموریتان هاهنوز واکسندوز اولرادریافتنکردندبنابرایندرخواست‬ ‫داریم این سه دانشگاه مانند سایر دانشگاه ها در فرایند واکسیناسیون تسریع به عمل بیاورند‬ ‫و مطابق اطالعات و اماری که در اختیار وزارت بهداشت و درمان قراردادیم‪ ،‬پیش بینی الزم‬ ‫صورت گیرد و ضرورت واکسیناسیون این گروه به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شود‪.‬‬ ‫لزوم رفع موانع صادرات‬ ‫محصوالتدانش بنیان‬ ‫سالمت محور‬ ‫رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت با تاکید بر لزوم حمایت های واقعی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان گفت‪:‬رتبه هاینخستشرکت هایبرترصادراتیمتعلقبهحوزهسالمتاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر ‪ ،‬جلســه مشــترک «اشــنایی با ظرفیت های بخش خصوصی در توســعه‬ ‫صادرات دانش بنیان» با حضور روســای کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و نماینــدگان اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایع معــادن و کشــاورزی ایران برگزار شــد‪ .‬دکتر‬ ‫محمدرضا منظم رئیس دفتر توســعه فناوری ســامت با تاکید بر اینکه شــرکت ها نیازمند‬ ‫دریافت حمایت های واقعی برای صادرات محصوالت سالمت محور هستند‪ ،‬افزود‪ :‬اغلب‬ ‫رتبه هاینخستشرکت هایبرترصادراتیمتعلقبهحوزهسالمتاست‪.‬پتانسیلصادراتی‬ ‫باالیی در این زمینه وجود دارد ولی برای بهینه سازی حمایت های صادراتی الزم است این‬ ‫جلســات تداوم داشــته باشــد‪ .‬او رفع موانع صادراتی را مهم ترین مبحث قابل طرح در این‬ ‫جلسات دانست و گفت‪ :‬باید در چنین جلساتی با هم فکری بخش خصوصی خواسته ها‬ ‫و پیشــنهاد های مطرح شــود تضادهای منافع موجود مدیریت شــود تا ضمن جمع اوری و‬ ‫پروراندن ان ها مجموعه ای از مطالبات منسجم را به نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار‬ ‫ارائهکنیم‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده) یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/04/09‬می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ -1 :‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪ ،‬در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و‬ ‫قابل تمدید به مدت سه ماه ‪ -2‬فیش واریزی به حساب شماره ‪ 400111950۶377117‬بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد)‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره و تاریخ مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪/1400/4020‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000014‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و اسفالت مابین بلوکهای مسکونی‬ ‫محالت ایثار ‪ 1‬الی ‪ 3‬در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر به استناد‬ ‫مصوبات هشتصد و هفتاد و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 63.613.570.339‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهاء ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 3.180.678.517‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪/1400/4021‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000015‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و اسفالت مابین بلوکهای مسکونی‬ ‫محالت ایثار ‪ 4‬الی ‪ 6‬در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر به استناد‬ ‫مصوبات هشتصد و هفتاد و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 58.943.669.992‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهاء ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 2.947.183.500‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪/1400/4022‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000016‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی معابر فرعی و محوطه‬ ‫سازی باقیمانده محالت ایثار یک و دو و سه شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫استناد مصوبات هشتصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت‬ ‫عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 83.012.147.570‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهاء ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 4.150.607.379‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪/1400/4023‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000017‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای اسفالت خیابانهای ‪ E80-1‬و ‪ E50-1‬و دسترسی‬ ‫محله سروستان (ث‪ )8‬و شرق مرکز برزن ایثار شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫استناد مصوبات هشتصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت‬ ‫عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 55.688.618.685‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهای راه‪،‬‬ ‫باند فرودگاه و زیر سازی‬ ‫راه اهن سال ‪1400‬‬ ‫‪ 2.784.430.935‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪/1400/4024‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000018‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای اسفالت خیابان (‪ )AR-5‬و دسترسی‪ -‬مرکز برزن‬ ‫فرهنگ (‪ )AR4-S‬و ‪ K2-F‬و لکه گیری برزن فرهنگ شهر جدید‬ ‫فوالدشهر به استناد مصوبات هشتصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیات‬ ‫مدیره شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 70.803.764.111‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهای راه‪،‬‬ ‫باند فرودگاه و زیر سازی‬ ‫راه اهن سال ‪1400‬‬ ‫‪ 3.540.188.206‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪/1400/4025‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000019‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای نازک کاری و تکمیل ساختمان اصلی مسجد‬ ‫فرهنگ دو شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات هشتصد و هفتاد و‬ ‫هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 41.258.509.165‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهای ابنیه‬ ‫و تاسیسات مکانیکی و برقی‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 2.062.925.459‬ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/4027‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000021‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی خیابان مابین محله شهید چمران‬ ‫(ث‪ )1‬و صدرا (ث‪ )2‬و دیگر مکانهای مورد نظر کارفرما در شهر جدید‬ ‫فوالدشهر به استناد مصوبات هشتصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات‬ ‫مدیره شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 44.062.251.128‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهای ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪2.203.112.556‬ریال‬ ‫‪8‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/4028‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/04/05‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000022‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای خط انتقال اب رفت و برگشت از ایستگاه پمپاژ‬ ‫به مخزن ‪ 10000‬مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات‬ ‫هشتصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران شهر‬ ‫جدید فوالدشهر‬ ‫‪121.666.333.129‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهای‬ ‫خطوط انتقال اب و انتقال‬ ‫و توزیع اب روستایی سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ 6.083.316.657‬ریال‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و‬ ‫ابنیه یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل سی درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت‬ ‫نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و‬ ‫ابنیه یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل سی و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای‬ ‫تایید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف‬ ‫در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی‬ ‫به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و‬ ‫ابنیه یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی‬ ‫به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش راه و ترابری‬ ‫از سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی‬ ‫به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش راه و ترابری‬ ‫از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی‬ ‫به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در هر دوگرایش‬ ‫ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت‬ ‫نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش‬ ‫ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت‬ ‫نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش اب از‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید‬ ‫شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت‬ ‫نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪. 1400/05/02‬‬ ‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از روز چهار شنبه مورخ ‪ 1400/04/09‬تا روز سه شنبه مورخ ‪. 1400/04/15‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪. 1400/05/03‬‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها‪ :‬فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی ‪ ، 8491751740‬صندوق پستی‪84915-1۶7‬‬‫تلفن ‪ 03152۶301۶1-5‬دور نویس‪03152۶24181 :‬‬ ‫‪-‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪889۶9737‬و ‪851937۶8‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫م الف‪1157050 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!