روزنامه رویداد امروز شماره 1100 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1100

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1100

روزنامه رویداد امروز شماره 1100

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 02‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1100‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گلستان‬ ‫سلب اسایش‬ ‫بیماران گنبدی‬ ‫در سایه نبود‬ ‫بازارچه فصلی‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪01‬‬ ‫تــیر ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫با اوج گیری روند‬ ‫مصرف برق‬ ‫سد شهید عباسپور‬ ‫با بحران روبرو است‬ ‫‪02‬‬ ‫عکس نوشت تزریق دوز دوم واکسن کرونا سالمندان در بزرگترین مرکز تجمعی واکسیناسیون (ایران‬ ‫مال) در خردادماه‪ ۱۴۰۰‬در حال برگزاری می باشد‪.‬بدلیل کهولت سن معموال فرزندان یا اقوام همراه‬ ‫سالمندان جهت مراقبت و انتقال مراجعه می کنند که در این دوره منجر به تشکیل صف و تا حدودی‬ ‫ازدحام شد‪.‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس کلدادگستریفارسمطرح کرد‪:‬‬ ‫پیشتازی فارسدر ارسال‬ ‫ابالغالکترونیک‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫رصدی گازرسانی‬ ‫پیشرفت‪ 45‬د‬ ‫وستای گنبدکاووس‬ ‫به‪ 5‬ر‬ ‫جــه تــا دمــاغ‬ ‫روســتای گلی‬ ‫اعظم (ص) در‬ ‫مارستان پیامبر‬ ‫ـت‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫کارشــده اسـ‬ ‫ـرای طرحهــای‬ ‫در مجاورت بی‬ ‫رئیــس اجـ‬ ‫توزیع نیــز ‪5/30‬‬ ‫توقف بارفروشان‬ ‫مســیر خــط‬ ‫ســتان گلســتان‬ ‫شــرکت گاز ا‬ ‫کــه تاکنون ‪23‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کیلومتر بوده‬ ‫ـر فــوق در ایــن‬ ‫بــا بیــان خبـ‬ ‫انجام شــد‪ .‬کردی‬ ‫کیلومتر ان‬ ‫چهارمیندوره‬ ‫ــت‪ :‬عملیــات‬ ‫خصــوص گف‬ ‫ـت‪ :‬گازرســانی به‬ ‫برگزاری‬ ‫اظهار داشـ‬ ‫ـه پنــج روســتای‬ ‫کردی‬ ‫اموزشخانوادهدر‬ ‫گازرســانی بـ‬ ‫بااعتبار اجرایی‬ ‫این ‪ 5‬روســتا‬ ‫لر‪ ،‬خیر خواجه‬ ‫کالسهای‬ ‫«دمــاغ‪ ،‬قیزه‬ ‫میلیارد ریال از اذرماه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ـی بالغبر ‪397‬‬ ‫سرمایهگذار‬ ‫بنیادگرگان‬ ‫علیــا‪ ،‬خیرخواجــه ســفلی و گنبــدکاووس و کاالیـ‬ ‫عدم تائید‬ ‫بینی میکنیم با‬ ‫عمرانی فرماندار ویژه‬ ‫ـده است و پیش‬ ‫ـف «شهرســتان‬ ‫هماهنگــی و امور‬ ‫‪ 99‬شروعشـ‬ ‫خیرخواجــه نجـ‬ ‫برگزاریچهارمین‬ ‫معاون‬ ‫دهه مبارک فجر‬ ‫قبل بــا اغاز فصل‬ ‫کیلومتر مســیر خط‬ ‫مدیرکلبنیادگلستاناز‬ ‫شرایط الزم در‬ ‫گفت‪ :‬از ســالها‬ ‫ـوع بــه متراژ ‪86‬‬ ‫فراهم بودن‬ ‫علیرضائی‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس نیز‬ ‫دادو گفت‪:‬برگزاری‬ ‫گیرند‪ .‬او تصریح‬ ‫مناطق‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫مج‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫در‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫اموزشخانوادهخبر‬ ‫لیزار‬ ‫توزیع در حال انجام‬ ‫بهرهبرداری قرار‬ ‫ـه و خربــزه از جا‬ ‫دوره کالسهای‬ ‫برداشــت هندوانـ‬ ‫ـتان ‪ 1400‬مورد‬ ‫تغذیه و شــبکه‬ ‫اصلی و اساســی‬ ‫وخودرویسواری‬ ‫بر ‪ 350‬انشــعاب‬ ‫محصول خود را به‬ ‫یکی از ضرورتهای‬ ‫شــرکت گاز اسـ‬ ‫کامیون‪،‬وانتبار‬ ‫این ‪ 5‬روســتا بالغ‬ ‫شهرستان‪ ،‬کشاورزان‬ ‫روابط عمومی‬ ‫دورههای اموزشــی‬ ‫توقفانواع‬ ‫در کرد‪ :‬برای‬ ‫باید نسبت به ان‬ ‫شمالی این‬ ‫جاده بینالمللی‬ ‫خواهــد شــد که در‬ ‫به گزارش‬ ‫اینچه برون و در کنار‬ ‫افزود‪ :‬این پروژهها‬ ‫ایثارگران اســت که‬ ‫خربزه در حاشیه‬ ‫برنامهریــزی و نصــب‬ ‫بینالمللی گنبد ‪-‬‬ ‫گلستان‪ ،‬فرامرز کردی‬ ‫بنیاد شــهید و امور‬ ‫و‬ ‫هندوانه‬ ‫جاده‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـتان‬ ‫ـوار از نعمــت گاز‬ ‫فیزیکی همراه گاز‬ ‫اموز‬ ‫با بار‬ ‫حاشیه‬ ‫اورند و بهصورت‬ ‫مجاورت بیمارسـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬این دوره‬ ‫پیامبر اعظم (ص) می‬ ‫عــداد ‪ 516‬خانـ‬ ‫ اینچهبرون در‬‫درصد پیشرفت‬ ‫ویژهای داشــت‪ .‬او‬ ‫شبکه مجمــوع ت‬ ‫گنبــدکاووس‬ ‫(ارتباط موثر بین مادر و‬ ‫مجموع با ‪45‬‬ ‫بیمارســتان‬ ‫اهتمام‬ ‫جــاد مشــکالت‬ ‫متقاضیان شهرســتانی‬ ‫عملیات اجرای‬ ‫عــالوه بــر ای‬ ‫مهارتهای زندگی‬ ‫مند خواهند شد‪.‬‬ ‫بدون واســطه به‬ ‫که دراینارتباط‬ ‫تحت عنوان‬ ‫شهداوفرزنداندختر‬ ‫مســتقیم و‬ ‫خیرخواجه بهره‬ ‫پیامبــر اعظــم (ص)‪ ،‬رانندگی‪ ،‬اســایش را نیز از‬ ‫ـرکت گاز استان‬ ‫ـند‪ .‬محمد جان‬ ‫اســت‬ ‫همسران‬ ‫اجرای طرحهای شـ‬ ‫اســتان میفروشـ‬ ‫دماغ‪ ،‬قیزه لرو‬ ‫ـوانح‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫ترافیکی و بعضا سـ‬ ‫و دالالن خــارج از‬ ‫فرزند)باحضور‬ ‫داخلی ‪ 3‬روستای‬ ‫رئیس‬ ‫این مرکز درمانی‬ ‫نــون از مجموع‬ ‫اینادارهبرگزار شد‪.‬‬ ‫ساماندهیاینافرادباید‬ ‫توزیع روســتای‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬هماک‬ ‫همراهان انان و کارکنان‬ ‫در سالنجلسات‬ ‫رســید و شــبکه‬ ‫بابیاناینکهبرای‬ ‫شاهدوایثارگر‬ ‫که گلســتان‬ ‫علیــا به اتمام‬ ‫بیماران‪،‬‬ ‫پاشیزاده‬ ‫هرساله با شروع‬ ‫گنبــدکاووس ‪150‬‬ ‫وفروشهندوانه‬ ‫حال اتمام است‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫فصلیبرایعرضه‬ ‫ـتای شهرســتان‬ ‫خواجه سفلی نیز در‬ ‫مکانیبهصورت‬ ‫خواجه ‪ 170‬روسـ‬ ‫سلب کرده‬ ‫ـزه از خردادمــاه در‬ ‫ـوردار شــدهاند و ‪7‬‬ ‫ـخص شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خیر‬ ‫گاز روســتای خیر‬ ‫سری جهیزیه به‬ ‫ـت هندوانه و خربـ‬ ‫نعمــت گاز برخـ‬ ‫توقف کامیونها مشـ‬ ‫پایان ان‪ ،‬شــبکه‬ ‫فصــل برداشـ‬ ‫ـیر روســتا از‬ ‫و خربزه و‬ ‫فصلی فروش ســبب‬ ‫ـانی و ‪ 12‬روســتا‬ ‫محلی را برای بازارچه‬ ‫اهدای‪۴۰۰‬‬ ‫با‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسـ‬ ‫حال اجرای گازرسـ‬ ‫و نبــود بازارچــه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫ـت روســتا در‬ ‫گنبــدکاووس‬ ‫کمیتهامداددر‬ ‫سرمایهگذار‬ ‫محصول جالیزی‬ ‫نجف اغاز‬ ‫قرار نگرفــت‪ .‬او‬ ‫‪ 55/‬کیلومتراسـ‬ ‫طراحی قرار دارند‪.‬‬ ‫خودرو حامل این ‪۲‬‬ ‫ـرد که مورد تائید‬ ‫نوعروسان‬ ‫یــه این پروژه ‪5‬‬ ‫نیز در مرحله‬ ‫فصلــی معرفی کـ‬ ‫شده تا انواع‬ ‫این شــهر گرفته تا‬ ‫خــط تغذ‬ ‫معضل در محدوده ‪۲۰‬‬ ‫یعنــی حدفاصل‬ ‫مختومقلی فراغی‬ ‫برای رفع موقت این‬ ‫‪ 17‬کیلومتــر ان‬ ‫دههکرامت‬ ‫از دور میدان‬ ‫کــه تاکنــون‬ ‫طرف جاده گنبد ‪-‬‬ ‫اعظم(ص)وبافاصله‬ ‫مراجعه گفت‪:‬‬ ‫متری حاشیه و‪۲‬‬ ‫محصوالتبهاینمحل‬ ‫بیمارستانپیامبر‬ ‫فاصله چند صد‬ ‫ـئوالن اســتانی در‬ ‫توقف متریورودی‬ ‫کشوربرایخریداین‬ ‫پیامبراعظم(ص)‬ ‫وروبرویاینمرکز‬ ‫ـه بــا حضور مسـ‬ ‫محدودهبیمارستان‬ ‫حسینخسرویافزود‪:‬‬ ‫لتجاده‪،‬داربست‬ ‫امبوالنسها را با‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫جهیز‬ ‫اینچهبرونکه‬ ‫‪ ۴۰۰‬ســری‬ ‫یکمتراز اسفا‬ ‫درمانی‪ ،‬تردد بیماران و‬ ‫باســعادت امام رضا (ع) به‬ ‫کنند‪.‬سرهنگدوم‬ ‫ـرده و عــالوه بــر‬ ‫میشود‪.‬همچنین‬ ‫خریدار‪،‬ترافیکی‬ ‫افزود‪ :‬این می‬ ‫شــود‪ ،‬توقــف کـ‬ ‫این مرکز‬ ‫هایبتنیگذاشته‬ ‫کرامت و س ـالروز میالد‬ ‫بارهایفروشندهو‬ ‫است‪ .‬فرهاد بدیعی‬ ‫را نیــز شــامل می‬ ‫درمانینیزقالب‬ ‫به گــزارش پایگاه‬ ‫کامیونهاووانت‬ ‫دهه‬ ‫رانندگیگنبدکاووس‬ ‫مزاحمتهایی را برای مردم و اخالل مواجه کرده‬ ‫عبوری از این محور‬ ‫حمایت اهدا شــد‪.‬‬ ‫پلیسراهنماییو‬ ‫مختومقلی فراغی تا‬ ‫مشکالت ترافیکی‪،‬‬ ‫تردد خودروهای‬ ‫نوعروســان تحت‬ ‫جانشینرئیس‬ ‫بابایی‪،‬مدیرکل کمیته‬ ‫ــی از دور میدان‬ ‫مجموع‪۱۷‬نقطه‬ ‫شدیدی را برای‬ ‫معضل‪ ،‬مکانی‬ ‫نمایند‪ .‬گنبدکاووس با افزون بر ‪ ۱۶۰‬حجم ترافیک‬ ‫کمیتهامداد‪،‬عیسی‬ ‫سال گذشتهتاکنوناز‬ ‫بیماران شیمیدرمانی‬ ‫باید بــرای رفع این‬ ‫بیماران ایجاد‬ ‫اطالعرسانی‬ ‫کریم نیز گفت کهاز‬ ‫در س ـالروز میالد‬ ‫از شهرســتانهای‬ ‫بیمارستان ادامه دارد و‬ ‫ـه ان با همکاری‬ ‫ایجــاد کرده که‬ ‫جدید خود به دنبال‬ ‫گفت‪ :‬این نهــاد‬ ‫ترافیکیپیشبینیشود‪.‬‬ ‫اراضی زراعی و باغی‬ ‫موجود شــهری‪ ۱۳‬نقطـ‬ ‫بیمارستان پیامبر اعظم‬ ‫بعد از‬ ‫ماموریت‬ ‫اســتان گلســتان‬ ‫هزار هکتار‬ ‫ابن موســیالرضا‬ ‫مناسببا کمترینبار‬ ‫ـل حادثهخیز‬ ‫گلســتان اســت و‬ ‫امداد‬ ‫برای مراجعه به‬ ‫سرهنگ مسعود بارانی‬ ‫ـتبوم فرهنگــی‬ ‫ثامنالحجج علی‬ ‫ـداری و حملونقـ‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫و کرونایی‬ ‫راهبــری زیسـ‬ ‫ترافیک بمانند و حل ان‬ ‫رفع شــده است‪.‬‬ ‫ســالم عباسعلی‬ ‫باســعادت حضرت‬ ‫سرپرســت اداره راهـ‬ ‫مهــم تولیدات‬ ‫های جوان را راهی‬ ‫که شــهرداری‬ ‫اراضی ان بهویژه‬ ‫حجتاال‬ ‫مدت زیادی را در‬ ‫یــش نظارتها و‬ ‫مردمیســازی همه‬ ‫زیتونلــی‪،‬‬ ‫سری جهیزیه‪ ،‬زوج‬ ‫این نشســت گفت‬ ‫ســه هزار هکتار از‬ ‫(ص) باید‬ ‫نقاط حادثهخیز‪ ،‬افزا‬ ‫تبلیغــی و‬ ‫ـرکل تبلیغــات‬ ‫(ع)‪ ،‬با اهدای‪۴۰۰‬‬ ‫گنبــدکاووس نیز در‬ ‫هرســاله یک تا‬ ‫برنامهی اهــدای‪۱۲۹۳‬‬ ‫خربزه افــزود‪ :‬رفــع‬ ‫اقدام فوری است‪.‬‬ ‫هندوانــه و خربــزه‬ ‫گرزیــن مدیـ‬ ‫باعث شده تا در سه‬ ‫دینــی فرهنگی‬ ‫جــادهای‬ ‫نیازمند یک‬ ‫فروش هندوانه و‬ ‫کرد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫شــمالی‪ ،‬بــه کشــت‬ ‫فعالیتهــای‬ ‫تخلفات حادثهساز‬ ‫ـتان در پیامــی‬ ‫دردسرساز شده است‬ ‫ایجاد بازارچه فصلی‬ ‫خانــه بخــت‬ ‫در نواحــی‬ ‫حمایت در سال جاری‬ ‫های برخورد با‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫اســالمی گلسـ‬ ‫از سوانح رانندگی‬ ‫ـت و بــا تبدیــل‬ ‫تپه نیز در بــرای‬ ‫ترافیکی که‬ ‫نیاز است و عرصه‬ ‫نوعروسان تحت‬ ‫یابد‪ .‬مدیر شبکه‬ ‫مورد فوتی ناشی‬ ‫و تبلیغــی اسـ‬ ‫اول تیرمــاه‪ ،‬روز‬ ‫گنبــدکاووس ‪ -‬مراوه‬ ‫سری جهیزیه به‬ ‫پنج هکتار زمین‬ ‫اختصاص می‬ ‫هیچ‬ ‫«ازدواج اسان با کاالی‬ ‫ترافیکاینشهرستان‬ ‫بــه مناســبت‬ ‫دینی و شبکه تبلیغ‬ ‫فرمانده پلیسراه‬ ‫برون به حداقل‬ ‫غربی جــاده گنبد ‪ -‬ماه امسال گنبدکاووسنداشتهباشیم‪.‬‬ ‫لوازمخانگی با شعار‬ ‫درنشستشورای‬ ‫تشکلهای‬ ‫جاده گنبد ‪ -‬اینچه‬ ‫تاسیس سازمان‬ ‫عباسعلی گرزین‬ ‫در ضلع شــرقی و‬ ‫افزود‪ ۵:‬قلم‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫درونشهریدر‬ ‫لباسشویی‪،‬اجاقگاز‪،‬‬ ‫حامــل هندوانه و‬ ‫تبلیغ و سالروز‬ ‫نشست گفت‪ :‬حاشیه‬ ‫میانی جریان ساز‬ ‫معرفیشــده‬ ‫خودروهانیست‪.‬‬ ‫یخچالفریزر‪،‬ماشین‬ ‫ـف خودروهــای‬ ‫به حلقههای‬ ‫برای عرضه مستقیم‬ ‫این‬ ‫ـالمی را تبریــک‬ ‫جوابگویحجمباالی‬ ‫بــا گالیــه از توقـ‬ ‫ایرانی»شامل؛‬ ‫جهیزیههاست‪.‬‬ ‫ـال قبل به محلی‬ ‫اعظم (ص) و ایجاد‬ ‫تبلیغــات اسـ‬ ‫همه برنامهها و‬ ‫برون‬ ‫اینچه‬ ‫این‬ ‫جاروبرقی در هر سری از‬ ‫از چندین سـ‬ ‫بیمارستان پیامبر‬ ‫راهبرد مردمی سازی‬ ‫کامیونهاییاز سراسر‬ ‫ـرکل تبلیغــات‬ ‫خربزه مقابل‬ ‫تلویزیون و‬ ‫شــارکت بســیج‬ ‫سوی به دنبال‬ ‫خربزهتبدیلشدهو‬ ‫ســت که توقف‬ ‫گفــت‪ .‬مدیـ‬ ‫تبلیغاتاسالمی‬ ‫در ســال جاری با م‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬روز ا‬ ‫تبلیغ و دعوت به‬ ‫هندوانهو‬ ‫سازماناست‪.‬مدیرکل‬ ‫ــی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫اسالمی گلستان گفت‪:‬‬ ‫گره ترافیکی‬ ‫اول توزیع جهیزیه‬ ‫ـران اهداف‬ ‫تا ‪ ۱۴‬در ورودی‬ ‫بابای‬ ‫تبلیغات اســالمی در‬ ‫نینوای استان‪ ،‬مرحله‬ ‫ویژه در ساعت ‪۱۰‬‬ ‫ـی در فرهنــگ قـ‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫ـای اســالمی و الهـ‬ ‫این خودروها به‬ ‫سازندگی سپاه‬ ‫‪ ۴۰۰‬نوعروس تحت‬ ‫یک گلســتان‬ ‫دنبال تســهیلگری‪،‬‬ ‫ارزشهـ‬ ‫استان گلستانخبرداد‬ ‫ازادسازی خرمشــهر برای‬ ‫یــن (ع)‬ ‫بــری مردمــی به‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل کمیتهامداد‬ ‫میلیاردو‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ســیره پیامبــران و ائمــه معصوم مســلمانان مقولــه راه‬ ‫در س ـالروز‬ ‫نقشافرینی مردم‬ ‫و‬ ‫کهجمعامبلغ‪۹‬‬ ‫تنظیمگری برای‬ ‫همیشــگی برای‬ ‫حمایتانجامشد‬ ‫پشتیبانی و‬ ‫مرحلــه دوم توزیع‬ ‫وظیفۀ همگانی و‬ ‫کرد‪ :‬تحقق شبکه‬ ‫بهتریــن گفتــار را‬ ‫گردید‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ــی فرمــان امام‬ ‫است‪ .‬گرزین بیان‬ ‫و قــران مجیــد‪،‬‬ ‫مســتضعفان و ســتاد اجرائ‬ ‫تومــان هزینه‬ ‫بامیالدباسعادت‬ ‫ـد‪ :‬برای خود‬ ‫بــوده اســت‬ ‫محوریت مســاجد‬ ‫کرامتوهمزمان‬ ‫ســت و میفرمایـ‬ ‫برداری خواهد رســید‪.‬‬ ‫بنیــاد‬ ‫همه محالت با‬ ‫جهیزیهنیزدردههی‬ ‫ـی اهلل دانســته ا‬ ‫پایان ســال به بهره‬ ‫تعداد ‪ ۴۰۰‬ســری‬ ‫کس امامــت در‬ ‫انقالبــی و مردمی‬ ‫دعــوت الـ‬ ‫ســیالرضا (ع) به‬ ‫(ره) تا‬ ‫سالمت خانواده‬ ‫گفتارتــر اســت از ان‬ ‫ـارکت همه نهادهای‬ ‫حضرت علی ابن مو‬ ‫معاون حمایت و‬ ‫ـه کســی خــوش‬ ‫جهیزیه‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫صالح با مشـ‬ ‫مدلهایی است که‬ ‫خدرویســی‪،‬‬ ‫«و چـ‬ ‫حاشیه افتتاح مسکن‬ ‫ارزش هر ســری از‬ ‫ـدا میکند و عمل‬ ‫روحانیت بسیج از‬ ‫جهیزیــه اقــدام که‬ ‫دعوت بهســوی خـ‬ ‫این استان و در‬ ‫ودیعه ازجمله‬ ‫سازمان تبلیغات‬ ‫کمیته امداد اســتان‬ ‫در سفر به‬ ‫که‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تبلیغ‬ ‫راهبری رویکرد جدید‬ ‫بابایــی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫توماناست‪.‬‬ ‫ـام میدهد»‪ .‬او‬ ‫گلستان افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫که است در‬ ‫عیســی‬ ‫ایتام عنوان کرد‪:‬‬ ‫کرامت ‪ ۵۴‬واحد‬ ‫انجـ‬ ‫خانوادههای ایتام و‬ ‫خمینی (ره) اســت‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫کمیته امداد استان‬ ‫به مناسبت دهه‬ ‫بهره‬ ‫امام‬ ‫ـت‬ ‫ان‬ ‫مدیرکل‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫ـرت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫اولو‬ ‫از‬ ‫بر‬ ‫اسالمی‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫لغ‬ ‫ســال جاری و با‬ ‫گلستان‬ ‫گرانقــدر ح‬ ‫جهیزیه بااعتباری با‬ ‫یــن در گام دوم‬ ‫این استان با حضور‬ ‫ــم اســالم عزیــز‬ ‫معاون حمایت‬ ‫در‬ ‫ـح کــرد‪ :‬تبلیــغ د‬ ‫تاکنون‪ ۸۰۰‬سری‬ ‫ایتام تحت حمایت‬ ‫صــول بســیار مه‬ ‫حال ساخت است‪.‬‬ ‫او تصریـ‬ ‫گلستانیاهداشده‬ ‫سال جاری‬ ‫در کالم او‪ ،‬از ا‬ ‫مسکونی‬ ‫خالقیت همراه‬ ‫سالمت خانواده‪،‬‬ ‫محرومین در‬ ‫بیان کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫تومانبهزوجهای‬ ‫کشور افزود‪۱۴ :‬‬ ‫نیازمند تحول‪ ،‬تغییر و‬ ‫معاون حمایت و‬ ‫میشــود‪ .‬گرزین‬ ‫میلیاردو‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫خانواده کمیته امداد‬ ‫کمیته امــداد‪ ،‬فراهم‬ ‫خدرویســی‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬به انقالب‬ ‫احیای جامعه شود‪.‬‬ ‫زارع زاده رئیــس‬ ‫محســوب‬ ‫و سالمت‬ ‫کاالی اساســی برای‬ ‫بابیان اینکه تالش‬ ‫اول تیرماه سال‬ ‫ـاون اداری مالــی و‬ ‫منجر به‬ ‫اســت‪ .‬بابایــی‬ ‫جهیزیه شــامل ‪۵‬‬ ‫تبلیغات اســالمی در‬ ‫پایدار اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باجــالن‪ ،‬معـ‬ ‫نهادی مستقل با نواوری است تا تبلیغات اسالمی در گام‬ ‫کمیته امداد کشــور‬ ‫هزار ســری‬ ‫ـر کشــور تهیه و‬ ‫ازدواج موفق وزندگی‬ ‫ریــزی و پژوهش‬ ‫خمینی (ره) بهعنوان‬ ‫گرزین گفت‪ :‬سازمان‬ ‫تحت حمایت سراسـ‬ ‫کــردن زمینــه‬ ‫های ازدواج‪ ،‬ارائه‬ ‫مرکــز برنامه‬ ‫بررسیاسیبها‬ ‫دستور امام‬ ‫ـجاعاباد از توابع‬ ‫نوعروســان‬ ‫اساس اصول و مبانی‬ ‫جهیزیه و کمکهزینه‬ ‫دستگاه کولرابی‬ ‫دنبالشناختو‬ ‫متمرکز در روســتای شـ‬ ‫باهدف تبلیغ بر‬ ‫همچنین ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫عالوه بر اهدای‬ ‫دومانقالببه‬ ‫دورههای اموزشی‬ ‫بهصورت‬ ‫گام اول انقــالب‬ ‫و منسجم‬ ‫ـایی و ارسالشده و‬ ‫برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمــدی (ص)‬ ‫و بعد از ازدواج و‬ ‫ـرای مددجویان‬ ‫و مشــکالت در‬ ‫ـال جــاری شناسـ‬ ‫ــج اســالم نــاب‬ ‫فاضلاباد مورد بهره‬ ‫خدمات مشاوره قبل‬ ‫ـتگاه کولــرگازی بـ‬ ‫و معضــالت‬ ‫مهارتهایزندگی‬ ‫حمایــت نیــز در سـ‬ ‫اســالمی‪ ،‬تروی‬ ‫ـزی دقیــق نســبت‬ ‫ـل ســاخت ایــن‬ ‫ریزی و ‪ ۲۵‬هــزار دسـ‬ ‫شهر‬ ‫اســالمی‪ ،‬اعتالی‬ ‫بنیانخانواده‪،‬اموزش‬ ‫خریداری شد که‬ ‫ـورد تحــت‬ ‫ـوان کــرد‪ :‬مراحـ‬ ‫گرفتــن و برنامهریـ‬ ‫دارند که با برنامه‬ ‫دشــمنان انقالب‬ ‫محروم و گرمســیر‬ ‫باهدفتحکیم‬ ‫ـورد شــهری و ‪ ۵۰‬مـ‬ ‫بابایــی عنـ‬ ‫همسرداریبراینوعروسان‬ ‫حیات و عبــرت‬ ‫ساخت مسکن را‬ ‫و مبــارزه با‬ ‫مدیرکل تبلیغات‬ ‫ســال در دههی‬ ‫یــی ســاکن نقاط‬ ‫هــای ایتــام‪ ۴ ،‬مـ‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‪ ۸۱‬شرایط‬ ‫ســالمی و تبلــور‬ ‫قبــل انجام و ام‬ ‫انقــالب اســت‪.‬‬ ‫تربیتفرزندوایین‬ ‫مشــارکت و همافزا‬ ‫خانواده‬ ‫ـگ نــاب و پربــار ا‬ ‫ان بیش از ‪۷۳۰‬‬ ‫واحدهــا از ســال‬ ‫ســاخت ان‪ ،‬جمعا‬ ‫بــه گام دوم‬ ‫نهاد برگزار میشود‪.‬‬ ‫اسالمی‪،‬‬ ‫ـه در ایــن مســیر‬ ‫ـای ایتــام تحت‬ ‫ـورت گرفتــه و‬ ‫مسکن‪ ،‬ارزش ریالی‬ ‫فرهنـ‬ ‫شــاخصهای انقالب‬ ‫ـتایی بوده و برای‬ ‫تحت حمایت این‬ ‫ـتان افــزود‪ :‬انچـ‬ ‫و بــه خانوادههـ‬ ‫کمیته صـ‬ ‫مانند سپاه‪ ،‬بنیاد‬ ‫ـاره ان روسـ‬ ‫و تبیین و ترویج‬ ‫و زوجهای جوان‬ ‫اســالمی گلسـ‬ ‫کرامــت افتتــاح‬ ‫ــته‪ ۱۷۸۶‬ســری‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـتگاههای استانی‪،‬‬ ‫های پیمایندگان راه‬ ‫معنوی‬ ‫داده شــد‪ .‬او با اشـ‬ ‫موظف به اجرای‬ ‫ـاد در ســال گذش‬ ‫ریال هزینه شــده‬ ‫خانواده دسـ‬ ‫موجب ارامش دل‬ ‫این نهاد تحویل‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬ایــن نهـ‬ ‫پدید امده اســت و‬ ‫میلیــارد‬ ‫پانصدمیلیونتومان‬ ‫تصریح کرد‪۱۸۰۰ :‬‬ ‫ترویج همواره‬ ‫حمایــت‬ ‫او یـ‬ ‫اسالمی و دانش‬ ‫اســالمی‬ ‫الغبر‪ ۱۴‬میلیاردو‬ ‫‪ ۵۵‬مترمربعــی بــرای هر واحد امداد استان گلستان‬ ‫ـی و اجتماعــی و‬ ‫گنجینه سرشار معارف‬ ‫جهیزیهبااعتباریب‬ ‫ـالم انقالبی‪ ،‬سیاسـ‬ ‫ـه زیربنــای ‪ ۵۰‬و‬ ‫حمایت تخصیص داده‬ ‫زمینهســاز بوده‪،‬‬ ‫شبکههای تبلیغ‬ ‫واحد احداثی ویژه‬ ‫بـ‬ ‫اسـ‬ ‫اسان جوانان تحت‬ ‫کارکنان این سازمان‪،‬‬ ‫جامعه شــده اســت تا‬ ‫افزود‪ :‬از تعداد ‪۵۴‬‬ ‫برای ازدواج‬ ‫کمکهزینهازدواجبه‬ ‫تبلیغات و تعهد‬ ‫مسکونی‬ ‫ان در ســطح‬ ‫است‪ .‬او در پایان‬ ‫خـــبر‬ ‫بابیاناینکهپرداخت‬ ‫انقالبی شــود‪ .‬مدیرکل‬ ‫های دینی و قرانی‬ ‫است‪.‬بابایی‬ ‫مهم حوزه حمایتی‬ ‫بهرهمند باشند‪.‬‬ ‫تبلیغ و تشــکل‬ ‫تربیت نســل‬ ‫خمینی (قدس سره)‬ ‫ســرویس اینترنت‬ ‫یکی از سرفصلهای‬ ‫بیتردید مقوله‬ ‫صدور فرمان امام‬ ‫محدودیتی از‬ ‫گلســتان افزود‪:‬‬ ‫زوجهای جوان‬ ‫در راســتای ترویج‬ ‫گنبــد بــا تاکیــد‬ ‫دینی ســالروز‬ ‫تبلیغات اســالمی را‬ ‫اسالمی‬ ‫ـرات شهرســتان‬ ‫افزود‪ :‬کمیته امــداد‬ ‫ـیر تعالی فرهنگ‬ ‫ســازمان‬ ‫مدیــر اداره مخابـ‬ ‫ــن نهــاد اســت‪،‬‬ ‫و حرکت در مسـ‬ ‫تقویت بنیان خانواده و‬ ‫ســرویسها در نقاط‬ ‫پرمسئولیت مبنــی بر تاســیس ســنگربانان جبهــه تبلیغ و‬ ‫ای‬ ‫اســالم‬ ‫ارائــه خدمــات و‬ ‫ازدواج و تحکیم و‬ ‫بزرگ و درعینحال‬ ‫همه همکاران‪،‬‬ ‫بــر اینکــه‬ ‫سنت حسنه‬ ‫اجتماعی در بین‬ ‫انجام میشــود‬ ‫پیمودن راهی‬ ‫ســالمی بــه‬ ‫مجموعه بزرگ سازمان‬ ‫ـتایی با عزم جدی‬ ‫اسیبهای فردی و‬ ‫ـه اینکه انقالب ا‬ ‫فرهنگ دینی و‬ ‫مرزی به اینترنت‬ ‫محروم و روسـ‬ ‫پیشگیری از اشاعه‬ ‫ـت‪ .‬او بــا اشــاره بـ‬ ‫مختلفی را ارائه میکند‪.‬‬ ‫برون جزء نقاطی‬ ‫ـالمی را تعالی‬ ‫گنبد در سهنقطه‬ ‫تهنیت گفت و افزود‪:‬‬ ‫اسـ‬ ‫محروم داشــلی‬ ‫از تمدن نوین اسـ‬ ‫سن ازدواج خدمات‬ ‫شهرستان‬ ‫اسالمی تبریک و‬ ‫حیدر خســروی با‬ ‫گفــت‪ :‬منطقه‬ ‫ـروز فصل جدیدی‬ ‫خیران و دستگاههای‬ ‫رسانی مخابرات‬ ‫جوانان در‬ ‫انقالب تبلیغات‬ ‫الیزال الهی و ظل‬ ‫مجهز شــده اســت‪.‬‬ ‫امـ‬ ‫برنامههای ارتباط‬ ‫حامیان‪،‬‬ ‫است افزود‪ :‬امروز‬ ‫با اتکا به قدرت‬ ‫ـرعت‬ ‫مهم‬ ‫نارلی‬ ‫ـ‬ ‫با اشاره به نقش‬ ‫پرس‬ ‫اســت که در‬ ‫نقاط مرزی دمــاغ‪،‬‬ ‫جهان ایجاد کرده‬ ‫پایه امید اســت‬ ‫ـای نیازمند افــزود‪:‬‬ ‫انیــم تا بهترین‬ ‫(عــج) و رهبری‪،‬‬ ‫او‬ ‫این خبر گفــت‪:‬‬ ‫قرار داشــته و بر‬ ‫در‬ ‫ســازی خانوادههـ‬ ‫تمدن بیهویت و بی‬ ‫ضــرت‪ ،‬ولیعصر‬ ‫اعــالم‬ ‫شهرســتان گنبــد‬ ‫نــت ‪ 4G‬همراه‬ ‫اجرایــی در توانمند‬ ‫اسالمی نقطه مقابل‬ ‫توجهات ح‬ ‫پوششوپرداخت‬ ‫دهیــم‪ .‬الزم به‬ ‫تجهیــز بــه اینتر‬ ‫خویش که تبلیغ‬ ‫موضوع دشمنی انها‬ ‫اختیــار مردم قرار‬ ‫جهیزیهدخترانتحت‬ ‫داغ و ای تمــر بــا‬ ‫در راستای رسالت‬ ‫باکیفیتتر را تجربه‬ ‫امکانــات را در‬ ‫است و مهمترین‬ ‫کمکبهتامین‬ ‫بیشازپیش‬ ‫ازجمله حمایتهای‬ ‫قالب طرح ‪USO‬‬ ‫شــههای دینی و‬ ‫توانند ارتباطات سیار‬ ‫غربی‬ ‫حکومت مردمساالری‬ ‫پروژه مذکور در‬ ‫ازدواج فرزندان پســر‬ ‫ـن‪ ،‬احکام و اندی‬ ‫اول می‬ ‫یاداوری است‬ ‫ـالمی در‬ ‫کمکهزینــه‬ ‫و ترویــج دیـ‬ ‫حسنهازدواجاست‬ ‫ـاوری اطالعــات‬ ‫و منصور باشند‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنـ‬ ‫راستایترویجفرهنگ‬ ‫با جمهوری اسـ جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫انقالبی‪ ،‬موفق‬ ‫دماغ شبکه کابل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ابالغــی از‬ ‫کمیتهامداددر‬ ‫فرهنگ اسالم‬ ‫های اجتماعی در‬ ‫دینی نظام مقدس‬ ‫به اینکه در مرکز‬ ‫تبلیغات اســالمی در‬ ‫مهم‪ ،‬از بروز اسیب‬ ‫او با اشاره‬ ‫برقراری ارتباطات‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫تا در سایه این امر‬ ‫گرزین افزود‪ :‬ســازمان‬ ‫نداشــته و امکان‬ ‫مســی وجود‬ ‫جامعهپیشگیریشود‪.‬‬ ‫مردم میسر نبوده‬ ‫این منطقه برای‬ ‫مخابراتی در‬ ‫ـرعت همــراه اول‬ ‫ـدازی اینترنت پرسـ‬ ‫سترسیبهشبکهملی‬ ‫لــذا بــا راهانـ‬ ‫ـد بــدون هیــچ‬ ‫مــردم میتواننـ‬ ‫در ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫د‬ ‫شلیک تیر هوایی شد‪.‬‬ ‫درروستاهای‬ ‫و همچنین‬ ‫اطالعات‬ ‫از بررســی دقیق‬ ‫خـــبر‬ ‫ــاون اجتماعــی‬ ‫یــان اینکــه پــس‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ر‬ ‫شد‬ ‫رضــی بـ‬ ‫ســرهنگ رضــا‬ ‫مرزیاستانمیسر‬ ‫قال و گنبدکاووس‬ ‫گلســتان اظهــار‬ ‫انتظامی شهرستان اق‬ ‫انتظامــی اســتان‬ ‫ــی ماموران‬ ‫ـی کذب اســت‪،‬‬ ‫فرماندهــی‬ ‫فوریتهای پلیس‬ ‫اطالعات گلســتان از‬ ‫ـد شــایعه ادمربایـ‬ ‫دنبال اعالم مرکز‬ ‫مشــخص شـ‬ ‫ارتباطــات و فناوری‬ ‫میهن اســالمی مملو‬ ‫حساسیتموضوعو‬ ‫کــرد‪ :‬به‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مرزی شهرستان‬ ‫ـت‪ :‬این روزهای‬ ‫ـک فقــره ادمربایــی دریکــی از خاطرنشان کرد‪:‬باتوجهبه‬ ‫روستایی در مناطق‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫کرامــت اهلبیــت‬ ‫‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر یـ‬ ‫تعدادی از ماموران‬ ‫ارتقاء سه سایت‬ ‫تیمــی از ماموران‬ ‫فــزای محبــت و‬ ‫دسترســی مناطق‬ ‫جمعیت‪ ،‬فرمانده و‬ ‫اققال‪ ،‬بالفاصله‬ ‫از عطــر جانا‬ ‫ـت افزایــش میزان‬ ‫مشــارکت حداکثــری‬ ‫ـدند‪ .‬ازدحام‬ ‫روســتاهای‬ ‫به روســتای محل‬ ‫گنبــدکاووس جهـ‬ ‫به محل اعزام شـ‬ ‫اطالعات خبر داد‪.‬‬ ‫و پایــان ان بــه‬ ‫انتظامی گنبدکاووس‬ ‫ـی ان شهرســتان‬ ‫استان به شبکه ملی‬ ‫(ع) بــوده‬ ‫نشاندهنده عظمت‬ ‫ســریعاً کردن جمعیت‬ ‫انتظامـ‬ ‫انجام تحقیقات‬ ‫روستایی شرق‬ ‫ارتباطات و فناوری‬ ‫اقدام به متفرق‬ ‫همیشه درصحنه که‬ ‫حضــور پلیــس و‬ ‫جشــنی در ســتاد‬ ‫درگیری رفته و‬ ‫عمومی اداره کل‬ ‫نظام بــوده و این‬ ‫مردم‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا‬ ‫ماموران موفق شدند‬ ‫ـا دهــه مراســم‬ ‫به گزارش روابط‬ ‫دســتگاه خــودرو‬ ‫ـودن مردم به ارکان‬ ‫احمــدی مدیرکل‬ ‫همزمــان بـ‬ ‫او افزود‪ :‬سرانجام‬ ‫ـخص شــد‪ ،‬یک‬ ‫ـای نفتــی منطقه‬ ‫گلســتان؛ محمــد‬ ‫و پایبنــد بـ‬ ‫امــت وفادار به‬ ‫ســتا کردند‪.‬‬ ‫میدانــی مشـ‬ ‫ســالح و شلیک‬ ‫خــش فراوردههـ‬ ‫اطالعــات اســتان‬ ‫نظام و ســربلندی‬ ‫کــی از نقــاط رو‬ ‫ـتان با اعــالم این‬ ‫قانون بهکارگیری‬ ‫شــرکت ملــی پ‬ ‫دو سرنشــین دری‬ ‫جــز افتخارات‬ ‫عــات گلسـ‬ ‫ضمن رعایت‬ ‫در پایان مراسم‬ ‫ــان داده و ‪ ۵‬نفر‬ ‫پرایــد بــا‬ ‫از اهالی به انها‬ ‫مسلمین است‪.‬‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطال زیرساختهای ارتباطی‬ ‫گلستان برگزار شد‪.‬‬ ‫هوایی‪ ،‬به درگیری پای‬ ‫بوده که تعدادی‬ ‫والیت و ولی امر‬ ‫رعایــت کامــل‬ ‫تبرک اهدایی استان‬ ‫که چنــد تیر‬ ‫در راستای توسعه‬ ‫توقف کرده‬ ‫ـری را هم دســتگیر‬ ‫مراســم کــه بــا‬ ‫خودرو میروند‬ ‫خبر گفت‪:‬‬ ‫روستای مرزی ای تمر‪،‬‬ ‫والدت امام رضا (ع) و‬ ‫ـزاع و درگیـ‬ ‫در ایــن‬ ‫برگزار شد ابتدا گروه‬ ‫شــده و به سمت‬ ‫پوشش ارتباطی چهار‬ ‫کیک‬ ‫فــرار به از عوامــل اصلــی نـ فرماندهیانتظامیاستان‬ ‫مشکوک‬ ‫دستورالعملهای بهداشتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ـرعت‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫همکاران‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی بــه اینترنت پر‬ ‫و‬ ‫ـه راننــده پراید اقـ‬ ‫معاوناجتماعی‬ ‫قدس رضوی بین‬ ‫رضوی گلستان در‬ ‫ـی داغ و اوچقوئـ‬ ‫میکند‪ .‬کنند‪.‬‬ ‫در ایــن لحظـ‬ ‫خصوص پرونده تشکیل‬ ‫نمایندگی اســتان قدس‬ ‫دمــاغ‪ ،‬نارلـ‬ ‫ــت‪ :‬روســتاهای‬ ‫روستاهای گنبدکاووس‬ ‫گلستان گفت‪ :‬در این‬ ‫ســرود‬ ‫خوانی پرداختند‪ .‬در‬ ‫ـدند‪ .‬او اظهار داش‬ ‫ســمت یکی از‬ ‫اقدام است‪ .‬رضی‬ ‫رئوف به مولودی‬ ‫ســتایی متصل شـ‬ ‫انتظامی اســتان‬ ‫ـی‪ ،‬با مشــکالتی‬ ‫دســت بررســی و‬ ‫رو‬ ‫مدح امام‬ ‫اجتماعــی فرماندهی‬ ‫فراوردههای نفتی‬ ‫ـرایط جغرافیایـ‬ ‫و مراتب در‬ ‫چنین اخباری نباید‬ ‫شرکت ملی پخش‬ ‫معــاون‬ ‫ــور بــه دلیــل شـ‬ ‫راننــده‪ ،‬عــدهای‬ ‫اینترنت همراه بودند‬ ‫ـان کرد‪ :‬در انتشــار‬ ‫مذک‬ ‫ادامه مدیر‬ ‫ـت‪ :‬پــس از فــرار‬ ‫ایام دهــه مبارک‬ ‫پوشش صوت و‬ ‫که خاطرنشـ‬ ‫گلســتان گفـ‬ ‫خبرنگاران و فعاالن‬ ‫ـتان ضمن تبریــک‬ ‫همچون ضعف‬ ‫ــتا پخش کردند‬ ‫بخش اعظمی از این‬ ‫منطقــه گلسـ‬ ‫زده عمل کرد لذا از‬ ‫ادمربایی را در روس‬ ‫ـایت ســه ســایت‬ ‫تعقیب شــتاب‬ ‫شــار اخبار امنیتی‬ ‫شــایعه‬ ‫ارتقاء سـ‬ ‫متصل شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫از اهالی اقدام به‬ ‫ظــار داریــم در انت‬ ‫خـــبر‬ ‫که با اینترنت پرسرعت (‪)4G‬‬ ‫دنبال ان تعدادی‬ ‫رســانهای انت‬ ‫تحقیقات بیشــتری دارد‬ ‫ـده پراید دریکی‬ ‫به‬ ‫شهری بهعنوان یکی‬ ‫گلســتان گفت‪:‬‬ ‫منطقه به‬ ‫انتظامــی که نیــاز به‬ ‫ـرده و زمانی که راننـ‬ ‫اطالعات اســتان‬ ‫مناسبسازی مبلمان‬ ‫طریق منابع موثق‬ ‫خــودرو کـ‬ ‫رفتن به منزل و‬ ‫طــات و فنــاوری‬ ‫ازجمله از عدم‬ ‫برند اما هم چنان‬ ‫میلیارد ریــال از محل‬ ‫و موارد را تنها از‬ ‫ارتبا‬ ‫گنبــدکاووس قصد‬ ‫اصلی خود نام می‬ ‫هستند‪.‬مشکالتی‬ ‫بــاری بالغبــر ‪30‬‬ ‫او دقت کرده‬ ‫از روســتاهای‬ ‫دستگاهقضائیپیگیر‬ ‫از مشکالت‬ ‫ایــن پــروژه بااعت‬ ‫حداقلی خود محروم‬ ‫درگیری فیمابین‬ ‫غــه اصلی افراد‬ ‫و اجباری دولت‬ ‫هایرسمیپلیسو‬ ‫شهری در اکثر شهرها‬ ‫را داشــت‪ ،‬نزاع و‬ ‫چالشها و دغد‬ ‫خدمات عمومــی‬ ‫انتظــار مــیرود‬ ‫بودند و کانال‬ ‫اقوامش‬ ‫اشــتغال یکی از‬ ‫مناسبسازی مبلمان‬ ‫پروژههای توســعه‬ ‫ـود دارد ازایــنرو‬ ‫ســوب میشــود‪.‬‬ ‫است و دسترسی‬ ‫کــه در تعقیبش‬ ‫جامعه را با مشکالت‬ ‫در گلســتان وجـ‬ ‫ســتان عدم‬ ‫ـت در کشــور مح‬ ‫گنبدکاووس ایجادشده‬ ‫بســتگانش با افرادی‬ ‫پراید شوند‪.‬‬ ‫عــه معلــوالن ا‬ ‫عدم مناسبسازی‬ ‫معلوالن در سطح‬ ‫دارای معلولیـ‬ ‫و‬ ‫در شهرستان‬ ‫دارای تحصیالت‬ ‫تخریب خودرو‬ ‫ـرعت روســتایی‬ ‫حمایــت از جام‬ ‫که اکثر معلوالن از‬ ‫وجود حضور‬ ‫تا جایــی که این‬ ‫گرفت و منجر به‬ ‫به اینترنت پرسـ‬ ‫اصلی در راســتای‬ ‫معلوالن درحالیکه‬ ‫درحالی‬ ‫بااین‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫شــدت‬ ‫ـرد‪،‬‬ ‫ا‬ ‫خانوار‬ ‫کرده‬ ‫تــری صــورت گیـ‬ ‫پیدا بســیاری از‬ ‫یکی از مشکالت‬ ‫عدیــدهای مواجــه‬ ‫بیش از ‪650‬‬ ‫هستند اما مشکالت‬ ‫طــات و فنــاوری‬ ‫اقدامــات خاص‬ ‫شــهری بهعنوان‬ ‫در جامعه حضور‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل ارتبا‬ ‫دانشگاههای کشور‬ ‫ــتر نقاط کشــور‬ ‫مبلمان‬ ‫اشــتغال یکی از‬ ‫دهند کمتر‬ ‫کــن ســاخته اسـ‬ ‫ـتان بلکــه در بیش‬ ‫برای عالی از‬ ‫با ایجاد و توسعه‬ ‫کار وجود دارد‪.‬‬ ‫برند امــا همچنان‬ ‫مم‬ ‫نهتنهــا در گلسـ‬ ‫مشــکالت افراد ترجیح می مشــکالت روحی فراوانی‬ ‫حضور انها در بازار‬ ‫گلستان اضافه کرد‪:‬‬ ‫خــود نــام می‬ ‫دارای معلولیت‬ ‫توجهی برای رفع‬ ‫زیادی برای‬ ‫اطالعات استان‬ ‫کنند و همین امر‬ ‫‪ 2200‬نفر به شــبکه‬ ‫اصلی افراد‬ ‫هنوز اقدامات قابل‬ ‫که اکثر معلوالن‬ ‫دسترســی بیــش از‬ ‫جامعه انجامنشده‬ ‫میکند‪.‬درحالی‬ ‫چالشهــا و دغدغه شــود‪.‬امارها حاکی از ان‬ ‫ســایت مذکــور‬ ‫پررنگ معلوالن در‬ ‫این خدمت زمینه‬ ‫این افراد ایجاد‬ ‫ـور محســوب می‬ ‫برقرار شد که با ارائه‬ ‫برابر و حضور‬ ‫همچنان از حقوق‬ ‫در کشـ‬ ‫گلستان تقریبا دو‬ ‫ملی اطالعات‬ ‫دارای معلولیت‬ ‫ـاد) خریدوفروش‬ ‫شیوع معلولیت در‬ ‫است و افراد‬ ‫اموزش الکترونیک (شـ‬ ‫‪ ۵۰‬هزار معلول‬ ‫است‬ ‫بهرهمنــدی از‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬خدمــات‬ ‫ـوری اســت‪ ،‬حدود‬ ‫ســرویسهای دولــت‬ ‫میانگین کشـ‬ ‫فراهم میشود‪.‬‬ ‫انالیــن‪،‬‬ ‫روستاهای مذکور‬ ‫بانکی برای ساکنان‬ ‫یماران گنبدی‬ ‫سلب اسایش ب‬ ‫زارچه فصلی‬ ‫در سایه نبود با‬ ‫پیروزیلیست‬ ‫مجمعنیروهای‬ ‫انقالباسالمی‬ ‫در شورایشهر اصفهان‬ ‫ایتامدر دهه کرامت‬ ‫ونی‬ ‫مرکز‪ 54‬واحدمسک‬ ‫افتتاحمت‬ ‫عت‪ 4G‬مجهزشد‬ ‫بهاینترنتپرسر‬ ‫رکت ملی پخش‬ ‫امام رضا (ع) در ش‬ ‫الدت‬ ‫برگزاری مراسم جشن و نفتیمنطقهگلستان‬ ‫فراوردههای‬ ‫‪08‬‬ ‫سرانجامنتایجرسمیاعالمشد‬ ‫دومانقالبنیازمند‬ ‫تبلیغدیندر گام‬ ‫و خالقیت است‬ ‫نواوری‬ ‫سهنقطهمرزی‬ ‫‪04‬‬ ‫هشدار مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور‪:‬‬ ‫دو روز گذشته نشست خبری ابراهیم رئیسی برگزار شد و او در پاسخ به سوالی درباره ترکیب کابینه خود گفت به هیچ گروهی وامدار نیست‬ ‫سیاست‬ ‫و کابینه اش را جناحی نمی بندد‬ ‫تزریق دوز دوم‬ ‫واکسن کرونا سالمندان‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیس جمهورمنتخب‬ ‫چگونهمی تواند‬ ‫نقدینگی را به تولید ببرد؟‬ ‫همهمردانرئیس جمهور‬ ‫توقف بارفروشان در مجاورت‬ ‫بیمارستان پیامبر اعظم (ص)‬ ‫دردسرساز شده است‬ ‫رویاد دگلستان‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گمانه زنی ها درباره کابینه سید ابراهیم رئیسی افزایش یافته است‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫دسرساز شده است‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫درباره برجام به نتایج‬ ‫انتخابات ارتباطی ندارد‬ ‫اصالح طلبی‬ ‫به متن مردم برگردد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ادمرباییدر اققال‬ ‫کذیب‬ ‫ت‬ ‫معلوالن گلستانی‬ ‫غال؛چالشبزرگ‬ ‫اشت‬ ‫عکس ‪ :‬حامد جعفرنژاد‪ /‬تسنیم‬ ‫افتتاح متمرکز ‪ ۵۴‬واحد‬ ‫مسکونی ایتام‬ ‫در دهه کرامت‬ ‫دستیاریصندوقاعتباریهنر‬ ‫به هنرمندان اسیب دیده از کرونا‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر بعــد از چندین ســال فعالیــت برای‬ ‫حمایتازهنرمندان‪،‬دردورانهمه گیری کرونااقداماتمختلفی‬ ‫داشــته اســت کــه در صورت تــداوم و اجــرای درســت می تواند‬ ‫بخشی از مشکالت این گروه را کاهش دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬صندوق اعتباری هنــر برای حمایت‬ ‫از نویســندگان‪ ،‬روزنامه نگاران و هنرمندان با هدف حمایت از‬ ‫اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کشور‪ ،‬به پیشنهاد وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی براســاس تکلیــف برنامــه ســوم توســعه و در‬ ‫راستای سیاست انتقال بخشی از تصدی های دولتی با تصویب‬ ‫هیات وزیران در ‪ ۱۳۸۲‬تشــکیل شــد‪.‬این صندوق در ماه هایی‬ ‫که جامعه درگیر همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬است‪ ،‬اقداماتی‬ ‫برای کاهش اســیب به قشــر هنرمندان و اصحاب رسانه انجام‬ ‫ق اعتباری هنر‪ ،‬سیدحسین سیدزاده‬ ‫داد‪.‬در اخرین اقدام صندو ‬ ‫مدیرعامل این صندوق‪ ،‬از کاهش ‪ ۲۰‬درصدی هزینه حق بیمه‬ ‫تامیناجتماعیسهمهنرمندانخبرداد‪.‬به گفتهوی‪،‬در اعتراض‬ ‫به شیوه محاسبه حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد و به‬ ‫موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری‪ ،‬اعمال ضریب‬ ‫دستمزد مشاغل یادشده حذف و با اصالح محاسبه حق بیمه‬ ‫تامیــن اجتماعــی اعضــای صندوق اعتبــاری هنر‪ ،‬حــق بیمه بر‬ ‫مبنای حداقل دستمزد ساالنه _ بدون اعمال ضرایب _ محاسبه‬ ‫می شود‪.‬طبقبخشنامهسازمانتامیناجتماعیحقبیمهاعضا‬ ‫با کاهش ضریب‪ ۱.۲‬به‪ ،۱‬به میزان‪ ۲۰‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫افراد از بیمه کم می شود و این رقم قابل مالحظه خواهدبود‪.‬‬ ‫رقم قابل مالحظه کسر بیمه از بیمه شدگان‬ ‫هنرمندان و اصحاب رسانه چه اقداماتی می توانند‬ ‫یشــود کــه دهــم فروردیــن‪،‬‬ ‫ایــن اقــدام در حالــی انجــام م ‬ ‫ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در توئیتی‪ ،‬از‬ ‫پرداخت و تامین حق بیمه و ســرانه درمان همه بیم هشــدگان‬ ‫صندوق اعتباری هنر در سه ماهه نخست امسال خبر داد‪.‬‬ ‫نصرت اهلل نوربخش کارشــناس بیمــه به خبرنگار ایرناپالس‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در مجمــوع هر کارفرمایی باید طبق قانون تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کارکنانخودراتحتپوششبیمهتامیناجتماعیقرار‬ ‫دهد‪.‬طبقاینقانون‪ ،‬کارفرماباید‪ ۳۰‬درصددستمزدپرداختیرا‬ ‫به تامین اجتماعی پرداخت کند‪.‬وی افزود‪ :‬این‪ ۳۰‬درصد شامل‬ ‫‪ ۳+۲۷‬درصد می شود؛ سه درصد مخصوص بیمه بیکاری است‬ ‫تااگرفردبیکار شد‪،‬طبقضوابطبتواندحقوقشرادریافت کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬درصد باقی مانده به سه قسمت تقسیم می شود‪ ۹ ،‬درصد‬ ‫ان یعنی یک سوم برای هزینه های درمان خرج می شود‪ ،‬و ‪۱۸‬‬ ‫درصد (‪ ۹+۹‬درصد) برای هزینه های بازنشستگی و هزینه های‬ ‫تعهدات تامین اجتماعی درنظر گرفته شد ه که خارج از بحث‬ ‫درمــان قــرار می گیرد‪.‬هنرمنــدان و اصحاب رســانه‪ ،‬در صندوق‬ ‫اعتباری هنر‪ ،‬به نوعی بیمه خویش فرما هستند و بخشی از حق‬ ‫بیمــه را پرداخــت می کنند‪.‬بــه گفته نوربخش‪ ،‬اگر بــه جای ‪۳۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬از بیمه شدگان ‪ ۱۰‬درصد دریافت شود‪ ۲۰ ،‬درصد حقوق‬ ‫انجام دهند؟‬ ‫اعضای صندوق هنر‪ ،‬هنرمندان و اصحاب رســانه هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن گروه‪ ،‬کار دائمی و هر روزه ندارند و اگر موفق به‬ ‫فعالیت در شغلی دائم شوند‪ ،‬کارفرما انها را بیمه نمی کند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل صندوق اعتباری هنر و تسهیالتی که در نظر می گیرد‬ ‫می تواندنقشمهمیدر روندتامیناجتماعیانهاداشت هباشد‪.‬‬ ‫اقداماتی که باید از طرف مسئوالنی در صندوق هنر انجام‬ ‫شــود و اقداماتی که چنین ســازمان ها و موسس ـه های در دیگر‬ ‫کشــورها انجام می دهند‪ ،‬در زندگی و معیشــت اهالی فرهنگ‬ ‫و هنــر‪ ،‬اهمیــت باالیــی دارد‪.‬بــه گفتــه نوربخش‪ ،‬هنرمنــدان‪،‬‬ ‫اصحاب رســانه و افرادی با داشــتن شرایط می توانند از سازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی بیمــه انفرادی یــا خویش فرمــا دریافت کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬راه دیگــر ایــن اســت که انجمن‪ ،‬کانون و تشــکل‬ ‫صنفی انها به این ســمت بروند که با انجام این امر‪ ،‬قرارداد را‬ ‫با سازمان تامین اجتماعی ببندد و به عنوان هماهنگ کننده و نه‬ ‫کارفرمــا‪ ،‬حق بیمــه را از افراد دریافت کند‪ .‬همچنین این افراد‬ ‫می توانند با شرکت های بیمه قرارداد ببندند و برای بیمه عمر و‬ ‫پس انداز‪ ،‬برنامه ریزی کنند تا پوشش های بیمه تکمیلی درمان و‬ ‫بازنشستگیداشت هباشند‪.‬‬ ‫سهامعدالتوچالش هایاینده‬ ‫یکی از چالش های اقتصادی دولت اینده‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه مســاله ســهام عدالت اســت که‬ ‫از دهــه ‪ ۱۳۸۰‬اغــاز و در دولــت جدیــد بــرای‬ ‫نخستین بار امکان معامله ان در بورس فراهم‬ ‫شــد‪ ،‬امــا برنامه ریزی برای ادامه مســیر ســهام‬ ‫عدالــت تا جایی اهمیــت دارد کــه در صورت‬ ‫نادیــده گرفتــه شــدن‪ ،‬می توانــد بــه چالــش‬ ‫بحران سازاقتصاد کشورتبدیلشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬ســهام عدالت که با‬ ‫یســازی و مشــارکت مردم‬ ‫دو انگیــزه خصوص ‬ ‫در اقتصــاد در دهــه ‪ ۱۳۸۰‬بــه مــردم واگــذار‬ ‫شــد‪ ،‬اکنون به اتش زیر خاکســتر اقتصاد ایران‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬یک کارشناس بازار سرمایه‬ ‫بر این باور است که دولت بعدی باید تقویت‬ ‫سیاس ـت گذاری در زمینــه ســهام عدالــت را‬ ‫به عنوان یکی از اولویت های اقتصادی خود در‬ ‫نظــر گیرد‪ ،‬زیــرا در غیر این صورت چالش های‬ ‫ســهام عدالت‪ ،‬بخش حقیقی اقتصاد را متاثر‬ ‫خواهندکرد‪.‬‬ ‫افشــین جاویــد‪ ،‬کارشــناس بــازار ســرمایه‬ ‫در ایــن رابطــه بــه ایرناپالس گفــت‪ :‬این اقدام‬ ‫شهــای‬ ‫بــا عنــوان ســهام عدالــت‪ ،‬یکــی از رو ‬ ‫خصوصی ســازی و واگذاری شرکت های دولتی‬ ‫بــه مردم اســت کــه حــدود ‪ ۴۹‬میلیون نفــر از‬ ‫جمعیت کشور را از اواسط دهه ‪ ۱۳۸۰‬تحت‬ ‫تاثیر قرار داد و به نظر می رسد در اینده می تواند‬ ‫نه تنها به چالش اصلی بازار سرمایه ایران بلکه‬ ‫شهــای اقتصاد کشــور تبدیل‬ ‫بــه یکــی از چال ‬ ‫شود‪ .‬مردم از سال گذشته توانستند ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از ســهام عدالــت خــود را بفروشــند و پیــش از‬ ‫ازادسازی معامالت این سهام در بورس‪ ،‬امکان‬ ‫دریافــت ســود نقــدی بــرای داردندگان ســهام‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬عادالنه توزیع شد؟‬ ‫جاوید درباره شیوه واگذاری سهام عدالت‬ ‫در دهــه ‪ ۱۳۸۰‬گفــت‪ :‬شناســایی افــراد واجد‬ ‫شــرایط دریافت ســهام عدالت از دهــه ‪۱۳۸۰‬‬ ‫اغاز شد و تا سال‪ ۱۳۹۲‬به طول انجامید‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۶‬میلیــون نفــر از دارنــدگان ســهام‬ ‫عدالــت در دهــه ‪ ،۱۳۸۰‬برگه های ســهام یک‬ ‫میلیــون تومانــی را دریافت کردند کــه به طور‬ ‫عمدهافرادتحتپوششسازمان هایحمایتی‬ ‫یادهک هایپاییندرامدیبودند‪.‬‬ ‫سایر دارندگان سهام عدالت که گروه های‬ ‫متنوعی از روستاییان و عشایر گرفته تا طالب‬ ‫حوزه علمیه و بخشی از کارکنان دولت را در بر‬ ‫گرفت برگه هایی با ارزش اسمی ‪ ۴۹۲ ،۵۳۲‬و‬ ‫‪ ۴۵۲‬هزار تومان را دریافت کردند‪ .‬حدود ‪۵۲‬‬ ‫هزار نفر از انها با پرداخت مابه التفاوت‪ ،‬ارزش‬ ‫سهام خود را به یک میلیون تومان رساندند و‬ ‫در ان زمان حدود ‪ ۲۸‬میلیارد تومان بابت این‬ ‫مابه التفاوتاز طرفدارندگانسهامعدالتبه‬ ‫دولت پرداخت شد‪ .‬با این حال در همان زمان‬ ‫نیز در شیوه شناسایی افراد واجد شرایط ابهام‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫جاویــد افــزود‪ :‬پس از ازادســازی معامالت‬ ‫سهامعدالتدر بورس‪،‬دارندگاناینبرگه های‬ ‫سهامامکانانتخابدوروشمدیریتمستقیم‬ ‫و غیر مســتقیم ســهام عدالــت را پیــدا کردند‪.‬‬ ‫گروهی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند‬ ‫ســهامدار شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چالش اصلی بورس چیست؟‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه‬ ‫اکنــون ســهام عدالــت چالــش اصلــی بــورس‬ ‫است گفت‪ :‬مساله ای که سهام عدالت را به‬ ‫چالــش اصلی بورس تبدیــل می کند‪ ،‬مجامع‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی اســت‬ ‫کــه ارزش ســبد ســرمایه گذاری شــرکت های‬ ‫ســرمایه پذیر انهــا در حــدود ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــیوه انتخاب‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره و چگونگــی برگــزاری‬ ‫مجامــع ایــن شــرکت ها می توانــد بــورس و‬ ‫به دنبــال ان‪ ،‬بخش حقیقی اقتصاد کشــور را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود نیمی از دارندگان سهام‬ ‫عدالت که شیوه غیرمستقیم را انتخاب کردند‬ ‫و اکنون ســهام دار شرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانی هســتند‪ ،‬بایــد بــرای بــه حــد نصاب‬ ‫رســیدن مجامــع در رای گیــری بــرای انتخــاب‬ ‫هیــات مدیــره شــرکت کننــد‪ .‬از طــرف دیگر‪،‬‬ ‫دربــاره ماهیــت حقوقــی نامزدهــای هیــات‬ ‫مدیــره و وابســتگی انها به بخــش دولتی نیز‬ ‫ابهام هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫چالش تضاد منافع‬ ‫جاویــد چالــش دیگــر ســهام عدالــت را‬ ‫وجــود تضاد منافعی دانســت که می تواند بر‬ ‫تصمیم های هیات مدیره شرکت های استانی‪،‬‬ ‫تاثیرگــذار باشــد و توضیــح داد‪ :‬شــورای عالــی‬ ‫بورس باید برای تایید صالحیت اعضای هیات‬ ‫مدیره شــرکت های استانی‪ ،‬کمیته ای تشکیل‬ ‫دهد و در صورتی که دســتورالعمل این کمیته‬ ‫شفافنباشد‪،‬نمی تواندتضادمنافعیرا کهدر‬ ‫تاییدیاعدمتاییدافرادپیشنهادیوجوددارد‪،‬‬ ‫نادیدهگرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طــرف دیگــر‪ ،‬شــیوه کنونــی‬ ‫ســهام داری در شــرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫استانی‪ ،‬چالش هایی را برای حاکمیت شرکتی‬ ‫شــرکت های ســرمایه پذیر ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫به عنــوان نمونه اگر یک شــرکت بورســی را در‬ ‫ســبد ســهام عدالت در نظر بگیریم‪ ،‬می بینیم‬ ‫برگزاری مجامع این شــرکت ها به یک چالش‬ ‫تبدیلشدهوتصمیم گیریدربارهمواردیمانند‬ ‫افزایش ســرمایه و نیز طرح های توســعه را به‬ ‫تاخیرمی اندازد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬این موضوع‪ ،‬از انجایی که‬ ‫بــورس ایران بازاری کاالمحور اســت‪ ،‬می تواند‬ ‫بخــش حقیقی اقتصــاد را نیز تحت تاثیر خود‬ ‫قرار دهد‪.‬در واقعشرکت هایی کهتامین کننده‬ ‫کاالهــای اساســی ماننــد ســیمان‪ ،‬فــوالد و‬ ‫تولیدکنندگان ســایر نهاده های اساســی صنایع‬ ‫دیگر هستند‪ ،‬بدون تصمیم گیری هایی که در‬ ‫مجامع و توسط هیات مدیره انجام می شود‪،‬‬ ‫قــادر به برنامه ریزی برای تولید نیســتند و این‬ ‫موضــوع می توانــد به بخش حقوقــی و تولید‬ ‫کشور اسیببزند‪.‬‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬اولویت دولت اینده در‬ ‫بورس‬ ‫جاوید با تاکید بر چالش سهام عدالت برای‬ ‫اقتصــاد ایران گفت‪ :‬ســهام عدالــت‪ ،‬اتش زیر‬ ‫خاکستراست‪.‬مادربارهحدود‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی که در دست شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫و حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار میلیارد تومان ســهامی که‬ ‫به صــورت مســتقیم در دســت مــردم اســت‬ ‫صحبت می کنیم و باید توجه داشته باشیم که‬ ‫سبد سهام عدالت از شرکت های بزرگ بورسی‬ ‫تشــکیل شــده کــه خودشــان ســهام دار دیگــر‬ ‫شرکت هایپذیرفت هشدهدر بورسهستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابرایــن در صورتــی که دولت‬ ‫اینده‪ ،‬موضوع سهام عدالت را به عنوان یکی از‬ ‫اولویت های اقتصادی مورد توجه قرار ندهد‪،‬‬ ‫ابتدا شــرکت های وابســته بورسی دچار اسیب‬ ‫خواهند شــد و پس از ان طرح های توســعه و‬ ‫برنامه های تولید ان ها در بخش واقعی اسیب‬ ‫خواهد دید‪ .‬در نتیجه می توان اولویت بورسی‬ ‫دولت اینده را تقویت سیاست گذاری در زمینه‬ ‫سهامعدالتدانست‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫تبریک رئیس دفتر رهبری‬ ‫ت‪‎‬اهلل رئیسی‬ ‫به ای ‬ ‫رئیس دفتر رهبری با حضور در دفتر ایت اهلل رئیسی‪،‬‬ ‫انتخاب او به عنوان هشــتمین رئیس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را تبریک گفت‪.‬‬ ‫بهگزارشفارس‪،‬حجت االسالم والمسلمینمحمدی‬ ‫گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری صبح دیروز با‬ ‫ت‪‎‬اهلل ســید‬ ‫حضــور در دفتر رئیس جمهور منتخب‪ ،‬با ای ‬ ‫ابراهیــم رئیســی دیــدار کــرد‪ .‬او در این دیــدار با تبریک‬ ‫ت‪‎‬اهلل رئیســی در انتخابات ســیزدهمین دوره‬ ‫پیروزی ای ‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬برای او و دولت اینده ارزوی موفقیت‬ ‫ت‪‎‬اهلل سید ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار از ابراز‬ ‫کرد‪ .‬ای ‬ ‫محبترئیسدفتررهبریتقدیروتشکر کرد‪.‬‬ ‫رونمایی از واکسن کرونای‬ ‫تولید سپاه‬ ‫در چند روز اینده‬ ‫رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت‪ :‬واکســن‬ ‫کرونای تولید دانشــگاه علوم پزشکی ســپاه در چند روز‬ ‫ایندهرونماییمی شود‪.‬‬ ‫به گزارشمهر‪،‬سرلشکرمحمدباقریرئیسستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح در حاشیه مراسم اعطای نشان و تجلیل‬ ‫از کارکنان فعال در حوزه پیشگیری از کرونا با حضور در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬تمام امکانات نیروهای مسلح‬ ‫برایمقابلهباویروس کرونابسیجاست‪.‬سرلشکرباقری‬ ‫افزود‪ :‬واکسن وزارت دفاع در مرحله دوم ازمایش های‬ ‫بالینیاستوواکسندانشگاهعلومپزشکیسپاههمدر‬ ‫چند روز اینده رونمایی می شود‪.‬‬ ‫مجلس همراه دولت منتخب‬ ‫خواهد بود‬ ‫نایب رئیــس اول مجلــس گفــت‪ :‬مجلــس در عیــن‬ ‫پایبندی به تفکیک قوا و عمل به وظایف ذاتی نظارتی‬ ‫خــود همــراه و همــکار دولت منتخب خواهد بــود و از‬ ‫هیچ کوششی برای کاستن از االم و مشکالت مردم دریغ‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬علی نیکــزاد گفت‪ :‬انتخابــات از‬ ‫مهم تریــن نمودهای جمهوریــت در نظام مرد مســاالری‬ ‫دینی است و پیام این دوره از انتخابات مخابره یک نه‬ ‫بزرگبهتالش هایواهیشبکه های‪ ۲۴‬ساعتهسعودیو‬ ‫صهیونیستیازیکسووتوهماتبرخیبی بصیرتانمتوهم‬ ‫داخلــی از ســوی دیگــر بود که تالش کردند انتخابــات را‬ ‫تحریم کنند‪.‬نایب رئیساولمجلساظهار داشت‪ :‬مردم‬ ‫عزیزکشورمانبابصیرتخودعلیرغممشکالتمعیشتی‬ ‫نگرانــی از بیماری همه گیر کوویــد ـ‪ 19‬و تبلیغات صدها‬ ‫میلیاردی رســانه ها بــا فراخوان رهبــری به صحنه امدند‬ ‫تــا بگویند گرچه از مســئوالن و وضعیت موجود دلخور‬ ‫هستند اما به انقالب اسالمی پایبند و به حل مشکالت‬ ‫امیدوار هستند‪ .‬او افزود‪ :‬این پیروزی را به رهبر عزیزتر از‬ ‫جانمان که محافظ اسالمیت و پاسدار جمهوریت نظام‬ ‫اسالمی و همواره همراه و در کنار مردم هستند تبریک و‬ ‫تهنیت عرض می کنیم‪ .‬نیکزاد خاطرنشان کرد‪ :‬مجلس‬ ‫در عین پایبندی به تفکیک قوا و عمل به وظایف ذاتی‬ ‫نظارتی خود همراه و همکار دولت منتخب خواهد بود‬ ‫و از هیچ کوششی برای کاستن از االم و مشکالت مردم‬ ‫دریغنخواهد کرد‪.‬نایب رئیساولمجلساظهار داشت‪:‬‬ ‫مردم باوجود مشکالت مناعت طبع و بزرگواری خود را با‬ ‫حضور در پای صندوق های رای نشان دادند اکنون نوبت‬ ‫دولتمرداندر همهقوااست کهنوکری شانرانشاندهند‬ ‫هر کس که برای خود شانی باالتر از نوکری در مقابل این‬ ‫ملت بزرگ قائل است جایی در مجلس انقالبی‪ ،‬دولت‬ ‫مردمی و قوه قضائیه مقتدر نخواهد داشــت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مردمامدنداالننوبتماستتابرایرفعمشکالتان ها‬ ‫بدویم و شــب از روز نشناســیم چراکه در غیر این صورت‬ ‫درحقشهداجفا کرده ایم‪.‬نیکزادخاطرنشان کرد‪ :‬حضور‬ ‫مردمدر انتخاباتتبلور بازگشتقدرتبهمردمبودبرای‬ ‫منتخــب مــردم ارزوی توفیــق داریــم و امیدواریم دولت‬ ‫سیزدهم بتواند تا پایان مردمی‪ ،‬والیی و انقالبی بماند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اول مجلس اظهار داشــت ‪ :‬مواضع صریح و‬ ‫انقالبــی رئیس جمهور منتخــب در احقاق حقوق ملت‬ ‫ایرانجایتقدیرداردانچه گفتهشدمنطبقباقانوناقدام‬ ‫راهبــردی بــرای لغو تحریم ها و صیانــت از حقوق ملت‬ ‫ایران است و دولت امریکا باید این پنبه را از گوش خود‬ ‫بیرون اورد و بفهمد که قرار نیست تحت هیچ شرایطی‬ ‫بدون تامین منافع ملی ما و قبل از لغو تمام تحریم ها و‬ ‫اثبات صحت اقوالشان از طریق راستی ازمایی تعهدی‬ ‫امضــاء شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬امیدوارم طرف هــای غربی پیام‬ ‫انتخابات ایران و مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ ایران در‬ ‫برابر تحریم ها را درست و عاقالنه دریافت کنند و از هر‬ ‫فرصتی که نظام اسالمی برای ان ها فراهم کرده استفاده‬ ‫کنند‪.‬نیکزادخاطرنشانکرد‪:‬هرانچهمی توانستیدتحریم‬ ‫کردیدتاملترابه زانودراوریداماامروزمی بینیدمردمایران‬ ‫همچنانایستاده اندوبه سویقله هادرحرکتهستنداما‬ ‫دشمنان این ملت یا در باتالق های خودساخته زمین گیر‬ ‫شده اند و یا همچون نتانیاهو و ترامپ به زباله دان تاریخ‬ ‫سپرده شده اند‪.‬‬ ‫جهانگیری‬ ‫با رئیسی دیدار کرد‬ ‫معــاون اول رئیس جمهور در دیدار با ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی‪ ،‬انتخاب او به ریاســت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را تبریــک گفت‪.‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اســحاق جهانگیری با‬ ‫حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب‪ ،‬با ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی دیــدار کــرد‪ .‬او در ایــن دیدار با تبریــک پیروزی‬ ‫سید ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست جمهوری در‬ ‫‪ ۲۸‬خــرداد ‪ ،۱۴۰۰‬برای ایشــان و همکارانش در دولت‬ ‫سیزدهمارزویموفقیت کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫تصمیم گیریدربارهبرجامبهنتایجانتخابات‬ ‫ارتباطیندارد‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه تجربیات خود‬ ‫را در قالب برنامه ای منظم به دولت جدید ارائه‬ ‫می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ما از یک سنت نیکو و نهادینه شده‬ ‫در جهــت انتقال قــدرت برخوردار هســتیم و این‬ ‫موقعیتی است که در جهان و منطقه پراشوب باید‬ ‫ان را پاس بداریم و بر این سرمایه بیفزاییم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی ربیعــی بــا اشــاره بــه‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ‪ ۲۸‬خــرداد گفــت‪:‬‬ ‫پیــروزی اقــای رئیســی را تبریــک می گوییــم و‬ ‫امیدواریم دولت سیزدهم بتواند به همه اهداف‬ ‫نشــده در جهــت اهــداف ارما نهــای ملــی‬ ‫تعیی ‬ ‫و ایجــاد شــرایطی بــرای رشــد و توســعه کشــور و‬ ‫زندگی بهتر برای مردم دست پیدا کند‪ .‬ربیعی با‬ ‫بیــان اینکه در انتخابات بار دیگر میراث گران قدر‬ ‫اســامی جمهوریــت بــا انتخاباتــی دیگــر تــداوم‬ ‫یافت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه از یک سنت نیکو‬ ‫و نهادین هشــده در جهت انتقال قــدرت برخوردار‬ ‫هستیم و این موقعیتی است که در جهان و منطقه‬ ‫پراشوب ما باید ان را پاس بداریم و بر این سرمایه‬ ‫بیفزاییم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکی از اسیب ها در برخی‬ ‫ادوار گذشــته‪ ،‬فقــدان تــداوم میــراث دولت های‬ ‫گذشــته بود‪ .‬هــر دولتی قطعـ ًـا دارای اثار مثبت و‬ ‫منفی در کارنامه خود هست اما در کنار ان تجارب‬ ‫گران قدری دارد که دولت دوازدهم این تجارب را‬ ‫به دولت جناب اقای رئیسی انتقال خواهد داد‪.‬‬ ‫تصمیم گیری درباره برجام به ارتباطی به‬ ‫سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫برنامــه دولت اقای روحانی این اســت که نهایی‬ ‫سازی برجام را به دولت بعد بسپارد یا در روزهای‬ ‫باقی مانــده به فرجام برســاند‪ ،‬گفــت‪ :‬این هم از‬ ‫موضوعاتــی بــود کــه در مذاکــره دو رئیس جمهور‬ ‫فعلی و منتخب بحث و بررسی شد‪ .‬این تصمیم‬ ‫در حقیقــت تصمیمــی نیســت کــه ایــن دولت یا‬ ‫دولت بعد بگیرد به متغیرهای دیگری مانند قبول‬ ‫کــردن دیدگا ههــای ایران از ســوی امریکا بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬او افزود‪ :‬از اغاز رقابت های انتخاباتی تکرار‬ ‫کرده ایــم کــه مذاکــرات احیای برجــام ارتباطی به‬ ‫سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و بر اساس‬ ‫سیاست های کالن کشور وپیروخطوطتعیین شده‬ ‫از سوی رهبر معظم انقالب و نهادهای باالدستی‪،‬‬ ‫دولت خود را مکلف دانســته که این مذاکرات را‬ ‫بر مبنای تامیــن حداکثری منافع ملی دنبال کند‪.‬‬ ‫اگر امریکا به تعهداتش برگــردد‪ ،‬مذاکره کنندگان‬ ‫شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای باالدستی‬ ‫گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعد نخواهند‬ ‫شــد‪ .‬دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری‬ ‫تقریبا دربــاره همه‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫ً‬ ‫اختالفــات مهــم طرفیــن‪ ،‬تفاهــم کلــی صــورت‬ ‫گرفته و اسناد مربوطه اماده شده است‪ .‬اکنون به‬ ‫یــک متن روشــن و فاقد ابهــام در همه کارگروه ها‬ ‫رســیده ایم‪ .‬انچــه باقی مانــده بیــش از ا نکــه بــه‬ ‫مذاکره نیاز داشــته باشد‪ ،‬نیازمند تصمیم سیاسی‬ ‫همه طرف ها است و اگر تصمیمات سیاسی اخذ‬ ‫یتــوان امیــدوار بــود و هیچ بعید نیســت‬ ‫شــود م ‬ ‫کــه وارد دور پایانــی گفت وگوهــا شــویم‪ .‬ربیعــی‬ ‫گفــت‪ :‬هما نطــور که اقــای عراقچی اشــاره کرده‪،‬‬ ‫هفته اینده ممکن اســت اخرین دور مذاکرات در‬ ‫وین باشد که البته این مسئله بستگی به تصمیم‬ ‫فهــای مقابــل و اراده ا نهــا بــرای بــه نتیجــه‬ ‫طر ‬ ‫رسیدن گفت وگوهادارد‪.‬سخنگویافزود‪:‬بنابراین‬ ‫در جریان طبیعی امور‪ ،‬درصورتی که دیگر طرف ها‬ ‫اماده باشــند‪ ،‬دولت مانعی برای اتمام مذاکرات‬ ‫نــدارد امــا اگر به هر دلیلی توافق نهایی تا مهلت‬ ‫قانونــی دولت دوازدهم اتفاق نیفتد‪ ،‬مســئولیت‬ ‫مذاکــرات و تصمیــم درباره جزییــات ان بر عهده‬ ‫دولت سیزدهم خواهد بود‪.‬‬ ‫علت های اصلی مشکالت مردم سانسور‬ ‫شد‬ ‫دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با‬ ‫اشاره به برنامه دولت برای ‪ ۴۰‬روز پایانی و کنترل‬ ‫تهــا و کاهــش تورم‪ ،‬گفت‪ :‬مــن بدون انکه‬ ‫قیم ‬ ‫بخواهم برخی نارسایی هایی که در همه نهادها‬ ‫و قوا و نیز دولت وجود داشته را نادیده بگیریم‪،‬‬ ‫علــت اصلی مســائل موجود‪ ،‬قطعــا تحریم های‬ ‫ظالمان ـه ای بــوده که نمی دانم چــرا هیچ گاه یک‬ ‫جریــان عظیــم رســانه ای که تنها رســالت خــود را‬ ‫انتقــاد از دولت قــرار داده بود‪ ،‬ان راندید‪ .‬ربیعی‬ ‫گفت‪ :‬جنگ اقتصادی باعث کاهش درامد ارزی و‬ ‫در نتیجه باال رفتن قیمت ارز و بی ثباتی در همه‬ ‫بازارهــا شــد‪ .‬در کنــار ان‪ ،‬افزایــش جهانی قیمت‬ ‫بســیاری از نهاد ههــا نیز موجب شــدند بر اقتصاد‬ ‫ایــران و زندگــی مردم‪ ،‬فشــار زیادی وارد شــود‪ .‬او‬ ‫کبــار هم که‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬کاش این عــده برای ی ‬ ‫شده ‪ ،‬به سانسور علت های اصلی نمی پرداختند‪.‬‬ ‫برای مقاصد سیاسی و تخریب دولت به رغم اینکه‬ ‫در ظاهر علیه امریکا موضع می گرفتند‪ ،‬ازیک طرف‬ ‫دولــت را متهــم بــه نگاه به خــارج می کردنــد و از‬ ‫طرفــی بر جنایــت امریکا ســرپوش می گذاشــتند‪.‬‬ ‫به هرحال این روزها گذشــت و در تاریخ سیاســی‬ ‫ما این دوگانه ها و تعارض ها می ماند‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولت تصریح کرد‪ :‬تا تحریم و کمبود ارز هســت‬ ‫و تــا ارز بــه قیمــت واقعــی خــود بازنگــردد و تــا‬ ‫انتقــال پــول بــه وضعیت ســابق خود بازنگــردد؛‬ ‫این حکایت برقرار خواهد بود‪ .‬دســتیار ارتباطات‬ ‫اجتماعی رئیس جمهوری افزود‪ :‬این ارزوی قلبی ما‬ ‫اســت که برای حتی یک روز زودتر هم که شــده‪،‬‬ ‫مهــا از زندگــی مــردم برداشــته شــود و‬ ‫رنــج تحری ‬ ‫اقدامات صورت گرفته برای شکست تحریم ها به‬ ‫نتیجهنهاییبرسد‪.‬ارزومی کنمبعدازاینهرشبکه‬ ‫خبری را که می بینیم‪ ،‬در ان از علت های اصلی به‬ ‫وجــود امــدن این وضعیت برای مردم گفته شــود‬ ‫و امیدواریــم که دولت بعــدی‪ ،‬بی مهری ای را که‬ ‫این دولت دید‪ ،‬تجربه نکند‪ .‬ربیعی با اشــاره به‬ ‫اینکه بخشــی از تاریخ اقتصاد اخیر ایران هیچ گاه‬ ‫بیان نشــد‪ ،‬گفت‪ :‬با شــروع مذاکــرات این دولت‬ ‫توانست تورم را از ‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۹.۹‬درصد برساند‪.‬‬ ‫متاسفانه برخی دچار این رویکرد ناصواب هستند‬ ‫کــه به جای ریشــه‪ ،‬بــه شــاخه می پردازند و فقط‬ ‫نیمه خالی لیوان را می بینند‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬وقتی‬ ‫ان موقع که توفیق سیاس ـت ها کامال تجلی یافته‬ ‫بود‪ ،‬کسی از ان صحبت نکرد و متاسفانه برخی‬ ‫زبانشــان را بســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این عده‪ ،‬وقتی‬ ‫در شــرایط نامبارک تحریــم و کرونا‪ ،‬جهش تولید‬ ‫یکــه بخــش صنعت با‬ ‫در ایــران رقــم خــورد‪ ،‬وقت ‬ ‫یکــه رشــد‬ ‫رشــد ‪ ۳.۸‬درصــدی مواجــه شــد‪ ،‬وقت ‬ ‫منفی خدمات هم متوقف شــد و در ســال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬این دولت ارزوی رهبری را تحقق بخشید و‬ ‫جهش تولید در ایران رقم خورد؛ ان هم درحالی که‬ ‫اکثریت کشورهای دنیا‪ ،‬به خاطر پاندومی کرونا‪،‬‬ ‫رشــد منفــی تولیــد و خدمــات داشــتند‪ ،‬ســکوت‬ ‫کردنــد‪ .‬به همین خاطر قلبــا ارزو داریم که دولت‬ ‫بعدی هرگز با این نوع قضاوت های غیرمنصفانه‬ ‫مواجهنشود‪.‬‬ ‫ارای باطله در این انتخابات دو واحد درسی‬ ‫یک ترم است‬ ‫ســخنگوی دولــت در پاســخ به ســوالی درباره‬ ‫ســهم ‪ 14/5‬درصــدی ارای باطلــه در انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری و تفــاوت ان بــا ارای دولــت‬ ‫دوازدهــم گفــت‪ :‬این ســوال شــما در حقیقت دو‬ ‫واحد درســی یک ترم اســت‪ .‬شاید پاسخ جامعی‬ ‫نتوانــم ارائــه کنــم‪ .‬رفتارشناســی رای دهنــدگان‬ ‫بــدون تردیــد امــری تک علتــی نبــوده و تابعی از‬ ‫متغیرهایی از قبیل تغییرات جمعیتی‪ ،‬تحوالت‬ ‫ارزشــی‪ ،‬احســاس موفقیــت یــا عدم موفقیــت در‬ ‫رای دهــی‪ ،‬میــزان نیــل بــه هــدف رای دهنــدگان‪،‬‬ ‫امکان حضور در پای صندوق رای‪ ،‬یافتن گرایشی‬ ‫شهــای خــود و نیز تابعی از ســایر‬ ‫نزدیــک بــه ارز ‬ ‫مســائل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی است که‬ ‫الزم اســت بررســی و تحقیق شــود‪ .‬او افزود‪ :‬من‬ ‫نه به عنوان ســخنگوی دولت بلکه به عنوان یک‬ ‫جامع هشــناس و کنشــگر اجتماعی معتقــدم باید‬ ‫ارای باطله باید موردبررسی قرار گیرد و نگاه علمی‬ ‫داشته باشیم و چاره اندیشی کنیم‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫گمانه زنی هادرباره کابینهسیدابراهیمرئیسیافزایش یافتهاست‬ ‫همهمردانرئیس جمهور‬ ‫هرچهبهزمانتحلیفریاستجمهوریابراهیم‬ ‫رئیسی نزدیک می شویم‪ ،‬گمانه ها درباره کابینه او‬ ‫یشــود‪ .‬رویداد ‪ ۲۴‬در این گزارش با توجه‬ ‫بیشــتر م ‬ ‫به حامیان رئیسی‪ ،‬تحلیل کرده که کابینه رئیسی‬ ‫چگونهشکلمی گیرد‪.‬‬ ‫دو روز گذشــته نشســت خبری ابراهیم رئیسی‬ ‫برگــزار شــد و او در پاســخ به ســوالی درباره ترکیب‬ ‫کابینه خود گفت به هیچ گروهی وامدار نیست و‬ ‫کابینه اش را جناحی نمی بندد‪ .‬این جمله اما ظاهرا‬ ‫جمله خوشایند اصولگرایان نیست‪ ،‬چه انکه ان ها‬ ‫به خاطر حمایتشان از رئیسی‪ ،‬خود را صاحب سهم‬ ‫می داننــد؛ این نگرانــی از زمان تبلیغات انتخابات‬ ‫وجود داشت که مهم ترین ان بعد از صدور حکمی‬ ‫برایریاستتقیپوربه عنوانمسئولفضایمجازی‬ ‫ستاد رئیسی بود‪ .‬این خبر را ابتدا خبرگزاری تسنیم‬ ‫منتشر کرد که منبع موثقی برای اخبار اصولگرایان‬ ‫بهشمار می رود‪.‬بعدازاینخبر‪،‬سیدعلیموسویاز‬ ‫چهره هایامنیتیتوییتر‪،‬هشداردادانتصابافرادبا‬ ‫دافعه باال به رئیسی اسیب می زند‪.‬‬ ‫گروه هایحامیابراهیمرئیسی‬ ‫به گزارش رویداد ‪24‬؛ چند جریان نقش افرینی‬ ‫اصلی را در ستاد های ابراهیم رئیسی داشتند؛ گروه‬ ‫اول‪ ،‬گروه اســتان قدس اســت‪ .‬افرادی که از چهار‬ ‫سال قبل و به خصوص در ایام انتخابات سال ‪،۹۶‬‬ ‫در کنار او قرار گرفتند‪ .‬به نظر می رسد اعتماد رئیسی‬ ‫به این تیم‪ ،‬بیشتر از تیمی باشد که در کنار او در قوه‬ ‫قضائیه قرار داشتند‪ .‬گروه دوم‪ ،‬یاران احمدی نژاد‬ ‫هستند‪.‬چهرهشاخصاینجریان‪،‬علینیکزاداست‬ ‫کهریاستستادرئیسیرابرعهده گرفتهاست‪.‬نیکزاد‬ ‫فردی است که در انتخابات ‪ ،۹۲‬همراه مشایی و‬ ‫ینــژاد به وزارت کشــور رفــت و در همه این‬ ‫احمد ‬ ‫سال ها سعی کرده پیوند همه مدیران احمدی نژاد‬ ‫باشــد؛ خــواه جریان مشــایی باشــند خــواه جریان‬ ‫پایــداری و خــواه جریــان ایثارگــران‪ .‬نیکــزاد در این‬ ‫مدت از همه ظرفیت ستاد های سابق احمدی نژاد‬ ‫به نفع رئیس جدید بهره برده اســت‪ .‬گروه ســوم‬ ‫حامیان سعید محمد هستند‪ .‬باوجوداینکه تعداد‬ ‫زیــادی از نامز دهــای جریــان اصولگــرا از رئیســی‬ ‫حمایت کردند‪ ،‬اما به نظر می رســد سعید محمد‬ ‫بیــش از ســایر نامز دهــا موردحمایت رئیســی بوده‬ ‫اســت‪ .‬ســعید محمد حتی برای تبلیغات رئیســی‬ ‫به ســفر اســتانی رفت و مهدی دوستی رئیس ستاد‬ ‫سعید محمد هم به عنوان سخنگوی ستاد رئیسی‬ ‫انتخاب شد؛ به این ترتیب بعید است سعید محمد‬ ‫وچهره هاینزدیکاودر دولتایندهرئیسیحضور‬ ‫نداشته باشند‪ .‬گروه چهارم‪ ،‬حلقه مشهد هستند‪.‬‬ ‫البتهقاضی زادههاشمیوسعیدجلیلیهممشهدی‬ ‫هستند‪،‬اماارتباطاتخانوادگی‪،‬باعثشدخاندان‬ ‫علم الهدی نیز برای رای اوری رئیسی فعال شوند‪.‬‬ ‫در ایام انتخابات شــایعاتی از ســتاد خیابان فرشته‬ ‫رئیسی به بیرون درز کرد‪ .‬این خبر ها البته تکذیب‬ ‫شد‪،‬اماظاهرافعالیتان هابه صورتغیررسمیزیر‬ ‫نظرحامدعلمالهدیمعاونمجمعجهانیتقریب‬ ‫مذاهــب و فرزند حجت االســام ســید احمد علم‬ ‫الهدی شدت گرفته بود‪ .‬گروه پنجم تیم نظامیان‬ ‫ســابق هســتند‪ .‬حضــور علیرضــا زاکانــی در عرصه‬ ‫انتخابــات‪ ،‬باعث شــد تــا احزابی مثل ایثارگــران و‬ ‫رهپویانبرایحمایتازرئیسیعجلهنکنند‪.‬رئیسی‬ ‫البته کار را به دست یکی دیگر از نامزد های منصرف‬ ‫شده داد تا علیرضا افشار هم یکی از چهره های موثر‬ ‫ستاداوشد‪ .‬گروهششمتیمسیاسی هاهستند‪.‬به جز‬ ‫شــورای ائتالف و شــورای وحدت‪ ،‬جبهه پایداری و‬ ‫موتلفه هم اعالم کردند از نامزدی رئیسی حمایت‬ ‫می کنند‪.‬به این ترتیبهمه گروه هایموثراصولگرااز‬ ‫رئیسیحمایت کردند؛حمایتی کهدر تاریخسیاسی‬ ‫مســابقه بوده و یاداور حمایت همه جانبه‬ ‫ایران ک ‬ ‫اصولگرایاناز محموداحمدی نژاددر انتخاباتسال‬ ‫‪ ۸۸‬است‪ .‬با این وصف اگرچه ابراهیم رئیسی خود‬ ‫را مستقل می خواند اما واقعیت در سیاست ایران‬ ‫این است که برای ماندگاری و حفظ موقعیت باید‬ ‫از گروه های حامی استفاده کرد؛ چه انکه چهار سال‬ ‫م بر هم زدنی می گذرد و رئیســی بار دیگر‬ ‫به چش ـ ‬ ‫به این گروه ها نیاز پیدا می کند‪ .‬گمانه زنی ها نشان‬ ‫می دهد گروه هایی که توضیح ان در باال داده شد‪،‬‬ ‫بیشترین سهم را در کابینه رئیسی خواهند داشت؛‬ ‫گروه هایــی که البته هم پوشــانی های زیادی باهم‬ ‫دارند‪.‬مدیراناحمدی نژادبهرهبرینیکزاد‪،‬مجلس‬ ‫یازدهم به رهبری قالیباف‪ ،‬مدیران استان قدس به‬ ‫رهبری مرتضی بختیاری‪ ،‬جبهه پایداری به رهبری‬ ‫صادقمحصولی‪،‬تیممدیراننظامیسیاسی(حلقه‬ ‫رستم قاسمی) تیم مرکز پژوهش ها (گعده زاکانی)‬ ‫تیمدولتسایه(سعیدجلیلی)ونیرو هایوفادار به‬ ‫رئیسی که از قوه قضائیه به قوه مقننه خواهند امد‪.‬‬ ‫معاون اول دولت ابراهیم رئیسی‬ ‫گمانه زنی هاحاکیازاناست کهنیرو هایجبهه‬ ‫پایداریمعاوناولیدولترئیسیراخواهند گرفت‪.‬‬ ‫سعیدجلیلیولنکرانیجدی ترین گزینه هابرایاین‬ ‫مسئولیتهستند‪.‬البتهنامفرهادرهبروعلینیکزاد‬ ‫از تیم احمدی نژاد هم برای این مســئولیت شنیده‬ ‫می شود‪.‬برخیاصولگرایانمعتقدندحضورجلیلی‬ ‫و لنکرانی بیشــتر جنبه نمادین دارد تا دل حامیان‬ ‫جبهه پایداری به دست بیاید‪ .‬همین وظیفه ای که‬ ‫جهانگیری در دولت روحانی داشت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫رئیســی فرصت پیدا می کند نیرو های عمل گراتری‬ ‫را در مســئولیت های حساســی مثل دبیری شــورای‬ ‫عالــی امنیــت ملــی و وزارت خارجه بــه کار بگیرد‪.‬‬ ‫برای این مسئولیت ها هرچند افرادی مثل جلیلی و‬ ‫علیباقری کنیهممطرحهستند‪،‬امابعیدنیست‬ ‫مثل دو سال اول احمدی نژاد که الریجانی در این‬ ‫صندلی قرارگرفته بود‪ ،‬چهره ای مثل سردار دهقان‬ ‫یا سردار وحیدی قرار بگیرد‪ .‬اگر بنا به میانه روی در‬ ‫سیاستخارجیباشد‪،‬امیرعبدالهیانوعراقچیهم‬ ‫گزینه های جدی برای وزارت امور خارجه هســتند‪.‬‬ ‫برایسرپرستینهادریاست جمهوری‪،‬اسامیزیادی‬ ‫مطرحهستند‪.‬سیدمرتضیبختیاری‪،‬اماجدی ترین‬ ‫گزینه اســت‪ .‬همه می دانند او ارتباط صمیمانه ای‬ ‫با ابراهیم رئیسی دارد و یکی از نیرو های همفکر و‬ ‫همسو با او به شمار می رود‪.‬‬ ‫تیمصنعتیدولترئیسی‬ ‫مشخص نیست تیم صنعتی رئیســی از حضور‬ ‫چه افرادی تشکیل می شود‪ .‬احتماال نیکزاد تالش‬ ‫دارد از افــرادی مثــل غضنفــری و محرابیــان در این‬ ‫جایگاهاستفادهشودوطبیعتااگرمعاوناولنشود‪،‬‬ ‫خود او هم یکی از گزینه های این وزارتخانه ها به‬ ‫شمار می رود‪ .‬در مقابل گفته می شود تیم نظامیان‬ ‫هــم مدعی جدی این وزارتخانه ها اســت و رســتم‬ ‫قاسمی و سعید محمد برنامه های جدی برای این‬ ‫مسئولیت هاتدوینکرده اند‪.‬‬ ‫رهبــری تیم اقتصادی رئیســی هم احتماال بین‬ ‫دو گزینه است فاطمی امین (از تیم استان قدس) یا‬ ‫فرهادرهبر(ازتیماحمدی نژاد)البتهنزدیکانزاکانی‬ ‫نامعبدالملکیراهممطرحمی کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اصالح طلبیبهمتنمردمبرگردد‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫موردنظــر که همتی اســت رای‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬مــا بایــد‬ ‫می دهیم‪.‬خباز تاکیــد کرد‪ :‬این‬ ‫حتما پوست اندازی و حتما باید‬ ‫دوگانگــی در جبهــه اصالحات‬ ‫بازســازی کنیــم و حتمــا باید به‬ ‫همیــن نتیجــه را داشــت کــه‬ ‫متن مردم برگردیم و حتما باید‬ ‫مردم هم دوگانه عمل کردند و‬ ‫محمدرضاخباز‬ ‫برایاشتیبینمردمومجموعه‬ ‫دوگانگیدرتصمیممادوگانگی‬ ‫اصالح طلبان‪،‬برنامه ریزیکنیم‪.‬‬ ‫در رفتار مردم را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫محمدرضــا خبــاز‪ ،‬فعــال سیاســی اصالح طلــب پس ما نباید مشکل را از مردم بدانیم مشکل از‬ ‫در رابطــه بــا ادامه راه اصالح طلبــان در ارتباط با خودمــان اســت اصالح طلبان بایــد از این اتفاق‬ ‫جامعهواحیایسرمایهاجتماعیخودطیچهار درس بگیرند اصولگرایان هم باید درس بگیرند‪.‬‬ ‫ســال اینــده اظهار کــرد‪ :‬جهان ما جهــان عمل و ایــن چهــره سیاســی اصالح طلــب خاطرنشــان‬ ‫عکس العمل اســت‪ .‬در مقابل هر عمل فردی و کرد‪ :‬از مجموعه ریشه دار در کشور نمی توان‬ ‫اجتماعی ما‪ ،‬یک عکس العملی از ســوی جهان انتظار داشت که تماشاچی باشد در سال ‪۹۲‬‬ ‫خلقتبرایماپیشمی ایددر مسائلسیاسینیز و ‪ ۹۶‬همیــن اتفــاق بــرای اصولگرایــان افتــاد‬ ‫به همین صورت است و عمل ما و عکس العمل البتــه ان هــا از روش غیرمنطقــی‪ ،‬تخریــب و‬ ‫مردم این بار نشان داد که مردم عزیز کشور ما به توهیــن اســتفاده کردنــد‪ ،‬ولــی ما بایــد حتما‬ ‫مسائل اقتصادی که گریبان گیر ان هاست توجه پوســت اندازی و حتمــا بایــد بازســازی کنیــم‬ ‫بیشــتری دارنــد تا مســائل دیگر بنابرایــن در این و حتمــا بایــد به متــن مردم برگردیــم و حتما‬ ‫انتخابات‪،‬مجموعهاصالح طلباندوشقهشدند‪ .‬بایــد بــرای اشــتی بیــن مــردم و مجموعــه‬ ‫برخالف انتظاری که درگذشته می رفت و یکدل اصالح طلبــان‪ ،‬برنامه ریزی کنیم‪.‬او گفت‪ :‬این‬ ‫و یک صدا بودند این بار دو گروه شدند و گروهی اتفاق بار اول نیست که رخ می دهد‪ .‬در سال‪۷۶‬‬ ‫همچنان بر این مسئله پافشــاری می کردند که‪ ،‬اصالحــات در اوج بــود و بعد از ‪ ۸‬ســال فرودی‬ ‫چون کاندیدا های ما تائید صالحیت نشــده اند بــه وجود امد و انتخاب اقــای احمدی نژاد برای‬ ‫بنابراین ما‪ ،‬کاندیدایــی نداریم‪.‬به گزارش برنا‪ ،‬کشــور و اصالح طلبــان خســارت زیادی داشــت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬عــده ای دیگر اعــام می کردند اگرچه دو دولت اخیر شــرایط را برای اعالم موجودیت‬ ‫کاندیدا های اصلی ما رد صالحیت شده اند‪ ،‬ولی اصالح طلبان فراهم کرد‪ ،‬ولی نمی گویم شرایط‬ ‫بهایندلیل کهما کاندیدانداریمنبایدخودمانرا خوبــی برای اصالح طلبــان فراهــم اورد‪ ،‬ولی در‬ ‫از صندوق محروم کنیم و سرنوشت هر جامعه از این زمان اصولگرایان شرایط بدی داشتند‪ ،‬ولی‬ ‫صندوق بیرون می اید و درنهایت ما در انتخابات مجــددا ورق برگشــت و رغبــت مــردم ب هســوی‬ ‫به حداقل اکتفا و شرکت می کنیم و به کاندیدا اصولگرایان‪،‬شد‪.‬‬ ‫رئیسیبهوعده های‬ ‫خودعمل کند‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫همــه نهاد ها دست به دســت‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬رئیســی‬ ‫یکدیگــر داده انــد و یکســان‬ ‫باید ان قول های که را محقق‬ ‫هســتند؛ مجلــس‪ ،‬قــوه‬ ‫کنند تا یک رفاه نسبی را برای‬ ‫قضائیــه و شــورای نگهبــان و‬ ‫مــردم فراهم کنند که این امر‬ ‫ریاســت جمهوری ماننــد هــم‬ ‫جواد امام‬ ‫هم قطعا بدون تعامل با دنیا‬ ‫هســتند به هرحال کابینه هم‬ ‫اتفــاق نمی افتد‪.‬بــه گــزارش‬ ‫متناســب بــا همیــن اتفاقــات‬ ‫ایلنا‪،‬جــواد امــام‪ ،‬درباره این که ســید ابراهیم است و قرار نیست یک کابینه متفاوت شکل‬ ‫رئیســی در مناظرات انتخاباتی وعده هایی را گیرد‪.‬امــام ادامــه داد‪ :‬در نظــر داشــته باشــید‬ ‫مطرح کرد‪ ،‬چقدر ضرورت دارد تا او موضوع همیــن نــگاه با همیــن ادم ها همه بــرای رای‬ ‫احیــای برجــام و از همــه مهم تــر تعامــل بــا اوری رئیســی بســیج شــدند و قطعــا کابینــه‬ ‫دنیــا را در دســتور کار خود قــرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬چیزی غیرازاین نیست که بخواهیم فکر کنیم‬ ‫م ‬ ‫یتــوان گفــت نتیجــه انتخابــات از قبل هم و به قول برخی از اقایان این طور نیست همه‬ ‫قابل پیش بینی بود و چیز غیرمترقبه ای اتفاق نگاه ها را در برگیرد‪ ،‬کامال همه چیز در اختیار‬ ‫نیفتاده است‪ ،‬زیرا رقابت معنادار ان طور که یک جریان خاص اســت که ان شــااهلل بتوانند‬ ‫ما انتظارش را می کشیم به طور ویژه رخ نداد‪ .‬کاری کننــد کــه کشــور از شــرایط فعلی خارج‬ ‫این فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه شود‪.‬او تاکید کرد‪ :‬ما (جریان اصالحات) هم‬ ‫اتفاقــات رخ داده را بــه فال نیــک می گیریم‪ ،‬کمــاکان به فعالیت های خودمان و ان چیزی‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬نتیجه انتخابــات از مدت ها قبل کــه خیــر و صــاح کشــور اســت‪ ،‬بایــد ادامــه‬ ‫مشخص است و معتقدم با همه این اوصاف دهیم و قطعا باید تالش کنیم و وضعیتی که‬ ‫مــا باید بــه مطالبه گری خودمــان بپردازیم و کشــور را به این مســیر کشــانده است از میان‬ ‫اقای رئیســی هم باید قول هایی که داده اند برداریــم و اقایــان هم بایــد تجدیدنظر کنند‪.‬‬ ‫را محقــق کننــد تــا یــک رفــاه نســبی را بــرای این فعال سیاسی درباره این که دولت رئیسی‬ ‫مردم فراهم کنند که این امر هم قطعا بدون چــه راهبــردی را در قبــال برجــام و ‪FATF‬‬ ‫تعامــل با دنیا اتفاق نمی افتد و امیدوارم که خواهــد داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬یکــی از اتفاقاتی که‬ ‫شــاهد این اتفاق باشــیم تا کشور بیش از این در مناظــرات شــاهد بودیــم ایــن بــود که این‬ ‫متضــرر نشــود‪.‬او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی دوســتان برخــاف عملکردشــان مخالفتــی با‬ ‫بــر اینکــه برخــی افــراد تنــدرو در ســتاد های ‪ FATF‬و برجــام نداشــتند و مــن فکر می کنم‬ ‫رئیســی مشــغول بودنــد ایــن نگرانــی وجــود هیچ راهی هم جز این که این مســیر را دنبال‬ ‫دارد کــه در کابینــه او ســهمی بــرای تندرو هــا کنند‪ ،‬ندارند و معتقدم حتی موانعی را ایجاد‬ ‫در نظــر گرفته شــده باشــد‪ ،‬چقــدر ضــرورت کردند تا این گشــایش ها به دســت خودشان‬ ‫دارد کــه او کابینــه خــود را بــه دوراز افــراد فراهم شــود که بگویند ما بودیم و توانستیم‬ ‫تنــدرو و افراطی بچیند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬امروز کشور را به سمت رفاه ببریم‪.‬‬ ‫مهم تریناولویتدولتسیزدهم‬ ‫بازگرداندناعتمادبهمردماست‬ ‫محمدصادق کوشکیاستاد‬ ‫نشــدند‪ .‬ایــن فعــال سیاســی‬ ‫دانشگاه تهران و فعال سیاسی‬ ‫اصولگرا بیان کرد‪ :‬اگر این افراد‬ ‫اصولگــرا دربــاره چارچــوب‬ ‫به کار گرفته شوند و چهره های‬ ‫تشکیل کابینه دولت سیزدهم‬ ‫جدید روی کار بیایند‪ ،‬ســرمایه‬ ‫و تشکیل یک دولت فراجناحی‬ ‫اجتماعی ایجاد و اعتماد مردم‬ ‫محمدصادق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت ســید ابراهیم‬ ‫بــه دولــت بازگردانــده خواهــد‬ ‫کوشکی‬ ‫رئیســی کار بسیار ســختی را در‬ ‫شــد‪ .‬ســرمایه اجتماعــی در‬ ‫پیــش دارد‪ .‬ایــن ســختی به این دلیل اســت که صورت وجود داشتن می تواند به این مشکالت‬ ‫بایــد بتواند اعتمادی که مــردم به قوه مجریه و غلبه کند و وعده های که رئیس جمهور جدید به‬ ‫دولــت ازدســت داده اند را برگردانــد‪ .‬بــه گزارش مردم داده اســت را محقق کند‪ .‬کوشــکی ادامه‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان ‪ ،‬این فعال اصولگرا در داد‪ :‬مهم ترین اولویتی که دولت جدید باید به‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬عملکرد روحانی باعث شده که ان توجــه کنــد ســرمایه اجتماعــی و بازگرداندن‬ ‫سرمایه اجتماعی روحانی در ایران به شدت نزول اعتمــاد بــه مــردم اســت‪ .‬بــه این وســیله دولت‬ ‫پیدا کند‪ .‬بدون این سرمایه اجتماعی و اعتماد جدیدمی تواندموفقبهحلمشکالتاقتصادی‬ ‫مردمبهدولت‪،‬سیدابراهیمرئیسیوهیچ گزینه و معیشــتی شــود‪ .‬اولویت اول این اســت که در‬ ‫دیگری نمی تواند هیچ قدمی بردارد‪ .‬درحالی که ‪ ۱۰۰‬روز اول دولتــی را معرفــی کنــد کــه مــردم‬ ‫بایــد ویرانی هــای بســیار زیادی را عــاج کند که اطمینان پیدا کنند این دولت قابل اعتماد است‬ ‫در دوره ریاســت جمهــوری روحانی ایجادشــده و سرمایه اجتماعی دولت قوی خواهد بود‪ .‬این‬ ‫است‪ .‬به گفت ه این استاد دانشگاه‪ ،‬کسانی که استاد دانشگاه تهران گفت‪ :‬اگر رئیسی بتواند با‬ ‫قبــا امتحــان خود را پــس داده اند نبایــد در این مدیران خود اعتماد مردم را جلب کند می تواند‬ ‫دولت دوباره ازمون بدهند و گروه های خوش نام درعین حال کهبهمشکالتاقتصادیومعیشتی‬ ‫و توانمند و متخصصی داریم که تاکنون به دلیل رسیدگی می کند‪ ،‬می تواند به مسائل فرهنگی‪،‬‬ ‫اینکهبههیچجناحیوابستهنبودندبه کار گرفته اجتماعی‪،‬اشتغالورسیدگی کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فعالیت های‬ ‫صنفینوینمی شود‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران‬ ‫ظرفیت بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار واحد‬ ‫گفــت‪ :‬اتــاق اصنــاف ایــران در‬ ‫تولیــدی صنفی در ســطح خرد‬ ‫راستای برنامه های بلند مدت‪،‬‬ ‫و متوســط در کشــور و طبــق‬ ‫تحــول در نحــوه ارائه خدمات‬ ‫تئوری های اقتصــادی‪ ،‬اهمیت‬ ‫نســازی‬ ‫کســب و کارهــا و نوی ‬ ‫بیشــتری در برنامه ریــزی بلنــد‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫تهــای صنفــی را در‬ ‫در فعالی ‬ ‫مــدت کشــور نســبت بــه ایــن‬ ‫دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫قشر قائل شود و با کسب نظر‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از پایگاه اطالع رســانی مشــورتی از تشــکل های صنفــی‪ ،‬زمینــه تقویت‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬ســعید ممبینی به مناســبت تولیــدات در حــوزه اصنــاف و بــه ویــژه تولیدات‬ ‫روز ملــی اصنــاف‪ ،‬ضمن تبریک ایــن روز‪ ،‬اظهار صادرات محور و رشد این زحمت کشان اقتصادی‬ ‫کرد‪ :‬در حدود یک و نیم سال گذشته که جهان رافراهم کنند‪.‬‬ ‫بــا پدیده ای بــه نام بیماری کرونا درگیر بــوده در‬ ‫ویافزود‪:‬مطالباتیدر حوزه هایبیمهتامین‬ ‫کشور ما هم اصناف در کنار خدمت گذاران حوزه اجتماعــی‪ ،‬قــرارداد کار‪ ،‬مالیــات و نحــوه تامین‬ ‫سالمت عالوه بر تامین نیازمندی های جامعه با مالــی بنگاه های صنفی مورد انتظار مــا از دولت‬ ‫رعایت دســتورالعمل های بهداشتی توانسته اند منتخب اســت کــه امیدواریــم در اینــده نزدیک‬ ‫نقش مهم و موثری را از خود به جای بگذارند‪ .‬شاهد استفاده دولت از نقطه نظرات کارشناسی‬ ‫رئیس اتاق اصنــاف ایران گفت‪ :‬از منظر رویکرد تشــکل های صنفــی در ایــن حوز ههــا باشــیم‪.‬‬ ‫کســب و کار و تحول در نحــوه ارائه خدمات در رئیــس اتاق اصنــاف ایران همچنین در خصوص‬ ‫طــول ایــن مدت و اســتفاده از فناوری‪‎‬های نوین برنامه های بلند مدت اتاق اصناف ایران گفت‪:‬‬ ‫برای انطباق با دســتورالعمل های بهداشــتی نیز اتــاق اصنــاف ایــران در راســتای برنامه های بلند‬ ‫شاهد تحول های جدی و چشم گیری در بسیاری مــدت‪ ،‬تحــول در نحوه ارائه خدمات کســب و‬ ‫نســازی در فعالیت های صنفی را در‬ ‫از کسب و کارهای کشور بوده ایم و این نشان از کارها و نوی ‬ ‫تمایل‪ ،‬توجه و توانایی اصناف برای نوین سازی دســتور کار خــود قرار داده اســت و قصــد دارد با‬ ‫کســب و کار خــود دارد‪ .‬ممبینــی بــا اشــاره بــه تسهیلفرایندصدورمجوز‪،‬زمینهتوسعه کسبو‬ ‫مشــخص شــدن رئیس جمهور برای چهار ســال کارها و با تقویت جایگاه اصناف و اصالح قانون‬ ‫اینــده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از دولت اینده انتظار داریم با نظام صنفی مســیر رشــد و تعالی هرچه بیشــتر‬ ‫توجه ویژه به جایگاه اصناف و با در نظر گرفتن اصناف را فراهم کند‪.‬‬ ‫برایساختمسکن‬ ‫در سوریه رقیب نداریم‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫فعاالنحوزهصنعتساختمان‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر کــه بــه‬ ‫ایــران اســت‪ .‬محمــودزاده در‬ ‫زودی مشــکالت انتقــال پــول‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا‬ ‫بــه منظــور فعالیــت شــرکتهای‬ ‫عربستان و قطر‪ ،‬رقبای ایران در‬ ‫بخــش خصوصــی ایــران در‬ ‫بازســازی سوریه هستند گفت‪:‬‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫زمینه ساخت وســاز در ســوریه‪،‬‬ ‫خیر‪ ،‬مقامات سوریه اولویت را‬ ‫یشــود گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫حــل م ‬ ‫به شرکت های ایرانی داده اند و‬ ‫بــه خرابی های گســترده ناشــی از جنگ داخلی مشکلیبابتوجودرقیبنداریم‪.‬فقطموضوع‬ ‫ســوریه‪ ،‬ظرفیــت احــداث دســت کــم ‪ ۲۰۰‬هزار اصلی‪ ،‬اتخاذ راهکارهای بین بانکهای مرکزی دو‬ ‫واحد مســکونی در این کشــور وجود دارد و بین کشور به منظور تبادل پول است که در این سفر‬ ‫کشــورهای منطقــه بی رقیــب هســتیم‪ .‬محمود بر روی این موضوعات صحبت شــد و امیدواری‬ ‫محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کرد‪ :‬بســیار زیــادی به وجــود امد تا در اینــده نزدیک‬ ‫تفاهم نامــه ساخت وســاز مســکن‪ ،‬خدمــات‪ ،‬این مشکالت حل شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مساله‬ ‫پروژه های زیربنایی و حمل و نقل توسط بخش تحریم فقط مربوط به ایران نیست‪ .‬سوریه هم‬ ‫خصوصیایراندر سوریهاذرماه‪ ۱۳۹۸‬بهامضای در در موارد بسیار زیادی با تحریم مواجه است‪.‬‬ ‫وزرای راه و شهرسازی ایران و مسکن سوریه رسید بنابرایــن از زمــان انعقــاد تفاهم نامــه در اذرماه‬ ‫که در روزهای اخیر به همراه مهندس اســامی ـ ‪ ۱۳۹۸‬کارگروههایتخصصیطرفینبرچگونگی‬ ‫وزیرراهوشهرسازیـسفریرابهاین کشور داشتیم مناسبات اقتصادی دو کشور کار کردند و به نتایج‬ ‫وموضوعاتراپیگیری کردیم‪.‬اینتفاهم نامهدر خوبی رســیده اند‪ .‬معــاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫واقع پیش نیاز ورود بخش خصوصی ایران برای درباره تعداد واحدهایی که قرار است در سوریه‬ ‫ســرمایه گذاری در حوز ههــای زیربنایی و حمل و احــداث شــود گفــت‪ :‬مــن فکر می کنــم حداقل‬ ‫نقل در سوریه است‪ .‬وی افزود‪ :‬دو موضوع مهم ظرفیــت ســاخت ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫در این زمینه چگونگی نقل و انتقال پول و مساله انچــه در تفاهم نامــه تحت عنــوان احــداث ‪۳۰‬‬ ‫حمل مصالح ساختمانی است‪ .‬با تالشهایی که هزار واحد به امضا رسیده در واقع نوعی سمبل‬ ‫صورت گرفته مجوزهایی از سوی دو کشور صادر اســت‪ .‬اما نیاز کشــور ســوریه بســیار فراتر از این‬ ‫شــده که در حال تعیین تکلیف نهایی اســت و تعداد خواهد بود و محدودیتی برای سازندگان‬ ‫هرچه زودتر این موضوعات به نتیجه می رسد‪ .‬ایرانی از بابت کمیت وجود ندارد‪ .‬هرچقدر توان‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬ساختار سیستم ما باشد ان طرف ظرفیت کار وجود دارد‪.‬‬ ‫حاکمیتیدو کشور می تواندبستریمناسببرای به گفته محمودزاده‪ ،‬در حال حاضر نیز تعدادی‬ ‫بخشخصوصیبهمنظورصادراتفنیمهندسی از شرکتهای بخش خصوصی از ایران در سوریه به‬ ‫ایجاد کند‪ .‬سوریه کشوری است که با توجه به شکل پیمانکاری مشغول ساخت و ساز هستند‬ ‫مشــکالت داخلــی و درگیــری طوالنــی مــدت با امــا طبیعتا بــه دلیل محدودیتهای انتقــال پول‪،‬‬ ‫جنگ نیاز گسترده ای به بازسازی و ساخت و ساز فعالیتها به شکل گسترده اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫عمرانــی دارد‪ .‬هــم در زمینه احــداث واحدهای هدف ما این است بستر فعالیت را فراهم کنیم‬ ‫مســکونی و هم زیرســاختهای عمرانی می توان تا در مواردی همچون بازگشت سرمایه‪ ،‬امنیت و‬ ‫در این کشور فعالیت کرد‪ .‬لذا بازار خوبی برای جابه جاییپول‪،‬اطمینانحاصل کنیم‪.‬‬ ‫لزوماستفادهاز ظرفیت های‬ ‫معدنیمنطقه‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشــاره به‬ ‫نقش حوزه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد‬ ‫و توســعه متوازن در کشور‪ ،‬خواســتار راه اندازی‬ ‫بخش تخصصی برای فعالیت های این سازمان‬ ‫در عرص ههــای بین المللــی شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫روز س هشــنبه ایرنــا از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت‪« ،‬علیرضــا رزم حســینی» در جریــان‬ ‫بازدید از ســازمان توســعه و نوســازی معادن و‬ ‫صنایــع معدنی ایــران ( ایمیدرو)‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫معادن از ثروت های ملی هســتند‪ ،‬بر اســتفاده‬ ‫از این ظرفیت در راســتای توسعه متوازن کشور‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬وی گفت‪ :‬ایمیــدرو عالوه بر تولید‬ ‫بایــد در مدیریــت کارامــد اقتصــادی نیــز ایفای‬ ‫نقــش کنــد‪ .‬رزم حســینی بــا اشــاره به ضــرورت‬ ‫وجود امنیت ســرمایه گذاری در کشور‪ ،‬استفاده‬ ‫تهــای بخــش خصوصــی در راســتای‬ ‫از ظرفی ‬ ‫حهــای جدیــد در حــوزه‬ ‫توســعه و اجــرای طر ‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی را ضروری برشــمرد و‬ ‫بــر لزوم سیاس ـت گذاری های جدید در راســتای‬ ‫تکمیــل زنجیــره ارزش در بخــش معــدن تاکید‬ ‫کــرد‪ .‬وی بــا یــاداوری توانایی های تخصصی و‬ ‫علمی و سرمایه های انسانی در ایمیدرو‪ ،‬انجام‬ ‫تهــای معدنــی در بخــش مطالعــات و‬ ‫فعالی ‬ ‫عملیات در دیگر کشــورهای منطقــه را فرصت‬ ‫خوبــی بــرای حضــور در مجامــع بین المللــی‬ ‫برشمرد‪ .‬ویر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچینن‬ ‫بــر نقش افرینــی ایــن ســازمان در عرص ههــای‬ ‫بین المللــی تاکیــد کــرد و راه انــدازی یک بخش‬ ‫تخصصــی در حوزه بین الملــل را در تحقق این‬ ‫هدف اثرگذار دانست‪ .‬وی با اشاره به پیگیری‬ ‫ایــن وزارتخانه در راســتای اجرای سیاس ـت های‬ ‫تسهیل کنندهتجارتخارجی‪،‬خواستارانجام کار‬ ‫کارشناســی و مطالعات دقیق در حوزه واردات‬ ‫مواد اولیه معدنی در راستای بهره برداری بهینه‬ ‫و حفظ ذخایر معدنی کشــور شــد‪ .‬وی درباره‬ ‫مدیریت توســعه ای ایمیدرو افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫نیاز کشور و تنوع معادن در داخل و همین طور‬ ‫تهــای معدنی که در کشــورهای منطقه‬ ‫ظرفی ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بومی سازی و توسعه ساخت داخل‬ ‫باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از این‬ ‫ظرفیت ها بیشــترین و بهترین بهره برداری را در‬ ‫راستای توسعه و خلق ثروت انجام داد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫رئیس جمهورمنتخبچگونهمی تواند‬ ‫نقدینگی را به تولید ببرد؟‬ ‫اخریــن امارهــا حکایــت از عبــور نقدینگی از‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه پایه‬ ‫پولــی دارد کــه زنگ خطــری برای اقتصاد کشــور‬ ‫اســت؛ لــذا در این راســتا رئیس جمهــور منتخب‪،‬‬ ‫هدایت نقدینگی به تولید و کاهش نرخ مالیات‬ ‫تولیــد را از جملــه برنامه های اصلــی دولت خود‬ ‫اعالم کرده که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی‪،‬‬ ‫الزمــه ایــن امــر‪ ،‬در نظــر گرفتــن سیاس ـت های‬ ‫ایجابی و سلبی در این زمینه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬هدایت نقدینگی به تولید‬ ‫موضوع تازه ای نیســت و بارها از ســوی مسئوالن‬ ‫مربوطه مطرح شــده اســت اما تاکنون واقعیت‪،‬‬ ‫بیانگــر این بــوده که نه تنها نقدینگی موجود در‬ ‫اقتصاد کشور به سمت تولید نرفته‪ ،‬بلکه بستری‬ ‫برای سوداگری و داللی نیز شده است‪.‬‬ ‫در مناظرات انتخاباتی هم نقدینگی و کنترل‬ ‫ان از شــعارهای تبلیغاتی جا نمانــد و نامزدهای‬ ‫ریاســت جمهــوری نــدای کنتــرل نقدینگــی و‬ ‫راهکارهایی برای هدایت ان به تولید سر دادند‬ ‫امــا برنامــه مــدون و کارشناســی شــده ای در این‬ ‫زمینه ارائه نشد‪.‬‬ ‫اکنــون بــا انتخاب ابراهیم رئیســی بــه عنوان‬ ‫هشتمین رئیس جمهور کشور‪ ،‬او مجدد در اولین‬ ‫نشست خبری خود با اصحاب رسانه از هدایت‬ ‫نقدینگی به تولید صحبت کرده و معتقد اســت‬ ‫که برای رونق تولید باید نقدینگی به سمت تولید‬ ‫ســرازیر شــود که بدین منظور ســاز و کارهایی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی راهــکار تزریــق نقدینگــی بــه تولیــد را‬ ‫تهــای اقتصــادی و‬ ‫در پرجاذبــه کــردن فعالی ‬ ‫تهــای غیــر مولــد اعالم‬ ‫بی جاذبــه کــردن فعالی ‬ ‫کرده اســت‪ .‬طبق گفته او‪ ،‬این کار با بخشــنامه‬ ‫یشــود و دولــت حتمــا برنام ـه ای برای‬ ‫انجــام نم ‬ ‫رونق تولید دنبال می کند‪.‬‬ ‫رئیســی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش‬ ‫یکــی از را ههــای افزایــش جذابیت بــرای تولید را‬ ‫کاهش مالیات تولید از ‪ ۲۵‬به ‪ ۱۰‬درصد و افزایش‬ ‫مالیات برای فعالیت های غیر مولد چون هدایت‬ ‫نقدینگی به ســمت ارز‪ ،‬مســکن و زمین دانســته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬تازه ترین گزارش بانک مرکزی‬ ‫از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری‬ ‫بیانگــر ایــن اســت که حجــم نقدینگــی در پایان‬ ‫دومیــن ماه از ســال جاری بــه ‪ ۳۶۰۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده و پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت‬ ‫بــا شــش درصد افزایش نســبت بــه فروردین‪ ،‬به‬ ‫حجــم بالغ بــر ‪ ۴۸۹‬هــزار میلیارد تومان رســیده‬ ‫که این رشد ماهانه در ‪ ۱۴‬ماه گذشته بی سابقه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بــا ایــن تفاســیر‪ ،‬وضعیــت فعلــی متغیرهای‬ ‫پولی نشان از خطری بزرگ برای اقتصاد کشور در‬ ‫ماه های اتی مبتنی بر اوج گیری نرخ رشد حجم‬ ‫پــول و تــورم دارد که قدرت خرید مردم و ســفره‬ ‫ان ها را بیش از پیش کم تر و کوچک تر می کند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬برای بررسی اینکه ایا نقدینگی‬ ‫هدایت پذیر اســت و چه جایگزین هایی برای‬ ‫کاهــش ‪ ۱۵‬درصــدی نــرخ مالیــات تولیــد در‬ ‫دولــت بعــدی بــرای پای ههــای مالیاتــی وجــود‬ ‫دارد؟ وحیــد شــقاقی ‪ -‬کارشــناس اقتصــادی ‪-‬‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهاراتــی در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۳۶۰۰‬هــزار میلیــارد تومان حجــم نقدینگی‬ ‫اقتصــاد ایــران اســت کــه تقریبــا ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫تولیــد ناخالص داخلی حجم نقدینگی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اینکــه وجــود ایــن مقــدار نقدینگــی در‬ ‫اقتصــاد خــوب یا بد اســت بــه محیــط اقتصاد‬ ‫کالن و بهــره منــدی اقتصاد کشــور از نقدینگی‬ ‫بســتگی دارد که این متغیر اقتصادی دســتوری‬ ‫هدایت نمی شود‪ ،‬بلکه به سیاست گذاری های‬ ‫دولت نیاز دارد‪.‬این کارشــناس اقتصادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نقدینگــی همــواره در بــازار دارایی هــا و‬ ‫شهــای غیرمولد ســرگردان اســت‪ ،‬زیرا این‬ ‫بخ ‬ ‫بخش ها ریسک کم و سوداوری باالیی دارند‪،‬‬ ‫درحالیکه تولید پرریسک است و سوداوری کم‬ ‫دارد و بــرای هدایــت نقدینگــی به این ســمت‬ ‫باید تولید کشــور کم ریسک و سوداور شود که‬ ‫در ایــن زمینــه به دو سیاســت ایجابی و ســلبی‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــقاقی افــزود‪ :‬سیاســت های ایجابــی‬ ‫معطــوف بــه فعالیت هــای مولــد اســت کــه‬ ‫شــامل مــواردی چــون امنیت اقتصــادی‪ ،‬بهبود‬ ‫محیــط کس ـب وکار‪ ،‬تقویــت رقابــت پذیــری‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬بهبــود محیــط اقتصــاد کالن ایــران‪،‬‬ ‫انحصارزدایــی و فســادزدایی اســت کــه در‬ ‫مــواردی مقامــات دولتــی و قضایــی تصــور‬ ‫می کننــد کــه اقداماتشــان حامــی تولید اســت‪،‬‬ ‫درحالیکــه از دیــد فعاالن اقتصادی و ســرمایه‬ ‫گذاران اینگونه نیســت و باید هم مســئوالن و‬ ‫هم فعاالن اقتصادی به یک دیدگاه مشــخص‬ ‫برســند و صــدای فعــاالن اقتصادی بــه صورت‬ ‫شفاف شنیده شود‪.‬‬ ‫ایــن تحلیلگر اقتصادی گفت‪ :‬سیاســت های‬ ‫ســلبی بــرای فعالیت هــای غیــر مولــد اعمــال‬ ‫یشــود کــه در این زمینه بایــد از فعالیت های‬ ‫م ‬ ‫مخل تولید مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات‬ ‫ثــروت اخذ شــود تا موجب تقویت شــفافیت‪،‬‬ ‫رصــد جریــان گردش هــای مالــی و پولی کشــور‬ ‫و کاهــش جذابیــت فعالیت هــای غیرمولــد و‬ ‫سوداگری افراطی شود‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی‪ ،‬نقدینگی با شــعار حرکت‬ ‫نمی کنــد بلکــه منتظــر سیاســت های ایجابــی و‬ ‫ســلبی اســت کــه بایــد بــا فوریــت و جدیت در‬ ‫سیاس ـت های مالیاتــی‪ ،‬شــفافیت پولــی و مالی‬ ‫و بهبــود محیــط اقتصــاد کالن بازنگری صورت‬ ‫گیرد‪.‬شــقاقی با اشاره به کاهش نرخ مالیات از‬ ‫تولیــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این کاهش جز سیاســت های‬ ‫ایجابــی بــرای حمایــت از تولید اســت که باید‬ ‫بررســی شــود تــا در کــدام بخش هــای تولیدی‪،‬‬ ‫نــرخ مالیــات کاهــش پیــدا کنــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫پایه های مالیاتی زیادی چون مالیات بر عایدی‬ ‫ســرمایه‪ ،‬مالیات ثروت و‪ ...‬وجود دارد که در‬ ‫نهــا غفلت شــده اســت که باید‬ ‫کشــورمان از ا ‬ ‫دولت اینده این پایه های مالیاتی را وارد نظام‬ ‫مالیاتــی کشــور کند تا هــم درامدهــای مالیاتی‬ ‫افزایش یابد و هم جایگزینی برای کاهش نرخ‬ ‫مالیات تولید باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استاناصفهاندر بازدیداز شرکت فوالدمبارکه‪:‬‬ ‫خواهانمحدودیتتامین گاز فوالدمبارکهنیستیم‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه یکی از مشتریان بزرگ شرکت‬ ‫گاز استان است و خواسته ما این نیست که تامین‬ ‫گاز فــوالد بــا محدودیت روبه رو شــود؛ برای این‬ ‫امر می توان به سمت بهینه سازی مصرف حرکت‬ ‫کرد که خوشــبختانه ظرفیت و فضــای الزم برای‬ ‫انجــام ایــن کار در مجموعه فــوالد مبارکه وجود‬ ‫دارد؛ همچنین می توان با همکاری فوالد مبارکه‬ ‫و واحد بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز‪ ،‬در‬ ‫این مسیر گام برداشت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سید مصطفی علوی‬ ‫در بازدید از شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۵‬درصد از فوالد کشــور توســط شرکت‬ ‫یشــود کــه یک مجموعه‬ ‫فــوالد مبارکــه تامین م ‬ ‫بسیار فعال و ارزشمند صنعتی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا از خــط تولیــد ورق گالوانیــزه‬ ‫قهــای رنگــی) بازدید کردیــم؛ محصولی که‬ ‫(ور ‬ ‫تولید ان محدود به مجموعه فوالد مبارکه بوده‬ ‫و تقریبــا از ‪ ۲۰‬ســال گذشــته در این شــرکت اغاز‬ ‫شــده و جای تبریک برای تولید چنین محصولی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫علــوی همچنیــن در خصوص مشــکالتی که‬ ‫ناشــی از محدودیت تامین انرژی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محدودیت های تامین انرژی سال هاســت‬ ‫کــه مطــرح بــوده‪ ،‬امــا از ســال گذشــته نمــود‬ ‫بیشــتری پیــدا کــرده اســت‪ .‬البته ایــن موضوع‬ ‫در فصل ســرما که ممکن اســت با قطعی و یا‬ ‫محدودیت در تامین گاز مواجه شــویم بیشــتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان‬ ‫یکــی از مشــتریان بــزرگ شــرکت گاز اصفهــان‬ ‫کــه روزانــه ‪ ۱۰‬میلیــون مترمکعــب مصــرف گاز‬ ‫دارد‪ ،‬از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده و مــا‬ ‫نمی خواهیــم میزان گاز ایــن مجموعه محدود‬ ‫شــود؛ چراکه محصوالت تولیدی این مجموعه‬ ‫موردنیاز کل کشور است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا نکتــه اینجاســت زمانی که‬ ‫مصرف بخش خانگی نسبت به میزان مصرف‬ ‫صنعت در فصل ســرما بیشــتر می شود و تامین‬ ‫نیــاز گاز بــرای عموم مــردم در اولویت اســت‪،‬‬ ‫به ناچــار بــرای برخی از صنایــع همچون فوالد‬ ‫نیــز محدودیت اعمال شــود کــه ابالغ ان نیز از‬ ‫پایتخــت صورت می گیرد؛ امــا راه برون رفت از‬ ‫ایــن موضــوع حرکــت به ســمت مصــرف بهینه‬ ‫اســت که خوشــبختانه در فــوالد مبارکه فضای‬ ‫مناســب بــرای ایــن دســت از اقدامــات وجــود‬ ‫دارد و ا گــر بخــش انرژی این مجموعه فعالیت‬ ‫جدی برای بهینه سازی مصرف داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫میــزان صرفه جویــی صورت گرفتــه می توان گاز‬ ‫موردنیاز مجموعه را تامین کرد‪.‬‬ ‫علوی تاکید کرد که از مشــکالت قطع شــدن‬ ‫گاز و محدودیت های ان برای صنعت فوالد اگاه‬ ‫است‪ ،‬اما این موضوع را می توان با مصرف بهینه‬ ‫جبــران کــرد و امید می رود بتــوان با کمک واحد‬ ‫بهین هســازی مصرف انرژی شــرکت گاز که توسط‬ ‫نیروهای متخصص ایجادشده‪ ،‬تعاملی دوطرفه‬ ‫بــا شــرکت فوالد مبارکه ایجاد کرد تــا در مواردی‬ ‫که امکان کاهش مصــرف وجود دارد‪ ،‬اقداماتی‬ ‫انجام شود و در نهایت نگرانی های ناشی از عدم‬ ‫تامین گاز را که ممکن است در زمستان پیش اید‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملذوب اهناصفهان‪:‬‬ ‫بازیکنانذوباهناز سختکوشیتالشگرانخطتولیدالگوبگیرند‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در ســالروز‬ ‫تاســیس باشــگاه ذوب اهــن اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫ســتارگان فوتبــال بایــد بــا ســختی کار در ذوب‬ ‫اهن اصفهان اشــنا شــوند تا در زمین بازی از این‬ ‫سختکوشی الگو بگیرند و با تمام توان در مقابل‬ ‫حریفان حاضر شوند‪.‬‬ ‫به مناســبت ‪ ۳۱‬خرداد ماه‪ ،‬ســالروز تاســیس‬ ‫باشــگاه ذوب اهــن اصفهــان کــه ‪ ۵۳‬ســال از ان‬ ‫مــی گــذرد‪ ،‬مســئوالن ایــن باشــگاه بــه همــراه‬ ‫کادرفنــی و بازیکنــان تیــم فوتبــال بــا حضــور در‬ ‫ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی‪ ،‬ضمــن بازدیــد از‬ ‫خط تولید و دیدار با تالشــگران خط اول جبهه‬ ‫صنعت در بخش های کوره بلند و نورد‪ ،‬در ایین‬ ‫گرامیداشــت این روز با حضور منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعامل و مسئولین ذوب اهن شرکت کردند‪.‬‬ ‫منصــور یــزدی زاده در ایــن مراســم‪ ،‬حضــور‬ ‫اعضــاء تیــم فوتبــال ذوب اهــن در ایــن مجتمع‬ ‫عظیــم صنعتــی را بســیار مفید دانســت و گفت‪:‬‬ ‫این حضور‪ ،‬موجب اشنایی این ستارگان فوتبال‬ ‫با ســختی کار در ذوب اهن اصفهان می شــود تا‬ ‫در زمین بازی از این سختکوشی الگو بگیرند و با‬ ‫تمام توان در مقابل حریفان حاضر شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالشــگران ذوب اهنی هم بعد از‬ ‫این دیدارها‪ ،‬بازیکنان و قهرمانان ورزشی باشگاه‬ ‫ذوب اهن را در کنار خود حس می کنند که برای‬ ‫اعتالی این برند تالش می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن‪ ،‬کســب درامــد را‬ ‫یــک موضــوع فرعــی در ورزش دانســت و گفت‪:‬‬ ‫قهرمانــان ورزشــی‪ ،‬ورزش و فوایــد ان را بایــد‬ ‫همواره به عنوان یک اصل مهم در ذهن داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬همچنان که در دین مبین اســام توصیه‬ ‫های بســیاری نســبت به ورزش و کســب نشــاط‬ ‫و ســامتی از این طریق شــده اســت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫تالش برای قهرمانی همواره قابل ستایش است‪،‬‬ ‫اما حفظ اخالق و رســیدن به درجات پهلوانی‪،‬‬ ‫از قهرمانی ماندگارتر و ارزشمندتر است‪ ،‬همچنان‬ ‫که نام هایی چون پوریای ولی و تختی به دلیل‬ ‫منش پهلوانی جاودانه شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یزدی زاده‪ ،‬شهدای میهن را‬ ‫نمونــه کامل پهلوانان با اخــاق در میدان دفاع‬ ‫مقدس دانست و گفت‪ :‬ورزشکاران باید در زمین‬ ‫قطعــا موفقیت و‬ ‫بااخــاق و جنگنــده باشــند و‬ ‫ً‬ ‫شهرت نیز در پی ان حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضــی یزدخواســتی‪ ،‬عضــو موظــف هیئت‬ ‫مدیره ذوب اهن اصفهان نیز ضمن گرامیداشت‬ ‫سالروز تاسیس باشگاه ذوب اهن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫این باشگاه با پیشکسوتان و قهرمانان خود تاثیر‬ ‫بســزایی در پیشرفت ورزش کشور در رشته های‬ ‫مختلف داشــته است و تاریخ پرافتخار ‪ ۵۳‬ساله‬ ‫دارد‪.‬وی افزود‪ :‬با استفاده از این تجربه و قدمت‬ ‫بیــش از نیم قرنی و همچنین با همدلی و اتحاد‬ ‫می توانیم از شرایطی که امروز تیم فوتبال ذوب‬ ‫اهــن در جــدول دارد فاصلــه بگیریــم و روزهــای‬ ‫خوب در پیش است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫قاچاق دام های‬ ‫مولد به عراق‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت‪ :‬قاچاق‬ ‫دام ســبک در نواحی غربی کشــور رونق گرفته اســت و‬ ‫قاچاقچیان بره و میش های مولد را خریداری می کنند و‬ ‫پس از اینکه دام وزن گرفت و اماده شد در فصول مورد‬ ‫نظر ان را به خارج از کشور قاچاق می کنند که عمدتا به‬ ‫کردستانعراقهمقاچاقمیشود‪.‬افشینصدر دادرس‬ ‫در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه وضعیت نهاده های‬ ‫دامی روز به روز بدتر می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل کاهش‬ ‫علوفه مرتعی‪ ،‬دامداران دام ســبک مجبور هســتند که‬ ‫در این شرایط برای تغذیه دام هایشان از نهاده دستی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬تغذیه دستی هم با این شرایط تخصیص‬ ‫ارز برای واردات نهاده ها‪ ،‬بحرانی است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اسفندماهسال گذشتهمسئوالناظهار کردند که‪۴‬میلیون‬ ‫تــن نهــاده در گمــرکات مانــده اســت‪ ۲۰.‬روز پیش هم‬ ‫باز اعالم شد که این میزان نهاده در کمرگ باقی مانده‬ ‫است‪ .‬معلوم نیست چرا این میزان نهاده بعد از ‪ ۴‬ماه‬ ‫هنوز ترخیصنشدهاست‪.‬مدیرعاملاتحادیهدامسبک‬ ‫اضافه کرد‪ :‬وقتی نهاده به دســت دامدار نرســد دامدار‬ ‫مجبور می شود بره ها و دام های مولد خود را بفروشد‪.‬‬ ‫به جز استان های شمال غربی که وضعیت بهتر است در‬ ‫باقی نقاط کشور کسی توان پروارکردن بره های تازه به‬ ‫دنیــا امــده را ندارد و همین امر منجر به فروش دام های‬ ‫چاق و الغر شده است‪ .‬وی در ادامه به رونق قاچاق دام‬ ‫سبک در نواحی غربی کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬شرایط‬ ‫موجود باعث شده که قاچاق دام سبک رونق بگیرد؛ به‬ ‫طوری که قاچاقچیان بره و میش های مولد را خریداری‬ ‫می کنند و به استان های جنوبی می برند و پس از اینکه‬ ‫دام وزن گرفت و اماده شد در فصول مورد نظر ان را به‬ ‫خارج از کشور قاچاق می کنند؛ که عمدتا به کردستان‬ ‫عراق هم قاچاق می شود‪ .‬اهمیت دام های مولد از این‬ ‫جهت است که انها تولیدکننده بره هستند و وقتی انها را‬ ‫از دست بدهیم در نتیجه هیچ بره ای در کشور نداریم‬ ‫و امکان تامین گوشت هم وجود ندارد‪ .‬صدر دادرس با‬ ‫بیاناینکهاسفندماهبرههابهدنیامیایندواردیبهشتو‬ ‫خردادماهبخشیاز انهابهواحدهایپرورابندیفرستاده‬ ‫و بخشی دیگر نیز توسط دامداران نگهداری می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این دام ها برای ‪ ۶‬ماهه دوم سال پروار می شوند‬ ‫و اگر علوفه در مراتع نباشد و امکان تغذیه دستی هم‬ ‫فراهــم نشــود در نتیجه دامی پروار نخواهــد و در ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم سال به کمبود گوشت مواجه خواهیم شد‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از صحبت هایش به طرح خرید حمایتی‬ ‫دام عشــایر اشــاره کرد و گفت‪ :‬طرح خرید حمایتی دام‬ ‫عشــایر چندی پیش در شورای تخصصی قیمت گذاری‬ ‫مصوب و ابالغ شد ولی هنوز اجرایی نشده زیرا اعتباراتی‬ ‫برایانتخصیصدادهنشدهاست‪.‬از طرفیاز بهمنماه‬ ‫سال گذشته برای کل دام سبک کشور درخواست خرید‬ ‫حمایتیداشتیمولیمتاسفانهشورایقیمت گذاریفقط‬ ‫دام عشایر را مشمول حمایت دیده و علی رغم پیگیری‬ ‫ها ما برای تعمیم ان ولی تاکنون اتفاقی نیوفتاده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملاتحادیهدامسبک کشوراضافه کرد‪:‬معاونت‬ ‫امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی طرحی برای مقابله با‬ ‫خشکســالی ارائه داده اســت که اگر اجرایی شود نتایج‬ ‫خوبیدر پیخواهدداشت‪.‬ولیمتاسفانهبرایانطرح‬ ‫هم هنوز اعتباری تخصیص داده نشده است به نظر می‬ ‫رسد عادت کرده ایم که هزینه های بیشتری برای غفلت‬ ‫هابپردازیمووقتیدام کشور نابودودامدارانورشکست‬ ‫شدتازهبهفکرراهچارهمیافتیم کهقطعادراینواردات‬ ‫راه چاره خواهد بود‪ .‬به گفته وی با این شرایط قطعا در‬ ‫نیمه دوم سال با کمبود گوشت در کشور مواجه خواهیم‬ ‫شد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که قیمت تمام شده دام‬ ‫ســبک برای دامداران چقدر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت تمام‬ ‫شده دام سبک برای دامدار بیش از ‪ ۷۰‬هزارتومان است‬ ‫امادر حالحاضرمیانگینقیمتخریداندر سطح کشور‬ ‫‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬هزارتومان است که قیمت بسیار کمی است؛‬ ‫زیرا نهاده دولتی نیســت و دامدار مجبور اســت جوی ‪۶‬‬ ‫هزارتومانی‪ ،‬یونجه ‪ ۴‬هزارتومانی و کاه ‪ ۳۴۰۰‬تومانی‬ ‫بخرد و قطعا قیمت تمام شده باال می رود‪ .‬مدیر عامل‬ ‫اتحادیــه دام ســبک کشــور در ادامه گفت‪ :‬هیــچ اقدام‬ ‫حمایتی تا کنون در این بخش نشده و به نظر می رسد‬ ‫دام سبک کشور به کل فراموش شده است و دامداران در‬ ‫حال ورشکستگی هستند‪ .‬این فعال صنعت دامپروری‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬در کشــور براســاس تقسیم بندی های‬ ‫معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی چهارسامانه‬ ‫پرورشــی داریم‪ .‬ســامانه بســته صنعتی که تغذیه ان‬ ‫کامال دســتی اســت‪ .‬ســامانه مزرعه ای کــه تغذیه ان‬ ‫دســتی و بر ســرمزارع اســت و این دو دســته ‪ ۵‬درصد‬ ‫دام سبک کشور را تشکیل می دهند‪ .‬سامانه سوم نیز‬ ‫سامانه روستایی است که تغذیه انها پس چر مزارع‪،‬‬ ‫مراتع و دستی صورت می گیرد‪ .‬سامانه پرورشی کوچ‬ ‫رو که تغذیه انها دستی‪ ،‬مزارع و مراتع است‪ .‬سامانه‬ ‫های روســتایی و کوچ رو ‪ ۹۵‬درصد دام ســبک کشــور‬ ‫را تشــکیل می دهند‪ .‬وی در ادامه به ســامانه بازارگاه‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در بهمــن ‪ ۱۳۹۸‬که ســامانه‬ ‫بــازارگاه راه اندازی شــد‪ .‬اتحادیه های مرکــزی از روند‬ ‫توزیع حذف شدند و تصدی گری به جهاد کشاورزی‬ ‫اســتانها و شهرســتان ها واگذار شد‪ .‬نتیجه این شد که‬ ‫سهمیه دام های سنتی را کم در نظر گرفتند و از طرفی‬ ‫مکانیزم توزیع هم به گونه ای بود که همان سهمیه کم‬ ‫هم به انها نرسید و دامداران دام سبک در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مجبور شدند که نهاده های مورد نیاز خود را از بازار ازاد‬ ‫تهیــه کنند‪ .‬صــدر دادرس در پایان گفت‪ :‬طرح مقابله‬ ‫با خشکسالی وزارت جهاد طرح خوبی است که باید‬ ‫اعتبار ان تامین شــود‪ .‬بایســتی برنامه خرید حمایتی‬ ‫دام ســبک در استان هایی که خشکســالی حاد دارند‬ ‫در دســتور کار قرار گیرد‪ .‬همچنین صادرات دام سبک‬ ‫نیز می تواند در این بخش موثر باشــد‪ .‬ســه ماه یعنی‬ ‫تا پایان شــهریور ماه برای صادرات فرصت داریم ولی‬ ‫مسئوالن برنامه ای برای این موضوع ندارند‪ .‬همچنین‬ ‫بایستی نهاده مورد نیاز دام تامینومکانیزمتوزیعنهاده‬ ‫هایدامسبکنیزتغییر کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کشف مزرعه غیرمجاز‬ ‫رمز ارز در شهرستان‬ ‫قیروکارزین‬ ‫عدم مدیریت شرایط‬ ‫کنونی منتج به بحران بی‬ ‫ابی خواهد شد‬ ‫مدیرعاملشرکتابفااستانفارسبافرارسیدنهفته‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف اب و انــرژی ضمــن توصیــف‬ ‫وضعیــت منابع اب اســتان‪ ،‬بــر ضرورت فرهنگ ســازی‬ ‫مصــرف بهینــه اب تاکید نمود و گفت‪ :‬بــی تردید عدم‬ ‫مدیریت بهینه شــرایط کنونی منتج به بحــران بی ابی‬ ‫خواهد شد‪ .‬علی بوستانی هفته صرفه جویی را فرصتی‬ ‫برای یاداوری اولویت ها در حوزه صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب عنــوان و اظهــار داشــت‪ :‬در هفتــه صرفــه جویــی در‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬راهکارهــای ترویــج فرهنگ مصرف بهینه‬ ‫اب‪ ،‬بایــد بــه عنــوان یــک اولویت مهــم در این برهــه از‬ ‫زمان مرورگردد و به کار گرفته شود‪ .‬چرا که امروز‪ ،‬بحران‬ ‫کم ابی به عنوان یک ابر چالش در جامعه بشری مورد‬ ‫بحث است‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفا استان فارس افزود‪:‬‬ ‫با توجه به واقع شــدن کشــور ایران در منطقه خشک و‬ ‫نیمهخشکو کمبودبارش ها که کمترازیکسوممیانگین‬ ‫شهــا از‬ ‫جهانــی می باشــد و از طرفــی همگن نبــودن بار ‬ ‫نظر زمانی و مکانی‪ ،‬میزان تبخیرها‪ ،‬عمال دستیابی به‬ ‫منابع ابی پایدار را بســیار دشــوار نموده است‪ .‬بوستانی‬ ‫در همین راستا چالش های عمده بخش اب در کشور به‬ ‫ویژه استان فارس را تغییر اقلیم‪ ،‬خشکسالی های متوالی‬ ‫در سنوات اخیر‪ ،‬برداشت بی رویه اب از منابع موجود‪،‬‬ ‫فرو نشست سطح زمین و عدم جذب و ذخیره مناسب‬ ‫اب به علت خشکسالی های پی در پی در چند سال اخیر‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وی همچنین بهای ناچیز اب در بخش های‬ ‫مختلف مصرف و شکاف زیاد بین بهای تمام شده اب‬ ‫نســبت به بهــای فــروش را از مــوارد دیگر ایــن چالش بر‬ ‫شمرد و افزود‪ :‬شرکت ها و سازمان های متولی تامین اب‬ ‫در شرایط کنونی به این نتیجه رسیده اند که راه مقابله با‬ ‫بحران کم ابی را نباید در طرح های مطالعاتی به منظور‬ ‫کشف منابع جدید اب جستجو کرد‪ ،‬بلکه اصولی ترین‬ ‫روش مهار کردن بحران های ناشــی از خشکس ـالی و کم‬ ‫ابــی‪ ،‬اعمال مدیریت کاربــردی در حوزه تقاضا‪ ،‬مصرف‬ ‫و صرفه جویی در مصرف اب و ترویج فرهنگ سازگاری‬ ‫با کم ابی می باشــد‪ ،‬به بیان تعدادی از روش های کالن‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب و مقابله با بحران کم ابی در‬ ‫حوزه هایمصارفخانگی‪،‬صنعتوکشاورزیپرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابفااستانفارسدرادامهتصریحنمود‪:‬‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان فارس نیز با توجه به لزوم‬ ‫بســتر ســازی های فرهنگی در جامعه در حوزه مدیریت‬ ‫مصرفاب‪،‬اقدامبهتدوینبرنامه هایفرهنگیجامعی‬ ‫نموده است که با یاری خداوند مجدانه به سوی اجرای‬ ‫ان پیش می رود‪ .‬علی بوســتانی در ادامه با تاکید بر این‬ ‫موضوع کهنشانه هایتابستانیسختدرحوزهابرسانی‬ ‫پدیدارگشتهاست‪،‬گفت‪:‬استمرارخشکسالی هایسنواتی‬ ‫و عدم بارش های مطلوب در استان منتج به بروز بحران‬ ‫شدید کمابیدر اقصینقاطاستانفارس گردیدهاست‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مهندسی اب‬ ‫و فاضالب کشــور‪ ،‬اســفندیار برخه به مدت دو ســال به‬ ‫عنوان مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد انتخاب و منصوب شد‪ .‬به گزارش پیوارنیوز؛‬ ‫به اســتناد ابالغیــه وزیر نیرو‪ ،‬طی حکمی از ســوی مدیر‬ ‫عامل شــرکت مهندســی اب و فاضالب کشور‪ ،‬اسفندیار‬ ‫برخه به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت اب‬ ‫وفاضالباستانکهگیلویهوبویراحمدانتخابومنصوب‬ ‫شــد‪ .‬در حکــم حمیدرضا جانبــاز رئیس مجمع عمومی‬ ‫شرکتمهندسیابوفاضالب کشورخطاببهاسفندیار‬ ‫برخه امده است؛ با اتکال به نیروی الیزال الهی‪ ،‬نصب‬ ‫العینقرار دادنتقویودرایت کاملنسبتبهمسئولیت‬ ‫خطیری کهبرعهدهجنابعالیواگذارمی گرددوبهره گیری‬ ‫ازامکاناتو کارکنانمتعهدومتخصصدرتحققاهداف‬ ‫و برنامه های شــرکت و خدمت به مردم شــریف اســتان‬ ‫کهگیلویهوبویراحمدتحترهبریمقامعظمایوالیت‬ ‫موفقومنصورباشید‪.‬‬ ‫هشدار مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور‪:‬‬ ‫با اوج گیری روند مصرف برق‬ ‫سد شهید عباسپور با بحران روبرو است‬ ‫مینــا رامی‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬خشکســالی یکــی از‬ ‫پدیده های اقلیمی است که با شروع فصل گرما و‬ ‫کاهش نزوالت اسمانی موجب کم شدن ورودی‬ ‫اب به سدها شده و ما را با بحران شدیدی مانند‬ ‫تهــای‬ ‫از بیــن رفتــن کشــاورزی‪ ،‬تعطیلــی فعالی ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬مهاجرت اســیب دیدگان خشکســالی‬ ‫وشــکل گیری معضــات اجتماعــی و تهدیــدات‬ ‫زیست محیطی روبرو خواهد کرد‪.‬‬ ‫اب یکی از عناصر اصلی توســعه پایدار اســت‬ ‫و نقــش اساســی در فعالیــت هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و محیط زیســت‬ ‫دارد‪ .‬مســائل مربــوط بــه بحــران ومدیریــت اب‬ ‫دومین مســئله اصلی جهان شــناخته شــده است‬ ‫اب قطعــا یکــی از مهمتریــن نیازهــای بشــری و‬ ‫بدون هیچ جایگزینی است‪ .‬دسترسی مطمئن به‬ ‫اب شــرط اولیه و اساســی توسعه پایداراجتماعی‬ ‫و اقتصــادی اســت طبــق اعــام ســازمان ملــل‬ ‫متحدکمبود اب بحرانی حاددر سراسر خاورمیانه‬ ‫میباشــد و در کشــور ما خصوصا درمناطق خشک‬ ‫این بحران شدیدتراســت ایران در کمربندخشک‬ ‫جهــان قرارداشــته و ‪ 65‬درصــد از مســاحت ان در‬ ‫اقلیم های فرا خشــک تا خشــک قرار میگیرد‪ .‬با‬ ‫افزایــش جمعیــت و مصــرف بی رویه اب ســرانه‬ ‫اب در جهان یامقدار اب برای هرنفر درسال رو به‬ ‫کاهش است‪ ،‬وضعیت ایران بدلیل اینکه بسیاری‬ ‫از سدهای عظیم ان برق‪ -‬ابی هستند‪ ،‬این معضل‬ ‫نمود بیشتری دارد‪ .‬کاهش بارندگی در سال جاری‬ ‫در اکثــر نقــاط کشــور و تداوم خشکســالی باعث‬ ‫شده است‪ ،‬اب پشت سدها بشدت کاهش یافته‬ ‫و خطر خاموشی های متعدد و طوالنی در چندماه‬ ‫گرم تابســتان پیش رو‪ ،‬این نگرانی را بیشــتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفی مصرف ناصحیح اب در کشــور منجر‬ ‫بــه کاهــش ســطح اب هــای زیرزمینــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬گرانی تولیدات کشاورزی‪،‬‬ ‫کاهــش جمعیــت حیــات وحــش بویــژه ابزیــان‪،‬‬ ‫کاهــش تنــوع زیســتی در گیاهان و جانوران شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای رهایــی از بحــران کم ابی در کشــور‬ ‫بایســتی بــا تدابیــری از قبیــل امــوزش عمومــی و‬ ‫تخصصی اصــاح الگوی مصرف در ســطح ملی‪،‬‬ ‫استفاده از سدهای زیرزمینی‪ ،‬استفاده از اب های‬ ‫نامتعارف‪ ،‬جداســازی اب شــرب از ســایر مصارف‬ ‫شــهری‪ ،‬اصالح و جایگزینی شــبکه های ابرسانی‬ ‫فرســوده و دارای تلفــات‪ ،‬اســتفاده از روش هــای‬ ‫نوین ابیاری و ‪ ...‬این مشکل‪ ،‬مدیریت گردد‪.‬‬ ‫مســئولین وزارت نیرو و سیاســت گزاران کشور‬ ‫چنانچــه بــه مدیریت منابع ابی پشــت ســدها و‬ ‫نیــروگاه هــای بــرق‪ -‬ابی و مصرف برق در کشــور‬ ‫ارتفاع اب پشت سد کم می شود که با احتساب‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتر دریاچه پشت سد حجم قابل توجهی‬ ‫از اب را شامل می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســد و نیروگاه شهید عباسپور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به کمبود اب در سال جاری اگر این‬ ‫روند ادامه پیدا کند و ما نتوانیم مدیریت مناسبی‬ ‫با ان داشته باشیم با بحران شدیدی در مصرف اب‬ ‫و برق مواجه خواهیم شد که نیازمند مصرف بهینه‬ ‫اب و برق با کمک مردم است‪.‬‬ ‫جونعلی وند ادامه داد‪ :‬سد کارون ‪ ۳‬به عنوان‬ ‫ســد باال دســت شهید عباســپور نیز بیش از ‪ ۲۰‬متر‬ ‫کاهش سطح تراز نرمال داشته و خروجی ان ‪۴۰۰‬‬ ‫متر مکعب برثانیه است که در سد شهید عباسپور‬ ‫نیز به همین میزان خروجی داریم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن رونــد اوج مصــرف بــرق‬ ‫نامطلوبی را در دو ماه اینده خواهیم داشــت که‬ ‫ممکن اســت در ســطح اســتان کمبــود اب و برق‬ ‫جــدی را تحمیــل کنــد کــه در صنعت‪ ،‬اب شــرب‬ ‫مردم و تولید برق نیز تاثیر دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬باتوجه بــه اینکه حد فاصل‬ ‫ســد شــهید عباســپور و مسجدســلیمان زمین های‬ ‫کشــاورزی خاصی نداریم و این ســد بیشتر وظیفه‬ ‫تولید برق و تامین اب شرب مردم را دارد‪ ،‬اب در‬ ‫پایین دست به سد گتوند می رسد و در انجا بیشتر‬ ‫مورد مصارف کشاورزی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی حجم مفید ابی که باید پشت سد ذخیره‬ ‫شود را ‪ ۲.۸‬میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۱.۸‬میلیارد مترمکعب حجم اب‬ ‫ذخیره شده پشت سد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســد و نیروگاه شــهید عباسپور بیان‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر تراز ســد در ‪ ۵۱۳‬متر اســت که‬ ‫اگر به ‪ ۵۰۴‬متر برسد نیروگاه دوم سد که شامل ‪۴‬‬ ‫واحد ‪ ۲۵۰‬مگاواتی است از کار خواهد افتاد‪ .‬البته‬ ‫نیروگاه اول که قدیمی تر است به طوری طراحی‬ ‫شده که اگر اب تا ‪ ۱۳‬متر دیگر پایین بیاید به کار‬ ‫خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگر این روند ادامه پیدا کند شــاید‬ ‫تیرماه یا مردادماه نیروگاه دوم از کار بیفتد چرا که‬ ‫روزانه ‪ ۳۰‬الی ‪ ۴۰‬سانتی متر حجم اب دریاچه کم‬ ‫می شــود و در صورت ادامه ان حتی نیروگاه دوم‬ ‫مرداد یا شهریور با بحران جدی روبرو خواهد شد‬ ‫صرفا‬ ‫و ممکن است از مدار خارج شود و خروجی ً‬ ‫از دریچــه هــای تحتانی جهت مصرف اب شــرب‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫جونعلــی وند در پایــان تاکید کــرد‪ :‬مردم می‬ ‫توانند با کاهش مصرف در ساعات پیک مصرف‬ ‫حداقــل با دخاموش کــردن یک المپ به کاهش‬ ‫مصرف و پایداری شبکه برق کمک کنند‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬مینا رامی ‪ /‬رویداد امروز‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان فارس‬ ‫از کشف و ضبط ‪ 116‬دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز‬ ‫در شهرســتان قیر و کارزین خبر داد‪ .‬احمدرضا خســروی‬ ‫در تشــریح این خبرگفت‪ :‬این شــرکت با هدف صیانت‬ ‫از حقوق مشترکان برق‪ ،‬جلوگیری از تضییع بیت المال‪،‬‬ ‫مدیریتمصرفباروجلوگیریازخاموشیهایناخواسته‬ ‫ناشی از افت ولتاژ در شبکه برق‪ ،‬مقابله با مراکز غیرمجاز‬ ‫استخراجرمزارزهادر استانرابهصورتجدیدردستورکار‬ ‫خــود قــرار داده که تاکنون به نتایج مطلوبی نیــزدر این‬ ‫مسیردستیافتهایم‪.‬ویتاکید کرد‪:‬باافرادی کهمنازل‪،‬‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬دامداری ها‪ ،‬چاه های کشاورزی و سایر اماکن‬ ‫تجاری‪،‬عمومیواداریرابهمراکزاستخراجغیرقانونیرمز‬ ‫ارزهاتبدیل کردهاند‪،‬مقابلهجدیصورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫اینمقاممسئولیاداورشد‪:‬مالکینی کهقصداجارهمنزل‪،‬‬ ‫مغــازه‪ ،‬کارگاه‪ ،‬دامــداری‪ ،‬چا ه کشــاورزی و ســایر امالک‬ ‫خود را دارند‪ ،‬توجه داشته باشند در صورتی که مستاجر‬ ‫در ملک اجاره ای اقدام به نصب و اســتفاده از دســتگاه‬ ‫هــای اســتخراج رمز ارز غیر مجاز نماید‪ ،‬عــاوه براعمال‬ ‫جریمه های در نظر گرفته شده بر روی صورتحساب برق‬ ‫مصرفیاشتراکبرق‪،‬تبعاتقانونیاینموضوعمتوجه‬ ‫مالک انشعاب است‪ .‬خسروی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫موثربودن گزارش های مردمی‪ ،‬شــهروندان می توانند از‬ ‫طریق سامانه «سمات» شرکت وثبت گزارش و یا ارسال‬ ‫پیامک به شماره‪ 3000290157‬شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استاناستخراجکنندگانغیرقانونیرمزارزهارااطالعدهند‬ ‫وازپاداشمیلیونیبهرهمند گردند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫توجــه کافــی نکننــد‪ ،‬خطــر بــروز بحــران هــای‬ ‫اجتماعــی و منطقــه ای مــی تواند گرفتــاری های‬ ‫زیادی را در کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته درگیری های بســیاری را‬ ‫در جنوب کشــورمان شاهد بوده ایم‪ .‬مردم ابادان‬ ‫و خرمشــهر برای اعتراض به کم ابــی و بحران اب‬ ‫شــرب به خیابان های شــهر امده بودنــد‪ .‬گروهی‬ ‫از مردم برازجان در اســتان بوشــهر بار دیگر فریاد‬ ‫اعتراض سر دادند‪ .‬قطع اب و جیره بندی ان سبب‬ ‫تشــدید مشــکل اب در استان بوشهر شد و نتیجه‬ ‫ایــن نارضایتــی تنهــا اســتعفای رییــس اداره اب و‬ ‫فاضالب به دلیل ناتوانی او در حل مشکالت بود‪.‬‬ ‫بحران کم ابی نه تنها گریبان شهرهای جنوبی‬ ‫کشــورمان را گرفته‪ ،‬بلکه شــهرهای مرکــزی ایران‬ ‫را نیــز اســیب پذیر کرده اســت‪ .‬امروزه شــهرهایی‬ ‫نظیر اصفهان و زنجان نیز با مشــکالت بسیاری از‬ ‫جمله نقص تاسیسات اب رسانی و حفر چاه های‬ ‫غیرمجاز دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬این معضالت‬ ‫تنها به شهرهایی که از ان ها نام برده شد‪ ،‬محدود‬ ‫یشــود‪ .‬بحــران اب از شــرق تــا غــرب ایــران از‬ ‫نم ‬ ‫سیستان و بلوچستان که سدهای ان در مرز هشدار‬ ‫هستند و دریاچه هامون که در حال ناپدید شدن‬ ‫است تا اذربایجان غربی که دریاچه ارومیۀ ان رو‬ ‫به خشــکی می رود را به نحوی در بر گرفته و روز‬ ‫به روز بر دامنه ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫در اخرین گزارشی کهمرکزپژوهش هایمجلس‬ ‫منتشر کرد‪ ،‬هشدار داده شده است که تا ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده بیش از نیمی از جمعیت کشور با بحران اب‬ ‫شرب مواجه خواهند شد‪ .‬عیسی کالنتری رییس‬ ‫ســازمان محیط زیســت نیز مدتی پیش از نابودی‬ ‫قریب الوقوع کشاورزی در کشور خبر داده بود‪ .‬وی‬ ‫اعــام کرده اســت که شــاید در اینــده بتوانیم اب‬ ‫مورد نیاز برای شرب و صنعت را به بهایی گزاف‬ ‫به وسیله شیرین کردن اب دریا فراهم کنیم‪ ،‬ولی‬ ‫این امکان برای کشاورزی که ‪ ۹۰‬درصد از مصرف‬ ‫اب کشــور را در بــر می گیــرد‪ ،‬امکان پذیــر نیســت‬ ‫که این موضوع از بحرانی وســیع تر خبر می دهد‪،‬‬ ‫بحرانی که می تواند پیامدهای جبران نشدنی به‬ ‫بار اورد‪.‬‬ ‫سد و نیروگاه شهید عباسپور دارای ارتفاع ‪۲۰۰‬‬ ‫متــری از کــف پی‪ ،‬طول تــاج ‪ ۳۸۰‬متری و عرض‬ ‫تاج ‪ ۶‬متری بوده و حجم اب فعال ان یک هزار و‬ ‫‪ ۲۷۵‬میلیون مترمکعب و حجم اب غیر فعال ان‬ ‫یک هزار و ‪ ۸۶۴‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫از این رو خبرنگاران از سد شهید عباسپور بازدید‬ ‫و با مدیرعامل سد گفتگو کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســد شــهید عباســپور در جمــع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬حجم اب در مخزن ســد شــهید‬ ‫عباســپور نســبت به ســال گذشــته ‪ ۲۰‬متر کاهش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬ســد شــهید عباســپور از‬ ‫سدهای بزرگی بتنی کشور و دارای ‪ ۲‬نیروگاه یک‬ ‫هــزار مگاواتــی بوده که نقش اساســی در پایداری‬ ‫شبکه دارد‪.‬‬ ‫فــرزاد جونعلــی وند با اشــاره به اینکه ســطح‬ ‫تراز نرمال ســد شــهید عباســپور ‪ ۵۳۲‬متر (باالتر از‬ ‫ســطح دریــا) اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬با توجه‬ ‫بــه اورد اب بــا حجــم مخزن پر به اســتقبال پیک‬ ‫شبکه رفتیم ولی متاسفانه در سال جاری با کاهش‬ ‫حجم اورد ورودی اب به مخزن مواجه شده ایم‬ ‫کــه بــه دلیل کاهــش ‪ 53‬حدود درصــدی نزوالت‬ ‫اســمانی طبق براوردهای انجام شــده نســبت به‬ ‫سال گذشته است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ســطح اب پشــت ســد حدود ‪ ۲۰‬متر از تراز نرمال‬ ‫پایین تر است که این به معنی کاهش یک میلیارد‬ ‫مترمکعب اب نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن روزانه حــدود ‪ ۳۰‬ســانتی متر از‬ ‫خـــبر‬ ‫درنشستبررسیراهکارهایعبور از بحران برق عنوان شد‬ ‫تهیه طرح رفع مشکالت صنعت برق توسط اتاق بازرگانی اصفهان برای ارائه به دولت‬ ‫در نشســت بررســی راهکارهــای عبــور از‬ ‫بحران برق که به همت کمیسیون انرژی صنایع‬ ‫پاالیشــی و پتروشــیمی برگزارشــد‪ ،‬مقــرر گردیــد‬ ‫طرحــی بــه منظــور انعــکاس مشــکالت صنعت‬ ‫برق و راهکارهای پیشنهادی به رئیس جمهور و‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬تهیه شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬در ایــن جلســه‬ ‫سیدحســن قاضــی عســگر‪ ،‬معــاون هماهنگــی‬ ‫امور اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫مشــکالت نیــروگاه هــای تولید پراکنــده از طریق‬ ‫ســتاد پیگیــری سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی‬ ‫قــوه قضائیــه قابــل پیگیــری اســت‪ ،‬سرمنشــاء‬ ‫مشــکالت صنعــت بــرق را وجــود یارانــه هــای‬ ‫غیر هدفمند دانســت‪.‬وی خواســتار تعامل اتاق‬ ‫بازرگانــی و اســتانداری بــرای پیگیــری مشــکالت‬ ‫ایــن نیروگاههــا ازطریق وزارت نیــرو به خصوص‬ ‫اولویت درپرداخت معوقات نیروگاه های بخش‬ ‫خصوصی در سال پشتیبانی از تولید و مانع زدایی‬ ‫ها شد‪ .‬قاضی عسگر همچنین از پیگیری طرحی‬ ‫در استانداری مبنی بر ایجاد سازو کاری برای تغییر‬ ‫ســاعات کاری صنایــع تــک شــیفته بــرای کاهش‬ ‫مشــکل کمبود برق اصفهان خبرداد و برضرورت‬ ‫همراهــی بخش خصوصــی و نمایندگان مجلس‬ ‫برای رفع این مشکل تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن اکبرلبــاف‪ ،‬نایب رئیس کمیســیون‬ ‫انرژی صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهــان ضمــن تاکیــد برضــرورت اســتفاده از‬ ‫پتانســیل نیروگاه های تولیــد پراکنده برای کمک‬ ‫به رفع کمبود برق در کشور‪ ،‬هدف از تشکیل این‬ ‫نشست را احصاء دغدغه ها و مشکالت فعاالن‬ ‫ایــن حــوزه بیــان کــرد‪.‬وی از ایجاد بســتری برای‬ ‫انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان شرکت توزیع‬ ‫برق به عنوان متولی‪ ،‬نیروگاه های تجدیدپذیر و‬ ‫واحدهــای رمــز ارز به عنــوان مصرف کننده برای‬ ‫شــکل گیری قراردادهــای خرید توافقی برق خبر‬ ‫داد‪.‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬پارلمان بخــش خصوصی اصفهان با‬ ‫احصاءمشــکالت فعــاالن ایــن حــوزه و ارایــه‬ ‫راهکارهــای پیشــنهادی‪ ،‬این موضــوع را پیگیری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایجاد اصالح در اقتصاد صنعت برق‬ ‫ضروری است‬ ‫حمیدرضا پیرپیران‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫بــرق اصفهــان نیزخواســتار انعــکاس مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه معدل و قیمــت قراردادهــا از طریق‬ ‫اســتانداری بــه وزارت نیرو شــد و گفــت‪ :‬درحال‬ ‫حاضــر با عدم توازن مصرف و تولید برق مواجه‬ ‫هســتیم که این مســاله موجب فروپاشــی شبکه‬ ‫سراسری خواهد شد و برای حل این معضل چاره‬ ‫ای جز مدیریت بار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت رعایت ســقف مجــاز تعیین‬ ‫شــده بخــش هــای صنعــت و کشــاورزی بــرای‬ ‫جلوگیــری از خاموشــی ها تاکید کــرد و افزود‪ :‬در‬ ‫صورت انتقال بار از زمان پیک مصرف به زمانی‬ ‫کــه بارخالی وجوددارد هم شــبکه خانگی و هم‬ ‫صنایع با مشکل خاموشی مواجه نخواهند شد‪.‬‬ ‫پیرپیران کاهش چشمگیر هزینه برق و بهره‬ ‫مندی از طرح های تشویقی درنظرگرفته شده از‬ ‫ســوی شــرکت توزیع برق را از مزایای طرح تغییر‬ ‫ســاعات کاری از ‪ 11‬شــب تــا ‪ 11‬صبــح بیــان کــرد‬ ‫همچنین اصالح فرمت قراردادهای ملی و ایجاد‬ ‫اصالحات در اقتصاد برق را در رفع بخش اعظم‬ ‫مشکالت نیروگا ه ها حایز اهمیت دانست‪.‬‬ ‫مطالبه گری جدی‪ ،‬راهکار رفع مشکالت‬ ‫صنعت برق‬ ‫علــی صفرنورالــه‪ ،‬عضو کمیســیون انــرژی نیز‬ ‫تهیــه طرحــی از ســوی پارلمان بخــش خصوصی‬ ‫اصفهان بــرای ارایه راهکارهای پیشــنهادی موثر‬ ‫در رفع مشــکالت صنعت برق به رئیس جمهور‬ ‫را راهکار حل این مشــکالت بیان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مطالبــه گــری باید بصــورت جــدی و بامحوریت‬ ‫اتاق بازرگانی انجام شود‪.‬‬ ‫در ابتــدای این نشســت نیزمحمودپوربهزاد‪،‬‬ ‫رئیس انجمن نیروگاه های تولید پراکنده اصفهان‬ ‫با بیان اینکه مبحث نیروگاه های تولیدپراکنده در‬ ‫سال ‪ 89‬به دلیل راندمان باال‪ ،‬راه اندازی سریع‪،‬‬ ‫اســتفاده از پتانسیل های جانبی مانند گرما و‪...‬‬ ‫مطــرح شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ان زمان ســرمایه گذاران‬ ‫بــرای ورود بــه ایــن حوزه به منظور حل مشــکل‬ ‫کمبود برق تشویق شدند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز برای مشترک بیش‬ ‫از مزایای ان است‬ ‫نصــب مســتقیم پمپ نــه تنها موجــب عدم‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫مدیریت عادالنه اب در شــبکه توزیع م ‬ ‫بلکــه خســارات متعددی بــه کنتور‪ ،‬انشــعاب و‬ ‫حتی شبکه توزیع اب وارد می کند‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات مشــترکین و درامد شــرکت‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان افــزود‪ :‬نصــب غیــر مجاز‬ ‫پمپ باعث مکش مســتقیم اب از شــبکه شده و‬ ‫فشار شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫محســن صالــح بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در اثــر‬ ‫خامــوش و روشــن شــدن های مکــرر پمــپ بــه‬ ‫دلیل تغییر ســرعت عبور جریــان اب‪ ،‬عملکرد و‬ ‫اندازه گیــری کنتور غیرواقعی خواهد شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل ممکن اســت مشــترک‬ ‫در مــاه بعــد از نصــب پمپ‪ ،‬قبــض اب بهائی با‬ ‫مبلغ بسیار بیشتر از مبلغ دوره های مشابه قبلی‬ ‫دریافــت کند که به دلیل تخلف در نصب پمپ‬ ‫هیچ اعتراضی برای این دســته از مشکالت قابل‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان این که تحت هر شــرایطی نصب‬ ‫مستقیم پمپ برروی شبکه ممنوع است و پیگرد‬ ‫قانونی دارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در ماده ‪ 4-34‬و ‪4-39‬‬ ‫ایین نامه عملیاتی شرکت های اب و فاضالب در‬ ‫خصوص متخلفینی که پمپ را به صورت مستقیم‬ ‫به شبکه توزیع اب وصل می کنند‪ ،‬جریمه قطع‬ ‫انشعاب تا زمان برچیدن پمپ درنظر گرفته شده‬ ‫و در صورت تکرار پیگرد از طریق مراجع قضائی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫صالــح در خصوص روش صحیح نصب پمپ‬ ‫گفت‪ :‬برای حل مشکل کمبود فشار اب باید بعد‬ ‫از کنتور‪ ،‬یک مخزن ذخیره نصب شود و پمپ را‬ ‫بعد از مخزن نصب کرد تا از مکش مستقیم اب‬ ‫از شبکه توزیع جلوگیری شود‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات مشــترکین و درامــد ابفــای‬ ‫اســتان اصفهــان بــه مزایــای روش صحیح نصب‬ ‫پمــپ اشــاره کرد و اظهار داشــت‪ :‬وجــود ذخیره‬ ‫اب در زمان نوســانات شــبکه‪ ،‬کاهش هزینه اب‬ ‫مصرفی‪ ،‬توزیع اب با فشــار مناســب در طبقات‬ ‫باالی ساختمان و جلوگیری از سوختن پمپ بر اثر‬ ‫نوســانات فشار شــبکه از مهم ترین مزایای روش‬ ‫صحیح نصب پمپ به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تولید ‪ ۸۴۰۰‬مگاوات برق هسته ای‬ ‫تا سال ‪۱۴۲۰‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت کــه طبق‬ ‫اجــازات رهبــری برای اســتفاده‬ ‫ســند شــورای عالی انرژی ســهم‬ ‫از منابــع صنــدوق توســعه و‬ ‫انــرژی هســته ای در ســبد انرژی‬ ‫همچنیــن راهکارهایــی کــه‬ ‫کشــور تــا ســال ‪۸۴۰۰ ،۱۴۲۰‬‬ ‫مجلــس در بودجــه پیش بینی‬ ‫مگاوات تعیین شــده که فعال‬ ‫کرده شــاخص برخــوردرای این‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫‪ ۱۰۵۰‬مــگاوات در دســت‬ ‫روســتاها رو بــه بهبــود اســت و‬ ‫بهر هبــرداری اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫وضعیــت دلگرم کننده اســت‪.‬‬ ‫ایسنا‪ ،‬رضا اردکانیان در جلسه علنی روز سه شنبه وی افزود‪ :‬تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه‬ ‫در پاسخ به سوال هادی بیگی نژاد نماینده مالیر این بود که ما باید‪ ۳۰‬درصد نیاز اب شرب را از اب‬ ‫درباره یعلتعدمپیش بینی هاییجهتتامین شیرین کنهادر اینمنطقهتامین کنیم‪.‬براوردی‬ ‫برق هســته ای در کشــور اظهار کرد‪ :‬ســوال ناظر که ما از جمعیت این مناطق شامل چند استان‬ ‫بــه ایــن بود که چه پیش بینی بــرای تامین برق جنوبی داریم ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر است که‬ ‫مورد نیاز کشــور در اینده صورت گرفته و ســهم ابشربوبهداشتانها‪ ۴۵۰‬میلیونمترمکعب‬ ‫انرژی هسته ای در سبد برق کشور چقدر است؟ در ســال اســت‪ .‬وظیفه ما هم برای همه نیازها‬ ‫همچنین وزارت نیرو چه پیگیری هایی از دولت اســت ولــی در این بخــش خــاص ‪ ۳۰‬درصد این‬ ‫و ســازمان انــرژی اتمــی کــرده اســت؟ وی ادامه نیاز تاپایان‪ ۱۳۵،۱۴۰۰‬میلیونمترمکعباست؛‬ ‫داد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۸۳‬اساســنامه قانونــی شــرکت و ظرفیــت اب شــیرین کن های موجــود و طرح‬ ‫مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران های اجرا شده در سال ‪ ۱۲۵‬میلیون متر مکعب‬ ‫بــه تصویــب و تایید شــورای نگهبان رســید‪ ،‬امر اســت که ‪ ۲۱‬درصد نیاز این مناطق به حســاب‬ ‫مکان یابی‪ ،‬طراحی‪ ،‬تامین ســوخت هســته ای مــی ایــد‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬تا پایــان ‪۱۹ ،۱۴۰۰‬‬ ‫و بهره برداری از نیروگاه هسته ای به این شرکت میلیون متر مکعب دیگر به ظرفیت اب شیرین‬ ‫محول شد‪ .‬وزارت نیرو هم وظیفه جایابی بهینه کن اضافه می شود که ‪ ۴‬درصد است و سرجمع‬ ‫براورد بار‪ ،‬تعیین ظرفیت مناسب با شبکه برق را به ‪ ۱۴۴‬میلیون متر مکعب می رســیم‪ .‬در واقع‬ ‫عهده دار است‪.‬در گذشتهاینمسئولیتباوزارت این تکلیف قانونی بعد از این اجرا شــده اســت‬ ‫نیرو بود اما در ســال ‪ ۶۰‬از وزارت نیرو جدا شــد و ولی این به معنی بی مشکل ماندن این مناطق‬ ‫در ســال ‪ ۸۳‬مســتقیم به شرکت مادر تخصصی نیست و ما طرحهای بزرگتری را در دست احداث‬ ‫تولید و توسعه انرژی اتمی ایران واگذار شد‪ .‬وزیر داریــم‪ .‬وی بــا بیان این که بــرای اولین بار پمپ‬ ‫نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬شورای عالی انرژی کشور در سازهای داخلی برای اولین بار پمپهای فشار قوی‬ ‫مهرماه سال گذشته سند تراز و تولید گاز مصرفی اب دریا را اجرا کردند که در هرمز و ابوموســی و‬ ‫کشور تا افق ‪ ۱۴۲۰‬را تصویب کرد‪ .‬شورای عالی تنب بزرگ در حال اســتفاده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫انرژی کشور به مسئولیت رئیس جمهور بوده که ناگفته نماند که با توجه به نیاز ارزی نوسانات و‬ ‫دبیرخانه ان در سازمان برنامه و بودجه است و تحوالت ارزی مشکالتی در این زمینه ایجاد شد‬ ‫وزارتخانه هاینفتونیرووسازمانانرژیاتمیو که امیدواریم رو به بهبود باشد‪ .‬اردکانیان اضافه‬ ‫سایر دستگاه ها نیز در ان عضو هستند‪ .‬وی ادامه کرد‪ :‬تالشــهای خوبی به ویژه در این دولت اغاز‬ ‫داد‪ :‬طبق این سند مصوب سهم انرژی هسته ای شــده که ان شــاءاهلل در دولت سیزدهم با شدت‬ ‫در سبد انرژی کشور تا سال‪ ۸۴۰۰،۱۴۲۰‬مگاوات مناســبتر و بیشــتر ادامه می یابد‪ .‬ان هم نه تنها‬ ‫تعیین شده است فعال ‪ ۱۰۵۰‬مگاوات در دست برای تحقق تکلیف قانونی برنامه ششــم بلکه‬ ‫بهره برداری داریم‪ .‬ان شاء اهلل تا ساعت‪ ،۱۴۰۷‬دو برای شیرین کردن اب دریا و انتقال ان به مناطق‬ ‫واحد ‪ ۱۰۵۰‬مگاواتی دیگر جمعا ‪ ۲۱۰۰‬مگاوات مرکزی و شرقی کشور‪ .‬ما برای تامین نیاز صنعت‬ ‫به ‪ ۱۰۵۰‬واحد فعلی اضافه می شــود‪ .‬همچنین استان اصفهان‪ ،‬شیرین کردن اب دریا و انتقال ان‬ ‫تا ســال ‪ ،۱۴۱۵‬دو واحد دیگر در منطقه مکران به این اســتان را در دســتور کار قرار دادیم وقتی‬ ‫جمعا به ظرفیت ‪ ۲۱۰۰‬مگاوات افزوده شــده و نیــاز صنعــت از اب دریــا تامین می شــود این به‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۲۰‬هم سه واحد دیگر اضافه می شود این معناســت که فشــار ان صنعت از اب شرب‬ ‫تا تکلیف ‪ ۸۴۰۰‬مگاوات روشن شود‪ .‬اردکانیان برداشته می شود‪ .‬وی با بیان این که از نیمه دوم‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬واحدهای دوم و ســوم در حال قرن ‪ ۲۰‬فعالیت هایی برای اســتفاده از اب دریا‬ ‫ســاخت اســت‪ .‬مــا در وزارت نیــرو با اســتفاده از در منطقه انجام شده و کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫تکنولوژی های پیشــرفته به دنبــال فراهم کردن فارس طرح های بزرگی را در این زمینه اجرا کرده‬ ‫امکانی هســتیم که نیروگاه اتمی حاشیه خلیج اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما هم با رعایت مالحظات زیســت‬ ‫فارس و دریای عمان برای این واحدها از طریق محیطی طرح هایی را اجرا می کنیم در عین حال‬ ‫خطوطی به داخل کشــور انتقــال پیدا کند‪ .‬این شاخص های بهره مندی ما با این که یک کشور‬ ‫نیروگاه ها از ان جهت ارزشمند است که فشار و خشکونیمهخشکهستیمدر برابرشاخصهای‬ ‫درجهحرارتبخار ورودیبهتوربیندر انهابسیار بین المللی دلگرم کننده است البته بهره مندی‬ ‫پایین تر از نیروگاه های بخار بوده و عمر بیشترین سیســتان و بلوچســتان در مناطــق روســتایی از‬ ‫دارد همچنین الودگی زیســت محیطی نداشــته متوسط کشوری کمتر است‪ ،‬ولی حتی این استان‬ ‫و انرژی پاک تلقی می شــود‪ .‬هزینه سوخت هم محروم هم وضع رو به توسعه و خوبی دارد‪.‬‬ ‫پایین است لذا در کانون توجه قرار داشته و باید‬ ‫وزیرنیروادامهداد‪:‬امیدواریمباتوجهمجلس‬ ‫با برنامه ریزی دقیق به یک نقطه روشن برسیم‪ .‬وعنایتویژهرهبریبرایاجازاتجهتاستفاده‬ ‫وزیر نیرو بعد از سخنان بیگی نژاد نماینده مالیر از اعتبــارات صنــدوق توســعه بتوانیم طرحهای‬ ‫مبنی بر تشکیل جلســه ای در دفتر نیکزاد نایب تمام ‪ ۲۱۹۴‬روستایی که هدف گذاری کرده ایم‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر نفت را تکمیل کنیم و شاخص بهره مندی این استان را‬ ‫و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬با کمال میل باالتر ببریم‪ .‬بحمداهلل مسیر صحیح است و ریل‬ ‫اینپیشنهادرامی پذیرمفکرمی کنم گامبلندیبا گذاری مناسبی شده البته با انچه استحقاق مردم‬ ‫مشارکتمجلسبودهومی تواندبهتنظیمنقشه است فاصله داریم‪ .‬اردکانیان در پایان یاد اور شد‪:‬‬ ‫راهی برای کوتاه مدت و بلند مدت منجر شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر شاخص بهره مندی ما ‪ ۸۲‬درصد‬ ‫وزیــر نیــرو رونــد برخــورداری سیســتان و است که این شاخص در مناطقی پایین تر است‬ ‫بلوچســتان از اب ســالم را دلگــرم کننــده و رو به و باید به ان پرداخته شود ولی مسیر پیش گرفته‬ ‫بهبــود توصیف کرد‪ .‬رضا اردکانیان در پاســخ به شده در این دولت به این صورت بوده که ظرف‬ ‫سوالمعینالدینسعیدینمایندهچابهار درباره ‪ ۸‬سال‪ ۹،‬میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار هموطن روستایی را‬ ‫مشکالت اب استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬از شبکه اب سالم بهره مندی کردیم و ان شاءاهلل‬ ‫سیستان و بلوچستان دچار یک توسعه نیافتگی این شــامل حال همه روستاها و هموطنان شود‬ ‫تاریخی است و باید تالش بیشتری برای توسعه و شاخص عملکرد در دولت اینده نیز به مراتب‬ ‫ان انجــام شــود‪ ،‬خوشــبختانه بــا تــاش دولت‪ ،‬بهترباشد‪.‬‬ ‫خاموشی های بیشتری در راه است‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫میگیرد‪،‬مشکلیایجادنشوداما‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به افزایش دمای‬ ‫اگــر محدودیــت جــدی وجــود‬ ‫هوا و افزایش مصرف‪ ،‬در تامین‬ ‫داشته باشد قطعا اطالع رسانی‬ ‫برق با مشــکل مواجه هســتیم‬ ‫خواهیم کرد و به صورت دقیق‬ ‫به اطالع مردم خواهیم رساند‪.‬‬ ‫و احتمــال افزایــش خاموشــی مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫هــا وجود دارد امــا این موضوع‬ ‫سخنگویصنعتبرقدر پاسخ‬ ‫را بــه طــور دقیق اطالع رســانی‬ ‫به این ســوال که ایا برای تهران‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬مصطفی رجبی مشهدی در گفتو نیز خاموشی در نظر گرفته می شود یا خیر‪ ،‬اظهار‬ ‫گــو با ایســنا‪ ،‬دربــاره احتمال افزایش خاموشــی کــرد‪ :‬پــس از گذرانــدن ایــن هفته اطالع رســانی‬ ‫هــا در کشــور اظهــار کــرد‪ :‬در حال حاضــر میزان دقیــق را بــرای هفته اینده انجام خواهیــم داد و‬ ‫مصرف از تولید پیشی گرفته است و کمبودها را بــرای این مهم باید وضعیــت دما‪ ،‬نیروگاه های‬ ‫با مدیریت مصرف جبران می کنیم‪ .‬اگر در این برق به طور کامل بررسی شوند‪ ،‬بعد از ان اطالع‬ ‫شــرایط نیروگاهــی از مدار خارج شــود‪ ،‬شــرایط رسانی دقیق انجام خواهد شد‪ .‬رجبی مشهدی‬ ‫سخت تر می شود و برای تامین برق مشکالتی با اشاره به کشف رمزارزهای غیرمجاز تا کنون نیز‬ ‫بــه وجــود مــی ایــد‪ ،‬بنا بــر این اینکه خاموشــی گفت‪ ۱۸۸:‬هزار دستگاه کشف شده که ظرفیت‬ ‫اعمال شــود محتمل است‪ .‬وی با بیان اینکه در ‪ ۵۵۳‬مگاوات را به خود اختصاص داده بود‪ ،‬با‬ ‫جداول خاموشــی هایی که در اســتان ها منتشر دو عملیات فراگیر که انجام شد توانستیم روند‬ ‫می شــود‪ ،‬اطالع رســانی کامل را انجام خواهیم کشــفیات را توســعه دهیــم و از مــردم نیز بابت‬ ‫داد‪ ،‬گفــت‪ :‬امیــد واریم با اقداماتــی که صورت اطالع رسانی در این حوزه بسیار قدردان هستیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فعالیت هایاقتصادیاستانقدسدر‬ ‫چارچوباقتصادمقاومتیاست‬ ‫قائم مقــام تولیــت اســتان‬ ‫اقتصاد اســامی‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫قــدس رضــوی بــا اشــاره بــه‬ ‫پیاد هســازی ان همچنان دارای‬ ‫ضــرورت بازنگــری جــدی‬ ‫شهــای اساســی اســت و‬ ‫چال ‬ ‫در حــوزه اقتصــادی کشــور‬ ‫نتوانسته ایم اقتصاد اسالمی را‬ ‫و اهمیــت حــل مســائل و‬ ‫تبدیلبه گفتمانساریوجاری‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫مشــکالت ایــن حــوزه گفــت‪:‬‬ ‫کشــور کنیــم‪ .‬رحمتــی گفــت‪:‬‬ ‫بــه برکــت برنامه ریزی هایــی‬ ‫اگــر دشــمن مقابــل جمهــوری‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬مجموعه اقتصادی اســتان قدس اســامی ایران مســئله اقتصاد را علم کــرده‪ ،‬به‬ ‫رضوی فعالیت های خود را در چارچوب اقتصاد این خاطر است که نقطه ضعف ما را پیداکرده‬ ‫مقاومتــی و در محــور تولیــد‪ ،‬با تاکید بر اقتصاد است‪ .‬به همین دلیل ضروری است که ما برای‬ ‫دانش بنیان دنبال می کند‪.‬مالک رحمتی در ائین رفع ضعف هایمان در این حوزه چاره اندیشــی‬ ‫افتتاحیه کنگره بین المللی « اقتصاد‪ ،‬اشتغال و کنیم و برگزاری کنگره هایی ازاین دست می تواند‬ ‫تولیــد در این هقــران و عترت» که صبح امــروز در راهگشای خوبی در این زمینه باشد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫دانشــگاه بین المللــی امام رضــا (ع) برگزار شــد‪ ،‬در ایننشست هابایداقتصادمقاومتیواقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬شیرینی این ایام به برکت حماسه افرینی اســامی که نسخه نجات بخش کشــور است‪،‬‬ ‫مردمدر انتخاباتپرشور‪ 28‬خردادمضاعفشد به یک نســخه عملیاتی جامع برســد و با ارائه‬ ‫و مردم ثابت کردند باوجود گله ها و مشکالت نسخه اجرایی و شاخص محور حرف جدیدی‬ ‫فراوانی که دارند‪ ،‬مثل همیشه پای این انقالب برای ارائه داشته باشیم‪ .‬مشکل ما امروزه منابع‬ ‫ونظامایستاده اند‪.‬رحمتیافزود‪:‬در میانالقاب و سرمایه نیست‪ ،‬بلکه مدیریت ناصحیح منابع‬ ‫تهــای کشــور‬ ‫امــام رضا (ع)‪ ،‬لقب «عالم ال محمــد (ص)» در و عــدم اســتفاده بهینــه از ظرفی ‬ ‫ایشان بیشتر جلوه گری می کند و به همین دلیل بــرای توســعه پایــدار اســت‪ .‬قائم مقــام تولیت‬ ‫مردم از مجموعه اســتان قدس رضوی به عنوان اســتان قدس رضوی‪ ،‬چالش دوم دهه پیش رو‬ ‫مجموعه منتسب به حضرت رضا (ع)‪ ،‬در کنار را حــوزه جمعیت ذکــر کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫فعالیت های مذهبی و اجتماعی‪ ،‬انتظار انجام اینکهنتوانسته ایمباچالشاقتصادمقابله کنیم‪،‬‬ ‫کارهــای فرهنگی و علمی نیــز دارند‪ .‬قائم مقام چندین سال است که با چالش اساسی و جدی‬ ‫تولیت استان قدس در ادامه به موضوع محوری در رشــد جمعیــت نیــز مواجه هســتیم‪ ،‬امــروزه‬ ‫این همایش اشاره و اظهار کرد‪ :‬در دهه پیش رو مســئله اقتصاد به جمعیت متصل شــده است‬ ‫با دو چالش جدی مســائل اقتصــادی و کاهش و حــل معضل جمعیــت درگرو حل مشــکالت‬ ‫جمعیت مواجه هستیم و مقام معظم رهبری اقتصادی است‪ .‬او در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫نیز همواره در این خصوص دغدغه جدی دارند کنار سرمایه و منابع طبیعی و خدادادی‪ ،‬ثروت‬ ‫و همواره ســعی می کنند با نام گذاری ســال ها با اصلی یک جامعه پویا ســرمایه انســانی‪ ،‬فکر‪،‬‬ ‫محوریت اقتصاد‪ ،‬تولید و اشتغال تمام ظرفیت ایده های نو‪ ،‬نواوری و خالقیت و ابتکار است و‬ ‫کشــور را برای حل این مشــکالت بســیج کنند‪ .‬اگر این ویژگی ها از جامعه ای گرفته شود‪ ،‬امکان‬ ‫او نداشــتن نگاهــی علمــی‪ ،‬مشــخص و پایــدار مدیریت صحیح جامعه و رســیدن به قله های‬ ‫را از دالیــل حــل نشــدن مشــکالت اقتصــادی پیشرفتوتعالیممکننخواهدشدوبههمین‬ ‫در کشــور برشــمرد و گفــت‪ :‬باوجــود تاکیــدات دلیل مشخص است که مسئله جمعیت و اتکا‬ ‫خاص نظام مقدس جمهوری اسالمی در بحث به نسل اینده تا چه اندازه مهم و حیاتی است‪.‬‬ ‫اجرایطرح اموزشوتوانمندسازیچهار‬ ‫گروهمعلولیندر ‪ 8‬شهرستانخراسانرضوی‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫اســت گفــت‪ :‬در ایــن طــرح‪،‬‬ ‫مقــدس‪ :‬طــرح توانمندســازی‬ ‫تسهیلگرانباتحصیالتمرتبط‬ ‫معلولیــن بینایــی‪ ،‬شــنوایی‪،‬‬ ‫انتخاب و توســط کارشناســان‬ ‫ضایعــه نخاعــی و ســالمندان‬ ‫ستادی بهزیستی استان اموزش‬ ‫معلــول از اول تیرمــاه در ‪8‬‬ ‫می بینندزیرابخشیاز طرح‪،‬در‬ ‫حمیدرضا علیزاده‬ ‫شهرستاناستانخراسانرضوی‬ ‫قالب خدمات نیمه تخصصی‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفته ی‬ ‫اجرایــی م ‬ ‫پرســتاری و مراقبــت در منــزل‬ ‫یشــود و نیــاز به اگاهی های تخصصی‬ ‫معاون توان بخشی بهزیستی خراســان رضوی‪ ،‬انجام م ‬ ‫اینطرحتوسطتسهیلگراناموزش دیده یمراکز دارد‪.‬‬ ‫تحتنظارتبهزیستیانجاممی گیرد‪.‬حمیدرضا‬ ‫وی همچنین یاداور شــد‪ :‬در بخشــی از این‬ ‫علیزاده افزود‪ :‬عمده ی محتوای طرح به اموزش طرح‪،‬افراددارایمعلولیت هایبینایی‪،‬شنوایی‬ ‫تهــای زندگــی و مراقب ‬ ‫مهار ‬ ‫تهــای بهداشــتی و ســایر گروه های تحت پوشــش‪ ،‬برای استفاده‬ ‫اختصاصدارد‪.‬‬ ‫از فناوری های نوین در کاهش محدودیت های‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬خانواده های بســیاری ناشی از معلولیت و امکان استفاده از نرم افزارها‬ ‫از معلولین بینایی‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬ضایعه نخاعی و واپلیکیشن هایمرتبطبرایانجامامورو کارهای‬ ‫سالمندان معلول‪ ،‬از داشتن کمترین اگاهی های روزمره زندگی‪ ،‬اموزش های الزم را فرامی گیرند تا‬ ‫عمومی درزمینه ی مراقبت از مددجو‪ ،‬اشــنایی بتوانند همچون سایر شهروندان به محیط کار و‬ ‫با مهارت های مختلف زندگی مانند تاب اوری‪ ،‬فعالیت وارد شــوند و از انزوا و افســردگی ناشی‬ ‫برخورد خالقانه‪ ،‬خوداگاهی‪ ،‬اعتمادبه نفس و از اقامت طوالنی مدت در منزل‪ ،‬خارج گردند‪.‬‬ ‫مانند ان‪ ،‬محروم می باشند که این عدم اگاهی‪ ،‬علیزاده تاکید کرد‪ :‬یکی از گروه های هدف این‬ ‫نقش مهمی در کاهش توانایی و قدر ‬ ‫ت روانی طرح‪،‬معلولینضایعهنخاعیهستند کهبایددر‬ ‫این گروه از مددجویان دارد و ان ها را بیش ازپیش ‪ 5‬سال اول معلولیت که ما ان را دوران طالیی‬ ‫در انــزوا فروم ‬ ‫یبــرد‪ .‬علیــزاده با تاکیــد بر اینکه درمان می نامیم مورد اموزش قرار گیرند تا ضمن‬ ‫طرح‪،‬‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ش‬ ‫اموز‬ ‫این‬ ‫هدف کلی از‬ ‫پذیرش معلولیت خود که یکی از اهداف اصلی‬ ‫بازتوانی و ترغیب معلول و خانواده به خروج از طرحاست‪،‬روش های کنارامدنبامحدودیت ها‬ ‫محیطانزواییوورودبهفعالیت هایاجتماعی و چگونگی غلبه بر ان ها را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫‪ ۹۳‬درصد نسخهصادرهپزشکان به صورت‬ ‫الکترونیکیاست‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن‬ ‫ســمنان بابیــان اینکــه در‬ ‫اجتماعــی ســمنان بابیــان‬ ‫اســتان ‪ ۴۵۴‬پزشــک‪۶۴ ،‬‬ ‫اینکــه ‪ ۶۴۴‬پزشــک عمومــی‬ ‫دندان پزشک و ‪ ۳‬ماما نسخه‬ ‫و متخصــص‪ ،‬مامــا و‬ ‫را به صورت الکترونیک صادر‬ ‫دندان پزشــک در ســامانه‬ ‫قطعا‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫ابراز‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ کن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ً‬ ‫مجتبی اکرم‬ ‫نسخه نویســی الکترونیــک‬ ‫با پیوســتن مراکز درمانگاهی‬ ‫تنــام کردنــد‪ ،‬گفــت‪۹۳ :‬‬ ‫ثب ‬ ‫و بیمارســتانی دانشگاه علوم‬ ‫درصــد نســخه صــادره در اســتان الکترونیکی پزشــکی به سامانه نسخه الکترونیک شرایط‬ ‫اســت‪ .‬ســید مجتبــی اکــرم در جلســه کمیتــه ارائه خدمات به بیم هشــدگان ســازمان بهبود‬ ‫اســتانی بررســی اجــرای برنامــه نســخه خواهــد یافت‪ .‬اکــرم بابیان اینکه طی دو ماه‬ ‫الکترونیک تامین اجتماعی سمنان ضمن بیان فروردیــن و اردیبهشــت ســال جــاری انجــام‬ ‫اینکه طرح نســخه الکترونیک و حذف دفاتر تراکنش در ســامانه نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫درمانــی به منظــور تســهیل و تســریع در ارائــه پنــج برابــر نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر‬ ‫تشــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صدور نســخه‬ ‫خدمات به بیم هشــدگان انجام می شود‪ ،‬ابراز ثب ‬ ‫داشت‪ :‬هم اکنون ‪ ۹۳‬درصد نسخه صادره در الکترونیــک طی بازه مذکور در قیاس با مدت‬ ‫اســتان ســمنان ب هصــورت الکترونیکی اســت‪ .‬مشابه سال قبل ‪ ۲۰۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫او ضمــن بیــان اینکــه با اجــرای طرح نســخه‬ ‫او ضمن بیان اینکه در فروردین و اردیبهشت‬ ‫الکترونیــک ســاالنه از مراجعه های بســیار به ســال جــاری ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نســخه الکترونیک‬ ‫واحدهــای اجرایــی تامیــن اجتماعــی کاهش توســط پزشــکان و دندان پزشــکان صادرشــده‬ ‫پیــدا می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۴۴‬پزشــک است‪ ،‬افزود‪ :‬طی این بازه زمانی علی الحساب‬ ‫عمومــی و متخصــص‪ ،‬مامــا و دندان پزشــک بیشاز پنجمیلیاردو‪ ۷۰۰‬میلیونریالبهپزشکان‬ ‫در ســامانه نسخه نویسی الکترونیک ثبت نام و یک میلیارد و‪ ۸۶۵‬میلیون ریال به داروخانه ها‬ ‫کردنــد‪ .‬مدیــر درمــان تامین اجتماعی اســتان بابتنسخهالکترونیکپرداخت شدهاست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس مطرح کرد‪:‬‬ ‫پیشتازیفارسدرارسالابالغالکترونیک‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس در نشست خبری‬ ‫به مناسبت اغاز هفته قوه قضاییه‪ ،‬ضمن اشاره‬ ‫بــه اینکــه شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬موجــب بــروز‬ ‫مشکالت بســیاری برای جامعه بود‪ ،‬تبدیل این‬ ‫تهدیــد بــه فرصــت در زمینــه قضایــی را مدنظــر‬ ‫قرارداد و گفت‪ :‬در دوران شیوع کرونا و با توجه‬ ‫به محدودیت های بهداشــتی‪ ،‬موضوع دادرسی‬ ‫الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و توفیقات‬ ‫قابل توجهــی حاصل شــد‪ .‬حجت االســام ســید‬ ‫کاظــم موســوی بــا بیــان اینکــه اکنون بخشــی از‬ ‫پروند ههــا با توجه به فراهم بودن زیرســاخت‪،‬‬ ‫به شــکل الکترونیــک تحت رســیدگی قرارگرفته‬ ‫و جلســات دادگاه بــه شــکل الکترونیکــی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتان فــارس در ابــاغ‬ ‫برگــزار م ‬ ‫الکترونیکــی بــا امــار ‪ ۹۸‬درصــدی‪ ،‬در کشــور‬ ‫پیشتاز است‪ .‬رئیس کل دادگستری استان فارس‪،‬‬ ‫همچنین ضمن قدردانی از ملت ایران به واسطه‬ ‫رقــم زدن مشــارکت گســترده در انتخابــات ‪۲۸‬‬ ‫خرداد‪ ،‬با تاکید بر اینکه در این دوره نیز امنیت‬ ‫کامل در زمان برگزاری انتخابات در استان فارس‬ ‫برقرار بود و شاهد هیچ مشکلی نبودیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برگــزاری حدود ‪ ٥٠٠‬جلســه پیشــگیری از جرائم‬ ‫انتخاباتی که از بهمن ماه ‪ ٩٩‬در دســتور کار قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬دلیل این مهم بود‪.‬‬ ‫نحــال از تشــکیل ‪ ٢٠‬پرونــده‬ ‫موســوی درعی ‬ ‫تخلفــات تبلیغــات انتخاباتــی در اســتان فــارس‬ ‫خبــر داد و بــا بیــان اینکــه دراین باره بــه ‪ ١١٠‬نفر‬ ‫تذکــر داده شــد و امیــد اســت ایــن پروند ههــا‬ ‫منجر به کیفرخواســت نشــود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه در ایــن انتخابــات‪ ،‬علیــه مامــوران‬ ‫دولت پرونده ای تشکیل نشد‪.‬‬ ‫تمام تالشمان را برای دستگیری شهردار‬ ‫اسبق صدرا به کار گرفته ایم‬ ‫او در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬تمــام تــاش خــود‬ ‫را بــرای دســتگیری شــهردار اســبق صــدرا بــه کار‬ ‫گفت‪ :‬از همه مســئوالن می خواهیم دراین باره‬ ‫یاریگر ما باشند‪.‬‬ ‫پرونده های معوق و قدیمی به حداقل‬ ‫ممکن رسیده است‬ ‫گرفته ایــم و طــی تحقیقــات انجا مشــده احتماال‬ ‫ایــن متهــم در ترکیــه حضــور دارد‪ ،‬لــذا بــرای‬ ‫دستگیری و بازگرداندن او از طریق پلیس اینترپل‬ ‫در حال رایزنی هستیم؛‬ ‫موســوی بــا تاکیــد بــر این کــه اکثــر اعضــای‬ ‫شــورای شــهر صــدرا بازداشــت هســتند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬دادگســتری اســتان فــارس‪،‬‬ ‫به تبع سیاس ـت های کالن‪ ،‬نسبت به مفسدین‬ ‫هیچ گونه گذشــت و اغماضی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری اســتان فــارس یکــی از‬ ‫مهم تریــن برنامه های دادگســتری را ریش ـه کنی‬ ‫اطالــه دادرســی برشــمرد و گفت‪ :‬امــروز تقریبا‬ ‫بــه ایــن مهــم دس ـت یافته و اطاله دادرســی را‬ ‫کنترل کرده ایم‪ ،‬به گونه ای که عمده پرونده ها‬ ‫در کمتر از ســه ماه مختومه می شــود‪ .‬از طرفی‬ ‫تعداد پرونده ها در شعب مختلف به زیر ‪۲۰۰‬‬ ‫فقره موجودی کاهش داشــته اســت‪ .‬موســوی‬ ‫همچنیــن‪ ،‬کاهــش جمعیــت زندانیــان کیفــری‬ ‫شهــای قانونی‪ ،‬در دســتور‬ ‫را بــا اســتفاده از رو ‬ ‫کار دانســت و ضمــن بیــان اینکه ســال گذشــته‬ ‫‪ ٢٠٠‬زندانی واجد شــرایط با پابند الکترونیکی‬ ‫ازاد شــدند‪ ،‬گفت‪ :‬امســال تالش خواهیم کرد‬ ‫کــه ایــن تعــداد را بــه ‪ ۲‬برابــر افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری فــارس همچنیــن بــا بیان‬ ‫اینکــه ورودی پروند ههــا در ایــن اســتان بــه‬ ‫کمتریــن میــزان ممکــن رســیده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ٢٣‬هــزار پرونــده داریــم و موجــودی‬ ‫دادگا ههــای تجدیدنظــر نیــز ‪ ٧٠٠‬فقــره پرونده‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا هیچ گونه اطالــه دادرســی نداریم‪.‬‬ ‫موسوی با بیان این موضوع که طمع به اراضی‬ ‫اســتان فــارس زیــاد اســت‪ ،‬از ازادســازی ‪٢١٠٠‬‬ ‫هکتار از اراضی ملی در سال گذشته خبر داد و‬ ‫او بــا بیان اینکه تعداد پرونده های معوق و‬ ‫قدیمــی در فــارس نیــز به حداقل ممکن رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از هر ‪ ١٠٠‬فقــره پرونده در فارس‪،‬‬ ‫‪ ٤٠‬فقــره منجــر بــه صلــح و ســازش می شــود‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬هفــت ســال متوالــی اســت کــه‬ ‫فارس در زمینه بخشــش پرونده قتل عمد‪ ،‬رتبه‬ ‫اول را بــه خود اختصاص داده به طوری که ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶۱‬فقــره و از ابتدای امســال تاکنون ‪۲۶‬‬ ‫فقــره پرونــده منجر به رهایی قاتــل از چوبه دار‬ ‫شــده اســت‪ .‬رئیس کل دادگســتری فارس با بیان‬ ‫اینکــه در دوران کرونــا هیــچ زندانی که مشــکل‬ ‫کرونــا داشــته باشــد‪ ،‬نداشــتیم‪ ،‬افــزود‪ ۲۲ :‬هزار‬ ‫زندانــی در دوران کرونــا در اســتان بــه مرخصــی‬ ‫رفتنــد‪ .‬موســوی همچنیــن با بیان اینکــه اقتصاد‬ ‫مقاومتــی از مــوارد مــورد اهتمــام دادگســتری‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ابتــدای کرونا بــا احیای‬ ‫کارخانه ها به همت دادگســتری مشکالت تولید‬ ‫ماسک و الکل برطرف شد‪ .‬همچنین ‪ ۱۷۵‬کارگاه‬ ‫و شرکت در سال گذشته با ورود دادگستری احیا‬ ‫شــد‪ .‬او در مــورد تعــداد پرونده هــای قضایــی‬ ‫مرتبــط با فعالیت رســانه ای در فارس نیز گفت‪:‬‬ ‫علیه هیچ یک از خبرنگاران و عکاسان خبری در‬ ‫فارس طی دو ســال گذشته تاکنون پرونده ای در‬ ‫دادگاه تشکیل نشده است‪ .‬رئیس کل دادگستری‬ ‫فارس در خصوص اخرین وضعیت پرونده بزرگ‬ ‫مفاســد اقتصــادی در اســتان نیــز گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ٢٣‬مــورد دادگاه مفاســد اقتصــادی در اســتان‬ ‫برگزارشده که احکام قطعی اکثر ان ها صادرشده‬ ‫است؛ یک پرونده مربوط به خروج ارز از کشور‬ ‫و دیگــری احتــکار گندم نیز وجود دارد که منتظر‬ ‫صدور رای قطعی ان هستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعیین مجازات جایگزینحبس برای‪ 12‬هزار زندانیدر استانقزوین‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬رئیس کل دادگستری استان‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬در ســال‪ 99‬بــا اســتفاده از مجــازات‬ ‫جایگزیــن حبــس‪ 12022‬نفــر از مجرمیــن اســتان از‬ ‫امتیــازات حقوقی بهره مند شــدند‪ .‬حجت االســام‬ ‫نوراله قدرتی با اشــاره به کاهش جمعیت زندانیان‬ ‫کیفری در استان افزود‪ :‬یکی از سیاست های دستگاه‬ ‫قضا کاهش جرائم اسیب های اجتماعی است و در‬ ‫این راســتا مجــازات جایگزین حبس جهت کاهش‬ ‫جمعیت کیفریتعیینمی شود‪.‬اوبااشارهبهوجود‬ ‫‪ 3316‬زندانــی در زندا نهــای اســتان توضیــح داد‪:‬‬ ‫هرچند با اقدامات صورت گرفته طی‪ 4‬سال گذشته‬ ‫امار زندانیاناستان کاهش یافتهاستامادرعین حال‬ ‫‪ 33664‬نفــر از مجــازات جایگزیــن حبــس شــامل‬ ‫تخفیفمجازات‪،‬عفوستاددیه‪،‬تقلیلمجازاتو‪...‬‬ ‫بهره مندشدند‪.‬اویکیاز دغدغه هایدستگاهقضارا‬ ‫جرائم کیفری اعالم کرد و بیان داشــت‪ :‬طی‪ 4‬سال‬ ‫گذشــته اجازه داده نشــد به جمعیت کیفری استان‬ ‫اضافهشودودر کنارسیاستمجازاتجایگزینحبس‬ ‫ازپابندالکترونیکینیزبرای‪472‬زندانیاستفاده شده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس کل دادگستری اســتان قزوین در رابطه‬ ‫با انتقال زندان چوبیندر قزوین به خارج از شهر هم‬ ‫خـــبر‬ ‫توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه احداث زندان جدید‬ ‫به بودجه چند صدمیلیاردی نیاز دارد موضوع انتقال‬ ‫زندانچوبیندر طیچندسال گذشتهبهتاخیرافتاده‬ ‫استاماجانماییزندانجدیددر مسیرجادهقزوین‬ ‫صشــده و در صورت توجه ویژه‬ ‫به تاکســتان مشخ ‬ ‫دولتجدیدظرف‪ 5‬سالایندهاجراییخواهدشد‪.‬‬ ‫حجت االســام قدرتی همچنین در رابطه با اجرای‬ ‫قانون شورای سازشی و منجر به گزارش اصالحی در‬ ‫استانهمتوضیحداد‪:‬قانونتغییرفعالیتشوراهای‬ ‫حل اختالف از شورای حکمی به فعالیت در حوزه‬ ‫مصالحه به مجلس شــورای اســامی رفته اســت و‬ ‫در صــورت تصویب نهایی؛ فعالیت شــوراهای حل‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫اختالف در حوزه صلح و ســازش دیده م ‬ ‫با اشــاره به افزایــش ‪ 34‬درصدی میزان پرونده های‬ ‫منجربهصلحوسازشدر استانادامهداد‪:‬باتصویب‬ ‫نهاییواجرای کاملاینقانوندر شعبشورایحل‬ ‫اختالف تعداد ‪ 350‬قاضی فعال در شــوراهای حل‬ ‫اختالف به بدنه دستگاه قضای استان بازمی گردند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب مرکز قزوین هم در این‬ ‫نشســت ضمــن تبریک هفته قــوه قضائیه یکــی از‬ ‫یالعمــوم را احیای‬ ‫وظایف دادســتان به عنوان مدع ‬ ‫حقوق عامه دانســت و گفت‪ :‬بر اســاس اصل ‪156‬‬ ‫قانون اساسی؛ دستورالعمل احیای حقوق عامه به‬ ‫دادستانی هاابالغشد کهبراساسانتحولجدیدی‬ ‫در دســتگاه قضا ایجاد شــد‪ .‬محمدقاســمی افزود‪:‬‬ ‫در این رابطه دادســتانی قزوین طی سال گذشته در‬ ‫بخش های رفع تصرف از منابع طبیعی و ازادسازی‬ ‫بستر رودخانه ها‪ ،‬صیانت از باغستان سنتی قزوین‪،‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست‪ ،‬ساماندهی به وضعیت‬ ‫ســایت پســماند محمدابــاد‪ ،‬حفظ تغییــر کاربری‬ ‫اراضی‪ ،‬صیانت از منابع اب استان‪ ،‬هوشمند سازی‬ ‫چاه های اب و‪ ...‬برای احیاء حقوق عامه به عنوان‬ ‫یالعمومواردشدهاست‪.‬‬ ‫مدع ‬ ‫باانعقادتفاهم نامههمکاری‬ ‫خدماتشهرداریسمنانبرون سپاریمی شود‬ ‫تفاهم نامهبرون سپاریخدماتشهرداریسمنان‬ ‫بینشهرداریواداره کلارتباطاتوفناوریاطالعات‬ ‫استانسمنانمبادلهشد‪.‬‬ ‫ســید محمــد ناظــم رضوی‪ ،‬شــهردار ســمنان‬ ‫در ائیــن تبــادل ایــن تفاهم نامه گفــت‪ :‬در دوره‬ ‫پنجــم مدیریــت شــهری ســمنان‪ ۱۱۰ ،‬خدمــت‬ ‫شــهروندی در حوز ههــای مختلــف نظیــر فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬عمران‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬پسماند و…‬ ‫فشــده و از طریق‬ ‫ب هصــورت الکترونیکــی تعری ‬ ‫‪ ۱۷‬ســامانه قابل ارائه به شــهروندان اســت‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که حوزه شهرسازی یکی از حوزه های‬ ‫پر رفت وامد برای شــهروندان اســت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به منظور عملیاتی شــدن مصوبه جلســه شــماره‬ ‫‪ ٢٠۵‬شورای اسالمی شهر سمنان مبنی بر اجرایی‬ ‫نســپاری خدمــات شــهرداری ســمنان‪،‬‬ ‫کــردن برو ‬ ‫نپــس بخشــی از خدمــات شــهرداری بــه‬ ‫ازای ‬ ‫شهروندان برون سپاری خواهد شد و در این طرح‬ ‫عــاوه بــر خدمات حــوزه شهرســازی؛ حوزه های‬ ‫درامد‪ ،‬پرداخت عوارض‪ ،‬انجام استعالم ها‪ ،‬امور‬ ‫خدمات شهری و … در مراحل مختلف به تدریج‬ ‫به بخش خصوصی سپرده خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار ســمنان افــزود‪ :‬کاهــش بروکراســی‬ ‫اداری‪ ،‬کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬تامین رضایت شــهروندان‪ ،‬افزایش‬ ‫بهــره وری و ارائــه خدمــات موثــر و کارامــد بــه‬ ‫شهروندان‪ ،‬وحدت رویه و شفاف سازی در امور‪،‬‬ ‫حذف فعالیت های موازی و تصمیم گیری ســریع‬ ‫و اشــتغال و کارافرینی و ایجاد بســتری مناســب‬ ‫برای رشد و توسعه بخش خصوصی از مهم ترین‬ ‫اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وضعیتنگران کنندهمناطقجنوبیفارسباافزایشمواردمثبت کووید‪19‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانــی شــیراز در نشســت ســتاد‬ ‫مدیریت بیماری کووید ‪ ۱۹‬در دانشگاه با اشاره‬ ‫به افزایش موارد مثبت کووید‪ 19‬در استان های‬ ‫مجــوار و شــهرهای جنوبــی اســتان‪ ،‬افزایــش‬ ‫ه ‬ ‫تهــای بیمارســتانی را‬ ‫ظرفیــت و مدیریــت تخ ‬ ‫در دســتور کار جــدی معاونت درمان دانشــگاه‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫دکتــر مهــرزاد لطفــی بــا تاکیــد بــر اولویــت‬ ‫مســئوالن دانشگاه در مدیریت و کنترل بیماری‬ ‫کوویــد‪ ،19‬عنــوان کرد‪ :‬مــردم باید بــا توجه به‬ ‫وضعیــت کرونــا در اســتان‪ ،‬بــا پرهیــز از هرگونه‬ ‫ساده انگاری و عادی پنداری‪ ،‬به اصول بهداشتی‬ ‫پایبند باشند‪ .‬دکتر لطفی بیشترین دلیل افزایش‬ ‫انتقال و شیوع کرونا را حضور افراد در تجمعات‬ ‫به ویژه دورهمی های خانوادگی و مراکز شــلوغ‬ ‫و پرتــردد برشــمرد و هشــدار داد‪ :‬افــرادی که با‬ ‫افزایش گرمای هوا از ماسک کمتر استفاده کرده‬ ‫و توصی ههــای بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد‪،‬‬ ‫موجب افزایش و انتشار این بیماری در جامعه‬ ‫و تهدید ســامت دیگران می شوند‪ .‬او با تقدیر‬ ‫از تیم واکسیناسیون کووید‪ 19‬در دانشگاه برای‬ ‫تزریــق بیــش از ‪ 16‬هــزار واکســن کووید‪ 19‬طی‬ ‫روز گذشــته در فارس افــزود‪ :‬افرادی که تاکنون‬ ‫واکســن نوبــت دوم دریافــت نکرده اند تا زمان‬ ‫نوبــت تزریــق و دریافت پیامک صبور باشــند و‬ ‫سپس طبق زمان نوبت دهی به مراکز اعالم شده‬ ‫از سوی روابط عمومی دانشگاه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس او خودرویی در شــیراز از ســاعت ‪ 6‬تا ‪10‬‬ ‫صبح و ســپس از ســاعت ‪ 18‬تا ‪ 22‬شــب و بقیه‬ ‫مراکز نیز طبق ســاعات اعالم شــده از ســاعت ‪8‬‬ ‫صبــح اغاز و تا پایان زمــان نوبت دهی پیامکی‬ ‫بــه افــراد‪ ،‬انجــام می شــود‪ .‬دکتــر لطفــی ضمن‬ ‫پیگیــری امــار نمونه هــای انجام شــده ازمایــش‬ ‫کرونــا طــی چنــد روز گذشــته تاکنــون در فارس؛‬ ‫به بررســی امار مبتالیان‪ ،‬موارد مرگ ومیر‪ ،‬افراد‬ ‫بســتری و بهبودیافتــه‪ ،‬رونــد خدمت رســانی به‬ ‫مبتالیــان و مــوارد مشــکوک در مراکــز درمانی و‬ ‫پایــش عملکــرد مراکز ازمایشــگاهی تشــخیصی‬ ‫کروناویروس در فارس نیز پرداخت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اقلیم هوایی مناطق‬ ‫سردسیری کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در حال‬ ‫تغییر است‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫از تغییــر اقلیــم هوایی مناطق سردســیری این اســتان‬ ‫از سردســیری به گرمســیری خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایلنا‪،‬‬ ‫کیومرثحاجی زادهدرنشست کارگروهزیست محیطی‬ ‫گفــت‪ :‬تغییــر اقلیــم در مناطــق سردســیری اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد صــورت گرفتــه و گرمــا اکنون‬ ‫مناطق سردســیری را فراگرفته اســت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫ممکن است روزی بیاید که بگوییم یاسوج از مناطق‬ ‫گرمسیری است یا سردسیری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬معضالت‬ ‫زیســت محیطی در مناطــق سردســیری این اســتان در‬ ‫حــال زیادشــدن بــوده و بســیاری از چشــمه های مــا‬ ‫خشــکیده اســت‪ .‬معاون عمرانی استاندار کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد گفت‪ :‬چشــمه های ابی در این اســتان در‬ ‫حال خشــک شــدن بوده و اب چاه نسبت به گذشته‬ ‫‪ 40‬متر پایین تر رفته اســت‪ .‬حاجــی زاده با بیان اینکه‬ ‫تنهــا نتیجه الودگی های زیســت محیطی فقــط ایجاد‬ ‫خسارات هایفراوانبرطبیعتاست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به امار مرگ ومیرهای شهرها که نگاه کنیم می بینیم در‬ ‫شهرهایباالودگیهوا‪،‬میزانمرگ ومیرهابیشتراز سایر‬ ‫اســتان های بدون الودگی اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬پروژه های‬ ‫عمرانی باید با حفظ مسائل زیست محیطی اجرایی‬ ‫شود و پیوست های ان ها باید حتما زیست محیطی به‬ ‫همراهداشتهباشد‪.‬معاونعمرانیاستاندار کهگیلویهو‬ ‫بویراحمدباتاکیدبراینکهیکیاز عواملتشدیدبیماری‬ ‫کروناالودگی هایمحیط زیستیاست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر محیط زیست به درستی مدیریت نشود نتیجه ان‬ ‫گردوغبارهایی اســت که امروز می بینیــم‪ .‬حاجی زاده‬ ‫گفــت‪ :‬کمربنــد ســبز شــهرها باید در شــهرهای اســتان‬ ‫اجرایی و اعتبارات بیشتری برای احداث این کمربندها‬ ‫باید به شهرداری ها داده شود‪ .‬او احداث ابشخورها‪،‬‬ ‫مخازنابیبرایزماناتش سوزی ها‪،‬خریدپنجدستگاه‬ ‫ســنجش الودگی هوا برای شــهرها و نصب سه مانیتور‬ ‫بزرگ در شهرهای یاسوج‪ ،‬دوگنبدان و دهدشت جهت‬ ‫اطالع رســانی وضعیت هــوا را از اقدامات ســال جاری‬ ‫در حوزه زیست محیطی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫برشمرد‪ .‬حاجی زاده گفت‪ :‬اتش سوزی و صنایع از دیگر‬ ‫عوامل الودگی زیســت محیطی اســت و البته در ســال‬ ‫جــاری رشــد ‪ 100‬درصــدی بودجه محیط زیســتی را در‬ ‫استان داریم اگرچه بخش عمده ای از ان برای پرداخت‬ ‫حقوق کارکنانهزینهمی شود‪.‬‬ ‫موافقت با نام گذاری سال‬ ‫جهانی مرتع و دامداران‬ ‫در چهل و دومین کنفرانس فائو که با حضور وزرای‬ ‫کشاورزی کشورهای عضو سازمان خواروبار و کشاورزی‬ ‫ملــل متحد (فائو) کــه در روزهای ‪ 14‬تــا ‪ 18‬ژوئن برابر‬ ‫بــا ‪ 24‬تا ‪ 28‬خردادماه ســال جــاری به صورت مجازی‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬شــرکت کننده ها با نام گذاری ســال ‪،2026‬‬ ‫به عنوان سال جهانی مرتع و دامداران موافقت کردند‪.‬‬ ‫قرار شد برای نهایی شدن این موضوع در نشست اتی‬ ‫ملل متحد که در سپتامبر سال جاری (شهریور ‪ )1400‬در‬ ‫نیویورک برگزار می شود‪ ،‬موضوع به تصویب برسد‪ .‬بر‬ ‫اســاس ترتیبات جاری‪ ،‬مدیرکل فائو باید درخواســت‬ ‫رسما به رئیس مجمع عمومی‬ ‫تصویب سال جهانی را ً‬ ‫ملل متحد منعکس نماید‪ .‬ایجاد زمینه برای نام گذاری‬ ‫سالجهانیمرتع‪،‬حاصلتالش هاوپیگیری هایبیش‬ ‫از یک دهه از اقدامات انجمن ها‪ ،‬نهادهای بین المللی‬ ‫و کنگره هایی که به نام مرتع در بسیاری از کشورهای‬ ‫یتــوان به‬ ‫جهــان برگزارشــده اســت کــه از ان جمله م ‬ ‫برخــی از ایــن اقدامــات انجام شــده مانند ایده ســازی‬ ‫برای نام گذاری این روز در کنگره جهانی مرتع در سال‬ ‫‪ 2008‬چین‪ ،‬تدوین قطعنامه کنگره جهانی مرتع برای‬ ‫نام گــذاری ســال جهانــی در کشــور ارژانتیــن؛ اقدامات‬ ‫انجمن مرتع داری امریکا و مشــارکت متصدیان مراتع‬ ‫جهت حمایت از سال جهانی مراتع و دامداران در سال‬ ‫‪2015‬؛تهیهقطعنامهمجمعمحیط زیستمللمتحد‬ ‫بــرای حمایــت از مراتــع و دامــداران و قطعنامه گروه‬ ‫افریقــا برای حمایت از ســال جهانی مرتــع و دامداران‬ ‫در چهارمین مجمع محیط زیست ملل متحد در سال‬ ‫‪ 2019‬و اعالم حمایت دولت مغولستان از سال جهانی‬ ‫مراتع و دامداران به سازمان ملل متحد در همین سال‪،‬‬ ‫راه اندازی وبســایت حمایت از نام گذاری سال جهانی‬ ‫مرتعوعشایروهمچنینانتخابدکترحسینبدری پور‬ ‫به عنوانمسئول کمیتهمنطقهخاورمیانهوشمالافریقا‬ ‫در نشست منطقه ای در اذرماه سال گذشته اشاره کرد‪.‬‬ ‫درخشش دانشگا ه سمنان‬ ‫در جدیدترین رتبه بندی‬ ‫موضوعی شانگهای‬ ‫معاون پژوهشــی و فناوری دانشگاه از قرار گرفتن‬ ‫نام دانشــگاه ســمنان به عنــوان یکی از دانشــگاه های‬ ‫برتــر جهــان در نظام رتبه بنــدی موضوعی بین المللی‬ ‫شانگهای در سال ‪ ۲۰۲۱‬خبر داد‪ .‬سیف ا‪ ...‬سعدالدین‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬دانشگاه سمنان در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫در حوزه موضوعی مهندسی عمران موفق شده است‬ ‫جایگاه‪ ۲۰۱– ۳۰۰‬و در حوزه های موضوعی مهندسی‬ ‫مکانیک و علوم و مهندســی انرژی جایــگاه ‪۳۰۱-۴۰۰‬‬ ‫را در میان دانشگاه های برتر جهان به خود اختصاص‬ ‫دهــد‪ .‬معــاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه ســمنان‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬در اینده حضور ســایر رشته ها نیز‬ ‫در ایــن رتبه بنــدی افزایش یابد‪ .‬ســعدالدین در ادامه‬ ‫افــزود‪ :‬دانشــگاه ســمنان بــرای نخســتین بار در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬توانست در حوزه موضوعی مهندسی شیمی در‬ ‫رتبه بندی شــانگهای وارد شــود و پس ازان در سال های‬ ‫متوالی ‪ ۲۰۱۹‬تاکنون توانســته اســت حضور خود را در‬ ‫ایننظامرتبه بندیتثبیت کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برگزاریچهارمیندوره‬ ‫کالس های اموزش خانواده‬ ‫دربنیادگرگان‬ ‫علیرضائی‪،‬مدیرکلبنیادگلستانازبرگزاریچهارمین‬ ‫دوره کالس هایاموزشخانوادهخبردادو گفت‪:‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزشــی یکی از ضرورت های اصلی و اساســی‬ ‫بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســت که باید نسبت به ان‬ ‫اهتمام ویژه ای داشــت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این دوره اموزشــی‬ ‫تحت عنوان مهارت های زندگی (ارتباط موثر بین مادر و‬ ‫فرزند)باحضورتعدادیازهمسرانشهداوفرزنداندختر‬ ‫شاهدوایثارگردر سالنجلساتاینادارهبرگزار شد‪.‬‬ ‫اهدای‪ ۴۰۰‬سری جهیزیه به‬ ‫نوعروسانکمیتهامداددر‬ ‫دههکرامت‬ ‫‪ ۴۰۰‬ســری جهیزیــه بــا حضور مســئوالن اســتانی در‬ ‫دهه کرامت و ســالروز میالد باســعادت امام رضا (ع) به‬ ‫نوعروســان تحت حمایت اهدا شــد‪ .‬به گــزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی کمیتهامداد‪،‬عیسیبابایی‪،‬مدیرکل کمیته‬ ‫امداد اســتان گلســتان گفت‪ :‬این نهــاد در س ـالروز میالد‬ ‫یالرضا‬ ‫نالحجج علی ابن موس ـ ‬ ‫باســعادت حضرت ثام ‬ ‫(ع)‪ ،‬با اهدای‪ ۴۰۰‬سری جهیزیه‪ ،‬زوج های جوان را راهی‬ ‫خانــه بخــت کرد‪ .‬او با اشــاره به برنامه ی اهــدای‪۱۲۹۳‬‬ ‫سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت در سال جاری‬ ‫افزود‪ ۵:‬قلم لوازم خانگی با شعار «ازدواج اسان با کاالی‬ ‫ایرانی»شامل؛یخچال فریزر‪،‬ماشینلباسشویی‪،‬اجاق گاز‪،‬‬ ‫تلویزیون و جاروبرقی در هر سری از این جهیزیه هاست‪.‬‬ ‫بابایــی عنــوان کــرد‪ :‬در ســال جاری با مشــارکت بســیج‬ ‫سازندگی سپاه نینوای استان‪ ،‬مرحله اول توزیع جهیزیه‬ ‫در ســالروز ازادسازی خرمشــهر برای‪ ۴۰۰‬نوعروس تحت‬ ‫حمایتانجامشد کهجمعامبلغ‪ ۹‬میلیاردو‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومــان هزینه گردید‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مرحلــه دوم توزیع‬ ‫جهیزیهنیزدردهه ی کرامتوهم زمانبامیالدباسعادت‬ ‫یالرضا (ع) به تعداد ‪ ۴۰۰‬ســری‬ ‫حضرت علی ابن موســ ‬ ‫جهیزیــه اقــدام که ارزش هر ســری از جهیزیه‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫توماناست‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان گلستان افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال جاری تاکنون‪ ۸۰۰‬سری جهیزیه بااعتباری بالغ بر‪۱۸‬‬ ‫میلیاردو‪۴۰۰‬میلیونتومانبهزوج هایگلستانیاهداشده‬ ‫اســت‪ .‬بابایــی بابیان اینکه تالش کمیته امــداد‪ ،‬فراهم‬ ‫کــردن زمینــه ازدواج موفق وزندگی پایدار اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر اهدای جهیزیه و کمک هزینه های ازدواج‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات مشاوره قبل و بعد از ازدواج و دوره های اموزشی‬ ‫باهدفتحکیمبنیانخانواده‪،‬اموزشمهارت هایزندگی‬ ‫اسالمی‪،‬تربیتفرزندوایینهمسرداریبراینوعروسان‬ ‫و زوج های جوان تحت حمایت این نهاد برگزار می شود‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬ایــن نهــاد در ســال گذشــته‪ ۱۷۸۶‬ســری‬ ‫جهیزیهبااعتباریبالغ بر‪ ۱۴‬میلیاردوپانصدمیلیونتومان‬ ‫برای ازدواج اسان جوانان تحت حمایت تخصیص داده‬ ‫است‪.‬باباییبابیاناینکهپرداختکمک هزینهازدواجبه‬ ‫زوج های جوان یکی از سرفصل های مهم حوزه حمایتی‬ ‫ایــن نهــاد اســت‪ ،‬افزود‪ :‬کمیته امــداد در راســتای ترویج‬ ‫سنت حسنه ازدواج و تحکیم و تقویت بنیان خانواده و‬ ‫پیشگیری از اشاعه اسیب های فردی و اجتماعی در بین‬ ‫جوانان در سن ازدواج خدمات مختلفی را ارائه می کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به نقش مهم حامیان‪ ،‬خیران و دستگاه های‬ ‫اجرایــی در توانمندســازی خانواد ههــای نیازمند افــزود‪:‬‬ ‫کمکبهتامینجهیزیهدخترانتحتپوششوپرداخت‬ ‫کمک هزینــه ازدواج فرزندان پســر ازجمله حمایت های‬ ‫کمیتهامداددر راستایترویجفرهنگحسنهازدواجاست‬ ‫تا در سایه این امر مهم‪ ،‬از بروز اسیب های اجتماعی در‬ ‫جامعهپیشگیریشود‪.‬‬ ‫دسترسیبهشبکهملی‬ ‫اطالعاتدرروستاهای‬ ‫مرزیاستانمیسرشد‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات گلســتان از‬ ‫ارتقاء سه سایت روستایی در مناطق مرزی شهرستان‬ ‫گنبــدکاووس جهــت افزایــش میزان دسترســی مناطق‬ ‫روستایی شرق استان به شبکه ملی اطالعات خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعــات اســتان گلســتان؛ محمــد احمــدی مدیرکل‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان با اعــام این‬ ‫خبر گفت‪ :‬در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی‬ ‫و توسعه پوشش ارتباطی چهار روستای مرزی ای تمر‪،‬‬ ‫دمــاغ‪ ،‬نارلــی داغ و اوچقوئــی بــه اینترنت پرســرعت‬ ‫روســتایی متصل شــدند‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬روســتاهای‬ ‫مذکــور بــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی‪ ،‬با مشــکالتی‬ ‫همچون ضعف پوشش صوت و اینترنت همراه بودند‬ ‫که با ارتقاء ســایت ســه ســایت بخش اعظمی از این‬ ‫منطقه به اینترنت پرسرعت (‪ )4G‬متصل شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اســتان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫غبــر ‪ 30‬میلیارد ریــال از محل‬ ‫ایــن پــروژه بااعتبــاری بال ‬ ‫پروژه های توســعه خدمات عمومــی و اجباری دولت‬ ‫در شهرستان گنبدکاووس ایجادشده است و دسترسی‬ ‫بیش از ‪ 650‬خانوار را به اینترنت پرســرعت روســتایی‬ ‫ممکــن ســاخته اســت‪ .‬مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعات استان گلستان اضافه کرد‪ :‬با ایجاد و توسعه‬ ‫ســایت مذکــور دسترســی بیــش از ‪ 2200‬نفر به شــبکه‬ ‫ملی اطالعات برقرار شد که با ارائه این خدمت زمینه‬ ‫بهره منــدی از اموزش الکترونیک (شــاد) خریدوفروش‬ ‫انالیــن‪ ،‬ســرویس های دولــت الکترونیــک‪ ،‬خدمــات‬ ‫بانکی برای ساکنان روستاهای مذکور فراهم می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫توقف بارفروشان در مجاورت بیمارستان پیامبر اعظم (ص) دردسرساز شده است‬ ‫سلب اسایش بیماران گنبدی‬ ‫در سایه نبود بازارچه فصلی‬ ‫توقفانواع کامیون ‪،‬وانت بار وخودرویسواری‬ ‫با بار هندوانه و خربزه در حاشیه جاده بین المللی‬ ‫گنبــدکاووس ‪ -‬اینچه برون در مجاورت بیمارســتان‬ ‫پیامبــر اعظــم (ص)‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد مشــکالت‬ ‫ترافیکی و بعضا ســوانح رانندگی‪ ،‬اســایش را نیز از‬ ‫بیماران‪ ،‬همراهان انان و کارکنان این مرکز درمانی‬ ‫سلب کرده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هرساله با شروع‬ ‫فصــل برداشــت هندوانه و خربــزه از خردادمــاه در‬ ‫گنبــدکاووس و نبــود بازارچــه فصلی فروش ســبب‬ ‫شده تا انواع خودرو حامل این ‪ ۲‬محصول جالیزی‬ ‫از دور میدان مختومقلی فراغی این شــهر گرفته تا‬ ‫فاصله چند صد متری حاشیه و‪ ۲‬طرف جاده گنبد ‪-‬‬ ‫اینچه برونکهمحدودهبیمارستانپیامبراعظم (ص)‬ ‫یشــود‪ ،‬توقــف کــرده و عــاوه بــر‬ ‫را نیــز شــامل م ‬ ‫مشکالت ترافیکی‪ ،‬مزاحمت هایی را برای مردم و‬ ‫بیماران ایجاد نمایند‪ .‬گنبدکاووس با افزون بر ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار هکتار اراضی زراعی و باغی از شهرســتان های‬ ‫مهــم تولیدات کشــاورزی اســتان گلســتان اســت و‬ ‫هرســاله یک تا ســه هزار هکتار از اراضی ان به ویژه‬ ‫در نواحــی شــمالی‪ ،‬بــه کشــت هندوانــه و خربــزه‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬مدیر شبکه بهداشــت و درمان‬ ‫گنبدکاووسدرنشستشورایترافیکاینشهرستان‬ ‫بــا گالیــه از توقــف خودروهــای حامــل هندوانه و‬ ‫خربزه مقابل بیمارستان پیامبر اعظم (ص) و ایجاد‬ ‫گره ترافیکی گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬روز اســت که توقف‬ ‫این خودروها به ویژه در ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬در ورودی‬ ‫عدم تائید سرمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫این مرکز درمانی‪ ،‬تردد بیماران و امبوالنس ها را با‬ ‫اخالل مواجه کرده است‪ .‬فرهاد بدیعی افزود‪ :‬این‬ ‫حجم ترافیکــی از دور میدان مختومقلی فراغی تا‬ ‫بعد از بیمارستان ادامه دارد و بیماران شیمی درمانی‬ ‫و کرونایی برای مراجعه به بیمارستان پیامبر اعظم‬ ‫(ص) باید مدت زیادی را در ترافیک بمانند و حل ان‬ ‫نیازمند یک اقدام فوری است‪.‬‬ ‫ترافیکی که دردسرساز شده است‬ ‫فرمانده پلیس راه گنبــدکاووس ‪ -‬مراوه تپه نیز در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬حاشیه جاده گنبد ‪ -‬اینچه برون‬ ‫از چندین ســال قبل به محلی برای عرضه مستقیم‬ ‫هندوانهوخربزهتبدیل شدهو کامیون هاییاز سراسر‬ ‫کشوربرایخریداینمحصوالتبهاینمحلمراجعه‬ ‫می کنند‪.‬سرهنگدومحسینخسرویافزود‪:‬توقف‬ ‫کامیون هاووانت بارهایفروشندهوخریدار‪،‬ترافیکی‬ ‫شدیدی را برای تردد خودروهای عبوری از این محور‬ ‫ایجــاد کرده که باید بــرای رفع این معضل‪ ،‬مکانی‬ ‫مناسببا کمترینبار ترافیکیپیش بینیشود‪ .‬کریم‬ ‫زیتونلــی‪ ،‬سرپرســت اداره راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای گنبــدکاووس نیز در این نشســت گفت که‬ ‫بــرای ایجاد بازارچه فصلی فروش هندوانه و خربزه‬ ‫به حداقل پنج هکتار زمین نیاز است و عرصه های‬ ‫یشــده در ضلع شــرقی و غربی جــاده گنبد ‪-‬‬ ‫معرف ‬ ‫اینچهبرونجوابگویحجمباالیخودروهانیست‪.‬‬ ‫معاون هماهنگــی و امور عمرانی فرماندار ویژه‬ ‫گنبــدکاووس نیز گفت‪ :‬از ســال ها قبل بــا اغاز فصل‬ ‫برداشــت هندوانــه و خربــزه از جالیزارهــای مناطق‬ ‫شمالی این شهرستان‪ ،‬کشاورزان محصول خود را به‬ ‫حاشیه جاده بین المللی گنبد ‪ -‬اینچه برون و در کنار‬ ‫بیمارســتان پیامبر اعظم (ص) می اورند و به صورت‬ ‫مســتقیم و بدون واســطه به متقاضیان شهرســتانی‬ ‫و دالالن خــارج از اســتان می فروشــند‪ .‬محمد جان‬ ‫پاشیزادهبابیاناینکهبرایساماندهیاینافرادباید‬ ‫مکانیبه صورتفصلیبرایعرضهوفروشهندوانه‬ ‫و خربزه و توقف کامیون ها مشــخص شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سرمایه گذار بخش خصوصی محلی را برای بازارچه‬ ‫فصلــی معرفی کــرد که مورد تائید قرار نگرفــت‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬برای رفع موقت این معضل در محدوده ‪۲۰‬‬ ‫متریورودیبیمارستانپیامبراعظم(ص)وبافاصله‬ ‫یکمتراز اسفالتجاده‪،‬داربستوروبرویاینمرکز‬ ‫درمانینیزقالب هایبتنیگذاشتهمی شود‪.‬همچنین‬ ‫سراهنماییورانندگیگنبدکاووس‬ ‫جانشینرئیسپلی ‬ ‫نیز گفت کهازسال گذشتهتاکنونازمجموع‪ ۱۷‬نقطه‬ ‫حادثه خیز موجود شــهری‪ ۱۳‬نقطــه ان با همکاری‬ ‫شــهرداری رفع شــده است‪ .‬سرهنگ مسعود بارانی‬ ‫افــزود‪ :‬رفــع نقاط حادثه خیز‪ ،‬افزایــش نظارت ها و‬ ‫برخورد با تخلفات حادثه ساز باعث شده تا در سه‬ ‫ماه امسال هیچ مورد فوتی ناشی از سوانح رانندگی‬ ‫درون شهریدر گنبدکاووسنداشتهباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل کمیتهامداداستان گلستانخبرداد‬ ‫افتتاحمتمرکز‪ ۵۴‬واحدمسکونیایتامدر دهه کرامت‬ ‫عیســی بابایــی‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد اســتان‬ ‫گلستان گفت‪ :‬به مناسبت دهه کرامت ‪ ۵۴‬واحد‬ ‫مسکونی ایتام تحت حمایت این استان با حضور‬ ‫خدرویســی معاون حمایت و سالمت خانواده‪،‬‬ ‫باجــان‪ ،‬معــاون اداری مالــی و زارع زاده رئیــس‬ ‫مرکــز برنامه ریــزی و پژوهش کمیته امداد کشــور‬ ‫به صورت متمرکز در روســتای شــجاع اباد از توابع‬ ‫شهر فاضل اباد مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫بابایــی عنــوان کــرد‪ :‬مراحــل ســاخت ایــن‬ ‫واحدهــا از ســال قبــل انجام و امســال در دهه ی‬ ‫کرامــت افتتــاح و بــه خانواد ههــای ایتــام تحت‬ ‫حمایــت این نهاد تحویل داده شــد‪ .‬او با اشــاره‬ ‫بــه زیربنــای ‪ ۵۰‬و ‪ ۵۵‬مترمربعــی بــرای هر واحد‬ ‫مسکونی افزود‪ :‬از تعداد ‪ ۵۴‬واحد احداثی ویژه‬ ‫خـــبر‬ ‫خانواد ههــای ایتــام‪ ۴ ،‬مــورد شــهری و ‪ ۵۰‬مــورد‬ ‫ان روســتایی بوده و برای ســاخت ان‪ ،‬جمعا ‪۸۱‬‬ ‫میلیــارد ریال هزینه شــده اســت‪ .‬مدیرکل کمیته‬ ‫امداد استان گلستان تصریح کرد‪ ۱۸۰۰ :‬خانواده‬ ‫تحــت حمایــت نیــز در ســال جــاری شناســایی و‬ ‫شرایط ساخت مسکن را دارند که با برنامه ریزی‬ ‫صــورت گرفتــه و مشــارکت و هم افزایــی‬ ‫دســتگاه های استانی‪ ،‬مانند سپاه‪ ،‬بنیاد مسکن‪،‬‬ ‫بنیــاد مســتضعفان و ســتاد اجرائــی فرمــان امام‬ ‫(ره) تا پایان ســال به بهره برداری خواهد رســید‪.‬‬ ‫خدرویســی‪ ،‬معاون حمایت و سالمت خانواده‬ ‫در سفر به این استان و در حاشیه افتتاح مسکن‬ ‫ایتام عنوان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در ســال جاری و با اولویــت خانواده های ایتام و‬ ‫محرومین در حال ساخت است‪ .‬معاون حمایت‬ ‫و سالمت خانواده کمیته امداد کشور افزود‪۱۴ :‬‬ ‫هزار ســری جهیزیه شــامل ‪ ۵‬کاالی اساســی برای‬ ‫نوعروســان تحت حمایت سراســر کشــور تهیه و‬ ‫ارسال شده و همچنین ‪ ۵۵‬هزار دستگاه کولرابی‬ ‫و ‪ ۲۵‬هــزار دســتگاه کولــرگازی بــرای مددجویان‬ ‫ســاکن نقاط محروم و گرمســیر خریداری شد که‬ ‫ارزش ریالی ان بیش از ‪ ۷۳۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫سه نقطهمرزیبهاینترنتپرسرعت‪ 4G‬مجهزشد‬ ‫شهرستان گنبد در سه نقطه مرزی به اینترنت‬ ‫پرســرعت مجهز شــده اســت‪ .‬حیدر خســروی با‬ ‫اعــام این خبر گفــت‪ :‬نقاط مرزی دمــاغ‪ ،‬نارلی‬ ‫داغ و ای تمــر بــا تجهیــز بــه اینترنــت ‪ 4G‬همراه‬ ‫اول می توانند ارتباطات سیار باکیفیت تر را تجربه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در مرکز دماغ شبکه کابل‬ ‫مســی وجود نداشــته و امکان برقراری ارتباطات‬ ‫مخابراتی در این منطقه برای مردم میسر نبوده‬ ‫لــذا بــا راه انــدازی اینترنت پرســرعت همــراه اول‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬مــردم می تواننــد بــدون هیــچ‬ ‫محدودیتی از ســرویس اینترنت بهره مند باشند‪.‬‬ ‫مدیــر اداره مخابــرات شهرســتان گنبــد بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه ارائــه خدمــات و ســرویس ها در نقاط‬ ‫یشــود‬ ‫محروم و روســتایی با عزم جدی انجام م ‬ ‫گفــت‪ :‬منطقه محروم داشــلی برون جزء نقاطی‬ ‫اســت که در برنامه های ارتباط رسانی مخابرات‬ ‫شهرســتان گنبــد قرار داشــته و بر انیــم تا بهترین‬ ‫امکانــات را در اختیــار مردم قرار دهیــم‪ .‬الزم به‬ ‫یاداوری است پروژه مذکور در قالب طرح ‪USO‬‬ ‫ابالغــی از وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری مراسم جشن والدت امام رضا (ع) در شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقهگلستان‬ ‫هم زمــان بــا دهــه مراســم جشــنی در ســتاد‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتــی منطقه‬ ‫گلستان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه بــا رعایــت کامــل‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد ابتدا گروه‬ ‫ســرود نمایندگی اســتان قدس رضوی گلستان در‬ ‫مدح امام رئوف به مولودی خوانی پرداختند‪ .‬در‬ ‫ادامه مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقــه گلســتان ضمن تبریــک ایام دهــه مبارک‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬این روزهای میهن اســامی مملو‬ ‫از عطــر جان افــزای محبــت و کرامــت اهل بیــت‬ ‫(ع) بــوده و پایــان ان بــه مشــارکت حداکثــری‬ ‫مردم همیشه درصحنه که نشان دهنده عظمت‬ ‫و پایبنــد بــودن مردم به ارکان نظام بــوده و این‬ ‫جــز افتخارات نظام و ســربلندی امــت وفادار به‬ ‫والیت و ولی امر مسلمین است‪ .‬در پایان مراسم‬ ‫کیک والدت امام رضا (ع) و تبرک اهدایی استان‬ ‫قدس رضوی بین همکاران شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اشتغال؛چالشبزرگمعلوالن گلستانی‬ ‫درحالی که اکثر معلوالن از عدم مناسب سازی‬ ‫مبلمان شــهری به عنوان یکی از مشکالت اصلی‬ ‫خــود نــام می‪‎‬برند امــا همچنان اشــتغال یکی از‬ ‫شهــا و دغدغه اصلی افراد دارای معلولیت‬ ‫چال ‪‎‬‬ ‫یشــود‪.‬امارها حاکی از ان‬ ‫در کشــور محســوب م ‪‎‬‬ ‫است شیوع معلولیت در گلستان تقریبا دو برابر‬ ‫میانگین کشــوری اســت‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬هزار معلول‬ ‫در گلســتان وجــود دارد ازای ـن رو انتظــار م ـی‪‎‬رود‬ ‫در راســتای حمایــت از جامعــه معلــوالن اســتان‬ ‫صتــری صــورت گیــرد‪ ،‬بااین وجود‬ ‫اقدامــات خا ‪‎‬‬ ‫نه تنهــا در گلســتان بلکــه در بیشــتر نقاط کشــور‬ ‫هنوز اقدامات قابل توجهی برای رفع مشــکالت‬ ‫و حضور پررنگ معلوالن در جامعه انجام نشده‬ ‫است و افراد دارای معلولیت همچنان از حقوق‬ ‫حداقلی خود محروم هستند‪.‬مشکالتی ازجمله‬ ‫عدم مناسب سازی مبلمان شهری در اکثر شهرها‬ ‫حضور معلوالن در سطح جامعه را با مشکالت‬ ‫عدیــده‪‎‬ای مواجــه کرده اســت تا جایــی که این‬ ‫افراد ترجیح می‪‎‬دهند کمتر در جامعه حضور پیدا‬ ‫کنند و همین امر مشــکالت روحی فراوانی برای‬ ‫این افراد ایجاد می‪‎‬کند‪.‬درحالی که اکثر معلوالن‬ ‫از عدم مناسب سازی مبلمان شهری به عنوان یکی‬ ‫از مشکالت اصلی خود نام می‪‎‬برند اما هم چنان‬ ‫اشــتغال یکی از چالش‪‎‬ها و دغدغــه اصلی افراد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫دارای معلولیــت در کشــور محســوب م ‪‎‬‬ ‫بســیاری از معلوالن درحالی که دارای تحصیالت‬ ‫عالی از دانشگاه های کشور هستند اما مشکالت‬ ‫زیادی برای حضور ان ها در بازار کار وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پیشرفت‪ 45‬درصدی گازرسانی‬ ‫به‪ 5‬روستای گنبدکاووس‬ ‫رئیــس اجــرای طرح هــای‬ ‫روســتای گلیجــه تــا دمــاغ‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫کارشــده اســت‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫بــا بیــان خبــر فــوق در ایــن‬ ‫مســیر خــط توزیع نیــز ‪5/30‬‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫کیلومتر بوده کــه تاکنون ‪23‬‬ ‫گازرســانی بــه پنــج روســتای‬ ‫کیلومتر ان انجام شــد‪ .‬کردی‬ ‫فرامرز کردی‬ ‫«دمــاغ‪ ،‬قیزه لر‪ ،‬خیر خواجه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬گازرســانی به‬ ‫علیــا‪ ،‬خیرخواجــه ســفلی و‬ ‫این ‪ 5‬روســتا بااعتبار اجرایی‬ ‫خیرخواجــه نجــف «شهرســتان گنبــدکاووس و کاالیــی بالغ بر ‪ 397‬میلیارد ریال از اذرماه‬ ‫در مجمــوع بــه متراژ ‪ 86‬کیلومتر مســیر خط ‪ 99‬شروع شــده است و پیش بینی می کنیم با‬ ‫تغذیه و شــبکه توزیع در حال انجام اســت‪ .‬فراهم بودن شرایط الزم در دهه مبارک فجر‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ‪ 1400‬مورد بهره برداری قرار گیرند‪ .‬او تصریح‬ ‫گلستان‪ ،‬فرامرز کردی افزود‪ :‬این پروژه ها در کرد‪ :‬برای این ‪ 5‬روســتا بالغ بر ‪ 350‬انشــعاب‬ ‫مجموع با ‪ 45‬درصد پیشرفت فیزیکی همراه گاز برنامه ریــزی و نصــب خواهــد شــد که در‬ ‫اســت که دراین ارتباط عملیات اجرای شبکه مجمــوع تعــداد ‪ 516‬خانــوار از نعمــت گاز‬ ‫داخلی ‪ 3‬روستای دماغ‪ ،‬قیزه لرو خیرخواجه بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫علیــا به اتمام رســید و شــبکه توزیع روســتای‬ ‫رئیس اجرای طرح های شــرکت گاز استان‬ ‫خیر خواجه سفلی نیز در حال اتمام است که گلســتان اظهار داشــت‪ :‬هم اکنــون از مجموع‬ ‫با پایان ان‪ ،‬شــبکه گاز روســتای خیر خواجه ‪ 170‬روســتای شهرســتان گنبــدکاووس ‪150‬‬ ‫نجف اغاز خواهد شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مســیر روســتا از نعمــت گاز برخــوردار شــده اند و ‪7‬‬ ‫خــط تغذیــه این پروژه ‪ 55/ 5‬کیلومتراســت روســتا در حال اجرای گازرســانی و ‪ 12‬روســتا‬ ‫کــه تاکنــون ‪ 17‬کیلومتــر ان یعنــی حدفاصل نیز در مرحله طراحی قرار دارند‪.‬‬ ‫تبلیغدین در گام دوم انقالبنیازمند‬ ‫نواوری و خالقیت است‬ ‫حجت االســام عباسعلی‬ ‫ماموریت جدید خود به دنبال‬ ‫گرزیــن مدیــرکل تبلیغــات‬ ‫راهبــری زیســت بوم فرهنگــی‬ ‫اســامی گلســتان در پیامــی‬ ‫تبلیغــی و مردمی ســازی همه‬ ‫بــه مناســبت اول تیرمــاه‪ ،‬روز‬ ‫فعالیت هــای دینــی فرهنگی‬ ‫تبلیغ و سالروز تاسیس سازمان‬ ‫و تبلیغــی اســت و بــا تبدیــل‬ ‫عباسعلی گرزین‬ ‫تبلیغــات اســامی را تبریــک‬ ‫تشکل های دینی و شبکه تبلیغ‬ ‫گفــت‪ .‬مدیــرکل تبلیغــات‬ ‫به حلقه های میانی جریان ساز‬ ‫اسالمی گلستان گفت‪ :‬تبلیغ و دعوت به سوی به دنبال راهبرد مردمی سازی همه برنامه ها و‬ ‫ارز ‬ ‫شهــای اســامی و الهــی در فرهنــگ قــران اهدافسازماناست‪.‬مدیرکلتبلیغاتاسالمی‬ ‫و ســیره پیامبــران و ائمــه معصومیــن (ع) یک گلســتان گفــت‪ :‬ســازمان تبلیغات اســامی در‬ ‫وظیفۀ همگانی و همیشــگی برای مســلمانان مقولــه راهبــری مردمــی به دنبال تســهیلگری‪،‬‬ ‫بــوده اســت و قــران مجیــد‪ ،‬بهتریــن گفتــار را پشتیبانی و تنظیم گری برای نقش افرینی مردم‬ ‫دعــوت الــی اهلل دانســته اســت و می فرمایــد‪ :‬برای خود است‪ .‬گرزین بیان کرد‪ :‬تحقق شبکه‬ ‫«و چــه کســی خــوش گفتارتــر اســت از ان کس امامــت در همه محالت با محوریت مســاجد‬ ‫که دعوت به ســوی خــدا می کند و عمل صالح با مشــارکت همه نهادهای انقالبــی و مردمی‬ ‫انجــام می دهد»‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تبلیغ ودیعه ازجمله روحانیت بسیج از مدل هایی است که‬ ‫گرا نقــدر حضــرت امام خمینی (ره) اســت که است در راهبری رویکرد جدید سازمان تبلیغات‬ ‫در کالم او‪ ،‬از اصــول بســیار مهــم اســام عزیــز اسالمی از ان بهره خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬گرزین بیان کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬تبلیــغ دیــن در گام دوم‬ ‫تبلیغات اســامی در اول تیرماه سال ‪ ۱۳۶۰‬به انقالب نیازمند تحول‪ ،‬تغییر و خالقیت همراه‬ ‫دستور امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مستقل با نواوری است تا منجر به احیای جامعه شود‪.‬‬ ‫و منسجم باهدف تبلیغ بر اساس اصول و مبانی گرزین گفت‪ :‬سازمان تبلیغات اسالمی در گام‬ ‫اســامی‪ ،‬ترویــج اســام نــاب محمــدی (ص) دومانقالببهدنبالشناختوبررسیاسیب ها‬ ‫و مبــارزه با دشــمنان انقالب اســامی‪ ،‬اعتالی و معضــات و مشــکالت در گام اول انقــاب‬ ‫فرهنــگ نــاب و پربــار اســامی و تبلــور حیات و عبــرت گرفتــن و برنامه ریــزی دقیــق نســبت‬ ‫معنوی و تبیین و ترویج شــاخص های انقالب بــه گام دوم انقــاب اســت‪ .‬مدیرکل تبلیغات‬ ‫اســامی پدید امده اســت و موظف به اجرای اســامی گلســتان افــزود‪ :‬انچــه در ایــن مســیر‬ ‫اســام انقالبی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی و ترویج همواره موجب ارامش دل های پیمایندگان راه‬ ‫ان در ســطح جامعه شــده اســت تا زمینه ســاز بوده‪ ،‬گنجینه سرشار معارف اسالمی و دانش‬ ‫تربیت نســل انقالبی شــود‪ .‬مدیرکل تبلیغات و تعهد کارکنان این سازمان‪ ،‬شبکه های تبلیغ‬ ‫اسالمی گلســتان افزود‪ :‬بی تردید مقوله تبلیغ و تشــکل های دینی و قرانی است‪ .‬او در پایان‬ ‫اســام و حرکت در مســیر تعالی فرهنگ دینی ســالروز صدور فرمان امام خمینی (قدس سره)‬ ‫پیمودن راهی بزرگ و درعین حال پرمسئولیت مبنــی بر تاســیس ســازمان تبلیغات اســامی را‬ ‫اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکه انقالب اســامی بــه همه همکاران‪ ،‬ســنگربانان جبهــه تبلیغ و‬ ‫امــروز فصل جدیدی از تمدن نوین اســامی را تعالی فرهنگ دینی و مجموعه بزرگ سازمان‬ ‫در جهان ایجاد کرده است افزود‪ :‬امروز انقالب تبلیغات اسالمی تبریک و تهنیت گفت و افزود‪:‬‬ ‫اسالمی نقطه مقابل تمدن بی هویت و بی پایه امید اســت با اتکا به قدرت الیزال الهی و ظل‬ ‫غربی است و مهم ترین موضوع دشمنی ان ها توجهات حضــرت‪ ،‬ولی عصر (عــج) و رهبری‪،‬‬ ‫با جمهوری اســامی در حکومت مردم ساالری بیش ازپیش در راستای رسالت خویش که تبلیغ‬ ‫دینی نظام مقدس جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫و ترویــج دیــن‪ ،‬احکام و اندیشــه های دینی و‬ ‫گرزین افزود‪ :‬ســازمان تبلیغات اســامی در فرهنگ اسالم انقالبی‪ ،‬موفق و منصور باشند‪.‬‬ ‫تکذیب ادم ربایی در اق قال‬ ‫ســرهنگ رضــا رضــی‪ ،‬معــاون اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیســی‬ ‫‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر یــک فقــره ادم ربایــی دریکــی از‬ ‫روســتاهای اق قال‪ ،‬بالفاصله تیمــی از ماموران‬ ‫انتظامــی ان شهرســتان به محل اعزام شــدند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا حضــور پلیــس و انجام تحقیقات‬ ‫میدانــی مشــخص شــد‪ ،‬یک دســتگاه خــودرو‬ ‫پرایــد بــا دو سرنشــین دریکــی از نقــاط روســتا‬ ‫توقف کرده بوده که تعدادی از اهالی به ان ها‬ ‫مشکوک شــده و به سمت خودرو می روند که‬ ‫در ایــن لحظــه راننــده پراید اقــدام به فــرار به‬ ‫ســمت یکی از روستاهای گنبدکاووس می کند‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پــس از فــرار راننــده‪ ،‬عــده ای‬ ‫شــایعه ادم ربایی را در روســتا پخش کردند که‬ ‫به دنبال ان تعدادی از اهالی اقدام به تعقیب‬ ‫خــودرو کــرده و زمانی که راننــده پراید دریکی‬ ‫از روســتاهای گنبــدکاووس قصد رفتن به منزل‬ ‫اقوامش را داشــت‪ ،‬نزاع و درگیری فی مابین او‬ ‫و بســتگانش با افرادی کــه در تعقیبش بودند‬ ‫شــدت گرفت و منجر به تخریب خودرو پراید‬ ‫و همچنین شلیک تیر هوایی شد‪.‬‬ ‫رضــی بــا بیــان اینکــه پــس از بررســی دقیق‬ ‫ماموران انتظامی شهرستان اق قال و گنبدکاووس‬ ‫مشــخص شــد شــایعه ادم ربایــی کذب اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬باتوجهبهحساسیتموضوعو‬ ‫ازدحام جمعیت‪ ،‬فرمانده و تعدادی از ماموران‬ ‫ســریعا به روســتای محل‬ ‫انتظامی گنبدکاووس‬ ‫ً‬ ‫درگیری رفته و اقدام به متفرق کردن جمعیت‬ ‫کردند‪ .‬او افزود‪ :‬سرانجام ماموران موفق شدند‬ ‫ضمن رعایت قانون به کارگیری ســاح و شلیک‬ ‫چنــد تیر هوایی‪ ،‬به درگیری پایــان داده و ‪ ۵‬نفر‬ ‫از عوامــل اصلــی نــزاع و درگیــری را هم دســتگیر‬ ‫کنند‪.‬معاوناجتماعیفرماندهیانتظامیاستان‬ ‫گلستان گفت‪ :‬در این خصوص پرونده تشکیل‬ ‫و مراتب در دســت بررســی و اقدام است‪ .‬رضی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در انتشــار چنین اخباری نباید‬ ‫شــتاب زده عمل کرد لذا از خبرنگاران و فعاالن‬ ‫رســانه ای انتظــار داریــم در انتشــار اخبار امنیتی‬ ‫و انتظامــی که نیــاز به تحقیقات بیشــتری دارد‬ ‫دقت کرده و موارد را تنها از طریق منابع موثق‬ ‫و کانال هایرسمیپلیسودستگاهقضائیپیگیر‬ ‫شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 02‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫خالقیت تازه لوییس سوارز‬ ‫در وقت کشی‬ ‫اروگوئــه نخســتین امتیــاز‬ ‫نقــش داشــت؛ امــا ایــن بــار‬ ‫خــود در کوپــا امــه ریــکا را‬ ‫الزم نبــود کــه از هیچ کــدام‬ ‫بــا تســاوی یک بریــک برابــر‬ ‫از مهارت هــای ارزشــمند‬ ‫شــیلی کســب کــرد‪ .‬یک گل‬ ‫فوتبالی اش بهره بگیرد بلکه‬ ‫بــه خــودی از ارتــورو ویــدال‬ ‫بار دیگر نشان داد که استاد‬ ‫لوییس سوارز‬ ‫در دقیقــه ‪ 66‬بــازی دروازه‬ ‫شــیطنت در زمین اســت‪ .‬در‬ ‫شــیلی را بــاز کــرد و نتیجــه‬ ‫دقیقــه ‪ 87‬مســابقه ســوارز‬ ‫مســابقه اروگوئــه و شــیلی را به تســاوی ی ـک راه کامــا جدید و نبوغ امیــز برای تلف‬ ‫یک بریــک کشــید و گل ادواردو وارگاس در کردن وقت ابداع کرد‪ .‬ستاره اروگوئه کفش‬ ‫نیمــه نخســت بــازی بــرای ســرخ پوشــان را خــود را در محوطه جریمه شــیلی و درســت‬ ‫بی اثــر کــرد‪ .‬این نتیج ـه ای بود کــه اروگوئه مقابــل بــراوو‪ ،‬درواز هبــان ایــن تیــم‪ ،‬از پــا‬ ‫پــس از یــک شــروع نامطلــوب در کوپــا امــه دراورد و وقتــی بــراوو خواســت تــا بــازی را‬ ‫ریــکا به شــدت بــه ان نیــاز داشــت‪ .‬اروگوئه شــروع کند‪ ،‬ســوارز درحالی که داشت تالش‬ ‫در چهــار بــازی قبلــی خــود پیش از تســاوی می کــرد دوبــاره کفشــش را بپوشــد مقابل او‬ ‫برابــر شــیلی نتوانســته بودند پیروز شــوند و ایســتاد تا مانع از شــروع ســریع بازی شــود‪.‬‬ ‫در هیچ کدام از این بازی ها موفق به گلزنی بــراوو تــاش کــرد تــا تــوپ را از بیــن پاهای‬ ‫نیــز نشــدند؛ امــا خوشــبختانه رونــد بی ثمــر ســوارز رد کنــد امــا دو بــار در انجــام این کار‬ ‫ان هــا اکنون رســما به پایان رســیده اســت و ناموفــق بــود‪ .‬بــه نظر می رســد کــه مهاجم‬ ‫این لوئیز ســوارز‪ ،‬بهترین گلزن اروگوئه‪ ،‬بود بااســتعداد اروگوئــه هرگــز عــوض نخواهــد‬ ‫کــه نقــش مهمــی در گل ایــن تیــم در بــازی شــد‪ .‬ســوارز و اروگوئــه اکنــون امیدوارنــد تا‬ ‫برابــر شــیلی داشــت‪ .‬روی یــک ضربــه کرنــر بتواننــد رقابت های مرحله گروهی کوپا امه‬ ‫ســوارز بــه تــوپ ضربــه زد و در ادامه ارتورو ریــکا را با موفقیت به پایان برســانند‪ .‬ان ها‬ ‫ویــدال را مجبــور به اشــتباه کــرد تــا دروازه طــی هفــت روز اینده بــا بولیــوی و پاراگوئه‬ ‫شــیلی باز شــود‪ .‬سوارز در پنج دقیقه پایانی بــازی می کننــد‪ ،‬دو مســابقه ای کــه انتظــار‬ ‫بــازی نیز دریکــی از صحنه های کلیدی بازی می رود به راحتی در ان برنده شوند‪.‬‬ ‫مربی سابق ایران و تکذیب‬ ‫پیشنهاد تیم فرانسوی‬ ‫مــارک ویلموتــس مربــی‬ ‫در ســطح دوم لیــگ فرانســه‬ ‫ســابق تیم ملی فوتبــال ایران‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــن با چنــد باشــگاه و‬ ‫ایــن روزها به عنوان کارشــناس‬ ‫چند تیم ملی صحبت کرده ام؛‬ ‫در شــبکه های ورزشــی اروپــا‬ ‫اما هیچ وقت ارتباطی میان من‬ ‫ظاهرمی شود‪.‬مارکویلموتس‬ ‫و باشــگاه امیان برقرار نشد‪ .‬او‬ ‫مارک ویلموتس‬ ‫مربــی ســابق تیــم ملــی ایــران‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای انتخــاب یک‬ ‫یهــای بــزرگ‬ ‫کــه پــس از ناکام ‬ ‫تیــم‪ ،‬همه قطعــات ایــن پازل‬ ‫در رقاب ‬ ‫تهــای مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2022‬بایــد در جــای خــود قــرار بگیرند‪ .‬ایــن جزئیات‬ ‫و دوشکســت غیرمنتظــره برابر عــراق و بحرین زیادی اســت که چه کســی می توانم با خود به‬ ‫از کار برکنار شــد‪ ،‬این روزها به عنوان کارشــناس تیمجدیدببرموغیره‪.‬منیکپروژهمی خواهم‬ ‫ورزشــی در شــبکه های ورزشــی ظاهر م ‬ ‫یشــود‪ .‬کــه همه چیز را در ان قرار دهیم تا موفق شــود‪،‬‬ ‫ویلموتــس که به کارشــناس ثابت شــبکه ‪ ZDF‬پروژه ای که من ان را با قلب احســاس می کنم‪.‬‬ ‫المان تبدیل شده است و در جریان رقابت های مــارک ویلموتــس که پس از دوشکســت مقابل‬ ‫یورو‪ 2020‬به کارشناسیدیدارهایاینتورنمنت بحریــن و عــراق‪ ،‬تیم ملی ایــران را در وضعیت‬ ‫می پردازد‪ ،‬چند شب پیش نیز به عنوان مهمان بحرانی قرارداد و ملی پوشــان تا اســتانه حذف‬ ‫در بخش فرانســوی شــبکه بین اسپورت حضور از این رقابت ها نیز پیش رفتند‪ ،‬پس از شکایت‬ ‫پیــدا کــرد و پاســخگوی ســواالت مجریــان این بابت قراردادش‪ ،‬موفق شــد فدراســیون فوتبال‬ ‫برنامه بود‪ .‬ویلموتس که شایعاتی در خصوص را به غرامتی بیش از ‪ 6‬میلیون یورو محکوم کند‬ ‫حضور او به عنوان مربی جدید تیم دسته دومی و همین مســئله باعث شــد تا هواداران فوتبال‬ ‫امیان در رســانه ها منتشرشــده بود‪ ،‬در پاسخ به در ایران دل خوشی از این مربی بلژیکی نداشته‬ ‫یکیاز سواالتمجریبرنامهدر خصوصحضور باشند‪.‬‬ ‫کارلو انچلوتی با رئال مادرید استارت زد‬ ‫کارلــو انچلوتــی رســما‬ ‫رئال فاتح ‪ 4‬جام شود‪ .‬پس از‬ ‫دومین مقطــع کارش در رئال‬ ‫جدایی ســرخیو راموس‪ ،‬رئال‬ ‫را شــروع کــرد‪ .‬طبــق برنامــه‬ ‫اکنــون بــا بازگشــت بازیکنان‬ ‫از ‪ 12‬روز دیگــر تمرینــات‬ ‫قرضــی ‪ 29‬بازیکــن در اختیار‬ ‫پیــش فصــل رئــال مادریــد‬ ‫دارد و انچلوتــی بایــد ایــن‬ ‫کارلو انچلوتی‬ ‫شــروع خواهد شــد ولی کارلو‬ ‫فهرست را اصالح کند‪ .‬قطعا‬ ‫انچلوتــی کــه اخیرا پــس از ‪6‬‬ ‫تعدادی قطعی یا قرضی جدا‬ ‫ســال به رئال بازگشــته‪ ،‬رســما کارش را شــروع می شوند و بازیکنانی جدید نیز اضافه خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وب سایت رئال مادرید تصاویری از کارلتو شــد‪ .‬یکی از معضالت کارلتو این است که او‬ ‫در کمــپ والدببــاس و دفتــر او منتشــر کــرد تا بــه دلیــل یــورو ‪ 2020‬و کوپــا امه ریــکا‪ ،‬کارش‬ ‫مشخص شــود ســرمربی ایتالیایی از دو هفته را تنهــا با ‪ 15‬بازیکن اســتارت خواهــد زد و ‪12‬‬ ‫زودتــر قصــد دارد همه چیــز را زیــر نظر بگیرد‪ .‬بازیکــن به دلیل درگیــری در این دو تورنمنت‬ ‫این دومین دوره حضور کارلتو در رئال است‪ .‬و با شروع تمرینات پیش فصل‪ ،‬در تعطیالت‬ ‫او بین ســال های ‪ 2013‬تا ‪ 2015‬موفق شــد با تابستانی خواهند بود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱3‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-571‬برابر رای شماره ‪ 139960324009005100‬مورخ ‪ 1399/12/21‬هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ارش پارسایی فر فرزند خسرو به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 5320003390‬کد ملی ‪ 5320003390‬صادره از شبانکاره را نسبت به ششدانگ یک باب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 276‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلى واقع در امامزاده گناوه خریداری مع‬ ‫الواسطه از اقای احمد صادق زاده و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح‬ ‫قضایی نمی باشد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/3/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/4/2 :‬محمد‬ ‫چهابدار ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪/118 :‬م‪ .‬الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-701‬چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک شماره ‪ ۲۷۳۹‬واقع در قطعه ‪ ۷‬نجف اباد‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم اعظم مهدیه فرزند عباسعلی در جریان‬ ‫ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده ‪ ،‬اینک بنا به دستور‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری کار سیستم هیوندای‬ ‫تیپ سانتافه ‪ 2400‬به رنگ سفید متالیک به شماره انتظامی ایران‪-53‬‬ ‫‪ 858‬ق ‪ 55‬به شماره موتور ‪ G4KEEU466788‬و شماره شاسی‬ ‫‪ KMHST81CDFU390077‬مدل ‪ 2015‬به نام نرگس خاتون تحویلیان‬ ‫فرزند محمود شماره شناسنامه ‪ 2568‬کدملی ‪ 1284966208‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شب عجیب مدافع مورد‬ ‫عالقه یحیی در ازادی‬ ‫سرمربی استقالل این روزها حسابی خشمگین است‬ ‫پاسخ مجیدی‬ ‫به تهدیدها‬ ‫با مشت اهنین‬ ‫مشتی بر میز به نشانه ی اینکه من ایستاده ام‬ ‫و قــرار نیســت جا بزنــم‪ .‬اینکه منتظر باخت من‬ ‫یبــرم‪ .‬به گــزارش ورزش‪ ،‬ســه‬ ‫هســتید امــا من م ‬ ‫مشــکالت و حواشــی به وجود امده در باشــگاه‬ ‫اســتقالل و اختــاف بین کادر فنــی و بازیکنان با‬ ‫مدیریت باشگاه‪ ،‬نگرانی زیادی در بین هواداران‬ ‫این تیم ایجاد کرده است‪ .‬هوادارانی که هرسال‬ ‫نتیجه این نوع مشکالت را دیده و نگران اند که‬ ‫در فاصله بین پایان این فصل و اغاز فصل جدید‬ ‫لیــگ برتــر‪ ،‬برای بــار چندم تغییــرات و بی ثباتی‬ ‫در مجموعه باشــگاه منجر به تضعیف اســتقالل‬ ‫شــود‪ .‬شــاید هــر کــس دیگری هــم جــای فرهاد‬ ‫مجیــدی بود جــواب تهدید را با تهدیــد می داد‪.‬‬ ‫فرهاد مجیدی عصبانی است و وارد جنگی شده‬ ‫کــه چون پشــت پــرده ان زیاد مکشــوف نیســت‬ ‫نمی توان گفت که او اخرین راه را انتخاب کرده‬ ‫یا راه های دیگری هم برای انتخاب داشته‪ .‬اینکه‬ ‫ایــا مــددی و معاون وزیــر ورزش واقعا خواســتار‬ ‫رفتن مجیدی هســتند؟ اگر هســتند پس چرا او را‬ ‫اوردند؟ یا اینکه همه چیز ناشی از یک سوتفاهم‬ ‫است؟ عصبانیت این روزهای فرهاد‪ ،‬عصبانیت‬ ‫همه هواداران استقالل نیز است‪ .‬انچه از حرف ها‬ ‫و مصاحبه های بازیکنان این تیم برمی اید کمبود‬ ‫شــدید امکانــات اولیــه اســت و ظاهــرا مدیریت‬ ‫باشگاه نیز نتوانسته این امکانات را مهیا کند‪ .‬از‬ ‫ان مهم تر انچه این روزها در اســتقالل مشــاهده‬ ‫یشــود فاصلــه بیــن مدیریــت باشــگاه بــا کادر‬ ‫م ‬ ‫فنی و بازیکنان اســت‪ .‬انگار که مربی و بازیکن‬ ‫به حال خود رهاشــده اند و مدیریت نیز تالشــی‬ ‫بــرای کم کــردن ایــن فاصله نمی کنــد‪ .‬همین که‬ ‫مدیرعامــل یــا نماینــده اش ســری بــه تمرینات یا‬ ‫رختکن تیم نمی زنند ان هم به هر دلیلی که باشد‬ ‫می تواند نشــانه ی بدی برای ادامه دار بودن این‬ ‫اختالفات و فاصله باشد‪ .‬ظاهرا کمبود امکانات‬ ‫و همچنین تاخیر در پرداخت دستمزد بازیکنان‪،‬‬ ‫عامــل اصلی اختــاف بین مدیریــت و کادر فنی‬ ‫اســت‪ .‬تاکیــد ویــژه بازیکنان اســتقالل بــر کمبود‬ ‫امکانات در پایان بازی با پدیده‪ ،‬ان هم امکانات‬ ‫اولیــه‪ ،‬تــاش این بازیکنــان را بــرای محق جلوه‬ ‫دادن خود و مقصر نشان دادن مدیریت باشگاه‬ ‫نشان می دهد‪ .‬ان ها می خواهند بگویند که درد‬ ‫مــا فقــط نگرفتن پول نیســت بلکــه از امکانات‬ ‫اولیــه هــم محرومیــم‪ .‬هرچنــد فرهــاد مجیــدی‬ ‫به خوبی توانست از موضوع اعتراض به وضعیت‬ ‫مدیریتــی باشــگاه‪ ،‬تیمی یکدل و جنگنــده را به‬ ‫مصاف پدیده بفرســتد و رختکنش را یکدست و‬ ‫متحــد کرده اما خود او نیز به خوبی می داند که‬ ‫ادامــه این روند چه بســا ممکن اســت ذهنیت و‬ ‫ناخــوداگاه بازیکنانش را دچــار افت بهانه اوری‬ ‫نقــدر مقبولیــت و محبوبیت در‬ ‫کنــد‪ .‬مجیــدی ا ‬ ‫بین شاگردانش دارد که ان ها تمامی مشکالت را‬ ‫پشت در رختکن دفن کنند و با تمام وجود برای‬ ‫سرمربی خود بازی کنند؛ اما با ناخوداگاه بازیکن‬ ‫چه می توان کرد؟ با ناخوداگاهی که بهانه برای‬ ‫عــدم موفقیــت در یــک بــازی را دارد؟ هرچنــد‬ ‫انچــه از روح تیمــی حاکم بر اســتقالل در بازی با‬ ‫پدیده می توان فهمید‪ ،‬متحدشــدن تیم مجیدی‬ ‫و موفقیت این مربی در القای خوی جنگندگی و‬ ‫تسلیم نشدن در بازیکنانش تا اخرین دقیقه بازی‬ ‫بود‪ .‬احتماال خود مجیدی هم قبول دارد که این‬ ‫فضای تعارض و اختالف در استقالل باید خیلی‬ ‫زود رفع شود و از بین برود‪ .‬خود او می داند که‬ ‫فرسایشی شدن این اختالفات به نفع مجیدی و‬ ‫اســتقالل نیســت‪ .‬هرچند عصبانیت او معلول‬ ‫رفتــاری اســت که مدیریــت باشــگاه و معاون‬ ‫وزارت ورزش داشــته اســت‪ .‬معاونــی کــه بــه‬ ‫خــود اجــازه می دهــد در امور اجرایــی و فنی‬ ‫باشــگاه اســتقالل دخالــت کنــد و در لفافــه‬ ‫سرمربی ابی ها را تهدید به اخراج‪ .‬این رفتار‬ ‫علی نــژاد به عنــوان معاون وزیــر ورزش نوعی‬ ‫توهیــن بــه مجموعــه اســتقالل اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــگاه بــاال بــه پاییــن و این مداخلــه جویی از‬ ‫ســوی معــاون وزیــر ورزش به هیچ وجه زیبنده‬ ‫رکــن اساســی باشــگاه اســتقالل یعنــی وزارت‬ ‫ورزش نیســت و اتفاقــا فرهــاد را در مصافــش‬ ‫بــا مدیریــت باشــگاه محــق نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ادبیــات به کاررفتــه از ســوی مدیــری کــه‬ ‫به احتمال زیــاد ان قــدر با کار کــردن در فضای‬ ‫دولتــی پخته شــده کــه بدانــد چــه جمالتــی‬ ‫را بــه زبــان بیــاورد و چــه نگویــد و چگونــه‬ ‫سیاستمدارانه حرفش را بزند اتفاقی و سهوی‬ ‫نبوده و همین هم می شود که راهی جز اعالم‬ ‫مقاومــت و ایســتادن از ســوی مجیــدی ان هم‬ ‫با مشــتی بر میز نمی ماند‪ .‬بااین همه مجیدی‬ ‫ا گــر به تجربیات ســال های اخیــر فوتبال ایران‬ ‫در موضــوع اختــاف ســرمربی و به خصــوص‬ ‫ســتاره هایی کــه ســرمربی شــده اند بــا کادر‬ ‫مدیریتــی باشــگاه ها‪ ،‬نگاهــی بینــدازد متوجه‬ ‫می شــود کــه اغلــب ایــن ســتاره ها بوده انــد‬ ‫کــه قربانــی شــده اند‪ .‬ســتاره ها و چهره هــای‬ ‫محبــوب اخالقیــات خــاص خــود رادارنــد‪.‬‬ ‫ان ها مشــروعیت خود را از عالقه مندان خود‬ ‫می گیرند و به همین دلیل زیاد اهل مماشــات‬ ‫و کوتــاه امــدن در مصــاف بــا بی نظمی هــا و‬ ‫نابسامانی ها نیســتند‪ .‬ستاره ها موفقیت خود‬ ‫را نتیجــه تــاش و ممارســت و اســتعداد خــود‬ ‫می داننــد و نــه بــاج دادن و لطــف دیگــران‬ ‫و بــه همیــن دلیــل نیــز خــود را وام دار کســی‬ ‫نمی دانند‪ .‬به همین دلیل مربیانی که قبال در‬ ‫زمان بازی ستاره و محبوب بوده اند بیشتر از سایر‬ ‫مربیــان با مدیران خود به اختالف برمی خورند؛‬ ‫امــا ایــا ایــن جمــات بــه معنــای ایــن اســت که‬ ‫مجیــدی نبایــد اعتــراض کند؟ ابــدا‪ .‬اتفاقــا او در‬ ‫قبال هواداران استقالل مسئول است تا کمبودها‬ ‫را بگوید و از مدیران تیمش بخواهد که امکانات‬ ‫معقــول و انچــه بر عهد ه و وظیفه شــان اســت را‬ ‫مهیا کنند؛ اما باید مواظب باشد تا همچون دیگر‬ ‫ستاره ها قربانی نشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ابراهیمی و کریمی دور از دسترس هواداران استقالل‬ ‫امیــد ابراهیمــی و علــی کریمــی دو بازیکــن‬ ‫ســابق اســتقالل کــه بــه رویــای دور از دســترس‬ ‫هواداران این تیم برای بازگشت تبدیل شده اند‪،‬‬ ‫مشــغول انجــام تنیس فوتبال شــدند‪ .‬اســتقالل‬ ‫یگــذارد و‬ ‫روزهــای خوبــی را پشــت ســر نم ‬ ‫حواشــی‪ ،‬بحران‪ ،‬مشــکالت مالــی و اختالفات‬ ‫مدیریتــی باعــث شــده اســت تــا هــواداران‬ ‫ایــن تیــم بیــش از قبــل نگــران اوضــاع باشــگاه‬ ‫موردعالق هشــان باشــند و هرروز خبر حاشــیه ای‬ ‫جدیــدی پیرامــون ایــن باشــگاه در رســانه ها‬ ‫یشــود‪ .‬درحالی که اســتقالل باید خود‬ ‫منتشــر م ‬ ‫را برای دیدار حســاس شهریورماه مقابل الهالل‬ ‫از مرحلــه یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا و همچنیــن حضور پرقــدرت در لیگ اینده‬ ‫امــاده کند‪ ،‬هــواداران ابی پوشــان چش ـم انتظار‬ ‫تقویت تیمشــان برای تقابل با حریف قدرتمند‬ ‫و متمول خود در اسیا هستند اما مشکالت این‬ ‫تیم باعث شــده اســت تا مدیران حتی قادر به‬ ‫پرداخــت مطالبــات بازیکنــان در فصــل جــاری‬ ‫نیــز نباشــند‪ .‬در این میــان‪ ،‬اخبــاری درخصوص‬ ‫جدایی علی کریمی و امید ابراهیمی دو بازیکن‬ ‫ســابق استقالل از تیم هایشــان در لیگ ستارگان‬ ‫قطر در رســانه های ان کشور منتشرشده است و‬ ‫این مســئله باعث گردید تا هــواداران ابی پوش‬ ‫امیــدوار باشــند تا ایــن دو مهره کلیــدی تصمیم‬ ‫بــه بازگشــت بــه ایــران و پوشــیدن پیراهــن‬ ‫نهــای‬ ‫اســتقالل بگیرنــد‪ .‬بااین وجــود‪ ،‬بحرا ‬ ‫مالی و حواشــی پیرامون اســتقالل باعث شــده‬ ‫اســت حتــی این تیــم در حفظ بازیکنــان اصلی‬ ‫و کلیدی خود مشــکل داشــته باشــد و بازگشت‬ ‫بازیکنانــی نظیر ابراهیمی و کریمی به یک رویا‬ ‫قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/4/29‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف شدن‬ ‫با تعطیلی عملیات تحدید حدود در روز بعد انجام می پذیرد ‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین‬ ‫و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا‬ ‫مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی (‪ )۳۰‬روز پذیرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/4/2 :‬رییس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی‬ ‫‪ /1153202‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-702‬شماره نامه ‪ 140085616014005311 :‬تاریخ ارسال نامه ‪1400/03/08 :‬‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو خانم صدف باقلی (که نام خانوادگی به باقری مبین تغییر یافته )‬ ‫با تقدیم دو برگ استشهادیه مصدق شده به شماره ‪ 954763‬مورخه ‪ 1400/03/04‬مدعی است که‬ ‫سند مالکیت دو دانگ مشاع پالک ‪ 10628‬فرعی (باقیمانده ‪ 2592‬فرعی ) از ‪ – 182‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ثبتی سه حومه که ذیل ثبت ‪ 51838‬صفحه ‪ 81‬دفتر ‪ 280‬بنام نامبرده به شماره سریال‬ ‫‪ 073661‬صادرو تسلیم گردیده در اثر سهل انگاری سند اولیه مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده‬ ‫‪ – 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله‬ ‫یا وجود سند مالکیت در نزد انان باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ 10‬روز مراتب را به این اداره‬ ‫اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از‬ ‫درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد ‪ .‬اقدام ‪ :‬زارع‪ -‬سعید سلیم فر رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کرمانشاه ناحیه دو شماره‪ / 589 :‬م الف ‪12 /‬‬ ‫برای هواداران تبدیل شــود‪ .‬ابراهیمی و کریمی‬ ‫کــه طبــق گفت ههــای خودشــان بــرای فصل بعد‬ ‫نیز در لیگ ســتارگان قطر به فوتبال خود ادامه‬ ‫می دهند‪ ،‬در حال حاضر قصدی برای بازگشت‬ ‫بــه فوتبال ایــران ندارند و ایــن دو مهره کلیدی‬ ‫به طورقطــع در فصــل بعد نیز به حضور در قطر‬ ‫نهــا‬ ‫ادامــه خواهنــد داد و خبــری از بازگشــت ا ‬ ‫بــه اســتقالل‪ ،‬حداقل در مقطــع فعلی نخواهد‬ ‫بــود‪ .‬این دو بازیکن که اخرین اردوی تیم ملی‬ ‫و حضــور در مســابقات مقدماتــی جــام جهانی‬ ‫را بــه دالیلــی از دســت دادنــد‪ ،‬بی توجــه بــه‬ ‫اخبار و شایعات منتشرشده پیرامون اینده شان‪،‬‬ ‫مشغول انجام بازی تنیس فوتبال شدند‪ .‬کریمی‬ ‫و ابراهیمی در مجموعه انقالب و به همراه امین‬ ‫منوچهری بازیکن سابق استقالل به تنیس فوتبال‬ ‫مشغول شدند و به رقابت با یکدیگر پرداختند‪.‬‬ ‫امید ابراهیمی نیز که با اتمام قراردادش با االهلی‬ ‫قطر هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده و گفته‬ ‫می شود او فصل جدید را با تیم الوکره به میادین‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬در حاشــیه این رقابت تنیس فوتبال‬ ‫کــه روز گذشــته برگزار شــد‪ ،‬بــرای دقایقی با امیر‬ ‫قلعه نویی سرمربی گل گهر به صورت خصوصی‬ ‫گفتگــو کــرد و در مــورد مســائلی کــه موضــوع ان‬ ‫مشخص نیست‪ ،‬به صحبت پرداخت‪ .‬به هرحال‬ ‫کریمــی و ابراهیمــی بــه رویــای غیرقابل تعبیــر‬ ‫استقاللی ها برای فصل بعد تبدیل شده اند و این‬ ‫دو بازیکــن بــه نزدیکان خود نیز اعــام کرده اند‬ ‫فصــل بعــد را به طور حتم در لیگ ســتارگان قطر‬ ‫ادامــه می دهنــد و فرهاد مجیدی بــرای تقویت‬ ‫تیــم خــود در فصــل بعــد‪ ،‬بایــد روی بازیکنــان‬ ‫دیگری حساب باز کند‪.‬‬ ‫چوکا با پیوس امیدوارانه‬ ‫ادامه می دهد‬ ‫تیــم فوتبال چوکا موفق شــده پس از حضور فرشــاد‬ ‫پیوس از سه مسابقه ‪ 7‬امتیاز کسب کند‪ .‬چوکا که پس‬ ‫از بیست سال سرانجام سال گذشته موفق شد با پیوس‬ ‫جواز حضور در رقابت های لیگ دســته اول را به دســت‬ ‫بیــاورد‪ ،‬در ابتــدای فصــل بــه دلیــل مشــکالت مدیریتی‬ ‫ســرمربی خــود را از دســت داد و هــادی شــکوری بــرای‬ ‫هدایــت تیــم انتخاب شــد که ایــن مربی خیلــی زود در‬ ‫هفته دوم پس از دوشکســت پیاپی از کار کنار گذاشــته‬ ‫شد‪ .‬پس از شکوری‪ ،‬دو استقاللی سابق دیگر یعنی علی‬ ‫لطیفی و مهدی پاشازاده هم به عنوان سرمربی در اردوی‬ ‫چوکا فعالیت کردند‪ .‬لطیفی در شــرایطی که موفق به‬ ‫کسب‪ 19‬امتیاز شده بود‪ ،‬پس از شکست مقابل استقالل‬ ‫خوزستان از سمت خود استعفا داد تا هم تیمی سابقش‬ ‫جای او را بگیرد‪ .‬پاشازاده در شروع با پیروزی مقابل رایکا‬ ‫کارش را اغاز کرد ولی در ادامه سبزپوشــان نتایج بدی با‬ ‫اینمربی گرفتندتامدیرانباشگاهچوکاتصمیمبهانجام‬ ‫چهارمین تغییر سرمربی در طول فصل بگیرند و فرشاد‬ ‫پیوس که محبوبیت زیادی میان هواداران تالشــی دارد‪،‬‬ ‫برای هدایت تیم در هفت بازی باقی مانده انتخاب شد‪.‬‬ ‫پیوس در شروع موفق به کسب سه امتیاز ارزشمند مقابل‬ ‫خوشه طالیی شد و هفته گذشته نیز مقابل نود ارومیه در‬ ‫استانه کسب دومین پیروزی پیاپی در ارومیه بود که با‬ ‫پنالتیدقیقه‪ 96‬بازیبه تساوی کشیدهشد‪.‬دوشنبه شب‬ ‫گذشــته سومین حضور پیوس روی نیمکت چوکا مقابل‬ ‫اســتقالل مالثانی رقم خورد و بازیکن ســابق تیم ملی و‬ ‫باشگاه پرسپولیس موفق شد با نتیجه‪ 2‬بر یک این تیم را‬ ‫شکست دهد تا موفق به کسب ‪ 7‬امتیاز از سه مسابقه‬ ‫اخیر شود و شرایط سبزپوشان را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫جدایی روزبه چشمی از‬ ‫ام صالل قطعی شد‬ ‫باشگاهام صاللقراردادروزبهچشمیراتمدیدنخواهد‬ ‫کردواینمدافعایرانیبه صورتقطعیاز تیمجداخواهد‬ ‫شــد‪ .‬روزبه چشــمی یکی از بازیکنانی بود که فصل قبل از‬ ‫استقالل جدا شد تا پیراهن ام صالل قطر را بر تن کند‪ .‬این‬ ‫مدافع ایرانی نتوانست انتظارات را در ام صالل براورده کند‬ ‫تاجایی کهباشگاهقطریحاضربهتمدیدقرارداداونشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی خودرو سمند به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران‪ 724 -53‬ص ‪ 66‬به شماره موتور ‪ 124K0376939‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAC91CC9EF658771‬مدل ‪ 1393‬به نام بهرام نیکنام فرزند حسنعلی‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 238‬کدملی ‪ 1110527901‬صادره از فالورجان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودرو؛ خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو تیپ ‪CNG-PARS XU7‬‬ ‫به رنگ خاکستری‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران‪ 643 -53‬ل ‪ 51‬به شماره موتور‬ ‫‪ 124K0362429‬و شماره شاسی ‪ NAAN21CAXEK174369‬مدل ‪ 1393‬به نام‬ ‫نرگس خاتون تحویلیان فرزند محمود شماره شناسنامه ‪ 2568‬کدملی ‪1284966208‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی‬ ‫تی ایکس ای به رنگ مشکی روغنی به شماره انتظامی ایران‪ 992 -13‬ن ‪48‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 01021941‬و شماره شاسی ‪ S1412283400927‬مدل ‪1383‬‬ ‫به نام ارزو پاکدل فرزند اکبر شماره شناسنامه ‪ 300‬کدملی ‪1285133811‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم جوزی فرزند محمدتقی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 463‬صادره از لنجان در مقطع لیسانس (کارشناسی) رشته جغرافیا‬ ‫صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره ‪ 84/5/13-83150597836‬مفقود‬ ‫گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز راه اندازی واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست به‬ ‫نام مرکز درمان سوء مصرف ضحا که از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی قزوین مورخ ‪ 1390/7/4‬صادر شده بود به پیرو مصوبه جلسه کمیته‬ ‫ماده ‪ ۳۱‬تاریخ ‪ 1392/6/31‬تمدید شده بود مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد ‪.‬‬ ‫مدافــع مشــهدی تیــم فوتبــال پدیــده‪ ،‬شــب در دفاع‬ ‫موفق اما در حمله ناموفقی را مقابل استقالل در ورزشگاه‬ ‫ازادی گذراند‪ .‬در شــرایطی که پدیده شــب گذشــته بازی را‬ ‫مقابلاستقاللواگذار کرداماباتوجهبهبضاعتفنیتیم‬ ‫فوتبالپدیده‪،‬شاگردانمهدیرحمتینمایشخوبیرابه‬ ‫اجرا گذاشتند و به ویژه پس از وقفه قطعی برق‪ ،‬توانستند‬ ‫خطرات جدی روی دروازه استقالل ایجاد کنند و دو بار هم‬ ‫تیرک دروازه مانع از گلزنی ان ها شد‪ .‬یکی از بازیکنانی که‬ ‫ســهم پررنگی در بازی خوب پدیده داشــت‪ ،‬علی نعمتی‬ ‫مدافــع بومــی و چپ تیم فوتبال پدیده بود‪ .‬نعمتی که از‬ ‫بازیکنانموردعالقهیحییگل محمدیبهشمارمی رودودر‬ ‫چندنوبتتایک قدمیانتقالبهپرسپولیسپیشرفتامابه‬ ‫دلیلقراردادباپدیدهانتقالاونافرجامبود‪،‬مقابلاستقالل‬ ‫انگیزه هایدوچندانیبرایدرخشیدنداشت‪.‬مدافعجوان‬ ‫پدیده در نیمه نخســت توپ را از روی خط دروازه تیمش‬ ‫بیرون کشیدتانیمهاولبدون گلمساویبهپایانبرسدواو‬ ‫فرصتانراداشتتاقهرمانترکیبپدیدهشودوشاگردان‬ ‫مهدیرحمتیرااز شکستدر ورزشگاهازادینجاتبدهد‪.‬‬ ‫چرا کهنعمتیپیش تاختهرویارسال کرنرصادقصادقیدر‬ ‫دقیقه‪ 109‬ودر شرایطی کهاستقاللبایک گلپیشبود‪،‬با‬ ‫تاثیر گذاریالجبوری‪،‬توپبهنعمتیدر شش قدمیدروازه‬ ‫اســتقالل رســید که او توپ را به تیرک افقی دروازه کوبید تا‬ ‫حسرت گلزنیبهاستقاللبرایمدافعجوانپدیدهدر این‬ ‫قالعاده اشراباگلزنیتکمیل‬ ‫بازیبماندونتواندنمایشفو ‬ ‫کندوشببهیادماندنیرادر ورزشگاهازادی گذراندهباشد‪.‬‬ ‫بهویژهان کهنعمتیدروظایفدفاعی اشبهجزدفعتوپ‬ ‫از خط دروازه‪ ،‬به خوبی توانست کانال راست استقالل را از‬ ‫کار بیندازد و بارها مانع از موقعیت سازی ابی پوشان از این‬ ‫سویزمینشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 02‬تــیر ماه ‪ 23 / 1400‬ژوئن ‪ 12 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1100‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫با همکاری محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شد‬ ‫تهیه اطلس جامع مورفولوژیک ‪ -‬متابولیک‬ ‫ارقام تجاری و امیدبخش بادام‬ ‫تهیه اطلس جامع مورفولوژیک ‪ -‬متابولیک ارقام تجاری و امیدبخش بادام با همکاری محققان‬ ‫یشــود‪.‬به گزارش‬ ‫پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی و موسســه تحقیقات علوم باغبانی انجام م ‬ ‫روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی‪ ،‬در این تحقیق ژنوتیپ های تجاری و امیدبخش‬ ‫بادام در شرایط باغ ازنظر ویژگی های بارز مرتبط با عملکرد با رعایت اصول دستورالعمل شناسایی‬ ‫و ثبت ارقام گیاهی‪ DUS‬یادداشت برداری می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ارزیابی مولکولی شامل داده های‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ژنومیک مبتنی بر توالی یابی ژنوم و الل های خودسازگاری و خود ناسازگاری با استفاده از اغازگرهای‬ ‫اختصاصی و عمومی بررسی خواهند شد‪ .‬درنهایت باهدف بررسی ارزش غذایی این ژرم پالسم‪،‬‬ ‫ارزیابی هایبیوشیمیاییشاملمتابولیتهایاولیهوثانویههدفدر نمونه هاانجامخواهدشد‪ .‬با‬ ‫نالعابدینیوباهمکاریدکترعلیایمانی‪،‬‬ ‫اجرایاینطرح کهطیمدتپنجسالتوسطمهرشادزی ‬ ‫محمدرضاغفاریومریمفارسیصورتمی گیرد‪،‬پایگاهاطالعاتیجامعیدرخصوصتوسعهعلمی‬ ‫باغ های بادام خصوصا در شرایط دیم با استفاده از ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش در دست‬ ‫معرفیتهیهمی شود‪.‬تهیهشناسنامه هایدقیقمولکولی‪،‬روششناساییومعرفیترکیبالل های‬ ‫خودسازگاری‪-‬خودناسازگاریونیزپروفایلمتابولیتیوارزشغذاییدر توسعه کشتارقامتجاری‪،‬‬ ‫ژنوتیپ هاودورگ هایامیدبخشبادامحاصلاز فاز اولطرحاصالح کالسیک‪-‬مولکولیبااستفاده‬ ‫ازروش هاینوینزیست فناوری‪،‬می تواندقابلیتتجاری سازیداشتهباشد‪.‬‬ ‫سرانجامنتایجرسمیاعالمشد‬ ‫پیروزیلیستمجمعنیروهایانقالباسالمی‬ ‫در شورای شهر اصفهان‬ ‫پــس از فــراز و فــرود بســیار و انتظــار فراوان‬ ‫باالخــره شــامگاه یکشــنبه گذشــته فرمانــدار‬ ‫اصفهــان اســامی منتخبــان اصلــی و علی البــدل‬ ‫ششــمین دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان‬ ‫را اعــام کــرد و بــر ایــن اســاس لیســت مجمــع‬ ‫نیروهــای انقــاب اســامی اصفهــان بــه طــور‬ ‫کامــل برگز یــده شــده و بــرای چهــار ســال اینــده‬ ‫ســکان مدیر یــت شــهری اصفهــان را بــه دســت‬ ‫خواهنــد گرفــت‪ .‬ایــن لیســت بــا شــعار «حــق‬ ‫اصفهــان زندگــی اســت» و نیــز بــا حمایــت از‬ ‫نامــزد منتخــب ریاســت جمهوری‪ ،‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی‪ ،‬در این دوره از انتخابات شــورای شــهر‬ ‫اصفهان شــرکت کرد و متشــکل از افرادی اســت‬ ‫کــه مســئولیت هایی در بخش ـی های مدیریتــی‬ ‫مختلــف اصفهــان داشــته اند‪ .‬امــا در ادامــه‬ ‫حســین سیســتانی در مــورد نتایــج انتخابــات‬ ‫ایــن دوره گفــت‪ :‬بــر اســاس مــاده ‪ ۵۲‬قانــون‬ ‫انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و‬ ‫مــاده ‪ ۷۰‬ائین نامه اجرایی انتخابات شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستا از لحظه اعالم به مدت ‪۲‬‬ ‫روز افرادی که نســبت به این فهرســت شــکایت‬ ‫دارنــد می تواننــد بــه فرمانــداری مراجعــه‬ ‫کننــد‪ .‬فرمانــدار اصفهــان تاکیــد کــرد‪ :‬شــکایاتی‬ ‫قابل رســیدگی خواهد بود که مشــخصات شاکی‬ ‫یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی‪ ،‬نام پدر‪،‬‬ ‫نشــانی محل کار یا ســکونت و امضای شــاکی یا‬ ‫شــاکیان را داشــته باشــد‪ .‬منتخبان شــورای شــهر‬ ‫اصفهــان در ششــمین دوره بــه شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫او ادا مــه داد‪ 13 :‬نفــر به عنــوان اعضــای اصلــی‬ ‫ششــمین دوره انتخابــات شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهــان انتخــاب شــدند که عبارت انــد از مجید‬ ‫نادراالصلــی بــا ‪ 100746‬رای‪ ،‬غالمحســین‬ ‫صادقیــان بــا ‪ 94010‬رای‪ ،‬رســول میرباقــری بــا‬ ‫‪ 93031‬رای‪ ،‬محمدرضــا فالح با ‪ 89493‬رای‪،‬‬ ‫محمــد نورصالحــی بــا ‪ 88357‬رای‪ ،‬احمدرضا‬ ‫مصــور ‪ 84646‬رای‪ ،‬ابوالفضــل قربانــی بــا‬ ‫‪ 79116‬رای‪ ،‬فرزا نــه کالهــدوزان بــا ‪76601‬‬ ‫رای‪ ،‬ســیدامیر ســامع با ‪ 75609‬رای و مصطفی‬ ‫نباتــی نــژاد بــا ‪ 75054‬رای‪ ،‬منوچهر مهروی پور‬ ‫بــا ‪ 74094‬رای‪ ،‬عباس حاج رســولی ها ‪71277‬‬ ‫و علــی صالحــی بــا ‪ 70882‬رای منتخبــان‬ ‫ششــمین دوره انتخابــات شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهــان معرفــی شــدند‪ .‬هم چنیــن اعضــای‬ ‫علی البدل شــورای شهر اصفهان نیز عبارت اند از‬ ‫رضــا امینــی بــا ‪ 42441‬رای‪ ،‬عبدالرســول امامی‬ ‫‪ 33745‬رای‪ ،‬احمــد شــریعتی کمال ابــادی‬ ‫بــا ‪ 29615‬رای‪ ،‬مهــدی فوقــی بــا ‪28861‬‬ ‫رای‪ ،‬اقــای عدنــان زادهــوش بــا ‪ 26907‬رای‪،‬‬ ‫عباســعلی علی خاصی با ‪ 22350‬رای و علیرضا‬ ‫نصــر اصفهانی ‪ 21561‬رای برگزیده شــدند‪.‬‬ ‫انحاللرسمیدانشکدهمحیط بانیاز ابتدایامسال‬ ‫تمحیط بانیندارند‬ ‫زنانهنوز جایگاهیدر پس ‬ ‫رئیس مرکز اموزش محیط زیست و تربیت‬ ‫محیط بان ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫ضمناشارهبهانحاللدانشکدهمحیط زیست‬ ‫درزمینه‬ ‫و محیط بانی از ابتدای امسال گفت‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫تربیتنیرویمتخصصمحیط بانیدچارخال‬ ‫هســتیم‪.‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬از ابتدای امســال‬ ‫دانشــکده محیط زیست که تبدیل به نقطه‬ ‫شهــای تخصصی و‬ ‫امیــدی بــرای ارائــه اموز ‬ ‫حرفه ای به محیط بانان شده بود‪ ،‬منحل شد‬ ‫و امکانات و فضای اموزشی ان از دست رفت‪.‬‬ ‫بر کسی پوشیده نیست که اجرای دوره های‬ ‫تخصصیاموزشیبرایمحیط بانچهتاثیری‬ ‫در امــر حفاظــت از مناطــق چهارگانه و حتی‬ ‫حفــظ جان محیط بانان در مقابل متخلفان‬ ‫دارد امــا با انحالل دانشــکده محیط زیســت‬ ‫کــه طی یکــی دو ســال اخیــر در ان دوره های‬ ‫یشــد‪،‬‬ ‫تخصصی محیط بانی اموزش داده م ‬ ‫چالش هاییدر اینحوزهب هوجودامدهاست‬ ‫و انتقاداتــی نســبت به شــیوه کنونــی اجرای‬ ‫دوره هایمحیط بانیوجوددارد‪.‬‬ ‫دانشکده محیط زیست از ابتدای‬ ‫امسال رسما منحل شد‬ ‫ارش یوســفی ‪ -‬رئیــس مرکــز امــوزش‬ ‫محیط زیســت و تربیــت محیط بان ســازمان‬ ‫حفاظتمحیط زیست‪-‬دربارهچراییمنحل‬ ‫شدن دانشکده محیط زیست اظهارمی کند‪:‬‬ ‫مصوبــه ســال ‪ ۱۳۹۸‬شــورای عالــی اداری‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی کشــور را از داشــتن‬ ‫واحدهــای امــوزش عالی مســتقل منــع کرد‪.‬‬ ‫پس ازانکــه ما دوره های بدو خدمــت را برای‬ ‫محیط بانــان شــاغل در این دانشــکده برگزار‬ ‫کردیم‪ ،‬مجوز جدیدی برای پذیرش دانشجو‬ ‫در رشــته محیط بانــی بــرای مــا صادر نشــد‪.‬‬ ‫ازای ـن رو طــی نیمه دوم ســال گذشــته بحث‬ ‫انحالل دانشــکده محیط زیســت مطرح و از‬ ‫ابتدای امســال به طور رســمی منحل شــد‪ .‬او‬ ‫در ادامــه تصریــح می کند‪ :‬در حــا ل حاضر در‬ ‫محلدانشکدهمحیط زیستومحیط بانی‪،‬‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیســت استان البرز‬ ‫مستقرشده و امکانات و فضای اموزشی این‬ ‫دانشکدهازدست رفتهاست‪.‬‬ ‫فضای مناسبی برای ارائه اموزش های‬ ‫الزم به محیط بانان نداریم‬ ‫دانشــکده محیط زیســت که منحل شــد‬ ‫مرکزیتحتعنوان«مرکزاموزشمحیط زیست‬ ‫وتربیتمحیط بان»درچارتسازمانحفاظت‬ ‫محیط زیست جای گرفت اما تاکنون فضایی‬ ‫بــرای ارائه اموزش های الزم به محیط بانان در‬ ‫اختیار این مرکز قرار نگرفته است و این یکی از‬ ‫همان انتقاداتی اســت که به شــیوه های اخیر‬ ‫یشــود چراکــه‬ ‫طبــان مطــرح م ‬ ‫امــوزش محی ‬ ‫اموزش هایمحیط بانیمانندهررشتهدیگری‬ ‫باید به صورت منســجم و همزمان پیش رود‬ ‫نه انکه هر استان به فراخور بودجه و امکانات‬ ‫خــود ایــن دور ههــای تخصصــی را برگــزار کند‬ ‫یــا بــه تعویــق بینــدازد‪ .‬رئیــس مرکــز امــوزش‬ ‫محیط زیســت و تربیــت محیط بان ســازمان‬ ‫حفاظتمحیط زیستنیزبراینباور است که‬ ‫بایدبسترمناسبیماننددانشکدهمحیط زیست‬ ‫بــرای ارائــه اموزش محیط بانان وجود داشــته‬ ‫باشد‪.‬اوحتیمی گوید کهاینمرکزپیگیرشکل‬ ‫گرفتناموزش هایملیمحیط بانیودولتنیز‬ ‫در حا ل بررسی این موضوع است اما با توجه‬ ‫به شــرایط کشــور و تغییر و تحوالت پیش رو‬ ‫بایددید کهاینموضوعبه کجاخواهدرسید؟‬ ‫یوســفی در ادامه صحبت هایش بابیان اینکه‬ ‫در حال حاضر اموزشــی برای محیط بانــان در‬ ‫یشــود‪ ،‬توضیح می دهد‪:‬‬ ‫سطح ملی ارائه نم ‬ ‫در حا لحاضرسازمانحفاظتمحیط زیست‬ ‫بسته هایاموزشیالزمرادراینزمینهتهیه کرده‬ ‫است و ان ها را همراه با اعتبارات الزم در اختیار‬ ‫ادارات کل اســتانی قــرار می دهــد تــا امــوزش‬ ‫محیط بانان با محوریت استان ها دنبال شود‪.‬‬ ‫در حــا ل حاضــر تمامــی محیط بانــان شــاغل‬ ‫یــک دوره ‪ ۱۵‬روزه توجیهــی بــدو خدمــت را‬ ‫گذرانده اند اما این پرسش مطرح می شود که‬ ‫ایــن دوره کوتا همــدت چــه تاثیــری برافزایش‬ ‫دانــش محیط بانان در حوزه محیط زیســت‪،‬‬ ‫اشنایی با مهمات شــغل خود و حتی دفاع از‬ ‫خــود در برابــر متخلفــان دارد و چــرا دوره های‬ ‫تخصصی تر برای محیط بانان پس ازاین دوره‬ ‫توجیهیاجرایینمی شود؟رئیسمرکزاموزش‬ ‫محیط زیســت و تربیــت محیط بان ســازمان‬ ‫حفاظتمحیط زیستدرپاسخبهاینپرسش‬ ‫می گویــد‪ :‬در حا ل حاضر جذب محیط بان در‬ ‫کشور بر اساس مدرک دیپلم است‪ .‬به همین‬ ‫یکــه محیط بانان شــروع بــه کار‬ ‫دلیــل هنگام ‬ ‫می کننداطالعاتدقیقیدر مورد کاری کهباید‬ ‫انجــام بدهند‪ ،‬ندارند‪ .‬ازایــن رو در مرحله اول‬ ‫اموزش هــای مقدماتی به انان ارائه می شــود‪.‬‬ ‫بــرای تعــدادی از محیط بانانی که از گذشــته‬ ‫استخدا مشــده بودنــد‪ ،‬دوره توجیهــی برگــزار‬ ‫نشــده بود‪ ،‬ازاین رو ما طی ســال های‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬دوره های‪ ۱۵‬روزه را برگزار کردیم‪.‬‬ ‫برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت‬ ‫برای تمامی محیط بانان‬ ‫او اضافــه می کند‪ :‬برگــزاری دوره های بدو‬ ‫خدمت نتایج خوبی را ب ه دنبال داشت و طی‬ ‫سال هایاخیرتعداددرگیری هایمحیط بانان‬ ‫وشکارچیان کهمنجربهفوتمی شد‪ ،‬کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در این دوره ها محیط بانان با حقوق‬ ‫درزمینه‬ ‫قانونی اشــنا شدند و اموزش هایی را‬ ‫ٔ‬ ‫استفاده از سالح دیدند‪ .‬در حا ل حاضر برای‬ ‫تمــام محیط بانانی که قرار اســت اســتخدام‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــوند نیــز دوره توجیهــی برگــزار م ‬ ‫رئیــس مرکز امــوزش محیط زیســت و تربیت‬ ‫محیط بان ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر دوره مقدماتــی بــدو‬ ‫خدمــات‪ ،‬دور ههــای امــوزش دفاع شــخصی‬ ‫بــرای محیط بانان نیز با همکاری فدراســیون‬ ‫شهــای رســمی در حــال برگــزاری اســت‬ ‫ورز ‬ ‫همچنیــن قــرار اســت کــه طــی امســال دوره‬ ‫شناختیگانحفاظتوضابطانقضایینیز‬ ‫برایمحیط بانانبرگزارشود‪.‬‬ ‫اموزش دفاع شخصی به محیط بانان‬ ‫به گفتهیوسفینظاماموزشمحیط بانان‬ ‫در قالب ‪ ۲۰‬پودمان تدوین شــده است که از‬ ‫مرحله مقدماتی تــا دوره عالی فرماندهی را‬ ‫شامل می شــود‪ .‬بر این اساس از سال گذشته‬ ‫امــوزش دفــاع شــخصی در قالــب پودمــان‬ ‫امادگی جســمانی بــرای تمامی محیط بانان‬ ‫اغاز شــد و پیش بینی می کنیــم که طی چهار‬ ‫ماه اینده تمامی محیط بانان ایــن دوره را به‬ ‫اتمامبرسانند‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تربیت نیروی متخصص‬ ‫محیط بانی دچار خال هستیم‬ ‫در حــال حاضــر رشــته محیط بانــی‬ ‫به صــورت اکادمیــک در ایــران تدریــس‬ ‫نمی شــود و مــا درزمینـ ٔـه تربیــت نیــروی‬ ‫متخصص محیط بانی دچار خال هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز امــوزش محیط زیســت و‬ ‫تربیــت محیط بــان ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت ضمــن بیــان ای ـن نــکات‬ ‫تصریــح می کنــد‪ :‬قبــل از پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی امــوزش محیط بانــان به صــورت‬ ‫دوره هــای غیــر اکادمیــک دنبــال می شــد‬ ‫امــا پس از انقالب ایــن دوره ها تبدیل به‬ ‫یک دوره کاردانی شــدند و محیط بانان از‬ ‫یشــدند‪.‬‬ ‫طریــق کنکور سراســری جذب م ‬ ‫پس از گذشت چند سال این روند متوقف‬ ‫شــد و رشــته ای تحــت عنــوان کاردانــی‬ ‫تکنولــوژی محیط زیســت شــکل گرفــت‬ ‫یتــوان گفــت نزدیک ترین رشــته به‬ ‫کــه م ‬ ‫محیط بانــی اســت‪ .‬به گفتــه او این روزها‬ ‫رشــت ه کاردانــی تکنولــوژی محیط زیســت‬ ‫کمتــر مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد چراکه‬ ‫افــراد عموما بــه دنبال رشــته های درامدزا‬ ‫هســتند و از ســویی دیگر بیشتر متقاضیان‬ ‫دانشــگاهی بــه رشــته های کارشناســی‬ ‫محیط زیست روی اورده اند‪.‬‬ ‫تخریبتدریجیدستکندهایخانهباغقجریدر ابرکوه‬ ‫خانــه بــاغ قجــری و ثبــت ملی شــده مریم خانم‬ ‫ســاالری در شهرســتان ابرکــوه به تدریــج تخریــب‬ ‫یشــود‪ .‬عملیــات تخریــب عمــدی بخشــی از‬ ‫م ‬ ‫دستکندهای نزدیک به ان از چند روز پیش اغازشده‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬خانه باغی در محله نظامیه‬ ‫شهرســتان ابرکــوه در اســتان یــزد وجــود دارد کــه بــه‬ ‫نــام مریــم خانــم ســاالری از خوانیــن ابرکوه شــهرت‬ ‫دارد و ازانجاکــه در دوره قاجــار ساخت هشــده‪ ،‬بــا‬ ‫شــماره ‪ ۱۳۷۱۴‬در فهرســت اثار ملی کشــور به ثبت‬ ‫رســیده اســت‪ .‬در عرصــه این خانه عــوارض طبیعی‬ ‫یــا همــان دســت کندهایــی وجــود دارد کــه درواقع‬ ‫تخت هســنگ های قدیمــی بــه قدمت میلیون ها ســال‬ ‫هستند که به عنوان دیوار استفاده شده اند‪ .‬محلی ها‬ ‫بــه ایــن دســتکندها تختــه دیــو هــم می گوینــد‪ .‬این‬ ‫دســت کنــده ای تاریخــی جــزو بافــت تاریخــی بوده‬ ‫و بخشــی از خانه به شــمار می ایند‪ .‬ســه ســال پیش‬ ‫بشــده بــود ولــی‬ ‫بخشــی ازاین دســت کندهــا تخری ‬ ‫هنوز تکه هایی از ان باقی مانده اســت‪ .‬مهم تر انکه‬ ‫این دســتکندها ازلحاظ زمین شناســی بسیار ارزشمند‬ ‫قطعا باید با دقت بیشتری‬ ‫هستند و نگهداری از ان ها ً‬ ‫انجام شود‪ .‬در روزهای اخیر فعاالن و دوست داران‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫میراث فرهنگی اطالع دادند که تخریب این دســت‬ ‫کندهــا به عنــوان بخشــی از محوطــه خانــه‪ ،‬ب هطــور‬ ‫عمدی در حال تخریب است‪ .‬اما با اعتراض فعاالن‬ ‫فشــده و لودرها پارک‬ ‫میــراث فرهنگی مدتــی متوق ‬ ‫شــده اند اما هرازگاهی بــه کار می افتند‪ .‬این فعاالن‬ ‫می گوینــد که تخریب کنندگان قصد دارند با تخریب‬ ‫ایــن بخــش از دیوارها‪ ،‬حدود ســه متر به فضای باغ‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی احداث حوضچه ابگیر‪-‬‬ ‫ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال پساب از تصفیه خانه شمال اصفهان و از طریق برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪۱۴۰۰/۰۴ /۱۷‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪۱۴۰۰/۰۴/۱9‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی‪www.dolatabadcity.ir :‬‬ ‫تلفن‪۰3۱-۴5822۰۱۰ :‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫م الف‪۱۱53933 :‬‬ ‫حسن حجتی‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫نهــم به ایــن بهانه که دیــوار احتمال‬ ‫اضافــه کننــد ا ‬ ‫ریزش دارد‪ .‬این باغ قرار بود توسط اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی خریداری شود اما درنهایت این اقدام انجام‬ ‫نشــد‪ .‬ان ها این بنای تاریخــی را جزو بافت تاریخی‬ ‫ابرکــوه می داننــد که در نوع خود نفیس اســت و با از‬ ‫بیــن رفتن تدریجی ان‪ ،‬لک ـه ای در بافت تاریخی به‬ ‫وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫دستگاه های برتر اجرایی استان مشخص شدند‬ ‫مخابراتکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫رتبه اول کشور‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬محمــود مومــن نســب مدیــرکل بازرســی‪ ,‬مدیریــت‬ ‫عملکــرد و امــور حقوقــی اســتانداری طــی گفتگــوی تلفنی بــا خبرنگاران به تشــریح‬ ‫عملکــرد ارتباطــات مردمــی دســتگاه های دولتی‪،‬شــرکت ها و نهادهــای حاکمیتــی‬ ‫اســتان پرداخــت و افــزود؛ مدیران اســتان کهگیلویه و بویراحمــد در برنامه مالقات‬ ‫مردمی صحنه دیگری بر افتخارات عملکردی اســتان و رقم زدند و اســتان از میان‬ ‫اســتان های سراســر کشــور رتبه ‪ ۸‬را کسب کرد‪ .‬مومن نسب گفت ‪:‬بر اساس بررسی‬ ‫تجزیه وتحلیــل گــزارش عملکــرد ارتباطــات مردمی از ســوی نهاد ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫طبق شــاخص های مقرر دســتگاه های اجرایی پشــتیبانی و خدماتی استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد از منظــر ارتباطــات مردمی و دیدار چهره به چهره در ســال ‪ ۱۳۹۹‬رتبه‬ ‫هشــتم کشــوری از تمامی دستگاه های متناظر سراسر کشــور را کسب نمود‪ .‬مدیرکل‬ ‫بازرســی مدیریــت عملکرد و امور حقوقی اســتانداری گفت؛ هــر مدیر در هفته باید‬ ‫حداقــل چهــار برنامــه مالقــات عمومی و هرمــاه یک برنامه حضور درســامد را اجرا‬ ‫مجموعا ‪ ۱۴۵۲‬برنامه پاســخگویی مالقــات حضوری با مردم‬ ‫نمایــد و در ســال ‪۹۹‬‬ ‫ً‬ ‫اجراشــده اســت‪ .‬محمــود مومــن نســب در ادامه گفــت ‪ :‬به منظور تعمیــم فرهنگ‬ ‫خدمت رســانی و مــردم مــداری بــدون واســطه کلیــه مدیــران دســتگاه های اجرایی‬ ‫موظــف بــه برگــزاری دیدارهــای چهره به چهره بــا مردم در روزهای شــنبه هر هفته‬ ‫هســتند و در ایــن راســتا مدیرانــی کــه برنامه هــای مردمــی را در شــرایط مختلــف‬ ‫به صــورت منظــم اجــرا کرده اند در ارزیابی از شــاخص کیفی خیلی خــوب برخوردار‬ ‫شــدند ‪،‬مدیرانــی کــه برنامه ها را تــا ‪ ۷۵‬درصد اجرا کرده اند در ارزیابی از شــاخص‬ ‫کیفــی خــوب برخــوردار شــده اند ‪ ،‬انانــی که ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۵۰‬درصد برنامــه را اجرا کرده‬ ‫در وضعیــت متوســط و مدیرانــی کــه زیــر ‪ ۵۰‬درصــد برنامه هــای دیــدار مردمــی را‬ ‫برگــزار نمودنــد در وضعیــت ضعیف ارزیابی شــده اند‪ .‬مومن نســب گفــت ؛ در این‬ ‫ارزیابــی سرپرســت مخابــرات منطقــه کهگیلویــه و بویراحمــد رتبــه اول کشــوری و‬ ‫مدیران بیمه ســامت اســتان و شــرکت گاز اســتان به صورت مشــترک در رتبه دوم‬ ‫‪،‬مدیران شــرکت اب و فاضالب اســتان و بنیاد مســکن اســتان به صورت مشترک در‬ ‫رتبــه ســوم ‪،‬ســازمان صنعــت و معدن و تجارت اســتان و ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫اســتان به صورت مشــترک در رتبه چهارم ‪،‬اداره کل راه مســکن و شهرســازی‪ ،‬اداره‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫به صورت مشــترک در رتبه پنجم ‪ ،‬ســازمان اموزش وپرورش اســتان و شــرکت توزیع‬ ‫پخش فراورده های نفتی به صورت مشترک در رتبه ششم و کمیته امداد استان رتبه‬ ‫هفتم را به دست اوردند‪ .‬مومن نسب در پایان خاطرنشان کرد ‪،‬انتظار می رود با‬ ‫تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف شاهد مشارکت موثر و بیش ازپیش مدیران‬ ‫در برنامه های دیدار چهره به چهره و پاسخگویی برخط باشیم‬ ‫هشت کاروان شادی‬ ‫با محوریت ‪ ۱۲‬بقعه متبرکه در‬ ‫کرمانشاهبرپامی شود‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمانشــاه گفــت‪ :‬همزمــان بــا دهــه‬ ‫کرامــت و ســالروز میالد علی ابن موســی الرضا (ع)‪ ،‬برنامه هــای متنوعی با رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی توســط این اداره کل برگزار می شــود که برپایی هشــت‬ ‫کاروان شــادی بــا عنــوان شــمیم کرامــت با محوریــت ‪ ۱۲‬بقعه متبرکــه یکی از این‬ ‫برنامه ها است‪.‬‬ ‫حجت االســام محمــد صالحــی افــزود‪ :‬ایــن کاروان در شهرســتان کرمانشــاه‬ ‫توســط مراکــز افــق بقــاع ســیده فاطمــه (س)‪ ،‬مســجد و زیارتــگاه صاحب الزمــان‬ ‫(عج)‪ ،‬بقعه شیخ فاضل تونی (ره)‪ ،‬امام زاده ابراهیم (ع) طاق بستان و امامزاده‬ ‫قاســم (ع) پــا امــام به صــورت مشــترک پنــج کاروان در قالب یــک کاروان عمومی‬ ‫در شــهر کرمانشــاه برگــزار می شــود‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬در بقــاع متبرکــه امامــزاده‬ ‫احمد(ع) ســنقر‪ ،‬امامزاده باقر (ع) بیســتون‪ ،‬امامزاده مهدی (ع) هرســین‪ ،‬بقعه‬ ‫احمــد ابــن اســحاق (ره) ســرپل ذهــاب‪ ،‬امامــزاده علی اکبــر(ع) اســام اباد غرب‪،‬‬ ‫بقعــه ســید جمال الدیــن (ع) فش و امامزاده ابراهیم (ع) کنــگاور نیز هرکدام یک‬ ‫کاروان برپــا می شــود‪ .‬او توزیــع بســته های پذیرایــی و ارســال مســابقه پیامکی با‬ ‫اهداء جایز به هشــت نفر در خالل برگزاری کاروان کرمانشــاه را از دیگر برنامه ها‬ ‫عنــوان کــرد‪ .‬صالحی اظهار داشــت‪ :‬بخــش دیگری از برنامه های ایــن دهه قرانی‬ ‫بوده که در قالب تفاهم نامه با اســتان قدس اجرا می شــود‪ .‬او اجرای مســابقات‬ ‫قرانــی در فضــای مجــازی بــا اهــداء جایزه بــه ‪ ۱۱۶‬نفــر و برنامه زنده شــب میالد‬ ‫امــام رضــا علیه الســام از شــبکه اســتانی زاگرس با عنوان جشــن ســفره کرامت به‬ ‫همراه تجلیل از هشــت پیشکســوت قرانی ‪ ،‬مراســم جشــن بزرگ رضوی با اهداء‬ ‫‪ ۱۴‬کمک هزینه ســفر به مشــهد مقدس‪ ،‬برگزاری مسابقه کتاب خوانی قرانی اخت‬ ‫الرضا‪ ،‬برگزاری جشــن خانگی کرامت با اهداء ‪ ۸۸‬جایزه نفیس را ازجمله ی این‬ ‫برنامه هــا دانســت‪ .‬او بابیان اینکــه برنامه های این اداره کل در ایام دهه کرامت‬ ‫در ‪ ۲‬بخــش اجراشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بخــش اول شــامل ویژه برنامه هــای مردمــی‬ ‫دهه کرامت بود که از والدت حضرت معصومه (س) تا والدت امام رضا (ع) به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز در بقاع متبرکه استان اجرا شد‪ .‬او با تاکید بر اینکه برنامه های دهه‬ ‫کرامت بر اساس شعار «خدمت کریمانه‪ ،‬گره گشایی به رسم اهل بیت(ع)» دنبال‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن بخــش بــا توجه به شــرایط موجــود و محدودیت های ســتاد‬ ‫مبارزه با کرونا‪ ،‬کاروان شــادی بانام «شــمیم کرامت» راه اندازی شد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه خرید اسفالت (نوبت دوم)‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ‪( ۱۴۰۰‬از محل‬ ‫کد ‪ )۴۰2۰۴۰2‬نسبت به خرید اسفالت تنی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند به ســایت شــهرداری به نشانی‬ ‫‪ WWW.Golpayegancity.ir‬یا به رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ ۱۴۰۰/۰۴/2۰‬می باشد‪.‬‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫م الف‪۱۱5392۱ :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!