روزنامه رویداد امروز شماره 1098 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1098

روزنامه رویداد امروز شماره 1098

روزنامه رویداد امروز شماره 1098

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 31‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫مردم به دنبال‬ ‫رفعمشکالتهستند‬ ‫نه بازی های سیاسی‬ ‫‪ 21‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 10‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1098‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اب چشمه های استان ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪30‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫هزار‬ ‫شغل در حوزه‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد دکرمانشاه‬ ‫‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫سایه‬ ‫استان ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اب چشمههای‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫کاهشیافته است‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫ارکتانتخاباتی‬ ‫درصدمش‬ ‫‪ ۴۶‬ستان به ثبت رسید‬ ‫در ا‬ ‫مردم در این دوره از‬ ‫امار حضور‬ ‫قابلقبولبود‪،‬اظهار‬ ‫انتخابات‬ ‫ستادانتخاباتاستان‬ ‫دشمنان ایران اسالمی‬ ‫رئیس‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫ـت‪ ۴۶ :‬درصــد‬ ‫کرمانشــاه گفـ‬ ‫ـش از انتخابــات‬ ‫از ماههــا پیـ‬ ‫واجدیــن شــرایط‬ ‫ـات بــرای کمرنــگ‬ ‫جمعیــت‬ ‫رونــد تبلیغـ‬ ‫ســیزدهمین دوره‬ ‫ـات را اغاز کردند‪،‬‬ ‫اســتان در‬ ‫کردن انتخابـ‬ ‫ســت جمهــوری‬ ‫حسین‬ ‫انتخابــات ریا‬ ‫ـردم بــا حضــور‬ ‫خوشاقبال‬ ‫بااینحــال مـ‬ ‫دوره انتخابــات‬ ‫و ششــمین‬ ‫انتخابات بذر یاس‬ ‫خود در این دوره از‬ ‫اسالمی شهر و روستا‬ ‫حماسی‬ ‫شوراهای‬ ‫دل انان کاشتند‪.‬‬ ‫شرکتکردند‪.‬‬ ‫مستقر را در‬ ‫دوره از انتخابات‬ ‫در گفتگو با ایرنا‬ ‫خوشاقبال در این‬ ‫حسین خوشاقبال‬ ‫به گفته‬ ‫معادل ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬تعرفــه رای‬ ‫استان اظهار داشـ‬ ‫‪ ۷۲۴‬هــزار و‬ ‫ســتاد انتخابات‬ ‫کرمانشاهمصرفشده‬ ‫خوبی نشان دادند که‬ ‫در‬ ‫شرایطرایاستان‬ ‫انتخابات مردم به‬ ‫دشمنان واجدین‬ ‫دوره از‬ ‫هستندودر مقابل‬ ‫حامینظاموانقالب‬ ‫اینکه است‪.‬‬ ‫کند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫خوبی ایستادگی می‬ ‫به‬ ‫زشک خانواده شهری‬ ‫طرح پ‬ ‫تیر اغاز میشود‬ ‫از اول‬ ‫روستای ساروخان‬ ‫مدرسه دو کالسه‬ ‫دور مجوز احداث‬ ‫ص‬ ‫گلمحمدی؛‬ ‫ظرفیتیمغفولدر اقتصاد‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫پایانهمکاریبامسعودشجاعیواشکاندژاگه‬ ‫در استانبولرقمخورد‬ ‫جدایی پررمز و راز دوقلوها‬ ‫از تراکتور‬ ‫عکس نوشت اجتماع خودجوش مردم برای برگزاری جشن پیروزی‬ ‫ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی برگزار شد‬ ‫‪۴‬‬ ‫شاهدهستیم‪.‬‬ ‫عملیاتابرسانی‬ ‫دستیکرمانشاه‬ ‫داشت‪:‬در حالحاضر‬ ‫صنایع‬ ‫اوبیان‬ ‫اب تانکــر انجــام‬ ‫بهصــورت ســیار و‬ ‫ایجاد میشود‬ ‫بــه ‪ ۱۷۰‬روســتا‬ ‫اساس کمابیهای‬ ‫پیشبینی میشود بر‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫میشود و‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫زردویی ‪ :‬مدیرعامل‬ ‫‪ ۳۰۰‬روستا برسد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل‬ ‫کنونی این مقدار به‬ ‫فاطمه‬ ‫ـمههای استان در‬ ‫جبار گوهری‪،‬‬ ‫نشده است‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬اب چشـ‬ ‫مشکلی مشاهده‬ ‫صنایعدســتی اســتان‬ ‫اســتان‬ ‫یافته اســت که این‬ ‫ازنظر کیفیت‬ ‫گردشــگری و‬ ‫استان نیز گفت‪ :‬در‬ ‫تسهیالت به هنرمندان‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد کاهش‬ ‫مورد کیفیت اب‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد تومان‬ ‫ســال جــاری‬ ‫اب شرب در استان‬ ‫کاکاوند در‬ ‫گذشته حدود‬ ‫اب بسیار پایین‬ ‫اینتسهیالتزمینه‬ ‫منابع اصلی تامین‬ ‫مشــکالت کیفی‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫دستیاستانپرداخت‬ ‫چشمهها از‬ ‫ســتان کرمانشاه‬ ‫مشاهده نشده است‬ ‫صنایع‬ ‫ا‬ ‫شغل را فراهم کرد‪.‬‬ ‫کیفیت مشکلی‬ ‫میباشند‪.‬‬ ‫مــع اصحــاب‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫بوده و ازنظر‬ ‫گاهی با بارندگی‬ ‫ویروس کرونا بسیاری‬ ‫کاکاونــد در ج‬ ‫کیفیت اب نداریم اما‬ ‫توجه به همهگیری‬ ‫علیرضــا‬ ‫در ســال جاری‬ ‫و نگرانی از‬ ‫او افزود‪ :‬با‬ ‫مرتبط باکیفیت‬ ‫اما در سال گذشته‬ ‫اظهار داشــت؛‬ ‫ـاهده میشود اما‬ ‫ـکل مواجه شدند‪،‬‬ ‫رســانه اســتان‬ ‫را در اســتان‬ ‫کدورت اب مشـ‬ ‫ـاغل با مشـ‬ ‫اکیپهای کنترل‬ ‫صنایعدستی شدیم‬ ‫ــش بارندگــی‬ ‫ادامــه داد؛ تعداد‬ ‫از مشـ صادرات ‪ ۳۰‬میلیون دالر‬ ‫بیشــترین کاه‬ ‫طوریکــه ‪۱۹۰‬‬ ‫اب نیســت‪ .‬او‬ ‫ضــر به ‪ ۱۷‬اکیپ‬ ‫مجازی بوده است‪.‬‬ ‫موفق به‬ ‫ـاهد بودیــم به‬ ‫شــاه در حال حا‬ ‫بهصورت فروش‬ ‫کرمانشــاه شـ‬ ‫حوزه کیفیــت اب کرمان‬ ‫بــه میانگیــن‬ ‫که بخشی از ان نیز‬ ‫سالمتهمگانی‬ ‫ـل افزایش نشــان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫بارندگــی نســبت‬ ‫کرمانشاه بوده و در‬ ‫صندوقبیمه‬ ‫ـه نســبت بــه قبـ‬ ‫اداره کل میراث‬ ‫ان مربوط به شهر‬ ‫میلیمتــر‬ ‫روبرو افزایشیافتــه کـ‬ ‫خدمــات موردنیاز‪،‬‬ ‫سرپرســت‬ ‫ســتان کرمانشاه‬ ‫هزینههای ایجاد‬ ‫‪ ۵۰‬لیتر‬ ‫کاهشیافته است‪.‬‬ ‫ثانیه با کمبــود اب‬ ‫بــرای اخــذ‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا ا‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بیمهسالمتاستان‬ ‫نیــز ‪ ۲۸۱‬لیتر بــر‬ ‫گذشــته‬ ‫تامین منابع اب‬ ‫صنایعدســتی استان‬ ‫مدیرکل‬ ‫مراکــز دولتــی و‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار مشــترک‬ ‫به بخش صنعت‬ ‫روســتاها‬ ‫این کاهش در‬ ‫تنهــا بایــد بــه‬ ‫در حــال حاضــر‬ ‫صنایعدستی نسبت‬ ‫غــاز اجــرای طرح‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫که‬ ‫ــه تاکیــد داشــت‪:‬‬ ‫کرمانشــاه از ا‬ ‫طوری‬ ‫مراجعهمیکردند‪.‬‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫اب‬ ‫بیشترین‬ ‫در‬ ‫‪.‬‬ ‫ـت‬ ‫م‬ ‫ـدن‬ ‫ـغل‬ ‫هستی‬ ‫زیادی داشــته اسـ‬ ‫اخیــر اب در محل‬ ‫طــرح رایــگان شـ‬ ‫شـ‬ ‫کمترین سرمایهگذاری‬ ‫دانشگاهی‬ ‫خانوادهشهریاز ابتدای‬ ‫ـورد دلیــل قطعــی‬ ‫شــاهی مشــمول‬ ‫شــرب تاثیر‬ ‫است و میتوان با‬ ‫ـی تامیــن اب‬ ‫ـزود‪ :‬بیمــه ســالمت‬ ‫پزشک‬ ‫شــروع این طرح‬ ‫او در مـ‬ ‫داشته باشیم‪ .‬گوهری‬ ‫اصلی گاز شهر به کرمان‬ ‫از منابــع اصلـ‬ ‫کمتر‬ ‫قــادری افـ‬ ‫دیمــاه و اوایــل‬ ‫ــاری در صندوق‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬لوله‬ ‫اشتغالهای مولد‬ ‫چشــمهها کــه‬ ‫لوله میباشــند کــه در‬ ‫درصــدی اب‬ ‫تیرماه ســال ج‬ ‫یکمیلیــون و ‪۲۵۰‬‬ ‫تاثیرگذاری در‬ ‫فردوســی نیز‬ ‫‪ ۱۴‬هزار مشترک‬ ‫بسترهای فضای‬ ‫ـند کاهــش ‪۷۰‬‬ ‫که با فشار وارده بر‬ ‫کرمانشــاه‪،‬‬ ‫مشمول این طرح‬ ‫به رشد روزافزون‬ ‫ســالمت همگانــی خبــر‬ ‫امید قادری‬ ‫شــرب میباشـ‬ ‫اب چسبیده بود‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه‬ ‫اب تعداد مشترکین‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ــی ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫مشترکانافزایش‬ ‫بیمــه‬ ‫لوله اصلی‬ ‫ـال ســامانه جامع‬ ‫قطعی چندروزه‬ ‫هــزار نفــر یعن‬ ‫پیشبینیهاتعداد‬ ‫ـمهها در اســتان‬ ‫ــم تــا پایان امسـ‬ ‫ـادری بابیان اینکه‬ ‫شده بود و موجب‬ ‫فاضالب اســتان‬ ‫ـازی در نظــر داری‬ ‫چشـ‬ ‫بودوبراساس‬ ‫داد‪ .‬امیــد قـ‬ ‫صندوق بیمهای‬ ‫اب تخریب‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫تواندزمینهتوسعه‬ ‫مجـ‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫استان را در قالب پنج‬ ‫او افزود‪ :‬بیش از‬ ‫ابتــدا در صندوق‬ ‫اندازی کنیم کهمی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫گفت‪ :‬جمعیت‬ ‫محله فردوسی شد‪.‬‬ ‫مصــارف نیــز‬ ‫در خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫این طــرح در‬ ‫صنایعدستیراراه‬ ‫ــت»‪« ،‬صندوق‬ ‫است که‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫ـت‪ :‬در بخــش‬ ‫هــدر رفــت اب‬ ‫در‬ ‫همگانی اجــرا میشــود‪،‬‬ ‫کارکنــان دول‬ ‫مجازی را فراهم کند‪.‬‬ ‫شرکتابفااز مشترکان‬ ‫ادامــه داد؛ میــزان‬ ‫کرمانشــاه گفـ‬ ‫های دیجیتالی و‬ ‫لیتر بــر ثانیه در‬ ‫بیمــه ســالمت‬ ‫همگانی شــامل‪« ،‬صنــدوق «صندوق بیمه همگانی‬ ‫مقدار باال مطالبات‬ ‫کاکاونــد‬ ‫مطالبات مشــترکین‬ ‫دستی اشاره کرد و‬ ‫فروش‬ ‫ـرانه اســتان ‪۲۲۳‬‬ ‫ـدوق بیمه ســالمت‬ ‫درصد است که این‬ ‫مهم حوزه صنایع‬ ‫روســتاییان و عشایر»‪،‬‬ ‫مقدار مرتبط به‬ ‫مصــرف سـ‬ ‫بیمهشــدگان صنـ‬ ‫سرانه مصرف‬ ‫کرمانشاه حدود ‪۳۸‬‬ ‫درصد تومــان از این‬ ‫او به اقدامات‬ ‫و «صندوق ســایر‬ ‫میلیاردتوماناین‬ ‫شهرستان داالهو‬ ‫خانواده خــود و‬ ‫که نســبت به‬ ‫اب در کشور ‪۲۸‬‬ ‫نــدوق ایرانیان»‬ ‫همچنینبیشاز‪۱۰‬‬ ‫موفق به ثبت ملی‬ ‫انتخــاب پزشــک‬ ‫شــبانهروز بوده‬ ‫رایــگان»‪« ،‬ص‬ ‫میانگین هدر رفت‬ ‫رفت خانگیبودهو‬ ‫میتواننــد بــا‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪۹۹‬‬ ‫استاناست‪ .‬کاکاوند‬ ‫نودشهوسازهای‬ ‫ویزیت پزشکان بخش‬ ‫بوده و‬ ‫ـوری باالتر اســت‪.‬‬ ‫اصلی باال بودن هدر‬ ‫گیوه‬ ‫اقشار»زیرپوششدارد‪.‬‬ ‫پزشکی‬ ‫هرسین‪،‬‬ ‫مزایای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫علوم‬ ‫ک‬ ‫عنوانشهرتنبور‪ ،‬گلیم‬ ‫میانگین‬ ‫که یکی از دالیل‬ ‫تشکیل پرونده از‬ ‫طلباز دانشگاه‬ ‫با خشکســالی‬ ‫میلیون نفر جمعیت‬ ‫باغات در حاشیه شهر‬ ‫کنگاور شدیم که این‬ ‫اظهار داشت‪:‬در این‬ ‫است‬ ‫در ســال جــاری‬ ‫به‬ ‫فرسودگی شبکه است‪.‬‬ ‫ـتان کرمانشــاه ‪۲‬‬ ‫فضای سبز و ابیاری‬ ‫بهرهمندشوند‪.‬او‬ ‫فش در شهرستان‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫اسـ‬ ‫دهستان و ‪ ۲‬هزار‬ ‫اب در کرمانشاه‬ ‫خصوصی‬ ‫ســنتی روستای‬ ‫ـوع بیــش از در حوزه‬ ‫هستیم در شهرداری‬ ‫های دائمی انها‬ ‫شدگان پزشک عمومی‬ ‫ـتیم کــه در ‪۵۰‬‬ ‫‪ ۱۴‬شهرستان‪۸۶ ،‬‬ ‫ـال جــاری درمجمـ‬ ‫برای ایجاد دبیرخانه‬ ‫متعددی مواجه‬ ‫برای هریک از بیمه‬ ‫مواجــه هسـ‬ ‫عمومی ساکن در‬ ‫ـن طــی امســال‬ ‫او افــزود‪ :‬در سـ‬ ‫ســتان با مشــکالت‬ ‫شرایط فرصتی را‬ ‫درصــد جمعیــت‬ ‫اب شناساییشده‬ ‫طرح‬ ‫مناطق فراهم کرد‪.‬‬ ‫ـته اســت بنابرایـ‬ ‫بیمهشدهبهپزشک‬ ‫به شــرکت ابفا ا‬ ‫ـادی دارد و ‪2/4‬‬ ‫انشعاب غیرمجاز‬ ‫باهدف توسعه این‬ ‫ســابقه نداشـ‬ ‫میلیارد تومان اعتبارات‬ ‫تعیینودر قدماول‬ ‫سطح و ‪ ۵۹۵‬ابـ‬ ‫ـه صرفهجویــی‬ ‫مجلس کرمانشاه ‪۹۲‬‬ ‫ســتند که از این‬ ‫در سال جاری‬ ‫‪ ۱۰‬هزار انشــعاب‬ ‫‪۱۱۲‬‬ ‫ـردم در ایــن رابطـ‬ ‫تشخیص پزشک‪ ،‬به‬ ‫اســتان ساکن ه‬ ‫همکاری نمایندگان‬ ‫ـت‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫کشــور در این‬ ‫بایســتی مـ‬ ‫مراجعه میکند و به‬ ‫گرفته است که با‬ ‫احســن انجــام‬ ‫سال اســت‪ .‬او گفـ‬ ‫شهری و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫تعداد انشــعابات‬ ‫ــردد‪ .‬قادری‬ ‫مخزن تعلق‬ ‫اب را بــه نحــو‬ ‫شرکت نسبت به‬ ‫درصد در نقاط‬ ‫شناساییشــده که‬ ‫با نصف ظرفیت‬ ‫نهادی به دولت‬ ‫کرمانشاه اعتبارات‬ ‫در مصــرف‬ ‫‪ ،۲‬پزشــک متخصــص‪ ،‬ارجاع میگ خدمات تعداد ‪۷۵‬‬ ‫غیرمجاز اب‬ ‫کنند‪ .‬اکنون بیش‬ ‫مترمکعب است و تقریبا‬ ‫این مقدار بوده که‬ ‫و استاندار‬ ‫پیش‬ ‫نیاز بیمهشده به‬ ‫روستایی زندگی می‬ ‫کرمانشــاه باالتر از‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورت‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ـواده در نقاط‬ ‫داشت‪ :‬امادگی داریم‬ ‫ـت‪ :‬از غیرمجاز در‬ ‫‪ ۱۸‬بیمارســتان‬ ‫طرح صویب طرح شهید‬ ‫قبل‪ ۱۲‬برابر‬ ‫داریم و در طول‬ ‫مواجههستیم‪.‬‬ ‫ـط پزشــک خانـ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تخــت در‬ ‫ـا کرمانشــاه گفـ‬ ‫کاکاوند در ادامه تاکید‬ ‫کرمانشاه حدود ‪۳۸‬‬ ‫در این زمینه نیاز‬ ‫ـی‪ ،‬بیمــاران توسـ‬ ‫مــل شــرکت ابفـ‬ ‫از ســه هــزار‬ ‫به همکاری مردم‬ ‫مخزن اب این مخزن‬ ‫برای ت‬ ‫ـوم پزشــکی‪۲ ،‬‬ ‫رفت اب در‬ ‫تخصصـ‬ ‫انشعاباتغیرمجاز‬ ‫مدیرعا‬ ‫تخصــص ارجاع‬ ‫چاه اب در اســتان‬ ‫میزان هدر‬ ‫ظــر دانشــگاه علـ‬ ‫مجتمعهای بدون‬ ‫متخصــص و فوق‬ ‫برخوردمناسبیبا‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬حلقه‬ ‫دولتــی زیــر ن‬ ‫درراه خدمت‬ ‫تا برای‬ ‫ایــن مجتمعهــا‬ ‫چــاه روزهایاینده‬ ‫به پزشــکان‬ ‫بیمارستان نظامی‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫تا‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫ـال‬ ‫ـایی‬ ‫است‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۷‬حلقـ‬ ‫شناس‬ ‫خصوصی‪ ،‬ســه‬ ‫درصد‬ ‫فاضــالب اســتان‬ ‫مزایــای خدمات‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫بیمارســتان‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫خواهند شــد و از‬ ‫را تهیــه نماییــم و بــا صورتحساب قبض ماهیانه‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫اجتماعــی در اســتان‬ ‫جــادهای طرحــی‬ ‫شوند‪.‬مدیرکلبیمه‬ ‫یک هزار حفرشــده کــه از ســال چشمگیری را در این زمینه‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫بیمارســتان تامیــن‬ ‫هزینه انها را بر روی‬ ‫ـداری و حملونقــل‬ ‫خصوصیبهرهمندمی‬ ‫در حوزه شــهرها‬ ‫حفرشده است و افزایش‬ ‫محاسبه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پیش از و ‪۲‬‬ ‫ســازمان راهـ‬ ‫ـاه بیان داشــت‪:‬‬ ‫بخش‬ ‫ـورت تصویــب‪،‬‬ ‫کرمانشاه یاداور شد که تا‬ ‫کرمانشـ‬ ‫داریم که یــک هزار و‬ ‫مشترکان این مجتمعها‬ ‫ـنهاد داد کــه در صـ‬ ‫کرمانشاه فعال است‪.‬‬ ‫هزار مترمکعبنیاز‬ ‫سالمت استان‬ ‫ثانیه کمبــود اب‬ ‫بــه دولــت پیشـ‬ ‫عملیات نگهداری‬ ‫شهری‪ ،‬بیمهشدگان‬ ‫‪ ۷۴۱‬لیتــر بر‬ ‫شهر کرمانشاه‪۲۵۰‬‬ ‫را‬ ‫که مستقیما درگیر‬ ‫طرح پزشک خانواده‬ ‫او گفت‪:‬‬ ‫این مقدار ‪ ۱۲۹‬هزار‬ ‫راهداران خدومی‬ ‫شروع‬ ‫در صورت فوت در‬ ‫که در حال حاضر‬ ‫جادهها هستند‪،‬‬ ‫به مخزن دارد‬ ‫خدمترسانی در‬ ‫قلمدادخواهندشد‪.‬‬ ‫و‬ ‫خـــبر‬ ‫شهیدراهخدمت‬ ‫حینفعالیت‪،‬‬ ‫ســعه مدیریت و‬ ‫ســدی معــاون تو‬ ‫عباســعلی بنی ا‬ ‫ـب که ایــن اقدام‬ ‫بابیــان این مطلـ‬ ‫ـع ایــن ســازمان‬ ‫تومان امضا شد‪.‬‬ ‫ـوی از خانوادههای‬ ‫منابـ‬ ‫ـرای ســالمت مردم‬ ‫میلیون‬ ‫ـتای ســاروخان‬ ‫های مادی و معنـ‬ ‫تهدیــدی بـ‬ ‫دو کالســه روسـ‬ ‫بهمنظور حمایت‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ـا بــود‪.‬او اضافــه‬ ‫مدرســه‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫ـای ‪ ۸۸‬مترمربــع‬ ‫درزمینــه کرونـ‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫این قشر زحمتکش‬ ‫جوانــرود بــا زیربنـ‬ ‫ٔ‬ ‫تبصــره ‪ ۱‬مــاده ‪۴‬‬ ‫هوشــیار باشــند‬ ‫رئیــس‬ ‫شهرســتان‬ ‫اینکــه مطابــق‬ ‫ـه همــت خیــر‬ ‫کرد‪:‬همــکاران‬ ‫کرمانشــاه از رصــد‬ ‫ـه‬ ‫میلیــون تومــان بـ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫عنا‬ ‫تبصره ذیل ماده‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫مدیرکل نوســازی‬ ‫دو هفتــه اینــده‬ ‫و اعتبــار ‪۴۰۰‬‬ ‫شــکی‬ ‫اساسنامه بنیاد شهید و‬ ‫احداث میشود‪.‬‬ ‫کــه در یکــی‬ ‫مرزبــان نظری؛‬ ‫پز احتمالیبیمارانمبتالبه‬ ‫افسانه رحیمی‬ ‫قانون اصالح‬ ‫بــا حضــور‬ ‫ایثارگران‪ ،‬تعیین‬ ‫مشــارکتهای مردمی‬ ‫ــاران ســرپایی‪،‬‬ ‫افزایش‬ ‫مدرسهساز‬ ‫خدمترســانی بــه‬ ‫بــا رصــد بیم‬ ‫اســتان‪ ،‬معاون‬ ‫یک قانون جامع‬ ‫جانباز ازادهواسیردر‬ ‫مــدارس‬ ‫کرونا خبر داد ‪.‬‬ ‫ســانه رحیمــی‬ ‫های تشخیصی‪،‬‬ ‫شهید‪،‬مفقوداالثر‪،‬‬ ‫ـر گرانقــدر اف‬ ‫افزایش تست‬ ‫مرادیدر مرکزهدایت‬ ‫دکتر مرادی‬ ‫مصادیقعملی‬ ‫و نماینــده خیـ‬ ‫کل نیروهای مسلح‬ ‫کالســه روســتای‬ ‫زودرس و درمــان‬ ‫دکتر‬ ‫قوانین نیروهای مسلح‬ ‫تشــخیص‬ ‫مدرســه دو‬ ‫بحرانگفت‪:‬مشارکت‬ ‫چارچوب و‬ ‫ســد‪ .‬ازانجاییکه‬ ‫تفاهمنامــه‬ ‫بــه مبلــغ ‪۴۰۰‬‬ ‫احتمالی بیمــاری را‬ ‫عملیات‬ ‫هیئتوزیران میر‬ ‫ســتان جوانــرود‬ ‫وضعیت افزایشــی‬ ‫انتخابات ریاســت‬ ‫تهیه و به تصویب‬ ‫ســاروخان شهر‬ ‫هــداری در حیــن‬ ‫انان بهموقع‬ ‫وارد موج پنجم‬ ‫مردم در امر‬ ‫عوامــل خــدوم را‬ ‫دلخوریهــا و حضــور‬ ‫به کمــک مــردم‬ ‫ـالیانه تعــدادی از‬ ‫کنتــرل کنند تا‬ ‫هــوری علیرغــم‬ ‫جان شیرین خود‬ ‫سـ‬ ‫مرادی افزود‪:‬با توجه‬ ‫خـــبر‬ ‫جم‬ ‫ـت و امیدواریــم‬ ‫خدمت به مردم‬ ‫اســتان نشــویم‪.‬‬ ‫شایســته تقدیــر اسـ‬ ‫عملیات راهداری و‬ ‫ها فاقد هرگونه‬ ‫ـوده و کرونا در‬ ‫ـف‪ ،‬تعطیــالت و‬ ‫درصحنــه‪،‬‬ ‫خانوادههای ان‬ ‫پــر خیروبرکت بـ‬ ‫مجوز احداث اشیانه‬ ‫ایینهــای مختلـ‬ ‫دست میدهند و‬ ‫تــی بــرای مــردم‬ ‫بــه برگــزاری‬ ‫دولت و بهصورت‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫را از‬ ‫اتمام بیماری و عدم‬ ‫ا‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫کرمانشاه‬ ‫حل‬ ‫ســط هوافضای‬ ‫معنوی و مادی می‬ ‫تدریج ان شــااهلل‬ ‫ها‪ ،‬در کنار تصور‬ ‫نیاز بــه پایگاههای‬ ‫اورژانس کرمانشــاه تو‬ ‫کمی و کاســتیها به‬ ‫مجوزی جهت حمایت‬ ‫پشتوانه‬ ‫ـات‪ ،‬مسافرت‬ ‫ـش و خیــز جدید‬ ‫مواصالتی اســتان‬ ‫چند هلیکوپتر‬ ‫و اهمیــت انتخابـ‬ ‫متبوع هیچگونه‬ ‫صادر شد‪ .‬او تصریح‬ ‫ــی‪ ،‬انتظــار افزایـ‬ ‫محورهــای‬ ‫افزود‪:‬علیرغــم ارزش‬ ‫خاص سازمان‬ ‫ـتا در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رعایــت مردم‬ ‫خانوادههای این قبیل‬ ‫هواپیمایی کشوری‬ ‫ـای پزشــکی در‬ ‫داریم که در این راسـ‬ ‫انتخاباتشوراها‬ ‫او‬ ‫ــی و فوریتهـ‬ ‫لذا برای حمایت از‬ ‫ــد‪ .‬سازمان‬ ‫نقشــهبرداری و‬ ‫انتخاباتی‪،‬بخصوص‬ ‫های جدید‬ ‫‪ ۶۵۰‬کادر درمان‬ ‫اندازی خواهد ش‬ ‫بیماریراداریم‪.‬‬ ‫از انها ندارد‪،‬‬ ‫مقدماتــی بــرای‬ ‫جهتسیرمراحل‬ ‫همــکاران در پایگاه‬ ‫تبلیغات‬ ‫ــطح اســتان راه‬ ‫ـتانی و مدیریت‬ ‫کــرد‪ :‬اقدامــات‬ ‫گردهماییهایانتخاباتی‬ ‫پیشنهادمربوطه‬ ‫پشت بیمارستان‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پایــگاه در س‬ ‫اورژانس پیش بیمارسـ‬ ‫همکارانخدمتگزار‬ ‫ـتانی و مدیریــت‬ ‫ـیانه در محوطه‬ ‫تجمعهایستادهاو‬ ‫امیدواریم که این‬ ‫ــاه اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعته در‬ ‫ـس پیــش بیمارسـ‬ ‫رئیس‬ ‫طراحی این اشـ‬ ‫پزشــکی کرمانش‬ ‫ارسالشده است و‬ ‫و‬ ‫ــکی بهصــورت‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫اورژا‬ ‫ـس‬ ‫ش‬ ‫ـاه‬ ‫ـوم‬ ‫دولت‬ ‫پز‬ ‫پزشــکی کرمانشـ‬ ‫ـطح اســتان رئیـ‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫حــوادث دانشــگاه علـ‬ ‫فوریتهــای‬ ‫تصویبی به‬ ‫دولتقرار گیرد‪.‬‬ ‫ایتاهلل طالقانی‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫هلیکوپتر اورژانس‬ ‫و جــادهای سـ‬ ‫موردتائیدهیئت‬ ‫پایــگاه شــهری‬ ‫توجه حــوادث‬ ‫احداث اشــیانه‬ ‫ــورت اورژانــس‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هواپیمایی ‪۶۷‬‬ ‫گفــت‪ :‬مجوز‬ ‫احــداث هلیپ‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫از صــدور مجــوز‬ ‫هوافضای سازمان‬ ‫رسانی میکنند‪.‬‬ ‫خدمات‬ ‫کرمانشاه توســط‬ ‫امار تصادفات در‬ ‫بیمه شدگان‬ ‫شهری و افزایش‬ ‫به گســتردگی‬ ‫بستری‬ ‫کشوری صادر شد‪.‬‬ ‫میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فارس با اشــاره‬ ‫مــگاوات صرفهجویی‬ ‫رفیعی در گفتوگو با‬ ‫هزینه تماعی رایگان شد‬ ‫کرمانشاه جی ‪۵‬‬ ‫همکاری میکنند‬ ‫هومن‬ ‫هایی که در این زمینه‬ ‫ـی ان جی در شــهر‬ ‫تامین اج‬ ‫‪ ۷۷‬جایگاه سـ‬ ‫نفع جایگاه‬ ‫خـــبر‬ ‫ـت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫ــگاه خــود را بــه‬ ‫شــهریورماه پــاداش دریافـ‬ ‫کرمانشاه کهبیمارستان‬ ‫صــرف‪ ،‬بــرق جای‬ ‫شهرستانهایاستان‬ ‫پاساژها اشاره کرد‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ها»‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه‬ ‫در اوج م‬ ‫چنین به همکاری‬ ‫در کلیه‬ ‫در بیمارستانهای‬ ‫ها و مانع زدایی‬ ‫خانگیقطعمیکنند‪.‬‬ ‫کرمانشاه مراتی هم‬ ‫ندارند‪،‬هزینهبستری‬ ‫و پشــتیبانی‬ ‫کرمانشاه و اسالماباد‬ ‫تولید است و در این‬ ‫مشترکان‬ ‫تولیــد‪ ،‬صادرات‬ ‫تامیناجتماعی‬ ‫توزیعبرقاستان‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫‪ ۱۲۰‬پاساژ در شهر‬ ‫اقتصاد کشور جهش‬ ‫روســتایی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫همه بیمهشــدگان‬ ‫ــهر و افزود‪:‬‬ ‫همکاری میکنند‬ ‫صدور نجات‬ ‫کار گرفته شود‪ .‬او‬ ‫تعاون‬ ‫ش‬ ‫ـرای‬ ‫ـطح‬ ‫مدیریت مصرف برق‬ ‫دانشــگاهی بـ‬ ‫نامه مراکز ‪ CNG‬سـ‬ ‫تســهیالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫ظرفیتها باید به‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫ـوزه و راهکارهای‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫فــت‪ :‬در تفاهم‬ ‫برق غرب در‬ ‫زمینه تمام‬ ‫مشــکالت ایــن حـ‬ ‫در مصــرف بــرق‬ ‫این زمینه پایکار‬ ‫رایگان است‪ .‬مدیرکل‬ ‫گ‬ ‫شــاه واردات‪ ،‬دریافــت کشــاورزی‪ ،‬شــرکتهای‬ ‫مصرف شرکت توزیع‬ ‫‪ ۸‬مــگاوات‬ ‫بــه بررســی‬ ‫مجلس تمامقد در‬ ‫هزینههای بســتری‬ ‫نماینده مردم کرمان‬ ‫مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کرمانشاه با مدیریت‬ ‫یاداور شد‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬پیشازاین‬ ‫ـوز تشــکلهای‬ ‫بهمنظور کــه از ایــن طریــق مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫خود برای برداشتن‬ ‫ان پرداخته شــد‪.‬‬ ‫مردم کرمانشــاه در‬ ‫تجارت و سایر مسائل‬ ‫ـرد‪ :‬در مجـ‬ ‫اعالم این خبر‬ ‫است تا این مراکز‬ ‫تامیناجتماعیشامل‬ ‫همه ظرفیتهای‬ ‫جویی میشود‪.‬‬ ‫تولیــد رفع‬ ‫نماینده‬ ‫ـالمی تصریــح کـ‬ ‫ـاه مقررشده‬ ‫دولتی‪ ،‬تســهیل‬ ‫ـد‪ .‬است و از‬ ‫قطع برق صرفه‬ ‫کشــور جهــش‬ ‫با بیمارستانهایاختصاصی‬ ‫سهماستان کرمانشاه‬ ‫کشــور استفاده‬ ‫ـس شــورای اسـ‬ ‫ـتان بازرگانی‬ ‫نجــات اقتصــاد‬ ‫نظــر انجــام شـ‬ ‫به جهش تولید‬ ‫کرمانشـ شــهروندان و جلوگیــری از‬ ‫معصومه (ع) کرمانشــاه‬ ‫به در مجلـ‬ ‫استانبااشارهبهاینکه‬ ‫تنهادر‬ ‫اتاق بازرگانی اسـ‬ ‫تنهــا راه‬ ‫بحــث و تبادل‬ ‫مانعها و کمک‬ ‫ظرفیتهــا باید‬ ‫ـاعت از برق‬ ‫گفت‪ :‬هماکنون نیاز‬ ‫رفــاه حــال‬ ‫محل‬ ‫شــهدا و حضــرت‬ ‫ایــن حــوزه‬ ‫یــن زمینــه تمام‬ ‫نشست با اشاره‬ ‫در طــول روز ‪ ۲‬سـ‬ ‫بیمارســتان‬ ‫ـهر کرمانشــاه نیز‬ ‫تخصیص میباید‪،‬‬ ‫محمد این نشســت کــه در خصوص سیاســتهای‬ ‫اســت و در ا‬ ‫کرمانشاه در این‬ ‫ـترکان خانگــی‪،‬‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بیوس افزود‪ :‬در شـ‬ ‫افزود‪ :‬این روزانــه‬ ‫ـزارش خانه ملت‪،‬‬ ‫ـرق اســت کــه از‬ ‫نماینده مردم‬ ‫ـاه برگزار شــد در‬ ‫مشـ‬ ‫نام ســال «تولید‪،‬‬ ‫رایگان بود‪ .‬ایمان‬ ‫‪ ۶۵۰‬مــگاوات بـ‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬به گـ‬ ‫خودداری کننــد‪ .‬مراتی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال به باال در‬ ‫کشاورزی کرمانشـ‬ ‫یــت از تولیــد و‬ ‫ســال جــاری به‬ ‫روزانــه اســتان‬ ‫کار‬ ‫تنظیــم بــازار‪ ،‬حما‬ ‫افراد بیمهشــده‬ ‫مصــرف برق‬ ‫داریم‪ .‬او با اشاره‬ ‫فعاالن حوزه امور‬ ‫بــه نامگذاری‬ ‫شده بهطوریکه‬ ‫هزینههای بســتری‬ ‫تامیــن کاال و‬ ‫‪ ۷۰‬مگاوات کمبود‬ ‫رشیدی در نشست‬ ‫است‪ .‬او همچنین با‬ ‫بخش کشــاورزی‪،‬‬ ‫گروه تقسیمبندی‬ ‫نشستی با نخبگان‬ ‫تعطیل این میزان‬ ‫دانشگاهی رایگان‬ ‫هــا‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مراکز به دو‬ ‫مصرف بــرق اســتان در‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مانــع زدایــی‬ ‫الی ‪ ۱۵‬کار خود را‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫اینکه ســال گذشــته‬ ‫اســتان‬ ‫اول از ساعت ‪۱۳‬‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫دفترچههای کاغذی‬ ‫‪ ۱۷‬برق بــه‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گروه‬ ‫ـران حــوزه امــور‬ ‫شــاره به حــذف‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۵‬الی‬ ‫‪ ۷۸۰‬مگاواترسید‪،‬‬ ‫شــان کرد‪ :‬با این‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫صاحب‬ ‫ا‬ ‫نیز‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫خاطرن‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫کــرده و گــروه‬ ‫ســاعات پیک‬ ‫در سال جاری به‬ ‫این دفترچهها‪،‬‬ ‫کننــد و بعدازایــن‬ ‫میشــود این میزان‬ ‫و تامین اعتبار‬ ‫خـــبر‬ ‫مراجعه به سازمان‬ ‫ـگاه را قطــع می‬ ‫بابیان پیشبینی‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫جایـ‬ ‫کار ساالنه از یک‬ ‫سر میگیرند‪ .‬او‬ ‫جلوگیری میشــود‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۰‬مگاوات برسد‪.‬‬ ‫فعالیت دوباره خود را از‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کرمان‬ ‫اجتماعی اســتان‬ ‫جایگاههای سی ان‬ ‫ســتان کرمانشــاه‬ ‫تامین‬ ‫کاهش مصرف برق‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار نفر در ا‬ ‫اینکه با‬ ‫ـوس بابیان اینکه‬ ‫قرار دارند‪،‬افزود‪:‬در‬ ‫بیـ‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫بیمهتامیناجتماعی‬ ‫اســخگویی بــار و‬ ‫تحتپوشش‬ ‫تامین اجتماعی برای‬ ‫برنامههــای پ‬ ‫ابالغنامه وزیر نیرو‪،‬‬ ‫حضوری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیرو‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۰‬خدمت غیرحضوری و الکترونیکی‬ ‫پرداخت و‬ ‫و ایالم برگزار و‬ ‫مراجعات بهصورت‬ ‫اســتانداران کردستان‬ ‫کاهش‬ ‫جلساتی با‬ ‫کاهش ســاعات اداری‬ ‫ـی را در خصوص‬ ‫ارائهمیشود‪.‬‬ ‫منطقــهای غــرب‬ ‫گفتوگــو بــا ایرنــا‬ ‫تصمیماتـ‬ ‫ـتان تحت پوشش‬ ‫ـل شــرکت بــرق‬ ‫بردار اینترنتی‬ ‫ســن دارابــی در‬ ‫ادارات در ســه اسـ‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫مح‬ ‫ظرفیــت فــوق‬ ‫مناســب‪ ،‬تامین‬ ‫و مدیریت بار‬ ‫کاله‬ ‫ـت‪ ،‬معــدن و‬ ‫ها باعث کاهش‬ ‫مگاولــت امپــری‬ ‫ـالوه بــر مکانیابی‬ ‫اجرای این برنامه‬ ‫ســازمان صنعـ‬ ‫از افزایــش ‪۷۰‬‬ ‫در افــزود‪ :‬عـ‬ ‫کرمانشــاه همزمان‬ ‫اتخاذ کردیم که‬ ‫ترین فاکتورهای‬ ‫رئیــس‬ ‫دستگیر شد‬ ‫اردیبهشت نسبت‬ ‫ـاه گفــت‪ :‬دولت‬ ‫اب بهعنــوان مهم‬ ‫ـرکت در اســتان‬ ‫درصدی بار منطقه در‬ ‫اســتان کرمانشـ‬ ‫توزیع این شـ‬ ‫ـارد خــوراک و‬ ‫پویش ‪#‬هــر هفته_‬ ‫طــرح اســت که‬ ‫تجارت‬ ‫حدود ‪۱۰‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق‬ ‫‪ ۵۵‬هــزار میلیـ‬ ‫ـع پتروشــیمی م‬ ‫ـاه از شناســایی و‬ ‫ـای هفتــه هفتــم‬ ‫ـاه اخیــر بیــش از‬ ‫فروردین شــده اســت‪.‬‬ ‫احــداث صنایـ‬ ‫ـا اســتان کرمانشـ‬ ‫بــا افتتاحهـ‬ ‫خبــر داد‪ .‬علــی‬ ‫کرمانشاه در این زمینه‬ ‫چنــد مـ‬ ‫رئیــس پلیــس فتـ‬ ‫حوزه پتروشــیمی‬ ‫پروژههــا بهطورکلی‬ ‫بــه‬ ‫در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هایاگهیواسط‪،‬به‬ ‫ـیمیهای استان‬ ‫ســرمایهگذاری در‬ ‫ـرب گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫الف_ب_ایــران‬ ‫کهدریکیازسایت‬ ‫هــای پتروشـ‬ ‫ـت‪ :‬پــروژه افزایش‬ ‫اصولــی طرحهای‬ ‫این منطقــهای غـ‬ ‫تومــان‬ ‫و پایداری شبکه‪،‬‬ ‫دستگیریفردی‬ ‫کــه ایــن طرح‬ ‫داد‪ .‬سرهنگ علی‬ ‫اعالم ایــن خبر گفـ‬ ‫گرفتــن موافقت‬ ‫ـان اینکه با اجرای‬ ‫قابلیت اطمینان‬ ‫ـتان را کلیــد زده‬ ‫پرداخته بود خبر‬ ‫ـر موفــق به‬ ‫اســدی بــا‬ ‫برداری رســید‪ .‬او بابیـ‬ ‫ـت روانســر از ‪۴۰‬‬ ‫باهدف افزایش‬ ‫کالهبرداری اینترنتی‬ ‫برق مشــترکان و‬ ‫اسـ‬ ‫اصولــی مبتنــی بـ‬ ‫ـت ‪ 63/20‬کیلوولـ‬ ‫فوق توزیع‬ ‫شکایت تعدادی از‬ ‫ذهاب بهره‬ ‫زیرســاخت تامیــن‬ ‫دارای موافقــت‬ ‫خود شدهاند‪.‬‬ ‫ظرفیــت پسـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در پی‬ ‫شهرســتان سرپل‬ ‫بالغبر ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫هــا ‪ ۷۰‬مگاولتامپر به ظرفیت کرمانشاه فراهــم شــدن‬ ‫مصــوب‬ ‫تامین برق طرح‬ ‫در‬ ‫کسانی‬ ‫طرح گرمســیری‬ ‫مگاولتامپر بااعتبــاری‬ ‫کشــاورزی پروژه‬ ‫سایتهای واسط‪،‬‬ ‫عباسی‬ ‫و صنایع تولیدی‪،‬‬ ‫خوراک و اب اســت‪.‬‬ ‫ای غرب در استان‬ ‫ـه امروز برق‬ ‫اینکه دریکی از‬ ‫بــه ‪۸۰‬‬ ‫ـرو برای توســعه‬ ‫متقاضیان جدید‬ ‫ـرکت برق منطقه‬ ‫تامین‬ ‫ـای مهمــی بود کـ‬ ‫کشــاورزی و باغــداری‬ ‫شهروندان مبنی بر‬ ‫توســط وزارت نیـ‬ ‫ـن پروژههــا جــزو‬ ‫باکم بهــره یکی از‬ ‫ـده ابــراز شـ‬ ‫یکــی از پروژههـ‬ ‫و توســعه بخش‬ ‫افزایش کــه‬ ‫ســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایـ‬ ‫فروش امتیــاز وام‬ ‫منطقــه احداثشـ‬ ‫تومــان‬ ‫تابستان گرمســیری‬ ‫او افــزود‪ :‬پــروژه‬ ‫در کمترین زمان‬ ‫ـی بــا موضوع‬ ‫افزودهشــده ا‬ ‫جــاد اشــتغال در‬ ‫کالهبرداریاینترنتی‬ ‫بهرهبــرداری رســید‪.‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫عبور از پیکبار‬ ‫‪ 63/20‬کیلوولت‬ ‫مطلبـ مشاهده کردهاندوهدف‬ ‫شبکه بهمنظور‬ ‫بااعتباری بالغبر‬ ‫بــه‬ ‫کیلوولت کنگاور از ‪ ۱۵‬به و ای افزایش ظرفیت پست‬ ‫بااعتباری اولویت‬ ‫احداثشدهاند‪.‬‬ ‫ـدی در ادامه به‬ ‫دســتور کار پلیس‬ ‫سازمانها‬ ‫ظرفیت پست ‪63/20‬‬ ‫تومان داشت‪:‬‬ ‫توسط این شرکت‬ ‫اسـ‬ ‫ـیدگی به موضوع در‬ ‫‪ ۳۰‬مگاولتامپر‬ ‫بالغبر ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫ســال جاری اجراشــده است‪ .‬خصوص اجرای ممکن‬ ‫قرارگرفتهاند‪ ،‬رسـ‬ ‫ذهاب ‪ ۲‬از ‪ ۱۵‬به‬ ‫ادامه بیان داشــتند‬ ‫مگاولت امپر بااعتباری‬ ‫دیگر از پروژههایی‬ ‫ـبکه سرپل‬ ‫اقدامات این شرکت در‬ ‫ادامه داد‪ :‬شــاکیان در‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫ـرای پایــداری شـ‬ ‫میلیارد تومان یکی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او‬ ‫ـه تشــریح‬ ‫برگههای ثبتنام و‬ ‫ـروژهای اســت کــه بـ‬ ‫ـل بالغبر ‪۸‬‬ ‫ـرکت احــداث و بـ‬ ‫فریب انان و با ارائه‬ ‫دیگــر پـ‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامـ‬ ‫توســط ایــن شـ‬ ‫فرد کالهبردار با‬ ‫شهرســتان اهمیــت‬ ‫عنوانپیشپرداخت‬ ‫اســت کــه‬ ‫بــرق ایــن‬ ‫جعلیمبالغیرابه‬ ‫به اهمیت تامین‬ ‫تشکیلپرونده‬ ‫ای غرب با اشــاره‬ ‫پس از اخذ وجه‪،‬‬ ‫بــرق منطقــه‬ ‫دریافت نموده است و‬ ‫از مالباختگان‬ ‫قربانیاننبودهاست‪.‬‬ ‫دیگرجوابگوی‬ ‫احداث میشود‬ ‫جوانرود‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫جشنتهرانی ها‬ ‫برای رییس جمهور منتخب‬ ‫سایه خشکسالی‬ ‫بر سر کرمانشاه‬ ‫سر کرمانشاه‬ ‫سرمایه گذاریخطرپذیر‬ ‫در اصفهان رونق می گیرد‬ ‫شمارشمعکوسبرایعملبهوعده ها‬ ‫باهمراهیجریاناصولگرایانودیگرنهادها‪،‬بهانه هاییمثلکارشکنییانبودقوانینمناسببرایعملینشدن‬ ‫وعده های رئیس دولت وجود نخواهد داشت‬ ‫‪03‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫رئیسی تا‪ 44‬روز دیگر کلید پاستور را در اختیار می گیرد‬ ‫رویدا د کرمانشاه‬ ‫خشکسالی بر‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اسناد توافق‬ ‫اماده است‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مالیشمارمبتالیان‬ ‫افزایشاحت‬ ‫کرونا رصد می شود‬ ‫به‬ ‫هلیپورتاورژانس‬ ‫کرمانشاهبرقخود‬ ‫تنها‬ ‫جهشتولیداست‬ ‫شور‬ ‫هایسیانجی‬ ‫جایگاه‬ ‫راقطعمیکنند‬ ‫راهنجاتاقتصاد ک‬ ‫وقتوزیعشرکت‬ ‫امپربهظرفیتف‬ ‫مگاولت‬ ‫استان افزوده شد‬ ‫‪ ۷۰‬منطقهای غرب در‬ ‫برق‬ ‫هزار میلیاردتومان‬ ‫ذاری‪55‬‬ ‫سرمایه گ پتروشیمیاستان‬ ‫در حوزه‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫تنها راه نجات‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫جهش تولید است‬ ‫اطالعیه‬ ‫اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد‪ 1399‬صاحبان محترم مشاغل‬ ‫اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سالجاری‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫پاسخگویی سریع و به موقع از طریق مرکز ارتباط مردمی ‪1526‬‬ ‫م الف ‪1149255:‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48532672‬‬ ‫خرید ‪ 7000‬کیلوگرم پودر اطفاءحریق از نوع‬ ‫بی کربنات پتاسیم‬ ‫‪1400/04/08‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48528890‬‬ ‫‪1400/04/07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48533339‬‬ ‫‪1400/04/07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48533372‬‬ ‫‪1400/04/07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫انجام عملیات تعمیر و نگهداری نوارنقالهها و‬ ‫تجهیزات جنبی در ناحیه فوالدسازی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫انجام عملیات تعمیر و نگهداری نوار نقاله ها و‬ ‫تجهیزات جنبی در ناحیه فوالدسازی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫اجرای نظافت صنعتی و زیبا سازی ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫مناقصات و مزایدات‪ :‬جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید‬ ‫و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیســتم ارتباط با تامینکنندگان (‪)SRM‬‬ ‫اقدام نمائید‪.‬‬ ‫سایر فراخوانها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیهها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫‪۴۰۵‬میلیون‬ ‫حملهبدافزاری‬ ‫در کشور شناساییشد‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی(فشرده) یک مرحله ای‬ ‫مودیان محترم مالیاتی‬ ‫‪ 15‬تیرماه‬ ‫کد اگهی‪1400-1۸ :‬‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با‬ ‫ارزیابی کیفی (فشــرده) (خرید‪ ،‬حمل و احداث مخازن بتنی ‪ 1000‬و ‪ 2000‬متر مکعبی شهرکهای‬ ‫صنعتی کاشان ‪ 3‬و ماهیان زینتی) به شماره (‪ )20000012۸1000029‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکــی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه‬ ‫پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/03/31‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/04/06‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز پنجشنبه تاریخ ‪1400/04/17‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی ‪ :‬ساعت ‪ ۸:30‬صبح روز شنبه تاریخ ‪1400/04/19‬‬ ‫هزینه درج اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید ‪ ،‬حمل و احداث مخازن بتنی ‪ 1000‬و ‪ 2000‬متر مکعبی شهرکهای صنعتی‬ ‫کاشان ‪ 3‬و ماهیان زینتی‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪ 91.545.220.654 :‬ریال و براساس فهارس بهای سال ‪1400‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 4.577.262.000 :‬ریال‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬رتبه ‪ 5‬یا باالتر در رشته اب‬ ‫مدت اجرا‪ 1۸ :‬ماه‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد‬ ‫مناقصه و ارائــه پاکت الف ‪ :‬ادرس اصفهــان خیابان ‪ 22‬بهمــن‪ ،‬مجموعــه اداری امیر کبیر‪،‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ‪03132647300‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ ۸۸969737 :‬و ‪۸519376۸‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها‪،‬در ســامانه ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل‪ /‬تامین کننده ‪/‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫امورپیمانهایشرکتشهرکهایصنعتیاستاناصفهان‬ ‫م الف‪1152394 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫تصمیم به رفتن از قوه‬ ‫قضاییه ندارم‬ ‫معــاون اول قــوه قضاییــه در پاســخ ایــن ســوال‬ ‫کــه بــا توجــه بــه انتخــاب ابراهیــم رئیســی به عنوان‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬شــما در قوه قضائیه باقی می مانید یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در قوه قضائیه باقی می مانم و تصمیم‬ ‫نــدارم از قــوه بــروم ‪ .‬به گــزارش فارس‪ ،‬غالمحســین‬ ‫محســنی اژه ای‪ ،‬معــاون اول قــوه قضاییــه در‬ ‫جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص‬ ‫یهــا دربــاره انتخابش به عنوان ریاســت قوه‬ ‫گمانه زن ‬ ‫قضاییه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این حرف ها شایعه است‪.‬‬ ‫حضور مردم در انتخابات‬ ‫تبلوری از امید به اینده‬ ‫ایران است‬ ‫علی اکبــر ناطــق نــوری‪ ،‬عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام در پیامــی پیــروزی رئیســی را در‬ ‫انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬تبریــک گفــت کــه ادامــه ایــن پیام‬ ‫بــه شــرح زیــر اســت‪ :‬انتخــاب جنابعالــی به عنــوان‬ ‫رئیس جمهور اسالمی ایران را تبریک عرض می نمایم‪.‬‬ ‫‪‎‬امید است حضور مردم در این انتخابات که تبلوری از‬ ‫امید به اینده ایران عزیز است‪ ،‬در کنار تدابیر موثر و‬ ‫متوازن دولت اینده به ثمرات مطلوب منتهی گردد‪.‬‬ ‫رفع مشــکالت معیشتی و برداشــتن موانع پیش رو‪،‬‬ ‫بــا بــه کار گرفتــن تخصــص تمامــی نیروهــای کارامد‬ ‫و کاردان و بــه یمــن همدلــی و هم اندیشــی‪ ،‬امــری‬ ‫دست یافتنی خواهد بود‪ .‬توفیق روزافزون جنابعالی‬ ‫و همه کسانی که دل درگرو ایرانی اباد و سرفراز دارند‬ ‫را از خداوند منان مسالت دارم‪.‬‬ ‫مردم جدی تر از همیشه‬ ‫پای صندوق های‬ ‫رای امدند‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه استکبار جهانی شدیدترین تحریم ها را برای‬ ‫مــا بــه وجــود اورده و ایــن در حالی اســت کــه مردم‬ ‫نه تنها از میدان بیرون نرفتند بلکه جدی تر از همیشه‬ ‫پای صندوق های رای حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫محمدرضــا باهنــر ادامــه داد‪ :‬یکــی از راهکارهــای‬ ‫حــل معضالت اقتصــادی افزایــش درامدهــای دولتی‬ ‫است و این بدین معنا نیست که افزایش نقدینگی و‬ ‫تورم را به همراه داشــته باشد‪ .‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام متذکر شد‪ :‬اگر رئیس جمهور موفق به‬ ‫تعادل سازی واقعی بین درامدها و هزینه های دولت‬ ‫شود‪ ،‬تورم و قیمت ها کنترل یافته و شاهد جهش تولید‬ ‫در کشــور خواهیــم بــود‪ .‬او با اشــاره به حضور پرشــور‬ ‫مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت‪ :‬مــا در‬ ‫شرایط خاص بسر می بریم و متاسفانه استکبار جهانی‬ ‫شــدیدترین تحریم ها را برای ما به وجود اورده و این‬ ‫در حالی است که مردم نه تنها از میدان بیرون نرفتند‬ ‫بلکه جدی تر از همیشــه پای صندوق های رای حضور‬ ‫پیــدا کردنــد‪ .‬دری نجف ابادی هم گفت‪ :‬با توســعه‬ ‫صادرات و افزایش ســهام از بازار جهانی می توان گام‬ ‫موثــری در افزایــش قدرت خرید مــردم برداریم‪ .‬عضو‬ ‫مجلس خبرگان رهبری افزود‪ :‬از اقدامات مهم دولت‬ ‫اینــده جــدی گرفتــن سیاس ـت های اقتصــاد مقاومتی‬ ‫اســت که موجب بهره مندی ملت ایران خواهد شــد‪.‬‬ ‫مــا بایــد در تــاش باشــیم با تمامــی کشــورها به غیراز‬ ‫رژیــم غاصــب صهیونیســتی تعامــل اقتصادی داشــته‬ ‫باشــیم که به طبع ان ارزاوری بیشتری به داخل کشور‬ ‫سوق پیدا می کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فراهم کردن اشتغال‬ ‫جوانان‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬حمایت حکیمانه‬ ‫از ســرمایه گذاری ها‪ ،‬برقــراری عدالــت و مســاوات از‬ ‫دیگــر انتظــارات مــردم از دولت اینده اســت‪ .‬ایت اهلل‬ ‫دری نجف ابــادی انتخابــات را یــک هویت سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ملــی و والیتی بــرای خلق یک‬ ‫حماســه دانســت و افــزود‪ :‬پــس از پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬کشور ما ازنظر قدرت و عزت در عرصه های‬ ‫بین المللی و منطقه ای نقش افرین بوده است‪ .‬اقدام‬ ‫امروز شخصی نیست بلکه یک اقدام ملی و مهم است‬ ‫کــه به عنــوان یــک هویت بایــد ســال ها موردحمایت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ایســتادگی و تعاون در مقابل‬ ‫دشمنان اسالم از دیگر اقدامات ما به عنوان یک وظیفه‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫فعل و عمل‬ ‫مدیریت ها درگذشته‬ ‫منافات داشته است‬ ‫محمــد غرضــی‪ ،‬وزیــر ســابق نفــت در خصــوص‬ ‫پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫الحمداهلل انتخابات بدون حادثه جدی انجام شد و‬ ‫ملــت ایــران در این انتخابات نشــان داد که توانایی‬ ‫تشخیص را دارد‪ .‬دشمنان خارجی مایل نبودند چنین‬ ‫انتخاباتــی برگزار شــود امــا برگزار شــد‪ .‬باوجوداینکه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد مردم در انتخابات شــرکت کردند‬ ‫امــا انتخابــات انجام شــد‪ .‬به گزارش ایلنــا‪ ،‬او افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم شعارهای انتخاباتی اقای رئیسی در عمل‬ ‫هم دل فقرا و مستضعفین را به دست بیاورد‪ .‬اقای‬ ‫رئیسی در مناظرات گفتند که من برای کسری بودجه‬ ‫از جیــب مــردم هزینــه نمی کنم و این موضوع بســیار‬ ‫بااهمیــت اســت‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬در موردتعامل با دنیا‬ ‫تهــای متخاصم از تعامل اســتقبال‬ ‫نیــز قاعدتــا دول ‬ ‫نمی کنند‪ .‬همان گونه که اقای رئیســی پیش تر اعالم‬ ‫کردنــد کــه تجــارت را از قیــد زد و بندهــای رانتــی‬ ‫نشــاءاهلل که تجــارت به جای‬ ‫نجــات خواهنــد داد‪ ،‬ا ‬ ‫رانت خواری به مسیر درست خود تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیسی تا ‪ 44‬روز دیگر کلید پاستور را در اختیار می گیرد‬ ‫شمارشمعکوسبرایعملبهوعده ها‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲۸‬میلیــون و ‪ ۹۳۳‬هــزار و چهار‬ ‫رای ماخــوذه در انتخابــات ســیزدهمین دوره‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫سید ابراهیم رئیسی با کسب ‪ ۱۷‬میلیون و ‪۹۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۵‬رای به عنوان رئیس جمهور منتخب‬ ‫برگزیده شد تا مردم منتظر تحقق وعده های او‬ ‫باشند‪ .‬حاال رئیسی تا ‪ 44‬روز دیگر کلید پاستور‬ ‫را برای چهار سال در اختیار خواهد گرفت و به‬ ‫نظر می رســد بــا همراهی جریــان اصولگرایان و‬ ‫دیگر نهادها‪ ،‬بهانه هایی مثل کارشکنی یا نبود‬ ‫قوانین مناســب بــرای عملی نشــدن وعده های‬ ‫رئیس دولت وجود نخواهد داشــت و باید دید‬ ‫کــه ایــا رئیســی می تواند بــه وعده هایــی که در‬ ‫انتخابات به مردم داده است عمل کند یا خیر‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در این یک ماه فرصت تبلیغات‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬رئیسی در چندین برنامه تلویزیونی‬ ‫شــرکت و با برگزاری جلسات و گردهمایی های‬ ‫مختلــف بــرای کســب ارای رای دهنــدگان‪،‬‬ ‫وعده هایی را مطرح کرد‪ .‬همچنین سه مناظره‬ ‫میان کاندیدا های انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬محل دیگری‬ ‫برای دادن وعده های مختلف از ســوی رئیســی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اهموعده هایرئیسیدر جریانانتخابات‪۱۴۰۰‬‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بروکراســی فســادزا‪ ،‬حمایــت از خانواده هــا و‬ ‫اقشــار محــروم‪ ،‬تامیــن حداقــل معــاش مــردم‬ ‫بــا ارائــه کارت خریــد برای ســه دهــک پایین‪،‬‬ ‫جهش در تولید و تقویت کس ـب وکار‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیــت تولیــدی کشــور کــه ‪ ۴۰‬درصــد ان‬ ‫خالی است و فعال کردن اقتصاد دریایی‬ ‫وعده های سالمت و بهداشت؛ از توسعه‬ ‫خدمات درمان ناباوری تا توجه به معیشت‬ ‫پرستاران‬ ‫اســان کــردن دسترســی بــه متخصصیــن و‬ ‫پزشــکان در همــه کشــور‪ ،‬واکسیناســیون کرونــا‬ ‫بــرای همــه احــاد مردم در اســرع وقــت‪ ،‬کمک‬ ‫بــه اســیب دیدگان از کرونــا‪ ،‬کاهــش ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫از هزین ههــای درمان‪ ،‬پرداخــت هزینه درمان از‬ ‫طریق ارائه کارت ســامت برای برخی از اقشار‬ ‫جامعه‪ ،‬توسعه خدمات درمان ناباوری‪ ،‬توجه‬ ‫به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران‬ ‫وعده های اجتماعی و فرهنگی؛ از حل‬ ‫مشکل مسکن جوانان در استانه ازدواج تا‬ ‫رونق اقتصاد فضای مجازی‬ ‫وعده های مدیریتی؛ از پایان فساد تا‬ ‫جهت گیری در راستای عدالت‬ ‫داشــتن نگاه یکســان به همه مــردم‪ ،‬تغییر‬ ‫وضــع موجــود به نفع مــردم‪ ،‬تضمیــن قانونی‬ ‫حق همه مردم‬ ‫پایــان روابــط فســاد انگیــز و جریــان‬ ‫تخــواری و برخــورد بــا مظاهــر فســاد‪،‬‬ ‫ران ‬ ‫جهت گیری در راستای عدالت‬ ‫تهــای کشــور و‬ ‫اســتفاده از همــه ظرفی ‬ ‫نیر وهــای کارامــد و اجمــاع ســازی‪ ،‬تحــول در‬ ‫نظام اجرایی و شیوه اداره کشور‬ ‫تحول در نظام اداری برای مقابله با فســاد‬ ‫اداری و برداشــتن ضابط ههــای دس ـت وپاگیر‪،‬‬ ‫شناخت اقلیمی مسائل کشور عالوه بر مسائل‬ ‫کالن‪ ،‬ایجــاد گشــت ارشــاد بــرای مدیــران‪،‬‬ ‫اصــاح دولــت و مبارزه با فســاد‪ ،‬ناکارامدی و‬ ‫تبعیض‬ ‫ایجــاد ســامانه شــفافیت و شفاف ســازی‬ ‫اقدامــات‪ ،‬به حداقل رســاندن یا منتفی کردن‬ ‫تعارض منافع در بسیاری از سطوح مثل بخش‬ ‫مسکن و سالمت‬ ‫وعده های اقتصادی؛ از کاهش تورم تا‬ ‫ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال‬ ‫ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال‪ ،‬ایجاد‬ ‫یک میلیون شــغل در هرســال (‪ ۴‬میلیون شــغل‬ ‫در پایان ‪ ۴‬سال)‬ ‫رســاندن تــورم بــه نصــف میــزان فعلــی و‬ ‫پس ازان‪ ،‬تک رقمی کردن تورم‪ ،‬ایجاد سامانه‬ ‫جامع اطالعات اقتصادی‬ ‫مدیریــت بازار ارز‪ ،‬رفع وابســتگی کاال های‬ ‫اساسی و سفره مردم به نرخ ارز‪ ،‬اصالح نظام‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬تحول ساختاری در نظام بانکی‪،‬‬ ‫ســوق دادن نقدینگی به سمت تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫نظــارت بــر بــازار‪ ،‬کنترل گرانــی و مقابلــه بــا‬ ‫نســازی؛ اصالح نظام قیمت گذاری و تامین‬ ‫گرا ‬ ‫و توزیــع برای حل فاصله طبقاتی‪ ،‬حل فاصله‬ ‫طبقاتــی و بی عدالتــی بــا تغییــر سیاس ـت های‬ ‫نادرســت اقتصــادی؛ متناسب ســازی حقــوق‬ ‫مــردم بــا تــورم؛ توزیــع عدالــت بــا اســتفاده از‬ ‫تهــای اقتصــادی‪ ،‬اصالح نظــام مالیاتی‬ ‫ظرفی ‬ ‫و ایجــاد ســامانه هوشــمند بــرای مقابلــه بــا‬ ‫حــل مشــکل مســکن جوانــان در اســتانه‬ ‫ازدواج‪ ،‬رایگان شدن اینترنت برای دهک های‬ ‫پایین جامعه‪ ،‬رونق اقتصاد فضای مجازی‬ ‫تجدیدنظــر در بخشــنامه های دســت و‬ ‫پاگیــر؛ حــل مشــکل طرح تحول ســامت‪ ،‬حل‬ ‫اســیب دیدگی عدالــت در جامعــه‪ ،‬شــناخت‬ ‫حقــوق همــه مــردم و دختــران و زنــان و‬ ‫روستاییان برای حل مشکالتشان‬ ‫وعده های سیاست خارجی؛ از پایبندی به‬ ‫برجام تا توجه به دیپلماسی اقتصادی‬ ‫پایبنــدی بــه برجــام بــا اقتــدار خارجــی در‬ ‫امتــداد اقتــدار داخلــی؛ ســامان دادن اقتصاد‪،‬‬ ‫معیشــت و فرهنــگ و مســائل اجتماعــی و‬ ‫حقــوق مــردم در عرصــه سیاســت خارجــی؛‬ ‫مهــا و در کنــار‬ ‫تردیــد نکــردن بــرای رفــع تحری ‬ ‫ان خنثی سازی تحریم و شرطی نکردن اقتصاد‬ ‫و توجــه ویژه به دیپلماســی اقتصــادی در کنار‬ ‫دیپلماســی سیاســی و اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫اقتصادی منطقه ای‬ ‫گــزارش‬ ‫مردمبهدنبالرفعمشکالتهستندنهبازی هایسیاسی‬ ‫یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان این که مردم کار شبانه روزی و جهادی برای‬ ‫حل مشکالتشان می خواهند گفت‪ :‬مردم به دنبال‬ ‫رفع مشــکل هســتند نه بازی های سیاسی‪.‬علیرضا‬ ‫ســلیمی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬نتایج‬ ‫انتخاباتنشاندادعمرجریاناتسیاسیتمام شده‬ ‫برخی جریانات سیاســی در ایــن دوره از انتخابات‬ ‫با همه حیثیتشان امدند و از برخی حمایت کردند‬ ‫اما تعداد اراء ان ها مشــخص اســت‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫منتخــب هم فــارغ از رویکرد جریانات سیاســی به‬ ‫میدان امد لذا جریانات سیاسی دیگر نقشی در این‬ ‫معادالت ندارند‪.‬او ادامه داد‪ :‬مردم به دنبال حل‬ ‫مشکالتشان هستند نه بازی های سیاسی‪ ،‬ان ها به‬ ‫دنبال کسی هستند که اقتدار کشور را حفظ کند و‬ ‫ایرانیقدرتمندرابهنمایشبگذاردوبتوانداشتغال‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬مسکن‪ ،‬ارزش پول ملی و بورس را مدیریت‬ ‫کند‪.‬ایننمایندهمجلسشورایاسالمیخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جریانات سیاسی اثبات کردند از فرصت هایی‬ ‫که ملت برایشان ایجاد کردند برای پر کردن جیب‬ ‫حزب و قبیله شان استفاده می کنند؛ پست ها را به‬ ‫یشــان می دهند و افراد الیق را حذف‬ ‫رفقای حزب ‬ ‫می کننــد لــذا مردم امدند که این حلقه را بشــکنند‬ ‫درواقــع مــردم زیر میــز ناکارامدی ‪ ،‬ســوء مدیریت‪،‬‬ ‫بی تدبیــری‪ ،‬بی عرضگی و مدیریت فشــل پرتوقع‬ ‫ناکارامد و زیر میز جریانات سیاسی زدند‪ .‬سلیمی با‬ ‫بیان این که مردم سرباز ایرانی مثل سردار سلیمانی‬ ‫می خواهند گفت‪ :‬امیدواریم جریانات سیاسی این‬ ‫را فهمیده باشند و به رای مردم تمکین کنند‪ .‬مردم‬ ‫دیگر حوصله بازی ها را ندارند و پیامشان این است‬ ‫که برای ساخت کشور دست به دست هم بدهیم‪.‬‬ ‫مردم گرفتار هستند و باید برای ان ها چاره کرد باید‬ ‫قبیله بازی‪ ،‬حزب بازی و مچ گیری تمام شــود‪.‬او با‬ ‫بیان این که مردم در سخت ترین شرایط و باوجود‬ ‫شیوع ویروس کرونا حضور بی نظیری در انتخابات‬ ‫داشتند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬خیلی ها این انتخابات را تحریم‬ ‫کــرده بودند و خیلی ها هم لحظه اخر وارد صحنه‬ ‫شــدند امــا دســت پرقــدرت ملــت ایــن تفکــر را به‬ ‫حاشــیه راند حاال مــردم کار جهادی و شــبانه روزی‬ ‫می خواهند تا این مســیر پرســنگالخ هموار شــود و‬ ‫کشور با سرعت بیشتری به پیش برود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رویکردهادر قبالبرجامتغییرنمی کند‬ ‫یــک نماینــده پیشــین گفــت‪ :‬رئیســی تاکید‬ ‫کرده است به طورقطع قرار نیست از کسانی که‬ ‫در ســتادهای وی مســئولیت داشــته اند استفاده‬ ‫کنــد امــا ایــن حــق طبیعــی ایشــان اســت کــه از‬ ‫هم فکــران خــود اســتفاده کنــد‪ .‬جــال میرزایی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایلنا‪ ،‬درباره اینکــه برخی افراد‬ ‫تنــدرو در ســتادهای رئیســی مشــغول بــه کار‬ ‫بودنــد ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه ایــن افراد‬ ‫در کابینه وی دنبال ســهم خواهی باشند‪ ،‬چقدر‬ ‫ضــرورت دارد که رئیســی کابینه خود را با افراد‬ ‫غیر تندرو تشکیل و به وعده های عملیاتی خود‬ ‫عمل کند‪ ،‬گفت‪ :‬اقای رئیســی با همین افرادی‬ ‫کــه در اطرافش قرار داشــتند؛ با مواضع‪ ،‬برنامه‬ ‫و گفتمانــی کــه در ایــام انتخابــات و مناظــرات‬ ‫داشــتند و دربار هشــان صحبــت کردنــد از ســوی‬ ‫مــردم رای اورد‪ .‬ایــن نماینــده پیشــین مجلــس‬ ‫شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معتقــدم در‬ ‫جریان دموکراسی باید این را بپذیریم که طرف‬ ‫پیــروز ایــن حق را دارد بــرای این که برنامه های‬ ‫خــودش را اجرایــی کنــد‪ ،‬بــا افــراد موردنظــرش‬ ‫دســت بــه اقدام بزنــد‪ ،‬ما باید به حــق دیگران‬ ‫احتــرام بگذاریــم و مثل جریــان مقابلمان عمل‬ ‫نکنیــم؛ بنابرایــن این که بیاییم دربــاره برنامه و‬ ‫یــا افــرادی که قرار اســت در کنار ایشــان باشــند‬ ‫صحبت کنیم درست نیست و نباید ورود کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اقــای رئیســی در دیــداری کــه‬ ‫بــا طیف هــای مختلــف داشــت بارهــا گفت که‬ ‫پــس از پیــروزی در انتخابــات دربــاره کابینه اش‬ ‫اظهارنظــر می کنــد‪ .‬در دیــدار اخیــری هــم کــه‬ ‫بــا برخــی از رســانه ها داشــت‪ ،‬تاکید کــرده بود‬ ‫کــه به طورقطــع قــرار نیســت از کســانی کــه در‬ ‫ســتادهای ایشان مســئولیت داشــته اند استفاده‬ ‫کنــد امــا ایــن حــق طبیعــی ایشــان اســت کــه از‬ ‫هم فکران خود اســتفاده کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجــه به شــرایط‪ ،‬پیش بینی من این اســت که‬ ‫وضعیــت فعلی در مورد فضای مجازی حفظ و‬ ‫محدودیتی را شــاهد نباشیم‪ .‬میرزایی در پاسخ‬ ‫بــه ســوالی مبنــی بــر این کــه مدت هــا اســت که‬ ‫مذاکرات برجامی در جریان است و رئیسی هم‬ ‫در مناظــرات انتخاباتی وعده هایی در خصوص‬ ‫برجام داده‪ ،‬چقدر ضرورت دارد که وی برجام‬ ‫را احیــا و بــا دنیــا تعامــل داشــته باشــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بارهــا در دولــت روحانــی‪ ،‬ظریــف و عراقچــی‬ ‫گفته انــد کــه سیاس ـت ها در ارتبــاط بــا برجــام‬ ‫سیاس ـت های کالن نظام اســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دولت رئیســی هــم سیاس ـت های کالن را دنبال‬ ‫می کنند و به نظر نمی رسد تغییری در رویکردها‬ ‫در قبال برجام ایجاد شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫از امروز تکلیف بزرگی بر دوش ایت ا‪ ...‬رئیسی است‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس با‬ ‫بیان اینکه مردم نشان دادند که حساب انقالب‬ ‫و نظام را از برخی مسئوالن جدا می کنند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از امروز تکلیف بزرگی بر دوش اقای رئیسی‬ ‫قــرار دارد و تــاش ایشــان بایــد ایــن باشــد که از‬ ‫ظرفیت های کشــور برای حل مشکالت مردم به‬ ‫خوبی اســتفاده کند‪.‬جعفر قادری نماینده مردم‬ ‫شــیراز در مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫فارس‪ ،‬با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران اظهار داشــت‪ :‬با وجود بمبــاران تبلیغاتی‬ ‫رســانه های خارجی و دنبال ههــای انها در منطقه‬ ‫و تحریــم انتخابــات از ســوی جریانــات معاند و‬ ‫نیز مشــکالت و معضالتی که مردم در سال های‬ ‫اخیــر در حــوزه اقتصــاد و معیشــت داشــته اند‪،‬‬ ‫امــا درصد مشــارکت قابل قبولــی در انتخابات را‬ ‫شــاهد بودیــم و مــردم نشــان دادند که حســاب‬ ‫انقالب و نظام را از برخی مسئوالن جدا می کنند‬ ‫و در بزنگاه ها برای حفظ وجاهت نظام و اقتدار‬ ‫یشــوند‪.‬وی افــزود‪ :‬از‬ ‫بیــن المللی وارد عرصه م ‬ ‫امروز تکلیف بزرگی بر دوش جناب اقای رئیسی‬ ‫قــرار دارد و تــاش ایشــان بایــد ایــن باشــد که از‬ ‫تهــای کشــور بــرای حــل مشــکالت مردم‬ ‫ظرفی ‬ ‫بــه خوبــی اســتفاده کند‪.‬عضو کمیســیون برنامه‬ ‫و بودجــه مجلس شــورای اســامی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مهــا و دشــمنی های خارجــی را درک‬ ‫مــردم تحری ‬ ‫می کننــد اما انتظــار دارند ســوءتدبیرهای داخلی‬ ‫تهــای داخلی‬ ‫از بیــن بــرود؛ مدیــران ما از ظرفی ‬ ‫اســتفاده کافی نکرده اند و در ســال های اخیر نیز‬ ‫بــه جــای بهره گیری متــوازن از همــه فرصت ها از‬ ‫تهــای بلوک شــرق و همســایگان‪،‬‬ ‫جملــه ظرفی ‬ ‫همــه تخم مر غهــا را در ســبد ارتبــاط بــا غــرب‬ ‫یهــا نیــز دائمــا بــرای اقتصــاد‬ ‫گذاشــته اند و غرب ‬ ‫کشــور مشــکل ایجاد کرده اند‪.‬قادری ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت‪ ،‬دولت جدیــد باید‬ ‫یهــای داخلــی را با‬ ‫زمینــه فعــال شــدن توانمند ‬ ‫تهــای گوناگونــی کــه وجــود‬ ‫اســتفاده از فرص ‬ ‫تهــای‬ ‫دارد‪ ،‬فراهــم کنــد؛ یکــی از ایــن فرص ‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬شــرکت های دانش بنیان هســتند که‬ ‫بــا بهره گیــری از فناوری هــای روز دنیــا‪ ،‬امــکان‬ ‫فعــال کردن چرخــه تولید و اشــتغال را دارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حوزه هــای معــدن‪ ،‬صنایــع‬ ‫غذایــی‪ ،‬صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی‪،‬‬ ‫پوشــاک‪ ،‬دارو و تجهیــزات پزشــکی دارای‬ ‫مزیت نســبی هســتیم که باید در دولت جدید‬ ‫از این فرصت ها به خوبی اســتفاده شــود و در‬ ‫دیگــر حوزه هــا نیــز بایــد مزیــت رقابتــی ایجاد‬ ‫کنیــم تــا کشــور از وابســتگی بــه نفــت و متاثــر‬ ‫شــدن از تحریم هــا رهــا شــود‪.‬نماینده مــردم‬ ‫شــیراز در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬در ادامه با‬ ‫اشــاره بــه تشــکیل دولــت جدیــد تا حــدود دو‬ ‫مــاه اینــده‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬رئیس جمهــور منتخب‬ ‫در اســتفاده از افــراد بــرای تشــکیل کابینــه‬ ‫وســعت نظر داشــته باشــد تــا افــراد مختلف با‬ ‫توانایــی و کارامدی به کار گرفته شــوند و یک‬ ‫اجماع برای مدیریت کشور ایجاد شود‪.‬قادری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگر رئیس جمهور در تشــکیل‬ ‫کابینه و اداره کشــور به ظرفیت های قوه مجریه‬ ‫و یک جریان محدود شــود‪ ،‬قطعا هم افزایی در‬ ‫کشور و پیشبرد کارها سخت می شود؛ مخصوصا‬ ‫در مدیریــت اقتصــادی کشــور بایــد ظرفیت های‬ ‫شهــای متنــوع و هوشــمند بــه کار‬ ‫مختلــف و رو ‬ ‫گرفتــه شــود تــا زمینــه رفــع معضــات و کاهــش‬ ‫محسوس انها فراهم شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اسناد توافقاماده است‬ ‫معاون وزیــر امور خارجه با‬ ‫روی اسناد کار کردند دیشب تا‬ ‫بیان اینکه تمامی اسناد توافق‬ ‫ساعت‪ ۲‬صبح روی اخرین برگ‬ ‫امــاده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا از هــر‬ ‫اسنادوپاسخ هایی کهبایدداده‬ ‫زماندیگریبهتوافقنزدیک تر‬ ‫می شــده کار کردند‪ .‬به هرحال‬ ‫هستیماماپر کردنفاصله ای که‬ ‫مذاکره غیرمســتقیم کار اسانی‬ ‫عباس عراقچی‬ ‫میان ما و توافق وجود دارد‪ ،‬نیاز‬ ‫نیست و برای جلوگیری از سوء‬ ‫بــه تصمیماتــی دارد که عمدتا‬ ‫تفاهمــات الزم اســت خیلــی‬ ‫بایدطرف هایمقابلبگیرند‪.‬‬ ‫دقیق تر و جزئی تر کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سید عباس عراقچی با بیان‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن ســوالی دربــاره میــزان‬ ‫اینکــه زمان برای تصمیم گیری طرف های مقابل پیشرفت مذاکرات درباره مسائل کلیدی در دور‬ ‫ما فرا رســیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬صحنه مذاکــرات و ششم گفت‪ :‬در هر دوره مذاکره پیشرفت هایی‬ ‫توافق احتمالی کامال روشن هست و طرف های داشتیم و این پیشرفت در برخی از دوره ها کمتر‬ ‫مقابل باید تصمیمات خودشان را بگیرند‪ .‬االن وبرخیبیشتربودهاست‪.‬ایندور پیشرفت های‬ ‫دیگــر مشــخص اســت کــه در چــه حوزه هایــی خوبیداشتیم‪.‬‬ ‫چه کارهایــی امکان دارد و چه کارهایی امکان‬ ‫عراقچــی ادامه داد‪ :‬االن از همیشــه به یک‬ ‫نــدارد بنابراین زمانی هســت کــه همه طرف ها توافقنزدیک ترهستیمولیپر کردنفاصله ای که‬ ‫به خصوصطرف هایمقابلبایدتصمیمنهایی بین ما و توافق مانده کار اسانی نیست و احتیاج‬ ‫خــود را بگیرنــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬برای چنــد روزی به تصمیم هایی دارد که باید عمدتا طرف های‬ ‫کــه نمی توانــم االن دقیــق بگویــم چــه تعــداد مقابل ما بگیرند‪ .‬امیدوارم در دور بعدی بتوانیم‬ ‫روز خواهــد بــود‪ ،‬مذاکــرات را متوقــف می کنیم فاصله کوتاهباقی ماندهراهم‪-‬اگرچهراهسخت‬ ‫و نه فقط برای مشــورت های بیشــتر بلکــه برای وپرسنگالخیهست‪-‬طی کنیموبتوانیمبهیک‬ ‫تصمیم گیریبهپایتخت هابرمی گردیم‪.‬‬ ‫جمع بندی نهایی برسیم این امید من برای دور‬ ‫عراقچــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــکاران مــن اینده اســت ولی قطعا نمی شود پیش بینی کرد‬ ‫روزهای بســیار سختی داشتند و تا پاسی از شب ولی من امیدوارم‪.‬‬ ‫‪ 2/5‬میلیونرایهمتیتیرخالصی‬ ‫بهاصالح طلبانبود‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫کرباسچی‪ ،‬حســین مرعشی تا‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬هیچ یک‬ ‫چهره های روشنفکری همچون‬ ‫از ان حمایت هــا و دعوت هــا‬ ‫دکتر عبدالکریم سروش و استاد‬ ‫نتوانســت یخــی را اب کند‪ .‬دو‬ ‫مصطفــی ملکیــان مــردم را بــه‬ ‫ونیــم میلیــون رای بــرای اقــای‬ ‫شــرکت در انتخابــات و رای بــه‬ ‫صادق زیباکالم‬ ‫همتی در حقیقت تیر خالصی‬ ‫اقای همتــی دعوت کردند»‪ .‬او‬ ‫در شــقیقه اصالح طلبــان بعــد‬ ‫ادامــه داد‪« :‬امــا هیچ یــک از ان‬ ‫از ‪ ۲۴‬ســال حیات سیاسی شــان بود‪ .‬بــه گزارش حمایت هاودعوت هانتوانستیخیرااب کند‪.‬‬ ‫دیده بان ایران‪ ،‬صادق زیباکالم‪ ،‬فعال سیاســی دو ونیم میلیون رای برای اقای همتی در حقیقت‬ ‫اصالح طلب و تحلیلگر جریان اصالحات با اشاره تیر خالصی در شــقیقه اصالح طلبان بعــد از ‪۲۴‬‬ ‫به نتایج انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم ســال حیات سیاسی شــان بود‪ .‬در بدبینانه ترین‬ ‫گفــت‪« :‬رهبــری اصالحــات اگرچه با تاخیــر‪ ،‬اما حالت دست کم‪ ۱۰‬میلیون و در خوش بینانه ترین‬ ‫تمام قدبهحمایتاز اقایهمتیبرخاست‪.‬یکی حالــت حتــی رفتــن بــه دور دوم را اصالح طلبان‬ ‫پس از دیگری چهره های اصالح طلب از شخص بــرای نامزدشــان پیش بینــی کــرده بودنــد؛ امــا‬ ‫اقایخاتمی گرفتهتاجناب کروبی‪،‬غالمحسین شکستانانبه مراتبسنگین تراز دیگرانبود»‪.‬‬ ‫دولت اینده باید خود را نوکر‬ ‫مردمبداند‬ ‫حمیدرضــا ترقــی‪ ،‬عضــو‬ ‫نظــام و انقــاب اســت‪ ،‬غلبــه‬ ‫شــورای مرکــزی حــزب موتلفه‬ ‫پیدا کنند‪ .‬ترقــی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در خصــوص انتظــارات مــردم‬ ‫انتظــار مــی رود اوال قــدر ایــن‬ ‫از مســئوالن منتخــب گفــت‪:‬‬ ‫مردمــی کــه وفادارانــه پــای‬ ‫نظراتــی کــه در طــی ایــام‬ ‫انقــاب ایســتادند بداننــد‪.‬‬ ‫حمیدرضاترقی‬ ‫انتخابــات مکــرر از زبــان مردم‬ ‫همان طــور کــه از مــردم‬ ‫شنید هشــده کامــا محســوس‬ ‫خواســتند در انتخابــات‬ ‫اســت‪ .‬انتظــار مــردم ایــن اســت کــه بــا حــل مشــارکت سیاســی داشــته باشــند ان ها را در‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و بــا رفــع دغدغه هــای همــه عرصه هــای مدیریــت کشــور‪ ،‬یعنی در‬ ‫معیشــتی‪ ،‬بــا بهبــود وضعیــت کســب وکار و اقتصاد و فرهنگ مشــارکت بدهند‪.‬او متذکر‬ ‫همچنیــن با خنثی کردن تحریم های دشــمن و شــد‪ :‬دولــت اینــده‪ ،‬در امور مدیریت کشــور‬ ‫بازگشت به عزت پاسپورت ان ها و بازگشت به مردم را ســهیم کند و خدمتگزار مردم باشــد‬ ‫ارزش پول ملی‪ ،‬یک تغییر و دگرگونی جدی در و خود را نوکر مردم بداند‪ .‬با مردم و همراه‬ ‫وضعیت اقتصادی و مدیریت کشور پدید بیاید‪ .‬مــردم باشــد و پشــت میــز ننشــیند و از انجــا‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬او اضافه کرد‪ :‬ان ها انتظار دارند امــور را اداره نکنــد‪ .‬بــا حضــور در بین مردم‬ ‫اعتمادی که نسبت به دولتمردان ازدست داده و شنیدن مشکالت مردم درواقع کمبودها و‬ ‫بودنــد‪ ،‬دوبــاره برگــردد و دولــت و ملت اینده کاســتی های ان ها را بیشــتر لمس و در جهت‬ ‫بتوانند باهم افزایی بر همه مشکالتی که روی رفع ان ها کوشش کند‪.‬‬ ‫رئیسیبهوعده هایخودعمل کند‬ ‫احمــد مازنــی‪ ،‬نماینــده‬ ‫فکــری و هماهنگــی در‬ ‫پیشــین مجلــس و فعــال‬ ‫جهت گیری هــا در قوه مقننه‬ ‫سیاســی اصالح طلــب در‬ ‫و مجریــه می توانــد‪ ،‬موثــر‬ ‫رابطــه بــا ارزیابــی خــود از‬ ‫باشــد و انتظــار می رود دیگر‬ ‫نتیجــه انتخابــات در ایــن‬ ‫ازاین دســت ناهماهنگی هــا‬ ‫احمد مازنی‬ ‫دوره گفــت‪ :‬اوال حضــور‬ ‫وجود نداشــته باشد و بحث‬ ‫و مشــارکت مــردم را در‬ ‫مــن می خواســتم و نشــد‬ ‫قیــاس بــا انتخابــات مجلــس یازدهــم بهتــر وجــود نداشــته باشــد‪ .‬از ایــن یکدســتی که‬ ‫و مطلوب تــر ارزیابــی می کنــم البتــه انتظــار بین قوا وجود دارد انتظار می رود در جهت‬ ‫مشــارکت بیشــتری بــود کــه بــا مجموعــه حــل مشــکالت مــردم و تامیــن نیازهــای‬ ‫عواملــی کــه در اینــده بــه ارزیابــی و معیشــتی مردم استفاده شود‪.‬‬ ‫اسیب شناســی بیشــتری احتیــاج دارد بایــد‬ ‫مازنــی در توصیــه به رئیســی برای اداره‬ ‫زمینه مشــارکت بیشــتر در انتخابات بعدی‪ ،‬امــور پــس از دولــت فعلــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫فراهــم شــود ولــی من بــه مردم ایــران و به توصیــه مــن ایــن اســت کــه اقــای رئیســی‬ ‫منتخــب مــردم تبریک می گویــم‪ .‬به گزارش از همــه ظرفیت هــای کشــور اســتفاده‬ ‫برنــا‪ ،‬او بــا بیــان اینکــه رئیســی بایــد بــه کنــد در شــعارهای ایشــان ایــن نکتــه بــود‬ ‫وعده هــای خــود در مناظــرات و تبلیغاتــش و ضمــن اینکــه ایشــان از طــرف جریــان‬ ‫عمــل کنــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به نظــر من اولویت خاصــی حمایــت می شــدند‪ ،‬در شــعارهای‬ ‫اول دولت مســائلی اســت که اقای رئیســی ایشــان ایــن نکتــه بــود کــه مــا برخــوردی‬ ‫خــود در برنامه هایشــان اعــام کردند یکی فراجناحــی داریم و بر اســاس شایســتگی ها‬ ‫از اتفاقاتــی کــه در ایــن دوره افتاد این بود از گروه های مختلف اســتفاده خواهیم کرد‬ ‫که در پایان مناظره ها صداوســیما برنامه ها و از دوســتانی کــه فضــای انتخابات را درک‬ ‫و قول هــای کاندیداهــا را ضبــط و تدویــن کرده اند و در موضع رقابت با اقای رئیســی‬ ‫کرد‪ ،‬جناب رئیســی هم قول هایی داده اند بودنــد انتظــار م ـی رود‪ ،‬دوران رقابت را به‬ ‫که ان ها فراموش نمی شوند و طبعا مجلس رفاقــت بــدل کننــد و در جهت حل مشــکل‬ ‫باید با ایشان همکاری کند و این هماهنگی کمک کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با سیاه نمایی ها و کاهش امید‬ ‫مقابلهمی شود‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫بزرگترینواحدصنعتی کشور با‬ ‫فوالدمبارکه گفت‪:‬ممکناست‬ ‫تخریب و پناه اوردن به حواشی‬ ‫با سیاه نمایی‪ ،‬به کاهش امید‬ ‫در قالــب انتشــار تیــزر و کلیــپ‬ ‫و خودبــاوری دامــن زده شــود‬ ‫و هیاهــوی رســانه ای تحــت‬ ‫مبارکه‬ ‫امــا ما در شــرکت فــوالد‬ ‫الشعاع قرار گرفته است‪ .‬نباتی‬ ‫نباتی نژاد‬ ‫سعی کردیم با این نگاه مقابله‬ ‫نــژاد بــا اســتناد به فرمایشــات‬ ‫کنیــم و اجــازه نخواهیــم داد‬ ‫رهبــری کــه از جهــش تولیــد در‬ ‫دســتاوردهای ملی و اعظم شرکت فوالد مبارکه صنعت فــوالد یاد کردند‪ ،‬گفت‪ :‬دســتاوردهای‬ ‫و ماحصــل تالش کارگران و کارکنان این شــرکت نظام مقدس جمهوری اســامی اعم از دریافت‬ ‫دســت مایه حواشــی و نیات پلید حاشیه سازان مجــوز واکســن ایرانــی کرونــا و ثبــت رکوردهای‬ ‫شود‪.‬به گزارشایراسینبهمناسبتدهه کرامت‪ ،‬متعدددرتولیدانچنان کهشایستهاستبرجسته‬ ‫مراســم اهــداء ‪ ۱۷‬ســری جهیزیه به نوعروســان نمیشود؛ایندرحالیاست کهاگردیگر کشورها‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه با بــه ایــن موفقیت ها دســت می یافتند بــا موج‬ ‫مساعدت شرکت فوالد مبارکه با حضور حجت رسانه ای در جامعه بازتاب مثبت پیدا می کرد‪.‬‬ ‫االسالموالمسلمینموسوی‪،‬امامجمعهمبارکه‪ ،‬ویافزود‪:‬ممکناستباسیاهنمایی‪،‬به کاهش‬ ‫کریمزارع‪،‬مدیرکل کمیتهامدادامامخمینی(ره)‪ ،‬امید و خودباوری دامن زده شود اما ما در شرکت‬ ‫پروین صالحی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان مبارکه فوالدمبارکهسعی کردیمباایننگاهمقابله کنیم‬ ‫در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬هادی نباتــی نژاد‪ ،‬و اجازه نخواهیم داد دستاوردهای ملی و اعظم‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬اصغر شرکت فوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران و‬ ‫هدایت‪،‬فرماندارشهرستان‪،‬محسنعزیزخانی‪ ،‬کارکنان این شــرکت دست مایه حواشی و نیات‬ ‫جانشینسپاهومقاومتبسیجشهرستانمبارکه پلید حاشــیه ســازان شــود‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫و برخی دیگر از مسئوالن این شهرستان در سالن شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تاکید بر مولفــه هایی‬ ‫اجتماعــات اداره کمیته امــداد امام خمینی (ره) نظیر امیدافرینی و ایفای مسئولیت اجتماعی در‬ ‫شهرستانمبارکهبرگزارشد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬با شیوع کرونا‪،‬‬ ‫در این مراسم هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط این شرکت در قالب کمک های مومنانه به یاری‬ ‫عمومی شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک هفته جامعــه شــتافت و امیدواریــم انــان کــه درصدد‬ ‫کرامت و تشکر از کمیته امداد شهرستان مبارکه تخریبدستاوردهایاینشرکتهستند‪،‬مستند‬ ‫در سهیم شدن اقدام خیر این شرکت اظهار کرد‪ :‬صحبت کنند‪ .‬وی هرگونه توهین و نیت سوء به‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاز بدوتاسیستاکنونهمواره موفقیت های شــرکت فــوالد مبارکه را نکوهش‬ ‫در راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور کــرد و گفت‪ :‬اجازه نخواهیم داد حواشــی‪ ،‬ما را‬ ‫امیدافرینی در جامعه به ایفای مسئولیت های از مسیر تالش برای تحقق شعار سال و منویات‬ ‫اجتماعی پرداخته اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬متاســفانه رهبری دور کند و از تمام مسئوالن که ما را مورد‬ ‫برخالفتاکیداتومنویاترهبری‪،‬دستاوردهای حمایتقرار میدهندتشکرمی کنیم‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهانبهمردموالیتمدار شهراصفهان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫شــهر گامی محکم و اســتوار در‬ ‫استاناصفهانضمنقدردانیاز‬ ‫تعیینسرنوشتخودبرداشتند‪.‬‬ ‫مردم والیت مدار شهر اصفهان‬ ‫روســفیدی ملــت بــزرگ مــا در‬ ‫که در صحنه انتخابات ریاست‬ ‫ایــن انتخابــات نعمتــی اســت‬ ‫جمهــوری و شــورای شــهر بــا‬ ‫که ســپاس بی کــران می طلبد‪.‬‬ ‫علیرضاقاری قران‬ ‫حضور پرشــور خــود اصلح ترین‬ ‫لذا با خضوع و خشــوع شــاکر و‬ ‫را انتخــاب کردنــد‪ ،‬طی پیامی‬ ‫سپاسگزار نعمت های او بوده و‬ ‫بــه مجمــع نیروهــای انقــاب اصفهــان بعنوان ان شاءاهلل خواهیم بود‪ .‬حال که سرمایه اعتماد‬ ‫منتخبین مردم در انتخابات شورای شهر تبریک مردماصفهان کهبهحقیکامانتالهیاستبر‬ ‫گفــت‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و دوشمجمعنیروهایانقالباصفهانقرار گرفته‬ ‫شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری قران مدیرکل است‪ ،‬ضمن تبریک صمیمانه‪ ،‬از درگاه خداوند‬ ‫راه و شهرســازی اســتان اصفهــان طــی پیامی به متعال سالمتی و موفقیت شما را در راه دشواری‬ ‫مردموالیتمدار شهراصفهانبهمناسبتانتخاب کــه در پیش داریــد ارزومندم و از خداوند متعال‬ ‫رییس جمهور اصلح ومردمی و همچنین مجمع توفیــق روز افــزون شــما را خواســتارم‪ .‬بی تردید‬ ‫نیروهایانقالباصفهانبهعنوانمنتخبینمردم خدمتگزاری به همشریان عزیز فرصت مغتنمی‬ ‫در انتخابات شورای شهر تبریک گفت‪ .‬متن پیام است که با نگاه مدبرانه اعضای منتخب شورای‬ ‫به این شرح است‪:‬‬ ‫شــهر که همگــی از نیروهای انقالبــی و جهادی‬ ‫«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم؛ ‪ ۲۸‬خردادماه هســتند‪ ،‬هــم مشــمول لطف حــق تعالــی قرار‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا خلــق حماســه حضور گســترده و مثال می گیرد و هم اســباب رضایت خاطر احاد مردم‬ ‫زدنــی مردم فهیم اصفهان در پای صندوق های عزیز را فراهم می سازد که انچه باعث سرافرازی‬ ‫رای به روزی ماندگار در تاریخ این سرزمین تبدیل و سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی‬ ‫شد‪ .‬ایرانیان سرافراز و حماسه ساز در این روز با خالــق اســت‪ .‬امید اســت درســایه رهنمودهای‬ ‫لبیکبهندایمقاممعظمرهبریباحضور پرشور مقام عظمای والیت همواره درخدمت به امت‬ ‫در پای صندوق های رای و انتخاب اعضای شورای اسالمیومیهنعزیزموفقباشید‪».‬‬ ‫انجامموفقیت امیزتعویضترولی‬ ‫جرثقیل‪ 310‬تنیمجتمعفوالدسبا‬ ‫احمدرضا معظــم‪ ،‬رئیس اجــرای پروژه های‬ ‫خطــوط تولیــد مجتمــع فــوالد ســبا از انجــام‬ ‫موفقیت امیــز تعویض ترولی جرثقیــل ‪ 310‬تنی‬ ‫فوالدسازی این مجتمع خبر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از اقدامات موردنیاز جهت بهینه سازی و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید مجتمع فوالد سبا‪ ،‬تعویض ترولی‬ ‫لهــای فوالدســازی بود‪ ،‬به همین منظور‬ ‫جرثقی ‬ ‫به دلیل وجود ترک در ســازه ترولی جرثقیل ‪310‬‬ ‫تــن فوالدســازی‪ ،‬تعویــض ان اجرا شــد‪ .‬معظم‬ ‫یاداور شــد‪ :‬با توجه به محدودیت زمــان و وزن‬ ‫ترولــی کــه حــدود ‪ 115‬تن اســت‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫یهــا به صورت‬ ‫ی جهت تعویض ترول ‬ ‫اماد هســاز ‬ ‫یکپارچــه صــورت گرفــت‪ .‬بــه همیــن منظــور از‬ ‫یــک عدد جرثقیل با ظرفیت ‪ 1200‬تن اســتفاده‬ ‫و در ‪ 17‬خردادمــاه دمونتــاژ ترولــی جرثقیل ‪310‬‬ ‫تــن فوالدســازی ســبا اجــرا شــد و در نهایــت ‪18‬‬ ‫خردادماه نصب ان با موفقیت صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی در پایــان ایــن موفقیــت را حاصل تالش‬ ‫و مشــارکت همــکاران واحدهــای فوالدســازی‪،‬‬ ‫جرثقیل ها‪ ،‬بازرســی فنی‪ ،‬ایمنی و اتش نشانی‪،‬‬ ‫نظــارت پــروژه‪ ،‬تکنولــوژی و اجــرای پروژ ههــای‬ ‫مجتمع فوالد سبا و همچنین شرکت صفا فوالد‬ ‫و حمایت های مدیریتی دانســت و از همه انان‬ ‫تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫توافق مالک و مستاجر بر نرخ باالتر از‬ ‫سقفمجاز‪،‬مانعیندارد‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪:‬‬ ‫ســتاد ملــی کرونا میزان مجــاز افزایش اجاره‬ ‫بهــا در تهــران را ‪ ۲۵‬درصــد اعــام کــرده اما‬ ‫توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی باالتر‪،‬‬ ‫غیرقانونــی نیســت‪ .‬محمود محمــودزاده در‬ ‫گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کرد‪ :‬بخشــی از‬ ‫نرخهــا در بــازار اجــاره تابــع قیمــت مســکن‬ ‫اســت‪ .‬بــا وجــود انکــه قیمــت مســکن در‬ ‫ســه ســال گذشــته رشــد قابل توجهی کرده‪،‬‬ ‫افزایــش نــرخ اجــاره بســیار کمتــر و حــدود‬ ‫یــک چهــارم ان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــدان‬ ‫معناســت که سیاســتهای دولــت درخصوص‬ ‫قیمــت گــذاری بــازار اجــاره جــواب داده‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬نمی توان بــا اتکا به امار‬ ‫رشــد ‪ ۳۶‬درصــدی نــرخ اجــاره بهــا در یــک‬ ‫ســال گذشــته نتیجه گیــری کرد که سیاســت‬ ‫دولــت درخصــوص تعییــن ســقف ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫در کالنشــهرها و ‪ ۱۵‬درصــد در دیگــر مناطق‬ ‫جــواب نــداده اســت؛ زیــرا ایــن دو مولفه با‬ ‫یکدیگر متفاوت اســت‪ .‬انچه در ســتاد ملی‬ ‫کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره بها‬ ‫تعییــن شــده مربوط بــه قراردادهای تمدید‬ ‫اســت امــا امــار رشــد اجــاره‪ ،‬قراردادهــای‬ ‫جدید را نیز در بر می گیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در اصفهان رونق می گیرد‬ ‫شهرداراصفهانگفت‪:‬اگرمی خواهیماقتصادپویا‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اشتغال زایی کرده و از مغزهای خالق‬ ‫استفاده کنیم و به فضای مجازی و شتاب دهنده ها‬ ‫ســرعت ببخشــیم‪ ،‬اگــر می خواهیــم از ســرمایه ها‬ ‫به خوبی اســتفاده کنیم باید به ســراغ شــرکت های‬ ‫خطرپذیربرویم‪.‬‬ ‫به گزارشرویدادامروز‪،‬قدرتاهللنوروزیدر ائین‬ ‫افتتاحرسمیصندوقسرمایه گذاریجسورانههدهد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بســیار خوشــحالم که در پایان ماموریت‬ ‫مدیریتشهریبهانچه کهرویاداشتیمدسترسیپیدا‬ ‫می کنیم؛در ابتدایاغاز فعالیتدر ایندورهمدیریت‬ ‫شــهری هفــت محــور را مــورد تاکیــد قــرار دادیم که‬ ‫نخستین مورد ان «گردشگری» بود و زیرساخت های‬ ‫خوبــی بــرای ان مهیا شــد؛ هر چند شــرایط کشــور‪،‬‬ ‫تحریم ها‪ ،‬برهم خوردن برجام و کرونا موشک های‬ ‫قویدر قلب گردشگریبود‪.‬‬ ‫ویبابیاناین کهمحوربعدیفعالیت هایاعالم‬ ‫شده این مدیریت شهری موضوع «کارافرینی» بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وقتی برنامه ها را اعالم کردیم و با بررسی های‬ ‫اعضایشورایاسالمیشهربهعنوانشهردار انتخاب‬ ‫و به کار ورود کردم بســیار خوشــحال شــدم که اکثر‬ ‫اعضای شورای شهر عالقه مند به کارهای مبتنی بر‬ ‫دانــش‪ ،‬علــم‪ ،‬نــواوری و خالقیت هســتند؛ کوروش‬ ‫خسروی به عنوان کسی که سال ها با واژه کارافرینی‬ ‫اشنا بوده و عمر خود را در این مسیر طی کرده است‬ ‫از مبانی علم شیمی برای کارافرینی در شهر و کشور‬ ‫اســتفاده کرد و البته شهرداری و شــورای شهر در یک‬ ‫موضوع واحد با کمک هم مسیری را اغاز کردند که‬ ‫اهمیت ان از دیگر زیرساخت های بزرگ شهری کمتر‬ ‫نیست‪.‬شهردار اصفهانبابیاناین کهدر حالحاضر‬ ‫شاهدایجادزیرساخت هایبزرگحملونقلشهری‬ ‫هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از اقدامات انجام‬ ‫شده ملموس و قابل رویت است‪ ،‬اما در این بخش‬ ‫گرچه قابل مشاهده نیست اما پله پرشی برای یک‬ ‫جهشبزرگتوسط کسانیاست کهاگربهانهاتوجه‬ ‫نشــود ممکن اســت به تکمیل پدیده ای که امروزه‬ ‫تحتعنوان«فرارمغزها» گفتهمی شودمنجرشود‪.‬‬ ‫نوروزیادامهداد‪:‬ایدهشرکتخطرپذیردر حالی‬ ‫امــروز شــکل گرفته کــه در دنیا عمــر‪ ۸۰‬ســاله دارد؛‬ ‫امــروزه در برخی کشــورها همچون چیــن‪ ،‬امریکا و‬ ‫دبی این موضوعات جایگاه بسیار باالیی پیدا کرده‬ ‫و اگر اعضای مدیریت شهری فعلی نبود این موضوع‬ ‫بازهم مهجور می ماند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬در اســتانی با‬ ‫‪ ۳۰‬دانشــگاه‪ ۲۰۰،‬هــزار دانشــجو‪ ،‬صنایــع بــزرگ و‬ ‫دانشــگاه های برتر‪ ،‬وجود شــرکت های جســورانه و‬ ‫کارافرینبسیارضروریاست‪.‬‬ ‫شهردار اصفهانخاطرنشان کرد‪:‬اگرمی خواهیم‬ ‫اقتصاد پویا داشــته باشــیم‪ ،‬اشــتغال زایی کرده و از‬ ‫مغزهای خالق استفاده کنیم و به فضای مجازی و‬ ‫شــتاب دهنده ها سرعت ببخشیم‪ ،‬اگر می خواهیم‬ ‫از ســرمایه ها به خوبی اســتفاده کنیم باید به ســراغ‬ ‫شــرکت های خطرپذیــر برویــم‪ ،‬البتــه در ایــن راســتا‬ ‫فاصله های بسیار زیادی داریم با دنیایی که سرعت‬ ‫رشد تکنولوژی و نواوری در ان به قدری زیاد است که‬ ‫اگرلحظه ایغفلتکنیم‪،‬فاصلهبسیارزیادیخواهیم‬ ‫داشت‪.‬ویبابیاناین کهامروزهیکچشمبهمزدن‬ ‫ما را از کاروان علم و تکنولوژی عقب می اندازد و دور‬ ‫نگهمی دارد‪ ،‬گفت‪:‬اگرغفلت کنیمومتمرکزنشویم‬ ‫قطعاخطر کردهوزیاندههستیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نوروزی ادامه داد‪ :‬این که شــورای اینده چه کند‬ ‫صحبتاز‪ ۴۵‬روز ایندهاستبنابراین‪ ۴۵‬روز فرصت‬ ‫داریــم کــه به امر مهم در حوزه نــواوری‪ ،‬خالقیت و‬ ‫شتابدهنده هابپردازیم‪.‬ویگفت‪:‬وقتیبرنامه ریزی‬ ‫انجام شــد تا‪ ۱۰۰‬هزار شــهروند اموزش کســب و کار‬ ‫ببینند این به معنای انجام یک حرکت بزرگ بود و‬ ‫اموزشیبود کهزیرساختومسیریایجاد کرد که گام‬ ‫بعدیواحدخالقیتشهرداریطرح هاییرااز مردم‬ ‫مطالبه کرد؛ امروز اینجا گرد هم امدیم و در گام سوم‬ ‫ازموضوعسرمایه گذاریجسورانهصحبتمی کنیم‪،‬‬ ‫از کارافرینیسخنمی گوئیمومی رویمتابااستفادهاز‬ ‫امکاناتشهریدر کنارافراددارایخالقیتقرار گرفته‬ ‫وباانهاشریکشویم‪.‬‬ ‫کمک شهرداری به افزایش فضای‬ ‫کارافرینی‬ ‫شهردار اصفهان ادامه داد‪ :‬به عنوان کسانی که‬ ‫می توانیم ســرمایه گذاری کنیم باید در کنــار افرادی‬ ‫قرار بگیریم که می توانند نواوری کنند تا بتوانیم به‬ ‫سرمایه های اصلی دست یابیم و شهرداری باید این‬ ‫مسیر را تا همیشه ادامه دهد‪ ،‬اگر کسی در این مسیر‬ ‫ذره ایخللوارد کنددر واقعبهحلمسائلاقتصادی‬ ‫کشــور توجــه نکــرده و می خواهــد از روش ســنتی‬ ‫اقداماتی که به روش نوین قابل حل است را انجام‬ ‫دهد‪ .‬نوروزی با بیان این که برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬چشــم انــدازی بــرای اینده کســانی اســت که‬ ‫می خواهندبرکرسیخدمتبهمردمبنشینند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بایددر بودجه ریزیهایایندهبهسمتیحرکت کنیم‬ ‫کهانچهمی درخشداینبرنامه هاباشدوبهنواوری‪،‬‬ ‫خالقیتوتکنولوژی هاینوینتوجهشود‪.‬‬ ‫ویتاکید کرد‪:‬اگر کسانیاینجااحساسمی کنند‬ ‫جایشــان تنــگ اســت و می رونــد تــا جایی دیگــر از‬ ‫ایده های خود استفاده کنند‪ ،‬به دلیل جذب نشدن‬ ‫در اینجااستبنابراینبایدبرایاینامور برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬شــهردار اصفهــان با قدردانی از اعضای شــورای‬ ‫اسالمی شهر که به این موضوع مهم توجه داشته و‬ ‫گاماستواریبرداشته اند‪،‬اظهارامیدواری کرد‪:‬با کمک‬ ‫بخش خصوصی و جوانــان صاحب ایده که تعداد‬ ‫انها در شهر کم نیست و جوانانی که با حضور خود‬ ‫در ساختمان مرده جهان نما پویایی را به ان بردند‬ ‫و کســانی کــه بــه زودی در مقابــل هتــل عباســی در‬ ‫مجموعه ایمناسبمستقرمی شوندشاهداینده ای‬ ‫بهتربرایشهرباشیم‪.‬ویبابیاناین کهدر اینشهرتا‬ ‫‪ ۴۵‬روز اینده با پروژه ای که اغاز شده جایگاه اینگونه‬ ‫نگاه ها و عملکردها و سرمایه گذاری های کارافرین‬ ‫تقویتمی شودکهاینخدمتیماندگاراست‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فکر نکنیم اگر امروز اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫فعلیبرگزیدهنشده اندخدماتانهادرتاریخوذهن‬ ‫مردم ثبت نشده است باید کمی درنگ کرد چرا که‬ ‫این مســائل را کســانی می فهمند که دانــش و درک‬ ‫درستیاز اینموضوعدارند‪.‬‬ ‫نــوروزی ادامــه داد‪ :‬اگــر امــروز جایــگاه ایــن نوع‬ ‫اقدامات در کشور پایین است به دلیل نبود نگاه به‬ ‫این مســائل بوده که باید این نوع درک ارتقا یابد تا‬ ‫مسائلحلواقتصادرونقیابدواشتغالایجادشود‪،‬‬ ‫زیرا دیگر گذشــته نیست که فکر کنیم می توانیم با‬ ‫کارخانه ریسندگی سه هزار نفر کارگر را به کار گیریم‪،‬‬ ‫یهــای نویــن می زنــد و‬ ‫امــروز حــرف اول را تکنولوژ ‬ ‫فشــردگی زمان شــرایطی ایجاد کرده که دیگر قابل‬ ‫مقایسهبادوره هایگذشتهنیست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه افتتــاح رســمی شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری جســورانه هدهد با همــت و تالش‬ ‫مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر انجام شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هر افتتاح رفع یک نیاز برای‬ ‫شهروندان بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و‬ ‫کسی گماننکنددر این کاروانباسرعتافتتاحیه ها‬ ‫خللی وارد شده یا انگیزه ای کم شده است چرا که تا‬ ‫لحظهاخرخدمتبهمردموظیفهانسانیواخالقی‬ ‫است و تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان ادامه داد‪ :‬بی شک صنعتگران‪،‬‬ ‫دانشجویان و فعاالن کسب و کار کمک می کنند که‬ ‫اینفرایندهابهعنوانمطالبهجدیازمدیریتشهری‬ ‫استمراریابد‪.‬‬ ‫تامین مالی طرح های فناورانه به روش‬ ‫مشارکت مالی‬ ‫مدیــر عامل شــرکت ســرمایه گــذاری خطر پذیر‬ ‫هدهدبابیاناین کهاینشرکتچرخدنده کوچکی‬ ‫ازاکوسیستم کارافرینیاصفهاناست‪ ،‬گفت‪:‬سرمایه‬ ‫گذاری جسورانه ‪ VC‬در واقع تامین مالی طرح های‬ ‫فناورانه و نواورانه به روش مشــارکت مالی در ســهم‬ ‫انها همراه با کمک های مدیریتی‪ ،‬شبکه ارتباطی و‬ ‫دانشــی اســت‪ .‬محمد علی زاهدی نیز در این ائین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به این که هم افزایی کارافرینان‬ ‫باعث افزایش سرعت رشد شهر و کارافرینی می شود‬ ‫تامینزیرساخت هایالزمدرشاناصفهانبرایادامه‬ ‫فعالیت هاالزموضروریاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه فعالیــت رســمی شــرکت‬ ‫سرمایه گذاریجسورانههدهدتحققیکرویااست‪،‬‬ ‫ادامهداد‪:‬سرمایه گذاریجسورانه‪ VC‬در واقعتامین‬ ‫مالی طرح های فناورانه و نواورانه به روش مشارکت‬ ‫مالیدرسهمانهاهمراهباکمک هایمدیریتی‪،‬شبکه‬ ‫ارتباطیودانشیاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتسرمایه گذاریخطرپذیرهدهد‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این سرمایه گذاری کاهش احتمال‬ ‫شکستطرح هاینواوریوفناوری‪،‬افزایشسرعت‬ ‫رشد و توسعه نوپا و اختراعات‪ ،‬سود اقتصادی برای‬ ‫ذی نفعــان خــرد و کالن‪ ،‬ســکوی پرتــاب هوشــمند‬ ‫بلندپروازانرابههمراهداشتهاست‪.‬‬ ‫زاهدی با بیان این که سابقه سرمایه گذاری ‪VC‬‬ ‫در ایــران بــه دهــه‪ ۷۰‬بــاز می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬پیــرو ان‬ ‫قهــای پژوهــش و فنــاوری در دهه‪ ۸۰‬شــکل‬ ‫صندو ‬ ‫گرفت و در دهه‪ ۹۰‬نیز انجمن ســرمایه گذاری خطر‬ ‫پذیر تاسیس شد؛ تاسیس صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫اســتان اصفهان نیز در ســال ‪ ۸۴‬به صورت جدی در‬ ‫بخــش ســرمایه گذاری فعــال شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬طرح‬ ‫کمکشهرداریاصفهانبهتامینمنابعسرمایه گذاری‬ ‫جســورانه مورد نیاز کارافرینی توســط شــورای شــهر‬ ‫اصفهــان شــهریور ‪ ۹۷‬تهیــه‪ ،‬تصویب و ابالغ شــد و‬ ‫هیئــت موســس پــس از برگزاری جلســات متعدد با‬ ‫سرمایه گذارانبالقوهدرتهرانواصفهانتشکیلشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتسرمایه گذاریخطرپذیرهدهد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بهمــن‪ ۹۸‬تهیــه و امضای موافقت نامه‬ ‫ســهامداری‪ ،‬امیــد نامه‪ ،‬اساســنامه و فراخــوان واریز‬ ‫ســرمایه از هیئت موســس جهــت انجــام امور ثبتی‬ ‫صورت گرفت و در تیر ماه ‪ ۹۹‬واریز سرمایه تعهدی‬ ‫و امــور ثبتــی انجــام شــد در نهایــت مهرمــاه ســال‬ ‫گذشته شرکت به صورت رسمی شروع به کار کرد و‬ ‫مستندات قراردادها و ائین نامه های الزم برای شروع‬ ‫سرمایه گذاریتهیهشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرمایه گذاران شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری خطرپذیــر هدهــد شــامل‪ ۳۲‬درصد‬ ‫سهامشهرداری‪،‬دومیلیاردتومانسهام گروهتوسعه‬ ‫کارافرینی بهمن و دو میلیارد تومان ســهام صندوق‬ ‫غیردولتیپژوهشوفناوریاستاناصفهاناست‪.‬‬ ‫زاهــدی بــا بیــان ایــن کــه تشــکیل شــرکت‬ ‫سرمایه گذاریجسورانههدهدحاصلتالش گروهی‬ ‫از ســرمایه گذاران اســت که بــاور دارند ظرفیت های‬ ‫فراوانــی برای خلق شــرکت های شــاخص و ســرامد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تک تک ســهامداران شــرکت‬ ‫هدهد دارای ظرفیت باالیی در حوزه خود هســتند‬ ‫و هــم افزایــی و تجمیع این روابط و توانمندی ها با‬ ‫یکدیگر تسهیل و تســریع اهداف شرکت را موجب‬ ‫می شود‪ .‬وی با اشاره به گزارش اقدامات انجام شده‬ ‫صندوق در شــش ماه گذشــته تصریح کرد‪ :‬طراحی‬ ‫هویــت بصــری کانال های ارتباطــی و تهیه و تنظیم‬ ‫ائین نامه ها و مســتندات الزم همچنین شــرکت در‬ ‫رویدادهای ســرمایه گذاری و حضور فعال در رویداد‬ ‫ســکوی پرتاب زاینده رود‪ ،‬بررسی طرح های ارسالی‪،‬‬ ‫امضای قراردادهای سکوی پرتاب زاینده رود‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهمنامههدهدوهاباصفهان‪،‬امضایتفاهم نامه‬ ‫باشناسا‪،‬حمایتاز برگزاریاولیندورهاز دورهاموزش‬ ‫کارشــناس اکوسیســتم نواوری و اســتارتاپی‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه دانــش افزایــی حقوقی اســتارتاپ ها از جمله‬ ‫اقداماتانجامشدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همزمانباسالگردپیوستنمجتمعفوالدسبابهشرکتفوالدمبارکهعنوانشد‬ ‫افزایش ظرفیت تولید در سال‪ ۱۴۰۰‬به‪ 1/6‬میلیون تن‬ ‫مصطفــی عطایی پــور‪ ،‬مدیــر مجتمــع‬ ‫فوالد ســبا‪ ،‬در گرامیداشت سالروز واگذاری‬ ‫مجتمــع فوالد ســبا به شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫ضمــن تبر یــک بــه همــکاران و شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه یــاداور شــد‪ :‬مجتمــع فــوالد ســبا در‬ ‫تار یــخ ‪ 28/03/1385‬بــا هــدف افزایــش‬ ‫تولید ورق های فوالدی در کشــور به شرکت‬ ‫فوالد مبارکه واگذار شــد‪.‬‬ ‫وی تصر یــح کــرد‪ :‬ظرفیــت ایــن مجتمــع‬ ‫‪ 700‬هــزار تــن در ســال تعر یــف شــده بــود‬ ‫کــه بــا توانمنــدی مدیــران‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫مــردان پرتــاش شــرکت فــوالد مبارکــه و‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا و با انتقــال دانش فنی‪،‬‬ ‫تکنولوژی هــای موردنظــر‪ ،‬اجــرای طرح های‬ ‫توســعه و انجــام اصالحــات موردنیــاز در‬ ‫طول چند ســال بــه ظرفیــت ‪ 1/4‬میلیون تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد ســبا افزود‪ :‬به منظور‬ ‫افزایــش و تکمیــل زنجیره تولید و پشــتیبانی‬ ‫از ان‪ ،‬پروژه هــای بزرگــی در فــوالد ســبا در‬ ‫ســال های گذشــته بــه بهره بــرداری رســیده‬ ‫اســت که برخی از ان ها به این شرح است‪:‬‬ ‫راه اندازی واحد مگامدول شــهید شهبازی با‬ ‫ظرفیــت تولید ‪ 1.5‬میلیون تن اهن اســفنجی‬ ‫در ســال؛ واحد اکسیژن ســبا شامل دو پلنت‬ ‫‪ 10‬هــزار متــر مکعــب بــر ســاعت تولیــد گاز‬ ‫اکســیژن و ســایر گازهای صنعتی؛ راه اندازی‬ ‫توســعه پســت ‪ 400‬ســبا؛ راه انــدازی طــرح‬ ‫توســعه خط دوم فوالدســازی و ریخته گری؛‬ ‫راه ا نــدازی نیــروگاه ‪ CHP‬ســبا بــا ظرفیــت‬ ‫‪ 28‬مــگاوات؛ راه انــدازی تصفیه خانــه‬ ‫اب ســبا بــا ظرفیــت ‪ 2100‬مترمکعــب بــر‬ ‫ســاعت و تصفیه خانــه پســاب بــا ظرفیــت‬ ‫‪ 750‬مترمکعــب بــر ســاعت؛ راه انــدازی و‬ ‫بهره برداری از راه اهن ســبا‪.‬‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا بــا داشــتن نیــروی‬ ‫مجــرب و کارامــد توانســته بــا بومی ســازی‬ ‫تجهیــزات باعــث جلوگیــری از خــروج منابع‬ ‫ارزی شــود و همچنیــن بــا دس ـت یابی بــه‬ ‫رکوردهــای تولیــد ســاالنه کویل نــورد گرم و‬ ‫تولیــد ســاالنه اهــن اســفنجی باعــث افتخار‬ ‫و غرور صنعت فوالد کشــور گردیده اســت‪.‬‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا در بخــش انــرژی و‬ ‫ســیاالت نیــز بــا برنامه ریــزی توانســته اســت‬ ‫مصــارف انــرژی را مدیریــت کنــد و کمــک‬ ‫شــایانی بــه صنایــع بــرق‪ ،‬اب و گاز نمایــد‬ ‫و بــا بازچرخانــی پســا ب های صنعتــی رکورد‬ ‫بی ســابقه ای در ســطح بین المللی در کاهش‬ ‫مصــرف اب خام برجای گذارد‪.‬‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا بــا افزایش مســاحت‬ ‫فضــای ســبز در ســطح مجتمــع و اجــرای‬ ‫پــروژه ای محیــط زیســتی در کاهــش الودگی‬ ‫پیش قــدم اســت‪ .‬عطایی پــور خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در راســتای افزایــش تولیــد مجتمــع‬ ‫فــوالد ســبا در ســال ‪ 1400‬بــا اقدامــات و‬ ‫اصالحــات و ادامــه طر ح هــای توســعه‬ ‫واحدهــای ریخته گــری و نورد گــرم‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ایــن مجتمــع بــه ‪ 1.6‬میلیــون تــن در ســال‬ ‫ارتقــا خواهــد یافــت و بــا رهنمودهــای‬ ‫مهنــدس عظیمیــان مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه بــرای رســیدن بــه ظرفیــت ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن در سال‪ ،‬در حال بررسی و اقدام است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫مزایای مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده چیست؟‬ ‫مالیاتبه عنوانیکیاز منابعدرامداصلیدولت ها‪،‬‬ ‫در تمــام کشــورهای جهــان از جایــگاه و اهمیــت ویــژه‬ ‫و واالیــی برخــوردار اســت‪ ،‬به طوری که هر کشــوری با‬ ‫انگیزهساختنزندگیبهتربرایشهروندانخویشسعی‬ ‫در گرفتن مالیات به مطلوب ترین شکل ممکن از مردم‬ ‫دارد‪ .‬مالیات انواع مختلفی دارد که یکی از انها مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده می باشد‪ .‬مالیات بر ارزش افزوده نه تنها‬ ‫مالیات نسبتا ساده ای است‪ ،‬بلکه رایج ترین مالیات در‬ ‫دنیای امروز نیز محسوب می شود‪ .‬از دیدگاه اقتصادی‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده مابه التفــاوت ارزش ســتانده و ارزش داده‬ ‫است‪ ،‬اما در تدوین قانون‪ ،‬ارزش افزوده را تفاوت بین‬ ‫ارزش کاالهــا و خدمــات عرضه شــده بــا ارزش کاالها و‬ ‫خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین‬ ‫تعریف می کننــد‪ .‬با توجه به تعریف مذکــور‪ ،‬مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای اســت که‬ ‫در مراحل مختلف زنجیره تولید یا خدمات ارائه شــده‬ ‫اخــذ می گــردد‪ .‬ایــن مالیــات در واقع نوعــی مالیات بر‬ ‫فروش چند مرحله ای است که خرید کاالها و خدمات‬ ‫واســطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند‪ .‬اجرای‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده با تامین درامدهای مالیاتی پایدار‬ ‫وهمچنینافزایشدرامدهایمالیاتی‪،‬در راستایشفاف‬ ‫سازی مبادالت اقتصادی‪ ،‬اشکارسازی بخش اقتصاد زیر‬ ‫زمینی می باشد و به اصالح ساختار کلی نظام مالیاتی‬ ‫کشــور کمک بســزایی می کند‪ .‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫دارای مزایای بسیار زیادی می باشد که در زیر به بخشی‬ ‫از انها اشاره می شود‪.‬‬ ‫‪-1‬اجرای مالیات بر ارزش افزوده موجب روشن شدن‬ ‫تمام مبادالت اقتصادی شده و به دنبال ان اقتصادهای‬ ‫ینهانیابهعبارتیزیرزمینی کشفواصالحمیشوند‪-2‬‬ ‫مصرف کننــدگان کاالهای لوکس و غیرضروری موظف‬ ‫به پرداخت مالیات های بیشتری می باشند‪-3‬گسترش‬ ‫پایه های مالیاتی بر اســاس مصرف ‪-4‬بودجه کشــور از‬ ‫طریق افزایش درامدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولتها‬ ‫تامین می گردد‪ .‬درامدهای مالیاتی ناشــی از این نظام‬ ‫مالیاتیبهمعنیدرامدهاییاست کهبطور مستقیموبا‬ ‫اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه کاالها و خدمات‬ ‫حاصل می شود‪-5‬عدالت مالیاتی برقرار می گردد و این‬ ‫امرمانع گرفتنمالیاتهایبیشتراز محصولیاخدمات‬ ‫نهایی واحد اقتصادی می شود‪-6‬تولید نقش بسزایی‬ ‫در اقتصاد یک کشــور دارد از این رو حمایت از ســرمایه‬ ‫گــذاری و تولیــد و صــادرات ضروری اســت‪ .‬واردات کاال‬ ‫به دلیل مشمول واقع شدن از این مالیات و هزینه های‬ ‫گمرکــی از تولید کننده داخلی حمایت می کند‪ -7‬این‬ ‫نظام مالیاتی خود اجرا بوده و براساس خود اظهاری می‬ ‫باشد‪-8‬مالیاتمستندومبتنیبرمدارک‪-9‬محاسباتان‬ ‫در درمقایسه با سایر نظامهای مالیاتی بسیار اسان است‬ ‫‪-10‬امکان کنترلحسابرسی‪-11‬سرعتوصولباالیانبا‬ ‫توجه به تعیین دوره های مالیاتی کوتاه مدت (درایران‬ ‫سه ماهه درنظرگرفته شده است)‪-12.‬تسهیل ورود به‬ ‫پیمانهایمنطقهایوبینالمللی‪-13‬مشارکتمستقیم‬ ‫مودی در فرایند مالیات گیری‪ .‬در نهایت باید بگوییم‬ ‫که پرداخت مالیات توسط سازمان ها و اشخاص کمک‬ ‫زیادی به اقتصاد یک کشور می کند و سبب می شودکه‬ ‫کشور در نهایت به توسعه و پیشرفت برسد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازده کیفی‬ ‫باالی محصوالت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نسبت به‬ ‫مشابه خارج‬ ‫مدیرعامــل گــروه صنعتــی تهــران شــرق گفــت‪:‬‬ ‫محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکــه از کیفیــت باالیــی‬ ‫برخوردار استومامصرف کنندهبیشترورق هایتولیدی‬ ‫این شــرکت هســتیم؛ چراکه محصوالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در مقابل محصوالت خارجی از کیفیت مطلوبی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬محمــود صابــری‪ ،‬مدیرعامــل گــروه‬ ‫صنعتی تهران شرق‪ ،‬در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد‪:‬‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه در مقابل محصوالت‬ ‫خارجی از کیفیت مطلوبی برخوردار است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گروهصنعتیتهرانشرقمصرف کنندهانواعمحصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اعم از انواع ضخامت های ورق گرم‬ ‫و مقداری هم از ورق های سرد است؛ اما بیشتر مصرف‬ ‫این گروه صنعتی‪ ،‬ورق های ســاختمانی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه است که کیفیت بسیار باالیی دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی تهران شــرق تصریح کرد‪ :‬ظرفیت اســمی‬ ‫تولید در گروه صنعتی تهران شرق ‪ ۹۰۰‬هزار تن در سال‬ ‫است‪ ،‬اما متاسفانه با توجه به سهمیه بندی عرضه ورق‬ ‫در یک سال گذشته با کمتر از ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت اسمی‬ ‫به فعالیت مشــغول هستیم‪ .‬شــایان ذکر اســت که در‬ ‫اردیبهشــت ماه ســال جاری‪ ،‬هم زمان با رشد چشمگیر‬ ‫تولید شرکت‪ ،‬باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت‬ ‫در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد سبا‬ ‫به دست امد که منجر به کسب رکورد ‪ ۹۱‬درصد در کل‬ ‫شرکت و بهبود ‪ ۲‬درصد نسبت به سال قبل شد که در‬ ‫شرکتفوالدمبارکهرکوردمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫جمع مشتریان بانک اینده‬ ‫پنج میلیونی شد‬ ‫محمدحســین جبلی بــا افتتاح حســاب در شــعبه‬ ‫شهریار بانک اینده در حالی به جمع مشتریان خانواده‬ ‫بــزرگ بانــک اینده پیوســت که بــا اهدای ســکه و لوح‬ ‫سپاس از این شعبه‪ ،‬مورد تکریم قرار گرفت‪ .‬وی با ابراز‬ ‫خشنودی و رضایت از خدمات متنوع و پرکاربرد بانک‬ ‫اینده گفت‪ :‬نام و اوازه این بانک را از ســایرین شــنیده‬ ‫بــودم و فرصتــی به دســت امد تا با مراجعه به شــعبه‬ ‫شهریار بانک اینده‪ ،‬افتتاح حساب کنم تا از خدمات و‬ ‫محصوالت ان به خصوصسامانه کیلیدبهرهمندشوم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایده های نو در‬ ‫مواجهه با افزایش مصرف‬ ‫قطعی برق برگزار می شود‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬باهمکاریبنیادنخبگاناستان‬ ‫قزویــن‪ ،‬رویداد اســتارت اپی «اید ههــای نو در مواجهه‬ ‫با افزایش مصرف و چالش قطعی برق» تیرماه امسال‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون فــروش و خدمات‬ ‫در قزویــن برگــزار م ‬ ‫مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با بیان‬ ‫اینمطلب گفت‪:‬بهمنظور استفادهاز ایده هاینخبگان‬ ‫و صاحب نظران در کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی‬ ‫مصــرف رویداد اســتارت اپی با همکاری بنیاد نخبگان‬ ‫اســتان و شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬محمدقافله باشــی افزود‪ :‬رویداد «ایده های‬ ‫م ‬ ‫نــو در مواجهــه بــا افزایــش مصــرف و چالــش قطعــی‬ ‫بــرق» در محورهــای اصالح الگوی مصرف در ســاعات‬ ‫پیک بار‪ ،‬ابداع روش های نو اورانه و هوشــمند‪ ،‬ارتقای‬ ‫مانیتورینــگ مصــرف‪ ،‬کاهــش همزمانی بــار مصرفی‪،‬‬ ‫مدیریت پیامدهای قطعی بــرق در فرایندهای تولید‪،‬‬ ‫کاهــش ضایعــات‪ ،‬ارتقای ایمنی صنعتــی‪ ،‬مالحظات‬ ‫بــرق اضطراری و ذخیر هســازی انرژی‪ ،‬مدیریت مصرف‬ ‫بهینه انرژی‪ ،‬کاهش قیمت تمام شده و کاهش و تنظیم‬ ‫بارهای سرمایشی‪ ،‬جایگزینی تجهیزات فرسوده و کم‬ ‫یهــای نویــن و فضای مجــازی در بخش‬ ‫بــازده و فناور ‬ ‫انرژی های نو‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬شبکه های اجتماعی برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درحــوزه ایده پردازی صنایع‬ ‫م ‬ ‫مختلــف شیشــه‪ ،‬کاشــی‪ ،‬فــوالد و مــواد لبنــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫کشــاورزی و چا ههــای ابیــاری‪ ،‬دامداری ها‪ ،‬مرغداری ها‬ ‫و پــرورش ماهــی‪ ،‬مراکــز اداری‪ ،‬تجــاری و مســکونی در‬ ‫بخش شــهری و روستایی مورد نظر است‪ .‬قافله باشی‬ ‫گفت‪ :‬عالقمندان می توانند اثار و مقاله های خود را در‬ ‫موضوعات مطرح شده تا ‪ 15‬تیرماه به نشانی‪www. :‬‬ ‫‪ formafzar.com/form/k9r57‬ارســال کننــد‪ .‬بــه اثــار‬ ‫منتخبوبرترجوایزنقدیتعلقخواهد گرفت‪.‬‬ ‫هزینه احداث هر مگاوات‬ ‫نیروگاه حرارتی معادل‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار یورو‬ ‫مهنــدس رفیعــی مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و بودجه‬ ‫شــرکت توزیع برق اصفهان در نشســت هم اندیشی با‬ ‫دکترمقتداییودکترطغیانیبهچالش هایصنعتبرق‬ ‫اشاره کرد و گفت عدم گردش واقعی جریان نقدینگی؛‬ ‫عدمامکانتوسعهزیرساختتولید؛عدمانجامتعهدات‬ ‫حاکمیتیدرتامینمنابعونقدینگیوفققانون؛متوسط‬ ‫نرخرشدباروانرژیمصرفیباالترازمیانگینجهانی؛سبد‬ ‫منابعتولیدنامتوازن؛وابستگیبهمنابعسوختفسیلی‬ ‫تهــای ان و بهره گیری نا متعارف انــرژی ارزان‬ ‫و محدوی ‬ ‫قیمت؛ محدودیت شدید منابع ابی و وابستگی عمده‬ ‫فرایندهــای تولید به اب می باشــد از جمله چالش های‬ ‫صنعت برق می باشد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬برای ساختن‬ ‫نیــروگاه در مجمــوع معــادل ‪ 22‬هزار مــگاوات ظرفیت‬ ‫جدید نیرو گاهی مورد نیاز است که ظرفیت تولید نیرو‬ ‫گاهی باید از نیروگاه های حرارتی؛ خورشــیدی؛ برق ابی‬ ‫بــزرگ و احــداث ســد؛ نیروگاه های بادی؛ بیــو گاز و زباله‬ ‫سوز ونیروگاه های کوچکوتولیداتپراکندهتامینشود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه‬ ‫حرارتی معادل‪ ۶۵۰‬هزار یورو یا به تقریب‪ 5/17‬میلیارد‬ ‫تومــان می باشــد و هزینــه احــداث هر مــگاوات نیروگاه‬ ‫خورشــیدی معادل‪ 700‬هــزار یورو به تقریب‪ 16‬میلیارد‬ ‫تومان می باشد‪ .‬وی ابراز داشت‪ :‬همان طور که گفته شد‬ ‫باتوجهبهاینکههزینهاحداثهرمگاواتنیروگاهمعادل‬ ‫‪ 650‬یورو می باشد توجه به این نکته ضروری است که‬ ‫بدانیمدرمقاممقایسهکلمبلغصورتحسابنیروگاهی‬ ‫در ســال ‪ 99‬با ‪ ۳۱‬درصد رشــد نســبت به ســال ‪ 98‬تنها‬ ‫‪ 8/22‬هزار میلیارد تومان بوده است و نکته مهم اینکه‬ ‫در سال ‪ 98‬کل درامد صنعت برق از محل فروش ‪274‬‬ ‫هزار میلیون کیلو وات ساعت انرژی با متوسط نرخ‪۸۰۴‬‬ ‫ریال به ازا هر کیلو وات انرژی معادل ‪ 2/۲۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومانبودهاست‪.‬‬ ‫مشکلی برقی در انتخابات‬ ‫وجود نداشت‬ ‫حســین سیســتانی فرمانــدار اصفهــان در حاشــیه‬ ‫نشســت ائمه جمعه اصفهان گفت‪ :‬انتخابات مقوله‬ ‫مهمی اســت چرا که در هر کشــور و هر نظامی با رفتن‬ ‫قهــای رای می توانند سرنوشــت خود و‬ ‫بــه پای صندو ‬ ‫مملکتشان را تغییر دهند البته کسانی هستند که بدون‬ ‫درک واقعیــت از فضــای جامعــه به دنبال ســم پاشــی‬ ‫هستند و فضا را طوری ترسیم می کنند که انتخابات با‬ ‫مشارکت کمتری از مردم همراه باشد اما باید مردم را با‬ ‫هر گرایش و سلیقه ای که هستند تشویق به انتخابات‬ ‫کنیمتاخودشانبرایایندهاینمملکتتصمیمبگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در انتخابات اخیر ‪ 1115‬شعبه اخذ رای وجود‬ ‫داشت کهتقریبا‪ 30‬تا‪ 35‬هزار نفرامادهخدمتهستند‬ ‫و در این زمینه از امکانات و نیروی انسانی سازمان ها و‬ ‫ارگان ها نیز استفاده کرده ایم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬طبق‬ ‫قانون همه دستگاه ها مکلف به همکاری با استانداری‬ ‫و فرمانداری هستند اما در این سال ها ما شاهد لطف و‬ ‫عنایت مدیران صنعت برق اصفهان شده ایم که در هر‬ ‫موقعیتی کهمابهحضور شاننیازمندبوده ایمدر صحنه‬ ‫بوده انــد‪ .‬مهنــدس اقایی معــاون بهره برداری شــرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان در خصوص اقدامات صورت گرفته‬ ‫برای روز انتخابات گفت‪ :‬برنامه ها و تدابیر الزم با حوزه‬ ‫فرمانداری اصفهان صورت گرفت و لیست کلیه شعب‬ ‫اخذ رای در اختیارمان قرار گرفت که ما این لیست ها را‬ ‫در اختیار ‪ 10‬منطقه و ‪ 6‬بخش ها قرار دادیم و به برق‬ ‫منطقهاینیزاینلیست هاوفراینداقداماتماندادهشد‬ ‫سناریوی کاملی برای برق ‪ 20‬کیلو ولت و فشار ضعیف‬ ‫نوشتهشدتادر صورتی کهبرایهربخشیمشکلیپیش‬ ‫امد در کمترین زمان ممکن رفع عیب صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیر امور برق جنوب غرب کرمان خبر داد‬ ‫بهره مندی ‪ ۹۷‬هزار مشترک از نعمت برق‬ ‫در جنوب غرب کرمان‬ ‫مدیــر برق جنــوب غرب کرمان بــا بیان اینکه‬ ‫بیــش از ‪ ۹۷‬هــزار مشــترک در این حوزه از نعمت‬ ‫بــرق برخوردار هســتند گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫مصــارف شــامل مشــترکین خانگــی‪ ۱۲ ،‬درصــد‬ ‫تجــاری‪ ۴ ،‬درصــد عمومــی و کمتــراز یــک درصد‬ ‫مصارف صنعتی می باشند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیر امور برق جنوب‬ ‫غــرب کرمــان در جلســه هماهنگــی برنام ههــا و‬ ‫اقدامات مورد نیاز برای مدیریت مصرف و کنترل‬ ‫پیــک بــار تابســتان بــا تاکید بــر این کــه مدیریت‬ ‫مصــرف انــرژی از اهمیت بســیار زیادی برخــوردار‬ ‫است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬مدیریت مصرف به عنوان یک‬ ‫تکلیف ملی باید در جامعه نهادینه شود‪.‬‬ ‫مجید عمادابادی با اشــاره به این که افزایش‬ ‫میانگیــن دمــا و کاهــش بارندگی‪ ،‬لــزوم توجه به‬ ‫مدیریــت مصــرف را چندین برابــر می کند گفت‪:‬‬ ‫رعایــت اصول مدیریت مصرف به ویژه ســرویس‬ ‫و نگهــداری به موقع دســتگاه هــای خنک کننده‬ ‫و رعایــت دمای متعــادل ‪ ۲۵‬درجه ســانتی گراد‪،‬‬ ‫از نــکات مهــم در زمینــه کاهــش مصــرف انــرژی‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تشکیل تیم های بازرسی برای‬ ‫کنترل و پایش مصرف برق دستگاه های اجرایی از‬ ‫سوی امور برق جنوب غرب کرمان و ارائه گزارش‬ ‫هفتگی به اســتانداری اظهار داشــت‪ :‬کلیه ادارات‬ ‫موظف هستند به مولد برق اضطراری مجهز باشند‬ ‫تا از این ظرفیت نیز به نحو شایسته ای برای کاهش‬ ‫بار مصرفی استان استفاده شود‪.‬‬ ‫عمادابــادی بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ ۹۷‬هــزار‬ ‫مشــترک در حــوزه امــور جنــوب غــرب کرمــان از‬ ‫نعمــت بــرق برخــوردار هســتند و از صنعت برق‬ ‫خدمات دریافت میکنند عنــوان کرد‪ :‬بیش از ‪۸۳‬‬ ‫درصد مصارف شامل مشترکین خانگی‪ ۱۲ ،‬درصد‬ ‫تجــاری‪ ۴ ،‬درصــد عمومــی و کمتــراز یــک درصد‬ ‫مصارفصنعتیهستند‪.‬‬ ‫مدیرامــور بــرق جنــوب غــرب کرمــان بــا ارائه‬ ‫گزارشــی از وضعیــت مصــرف بــرق و همــکاری‬ ‫ادارات در پیــک بــار اظهار داشــت‪ :‬پایش مصرف‬ ‫برق مغازه ها و پاساژ ها و مراکز تجاری به صورت‬ ‫روزانه توسط گروه های نظارت و بازرسی اموربرق‬ ‫جنوب غرب انجام میشــود و در صــورت تجاوز از‬ ‫خط قرمز مصرف تذکر یا اخطار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از زمان شــروع پیک بار و افزایش‬ ‫مصــرف تاکنــون حــدود ‪ ۵۵۰۰‬محــل مصــرف با‬ ‫تعرفــه ســایر مصــارف بازدید شــده و حــدودا ‪۷‬‬ ‫درصد انها مصرف غیر متعارف داشتند که اخطار‬ ‫داده شــده اســت و در صــورت تــداوم شــرایط پر‬ ‫مصــرف نســبت به قطــع برق ایــن مراکــز اقدام‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از اداره کل راه اهن‪ ،‬بیمارســتان‬ ‫شــهید باهنــر‪ ،‬بیمارســتان فاطمــه زهــرا‪ ،‬شــرکت‬ ‫زغال ســنگ کرمان‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬شــرکت نفت‪،‬‬ ‫فروشــگاه رفــاه‪ ،‬قــرارگاه خاتــم االنبیــا‪ ،‬مراکــز‬ ‫مخابــرات‪ ،‬اداره کل پســت‪ ،‬فروشــگاه معلــم‪،‬‬ ‫اداره ثبت اسناد‪ ،‬درمانگاه جواداالئمه به خاطر‬ ‫همکاری خوب و موثر درساعات پیک بار گفت‪:‬‬ ‫با شهرداری منطقه سه کرمان نیز تفاهم نامه ای‬ ‫امضا شــده اســت تا نســبت به تعدیل روشنایی‬ ‫پارک ها و بوستان های منطقه سه اقدام شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ادارات و بیمارســتان هــا‬ ‫موظف هســتند تا مولد اضطراری داشــته باشــند‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تغییــر ســاعت کار دســتگاه هــای‬ ‫اجرایی بر نمودار بار مصرفی ادارات استان تاثیر‬ ‫گذاربود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۱۸ :‬مرکز حســاس در جنوب غرب‬ ‫کرمــان دارای مولــد اضطــراری یــا دیــزل زنراتــور‬ ‫هســتند کــه با شــروع فصل پیــک بار تابســتان از‬ ‫ســاعت ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۳‬هــر روز موظــف بــه همــکاری‬ ‫هســتند و به طور متوســط ‪ ۳‬مگاوات به کاهش‬ ‫پیک کمک میکند‪.‬‬ ‫مجید عمادابادی اضافه کرد‪ :‬به جایگاه داران‬ ‫گاز ‪ CNG‬نیزتوصیه شده است که بین ساعات ‪۱۲‬‬ ‫تــا ‪ ۱۸‬بــا برنامه ریزی منطقه ای مشــخص ضمن‬ ‫اطــاع رســانی بــه مردم‪ ،‬بــه مدت ‪ ۲‬ســاعت که‬ ‫همزمــان با اوج گیری گرما و پیک مصرف برق در‬ ‫استان است‪ ،‬کمپرسورهای جایگاه را از مدار خارج‬ ‫کنند تا با مدیریت مصرف برق‪ ،‬در کاهش مصرف‬ ‫انرژی همراهی داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیراموربرق جنوب غرب با اشاره به استخراج‬ ‫غیرمجاز رمز ارزها گفت‪ :‬از پیک زمستان تا پایان‬ ‫خردادماه ســال جاری بیش از ‪ ۱۴۷‬دســتگاه ماینر‬ ‫غیرمجاز از ‪ ۱۱‬محل مشــکوک مصرف و یا گزارش‬ ‫مردمی توسط همکاران لوازم اندازه گیری کشف و‬ ‫متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫وی از مشــترکین خواست در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه اســتفاده غیرمجاز از انشــعاب بــرق برای‬ ‫استخراج رمزارزها به سایت شرکت توانیر به ادرس‬ ‫‪ www.tavanir.co.ir‬مراجعــه و دربخش گزارش‬ ‫تخلف رمز ارز ثبت کنند تا رسیدگی شود‪.‬‬ ‫عمادابــادی همچنیــن اســتفاده از مولدهــای‬ ‫اضطراری در ساعات اوج مصرف‪ ،‬خاموش کردن‬ ‫سیســتم هــای روشــنایی‪ ،‬سرمایشــی و مصــارف‬ ‫غیرضروری در پایان وقت اداری‪ ،‬انجام ســرویس‬ ‫دوره ای تجهیزات سرمایشــی و مشــخص نمودن‬ ‫فــردی بــه عنــوان مدیــر انــرژی را بــه عنــوان اهــم‬ ‫انتظارات از دستگاه های اجرایی برای عبور از پیک‬ ‫بار تابستان سال جاری برشمرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در این نشست پیرامون مراکز غیر‬ ‫مجاز استخراج رمز ارز دیجیتال‪ ،‬مدیریت انشعاب‬ ‫های غیرمجاز‪ ،‬تعدیل روشنایی پارک ها و بوستان‬ ‫ها‪ ،‬ارائه پیشنهادهای مرتبط با مدیریت مصرف‬ ‫برق صنایع بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرمهندسیساختار شرکتملی گاز تاکید کرد‬ ‫اصالحوتغییردر مهندسیساختار همسوباچابک سازیسازمان‬ ‫مدیر مهندســی ساختار شرکت ملی گاز ایران‬ ‫بر اصالح و تغییر در مهندســی ســاختار همسو با‬ ‫چابک سازی سازمان تاکید کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا بــه نقل از شــرکت ملــی گاز‬ ‫ایران‪ ،‬مجید کشاورز در بازدید دو روزه از شرکت‬ ‫گاز اســتان اصفهــان و بررســی و بازدیــد میدانــی‬ ‫از ســاختار ســازمانی ایــن شــرکت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫یکــی از اهــداف دیدارهــای مســتقیم در بحــث‬ ‫ســاختار ســازمانی‪ ،‬نزدیک کردن ســطح توقع ها‬ ‫و مطالبــات همکاران با سیاس ـت های باالدســتی‬ ‫وزارت نفت و برنامه ششم توسعه است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به منظــور توســعه و صیانــت از‬ ‫ســرمایه های انســانی متعهــد‪ ،‬دانش محــور و‬ ‫خالق‪ ،‬همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی ها بررسی میدانی از ساختار سازمانی‬ ‫این شرکت با هدف تقویت انگیزه خدمت رسانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر مهندســی ساختار شرکت ملی گاز ایران‬ ‫بــا بیــان اینکــه خدمــات ایــن شــرکت بــه اقصی‬ ‫نقاط ایران اســامی رسیده است و بخش عمده‬ ‫انرژی کشور توسط شرکت های گاز استانی توزیع‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما می دانیم که تغییر در ساختار‬ ‫شــرکت های گاز اســتانی ضــروری اســت و البتــه‬ ‫محدودیت هایی نیز در این بین وجود دارد‪.‬‬ ‫کشاورز تصریح کرد‪ :‬هر شرکت یا مجموعه ای‬ ‫بــرای انجــام کار خود نیاز به راهبــرد دارد و برای‬ ‫ان برنامه ریزی می کند؛ مهندســی ســاختار نیز در‬ ‫راهبــرد خــود ابتــدا از طریــق کاربینــی‪ ،‬ســنجش‬ ‫زمــان کار و مــدت انجــام کار یــا ســایت بینی کــه‬ ‫همان بازدید از مناطق عملیاتی اســت‪ ،‬نســبت‬ ‫به طراحی ساختار مناسب سازمانی برای رسیدن‬ ‫به ان هدف اقدام کرده و ســپس بر اســاس نظام‬ ‫طبقه بندی مشــاغل‪ ،‬پایه های سازمانی تعیین و‬ ‫در سیستم تغذیه می شود‪.‬‬ ‫وی موضــوع برون ســپاری و واگــذاری اداره‬ ‫شــهرها به بخــش خصوصــی و تمرکز بر ســاختار‬ ‫یگــری را در تصمیمــات‬ ‫نظارتــی بــه جــای تصد ‬ ‫مهندســی ســاختار بســیار مهــم دانســت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬مهندســی ســاختار شــرکت ملی گاز ایران با‬ ‫همه توان مدیریتی و کارشناسی همسو یا بهبود‬ ‫و به روزرســانی ســاختار شــرکت های گاز اســتانی‬ ‫تالش می کند‪ .‬ســیدمصطفی علــوی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان نیز ضمن تشریح وضع‬ ‫گازرســانی در ســطح اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬هر سازمانی‬ ‫بر اســاس زمان و شــرایط و توسعه شرح وظایف‬ ‫یســازی و‬ ‫نیــاز به ارتقای پایه های ســازمانی‪ ،‬غن ‬ ‫بازنگری ساختار سازمانی مشاغل دارد و با بلوغ‬ ‫شــرکت نیــاز به نیــروی انســانی جدیــد و ارتقای‬ ‫پایه های قبلی به وجود می اید؛ بر همین اســاس‬ ‫مــا هــم امیدواریــم کــه در ایــن هم اندیشــی بــه‬ ‫بازارایی سازمانی و حفظ و نگهداشت نیروهای‬ ‫باتجربه دست یابیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعدد و پراکندگی شــهرها و‬ ‫روســتاهای اصفهــان‪ ،‬فواصــل بســیار زیــاد انها از‬ ‫خطــوط تغذیــه و انتقــال گاز‪ ،‬بــر لــزوم پویایــی‬ ‫و منعطــف بودن ســاختار ســازمانی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ارتقای ســمت های ســازمانی و غنی سازی‬ ‫شــغلی در این شــرکت مورد نیاز اســت زیرا بلوغ‬ ‫شــرکت نیــاز به تجدید ســاختار متناســب بــا نیاز‬ ‫سازمانی را می طلبد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان در‬ ‫پایــان تصریح کرد‪ :‬با توجه به افزایش روزافزون‬ ‫تعداد مشترکان به ویژه در بخش روستایی و نیز‬ ‫ایجاد شهرهای جدید در استان‪ ،‬بازنگری ساختار‬ ‫سازمانی در واحدهای بهره برداری کامل ملموس‬ ‫و برای چابک سازی سازمان است‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫بیشترین قبض اب در تهران چقدر است؟‬ ‫اب بــه عنــوان ارزان تریــن کاالی اساســی‬ ‫شــناخته شــده تــا جایــی کــه طبــق گفتــه های‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب تهــران‬ ‫بیشــترین قبض ابی کــه تاکنون در تهران صادر‬ ‫شــده حتی برای افرادی که اســتخرهای بســیار‬ ‫بــزرگ در منــزل دارند بیــش از ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬قیمــت تمام شــده اب‬ ‫در تهــران نزدیــک ‪ ۳۰۰۰‬تومــان اســت وبــه‬ ‫طــور متوســط از مشــترکان ‪ ۷۰۰‬تومان در هر‬ ‫متــر مکعــب اخــذ مــی شــود‪ ،‬در ایــن بین در‬ ‫چهــار ســال متوالــی هفــت درصــد قیمت اب‬ ‫افزایــش یافتــه اســت؛ یعنــی طی چهار ســال‬ ‫‪ ۲۸‬درصــد قیمــت اب افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫از ســال گذشــته طرحــی بــه اســم طــرح امیــد‬ ‫نیــز روی کار امــد کــه بــر اســاس ان قرار شــد‬ ‫افــرادی که یک ســوم حد متوســط و یــا کمتر‬ ‫مصــرف اب دارنــد‪ ،‬قبــض اب ان هــا رایگان‬ ‫شــود کــه در تهــران دو درصــد مشــترکان‬ ‫مشــمول این طرح شدند‪.‬‬ ‫میــزان مصرف اب در شــهر تهران اینگونه‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ ۵۰‬یــا ‪ ۶۰‬درصد مشــترکان‬ ‫کمتــر از نرمــال و یا حــدود نرمال مصرف اب‬ ‫دارنــد کــه عددی حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬مترمکعب‬ ‫می شــود‪ .‬حــدود ‪ ۳۰‬درصــد مشــترکان کمی‬ ‫بیــش از الگــو مصــرف دارنــد و ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫مشــترکان جــز مشــترکان پرمصــرف هســتند و‬ ‫حــدود پنــج درصــد نیز فــوق العــاده مصرف‬ ‫باالیی دارند‪.‬‬ ‫افزایــش مصــرف اب در تهــران یکــی از‬ ‫چالــش هــای اصلــی پایتخــت طی ســال های‬ ‫اخیــر بــوده کــه مشــکالت متعــددی را نیز به‬ ‫وجــود اورده اســت‪ ،‬محمــد رضــا بختیــاری‪-‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب تهــران‬ ‫یکــی از راه حــل هــای رفــع مشــکل اب در‬ ‫تهــران را موضــوع اقتصــاد دانســت و بــه‬ ‫ایســنا گفت‪ :‬بخشــی از فرهنگ ســازی باید با‬ ‫افزایــش قیمــت اب صورت گیرد‪ ،‬شــهروندی‬ ‫کــه اســتخر خــود را بــا اب شــرب بســیار بــا‬ ‫کیفیــت پــر می کنــد و هزینــه ناچیــزی بابــت‬ ‫ان مــی پــردازد نمــی توانــد ارزش واقعی ان‬ ‫را درک کنــد‪.‬وی بــا بیــان اینکــه در نیــا بــه‬ ‫جــز انجــام کارهایــی بــرای فرهنگ ســازی از‬ ‫ابــزار قیمــت بــرای کنتــرل میــزان مصرف اب‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ ۷۰:‬درصــد‬ ‫اب هــای شــیرین دنیا در کانــادا قرار دارد‪ ،‬با‬ ‫ایــن حــال امــا قیمت هــر متر مکعــب اب در‬ ‫یکی از شــهرهای کانادا ‪ ۷۰‬برابر شــهر تهران‬ ‫بــوده‪ ،‬در کشــوری ماننــد مالزی کــه ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫میــزان بارندگی در ان بیشــتر از ایران اســت‪،‬‬ ‫قیمــت هــر مترمکعب اب بیش از ‪ ۱۰‬برابر ما‬ ‫تخمین زده می شــود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫تهــران دنیا ایــن موضوع را با اقتصاد حل کرده‬ ‫اســت‪ ،‬البتــه شــرایط اقتصــادی فعلــی کشــور‬ ‫اجــازه افزایــش قیمــت اب را نمی دهــد اما در‬ ‫یــک شــرایط مطلــوب باید تعرفــه اب افزایش‬ ‫یابــد‪ ،‬بخشــی از جامعــه هیــچ گوش شــنوایی‬ ‫بــرای مدیریت مصرف نــدارد و تنها راهکار ان‬ ‫ابزار قیمتی است‪.‬‬ ‫بختیــاری اظهــار کــرد‪ :‬باالتریــن قبــض اب‬ ‫در تهــران کــه برای یــک واحد در تهــران صادر‬ ‫می شــود به باالی ‪ ۲۰۰‬هزار تومان نمی رســد‪،‬‬ ‫ا گــر همین عدد پنج میلیون شــود‪ ،‬قطعا مردم‬ ‫رعایــت خواهنــد کــرد‪ ،‬در بســیاری از نقــاط‬ ‫جهان این مســاله با اقتصاد حل شــده و ما نیز‬ ‫باید به این ســمت حرکت کنیم‪ ،‬هیچ منطقی‬ ‫وجــود ندارد که یک عده منابع طبیعی کشــور‬ ‫را هــدر دهند‪.‬داریــوش مختــاری‪ -‬کارشــناس‬ ‫ارشــد مدیریت منابع ابی در این باره به ایسنا‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر میــزان مصــرف اب در‬ ‫تهــران یــک فاجعــه اســت و بایــد راه درمانــی‬ ‫بــرای ان درنظــر گرفتــه شــود کــه تنهــا راه حل‬ ‫در شــرایط فعلــی اســتفاده از ابــزار قیمت و یا‬ ‫فرهنگســازی اســت‪.‬وی بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع میــزان مصــرف اب در پایتخــت اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬ا گــر از هــم اکنون بــرای این مســاله چاره‬ ‫اندیشــی نشــود با بحران خالی شــدن سکنه از‬ ‫کالن شــهرها مواجــه خواهیم شــد لــذا باید به‬ ‫مســاله اب بــه عنــوان یــک چالش جــدی نگاه‬ ‫شود‪.‬این کارشناس ارشد مدیریت منابع اب با‬ ‫بیــان اینکــه اگر روش های کاهــش مصرف اب‬ ‫از ‪ ۱۰‬سال پیش به طور جدی تری پیگیری می‬ ‫شد اکنون وضعیت این چنین نبود و اگر امروز‬ ‫نیز به دنبال راهکار برای کاهش مصرف باشیم‬ ‫شرایط بهتر خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اب بخش‬ ‫مهمــی از زندگــی اســت و بایــد بــرای مدیریت‬ ‫ان برنامه های منسجمی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مختاری با بیان اینکه اقتصاد اب در ایران دچار‬ ‫مشکل است و باید راه چاره ای برای این مهم در‬ ‫نظر گرفته شــود‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه تاکنون ایران علی‬ ‫رغــم بهره برداری بی رویه از اب خوان ها توانســته ‬ ‫ی ابی در امان بماند‪ ،‬اما با پایان یافتن ذخایر‬ ‫از ب ‬ ‫راهبردی ابخوان ها‪ ،‬بی درنگ کالنشهرهای کشور‬ ‫ب ـی اب خواهنــد شــد بنابر ایــن باید فکر اساســی‬ ‫صورتبگیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫باالترین میزان شبکه تغذیه‬ ‫در فروردین به نام شرکت گاز خراسان‬ ‫جنوبی ثبت شد‬ ‫بیرجند ‪-‬محمد قربانی‪ :‬بر‬ ‫و ‪ 471‬کیلومتر شــبکه تغذیه و‬ ‫اســاس گزارش ماهیانه شــرکت‬ ‫توزیع در خراســان جنوبی اجرا‬ ‫ملی گاز ایــران‪ ،‬باالترین میزان‬ ‫شــده اســت که از این مقــدار ‪2‬‬ ‫شبکه تغذیه و توزیع اجرا شده‬ ‫هــزار و ‪ 377‬کیلومتــر مربــوط‬ ‫در فروردین ماه به نام شــرکت‬ ‫بــه مناطــق روســتایی و ‪94‬‬ ‫محمود هاشمی‬ ‫گاز خراســان جنوبی ثبت شده‬ ‫کیلومترمربوطبهمناطقشهری‬ ‫است‪ .‬سید محمود هاشمی در‬ ‫اســتان بوده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫تشریحاینخبر گفت‪:‬براساس گزارشدریافتیاز به اینکه در ســالجاری باالترین تعهد گازرسانی‬ ‫شرکتملی گاز ایران‪،‬شرکت گاز خراسانجنوبی روســتایی نیز به نام شرکت گاز خراسان جنوبی‬ ‫با اجرای بیش از ‪ 133‬کیلومتر شــبکه گازرســانی ثبت شده است افزود‪ :‬تا چند ماه اینده تمامی‬ ‫باالترین میزان اجرای شبکه تغذیه و توزیع را در روســتاهای دارای قابلیت گازرســانی در خراسان‬ ‫بین شرکت های گاز استانی کسب نموده است‪ .‬جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند‬ ‫ســید محمود هاشــمی در ادامه گفت‪ :‬در ســال شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی‬ ‫‪ 1399‬نیز شــرکت گاز خراســان جنوبی باالترین تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با همت و تالش کارکنان‬ ‫میزان شبکه را در بین شرکت های گاز استانی اجرا امسال نیز در خدمت رسانی هرچه بیشتر به هم‬ ‫نموده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ســال گذشته ‪ 2‬هزار استانیهای گرامیسربلندباشیم‪.‬‬ ‫انتخابات خراسان جنوبی بدون قطعی‬ ‫برق برگزار شد‬ ‫بــه دنبــال برنامه ریزی های‬ ‫نیروهای بسیجی و بهره برداری‬ ‫انجام شده و با تالش همکاران‬ ‫شــرکت‪ ،‬رصد لحظه ای کنترل‬ ‫متخصص شرکت توزیع نیروی‬ ‫رونــد بار و جلوگیــری از قطعی‬ ‫بــرق اســتان خراســان جنوبی‪،‬‬ ‫برق در ساعات اوج بار‪ ،‬نظارت‬ ‫انتخابــات و شــمارش ارا در ‪۲۸‬‬ ‫بر ایمنی انشــعابات مراکز اخذ‬ ‫مهدی دادگر‬ ‫و ‪ ۲۹‬خردادمــاه ‪ 1400‬بــدون‬ ‫رای و تامین امنیت شــهروندان‬ ‫بروز اختــال یا حادثه در حوزه‬ ‫در برابر خطرات برق گرفتگی‪،‬‬ ‫برق برگزار شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی اماده باش خودروهای فوریت برق در مجاورت‬ ‫برق استان خراسان جنوبی گفت‪ :‬با برنامه ریزی شــعب اخــذ رای‪ ،‬تجهیــز کلیــه شهرســتانها بــه‬ ‫های انجام شــده‪ ،‬سازماندهی نیروهای انسانی مولدین دیزلی و استقرار مولدهای اضطراری برق‬ ‫و بــا حضور کلیه عوامــل و نیروهای اجرایی این برایمراکزمهمدر هرشهرستاناز جملهاقدامات‬ ‫شــرکت‪ ،‬ضمــن مشــارکت در خلــق جلــوه های مهمشرکتتوزیعبرقدر کمکبهخلقحماسه‬ ‫زیبای حماســه حضور‪ ،‬زمینه برگزاری انتخابات بــی نظیــر ‪ 28‬خرداد بــود‪ .‬دادگر افزود‪ :‬اســتقرار‬ ‫و شــمارش ارا در ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬خردادمــاه بــا تامیــن اکیپ های شیفتی از همکاران و اپراتورهای بهره‬ ‫بــرق پایــدار در اقصی نقاط اســتان فراهم شــد‪ .‬بــردار ایــن مولدیــن‪ ،‬تامیــن روشــنایی معابر‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی عمومی بویژه مســیرهای منتهی به شــعب و‬ ‫برق استان خراسان جنوبی‪ ،‬مهدی دادگر افزود‪ :‬روشــنایی موقــت مــورد نیاز اماکــن کلیدی با‬ ‫بــا توجه به وجود بســتر الکترونیــک در برگزاری نظــر فرمانداران شهرســتانها‪ ،‬هماهنگی موثر‬ ‫انتخابات خرداد ‪ ،1400‬تامین مستمر برق مورد بــا ســایر ادارات و نیــروی انتظامــی و برنامــه‬ ‫نیاز شــعب اخــذرای و جلوگیــری از بروز هرگونه ریــزی ویــژه به منظور حفاظت از شــبکه برق‬ ‫خاموشــی با توجه به گرمای هوا و کمبود تولید در برابــر حمــات ســایبری از دیگــر فعالیــت‬ ‫بــرق دغدغــه جــدی بود کــه در ســایه همراهی های نیروهای شــرکت برق اســتان در راستای‬ ‫مشــترکین بــرق و بــا همت و تالش همــکاران با برگــزاری هرچه باشــکوه تر انتخابــات مهم و‬ ‫موفقیت به انجام رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین سرنوشــت ســاز روزجمعه بود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫راستا همکاران ستادی و عوامل اجرایی که قبل شــرکت توزیع برق اســتان با ‪ 130‬نفر نیرو در‬ ‫و بعــد از ایــن رخداد مهم در حالــت اماده باش حــال اماده باش در قالب ‪ 42‬اکیپ عملیاتی‬ ‫قرار گرفته بودند به شایســتگی کنترل بار شبکه و تجهیــزات مــورد نیاز شــامل ‪ 18‬مولد برق و‬ ‫توزیع برق و حراست از تاسیسات و شبکه های ‪ 47‬خودرو سبک و سنگین توانست به بهترین‬ ‫توزیع برق را بر عهده گرفتند‪ .‬مدیرعامل شرکت شکل ممکن‪ ،‬برق مورد نیاز مراکز اخذ و شمارش‬ ‫توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی گفت‪ :‬رای و پایگاه های ثابت و سیار صدا و سیما مرکز‬ ‫عالوه بر حفاظت فیزیکی تاسیســات شــبکه با استان را نیز به منظور پوشش خبری این رویداد‬ ‫استفادهاز نیروهایحراستوهمچنینهمراهی بزرگسیاسیواجتماعیتامین کند‪.‬‬ ‫تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع برق‬ ‫گلستان از حضور مردم در انتخابات‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫انتخابــات اســت‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان از حضور‬ ‫اینکــه پرســنل شــرکت توزیــع‬ ‫پرشــور مــردم فهیــم اســتان در‬ ‫نیروی برق این اســتان عالوه بر‬ ‫انتخابــات ســیزدهمین دوره‬ ‫حضــور بــا شــکوه در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری و ششــمین‬ ‫تامین کننــده برق پایــدار مراکز‬ ‫علی اکبر نصیری‬ ‫دوره شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫انتخاباتــی نیــز هســتند گفــت‪:‬‬ ‫و روســتا تقدیــر و تشــکر نمود‪.‬‬ ‫تمامینیروهایستادی‪،‬مدیریتی‪،‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی گروه های حراستی و عملیاتی با ناوگان مجهز به‬ ‫برق گلســتان؛ علی اکبر نصیری گفت‪ :‬خادمان منظــور حفاظــت از تاسیســات توزیع بــرق و رفع‬ ‫صنعــت بــرق در قالب اکیپ های عملیاتی این معایباحتمالیدر صورتبروز حوادثفنیاماده‬ ‫شــرکت در روز ‪ ۲۸‬خــرداد مــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــه صورت بودند که در مجموع‪ ۵۱۳‬نفر از ساعت‪ ۶‬صبح تا‬ ‫امــاده باش کامل بــوده و تمام توان خود را برای ساعت‪ ۲‬بامدادروزبعددرقالب‪ ۹۲۳۴‬نفرساعت‬ ‫انجام انتخاباتی بدون خاموشی به کار گرفتند‪ .‬در ســتاد و صف خدمات رســانی بصورت مستمر‬ ‫علــی اکبــر نصیــری اظهــار داشــت‪ :‬لغــو تمامــی حضورداشتند‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫مرخصی ها پرسنل این شرکت از هفته گذشته تا استانگلستاندرادامهتصریحکرد‪:‬شمارهتلفن‪۱۲۱‬‬ ‫پایان انتخابات‪ ،‬استفاده از مولدهای اضطراری و اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق این استان‪ ،‬روز‬ ‫بازدید‪ ،‬برگزاری نشست ها و جلسات توجیهی‪ ،‬برگزاری انتخابات عالوه بر رفع مشکالت مردم‬ ‫کنتــرل و ســرویس شــبکه هــای توزیــع از جملــه به صورت ویژه پاســخگوی حــوادث برق خاص‬ ‫اقدامات انجام شــده برای تامین برق پایدار روز شعبانتخاباتیومراکزمرتبطبود‪.‬‬ ‫فشار اب منطقه شیخ اباد قم بهبود یافت‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضالب شــهر قــم از انجام‬ ‫اقداماتفنیومهندسیبهمنظور بهبودفشار اب‬ ‫منطقه شیخ اباد‪ ،‬بشــارت‪ ،‬قمر بنی هاشم‪ ،‬بلوار‬ ‫توحید از میدان نبوت به سمت بزرگراه امام علی‪،‬‬ ‫خیابان های حکمت شــمالی‪ ،‬حکمت جنوبی‪،‬‬ ‫خازنی‪ ،‬سید معصوم‪ ،‬فاطمه الزهرا‪ ،‬معصومیه‬ ‫شمالیوجنوبیخبرداد‪.‬به گزارشروابطعمومی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قم‪ ،‬مهندس مجتبی‬ ‫وزینافضلبااشارهبه گزارش هایمردمیمبنیبر‬ ‫افتفشار در منطقهشیخ اباددر سال های گذشته‬ ‫گفت‪ :‬از اواخر سال گذشته و شروع سال جدید نیز‬ ‫به دلیل توسعه ساخت و ساز در منطقه و افزایش‬ ‫تعداد مشــترکین‪ ،‬افت فشــار اب شدت بیشتری‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وی با بیان اینکه با تشــکیل جلســات‬ ‫کارشناســی‪ ،‬بررسی نقشــه و تاسیسات منطقه و‬ ‫بررسیمیدانی‪،‬طرحاولیهجهترفعمشکلارائه‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس انجام بررسی های‬ ‫الزم‪ ،‬مقرر شــد جهت تقویت فشار اب منطقه‪،‬‬ ‫انشعابجدیداز خطانتقال‪ 1000‬میلیمترمخازن‬ ‫یزدان گرفته و به شبکه محل متصل شود‪ .‬مدیر‬ ‫امورابوفاضالبشهرقمبااشارهبهپیگیری های‬ ‫صورت گرفته به منظور اخذ مجوزهای الزم برای‬ ‫حفاری و اصالح شبکه گفت‪ :‬پس از اخذ مجوز‪،‬‬ ‫عملیــات اجرایی در ششــم خردادمــاه در تقاطع‬ ‫خیابان توحید و سیدالشــهداء اغــاز و پس از یک‬ ‫هفتهکارشبانه روزیعملیاتبهاتمامرسید‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قدردانیاز تالش کارکنانمخابراتمنطقه‬ ‫گلستاندر برگزاریانتخابات‬ ‫غالمعلی شــهمرادی مدیر‬ ‫پایه های نظام اسالمی بر همه‬ ‫مخابــرات گلســتان از تــاش‬ ‫مشــکالت داخلــی و خارجــی‬ ‫کارکنــان مخابــرات منطقــه‬ ‫فائــق امــد‪ .‬ورای این حماســه‬ ‫گلســتان در برگــزاری انتخابات‬ ‫پرشــور‪ ،‬تــاش شــبانه روزی‬ ‫‪ 1400‬قدردانی کرد‪.‬در متنپیام‬ ‫کارشناســان مخابــرات منطقه‬ ‫غالمعلی شهمرادی‬ ‫اوامدهاست‪:‬حضورعزتمندانه‬ ‫گلســتان که از روزها و هفته ها‬ ‫و سراســر غــرور ملــت بــزرگ و‬ ‫قبــل بــرای تامیــن ارتباطــات‬ ‫متمدن ایران اســامی در انتخابــات ‪ 28‬خرداد پایــدار مخابراتــی اقدامــات مســتمر و موثــری‬ ‫‪ ،1400‬به درســتی بیانگــر درک و بینــش عمیــق‪ ،‬انجام داده اند مورد تحسین بوده و بدین وسیله‬ ‫اتحــاد‪ ،‬همدلــی و همبســتگی در درون کشــور مراتب قدردانی خــود را اعالم می دارم‪ .‬حاصل‬ ‫اســت‪ .‬این رخداد بزرگ سیاســی و شور و شعور تمامــی اقدامات و فعالیت های انجا مشــده در‬ ‫شهــای فنــی و غیر فنــی مخابرات اســتان‪،‬‬ ‫ملی به دســت کســانی رقم خورد که بر اســاس بخ ‬ ‫اگاهی و تدبیر‪ ،‬یکپارچگی و وحدت را بهترین موجب برگزاری انتخابات مطلوب الکترونیکی‬ ‫رمز و شــعار بــرای پیروزی نشــان دادند و ثابت و رضایتمندی دس ـت اندرکاران بوده که مرهون‬ ‫کردند که با تاســی از خون پاک شــهدا و حرکت همــت‪ ،‬همدلــی و تــاش مســئوالنه کارکنــان‬ ‫در مسیر صحیح اهداف و استراتژی نظام مقدس مخابرات منطقه گلستان بوده است‪ .‬از خداوند‬ ‫جمهوریاسالمیوهمگامیوهمراهیبادریای منان برای همکاران ارزشمندم سالمتی و توفیق‬ ‫خروشــان مردمــی م ‬ ‫یتــوان عالوه بر اســتحکام ارزومندم‪.‬‬ ‫ارائه بیش از ‪ 8‬هزار خدمت تخصصی‬ ‫مشاوره در دهه کرامت رضوی‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫تخصصــی خــود را در سراســر‬ ‫مقدس‪:‬هم زمــان بــا ایام دهه‬ ‫کشــور ب هصــورت رایــگان ارائه‬ ‫پایگاههــای‬ ‫ ‬ ‫کرامــت رضــوی‪،‬‬ ‫می کنــد‪ .‬اذریــان بیان کــرد‪ :‬در‬ ‫بســیج مســاجد‪ ،‬بقــاء متبرکه‬ ‫تمام کشــور‪ ،‬پایگا ههــای ارائه‬ ‫و حسینیه های منتخب کشور‬ ‫خدمــت توســط کانو نهــای‬ ‫رضا اذریان‬ ‫میزبــان خادمیــاران رضــوی‬ ‫تخصصی مشاوره و مددکاری‬ ‫در حوز ههــای روان شناســی و‬ ‫فعال شده و خدمات مشاوره‬ ‫مشاوره می شوند تا با حضور پررنگ خود‪ ،‬ارائه فردی‪،‬خانواده‪،‬زوج درمانی‪،‬تربیتی‪،‬تحصیلی‬ ‫بیش از ‪ 8‬هزار خدمت تخصصی را در این دهه و نیز ارجاع ارائه می شود‪ .‬او با اشاره به استقبال‬ ‫نورانی رقم بزنند‪ .‬رضا اذریان مدیر مرکز جامع چشمگیر از حضور مشــاوران و روان شناسان در‬ ‫مشــاوره اســتان قدس رضــوی در رابطــه با این این ایام گفت‪ :‬این طرح ملی که با مشــارکت‬ ‫خبر اظهار کرد‪ :‬امسال با فعال سازی کانون های دفاتر اســتانی استان قدس رضوی در حال اجرا‬ ‫تخصصــی مشــاوره و مــددکاری در ‪ 31‬اســتان اســت‪ ،‬مــورد اقبال همــکاران‪ ،‬روان شناســان و‬ ‫کشور‪ ،‬شاهد ارائه خدمات گسترده تخصصی مشــاوران قرارگرفتــه اســت‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬ایــن‬ ‫توســط خادمیاران حضرت رضا (ع) در سراســر طــرح‪ ،‬با توجــه به محوریــت اجرای طــرح در‬ ‫کشــور هســتیم‪ .‬او افزود‪ :‬در این ایام با حضور مناطــق کم برخــوردار و حضــور در اجتماعات‬ ‫بیش از هزار و ‪ 200‬خادمیار عرصه روان شناسی مذهبی نظیر مساجد و تکایا‪ ،‬مخاطبان بسیاری‬ ‫و مشــاوره زیــر نــام حضــرت رضــا (ع) خدمات را تحت پوشش قرار داده است‪.‬‬ ‫ارسالطرحتفصیلیمنطقهمهرگانوقرقی‬ ‫بهشورایشهر‬ ‫معاونشهرسازیومعماری‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫شهرداری مشهد گفت‪ :‬در حال‬ ‫حســین نژاد تصریــح کرد‪:‬‬ ‫حاضــر طرح تفصیلــی مهرگان‬ ‫بــه دلیل انکــه در طــرح جامع‬ ‫و قرقــی مصوبات اولیه خود را‬ ‫و مجموعــه شــهری قیدشــده‬ ‫اخــذ کــرده تــا درنهایت با نظر‬ ‫کــه ایــن محــدوده دارای کار‬ ‫محمدرضا حسین نژاد‬ ‫شورا ان را به کمیسیون ماده ‪5‬‬ ‫و فعالیــت اســت بــه دنبــال‬ ‫ارسالکنیم‪.‬‬ ‫ان هســتیم کــه ایــن منطقــه را‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در خصــوص طرح سروساماندهیم‪.‬‬ ‫تفصیلی شــهرک مهرگان و روســتای قرقی اظهار‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ازای ـن رو بنــا شــد ســاختمان ها‬ ‫کرد‪:‬طرحتفصیلیاینمناطقجهتتصویببه جدید و بافت های روستایی که در این منطقه‬ ‫شورای شهر ارسال شده است‪.‬‬ ‫قرار دارد به یکدیگر پیوند بخورند و زمین هایی‬ ‫اوبابیاناینکهطرحتفصیلیمنطقهمهرگان کــه در ایــن منطقــه می تواند به تدریــج افزایش‬ ‫و قرقی در شــورا در حال بررســی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬خدمات و تغییر الگوی مســکن داشــته باشــد‪،‬‬ ‫منطقه قرقی و مهرگان به دلیل وسعت روستای تحــت چارچــوب جدیــدی قــرار گیــرد‪ .‬معاون‬ ‫قرقی که جز مناطق منفصل شهر است‪ ،‬فرایند شهرســازی و معماری شــهرداری مشــهد با بیان‬ ‫رســیدگی به طرح تفصیلــی ان در دســت اقدام اینکه درگذشته مرز این محدوده در شورای عالی‬ ‫اســت‪ .‬معاون شهرســازی و معماری شــهرداری شهرسازیتصویب شدهاست‪،‬تاکید کرد‪:‬درحال‬ ‫مشهد بیان کرد‪ :‬در بخشی از شهرک مهرگان که حاضر تهیه طرح تفصیلی این منطقه مصوبات‬ ‫مسکن مهر قرار دارد‪ ،‬جنس ان با ساختمان های اولیه خود را اخذ کرده تا درنهایت با نظر شورا ان‬ ‫قدیمی کهدراینمحلوجودداشته‪،‬ناهمگونی را به کمیسیون ماده‪ 5‬ارسال کنیم‪.‬‬ ‫پیش بینیبرداشت‪ ۳۲۰۰‬تنالبالوو گیالس‬ ‫در شاهرود‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫در هکتــار عنــوان کــرد‪ .‬مدیــر‬ ‫شهرســتان شــاهرود گفــت‪:‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی شهرســتان‬ ‫یشــود امســال‬ ‫پیش بینــی م ‬ ‫شــاهرود افزود‪ :‬انتظار می رود‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن البالــو از‬ ‫حدود‪ ۳۲۰۰‬تن محصول البالو‬ ‫باغات این شهرستان برداشت‬ ‫و گیــاس از باغات شهرســتان‬ ‫علی اصغر حجی‬ ‫شــود‪ .‬علی اصغر حجی اظهار‬ ‫شاهرود برداشت شود‪ .‬حجی‬ ‫داشت‪:‬عملیاتبرداشتالبالو‬ ‫بــه ارقــام گیــاس شهرســتان‬ ‫و گیــاس از ســطح یک هــزار هکتــار از باغات شــاهرود نیــز اشــاره کرد و گفت‪ :‬بهتریــن ارقام‬ ‫این شهرســتان اغازشده اســت که بیش از ‪ ۸۰۰‬گیالس شــامل رقم تک دانه مشــهد‪ ،‬بینگ‪sk ،‬‬ ‫هکتار ان بارور اســت‪ .‬او عملکرد متوسط این و صورتی است‪ .‬او گفت‪ :‬ارقام البالو نیز شامل‬ ‫محصول در باغات این شهرستان را هشت تن بوترمو‪ ،‬سیگانی و معمولی (محلی) است‪.‬‬ ‫برپاییجشن هایکرامت‬ ‫در ‪ 26‬نقطه کرمانشاه‬ ‫رئیــس ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫ایــن شــد کــه عمده جش ـن ها‬ ‫اجتماعی و ورزشــی شهرداری‬ ‫بعد از انتخابات و در فضایی‬ ‫کرمانشاهاز برگزاریجشن های‬ ‫ارام برگــزار شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫دهــه کرامــت در ‪ 26‬نقطــه‬ ‫ایــن دهــه برگزاری ‪ 26‬جشــن‬ ‫ســطح شــهر خبــر داد‪ .‬مهــدی‬ ‫با همکاری معاونت فرهنگی‬ ‫مهدی عبدالمالکی‬ ‫عبدالمالکــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫ســپاه نبی اکرم (ص) در سطح‬ ‫شروع دهه کرامت هم زمان با‬ ‫شــهر تــدارک دید هشــده کــه‬ ‫میــاد حضرت معصومــه (س) گفت‪ :‬به دلیل تــا امــروز (‪ 31‬خــرداد) ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تقارن این زمان با تبلیغات انتخابات ریاســت عبدالمالکی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در این میان دو‬ ‫جمهوری و شــوراهای شــهر و روســتا تصمیم بر جشن بزرگ تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫گلمحمدی‬ ‫ظرفیتیمغفولدراقتصاداذربایجان غربی‬ ‫‪5‬‬ ‫گل محمــدی در بیشــتر مناطــق جهــان جــزو‬ ‫گیاهان زینتی و صنعتی به شمار می رود اما شکوفه‬ ‫های بهاری ان در اذربایجان غربی همواره محلی‬ ‫بــرای درامد کشــاورزان بوده که البته این گیاه کم‬ ‫توقــع و کم اب بر‪ ،‬این ســال ها ســهم بیشــتری در‬ ‫درامدزایــی برخــی از کشــاورزان در اســتان داشــته‬ ‫اســت‪.‬به گــزارش ایرنــا‪ ،‬ایــن روزها عرق گیــری از‬ ‫شکوفه های معطر گل محمدی و عرضه داخلی‬ ‫و خارجی ان جهت مصرف در طب سنتی و تولید‬ ‫لــوازم ارایشــی و بهداشــتی بــه ویــژه صنعت عطر‬ ‫سازی اغاز شده و استفاده پر رمز و راز ان در فراوری‬ ‫نقل ارومیه کلید خورده است‪.‬‬ ‫گل محمدی؛ ظرفیتی کم اب بر با سهم‬ ‫روزافزون در اقتصاد اذربایجان غربی‬ ‫هرچنــد ایــن روزهــا شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫تهــای اقتصادی‬ ‫موجــب اختــال بیشــتر فعالی ‬ ‫و فرهنگــی در نقــاط مختلــف کشــور شــده و‬ ‫مشــکالت گوناگونــی را ایجــاد کرده کــه اثر این‬ ‫شــرایط بــر صنعت عرقیــات گیاهی بــه ویژه در‬ ‫منطقــه خــوی بــه عنــوان شــهر گل محمــدی در‬ ‫اذربایجان غربی و ارومیه دوچندان بوده‪ ،‬ولی‬ ‫ایــن کســب و کار تعطیــل پذیــر نیســت و عطــر‬ ‫دیــگ هــای گالب همچنــان دلنوازانــه برجــان‬ ‫تهــای مرتبط‬ ‫مــردم می نشیند‪.‬پیشــینه فعالی ‬ ‫بــا پرورش گل‪ ،‬گالبگیری و تولید ســایر عرقیات‬ ‫گیاهی که با کمترین ســرمایه و نیاز ابی بهترین‬ ‫بازدهــی را دارنــد‪ ،‬در منطقــه اذربایجــان غربی‬ ‫هــر چنــد معلوم و مشــهود نیســت ولی ســابقه‬ ‫ای دیرینــه دارد و هر ســال از اوایل اردیبهش ـت ‬ ‫تــا نیمــه خرداد گلســتان های ارومیــه و خوی به‬ ‫یشــود که بهانه ای معطر‬ ‫گل محمــدی مزین م ‬ ‫اســت تا اندکی میهمان کشاورزان فعال در این‬ ‫زمینه شود‪.‬یکی از کشاورزان روستای کوهستانی‬ ‫زیــوه ارومیــه که حدود پنج ســال پیــش مزرعه‬ ‫گل محمــدی را بــا کاشــت ‪ ۶۰‬اصلــه نهــال گل‬ ‫محمــدی در زمینــی به مســاحت ‪ ۴۰۰‬متر مربع‬ ‫ایجــاد کــرده‪ ،‬در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬درخت گل محمدی در همان ســال اول‬ ‫بــه مرحلــه گل دهــی می رســد‪.‬عبداهلل ســلیمی‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۲‬ســال اول‪ ،‬گلهای چیده شــده را در‬ ‫بــازار می فروختــم و بعــد از ان ترجیــح دادم به‬ ‫جای عرضه گلها در بازار‪ ،‬با راه اندازی گالبگیری‬ ‫در منــزل بــه تولیــد گالب نیــز اشــتغال داشــته‬ ‫باشــم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬هر روز در زمان گل چینی‬ ‫بــه همــراه اعضای خانــواده از ســاعت هفت تا‬ ‫‪ ۹‬صبــح گلهــا را چیــده و بعــد از ان در منــزل‪،‬‬ ‫گالبگیری را شروع می کنیم‪.‬این کشاورز‪ ،‬کم اب‬ ‫خــواه بودن گل محمــدی و صرفه اقتصادی ان‬ ‫را یــاداور شــد و اظهــار امیدواری کــرد که بتواند‬ ‫بــا حمایــت مســووالن‪ ،‬ســطح زیــر کشــت گل‬ ‫محمــدی را افزایــش داده و در کنــار ان نیــز یک‬ ‫کارگاه گالبگیــری دارای تجهیزات کافی ایجاد و‬ ‫رونق بیشتری به کار خود دهد‪.‬‬ ‫یــک کشــاورز اهل روســتای فیــرورق خوی که‬ ‫شــهر گل محمــدی اذربایجــان غربــی و منطقــه‬ ‫ای کوهســتانی اســت‪ ،‬می گویــد‪ :‬از زمان کودکی‬ ‫تاکنون به گرفتن عرقیجات و از جمله گالب گیری‬ ‫مشــغول هســتم و تا قبل از داشــتن مزرعه گل با‬ ‫خریدن گل از روســتاهای باالدست کار گالبگیری‬ ‫را انجام می دادم‪.‬محمد صالحی با اشاره به اینکه‬ ‫کار چیدن گلها را با پرداختن مزد به کارگران انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال گذشته روزانه ‪ ۲۶‬کیلوگرم‬ ‫گل برداشــت می کردم اما امســال به دلیل شرایط‬ ‫جــوی و گرمــای زودهنــگام میــزان برداشــت گل‬ ‫کاهش یافت‪ .‬وی با مقرون به صرفه عنوان کردن‬ ‫کار گالبگیری یاداور شد‪ :‬داشتن مزرعه گل در کنار‬ ‫گالبگیری‪ ،‬اقتصادی و مقرون به صرفه تر اســت‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬توانستم هر سال گالب های گرفته‬ ‫شــده از گل های مزرعه خــود را به صورت کامل و‬ ‫بی واسطه در بازار عرضه کنم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی کشت گل محمدی در‬ ‫شهرستان خوی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی خــوی از افزایــش ‪۱۵‬‬ ‫درصــدی ســطح زیــر کشــت گل محمــدی در این‬ ‫شهرســتان طــی ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫برداشت گل محمدی از گلستان های این شهرستان‬ ‫کــه بــه عنــوان قطــب تولیــد ایــن محصــول در‬ ‫اذربایجان غربی به شمار می رود‪ ،‬اغازشده است‪.‬‬ ‫علــی اصغر امینی گفــت‪ :‬در بیش از ‪ ۱۵۵‬هکتار از‬ ‫باغات منطقه‪ ،‬گل محمدی کشت شده که نسبت‬ ‫به سال گذشته ‪ ۲۰‬هکتار‪ ،‬افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ارائه برنامه ها و خدمات ترویجی و‬ ‫توزیــع نهال های یارانــه دار گل محمدی به ارزش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال پیش بینی می شــود امســال با‬ ‫برداشــت ‪ ۴.۵‬تــن در هــر هکتــار در مجمــوع ‪۶۱۰‬‬ ‫تن محصول گل تر محمدی از گلستان های خوی‬ ‫برداشت شود‪.‬وی گونه های گل محمدی کشت‬ ‫شده در خوی را از نوع رقم های خاردار ریز کوتاه‬ ‫و بزرگ و توده های محلی عنوان کرد واضافه کرد‪:‬‬ ‫گل محمــدی خوی از نظر کیفیــت قابل رقابت با‬ ‫دیگر مناطق کشور نیست‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۲۰‬هزار اصله نهال یارانه دار گل‬ ‫محمدی در سطح استان‬ ‫رییسسازمانجهاد کشاورزیاذربایجانغربی‬ ‫با اشاره به توزیع ‪ ۲۰‬هزار اصله نهال یارانه دار گل‬ ‫محمدی از محل طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه‬ ‫گفــت‪ ۳۶۱:‬هکتار از اراضی اســتان زیر کشــت گل‬ ‫محمــدی قرار دارد کــه ‪ ۱۴۸‬هکتار از باغات بارور‬ ‫و مابقــی بــه صــورت نهال اســت‪.‬کرامتی بــا بیان‬ ‫اینکــه میــزان تولید گل تر از اراضی زیر کشــت این‬ ‫محصــول در اســتان بیــش از ‪ ۵۱۰‬تــن اســت ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مقایســه با ســا ل قبل پنج درصد تولید گل‬ ‫افزایش داشته است‪.‬وی با اشاره به حمایت جهاد‬ ‫کشاورزی از کشت این گیاه دارویی معتقد است‪:‬‬ ‫رویکرد سازمان در جهت افزایش سطح زیر کشت‬ ‫و تولید محصول و حفظ منابع طبیعی با حمایت‬ ‫از توســعه این محصول رویکــرد مطلوبی خواهد‬ ‫بود‪.‬وی با بیان اینکه زمان برداشت گل محمدی‬ ‫از اواخر اردیبهشت ماه شروع و تا اواخر خرداد ماه‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬ارقام گل محمدی موجود‬ ‫اســتان رقم های مخصوص گالب به منظور گالب‬ ‫کشــی و رقــم مربایی جهت تهیه مربــا و مارماالد‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوی و ارومیه دارای بزرگترین مزارع گل‬ ‫محمدی‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان با بیان‬ ‫اینکه متوســط عملکــرد برگ گل محمــدی در هر‬ ‫هکتــار ‪ ۳.۶‬تــن اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ارقــام مورد‬ ‫استفاده برای کشت این محصول در سطح استان‬ ‫اغلــب گل محمدی خــوی بــوده و از ارقام محلی‬ ‫کاشان نیز به صورت محدود برای کشت استفاده‬ ‫می شود که بیشترین سطح زیر کشت مربوط به‬ ‫شهرستان های خوی و ارومیه است‪.‬طبق اظهارات‬ ‫کرامتی از ‪ ۸۰‬درصد محصوالت برای عرقگیری‪ ،‬و‬ ‫مابقی به صورت گلبرگ خشک برای تهیه گل قند‪،‬‬ ‫مربا و ســایر مصارف خوراکی‪ ،‬مصرف تازه خوری‬ ‫و حــدود پنــج درصد به صورت غنچه خشــک به‬ ‫منظور صادرات اســتفاده می شود‪.‬وی بر این باور‬ ‫است که در راستای حمایت از کشت گیاهان کم‬ ‫اب بــر‪ ،‬بــرای توســعه ســطح زیر کشــت از طریق‬ ‫واگــذاری اراضــی ملــی در خــارج از حوضــه ابریــز‬ ‫دریاچه ارومیه‪ ،‬توزیع نهال یارانه دار گل محمدی‬ ‫در بیــن متقاضیــان و راهنمایــی فنی جهت بهبود‬ ‫تولید و پرداخت تسهیالت از محل کمک های فنی‬ ‫و اعتباری و صندوق توسعه محصوالت باغی مورد‬ ‫توجه و در اولویت است‪.‬‬ ‫تجاری سازی گل محمدی ضرورتی اجتناب‬ ‫ناپذیر‬ ‫معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه گل‬ ‫محمــدی بــا دارا بــودن مزایــای بســیار در تهیــه‬ ‫محصــوالت بهداشــتی و داروســازی‪ ،‬گیاهــی بــا‬ ‫اهمیت برای کشور است که نیازمند تجاری سازی‬ ‫اســت معتقد اســت‪ :‬باید ســهم این محصــول در‬ ‫صــادرات نیــز افزایش یابد‪.‬جعفر وحــدت ویژگی‬ ‫هــای این محصــول را کم توقع بــودن در نیاز ابی‬ ‫و سازگاری در اراضی و مراتع فقیر و تخریب شده‬ ‫مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬گل محمــدی قادر اســت‬ ‫خود را با شرایط نامساعد وفق داده و از تخریب‬ ‫اراضی ملی جلوگیری کند‪.‬طبق گفته های وی گل‬ ‫محمدی پس از باز شــدن دوام کمی روی شــاخه‬ ‫دارد و در صــورت تاخیــر طــی ‪ ۲۴‬ســاعت رنــگ‬ ‫ان بــه ســفیدی گراییــده و می ریــزد و تاخیــر زمان‬ ‫برداشــت افــت شــدید کیفیــت گالب و اســانس‬ ‫اســتحصال شــده را در پی دارد‪.‬براســاس اظهارات‬ ‫وی و ســایر کارشناســان برداشــت در صبــح زود و‬ ‫قبل از طلوع افتاب و هوای خنک بامدادی شروع‬ ‫و تا قبل از گرم شدن هوا بایستی انجام و به مراکز‬ ‫خرید یا کارخانجــات عرق گیری انتقال یابد؛ زیرا‬ ‫بــا گرم شــدن هــوا گل های چیده شــده پژمــرده و‬ ‫فعالیت های تخمیری در گل ها که اغلب روی هم‬ ‫انبار و فشرده می شوند افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪۷۵‬هزارهکتارازجنگل هایبلوطچهارمحالوبختیاری گرفتاربیماریاست‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری چهارمحال‬ ‫و بختیــاری گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار‬ ‫لهــای بلــوط ایــن اســتان مبتــا و گرفتــار‬ ‫از جنگ ‬ ‫بیمــاری اســت کــه از ایــن ســطح ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار‬ ‫درگیر بیماری خشــکیدگی بلوط و ‪ ۲۵‬هزار هکتار‬ ‫گرفتــار افت جوانه خوار بلوط شــده اســت‪ .‬ســید‬ ‫اسماعیل صالحی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه بیماری های‬ ‫خشکیدگی و افت جوانه خوار در جنگل های بلوط‬ ‫زاگرس توســعه و شــیوع یافته اســت که در همین‬ ‫راستا‪ ،‬سند ملی توسعه زاگرس باهدف پیشگیری‪،‬‬ ‫احیا‪ ،‬توســعه و بهر هبــرداری از جنگل های زاگرس‬ ‫نشــده است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬به منظور مقابله‬ ‫تدوی ‬ ‫با بیماری افت جوانه خوار بلوط‪ ،‬چهار هزار هکتار‬ ‫از جنگل هایبلوطچهارمحالوبختیاریسم پاشی‬ ‫شــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬افــت جوانــه خــوار بلوط‬ ‫تهــای تخریــب گونه های‬ ‫یکــی از مهم تریــن عل ‬ ‫جنگلی بلوط است که این افت در مرحله الروی‬ ‫گهــا تغذیــه و در صورت طغیان‬ ‫از جوان ههــا و بر ‬ ‫درختــان را عاری از بــرگ می کند‪ .‬مهم ترین دالیل‬ ‫خشکیدگی درختان جنگلی چهارمحال و بختیاری‬ ‫شامل افزایش دما‪ ،‬کاهش رطوبت‪ُ ،‬‬ ‫سم کوب شدن‬ ‫عرص ههــای جنگلی و افات و بیماری ها اســت‪ .‬او‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۴‬طرح بــا ‪ ۴۳‬زیر پروژه‬ ‫بــرای منابع طبیعــی و ابخیزداری اســتان در قالب‬ ‫طــرح‪ ،‬تعریــف و برای اجــرای ان یک هزار میلیارد‬ ‫ریال اعتبار پیشنهادشــده اســت و ایــن طرح ها در‬ ‫بخش های طبیعت گردی‪ ،‬زراعت چوب‪ ،‬توســعه‬ ‫جنگل‪ ،‬توســعه مراتع‪ ،‬ابخیزداری‪ ،‬ابخوان داری‪،‬‬ ‫تولید بذر و نهال گونه های مرتعی هستند‪ .‬صالحی‬ ‫افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۴۳۰‬طــرح بــا ‪ ۴۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبار مصوب و تخصیــص ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫در اســتان اجرایی شــد کــه از این تعــداد اعتبارات‬ ‫‪ ۱۷۲‬طــرح از محــل صنــدوق توســعه ملــی‪۱۵۹ ،‬‬ ‫فهــای ملــی و ‪ ۹۹‬طــرح از بودجــه‬ ‫طــرح از ردی ‬ ‫اســتانی اجرایی تامین شــد‪ .‬صالحی حفظ منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری بــرای اینــدگان و رســیدن به‬ ‫توســعه پایدار را ضروری دانســت و اظهار داشت‪:‬‬ ‫بیابان زایی های کنونی به علت بی تدبیری و سوء‬ ‫مدیریت انسان ها در طبیعت است‪ .‬او گفت‪ :‬سوء‬ ‫مدیریت در ابخوان داری و برداشت های بی رویه از‬ ‫سفره هایزیرزمینیجزوعلت هایاصلیمشکالت‬ ‫دشت بزرگ شهرکرد و تبدیل ان به کانون ریزگرد و‬ ‫گردوغبار به شمار می رود‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اســتان گفت‪ :‬هم اکنون تمام ‪ ۱۱‬دشت‬ ‫چهارمحال و بختیاری برای برداشــت از منابع اب‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬از سوی وزارت نیرو ممنوعه و یا ممنوعه‬ ‫بحرانــی اعال مشــده اند‪ .‬صالحــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫فرونشست خاک‪ ،‬نابودی پوشش گیاهی‪ ،‬تبدیل‬ ‫منابع اب وخاک به شوره زار‪ ،‬نبود طرح تعادل دام و‬ ‫مرتع از مهم ترین مشکالت دشت بزرگ شهرکرد به‬ ‫شمار می رود که در همین راستا اجرای طرح هایی‬ ‫برای حفظ پوشــش گیاهی‪ ،‬پخش ســیالب‪ ،‬مهار‬ ‫بهــا‪ ،‬جلوگیــری از مصــرف ســوخت های‬ ‫روان ا ‬ ‫فســیلی و هدایت به سمت وســوی ســوخت های‬ ‫جایگزیــن از منابع تجدید پذیر‪ ،‬تغذیه مصنوعی‬ ‫در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫قــرار دارد‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫کاداســتر در نیمه نخست ســال جاری برای تمامی‬ ‫نقاط استان اجرا می شود و اجرای طرح های مرتبط‬ ‫با توسعه و حفظ منابع طبیعی و ابخیزداری مانند‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار گیاهــان دارویــی‪ ۱۱ ،‬هــزار‬ ‫هکتار ممیــزی مراتع‪ ۱۱۸ ،‬هزار هکتــار مرتع داری‬ ‫تلفیقــی‪ ۳۵۴ ،‬هــزار هکتــار کاداســتر‪ ،‬تعییــن‬ ‫محدوده یک هزار و ‪ ۵۲۰‬هکتار ذخیره گاه جنگلی‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۱‬هکتار جنگل کاری اقتصادی‪ ۱۱۳ ،‬هزار هکتار‬ ‫مرتع داری‪ ،‬یک هزار و ‪ ۶۳۸‬هکتار زراعت چوب و‬ ‫‪ ۲۳‬هزار هکتار ابخیزداری و ابخوان داری به منظور‬ ‫مقابله با خشکسالی در سال گذشته انجام شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اکنون به ازای حفاظت از هر ‪ ۳۰‬هزار هکتار‬ ‫مرتع و ‪ ۶‬هزار هکتار جنگل به یک نیروی انسانی‬ ‫و درمجموع به ‪ ۱۱۹‬نفر نیاز است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تقدیراز مشارکتشهروندان گرگانیدر طر ح های کاشتونگهدارینهال‬ ‫رئیسسازمانسیما‪،‬منظروفضایسبزشهرداری‬ ‫گرگان از مشــارکت شــهروندان گرگانی در طرح های‬ ‫کاشــت و نگهداری نهال تقدیر و تشکر کرد‪ .‬یحیی‬ ‫ســتوده نیا با ابراز رضایت از مشــارکت شهروندان در‬ ‫حهــای نهــال کاری گفت‪ :‬بــا لطف خداونــد‪ ،‬در‬ ‫طر ‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته‪ ،‬موج بلندی از درخواست‬ ‫همکاریشهروندانفهیم گرگانیدررابطهبا کاشتو‬ ‫نگهداریدرختانبهپاخاست کهباخواستخداوند‬ ‫و تدابیر اتخاذشده توسط تیم کارشناسان سازمان‪،‬‬ ‫توانستیم به نحو احسن دست همکاری شهروندان‬ ‫را بفشاریم‪ .‬ستوده نیا در خصوص نحوه همکاری و‬ ‫مشــارکت شهروندان گرگانی اشــاره کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫گرگانی‪،‬می تواننددرفازتهیهوکاشتنهالوهمچنین‬ ‫در مراحــل مختلــف نگهــداری از نهال هــا با ســازمان‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬او ادامه داد‪ :‬از شهروندانی که‬ ‫به صورتمشارکتیدرطرح هایمشارکتیتهیه‪،‬کاشت‬ ‫ونگهدارینهالهمکاریداشته اند‪،‬درجلسه ایتقدیر‬ ‫و تشــکر به عمل امد‪ .‬رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضایسبزشهرداری گرگانهمچنیناز احداثرینگ‬ ‫سبزبا کاشت گیاهانپرچینیوروندهدر میدانبسیج‬ ‫وطراحی‪،‬ساختونصبالمانصندوقارادر میدان‬ ‫ولی عصرومیدانشهرداریخبرداد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اغاز طرح سازگاری ‪ ۶‬رقم‬ ‫محصوالت گرمسیری در‬ ‫جنوب کرمان‬ ‫مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب‬ ‫کرمان از بررسی سازگاری ‪ ۶‬رقم محصوالت گرمسیری‬ ‫گزینش شده در هفت شهرستان این استان خبر داد‪.‬‬ ‫امیر میرشکاری در گفت وگو با ایرنا این ارقام را شامل‬ ‫پکان (گردو)‪ ،‬گواوا‪ ،‬کنار‪ ،‬خرما‪ ،‬انبه و پاپایا برشمرد‬ ‫ششــده‬ ‫و گفــت‪ :‬طــرح ســازگاری ایــن ارقــام گزین ‬ ‫محصوالت گرمســیری به صــورت پایلوت در جنوب‬ ‫کرمان اغازشــده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬طرح یادشــده‬ ‫بــا همکاری مرکز امــوزش و تحقیقات جنوب کرمان‬ ‫و مدیریت باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی انجام‬ ‫می شــود‪ .‬امیر شــکاری بابیــان اینکه جنــوب کرمان‬ ‫ظرفیت کشــاورزی و باغداری بســیاری خوبی دارد‪،‬‬ ‫ارقام گزینش شده شاخص منطقه جنوب را شامل ‪۲‬‬ ‫نــوع خرمــا و ‪ ۱۴‬رقــم پکان اعالم کــرد‪ .‬وی انتخاب‬ ‫درخت کنار‪ ،‬انبه‪ ،‬گواوا‪ ،‬گردوی گرمســیری و پاپایا‬ ‫را بــر اســاس شــرایط اقلیمــی منطقه جنــوب کرمان‬ ‫عنــوان کرد و بر لزوم اجرای طرح های تحقیقاتی در‬ ‫سایر گیاهان با توجه به ظرفیت منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی جنوب کرمان گفت‪:‬‬ ‫با توجه به نیاز منطقه به پاجوش خرما به ویژه رقم‬ ‫دارای اولویت اقتصادی کلوته‪ ،‬تولید نهال این رقم‬ ‫با روش کشت بافت برای اولین بار موردبررسی قرار‬ ‫ششــده‬ ‫گرفــت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬درخت های گزین ‬ ‫بر اســاس نیاز‪ ،‬میزان ثمر دهی و ســازگاری با محیط‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫استخرهای کشاورزی قاتل‬ ‫حیات وحش یزد‬ ‫کارشناس حوزه محیط زیست یزد به دست درازی‬ ‫انســان در حقابــه حیات وحش اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫گزارش ها و مستندات زیادی از تلف شدن گونه های‬ ‫مختلــف حیات وحــش در اســتخرهای مصنوعی که‬ ‫انســان ها برای ذخیره اب جهت مصارف کشاورزی‬ ‫ایجاد می کنند‪ ،‬دریافت می شود‪.‬‬ ‫مهــدی زارع خورمیــزی در گفت وگــو بــا ایســنا‬ ‫ضمــن اشــاره بــه وضعیــت نامســاعد حیات وحــش‬ ‫بــا اغــاز فصــل گرما‪ ،‬گفت‪ :‬هرســاله با شــروع فصل‬ ‫گرمــا بــا بحــران دیگــری در کنــار ســایر بحران ها نیز‬ ‫روبرو هستیم‪ ،‬گزارش ها و مستندات زیادی از تلف‬ ‫شدن گونه های مختلف حیات وحش در استخرهای‬ ‫مصنوعــی کــه انســان ها بــرای ذخیــره اب جهــت‬ ‫مصارف کشاورزی ایجاد می کنند‪ ،‬دریافت می شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بســیاری از این استخرها به دلیل قرار‬ ‫گرفتــن در داخــل یــا حاشــیه زیســتگاه های طبیعــی‬ ‫موردتوجــه حیات وحــش قرار می گیرند لذا هرســاله‬ ‫تعــداد زیــادی از حیات وحــش از رده هــای مختلف‬ ‫جانــوری ازجملــه خزندگان‪ ،‬پســتانداران و پرندگان‬ ‫و گونه هایــی ماننــد مــار‪ ،‬انواع مارمولــک‪ ،‬بزمچه‪،‬‬ ‫اهــوی ایرانــی‪ ،‬روباه‪ ،‬کبک و تیهو در این اســتخرها‬ ‫تلف می‪‎‬شــوند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬استخرهای ذخیره اب‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اغلب از جنس بتن یا پلی اتیلن هستند که‬ ‫البته هر دو نوع‪ ،‬در صورت رعایت نشدن تمهیدات‬ ‫الزم و نبود فنس کشــی‪ ،‬بســیار برای حیات وحش و‬ ‫حتی انسان خطرناک هستند‪ .‬زارع خورمیزی بابیان‬ ‫این که در استخرهای پلی اتیلنی به دلیل جنس دیواره‬ ‫و حالت دیواره که صاف‪ ،‬صیقلی و لغزنده اســت‪،‬‬ ‫شــاهد تلفــات بیشــتر حیات وحش هســتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حیــوان پس از افتادن داخل اســتخر‪ ،‬قادر به بیرون‬ ‫امــدن نیســت و محکوم بــه مرگ می‪‎‬شــود‪ ،‬ایــا این‬ ‫حق حیات وحش اســت؟ او ادامه داد‪ :‬بشر با تمام‬ ‫قــدرت بــه جنگ با طبیعت رفته اســت و ســعی در‬ ‫نابــودی حیات وحش با تمام تــوان را دارد‪ ،‬تخریب‬ ‫زیســتگاه (جاده ســازی و فعالیت هــای معدنــی)‪،‬‬ ‫شکار غیرمجاز‪ ،‬تلفات جاده ای‪ ،‬نابودی منابع ابی‬ ‫و از دیگر مســائلی اســت که حیات وحش را تهدید‬ ‫می کنــد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬گونه هــای مختلف جانوری‬ ‫اســتان یزد طی هزاران ســال با شرایط اب و هوایی‬ ‫گرم و خشک و همچنین کم ابی کویر سازگاری پیدا‬ ‫کردنــد و بایــد ایــن موضــوع مهــم را مدنظــر داشــته‬ ‫باشــیم کــه ما حق هیچ گونه دخالــت در طبیعت را‬ ‫به جز در موارد خاص‪ ،‬ضروری و با نظر کارشناســان‬ ‫مربوطــه نداریــم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ســاخت ابشــخور یا‬ ‫حتمــا باید با نظر‬ ‫اضافــه کــردن منابع ابــی در کویر‬ ‫ً‬ ‫کارشناسان انجام پذیرد چراکه هرگونه دخالت غیر‬ ‫کارشناسی و نابجا قطعا به ضرر اکوسیستم خواهد‬ ‫بود‪ .‬زارع خورمیزی‪ ،‬جانوران وحشی حتی قبل از ما‬ ‫انسان ها روی کره زمین زندگی می کردند و طبیعت‬ ‫و تمام زیستگاه های طبیعی خانه ان ها بوده است‬ ‫ولی طی قرن گذشته و با افزایش جمعیت انسان ها‬ ‫رفته رفتــه محــل زندگــی گونه های جانوری توســط‬ ‫انسان ها اشغال شده است‪ .‬او افزود‪ :‬مزارع‪ ،‬باغ ها‪،‬‬ ‫خانه هــا‪ ،‬ویالهــا‪ ،‬کارخانه ها و منازل مســکونی در‬ ‫محل زیستگاه ها طبیعی ساخته شدند و عرصه برای‬ ‫زندگی این جانوران وحشــی هرروز تنگ تر و تنگ تر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مسئول بابیان این که انسان ها با حفر تعداد‬ ‫زیــادی چــاه اب‪ ،‬ســطح اب ســفره های زیرزمینی را‬ ‫به شــدت کاهش می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن اقدام‪ ،‬اکثر‬ ‫چشــمه های طبیعی را خشــکانده و اب بســیاری از‬ ‫چشمه های باقیمانده را نیز به تصرف خود دراورده‬ ‫و ان را برای مصارف کشاورزی و اشامیدنی به مزارع‬ ‫و همچنین مناطق مسکونی منتقل کرده است و البته‬ ‫بقیه روان اب ها و اب های ســطحی و زیرســطحی را‬ ‫نیــز به نحوی برای مصارف خــود مدیریت کردند و‬ ‫این بود قصه تلخ خشک شدن تاالب ها‪ ،‬چشمه ها‬ ‫و سایر زیستگاه های ابی است که حیات وحش هم‬ ‫از ان ها سهمی دارند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۴‬هزار شغل در حوزه‬ ‫صنایع دستیکرمانشاه‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫جبار گوهری‪ ،‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۱۱‬میلیارد تومان تسهیالت به هنرمندان‬ ‫صنایع دستیاستانپرداختشد کهاینتسهیالتزمینه‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۲‬هزار شغل را فراهم کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به همه گیری ویروس کرونا بسیاری‬ ‫از مشــاغل با مشــکل مواجه شدند‪ ،‬اما در سال گذشته‬ ‫موفق به صادرات ‪ ۳۰‬میلیون دالر صنایع دستی شدیم‬ ‫که بخشی از ان نیز به صورت فروش مجازی بوده است‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی استان خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه های ایجاد‬ ‫شــغل در حوزه صنایع دستی نسبت به بخش صنعت‬ ‫کمتر است و می توان با کمترین سرمایه گذاری بیشترین‬ ‫تاثیرگذاری در اشتغال های مولد داشته باشیم‪ .‬گوهری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به رشد روزافزون بستر های فضای‬ ‫مجــازی در نظــر داریــم تــا پایان امســال ســامانه جامع‬ ‫صنایع دستیراراه اندازی کنیم کهمی تواندزمینهتوسعه‬ ‫فروش های دیجیتالی و مجازی را فراهم کند‪.‬‬ ‫او به اقدامات مهم حوزه صنایع دستی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬موفق به ثبت ملی شهرستان داالهو‬ ‫به عنوانشهرتنبور‪ ،‬گلیمهرسین‪ ،‬گیوهنودشهوساز های‬ ‫ســنتی روستای فش در شهرستان کنگاور شدیم که این‬ ‫شرایط فرصتی را برای ایجاد دبیرخانه های دائمی ان ها‬ ‫در سال جاری باهدف توسعه این مناطق فراهم کرد‪.‬‬ ‫طرح پیشنهادی به دولت‬ ‫برای تصویب طرح شهید‬ ‫درراه خدمت‬ ‫ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای طرحــی‬ ‫را بــه دولــت پیشــنهاد داد کــه در صــورت تصویــب‪،‬‬ ‫راهداران خدومی که مستقیما درگیر عملیات نگهداری‬ ‫و خدمت رسانی در جاده ها هستند‪ ،‬در صورت فوت در‬ ‫حینفعالیت‪،‬شهیدراهخدمتقلمدادخواهندشد‪.‬‬ ‫عباســعلی بنی اســدی معــاون توســعه مدیریت و‬ ‫منابــع ایــن ســازمان بابیــان این مطلــب که ایــن اقدام‬ ‫به منظور حمایت های مادی و معنــوی از خانواده های‬ ‫این قشر زحمتکش در دستور کار قرار دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫نکــه مطابــق تبصــره ‪ ۱‬مــاده ‪۴‬‬ ‫کــرد‪ :‬بــا عنایــت بــه ای ‬ ‫قانون اصالح اساسنامه بنیاد شهید و تبصره ذیل ماده‬ ‫یک قانون جامع خدمت رســانی بــه ایثارگران‪ ،‬تعیین‬ ‫مصادیقعملیشهید‪،‬مفقوداالثر‪،‬جانباز ازادهواسیردر‬ ‫چارچوب و قوانین نیروهای مسلح کل نیروهای مسلح‬ ‫تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رســد‪ .‬ازانجایی که‬ ‫ســالیانه تعــدادی از عوامــل خــدوم راهــداری در حیــن‬ ‫عملیات راهداری و خدمت به مردم جان شیرین خود‬ ‫را از دست می دهند و خانواده های ان ها فاقد هرگونه‬ ‫پشتوانه معنوی و مادی می شوند و دولت و به صورت‬ ‫خاص سازمان متبوع هیچ گونه مجوزی جهت حمایت‬ ‫از ان ها ندارد‪ ،‬لذا برای حمایت از خانواده های این قبیل‬ ‫همکارانخدمتگزار پیشنهادمربوطهجهتسیرمراحل‬ ‫تصویبی به دولت ارسال شده است و امیدواریم که این‬ ‫پیشنهادموردتائیدهیئتدولتقرار گیرد‪.‬‬ ‫هزینه بستری بیمه شدگان‬ ‫تامین اجتماعی رایگان شد‬ ‫در کلیهشهرستان هایاستان کرمانشاه کهبیمارستان‬ ‫تامیناجتماعیندارند‪،‬هزینهبستریدر بیمارستان های‬ ‫دانشــگاهی بــرای همه بیم هشــدگان تامیــن اجتماعی‬ ‫رایگان است‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬پیش ازاین هزینه های بســتری‬ ‫تنهادربیمارستان هایاختصاصیتامیناجتماعیشامل‬ ‫بیمارســتان شــهدا و حضــرت معصومه (ع) کرمانشــاه‬ ‫رایگان بود‪ .‬ایمان بیوس افزود‪ :‬در شــهر کرمانشــاه نیز‬ ‫هزینه های بســتری افراد بیم هشــده ‪ ۶۵‬ســال به باال در‬ ‫بیمارستان های دانشگاهی رایگان است‪ .‬او همچنین با‬ ‫اشــاره به حــذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی‬ ‫و تامین اعتبار این دفترچه ها‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با این‬ ‫کار ساالنه از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار مراجعه به سازمان‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی اســتان کرمانشــاه جلوگیری م ‬ ‫بیــوس بابیان اینکه ‪ ۷۵۰‬هزار نفر در اســتان کرمانشــاه‬ ‫تحتپوششبیمهتامیناجتماعیقرار دارند‪،‬افزود‪:‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۰‬خدمت حضوری تامین اجتماعی برای‬ ‫کاهش مراجعات به صورت غیرحضوری و الکترونیکی‬ ‫ارائهمی شود‪.‬‬ ‫کاله بردار اینترنتی‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمانشــاه از شناســایی و‬ ‫دستگیریفردی کهدریکیازسایت هایاگهیواسط‪،‬به‬ ‫کاله برداری اینترنتی پرداخته بود خبر داد‪ .‬سرهنگ علی‬ ‫عباسی کسانی اظهار داشت‪ :‬در پی شکایت تعدادی از‬ ‫شهروندان مبنی بر این که دریکی از سایت های واسط‪،‬‬ ‫مطلبــی بــا موضوع فروش امتیــاز وام باکم بهــره یکی از‬ ‫سازمان هامشاهده کرده اندوهدف کاله برداریاینترنتی‬ ‫قرارگرفته اند‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور کار پلیس‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شــاکیان در ادامه بیان داشــتند‬ ‫فرد کاله بردار با فریب انان و با ارائه برگه های ثبت نام و‬ ‫تشکیلپروندهجعلیمبالغیرابه عنوانپیش پرداخت‬ ‫از مالباختگان دریافت نموده است و پس از اخذ وجه‪،‬‬ ‫دیگرجوابگویقربانیاننبودهاست‪.‬‬ ‫رویدا د کرمانشاه‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫اب چشمه های استان ‪ ۷۰‬درصد کاهش یافته است‬ ‫سایه خشکسالی بر سر کرمانشاه‬ ‫فاطمه زردویی ‪ :‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان کرمانشاه گفت‪ :‬اب چشــمه های استان در‬ ‫ســال جــاری ‪ ۷۰‬درصــد کاهش یافته اســت که این‬ ‫چشمه ها از منابع اصلی تامین اب شرب در استان‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫علیرضــا کاکاونــد در جمــع اصحــاب‬ ‫رســانه اســتان اظهار داشــت؛ در ســال جاری‬ ‫بیشــترین کاهــش بارندگــی را در اســتان‬ ‫کرمانشــاه شــاهد بودیــم به طوری کــه ‪۱۹۰‬‬ ‫میلی متــر بارندگــی نســبت بــه میانگیــن‬ ‫گذشــته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این کاهش در تامین منابع اب‬ ‫شــرب تاثیر زیادی داشــته اســت به طوری که‬ ‫چشــمه ها کــه از منابــع اصلــی تامیــن اب‬ ‫شــرب می باشــند کاهــش ‪ ۷۰‬درصــدی اب‬ ‫چشــمه ها در اســتان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬در بخــش مصــارف نیــز‬ ‫مصــرف ســرانه اســتان ‪ ۲۲۳‬لیتر بــر ثانیه در‬ ‫شــبانه روز بوده که نســبت به سرانه مصرف‬ ‫میانگین کشــوری باالتر اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ســال جــاری با خشکســالی‬ ‫مواجــه هســتیم کــه در ‪ ۵۰‬ســال گذشــته‬ ‫ســابقه نداشــته اســت بنابرایــن طــی امســال‬ ‫بایســتی مــردم در ایــن رابطــه صرفه جویــی‬ ‫در مصــرف اب را بــه نحــو احســن انجــام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫کاکاوند در ادامه تاکید داشت‪ :‬امادگی داریم‬ ‫تا برای مجتمع های بدون مخزن اب این مخزن‬ ‫عهــا‬ ‫را تهیــه نماییــم و بــا شناســایی ایــن مجتم ‬ ‫هزینه ان ها را بر روی صورتحساب قبض ماهیانه‬ ‫مشترکان این مجتمع ها محاسبه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬شهر کرمانشاه‪ ۲۵۰‬هزار مترمکعبنیاز‬ ‫به مخزن دارد که در حال حاضر این مقدار ‪ ۱۲۹‬هزار‬ ‫شاهدهستیم‪.‬‬ ‫اوبیانداشت‪:‬در حالحاضرعملیاتاب رسانی‬ ‫بــه ‪ ۱۷۰‬روســتا ب هصــورت ســیار و اب تانکــر انجــام‬ ‫می شود و پیش بینی می شود بر اساس کم ابی های‬ ‫کنونی این مقدار به‪ ۳۰۰‬روستا برسد‪.‬‬ ‫ازنظر کیفیت مشکلی مشاهده نشده است‬ ‫مترمکعب است و تقریبا با نصف ظرفیت مخزن‬ ‫مواجههستیم‪.‬‬ ‫میزان هدر رفت اب در کرمانشاه حدود ‪۳۸‬‬ ‫درصد است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشــاه بیان داشــت‪ :‬در حوزه شــهرها یک هزار‬ ‫‪ ۷۴۱‬لیتــر بر ثانیه کمبــود اب داریم که یــک هزار و‬ ‫‪ ۵۰‬لیتر ان مربوط به شهر کرمانشاه بوده و در حوزه‬ ‫روســتاها نیــز ‪ ۲۸۱‬لیتر بــر ثانیه با کمبــود اب روبرو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او در مــورد دلیــل قطعــی اخیــر اب در محلــه‬ ‫فردوســی نیز اظهار داشــت‪ :‬لوله اصلی گاز شهر به‬ ‫لوله اصلی اب چسبیده بود که با فشار وارده بر لوله‬ ‫اب تخریب شده بود و موجب قطعی چندروزه اب‬ ‫در محله فردوسی شد‪.‬‬ ‫کاکاونــد ادامــه داد؛ میــزان هــدر رفــت اب در‬ ‫کرمانشاه حدود ‪ ۳۸‬درصد است که این مقدار باال‬ ‫بوده و میانگین هدر رفت اب در کشور ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫است که یکی از دالیل اصلی باال بودن هدر رفت‬ ‫اب در کرمانشاه فرسودگی شبکه است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ســال جــاری درمجمــوع بیــش از‬ ‫‪ ۱۱۲‬میلیارد تومان اعتبارات به شــرکت ابفا اســتان‬ ‫تعلق گرفته است که با همکاری نمایندگان مجلس‬ ‫و استاندار کرمانشاه اعتبارات شرکت نسبت به سال‬ ‫قبل‪ ۱۲‬برابرافزایش یافتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا کرمانشــاه گفــت‪ :‬از‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۱۳‬حلقه چاه اب در اســتان‬ ‫حفرشــده کــه از ســال ‪ ۹۹‬تاکنــون ‪ ۲۷‬حلقــه چــاه‬ ‫حفرشده است و افزایش چشمگیری را در این زمینه‬ ‫کاکاوند در مورد کیفیت اب استان نیز گفت‪ :‬در‬ ‫اســتان کرمانشاه مشــکالت کیفی اب بسیار پایین‬ ‫بوده و ازنظر کیفیت مشکلی مشاهده نشده است‬ ‫و نگرانی از کیفیت اب نداریم اما گاهی با بارندگی‬ ‫کدورت اب مشــاهده می شود اما مرتبط باکیفیت‬ ‫اب نیســت‪ .‬او ادامــه داد؛ تعداد اکیپ های کنترل‬ ‫کیفیــت اب کرمانشــاه در حال حاضــر به ‪ ۱۷‬اکیپ‬ ‫افزایش یافتــه کــه نســبت بــه قبــل افزایش نشــان‬ ‫می دهد‪ .‬مدیرعامل شــرکت ابفا اســتان کرمانشاه‬ ‫تاکیــد داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۱‬هــزار مشــترک‬ ‫کرمانشــاهی مشــمول طــرح رایــگان شــدن اب‬ ‫یمــاه و اوایــل شــروع این طرح‬ ‫می باشــند کــه در د ‬ ‫تعداد مشترکین مشمول این طرح‪ ۱۴‬هزار مشترک‬ ‫بودوبراساسپیش بینی هاتعدادمشترکانافزایش‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬او افزود‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫مطالباتشرکتابفااز مشترکاناست که‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫تومــان از این مقدار مرتبط به مطالبات مشــترکین‬ ‫خانگیبودهوهمچنینبیشاز‪ ۱۰‬میلیاردتوماناین‬ ‫طلباز دانشگاهعلومپزشکیاستاناست‪ .‬کاکاوند‬ ‫در حوزه فضای سبز و ابیاری باغات در حاشیه شهر‬ ‫با مشــکالت متعددی مواجه هستیم در شهرداری‬ ‫کرمانشاه ‪ ۹۲‬انشعاب غیرمجاز اب شناسایی شده‬ ‫اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬در حــال حاضر ‪ ۱۰‬هزار انشــعاب‬ ‫یشــده که تعداد انشــعابات‬ ‫غیرمجاز اب شناسای ‬ ‫غیرمجاز در کرمانشــاه باالتر از این مقدار بوده که‬ ‫به همکاری مردم در این زمینه نیاز داریم و در طول‬ ‫روزهایایندهبرخوردمناسبیباانشعاباتغیرمجاز‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدرسه دو کالسه روستای ساروخان جوانرود احداث می شود‬ ‫بــا حضــور مرزبــان نظری؛ مدیرکل نوســازی‬ ‫مــدارس اســتان‪ ،‬معاون مشــارکت های مردمی‬ ‫نقــدر افســانه رحیمــی‬ ‫و نماینــده خیــر گرا ‬ ‫تفاهم نامــه مدرســه دو کالســه روســتای‬ ‫ســاروخان شهرســتان جوانــرود بــه مبلــغ ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان امضا شد‪.‬‬ ‫مدرســه دو کالســه روســتای ســاروخان‬ ‫شهرســتان جوانــرود بــا زیربنــای ‪ ۸۸‬مترمربــع‬ ‫و اعتبــار ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان بــه همــت خیــر‬ ‫مدرسه ساز افسانه رحیمی احداث می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صدور مجوز احداثهلی پورت اورژانس‬ ‫رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت‬ ‫حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه‬ ‫گفــت‪ :‬مجوز احداث اشــیانه هلی کوپتر اورژانس‬ ‫کرمانشاه توســط هوافضای سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری صادر شد‪.‬‬ ‫هومن رفیعی در گفت وگو با فارس با اشــاره‬ ‫تهــای پزشــکی در‬ ‫‪ ۶۵۰‬کادر درمانــی و فوری ‬ ‫اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬همــکاران در پایگاه های‬ ‫تهــای پزشــکی ب هصــورت ‪ ۲۴‬ســاعته در‬ ‫فوری ‬ ‫‪ ۶۷‬پایــگاه شــهری و جــاده ای ســطح اســتان‬ ‫خدمات رسانی می کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گســتردگی شهری و افزایش امار تصادفات در‬ ‫محورهــای مواصالتی اســتان نیاز بــه پایگاه های‬ ‫جدید داریم که در این راســتا در سال ‪ ۱۴۰۰‬چند‬ ‫پایــگاه در ســطح اســتان راه اندازی خواهد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت‬ ‫حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه‬ ‫یپــورت اورژانــس‬ ‫از صــدور مجــوز احــداث هل ‬ ‫کرمانشاه خبر داد و گفت‪ :‬مجوز احداث اشیانه‬ ‫هلی کوپتر اورژانس کرمانشــاه توســط هوافضای‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اقدامــات مقدماتــی بــرای نقش ـه برداری و‬ ‫طراحی این اشــیانه در محوطه پشت بیمارستان‬ ‫ایت اهلل طالقانی انجام شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تنهاراهنجاتاقتصاد کشور جهشتولیداست‬ ‫نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور جهــش تولیــد‬ ‫تهــا باید به‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه تمام ظرفی ‬ ‫کار گرفتــه شــود‪ .‬به گــزارش خانه ملت‪ ،‬محمد‬ ‫رشیدی در نشست فعاالن حوزه امور کشاورزی‬ ‫اســتان کرمانشاه‪ ،‬گفت‪ :‬در نشستی با نخبگان‬ ‫و صاحب نظــران حــوزه امــور کشــاورزی اســتان‬ ‫بــه بررســی مشــکالت ایــن حــوزه و راهکارهای‬ ‫رفع ان پرداخته شــد‪ .‬نماینده مردم کرمانشــاه‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫این نشســت کــه در محل اتاق بازرگانی اســتان‬ ‫کرمانشــاه برگزار شــد در خصوص سیاس ـت های‬ ‫تامیــن کاال و تنظیــم بــازار‪ ،‬حمایــت از تولیــد و‬ ‫مانــع زدایــی هــا‪ ،‬مشــکالت بخش کشــاورزی‪،‬‬ ‫تعاون روســتایی‪ ،‬مشــکالت تولیــد‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬دریافــت تســهیالت کشــاورزی‪ ،‬صدور‬ ‫مجــوز تشــکل های کشــاورزی‪ ،‬شــرکت های‬ ‫بازرگانی دولتی‪ ،‬تســهیل تجارت و سایر مسائل‬ ‫ایــن حــوزه بحــث و تبادل نظــر انجــام شــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمانشاه در این نشست با اشاره‬ ‫بــه نام گذاری ســال جــاری به نام ســال «تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها»‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه‬ ‫نجات اقتصاد کشور جهش تولید است و در این‬ ‫زمینه تمام ظرفیت ها باید به کار گرفته شود‪ .‬او‬ ‫یاداور شد‪ :‬مجلس تمام قد در این زمینه پای کار‬ ‫است و از همه ظرفیت های خود برای برداشتن‬ ‫مانع ها و کمک به جهش تولید کشــور استفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷۰‬مگاولت امپربهظرفیتفوقتوزیعشرکت‬ ‫برق منطقه ای غرب در استان افزوده شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب‬ ‫از افزایــش ‪ ۷۰‬مگاولــت امپــری ظرفیــت فــوق ‬ ‫توزیع این شــرکت در اســتان کرمانشــاه هم زمان‬ ‫حهــای هفتــه هفتــم پویش ‪#‬هــر هفته_‬ ‫بــا افتتا ‬ ‫الف_ب_ایــران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد‪ .‬علــی‬ ‫اســدی بــا اعالم ایــن خبر گفــت‪ :‬پــروژه افزایش‬ ‫ظرفیــت پســت ‪ 63/20‬کیلوولــت روانســر از ‪۴۰‬‬ ‫بــه ‪ ۸۰‬مگاولت امپر بااعتبــاری بالغ بر ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومــان یکــی از پروژ ههــای مهمــی بود کــه امروز‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســید‪ .‬او افــزود‪ :‬پــروژه افزایش‬ ‫ظرفیت پست ‪ 63/20‬کیلوولت کنگاور از ‪ ۱۵‬به‬ ‫‪ ۳۰‬مگاولت امپر بااعتباری بالغ بر ‪ ۸‬میلیارد تومان‬ ‫دیگــر پــروژه ای اســت کــه بــرای پایــداری شــبکه‬ ‫بــرق ایــن شهرســتان اهمیــت دارد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫بــرق منطق ـه ای غرب با اشــاره به اهمیت تامین‬ ‫برق طرح گرمســیری در شهرســتان سرپل ذهاب‬ ‫کــه توســط وزارت نیــرو برای توســعه کشــاورزی‬ ‫ثشــده ابــراز‬ ‫و ایجــاد اشــتغال در منطقــه احدا ‬ ‫داشت‪ :‬افزایش ظرفیت پست ‪ 63/20‬کیلوولت‬ ‫سرپل ذهاب ‪ ۲‬از ‪ ۱۵‬به ‪ ۳۰‬مگاولت امپر بااعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۸‬میلیارد تومان یکی دیگر از پروژه هایی‬ ‫اســت کــه توســط ایــن شــرکت احــداث و بــه‬ ‫بهره برداری رســید‪ .‬او بابیــان اینکه با اجرای این‬ ‫پروژ ههــا ‪ ۷۰‬مگاولت امپر به ظرفیت فوق توزیع‬ ‫شــرکت برق منطقه ای غرب در استان کرمانشاه‬ ‫افزود هشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن پروژ ههــا جــزو‬ ‫اولویت شبکه به منظور عبور از پیک بار تابستان‬ ‫ســال جاری اجراشــده است‪ .‬اســدی در ادامه به‬ ‫تشــریح اقدامات این شرکت در خصوص اجرای‬ ‫برنام ههــای پاســخگویی بــار و مدیریت مصرف‬ ‫پرداخت و تصریح کرد‪ :‬پیرو ابالغ نامه وزیر نیرو‪،‬‬ ‫جلساتی با اســتانداران کردستان و ایالم برگزار و‬ ‫تصمیماتــی را در خصوص کاهش ســاعات اداری‬ ‫و مدیریت بار ادارات در ســه اســتان تحت پوشش‬ ‫اتخاذ کردیم که اجرای این برنامه ها باعث کاهش‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصدی بار منطقه در اردیبهشت نسبت‬ ‫بــه فروردین شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت برق‬ ‫منطق ـه ای غــرب گفــت‪ :‬ایــن پروژ ههــا به طورکلی‬ ‫باهدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه‪،‬‬ ‫فراهــم شــدن زیرســاخت تامیــن برق مشــترکان و‬ ‫متقاضیان جدید و صنایع تولیدی‪ ،‬تامین برق طرح‬ ‫گرمســیری و توســعه بخش کشــاورزی و باغــداری‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال در کمترین زمان‬ ‫ممکن توسط این شرکت احداث شده اند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪۴۶‬درصدمشارکتانتخاباتی‬ ‫در استان به ثبت رسید‬ ‫رئیسستادانتخاباتاستان‬ ‫امار حضور مردم در این دوره از‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ ۴۶ :‬درصــد‬ ‫انتخاباتقابل قبولبود‪،‬اظهار‬ ‫جمعیــت واجدیــن شــرایط‬ ‫داشت‪ :‬دشمنان ایران اسالمی‬ ‫اســتان در ســیزدهمین دوره‬ ‫از ماه هــا پیــش از انتخابــات‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫رونــد تبلیغــات بــرای کمرنــگ‬ ‫حسین‬ ‫و ششــمین دوره انتخابــات‬ ‫کردن انتخابــات را اغاز کردند‪،‬‬ ‫خوش اقبال‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا‬ ‫بااین حــال مــردم بــا حضــور‬ ‫شرکتکردند‪.‬‬ ‫حماسی خود در این دوره از انتخابات بذر یاس‬ ‫حسین خوش اقبال در گفتگو با ایرنا مستقر را در دل انان کاشتند‪.‬‬ ‫در ســتاد انتخابات استان اظهار داشــت‪ :‬در این‬ ‫به گفته خوش اقبال در این دوره از انتخابات‬ ‫دوره از انتخابات مردم به خوبی نشان دادند که ‪ ۷۲۴‬هــزار و ‪ ۱۶۰‬تعرفــه رای معادل ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫حامینظاموانقالبهستندودر مقابلدشمنان واجدینشرایطرایاستان کرمانشاهمصرف شده‬ ‫به خوبی ایستادگی می کند‪ .‬او با اشاره به اینکه است‪.‬‬ ‫طرح پزشک خانواده شهری‬ ‫از اول تیر اغاز می شود‬ ‫مدیرکلبیم هسالمتاستان‬ ‫صندوقبیمهسالمتهمگانی‬ ‫کرمانشــاه از اغــاز اجــرای طرح‬ ‫بــرای اخــذ خدمــات موردنیاز‪،‬‬ ‫پزشکخانوادهشهریاز ابتدای‬ ‫تنهــا بایــد بــه مراکــز دولتــی و‬ ‫تیرماه ســال جــاری در صندوق‬ ‫دانشگاهیمراجعهمی کردند‪.‬‬ ‫بیمــه ســامت همگانــی خبــر‬ ‫قــادری افــزود‪ :‬بیمــه ســامت‬ ‫امید قادری‬ ‫داد‪ .‬امیــد قــادری بابیان اینکه‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬یک میلیــون و ‪۲۵۰‬‬ ‫این طــرح در ابتــدا در صندوق‬ ‫هــزار نفــر یعنــی ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫بیمــه ســامت همگانی اجــرا می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬جمعیت استان را در قالب پنج صندوق بیمه ای‬ ‫بیم هشــدگان صنــدوق بیمه ســامت همگانی شــامل‪« ،‬صنــدوق کارکنــان دولــت»‪« ،‬صندوق‬ ‫می تواننــد بــا انتخــاب پزشــک خانواده خــود و روســتاییان و عشایر»‪« ،‬صندوق بیمه همگانی‬ ‫تشکیل پرونده از مزایای ویزیت پزشکان بخش رایــگان»‪« ،‬صنــدوق ایرانیان» و «صندوق ســایر‬ ‫خصوصیبهره مندشوند‪.‬اواظهار داشت‪:‬در این اقشار»زیرپوششدارد‪.‬‬ ‫طرح برای هریک از بیمه شدگان پزشک عمومی‬ ‫اســتان کرمانشــاه ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫تعیینودر قدماولبیمه شدهبهپزشکعمومی ساکن در ‪ ۱۴‬شهرستان‪ ۸۶ ،‬دهستان و ‪ ۲‬هزار‬ ‫مراجعه می کند و به تشخیص پزشک‪ ،‬به سطح و ‪ ۵۹۵‬ابــادی دارد و ‪ 2/4‬درصــد جمعیــت‬ ‫‪ ،۲‬پزشــک متخصــص‪ ،‬ارجاع می گــردد‪ .‬قادری کشــور در این اســتان ساکن هســتند که از این‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورت نیاز بیمه شده به خدمات تعداد ‪ ۷۵‬درصد در نقاط شهری و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫تخصصــی‪ ،‬بیمــاران توســط پزشــک خانــواده در نقاط روستایی زندگی می کنند‪ .‬اکنون بیش‬ ‫به پزشــکان متخصــص و فوق تخصــص ارجاع از ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت در ‪ ۱۸‬بیمارســتان‬ ‫خواهند شــد و از مزایــای خدمات تخصصی در دولتــی زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‪۲ ،‬‬ ‫بخشخصوصیبهره مندمی شوند‪.‬مدیرکلبیمه بیمارســتان خصوصی‪ ،‬ســه بیمارستان نظامی‬ ‫سالمت استان کرمانشاه یاداور شد که تا پیش از و ‪ ۲‬بیمارســتان تامیــن اجتماعــی در اســتان‬ ‫شروع طرح پزشک خانواده شهری‪ ،‬بیمه شدگان کرمانشاه فعال است‪.‬‬ ‫افزایشاحتمالیشمارمبتالیان‬ ‫به کرونا رصد می شود‬ ‫تهدیــدی بــرای ســامت مردم‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫درزمینــه کرونــا بــود‪.‬او اضافــه‬ ‫پزشــکی کرمانشــاه از رصــد‬ ‫ٔ‬ ‫کرد‪:‬همــکاران هوشــیار باشــند‬ ‫افزایشاحتمالیبیمارانمبتالبه‬ ‫کــه در یکــی دو هفتــه اینــده‬ ‫کرونا خبر داد ‪.‬‬ ‫بــا رصــد بیمــاران ســرپایی‪،‬‬ ‫دکترمرادیدر مرکزهدایت‬ ‫دکتر مرادی‬ ‫افزایش تست های تشخیصی‪،‬‬ ‫عملیاتبحرانگفت‪:‬مشارکت‬ ‫تشــخیص زودرس و درمــان‬ ‫مردم در امر انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری علی رغــم دلخوری هــا و حضــور انان به موقع وضعیت افزایشــی احتمالی بیمــاری را‬ ‫درصحنــه‪ ،‬شایســته تقدیــر اســت و امیدواریــم کنتــرل کنند تا به کمــک مــردم وارد موج پنجم‬ ‫دولــت اتــی بــرای مــردم پــر خیروبرکت بــوده و کرونا در اســتان نشــویم‪ .‬مرادی افزود‪:‬با توجه‬ ‫کمی و کاســتی ها به تدریج ان شــااهلل حل شود‪ .‬بــ ه برگــزاری ایین هــای مختلــف‪ ،‬تعطیــات و‬ ‫او افزود‪:‬علی رغــم ارزش و اهمیــت انتخابــات‪ ،‬مسافرت ها‪ ،‬در کنار تصور اتمام بیماری و عدم‬ ‫تبلیغاتانتخاباتی‪،‬بخصوصانتخاباتشوراها رعایــت مردمــی‪ ،‬انتظــار افزایــش و خیــز جدید‬ ‫وتجمع هایستادهاوگردهمایی هایانتخاباتی بیماریراداریم‪.‬‬ ‫جایگاه های سی ان جی کرمانشاه برق خود‬ ‫راقطعمی کنند‬ ‫‪ ۷۷‬جایگاه ســی ان جی در شــهر کرمانشاه‬ ‫در اوج مصــرف‪ ،‬بــرق جایــگاه خــود را بــه نفع‬ ‫مشترکانخانگیقطعمی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستان کرمانشاه‬ ‫گفــت‪ :‬در تفاهم نامه مراکز ‪ CNG‬ســطح شــهر‬ ‫کرمانشاه با مدیریت مصرف شرکت توزیع برق‬ ‫کرمانشــاه مقررشده است تا این مراکز به منظور‬ ‫رفــاه حــال شــهروندان و جلوگیــری از قطع برق‬ ‫مشــترکان خانگــی‪ ،‬در طــول روز ‪ ۲‬ســاعت از‬ ‫مصــرف برق خودداری کننــد‪ .‬مراتی افزود‪ :‬این‬ ‫مراکز به دو گروه تقسیم بندی شده به طوری که‬ ‫گروه اول از ساعت ‪ ۱۳‬الی ‪ ۱۵‬کار خود را تعطیل‬ ‫کــرده و گــروه دوم نیز از ســاعت ‪ ۱۵‬الی ‪ ۱۷‬برق‬ ‫جایــگاه را قطــع می کننــد و بعدازایــن ســاعات‬ ‫فعالیت دوباره خود را از سر می گیرند‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه با کاهش مصرف برق جایگاه های سی ان‬ ‫جی ‪ ۵‬مــگاوات صرفه جویی می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جایگاه هایی که در این زمینه همکاری می کنند‬ ‫‪ ۱۵‬شــهریورماه پــاداش دریافــت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫مراتی هم چنین به همکاری پاساژ ها اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ ۱۲۰ :‬پاساژ در شهر کرمانشاه و اسالم اباد‬ ‫غرب در مدیریت مصرف برق همکاری می کنند‬ ‫کــه از ایــن طریــق ‪ ۸‬مــگاوات در مصــرف بــرق‬ ‫صرفه جویی می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫برقاستانبااشارهبهاینکهسهماستان کرمانشاه‬ ‫روزانــه تخصیص می باید‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون نیاز‬ ‫روزانــه اســتان ‪ ۶۵۰‬مــگاوات بــرق اســت کــه از‬ ‫این میزان ‪ ۷۰‬مگاوات کمبود داریم‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه اینکه ســال گذشــته مصرف بــرق اســتان در‬ ‫پیک بار به‪ ۷۸۰‬مگاواترسید‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می شــود این میزان در سال جاری به‬ ‫‪ ۸۵۰‬مگاوات برسد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ 55‬هزار میلیاردتومان‬ ‫در حوزهپتروشیمیاستان‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت اســتان کرمانشــاه گفــت‪ :‬دولت در‬ ‫چنــد مــاه اخیــر بیــش از ‪ ۵۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســرمایه گذاری در حوزه پتروشــیمی‬ ‫اســتان را کلیــد زده کــه ایــن طرح هــای‬ ‫مصــوب دارای موافقــت اصولــی مبتنــی بــر‬ ‫تامین خوراک و اب اســت‪.‬‬ ‫محســن دارابــی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬عــاوه بــر مکان یابی مناســب‪ ،‬تامین‬ ‫خــوراک و اب به عنــوان مهم ترین فاکتورهای‬ ‫احــداث صنایــع پتروشــیمی مطــرح اســت که‬ ‫پتروشــیمی های استان کرمانشاه در این زمینه‬ ‫موفــق به گرفتــن موافقت اصولــی طرح های‬ ‫خود شده اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫مورینیو به دنبال جذب راموس‬ ‫رسانه های ایتالیایی گزارش‬ ‫در گــزارش کالچومرکاتــو امــده‬ ‫کرده انــد که مورینیو با ســرخیو‬ ‫است کهصحبتتلفنیمورینیو‬ ‫رامــوس‪ ،‬کاپیتــان ســابق رئــال‬ ‫و رامــوس صحبتــی دوســتانه‬ ‫مادریــد‪ ،‬در رابطــه با پیوســتن‬ ‫ان هم در روزهای سختی بوده‬ ‫بــه باشــگاه رم صحبــت کــرده‬ ‫کهکاپیتانپشتسرمی گذاشته‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫اســت‪ .‬ســرخیو راموس پــس از‬ ‫اماهمچنیناینمکالمهفرصت‬ ‫‪ 16‬ســال باشگاه رئال مادرید را‬ ‫مناســبی بــود تــا دربــاره اینــده‬ ‫ترک کرد و اکنون از چندین باشگاه بزرگ اروپایی راموسصحبتشود‪.‬مورینیوامیدواراستبتواند‬ ‫به عنوان مقصــد احتمالی او نام برده م ‬ ‫یشــود‪ ،‬راموسراراضی کندتابهپایتختایتالیانقل مکان‬ ‫ازجمله میالن در سری ا‪.‬کالچومرکاتو اما گزارش کند‪ ،‬اما نخستین مانع بر سر راه تحقق این ارزو‪،‬‬ ‫کرده اســت که رم نیز در فکر جذب این مدافع دستمزدباالی کاپیتانسابقرئالواسپانیااست‪.‬‬ ‫کهنه کار است‪ .‬ژوزه مورینیو‪ ،‬مربی سابق راموس رم همچنین قادر به رقابت با تیم های بزرگی که‬ ‫در رئــال‪ ،‬در تابســتان هدایــت باشــگاه رم را بــر می تواننــد بــه راموس قول رســیدن به قهرمانی‬ ‫عهده خواهد گرفت و گزار ‬ ‫ششــده کــه این دو در چمپیونزلیگ را بدهند‪ ،‬نیست‪ .‬راموس چهار‬ ‫پس ازاینکه جدایی راموس از رئال قطعی شــد‪ ،‬بــار بــه همراه رئــال مادریــد در چمپیونزلیگ به‬ ‫تلفنیباهمصحبت کرده اند‪.‬راموسپیش ازاین قهرمانیرسیدهاست‪.‬اوهمچنینباسپیدپوشان‬ ‫بــه همــراه تیم ملی اســپانیا در جــام جهانی به مادرید پنج بار نیز عنوان قهرمانی اللیگا و دو بار‬ ‫قهرمانی رسیده است و دو بار هم قهرمان یورو کوپا دل ری را به دست اورده‪ ،‬اما همچنان یکی‬ ‫شده‪ ،‬اما در یورو‪ 2020‬در بین بازیکنان تیم ملی از گزینه هایشبرایانتخابتیمبعدی‪،‬توانایی‬ ‫اسپانیاحضور نداردوقرارداداوبارئالهمتمدید ا نهــا بــرای رقابت در کســب عناوین قهرمانی‬ ‫نشــد تا تابستان تلخی را پیش رو داشته باشد‪ .‬است‪.‬‬ ‫لواندوفسکی و طلسم شکنی‬ ‫در بازی های ملی‬ ‫مهاجــم سرشــناس تیــم‬ ‫هــم موفــق به گلزنی نشــد‬ ‫ملــی لهســتان در بــازی‬ ‫تــا پیــش از بــازی مقابــل‬ ‫حســاس مقابــل اســپانیا‬ ‫اســپانیا‪ ،‬طی ‪ 12‬بــازی تنها‬ ‫موفــق بــه زدن ت ـک گل‬ ‫‪ 2‬بــار موفــق بــه گلزنــی‬ ‫تیمــش شــد‪ .‬تیــم ملــی‬ ‫برای لهســتان شده بود که‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫لهســتان پــس از شکســت‬ ‫امــار بســیار ضعیفــی بــرای‬ ‫دو بــر یک مقابل اســلواکی‬ ‫بهتر یــن گلــزن باشــگاهی‬ ‫در دومیــن بازی خود از رقابت های یورو فوتبــال اروپــا در فصــل ‪ 2020-21‬بــه‬ ‫‪ 2020‬مقابــل تیــم ملی اســپانیا به تســاوی شــمار م ـی رود‪ .‬ســتاره لهســتانی ها بــرای‬ ‫یک بر یــک دس ـت یافت‪ .‬ت ـک گل لهســتان پایــان دادن بــه ایــن انتقادات و فشــارها‬ ‫در ایــن دیــدار را لواندوفســکی بــه ثمــر تمــام ســعی خــود را بــرای گلزنــی در‬ ‫رســاند تــا ایــن تیــم از دومیــن شکســت مقابــل اســپانیا بــه کار گرفــت و درنهایت‬ ‫متوالــی در یــورو ‪ 2020‬نجــات پیــدا کند‪ .‬موفــق شــد در دقیقــه ‪ 53‬بــا یــک ضربــه‬ ‫رابــرت لواندوفســکی‪ ،‬ســتاره خــط حمله ســر دیدنــی‪ ،‬ســانتر جوزویــاک را بــه گل‬ ‫تیــم ملــی لهســتان کــه به عنــوان بهتر یــن تبدیــل کــرده و بــا به تســاوی کشــاندن‬ ‫بازیکن ســال گذشته از سوی فیفا انتخاب بــازی‪ ،‬امیدهــای لهســتان بــرای صعــود را‬ ‫شــد‪ ،‬به ماننــد تورنمنت هــای ملــی قبلی‪ ،‬همچنــان زنــده نگــه دارد‪ .‬گفتنــی اســت‬ ‫شــروع خوبی در یورو ‪ 2020‬نداشــت؛ او کــه لواندوفســکی بــا گلزنــی در این بازی‬ ‫در بــازی مقابــل اســلواکی نه تنهــا موفــق بــه اولیــن بازیکــن تار یــخ فوتبال لهســتان‬ ‫بــه گلزنی نشــد بلکه نتوانســت حتی یک تبدیــل شــد کــه در ســه جــام ملت هــای‬ ‫شــوت هم به سمت دروازه حریف بزند‪ .‬اروپایــی متوالــی موفــق بــه گلزنــی‬ ‫در پایــان بــازی بــا اســلواکی انتقــادات می شــود‪ .‬او همچنیــن در کنــار رونالــدو‬ ‫ز یــادی از ایــن مهاجــم را شــاهد بودیــم‪ .‬تنهــا بازیکنــی اســت کــه در ســه یــوروی‬ ‫او کــه در جــام جهانی ‪ 2018‬حتی یک بار متوالی اخیر گل زده اســت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫محرم به دنبال جانشین‬ ‫فوالد‬ ‫ ‬ ‫عزت مقابل‬ ‫عزت پورقاز به دلیل حواشــی رخ داده در مصاف با‬ ‫پرسپولیس‪،‬مقابلفوالدخوزستانیکیاز غایبان کلیدی‬ ‫سپاهاناست‪.‬یکیاز بازیکنانی کهپساز دیدار جنجالی‬ ‫سپاهانوپرسپولیسدر نقش جهانبامحرومیتمواجه‬ ‫شد‪ ،‬عزت پورقاز است که محرومیت او نگرانی مهمی‬ ‫برای محرم نویدکیا شــکل داده اســت‪ .‬عزت پورقاز که‬ ‫در روزهــای ابتدایــی فصل در ترکیب ســپاهان نیمکت‬ ‫نشین بود‪ ،‬رفته رفته روزهای تلخ مصدومیت را پشت‬ ‫سر گذاشت و در مصاف با شهرخودرو بود که به ترکیب‬ ‫اصلی راه یافت و توانست یکی از مهره هایی باشد که‬ ‫پسازتغییراتنویدکیادربخشدفاعی‪،‬استحکامبسیار‬ ‫خوبیبه کارهایدفاعیتیمببخشد‪.‬اینبازیکنترکمن‬ ‫تســازترین‬ ‫امــا حاال در یکی از حســاس ترین و سرنوش ‬ ‫سرمربی‬ ‫و‬ ‫دیدارهای فصل با مصدومیت مواجه شده‬ ‫ِ‬ ‫جوان طالیی پوشان باید بار دیگر از میان نژادمهدی‪،‬‬ ‫مهدی زاده و گولســیانی‪ 2 ،‬نفر را برای حضور در قلب‬ ‫خط دفاعی تیمش انتخاب کند‪ .‬تیم فوتبال ســپاهان‬ ‫روز ششم تیرماه در ورزشگاه فوالد اره نا باید به مصاف‬ ‫شاگردانمحرمنویدکیابرود‪.‬‬ ‫پایان همکاری با مسعودشجاعی و اشکان دژاگه‬ ‫در استانبول رقم خورد‬ ‫جدایی پررمز و راز‬ ‫دوقلوها از تراکتور‬ ‫باوجودهمه انکارها‪،‬شایعات و گمانه زنی ها‪،‬‬ ‫شجاعی و دژاگه پس از دیدار با زنوزی به کار خود‬ ‫در تراکتور پایان داده اند‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬روز‬ ‫چهــارده مــرداد ‪ 1397‬یکــی از به یادماندنی ترین‬ ‫تمرینــات تیــم تراکتــور کــه ان زمان هنوز پســوند‬ ‫«ســازی» را در کنــار نامــش می دید برگزار شــد‪ .‬ان‬ ‫روز زمیــن اختصاصــی تراکتــور دو چهــره جدیــد‬ ‫داشــت؛ چهره هایی که حضورشــان باعث شــده‬ ‫بــود چنــد هــزار هــوادار در محــل تمریــن ان زمان‬ ‫که در نزدیکی های ســاختمان باشــگاه و کارخانه‬ ‫تراکتورسازی بود‪ ،‬حضور پیدا کنند‪ .‬تعداد زیادی‬ ‫از خبرنــگاران و عکاســان هــم حضــور داشــتند تــا‬ ‫این لحظات را ثبت کنند‪ .‬ســرانجام زمان موعود‬ ‫فرارســید و مســعود شجاعی و اشــکان دژاگه‪ ،‬دو‬ ‫چهره مطرح تیم ملی در ان دوران بالباس تمرین‬ ‫تیم تراکتور وارد زمین تمرین شدند‪ .‬جوی که روی‬ ‫سکوها شاهد بودیم یک جو بی نظیر بود و بیشتر‬ ‫به جو یک بازی رسمی شبیه بود تا تمرین‪ .‬مسعود‬ ‫شجاعی و اشکان دژاگه پیش از اغاز لیگ برتر‪-98‬‬ ‫‪ 97‬با حضور در ترکیه با محمدرضا زنوزی‪ ،‬مالک‬ ‫جدید باشگاه تراکتور دیدار کردند و پس از انجام‬ ‫مذاکره با او قراردادی ‪ 3‬ســاله را با ســرخ پوشــان‬ ‫فوتبــال اذربایجــان منعقد کردنــد‪ .‬قــراردادی که‬ ‫در پایان این فصل به پایان می رســد‪ .‬بااین وجود‬ ‫اما کار مسعود و اشکان با تراکتور چند ماه زودتر‬ ‫از موعــد مقــرر بــه پایــان رســید و ایــن دو بازیکن‬ ‫مــاه گذشــته به صورت رســمی اما ب ـه دوراز فضای‬ ‫رســانه ای‪ ،‬به کار خود در تراکتور پایان دادند‪ .‬در‬ ‫ادامه این یک ماه پرحرف و حدیث را با جزئیات‬ ‫مرورمی کنیم‪.‬‬ ‫همه چیز از یک استوری جنجالی شروع شد‬ ‫مســعود شــجاعی پــس از برکنــاری زودهنــگام‬ ‫علیرضا منصوریــان به عنوان بازیکن مربی هدایت‬ ‫موقــت تراکتــور را به عهده گرفت اما کســب چند‬ ‫نتیجــه خــوب باعث شــد تــا این شــرایط تــا پایان‬ ‫نیم فصلاولادامهپیدا کند‪.‬بعداز شکستتراکتور‬ ‫مقابلپرسپولیسدر تبریز‪،‬انتقاداتزیادیاز اشکان‬ ‫دژاگه و مســعود شجاعی شــاهد بودیم‪ .‬هواداران‬ ‫تراکتور که از جا ماندن تیمشان از کورس قهرمانی‬ ‫ب هشــدت عصبانی بودند‪ ،‬در شبکه های اجتماعی‬ ‫به دوســتاره تیمشــان توپیدند و نتیجه ان استوری‬ ‫جنجالی بود که اشــکان در اینستاگرام منتشر کرد؛‬ ‫اقدامی که خیلی غیرمنتظره بود و هیچ کس انتظار‬ ‫ان را نداشت‪ .‬او در واکنش به اعتراضات نوشته بود‪:‬‬ ‫«نگران نباشین این چند ماهی که مونده به زودی‬ ‫تمــوم میشــه شــما هم از مــا دیگه راحت میشــید‪.‬‬ ‫انــگار ســخت بود این چند ســالی که مــارو تحمل‬ ‫کردید‪ .‬ممنون به بقیه هواداران که همیشه پشت‬ ‫بازیکنانوپشتتیمهستندوبودندتوموقعخوب‬ ‫یا ســخت‪ ».‬دژاگه البته چند ســاعت بعد اســتوری‬ ‫یشــد‬ ‫یادشــده را پــاک کــرد ولــی از همان مقطع م ‬ ‫حدس زد که اتفاقاتی قرار است رخ بدهد‪.‬‬ ‫بیعت با خطیبی پیش از اسیا‬ ‫پس از به روی کار امدن رسول خطیبی‪ ،‬مسعود‬ ‫شجاعیبه عنوانبازیکنبههمکاریخودباتراکتور‬ ‫ادامــه داد؛ اتفاقــی که البته برخی ها برعکــس ان را‬ ‫پیش بینیمی کردندولیشروع کارخطیبیدرتراکتور‬ ‫همراه بود با حضور اشــکان و مســعود که حتی در‬ ‫النصرهمچنانپیگیر‬ ‫شکایت از پرسپولیس‬ ‫واکنش به شایعات در پیامی مشترک اعالم کردند‬ ‫که «در کنار رسول خطیبی باقدرت در تراکتور ادامه‬ ‫می دهیم‪.‬از اولهمقرار نبودجاییبرویم‪.‬این همه‬ ‫زحمت کشیدیموحاالبرایلیگقهرماناناسیااماده‬ ‫می شویم‪ ».‬این پیام روز‪ 25‬اسفند‪ 1399‬منتشر شد‬ ‫واشکانومسعوددر سالاردیبهشت‪ 1400‬بههمراه‬ ‫تراکتوردرلیگقهرماناناسیاحضوریافتند‪.‬برخالف‬ ‫دژاگه‪ ،‬شجاعی در این رقابت ها فرصت زیادی برای‬ ‫بازیپیدانکرد‪.‬در بازگشتاز لیگقهرماناناسیابود‬ ‫که کلیدجداییدژاگهوشجاعیرسمازدهشد‪.‬‬ ‫از مرخصی تا پدل و فوتبال دورهمی‬ ‫بعد از بازگشــت تراکتور از اســیا‪ ،‬شــاهد غیبت‬ ‫دژاگه و شجاعی در تمرینات بودیم‪ .‬واکنش اولیه‬ ‫باشــگاه تراکتــور به ایــن موضوع جــو را نســبتا ارام‬ ‫کرد؛ این باشــگاه اعالم کرد که مســعود و اشــکان‬ ‫با هماهنگی خطیبی در مرخصی به سر می برند و‬ ‫به زودیبهتمریناتبازخواهند گشت‪.‬اینبه زودی‬ ‫اما هیچ گاه فرانرسید و پس از انتشار تصاویری از دو‬ ‫کاپیتاندرحالی کهمشغولانجامبازی هایدورهمی‬ ‫در کوران بازی های لیگ بودند مشخص کرد که کار‬ ‫ان ها در تراکتور به پایان رســیده اســت‪ .‬درحالی که‬ ‫دژاگــه و شــجاعی در بــازی تراکتور و صنعت نفت‬ ‫غایب بودند‪ ،‬تصاویری از ان ها در حین انجام بازی‬ ‫پدل منتشر شد‪ .‬در این تصاویر اشکان و مسعود در‬ ‫مجموعه تیم ملی به همراه سعید اوک بازیکن تیم‬ ‫ملی پدل در حال انجام تمرین این رشــته ورزشــی‬ ‫بودند‪ .‬یک هفته بعد تصاویری از فوتبال دورهمی‬ ‫ان ها در کنار دوستانشان منتشر شد و دیگر تکذیب‬ ‫باشگاههم توانالپوشانیقضیهرانداشتوبرهمه‬ ‫اشکارشده بود که کار شجاعی و دژاگه در تراکتور به‬ ‫پایانرسیدهاست‪.‬‬ ‫تحویل اتاق های مسعود و اشکان در هتل‬ ‫تراکتوری ها که دیگر به نبود اشــکان و مســعود‬ ‫عــادت کرده بودنــد بازی های خــود را بدون حضور‬ ‫اینبازیکنانانجاممی دادندتااینکهبهدلیلبرگزاری‬ ‫بازی هایتیمملیدرمقدماتیجامجهانی‪،‬بازی های‬ ‫لیگ برتر تعطیل شد‪ .‬پیش از تعطیلی مسابقات‪،‬‬ ‫باشگاهتراکتور نسبتبهتحویل گرفتناتاق هایدو‬ ‫بازیکن در هتل محل اقامتشــان در شهر تبریز اقدام‬ ‫نمــود امــا ایــن کار بــدون حضور اشــکان و مســعود‬ ‫امکان پذیر نبود تا اینکه حدود‪ 3‬هفته پیش اشکان‬ ‫دژاگه شخصا در هتل کایای تبریز حضور یافته و اتاق‬ ‫خودراتحویلدادهوبا کارکنانهتلخداحافظی کرد؛‬ ‫اتفاقی که حاکی از پایان کار او در تبریز بود‪ .‬مسعود‬ ‫شجاعیهماین کار رابه صورتغیرحضوریومدتی‬ ‫قبل تراز اشکاندژاگهانجامدادهبود‪.‬‬ ‫مالقات با زنوزی در ترکیه و پایان کار‬ ‫شجاعی و دژاگه که در تصمیمشان برای پایان‬ ‫پیــش از موعــد کارشــان در تراکتــور به جمع بندی‬ ‫نهایی رسیده بودند پس ازاینکه پرونده حضورشان‬ ‫در تبریز را بســتند برای دیــدار با محمدرضا زنوزی‪،‬‬ ‫مالک باشگاه تراکتور راهی ترکیه شدند‪ .‬این دو در‬ ‫ترکیه موفق به دیدار با زنوزی شده و برای جدایی‬ ‫زودهنگام به توافقات الزم دســت یافتنــد‪ .‬در این‬ ‫دیــدار خصوصی که جزئیات ان هیچ گاه به بیرون‬ ‫درز پیدا نکرد‪ ،‬طرفین بر سر مبلغی مشخص توافق‬ ‫کردند تا بدون شکایت و اقدام قانونی به همکاری‬ ‫خودپایانبدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مورد عجیب قرارداد ممفیس دیپای‬ ‫بابارسلونا‬ ‫تکرار اتفاقاتحاشیه ایسال گذشتهبرایمجیدی‬ ‫ممفیس دیپای ازاین پس‬ ‫بازیکنــان حرف ـه ای ســه تــا‬ ‫بازیکن بارسلونا خواهد بود‬ ‫‪ 5‬ســال اســت ولــی دیپــای‬ ‫ولــی قــرارداد او یــک مــورد‬ ‫بــا بارســا دوســاله بســته کــه‬ ‫غیرمعمــول در خــود دارد‪.‬‬ ‫دلیــل ان عــدم اطمینــان او‬ ‫ســرانجام انتقــال ممفیــس‬ ‫بــه ادامــه کار رونالــد کومان‬ ‫ممفیس دیپای‬ ‫دیپای به بارســا نهایی شد‪.‬‬ ‫در بارسلوناســت‪ .‬دیپــای‬ ‫مهاجــم هلنــدی لیون پس از‬ ‫می دانــد کــه علــت اصلــی‬ ‫یــک ســال بــه ارزوی خــود رســید و از فصــل حضــورش در بارســا درواقــع درخواســت‬ ‫بعــد بــا پیراهــن بارســا بــه میــدان خواهــد کومــان بــوده و ایــن مربــی در پایــان فصــل‬ ‫رفت‪ .‬او درخواســت مستقیم رونالد کومان قــراردادش بــه اتمــام خواهد رســید‪ .‬دیپای‬ ‫بــود ولی ســال گذشــته به دلیل درخواســت می خواهد در پایان فصل که یک سال دیگر‬ ‫‪ 25‬میلیون یورویی لیون نتوانست به بارسا از قــراردادش باقــی خواهــد مانــد‪ ،‬خــودش‬ ‫ملحــق شــود‪ .‬یــک ســال بعــد او به عنــوان کنتــرل اینــده اش را در دســت بگیــرد‪ .‬طبعــا‬ ‫بازیکــن ازاد تبدیــل بــه بازیکــن جدیــد ا گــر کومان اخراج شــود و دیپای هم نتواند‬ ‫بلوگرانا شــد‪ .‬نکته جالب و البته عجیب در درخشــش الزم را داشــته باشــد‪ ،‬با وضعیت‬ ‫قــرارداد دیپــای بــا بارســلونا‪ ،‬مدت زمان ان قــرارداد فعلــی‪ ،‬جدایــی او راحــت خواهــد‬ ‫اســت‪ .‬دیپای تنها تا ‪ 2023‬با بارسا قرارداد بــود‪ .‬بارســلونا جزئیــات بیشــتری از قرارداد‬ ‫بســته؛ درحالی که ابتدا قــرار بود قراردادش ازجملــه بند فســخ و مســائل دیگــر را اعالم‬ ‫س هســاله باشــد‪ .‬مدت زمان معمول قرارداد نکرده است‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ صورت مجلس افراز‬ ‫‪ -9-683‬پیرو اگهی دعوت افراز شماره ‪ 101/2632‬مورخ ‪ 1400/02/12‬حسب درخواست کتبی‬ ‫خانم ها سعیده گله بچه و شه پری براهوئی زرنی مبنی بر افراز قسمتی از پالک ‪ 19‬فرعی از‬ ‫‪ – 2838‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان پیربخش ‪ 26‬و پیربخش ‪ 20‬که‬ ‫سهم انها بموجب صورت مجلس افرازی شماره ‪ 101/5822‬مورخه ‪ 1400/03/19‬افراز و حدود و‬ ‫مشخصات قطعات افرازی بدین نحو می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حدود قطعه یک افرازی که درسهم خانم سعیده گله بچه فرزند محمدعظیم (متقاضی افراز)‬ ‫قرار گرفته است‪ :‬ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 191/42‬مترمربع پالک ‪ 1531‬فرعی از‬ ‫‪ – 2838‬اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 19‬فرعی از اصلی مذکور واقع در شهر زاهدان‪،‬‬ ‫خیابان پیربخش‪ ،‬کدپستی ‪ 9813984768‬با حدود اربعه‪ :‬شما ً‬ ‫ال بطول ‪ 13‬متر دیواربدیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ – 2838/19‬اصلی شرقًا بطول‪ 14/50‬متر درب و دیواریست به کوچه جنوبًا بطول ‪13/67‬‬ ‫متر دیوار بدیوار باقیمانده پالک ‪ 2838/19‬اصلی غربًا بطول ‪ 14/30‬متر دیوار بدیوار باقیمانده پالک‬ ‫‪ – 2838/19‬اصلی حقوق ارتفاعی ندارد‪ .‬در رهن و بازداشت نمی باشد‪ .‬بهاء برابر ارزیابی مبلغ‬ ‫‪ 12/000/000‬ریال که در اثر افراز در سهم خانم سعیده گله بچه فرزند محمدعظیم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬حدود قطعه دو افرازی که در سهم خانم شه پری براهوئی زرنی فرزند احمد (متقاضی فراز)‬ ‫قرار گرفته است‪ :‬ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 209/50‬مترمربع پالک ‪ 1530‬فرعی از‬ ‫‪ 2838‬اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 19‬فرعی از اصلی مذکور واقع در شهر زاهدان‬ ‫پیربخش‪ -‬پیربخش ‪ 30‬کدپستی ‪ 9813984768‬با حدود اربعه‪ :‬شما ً‬ ‫ال بطول ‪ 20/90‬متر دیوار‬ ‫به دیوار باقیمانده پالک ‪ -2838/19‬اصلی شرقًا بطول ‪ 10/36‬متر درب و دیواریست به کوچه‬ ‫جنوبًا بطول ‪ 20/66‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ -2838/19‬اصلی غربًا اول بطول ‪4/36‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ – 2838/19‬اصلی دوم بطول ‪ 5/50‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪-2838/19‬اصلی حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در رهن و بازداشت نمی باشد‪ .‬بهاء برابر ارزیابی مبلغ‬ ‫سرمربی تیم فوتبال استقالل در حالی دوباره‬ ‫دس ـت به نقد مدیریت باشگاه استقالل زده است‬ ‫ش روی دارند‬ ‫که ابی پوشــان بازی های مهمی پی ـ ‬ ‫و ایــن مســئله باعــث واکنش مدیرعامل باشــگاه‬ ‫اســتقالل شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا ‪ ،‬فرهاد‬ ‫مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل شنبه گذشته‬ ‫با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود در فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬بــار دیگر به مدیریت باشــگاه اســتقالل‬ ‫حملــه کرده و مدعی شــده که قــول و وعده های‬ ‫مدیران باشــگاه اســتقالل همچنان عملی نشــده‬ ‫است‪ .‬تقریبا دو هفته از اخرین اظهارات مجیدی‬ ‫در خصــوص مســائل مدیریتــی باشــگاه اســتقالل‬ ‫گذشته و حاال سرمربی ابی پوشان پایتخت پیش از‬ ‫شروع رقابت های لیگ برتر بازهم از دست مدیران‬ ‫اســتقالل شــاکی شــد و انتقــادات تنــدی بــه زبان‬ ‫اورد‪ .‬او در خصــوص مشــکالت تیمــی و همچنان‬ ‫دربــاره مشــکالت قــرارداد گابریــل پیــن دســتیار‬ ‫ایتالیای ـی اش صحبــت کــرد امــا شــاید ایــن جمله ‬ ‫ســرمربی ابی پوشان خالصه تمام صحبت هایش‬ ‫باشــد‪« :‬سرتا پای این باشگاه را نابلدی و ناتوانی‬ ‫فراگرفته اما هیچ مسئولی به فکر نیست‪ .‬خجالت‬ ‫نحــال مجیــدی از نقشــه‬ ‫هــم نمی کشــند‪ ».‬باای ‬ ‫مدیــران مســئول صحبــت کــرد و معتقد اســت با‬ ‫این روال قرار نیســت تیم اســتقالل نتیجه بگیرد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪« :‬نقشــه اقایان این اســت که ان قدر‬ ‫معطــل کنند تــا بازی ها شــروع شــود و نتیجه این‬ ‫شــرایط اســفناک در نتایج بازی ها مشــخص شود‬ ‫‪ 13/000/000‬ریال که در اثر افراز در سهم خانم شه پری براهوئی زرنی فرزند احمد قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬حدود و مشخصات قطعه باقیمانده که در سهم سایر مالکین مشاعی باقیمانده است‪ :‬پس از‬ ‫کسر قطعات افرازی و کلیه قطعات قبلی بشرح پرونده ثبتی می باشد‪.‬‬ ‫لذا مراتب طبق ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش امالک مشاع و ‪ 6‬ایین نامه قانون افراز و فروش‬ ‫امالک مشاع و ‪ 18‬ایین نامه اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اگهی می گردد تا چنانچه‬ ‫مالکین مشاعی اعتراضی نسبت به عملیات افرازی دارند از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬روز اعتراض خود را کتبًا به دادگاه محل وقوع تسلیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه‬ ‫نمایند‪ .‬در غیر اینصورت پس از گذشت مدت قانونی و با ارائه گواهی الزم از مراجع قضایی توسط‬ ‫متقاضی افراز مبنی بر نرسیدن اعتراض سند مالکیت ششدانگی با حدود مشخصات فوق صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/03/31‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان زاهدان م‪.‬الف‪243/‬‬ ‫اگهیتحدیدحدوداختصاصی‬ ‫‪ -9-684‬چون ششدانگ یک باب دکان پالک شماره ‪ ۱۷۰۳‬واقع در قطعه ‪ ۱‬نجف اباد بخش‬ ‫‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام افتخارالسادات هاشمی نجف ابادی فرزند سیدعلی‬ ‫درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده اینک بنا‬ ‫به دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدودملک مرقوم‬ ‫در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/4/28‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در‬ ‫صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به‬ ‫کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات‬ ‫مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی(‪)۳۰‬‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/03/31 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی‬ ‫صادقی وصفی ‪/1148619‬م الف‬ ‫و ان موقــع با کمک باندهای مخرب می خواهند‬ ‫ادرس انحرافی بدهند و من و شاگردانم را قربانی‬ ‫این همه بی کفایتی بکنند‪ ».‬این اتفاق در ادامه در‬ ‫ادامه باعث واکنش احمد مددی شده است و او‬ ‫از رفتــار فرهاد مجیــدی و صحبت های او گله مند‬ ‫است‪ .‬او اظهار کرد‪« :‬هیچ کس حق ندارد دیگری‬ ‫را ناعادالنه قضاوت کند‪ .‬رفتارهای اقای مجیدی‬ ‫ناپایــدار و بی ثبات اســت و بایــد این رویه اصالح‬ ‫شــود‪ .‬مجیدی همــه را مورد عتــاب و توهین قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬درحالی که ایشــان در جایگاهی که قرار‬ ‫دارد‪ ،‬باید مراقب رفتارهایش باشد‪ .‬اقای مجیدی‬ ‫توهــم توطئــه را کنار بگــذارد و فکر تیم باشــد‪ .‬با‬ ‫توهین و سفسطه به هیچ تیمی امتیاز نمی دهند‬ ‫و ایشــان برای توجیه نتایج تیم راه دیگری غیر از‬ ‫توهین و تهمت را برگزیند‪ ».‬در طی دو هفته اخیر‬ ‫مجیــدی در ‪ ۲‬مقطــع زمانی مختلف به مدیریت‬ ‫باشــگاه اســتقالل حمله کرده اســت و این روند‪،‬‬ ‫ذهن را به سال گذشته می برد؛ زمانی که استقالل‬ ‫در اســتانه قهرمانی جام حذفی بود اما به خاطر‬ ‫حواشــی مدیریتــی و اختالفات فرهــاد مجیدی و‬ ‫احمد ســعادتمند‪ ،‬دســت اســتقالل از جام کوتاه‬ ‫مانــد و بعــد از برکنــاری مجیــدی‪ ،‬ابی پوشــان در‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان اسیا هم ناکام ماندند‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بار خبری از اســتعفای مجیدی نیســت‬ ‫و بایــد دیــد ایــن شــرایط بازهــم اســتقالل را بــه‬ ‫ناکامی می برد یا قرار است اتفاقات دیگری برای‬ ‫ابی پوشان رقم بخورد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده تلفن همراه‬ ‫‪ -9-685‬شماره اگهی‪ 140003929105000033 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/03/20 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139404029105000200‬اگهی مزایده اموال منقول ‪ -‬تلفن همراه (اسناد ذمه) به موجب پرونده‬ ‫اجرائی کالسه شماره ‪ 9400213‬حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره ‪ 09121315132‬و‬ ‫ودیعه ان متعلق به اقای منصور طوریان که به مبلغ ‪ 330/000/000‬ریال ارزیابی شده و تلفن‬ ‫همراه فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/20‬در اداره اجرای اسناد رسمی سمنان‬ ‫واقع در سمنان میدان مطهری بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان طبقه دوم‬ ‫از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 330/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت‬ ‫پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر‬ ‫و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/03/31‬میرحاج‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان ‪/1149258‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت ‪5/6211‬‬ ‫‪ -9-688‬شماره نامه‪ 140085620002001543 :‬اگهی چون شهناز براتی فیروز اباد فرزند سردار‬ ‫به استناد یک برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه ‪ ۲۶‬دوگنبدان رسیده‬ ‫است که سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب اپارتمان به پالک ‪ ۶۲۱۱‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه یک بخش پنج دوگنبدان که مورد ثبت ذیل شماره‪ -‬صفحه ‪ -‬جلد‪ -‬به نام شهناز براتی‬ ‫فیروز اباد صادر و تسلیم گردیده است‪ .‬لذا مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی‬ ‫می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله سند مالکیت ‪875124‬‬ ‫می باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف ‪ ۱۰‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به‬ ‫این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور‬ ‫و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫باشگاهالنصرعربستانهمچنانپیگیرپروندهمربوط‬ ‫به شکایت از پرسپولیس در خصوص ادعای سود بردن‬ ‫سرخ پوشــان از بازیکن غیرمجاز اســت و این پرونده بار‬ ‫دیگر از سوی ‪ CAS‬موردبررسی قرارگرفته است‪ .‬بعد از‬ ‫صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان اسیا در فصل‬ ‫گذشته کهباعبور از النصرعربستاندر مرحلهنیمه نهایی‬ ‫همراه شده بود‪ ،‬این باشگاه عربستانی نسبت به عقد‬ ‫قرارداد باشــگاه پرسپولیس با بازیکنان خود بعد بسته‬ ‫شــدن پنجره نقــل و انتقاالتــی شــکوائیه ای را تنظیم و‬ ‫خواهان بررســی این موضوع شــده بود‪ .‬این پرونده که‬ ‫تاکنوندر چندمرحلهردشدهاست‪،‬همچنانباپیگیری‬ ‫باشگاهعربستانیهمراهشدهاست‪.‬اکنون کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا در پاسخ به نامه دادگاه بین المللی ورزش‪،‬‬ ‫تاریخ ‪ 23‬اگوســت‪ ،‬یکم شــهریور ‪ 1400‬را برای جلســه‬ ‫رسیدگی به پرونده شکایت باشگاه النصر انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‪ CAS‬پیش ازاین در نامه هایی به طرفین دعوا‪ ،‬تاریخی‬ ‫را برای جلسه رسیدگی پیشنهاد و نظرخواهی کرده بود‪.‬‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا نیز تاریخ اعالمی را مناســب‬ ‫ندانســت و خواســتار تشکیل جلســه در روز مذکور شد‬ ‫و باشگاه پرسپولیس نیز با تاریخ اعالمی از سوی ‪AFC‬‬ ‫موافق اســت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬دادگاه بین المللی ورزش‪،‬‬ ‫پس از اخذ نظر باشگاه النصر عربستان‪ ،‬درنهایت تاریخ‬ ‫جلسه رسیدگی را اعالم و ابالغ خواهد کرد‪.‬‬ ‫خط و نشان سرمربی نفت‬ ‫ابادان برای حریفان‬ ‫ســرمربی نفت ابــادان با ابراز رضایت بابــت اردوی‬ ‫تهراندر تعطیالتلیگ‪،‬مدعیاستتیمشبانمایشی‬ ‫متفاوت در ادامه مسابقات حاضر خواهد شد‪ .‬صنعت‬ ‫نفت ابادان که در ابتدای فصل با شگفتی سازی توانسته‬ ‫بــود در مقطعــی از فصــل نیــز در جمع صدرنشــینان و‬ ‫مدعیــان لیــگ حاضــر شــود‪ ،‬در ادامه با مشــکالتی که‬ ‫پشــت ســر گذاشــت مســیر نزولــی را در پیــش گرفت‪.‬‬ ‫مشکالت مالی در کنار مصدومیت بازیکنان و درنهایت‬ ‫عدم جذب بازیکن در نیم فصل باعث شــد این تیم از‬ ‫دور از انتظار ظاهر شود‪ .‬سیروس پورموسوی‪ ،‬سرمربی‬ ‫نفت ابادان در خصوص برگزاری اردو دوهفته ای این تیم‬ ‫در تهران در ایام تعطیلی لیگ گفت‪ :‬این اردو خیلی به‬ ‫ما کمک کرد‪ .‬با توجه به شرایط اب و هوایی که در این‬ ‫موقع از ســال در ابادان حاکم اســت تمرین کردن برای‬ ‫ما در این شهر سخت بود‪ .‬این تعطیلی فرصت خیلی‬ ‫خوبــی بــود تــا در کمپی بازیکنــان را در کنــار هم جمع‬ ‫کنیم تا ازنظر روحی‪ ،‬امادگی جســمانی‪ ،‬تغذیه و فنی‬ ‫همه را زیر نظر داشته باشیم و بتوانیم با چند تیم لیگ‬ ‫برتری بازی دوســتانه انجام بدهیم که این اتفاق افتاد‬ ‫و به لحاظ روحی موفق شدیم تیم را در شرایط خوبی‬ ‫قرار دهیم و از طرفی موفق شدیم با دو تیم صدرنشین‬ ‫ازجمله پرسپولیس و سپاهان بازی دوستانه انجام دهیم‬ ‫کهاینتاثیربسزاییدر افزایشروحیهوامادگیبازیکنان‬ ‫داشت‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که ایا تعطیلی لیگ‬ ‫در این مقطع به سود این تیم شد‪ ،‬این طور توضیح داد‪:‬‬ ‫مطمئنا تعطیلی لیگ در این برهه به نفع ما بود چون‬ ‫این تعطیلی باعث شد تا بتوانیم بازیکنان را ازنظر روانی‬ ‫ریکاوری کنیمتابرایادامهمسابقاتاماده باشیم‪.‬‬ ‫المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ ‪ 1400/03/31‬حسین قائدگیوی‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک دوگنبدان‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانه اشتغال به کار کاردانی به نام محسن بکرانی فرزند حسن به شماره ملی‬ ‫‪ 111653828‬و شماره شناسنامه ‪ 5‬به شماره پروانه ‪ 0-1-20-300-99‬و‬ ‫شماره عضویت ‪ 6036‬در سال ‪ 1399/6/1‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو ‪ 206‬اریان ‪ SD‬صندوقدار به رنگ سفید روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران‪ 771 -23‬ی ‪ 89‬به شماره موتور ‪ 13887001141‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAP61ME78J401181‬مدل ‪ 1387‬به نام زهرا رحیمی‬ ‫تپه فرزند رحیم شماره شناسنامه ‪ 7415‬کدملی ‪ 1171258984‬صادره از لنجان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 31‬خــرداد ماه ‪ 21 / 1400‬ژوئن ‪ 10 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1098‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا‬ ‫عارضه ای ایجاد نمی کند‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا عارضه ای ایجاد‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما باید پس از دسترسی به واکسن‪ ،‬دوز دوم حتما تزریق شود‪.‬‬ ‫دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا در خصوص عوارض تاخیر در تزریق دز دوم واکسن‬ ‫کووید‪ ۱۹‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس اطالعات سازمان جهانی بهداشت‪ ۳،‬تا‪ ۴‬هفته پس از تزریق دز اول‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫واکسن کرونا‪ ،‬دوز دوم باید زده شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر دوز دوم واکسن در دسترس نبوده و درواقع‬ ‫تزریق دوز دوم به تاخیر افتاد‪ ،‬عارضه خاصی ایجاد نمی شود‪ ،‬اما پس از دسترسی‪ ،‬دوز دوم واکسن‬ ‫هم باید تزریق شود‪ .‬مردانی همچنین در پاسخ به این پرسش که «ایا در صورت بروز عوارض شدید‬ ‫واکسن کرونا باید از تزریق دوز دوم خودداری شود»‪ ،‬گفت‪ :‬با بروز عوارض شدید واکسن (پس از‬ ‫تزریق دوز اول) باید با مرکز درمانی تزریق واکسن تماس گرفته و عوارض نادر گزارش داده شود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬برخی عوارض واکسن کرونا جزو واکنش های شایع و شماری از این عوارض جزو‬ ‫واکنش های نادر است که گاه امکان ابتالی مجدد به بیماری را خواهد داشت‪ .‬عضو ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا افزود‪ :‬در صورت بروز واکنش های نادر گاها پزشک متخصص‪ ،‬نوع واکسن کرونا‬ ‫را برای نوبت دوز دوم تغییر می دهد‪ .‬درواقع پزشک مربوطه بیمار را معاینه و سپس تصمیم گیری‬ ‫خواهد کرد‪،‬اماشهروندانبابروز عوارضواکسن‪،‬خودسرانهتصمیم گیرینکنند‪.‬‬ ‫‪۴۰۵‬میلیونحملهبدافزاری‬ ‫در کشور شناساییشد‬ ‫گــزارش وضعیــت امنیت فضــای تولید‬ ‫و تبــادل اطالعــات نشــان می دهــد کــه‬ ‫طــی یــک ســال گذشــته ‪ ۴۰۵‬میلیــون و‬ ‫‪ ۹۵۶‬هزار حمله بدافزاری توســط شــبکه‬ ‫ملی تله بدافزار در کشــور شناسایی شــده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش مهر‪ ،‬گــزارش وضعیت‬ ‫امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‬ ‫کشور در سال ‪ ،۹۹‬توسط سازمان فناوری‬ ‫اطالعات ایران منتشرشــده است‪ .‬در این‬ ‫گــزارش مطابق با شــاخص های مدنظر در‬ ‫حــوزه امنیت ســایبری‪ ،‬وضعیت حمالت‬ ‫ســایبری‪ ،‬میــزان ادرس هــای ‪ IP‬الــوده‪،‬‬ ‫تعــداد بدافزارهــای شناسایی شــده و نیــز‬ ‫وضعیــت ســازمان ها و وزارتخانه هــای‬ ‫دولتی در خصوص پیشگیری با تهدیدات‬ ‫سایبری‪ ،‬موردبررسی قرارگرفته است‪.‬‬ ‫تله ملی بدافزار ‪ ۴۰۵‬میلیون حمله را‬ ‫شناسایی کرد‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهد که در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۴۰۵‬میلیــون و ‪ ۹۵۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۳۰‬حملــه توســط شــبکه ملــی تلــه‬ ‫یشــده که بیشترین حمله‬ ‫بدافزار شناسای ‬ ‫مربــوط به شــهریور ســال ‪ ۹۹‬بــا ثبت ‪۹۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۱۳‬هزار حمله بدافزاری بوده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن ســال ‪ ۲۷‬میلیــون و ‪۸۵۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۳‬ادرس الــوده بــه بــات هــای‬ ‫شناخته شــده بــه ثبــت رســیده و تعــداد‬ ‫بدافزارهای شناسایی شــده نیز ‪ ۳۹۶‬هزار‬ ‫‪ ۴۳۳‬بدافــزار بــوده اســت‪ .‬مطابــق بــا‬ ‫گــزارش ارزیابــی عملکــرد مرکــز ماهــر‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۳۰۸‬بدافزار تحلیل شده‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬مــورد نیــز پیشــگیری از حمــات‬ ‫دیداس به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ SOC‬در وزارتخانه ها راه اندازی نشد‬ ‫ایــن بررس ـی ها حا کــی از ان اســت که‬ ‫هیچ وزارتخانه و سازمان متصل به شبکه‬ ‫ملی اطالعات‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬مرکز عملیات‬ ‫امنیــت (‪ )SOC‬راه انــدازی نکــرده و تنهــا‬ ‫یک مورد در حال راه اندازی گزارش شــده‬ ‫کــه بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن حــال طی یک ســال گذشــته هیچ‬ ‫ســروری بــرای کشــف بدافزارهــا در ایــن‬ ‫ســازمان ها نصــب نشــده اســت‪ .‬ایــن در‬ ‫حالی اســت که ‪ ۱۶‬ابزار و ســامانه رصد و‬ ‫ارزیابــی و پویشــگر بومی در ســال ‪ ۹۹‬در‬ ‫کشور فعال بودند‪.‬‬ ‫‪ ۶۷۷‬هزار هشدار امنیتی به سازمان ها‬ ‫اعالم شد‬ ‫گــزارش وضعیــت امنیت فضــای تولید‬ ‫و تبــادل اطالعــات کشــور نیــز از ارزیابــی‬ ‫امنیتــی ‪ ۱۳۳‬ســامانه در ســال ‪ ۹۹‬و‬ ‫تهیــه ‪ ۸۸‬بســته راهنمــای امنیتــی بــرای‬ ‫مقاوم ســازی ســامانه ها حکایــت دارد‪.‬‬ ‫بااین وجود در یک ســال اخیر هیچ بســته‬ ‫الزامــات امنیتــی مرتبط با انــواع خدمات‬ ‫شبکه ملی توسط سازمان ها تدوین نشده‬ ‫اســت‪ .‬گــزارش مرکز ماهر نشــان می دهد‬ ‫کــه ‪ ۶۷۷‬هــزار و ‪ ۹۴۵‬مــورد هشــدار‬ ‫امنیتی و ‪ ۳۲۵‬هزار و ‪ ۲۲۰‬هشدار درباره‬ ‫نقاط الوده در سطح کشور به دستگاه ها‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نقطه اسیب پذیر در فضای‬ ‫‪ IP‬کشور شناسایی شد‬ ‫ســامانه مرکــز ماهــر‪ ،‬در همیــن حــال‬ ‫مجمــوع اســیب های مهم کشف شــده در‬ ‫رصد فضای مجازی کشور را نیز برای سال‬ ‫‪ ۹۹‬اعالم کرده اســت‪ .‬بر اساس امکانات‬ ‫سپر دفاعی دژفا‪ ،‬فضای ‪ IP‬کشور نسبت‬ ‫بــه اســیب پذیری های دارای درجــه خطــر‬ ‫بــاال و خطرنــاک ب هصــورت مســتمر رصــد‬ ‫یشــود کــه در ‪ ۹‬ماهــه اخــر ســال ‪۹۹‬‬ ‫م ‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هــزار نقطه اســیب پذیر از این‬ ‫طریق شناسایی شده و در ‪ ۳‬ماهه پایانی‬ ‫ســال ‪ ،۹۹‬افزایش تقریبی حمالت اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر از دانش اموزان پایه اول‬ ‫در مدارسثبت نامنکردند‬ ‫وزیر اموزش وپرورش بابیان اینکه به جد‬ ‫و با قاطعیت خبر ترک تحصیل سه میلیون‬ ‫دانش اموز در سال جاری را تکذیب می کنم‬ ‫منحصرا در ســال تحصیلی گذشــته‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تعداد ‪ ۴۰‬هزار نفر از دانش اموزان پایه اول‬ ‫که باید ثبت نام می کردند ثبت نام نکردند‬ ‫که طبیعی است یعنی دیر هم نمی شود و‬ ‫می توانند سال بعد به مدرسه بروند؛ برخی‬ ‫خانواده ها نگرانی زیادی داشتند و این کار‬ ‫را نکرده بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محسن حاجی میرزایی‬ ‫در حاشــیه مراسم افتتاحیه برنامه سنجش‬ ‫ســامت جســمانی و امادگــی تحصیلی نو‬ ‫اموزان بدو ورود به دبســتان اظهار داشت‪:‬‬ ‫امســال بــه تعــداد پایگا ههــای ســنجش‬ ‫افزود هشــده و بــه ‪ ۲۴۰۰‬پایــگاه رســیده و‬ ‫تعــداد پایگاه هایــی کــه دو نوبتــه فعــال‬ ‫هســتند نیــز از ‪ ۴۰۰‬بــه ‪ ۶۰۰‬مــورد رســید‪.‬‬ ‫ســاعات مراجعــه از هشــت صبــح تــا یــک‬ ‫بعدازظهر است و یک ساعت افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬وزیــر اموزش وپــرورش در پاســخ بــه‬ ‫اینکه ایا نوبت دهی برای سنجش سالمت‬ ‫غیرحضــوری اســت؟ گفت‪ :‬وقتــی ثبت نام‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫پایــه اول در مدرســه انجــام م ‬ ‫عملیات ثبت نام و نوبت گیری الکترونیکی‬ ‫اســت و از ســوی مدرســه نوبت گرفته و به‬ ‫خانــواده اطــاع می دهنــد و نیازی نیســت‬ ‫خانواده در مدرســه حضور یابد تا از نوبت‬ ‫خــود مطلــع شــود‪ .‬او درباره اخبــاری مبنی‬ ‫بــر تــرک تحصیــل ســه میلیــون دانش امــوز‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫جفاهایــی کــه در حق معلمــان‪ ،‬مدیران و‬ ‫جامعــه فرهنگــی شــده این خبر نادرســت‬ ‫است‪ .‬گفته شد سه میلیون دانش اموز ترک‬ ‫تحصیل کرده انــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت که‬ ‫امار ســه میلیون مربوط به عدم دسترســی‬ ‫به ابزار هوشــمند و اینترنت بوده و معادل‬ ‫کســانی نیســت که تــرک تحصیل کرده اند‪.‬‬ ‫اتفاقا این جمعیت‪،‬‬ ‫حاجی میرزایی افزود‪ً :‬‬ ‫امــوزش کامل تری دریافــت کردند و بخش‬ ‫زیــادی در مناطــق کم جمعیــت بــا زیــر ‪۵۰‬‬ ‫دانش اموز‪ ،‬حضوری اموزش دیدند‪ .‬شــاید‬ ‫طی سال های اخیر هیچ سالی به اندازه سال‬ ‫تحصیلــی گذشــته مراقبــت از دانش اموزان‬ ‫از حیــث اســتمرار یادگیــری صــورت نگرفته‬ ‫تقریبا همه معلمان مسئول اموزش‬ ‫است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دانش امــوزان بــوده و مراقــب بودنــد کــه‬ ‫کار امــوزش باکیفیــت انجــام شــود‪ .‬وزیــر‬ ‫اموزش وپــرورش بابیــان اینکــه بــه جــد و با‬ ‫قاطعیت این خبر را تکذیب می کنم گفت‪:‬‬ ‫منحصـ ًـرا در ســال تحصیلی گذشــته تعداد‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار نفــر از دانش امــوزان پایــه اول که‬ ‫تنــام نکردند‬ ‫تنــام می کردنــد ثب ‬ ‫بایــد ثب ‬ ‫که طبیعی است یعنی دیر هم نمی شود و‬ ‫می توانند سال بعد به مدرسه بروند؛ برخی‬ ‫خانواده ها نگرانی زیادی داشتند و این کار‬ ‫را نکرده بودند‪ .‬او درباره اعمال فوق العاده‬ ‫ویــژه فرهنگیــان گفت‪ :‬اعمــال فوق العاده‬ ‫ویژه در همه دستگاه های دولتی ازجمله در‬ ‫اموزش وپرورش اجرا می شود‪.‬‬ ‫درباره افزایش فوق العاده تا سقف ‪۵۰‬‬ ‫درصــد هنوز تصمیمی گرفته نشــده و جزو‬ ‫پیشــنهادهای در حال بررســی است و باید‬ ‫منابــع الزم تامین شــود‪ .‬اعمــال ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫فوق العــاده بــرای همــه کارکنــان دولــت‬ ‫پیشنهادشده است که اگر تصویب شود‪،‬‬ ‫اجــرا خواهــد شــد‪ .‬حاجــی میرزایــی در‬ ‫ادامــه درباره اشــکاالت ســامانه اینترنتی‬ ‫قــرار گرفتــن در معرض هوای بســیار گرم‬ ‫می توانــد موجــب پیام دهــای منفــی بــرای‬ ‫سالمتی و حتی مرگ شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬انســان دارای‬ ‫مکانیس ـم های بیولوژیکــی زیــادی از جهــت‬ ‫تنظیــم دماســت‪ .‬ایــن مکانیس ـم ها توســط‬ ‫توانایــی خــوداگاه و ارادی مــا در اســتفاده‬ ‫از وســایل و لباســی که برای گرفتن گرما یا از‬ ‫دست دادن گرمای زیاد طراحی شده اند اجرا‬ ‫می شوند‪.‬زمانی کهدمایبدنبه طورناگهانی‬ ‫از ‪ ۴۰‬درجه سانتی گراد عبور کند‪ ،‬صحبت از‬ ‫گرمازدگی به میان می اید‪ .‬دمای ایدئال بدن‬ ‫تقریبا‪ ۳۶‬درجه سانتی گراد است‪ .‬هر دمایی‬ ‫ً‬ ‫باالتــر از ‪ ۴۰‬درجه گرمازدگی اســت و کمتر از‬ ‫‪ ۳۵‬درجه سرمازدگی تلقی می شود‪ .‬بدن این‬ ‫قابلیت را دارد که خودش را با شــرایط اب و‬ ‫هوایی وفق بدهد و این را مدیون سیستم ها‬ ‫و ارگان های زیادی است مانند سیستم قلبی و‬ ‫مثال در هوای‬ ‫عروقی و سیستم نورولوژیکی‪ً .‬‬ ‫گرم‪ ،‬رگ هایی که در سطح بدن قرارگرفته اند‬ ‫گشــاد می شوند تا مایعات به شــکل عرق از‬ ‫بــدن دفــع شــوند‪ .‬عکس ایــن اتفــاق زمانی‬ ‫ثبت نــام مــدارس گفــت‪ :‬ســامانه های‬ ‫اموزش وپرورش را یکپارچه کردیم و همه‬ ‫فعالیت ها از ثبت نام تا تاییدیه تحصیلی‬ ‫یشــود‪ .‬امســال‬ ‫در ایــن ســامانه انجــام م ‬ ‫اولیــن ســالی اســت کــه یکپارچه شــده و‬ ‫در اجــرا در برخــی بخش ها با مشــکالتی‬ ‫یشــوند کــه به ســرعت در‬ ‫روب ـه رو م ‬ ‫حــال برطــرف شــدن اســت‪ .‬ثبت نــام‬ ‫مــدارس هــم غیرحضــوری اســت‪ .‬وزیــر‬ ‫اموزش وپــرورش در پایــان گفــت که هنوز‬ ‫برای واکسیناســیون زیر ‪ ۱۸‬سال توصیه ای‬ ‫نشــده و واکســنی در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫به طورکلــی دربــاره واکسیناســیون تابــع‬ ‫تشخیص ستاد ملی کرونا هستیم‪.‬‬ ‫گروه های در معرض خطر‬ ‫هم افراد ســالمند و هم کودکان بیشــتر از‬ ‫سایرین در معرض عوارض ناشی از گرمازدگی‬ ‫و ســرمازدگی هســتند‪ .‬همچنین کســانی که‬ ‫یهــای مزمــن دارند‪ ،‬خصوصـ ًـا بیماران‬ ‫بیمار ‬ ‫قلبــی و بیمــاران کلیــوی بایــد بیشــتر مراقب‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گرمازدگی و سردرد شدید‬ ‫در صــورت گرمازدگــی‪ ،‬فــرد احســاس‬ ‫خفگیمی کند‪.‬درنتیجهاکسیژن کافیبهمغز‬ ‫نمی رسد و سردرد های شدیدی بروز می کند‪.‬‬ ‫این سردرد ها همچنین براثر کم ابی بدن‬ ‫ناشی از گرمازدگی نیز رخ می دهد‪ .‬گرمازدگی‬ ‫و حالــت تهوع و اســتفراغ‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬حالت‬ ‫معموال‬ ‫تهوع و استفراغ در روز های خیلی گرم‬ ‫ً‬ ‫جزو عالئم گرمازدگی هستند؛ بنابراین نباید‬ ‫ایــن عالئــم را نادیــده گرفــت‪ .‬گرمازدگــی و‬ ‫بیهوشــی و از حال رفتن جــزو عالئم جدی و‬ ‫شدید گرمازدگی است‪ .‬این مسئله زمانی بروز‬ ‫می کنــد که دیگر عالئم گرمازدگی مشــخص‬ ‫نشده و یا نادیده گرفته شوند‪.‬‬ ‫روش های پیشگیری از گرمازدگی‬ ‫وقتــی هوا گرم و مرطوب اســت از ورزش‬ ‫در بیرون از خانه بپرهیزید‪ .‬برنامه روزانه خود‬ ‫را طــوری تنظیــم کنیــد که قبــل از گرم شــدن‬ ‫هوا یا پس از گذشــت ســاعات گرما بیرون از‬ ‫خانه ورزش کنید‪ .‬قید کافئین را بزنید‪ .‬کافئین‬ ‫نیــز مانند الکل اب بــدن را کاهش می دهد و‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫موجــب تعریــق بیش ازحد نرمال م ‬ ‫سیگار نکشید‪ .‬استعمال سیگار موجب تنگ‬ ‫یشــود که این شرایط‬ ‫شــدن عروق خونی م ‬ ‫موجب ناتوانی بدن در تنظیم شرایط درونی‬ ‫برای مبارزه در برابر گرما می شود‪.‬‬ ‫اهسته اهسته خودتان را با شرایط‬ ‫وفق دهید‬ ‫اگــر به مکانی ســفر می کنید کــه گرم تر از‬ ‫جایی است که شما از ان امده اید‪ ،‬بهتر است‬ ‫یک هفته به خود و بدنتان فرصت دهید تا با‬ ‫شــرایط اب و هوایی عادت کند و ســپس به‬ ‫ورزش و فعالیت در بیرون از محل ســکونت‬ ‫بپردازیــد‪ .‬اگر هــوا بیش ازحد گرم اســت‪ ،‬هر‬ ‫ی طی یک ماه گذشــته در جنگل های زاگــرس‪ ،‬یک عضو‬ ‫بــا توجــه بــه وقوع اتش ســوز ‬ ‫شســوزی در‬ ‫هیئت علمی موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشــور می گوید‪ :‬معضل ات ‬ ‫جنگل هــا را بایــد با نگاهی زیربنایی و با توجه به مســائل اجتماعــی و اقتصادی به صورت‬ ‫ریشه ای حل کرد‪.‬‬ ‫احمدرحمانیدر گفت وگوباایسنابااشارهبهاتش سوزی هایی کهامسالدر بخش هایی‬ ‫از جنگل های زاگرس رخ داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شنیده ها حاکی از این است که منشا اصلی‬ ‫بیشترایناتش سوزی هاعمدیوتوسطافرادیبودهاست کهاقدامبهزغالگیریوتولیدزغال‬ ‫می کنند و این اتش سوزی ها گسترش پیدا و به مناطق دیگر نیز سرایت کرده است‪ .‬بااین حال‬ ‫نمی توان تنها یک عامل را در ایجاد اتش سوزی در جنگل ها دخیل دانست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فقر‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فقر معیشتی مردم‪ ،‬مسائل فرهنگی‪ ،‬بی توجهی به اقدامات پیشگیرانه و نبود‬ ‫وســایل و امکانات اطفای حریق الزم همه درروند ایجاد و اطفای اتش ســوزی در جنگل ها‬ ‫موثر هستند‪ .‬سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری اعالم کرده است که مقدار زیادی وسایل‬ ‫وامکاناتبهمناطقمختلفزاگرسارسال کردهاست‪.‬بااین حالشاهدتداوماتش سوزی ها‬ ‫هستیم و سرعت عمل و هماهنگی الزم برای اطفای این اتش سوزی ها وجود ندارد‪ .‬به گفته‬ ‫این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور‪ ،‬اتش سوزی در جنگل های‬ ‫محدود زاگرس که با تنش های زیاد دیگری نیز مواجه است باعث افزایش سرعت تخریب‬ ‫این جنگل ها و از بین رفتن ان ها می شــود‪ .‬رحمانی با اشــاره به اینکه بر اســاس اطالعات‬ ‫ی جنگل ها ناشی از عوامل انسانی است‪ ،‬اظهار‬ ‫نهادهای متولی بیش از ‪ ۹۰‬درصد اتش سوز ‬ ‫کرد‪ :‬اگر بخواهیم معضل اتش سوزی جنگل ها را با نگاهی زیربنایی حل کنیم باید به مسائل‬ ‫اجتماعی و اقتصادی مناطق جنگل نشین و روستاهای اطراف جنگل ها توجه کرد‪ .‬زمانی‬ ‫که فقر و بیکاری در جامعه افزایش پیدا می کند‪ ،‬مردم نیز به منابع طبیعی هجوم خواهند‬ ‫برد تا از طریق زغالگیری یا تصاحب و تغییر کاربری اراضی امرارمعاش کنند بنابراین الزم‬ ‫اســت که برای کاهش معضل اتش ســوزی جنگل ها به این مســائل توجه بیشتری شود‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ســوی دیگر الزم اســت قوه قضاییه و نهادهای متولی با افرادی که به منظور‬ ‫تصاحب و تغییر کاربری اراضی اقدام به ایجاد اتش سوزی عمدی در برخی مناطق می کنند‬ ‫برخورد جدی و از تداوم این گونه اقدامات جلوگیری کند‪ .‬این عضو هیئت علمی موسسه‬ ‫تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تصریح کرد‪ :‬اتش سوزی جنگل ها مسئله ساده ای نیست‬ ‫و الزم اســت توجه عمیق تر وجدی تری به ان شــود چراکه اگر به حل ریشــه ای این معضل‬ ‫ پرداخته نشود‪ ،‬اتش سوزی در جنگل ها تداوم پیدا خواهد کرد‪ .‬رحمانی در پایان با اشاره به‬ ‫اینکهبیشترینشکایتنیروهایاطفایاتش سوزیدرجنگل هااز کمبودامکاناتاست‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬دستگاه هایمسئولالزماستتوجهبیشتریبهتجهیزنیروهایاطفایحریق‪،‬تخصیص‬ ‫بودجه و اموزش نیروهای اطفای حریق کنند همچنین الزم است از مردم‪ ،‬سمن ها و شوراها‬ ‫در این زمینه کمک گرفت‪ ،‬با انان صحبت و مشورت کرد و در صورت نیاز اموزش و افزایش‬ ‫امکاناتانانراموردتوجهبیشترقرارداد‪.‬‬ ‫راهکار های مناسب برای‬ ‫پیشگیری از معلولیت دوران‬ ‫سالمندی‬ ‫اغاز فصل گرما و گرمازدگی‬ ‫می افتد که هوا ســرد اســت؛ جریان خون به‬ ‫ســمت اندا مهــای حیاتی م ـی رود‪ .‬رفتار های‬ ‫عجیب‪،‬سرگیجه‪،‬منگیوخستگیغیرعادی‬ ‫در گرمای زیاد هشــداردهنده هســتند‪ ،‬چون‬ ‫امــکان دارد نشــان دهنده گرمازدگی باشــند‪.‬‬ ‫شــکم درد و درد عضــات و ســردرد‪ ،‬تعریــق‬ ‫زیــاد‪ ،‬خســتگی و بی حالــی‪ ،‬حالت تهــوع و‬ ‫افزایش ضربان قلب این عالئم از پیامد های‬ ‫طبیعــی دهیدراتــه شــدن بــدن هســتند‪ .‬در‬ ‫صــورت وقــوع ایــن عالئــم بایــد ســریع تر به‬ ‫اورژانسمراجعه کنید‪.‬‬ ‫فقر اجتماعی و معیشتی موثر در‬ ‫اتش سوزیجنگل ها‬ ‫کاری کــه بیرون از خانه انجام می دهید باید‬ ‫اهســته تر از رونــد نرمــال و همیشــگی خــود‬ ‫انجام شود تا به بدن فشار کمتری وارد شود‪.‬‬ ‫ـتقیما بــدن خود را با اب ســرد‬ ‫می توانید مسـ ً‬ ‫بشویید‪ .‬اگر هوا گرم و خشک است‪ ،‬ریختن‬ ‫اب ســرد بر سر و گردن می تواند کمک کننده‬ ‫باشــد‪ .‬وقتی اب تبخیر می شود‪ ،‬بدن خنک‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اگر هوا مرطوب اســت‪ ،‬شــاید‬ ‫این کار چندان مزیتی نداشته باشد‪ .‬خودتان‬ ‫را خنک کنید با اســتفاده از یک روزنامه‪ ،‬کاله‬ ‫لب ـه دار و هــر چیز دیگری کــه دارید‪ ،‬خودتان‬ ‫را خنک نگه دارید‪ .‬به پیش بینی هواشناسی‬ ‫اعتمــاد کنیــد‪ .‬کاله به ســر کنیــد و لباس های‬ ‫گشاد و سبک به تن و لباس های رنگ روشن‬ ‫راانتخاب کنید‪.‬‬ ‫معاونپیشگیریاز معلولیت هایدفترتوسعهپیشگیریبهزیستی کشور گفت‪:‬مشاوره‬ ‫ژنتیک قبل از ازدواج و قبل از بارداری در پیشگیری از معلولیت ها موثر است‪.‬‬ ‫افروز صفاری فرد معاون پیشگیری از معلولیت های دفتر توسعه پیشگیری بهزیستی‬ ‫کشور در گفت وگوباباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬دربارهدورانسالمندی گفت‪:‬برنام هپیشگیری‬ ‫از معلولیت هــای دوران ســالمندی از ســال ‪ ۹۸‬مدنظــر قــرار گرفت‪ ،‬که در ‪ ۹‬اســتان این کار‬ ‫شروع شده است‪ ،‬به طوری که تحصیل گران اموزش دیده ای از طریق کانون های بازنشستگان‬ ‫و محالت‪ ،‬به ســالمندان فراخوان می دهند و موارد مربوطه را دریافت می کنند و پس ازان‬ ‫ت ان ها می شــوند‪ ،‬افزایش‬ ‫اطالعات ســالمندان را درباره بیماری هایی که منجر به معلولی ‬ ‫می دهند که با توجه به وضعیت کنونی جمعیت کشور که رو به سمت سالمندی می رود‪،‬‬ ‫اقدام موثری است‪ .‬صفاری فرد افزود‪ :‬به افراد‪ ،‬در سنین قبل از سالمندی یعنی از ‪ ۴۵‬تا ‪۶۰‬‬ ‫سال هم اموزش هایی در این زمینه ارائه داده می شود؛ با توجه به شرایط کرونا‪ ،‬سال ‪۹۹‬‬ ‫فعالیتیدر اینزمینهانجامنشد‪،‬امادر سالجاریدر حالتحلیلمحتواییمجازیهستیمتا‬ ‫بتوانیماینفعالیترابه صورتمجازیانجامدهیم‪.‬معاونپیشگیریاز معلولیت هایدفتر‬ ‫توسعهپیشگیریبهزیستی کشور گفت‪:‬از فعالیت هایمهمدیگرمی توانبهمشاورهژنتیک‬ ‫در سازمان بهزیستی اشاره کرد‪ ،‬در این خصوص دوره های اموزشی برگزار می شود که در این‬ ‫دوره ها‪ ،‬پزشکان اموزش های الزم را می بینند و زمانی که گواهی اموزش را دریافت کردند‬ ‫می توانند مجوز مراکز مشاوره ژنتیک را دریافت کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در مراکز مشاوره‬ ‫ژنتیک‪ ،‬کســانی که ازدواج های فامیلی دارند‪ ،‬یا دارای فرزند معلول هســتند و خانم های‬ ‫بارداری که باالی ‪ ۳۵‬سال سن دارند و یا هر فردی بخواهد که از سالمت خود و جنین اش‬ ‫اگاه شود به این مراکز مراجعه می کنند‪ .‬در این مراکز مشاوره قبل از ازدواج‪ ،‬قبل از بارداری‬ ‫یشــود‬ ‫و حین بارداری انجام می شــود و با توجه به ازمایش ها و مشــاوره هایی که ارائه م ‬ ‫تصمیم گیری های الزم صورت می گیرد‪ .‬صفاری فرد بیان کرد‪ :‬مشاوره ها به نوعی هستند که‬ ‫اختالل جنین‪ ،‬شناسایی می شود و با توجه به مجوز شرعی این افراد می توانند برای سقط‬ ‫درمانی به پزشکی قانونی معرفی شوند و در صورت تایید پزشک قانونی‪ ،‬سقط را انجام‬ ‫دهند‪ .‬این امر کمک شایانی در جلوگیری از به دنیا امدن فرزند معلول می کند و همچنین‬ ‫خانواده هایی که ترس و وحشت از داشتن فرزند معلول دارند‪ ،‬خیالشان اسوده می شود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬کار دیگر در بحث ژنتیک‪ ،‬اگاه سازی جوانان در این زمینه است‪.‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪r u y d a d i r a n . c o m ...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!