روزنامه رویداد امروز شماره 1101 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1101

روزنامه رویداد امروز شماره 1101

روزنامه رویداد امروز شماره 1101

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 03‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫خبر پرتاب ناموفق‬ ‫ماهواره پارس ‪ ۱‬و ناهید‬ ‫صحت ندارد‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 13‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1101‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گیالن‬ ‫چترحمایتیایمیدرو‬ ‫برایمحرومیت زدایی‬ ‫در ‪ ۸۲‬درصد‬ ‫مناطقمحروم‬ ‫وعده پایان یک روزه تحریم ها‬ ‫روحانی در نشست هیئت دولت اعالم کرد‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫با دستور رئیس جمهور‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫ساخت مجموعه پارک‬ ‫ابی و شهربازی‬ ‫سرپوشیده اغاز شد‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ن روزهای هفته ‬ ‫عناوی‬ ‫ویی در مصرف ‬ ‫صرفه ج‬ ‫شنبه ‪ 02‬تــیر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫رویاد دگیالن‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫معاون اطالع رسانی و ارتباطات دفتر رییس جمهوری در توییتی نوشت‪ :‬رییس جمهوری منتخب با حضور در‬ ‫پاستور به دیدار حسن روحانی رییس جمهوری امده است‪ .‬دوران انتقال مسوولیت با روندی حرفه ای‪ ،‬مدنی و‬ ‫اخالقی در جریان است‪.‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫سپاهان‪،‬پرسپولیسواستقاللبازی های‬ ‫سرنوشتسازیپیشرودارند‬ ‫هفت خانرستم‬ ‫در انتظار مدعیانقهرمانی‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ارسالپرونده کیفری‬ ‫صدور کیفرخواستو‬ ‫کتریکبهدادگاه‬ ‫شرکترشتال‬ ‫با دستو‬ ‫جموعه پارک‬ ‫ساخت م‬ ‫عملیات اجرایی پوشیده اغاز شد‬ ‫شهربازی سر‬ ‫ابی و‬ ‫‪04‬‬ ‫مصرف اب تهرانی ها‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بیشتر‬ ‫از میانگین کشوری‬ ‫اصل انتخابات بسیار مهم و به یک مفهوم از ارکان نظام است‪ .‬اگر گفتیم جمهوریت رکن بزرگ نظام است‪ ،‬جمهوریت بدون انتخابات حاصل نخواهد شد امکان‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫ندارد بگویید جمهوریت داریم ولی در ان انتخابات نیست‬ ‫رئیســیبه‬ ‫دیدار روحانی رفت‬ ‫‪03‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫یک میلیون دز واکسنامروز‬ ‫وارد کشور می شود‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫شرکترشتالکتریک‬ ‫وضعیت‬ ‫پرونــده کیفــری در‬ ‫و تشــکیل‬ ‫مرکز استان گیان‬ ‫دادستان‬ ‫ـوص‪ ،‬در کمتریــن‬ ‫ایــن خصـ‬ ‫تکمیــل تحقیقــات‬ ‫تحقیقــات فنی و‬ ‫ــت‪ :‬بــا‬ ‫زمان ممکن‬ ‫گف شرکت رشت الکتریک‬ ‫دربارهاتهاماتوارده‬ ‫پرونده‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشت‪ ،‬این پرونده‬ ‫در دادسرای‬ ‫که سبب تعطیلی‬ ‫به اشخاصی‬ ‫کیفرخواستبهدادگاه‬ ‫مهدی فالح میری‬ ‫شدند در دادسرای‬ ‫باصدور‬ ‫این کارخانه‬ ‫ســیدمهدی فاح‬ ‫ارســال شــد‪.‬‬ ‫صدور کیفرخواست‪،‬‬ ‫تکمیل و پرونده با‬ ‫مرکزاستانگیان‬ ‫ـرکت رشــت‬ ‫میریدادستان‬ ‫ـال شد‪ .‬وی اضافه‬ ‫پرونــده کیفری شـ‬ ‫ـیدگی به دادگاه ارسـ‬ ‫ـدور کیفرخواســت‬ ‫این برای رسـ‬ ‫خریداران شــرکت‬ ‫از صـ‬ ‫فاح میری با اعام‬ ‫دادگاه بــه اتهامــات‬ ‫الکتریک خبر داد‪.‬‬ ‫اقتصاد کــرد‪ :‬در‬ ‫مشارکت و معاونت در‬ ‫رشت‬ ‫های‬ ‫راستایاجرایسیاست‬ ‫الکتریک به عنوان‬ ‫احیای رشت‬ ‫خبر گفت‪:‬در‬ ‫رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫یــه و کمــک بــه‬ ‫اخال در نظام تولید‬ ‫ـی در قــوه قضای‬ ‫مقاومتـ‬ ‫گیان‪ ،‬با رسیدگی به‬ ‫واحدهای بزرگ تولیدی در‬ ‫ر رئیس جمهور‬ ‫ـش پــارک ابــی و‬ ‫و برق اعالم شد‬ ‫انزلــی در دو بخـ‬ ‫منطقــه ازاد‬ ‫اب ‬ ‫ـی همچون چند‬ ‫کاربریهای مکملـ‬ ‫گیــان عناویــن‬ ‫شــهربازی و‬ ‫ـارک بزرگســاالن‬ ‫ـرکت اب منطقــهای‬ ‫کــودکان‪ ،‬نینجــا پـ‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫ـرف اب و بــرق‬ ‫نــوع پــارک‬ ‫(واقعیــت مجــازی)‬ ‫صرفهجویــی در مصـ‬ ‫ـان و پــارک ‪VR‬‬ ‫روزهــای هفتــه‬ ‫دســتورالعمل اباغی‬ ‫برنامه افتتاح دولت‬ ‫و نوجوانـ‬ ‫ــط در مرکز فاز‬ ‫ـرف) را بــر اســاس‬ ‫ـاد و چهارمیــن‬ ‫ـات تفریحــی مرتب‬ ‫(مدیریــت مصـ‬ ‫در هفتـ‬ ‫بابیان اینکه هفته‬ ‫تولیــد پروژههــای‬ ‫و دیگــر امکانـ‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫کرد‪ .‬وحید خرمی‬ ‫ـد بــرای جهــش‬ ‫ـگری منطقه با‬ ‫وزارت نیرو اعام‬ ‫تدبیــر و امیـ‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫جــارت و گردشـ‬ ‫و گردشــگری‬ ‫ـاخته میشــود؛‬ ‫دهه اخیر‪ ،‬هفته‬ ‫ت‬ ‫ـادی زیربنایــی‬ ‫خارج از کشــور سـ‬ ‫تیرماه در طی سه‬ ‫عمرانــی اقتصـ‬ ‫است‪ ،‬اعام کرد‪ :‬روز‬ ‫حســن روحانــی‬ ‫ایرانــی مقیم‬ ‫اول‬ ‫های سازمان در‬ ‫برق‪ ،‬نامگذاری شده‬ ‫شــور بــا دســتور‬ ‫برایندی از برنامه‬ ‫مناطــق ازاد ک‬ ‫بهینه اب و‬ ‫صــرف اب‪ ،‬برق و‬ ‫ـران‪ ۵۰ ،‬پــروژه‬ ‫موضوعی که‬ ‫از خارج کشــور‬ ‫عنوان مدیریت م‬ ‫ـوری اســامی ایـ‬ ‫ســرمایه ایرانیان‬ ‫ــم تیرماه تحت‬ ‫ریاســت جمهـ‬ ‫فراهم کردن زمینه‬ ‫جهــت جــذب‬ ‫طرح اغاز شد‪.‬‬ ‫یک‬ ‫این عنوان باهدف‬ ‫عملیات اجرایی ‪۵۲‬‬ ‫خانواده است که‬ ‫محسوب میگردد‪.‬‬ ‫مصرفوافزایشنقش‬ ‫افتتاح و‬ ‫رویــداد افتتــاح‬ ‫شــگری منطقــه‬ ‫خانوادههادر مدیریت‬ ‫ــداد پنجمیــن‬ ‫در حــوزه گرد‬ ‫ایــن روی‬ ‫شده است‪ .‬او روز‬ ‫مشارکت‬ ‫ازاد در برنامههای‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫اک‬ ‫هم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫انتخاب‬ ‫مجمو‬ ‫میشود‪ .‬احمدی‬ ‫سراســری مناطــق‬ ‫اصاح الگوی مصرف‬ ‫دارای بزرگتریــن‬ ‫اجتماع وارد‬ ‫مصرف اب و برق‪،‬‬ ‫طرحهای‬ ‫زنان در‬ ‫ســت جمهوری‬ ‫ازاد انزلــی‬ ‫و باغ خزندگان‬ ‫جویی را مدیریت‬ ‫ـو کنفرانســی ریا‬ ‫اینکهشهرداریرشت‬ ‫ـگری ا کواریوم‬ ‫دوم هفته صرفه‬ ‫افتتاحیــه ویدیـ‬ ‫باتاکیدبر‬ ‫داشــت‪ :‬هدف از‬ ‫رشــت گفــت‪:‬‬ ‫عملیات ســاخت‬ ‫تفریحی‪-‬گردشـ‬ ‫حــات دریــای‬ ‫ـانه خواند و بیان‬ ‫شــهردار‬ ‫اقدامــات عمرانــی‬ ‫ســتور روحانــی‬ ‫ــن مرکــز تفری‬ ‫افکار عمومی و رسـ‬ ‫بــوده کــه با د‬ ‫عــاوه بــر‬ ‫گستردهتر از ظرفیت‬ ‫مدیریــت شــهری‬ ‫شــور؛ بزرگتری‬ ‫ـی و شــهربازی‬ ‫نــا مشــتمل بــر‬ ‫ک‬ ‫بحــث توســعه‬ ‫مجموعــه‬ ‫دوم تیرماه استفاده‬ ‫عــه پــارک ابـ‬ ‫مجموعــه ماری‬ ‫و ابادانــی در‬ ‫پــروژه مجمو‬ ‫نامگذاری روز‬ ‫اجتماعی بهمنظور‬ ‫ارائــه خدمــات‬ ‫گردشــگری منطقه‬ ‫شــمال کشــور‪،‬‬ ‫و ورزشهــای‬ ‫جمعی و شبکههای‬ ‫عــاوه بــر‬ ‫سامت و مقابله‬ ‫در فاز تجارت و‬ ‫هــای تفریحــی‬ ‫شاخصهای‬ ‫وســایل ارتباط‬ ‫سرپوشــیده‬ ‫ـردن ســطح دانــش‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬توسعه‬ ‫اســکله قایق‬ ‫تفریحــی برای‬ ‫ـ‬ ‫های اجتماعــی نیــز‬ ‫ب‬ ‫عمرانی و‬ ‫ـاال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫عمو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همراه ســایر امکانـ‬ ‫افزایــش اگاهــی‬ ‫ازاد انزلی اغاز‬ ‫بــا اســیب‬ ‫سامت و مقابله‬ ‫محدودیتمنابعاست‪.‬‬ ‫محمد احمدی‬ ‫ـگری گامــی دیگــر‬ ‫ـاء ابــی بــه‬ ‫خارجــی اســت؛‬ ‫شاخصهای‬ ‫ـرده و ان را یــک‬ ‫ـروژه بــزرگ گردشـ‬ ‫کنندگانابنسبتبه‬ ‫بهمنظــور ارتقـ‬ ‫ورودی داخلــی و‬ ‫برنامهریــزی کـ‬ ‫ایــن پـ‬ ‫یــی را مدیریــت‬ ‫اجتماعــی را نیز‬ ‫قــه ازاد انزلــی‬ ‫مصرف‬ ‫های گردشــگری و‬ ‫گردشــگران‬ ‫گــی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫هفتــه صرفهجو‬ ‫با اســیبهای‬ ‫توریســتی منط‬ ‫افزود‪ :‬به اعتقاد من‬ ‫تکمیل زیرســاخت‬ ‫حوزه جهت جذب‬ ‫برنامههــای فرهن‬ ‫خرمــی روز ســوم‬ ‫مترمربــع (‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫برای خود میداند‬ ‫ـازمانهای عمومی و‬ ‫بهمنظــور‬ ‫ویژه در شــهر رشــت‬ ‫شــگر در منطقه‬ ‫ـی خدمات این‬ ‫کــه در کنــار‬ ‫سازمان منطقه‬ ‫تکلیف‬ ‫یــش از ‪۲۳۰۰۰‬‬ ‫اجتماعیهمهباید‬ ‫ـب ماندگاری گرد‬ ‫بــه شــکل‬ ‫ـرق‪ ،‬صنعــت‪ ،‬سـ‬ ‫نفر کمــی و کیفـ‬ ‫و تنوعبخشــی‬ ‫متنوعی که از سوی‬ ‫گذار زیربنــای ب‬ ‫مصــرف اب و بـ‬ ‫مقابلهبااسیبهای‬ ‫افزایــش ضریـ‬ ‫ـتغالزایی برای ‪۱۲۰‬‬ ‫خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫لــی و خارجــی‬ ‫جــذب ســرمایه‬ ‫گردشــگری‬ ‫منطقه را به یکی‬ ‫بــه دربحث‬ ‫پیگیریمیکند‪.‬‬ ‫گردشــگران داخ‬ ‫ـع) بــا میزان اشـ‬ ‫ـت‪ :‬تمام هدف ما‬ ‫خصوصی اعام کرد و‬ ‫ـی بــوده کــه بــا‬ ‫شــگری موجود‬ ‫در مراســم اغــاز‬ ‫برپا میشــود این‬ ‫مترمربـ‬ ‫منطقــه ظرف دو‬ ‫ـند‪ .‬وی ابراز داشـ‬ ‫موسســات‬ ‫ـای تفریحی‪-‬گرد‬ ‫ـدگان تجهیزات‬ ‫ازاد انزلـ‬ ‫محمــد احمــدی‬ ‫ازاد انزلی‬ ‫کشور محقق شد‪.‬‬ ‫پای کار باشـ‬ ‫ـارت و گردشــگری‬ ‫گردشــگری کشــور‬ ‫تبیین نقش تولیدکننـ‬ ‫به مجموعههـ‬ ‫این است که ارائه‬ ‫ســید‬ ‫قــرارداد ســاخت و‬ ‫ـا بــرای توســعه‬ ‫داخلی مقیم خارج از‬ ‫در فــاز تجـ‬ ‫ـن قطبهــای‬ ‫بهرهبــرداری قــرار‬ ‫یــن روز باهــدف‬ ‫مجموعه شهرداری رشت‬ ‫فناوریهــای کاهنــده‬ ‫ســامت داشــت‪ :‬مـ‬ ‫شــهربازی سرپوشــیده‬ ‫منطقــه در قالــب‬ ‫از اصلیتریـ‬ ‫ا‬ ‫ســاخته و مــورد‬ ‫محله شــهر رشــت به‬ ‫ـیبهای در‬ ‫کار کاروان‬ ‫در ســطح‬ ‫ـرف در توســعه‬ ‫مجموعه پارک ابی و‬ ‫ســال و نیــم‬ ‫ایجاد میشود‪.‬‬ ‫ســامت و مقابلــه با اسـ‬ ‫کاهنــده مصـ‬ ‫را در ســطح ‪۵۵‬‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫توسعه صنایع و‬ ‫سرمایهگذاری ‪۴۳۰۰‬‬ ‫با این سازمان‬ ‫داریم و خدمات‬ ‫تشریح ضرورت‬ ‫شــاخصهای‬ ‫خدمات به صورت‬ ‫ـوق بهرهبرداری‬ ‫با میزان‬ ‫شــهربازی سرپوشــیده‬ ‫مصارف اب و انرژی‪،‬‬ ‫از میگیرد‪.‬‬ ‫رشت برنامه جامعی‬ ‫متوازن پیگیری کنیم تا‬ ‫و تفریحــی فـ‬ ‫ظرفیتهایمنابعابی‬ ‫منطقه ازاد انزلی خصوصی بــا بهرهگیری‬ ‫مجموعه پارک ابی و‬ ‫اجتماعی در شهر‬ ‫ـگری‬ ‫ذیربط شکل‬ ‫رشت به بازدیدهای‬ ‫معادنمتناسببا‬ ‫ـارد ریالــی بخش‬ ‫دستگاهها و نهادهای‬ ‫مجتمــع گردشـ زیرســاخت و امکانــات‬ ‫شهردار‬ ‫بهرهبرداریاز‬ ‫ها و موسسات در‬ ‫های بینالمللی‬ ‫در این راه با کلیه‬ ‫تبیین نقش ســازمان‬ ‫ســتای گســترش‬ ‫اینکه تحقق متمرکز ارائه نشود‪ .‬محروم شــهر رشــت نیز‬ ‫میلیـ اســتانداردها و شــاخص‬ ‫مترمربع و با در را‬ ‫و انرژی کشــور و‬ ‫هستیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫ـتمر خود از محات‬ ‫انرژیدر تاسیسات‬ ‫اخرین‬ ‫اماده همکاری‬ ‫مســاحت ‪ ۷‬هــزار‬ ‫صحیحمصرفابو‬ ‫مطالبه مسـ‬ ‫وگــوی میدانی و‬ ‫ابادانی نخســتین‬ ‫یاداور شــد‪ :‬گفت‬ ‫در فضایــی بــه‬ ‫اعمالرویههای‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل اب‬ ‫برنامههــای عمران و‬ ‫اشــاره کــرد و‬ ‫برگزاری جلسات در‬ ‫غیره نامگذاری شده‬ ‫شهرداریهاســت تصریح‬ ‫خـــبر‬ ‫اهالی محات‪،‬‬ ‫و ساختمان و‬ ‫هفته صرفهجویی‬ ‫ـردم و شــهروندان از‬ ‫با صمیمی با‬ ‫نــوان روز چهارم‬ ‫برنامهریزی برای‬ ‫مـ‬ ‫اقدامــات زیربنایی‬ ‫منطقــهای گیان ع‬ ‫اولویتبندی و سپس‬ ‫های دینی اعام‬ ‫ـاش بــرای انجــام‬ ‫ایجاد مساجد‪،‬‬ ‫اب و برق و اموزه‬ ‫موجود در محات‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫کــرد‪ :‬تـ‬ ‫مدیریــت مصــرف‬ ‫تردد شهروندان و‬ ‫مشکات و کمبودهای‬ ‫‪ ۹۸‬اغازشــده و‬ ‫ـذاری این روز‪ ،‬تبیین‬ ‫ســهولت جهت‬ ‫را‬ ‫کشــور از ســال‬ ‫شهرداری رفع‬ ‫به صورت ویژه در‬ ‫ـل ‪ ۳۳‬کیلومتــری‬ ‫کرد‪ :‬هــدف از نامگـ‬ ‫هدف‬ ‫پیشرفت پروژه‪ ،‬بر تاش‬ ‫مقوالتی است که‬ ‫مدتی اســت که‬ ‫از ایــن خــط ریـ‬ ‫و خاطرنشــان‬ ‫پرهیــز از اســراف از‬ ‫بــا بهرهبــرداری‬ ‫کمبرخوردار‬ ‫ارامش و رفاه از دیگر‬ ‫گزارشی از میزان‬ ‫مصــرف کــردن و‬ ‫ـدوده این منطقه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خطیری بر عهده دارد‪.‬‬ ‫عنایت با ارائه‬ ‫بهرهبرداری سریعتر‬ ‫اهمیــت صحیــح‬ ‫کیلومتر ان در محـ‬ ‫کار شهرداری رشت‬ ‫های صحیح مصرف‬ ‫خواهد کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫حیطه مســئولیت‬ ‫مجموعه بهمنظور‬ ‫کــه حــدود ‪۲‬‬ ‫ـی کــه دستور‬ ‫متولیدر راستای‬ ‫شیوه‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫ان‬ ‫معرفی‬ ‫روزی‬ ‫در‬ ‫ایفا‬ ‫زیرســاخت‬ ‫ریل‬ ‫شبانه‬ ‫و‬ ‫عمان‬ ‫ـعه متــوازن را هدفـ‬ ‫منظر تعالیم دینی‬ ‫ازاد انزلی به خط‬ ‫مشارکتدستگاههای‬ ‫منطقه و دریای‬ ‫عاوه بر تکمیل‬ ‫ـرم و لــزوم انجام‬ ‫پنجم را مدیریت‬ ‫ملی اتصال منطقه‬ ‫ـهردار رشــت توسـ‬ ‫ویاز‬ ‫قرارگرفتــه‪،‬‬ ‫رئیسجمهور محتـ‬ ‫مدیرعاملسازمان‬ ‫دینی اســت‪ .‬او روز‬ ‫ســامت» قدردانــی و‬ ‫شــمال‪-‬جنوب‪ ،‬زمینه‬ ‫اقدامات و وظایف‬ ‫شـ‬ ‫ـزاری‪ ،‬از طرح‬ ‫رشت تاکید کردند‪.‬‬ ‫بــه تاکیــدات‬ ‫رئیسهیئتمدیرهو‬ ‫با اتکا به تعالیم‬ ‫ـزاری طــرح «کاروان‬ ‫فعالســازی کریــدور‬ ‫روستایی و جلب‬ ‫در کنار انجام سایر‬ ‫ـن لحظه خدمتگـ‬ ‫ایستگاه پیربازار‬ ‫اهن بازدید کرد‪.‬‬ ‫خدمات شهری و‬ ‫برگـ‬ ‫تاشمیکندخدمات‬ ‫ترانزیت میان کشــور‬ ‫بندری بــرای‬ ‫شهرداری‬ ‫ـدات دولــت تا اخریـ‬ ‫سراسری در‬ ‫از پروژه ملی راه‬ ‫مصرف اب و برق‪،‬‬ ‫ملی اتصال مجتمع‬ ‫توجه ویــژهای دارد خواند و گفت‪ :‬خاطرنشان کرد‪:‬شهرداری‬ ‫از ظرفیتهــای‬ ‫اجرای این پروژه که‬ ‫دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫عمرانی تعهـ‬ ‫ازاد انزلی‬ ‫بــرداری‬ ‫گفتنی اســت طرح‬ ‫که معاون فنی‪،‬‬ ‫خــود بــه ان‬ ‫شــیدن به فرایند‬ ‫سامت جسم و‬ ‫ــا محوریت این‬ ‫مردمی و خیرین‬ ‫شــاخصهایی که‬ ‫جریان این بازدید‬ ‫حوزه حفظ و تقویت‬ ‫خط ریل سراسری در بهره کشــورهای اســیای غربی ب‬ ‫ســرعت بخ‬ ‫مشارکتهای‬ ‫اقتصاد کشورمان‬ ‫خدمات رســان شهری‬ ‫ـک اگــر از یکســری‬ ‫منطقه ازاد انزلی به‬ ‫حضور داشتند‪،‬‬ ‫ببرد خوبی در‬ ‫چین و‬ ‫تمام دستگاهها و‬ ‫بــدون شـ‬ ‫ترغیب دســتگاههای‬ ‫در پیمانکار و مجری طرح‬ ‫منافع بینالمللی متنوعی را برای ملی‪-‬میهنی کاسپین‬ ‫یافتگی را به پیش‬ ‫دهد و در این راه با‬ ‫انرژی‪ ،‬تشــویق و‬ ‫تشــویق و‬ ‫تفاهمنامه همکاری این ســازمان با منطقهفراهممیشود‪.‬‬ ‫ســازمان‪،‬‬ ‫تواند بحث توســعه‬ ‫انزلی با تصریح بر‬ ‫یک اقدام و وظیفه‬ ‫روان ارائه‬ ‫کاهش مصارف اب و‬ ‫سازندهبرقرارمیکند‪.‬‬ ‫قالب انعقاد‬ ‫می‬ ‫سازمان منطقه ازاد‬ ‫تاکیدات رئیسجمهور‬ ‫ــه همــراه دارد‪،‬‬ ‫و روســتایی به‬ ‫ســامت و مقابلــه با اســیبهای نهادهایمتولیهمکاری‬ ‫ـرمایهگذاری بهمنظور‬ ‫ملی که نقش ب‬ ‫مدیرعامل‬ ‫و شهرســازی و با‬ ‫نظیــر مولفــه‬ ‫و خیرین بــرای سـ‬ ‫تکمیل این پروژه‬ ‫جبرانناپذیریبه‬ ‫پروژه وزارت راه‬ ‫ترغیــب مــردم‬ ‫اهمیت تسریع در‬ ‫ونقلی است‪.‬‬ ‫و انتقال و توزیع‬ ‫غافلشویملطمات‬ ‫مشــاور پیمانکار‬ ‫ترانزیتــی و حمل‬ ‫زیرساختهای تولید‬ ‫اجتماعی‬ ‫این دیدار شــوقی و‬ ‫در اتصال مســیر‬ ‫توســعه و بهبود‬ ‫در‬ ‫و صاحبان منابع‬ ‫محــوری‬ ‫جنوب خلیجفارس‬ ‫مشــارکت صنایع‬ ‫کشورهای اوراسیا و‬ ‫و انرژی و جلب‬ ‫حوزه اب و انرژی‬ ‫کشورمان و‬ ‫اب‬ ‫مسئولیت اجتماعی در‬ ‫مالی در انجام‬ ‫اهداف نامگذاری‬ ‫خـــبر‬ ‫های فرهنگسازی از‬ ‫با اجرای برنامه‬ ‫رودبار‪ ،‬ســیاهکل‪،‬‬ ‫گــری از ســخنان‬ ‫در بخــش دی‬ ‫را پنج شهرســتان‬ ‫این روز بوده است‪.‬‬ ‫انجامشــده‬ ‫روز ششــم هفته‬ ‫ـرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـوص برنامه این‬ ‫ملخها انجامشده‬ ‫به اینکــه عنوان‬ ‫و اســتارا نــام بـ‬ ‫خــود‪ ،‬درخصـ‬ ‫گاز اســتان گیــان‬ ‫خرمــی بــا اشــاره‬ ‫هکتار مبارزه با‬ ‫رودســر‪ ،‬املــش‬ ‫بــرق غذا‪ ،‬منابع‬ ‫عملیات مبــارزه با‬ ‫شــرکت‬ ‫ـرای گازرســانی بــه‬ ‫هزار و ‪۷۳۷‬‬ ‫مصرفــی در این‬ ‫مدیریت مصــرف اب و‬ ‫ـپ بــرای انجام‬ ‫عــادل ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫شــرکت بـ‬ ‫بهرهمنــدی همــه‬ ‫ـت‪ :‬میــزان ســم‬ ‫ـ‬ ‫ـی‬ ‫ی‬ ‫اک‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ـریح‬ ‫ی‬ ‫‪۸‬‬ ‫ســطحی‬ ‫جو‬ ‫ـداد‬ ‫صرفه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫باقیمانده‪،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬وی گف‬ ‫بــا هــدف‬ ‫موسوی تعداد تعـ‬ ‫ـت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ت‬ ‫خردادمــاه جاری‬ ‫بانی شــده است‪.‬‬ ‫روستاهای‬ ‫حفظ محیطزیسـ‬ ‫فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫سازمان جهاد ‪۱۸‬‬ ‫نعمت گاز طبیعی‬ ‫لیتر بوده اســت‪.‬‬ ‫تشریح نقش منابع‬ ‫طبیعی و‬ ‫ردیابی و دیده‬ ‫انهــا ملخها‬ ‫ســطح‪۷۰۴۲ ،‬‬ ‫گیانیها از‬ ‫در طــرح توســعه‬ ‫تولیدات گیاهی‬ ‫و ‪ ۸۳۲‬هکتار‬ ‫در امنیت غذایی‪،‬‬ ‫ـن عملیــات در‬ ‫ایــن شــرکت‬ ‫معاون بهبود‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۰‬هکتار‬ ‫ـته‪ ،‬به ‪ 45‬روستا‬ ‫وضعیــت کنترل و‬ ‫نقش اب و انرژی‬ ‫ـتانهایی کــه ایـ‬ ‫و ضرورت حفظ‬ ‫سطح الودگی را ‪۲۱‬‬ ‫در ســال گذشـ‬ ‫ســال جدیــد‪،‬‬ ‫ـان با اشــاره به‬ ‫معادل ‪ ۲۰‬شهرسـ‬ ‫اقتصادی جوامــع‬ ‫گازرســانی در‬ ‫کشــاورزی موســوی‬ ‫کشــاورزی گیـ‬ ‫صنعتی گازرســانی‬ ‫حسین اکبر‬ ‫طبیعی در توســعه‬ ‫تاکنون در سطحی‬ ‫بشری و تشریح‬ ‫مضر محصوالت‬ ‫و ‪ 47‬واحد‬ ‫گازرسانیبه‪ 62‬روستای‬ ‫دانست و افزود‪:‬‬ ‫بقا و تداوم تمدن‬ ‫ـارزه با ملخهــای‬ ‫برنامه‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫محیطزیست برای‬ ‫بیان کــرد‪ :‬تا تاریخ‬ ‫مبـ‬ ‫تصفیه بهداشــتی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خانوار هستند‪،‬‬ ‫گیان‪ ،‬طی گزارشــی‬ ‫های جمعاوری و‬ ‫دارای ‪ 4‬هزار و ‪300‬‬ ‫ـان در حاشــیه‬ ‫ـش اجــرای طرح‬ ‫اســتان‬ ‫جدید را که‬ ‫در حفظ و ارتقای‬ ‫گاز اســتان گیـ‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫شرکت‬ ‫اب‬ ‫عادیسالیانهاین‬ ‫همچنین بازچرخانی‬ ‫دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫نشستمجمععمومی‬ ‫فاضاب و‬ ‫گذاری این روز اســت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ـات گازرســانی بــه‬ ‫ساختمانستاد در‬ ‫ابی از اهــداف نام‬ ‫ــان اینکــه عملیـ‬ ‫کنفرانسشهیدباهنر‬ ‫کیفیــت منابع‬ ‫وی بــا بی‬ ‫مدیریت مصرف اب‬ ‫کوهســتانی اســتان‬ ‫کهدر سالن‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬با‬ ‫منطقهای گیــان‪،‬‬ ‫صعبالعبــور و‬ ‫شــد‪ ،‬با بیــان این‬ ‫مدیرعامل اب‬ ‫‪ 45‬روســتاهای‬ ‫شــعار روز هفتم‬ ‫ـام اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫برگــزار‬ ‫حقوق شــهروندی را‬ ‫طی سال گذشته‬ ‫ـتان در حــال انجـ‬ ‫ریزی به عمل امده‪،‬‬ ‫و برق‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫در ‪ 7‬شهرسـ‬ ‫بیان داشــت‪ :‬این‬ ‫بیشترین سهم را‬ ‫برنامه‬ ‫برخوردار شدند‪.‬‬ ‫ـی اعــام کــرد و‬ ‫تالش با ‪ 24‬روســتا‪،‬‬ ‫دورافتاده‪،‬از نعمت گاز‬ ‫هفتــه صرفهجویـ‬ ‫مناطق شهرســتان‬ ‫ــادی اب و برق‪،‬‬ ‫زمینه مقاومسازی‬ ‫ـتایی دارا بوده و پس‬ ‫در‬ ‫روستای‬ ‫شــریح ارزش اقتص‬ ‫اکبر این روستاها در‬ ‫جهادی بنیاد مسکن در‬ ‫عملیات گازرســانی روسـ‬ ‫گــذاری باهدف ت‬ ‫به گفته حسین‬ ‫مصرف در حفظ‬ ‫عملکرد‬ ‫مالکیتبهروستاییان‬ ‫‪ 12‬روســتا‪ ،‬رودسر‬ ‫نام‬ ‫هایرودبار‪ ،‬از‬ ‫اقتصادی کاهش‬ ‫ـتان های املش با‬ ‫صعبالعبورشهرستان‬ ‫روستایی‪،‬اعطایسند‬ ‫تشریح نقش و ارزش‬ ‫از ان شهرسـ‬ ‫زیست و لزوم رعایت‬ ‫مساکن‬ ‫کوهستانیو‬ ‫همچنین در زمینه قیر‬ ‫ـتا‪ ،‬استارا و لنگرود‬ ‫رودســر‪ ،‬لنگــرود‪،‬‬ ‫از الودگی محیط‬ ‫شــفت با ‪ 9‬روسـ‬ ‫معابر روســتایی‬ ‫ـفت‪ ،‬ســیاهکل‪،‬‬ ‫منابع و جلوگیری‬ ‫با ‪ 10‬روســتا‪،‬‬ ‫در خصوص انواع‬ ‫و بهســازی‬ ‫روســتاهای شهرســتان‬ ‫ـتان رودبــار با یک‬ ‫تالــش‪ ،‬شـ‬ ‫در مجموع دارای‬ ‫همگان و اطاعرسانی‬ ‫‪ 3‬روســتا و شهرسـ‬ ‫برای اســفالت معابر‬ ‫املش قرار دارند و‬ ‫انقاب اسامی‬ ‫قانون از سوی‬ ‫هرکــدام بــا‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫همچنین ضمن تقدیر‬ ‫الهیجان و‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن‬ ‫بخش اب و برق‬ ‫رند‪.‬مدیرعامل شـ‬ ‫مــل اورد‪ .‬رنجبر‬ ‫‪ 120‬خانوار هستند‪.‬‬ ‫اکبرزاده‬ ‫جرائم و تخلفات در‬ ‫مســئول روابــط‬ ‫روســتا قرار دا‬ ‫تقدیــر به ع‬ ‫انقابــی به برخی‬ ‫همچنین پروژه گازرسانی‬ ‫‪ 2‬هزار و‬ ‫همــراه خوشــرو‬ ‫استان گیان همچنین‬ ‫شــمند ایــن نهــاد‬ ‫ســتان گیــان بــه‬ ‫گیان در ادامه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫املش‬ ‫ارز‬ ‫ـات‬ ‫ا‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫جمعیت ‪ 1220‬خانوار در‬ ‫س‬ ‫خد‬ ‫ســتان اشــاره کرد‬ ‫در فرمانداری شهر‬ ‫از‬ ‫شــترک جدیــد در‬ ‫ هماهنگی امور ‬ ‫روســتاهای این شهر‬ ‫عمومــی با حضــور‬ ‫روســتای دیگر با‬ ‫ـش از ‪ 45‬هــزار م‬ ‫شهرســتان دیدار‬ ‫مشــکات‬ ‫ـق ایــن به ‪6‬‬ ‫معاون جدید‬ ‫از جــذب بیـ‬ ‫در عمران روستاها‬ ‫ســت و در صورت‬ ‫محمد رنجبر فرماندار‬ ‫فــت‪ :‬بــرای تحقـ‬ ‫ـراورد و اخــذ مجوز ا‬ ‫مشارکت مردمی‬ ‫با مهندس‬ ‫‪ 99‬خبــر داد و گ‬ ‫ستانداری گیالن ‬ ‫گفت‪ :‬با جلب‬ ‫هزار مرحلــه بـ‬ ‫توسعهای‪ ،‬ایمنسازی‬ ‫خواهد شد‪.‬وی‬ ‫ســال‬ ‫شــبکه اجرا و ‪11‬‬ ‫سال ‪ 1400‬اجرایی‬ ‫ـب‬ ‫عمرانی ا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫منا‬ ‫کیلومتر‬ ‫ایجاد زمینههای‬ ‫اسامی استان در‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫تصویب‪ ،‬در‬ ‫مهم‪ ،‬حدود ‪340‬‬ ‫مسکن و تعامل ویژه با‬ ‫اکنون درصد بهره‬ ‫و‬ ‫بنیاد مسکن انقاب‬ ‫اســت‪.‬اکبر در ادامه‪،‬‬ ‫با بیان اینکه هم‬ ‫ها و مقاومسازی‬ ‫منصوب شد‬ ‫مدیرکل‬ ‫گاز نصب شــده‬ ‫ساخت ‪ 3000‬واحد‬ ‫در خاتمــه‪،‬‬ ‫سکونتگاه‬ ‫خدماتبیشتروبهتربه‬ ‫گیان حدود ‪96‬‬ ‫انشــعاب‬ ‫واحدهای صنعتی استان‬ ‫بابیان تفاهمنامه‬ ‫ــتایی در اســتان‬ ‫هایمرتبطمیتوان‬ ‫این نشست‬ ‫ـان و تخصیــص‬ ‫مندی گاز روس‬ ‫زمینه گازرسانی به‬ ‫صابر » را به ســمت‬ ‫دستگاه‬ ‫ما تاش خواهیم‬ ‫کــرد تا بــا انجام‬ ‫محرومیــن در گیـ‬ ‫استان گیان توانسته‬ ‫در‬ ‫« عباس‬ ‫ـت‪ ،‬ابــراز امیــدواری‬ ‫داد و پسازاین نیز‬ ‫شهرستاناملشتصریح‬ ‫مســکونی ویــژه‬ ‫گفت‪ :‬شرکت گاز‬ ‫ـتان گفت‪ :‬در این‬ ‫روستائیان ارائه‬ ‫صنعتی‪ ،‬درصــد اسـ‬ ‫وزیر کشــور در حکمی استانداری گیانمنصوب‬ ‫مسکنروستاییدر‬ ‫انقابیبرایپیشبرد‬ ‫جاری‪ ،‬این میزان به‬ ‫گیان‪،‬‬ ‫واحد برای شهرسـ‬ ‫ـعه سهمیه‬ ‫ـانی به ‪ 47‬واحد‬ ‫همکاری با اعضای‬ ‫هماهنگیامورعمرانی‬ ‫ایننهاد‬ ‫گازرسانی در سال‬ ‫ســهمیه ‪239‬‬ ‫قرضالحســنه و‬ ‫ســال ‪ 99‬با گازرسـ‬ ‫راهبردهای موثر در توسـ‬ ‫باید با تعامــل و‬ ‫ـب و عملیات‬ ‫معاون‬ ‫کردتعاملبیشترییا محرومین جامعه داشته‬ ‫ریال تســهیات‬ ‫در‬ ‫کــرد‪ :‬دهیــاران‬ ‫رونق تولید و کسـ‬ ‫ـت‪ :‬امروزه یکــی از‬ ‫جامعه روستایی را با‬ ‫درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫و رفع مشــکات‬ ‫مهمــی در زمینــه‬ ‫روســتایی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫طــرح ‪ 500‬میلیون باعوض برای ساخت واحد گفـ‬ ‫ـاب « عباس صابر‬ ‫روستا‪ ،‬ریشسفیدان و‬ ‫گیان ‪97.3‬‬ ‫اهداف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زحمات مجید محسن‬ ‫نقــش‬ ‫ـه پایــدار نواحــی‬ ‫کشــور برای انتصـ‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫میلیون ریال کمک‬ ‫برای شورای‬ ‫امکاناتابوخاک‬ ‫پایان با تقدیر از‬ ‫همهجانبـ‬ ‫در حکــم وزیــر‬ ‫ایفا کند‪.‬مدیرعامل‬ ‫‪300‬‬ ‫قابلیتهایطبیعیو‬ ‫دهیارانوروستائیان‬ ‫بنا به پیشــنهاد‬ ‫باشیم‪ .‬در‬ ‫عنوان سرپرست بنیاد‬ ‫کار‬ ‫موجب این حکم و‬ ‫اختصاصیافت‪.‬‬ ‫وتوانمندیهای‬ ‫استفادهاز‬ ‫توسعه پایدار حرکت‬ ‫محمدعلیزاده به‬ ‫ـاالی ‪ ۲۰‬خانــوار مشارکت‬ ‫مسکونی‬ ‫امده اســت‪ :‬به‬ ‫ـتایی در همه ابعاد‬ ‫عمران و توســعه امور‬ ‫خواه‪ ،‬الهیار‬ ‫چارچوب اهداف و ابعاد‬ ‫»‬ ‫شهرستانمعرفیشد‪.‬‬ ‫‪ 98‬روســتای بـ‬ ‫ـعه مناطق روسـ‬ ‫ـان و تائید معاون‬ ‫دهیاریها‪ ،‬در‬ ‫او افــزود‪ :‬از‬ ‫برخوردار عمــران و توسـ‬ ‫مسکنانقاباسامی‬ ‫اطاعرسانی نمایند‪.‬‬ ‫اســتاندار گیـ‬ ‫ســمت معــاون‬ ‫اجرای طرح هادی‬ ‫صحیح و همکاری‬ ‫کرده و در این زمینه‬ ‫جنابعالــی را بــه‬ ‫شهرستان ‪ 46‬روستا از‬ ‫ـز در این دیــدار از‬ ‫‪47‬درصد بوده و با برنامهریزی‬ ‫ـهری و روســتایی‪،‬‬ ‫سطح شهرستان‬ ‫شهرســتان املش نیـ‬ ‫گیــان منصوب‬ ‫برخورداری شهرستان‬ ‫شـ‬ ‫توسعه روستاها را در‬ ‫عمرانــی اســتانداری‬ ‫فرمانــدار‬ ‫هستند و شــاخص‬ ‫االنبیا سپاه واگذار‬ ‫میتوان روند‬ ‫هماهنگــی امــور‬ ‫خصوصافزایشجذب‬ ‫زمینههــای فنــی و‬ ‫قرارگاه خاتم‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫اکبرزاده‬ ‫جــاد هماهنگــی‬ ‫ســتان سرعتبخشید‪.‬‬ ‫شــاره به ضرورت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مینمایــم‪ .‬ای‬ ‫طرحهای توسعه‬ ‫انقاب اســامی ا‬ ‫شــود‪.‬وی با ا‬ ‫فنــی دانشــگاه‬ ‫و تصویب‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن‬ ‫شــورای‬ ‫های حوزه سامت‬ ‫عمرانی‪ ،‬نظارت بر تهیه تشخیص نیازمندیهای‬ ‫اتمام پروژه‬ ‫ـکی گیان با حضور‬ ‫ـهری و روســتایی‪،‬‬ ‫ـزود‪ :‬طــرح ها و‬ ‫علوم پزشـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرای‬ ‫عمران‬ ‫در گیــان‪ ،‬افـ‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫هــا‪ ،‬نظــارت بــر‬ ‫و‬ ‫خـــبر‬ ‫ســاالری‪ ،‬رئیس‬ ‫تعییــن اولویت‬ ‫دکتــر ارســان‬ ‫توســعه درمانــی‬ ‫عمرانــی و‬ ‫استانی و نحوه عملکرد‬ ‫پــروژه هــای‬ ‫علوم پزشکی گیان‪،‬‬ ‫عمرانی دستگاههای‬ ‫هــای بندرانزلــی‬ ‫دانشگاه‬ ‫الزم بــا مدیــران‬ ‫طرحهای‬ ‫در شهرســتان‬ ‫ارسالن ساالری‬ ‫جمعــی از مدیران‬ ‫برقــراری تعامــل‬ ‫ـرا و همچنین ‪۱۷‬‬ ‫معاونین و‬ ‫اعتبــارات‪،‬‬ ‫روستا در جهت‬ ‫و صومعه سـ‬ ‫جــذب‬ ‫اجاس حوزه ریاست‬ ‫شوراهای اسامی شهر و‬ ‫صورت ســه شــیفته‬ ‫در سالن‬ ‫ـاه‪ ،‬تولید قبوض‬ ‫دســتگاهها و‬ ‫توســعه متوازن‬ ‫در رشــت باید به‬ ‫گــزار شــد‪.‬دکتر‬ ‫مدتزمــان کوتـ‬ ‫عمرانی و رشــد و‬ ‫پزشکی شــهریور‬ ‫دانشــگاه بر‬ ‫اتمام برسند‪ .‬رییس‬ ‫راهانــدازی در‬ ‫شــبرد پروژههــای‬ ‫مربوطه و نرمافزار‬ ‫ساختوســازها‪،‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫اجراشده‪ ،‬قادر است‬ ‫ـند تا ســریعا به‬ ‫پی‬ ‫استفاده از سامانه‬ ‫مراقبت بر نحوه‬ ‫های فعال باشـ‬ ‫ارســان ساالری‪،‬‬ ‫صنعت اریوســام‬ ‫همچنین بر لزوم‬ ‫ـات مصرف با‬ ‫طــق‪ ،‬نظــارت و‬ ‫ـان اشــاره کرد‪.‬‬ ‫به پــروژه‬ ‫اســامی ایرانی‬ ‫علوم پزشکی گیان‬ ‫ـات نواوران‬ ‫منا‬ ‫ها‪ ،‬کلیــه اطاعـ‬ ‫مانیتورینگ با کاربری اسـ‬ ‫ســازی و معماری‬ ‫ـامانه ارســال اطاعـ‬ ‫گیان در این نشســت با اشــاره ســازندگی دانشگاه‬ ‫ـب در ایســتگاه‬ ‫ــتقرار تجهیزات‬ ‫توجه به الگوی شهر‬ ‫غیره ســاده‬ ‫‪ )GasMaster‬دارای‬ ‫شــد‪ ،‬طــرح سـ‬ ‫پیشرفت برنامهها به‬ ‫پــس از نصـ‬ ‫فضای فیزیکی اس‬ ‫ـگاه بــا قــرارگاه‬ ‫ـرف‪ ،‬فشــار‪ ،‬دمــا و‬ ‫قرائت از راه دور (‬ ‫های گاز برگــزار‬ ‫مدیرعامل و مسئولین‬ ‫اماده ســازی‬ ‫ـترک ایــن دانشـ‬ ‫گزارش عملکرد و‬ ‫اموزشــی درمانی‬ ‫ـاز از قبیــل مصـ‬ ‫سامانه‬ ‫مشـ‬ ‫اطاعات ایســتگاه‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫های گاز توسط‬ ‫و ارائه منظم‬ ‫که انتظار دارد در‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬مراکز اموزشــی تصویربــرداری جدید در مرکز‬ ‫گاز موردنیـ‬ ‫گاز ایســتگاه‬ ‫ســامانه ارســال‬ ‫سیســتم مانیتورینگ ارســال گواهینامههای استاندارد‬ ‫اهم وظایفی است‬ ‫خاتماالنبیــا ســپاه‪،‬‬ ‫و اندازهگیــری‬ ‫پیشــنهادی شــرکت‬ ‫جهــت پایش به‬ ‫معاونت مزبور از‬ ‫همچنین دانشــکده‬ ‫مناســبی نسبت‬ ‫ـای برنامهریــزی‬ ‫اسناد فرادست و‬ ‫ســتگاه میتوان‬ ‫رشت تاکید کرد‪.‬‬ ‫پایان از طرح را‬ ‫‪ ،)GasMaste‬طــرح‬ ‫تمامشــده بســیار‬ ‫پورســینا و رازی و‬ ‫ـت واحدهـ‬ ‫مقررات جاری و‬ ‫یــات بارز این د‬ ‫بــه پورسینا‬ ‫بوده و بهای‬ ‫برتــر صنعــت نفـ‬ ‫(‪r‬‬ ‫درمانــی‬ ‫معرفی شــد که در‬ ‫چارچوب قوانین و‬ ‫خارجی دارد و‬ ‫کنــد‪ .‬از خصوص‬ ‫ـد بــرای احــداث‬ ‫امید با بهرهگیری‬ ‫قابلیــت حمــل‬ ‫عنــوان ‪ 7‬طــرح‬ ‫گیان ارائه و‬ ‫شــابه داخلی و‬ ‫ســایت الکان بایـ‬ ‫بهعنــوان یکــی‬ ‫های دولت تدبیر و‬ ‫ـک‪ ،‬وزن کــم و‬ ‫گیــان به‬ ‫به نمونههای م‬ ‫بهصــورت ویدئو‬ ‫پزشــکی‬ ‫ـرکت گاز گیــان‬ ‫راستای سیاست‬ ‫در بحران افت‬ ‫بــه ابعــاد کوچـ‬ ‫و متخصص بدان‬ ‫ـد‪.‬در جلســهای که‬ ‫ـتگاه و استفاده از‬ ‫پیشــنهادی شـ‬ ‫در‬ ‫به نحو مناســب‬ ‫تقدیــر به عمل‬ ‫تجارب نیروهای الیق‬ ‫معرفی شـ‬ ‫نیاز به برق ایسـ‬ ‫ـاون برنامهریــزی‬ ‫از ان میتوان‬ ‫صنعــت نفــت‬ ‫از استعدادها و‬ ‫اســان‪ ،‬عدم‬ ‫التحصیل کارشناســی‬ ‫ـا حضــور معـ‬ ‫بودن و ســازگار‬ ‫از ‪ 7‬طــرح برتــر‬ ‫ـات ایســتگاههای‬ ‫استفاده نمود‪.‬‬ ‫کنفرانســی بـ‬ ‫عباس صابر فارغ‬ ‫عمر باال‪ ،‬بومی‬ ‫ـاوری اطاعــات‬ ‫و فشار گاز‬ ‫ـامانه ارســال اطاعـ‬ ‫اهتمام نمایید‪.‬‬ ‫باطری با طول‬ ‫عضویــت در دوره‬ ‫ـت‪ ،‬مدیــرکل فنـ‬ ‫ـح کننده‪ ،‬نصب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫گاز‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـرکت‬ ‫م‬ ‫مدیــران ا‬ ‫وزارت نفـ‬ ‫ـتگاههای تصحیـ‬ ‫ســی عمــران اسـ‬ ‫(طرح پیشــنهادی شـ‬ ‫الکترونیــک و‬ ‫ارشــد مهند‬ ‫با انواع دسـ‬ ‫رئیسی نظاممهندسی‬ ‫تقلیــل فشــار گاز‬ ‫توســعه دولــت‬ ‫بومی و دانشبنیان‬ ‫شهر رشت‪ ،‬نائب‬ ‫های ملــی گاز‪،‬‬ ‫و‬ ‫توســط شــرکت‬ ‫چهارم شورای‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫ـات در شــرکت‬ ‫ـیمی گیان) که‬ ‫نــاوری و اطاعـ‬ ‫سرپرستی اداره کل‬ ‫ف‬ ‫و صنایــع پتروشـ‬ ‫ساختمان گیان‪،‬‬ ‫شهرستان استارا ازجمله‬ ‫پاالیــش و پخــش‬ ‫گیان و فرمانداری‬ ‫نفــت‪،‬‬ ‫استانداری‬ ‫سوابق صابر است‪.‬‬ ‫وسعهشاخصهای‬ ‫هرداریرشتت‬ ‫هایاجتماعیرا‬ ‫ش مقابلهبااسیب‬ ‫سالمتو ویژهپیگیریمیکند‬ ‫بهشکل‬ ‫روژهملیراهاهن‬ ‫طقهازادانزلیاز پ‬ ‫عاملسازمانمن‬ ‫بازدیدمدیر‬ ‫کنترلومبارزه‬ ‫باملخهایمضر‬ ‫حصوالت کشاورزی‬ ‫م‬ ‫رسانی در استان‬ ‫طرح گاز‬ ‫‪ 92‬بهره برداری رسید‬ ‫به‬ ‫الباسالمیاستان‬ ‫انق‬ ‫یرکلبنیادمسکن‬ ‫دیدار مد‬ ‫بافرماندار املش‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫پروژههایعمرانی‬ ‫تالشهابرایتکمیل‬ ‫مضاعفشود‬ ‫یکی از ‪ 7‬طرح برتر‬ ‫گاز گیالن بهعنوان‬ ‫طرح پیشنهادی شرکت نفتمعرفیشد‬ ‫صنعت‬ ‫طرح«شهرونددیپلمات»بهچترحمایتیفعالیت های‬ ‫بین المللیدر اصفهانتبدیل شدهاست‬ ‫اغاز به کار جشنواره‬ ‫علمی‪-‬فرهنگی‬ ‫اصفهانوسن پترزبورگ‬ ‫بازدید مدیرعامل‬ ‫سازمان منطقه ازاد انزلی‬ ‫از پروژه ملی راه اهن‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری‬ ‫مناقصات و ائین نامه معامالت شــرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری کرج‬ ‫شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر‪ ،‬پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح عملیات‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫حداقل رتبه الزم‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید و نصب تجهیزات و تابلوهای ترافیکی جهت‬ ‫معابر سطح منطقه ‪ – 4‬تا سقف اعتبار‬ ‫‪8/000/000/000‬‬ ‫‪400/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪ 100%‬نقدی‬ ‫‪ -1‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد‪ .‬ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به‬ ‫حساب ‪ 700786948623‬بانک شهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪ -3 .‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید‪ -‬بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫‪ -8‬الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه رتبه مربوطه و ارائه تایید صالحیت در سایت ‪ ، sajar.mporg.ir‬معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات‬ ‫اعضای شرکت‪ ،‬کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪ -10 .‬سایر اطالعات و جزئیات‬ ‫در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف ‪ -‬ب‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/4/13‬به‬ ‫ادرس کرج‪ -‬میدان توحید‪ -‬بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪ -12‬پیشنهادات رسیده در روز مورخ ‪ 1400/4/14‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد‪ .‬هزینه چاپ اگهی‬ ‫به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892421 -35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمانها ‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫‪40014040‬‬ ‫‪2000093905000004‬‬ ‫انتقال نیرو و‬ ‫برقرسانی (تجهیز‬ ‫پست زمینی‬ ‫و نیرورسانی و‬ ‫بهینه سازی شبکه‬ ‫های فرسوده) در‬ ‫محدوده امور برق‬ ‫منطقه ‪( 4‬شرق)‪-‬‬ ‫بسته سه‬ ‫‪1400/04/05‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪1400/04/10‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪1400/04/21‬‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪1400/04/22‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪600/000/000‬‬ ‫پیشــنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز دوشــنبه ‪ 1400/04/21‬در ســامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی (پاکت الف‪ -‬ضمانت نامه) خود را‬ ‫به نشانی‪ :‬اصفهان ســروش‪ -‬حدفاصل خ ال خجند و حکیم شفایی‪ -‬کوچه شهداد‪ -‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه ‪-2‬‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir :‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 32299087‬اداره مالی و اداری امور برق منطقه ‪ 4‬و جهت اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ 32299001 :‬اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ ،021-41934‬دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪ 021-85193768‬تماس‬ ‫حاصلفرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‬ ‫‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ‪ 32241153‬اقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ 72‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد‬ ‫مناقصه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫رئیس جمهور منتخب تالش‬ ‫کند تا مشکالت مردم‬ ‫حل شود‬ ‫دبیر شــورای نگهبان گفت‪ :‬باید قــدردان این مردم‬ ‫همیشهدرصحنهباشندورئیس جمهور منتخبهمباید‬ ‫در دوران ریاســت جمهــوری تمــام تالش خــود را کند تا‬ ‫مشکالت مردم عزیز را حل کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان‪ ،‬ایت‬ ‫ا‪ ...‬احمــد جنتی با اشــاره به برگزاری موفق انتخابات‬ ‫افــزود‪ :‬الحمــداهلل انتخابات با موفقیت کامــل و بدون‬ ‫هیچ تنشــی و در ارامش کامل برگزار شــد‪.‬دبیر شــورای‬ ‫نگهبان خاطرنشان کرد‪ :‬من جا دارد که به رئیس جمهور‬ ‫منتخب‪ ،‬جناب اقای رئیســی هم به دلیل کســب رای‬ ‫مــردم‪ ،‬تبریــک و تهنیــت عــرض کنــم و امیــدوارم کــه‬ ‫ا نشــاءاهلل ایشــان در جایگاه ریاســت جمهوری بتوانند‬ ‫مشکالتمردمراحل وفصل کنند‪.‬جنتیاضافه کرد‪:‬باید‬ ‫بابتبرگزاریاینانتخاباتباشکوهشاکرخداوندمتعال‬ ‫باشیموالحمداهللاینرایی کهبهرئیس جمهور منتخب‬ ‫داده شد‪ ،‬حتما همه و به خصوص شخص رئیس جمهور‬ ‫منتخب باید قدردان این مردم همیشه درصحنه باشند‬ ‫و رئیس جمهــور منتخــب هــم بایــد در دوران ریاســت‬ ‫جمهوری تمام تالش خود را کند تا مشکالت مردم عزیز‬ ‫را حل کند‪.‬‬ ‫بر یکدست شدن جریان‬ ‫اصولگرا اصرار نکنیم‬ ‫منصور حقیقت پور‪،‬فعال سیاسی اصولگرا با تاکید‬ ‫بــر اینکه به دســت گرفتــن قــدرت در جریــان اصولگرا‬ ‫ان هم توســط برادری که می گوید مستقل امده است‪،‬‬ ‫مقدور نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬نباید رئیس جمهور شــدن اقای‬ ‫رئیســی را به مثابــه یکدســت شــدن جریــان اصولگــرا‬ ‫دانست‪.‬اینجریانبرایرسیدنبهچنینوضعیتیباید‬ ‫تجدیدنظرهای ساختاری انجام دهد و به همین راحتی‬ ‫فهــای اصولگرا بــا محوریت‬ ‫نیســت‪ .‬اینکــه همه طی ‬ ‫رئیســی کنار هم جمع شــوند‪ ،‬خیلی کار سختی است‪.‬‬ ‫به خصوص کهاین هاطیف هایینیستند کهبامختصری‬ ‫نرمش‪ ،‬سازش کنند و کنار هم جمع شوند‪ .‬چطور انتظار‬ ‫داشته باشیم که پایداری با جریان جلیلی یا احمدی نژاد‬ ‫همــراه شــود؟! اصــا ذائقــه این ها یکی نیســت‪ .‬نگاه‬ ‫جامعه مهندسین با موتلفه فرق دارد‪ .‬به نظر من شاید‬ ‫بهتر باشد که اصال بر یکی و یکدست شدن این جریان‬ ‫اینقدراصرارنکنیم‪.‬اویک باردیگرهمینانتخاباتاخیررا‬ ‫مثال زد و گفت‪ :‬اگر یکی شدن در این جریان ممکن بود‬ ‫چرا شورای وحدت و ائتالف یکی نشدند؟ وزنشا ن هم‬ ‫که کم نبود ‪ .‬یک سو اقای حداد و سوی دیگر هم جامعه‬ ‫روحانیت‪ .‬این یعنی که ایجاد وحدت ســاده نیســت‪.‬‬ ‫یک مثال دیگر اینکه حتی در دوران اقای مهدوی کنی‬ ‫هم وحدت ایجاد نشد و اقای والیتی نپذیرفت و نهایتا‬ ‫اصولگرایان با چند نامزد وارد عرصه شدند‪.‬حقیقت پور‬ ‫ضمــن اینکه ایجــاد وحدت و همراه کــردن طیف های‬ ‫مختلف اصولگرایی را خارج از توان رئیسی ارزیابی کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این را هم نباید فراموش کنیم که وظیفه رئیسی‬ ‫این نیســت‪ .‬او رئیس جمهور شده تا مشکالت مردم را‬ ‫حل کند نه اینکه مشکالت جریان اصولگرا را‪ .‬او حاال‬ ‫دیگررئیس جمهور همهاعماز اصالح طلبواصولگراها‬ ‫و حتی ان هایی که رای ندادند است‪ ،‬لذا برای موفقیت‬ ‫قبــل از همــراه کردن جریان اصولگرا باید به وعده های‬ ‫خود و حل مشکالت مردم توجه کند‪.‬‬ ‫رئیسی طبق وعده هایش‬ ‫فراجناحی عمل کند‬ ‫یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم همان طور که دولت فعلی را می توان نقد کرد‬ ‫دولــت اینده را هم بتوان نقد کرد و دوران احمدی نژاد‬ ‫تکرارنشود‪.‬‬ ‫مهــدی شــیخ در گفت وگو بــا ایلنا‪ ،‬دربــاره این که‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور منتخب در جریان‬ ‫مناظــرات وعده هایــی را ازجمله برجــام مطرح کرد؛‬ ‫چقــدر ضــرورت دارد بــه وعده هایی که داده اســت‬ ‫عمل کند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مواردی که اغلب کاندیداها‬ ‫ازجمله خود اقای رئیســی اعتراض داشــتند و مدعی‬ ‫بودنــد ایــن بــود کــه دولــت جــاری بــه وعده هایش‬ ‫عمل نکرده است و حتی در این زمینه همه دولت ها‬ ‫را از این ناحیه موردانتقاد قراردادند که انتقاد شامل‬ ‫خودشان نشود؛ تا این دولت بتواند به وعده هایش‬ ‫عمل کند‪.‬این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی‬ ‫نکــه معتقــدم در هــر زمینه ای که مشــکلی‬ ‫بابیــان ای ‬ ‫وجود دارد باید با مردم در میان گذاشته شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اقای رئیســی باید در وعده هایش مطالبی را‬ ‫بیان کند که عملی باشــد تــا هیچ گونه بهانه ای برای‬ ‫نشــان وجود نداشــته باشد‪ ،‬مخصوصا‬ ‫اجرایی نشد ‬ ‫نکــه اوال ایشــان معتقــد هســتند رئیس جمهــور‬ ‫ای ‬ ‫اختیــارات تــام دارد و می توانــد هر کار کنــد‪ ،‬ثانیا اگر‬ ‫این گونه هم نباشد این یکدستی که در قوا به وجود‬ ‫امده اســت‪ ،‬می تواند هر مشــکلی را مرتفــع کند‪ .‬او‬ ‫نشــاءاهلل بتواند به وعده هایش‬ ‫ادامه داد‪ :‬رئیســی ا ‬ ‫عمــل کننــد و مــا فعــاالن هــم هــر کاری از دســتمان‬ ‫بربیاید در راستای کمک به ایشان کوتاهی نخواهیم‬ ‫نطــور که دولــت جاری‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا امیــدوارم کــه هما ‬ ‫موردنقــد قــرار می گرفــت و همــه ازاد بودنــد نقدش‬ ‫کنند‪ ،‬این رویه در این دولت هم ادامه پیدا کند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اقای رئیسی خودشان اشاره کرده اند الزامی‬ ‫نیســت فضای ســتادها در دولت هم حاکم باشد که‬ ‫امیدوارم همین مشی را ادامه دهند‪.‬شیخ گفت‪ :‬یکی‬ ‫از وعده هایــی کــه اقــای رئیســی دادنــد ایــن بود که‬ ‫فراجناحــی می خواهــد عمل کنــد و از نخبه ها در هر‬ ‫دو جناح که دارای موقعیتی هســتند‪ ،‬اســتفاده کنند‬ ‫که امیدوارم محقق شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫روحانی در نشست هیئت دولت اعالم کرد‬ ‫وعدهپایانیک روزهتحریم ها‬ ‫رئیس جمهــوری انقالبی بــودن را از یاد نبردن‬ ‫اهداف مهم عنوان کرد و گفت‪ :‬نباید هدف های‬ ‫اصلی انقالب‪ ،‬نظام و ایران را به خاطر انتخابات‬ ‫فدا کنیم و اهداف بلند باید سر جای خودش باقی‬ ‫بماند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلسه‬ ‫هیئــت دولــت با اشــاره به انتخابات ســیزدهمین‬ ‫دوره ریاســت جمهــوری گفــت‪ :‬اصــل انتخابــات‬ ‫بســیار مهم و به یک مفهوم از ارکان نظام اســت‪.‬‬ ‫اگــر گفتیــم جمهوریــت رکــن بــزرگ نظام اســت‪،‬‬ ‫جمهوریــت بدون انتخابات حاصل نخواهد شــد‬ ‫امکان ندارد بگویید جمهوریت داریم ولی در ان‬ ‫انتخابات نیست‪ .‬روحانی اضافه کرد‪ :‬جمهوریت‬ ‫یک پایه بسیار مهم در کنار اسالمیت است و تمام‬ ‫تــوان مــا باید این باشــد کــه این پای ههــا را حفظ‬ ‫کنیم‪ .‬این پایه ها متزلزل شود کل نظام ما متزلزل‬ ‫می شود‪ .‬انقالب ما و همه تالش ها که شده‪ ،‬همه‬ ‫تهــا بــرای این بود‬ ‫خو نهــا‪ ،‬زندا نهــا و مجاهد ‬ ‫که اسالمیت و جمهوریت در ایران عزیز محفوظ‬ ‫بماند‪ .‬او گفت‪ :‬همه تالش کنیم به اسالم لطمه‬ ‫نخورد نمی خواهد به اسالم خیلی خدمت کنیم‬ ‫به اسالم لطمه نزنیم هرچه بتوانیم خدمت کنیم‬ ‫چه بهتر‪ .‬اسالم جایگاه بلند و عظیمی دارد خیلی‬ ‫نیاز به ما ندارد ولی ما به اسالم لطمه نزنیم‪ .‬اسالم‬ ‫دارای سیاست و اخالق و احکام روشن و عدالت‬ ‫و احترام به همه قومیت ها و جنســیت ها اســت‪.‬‬ ‫در اســام همه چیز سرجای خود است ما بدعمل‬ ‫می کنیم بحث دیگری اســت‪ .‬اگر اخالق نباشد و‬ ‫دروغ گفتــن ادم را منفــور می کند‪ .‬باید جامعه ای‬ ‫داشته باشیم اگر کسی دروغ گفت هیچ کس به او‬ ‫اعتنا نکند بگویند او دروغ گو است‪ .‬روحانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اســامیت به این نیســت که شــعار دهیم و‬ ‫حرف بزنیم‪ ،‬قران بخوانیم و بگوییم ما مسلمان‬ ‫هســتیم‪ .‬انچه اســامیت‪ ،‬اخالق و رفتار اسالمی‬ ‫اســت‪ .‬در اخالق و رفتار اســامی‪ ،‬راس ـت گویی‪،‬‬ ‫صداقــت‪ ،‬احترام به شــخصیت به مردم‪ ،‬حســن‬ ‫ظن به مردم داشتن‪ ،‬ابروی مردم را پایمال نکردن‬ ‫مهم و اساســی اســت‪ .‬اگــر این ها صدمــه ببیند از‬ ‫اسالمیتچیزیباقینمی ماند‪.‬این کهشعار دهیم‬ ‫اسالمیت نمی شود‪ .‬اسالمیت به معنی واقعیت‬ ‫شهــا و ابعاد ان‬ ‫کلمــه در این کشــور در همه بخ ‬ ‫باید حاکم شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریتاکید کرد‪:‬امامسئلهجمهوریت‬ ‫کمی اسان تر از اسالمیت است‪ .‬باید مردم را سهیم‬ ‫و شریک کرد‪ .‬در جمهوریت اگر بتوانید ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مــردم را ســهیم کنید ایــن کار حداقلی اســت‪ .‬اگر‬ ‫بتوانید‪ ۷۰‬درصد مردم را سهیم کنید به نقطه قابل‬ ‫قبولی رسیدید اما اگر توانستید ‪ ۹۰‬درصد مردم را‬ ‫سهیم کنید به نقطه اوج رسیده اید‪.‬‬ ‫به خاطر یک دستمال قیصریه را به اتش‬ ‫نکشیم‬ ‫روحانــی گفــت‪ :‬در انتخابات و در جمهوریت‬ ‫ایرانخواستار کاهش‬ ‫فوری تنش در‬ ‫افغانستاناست‬ ‫بایــد فضــا را بازکنیــم‪ .‬بایــد مــردم را در اغــوش‬ ‫بگیریم‪ .‬طرد مردم که هنر نیست‪ ۵۰ .‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جمعیــت را که بــه تفکری عالقه دارنــد را حذف‬ ‫کنیم بگوییم این ها نباشد این چه هنر و خدمتی‬ ‫به کشور می کند؟ اگر ‪ ۳۰‬درصد مردم را کنار زدیم‬ ‫ایا به کشور و امنیت ملی و انسجام ملی خدمت‬ ‫کردیم؟ این که مردم نگران و ناراحت و اندوهگین‬ ‫شوند این خاصیتی برای ما دارد؟ این که اشکال کار‬ ‫از کجا است بحث دیگری است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اصل انتخابات را بســیار مهم‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬یکــی از کارهــای مهــم دولــت‬ ‫دوازدهمدرهفته هایپایانی اشبرگزاریانتخابات‬ ‫کامال امن و سالم و با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫بــود‪ .‬این کار مهمی بود که انجام گرفت‪ .‬این که‬ ‫ده ها هزار صندوق در سراسر کشور از صبح زود تا‬ ‫پاسی از شب که مردم ازادانه بتوانند پای صندوق‬ ‫بیایند و در زمان کوتاهی رای گیری انجام بگیرد و‬ ‫صبــح اول وقت فردا بتواند بگوید منتخب مردم‬ ‫کیست‪ ،‬هنر و کار بزرگی است‪ .‬او گفت‪ :‬این که در‬ ‫صندوقی نیم ســاعت کسی معطل شود به دلیل‬ ‫ان کل انتخابات را زیر سوال ببریم یعنی به خاطر‬ ‫یک دستمال بخواهیم قیصریه را به اتش بکشیم‪،‬‬ ‫عقــل و انصاف کجا رفته اســت؟ روحانــی افزود‪:‬‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬استانداران و بخشداران‬ ‫ق خارجــی و همــه‬ ‫و وزارت خارجــه بــرای صنــدو ‬ ‫وزیران‪ ،‬وزارت ارتباطات و اب و برق و صداوسیما‬ ‫تــاش کردنــد و کار بزرگی انجام دادند‪ .‬همه چیز‬ ‫به خوبــی‪ ،‬امن و ســالم و یک انتخابــات بزرگ در‬ ‫کشور برگزار شد که باید به ان افتخار کنیم‪.‬‬ ‫همه باید به دولت منتخب کمک کنیم‬ ‫روحانی افزود‪ :‬همه باید کمک کنیم و فرقی‬ ‫هــم نمی کند این دولــت‪ ،‬دولت دوازدهم اســت‬ ‫یــا فردا ســیزدهم و چهاردهم اســت همه ما یک‬ ‫نظــام و یــک ملــت هســتیم و همــه بایــد به هم‬ ‫کمــک کنیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬به محض اینکه صبح‬ ‫شــنبه وزیــر کشــور بــه من اطــاع داد کــه تکلیف‬ ‫نشــده اســت‪ ۹۰ .‬درصد ارا‬ ‫انتخابــات تقریبا روش ‬ ‫شمرد هشــده و نتیجــه روشــن بود‪ .‬وزیر کشــور به‬ ‫من گفت که جناب اقای رئیســی رئیس جمهوری‬ ‫شده است‪ .‬همان وقت تصمیم گرفتم و به اقای‬ ‫رئیسی زنگ زدم و به او تبریک گفتم‪ .‬همان وقت‬ ‫با او قرار گذاشتم که ساعت ‪ ۱۱‬خدمت او بروم و‬ ‫طبق رســم متعارف سیاســی به دیدن نامزدی که‬ ‫باالتریــن رای اورده بــود‪ ،‬رفتم و حضورا هم به او‬ ‫تبریک گفتم‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد‪:‬‬ ‫البته در ان جلسه درباره مسائل سیاست خارجی‪،‬‬ ‫مسائل بین الملل مسائل داخلی مسائل اقتصادی‬ ‫در حدی که فرصت ان جلسه بود‪ ،‬بحث کردیم و‬ ‫ان جلسه را ما ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫روحانــی افزود‪ :‬ما در شــرایط بســیار ســخت‬ ‫و مشــکلی کشــور را اداره کردیم و معتقد هســتم‬ ‫دولت سیزدهم شرایطش اسان تر خواهد بود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه دولت سیزدهم مشکل ندارد‪ .‬می گویم که‬ ‫چــرا کار دولت ســیزدهم اســان تر خواهد بــود‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در یک دورانی که جنگ اقتصادی‬ ‫بــه مــا تحمیــل شــد کــه در تاریــخ ایــران و جهان‬ ‫مســابقه بود‪ .‬کشــوری را از همه طرف محاصره‬ ‫ک ‬ ‫ی و ارتباطات‬ ‫کهــا‪ ،‬روابط پول ـ ‬ ‫کردنــد‪ ،‬همه بان ‬ ‫خارجی اش‪ ،‬صادرات و واردات بستند‪ .‬حتی برای‬ ‫واردکــردن دارو و مــواد غذایی زجرهایی کشــیده‬ ‫شد و مشکالتی به وجود امد‪ .‬رئیس جمهوری بیان‬ ‫کرد‪ :‬با چه سختی توانستیم دارویی را وارد و با چه‬ ‫سختی توانستیم پول واکسن را تامین کنیم‪ .‬مردم‬ ‫می دانند و اگاه و اشنا هستند‪.‬‬ ‫ما کارمان را انجام دادیم‬ ‫رئیس جمهوری عنوان کرد‪ :‬اگر بخواهند همین‬ ‫امــروز می توانیــم تحریــم را تمــام کنیــم‪ .‬برویم و‬ ‫همین االن اختیارات را به دکتر عراقچی بدهیم‪،‬‬ ‫او هــم بــه ویــن بــرود در عرض چنــد روز توافق را‬ ‫نهایی کند‪ ،‬اعالم شود‪ ،‬تحریم هم برداشته شود‪.‬‬ ‫روحانــی بیــان کــرد‪ :‬مــا کارمــان را انجــام دادیم‪.‬‬ ‫یهــای سیاســی دارد‬ ‫یکســری پیچ وخــم و گرفتار ‬ ‫کــه نمی خواهــم االن وارد ان شــوم‪ .‬ایــن مــردم‬ ‫االن روحی ـه ای دارنــد و نشــاطی پیداکرده انــد و‬ ‫نمی خواهم نشــاط مردم از ان ها گرفته شــود‪ .‬او‬ ‫خطاب به مردم گفت‪ :‬مردم عهد ما با شــما این‬ ‫بود ما برابر امریکا تســلیم و خم نشــویم و با ســه‬ ‫سال و نیم جنگ بتوانیم کشور را اداره کنیم و مواد‬ ‫الزم را وارد کشــور کنیم‪ .‬روحانی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫هیــچ کارخانه ای به دلیل عــدم ورود مواد اولیه از‬ ‫خارج تعطیل نشد‪ .‬هیچ بیماری به خاطر نبودن‬ ‫تختبیرونبیمارستاننماند‪.‬‬ ‫ایــن هنــر و فــداکاری ملــت ایــران اســت‪ .‬این‬ ‫کار و راه را ادامــه دادیــم‪ .‬در بیــن این مشــکالت‪،‬‬ ‫کهــا را هــم حــل کردیــم‪.‬‬ ‫مشــکالت اساســی بان ‬ ‫موسســات غیرمجــاز را جمع و پــول عظیمی هم‬ ‫پرداخت کردیم‪ .‬فکر نکنید به این ســادگی عمل‬ ‫شــده و همــش می گوینــد نقدینگــی نقدینگــی‪.‬‬ ‫این یک گوشه نقدینگی اســت‪ ۷۰۰ .‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان بــه خاطر اصــاح بانک ها صــرف کردیم‪.‬‬ ‫س ـی وچند هــزار میلیــارد تومــان بــرای موسســات‬ ‫اعتبــاری‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬هزار میلیــارد برای بانک های‬ ‫نیروهای مسلح که سامان پیدا کن‪.‬‬ ‫ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه با انتشــار مطلبی در صفحه کاربری اش در توئیتر با اشاره به‬ ‫تحوالت اخیر در افغانستان نوشت‪ :‬به دقت تحوالت نگران کننده در افغانستان را دنبال می کنیم‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایران خواستار کاهش فوری تنش‪ ،‬احترام به حاکمیت قانون و گفت وگوی فراگیر است‪.‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه کشورمان افزود‪ :‬سیاست های مخرب ایاالت متحده‪ ،‬تبعات بلندمدتی در منطقه ما داشته و حاال‬ ‫همعملکردبی نهایتغیرمسئوالنهامریکادر حالتحمیلخسارتبیشتراست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫خبر پرتاب ناموفق ماهواره پارس‪ ۱‬و ناهید صحت ندارد‬ ‫وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اخبار مربوط به پرواز ناموفق‬ ‫ماهواره های ناهید و پارس ‪ ۱‬را رد کرد و گفت‪ :‬خبرهای خوبی درباره‬ ‫پرتــاب ماهوار ههــا داریــم که به زودی بــه گوش مردم خواهد رســید‪.‬‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمــی در حاشــیه دولــت و در جمــع خبرنگاران‬ ‫درباره خبر پرتاب ناموفق ماهواره در کشور گفت‪ :‬ماهواره های وزارت‬ ‫ارتباطات (ناهید و پارس) اکنون در سازمان فضایی قرار دارند‪ .‬من نیز‬ ‫بشــده‬ ‫صبــح خبری دیدم مبنی بــر این که ‪ ۱۰‬روز قبل ماهواره ای پرتا ‬ ‫اســت‪ .‬پــس از تحریم های گســترده ای که امریکا ب هصــورت ظالمانه‬ ‫و یک جانبه علیه برنامه فضایی ایران اعمال کرد‪ ،‬رهنمودهای رهبر‬ ‫انقالب و تاکیدات رئیس جمهوری حول سه محور برای پاسخ به این‬ ‫تحریم ها پیگیری شد‪ .‬وزیر ارتباطات افزود‪ :‬موضوع اول این بود که‬ ‫ما ماهواره ای با دقت تصویربرداری یک متر بســازیم‪ .‬االن مجموعه‬ ‫دانشــگاهی ب هشــدت مشــغول انجام این کار هســتند و قراردادهای‬ ‫موردنیاز منعقدشــده اســت‪ .‬ب هصــورت ماهانه کنترل پــروژه را انجام‬ ‫می دهمو گزارش هایمربوطهرابررسیمی کنم‪.‬تحقیقاتساختاین‬ ‫ماهواره به طورجدی در حال پیشــرفت اســت و در اینده نزدیک وارد‬ ‫مرحله ساخت خواهد شد و ما ماهواره سنجشی یک متری ساخت‬ ‫جمهوریاسالمیایرانراتولیدخواهیم کرد‪.‬ویتاکید کرد‪:‬نکتهبعدی‬ ‫دستیابی به مدار ‪ ۳۶‬هزار کیلومتری مدار ژئو است که رهبر انقالب بر‬ ‫ان تاکید کرده اند‪ .‬تحقیقات برای تولید ماهواره بری که بتواند ماهواره‬ ‫ایران را در مدار ‪ ۳۶‬هزار کیلومتری قرار بدهد توســط وزارت دفاع در‬ ‫حال انجام است‪ .‬مدتی قبل من و وزیر دفاع بازدید میدانی از موتور‬ ‫این ماهواره بر داشتیم و تست عملیاتی ان را مشاهده کردیم که تست‬ ‫کامال موفقیت امیز بود‪ .‬فکر می کنم با ازمایش هایی که وزارت دفاع‬ ‫انجام می دهد کمتر از یک سال اینده پرتابگر مدار ‪ ۳۶‬هزار کیلومتری را‬ ‫در کشور خواهیم داشت‪ .‬جهرمی درباره سومین موضوع مهم گفت‪:‬‬ ‫اعزام موجود زنده به فضا مورد دیگری است که برای دستیابی به ان‬ ‫قرارداد ما با پژوهشگاه هوافضا منعقدشده است‪ .‬قراردادهای مربوط‬ ‫به طراحی و تولید کپسول زیستی و پرتاب زیرمداری منعقدشده و کار‬ ‫در حال انجام اســت؛ بنابراین اگر بقیه عالقه مند هســتند که بدانند‬ ‫برنامه فضایی ایران به چه صورت اســت باید بگویم ما هرلحظه و‬ ‫هر ساعت در حال تست کردن هستیم و یک لحظه و یک ثانیه را نیز‬ ‫از دست نمی دهیم و کار با جدیت دنبال می شود‪ .‬خبرهای خوب و‬ ‫خوشحال کننده ای در اینده به گوش خواهد رسید‪ .‬به زودی خبرهای‬ ‫واقعی از ماهواره و پرتاب ان به مدار را خودمان منتشر می کنیم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫مدیریتوزارتخانه های کلیدینبایدبهدستاشخاصتندروبیفتد‬ ‫نماینده تهران در مجلس دهم گفت‪ :‬نمایندگی مردم باید به تمام‬ ‫پست و سمت ها اولویت داشته باشد‪ .‬در مجلس دهم بحث این بود‬ ‫که به هیچ وجه نباید به ارا مردم بی توجهی کرد و ان ها را پشــت ســر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی در گفت وگو با ایلنا ادامه داد‪ :‬اقای رئیسی این وعده‬ ‫را دادند که ما فضای بازتری را در فضای مجازی شاهد خواهیم بود و‬ ‫فیلترینگ و این مسائل را نخواهیم داشت‪ .‬ایشان تنها کسی بودند که‬ ‫در مناظرات به تعداد فالوورهایشــان اشــاره کردند و این موضوع اگر‬ ‫با وعده هایی که داده اند‪ ،‬جلو بروند ما باید اوضاع بهتری را شــاهد‬ ‫باشــیم اما معموال این مطالبات در زمان اجرا خیلی ســخت محقق‬ ‫می شود چون بودجه ای که باید برای ان در نظر گرفته شود و مباحثی‬ ‫که در زیرساخت ها مطرح می شود‪ ،‬از موضوعاتی است که کار را برای‬ ‫رئیس جمهورسختمی کند‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس شــاهد هســتیم اکثــر روســای جمهــور نصــف‬ ‫وعده هایشان را نیز نمی توانند محقق کنند‪ .‬چون وعده ها بر اساس‬ ‫داشته هانیستووعده هاوبرنامه هایانتخاباتیبدوننظر کارشناسی‬ ‫بسته شده است‪ ،‬به همین دلیل مردم امیدی به تحقق ان ها ندارند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬درعین حال اصولگرایان که معتقد بودند حضور رئیسی‬ ‫در دولت شــرایط اقتصادی و فرهنگی را بهبود خواهد بخشــید‪ ،‬باید‬ ‫اقدام کنند‪ .‬او گفت‪ :‬کسانی که در ریل جناح اصولگرایی و ریل ستاد‬ ‫اقــای رئیســی فعالیــت کردنــد‪ ،‬در یک طیــف نیســتند و از گروه های‬ ‫متفاوتی هستند‪ .‬این افراد قاعدتا سهم خواهی خواهند کرد اما اینکه‬ ‫چه ســمت هایی به این اشــخاص اختصاص داده شــود‪ ،‬نگران کننده‬ ‫است‪ .‬نگرانی وجود دارد که بعضی از وزارتخانه هایی که به لحاظ‬ ‫فرهنگی مدنظر اســت‪ ،‬به دســت اشــخاص تندرو نیفتد‪ .‬سیاوشی با‬ ‫اشاره به احتمال حضور برخی نمایندگان در کابینه رئیسی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من نمایندگی مردم باید به تمام پست و سمت ها اولویت‬ ‫داشته باشد‪ .‬در مجلس دهم بحث این بود که به هیچ وجه نباید به ارا‬ ‫مردم بی توجهی کرد و ان ها را پشت سر گذاشت به همین دلیل ما در‬ ‫ماه های اخیر مجلس دهم شاهد بودیم که چند نفر از نمایندگان جدا‬ ‫شدند و از مجلس رفتند اما کال بحث این است که سمت نمایندگی‬ ‫باید در اولویت قرار گیرد‪ .‬رد شدن از مسئولیت نمایندگی ‪ ،‬نه اخالقی‬ ‫است و نه قانونی است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یک میلیوندز واکسنامروز‬ ‫وارد کشور می شود‬ ‫رئیــس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫و خواهــش می کنــم نحل ههــا‬ ‫بابیــان اینکــه رئیســی منتخب‬ ‫و جناح هــای سیاســی کــه در‬ ‫همه مردم ایران اســت ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتخابــات رقابــت کردنــد از‬ ‫نحله هاوجناح هایسیاسی که‬ ‫ایــن به بعد بحــث رفاقت و‬ ‫در انتخاباترقابت کردنداز این‬ ‫همکاری مطرح اســت و همه‬ ‫محمود واعظی‬ ‫بهبعدبحثرفاقتوهمکاری‬ ‫گروه هــای سیاســی بایــد خود‬ ‫مطرح اســت و همه گروه های‬ ‫را در خدمــت رئیس جمهــور‬ ‫سیاســی بایــد خــود را در خدمــت رئیس جمهور منتخب و دولت ســیزدهم قرار دهیم‪ .‬رئیس‬ ‫منتخب و دولت سیزدهم قرار دهند‪.‬‬ ‫دفتــر رئیس جمهوری گفــت‪ :‬هرچه به دولت‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــود واعظــی در ســیزدهم رئیس جمهور منتخــب کمک کنیم‪،‬‬ ‫حاشــیه هیئــت دولت در جمــع خبرنگاران با بــه مــردم خــود کمــک کرده ایــم و امیــدوارم‬ ‫قدردانی از مردم که باوجود جوسازی ها علیه باروحیــه همدلــی‪ ،‬همفکــری‪ ،‬انســجام و‬ ‫انتخابــات و شــرایط کرونا پــای صندوق های وحــدت مشــکالت مردم در اینده کمتر شــود‬ ‫رای حاضر شــدند و به ندای رهبرشــان پاسخ و مشــکالت فعلــی هــم از بیــن برود‪.‬واعظی‬ ‫مثبــت دادند‪ ،‬گفــت‪ :‬رئیس جمهــور منتخب دربــاره اخریــن اقدامــات دولــت بــرای تامین‬ ‫هــم رئیس جمهــور کســانی اســت کــه بــه او واکســن کرونــا بابیــان اینکــه یک میلیــون دز‬ ‫رای دادنــد‪ ،‬کســانی که به رقبــای رای دادند واکســن امروز وارد کشــور می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫و همچنیــن همــه مــردم ایــران که حتــی رای پایان دولت ‪ ۸‬میلیون دز وارد می کنیم‪ .‬ضمن‬ ‫نداده انــد و منتخب همه مردم ایران اســت‪ .‬اینکــه دو واکســن کوبرکــت و پاســتور مراحل‬ ‫رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری اظهــار کــرد‪ :‬پایانــی را طــی می کنــد و هــر انچــه بتواننــد‬ ‫اعضــای دولــت تــا روز ‪ ۱۳‬مــرداد هــر انچــه تولید کنند را استفاده می کنیم‪ .‬امیدواریم دو‬ ‫می تواننــد باید تالش کنند تا انتقال قدرت را واکســن دیگر به این دو اضافه شــود‪ .‬عالوه‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬در این زمینه همه گزارش ها‪ ،‬بر این یکی از شــرکت های ایرانی همه کاره ای‬ ‫اطالعــات و تجربیــات و حتــی برنامه هایــی کشــت واکســن روســی را انجام داده اســت و‬ ‫که برای اینده اســت‪ ،‬باید صادقانه و شفاف از دو هفتــه اینده این واکســن هم به مرحله‬ ‫در خدمــت شــخص رئیس جمهــور منتخــب و توزیــع می رســد‪ .‬رئیــس دفتــر رئیس جمهوری‬ ‫مجموعه ای که ایشــان دارنــد و در اینده وزرا بابیــان اینکه مشــکلی بــرای دز دوم واکســن‬ ‫و همکارانــی کــه در دولــت یازدهم هســتند‪ ،‬وجــود نــدارد و از حیث علمی مشــکلی برای‬ ‫منتقــل شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬حتــی بایــد گام فاصلــه زمانــی دو دز وجود نــدارد‪ .‬در تهران‬ ‫دیگــری برداریــم تــا بــرای ماه هــای اول کــه متاســفانه تعــدادی از افــرادی کــه دز اول را‬ ‫دولــت ســیزدهم جــا می افتــد مقدماتــی را تزریــق کــرده بودند‪ ،‬بــدون دریافــت پیامک‬ ‫فراهم شــود تــا راحت تر کار کننــد و معاونان بــه مراکــز مربوطــه مراجعــه کردنــد‪ .‬وزارت‬ ‫و مســئوالن را انتخــاب کننــد‪ .‬واعظی اضافه بهداشــت در دو روز گذشــته تقاضا کرد مردم‬ ‫کرد‪ :‬هم در بخش داخلی و هم خارجی باید خودشــان نیایند به اندازه کافی واکسن است‬ ‫تــاش کنیــم و امیدواریم مردم همکاری کنند و یکی دو روز تاخیر مشکلی ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫منیت همه ما را در قهر و تلخ کامی‬ ‫فروبردهاست‬ ‫یادگار امام با تاکید بر اینکه‬ ‫اســت‪ .‬منیــت هــا انســان را از‬ ‫منیــت ها انســان را از حق جدا‬ ‫حق جدا می کند‪ .‬ســید حســن‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪:‬امیدمندر مسیر‬ ‫خمینی با اشــاره به استانه اغاز‬ ‫پیــش رو بســیار زیــاد اســت که‬ ‫دولــت جدیــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫دولت جدید بتواند مشــکالت‬ ‫جامعه به امید رفع مشــکالت‬ ‫حسنخمینی‬ ‫کشــور را حــل کنــد‪ ،‬اما بیــش از‬ ‫خودش به فــرد خاصی اعتماد‬ ‫هر چیــزی امیــد من بــه خروج‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در ایــن راه‪ ،‬حــق‬ ‫از منیــت اســت؛ همــان عاملی که جامعــه ما را و حقیقت نقطه ای اســت که می تواند راهگشــا‬ ‫چندپاره و مشــکالت را صد افــزون کرده و همه و گره گشــا باشــد و مســیر را به ســمت تعالی باز‬ ‫ما را در قهر و تلخ کامی فروبردهاست‪ .‬به گزارش و همــوار کنــد‪ .‬او بابیــان اینکــه همــه پیامبــران‬ ‫جماران‪ ،‬ســید حســن خمینی در مراسم تجدید امده اند برای اینکه خود مردم قســط و عدل را‬ ‫میثاق مسئوالن عالی قضایی با ارمان های امام اقامه کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از خدای ســبحان و ارواح‬ ‫خمینی (ره) با تبریک میالد امام رضا (ع) و هفته طیبــه اولیــا و روح امــام اســتدعا می کنیم همت‬ ‫قــوه قضائیه‪ ،‬گفــت‪ :‬به بــرادر بزرگوارمان ســید را بدرقــه کاروانــی کننــد که در اغــاز راه خودش‬ ‫ابراهیــم رئیســی به مناســبت انتخاب شــدن به قرار دارد‪ .‬یادگار امام ادامه داد‪ :‬این مســیر دیر‬ ‫ریاست جمهوری اسالمی ایران تبریک می گویم یــا زود به پایان می رســد و بنده در این جایگاه‬ ‫و از خدای متعال مســالت می کنیــم روح امام را بســیار دیــده ام که باعزت امده انــد و رفته اند و‬ ‫موفــق و موید این مجموعه قــرار بدهد‪ .‬یادگار روزی هم این دوره به پایان می رسد‪ .‬ان روز اگر‬ ‫امــام افــزود‪ :‬در قــران بســیار بــه ایــن مضمــون مسیر حقیقت طی شده باشد بی تردید عزت‪،‬‬ ‫اشار هشــده کــه ایــا کســانی کــه هدایــت به حق ســربلندی‪ ،‬شــوکت و مهم تــر از همــه رضایــت‬ ‫می کنند سزاوارتر برای امامت جامعه هستند یا خداوندی همراه است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬امید من‬ ‫کسانی که ابتدا خودشان هدایت شده باشند؟! در مســیر پیش رو بســیار زیاد اســت که دولت‬ ‫همــه هویت امر «هدایت» که مفهومــی اعم از جدید بتواند مشــکالت کشــور را حــل کند؛ اما‬ ‫«ریاســت» اســت و همــه هویت یک «هــادی»؛ بیــش از هــر چیزی امید من به خــروج از منیت‬ ‫«دعــوت به حق» اســت‪ .‬هــرگاه دعوت به حق است؛ همان عاملی که جامعه ما را چندپاره و‬ ‫کردیم این لیاقت و سزاواری راداریم که در مسند مشکالت را صد افزون کرده و همه ما را در قهر‬ ‫«عــرض خــود می بری و و تلخ کامی فروبردهاست‪ .‬سید حسن خمینی‬ ‫هدایــت بنشــینیم و اال ِ‬ ‫زحمت ما می داری»‪ .‬او یاداور شد‪ :‬امام این تعبیر با تاکید مجدد بر دوری از منیت‪ ،‬گفت‪ :‬ویژگی‬ ‫رادارند که «این ما و منی جمله ز عقل اســت و بــزرگ اقای رئیســی را همین نکتــه می دانم که‬ ‫عقال است‪ /‬در حلقه رندان نه منی هست و نه ان شاء اهلل ان گونه که می شناسیم باشد و هیچ‬ ‫مایی»‪.‬جایی که«منیت»پیداشود‪،‬حقناپدید منیــت‪ ،‬فرد محــوری و خودخواهــی در دولت‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬امام در مباحث اخالقی خودشــان به جدید نباشد‪ .‬سالمت و صحت نفس سرمایه ای‬ ‫ایــن موضــوع اشــاره کرده اند که اگــر می خواهید است که با اتکای به ان می توان پیش رفت‪ .‬او‬ ‫فقطخودتانخوبی کنیدونمی خواهیددیگران افزود‪ :‬اگر همه انبیاء یکجا نشسته باشند باهم‬ ‫با خوبی کردن شهرت یابند نشانه منیت است؛ دعــوا نمی کنند؛ چراکــه در میان ما همواره یک‬ ‫اگر احساس کردید که من هستم که می خواهم لبه یا حتی همه ی دعواها بستگی به این عامل‬ ‫طــاووس علیین شــوم‪ ،‬ایــن خود خــروج از حق دارد که چرا «من» محور کار نیستم؟!‬ ‫تغییراتدر پایاندولت‬ ‫به صالح کشور نیست‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بابیــان اینکه عد ه ای از‬ ‫مجمو عــه دولــت در برخــی وزارتخانه ها‬ ‫در حــال جابجایــی هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تغییــرات در پایــان دولــت بــه صــاح‬ ‫کشــور نیست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمــد وحیــدی‬ ‫در جلســه علنــی مجلــس شــورای‬ ‫ا ســامی و در جریــان بررســی طــرح‬ ‫تقو یــت امنیــت غذایــی کشــور بــا تبریک‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫انتخــاب‬ ‫رئیســی به عنــوان منتخــب مــردم بــرای‬ ‫ریا ســت جمهــوری‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن روزهــا‬ ‫در دولــت تغییراتــی در حــال رخ‬ ‫دادن اســت و عــد ه ای از مجمو عــه‬ ‫دولــت در برخــی وزارتخانه هــا ازجملــه‬ ‫وزارت اموز ش و پــرورش جابجــا شــده‬ ‫و بــه دانشــگاه فرهنگیــان و بر خــی‬ ‫مجتمع هــای اموزشــی خــارج از‬ ‫کشــور می رونــد‪ .‬او افــزود‪ :‬معــاون‬ ‫رئیس جمهــور و نماینــده دولــت حا ضــر‬ ‫در جلســه ایــن موضــوع را پیگیــری کند‪،‬‬ ‫تغییــرات در پایــان دولــت و پا تــوق‬ ‫درســت کــردن بــرای عــد ه ای به منظــور‬ ‫مدیریــت مقطعــی بــه صــاح کشــور‬ ‫نیست ‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد ایران با یک اورژانس رفتن‬ ‫درستنمی شود!‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫می کنیم کهسهماشتغالبخش‬ ‫می گویــد تصمیــم گیــران کالن‬ ‫صنعتی طی ‪ ۲۵‬ســال گذشــته‬ ‫اقتصــادی کشــور بایــد بــه ایــن‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬درصــد بــوده امــا‬ ‫جمــع بنــدی برســند کــه بــه‬ ‫بخش خدمات با افزایش های‬ ‫جای راهکارهــای کوتاه مدت‪،‬‬ ‫مکرر‪ ۵۰ ،‬درصد از اشتغال را در‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫اصالح ســاختاری در دســتور کار‬ ‫خود جای داده است‪ .‬این تنها‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫یک برش از وضعیتی است که‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران در هفته های گذشــته و در عنوان شــد‪ .‬شــافعی اظهار کرد‪ :‬در این سال ها‪،‬‬ ‫چارچــوب برنام ههــای انتخاباتــی بارهــا از لزوم مســئله اقتصاد بارهــا مورد تاکید قــرار گرفته اما‬ ‫برنامه ریزی کالن برای برون رفت اقتصاد کشور به راستی چرا اقدامات و تالش های اصالحی راه‬ ‫از شــرایط فعلی سخن گفته و در این مجموعه به جایی نمی برد؟ پاســخ شــفاف است‪ ،‬با یک‬ ‫حتی طرح پیشــنهادی خود به دولت ســیزدهم درمان ســرپایی و اورژانسی‪ ،‬نمی توان این زخم‬ ‫را نیــز رســما منتشــر کــرده اســت‪ .‬غالمحســین را بهبود بخشــید و اقتصاد ایران به یک جراحی‬ ‫شهــای‬ ‫شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – در ادامه عمیــق نیــاز دارد‪ .‬او بــا اشــاره بــه چال ‬ ‫اظهارنظرهــای فعاالن بخش خصوصــی درباره اجتماعــی و معیشــتی جامعــه‪ ،‬گفت‪ :‬امــروز از‬ ‫مســیر پیش روی اقتصاد ایران در سال های اینده مشکل معیشــت‪ ،‬عدم ازدواج جوانان‪ ،‬کاهش‬ ‫گفت‪:‬بررسیشرایطاقتصادی کشور در قریببه نرخ رشد جمعیت و‪ ...‬سخن به میان می اوریم‬ ‫نیم قرن اخیر‪ ،‬یک سیکل معیوب و تکرار شونده و ابــراز نگرانــی می کنیــم اما اگر ریشــه همه این‬ ‫از اشتباهاتی را نشان می دهد که ماحصل ان ها‪ ،‬مسائلبررسیشود‪،‬اقتصادرابه عنوانیکعامل‬ ‫مشکالتی همچون تورم‪ ،‬رشد نرخ بیکاری‪ ،‬عدم اصلی در بروز و حتی حل این مســائل مشاهده‬ ‫ثبــات اقتصــادی‪ ،‬فقر پایــدار و نابرابری های باال خواهیــد کــرد‪ .‬جامعه نگــران اینده نامطمئن و‬ ‫در اجتماع بوده اســت و از منظر کالن نیز‪ ،‬رشــد ناپایدار خوداست‪.‬رئیساتاقمشهد‪،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقتصــادی ایــران در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‬ ‫تقریبا صفر معیشت مردم با شعارهایی که یارانه و صدقه‬ ‫ً‬ ‫بوده اســت‪ .‬بارها در باب این چالش ها ســخن وعده می دهند‪ ،‬قابل حل نیست‪ .‬اقتصاد زمانی‬ ‫گفته ایمامااصالحیحاصلنشدهاست‪.‬اقتصاد سامان می گیرد که بخش مولد توسعه یافته و از‬ ‫ما به مثابه دیواری فرســوده است که هر از چند پی ان اشتغال پایدار و رفاه جامعه رقم بخورد‪.‬‬ ‫گاهی بر ان رنگی می زنند و ظاهرش را ســامانی شــافعی افزود‪ :‬اگر ان هایی که خود را معتقد و‬ ‫می دهند اما به واسطه بنیان های تضعیف شده‪ ،‬مدعی عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫بــار دیگــر ســیمای همــان دیــوار فرســوده ظاهر می دانند‪ ،‬به تاکیدات معظم له در باب اقتصاد‬ ‫می شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬امارهای اعالمی از سوی توجــه می کردنــد‪ ،‬بــا مشــکالت امــروز مواجــه‬ ‫منابع رسمی نشان می دهد که در بازه سال های نبودیــم‪ .‬رهبــری راهکار و مســیر نجــات اقتصاد‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا‪ ۱۳۹۹‬اقتصاد کشورمان حدود‪ ۱۱‬درصد کشــور را مردمــی کردن اقتصــاد ان می داننــد‪ .‬او‬ ‫کوچــک شــده و به رغم همه ادعاهــای موجود‪ ،‬با بیــان اینکه دولت نمی تواند اقتصاد را منهای‬ ‫ســهم اقتصــاد ایــران از اقتصــاد جهانــی در ایــن نقش افرینی بخش خصوصــی اداره کند‪ ،‬عنوان‬ ‫چهار دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است‪ .‬کــرد‪ :‬ثــروت افرینی واقعی برای کشــور از مســیر‬ ‫رئیس پارلمان بخش خصوصی‪ ،‬عامل بروز این فعالیت های مولد ممکن می شود و بخش های‬ ‫شرایط را غفلت از بخش تولید و صنعت عنوان غیرمولــد‪ ،‬بهــره ای بــرای اقتصــاد و اینــده ایجاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بازهم در رجوع به امارها مشاهده نخواهندکرد‪.‬‬ ‫متقاضیان وام اجاره دو هفته دیگر به‬ ‫بانکمعرفیمی شوند‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــه انهــا زودتر انجام م ‬ ‫با بیان اینکه تا کنون ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫نفــر بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســقف تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫کمــک ودیعــه اجــاره در تهران‬ ‫ثبت نام کرده اند گفت‪ :‬در حال‬ ‫‪۷۰‬میلیونتومان‪،‬کالنشهرهای‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫پاالیــش اطالعــات متقاضیــان‬ ‫باالییکمیلیوننفر‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫هستیم و تا دو هفته دیگر اولین‬ ‫و سایر شهرها‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫گــروه بــه بانــک معرفــی خواهند شــد‪ .‬محمود اســت‪ .‬وی درباره نرخ ســود و نحوه بازپرداخت‬ ‫محمودزاده در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد‪ :‬تا اقساط وام اجاره گفت‪ :‬نحوه پرداخت همانند‬ ‫کنــون ‪ ۲۳۰‬هــزار نفــر بــرای دریافــت وام ودیعه سال گذشته در دو مدل خواهد بود‪ .‬اگر کسی وام‬ ‫مسکن مصوب ستاد ملی کرونا برای سال ‪ ۱۴۰۰‬را یک ساله بگیرد فقط سود ‪ ۱۳‬درصد را به طور‬ ‫در ســامانه اقدام ملی به نشــانی ‪ tem.mrud.ir‬ماهیانه پرداخت می کند و اصل پول را سر سال‬ ‫ثبت نام کرده اند‪ .‬متقاضیان تا پایان شهریورماه بــه بانک برمی گرداند‪ .‬روش دوم این اســت که‬ ‫فرصت ثبت نام دارند‪.‬‬ ‫افراد وام را به صورت پنج ساله دریافت کنند که‬ ‫وی افــزود‪ :‬همزمــان پاالیــش اطالعــات اصل و فرع ان را در اقساط ماهیانه با نرخ سود‬ ‫متقاضیان را انجام می دهیم و تا حدود دو هفته ‪ ۱۲‬درصد پرداخت خواهند کرد‪ .‬محمودزاده در‬ ‫دیگــر اولین افرادی که ثبت نــام کرده اند را برای پاســخ به این ســوال که ایا ناهماهنگی سیستم‬ ‫دریافت تســهیالت بــه بانک معرفــی خواهیم بانکی و تاخیر پرداخت وام که سال گذشته دیده‬ ‫کرد‪ .‬محمودزاده با بیان اینکه سرعت پرداخت می شد برطرف شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫تسهیالتمنوطبهاهتمامخودمتقاضیاناست‪ ،‬به تجربه سال گذشته و تسهیل شرایط احتماال‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به هر میزان که افراد‪ ،‬بارگذاری مدارک امسال روند پرداخت وام از سوی بانکها سرعت‬ ‫وثبتنامراتسریع کنندروندپرداختتسهیالت بیشتریبگیرد‪.‬‬ ‫دالر به دو شرط تک نرخی می شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید که‬ ‫از نظر بسیاری از فعاالن و کارشناسان اقتصادی‪،‬‬ ‫تک نرخی شــدن دالر الزامی اســت اما رســیدن‬ ‫به چنین شرایطی‪ ،‬مقدمات بسیار مهمی دارد‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در این تردیدی وجود ندارد که تک نرخی‬ ‫شدن ارز مقدمه ای مهم برای اقتصاد ایران است‬ ‫و در ســال های گذشــته نیز بسیاری از کارشناسان‬ ‫نســبت بــه عوارض تــداوم چند نرخی بــودن ارز‬ ‫هشدار داده اند‪ .‬صرف نظر از اینکه دولت بعدی‬ ‫چه برنامه ای برای ارز دارد‪ ،‬باید دو پیش شرط‬ ‫مهــم را در ایــن زمینــه مدنظــر قــرار دارد‪ .‬وی بــا‬ ‫بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به حرکت به سمت‬ ‫اقتصــاد ازاد دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اقتصاد ما باید به ســه‬ ‫ویژگــی مهم ازاد بــودن‪ ،‬رقابتی بودن و شــفاف‬ ‫بــودن برســد‪ .‬مقدمــه ازاد بودن اقتصــاد خروج‬ ‫دولــت از بازارها و قیمت گذاری های دســتوری و‬ ‫چالش هایی است که در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫در حوزه رقابت‪ ،‬باید فضا از رانت خارج شود و‬ ‫در حوزهشفافیت‪،‬بایدوضعیتاقتصادیافرادو‬ ‫انچه که فضای اقتصادی کشور رخ می دهد قابل‬ ‫رصــد و ارزیابی باشــد‪ .‬رئیس اتــاق ایران و چین‬ ‫یشــود ما نمی خواهیم‬ ‫ادامه داد‪ :‬اینکه گفته م ‬ ‫به حســاب مردم ســرک بکشــیم‪ ،‬خود رسما به‬ ‫عاملی برای عدم شفافیت منجر می شود‪ .‬اگر در‬ ‫اقتصاد ایران ارز تک نرخی شــود اما شــفافیت و‬ ‫رقابت وجود نداشته باشد‪ ،‬این سیاست رسما به‬ ‫قاچاق یا خروج سرمایه از کشور کمک می کند از‬ ‫این رو عمل به سیاست های اقتصاد ازاد یکی از‬ ‫مقدمات اصلی تک نرخی شدن ارز خواهد بود‪.‬‬ ‫حریــری به قــرار گرفتن اقتصاد ایران در شــرایط‬ ‫غیرعــادی و جنگی نیز اشــاره کرد و افــزود‪ :‬ما در‬ ‫سال های گذشته دو بار به سمت ارز تک نرخی‬ ‫حرکت کرده ایم اما هر بار تحت تاثیر تحریم ها‬ ‫و شــرایط غیرعــادی که بــر اقتصاد ایــران حاکم‬ ‫شده‪ ،‬دولت ها مجبور به تغییر در تصمیماتشان‬ ‫شــده اند‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬اگر بنــا بر تک نرخی‬ ‫شــدن ارز اســت‪ ،‬باید تالش کرد که این شــرایط‬ ‫غیرعــادی اقتصــادی را کنــار گذاشــت و دســت‬ ‫دولــت و فعاالن اقتصــادی در وارد کــردن ارز به‬ ‫کشــور را باز کرد‪ ،‬در غیر این صورت چالش های‬ ‫یک وضع غیر عادی اقتصادی‪ ،‬تک نرخی کردن‬ ‫ارز با دشــواری مواجه می کند‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ 1397‬و همزمــان بــا از ســرگیری‬ ‫مهــای امریــکا‪ ،‬دولت اعالم کــرد که برای‬ ‫تحری ‬ ‫واردات کاالهای اساســی ارز با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫را فعال می کند و دیگر واردکنندگان نیز از طریق‬ ‫سامانه نیما می توانند ارز موردنیاز خود را تامین‬ ‫کنند و به این ترتیب در کنار بازار ازاد‪ ،‬دو نرخ ارز‬ ‫دیگر نیز رسما در کشور به رسمیت شناخته شد‪.‬‬ ‫در سال های گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی‬ ‫بارهــا اعالم کردند که معایــب ارز چند نرخی از‬ ‫مزایای ان بیشــتر اســت و دولت باید به ســمت‬ ‫حذف ارزهای دولتی حرکت کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫چترحمایتیایمیدروبرایمحرومیت زدایی‬ ‫در ‪ ۸۲‬درصد مناطق محروم‬ ‫معاونوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتاز گسترده‬ ‫شدن چتر حمایتی ایمیدرو برای محرومیت زدایی از‬ ‫‪ ۸۲‬درصدمناطق کمترتوسعهیافته کشور خبرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان توســعه و نوســازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪« ،‬وجیه اله‬ ‫جعفری»افزود‪:‬از‪ ۱۰۸‬شهرستان کمترتوسعه یافته‪،‬‬ ‫ایمیــدرو در ‪ ۴۸‬شهرســتان ســرمایه گذاری کرده که‬ ‫معادل‪ ۴۴‬درصد شهرستان های کمتر توسعه یافته‬ ‫کشوراست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول‪ ،‬بــا احتســاب‬ ‫تهــای اکتشــافی در ‪ ۴۱‬ناحیــه کمتــر‬ ‫فعالی ‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬ایمیدرو در ‪ ۸۲‬درصد شهرستان های‬ ‫محروم کشورسرمایه گذاریهدفمندداشتهاست‪.‬‬ ‫جعفری خاطرنشــان کرد‪ :‬پارســال در شــرایطی‬ ‫کــه تحریم ها به اوج رســیده بــود‪ ،‬ارزش صــادرات‬ ‫تولیدات معدنی و صنایع معدنی به ‪ ۸.۵‬میلیارد‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش بینی می شود تا پایان امسال‪،‬‬ ‫فقط در زنجیره فوالد‪ ۱۰‬میلیون تن صادرات داشته‬ ‫باشیم‪ .‬رییس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬سهم این حوزه‬ ‫از صادرات غیرنفتی را ‪ ۲۰‬درصد اعالم کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ ۸۵ :‬شرکت معدنی و صنایع معدنی سهم‬ ‫نزدیــک بــه ‪۲۴‬درصــدی از بورس دارنــد و مجموع‬ ‫ارزش ســهام این شــرکت ها (در پایان ســال ‪ )۹۹‬به‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ارزش فروش معدن و صنایع معدنی کشور‬ ‫را‪ ۲۷‬میلیارد دالر اعالم کرد و بیان داشت‪ :‬ایجاد هر‬ ‫یکشغلدر بخشمعدن‪،‬تاهفتشغلدر صنایع‬ ‫معدنیوپاییندستیایجادمی کند‪.‬‬ ‫بــه گفته جعفــری‪۱۶ ،‬هزار ‪ ۷۰۰‬شــغل توســط‬ ‫ایمیدرو و با مشارکت بخش خصوصی در سال های‬ ‫‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۹‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی در عین حال با اشــاره به ماموریت ســازمان‬ ‫ذخایر‪ ،‬بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اتی‪ ،‬افزون بر یک هزار میلیارد دالر فروش محصول‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫جعفــری در عیــن حــال بــه موانــع اجــرای‬ ‫تهــای این ســازمان توســعه ای شــااره کرد‬ ‫ماموری ‬ ‫و گفت‪ :‬فقط پنج درصد از مساحت کشور شامل‬ ‫محدوده هایاکتشافی‪ ،‬گواهی کشفوپروانه های‬ ‫اکتشافیاست‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت های بزرگ‬ ‫هــای توســعه ای و در عین حال دولتی کشــورهای‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ارائه کمک های فنی‬ ‫و مالی‪ ،‬کمک به توســعه مناطق مختلف کشــور‪،‬‬ ‫توسعهسرمایه گذاریبامشارکتبخشخصوصیو‬ ‫تنوع بخشی به تامین مالی از جمله ماموریت هایی‬ ‫است که ایمیدرو مشابه ان کشورها انجام می دهد‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪:‬از ابتدایتاسیسایمیدروتاپایان‬ ‫سال گذشته‪ ۲۳.۵،‬میلیارد دالر طرح افتتاح شده و‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز بیش از ‪ ۱.۹‬میلیارد دالر پروژه‬ ‫وارد مدار تولید می شود‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۷.۲‬میلیارد دالر سرمایه بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫رییــس هیــات عامل ایمیــدرو درباره مشــارکت‬ ‫بخش خصوصی اظهار داشــت‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تاکنون‬ ‫‪ ۷.۲‬میلیــارد دالر ســرمایه بخش خصوصی جذب‬ ‫طرح ها شده که‪ ۲.۵‬میلیارد دالر پروژه تکمیل و راه‬ ‫اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره نیــاز کشــور به اکتشــافات گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به برنامه های کنونی توسعه ای و برداشت از‬ ‫معادن‪،‬ایمیدروبرنامهوسیعیرابرای کشفذخایر‬ ‫جدید در ‪ ۳۰‬استان در حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت درباره‬ ‫افزایــش ذخایــر قطعــی مــواد معدنــی ادام ـه داد‪:‬‬ ‫حاصلاکتشافاتاینسازمان‪،‬افزایشذخایرسنگ‬ ‫اهــن به میــزان ‪ ۹۷۷‬میلیون تن‪ ،‬زغا لســنگ ‪۲۵۶‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬مس محتوا‪ ۱۶‬میلیون تن‪ ،‬بوکسیت‪۱۷‬‬ ‫میلیون تن و طال‪ ۷۲‬تن بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارزش برجای ‪ ۱۰‬ماده معدنی‬ ‫پرمصــرف ایران ‪ ۳۹‬میلیارد دالر اســت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در صورت سرمایه گذاری‪ ،‬تکمیل زنجیره و افزایش‬ ‫رییــس هیــات عامل ایمیــدرو همچنیــن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این سازمان با سیاست کنترل مدیریتی که‬ ‫بر شرکت های بزرگ دارد‪ ،‬طی دو سال گذشته منابع‬ ‫مالی شــرکت ها را به اجرای پروژه های توســعه ای‬ ‫هدایت کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در سال گذشته با راهبری ایمیدرو‪،‬‬ ‫‪ ۳۹‬هزار میلیارد تومان میزان ســرمایه شرکت های‬ ‫بــزرگ بــا هدف اجــرای طرح های توســعه افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫جعفــری یاداور شــد‪ :‬فاز نخســت خــط انتقال‬ ‫اب از خلیج فارس به فالت مرکزی در سال گذشته‬ ‫افتتاح شد و همچنین طرح انتقال اب خلیج فارس‬ ‫به اســتان های خراســان رضوی و اصفهان و انتقال‬ ‫اب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫بیان داشت‪ :‬ارزش بومی سازی تجهیزات و قطعات‬ ‫در شرکت های زیرمجموعه و تابعه به‪ ۶۱۷‬میلیون‬ ‫دالررسید کهبااحتساببومی سازیدر پروژه هارقم‬ ‫فوق به یک میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کشور عالوه بر‬ ‫کمک به اســتقالل کشــور و کاهش محرومیت‪ ،‬در‬ ‫شــرایط تحریم نفت‪ ،‬جایگزینی بــرای درامدهای‬ ‫ارزی کشور شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شفاف سازی درخصوص افزایش سرمایه‪ ۵۰۰‬درصدی «و زمین»‬ ‫بانــک ایــران زمیــن با انتشــار اطالعی ـه ای در کــدال درخصوص‬ ‫فســازی کــرد‪ .‬در‬ ‫افزایــش ســرمایه ‪ ۵۰۰‬درصــدی ایــن بانــک شفا ‬ ‫اطالعیــه این بانک به ســهامداران توصیه شــده که طرح توجیهی‬ ‫افزایــش ســرمایه افشــا شــده حتی المقــدور تــا زمــان رســیدگی بــه‬ ‫ابهامات حوزه های نظارتی (بانک مرکزی و ســازمان بورس) مالک‬ ‫تصمیم گیری سهامداران قرار نگیرد‪.‬‬ ‫همچنیــن اعــام شــده که نظــرات مجموعــه نظارتی ســازمان‬ ‫بــورس و اوراق بهــادار مبنــی بر ضرورت در دســترس بــودن اخرین‬ ‫تهــای مالــی حسابرســی شــده بدون تاخیــر زمانی شــرکت‪،‬‬ ‫صور ‬ ‫برای بررســی حســاب حقوق صاحبان ســهام‪ ،‬زیان انباشــته و تاثیر‬ ‫افزایــش ســرمای ه بــر ان و همچنیــن ضرورت خروج از شــمول ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬قانون تجارت از یک سو و اخرین صورت های مالی حسابرسی‬ ‫شده مربوط به عملکرد منتهی به پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬از سوی دیگر‬ ‫ایجاب می کند که طرح توجیهی مالک تصمیم گیری نباشد‪.‬‬ ‫در اطالعیه فوق با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک امده‬ ‫کــه بــا عنایت به مطالب مطروحه در جلســه حضــوری نمایندگان‬ ‫این بانک با مدیریت نظارت بر بازار اولیه ســازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران در خصوص افزایش ســرمایه به اســتحضار می رســاند‬ ‫بانک ایران زمین در راستای دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و‬ ‫کفایت سرمایه بانک مرکزی برای بهبود سرمایه نظارتی و درنهایت‬ ‫خروج از شمولیت ماده ‪ 141‬الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون‬ ‫تجــارت مکلــف بــه افزایش ســرمایه بــوده اســت و در ایــن رابطه‬ ‫نسبت به تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه و اخذ نظر حسابرس‬ ‫مستقل و بازرس قانونی و افشای ان در ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 1400‬اقدام‬ ‫کرده است؛ بنابراین هیات مدیره بانک ایران زمین برای به روزرسانی‬ ‫خـــبر‬ ‫تهــای مالــی حسابرســی شــده در ســال جاری همچنیــن اخذ‬ ‫صور ‬ ‫مجوزهای الزم تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫شتــر نیــز (موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی فاطــر) در‬ ‫پی ‬ ‫راســتای افزایــش ســرمایه از رقــم ‪ 4‬هــزار میلیــارد ریــال بــه ‪ 20‬هزار‬ ‫میلیارد ریال از محل اورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران‬ ‫فعلی برای الزامات مفاد بند ‪ 3‬ماده ‪ 24‬بخشنامه بانک مرکزی در‬ ‫خصوص نسبت کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی و بهبود ساختار‬ ‫مالی اظهار نظر کرده است‪.‬‬ ‫بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫اســت و در این خصوص اطالع رســانی الزم صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بانــک ایــران زمین با نماد «و زمین» اطالعــات و صورت های مالی‬ ‫تلفیقی ‪ 12‬ماهه منتهی به ‪ 30‬اســفند ‪ 1399‬که هنوز حسابرســی‬ ‫نشــده اســت را منتشــر کرده کــه بر اســاس ان درامد کارمــزدی این‬ ‫بانک با ‪ 95‬درصد رشد نسبت به سال ماقبل ان از ‪ 464‬میلیارد و‬ ‫‪ 73‬میلیون ریال به ‪ 905‬میلیارد و ‪ 628‬میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫هزین ههــای مالــی بانــک نیــز حــدودا ‪ 99‬درصد کاهش داشــته‬ ‫است‪ .‬بانک ایران زمین با سرمایه ثبتی ‪ 4‬هزار میلیارد ریالی توانسته‬ ‫از محــل تســهیالت اعطایی ‪ 4‬هزار و ‪ 576‬میلیــارد و ‪ 629‬میلیون‬ ‫ریال درامد شناسایی کند‪.‬‬ ‫ایــن بانــک ‪ 74‬هــزار و ‪ 610‬میلیــارد و ‪ 305‬میلیــون ریــال بابت‬ ‫سپرده های بانکی هزینه پرداخت کرده است؛ اما در عین حال ‪10‬‬ ‫هزار و ‪ 290‬میلیارد ریال سود خالص از سرمایه گذاری ها کسب کرد‪.‬‬ ‫بانــک ایران زمین در ســال مالی ‪ 1399‬به میــزان ‪ 10‬هزار و ‪290‬‬ ‫میلیارد ریال سود سرمایه گذاری کسب کرد که در مقایسه با عدد ‪6‬‬ ‫هزار و ‪ 593‬میلیارد ریال در سال ‪ 1398‬به میزان ‪ 56‬درصد رشد را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬جمع درامدهای عملیاتی بانک نیز ‪ 59‬هزار و ‪365‬‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫تســهیالت اعطایــی و مطالبــات از اشــخاص غیردولتــی بانــک‬ ‫ایران زمیــن از رقــم ‪ 35‬هــزار و ‪ 704‬میلیــارد ریــال بــه ‪ 51‬هــزار و‬ ‫‪ 258‬میلیارد ریال رســید که نشــان دهنده رشــد ‪ 44‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنین موجود نقدی از رقم ‪ 2‬هزار و ‪ 68‬میلیارد ریال به ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 579‬میلیارد ریال رسید و درمجموع دارایی های این بانک به ‪440‬‬ ‫هزار و ‪ 387‬میلیارد ریال رسید که سال ماقبل ان ‪ 342‬هزار و ‪212‬‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫در بخش دارایی ها‪ ،‬دارایی های ثابت مشهود بانک ایران زمین‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ 877‬میلیارد ریال‪ ،‬دارایی های نامشــهود ‪ 3‬هزار و ‪342‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ‪ 8‬هزار و‬ ‫‪ 433‬میلیارد ریال و ســایر دارایی ها ‪ 248‬هزار و ‪ 919‬میلیارد ریال‬ ‫بوده است‪ .‬در کنار امارهای اعالم شده‪ ،‬بانک ایران زمین قصد دارد‬ ‫در سال ‪ 1400‬به عنوان بانک تمام دیجیتالی و اولین بانک ایرانی در‬ ‫این حوزه باشــد‪.‬به گفتــه مدیرعامل بانک ایران زمین؛ ‪ 1400‬ســال‬ ‫بســیار مهمی برای بانک ایران زمین اســت‪ .‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬سال تحول‬ ‫و جهش خواهد بود‪.‬‬ ‫بهره برداری از متروی شهر جدید بهارستان به سال اینده موکول شد‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان‬ ‫گفت‪ :‬پروژه متروی اصفهان به این شهر جدید تا‬ ‫نیمــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬افتتاح و به بهر هبــرداری خواهد‬ ‫رســید‪ .‬بــه گــزارش مهر به نقــل از شــرکت عمران‬ ‫شــهرهای جدید‪ ،‬محمدرضا احمــدی مدیرعامل‬ ‫شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان از انجــام‬ ‫عملیات ازمایشــی حرکت درزین بر روی بخشــی‬ ‫از مسیر متروی اصفهان – بهارستان برای نخستین‬ ‫بــار خبــر داد و گفت‪ :‬خوشــبختانه طی یک ســال‬ ‫گذشته پس از انجام ‪ ۲‬سفر از سوی رئیس سازمان‬ ‫برنامه ریــزی و بودجــه کشــور بــه اســتان اصفهان‬ ‫موفــق بــه دریافــت ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫منابع دولتی به طرح متروی شهر جدید بهارستان‬ ‫شــدیم کــه به دنبــال ان ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومان دیگر‬ ‫نیز از محل منابع داخلی شرکت عمران شهرهای‬ ‫جدید به دستور اقای طاهرخانی‪ ،‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی به این پروژه اختصاص یافت‪.‬‬ ‫احمدی تاکید کرد‪ :‬طبق گزارش های موجود‪،‬‬ ‫پروژه خط مترو شهر جدید بهارستان طی ‪ ۹‬سال‬ ‫‪ ۳۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته در حالی که در‬ ‫طول یک سال گذشته نیز پیشرفت فیزیکی ان به‬ ‫میزان ‪ ۳۵‬درصد اعالم شــده اســت که رقم بسیار‬ ‫چشمگیری به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول با بیان اینکه این پــروژه در‬ ‫مرحلــه زیرســازی دارای ‪ ۹۳‬درصــد‪ ،‬روســازی ‪۶۰‬‬ ‫درصد و ایســتگاه بهارســتان ‪ ۱۷‬درصد پیشــرفت‬ ‫فیزیکی است گفت‪ :‬بدون شک حرکت درزین بر‬ ‫روی ریل مستلزم پیش زمینه های فراوانی در حوزه‬ ‫فنی و اجرایی است که خوشبختانه پس از اتمام‬ ‫ان در این مدت موفق به انجام این تست شدیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در حال حاضر تســت مذکور به‬ ‫یشــود و طبــق برنامه ریزی‬ ‫طــور روزانــه انجــام م ‬ ‫صورت گرفته تا شهریورماه مسیر زیادی از این خط‬ ‫با درزین طی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان‬ ‫در ادامــه ســخنان خود با بیان اینکــه این پروژه تا‬ ‫نیمــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬افتتاح و به بهر هبــرداری خواهد‬ ‫رسید گفت‪ :‬تست سرد این پروژه تا پایان امسال‬ ‫انجــام و مترو سیســتم ان بر روی مســیر ریلی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت شــهر جدید بهارستان با وسعتی‬ ‫برابــر ‪ ۳‬هــزار هکتار و افق جمعیتی ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫در فاصله ‪ ۱۵‬کیلومتری جنوب شهر اصفهان واقع‬ ‫شده و مطالعات توجیهی طرح قطار برقی ان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۴‬به تصویب شورای عالی ترافیک کشور‬ ‫رســیده اســت‪.‬با توجه به برنامه ریزی های انجام‬ ‫گرفته این پروژه از ایســتگاه «صفه» (امتداد خط‬ ‫یک متروی اصفهان) شروع و از کنار بزرگراه وحید‬ ‫دســتجردی و خط راه اهن ســیلو به ســمت شــهر‬ ‫جدید بهارستان طی مسیر می نماید‪.‬‬ ‫طــول ایــن مســیر ‪ ۱۵‬کیلومتــر بــوده کــه ‪۱۰.۵‬‬ ‫کیلومتر ان به صورت گالری و ‪ ۴.۵‬کیلومتر بر روی‬ ‫ســطح زمین احداث شده است‪ .‬در طول مسیر ‪۲‬‬ ‫ایستگاه در نظر گرفته شده که یکی برای سپاهان‬ ‫شهر و دیگری برای راه اهن تعبیه و انتهای ان نیز‬ ‫در شهر جدید بهارستان به ایستگاه تبادلی با خط‬ ‫متروی بهارستان – مجلسی ختم می شود‪.‬‬ ‫همچنین قطار حومه ای شهر جدید بهارستان‬ ‫عــاوه بــر جابــه جایــی مســافرین شــهر جدیــد‪،‬‬ ‫قابلیت جذب مســافرین قطار اصفهــان‪ -‬تهران‪،‬‬ ‫مرکز تجاری ســیتی ســنتر (یکــی از بزرگترین مراکز‬ ‫تجاری منطقه) و سپاهان شهر با جمعیت کنونی‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر را خواهد داشــت که تاثیر به ســزایی‬ ‫در کاهش ترافیک بزرگراه وحید دستجردی را دارد‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای این طرح عمرانی می توان به‬ ‫افزایش سطح سرویس‪ ،‬کاهش احساس مهاجرت‬ ‫از ســکونتگاه های اطراف به مراکز شهرهای بزرگ‬ ‫به دلیل تامین دسترسی اسان‪ ،‬سریع و ارزان و پاک‪،‬‬ ‫افزایش جذابیت ســکونت در شهر جدید و رونق‬ ‫اقتصادی ان‪ ،‬پرهیز از احداث جاده های جدید و‬ ‫تقبل هزینه های نگهداری و حتی کاهش بیمارهای‬ ‫عصبی و بیمارهای ناشی از ترافیک و الودگی هوا‬ ‫اشــاره کرد که بدون شک تاثیر بسزایی در ارتقای‬ ‫رفاه حال شهروندان این منطقه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫افزایش غیرقانونی قیمت‬ ‫بلیت هواپیما‬ ‫ت و برخورد‬ ‫قیمت بلیت هواپیما با وجود مخالفــ ‬ ‫سازمانهواپیمایی کشوری‪،‬افزایشیافتهوشرکت های‬ ‫هواپیمایی نرخ ان را باالتر از ســقف تعیین شــده و با‬ ‫قیمــت دلخــواه افزایــش داده انــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫قیمــت بلیت هواپیمــا در روزهــای اخیــر افزایش یافته‬ ‫اســت و با وجود اینکه مســئوالن ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری و شخص وزیر نسبت به ان موضع گرفته و ان‬ ‫را غیر قانونی دانســته اند‪ ،‬شــرکت های هواپیمایی به‬ ‫نظر توجهی به این اظهارات و سقف تعیین شده برای‬ ‫نرخ پروازهای داخلی ندارند‪ .‬البته طی ماه ها و روزهای‬ ‫گذشــته اظهارات مختلفی از ســوی مســئوالن ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری و حتی وزیر راه و شهرسازی مطرح‬ ‫شــده کــه با ایــن افزایش قیمت ها مخالفــت کرده اند‪،‬‬ ‫ابوالقاســم جاللی –معاون هوانوردی و امور بین الملل‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری‪ -‬در این باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫فعال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما‬ ‫در پروازهــای داخلــی وجــود نــدارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در این‬ ‫زمینــه‪ ،‬نظارت های الزم در زمینه مانند گذشــته انجام‬ ‫خواهــد شــد و ادامــه پیــدا خواهد کرد تــا نرخ مصوب‬ ‫اعالم شده به درستی اعمال شود‪ .‬اما این مخالفت ها‬ ‫بــه جایی نرســیده و شــرکت های هواپیمــای نرخنامه‬ ‫مصوب ابان ماه ســال گذشــته را رعایت نمی کنند‪ ،‬چرا‬ ‫کــه بــه عنوان مثال بر اســاس نرخ مصوب اعالم شــده‪،‬‬ ‫حداکثر قیمت بلیت برای پرواز تهران‪-‬مشهد‪ ۷۷۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان اســت اما شــرکت های هواپیمایی ان را تا‬ ‫یک میلیون ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان می فروشند! یا انکه‬ ‫سقف نرخ مصوب برای پرواز تهران‪-‬شیراز ‪ ۶۷۳‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان است اما قیمت بلیت این پرواز تا ‪ ۸۷۰‬هزار‬ ‫و‪ ۴۰۰‬تومان افزایش یافته است‪ .‬این افزایش قیمت در‬ ‫مسیرهای دیگر نیز اتفاق افتاده اما مشخص نیست چرا‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه حاکمیتی‬ ‫بــه ایــن مســئله ورود پیدا نمی کنــد و خبــری از اصالح‬ ‫قیمت هاوبرخوردبامتخلفاندر اینزمینهنیست‪.‬البته‬ ‫دو روز پیش محمد حسن ذیبخش ‪-‬سخنگوی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری ‪ -‬در این باره گفته بود که با دستور‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬تالش سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫و پیگیری رســانه ها قیمت بلیت هواپیمــا به نرخ قبل‬ ‫بازگشت و افزایش قیمت بلیت منتفی شد‪ .‬ایرالین ها‬ ‫موظفشدندمابه التفاوتقیمتبلیترابهمسافرانی‬ ‫که بلیت را گران خریدند‪ ،‬پرداخت کنند‪ .‬در این رابطه‬ ‫مسافران باید ابتدا به شرکت های هواپیمایی مراجعه‬ ‫کرده و در صورت عدم دریافت پاسخ‪ ،‬شکایت خود را‬ ‫در سامانه شکایات مردمی سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫ثبت کنند تا سازمان این موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫بزرگترین امتیاز کشور‬ ‫جوانانتحصیلکرده‬ ‫اماده کار است‬ ‫یک مقام مســئول کارگری‪ ،‬بزرگترین امتیاز کشور را‬ ‫موجــود جمعیت جوان و نیروهای تحصیلکــرده اماده‬ ‫بــه کار دانســت و بــا تاکیــد بــر رفــع موانــع پیــش روی‬ ‫کارافرینان و کسب و کارها‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با فراهم‬ ‫کردم شرایط جذب سرمایه ها به کشورمان‪ ،‬بازار کار و‬ ‫اشتغال رونق بگیرد‪ .‬علی اصالنی در گفت و گو با ایسنا‬ ‫درباره رویکرد دولت ســیزدهم در جذب ســرمایه های‬ ‫داخلی و خارجی و رونق بازار کار اظهار کرد‪ :‬کشور ما با‬ ‫داشتن منابع طبیعی و خدادادی‪ ،‬معادن و ذخایر نفتی‬ ‫و گازی و انرژی یکی از کشورهای مستعد سرمایه گذاری‬ ‫اســت و با توجه به هزینه تمام شــده پایین و منابع و‬ ‫امکاناتموجود‪،‬بسیاریاز کشورهاعالقمندبهسرمایه‬ ‫گذاری هســتند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بزرگترین امتیاز کشور ما‬ ‫وجــود جمعیــت جوان و نیرو های تحصیلکــرده اماده‬ ‫به کار اســت که باید از ظرفیت انها به شــکل مطلوبی‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬اصالنی با تاکید بر رفع موانع پیش روی‬ ‫کارافرینانو کسبو کارهااظهار کرد‪:‬اگردولتسیزدهم‬ ‫روال ســال های قبــل را پیــش برود عمال به نتیجه نمی‬ ‫رســیم و مجــددا با مباحثــی مثل تورم بــاال‪ ،‬خط فقر و‬ ‫بیکاری‪ ،‬عدم برداشته شدن تحریم ها و عدم بازگشت‬ ‫ارز به داخل کشور را شاهد باشیم‪ .‬این مقام کارگری با‬ ‫بیان اینکه مشکالت اقتصاد با بگیر ببند حل نمی شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد یک علم اســت و دســتوری درســت نمی‬ ‫شــود چــون زیربنــای خــودش را دارد و برای شــروع باید‬ ‫قانون مالیات‪ ،‬قوانین کار و تامین اجتماعی و تجارت‬ ‫درست شود‪ ،‬زیربنای شهرکهای صنعتی اصالح شود اگر‬ ‫این اتفاق بیفتد سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیشتری‬ ‫در کشــور ســرمایه گذاری می کند و اشــتغال و بازار کار‬ ‫رونق می گیرد‪.‬‬ ‫توصیه رئیس خانه‬ ‫صنعت و معدن به‬ ‫رئیس جمهورمنتخب‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت و معــدن گفــت‪ :‬امیدواریــم‬ ‫اقای رئیسی در انتخاب وزرای کار و تولید از تشکل های‬ ‫صنعت و معدن استفاده کند و مطمئن باشد ما به جز‬ ‫خیــر صنعت و تولید چیزی را نمی خواهیــم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬عبدالوهابسهل ابادیدر مراسمافتتاح«سازمان‬ ‫داوری تعــاون»‪« ،‬مرکز داوری و میانجی گری صنعت و‬ ‫معدن» و «مرکز داوری هدایت» با تبریک والدت امام‬ ‫رضــا (ع) گفت‪ :‬برحســب وظیفه و به عنــوان نماینده‬ ‫جامعه صنعت‪ ،‬معدن باید عرض کنم کار بسیار بزرگی‬ ‫در یکی دو سال گذشته در ارتباط با واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیــدی توســط قوه قضائیــه انجــام شــد کــه از همه‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬خیلی از واحدهای صنعتی ما دستخوش‬ ‫اتفاقاتیشدند کهحقشاننبودوبارسیدگیقوه قضائیه‬ ‫خیلــی از واحدهای تولیدی دوبــاره وارد چرخه تولید و‬ ‫اقتضادشدند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تامین ‪ ۴‬درصدبرق‬ ‫کشورتوسط نیروگاه‬ ‫شهید رجایی‬ ‫قزوین ‪-‬رویدادامروز‪ :‬با بهره برداری از ظرفیت ‪ 13‬واحد‬ ‫بخــاری و ســیکل ترکیبی نیروگاه شــهید رجایــی قزوین‬ ‫‪ ۴‬درصــد از بــرق مــورد نیاز کشــور در این نیروگاه تولید‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت‬ ‫م ‬ ‫تولید برق شــهید رجایــی‪ ،‬با اغاز پیک مصــرف برق و‬ ‫ضــرورت افزایش امادگی نیروگا ههــا‪ ،‬این نیروگاه با دارا‬ ‫بودن‪ 13‬واحد بخاری و سیکل ترکیبی با تمام توان اماده‬ ‫تولیــد برق مطمئن و پایــدار برای گــذر از فصل گرما در‬ ‫سال ‪ 1400‬است‪ .‬گرمای زودهنگام و کاهش بارش ها‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون موجب افزایش مصرف انرژی‬ ‫الکتریکی در کشور شده است؛ از این روی تالش گردید‬ ‫تا برنامه های تعمیراتی این نیروگاه با کیفیت و سرعت‬ ‫عمل باال به انجام برسد تا خللی در تولید انرژی به ویژه‬ ‫در فصل گرمای امسال ایجاد نشود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش هرساله به منظور کسب امادگی‬ ‫تولیــد‪ 17 ،‬برنامــه تعمیراتی در نیروگاه شــهید رجایی‬ ‫انجام می شود که از شهریور سال گذشته تا بهار امسال‪،‬‬ ‫بــرای دســتیابی به این هــدف‪ ،‬فعالیت های تعمیرات‬ ‫اساسی و‪ ،RI‬تعمیرات نیمه اساسی‪ ،‬تعمیرات با محور‬ ‫بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل های واحدهای‬ ‫گازی و تعمیــرات بازدیــد دوره ای انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نیروگاه شهید رجایی با تولید ساالنه حدود ‪ 12‬میلیارد‬ ‫کیلووات ساعت انرژی الکتریکی‪ 4،‬درصد از نیاز مصرف‬ ‫کنندگان برق کشور را تامین می کند‪ .‬درادامه این گزارش‬ ‫بــه نقــل ازروابط عمومی نیــروگاه شــهیدرجایی باتری‬ ‫های ‪ DC‬واحد شــماره ‪ 3‬گازی ســیکل ترکیبی توســط‬ ‫متخصصانایننیروگاهتعویضشد‪.‬حمیدرضاصفایی‬ ‫زاده‪،‬مدیرامور تعمیراتالکتریکنیروگاهسیکلترکیبی‬ ‫در تشریح عملیات تعویض باتری های سیستم تغذیه‬ ‫داخلی واحد شــماره ‪ 3‬گازی این نیروگاه گفت‪ :‬باتری‬ ‫های نیکل کادمیوم نصب شده در واحد‪ 3‬گازی به دلیل‬ ‫کاهش شدید ظرفیت‪ ،‬قابلیت اطمینان خود را از دست‬ ‫داده بود‪ ،‬به طوری که جریان شارژ این باتری ها افزایش‬ ‫و غلظــت محلول الکترولیت‪ ،‬کاهش یافته بــود و این‬ ‫موضوع موجب بروز مشکالتی می گردید؛ از این روی‬ ‫متخصصان این امور بالفاصله وارد عمل شده و اقدام به‬ ‫تعویض باتری ها در این واحد نمودند‪ .‬صفایی زاده در‬ ‫این باره افزود‪ :‬به منظور افزایش قابلیت اطمینان بهره‬ ‫برداری از این واحد‪ ،‬با قطع کلید واسط بین باتری ها و‬ ‫شارژرها‪ ،‬باتری های نیکل کادمیوم دمونتاژ شده وپس از‬ ‫تستظرفیتوشارژ انها‪،‬از باتریخانهتخلیهوباتری‬ ‫های سرب اسیدی جایگزین شد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات ابرسانی‬ ‫از سد ازاد به‬ ‫تصفیه خانه سنندج‬ ‫عملیــات اجرایی لوله گذاری و ابرســانی از ســد ازاد‬ ‫به تصفیه خانه اب سنندج با حضور استاندار کردستان‬ ‫و جمعی از مدیران اســتان اغاز شــد‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬بهمــن مرادنیــا انتقــال اب از ســد ازاد به تصفیه‬ ‫خانه سنندج را برای ساکنان سنندج بسیار مهم دانست‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬جمعیت ‪ ۵۰۰‬هزار نفری سنندج از اب‬ ‫شــرب گوارا و ســالم بی بهرە هستند و باید این مشکل‬ ‫هرچه زودتر رفع شود‪ .‬وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز‬ ‫پروژه انتقال اب از ســد ازاد به تصفیه خانه اب ســنندج‬ ‫تامین شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬انتظار داریم تا پایان سال‬ ‫جــاری ایــن طرح بە اتمام برســد و مردم ســنندج از اب‬ ‫شرب سالم و پایدار بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اســتاندار کردســتان یاداور شــد‪ :‬با اجرای ایــن پروژه‬ ‫ساالنه ‪ ۵۷‬میلیون متر مکعب اب از سد ازاد به سنندج‬ ‫انتقال می یابد و برای همیشە مشکل اب شرب سنندج‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬مرادنیا افزود‪ :‬رئیس جمهور تاکید‬ ‫کردند کە هر اعتباری برای ابرسانی به سنندج نیاز باشد‬ ‫را تامین خواهد کرد و ما نیز تا پایان کار در کنار مجریان‬ ‫طرحخواهیمبود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 3900‬خودروی‬ ‫عمومی قم‪ ،‬رایگان دو گانه‬ ‫سوز شد‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫قــم‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای اجــرای طرح دوگانه ســوز کردن‬ ‫رایــگان خودروهــای عمومــی در کشــور‪ ،‬بیــش از ‪3900‬‬ ‫خودروی مشــمول طرح در اســتان قم بصــورت رایگان‬ ‫دوگانهسوز شدهاست‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم‪ ،‬سید محمود‬ ‫طاهــری بــا اشــاره بــه تبلیغات و اطالع رســانی مســتمر‬ ‫تنــام و تبدیــل رایگان‬ ‫و تــداوم اجــرای طــرح ملــی‪ ،‬ثب ‬ ‫خودروهای بنزین سوز به سی ان جی در استان گفت‪ :‬از‬ ‫اغاز اجرای این طرح تاکنون بالغ بر‪ 4300‬دستگاه خودرو‬ ‫عمومیثبتنامنموده که‪ 3939‬دستگاهاز خودروهای‬ ‫مذکور به سیستم دوگانه سوز ‪ CNG‬تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم‬ ‫بیان کرد‪ :‬مالکان خودروهای مشمول که تاکنون جهت‬ ‫اســتفاده از طــرح مذکــور اقــدم نکرده انــد می تواننــد با‬ ‫ثبت نام در سامانه به ادرس ‪ GCR.NIOPDC.IR‬برای‬ ‫گازسوز کردن وسلیه نقیله خود اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح رایگان دوگانه ســوز کــردن خودروهای عمومی از‬ ‫طریق‪ 5‬کارگاه مجاز در استان قم‪ ،‬در حال اجراست‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ 40 ،‬بــاب جایــگاه فعال س ـی ان جی‬ ‫در اســتان قم‪ ،‬موجود اســت که با ظرفیت کلی عرضه‬ ‫‪ 56755‬نرمــال متــر مکعــب در ســاعت در حــال ارائه‬ ‫خدمــات بــه شــهروندان می باشــد و با ارتقــاء ظرفیت‬ ‫تجهیزات موجــود دو باب جایگاه طی ماه های اینده‪،‬‬ ‫‪ 1500‬نرمــال متر مکعب بر ســاعت به ظرفیت موجود‬ ‫اضافهخواهدشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان قم‪:‬‬ ‫مسئله کمبود اب در قم جدی است‬ ‫قــم –زهره مهرنــوروزی‪ :‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان قــم گفــت‪ :‬اگر مــا منابع‬ ‫ابــی را مدیریــت نکنیــم نســل اینــده از ناحیــه‬ ‫کمبود منابع ابی با مشکل مواجه می شوند‪.‬‬ ‫علی جان صادق پور در نشست خبری که به‬ ‫مناســبت هفتــه صرفه جویی در مصــرف اب در‬ ‫تــاالر اب این شــرکت برگزار شــد‪ ،‬بــه نامگذاری‬ ‫اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب اشــاره و اظهار کرد‪ :‬شاید یکی از‬ ‫دالیــل نــام گذاری ایــن ایام به دلیل این اســت‬ ‫که در این روزها‪ ،‬گرم ترین ایام ســال اغاز شــده‬ ‫و نیاز به رعایت الگوی مصرف بیشــتر احســاس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این هفته فرصتی اســت تا‬ ‫رســانه ها ابعاد مختلف منابــع ابی‪ ،‬هزینه های‬ ‫توزیــع اب‪ ،‬ضــرورت صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫اب‪ ،‬کمبود منابع را به اطالع عموم شهروندان‬ ‫برســانند خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر رســانه ها از روند‬ ‫ابرســانی و انتقــال ان بــه منــازل و مشــقات و‬ ‫سختی ها ان اگاه باشند و ابعاد این کار را برای‬ ‫جامعه بیان کنند مردم هم اهتمام بیشــتری به‬ ‫رعایت الگوی مصرف خواهند داشــت زیرا تنها‬ ‫راه نجــات از کــم ابــی اســتفاده بهینــه از اب و‬ ‫اصالح الگوی مصرف است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫قــم بــا بیان اینکــه اگر ما منابع ابــی را مدیریت‬ ‫نکنیم نســل اینده از ناحیه کمبود منابع ابی با‬ ‫یشــوند‪ ،‬گفت‪ :‬در بســیاری از‬ ‫مشــکل مواجه م ‬ ‫کشــورهای دنیا هم با کمبــود منابع ابی مواجه‬ ‫هســتند و ســاالنه تعداد قابل توجهــی از مردم‬ ‫بــه دلیل کمبــود اب از بین رفته یا دچار بیماری‬ ‫یشــوند و خوشــبختانه در کشــور ما همچنان‬ ‫م ‬ ‫میزان دسترســی به منابع ابی باال اســت و هنوز‬ ‫به شرایط بحرانی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه منابع ابی کشــور در‬ ‫حــال اتمــام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ا گــر بــا همیــن روال‬ ‫پیش برویم در ســال ‪ 1410‬کل منابع ابی داخل‬ ‫و خارج استان به را به مصرف شرب و بهداشتی‬ ‫برســانیم کل تولید برابر مصرف خواهد شــد در‬ ‫شــرایط بســیار بحرانــی قــرار خواهیــم گرفــت‬ ‫و حتــی امــکان تامیــن اب بــرای صنعــت را نیــز‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه اب محور توســعه اســت‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬البتــه کمبــود اب نیــز محدودکننده‬ ‫توســعه اســت و عمدتــا صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫واحدهــای مســکونی در فضاهایــی توســعه‬ ‫ییابد که اب وجود دارد‪.‬‬ ‫م ِ‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫با تاکید بر اینکه عمده منابع شرب قم از خارج‬ ‫از استان تامین می شود افزود‪ 78.5 :‬درصد اب‬ ‫یشــود و‬ ‫شــرب اســتان از خارج از اســتان وارد م ‬ ‫از این نظر نســبت به باقی اســتان ها در شرایط‬ ‫سخت تری هستیم‪.‬‬ ‫وی ‪ 135‬حلقــه چــاه در شــهر و روســتا‪14 ،‬‬ ‫رشــته قنات‪ 6 ،‬دهانه چشمه‪ ،‬سد ‪ 15‬خرداد و‬ ‫سد کوچری را منابع تامین کننده اب قم برشمرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬شــهرهای قــم‪ ،‬ســلفچگان‪،‬‬ ‫قنوات و کهک و تعدادی از روســتاها مســتقیما‬ ‫از اب سرشــاخه ها اســتفاده کــرده و روســتاهای‬ ‫خلجســتان نیز عمدتا از منابــع داخلی و چاه ها‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫قپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ 18‬درصــد از‬ ‫صاد ‬ ‫یشــود‬ ‫اب اســتان از چشــمه و قنــات تامیــن م ‬ ‫گفت‪ 78 :‬درصد هم از سرشاخه ها تامین شده‬ ‫و حــدود ‪ 3‬درصــد نیــز از ســد ‪ 15‬خــرداد تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای شــهر قم در ســال ‪99‬‬ ‫غبــر ‪ 97‬میلیــون مترمکعــب اب تامین شــده‬ ‫بال ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی ما این است که مصرف‬ ‫امسال به ‪ 120‬میلیون مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫یهــا نســبت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی نگران ‬ ‫بــه الودگــی اب شــهر قم گفت‪ :‬اب شــهر قم به‬ ‫طور کامل بهداشــتی اســت و ازمایشگاه شرکت‬ ‫چهــار نــوع ازمایش بــر روی اب انجــام می دهد‬ ‫تا اطمینان کامل از ســامت اب داشــته باشــیم‬ ‫و روزانــه نمونه برداری از اب توزیعی در شــبکه‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تصفیه خانه اب قم نزدیک ‪4‬‬ ‫هزار لیتر بر ثانیه قابلیت تصفیه اب دارد که در‬ ‫یشــود امــا در ‪ 24‬خرداد‬ ‫شــرایط پیــک فعال م ‬ ‫بالغ بر ‪ 4‬هزار و ‪ 400‬لیتر بر ثانیه مصرف داشتیم‬ ‫کــه ‪ 400‬لیتــر بــر ثانیــه از منابــع چاه ها اســتفاده‬ ‫شــده و علــت شــوری اب در برخــی از روزهــای‬ ‫اخیر نیز همین مسئله است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫قــم بــا تاکیــد بــر اینکــه حتــی ا گــر در طــول‬ ‫ســال هــم بارندگی مداوم داشــته باشــیم باید‬ ‫صرفه جویی در مصرف را محور کار خود قرار‬ ‫دهیــم تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت الگــوی مصــرف‬ ‫و صرفه جویــی در مصــرف اب بایــد همــواره‬ ‫امــوزش داده شــود و هــم نســل امــروز و هــم‬ ‫نســل اینــده ایــن اصــاح الگــوی مصــرف راه‬ ‫نجات از کم ابی اســت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راه اندازیخطانتقالوتصفیه خانهپسابشهری‬ ‫در شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان به عنــوان‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن و اســتراتژیک ترین صنایــع‬ ‫کشــور‪ ،‬وظیفــه دارد به عنــوان یــک مســئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ســوخت مــورد نیاز جامعه و مردم‬ ‫را با کیفیت های اســتاندارد تهیه کند‪.‬‬ ‫همیــن احســاس مســئولیت اجتماعــی و‬ ‫تعلــق عمیــق بــه جامعه و مردم باعث شــده‬ ‫تــا مدیریــت ایــن شــرکت‪ ،‬در مســیر بهبــود‬ ‫کیفیــت فراورده هــای تولیــدی گام بــردارد و‬ ‫فراورده هایــی تولیــد کنــد کــه کمتریــن اثــار‬ ‫مخــرب را بــر محیط زیســت و جامعــه داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایــن صنعــت درصــدد اســت بــا اجــرای‬ ‫پروژه هــای عظیــم زیس ـت محیطی‪ ،‬در‬ ‫فرایندهای تولید و ارتقاء کیفیت فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬محصوالت خود نظیر بنزین و گازوئیل‬ ‫را با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای‬ ‫جهانــی به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫البتــه بایــد گفــت شــرکت پاالیــش نفــت‬ ‫اصفهــان در مســیر فعالیتــش‪ ،‬همچــون دیگــر‬ ‫صنایع اســتان‪ ،‬برای تامین اب با چالش هایی‬ ‫روبه رو می باشد‪.‬‬ ‫پروژه هــای پاالیشــگاه اصفهــان در جهــت‬ ‫حفظ محیط زیســت‪ ،‬در سه بخش اب‪ ،‬خاک‬ ‫و هــوا اجــرا می شــود؛ فعالیت هــای صــورت‬ ‫گرفتــه در حــوزه اب شــرکت‪ ،‬دســتاوردهای‬ ‫خوبی را به همراه داشــته است‪.‬‬ ‫تصفیــه و بازگردانــی ‪ 320‬مترمکعــب در‬ ‫ســاعت پســاب ارســالی از واحدهای عملیاتی‬ ‫در تصفیه خانــه صنعتــی‪ -‬تصفیــه و بازگردانی‬ ‫‪ 400‬مترمکعب در ســاعت پساب تصفیه خانه‬ ‫صنعتــی‪ ،‬بویلرهــا و برج هــای خنک کننــده‬ ‫در واحــد اســمز معکــوس (‪ )RO‬از جملــه‬ ‫اقدامــات پاالیشــگاه اصفهــان در حــوزه‬ ‫مدیریت پســاب است‪ .‬تصفیه ‪ 40‬مترمکعب‬ ‫در ســاعت فاضالب بهداشتی و استفاده برای‬ ‫ابیاری فضای سبز‪ -‬بهینه سازی واحد بازیافت‬ ‫اب بــا نصــب سیســتم کالریفایــر ‪ RO‬و ‪-UF‬‬ ‫اســتفاده از دســتگاه ‪ UV‬در جهت گندزدایی‬ ‫فاضــاب بهداشــتی‪ -‬بهره بــرداری از واحــد‬ ‫جدیــد ‪ RO5‬در جهــت اســتفاده از پســاب‬ ‫واحــد ‪ -RO‬نصــب سیســتم های الکترونیکــی‬ ‫کنتــرل و کاهش مصرف اب با نصب شــیرهای‬ ‫دارای سنســور از دیگــر فعالیت هــای صــورت‬ ‫گرفته در شــرکت است‪.‬‬ ‫همچنیــن حــذف روش ابیــاری غرقابــی‬ ‫و جایگزیــن کــردن ابیــاری تحت فشــار و‬ ‫ابیــاری قطــره ای‪ ،‬پا ک ســازی ســفره های اب‬ ‫زیرزمینــی بــه روش اســتحصال پلوم هــای‬ ‫الودگی و عقد قرارداد با شــرکت های معتمد‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــا هــدف‬ ‫پایــش االینده هــای اب از اقدامــات دیگــر‬ ‫پاالیشــگاه اصفهان در زمینه مدیریت پساب‬ ‫است‪.‬‬ ‫به منظــور صیانــت و مصــرف بهینــه‬ ‫منابــع ملــی و بــا توجــه بــه بحــران اب در‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬ســال گذشــته‪ ،‬پــروژه ملــی‬ ‫زیس ـت محیطی تصفیــه و اســتفاده صنعتــی‬ ‫از فاضــاب شــهری را بــا رویکــرد کاهــش‬ ‫مصــرف منابع (اب شــرب) و به ظرفیت ‪750‬‬ ‫مترمکعب در ســاعت راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ایــن پروژه که با حضور اســتاندار اصفهان‬ ‫به بهره برداری رســیده است‪ ،‬ظرف مدت ‪24‬‬ ‫مــاه انجــام و بــا هزین ـه ای بالغ بــر ‪ 100‬میلیارد‬ ‫تومان در محل شــرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در تامین مالی طرح انتقال اب خلیج فارس‬ ‫بــه اصفهان که یک بازه زمانی سه ســاله برای‬ ‫ان تعریف شــده اســت‪ ،‬ایــن شــرکت در کنــار‬ ‫دیگــر صنایع بزرگ اســتان نقشــی پررنگ دارد‬ ‫کــه انشــاا‪ ...‬پــس از راه انــدازی ایــن طــرح بــا‬ ‫ســهام خریداری شــده‪ ،‬از اب انتقالی بهره مند‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫برنامه هــای اتــی زیس ـت محیطی شــرکت‬ ‫پاالیــش نفــت اصفهــان بــا موضــوع اب‪:‬‬ ‫هیبریدی کردن برج های خنک کننده شــرکت‪،‬‬ ‫پروژه احداث واحد ‪HERO High Efficient‬‬ ‫‪ Reverse Osmosis‬باهــدف بازیابی اب های‬ ‫فوق شــور ناشــی از دورریز واحد ‪ RO‬و پروژه‬ ‫پیش تصفیه پســاب شهری می باشد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫پیمانکاران بار و بندیل شان را بردارند و از عسلویه بروند!‬ ‫ی اســت کارگــران پیمانکاری صنعت نفت‬ ‫مدت ‬ ‫که خواستار حذف پیمانکاری و برابری در حقوق و‬ ‫دستمزدها هســتند‪ ،‬در عسلویه دســت به اعتراض‬ ‫زده انــد ایــن کارگران‪ ،‬خواســتار حذف شــرکت های‬ ‫واسطهدرصنایعنفتو گاز کشورهستند‪.‬‬ ‫بیشــتر مردم فکر می کنند که نیروهای شاغل در‬ ‫صنعتنفتوضعیتمالیخوبیدارنداگرچهاین‬ ‫مسئله پر بیراه نیست ولی این تصور به هیچ وجه‬ ‫برای نیروهای پیمانی این وزارتخانه ثروتمند صادق‬ ‫نیســت‪ .‬به طوری که چند وقتی اســت که کارگران‬ ‫پیمانکاریباعنوانمشکالتیازقبیلشرایطمعیشتی‬ ‫بد‪ ،‬دستمزدهای کم و نبود امنیت شغلی در نقاط‬ ‫مختلف کشور به ویژه در عسلویه‪ ،‬پایتخت انرژی‬ ‫کشور دستبهاعتراضزده اند‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬مبنایاعتراض هایکارکنان‪،‬ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که‬ ‫اگرچه بر اساس ان‪ ،‬نظام پرداخت کارکنان صنعت‬ ‫نفــت از قانــون مدیریت خدمات کشــوری مســتثنا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا در مــاده (‪ )۱‬جــزء الــف تبصــره‪۱۲‬‬ ‫قانون بودجه امسال کل کشور تصریح شده افزایش‬ ‫حقوق‪ ۲۵‬درصدیحقوق بگیراناز جمله گروه های‬ ‫مختلفحقوق بگیردستگاه هایاجراییماده(‪)۲۹‬‬ ‫قانون برنامه ششــم توسعه نسبت به ســال‪ ۹۹‬به‬ ‫نحویاعمالشود کهمیزاناینافزایشحقوقاز‪۲۵‬‬ ‫میلیونریالتجاوزنکند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده (‪ )۷‬جزء الف تبصــره‪ ۱۲‬قانون‬ ‫بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر‬ ‫و غیرمســتمر (مجمــوع دریافتــی) ایــن گرو ههــای‬ ‫حقوق بگیر در همه مناطق کشور برای ســال‪،۱۴۰۰‬‬ ‫از ‪ ۲۱‬برابر حداقل حقوق مصوب شــورای حقوق و‬ ‫دستمزدبه‪ ۱۵‬برابرحداقلحقوقودستمزدموضوع‬ ‫ماده (‪ )۷۶‬قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش‬ ‫می یابد که در این میان‪ ،‬از انجا که در قانون بودجه‬ ‫بــه دســتگاه های اجرایی مــاده (‪ )۲۹‬قانــون برنامه‬ ‫ششمتوسعهاشارهشدهاست‪،‬بنابراینشرکت های‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫زیرمجموعــه وزارت نفــت را نیــز شــامل م ‬ ‫معترضانمی گوینددر حالی کهشاغلرسمیوزارت‬ ‫نفــت حداقــل‪ ۱۵‬میلیــون تومــان حقــوق دریافت‬ ‫می کنــد‪ ،‬یــک شــاغل مــدت موقت هــم رد هشــان‪،‬‬ ‫ماهانه تنها حدود‪ ۴‬میلیون تومان دریافت می کند‪،‬‬ ‫در حالی کهبار صنعتنفت کشور بردوشنیروهای‬ ‫مدت موقت است‪ ،‬اما وزارت نفت فقط حقوق و‬ ‫مزایاینیروهایرسمیرابهرسمیتمی شناسد‪.‬این‬ ‫کارگران‪ ،‬بیش از‪ ۱۰‬روز است که با ایجاد هشتگ «نه‬ ‫به پیمانکاران» خواستار حذف شرکت های واسطه‬ ‫در صنایع نفت و گاز کشــور هم شــده اند‪ .‬در وزارت‬ ‫نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند‪ ،‬اما از‬ ‫امتیازاتیمانندمسکنسازمانی‪،‬اقساموام‪،‬حقبدی‬ ‫اب و هوا و ده ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند‪.‬‬ ‫گفتهمی شودهماکنونحدود‪ ۳۴‬هزارشاغلقرارداد‬ ‫موقتو‪ ۱۲۰‬هزار نیرویپیمانکاریدر صنعتنفت‬ ‫کشورفعالیتمی کنند‪.‬کارگرانپیمانکاریعسلویهدر‬ ‫اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و رعایت نشدن‬ ‫برابریعنوانمی کنند‪«:‬خواسته یاصلی شانحذف‬ ‫پیمانــکاران از تمــام شــرکت های نفتی اســت؛ باید‬ ‫قانون کاریکسان‪،‬مزدیکساندرتمامپاالیشگاه ها‪،‬‬ ‫پتروشیمی ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه‬ ‫پرسنلبایدازسطحیکسانحقوقودستمزدومزایای‬ ‫مزدیبرخوردارباشندوامکاناترفاهیبرایهمهبه‬ ‫یکســان موجود باشــد‪ ».‬این کارگران اعمال شرایط‬ ‫چهارده‪-‬چهــارده بــرای همــه کارگــران نفتــی پارس‬ ‫جنوبی را از خواسته های خود می دانند و می گویند‪:‬‬ ‫«باتوجهبهوخامتاوضاعکرونا‪،‬کارگرانپیمانکاری‬ ‫در بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتال‬ ‫قرار دارند؛ سطح رعایت دستورالعمل های ایمنی در‬ ‫کانکس هایاستراحت‪،‬محلسروغذاوسرویس های‬ ‫رفت و امد بســیار پایین اســت و کارگران به سادگی‬ ‫الودهمی شوند‪».‬‬ ‫امــام جمعــه بوشــهر جهــت حــل مشــکل بــه‬ ‫وجود امده برای کارکنان صنعت نفت در رابطه با‬ ‫تعدیل حقوق ان ها با دکتر فریدون عباسی رئیس‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به صورت‬ ‫تلفنی مذاکره کرد‪ .‬در این تماس تلفنی ضمن ارائه‬ ‫تذکراتــی از طرف ایت اهلل صفایی بوشــهری درباره‬ ‫اینمشکل‪،‬طرفیندر رابطهباراهکارهایمختلف‬ ‫برطــرف شــدن این مشــکل بــه مذاکــره پرداخته و‬ ‫طرح هایــی در ایــن زمینــه بیــان کردنــد و در ادامه‬ ‫رئیس کمیســیون انرژی مجلس قول داد برای حل‬ ‫این مشکل رایزنی هایی را از جمله با دولت‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت و ریاست مجلس انجام دهد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مصرف اب تهرانی ها ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از‬ ‫میانگین کشوری‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضالب‬ ‫فهــای‬ ‫کننــد در رده بدمصر ‬ ‫اســتان تهران گفت‪ :‬تهرانی ها‬ ‫اب اســتان تهــران قرار خواهند‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد بیشــتر از میانگین‬ ‫گرفــت‪ .‬بختیــاری بــا اشــاره‬ ‫کشــوری اب مصــرف می کنند‪.‬‬ ‫بــه اینکــه ســناریوهایی بــرای‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫روزهــای ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجــی و‬ ‫محمدرضا بختیاری‬ ‫بختیــاری در گفــت و گویــی‬ ‫قرمز تدوین شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫تلویزیونیبابیاناینکهمتوسط‬ ‫کرد‪ :‬اولویت برخورد با مصارف‬ ‫مصرف اب هر شــهروند ‪ ۲۴۰‬لیتر در شــبانه روز فضای ســبز و بنایی‪ ،‬مشترکان تجاری و دولتی‬ ‫می باشــد که این رقم در کشــور ‪ ۲۰۰‬لیتر است‪ ،‬و در اخــر پرمصرف ها و بدمصرف های خانگی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این افزایش مصرف دالیل مختلفی خواهــد بود در همین راســتا بــا هماهنگی های‬ ‫دارد‪ ۵۰ ،‬درصــد مــردم تهران کمتر از حد نرمال انجام شده با اســتانداری تهران‪ ،‬تمامی ادارات‬ ‫که ‪ ۱۴‬مترمکعب اســت‪ ،‬اب مصرف می کنند‪ ،‬و نهادهــای دولتــی این اســتان مکلف خواهند‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تهرانی ها کمی بیش از الگوی مصرف بــود تــا مصــارف خــود را ‪ ۲۰‬درصــد نســبت به‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصــد مصــرف غیرمتعــارف دارند‪ .‬وی با سال گذشته کاهش دهند‪ .‬وی با بیان اینکه از‬ ‫اشــاره بــه اینکه مصــرف اب در روز گذشــته در اسفندماه ‪ ۹۸‬تاکنون روزانه بیش از سه میلیون‬ ‫تهران به ســه میلیــارد و ‪ ۶۲۰‬میلیون لیتر رســید متر مکعب مصرف اب در سطح استان مصرف‬ ‫گفــت ‪ :‬این رقم نســبت به مدت مشــابه ســال شــده است که این رقم بی سابقه بوده است‪،‬‬ ‫گذشــته ‪ ۱.۱‬درصــد افزایــش را نشــان می دهد‪ .‬گفــت‪ :‬دالیل مختلفی باعــث افزایش مصرف‬ ‫از روز گذشــته بــرای مشــترکان پرمصــرف و اب شده است گفت‪ :‬امسال به لحاظ وضعیت‬ ‫بدمصرف اخطار ارسال شده است و در صورت بارندگــی بدتریــن ســال در ‪ ۵۰‬ســال اخیــر بوده‬ ‫تــداوم افزایــش‪ ،‬محدودیت مصــرف را اعمال است و شاهد کاهش ‪ ۳۵‬درصد میزان بارندگی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬مدیرعامل اب و فاضالب اســتان در کشــور و ‪ ۳۷‬درصدی اســتان تهران هستیم‪.‬‬ ‫تهــران افزود‪ :‬الگوی مصرف اب برای هر واحد به گفته مدیرعامل شرکت اب و فاضالب تهران‬ ‫مسکونی در شهر تهران در یک ماه ‪ ۱۴‬هزار لیتر وضعیت ذخایر ســدهای ‪ ۵‬گانه ســال گذشــته‬ ‫(‪ ۱۴‬مترمکعب) اب است واحدهای مسکونی بیش از یک میلیارد متر مکعب بوده که امسال‬ ‫کــه تــا ‪ ۲۸‬هــزار لیتــر (‪ ۲۸‬مترمکعــب) اب در بــه حــدود ‪ ۷۰۰‬میلیون متر مکعب رســیده که‬ ‫ماه مصــرف کنند‪ ،‬جزو پرمصرف هــا و گروهی حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون متر مکعب به اندازه حجم‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۲۸‬مترمکعــب اب در ماه مصرف ‪ ۲‬سد ماملو و لتیان کاهش منابع ابی داریم‪.‬‬ ‫تاکنون در هیچ شهری جیره بندی اب‬ ‫انجام نشده است‬ ‫معــاون وزیر نیرو از اســتقرار‬ ‫اب مقادیــر مشــخصی صرفــه‬ ‫ستاد برنامه ریزی برای مدیریت‬ ‫جویی انجام شــود‪ .‬خامسی با‬ ‫بهینه و بررسی روزانه مدیریت‬ ‫تاکید بر اینکه باید در مدیریت‬ ‫اب و برق در این ستاد خبر داد‬ ‫منابع اب کشــور کار را با سند و‬ ‫و گفت‪ :‬تاکنون در هیچ شهری‬ ‫برنامــه پیش بــرد‪ ،‬وگرنه دچار‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی‬ ‫از ایــران جیره بنــدی اب انجام‬ ‫مشــکل خواهیم شد‪ ،‬به نقش‬ ‫نشــده و تمــام تــاش ما بــر ان‬ ‫محــوری اب در توســعه پایــدار‬ ‫استتا کمترینقطعیراداشتهباشیم‪،‬اگرمردم و بخشــهای مختلــف از جمله توســعه صنعت‬ ‫درمصرف اب و برق همکاری های الزم را انجام و کشــاورزی پرداخــت و تصریح کــرد‪ :‬منابع اب‬ ‫دهند‪،‬مشکلخاصینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫کشور باید براساس سندسازگاری با کم ابی که با‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم تقی زاده خامسی در همکاری همه بخش های مرتبط با اب از جمله‬ ‫دومیــن روز از هفته صرفه جویــی در در گفت و کشاورزی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬صنعت و هواشناسی‬ ‫گویی تلویزیونی ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و تهیه شــده‪ ،‬مدیریت شــود‪ .‬به گفته معاون اب‬ ‫متوسط کشور را ‪ ۵۰‬میلیارد متر مکعب دانست و ابفای وزیر نیرو برای ایجاد هر شغل در بخش‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در نتیجه فعالیت های صنعــت به ‪ ۵۰۰‬هــزار مترمکعب و بــرای ایجاد‬ ‫مدیریــت ســیالب در ســالهای گذشــته‪ ،‬در حال هر شــغل در بخش کشــاورزی به حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫حاضر حدود ‪ ۶۰‬درصد از ظرفیت سدهای کشور متــر مکعب اب نیاز اســت‪ .‬مدیر عامل شــرکت‬ ‫پر است‪ ،‬البته این مقدار نسبت به سال گذشته مدیریت منابع اب ایران همچنین از کاهش ‪۳۰‬‬ ‫حدود ‪ ۲۸‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬وی با درصدی منابع تجدید پذیر اب در چهار دهه‬ ‫بیان اینکه سال ابی‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬از نظر بارندگی اخیر خبر داد و گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫بدتریــن ســال طــی ‪ ۵۲‬ســال اخیــر بوده اســت‪ ،‬جمعیت ایران نسبت به ان سال ها‪ ،‬حدود‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬تغییر اقلیم و قرار گرفتن ایران ‪ ۲.۵‬برابــر اضافه شــده اســت‪ .‬وی همچنین‬ ‫درمنطقه خشــک بایستی به یک باور همگانی بــا تاکیــد بر این نکته کــه در مدیریت منابع‬ ‫در همه سطوح تبدیل شود‪ .‬معاون اب و ابفای اب باید میزان اب موجودی کشــور و تعیین‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه هیچ راهی غیر از سازگاری الگوی کشــت کشــاورزی مبنا باشد‪ ،‬با انتقاد‬ ‫بــا کــم ابــی در مدیریت منابع اب کشــور وجود از کشــت برنــج در ‪ ۱۷‬اســتان کشــور گفــت‪:‬‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابراین طی دو ســال گذشــته برنــج یکی از محصوالت پر اب بر کشــاوری‬ ‫با تولیت وزارت نیرو و با همکاری سایر وزارتخانه است و ما نباید در مناطقی که اب اشامیدنی ان‬ ‫ها‪ ،‬سندی برای مدیریت منابع اب شامل همه به سختی تامین می شود‪ ،‬برنج بکاریم‪ ،‬در ایران‬ ‫اســتانها و حوضــه هــای ابریز تهیه و بــه امضای تنهــا یک در صد مســاحت بارندگی بــاالی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دو معاون رئیس جمهور و ‪ ۴‬وزیر رســیده که در میلی متر دارد و برای کشت برنج مناسب است‪،‬‬ ‫این ســند ظرف ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬ســال اینده در هر یک از کشــت برنــج غیر از گیــان و بخشــی ازمازندران‬ ‫بخش های کشاورزی و صنعت باید در مصرف منطقینیست‪.‬‬ ‫جای خالی سواد ابی‬ ‫مدیرکلارتباطبامشتریانشرکتمهندسیاب‬ ‫و فاضالب کشور گفت‪ :‬در حال حاضر مهم ترین‬ ‫نیاز صنعت اب تغییر دانش و ایجاد سواد ابی و‬ ‫اطالع رسانی ان در کشور است چراکه تنها از این‬ ‫طریــق می توان این مایه حیــات را برای ایندگان‬ ‫حغفظ کرد‪ .‬سیدعلی ســیدزاده در گفت و گو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬با بیان اینکه امروز با نام افکار عمومی و‬ ‫رســانه نامگذاری شده است که مهم ترین حوزه‬ ‫اجراییدر اینبخشاست‪،‬اظهار کرد‪:‬اینمساله‬ ‫تاثیربسیاریدر میزانصرفهجوییمشترکاندارد‬ ‫و در واقع رسانه مهم ترین ابزار برای فرهنگسازی‬ ‫در حوره اب است و ما به دنبال این هستیم که‬ ‫فرهنگ مصرف اب را از طریق مدیریت مصرف‬ ‫ایحاد کنیم و به نوعی تغییر در نگرش‪ ،‬افکار و‬ ‫عملافرادبهوجوداوریم‪.‬ویبابیاناینکهنقطه‬ ‫اغازین ایجاد فرهنگ در حوزه مدیریت مصرف‬ ‫اب ایجاد دانش و افزایش سطح اگاهی جامعه‬ ‫در این حوزه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ارتقــای این دانش از‬ ‫طریق تولید محتوا و انتقال ان از طریق رسانه به‬ ‫مشترکان صورت می گیرد و مهمترین ابزار در این‬ ‫حوزه رسانه و به عبارت بهتر اطالع رسانی است‬ ‫تا کنون در طول سالیان گذشته اقدامات خوبی‬ ‫انجام شده است اگرچه این اقدامات وابسته به‬ ‫منابعمالیدراختیار بودهاماتوانستیمتاحدودی‬ ‫در ایــن زمینــه موفق باشــیم‪ .‬مدیــرکل ارتباط با‬ ‫مشتریان شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور‬ ‫با تاکید بر اینکه می بایســت اقدامات بیشــتری‬ ‫در حوزه فرهنگسازی منابع ابی در کشور صورت‬ ‫بگیــرد و این موضــوع نیازمند تامین منابع مالی‬ ‫باتوجــه به گســتردگی ایران اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫بتوانیم در تمام ســطوح تاثیرگذار باشــیم‪ ،‬افکار‬ ‫عمومی یک واژه دو کلمه ای است اما در جامعه‬ ‫بعــد وســیعی دارد و مــی توانــد تاثیر زیــادی در‬ ‫رونــد اجرای تمام امور بگذارد‪ .‬ســیدزاده با بیان‬ ‫اینکه می بایست متناسب با تمام اقشار جامعه‬ ‫فرهنگســازی در حــوزه مدیریــت مصــرف اب‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امار و اطالعات نشان‬ ‫میدهد که روند سرانه مصرف اب در ایران طی‬ ‫سال های گذشته کاهشی بوده‪ ،‬هرچند که این‬ ‫روندچندانمحسوسنیستامانشانمیدهد که‬ ‫اقداماتی که در حوزه فرهنگسازی صورت گرفته‬ ‫تاثیرگذار بوده است و مردم با مسائل و مشکالت‬ ‫ابیاشناهستند‪.‬ویبااشارهبهاهمیتسوادابی‬ ‫در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬تمام سعی و تالش ما باید این‬ ‫باشد که سواد ابی را در جامعه توسعه دهیم و‬ ‫این مساله مربوط به تغییر در دانش می شود و‬ ‫اگربتوانیمساز و کاریراایجاد کنیم کهاینمساله‬ ‫در حوزه اب توسعه یابد می توانیم دانش ابی را‬ ‫ایجاد کنیمواینموضئعتاثیراتبسیاریدرتغییر‬ ‫رفتارهایفردیواجتماعیدارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداریاز پروژهتصفیه خانهسیدی‬ ‫در صورت تامین مالی ظرف دو ماه‬ ‫شهردار مشهد در پاسخ به‬ ‫فاضالب ســیدی را پــس از اخذ‬ ‫رئیسکمیسیونخدماتشهری‬ ‫استعالم دستگاه های ذی ربط‬ ‫شورای شهر‪ ،‬در خصوص پروژه‬ ‫به ویژه ســازمان محیط زیست‬ ‫مشارکتی ســرمایه گذاری ثابت‬ ‫و شــرکت اب و فاضــاب و‬ ‫ازجملــه تصفیه خانــه ســیدی‪،‬‬ ‫همچنین پروژه اقامتی تجارتی‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫گفت‪ :‬تامین مالی انجام شــود‬ ‫در ‪ 12‬هکتــار از پــارک جنگلــی‬ ‫پروژهتصفیه خانهسیدیظرف‬ ‫طرق را با اجاره زمین از اســتان‬ ‫دو ماه قابل بهره برداری خواهد بود‪ .‬محمدرضا قــدس رضوی اغاز کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با عنایت‬ ‫کالئی‪ ،‬در صحن علنی شورای شهر و در پاسخ به به منعقد نشــدن قــرارداد احداث تصفیه خانه‬ ‫سوالحاجیانشهریدر خصوصپروژهمشارکتی ســیدی با ســرمایه گذار‪ ،‬شــهرداری مشــهد الزاما‬ ‫ثابــت در محــدوده طــرق‪ ،‬افــزود‪ :‬شــهرداری اجرای پروژه تصفیه خانه را به صورت پیمانکاری‬ ‫مشهد در راستای مهم ترین ماموریت خود برای به ســرمایه گذار ابالغ کرد کــه این پروژه با تمام‬ ‫اجــرای پروژ ههــای زیرســاخت شــهری از طریق توان در حال انجام است‪ .‬او بابیان اینکه به دلیل‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی از اواخر سال‪ 93‬تحریم های بین المللی ســرمایه گذار نتوانســت‬ ‫اقدام به مذاکره با اقای ثابت کرد‪.‬‬ ‫سرمایه خود را به طور کامل به کشور وارد کند‪،‬‬ ‫اوافزود‪:‬پساز بازدیدسرمایه گذار از تعدادی اظهار کرد‪ :‬ازانجایی که ورود تجهیزات موردنیاز‬ ‫پروژه هایتعطیل شدهسرمایه گذاریشهرازجمله نیــز از کشــورهای غیــر اســیایی امکان پذیر نبود‬ ‫پروژه مهروماه‪ ،‬فردوسی و ‪...‬سرمایه گذار مذکور و مشــاوران و مجریــان پروژ ههــای ســرمایه گذار‬ ‫پروژه پارک طرق را به دلیل فضای سبز مناسب و مذکور در به کارگیری و تعهد موارد همکاری الزم‬ ‫نزدیکی به مبادی ورودی شهر ازجمله فرودگاه را نداشتند‪ ،‬هزینه های سنگینی به پروژه تحمیل‬ ‫و پایانه مسافربری و همچنین توسعه متوازن و شد که عمال پیشرفت پروژه ها را با مشکل روبرو‬ ‫شــیب خدمات به ســمت مناطق کم برخوردار کرد‪ .‬کالئی گفت‪ :‬با توجه به جلســات متعدد‬ ‫انتخاب کــرد‪ .‬کالئی بابیان اینکه ابتدایی ترین و تمایــل ســرمایه گذار بــه اتمــام تصفیه خانه و‬ ‫مشــکل در پــارک جنگلــی طــرق بــوی نامطبوع از طرفــی هدایــت منابع نقد ســرمایه گذار برای‬ ‫فاضالب های رهاشــده و بزهکاری و اسیب های به اتمام رســاندن هرچه ســریع تر پــروژه دوازده‬ ‫اجتماعی در این محل بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری هکتاری طرق و اجرای هم زمان تصفیه خانه در‬ ‫سرمایه گذار را متعهد به رفع این مشکالت کرد و نظر داریم موضوع تهاتر هزینه های انجا مشــده‬ ‫در همین راستا قرارداد ساماندهی پارک جنگلی در تصفیه خانــه در وضــع موجــود بــا مطالبــات‬ ‫طرق در دوره محترم شورای چهارم در مورخ ‪ 19‬شــهرداری از ایــن پروژه بابت قســمت انتفاعی‬ ‫مرداد‪ 94‬با شرکت بین المللی ثابت منعقد شد‪ .‬و پروانــه ان در صــورت توافــق با ســرمایه گذار و‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این قرارداد با اهداف جمع اوری و تائید شورای شهر را اجرایی کنیم و ادامه تکمیل‬ ‫تصفیه فاضالب منطقه سیدی‪ ،‬تجهیز و توسعه تصفیه خانه ســیدی را به پیمانکار مورد اعتماد‬ ‫فضای سبز پارک جنگلی طرق‪ ،‬ایجاد فضاهای شهرداریواگذار کنیم‪.‬‬ ‫سرگرمی و تفریحی برای مجاوران و زائران بارگاه‬ ‫او افزود‪ :‬تصفیه خانه ســیدی دارای ســه فاز‬ ‫حضــرت رضــا (ع)‪ ،‬متوازن کردن و تغییر شــیب اجرایی اســت که هرکدام از ان ظرفیت تصفیه‬ ‫خدمات شــهری به سمت مناطق کم برخوردار ‪ 4‬هزار مترمکعب فاضالب را دارا است که اکنون‬ ‫و توسعه خدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این تصفیه خانه از ‪ 65‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫شــهر مشــهد در قالب تهاتر منعقد شد‪ .‬شهردار برخوردار است و با توجه به مذاکره با مشاوران‬ ‫مشهد گفت‪:‬سرمایه گذاربالفاصلهپسازانعقاد ذی صالح فاز اول ان در صورت تامین مالی طی‬ ‫قــرارداد عملیات عمرانی احــداث تصفیه خانه مدت دو ماه قابل بهره برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫قدردانی از تالش های اصحابرسانه استان‬ ‫البرز در ایامانتخابات‬ ‫ناصرمقدممدیرکلفرهنگ‬ ‫هیئت مدیرهومدیرعاملخانه‬ ‫و ارشــاد اســامی البرز با صدور‬ ‫مطبوعــات اســتان قدردانــی‬ ‫پیامــی از تــاش بی وقفــه‬ ‫نمــود و از تــاش و زحمــات‬ ‫خبرنــگاران و اصحــاب رســانه‬ ‫تحســین برانگیز خبرنــگاران‬ ‫اســتان البــرز کــه در شــرایط‬ ‫اســتان در پوشــش خبــری و‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫حســاس تبلیغــات گســترده‬ ‫ارســال اخبار انتخاباتــی در روز‬ ‫رســانه ای دشــمنان و تحریــم‬ ‫‪ 28‬خرداد روز حماسه حضور‪،‬‬ ‫کنندگان انتخابات ایســتادگی نمودند‪ ،‬تقدیر و تجلیل و قدردانی کرد‪ .‬او اظهار امیدواری کرد که‬ ‫سپاسگزارینمود‪.‬‬ ‫فعاالن و اصحاب رسانه استان به عنوان مطالبه‬ ‫در متن این پیام امده است‪ :‬تالش اصحاب گران عرصه انتخابات درصحنه همچنان حضور‬ ‫رســانه اســتان البــرز در اطالع رســانی‪ ،‬ایجــاد و نقش پررنگ داشــته باشــند و در مسیر اعتال و‬ ‫شــور انتخاباتــی و تشــویق مــردم به مشــارکت پیشرفت استان چون گذشته ثابت قدم و ایفای‬ ‫در انتخابــات ســتودنی اســت‪ .‬او همچنیــن از نقشکنند‪.‬‬ ‫سم پاشیمزارع کردستان‬ ‫علیه افت سن غالت‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫هکتــار اراضی اســتان که برای‬ ‫کشــاورزی کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫مبارزه با افت ســن سم پاشــی‬ ‫در ســال زراعــی جــاری تا پایان‬ ‫شــده چهار هزار و ‪ ۹۵۲‬هکتار‬ ‫خردادمــاه ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪۲۱‬‬ ‫جو و مابقی گندم بوده است‪.‬‬ ‫هکتــار از مــزارع گنــدم و جــو‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫محمد فرید سپری‬ ‫کردستان علیه افت سن غالت‬ ‫کردســتان افــزود‪ :‬بیشــترین‬ ‫سم پاشیشد‪.‬به گزارشرویداد‬ ‫ســطح مبــارزه شــیمیایی‬ ‫امــروز‪ ،‬محمــد فریــد ســپری با اشــاره بــه اینکه انجا مشــده مربوط به شهرســتان های بیجار با‬ ‫عملیات مبارزه با افت سن غالت در مزارع گندم ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۱۹۰‬هکتار‪ ،‬قروه با ‪ ۶۵‬هزار هکتار‪،‬‬ ‫و جو استان به پایان رسید‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا پایان دیواندره با ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۴۹۰‬هکتار و دهگالن با‬ ‫خــرداد ســال جــاری ‪ ۱۷۶‬هــزار و ‪ ۹۳۲‬هکتــار از ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۲۸۱‬هکتار است‪ .‬سپری یاداور شد‪:‬‬ ‫مزارع استان علیه مرحله سن مادر و‪ ۲۷۷‬هزار و کمترین سطح مبارزه با افت سن غالت هم در‬ ‫‪ ۸۹‬هکتار علیه پوره سن غالت مبارزه شیمیایی شهرســتان های ســرواباد با ‪ ۵۴‬هکتــار‪ ،‬مریوان‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫یک هزار هکتار و بانه هم یک هزار و ‪ ۳۰‬هکتار‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬از مجموع ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪ ۲۱‬انجام شدهاست‪.‬‬ ‫مزایدهساختماننیمه کارهپروژهرضوان‬ ‫در قم‬ ‫زهــره مهرنــوروزی‪ -‬قــم‪ :‬رئی ـس کل دادگســتری‬ ‫استان قم گفت‪ :‬پرونده پروژه رضوان دریکی از‬ ‫شعب اجرای احکام در حال رسیدگی است و در‬ ‫نخستین مرحله ســاختمان نیمه کاره رضوان به‬ ‫مزایده گذاشتهمی شود‪.‬‬ ‫حجت االســام علی مظفری ظهر امروز در‬ ‫نشســت خبری با اصحاب رســانه که در سالن‬ ‫اجتماعــات دادگســتری اســتان در برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬زندان باید برای مجرمان حرفه ای‬ ‫باشد و کسانی در زندان باشند که اگر بیرون از‬ ‫زندان حضورداشــته باشــند ســبب ازار و اذیت‬ ‫مردم می شوند‪ .‬رئیس کل دادگستری استان قم‬ ‫گفت‪ :‬در دادگاه های تجدیدنظر که عالی ترین‬ ‫مرتبــه دادگا ههــا در اســتان اســت حتی توقف‬ ‫یک روزه پروند ههــا را نداریم‪ ،‬امار پرونده های‬ ‫این دادگاه در پایان هرماه از میانگین ‪ ۱۸۰۰‬به‬ ‫‪ ۳۰۰‬پرونده کاهش یافته است و در دادگاه های‬ ‫تجدیدنظــر که عالی تریــن مرتبــه دادگاه ها در‬ ‫اســتان است حتی توقف یک روزه پرونده ها را‬ ‫نداریم‪ .‬رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره‬ ‫بــه پرونده پــروژه رضوان بیان کرد‪ :‬این پرونده‬ ‫در حال اجرا است که متهم ‪ 132‬واحد اپارتمان‬ ‫را بــه ‪ 1300‬نفــر فروختــه اســت و بــرای احقاق‬ ‫حقــوق مالباختــگان اولویت بنــدی کرده ایم و‬ ‫در نخستین مرحله مرحله ساختمان نیمه کاره‬ ‫رضوان به مزایده گذاشــته می شود واریز اولین‬ ‫وجه مالی طلبکاران را در اینده ای نه چندان دور‬ ‫خواهیمداشت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫طرح «شهروند دیپلمات» به چتر حمایتی فعالیت های بین المللی در اصفهان تبدیل شده است‬ ‫اغازبهکارجشنوارهعلمی‪-‬فرهنگیاصفهانوسن پترزبورگ‬ ‫جشــنواره علمــی‪ -‬فرهنگــی اصفهــان و ســنت‬ ‫پترزبورگباامضایسندهمکاریمیاندانشگاه های‬ ‫اصفهــان و بنیــاد «روســکی میر» روســیه و با حضور‬ ‫شــهردار اصفهان‪ ،‬سرکنســول روســیه در اصفهان و‬ ‫ارتباط انالین با سفیر ایران در روسیه اغاز به کارکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬قــدرت الــه نــوروزی در‬ ‫جشنواره علمی – فرهنگی اصفهان و سن پترزبورگ‬ ‫بابیان اینکه شهر اصفهان در استانه انعقاد قرارداد‬ ‫خواهرخواندگــی بــا شــانزدهمین خواهرخوانــده‬ ‫خــود اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــا در اصفهــان ســیزده‬ ‫خواهرخوانــده داشــتیم و مراحــل نهایــی انعقــاد‬ ‫قــرارداد خواهرخواندگــی بیــن شــهرهای ســمرقند‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬پورتوی پرتغال و حیدراباد هند هم در‬ ‫حال انجام است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این موارد می تواند‬ ‫زمینهرابرایتوسعهدیپلماسیوتقویتروابطبین‬ ‫شــهرها ایجاد کند؛ ضمن اینکه شــهرداری اصفهان‬ ‫اکنون به عضویت ‪ 10‬ســازمان بین المللی و شــبکه‬ ‫جهانی درامده است که سه سازمان شبکه شهرهای‬ ‫یادگیرنده‪ ،‬شــهر دوستدار کودک و شبکه شهرهای‬ ‫هوشــمند در این دوره مدیریت شهری نهایی شد‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان بیان کرد‪ :‬اعتقاد به مشارکت مردم‬ ‫در برنامه ها داشتیم و به همین سبب در طرح جامع‬ ‫شــهر اصفهان و برنامه اصفهان ‪ 1405‬توانســتیم با‬ ‫همــه ســطوح اجتماع ازجمله قشــر دانشــگاهی و‬ ‫نخبــگان تعامل برقرار کــرده و دیدگا ههــای انان را‬ ‫برایتدوینبرنامه هایشهریاخذ کنیم‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه در راســتای تعامل با دیگر‬ ‫شــهرها و توسعه دیپلماســی عمومی‪ ،‬امروز طرح‬ ‫شــهروند دیپلمات به نتیجه رســیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح در نظر دارد با همه شهروندان اصفهانی‬ ‫و ایرانی خارج از کشــور با توجه به تجربیات ان ها‬ ‫در توسعه اصفهان نقش ایفا کند‪ .‬نوروزی بیان کرد‪:‬‬ ‫در همین زمینه سایتی راه اندازی و با دفتر نمایندگی‬ ‫وزارت امــور خارجــه در اصفهــان و ســفارت های‬ ‫مختلف مکاتبه شــده به طوری که اکنون ‪ 200‬طرح‬ ‫به دبیرخانه طرح شهروند دیپلمات رسیده است‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکه این مســیر در اینده هــم ادامه پیدا‬ ‫می کند و همه دانشگاهیان خارج از کشور ایده های‬ ‫خــود را انتقــال می دهند تــا در بهزیســتی‪ ،‬ابادانی‬ ‫و رفاه شــهر نقش داشــته باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارتباط‬ ‫اصفهان و شــهر س ـن پترزبورگ به صورت ویژه بوده‬ ‫اســت به طوری که در سفر مدیریت شهری اصفهان‬ ‫در ســایت خود به زبان روســی تولید محتوا کند تا‬ ‫این همه شــکوهمندی ایران و خصوصــا اصفهان را‬ ‫به عنوان پایتخت فرهنگی ایران‪ ،‬به روســیه نشان‬ ‫دهد‪.‬جاللیبیان کرد‪:‬بهتراستدر انتقالتجربیات‬ ‫علمی‪،‬دانشگاهی‪،‬مدیریتشهریونیز گردشگری‬ ‫باید ورود جدی داشته باشیم‪ .‬او اظهار کرد‪ 16:‬سال‬ ‫از خواهرخواندگی اصفهان و سن پترزبورگ می گذرد‬ ‫و تالش های خوبی از سوی دو شهر انجام شده است‬ ‫وامیدواریمدانشگاه هانیزروابطرابرای گسترشدو‬ ‫زبان روسی و فارسی ارتقا دهند‪.‬‬ ‫تمایل متقابل ایران و روسیه برای تعامل‬ ‫هرچه گسترده تر در عرصه فرهنگی و انسانی‬ ‫به روسیه دیدارهایی میان استاندار سن پترزبورگ و‬ ‫شــورای شــهر اصفهان برگزار و قرار شــد سند راهکار‬ ‫تعاملتدوینشود‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان ادامه داد‪ :‬این ســند با حضور‬ ‫مســئوالن اســتان اصفهان تهیه و به س ـن پترزبورگ‬ ‫ارسال شده است تا بعد از بررسی‪ ،‬به امضای طرفین‬ ‫برسد‪ .‬با امضای این سند بیشترین نقش می تواند از‬ ‫سویدانشگاهیاناجراشود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه خواهرخوانده های اصفهان‬ ‫دیگــر امــروز فقــط خواهرخواند ههــای شــهرداری‬ ‫نیستندوبهظرفیتیبرایارتباطبینسایردستگاه ها‬ ‫لشــده اند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا کشــورهای خارجــی تبدی ‬ ‫شهرداریدر اینزمینهنقشتسهیل گرراایفامی کند‪.‬‬ ‫نوروزیبابیاناینکهدانشگاهاصفهانوسن پترزبورگ‬ ‫تعامالتــی دارنــد و سیاس ـت ها بایــد تثبیت شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری هم توانست با دیپلماسی قوی و‬ ‫تعامل با وزارت امور خارجه نقش مدیریت شهری‬ ‫را از دولت جلوتر ببرد و جایگاه اصفهان در عرصه‬ ‫بین المللراارتقادهد‪.‬‬ ‫ارتباط بین شهرداری ها موجب روابط بیشتر‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬کاظم جاللی‪ ،‬سفیر ایران‬ ‫در روسیهدر ارتباطانالینبابیاناینکهروابطایرانو‬ ‫روسیهدر ابعادمختلفدر وضعیتخوبیقرار دارد‬ ‫امادر دوبعداقتصادیوفرهنگیدارایضعف های‬ ‫جــدی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ســفیر اخیــر ســرگئی‬ ‫الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روسیه به تهران موافقت نامه‬ ‫فرهنگی بین دو کشور امضا شد اما در بخش روابط‬ ‫فرهنگی مســئله اساســی وجود دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫باقــی مانــدن برخــی روس شناســان ایرانــی و ایران‬ ‫ســفیر ایران در روســیه بابیان اینکه ارتباط بین‬ ‫شــهرداری ها موجــب روابــط بیشــتر بیــن دو ملت‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت جدی در شناخت‬ ‫بیــن دو ملــت ایــران و روســیه ایــن اســت که تولید‬ ‫محتوا با دو زبان نداریم و هرچند شهر سن پترزبورگ‬ ‫در ایران بســیار مشــهور اســت اما شــناخت نسبت‬ ‫به اصفهان و ســایر شــهرهای ایران در روسیه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اوباتحسینفیلمویژهتولیدیشهرداریاصفهان‬ ‫برای معرفی شهر اصفهان افزود‪ :‬شهرداری اصفهان‬ ‫لزوم تاسیس شبکه های روسی و فارسی زبان‬ ‫در تلویزیون دو کشور‬ ‫شناســان روســی در تاریخ گذشته یکی از مشکالت‬ ‫در این زمینه است‪ .‬سفیر ایران در روسیه یکی دیگر‬ ‫از مشــکالت فرهنگی میان دو کشــور را نبــود زبان‬ ‫مشــترک بین ان ها دانســت و گفت‪ :‬باوجوداینکه‬ ‫صداوسیمایجمهوریاسالمی‪،‬شبکه هایخارجی‬ ‫بــه زبا نهــای مختلــف دارد امــا خــا یــک شــبکه‬ ‫یخــورد‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫روس ـی زبان بــه چشــم م ‬ ‫جهان ‪ 100‬میلیون نفر به زبان روسی به عنوان زبان‬ ‫اول و ‪ 500‬میلیون نفر به عنوان زبان دوم به روســی‬ ‫صحبتمی کنند‪.‬‬ ‫بین دو ملت می شود‬ ‫در ایــن جشــنواره‪ ،‬بوریــس بورمیســتروف‪،‬‬ ‫سرکنســول روســیه در اصفهــان بابیــان اینکــه‬ ‫سرکنسولگری روسیه در اصفهان از همه طرح هایی‬ ‫که به بهره وری هرچه بیشتر از ظرفیت بین دو کشور‬ ‫ایــران و روســیه کمــک کند‪ ،‬حمایت خواهــد کرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه در‬ ‫پیام تبریک خود به ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫منتخب خاطرنشــان کــرد روابط میان دو کشــور از‬ ‫خصلــت دوســتانه و حســن هم جــواری برخــوردار‬ ‫است‪.‬اوادامهداد‪:‬در برنامه هایجشنوارهفرهنگی‬ ‫– علمی اصفهان و سن پترزبورگ‪ ،‬نمونه ای دیگر از‬ ‫تمایلمتقابلبرایتعاملهرچه گسترده تردرعرصه‬ ‫فرهنگی و انســانی به چشم می خورد‪ .‬سرکنسول‬ ‫روســیه در اصفهان بابیان اینکه این محور مهم در‬ ‫راستای ارتقای همکاری های روسیه و ایران مطابق‬ ‫توافق رهبران دو کشور بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬به همین‬ ‫ســبب گســترش زبان هــای روســی و فارســی دارای‬ ‫اهمیت ویژه ای است و در چارچوب این جشنواره‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬برای تحقق این موضوع‪ ،‬قراردادی‬ ‫بیندودانشگاهاصفهانوبنیادروسکیمیربهامضا‬ ‫رســیده اســت؛ عالقه روزافزون جوانان ایرانی برای‬ ‫تحصیلدر دانشگاه هایروسیراموردحمایتخود‬ ‫می دانیم و عالقه به ورزش به ویژه فوتبال از عوامل‬ ‫نزدیکی دو ملت است‪ .‬بوریس بورمیستروف اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در همین راستا توافق نامه بین دو باشگاه زنیت‬ ‫و ســپاهان به امضا رســیده اســت و امید اســت این‬ ‫جشنواره یک رویداد درخشان در مشارکت دیرینه‬ ‫دوشهرخواهرخواندهاصفهانوسن پترزبورگباشد‬ ‫و این برنامه ها تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دادستانعمومیوانقالب کرمانشاه‪:‬‬ ‫سندیدر تاییدتخلفانتخاباتیارائهنشدهاست‬ ‫فاطمــه زردویــی ‪-‬کرمانشــاه‪ :‬دادســتان عمومی و‬ ‫انقالب مرکز اســتان شــهر کرمانشــاه را نهمین شهر‬ ‫پرجمعیــت ایــران دانســت و گفت‪ :‬اگر کال نشــهر‬ ‫کرمانشاه ازنظر میزان وقوع جرم در رتبه نهم کشور‬ ‫باشــد‪ ،‬طبیعی است اما باوجود مشکالت متعدد‬ ‫معیشــتی‪ ،‬بیــکاری و مرزی بــودن کرمانشــاه ما در‬ ‫رتبه بندیهمهجرائم کمتراز نهم کشور هستیم‪.‬‬ ‫شــهرام کرمی بابیــان اینکه مــا در رتبه بندی‬ ‫همــه جرائــم کمتــر از نهــم کشــور و عمدتا بین‬ ‫رتب ههــای نهــم تــا شــانزدهم هســتیم‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫به عنــوان نمونــه در نــزاع دســته جمعی رتبــه‬ ‫پانزده یا شانزده کشور راداریم و چندین استان‬ ‫تتــر از مــا نزاع بیشــتری دارنــد‪ .‬او در‬ ‫کم جمعی ‬ ‫ایــن زمینــه از همــه خبرنــگاران و اهالــی رســانه‬ ‫خواســت کــه بــرای ارائه یــک تصویــر واقعی از‬ ‫شــهر کرمانشــاه تالش کننــد و اجــازه ندهند که‬ ‫یک چهره و تصویر سیاه و منفی از ان منعکس‬ ‫شــود زیرا این شهر به اندازه کافی زخم خورده و‬ ‫اســیب دیده هســت و مــا نباید خودمــان هم بر‬ ‫این زخم ها بیفزاییم‪ .‬دادستان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫ماهانه به طور میانگین چهار هزار و ‪ ۸۰۰‬پرونده‬ ‫و ســاالنه ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۰‬هــزار پرونــده در دادســرای‬ ‫خـــبر‬ ‫مرکز کرمانشاه رسیدگی می شود و این در حالی‬ ‫اســت کــه همــکاران مــا عــاو ه بــر پروند ههــای‬ ‫ورودی‪ ،‬بایــد برای کاهــش پرونده های معوقه‬ ‫نیــز تــاش کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۵۸‬هــزار پرونــده وارده دادســرای مرکــز‬ ‫کرمانشــاه شــد امــا مــا موفق شــدیم کــه عالوه‬ ‫بــر ایــن پروند ههــا هــزار و ‪ ۵۰۰‬پرونــده معوقــه‬ ‫یکــه هم اکنــون امــار‬ ‫نیــز رســیدگی کنیــم به طور ‬ ‫پروند ههــای قدیمی به هفــت هزار و ‪ ۲۰۰‬فقره‬ ‫کاهش پیداکرده است‪ .‬کرمی‪ ،‬ثمره و بهره یک‬ ‫دادرسی طوالنی را اجرای حکم توصیف کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬با تالش های صورت گرفته در سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۲‬هزار پرونده از موجودی بخش‬ ‫اجــرای احــکام کاســته شــد و امــار پروند ههــای‬ ‫ایــن بخــش بــه هشــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬پرونــده‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬دادســتان کرمانشــاه در ادامه‬ ‫بــا اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفتــه در حوزه‬ ‫خدمــات الکترونیــک نیــز گفت‪ :‬رتبه دادســرای‬ ‫مرکــز کرمانشــاه در ایــن زمینــه در ســال ‪۹۷‬‬ ‫بیســت و هفتم کشــور بود اما اکنون در جایگاه‬ ‫پنجم کشــور قــرار داریــم زیرا خدماتــی ازجمله‬ ‫افزایــش ابالغ الکترونیــک از ‪ ۷۶‬به ‪ ۹۷‬درصد‪،‬‬ ‫دادرسی الکترونیک و سایر موارد صورت گرفته‬ ‫کــه در بهبــود جایــگاه کرمانشــاه تاثیر مســتقیم‬ ‫داشــت ه اســت‪ .‬او بهبود عملکرد دادســرای مرکز‬ ‫کرمانشــاه را در شــرایطی دانســت کــه بــه دلیل‬ ‫ترددهــای گســترده شــهروندان بــه ایــن مرکــز و‬ ‫شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬بسیاری از کارکنان دادسرا‬ ‫و گاهــی تــا ‪ ۲۰‬درصد کل کارکنان درگیر ویروس‬ ‫کرونا شدند اما بااین حال تالش کردیم که هیچ‬ ‫خللــی دررونــد دادرســی ها ایجاد نشــود‪ .‬کرمی‬ ‫همچنیــن عنوان کرد‪ :‬بــا مدیریت خوبی که در‬ ‫بهداشــت زندان صورت گرفت‪ ،‬هیچ موردی از‬ ‫بســتری و مرگ ومیــر زندانیــان بــه دلیــل ابتال به‬ ‫کرونا نداشــتیم‪ .‬اجرای طرح «پایــش زندانیان»‬ ‫نیز دیگر موضوعی بود که دادســتان کرمانشــاه‬ ‫به ان اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این طرح شــرایط‬ ‫تک تک زندانیان بررسی و امکان استفاده ان ها‬ ‫از تســهیالت ارفاقی بررســی شــد به طوری که در‬ ‫ایــن زمینــه حدود هزار زندانی اســتان به اغوش‬ ‫جامعه و خانواده بازگشــتند و اســتان کرمانشاه‬ ‫هــم در اجــرای طرح پایــش زندانیــان رتبه دوم‬ ‫کشــور را کسب کرد‪.‬او افزود‪ :‬از همه کسانی که‬ ‫موضــوع تخلف در برگــزاری انتخابات را مطرح‬ ‫می کنند تقاضا داریم که اســناد و دالیل خود را‬ ‫برای رسیدگی در اختیار دادسرای مرکز کرمانشاه‬ ‫قــرار دهنــد البتــه ایــن را هــم بایــد دانســت که‬ ‫تصمیم گیــری در ایــن زمینــه برعهــد ه نهادهــای‬ ‫نظارتــی در برگــزاری انتخابــات اســت و ان هــا‬ ‫هســتند که با در نظر گرفتن اســتنادات و میزان‬ ‫تخلف احتمالی‪ ،‬رای نهایی را صادر می کنند‪.‬‬ ‫امام جمعهمشهد‪:‬‬ ‫وقف مشارکتی در موقوفه حضرت زهرا (س) ابتکاری در اصل وقف است‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در استان گفت‪:‬موقوفهمهرفاطمیابتکاریدر اصل‬ ‫وقف بود که ما وقف مشارکتی داشته باشیم یعنی‬ ‫افرادی که ثروت زیادی ندارند بتوانند دسته جمعی‬ ‫وقفــی را انجــام دهند خود این مشــارکت در وقف‬ ‫قالعادهارزشمندبودوموقوفهمهر‬ ‫ابتکاریبود کهفو ‬ ‫فاطمیقریببهده هاهزار نفردر انواقفشدند‪.‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬ســید احمــد علــم الهــدی در اختتامیه‬ ‫تکمیل سهام موقوفه حضرت زهرا سالم ا‪ ...‬علیها‬ ‫(مهر فاطمی) با عنوان «شکرانه ارادت» در مجتمع‬ ‫افتاب والیت مشــهد ضمن تبریک میــاد امام رضا‬ ‫(ع) بیــان داشــت‪ :‬ابــن شــاذان در کتــاب خــود ‪۱۰۰‬‬ ‫منقبت از اهل بیت (ع) اورده اســت که پیامبر (ص)‬ ‫برایهرکداماز ائمهیکیادوخصوصیتبیان کردند‬ ‫اما برای امام رضا (ع) چهار خصوصیت بیان می کنند‬ ‫اینکهامامرضا(ع)امترااز مشکالتعبور می دهد‪،‬‬ ‫بحران ها برطرف می کند‪ ،‬مشکالت سر راه امت که‬ ‫در خطاضمحاللوبراندازیامتاسترابرمی دارد‪،‬‬ ‫تردکننده دشمنان و کینه توز امت هستند و مومنین‬ ‫امت را به یکدیگر نزدیک می کنند و به نقطه واالی‬ ‫امــت قــرار می دهند‪ .‬او با تاکید بر اینکه افراد در هر‬ ‫حرفه و شــغلی در خط اعالی والیت اهل بیت کار‬ ‫و فعالیت کنند؛ افزود‪ :‬ما باید در مشاغل مختلف و‬ ‫برنامه هایزندگیسهمامامرضا(ع)رادر محضرامام‬ ‫رضا(ع)مشخص کنیم‪.‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬علــم الهــدی بیــان کــرد‪ :‬امــام هشــتم‬ ‫(ع) بــر امامــت و والیت اجرایی حساســیت زیادی‬ ‫داشتند و در همه اموزه های امام رضا (ع) و در همه‬ ‫موقعیت هایی که برای اظهارنظر و یا تبیین مســیر‬ ‫سیاســی در زندگی امام هشتم پیش امده بر امامت‬ ‫اجرایی بیشــتر توجه داشتند لذا بزرگ ترین خدمت‬ ‫به امام هشتم میزان خدمتگزاری ما به مقام والیت‬ ‫و مقــام امامــت اهل بیــت ا نهــم امامــت اجرایــی‬ ‫اهل بیت(ع)است‪.‬امام جمعهمشهد گفت‪:‬مامون‬ ‫می خواستباواردکردناموزه هایکتاب هاییونانی‬ ‫بهترجمهعربیدر داخلامتاسالممسئلهاندیشه‬ ‫امامتدر کنار اندیشهتوحیداز بینبرودلذاامامرضا‬ ‫(ع) در مسائل فکری با افکار اجنبی که مامون وارد‬ ‫جامعــه دینی مــا کرد این توطئه ها را از بین بــرد‪ .‬او‬ ‫افزود‪:‬اینموقوفهضامناجراییماندگارشدنشعائر‬ ‫حضرت زهرا (س) است و امیدوارم که در سال های‬ ‫اینده شــاهد افزایش موقوفات برای توسعه شعائر‬ ‫دینیدر خراسانرضویباشیم‪.‬مدیرکلاوقافوامور‬ ‫خیریهخراسانرضوینیزدر اینمراسم گفت‪:‬وقف‬ ‫برایحضرتفاطمه(س)از سال‪ ۹۱‬مطرحشدچون‬ ‫کمترین وقف را برای ان حضرت داشتیم به طوری که‬ ‫کمتراز یک هزارمموقوفاتانزمانراشاملمی شدبا‬ ‫پیشنهاد مدیرکل وقت اوقاف و با مشارکت خیرین‬ ‫ایــن وقف شــروع شــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫احمدزاده افزود‪ :‬به نظر سخت می رسید چون پروژه‬ ‫سنگینوبزرگیبودوپیشینهوسابقه اینیزنداشت‪،‬‬ ‫گســازی شــد و باراهنمایــی مراجع‬ ‫شــروع به فرهن ‬ ‫تقلید‪،‬علمایبرجستهحوزه‪،‬اساتیدحوزه‪،‬مبلغینو‬ ‫نمایندهولی فقیهدراستاناینعملمهممعرفیشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برداشت غالت البرز‬ ‫با ‪ ۴۵‬دستگاه کمباین‬ ‫انجام می شود‬ ‫مدیــر امــور زراعت و بهبــود تولیدات گیاهی جهاد‬ ‫کشاورزی استان البرز گفت‪ ۴۵:‬دستگاه کمباین در البرز‬ ‫کار برداشت گندم و جو را در استان انجام می دهند‪.‬‬ ‫علــی حیــدری در گفت وگــو بــا ایرنــا بابیــان اینکه‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کمباین های فعال در اســتان مهاجر از دیگر‬ ‫اســتان های کشــور می باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬در زمــان اوج‬ ‫برداشــت غــات‪ ،‬تعــداد کمباین هــای فعــال بــه ‪۷۰‬‬ ‫دســتگاه نیز می رســد‪ .‬او بیان داشــت‪ :‬در ســال زراعی‬ ‫جــاری (‪ ۹ )۱۳۹۹-۱۴۰۰‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫زراعی این اســتان تحت پوشــش محصول استراتژیک‬ ‫گندمقرارگرفته کهاز ابتدایفصلبرداشت گندمتاکنون‬ ‫محصول یک هزار و‪ ۸۰۰‬هکتار از اراضی زیر کشت این‬ ‫محصول برداشت شــده اســت‪ .‬حیدری اظهار داشت‪ :‬‬ ‫تاکنون از یک هزار و‪ ۸۰۰‬هکتار اراضی درو شده استان‪،‬‬ ‫چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬تن گندم برداشت شــده که ســه هزار‬ ‫تــن ان به صــورت تضمینی توســط مراکــز خرید فعال‬ ‫در اســتان و یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن ان به صورت توافقی‬ ‫یشــده‬ ‫توســط کارخانه هــا تولیــدی و فــراوری خریدار ‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین از هفت هزار و ‪ ۲۵۰‬هکتار‬ ‫اراضی زیرپوشــش محصول جو ابی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫این اراضی که افزون بر ســه هزار و ‪ ۱۰۰‬هکتار اســت‪،‬‬ ‫محصول برداشت شــده اســت‪ .‬حیــدری قیمت خرید‬ ‫تضمینــی گندم را حــدود پنج هزار تومــان و توافقی را‬ ‫حدود هر کیلو ‪ ۳۰۰‬تومان گران تر عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫محصول جو نیز که بیشتر توســط دامداران به صورت‬ ‫مستقیم و توافقی خریداری می شود که باقیمت پنج‬ ‫هزار و‪ ۸۰۰‬تومان برای هر کیلو به فروش رفته است‪ .‬او‬ ‫یاداور شد که کار برداشت محصول در اراضی گندم تا‬ ‫‪ ۲۰‬روز دیگر ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کارکنان دستگاه قضایی‬ ‫شهید بهشتی را الگوی‬ ‫خود قرار دهند‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در اســتان کردســتان‪ ،‬عــدل و‬ ‫عدالــت را محــور قــوه قضاییه توصیف کــرد و گفت‪:‬‬ ‫انعــکاس کارکردهــای قــوه قضاییــه در جامعــه بایــد‬ ‫طوری باشد که مردم طعم واقعی عدالت را بچشند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬به مناســبت اغــاز هفته قوه‬ ‫قضائیــه اعضــای شــورای قضائی اســتان کردســتان در‬ ‫دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان حضور یافته‬ ‫و با حجت االسالم والمسلمین پورذهبی دیدار کردند‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار حجت االســام پورذهبــی به رئیس کل‬ ‫دادگستری استان کردستان و تمامی قضات و کارکنان‬ ‫دادگستری وادارات تابعه قوه قضائیه در استان‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬عدل و عدالت دو محور اساســی کار دستگاه‬ ‫قضائی اســت‪ .‬او افزود‪ :‬مدیران و کارکنان دادگســتری‬ ‫وادارات تابعه قوه قضائیه باید با تاسی از سیره شهید‬ ‫ایت اهللدکتربهشتیمعمار دستگاهقضائی‪،‬اوراالگوی‬ ‫رفتــاری خــود قــرار دهند‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫پورذهبی با تقدیر از عملکرد دستگاه قضائی استان در‬ ‫ســال گذشــته در مختومه کردن پرونده های قضائی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مردم برای رســیدن به حق با امید بســیاری‬ ‫به دســتگاه قضائی مراجعه می کنند لذا باید باهمت‬ ‫کارکناندستگاهقضائیبه حقواقعیخودبرسند‪.‬‬ ‫بازدید از عملیات اجرایی‬ ‫هتل پنج ستاره در قم‬ ‫مدیر کلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریوصنایع دستی‬ ‫قم از عملیات اجرایی هتل پنج ستاره زعفرانیه بازدید‬ ‫کرد‪.‬علیرضاارجمندیدربازدیدازعملیاتاجراییهتل‬ ‫پنج ســتاره زعفرانیه و دیدار با مجتبی ســیفی کاشانی‬ ‫سرمایه گذار این پروژه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پنج هتل پنج ستاره‬ ‫در شــهر قــم در دســت احــداث اســت کــه در اینده ای‬ ‫نه چندان دور‪ ،‬به تحول عظیمی در صنعت گردشگری‬ ‫اســتان منجــر خواهد شــد‪ .‬مدیر کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی قم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هتل زعفرانیه‬ ‫با حجم ســرمایه گذاری ‪ 2‬هزار و ‪ 600‬میلیارد ریال و با‬ ‫ایجاد ‪ 80‬نفر اشــتغال مســتقیم‪ ،‬از هتل های شاخص‬ ‫استان خواهد بود‪ .‬ارجمندی با اشاره به نیاز استان به‬ ‫ســاخت هتل های بزرگ‪ ،‬شــیک و مدرن‪ ،‬افزود‪ :‬هتل‬ ‫پنج ستاره زعفرانیه با‪ 1500‬مترمربع‪ ۱۱،‬هزار و‪ ۲۲۷‬متر‬ ‫زیربنا و داشتن‪ 90‬اتاق و حدود‪ 200‬تخت‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫اقامــت و پذیرایــی از زائــران ایرانــی و خارجی به ویژه‬ ‫کشورهایحوزهخلیج فارسخواهدبود‪.‬‬ ‫شهدا مظهر صالبت ایران‬ ‫اسالمی هستند‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان‬ ‫با اشاره به اینکه دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک‬ ‫وظیفه است‪ ،‬گفت‪ :‬شهیدان و ایثارگران مظهر صالبت‬ ‫ایران اســامی هســتند‪ .‬به گزارش ایثار واحد گلستان؛‬ ‫اســرافیل وزیــری در حاشــیه دیــدار چهــره به چهــره با‬ ‫جامعهایثارگریاستانضمنتبریکبهمناسبتوالدت‬ ‫هشــتمین اختر تابناک عالــم امامــت و والیت گفت‪:‬‬ ‫امروز اقتدار و امنیت ما مدیون حماسه افرینی شهیدان‬ ‫و ایثارگران اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا زمانی که فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت در جامعه ما حاکم باشد هیچ قدرتی‬ ‫فکــر تجاوز و تعــدی به این مرزوبــوم را نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیری بابیان اینکه شــهدا به ما درس ایثار‪ ،‬فداکاری و‬ ‫تبعیت از رهبری اموختند افزود‪ :‬حفظ و ترویج روحیه‬ ‫ایثار در وصیت همه شهدا به وضوح دیده می شود‪ .‬این‬ ‫شهدا بودند که با نثار خون خود اجازه ندادند راه امام‬ ‫و انقالب کم رنگ شود و امروزه هیچ قدرتی نمی تواند‬ ‫این انقالب را از مسیرش منحرف نماید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عناوین روزهای هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب و برق اعالم شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای گیــان عناویــن‬ ‫روزهــای هفتــه صرفه جویــی در مصــرف اب و بــرق‬ ‫(مدیریــت مصــرف) را بــر اســاس دســتورالعمل ابالغی‬ ‫وزارت نیرو اعالم کرد‪ .‬وحید خرمی بابیان این که هفته‬ ‫اول تیرماه در طی سه دهه اخیر‪ ،‬هفته مدیریت مصرف‬ ‫بهینه اب و برق‪ ،‬نام گذاری شده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬روز‬ ‫یکــم تیرماه تحت عنوان مدیریت مصــرف اب‪ ،‬برق و‬ ‫خانواده است که این عنوان باهدف فراهم کردن زمینه‬ ‫مشارکتخانواده هادر مدیریتمصرفوافزایشنقش‬ ‫زنان در اصالح الگوی مصرف انتخاب شده است‪ .‬او روز‬ ‫دوم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف اب و برق‪،‬‬ ‫افکار عمومی و رســانه خواند و بیان داشــت‪ :‬هدف از‬ ‫نام گذاری روز دوم تیرماه استفاده گسترده تر از ظرفیت‬ ‫وســایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی به منظور‬ ‫افزایــش اگاهــی عمومــی و بــاال بــردن ســطح دانــش‬ ‫مصرف کنندگانابنسبتبهمحدودیتمنابعاست‪.‬‬ ‫خرمــی روز ســوم هفتــه صرفه جویــی را مدیریــت‬ ‫مصــرف اب و بــرق‪ ،‬صنعــت‪ ،‬ســازمان های عمومی و‬ ‫موسســات خصوصی اعالم کرد و خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫ایــن روز باهــدف تبیین نقش تولیدکننــدگان تجهیزات‬ ‫یهــای کاهنــده‬ ‫کاهنــده مصــرف در توســعه فناور ‬ ‫مصارف اب و انرژی‪ ،‬تشریح ضرورت توسعه صنایع و‬ ‫بهره برداریاز معادنمتناسبباظرفیت هایمنابعابی‬ ‫و انرژی کشــور و تبیین نقش ســازمان ها و موسسات در‬ ‫اعمالرویه هایصحیحمصرفابوانرژیدر تاسیسات‬ ‫و ساختمان و غیره نام گذاری شده است‪ .‬مدیرعامل اب‬ ‫منطق ـه ای گیالن عنــوان روز چهارم هفته صرفه جویی‬ ‫را مدیریــت مصــرف اب و برق و اموزه های دینی اعالم‬ ‫و خاطرنشــان کرد‪ :‬هــدف از نا مگــذاری این روز‪ ،‬تبیین‬ ‫اهمیــت صحیــح مصــرف کــردن و پرهیــز از اســراف از‬ ‫منظر تعالیم دینی و معرفی شیوه های صحیح مصرف‬ ‫با اتکا به تعالیم دینی اســت‪ .‬او روز پنجم را مدیریت‬ ‫مصرف اب و برق‪ ،‬خدمات شهری و روستایی و جلب‬ ‫مشارکت های مردمی و خیرین دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تشــویق و ترغیب دســتگاه های خدمات رســان شهری‬ ‫و روســتایی به کاهش مصارف اب و انرژی‪ ،‬تشــویق و‬ ‫ترغیــب مــردم و خیرین بــرای ســرمایه گذاری به منظور‬ ‫توســعه و بهبود زیرساخت های تولید و انتقال و توزیع‬ ‫اب و انرژی و جلب مشــارکت صنایع و صاحبان منابع‬ ‫مالی در انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اب و انرژی‬ ‫با اجرای برنامه های فرهنگ سازی از اهداف نام گذاری‬ ‫این روز بوده است‪.‬‬ ‫نکــه عنوان روز ششــم هفته‬ ‫خرمــی بــا اشــاره به ای ‬ ‫صرفه جویــی مدیریت مصــرف اب و بــرق غذا‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و حفظ محیط زیســت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تشــریح‬ ‫نقش اب و انرژی در امنیت غذایی‪ ،‬تشریح نقش منابع‬ ‫طبیعی در توســعه اقتصادی جوامــع و ضرورت حفظ‬ ‫محیط زیست برای بقا و تداوم تمدن بشری و تشریح‬ ‫نقــش اجــرای طرح های جمع اوری و تصفیه بهداشــتی‬ ‫فاضالب و همچنین بازچرخانی اب در حفظ و ارتقای‬ ‫کیفیــت منابع ابی از اهــداف نام گذاری این روز اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای گیــان‪ ،‬مدیریت مصرف اب‬ ‫و برق‪ ،‬اقتصاد و حقوق شــهروندی را شــعار روز هفتم‬ ‫در هفتــه صرفه جویــی اعــام کــرد و بیان داشــت‪ :‬این‬ ‫نا مگــذاری باهدف تشــریح ارزش اقتصــادی اب و برق‪،‬‬ ‫تشریح نقش و ارزش اقتصادی کاهش مصرف در حفظ‬ ‫منابع و جلوگیری از الودگی محیط زیست و لزوم رعایت‬ ‫قانون از سوی همگان و اطالع رسانی در خصوص انواع‬ ‫جرائم و تخلفات در بخش اب و برق انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون جدید هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری گیالن‬ ‫منصوب شد‬ ‫وزیر کشــور در حکمی « عباس صابر » را به ســمت‬ ‫معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداری گیالنمنصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در حکــم وزیــر کشــور برای انتصــاب « عباس صابر‬ ‫» امده اســت‪ :‬به موجب این حکم و بنا به پیشــنهاد‬ ‫اســتاندار گیــان و تائید معاون عمران و توســعه امور‬ ‫شــهری و روســتایی‪ ،‬جنابعالــی را بــه ســمت معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گیــان منصوب‬ ‫می نمایــم‪ .‬ایجــاد هماهنگــی در زمین ههــای فنــی و‬ ‫عمرانی‪ ،‬نظارت بر تهیه و تصویب طرح های توسعه‬ ‫و عمران شــهری و روســتایی‪ ،‬تشخیص نیازمندی های‬ ‫تهــا‪ ،‬نظــارت بــر اجــرای‬ ‫عمرانــی و تعییــن اولوی ‬ ‫طرح های عمرانی دستگاه های استانی و نحوه عملکرد‬ ‫جــذب اعتبــارات‪ ،‬برقــراری تعامــل الزم بــا مدیــران‬ ‫دســتگاه ها و شوراهای اسالمی شهر و روستا در جهت‬ ‫پیشــبرد پروژ ههــای عمرانی و رشــد و توســعه متوازن‬ ‫مناطــق‪ ،‬نظــارت و مراقبت بر نحوه ساخت وســازها‪،‬‬ ‫توجه به الگوی شهرســازی و معماری اســامی ایرانی‬ ‫و ارائه منظم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها به‬ ‫معاونت مزبور از اهم وظایفی است که انتظار دارد در‬ ‫چارچوب قوانین و مقررات جاری و اسناد فرادست و‬ ‫در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید با بهره گیری‬ ‫از استعدادها و تجارب نیروهای الیق و متخصص بدان‬ ‫اهتمام نمایید‪ .‬عباس صابر فارغ التحصیل کارشناســی‬ ‫ارشــد مهندســی عمــران اســت‪ .‬عضویــت در دوره‬ ‫چهارم شورای شهر رشت‪ ،‬نائب رئیسی نظام مهندسی‬ ‫ساختمان گیالن‪ ،‬سرپرستی اداره کل مدیریت بحران‬ ‫استانداری گیالن و فرمانداری شهرستان استارا ازجمله‬ ‫سوابق صابر است‪.‬‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫ ‬ ‫با دستور رئیس جمهور‬ ‫عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک‬ ‫ابی و شهربازی سرپوشیده اغاز شد‬ ‫در هفتــاد و چهارمیــن برنامه افتتاح دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد بــرای جهــش تولیــد پروژه هــای‬ ‫عمرانــی اقتصــادی زیربنایــی و گردشــگری‬ ‫مناطــق ازاد کشــور بــا دســتور حســن روحانــی‬ ‫ریاســت جمهــوری اســامی ایــران‪ ۵۰ ،‬پــروژه‬ ‫افتتاح و عملیات اجرایی ‪ ۵۲‬طرح اغاز شد‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد پنجمیــن رویــداد افتتــاح‬ ‫طرح های سراســری مناطــق ازاد در برنامه های‬ ‫افتتاحیــه ویدیــو کنفرانســی ریاســت جمهوری‬ ‫بــوده کــه با دســتور روحانــی عملیات ســاخت‬ ‫پــروژه مجموعــه پــارک ابــی و شــهربازی‬ ‫سرپوشــیده در فاز تجارت و گردشــگری منطقه‬ ‫ازاد انزلی اغاز شد‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه بــزرگ گردشــگری گامــی دیگــر‬ ‫به منظــور تکمیل زیرســاخت های گردشــگری و‬ ‫افزایــش ضریــب ماندگاری گردشــگر در منطقه‬ ‫ازاد انزلــی بــوده کــه بــا جــذب ســرمایه گذار‬ ‫داخلی مقیم خارج از کشور محقق شد‪.‬‬ ‫مجموعه پارک ابی و شــهربازی سرپوشــیده‬ ‫منطقه ازاد انزلی با میزان سرمایه گذاری ‪۴۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی بخش خصوصی بــا بهره گیری از‬ ‫اخرین اســتانداردها و شــاخص های بین المللی‬ ‫در فضایــی بــه مســاحت ‪ ۷‬هــزار مترمربع و با‬ ‫زیربنــای بیــش از ‪ ۲۳۰۰۰‬مترمربــع (‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫مترمربــع) بــا میزان اشــتغال زایی برای ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫در فــاز تجــارت و گردشــگری منطقــه ظرف دو‬ ‫ســال و نیــم ســاخته و مــورد بهر هبــرداری قــرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مجتمــع گردشــگری و تفریحــی فــوق‬ ‫در راســتای گســترش زیرســاخت و امکانــات‬ ‫توریســتی منطقــه ازاد انزلــی به منظــور ارتقــاء‬ ‫کمــی و کیفــی خدمات این حوزه جهت جذب‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی و تنوع بخشــی‬ ‫به مجموع ههــای تفریحی‪-‬گردشــگری موجود‬ ‫در ســطح منطقــه در قالــب قــرارداد ســاخت و‬ ‫بهره برداری با این سازمان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مجموعه پارک ابی و شــهربازی سرپوشــیده‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی در دو بخــش پــارک ابــی و‬ ‫شــهربازی و کاربری های مکملــی همچون چند‬ ‫نــوع پــارک کــودکان‪ ،‬نینجــا پــارک بزرگ ســاالن‬ ‫و نوجوانــان و پــارک ‪( VR‬واقعیــت مجــازی)‬ ‫و دیگــر امکانــات تفریحــی مرتبــط در مرکز فاز‬ ‫تجــارت و گردشــگری منطقه با ســرمایه گذاری‬ ‫ایرانــی مقیم خارج از کشــور ســاخته می شــود؛‬ ‫موضوعی که برایندی از برنامه های سازمان در‬ ‫جهــت جــذب ســرمایه ایرانیان از خارج کشــور‬ ‫محسوب می گردد‪.‬‬ ‫هم اکنــون در حــوزه گردشــگری منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی دارای بزرگ تریــن مجموعــه‬ ‫تفریحی‪-‬گردشــگری ا کواریوم و باغ خزندگان‬ ‫کشــور؛ بزرگ تریــن مرکــز تفریحــات دریــای‬ ‫شــمال کشــور‪ ،‬مجموعــه مارینــا مشــتمل بــر‬ ‫اســکله قایق هــای تفریحــی و ورزش هــای‬ ‫ابــی بــه همراه ســایر امکانــات تفریحــی برای‬ ‫گردشــگران ورودی داخلــی و خارجــی اســت؛‬ ‫کــه در کنــار برنامه هــای فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫گردشــگری متنوعی که از سوی سازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلی برپا می شــود این منطقه را به یکی‬ ‫از اصلی تریــن قطب هــای گردشــگری کشــور‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدیدمدیرعاملسازمانمنطقهازادانزلی‬ ‫از پروژه ملی راه اهن‬ ‫رئیسهیئت مدیرهومدیرعاملسازمانمنطقه‬ ‫ازاد انزلی از پروژه ملی راه اهن بازدید کرد‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید که معاون فنی‪ ،‬عمرانی‬ ‫ســازمان‪ ،‬پیمانکار و مجری طرح حضور داشتند‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی با تصریح بر‬ ‫اهمیت تسریع در تکمیل این پروژه ملی که نقش‬ ‫محــوری در اتصال مســیر ترانزیتــی و حمل ونقلی‬ ‫کشورمان و کشورهای اوراسیا و جنوب خلیج فارس‬ ‫و دریای عمان ایفا خواهد کرد و افزود‪ :‬با عنایت‬ ‫بــه تاکیــدات رئیس جمهور محتــرم و لــزوم انجام‬ ‫تعهــدات دولــت تا اخریــن لحظه خدمتگــزاری‪،‬‬ ‫ســرعت بخشــیدن به فرایند اجرای این پروژه که‬ ‫منافع بین المللی متنوعی را برای اقتصاد کشورمان‬ ‫بــه همــراه دارد‪ ،‬یک اقدام و وظیفه ملی‪-‬میهنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این دیدار شــوقی و مشــاور پیمانکار پروژه‬ ‫با ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‪ ،‬بر تالش‬ ‫شبانه روزی مجموعه به منظور بهره برداری سریع تر‬ ‫از طرح ملی اتصال منطقه ازاد انزلی به خط ریل‬ ‫سراسری در ایستگاه پیربازار رشت تاکید کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت طرح ملی اتصال مجتمع بندری‬ ‫کاسپین منطقه ازاد انزلی به خط ریل سراسری در‬ ‫قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری این ســازمان با‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و با تاکیدات رئیس جمهور‬ ‫کشــور از ســال ‪ ۹۸‬اغازشــده و پیش بینی می شود‬ ‫بــا بهر هبــرداری از ایــن خــط ریــل ‪ ۳۳‬کیلومتــری‬ ‫کــه حــدود ‪ ۲‬کیلومتر ان در محــدوده این منطقه‬ ‫قرارگرفتــه‪ ،‬عالوه بر تکمیل زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای فعا لســازی کریــدور شــمال‪-‬جنوب‪ ،‬زمینه‬ ‫تهــای ترانزیت میان کشــور‬ ‫بهر هبــرداری از ظرفی ‬ ‫چین و کشــورهای اســیای غربی بــا محوریت این‬ ‫منطقهفراهممی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کنترلومبارزهباملخ هایمضرمحصوالت کشاورزی‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی گیــان با اشــاره به وضعیــت کنترل و‬ ‫خهــای مضر محصوالت کشــاورزی‬ ‫مبــارزه با مل ‬ ‫اســتان گیالن‪ ،‬طی گزارشــی بیان کــرد‪ :‬تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۸‬خردادمــاه جاری ســطحی معــادل ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۳۲‬هکتار ردیابی و دیده بانی شــده است‪.‬‬ ‫موســوی سطح الودگی را ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۳۰‬هکتار‬ ‫دانست و افزود‪ :‬تاکنون در سطحی معادل ‪۲۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۷‬هکتار مبارزه با ملخ ها انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬میــزان ســم مصرفــی در این‬ ‫ســطح‪ ۷۰۴۲ ،‬لیتر بوده اســت‪ .‬موسوی تعداد‬ ‫نهــا‬ ‫شهرســتان هایی کــه ایــن عملیــات در ا ‬ ‫انجا مشــده را پنج شهرســتان رودبار‪ ،‬ســیاهکل‪،‬‬ ‫رودســر‪ ،‬املــش و اســتارا نــام بــرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫تعــداد ‪ ۸‬اکیــپ بــرای انجام عملیات مبــارزه با‬ ‫ملخ ها فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعاملبنیادمسکنوفرمانداریاملشبیشترمی شود‬ ‫اکبــرزاده مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اسالمی اســتان گیالن به همراه خوشرو مسئول‬ ‫روابط عمومی با حضور در فرمانداری شهرستان‬ ‫املش با محمد رنجبر فرماندار شهرســتان دیدار‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در‬ ‫این نشست بابیان تفاهم نامه ساخت ‪ 3000‬واحد‬ ‫مســکونی ویــژه محرومیــن در گیــان و تخصیــص‬ ‫ســهمیه ‪ 239‬واحد برای شهرســتان گفت‪ :‬در این‬ ‫طــرح ‪ 500‬میلیون ریال تســهیالت قرض الحســنه و‬ ‫‪ 300‬میلیون ریال کمک بالعوض برای ساخت واحد‬ ‫مسکونیاختصاصیافت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬از ‪ 98‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫شهرستان ‪ 46‬روستا از اجرای طرح هادی برخوردار‬ ‫هستند و شــاخص برخورداری شهرستان ‪47‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬امروزه یکــی از راهبردهای موثر در توســعه‬ ‫همه جانبــه پایــدار نواحــی روســتایی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مشارکتوتوانمندی هایدهیارانوروستائیانبرای‬ ‫عمــران و توســعه مناطق روســتایی در همه ابعاد‬ ‫بوده و با برنامه ریزی صحیح و همکاری دهیاری ها‪،‬‬ ‫می توان روند توسعه روستاها را در سطح شهرستان‬ ‫سرعتبخشید‪.‬اکبرزادهدر خصوصافزایشجذب‬ ‫سهمیهمسکنروستاییدر شهرستاناملشتصریح‬ ‫کــرد‪ :‬دهیــاران باید با تعامــل و همکاری با اعضای‬ ‫شورای روستا‪ ،‬ریش سفیدان و جامعه روستایی را با‬ ‫استفادهاز قابلیت هایطبیعیوامکاناتاب وخاک‬ ‫در چارچوب اهداف و ابعاد توسعه پایدار حرکت‬ ‫کرده و در این زمینه اطالع رسانی نمایند‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان املش نیــز در این دیــدار از‬ ‫عملکرد جهادی بنیاد مسکن در زمینه مقاوم سازی‬ ‫مساکنروستایی‪،‬اعطایسندمالکیتبهروستاییان‬ ‫و بهســازی معابر روســتایی همچنین در زمینه قیر‬ ‫رایگان برای اســفالت معابر روســتاهای شهرســتان‬ ‫تقدیــر به عمــل اورد‪ .‬رنجبر همچنین ضمن تقدیر‬ ‫از خدمــات ارزشــمند ایــن نهــاد انقالبــی به برخی‬ ‫مشــکالت روســتاهای این شهرســتان اشــاره کرد و‬ ‫ی در عمران روستاها‬ ‫گفت‪ :‬با جلب مشارکت مردم ‬ ‫و ایجاد زمینه های مناســب توسعه ای‪ ،‬ایمن سازی‬ ‫سکونتگاه ها و مقاوم سازی مسکن و تعامل ویژه با‬ ‫دستگاه هایمرتبطمی توانخدماتبیشتروبهتربه‬ ‫روستائیان ارائه داد و پس ازاین نیز ما تالش خواهیم‬ ‫کردتعاملبیشترییاایننهادانقالبیبرایپیشبرد‬ ‫اهداف و رفع مشــکالت محرومین جامعه داشته‬ ‫باشیم‪ .‬در پایان با تقدیر از زحمات مجید محسن‬ ‫خواه‪ ،‬الهیار محمدعلیزاده به عنوان سرپرست بنیاد‬ ‫مسکنانقالباسالمیشهرستانمعرفیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرح پیشنهادی شرکت گاز گیالن به عنوان یکی از ‪ 7‬طرح برتر‬ ‫صنعتنفتمعرفیشد‬ ‫ســامانه ارســال اطالعات ایســتگاه های گاز‬ ‫(‪ ،)GasMaster‬طــرح پیشــنهادی شــرکت گاز‬ ‫گیــان به عنــوان ‪ 7‬طــرح برتــر صنعــت نفــت‬ ‫معرفی شــد‪.‬در جلس ـه ای که به صــورت ویدئو‬ ‫کنفرانســی بــا حضــور معــاون برنامه ریــزی‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬مدیــرکل فنــاوری اطالعــات‬ ‫و توســعه دولــت الکترونیــک و مدیــران‬ ‫فنــاوری و اطالعــات در شــرکت های ملــی گاز‪،‬‬ ‫نفــت‪ ،‬پاالیــش و پخــش و صنایــع پتروشــیمی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬طــرح ســامانه ارســال اطالعــات‬ ‫ایســتگاه های گاز توسط مدیرعامل و مسئولین‬ ‫واحدهــای برنامه ریــزی و اندازه گیــری گاز‬ ‫گیالن ارائه و معرفی شــد که در پایان از طرح‬ ‫پیشــنهادی شــرکت گاز گیــان به عنــوان یکــی‬ ‫از ‪ 7‬طــرح برتــر صنعــت نفــت تقدیــر به عمل‬ ‫امــد‪ .‬ســامانه ارســال اطالعــات ایســتگاه های‬ ‫تقلیــل فشــار گاز (طرح پیشــنهادی شــرکت گاز‬ ‫گیالن) که توســط شــرکت بومی و دانش بنیان‬ ‫نواوران صنعت اریوســام اجراشده‪ ،‬قادر است‬ ‫پــس از نصــب در ایســتگاه ها‪ ،‬کلیــه اطالعــات‬ ‫موردنیــاز از قبیــل مصــرف‪ ،‬فشــار‪ ،‬دمــا و غیره‬ ‫را جهــت پایش به سیســتم مانیتورینگ ارســال‬ ‫کنــد‪ .‬از خصوصیــات بارز این دســتگاه می توان‬ ‫بــه ابعــاد کوچــک‪ ،‬وزن کــم و قابلیــت حمــل‬ ‫اســان‪ ،‬عدم نیاز به برق ایســتگاه و استفاده از‬ ‫باطری با طول عمر باال‪ ،‬بومی بودن و ســازگار‬ ‫با انواع دســتگاه های تصحیــح کننده‪ ،‬نصب و‬ ‫راه انــدازی در مدت زمــان کوتــاه‪ ،‬تولید قبوض‬ ‫مصرف با استفاده از سامانه مربوطه و نرم افزار‬ ‫ســاده مانیتورینگ با کاربری اســان اشــاره کرد‪.‬‬ ‫سامانه قرائت از راه دور (‪ )GasMaster‬دارای‬ ‫گواهینامه های استاندارد شرکت ملی گاز ایران‬ ‫بوده و بهای تما مشــده بســیار مناســبی نسبت‬ ‫به نمونه های مشــابه داخلی و خارجی دارد و‬ ‫از ان می توان به نحو مناســب در بحران افت‬ ‫فشار گاز استفاده نمود‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صدور کیفرخواستوارسالپرونده کیفری‬ ‫شرکترشتالکتریکبهدادگاه‬ ‫دادستان مرکز استان گیالن‬ ‫وضعیتشرکترشتالکتریک‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تکمیــل تحقیقــات‬ ‫و تشــکیل پرونــده کیفــری در‬ ‫پرونده شرکت رشت الکتریک‬ ‫ایــن خصــوص‪ ،‬در کمتریــن‬ ‫در دادسرای رشت‪ ،‬این پرونده‬ ‫زمان ممکن تحقیقــات فنی و‬ ‫باصدور کیفرخواستبهدادگاه‬ ‫کارشناسیدربارهاتهاماتوارده‬ ‫مهدی فالح میری‬ ‫ارســال شــد‪ .‬ســیدمهدی فالح‬ ‫به اشخاصی که سبب تعطیلی‬ ‫میریدادستانمرکزاستانگیالن‬ ‫این کارخانه شدند در دادسرای‬ ‫از صــدور کیفرخواســت پرونــده کیفری شــرکت رشــت تکمیل و پرونده با صدور کیفرخواست‪،‬‬ ‫رشت الکتریک خبر داد‪ .‬فالح میری با اعالم این برای رســیدگی به دادگاه ارســال شد‪ .‬وی اضافه‬ ‫خبر گفت‪:‬در راستایاجرایسیاستهایاقتصاد کــرد‪ :‬در دادگاه بــه اتهامــات خریداران شــرکت‬ ‫مقاومتــی در قــوه قضاییــه و کمــک بــه احیای رشت الکتریک به عنوان مشارکت و معاونت در‬ ‫واحدهای بزرگ تولیدی در گیالن‪ ،‬با رسیدگی به اخالل در نظام تولید رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرداریرشتتوسعهشاخص های‬ ‫سالمت را به شکل ویژه‬ ‫پیگیریمی کند‬ ‫شــهردار رشــت گفــت‪:‬‬ ‫اجتماع وارد می شود‪ .‬احمدی‬ ‫مجموعــه مدیریــت شــهری‬ ‫باتاکیدبراینکهشهرداریرشت‬ ‫عــاوه بــر ارائــه خدمــات‬ ‫عــاوه بــر اقدامــات عمرانــی‬ ‫عمرانی و زیرســاختی‪ ،‬توسعه‬ ‫و ابادانــی در بحــث توســعه‬ ‫شاخص های سالمت و مقابله‬ ‫شاخص های سالمت و مقابله‬ ‫محمد احمدی‬ ‫با اســیب های اجتماعــی را نیز‬ ‫بــا اســیب های اجتماعــی نیــز‬ ‫بــه شــکل ویژه در شــهر رشــت‬ ‫برنامه ریــزی کــرده و ان را یــک‬ ‫پیگیریمی کند‪.‬‬ ‫تکلیف برای خود می داند افزود‪ :‬به اعتقاد من‬ ‫ســید محمــد احمــدی در مراســم اغــاز بــه دربحثمقابلهبااسیب هایاجتماعیهمهباید‬ ‫کار کاروان ســامت داشــت‪ :‬مــا بــرای توســعه پای کار باشــند‪ .‬وی ابراز داشــت‪ :‬تمام هدف ما‬ ‫شــاخص های ســامت و مقابلــه با اســیب های در مجموعه شهرداری رشت این است که ارائه‬ ‫اجتماعی در شهر رشت برنامه جامعی داریم و خدمات را در ســطح ‪ ۵۵‬محل ه شــهر رشــت به‬ ‫در این راه با کلیه دستگاه ها و نهادهای ذیربط شکل متوازن پیگیری کنیم تا خدمات به صورت‬ ‫اماده همکاری هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه تحقق متمرکز ارائه نشود‪ .‬شهردار رشت به بازدیدهای‬ ‫برنام ههــای عمران و ابادانی نخســتین مطالبه مســتمر خود از محالت محروم شــهر رشــت نیز‬ ‫مــردم و شــهروندان از شهرداری هاســت تصریح اشــاره کــرد و یاداور شــد‪ :‬گفت وگــوی میدانی و‬ ‫کــرد‪ :‬تــاش بــرای انجــام اقدامــات زیربنایی با صمیمی با اهالی محالت‪ ،‬برگزاری جلسات در‬ ‫هدف ســهولت جهت تردد شهروندان و ایجاد مساجد‪ ،‬اولویت بندی و سپس برنامه ریزی برای‬ ‫ارامش و رفاه از دیگر مقوالتی است که شهرداری رفع مشکالت و کمبودهای موجود در محالت‬ ‫در ان حیطه مســئولیت خطیری بر عهده دارد‪ .‬کم برخوردار مدتی اســت که به صورت ویژه در‬ ‫شــهردار رشــت توســعه متــوازن را هدفــی کــه دستور کار شهرداری رشت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شهرداری در کنار انجام سایر اقدامات و وظایف‬ ‫ویاز مشارکتدستگاههایمتولیدر راستای‬ ‫خــود بــه ان توجه ویــژه ای دارد خواند و گفت‪ :‬برگــزاری طــرح «کاروان ســامت» قدردانــی و‬ ‫بــدون شــک اگــر از یکســری شــاخص هایی که خاطرنشان کرد‪:‬شهرداریتالشمی کندخدمات‬ ‫می تواند بحث توســعه یافتگی را به پیش ببرد خوبی در حوزه حفظ و تقویت سالمت جسم و‬ ‫نظیــر مولفــه ســامت و مقابلــه با اســیب های روان ارائه دهد و در این راه با تمام دستگاه ها و‬ ‫اجتماعیغافلشویملطماتجبران ناپذیریبه نهادهایمتولیهمکاریسازندهبرقرارمی کند‪.‬‬ ‫‪ 92‬طرح گازرسانی در استان‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫بــا هــدف بهره منــدی همــه‬ ‫خــود‪ ،‬درخصــوص برنامه این‬ ‫گیالنی ها از نعمت گاز طبیعی‬ ‫شــرکت بــرای گازرســانی بــه‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬به ‪ 45‬روستا‬ ‫روستاهایباقیمانده‪،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫و ‪ 47‬واحد صنعتی گازرســانی‬ ‫ایــن شــرکت در طــرح توســعه‬ ‫حسین اکبر‬ ‫کرده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گازرســانی در ســال جدیــد‪،‬‬ ‫گاز اســتان گیــان در حاشــیه‬ ‫برنامه گازرسانیبه‪ 62‬روستای‬ ‫نشستمجمععمومیعادیسالیانهاینشرکت جدید را که دارای ‪ 4‬هزار و ‪ 300‬خانوار هستند‪،‬‬ ‫کهدر سالن کنفرانسشهیدباهنرساختمانستاد در دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬با بیــان این مطلب‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬با‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عملیــات گازرســانی بــه‬ ‫برنامه ریزی به عمل امده‪ ،‬طی سال گذشته ‪ 45‬روســتاهای صعب العبــور و کوهســتانی اســتان‬ ‫روستایدورافتاده‪،‬از نعمت گاز برخوردار شدند‪ .‬در ‪ 7‬شهرســتان در حــال انجــام اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫به گفته حسین اکبر این روستاها در مناطق شهرســتان تالش با ‪ 24‬روســتا‪ ،‬بیشترین سهم را‬ ‫کوهستانیوصعب العبور شهرستان هایرودبار‪ ،‬از عملیات گازرســانی روســتایی دارا بوده و پس‬ ‫تالــش‪ ،‬شــفت‪ ،‬ســیاهکل‪ ،‬رودســر‪ ،‬لنگــرود‪ ،‬از ان شهرســتان های املش با ‪ 12‬روســتا‪ ،‬رودسر‬ ‫الهیجان و املش قرار دارند و در مجموع دارای با ‪ 10‬روســتا‪ ،‬شــفت با ‪ 9‬روســتا‪ ،‬استارا و لنگرود‬ ‫‪ 2‬هزار و‪ 120‬خانوار هستند‪.‬‬ ‫هرکــدام بــا ‪ 3‬روســتا و شهرســتان رودبــار با یک‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن همچنین روســتا قرار دارند‪.‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫از جــذب بیــش از ‪ 45‬هــزار مشــترک جدیــد در گیالن در ادامه‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین پروژه گازرسانی‬ ‫ســال ‪ 99‬خبــر داد و گفــت‪ :‬بــرای تحقــق ایــن به ‪ 6‬روســتای دیگر با جمعیت ‪ 1220‬خانوار در‬ ‫مهم‪ ،‬حدود ‪ 340‬کیلومتر شــبکه اجرا و ‪ 11‬هزار مرحلــه بــراورد و اخــذ مجوز اســت و در صورت‬ ‫انشــعاب گاز نصب شــده اســت‪.‬اکبر در ادامه‪ ،‬تصویب‪ ،‬در سال ‪ 1400‬اجرایی خواهد شد‪.‬وی‬ ‫در زمینه گازرسانی به واحدهای صنعتی استان در خاتمــه‪ ،‬با بیان اینکه هم اکنون درصد بهره‬ ‫گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت گاز استان گیالن توانسته مندی گاز روســتایی در اســتان گیالن حدود ‪96‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬با گازرســانی به ‪ 47‬واحد صنعتی‪ ،‬درصــد اســت‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد تا بــا انجام‬ ‫نقــش مهمــی در زمینــه رونق تولید و کســب و عملیات گازرسانی در سال جاری‪ ،‬این میزان به‬ ‫کار ایفا کند‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ‪ 97.3‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫تالش هابرایتکمیلپروژه هایعمرانی‬ ‫مضاعفشود‬ ‫شــورای فنــی دانشــگاه‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا سپاه واگذار‬ ‫علوم پزشــکی گیالن با حضور‬ ‫شــود‪.‬وی با اشــاره به ضرورت‬ ‫دکتــر ارســان ســاالری‪ ،‬رئیس‬ ‫اتمام پروژه های حوزه سالمت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪،‬‬ ‫در گیــان‪ ،‬افــزود‪ :‬طــرح ها و‬ ‫معاونین و جمعــی از مدیران‬ ‫پــروژه هــای توســعه درمانــی‬ ‫ارسالن ساالری‬ ‫در سالن اجالس حوزه ریاست‬ ‫در شهرســتان هــای بندرانزلــی‬ ‫دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬دکتر‬ ‫و صومعه ســرا و همچنین ‪۱۷‬‬ ‫ارســان ساالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی شــهریور در رشــت باید به صورت ســه شــیفته‬ ‫گیالن در این نشســت با اشــاره به پــروژه های فعال باشــند تا ســریعا به اتمام برسند‪ .‬رییس‬ ‫مشــترک ایــن دانشــگاه بــا قــرارگاه ســازندگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین بر لزوم‬ ‫خاتم االنبیــا ســپاه‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬مراکز اموزشــی اماده ســازی فضای فیزیکی اســتقرار تجهیزات‬ ‫درمانــی پورســینا و رازی و همچنین دانشــکده تصویربــرداری جدید در مرکز اموزشــی درمانی‬ ‫پزشــکی ســایت الکان بایــد بــرای احــداث بــه پورسینا رشت تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫مسی در استانه تمدید‬ ‫قرارداد با بارسا‬ ‫سپاهان‪ ،‬پرسپولیس و استقالل بازی های‬ ‫بــه گفتــه میــگل ریکــو‪،‬‬ ‫اســت امــا الپورتــا همــواره‬ ‫خبرنــگار اســپانیایی‪ ،‬بارســا‬ ‫می گفــت کــه چنــدان نگران‬ ‫ب ـه زودی قــراردادی دوســاله‬ ‫ایــن مســئله نیســت‪ .‬رئیــس‬ ‫بــا لیونل مســی امضا خواهد‬ ‫بارســا در روزهــای گذشــته‬ ‫کــرد‪ .‬میــگل ریکــو‪ ،‬خبرنــگار‬ ‫در مصاحب ـه ای گفتــه بــود‪:‬‬ ‫مسی‬ ‫مطــرح اســپانیایی‪ ،‬گــزارش‬ ‫«امیدوارم لئو هر چه سریع تر‬ ‫کــرده اســت که بارســا موفق‬ ‫پاسخ مثبت بدهد‪ .‬می دانم‬ ‫شــده پرونــده مســی را نیــز در محــدوده که او خودش بســیار دوســت دارد بماند ولی‬ ‫دســتمزدهای اللیــگا بگنجانــد و ب ـه زودی ا گــر زودتــر تمدید کنــد‪ ،‬از هر حیث به ســود‬ ‫قراردادی دوساله و تا سال ‪ 2023‬با کاپیتان باشــگاه خواهد بود‪ .‬ســرخیو اگوئرو در اردوی‬ ‫امضــا خواهــد کــرد‪ .‬طبــق گفت ههــای میــگل تیــم ملــی ارژانتین هــرروز از لئــو می خواهد که‬ ‫ریکــو‪ ،‬لیونل مســی به خــوان الپورتا جواب تمدیــد کند‪ ».‬اکنــون باید دید که این خبر چه‬ ‫مثبت قطعی داده و موافقت کرده تا قرارداد موقع رسما اعالم خواهد شد؟ مسی اکنون روی‬ ‫خود را تمدید کند‪ .‬روزنامه ‪ AS‬نیز در تاریخ تیم ملی ارژانتین تمرکز کرده و بازی هایاز خود با‬ ‫‪ 1‬ژوئــن گزارش کرده بود که بارســلونا بســیار این تیم در کوپا امریکا به نمایش گذاشته است؛‬ ‫یتــوان مطمئــن بود کــه ان ها بــه توافق‬ ‫بــه تمدیــد دوســاله قــرارداد ســتاره ارژانتینی امــا م ‬ ‫خــود بســیار نزدیــک اســت‪ .‬باشــگاه بارســا رسیده اند و الپورتا اعتراف کرد که مشتاق است‬ ‫موفــق شــده پرونــده کاپیتــان ارژانتینی خود مســی هر چه زودتــر این قــرارداد را امضا کند‪،‬‬ ‫را در محــدوده حقــوق اللیــگا جــای دهــد و چراکه اسپانسرهایی هستند که امضای قرارداد‬ ‫قراردادی تا سال ‪ 2023‬با مسی امضا خواهد خود با بارســا را منوط ادامه همکاری اســطوره‬ ‫کــرد‪ .‬به این ترتیــب قــول و قرارهــای بیــن ارژانتینی با بلوگرانا کرده اند‪ .‬بدیهی اســت که‬ ‫الپورتــا و مســی تحقــق می یابند و مســی به ارزش برند بارسلونا بدون مسی به اندازه ارزش‬ ‫بــازی در نوکمپ ادامــه خواهد داد‪ .‬موضوع این برند با کاپیتان افســانه ای خود نیســت‪.‬‬ ‫تمدیــد قرارداد مســی در ما ههــای اخیر یکی تمدید قرارداد دوســاله مســی اکنون بیش از‬ ‫از ســوژه های اصلــی باشــگاه بارســلونا بــوده همیشه نزدیک است‪.‬‬ ‫هم تیمیطارمی‬ ‫از شرق اسیا می اید‬ ‫پورتــوی پرتغــال کــه در‬ ‫در ژوئــن ســال گذشــته نیــز‬ ‫ابتــدای فصل مهــدی طارمی‬ ‫خواهــان ایــن بازیکــن بــود‪.‬‬ ‫را در خــط حملــه جــذب‬ ‫در ان زمــان روزنامه ورزشــی‬ ‫کــرد ایــن بــار بــرای تقویــت‬ ‫پرتغالــی اووال گــزارش داد‬ ‫خــط دفاعــی ســراغ بازیکــن‬ ‫کــه پورتــو می خواهــد کیــم‬ ‫کیم مین جائه‬ ‫اســیایی دیگری رفته اســت‪.‬‬ ‫میــن جائه را اســتخدام کند‪،‬‬ ‫تیــم پورتوی پرتغال بازیکنی‬ ‫درحالی که تیم پکن خواستار‬ ‫کــره ای را به لیســت خرید خــود اضافه کرده پرداخــت ‪ 15‬میلیــون یــورو بــود‪ .‬در مصاحبه‬ ‫اســت‪ .‬رســانه پرتغالــی هکــورد در گزارشــی اخیــر ایــن بازیکــن‪ ،‬کیــم میــن جائــه گفتــه‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬پورتو و پکن گووان برای انتقال اســت‪« :‬تمایــل من برای رفتن بــه اروپا بدون‬ ‫کیــم میــن جائــه مدافــع ‪ ۲۵‬ســاله اهــل کره تغییــر باقی مانده‪ .‬هــر بازیکنی می خواهد در‬ ‫گهــای بــزرگ بــازی کنــد‪ .‬مــن می خواهــم‬ ‫جنوبی به توافق رسیده اند و پورتو به زودی لی ‬ ‫وارد مذاکــره بــا خــود ایــن بازیکــن بــرای به یک تصمیم هوشــیارانه بگیــرم و در مورد تیم‬ ‫خدمــت گرفتــن او خواهد شــد‪ .‬پیش ازاین‪ ،‬اینده ام تصمیم درستی بگیرم‪ ».‬وی در واکنش‬ ‫هکــورد گزارش داده بود که پورتو در ‪ 13‬روز به شــایعه انتقال او به یوونتوس اضافه کرد‪:‬‬ ‫گذشــته کیــم میــن جائــه را به لیســت جذب «فکر می کنم هنوز خیلی کمبود دارم‪ ».‬پورتو‬ ‫خــود اضافه کرده و جزئیات را با تیم کره ای پرتغــال کــه درمجمــوع عملکــرد خوبــی را در‬ ‫هماهنگ کرده است‪ .‬این بار‪ ،‬ان ها یک گام لیــگ پرتغــال و لیــگ قهرمانــان اســیا داشــت‬ ‫فراتر رفته و گزارشــی مشخص کردند که تیم بــار دیگر ســهمیه خارجــی خود را بــا بازیکنی‬ ‫پکــن با انتقال موافقت کــرده و وارد مذاکره اسیایی پر خواهد کرد و باید منتظر هم تیمی‬ ‫خصوصی با کیم مین جائه م ‬ ‫یشــوند‪ .‬پورتو شدن جائه با مهدی طارمی باشیم‪.‬‬ ‫رکوردهای گلزنی کرواسی‬ ‫در اختیارمودریچ‬ ‫هافبــک باتجربــه تیــم‬ ‫گل هــم داد تــا نقــش پررنگی‬ ‫کرواســی بــا گلزنــی در بــازی‬ ‫در پیروزی مهم تیمش داشــته‬ ‫مقابل اسکاتلند به مسن ترین‬ ‫باشد‪ .‬مودریچ در دقیقه ‪ 62‬با‬ ‫گلــزن تاریــخ این تیــم در جام‬ ‫یک شوت بیرون پای دیدنی از‬ ‫تهــای اروپــا تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫مل ‬ ‫پشت محوطه جریمه دومین‬ ‫مودریچ‬ ‫تیــم ملی کرواســی با پیــروزی‬ ‫گل تیــم ملــی کرواســی را وارد‬ ‫ســه بــر یــک مقابل اســکاتلند‬ ‫دروازه اســکاتلند کرد؛ گلی که‬ ‫‪ 4‬امتیــازی شــد و بــا توجــه بــه گل زده بیشــتر او را به مسن ترین گلزن تاریخ فوتبال کرواسی‬ ‫تهــای اروپــا تبدیــل کــرد‪ .‬هافبک‬ ‫نســبت به جمهوری چک ‪ 4‬امتیــازی به عنوان در جــام مل ‬ ‫تهــا بــا ‪ 35‬ســال و ‪ 28‬گل‪ ،‬در حالی این‬ ‫تیم دوم گروه راهی مرحله یک هشــتم نهایی کروا ‬ ‫یورو ‪ 2020‬شد‪ .‬لوکا مودریچ‪ ،‬ستاره خط میانی عنــوان را مــال خــود کــرد کــه جوان ترین گلزن‬ ‫تیم کرواسی در این دیدار نمایش بسیار خوبی تاریــخ کشــورش در ایــن رقابت ها نیز به شــمار‬ ‫داشــت‪ .‬او یــک گل بــه ثمر رســاند و یک پاس می رود‪.‬‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در ثبت دهاقان‬ ‫‪ -9-578‬مفاد اراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده‬ ‫‪ ۱‬قانون و ماده ‪ ۸‬ایین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به اراء مذکور‬ ‫اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق اگهی در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد‬ ‫نمود‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ -1400/02/19 – 140060302019000117‬خانم پروین دخت احمدی فرزند‬ ‫رحمت اله ششدانگ یک واحد پرورش شترمرغ به مساحت ‪ ۲۱۲۵۰‬متر مربع پالک ‪ 3‬فرعی از ‪۸۷‬‬ ‫اصلی واقع در مزرعه على اباد اقا دهاقان انتقال پنج حبه و یک دهم حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ‬ ‫پالک فوق ثبت دفتر الکترونیکی شماره ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۱۹۰۰۱۰۳۷‬به نام متقاضی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/03/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬پنج شنبه ‪1400/04/03‬‬ ‫داود جعفری‪ -‬کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان ‪/1144526‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان‬ ‫‪ -9-709‬اراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در ‪ ۲‬نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به ارای مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک‬ ‫اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان‬ ‫سرنوشت سازی پیش رودارند‬ ‫هفت خان رستم‬ ‫در انتظار مدعیان‬ ‫قهرمانی‬ ‫پرســپولیس‪ ،‬ســپاهان و اســتقالل به عنــوان‬ ‫ســه تیــم نخســت جــدول رده بنــدی لیــگ‬ ‫برتــر‪ ،‬هفت خــان رســتم را پیــش رودارنــد و‬ ‫بایــد بــا انجــام هفــت دیــدار‪ ،‬سرنوشتشــان‬ ‫در رقابت هــای لیــگ بیســتم را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬باالخــره با برگــزاری دیدار‬ ‫فــوالد و نفــت مسجدســلیمان تعــداد بــازی‬ ‫تمامی تیم های لیگ برتر به عدد ‪ ۲۳‬رسید تا‬ ‫جــدول رده بندی شــکل و شــمایل بهتری پیدا‬ ‫کند‪ .‬در این شــرایط که اماواگرهای بازی های‬ ‫عقب افتــاده وجــود ندارد‪ ،‬راحت تــر می توان‬ ‫راجــع بــه مســیر تیم هــا تــا پایــان رقابت هــای‬ ‫لیــگ برتــر صحبــت کــرد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫می خواهیــم به ســراغ جذاب ترین مســیر لیگ‬ ‫یعنــی مســیر قهرمانــی برویم‪ .‬در حــال حاضر‬ ‫ســپاهان و پرســپولیس با ‪ ۴۸‬امتیاز و اســتقالل‬ ‫بــا ‪ ۴۰‬امتیــاز در رده هــای اول تا ســوم جدول‬ ‫رده بنــدی قرارگرفته انــد و شــانس بیشــتری‬ ‫نســبت به ســایر تیم ها برای قهرمانی در لیگ‬ ‫برتــر دارنــد‪ .‬بازی های باقی مانــده این تیم ها‬ ‫تا پایان رقابت های لیگ به این شــرح اســت‬ ‫سه خان تعیین کننده پیش روی‬ ‫ســپاهان در نیم فصــل نخســت از ایــن‬ ‫هفــت دیــدار ‪ ۱۴‬امتیــاز کســب کــرد‪ ۱۴ ،‬گل‬ ‫زد و ‪ ۱۰‬گل دریافــت کــرد‪ .‬ا گــر ان هــا بتواننــد‬ ‫همین امتیازات را در دور برگشت کسب کنند‬ ‫در پایــان ‪ ۳۰‬هفتــه ‪ ۶۲‬امتیــازی می شــوند‪،‬‬ ‫بااین حــال بایــد بــه چنــد نکتــه هــم توجــه‬ ‫کــرد‪ .‬ان هــا در هفتــه بیســت و چهــارم بایــد‬ ‫در بــازی خــارج از خانــه بــه مصــاف فــوالدی‬ ‫برونــد کــه در هیــچ بــازی خانگ ـی اش در ایــن‬ ‫فصل متحمل شکســت نشــده و این یک زنگ‬ ‫خطر برای سپاهانی هاســت‪ .‬شاگردان نویدکیا‬ ‫در هفتــه بیســت و پنجــم بایــد بــه مصــاف‬ ‫ماشین ســازی برونــد کــه تقریبــا ســقوطش‬ ‫قطعــی شــده و ایــن اواخر یک بــازی در میان‬ ‫شکس ـت خورده اســت‪ .‬بــه نظــر نمی رســد‬ ‫ســپاهان مقابل ماشین سازی کار سختی داشته‬ ‫باشــد و بتوانــد برخــاف نیم فصــل اول‪ ،‬ایــن‬ ‫تیــم تبریزی را شکســت دهد‪ .‬ســپاهان پس از‬ ‫قــرار گرفتــن مقابل پیــکان در هفته بیســت و‬ ‫ششــم بایــد در هفتــه بیســت و هفتــم مقابــل‬ ‫‪ ۱۸‬امتیــاز‪ ۱۳ ،‬گل زده و ‪ ۴‬گل خــورده‬ ‫حاصــل کار شــاگردان یحیــی گل محمــدی در‬ ‫هفــت دیــدار پایانــی دور رفــت رقابت هــای‬ ‫لیــگ برتــر بــود‪ .‬پرســپولیس حاال در شــرایطی‬ ‫بایــد دوبــاره با ایــن تیم ها بــازی کند که مس‬ ‫رفســنجان بــا مــس سرســخت نیم فصــل اول‬ ‫فاصلــه گرفتــه ولــی از طــرف دیگــر بــازی در‬ ‫چمــن مصنوعی رفســنجان چالش بزرگی برای‬ ‫سرخ پوشــان اســت و ان هــا ضمن بــرد در این‬ ‫دیــدار‪ ،‬بایــد حواسشــان باشــد کــه مصــدوم‬ ‫ندهنــد‪ .‬بــازی بــا گل گهــر در هفتــه بیســت و‬ ‫پنجــم‪ ،‬بــازی ای اســت کــه احتمــاال به راحتی‬ ‫و شــیرینی دور رفــت بــرای سرخ پوشــان پیش‬ ‫نــرود‪ ،‬زیــرا هــم خبــری از افتی کــه گل گهر در‬ ‫ان برهــه زمانــی در نیم فصــل اول داشــت‪،‬‬ ‫نیســت و هم بعید اســت که نتیجه ‪ ۵‬بر صفر‬ ‫تکرار شــود‪ .‬این دیدار یکی از گره های یحیی‬ ‫گل محمــدی درراه قهرمانــی اســت و بایــد‬ ‫دیــد تقابــل تفکــرات این مربی بــا قلعه نویی‬ ‫چــه می شــود‪ .‬پرســپولیس در دومیــن بــازی‬ ‫ســختش‪ ،‬باید در هفته بیســت و ششم مقابل‬ ‫سپاهان و چهار بازی سخت و‬ ‫طاقت فرسا‬ ‫صنعــت نفتــی قــرار بگیرد که درســت از بازی‬ ‫مقابــل ســپاهان در نیم فصــل اول تاکنــون‬ ‫نتوانســته برنــده از زمین بــازی خــارج شــود؛‬ ‫امــا بازی ســخت خارج از خانــه مقابل پدیده‬ ‫است که مقابل هیچ مدعی ای دست وپابسته‬ ‫نبــوده و حتــی همیــن ســپاهان را در روزهــای‬ ‫خــوب نیم فصــل نخســتش با نتیجــه ‪ ۳‬بر یک‬ ‫شکســت داد‪ .‬زرد پوشــان اصفهانــی در هفته‬ ‫ماقبــل اخــر‪ ،‬داربــی حســاس بــا ذوب اهــن را‬ ‫پیــش رودارنــد کــه احتمــاال در زمــان برگزاری‬ ‫ایــن دیــدار‪ ،‬ذوب اهــن بــرای بقــا می جنگد و‬ ‫بــرای بــرد مقابــل ســپاهان قــرار می گیــرد‪ .‬در‬ ‫پایــان هم بــازی بــا رقیــب مســتقیم‪ ،‬یعنــی‬ ‫اســتقالل کــه در حــال حاضــر از اســتقالل‬ ‫نیم فصــل اول فاصلــه گرفتــه و عملکرد خیلی‬ ‫بهتری دارد‪ .‬با این اوصاف ســپاهان در هفت‬ ‫دیــدار پایان ـی اش‪ ،‬چهــار بــازی ســخت مقابل‬ ‫فــوالد‪ ،‬پدیــده‪ ،‬ذوب اهن و اســتقالل خواهد‬ ‫داشــت و بایــد بــرای یــک بازی نســبتا ســخت‬ ‫هــم مقابل پیکان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫پرسپولیس‬ ‫تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که‬ ‫اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫‪ )۱‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۳۳۴‬مورخ ‪ 1399/12/25‬خانم صدیقه مختاری فرزند غالمرضا‬ ‫کدملی ‪ ۰۰۵۲۶۲۸۵۰۷‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه خرم اباد پالک ‪ ۱۰۲‬اصلی علیا‬ ‫اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 222/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۸‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای مجید جمالی فرزند حسین کدملی‬ ‫‪ ۰۴۹۱۳۲۱۳۳۳‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه پالک ‪۶۹‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع سهم االرث از‬ ‫اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۳‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۷‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای مسعود جمالی فرزند حسین‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۳۵۷۷۸‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه‬ ‫پالک ‪ ۶۹‬اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع‬ ‫سهم االرث از اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۴‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۶‬مورخ ‪ 1400/3/26‬خانم مولود جمالی فرزند حسین کدملی‬ ‫‪ ۱۱۸۹۳۵۰۲۹۷‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه پالک ‪۶۹‬‬ ‫اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع سهم االرث از‬ ‫اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۵‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۲۵‬مورخ ‪ 1400/3/26‬خانم مهشاد جمالی فرزند حسین‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۶۶۵۲۵‬یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه الکویه‬ ‫پالک ‪ ۶۹‬اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 322/09‬متر مربع‬ ‫سهم االرث از اقای حسین جمالی مالک رسمی مشاعی‪.‬‬ ‫‪ )۶‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۱۶‬مورخ ‪ 1400/3/24‬خانم منا کاشکی اردستانی فرزند عباس‬ ‫کدملی ‪ ۰۴۸۰۱۶۱۷۹۸‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه خرم اباد پالک ‪ ۱۰۲‬اصلی علیا‬ ‫اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ ۲۳۰‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫فــوالد در اهــواز قــرار بگیــرد‪ .‬فــوالدی کــه تــا‬ ‫حــاال در اهــواز بــه هیــچ تیمــی بــاج نــداده و‬ ‫ا گــر بخواهیــم بــر اســاس امــار صحبــت کنیم‪،‬‬ ‫سرخ پوشــان نمی توانند برد نیم فصل اولشــان‬ ‫را تکــرار کننــد‪ .‬ســختی های سرخ پوشــان امــا‬ ‫تمامــی ندارد زیرا که ان ها در هفته بیســت و‬ ‫هفتــم باید مقابــل الومینیوم اراک قرار بگیرند‬ ‫کــه حداقــل در حــال حاضــر شــرایط خوبــی‬ ‫دارد و ا گــر شــاگردان منصوریــان بتواننــد ایــن‬ ‫فــرم خــوب را حفــظ کنند‪ ،‬پرسپولیس ـی ها کار‬ ‫ســختی در ازادی مقابل این تیم دارند‪ .‬ضمن‬ ‫این کــه منصوریــان قبــا یک بــار هــم توانســته‬ ‫بــود بــا نفت مانــع قهرمانی پرســپولیس شــود‬ ‫و قطعــا دلــش می خواهــد ایــن کار را تکــرار‬ ‫کند‪ .‬شــاگردان گل محمدی پس از بازی نســبتا‬ ‫اســانی کــه در هفتــه بیســت و هشــتم مقابــل‬ ‫ماشین ســازی دارنــد‪ ،‬باید در ورزشــگاه ازادی‬ ‫میزبان تراکتور باشند‪ .‬تراکتوری که این فصل‬ ‫دو بــار بــا نتیجــه یک بــر صفــر بــه پرســپولیس‬ ‫باختــه اســت‪ .‬بااین حال نبایــد این موضوع را‬ ‫کتمان کرد که تراکتور همیشــه غافل گیر کننده‬ ‫عمــل می کنــد‪ .‬درنهایــت هــم سرخ پوشــان‬ ‫دربــازی ای خــارج از خانه به مصاف تیم چغر‬ ‫پیــکان می رونــد‪ .‬البته احتماال این بازی برای‬ ‫پیــکان در هفتــه پایانی یک دیدار تشــریفاتی‬ ‫باشــد‪ .‬درنهایت می توان گفت که پرسپولیس‬ ‫ســه بــازی ســخت مقابــل فــوالد‪ ،‬گل گهــر و‬ ‫الومینیوم اراک و دو بازی نســبتا سخت مقابل‬ ‫تراکتور و پیکان خواهد داشــت‪.‬‬ ‫استقالل باید از دل اتش به سالمت‬ ‫عبور کند‬ ‫استقالل پرحاشیه و پر افت وخیز نیم فصل‬ ‫نخســت‪ ،‬در هفــت بــازی اخــرش ‪ ۱۳‬امتیــاز‬ ‫کســب کــرد‪ ۹ ،‬گل زد و ‪ ۶‬گل هــم دریافــت‬ ‫کــرد‪ .‬ان هــا در اغــاز ماراتــن هفت هفت ـه ای‬ ‫بایــد میزبــان گل گهــر قلعه نویــی باشــند کــه‬ ‫قطعا بازی ســختی برای ابی پوشان محسوب‬ ‫می شــود‪ .‬شــاگردان فرهــاد مجیدی در ادامه‬ ‫بایــد مقابــل یــک اســتقاللی دیگــر یعنــی‬ ‫منصوریــان قــرار گیرنــد که روزهــای خوبی با‬ ‫الومینیوم اراک پشــت ســر می گذارد‪ .‬احتماال‬ ‫ایــن بازی خــارج از خانــه‪ ،‬ســخت تر از بازی‬ ‫مقابــل گل گهــر در ورزشــگاه ازادی باشــد‪.‬‬ ‫ابی پوشــان در هفته بیســت و ششم در خانه‬ ‫مقابــل تراکتــور قــرار می گیرنــد؛ تراکتوری که‬ ‫در نیم فصــل اول زمانــی کــه بهترین رتبه این‬ ‫فصلــش در جــدول رده بنــدی را داشــته بــه‬ ‫اســتقالل باخته اســت‪ .‬بااین حــال همان طور‬ ‫کــه در مــورد ایــن تیــم در بخــش پرســپولیس‬ ‫گفتیــم‪ ،‬تراکتــور ماننــد هندوانــه در بســته‬ ‫می مانــد و ممکــن اســت معــادالت را بــه‬ ‫هــم بریــزد‪ .‬دیــدار با ســایپا در هفته بیســت‬ ‫و هفتــم هم بــازی ســختی بــرای اســتقاللی ها‬ ‫محســوب می شــود زیــرا ان هــا بایــد مقابــل‬ ‫تیمــی کــه برای بقا می جنگد قــرار بگیرند اما‬ ‫نکتــه اصلــی این بازی تقابل فــراز کمالوند با‬ ‫اســتقالل اســت؛ فردی که در برهه بازی های‬ ‫اســیایی مغــز متفکــر اســتقالل بــود و زیروبــم‬ ‫ایــن تیم را می داند‪.‬‬ ‫در ادامــه اســتقالل در یــک بــازی خانگی‬ ‫مقابــل نفــت مسجدســلیمان مــی رود کــه بــا‬ ‫توجــه بــه بازی هایــی کــه قبــل از دیــدار بــا‬ ‫اســتقالل دارد‪ ،‬سرنوشــت این کــه بایــد بــرای‬ ‫بقــا بجنگــد یا نه تا حد زیادی مشخص شــده‬ ‫و ا گــر ان هــا قــرار باشــد بــرای بقــا بجنگنــد‪،‬‬ ‫بــازی ســختی در انتظــار اســتقالل اســت‪.‬‬ ‫اســتقاللی ها در ادامــه بازی هــای سختشــان‪،‬‬ ‫در هفتــه بیســت و نهــم مهمــان نســاجی‬ ‫هســتند؛ تیمی که با ســاکت الهامی سرسخت‬ ‫شــده و با این سرســختی برای بقا می جنگد‪.‬‬ ‫ضمــن این کــه ا گــر بازی هــای نســاجی تــا ان‬ ‫زمان به ورزشــگاه ســاری منتقل نشده باشد‪،‬‬ ‫بــازی در زمیــن چمــن مصنوعــی ورزشــگاه‬ ‫شــهید وطنــی بــرای هیچ تیمی اســان نیســت‬ ‫و در اخــر ایــن ماراتــن‪ ،‬تقابــل بــا ســپاهان‬ ‫اســت که رقیب مســتقیم اســتقالل محســوب‬ ‫می شــود و شــاید این دیدار‪ ،‬قهرمــان لیگ را‬ ‫مشخص کند‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف اســتقالل هیــچ بــازی‬ ‫اســانی تــا پایــان فصــل نــدارد و بایــد در ‪۵‬‬ ‫دیدار ســخت بــه مصاف گل گهــر‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫ســایپا‪ ،‬نســاجی و ســپاهان و در دو دیــدار‬ ‫نســبتا ســخت بــه مصــاف تراکتــور و نفــت‬ ‫مسجدســلیمان بــرود‪ .‬همچنیــن نبایــد از‬ ‫حواشــی مدیریتــی چنــد وقــت اخیــر باشــگاه‬ ‫اســتقالل هم چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫‪ )۷‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۱۷‬مورخ ‪ 1400/3/24‬خانم صدیقه باقری اردستانی فرزند رضا‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۰۹۴۵۰۹‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه سینا پالک ‪ ۱۲۷‬اصلی علیا اردستان‬ ‫بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 121/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۸‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۰۶۰‬مورخ ‪ 1400/2/15‬اقای رحمت اله محمدی استانه فرزند‬ ‫اکبر کدملی ‪ ۱۱۸۹۷۲۹۶۶۰‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه بند استانه پالک ‪ ۱۱۲‬اصلی علیا‬ ‫اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۹‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۱۵‬مورخ ‪ 1400/3/24‬اقای سید حمیدرضا اقامیری فرزند سید‬ ‫محمد کدملی ‪ ۱۱۸۹۳۳۷۹۱۶‬ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه استحارق پالک ‪ ۳۴‬اصلی علیا‬ ‫اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ 185/35‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400/04/03 :‬تاریخ انتشار دوم‪ 1400/04/19 :‬ذبیح اله فدایی اردستانی رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک اردستان ‪/1153336‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-711‬شماره‪ – 9903665 :‬تاریخ‪ 1400/03/31 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9903665‬له سیداحسان هاشمیان با وکالت اقای محسن جان‬ ‫قربان علیه اقای محرم عالی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 8/600/000/000‬ریال در حق محکوم له‬ ‫و مبلغ ‪ 430/000/000‬ریال بابت حق االجرا در نظر دارد تعداد ‪ 380‬عدد کارتن شامل سفال‬ ‫جات ‪ ،‬اقالم سفره هفت سین ‪ ،‬گلدان ‪ ،‬ظروف لیوان ‪ ،‬فنجان کاسه و بشقاب و پارچ سفالی که‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری ارزش ان را معادل ‪ 456/000/000‬ارزیابی نموده را از طریق مزایده‬ ‫بفروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه ‪ 1400/04/23‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز‬ ‫قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهرـ جاده اصفهان نجف اباد ـ (بلوار الغدیر) بعد از سه راه‬ ‫درچه تقاطع اول فروشگاه سفالی عالی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار‬ ‫کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را‬ ‫فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید‬ ‫در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کریم و ازمون رقبای جدی‬ ‫نیمار جونیور‬ ‫کریــم انصاری فــرد و ســردار ازمــون بهتریــن گلزنــان‬ ‫تیــم ملــی ایــران در مقدماتــی جام جهانــی ‪ 2022‬قطر‬ ‫هســتند‪ .‬این دو که در مســیر صعود دلچسب ایران به‬ ‫دور نهایی نقش افرینی کردند‪ ،‬حاال کاندیدای رسیدن‬ ‫به کفش طالی مقدماتی جام جهانی به شمار می روند‬ ‫و برای رســیدن به این عنوان‪ ،‬عالوه بر رقبای اســیایی‪،‬‬ ‫مهاجمانی از ســایر قاره ها را نیز در کنار خود می بینند‪.‬‬ ‫بهترین گلزنمرحلهمقدماتی‪،‬علیمبخوتاست کهدر‬ ‫‪ 7‬بازی برای تیم ملی امارات موفق به زدن ‪ 11‬گل شد‪.‬‬ ‫او پنج گل مقابل اندونزی به ثمر رساند و‪ 4‬گل به مالزی‬ ‫زد و در دیدار مقابل تایلند و ویتنام نیز گل های بعدی را‬ ‫وارد دروازه حریف کرد تا اقای گل این مسابقات لقب‬ ‫بگیرد‪ .‬پس از او نام مینامینو مهاجم تیم ســاوتهپمتون‬ ‫انگلیــس دیــده می شــود کــه ‪ 9‬گل بــه ثمــر رســاند و‬ ‫جــدی ترین تعقیب کننده مبخوت به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫سرشــناس ترین بازیکــن ایــن فهرســت‪ ،‬نیمــار جونیــور‬ ‫است‪ .‬بازیکنی که در ‪ 4‬بازی پنج گل زده و امار گلزنی‬ ‫اش بســیار مطلوب اســت و احتماال خیلی زود به صدر‬ ‫جدول گلزنان نزدیک خواهد شــد‪ .‬باید توجه کرد که‬ ‫هنوز بازی های زیادی از مرحله مقدماتی جام جهانی در‬ ‫امریکایجنوبیباقی ماندهوعالوهبرنیمار‪،‬لیونلمسی‬ ‫هم شانس اقای گلی را دارد‪ .‬پس از مبخوت‪ ،‬مینامینو‪،‬‬ ‫اوساکو‪ ،‬وولی و شومورودف‪ ،‬دو مهاجم تیم ملی ایران‬ ‫دیده می شوند‪ .‬نکته جالب این که مهاجم گلزن ازبک‬ ‫ها باتوجه به حذف این تیم دیگر شانسی برای افزایش‬ ‫یفــرد و ازمون‬ ‫تعــداد گل هایش ندارد و احتماال انصار ‬ ‫به زودی از او عبور خواهند کرد‪.‬‬ ‫نکته جالب درباره کریم انصاری فرد این است که او‬ ‫‪ 7‬گل خود را تنها در پنج بازی به ثمر رساند و البته نکته‬ ‫جالب تراین کههنگ کنگو کامبوجتنهاطعمه هایاین‬ ‫مهاجم خوش استایل و گلزن بوده اند‪ .‬سردار اما نقشی‬ ‫پررنگ تر داشت و توانست دروازه بحرین و عراق را باز‬ ‫کند و سه گل به این تیم ها بزند‪ .‬گل های او تیم ملی را‬ ‫در جایگاه صدرنشینی قرارداد و امار گل های ملی ازمون‬ ‫را نیز باال برد‪ .‬تیم ملی ایران حداقل‪ 10‬و حداکثر‪ 13‬بازی‬ ‫دیگر در مرحله مقدماتی جام جهانی خواهد داشت و‬ ‫اگر ازمون و انصاری فرد همین امار را ادامه دهند‪ ،‬فرصت‬ ‫رسیدن به امار ‪ 20‬گل زده رادارند‪ .‬البته باید توجه کرد‬ ‫کــه در مرحلــه بعدی حریفان قدرت بیشــتری خواهند‬ ‫داشــت و گلزنی نیز ســخت تر خواهد بود‪ .‬چهار ســال‬ ‫پیش ســهالوی از تیم ملی عربســتان ‪ 16‬گل در مرحله‬ ‫مقدماتی به ثمر رساند و اقای گل اسیا شد و ازمون تنها‬ ‫شش گلزداماحاال کهتیمملیایرانشکلهجومی تری‬ ‫به خود گرفته‪ ،‬مهاجمان تیم ملی هم فرصت خوبی‬ ‫برای افزایش تعداد گل های ملی خوددارند‪ .‬البته باید‬ ‫به یک نکته مهم نیز توجه کرد؛ به زودی مقدماتی جام‬ ‫جهانی در اروپا نیز از سر گرفته می شود و ان وقت با پیدا‬ ‫شدن سروکله مهاجمان سرشناس قاره سبز‪ ،‬این رقابت‬ ‫فشرده ترمی شود‪.‬‬ ‫بشیکتاش‬ ‫به دنبال جهانبخش‬ ‫از شایعه تا واقعیت‬ ‫بــر اســاس ادعــای یــک صفحه توئیتــری ترکی ـه ای‪،‬‬ ‫علیرضا جهانبخش موردتوجه باشگاه بشیکتاش ترکیه‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬چند روز قبل بود که امیر هاشمی مقدم‬ ‫مدیر برنامه های علیرضا جهانبخش اعالم کرد که هنوز‬ ‫تکلیفاینبازیکنبرایفصلایندهمشخصنیستوبا‬ ‫توجه به اینکه از قرارداد او با برایتون هنوز دو فصل دیگر‬ ‫باقی مانده‪ ،‬وضعیــت این بازیکن تا حدودی پیچیده‬ ‫شده است‪ .‬در چنین شرایطی و طبق ادعای یک صفحه‬ ‫توئیتریترکیه ای کهاخبارمربوطبهنقلوانتقاالتسوپر‬ ‫لیگ این کشور را پوشش می دهد‪ ،‬علیرضا جهانبخش‬ ‫یکــی از بازیکنانــی اســت کــه نامــش به عنوان یکــی از‬ ‫گزینه های باشگاه بشیکتاش مطرح شده است‪ .‬اگر این‬ ‫ادعا صحت داشــته باشــد‪ ،‬باشــگاه ترکیــه ای می تواند‬ ‫مقصــد خوبــی بــرای علیرضا باشــد چراکه بشــیکتاش‬ ‫به عنــوان قهرمــان فصل گذشــته ســوپر لیگ ترکیــه‪ ،‬در‬ ‫مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا حضور‬ ‫خواهدداشتواینموضوعمی تواندجهانبخشرابرای‬ ‫پیوستن به بشیکتاش وسوسه کند‪ .‬البته فعال همه چیز‬ ‫در حد شــایعه و گمانه زنی اســت و از طرف دیگر هنوز‬ ‫موضع باشگاه برایتون درباره علیرضا مشخص نشده و‬ ‫بایددیدتکلیفجهانبخشدرنقلوانتقاالتتابستانی‬ ‫چه خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی یک فقره چک تضمین شده در وجه‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری اماده و با در دست داشتن اصل و کپی چک و اصل کارت ملی‬ ‫نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده‬ ‫را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید‪ .‬مدیر و دادورز‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده م الف‪ 1153145 :‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪1400/04/03 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پراید‬ ‫تیپ جی تی ایکس ای به رنگ سفید شیری روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 259 -53‬ق ‪ 58‬به شماره موتور ‪ 00647937‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412282186537‬مدل ‪ 1383‬به نام کمال صادقی هسنیجه فرزند‬ ‫علی شماره شناسنامه ‪ 23487‬و کدملی ‪ 1292387701‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت و سند کمپانی موتورسیکلت‬ ‫سیستم کویر تیپ ‪ CDI125‬به رنگ زرشکی به شماره انتظامی‬ ‫‪ 59718‬ایران ‪ 628‬به شماره موتور ‪ 210389‬و شماره تنه ‪9303884‬‬ ‫مدل ‪ 1393‬به نام شرکت سیستمهای اطالعاتی فسا به شناسه ملی‬ ‫‪ 10260458253‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 03‬تــیر ماه ‪ 24 / 1400‬ژوئن ‪ 13 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1101‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫افزایش شمار مسافران مشکوک‬ ‫به کرونا در مرزها‬ ‫رئیس سازمان امداد ونجات هالل احمر از افزایش شمار مسافران‬ ‫مشکوک به کرونا در مرزها خبر داد و گفت‪ ۸۵:‬نفر قرنطینه شدند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مهدی ولی پور با اعالم این خبر یاداور شــد‪:‬‬ ‫همزمــان بــا تــداوم طــرح مراقبــت بهداشــتی پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور‪ ،‬تعداد افراد مشکوک‬ ‫به کرونا هم افزایش یافته و نسبت به روز گذشته ‪ ۸‬مسافر دیگر‬ ‫هم به قرنطینه منتقل شــده اند‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬درمجموع تا‬ ‫دومیــن روز از تیــر مــاه‪ ۳۸۷ ،‬هــزار و ‪ ۸۳۳‬نفــر در مبــادی مــرزی‬ ‫کشــور پایش شــده که از این تعداد ‪ ۸۵‬فرد مشــکوک به قرنطینه‬ ‫منتقل شــده اســت‪ .‬به گفته رییس ســازمان امداد و نجات هالل‬ ‫احمــر‪ ،‬ایــن طــرح با مشــارکت ‪ ۴۷۱‬نیروی عملیاتی در ‪ ١۶‬اســتان‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫شوخانه ای از شعر و شعور‬ ‫معرفیمجموعهنظمونثرطنزاصرارنامهمحمودسلطانی‬ ‫انتشارات رنگینه ‪1400 ،‬‬ ‫اکبر اکســیر ‪ :‬طنز و شــوخ طبعی هرچند به یک معنا‬ ‫به کار می روند اما شوخ طبعی که از طبیعت شوخ‬ ‫برمــی خیــزد بــا طنــز متفاوت اســت‪ .‬شــوخ طبعی‪،‬‬ ‫یــک حالــت اســت و طنــز‪ ،‬یک ابــزار کاربــردی مثل‬ ‫کشــاخ‬ ‫اچــار شــاقی‪ ،‬درل برقــی و ‪ . . .‬طنز‪ ،‬گاه ی ‬ ‫اســت بــر روی ّکلــه گاو‪ ،‬گاه یــک جفت لگــد بر دو‬ ‫پــای عقبــی یــک کره خــر چمــوش‪ .‬گاه‪ ،‬یــک نیش‬ ‫اســت بر زنبورعســل (نمی دانم کجای زنبورعسل)‪.‬‬ ‫در هــر حالــت چنانکــه در تعریفــات بــاال دیده می‬ ‫شــود‪ ،‬طنز به مفهوم مطلق باکســی شــوخی ندارد‪.‬‬ ‫نکــه قلقلــک می دهد‪ ،‬به قهقهه تان وا می دارد‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫یــا بــا تحقیــر یــا بــا تمســخر و ایرادگیــری و مســائل‬ ‫تاریخ مصــرف دار لحظــات ما را شــاد می ســازد طنز‬ ‫نیست‪ .‬نوعی شوخ طبعی است که اگر از صداوسیما‬ ‫پخــش شــود مــی گوینــد کمــدی و کارتــون و خنــده‬ ‫بــازار و خندوانــه‪ ،‬و ا گــر در روزنامــه ها پخش شــود‬ ‫مــی گوینــد فکاهه و کاریکاتور و ‪ . . .‬مردم شــریف‬ ‫اصفهــان از دیربــاز مــردم شــوخ طبعی بــوده انــد‪.‬‬ ‫مردمی فهیم و حاضرجواب که بداهه گو و ظرافت‬ ‫چــی و خــوش زبــان نامیــده شــده اند‪ .‬دانشــمندان‬ ‫بیولوژیــک و متخصصان صنایع غذایی علت اصلی‬ ‫عشــدن‬ ‫ان را نــه در خــوردن گــز و پولکی‪ ،‬بلکه واق ‬ ‫در کنــاره کویــر‪ ،‬حملــه تیمــور‪ ،‬محاصــره اصفهــان‪،‬‬ ‫خشکیده شدن زاینده رود و قطع درختان چهارباغ‬ ‫و قطع جنبش منارجنبان دانسته اند‪ .‬مردم شریف‬ ‫اصفهان اگر شــوخ‪-‬طبع انــد در عوض مردم نجیب‬ ‫کرمــان طنزپــرداز تشــریف دارنــد‪ .‬ا گــر بــاور نداریــد‬ ‫باســتانی پاریزی را ورق بزنید و بروید از محمدعلی‬ ‫علومی عزیز بپرســید‪ .‬از طرف اداره پســت بسته ای‬ ‫از اصفهــان دریافــت کــردم‪ .‬اول به خیــال اینکه گز‬ ‫باشد با ولعی خاص پاکت را پاره کردم‪ .‬خیلی زود‬ ‫دیــدم کتــاب طنــز اســت‪ .‬یعنــی انچه داخل بســته‬ ‫است‪ ،‬گز نیست‪ ،‬گزنده است‪ .‬مجموعه شعر و نثر‬ ‫طنز طنزپرداز فهیم فروتن‪ ،‬جناب محمود ســلطانی‬ ‫گزنــوی معروف به‬ ‫یــا بهتــر بگویم ســلطان محمود َ‬ ‫«اذیــن» که اثارش بــر درودیوار والیت طنز پیچیده‬ ‫لطفا به کلمه پیچیده توجه کنید چقدر نقطه‬ ‫است( ً‬ ‫دارد) بانام اصرارنامه که خود اسرارنامه ادبیات طنز‬ ‫ماســت‪ .‬کتاب را کــه ورق زدم دیدم مقدمه کاملی‬ ‫از جنــاب رضــا رفیــع را بــر پیشــانی و پســانی خــود‬ ‫دارد که فهمیدم تخفیف ‪ 30‬هزار تومانی کتاب به‬ ‫خاطر پیشگفتار اقای رفیع است‪ .‬از اول تا اخرش را‬ ‫خواندم‪( .‬هیچ طنزپردازی چنین اعتراف فجیعی را‬ ‫نمی کند چون حوصله ای نیست) اما مقدمه ان قدر‬ ‫شیرین بود و اموزنده و جامع‪ ،‬که یک نفس تا اخر‬ ‫خواندم و اسپند دود کردم بر طنزپرداز پرمشغله ای‬ ‫کــه این قدر باحوصله کتاب اصرار نامه را خوانده و‬ ‫پیرایــه ای بــر ان افزوده اســت‪ .‬بعد از مقدمه پربار‬ ‫نبش پاســاژ ســلطانی وارد کتاب می شویم‪ .‬تقریظ‬ ‫غیــر جالل الدیــن کــزازی میخکوبــت مــی کنــد‪ :‬پای‬ ‫فشاری نامه‪ ،‬سرنامه به هم امده ای از سرگذشت‬ ‫هــای شــیرین و شــوخانه ای اســت کــه نگارنــده در‬ ‫ان ها ُبرش هایی از شــیوه زیســت ما را به زیبایی و‬ ‫چاشــنی شوخانه نیکو نگاشته است‪ .‬فشرده سخن‬ ‫اینکه نگارش ســترگ‪ ،‬ســپهر افرینی نیکو‪ ،‬نگاهبانی‬ ‫شرم و پاسداری از پیرامون ویژه خامه‪ ،‬بهین ویژگی‬ ‫های این به هم امده اســت‪ .»...‬محمود ســلطانی‬ ‫در اصرارنامــه‪ ،‬ســاده و بــی پیرایه حــرف می‪-‬زند‪.‬‬ ‫اهــل مداهنــه نیســت‪ .‬جابه جا نیش قلم خــود را با‬ ‫نوش دلپذیر ساخته‪ ،‬از مصائب اجتماعی می گوید‬ ‫با زبانی که اهل نظر هسته ان را می فهمند و اهل‬ ‫بصر‪ ،‬از پوسته ان لذت می برند‪ .‬در ادبیات فارسی‬ ‫به ویــژه معاصر‪ ،‬نوشــته طنزامیز و داســتان های طنز‬ ‫کمتر استقبال شده اند و اغلب کتاب ها در رده طنز‪،‬‬ ‫به شعر اختصاص یافته و از اقبال عموم بهره مندند‪.‬‬ ‫لذا جناب محمود خان سلطانی برای اکسیژن دهی‬ ‫و رفع این پدیده در فرهنگ ادب فارسی‪ ،‬چند شعر‬ ‫طنزامیز در البالی طنز تازی های خود کاشته اند که‬ ‫مخاطــب تا اخر کتاب ســرحال بماند‪ .‬ســلطانی در‬ ‫داســتان های طنز خود‪ ،‬شوخ وشنگ و شادابی خود‬ ‫را بــه کلمــات بخشــیده تــا مشــکالت و بداخالقــی‬ ‫های جامعه قابل تحمل تر شــوند‪ .‬او طنز به مفهوم‬ ‫مطلــق ( به ویــژه در نوع طنز ژورنالیســتی ) را خوب‬ ‫مــی شناســد و قصــد خنــده گیری بــه هر ترفنــدی را‬ ‫نــدارد‪ .‬هرچنــد طنزپردازهــا را گفتــه ام فرشــتگانی‬ ‫هســتند که مقداری خرده شیشه دارند اما‪ ،‬سلطانی‬ ‫خرده شیش ـه هایش را در شــناخت ســوژه به کار می‬ ‫برد‪ ،‬در رونمایی از پلیدی و پلشتی‪ ،‬نه در شکستن‬ ‫حریم حرمت کلمات و عبور از خط قرمز اخالق‪ .‬در‬ ‫داستان «نخستین داستان طنز جهان»‪ ،‬که به ادم و‬ ‫حوا پرداخته اســت‪ ،‬روی َ‬ ‫لب شمشــیر شــلنگ انداز‬ ‫و پاکوبــان مــی دود و لحظــات زیبایی مــی افریند‪:‬‬ ‫« ‪ ...‬بــرای نمونــه‪ ،‬می گویند یک روز که مرد برای‬ ‫انجام کاری از خانه بیرون رفته بود هنگام بازگشت‬ ‫و ورود به خانه‪ ،‬ســنگی را از روی زمین بر داشــته و‬ ‫محکم به دیوار کوبید‪ .‬زن از درون مطبخ‪ ،‬یا شاید‬ ‫نطــوری وارد‬ ‫حیــاط خانــه‪ ،‬داد زد‪ :‬کیــه؟ مرد همی ‬ ‫خانه شــد و به زن پرخاش کرد که‪ :‬ادم ناحســابی‪،‬‬ ‫اخه به جز من‪ ،‬کی توی این دنیا هست که می گی‬ ‫کیه؟ زن هم َدمش گرم‪ ،‬نه گذاشــت نه برداشت و‬ ‫بــا همــان لحن اما کمــی مالیم تر جــواب داد ‪ :‬اخه‬ ‫ادم ناحسابی‪ ،‬خانه ما که نه در دارد نه پیکر‪ .‬من‬ ‫بشــده جایی نــدارم بروم‪.‬‬ ‫هــم کــه به جز این خرا ‬ ‫یعنــی کجــا بــروم؟ بازار بــروم؟ خانه پــدر و مادر و‬ ‫فــک و فامیــل؟ کجــا؟ یعنی یه جو عقــل که داری‪.‬‬ ‫همــون را بــه کار بینــداز ببین بــرای چــی در زدی؟»‬ ‫برای این که جنس ما جور شود چند بیتی از قصیده‬ ‫حاجی دیدنی استاد محمود سلطانی« اذین» را هم‬ ‫اضافه می کنم گوارای وجود‪:‬‬ ‫حاجی دیدنی‬ ‫امد اما حال او چون حال حاجی ها نبود‬ ‫روی پا ِاستاده بود اما چنان سرپا نبود‬ ‫کامال زهوار او از بیخ و بن دررفته بود‬ ‫ً‬ ‫بی تعارف جای هیچ انکار یا حاشا نبود‬ ‫کامال ُتو رفته بود‬ ‫ُلپ همان لپ بود اما ً‬ ‫َلب همان لب بود اما ان چنان گویا نبود‬ ‫باوجودانکه نامش بود حاج احمدرضا‬ ‫ذره ای نور رضا در چهره اش پیدا نبود‬ ‫گفت ما را قسمت حج‪ ،‬بیست سال پیش بود‬ ‫نوبتم امسال گشته‪ ،‬قسمتم حاال نبود‬ ‫یتــوان بقیــه شــعر را در کتــاب اصرارنامه اقای‬ ‫م ‬ ‫سلطانی بخوانید تا این کاب مستطاب به چاپ های‬ ‫بعدی برســد‪ .‬سلطانی در طنزهای منظوم و منثور با‬ ‫سادگی تمام به شرح ماوقع می پردازد‪ .‬نظم او مثل‬ ‫نثــرش بابیانــی نــرم و لطیف ما را بــه دنبال خود می‬ ‫لذت متن‪ ،‬ما را ســهیم می کند‪ .‬در طنز‬ ‫کشــاند و در ِ‬ ‫ســلطانی ســیاه نمایی جــای خود را به بــزرگ نمایی‬ ‫داده‪ .‬جســارت در بیــان کاســتی هــا‪ ،‬و مهــارت در‬ ‫اجرای سوژه ها بر استادی جناب سلطانی صحه می‬ ‫گذارد‪ .‬در عصر شیوع سلطان های جوراجور اقتصادی‬ ‫سلطانی طنز‪ ،‬لقب دل نشینی است برای‬ ‫و سیاســی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دوست و همکار برزیگران لبخند و زخم‪ .‬اصفهان به‬ ‫داشتن ایشان می نازد‪ ،‬ایران نیز هم ‪. . . . .‬‬ ‫شاعر‪ ،‬طنزپرداز و منتقد ادبی‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانسمنان‬ ‫ایین تجلیل از خادمین و نخبگان‬ ‫قرانی کمیته امداد گلستان‬ ‫در جشنواره باران وحی‬ ‫جشــنواره قرانی باران وحی در راســتای فرهنگ قرانی و جذب و مشــارکت حداکثری‬ ‫مددجویانبرگزارشد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد‪،‬عیسی بابایی‪،‬مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫گلستان با یاداوری اینکه جشنواره قرانی باران وحی باهدف تقویت انس مددجویان با قران‬ ‫کریم برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬این جشنواره در چهار بخش معارفی‪ ،‬اوایی‪ ،‬ادبی و هنری با رویکرد‬ ‫قرانیدر دومرحلهمقدماتیو کشوریبرگزار شد کهوبه منظور رعایتپروتکل هایبهداشتی‬ ‫و مبارزه با ویروس کرونا و باهدف استفاده بیشتر از فضای مجازی و استعدادیابی به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانس از ســوی تیم داوری کشــوری انجام شــد‪ .‬بابایی بابیان اینکه کمیته امداد‬ ‫به عنوان یک نهاد به صورت چندوجهی در حوزه های مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬حمایتی‬ ‫به مددجویان تحت پوشش خدمت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬در رویکرد جدید کمیته امداد با تاکید‬ ‫مقاممعظمرهبریوتوجهاتریاستمحترم کمیتهامداد کشور‪،‬در حوزهخدماتاجتماعی‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬فعالیت قرانی بیش از گذشته موردتوجه قرارگرفته است‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫عالوهبرمسائلحمایتی‪،‬توجهبهبنیهعلمی‪،‬فرهنگیودینیمددجویاندر سطحاستانبا‬ ‫رویکرد جدید موردتوجه بوده و در دستور کار قرار دارد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬علی رغم محدودیت های‬ ‫ناشــی از شــرایط کرونا در ســال‪ ۹۹‬در بستر فضای مجازی با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫درمجموع‪ ۷۷۱‬اثر از مددجویان استان گلستان در جشنواره قرانی باران وحی و با موضوعات‬ ‫مختلف در رشته های تحقیق ‪ ،‬ترتیل ‪ ،‬مفاهیم ‪ ،‬نقاشی و ‪ ...‬مطرح شد که این استان رتبه‬ ‫‪ ۵‬کشوری ازلحاظ شرکت کننده را به خود اختصاص داد‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان گلستان‬ ‫با اشــاره به اینکه از این تعداد اثار ‪ ۷۲‬نفر از مددجویان در جشــنواره اســتانی موردپذیرش‬ ‫قرارگرفته و ‪ ۲۵‬نفر نیز به جشــنواره کشــوری راه یافته که ‪ ۱۲‬نفر از ان ها حائز رتبه کشــوری‬ ‫در رشــته های مختلف شــده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ســال گذشــته بیش از‪۳‬هزار و ‪ ۳۳۹‬نفر از‬ ‫مخاطبان کمیته امداد در بخش های مختلف در فعالیت های قرانی مشارکت داشتند‪ .‬او‬ ‫با ابراز خرسندی نسبت به برگزیدگان جشنواره قرانی باران وحی اظهار کرد‪ :‬در کانون های‬ ‫فرهنگی این نهاد‪ ،‬باید توجه به مسائل اموزشی قران‪ ،‬معارف و تفسیر و قرائت ان بیشتر‬ ‫شود‪ .‬او در ادامه سخنانش به نهضت حفظ قران و توجه به ان اشاره و بر انس و هم نشینی‬ ‫با قران و بصیرت قرانی در جهت رهایی از فتنه ها تاکید کرد و افزود‪ :‬باید از تمامی اوقات‬ ‫برای فعالیت های قرانی اســتفاده کنیم‪ .‬بابایی با اشــاره به برکات قران در زندگی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عرصه عمل به قران در محافظت از اســیب ها و رهایی از فتنه ها بســیار موثر اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیتهامداداستان گلستانبابیاناینکههمکاریبسیار خوبیبینموسساتقرانیو‬ ‫همکارانمعاونتفرهنگیاتفاقافتادهاست‪،‬ابراز کرد‪:‬امیداست کهبتوانیمبامجموعاین‬ ‫فعالیت ها در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرانی در بین خانوارهای کمیته امداد گام های‬ ‫ارزشمندی برداریم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این مراسم از مدیران کانون های فرهنگی سطح استان‪،‬‬ ‫کارشناســان فرهنگی منتخب و همچنین اقای ایل امان مشــرقی ‪ ،‬موســس مرکز نیکوکاری‬ ‫انصارالقرانشهرستانگنبدتجلیلشد‪.‬‬ ‫تولیدگازطبیعی‬ ‫از نور خورشیدهای مصنوعی‬ ‫ممکنمی شود‬ ‫شدتبیابان زاییخیلیشدیددر نیمی‬ ‫از گسترهسومیناستانبیابانی کشور‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫ســمنان با اشاره به تشــدید بیابان زایی ها در‬ ‫چنــد دهه اخیــر گفت‪ :‬افــزون بــر ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫از کل اســتان ســمنان که عمدتــا اراضی فاقد‬ ‫پوشــش گیاهــی جنــوب اســتان هســتند‪ ،‬در‬ ‫معرضبیابان زاییشدیدقرار دارند‪.‬‬ ‫جعفــر مــرادی حقیقــی بــا اشــاره بــه‬ ‫تقسیم بندی هایچهارگانهشدتبیابان زایی‬ ‫در جهــان افــزود‪ :‬در همین راســتا مطالعه ای‬ ‫در ســطح استان نیمه خشک و کویری استان‬ ‫یهــای اســتان را در‬ ‫انجــام و شــدت بیابان زای ‬ ‫چهــار کالس بیابانزائــی جهانی موردبررســی‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫مطالعات صورت گرفته در سطح این استان‬ ‫در خصوص عوامل موثر و شدت بیابان زایی‬ ‫کــه در چهــار کالس بیابانزائــی صورت گرفته‬ ‫بیش از ‪ ۴۶‬درصد از کل گستره استان سمنان‬ ‫در گــروه مناطــق بــا شــدت بیابانزائی خیلی‬ ‫شدید قرارگرفته است‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری اســتان سمنان از گروه مناطق با‬ ‫شــدت بیابان زایی خیلی زیاد به عنوان دیگر‬ ‫گروه تقسیم بندی شدن در حوزه بیابان زایی‬ ‫در کالس جهانــی نــام برد و تصریح کــرد‪۱۳:‬‬ ‫درصد از گســتره اســتا ن که عمدتا در حاشیه‬ ‫کویــر و برخــی مناطــق کالپــوش ‪ ،‬فرومــد‪،‬‬ ‫غــرب ایوانکــی و ‪ ...‬قرارگرفتــه در ایــن گروه‬ ‫فشــده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫تعری ‬ ‫بخش قابل توجه دیگری از کل اســتان نیز در‬ ‫گروه با شدت بیابان زایی متوسط قرارگرفته و‬ ‫براساسمطالعاتانجام شدهدر استانقریب‬ ‫‪۳۷‬درصد کل استان سمنان در گروه با شدت‬ ‫بیابان زایی متوسط قرار دارد‪ .‬مرادی حقیقی‬ ‫از مناطــق بــا شــدت بیابانزائی کــم به عنوان‬ ‫اخرینبخشاز چهارگانهبیابان زایینامبردو‬ ‫اضافه کرد‪:‬درمجموعچهار درصداز مساحت‬ ‫اســتان ســمنان که عامل اصلی بیابانزائی در‬ ‫ان تخریــب گیاه به واســطه چــرای بی رویه و‬ ‫شــیب زیاد اراضی اســت و مناطق ان عمدتا‬ ‫شهــای شــمالی اســتان قــرار دارد در‬ ‫در بخ ‬ ‫گروه مناطق با شدت بیابانزائی کم واقع شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل منابع طبیعی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان ســمنان بابیــان اینکــه ‪ ۲۷‬خــرداد که‬ ‫مصادف‪۱۷‬ژوئناستروز جهانیروز جهانی‬ ‫مقابله با بیابان زایی و خشک سالی نام گذاری‬ ‫شــده خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان ملل به منظور‬ ‫مقابلــه موثرتر با پدیــده بیابان زایــی در دنیا‬ ‫«کنوانسیونبین المللیمقابلهبابیابان زایی»‬ ‫را ایجــاد کرده و ‪ ۱۹۵‬کشــور جهان و ازجمله‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران نیــز به ان پیوســته‬ ‫اســت‪ .‬وی با اشاره به تالش های بین المللی‬ ‫کشــورمان برای مقابله بــا بیابان زایی گفت‪:‬‬ ‫ایران سومین کشور امضاء کننده این معاهده‬ ‫بین المللــی اســت کــه ســال ‪ ۷۵‬در پاریــس‬ ‫فرانســه منعقدشده است‪ .‬ضمن اینکه جدا‬ ‫از اینکــه دولــت ایران رســما بــه این معاهده‬ ‫پیوسته‪ ،‬این کنوانسیون به تصویب مجلس‬ ‫شــورای اسالمی نیز رسیده اســت‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینکه بــر اســاس تعریف ســازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیزداری کشــور‪ ،‬بیابان به مناطق‬ ‫دارای اقالیم خشــک و فرا خشــک که میزان‬ ‫متوســط بارندگــی ســالیانه ان کمتــر از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی متــر و درصد پوشــش گیاهی چندســاله‬ ‫یشــود‬ ‫ان ها کمتر از ‪ ۵‬درصد باشــد اطالق م ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر همین اساس‪ ۲/۵‬میلیون هکتار‬ ‫از مســاحت اســتان ســمنان که حدود نیمی‬ ‫از اراضــی اســتان را تشــکیل می دهــد‪ ،‬فاقــد‬ ‫پوشش گیاهی است‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری استان افزود‪ :‬این اراضی بیشتر در‬ ‫بخش های جنوبی و شرق استان شامل کویر‬ ‫مرکزی‪ ،‬کویر حاج علیقلی‪ ،‬شق بیارجمند و‬ ‫واقع شده و دربرگیرنده شوره زارها‪ ،‬کفه های‬ ‫رســی و نمکــی ‪ ،‬ســنگالخ ‪ ،‬اراضــی بدلنــد و‬ ‫ناهمواری هایماسه ایو…هستند‪.‬‬ ‫حقیقی مرادی ادامه داد‪ :‬عالوه بر وجود‬ ‫ایــن گســتره وســیع فاقد پوشــش گیاهــی در‬ ‫استان ‪ ،‬سطح بسیار زیادی از اراضی استان نیز‬ ‫که عمدتا در نواحی مرکزی اســتان واقع شده‬ ‫نیز دارای پوشش بسیار کم و ضعیف گیاهی‬ ‫هستند‪ .‬او از سمنان به عنوان سومین استان‬ ‫بیابانــی کشــور نــام بــرد و گفــت‪ :‬اســتان ما‬ ‫عمدتــا دارای ســیمای بیابانــی اســت و از‬ ‫همین رو ســال ها اســت که با اثرات ناشی از‬ ‫پدیده بیابان زایی دس ـت وپنجه نرم می کند‬ ‫و هرســاله فرســایش بــادی و عوارض ناشــی‬ ‫از ان‪ ،‬خسارت بسیار زیادی را به تاسیسات‬ ‫اقتصادی و منابع زیستی ان وارد می کند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه این مناطق کانون های بحرانی‬ ‫فرسایش بادی هستند بیان کرد‪ :‬درمجموع‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۳۷۱‬میلیــون ‪ ۶۷۵‬هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان ســمنان در ‪ ۱۹‬منطقــه تحت‬ ‫تاثیر فرســایش بادی قــرار دارند کــه بیش از‬ ‫‪ ۵۳۵‬هــزار هکتــار ان به عنــوان کانو نهــای‬ ‫بحرانی فرســایش بادی شــناخته می شوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری اســتان‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬بر اساس مطالعات انجام شده‪،‬‬ ‫ایــن کانون های بحرانی فرســایش بــادی که‬ ‫ســاالنه ب هطــور متوســط ‪ ۳۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫خسارتبهاستانسمنانواردمی کنند‪.‬‬ ‫محققان اتریشی کارخانه ای تاسیس کرده اند که می تواند از نور یک خورشید مصنوعی‬ ‫برای استخراج هیدروژن و دی اکسیدکربن و تولید گاز طبیعی استفاده کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در بسیاری از کشورها زمستان های طوالنی موجب می شود تا میزان انرژی‬ ‫خورشیدی در دسترس محدود شده و لذا تولید انرژی بدین شیوه دشوار شود‪ .‬سیستم های‬ ‫تبدیل انرژی از طریق خورشیدهای مصنوعی می توانند به عنوان جایگزینی مناسب به کار‬ ‫گرفتهشوند‪.‬از اینسیستم هاتابهحالبرایتامینانرژیخورشیدیاستفادهمی شد‪.‬اماحاال‬ ‫می توان از این فناوری برای تهیه گاز طبیعی در عمق زمین نیز استفاده کرد‪ .‬فناوری یادشده‬ ‫با پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا ابداع شده و چند شرکت سوئیسی نیز در تکمیل ان مشارکت‬ ‫داشته اند‪ .‬در این فرایند از برق تولید شده با استفاده از صفحات خورشیدی و توربین های‬ ‫بادی برای تولید هیدروژن استفاده می شود‪ .‬همچنین برق به دست امده در این فرایند در‬ ‫یک فرایند الکتروسیس برای جدا کردن هیدروژن و اکسیژن اب به کار گرفته می شود‪ .‬سپس‬ ‫هیدروژن به دست امده همراه با دی اکسیدکربن مایع به مخازن گاز ایجاد شده در زیر زمین‬ ‫تزریق می شوند‪ .‬فرایند تولید گاز طبیعی به این شکل کم هزینه و سریع است و در صورت‬ ‫لزوماز گازهاییادشدهمی توانبرایتولید گاز متانیاابنیزاستفاده کرد‪.‬میزانبهره وریاین‬ ‫فناوری تبدیل انرژی خورشیدی یا باد به برق و گاز طبیعی‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫بیوه گی؛حادثه ایپراسترسبرایزنان‬ ‫یــک روانشــناس بابیان اینکه بیوگــی حادثه ای پراســترس‬ ‫به ویــژه بــرای زنــان در جوامــع ایرانــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫شهــا‪ ،‬بیوه زنــان مســن از بیوه زنانی که در ســن جوانی‬ ‫پژوه ‬ ‫ازدواج کرده اند افســرده تر هســتند و این افســردگی سال ها در‬ ‫زندگیان هاادامهمی یابد‪.‬فرنگیسشریفیباستاندر گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬همزمان با روز جهانی زنان بیوه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ازجمله‬ ‫پیامدهای منفی بیوه شدن زنان از دست دادن حمایت های‬ ‫مالی‪ ،‬عدم سازگاری با نبود همسر‪ ،‬تک والدی و ایفای نقش‬ ‫پدری برای فرزندان‪ ،‬سرپرســت خانوار شــدن‪ ،‬نادیده گرفتن‬ ‫نیازهای عاطفی و جسمی و جنسی و ایثار برای فرزندان و ‪...‬‬ ‫اســت‪ .‬این روانشناس ادامه داد‪ :‬مفهوم مادر بودن به صورت‬ ‫سنتی با مولفه های روانشناختی مانند ایثار به دلیل عشق به‬ ‫فرزندان و از خودگذشــتگی تعریف می شود و چون بیوه زنان‬ ‫مجبورندنقشپدر ومادریرابرایفرزندانایفا کنندحساسیت‬ ‫روی خودشــان کم شــده‪ ،‬پیگیری کمتری نســبت به سالمت‬ ‫یســپارند و به‬ ‫خــود دارنــد و بــه نوعی خود را به فراموشــی م ‬ ‫تامیــن صرف نیازهای فرزنــدان می پردازند‪ .‬او افزود‪ :‬از ســوی‬ ‫دیگــر با انکار نیازهای جســمی‪ ،‬روانــی و‪ ...‬در معرض اغلب‬ ‫اختالالت روانشــناختی ازجمله استرس قرار می گیرند‪ .‬گویی‬ ‫وضعیت اجتماعی زنان تنها با حضور مردان تعریف می شود‬ ‫و تنها بودن در جامعه نشان دهنده کامل نبودن ان ها است‪.‬‬ ‫به گفته این روانشناس‪ ،‬در جامعه ایرانی نقش زنان صرفا به‬ ‫نقشهای خانوادگی نظیر همسر و مادر بودن محدود می شود و‬ ‫از این رو خانه داری و همسر پروری بیشتر در جامعه ما تایید‬ ‫شده است به طوری که این فعالیت ها مسئولیت اصلی زنان‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬از این رو پس از فوت همسر زن مجبور است‬ ‫نقشهای جدید پر چالش دیگری را نیز بپذیرد که او را در معرض‬ ‫بحران قرار می دهد‪ .‬شریفی باستان با اشاره به چالش ازدواج‬ ‫مجددزنانبیوه‪،‬تصریح کرد‪:‬همسرمناسببرایزنانومردان‬ ‫بیوه معنای دیگری دارد و شــاید از همین رو اســت که برخی‬ ‫از ان ها تا ســنین مســن شدن ازدواج مجدد نمی کنند‪ .‬عوامل‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی و بحث شــانس ازدواج بــرای این زنان‬ ‫نیز مهم اســت به طوری که برخی از مردان ترجیح می دهند‬ ‫زنان بیوه را به عنوان همسر دوم انتخاب کنند و به همین دلیل‬ ‫است اغلب زنان بیوه تصمیم می گیرند ازدواج مجدد نکنند‪.‬‬ ‫این روانشناس بابیان اینکه محرومیت جنسی بیوه زنان و انکار‬ ‫این نیاز منجر به اضطراب‪ ،‬افسردگی و تحریک پذیری ان ها‬ ‫می شود‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬زنان بیوه با انکار نیازهای جنسی‬ ‫خود و عدم ازدواج‪ ،‬پرخاشــگر‪ ،‬عصبی‪ ،‬غمگین و بی انگیزه‬ ‫می شوند‪ .‬او معتقد است‪ :‬یکی از معضالت عمده این زنان‬ ‫بحث تغییر نقش است که باید مسئولیت پدر بودن را نیز بر‬ ‫عهدهبگیرند‪.‬مسائلمالی‪،‬نیازهایجنسیوعاطفی‪،‬مواجهه‬ ‫تنها با سختی های زندگی‪ ،‬مدیریت اینده فرزندان‪ ،‬انگ ها و‬ ‫سوء تعبیرات‪ ،‬برچسب هایی نظیر «خانه خراب کن « به زنان‬ ‫بیوه ‪ ،‬برطرف نشــدن نیازهای روانی به دلیل انتظار ایثار و از‬ ‫خودگذشتیزنانبیوهبرایفرزندانمنجربهعدمتامیننیازهای‬ ‫روانی‪ ،‬جســمی و جنســی زنان بیوه می شود‪ .‬شریفی باستان‬ ‫نگرانی از بدرفتاریها و سوء استفاد ه از فرزندان در ازدواج مجدد‬ ‫را ازجمله عوامل عدم ازدواج مجدد زنان بیوه دانست و گفت‪:‬‬ ‫عدم ازدواج ممکن است زنان بیوه را به روابط عاطفی خارج‬ ‫از ازدواج سوق می دهد که خود وابستگی عاطفی و در نهایت‬ ‫حتی بحران هایی نظیر خودکشی را برایشــان به همراه دارد‪.‬‬ ‫این روانشناس در بخش پایانی سخنان خود درباره چالشهای‬ ‫ازدواج مجدد بعد از فوت همســر برای زنان بیوه یاداور شــد‪:‬‬ ‫هر انسانی بعد از دست دادن عزیزی دوره سوگواری‪ ،‬انکار و‬ ‫خشمرامی گذراند‪.‬ابتدااز دستدادنعزیزانراانکار می کنند‪،‬‬ ‫یشــوند و در نهایت به پذیرش‬ ‫ســپس خشمگین و افسرده م ‬ ‫می رســند‪ .‬این پروســه ممکن اســت بسیار طوالنی شــود‪ .‬اگر‬ ‫زنی که همسر خود را از دست می دهد مهارت های اجتماعی‬ ‫و روانی بهتری داشته باشد می تواند سریع تر دوره سوگواری را‬ ‫پشت سر گذاشته و به پذیرش برسد که الزم است در این مسیر‬ ‫حتمااز خدماتمشاورانوروانشناساناستفاده کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!