روزنامه رویداد امروز شماره 1099 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1099

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1099

روزنامه رویداد امروز شماره 1099

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 01‬تـیر ماه‪1400‬‬ ‫مردم به دنبال‬ ‫رفعمشکالتهستند‬ ‫نه بازی های سیاسی‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 11‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1099‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‬ ‫رویاد دکهگیلوهی وبوریاحمد‬ ‫منیت کاملبرگزار شد‬ ‫انتخاباتباا‬ ‫قیم«یاسوج‪-‬مش‬ ‫برقراریپرواز مست‬ ‫شتنوسازیشد‬ ‫وگاندرماندهد‬ ‫نا‬ ‫مردممراقب‬ ‫مستمریبگیرانصن‬ ‫پرداختمعوقات‬ ‫برای اولین بار‬ ‫اجرای‬ ‫سیاست‬ ‫ضاتاز مسیرقانونی‬ ‫پیگیریاعترا‬ ‫ضروریاست‬ ‫حسن روانشید‬ ‫‪02‬‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫جزئیات حضور ملت پای صندوق‬ ‫باالترین مشارکت در کدام استان رقم خورد؟‬ ‫‪80‬‬ ‫چراغ سبز‬ ‫از کاخ سفید‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برقراری پرواز مستقیم‬ ‫«یاسوج ‪ -‬مشهد»‬ ‫از نیمه تیرماه‬ ‫‪70‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪02‬‬ ‫زرگراهها در استان‬ ‫افزایش‪ 5‬برابری ب‬ ‫در مراحل پایانی‬ ‫‪50‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪ ۳۳‬درصدجوانانتمایلی‬ ‫به ازدواج ندارند‬ ‫دوقبیمهروستائیان‬ ‫هارم بشار یاسوج‬ ‫پل چ‬ ‫‪60‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس نوشت سید ابراهیم رئیسی برای نخستین بار با عنوان رئیس جمهوری‬ ‫منتخب برابر خبرنگاران رسانه ها نشست و گفت‪ :‬پیام حضور مردم در‬ ‫انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬پیام وحدت و انسجام ملی و ضرورت تغییر در وضعیت و‬ ‫شرایط اقتصادی و زندگی ان ها بود‬ ‫هد»از نیمهتیرماه‬ ‫ونایهندیباشند‬ ‫کر‬ ‫ایراننفتبیشتری‬ ‫در نفت کش ها‬ ‫نگهداریمی کند‬ ‫پیام حضور مردم‬ ‫وحدت و انسجام بود‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪07‬‬ ‫امادگیبرای اغاز‬ ‫صادراتچشمگیر‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪:‬‬ ‫سا ل چهارم ‪/‬‬ ‫خرداد ماه ‪/ 1400‬‬ ‫خدمات مخابراتی‬ ‫دوشنبه ‪31‬‬ ‫نفر اســتان‬ ‫انجام میدهند و‬ ‫انتخابــات را‬ ‫محمدهــادی امیــری‬ ‫قالب اکیپهای‬ ‫ســید‬ ‫ایــن افــراد در‬ ‫مخابــرات منطقــه‬ ‫تجهیــزات کامل در‬ ‫سرپرســت‬ ‫مختلف با‬ ‫بویراحمــد از‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫شبکههوایی‪،‬شبکه‬ ‫بخشهای‬ ‫نرمال شبکه ارتباطی‬ ‫تخبین یاسوج‬ ‫نوری‪،‬ســایتهای‬ ‫وضعیت‬ ‫کابلی‪،‬فیبــر‬ ‫ســطح اســتان و‬ ‫اعالم من‬ ‫محمدهادی‬ ‫مخابــرات در‬ ‫خدماترسانی در‬ ‫مددجوی این نهاد‬ ‫دوره انتخابات‬ ‫امیری‬ ‫موبایل برای‬ ‫‪ 285‬نفر از دختران‬ ‫اخذ رای خبر داد‪.‬‬ ‫دختر امسال‬ ‫بودند که به نحو‬ ‫در ششمین‬ ‫کردهاند‪ .‬مدیرکل‬ ‫شعب‬ ‫ساماندهی شده‬ ‫شرکت‬ ‫امروز‪،‬سید‬ ‫یاس‬ ‫طرح‬ ‫روز اخذ رای‬ ‫به گزارشرویداد‬ ‫در مرحله دوم‬ ‫بویراحمد بابیان اینکه در‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫پایان ســال ‪ ۹۹‬و‬ ‫خود را انجام دادند‪.‬‬ ‫امیری گفت در‬ ‫امداد کهگیلویه و‬ ‫احسن وظایف‬ ‫محمدهادی‬ ‫تالش خود را برای‬ ‫اجتماعمحور فرد‬ ‫کمیته‬ ‫انتخابات استان ‪،‬محل‬ ‫همکاران ما تمام‬ ‫ششــمین دوره‬ ‫ارائه اموزشهــای‬ ‫هماهنگی با ستاد‬ ‫او گفت‪:‬‬ ‫شــهر یاســوج در‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫طــرح یــاس‪ ،‬با‬ ‫وپایدار شبکهدر‬ ‫پیداکردهوموجبایجاد‬ ‫طبق‬ ‫ـه مشخصشــده‬ ‫منتخبیــن مــردم‬ ‫ـرکل کمیتــه امــداد‬ ‫ارتباطی مطمئن‪،‬ایمن‬ ‫ـعب اخــذ رای را کـ‬ ‫انجام کار مشارکتیرا‬ ‫مشخصشدند‪.‬‬ ‫مدیـ‬ ‫(یاران اســیب ســتیز)‬ ‫قــه برقراری‬ ‫تاکنونارتباطات‬ ‫شورایاسالمیشهر‬ ‫اســتقرار شـ‬ ‫در ســطح محلــی‬ ‫توان‬ ‫مخابــرات منط‬ ‫مرحله دوم طرح یاس‬ ‫انتخاباتبکار گرفتهاندو‬ ‫ـمین دوره شــورای‬ ‫انتخابات‬ ‫افزایــش تــاباوری‬ ‫ـط کارشناســان‬ ‫اجتماعی و ترویج‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـا‪ ،‬انتخابات ششـ‬ ‫هماهنگــی و‬ ‫عملیاتی طول‬ ‫فرایندانتخاباتبه‬ ‫هالل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بود‪،‬تو‬ ‫ـای‬ ‫های‬ ‫بــه گــزارش کبنـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫خانه‬ ‫پیشگیری از اسیب‬ ‫نــد و اکیپهای‬ ‫ـید‪ .‬مجیــد احمدی‬ ‫ـزود‪ :‬افــراد فعــال در‬ ‫استاننرمالاستو‬ ‫بهمنظور‬ ‫موردبررســی قرار گرفت‬ ‫مددجویان این نهاد در‬ ‫صورت در سطح‬ ‫ـوج به پایان رسـ‬ ‫میشــود‪ ،‬افـ‬ ‫که در صورت بروز‬ ‫ــالمی شــهر یاسـ‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ســطح اســتان به‬ ‫خود امدادی برای‬ ‫قدردانی از مشارکت‬ ‫فرایندی میشوند‬ ‫اس‬ ‫نحو مطلوب در‬ ‫ـرات منطقــه در‬ ‫فرهنگ‬ ‫وارد چرخه و‬ ‫شهرستان بویراحمد‪ ،‬با‬ ‫مخابرات منطقه اشاره‬ ‫ـت خود‪ ،‬مرحله‬ ‫مخابـ‬ ‫حداقل رســانیدن‬ ‫فرمانداری‬ ‫رای‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫نخ‬ ‫امیری به ایده جدید‬ ‫ـای‬ ‫توانند در مرحله‬ ‫کامــل جهــت بــه‬ ‫استان اجرا شد‪.‬‬ ‫در پای صندوقهـ‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫بحران می‬ ‫بهصــورت مرتب‬ ‫امادهبــاش‬ ‫حداکثــری مــردم‬ ‫اعضای محلهشان را‬ ‫پایکار هســتند‪.‬‬ ‫ـرکل کمیتــه امــداد‬ ‫گفت؛کارکنــان فنــاوری‬ ‫اگاهانــه و‬ ‫یــی اراء ماخوذه‬ ‫و در مرحله سوم‬ ‫مشــکالت احتمالــی‬ ‫مدیـ‬ ‫ـاس شــمارش نها‬ ‫منظور پیشگیری از‬ ‫دوم خانواده‬ ‫ـرکت کــرد و‬ ‫موردبررســی تــا از‬ ‫خرابــی و‬ ‫ـار داشــت‪ :‬بر اسـ‬ ‫دوم طرح یاس به‬ ‫های انســانی شـ‬ ‫صندوقهــای رای را‬ ‫ـوج‪ ،‬اقایان؛ بهنام‬ ‫اظهـ‬ ‫گفت‪ :‬مرحله‬ ‫بحران نجات دهند‪.‬‬ ‫افزود‪:‬همه نیروی‬ ‫فرهنگ خود امدادی‬ ‫ســالمی شهر یاسـ‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬محــل‬ ‫ـرای ایــن طــرح‬ ‫امیــری‬ ‫از‬ ‫انتخابات شــورای ا‬ ‫اجتماعی و ترویج‬ ‫بویراحمد متشکل‬ ‫احتمالیجلوگیریشود‪.‬‬ ‫از اهــداف اجـ‬ ‫امیری با ‪ 9996‬رای؛‬ ‫اسیبهای‬ ‫مخابرات کهگیلویه و‬ ‫او بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ـتان اجرا شــد‪ .‬قباد‬ ‫‪ 10554‬رای؛ هدایت‬ ‫هزار خرابی‬ ‫مســئولیت اجتماعی و‬ ‫مددجویان این نهاد در اسـ‬ ‫روستاهای باالی‪۲‬‬ ‫عباس نژاد با‬ ‫دانشی با ‪8347‬‬ ‫عزتنفس و پذیرش‬ ‫شهرها‪ ،‬بخشها‪،‬‬ ‫بویراحمد‪،‬‬ ‫عطااهلل‬ ‫برای‬ ‫رای؛‬ ‫مددجویان‪،‬‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫کمیتهامدادکهگیلویه‬ ‫اکبری با ‪8938‬‬ ‫نفر در‬ ‫ارتباطیوفرهنگی‬ ‫رای؛ کیوان اشــنا‬ ‫هدایت‬ ‫مبشری‪،‬مدیرکل‬ ‫وانمندسازیرفتاری‬ ‫کیش بــا ‪7977‬‬ ‫شــارکت این نهاد‬ ‫ـی و مشــارکت در‬ ‫ت‬ ‫فرشــید احمــدی‬ ‫اجرای طرح یاس با م‬ ‫‪ 7650‬رای بهعنوان‬ ‫عرصههــای اجتماعـ‬ ‫رای؛‬ ‫با اشــاره به‬ ‫کمیتــه امــداد بــا‬ ‫ــان جادوانــه بــا‬ ‫خانههای حضــور در‬ ‫انگیزه در زمینه امداد‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫م‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫در‬ ‫رای؛‬ ‫گ‬ ‫واز ظرفیتانها‬ ‫ـت هاللاحمــر‪،‬‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫بــا ‪7663‬‬ ‫های جمعی‪ ،‬ایجاد‬ ‫گروهیرافراگرفتهاند‬ ‫و جمعیـ‬ ‫به مردم باشــیم‪.‬‬ ‫بهصورت مشــترک‬ ‫ـورای شــهر یاســوج‬ ‫اشاره به اینکه فعالیت‬ ‫اشنایی با حوادث و‬ ‫خدمتگــزاری‬ ‫جمعیــت هاللاحمر‬ ‫اعضــای اصلــی شـ‬ ‫کارگیریمیشوند‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬مبشری با‬ ‫محمدرضا اریا با ‪7020‬‬ ‫اولیه و همچنین‬ ‫وقوعحوادثبه‬ ‫همــکاری‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد‪،‬‬ ‫حمایت کمیته و کمکهای‬ ‫هالل استفاده‬ ‫یوسفی با ‪ 7607‬رای؛‬ ‫مهارت انها و ترویج‬ ‫ـرح یــاس طراحی کرده اســت موردنیاز در زمان‬ ‫استاندار‬ ‫شــرکتکننده در‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫عزیزاهلل پناهی با‬ ‫از دختران تحت‬ ‫اسماعیل‬ ‫حــی را بــه نــام طـ‬ ‫ارتقاء سطح دانش و‬ ‫داد‪ :‬مددجویــان‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـت‪ :‬دشــمنان از این‬ ‫سال گذشته‪ 50‬نفر‬ ‫ـداد امــام بهعنوان‬ ‫نیا با ‪ 6919‬رای؛‬ ‫طر‬ ‫اولطرحیاس سوانح و‬ ‫او ادامــه‬ ‫رای؛ عنایت بهرامی‬ ‫مددجویــان کمیتــه امـ‬ ‫اظهار داشـ‬ ‫دگر امدادی است‪.‬‬ ‫ـداد و کمکهای‬ ‫انتشــار پیامــی از‬ ‫بویراحمددر مرحله‬ ‫‪ 6517‬رای بهعنوان‬ ‫فرهنگ خود امدادی و‬ ‫هایی از قبیل امـ‬ ‫بویراحمــد با‬ ‫کــه در ان‬ ‫گرفتندومیدانند‬ ‫امداد کهگیلویهو‬ ‫ـعود خوبانــی بــا‬ ‫خانههایهاللدر حاشیهشهرها طــرح یــاس دوره‬ ‫دهه کرامت و روز‬ ‫حضور عبرت‬ ‫‪ 6677‬رای و مسـ‬ ‫پیشگیری از اسیبهای‬ ‫مــردم اســتان در‬ ‫گفت‪ :‬به مناسبت‬ ‫یاسوجانتخابشدند‪.‬‬ ‫مسئوالنورابطان‬ ‫حضور پرشــور‬ ‫همیشــه درصحنــه‬ ‫دیــد و در حــوزه‬ ‫خدمات داوطلبانه‪،‬‬ ‫شرکت کردند‪،‬‬ ‫البدلشورایشهر‬ ‫مــوزش خواهنــد‬ ‫کــه مــردم‬ ‫زندگی و مشاوره‬ ‫اولیه‪،‬‬ ‫‪ 1400‬تقدیر و تشــکر‬ ‫اعضایعلی‬ ‫ســازماندهی و ا‬ ‫اشنایی با مهارتهای‬ ‫با هر نگاه و خط‬ ‫امدادی و اجرای طرح‬ ‫انتخابات‬ ‫حضور دارند و‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اموزشهای همگانی‬ ‫پیوارنیوز؛حسین‬ ‫حسین کالنتری‬ ‫کرد‪.‬به گزارش‬ ‫ســر مقام رهبری‬ ‫ترویج‬ ‫تشکیل تیمهای‬ ‫‪ 62‬درصدی در‬ ‫فکری پشــت‬ ‫های اجتماعی و‬ ‫ــن پیــام اظهــار‬ ‫پیشگیرانه اسیب‬ ‫مشارکت‬ ‫کالنتــری در ای‬ ‫ســتند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بهنظــام وفادار ه‬ ‫خـــبر‬ ‫ـردم ایــران با حضور‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫میایســتند و‬ ‫ـتان‪ ،‬نماینــده مردم‬ ‫داشــت‪ :‬مـ‬ ‫انتخابات سنگ تمام‬ ‫خابات‬ ‫ولیفقیــه در اسـ‬ ‫وام‬ ‫تومان‬ ‫انت‬ ‫و پرشور خود در‬ ‫مبلغ ســه میلیون‬ ‫از نماینــده‬ ‫ـری‪ ،‬هیئتهای‬ ‫حماسی‬ ‫بانکهای اســتان‬ ‫بویراحمد نتایج‬ ‫شکوهمندبرگزارشد‪.‬‬ ‫ـس خبرگان رهبـ‬ ‫پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫بویراحمــد‪ ،‬دنا از‬ ‫انتخابات کهگیلویــه و‬ ‫اســتان در مجلـ‬ ‫گذاشتندوانتخاباتی‬ ‫زیارتــی بــه مــردم‬ ‫میاندورهای مجلس‬ ‫ـردم شهرســتانهای‬ ‫دبیــر ســتاد‬ ‫بویراحمد این پیروزی را‬ ‫در این اســتان را‬ ‫قرضالحســنه‬ ‫ـرد‪ :‬اســتمرار ایــن‬ ‫ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫بــا نماینده مـ‬ ‫ســت جمهــوری‬ ‫استاندار کهگیلویه و‬ ‫ـالمی داشــتهایم‬ ‫یاســوج بیــان کـ‬ ‫مردم نظارت‬ ‫ـی انتخابــات ریا‬ ‫ـاعت ‪ ۸‬صبــح و از‬ ‫شــهر و روســتا‪،‬‬ ‫لــس شــورای اسـ‬ ‫محمدی‪ ،‬اظهار‬ ‫مدیــر فــرودگاه‬ ‫ایرانو‬ ‫قطعـ‬ ‫ـالمی و شــوراهای‬ ‫ـنبه از یاســوج سـ‬ ‫شهروندان‪ ،‬مدیران و‬ ‫و مارگــون در مج‬ ‫پیک ملت‪ ،‬فتاح‬ ‫ـدن هزینه مردم‬ ‫روزهــای سهشـ‬ ‫رهبرفرزانهانقالب‪،‬ملتشریف بویراحمد شــورای اسـ‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روزهای جمعه از‬ ‫ـروط به استقبال‬ ‫نمایندگان استان‪،‬‬ ‫که بــرای پایین امـ‬ ‫به‬ ‫اخذشده در این استان‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۴۵‬دقیقه و‬ ‫وام پرواز مشـ‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫بازرســی‪ ،‬مجمع‬ ‫استان کهگیلویه‬ ‫پیشنهادشــده‬ ‫فرودگاه یاسوج گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۴۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬رای‬ ‫مشهد ساعت‬ ‫یک میلیارد تومــان‬ ‫در هیئتهای‬ ‫همیشــه درصحنه‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫مشهد ساعت ‪۱۱‬‬ ‫ـای فرهنگــی و‬ ‫مدیر‬ ‫صحیح اســت که ‪۳۰‬‬ ‫داشت‪ :‬از‬ ‫بالعکس از سوی‬ ‫ـت‪ :‬این انتخابات‬ ‫ـفر زیارتــی مبلغ‬ ‫مســئوالن دسـ‬ ‫‪ ۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقه و از‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬چهرههـ‬ ‫طلبد اطالعرسانی‬ ‫یاسوج ‪ -‬مشهد و‬ ‫خاطرنشان در ایــن سـ‬ ‫عرض کردند و گفـ‬ ‫‪ ۲۵۴‬رای‬ ‫پرداخت شــود‪ .‬او‬ ‫یاسوج ساعت‬ ‫برگزار جامعــه‬ ‫خواهد بود که می‬ ‫امنیت شعب و تامین‬ ‫مستقیم‬ ‫تبریــک‬ ‫ــرکت پارس ایــر‬ ‫درمجمــوع ‪ ۳۱۴‬هــزار و محمدی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫فرودگاه یاســوج‬ ‫فرودگاه یاسوج‬ ‫استاندرامنیت کامل‬ ‫و بویراحمد‬ ‫تا از این پروازها‬ ‫تامین‬ ‫کمبهــره بــه ش‬ ‫پرواز هواپیمایی پــارس ایر در‬ ‫انجام میشود‪ .‬مدیر‬ ‫کاهش هزینه ســفر و‬ ‫شهرستانهای‪ ۹‬گانه‬ ‫باطله اســت‪ .‬فتاح‬ ‫استان انجام شود‬ ‫پایتخت طبیعت‬ ‫های برتر مذهبی‪،‬مجموعه انتظامی‪،‬سپاهپاسداران‪،‬‬ ‫شــرکت‬ ‫استان درمجموع‬ ‫فرد در گفتوگو‬ ‫همچنیــن برای‬ ‫هزار رای‬ ‫دقیق به مردم‬ ‫که اتصال هوایی‬ ‫بویراحمد جزو استان‬ ‫کلاستان‪،‬نیروی‬ ‫اخذشده در این‬ ‫شد‪ .‬عنایت انصاری‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـتمرار ایــن پرواز به‬ ‫کرد‪ :‬این پرواز‬ ‫شد و کهگیلویه و‬ ‫امنیت‬ ‫‪ ۳۴۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬رای‬ ‫محقق میکند‪،‬‬ ‫تــی کــه اشــراف‬ ‫انجام خواهد‬ ‫مردم و رونق و اسـ‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬هــزار رای‬ ‫این پــرواز افزود‪ :‬با‬ ‫پایتخت معنوی ایران‬ ‫بهرهببرند‪.‬‬ ‫ـان‪ ،‬دســتگاه امنی‬ ‫خوش درخشید‪.‬‬ ‫یــح اســت‬ ‫رفــاه حــال‬ ‫خصوص جزئیات‬ ‫طریق این پرواز یکی‬ ‫بســیج قهرمـ‬ ‫پارس ایران را به‬ ‫کشور بود که‬ ‫ـت ‪ ۵۰‬نفر انجام‬ ‫دستگاهقضایی که‬ ‫بــا ایســنا در‬ ‫سیدابراهیمرئیسی‬ ‫‪ ۳۱۴‬هــزار و ‪ ۲۵۴‬رای صح ابراهیم رئیسی‪ ۱۵۱‬هزار‬ ‫سفر به مشهد از‬ ‫هواپیمایی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ظرف‬ ‫داشتندوهمچنین‬ ‫به‬ ‫‪CRJ۲۰۰‬‬ ‫اهلل‬ ‫شرکت‬ ‫متقاضیان‬ ‫بابیاناینکهبهایت‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬سید‬ ‫هایانجامشدهبا‬ ‫بــا هواپیمــای‬ ‫عنوان اطالعاتی‬ ‫طی مکاتبهای که‬ ‫حماسه باشکوه‬ ‫او‬ ‫باطله است‪.‬‬ ‫پیگیری‬ ‫‪ ۱۴۸‬هزار و ‪۴۳۴‬‬ ‫سهشنبه ‪ ۱۵‬تیرماه‬ ‫تبریک میگویم‪،‬‬ ‫کردند‪ ،‬برای خلق این‬ ‫انصاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫رضایی میر قائد‬ ‫یاسوج ‪ -‬مشهد از روز‬ ‫عنوان منتخب مردم‬ ‫خیروبرکت حمایت‬ ‫ـرواز میشــود‪.‬‬ ‫‪ ۸۷‬رای‪ ،‬محســن‬ ‫از تمام کسانی که‬ ‫ایر‪ ،‬پرواز‬ ‫به‬ ‫رای و قاضیزاده‬ ‫هــار کــرد‪ :‬ایــن پـ‬ ‫نم‪.‬کالنتری‪،‬افزود‪:‬‬ ‫و‬ ‫مشارکتموجب‬ ‫همتی ‪ ۱۲‬هزار و ‪۴۲۱‬‬ ‫ـرار میشــود‪ .‬او اظ‬ ‫کرد‪:‬امیداستاین‬ ‫عالی تشکرمیک‬ ‫انتخاباتشکوهمند‪،‬‬ ‫رای‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برقـ‬ ‫کردند‪ .‬محمدی ابراز‬ ‫مردم شــود‪.‬نماینده‬ ‫شکل کمک کردندتا‬ ‫‪ ۳۱۲‬رای کسب‬ ‫خدمات بیشــتر به‬ ‫ـردم در بههر‬ ‫برگزار شود‪،‬نیزتقدیر‬ ‫خـــبر‬ ‫هاشمی دو هزار‬ ‫انتخابات ریاست‬ ‫و‬ ‫فــت‪ :‬حضــور مـ‬ ‫سالمتوبیطرفی‬ ‫ـارکت در ســیزدهمین‬ ‫ـت در اســتان‪ ،‬گ‬ ‫نظام در عین‬ ‫رسانه‪،‬خبرنگاران‬ ‫کرد‪ :‬میزان مشـ‬ ‫‪ 22‬میلیــارد ریال‬ ‫دولـ‬ ‫بویراحمد‪ ۶۲٫۵۸‬درصد‬ ‫است که مردم به‬ ‫تالشهایاصحاب‬ ‫ریالی این دســتگاه‬ ‫انتخابات بیانگر تعهدی‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫ترین میکنیم‪.‬او‬ ‫گفــت‪ :‬ارزش‬ ‫ـریات محلــی و‬ ‫ـاران اعزامی که‬ ‫جمهوری در‬ ‫ـان کرد‪ :‬در ســخت‬ ‫منظور ارائه خدمات‬ ‫ســایتها و نشـ‬ ‫مهمی از نیــاز بیمـ‬ ‫ـالب دارنــد‪.‬او‪ ،‬بیـ‬ ‫خبرگزاریهــا‪،‬‬ ‫امکانات پزشــکی به‬ ‫بــوده و بخــش‬ ‫در دو بخش رادیو‬ ‫بود مرتفع شده‬ ‫و انقـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـختیها مردم‬ ‫ـت و به کلیه‬ ‫کهگیلویــه و جهــت‬ ‫صداوسیمای استان‬ ‫و پیشرفته‬ ‫رئیس شــبکه بهداشـ‬ ‫بوده تکذیب ادعای کلیپ‬ ‫ـریف شهرســتان‬ ‫شــرایط امــروز علیرغــم همه سـ مسئولیت مجموعه‬ ‫دانســت و عنوان‬ ‫داده نیازمند تجهیزات بروز امبوالنس دوم در اینده‬ ‫بــه مــردم شـ‬ ‫ـتان اضافه شــد‪.‬‬ ‫قابلتقدیر‬ ‫داشتندواینمهمبار‬ ‫مرکز درمانی تحویل‬ ‫گفت‪ :‬شهرسـ‬ ‫راستای نوسازی ناوگان‬ ‫این مسئول افزود‪:‬‬ ‫حضور چشمگیر‬ ‫خدمات به ایــن‬ ‫اینکه این و تلویزیــون را نیــز شورونشاط در بین مردم‬ ‫درمان کهگیلویه‬ ‫دانشگاه است‪.‬‬ ‫کهگیلویه گفت‪ :‬در‬ ‫مبنی‬ ‫بیمارستان ارتقــاء‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫و‬ ‫کند‪.‬کالنتری با تاکید بر‬ ‫بهداشت‬ ‫رسانهها در ایجاد‬ ‫پیگیری‬ ‫شرشده‬ ‫درمان‬ ‫شبکه‬ ‫زادگان با قدردانی از‬ ‫مدیر‬ ‫نزدیک به ناوگان‬ ‫دستگاهامبوالنسبه‬ ‫به نــاوگان درمان‬ ‫را سنگین می‬ ‫منت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کرد‪:‬‬ ‫نقــش بیبدیلی‬ ‫شــد‪ .‬طیب‬ ‫امبوالنــس پیشــرفته‬ ‫درمانشهرستان‪2‬‬ ‫شهرستان در مجلس‬ ‫ـارکت در انتخابــات‬ ‫خدمتگزاری هستند‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫‪ 2‬دســتگاه‬ ‫پزشکی و نماینده مردم‬ ‫ـور بــرای مشـ‬ ‫شــد‪.‬محمد طاهــر‬ ‫بر قتل ‪ ۳‬نفر‬ ‫مردم شایسته‬ ‫(ره) اختصاصیافته‬ ‫از ســخنانش به‬ ‫خاطــر ایــن حضـ‬ ‫دهدشــت افــزوده‬ ‫در بخش دیگری‬ ‫مجهز علوم‬ ‫امــام خمینی‬ ‫مــردم اســتان بــه‬ ‫بیمارســتان‬ ‫هایس مــدل ‪۲۰۱۷‬‬ ‫ایفا کردند‪.‬او‬ ‫فارس اظهار داشــت‪:‬‬ ‫گچساران و باشت‬ ‫جــا دارد از‬ ‫ـتاندار کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمدضمن‬ ‫امبوالنــس تویوتــا‬ ‫زادگان در گفتوگو با‬ ‫مردم شهرستانهای‬ ‫استان کهگیلویهو‬ ‫تقدیــر کنیم‪.‬اسـ‬ ‫درمان داد‪:‬‬ ‫طیــب‬ ‫استان منتخب‬ ‫فرماندهانتظامی‬ ‫شهروروستاتبریک‬ ‫مجهــز به نــاوگان‬ ‫حماســی‬ ‫منتشرشده مبنی بر قتل‬ ‫انتخابات در این‬ ‫منتخبانشوراهای‬ ‫ــتگاه امبوالنس‬ ‫بویراحمد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ادعای محتوای کلیپ‬ ‫یــک دس‬ ‫کرد‪ :‬وهمچنین‬ ‫توضیح داد‪ .‬سردار‬ ‫تکذیب‬ ‫شد‪.‬کالنتری‪ ،‬بیان‬ ‫پلیس در یاسوج‬ ‫خـــبر‬ ‫شرایط مطلوب برگزار‬ ‫شاهد گفت‪.‬‬ ‫نفر جوان توسط‬ ‫نارضایتی و اعتراض روز‬ ‫در‬ ‫انتخاب بیشازپیش‬ ‫‪ ۳‬مصطفایی گفت‪ :‬در پی‬ ‫ـروط به مجــوز از‬ ‫امید است بعدازاین‬ ‫ـه و جشــنی مشـ‬ ‫کاندیداهای شــورای‬ ‫کیقباد‬ ‫هــر نــوع برنامـ‬ ‫هواداران یکی از‬ ‫اســت‪ .‬جمالــی‬ ‫خاطی داده شد و‬ ‫جاری تعدادی از‬ ‫پزشــکی اســتان‬ ‫مقابلفرمانداری‬ ‫موردنیاز به افراد‬ ‫شــگاه علــوم‬ ‫تجمعمعترضان‬ ‫ســتان برگزار شــد‬ ‫هم تذکرات‬ ‫اسالمیشهریاسوجو‬ ‫برگزار شد‪ .‬او با اشاره دان انتخاباتی امن‪ ،‬پاک در ا‬ ‫نجارشکنانه و دستگیری‬ ‫هرمزگان‪ ،‬بوشــهر‬ ‫سالم‬ ‫انتخابات‬ ‫ـتان‪،‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بویراحمد مردانه وارد‬ ‫مذکور و اقدامات ه‬ ‫همچون خوزسـ‬ ‫مراودات درمجموع‬ ‫شــورای شــهرها‬ ‫و همجــوار‬ ‫ـس‪ ،‬معترضیــن‬ ‫شهرستان‬ ‫ایران و کهگیلویه و‬ ‫منتخبــان انتخابات‬ ‫دهد و با توجه به‬ ‫استاندار کهگیلویه‬ ‫ـکنان توســط پلیـ‬ ‫ـاران و و مردم‬ ‫همیشه در تنگناها‪،‬‬ ‫بــه مراقبــت‬ ‫مــان جوالن می‬ ‫ـد نفــر از هنجارشـ‬ ‫سیاسی و امنیتی‬ ‫ـورای اسالمی شهر‬ ‫ـاندورهای گچسـ‬ ‫در فضــای مجازی‬ ‫شدند و نشان دادند‬ ‫باشــیم که وارد‬ ‫هندی و کر‬ ‫چنـ‬ ‫معاون‬ ‫منتخبین شـ‬ ‫روســتاهای اســتان و میـ‬ ‫ــپ منتشرشــده‬ ‫ها‪ ،‬باید مراقب‬ ‫جوالن کرونای‬ ‫اولویت میدان‬ ‫همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ـرق شــدند و کلی‬ ‫این اســتان با ان‬ ‫گفــت‪ :‬باوجود‬ ‫ـه داد‪ :‬ســالمت‬ ‫مردم استان و‬ ‫ســالمت مردم بایــد‬ ‫نداشته و مربوط‬ ‫متفـ‬ ‫بویراحمد‬ ‫یاســوج ادامـ‬ ‫نظام و والیت را‬ ‫ــه و بویراحمــد‬ ‫ـویم‪ .‬جمالی افزود‪:‬‬ ‫جریان انتخابات‬ ‫مرکز کهگیلویه و‬ ‫ـت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همجــوار کهگیلوی‬ ‫هیچگونه ارتباطی به‬ ‫دادســتان‬ ‫دراینبــاره برگــزاری‬ ‫پیک بعدی نشـ‬ ‫برای همه ما اهمیت‬ ‫بهداشتی را باشـ‬ ‫گذشــته دریکی‬ ‫در اســتانهای‬ ‫مــه مــا باشــد و‬ ‫انتخابات‬ ‫ســتورالعملهای‬ ‫جوان در ســنوات‬ ‫خطاب به منتخبان‬ ‫نخســت ه‬ ‫انتخابات اخیر د‬ ‫ها را بیشتر کنند‪.‬‬ ‫نفر‬ ‫هیچگونه دخل و‬ ‫بویراحمد‬ ‫‪۳‬‬ ‫گازگرفتگی‬ ‫ـفانه‬ ‫درجاهایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسـ‬ ‫مردم مراقبت‬ ‫ـوان‪ ،‬احد در‬ ‫به‬ ‫ویژهای دارد‪،‬‬ ‫رعایت کردند البته‬ ‫ـالمی شــهر یاســوج‬ ‫ـت‪ .‬او‬ ‫ـگاه خبرنــگاران جـ‬ ‫طور قابل قبولی‬ ‫سیستم الکترونیکی‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫بــه گــزارش باشـ‬ ‫از اســتانهای همجوار اسـ تشویش اذهان عمومی‬ ‫ـتانهای به‬ ‫تصرف در‬ ‫توضیحات مسئوالن‬ ‫ـای هنــدی در اسـ‬ ‫انگشتشــمار بهقصد‬ ‫شورای اسالمی شهر‬ ‫گفت‪ :‬اگر‬ ‫ـی گفــت‪ :‬کرونـ‬ ‫قطعــا موضوع از‬ ‫عدهای‬ ‫انتخابات‬ ‫جمالـ‬ ‫علی ملک حسینی‬ ‫کلیپ کردند که‬ ‫اندرکاران انتخابــات‬ ‫ً‬ ‫ـدام به انتشــار این‬ ‫و باکســی کــه‬ ‫و دســت‬ ‫تشرکنندگان ان طبق قانون‬ ‫خـــبر‬ ‫اقـ‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫یــد‪ ،‬صادقانه به‬ ‫پلیس رسیدگی و با من‬ ‫را قبــول کردها‬ ‫مجازی منتشــر کرده‪،‬‬ ‫استان کهگیلویه‬ ‫سوی‬ ‫‪ PDF‬را در فضای‬ ‫انتظامی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫فرای‬ ‫ـه‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرمانده‬ ‫ـردم اعــالم کنیــد کـ‬ ‫لیســت‬ ‫اضافه کرد‪:‬قانون‬ ‫خصوص توجه و اعتنا‬ ‫مـ‬ ‫برخورد‬ ‫برخوردمیکنیم‪.‬او‬ ‫درستبودهاست‬ ‫توصیه به مردم در‬ ‫طبققانون‬ ‫کس اعتــراض یا‬ ‫انتخابات‬ ‫و بویراحمد با‬ ‫منتشرشدهدر فضای‬ ‫علی ملک حسینی‬ ‫ـخص کــرده‪ ،‬هر‬ ‫گزارش امید دنا ســید‬ ‫کلیپهاومطالب‬ ‫ـوند و حق بیمه‬ ‫تکلیف را مشـ‬ ‫چارچوب قانون شکایت‬ ‫نکردنبهبرخی‬ ‫به‬ ‫صندوق بهرهمند شـ‬ ‫قصد برهم زدن‬ ‫شهرستانبویراحمد که‬ ‫پلیس با افــرادی که‬ ‫شکایتی دارد‪ ،‬باید در‬ ‫مزایای این‬ ‫نشستشورایتامین‬ ‫پرداخت کنند‪.‬کریمی‬ ‫های انجامشده‬ ‫جــازی بیان کرد‪:‬‬ ‫ـته باشــند برخورد‬ ‫ـمین دوره شورای‬ ‫در‬ ‫صورت اقساطی‬ ‫اساس برنامهریزی‬ ‫م‬ ‫خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫منتخب اول ششـ‬ ‫روانی جامعه را داشـ‬ ‫تحت خود را به‬ ‫یــک روز قبل از‬ ‫بابیان اینکه بر‬ ‫اینکه و اعتراض‬ ‫با حضور ده‬ ‫بویراحمد خطاب‬ ‫امنیت ذهنی و‬ ‫متولدیــن ‪ ۱۳۵۰‬تا‬ ‫ـزار و ‪ ۷۰۰‬خانــوار‬ ‫اینکه هزار خانوار در‬ ‫برگزار شــد بابیــان‬ ‫مرکز کهگیلویه و‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫ـت امســال ‪ ۳‬هـ‬ ‫عضو صندوق بیمه‬ ‫شد‪.‬کریمی بابیان‬ ‫ـالمی شــهر یاســوج‬ ‫قانونی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دادستان‬ ‫بیمه قــرار اسـ‬ ‫قرار گیرند ادامه‬ ‫یاسوج گفت‪:‬اگر‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬پرداخت‬ ‫خود فرصت دارند‬ ‫انتخاباتی سالم بود‬ ‫اسـ‬ ‫قاطع و‬ ‫مستمریبگیر صندوق‬ ‫بیمه روستائیان‬ ‫شورایاسالمیشهر‬ ‫به تاریخ تولد‬ ‫در جشنواره‬ ‫شورای تامین برگزاری‬ ‫و عشایر شوند‪،‬‬ ‫پوشش صندوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی‬ ‫بهمنتخبان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫اندرکارانانتخابات‬ ‫سهمیه هر شهرستان‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روستائیان‬ ‫عزم‬ ‫کوتــاه نخواهیم‬ ‫مدیــر صنــدوق‬ ‫مهلت شرکت‬ ‫و عشایر هستند‬ ‫مسئوالنودست‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫برای تحقق این امر‬ ‫از حقــوق مــردم‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روستائیان‬ ‫بیمه اجتماعی‬ ‫ازنشستگی‪ ،‬پرداخت‬ ‫برگزار توضیحات‬ ‫عشایر کهگیلویه و‬ ‫گفــت‪ :‬ذرهای‬ ‫مردماعالم کنید که‬ ‫داد‪:‬‬ ‫است‪.‬مدیر صندوق‬ ‫روستائیان اجتماعی‬ ‫المللیقصهگویی‬ ‫پرداخت مستمری ب‬ ‫کند که انتخاباتی‬ ‫روستائیان و‬ ‫کردهاید‪،‬صادقانهبه‬ ‫و ‪ ۳۹۰‬میلیون ریال بهحســاب فرمانداریها ابالغشده‬ ‫استان افزود‪:‬‬ ‫بگیرانصندوقبیمه‬ ‫اینکه کسی فکر‬ ‫پرداخت مســتمری‬ ‫قبول‬ ‫ــزود‪ ۱۱ :‬میلیارد‬ ‫بین‬ ‫چراکه در غیر این‬ ‫امد اما‬ ‫روســتائیان و عشایر‬ ‫ازکارافتادگی کلی‪،‬‬ ‫معوقاتمستمری‬ ‫خــرداد و معوقه‬ ‫گزارش باشگاه اف‬ ‫ناراضی نباشــد‪ ،‬فکر اشتباهی را انتخابات درست بوده‪،‬‬ ‫کشــاورزان‪،‬‬ ‫ـتمری‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ـوار عضو مس‬ ‫ـتمریبگیران بابــت‬ ‫اعمال ســابقه بیمــه‬ ‫پرداخت شــد‪.‬به‬ ‫‪ ۱۰‬تیر است‬ ‫شــود و هیچکس‬ ‫از اجتماعی‬ ‫حاصل فرایند‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانـ‬ ‫و عشــایر استان‬ ‫ـت واریز شــد‪.‬او‬ ‫صندوق مسـ‬ ‫ــه بازمانــدگان‪،‬‬ ‫میل ‪ ۱۹۰‬کاندیداها‬ ‫صورتمسئولهستید‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬از مجمــوع ‪۲۶‬‬ ‫فروردیــن و اردیبهشـ‬ ‫ـی کریمی مدیر‬ ‫حق فــوت ب‬ ‫مزایای عضویت در‬ ‫است همهچیز باب‬ ‫بگیران در گفـ‬ ‫خبرنگاران جوان ‪ ،‬عیسـ‬ ‫فعال هستند و‬ ‫کــودکان و نوجوانان‬ ‫ـایر ماههــای‬ ‫بیمهای ازجمله‬ ‫ادامه خطاب به‬ ‫حقوق مســتمری‬ ‫صندوق ‪ ۱۲‬هزار خانوار‬ ‫انتقال سوابق‬ ‫روســتائیان و عشـ‬ ‫ود‪.‬دادستان یاســوج در‬ ‫ـون پرورش فکری‬ ‫درصدی‬ ‫کشــاورزان‪،‬‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫مدیرکل کان‬ ‫نــد‪.‬او از افرادی‬ ‫افزایــش ‪۲۵‬‬ ‫نمیش‬ ‫مهلت شرکت مردم‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن افزایش‬ ‫بیمــه اجتماعی‬ ‫این صندوق است‪.‬‬ ‫را پرداخت میکن‬ ‫بــرای نخســتین‬ ‫بویراحمد گفت‪ :‬اخرین‬ ‫ـر داد و اضافــه کـ‬ ‫بیمــه خــود‬ ‫بویراحمــد گفــت‪:‬‬ ‫ندارند خواســت از‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبـ‬ ‫کهگیلویه و‬ ‫ـنواره بینالمللی‬ ‫معوقات ماههای‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫ـت بیمه خود را‬ ‫صنــدوق بیمــه‬ ‫ـت و ســومین جشـ‬ ‫ـتمری خــرداد و‬ ‫توانــی پرداخـ‬ ‫مســتمریبگیران‬ ‫این اســتان در بیسـ‬ ‫در حقــوق مسـ‬ ‫تیرماه‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫ـال شــد‪.‬کریمی‬ ‫سال رفع میشود‪.‬‬ ‫بــار معوقــات‬ ‫ماههای فروردین‬ ‫اردیبهشــتماه اعمـ‬ ‫پرورش فکری‪۱۰‬‬ ‫شهری استان در این‬ ‫شــایر اســتان در‬ ‫قصهگویی کانون‬ ‫فروردیــن و‬ ‫ـتاندار و درون‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫میلیــارد تومان از‬ ‫روســتائیان و ع‬ ‫ـوق خردادمــاه‬ ‫امور عمرانی اسـ‬ ‫نیا در گفتوگو با‬ ‫تصریــح کرد‪۵۲ :‬‬ ‫ــه همــراه حقـ‬ ‫ـاون هماهنگــی‬ ‫کبــرا اخالقــی‬ ‫حاجــیزاده‬ ‫ــی‪ ،‬بینالملــل‪،‬‬ ‫و اردیبهشــت ب‬ ‫گچســاران گناوه‬ ‫معـ‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬تنها‬ ‫ـامل بخشهــای مل‬ ‫ـت نیز بــه محور‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫ـن جشــنواره شـ‬ ‫اعتبــارات نفـ‬ ‫زندگی من اســت‪ .‬او‬ ‫کهگیلویه و‬ ‫طرحهای راهسازی‬ ‫ایـ‬ ‫استان وجود داشت‬ ‫خـــبر‬ ‫های کشــور و قصــه‬ ‫دادهشده و همه‬ ‫کیلومتر بزرگراه در این‬ ‫کیلومتر اختصاص‬ ‫برتریــن قصه‬ ‫ساختنی است» و‬ ‫هســتند‪.‬او بابیان‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫چهارم رودخانه بشار‬ ‫ـنواره با شــعار «اینده‬ ‫ـن میزان بــه ‪۲۵۰‬‬ ‫گچســاران فعــال‬ ‫حــال حاضــر ایـ‬ ‫عملیات اجرایی پل‬ ‫افزود‪ :‬این جشـ‬ ‫زاده شهرســتان‬ ‫ها و غمها و ایثار‬ ‫پروژههای راهســازی‬ ‫و در‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـت‪.‬کیامرث حاجــی‬ ‫حضور محمدباقر‬ ‫و ارزوها‪ ،‬شــادی‬ ‫ـن پــروژه و دیگــر‬ ‫محورهای امیدها‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۴‬با‬ ‫ـراه رســیده اسـ‬ ‫ـزود‪ :‬اینکــه ایـ‬ ‫ـت در عرصههــای‬ ‫حال اجرا اســت‪،‬‬ ‫با‬ ‫یاسوج چهارم‬ ‫بزرگـ‬ ‫و رئیس ســازمان‬ ‫ترافیــک اســتان افـ‬ ‫(جهــاد و مقاومـ‬ ‫ـتان به جدیت در‬ ‫جمهوری‬ ‫ـتگی‬ ‫ـورای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و ازخودگذشـ‬ ‫ـور این شهر‬ ‫ـت معاون رئیس‬ ‫مدیرکل کانون پرورش‬ ‫اســتان در ســال‬ ‫در نشســت شـ مشــکالت اقتصادی کشـ‬ ‫استان کهگیلویه‬ ‫نوبخـ‬ ‫اعتبــارات راههای‬ ‫زندگی) برگزار میشود‪.‬‬ ‫ریزی‪،‬نمایندگان‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن باوجود‬ ‫و بویراحمد بیان‬ ‫مختلف‬ ‫داشته است‪.‬معاون‬ ‫مدیریتوبرنامه‬ ‫ـوراهلل یزدانپنــاه از‬ ‫اعتبــارات خوبی‬ ‫اســالمی‪ ،‬استاندار‬ ‫نوجوانان کهگیلویه‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصد افزایش‬ ‫پــل شــهید نـ‬ ‫محدودیتهــای اعتبــاری‪،‬‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫فکری کودکان و‬ ‫ـیوع بیماری کرونا‬ ‫ســاخت‬ ‫تخصیص جاری‬ ‫ـتاندار کهگیلویه و‬ ‫ـار ترافیکی شــهر‬ ‫و بویراحمد در‬ ‫و‬ ‫استان اغاز شد‪.‬‬ ‫ـنواره به دلیل شـ‬ ‫چهارم شهر یاسوج‬ ‫امور عمرانی اسـ‬ ‫مســیرهای کاهــش بـ‬ ‫معاونان و مســئوالن‬ ‫این دوره از جشـ‬ ‫در هماهنگی‬ ‫به پلهای سوم و‬ ‫اخالقی نیا عنوان کرد‪:‬‬ ‫مهمتریــن‬ ‫ـتای روانســازی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫و جمعی از‬ ‫کرد‪ :‬هزینه راهسازی‬ ‫برداری میرسید‪.‬‬ ‫ــگ پــل چهــارم‬ ‫ـان کــرد‪ :‬در راسـ‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بهزودی به بهره‬ ‫ـت در اییــن کلن‬ ‫شده است‪.‬او اظهار‬ ‫بویراحمــد بیـ‬ ‫بهطور مجازی‬ ‫که عالقهمند به‬ ‫ترافیکی در مرکز‬ ‫یاسوج‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫در‬ ‫نوب‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫ـر‬ ‫ـوج‬ ‫شده‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫محمدبا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برای‬ ‫بویراحمد‬ ‫برابر‬ ‫یا‬ ‫پیک ملت‪ ،‬شــهردار‬ ‫شناسایی تخلفات‬ ‫سایر استانها پنج‬ ‫میزان اعتبار موردنیاز‬ ‫مردم کهگیلویه و‬ ‫استاندار ترافیک و‬ ‫ـبت به‬ ‫بــه گزارش‬ ‫رودخانه بشــار یاســوج‬ ‫توانند با مراجعه به‬ ‫ان عده از‬ ‫الکترونیکی نیاز اســت و‬ ‫نوراهلل یزدانپناه‬ ‫ریال عنوان کرده‬ ‫جشنواره هستند می‬ ‫استان نسـ هماهنگی امور عمرانی‬ ‫طرح پل شــهید‬ ‫ـتان به پایشهای‬ ‫طرح را ‪ ۱۷۰‬میلیــارد‬ ‫حال اجرا بودن‬ ‫شرکت در این‬ ‫‪ www.kano‬نسبت‬ ‫است‪.‬معاون‬ ‫چه سریعتر در این‬ ‫کرد‪ :‬ســال اسـ‬ ‫فــت‪ :‬ایــن طرح‬ ‫جــرای این‬ ‫سابق یاسوج در این‬ ‫اینترنتی‪onfest.ir‬‬ ‫بویراحمد خاطرنشــان‬ ‫های متولی باید هر‬ ‫ـار) خبــر داد و گ‬ ‫ا همچنین جاوید شهردار‬ ‫پایگاه به نشانی‬ ‫(پــل چهــارم بشـ‬ ‫شکوفایی دستگاه‬ ‫ـدام کننــد‪ .‬او ابراز‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫ســاخت اخرین دهانه‬ ‫ساخت و تکمیل کلی‬ ‫ســال اثار خــود اقـ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫های روستایی سال‬ ‫خصوص اقدام کنند‪.‬‬ ‫پایانی اســت و‬ ‫ـه نامنویســی و ار‬ ‫گفته بود که برای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در حوزه راه‬ ‫‪ ۳۰‬اذرماه امسال و‬ ‫در مرحله‬ ‫ـتهن مقــدم افــزود‪:‬‬ ‫بـ‬ ‫ترافیکی برونشهری‬ ‫خصوص‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫پایانی این جشنواره‬ ‫جــرا اســت‪ .‬نسـ‬ ‫خیلی از گرههای‬ ‫بشار به ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫داشت‪ :‬مرحله‬ ‫ان در حــال ا‬ ‫مجازی برگزار میشود‪.‬‬ ‫اســفالت اســت‬ ‫اســت و‬ ‫پل چهارم‬ ‫اجرای طرح ‪۱۸‬‬ ‫اجراشــده و اماده‬ ‫شب یلدا بهصورت‬ ‫تامین اعتبار‪ ،‬مدت‬ ‫زیرگذر این پل‬ ‫همزمان با‬ ‫نوجوانانکهگیلویهو‬ ‫بــه بهرهبرداری‬ ‫پل شهید که در صورت‬ ‫کودکانو‬ ‫بهرهبــرداری از پل‬ ‫‪ ۴۵‬متری اتصال‬ ‫و همزمــان بــا‬ ‫مدیرکلکانونپرورشفکری جشنوارهشاملاجرایزنده‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسیر‬ ‫چهارم بشار ظرفیتی‬ ‫حال اجرا ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫دهانه اســت‬ ‫گفت‪:‬بخشملیاین‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پل‬ ‫نیز هماکنون در‬ ‫این پل دارای چهار‬ ‫دختران‪ ۱۲‬تا‪ ۱۸‬سال‪،‬‬ ‫پناه به پل چهارم‬ ‫بویراحمد‬ ‫میرسد‪.‬‬ ‫ـل‪ ،‬کاهــش بــار‬ ‫ـدم بابیان اینکه‬ ‫شــده یزدان‬ ‫پسرانو‬ ‫پدافنــد غیرعامـ‬ ‫مقـ‬ ‫از این پل تکمیل‬ ‫هــم در توســعه‬ ‫(مجازی)قصهگوییازسوی پدربزرگها و مادربزرگها‬ ‫اتصال چند مسیر‬ ‫گفت‪ :‬ســه دهانــه‬ ‫م‬ ‫سازه اثربخشی برای‬ ‫‪ ۱۸‬ســال به باال و‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫مردان و زنان‬ ‫کودکان‪ ،‬قصههایی برای‬ ‫ترافیکی و‬ ‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫بخش قصههایی برای‬ ‫شهر یاسوج‬ ‫در ســه‬ ‫بزرگساالناست‪.‬‬ ‫وقصههاییبرای‬ ‫نوجوانان‬ ‫‪6‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رئیس جمهوریبابیانتحریم هابه زودیبرداشتهخواهدشد‪،‬می گویدبااجراییشدنتصمیماتمهمیکهبارئیس جمهوریاذربایجانگرفتهشده‪،‬مردمشاهدتحول‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫بسیارمثبتیدرمناطقمرزیشمالغربخواهندبود‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫تماممخابراتاستان‬ ‫سنگ‬ ‫در شعب اخذ رای‬ ‫وم طرح یاس‬ ‫جرای مرحله د‬ ‫ا‬ ‫ویه و بویراحمد‬ ‫در کهگیل‬ ‫معوقات بانکی در بانک‬ ‫قرض الحسنهمهرایران‬ ‫به شدت پایین است‬ ‫رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫اجرای مرحله دوم‬ ‫طرح یاس‬ ‫در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران‪:‬‬ ‫به زودی تحریم ها برداشته می شود‬ ‫رویدا د کهگیلوهی و بوریاحمد‬ ‫شماره ‪1098‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫والدت حضرت علی بن موسی‬ ‫الرضا (ع) تبریک و تهنیتباد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪ 74‬درصد‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫اردبیل‬ ‫اصفهان‬ ‫البرز‬ ‫ایالم‬ ‫تهران‬ ‫بوشهر‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫گرافیک اطالع رسان ‪ :‬محمد احتشامی ‪ /‬رویداد امروز‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪ 54/59‬درصد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪ 63/38‬درصد‬ ‫خراسان جنوبی رتبه اول مشارکت را در سطح کشور‬ ‫براساس تعرفه های مصرفی داشته است و نرخ‬ ‫مشارکت به بیش از ‪ ۷۴‬درصد دارد‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫‪ ۴۴‬درصد‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫‪ 43‬درصد‬ ‫زنجان‬ ‫خوزستان‬ ‫سمنان‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ 47/60‬درصد‬ ‫اردبیل‬ ‫‪ 54/3‬درصد‬ ‫زنجان‬ ‫‪ 53‬درصد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ ۴۴‬درصد‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫قزوین‬ ‫قــــم‬ ‫کردستان‬ ‫کرمان‬ ‫کهکیلویه و بویراحمد‬ ‫سمنان‬ ‫‪ 54‬درصد‬ ‫البرز‬ ‫‪ 42‬درصد‬ ‫گلستان‬ ‫گیالن‬ ‫لرستان‬ ‫مازندران‬ ‫هرمزگان‬ ‫یزد‬ ‫گلستان‬ ‫‪ 62‬درصد‬ ‫مازندران‬ ‫‪ 60‬درصد‬ ‫گیالن‬ ‫‪ 56/93‬درصد‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪ 58/11‬درصد‬ ‫لرستان‬ ‫‪ 48‬درصد‬ ‫یزد‬ ‫‪ 58‬درصد‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ 62‬درصد‬ ‫قزوین‬ ‫‪ 53‬درصد‬ ‫قم‬ ‫‪ 53‬درصد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 60‬درصد‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪ 62‬درصد‬ ‫البرز‬ ‫‪ 42‬درصد‬ ‫ایالم‬ ‫‪ 63‬درصد‬ ‫بوشهر‬ ‫‪ 58/6‬درصد‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ 53‬درصد‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪ 74‬درصد‬ ‫‪۸‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫مرحله ای‬ ‫کیفی(فشرده) یک‬ ‫ارزیابی‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با‬ ‫‪۸‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با‬ ‫یکصنعتی‬ ‫شهرکهای‬ ‫شرکت‬ ‫مرحله ای‬ ‫کیفی(فشرده)‬ ‫ارزیابی کیفی (فشــرده) (خرید‪ ،‬حمل و احداث مخازن بتنی ‪ 1000‬و ‪ 2000‬متر مکعبی شهرکهای‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با‬ ‫صنعتی کاشان ‪ 3‬و ماهیان زینتی) به شماره (‪ )20000012۸1000029‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫شهرکهای‬ ‫مکعبی‬ ‫متر‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪ 1000‬و‬ ‫نماید‪.‬بتنی‬ ‫مخازن‬ ‫ارزیابی کیفی (فشــرده) (خرید‪ ،‬حمل و‬ ‫ارائه‬ ‫اســناد مناقصه تا‬ ‫دریافت‬ ‫مناقصه از‬ ‫برگزاری‬ ‫کلیه مراحل‬ ‫احداثبرگزار‬ ‫الکترونیکــی دولت‬ ‫دولت‬ ‫سامانهالکترونیکی‬ ‫طریقتدارکات‬ ‫درگاه سامانه‬ ‫شمارهمناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از‬ ‫پیشــنهاد‬ ‫تدارکات‬ ‫طریقرا از‬ ‫(‪)20000012۸1000029‬‬ ‫صنعتی کاشان ‪ 3‬و ماهیان زینتی) به‬ ‫صورت‬ ‫اســناد مناقصه‬ ‫دریافت و الزم است‬ ‫انجامازخواهد شــد‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫کلیه به ادرس‬ ‫الکترونیکــی دولت برگزار نماید‪(.‬ســتاد)‬ ‫گرانتادرارائه‬ ‫مناقصه‬ ‫مناقصه‬ ‫مراحل برگزاری‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/03/31‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخدر صورت‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫سایت ‪:‬است‬ ‫مناقصهوازالزم‬ ‫شــد‬ ‫خواهد‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫(ســتاد) به ادرس‬ ‫‪1400/04/06‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ساعت ‪ 19‬روز‬ ‫اسناد‬ ‫انجامدریافت‬ ‫مهلت زمانی‬ ‫اخرین‬ ‫‪1400/04/17‬جهت‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫دریافت‬ ‫مذکور و‬ ‫سایت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در‬ ‫امضای تاریخ‬ ‫گواهیروز پنجشنبه‬ ‫ساعت ‪13:30‬‬ ‫پیشنهاد ‪:‬‬ ‫زمانی ارائه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫‪1400/04/19‬‬ ‫تاریخصبح روز شنبه تاریخ‬ ‫ساعت ‪۸:30‬‬ ‫ارزیابی ‪:‬‬ ‫انتشارپاکت های‬ ‫بازگشایی‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬زمان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 1400/03/31‬می‬ ‫سامانه‬ ‫مناقصه در‬ ‫تاریخ‬ ‫هزینه درج اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه تاریخ ‪1400/04/06‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید ‪ ،‬حمل و احداث مخازن بتنی ‪ 1000‬و ‪ 2000‬متر مکعبی شهرکهای صنعتی‬ ‫‪ 13:30‬روز پنجشنبه تاریخ ‪1400/04/17‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت‬ ‫کاشان ‪ 3‬و ماهیان زینتی‬ ‫‪1400/04/19‬‬ ‫اولیه ‪ ۸:30:‬صبح روز‬ ‫ساعت‬ ‫ارزیابی ‪:‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های‬ ‫‪1400‬سازمان برنامه‬ ‫تاریخفهارس بهای سال‬ ‫شنبهبراساس‬ ‫‪ 91.545.220.654‬ریال و‬ ‫براورد‬ ‫مبلغ‬ ‫می جاری)‬ ‫(اعتبار طرح‬ ‫برندهکشور‬ ‫هزینه درج اگهی روزنامه به عهدهو بودجه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪4.577.262.000‬‬ ‫ارجاعوکار ‪:‬‬ ‫فرایند‬ ‫مخازن در‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید ‪ ،‬حمل و مبلغ‬ ‫ریالشهرکهای صنعتی‬ ‫مکعبی‬ ‫‪ 2000‬متر‬ ‫‪1000‬‬ ‫بتنی‬ ‫احداث‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬رتبه ‪ 5‬یا باالتر در رشته اب‬ ‫کاشان ‪ 3‬و ماهیان زینتی‬ ‫مدت اجرا‪ 1۸ :‬ماه‬ ‫برنامه‬ ‫‪1400‬سازمان‬ ‫دریافتسال‬ ‫جهتبهای‬ ‫فهارس‬ ‫براساس‬ ‫ریال و‬ ‫‪91.545.220.654‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫درخصوص‬ ‫اطالعات بیشــتر‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫دســتگاه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)مناقصه و ارائــه پاکت الف ‪ :‬ادرس اصفهــان خیابان ‪ 22‬بهمــن‪ ،‬مجموعــه اداری امیر کبیر‪،‬‬ ‫‪03132647300‬‬ ‫شهرکهای‪ :‬صنعتی استان اصفهان و‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند شرکت‬ ‫تلفن ریال‬ ‫‪4.577.262.000‬‬ ‫ارجاع کار‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934:‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬رتبه ‪ 5‬یا باالتر در رشته اب‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ ۸۸969737 :‬و ‪۸519376۸‬‬ ‫مدت اجرا‪ 1۸ :‬ماه‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها‪،‬در ســامانه ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫بیشــتر درخصوص اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫گزار‪/‬جهت‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه‬ ‫اطالعاتموجود است‪.‬‬ ‫کننده ‪/‬مناقصه گر‬ ‫پروفایل‪ /‬تامین‬ ‫مناقصه ثبت نام‬ ‫بخش‬ ‫‪1152394‬‬ ‫بهمــن‪،‬صنعتیاستان‬ ‫شرکتشهرکهای‬ ‫مناقصه و ارائــه پاکت الف ‪ :‬ادرس اصفهــان امور‬ ‫الف‪ :‬کبیر‪،‬‬ ‫اصفهاناداری مامیر‬ ‫مجموعــه‬ ‫پیمانهای‪22‬‬ ‫خیابان‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ‪03132647300‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ ۸۸969737 :‬و ‪۸519376۸‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها‪،‬در ســامانه ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل‪ /‬تامین کننده ‪/‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫امورپیمانهایشرکتشهرکهایصنعتیاستاناصفهان‬ ‫م الف‪1152394 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫چراغ سبز‬ ‫از کاخ سفید‬ ‫حسن روانشید‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شــانزده مــاه از شــیوع ویــروس کوویــد ‪ 19‬در غرب‬ ‫یگــذرد کــه در اغــاز‬ ‫اســیا و بخصــوص کشــور ایــران م ‬ ‫نویــدی بــود بــرای ترامــپ رئیس جمهــور امریــکا تــا با‬ ‫ایــن حربــه جدیــد تحریمــی بــه ارزوی دیرینــه غــرب‬ ‫پیرامــون به زانــو دراوردن ایران دســت یابد و این گونه‬ ‫بتواند در انتخابات چهارســاله دوم ریاســت جمهوری‬ ‫ایاالت متحده موفق شــود‪ ،‬بنابراین برخالف مقررات‬ ‫بین المللــی کــه دارو و غذا را از تحریم ها مبرا و ممنوع‬ ‫کــرده اســت نه تنها بــه انجــام ان همچنان ادامــه داد‬ ‫بلکه ماسک ساده پیشگیری کننده از ورود ویروس به‬ ‫سیســتم تنفسی انسان ها و کپسول اکســیژن را هم به‬ ‫فهرســت قبلی اضافه کرد تا بار دیگر ناخواسته اجازه‬ ‫شهــا را به فرصتی تــازه تبدیل‬ ‫دهــد مــردم ایــران چال ‬ ‫نموده و در کمترین زمان ممکن نه تنها به تولید ان ها‬ ‫بپردازنــد بلکــه بــه معــدود کشــورهای دارای فنــاوری‬ ‫ساخت واکسن بپیوندند و به یکی از صادرکنندگان این‬ ‫محصوالت تبدیل شوند‪ .‬ادامه این موفقیت ها توسط‬ ‫شــرکت های دانش بنیان به قدری سریع و غیرقابل باور‬ ‫بود که غرب را بار دیگر نگران کرد تا از ماندن ترامپ‬ ‫در کاخ سفید برای چهار سال دیگر ناامید شود و حاال‬ ‫نوبت جو بایدن می شود که ناچار است در کنار چالش‬ ‫کره شمالی‪ ،‬ونزوئال و سوریه‪ ،‬ایران را هم داشته باشد‬ ‫کــه هرکدام به تنهایی می توانند نگرانی هایی همانند‬ ‫چیــن و روســیه را تحمیل کننــد‪ .‬پافشــاری نمایندگان‬ ‫حاضر از سوی وزارت امور خارجه در وین برای احقاق‬ ‫حــق ایران در توافقنامه جهانــی برجام گزینه دیگری‬ ‫بــود تــا در کنار دیگــر چالش های حاصل‪ ،‬خــواب را بر‬ ‫چش ـم های بایدن حرام نموده تا این گونه طعم گس‬ ‫تحریم را درک نماید‪ .‬اگرچه فشار بر اروپا تا حدودی‬ ‫کارساز می نمود که این‪ 16‬کشور را تحت تاثیر وضعیت‬ ‫نابسامان اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و این روزها فشار کرونا‬ ‫ناچــار بــه تمکیــن از امریکا نماینــد مطالبات ایــران را‬ ‫پرداخــت نکــرده و فشــار را مضاعف نماینــد اما حاال‬ ‫بن بستی عظیم تر از قبل برای غرب و بخصوص دولت‬ ‫جدیــد ایاالت متحده ایجادشــده اســت تا بیــن اروپا‪،‬‬ ‫اسرائیل‪ ،‬متحدان سواحل خلیج فارس و درنهایت ایران‬ ‫یکی را انتخاب کند که در این میان عربستان به سرعت‬ ‫یهــای غــرب پیرامــون جم ـع اوری‬ ‫متوجــه بدعهد ‬ ‫سیســتم های دفاعــی از منطقــه توســط امریــکا شــده‬ ‫است و از هر راهی برای نزدیک شده به ایران کوتاهی‬ ‫نمی کند! ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری در‬ ‫کشــوری کــه درگیر مصائبــی همچون رکــود اقتصادی‪،‬‬ ‫هجوم ویروس کرونا و فشــار تحریم هاســت ضربه ای‬ ‫یجــان امریــکا و یاران اوســت تا‬ ‫دیگــر بــرای پیکــره ب ‬ ‫شاهدباشندمیلیون هاایرانیطیبیستساعتمتوالی‬ ‫در صف های طویل حوزه های انتخاباتی ایســتادند تا‬ ‫نه تنهــا بــا رای خود رئیس جمهور تــازه را انتخاب کنند‬ ‫بلکه اخرین میخ را بر تابوت استعمار بکوبند و درست‬ ‫در همیــن روز اســت کــه یکــی از ‪ NGO‬های نیابتی با‬ ‫یشــده در زیر دســتکش های‬ ‫پنج ههــای فوالدی مخف ‬ ‫مخملیــن‪ ،‬نــدای بشردوســتانه ســر می دهــد و اعــام‬ ‫م ـی دارد دولت امریکا از امروز تحریم اقالم دارویی و‬ ‫پزشکی را بخصوص درزمینه واکسن به مدت یک سال‬ ‫برای سه کشور ایران‪ ،‬ونزوئال و سوریه منتفی می داند‬ ‫و این در حالی اســت که کشــور ما در همین روز نوید‬ ‫ورود دو نــوع واکســن تولیــد داخــل خــود را به چرخه‬ ‫بهداشت جامعه جهانی اعالم می کند که بالطبع اولین‬ ‫مقصد صادرات ان ها نیز دو کشور همسو یعنی ونزوئال‬ ‫و سوریه خواهد بود‪ .‬این اقدام عجوالنه به تنهایی از‬ ‫دیوارهای کاخ سفید به بیرون درز نمی کند که وزارت‬ ‫امور خارجه این کشور اعالم می دارد‪ ،‬توافق امریکا و‬ ‫ایران پیرامون برجام باید قبل از انتقال قدرت از دولت‬ ‫دوازدهم به سیزدهم به انجام برسد حال انکه تا یک‬ ‫روز قبل از این تحول بزرگ فضای نشست ها در وین‪،‬‬ ‫الوده فشــارهای امریکا به مدیــرکل اژانس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمی و دیگــر اعضای ‪ 4+1‬بود تا بتوانند هرچه‬ ‫بیشتر از ایران امتیاز بگیرند اما تحوالت پیاپی باعث‬ ‫یشــود تــا ایاالت متحــده بدانــد از موضــع ضعــف‬ ‫م ‬ ‫مذاکره می کند و چاره ای جز کنتاکت زدن با چراغ سبز‬ ‫از کاخ سفید ندارد!‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪:‬‬ ‫پیام حضور مردم وحدت و انسجام بود‬ ‫رئیس جمهوریمنتخب گفت‪:‬پیامحضورمردم‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‪ ،‬پیام وحدت و انســجام‬ ‫ملیوضرورتتغییردر وضعیتوشرایطاقتصادی‬ ‫و زندگــی ا نهــا بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی در نشســت خبری با بیان اینکــه حضور با‬ ‫معناو گستردهمردمعلیرغمشرایط کروناییانجام‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬حضور گسترده مردم علیرغم‬ ‫جنگ روانی دشــمنان انجام شــد‪ .‬مردم ساعت ها‬ ‫پــای صنــدوق رای حضور داشــتند و علیرغم برخی‬ ‫یهــا و شــرایط اقتصــادی حضور داشــتند‪.‬‬ ‫گله مند ‬ ‫رئیس جمهور منتخب در تشریح پیام حضور مردم‬ ‫در انتخابــات تصریــح کــرد‪ :‬ایــن حضــور پیام های‬ ‫مختلفی داشت‪ .‬یک پیام وحدت و انسجام ملی‬ ‫بود‪.‬پیامملتایرانپیامضرورتتغییردر وضعیت‬ ‫و شــرایط اقتصادی و زندگی ان ها بود‪ .‬پیام ملت‬ ‫ایــران پیام مبارزه با فســاد‪ ،‬فقر‪ ،‬تبعیــض و در یک‬ ‫کلمهاجرایعدالتدر تمامشئونزندگیمردمبود‪.‬‬ ‫رئیســی با بیان اینکه پیام حضور مردم‪ ،‬پافشــاری‬ ‫بر ارزش های انقالب اسالمی بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پیــام ایــن حضــور تــداوم راه امــام خمینی و شــهدا‬ ‫به ویژه شــهید عزیز و سردار دل ها‪ ،‬قاسم سلیمانی‬ ‫بــود‪ .‬ایــن پیــام را ملــت ایران بــا وفــاداری با خون‬ ‫شــهدا‪ ،‬مبانی انقالب اسالمی و در لبیک گفتن به‬ ‫ندای رهبر انقالب اســامی داشتند‪ .‬این پیام برای‬ ‫دولــت مردمی و همه مدیران و مســئوالنی که به‬ ‫نام دولت خدمتگزار مردم خواهند بود‪ ،‬باید شنیده‬ ‫شود‪ .‬او با تاکید بر اینکه به این عهدی که با مردم‬ ‫بستیم‪،‬بایدبهانوفادار ماند‪،‬ابراز داشت‪:‬وفاداری‬ ‫به این عهد‪ ،‬ان است که با همه وجود‪ ،‬تالش برای‬ ‫خدمتگزاریمردمورفعمشکالتپیشرووباز کردن‬ ‫گره ها باشد‪ .‬اطمینان داریم با توکل بر خدا‪ ،‬اعتماد‬ ‫به داشته های ملت ایران و نیروهای انسانی متراکم‬ ‫به ویژه جوانان و با ذخایر ارزشمندی که کشور از ان‬ ‫برخوردار اســت‪ ،‬ا نشــااهلل شــرایط به نفع مردم و‬ ‫گشایشدر زندگیمردمتغییرمی کند‪.‬رئیس جمهور‬ ‫منتخــب در تشــریح اولویت های سیاســت داخلی‬ ‫خود بیان کرد‪ :‬اولویت های ما در این دولت بهبود‬ ‫وضعیــت کس ـب وکار و بهبــود شــرایط و وضعیت‬ ‫معیشت مردم خواهد بود‪ .‬بهبود شرایط در دولت‬ ‫در نظام اداری کارامد رقم زده خواهد شــد و باید از‬ ‫بروکراسی کهبعضامانعبسیاریاز اقداماتتحولی‬ ‫در کشور می شود‪ ،‬پایان داد‪.‬‬ ‫رئیســی با بیــان اینکه یک نظــام اداری کارامد‪،‬‬ ‫سالموقانون مداریتوسطنیروهای کارامدانقالبی‬ ‫و فســاد ســتیز در کشور شــکل می گیرد‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫لســاله شــاهد زحمات بســیار‪ ،‬تالش ها‬ ‫در این چه ‬ ‫و اقداماتی برای توســعه یافتگی در کشــور بودیم‪.‬‬ ‫علیرغم زحماتی که در دولت ها کشیدند و علیرغم‬ ‫تالش هایانجام شدهدر برخیاز حوزه هابهجایگاه‬ ‫بسیارعالیوقله هادست یافتیم‪.‬‬ ‫ایــن حضور حماس هســاز مــردم عزیز تغییر کــرده و‬ ‫این وضعیت و شــرایط جدید پیشــروی دنیاســت‬ ‫و بایــد در سیاســت خارجــی و وضعیت و شــرایط‬ ‫بدانند که تا امروز فشــار حداکثری بر مردم کارســاز‬ ‫نشدهاستبنابراینبایدتجدیدنظر کنندوبرگردند‪.‬‬ ‫رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬ملت ما نشان داده است‬ ‫که در مقابل فشــارها مقاومت و ایســتادگی دارد و‬ ‫باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام‬ ‫یشــود و به برجام هم محدود نخواهد‬ ‫شــروع نم ‬ ‫شد‪ .‬ما تعامل را با همه دنیا و با همه کشورهای دنیا‬ ‫به عنوان یک اصل‪ ،‬تعاملی گسترده و متوازن را در‬ ‫سیاستخارجیدنبالخواهیم کرد‪.‬‬ ‫شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد‬ ‫بسترهای فسادزا را اصالح می کنم‬ ‫او افــزود‪ :‬در برخــی از حوز ههــا بــه خاطر ســوء‬ ‫مدیریت ها‪ ،‬کم توجهی و عدم توجه به داشته های‬ ‫داخلــی و نیــروی کارامــد جوان که می تواند منشــا‬ ‫تحوالت شــود‪ ،‬ازجملــه در جهت اجــرای عدالت‬ ‫مشکالتیداریم‪.‬رئیس جمهوریمنتخبهمچنین‬ ‫در خصوص مشکالت معیشتی واصلی ترین برنامه‬ ‫دولــت در ایــن زمینه گفــت‪ :‬در روز اغــاز کار دولت‬ ‫اعالم خواهیم کرد باید به تمام بســترهای فسادزا‬ ‫و بســترهایی که ایجاد رانت می کند‪ ،‬خاتمه داده‬ ‫و این ســازوکارها توســط دولت اصالح شــود اولین‬ ‫اقدام توجه به مسئله اشتغال و مسکن مردم است‬ ‫که دست اندرکاران باید حضوری فعال با مشارکت‬ ‫مردم داشــته باشــند‪ .‬رئیســی در پاســخ به ســوالی‬ ‫درباره چه پیامی برای امریکا و اروپا دارید؟ گفت‪:‬‬ ‫تاکیــدم به امریکا این اســت که به برجام برگردید‬ ‫و بــه تعهــدات عمل کنید مطالبه مردم ایــران این‬ ‫است که به تعهدات خود عمل کنید‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به ســوالی درباره رفع فشــارهای تولید گفت‪ :‬ما در‬ ‫دولت محور کارمانمدیریتتولیداست‪.‬نقدینگی‬ ‫در کشور باید مدیریت شده و به سمت تولید برود‪،‬‬ ‫ما تولید را پرجاذبه و اقدامات اقتصادی غیر مولد را‬ ‫بی جاذبه خواهیم کرد دولت برنامه ای در جهت‬ ‫این کهتولیدرونقیابدبه کارمی اید‪.‬رئیس جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این دوره مدیریت دولت ایجاد تحول‬ ‫اســت و محــور تحــول هم اجــرای عدالت اســت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینه در بســتر گام دوم انقالب اســامی و‬ ‫حتما به همه اسناد باالدستی یعنی قانون اساسی‬ ‫جمهــوری اســامی‪ ،‬سیاس ـت های مصــوب نظام‪،‬‬ ‫برنامه هایتوسعهتوجهخواهدشد‪.‬رئیسیافزود‪:‬‬ ‫ما در اســتانه تشــکیل دولت جدید برنامه توسعه‬ ‫هفتــم را بــا همــکاری مجمع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظام و مجلس دنبال خواهیم کرد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫منتخب گفــت‪ :‬امیدواریــم اقدامات مــا در جهت‬ ‫بهبود شرایط‪ ،‬گره گشایی جدی از زندگی مردم کند‬ ‫و امید را به مردم بازگرداند و اعتمادی که به دالیلی‬ ‫مخدوش شده‪ ،‬به مردم و جوانان عزیزمان برگردد‪،‬‬ ‫به نحوی که احساس همگان این باشد که دولت‪،‬‬ ‫دولت امیدافرین و اعتماد ساز است‪.‬‬ ‫دولت مربوط به یک جریان و جناح خاص‬ ‫نخواهد بود‬ ‫رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬دولت مربوط به یک‬ ‫جریــان خاص و جناح خاص نخواهــد بود‪ ،‬دولت‬ ‫و مدیران همکار با دولت در سراســر کشور کسانی‬ ‫هســتند که وطن دوســت هســتند و دغدغه مردم‬ ‫و انقــاب رادارنــد و دغدغــه ان ها رفع مشــکالت‬ ‫و معیشــت مــردم اســت‪ .‬ا نهــا در سراســر کشــور‬ ‫یجــای کشــور همــکاران مــا خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫و جا ‬ ‫هرکســی دلش برای مردم و انقالب بتپد او همکار‬ ‫ما در جای جای کشور خواهد بود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫منتخــب دربــاره سیاســت خارجی گفــت‪ :‬در بعد‬ ‫سیاســت خارجی‪ ،‬باید دنیــا بداند که وضعیت با‬ ‫او با اشاره به مذاکرات وین برای احیای برجام‬ ‫گفــت‪ :‬هر مذاکــره ای که منافع ملی در ان تضمین‬ ‫شــود این مذاکــره حتما موردحمایــت خواهد بود‬ ‫اما ما وضعیت اقتصادی و شــرایط مردم را به این‬ ‫مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به‬ ‫نحوی مذاکره برای مذاکره باشــد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫منتخب با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد مذاکرات‬ ‫فرسایشی شکل بگیرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید هر نشستی‬ ‫همــراه با نتیجه باشــد‪ .‬نتیجه محــوری موضوع ما‬ ‫اســت و باید اورده ای برای ملت بزرگ ایران داشته‬ ‫باشد‪ .‬ما در راستای کسب اورده ای برای ملت ایران‬ ‫و رفــع محدودیت ها و تحریم ها و راســتی ازمایی‬ ‫مســئله ارتباطات را دنبال خواهیم کرد‪ .‬رئیسی در‬ ‫پاســخ به سوالی درباره اینکه ایا برای اینکه برجام‬ ‫موثر واقع شود کل تحریم ها باید نقض شود؟ و ایا‬ ‫این تیم مذاکره کننده را نگه می دارید؟ گفت‪ :‬تیم‬ ‫مذاکره کننــده کار را دنبــال می کنــد و تیم سیاســت‬ ‫خارجی من مشــغول بررســی اقدامات انان است‪.‬‬ ‫رفع تحریم ها و راســتی ازمایی محــور اقدامات ما‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اکنون این ســوال مطرح اســت که با‬ ‫توجــه بــه اینکه ما به تعهدات خــود عمل کردیم‬ ‫چرا انان کوتاهی می کنند‪ .‬این موضوع همواره مورد‬ ‫تاکیــد بوده که باید به تعهــدات خود عمل کنند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به ســوالی درباره امارهای مربوط به‬ ‫وضعیت کشــور گفــت‪ :‬وضعیــت و امار در کشــور‬ ‫روشــن اســت‪ ،‬مــردم بایــد بدانند در چه شــرایطی‬ ‫دولــت جدیــد شــروع بــه کار می کند ما هــم وضع‬ ‫مطلوبوموجودراترسیممی کنیموتالشمی کنیم‬ ‫وضــع موجــود را به مطلــوب نزدیک تر کنیم انچه‬ ‫مــردم از دولت می خواهند این اســت که عمل به‬ ‫وعد ههــا را در دســتور کار قرار دهند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫منتخب افزود‪ :‬با ارتباطی که با مــردم دارم در ابتدا‬ ‫هفته ای یک بار بعد ماهی یک بار و بعد ارتباطم را‬ ‫با مردم و اصحاب رسانه حفظ می کنم این نشست‬ ‫نشست اغاز است نه انجام‪ .‬رسانه ها به عنوان پل‬ ‫ارتباطــی دغدغ ههــا را دنبــال کنند محــور کار ما در‬ ‫دولت محور بهعمل خواهدبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫به زودیتحریم هابرداشتهمی شود‬ ‫رئیس جمهوریبابیانتحریم هابه زودیبرداشته‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬بــا اجرایی شــدن تصمیمات‬ ‫مهمی که بــا رئیس جمهوری جمهــوری اذربایجان‬ ‫اتخاذ کرده ایم‪ ،‬مردم شاهد تحول بسیار مثبتی در‬ ‫مناطق مرزی شمال غرب خواهند بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســن روحانــی در هفتــاد‬ ‫حهــای ملــی و در حاشــیه‬ ‫و چهارمیــن افتتــاح طر ‬ ‫حهــای ســازمان مناطــق ازاد و ویــژه‬ ‫افتتــاح از طر ‬ ‫اقتصــادی کــه ب هصــورت ویدئوکنفرانســی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬با قدردانی از ایســتادگی مردم در این مدت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایســتادگی و مقاومت مردم علی رغم‬ ‫رنــج‪ ،‬ســختی و مشــکالتی که در این ســه ســال و‬ ‫نیم تحمل کرده اند‪ ،‬در تاریخ منطقه بی نظیر و در‬ ‫جهان کم نظیر بوده است‪ .‬کاخ سفید با ظلم خود‬ ‫ملتی را سه و نیم سال به طور کامل محاصره کرد و‬ ‫دیگران هم از ترس کاخ ســفید دســت روی دســت‬ ‫گذاشتند و کمک نکردند‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬حرفی‬ ‫کــه مســئولین وزارت دارایــی امریکا ســه روز پیش‬ ‫اعــام کردنــد که مــا از فردا اماده ایــم که تحریم را‬ ‫روی واکسن کرونا برداریم‪ ،‬یعنی این تروریست ها‬ ‫کامال اعتراف می کنند همه چیز را بر روی این مردم‬ ‫بســتند‪ .‬تمام فعالیت های بانکی را قفل کردند و‬ ‫حــاال بعد از ماه ها دولت جدید معتقد اســت که‬ ‫باید تحریم را کنار بگذارد و بارها هم گفته که طرح‬ ‫تحریم غلط بوده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تازه بعد از‬ ‫چند ماه که بر ســرکار امدند‪ ،‬گفتند که در مســائل‬ ‫بانکی اگر برای ماسک و برای واکسن کرونا باشد‪،‬‬ ‫اشــکال ندارد‪ .‬ان هم بعد از زمانی که می دانستند‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-682‬شماره‪ –0000274 :‬تاریخ‪ 1400/03/25 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 274‬له زهرا فتحیان علیه نسرین شجائی‬ ‫پور به خواسته ی فروش ملک مشاعی در نظر دارد ششدانگ پالک ثبتی ‪ 976‬فرعی از‬ ‫‪ 113‬اصلی بخش ‪ 14‬اصفهان که به صورت یک باب ساختمان دو طبقه واقع در خمینی‬ ‫شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه ‪ 56‬بن بست عتیق پالک ‪ 25‬کدپستی ‪8415943167‬‬ ‫می باشد‪ .‬ملک به صورت ساختمان دو طبقه دارای انشعابات برق و گاز و تلفن مجزا‬ ‫و اب مشترک می باشد و فع ً‬ ‫ال طبقه اول در تصرف خانم زهرا فتحیان است طبقه‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ما صادرکننده ماسک شدیم و فهمیدند در واکسن‬ ‫هم تولیدکننده شدیم‪ .‬زمانی که تولید کردیم و به‬ ‫بازار امد و واکسیناســیون شروع شد‪ ،‬گفتند تحریم‬ ‫برای واکسن ازاد است‪ .‬رئیس جمهوری یاداور شد‪:‬‬ ‫حرفی که ما در طول این ســه ســال و نیم می زدیم‬ ‫که مردم با چه سختی کشور اداره می شود‪ .‬این که‬ ‫به مردم گفتیم ماه ها طول کشید که بتوانیم پول‬ ‫واکسنسازمانبهداشتجهانییعنیواکسن های‬ ‫کواکس را پرداخت کنیم که ان ها واکسن در اختیار‬ ‫بگذارند شاید برای مردم سخت بود که باور کنند‬ ‫چهسختی هاییبرایواردکردنواکسن کشیدیم که‬ ‫وارد کشــور شــود‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید گفت‪:‬‬ ‫چند روز پیش امریکا صریحا اعالم کردند و گفتند‬ ‫تازه اجازه خواهیم داد فقط برای واکسن و ماسک‬ ‫فعالیــت بانکــی اغاز شــود این نشــان می دهد که‬ ‫مردم با چه ســختی زندگی کردنــد اما درعین حال‬ ‫صــورت ســیاه دشــمن را به خاک مالیدنــد‪ .‬صورت‬ ‫ترامپ و همه جالدان کاخ سفید را به خاک مالیدند‬ ‫و سروقامت و با عظمت ایستادگی کرده و در این‬ ‫شرایطتحریمسرمایه گذاریوتولید کردند‪.‬روحانی‬ ‫بابیان این که انچه الزم بود با تمام سختی ها وارد‬ ‫کشــور کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬بازار کشور پر از جنس است‪.‬‬ ‫البته در ســایه این جنگ گرانی هســت و مردم در‬ ‫فشار هستند اما این جنگ نتوانست اقتصاد ایران را‬ ‫دچار فروپاشی کند‪،‬یعنیهدفی کهداشتندمحقق‬ ‫نشــد‪ .‬رئیس جمهــوری در ادامه گفت‪ :‬افتتاح های‬ ‫پنجشــنبه تو دهنی به امریکایی ها بود که نشــان‬ ‫دهیم شــما نمی توانید ملت ایران را تحریم کنید‪.‬‬ ‫نمی توانیــد تولید ایــران را تحریم کنیــد‪ .‬می توانید‬ ‫راحتی مردم را به تحریم بکشانید می توانید ارزانی‬ ‫را به تحریم بکشانید اما نمی توانید ملتی را در مسیر‬ ‫توسعه و جهش تولید بازدارید‪ .‬ما امروز شاهد این‬ ‫تحولدر سراسر کشور هستیم‪.‬روحانیهمچنیندر‬ ‫جریان بهره برداری از پروژه ها و پس از ارائه گزارش‬ ‫هکف خالی از سکنه است و کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ان را معادل‬ ‫‪ 15/647/000/000‬ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه‬ ‫مزایده در تاریخ سه شنبه ‪ 1400/04/15‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز‬ ‫مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار کسی است که‬ ‫باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی‬ ‫المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید‬ ‫در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد‬ ‫دبیر شــورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬گفت‪ :‬فعال شــدن‬ ‫بــورس بین الملــل و همچنیــن بانــک اختصاصی و‬ ‫افشور می تواندسهطرحمهمبرایتحولدر مناطق‬ ‫ازادباشدودولتهمبرایبهثمرنشستنزودتراین‬ ‫طرح ها کمک خواهد کرد‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره‬ ‫حشــده منطقه ارس گفت‪ :‬ســال‬ ‫به طرح های افتتا ‬ ‫‪ ،۹۸‬یک هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان و در ســال ‪،۹۹‬‬ ‫‪ ۶‬هزار میلیاردتومانبرایمنطقهارسسرمایه گذاری‬ ‫شــده اســت و ایــن نمونه بارز شکســت امریــکا در‬ ‫جنگ اقتصادی اســت‪ .‬هرکجا ســر بزنیم می بینیم‬ ‫ســرمایه گذاری ها در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬به رغم کرونا و‬ ‫جنگاقتصادیبیشترشدهاست‪.‬‬ ‫روحانــی بابیان اینکــه مردم به اینــده اقتصاد‪،‬‬ ‫کشور‪ ،‬تولید و صادرات ‪ ۱۰۰‬درصد امیدوار هستند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن بخــش خصوصی اســت که بــرای این‬ ‫طرح ها ســرمایه گذاری کرده اســت‪ .‬شــاید بگویند‬ ‫دولت اراده کرده و تصمیم گرفته تا سرمایه گذاری‬ ‫کنــد امــا وقتــی بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری‬ ‫می کند به معنای این اســت که جامعه و ملت ما‬ ‫به اینده کشورشــان امیدوار هســتند‪ .‬رئیس دولت‬ ‫تدبیر و امید افزود‪ :‬مطمئن هستم بعد از برداشتن‬ ‫تحریــم که ب ـه زودی انجام خواهد شــد‪ ،‬روابط ما‬ ‫یشــود‪ .‬تصمیمات مهمی‬ ‫با اذربایجان گســترده م ‬ ‫با رئیس جمهوری اذربایجان اتخاذ کرده ایم و همه‬ ‫اینتصمیماتبهدلیلتحریم کمیبا کندیمواجه‬ ‫شده بود که همه این ها اجرایی و عملیاتی می شود‬ ‫و مردم شاهد تحول بسیار مثبتی در مناطق مرزی‬ ‫شمالغرب کشور خواهندبود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دلسردی مردماز حکومتبایدهمه‬ ‫را به خود بیاورد‬ ‫ســید محمــد خاتمــی بــا صــدور پیامــی بــه‬ ‫مناســبت برگــزاری انتخابــات‪ ،‬ضمــن تشــکر از‬ ‫تمامــی مردمی کــه علی رغم انتقادها و تنگناها‬ ‫در انتخابات شــرکت کردند و انان که به واسطه‬ ‫اهانتی که به شعور و حقوقشان شد یا به واسطه‬ ‫نومیدی از بهبود امور رای ندادند‪ ،‬به برگزیدگان‬ ‫ملت تبریک گفت و با قدردانی از تمامی افرادی‬ ‫که به حکم وظیفه ملی و علی رغم نگاه تنگ و‬ ‫استصوابی شورای نگهبان در عرصه حاضر شدند‬ ‫تــا خطر تبدیل جمهــوری اســامی به حکومت‬ ‫اسالمی را دفع کنند‪ ،‬نکاتی را با منتخبین مردم و‬ ‫اصالح طلبانطرحنمود‪.‬به گزارشاعتمادانالین‬ ‫چکیده این پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫انتخاباتی دیگر برگزار شــد و ملت بزرگوار ما‬ ‫کــه نزدیــک به دو قرن اســت حرکت تاریخ ســاز‬ ‫خود را به سوی اینده ای بهتر از گذشته اغاز کرده‬ ‫اســت تجربه دیگــری را از ســر گذراند‪ .‬ملتی که‬ ‫ازادی‪ ،‬عدالــت و مردم ســاالری را تــوام بااخالق‬ ‫و معنویــت خواســته اســت‪ .‬در برابر همــه انان‬ ‫که در انتخابات اخیر باوجود انتقادها و تنگناها‬ ‫و موانع شــرکت کردند و نیز انان که بااحســاس‬ ‫اهانتــی کــه به شــعور و حقــوق ان ها شــد یا به‬ ‫خاطر نومیدی از بهبود امور از رای دادن خودداری‬ ‫کردنــد ســر تعظیــم فــرود می اوریــم و حســاب‬ ‫اکثریــت قاطع را از انان که به پندار ناروای خود‬ ‫به منظور براندازی انتخابات را تحریم کردند جدا‬ ‫می کنیم‪ .‬از همه نامزدهای محترم و جریان های‬ ‫سیاسی که به حکم وظیفه ملی در عرصه حاضر‬ ‫شدند‪،‬ولیبااعمال نظرتنگواستصوابیشورای‬ ‫محتــرم نگهبــان از رقابــت بازماندند و نیــز انان‬ ‫کــه بــه هر صورت امکان حضور یافتنــد‪ ،‬به ویژه‬ ‫از انــان کــه بــرای رفــع خطــر تبدیــل جمهوریت‬ ‫اسالمی به انچه ادعا می شود حکومت اسالمی‬ ‫اســت تالش کردند‪ ،‬ازجمله اصالح طلبان‪ ،‬باید‬ ‫تشــکر کــرد‪ .‬اکنــون رئیس جمهــوری منتخــب‪،‬‬ ‫رئیــس «جمهور» اســت‪ ،‬چه انان که به ایشــان‬ ‫رای دادنــد‪ ،‬چــه انان که ندادند؛ چه انان که در‬ ‫انتخابات شرکت کردند‪ ،‬چه انان که نکردند‪ .‬به‬ ‫نظر ما تعهد مهم ایشان پاسداری از جمهوریت‬ ‫نظــام و رعایت حق و حرمت همه مردم و رفع‬ ‫مشکالت بنیادی اقتصادی‪ ،‬بهبود بخشیدن به‬ ‫معیشــت مردم به ویژه محرومان و حل مسائل‬ ‫خارجــی و تامیــن مصالــح ملــی و نمایندگــی از‬ ‫صلح طلبی‪ ،‬خشــونت پرهیزی و تنش زدایی در‬ ‫عین استقالل خواهی و عزت جویی ملت ایران‬ ‫و باالخــره عملــی کــردن وعده هایی اســت که‬ ‫در خــال انتخابــات داده انــد‪ .‬امیــدوارم در ایــن‬ ‫باب کامروا باشــند‪ .‬در این انتخابات اما شــاهد‬ ‫رویــدادی بودیــم که درخور تامل جدی اســت و‬ ‫حاکمیــت به طور خــاص و جریان های سیاســی‬ ‫و مدنــی به طــور عــام نمی توانند نســبت بــه ان‬ ‫بی تفاوت باشند‪ .‬عدم شرکت (بی سابقه) باالی‬ ‫پنجاه درصــد از مــردم و وجــود باالتریــن درصــد‬ ‫رای هــای باطلــه اگر نشــانه دلســردی و نومیدی‬ ‫مردم و فاصله انان با حکومت نیســت‪ ،‬نشــان‬ ‫چیست؟ امری که خطر ان بارها تذکر داده شده‪،‬‬ ‫ولی موردتوجه قرار نگرفته است‪ .‬عدم استقبال‬ ‫بخش چشم گیری از جامعه به دعوت به حضور‬ ‫و کم اعتنایی به نظر خیرخواهان و کســانی که‬ ‫مدت ها مرجعیت اجتماعی داشته اند ایا نشان‬ ‫نمی دهد که مردم از اصالح امور نومیدند و ایا‬ ‫این یاس مورد سوء استفاده جریان هایی که به‬ ‫براندازیبههرقیمتمی اندیشندنمی انجامد؟‬ ‫ایــن زنــگ خطــر باید همــه را به خود بیــاورد و‬ ‫در اصــاح ســاختارها‪ ،‬رویکردهــا و مدیریــت‬ ‫به گونه ای اقدام شــود که اوال جلوی پیشرفت‬ ‫این خطر بزرگ را بگیرد و ثانیا سازوکارهایی به‬ ‫کار گرفتــه شــود که موجب دلگرمــی و رضایت‬ ‫مــردم و بهبود زندگی شــان و امیدشــان به اینده‬ ‫و در یک کالم استقرار جمهوریت با تمام معنای‬ ‫کلمه و با رعایت همه لوازم ان گردد‪ .‬به هرحال‬ ‫انتخابــات در فضــای متفاوتــی از مشــارکت و‬ ‫رقابــت به انجــام رســید و اکنون زمان ان اســت‬ ‫که با توجه به رویکردها و سازوکارها و نتایج ان‬ ‫به نقد و بازاندیشــی درگذشته و امروز خویش و‬ ‫چشم اندازهایایندهبپردازیم‪.‬‬ ‫رئیسیبهتشکیلدولتفراجناحی‬ ‫معتقداست‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫نخبگــی‪ ،‬توانمنــدی و تجربــه‬ ‫مصلحــت نظــام بابیــان اینکــه‬ ‫داشته باشند را در دولت خود به‬ ‫رئیسیمعتقدبهتشکیلدولت‬ ‫کار خواهد گرفت‪ .‬عضو مجمع‬ ‫فراجناحــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تشخیصمصلحتنظامضمن‬ ‫تشکیلدولتفراجناحیازهمه‬ ‫امیدواریازاینکهانتخابرئیسی‬ ‫غالمرضا‬ ‫ظرفیت هــای کشــور در جهــت‬ ‫موجبتحولدر مدیریت کشور‬ ‫مصباحی مقدم‬ ‫اعتــای نظــام و رفع مشــکالت‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنین شــاهد‬ ‫مردماستفادهشود‪.‬به گزارشمهر‪،‬حجت االسالم اجرایی شدن شایسته ســاالری باشیم و دست در‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره به انتخاب سید دستهم کشور رادر سایهنظامجمهوریاسالمی‬ ‫ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس جمهور منتخب‪ ،‬پیــش ببریــم‪ .‬مصباحی مقدم بــا اشــاره به اینکه‬ ‫گفت‪ :‬رئیسی در ابتدای ثبت نام خود را کاندیدای رئیسیمعتقدبهتشکیلدولتفراجناحیاست‬ ‫مستقلدانستودر برخینطق هااشاره کردتیم گفت‪:‬اینمفهومدر اساس نامهجامعهروحانیت‬ ‫همکاراواز کسانیخواهدبود کهدارایشایستگی مبارز بازنگری شد و امیدواریم او باروی کار امدن بر‬ ‫و کارامــدی الزم اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬رئیســی از ریاستقوهمجریهوباتشکیلدولتفراجناحیاز‬ ‫ظرفیت هــا بــدون توجه به جریان سیاســی بهره همه ظرفیت های کشور در جهت اعتالی نظام و‬ ‫م ‬ ‫یبــرد‪ .‬بــه نظر می رســد او کســانی که ظرفیت رفعمشکالتمردماستفاده کند‪.‬‬ ‫بعید نیست که دور بعدی مذاکرات دور‬ ‫پایانیباشد‬ ‫ســعید خطیــب زاده‪،‬‬ ‫داشته اســت‪ .‬برجام به سختی‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه در‬ ‫مذاکره‪ ،‬امضا‪ ،‬مهروموم و کنار‬ ‫نشست خبری در مورد برخی از‬ ‫گذاشته شــده و هیــچ گاه برجام‬ ‫اظهارنظرهادر ارتباطباموضوع‬ ‫جدیدی گفت وگونخواهدشد‪.‬‬ ‫احیــای برجــام و زمــان حصول‬ ‫او افزود‪ :‬ایشان باید بداند که در‬ ‫سعیدخطیب زاده‬ ‫توافــق در ارتباط با ان و ارتباط‬ ‫برجامعیناامده کهاجرای کامل‬ ‫انباانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫برجاماطمینان بخشاز ماهیت‬ ‫ایران گفت‪ :‬ازاین گونه گمانه زنی ها طی ماه های صلح امیــز فعالیت های هســته ای ایران اســت و‬ ‫گذشــته کم نبــوده اســت و ایــن گزارش ها تایید پرونده بسته می شود لذا اگر کسی می خواهد از‬ ‫نمی شود و حتی نزدیک به واقعیت گفت وگوها موقعیتصلح امیزبرنامههسته ایایرانمطمئن‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬او بابیان اینکه تمامی شــود بهتر اســت اجرای کامل برجام را در دستور‬ ‫طر ‬ ‫فهــا در وین در مورد جزئیات احیای توافق کار خــود قــرار دهــد‪ .‬خطیــب زاده بابیان اینکه‬ ‫برجــام گفت وگــو کرده انــد و هیچ کــدام ایــن بهترین چیزی که امریکا می تواند به ان فکر کند‬ ‫احســاس را نداشــته اند کــه وقــت اضافــی را در ارائه تضمین های الزم برای بازگشت به برجام و‬ ‫ویــن گذاشــته اند‪ ،‬گفــت‪ :‬هیچ وقــت سیاســت عدم نقض مجدد قطعنامه‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران این نبوده و نخواهد بود سازمان ملل است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار باشد در مورد‬ ‫که در صورت امکان رفع تحریم ها ان را به تاخیر موضوعاتی صحبت شود وقتی امریکا به برجام‬ ‫بینــدازد‪ .‬ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در برگردد‪،‬فهرستیهستکهامریکابایدپاسخگوی‬ ‫مورد اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی امریکا در ان ها باشد‪ .‬خطیب زاده ادامه داد‪ :‬این سیاست‬ ‫ارتباط با مذاکرات ایران و وین گفت‪ :‬هم ایشان اعالمــی رهبری بــوده و هیــات مذاکره کننده نیز‬ ‫و دیگر مقامات امریکایی می دانند که جمهوری همین مسیر را طی کرده اند و هیچ بعید نیست‬ ‫اسالمی ایران سیاست واحدی را در این چند سال که دور بعدی مذاکرات دور پایانی باشد‪.‬‬ ‫شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال غیرمنقول به خریدار‬ ‫ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی فیش‬ ‫چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره ‪2171290271003‬‬ ‫نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل‬ ‫از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و‬ ‫به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید‪ .‬مدیر و دادورز اجرای‬ ‫احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده م الف‪ 1149883 :‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪1400/04/01 :‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل و نگهداری اسلحه شکاری گلوله زنی گلنگدنی کالیبر‬ ‫‪ 57/8‬شماره بدنه ‪ 24903‬ساخت المان بنام سید شیر علی حسینی‬ ‫نارویی فرزند سید شاه نور کد ملی ‪ 3620189633‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫زنان مجرد باالی ‪ ۳۵‬سال وام اجاره‬ ‫دریافتمی کنند‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫میلیونتومان‪،‬سایر کالن شهرها‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه ســتاد‬ ‫(شــهرهای بــاالی یــک میلیــون‬ ‫مبارزه با کرونا همه خانم هایی‬ ‫نفــر جمعیــت یعنی شــهرهای‬ ‫که بــاالی ‪ ۳۵‬ســال ســن دارند‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرج‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫خودسرپرســت هســتند و بــا‬ ‫تبریز‪ ،‬قم‪ ،‬اهواز و کرمانشاه)‪۴۰‬‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫خانــواده زندگــی نمی کننــد‪،‬‬ ‫میلیون تومان و سایر شهرها‪۲۵‬‬ ‫می تواننــد از تســهیالت اجــاره‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫استفادهکنند‪«.‬محمودمحمودزاده»درگفت وگوبا متقاضیان دریافت این تســهیالت باید متاهل یا‬ ‫ایرناافزود‪:‬سال گذشتهاولویتپرداختواماجاره سرپرستخانوار باشند‪.‬متقاضیانهمچنینباید‬ ‫را برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار قرار دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در‬ ‫دادیم که تعریف ان با زنان مجرد فرق می کند‪ ،‬سامانهثبتمعامالتامالکومستغالتودارای‬ ‫این مصوبه امسال هم به وقت خود باقی است‪ .‬کدرهگیریباشند‪.‬چنان چهمتقاضیتاحداکثر‪۲‬‬ ‫وی در توضیح این بند از شرایط اعطای وام اجاره هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به‬ ‫ودیعه که به اعطای تسهیالت به زنان باالی‪ ۳۵‬تکمیلمدارکخودوضامناناقدامنکند‪،‬نسبت‬ ‫سال اشاره دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خانم هایی که باالی ‪ ۳۵‬به رد درخواست متقاضی اقدام می شود‪ .‬برپایه‬ ‫سال سن دارند و خودسرپرست هستند به مفهوم ایــن گزارش‪ ،‬تســهیالت ‪ ۷۰‬میلیــون تومانی در‬ ‫اینکــه با خانــواده زندگی نمی کننــد‪ ،‬می توانند از تهران با بازپرداخت پنج ســاله و نرخ ســود ‪۱۳‬‬ ‫تسهیالت اجاره استفاده کنند‪ .‬محموزاده با بیان درصد به واجدان شرایط داده می شود که رقم‬ ‫اینکه به مردان سرپرست خانوار که به دلیل فوت اقســاط ان ماهانــه یــک میلیــون و ‪ ۵۹۲‬هزار و‬ ‫همسر‪،‬طالقومتارکهمجردهستندنیزواماجاره ‪ ۷۰۰‬تومان خواهد بود‪ .‬همچنین تسهیالت ‪۴۰‬‬ ‫تعلــق می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در واقع اســتثنایی برای میلیونتومانیمتقاضیانهشت کالن شهر کرج‪،‬‬ ‫زنان مجرد باالی‪ ۳۵‬ســال در ثبت نام «مســکن قم‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫ملــی» و «وام ودیعــه» وجود دارد؛ بر این اســاس اهواز با نرخ ســود ‪ ۱۳‬درصد و بازپرداخت ســه‬ ‫یشــود کــه در ایــن صــورت مبلغ‬ ‫بــرای خان مهــای سرپرســت خانوار یــا خانم های ســاله اعطــا م ‬ ‫خودسرپرستایناستثناوجوددارد کهبا‪ ۳۵‬سال اقســاط ان‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۳۴۷‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫سن بتوانند از تسهیالت ودیعه اجاره و همچنین تومان خواهد بود‪ .‬رقم اقســاط تسهیالت ‪۲۵‬‬ ‫از امکانات طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند‪ .‬میلیون تومانی به مســتاجران ســایر شهرها که‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نرخ ســود ‪ ۱۳‬درصد و بازپرداخت ســه ســاله‬ ‫ادامه داد‪:‬نظامبانکیبایدبامصوبهستادمبارزهبا اعطا می شود‪ ۸۴۲ ،‬هزار و ‪ ۳۴۸‬تومان براورد‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این دومین بار است‬ ‫کروناهماهنگباشدوطبقمصوبهستادبههمه م ‬ ‫مگــری بــازار اجــاره ثبت نام‬ ‫زنــان مجرد باالی‪ ۳۵‬ســال وام اجاره را پرداخت کــه بــا هــدف تنظی ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ثبت نام وام ودیعه مسکن دریافــت وام از مســتاجران انجــام م ‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۲‬روز چهارشــنبه ‪ ۲۶‬خرداد اغاز شده نظــام بانکی تا دی ماه پارســال وام اجــاره را به‬ ‫اســت و همه مســتاجران واجد شــرایط دریافت متقاضیان واجد شرایط اعطا کرد‪ .‬سال گذشته‬ ‫تنــام ‪ ۹۲۰‬هــزار سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫تســهیالت کمک ودیعه مســکن که در ســامانه پــس از ثب ‬ ‫‪ tem.mrud.ir‬ثبت نام کرده اند اکنون باید منتظر در نهایــت این تســهیالت بــه حــدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫پاسخاستعالمخودباشد‪.‬سقفتسهیالت کمک خانــواده داده شــد کــه مجموع ارقــام پرداختی‬ ‫ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ‪ ۷۰‬نزدیکبهچهارهزارمیلیاردتومانرسید‪.‬‬ ‫نخستیناولویتاقتصادی‬ ‫دولتایندهچیست؟‬ ‫نایــب رئیس اتــاق بازرگانی‬ ‫فعالکردنظرفیت هایداخلی‬ ‫ایران می گوید بازگشت اعتماد‬ ‫وبهبودجدیتولیدحرکت کرد‪.‬‬ ‫مــردم و بازســازی ســرمایه‬ ‫انصاری ادامه داد‪ :‬ایران با بیش‬ ‫اجتماعی در دولت اینده نقش‬ ‫از ‪ ۸۰‬میلیــون نفر جمعیــت‪ ،‬از‬ ‫مهمی در مســیر تحقق اهداف‬ ‫سویی خود یک بازار اقتصادی‬ ‫محمدرضاانصاری‬ ‫اقتصــادی دارد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫بــزرگ اســت و از ســوی دیگــر‬ ‫ایســنا‪ ،‬محمدرضــا انصــاری در‬ ‫جمعیتجوانوفعالیدارد که‬ ‫ت انها می تواند‬ ‫قالــب برنامــه رو در رو با رئیس جمهــوری اینده ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفی ‬ ‫در اتــاق بازرگانــی ایــران‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک دولــت و بــرای اقتصــاد کشــور اهمیــت فراوانــی داشــته‬ ‫دســتگا ه اجرایــی برای دســت یابی بــه اهداف باشــد‪ .‬از ســوی دیگر اگر ما به دنبال رشد جدی‬ ‫و برنام ههــای خود از ســویی نیاز بــه وحدت در هســتیم‪ ،‬باید به سمت صادرات حرکت کنیم‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬برنامه ریزی و اجــرا دارد و در این صادرات برای ما یک بازار بسیار گسترده فراهم‬ ‫مسیرباید گام هاییمهمبردارد‪.‬از سویدیگرنیاز می کنــد که در کنــار افزایش درامــد‪ ،‬دروازه های‬ ‫به نهایی شدن مقدماتی دارد که امکان اجرای توســعه اقتصــادی را نیــز خواهد گشــود‪ .‬وی با‬ ‫سیاس ـت هایش را فراهم کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به بیــان اینکــه مردم باید احســاس کننــد‪ ،‬قوانین‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫نظــر می رســد بــا برخی تحــوالت بیــن المللی‪ ،‬و دســتورالعمل ها بــرای انها اجرایی م ‬ ‫می توان امیدوار بود که در دولت اینده شــرایط خاطرنشان کرد‪ :‬این اطمینان دهی به جامعه‬ ‫بهتری برای پیگیری برنامه ها و اهداف اقتصادی که قوانین در راســتای بهبود شــرایط انها وضع‬ ‫یشــوند و تغییراتــی محســوس در‬ ‫فراهم باشد و بهبود وضعیت معیشت مردم و و اجرایــی م ‬ ‫کاهش فشــار بر اقشــار کم درامد به عنوان یک زندگی انها قابل مشاهده است‪ ،‬برای بازسازی‬ ‫اولویت مهم با قدرت پیگیری شود‪ .‬نایب رئیس سرمایه اجتماعی کشور اهمیت فراوانی خواهد‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تمرکز بر نفت یا داشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید ابراهیم رییسی در‬ ‫ســرمایه های خارجی‪ ،‬اقتصاد ایران را از اهداف انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد ماه امسال به عنوان رئیس‬ ‫فعلی خود دور می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما وقتی از رشد جمهور منتخب مــردم ایران انتخاب شــد‪ .‬او در‬ ‫و جهش تولید صحبت می کنیم و امسال نیز سال نیمه تابستان‪ ،‬رســما دولت سیزدهم را تشکیل‬ ‫مانع زدایی نامیده شــده‪ ،‬قطعا باید به ســمت خواهد داد‪.‬‬ ‫احتمالباالیلغوپروازهایروسیه‬ ‫بادستور ستادملیمقابلهبا کرونا‬ ‫درپی گسترش شیوع ویروس کرونا در روسیه‬ ‫و درخواســت وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫نهــای‬ ‫پزشــکی بــرای توقــف پروازهــای ایرالی ‬ ‫ایرانی به این کشور‪ ،‬رییس سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری از احتمال باالی لغو پروازهای مسافری‬ ‫در این مسیر خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس‬ ‫گزارش های منتشــر شده وضعیت شیوع ویروس‬ ‫کرونا در روســیه رو به وخامت گذاشــته اســت و‬ ‫نگرانی برای مردم در راستای شیوع ویروس کرونا‬ ‫بــه وجــود اورده اســت‪ .‬در همین راســتا ســعید‬ ‫نمکی ‪ -‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪-‬‬ ‫در نامــه ای بــه ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬بر ضرورت طرح موضوع و اخذ تصمیمات‬ ‫فوری در مورد توقف پروازها به مقصد مسکو و‬ ‫بالعکسدر جلسه کمیتهامنیتی‪-‬اجتماعیستاد‬ ‫ملی کرونا‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬در ادامه این مکاتبه امده‬ ‫اســت‪« :‬باتوجــه بــه گزارشــات واصلــه از کشــور‬ ‫روســیه در خصوص شــیوع بیماری ‪۱۹-COVID‬‬ ‫ضروری است‪ ،‬موضوع توقف پروازها به مقصد‬ ‫مسکووبالعکسسریعادر جلسه کمیتهامنیتی‪-‬‬ ‫اجتماعی ســتاد ملی کرونا مطــرح و تصمیمات‬ ‫فوری اتخاذ گردد‪ ».‬تورج دهقان زنگنه –رییس‬ ‫سازمانهواپیمایی کشوری‪-‬در گفت وگوباایسنا‬ ‫اظهار کرد‪:‬پروازهایروسیهبهدلیلشیوعویروس‬ ‫کرونا لغو خواهد شد و مسلما مانند همیشه تابع‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬البته هنوز‬ ‫ایــن اتفــاق نیافتاده اســت چرا تا کنــون نامه ای‬ ‫در ایــن بــاره و بــرای لغو این پروازها به ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری نرسیده است اما در حال لغو‬ ‫این پروازها هســتیم و به محض صدور دستور از‬ ‫ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا این پرواز را لغو‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬رییس سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫در پاسخبهسوالیمبنیبراینکهتکلیفمسافران‬ ‫ایرانیدر روسیهبااجرایاینممنوعیتچیست؟‬ ‫گفت‪:‬مسلمامسافرانایرانیدر کشوردیگریرها‬ ‫نخواهیم کردوبرایتعیینتکلیفهموطنانمان‬ ‫نیــز برنامه ریــزی می کنیم اما ســامت مــردم در‬ ‫اولویــت قــرار دارد‪ .‬بــه گزارش‪ ،‬در ســال جاری و‬ ‫پس از هند و پاکستان این سومین کشوری است‬ ‫که پروازهای ان به دلیل گســترش شیوع ویروس‬ ‫کرونالغومی شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران‪:‬‬ ‫معوقات بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫به شدت پایین است‬ ‫بــا طبقه بنــدی مشــتریان خــود‪ ،‬بــرای‬ ‫مشــتریان خوش حســاب‪ ،‬مــدل پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــدون ضامــن را تعریــف کرده ایم‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مراجعه بــه شــعبه نیز حذف‬ ‫می شــود و در بســتر الکترونیکــی‪ ،‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت بدون ضامن صورت می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬بانک قرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران‪ ،‬در چهاردهمیــن ســال فعالیــت‬ ‫خــود‪ ،‬توانســته جــای پــای خــود را در اقتصاد‬ ‫بانک محــور ایران محکم کند‪.‬‬ ‫انچه بانک مهر ایران را از سایر بانک های‬ ‫متعــدد فعــال در اقتصــاد ایــران متمایز کرده‪،‬‬ ‫نــوع مشــتریانش اســت‪ .‬بانــک قرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران بــر خــاف بانک‪‎‬هــای تجــاری بــا‬ ‫مشــتریانی حقیقــی روبروســت کــه اغلــب بــا‬ ‫هــدف تامیــن نیازهــای خــرد خــود‪ ،‬تقاضــای‬ ‫دریافــت تســهیالت را بــه شــعب ایــن بانــک‬ ‫ارائه داده اند‪.‬‬ ‫دکتــر مرتضــی اکبــری اکنــون بیــش از چهار‬ ‫ســال اســت ســکان یکــی از بانک‪‎‬هــای بــزرگ‬ ‫کشــور را در اختیــار دارد‪ .‬وی کــه تــا پیــش از‬ ‫مدیرعاملــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‪،‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه صــادرات‬ ‫ایــران بــود‪ ،‬نگاهــی واقع بینانــه بــه اقتصاد و‬ ‫نظــام بانکــی دارد و معتقــد اســت عملکــرد‬ ‫نظــام بانکــی ایــران در چارچــوب اقتصــادی‬ ‫کــه درگیــر بی ثباتــی و بحران هــای متعــددی‬ ‫همچون تحریم و‪ ...‬است‪ ،‬باید مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی ایران نخســتین کشور در میان‬ ‫کشــورهای اســامی اســت که بانکی با عنوان‬ ‫بانــک قرض الحســنه تاســیس کــرده و هر چند‬ ‫تجربــه فعالیــت این بانــک را موفق می داند‪،‬‬ ‫معتقــد اســت بانک هایــی از ایــن دســت‬ ‫نمی تواننــد جایگزین بانک های تجاری شــوند‬ ‫و باید در کنار بانک های تجاری فعالیت خود‬ ‫را پــی بگیرنــد‪ .‬در همیــن خصــوص‪ ،‬مرتضــی‬ ‫اکبــری‪ ،‬مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران در یــک مصاحبــه بــه ســواالتی در‬ ‫خصــوص تســهیالت و فعالیــت بانــک پاســخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ایا تجربه فعالیت بانک قرض الحســنه‬ ‫مهر ایران را مثبت می دانید؟‬ ‫قطعا همین طور است‪ ،‬البته تایید من از این‬ ‫ً‬ ‫جهــت نیســت که مدیریت ایــن بانک بر عهده‬ ‫دارم‪ .‬اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد که‬ ‫عملکرد بانک در سال های فعالیتش مثبت بوده‬ ‫و توانســته ایم شرایط مساعدی را برای بانک و‬ ‫مشتریانش ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫نکته مهم این اســت کــه چگونه در‬ ‫اقتصادی که تورم ‪ ۳۰‬درصدی دارد و‬ ‫اتفاق ًا در یک دهــه با دو موج عجیب‬ ‫تورم روبه رو شــده‪ ،‬بانکــی در قالب‬ ‫قرض الحســنه‪ ،‬بدون دریافت کارمزد‬ ‫باالتر از ‪ ۴‬درصد‪ ،‬توانســته اســت‬ ‫فعالیت کند؟‬ ‫شــما بــا مراجعــه بــه شــعب بانک هــای ما‬ ‫می بینید که توانســته ایم‪ .‬جالب اســت بدانید‬ ‫کــه مــا بانکی ســودده هســتیم‪ .‬ســال گذشــته‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۶۰۰۰‬میلیــارد ریــال ســود داشــتیم‬ ‫و پیش بینــی می شــود امســال نیــز ســود بانــک‬ ‫بــه حــدود ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد ریال برســد‪ .‬ســودده‬ ‫بــودن بانــک در این شــرایط اقتصادی نشــان‬ ‫می دهــد چقــدر متفــاوت از دیگــران عمــل‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫چطور می شود در فضایی که بانک های‬ ‫بزرگ تر از بانک تحت مدیریت شــما‬ ‫زیان ده هستند‪ ،‬شــما بدون دریافت‬ ‫کارمزد مصوب شــورای پول و اعتبار‬ ‫سودده شده‪‎‬اید؟ شــاید تجربه شما‬ ‫برای بانک های دیگر هم راهگشا باشد‪.‬‬ ‫چنــد عامل در بــروز این اتفــاق موثر بوده‬ ‫اســت‪ .‬نخســت اینکــه معوقــات بانکــی در‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــه شــدت‬ ‫پایین اســت‪ .‬همین جا الزم اســت اشاره کنم‬ ‫کــه عمــده زیــان بانک هــا ناشــی از معوقــات‬ ‫ان هاست‪ .‬بانک ها بیشترین هزینه را به دلیل‬ ‫مطالبات باالیشــان پرداخت می کنند؛ چرا که‬ ‫پول هایشــان بــه موقــع وصول نمی شــود و در‬ ‫برخــی مــوارد حتــی ســوخت شــده و از بیــن‬ ‫م ـی رود‪ .‬در نتیجــه ایــن اتفاقــات‪ ،‬بانک هــا‬ ‫زیــان می کننــد‪ ،‬امــا در بانــک قرض الحســنه‬ ‫مطالبــات معــوق زیــر یــک درصــد اســت و به‬ ‫اصال ســوخت‬ ‫جــرات می گویــم در ایــن بانــک ً‬ ‫منابــع اتفاق نمی افتــد‪ .‬پایین بودن مطالبات‬ ‫مــا ســبب شــده بتوانیــم بــا همیــن ‪ ۴‬درصــد‬ ‫کارمــزد قرض الحســنه‪ ،‬خــود را اداره کنیــم‪.‬‬ ‫در بانک هــای دیگــر می بینیــد کــه کارمــزد ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی می گیرنــد‪ ،‬امــا نمی تواننــد خــود را‬ ‫اداره کننــد‪ .‬بی تردیــد ا گــر حجــم معوقات ما‬ ‫باال بود‪ ،‬ما هم با مشــکل روبرو می شــدیم‪.‬‬ ‫عامــل دوم نیــز به سیســتم فعــال و پویای‬ ‫بانــک باز می گردد‪ .‬سیســتم ما طوری طراحی‬ ‫شده که مشتری نفع خود را در خوش حسابی‬ ‫و بازپرداخــت بــه موقــع اقســاط می بینــد‪.‬‬ ‫باالخره مشتریان ما وام ارزان قیمت گرفته اند‬ ‫و بــرای برخورداری مجدد از تســهیالت بانک‬ ‫قرض الحســنه مهــر ایران‪ ،‬نســبت به پرداخت‬ ‫به موقع اقساط خود اقدام می کنند‪ .‬از سوی‬ ‫عموما قانون متعلق به ضعیف هاســت‪.‬‬ ‫دیگر‬ ‫ً‬ ‫ادم هــای معمولــی و ضعیــف قانونمندتــر‬ ‫هســتند و قوانین را بیشــتر رعایت می کنند‪ .‬ما‬ ‫مشــتری دانه درشت نداریم؛ همه مشتریان ما‬ ‫شــخصیت های حقیقــی هســتند کــه وام خــرد‬ ‫اتفاقا این طیف به موقع اقســاط‬ ‫می گیرند و‬ ‫ً‬ ‫تســهیالت خود را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫این ســاختار‪ ،‬سرعت گردش پول در بانک‬ ‫مــا را بــاال می بــرد‪ .‬هــر چــه ســرعت گــردش‬ ‫پــول باالتر باشــد‪ ،‬امکان پرداخت تســهیالت‬ ‫بیشــتری را داریــم‪ .‬شــاید جالب باشــد بدانید‬ ‫اگر تورم یک ســال گذشته اتفاق نیفتاده بود‪،‬‬ ‫کارمــزد تســهیالت پرداختــی مــا به ســه درصد‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫به دلیــل ماهیت فعالیت این بانک‪ ،‬ایا‬ ‫حمایت خاصی از ان صورت می گیرد؟‬ ‫ـا منابــع دولتــی نــدارد‪،‬‬ ‫بانــک مــا اصـ ً‬ ‫شــاید در حــرف همــه مقامــات تاکیــد کننــد‬ ‫کــه قرض الحســنه بســیار خــوب اســت و بایــد‬ ‫تشــویق شــود و‪ ...‬امــا در عمــل اتفاقــی رخ‬ ‫نمی دهــد‪ .‬نماینــدگان مجلــس در ایــن بانــک‬ ‫حســاب ندارنــد و منابع دولتی هــم در اختیار‬ ‫ما نیســت‪ .‬منابع ما از ســوی مشــتریان تامین‬ ‫می شــود‪ ،‬البتــه بخشــی از نهادهــای حمایتــی‬ ‫نیز برای حمایت از اقشــار خاص نزد ما منابع‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫سهم انها چند درصد است؟‬ ‫نهادهــای حمایتــی چنــد دســته هســتند‪.‬‬ ‫برخــی نهادها‪ ،‬شــرکت ها و‪ ...‬جهت حمایت‬ ‫از کارگــران و کارکنــان خودشــان منابعــی را‬ ‫نزد مــا می گذارند‪ .‬هدف ان ها توانمندســازی‬ ‫کارمندان و کارگرانشــان اســت‪ .‬این شــرکت ها‬ ‫یا گردش حسابشــان را نزد مــا متمرکز می کنند‬ ‫یــا ســپرده می گذارنــد‪ .‬مــا نیــز بــا هم افزایــی‪،‬‬ ‫اعتبــاری را بــه ان هــا اضافــه می کنیــم تــا‬ ‫توانمندســازی اتفــاق بیفتــد‪ .‬باالخــره مدیری‬ ‫کــه ا گاه و باتجربــه باشــد‪ ،‬می دانــد کــه بایــد‬ ‫نیــروی انســانی خــود را از نظــر مالــی تامیــن‬ ‫کنــد‪ .‬ســرمایه انســانی دارایــی یــک ســازمان‬ ‫اســت و باید حداکثر تــاش برای جذب ان ها‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ۳۰ .‬درصــد از منابــع مــا متعلق‬ ‫بــه ایــن گروه هاســت‪.‬گروه دوم بخشــی از‬ ‫نهادهــای حمایتــی هســتند کــه قصــد حمایت‬ ‫از کارکنــان خــود را ندارنــد؛ بلکــه می خواهند‬ ‫بخشــی از اقتصاد را مورد حمایت قرار دهند‪.‬‬ ‫نهادهایــی ماننــد کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره)‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬بنیــاد برکت و بهزیســتی‬ ‫چنیــن شــرایطی را دارند‪ .‬ایــن منابع می تواند‬ ‫صرف پرداخت تســهیالت به اشــتغال‪ ،‬تامین‬ ‫مســکن و حتی معیشــت مددجویان شود‪١٠ .‬‬ ‫درصــد از منابــع مــا نیــز متعلــق بــه ایــن گروه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ‪ ۶٠‬درصــد از منابــع مــا متعلــق به‬ ‫ـخصا معتقــدم‬ ‫اشــخاص حقیقــی اســت‪ .‬شـ ً‬ ‫ُحســن بــزرگ بانــک مــا ایــن اســت کــه منابع‬ ‫دولتــی نداریــم‪ ،‬زیــرا ا گــر داشــتیم‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫توقعات ان ها نیز پاســخ می دادیم‪.‬‬ ‫شــاید یکی از مهم ترین تفاوت های‬ ‫فعالیت بانک شــما با سایر بانک ها در‬ ‫تعریف نوع مشــتریان باشــد‪ ،‬اشاره‬ ‫کردید بانک شما مشتری دانه درشت‬ ‫ندارد و اغلب مشــتریان شما حقیقی‬ ‫هســتند‪ .‬در ســال گذشــته چقدر‬ ‫تسهیالت پرداخت کرده اید؟‬ ‫در دو ســال گذشــته رشــد تعداد تسهیالت‬ ‫پرداختــی بانک مهر ایران به صورتی بوده که‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار فقره تســهیالت‬ ‫در هر ســال پرداخت شــده که در سطح شبکه‬ ‫بانکــی عــدد فوق العــاده ای اســت‪ .‬تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز ‪ ۶۰۰‬هــزار فقــره تســهیالت‬ ‫بــه مددجویــان نهادهــای حمایتــی پرداخــت‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬به طــوری کــه عمــده ان در حــوزه‬ ‫توانمندســازی و ایجــاد اشــتغال بــوده و بــه‬ ‫جــرات می توان گفت ‪ ۹۰‬درصــد ان به نتیجه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ســقف وام اشــتغال زایی در بانــک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران چقدر است؟‬ ‫وام قرض الحســنه ســقف مشــخصی دارد‪.‬‬ ‫طبــق قوانیــن ابالغــی ســقف وام معیشــتی‬ ‫قرض الحســنه ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬ســقف‬ ‫تســهیالت اشــتغال زایی ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و‬ ‫ســقف وام هــای مشــارکتی برای اشــتغال ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــارد تا ‪ ۲‬میلیارد ریال اســت‪ .‬پس می بینید‬ ‫مــا وام هــای درشــت نمی دهیــم کــه مشــتری‬ ‫دانه درشــت داشــته باشــیم و مشــتریان خــرد‬ ‫مــا نیــز واقعـ ًـا در زمــان خودشــان اقســاط را‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫وقتــی تحقیــق کنید‪ ،‬می بینید یک مشــتری‬ ‫بــا دریافــت ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬دار قالــی برپا‬ ‫کرده اســت‪ ،‬مشــتری دیگری بــا خرید خودرو‬ ‫در تاکســی اینترنتی مشــغول به کار شده و‪...‬‬ ‫‪ .‬ممکــن اســت برخــی از ایــن کارهــا‪ ،‬کارهای‬ ‫پایــدار و همیشــگی نباشــند‪ ،‬امــا بی تردیــد‬ ‫می تواننــد بــرای میــان مدت عوارض ناشــی از‬ ‫بیــکاری را از بیــن ببرنــد که این اتفــاق مهمی‬ ‫اســت‪ .‬تاثیــر ایــن وام هــا در جامعــه به طوری‬ ‫عینی و ملموس قابل پیگیری اســت‪.‬‬ ‫به ســوداور بودن بانک اشاره کردید‪،‬‬ ‫ضوابط تعریف شــده برای کسب سود‬ ‫در این بانک را تشریح کنید‪.‬‬ ‫مــا در ایــن حــوزه بســیار ســربلند هســتیم‪.‬‬ ‫ســود ما از ســرمایه ســهامدار حاصل می شود‪ .‬به‬ ‫عبارتی برای کســب ســود تنها منابع ســهامدار را‬ ‫ســرمایه‪‎‬گذاری می کنیــم و به هیــچ وجه از منابع‬ ‫قرض الحســنه در ایــن حــوزه اســتفاده نمی کنیم‪.‬‬ ‫منابــع قرض الحســن ه مــا تنهــا بــرای پرداخــت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه استفاده می شود‪.‬‬ ‫گفتید در این حوزه سربلند هستید‪ .‬با این حال‬ ‫گفته می شود برخی بانک‪‎‬ها برای سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫وارد بــازار ارز و ســکه و مســکن و‪ ...‬می شــوند و‬ ‫البته افت بنگاه‪‎‬داری بانک ها نیز روشن است‪.‬‬ ‫اینجــا یــک توضیح الزم اســت‪ .‬بانکی که به‬ ‫دلیل حاشــیه های سیاسی و توصیه مقامات و‪...‬‬ ‫مجبور است وام بدهد و با حجم باالی مطالبات‬ ‫معوق روبرو شود‪ ،‬طبیعی است که دچار بحران‬ ‫می شود‪ .‬تا زمانی که فعالیت بانکداری سوداورد‬ ‫نباشد‪ ،‬بانک مجبور است برای سرپا ماندن وارد‬ ‫حوزه هایی دیگر شود‪.‬‬ ‫بانــک یــک موسســه اقتصــادی اســت و‬ ‫فعالیت اصلی بانک جمع‪‎‬اوری ســپرده و اعطای‬ ‫تســهیالت است؛ اما رقم مطالبات معوق ان قدر‬ ‫باالســت که بانک در فعالیت اصلــی دچار زیان‬ ‫می شود‪ .‬این ایراد ناشی از این است که بانک را‬ ‫موسسه اقتصادی نمی بینند و این نهاد را مجبور‬ ‫می‪‎‬کننــد پــول را به عده ای پرداخت کند که پس‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیش بینیبورسدر دولتجدید‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند‬ ‫این بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود‪ ،‬با اشاره‬ ‫به شرایط فعلی بازار گفت‪ :‬شاید جناح رقیب نمی‬ ‫خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به‬ ‫نام دولت فعلی زده شود‪.‬‬ ‫مرتضی دلخوش در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اینکه وضعیت بازار سرمایه مشخص شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش از انتخابات سرمایه گذاران عمده‬ ‫ایــن ابهام را داشــتند کــه وارد بورس شــوند یا خیر‪.‬‬ ‫شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد بازار کند‬ ‫تا امتیاز رشــد ســهام به نام دولت فعلی زده شود؛‬ ‫بنابراین ممکن است این کش و قوس ها تا تعویض‬ ‫دولت ادامه داشــته باشد و بعد از ان استارت رشد‬ ‫زده شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعــد از تغییــر دولــت‪ ،‬می توان‬ ‫برای بازار سرمایه تا پایان سال روند رو به رشدی را‬ ‫پیشبینی کرد‪.‬قیمتهایبازار سرمایهدر کفقرار‬ ‫دارد‪ ،‬درحالی که طی یک سال گذشته قیمت های‬ ‫جهانی رشد داشتند و باید قیمت سهم ها افزایش‬ ‫پیدامیکرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه با تاکیــد بر اینکه‬ ‫باید از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار سرمایه‬ ‫جلوگیریشود‪ ،‬گفت‪:‬اینکهبرخیاز رشدخوششان‬ ‫نمی اید غیرمنطقی است‪ .‬همانطور که باید جلوی‬ ‫حباب باید گرفته شود‪ ،‬از روند منفی غیرمنطقی نیز‬ ‫باید جلوگیری شود‪ .‬اگر نماد برای رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫بایــد توضیــح دهد باید بــرای رنج منفــی هم باید‬ ‫توضیح دهد و بسته شود‪.‬‬ ‫دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی ها در بازار‬ ‫ســرمایه اظهار کرد‪ :‬زمانی که سهم بعد از مدت‬ ‫یشــود‪ ،‬حقوقی ها شــروع به‬ ‫هــا صف خریــد م ‬ ‫عرضــه قابل توجهــی می کنند‪ .‬برخــی می گویند‬ ‫این کار برای تامین منفی است اما باید به اندازه‬ ‫بفروشــند که تعادل ســهم بهم بخورد‪ .‬حقوقی‬ ‫نباید به قدری عرضه کند که صف خرید‪ ،‬صف‬ ‫فروش شود‪ .‬در این شرایط ناظر باید ورود کند‪،‬‬ ‫زیرا سهام دار خرد که اطالعات کافی ندارد سهم‬ ‫را با قیمت باال می خرد و سهم همان روز تبدیل‬ ‫به منفی می شود و در نهایت اعتماد سهام دار به‬ ‫بازار از دست می رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت اینده نباید‬ ‫برای تامین کسری بودجه به بازار نگاه کند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬زیــرا دولــت نمی خواهد ســهم خــود را قیمت‬ ‫پاییــن بفروشــد و بــازار را شــارژ کرده و باعث رشــد‬ ‫یشــود‪ .‬البته بازار ســرمایه در سال‬ ‫غیرمنطقی ان م ‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد‬ ‫اتفاقی که برای ونزوئال افتاد برای کشور ما نیفتد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬به دولت‬ ‫اینده پیشنهاد می کنم قوانین بازار را به مرو تغییر‬ ‫دهد‪ ،‬نه اینکه هر هفته یک قانون جدید تصویب‬ ‫شــود‪ .‬همچنین دامنه نوســان برداشته شود اما به‬ ‫جای ان نظارت ناطر بیشــتر شــود‪ .‬باید ازادســازی‬ ‫قیمت ها صورت بگیرد‪ FATF ،‬در کشور تصویب‬ ‫و برجــام دوبــاره امضــا شــود‪ .‬این اتفاقــات باعث‬ ‫یشــود وارد جامعه جهانی شــده و شــرکت های‬ ‫م ‬ ‫خارجی را کم کم برای سرمایه گذاری بپذیریم‪ .‬در‬ ‫اینشرایطبهراحتینمی توانند ما را تحریم کنند‪.‬‬ ‫دلخوش تاکید کرد‪ :‬سیاست باید در جهت رفاه‬ ‫مردم باشــد‪ .‬از اجرای حرکت نمایشــی خــودداری‬ ‫کنند‪ .‬ســرمایه گذار مثل اهو اســت با کوچک ترین‬ ‫حرکتپابهفرار می گذارد؛بنابراینامنیتاقتصادی‬ ‫نشان از ارامش سیاسی دارد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫پایانه های فروش و سامانه‬ ‫مودیان متضمن سالمت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی‬ ‫شــرط الزم بــرای ســالم بودن یک نظــام اقتصادی‪،‬‬ ‫وجود شــفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شــفافیت در‬ ‫عملیات مالی یک کشور است‪ .‬دسترسی به اطالعات‬ ‫قابل اعتمــاد درباره معامــات اقتصادی اولین قــدم در‬ ‫این زمینه اســت‪ .‬ازاین رو ســازمان امور مالیاتی کشــور‪،‬‬ ‫با پیاده ســازی ســامانه پایانه‏های فروشگاهی در نظام‬ ‫مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت‬ ‫عدالــت و رشــد و شــکوفایی اقتصــاد کشــور ایجاد می‬ ‫کند‪ .‬چراکه هدف از این سامانه‪ ،‬شفاف سازی اطالعات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور‪ ،‬تحقق‬ ‫عدالــت مالیاتــی و تکریم و رعایت حقوق شــهروندان‬ ‫است‪ .‬براساس نقشــه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی‬ ‫کشــور‪ ،‬قانون پایانه‪‎‬های فروشگاهی یکی از مهمترین‬ ‫پروژه‪‎‬هــای تعریــف شــده بــه منظــور مدر ‪‎‬نســازی و‬ ‫هوشمندسازینظاممالیاتیمحسوبمی‪‎‬شودودراینده‬ ‫نزدیک این قانون به طور کامل اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫نظام یکپارچه و فراگیر پایانه فروشگاهی و سامانه‬ ‫مودیان یک نظام جامع جمع اوری و پردازش اطالعات‬ ‫در ســطح ملــی می باشــد‪ ،‬بــه نحوی کــه مهم تریــن و‬ ‫اصلی تریــن شــالوده ایــن نظــام‪ ،‬داده هــا و اطالعــات‬ ‫جمع اوری شــده است که از مدیریت جریان اطالعات‬ ‫مالــی و مالیاتــی مودیــان شــروع شــده و بــا مدیریــت‬ ‫اطالعات اقتصادی‪ ،‬تجاری و مالی مشمولین به تکامل‬ ‫می رسد‪ .‬این نظام شامل تجهیزات (اعم از نرم افزار یا‬ ‫سختافزار یامیانافزارهایمربوطهوشبکه)باقابلیت‬ ‫الزم بــرای ثبت اطالعات فــروش کاال و خدمات واحد‬ ‫بو کار بــوده و همزمــان امــکان اتصــال بــه پایگاه‬ ‫کســ ‬ ‫اطالعاتمودیاندر سازمانامور مالیاتی کشور راحسب‬ ‫مورد به صورت برخط یا غیر برخط دارد‪.‬‬ ‫فســازی‬ ‫مهمتریــن اهــداف اجرای ایــن قانون‪ ،‬شفا ‪‎‬‬ ‫تدریجی مبادالت و فعالیت‪‎‬های اقتصادی و تجاری در‬ ‫راستای ایجاد زیرساخت مالیات‪‎‬ستانی هوشمند‪ ،‬ایجاد‬ ‫عدالت نسبی مالیاتی‪ ،‬توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و‬ ‫بو‪‎‬کار است‪.‬‬ ‫نظارتیدر نظاممالیاتیوبهبودفضای کس ‪‎‬‬ ‫تحقــق اهداف دولت الکترونیــک و اقتصاد مقاومتی و‬ ‫همچنین مدیریت جریان مالی در نظام مالیاتی کشور از‬ ‫دیگراهدافاینقانونبشمارمی ایند‪.‬‬ ‫کلیهفعاالناقتصادی کهدر کشور فعالیتمی کنند‪،‬‬ ‫مشمولاینقانونهستندوفرقیمیاناشخاصحقیقی‬ ‫و حقوقی ندارد‪ .‬هر فعالیتی در سطح تولید‪ ،‬واردات و یا‬ ‫توزیع‪،‬فروشگا هها‪،‬عرضه کنندگاننهاییومصرف کننده‬ ‫نهایی را شامل می شود‪ .‬این قانون کامال مانع زدا است‪.‬‬ ‫شــفافیت اقتصــادی و مالــی را در ســطح جامعــه ایجاد‬ ‫می کنــد‪ .‬از ‪ 20‬تــا ‪ 30‬درصــد از فعالیت هــای پنهانــی و‬ ‫زیرزمینیاقتصادیکشورجلوگیریمی کند‪.‬کمک کنندهبه‬ ‫تولید است‪ .‬فرایند توزیع را شفاف می کند و بر مبنای ان‬ ‫میزانتولیدی کهنیازهسترامشخصمی کند‪.‬ازهر گونه‬ ‫قاچاقکاالجلوگیریمی کند‪.‬هیچفروشگاهینمی تواند‬ ‫کاالیــی را بیــاورد و بــدون صــورت حســاب الکترونیکی‬ ‫بفروشدواگرقاچاقباشد‪،‬فرمیدراختیارشقرارمی گیرد‬ ‫که کاال را به چه شکلی به چه میزان خریده است که در‬ ‫اینحالتبهسرمنشا کاال می رسیم‪.‬بااجرایاینقانون‪،‬‬ ‫فرایند کلیثبتمعامالتوهمچنینمحاسباتمربوط‬ ‫بهنظاممالیاتبرارزشافزودهوتولیداظهارنامهعملکرد‬ ‫پیشفرضتوسطسامانهمودیانانجامخواهد گرفتو‬ ‫صدورصورتحسابالکترونیکیتوسطفروشنده‪،‬جایگزین‬ ‫اظهارنامه ارزش افزوده خواهد شــد‪ .‬مودیان به وســیله‬ ‫پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات‬ ‫ســخت‪‎‬افزاری و نرم‪‎‬افزاری می‪‎‬باشــد‪ ،‬مبــادرت به صدور‬ ‫صورتحسابالکترونیکیمی‪‎‬نمایندوصورتحساب‪‎‬های‬ ‫الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان‪ ،‬به منزله ثبت‬ ‫انهادرسامانهفهرستمعامالتموضوعماده‪ 169‬قانون‬ ‫مالیات‪‎‬های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف‬ ‫اضافیدر اینموردنخواهندداشت‪.‬بااجرایاینقانون‪،‬‬ ‫اصــل بــر صحت اطالعات ثبت شــده مودی در ســامانه‬ ‫مودیانخواهدبودومامورانمالیاتیجزدر مواردخاص‪،‬‬ ‫حــق مراجعه به محل فعالیت مــودی و مطالبه دفاتر‪،‬‬ ‫اسناد و مدارک وی و رسیدگی به انها را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مشموالناینقانونمکلفندشماره‪‎‬حسابیاحساب‪‎‬های‬ ‫بانکیوشناسهیکتایدستگاه‪‎‬هایکارتخوانبانکی(‪)pos‬‬ ‫یــا درگا ‪‎‬ههــای پرداخت الکترونیکی مورد اســتفاده برای‬ ‫فعالیت شــغلی خود را به ســازمان اعالم کنند‪ .‬مطابق‬ ‫قانون مذکور‪ ،‬اطالعات سامانه مودیان‪ ،‬محرمانه است‬ ‫و ســازمان امــور مالیاتی مجاز به افشــای ان نمی‪‎‬باشــد‪.‬‬ ‫مودیانی که از ثبت‪‎‬نام در سامانه مودیان خودداری کنند‬ ‫و یــا مشــموالنی کــه اقدام به نصب و اســتفاده از پایانه‬ ‫فروشگاهی نکنند طبیعتا از امتیاز ماده (‪ )4‬قانون مذکور‬ ‫محروم خواهند شد و سازمان امور مالیاتی موظف است‬ ‫درخصوصاینمودیان‪،‬مالیاتمتعلقبهفروشمودیان‬ ‫را از طریق مراجعه به محل‪‎‬های فعالیت و رسیدگی به‬ ‫دفاتر‪ ،‬اسناد و مدارک انها و یا هر‪‎‬گونه مدارک و قرائنی که‬ ‫بهدستمی‪‎‬اورد‪،‬تعیینومطالبهنماید‪.‬ضمناینکهدر‬ ‫تعیینمالیاتمقطوعاینمودیان‪،‬هیچگونهاعتبارمالیاتی‬ ‫برایخریدهایانانمنظور نخواهدشد‪.‬حرفاخراینکه‬ ‫سامانهپایانه‏هایفروشگاهی‪،‬متضمنسالمتاقتصادی‬ ‫و اجتماعی در جامعه است و اعتماد متقابل بین مردم‬ ‫و نظــام مالیاتــی را افزایش خواهــد داد؛ زیرا هم موجب‬ ‫افزایش اعتمادعمومیبهفرایندهایاداریخواهدشدو‬ ‫هم از سوی دیگر اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت های‬ ‫اقتصــادی مودیــان افزایش خواهد داد و در نتیجه منجر‬ ‫به کاهشفرار مالیاتیخواهدشد‪.‬به بیان دیگرشفافیت‬ ‫اطالعــات اقتصادی در ســطح جامعه‪ ،‬فضــای تفاهم‪،‬‬ ‫اعتمــاد و همــکاری را میــان مودیــان و دولــت بــه وجود‬ ‫م ـی اورد‪ .‬کتمان درامد در اظهارنامه مالیاتی برابر اســت‬ ‫با عدم برخورداری از نرخ صفر‪ ،‬معافیت یا مشوق های‬ ‫مالیاتیوتعلقجرایمغیرقابلبخششمالیاتی‬ ‫ابالغالکترونیکیاوراقمالیاتیخدمتینویندر‬ ‫ارائهخدماتغیرحضوریمالیاتی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی‬ ‫‪ -9-546‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است ‪.‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیربه منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫دراداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 422‬مورخه ‪ 1400/01/30‬خانم فاطمه قشقائی فرزند اسکندر در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 203‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪898‬فرعی از ‪ 859‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 3501‬مورخه ‪ 1399/06/11‬خانم مهدی ادیمی فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 147/63‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1186‬اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 207‬مورخه ‪ 1400/01/18‬خانم زهره رهبری فرزند حسنعلی در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 133‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 408‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 7570‬مورخه ‪ 1399/12/14‬خانم فاطمه قدوسی نجف ابادی فرزند حسن در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین محصور بااعیانی احداثی به مساحت ‪ 131/60‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪387‬و‪ 388‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال‬ ‫قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 97‬مورخه ‪ 1400/01/11‬خانم ام البنین زارع زاده مهریزی فرزند رمضانعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 170/06‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪37‬و‪ 38/2‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 151‬مورخه ‪ 1400/01/16‬خانم ناهید ابوتراب نجف ابادی فرزند محمد حسین در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 175/55‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 544‬اصلی واقع درقطعه‪3‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 6444‬مورخه ‪ 1399/10/29‬اقای داود علی بیگی بنی فرزند عباسقلی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 148‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 899‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 175‬مورخه ‪ 1400/01/17‬اقای مهدی سیروس نجف ابادی فرزند عباسقلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 181/89‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 459‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 6277‬مورخه ‪ 1400/10/21‬خانم طاهره پاینده نجف ابادی فرزند حسنعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 307/15‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪370/4‬و ‪364/3‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 6436‬مورخه ‪ 1400/10/29‬اقای محسن منتظری نجف ابادی فرزند عبدالحسین‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 124/20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 362‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره‪ 4285‬مورخه ‪ 1399/08/04‬اقای مجید فنائی فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 141/29‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪257‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 436‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای محسن جعفریان فرزند علی محمد در ششدانگ‬ ‫قسمتی از یکباب خانه به مساحت ‪ 52/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪12‬فرعی از ‪ 67‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 6090‬مورخه ‪ 1399/10/09‬خانم مهناز امید نجف ابادی فرزند حیدرعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 95/85‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 163‬اصلی واقع درقطعه‪10‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 89‬مورخه ‪ 1400/01/11‬خانم ریحانه مهدیه نجف ابادی فرزند علی در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 31/62‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 755/2‬واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 349‬مورخه ‪ 1400/01/25‬اقای حمید یداللهی فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 184/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 670‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 344‬مورخه ‪ 1400/01/25‬خانم شهین منتظری فرزند محمد در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 217/44‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1‬فرعی از ‪ 292‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 98‬مورخه ‪ 1400/01/11‬خانم نرگس عابدی گشنیگانی فرزند حیدرعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 118/78‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪6‬و‪7‬فرعی از ‪359‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 7229‬مورخه ‪ 1399/12/09‬خانم زینب یسلیانی فرزند رحمن در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 171/22‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع دربخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 354‬مورخه ‪ 1400/01/25‬اقای عباس منتظری فرزند مهدی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 147/18‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 401‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 7255‬مورخه ‪ 1399/12/10‬اقای حسینعلی ابوالقاسمی فرزند محمدرضا در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 66/05‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪21‬فرعی از ‪ 586‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ 484‬مورخه ‪ 1400/02/01‬خانم زهرا صادقی پور نجف ابادی فرزند بخشعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 160/77‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 398‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ 364‬مورخه ‪ 1400/01/28‬خانم زهره زمانی فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 159/53‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 277‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ 7242‬مورخه ‪ 1399/12/09‬اقای مصطفی کریمی فرزندعلیرضا در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 257/85‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪8‬فرعی از ‪ 454‬اصلی واقع درقطعه‪6‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ 84‬مورخه ‪ 1400/01/11‬اقای رضا محمدی فرزند صفرعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 338/65‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 143‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ 141‬مورخه ‪ 1400/01/16‬خانم مرضیه حقیقی نیا نجف ابادی فرزند علی محمد‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه سفتکاری به مساحت ‪ 102/34‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1015‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ 7182‬مورخه ‪ 1399/12/06‬اقای حسن نورمحمدی نجف ابادی فرزند قربانعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه نیمسازبه مساحت ‪ 150/31‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 574‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ 7617‬مورخه ‪ 1399/12/17‬اقای سیدمهدی حسینی نجف ابادی فرزند سیدجواد‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 528/53‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪2‬فرعی از ‪980‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ 418‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای غالمرضا غالمی پور فرزند نصراهلل در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 126/40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 241‬اصلی واقع درقطعه‪ 11‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪ 421‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای حسین امینی فرزند مصطفی در ششدانگ یکباب‬ ‫کارخانه به مساحت ‪ 2548/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ 7284‬مورخه ‪ 1399/12/11‬خانم فرخنده درخشان هوره فرزند مرادعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 205/20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪898‬فرعی از ‪859‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ 419‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای مجید سبحانی ملک ابادی فرزند عبدالعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 153/22‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 378‬اصلی واقع درقطعه‪6‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای شماره‪ 195‬مورخه ‪ 1400/01/17‬اقای مجتبی مختاری اسفیدواجانی فرزند محمود در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 123/19‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪863‬اصلی واقع درقطعه‪3‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ 7253‬مورخه ‪ 1399/12/10‬خانم زهرا قادری نجف ابادی فرزند عباس در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 128/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 290‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ 7256‬مورخه ‪ 1399/12/10‬اقای مهدی روح اله نجف ابادی فرزند محمدعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 100/27‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1115‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ 164‬مورخه ‪ 1400/01/16‬خانم سمیه قائد امینی هارونی فرزند حشمت اهلل در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 180‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 225‬اصلی واقع درقطعه‪3‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ 210‬مورخه ‪ 1400/01/18‬اقای محمدحسن شیرزادپور فرزند غالمعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمینه اعیانی به مساحت ‪ 55/15‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 29‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال‬ ‫قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -37‬رای شماره ‪ 409‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای اصغر قربانیان فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 257/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 523‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ 6434‬مورخه ‪ 1399/10/29‬اقای حمید افشاری اسفیدواجانی فرزند علی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 150/16‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 880‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ 143‬مورخه ‪ 1400/01/16‬اقای سیدجهانگیر باقری فرزند سیدابراهیم در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 100‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪3646‬فرعی از ‪ 391‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 9‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مبایعه نامه عادی خریداری از مالک رسمی ابوالقاسم‬ ‫محمدی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ 6445‬مورخه ‪ 1399/10/29‬اقای سیدمیثم ال داود فرزند سیدمحمد در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 151/15‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪3‬فرعی از ‪ 488‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ 394‬مورخه ‪ 1400/01/29‬خانم مریم باستانی فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 92‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع دربخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -42‬رای شماره ‪ 171‬مورخه ‪ 1400/01/17‬خانم مریم سلیمانی نجف ابادی فرزند عباسعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 180‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 261‬اصلی واقع درقطعه‪4‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -43‬رای شماره ‪ 56‬مورخه ‪ 1400/01/08‬خانم زهره باستانی نجف ابادی فرزندیداله در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 105/85‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 504‬اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -44‬رای شماره ‪ 6077‬مورخه ‪ 1399/10/08‬اقای محسن سجادی نجف ابادی فرزند حسینعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 215‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 816‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -45‬رای شماره ‪ 7153‬مورخه ‪ 1399/12/05‬رسول نعمتی نجف ابادی فرزند علیرضا در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 24/58‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 283‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -46‬رای شماره ‪ 150‬مورخه ‪ 1400/01/16‬اقای جواد گلی فرزند مهدی در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 37/71‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 11‬فرعی از ‪ 454‬اصلی واقع درقطعه‪6‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -47‬رای شماره ‪ 353‬مورخه ‪ 1400/01/25‬اقای سعید ابوترابی فرزند اسداله در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫سفتکاری به مساحت ‪ 185/25‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1683‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -48‬رای شماره ‪ 149‬مورخه ‪ 1400/01/16‬محمد عابدینی نجف ابادی فرزند یداله در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 135‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪11‬فرعی از‪ 454‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -49‬رای شماره ‪ 414‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای غالمعلی فتحی فرزند مهدی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 213‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 50‬اصلی واقع درقطعه‪6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -50‬رای شماره ‪81‬مورخه ‪ 1400/01/10‬اقای سجاد حاجی صادقیان نجف ابادی فرزند مرتضی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 151/59‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 277‬اصلی واقع درقطعه‪3‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -51‬رای شماره ‪ 203‬مورخه ‪ 1400/01/18‬اقای ناصر اقابابائیان فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 164/24‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 812‬اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -52‬رای شماره ‪ 168‬مورخه ‪ 1400/01/17‬اقای رضا صانعی فرزند مهدی در ششدانگ یکباب‬ ‫کارگاه به مساحت ‪ 357/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -53‬رای شماره ‪ 38‬مورخه ‪ 1400/01/07‬اقای ناصر شجاعی فرزند براتعلی در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 209/65‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 602‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -54‬رای شماره ‪ 7240‬مورخه ‪ 1399/12/09‬اقای محمدحسین ایزدی خواه نجف ابادی فرزند‬ ‫یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪91/96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1015‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -55‬رای شماره ‪ 3788‬مورخه ‪ 1399/06/25‬خانم سوده زندی فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 156/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 839‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -56‬رای شماره ‪ 7230‬مورخه ‪ 1399/12/09‬اقای محمود وثوقیان نجف ابادی فرزند حسینعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 219/68‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪12‬فرعی از ‪450‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -57‬رای شماره ‪ 453‬مورخه ‪ 1400/01/31‬خانم مریم شهیدی عزیزابادی فرزند حسینعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 91/10‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 844‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -58‬رای شماره ‪ 348‬مورخه ‪ 1400/01/25‬خانم محبوبه کاظمی فرزند قنبرعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 205‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1764‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -59‬رای شماره ‪ 6080‬مورخه ‪ 1399/10/09‬اقای احمدرضا مهدور فرزند حسن در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 1222/75‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 445‬اصلی واقع در بخش‪ 9‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -60‬رای شماره ‪ 395‬مورخه ‪ 1400/01/29‬خانم مهنازعلی عسکریان نجف ابادی فرزند ابوالقاسم‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 136/93‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪464‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق مبایعه نامه عادی‬ ‫اشرف ابراهیمی‬ ‫‪ -61‬رای شماره ‪ 7106‬مورخه ‪ 1399/12/04‬خانم زینب محمدی نجف ابادی فرزند مجتبی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه سفتکاری به مساحت ‪ 180/20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 878‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 9‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -62‬رای شماره ‪ 134‬مورخه ‪ 1400/01/15‬خانم سعیده رحمانی نجف ابادی فرزند حسینعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 118/70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 251‬اصلی واقع درقطعه‪9‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -63‬رای شماره ‪ 445‬مورخه ‪ 1400/01/31‬اقای سعید هادی نجف ابادی فرزند محمدعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 210/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1053‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -64‬رای شماره ‪ 76‬مورخه ‪ 1400/01/10‬خانم هاجر مددی نجف ابادی فرزند حسن در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 332/44‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 143‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -65‬رای شماره ‪ 181‬مورخه ‪ 1400/01/17‬اقای مجتبی زینلی نجف ابادی فرزند غالمعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 129/17‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1‬فرعی از ‪ 133‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه ‪6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -66‬رای شماره ‪ 167‬مورخه ‪ 1400/01/16‬اقای محسن شاهسون فرزند کرم در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 189/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 140‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -67‬رای شماره ‪ 439‬مورخه ‪ 1400/01/31‬خانم اکرم وصیله ها نجف ابادی فرزند غالمرضا در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 143/88‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1119‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -68‬رای شماره ‪ 367‬مورخه ‪ 1400/01/28‬اقای وحید باجول فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 119/28‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪10001‬فرعی از ‪ 391‬اصلی واقع در بخش ‪9‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -69‬رای شماره ‪ 6446‬مورخه ‪ 1399/10/29‬اقای بهمن زمانی فرزند اسفندیار در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 221/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 67‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -70‬رای شماره ‪ 72‬مورخه ‪ 1400/01/10‬اقای محسن نوربخش نجف ابادی فرزند احمد در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 327/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 403‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -71‬رای شماره ‪ 471‬مورخه ‪ 1400/02/01‬اقای محمدرضا حجتی فرزند حسینعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 168/78‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 20‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -72‬رای شماره ‪ 85‬مورخه ‪ 1400/01/11‬خانم زهرا شهیدی فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 151/24‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 191‬اصلی واقع درقطعه‪ 11‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -73‬رای شماره ‪ 6089‬مورخه ‪ 1399/10/09‬خانم نفیسه شفیعی فرزند سعادت در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 162/80‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 7‬اصلی واقع درقطعه‪8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -74‬رای شماره ‪ 7456‬مورخه ‪ 1399/12/13‬اقای مجید شریفی نجف ابادی فرزند رضا در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 173/50‬مترمربع قسمتی از پالکهای شماره ‪626‬و‪788‬و‪ 627/1‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -75‬رای شماره ‪ 345‬مورخه ‪ 1400/01/25‬اقای علیرضا بابلخانی نجف ابادی فرزند حسینعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 62/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪3‬فرعی از ‪916‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -76‬رای شماره ‪41‬مورخه ‪ 1400/01/07‬خانم مرضیه طاهری نجف ابادی فرزند علی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 77/36‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪8‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع درقطعه‪6‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -77‬رای شماره ‪392‬مورخه ‪ 1400/01/29‬اقای غالمرضا خزائیلی فرزند محمدعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 17/94‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 958‬اصلی واقع درقطعه‪10‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری ازمالک رسمی‬ ‫خانم ایران فاضل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -78‬رای شماره ‪ 6531‬مورخه ‪ 1399/11/01‬اقای محمد کاظمیون فرزند غالمرضا در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 230/54‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1‬فرعی از ‪ 1058‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -79‬رای شماره ‪6541‬مورخه ‪ 1399/11/02‬اقای محسن شهراشوب نجف ابادی فرزند قربانعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 199‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 259‬اصلی واقع درقطعه‪4‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -80‬رای شماره ‪ 6540‬مورخه ‪ 1399/11/02‬اقای محسن شهراشوب نجف ابادی فرزند قربانعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 195/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 259‬اصلی واقع درقطعه‪4‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -81‬رای شماره ‪ 6284‬مورخه ‪ 1399/10/21‬خانم طاهره پاینده نجف ابادی فرزند حسنعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 303/42‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪370/4‬و‪364/3‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -82‬رای شماره ‪ 6274‬مورخه ‪ 1399/10/21‬محمدباقرعینی نجف ابادی فرزند محمدعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 193/38‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪370/4‬و‪364/3‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -83‬رای شماره ‪ 6269‬مورخه ‪ 1399/10/21‬اقای سعید عینی نجف ابادی فرزند محمدعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 212/08‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪370/4‬و‪ 364/3‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -84‬رای شماره ‪ 415‬مورخه ‪ 1400/01/30‬اقای محمدعلی فالحیان پور فرزند حسینعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 97/85‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪2‬فرعی از ‪ 329‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -85‬رای شماره ‪ 120‬مورخه ‪ 1400/01/15‬اقای جمشید فتحی جوزدانی فرزند حسینعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 139/38‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1120‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -86‬رای شماره ‪7234‬مورخه ‪ 1399/12/09‬خانم فاطمه اذری فرزند علی در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 103/03‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 474‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -87‬رای شماره ‪ 6081‬مورخه ‪ 1399/10/09‬اقای حیدرعلی انتشاری فرزند عزیزاهلل در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 200/65‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 353‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -88‬رای شماره ‪ 7233‬مورخه ‪ 1399/12/09‬اقای جمشید سیفی فرزند لطفعلی در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور و ساختمان احداثی به مساحت ‪ 180‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1677‬فرعی‬ ‫از ‪ 391‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق مبایعه نامه عادی‬ ‫خریداری از مالک رسمی یداله لطفی‬ ‫‪ -89‬رای شماره ‪ 352‬مورخه ‪ 1400/01/25‬خانم هدا خلیلی فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 260‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪11‬و‪58‬فرعی از ‪ 740‬اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -90‬رای شماره ‪ 7235‬مورخه ‪ 1399/12/09‬خانم رضیه یوسفی فرزند اصغر در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 152‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 326‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -91‬رای شماره ‪ 7241‬مورخه ‪ 1399/12/09‬خانم زهره محمدی فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت‪ 240/96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1‬و‪ 2‬فرعی از ‪959‬اصلی واقع درقطعه‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -92‬رای شماره ‪ 37‬مورخه ‪ 1400/01/07‬خانم زهره محمدی فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 54‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1039‬اصلی واقع درقطعه‪ 7‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری از مالک رسمی الهام‬ ‫اسرافیلیان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -93‬رای شماره ‪ 455‬مورخه ‪ 1400/01/31‬خانم ندا پیرعلی یاسه چاهی فرزند قدرت اله در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 151/55‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -94‬رای شماره ‪ 180‬مورخه ‪ 1400/01/17‬اقای مهدی کاظمی فرزند محمود در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 111/45‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 130‬اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -95‬رای شماره ‪ 165‬مورخه ‪ 1400/01/16‬اقای الیاس پورعزیزی نجف ابادی فرزند محمدعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 81/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1‬فرعی از ‪ 40‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -96‬رای شماره ‪ 456‬مورخه ‪ 1400/01/31‬اقای سهراب پورپیرعلی فرزند براتعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 222/57‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪7‬فرعی از ‪ 224‬اصلی واقع درقطعه‪4‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -97‬رای شماره ‪ 441‬مورخه ‪ 1400/01/31‬خانم اشرف رهبران فرزند علی در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 80/10‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪4‬فرعی از ‪ 538‬اصلی واقع درقطعه‪ 4‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -98‬رای شماره ‪ 200‬مورخه ‪ 1400/01/18‬اقای محمدرضا طبیبی فرزند مرتضی قلی در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 170/20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪21‬و ‪ 22‬فرعی از ‪ 897‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 9‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -99‬رای شماره ‪ 391‬مورخه ‪ 1400/01/29‬اقای مصطفی غالمی فرزند محمد در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 138/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1034‬اصلی واقع درقطعه‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -100‬رای شماره ‪ 425‬مورخه ‪ 1400/01/30‬خانم فاطمه امیری فرزند رضاقلی در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 190/96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 407‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -101‬رای شماره ‪ 206‬مورخه ‪ 1400/01/18‬خانم مریم نادی پور نجف ابادی فرزند علی در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 18/55‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1‬فرعی از ‪ 481‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -102‬رای شماره ‪7110‬و‪ 7111‬مورخه ‪ 1399/12/04‬اقای حسن ماندگاران فرزند رجبعلی در سه‬ ‫دانگ مشاع و خانم اکرم محمدی فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سفتکاری‬ ‫به مساحت ‪ 165/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 412‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -103‬رای شماره ‪ 6433‬مورخه ‪ 1399/10/29‬موسسه جامه االمام المنتظر مدرسه علمیه نجف اباد‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان اموزشی به مساحت ‪ 553/65‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪408‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -104‬رای شماره ‪ 166‬مورخه ‪ 1400/01/16‬دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره‬ ‫اطالعات نجف اباد در ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت ‪ 3725/70‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ 473‬اصلی واقع درقطعه‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق‬ ‫انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -105‬رای شماره ‪ 6276‬مورخه ‪ 1399/10/21‬اقای محمدصادق عینی نجف ابادی فرزند محمدعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 209/96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪370/4‬و ‪364/3‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -106‬رای شماره ‪ 6278‬مورخه ‪ 1399/10/21‬اقای محمدعلی عینی نجف ابادی فرزند باقر در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 384/66‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪370/4‬و ‪364/3‬‬ ‫اصلی واقع درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -107‬رای شماره ‪ 6053‬مورخه ‪ 1399/10/06‬اقای حسین مردانی نجف ابادی فرزند عشقعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 130/53‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 321‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق قولنامه عادی از مالک رسمی‬ ‫عشقعلی مردانی وسهم االرث از مالک رسمی عشقعلی مردانی (مقدار ‪ 188/97‬مترمربع برای متقاضی‬ ‫مالکیتباقیست)‬ ‫‪ -108‬رای شماره ‪128‬و ‪127‬مورخه ‪1400/01/15‬و‪ 1400/01/15‬خانم زهرا سفری ملک ابادی‬ ‫فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع واقای سیف اله احمدی فرزند فتح اله سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪230/63‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -109‬رای شماره ‪7236‬و ‪7237‬مورخه ‪1399/12/09‬و‪ 1399/12/09‬خانم مریم معینی فرزند امین در‬ ‫سه دانگ مشاع واقای ناصر عادل نیاء نجف ابادی فرزند علی در سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی‬ ‫از یکباب خانه به مساحت ‪46/45‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از‪ 961‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان (که با ششدانگ پالک ‪ 961/25‬تواما تشکیل یکباب خانه را‬ ‫میدهد)– متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -110‬رای شماره ‪249‬و ‪250‬مورخه ‪1400/01/19‬و‪ 1400/01/19‬اقای ابوذر منتظری نجف ابادی‬ ‫فرزند قنبرعلی در سه دانگ مشاع وخانم وجیهه رحیمی حاجی ابادی فرزند حسینعلی سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪100/93‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 701‬اصلی واقع درقطعه‬ ‫‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -111‬رای شماره ‪47‬و ‪46‬مورخه ‪1400/01/08‬و‪ 1400/01/08‬خانم رضوان نیک نژاد فرزند حسن‬ ‫در سه دانگ مشاع واقای اصغر شریعتی فرزند رضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪230/37‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪742‬و‪ 749‬اصلی واقع درقطعه ‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -112‬رای شماره ‪389‬و ‪390‬مورخه ‪1400/01/29‬و‪ 1400/01/29‬خانم الهام نصیران نجف ابادی‬ ‫فرزند اسفندیار در سه دانگ مشاع واقای فخرالدین طاهری فرزند علی اکبر سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪95/13‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪4‬فرعی از‪ 854‬اصلی واقع درقطعه‬ ‫‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -113‬رای شماره ‪7243‬و ‪7244‬مورخه ‪1399/12/09‬و‪ 1399/12/09‬خانم زهره همتیان نجف ابادی‬ ‫فرزند محمدرضا در دو دانگ مشاع واقای مهدی ایوبی فرزند کاظم چهاردانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪168‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪323‬و ‪ 323/3‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -114‬رای شماره ‪485‬و ‪486‬مورخه ‪1400/02/01‬و‪ 1400/02/01‬خانم اسماء کارشناس نجف ابادی‬ ‫فرزند اکبر در سه دانگ مشاع واقای مجید رستمی نجف ابادی فرزند جعفرقلی سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪184/74‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 2‬فرعی از‪ 9‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -115‬رای شماره ‪6082‬و ‪6083‬مورخه ‪1399/10/09‬و‪ 1399/10/09‬اقای مجید شهیدی فرزند رضا‬ ‫در سه دانگ مشاع خانم مریم خدادادئی فرزند مرتضی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪100‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 990‬اصلی واقع درقطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -116‬رای شماره ‪411‬و ‪410‬مورخه ‪1400/01/30‬و‪ 1400/01/30‬اقای سیدحمید ایتی پور نجف‬ ‫ابادی فرزند سیدناصر در سه دانگ مشاع وخانم بهشته میرعباسی نجف ابادی فرزند غالمعلی سه‬ ‫دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪173/45‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 766‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ 4‬ازبخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -117‬رای شماره ‪82‬و‪83‬مورخه ‪1400/01/11‬و‪ 1400/01/11‬اقای محمدعلی کبیرزاده فرزند حسین‬ ‫در سه دانگ مشاع وخانم زهرا کبیرزاده نجف ابادی فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪197/92‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 505‬اصلی واقع درقطعه‪ 5‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -118‬رای شماره ‪385‬و ‪386‬مورخه ‪1400/01/29‬و‪ 1400/01/29‬اقای روح االمین ابراهیم نجف‬ ‫ابادی فرزند محمد در سه دانگ مشاع و خانم زینب پیرمرادیان نجف ابادی فرزند مهدی سه دانگ‬ ‫مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪238/53‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 100‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -119‬رای شماره ‪6538‬و ‪6539‬مورخه ‪1399/11/02‬و‪ 1399/11/02‬اقای احسان یداللهی فرزند‬ ‫حسین در سه دانگ مشاع وخانم فهیمه فروغی فرزند محمود در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪264‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1273‬اصلی واقع درقطعه‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -120‬رای شماره ‪429‬و ‪430‬مورخه ‪1400/01/30‬و‪ 1400/01/30‬خانم رضوان چوپان نژاد فرزند‬ ‫مهدی در سه دانگ مشاع و اقای محمد چوپان نژاد نجف ابادی فرزند عباسعلی سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪34/62‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪4‬فرعی از ‪ 641‬اصلی‬ ‫واقع درقطعه‪5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -121‬رای شماره ‪6413‬و ‪6414‬مورخه ‪1399/10/29‬و‪ 1399/10/29‬خانم نسیم طالبی نجف ابادی‬ ‫فرزند اسداله در دو دانگ مشاع واقای علیرضا خاکی نجف ابادی فرزند غالمرضا چهار دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪214/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1101‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -122‬رای شماره ‪387‬و ‪388‬مورخه ‪1400/01/29‬و‪ 1400/01/29‬اقای محسن غالمی قراتپه فرزند‬ ‫علی در سه دانگ مشاع وخانم نرگس سلطانی نجف ابادی فرزند عباسعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪119/52‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪21‬فرعی از‪ 586‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‬ ‫‪ -123‬رای شماره ‪413‬و ‪412‬مورخه ‪1400/01/30‬و‪ 1400/01/30‬اقای عبدالرسول صداقت‬ ‫نجف ابادی فرزند حسینعلی در سه دانگ مشاع وخانم فاطمه زاهدی فرزند سعید در سه دانگ‬ ‫مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪88/10‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1171‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‬ ‫‪ -124‬رای شماره ‪ 481‬مورخه ‪ 1400/02/01‬اقای احسان پوراسماعیل نجف ابادی فرزند مصطفی‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 20/25‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 530‬اصلی واقع‬ ‫درقطعه‪10‬بخش‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -125‬رای شماره ‪39‬و‪40‬مورخه ‪1400/01/07‬و‪ 1400/01/07‬خانم زهرا نورمحمدی نجف ابادی‬ ‫فرزند غالمرضا در چهار دانگ مشاع وخانم مرضیه انتشاری فرزند محمد در دودانگ مشاع ازششدانگ‬ ‫قسمتی از یکباب خانه به مساحت ‪169/86‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 92‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‬ ‫‪ -126‬رای شماره ‪6537‬و ‪6536‬مورخه ‪1399/11/02‬و‪ 1399/11/02‬خانم زهرا فالحیان نجف ابادی‬ ‫فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع واقای حمیدصفدری نجف ابادی فرزند نصراله سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪156/99‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 750‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‬ ‫‪ -127‬رای شماره ‪6084‬و ‪6085‬مورخه ‪1399/10/09‬و‪ 1399/10/09‬خانم صفیه ناصحی نجف‬ ‫ابادی فرزند مصطفی در سه دانگ مشاع واقای حسن کاظمی نجف ابادی فرزند محمدعلی سه‬ ‫دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪138/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1011‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک‬ ‫مشاعی می باشد‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ -128‬رای شماره ‪346‬و ‪347‬مورخه ‪1400/01/25‬و‪ 1400/01/25‬خانم زهرا کلیشادی فرزند مهدی‬ ‫سه دانگ مشاع واقای سیدمحمدکافی موسوی نجف ابادی فرزند سیدکمال در سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪169/68‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪162‬و‪164‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‬ ‫‪ -129‬رای شماره ‪196‬و ‪197‬مورخه ‪1400/01/17‬و‪ 1400/01/17‬اقای وحیدمهربانی نجف ابادی‬ ‫فرزند ابوالقاسم در سه وسه هزاروهشتصدو سی و یک –سه هزاروهشتصدوسی وپنجم دانگ مشاع‬ ‫وخانم مهناز مرتضوی فرزند عباسعلی در دو وچهار‪-‬سه هزارو هشتصدوسی و پنجم دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪316/51‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 998‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‬ ‫‪ -130‬رای شماره ‪94‬و ‪93‬مورخه ‪ 1400/01/11‬خانم زهرا پورشبانان نجف ابادی فرزند فتح اله‬ ‫درسه دانگ مشاع و اقای هوشنگ سرمدی فرزندمحمد در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪176/90‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‪ 444‬اصلی واقع در قطعه ‪3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -131‬رای شماره ‪366‬و ‪365‬مورخه ‪1400/01/28‬و‪ 1400/01/28‬اقای حسن خانیان نجف ابادی‬ ‫فرزند ابراهیم در چهار دانگ مشاع وخانم زهره غالمی فرزند مهدی دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪122‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 587‬فرعی از ‪1014‬اصلی واقع در قطعه ‪6‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -132‬رای شماره ‪137‬و ‪138‬مورخه ‪1400/01/15‬و‪ 1400/01/15‬اقای عباسعلی فاضلی نجف ابادی‬ ‫فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع وخانم ربابه نعمتی نجف ابادی فرزند حیدرعلی سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪147/40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪3‬فرعی از‪ 929‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی‬ ‫می باشد‬ ‫‪ -133‬رای شماره ‪53‬و‪55‬و‪54‬مورخه ‪1400/01/08‬و‪ 1400/01/08‬و‪ 1400/01/08‬اقای مرتضی مراد‬ ‫نجف ابادی فرزند سیف اله در سی و نه –پنجاه وهشتم دانگ مشاع واقای مرتضی مراد نجف ابادی‬ ‫فرزند سیف اله درسی ونه‪-‬پنجاه وهشتم دانگ مشاع و خانم صنوبر احمدی فرزند نعمت اله در‬ ‫چهارونوزده‪-‬بیست ونهم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪101/83‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ 312‬اصلی واقع در قطعه ‪3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق‬ ‫انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‬ ‫شماره ‪299‬و‪300‬و‪301‬و‪296‬مورخه ‪1400/01/23‬و‪1400/01/23‬‬ ‫• ‪-134‬رای‬ ‫و‪1400/01/23‬و‪ 1400/01/23‬خانم سمیه مصدق جالل ابادی فرزند رضا یک دانگ مشاع و خانم‬ ‫فرنگیس فاضل نجف ابادی فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع وخانم مرضیه وصیله ها نجف‬ ‫ابادی فرزند مرتضی در یکدانگ مشاع و خانم پروانه نوریان نجف ابادی فرزند سیدمرتضی در‬ ‫یک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪246/10‬مترمربع قسمتی از پالکهای شماره‬ ‫‪9‬و‪10‬و‪11‬فرعی از ‪ 960‬اصلی واقع در قطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق‬ ‫قولنامه عادی خریداری از مالک رسمی حسن جهانیان نسبت به پالک ‪ 960/9‬وحسینعلی بوریایی‬ ‫نسبت به پالک ‪ 960/10‬و محمدحسین وشکراله کریمیان نسبت به‪960/11‬‬ ‫‪-135‬رای شماره ‪ 6079‬مورخه ‪ 1399/10/09‬اقای داود دوستان فرزند اسکندردر ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪38/40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪4‬فرعی از‪ 81‬اصلی واقع درقطعه‪3‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-136‬رای شماره ‪ 148‬مورخه ‪ 1400/01/16‬اقای سیدمحمود قریشی فرزند میرمحمد در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 137/99‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪1266‬اصلی واقع درقطعه‪10‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی از طریق انتقال قطعی مالک مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -137‬رای شماره ‪416‬و ‪417‬مورخه ‪1400/01/30‬و‪ 1400/01/30‬خانم نفیسه خوشاوی نجف ابادی‬ ‫فرزند مهدی در سه دانگ مشاع واقای حسین صالحی نجف ابادی فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع‬ ‫ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪105/45‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1438‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-138‬رای شماره ‪ 991‬مورخ ‪ 1400/02/21‬خانم زهرا ربانیان نجف ابادی فرزند حیدرعلی در‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 167/44‬مترمربع برروی قسمتی از پالک شماره ‪ 363‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪7‬بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪-‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -139‬رای اصالحی شماره ‪ 130‬مورخ ‪ 1400/01/15‬پیرو رای شماره ‪ 10080‬مالکیت اقای حسن‬ ‫کمرانی جالل ابادی فرزند غالمرضا در یک وهزار ودویست وسیزده‪-‬هزارودویست وپنجاهم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ‪ 4779/95‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪367‬اصلی واقع در قطعه ‪ 9‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪-‬متقاضی از طریق انتقال عادی از‬ ‫فاطمه کمرانی جالل ابادی‬ ‫‪ -140‬رای اصالحی شماره ‪ 438‬مورخ ‪ 1400/01/31‬پیرو رای شماره ‪ 11085‬مالکیت خانم محترم‬ ‫مصطفیء نجف ابادی فرزند قربانعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 221/40‬متر مربع بر روی‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪522‬اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪-‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-141‬رای اصالحی شماره ‪ 302‬مورخ ‪ 1400/01/23‬پیرو رای شماره ‪ 13864‬مالکیت خانم عذرا‬ ‫محمودیان نجف ابادی فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 146/24‬مترمربع بر روی‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ 307‬اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪-‬متقاضی‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-142‬رای اصالحی شماره ‪ 36‬مورخ ‪ 1400/01/07‬پیروی رای شماره ‪ 5579‬مالکیت اقای امین‬ ‫معینی فرزند محمدعلی در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 91/94‬مترمربع قسمتی از پالکهای ‪1‬‬ ‫و ‪5‬و‪ 17‬فرعی از ‪ 565‬اصلی واقع در قطعه‪ 6‬نجف اباد‪-‬بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-143‬رای اصالحی شماره ‪ 135‬مورخ ‪ 1400/01/15‬پیرو رای شماره ‪ 2818‬مالکیت اقای عبدالرضا‬ ‫ستاری نجف ابادی فرزندمحمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 253/63‬مترمربع برروی‬ ‫قسمتی از پالکهای ‪ 489/1‬و‪ 490‬واقع در قطعه‪ 6‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-144‬رای اصالحی شماره ‪ 7231‬و‪ 7232‬مورخ ‪1399/12/09‬پیرو رای شماره ‪ 5202‬و‪ 5203‬مالکیت‬ ‫خانم طاهره کریمی اشنی فرزندعبدالمجید در سه دانگ مشاع و اقای حسین کاویان پی فرزندمحمد‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 161/65‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در قطعه ‪ 9‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪-‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-145‬رای اصالحی شماره ‪ 2819‬و‪ 2820‬مورخ ‪ 1399/05/04‬پیرو رای شماره ‪ 3310‬و ‪3309‬‬ ‫مالکیت خانم عاطفه کارشناس فرزندغالمحسین در دو دانگ مشاع و اقای سیدمحمود نوریان نجف‬ ‫ابادی فرزندسیداحمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 216/77‬متر مربع بر‬ ‫روی قسمتی از پالک شماره ‪ 174‬اصلی واقع در قطعه ‪10‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان‪-‬متقاضی‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪-146‬رای اصالحی شماره ‪ 6166‬و‪ 6167‬مورخ ‪ 1399/10/16‬پیرو رای شماره ‪ 7507‬و‪ 7511‬مالکیت‬ ‫خانم فخری امینی نجف ابادی فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع واقای سعید شمس فرزندجلیل در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 248/19‬متر مربع بر روی قسمتی از پالک شماره ‪289‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪3‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان –متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/01 :‬مهدی صادقی وصفی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد ‪/1144829‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-538‬برابر اراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد‬ ‫تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬در‬ ‫صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل‪ ،‬تسلیم وپس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫الف)اراء صادره از هیات شعبه اول ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 1950‬مورخ ‪ 1400/03/05‬به شماره کالسه ‪ 2901‬اقای‪ /‬خانم فاطمه حاجی حیدری‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 425‬کدملی ‪ 1140990081‬صادره فرزند رضا نسبت به ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 224.30‬مترمربع پالک شماره ‪1599‬فرعی از‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 5620‬اغا بیگم تاتاری و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 1947‬مورخ ‪ 1400/03/05‬به شماره کالسه ‪ 0394‬اقای‪ /‬خانم زهره منشوری به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 31808‬کدملی ‪ 1282246992‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫باغ به مساحت ‪ 782.33‬مترمربع پالک شماره‪ 91‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهرشامل مع االواسطه از مالکیت محمد حسن نجفی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 1948‬مورخ ‪ 1400/03/05‬به شماره کالسه ‪ 0397‬اقای‪/‬خانم حورا حجه فروش به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1275869602‬کدملی ‪ 1275869602‬صادره فرزند مهدی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع‬ ‫از ‪ 6‬دانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1449.28‬مترمربع پالک شماره ‪ 91‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطعه از مالکیت قمر شیخ االسالم و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 1949‬مورخ ‪ 1400/03/05‬به شماره کالسه ‪ 0395‬اقای‪/‬خانم فاطمه حجه فروش به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1274489644‬کدملی ‪ 1274489644‬صادره فرزند مهدی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع‬ ‫از ‪ 6‬دانگ یکباب با به مساحت ‪ 1449.28‬مترمربع پالک شماره ‪91‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت قمر شیخ االسالم و مالحظه نقشه ملک‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 1380‬مورخ ‪ 1400/02/18‬به شماره کالسه ‪ 2577‬اقای‪/‬خانم همدم رضوانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 152‬کدملی ‪ 1141519798‬صادره فرزند احمد نسبت به ‪ 4‬سهم از ‪ 26‬سهم‬ ‫شش دانگ ‪ .‬به مساحت ‪ 154.38‬مترمربع پالک شماره‪ 493‬فرعی از‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ( مبایعه نامه عادی ‪ /‬سند رسمی ‪/‬سند مالکیت‬ ‫مشاعی‪ )......................./‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 1378‬مورخ ‪ 1400/02/18‬به شماره کالسه ‪ 2576‬اقای ‪ /‬خانم غالمرضا نوروزی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 142‬کدملی ‪ 1141467461‬صادره فرزند علی نسبت به ‪ 22‬سهم از ‪ 26‬سهم‬ ‫شش دانگ ‪ .‬به مساحت ‪ 154.38‬مترمربع پالک شماره‪ 493‬فرعی از‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه ‪ 58‬دفتر ‪ 129‬و سند ‪ 10608‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 1964‬مورخ ‪ 1400/03/06‬به شماره کالسه ‪ 2929‬اقای ‪ /‬خانم محمد‬ ‫ابراهیم پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 10070‬کدملی ‪ 1140476701‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به ‪6‬‬ ‫دانگ یکباب خانه و مغزاه متصله به مساحت ‪ 291.05‬مترمربع پالک شماره ‪1369‬فرعی از‪ 72‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 31727‬مورخ ‪ 83/03/24‬دفر ‪59‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 1943‬مورخ ‪ 1400/03/05‬به شماره کالسه ‪ 2108‬اقای ‪ /‬خانم علیرضا‬ ‫ملک زاده به شناسنامه شماره ‪ 242‬کدملی ‪ 1141004062‬صادره فرزند عباس نسبت به ‪ 3‬دانگ‬ ‫یکباب زمین زراعی ‪ .‬به مساحت ‪ 1927.34‬مترمربع پالک شماره ‪449‬فرعی از‪ 119‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 244234‬مورخ ‪ 99/08/19‬دفتر ‪ 72‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 2109‬مورخ ‪ 1400/03/05‬به شماره کالسه ‪ 2109‬اقای ‪ /‬خانم براتعلی‬ ‫وطن خواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 14957‬کدملی ‪ 1140148338‬صادره فرزند احمد نسبت‬ ‫به ‪ 3‬دانگ یکباب زمین زراعی ‪ .‬به مساحت ‪ 1927.34‬مترمربع پالک شماره ‪449‬فرعی از‪ 119‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 244234‬مورخ ‪ 99/08/19‬دفتر‬ ‫‪72‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 4825‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 1950‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫غالمرضا فاتحی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 158‬کدملی ‪ 1141636123‬صادره فرزند محمدعلی‬ ‫نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 166.50‬مترمربع پالک شماره‪ 586‬فرعی از‪ 84‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 307‬دفتر ‪ 16‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 4827‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 1951‬قای ‪ /‬خانم زهرا‬ ‫ابدالی حاجی ابادی به شناسنامه شماره ‪ 3893‬کدملی ‪ 1283335085‬صادره فرزند اکبر نسبت به ‪3‬‬ ‫دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 166.50‬مترمربع پالک شماره‪ 586‬فرعی از‪ 84‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه ‪ 307‬دفتر ‪ 16‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 4884‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 0185‬اقای ‪ /‬خانم سیف‬ ‫اله رجائی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 12311‬کدملی ‪ 1140376144‬صادره فرزند رضا شش دانگ‬ ‫یکباب خانه دو طبقه به استثنای ثمنیه اعیانی ‪ .‬به مساحت ‪ 121.95‬مترمربع پالک شماره ‪6‬فرعی‬ ‫از‪ 105‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 13216‬مورخ‬ ‫‪ 93/09/19‬دفتر ‪ 322‬و سند ‪ 13215‬مورخ ‪ 93/09/19‬دفتر ‪ 322‬و سند ‪ 13217‬مورخ ‪19/09/93‬‬ ‫دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 1929‬مورخ ‪ 1400/03/03‬به شماره کالسه ‪ 2109‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫ایمان طرفایه به شناسنامه شماره ‪ 1530‬کدملی ‪ 1141285746‬صادره فرزند علی در نسبت به ‪6‬‬ ‫دانگ یکباب خانه به مساحت ‪176.31‬مترمربع پالک شماره‪ 856‬فرعی از‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از اسداهلل نساجی و سعید خان احمدی و‬ ‫رجبعلی نساجیو مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 3423‬مورخ ‪ 1399/04/15‬به شماره کالسه ‪ 2441‬اقای ‪ /‬خانم زهرا‬ ‫عسگری فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 12712‬کدملی ‪ 1140503332‬صادره فرزند حسنعلی نسبت به‬ ‫‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 228.53‬مترمربع پالک شماره ‪ 4702‬و ‪950‬فرعی از‪ 72‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شه شامل سند ‪ 4115‬مورخ ‪ 92/03/06‬دفتر ‪ 388‬و ثبت‬ ‫در صفحه ‪ 203‬دفتر ‪ 203‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 1889‬مورخ ‪ 1400/03/01‬به شماره کالسه ‪ 0025‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫محمد علی شهریان به شناسنامه شماره ‪ 52‬کدملی ‪ 1140922882‬صادره فرزند غالمرضا نسبت به‬ ‫‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪972.87‬مترمربع پالک شماره ‪ 6572‬و ‪ 2563‬و ‪2633‬فرعی از اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 120253‬مورخ ‪ 98/08/08‬دفتر‬ ‫‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 7827‬مورخ ‪ 1397/05/18‬به شماره کالسه ‪ 0626‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫غالمرضا رضوانی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 3275‬کدملی ‪ 1141168545‬صادره فرزند رجبعلی‬ ‫نسبت به ‪ 4‬دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 196.60‬مترمربع پالک شماره‪792.1‬‬ ‫فرعی از‪ 111‬اصلی واقع در نخود جاری اندان بخش‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل‬ ‫ثبت در صفحه ‪ 168‬و ‪ 165‬دفتر ‪ 529‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 7826‬مورخ ‪ 1397/05/18‬به شماره کالسه ‪ 0627‬اقای ‪ /‬خانم مریم‬ ‫شمشی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 6082‬کدملی ‪ 1142288854‬صادره فرزند رحمن نسبت به ‪2‬‬ ‫دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 196.60‬مترمربع پالک شماره ‪1/792‬فرعی از‪111‬‬ ‫اصلی واقع در نخود جاری اندان بخش‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه‬ ‫‪ 168‬و ‪ 165‬دفتر ‪ 529‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 1881‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0127‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫علی اکبر عسگری والشانی به شناسنامه شماره ‪ 65935‬کدملی ‪ 1281757446‬صادره فرزند حسین‬ ‫نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب ساخمان در حال ساخت به مساحت ‪ 120.69‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪70‬فرعی از ‪120‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از‬ ‫محمد نجار پور و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 1877‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0142‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫مهدی اقائی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 6782‬کدملی ‪ 0072812378‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت‬ ‫به ‪ 6‬دانگ یکباب ساختما در حال ساخت به مساحت ‪ 179.85‬مترمربع پالک شماره‪ 70‬فرعی از‪106‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از محمد نجار پور ) و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 1873‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0128‬اقای ‪ /‬خانم همدم‬ ‫یوسفیان خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 10411‬کدملی ‪ 1140357069‬صادره فرزند عباس نسبت به ‪6‬‬ ‫دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 179.85‬مترمربع پالک شماره‪ 70‬فرعی از‪106‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الوسطه از محمد نجار پور و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسم مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ 1869‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0144‬اقای ‪ /‬خانم عباس‬ ‫سام سدهی به شناسنامه شماره ‪ 1544‬کدملی ‪ 1142243613‬صادره فرزند حسنعلی نسبت به ‪ 3‬دانگ‬ ‫مشاع از ‪ 6‬دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 137.31‬مترمربع پالک شماره ‪70‬فرعی‬ ‫از‪ 106‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از محمد نجار‬ ‫پور ) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ 1868‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0143‬اقای ‪ /‬خانم لیال‬ ‫پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 1130184196‬کدملی ‪ 1130184196‬صادره فرزند محمدعلی نسبت به‬ ‫‪ 3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 137.31‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪70‬فرعی از‪ 106‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از‬ ‫محمد نجار پور و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ 1861‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0131‬اقای ‪ /‬خانم مریم‬ ‫حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1981‬کدملی ‪ 1141256932‬صادره فرزند عبدالخالق نسبت به‬ ‫‪ 6‬دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 151.03‬مترمربع پالک شماره‪ 70‬فرعی از‪106‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از محمد نجار پور و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ 1857‬مورخ ‪ 1400/02/30‬به شماره کالسه ‪ 0132‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫رسول لطفی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 3089‬کدملی ‪ 1142259280‬صادره فرزند نوراله نسبت به‬ ‫‪ 6‬دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت ‪ .‬به مساحت ‪ 178.50‬مترمربع پالک شماره‪70‬فرعی از‪106‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 11609‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ 1828‬مورخ ‪ 1400/02/29‬به شماره کالسه ‪ 0112‬اقای ‪ /‬خانم محمود‬ ‫رجبی به شناسنامه شماره ‪ 1532‬کدملی ‪ 1290526613‬صادره فرزند امراله نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫مغازه ‪ .‬به مساحت ‪ 35.40‬مترمربع پالک شماره ‪517‬فرعی از‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از سند ‪ 22239‬مورخ ‪ 45/12/26‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ 1773‬مورخ ‪ 1400/02/27‬به شماره کالسه ‪ 1535‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫محمد روشن مهر به شناسنامه شماره ‪ 14841‬کدملی ‪ 1140147171‬صادره فرزند علی نسبت به‬ ‫‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 193.46‬مترمربع پالک شماره ‪504‬فرعی از‪ 157‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االواسطه از فریبا سعیدی و احمد روشن مهر‬ ‫ثبت در صفحه ‪ 362‬دفتر ‪ 79‬و صفحه ‪ 341‬دفتر ‪ 356‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ 5611‬مورخ ‪ 1399/05/23‬به شماره کالسه ‪ 1023‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫خدیجه کاظمی اندانی به شناسنامه شماره ‪ 111‬کدملی ‪ 1141271516‬صادره خمینی شهر فرزند‬ ‫عبداله نسبت به ‪3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه ‪ .‬به مساحت ‪ 144.37‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪227‬فرعی از‪ 105‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 482‬دفتر ‪ 330‬و صفحه ‪ 19‬دفتر ‪ 93‬و صفحه ‪ 16‬دفتر ‪ 93‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ 5613‬مورخ ‪ 1399/05/23‬به شماره کالسه ‪ 1027‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫رجبعلی کاظمی به شناسنامه شماره ‪ 261‬کدملی ‪ 1141695847‬صادره خمینی شهر فرزند محمود‬ ‫نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 144.37‬مترمربع پالک شماره‪227‬‬ ‫فرعی از‪ 105‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل صفحه ‪ 482‬و دفتر‬ ‫‪ 330‬و صفحه ‪ 19‬دفتر ‪ 93‬و صفحه ‪ 16‬دفتر ‪ 93‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪ 1712‬مورخ ‪ 1400/02/27‬به شماره کالسه ‪ 0947‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫عباس عموشاهی به شناسنامه شماره ‪ 3168‬کدملی ‪ 1141167468‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 21.41‬مترمربع پالک شماره ‪ 1353‬فرعی از‪ 72‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل طی سند ‪ 48143‬مورخ ‪ 99/04/30‬دفتر ‪301‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ 1615‬مورخ ‪ 1400/02/22‬به شماره کالسه ‪ 0932‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫سید احمد ملکوتی علون ابادی به شناسنامه شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 5659536034‬صادره فرزند حسین‬ ‫نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب باغ ‪ .‬به مساحت ‪ 1701‬مترمربع پالک شماره‪ 103‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از فرهاد نواب و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ 1592‬مورخ ‪ 1400/02/21‬به شماره کالسه ‪ 0119‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫کیوان حاجی هاشمی به شناسنامه شماره ‪ 698‬کدملی ‪ 1141315939‬صادره فرزند محمدعلی نسبت‬ ‫به ‪ 6‬دانگ یکباب باغ ‪ ..‬به مساحت ‪ 3009.49‬مترمربع پالک شماره‪ 1013‬و ‪ 1/949‬و ‪ 949‬فرعی از‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 43528‬مورخ ‪99/04/28‬‬ ‫دفتر ‪139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای شماره ‪ 3998‬مورخ ‪ 1399/11/28‬به شماره کالسه ‪ 1809‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫خدیجه بدیهی به شناسنامه شماره ‪ 15‬کدملی ‪ 1142215784‬صادره خمینی شهر فرزند غالمحسین‬ ‫نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 100‬مترمربع پالک شماره ‪ 1541‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 2359‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ 8217‬مورخ ‪ 1399/08/02‬به شماره کالسه ‪ 0770‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫الهه دهقان پوده به شناسنامه شماره ‪ 2024‬کدملی ‪ 1141257378‬صادره فرزند عبدالرضا نسبت به‬ ‫‪ 6‬دانگ یکباب خانه ‪ .‬به مساحت ‪ 159.34‬مترمربع پالک شماره ‪463‬فرعی از‪ 111‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثت در صفحه ‪ 524‬دفتر ‪ 665‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ 1561‬مورخ ‪ 1400/02/21‬به شماره کالسه ‪ 1188‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫زهره جورکش به شناسنامه شماره ‪ 21650‬کدملی ‪ 1140216058‬صادره فرزند محمدتقی نسبت‬ ‫ب ‪ 6‬دانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 31.84‬مترمربع پالک شماره‪ 831‬و ‪ 121‬فرعی از‪ 118‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 79825‬مورخ ‪ 73/03/01‬دفتر‬ ‫‪ 63‬و مع االوسطه از علی اشتری ثبت در صفحه ‪ 553‬دفتر ‪146‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ 1539‬مورخ ‪ 1400/02/20‬به شماره کالسه ‪ 0414‬اقای ‪ /‬خانم اکبر‬ ‫قمی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1588‬کدملی ‪ 1142244059‬صادره فرزند منوچهر نسبت به ‪6‬‬ ‫دذانگ یکباب خانه ‪ .‬به مساحت ‪ 158‬مترمربع پالک شماره‪774‬فرعی از‪ 109‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از محمد علی نجفی و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ 1543‬مورخ ‪ 1400/02/20‬به شماره کالسه ‪ 0416‬اقای ‪ /‬خانم اصغر‬ ‫قمی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 13918‬کدملی ‪ 1142354016‬صادره فرزند منوچهر نسبت به ‪3‬‬ ‫دانگ مشاع یکباب خانه به مساحت ‪ 396.83‬مترمربع پالک شماره‪ 663‬فرعی از‪ 122‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از مالکیت محمد علی نجفی ) و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ 1541‬مورخ ‪ 1400/02/20‬به شماره کالسه ‪ 0419‬اقای ‪/‬‬ ‫‪ -37‬رای شماره‬ ‫خانم منصور قمی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130285294‬کدملی ‪ 1130285294‬صادره فرزند‬ ‫منوچهر نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 234‬مترمربع پالک شماره ‪774‬فرعی از‪109‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت محمد‬ ‫علی نجفی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ 1528‬مورخ ‪ 1400/02/20‬به شماره کالسه ‪ 0175‬اقای ‪ /‬خانم حسین‬ ‫گل افشان سیچانی به شناسنامه شماره ‪ 71‬کدملی ‪ 1289319774‬صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت‬ ‫به ‪ 6‬دانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1400‬مترمربع پالک شماره ‪ 90‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از سند ‪ 27663‬مورخ ‪ 42/05/29‬دفتر ‪ 29‬حبیب اهلل‬ ‫محمدی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ 1516‬مورخ ‪ 1398/09/30‬به شماره کالسه ‪ 0687‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫تقی زلقی به شناسنامه شماره ‪ 7‬کدملی ‪ 1129859835‬صادره فرزند صفد نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 130‬مترمربع پالک شماره ‪310‬فرعی از‪ 159‬اصلی واقع در اراضی شمالی بخش‬ ‫‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از مالکیت حسن عسگری ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 460‬دفتر ‪ 31‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ 8370‬مورخ ‪ 1399/08/04‬به شماره کالسه ‪ 0152‬اقای ‪ /‬خانم لیال‬ ‫روح اللهی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 18683‬کدملی ‪ 1140186361‬صادره فرزند محمدکریم‬ ‫نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت ‪ 48‬مترمربع پالک شماره ‪1354‬فرعی از‪158‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه ‪ 177‬دفتر ‪ 565‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ 1493‬مورخ ‪ 1400/02/20‬به شماره کالسه ‪ 1405‬اقای ‪ /‬خانم‬ ‫پروانه امیریان به شناسنامه شماره ‪ 443‬کدملی ‪ 1141000962‬صادره فرزند حیدرعلی به مساحت‬ ‫‪ 180‬مترمربع پالک شماره ‪ 708‬و ‪ 709‬و‪ 734‬و ‪735‬فرعی از ‪158‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه ‪ 403‬دفتر ‪ 149‬و دفتر ‪ 151‬صفحه ‪ 28‬و دفتر‬ ‫‪ 147‬صفحه ‪ 562‬و دفتر ‪ 150‬صفحه ‪ 68‬مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫رای اصالحی‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ 0475‬مورخ ‪ 1400/01/25‬به شماره کالسه ‪ 2808‬اقای ‪ /‬خانم حمیدرضا جاللی‬ ‫کوشکی به شناسنامه شماره ‪ 1130114325‬کدملی ‪ 1130114325‬صادره فرزند غالمعلی ( اصالح‬ ‫شده است به حسین ) نسبت به ‪ 6‬دانگ ‪ 6‬دانگ باغ به مساحت ‪ 1041.28‬مترمربع پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 18219‬و سند‬ ‫‪ 12410‬مورخ ‪ 92/06/04‬دفتر ‪ )301‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه ومحرز‬ ‫گردیده است ‪.‬‬ ‫‪-2‬رای شماره ‪ 1406‬مورخ ‪ 1400/02/19‬به شماره کالسه ‪ 2824‬اقای ‪ /‬خانم احمد وطن خواه‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی ‪ 0059173453‬صادره فرزند براتعلی در قسمتی از‪/‬‬ ‫ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 476‬مترمربع پالک شماره فرعی‪ 179‬از اصلی ‪ 173‬واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 16323‬و ‪16324‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/01 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1143912‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-539‬برابر رای شماره ‪ 1400-962‬مورخ ‪ 1400/03/08‬هیات به شماره کالسه ‪1399-501‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امیر لکزیان فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1023‬صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪ 249/76‬مترمربع از‬ ‫پالک ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای عید محمد باغچقی فرزند علی و محمد باغچقی فرزند حسین محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/01 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3023‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-542‬برابر رای شماره ‪ 1400-966‬مورخ ‪ 1400/03/08‬هیات به شماره کالسه ‪1400-50‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جهان دار اسدی فرزند‬ ‫جان محمد بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪142/70‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ 215‬فرعی از ‪ 129‬اصلی واقع در اراضی ملکش خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم بهروز محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/01 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3017‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-543‬برابر رای شماره ‪ 1400-970‬مورخ ‪ 1400/03/09‬هیات به شماره کالسه ‪1400-18‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه غالمزاده فرزند‬ ‫نعمان بشماره شناسنامه ‪ 0921069553‬صادره از مشهد در ششدانگ یک باب انباری به مساحت‬ ‫‪ 182/60‬مترمربع از پالک ‪ 70‬فرعی از ‪ 125‬اصلی واقع در اراضی قریه عزیز خراسان شمالی بخش‬ ‫دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای محمدرضا صداقت فرزند غالمحسین محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/01 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3019‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-544‬برابر رای شماره ‪ 1400-965‬مورخ ‪ 1400/03/08‬هیات به شماره کالسه ‪1400-40‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه بهروز‬ ‫فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪51‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ 215‬فرعی از ‪ 129‬اصلی واقع در اراضی ملکش خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم بهروز محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/01 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3021‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-697‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013000134‬مورخ ‪1400/01/18‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای جواد موفق بیلندی فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت کل ‪ 1035/13‬مترمربع از پالک شماره ‪ 3349‬فرعی از‬ ‫‪ – 3‬اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای محمد‬ ‫پوزشی مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-693‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۷۵-۱۴۰۰‬مورخه ‪ 1400/03/23‬هیات به شماره کالسه ‪۱۴۰۰-۱۷‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن اسماعیل‬ ‫زاده مقدم فرزند عبداله بشماره شناسنامه ‪ ۳۹‬صادره از درگز در ششدانگ یک باب انباری به مساحت‬ ‫‪ 211/26‬مترمربع از پالک ‪ ۷۱‬فرعی از ‪ ۱۲۵‬اصلی واقع در اراضی قریه عزیز خراسان شمالی بخش‬ ‫دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای علی اکبر کاظمیان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3081‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-696‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001001104‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001001855‬مورخ ‪ 1400/03/11‬تقاضای اقای بهرام کیانی فرزند کرم نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت ‪ 27/77‬متر مربع تحت پالک ‪59‬‬ ‫فرعی از ‪ 1905‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم ابادخروجی از مالکیت مالک اولیه غالم دهنادی‬ ‫رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار ومحلی اگهی می گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-695‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم‬ ‫اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000638‬و رای شماره ‪140060325001001851‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/03/11‬تقاضای اقای علی یگانه فرزند برزو نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ‬ ‫یک قطعه زمین محصور بمساحت ‪ 27/77‬متر مربع تحت پالک ‪ 59‬فرعی از ‪ 1905‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه غالم دهنادی رسیدگی و تائید وانشاء‬ ‫گردید‪.‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی‬ ‫می گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس اخذرسید‬ ‫‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 1400/04/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/04/16 :‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اعالم منتخبین یاسوج‬ ‫در ششمین دوره انتخابات‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫منتخبیــن مــردم شــهر یاســوج در ششــمین دوره‬ ‫انتخاباتشورایاسالمیشهرمشخصشدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش کبنــا‪ ،‬انتخابات ششــمین دوره شــورای‬ ‫اســامی شــهر یاســوج به پایان رســید‪ .‬مجیــد احمدی‬ ‫فرمانداری شهرستان بویراحمد‪ ،‬با قدردانی از مشارکت‬ ‫قهــای رای‪،‬‬ ‫اگاهانــه و حداکثــری مــردم در پای صندو ‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بر اســاس شــمارش نهایــی اراء ماخوذه‬ ‫انتخابات شــورای اســامی شهر یاســوج‪ ،‬اقایان؛ بهنام‬ ‫عباس نژاد با ‪ 10554‬رای؛ هدایت امیری با ‪ 9996‬رای؛‬ ‫هدایت اکبری با ‪ 8938‬رای؛ عطااهلل دانشی با ‪8347‬‬ ‫رای؛ فرشــید احمــدی کیش بــا ‪ 7977‬رای؛ کیوان اشــنا‬ ‫بــا ‪ 7663‬رای؛ ایمــان جادوانــه بــا ‪ 7650‬رای به عنوان‬ ‫اعضــای اصلــی شــورای شــهر یاســوج انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫اسماعیل یوسفی با ‪ 7607‬رای؛ محمدرضا اریا با ‪7020‬‬ ‫رای؛ عنایت بهرامی نیا با ‪ 6919‬رای؛ عزیزاهلل پناهی با‬ ‫‪ 6677‬رای و مســعود خوبانــی بــا ‪ 6517‬رای به عنوان‬ ‫اعضایعلی البدلشورایشهریاسوجانتخابشدند‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ 62‬درصدی در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫دبیــر ســتاد انتخابات کهگیلویــه و بویراحمد نتایج‬ ‫قطعــی انتخابــات ریاســت جمهــوری در این اســتان را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گزارش پیک ملت‪ ،‬فتاح محمدی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از ‪ ۳۴۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬رای اخذشده در این استان‬ ‫درمجمــوع ‪ ۳۱۴‬هــزار و ‪ ۲۵۴‬رای صحیح اســت که ‪۳۰‬‬ ‫هزار رای باطله اســت‪ .‬فتاح محمدی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫‪ ۳۴۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬رای اخذشده در این استان درمجموع‬ ‫‪ ۳۱۴‬هــزار و ‪ ۲۵۴‬رای صحیــح اســت کــه ‪ ۳۰‬هــزار رای‬ ‫باطله است‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬سید ابراهیم رئیسی‪ ۱۵۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۷‬رای‪ ،‬محســن رضایی میر قائد ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪۴۳۴‬‬ ‫رای‪ ،‬عبدالناصر همتی ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۲۱‬رای و قاضی زاده‬ ‫هاشمی دو هزار ‪ ۳۱۲‬رای کسب کردند‪ .‬محمدی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬میزان مشــارکت در ســیزدهمین انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ۶۲٫۵۸‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تکذیب ادعای کلیپ‬ ‫منتشرشدهمبنی‬ ‫بر قتل ‪ ۳‬نفر‬ ‫فرماندهانتظامیاستان کهگیلویهوبویراحمدضمن‬ ‫تکذیب ادعای محتوای کلیپ منتشرشده مبنی بر قتل‬ ‫‪ ۳‬نفر جوان توسط پلیس در یاسوج توضیح داد‪ .‬سردار‬ ‫کیقباد مصطفایی گفت‪ :‬در پی نارضایتی و اعتراض روز‬ ‫جاری تعدادی از هواداران یکی از کاندیداهای شــورای‬ ‫اسالمیشهریاسوجوتجمعمعترضانمقابلفرمانداری‬ ‫شهرستان مذکور و اقدامات هنجارشکنانه و دستگیری‬ ‫چنــد نفــر از هنجارشــکنان توســط پلیــس‪ ،‬معترضیــن‬ ‫متفــرق شــدند و کلیــپ منتشرشــده در فضــای مجازی‬ ‫هیچ گونه ارتباطی به جریان انتخابات نداشته و مربوط‬ ‫به گازگرفتگی ‪ ۳‬نفر جوان در ســنوات گذشــته دریکی‬ ‫از اســتان های هم جوار اســت‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫تشــمار به قصد تشویش اذهان عمومی‬ ‫عده ای انگش ‬ ‫اقــدام به انتشــار این کلیپ کردند که قطعـ ًـا موضوع از‬ ‫سوی پلیس رسیدگی و با منتشرکنندگان ان طبق قانون‬ ‫برخورد خواهد شد‪ .‬فرمانده انتظامی استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد با توصیه به مردم در خصوص توجه و اعتنا‬ ‫نکردنبهبرخی کلیپ هاومطالبمنتشرشدهدر فضای‬ ‫مجــازی بیان کرد‪ :‬پلیس با افــرادی که قصد برهم زدن‬ ‫امنیت ذهنی و روانی جامعه را داشــته باشــند برخورد‬ ‫قاطع و قانونی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در جشنواره‬ ‫بین المللیقصه گویی‬ ‫‪ ۱۰‬تیر است‬ ‫مدیرکل کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬اخرین مهلت شرکت مردم‬ ‫این اســتان در بیســت و ســومین جشــنواره بین المللی‬ ‫قصه گویی کانون پرورش فکری‪ ۱۰‬تیرماه‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫کبــرا اخالقــی نیا در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شهــای ملــی‪ ،‬بین الملــل‪،‬‬ ‫ایــن جشــنواره شــامل بخ ‬ ‫برتریــن قصه های کشــور و قصــه زندگی من اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این جشــنواره با شــعار «اینده ساختنی است» و‬ ‫با محورهای امیدها و ارزوها‪ ،‬شــادی ها و غم ها و ایثار‬ ‫و ازخودگذشــتگی (جهــاد و مقاومــت در عرص ههــای‬ ‫مختلف زندگی) برگزار می شود‪ .‬مدیرکل کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد بیان‬ ‫کرد‪ :‬این دوره از جشــنواره به دلیل شــیوع بیماری کرونا‬ ‫به طور مجازی برگزار خواهد شد‪ .‬اخالقی نیا عنوان کرد‪:‬‬ ‫ان عده از مردم کهگیلویه و بویراحمد که عالقه مند به‬ ‫شرکت در این جشنواره هستند می توانند با مراجعه به‬ ‫پایگاه به نشانی اینترنتی‪ www.kanoonfest.ir‬نسبت‬ ‫بــه نام نویســی و ارســال اثار خــود اقــدام کننــد‪ .‬او ابراز‬ ‫داشت‪ :‬مرحله پایانی این جشنواره ‪ ۳۰‬اذرماه امسال و‬ ‫هم زمان با شب یلدا به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرکلکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانکهگیلویهو‬ ‫بویراحمدگفت‪:‬بخشملیاینجشنوارهشاملاجرایزنده ‬ ‫(مجازی)قصه گوییازسویپسرانودختران‪ ۱۲‬تا‪ ۱۸‬سال‪،‬‬ ‫مردان و زنان‪ ۱۸‬ســال به باال و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها‬ ‫در ســه بخش قصه هایی برای کودکان‪ ،‬قصه هایی برای‬ ‫نوجوانانوقصه هاییبرایبزرگ ساالناست‪.‬‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫رویدا د یلوهی و بوریاحمد‬ ‫اجرای مرحله دوم طرح یاس‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬مرحله دوم طرح یاس (یاران اســیب ســتیز)‬ ‫به منظور پیشگیری از اسیب های اجتماعی و ترویج‬ ‫فرهنگ خود امدادی برای مددجویان این نهاد در‬ ‫استان اجرا شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬مرحله دوم طرح یاس به منظور پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ خود امدادی‬ ‫برای مددجویان این نهاد در اســتان اجرا شــد‪ .‬قباد‬ ‫مبشری‪،‬مدیرکلکمیتهامدادکهگیلویهوبویراحمد‪،‬‬ ‫با اشــاره به اجرای طرح یاس با مشــارکت این نهاد‬ ‫و جمعیــت هالل احمــر‪ ،‬گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد بــا‬ ‫همــکاری جمعیــت هالل احمر به صورت مشــترک‬ ‫طرحــی را بــه نــام طــرح یــاس طراحی کرده اســت‬ ‫کــه در ان مددجویــان کمیتــه امــداد امــام به عنوان‬ ‫مسئوالنورابطانخانه هایهاللدر حاشیهشهرها‬ ‫ســازمان دهی و امــوزش خواهنــد دیــد و در حــوزه‬ ‫ترویج اموزش های همگانی امدادی و اجرای طرح‬ ‫پیشگیرانه اسیب های اجتماعی و تشکیل تیم های‬ ‫موردنیاز در زمانوقوعحوادثبه کارگیریمی شوند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مددجویــان شــرکت کننده در‬ ‫طــرح یــاس دوره هایی از قبیل امــداد و کمک های‬ ‫اولیه‪ ،‬خدمات داوطلبانه‪ ،‬پیشگیری از اسیب های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اشنایی با مهارت های زندگی و مشاوره‬ ‫گروهیرافراگرفته اندواز ظرفیتان هادر خانه های‬ ‫هالل استفاده خواهد شد‪ .‬مبشری با اشاره به اینکه‬ ‫سال گذشته‪ 50‬نفر از دختران تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد کهگیلویهوبویراحمددر مرحلهاولطرحیاس‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬به مناسبت دهه کرامت و روز‬ ‫دختر امسال‪ 285‬نفر از دختران مددجوی این نهاد‬ ‫در مرحله دوم طرح یاس شرکت کرده اند‪ .‬مدیرکل‬ ‫کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه در‬ ‫شهــای اجتماع محور فرد‬ ‫طــرح یــاس‪ ،‬با ارائه اموز ‬ ‫توانانجام کار مشارکتیراپیداکردهوموجبایجاد‬ ‫هماهنگــی و افزایــش تــاب اوری در ســطح محلــی‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬افــراد فعــال در خان ههــای هالل‬ ‫م ‬ ‫وارد چرخه و فرایندی می شوند که در صورت بروز‬ ‫بحران می توانند در مرحله نخســت خود‪ ،‬مرحله‬ ‫دوم خانواده و در مرحله سوم اعضای محله شان را‬ ‫از بحران نجات دهند‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬از اهــداف اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ارتقاء عزت نفس و پذیرش مســئولیت اجتماعی و‬ ‫توانمندسازیرفتاریارتباطیوفرهنگیمددجویان‪،‬‬ ‫حضــور در عرص ههــای اجتماعــی و مشــارکت در‬ ‫فعالیت های جمعی‪ ،‬ایجاد انگیزه در زمینه امداد‬ ‫و کمک های اولیه و همچنین اشنایی با حوادث و‬ ‫سوانح و ارتقاء سطح دانش و مهارت ان ها و ترویج‬ ‫فرهنگ خود امدادی و دگر امدادی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برقراریپرواز مستقیم«یاسوج‪-‬مشهد»از نیمهتیرماه‬ ‫مدیر فرودگاه یاسوج گفت‪ :‬برای نخستین بار‬ ‫پرواز مستقیم یاسوج ‪ -‬مشهد و بالعکس از سوی‬ ‫شــرکت هواپیمایی پــارس ایر در فرودگاه یاســوج‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬عنایت انصاری فرد در گفت وگو‬ ‫بــا ایســنا در خصوص جزئیات این پــرواز افزود‪ :‬با‬ ‫پیگیری هایانجام شدهباشرکتهواپیماییپارس‬ ‫ایر‪ ،‬پرواز یاسوج ‪ -‬مشهد از روز سه شنبه ‪ ۱۵‬تیرماه‬ ‫یشــود‪ .‬او اظهــار کــرد‪ :‬ایــن پــرواز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برقــرار م ‬ ‫روزهــای س هشــنبه از یاســوج ســاعت ‪ ۸‬صبــح و از‬ ‫مشهد ساعت ‪ ۱۰‬و ‪ ۴۵‬دقیقه و روزهای جمعه از‬ ‫یاسوج ساعت ‪ ۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقه و از مشهد ساعت ‪۱۱‬‬ ‫انجام می شود‪ .‬مدیر فرودگاه یاسوج خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این پرواز که اتصال هوایی پایتخت طبیعت‬ ‫ایران را به پایتخت معنوی ایران محقق می کند‪،‬‬ ‫بــا هواپیمــای ‪ CRJ۲۰۰‬به ظرفیــت ‪ ۵۰‬نفر انجام‬ ‫یشــود‪ .‬انصاری تصریح کرد‪ :‬طی مکاتبه ای که‬ ‫م ‬ ‫بــا نماینده مــردم شهرســتان های بویراحمــد‪ ،‬دنا‬ ‫و مارگــون در مجلــس شــورای اســامی داشــته ایم‬ ‫پیشنهادشــده که بــرای پایین امــدن هزینه مردم‬ ‫در ایــن ســفر زیارتــی مبلغ یک میلیارد تومــان وام‬ ‫کم بهــره بــه شــرکت پارس ایــر پرداخت شــود‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنیــن برای کاهش هزینه ســفر و‬ ‫رفــاه حــال مردم و رونق و اســتمرار ایــن پرواز به‬ ‫متقاضیان سفر به مشهد از طریق این پرواز یکی‬ ‫از بانک های اســتان مبلغ ســه میلیون تومان وام‬ ‫قرض الحســنه زیارتــی بــه مــردم پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه یاســوج بیــان کــرد‪ :‬اســتمرار ایــن‬ ‫پرواز مشــروط به استقبال شهروندان‪ ،‬مدیران و‬ ‫مســئوالن دســتگاه های اجرایی استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد خواهد بود که می طلبد اطالع رسانی‬ ‫دقیق به مردم استان انجام شود تا از این پروازها‬ ‫بهرهببرند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ناوگان درماندهدشت نوسازی شد‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت‪:‬‬ ‫‪ 2‬دســتگاه امبوالنــس پیشــرفته به نــاوگان درمان‬ ‫بیمارســتان دهدشــت افــزوده شــد‪.‬محمد طاهــر‬ ‫طی ـب زادگان در گفت وگو با فارس اظهار داشــت‪:‬‬ ‫یــک دســتگاه امبوالنس مجهــز به نــاوگان درمان‬ ‫شهرســتان اضافه شــد‪ .‬رئیس شــبکه بهداشــت و‬ ‫درمان کهگیلویه گفت‪ :‬در راستای نوسازی ناوگان‬ ‫درمانشهرستان‪ 2‬دستگاهامبوالنسبهبیمارستان‬ ‫امــام خمینی (ره) اختصاص یافته اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬امبوالنــس تویوتــا هایس مــدل ‪ ۲۰۱۷‬مجهز‬ ‫به کلیه امکانات پزشــکی به منظور ارائه خدمات‬ ‫بــه مــردم شــریف شهرســتان کهگیلویــه و جهــت‬ ‫ارتقــاء خدمات به ایــن مرکز درمانی تحویل داده‬ ‫شــد‪ .‬طیب زادگان با قدردانی از پیگیری دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی و نماینده مردم شهرستان در مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬ارزش ریالی این دســتگاه ‪ 22‬میلیــارد ریال‬ ‫بــوده و بخــش مهمی از نیــاز بیمــاران اعزامی که‬ ‫نیازمند تجهیزات بروز و پیشرفته بود مرتفع شده‬ ‫است‪ .‬این مسئول افزود‪ :‬امبوالنس دوم در اینده‬ ‫نزدیک به ناوگان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مردممراقب کرونایهندیباشند‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد گفــت‪ :‬باوجود جوالن کرونای هندی‬ ‫مجــوار کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫در اســتان های ه ‬ ‫مردم مراقبت ها را بیشتر کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬احد‬ ‫جمالــی گفــت‪ :‬کرونــای هنــدی در اســتان های‬ ‫مجــوار همچون خوزســتان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬بوشــهر‬ ‫ه ‬ ‫و کرمــان جوالن می دهد و با توجه به مراودات‬ ‫این اســتان با ان ها‪ ،‬باید مراقب باشــیم که وارد‬ ‫پیک بعدی نشــویم‪ .‬جمالی افزود‪ :‬مردم استان‬ ‫در انتخابات اخیر دســتورالعمل های بهداشتی را‬ ‫به طور قابل قبولی رعایت کردند البته درجاهایی‬ ‫هم تذکرات موردنیاز به افراد خاطی داده شد و‬ ‫درمجموع انتخابات سالم برگزار شد‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه مراقبــت منتخبــان انتخابات شــورای شــهرها‬ ‫و روســتاهای اســتان و میــان دوره ای گچســاران و‬ ‫باشــت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ســامت مردم بایــد اولویت‬ ‫نبــاره برگــزاری‬ ‫نخســت همــه مــا باشــد و درای ‬ ‫هــر نــوع برنام ـ ه و جشــنی مشــروط به مجــوز از‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اســت‪ .‬جمالــی‬ ‫گفت‪ :‬انتخاباتی امن‪ ،‬پاک در اســتان برگزار شــد‬ ‫و مردم ایران و کهگیلویه و بویراحمد مردانه وارد‬ ‫میدان شدند و نشان دادند همیشه در تنگناها‪،‬‬ ‫نظام و والیت را همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پرداختمعوقاتمستمری بگیرانصندوقبیمهروستائیان‬ ‫برای اولین بار‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫معوقاتمستمری بگیرانصندوقبیمهروستائیان‬ ‫و عشــایر استان پرداخت شــد‪.‬به گزارش باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان ‪ ،‬عیســی کریمی مدیر صندوق‬ ‫بیمــه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت‪ :‬بــرای نخســتین‬ ‫بــار معوقــات مســتمری بگیران صنــدوق بیمــه‬ ‫روســتائیان و عشــایر اســتان در ماه های فروردین‬ ‫و اردیبهشــت بــه همــراه حقــوق خردادمــاه‬ ‫پرداخت شد‪.‬کریمی بابیان اینکه هزار خانوار در‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد مستمری بگیر صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روستائیان و عشایر هستند‬ ‫افــزود‪ ۱۱ :‬میلیارد و ‪ ۳۹۰‬میلیون ریال به حســاب‬ ‫مســتمری بگیران بابــت حقوق خــرداد و معوقه‬ ‫ما ههــای فروردیــن و اردیبهشــت واریز شــد‪.‬او از‬ ‫افزایــش ‪ ۲۵‬درصدی حقوق مســتمری بگیران در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن افزایش‬ ‫در حقــوق مســتمری خــرداد و معوقات ماه های‬ ‫فروردیــن و اردیبهش ـت ماه اعمــال شــد‪.‬کریمی‬ ‫بابیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫قــرار اســت امســال ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــوار تحت‬ ‫پوشش صندوق بیمه روستائیان قرار گیرند ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای تحقق این امر سهمیه هر شهرستان به‬ ‫فرمانداری ها ابالغ شده است‪.‬مدیر صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشایر استان‬ ‫گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار عضو‬ ‫این صندوق ‪ ۱۲‬هزار خانوار فعال هستند و حق‬ ‫بیمــه خــود را پرداخت می کننــد‪.‬او از افرادی که‬ ‫توانــی پرداخــت بیمه خود را ندارند خواســت از‬ ‫مزایای این صندوق بهره مند شــوند و حق بیمه‬ ‫خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند‪.‬کریمی‬ ‫بابیــان اینکــه متولدیــن ‪ ۱۳۵۰‬تا یــک روز قبل از‬ ‫تاریخ تولد خود فرصت دارند عضو صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روستائیان و عشایر شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت مستمری بازنشستگی‪ ،‬پرداخت‬ ‫مســتمری ازکارافتادگی کلی‪ ،‬پرداخت مســتمری‬ ‫فــوت بــه بازمانــدگان‪ ،‬اعمال ســابقه بیم ـه ای و‬ ‫انتقال سوابق بیمه ای ازجمله مزایای عضویت در‬ ‫این صندوق است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای پل چهارم بشار یاسوج در مراحل پایانی‬ ‫ســاخت پــل شــهید نــوراهلل یزدان پنــاه از‬ ‫مهم تریــن مســیرهای کاهــش بــار ترافیکی شــهر‬ ‫یاسوج به زودی به بهره برداری می رسید‪.‬‬ ‫بــه گزارش پیک ملت‪ ،‬شــهردار یاســوج از در‬ ‫حال اجرا بودن طرح پل شــهید نوراهلل یزدان پناه‬ ‫(پــل چهــارم بشــار) خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طرح‬ ‫در مرحله پایانی اســت و ســاخت اخرین دهانه‬ ‫ان در حــال اجــرا اســت‪ .‬نســتهن مقــدم افــزود‪:‬‬ ‫زیرگذر این پل اجراشــده و اماده اســفالت اســت‬ ‫و هم زمــان بــا بهر هبــرداری از پل بــه بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پل چهارم بشار ظرفیتی‬ ‫مهــم در توســعه پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬کاهــش بــار‬ ‫ترافیکی و سازه اثربخشی برای اتصال چند مسیر‬ ‫شهر یاسوج محسوب می شود‪.‬‬ ‫مقــدم بابیان اینکه این پل دارای چهار دهانه‬ ‫لشــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســه دهانــه از این پل تکمی ‬ ‫اســت ادامه داد‪ :‬مسیر ‪ ۴۵‬متری اتصال پل شهید‬ ‫یزدان پناه به پل چهارم نیز هم اکنون در حال اجرا‬ ‫اســت‪ .‬عملیات اجرایی پل چهارم رودخانه بشار‬ ‫یاسوج چهارم اردیبهشت ‪ ۹۴‬با حضور محمدباقر‬ ‫نوبخــت معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان‬ ‫مدیریتوبرنامه ریزی‪،‬نمایندگاناستان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬استاندار‬ ‫و جمعی از معاونان و مســئوالن استان اغاز شد‪.‬‬ ‫محمدباقــر نوبخــت در اییــن کلنــگ پــل چهــارم‬ ‫رودخانه بشــار یاســوج میزان اعتبار موردنیاز برای‬ ‫اجــرای این طرح را ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریال عنوان کرده‬ ‫بود‪ .‬همچنین جاوید شهردار سابق یاسوج در این‬ ‫خصوص گفته بود که برای ساخت و تکمیل کلی‬ ‫پل چهارم بشار به ‪ ۱۳‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫که در صورت تامین اعتبار‪ ،‬مدت اجرای طرح ‪۱۸‬‬ ‫ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سنگتماممخابراتاستان‬ ‫در شعب اخذ رای‬ ‫ســید محمدهــادی امیــری‬ ‫نفر اســتان خدمات مخابراتی‬ ‫سرپرســت مخابــرات منطقــه‬ ‫انتخابــات را انجام می دهند و‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد از‬ ‫ایــن افــراد در قالب اکیپ های‬ ‫وضعیت نرمال شبکه ارتباطی‬ ‫مختلف با تجهیــزات کامل در‬ ‫مخابــرات در ســطح اســتان و‬ ‫بخش هایشبکههوایی‪،‬شبکه‬ ‫محمدهادی‬ ‫شعب اخذ رای خبر داد‪.‬‬ ‫کابلی‪،‬فیبــر نوری‪،‬ســایت های‬ ‫امیری‬ ‫به گزارشرویدادامروز‪،‬سید‬ ‫موبایل برای خدمات رسانی در‬ ‫محمدهادی امیری گفت در پایان ســال ‪ ۹۹‬و روز اخذ رای ساماندهی شده بودند که به نحو‬ ‫طبق هماهنگی با ستاد انتخابات استان ‪،‬محل احسن وظایف خود را انجام دادند‪.‬‬ ‫اســتقرار شــعب اخــذ رای را کــه مشخص شــده‬ ‫او گفت‪ :‬همکاران ما تمام تالش خود را برای‬ ‫بود‪،‬توســط کارشناســان مخابــرات منطقــه برقراریارتباطی مطمئن‪،‬ایمنوپایدار شبکهدر‬ ‫موردبررســی قرار گرفتنــد و اکیپ های عملیاتی طولانتخاباتبکار گرفته اندوتاکنونارتباطات‬ ‫مخابــرات منطقــه در ســطح اســتان به صورت در سطحاستاننرمالاستوفرایندانتخاباتبه‬ ‫اماد هبــاش کامــل جهــت بــه حداقل رســانیدن نحو مطلوب در حال انجام است‪.‬‬ ‫خرابــی و مشــکالت احتمالــی پای کار هســتند‪.‬‬ ‫امیری به ایده جدید مخابرات منطقه اشاره‬ ‫امیــری افزود‪:‬همه نیروی های انســانی شــرکت کــرد و گفت؛کارکنــان فنــاوری به صــورت مرتب‬ ‫مخابرات کهگیلویه و بویراحمد متشکل از ‪ ۴۰۰‬محــل صندوق هــای رای را موردبررســی تــا از‬ ‫نفر در شهرها‪ ،‬بخش ها‪ ،‬روستاهای باالی‪ ۲‬هزار خرابیاحتمالیجلوگیریشود‪.‬‬ ‫انتخاباتباامنیت کاملبرگزار شد‬ ‫اســتاندار کهگیلویــه و‬ ‫خدمتگــزاری به مردم باشــیم‪.‬‬ ‫بویراحمــد با انتشــار پیامــی از‬ ‫استاندار کهگیلویهوبویراحمد‪،‬‬ ‫حضور پرشــور مــردم اســتان در‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دشــمنان از این‬ ‫انتخابات ‪ 1400‬تقدیر و تشــکر‬ ‫حضور عبرت گرفتندومی دانند‬ ‫کرد‪.‬به گزارشپیوارنیوز؛حسین‬ ‫کــه مــردم همیشــه درصحنــه‬ ‫حسین کالنتری‬ ‫کالنتــری در ایــن پیــام اظهــار‬ ‫حضور دارند و با هر نگاه و خط‬ ‫داشــت‪ :‬مــردم ایــران با حضور‬ ‫فکری پشــت ســر مقام رهبری‬ ‫حماسی و پرشور خود در انتخابات سنگ تمام می ایســتند و به نظــام وفادار هســتند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫گذاشتندوانتخاباتیشکوهمندبرگزارشد‪.‬‬ ‫از نماینــده ولی فقیــه در اســتان‪ ،‬نماینــده مردم‬ ‫استاندار کهگیلویه و بویراحمد این پیروزی را اســتان در مجلــس خبرگان رهبــری‪ ،‬هیئت های‬ ‫بهرهبرفرزانهانقالب‪،‬ملتشریفایرانومردم نظارت ریاست جمهوری‪ ،‬میان دوره ای مجلس‬ ‫همیشــه درصحنه استان کهگیلویه و بویراحمد شــورای اســامی و شــوراهای شــهر و روســتا‪،‬‬ ‫تبریــک عرض کردند و گفــت‪ :‬این انتخابات در هیئت های بازرســی‪ ،‬مجمع نمایندگان استان‪،‬‬ ‫شهرستان های‪ ۹‬گانهاستاندرامنیت کاملبرگزار جامعــه دانشــگاهی‪ ،‬چهره هــای فرهنگــی و‬ ‫شد و کهگیلویه و بویراحمد جزو استان های برتر مذهبی‪،‬مجموعه تامین امنیت شعب و تامین‬ ‫کشور بود که خوش درخشید‪.‬‬ ‫امنیتکلاستان‪،‬نیرویانتظامی‪،‬سپاهپاسداران‪،‬‬ ‫اوبابیاناینکهبهایت اهللسیدابراهیمرئیسی بســیج قهرمــان‪ ،‬دســتگاه امنیتــی کــه اشــراف‬ ‫به عنوان منتخب مردم تبریک می گویم‪ ،‬عنوان اطالعاتیداشتندوهمچنیندستگاهقضایی که‬ ‫کرد‪:‬امیداستاینمشارکتموجبخیروبرکت حمایت کردند‪ ،‬برای خلق این حماسه باشکوه‬ ‫و خدمات بیشــتر به مردم شــود‪.‬نماینده عالی تشکرمی کنم‪.‬کالنتری‪،‬افزود‪:‬از تمام کسانی که‬ ‫دولــت در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬حضــور مــردم در بههرشکل کمک کردندتاانتخاباتشکوهمند‪،‬‬ ‫انتخابات بیانگر تعهدی است که مردم به نظام در عینسالمتوبی طرفیبرگزار شود‪،‬نیزتقدیر‬ ‫و انقــاب دارنــد ‪.‬او‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬در ســخت ترین می کنیم‪.‬اوتالش هایاصحابرسانه‪،‬خبرنگاران‬ ‫شــرایط امــروز علی رغــم همه ســختی ها مردم خبرگزاری هــا‪ ،‬ســایت ها و نشــریات محلــی و‬ ‫حضور چشمگیرداشتندواینمهمبار مسئولیت مجموعه صداوسیمای استان در دو بخش رادیو‬ ‫را سنگین می کند‪.‬کالنتری با تاکید بر اینکه این و تلویزیــون را نیــز قابل تقدیر دانســت و عنوان‬ ‫مردم شایسته خدمتگزاری هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کرد‪ :‬رسانه ها در ایجاد شورونشاط در بین مردم‬ ‫جــا دارد از مــردم اســتان بــه خاطــر ایــن حضــور بــرای مشــارکت در انتخابــات نقــش بی بدیلی‬ ‫حماســی تقدیــر کنیم‪.‬اســتاندار کهگیلویــه و ایفا کردند‪.‬او در بخش دیگری از ســخنانش به‬ ‫بویراحمد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتخابات در این استان منتخب مردم شهرستان های گچساران و باشت‬ ‫در شرایط مطلوب برگزار شد‪.‬کالنتری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وهمچنینمنتخبانشوراهایشهروروستاتبریک‬ ‫امید است بعدازاین انتخاب بیش ازپیش شاهد گفت‪.‬‬ ‫پیگیریاعتراضاتاز مسیرقانونی‬ ‫ضروری است‬ ‫دادســتان مرکز کهگیلویه و‬ ‫منتخبین شــورای اسالمی شهر‬ ‫بویراحمد خطاب به منتخبان‬ ‫یاســوج ادامــه داد‪ :‬ســامت‬ ‫شــورای اســامی شــهر یاســوج‬ ‫انتخابات برای همه م ا اهمیت‬ ‫گفت‪ :‬اگر توضیحات مسئوالن‬ ‫ویژه ای دارد‪ ،‬هیچ گونه دخل و‬ ‫و دس ـت اندرکاران انتخابــات‬ ‫تصرف در سیستم الکترونیکی‬ ‫حسینی‬ ‫ملک‬ ‫علی‬ ‫را قبــول کرده ایــد‪ ،‬صادقانه به‬ ‫انتخابات شورای اسالمی شهر‬ ‫مــردم اعــام کنیــد کــه فراینــد‬ ‫وجــود نــدارد و باکســی کــه‬ ‫انتخاباتدرستبودهاست‬ ‫لیســت ‪ PDF‬را در فضای مجازی منتشــر کرده‪،‬‬ ‫به گزارش امید دنا ســید علی ملک حسینی طبققانونبرخوردمی کنیم‪.‬اواضافه کرد‪:‬قانون‬ ‫در نشستشورایتامینشهرستانبویراحمد که تکلیف را مشــخص کــرده‪ ،‬هر کس اعتــراض یا‬ ‫با حضور ده منتخب اول ششــمین دوره شورای شکایتی دارد‪ ،‬باید در چارچوب قانون شکایت‬ ‫اســامی شــهر یاســوج برگزار شــد بابیــان اینکه و اعتراض خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫عزم شورای تامین برگزاری انتخاباتی سالم بود‬ ‫دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد خطاب‬ ‫گفــت‪ :‬ذره ای از حقــوق مــردم کوتــاه نخواهیم بهمنتخبانشورایاسالمیشهریاسوج گفت‪:‬اگر‬ ‫امد اما اینکه کسی فکر کند که انتخاباتی برگزار توضیحاتمسئوالنودست اندرکارانانتخابات‬ ‫شــود و هیچ کس ناراضی نباشــد‪ ،‬فکر اشتباهی راقبول کرده اید‪،‬صادقانهبهمردماعالم کنید که‬ ‫است همه چیز باب میل ‪ ۱۹۰‬کاندیدا ها حاصل فرایند انتخابات درست بوده‪ ،‬چراکه در غیر این‬ ‫نمی شود‪.‬دادستان یاســوج در ادامه خطاب به صورتمسئولهستید‪.‬‬ ‫افزایش‪ 5‬برابری بزرگراه ها در استان‬ ‫معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۲‬تنها‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتر بزرگراه در این استان وجود داشت‬ ‫و در حــال حاضــر ایــن میزان بــه ‪ ۲۵۰‬کیلومتر‬ ‫بزرگــراه رســیده اســت‪.‬کیامرث حاجــی زاده‬ ‫در نشســت شــورای ترافیــک اســتان افــزود‪:‬‬ ‫همچنیــن باوجود مشــکالت اقتصادی کشــور‬ ‫و محدودیت هــای اعتبــاری‪ ،‬اعتبــارات خوبی‬ ‫به پل های سوم و چهارم شهر یاسوج تخصیص‬ ‫داده شده است‪.‬او اظهار کرد‪ :‬هزینه راه سازی در‬ ‫استان نســبت به سایر استان ها پنج برابر شده‬ ‫است‪.‬معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد خاطرنشــان کرد‪ :‬ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در حوزه راه های روستایی سال شکوفایی‬ ‫اســت و خیلی از گره های ترافیکی برون شهری‬ ‫و درون شهری استان در این سال رفع می شود‪.‬‬ ‫حاجــی زاده تصریــح کرد‪ ۵۲ :‬میلیــارد تومان از‬ ‫اعتبــارات نفــت نیز بــه محور گچســاران گناوه‬ ‫اختصاص داده شده و همه طرح های راه سازی‬ ‫شهرســتان گچســاران فعــال هســتند‪.‬او بابیان‬ ‫اینکــه ایــن پــروژه و دیگــر پروژه های را هســازی‬ ‫این شهرســتان به جدیت در حال اجرا اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اعتبــارات راه های اســتان در ســال‬ ‫جاری ‪ ۲۰۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کهگیلویه و‬ ‫نســازی‬ ‫بویراحمــد بیــان کــرد‪ :‬در راســتای روا ‬ ‫ترافیک و شناسایی تخلفات ترافیکی در مرکز‬ ‫اســتان به پایش های الکترونیکی نیاز اســت و‬ ‫دستگاه های متولی باید هر چه سریع تر در این‬ ‫خصوص اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫صندوق امید مهر شرکت گاز استان‬ ‫سمنان تاسیس شد‬ ‫صندوق امید مهــر کارکنان‬ ‫تمامــی کارکنان شــرکت اعم از‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان بــه‬ ‫رســمی و پیمانکاری و یا کمک‬ ‫منظــور اعطــای کمــک هــای‬ ‫های دریافتــی از خیرین تامین‬ ‫مالی‪ ،‬معنوی و تامین بخشی‬ ‫مــی گــردد و در قالــب اعطــای‬ ‫از نیازهــای فــوری و اضطــراری‬ ‫کمک هــای نقــدی و غیرنقدی‬ ‫علیرضا اعوانی‬ ‫توانخواهــان و جامعــه هدف‬ ‫بالعــوض صرفا به افــراد واجد‬ ‫تشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫شــرایط در داخــل شــرکت و یا‬ ‫مدیرعاملشرکت گازاستانسمنانازتشکیل خــارج از ان‪ ،‬در مواقع اضطراری همانند هزینه‬ ‫صندوق امید مهر در این شرکت خبر داد و گفت‪ :‬های درمان‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬سرقت‪ ،‬تهیه جهیزیه‪،‬‬ ‫انچه در شرکت های گاز استانی به عنوان خلق فوت و سایر نیازهای موقتی که تامین هزینه و‬ ‫اینــده پایــدار یــاد مــی شــود‪ ،‬دربردارنــده جلوه خســارات ناشــی از ان ها تداوم زندگی روزمره و‬ ‫شفافی از مسئولیت های اجتماعی است که در عادی فرد را با مخاطره مواجه ســاخته اســت‪،‬‬ ‫این راســتا تاســیس صندوق امید مهر بخشــی از اعطــاء مــی گــردد‪ .‬وی در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫دغدغه های انسانی و نوع دوستی کارکنان این اینکه صندوق امید مهر توسط ‪ ۵‬نفر به عنوان‬ ‫شرکت را برطرف خواهد نمود‪.‬‬ ‫هیــات موســس راه اندازی شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علیرضا اعوانی در خصوص اهداف تشکیل پس از تدوین اساســنامه و ارســال به ذینفعان‬ ‫دهنــده این صنــدوق گفت‪ :‬صنــدوق امید مهر و اصالحات نهایی و برگزاری انتخابات هیات‬ ‫شرکت گاز استان سمنان به منظور اعطای کمک امنــا‪ ،‬ایــن صندوق بــا ‪ ۵‬نفر عضو اصلی هیات‬ ‫هــای مالی‪ ،‬معنــوی و تامیــن نیازهای فــوری و امنــا و یــک بازرس شــروع به کار نموده اســت‪.‬‬ ‫اضطراری توانخواهان تشکیل شده است و این مســئولیتهای اجتماعــی در شــرکت گاز اســتان‬ ‫مهماهمیتسالمتروحیوروانیسرمایههای ســمنان به عنوان یکی از مضامین اصلی ســند‬ ‫انسانی و نیز نقش شرکت گاز استان سمنان در استراتژیک و در صدر نقشه مذکور قرار دارد که‬ ‫حمایــت از اقدامــات عام المنفعه و تاثیر پایدار پس از گذر از سطوح اولیه‪ ،‬اقدامات مسئوالنه‬ ‫ان در جامعه را برجســته می ســازد‪ .‬مدیرعامل خــود را در حوز ههــای اقتصــادی و زیســت‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان به چگونگی تامین محیطــی و اجتماعــی توســعه داده و نهایتا به‬ ‫منابع این صندوق و ارائه خدمات به ذینفعان سطوح باالتر و منفعت های اجتماعی پرداخته‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬سرمایه مالی این صندوق از است که تشکیل این صندوق یکی از نمادهای‬ ‫طریق دریافت مستمر حق عضویت ماهیانه از این مهم تلقی می شود‪.‬‬ ‫بهره برداری سایت عملیاتی‪-‬اموزشی امداد‬ ‫رسانی متمرکز در شرکت گاز اصفهان‬ ‫با هدف افزایش ســرعت و‬ ‫راســتای اجــرای سیاســت های‬ ‫کیفیت خدمات امداد رســانی‬ ‫تدوینشدهمدیریت گازرسانی‬ ‫در حوزه گاز‪ ،‬سایت عملیاتی‪-‬‬ ‫شرکتملی گاز ایرانواستراتژی‬ ‫اموزشی امداد رسانی متمرکزدر‬ ‫هــای درون ســازمانی بــرای‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان با‬ ‫افزایش ســرعت امدادرســانی‪،‬‬ ‫مصطفی علوی‬ ‫حضور رئیس مهندسی ساختار‬ ‫امــداد متمرکز را بعنوان یکی از‬ ‫شــرکت ملی گاز ایــران به بهره‬ ‫پروژه های بهبود در دســتور کار‬ ‫برداریرسید‪.‬نخستینسایتعملیاتی‪-‬اموزشی قرار داد و توانسته اقدامات قابل توجهی در این‬ ‫امداد رسانی متمرکزدر شرکت گاز استان اصفهان زمینهانجامدهد‪.‬‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬به گزارش رویداد امروز و به‬ ‫علوی‪ ،‬با بیان اینکه شبکه های گازرسانی به‬ ‫نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬لحاظ ماهیــت خود همــواره در معرض تهدید‬ ‫مجید کشــاورز رئیس مهندسی ســاختار شرکت حوادث طبیعی و انسانی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬سایت‬ ‫ملی گاز ایران کهبهمنظور بررسیساختار موجود عملیاتی‪-‬اموزشــی امداد رســانی متمرکز در این‬ ‫گاز اصفهــان‪ ،‬از برخــی طرح های توســعه ای و شرکت به صورت دائمی ایجاد گردیده تا عالوه‬ ‫صنایع عمــده مصرف کننده گاز بازدیــد کرد در بر افزایش ســرعت امداد رســانی‪ ،‬مهــارت های‬ ‫ائین افتتاح این سایت گفت‪ :‬شرکت گاز استان الزم برای مقابله و مدیریت حوادث نیزبه امداد‬ ‫اصفهان به لحاظ قدمت‪ ،‬وسعت و قرار گرفتن گران نیز به صورت دائمی برقرار باشد‪.‬‬ ‫در کریدور مرکزی کشــور و نیــز دارا بودن صنایع‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عمده چون فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن و ســیمان در حــال حاضــر ‪ 650‬نیــروی امــدادی درســطح‬ ‫ســپاهان و ‪ ...‬و همچنیــن نیروهــای با تجربه و اســتان اصفهان برای ارائه خدمات به ‪ 112‬شــهر‬ ‫متعهدازجایگاهاستراتژیکیبرخورداراست‪.‬‬ ‫و ‪ 1066‬روســتای تحت پوشــش گاز‪ ،‬اماده ارائه‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬ابتــکار‪ ،‬خالقیــت و اقدامــات خدمات امدادی به صورت‪ 24‬ساعته هستند‪.‬‬ ‫خوب این شرکت و تجربیات ارزنده ی کارکنان‬ ‫وی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬موضوع امدادرســانی در‬ ‫ان بســیار قابل توجه اســت که می تواند مورد کالن شهر اصفهان به لحاظ داشتن شبکه های‬ ‫توجه و اســتفاده ســایر شــرکت های گاز استانی قدیمی گاز‪ ،‬زیرساخت های شهری نظیر؛ مترو‪،‬‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کانــال های زیرزمینــی اب و فاضالب‪ ،‬مخابرات‬ ‫سید مصطفی علوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز و شــیرهای پیــادرو گاز و همچنین حفــاری های‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬با بیان این مطلــب که یکی از متعــددی که بــرای پــروژه های عمرانی شــهری‬ ‫مهمتریــن محورهای فعالیت شــرکت هــای گاز انجاممی گیرد‪،‬ازاهمیتباالییبرخورداراست‪.‬‬ ‫استانی‪ ،‬حوزه مشترکین است اظهار کرد‪ :‬برنامه‬ ‫علــوی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر فراینــد‬ ‫های اجرا شــده دراموربهره برداری شرکت برای امداد رسانی در مرکز استان و تعدادی از شهرها‬ ‫افزایش کیفیت خدمات به مشــترکین مبتنی بر به صورت متمرکز انجام می شود به این صورت‬ ‫بســتر دیجیتــال و سیســتم های نویــن درجهت کــه اعالم حــوادث در مرکز پیــام و فوریت های‬ ‫گازرســانی ایمــن و مســتمر‪ ،‬کاهــش زمــان ارائه شــرکت‪ ،‬دریافت وثبت می شــوند و بالفاصله‬ ‫خدمــت‪ ،‬افزایــش دقــت در خدمــت رســانی و نزدیکتریــن خــودرو و نیــروی امــدادی از طریق‬ ‫حذفمراجعاتحضوریمشترکیناست‪.‬‬ ‫سیســتم ‪ GPS‬ردیابــی شــده و دســتور اجــرای‬ ‫وی‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت با توجه به دارا بودن عملیــات امــدادی را دریافــت مــی کنــد‪ .‬بــا این‬ ‫وسعتعظیمیاز شبکهبالغبر‪ 27‬هزار کیلومتر توضیح که تمامی مراحل امدادی رصد و گزارش‬ ‫و تعداد بیش از یک میلیون ‪ 100‬هزار علمک در گیری می گردد‪.‬‬ ‫تا پنج روز دیگر نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫وارد مدار می شود‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫گفــت‪ :‬از روز گذشــته نیــروگاه‬ ‫همراهــی مــردم در مدیریــت‬ ‫اتمی بوشــهر به ظرفیت ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مصرف برق در روزهای جاری‬ ‫مگاوات به دلیل نقص فنی از‬ ‫را به منظور قطع نشــدن برق‬ ‫مدار خارج شد و احتماال چهار‬ ‫بخــش خانگــی بســیار مهــم‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫یــا پنــج روز زمــان بــرای اتمام‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬تمــام‬ ‫مشهدی‬ ‫کارهای عملیاتی الزم اســت و‬ ‫تــاش خــود را مــی کنیــم کــه‬ ‫بعد از ان این نیروگاه ورارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫مــردم دچــار قطعی برق نشــوند‪ ،‬امــا از مردم‬ ‫مصطفی رجبــی مشــهدی‪ ،‬در گفت وگو با تقاضا داریم که برای کمک به پایداری شــبکه‬ ‫ایســنا‪ ،‬بــا بیان اینکه طــی این پنــج روز بجای بــرق‪ ،‬مدیریت مصرف برق را مورد توجه قرار‬ ‫افزایــش محدودیت بر مشــترکان می بایســت دهند‪.‬‬ ‫از طرح های مدیریت مصرف و تشویق محور‬ ‫روز گذشــته روابــط عمومی ســازمان انرژی‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این مدت صنایع اتمــی اعــام کرد‪ :‬به دنبال بــروز نقص فنی در‬ ‫بار خود را به ساعات کم باری انتقال خواهند نیروگاه بوشهر و پس از اطالع قبلی یک روزه به‬ ‫داد تا بتوانیم این مدت را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬این نیروگاه بطور موقت خاموش‬ ‫وی افزود‪ :‬شرایط سختی را پیش رو داریم و از شــبکه سراســری بــرق خــارج شــد‪ .‬بدیهی‬ ‫و میزان ذخیره تولید به حداقل رسیده است و اســت پــس از رفع نقص فنی و ظــرف چند روز‬ ‫امیدواریم با وارد مدار شدن این واحد به مدار اینده این نیروگاه مجددا به شبکه سراسری برق‬ ‫تولید اوضاع بهبود یابد‪.‬‬ ‫خواهدپیوست‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫امادگی برای اغاز صادرات چشمگیر‬ ‫ایراننفتبیشتریدرنفت کش هانگهداریمی کند‬ ‫منابــع صنعتــی و تجــاری اگاه بــه رویتــرز خبر‬ ‫دادند ایران در صورت رسیدن به توافق هسته ای‬ ‫با امریکا‪ ،‬می تواند به سرعت میلیونها بشکه نفتی‬ ‫کــه در ذخایــر نگهــداری می کند را صادر کنــد و در‬ ‫حال انتقال نفت به نفت کش ها برای اماده سازی‬ ‫ازســرگیری احتمالی صادرات بــه بازارهای جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬امریــکا و ایــران در اواســط‬ ‫ژوئــن ششــمین دور مذاکــرات غیرمســتقیم بــرای‬ ‫احیای توافق هســته ای ســال ‪ ۲۰۱۵‬را اغاز کردند‬ ‫کــه دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهور وقت امریکا در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬از ان خارج شده بود‪ .‬ترامپ تحریمها‬ ‫علیــه صنعت انــرژی ایران را دوبــاره وضع کرد که‬ ‫باعث متاثر شدن صادرات و تولید نفت ایران شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم شــرکتهای مونیتورینگ و مشاوره‪،‬‬ ‫در اقدامــی بــه منظور کاهش شــکاف میان تولید‬ ‫و صــادرات‪ ،‬شــرکت ملــی نفــت ایــران از مخــازن‬ ‫خشــکی و شــناور که حــاوی حداکثــر ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫بشکه نفت هستند‪ ،‬استفاده می کند‪ .‬این امر اجازه‬ ‫خواهد داد ایران یک میلیون بشــکه در روز بیشتر‬ ‫معادل یک درصد از عرضه جهانی‪ ،‬به مدت بیش‬ ‫از شش ماه نفت صادر کند‪.‬‬ ‫ایمــان ناصــری‪ ،‬مدیــرکل منطقــه خاورمیانــه‬ ‫شــرکت مشــاوره انرژی ‪ FGE‬در این باره به رویترز‬ ‫گفت‪ :‬ایران از حدود ‪ ۶۰‬میلیون ذخایر نفت که ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬میلیون بشــکه ان در دو سال گذشته ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬در مدت چند ماه پس از رفع تحریمها‬ ‫استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزایــش یــک میلیــون بشــکه در روز صــادرات‬ ‫نفت ایران‪ ،‬قیمتهای جهانی نفت را تحت فشــار‬ ‫قرار خواهد داد اما بانک سرمایه گذاری امریکایی‬ ‫گلدمن ساکس ماه میالدی گذشته پیش بینی کرد‬ ‫بــازار جهانی نفت نســبتا ســریع مــی تواند عرضه‬ ‫بیشتر از سوی ایران را جذب کند‪.‬‬ ‫تقاضا برای سوخت با بهبود فعالیت اقتصادی‬ ‫جهانی از تبعات همه گیری کووید ‪ ۱۹‬رشد کرده‬ ‫و تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان درباره افزایش‬ ‫عرضه به بازار به منظور اجتناب از شوک ناشی از‬ ‫بازگشت نفت ایران محتاط مانده اند‪.‬‬ ‫فلوریان تالر‪ ،‬مدیرعامل و هم موسس شرکت‬ ‫مشــاوره اویــل ایکــس در این باره گفــت‪ :‬از نقطه‬ ‫نظر کالن‪ ،‬بازگشــت نفت ایران به بازار نبایســتی‬ ‫نیــات اوپک پــاس برای افزایش تدریجی تولید را‬ ‫تــا زمانی که احیای تقاضا در امریــکا و اروپا ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬تغییر دهد‪.‬‬ ‫طبق امار شــرکت اطالعاتی کپلر‪ ،‬ایران حجم‬ ‫نفتــی کــه در نفت کش ها نگهــداری می کنــد را در‬ ‫ماههای اخیر افزایش داده است که ممکن است‬ ‫اماده سازی برای ازسرگیری صادرات باشد‪ .‬برخی‬ ‫از این نفت کش ها در اسیا هستند که از نظر تاریخی‬ ‫بزرگترین بازار نفت ایران است‪.‬‬ ‫همایونفلکشاهی‪،‬تحلیلگرارشد کپلر گفت‪:‬‬ ‫براورد می کنیم حدود ‪ ۷۸‬میلیون بشکه نفت و‬ ‫میعانــات ایــران در دریا نگهداری می شــود که در‬ ‫مقایسه با ‪ ۴۱‬میلیون بشکه در مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته افزایش نشــان می دهــد‪ .‬بســیاری از این‬ ‫نفت کش ها در حال حاضر نزدیک بازارهای شرق‬ ‫اسیا قرار دارند‪.‬‬ ‫دو منبع کشتیرانی گفتند نفت کش های حامل‬ ‫هشت میلیون بشکه نفت ایران شامل میعانات در‬ ‫ابهای خارج از سواحل سنگاپور حضور دارند تا در‬ ‫صورت نیاز انتقال نفت انجام گیرد‪.‬‬ ‫یــک معاملــه گــر ارشــد چینــی گفــت‪ :‬ایــران‬ ‫صــادرات نفت به چین را در ماههــای اوریل و مه‬ ‫کاهش داد و باعث شد نفت بیشتری ذخیره شود‬ ‫و شاید هدف از این اقدام فروش به قیمت باالتر‬ ‫پس از رفع تحریمها بوده است‪.‬‬ ‫طبق براورد شــرکتهای مشــاوره انــرژی ذخایر‬ ‫‪ ،FGE‬ای اچ اس مارکیــت و اویل ایکس‪ ،‬ذخایر‬ ‫شــناور نفــت ایــران بیــن ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیون بشــکه‬ ‫است‪.‬شــرکتهای ‪ FGE‬و اویل ایکس اعالم کرده‬ ‫اند که عمده ذخایر شــناور ایران میعانات اســت‬ ‫که خوراک مورد عالقه کارخانه های پتروشــیمی‬ ‫در چیــن‪ ،‬کــره جنوبــی و امــارات متحــده عربی‬ ‫اســت‪.‬طبق گــزارش ‪ ،FGE‬ایــران حــدود ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــون بشــکه نفــت و میعانــات در مخــازن‬ ‫خشکی دارد که تقریبا یک سوم ان در تاسیسات‬ ‫نگهداری خارجی است‪.‬‬ ‫دو منبع بازرگانی غربی اظهار کردند بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون بشــکه فضای ذخیره ســازی در منطقه‬ ‫چین برای نفت ایران اختصاص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫یــک معامله گر چینی به رویترز گفت‪ :‬شــرکتهای‬ ‫چینــی عمدتــا خصوصــی در دو ســال گذشــته بــه‬ ‫لیزینــگ فضــای ذخیــره ســازی در اســتان شــرقی‬ ‫شاندونگواستانلیائونینگپرداختهاند کهقطب‬ ‫پاالیشگاههایخصوصیاست‪.‬دستکم‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫بشکه از این فضای ذخیره سازی به ذخیره سازی‬ ‫نفت ایران اختصاص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫واحد بازاریابی شرکت ملی نفت ایران با انتظار‬ ‫برای توافق در هفته ها یا ماههای اینده با مشتریان‬ ‫سنتی تماس گرفته است‪.‬‬ ‫دستکم یک پاالیشگاه اروپایی برای ازسرگیری‬ ‫خرید نفت ایران مذاکرات پیشرفته ای با شرکت‬ ‫ملــی نفــت ایران داشــته و پاالیشــگاههای هندی‬ ‫مــی گویند قصد دارند خرید محموله های تک را‬ ‫کاهش دهند تا فضا برای خرید نفت ایران داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به گفته فلک شاهی‪ ،‬انتظار می رود شرکتهای‬ ‫چینــی و هنــد و مصــرف کننــدگان اروپایــی مانند‬ ‫ساراس‪ ،‬انی و رپسول به خرید نفت ایران عالقه‬ ‫نشان دهند‪ .‬مقامات ایرانی به افزایش سریع تولید‬ ‫خوش بین هســتند و یک مقام وزارت نفت ایران‬ ‫اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد عمده تولید می‬ ‫توانــد در مدت یک ماه احیا شــود‪ .‬ناظران انتظار‬ ‫دارند افزایش تولید ایران اندکی بیشتر زمان ببرد‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش رویترز‪ ،‬سارا وخشوری‪ ،‬رییس شرکت‬ ‫اس وی بی انرژی اینترنشنال در این باره گفت‪ :‬ما‬ ‫انتظار داریم در مدت سه ماه پس از رفع تحریمها‪،‬‬ ‫تولید نفت ایران بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه در روز‬ ‫و در مدت شش تا ‪ ۱۲‬ماه بین یک تا ‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫بشکه در روز احیا شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موججدیدخاموشیدر راهاست‬ ‫معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت‪ :‬براســاس‬ ‫پیــش بینی در هفتــه جاری و هفته اینده‪ ،‬میانگین‬ ‫دمای هوا‪ ۱‬تا‪ ۱.۵‬درجه گرمتر خواهد شد که همین‬ ‫موضوع احتمال افزایش شدید نیاز مصرف برق را به‬ ‫دنبالخواهدداشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در هفته گذشته میانگین دمای‬ ‫کشــور در حــدود ‪ ۳۶‬درجــه بود این درحالی اســت‬ ‫که براساس نقشه های هواشناسی‪ ،‬دمای هوا بین‬ ‫‪ ۱‬تا ‪ ۱.۵‬درجه افزایش خواهد یافت که با رســیدن‬ ‫میانگین دمای هوا به ‪ ۳۸‬درجه در کشور‪ ،‬احتمال‬ ‫انکــه رکــورد نیاز مصرف بــرق به ‪ ۶۲‬هــزار مگاوات‬ ‫افزایش یابد وجود دارد‪.‬‬ ‫هفته گذشته با رسیدن نیاز مصرف به بیش از‪۶۰‬‬ ‫هزار مگاوات‪ ،‬شــاهد شکاف ‪ ۶۰۰۰‬مگاواتی در تراز‬ ‫بین تولید و مصرف بودیم که طبق اعالم مسووالن‬ ‫برقی این هفته با توجه به شرایط موجود‪ ،‬احتمال‬ ‫تشدیداینشکافبیشترشدهاست‪.‬‬ ‫غالمعلیرخشانیمهر‪-‬معاونهماهنگیتوزیع‬ ‫توانیر و دبیر ستاد راهبری اوج بار صنعت برق تنها‬ ‫راهکار جلوگیری از بروز قطعی برق در این شرایط‬ ‫را تنظیم و مدیریت درســت مصرف عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در کشور حدود‪ ۲۴‬هزار مگاوات از برق تولیدی‬ ‫کشور بهوسایلسرمایشیاختصاصدارد‪.‬پیکبرق‬ ‫در بازه ساعت های‪ ۱۲‬تا‪ ۱۸‬رخ می دهد‪ ،‬اگر فرض‬ ‫کنیم که این اوج بار برای سه ماه رخ دهد در حدود‬ ‫‪ ۴۵۰‬ســاعت در ســال اوج مصــرف داریــم که برای‬ ‫پاســخگویی بــه این نیاز مصــرف باید ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬هزار‬ ‫مگاواتنیروگاهاحداثشود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر ایــن که در همه دنیــا‪ ،‬مصارف‬ ‫در این ساعت ها را مدیریت می کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا‪ ،‬مصارف به‬ ‫ساعت هایی غیر از ساعات پیک منتقل می شود‪.‬‬ ‫در اوایل خرداد ماه شاهد رشد بیش از ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫مصرف برق بودیم‪ ،‬بخش کشاورزی به دلیل کمبود‬ ‫بارش ها این دو گروه از ابتدای امسال رشد مصرف‬ ‫زیــادی را تجربــه کــرده انــد که در بخش کشــاورزی‬ ‫بــه دلیــل کمبود بارش ها شــاهد افزایش پمپــاژ اب‬ ‫ودرنتیجه باال رفتن‪ ۱۸‬درصدی مصرف برق بودیم‬ ‫و پــس از ان نیــز بخش صنعت بود کــه در رده دوم‬ ‫مصرف قرار داشت‪.‬‬ ‫طبــق اعالم توانیر‪ ،‬رخشــانی مهــر در خصوص‬ ‫انتشــار جداول خاموشــی ها نیز گفت‪ :‬این جداول‬ ‫احتمالــی اســت‪ ،‬امــا در صــورت تــداوم همــکاری‬ ‫مشــترکان‪ ،‬خاموشــی هــا اعمــال نخواهد شــد‪ .‬در‬ ‫صورتی که همه هموطنان کولرهای گازی روی عدد‬ ‫‪ ۲۵‬درجه تنظیم و از دور کند کولرهای ابی استفاده‬ ‫کنند و اســتفاده از وســایل پرمصرف برقــی را نیز به‬ ‫ساعات خنک روز یا پایانی شب موکول نمایند‪ ،‬می‬ ‫توانیم به طور قطع اطمینان دهیم که شاهد قطعی‬ ‫برقنخواهیمبود‪.‬‬ ‫معاون همانگی توزیع توانیر از همه مشترکان‬ ‫صنعتی و کشاورزی نیز به دلیل همکاری در طرح‬ ‫های مدیریت بار و کاهش مصرف برق تقدیر کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬همــه این تــاش ها برای پایــدار ماندن‬ ‫شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی ها صورت می‬ ‫گیــرد‪ .‬در بخــش خانگــی نیز می تــوان این جابه‬ ‫جایــی بــار را بــا موکول کردن اســتفاده از وســایل‬ ‫پرمصــرف برقــی مانند اتــو‪ ،‬جارو برقی‪ ،‬ماشــین‬ ‫لباسشــویی و‪ ...‬به ســاعات خنــک روز یا پایانی‬ ‫شب انجام داد‪ .‬رخشانی مهر همچنین در پاسخ‬ ‫بــه پرسشــی درخصوص میــزان ذخایر اب پشــت‬ ‫سدهای کشور نیز گفت‪ :‬ذخیره اب پشت سدها‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬درصد نســبت به سال گذشته کاهش‬ ‫یافته اســت که این به معنای نصف شــدن توان‬ ‫تولیــد انرژی نیروگاه های برق ابی اســت‪ .‬ذخایر‬ ‫اب ســد هــا را بایــد برای کشــت پاییــزه‪ ،‬احتمال‬ ‫تداوم خشکسالی و مصرف اب شرب و‪ ...‬تا حد‬ ‫امکان حفظ کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کسری‪ ۳۰۰‬میلیونمترمکعبیابدر سدهایتهرانتهدیدافریناست‬ ‫اعالم وضعیت نارنجی برای اب در تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران‬ ‫شهــا و وضعیت ذخایر‬ ‫با اشــاره بــه وضعیت بار ‬ ‫ســدهای این اســتان گفت‪ :‬امســال شــهر و استان‬ ‫تهران در قســمت نارنجی قرار گرفته و تا به این‬ ‫لحظه وارد شرایط قرمز نشده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬استان تهران ‪ ۳۷‬درصد نسبت‬ ‫به سال ابی گذشته کاهش بارندگی را تجربه کرد‬ ‫البته این شرایط در کل کشور همه گیر است حتی‬ ‫برخی اســتان ها وضعیت بدتری نسبت به تهران‬ ‫دارنــد اما به هر حال نکتــه ای که وجود دارد این‬ ‫است که نه تنها نسبت به سال قبل میزان بارش ها‬ ‫منفی بوده بلکه نوع بارش و تراکنش نیز متفاوت‬ ‫بــوده اســت‪ .‬درواقــع ذخیــره برف تعییــن کننده‬ ‫ذخایــر ســدهای تهران اســت‪ ،‬امســال متاســفانه‬ ‫تقریبــا ذخیــره برفی بســیار کــم و در برخی نقاط‬ ‫نزدیک به صفر بوده به ویژه در شرق استان تهران‬ ‫ذخیره برفی بسیار پایین است و سدهای ماملو و‬ ‫لتیان اسیب پذیر شده اند‪.‬‬ ‫حجم ذخایر ســدهای تهران در ســال گذشــته‬ ‫حدود یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب بوده‬ ‫امــا اکنــون ایــن عدد بــه ‪ ۸۰۰‬میلیــون مترمکعب‬ ‫کاهــش یافتــه اســت یعنــی نســبت به ســال قبل‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب کســری اب شــرب‬ ‫ســدهای تهــران را داریــم‪ .‬ضمن اینکه امســال به‬ ‫دلیــل گرمــای زودرس و افزایش دما میزان مصرف‬ ‫مردم نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دو عامــل کرونــا و گرما باعث شــده که میزان‬ ‫مصرف در استان تهران به ویژه شهر تهران افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬در حال حاضر حدود ســه میلیــون ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب مصرف اب شــرب شــهر تهران اســت‪.‬‬ ‫میــزان مصرف نســبت به ســال قبل در حــد دو تا‬ ‫سه درصد افزایش یافته و یکی از نقاط امیدواری‬ ‫ایــن اســت که بیش از این میــزان افزایش مصرف‬ ‫نداشتهباشیم‪.‬‬ ‫طبــق اعالم وزارت نیــرو البته باید گفت که از‬ ‫اســفند ســال ‪ ۱۳۹۸‬به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا‬ ‫افزایش مصرف شــهر تهران ســیر صعودی باالیی‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬قبــل از شــیوع این ویــروس عمدتــا در‬ ‫اول خــرداد ایــن میــزان مصرف وجود داشــت اما‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۱۳۹۸‬تــا کنون هیــچ روزی میزان‬ ‫مصــرف کمتر از ســه میلیون نبــوده و به طور کلی‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد مصرف اب شرب در تهران‬ ‫به دلیل ویروس کرونا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫محمدرضا بختیاری ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب تهران در این باره گفت‪ :‬اولویت اول ما‬ ‫اخطار و ســپس کاهش فشــار اســت و با این حال‬ ‫بی توجهی به این هشدارها قطع اب را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬ب ـه زودی در مناطــق پرمصــرف هم کاهش‬ ‫فشــار اب را اعمــال خواهیــم کرد‪ ،‬ولــی برنامه ای‬ ‫برای جیره بندی و سهمیه بندی اب تا این لحظه در‬ ‫استان تهران نداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال ما برنامه ای برای قطع یا‬ ‫نوبت بندی اب تا به امروز نداشته ایم و نخواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬ولی وضعیت نگران کننده ای را در سدهای‬ ‫اســتان تهــران شــاهد هســتیم‪ .‬امســال بــه لحاظ‬ ‫کاهش بارندگی در کشــور ســال ویژه ای است‪ ،‬در‬ ‫مقایســه با ‪ ۵۰‬سال اخیر میزان بارش ها در سراسر‬ ‫کشور به پایین ترین میزان خود رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬میزان مصرف اســتاندارد معــادل ‪۱۴‬‬ ‫مترمکعــب برابــر بــا ‪ ۱۴‬هزار لیتر در ماه اســت که‬ ‫اگر این عدد بیش از چهار برابر افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫اخطار و قطعی اب را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته بختیاری ســه وضعیت ســبز‪ ،‬نارنجی‬ ‫و قرمــز را بــرای تهــران تعریــف کرده ایم که ســال‬ ‫گذشــته بــه دلیــل وضعیــت مناســب بارش هــا در‬ ‫قسمت سبز قرار داشتیم و وضعیت ذخایر سدها‬ ‫خــوب بــود‪ ،‬امــا امســال شــهر و اســتان تهــران در‬ ‫قسمت نارنجی قرار گرفته و تا به این لحظه وارد‬ ‫شرایط قرمز نشده ایم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برق ‪ ۵۷‬سازمان پرمصرف‬ ‫تهران قطع شد‬ ‫به دنبال افزایش دمای هوا‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تهران بزرگ با هدف جلوگیری از بروز خاموشی در شبکه‬ ‫برق این کالنشــهر‪ ،‬برق‪ ۵۷‬ســازمان دولتی و غیردولتی‬ ‫پرمصرف را در پایتخت قطع کرد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل‬ ‫از وزارت نیرو‪ ،‬حسین صبوری از ساختمان های متعلق به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬سازمان شــهرداری های کشور‪،‬‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬شرکت پتروشیمی اراک‪ ،‬بانک‬ ‫ملــت‪ ،‬بانــک کشــاورزی و شــرکت ملــی نفتکــش ایران‬ ‫بــه عنــوان برخــی از اداره هایی که امروز مشــمول قطع‬ ‫بــرق شــده اند نــام بــرد و افــزود‪ :‬از ان جــا کــه بــر اســاس‬ ‫پیش بینی های ســازمان هواشناســی‪ ،‬طــی روزهــای اتی‬ ‫انتظــار افزایش بیشــتر دمای هــوا را داریم ضروری اســت‬ ‫تمامیمشترکانحداکثرصرفه جوییممکنرادرمصرف‬ ‫برق به عمل اورند‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه در ادامه‬ ‫برخورد با اداره های پرمصرف‪ ،‬امروز نیز برق‪ ۵۷‬دستگاه‬ ‫اجرایــی در تهــران قطع شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مهم ترین کمکی‬ ‫کــه مشــترکان بخش خانگــی می توانند به مــا در تامین‬ ‫برق کنند‪ ،‬خودداری از استفاده همزمان از وسایل برقی‬ ‫پرمصرف به ویژه در ســاعات‪ ۱۲‬تا‪ ۱۸‬است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از اداره ها‬ ‫و صنایعی که همکاری مناسبی در مدیریت مصرف برق‬ ‫دارند قدردانی کرد و یاداور شــد‪ :‬گزارش عملکرد ادارات‬ ‫در حوزه مدیریت مصرف برق به شــکل هفتگی‪ ،‬تهیه‬ ‫و به اســتانداری تهران ارســال می شود‪ .‬صبوری در همین‬ ‫راستا از ادارات و دستگاه های اجرایی پایتخت خواست‬ ‫تا به منظور جلوگیری از بروز خاموشی احتمالی به ویژه در‬ ‫بخشخانگیشهرتهران‪،‬اجرایمصوباتهیاتوزیران‬ ‫در خصوصمدیریتمصرفبرقراجدیبگیرند‪.‬‬ ‫رشد سوداوری نفت‬ ‫ایرانول با جلوگیری از خام‬ ‫فروشی‬ ‫درحالی شرکت نفت ایرانول با جهش‪ ۲۵۴‬درصدی‬ ‫سودخالصتوانسترکورددار بیشترینسوداوریدر میان‬ ‫رقبا باشد که تولید محصوالت با ارزش افزوده و کیفیت‬ ‫باالتردر اینشرکت‪،‬نویدافزایشسهماز بازار «شرانل»در‬ ‫سال جاری را می دهد‪ .‬صبح روز یکشنبه‪ ۳۰‬خردادماه‪،‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت نفــت ایرانول با‬ ‫حضور‪ ٨۷‬درصدیسهامداراندر محلسالنتالشبرگزار‬ ‫شد‪.‬مجمعباحضورنمایندهتاپیکو‪،‬صندوقبازنشستگی‬ ‫کشوری‪ ،‬شرکت صبا تامین‪ ،‬مدیر عامل و اعضای هیئت‬ ‫مدیرهشرکتنفتایرانولونمایندهحسابرسیاغازبهکار‬ ‫کرد‪ .‬در ابتدای این جلسه‪ ،‬زارع پور اشکذری مدیر عامل‬ ‫«ایرانول»درخصوصتالشروزافزونمدیریتاینشرکت‬ ‫به منظور کسب جایگاه برتر در بازار روانکار گفت‪ :‬نگاه‬ ‫کالنمدیریتشرکت‪،‬افزایشتولیدوفروشمحصوالت‬ ‫نهایــی از طریق افزایش کیفیت ضمــن طراحی و تولید‬ ‫محصوالتجدیداست‪.‬ویدر ادامهافزود‪:‬هرچندخام‬ ‫فروشیدرشرایطمقطعیبنابروضعیتبازارهایداخلی‬ ‫وجهانیممکناستسودبیشتریبرایشرکتبههمراه‬ ‫داشتهباشدولیتمرکزاصلیشرکت کسبسودبیشتردر‬ ‫کوتاهمدتاز طریقخامفروشیوافقبلندمدتباتکیه‬ ‫برفعالیت هایعملیاتی‪،‬دستیابیبهسودپایداربنانهاده‬ ‫شدهاست‪.‬شایانذکراستدر بازار رقابتیامروزه‪،‬شرکت‬ ‫ها برای ارتقای جایگاه خود می بایست میزان سهم بازار‬ ‫خود را افزایش دهند؛ اما یکی از چالش های پیش روی‬ ‫شرکت هایتولیدیروغنموتور افزایشظرفیتوعرضه‬ ‫بیشتر در بازار است‪ ،‬از این رو مدیریت شرکت برای فائق‬ ‫امدن بر این رقابت سنگین‪ ،‬تصمیم به باال بردن کیفیت‬ ‫محصوالت و تولید محصول با ارزش افزوده باال و کسب‬ ‫ســهم بازارهای منطقه ای می باشــد‪ .‬زارع پور میدرعامل‬ ‫«شرانل»در اینرابطهبهسهامدارانحاضردر مجمعخبر‬ ‫راه اندازی پروژه موم گیری پاالیشگاه روغن سازی تهران‬ ‫تا پایان سال جاری را داد‪ .‬به گفته وی اجرایی شدن این‬ ‫پــروژه می تواند ارزش افزوده محصــوالت داخلی واحد‬ ‫مربوطــه را‪ ۵٠‬تــا‪ ٧٠‬درصــد را بــاال ببرد و ســبب افزایش‬ ‫قیمت تولیدات از ‪ ۵٠٠‬دالر در هر تن به هزار دالر در هر‬ ‫تن خواهد شــد‪ .‬طبق گفته های زارع پور‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫پروژه های در دست اقدام ایرانول‪ ،‬راه اندازی خط بشکه‬ ‫سازی و چیلیک در پاالیشگاه روغن سازی تهران است که‬ ‫اجرای کامل ان می تواند تاثیر بسزایی در کاهش بهای‬ ‫تمام محصوالت داشته باشد‪ .‬همچنین از انجاکه ایران‬ ‫رتبــه اول تولیــد روغن پایه در خاورمیانــه را دارد‪ ،‬ایرانول‬ ‫نالمللی‬ ‫نقشبسزاییدرتثبیتاینجایگاهدربازارهایبی ‬ ‫بازیمیکندکهبهمنظورجلوگیریازجعلبرند‪،‬مدیریت‬ ‫ایرانولتصمیمجدیمبنیبرثبتمالکیتبرنددرمقاصد‬ ‫صادراتی دارد‪ .‬از انجاکه درامد عملیاتی و سود حاصل از‬ ‫انبهجهتتکرارپذیربودنهموارهموردتوجهسهامداران‬ ‫بازار سرمایه است‪ ،‬جهش ان نیز می تواند نقش بسزایی‬ ‫در تداوم رشد سوداوری داشته باشد‪ .‬گفتنی است شرکت‬ ‫نفت ایرانول با مدیریت بهینه بهای تمام شــده‪ ،‬تغییر‬ ‫سیاس ـت های فروش‪ ،‬کنترل فروش محصوالت زیان ده‬ ‫و ایجاد ســبد بهینه فروش محصوالت توانســته جهش‬ ‫‪ ٢١۵‬درصــدی ســود عملیاتــی را برای ســال مالــی‪ ٩٩‬به‬ ‫ثبت برساند‪ .‬در نتیجه این رشد سود عملیاتی‪ ،‬سود هر‬ ‫سهم شرکت نیز در پایان سال مالی گذشته روند صعودی‬ ‫بسیار چشمگیری را طی کرد و با صعود‪ ۲۵۴‬درصدی به‬ ‫رقم ‪ ۵٣۴۵‬ریال رســید‪ .‬مدیر عامل ایرانول در خصوص‬ ‫فاکتورهایموثربرسوداوریگفت‪:‬ازدیگرعواملتاثیرگذار‬ ‫بر رشد بازده شرکت‪ ،‬جهش‪ ١۵٨‬درصدی مبلغ صادرات‬ ‫و رســیدن ان بــه عــدد‪ ١٩‬هزار میلیارد ریال بــود‪ .‬به گواه‬ ‫فعاالن بازار سرمایه‪ ،‬سال گذشته یکی از ُپرچالش ترین‬ ‫ســال هــا بــرای ســهامداران بــود؛ امــا حرکــت پیوســته و‬ ‫اصولی قیمت ســهام ایرانول در تابلوی معامالت بورس‬ ‫ســبب شــد تا در مجموع ســال‪ ٩٩‬و باوجود ریزش های‬ ‫سنگینشاخص کلبورسدر پایانسال‪،‬قیمت«شرانل»‬ ‫دستخوش تغییرات منفی نشــده و در نهایت بازده‪١٠۵‬‬ ‫درصدیرانصیبسهامدارانخود کند کهیکیاز باالترین‬ ‫بازدهیهادر سال هایاخیربودهاست‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 01‬تــیر ماه ‪ 22 / 1400‬ژوئن ‪ 11 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1099‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫ی زند به خانه‬ ‫خانه تاریخ ‬ ‫صنایع دستی قم تبدیل می شود‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی قم گفت‪:‬‬ ‫باهــدف ترویــج صنایع دســتی در قم و ترغیب جوانان به ســمت هنر‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬خانــه تاریخــی زنــد به خانه صنایع دســتی قــم تبدیل‬ ‫می شود‪.‬به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی قم‪ ،‬علیرضا ارجمندی تصریح کرد‪ :‬خانه های تاریخی‬ ‫و همه تاسیســات گردشــگری قــم این ظرفیــت را دارند کــه در بخش‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫فروش صنایع دستی به هنرمندان کمک کنند تا بتوانیم در توسعه پایدار‬ ‫هنرهایسنتیشهرحمایت کنیم‪.‬مدیرکلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریو‬ ‫صنایع دستی قم با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت های عرضه تولیدات‬ ‫هنرمنــدان قــم افزود‪ :‬هم اکنون بخشــی از خانه تاریخی زند در اختیار‬ ‫معاونتصنایع دستیاستاناست‪،‬ازانجاکهصنایع دستیاز گردشگری‬ ‫جدا نیست بنابراین برای توسعه هنرهای سنتی و جلوگیری از عقب گرد‬ ‫اینهنراصیل‪،‬خانه ایرابهاناختصاصخواهیمداد‪.‬ارجمندی گفت‪:‬‬ ‫به علت اهمال‪ ،‬بخشی از هنر‪-‬صنعت های قم منسوخ شده است و‬ ‫این وظیفه سنگینی است که دیگر اجازه ندهیم تا رشته ها و رسته های‬ ‫صنایع دستیقمبهفراموشیسپردهشود‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬درصد جوانان تمایلی به ازدواج ندارند‬ ‫مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و توســعه‬ ‫اجتماعــی جوانــان وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫بابیــان اینکــه بــر اســاس نتایج افکار ســنجی‬ ‫صورت گرفته بر روی جامعه اماری‪ ۶۰،‬درصد‬ ‫جوانان به ضرورت ازدواج تاکیددارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد جوانان نداشــتن شــغل را از دالیل‬ ‫تاخیر در ازدواج عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬اعظم کریمــی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس نظرسنجی های انجام شده بر‬ ‫روی جوانان در اســتانه ازدواج‪ ۳۳ ،‬درصد‬ ‫جوانان حتی باوجود پیدا شدن فرد مناسب‬ ‫و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به‬ ‫ازدواج ندارنــد‪ .‬او ادامــه داد‪9/34:‬درصــد‬ ‫از جوانــان بــاال بــودن هزین ههــای ازدواج‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد جوانان نداشــتن شــغل‪3/26 ،‬‬ ‫درصــد جوانــان نیز تــرس از ازدواج ناموفق‬ ‫را از دالیــل تاخیــر در ازدواج عنــوان‬ ‫کرده انــد‪ .‬مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و‬ ‫توســعه اجتماعــی جوانــان وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان با تاکیــد بر اینکه اگرچه مســکن‪،‬‬ ‫اشتغال و معیشت بایدهای الزم برای یک‬ ‫ازدواج و تشــکیل خانواده است ولی نباید‬ ‫از ابعــاد فرهنگی و اجتماعی ازدواج غافل‬ ‫شــد افــزود‪ :‬ســرباززدن جوانــان از ازدواج‬ ‫و تغییــر فرهنگــی شــتابان بــرای ازدواج‪،‬‬ ‫تغییــر ذائقه جوانان‪ ،‬عــدم بلوغ به موقع‪،‬‬ ‫نداشــتن شناخت کافی‪ ،‬ســنگ اندازی های‬ ‫شهــای پیش روی‬ ‫خانواد ههــا از دیگر چال ‬ ‫ازدواج جوانــان اســت‪ .‬کریمی کــه در یک‬ ‫برنامه رادیویی ســخن می گفت‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج‬ ‫مصوب سال ‪ ،۸۴‬افزود‪ :‬این قانون به دلیل‬ ‫تشکیل نشدن صندوق اندوخته جوانان که‬ ‫درواقع منابع دســتگاه ها برای اجرای مفاد‬ ‫دیگــر ایــن قانــون از ایــن صنــدوق تامیــن‬ ‫یشــد‪ ،‬اجرایی نشده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫م ‬ ‫پیگیری نمایندگان مجلــس و وزارت ورزش‬ ‫و جوانــان پــس از‪ ۱۵‬ســال‪ ،‬وزارت اقتصــاد‬ ‫متقاعد شد که باید این صندوق را تشکیل‬ ‫دهــد و درنهایــت در ‪ ۱۹‬اســفندماه ‪۹۹‬‬ ‫پیش نویس صندوق اندوخته جوانان برای‬ ‫تصویــب در دولت اماده شــد و با تصویب‬ ‫اساســنامه صنــدوق عمــا پیش بینی منابع‬ ‫اجرایی قانون اتفاق می افتد و دســتگاه ها‬ ‫ملــزم بــه اجــرای قانــون تســهیل ازدواج‬ ‫یشــوند‪ .‬کریمــی بــر ضــرورت توجــه بــه‬ ‫م ‬ ‫مســائل فرهنگی و اجتماعــی ازدواج تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬یکــی از علل کاهش ازدواج‪،‬‬ ‫افزایش امار طالق اســت که این افزایش‬ ‫امار باعث می شود جوانان از ترس طالق‬ ‫بــرای ازدواج اقدام نکننــد‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه اجتماعــی جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۵۳۳‬هــزار و ‪ ۱۶۵‬مورد‬ ‫ازدواج در کشــور ثبت شــده اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬ایــن رقــم به ‪ ۵۵۶‬هــزار و ‪۶۹۹‬‬ ‫مــورد افزایش یافتــه کــه ایــن افزایــش ‪۵‬‬ ‫درصدی به دلیل کرونا و حذف مراسم ها‬ ‫و کم شــدن هزینه هــای ازدواج رقم خورده‬ ‫اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بر اینکــه موضــوع جوانان‬ ‫موضوعیفرادستگاهیاستوموضوعازدواج‬ ‫به مراتب از ان بااهمیت تر است گفت‪ :‬حوزه‬ ‫جوانــان نیازمند اســتقالل اســت تا به همه‬ ‫ابعــاد و نیازهــای ان پرداخته شــود و ما نیز‬ ‫در وزارت ورزش و جوانان همواره خواهان‬ ‫استقالل حوزه جوانان بوده ایم‪.‬‬ ‫موافقتاعضای کمیتهعالئماستاندارداستانهمدانباصدور ‪ ۷‬پروانه کاربرد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد‬ ‫اســتان همــدان د ر جلســه کمیتــه عالئــم اســتان‬ ‫همــدان کــه بــا حضــور اعضــاء و بــه ریاســت محمد‬ ‫مددی مدیرکل اســتاندارد اســتان همدان و با رعایت‬ ‫لهــای بهداشــتی در ســالن اجتماعات ســپهبد‬ ‫پروتک ‬ ‫شــهید حاج قاسم سلیمانی این اداره کل برگزار شد‪،‬‬ ‫از موافقــت اعضــای کمیتــه عالئم اســتاندارد اســتان‬ ‫همــدان بــا صــدور ‪ ۷‬پروانه کاربرد نشــان اســتاندارد‬ ‫بــرای محصوالت واحدهــای تولیدی اســتان همدان‬ ‫خبــر داد‪ .‬محمــد مددی ضمن تبریــک به واحدهای‬ ‫تولیــدی کــه موفق به دریافــت پروانه کاربرد نشــان‬ ‫استانداردشده اند بیان کرد ‪ :‬فرمایشات مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص حمایت از تولید استانداردســازی‬ ‫در فراینــد تولید و خدمــات مصداق بارز مانع زدایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او نتایــج حاصل از برگزاری کمیته ی اعالئم امروز‬ ‫را چنین عنوان کرد ‪:‬‬ ‫‪-۱‬واحــد تولیــدی علیرضــا صفــری جهــت صــدور‬ ‫پروانه فراورده ابگرمکن گازی‬ ‫‪ -۲‬واحــد تولیــدی اریا شــور جهت صــدور پروانه‬ ‫فراورده های کنســرو بامیه ‪ ،‬ترشــی موســیر و کنســرو‬ ‫شور برگ مو‬ ‫‪-۳‬واحــد تولیــدی بهارشــور جهت صــدور پروانه‬ ‫فراورده کنسرو خیار شور‬ ‫‪-۴‬واحــد تولیــدی کیان کرد جهت صــدور پروانه‬ ‫فراورده های نخ و منســوج تایر دیپ شــده از جنس‬ ‫پلــی امیــد ‪ 66.6‬و نــخ و منســوج تایــر دیپ شــده از‬ ‫جنس پلی استر‬ ‫‪-۵‬واحــد تولیــدی علی اصغــر بیگــی ازندریانــی‬ ‫جهت تعلیق پروانه فراورده بتن اماده اسالمپ دار‬ ‫‪-۶‬واحد تولیدی اجر سفالین همراه جهت ابطال‬ ‫پروانه فراورده اجر بنایی درجه ‪ ۲‬سوراخ دار‬ ‫‪-۷‬واحــد تولیدی عایق ریل جهت ابطال پروانه‬ ‫فراورده سنگدانه درشت‬ ‫‪-۸‬واحد تولیدی سنگ ریز دانه دستار جهت رفع‬ ‫تعلیق پروانه فراورده سنگدانه ریز‬ ‫‪-۹‬واحــد تولیــدی نگیــن بــام معجــزه هگمتانــه‬ ‫جهت تعلیق پروانه فراورده ورق های انعطاف پذیر‬ ‫عایق رطوبتی‬ ‫‪-۱۰‬واحــد تولیــدی شــکوفه ســحر جهــت تعلیق‬ ‫پروانه فراورده پودر سیر بانام تجاری سبدچین‬ ‫همــدان و حمیدرضــا متیــن ریاســت ســازمان صمت‬ ‫اســتان همــدان ‪ ،‬محمــد مــددی افــزود ‪:‬مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان در بخــش صنعــت و‬ ‫معدن و خدمات خیلی جدی و مصمم پشتیبان تولید‬ ‫و واحد های تولیدی در اســتان هســتند و با برنامه و‬ ‫انسجام با حداکثر توان موانع موجود در سر راه تولید‬ ‫بررسی و رفع می کنند ‪ .‬او افزود‪ :‬واحد های مشمول‬ ‫اســتاندارد اجباری فعال در اســتان ‪ ۵۷۰‬واحد اســت‬ ‫که ‪ ۳۷۰‬واحد تولیدی دارای ‪ ۷۰۰‬پروانه کاربرد نشان‬ ‫استاندارد دارای اعتبار بوده است و در این واحدهای‬ ‫‪ ۴۷۰‬نفر مدیر کنترل کیفیت بر روند تولید استاندارد‬ ‫نظــارت دارد ‪ .‬او در ادامه افزود ‪،‬مجموعه اداره کل‬ ‫اســتاندارد اســتان همدان تمام ظرفیت خــود را بکار‬ ‫گرفته است تا واحدهای تولیدی با تمام توان خود به‬ ‫تولید محصوالت استاندارد و باکیفیت ادامه دهند ‪.‬‬ ‫استانداردسازی در فرایند تولید و خدمات مصداق‬ ‫بارز مانع زدایی‬ ‫در دیدار محمد مددی مدیرکل اســتاندارد استان‬ ‫زنان بیش از مردان در معرض خطر پوکی استخوان هستند‬ ‫زنــان در دوران بــارداری بــه دلیــل شــیردهی‬ ‫بــه نــوزاد بخشــی از ذخایــر کلســیم بــدن خــود را‬ ‫از دســت می دهنــد‪ ،‬بنابرایــن بیــش از مــردان در‬ ‫معــرض خطــر پوکــی اســتخوان قــرار دارنــد‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش صداوســیما‪ ،‬خانــم خدیجــه رحمانــی در‬ ‫خصــوص میــزان مصرف کلســیم طبیعــی به منظور‬ ‫پیشگیری از پوکی استخوان افزود‪ :‬میزان مصرف‬ ‫در گروه هــای جمعیتــی و ســنی مختلــف متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬امــا به طور عام روزانه ســه واحــد از گروه‬ ‫شــیر و لبنیــات بایــد مصــرف شــود‪ .‬او بــا تاکید بر‬ ‫ضــرورت پرهیــز از مصــرف مکمــل خودســرانه‬ ‫یاداور شــد‪ :‬میزان مصرف مواد مغذی‪ ،‬ویتامین‪،‬‬ ‫پروتئیــن و‪ ...‬بایــد از طریــق متخصصــان تغذیــه‬ ‫و رژیــم درمانگــر و پــس از ارزیابــی تغذی ـه ای و‬ ‫ســنجش تراکمــی مشــخص شــود‪ .‬خانــم رحمانی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مصــرف خودســرانه مکمــل می تواند‬ ‫عــوارض جبران ناپذیــری بــرای مصرف کنندگان به‬ ‫دنبال داشــته باشــد؛ بنابراین پیش از مشــورت با‬ ‫پزشــکان متخصــص به هیچ وجــه مکمــل مصــرف‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫زنان قبل از یائسگی از مکمل کلسیم دی‬ ‫استفاده کنند‬ ‫دکتری تخصصــی تغذیه بابیان اینکه میانگین‬ ‫ســن یائســگی ‪ ۵۰‬ســالگی اســت‪ ،‬گفــت‪ ۵ :‬ســال‬ ‫قبــل از این دوران (از ســن ‪ ۴۵‬ســالگی) به منظور‬ ‫پیشــگیری از پوکــی اســتخوان و حفــظ ترا کــم‬ ‫اســتخوانی بایــد روزانــه یک عــدد مکمل کلســیم‬ ‫دی مصــرف شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬میــزان هورمون‬ ‫اســتروژن کــه باعــث ابقــاء کلســیم در بافت هــای‬ ‫اســتخوانی می شــود‪ ،‬پــس از دوران یائســگی در‬ ‫زنان کاهش یافته و برداشت کلسیم از بافت های‬ ‫اســتخوانی افزایــش می یابــد‪ .‬رحمانــی گفــت‪:‬‬ ‫بنابرایــن توصیه می شــود کــه زنان پنج ســال قبل‬ ‫از یائســگی روزانــه یــک عــدد مکمــل کلســیم دی‬ ‫مصــرف کننــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت بــا افزایــش‬ ‫برداشــت کلســیم از بافت هــای اســتخوانی‪ ،‬بــدن‬ ‫در معــرض پوکــی اســتخوان قــرار می گیــرد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مکمل در حقیقت به فاصله نیاز‬ ‫با میزان مصرف تعبیر شــده و بنابراین در صورت‬ ‫اســتفاده از یــک رژیــم غذایی صحیــح‪ ،‬به مکمل‬ ‫نیــاز نخواهــد بــود‪ .‬برخــی از زنان هم بــا مصرف‬ ‫متعارف از گروه شیر و لبنیات نیاز بدن به کلسیم‬ ‫دی را تامیــن می کننــد‪ .‬ایــن رژیــم درمانگــر ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیــاز بــدن باید از طریق مواد غذایی طبیعی‬ ‫تامین شــود‪ ،‬اما مصرف کلســیم دی در زنان قبل‬ ‫از دوران یائســگی‪ ،‬یــک توصیــه جهانــی اســت‪.‬‬ ‫دکتری تخصصی تغذیه همچنین یاداور شد‪ :‬سن‬ ‫یائسگی در زنان عمدتا از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬سالگی متغیر‬ ‫بــوده و برخــی از زنان نیز دچار یائســگی زودرس‬ ‫می شــوند‪ ،‬بنابرایــن بــا توجــه بــه تاثیــر ژنتیک بر‬ ‫ایــن مســئله‪ ،‬می تــوان اغــاز مصرف ایــن ویتامین‬ ‫را بــر اســاس ســن یائســگی مــادر نیز تعییــن کرد‪.‬‬ ‫پوکــی اســتخوان یــا اســتئوپروز بیمــاری خاموشــی‬ ‫اســت کــه اســتحکام اســتخوان ها را به تدریــج از‬ ‫بیــن می بــرد‪ ،‬ایــن بیمــاری را ازان جهــت بیمــاری‬ ‫خامــوش می نامنــد کــه تــا زمانــی کــه فــرد دچــار‬ ‫شکســتگی اســتخوان یا مجبــور به ســنجش تراکم‬ ‫بافــت اســتخوانی نشــده باشــد‪ ،‬هیــچ عالمــت و‬ ‫نشانه به خصوصی ندارد‪ .‬بر اساس تخمین بنیاد‬ ‫بین المللی اســتئوپروز در حــال حاضر ‪ ۲۲۰‬میلیون‬ ‫نفــر از زنــان سراســر دنیــا از پوکــی اســتخوان رنج‬ ‫می برند و به طورکلی تخمین زده می شود که ‪۵۳‬‬ ‫درصــد زنــان یائســه‪ ،‬دریکی از نواحــی لگن‪ ،‬کمر‬ ‫یــا انتهــای ســاعد دچــار پوکی اســتخوان هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی‪ ۴۷ ،‬درصــد زنــان و ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫مردان باالی ‪ ۵۰‬سال در ایران دچار کمبود تراکم‬ ‫اســتخوان بــوده و ‪ ۴.۶‬افــراد ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۷۰‬ســال در‬ ‫ایــران بــه پوکی اســتخوان در ســتون فقــرات مبتال‬ ‫بــوده و همچنیــن از هــر ‪ ۴‬زن ایرانــی بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫ســال‪ ،‬یــک نفــر بــه پوکــی اســتخوان مبتالســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که امار های جهانــی‪ ،‬فاصله‬ ‫معنی داری با امار کشــور ما دارد‪ .‬در سرتاســر دنیا‬ ‫از هر ‪ ۳‬زن‪ ،‬یک زن و از هر ‪ ۵‬مرد یک مرد باالی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال دچار پوکی استخوان هستند‪.‬‬ ‫نگاهفناورانهبهمشاغلخانگی‬ ‫یک کارشــناس فناوری اطالعات‪ ،‬با اشــاره به اینکه در عصر ارتباطات می بایســت‬ ‫مشاغل خانگی را با رویکرد فناورانه افزایش داد‪ ،‬بر اموزش خانواده ها در برنامه نویسی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫محســن مدحــج‪ ،‬در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬بــر اهمیــت امــوزش خانواده هــا به ویــژه‬ ‫خانواده هــای نیازمنــد و تحــت پوشــش نهادهای حمایتــی بــرای خودکفایی مالی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬نگاه جامعه به برنامه نویسی برای خانواده ها باید به گونه ای‬ ‫باشــد کــه بتــوان ان را در اختیار همگان قرارداد‪ .‬درواقــع ‪ ۸۰‬میلیون ایرانی یعنی‬ ‫ظرفیــت میلیون هــا فروشــگاه انالیــن کــه هرکــدام می تواننــد درامد انالین داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬او بــا اشــاره بــه توســعه روزافــزون مشــاغل خانگــی در عصــر ارتباطــات‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نــگاه ما بــه برنامه نویســی برای ایجاد شــغل های خانگــی باید به‬ ‫شــکلی باشــد که در هیچ خانواده ای بیکار نباشــد‪ ،‬چراکه برنامه نویســی ظرفیتی‬ ‫بی بدیلــی دارد کــه تاکنــون در الیه هــای مختلــف جامعه به ان توجه نشــده‪ ،‬به‬ ‫عبارتــی در ایــن حــوزه هــر فــرد با هر توانایی مالی و هر شــرایط ســنی می تواند از‬ ‫طریــق برنامه نویســی درامدزایــی و تولیــد ثــروت کنــد‪ .‬مدحــج ادامــه داد‪ :‬توجه‬ ‫به برنامه نویســی در کشــورهای توســعه یافته باعث شــده تا بســیاری از کودکان با‬ ‫طراحــی بــازی‪ ،‬اپلیکیش ـن های کاربــردی و فروشــگاه های انالین کارافرین شــوند‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی ســن کســب ثروت در این کشــورها پاییــن امده درحالی کــه جامعه ما‬ ‫همچنــان از معضــل بیــکاری جوانــان تحصیل کــرده رنــج می بــرد‪ .‬او بابیــان اینکه‬ ‫برنامه نویســی را نبایــد در فضــای مجــازی خالصــه کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫تنهــا گوش ـه ای از برنامه نویســی بــرای ایجــاد مشــاغل خانگی را شــامل می شــود و‬ ‫اموزش هــای مــا برای خانواده ها باید فراتر از نگاه ما به فضای مجازی باشــد‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫دسترس پذیریحقمعلولین‬ ‫است نه امتیاز‬ ‫مشهدمقدسسحررحمتی‪:‬سرپرستبهزیستیخراسانرضوی گفت‪:‬دسترس پذیریمحیط‬ ‫شهری و روستایی‪ ،‬یک مطالبه عمومی است و زندگی ‪ 40‬درصد افراد جامعه را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪.‬مسعودفیروزیاینمطلبرادر اغاز اولینجلسه یستادمناسب سازیخراسان‬ ‫رضوی در دفتر معاون هماهنگی عمرانی استانداری بیان کرد‪ .‬او افزود‪ :‬دسترس پذیری در‬ ‫منابع فارسی به اندازه ی منابع انگلیسی و در سایر کشورهای جهان‪ ،‬چنانکه باید مورد تاکید‬ ‫و توجه قرار نگرفته به طوری که ویکی پدیای فارسی فقط یک مقاله در این مورد دارد و تاریخ‬ ‫به روزرسانی صفحه ان شش ماه قبل است اما ویکی پدیای انگلیسی‪ 27،‬صفحه مقاله دارد‬ ‫که داخل ان ‪ 27‬لینک برای مطالعات تخصصی بیشتر و ‪ 90‬منبع ارجاعی و استنادی وجود‬ ‫دارد‪ .‬فیروزی دسترس پذیری را به جای مناسب سازی بکار برد و گفت‪ :‬دسترس پذیری واجد‬ ‫یکحقاستنهیکامتیاز وهنگامی کهاز مناسب سازیاستفادهمی کنیم گویاامتیازیبهافراد‬ ‫دارای معلولیت می دهیم درحالی که این یک حق مسلم برای این گروه از شهروندان است‬ ‫که مانند سایرین از حق زندگی اجتماعی و بهره مندی از مواهب جامعه برخوردار باشند‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی خراسان رضوی بابیان اینکه خراسان رضوی در سال های گذشته جایگاه‬ ‫بسیار خوبی در سطح کشور در امر مناسب سازی داشته گفت ‪ :‬تا یک سال پیش ما برای پنج‬ ‫سال متوالی رتبه اول کشور را دارا بودیم و در یک سال گذشته به جهت اینکه جلسه ستاد‬ ‫مناسب سازی را تشکیل نداده ایم از رتبه یک به رتبه پنجم رفته ایم که ما پیشنهاد می کنیم‬ ‫جلسه ی بعدی ستاد در دفتر استاندار تشکیل گردد که اهمیت بیشتری برای اعضا داشته‬ ‫باشد و شخص استاندار نیز مستقیما در جریان عملکرد دستگاه ها قرار گیرند‪ .‬فیروزی گفت‪:‬‬ ‫دستور معاون اول رئیس جمهور در سال‪ 98‬به ستاد استان این است که تمام اماکن عمومی‬ ‫باید ظرف سه سال مناسب سازی گردد‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین همه ی خدمات شهری باید ظرف‬ ‫سه ماه به صورت الکترونیکی انجام شود که افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی از ان ها‬ ‫بهره مندشوند‪.‬سرپرستبهزیستیخراسانرضویتاکید کرد‪:‬همچنیندر موردمجتمع های‬ ‫بین راهی‪،‬پایانه هایمسافربریوسایرنهادهانیزوظایفیتعیین شدهوصداوسیمانیزمکلف‬ ‫به اطالع رسانی در این زمینه شده است‪ .‬فیروزی تصریح کرد‪ :‬باوجود تاکید مقامات کشور و‬ ‫ستادمناسب سازیاستان‪،‬متاسفانهبسیاریدستگاه هابهوظایفقانونیومصوباتاینستاد‬ ‫عمل نکرده اند که باید به نحو صالحدید استان‪ ،‬با ان ها برخورد شود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد خراسان رضوی‪:‬‬ ‫حضور باشکوه مردم در انتخابات‬ ‫قدردانی از خون شهدا بود‬ ‫رویداد امروز ‪:‬مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت‪ :‬حضور باشکوه‬ ‫مردم در حماسه ‪ 28‬خرداد قدردانی از خون شهدا بود که بر اقتدار نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در عرصه جهانی افزود‪.‬‬ ‫حجت االســام حســین معصومی در دیدار با خانواده شهیدان احمد شفقتی خانقاه‪،‬‬ ‫رضا و علی عابدی ابرده و جانباز سرافراز ‪70‬درصد ملک محمد باقرنیا افزود‪ :‬حضور باشکوه‬ ‫خانواده هــای شــهدا‪ ،‬جانبــازان و ازادگان در پــای صندوق هــای رای نشــان از والیتمــداری و‬ ‫پیشتازی این قشر مقدس است که مسیر درست انقالب را به مردم معرفی می کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان رضــوی ادامــه داد ‪ :‬مردم غیور با حضور حماســی در‬ ‫انتخابات‪ 28‬خرداد‪ 1400‬به همگان نشان دادند که با پیروی از رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫همواره در همه صحنه های سرنوشت ساز انقالب اسالمی همانند گذشته حضور فعال دارند‬ ‫و راه شهدا را ادامه خواهند داد‪ .‬او خطاب به خانواده ایثارگران گفت‪ :‬جامعه اسالمی به‬ ‫جوانانغیور انقالبینیاز دارد‪،‬شمافرزندانشهداوایثارگرانبایدبیش ازپیشارمانبلندشهدا‬ ‫را در جامعه رواج دهید‪ .‬مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود‪:‬‬ ‫حماسه ‪ 28‬خرداد قدردانی از خون شهدا بود که بر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایراندر عرصهجهانیافزود‪ .‬گفتنیاست؛سندهویتانقالبیمردمخراسانرضوی‪،‬پرونده‬ ‫‪ 17‬هزار و ‪311‬شهید‪ 49 ،‬هزار و ‪ 914‬جانباز و سه هزار و ‪ 392‬ازاده است که به نظام مقدس‬ ‫جمهوریاسالمیایرانعزتبخشیدند‪.‬‬ ‫امام جمعهکرمانشاه‪:‬‬ ‫ارتش در زلزله سیل و کرونا‬ ‫حضور چشمگیری داشته است‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت‪ :‬ارتش در هنگام دفاع مقدس‬ ‫و پس ازان بخصوص در زلزله‪ ،‬سیل و کرونا حضوری چشمگیر داشته و خدمات و تالش های‬ ‫ارتشیانقابل تجلیلاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل مصطفی علما در دیدار امیر اریانفر معاون عملیات نیروی زمینی‬ ‫ارتشافزود‪:‬ارتشقهرمانهموارهدرصحنه هایمختلفانقالبحضور فعالیداشتهاست‪.‬‬ ‫او با اشاره به خدمات گستره ارتش تاکید کرد‪ :‬به طورقطع این گونه تالش های بی منت از‬ ‫نگاه مردم بصیر پوشیده نخواهد ماند‪ ،‬اما باید بدانیم خداوند متعال خود جواب این ایثار‬ ‫و تالش های انســانی را می دهد‪ .‬در این دیدار امیر ســرتیپ فرهاد اریانفر با تبریک حضور‬ ‫چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت‪ :‬برای این که همچون گذشته ارتشیان‬ ‫حضور فعالی در این انتخابات داشته باشند‪ ،‬به تمامی سربازان‪ ۲‬روز مرخصی تشویقی داده‬ ‫شد تا ضمن دیدار با خانواده های خود با امادگی و روحیه در انتخابات شرکت کنند‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!