روزنامه رویداد امروز شماره 1102 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1102

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1102

روزنامه رویداد امروز شماره 1102

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫ویژه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 05‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫واکنش هانسبتبه‬ ‫حادثهواژگونیاتوبوسخبرنگاران‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1102‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫لرستان‬ ‫حمایت عملی از محصول ایرانی‬ ‫رهبر انقالب دز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۹۱‬درصدی ساخت‬ ‫ازادراه خرم اباد‬ ‫به بروجرد‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر‬ ‫رویاد دلرستان‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫این واکسن که محصول تالش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از ‪ ۶‬کشور‬ ‫تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫تقدیرمدیرم‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گزارشنیمه تمام‬ ‫مردم و خدای متعال‬ ‫و رضایت‬ ‫بایست گامبرداشت‪.‬‬ ‫شمســی فــر مدیر‬ ‫می‬ ‫نبــی اله‬ ‫منــان را شــاکر و‬ ‫خداونــد‬ ‫منطقــه لرســتان‬ ‫ـه بــا همدلــی‪،‬‬ ‫مخابــرات‬ ‫یادداشت‬ ‫سپاســگزارم کـ‬ ‫منظــور حفــظ و‬ ‫در پیامــی به‬ ‫و تالشهــای‬ ‫کاره خرماباد‬ ‫همراهــی‬ ‫طــات مخابراتی‬ ‫نیروگاه نیمه‬ ‫پایداری ارتبا‬ ‫شما عزیزان یکبار‬ ‫شبانهروزی‬ ‫ـانی بــه هــم‬ ‫نبی اله شمسی‬ ‫ماندن لرستان از‬ ‫و خدمترسـ‬ ‫برگزاری ســیزدهمین‬ ‫و محروم‬ ‫دیگــر در‬ ‫عزیــز در برگزاری‬ ‫اســتانیهای‬ ‫جمهوری و شــوراهای‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫انتخابــات ریاســت‬ ‫انتخابات ریاست‬ ‫چند صد‬ ‫ــالمی دوره‬ ‫سیزدهمین‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬توانستید‬ ‫دوره شــورای اس‬ ‫روستا در خردادماه‬ ‫ـوری‪ ،‬ششــمین‬ ‫کرد‪ .‬شهر و‬ ‫جهــت تحقــق‬ ‫جمهـ‬ ‫سعید سرشار‬ ‫کارکنان تقدیر و تشــکر‬ ‫غرورافرینــی در‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫شــهر و روســتا‪ ،‬از‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫منطقه گامـ‬ ‫هفتهها قبل برای‬ ‫ـروز‪ ،‬مخابــرات‬ ‫طــی فراگیر کــه از‬ ‫ـزارش رویــداد امـ‬ ‫با شــعار ارتبا‬ ‫بــاد ‪ -‬بروجــرد ‪-‬‬ ‫و بسترســازی در‬ ‫بــه گـ‬ ‫‪www.ruyda‬‬ ‫اتخاذ تدابیر الزم و‬ ‫یــی ازادراه خرما‬ ‫ـبکه مخابراتــی‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫با برنامهریزی و‬ ‫عملیــات اجرا‬ ‫پایــداری شـ‬ ‫بر این نخستین‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬برداشــتید و بــا‬ ‫لرستان‬ ‫اکیپهای فنی‬ ‫اغاز شــد تا عالوه‬ ‫تامین‬ ‫خردادمــاه ســال‬ ‫نمودن‬ ‫علیرغم‬ ‫تشکیل ستاد و مستقر‬ ‫اراک از ســال ‪۹۳‬‬ ‫ترکیبی خرمابــاد‬ ‫های روز ‪۲۸‬‬ ‫ازادراهی و به طول‬ ‫خودتان توانستید برگ‬ ‫نیروگاه ســیکل‬ ‫امادهباش و گشــت‬ ‫مســتضعفان کمــاکان‬ ‫خطه ایران بهصورت‬ ‫های شــبانهروزی‬ ‫عملیاتی به حالت‬ ‫تونل سه‬ ‫ایجاد و تالش‬ ‫از ســوی بنیــاد‬ ‫شود‪ .‬این ازادراه به‬ ‫ــرکت مخابرات‬ ‫و‬ ‫منابــع مالــی‬ ‫بــر افتخارات ش‬ ‫مســیرهای مهم زمینــه‬ ‫این پروژه افتتاح‬ ‫پیمانــکار پــروژه‬ ‫زرینــی دیگری‬ ‫‪ 3/2‬کیلومتر در‬ ‫مپنــا بهعنــوان‬ ‫فیبــر نــوری در‬ ‫استان‬ ‫بزنید‪ .‬لذا بر خود‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫ان‬ ‫ـرکت‬ ‫از‬ ‫کیلومتر‬ ‫پایدار را در سطح‬ ‫از ســوی شـ‬ ‫منطقه لرستان را رقم‬ ‫ان بســیار بســیار‬ ‫کیلومتربوده که‪۷۵‬‬ ‫حفظ شبکه ارتباطی‬ ‫ســرعت تکمیل‬ ‫را بر ایران و‬ ‫طول‪۱۳۵‬‬ ‫صورت مشارکتی با‬ ‫ارزنده (مدیران‪،‬‬ ‫نیمهکاره مانده و‬ ‫در روز انتخابات‬ ‫از تالش و اهتمام‬ ‫ـاز دوم ان نیــز‬ ‫دستساخت که به‬ ‫فرایند رایگیری‬ ‫الزم میدانم‬ ‫فــی احــداث فـ‬ ‫لرستان در‬ ‫ساخت در حال‬ ‫مخابرات منطقه) در‬ ‫تا پایان‬ ‫اســت و از طر‬ ‫االنبیا (ص) و شرکت‬ ‫موضوع باعث‬ ‫همکاران محترم‬ ‫کنــد‬ ‫قرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫قرارگاه خاتم‬ ‫عزیز روســا و‬ ‫عهده داشت‪.‬‬ ‫اسفالت و زیرسازی‬ ‫ســت جمهــوری‪،‬‬ ‫همچنــان در ابهــام‬ ‫است؛ همکاران‬ ‫ـزاری انتخابــات ریا‬ ‫فرصت شــغلی‬ ‫بخشی از ان در حال‬ ‫متن این پیام امده‬ ‫شــتن چنــد صد‬ ‫خدمت زمینــه برگـ‬ ‫اجرا بوده و‬ ‫ازادراه در چهار قطعه‬ ‫ـالمی شــهر و روســتا‬ ‫در‬ ‫ـده لرســتان از دا‬ ‫منطقه لرســتان؛‬ ‫برق منطقه نیز به‬ ‫دوره شــورای اسـ‬ ‫ــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شـ‬ ‫ـاعی در مخابرات‬ ‫امتحان ششــمین‬ ‫ان تکمیلش‬ ‫تقویت شــبکه‬ ‫بروجرد تا اراک بوده و‬ ‫نمایم‪ ،‬امید است‬ ‫و سـ‬ ‫حــروم بماند و‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تقدیر و تشکر می‬ ‫شده که قطعه اول از‬ ‫م‬ ‫مدت صمیمانه‬ ‫در نظام مقدس‬ ‫احداث‬ ‫‪ ۹۰‬درصد در حوزه‬ ‫مقدس نظام جمهوری‬ ‫پــروردگار متعــال بــرای‬ ‫تعویق افتد‬ ‫با پیشرفت کاری‬ ‫ـوردار در کشــور‬ ‫تحقق ارمانهای‬ ‫سه قطعه دیگر‬ ‫ـتانهای کــم برخـ‬ ‫بزرگــی اســت کــه‬ ‫داده که با درراه‬ ‫است‪ .‬این طرح جزو‬ ‫و سربلند باشید‪.‬‬ ‫یکــی از اسـ‬ ‫ما به امانت قرار‬ ‫ـنوات گذشــته بــه‬ ‫لرستان اجراشده‬ ‫اسالمی همواره موفق‬ ‫معینی بر دوش همه‬ ‫ـود کــه طــی سـ‬ ‫استحفاظی‬ ‫ان متمرکزشده که‬ ‫در مسیر خشنودی‬ ‫مســیر با کاهش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫است که دولت روی‬ ‫محســوب‬ ‫ـوزه صنعــت و‬ ‫خالصانه خویش‬ ‫گردد و تردد در این‬ ‫نتوانســته در حـ‬ ‫پروژههایی‬ ‫نیت و عمل‬ ‫میانگین بین‪ ۲۲‬تا‪۲۵‬‬ ‫کامــال رفــع می‬ ‫ـدی در مســافت‬ ‫دالیــل مختلــف‬ ‫دارد پیشــرفت‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬کشور قرار‬ ‫هر قطعه بهطور‬ ‫زمــان و ‪ ۳۵‬درصـ‬ ‫بــا ظرفیتــی که‬ ‫طول مسیر‬ ‫برنامه زمانبندی‬ ‫پروژه ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی در‬ ‫اشــتغال‪ ،‬متناســب‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫است که در‬ ‫درمجموع قرارداد این‬ ‫بــا کمبودهــای‬ ‫بخش کریدورهای‬ ‫پذیرفت‪ .‬خادمی‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زیرســاختی‬ ‫کیلومتر‬ ‫ها‬ ‫خادمی معاون وزیر راه‬ ‫مهمترین ازادراه‬ ‫انجام خواهد‬ ‫کمتــری بــه لحاظ‬ ‫ـد و در حــوزه‬ ‫داشته و از‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫بوده اســت‪ .‬خیراله‬ ‫ـرژی بــرق را دارد‪.‬‬ ‫کنـ‬ ‫محدودیتهــای‬ ‫واقع در مسیر بندر‬ ‫کیلــووات انـ‬ ‫عمرانی استانداری‪،‬‬ ‫تومان‬ ‫ازادراه جدیــد‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫ازادراهی کشور‪،‬‬ ‫فراوانی مواجه است‪ .‬مســتضعفان در ســالیان‬ ‫معاون هماهنگی امور‬ ‫خادمی ابراز امیدواری‬ ‫ـدن این نیروگاه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با وارد مدار شـ‬ ‫با امیری‬ ‫احداثشده است‪.‬‬ ‫و هیئت همراه از‬ ‫همین اســاس بنیاد‬ ‫ـل بــرق لرســتان‬ ‫قطعه‪ ،‬ســرعت‬ ‫بــه اراک تحولــی‬ ‫(ص)‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫داده‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ـر‬ ‫االنبیا‬ ‫ـ‬ ‫ـرق سپیددشــت و‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫ـام‬ ‫از ازادراه خرمابــاد‬ ‫خاتم‬ ‫بهرهبــرداری از این‬ ‫در لرســتان انجـ‬ ‫فرمانده قرارگاه‬ ‫در پســت بـ‬ ‫خرمابــاد به اراک‬ ‫بــا بهرهبــرداری‬ ‫چندیــن پــروژه را‬ ‫بالفاصلــه بعــد از‬ ‫ـن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫محدوده لرستان‬ ‫در حــال احداث‬ ‫تا بلکه کمکی‬ ‫ســمت اراک را که‬ ‫بــا اعــالم ایـ‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اخیــر‬ ‫اباد عالوه بر تامین‬ ‫ازادراهی کشور‪ ،‬در‬ ‫وضعیــت ازادراه‬ ‫ـت انجــام دارد‬ ‫اجرایی ادامه ازادراه به‬ ‫شهرســازی گفت‪ :‬با‬ ‫فیدر شــول‬ ‫در شــبکههای‬ ‫برقابــی نیــاز به‬ ‫ـی را نیز در دسـ‬ ‫که ازادراه در شبکه‬ ‫عملیات‬ ‫معاون وزیر راه و‬ ‫پیمانکار پروژههست‪،‬‬ ‫نیروگاههــای‬ ‫از نیاز مشــترکین‬ ‫برخـ‬ ‫این به دلیل تاثیری‬ ‫بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫برق بخشــی‬ ‫توسعه این استان‪.‬‬ ‫االنبیا که سرمایهگذار‬ ‫قراردادهایسرمایهگذار و‬ ‫صورت گیرد و‬ ‫ــد و بــه لحــاظ‬ ‫دارد‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫مســتضعفان در‬ ‫باشــد به‬ ‫فرمانده قرارگاه خاتم‬ ‫ســوخت ندارن‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬این‬ ‫باعــث کاهــش‬ ‫در‬ ‫جابجایــی کشــور‬ ‫ـات خــوب بنیاد‬ ‫ـتری اغــاز شــود‪.‬‬ ‫ایــن ناحیــه‪،‬‬ ‫حضور‬ ‫ســت و معــاون‬ ‫حملونقــل و‬ ‫زیستیاریرسان‬ ‫فریدون خودنیا‬ ‫این پروژه تاکنون‬ ‫یکــی از اقدامـ‬ ‫بــا ســرعت بیشـ‬ ‫ـاد بــه اراک ا‬ ‫ترکیبی بوده است‬ ‫طول‪ ۱۳۴‬کیلومتر‬ ‫حفظمحیط‬ ‫افزایــش کیفیــت‬ ‫هزینه شــده برای‬ ‫نیروگاه ســیکل‬ ‫خرماباد تا اراک به‬ ‫خاموشــی‪،‬‬ ‫پــروژه ازادراه خرمابـ استانداری لرستان‪ ،‬اخرین‬ ‫او گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫ســتان لرستان نیز‬ ‫میلیارد تومان بوده که‬ ‫لرســتان ساخت‬ ‫ازادراه عمال از‬ ‫ـرکت مولــد نیروی‬ ‫کیلومتر ان حدفاصل‬ ‫هســتند‪ ،‬در ا‬ ‫هــد شــد‪ .‬هزینــه‬ ‫هماهنگی امور عمرانی‬ ‫بالغ و ‪ ۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫حــت عنــوان شـ‬ ‫ــات شــبکه خوا‬ ‫و در فاز اول ‪۶۷‬‬ ‫ـد قرار گرفت که‬ ‫از این ظرفیت در‬ ‫قرار اعتباری‬ ‫ـش دولــت و ‪۴۰‬‬ ‫اکنــون ت‬ ‫و کاهــش تلف‬ ‫طراحیشده‬ ‫ــروژه مورد بازدیـ‬ ‫فعالیت اســت‪.‬‬ ‫ســعی شــده‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ـورد بهرهبــرداری‬ ‫‪ ۶۰‬درصــدی بخـ‬ ‫کار نیازمند بازدید‬ ‫خوشــبختانه در این‬ ‫مراحــل اجرایی پ‬ ‫کــه هم ظرفیتی اندک در حال‬ ‫عــد از بروجرد مـ‬ ‫ـا ســرمایهگذاری‬ ‫اجرایی این ازادراه مهم‬ ‫برداری از این طرح ‪۲‬‬ ‫در مراحل نهایی‬ ‫اســتفاده شــود و‬ ‫شدهوارزشبهروز‬ ‫خرمابــاد تا ب‬ ‫کرد‪ :‬تمامی بـ‬ ‫خرماباد با‬ ‫گذاری مناسب بنیاد‬ ‫ســت‪ .‬بهره‬ ‫او تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعالم کرد عملیات‬ ‫نیروگاه توسط بخش‬ ‫حد توان‬ ‫خاتماالنبیاانجام‬ ‫هــداری از ازادراه‬ ‫مسئول خاطرنشان‬ ‫صــورت گرفته ا‬ ‫علیرغم ســرمایه‬ ‫میتوان‬ ‫فیزیکی دارد‪ .‬خادمی‬ ‫درصدیقرارگاه‬ ‫بوده است که این‬ ‫رانندگی و همچنین را‬ ‫میگیرد‪ .‬این مقام‬ ‫اقدامــات خوبی‬ ‫نیز براورد میشود‪.‬‬ ‫متاســفانه‬ ‫خرمابــاد‪ ،‬شــاهد‬ ‫خود را از تومان‬ ‫جاده کنونی خرماباد‬ ‫درصد پیشرفت‬ ‫عالوه بــر تولید ‪۳۰۰‬‬ ‫راهنمایی و‬ ‫زمینــه‬ ‫ان به تائید رسیده‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫تا حدود ‪۹۱‬‬ ‫حــوزه نیــروگاه‬ ‫ابی‪ ،‬انرژی موردنیاز‬ ‫قــاط حادثهخیز‬ ‫اجرایی در حال اتمام‬ ‫ـی احداثشــده و‬ ‫ایمنی جاده و تردد در‬ ‫جدید ان تا شش‬ ‫مســتضعفان در‬ ‫وزیر گردنهها و ن‬ ‫نیروگاههــای برق‬ ‫پــروژه‪ ،‬اقدامات‬ ‫اب خصوصـ‬ ‫داشت‪ :‬اخرین مراحل‬ ‫مستقیم ‪ ۳‬نفر را‬ ‫که هستیم تا‬ ‫بــرداری از ازادراه‬ ‫اغاز گــردد‪ .‬معاون‬ ‫کانالهای انتقال‬ ‫ـوی پیمانــکار این‬ ‫برق‪ ،‬زمینه اشتغال‬ ‫بروجــرد بــا بهره‬ ‫اظهار‬ ‫پیشــرفت خوبی‬ ‫اب رودخانهها با‬ ‫بــرداری از این مســیر‬ ‫هســتیم‪ ،‬از سـ‬ ‫ـی به ســمت‬ ‫افزایــش ظرفیــت‬ ‫متر کیلووات‬ ‫بینی میشــود با‬ ‫جریان‬ ‫جاری و بهره‬ ‫کــی از ازادراههایـ‬ ‫مذکور با ارتفاع ‪۹۰‬‬ ‫بوده و پیش‬ ‫تکمیــل نیــروگاه و‬ ‫فراهم نموده است‪.‬‬ ‫مردادماه‬ ‫ی‬ ‫ـیر‬ ‫ـ‬ ‫نیروگاه‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ـان داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫دارد‪ ،‬بتوانیم اوایل‬ ‫الزم جهــت‬ ‫ـتغال بــرای حــدود‬ ‫تامین میکنند و‬ ‫عملی ‪ ۲۴۰‬نیز‬ ‫ـانیم‪ .‬راه بیـ‬ ‫در پروژه وجود‬ ‫جــاد زمینــه اشـ‬ ‫ثانیه توان تولید‬ ‫بهرهبرداری برسـ‬ ‫تولیــد بــرق و ای‬ ‫دبی ‪ ۳۰۰‬لیتر در‬ ‫ترافیک برده به‬ ‫و‬ ‫ــده است‪.‬‬ ‫ازادراه را زیر‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر دیگر‪ ،‬انجامنش نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫خـــبر‬ ‫نیمهکاره ماندن‬ ‫ماجرای‬ ‫ـاد مســتضعفان‬ ‫ـرار اســت کــه بنیـ‬ ‫جلوگیــری از خروج‬ ‫خرمابــاد ازاینقـ‬ ‫پــروژه‪ ،‬تمــام‬ ‫ـرانه جمعیتــی‪،‬‬ ‫و ســرمایهگذار‬ ‫بــر اســاس سـ‬ ‫نظارت مســتمر و‬ ‫نــوان کارفرمــا‬ ‫فاضالب کشــتارگاه‪،‬‬ ‫را تا این مرحله‬ ‫بهصــورت فله و‬ ‫بهع‬ ‫ـانی به این تعداد‬ ‫و وضعیــت دفع‬ ‫ـی موردنیــاز ان‬ ‫اندرونــه مــرغ‬ ‫برای گازرسـ‬ ‫پایش ازجمله مزایای‬ ‫دامپزشکی میــزان اب‬ ‫بــع ارزی و ریالـ‬ ‫نــی در خصوص‬ ‫مپنــا بهعنــوان‬ ‫در چارچوب اتاق‬ ‫منا‬ ‫مجموعــا ‪۱۶۶۷۷۲‬‬ ‫ـات و بررســی میدا‬ ‫اختیــار شــرکت‬ ‫همکاران اداره کل‬ ‫بندی مناســب‬ ‫او بــا اعالم اینکه‬ ‫مشــترک‪،‬‬ ‫تبدیــل ضایعـ‬ ‫ـل شــرکت گاز‬ ‫ــن کــرده و در‬ ‫انجامشده توسط‬ ‫عوامل موثــر در رتبه‬ ‫کشــتارگاهها اســت‪.‬‬ ‫ســتان بــر اســاس‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫تامی‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ـعاب در ســطح‬ ‫کشــاورزی استان لرستان‬ ‫ـول اســتحصالی‬ ‫مقدم رتبهبنــدی‬ ‫کشــتارگاههای طیــور لر‬ ‫ســازنده نیروگاه‬ ‫مــورد انشـ‬ ‫ازجمله وظایف‬ ‫ـتان از نصــب بیش‬ ‫موجود محصـ‬ ‫رئیس ســازمان جهاد‬ ‫پیمانکار و‬ ‫سالمت غذایی‬ ‫ـتامده بنیــاد‬ ‫هستند‪ .‬حسنی‬ ‫رده ‪ A‬اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۳۹۱۸‬انشــعاب‬ ‫اســتان لرسـ‬ ‫و زیرساختهای‬ ‫امنیت غذایی و‬ ‫های طیور استان‬ ‫اطالعــات بهدسـ‬ ‫طیور اســتان در ســه‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬باید‬ ‫شــهرها و‬ ‫وتحلیل اطالعات‬ ‫شــعاب گاز از‬ ‫و کشتارگاه‬ ‫خروجــی مــرغ از‬ ‫بنــا بــر‬ ‫ـت‪ :‬کشــتارگاههای‬ ‫واحد نیروگاه گازی‬ ‫کشــاورزی اســت‬ ‫تجزیه‬ ‫از ‪ ۱۹۰۰‬ان‬ ‫ـات‪ ،‬ســردخانهها‬ ‫ـتاها نصبشــده‬ ‫ورودی و‬ ‫گفـ‬ ‫وزارت جهاد‬ ‫برای احداث دو‬ ‫نیــز در روسـ‬ ‫کشتارگاهها اعالم‬ ‫تجهیــزات و امکانـ‬ ‫بندی میشوند‪.‬‬ ‫ـال در اســتان خبر‬ ‫مرغ‪ ،‬گفــت‪ :‬کنتــرل میــزان کشــتارگاهها بــه رعایــت‬ ‫مســتضعفان‬ ‫تامین اعتبــار ریالی‬ ‫برنامه زمانبندی به‬ ‫پالس‪ A ،‬و ‪ B‬رتبه‬ ‫مقدم در شــامل‬ ‫ابتــدای امسـ‬ ‫گــودرزی در خصــوص‬ ‫بازار‬ ‫ســاماندهی‬ ‫ـدن‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫یک‬ ‫ش‬ ‫عالوه‬ ‫اســفندیار حســنی‬ ‫کشــتارگاه‪ ،‬ملــزم‬ ‫ـص اقــدام کنند تا‬ ‫کارکنان در راســتای‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬طی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـک واحــد بخــار‪،‬‬ ‫گــودرزی بــا اعــالم‬ ‫کرم گودرزی‬ ‫تحت عنوان اعتبار‬ ‫ـه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ـبت بــه رفــع نواقـ‬ ‫طیــور تعداد‬ ‫ـت گوشــت مرغ‬ ‫ابالغشــده توسط‬ ‫و یـ‬ ‫ـات غیرحضــوری با‬ ‫داد‪ .‬کــرم‬ ‫بـ‬ ‫شــود تــا نسـ‬ ‫‪ 8/5‬میلیون یورو‬ ‫ظاهــری و کیفیـ‬ ‫ـدی کشــتارگاههای‬ ‫موازین بهداشــتی‬ ‫ارائــه خدمـ‬ ‫فــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫انها انجام گیرد‪.‬‬ ‫ارتقــای کیفیــت‬ ‫مبلغــی بالغ‬ ‫ـه تعییــن رتبهبنـ‬ ‫واریز کرده اســت تا‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫ایــن خبــر‪ ،‬گ‬ ‫کرونا نیز گفت‪ :‬با‬ ‫مرغ استحصالی‪ ،‬کشتار روزانه و در ساماندهی و رتبهبندی‬ ‫طیــور در ســطح‬ ‫جلسـ‬ ‫شــوند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بهحســاب مپنا‬ ‫کاهش شــیوع بیماری‬ ‫ارتقای کیفیت‬ ‫مــت همــکاران‪،‬‬ ‫ـزود‪ ۱۰ :‬کشــتارگاه‬ ‫مناســب گوشت‬ ‫ســاماندهی می‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫‪ ۱۶۹۸‬هدف‬ ‫تخصصی‬ ‫ارزی‬ ‫امســال به ه‬ ‫و ضرورت حفظ‬ ‫لرســتان افـ‬ ‫مرغ تازه‪ ،‬توزین‬ ‫کشــتارگاه‪ ،‬تعداد کارکنان‬ ‫پروژه تکمیل شود‪.‬‬ ‫ـور میانگیــن در‬ ‫مناطــق شــهری و‬ ‫ـیوع بیماری کرونــا‬ ‫دســترس بودن‬ ‫میکننــد و بهطـ‬ ‫هر چه ســریعتر‬ ‫‪ ۲۲۷‬علمــک گاز در‬ ‫و بهداشــتی‬ ‫توجه به شـ‬ ‫ـورت گرفته اما‬ ‫در هر شهرستان‪،‬‬ ‫ســتان فعالیــت‬ ‫تمامی خدمات‬ ‫ـتایی اســتان لرستان‬ ‫ـن مــرغ رادارند‪.‬‬ ‫ـود اقدامات صـ‬ ‫ا‬ ‫مصرف جمعیتی‬ ‫شهروندان و کارکنان‪،‬‬ ‫ـوان کشــتار ‪ ۲۵۰‬تـ‬ ‫متاســفانه باوجـ‬ ‫گاز در مناطق روسـ‬ ‫مرتبط‪ ،‬سرانه‬ ‫نیروگاه نیز به شمار‬ ‫ـال ســالمت‬ ‫غیرحضوری ارائه میشود‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت تـ‬ ‫علمک‬ ‫ممیــزی دورهای‬ ‫ـزود‪ :‬از ابتــدای سـ‬ ‫که خود سهامدار‬ ‫ـه‬ ‫شرکت بهصورت‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫شــرکت مپنا‬ ‫ـار داشــت‪ :‬بــا تو‬ ‫ـرعت عمــل خوبــی‬ ‫شبکه جدید این‬ ‫ورودبهوبسایت‬ ‫نصب‬ ‫او اظهـ‬ ‫تکمیــل پــروژه سـ‬ ‫شهروندانمیتوانندبا‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬کیلومتر‬ ‫خـــبر‬ ‫مــیرود در‬ ‫بخش اعظمی‬ ‫اضافهشده و کلیه‬ ‫جاری تاکنون‬ ‫نشانی‪www.nigc-‬‬ ‫شاهد هستیم که‬ ‫گازرسانی استان‬ ‫استانلرستانبه‬ ‫کرد‪:‬از اقداماتدیگر‬ ‫ندارد و هماکنون‬ ‫بالتکلیفی اســت‬ ‫شرکت گاز‬ ‫گاز به شــبکههای‬ ‫شدهاست‪.‬اوبیان‬ ‫خدمتالکترونیکی‬ ‫ـاد بهنوعی در‬ ‫شهراحداث‬ ‫میزان شبکهگذاری این شرکت ‪ lorestan.ir‬از طریقمنومیز‬ ‫ایجاد بازارچه شهید‬ ‫نیــروگاه خرمابـ‬ ‫سالعمرانی‬ ‫نخســت نیروگاه‬ ‫که بااینوجود‪،‬‬ ‫اوری دستفروشان‬ ‫خدمات ارائهشده‬ ‫از‬ ‫و ‪ ۳۲۰‬کیلومتــر‬ ‫بوده که اگر فاز‬ ‫واردکردن کد اشتراک به‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬سال‪ ۱۴۰۰‬برایبروجرد شهرستان برای جمع‬ ‫ادامه داد‪ :‬ارزش این‬ ‫یــش از ‪ ۹‬هــزار‬ ‫ایــن در حالــی‬ ‫ـود حداقل زمینه‬ ‫تاکنــون بــه ب‬ ‫شــهردار بروجرد‬ ‫لرســتان و با‬ ‫هایخوبیدر سطح‬ ‫و‬ ‫شــهرداری بروجرد به‬ ‫خرماباد تکمیل شـ‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫چمران اســت‪.‬‬ ‫گــودرزی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ابادانیبودهوپروژه‬ ‫ـالهای گذشــته‬ ‫که حجم عمده‬ ‫ســیکل ترکیبی‬ ‫اضافه کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫در بستر وب‬ ‫ـم میکنــد و در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سـ‬ ‫سر گذاشت‪ .‬و‬ ‫ســیده اســت‪.‬‬ ‫ـارد تومــان اســت‬ ‫طبیعــی بوده که‬ ‫ـام اســت‪ .‬جافــری‬ ‫دیگــر را فراهـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برای شهرستان‬ ‫بازارچــه‪ ۳۵‬میلیـ‬ ‫مشکالت زیادی پشت‬ ‫ساماندهیمیشوند‪.‬‬ ‫ر ‪ ۵۶۵۵۴۰‬مشــترک گاز‬ ‫ـتغال ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫در حــال انجـ‬ ‫بروجرد گفت‪ :‬سال‬ ‫شهروند بوده که با‬ ‫تولید بــرق مواجه‬ ‫دالیل مختلف‬ ‫اشـ‬ ‫شــهرداری به ســاحل‬ ‫فروشاندراینبازارچه‬ ‫دارای‬ ‫شهردار‬ ‫ـهر احداث بازارچه‬ ‫رحیــم جافــری در‬ ‫شــور بــا مشــکل‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سطح دست‬ ‫پروژههای شـ‬ ‫شــرایطی کــه ک‬ ‫و ابادانــی اســت‪.‬‬ ‫بــرق در منطقه‬ ‫و دستفروشان از‬ ‫با او تصریح‬ ‫طی دو سال گذشته‬ ‫ســال عمرانــی‬ ‫تقویت شــبکه‬ ‫جمعاوری سد معبر‬ ‫شــهروند که دوم تیرماه‬ ‫رسیده و توانسته‬ ‫ـت میتوانــد به‬ ‫بروجرد هدف‬ ‫افتتاحیه بازارچه‬ ‫امن و ارامش‬ ‫اسـ‬ ‫پرداخت کند‪ .‬شهردار‬ ‫مراســم‬ ‫شــایانی داشته باشد‪.‬‬ ‫عمران و توســعه‬ ‫جمالی نژاد معاون‬ ‫بدهیهای سنگین را‬ ‫فاز اول نیروگاه‬ ‫نیز کمک‬ ‫حضور مهدی‬ ‫مــهکاره ماندن‬ ‫ـور صورت گرفت‪،‬‬ ‫بالتکلیفــی و نی‬ ‫ســتایی وزیر کشـ‬ ‫ـات احداث فاز‬ ‫امور شــهری و رو‬ ‫ـتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫عمل‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫در حالی اســت‬ ‫اقتصادی حضور پررنگ‬ ‫اســتان لرسـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ـه و قــرارداد ان‬ ‫خرمابــاد‬ ‫باری استان در جبهه‬ ‫تواننــد از طریــق‬ ‫کــه تفاهمنامـ‬ ‫مودیــان می‬ ‫ناوگان‬ ‫دوم ایــن نیــروگاه‬ ‫امــور مالیاتــی‬ ‫زمینه اشــتغال‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مالیــات بــه ادرس‬ ‫خــود میتوانــد‬ ‫امضاشــده اســت و‬ ‫درگاه ملــی‬ ‫گفت‪ ۱۵ :‬تیرماه‬ ‫مشــکالتی‬ ‫کند نیز به دلیل‬ ‫استان لرستان‬ ‫‪WWW.INTA‬‬ ‫ـه بندر امــام (ره)‬ ‫‪MEDIA.IR‬‬ ‫ارائــه اظهارنامه‬ ‫چند صد نفر را فراهم مســتضعفان وجــود دارد‬ ‫باری از لرســتان بـ‬ ‫اخرینمهلــت‬ ‫مالیات بر ارزشافزوده‬ ‫دســتگاه نــاوگان‬ ‫ـن مپنــا و بنیــاد‬ ‫تشکردارد‪.‬مدیرکل‬ ‫قسمت‬ ‫ارزشافــزوده فصل‬ ‫کــه مابیـ‬ ‫است کهجایتقدیرو‬ ‫مالیــات بــر‬ ‫تکمیلی دراینارتباط‬ ‫اغاز نشــده است‪.‬‬ ‫اعزامشده‬ ‫لرستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اطالعات‬ ‫هنوز اجرایی و‬ ‫هادی ملکشاهی‬ ‫ـت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ـی عــدم تکمیل‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫بهــار ‪ ۱۴۰۰‬اسـ‬ ‫ســبت بــه ارائــه‬ ‫خصــوص چرایـ‬ ‫راهداری و‬ ‫زمانی این طرح با ایام‬ ‫را دریافــت و ن‬ ‫پیگیریهــا در‬ ‫هادی ملکشاهی‬ ‫ســت که پولی‬ ‫شرایط استان و هم‬ ‫رویداد امروز‪،‬‬ ‫متعلقهاقدام کنند‪.‬‬ ‫مپنا حاکی از ان ا‬ ‫‪ ۵۹۲‬دســتگاه از‬ ‫علیرغم‬ ‫کشاورزیوبارهای‬ ‫پرداختمالیات‬ ‫خردادمــاه تعداد‬ ‫ــروژه از ســوی‬ ‫اینکــه مودیــان‬ ‫ـار شــرکت مپنــا‬ ‫جابجاییمحصوالت‬ ‫اظهارنامهو‬ ‫پ‬ ‫از ‪ ۲۳‬تــا ‪۲۹‬‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫مالیاتی کهاظهارنامه‬ ‫مســتضعفان در اختیـ‬ ‫کاالهای اساسی از‬ ‫ـزوده حداکثــر ‪ ۱۵‬روز‬ ‫برداشتو‬ ‫بخشی که میان اداره‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬مودیان‬ ‫ســتان برای حمل‬ ‫را کــه بنیــاد‬ ‫ـار شــرکتی کــه‬ ‫یــات بــر ارزشافـ‬ ‫تعامل مطلوب بین‬ ‫ناوگان باری لر‬ ‫بهار ‪ ۱۴۰۰‬را تا پایان‬ ‫هنــوز در اختیـ‬ ‫اظهارنامه او‬ ‫نظــام مال‬ ‫فصلی‪ ،‬با‬ ‫اعزامشده است‪.‬‬ ‫لرستان و فعاالن‬ ‫ـرار داده اســت‪،‬‬ ‫فصل مهلتدارنــد‬ ‫ارزشافزوده فصل‬ ‫ـداث نیــروگاه‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫قـ‬ ‫‪ ۱۵‬مالیات بر‬ ‫ـس از پایــان هــر‬ ‫عالوه بر محرومیت از‬ ‫عــه ان کار احـ‬ ‫مبدا بندر‬ ‫عباس شــرفی مدیرکل‬ ‫کل راهداری و‬ ‫پـ‬ ‫ـد‪ ،‬لــذا روز شــنبه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با همه‬ ‫ــوان زیرمجمو‬ ‫مقرر ارائه نکنند‪،‬‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫نگرفته اســت‪.‬‬ ‫خــود را ارائــه کننـ‬ ‫بهعن‬ ‫حملونقل این استان‬ ‫اظهارنامــه مهلت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مشمول جرائم‬ ‫ـام میدهــد قرار‬ ‫مالیاتــی‬ ‫بــه‬ ‫لرســتان گفــت‪ :‬با‬ ‫و صنوف‬ ‫ـالش میکنیم تا‬ ‫اخرینمهلــت ارائــه‬ ‫خرمابــاد را انجـ‬ ‫حملونقــل جــادهای‬ ‫تســهیالت و معافیت‬ ‫نیــروگاه خرماباد‪،‬‬ ‫جبهه اقتصادی تـ‬ ‫تیرمــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫راهــداری و‬ ‫ونقلسازمانراهداری‬ ‫ظرفیــت در ایــن‬ ‫از کارشناســان‬ ‫دوره ســهماهه اول‬ ‫ســریعتر در اختیار‬ ‫بــه گفتــه یکی‬ ‫اعالممعاونتحمل‬ ‫قانونیخواهندشد‪.‬‬ ‫ـن شــرکتهای‬ ‫بــر ارزشافــزوده‬ ‫ــاز مــردم هرچه‬ ‫ـی از بزرگتر یـ‬ ‫توجهبه‬ ‫مالیــات‬ ‫ـوص برنامهریــزی‪،‬‬ ‫کاالهــای موردنی‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی‬ ‫و‬ ‫رانندگان‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫این رابطه قــدردان‬ ‫ـل جــادهای در خ‬ ‫مپنــا بهعنـ‬ ‫در زیرمجموعــه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خواهد بــود‪.‬‬ ‫و حملونقـ‬ ‫ـان قــرار گیــرد و در‬ ‫دارای چنــد شــرکت‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫(بهــار)‬ ‫حملونقل انـ‬ ‫تسریع در روند حمل‬ ‫خاورمیانــه‬ ‫زیرمجموعهها کار‬ ‫کاالیاستانهستیم‪.‬‬ ‫ـتقبال پرشور فعاالن‬ ‫هماهنگی و‬ ‫اقصی نقاط کشور‪،‬‬ ‫ـه یکــی از ایــن‬ ‫شرکتهای‬ ‫اعالم امادگی و اسـ‬ ‫خــود اســت کـ‬ ‫امام خمینی (ره) به‬ ‫خردادماه تعداد ‪۵۹۲‬‬ ‫جــام میدهــد‬ ‫همانند گذشتهدر‬ ‫بندر‬ ‫ان‬ ‫مبدا‬ ‫صنوف‬ ‫را‬ ‫مــوع از ‪ ۲۳‬تا ‪۲۹‬‬ ‫ـاد‬ ‫از‬ ‫نیــروگاه خرمابـ‬ ‫مختلفباانجمنهاو‬ ‫حملونقلباراستان‬ ‫کاال‪ ،‬درمج‬ ‫ـاد مســتضعفان‬ ‫احــداث‬ ‫برای اینکهفعاالن‬ ‫برگزاریجلسات‬ ‫افزود‪:‬باتوجهبه‬ ‫لــی را کــه بنیـ‬ ‫طی‬ ‫و هماهنگی الزم‬ ‫پیشقدمهستند‪،‬‬ ‫در حقیقــت پو‬ ‫کاال‪ ،‬برنامهریزی‬ ‫ـاد بهحســاب‬ ‫جهاداقتصادی‬ ‫تولید‪ ،‬حمایتها‬ ‫و‬ ‫حملونقل‬ ‫نیــروگاه خرمابـ‬ ‫گرفت‪ .‬او بابیان‬ ‫پشتیبانی و حمایت از‬ ‫لرستان به بندر صورت‬ ‫بابــت تکمیــل‬ ‫ـت در اختیــار‬ ‫حاشــیه یعنی‬ ‫صدر فــوالد انجام‬ ‫اعزام ناوگان‬ ‫یــز کــرده اسـ‬ ‫ـتری لرســتان در‬ ‫زدایــی بازدیــد از‬ ‫لــی مپنــا وار‬ ‫یــسکل دادگسـ‬ ‫متولــی نیــروگاه‬ ‫کارخانه و موانــع‬ ‫اص‬ ‫یکــی از بهترین‬ ‫خـــبر‬ ‫رئ‬ ‫زیرمجموعــه انکــه‬ ‫ـت‪ :‬ایــن کارخانــه‬ ‫صدر فوالد گفت‪:‬‬ ‫شــد‪ .‬او گفـ‬ ‫بازدیــد از کارخانه‬ ‫ـت‪ .‬درهرحال‬ ‫شــرکت‬ ‫و میلگرد اســت‬ ‫اینــده از طریق‬ ‫ـرار نگرفته اسـ‬ ‫اداره امبوالنسها‬ ‫تولیدی ذوباهن‬ ‫ظــرف یــک مــاه‬ ‫ابــاد اســت‪ ،‬قـ‬ ‫فراهانی‪ ،‬رئیس‬ ‫واحدهــای‬ ‫ـان میدهــد که‬ ‫خرم‬ ‫صــدر فــوالد‬ ‫ـر اشــتغالزایی‬ ‫بهداشت‪ ،‬دکتر‬ ‫خــود را از ســر‬ ‫ـورت گرفتــه نشـ‬ ‫شــور‪ ،‬تنی چند از‬ ‫فعالیــت ‪ 240‬نفـ‬ ‫خصوصــی فعالیــت‬ ‫پیگیریهــای صـ‬ ‫فوریتهای پزشــکی ک‬ ‫کــه در اوج‬ ‫مانع و مشــکلی‬ ‫دادگســتری اســتان‬ ‫بخــش‬ ‫از کارخانه صدر‬ ‫مســتضعفان هیچ‬ ‫ســازمان‬ ‫ـگاه‪ ،‬کارشناســان‬ ‫ســت‪ .‬رئیــسکل‬ ‫محمد رزم در بازدید‬ ‫از ســوی بنیاد‬ ‫قلب و عروق دانشـ‬ ‫ایجاد اشــتغال‬ ‫انجام داشــته ا‬ ‫ـرمایه در گردش‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫متخصصین‬ ‫نیــروگاه خرماباد و‬ ‫حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫هفته قوه قضاییه‬ ‫افزود‪ :‬عدم تامین سـ‬ ‫شــکی دانشــگاه‬ ‫بــرای تکمیل‬ ‫فوالد که به مناسبت‬ ‫ـود نــدارد و تنهــا‬ ‫شده لرســتان‬ ‫دالیل تعطیلی‬ ‫فوریتهــای پز‬ ‫بیمارانارتقامییابد‬ ‫در لرســتان وجـ‬ ‫ـاس برنامه تدوین‬ ‫چگونگی عملیاتی‬ ‫میلیــارد تومان از‬ ‫خدمترسانیبه‬ ‫چنــد صدنفــری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اسـ‬ ‫بــه مبلغ ‪150‬‬ ‫نشست بررسی و‬ ‫ـا بایــد توجــه‬ ‫کیفیت‬ ‫ــه دلیل دیون و‬ ‫محمدرضا نیکبخت‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫هدف از این‬ ‫ـوه قضاییــه و در‬ ‫اســت کــه مپنـ‬ ‫اورژانس کشور بود‬ ‫ـدر فوالد بوده و ب‬ ‫هماندیشی دکتر‬ ‫بزرگداشــت هفتــه قـ‬ ‫شــکل کار ایــن‬ ‫معاون‬ ‫کارخانــه صـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫موا‬ ‫توسط‬ ‫نشست‬ ‫تســهیالت شــده‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ـد‬ ‫حسن‬ ‫ســتاد‬ ‫کردن کد ‪۲۴۷‬‬ ‫ـوزه داشــته باشـ‬ ‫های کلــی اقتصــاد‬ ‫پزشکی لرستان با دکتر‬ ‫اموزشدیده‪ ،‬کیفیت‬ ‫واحد از دریافت‬ ‫ـتری بــه ایــن حـ‬ ‫جــرای سیاســت‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫بدهی‪ ،‬این‬ ‫نیروهای کارازموده و‬ ‫ســتان نیــز بایــد‬ ‫بیشـ‬ ‫راســتای ا‬ ‫ســازمان اورژانس‬ ‫بــری و حمایت‬ ‫و مســئوالن لر‬ ‫جذب‬ ‫مراحل اولیه بروز‬ ‫فنــی و عملیاتی‬ ‫غــی از ســوی ره‬ ‫برطــرف ســازد‬ ‫بیماران سکتهای در‬ ‫ـد تا ا گــر مانعی‬ ‫نــوری‪ ،‬معاون‬ ‫ســال است‪.‬‬ ‫مقاومتــی ابال‬ ‫را‬ ‫ـگاه برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫خدمات به‬ ‫را انجــام دهنـ‬ ‫شــعار راهبردی‬ ‫احتمالی بیشتر با‬ ‫حوزه ریاســت دانشـ‬ ‫پیگیریهــای الزم‬ ‫همچنین اجرای‬ ‫اسیبهای‬ ‫مرتفــع کننــد‪.‬‬ ‫شــور در‬ ‫از تولید‬ ‫بخت معاون درمان‬ ‫ـود دارد ان را‬ ‫سکته و جلوگیری از موردبررسی و تحلیل قرار‬ ‫ک نشست‪ ،‬دکتر صالح ازاد‬ ‫یــن زمینــه وجـ‬ ‫دارند این است‬ ‫عملیاتی کردن کد ‪۲۴۷‬‬ ‫در ا‬ ‫ســازمان اورژانس‬ ‫این‬ ‫ـتا جای ســوال‬ ‫صفــدری رئیس‬ ‫انچه در این راسـ‬ ‫مدیران ارشــد مپنا‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬دکتر‬ ‫ـای پزشــکی ‪115‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مســئوالن لرســتان و‬ ‫ـتانی و فوریتهـ‬ ‫پیگیری هــا و‬ ‫کــه چــرا‬ ‫و پیــش بیمارسـ‬ ‫مدیر درمان‪ ،‬دکتر‬ ‫نیــروگاه خرم ابــاد‬ ‫دکتر رامین خسروی‬ ‫بــرای تکمیــل‬ ‫ــد تــا در ایــن‬ ‫دانشــگاه‪،‬‬ ‫درمانــی شــهید‬ ‫انجــام نمیدهن‬ ‫ـس مرکــز اموزشــی‬ ‫اقدامــات الزم را‬ ‫حداقل شاهد رونق‬ ‫ارش امیــن رئیـ‬ ‫مسئول ‪ EOC‬وزارت‬ ‫ـیار بد اقتصادی‬ ‫اباد‪ ،‬دکتر خالدی‬ ‫شــرایط بسـ‬ ‫مدنی خرم‬ ‫ســتان باشیم؟!‬ ‫اشتغال در لر‬ ‫ن‬ ‫ختبازارچهشه‬ ‫سا‬ ‫اعزام‪۵۹۲‬‬ ‫‪ ۳۵‬میلیاردتومان‬ ‫ستان به بندر امام‬ ‫دستگاه ناوگان از لر‬ ‫ستهماندیشیدر‬ ‫نش‬ ‫اباد وارد مدار شد‬ ‫یروگاه برقابی شول‬ ‫علمک گاز در سهماهه‬ ‫‪۱۹۰۰‬‬ ‫نصب بیش از جاری در سطح استان‬ ‫نخست سال‬ ‫رتبهبندیمیشوند‬ ‫کشتارگاههایطیور‬ ‫بروجردبهارزش‬ ‫روند‬ ‫احیایخونبار‬ ‫دریــاچه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫از کارکنان‬ ‫یادداشت‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫خابراتمنطقهلرستان‬ ‫درصدی ساخت‬ ‫فت فیزیکی‪۹۱‬‬ ‫پیشر‬ ‫اباد به بروجرد‬ ‫ازادراه خرم‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫‪02‬‬ ‫‪#‬خبرنگار‬ ‫واکسیناسیونرایگانعمومی‬ ‫دغدغه ایهمگانیوانتظاری‬ ‫به حق است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫‪08‬‬ ‫شگاهعلومپزشکی‬ ‫دان‬ ‫لرستانبرگزار شد‬ ‫مهلتارائهاظهارنامه‬ ‫‪۱۵‬تیرماه؛اخرین‬ ‫افزودهفصلبهار‬ ‫مالیاتبرارزش‬ ‫فوالدفعالیتخود‬ ‫کارخانهصدر‬ ‫را از سر میگیرد‬ ‫ناوگان باری استان‬ ‫در جبهه اقتصادی حضور‬ ‫پررنگ دارد‬ ‫واژگونیاتوبوس‬ ‫خبرنگارانوسوال های‬ ‫بی پاسخ‬ ‫اعزام ‪ ۵۹۲‬دستگاه‬ ‫ناوگان از لرستان‬ ‫به بندر امام‬ ‫توصیه هاییبرایحلمشکالتمالیاتیچاپخانه داران‬ ‫مالیــات بر ارزش افــزوده در صورت داشــتن‬ ‫مدارکواسنادمتقنبرایچاپخانه دارانمی تواند‬ ‫با تهاتر همراه شــود‪ .‬این در حالی اســت که در‬ ‫صورت بروز مشــکل در گرداوری اسناد‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت چاپخان ـه داران بــا جریمه های هنگفت‬ ‫مواجــه شــوند‪ .‬بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬همــه‬ ‫مشــاغل موظف به پرداخت مالیات هستند‪،‬‬ ‫امابرخیاز مسائلباعثشدهچاپخانه دارانبا‬ ‫مشــکالتی در ارائه مدارک الزم به اداره مالیات‬ ‫مواجهشوند کهاینمسالهبرایانهاجریمه های‬ ‫هنگفــت به همراه داشــت ه اســت‪ .‬مشــاغل بر‬ ‫اساس بخشــنامه ای گروه بندی شــده اند‪ .‬گروه‬ ‫یکشرکت هاوبنگاه هایاقتصادیهستند که‬ ‫درامدباالیسهمیلیاردتوماندارند؛اینمشاغل‬ ‫موظف به ثبت اقدامات خود در دفاتر مالیاتی‬ ‫هســتند‪ .‬گروه دوم کمتر از ســه میلیــارد تومان‬ ‫درامددارندواشخاصحقوقیوشرکتینیستند‪.‬‬ ‫گروه سوم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند‬ ‫اما نیازی به ارائه دفتر ندارند‪ ،‬بلکه مالیات انها‬ ‫یشــود‪ .‬در این میان‬ ‫به شــیوه دیگــر تعییــن م ‬ ‫فعالیت بیشــتر چاپخان ههــا در گــروه دوم قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬یعنی برای تعیین مالیات باید مدارک‬ ‫الزم را ارائه کنند و لزومی به تهیه دفتر ندارند‪.‬‬ ‫ایندر حالیاست کهبرخیاز چاپخانه داراندر‬ ‫زمان ارائه مدارک به اداره مالیات‪ ،‬با مشکالتی‬ ‫مواجه شــده اند که منجر به جریمه شدن انها‬ ‫شده است‪ .‬امیر شهالیی مقدم‪ ،‬بازرس اتحادیه‬ ‫چاپخانه داران درباره مشکالتی که برای برخی‬ ‫چاپخانــه داران و اداره مالیات رخ داده و هزینه‬ ‫هنگفتی بــرای انها به همــراه داشته اســت‪ ،‬به‬ ‫خبرنگارایرناپالس گفت‪:‬مالیاتبرارزشافزوده‬ ‫تعریــف ســاده ای دارد‪ ،‬بر این اســاس اســت از‬ ‫هر مبلغی که فاکتور افراد باشد‪ ،‬بابت امسال‬ ‫یا سال گذشته‪ ۹،‬درصد بنا بر قیمت فاکتور به‬ ‫عنوانارزشافزودهحسابواز مشتریدریافت‬ ‫یشــود‪ .‬این مبلغ به صورت امانت در اختیار‬ ‫م ‬ ‫فرد اســت و هر ســه ماه با سازمان امور مالیاتی‬ ‫تهاترمی شود‪.‬اوباتاکیدبراینکهازاولینسال که‬ ‫چاپخانه هامشمولبرارزشافزودهشده اند‪،‬تنها‬ ‫راه داشتن دفتر برای ثبت خرید و فروش است‬ ‫توضیحداد‪:‬تنهاراهی کهمی توانصحتمیزان‬ ‫خرید‪ ،‬فروش و دریافت مالیات ارزش افزوده از‬ ‫مشتریانوامکانتهاترانباسازمانامورمالیاتی‬ ‫را اثبــات کــرد‪ ،‬داشــتن دفاتــر و اســناد و مدارک‬ ‫قانونیاست‪.‬امامتاسفانهصنفچاپمشکلی‬ ‫در این زمینه دارد و در بخش مستندسازی دچار‬ ‫ضعفهستیم‪.‬‬ ‫چاپخانه دارانحسابداراستخدامکنند‬ ‫نبــود مدارک کافــی فقط بر اثر جم ـع اوری‬ ‫نکردنانهاتوسطچاپخانه دار شکلنمی گیرد‪،‬‬ ‫بلکــه برخــی از فروشــندگان مــواد اولیــه بــه‬ ‫چاپخانه داران از ارائه فاکتور رســمی خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬شهالیی مقدم با اشاره به این مورد به‬ ‫عنوان یکی از دالیل نداشــتن مدارک الزم برای‬ ‫بررسیمالیاتچاپخانه داربیانکرد‪:‬مانندخیلی‬ ‫از مشــاغل‪ ،‬چاپخانه داران هم در مستندسازی‬ ‫دچار ضعف هســتند‪ .‬برخــی از همکاران فکر‬ ‫می کنندهزینه هایی کهبرایحسابدارونرم افزار‬ ‫حسابداری پرداخت می شود‪ ،‬هزینه هنگفتی‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی که این هزینه ســرمایه گذاری‬ ‫است‪ .‬زمانی که اسناد و مدارک را خیلی مرتب‬ ‫نگهداریوانرابهمسئولامورمالیتیارائه کنند‪،‬‬ ‫مشکلیپیشنمی ایدومی توانندتهاترکنند‪.‬به‬ ‫گفتهشهالیی مقدماگرفروشندهبهچاپخانه دار‬ ‫فاکتور رسمی نمی دهد‪ ،‬تنها راه حل این است‬ ‫کــه چاپخان ـه داران از فروشــندگانی کــه فاکتور‬ ‫رسمیمی دهند‪،‬خرید کنند‪.‬اوافزود‪:‬همکاران‬ ‫باید از جایی مواد اولیه را تهیه کنند که قطعا‬ ‫فاکتور رسمی بدهند‪ ،‬زیرا باقی فروشندگان در‬ ‫چنین شرایطی مجبور می شوند فاکتور رسمی‬ ‫بدهند‪ .‬افراد برای اینکه کارشان راه بیفتد بدون‬ ‫فاکتــور رســمی خرید می کننــد و همین باعث‬ ‫می شود در حساب ها و تراز کردن انها با مشکل‬ ‫مواجهشوند‪.‬افرادحقیقیوحقوقیکهصاحب‬ ‫کسب و کاری هستند باید طبق قوانین مالیاتی‬ ‫کشور به صورت دوره ای مدارک و اسناد درامدی‬ ‫مربوطبه کسبو کارخودرابهشکلاظهارنامه‬ ‫مالیاتی‪ ،‬دفاتر و … در اختیار ممیز یا کارشناسان‬ ‫مالیاتــی قــرار دهنــد‪ .‬کارشناســان ســازمان امور‬ ‫مالیاتیکشوربابررسیاظهارنامهمالیاتی‪،‬مالیات‬ ‫کســب و کار را مشــخص می کننــد‪ .‬در مــواردی‬ ‫ممکن است به دالیلی مانند عدم ارائه اسناد و‬ ‫مدارک کافی از سوی مودی یا وجود اشکال در‬ ‫دفاتر‪ ،‬ممیز از اظهارنامه مالیاتی مودی استفاده‬ ‫نکند‪.‬دراینصورتممیزمالیاتیبابررسیاسناد‬ ‫و مــدارک مالی و حســابداری یــا در نظر گرفتن‬ ‫قرایــن و ضرایــب مالیاتــی‪ ،‬اقدام به محاســبه‬ ‫مالیاتمی کند‪.‬‬ ‫اگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه‬ ‫اصفهان(سهامی خاص) به شماره ثبت ‪ 27‬مبارکه و شناسه ملی‪10260064624‬‬ ‫به اطالع کلیه ســهامداران محترم شــرکت معدنی و صنعتی فوالد ســنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)‬ ‫می رســاندکه با عنایت به مصوبــه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ ‪ 1400/04/01‬ومــاده ‪169‬و‪ 170‬اصالحی‬ ‫قانــون تجارت تفویض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیات مدیره واگذار گردیــد و نظر به اینکه مقرر‬ ‫اســت ســرمایه شــرکت معدنی وصنعتی فوالد ســنگ مبارکه اصفهان از مبلــغ ‪ 121/000/000/000‬ریال به‬ ‫مبلغ ‪ 1/105/000/000/000‬ریال منقســم به‪1/105/000/000‬ســهم یک هزار ریالی بــا نام عادی از طریق‬ ‫(اورده نقــدی و یا موارد دیگر مندرج مــاده ‪ 158‬الیحه اصالحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه ســهامداران‬ ‫محترم شــرکت درخواســت می شــود از تاریخ نشــر این اگهی به مدت ‪60‬روز از حق تقدم خود نسبت به خرید‬ ‫ســهام استفاده نمایند و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب پس انداز شماره‪1404/211/4130735/1‬ویا شبا به‬ ‫شــماره ‪ IR140220140402114130735001‬به نام شرکت معدنی وصنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان نزد‬ ‫بانک توسعه تعاون شعبه شمس ابادی اصفهان کد ‪ 1404‬واریز و فیش مربوطه را به امور مالی شرکت واقع در کیلومتر‬ ‫‪25‬جاده مبارکه بروجن به کد پســتی ‪8498173471‬تسلیم نمایند‪ .‬ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خودسرمایه‬ ‫افزایش یافته تقســیم بر سرمایه اولیه (سرمایه قبل از افزایش)منهای یک مساوی با میزان حق تقدم هر سهم میباشد‬ ‫حق تقدم در افزایش سرمایه دارد ‪ .‬بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر‪ ،‬هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به‬ ‫سایر متقاضیان واگذار نماید و وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده ویا پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه را به‬ ‫حساب سهامداران مشمول واریز نماید‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود مناقصه های شــماره ‪ 1400/400/1193‬و‬ ‫‪ 1400/500/1194‬را از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحلهای به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪1400/400/1193‬‬ ‫بهره برداری ‪ ،‬نگهداری ‪ ،‬تعمیرات و نصب مجموعه تاسیسات‬ ‫ابرسانی و سامانه های پایش و راهبری تاسیسات ابرسانی و‬ ‫تاسیسات خط انتقال قدیم اب به قم و نگهداری قسمت هایی‬ ‫از فضای سبز شرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫‪370‬ر‪033‬ر‪911‬ر‪87‬‬ ‫‪000‬ر‪000‬ر‪400‬ر‪4‬‬ ‫‪1400/500/1194‬‬ ‫انجام تعمیرات دیوارهای ساالریه و شکوهیه و ساختمان‬ ‫موتوری ‪ ،‬انبار و‪( ...‬مجتمع شهید کریمیان)‬ ‫‪895‬ر‪544‬ر‪161‬ر‪4‬‬ ‫‪000‬ر‪000‬ر‪210‬‬ ‫جلسه توجیهی مناقصه در روز شنبه مورخ ‪ 1400/4/19‬ساعت ‪ 10‬در معاونت های مربوطه شرکت برگزار می گردد‪.‬‬ ‫پیمانکاران می بایســت مستندات ارزیابی کیفی (شامل ســوابق ‪ ،‬تجربیات ‪ ،‬توان مالی‪ ،‬اساسنامه و اخرین روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه‬ ‫(خارج از پاکت دال) و همزمان با ارائه پاکتهای (الف‪ ،‬ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند‪.‬‬ ‫ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت‪.‬که پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده‬ ‫را تضمینهــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بحســاب بانکــی شــرکت واریــز و یــا چــک بانکــی تضمینــی در وجــه شــرکت‬ ‫تهیــه و حســب مــورد ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه یــا چــک بانکــی را ضمیمــه پیشــنهاد بــه شــرکت تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپردههای مخدوش‪ ،‬سپردههای کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫لــذا کلیه واجدین شــرایط میتوانند تا تاریخ ‪ 1400/4/12‬جهت دریافت اســناد مناقصه به دفتر حقوقی و قراردادهای این شــرکت واقع در قم‪،‬‬ ‫انتهای بلوار امین‪ ،‬بلوار غدیر‪ ،‬بعد از پمپ بنزین‪ ،‬ســتاد مرکزی شــرکت اب و فاضالب اســتان قم یا به وب ســایت شــرکت اب و فاضالب قم‬ ‫‪ www.abfa-Qom.ir‬و سایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 025 - 32856463‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به ادرس فوق الذکر حداکثر تا ساعت ‪ 13:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/4/23‬میباشد‪.‬‬ ‫ضمن ًا بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/4/28‬راس ساعت ‪ 10:00‬در محل این شرکت طبق ادرس فوق الذکر انجام میشود‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ضمن ًا هزینه درج دو نوبت اگهی بعهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و امور قراردادها شرکت اب و فاضالب استان قم‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫امریکا اماده بازگشت به‬ ‫مذاکرات وین است‬ ‫یک مقام ارشد دولتی واشنگتن می گوید به محض‬ ‫اماده شــدن ســران تهــران‪ ،‬مذاکره کننــدگان امریکایی‬ ‫نیــز امــاده هســتند تــا بــرای دور هفتــم گفت وگوهای‬ ‫غیرمســتقیم بــا ایران به ویــن برگردنــد‪ .‬پایگاه خبری‬ ‫«بلومبــرگ» از امادگــی دولــت امریــکا برای بازگشــت‬ ‫بــه مذاکرات احیای برجــام در وین خبر داد‪ .‬بلومبرگ‬ ‫بــه نقــل از یــک مقــام ارشــد دولتــی امریــکا نوشــت‪:‬‬ ‫«مذاکره کنندگان امریکایی اماده هســتند تا به محض‬ ‫اماده شدن سران تهران‪ ،‬برای دور هفتم گفت وگوهای‬ ‫غیرمســتقیم با ایــران برگردنــد»‪ .‬این مقــام امریکایی‬ ‫کــه خواســت نامــش فــاش نشــود‪ ،‬توضیــح داد تیــم‬ ‫مذاکره کننــده واشــنگتن به سرپرســتی «رابــرت مالی»‬ ‫می توانــد هفتــه اینــده بــرای پیگیــری گفت وگوها به‬ ‫ویــن بازگــردد‪ ،‬هرچنــد که ممکن اســت تاریــخ ان به‬ ‫تعویق بیافتد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬منبع مذکور خبر‬ ‫داد کــه تیــم مالی مشــورت هایی را بــا مقام های رژیم‬ ‫صهیونیستی انجام داده و این گفت وگوها را «اساسی»‬ ‫می دانند‪ .‬پایگاه خبری‪-‬تحلیلی «پولیتیکو» نیز گزارش‬ ‫داده بــود مقام های امریکایی به ایران اطالع داده اند‬ ‫کــه «جــو بایــدن» حاضــر به رفــع تمامــی تحریم های‬ ‫اعمال شده توسط «دونالد ترامپ» علیه ایران نیست‬ ‫زیرا معتقد اســت که بســیاری از ایــن تحریم ها مبنای‬ ‫قانونــی دارنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بارها‬ ‫تاکید کرده برای بازگشت به تعهدات برجامی‪ ،‬تمام‬ ‫تحریم های امریکا باید لغو شود‪ .‬دور ششم مذاکرات‬ ‫وین به منظور احیای برجام که روز شنبه ‪ ۲۲‬خردادماه‬ ‫با برگزاری نشســت کمیسیون مشــترک برجام در وین‬ ‫اغــاز شــد‪ ،‬در حالــی به پایان رســیده که «ســید عباس‬ ‫عراقچــی» معــاون وزارت خارجــه جمهوری اســامی‬ ‫ایران گفته تهران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی‬ ‫خودش قطعا توافق نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وضعیت افغانستان نتیجه‬ ‫خروج غیرمسئوالنه‬ ‫امریکاست‬ ‫یک کارشناس مسائل افغانستان گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫فعلــی نتیجــه سیاس ـت های ایاالت متحــده در ایــن‬ ‫کشــور اســت چراکه نتوانســته ثبــات‪ ،‬ارامــش و صلح‬ ‫را در افغانســتان ایجــاد کنــد و حــاال هــم بــا خــروج‬ ‫چیــک از عواقــب ان مدنظر قرار‬ ‫غیرمســئوالنه که هی ‬ ‫نگرفته باعث شده تا چنین مسائلی برای افغانستان‬ ‫رخ دهــد‪ .‬محســن روحی صفــت در گفت وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫در تحلیل شــرایط موجود در افغانســتان و تاثیر ان بر‬ ‫کشــورمان که باعــث ابراز نگرانــی وزارت امور خارجه‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اوضاع فعلی افغانستان و تشدید‬ ‫ناارامی ها برای همه همسایگان نگران کننده است که‬ ‫بی ثباتی این کشور می تواند به سایر کشورها سرایت‬ ‫کند و برای ایران این مسئله عالوه بر همه تبعات منفی‬ ‫می توانــد باعــث افزایــش موج مهاجــرت و همچنین‬ ‫ایجــاد ناارامــی در مرزهــا شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫وضعیت نابسامان دولت و مردم افغانستان دغدغه‬ ‫مردم و دولت ما نیز هست چراکه ان ها از هم زبانان‪،‬‬ ‫هم کیشان و همسایه ما هستند که نگران وضعیتشان‬ ‫هستیم‪ .‬این کارشناس مسائل افغانستان در پاسخ به‬ ‫ســوالی در خصــوص نقش تهــران برای کاهش ســطح‬ ‫تنش در همسایه شرقی کشورمان گفت‪ :‬در پاسخ به‬ ‫این سوال که چه کسی می تواند به مردم افغانستان‬ ‫چکــس بهتــر از خودشــان‬ ‫کمــک کنــد بایــد بگویــم هی ‬ ‫نمی توانــد ایــن کمک را انجــام دهد به این معنی که‬ ‫رهبران و کســانی که برای مردم مرجع هستند باید با‬ ‫یکدیگر وحدت پیدا کنند و یک برنامه مسنجم را برای‬ ‫گهــای داخلــی و افراطی گری داشــته‬ ‫جلوگیــری از جن ‬ ‫باشند‪ .‬او افزود‪ :‬هیچ کشور خارجی نمی تواند چندان‬ ‫به ان ها کمک کند مگر اینکه خودشان پیش از همه‬ ‫به خودشــان کمک کنند؛ لذا مهم ترین کار این اســت‬ ‫که یک انســجام بین رهبران گروه های سیاســی ایجاد‬ ‫شــود تا مردم برای مقابله با افراطی گری بســیج شوند‬ ‫در غیر این صورت دولت هم به تنهایی قادر نیست و‬ ‫دولت هم باید پذیرش همه گروه ها را برای انســجام‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬روحی صفت در پاسخ به این سوال که‬ ‫جمهوریاسالمیهموارهاز گفت وگو هایبین االفغانی‬ ‫حمایــت کــرده و ان را تنها راه برقراری ثبات دائمی در‬ ‫این کشور دانسته و همچنین برای حفظ ارتباط خود‬ ‫با همه گروه ها و میزبانی از طالبان در تهران موردانتقاد‬ ‫قرارگرفته ایا می تواند نقشی تسهیل کننده برای ایجاد‬ ‫ارامش داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران می تواند توصیه کند‬ ‫و هدف ما هم همین بوده که ان ها متقاعد کنیم که‬ ‫با دولت مستقر در کابل وارد گفت وگو شوند و مسائل‬ ‫فی مابیــن را از ایــن طریق حل کنند ولــی تا زمانی که‬ ‫خودشان نخواهند چنین اتفاقی نخواهد افتاد‪ .‬تالش‬ ‫ما این است که طالبان متقاعد شوند که نمی توانند از‬ ‫طریق نظامی به مشارکت در قدرت برسند‪ .‬زمانی که‬ ‫ان ها به این نتیجه رسیدند بتوانیم مسیر گفت وگوهای‬ ‫موثر را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫احتمال اغاز دور جدید‬ ‫مذاکرات وین از هفته جاری‬ ‫نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در‬ ‫وین اغاز دور جدید مذاکرات در خصوص احیای برجام‬ ‫از هفته جاری رو محتمل دانســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫میخائیــل اولیانــوف‪ ،‬نماینده روســیه در ســازمان های‬ ‫بین المللــی واقــع در وین در توییتی نوشــت‪ :‬غریزه ام‬ ‫به من می گوید که مذاکرات وین بر سر احیای برجام‬ ‫حداکثر تا ‪ ۴‬جوالی ازســر گرفته خواهند شــد و حتی‬ ‫ممکن اســت زودتــر نیز این اتفاق بیفتد‪ .‬این مســئله‬ ‫قطعی نیست اما احتمال باالیی دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫رویداد‬ ‫رهبر انقالب دز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند‬ ‫حمایتعملیازمحصولایرانی‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامن ـه ای صبــح دیــروز‬ ‫(جمعــه) دوز اول واکســن کــوو ایــران برکــت‬ ‫را دریافــت کردنــد‪ .‬ایــن واکســن کــه محصول‬ ‫تــاش محققــان و دانشــمندان جــوان ایرانــی‬ ‫اســت به تازگــی مجــوز مصــرف را بــا اتــکا بــه‬ ‫دانــش بومــی دریافت کــرد و ایران بــه یکی از‬ ‫‪ ۶‬کشــور تولیدکننــده واکســن کرونــا در جهــان‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی پــس از تزریــق واکســن‪ ،‬بــا تشــکر از‬ ‫همــه دس ـت اندرکارانی که با دانــش‪ ،‬تجربه و‬ ‫کوشــش علمــی و عملــی خــود کشــور را از ایــن‬ ‫افتخــار ملــی برخــوردار کردند‪ ،‬گفتنــد‪ :‬از وزیر‬ ‫محتــرم و همــه مجموعــه بهداشــتی و درمانی‬ ‫کشور‪ ،‬از اقای مخبر و همکارانشان که در این‬ ‫قضیــه نیــز همچون مســائل دیگر با دلســوزی‪،‬‬ ‫عالقه منــدی‪ ،‬ابتــکار و توانایی ظاهر شــدند و‬ ‫از اقایان دکتر مرندی و دکتر ســجادی به دلیل‬ ‫مراقبت های همیشــگی از وضع سالمتی بنده‪،‬‬ ‫صمیمانه تشکر می کنم‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامن ـه ای بــا اشــاره بــه‬ ‫اصرارهایــی کــه از چنــد مــاه قبل بــرای تزریق‬ ‫واکســن به ایشــان وجود داشــت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کردنــد‪ :‬مــن اوال مایــل نبــودم از واکســن غیــر‬ ‫ایرانــی اســتفاده کنــم بنابرایــن گفتــم منتظــر‬ ‫واکســن ایرانــی می مانــم چرا کــه بایــد ایــن‬ ‫افتخــار ملــی را پــاس بداریم و تا وقتــی امکان‬ ‫پیشــگیری و عــاج در داخل وجــود دارد‪ ،‬چرا‬ ‫از ان اســتفاده نکنیــم؟ ایشــان افزودنــد‪ :‬البتــه‬ ‫وقتــی نیاز باشــد‪ ،‬اســتفاده از واکســن خارجی‬ ‫در کنــار واکســن ایرانــی نیــز ایــرادی نــدارد اما‬ ‫بایــد بــه واکســن ایرانــی احتــرام بگذاریــم و از‬ ‫همــه دانشــمندان جــوان‪ ،‬پرتــاش و فعال در‬ ‫تولید این واکســن و ســایر مراکزی که در کشور‬ ‫مشغول تولید واکسن هستند‪ ،‬تشکر کنیم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫اصــرار بــه اســتفاده از واکســن ایرانــی‪ ،‬تاکید‬ ‫داشــتم که دریافت واکسن در نوبت طبیعی‬ ‫حقنداریم‬ ‫در برابر مردم‬ ‫طلبکارباشیم‬ ‫خــود انجــام شــود که امــروز بحمــداهلل افراد‬ ‫بــاالی ‪ ۸۰‬ســال و هم ســن بنــده‪ ،‬اغلــب‬ ‫واکســن را دریافت کرده اند‪ .‬ایشان همچنین‬ ‫بــر ضــرورت ثبت اســناد علمــی و انتشــار‬ ‫مقــاالت مربــوط بــه واکســن تاکیــد کردنــد‬ ‫و افزودنــد‪ :‬در کنــار تولیــد قــوی‪ ،‬ســریع و‬ ‫بهنگام واکسن‪ ،‬اسناد و مقاالت علمی ان را‬ ‫نیــز بــرای ا گاهی دنیا از کار بزرگ خود اماده‬ ‫و منتشــر کنیــد‪ .‬در ادامــه دکتــر ســعید نمکی‬ ‫وزیــر بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫بــا تشــکر از حمایت هــای رهبــر انقــاب‪،‬‬ ‫بــه مدیریــت خــوب پیــک چهــارم کرونــا در‬ ‫کشــور در مقایســه با کشــورهای دیگر و ثبت‬ ‫مــدل درمــان ایرانــی اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در‬ ‫خصــوص واکســن‪ ،‬از ابتــدا بــرای خریــد و‬ ‫همچنیــن انتقال دانــش فنی اقدامات خوبی‬ ‫انجــام شــد و ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امام نیز عالوه بر واکســن در تامین ماســک و‬ ‫دســتگاه اکســیژن ساز همکاری بســیار مناسبی‬ ‫انجــام داد‪ .‬نمکــی بــا اشــاره بــه رســوا شــدن‬ ‫امریکایی هــا در ادعــای نبــود محدودیــت‬ ‫در انتقــال تجهیــزات و دارو بــه ایــران گفــت‪:‬‬ ‫پس ازانکــه مــا مجــوز واکســن صــادر کردیــم‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور امریکا اعالم کــرد امکان انتقال‬ ‫واکســن بــه ایــران وجــود دارد کــه نشــان داد‬ ‫حرف های قبلی ان ها دروغ بوده اســت‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشــت گفــت‪ :‬تــا پایــان مــرداد گروه هــای‬ ‫اســیب پذیر‪ ،‬بیمــاران صعب العــاج و افــراد‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬ســال واکســن دریافــت خواهند کرد‬ ‫و پ ـس ازان دانش امــوزان و عوامــل مــدارس‬ ‫در نوبــت تزریــق قــرار می گیرند‪ .‬دکتــر نمکی‬ ‫همچنیــن از فعالیــت یــک گــروه ویــژه بــرای‬ ‫ثبــت مســتندات علمــی واکس ـن های مختلفی‬ ‫که در کشور در حال تولید هستند و ارائه این‬ ‫مســتندات بــه ســازمان های جهانــی خبر داد‪.‬‬ ‫نمکــی درباره رعایت هــای الزم پس از تزریق‬ ‫واکســن نیــز گفــت‪ :‬همچنــان بایــد از ماســک‬ ‫اســتفاده شود‪ ،‬چراکه واکسن احتمال بیماری‬ ‫ســخت را پایین م ـی اورد اما همچنان احتمال‬ ‫ابتــا وجــود دارد‪ .‬همچنیــن محمــد مخبــر‬ ‫رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫نیــز تزریــق واکســن به رهبــر انقالب اســامی‬ ‫را اتفاقــی منحصربه فــرد و ترجمــه عملــی‬ ‫اعتمادبه نفــس داخلــی و اتــکا بــه جوانــان و‬ ‫تالش هــای بیــش از ‪ ۲۰۰‬جــوان متخصــص بــا‬ ‫میانگیــن سـ ّـنی زیــر ‪ ۳۰‬ســال دانســت‪ .‬مخبــر‬ ‫با اشــاره بــه تالش هــای محققان شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در تولیــد انبــوه ونتیالتــور و‬ ‫داروهایــی ماننــد رمدیســیور‪ ،‬گفت‪ :‬تــا پایان‬ ‫شــهریور بخــش عمــده ای از نیــاز کشــور بــه‬ ‫واکســن تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫حسنروحانی‪:‬اگربوروکراسینبودتحریمتمام شدهبود‬ ‫‪ ۳‬ســال و نیــم اخیر بوده که البته در کنــار ان کرونا‬ ‫و مشــکالت دیگــر هم کشــور بوده اســت امــا این‬ ‫بــه معنــای امادگی این ملت برای ایثــار و فداکاری‬ ‫و توســعه کشــور اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در ایــن دولــت‬ ‫گازرسانی به شهر دو برابر و در روستاها ‪ ۳‬برابر شده‬ ‫نیــک تحول بســیار خوبی برای اســتان‬ ‫اســت و ای ‬ ‫کرمان و همه اســتان ها بوده اســت‪ .‬در این شرایط‬ ‫اقتصادی سخت کارگران و مهندسان و مدیران ما به‬ ‫وعدهخودنسبتبهملتوفا کردند‪.‬اواضافه کرد‪:‬‬ ‫خوشحالیم کههفتادوپنجمینپنجشنبهافتتاح ها‬ ‫فرارســید و امروز روز افتخارامیزی برای همه ما بود‬ ‫بــه دلیــل این که بیــش از دو هزار و ‪ ۸۰۰‬روســتا و ‪۲۱‬‬ ‫شهر کهمتصلبهشبکه گازرسانیشدهبودندافتتاح‬ ‫رســمی ان ها صورت گرفت‪ .‬روحانی افــزود‪ :‬امروز‬ ‫رسیدیم به گازرسانی در معیار ‪ ۹۵‬درصد در سراسر‬ ‫کشور و این امار در سطح جهان بی نظیر است که‬ ‫در یک کشــور ‪ ۹۵‬درصد مردم از شــبکه گازرســانی‬ ‫سراسریاستفادهمی کنندواینرقمیکافتخار برای‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم اســت و پاســخ قاطع به‬ ‫ان هایی اســت که گوشــه و کنار نســبت به دولت‬ ‫تدبیر و امید با بی انصافی حرف می زنند‪ .‬گازرسانی‬ ‫به روســتاها بــاز خود به پاکیزگی محیط زیســت و‬ ‫جلوگیری از تخریب ان کمک می کند‪ .‬چراکه مردم‬ ‫ناچار بودند که برای پخت وپز و گرمای خانه خود‬ ‫از هیزم و بوته های بیابان اســتفاده کننــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخی مســائل و تشریفات و بوروکراسی که از‬ ‫دســت ان فریاد می زنیم‪ .‬بوروکراســی فقــط اداری‬ ‫نیست بعضی از بوروکراسی‪ ،‬بوروکراسی پارلمانی‬ ‫اســت‪ .‬من چــون خودم ‪ ۲۰‬ســال در مجلس بودم‬ ‫و مجلســی هســتم خیلی زبانم برای انتقاد واضح‬ ‫نمی چرخد‪ .‬بوروکراسی را کنار بگذاریم نه فقط در‬ ‫بوروکراســی دولــت‪ ،‬در قــوه قضاییــه و در مجلس‬ ‫هــم کنــار بگذاریــم‪ .‬اگــر بوروکراســی نبــود تحریم‬ ‫تمام شــده بود‪ .‬دولت کار تحریم را انجام داده اما‬ ‫فعال در بوروکراسی افتاده است‪ .‬خداوند ما را از شر‬ ‫بوروکراسینجاتدهد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫گروه هایمختلفباانگیزه های‬ ‫متفاوترایسفیددادند‬ ‫عباس ســلیمی نمیــن‪ ،‬فعال سیاســی اصولگرا‬ ‫دربــاره دالیــل دوم شــدن ارای باطلــه در جریــان‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و بی سابقه‬ ‫بودن چنین موضوعی در تاریخ جمهوری اسالمی‬ ‫به خبر انالین گفت‪ :‬جمع خیلی از مسائل چنین‬ ‫موضوعــی را پدیــد اورد؛ در واقــع ایــن قضیه تک‬ ‫عاملینیست؛بعضی هابه گونه ایبودند کهشرعا‬ ‫خودشــان را موظــف بــه رای دادن می دانســتند‪،‬‬ ‫ان ها مشارکت را واجب عینی اعالم کردند‪ ،‬امام‬ ‫هم مشارکت در انتخابات را واجب عینی می دانند‬ ‫بنابراین مشارکت کردند اما به کسی رای ندادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک عده طرفداران اقای جلیلی بودند‬ ‫و فقط اقای جلیلی را اصلح می دانستند و زمانی‬ ‫کــه جلیلــی کنــار رفت به نفــع رئیســی نیامدند و‬ ‫در گفت وگوهــا و بحث های خودشــان رئیســی را‬ ‫اصلح نمی دانستند‪ ،‬این ها عده ای بودند که رای‬ ‫دادنــد امــا رای ســفید دادند‪ ،‬یعنی معتقد بودند‬ ‫بایــد مشــارکت کنند اما فرد اصلح خــودش را کنار‬ ‫کشــیده بود و قبول نداشــتند که این اصلح بودن‬ ‫قابل انتقــال به شــخص دیگــری اســت‪.‬این فعال‬ ‫سیاســی همچنین تصریــح کرد‪:‬عــده ای هم طبق‬ ‫روال گذشــته احتیــاط می کننــد و تظاهــر می کنند‬ ‫واکسیناسیونرایگانعمومیدغدغه ای‬ ‫همگانیوانتظاریبه حقاست‬ ‫انتشــار مطلــب اهانت امیز‬ ‫عمومــی دغدغــه ای همگانــی‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت‬ ‫و انتظــاری به حــق اســت کــه‬ ‫بهداشــت و سخنگوی سازمان‬ ‫بخشــی از ان بــا واردات و‬ ‫غــذا و دارو بــه منتقــدان رونــد‬ ‫بخشــی دیگر با تولیــد داخلی‬ ‫توزیــع واکســن کرونــا و گــران‬ ‫به صــورت هم زمــان در حــال‬ ‫اسحاقجهانگیری‬ ‫بــودن قیمــت واکســن ایرانــی‬ ‫انجــام اســت‪ .‬معــاون اول‬ ‫نســبت به واکســن خارجی در‬ ‫رئیس جمهور در ادامه تصریح‬ ‫رسانه ها و شبکه های اجتماعی‪ ،‬واکنش معاون کــرده اســت‪ :‬نبایــد به تقابــل نادرســت این دو‬ ‫اول رئیس جمهــور را در پــی داشــت‪ .‬اســحاق اقــدام دامــن زد و درعین حال شایســته نیســت‬ ‫جهانگیری طی پی نوشــتی به وزیر بهداشــت‪ ،‬کــه به ابهام هــا و یا حتی انتقادها در رســانه ها‬ ‫درمان و اموزش پزشکی بر واکسیناسیون رایگان و افکار عمومی باکم تحملی و اهانت برخورد‬ ‫عمومی به عنوان دغدغه ای همگانی و انتظاری کرد‪ .‬الزم اســت در این خصوص اقدام مناسب‬ ‫به حق تاکید کرد و گفت‪ :‬واکسیناسیون رایگان انجام شود‪.‬‬ ‫اولویتدولتسیزدهمتزریقامید‬ ‫به مردم باشد‬ ‫علیرضا معزی‪ ،‬معاون اطالع رســانی و ارتباطات دفتر رئیس جمهوری در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬مسوولیت و‬ ‫ایرانی که گرفتار جنگ تحریمی بوده و مبتالبه زلزله و سیل و کرونا‪،‬‬ ‫پاسخگویی‪ ،‬نیازمند کرنش در برابر افکار عمومی است در ِ‬ ‫این کرنشبایدمسئوالنه تروعمیق ترباشد‪.‬معاوناطالع رسانیوارتباطاتدفتررئیس جمهوریافزود‪:‬در برابرمردمنجیبی که‬ ‫جانوروانشاندرتهدیداستحتیاگرمقصرنباشیمهرگزحقنداریمطلبکار باشیم‪.‬‬ ‫حســن روحانــی در هفتــاد و پنجمیــن برنامــه‬ ‫پویــش تدبیــر و امید بــرای جهش تولیــد در افتتاح‬ ‫طرح های ملی وزارت نفت در سراسر کشور افزود‪:‬‬ ‫در طول این‪ ۸‬سال نسبت به‪ ۸‬سال قبل گازرسانی‬ ‫به روســتاها ‪ ۲۵‬برابر شــده و این رقم بسیار مهمی‬ ‫است که نشان از خدمت همه مهندسین و کارگران‬ ‫و مدیران بخش گاز کشــور اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه بخش صنعت هم در این ‪ ۸‬سال نسبت به‬ ‫‪ ۸‬سال قبل ‪ ۱۰‬برابر شده بنابراین رقم افتخارامیزی‬ ‫اســت و نشــان می دهد همه بــرای ابادانی کشــور‬ ‫در ایــن ‪ ۸‬ســال تالش کردنــد‪ .‬در دورانی که دوران‬ ‫تحریم شــدید و جنگ اقتصادی بخصوص در این‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫که ممکن است شناسنامه شان در موقع استخدام‬ ‫یــا در موقــع ترفیــع و ‪ ...‬کنتــرل شــود کــه تفکــر‬ ‫غلطــی هم هســت ولــی این ها می اینــد و تعرفه‬ ‫می گیرنــد کــه شناسنام هشــان مهــر بخــورد و رای‬ ‫سفید می دهند‪ .‬عده دیگری باانگیزه های مشابه‬ ‫رای ســفید دادنــد؛ مثــا ممکــن اســت طرفــداران‬ ‫برخی کاندیداها بعضا رای ســفید داده باشــند یا‬ ‫برخی از اصالح طلبان با دعوت اقای خاتمی رای‬ ‫دادنــد امــا اقــای همتی را قبــول نداشــتند و ان ها‬ ‫هم رای سفید دادند‪ .‬بنابراین گروه های مختلف‬ ‫باانگیز ههــای متفــاوت این گونــه شــرکت کردنــد‬ ‫یشــود همه ا نهــا را رای‬ ‫و رای ســفید دادنــد و نم ‬ ‫اعتراضی دانســت یا همه را از روی ترس دانســت‬ ‫یــا هم هشــان را بــرای این دانســت کــه کاندیدای‬ ‫موردنظرشان حضور نداشت‪.‬سلیمی نمین ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابرایــن ایــن قضیــه دالیــل مختلفــی دارد و‬ ‫بــه همیــن دلیل هم یک پدیــده جدید ظهور کرد‬ ‫چون قبال ارای باطله زیر یک میلیون بود البته این‬ ‫دوره به دالیلی هم پدیده های مختلفی داشت‪،‬‬ ‫شما پدیده احمدی نژاد را داشتید‪ ،‬پدیده نیروهای‬ ‫تندرو اصالح طلب را داشــتید که بیایند و باانگیزه‬ ‫مقابله با ساختار انتخاباتی و تضعیف ان ثبت نام‬ ‫رئیــس کمیتــه انتخابــات‬ ‫و بایــد منافــع کالن نظــام را‬ ‫خانهاحزاب‪،‬نخستیناولویت ‬ ‫هم در نظر داشــته باشد یعنی‬ ‫دولت ســیزدهم را تزریق امید‬ ‫برنامه هــا را ابتــدا ‪ ۵۰‬ســاله و‬ ‫بــه مردم دانســت و گفــت‪ :‬در‬ ‫بعد کوتاه مدت و هشت ساله‬ ‫ســال های گذشــته به ســرمایه‬ ‫و درنهایــت ســاالنه ببینــد‪.‬‬ ‫امیر میثم نیکفر‬ ‫اجتماعی که امیــدوار به اینده‬ ‫متاســفانه دولت هــای قبلــی‬ ‫بــود‪ ،‬خدشــه واردشــده اســت‬ ‫روزمرگــی را ســرلوحه کار خود‬ ‫و دول ـ ‬ ‫ت اینــده بایــد به دنبــال ترمیم ســرمایه قــرار داده بودنــد امــا بایــد دولــت اینــده بادید‬ ‫اجتماعیباشد‪.‬‬ ‫یــک برنامه هــای بلندمــدت و کوتاه مــدت بــه‬ ‫امیر میثم نیکفــر در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬مدیریت کشــور نگاه کند‪ .‬او با اشــاره به اینکه‬ ‫تزریــق امیــد شــرایط و لوازمــی دارد شــرط ان دولــت اینده باید در حوزه سیاســت خارجی با‬ ‫گســتردن عدالــت اجتماعی در جامعه اســت‪ .‬مردم صادق باشد‪ ،‬گفت‪ :‬باید محدودیت ها و‬ ‫عدالــت اجتماعــی بــا تزریــق پــول بــه دســت حیطه اختیارات را در نظر داشت و بر اساس ان‬ ‫نمی ایــد بلکــه بــا تاکیــد بــر شایسته ســاالری و قول هایی داد‪ .‬مشکلی به نام تحریم داریم و‬ ‫پایــداری بــر ارمان هــای دولــت انقالبی محقق اگر بخواهیم مذاکره کنیم‪ ۵۰ ،‬درصد ان دست‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬این فعال اصولگرا ادامه داد‪ :‬دومین ما هست و نیم دیگر دست طرف مقابل است‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه دولــت اینــده باید بــه ان خیلی نیکفر یاداور شد‪ :‬هم زمان این دولت باید تمام‬ ‫دقــت کنــد‪ ،‬معیشــت مردم اســت‪ .‬متاســفانه تــاش خــود را برای برداشــتن تحریم هــا انجام‬ ‫معیشت مردم در دوران تحریم و کرونا به حال دهــد؛ امــا باید نیم نگاهی هــم به طرف مقابل‬ ‫خود رها شــد‪ .‬البتــه دولــت دوازدهم تقصیری داشته باشد‪ .‬دولت روحانی تمام تالشش را کرد‬ ‫نداشت و تحت فشار بود اما واقعیت این است تا تحریم ها را بردارد اما طرف مقابل شــیطنت‬ ‫ی و تبعی ‬ ‫کــه مــردم واقعا در برابــر گران ‬ ‫ض دچار می کــرد‪ .‬عضــو شــورای مرکــزی جوانــان متحد‬ ‫مشــکل شــدند‪ .‬نیکفر افــزود‪ :‬دولت ســیزدهم اسالمی اظهار کرد‪ :‬هم زمان باید نگاه به داخل‬ ‫بایــد بدانــد کــه دولت چهارســاله نخواهد بود داشته باشیم تا بتوانیم تحریم ها را بی اثر کنیم‪.‬‬ ‫مجلس روند مذاکرات را رصدمی کند‬ ‫رئیــس کمیســیون حقوقــی قضایی مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬شــتاب زدگی دولت مــردان بــرای انجــام‬ ‫مذاکــرات قابل قبــول نیســت و مجلــس رونــد‬ ‫مذاکــرات را به صــورت دقیــق رصــد می کند‪ .‬به‬ ‫گزارشمهر‪،‬موسیغضنفرابادیرئیس کمیسیون‬ ‫قضائــی و حقوقــی مجلس شــورای اســامی در‬ ‫واکنــش به ادعای دولت روحانی مبنی بر اینکه‬ ‫به دنبال ان هستند تا دولت سیزدهم اغاز ارامی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬وضعیــت کشــور‬ ‫به هیچ وجه ارام نیست‪ .‬فقط در بحث بودجه‪،‬‬ ‫ناارامی بسیار جدی در کشور وجود دارد و دولت‬ ‫تدبیر و امید کشور را با یک وضعیت بودجه ای‬ ‫بسیار نامطلوبتحویلدولتبعدیمی دهد‪.‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬این شــرایط‪ ،‬کار را برای دولت بعدی‬ ‫بســیار ســخت می کند اما بــا درایــت‪ ،‬پیگیری و‬ ‫تدبیر دولت ســیزدهم می توان از بحران ها عبور‬ ‫و مشــکالت کشــور را رفع کرد‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫قضائــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســامی با‬ ‫انتقاد از شتاب زدگی دولت برای انجام مذاکرات‬ ‫هسته ای‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دغدغه های اساسی ما‬ ‫مربوطبهعجلهدولتمردانبرایانجاممذاکرات‬ ‫اســت‪ .‬ما دیدیم که مذاکرات در چند سال قبل‬ ‫کامال احساســی و شتاب زده انجام شد و در‬ ‫هم ً‬ ‫ان مقطــع هم هدف دولتمــردان ما این بود که‬ ‫دستشــان پــر باشــد و حرفــی برای گفتن داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬انان باعجله برجام را منعقد کردند که‬ ‫نه تنها هیچ دســتاوردی برای ما نداشــت‪ ،‬بلکه‬ ‫دچــار خســارت های جــدی شــدیم‪ .‬نماینــده‬ ‫مــردم بــم در مجلــس ادامــه داد‪ :‬در حاضــر هم‬ ‫دولت روحانی برای انکه بگوید کار مذاکرات را‬ ‫خودشان به اتمام رســانده اند‪ ،‬بسیار شتاب زده‬ ‫عمــل می کند‪ .‬البته شــرط مقام معظــم رهبری‬ ‫مبنی بر اینکه همه تحریم ها باید رفع و راستی‬ ‫ازمایــی شــود تا حدی نگرانی مــا را کاهش داده‬ ‫اســت‪ .‬غضنفرابــادی تاکیــد کــرد‪ :‬از ســوی دیگر‬ ‫مجلس‪ ،‬از طریق کمیته ای ویژه متشکل از برخی‬ ‫از اعضــای کمیســیون های امنیت ملــی و انرژی‪،‬‬ ‫بــر نحوه اجرای قانون اقــدام راهبردی برای لغو‬ ‫تحریم ها و روند مذاکرات به طور دقیق نظارت‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنیــن همــه نماینــدگان و به ویــژه‬ ‫اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس هــم‬ ‫به صــورت دقیق مذاکرات هســته ای و گفتگو با‬ ‫گــروه ‪ ۴+۱‬را رصد می کنند و ما اجازه نمی دهیم‬ ‫کهدولتدر اینزمینهشتاب زدهعمل کند‪.‬رئیس‬ ‫کمیسیونقضائیوحقوقیمجلساظهارداشت‪:‬‬ ‫توصیه ما به دولتمردان ان است که در این مدت‬ ‫درزمینه‬ ‫باقی مانــده از عمر دولــت‪ ،‬عجله ای‬ ‫ٔ‬ ‫انجــام مذاکــرات نداشــته باشــند و ا گــر االن‬ ‫نمی تواننــد بــا طــرف مقابــل برای لغــو کامل‬ ‫تحریم هــا بــه نتیجــه برســند‪ ،‬اجــازه دهند تا‬ ‫دولــت اینده ادامــه مذاکرات را پیگیری کند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــتاب زدگی دولتمردان‬ ‫برای انجام مذاکرات برای ما اصال قابل قبول‬ ‫نیســت و ایــن کار هیــچ ضرورتی هــم ندارد‪.‬‬ ‫مــا یک بار دیدیم که این شــتاب زدگی باعث‬ ‫انعقاد برجام و خســارت به کشــورمان شد و‬ ‫مجددا به علت مذاکرات شــتاب زده دچار‬ ‫نباید‬ ‫ً‬ ‫خسارتشویم‪.‬‬ ‫رئیسی از همه نیروهای کارامد در دولت‬ ‫دعوت کند‬ ‫کننــد‪ ،‬این پدیده های جدید بود کــه در این دوره‬ ‫رخ داد‪.‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــاف تبلیغاتی‬ ‫که دشــمنان و بدخواهان کشــور مطرح می کردند‬ ‫یشــده بود‪ ،‬هرکدام‬ ‫که انتخابات از پیش مهندس ‬ ‫از ایــن افــرادی که به عنوان کاندیدا مطرح بودند‬ ‫ســاز خودشــان را می زدنــد‪ ،‬اقــای جلیلــی بحث‬ ‫خودش را داشت‪ ،‬اقای رضایی بحث خودش را‬ ‫داشــت‪ ،‬اقای قاضی زاده هاشمی بحث خودش‬ ‫را داشــت؛ بــه اقــای قاض ـی زاده هاشــمی انقــدر‬ ‫ایــن مطلــب را القا کرده بودند که قطعا ایشــان‬ ‫رئیس جمهور خواهد شد! مثل اقای احمدی نژاد‬ ‫کــه برخــی از پیشــگوها بــه ســراغش می رفتند و‬ ‫چنین حرف هایی می زدند‪ ،‬یک پیشــگو هم در‬ ‫مشــهد به اقــای قاضی زاده هاشــمی این مطلب‬ ‫را گفته بود که تو قطعا رئیس جمهور می شوی و‬ ‫به همین دلیل به درخواست برخی از نمایندگان‬ ‫که از او خواســته بودند کنار رود‪ ،‬برخورد بســیار‬ ‫تند و غیرمودبانه داشــت چراکه تصور کرده بود‬ ‫یشــود‪.‬این تحلیلگر‬ ‫کــه او قطعا رئیس جمهور م ‬ ‫سیاســی اصولگــرا بابیان اینکــه در این انتخابات‬ ‫هیچ طراحی پشت صحنه ای نبود‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی‬ ‫یهــا هــم تعرفه گرفتــه بودنــد و به‬ ‫دیگــر بعض ‬ ‫صندوق نینداختند‪ ،‬یعنی نه از جهت تحریم و نه‬ ‫رای اعتراضی بلکه مثال قوم وخویششان در شوراها‬ ‫نامــزد شــده بود و فقط امده بودنــد که به او رای‬ ‫دهند و نه می خواستند به خبرگان رای دهند‪ ،‬نه‬ ‫می خواســتند به میان دوره ای مجلس رای دهند و‬ ‫نه می خواستند به ریاست جمهوری رای دهند اما‬ ‫انجا تعرفه ها را به ان ها می دادند و این تعرفه ها‬ ‫را پیش خودشان نگه داشتند و با خودشان بردند‬ ‫و فقط به شــورای شــهر رای دادند و این هم جزء‬ ‫ارای باطله محسوب می شود‪.‬‬ ‫دبیــر کل حزب ســبز به بیــان توضیحاتی‬ ‫دربــاره مهم تریــن اولویت هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم بعــد از شــروع بــه کار رســمی‬ ‫پرداخــت‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫جــوان‪ ،‬حســین کنعانــی مقــدم دبیــر کل‬ ‫حــزب ســبز دربــاره مهم تریــن اولویت هــای‬ ‫دولــت ســیزدهم بعــد از شــروع بــه کار‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وعده هایــی کــه ســید‬ ‫ابراهیم رئیســی در جریان انتخابات مطرح‬ ‫کــرد قاعدتــا اولویــت ارائــه برنامه هــای‬ ‫کوتاه مــدت و میان مــدت توســط هیــات‬ ‫دولــت قابــل تحقــق اســت؛ زیــرا مــردم‬ ‫بــه ایــن شــعارها اطمینــان کرده انــد و بــه‬ ‫رئیس جمهور منتخب رای داده اند‪ .‬کنعانی‬ ‫مقــدم در ادامــه بیان کرد‪ :‬قاعدتا مســائلی‬ ‫مثل مســائل معیشــتی مردم‪ ،‬گرانی‪ ،‬کنترل‬ ‫تــورم‪ ،‬کنتــرل بازار بورس جــزو اولویت های‬ ‫داخلــی و رفــع تحریم ها جــزو اولویت های‬ ‫سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫دولــت اینــده چالش هــای زیــادی خواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬زیــرا بــا شــرایط فعلی مثــل کرونا‪،‬‬ ‫کســری بودجه و جبران خسارت های وارده‬ ‫در مســائل اقتصادی کرونا و ســایر مسائل و‬ ‫همچنیــن بحث رفع تحریم ها با مشــکالت‬ ‫زیادی روبه رو هســتیم‪ .‬دبیر کل حزب ســبز‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬اولویت اولیه و شــکل گیری‬ ‫دولت جدید و انتخاب وزرا با شعار دولت‬ ‫فراجناحــی و مردمــی تشــکیل شــود‪ .‬بحث‬ ‫مبارزه با فســاد شــعار اصلی حجت االسالم‬ ‫ابراهیــم رئیســی اســت و هیچ کــدام از وزرا‬ ‫نبایــد لکــه تاریکــی در ســابقه اش وجــود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۴۴۰‬کیلومتر ازادراه در دست‬ ‫احداث است‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت‬ ‫دارند‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر منابع مالی‬ ‫و توســعه زیرســاخت های‬ ‫وعــده داده شــده کــه ســه‬ ‫حمل ونقــل کشــور گفــت‪:‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان اســت‪ ،‬در‬ ‫‪ ۴۴۰‬کیلومتر ازادراه در دســت‬ ‫اختیــار مــا و بخــش خصوصی‬ ‫احــداث اســت و بخشــی از‬ ‫قــرار بگیــرد ایــن پروژ ههــا نیز‬ ‫خیرا‪...‬خادمی‬ ‫ازادرا ههــای در حــال احــداث‬ ‫مورد بهره برداری قرار خواهد‬ ‫تــا پایان ســال به بهر هبــرداری‬ ‫گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اکثر این‬ ‫می رســد‪ .‬به گزارش روز جمعه ایرنــا از وزارت پروژ ههــا در مرحله روکاری هســتند‪ .‬به عنوان‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬خیرا‪...‬خادمــی گفــت‪ :‬در مثال پیشرفت فیزیکی ازادراه اراک‪ -‬خرم اباد‬ ‫دو ســال گذشــته بــرای احــداث ‪ ۶۶۰‬کیلومتــر بــاالی ‪ ۹۰‬درصــد اســت و پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫ازادراه برنامه ریــزی و نزدیــک بــه هفــت هــزار ازادراه شــیراز‪-‬اصفهان که ‪ ۲۲۵‬کیلیومتر طول‬ ‫میلیاردتومــان بــرای احــداث ایــن ازادرا ههــا دارد‪ ،‬بــاالی ‪ ۷۰‬درصد اســت‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫ســرمایه گذاری کردیــم کــه قیمــت روز ایــن بیــان کرد‪ :‬قطعــه دوم ازادراه تهران‪-‬شــمال و‬ ‫پروژه ها حداقل ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬نیز ازادراه منجیل‪-‬رودبار دو پروژه دیگر هستند‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۹ :‬پروژه ازادراهی با پیشــرفت که احداث ان ها در دســت اقدام اســت‪ .‬نبود‬ ‫فیزیکــی بــاال وجود داشــتند کــه بایــد ان ها را ازادراه منجیل‪-‬رودبــار باعث ایجاد گلوگاه در‬ ‫به بهره برداری می رســاندیم‪ ،‬خوشــبختانه در ازادراه قزوین‪-‬رشــت شــده اســت‪ .‬این ازادراه‬ ‫لهــای زیــادی دارد و مباحث تملک‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬ما از ‪ ۲۲۱‬کیلومتر ازادراه بهره برداری تونــل و پ ‬ ‫کردیــم کــه ‪ ۲.۵‬برابــر متوســط ســاالنه بــود‪ .‬اراضــی هــم در ان مطــرح بــود‪ .‬وی گفت‪۵۰ :‬‬ ‫ازادراه کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) و کنارگذر کیلومتــر از ازادراه حــرم تــا حرم اســت تا پایان‬ ‫شــرقی اصفهــان از جمله ایــن پروژه ها بودند‪ .‬ســال به بهــره بــرداری می رســد‪ .‬همچنین ‪۴۰‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول اکنــون ‪ ۶‬پــروژه کیلومتــر از ازادراه مراغــه بــه هشــترود نیــز بــه‬ ‫ازادراهــی دیگــر نیــز در حــال انجــام اســت و بهره برداری خواهد رسید‪ .‬از سوی دیگر پروژه‬ ‫غیــر از یکــی از ان ها که پیشــرفت فیزیکی ‪ ۷۰‬احداث ازادراه مرند به تبریز نیز فعال اســت‪.‬‬ ‫درصــد دارد‪ ،‬بقیه پروژه ها پیشــرفت فیزیکی احداث این ازادراه ها می تواند عملکرد خوبی‬ ‫بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد دارند‪ .‬خادمی با بیان اینکه در توســعه شــبکه ازادراهی کشــور باشــد و در‬ ‫ایــن پروژه های باقی مانده ‪ ۴۴۰‬کیلومتر طول افزایش تردد جاده ای کشور کمک کند‪.‬‬ ‫تدوینبرنامه هایارتقایبهره وریتوسط‬ ‫‪ ۸۰‬درصددستگاه هایاجرایی‬ ‫معــاون راهبــری بهــره وری ســازمان ملــی‬ ‫بهره وری گفت‪ ۸۰ :‬درصد دســتگاه های اجرایی‬ ‫(‪ ۲۲‬دســتگاه) وارد شناســایی مســائل بهره وری‬ ‫شدهوتامرحلهتدوینبرنامه هایاستقرار چرخه ‬ ‫بهره وری پیشــرفت داشــته اند‪ .‬بهروز محمودی‬ ‫در گفت و گو با ایرنا درخصوص اســتقرار چرخه‬ ‫بهــره وری دســتگاه های اجرایی‪ ،‬گفت‪ :‬اســتقرار‬ ‫شــبکه چرخــه بهــره وری تکلیف قانونی اســت‬ ‫که در ماده ‪ ۵‬برنامه ششــم توســعه بر ان تاکید‬ ‫شــده و دســتگاه های اجرایی موظف شده اند‪،‬‬ ‫استقرار چرخه بهره وری را در دستور کار خود قرار‬ ‫دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬دستگاه ها و نهادهای اجرایی‬ ‫برای این منظور باید برنامه های ارتقای بهره وری‬ ‫تحتعنوانبرنامه هایعملیاتیراتنظیم کنندو‬ ‫به تایید سازمان ملی بهره وری برسانند‪ .‬معاون‬ ‫راهبــری ســازمان بهــره وری گفــت‪ :‬بــا توجــه به‬ ‫پیچیدگــی مفهومــی بهــره وری و تفاوتــی که در‬ ‫تهــا و تکالیف دســتگاه اجرایــی وجود‬ ‫ماموری ‬ ‫داشت‪،‬الزمبود کهچارچوبیبرایتبیینمفهوم‬ ‫چرخــه بهــره وری بــرای دســتگاه ها تبیین شــود‬ ‫که این برنامه ها ســال ‪ ۹۷‬ابالغ شــد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به مفاهیم علمی و مبنایی چرخه‬ ‫بهــره وری‪ ،‬برنامه مــورد نظــر در ‪ ۱۰‬گام تعریف‬ ‫شــد و دســتگاه ها موظف شــدند ایــن مراحل را‬ ‫طی کنند‪ .‬محمودی با بیان اینکه استقرار چرخه‬ ‫بهره وری نقطه پایانی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توانیم‬ ‫بگوییمهر کداماز دستگاه ها کهموفقشدنداین‬ ‫گام ها را طی کنند در استقرار چرخه موفق بودند‬ ‫بلکــه باید فعالیت انها ادامه داشــته باشــد چرا‬ ‫که مفهوم بهره وری مفهوم مســتمر و پیوسته ای‬ ‫اســت‪ .‬وی اظهارداشــت‪ :‬سال ‪ ۹۹‬به کمک ابزار‬ ‫نظارتــی و قانونی که در بودجه وجود داشــت‪،‬‬ ‫اقدامــات دســتگاه های مختلــف را متناســب با‬ ‫پیشرفتی که داشتند بررسی کردیم و امسال نیز‬ ‫این روند نیز ادامه داشت‪ .‬معاون راهبری سازمان‬ ‫بهــره وری گفــت‪ :‬تاکنــون عمــده دســتگاه های‬ ‫اجرایی که متولی بخش های اقتصادی هســتند‬ ‫به این موضوع ورود کردند اما اینکه انتظار داشته‬ ‫باشــیم با اجرای چرخه بهره وری در دستگاه ها‪،‬‬ ‫رشــد اقتصــای کشــور محقــق شــود‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نیســت و نتیجــه این فرایند در بــازه زمانی میان‬ ‫مــدت و بلندمدت خود را نشــان می دهــد‪ .‬وی‬ ‫درخصوص پایش عملکرد دستگاه ها در استقرار‬ ‫چرخــه بهــره وری گفــت‪ :‬از ‪ ۳۴‬دســتگاه ملــی‬ ‫‪ ۳۲‬دســتگاه اجرایی (‪ ۹۴‬درصد) توانســتند گام‬ ‫نخســت که تشــکیل کارگروه کارشناســی اســت‬ ‫را طی کنند و ‪ ۲۲‬دســتگاه وارد فاز گام پنجم با‬ ‫رویکرد شناسایی مسائل شوند‪ .‬محمودی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نگاه ما در بحث استقرار بهره وری شناسایی‬ ‫مسائل بهره وری است و دستگاه ها باید با توجه‬ ‫بــه ایــن موضــوع و امکاناتی که در اختیــار دارند‬ ‫گزینه های بهبود را ارائه و اجرا کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه ســازمان صــدا و ســیما و وزارت اطالعات‬ ‫تاکنون در بحث استقرار بهره وری ورود نکردند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت اطالعــات با توجه به مالحظاتی‬ ‫که دارد از ابتدا اعالم کرد که ممکن است نتوانند‬ ‫گزارش عملکرد ارائه کند‪ .‬معاون راهبری سازمان‬ ‫بهره وریادامهداد‪:‬باتوجهبهاینکهبهره ورینیاز‬ ‫به فرهنگ سازی دارد‪ ،‬انتظار داریم سازمان صدا‬ ‫و سیما نیز به این موضوع ورود کند و اگر این امر‬ ‫محقق شود‪ ،‬نتایج ملموس تری حاصل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عملکرد بهتر دســتگاه ها در‬ ‫استقرار چرخه بهره وری به منزله بهره ورتر بودن‬ ‫انها نیســت و در ارزیابی بهره وری شــاخص های‬ ‫نیروی کار‪ ،‬ســرمایه و بهره وری کل اســت که در‬ ‫یشــود‪ .‬محمــودی گفت‪:‬‬ ‫دســتگاه ها ارزیابی م ‬ ‫دستگاه های متولی بخش اقتصاد در بخش های‬ ‫نفت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬معدن‪ ،‬صنعــت‪ ،‬ارتباطات‪،‬‬ ‫حمل و نقل‪ ،‬اب و گاز‪ ،‬ساختمان و سایر خدمات‬ ‫به هشت زیربخش تقسیم شده و برنامه ارتقای‬ ‫بهــره وری خود را نهایی کردند که این برنامه ها‬ ‫بــه هیات دولت ارســال شــد تا در هیــات دولت‬ ‫به تصویب برسد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سازمان انرژی‬ ‫اتمــی‪ ،‬وزارت صمــت‪ ،‬میــراث فرهنگی‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫تعاون‪،‬نیرووارتباطاتعملکردمشابهیداشتند‬ ‫و برنامه های عملیاتی ارتقای خود را اماده کردند‬ ‫و مرحله استقرار را به پایان رساندند و امسال به‬ ‫دنبال این هستیم که برنامه های پیشنهادی انها‬ ‫را پایش کنیم‪ .‬معاون راهبری ســازمان بهره وری‬ ‫گفت‪ :‬مقایسه کشورهای متوسط اسیایی نشان‬ ‫می دهد که به لحاظ بهره وری و رشد اقتصادی‬ ‫فاصلــه زیــادی داریــم و بایــد قد مهــا را ســریعتر‬ ‫برداریــم و در ایــن میان از مولف ههــای موثر درک‬ ‫مدیران ارشد دستگاه ها از موضوع بهره وری است‬ ‫که باید مفهوم بهره وری را تبیین و دستورات الزم‬ ‫برای استقرار ان صادر کنند‪.‬‬ ‫توسعه صادرات لوازم خانگی به‬ ‫کشورهایهمسایهدر دستور کار‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع خانگی ایران با اشاره‬ ‫بــه ظرفیت محــدود بــازار داخــل لوازم خانگی‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای تــداوم بقــای واحدهــا و بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت خــوب کشــورهای منطقه و‬ ‫همسایگان‪ ،‬باید برنامه منسجم و مدونی برای‬ ‫صادرات داشــته باشــیم و در این راستا‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان در‬ ‫دســتور کار اســت‪ .‬عباس هاشــمی در گفت وگو‬ ‫با ایرنا از مذاکره شرکت های یکی از کشورهای‬ ‫همسایه برای جایگزینی لوازم خانگی ایرانی با‬ ‫محصوالت ترک و چینی مصرفی در این کشور‬ ‫خبــر داد‪ .‬دبیــرکل انجمن صنایع خانگــی ایران‬ ‫با اشــاره به برنامه ریزی برای صادرات قطعات‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون بیشترین میزان صادرات‬ ‫اجــزا و قطعــات لوازم خانگــی به ترکیــه انجام‬ ‫یشــود که خود‪ ،‬صادرکننــده لوازم خانگی به‬ ‫م ‬ ‫دیگر کشورهاست‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬این مهم‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود انــرژی و نیــروی کار ارزان‪،‬‬ ‫همچنیــن موقعیــت سوق الجیشــی کشــورمان‬ ‫که دسترســی به بازارهای اسیای مرکزی‪ ،‬روسیه‬ ‫و اروپا را میســر می کند‪ ،‬در دســتور کار اســت و‬ ‫به طور قطع یکی از برنامه های اصلی در حوزه‬ ‫لوازم خانگی در اینده نزدیک‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫اجــزا و قطعــات خواهد بــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬برای‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬رشد تولید معقول و منطقی بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصدی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای صنعت لوازم خانگی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روند توسعه ای فوالد مبارکه هیچگاه متوقف نخواهد شد‬ ‫مدیر طراحی و مهندســی فوالد مبارکه با اشاره‬ ‫بــه طراحــی و اجرای حدود یک هزار پروژه از ســال‬ ‫‪ 95‬تاکنون گفت‪:‬بایدتوجهداشت کهفوالدمبارکه‬ ‫هیچ گاهروندتوسعه ایخودرامتوقفنمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علیرضا غفارپور با بیان‬ ‫اینکه کلیــه پروژه های ســرمایه گذاری فوالد مبارکه‬ ‫(توسعه و بهینه سازی) در واحد طراحی و مهندسی‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این واحد ســاالنه‬ ‫تعریف م ‬ ‫یــک ســبد پــروژه تعریــف و در کنــار ان خدماتی از‬ ‫جنس طراحی برای نواحی مختلف ارائه می شود‪.‬‬ ‫ب هعــاوه‪ ،‬واحدهــای خدمــات فنــی و قــراردادی‪،‬‬ ‫جانمایی و مرکز اسناد نیز در کنار این بخش حضور‬ ‫دارند و از عوامل مهم پیشــبرد طرح های مهندسی‬ ‫محسوبمی شوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جنــس خدمــات واحــد مهندســی‬ ‫کارخانــه از جنــس «توســعه»‪« ،‬بهین هســازی» و‬ ‫«پشتیبانی» است‪ .‬این مسئله از ابتدا نیز در قالب‬ ‫نظامایلوابرایفوالدمبارکهپیش بینیشدهاست‪.‬‬ ‫مدیر طراحی و مهندســی فوالد مبارکه تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در تعریــف و انجــام مطالعــات یــک پــروژه‪،‬‬ ‫مهــای مختلفی ماننــد مصرف انــرژی‪ ،‬مباحث‬ ‫ایت ‬ ‫زیس ـت محیطی‪ ،‬جنب ههــای مالــی و اقتصــادی و‬ ‫مباحث مرتبط با ظرفیت تولید و کاهش تعمیرات‬ ‫یشــود‪ ،‬هرچنــد کاربرد یا هــدف پروژه ها‬ ‫لحاظ م ‬ ‫متفاوت باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬ایتم های مذکور ممکن‬ ‫است در پروژه های اجرایی توسعه یا محیط زیست‬ ‫یا موضوعات مرتبط با مسئولیت های اجتماعی با‬ ‫رویکردهایمختلفیلحاظشود‪.‬‬ ‫غفارپور گفت‪ :‬به طور متوســط ســاالنه حدود‬ ‫‪ 150‬تا ‪ 200‬پروژه اولویت دار از حدود ‪ 700‬پیشنهاد‬ ‫موجود به واحد مهندسی کارخانه وارد می شود‪ .‬در‬ ‫همهپروژه هایاولویت دار سعیبربهاتمامرساندن‬ ‫پروژه در مدت زمان یک سال است‪ ،‬اما گاه به دلیل‬ ‫برخی مســائل اتمام فرایند پروژه بیش از یک سال‬ ‫طول خواهد کشید‪ .‬با این حال باید توجه داشت‬ ‫که حداقل در ‪ 70‬درصد موارد‪ ،‬این پیشرفت در یک‬ ‫سال ابتدایی اغاز پروژه قابل دست یابی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بــازه زمانــی ‪ 5‬ســال اخیــر‪ ،‬از‬ ‫‪ 1250‬پروژه ای که به این بخش وارد شده‪ ،‬نزدیک‬ ‫بــه یک هزار مــورد انجام شــده و حــدود ‪ 250‬مورد‬ ‫در دســت اقدام است‪ .‬باید توجه داشت که شاید‬ ‫بسیاری از پروژه های اجراشده در این بخش به نظر‬ ‫توسعه ای نباشد‪ ،‬اما دقیقا یا از جنس توسعه و یا در‬ ‫راستای توسعه است‪ .‬همچنین بسیاری از بهبودها‬ ‫یشــود‬ ‫و پروژه هایــی کــه در ایــن بخش تعریف م ‬ ‫به نوعی پشتیبان تولید است؛ بنابراین فعالیت این‬ ‫واحد دقیقا در راستای پشتیبانی و حمایت از تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در سال جدید پروژه های متفاوتی در نواحی‬ ‫مختلف با هدف توسعه تعریف شده است‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در پروژۀ نورد گرم ‪ ،2‬بســیاری از پروژه های‬ ‫پشــتیبان و جنبــی در ایــن واحــد تعریــف و اجــرا‬ ‫یشــود‪ .‬ازمایشگاه تســت محصول و تجهیزات‬ ‫م ‬ ‫مربوطه‪ ،‬تامین انرژی (اب‪ ،‬برق و گاز)‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و شــبکه مخابــرات و داده و همچنیــن جاده های‬ ‫دسترســی و مســیر ریلــی جهــت ورود و خــروج‬ ‫محصــوالت نهایی این بخش ازجملــه پروژه های‬ ‫حائــز اهمیت این حوزه اســت کــه در حال انجام‬ ‫مطالعات اجرایی ان هستیم‪ .‬همچنین پروژه های‬ ‫دیگری در سایر نواحی تولیدی و پشتیبانی و ستاد‬ ‫در این مجموعه تعریف شده و در دست طراحی‬ ‫است‪.‬‬ ‫غفارپــور اظهــار کــرد‪ :‬از بیــن تقریبــا ‪ 200‬پــروژه‬ ‫موجــود بــرای اجــرا در هــر ســال‪ ،‬تقریبــا ‪ 30‬تــا ‪40‬‬ ‫پروژه از جنس توســعه کالن است؛ اما از نظر مالی‬ ‫همیــن تعــداد پــروژه بیــش از نیمــی از کل بودجه‬ ‫ســرمایه گذاری ســالیانه شــرکت را جهت طرح های‬ ‫توسعهبهخوداختصاصمی دهد‪.‬سایرپروژه هانیز‬ ‫از جنس بهینه سازی و در راستای بهبود یا پشتیبانی از‬ ‫شرایط موجود شرکت است‪ .‬ما به همراه متقاضیان‬ ‫پروژه هایی را در سطح شرکت تعریف می کنیم که‬ ‫یا به پشتیبانی و رفع موانع تولید مربوط می شود‬ ‫و یا با توسعه های خطوط تولید متناسب با شرایط‬ ‫داخلی و بازار در ارتباط است‪ .‬این واحد همچنین‬ ‫بر اســاس نیاز‪ ،‬با مدیریت اجرای پروژه ها در زمینه‬ ‫اصالحات احتمالی و یا تغییرات طرح ها همکاری‬ ‫نزدیکیدارد‪.‬‬ ‫مدیرطراحیومهندسیفوالدمبارکهبااشارهبه‬ ‫اهمیت اجرای پروژه های توسعه ای و بهینه سازی در‬ ‫این شرکت اظهار کرد‪ :‬انجام توسعه و هزینه در این‬ ‫مسیراز نشانه هایپویاییوبلوغیکشرکتاست‪.‬‬ ‫پیش بینیبودجهپروژه هایسرمایه گذاریفوالد‬ ‫مبارکه در ســال جاری در واحد مهندســی کارخانه‪،‬‬ ‫‪ 3500‬میلیاردتوماناست؛درحالی کههمینمبلغدر‬ ‫سال گذشته برابر با‪ 1800‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫بایــد توجه داشــت که فوالد مبارکه هیــچ گاه روند‬ ‫توسعه ایخودرامتوقفنمی کند‪.‬‬ ‫غفارپــور در پایان از کلیه مجموعه های همکار‬ ‫در طراحی پروژه ها و به ویژه کارشناسان و مشاوران‬ ‫امر طراحی در این بخش به عنوان دو رکن اصلی در‬ ‫تعریف و طراحی پروژه ها تشکر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باخت در مهار تورم!‬ ‫بــا توجــه به اینکه امارهــا از ثبت رکورد نرخ‬ ‫تــورم ‪ ۴۳‬درصــدی در ســومین مــاه ســال جاری‬ ‫حکایــت دارد و اقدامــات بانــک مرکزی تاکنون‬ ‫بــرای مهــار این متغیــر اقتصــادی کارســاز نبوده‬ ‫و وزارت اقتصــاد نیــز از فرصــت انتشــار اوراق‬ ‫اســتفاده نکرده اســت‪ ،‬یک تحلیلگــر اقتصادی‬ ‫معتقد اســت منتشــر شــدن اوراق در این مدت‬ ‫برای اقتصاد ایران خطراتی ایجاد می کند که در‬ ‫این زمینه‪ ،‬بانک مرکزی باید دولت را به انتشار‬ ‫اوراق تشــویق و از کاهــش بیــش از انــدازه نرخ‬ ‫بهره بین بانکی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫کامــران نــدری در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬درباره‬ ‫علت رسیدن تورم ساالنه در اردیبهشت ماه به‬ ‫‪ ۴۳‬درصد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجا که دولت در این‬ ‫مدت فروش اوراق نداشــته و تحقق درامدهای‬ ‫مالیاتــی نیز زمان بر اســت‪ ،‬به ســمت برداشــت‬ ‫از منابــع بانــک مرکزی رفته اســت که این عدم‬ ‫عالقــه بــه انتشــار اوراق مســاله جــدی اســت و‬ ‫نســبت بــه اینــده اقتصاد ایــران از منظــر تورم و‬ ‫متغیرهای پولی نگرانی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم‬ ‫در ماه های پیش رو‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که پایه پولی‬ ‫یشــود‪ ،‬نرخ بهره در بازار بین‬ ‫با رشــد مواجه م ‬ ‫بانکــی کاهش می یابد که هزینه تامین کســری‬ ‫منابع توسط بانک ها نیز کم می شود و سرعت‬ ‫کهــا و ضریــب تصاعــد‬ ‫خلــق نقدینگــی در بان ‬ ‫پولی هم اوج می گیرد‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد‪ :‬در این‬ ‫شــرایط‪ ،‬بانــک مرکــزی باید مانــع کاهش بیش‬ ‫از انــدازه نــرخ بهــره در بــازار بیــن بانکــی شــود‬ ‫و اجــازه ندهــد تــا نــرخ بهــره بین بانکــی از ‪۱۸‬‬ ‫درصد پایین تر برود‪ .‬همچنین‪ ،‬ســریع تر دولت‬ ‫را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند‪.‬‬ ‫در کنــار ســایر عوامــل موثــر بر افزایــش تورم‬ ‫چون شــوک های ارزی و سیاســی‪ ،‬سیاس ـت های‬ ‫نامناســب پولــی و ارزی‪ ،‬عــدم کنتــرل و نظارت‬ ‫بر خلق نقدینگی در بانک ها و ساختار معیوب‬ ‫بودجــه ریزی کشــور یکی از ایــن عوامل کلیدی‬ ‫تغییــرات پایــه پولــی اســت کــه امارهــای پولی‬ ‫اردیبهشت ماه نشان می دهد در دو ماه نخست‬ ‫امســال ‪ ۷ /۳‬درصــد به پایه پولی اضافه شــده‬ ‫که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب‬ ‫تنخواه گردان عامل این افزایش بوده است‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ســهم شــبه پول در نقدینگــی‬ ‫یکــه ســهم پــول‬ ‫افزایــش داشــته در حال ‬ ‫کاهــش داشــته اســت کــه بــه این معناســت که‬ ‫دارایی هایی چون اوراق و ســپرده های بانکی‪،‬‬ ‫در اولویــت خریــد مــردم قــرار گرفته اســت‪ .‬اما‬ ‫کارشناســان معتقدنــد که دولــت از این فرصت‬ ‫برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد‬ ‫چهــار هفت ـه ای وزارت اقتصــاد در فــروش اوراق‬ ‫ایــن موضوع را تایید می کند کــه این وزارتخانه‬ ‫در چهار حراج اخیر خود در سال جاری نتوانسته‬ ‫در فــروش اوراق موفــق عمــل کنــد و بــه جــای‬ ‫استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده‬ ‫از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز‬ ‫افزایــش تورم و تشــدید فشــارهای معیشــتی بر‬ ‫مردم نداشته است ‪.‬‬ ‫این در حالی است که امارها نشان می دهد‬ ‫که نرخ تورم ســاالنه در دومین ماه ســال رکورد‬ ‫چند ساله خود را شکسته و به ‪ ۴۳‬درصد رسیده‬ ‫اســت که روند نرخ تــورم نقطه ای و ماهانه نیز‬ ‫افزایشــی بــوده و بــه ترتیــب به ارقــام ‪ ۴۷.۶‬و‬ ‫‪ ۲.۵‬رسیده است‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در شــرایطی کــه اعــداد و ارقــام‬ ‫باالیــی از نقدینگــی و تــورم در دو مــاه اخیر به‬ ‫ثبت رســیده اســت‪ ،‬این خطر در انتظار اقتصاد‬ ‫ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم‬ ‫پول و تورم باشیم‪ .‬درحالیکه وزارت اقتصاد به‬ ‫عنــوان یکــی از ســازمان های مســئول درحالیکه‬ ‫می توانســت از انتشــار اوراق بــه عنــوان بــرگ‬ ‫برنــده در مهــار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه‬ ‫این متغیر استفاده کند‪ ،‬با رفتن به سمت منابع‬ ‫بانــک مرکزی این بــازی را به یک باخت تبدیل‬ ‫کرده اســت‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬شــواهد بیانگر این‬ ‫است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم‬ ‫نیــز کارســاز نبــوده و در ایــن شــرایط حســاس‪،‬‬ ‫ایــن بانــک تاکنــون برنامــه و هدف خــود برای‬ ‫تعدیــل نــرخ تــورم هدف گــذاری شــده در ســال‬ ‫گذشــته را اعالم نکرده است ‪ .‬همچنین به زعم‬ ‫کارشناسان ‪ ،‬در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید‬ ‫بیشــتر اوراق منتشــر کند و کمتر به سمت منابع‬ ‫بانــک مرکــزی برای تامین بودجــه برود و بانک‬ ‫مرکــزی نیــز باید مانــع از کاهش بیــش از اندازه‬ ‫نــرخ بهــره در بــازار بین بانکی شــود و اقدامات‬ ‫سازنده تری برای مهار تورم انجام دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فصلنوینهمکاری هایذوباهناصفهانوبانکاقتصادنوین‬ ‫در ایام والدت با سعادت حضرت امام رضا‬ ‫(ع) و دهه کرامت‪ ،‬علیرضا بلگوری مدیرعامل‪،‬‬ ‫اعضاء هیات مدیره و تعدادی از دیگر مسئولین‬ ‫بانــک اقتصــاد نوین ضمن حضور در ذوب اهن‬ ‫اصفهــان و بازدیــد از خــط تولیــد ایــن شــرکت‬ ‫بــا مدیرعامــل و مســئولین ایــن مجتمــع عظیــم‬ ‫صنعتــی در خصــوص افزایش همکاری و تعامل‬ ‫بــه ویــژه پیرامــون ســرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫توســعه از جملــه تامیــن ســرمایه برای ســاخت‬ ‫باتری شــماره ‪ ۲‬کک سازی‪ ،‬گفتگو و تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫اقتصــاد نویــن در این بازدید گفــت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهــان به عنــوان یک صنعت پیشــران ثابت‬ ‫کــرده کــه کارهــای بزرگــی بــا اتــکاء بــه جوانان‬ ‫یتــوان انجــام داد و ایــن شــرکت بــا مدیریت‬ ‫م ‬ ‫درســت در مســیر توســعه و افزایــش تولیــد‪،‬‬ ‫گام های خوبی برداشته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانــک اقتصــاد نویــن بــه عنــوان‬ ‫یک شــریک تجاری ایــن مجتمع عظیم صنعتی‬ ‫در ســالی کــه بایــد بــه رونــق تولید کمــک کرد‪،‬‬ ‫همــکاری الزم در تامین ارزی و ریالی پروژه های‬ ‫این شرکت خواهد داشت‪.‬‬ ‫بگلــوری اظهار داشــت‪ :‬با تالش و همتی که‬ ‫در ذوب اهن اصفهان مشــاهده می شود‪ ،‬ان ها‬ ‫می تواننــد پروژ ههــا را طبــق بر نامــه زمان بندی‬ ‫شــده انجــام دهنــد کــه در نهایــت منجــر بــه‬ ‫صــادرات بیشــتر و اشــتغال زایی مناس ـب تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهان نیز با اشــاره‬ ‫بــه ایــن که فصــل جدیــد ارتباط این شــرکت با‬ ‫بانــک اقتصــاد نویــن از ســه ســال گذشــته اغــاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امروز به نقطه مطلوبی در‬ ‫ارتباط و تعامل بین این دوســازمان رســیده ایم‬ ‫کــه می توانــد بــه لحــاظ ســرعت عمــل در ارائه‬ ‫خدمــات و درک درســت از نیازهــای یــک تولید‬ ‫کننده‪ ،‬الگویی برای سایر بانک ها باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از زمینه هــای همــکاری‪،‬‬ ‫بازســازی و نوسازی باتری شماره ‪ ۲‬کک سازی‬ ‫ذوب اهن اصفهان اســت کــه نقش زیادی در‬ ‫کاهــش هزینه هــای تمــام شــده و اقتصادی تــر‬ ‫شــدن تولیــد ایــن شــرکت دارد و هــم نقــش‬ ‫موثــری در کاهــش االیندگــی‪ ،‬کاهش واردات‬ ‫و وابســتگی ارزی دارد‪.‬یــزدی زاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از دیگــر ویژگی هــای ایــن باتــری کــه‬ ‫بانــک اقتصــاد نویــن‪ ،‬در تامیــن ســرمایه ان‬ ‫همــکاری می کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه بــا تکیــه و‬ ‫توان متخصصین ذوب اهنی ســاخته می شــود‬ ‫و از تجرب ـه ای که در ریومپینگ باتری شــماره‬ ‫یک داشــتیم استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن گفــت‪ :‬بــا توجــه به‬ ‫ســاخت کامــل باتــری شــماره یــک و درب های‬ ‫فلکســیبل باتــری شــماره ‪ ۳‬توســط متخصصین‬ ‫ذوب اهنی‪ ،‬در ســاخت باتری شــماره ‪ ۲‬از این‬ ‫تجربیات استفاده می شود و ذوب اهن قادر به‬ ‫ســاخت باتری کک سازی در دیگر صنایع کشور‬ ‫و یا حتی کشورهای دیگر نیز می باشد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم باتــری ‪ ۲‬در‬ ‫تکمیــل زنجیــره تامین مــواد اولیه ذوب اهن‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬خوشــبختانه زیــر ســاخت های باتــری‬ ‫شــماره ‪ ۲‬فراهم اســت و براورد سرمایه مورد‬ ‫نیــاز ان نیــز هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اســت‪.‬‬ ‫امیدواریــم بــا ســاخت این باتــری‪ ،‬تولید کک‬ ‫ذوب اهــن ‪ ۵۵۰‬هــزار تــن افزایــش یابــد و‬ ‫مجموع تولید کک این شــرکت به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬هزار تن برســد که کل نیاز این مجتمع‬ ‫عظیــم صنعتی را بــرای تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار تن فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل ذوب اهــن اصفهــان ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه عــاوه بــر ایــن پــروژه‪ ،‬در‬ ‫خصوص تامین ســنگ اهن و گندله نیز با بانک‬ ‫اقتصــاد نویــن توافق های خوبی صــورت بگیرد‬ ‫و ذوب اهن از حمایت ها و پشــتیبانی های این‬ ‫بانک بیشتر بهره مند گردد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫نقش مالیات در حمایت‬ ‫از تولید و مانع زدایی از‬ ‫فعالیت های اقتصادی‬ ‫مالیــات به عنوان یکــی از مهمترین منابع مالی‬ ‫دولت هــا کــه بخش مهمــی از هزینه هــای جاری و‬ ‫عمرانی کشــور به وسیله ان پوشش داده می شود‪،‬‬ ‫دارای کارکردهــای متعــددی مــی باشــد‪ .‬یکــی از‬ ‫نقش هــای مهــم مالیات‪ ،‬حمایت از تولید و فراهم‬ ‫ســازی بســتر مناســب برای رونق اقتصادی و بهبود‬ ‫فضــای کســب و کار از طریــق سیاســت گذاری های‬ ‫مطلــوب مالیاتــی اســت‪ .‬ایجاد تحــرک اقتصادی و‬ ‫رفــع مشــکالت و موانع تولید همــواره از مهمترین‬ ‫سیاســت های نظام مالیاتی کشــور بوده اســت‪ .‬به‬ ‫ویژه در طی ســال های اخیر‪ ،‬شــاهد اصالح قوانین‬ ‫و بــه تبــع ان تدویــن قوانیــن و مقــررات جدیــد در‬ ‫بــاب ایجــاد معافیت هــا و مشــوق های جدیــد‬ ‫مالیاتــی و تســهیالت ویــژه برای فعــاالن اقتصادی‬ ‫بوده ایــم‪ .‬از مهمترین این مــوارد می توان به مفاد‬ ‫مــاده ‪ 132‬قانون مالیات‪‎‬های مســتقیم اشــاره کرد‬ ‫که از سال ‪ 1395‬به مرحله اجرا در امده است‪.‬‬ ‫ایــن مــاده قانونــی‪ ،‬نرخ صفــر مالیاتــی را برای‬ ‫واحدهــای تولیــدی و معدنــی اشــخاص حقوقــی‬ ‫غیردولتــی بــا رعایــت شــرایطی خــاص‪ ،‬در نظــر‬ ‫گرفتــه کــه البتــه در مناطــق کمتــر توســعه یافته یا‬ ‫شــهرک های صنعتــی یــا مناطــق ویــژه اقتصــادی‪،‬‬ ‫زمــان برخــورداری ایــن واحدهــای تولیــدی از‬ ‫تســهیالت نــرخ صفــر مالیاتــی افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫همچنیــن هــر گونــه ســرمایه گذاری داخلــی یــا‬ ‫خارجــی در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه موجــب‬ ‫برخــورداری فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاران‬ ‫مذکــور از تســهیالت نــرخ صفــر مالیاتــی می گــردد‪.‬‬ ‫معافیــت برخــی فعالیت هــای اقتصــادی از جملــه‬ ‫تاسیســات ایرانگــردی و جهانگــری و بخشــودگی‬ ‫مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشــی اشخاص‬ ‫حقوقــی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتــی دارای پروانــه از وزارتخانه های ذیربط‪،‬‬ ‫از دیگــر مــواردی اســت کــه نقش حمایتــی مالیات‬ ‫از تولید را به نمایش می گذارد‪ .‬همچنین براســاس‬ ‫مــاده ‪ 81‬قانــون مالیات هــای مســتقیم‪ ،‬درامــد‬ ‫حاصل از کلیه فعالیت های کشــاورزی‪ ،‬دامپروری‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬پــرورش ماهــی و زنبــور عســل و پرورش‬ ‫طیــور‪ ،‬صیــادی و ماهیگیری‪ ،‬نوغــان داری‪ ،‬احیای‬ ‫مراتــع و جنگلهــا‪ ،‬باغــات اشــجار از هــر قبیــل و‬ ‫نخیــات از پرداخــت مالیــات معــاف می باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬معافیــت درامدکارگاه هــای فرش‬ ‫کهــا و‬ ‫دســتباف و صنایــع دســتی‪ ،‬معافیــت کم ‬ ‫هدایــای دریافتــی نقــدی و غیرنقــدی موسســات‬ ‫خیریه و عام المنفعه و دیگر معافیت های قانونی‬ ‫را نیز می توان به این فهرست اضافه کرد‪.‬‬ ‫بدیهی اســت در قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫نیــز تســهیالت ویــژه ای بــرای حمایــت از تولیــد‬ ‫پیش بینی شده که از جمله مهم ترین انها می توان‬ ‫به معافیت محصوالت کشــاورزی فراوری نشــده‪،‬‬ ‫دام و طیــور زنــده‪ ،‬ابزیــان‪ ،‬زنبــور عســل و نوغان‪،‬‬ ‫انواع کود‪ ،‬ســم‪ ،‬بذر و نهال‪ ،‬نان‪ ،‬گوشــت‪ ،‬قند و‬ ‫شــکر‪ ،‬برنج و حبوبات و ســویا‪ ،‬شــیر‪ ،‬پنیر و روغن‬ ‫نباتی و شــیر خشــک‪ ،‬همچنین کتاب و مطبوعات‬ ‫و انــواع دارو و لــوازم مصرفــی درمانی اشــاره کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن خدمــات حمــل و نقل عمومی مســافری‬ ‫درون و بــرون شــهری جــاده ای‪ ،‬ریلــی‪ ،‬هوایــی و‬ ‫دریایــی‪ ،‬فــرش دســتباف‪ ،‬خــوراک دام و طیــور و‬ ‫انــواع خدمــات پژوهشــی و اموزشــی بــا رعایــت‬ ‫قوانین مربوطه از پرداخت مالیات بر ارزش معاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫از دیگر تسهیالت مهم برای حمایت از فعاالن‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ماده ‪ 13‬قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫اســت که براســاس ان‪ ،‬صادرات کاال و خدمات به‬ ‫خــارج از کشــور از طریــق مبادی خروجی رســمی‪،‬‬ ‫از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده معاف بوده‬ ‫و مالیات های پرداخت شــده نیز به صادرکنندگان‬ ‫مســترد می گــردد‪ .‬امــا حمایــت نظــام مالیاتــی از‬ ‫تولیدکننــدگان صرفــا بــه برقراری معافیــت مالیاتی‬ ‫ختــم نمی شــود‪ .‬ارایــه بخشــودگی های قانونی به‬ ‫فعاالن اقتصادی از دیگر شــیوه های حمایتی نظام‬ ‫مالیاتــی از بخش تولید اســت‪ .‬طی ســال های اخیر‬ ‫و با صدور بخشنامه ها ودستورالعمل های متعدد‪،‬‬ ‫شــرایطی فراهم شــده که براساس ان تا سقف ‪100‬‬ ‫درصــد جرایــم قابــل بخشــش مالیاتــی در صــورت‬ ‫پرداخــت اصــل بدهــی در مهلــت تعییــن شــده‪،‬‬ ‫بخشیده می شود‪.‬‬ ‫بــا تقویــت زیرســاخت ها و ایجــاد مالیــات‬ ‫الکترونیــک در کشــور‪ ،‬شــرایطی فراهــم شــده کــه‬ ‫فعاالن اقتصادی بدون نیاز به مراجعه به ادارات‬ ‫مالیــات و صــرف هزینــه و وقــت‪ ،‬ا زکلیــه خدمات‬ ‫مالیاتــی بهره مند گردند و مشــکالت اداری انها نیز‬ ‫بــه صــورت انالیــن و از راه دور مرتفــع گــردد‪ .‬در‬ ‫خاتمــه یــاداور می گــردد نظــام مالیاتی همــواره بر‬ ‫ان بــوده کــه بدون فشــار مالیاتی بــر تولیدکنندگان‬ ‫و از طریق شــیوه های موثر دیگری همچون مبارزه‬ ‫جــدی بــا فــرار مالیاتــی و وصــول مالیات متناســب‬ ‫از صاحبــان درامدهــای بــاال‪ ،‬درامدهــای مالیاتــی‬ ‫مصوب را محقق ســاخته و به گونه ای عمل نماید‬ ‫که عدالت مالیاتی در جامعه نمود ویژه ای داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کتمــان درامــد در اظهارنامــه مالیاتــی برابــر‬ ‫اســت بــا عــدم برخــورداری از نرخ صفــر‪ ،‬معافیت‬ ‫یــا مشــوق های مالیاتــی و تعلــق جرایــم غیــر قابل‬ ‫بخشش مالیاتی‪.‬‬ ‫ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خدمتی نوین‬ ‫در ارائه خدمات غیر حضوری مالیاتی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫چاه های اب اشامیدنی‬ ‫اصفهان خشک شد‬ ‫جــاری نبــودن اب در زاینــده رود منجــر به خشــک‬ ‫شدن کامل چاه های فلمن شده است‪ .‬مدیر مرکز پایش‬ ‫و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب شرکت ابفای استان‬ ‫اصفهان به شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص‬ ‫الوده بودن اب چاه های فلمن منتشر شده است اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امســال ابدهی تمــام چا ههــای فلمن در‬ ‫حاشیه زاینده رود‪ ،‬به صفر رسیده و از مدار بهره برداری‬ ‫خارجشده اند‪.‬‬ ‫یشــود پســاب‬ ‫فهیمه امیری افزود‪ :‬این که گفته م ‬ ‫نیروگاه برق اســام اباد وارد چاه های فلمن شــده و ان‬ ‫اوال این نیروگاه‬ ‫را الوده کرده اســت‪ ،‬صحت ندارد زیرا ً‬ ‫پایین تر از چاه های فلمن واقع شــده و پســاب ان وارد‬ ‫ثانیا چاه های فلمــن به طور کلی‬ ‫رودخانــه نم ‬ ‫یشــود‪ً ،‬‬ ‫خشک شده و ابی برای استحصال ندارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن که اب مــورد نیاز ‪ 57‬شــهر و ‪380‬‬ ‫روستای استان از تصفیه خانه اب باباشیخ علی تامین‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬کیفیــت اب شــرب و حفظ ســامت‬ ‫م ‬ ‫شــهروندان خط قرمز ابفای اســتان اصفهان است و به‬ ‫همین دلیل اب توزیع شده در شبکه ابرسانی اصفهان‬ ‫بزرگ به صورت مستمر توسط کارشناسان کنترل کیفی‬ ‫ازمایشــگاه شــرکت ابفا و مرکز بهداشت محیط استان‬ ‫مطابــق بــا اســتانداردهای ‪ ۱۰۵۳‬و ‪ ۱۰۱۱‬مــورد پایــش و‬ ‫ازمایشقرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب‬ ‫شرکتابفایاستاناصفهانبااشارهبهاین کههیچ گونه‬ ‫موارد ابتال به بیماری های گوارشی از طریق اب شرب از‬ ‫سوی مرکز بهداشت استان گزارش نشده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همانگونه که بارها اعالم کرده ایم‪ ،‬اب موجود در شبکه‬ ‫ابرســانی ‪ 98‬شهر و ‪ 948‬روستای تحت پوشش ابفای‬ ‫کامال سالم است و نیاز به جوشاندن و یا‬ ‫استان اصفهان ً‬ ‫تصفیهمجددندارد‪.‬‬ ‫برگزاری وبینار اموزشی‬ ‫مدیریت مصرف بهینه در‬ ‫ابفای اصفهان‬ ‫وبینار اموزشی«مدیریتمصرفبهینهاب»همزمان‬ ‫بــا هفته صرفــه جویی‪ ،‬با همــکاری روابــط عمومی و‬ ‫مشاور امور بانوان ابفای استان اصفهان برگزار شد‪ .‬هفته‬ ‫اول تیرماه‪ ،‬هفته مدیریت مصرف بهینه اب و برق‪ ،‬نام‬ ‫گذاری شده و روز یکم تیرماه با عنوان مدیریت مصرف‬ ‫اب‪ ،‬برق و خانواده است‪ ،‬با هدف فراهم کردن زمینه‬ ‫مشارکتخانواده هادر مدیریتمصرفوافزایشنقش‬ ‫زنان در اصالح الگوی مصرف نامگذاری شده است‪ .‬بر‬ ‫این اســاس‪ ،‬وبینار اموزشــی با موضوع نقش بانــوان در‬ ‫مدیریت مصرف بهینه اب به همراه راهکارهای رفتاری‬ ‫و ابزاری برگزار شد و بیش از ‪ 300‬نفر از نمایندگان بانوان‬ ‫در دستگاه های اجرایی‪ ،‬نمایندگان بانوان در محالت‪،‬‬ ‫گســراهای‬ ‫ســمن هــای بانــوان و بانــوان عضــو فرهن ‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬در این وبینار شرکت کردند‪.‬‬ ‫رییسخانهفرهنگابشرکتابفایاستاناصفهان‬ ‫و مــدرس ایــن وبینــار بــا اشــاره بــه نقــش مهم زنــان در‬ ‫اداره امور خانواده‪ ،‬گفت‪ :‬پرورش نسل اینده و تربیت‬ ‫فرزندان بر عهده زنان است و در واقع انان عامل اصلی‬ ‫انتقال فرهنگ در زمینه مصرف درست اب به نسل های‬ ‫ایندههستند‪.‬‬ ‫زهــره تشــیعی افــزود‪ :‬زنان به دلیــل ان که در منزل‬ ‫بیشــتر از اعضــای دیگر خانــواده با اب ســر و کار دارند‪،‬‬ ‫می توانند مجری تغییر فرهنگ مصرف اب در جامعه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تولد پاالیشگاهی جدید در‬ ‫مجاورت پاالیشگاه ابادان‬ ‫مدیرپژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی ایران گفت‪ :‬طرح تثبیت و توســعه‬ ‫پاالیشگاهابادانبهمثابهیکپاالیشگاهجدیداست که‬ ‫در کنار پاالیشگاه قدیم ابادان قرار می گیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬محمدرضاییدر نشستخبریبااصحابرسانه‬ ‫درباره طرح توســعه و تثبیت پاالیشگاه ابادان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به طرح تثبیت و توسعه پاالیشگاه ابادان‬ ‫می توان گفتپاالیشگاهجدیددر کنار پاالیشگاهابادان‬ ‫قرار می گیردوپاالیشگاهقدیمنوسازیمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر محدودیت های کرونا وجود نداشت‪،‬‬ ‫این طرح باید در ایام پیش رو به بهره برداری می رسید‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتــی تاکیــد کــرد‪ :‬باتوجــه به طــرح تثبیت و توســعه‬ ‫پاالیشــگاه ابادان می توان گفت یک پاالیشگاه جدید‬ ‫در کنار پاالیشگاه ابادان قرار می گیرد‪ ،‬با این ویژگی که‬ ‫تمامی واحدهای فرایندی را در اختیار دارد‪ .‬علیرضا امین‬ ‫ مدیرعامل پاالیشــگاه ابادان ‪ -‬نیز در این نشســت با‬‫بیاناینکهپاالیشگاهابادانبهپاالیشگاهیمدرنتبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح گازوئیل با کیفیت و دارای‬ ‫استانداردیوروتولیدمی شود‪.‬‬ ‫مهــدی ارامــی ‪ -‬مجــری طــرح توســعه و تثبیــت‬ ‫پاالیشــگاه ابادان ‪ -‬نیز در این نشســت ضمن اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۱۰۰‬درصد پیمانکاران ســاخت این پروژه از صفر‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬ان ایرانــی هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ ۶۰ :‬درصــد از‬ ‫همــکاران در ایــن طرح گواهینامه بین المللی مدیریت‬ ‫پروژه دارند‪ .‬طبق اعالم شــرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی‪ ،‬وی تاکیــد کرد‪ :‬یکــی از مهمترین‬ ‫تعهدهــای موجود در این پــروژه اســتفاده ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫از نیروهای بومی اســت‪ .‬مجری طرح توســعه و تثبیت‬ ‫پاالیشــگاه ابــادان تصریــح کــرد‪ :‬از دیگــر اهــداف ایــن‬ ‫طرح باتوجه به ظرفیت ‪ ۳۶۰‬هزار بشکه ای ان‪ ،‬تولید‬ ‫مازوت بالعکس پاالیشــگاه های دیگر در فاز دوم ان از‬ ‫‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد می رسد‪ .‬ارامی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫تولید بنزین معمولی ‪ ۱۶‬درصد و نفت سفید ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایشمی یابد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫بهینه سازی نیروگاه های حرارتی ضروری است‬ ‫وزیــر نفت با اشــاره بــه پوشــش ‪ ۹۵.۱‬درصدی‬ ‫جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی گفت‪ :‬بدون‬ ‫حهــای بهین هســازی به ویــژه در نیــروگاه‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫حراراتینمی توانیمدر ایندهتراز بینتولیدومصرف‬ ‫گاز را حفــظ کنیــم‪ ،‬زیــرا مــا پارس جنوبــی دیگری‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬بیژنزنگنهدر ایینبهره برداری‬ ‫حهــای ملــی وزارت نفــت اظهار کــرد‪ :‬وزارت‬ ‫از طر ‬ ‫نفــت بــا اتــکا بــه افزایــش ‪ ۲.۵‬برابــری برداشــت‬ ‫گاز از میــدان گازی پــارس جنوبــی از ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تاکنون و مجموعه اقدام های انجام شده در زمینه‬ ‫توسعه شبکه انتقال و گازطبیعی موفق شد تعداد‬ ‫روستاهایبهره منداز نعمت گاز طبیعیرااز‪ ۱۴‬هزار‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۲‬به نزدیک ‪ ۳۵‬هزار روســتا در ســال‬ ‫گذشته که معادل‪ ۲.۵‬برابر است‪ ،‬برساند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا اقدا مهــای انجــام شــده‬ ‫پوشش گازرسانی کل کشــور اکنون به ‪ ۹۵.۱‬درصد‬ ‫رسیده که رقمی بی نظیر در دنیاست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫سال‪ ۱۳۹۲‬به منظور انتخابروشبهینهبرایتامین‬ ‫انرژی مورد نیاز شهرها و روستای محروم از گاز یک‬ ‫مشاوردانشگاهیانتخابشدو گزینه هایمختلفی‬ ‫شــامل اســتفاده از برق در این مناطــق‪ ،‬انرژی های‬ ‫نــو‪ ،‬گاز مایع بصورت شــبکه‪ ،‬س ـی ان جی محلی‪،‬‬ ‫ال ان جی محلی و ادامه وضع کنونی بررسی شد‪.‬‬ ‫وزیــر نفت در تبییــن این مطالعه دانشــگاهی‬ ‫توضیح داد‪ :‬خروجی این مطالعه این نتیجه را به‬ ‫ما داد که از میان گزینه های مختلف تامین انرژی تا‬ ‫هزینه معادل‪ ۲۰۰۰‬دالر برای هر مشترک‪ ،‬گازرسانی‬ ‫اقتصادی تر است؛ بنابراین گازرسانی با خط لوله به‬ ‫شهرهاوروستاهابعنوان گزینهبهینهوبرتردر دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫تدوین سند گازرسانی دولت تدبیر و امید‬ ‫زنگنــه با اشــاره به اینکه تاکنون به بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار روستا با بیش از یک میلیون و‪ ۷۷۰‬هزار خانوار‬ ‫و ‪ ۱۹۴‬شــهر با نزدیک ‪ ۶۵۰‬هزار خانوار گازرســانی‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون‪ ۹۸.۴‬درصد جمعیت‬ ‫شــهری و ‪ ۸۴.۶‬جمعیــت روســتایی و در مجمــوع‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد کل جمعیت کل کشور از نعمت‬ ‫گاز طبیعی بهره مند هستند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ســال ‪ ۹۲‬جمعیــت شــهری ‪ ۹۵‬درصــد و جمعیت‬ ‫روســتایی ‪ ۵۴‬درصــد و در مجمــوع ‪ ۸۵‬درصــد زیر‬ ‫پوشششبکه گازرسانیقرارداشتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جزئیــات کامــل گازرســانی‬ ‫تهــای یازدهــم و دوازدهــم در اســتان های‬ ‫در دول ‬ ‫مختلف کشور در قالب سندی‪ ،‬تدوین و در اختیار‬ ‫شــما (رئیس جمهوری) قرار گرفته که ســند مهمی‬ ‫است‪،‬اینسنددر اختیار مردمهم گذاشتهمی شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه در کنار فعالیت ها برای‬ ‫احداث شــبکه توزیع گاز شهری و روستایی از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬تاکنــون‪ ،‬اقدا مهــای زیــادی بــرای جلوگیری‬ ‫از حبــس گاز در منطقــه پــارس جنوبــی و ایجــاد‬ ‫زیرساخت گازرسانی به مناطق کم برخوردار انجام‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬افزودن ‪ ۸۴‬واحد توربوکمپرسور جدید‬ ‫به شــبکه انتقال گاز کشــور و احداث بیش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫کیلومترخطوطلولهانتقال گاز از جملهخطوطلوله‬ ‫ششم و نهم سراسری از جمله این اقدام هاست که‬ ‫با انجام ان امکان افزایش ‪ ۹۰‬درصدی صادرات گاز‬ ‫هم فراهم شد‪.‬‬ ‫زنگنه ادامه داد‪ :‬مجموعه طرح های گازرسانی‬ ‫و انتقال گاز با اســتفاده از ظرفیت بند «ق» تبصره‬ ‫‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۳‬و ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع‬ ‫موانعتولیدرقابت پذیرانجامشده کههیچتحمیل‬ ‫بــار مالی بــه بودجه دولت نداشــته و تنها از محل‬ ‫ایجاد درامد جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ‪ ۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در این مجموعه هزینه شــده که به قیمت‬ ‫امــروز معــادل ‪ ۱۳‬میلیارد دالر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫رقم‪ ۴۱‬هزار میلیارد تومان برای گازرسانی روستایی‬ ‫وشهرهای کوچکو‪ ۴۳‬هزار میلیاردتوماندر حوزه‬ ‫شبکهانتقال گاز هزینهشدهاست‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴‬برابری صادرات فراورده های‬ ‫نفتی‬ ‫وزیــر نفت با بیــان اینکه گاز طبیعی جایگزین‬ ‫ســوخت مایع شــده و مصرف کننده جدیــد ایجاد‬ ‫نشده و در واقع نوع سوخت مصرف کنندگان تغییر‬ ‫یافته اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بدان معنا که گازرســانی‬ ‫در تراز کل انرژی مصرفی کشــور تغییر قابل ذکری‬ ‫برجای نگذاشــته اســت و ما معادل ‪ ۱۱‬میلیارد لیتر‬ ‫ســوخت مایــع را با گازرســانی به داخــل خانه انها‬ ‫بردیم‪.‬‬ ‫زنگنهبه کاهشمصرفسوختمایعنیروگاه ها‬ ‫از ‪ ۴۳‬درصــد در ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــه ‪ ۲۰‬درصد در ســال‬ ‫‪( ۹۹‬یک سال استثنایی در مصرف بسیار باالی برق‬ ‫در کشور بود) اشاره کرد و با بیان اینکه با این اقدام‬ ‫انتشار االینده ها در هوا کاهش یافته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گازرســانی زمین هســاز افزایش رفاه اجتماعی و‬ ‫حفاظت محیط زیســت شــده است‪ ،‬اکنون کسی‬ ‫دیگر صرف نمی کند که به جنگل برود و هیزم تهیه‬ ‫کند یا بوته از بیابان بکند‪ ،‬اثار گازرسانی بر محیط‬ ‫زیست در سال های اینده پدیدار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گازرسانی اشتغال زایی فراوانی‬ ‫به همراه داشــته و امکان توســعه کس ـب وکارهای‬ ‫کوچک مانند ایجاد گلخانه ها در روســتاها فراهم‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دالیل باال رفتن صادرات‬ ‫فراورد ههــای نفتــی در ســال های اخیــر توســعه‬ ‫گازرسانی بوده است که ما توانستیم حجم زیادی از‬ ‫فراورده ها را صرفه جویی و صادر کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تاکنون بیش از‪ ۵۸‬میلیارد لیتر فراورده مایع به ارزش‬ ‫حدود بیش از ‪ ۲۶‬میلیارد دالر ازاد شده و صادرات‬ ‫فراورده نفتی در سال گذشته نسبت به سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫بیش از چهار برابر شده است‪.‬‬ ‫گاز در منطقه سیستان‬ ‫زنگنه با بیان اینکه طرح های گازرســانی به ‪۲۱‬‬ ‫شهر‪ ۹ ،‬استان‪ ۲۸۰۹ ،‬روستا در ‪ ۳۱‬استان و ‪۴۶۶۴‬‬ ‫واحد صنعتی در ‪ ۲۷‬استان با هزینه ‪ ۶۳۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان امروز به بهره برداری می رسند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ادامه این اقدام ها اکنون گازرسانی به ‪ ۲۵۰۰‬روستا‬ ‫مشــتمل بر ‪ ۱۷۰‬هزار خانوار و ‪ ۲۷‬شــهر مشتمل بر‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار خانوار از جمله تکمیل انتقال گاز به زابل‪،‬‬ ‫خاش‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬چابهار‪ ،‬بندرلنگه و کیش در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار م ـی رود در بحــث‬ ‫گازرسانی به استان سیستان وبلوچستان که همواره‬ ‫مــورد توجــه شــما (رئیــس جمهــوری) بوده اســت‬ ‫گازرســانی بــه منطقه سیســتان‪ ،‬خــاش‪ ،‬پالیــزان و‬ ‫میرجــاوه در مجموع با هزینه ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫طی ماه های اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وزیر نفت با یاداوری اینکه پیشــرفت فیزیکی‬ ‫خــط لوله انتقال گاز ایرانشــهر به چابهــار و کنارک‬ ‫اکنون ‪ ۸۲‬درصد است و طبق برنامه تا پایان سال‬ ‫باید به نتیجه برسد‪ ،‬افزود‪ :‬البته با طرحی ابتکاری‬ ‫تــا پایان امســال (‪ )۱۴۰۰‬گازرســانی به نیروگاه های‬ ‫چابهار و کنارک با گاز طبیعی فشرده (سی ان جی)‬ ‫(به وســیله خط لوله ایرانشــهر تغذیه می شود) به‬ ‫نتیجهمی رسد‪.‬‬ ‫زنگنــه ادامــه داد‪ :‬در هرمزگان که مدت ها بود‬ ‫شــبکه داخلی گاز بندرعباس اجرا شــده بود و بنابر‬ ‫دالیلــی با اســتقبال مردم روبرو نشــد‪ ،‬امیــدوارم با‬ ‫دستور و موافقتی که رئیس جمهوری برای اعطای‬ ‫وام قرض الحسنه ‪ ۱۰‬میلیون تومانی برای مشترکان‬ ‫متقاضیصادر کردند‪ ،‬گازرسانیتسریعشود‪.‬‬ ‫صرفه جویی دیگر انتخاب نیست‪ ،‬اجبار‬ ‫است‬ ‫وی در ادامه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‬ ‫گاز و بــرق و اینکــه برق به عنوان بزرگترین مصرف‬ ‫کننــده گاز در بخــش صنعتــی اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بی شک بهینه سازی مصرف گاز و افزایش ظرفیت‬ ‫تولید گاز از دستاوردهای مهم این دولت است‪.‬‬ ‫وزیرنفتازاعمالتعرفه هایتشویقیوتنبیهی‬ ‫برای ایجاد انگیزه در مصرف کننــدگان گاز و اجرای‬ ‫طرح هایی مانند بهینه سازی سامانه موتورخانه ها‬ ‫حهــای بهین هســازی به عنــوان بعضــی‬ ‫و دیگــر طر ‬ ‫از اقدا مهــا ایــن دولــت در زمینــه بهین هســازی نــام‬ ‫بــرد و اظهار کــرد‪ :‬برای ریل گذاری برای اینده ســند‬ ‫«تــراز تولیــد و مصــرف گاز طبیعی در ایــران تا افق‬ ‫‪ ،»۱۴۲۰‬سند «نحوه بهره گیری حداکثری از ظرفیت‬ ‫پاالیشــگاه های گازی منطقه عمومی غرب خلیج‬ ‫فارس» و ســند «تولید‪ ،‬نگهداشــت تولیــد و میدان‬ ‫پــارس جنوبی» تدوین شــده کــه در بردارنده همه‬ ‫تجارب این دولت و صنعت نفت و ریل گذاری برای‬ ‫دولت اینده است‪.‬‬ ‫زنگنهباتاکیدبراینکهصرفه جوییوبهینه سازی‬ ‫در همــه ایــن برنام ههــا یــک اجبــار اســت و دیگــر‬ ‫انتخاب نیســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بــدون صرفه جویی و‬ ‫بهینه سازیامکانتامین گاز کشور میسرنمی شودما‬ ‫پارس جنوبی دیگری نداریم که بتوانیم روزانه ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز از ان برداشــت کنیم‪ .‬پارس‬ ‫جنوبی به پایان رسیده است و پس از ان دیگر باید‬ ‫تولید ان را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ویتاکید کرد‪:‬بدوناجرایطرح هایبهینه سازی‬ ‫به ویــژه در نیروگا ههــای حراراتی مــا نمی توانیم در‬ ‫اینــده تــراز نبودن تولید و مصــرف گاز را حل کنیم‪،‬‬ ‫یارانهپرداختیعملیدر شرایط کنونیدر بخش گاز‬ ‫ساالنه حدود‪ ۳۵‬تا‪ ۴۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وزیر نفت از بهره برداری چهار ایستگاه تقویت‬ ‫فشار گاز در استان های فارس و خوزستان با مجموع‬ ‫سرمایه گذاری حدود ‪ ۶۶۰۰‬میلیارد تومان به عنوان‬ ‫دیگر طرحی که امروز به بهره برداری می رســد نام‬ ‫بــرد و افــزود‪ :‬ایــن طرح شــامل تاسیســات تقویت‬ ‫فشار صفاشهر‪ ،‬تقویت فشار بیدبلند‪ ،‬تقویت فشار‬ ‫حسینیهوتقویتفشارفراشبندمی شود‪.‬‬ ‫نســازی برش ســبک‬ ‫زنگنــه گفت‪ :‬طــرح شیری ‬ ‫مجتمعپتروشیمیبوعلی سینانیزباظرفیتساالنه‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار تن و ســرمایه گذاری ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫از ســوی بخش خصوصی هم امروز با دســتور شــما‬ ‫(رئیس جمهوری) به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی در پایان از مدیران کنونی و پیشین شرکت‬ ‫ملی گاز ایران که در هشــت ســال گذشته زحمات‬ ‫فراوانی برای گازرســانی کشــیدند قدردانــی و ابراز‬ ‫امیــدواری کــرد مــردم اســتفاده حداکثــری را از این‬ ‫اقدام هاببرند‪.‬‬ ‫وزیر نفت در پاســخ به پرسش رئیس جمهوری‬ ‫دربارهاینکهبه طورمیانگینچندمیلیونمترمکعب‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گاز بــه روســتاها تخصیــص داده م ‬ ‫میانگین مصرف ساالنه گاز هر خانوار طبق اعالم‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‪ ۲‬هزار مترمکعب است به ان‬ ‫معنا که روزانه حدود ‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب گاز در‬ ‫این مدت برای روستاها اضافه شده است‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫پاسخ به چند پرسش در مورد قبض اب در تهران‬ ‫قیمــت تمــام شــده اب در تهــران نزدیــک‪۳۰۰۰‬‬ ‫توماناستوبهطور متوسطاز مشترکان‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫در هر متر مکعب اخذ می شود‪ ،‬در این بین در چهار‬ ‫ســال متوالی هفت درصد قیمت اب افزایش یافته‬ ‫اســت؛ یعنی طی چهار ســال ‪ ۲۸‬درصد قیمت اب‬ ‫افزایشپیدا کرد‪.‬از سال گذشتهطرحیبهاسمطرح‬ ‫امیدنیزروی کار امد کهبراساسانقرار شدافرادی که‬ ‫یکسومحدمتوسطیا کمترمصرفابدارند‪،‬قبض‬ ‫ابانهارایگانشود کهدر تهراندودرصدمشترکان‬ ‫مشمولاینطرحشدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬میزان مصرف اب در شهر تهران‬ ‫اینگونه اســت که حدود ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۰‬درصد مشــترکان‬ ‫کمتــر از نرمال یا حدود نرمال مصــرف اب دارند که‬ ‫عددی حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬مترمکعب می شود‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد مشترکان کمی بیش از الگو مصرف دارند‬ ‫و‪ ۲۰‬درصد مشترکان جز مشترکان پرمصرف هستند‬ ‫و حــدود پنج درصد نیز فوق العاده مصرف باالیی‬ ‫دارند‪.‬دراینبینابهاماتیبرایمشترکاندرخصوص‬ ‫قبض اب وجود دارد که در اینجا به‪ ۲۲‬سوال پر تکرار‬ ‫پاســخ داده ایم‪ .‬یکی از پرســش هایی که معموال‬ ‫مطرح می شود این است که الگوی مصرف اب برای‬ ‫اشتراک های خانگی به ازای هر واحد چقدر است؟‬ ‫برای این موضوع‪ ۱۴‬متر مکعب معادل‪ ۱۴‬هزار لیتر‬ ‫در ماه ثبت شده است‪.‬‬ ‫نکته ای که مشــترکان می بایســت به ان توجه‬ ‫داشــته باشــند این اســت که برای تسهیل در قرائت‬ ‫کنتور روی دریچه اتاقچه کنتور نباید پوشانده شود‪.‬‬ ‫همچنینبهمنظورجلوگیریازخسارت هایاحتمالی‪،‬‬ ‫محفظه شــیر انشــعاب را همواره مرئی نگاه دارید‪.‬‬ ‫سوالپرتکرار دیگری کهمطرحمیشودایناست که‬ ‫ایا می توانیم پالکی در ملک ما از طرف شرکت اب و‬ ‫فاضالب نصب شده است را برداریم؟ در پاسخ باید‬ ‫گفت با توجه به اینکه از پالک نصب شده به منظور‬ ‫شناساییهرچهبهترملکو کنتور استفادهمیشود‪،‬‬ ‫بایداز انمراقبت کرد‪.‬‬ ‫در خصــوص ســواالتی کــه در مــورد دوره صدور‬ ‫قبض اب مطرح می شود نیز باید گفت که قبض اب‬ ‫بها تقریبا هر دو ماه یکبار صادر می شود‪ .‬چنانچه‬ ‫کتبا‬ ‫بیش از‪ ۱۵‬روز در وصول ان تاخیر افتاد‪ ،‬مراتب را ً‬ ‫بهابوفاضالبمنطقهاعالمشود‪.‬حالاگرنسبت‬ ‫بــه میانگین ماه های پیــش‪ ،‬تغییر زیــادی در قبض‬ ‫اب بهارخدهد‪،‬چهاقدامیبایدانجاداد؟در صورتی‬ ‫کهمصرفابشمادر قبض کم تریابیشتراز میانگین‬ ‫دورهقبلدرجشدهباشد‪،‬رقمفعلی کنتور خودرابه‬ ‫شرکت اب و فاضالب منطقه خود (اعالم شده روی‬ ‫قبضاب)اطالعدهید‪.‬‬ ‫امــا چــرا باید بدهــی معوقــه را پرداخت کنیم؟‬ ‫هنگامخریدویااجارهامالکی کهدارایانشعاباب‬ ‫هستندحتمابهابوفاضالبمنطقهخودمراجعهو‬ ‫برگتسویهحسابدریافتکنیدتامشمولپرداخت‬ ‫بدهی هایمعوقهنشوید‪.‬اگراب بهایشمانسبتبه‬ ‫گذشتهبسیار بیشترشدهاست‪.‬برایاطمیناناز عدم‬ ‫شکستگی تاسیسات داخلی و اتالف اب‪ ،‬لوله کشی‬ ‫تاسیساتداخلیساختمانخودراازمایش کنید‪.‬اگر‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫در مورد ساخت بنا یا تغییر کاربری ساختمان‪ ،‬سوال‬ ‫دارید باید بدانید که قبل از هر گونه ساخت و ساز یا‬ ‫تغییردر نوعمصرفاب‪،‬الزماستصاحبملکبه‬ ‫ابوفاضالبمنطقهخودمراجعه کند‪.‬‬ ‫وقتــی بــه نظــر می رســد کنتــور خــراب اســت‪،‬‬ ‫باید چه کرد؟ هنگام خرابی کنتور بالفاصله مورد‬ ‫را بــه اب و فاضــاب منطقــه خــود اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫مسئولیت تاسیســات داخل منزل به عهده شرکت‬ ‫ابوفاضالبنیستومسئولیتحفظونگهداری‬ ‫صرفا به عهده مشترک‬ ‫تاسیسات داخلی اب ملک ً‬ ‫است‪ .‬اگر عازم مسافرت هستید انشعاب اب خود‬ ‫را به طور موقت از شیر فلکه قطع کنید‪ .‬در صورت‬ ‫شکســتگی شــبکه اب تهران‪ ،‬بالفاصله به شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۱۲۲‬اطــاع دهیــد‪ .‬در پاســخ به ســوالی که‬ ‫گفته می شود ایا می توانیم از انشعاب اب خود به‬ ‫همسایگان بدهیم؟ باید گفت که پاسخ خیر است‬ ‫و امــکان نقــل و انتقــال اب از ملکی به ملک دیگر‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شــورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به انجام‬ ‫مزایده های خود به شــرح ذیل با قیمت پایه کارشناســی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از‬ ‫شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/16‬به قسمت امور قراردادهای‬ ‫شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جک اتوماتیک‬ ‫‪ -2‬تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در محله (دیار ‪ )1‬سایت صنعتی کاوه‬ ‫‪ -3‬مزایده فروش یک واحد تجاری واقع در محله شهید صدر (ب‪ )1‬جایگاه (سابق بانک ملت)‬ ‫‪ -4‬مزایده اجاره غرفه پیتزا فروشی واقع در پارک ورودی شهر‬ ‫م الف‪1150698 :‬‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالدشهر‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اجرای طرح نوبت بندی اب کشاورزی‬ ‫در گیالن ضروری است‬ ‫مدیــر عامــل اب منطقه ای‬ ‫اب استان بر اساس تقویم زراعی‬ ‫گیــان بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫و موجودی اب ســد سفید رورد‬ ‫نــزوالت اســمانی و اورد ســد‬ ‫مــورد بررســی و تصویــب قــرار‬ ‫گرفــت‪ّ .‬‬ ‫ســفیدرود‪ ،‬گفت‪ :‬اجــرای طرح‬ ‫خرمــی تشــرح نمــود‪:‬‬ ‫نوبــت بنــدی اب کشــاورزی در‬ ‫اولیننوبتابگذاری کانالهای‬ ‫خرمی‬ ‫وحید ّ‬ ‫گیــان در راســتای ســازگاری بــا‬ ‫ابیاری بر اســاس تقویم زراعی از‬ ‫کــم ابی ضــروری اســت‪ .‬وحید‬ ‫پنجماردیبهشتماهبرای کانال‬ ‫ّ‬ ‫خرمــی با اشــاره بــه اینکه وضعیــت بارش ها در راســت ســنگر (اراضی شــالیزارهای مناطق شرق‬ ‫کشور کاهش چشمگیری را نشان می دهد‪ ،‬اظهار گیالن) و نهم اردیبهشــت ماه بــرای کانال چپ‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس گزارش هواشناسی‪ ،‬شاهد کاهش سنگر (اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیالن)‬ ‫بارش ‪ ۵۳‬درصدی نسبت به سال گذشته و ‪ ۴۲‬به مدت ‪ 20‬روز پیوسته جهت انجام نشاءکاری‬ ‫درصدی نســبت به بلند مدت در ســطح کشــور صــورت گرفت‪ .‬وی اضافه کــرد‪ :‬در ادامه اجرای‬ ‫هســتیم‪ .‬وی در ادامه به وضعیت استان گیالن برنامــه نوبــت بنــدی اب کشــاورزی بصــورت ‪8‬‬ ‫در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بارش هــا در روز وصــل و ‪ 4‬روز قطــع بصورت دقیــق و بدون‬ ‫اســتان گیالن نسبت به ســال گذشته ‪ ۳۳‬درصد هیچگونه تغییراتی تا پایان خرداد ماه سالجاری‬ ‫و نسبت به بلند مدت ‪ ۲۵‬درصد کاهش داشته صــورت گرفــت و تا کنــون به میزان حــدود یک‬ ‫اســت‪ .‬مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گیالن میلیارد متر مکعب اب جهت مصارف کشاورزی‬ ‫با اشــاره به کاهش اورد ســد ســفید رود نســبت ‪ 172‬هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزارهای تحــت‬ ‫به ســنوات گذشته اظهار داشت‪ :‬اورد سد سفید شبکه سفید رود تحویل شده است‪ .‬مدیر عامل‬ ‫رود نســبت به دو ســال گذشــته و بلند مدت به شرکت اب منطقه ای گیالن اعالم داشت‪ :‬ادامه‬ ‫ترتیب ‪ 60‬و ‪ 70‬درصد کاهش را نشان می دهد نوبتبندیاب کشاورزیباهماهنگیوتصویب‬ ‫که این موضوع ناشی از کاهش نزوالت جوی و کمیتــه منابع و مصــارف اب اســتان تــا پایان تیر‬ ‫همچنین وزش باد های گرم در زمستان و تبخیر مــاه بصــورت ‪ 8‬روز وصــل و ‪ 5‬روز قطع اجرا می‬ ‫پوشش برفی در حوضه ابریز سد سفیدرود بوده شــود و هرگونه تغییرات در برنامه نوبت بندی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت اب منطقه ای گیالن با اب کشــاورزی به کشــاورزان عزیز اطالع رســانی‬ ‫توجه به پیش بینی شرایط موجود قبل از شروع خواهدشد‪.‬ویتاکیدنمود؛ کشاورزانزحمتکش‬ ‫فصــل کشــاورزی‪ ،‬اقدام بــه برنامه ریــزی دقیق گیالنیفعالیتهای کشاورزیخویشرابراساس‬ ‫جهت مصارف اب در بخش های مختلف نمود تقویم ابیاری تنظیم و همچنین با الیروبی انهار‬ ‫و تشریح کرد؛ برنامه نوبت بندی اب کشاورزی بینمزارع‪،‬انتقالاببهشالیزارهایشانراتسهیل‬ ‫به پیشنهاد این شرکت در کمیته منابع و مصارف نمایند‪.‬‬ ‫افزایش پیک بار مصرف برق‬ ‫تا ‪ ۶۲‬هزار مگاوات‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به افزیش‬ ‫و فاضــاب شــهری و روســتایی‬ ‫زودرس دمای کشور گفت‪ :‬این‬ ‫اشــاره کرد و افــزود‪ :‬ایــن اقدام‬ ‫روزها در شــرایط گرمای شــدید‬ ‫به تنهایی منشــا تسهیل در امر‬ ‫هســتیم‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫ســاخت و ســازها بوده اســت‪.‬‬ ‫که هنوز در اغاز فصل تابســتان‬ ‫طبــق اعــام وزارت نیــرو‪ ،‬وی‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫قرار داشــته و افزایش مصرف را‬ ‫با اشــاره بــه بودجه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شــاهدیم به نحوی که پارســال‬ ‫صنعــت اب و بــرق‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬تیرمــاه اوج بار حدود ‪ ۵۸‬هزار مگاوات را گشایش های ارزنده ای در امر بودجه های سالیانه‬ ‫ســپری کردیم و قله مصرف پارسال ظرفیت ‪ ۵۸‬باکمکنمایندگانفراهمشد‪.‬اردکانیانهمچنین‬ ‫هــزار و حــدود ‪ ۳۰۰‬مــگاوات را داشــت اما دیروز به همکاری های نزدیک با استانداران اشاره کرد‬ ‫و امــروز پیــک بــار به نزدیک ‬ ‫ی ‪ ۶۲‬هــزار مگاوات و یاداور شــد‪ :‬کار بســیار نزدیک و مشــترکی بین‬ ‫رسیده و هنوز در اغاز این فصل هستیم‪ .‬به گزارش وزارت نیرو و اســتانداران در این سال ها از جمله‬ ‫ایســنا‪ ،‬رضا اردکانیــان در ایین افتتــاح ‪ ۲۴‬پروژه در این چهار سال اخیر صورت گرفت‪ .‬وی اضافه‬ ‫هفتــه دوازدهم پویش‪#‬هرهفته_الف_ب_ایران کرد‪ :‬چهار سالی که حاوی دو سال از خشک ترین‬ ‫از جمله سد الستیکی فرح اباد در ساری‪ ،‬هفت سال های نیم قرن اخیر و دو سال از تر سال ترین‬ ‫پســت بــرق و خطــوط انتقــال‪ ،‬چهــار نیــروگاه سال هابود‪.‬مدیریتچنینسال هایی‪،‬مدیریت‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬دو نیروگاه مقیاس کوچک اشــاره و ویژه ای اســت و در عرصه کار بین بخشــی اب و‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬ســرمایه گذاری اجرای مجموعه این انرژی کارنامه بســیار خوبی از همدلی در سطح‬ ‫طرح ها بالغ بر‪ ۹۰۲‬میلیارد تومان بوده و تاکنون مدیــران در داخــل دولــت و خــارج از ان انجــام‬ ‫‪ ۶۵‬طرح در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۲۹۰‬طرح وعده داده شد‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬ان شاهلل با تدابیری که‬ ‫شده به مدار بهره برداری امده است‪ .‬وی با بیان اندیشــیده شده با تالش شــبانه روزی تالشگران‬ ‫اینکه در هشت سال گذشته‪ ،‬در عرصه های اب و صنعت برق کشــور چه در ســازمان دولتی و چه‬ ‫برق با وجود محدودیت ها و مضیقه های ناشی در بخش خصوصی‪ ،‬همکاران دست اندرکار در‬ ‫از جنــگ اقتصــادی خدمــت رســانی بــه صورت نیروگاه هایبرقابی‪،‬فعالینصنعت‪،‬همکاریو‬ ‫مســتمر انجام شــده به نحوی که نه تنها گذران هماهنگیاستاندارانبرایجابجایی هایضروری‬ ‫امور به شــکل مناســبی از جمله در شرایط کرونا بار و از همه مهم تر هوشیاری و اگاهی و همیاری‬ ‫صورت گرفت بلکه کارنامه روشن و شوق امیزی مردم در بخش های خانگی و تجاری بتوانیم با‬ ‫از خدمت رســانی ثبت و ضبط شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حداقل مشکل این فصل گرم و خشک را سپری‬ ‫اینکه حدود ‪ ۱۴‬هزار روســتای ما در این ســال ها بکنیم‪ .‬اردکانیان با اشاره به هفته صرفه جویی‬ ‫بــا جمعیت بیش از ‪ ۹‬میلیون نفر به شــبکه اب خاطرنشــان کرد‪ :‬انشاهلل این مناسبت موجب‬ ‫ســالم و پایدار وصل شدند‪ ،‬یکصد تصفیه خانه خواهد شد تا ما با استفاده از راهکارهای ساده‬ ‫فاضــاب‪ ۵۵ ،‬تصفیه خانه بزرگ اب‪ ۵۷ ،‬ســد بتوانیم مصرف اب و انرژی خود را کنترل کنیم‬ ‫مخزنــی از اعتبــارات ملــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۳۰‬هــزار و اخــاق مناســب تری در مصــرف اب و انرژی‬ ‫هکتار شبکه های اصلی ابیاری و زهکشی به مدار اغــاز بکنیــم‪ .‬وی بــه ریل گذاری هــای دولــت‬ ‫بهر هبــرداری امــده‪ ،‬صرفــا طرح هــای ســاخت و تدبیــر و امید اشــاره داشــته و گفــت‪ :‬هر انچه‬ ‫ســازی وزارت نیــرو و شــرکت های تابــع ان بــوده کــه در توان دولــت دوازدهم بــرای ریل گذاری‬ ‫است‪.‬وزیرنیروبابیاناینکهدر عرصهساز و کارها فعالیت ها بوده ان شــاءاهلل به شــکل مناسب از‬ ‫هم کارهای بزرگ تری از ساخ ‬ ‫ت و سازها صورت ســوی دولت سیزدهم بهره برداری خواهد شد و‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬به طرح هــای ســاز و کاری صورت عرصه های جدیــدی برای خدمتگزاری گشــوده‬ ‫گرفتــه از جمله یکپارچه ســازی شــرکت های اب خواهدشد‪.‬‬ ‫برداشت انفجاری از منابع اب خوزستان‬ ‫برای کشت شلتوک‬ ‫مدیــر دفتــر مطالعــات منابــع اب ســازمان‬ ‫اب و بــرق خوزســتان گفــت‪ :‬در دهــه ســوم‬ ‫خردادماه برداشت انفجاری از منابع اب برای‬ ‫کشــت شــلتوک رخ داده اســت به گونه ای که‬ ‫از ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۲۹‬خردادمــاه‪ ،‬حــدود ‪ ۳‬هزار هکتار‬ ‫به اراضی ابگیری شــلتوک افزوده شــده است‪.‬‬ ‫علی شهبازی در جلسه شورای حفاظت کیفی‬ ‫رودخانــه کارون کــه در اســتانداری خوزســتان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬در خصــوص دســتور کار تامیــن‬ ‫حق ابــه رودخانه هــای کارون و دز اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به شرایط اقلیمی در سال ابی جاری‪،‬‬ ‫با خشکسالی شدید به ویژه در حوضه های دز‬ ‫و کرخه مواجه شده ایم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حوضه ابریز دز نســبت به متوســط‬ ‫دراز مــدت‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد و در حوضــه‬ ‫کرخــه ‪ ۴۸‬درصــد کاهــش اورد داشــته ایم‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر مطالعات منابــع اب ســازمان اب‬ ‫و بــرق خوزســتان گفــت‪ :‬زمانــی کــه در مــورد‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫تامین نیاز زیســت محیطی صحبت م ‬ ‫تمام تنظیم جریان اب بر عهده ســدها است‪.‬‬ ‫در پــی ایــن شــرایط جلســات متعــددی برای‬ ‫مدیریت خشکســالی برگزار شد که در نهایت‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه برنامه مدیریت خشکسالی‬ ‫در خردادمــاه تــا شــهریورماه تصویــب و بــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــد‪ .‬شــهبازی‬ ‫افــزود‪ :‬مجمــوع اب قابــل برنامه ریــزی بــرای‬ ‫همه حوضه های ابریز ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۱۸۹‬میلیون‬ ‫مترمکعب است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هیچواحدصنعتیوتولیدی کشور بهعلت‬ ‫کروناتعطیلنشد‬ ‫معــاون مرکــز ســامت‬ ‫محیط هــای اداری‪ ،‬کاری‪،‬‬ ‫محیط کاری وزارت بهداشت‬ ‫تولیدی و صنعتی تالش های‬ ‫بابیــان اینکــه بــه کســب‬ ‫بیشــتری صــورت گیــرد تــا‬ ‫شــرایط ایــده ال رعایــت‬ ‫بتوانیم به پیشــرفت هر چه‬ ‫پروتکل های بهداشــتی کشور‬ ‫بیشتر کشور دست یابیم‪.‬‬ ‫محسن فرهادی‬ ‫هنــوز فاصلــه اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫معــاون مرکــز ســامت‬ ‫هیچ واحد صنعتی و تولیدی‬ ‫محیــط کاری وزارت‬ ‫به علت کرونا تعطیل نشده است‪.‬‬ ‫بهداشــت بابیــان اینکه خوشــبختانه حدود‬ ‫محســن فرهــادی در بازدیــد از یکــی از ‪ ۷۰‬درصــد دســتورالعمل های بهداشــتی در‬ ‫کارخانه های شــهر ســمنان ضمن بیــان اینکه محیط هــای کاری کشــور رعایــت می شــود‪،‬‬ ‫هیــچ واحد صنعتی و تولیدی به علت کرونا ابــراز داشــت‪ :‬کوشــیدیم تــا ایــن تمهیــدات‬ ‫تعطیل نشده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬برای تامین در نظــر گرفته شــده بــه نحــوی باشــد کــه‬ ‫سالمت کارگران تمهیدات سخت گیرانه برای واحدهــای صنعتــی و تولیــدی را تعطیــل‬ ‫بدنــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در نظــر نکند‪.‬‬ ‫گرفتــه شــد تــا در دو بخــش تولید و ســامت‬ ‫فرهــادی اضافه کرد‪ :‬امــروز بخش تولید‬ ‫مشکلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫و ســامت کارگــران هــر دو مهــم هســتند و‬ ‫او ضمن بیان اینکه دررسیدن به شرایط می بایســت در این گونــه مرا کــز صنعتــی و‬ ‫ایــده ال رعایــت پروتک ‬ ‫لهــای بهداشــتی تولیــدی و صنفــی کارگاهــی و توزیعی امروز‬ ‫کشور هنوز فاصله است‪ ،‬افزود‪ :‬می بایست اقدامات به صورتی باشد که این دو بخش‬ ‫در زمینــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی در در کنار هم حفظ شود‪.‬‬ ‫تعریف‪ ۶۳‬پروژ هبازافرینیشهری‬ ‫در کردستان‬ ‫غریبهرحیمی‪/‬سنندج‪ :‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫کردســتان گفت‪ ۶۳ :‬پروژه بازافرینی شــهری در‬ ‫شهرهایمختلفاستانتعریف شدهوهم اکنون‬ ‫این پروژه ها با پیشرفت مناسب در دست اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫عرفــان مــرادی اظهــار کــرد‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای بازافرینی در این مناطق‪ ،‬با نگاه‬ ‫ویــژه ‪ ۶۳‬پــروژه را بااعتباری بیــش از یک هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال در شــهرهای ســنندج‪ ،‬ســقز‪،‬‬ ‫مریوان ‪ ،‬قروه ‪ ،‬بیجار‪ ،‬دهگالن‪ ،‬کامیاران و بانه‬ ‫تعریف کردهاست‪.‬‬ ‫او افــزود‪ ۵۰.۹۶ :‬درصــد از جمعیــت‬ ‫شهرهای استان در محدوده با تراکم باال و کم‬ ‫برخوردار از استانداردهای زندگی شهری ساکن‬ ‫هســتند که بایــد بــرای ان چاره ای اندیشــیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی کردســتان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از سال های گذشته عملیات اجرایی این‬ ‫پروژه ها شرو عشــده و ‪ ۱۱‬پروژه به بهره برداری‬ ‫رســیده‪ ،‬پنــج پــروژه در اســتانه تکمیــل و‬ ‫بهر هبــرداری و بقیــه پروژ ههــا نیــز به اســرعت‬ ‫مناسب در حال انجام است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به وضعیت نامناســب نواحی‬ ‫منفصــل شــهری در ســنندج‪ ،‬گفــت‪ :‬کمبــود‬ ‫فضای اموزش ـی ‪ ،‬فضای ســبز‪ ،‬اماکن تفریحی‬ ‫و معبر گذرگاهی از مهم ترین مشکالت مردم‬ ‫این مناطق است‪.‬‬ ‫مرادی افزود‪ :‬در این راستا احداث خیابان‬ ‫گاز‪ ،‬خیابان حاج فیضه و ســاخت مدرســه ‪۹‬‬ ‫کالســه‪ ،‬همچنین مرکــز خدماتــی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشی در محله نایسر و احداث خیابان امیر‬ ‫اردالن در محله حس ـن اباد‪ ،‬ســاخت مدرســه‬ ‫در ننلــه در دســتور کار قــرار گرفــت تــا از بــار‬ ‫مشکالت و کمبودهای نواحی منفصل شهری‬ ‫کاســته شــود‪ .‬او اتمام احداث منبع اب شرب‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مدرسه ‪ ۶‬کالسه و یک باب مدرسه‬ ‫‪ ۹‬کالســه و احداث شــبکه فاضالب را از دیگر‬ ‫خدمات راه و شهرســازی در نایســر اعالم کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬همچنین یک مجموعه چندمنظوره‬ ‫خدماتی‪ ،‬ورزشــی و فرهنگی (مرکز محله) با‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت در این ناحیه در‬ ‫حال احداث است‪.‬‬ ‫کارخانهتمام اتوماتیکاسفالتدرسنندج‬ ‫راه اندازیمی شود‬ ‫در راستای تولید بیشتر اسفالت و تسریع‬ ‫در بهســازی معابــر و محــات ســطح شــهر‬ ‫تجهیــزات کارخانــه تمام اتوماتیک اســفالت‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۶۰‬تن در ســاعت خریــداری و‬ ‫عملیــات نصــب ان در ســنندج در حال اجرا‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬شــهردار‬ ‫ســنندج در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اســفالت معابــر و محــات همــواره یکــی از‬ ‫مطالبات به حق شهروندان و از دغدغه های‬ ‫اصلی مجموعه مدیریت شهری بوده است‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬صیــدی افــزود‪ :‬اســفالت‬ ‫معابــر و محــات موجــب کاهــش و‬ ‫روان ســازی ترافیــک در شــبکه معابــر‬ ‫درون شــهری‪ ،‬ســهولت در تردد خودروها‬ ‫و عابــران پیــاده و به تبــع ان رضایتمندی‬ ‫شــهروندان خواهد شــد‪.‬او یاداور شد‪ :‬این‬ ‫شهرداری در حال حاضر دارای کارخانه ‪۱۲۰‬‬ ‫تن در ســاعت اســت که با توجه به توسعه‬ ‫شــهر‪ ،‬ایــن کارخانــه به تنهایــی جوابگویــی‬ ‫فعالیت های عمرانی این شــهرداری نیست‪.‬‬ ‫شــهردار ســنندج با اشــاره به خرید کارخانه‬ ‫تمام اتوماتیــک جدیــد اســفالت بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۱۶۰‬تن در ســاعت باقابلیت اســتفاده از ‪۲۰‬‬ ‫درصــد مصالــح بازیافت (تراشــه اســفالت)‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن کارخانــه جدیــد تمام اتوماتیک‬ ‫بــوده و بخــش اعظمی از اســفالت موردنیاز‬ ‫معابــر شــهری و پروژ ههــا از ایــن کارخانــه‬ ‫تامیــن خواهــد شــد کــه ایــن مهــم موجــب‬ ‫صرفه جویــی قابل توجهــی در هزینه هــای‬ ‫عمرانی می شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫بیمه شدگانفقطباارائه کدملیمی توانند‬ ‫خدماتدرمانیرادریافت کنند‬ ‫سرپرســت بیمه ســامت‬ ‫می تواننــد کلیــه خدمــات‬ ‫اســتان ســمنان بیمــه گفت‪:‬‬ ‫درمانــی موردنیــاز بیمــار‬ ‫مرا کــز درمانــی موسســات‬ ‫را به صــورت الکترونیکــی‬ ‫تشــخیصی درمانــی از اول‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫تیــر تمامی خدمات درمانی‬ ‫بــه اینکــه بــا توقــف چــاپ‬ ‫محمد حسینی‬ ‫را فقــط با ارائــه کد ملی به‬ ‫دفترچه هــای بیم ـه ای در‬ ‫بیمه شــدگان ســازمان ارائــه‬ ‫همــه صندوق هــا مــا شــاهد‬ ‫می دهنــد‪ .‬ســید محمــد حســینی افــزود‪ :‬کاهــش مراجعات غیر ضرور بیمه شــدگان و‬ ‫در اســتان ســمنان بیــش از ‪ ۲۰۵‬هــزار نفــر سایر ذینفعان به دفاتر پیشخوان و ادارات‬ ‫تحت پوشــش بیمه ســامت اســتان سمنان بیمــه ســامت خواهیم بود تصریــح کرد با‬ ‫می باشــند کــه بــا ‪ ۳۰۰‬موسســه تشــخیصی اجــرای ایــن طــرح پرداخــت به موسســات‬ ‫درمانــی در اســتان طــرف قــرارداد بــوده و ب ـه روز شــده و بیشــتر خدمــات درمانــی‬ ‫به بیمه شــدگان خدمت می دهند‪ .‬او بیان مرتبط با ذینفعان به صورت غیرحضوری و‬ ‫کــرد بــا توجــه به اغــاز طرح نسخه نویســی الکترونیکی ارائه می شــود‪ .‬حسینی یاداور‬ ‫الکترونیکی در کشور از اول اردیبهشت ماه شــد‪ :‬بیمه شــدگانی که دفترچه شــان دارای‬ ‫دفترچــه صندوق بیمه ســامت همگانی و برگــه اســت می تواننــد از ان اســتفاده کنند‬ ‫از اول خــرداد دفترچه صندوق روســتائیان و بــا اتمــام نســخ دفترچه فقط بــا کد ملی‬ ‫چاپ ان متوقف شد و از اول تیرماه نیز در خــود خدمــات را دریافــت خواهنــد کــرد و‬ ‫ســایر صندوق هــای بیم ـه ای ســازمان چاپ ا گــر امکان نسخه نویســی الکترونیکی برای‬ ‫دفترچــه متوقف شــده و بــا تمهیداتــی کــه پزشــک و یــا موسســه وجود نداشــته باشــد‬ ‫برای موسسات تشــخیصی درمانی ازلحاظ پزشــک و یــا موسســه می توانــد در ســربرگ‬ ‫مجهــز شــدن بــه امکانــات ســخت افزاری و مطــب یــا درمانــگاه بــرای بیمــار خدمــات‬ ‫نرم افزاری در نظر گرفته شده این موسسات موردنیــاز را تجویز کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ورزشگاه رستم به بهره برداری می رسد‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬بعــد از گذشــت ‪5‬‬ ‫مــاه از افتتــاح ورزشــگاه ســهراب در منطقه ‪14‬‬ ‫یکشــنبه هفتــه جــاری‪ ،‬ورزشــگاه رســتم در این‬ ‫منطقــه بهر هبــرداری و همچنین ورزشــگاه امام‬ ‫خمینــی (ره) بــرای مردم این منطقه کلنگ زنی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬قــدرت الــه‬ ‫نوروزی با اشــاره به اینکه افتتاحیه های متعدد‬ ‫شــهرداری از برنامه «هر یکشــنبه‪ ،‬یک افتتاح»‬ ‫عبور کرده و برخی روزهای دیگر هم به روزهای‬ ‫افتتاح اضاف هشــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکشــنبه‬ ‫گذشــته کار جدیــدی اغــاز شــد کــه حرکتــی نــو‬ ‫برای اصفهان است‪ .‬شرکت جسورانه هدهد را‬ ‫بااعتبــاری بالغ بر ‪ 70‬میلیارد ریال افتتاح کردیم‬ ‫تــا از طبقــه نواور و خالق شــهر و اســتارتاپ ها‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن شــهر دارای جوانانــی‬ ‫توانمند است که اگر زمینه کار ان ها در اصفهان‬ ‫فراهــم نشــود مهاجــرت به تهران یــا به جاهای‬ ‫دیگر صــورت می گیرد‪ ،‬نخبگان بایــد امیدوار و‬ ‫حمایــت بشــوند تا مهاجــرت معکــوس را برای‬ ‫طبقه خالق در اصفهان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬برای این اقدام‬ ‫ردیــف بودج ـه ای اختصــاص دادیــم‪ .‬همچنین‬ ‫بخــش بزرگــی از ارگ جهان نمــا از ســال های‬ ‫اخیــر در اختیــار شــرکت های دانش بنیــان و نوپا‬ ‫قرارگرفته اســت تا حمایت شوند؛ شهرداری در‬ ‫راســتای جذب و مانــدگاری جوانان در اصفهان‬ ‫حمایــت از کارافرینی و ایده ها را انجام داده و‬ ‫امیدواریــم کــه اصفهان پایــگاه بزرگی برای این‬ ‫حرکت جدید باشد‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬ســرمایه گذاری جســورانه در‬ ‫گســازی دارد و بعــد‬ ‫ابتــدای کار نیــاز بــه فرهن ‬ ‫اوج می گیــرد‪ ،‬امیدواریــم ایــن خبر به گوش هر‬ ‫جــوان نــواور کــه ذوق و عالقه و ایــده دارد اما‬ ‫ســرمایه ندارد برسد که شهرداری برای حمایت‬ ‫از کسب وکارهای نوین ردیف بودجه اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫سفر رایگان شهری با اصفهان کارت ویژه‬ ‫افراد دارای معلولیت‬ ‫نــوروزی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬تــا یــک مــاه‬ ‫اینــده اصفهــان کارت ب هصــورت رایــگان بــرای‬ ‫یشــود‬ ‫افــراد دارای معلولیــت اماده و نهایی م ‬ ‫و شــهروندان دارای معلولیــت بعــد از دریافت‬ ‫پیامــک ایــن کارت را دریافــت می کننــد که این‬ ‫اقدام مجزا از کارت منزلت است و جزییات ان‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته مجموعه این اقدامات حقی‬ ‫برای شهروندان و وظیفه ای برای ماست‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان در رابطه با لــزوم حمایت‬ ‫شــهرداری و انجام اقدامــات زیربنایی در حوزه‬ ‫بین الملــل اظهــار کرد‪ :‬در عرصــه جهانی حذف‬ ‫چنیــن کارهایــی ناشــی از عــدم درک درســت از‬ ‫اوضاع واحوال جهانی است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــر همیــن مبنــا‪ ،‬جشــنواره علمی‬ ‫– فرهنگــی اصفهــان – س ـن پترزبورگ از ســوی‬ ‫دانشــگاه اصفهان برگزار شــد که نتیجه تالشــی‬ ‫بــود کــه در رابطــه بــا خواهرخوانــده اصفهــان‬ ‫یعنــی اصفهان و س ـن پترزبورگ صورت گرفت‪،‬‬ ‫همچنین تفاهمی بین باشــگاه سپاهان و زنیت‬ ‫روســیه انجام شد و به دنبال این هستیم تمرکز‬ ‫تصمیم گیــری در حــوزه بین الملــل را بــه ســمت‬ ‫گروه های خالق‪ ،‬دانشــگاهیان و ایرانیان مقیم‬ ‫خــارج ببریــم که به همین خاطر طرح شــهروند‬ ‫دیپلمــات را اجرا کردیم تا تجربیات خود برای‬ ‫رفــاه و ابادانــی اصفهــان را بــه ما انتقــال دهند‬ ‫و در ایــن راســتا بیــش از ‪ 200‬طــرح بــرای مــا‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫نــوروزی بابیــان اینکــه در ادامــه طــرح «هــر‬ ‫یکشــنبه‪ ،‬یک افتتاح» به منطقه ‪ 14‬که در این‬ ‫چنــد ســال بارهــا افتتاحی ههــای متعــدد در این‬ ‫منطقه کمتر برخوردار داشتیم‪ ،‬خواهیم رفت و‬ ‫ورزشگاه امام خمینی (ره) کلنگ زنی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این منطقه ورزشــگاه رســتم و سهراب‬ ‫ســاخته شــد کــه ورزشــگاه ســهراب در ماه های‬ ‫اخیر بهره برداری شد و ورزشگاه رستم هم هفته‬ ‫اینده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫محاسبه نرخ پروانه ساختمانی در سرای ‪8‬‬ ‫بر اساس طرح تفصیلی‬ ‫او افــزود‪ :‬بــه دنبال تحقــق عدالت فضایی‬ ‫هســتیم و امــروز در همــه نقــاط شــهر همــه‬ ‫شهروندان از امکانات بهره مند هستند‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان در پاســخ به ســوال یکی از‬ ‫شــهروندان در مورد نحوه محاســبه نرخ پروانه‬ ‫ســاختمانی در سامانه سرای هشت اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سامانه سرای هشت بر اساس طرح تفصیلی‬ ‫و کاربری هایی که تعریف شده است‪ ،‬محاسبه‬ ‫نرخ پروانه انجام می شود اما در زمان مراجعه‬ ‫شهروندان همراه با نقشه معماری‪ ،‬با توجه به‬ ‫افزایش ضرایب نرخ ها متفاوت می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ســامانه ســرای هشــت بــر‬ ‫اســاس طــرح تفصیلــی و منطبق با طــرح اصلی‬ ‫یشــده اســت و اگــر نقشــه کار‬ ‫تهــا طراح ‬ ‫قیم ‬ ‫دقیقا منطبق بر کاربری‪ ،‬سطح اشغال و ارتفاع‬ ‫تعریف شده باشد در سایت قابل محاسبه است‬ ‫در غیر این صورت با مراجعه حضوری محاسبه‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نوروزی در خصوص اسفالت معبر حدفاصل‬ ‫شــهرک ســامت تــا راران کــه مورد درخواســت‬ ‫یکــی از اهالــی ایــن محلــه بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫باوجوداینکــه حریــم ایــن بخش جــزو وظایف‬ ‫شــهرداری نیســت و راران هــم دارای اراضــی‬ ‫کشاورزی است اما شهرداری اقدام به لکه گیری‬ ‫معبر کرده و طبق گفته شهرداری منطقه ‪ 10‬قرار‬ ‫است اسفالت های قدیمی این معبر تراشیده و‬ ‫پس از انتخاب پیمانکار‪ ،‬مجددا اسفالت شود‪.‬‬ ‫‪ :‬خیابــان امامزاده ابراهیم در ســال گذشــته‬ ‫پیاده روسازی و جدول گذاری شد‬ ‫او بــا اشــاره بــه درخواســت یکــی از‬ ‫شــهروندان منطقــه ‪ 10‬بــرای رنگ امیزی جداول‬ ‫و درخ ـت کاری در محلــه امامــزاده ابراهیــم‬ ‫گفت‪ :‬خیابان امامزاده ابراهیم در سال گذشته‬ ‫پیاده روســازی و جدو لگــذاری شــد‪ .‬رنگ امیزی‬ ‫جدو لهــای جدیــد دســتورالعمل دارد کــه باید‬ ‫موضــوع از ســوی منطقــه بررســی و در صــورت‬ ‫امــکان رنگ امیــزی صــورت گیــرد؛ همچنیــن‬ ‫ایــن بخــش جــزو گذرهــای نســبتا فرعی اســت‬ ‫و بــرای کاشــت درخــت هــم وضعیــت نســبتا‬ ‫خوبــی دارد امــا شــاید نیــاز بــه واکاری درختان‬ ‫در فصــل مناســب دارد‪ .‬شــهردار اصفهــان در‬ ‫مــورد درخواســت یکــی از شــهروندان منطقــه‬ ‫یک برای ســاخت پیاده رو درگذر سرلت افزود‪:‬‬ ‫ایــن گــذر نیــاز بــه عقب نشــینی کامــل دارد که‬ ‫برخــی ازادســازی ها صــورت گرفتــه و برخــی‬ ‫نشــده اســت و باگذشــت زمــان و مشــارکت‬ ‫مردم‪ ،‬پیاده روسازی هم به صورت یکجا انجام‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬بااین وجود باید طرح ایمنی‬ ‫ســازی گذر ســرلت از سوی معاونت حمل ونقل‬ ‫بررســی شــود تا عابر پیــاده در اولویت باشــد و‬ ‫مشــکل پــارک خودروها که اکنون وجــود دارد‪،‬‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مرکزنواوری کشاورزی کردستانتاسیسمی شود‬ ‫باهــدف توســعه نــواوری و فنــاوری در علــوم‬ ‫کشاورزی و فراهم کردن زمینه توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیــان و نیــز ارتقــای مهــارت دانشــجویان‬ ‫رشــته های کشــاورزی و منابع طبیعــی تفاهم نامه‬ ‫همــکاری مشــترک بیــن مرکــز تحقیقــات و اموزش‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه کردستان برای‬ ‫تاسیس مرکز نواوری کشاورزی امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ :‬رئیس مرکز تحقیقات و‬ ‫اموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در ایین‬ ‫راه اندازی نخســتین مرکز نواوری کشــاورزی اســتان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولیدات فناورانه و معرفی ارقام جدید‪،‬‬ ‫تهــای ترویجــی و انتقال یافت ههــای‬ ‫انجــام فعالی ‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬نظارت بر تولید بذر‪ ،‬نهال‪ ،‬کود و سم‪،‬‬ ‫حفاظــت از ژرم پالســم هــای گیاهــی و جانــوری‪،‬‬ ‫برخــورداری از هرباریــوم بســیار غنی با بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫هزار نمونه گیاهی‪ ،‬ثبت گونه های جدید برای دنیا‬ ‫و معرفــی ارقام جدید در حوزه های زراعی و باغی‬ ‫ازجملهاینظرفیت هاست‪.‬‬ ‫محمدحســین ســدری با اشــاره به کسب مقام‬ ‫اول سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش‬ ‫و ترویج کشاورزی کردستان در بین مراکز تحقیقاتی‬ ‫کشور گفت‪ :‬باوجوداین پتانسیل ها ضرورت ایجاد‬ ‫یک مرکز رشد و نواوری کشاورزی در استان احساس‬ ‫می شودتامرکزتحقیقاتواموزشبتواندباحمایت‬ ‫فکــری از نخبــگان و ایده هــای مرتبــط در حــوزه‬ ‫کشــاورزی و دامپروری‪ ،‬زمینه ســاز کمک به جوانان‬ ‫مستعد و اجرای فعالیت های خالقانه و نواورانه در‬ ‫استان کردستانشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیتاستانقدسرضوی‪:‬‬ ‫زیارت ازنظر رفاهی و معرفتی برای زائران حرم رضوی ارتقا یابد‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬تولیت استان قدس‬ ‫رضــوی بــا تاکید بر اینکــه زیارت از حیــث رفاهی و‬ ‫معرفتــی بایــد ارتقــا یابد‪ ،‬گفــت‪ :‬خــود را موظف‬ ‫بــه تامیــن همه وســایل رفــاه زائر و تســهیل زیارت‬ ‫می دانیم‪،‬امادر کنار توجهبهمسائلرفاهیزائران‪،‬‬ ‫تحقق زیارت متعالی برای زائران که همان زیارت‬ ‫بامعرفــت بــوده‪ ،‬نیــز از اولویت های اســتان قدس‬ ‫رضــوی اســت‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد‬ ‫مــروی در مراســم اهدای احــکام خدام حرم مطهر‬ ‫رضــوی کــه در تــاالر والیــت حــرم مطهر امــام رضا‬ ‫(ع) برگزار شد‪ ،‬بابیان اینکه جایگاه ائمه اطهار (ع)‬ ‫ان قدر باالست که برای بشریت قابل درک نیست‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬شــناخت حقیقت جایــگاه ائمه اطهار‬ ‫(ع) و مقام رفیع این حضرات برای هیچ اندیشمند‬ ‫و متفکــری امکان پذیر نبوده و حتی قابل تصور نیز‬ ‫نیســت‪ .‬تولیت اســتان قدس رضــوی بابیان اینکه‬ ‫خداوند متعال ائمه اطهار (ع) را برای سعادت بشر‬ ‫فرستادهاست‪،‬بیان کرد‪:‬نعمتوالیت‪،‬بزرگ ترین‬ ‫نعمت است که باید به واسطه ان همواره شکرگزار‬ ‫پــروردگار متعال باشــیم‪ .‬او در ادامه تکریــم زائران‬ ‫حضــرت رضــا (ع) را الزمــه خادمــی حضــرت رضــا‬ ‫(ع) دانســت و اظهار کرد‪ :‬خادمان باید انتقادات‪،‬‬ ‫نقدها و گالیه های زائران را با ســعه صدر‪ ،‬حوصله‬ ‫و خوش رویــی پاســخ دهنــد و جــز برخــورد همراه‬ ‫بــا مهربانــی و روی خــوش با زائران شایســته خادم‬ ‫حضرت رضا (ع) نیست‪ .‬او با تاکید بر اینکه زیارت از‬ ‫حیث رفاهی و معرفتی باید ارتقا یابد‪ ،‬گفت‪ :‬خود‬ ‫را موظف به تامین همه وسایل رفاه زائر و تسهیل‬ ‫زیارت می دانیم‪ ،‬اما در کنار توجه به مسائل رفاهی‬ ‫زائران‪ ،‬تحقق زیارت متعالی برای زائران که همان‬ ‫زیــارت بامعرفت بــوده‪ ،‬نیز از اولویت های اســتان‬ ‫قــدس رضــوی اســت‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مــروی در بخش پایانی ســخنان خود ضمن تقدیر‬ ‫از تــاش خادمــان و مســئوالن حــرم مطهــر بــرای‬ ‫خدمت رســانی شایســته بــه زائــران‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫خادمان به دلیل ارتباط مســتقیم با زائران بهترین‬ ‫شناخترااز مشکالتاحتمالیدر خدمت رسانی ها‬ ‫دارنــد‪ ،‬ازاین رو باید نقدها و پیشــنهادهای خود را‬ ‫برای بهبود هرچه بیشــتر شــرایط خدمت رســانی‪،‬‬ ‫به مسئوالن حرم مطهر منتقل کنند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینکه تمام خدام باید نسبت به مشکالت احساس‬ ‫مسئولیت کنند و خود را در رفع ان ها سهیم بدانند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این وظیفه شرعی خادمان حضرت رضا‬ ‫(ع) است که پیشنهاد ها‪ ،‬انتقادات‪ ،‬نقطه نظرات‬ ‫و گالیه هــای زائــران را برای رفــع ان ها به مدیران و‬ ‫مســئوالن منتقل کنند و اگر خادمی از پیشــنهاد یا‬ ‫انتقاد زائری به سادگی گذشت و به ما منتقل نکرد‬ ‫وظیفه خدامی خود را به خوبی انجام نداده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسواحد روحانیتنیرویزمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪:‬‬ ‫ثابت کردیمدر همهامور پیشرانوخط شکنهستیم‬ ‫حجت اال ســام ا لــه قلــی رئیــس وا حــد‬ ‫روحانیــت نیــروی زمینــی ار تــش جمهــوری‬ ‫ا ســامی ا یــران‪ ،‬در جمــع کارکنــان پا یــور‬ ‫تیــپ ‪ ( ۲۳۰‬ســربازخانه گــرگان) اظهــار‬ ‫دا شــت؛ ار تــش در کنــار نیرو هــای مســلح‬ ‫نه تنهــا حا فــظ تمامیــت ار ضــی بــوده بلکــه‬ ‫پا ســدار ارز ش هــا و نشــر ایســتادگی و‬ ‫بالند گــی ا یــران عزیــز اســت‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه حضــور مقتدرانــه نیروهــای مســلح در‬ ‫پــای صنــدوق اراء‪ ،‬تصریــح کــرد؛ بحمداهلل‬ ‫نیــروی زمینــی ار تــش بــا مشــارکت ‪۸۸‬‬ ‫در صــدی خــود در انتخابــات یک بــار دیگــر‬ ‫ثا بــت کــرد کــه در همــه ی امــورات کشــور‬ ‫پیشــران و خط شــکن است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ 6300‬تن اسفالت‬ ‫در شهر رشت توزیع شد‬ ‫شهردار رشت اجرای پروژه های عمرانی و اسفالت‬ ‫معابر اصلی و فرعی را ازجمله برنامه های اولویت دار‬ ‫شهرداری خواند و گفت‪ :‬در همین راستا بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تن اســفالت تا نیمه نخســت خرداد امســال در‬ ‫ســطح رشــت توزیع و پخش شــده است‪ .‬سید محمد‬ ‫احمــدی شــهردار رشــت اظهار داشــت‪ :‬بــا تالش همه‬ ‫دســت اندرکاران و برنامه ریزی هــای انجا مشــده در‬ ‫شــهرداری رشــت جهــت اجــرای پروژه هــای عمرانی و‬ ‫اسفالت معابر اصلی و فرعی‪ ،‬بیش از ‪ ۶‬هزار و‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫اسفالت تا نیمه اول خرداد امسال در سطح شهر رشت‬ ‫توزیع و پخش شــده اســت‪ .‬شــهردار رشــت از اسفالت‬ ‫معابر اصلی و فرعی سطح شهر و اجرای این کار پس از‬ ‫اولویت بندی های تعیین شده خبر داد و عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تا نیمه خرداد بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫اسفالت توسط سازمان عمران جهت اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی مورداستفاده قرارگرفته است‪ .‬احمدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این ها معادل ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن اســفالت‬ ‫نیز توسط سازمان عمران به مناطق پنج گانه شهرداری‬ ‫رشــت تحویل و توزیع داده شــده است‪ .‬شهردار رشت‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدمت رســانی به شهروندان در حوزه های‬ ‫مختلف هم از دیگر مواردی بوده که از ابتدای امسال‬ ‫تاکنون به شکل ویژه در دستور کار شهرداری قرارگرفته‬ ‫که برنامه ریزی و اجرای عملیات اسفالت معابر اصلی و‬ ‫فرعی سطح شهر یکی از همین اقدامات و اولویت ها‬ ‫محســوب می شود‪ .‬احمدی خاطرنشــان کرد‪ :‬اصالح‬ ‫چهرهبصریشهر‪،‬تسهیلدر عبور ومرور‪،‬تامینارامش‬ ‫واسایششهروندانازجملهاهدافیاست کهشهرداری‬ ‫در خاللاجرایپروژه هایاسفالتمعابراصلیوفرعی‬ ‫سطحشهردنبالمی کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬جهادگر به منظور‬ ‫تسهیل اشتغال مددجویان‬ ‫همکاری می کنند‬ ‫معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان‬ ‫کرمانشاهبااشارهبهبرنامه ریزیبرایتحققشعار سال‬ ‫گفت‪۱۳۰:‬جهادگربه منظورتسهیلاشتغالمددجویان‬ ‫زیرپوششایننهادهمکاریمی کنند‪.‬‬ ‫رضــا طاهــری در گفت وگــو بــا ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تشــکیل پرونده های اشــتغال‪ ،‬معرفی مددجویان به‬ ‫راهبــران شــغلی‪ ،‬ارتبــاط بــا کارفرمایــان و موسســات‬ ‫کاریابی بخشی از فعالیت نیروهای جهادی به منظور‬ ‫پیشبردبرنامه هایاشتغالوکاریابیکمیتهامداداست‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکه ایجاد اشــتغال پایدار و توانمندســازی‬ ‫خانوارهــای مددجو یکی از رســالت های کمیته امداد‬ ‫است که در سال جاری در لبیک به فرمایشات رهبری‬ ‫به طــور جــد دنبــال خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬همــکاری با‬ ‫گروه های جهادی به منظور تحقق شــعار سال یکی از‬ ‫برنامه هایایننهاددرراستایتوانمندسازیمددجویان‬ ‫اســت‪ .‬طاهری تاکید کرد‪ :‬نیروهــای جهادی به عنوان‬ ‫مخلص ترینافرادجامعهبدونهیچ گونهچشم داشتی‬ ‫و باهــدف رفــع محرومیت و کمک به خانوارهای کم‬ ‫برخوردار با کمیتهامدادهمکاریدارند‪.‬‬ ‫معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان‬ ‫کرمانشــاه بابیــان اینکــه جهادگــران در راســتای ایجاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی و تســهیل اشــتغال مددجویــان‬ ‫زیرپوشــش با این نهاد همکاری می کنند‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫گروه ها و نیروهای جهادی از ســال های قبل نیز با این‬ ‫نهــاد همــکاری دارند‪ .‬طاهــری با قدردانــی از زحمات‬ ‫بی دریغجهادگران‪،‬اضافه کرد‪:‬ایننهادامادهدریافت‬ ‫هــر نوع همکاری از ســوی گروه هــا و نیروهای جهادی‬ ‫برای کمک به رفع محرومیت از چهره جامعه است‪.‬‬ ‫موفقیت مخابرات منطقه‬ ‫گلستان در شاخص‬ ‫دیدارها و مالقات مردمی‬ ‫مخابراتمنطقهگلستاندرشاخصمالقاتمردمی‬ ‫و دیدار چهره به چهره رتبه ‪ 4‬کشــوری را کســب کرد‪.‬‬ ‫غالمعلی شهمرادی‪ ،‬مدیر مخابرات منطقه گلستان با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬بر اساس ارزیابی به عمل امده‬ ‫از عملکرد مدیران مناطق مخابراتی استان های سراسر‬ ‫کشــور در شاخص دیدارهای چهره به چهره (مالقات‬ ‫مردمی) مخابرات منطقه گلستان با اختالف بسیار کم‬ ‫موفق به کسب رتبه‪ ۴‬کشوری شد‪ .‬او با اشاره به تاکید‬ ‫رهبری در این زمینه که فرمودند‪ :‬مسئولین باید در هر‬ ‫مقام و جایگاهی که هستند همواره اهتمام و توجه به‬ ‫مردم داشــته باشــند‪ .‬گفت‪ :‬ادای وظیفــه می دانم که‬ ‫با مراجعین حضوری به گفتگو نشسته و از نزدیک با‬ ‫مســائل و مشکالت مطروحه از سویشان اگاهی پیدا‬ ‫کنم‪.‬مدیرمخابراتمنطقه گلستانرسیدگیبهمسائل‬ ‫طرح شــده در مالقات مردمی و دیدار چهره به چهره‬ ‫با مردم را اولویت کاری خود دانست و تاکید کرد این‬ ‫موارد در اســرع وقت در بخش های مختلف بررســی‪،‬‬ ‫رفع و به مراجعه کنندگان پاسخ داده خواهد شد‪.‬‬ ‫اجرای طرح خاطره نگاری‬ ‫والدین شهدا در گرگان‬ ‫رئیسبنیادشهیدوامور ایثارگرانشهرستان گرگانبا‬ ‫تاکید بر لزوم جمع اوری خاطرات شهدا گفت‪ :‬والدین‬ ‫معظم شــهدا اسناد ارزشمندی از شیو ه زندگی شهدا و‬ ‫خاطــرات انــان را در ســینه دارند کــه بازگو کــردن ان ها‬ ‫می تواند چراغ راهی باشد تا نسل جوان با سیره و مشی‬ ‫زندگی شهدا اشنا شوند‪ .‬در راستای زنده نگه داشتن یاد‬ ‫و خاطره شهدا طرح «خاطره نگاری» ‪ 50‬تن از والدین‬ ‫شهدابارعایت کلی هپروتکل هایبهداشتیدرشهرستان‬ ‫گرگانبرگزار شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیروگاه نیمه کاره خرم اباد‬ ‫و محروم ماندن لرستان از‬ ‫چند صد فرصت شغلی‬ ‫سعید سرشار‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫نیروگاه ســیکل ترکیبی خرم ابــاد علیرغم تامین‬ ‫منابــع مالــی از ســوی بنیــاد مســتضعفان کمــاکان‬ ‫از ســوی شــرکت مپنــا به عنــوان پیمانــکار پــروژه‬ ‫نیمه کاره مانده و ســرعت تکمیل ان بســیار بســیار‬ ‫کنــد اســت و از طرفــی احــداث فــاز دوم ان نیــز‬ ‫همچنــان در ابهــام قرار دارد‪ .‬ایــن موضوع باعث‬ ‫شــده لرســتان از داشــتن چنــد صد فرصت شــغلی‬ ‫محــروم بماند و تقویت شــبکه برق منطقه نیز به‬ ‫تعویق افتد‬ ‫یکــی از اســتان های کــم برخــوردار در کشــور‬ ‫محســوب می شــود کــه طــی ســنوات گذشــته بــه‬ ‫دالیــل مختلــف نتوانســته در حــوزه صنعــت و‬ ‫اشــتغال‪ ،‬متناســب بــا ظرفیتــی که دارد پیشــرفت‬ ‫کنــد و در حــوزه زیرســاختی نیــز بــا کمبودهــای‬ ‫فراوانی مواجه است‪.‬‬ ‫بــر همین اســاس بنیاد مســتضعفان در ســالیان‬ ‫اخیــر چندیــن پــروژه را در لرســتان انجــام داده و‬ ‫برخــی را نیز در دســت انجــام دارد تا بلکه کمکی‬ ‫باشــد به توسعه این استان‪.‬‬ ‫یکــی از اقدامــات خــوب بنیاد مســتضعفان در‬ ‫لرســتان ساخت نیروگاه ســیکل ترکیبی بوده است‬ ‫کــه هم اکنــون تحــت عنــوان شــرکت مولــد نیروی‬ ‫خرم اباد با ظرفیتی اندک در حال فعالیت اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه علیرغم ســرمایه گذاری مناسب بنیاد‬ ‫مســتضعفان در حــوزه نیــروگاه خرم ابــاد‪ ،‬شــاهد‬ ‫هســتیم‪ ،‬از ســوی پیمانــکار این پــروژه‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم جهــت تکمیــل نیــروگاه و افزایــش ظرفیــت‬ ‫تولیــد بــرق و ایجــاد زمینــه اشــتغال بــرای حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر دیگر‪ ،‬انجام نشــده است‪.‬‬ ‫ماجرای نیمه کاره ماندن نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫خرم ابــاد ازاین قــرار اســت کــه بنیــاد مســتضعفان‬ ‫به عنــوان کارفرمــا و ســرمایه گذار پــروژه‪ ،‬تمــام‬ ‫منابــع ارزی و ریالــی موردنیــاز ان را تا این مرحله‬ ‫تامیــن کــرده و در اختیــار شــرکت مپنــا به عنــوان‬ ‫پیمانکار و ســازنده نیروگاه قرار داده است‪.‬‬ ‫بنــا بــر اطالعــات به دس ـت امده بنیــاد‬ ‫مســتضعفان برای احداث دو واحد نیروگاه گازی‬ ‫و یــک واحــد بخــار‪ ،‬عالوه بــر تامین اعتبــار ریالی‬ ‫مبلغــی بالغ ‪ 8/5‬میلیون یورو تحت عنوان اعتبار‬ ‫ارزی پروژه نیز به حســاب مپنا واریز کرده اســت تا‬ ‫هر چه ســریع تر پروژه تکمیل شود‪.‬‬ ‫متاســفانه باوجــود اقدامات صــورت گرفته اما‬ ‫شــرکت مپنا که خود سهام دار نیروگاه نیز به شمار‬ ‫م ـی رود در تکمیــل پــروژه ســرعت عمــل خوبــی‬ ‫ندارد و هم اکنون شاهد هستیم که بخش اعظمی‬ ‫از نیــروگاه خرم ابــاد به نوعی در بالتکلیفی اســت‬ ‫و ایــن در حالــی بوده که اگر فاز نخســت نیروگاه‬ ‫ســیکل ترکیبی خرم اباد تکمیل شــود حداقل زمینه‬ ‫اشــتغال ‪ ۵۰۰‬نفــر دیگــر را فراهــم می کنــد و در‬ ‫شــرایطی کــه کشــور بــا مشــکل تولید بــرق مواجه‬ ‫اســت می توانــد به تقویت شــبکه بــرق در منطقه‬ ‫نیز کمک شــایانی داشته باشد‪.‬‬ ‫بالتکلیفــی و نیم ـه کاره ماندن فاز اول نیروگاه‬ ‫خرم ابــاد در حالی اســت که عملیــات احداث فاز‬ ‫دوم ایــن نیــروگاه کــه تفاهم نامــه و قــرارداد ان‬ ‫امضاشــده اســت و خــود می توانــد زمینه اشــتغال‬ ‫چند صد نفر را فراهم کند نیز به دلیل مشــکالتی‬ ‫کــه مابیــن مپنــا و بنیــاد مســتضعفان وجــود دارد‬ ‫هنوز اجرایی و اغاز نشــده است‪.‬‬ ‫پیگیری هــا در خصــوص چرایــی عــدم تکمیل‬ ‫پــروژه از ســوی مپنا حاکی از ان اســت که پولی‬ ‫را کــه بنیــاد مســتضعفان در اختیــار شــرکت مپنــا‬ ‫قــرار داده اســت‪ ،‬هنــوز در اختیــار شــرکتی کــه‬ ‫به عنــوان زیرمجموعــه ان کار احــداث نیــروگاه‬ ‫خرم ابــاد را انجــام می دهــد قرار نگرفته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یکی از کارشناســان نیــروگاه خرم اباد‪،‬‬ ‫مپنــا به عنــوان یکــی از بزرگ تر یــن شــرکت های‬ ‫خاورمیانــه دارای چنــد شــرکت در زیرمجموعــه‬ ‫خــود اســت کــه یکــی از ایــن زیرمجموعه ها کار‬ ‫احــداث نیــروگاه خرم ابــاد را انجــام می دهــد‬ ‫و در حقیقــت پولــی را کــه بنیــاد مســتضعفان‬ ‫بابــت تکمیــل نیــروگاه خرم ابــاد به حســاب‬ ‫اصلــی مپنــا وار یــز کــرده اســت در اختیــار‬ ‫شــرکت زیرمجموعــه ان کــه متولــی نیــروگاه‬ ‫خرم ابــاد اســت‪ ،‬قــرار نگرفته اســت‪ .‬درهرحال‬ ‫پیگیری هــای صــورت گرفتــه نشــان می دهــد که‬ ‫از ســوی بنیاد مســتضعفان هیچ مانع و مشــکلی‬ ‫بــرای تکمیل نیــروگاه خرم اباد و ایجاد اشــتغال‬ ‫چنــد صدنفــری در لرســتان وجــود نــدارد و تنهــا‬ ‫مشــکل کار ایــن اســت کــه مپنــا بایــد توجــه‬ ‫بیشــتری بــه ایــن حــوزه داشــته باشــد و موانــع‬ ‫را برطــرف ســازد و مســئوالن لرســتان نیــز بایــد‬ ‫پیگیری هــای الزم را انجــام دهنــد تا ا گــر مانعی‬ ‫در ایــن زمینــه وجــود دارد ان را مرتفــع کننــد‪.‬‬ ‫انچه در این راســتا جای ســوال دارند این است‬ ‫کــه چــرا مســئوالن لرســتان و مدیران ارشــد مپنا‬ ‫بــرای تکمیــل نیــروگاه خرم ابــاد پیگیری هــا و‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام نمی دهنــد تــا در ایــن‬ ‫شــرایط بســیار بد اقتصادی حداقل شاهد رونق‬ ‫اشتغال در لرســتان باشیم؟!‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی‪ ۹۱‬درصدی ساخت‬ ‫ازادراه خرم اباد به بروجرد‬ ‫عملیــات اجرایــی ازادراه خرم ابــاد ‪ -‬بروجــرد ‪-‬‬ ‫اراک از ســال ‪ ۹۳‬اغاز شــد تا عالوه بر این نخستین‬ ‫تونل سه خطه ایران به صورت ازادراهی و به طول‬ ‫‪ 3/2‬کیلومتر در این پروژه افتتاح شود‪ .‬این ازادراه به‬ ‫طول‪ ۱۳۵‬کیلومتربوده که‪ ۷۵‬کیلومتراز اندر استان‬ ‫لرستان در دست ساخت که به صورت مشارکتی با‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا (ص) و شرکت ساخت در حال‬ ‫اجرا بوده و بخشی از ان در حال اسفالت و زیرسازی‬ ‫لشــده اســت‪ .‬ایــن ازادراه در چهار قطعه‬ ‫ان تکمی ‬ ‫احداث شده که قطعه اول از بروجرد تا اراک بوده و‬ ‫سه قطعه دیگر با پیشرفت کاری‪ ۹۰‬درصد در حوزه‬ ‫استحفاظی لرستان اجراشده است‪ .‬این طرح جزو‬ ‫پروژه هایی است که دولت روی ان متمرکزشده که‬ ‫طول مسیر هر قطعه به طور میانگین بین‪ ۲۲‬تا‪۲۵‬‬ ‫کیلومتر و درمجموع قرارداد این پروژه ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده اســت‪ .‬خیراله خادمی معاون وزیر راه‬ ‫با امیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‪،‬‬ ‫فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا (ص) و هیئت همراه از‬ ‫وضعیــت ازادراه در حــال احداث خرم ابــاد به اراک‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬با‬ ‫حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا که سرمایه گذار‬ ‫پــروژه ازادراه خرم ابــاد بــه اراک اســت و معــاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان‪ ،‬اخرین‬ ‫مراحــل اجرایی پــروژه مورد بازدیــد قرار گرفت که‬ ‫می توان اعالم کرد عملیات اجرایی این ازادراه مهم‬ ‫تا حدود ‪ ۹۱‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ .‬خادمی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اخرین مراحل اجرایی در حال اتمام‬ ‫یشــود با پیشــرفت خوبی که‬ ‫بوده و پیش بینی م ‬ ‫در پروژه وجود دارد‪ ،‬بتوانیم اوایل مردادماه جاری‬ ‫ازادراه را زیر ترافیک برده به بهره برداری برســانیم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در مراحل نهایی کار نیازمند بازدید‬ ‫راهنمایی و رانندگی و همچنین راهــداری از ازادراه‬ ‫هستیم تا ایمنی جاده و تردد در ان به تائید رسیده‬ ‫و بهر هبــرداری از این مســیر اغاز گــردد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه بیــان داشــت‪ :‬ایــن مســیر یکــی از ازادراه هایــی‬ ‫است که در برنامه زمان بندی سال ‪ ۱۴۰۰‬کشور قرار‬ ‫داشته و از مهم ترین ازادراه ها در بخش کریدورهای‬ ‫ازادراهی کشور‪ ،‬واقع در مسیر بندر امام خمینی (ره)‬ ‫به تهران احداث شده است‪ .‬خادمی ابراز امیدواری‬ ‫کــرد‪ :‬بالفاصلــه بعــد از بهر هبــرداری از این قطعه‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی ادامه ازادراه به ســمت اراک را که‬ ‫در قراردادهایسرمایه گذار وپیمانکار پروژههست‪،‬‬ ‫بــا ســرعت بیشــتری اغــاز شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬این‬ ‫ازادراه عمال از خرم اباد تا اراک به طول‪ ۱۳۴‬کیلومتر‬ ‫طراحی شده و در فاز اول ‪ ۶۷‬کیلومتر ان حدفاصل‬ ‫خرم ابــاد تا بعــد از بروجرد مــورد بهر هبــرداری قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی‬ ‫گردنه ها و نقــاط حادثه خیز جاده کنونی خرم اباد‬ ‫به ســمت بروجــرد بــا بهر هبــرداری از ازادراه جدید‬ ‫کامــا رفــع می گردد و تردد در این مســیر با کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی در زمــان و ‪ ۳۵‬درصــدی در مســافت‬ ‫انجام خواهد پذیرفت‪ .‬خادمی با اشــاره به اینکه‬ ‫تهــای کمتــری بــه لحاظ‬ ‫ازادراه جدیــد محدودی ‬ ‫ســرعت خواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫بــا بهر هبــرداری از ازادراه خرم ابــاد بــه اراک تحولــی‬ ‫در شــبکه های ازادراهی کشور‪ ،‬در محدوده لرستان‬ ‫صورت گیرد و این به دلیل تاثیری که ازادراه در شبکه‬ ‫حمل ونقــل و جابجایــی کشــور دارد‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اعتبار هزینه شــده برای این پروژه تاکنون‬ ‫اعتباری بالغ و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫بــا ســرمایه گذاری ‪ ۶۰‬درصــدی بخــش دولــت و ‪۴۰‬‬ ‫درصدیقرارگاهخاتم االنبیاانجام شدهوارزشبه روز‬ ‫ان تا شش هزار میلیارد تومان نیز براورد می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشتارگاه هایطیوررتبه بندیمی شوند‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان لرستان‬ ‫گفــت‪ :‬کشــتارگاه های طیور اســتان در ســه رده ‪A‬‬ ‫پالس‪ A ،‬و ‪ B‬رتبه بندی می شوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬اســفندیار حســنی مقدم در‬ ‫جلســه تعییــن رتبه بنــدی کشــتارگاه های طیــور‬ ‫لرســتان افــزود‪ ۱۰ :‬کشــتارگاه طیــور در ســطح‬ ‫اســتان فعالیــت می کننــد و ب هطــور میانگیــن در‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت تــوان کشــتار ‪ ۲۵۰‬تــن مــرغ رادارند‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ممیــزی دوره ای‬ ‫انجام شده توسط همکاران اداره کل دامپزشکی‬ ‫اســتان‪ ،‬کشــتارگاه های طیــور لرســتان بــر اســاس‬ ‫تجزیه وتحلیل اطالعات و زیرساخت های موجود‬ ‫شــامل تجهیــزات و امکانــات‪ ،‬ســردخانه ها و‬ ‫تعداد کارکنان در راســتای ســاماندهی بازار مرغ‪،‬‬ ‫ارتقــای کیفیــت ظاهــری و کیفیــت گوشــت مرغ‬ ‫یشــوند‪ .‬او گفت‪ :‬شرایط عمومی‬ ‫ســاماندهی م ‬ ‫و بهداشــتی کشــتارگاه‪ ،‬تعداد کارکنان تخصصی‬ ‫مرتبط‪ ،‬سرانه مصرف جمعیتی در هر شهرستان‪،‬‬ ‫میــزان اب و وضعیــت دفع فاضالب کشــتارگاه‪،‬‬ ‫تبدیــل ضایعــات و بررســی میدانــی در خصوص‬ ‫محصــول اســتحصالی عوامل موثــر در رتبه بندی‬ ‫کشتارگاه های طیور استان هستند‪ .‬حسنی مقدم‬ ‫گفــت‪ :‬کنتــرل میــزان ورودی و خروجــی مــرغ از‬ ‫کشــتارگاه‪ ،‬ملــزم شــدن کشــتارگاه ها بــه رعایــت‬ ‫موازین بهداشــتی ابال غشــده توسط دامپزشکی‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت مرغ استحصالی‪ ،‬کشتار روزانه و در‬ ‫دســترس بودن مرغ تازه‪ ،‬توزین مناســب گوشت‬ ‫بــر اســاس ســرانه جمعیتــی‪ ،‬جلوگیــری از خروج‬ ‫اندرونــه مــرغ ب هصــورت فله و نظارت مســتمر و‬ ‫مناســب در چارچوب اتاق پایش ازجمله مزایای‬ ‫رتبه بنــدی کشــتارگاه ها اســت‪ .‬او بــا اعالم اینکه‬ ‫امنیت غذایی و سالمت غذایی ازجمله وظایف‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی اســت تصریــح کرد‪ :‬باید‬ ‫طی یک برنامه زمان بندی به کشتارگاه ها اعالم‬ ‫شــود تــا نســبت بــه رفــع نواقــص اقــدام کنند تا‬ ‫ساماندهی و رتبه بندی ان ها انجام گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساختبازارچه شهروند بروجرد بهارزش‪ ۳۵‬میلیارد تومان‬ ‫شهردار بروجرد گفت‪ :‬سال‪ ۱۴۰۰‬برای شهرستان‬ ‫ســال عمرانــی و ابادانــی اســت‪ .‬رحیــم جافــری در‬ ‫مراســم افتتاحیه بازارچه شــهروند که دوم تیرماه با‬ ‫حضور مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توســعه‬ ‫امور شــهری و روســتایی وزیر کشــور صورت گرفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســال های گذشــته شــهرداری بروجرد به‬ ‫دالیل مختلف مشکالت زیادی پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر شــهرداری به ســاحل‬ ‫امن و ارامش رسیده و توانسته طی دو سال گذشته‬ ‫بدهی های سنگین را پرداخت کند‪ .‬شهردار بروجرد‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬سال‪ ۱۴۰۰‬برایبروجردسالعمرانی‬ ‫وابادانیبودهوپروژه هایخوبیدر سطحشهرستان‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬جافــری اضافه کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫پروژه های شــهر احداث بازارچه شهروند بوده که با‬ ‫هدف جمع اوری سد معبر و دست فروشان از سطح‬ ‫شهراحداث شدهاست‪.‬اوبیان کرد‪:‬از اقداماتدیگر‬ ‫برای جمع اوری دست فروشان ایجاد بازارچه شهید‬ ‫چمران اســت‪ .‬شــهردار بروجرد ادامه داد‪ :‬ارزش این‬ ‫بازارچــه‪ ۳۵‬میلیــارد تومــان اســت که حجم عمده‬ ‫دست فروشاندراینبازارچهساماندهیمی شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ناوگان باری استان در جبهه اقتصادی حضور پررنگ دارد‬ ‫اعزام‪ ۵۹۲‬دستگاه ناوگان از لرستان به بندر امام‬ ‫از ‪ ۲۳‬تــا ‪ ۲۹‬خردادمــاه تعداد ‪ ۵۹۲‬دســتگاه از‬ ‫ناوگان باری لرســتان برای حمل کاالهای اساسی از‬ ‫مبدا بندر امام خمینی (ره) اعزام شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬عباس شــرفی مدیرکل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای لرســتان گفــت‪ :‬با‬ ‫توجهبهاعالممعاونتحمل ونقلسازمانراهداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای در خصــوص برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫هماهنگی و تسریع در روند حمل کاالهای اساسی‬ ‫از مبدا بندر امام خمینی (ره) به اقصی نقاط کشور‪،‬‬ ‫طیبرگزاریجلساتمختلفباانجمن هاوصنوف‬ ‫حمل ونقل کاال‪ ،‬برنامه ریزی و هماهنگی الزم برای‬ ‫اعزام ناوگان لرستان به بندر صورت گرفت‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکهفعاالنحمل ونقلباراستانهمانند گذشتهدر‬ ‫جهاداقتصادیپیش قدمهستند‪،‬افزود‪:‬باتوجهبه‬ ‫اعالم امادگی و اســتقبال پرشور فعاالن حمل ونقل‬ ‫کاال‪ ،‬درمجمــوع از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۹‬خردادماه تعداد ‪۵۹۲‬‬ ‫دســتگاه نــاوگان باری از لرســتان بــه بندر امــام (ره)‬ ‫اعزام شدهاست کهجایتقدیروتشکردارد‪.‬مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫علی رغم شرایط استان و هم زمانی این طرح با ایام‬ ‫برداشتوجابجاییمحصوالت کشاورزیوبارهای‬ ‫فصلی‪ ،‬با تعامل مطلوب بین بخشی که میان اداره‬ ‫کل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان و فعاالن‬ ‫و صنوف حمل ونقل این استان وجود دارد‪ ،‬با همه‬ ‫ظرفیــت در ایــن جبهه اقتصادی تــاش می کنیم تا‬ ‫کاالهــای موردنیــاز مــردم هرچه ســریع تر در اختیار‬ ‫انــان قــرار گیــرد و در این رابطه قــدردان رانندگان و‬ ‫شرکت هایکاالیاستانهستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشستهم اندیشیدر دانشگاهعلومپزشکیلرستانبرگزار شد‬ ‫کیفیتخدمت رسانیبهبیمارانارتقامی یابد‬ ‫نشســت هم اندیشــی دکتــر محمدرضــا‬ ‫نیکبخت رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان‬ ‫بــا دکتــر حســن نــوری‪ ،‬معــاون فنــی و عملیاتی‬ ‫سازمان اورژانس کشور در حوزه ریاست دانشگاه‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت‪ ،‬دکتــر صالــح ازاد‬ ‫بخــت معــاون درمــان دانشــگاه‪ ،‬دکتــر صفدری‬ ‫رئیــس ســازمان اورژانــس و پیــش بیمارســتانی و‬ ‫تهــای پزشــکی ‪ 115‬دانشــگاه‪ ،‬دکتر رامین‬ ‫فوری ‬ ‫خســروی مدیــر درمــان‪ ،‬دکتــر ارش امیــن رئیــس‬ ‫مرکــز اموزشــی درمانــی شــهید مدنــی خرم ابــاد‪،‬‬ ‫دکتــر خالــدی مســئول ‪ EOC‬وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫سهــا‬ ‫دکتــر فراهانــی‪ ،‬رئیــس اداره امبوالن ‬ ‫ســازمان فوریت های پزشکی کشــور‪ ،‬تنی چند از‬ ‫متخصصین قلب و عروق دانشــگاه‪ ،‬کارشناسان‬ ‫تهــای پزشــکی دانشــگاه حضور داشــتند‪.‬‬ ‫فوری ‬ ‫هدف از این نشست بررسی و چگونگی عملیاتی‬ ‫کردن کد ‪ ۲۴۷‬توسط معاون اورژانس کشور بود‬ ‫جذب نیروهای کارازموده و اموزش دیده‪ ،‬کیفیت‬ ‫خدمات به بیماران سکته ای در مراحل اولیه بروز‬ ‫سکته و جلوگیری از اسیب های احتمالی بیشتر با‬ ‫عملیاتــی کــردن کــد ‪ ۲۴۷‬موردبررســی و تحلیل‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تقدیرمدیرمخابراتمنطقهلرستان‬ ‫از کارکنان‬ ‫نبــی اله شمســی فــر مدیر‬ ‫و رضایت مردم و خدای متعال‬ ‫مخابــرات منطقــه لرســتان‬ ‫می بایست گامبرداشت‪.‬‬ ‫در پیامــی به منظــور حفــظ و‬ ‫خداونــد منــان را شــاکر و‬ ‫پایداری ارتباطــات مخابراتی‬ ‫سپاســگزارم کــه بــا همدلــی‪،‬‬ ‫و خدمت رســانی بــه هــم‬ ‫شهــای‬ ‫همراهــی و تال ‬ ‫نبی اله شمسی‬ ‫اســتانی های عزیــز در برگزاری‬ ‫شبانه روزی شما عزیزان یک بار‬ ‫سیزدهمین انتخابات ریاست‬ ‫دیگــر در برگزاری ســیزدهمین‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ششــمین دوره شــورای اســامی دوره انتخابــات ریاســت جمهوری و شــوراهای‬ ‫شــهر و روســتا‪ ،‬از کارکنان تقدیر و تشــکر کرد‪ .‬شهر و روستا در خردادماه سال ‪ ۱۴۰۰‬توانستید‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مخابــرات منطقه گامــی مهــم و غرورافرینــی در جهــت تحقــق‬ ‫لرستان با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم و با شــعار ارتباطــی فراگیر کــه از هفته ها قبل برای‬ ‫تشکیل ستاد و مستقر نمودن اکیپ های فنی پایــداری شــبکه مخابراتــی و بسترســازی در‬ ‫و عملیاتی به حالت اماده باش و گشــت های روز ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬برداشــتید و بــا‬ ‫فیبــر نــوری در مســیرهای مهم زمینــه ایجاد و تالش های شــبانه روزی خودتان توانستید برگ‬ ‫حفظ شبکه ارتباطی پایدار را در سطح استان زرینــی دیگری بــر افتخارات شــرکت مخابرات‬ ‫تا پایان فرایند رای گیری در روز انتخابات را بر ایران و منطقه لرستان را رقم بزنید‪ .‬لذا بر خود‬ ‫عهده داشت‪.‬‬ ‫الزم می دانم از تالش و اهتمام ارزنده (مدیران‪،‬‬ ‫در متن این پیام امده است؛ همکاران عزیز روســا و همکاران محترم مخابرات منطقه) در‬ ‫و ســاعی در مخابرات منطقه لرســتان؛ خدمت زمینــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران امتحان ششــمین دوره شــورای اســامی شــهر و روســتا‬ ‫بزرگــی اســت کــه پــروردگار متعــال بــرای مدت صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم‪ ،‬امید است‬ ‫معینی بر دوش همه ما به امانت قرار داده که با درراه تحقق ارمان های مقدس نظام جمهوری‬ ‫نیت و عمل خالصانه خویش در مسیر خشنودی اسالمی همواره موفق و سربلند باشید‪.‬‬ ‫نیروگاه برق ابی شول اباد وارد مدار شد‬ ‫فریدون خودنیا مدیرعامل‬ ‫کیلــووات انــرژی بــرق را دارد‪.‬‬ ‫بــرق لرســتان‪ :‬نیروگاه هــای‬ ‫با وارد مدار شــدن این نیروگاه‬ ‫برق ابــی نیــاز بــه ســوخت‬ ‫در پســت بــرق سپیددشــت و‬ ‫ندارنــد و بــه لحــاظ حفــظ‬ ‫فیدر شــول اباد عالوه بر تامین‬ ‫محیط زیســت یاری رســان‬ ‫برق بخشــی از نیاز مشــترکین‬ ‫فریدون خودنیا‬ ‫هســتند‪ ،‬در اســتان لرستان نیز‬ ‫ایــن ناحیــه‪ ،‬باعــث کاهــش‬ ‫ســعی شــده از این ظرفیت در‬ ‫خاموشــی‪ ،‬افزایــش کیفیــت‬ ‫حد توان اســتفاده شــود و خوشــبختانه در این و کاهــش تلفــات شــبکه خواهــد شــد‪ .‬هزینــه‬ ‫زمینــه اقدامــات خوبی صــورت گرفته اســت‪ .‬بهره برداری از این طرح ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫نیروگاه هــای برق ابی‪ ،‬انرژی موردنیاز خود را از تومان بوده است که این نیروگاه توسط بخش‬ ‫جریان اب رودخانه ها با کانال های انتقال اب خصوصــی احداث شــده و عالوه بــر تولید ‪۳۰۰‬‬ ‫تامین می کنند و نیروگاه مذکور با ارتفاع ‪ ۹۰‬متر کیلووات برق‪ ،‬زمینه اشتغال مستقیم ‪ ۳‬نفر را‬ ‫و دبی ‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه توان تولید عملی ‪ ۲۴۰‬نیز فراهم نموده است‪.‬‬ ‫نصب بیش از ‪ ۱۹۰۰‬علمک گاز در سه ماهه‬ ‫نخست سال جاری در سطح استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫برای گازرســانی به این تعداد‬ ‫اســتان لرســتان از نصــب بیش‬ ‫مشــترک‪ ،‬مجموعــا ‪۱۶۶۷۷۲‬‬ ‫از ‪ ۱۹۰۰‬انشــعاب گاز از‬ ‫مــورد انشــعاب در ســطح‬ ‫ابتــدای امســال در اســتان خبر‬ ‫شــهرها و ‪ ۱۰۳۹۱۸‬انشــعاب‬ ‫داد‪ .‬کــرم گــودرزی بــا اعــام‬ ‫بشــده‬ ‫نیــز در روســتاها نص ‬ ‫کرم گودرزی‬ ‫ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫اســت‪ .‬گــودرزی در خصــوص‬ ‫امســال به همــت همــکاران‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات غیرحضــوری با‬ ‫‪ ۲۲۷‬علمــک گاز در مناطــق شــهری و ‪ ۱۶۹۸‬هدف کاهش شــیوع بیماری کرونا نیز گفت‪ :‬با‬ ‫علمک گاز در مناطق روســتایی اســتان لرستان توجه به شــیوع بیماری کرونــا و ضرورت حفظ‬ ‫نص ‬ ‫بشــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال ســامت شهروندان و کارکنان‪ ،‬تمامی خدمات‬ ‫جاری تاکنون بیش از ‪ ۹۵‬کیلومتر شبکه جدید این شرکت به صورت غیرحضوری ارائه می شود‬ ‫گاز به شــبکه های گازرسانی استان اضافه شده و کلیهشهروندانمی توانندباورودبهوب سایت‬ ‫که بااین وجود‪ ،‬میزان شبکه گذاری این شرکت شرکت گاز استانلرستانبهنشانی‪www.nigc-‬‬ ‫تاکنــون بــه بیــش از ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۲۰‬کیلومتــر ‪ lorestan.ir‬از طریقمنومیزخدمتالکترونیکی‬ ‫رســیده اســت‪ .‬گــودرزی ادامــه داد‪ :‬لرســتان و با واردکردن کد اشتراک به خدمات ارائه شده‬ ‫دارای ‪ ۵۶۵۵۴۰‬مشــترک گاز طبیعــی بوده که در بستر وب دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪۱۵‬تیرماه؛اخرین مهلتارائهاظهارنامه‬ ‫مالیاتبرارزش افزودهفصلبهار‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی‬ ‫اســتان لرســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫استان لرستان گفت‪ ۱۵ :‬تیرماه‬ ‫مودیــان می تواننــد از طریــق‬ ‫اخرین مهلــت ارائــه اظهارنامه‬ ‫درگاه ملــی مالیــات بــه ادرس‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده فصل‬ ‫‪WWW.INTAMEDIA.IR‬‬ ‫بهــار ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫قسمت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫هادی ملکشاهی‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬هادی ملکشاهی‬ ‫اطالعات تکمیلی دراین ارتباط‬ ‫بــا اشــاره بــه این کــه مودیــان‬ ‫را دریافــت و نســبت بــه ارائــه‬ ‫نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده حداکثــر ‪ ۱۵‬روز اظهارنامهوپرداختمالیاتمتعلقهاقدام کنند‪.‬‬ ‫پــس از پایــان هــر فصل مهلت دارنــد اظهارنامه اوخاطرنشان کرد‪:‬مودیانمالیاتی کهاظهارنامه‬ ‫مالیاتــی خــود را ارائــه کننــد‪ ،‬لــذا روز شــنبه ‪ ۱۵‬مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ‪ ۱۴۰۰‬را تا پایان‬ ‫تیرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬اخرین مهلــت ارائــه اظهارنامــه مهلت مقرر ارائه نکنند‪ ،‬عالوه بر محرومیت از‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده دوره ســه ماهه اول تســهیالت و معافیت مالیاتی‪ ،‬مشمول جرائم‬ ‫(بهــار) ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بــود‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی قانونیخواهندشد‪.‬‬ ‫کارخانهصدر فوالدفعالیتخود‬ ‫را از سر می گیرد‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری لرســتان در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از کارخانه صدر فوالد گفت‪ :‬کارخانه‬ ‫صــدر فــوالد ظــرف یــک مــاه اینــده از طریق‬ ‫بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را از ســر‬ ‫می گیرد‪ .‬محمد رزم در بازدید از کارخانه صدر‬ ‫فوالد که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اســاس برنامه تدوین شده‬ ‫ســتاد بزرگداشــت هفتــه قــوه قضاییــه و در‬ ‫راســتای اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی ابالغــی از ســوی رهبــری و حمایت‬ ‫از تولید همچنین اجرای شــعار راهبردی ســال‬ ‫یعنی پشتیبانی و حمایت از تولید‪ ،‬حمایت ها‬ ‫و موانــع زدایــی بازدیــد از صدر فــوالد انجام‬ ‫شــد‪ .‬او گفــت‪ :‬ایــن کارخانــه یکــی از بهترین‬ ‫واحد هــای تولیدی ذوب اهن و میلگرد اســت‬ ‫کــه در اوج فعالیــت ‪ 240‬نفــر اشــتغال زایی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬رئیــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫لرســتان افزود‪ :‬عدم تامین ســرمایه در گردش‬ ‫بــه مبلغ ‪ 150‬میلیــارد تومان از دالیل تعطیلی‬ ‫کارخانــه صــدر فوالد بوده و بــه دلیل دیون و‬ ‫بدهی‪ ،‬این واحد از دریافت تســهیالت شــده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫ناامیدی لیونل مسی‬ ‫از تمدید قرداداد‬ ‫لیونلمسیهمچنانمنتظر‬ ‫مســی بــاال بــردن دوبــاره جام‬ ‫است تا از سوی بارسلونا به وی‬ ‫قهرمانیچمپیونزلیگاست که‬ ‫یــک پــروژه برنــده ارائه شــود‪.‬‬ ‫از سال ‪ 2015‬دیگر نتوانسته به‬ ‫پروژه ای که مسی را به کسب‬ ‫ان نزدیک شــود ولی بارســلونا‬ ‫امیدوار‬ ‫قهرمانی چمپیونزلیگ‬ ‫همچنــان در ارائــه یــک پــروژه‬ ‫مسی‬ ‫کند‪.‬در بارسلونابسیار خوشبین‬ ‫برنده به او ناکام مانده است‪.‬‬ ‫بودنــد کــه لیونل مســی در روز‬ ‫پدر مسی و برادر او به زودی به‬ ‫تولد‪ 34‬سالگیاشباالخرهامضاینهاییراپای بارسلونا خواهند رفت تا در نهایت به یک جمع‬ ‫برگه تمدید قرارداد خواهد زد ولی در نهایت این بندینهاییبرسند‪.‬بارسااطمیناندارد کهمسی‬ ‫اتفاق رخ نداد‪ .‬رســانه های نزدیک به باشــگاه باهیچباشگاهیواردمذاکرهنشدهواینکه کامال‬ ‫کاتاالن تمدید قرارداد با مســی را قریب الوقوع صادقانهعمل کردهاستولیاز سویدیگرتمام‬ ‫می دانستند و با امیدواری در این رابطه گزارش هدف ســران باشــگاه این است که مسی قبل از‬ ‫می دادند ولی توافقی با مســی حاصل نشده و ‪ 30‬ژوئــن و اینکــه قــراردادش به اتمام برســد تا‬ ‫به نظر هم نمی رسد به زودی چنین اتفاق رخ ‪ 2023‬تمدید کند‪.‬بارسانمیخواهدتحتهیچ‬ ‫بدهــد‪ .‬طبــق ادعای کادناســر‪ ،‬لیونل مســی به شرایطی مسی تبدیل به بازیکن ازاد شود و برای‬ ‫امضای نهایی نزدیک هم نیســت چرا که هنوز این مهم تنها چند روز دیگر فرصت دارد‪ .‬مسی‬ ‫بــا باشــگاه به هیچ توافقی دســت پیــدا نکرده در اردوی تیــم ملــی ارژانتین و متمرکــز روی کوپا‬ ‫اســت‪ .‬او پیشنهادی از ســوی بارسلونا دریافت امه ریکا منتظر روزهای بعد است تا پیشنهادی‬ ‫کرده و هیچ مشکلی با کسر مبلغ دستمزدش هم متقاعــد کننــده را از بارســا دریافت کنــد‪ .‬خوان‬ ‫ندارد ولی مشــکل اینجاست که مسی در مورد الپورتــا (رئیس بارســا) در هفته جــاری ورق را بر‬ ‫پروژه ورزشــی باشــگاه تردیدهایــی دارد‪ .‬رویای می گرداند؟‬ ‫پیش بینیمورینیو‬ ‫از جدال انگلیس و المان‬ ‫ژوزهمورینیوسرمربیجدید‬ ‫گرتساوتگیت(سرمربی)برای‬ ‫ااس رم که این روزها به تحلیل‬ ‫این بازی از سیستم پنج دفاعه‬ ‫یورو‪ 2020‬نیزمشغولاست‪،‬به‬ ‫استفاده کند و معتقدم تصمیم‬ ‫صحبت در مورد دیدار حساس‬ ‫درستی هم خواهد بود‪ .‬ریسک‬ ‫انگلیــس و المــان پرداخــت‪.‬‬ ‫کــردن او روی هــری مگوایر هم‬ ‫ژوزه مورینیو‬ ‫انگلیــس توانســت به عنــوان‬ ‫کامــا درســت بــود‪ .‬وقتی یوفا‬ ‫تیــم نخســت گروهــش راهــی‬ ‫بــه شــما اجــازه می دهــد ‪26‬‬ ‫یک هشــتم نهایی یورو ‪ 2020‬شود‪ .‬المان ها نیز بازیکن را در فهرست قرار دهید‪ ،‬من هم باشم‬ ‫در گروه دشــواری که قرار داشــتند‪ ،‬دوم شــدند و روی یک ستاره مصدوم خودم ریسک می کنم‪.‬‬ ‫درنتیجه باید دور بعد به مصاف انگلیس بروند‪ .‬هری برابر چک فوق العاده بود‪ .‬به خوبی بازی‬ ‫دیداری که به صورت سنتی حساسیت مضاعفی خوانی می کرد و به شکل بازی انگلیس جهت‬ ‫خواهد داشت و قرار است در ومبلی برگزار شود‪ .‬می داد‪ .‬او یک بازیکن بسیار مهم برای انگلیس‬ ‫المان ســال ‪ 1996‬در نیمه نهایی یورو در همین اســت و کنار جــان اســتونز‪ ،‬زوج دفاعی خوب‬ ‫ورزشگاهتوانستانگلیسرادر ضیافتپنالتی ها ساخته اند‪ ».‬مورینیو ادامه داد‪ « :‬همان طور که‬ ‫شکستدهدوسهشیرهااکنونبهدنبالانتقامند‪ .‬گفتم برابر المان اســتفاده از سیســتم پنج دفاع‬ ‫ژوزه مورینیو در مورد وضعیت انگلیس برای بازی موثر خواهد بود و فکرمی کنمانگلیسبههمین‬ ‫برابر المان به تاک اسپورتس گفت‪« :‬فکر می کنم روش نیز بازی کند‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-712‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000225‬مورخ ‪1400/01/29‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای سعید بسکابادی فرزند محمدحسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 247/13‬مترمربع از پالک شماره ‪ 3361‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه‬ ‫ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای ابراهیم فالح مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-713‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000137‬مورخ ‪1400/01/19‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی خانم اشرف جلیلیان فرزند احمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪1026/91‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 743‬فرعی از ‪ -117‬اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد خریداری شده از اقایان غالمرضا وطن دوست و محمدعلی وطن دوست مالکین رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-694‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۷۳۶‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪ ۱۳۹9-4۶۸‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا ایزانلو فرزند رجبعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۰۹۲‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 223/50‬متر مربع از پالک‬ ‫‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در اراضی پنبه زار خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی‬ ‫شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک‬ ‫مقدماتی جام جهانی در اسیا شاید متمرکز برگزار شود‬ ‫احتمال صعود ایران‬ ‫در خاک عربستان‬ ‫روزنامه االقتصادیه عربستان خبر مهمی درباره‬ ‫چگونگی برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانــی در اســیا داد‪ .‬بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬نحوه‬ ‫برگزاری مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی‪2022‬‬ ‫قطــر‪ ،‬به یــک چالش و بحــران برای کنفدراســیون‬ ‫لشــده اســت و هــرروز اخبــاری‬ ‫فوتبــال اســیا تبدی ‬ ‫درخصوصمکانیزمبرگزاریاینمرحلهاز مسابقات‬ ‫یشــود‪ .‬درحالی که کنفدراســیون فوتبال‬ ‫مخابره م ‬ ‫اســیا به دلیل شــکایت اسپانســرهای مالــی و برای‬ ‫جبران خسارات ناشی از برگزاری متمرکز مرحله دوم‬ ‫مقدماتیجامجهانیوهمچنینحضور تماشاگران‬ ‫و برقراری عدالت میان تیم های شرکت کننده‪ ،‬قصد‬ ‫داشــت مرحلــه پایانــی مقدماتــی جــام جهانــی را‬ ‫به صورترفت وبرگشتبرگزار کند‪،‬اکنونمخالفت‬ ‫ســه کشــور ژاپــن‪ ،‬اســترالیا و چیــن با ایــن مکانیزم‬ ‫برگزاری‪ ،‬دیدارهای دور پایانی را تحت الشعاع قرار‬ ‫داده است‪ .‬روزنامه االقتصادیه عربستان در شماره‬ ‫اخیر نوشــت درصورتی که برخی از فدراســیون های‬ ‫فوتبــال بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا از‬ ‫مهــای دیگــر در خــاک خود خــودداری‬ ‫میزبانــی تی ‬ ‫کننــد‪ ،‬فیفــا و ‪ AFC‬یــک برنامــه جایگزیــن بــرای‬ ‫برگــزاری دور پایانــی مرحله مقدماتی جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬تهیه کرده اند‪ .‬طرح کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫بــرای میزبانی مســابقات به صورت متمرکــز‪ ،‬مورد‬ ‫اســتقبال کشــور عربســتان قرار گرفت ضمن اینکه‬ ‫امــارات نیــز از برگزاری مســابقات گروهی خــود در‬ ‫خاک این کشور استقبال کرد و ازانجایی که دو کشور‬ ‫عربســتان و امارات در یک ســید قرار دارند و ان ها‬ ‫در مراسم قرعه کشی در یک گروه قرار نمی گیرند‪،‬‬ ‫توانایــی برگزاری متمرکــز دیدارهای گروهشــان در‬ ‫خــاک کشورشــان رادارنــد‪ .‬االقتصادیــه در ادامــه‬ ‫نوشــته اســت که فیفا و ‪ AFC‬ترجیح می دهند با‬ ‫فدراسیون هایی که حاضر به برگزاری مسابقات در‬ ‫خاک خود نیستند‪ ،‬مذاکره کنند‪ .‬علت این امر نیز‬ ‫پاســخ به درخواست ارائه شده توسط شرکت های‬ ‫حامی مالی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی‬ ‫اســت کــه صدهــا میلیــون خســارت و زیــان را بــه‬ ‫دلیــل برگــزاری مرحله قبلی مقدماتی جام جهانی‬ ‫به صورت متمرکز متحمل شده اند‪ ،‬بوده است‪ .‬سه‬ ‫کشور ژاپن‪،‬استرالیاوچینتاکنوناز برگزاریهرگونه‬ ‫مسابقه در خاک خود خودداری کرده اند و ترجیح‬ ‫می دهند بازی های خود را در کشــور دیگری انجام‬ ‫دهند‪ .‬ژاپنی ها مسابقات المپیک را در پیش دارند و‬ ‫مدت هاست که مردم این کشور نسبت به میزبانی‬ ‫در این رقابت ها معترض هستند و این کشور قصد‬ ‫ندارد وارد بحران جدیدتری شود و قصد میزبانی از‬ ‫تیم های هم گروهی خود در مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانی را ندارد‪ .‬چینی ها نیز مدت هاست به دلیل‬ ‫قوانین سخت گیرانه دولت این کشور‪ ،‬با مشکالت‬ ‫بزرگــی در برگــزاری مســابقات مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-605‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۰۱۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای بهرامعلی بهارلو قره بلطاقی فرزند اقاحسین بشماره شناسنامه ‪ ۶‬صادره از بویین‬ ‫میاندشت در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 90133/76‬مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪۱۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸۲‬اصلی واقع در اراضی مزروعی مزرعه قره بلطاق کوچک بویین میاندشت خریداری از مالک‬ ‫رسمی بانوان ایران و توران ایلخان فرزندان مرحوم خسرو محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/05 :‬موسی الرضا امامی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪ /1146898‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-715‬شماره‪ ،139960302006014965 :‬تاریخ‪ 1399/12/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب‪ 1390/09/20‬باحضورامضاءکنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002089‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم مهناز پرنده خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل دفتر ‪ 454‬صفحه ‪ 450‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫مهناز پرنده خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 5888‬کدملی ‪ 1142286916‬صادره فرزند علی اکبر نسبت به‪4‬‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 175/59‬مترمربع پالک شماره ‪832‬‬ ‫فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادره می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 10/21‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 18/15‬متر دیواریست‬ ‫به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10/07‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 16/63‬متر دیواریست به‬ ‫باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی خمینی شهر ـ‬ ‫سید امیرحسین حسن زاده ‪/1153782‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-719‬شماره‪ ، 139960302006014967 :‬تاریخ‪ 1399/12/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002087‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم اکبر مجیری اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 450‬دفتر ‪ 454‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اکبر مجیری اندانی به شناسنامه شماره ‪ 1256‬کدملی ‪ 1141249650‬صادره‬ ‫فرزند ولی اله نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪175/59‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 832‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 10/21‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا‬ ‫به طول ‪ 18/15‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10/07‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 16/63‬متر دیواریست به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد‬ ‫درحالی که این کشور میزبان گروه نخست از مرحله‬ ‫قبلیمقدماتیجامجهانیبود‪،‬بهدلیلعدمصدور‬ ‫ویزابرایدوهم گروهیان هایعنیسوریهومالدیو‪،‬‬ ‫کنفدراسیونفوتبالاسیامیزبانیراازاین کشور گرفت‬ ‫و بازی ها را در امارات برگزار کرد‪ .‬حتی هم اکنون که‬ ‫مرحله گروهی لیگ قهرمانان اسیا در حال برگزاری‬ ‫است‪ ،‬تیم های چینی به دلیل قوانین سخت گیرانه‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا‪ ،‬بــا بازیکنــان جــوان خــود در این‬ ‫تورنمنــت شــرکت کرده اند و به همیــن دلیل‪ ،‬این‬ ‫تیم قصد ندارد در دور پایانی مقدماتی جام جهانی‬ ‫میزبان باشــد‪ .‬اســترالیا نیــز که از چنــد وقت پیش‬ ‫مشــکالتش با برگزاری مسابقات مختلف فوتبالی‬ ‫را اعالم کرده اســت‪ .‬تیم های باشگاهی این کشور‬ ‫از حضور در لیگ قهرمانان اسیا انصراف داده اند و‬ ‫طبیعی است که استرالیا از میزبانی دیدارهایش در‬ ‫مرحلــه پایانی مقدماتی جام جهانی امتنــاع ورزد‪.‬‬ ‫البته به گفته منابع خصوصی به االقتصادیه‪ ،‬فیفا‬ ‫و ‪ AFC‬پــس از اعــام قرعه کشــی مرحلــه پایانــی‬ ‫مقدماتــی جام جهانــی در تاریخ ‪ 10‬تیــر‪ ،‬مذاکرات‬ ‫خود را با کشورهای در حال امتناع برگزار می کنند‪.‬‬ ‫یکــه مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی‬ ‫درصورت ‬ ‫به صورت متمرکز نیز برگزار شــود‪ ،‬به نظر می رســد‬ ‫ایرانشانسباالییبرایصعودداشتهباشد‪.‬همین‬ ‫چند ماه پیش بود که مسابقات لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫به صورت متمرکز در امارات‪ ،‬عربستان و هند برگزار‬ ‫شد و‪ 3‬تیم از چهار نماینده ایران راهی مرحله بعد‬ ‫شــدند‪ .‬اســتقالل که در خاک عربستان به مصاف‬ ‫حریفانقدرتمندخودرفتهبود‪،‬به عنوانصدرنشین‬ ‫صعود کرد‪ ،‬تراکتور در امارات راهی دور بعد شد و‬ ‫پرسپولیسنیزدر هندبااقتدار وصدرنشینبهمرحله‬ ‫یک هشتم نهایی صعود کرد پس به نظر می رسد‬ ‫برگزاریبازی هابه صورتمتمرکزحتیدر عربستان‪،‬‬ ‫شــانس تیم ملــی را بــرای صعود افزایــش می دهد‬ ‫چراکه دیگر خبری از ســفرهای دور و دراز به شــرق‬ ‫اســیا و یا اقیانوســیه نخواهــد بود‪ .‬طبــق ادعای‬ ‫روزنامــه االقتصادیــه‪ ،‬دو گزینــه بــرای برگــزاری‬ ‫مسابقات مقدماتی به صورت گروهی مطرح شده‬ ‫است‪ .‬به طوری که تیم ها برای مدت ‪ 10‬روز با هم‬ ‫دیــدار می کننــد و در طــی ان هر تیم دو مســابقه‬ ‫را انجــام می دهــد‪ .‬گزینــه دوم نیــز بدین صورت‬ ‫اســت که مرحلــه رفت به صورت کامل و پشــت‬ ‫ســر هــم برگــزار شــود و دور برگشــت نیــز دو ماه‬ ‫دیگر به انجام برسد‪ .‬باید دید درنهایت و پس از‬ ‫قرعه کشی مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی‪،‬‬ ‫فیفا و ‪ AFC‬چه سناریویی برای برگزاری مرحله‬ ‫پایانی مقدماتی جام جهانی دارند‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است که در صورت برگزاری متمرکز این بازی ها در‬ ‫کشورهایعربستانوامارات‪،‬تماشاگراننیزتوانایی‬ ‫حضور در استادیوم ها رادارند که این مسئله به سود‬ ‫کشورهایمیزبانخواهدبود‪.‬‬ ‫و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی خمینی شهر ـ‬ ‫سید امیرحسین حسن زاده ‪/1153771‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-717‬شماره‪ ، 140060302006002085 :‬تاریخ‪ 1400/03/30 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب‪ 1390/09/20‬باحضورامضاءکنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002745‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم احمد رجائی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه‬ ‫پالک شماره ‪ 58‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای‬ ‫هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 479‬دفتر ‪ 77‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمد رجائی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 10937‬کدملی ‪ 1140362348‬صادره‬ ‫فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 191/19‬مترمربع پالک شماره ‪ 58‬فرعی از‬ ‫‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬شما ًال اول به طول ‪ 6/07‬متر درب و دیواریست به گذر دوم به صورت پخ به طول ‪ 4/53‬متر‬ ‫دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 16/40‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 11/02‬متر به دیوار‬ ‫پالک ‪ 73/58‬باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/72‬متر به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪1‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/04/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/20 :‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی خمینی شهر ـ‬ ‫سید امیرحسین حسن زاده ‪/1153379‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-723‬شماره نامه‪ ، 140085602006002772:‬تاریخ‪ 1400/03/24 :‬ورثه فرخنده عموچی فروشانی‬ ‫فرزند عبدالحسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی‬ ‫است که سند مالکیت سه حبه و یک دوم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک شماره ‪ 72/4435‬واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 516‬دفتر ‪ 77‬امالک ذیل ثبت ‪ 29917‬به نام نامبرده‬ ‫ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند قطعی به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده‬ ‫نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود‬ ‫که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت‬ ‫مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن‬ ‫ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1400/04/05:‬م الف‪1153535 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-722‬شماره نامه‪ ، 140085602006002770:‬تاریخ‪ 1400/03/24 :‬اقای غالمرضا زمانی فروشانی‬ ‫فرزند اسداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است‬ ‫که سند مالکیت یک حبه و یک ـ دوم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک شماره ‪ 72/4435‬واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 106‬دفتر ‪ 122‬امالک ذیل ثبت ‪ 33549‬به نام نیره‬ ‫زمانی فروشانی فرزند اسداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند قطعی ‪ 1379/05/06-121502‬دفتر‬ ‫‪ 73‬خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه‬ ‫جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره‬ ‫یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی تاریخ انتشار ‪ 1400/04/05:‬م الف‪1153556 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-724‬شماره نامه‪ ، 140085602006002766:‬تاریخ‪ 1400/03/24 :‬اقای غالمرضا زمانی فروشانی‬ ‫فرزند اسداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ‪ 1.5‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک شماره ‪ 72/4435‬واقع در خمینی شهر بخش‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خطر ‪ ۸۰۰‬هزار یورویی‬ ‫بیخ گوش پرسپولیس‬ ‫دروازه بــان کــروات تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه‬ ‫قصــد جدایــی از ایــن تیــم دارد‪ ،‬می گویــد معــاون‬ ‫اجرایــی باشــگاه بــه او و خانــواده اش توهیــن کــرده‬ ‫اســت‪ .‬در یــک مــاه اخیــر بحــث جدایــی بوژیــدار‬ ‫رادوشــوویچ‪ ،‬اصلی ترین بحث هواداران پرســپولیس‬ ‫بــوده اســت‪ .‬تالش هایی برای بازگشــت این بازیکن‬ ‫انجام شــده امــا باوجــود شــروع مجــدد لیــگ‪ ،‬هنــوز‬ ‫خبری از حضور دروازه بان کروات نیســت‪ .‬در همین‬ ‫حال ابراهیم شــکوری ســخنگوی باشــگاه پرسپولیس‬ ‫در اخریــن اظهــارات خود درباره ایــن بازیکن گفت‪:‬‬ ‫«او درخواســت هایی داشــت کــه باشــگاه کامــا بــا‬ ‫درخواســت های او موافقــت کرده و بــه او گفتیم به‬ ‫ایــران بیایــد تا کلیه مطالباتی که دارد را دریافت کند‬ ‫و فکــر می کنــم دو یــا ســه بــار نامــه ارســال کردیــم و‬ ‫منتظریــم که بیایــد و تیم را همراهی کند چون ما دو‬ ‫جام نزدیک داریم‪ .‬باشــگاه کلیه درخواســت های او‬ ‫را پذیرفتــه و هــم مکتوب و هم شــفاهی به او اعالم‬ ‫کرده اســت‪ ».‬بوژیــدار رادوشــوویچ دربــاره اظهارات‬ ‫سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت‪« :‬ابراهیم شکوری‬ ‫اخرین شــخصی است که باید در مورد من و پرونده‬ ‫مــن صحبــت کنــد‪ .‬همه ایــن مســائل به خاطــر او و‬ ‫بی احترامی هایش به من و خانواده ام ایجادشده اما‬ ‫حــاال صحبت می کند‪ ».‬ظاهــر رادو به خاطر انچه او‬ ‫ان را بی احترامی های ابراهیم شکوری خوانده اقدام‬ ‫قانونی را در پیش گرفته و در میانه فصل نامه فســخ‬ ‫قراردادش را به باشــگاه داده اســت‪ .‬اگر رادوشوویچ‬ ‫رونوشــت نامه فســخ قــراردادش را برای فیفا ارســال‬ ‫کند‪ ،‬نه تنها پرسپولیس تا پایان فصل‪ ،‬دروازه بان دوم‬ ‫مطمئن در اختیار ندارد‪ ،‬بلکه باید تمام مبلغ قرارداد‬ ‫این دروازه بان در سه فصل اینده را نیز بپردازد و این‬ ‫یعنی یک پرونده ‪ ۸۰۰‬هزار یورویی علیه پرسپولیس‪.‬‬ ‫مدافع راست تیم ملی در‬ ‫اردوی دیناموزاگرب‬ ‫ملی پــوش ایرانــی دینامــو زاگــرب در جریــان دیــدار‬ ‫تدارکاتی این تیم به میدان رفت‪ .‬دینامو زاگرب کرواسی‬ ‫که پس از قهرمانی در لیگ یک و جام حذفی کرواسی‪،‬‬ ‫اســتراحت حــدودا ‪ ۲۰‬روزه داشــت و پــس از انجــام‬ ‫تمرینات‪ ،‬از روز شنبه‪ ،‬بیست و نهم خردادماه نخستین‬ ‫دیــدار تدارکاتــی خــود را بدون حضور صــادق محرمی‬ ‫برگــزار کرد‪ ،‬یک مســابقه دوســتانه انجــام داد‪ .‬صادق‬ ‫محرمی که به خاطر حضور در اردوی تیم ملی ایران و‬ ‫بازی در مرحله مقدماتی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬نتوانســته‬ ‫بــود در روزهای ابتدایی تمرین و اولین دیدار دوســتانه‬ ‫دینامو زاگرب کرواسی به میدان برود‪ ،‬دوباره به جمع‬ ‫بازیکناناینتیماضافهشد‪.‬‬ ‫‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 103‬دفتر ‪ 122‬امالک ذیل ثبت ‪ 33549‬به نام طیبه زمانی فروشانی فرزند‬ ‫اسداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند قطعی ‪ 1379/05/06-121502‬دفتر ‪ 73‬خمینی شهر به‬ ‫او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته‬ ‫مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت‬ ‫مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی تاریخ انتشار ‪ 1400/04/05:‬م الف‪1153545 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-721‬شماره نامه‪ ، 140085602006002764:‬تاریخ‪ 1400/03/24 :‬ورثه فرخنده عموچی فروشانی‬ ‫فرزند عبدالحسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده‬ ‫مدعی است که سند مالکیت سه حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک شماره ‪ 72/4435‬واقع در خمینی‬ ‫شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 97‬دفتر ‪ 122‬امالک ذیل ثبت ‪ 33549‬به نام عبدالمحمد‬ ‫زمانی فروشانی فرزند اسداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند قطعی ‪128356-1388/06/11‬‬ ‫دفتر ‪ 63‬خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین‬ ‫رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی‬ ‫انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1400/04/05:‬م الف‪1153544 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-735‬نظر به اینکه خانم صدیقه احمدپور با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به‬ ‫تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است اسناد مالکیت‬ ‫دفترچه ای به شماره ‪ 226302‬و ‪ 226303‬و ‪ 226304‬تحت پالک ‪ 94‬فرعی از ‪ 2094‬اصلی واقع در‬ ‫بخش یک متعلق به وی می باشد که بعلت نامعلوم مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد اسناد‬ ‫مالکیت اولیه ذیل ثبت ‪ 3610‬صفحات ‪ 487‬و ‪ 490‬و ‪ 493‬جلد ‪ 37‬بنام محمد جاللی و محمدجواد نوری‬ ‫و محمدعلی نوری هر کدام دو دانگ از شش دانگ ثبت و صادر و تسلیم شده است که تمامت مع الواسطه‬ ‫برابر سند قطعی ‪ 60197‬مورخ ‪ 97/6/15‬دفترخانه ‪ 11‬خرم اباد بنام صدیقه احمدپور ثبت گردیده است دفتر‬ ‫امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب‬ ‫در یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی‬ ‫خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬صیداقا نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک‬ ‫اصل پروانه به اشتغال معمار تجربی پایه یک اینجانب‬ ‫جواد دهقان زاده بافقی کد ملی ‪ 0321465946‬به شماره‬ ‫‪ 6 -10 -050 -60‬به تاریخ اعتبار ‪ 95/6/4‬مفقود گردیده‬ ‫است و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت دانشجویی اینجانب نفیسه اخوندمکه ئی به شماره‬ ‫دانشجویی‪ ۹۶۸۷۰۰۲ :‬متعلق به دانشگاه‪ :‬موسسه اموزش‬ ‫عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان در مقطع‪ :‬کارشناسی‬ ‫ارشد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 05‬تــیر ماه ‪ 26 / 1400‬ژوئن ‪ 15 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1102‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫فعالیت ‪ ۲۱‬عنوان کارگاه انالین‬ ‫در کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان کردستان‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫اغاز ثبت نام کارگاه های برخط تابستان و تمدید مهلت شرکت در‬ ‫جشنوارهبین المللیقصه گویی کانونتا‪ ۱۰‬تیرماه‪ ۲،‬خبر کوتاهاز کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان است‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شکایت خبرنگاران از کیانوش‬ ‫جهان پور کلید خورد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ثبت نام کارگاه های برخط تابســتان کانون از روز شــنبه ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫اغازشــده و تا ‪ ۱۳‬تیرماه در پایگاه مجازی کانون کردســتان به نشــانی‬ ‫‪ kurdestan.kpf.ir‬ادامه دارد‪ ۲۱.‬عنوان کارگاه مجازی برخط (انالین)‬ ‫کانــون اســتان در ‪ ۶‬گروه ســنی (نوجوان‪ ،‬نونهال‪ ،‬نو نــگاه‪ ،‬نوجوان و‬ ‫بزرگ سال) درترم تابستان برگزار می شود‪ .‬زمان شروع این کارگاه ها از روز‬ ‫سه شنبه ‪ ۱۵‬تیر تعیین شده است و تا پایان شهریور طی هشت جلسه‬ ‫ادامه دارد و عالقه مندان در گروه های ســنی «نوباوه» (چهار ســال به‬ ‫باال)‪« ،‬نوخوان» (هفت سال به باال)‪« ،‬نونهال» (‪ ۹‬سال به باال)‪« ،‬نو‬ ‫نگاه (‪ ۱۲‬سال به باال) و «نوجوان» (‪ ۱۵‬سال به باال) می توانند در این‬ ‫کارگاه هاشرکتکنند‪.‬‬ ‫احیایخونبار دریاچه‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گزارشنیمه تمام‬ ‫طرح ‪ :‬هادی حیدری‬ ‫نمی دانمسرسختشدمیاسنگدلفقطمی دانماین‬ ‫بار پس از شنیدن خبر فوت دو تن از همکاران خبرنگارم‬ ‫کهبرایپیگیرییکمطالبهملیراهیارومیهشدهبودند‬ ‫برایم چند لحظه سکوت در پی داشت‪ .‬خبر را خواندم‪.‬‬ ‫عکس هارانگاه کردم‪.‬زبانمدیگرحتیبه گالیهباز نشد‪.‬‬ ‫فضایمجازیپرشدهازعکسومطلبپیراموندودختر‬ ‫خبرنــگاری کهبه راحتیپرپرشــدند‪.‬در دلمزمزمه کردم‬ ‫اینهمفراموشمی شود‪.‬خبرنگاری؛ گوییسرشتاین‬ ‫شــغلهزار الیهباغافلگیریهمراهاست‪.‬در ذهنمبرای‬ ‫چندمینبار خبررامرور می کنم‪:‬واژگونیاتوبوسحامل‬ ‫خبرنگارانــی که برای تهیــه گزارش از پیشــرفت عملیات‬ ‫احیای دریاچه ارومیه به اســتان های شمال غربی کشور‬ ‫ســفرکرده بودند‪ ،‬جان دو خبرنگار را گرفت و‪ ۲۱‬خبرنگار‬ ‫حادثه دیدهرابهبیمارستانفرستاد‪.‬واژگانیتلخ کهتکرار‬ ‫می شوند‪.‬ماموریتسختوبی پایانبرایدوخبرنگاری‬ ‫که دیگر نیستند‪ .‬رنگ اخبار منتشره در مورد این حادثه‬ ‫تغییرمی کند!همهبهدنبالمقصرهستند‪،‬شاهدانعینی‬ ‫از نقص فنی اتوبوس می گویند‪ .‬اتوبوســی که بدون ترمز‬ ‫خبرنگارانرابهمقصدمرگهدایتمی کردهاست‪.‬رئیس‬ ‫سازمانحفاظتمحیط زیستازپیگیریبراییافتنمقصر‬ ‫اینحادثهخبرمی دهد‪.‬سیلتسلیتمسئوالن کشوری‬ ‫بهراهمی افتد‪.‬اماهیچ کدامبرایمهشاد کریمیوریحانه‬ ‫یاسینیاز خبرگزاریدانشجویانایران(ایسنا)وجمهوری‬ ‫اسالمی (ایرنا) جانی تازه نمی شود‪ .‬باور کنید این داغ بر‬ ‫دل نشسته زودتر از انکه تصور کنید به فراموشی سپرده‬ ‫می شود و این داستان ادامه دارد‪ .‬داستان تکرار بی دقتی‬ ‫و قربانی شــدن جوانانی که هرکدام با دنیایی از ارمان ها‬ ‫و ارزوهــا بــرای ابادانی کشــور از جوانی خود گذشــته اند‪.‬‬ ‫کســانی که تــا روز قبل از ایــن حادثه حتی کســی ان ها را‬ ‫نمی شناختوچهبی صداو گمنامقلمزدندوقدمزدند‬ ‫تابهنقطهپایانرسیدند‪.‬دوخبرنگارقربانیمحیط زیست‬ ‫درقطعهنام اورانبهشت زهرابهخاکسپردهشدند کمی‬ ‫بهفکرخبرنگارانیکهباپای شکستهودستیاسیب دیدهاز‬ ‫امروز مشغولبهنوشتنمی شوندباشید‪.‬اینتکرارهای‬ ‫مشمئزکنندهدیگرجانیبرایاینقشرقلم به دستباقی‬ ‫نگذاشــته است‪ .‬کاری کنید‪ ،‬نه برای خبرنگار‪ ،‬بلکه برای‬ ‫روشنماندنچراغامیددرجامعه‪.‬‬ ‫واکنش ها نسبت به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران‬ ‫بار دیگر گروهی از خبرنگاران در مواجه با سختی های ناگزیر این شغل‪ ،‬دچار سانحه شدند‪ .‬دو تن جان‬ ‫باختند و تعداد زیادی زخمی شدند‪ .‬درست در عصر یک روز معمولی ‪ ،‬یک لحظه و یک خبر دنیا را تلخ تر‬ ‫از همه سختی های روزهای قبلش می کند‪ .‬یک خبر ساده که لحظه به لحظه تکمیل می شود‪ :‬یک اتوبوس‬ ‫حامــل خبرنــگاران ته دره رفته ‪،‬دو نفر از خبرنگاران حوزه محیط زیســت که برای بازدیــد از تونل انتقال اب‬ ‫کانی ســیب به نقده رفته بودند براثر ســقوط اتوبوس به دره جان باختند و بعد نوبت اسم هاست و نوبت‬ ‫سهــای خنــدان دو دختــر جوان و خوش خنده که می شناسیمشــان ‪ .‬با نوشته هایشــان ‪ ،‬با‬ ‫سهــا ‪ .‬عک ‬ ‫عک ‬ ‫صدایشانوباکارهایتصویری شاناشناییداریم‪.‬در توییترپیگیرتوئیتهایجسورانه شانبودیمواخبار‬ ‫موفقیت هایشــان را پیگیری می کرده ایم‪.‬ان ها که رفته بودند تا گزارش های درجه یکشــان را از پروژه احیای‬ ‫حیاتدریاچهارومیهببینیمیابخوانیمیابشنویم‪.‬‬ ‫این دو در کنار ‪ ۱۹‬رفیق دیگری که همگی از خوب های حوزه محیط زیســت یا انرژی کشــور بوده اند‪ .‬این‬ ‫ماموریتامابراساساخبار ضدونقیضبراثربی احتیاطیراننده‪،‬بدیمسیروعجله ای کههنوز معلومنیست‬ ‫چهدلیلیداشته‪،‬باز ایسنا‪،‬ایرناوخانوادهرسانه ای کشور رادر سوگنشاند‪.‬خبریتلخچونغماز دستدادن‬ ‫بچه هایخبرنگاری کهبا کرونادر سوگاز دستدادنشاننشستیمیاعزیزانی کهدر سقوطهواپیمای‪ c130‬از‬ ‫دستشاندادیم‪.‬بچه هایی کهرفتهبودندتابرایماناز زندگیبنویسنداماحاال در سوگشانعزاداریم‪.‬ان ها که‬ ‫خبرمی نوشتند‪،‬امروزخودخبرشدند‪.‬خبرنگارانباردیگردرچنبرهحوادثیکهمقتضایاینشغلپرخطراست‪،‬‬ ‫خبرساز شدند‪ .‬واژگونی اتوبوس حامل خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از پیشرفت عملیات احیای دریاچه‬ ‫ارومیهبهاستان هایشمالغربی کشور سفرکردهبودند‪،‬جاندوخبرنگار را گرفتو‪ ۲۱‬خبرنگار حادثه دیدهرابه‬ ‫بیمارستانفرستاد‪.‬ان همدرمیانهاطالع رسانیدربارهرویدادیبسیارمهمبرایکنترلیکیازبزرگ ترینبحران های‬ ‫محیط زیستایران‪:‬احیایدریاچهارومیه‪.‬خبرنگارانبرایبازدیدازتونلکانیسیبنقدهکهابرودخانهمرزی‬ ‫گدار رابهسمتدریاچهارومیههدایتمی کند‪،‬در جادهروستایدشتقورهدچار حادثهشدند‪.‬اتوبوسی که‬ ‫حاملخبرنگارانپایتختبودهنگامبازگشتاز بازدیداینتونلمهموحیاتی‪،‬واژگونشد‪.‬ان طور کهشاهدان‬ ‫عینی از این سانحه می گویند درراه بازگشت به شهرستان نقده‪ ،‬سرپیچ اتوبوس خبرنگاران واژگون شد ولی‬ ‫به محضاینحادثه‪،‬نیروهایامدادیحضورپیدا کردند‪.‬برخیازخبرنگاراندچارشکستگیدست وپاشدندو‬ ‫تعدادیهمبهدلیلحادثهدچار کوفتگیدراندام هاشدند‪.‬به گفتهان هاظاهراترمزاتوبوسدچارمشکلشده‬ ‫استورانندهبهخبرنگارانهشدارمی دهددرصندلیمستقرشویدوکمربندهایخودراببندید‪.‬‬ ‫‪#‬خبرنگار‬ ‫درپیحادثهواژگونیاتوبوسحاملخبرنگاران‪،‬چهره هایمطرح کشوردرپیام های‬ ‫شهــای مردمی به این‬ ‫جداگانه ای این ضایعه را تســلیت گفتند‪ .‬دراین بین نیز واکن ‬ ‫حادثه تلخ بســیار حائز اهمیت بود که هشــتک خبرنگار را در فضای مجازی به راه‬ ‫انداختند‪ .‬این در حالی است که علی پاکزاد در تویتی عنوان کرد به عنوان عضوی از‬ ‫انجمنروزنامه هایغیردولتیپیشنهادبایکوتخبرینهادهایمرتبطباسقوطدو‬ ‫حسن فتحی‪:‬‬ ‫خبر تلخ و دردناک بود‬ ‫حســن فتحــی‪ ،‬کارگردان ســریال هایی چــون شــهرزاد‪ ،‬مدار صفر درجــه و میوه‬ ‫ممنوعه‪ ،‬بابیان تسلیت به جامعه خبرنگاران و دوستداران محیط زیست‪ ،‬با انتشار‬ ‫عکس هایی از خبرنگار حوزه محیط زیســت ایســنا و ایرنا نوشته است‪ :‬تسلیت به‬ ‫خانواده هایداغدار ریحانهیاسینیومهشاد کریمیخبرنگارانمحیط زیست‪ ،‬کهدر‬ ‫حادثه واژگونی اتوبوس در نقده ‪ ،‬جان عزیزشان را از دست دادند‪.‬‬ ‫رضا کیانیان‪:‬‬ ‫به همین سادگی!!!!‬ ‫اما رضا کیانیان‪ ،‬بازیگر در مطلبی با انتشار عکس هایی از مهشاد کریمی و ریحانه‬ ‫یاسینیوهمچنینبااشارهبهتوییتخبرنگار ایرنادربارهمرگ‪،‬بهانتقاداز جاده های‬ ‫ناامن که در این سال ها جان نخبگان‪ ،‬اندیشمندان و شهروندان کشورمان را گرفته‪،‬‬ ‫پرداختهاست‪.‬‬ ‫این هنرمند همچنین نوشته است‪ :‬تسلیت‪ ...‬تسلیت به جامعه خبرنگاران‬ ‫تســلیت به دوستداران محیط زیست‪ .‬تسلیت به خانواده های داغدار‪ ۲ .‬فوتی‬ ‫اتوبوسحاملخبرنگارانوسربازمعلمانرادرانجمنمطرحکرده ام‪.‬امیدوارممدیران‬ ‫رســانه به جای تســلیت گفتن به اقدام عملی دســت بزنند‪ .‬از ســوی دیگر جمعی از‬ ‫هنرمندانباانتشار مطالبجداگانه ایدر فضایمجازی‪،‬باابراز تاسفبرایدرگذشت‬ ‫ناگهانیدوخبرنگار جوانایسناوایرنادر حادثهواژگونیاتوبوسدر ارومیه‪،‬بااهالی‬ ‫رسانههمدردیکردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مشهد ‪:‬‬ ‫صیانت از مالکیت معنوی‬ ‫و حفظ حقوق کشاورز اولویتی‬ ‫برای رشد کشاورزی‬ ‫و ‪ ۲۱‬مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده‪ .‬مهشاد کریمی و‬ ‫ریحانه یاسینی مصدومین تیم خبرنگاران حوزه محیط زیست هستند که از طرف‬ ‫ســازمان محیط زیســت برای تهیه گزارش اعزا مشــده بودند‪.‬کیانیان همچنین با‬ ‫اشاره به خبری از ایسنا درباره این حادثه تلخ اورده است‪« :‬رئیس مرکز اطالعات‬ ‫و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬علت واژگونی اتوبوس‬ ‫حامل خبرنگاران در نقده را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫همین سادگی!‬ ‫جاد ههــای ناامــن‪ ،‬اتوبوس های فرســوده چی؟ چند بار تابه حال نخبگان ما به‬ ‫همین سادگی به کام مرگ رفته اند؟‬ ‫هادی حیدری‪:‬‬ ‫تلخی بی پایان‬ ‫هــادی حیــدری ـ کارتونیســت ـ هم با انتشــار عکس هایــی از دو خبرنــگار جوان‬ ‫ازدست رفته در حادثه واژگونی اتوبوس‪ ،‬عنوان «تلخی بی پایان» را برای مطلب خود‬ ‫در فضای مجازی انتخاب کرده است‪ .‬او با اعالم این خبر‪ ،‬در پایان به خانواده های‬ ‫داغدار اینعزیزانوهمچنینجامعهرسانه ای کشور تسلیت گفتهاست‪.‬‬ ‫واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سوال های بی پاسخ‬ ‫طرح ‪ :‬ناهید زمانی‬ ‫حادثهواژگونیاتوبوسخبرنگارانکهعصرچهارشنبهاتفاقافتادسواالتو‬ ‫ابهاماتبسیاریدارد کهبزرگ ترینانمقصروعاملبروز ایناتفاقتلخاست‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬عصرچهارشنبهحادثهدل خراشواژگونیاتوبوسخبرنگاران‬ ‫در ارومیــهجامعهرســانه ای کشــور رادر شــوکبزرگــیفروبرد؛امــاابهاماتو‬ ‫سوال هایی در این میان وجود دارد که به نظر می رسد متولیان باید پاسخی‬ ‫قانع کنندهبرایان هاداشتهباشند‪.‬یکیاینکهبراساساظهاراتخبرنگاران‬ ‫اسیب دیدهدر اینحادثه‪،‬ایناتوبوساز ابتدایحرکتشبامشکالتونقص‬ ‫فنیمشهودیروبروبودهاست؛به گونه ای کهخبرنگارانحاضردر اتوبوسبه‬ ‫شوخیاینسوالرامطرح کردهبودندمگرمی خواهیدمارابکشید کهبااین‬ ‫اتوبوسجابجایمانمی کنید؟!بایدپرسیدمسئولاجارهودر اختیار گرفتن‬ ‫ایناتوبوسبرایماموریتخبرنگارانچهکسیوکدامدستگاهمتولیاست؟‬ ‫نکتهقابل تاملاینکهاتوبوسدر نظر گرفته شدهبرایاینماموریتخارجاز‬ ‫سیســتمحمل ونقلوشــرکت هایفعالدر اینحوزهبودهچراکهرانندهان‬ ‫روز سوماردیبهشتدر نامه ایبهشرکتباالسریخودبهدلیلانچه کمبود‬ ‫مسافربهدلیلکروناونیازبهبازسازیاتوبوسبرشمردهبود‪،‬درخواستخروج‬ ‫یک ماهه از ناوگان حمل ونقل داده بود‪ .‬دومین ســوالی که پس از شــنیدن‬ ‫خبردرگذشتدوخبرنگاربرجستهحوزهمحیط زیستومصدومیت‪۱۷‬نفر‬ ‫دیگر به اذهان می رسد این است که چرا اجازه جابجایی مسافر به همین‬ ‫اتوبوسان همنهدر قالبشرکتحمل ونقلیوتحتنظارتدستگاه های‬ ‫متولی مانند سازمان راهداری بلکه به صورت شخصی داشته شده است؟‬ ‫مگر نه اینکه همه اتوبوس ها و کامیون ها با تردد در محورهای مواصالتی‬ ‫کشــور از ســوی پلیس راه تحت نظــارت بــوده و در هر یک از ایســتگاه های‬ ‫پلیس راه کشور صورت وضعیت ان ها چک شده و مورد تائید قرار می گیرد؛‬ ‫پسچراایناتوبوساز سوماردیبهشت ماهامسال کهبهدرخواستراننده‪،‬‬ ‫غیرفعالشده‪،‬اجازهجابجاییمسافرپیداکردهاست؟!سوالدیگراینکه‬ ‫طیسال هایمتمادیوزیرانومسئوالنحوزهحمل ونقلبارهابهنوسازی‬ ‫ناوگانوضرورتاناشاره کرده اند؛حال انکهاتوبوس هاییدر همینسال ها‬ ‫حادثه افرینشدهوجانبسیاریاز هم وطنانرا گرفته اند کهعمدتااز همین‬ ‫مشکل رنج می بردند‪ .‬کجاست مسئولی که در این زمینه پاسخگو باشد و‬ ‫به این پرسش جواب دهد کهنوسازیناوگانبه کجارسیده کههموارهباید‬ ‫منتظرشنیدناخبارتلخیازاین دستباشیم؟!درنهایتدستگاه هایمتولیدر‬ ‫این زمینه از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫شرکتحمل ونقلیموردنظر‪،‬پلیس راهوحتیسازمانحفاظتمحیط زیست‬ ‫به عنوانبرگزارکنندهاینتور رسانه ایبایدپاسخگویاینسواالتوابهامات‬ ‫باشندتانه تنهامقصراینحادثهدل خراشمشخصشودبلکهدیگرشاهدچنین‬ ‫فجایعینباشیم‪.‬‬ ‫خبری کهبهپایاننرسیدوسرباز معلمی‬ ‫که زنگ کالسش زود خورد‬ ‫طرح ‪ :‬هادی حیدری‬ ‫در پی وقوع دو حادثه تلخ روزهای اخیر‬ ‫سهــای حامل خبرنــگاران و‬ ‫ـ واژگونــی اتوبو ‬ ‫همچنین تصادف اتوبوس حامل سربازان ـ که‬ ‫درنهایــت به جان باختــن دو خبرنگار و پنج‬ ‫نفر از سرباز معلمان منجر شد‪ ،‬علی دارابی ـ‬ ‫معاون سازمان صداوسیما در امور استان ها ـ در‬ ‫یادداشتی به واکاوی این حوادث پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون امور استان های‬ ‫صداوســیما در ابتــدای ایــن نوشــتار عنــوان‬ ‫کــرده اســت‪ :‬خبرنــگاری شــغل ســختی‬ ‫اســت‪ ،‬باید دغدغــه دیگران را داشــت اما‬ ‫فرصــت ایــن را هــم بــه دســت نیــاورد کــه‬ ‫دغدغه منــد خویشــتن بــود‪ .‬او در ادامــه‬ ‫یــاداور شــده اســت‪ :‬واژگونــی اتوبــوس‬ ‫یهــا در تــور‬ ‫اهالــی مطبوعــات و خبرگزار ‬ ‫رســانه ای‪ ،‬حادثــه دردناکــی بود کــه در ان‬ ‫جمعی از پرتالش ترین اقشار جامعه یعنی‬ ‫«خبرنــگاران» مصــدوم شــدند و دو نفــر از‬ ‫نهــا درراه انجــام رســالت حرف ـه ای خــود‬ ‫ا ‬ ‫جانشــان را از دســت دادنــد؛ جــان باختــن‬ ‫مهــا ریحانه یاســینی و مهشــاد کریمی‬ ‫خان ‬ ‫کــه بارهــا و بارها خبرهای مربوط به حوزه‬ ‫محیط زیســت را مخابره کرده بودند‪ ،‬خبر‬ ‫تلــخ عصــر چهارشــنبه بود‪.‬اصحاب رســانه‬ ‫دو همــکار خوب خود را از دســت دادند و‬ ‫جامعه خبری ایران در پی این حادثه سوگوار‬ ‫شد‪ .‬او در ادامه به حادثه مشابه دیگر اشاره‬ ‫و خاطرنشان کرده است‪ :‬مسافران اتوبوسی‬ ‫که در محور زاهدان ـ اباده دچار حادثه شدند‪،‬‬ ‫همگی سرباز معلم بودند‪ ،‬سربازان وطن که‬ ‫بنا بود از مهر ماه به عنوان معلم در محل های‬ ‫نشــده ادامــه خدمت ســربازی خــود را‬ ‫تعیی ‬ ‫بگذرانند ولی حاال پنج تن از ان ها دیگر بین‬ ‫مانیستندوقرار نیستهیچ کالسیباتدریس‬ ‫ان هاشروعشود‪.‬حوادثی کهقلبهمهمردم‬ ‫را بــه درد اورده و داغدارشــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون امور استان های صداوسیما ضمن ابراز‬ ‫تسلیت و همدردی با بازماندگان درگذشتگان‬ ‫این دو حادثه دل خراش‪ ،‬برای مصدومان ان‬ ‫سالمتی و شفای عاجل مسئلت و تاکید کرده‬ ‫است‪ :‬این حوادث تلخ موضوعی نیست که‬ ‫به سادگی بتوان از کنار ان گذشت‪.‬‬ ‫نخســت الزم اســت اقدامــات جــدی در‬ ‫راستای جلوگیری از حوادث مشابه در دستور‬ ‫کار قــرار گیــرد و دوم اینکــه در اســرع وقت‬ ‫تحقیقات برای شناسایی علل و عوامل این‬ ‫حــوادث انجــام و با مســببان ان ها برخورد‬ ‫قانونی شود‪.‬‬ ‫در پی انتشار توییت توهین امیز سخنگوی سازمان غذا و دارو‪ ،‬جمع زیادی از خبرنگاران از‬ ‫او شکایت کرده اند و به گفته یک وکیل پایه یک دادگستری‪ ،‬هفته اینده به دادسرای فرهنگ‬ ‫و رسانه می روند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اظهارات اخیر‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد‪ :‬در شرایطی که وضعیت کرونا در کشور وضعیت‬ ‫حادی است و بسیاری از مردم عزیزانشان را ازدست داده اند و بسیاری نیز نگران سالمندان‬ ‫هســتند‪ ،‬با این وضعیت تزریق واکســن و با توجه به غیرقابل چشم پوشــی بودن اینکه‬ ‫درزمینه تهیه واکسن صورت گرفته است‪ ،‬ما باید این اهمال ها را بپذیریم و بپذیریم‬ ‫اهمالی‬ ‫ٔ‬ ‫که جامعه دچار یاس و سرخوردگی است‪ .‬عقل سلیم و انصاف هم حکم می کند که در این‬ ‫شرایط کسانی که مسئولیت مستقیم دارند‪ ،‬هم عذر خواه مردم باشند و هم افکار عمومی‬ ‫اخیرا شاهد بودیم یکی از اقایان که سابقه بسیار بدی در این زمینه‬ ‫را ارام کنند‪ .‬او افزود‪ً :‬‬ ‫دارد و چندین بار قبل هم چندین مورد توهین به منتقدان داشته ‪ ،‬مطالبی را مطرح کرده‬ ‫که مایه تاسف است‪ .‬ایشان سخنگوی سازمان غذا و دارو هم هستند و یکی از اشخاصی‬ ‫اســت که در مظان اتهام اســت و باید پاســخگو باشــد‪ .‬اما می بینیم طلبکار مردم است و‬ ‫قطعا اگر چنین رفتاری در هر کشــوری صورت می گرفت‪ ،‬این شــخص را‬ ‫توهین می کند و‬ ‫ً‬ ‫برکنار می کردند و محاکمه می کردند اما در ایران می بینیم هیچ گونه برخوردی با این افراد‬ ‫صورت نمی گیرد‪ .‬این حقوقدان بیان کرد‪ :‬ما با جمع زیادی از خبرنگاران هم قدم شدیم‬ ‫و به عنوان وظیفه مدنی از ایشان شکایت کردیم و هفته اینده نیز به دادسرای فرهنگ و‬ ‫رسانه خواهیم رفت‪ .‬استقبال خیلی خوبی هم از طرف مردم شده اما به پیگیری و منتج‬ ‫به نتیجه شدن‪ ،‬امیدوار نیستیم‪ .‬بااین حال این پیام را می رسانیم که جامعه مدنی در برابر‬ ‫چنیناقداماتیمنفعلنیست‪.‬‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬رئیسسازمانملیاستانداردایراندر مشهداز مجموعهزعفران‬ ‫مصطفویبازدیدواز نزدیکدر جریانمسائلواقدامات گسترده اینشرکتصنایعغذاییو‬ ‫دانش بنیانقرار گرفت‪.‬غالمرضاشریعتیدر ابتدایورودخودضمنبازدیداز خزانهزعفران‪،‬‬ ‫خط تولید و بسته بندی و همچنین واحد ازمایشگاهی و کنترل کیفیت زعفران مصطفوی‬ ‫ضمن خدا قوت به مجموعه کارکنان پرتالش در جمع مدیران و کارکنان این شرکت گفت‪:‬‬ ‫صیانت از مالکیت معنوی و حفظ حقوق کشاورز از اقدامات مهم برای حفظ انگیزه و رشد‬ ‫در کار است که این کار ارزشمند در مجموعه مصطفوی به خوبی دنبال و تحقق یافته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران فقدان الگوی کشت را یکی از مشکالت کشاورزی در کشور‬ ‫درزمینه زعفران و بهبود‬ ‫مطرح کرد و افزود‪ :‬بایستی با انجام فعالیت های زیرساختی به ویژه‬ ‫ٔ‬ ‫الگوی کشت‪ ،‬ضمن ارتقای کیفیت محصول و کسب استانداردهای الزم جهانی از خطرات‬ ‫مصادره برند ایرانی توسط سایر کشورها جلوگیری کرد که این خطر هم اکنون فرش‪ ،‬زیره‪،‬‬ ‫پسته و سایر محصوالت کشاورزی دیرینه ما را تهدید می کند‪ .‬او از رئیس هیئت مدیره شرکت‬ ‫زعفرانمصطفویخواست‪،‬بادر اختیار قرار دادنالگوهاینوین کاریخودبهسایرواحدهای‬ ‫تولیدیوبسته بندیمحصوالت کشاورزیوغذایی کهباعثارتقایبهره وریزعفراناز زمین‬ ‫کشاورزی تا واحد بسته بندی و درنهایت موجبات رضایت مصرف کننده داخلی و خارجی را‬ ‫فراهم نموده است‪ ،‬به حفظ برند ایرانی زعفران در سطح مجامع جهانی کمک کند‪ .‬در‬ ‫ابتدای این بازدید ونشست احسان مصطفوی رئیس هیئت مدیره شرکت زعفران مصطفوی‬ ‫و مجری طرح سازمان جهانی زعفران ‪ OSEC‬با ارائه گزارشی از فعالیت های مجموعه خود‬ ‫گفت‪ :‬افتتاح کارخانه نواوری ارزش زعفران در تربت حیدریه‪ ،‬راه اندازی اولین موزه زعفران‬ ‫کشور‪،‬ایجاداولیندفاترپیشخوانزعفران‪،‬راه اندازیازمایشگاه هایمجهزدر تربت حیدریه‬ ‫و ایجاد مزارع الگویی و تدوین استاندارد کاشت‪ ،‬داشت و برداشت با ارائه اموزش های الزم‬ ‫به کشاورزان‪،‬اولین کتاب خانهتخصصیزعفران کشوربرایفرهنگ سازیبخشیاز کارهایی‬ ‫است کهتاکنوندنبالشدهاست‪.‬مدیرعاملشرکتطالیسرخادامهداد‪،‬باعقدتفاهم نامه‬ ‫بین دانشگاه فردوسی مشهد و مجموعه زعفران مصطفوی و همچنین عقد تفاهم نامه با‬ ‫دانشگاه های مختلف به دنبال ارتقای دانش و کارایی کشاورزان و فراوری زعفران هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سامانه شناسنامه دار شدن کشاورزان و شعار هر کشاورز یک صادرکننده منجر به‬ ‫اموزش بیش از ‪ 4‬هزار کشاورز در سطح استان خراسان رضوی شد که خود یک نقطه عطف‬ ‫در صنعت کشاورزی کشورمان به شمار می رود‪ .‬مصطفوی موضوع قاچاق زعفران را یکی‬ ‫از مشکالت کهنه و خطرافرین حفظ برند ایرانی این محصول ذکر و خاطرنشان ساخت‪،‬‬ ‫با همکاری دانشگاه فردوسی با احصاء ‪ DNA‬زعفران به دنبال ابداع ژن کشنده هستیم تا‬ ‫در صورت قاچاق از کشورمان‪ ،‬محصول در هیچ زمین دیگری به گل نرسد‪ .‬او بابیان این که‬ ‫همانند ویروس کرونا‪ ،‬سال هاست ویروسی به نام عاز یا همان عدم اتحاد زعفران کاران و‬ ‫فعاالن بخش زعفران در حوزه طالی سرخ وجود دارد و باید واکسنی برای ان تهیه شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید این مشــکل برای همیشــه حل و بازارهای جدیدی برای محصول زعفران ایران‬ ‫در دنیا ایجاد شود‪ .‬مجری طرح سازمان جهانی مدیریت تولید و صادرات زعفران( ‪OSEC‬‬ ‫) افزود‪ :‬با تشکیل این سازمان‪ ،‬ایران می تواند به مرجع اصلی تعیین قیمت زعفران در دنیا‬ ‫درزمینهتولیدوصادراتاینمحصولبه کشورهایجهانبه خوبی‬ ‫تبدیلشودونقشخودرا‬ ‫ٔ‬ ‫ایفا کند‪ .‬او در خاتمه گفت‪ :‬تاریخ گواهی می دهد که محصول زعفران در ایران از قدمت‬ ‫بسیار و کیفیت مطلوبی برخوردار است و در طول قرن ها زعفران ایران یکی از کاالهایی بوده‬ ‫که توسط تجار از مسیر جاده ابریشم به تمام دنیا عرضه می شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!