روزنامه رویداد امروز شماره 1097 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1097

روزنامه رویداد امروز شماره 1097

روزنامه رویداد امروز شماره 1097

‫روز گذشته و همزمان‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫با اعالم نتایج‬ ‫شماره ویژه رویداد امروز‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 30‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪ 20‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 09‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1097‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کرمان‬ ‫برای پیگیری اخرین اخبار در‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران کیو ار باال را اسکن کنید‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫رویدا د کرمان‬ ‫سیاست‬ ‫فرصتخدمتگزاری‬ ‫به کشور و ملت‬ ‫را قدر بدانید‬ ‫اقتصاد‬ ‫هدیه ای که روی‬ ‫دست کرمان ماند‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪27‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نیاز اب شهر‬ ‫‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تامین نمیشود‬ ‫کرمان‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫رویاد دکرمان‬ ‫برط‬ ‫هدیه ای که روی‬ ‫دست کرمان ماند‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫ابهامفیش هایحقوقی‬ ‫سکان قوه مجریه‬ ‫دردستان رئیسی‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫شتراک گاز در استان‬ ‫جذب بیش از ‪ 4‬هزار ا‬ ‫دو ماهه اول سال‬ ‫طی‬ ‫فاضالب استان‬ ‫عمومی شرکت اب و‬ ‫مدیر روابط‬ ‫مــان نزدیک به‬ ‫روزها شــهر مــا کر‬ ‫ــان گفــت‪ :‬این‬ ‫دارد و به علت‬ ‫کرم‬ ‫ثانیه کمبود اب‬ ‫یکهزار و ‪ ۴۰۰‬لیتر بر‬ ‫نیاز اب کرمان را‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫نداشتن منابع‪،‬‬ ‫توانیم تامین کنیم‪.‬‬ ‫ـاری افزود‪ :‬توان‬ ‫نمی‬ ‫نو‪ ،‬حســین غفـ‬ ‫به گزارش کرمان‬ ‫فعالیت تمامی چاهها‬ ‫اکنون در صورت‬ ‫تولید اب ما‬ ‫ثانیه اســت و منابع‬ ‫ـی ‪ ۲‬هــزار لیتــر در‬ ‫و امکانــات ابـ‬ ‫این روزها به سه‬ ‫مردم کرمان در‬ ‫زیرزمینی میزان نیاز‬ ‫لیتر بر ثانیه است‪.‬‬ ‫ــود اب کاهــش‬ ‫هزار ‪۴۰۰‬‬ ‫علــت ایــن کمب‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫او اظهــار داشـ‬ ‫سفره اب زیرزمینی‬ ‫درصدی‪ ،‬پایین رفتن‬ ‫بارندگی ‪۷۰‬‬ ‫است‪ .‬مدیر روابط‬ ‫مصرف اب بوده‬ ‫ـی دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫و افزایش شدید‬ ‫ـتان کرمان گفت‪:‬‬ ‫افــزودۀ باالیـ‬ ‫اب و فاضالب اسـ‬ ‫ـدات مس‪ ،‬فــرش و‬ ‫عمومی شــرکت‬ ‫است و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫رونــق تولیـ‬ ‫کرمــان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته زیر بار‬ ‫شــهردار‬ ‫به دلیل استفاده‬ ‫کولرها بهصورت‬ ‫تــا ‪ ۶۰۰‬لیتر اب‬ ‫پته در کرمان‪،‬‬ ‫یکصــد رشــته‬ ‫ـک کولرابــی ‪۳۰۰‬‬ ‫ــی بــوده که بها‬ ‫ـردم نمیداننــد یـ‬ ‫هماکنــون‬ ‫ـت که بالغبر ‪۱۶۰‬‬ ‫از مصالــح بوم‬ ‫مـ‬ ‫‪ ۲۵‬فرهنگســرا‬ ‫این در حالی اسـ‬ ‫اموزشــی در‬ ‫به ایــن تولیدات‬ ‫صــرف میکنــد و‬ ‫دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫دادن مجــدد‬ ‫م‬ ‫فرهنــگ توســط‬ ‫ـهر کرمــان وجــود‬ ‫و خانههــای‬ ‫را بــه خودکفایی‬ ‫هــزار کولر در شـ‬ ‫میکند اما مردم‬ ‫میتوانــد مــا‬ ‫همکاری اداره کل‬ ‫مهران عالمزاده‬ ‫لیتر اب مصرف‬ ‫شــهرداری با‬ ‫کولر ســاعتی ‪۲۰‬‬ ‫عالمزاده خاطرنشان‬ ‫نمیگوییــم مصرف‬ ‫هر‬ ‫برســاند‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫ــتند‪ ،‬بــه مــردم‬ ‫تواند نقش و تاثیر‬ ‫بیخیــال ان هس‬ ‫میراث‬ ‫خود‬ ‫کولر‬ ‫صنایعدســتی می‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫و اداره کل فنی و‬ ‫ســاعاتی که نیاز نیسـ‬ ‫کــرد‪ :‬رونق‬ ‫صنایعدستی‬ ‫شــهر و جامعهای‬ ‫نکننــد‪ ،‬بلکــه در‬ ‫هیچ مشکلی در‬ ‫شــد اقتصادی هر‬ ‫اگر اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫ایارائهمیشود‪.‬‬ ‫فراوانی در ر‬ ‫محصــوالت ان‪،‬‬ ‫خاموشکنید که‬ ‫حرفه‬ ‫ـران عالــمزاده با‬ ‫بابیان اینکه زمســتان‬ ‫را‬ ‫ــد و صــادرات‬ ‫ـزارش ایرنــا‪ ،‬ســید مهـ‬ ‫کرمان نداریم‪ .‬او‬ ‫داشــته باش‬ ‫ایجاد میکند‪ .‬او بیان‬ ‫بــه گـ‬ ‫وضعیت اب‬ ‫افزود‪ :‬اگر در این‬ ‫مصرف پایین میاید‪،‬‬ ‫ـزوده مضاعفی را‬ ‫مطلب به رسانهها‬ ‫خاموش بودن کولرها‪،‬‬ ‫ناشی از ارزشافـ‬ ‫در زمینۀ حمایت‬ ‫اعالم این‬ ‫واحدی با منبع یکهزار‬ ‫به علت‬ ‫در شهر میبینیم‪،‬‬ ‫کرمان همچنین‬ ‫ساختمان هشتتا‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫دوره‪ ،‬تغییر و تحولی‬ ‫مشارکت در بازاریابی‬ ‫منسجم‬ ‫یک‬ ‫مخزن در ساعات‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫شورایاسالمیشهر‬ ‫فعاالن صنایعدستی با‬ ‫علت کوچک بودن‬ ‫وحمایت‬ ‫پویشهای مختلف‬ ‫ـوده که از از‬ ‫هزار لیتری‪ ،‬به‬ ‫ـاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همراهی نمایندگان کارشناســی بـ‬ ‫انها به راهاندازی‬ ‫اب نــدارد‪ .‬غفـ‬ ‫کردند‪ .‬تولیدات‬ ‫و متشــکل از‬ ‫مختلف ازجمله‬ ‫اوج مصــرف نیــز‬ ‫شــیرفلکه‪ ،‬شیر گازی‬ ‫شهرداری حمایت‬ ‫ـاخت مســتندهای‬ ‫هر کشوری است‪،‬‬ ‫جای اســتفاده از‬ ‫طرحها و برنامههای‬ ‫های فروش و سـ‬ ‫اصلی تامین مالی در‬ ‫است‪ .‬عالم زاده‬ ‫برخی افراد به‬ ‫ندارد‪ .‬او عنــوان کرد‪:‬‬ ‫اگر شورا از برنامه‬ ‫کرمان اقدام کرده‬ ‫از نهادهای‬ ‫پتروشیمی نیست و‬ ‫کرمان ادامه داد‪:‬‬ ‫که فشــار کافــی را‬ ‫اگرچهپتروشیمی‬ ‫مســتند پته‬ ‫مالی پروژه اصلی‬ ‫معرفی فــرش کرمان‪،‬‬ ‫شهردار‬ ‫دادهنشدهاست‪».‬‬ ‫میگذراننــد‬ ‫پشــتیبانی کنــد‪،‬‬ ‫فصل موتورپمپ‬ ‫قادر به تامین‬ ‫ـاره بــه تالش بــرای‬ ‫خبر قیدشده که‬ ‫هنــری شــهرداری‬ ‫اینپتروشیمی‬ ‫برخی افراد در ایــن‬ ‫گرفته اما این پروژه نیز‬ ‫واگذار میکند‪ .‬در این‬ ‫بــا اشـ‬ ‫فرهنگــی و‬ ‫همچنین با اداره کل‬ ‫پتروشیمی را مطرح‬ ‫مســئله بعــدی‬ ‫اب را از شــبکه‬ ‫محیطزیست را‬ ‫سهام خود را‬ ‫موضوع پروژههای‬ ‫عنوان تسهیلکننده میتواند از خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫پتروشیمیفجررااز‪67‬‬ ‫گذارنــد و ایــن امــر‬ ‫بافت مجوز‬ ‫مشکالتی همچون‬ ‫شهرداری هم به‬ ‫با وزیر نفت‬ ‫بازرگانی اســتان جهت‬ ‫موضوع هدیهی‬ ‫پاسارگادسهامخوددر‬ ‫شــت کنتــور می‬ ‫ـی و خصوصی در‬ ‫پتروشیمی فجر با‬ ‫ـب مابقی منازل‬ ‫دوپروژهپتروشیمی‬ ‫بیان کردند که این‬ ‫پ‬ ‫دهد‪ .‬این خبر در اذر‬ ‫استو بانک‬ ‫فرهنگــی و اتاق‬ ‫ـایر ارگانهای دولتـ‬ ‫همانند پروژه‬ ‫ــد و همین ترتیـ‬ ‫زاده‪-‬رویدادامروز‪:‬‬ ‫کردم و ایشان‬ ‫کند‪ .‬میــراث‬ ‫مالیدستبهگریبان‬ ‫درصد کاهش می‬ ‫درون مخــزن میکش‬ ‫ملی صنایعدســتی‪،‬‬ ‫فعالیت سـ‬ ‫اســت و این یک‬ ‫مرضیهقاضی‬ ‫اب میکنــد در این‬ ‫ها مانــده و حاال‬ ‫صنایعدســتی حمایت‬ ‫درصد به‪34‬‬ ‫خوراکومسائلتامین‬ ‫اقای زاهدی نبوده‬ ‫کرمان بهعنوان شــهر‬ ‫در این خبر اعالم‬ ‫روی دســت کرمانی‬ ‫مــان کوچــه بی‬ ‫حوزه گردشــگری و‬ ‫وزیــر نفت بــه‬ ‫منتشرشده و زاهدی‬ ‫دســتی ثبــت‬ ‫جذب کمکهای‬ ‫البتــه اینکــه این‬ ‫مســکونی را در ه‬ ‫کرمــان و فجر‬ ‫نصب پمپهای‬ ‫جازموریــان اســت‪.‬‬ ‫شــتههای صنایع‬ ‫مرحلهافتتاحنرسیده‪.‬‬ ‫سال گذشته‬ ‫شــته که موجب‬ ‫کل اســتان اســت‪،‬‬ ‫استان اعالم امادگی‬ ‫شده که فردی با‬ ‫زاده بــر توســعه ر‬ ‫ـرای پتروشــیمی‬ ‫مشــارکت دا‬ ‫تصمیــم بــرای‬ ‫کردند یک به‬ ‫پتروشیمی میدهیم‬ ‫هرکدام از صنایع بزرگ‬ ‫ثبت جهانی کرمان‬ ‫خصوص مشاهده‬ ‫صحبــت از اجـ‬ ‫عالــم‬ ‫خرد و پایدار تاکید‬ ‫مشکل کرده و خود‬ ‫شخصی تعریف‬ ‫شهرســتان جنوبــی‬ ‫فراهمسازی زمینۀ‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫را‬ ‫کرده‬ ‫به‬ ‫فاضالب‬ ‫ـتغال‬ ‫سهام‬ ‫بنام‬ ‫ایجاد‬ ‫شــکرالهی‪ ،‬نماینــده ‪5‬‬ ‫عنوان زمینهســاز اشـ‬ ‫حضور استاندار برگزار‬ ‫اقدام وزیر نفت را‬ ‫حاضر به واگذاری‬ ‫ابراهیمی اب‬ ‫برای مابقی مردم‬ ‫هنر کشوری و‬ ‫کنند‪ ،‬بانک پاسارگاد‬ ‫به‬ ‫ـردم توصیه کرد که‬ ‫ای کهدر اذر‪ 99‬با‬ ‫حسابمیاید‪».‬پور‬ ‫منصــور‬ ‫غیرمجاز‬ ‫صنایعدســتی‪ ،‬ترکیب‬ ‫اشتغال جنوبیان‬ ‫صنایعدستیمیشود‪.‬‬ ‫دارد‪ 6 .‬ماه از این‬ ‫در جلسه‬ ‫این پروژه منجر به‬ ‫میکنــد‪ .‬او به مـ‬ ‫بداخالقیسیاسیبه‬ ‫پتروشیمی با همکاری‬ ‫بهعنوانشهر‬ ‫و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫عملیاتی شدن پروژه را‬ ‫ـاره بــه راهانــدازی‬ ‫بود که پتروشیمی‬ ‫ساختمانســازی‬ ‫استان گفته که‬ ‫کرد‬ ‫که رشتۀ معماری‪،‬‬ ‫ـاعت غیرضــروری‪،‬‬ ‫تا مشکل اب این‬ ‫وعدههایی که در‬ ‫هم اضافه کرده‬ ‫کرمــان بــا اشـ‬ ‫حسینی شرکت و‬ ‫گفتوگویی که با‬ ‫ســت؛ همانطور‬ ‫شد قرار شد‬ ‫کولرهــای ابی در سـ‬ ‫منطقه میشود‪ .‬همان‬ ‫البته این نکته را‬ ‫شــهردار‬ ‫و حسینی نژاد در‬ ‫شود و حاال مهدی‬ ‫ــدازی بازارچــه‬ ‫و صنعت ا‬ ‫بــا خاموشــی‬ ‫ـت‪ ،‬صنایعدســتی‬ ‫و توسعه‬ ‫ـزارش دهنــد که‬ ‫داده شد و حاال‬ ‫زمان گذشــته‬ ‫محلــی و راهان‬ ‫ـت قبلــی بود و خیانــت برخی در سازمان صمت برطرف‬ ‫شــکل بــزرگ این‬ ‫اب غیرمجــاز را گـ‬ ‫مهندســی و هنــر اسـ‬ ‫کرمان و فجر هم‬ ‫داند‪« :‬اب این پروژه‬ ‫بازارچههــای‬ ‫از مصوبــات دولـ‬ ‫شــته همچنان م‬ ‫ـود» بــا همــکاری‬ ‫که مصوبه جدید‬ ‫جــود پمپهــای‬ ‫زمان پتروشیمی‬ ‫ترکیــب‬ ‫هنر با ابــزار و فن‬ ‫مسئله را حلشده می‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫«کاغــذ وطن» دا‬ ‫محصولــی در این‬ ‫ـتی «قلعــه محمـ‬ ‫و‬ ‫دولت را مجبور کرده‬ ‫موضوع حکایت‬ ‫درامیختــن خالقیــت و‬ ‫ـع نشــود‪ .‬مدیــر‬ ‫نیســت که چــه‬ ‫ـودم در نژاد این‬ ‫میشــود و مشکلی‬ ‫هنر صنایعدسـ‬ ‫مالی میداند‪ .‬این‬ ‫استانداری‪،‬‬ ‫ــتان‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫اب خودشــان قطـ‬ ‫حتی مشــخص‬ ‫هــم از‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫تامین‬ ‫اینکه‬ ‫ـتاندار‬ ‫صنایعدستی را یک‬ ‫پروژه‬ ‫تامین‬ ‫بر‬ ‫کرمان‬ ‫ـ‬ ‫میراث فرهنگی اس‬ ‫س‬ ‫دو‬ ‫ا‬ ‫تاکید‬ ‫ـی که بنده معاون‬ ‫ـالب‪ ،‬پروژه را‬ ‫شــود‪ .‬زمانی این‬ ‫ـرمایهگذاری حاضر‬ ‫از محل فاضالب‬ ‫استان کرمان با‬ ‫تشکیلشــده است‪ .‬او‪،‬‬ ‫شــهرداری و‬ ‫بدهــد‪« :‬زمانـ‬ ‫جات تولید می‬ ‫صحبــت از اب فاضـ‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫که هنوز هیچ سـ‬ ‫های صنایعدســتی‬ ‫پتروشــیمی انجام‬ ‫فرهنگی‪ ،‬توصیف‬ ‫مجتمع باشد که با‬ ‫کارخانه‬ ‫زاهدی بود که چه‬ ‫از ایــن امر دارد‬ ‫رابطــه نــدارد‪».‬‬ ‫بزرگترین فروشــگاه‬ ‫پیگیریهایی برای‬ ‫نشده‪ .‬مسئلهای که‬ ‫با نقش هویتی و‬ ‫متناسب با ظرفیت‬ ‫پور ابراهیمــی و‬ ‫توافق در ایــن‬ ‫حالی مطرحشده که‬ ‫دولــت نهــم‬ ‫گذاری یکی از‬ ‫گذاری در این پروژه‬ ‫افرین» بــا همــکاری‬ ‫و صنعــت‬ ‫موضــوع بحث‬ ‫مخزنها باید‬ ‫اجرای پروژه بود که‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫اب پتروشیمی در‬ ‫اورده‪ ،‬حاال اما هر دو‬ ‫نیــاز به ســرمایه‬ ‫به سرمایه‬ ‫عنــوان «دســت‬ ‫پررنگ میکند که ایا‬ ‫تابستان گذر کنیم‬ ‫بحث اصلی هزینه‬ ‫برای تامین‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬عدم‬ ‫اجرایش را فراهم‬ ‫ــر کشــور بــا‬ ‫گذشته این ســوال را‬ ‫شــهرداری کرمــان‪،‬‬ ‫شد ولی عملیاتی‬ ‫کمترین تبعاتی از‬ ‫مشتری این اب هستند‪.‬‬ ‫پروژه که شد‪،‬‬ ‫کــرد و یـ‬ ‫کسی زمینه‬ ‫‪ ۵۰۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫ویژگیهــای ایــن هن‬ ‫نفت وقت انجام‬ ‫ــی کارافرینــی و‬ ‫بیشــتر از‬ ‫کشیدند و این دو‬ ‫در کرمان توجیه‬ ‫فوالدیها هم‬ ‫استان را به ‪ ۲‬هزار و‬ ‫صنایعدســتی‪ ،‬از‬ ‫صنــدوق مل‬ ‫اولیهای با وزیر‬ ‫نماینده پایشان را عقب‬ ‫ـروژه پتروشــیمی‬ ‫برداری میرســد که‬ ‫تضمینی به وزارت خانه‬ ‫یادشده‪ ،‬مصرف‬ ‫کالن در‬ ‫شرق نداریم‬ ‫ـرمایههای بــزرگ در‬ ‫موارد قطعی اب در‬ ‫اساســا احــداث پـ‬ ‫منابع مالیشان فراهم‬ ‫روزهای اینده به بهره‬ ‫لوله گاز برای‬ ‫بود و هیچ تعهد و‬ ‫ــدون نیــاز به سـ‬ ‫بابیان اینکه تمامی‬ ‫ســیون صنعت و‬ ‫دارند‪ ،‬نه خوراک و نه‬ ‫خط‬ ‫بهتولید ظرف‬ ‫فروش بیشتر تولیدات‬ ‫اســت که ب‬ ‫پتروشیمی نشده‬ ‫میرساند‪ .‬او‬ ‫اســماعیلی رئیــس کمی‬ ‫اب و فاضالب قرار‬ ‫نه اب‬ ‫اقتصادیدارد؟‬ ‫حتیمنازلمیشود‬ ‫اندازی این فروشگاه به‬ ‫جواباینپرسش‬ ‫ماندهاند‪ .‬حکایت‬ ‫ســتور کار شرکت‬ ‫بابــک‬ ‫پتروشــیمی را جــز‬ ‫ارائه نشده بود‪».‬‬ ‫کارگاههای کوچکو‬ ‫ملیپلیمرایران‪،‬‬ ‫است بین زمین و هوا‬ ‫سطح ملی و تقویت‬ ‫اشــاره به راه‬ ‫شــهر کرمان در د‬ ‫کرمــان پروژههــای‬ ‫صورت ‪ ۲۴‬ساعت در‬ ‫استقرار پتروشیمی‬ ‫عضوانجمن‬ ‫«رفت به نان برسد‪،‬‬ ‫شــهردار کرمان با‬ ‫دستی و تبادل اثار در‬ ‫کرمان بخواهد واحد‬ ‫معــدن اتــاق‬ ‫کرد‪ :‬همکاران ما به‬ ‫دعوا بر سر محل‬ ‫همان مثل معروف‬ ‫ــه اجرایــی‬ ‫محصول اقدام کرد‪.‬‬ ‫دلیل صنایع‬ ‫میدهــد‪« :‬اینکه‬ ‫کســی موافقت‬ ‫کمکخواهد کرد‪.‬‬ ‫دارد اضافه‬ ‫در کرمان‬ ‫پتروشیمی از دولت نهم‬ ‫صنایعدســتی به‬ ‫بر ســر اینکه چه‬ ‫پردرامدتریــن صنعتهــا میدانــد ک اقتصادی را اینگونــه‬ ‫منطقه احــداث کند‬ ‫صنایعدستی کرمان‬ ‫فعالیت در عرصۀ‬ ‫فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫بعد از بحث‬ ‫رسید» است‪ .‬میخ‬ ‫ـه‪ ،‬ارزش بازار‬ ‫حکایــت از توجیه‬ ‫ثــل عســلویه در‬ ‫استان را گرفته‪،‬‬ ‫اینکه‬ ‫این خصوص‬ ‫به جان‬ ‫موقع که خوزستان و‬ ‫پتروشــیمی م‬ ‫ـترس بــودن مواد اولیـ‬ ‫احداث پتروشــیمی در‬ ‫شــان در کرمــان‬ ‫خوراک ورودی ندارد‪».‬‬ ‫بیزینس قدرتمندی‬ ‫کوبیده شد‪ ،‬همان‬ ‫کجا اجرا نشدن‬ ‫ــوماورد و در دسـ‬ ‫دولت برای‬ ‫غیرممکن است چراکه‬ ‫در کرمان‬ ‫است‪« :‬پتروشیمی‬ ‫ب‬ ‫این پتروشیمیها‬ ‫و ابدار را گرفتند‪.‬‬ ‫ـی الفین که بانک‬ ‫که‬ ‫نداشتنشان‬ ‫نان‬ ‫بود‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫ـتم‬ ‫سر‬ ‫ماینر‬ ‫پلی اســتال با پلـ‬ ‫ـن جوازهــا سیسـ‬ ‫عسلویه هم پی این‬ ‫بیش از بحث بر‬ ‫وقت مردم رفسنجان‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬دستگاه‬ ‫امــا تفاوت‬ ‫قطعــا پشــت ایـ‬ ‫یکی از مناطقشان‬ ‫گذاری در ان شــده‬ ‫حسین اذین‪ ،‬نماینده‬ ‫استاندار اســت‪.‬‬ ‫توانســتند مجوز‬ ‫هایی که حاال در‬ ‫ضــر بــه ســرمایه‬ ‫سال شوند‪.‬‬ ‫ارزیابی میشود‬ ‫وجود داشــته که‬ ‫سال در نامهای به‬ ‫استان‬ ‫پاســارگاد حا‬ ‫کرمان کشف شد‬ ‫کرمان بعد از ده‬ ‫استان کرمان شکننده‬ ‫ـاده نشــان میدهد‬ ‫پولی قدرتمندی‬ ‫اواخر بهمن همان‬ ‫تصور من این است‬ ‫پتروشیمی دارند و‬ ‫استان و شــرقی‬ ‫ـک جســتجوی سـ‬ ‫پتروشیمی بیش از دو سال‬ ‫و انار‬ ‫جواری با استانهای‬ ‫‪ 24‬واحد‬ ‫بگیرند؛ بنابراین‬ ‫چیســت؟ یـ‬ ‫ـتاد مدیریت کرونا‬ ‫سرانجام نرسانده‪.‬‬ ‫علت هم‬ ‫های گرمانرم است‬ ‫پتروشــیمی را‬ ‫کرده بود‪« :‬پروژه‬ ‫ـف هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫ـادی نبوده و شــاید‬ ‫پروژهاش را هم به‬ ‫جانشین رئیس سـ‬ ‫از ترمو پالســت‬ ‫رفسنجان در حال‬ ‫دولت گالیه‬ ‫ازجمله رودبار که این امر هم به بلوچستاناست کهاوضاع‬ ‫ـی اســتان از کشـ‬ ‫در کرمــان اقتصـ‬ ‫همان دو‬ ‫که پلی اســتال‬ ‫مجتمع صنعتی‬ ‫به تصویب هیئت‬ ‫مورداســتفاده قرار‬ ‫فرمانــده انتظامـ‬ ‫کــه ایــن پــروژه‬ ‫سه شهر این استان‬ ‫هرمزگانوسیستانو‬ ‫ـتان طی یک ســال‬ ‫ان از منابع تامین‬ ‫است که توسط‬ ‫پروژه پتروشیمی‬ ‫ـتیکهای مهندسی‬ ‫کرمان گفت‪:‬‬ ‫اصولی بوده اســت‪،‬‬ ‫ورودی و خروجی‬ ‫ـش فاصله طوالنی‬ ‫چــاق در این اسـ‬ ‫چهار‬ ‫وضعیــت قرمــز‬ ‫که در پالسـ‬ ‫ـق باوجــود کنتــرل‬ ‫ـت اخذ موافقت‬ ‫ـا‪ ،‬خــوراک پلــی‬ ‫ســتگاه ماینــر قا‬ ‫یکــی از دالیلـ‬ ‫ـزارش ایرنــا‪ ،‬ســردار‬ ‫هنوز خط لوله گاز‬ ‫ـالف پلــی الفینهـ‬ ‫پیگیری جهـ‬ ‫نــوب‪ ،‬کهنــوج و منوجــان در محمدصادق ایــن مناطـ‬ ‫د‬ ‫صادرشــده اســت‪،‬‬ ‫نشست مدیریت‬ ‫انچه مشخص است‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گـ‬ ‫ج‬ ‫اول رئیسجمهور‬ ‫رسید‬ ‫میگیــرد‪ .‬برخـ‬ ‫موافقتهای الزم‬ ‫نیست‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫کشور قابل تامین‬ ‫اند‪.‬به گزارشایرنا‪،‬‬ ‫گذشــته تاکنــون‬ ‫نفوذ گاز است‪».‬‬ ‫مدیران استانی‪ ،‬سفر‬ ‫ـالش و همکاری‬ ‫است‪ .‬حسین زمان‬ ‫امــا حال کــه‬ ‫پتروشیمیهای داخل‬ ‫کروناقرارگرفته‬ ‫ضرورت خوب‬ ‫نمیشــود تصریــح‬ ‫باخبرشدیمبااعمال‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با تـ‬ ‫سال‪86‬‬ ‫پروژه کشــیده نشــده‬ ‫ـانهها افــزود‪ :‬لــذا‬ ‫همگن اســتال از‬ ‫ـتان کرمــان برگــزار‬ ‫اقتصادی این طرح‬ ‫عبدالرضــا ناظری‬ ‫شمردندتاچهار پروژهپتروشیمی متاسفانهدر کمالناباوری‬ ‫ـان برای این‬ ‫های اســتخراج‬ ‫ـری در جمع رسـ‬ ‫اتخاذ کرونــا اسـ‬ ‫مدیرهانجمنصنایع‬ ‫انچه باعث توجیه‬ ‫فرصتمغتنمی‬ ‫جیرفت برای اعمال‬ ‫شهرســتان کرمـ‬ ‫ـورد بــا دســتگاه‬ ‫بصیـ‬ ‫دولت برسانند‪ .‬واحد‬ ‫ـردم تدابیــر الزم را‬ ‫نایبرئیسهیئت‬ ‫را‬ ‫و اســت؛ اما‬ ‫ـئوالن اســتان بــه‬ ‫بودنــش اســت‪.‬‬ ‫علوم پزشــکی بم و‬ ‫مــوران در برخـ‬ ‫خردادمــاه ســال‬ ‫به تصویب هیئت‬ ‫ـنجان زاده‪،‬‬ ‫ـه مســئوالن و مـ‬ ‫ملی پلیمر ایران‬ ‫برخــی مسـ‬ ‫شــود‪ ،‬بیرقیــب‬ ‫ما‬ ‫استان کرد‪ :‬با‬ ‫ســلم مردم رفسـ‬ ‫دارد کـ‬ ‫ـتان‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫را در کرمان‬ ‫ارزهــا از ابتــدای‬ ‫‪ 600‬هزار تن واحد‬ ‫در کرمــان می‬ ‫همچنین ‪ ۱۱‬شــهر‬ ‫هاتماسداشتیم‪.‬‬ ‫منطقــه خاورمیانه‪،‬‬ ‫ـده اســت و حق م‬ ‫پالســتیک اسـ‬ ‫غیرقانونــی رمــز‬ ‫جیرفت به ظرفیت‬ ‫جاری‪ ،‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫اتصاالت پلیاتیلن‬ ‫او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫محدودیت‬ ‫پی او منتقلشـ‬ ‫در کشــور ما و در‬ ‫کرونا با پیگیری‬ ‫ـی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫قلعه‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫او‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫لو‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫انجمن‬ ‫شــهربابک‪،‬‬ ‫ـه‬ ‫ـزود‪ :‬امروز ســتاد‬ ‫‪ 300‬هزار تن‪ ،‬واحد‬ ‫ـور بهطوریکـ‬ ‫ـا مــدت مشــابه‬ ‫رزین وجــود ندارد و‬ ‫همچنیــن عضو‬ ‫بافت‪ ،‬بردســیر‪ ،‬بم‪،‬‬ ‫تضییعشدهاست»‪.‬‬ ‫ــتفاده غیرمجاز‬ ‫بصیــری افـ‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تـ‬ ‫گاز تــا غرب کشـ‬ ‫اتیلن بم به ظرفیت‬ ‫تولیدکننده پلی اســتال‬ ‫امیدواریــم موج‬ ‫ضرر میکنید‬ ‫ـف که عالوه بر اس‬ ‫ازجمله‬ ‫ـد‪« :‬خــط انتقــال‬ ‫نارنجی و ‪ ۹‬شــهر نیز‬ ‫تن و واحد پی او‬ ‫پلی‬ ‫طمع نکنید که‬ ‫برگزار میشــود کــه‬ ‫ـد‬ ‫از طریــق واردات‬ ‫ســتگاه ماینر کشـ‬ ‫ایــران میگویـ‬ ‫ظرفیت ‪ 300‬هزار‬ ‫کرمان در وضعیت‬ ‫ـادی و اجتماعی‬ ‫به پتروشیمی‬ ‫کرونا منطقــهای‬ ‫چندان پروژه پتروشیمی واحـ نیازهای منطقــه و ایران‬ ‫د‬ ‫نمایندگان به دنبال‬ ‫سی بردسیر به‬ ‫منفی در حــوزه اقتصـ‬ ‫گنج و‬ ‫تن‪ .‬از این ‪ 4‬پروژه‬ ‫در مسیر شرق ما‬ ‫رئیس ستاد مدیریت‬ ‫استان کرمانبرنگردد‪.‬‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫این‬ ‫هرکدام‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫تما‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـات‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫هزار‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫ارزها‬ ‫انهــا تبعـ‬ ‫در این سالها‬ ‫انتخابیه می‬ ‫بافت به ظرفیت ‪600‬‬ ‫هستند‪ .‬جانشین‬ ‫اروپایی و چین تامین‬ ‫اینکه اســتخراج رمــز‬ ‫جنوبی بیماریبه‬ ‫شهرســتان حــوزه‬ ‫زرد‬ ‫جهت محل استقرارش‬ ‫سی‬ ‫از کشــورهای‬ ‫شــتند‪ .‬او بابیان‬ ‫وضعیت شهرهای‬ ‫اتکا نیست‪ .‬چراکه‬ ‫ایــن پروژهها در‬ ‫ـتن نداریم‪».‬‬ ‫و صنعتی انجام‬ ‫در پــی دا‬ ‫پتروشیمی کرمان که به‬ ‫استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫به پلی استال‬ ‫چندان هم قابل‬ ‫ـت از اجــرای‬ ‫داد توجیه نداشـ‬ ‫خانگی‪ ،‬نیمهصنعتی‬ ‫از پلی الفین‬ ‫تنها‬ ‫انحصار البته‬ ‫بافت هم شــهره اسـ‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫زاده‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تغییر تولید‬ ‫در ســه بخش‬ ‫برخورد قانونی‬ ‫قرار نیست که خط‬ ‫ـیمی‬ ‫بودند‪،‬‬ ‫محمدحسین میر نجفی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫البته‬ ‫پترو‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫ـوارد‬ ‫در ارزوئیه به‬ ‫میزدند‪ .‬صدایی‬ ‫میاید که همچنان‬ ‫گفت‪ :‬پلیس با این مـ‬ ‫انکه به گفته‬ ‫ـتان کرمــان در حال‬ ‫پتروشیمیفجر‪.‬‬ ‫پروژهها در کرمان را‬ ‫به نظر‬ ‫ـدت ‪ ۱۰۶‬نفر متهم‬ ‫میشــود‪،‬‬ ‫ـیده شــود‪ .‬حال‬ ‫کاغذجلوتررفتهو‬ ‫ـن پالســتیک اسـ‬ ‫شنیده نشد‪ .‬مصطفی‬ ‫پروژهها تا این‬ ‫و در طــی ایــن مـ‬ ‫برای این پروژه کشـ‬ ‫روی‬ ‫صنایــع همگـ‬ ‫ــیمی دشتستان‬ ‫وزیران قرار بود این‬ ‫هیاهوی نمایندگان‬ ‫خواهــد داشــت‬ ‫بازرسی لوله گازی‬ ‫ـی شــدند‪ .‬ایــن‬ ‫بر واگذاری سهام‬ ‫ـیمی کازرون و پتروش‬ ‫با موافقت هیئت‬ ‫میان این‬ ‫ـع قضائــی معرفـ‬ ‫ـته اخباری مبنی‬ ‫عهدهدار مسئولیت‬ ‫حاضر پتروشـ‬ ‫خوددارند‪« :‬اگر‬ ‫در اذر ســال گذشـ‬ ‫ـتگیر و بــه مراجـ‬ ‫برداری برسند؛ اما پتروشیمی فجر پورمحمدی که ان زمان‬ ‫بودن دستگاههای‬ ‫تغییر تولیــد از پلی‬ ‫را در دســتور کار‬ ‫انتخاباتوحفاظتفعال‬ ‫دسـ‬ ‫شرق کشور را فاقد‬ ‫سال ‪ 93‬به بهره‬ ‫پتروشــیمی فجر و‬ ‫اشاره به قاچاق‬ ‫تولید پلی اســتال‬ ‫زمین خالی نبود‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬پتروشیمیهای‬ ‫استانبرایامنیت‬ ‫شرکتها میتوانند با‬ ‫مقام انتظامی با‬ ‫ســرمایهگذار‬ ‫چیزی جز یک تابلو در‬ ‫ـرژی برق گفت‪:‬‬ ‫دهم اذرمــاه ‪99‬‬ ‫کرمان مرکز‬ ‫انتظامیاستانداریکرمان‬ ‫فیزیکی کل کشــور‬ ‫ـرمایهگذاران هشدار‬ ‫بیفتد قطعا این‬ ‫ـتال منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بیرویــه انها از انـ‬ ‫تا سال ‪97‬‬ ‫انتخابات اســتان‬ ‫راور این اتفاق‬ ‫هستند‪.‬مدیرکلامنیتی‬ ‫باوجودپیشرفت‬ ‫اقتصادی خواند و به سـ‬ ‫های ماهشــهر یا‬ ‫الفیــن به پلی اسـ‬ ‫ماینــر و اســتفاده‬ ‫رئیس ســتاد امنیــت‬ ‫نیستند و بهصورت‬ ‫نماینده مردم کرمــان و‬ ‫کهمشخصاست‬ ‫تهدیداتامنیتی‪،‬تخلیه‬ ‫نزدیکی به پتروشــیمی‬ ‫طمع نکننــد که ضرر‬ ‫نرســیدند‪ .‬توجه‬ ‫انتخابــات در اســتان‬ ‫اســتخراج رمز ارز نو‬ ‫انطور‬ ‫محمدمهــدی زاهدی‪،‬‬ ‫اجرایی توجــه به‬ ‫ادامهبیان کرد‪:‬یکیاز‬ ‫ـیمیهای شــرق‬ ‫تولید کنــد؛ چراکه‬ ‫ـک به بهرهبــرداری‬ ‫ابتــدای برگــزاری‬ ‫دســتگاههای‬ ‫از استفاده وارد‬ ‫داد به پتروشـ‬ ‫سازمانهاونهادهادر‬ ‫چراکه اشــراف در‬ ‫گفــت‪ :‬از‬ ‫اســتال ارزانتری‬ ‫جلســه پیگیــری‬ ‫دو پــروژه هیچیـ‬ ‫عنوان دستگاه خارج‬ ‫در ‪ 3‬ایتم اساســی‬ ‫عســلویه پلــی‬ ‫ـنیم گفته بود‪« :‬در‬ ‫است کههمهافراد‪،‬‬ ‫امنیتی نداشــتهایم‬ ‫کمتری به دستشان‬ ‫دســتدوم و به‬ ‫هــر مشــکالت ایــن صنعــت‬ ‫ندارنــد‪ .‬فرمانده‬ ‫رزمحسینی وزیر‬ ‫بعد از به تسـ‬ ‫وسیله تلفنی‬ ‫کرمــان گزارش‬ ‫تذکرات زیــادی در‬ ‫که میکنند‪.‬‬ ‫موردنیازشان با هزینه‬ ‫پتروشیمی که با حضور‬ ‫عملکــرد مثبتــی‬ ‫گوش نکرد اما حــاال‬ ‫ورودیهایاستانبه‬ ‫اذر ‪99‬‬ ‫تهدید بودهاند و‬ ‫شناخته شد‪ .‬موانعی‬ ‫یک متانول‬ ‫روی قیمت بســیار‬ ‫شــور میشــوند و‬ ‫ــی ایــن گفتــه را‬ ‫شدن پروژه‬ ‫خوبیداشتیموهمه‬ ‫معــرض این‬ ‫زحمات کارشناسان‬ ‫اب و تامین مالی‬ ‫تا بانک پاسارگاد‬ ‫کس و هیچ جایی‬ ‫ـث هزینه حمــل‬ ‫ک‬ ‫کس‬ ‫پتروشیمی فجر‪ ،‬هنوز‬ ‫فضای اســتان رصد‬ ‫کرمان در پایان از‬ ‫خوراک‪،‬‬ ‫برگزار شد‪ .‬مقرر شد‬ ‫دادهایم چراکه هیچ‬ ‫میرســد‪ .‬بحـ‬ ‫پروژه کافی است‪.‬‬ ‫تــکاوری کنتــرل و‬ ‫فجر بخواهد مواد‬ ‫سال از کلنگ زنی‬ ‫انتظامی استان‬ ‫که صمت‪،‬‬ ‫انتظامی این زمینه‬ ‫ـع نیــروی بــرق‬ ‫هزار تن احداث کند‬ ‫برای توقف یک‬ ‫یگانهــای‬ ‫گذشت ‪7‬‬ ‫ـت؛ اگر پتروشیمی‬ ‫برداری نرسیده‪ .‬انطور‬ ‫ــرکتهای توزیـ‬ ‫هرکدامشان‬ ‫استال به ظرفیت‪40‬‬ ‫پهپادیسپاه‪،‬نیروی‬ ‫تخلیهتلفنینیست‪.‬‬ ‫نفت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫وزیر‬ ‫ش‬ ‫ـلویه‬ ‫و‬ ‫هدیه‬ ‫ـت‬ ‫بهره‬ ‫ماهشــهر و یا عسـ‬ ‫ـت واحد پلی‬ ‫ســازمان صمـ‬ ‫میشودویگانهای‬ ‫حتی فاز یک ان به‬ ‫ابراهیمی‪ :‬پتروشیمی‬ ‫خوبــی در ارتباط‬ ‫دالر سرمایهگذاری‬ ‫یــد مصوناز‬ ‫ـش از ‪ 10‬هــزار و‪300‬‬ ‫را از پتروشــیمی‬ ‫حفاظت محیطزیسـ‬ ‫ـد میکننــد‪ .‬حم‬ ‫حدود‪ 250‬میلیون‬ ‫ــتان کــه تعامل‬ ‫ـاره بــه اینکــه بیـ‬ ‫پور‬ ‫اولیه خود‬ ‫کازرون و دشتستان‬ ‫ــام اســتان را رصـ‬ ‫ـمال و جنوب اس‬ ‫شــاکری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫که درمجموع‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫دارند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اخذ رای در اســتان‬ ‫و ارتــش تم‬ ‫شـ‬ ‫قطعا در رقابت با‬ ‫چه مرجان‬ ‫کمــاکان مجــوز‬ ‫زاهدی نبود‬ ‫ـگاران اظهــار کرد‪:‬‬ ‫رمز ارزها با پلیس‬ ‫تامین امنیت شــعب‬ ‫به‬ ‫بر ســر این بود که‬ ‫تامین کند‪،‬‬ ‫ـد ایــن پــروژه‬ ‫لدینی در جمــع خبرنـ‬ ‫تقاضا نیاز دارد‪».‬‬ ‫اوری‬ ‫بیشتری خواهد شد‪».‬‬ ‫زاهدی‪،‬‬ ‫لفه نفر نیرو‬ ‫بحث‬ ‫ـ‬ ‫جمع‬ ‫ی‬ ‫گو‬ ‫می‬ ‫بخش قابلتوجهی از‬ ‫اما‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ـمس‬ ‫نقل‬ ‫گرفته‪ ،‬پور اســتان‬ ‫‪ 8‬ســال پیش‬ ‫انکهدر متنخبربه‬ ‫شـ‬ ‫و امنیت چهار مو‬ ‫«پتروشیمی فجر‬ ‫متحمل هزینه تولید‬ ‫مرمت کاشیکاری‬ ‫به عهدهدارند که‬ ‫نکتهعجیب‬ ‫اجرای ایــن پروژههــا را‬ ‫مشارکت‪ ،‬رقابت‬ ‫ســتش را نگرفته‪:‬‬ ‫که بهعنوان یکی‬ ‫امنیت کرمان را‬ ‫انتظامی و تعدادی از‬ ‫سالمت‪،‬‬ ‫محیطزی‬ ‫گــری انجام دهد‬ ‫کســی موافقــت‬ ‫اغاز‬ ‫بانک سرمایهگذار‬ ‫امنیتشاملتامین‬ ‫از همکاران نیروی‬ ‫ـدش را به نحو دی‬ ‫عنوانشده که‬ ‫انتخاباتهستندکه‬ ‫اخذ این افراد‬ ‫کــرده خط تولیـ‬ ‫لدینیتصریحکرد‪:‬‬ ‫ابراهیمییازاهدی؟‬ ‫هنوز مجوزی به‬ ‫مسجد امام‬ ‫در‬ ‫وضعیت خاص شعب‬ ‫محمدرضا پور ابراهیمی‪،‬‬ ‫عزیزهستند‪.‬شمسا‬ ‫مجوزش اســت اما‬ ‫عمومی انتخابات و‬ ‫انتخابات بسیجیان‬ ‫و پیگیر گرفتن‬ ‫اواسط بهمنماه‪،92‬‬ ‫نیروی انتظامی صرف‬ ‫بود‪« :‬در جلسهای‬ ‫فرایند‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫‪ 40‬درصد ظرفیت‬ ‫کرمان و راور گفته‬ ‫فرهنگی اداره کل‬ ‫رای است‪ .‬او افزود‪ :‬از زمان اغاز پیشگیری از بیش از‬ ‫نیروهای بسیج و سپاه‬ ‫نماینده مردم‬ ‫معاون میراث‬ ‫کرمان از اغاز عملیات‬ ‫انتخابات استان و ستاد‬ ‫عمومی میشود و‬ ‫فعاالناقتصادی‬ ‫زمان امنیت‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫ستاد امنیت‬ ‫شعب‪،‬نیرویاحتیاط‬ ‫انتخاباتی بهتناسب و در‬ ‫خـــبر‬ ‫گردشگری و‬ ‫باکمک‬ ‫شرقی مسجد امام‬ ‫نیروهایحفاظت‬ ‫جرائم و تخلفات‬ ‫کاری ضلع شمالی و‬ ‫است‪ .‬عالوهبر‬ ‫حفاظــت از اماکن‬ ‫تصمیمات الزم اتخاذشده‬ ‫مرمت کاشی‬ ‫ـزارش ایرنا‪ ،‬مجتبی‬ ‫گرفتهانــد بهویــژه در‬ ‫ـهر خبــر داد‪ .‬به گـ‬ ‫انتخاباتاز در نظــر‬ ‫خود تشکیل و‬ ‫امنیت انتخابات‬ ‫(ملــک) این شـ‬ ‫ـده‪ .‬رئیس ســتاد‬ ‫نماها و کفسازی‬ ‫تصریحکرد‪:‬ستادامنیت‬ ‫افضلی پور باهدف‬ ‫طبقهبندیشـ‬ ‫اندود گچ طاق‬ ‫شمسالدینی‬ ‫نیروهاییدر حالت‬ ‫سرمایشی بیمارســتان‬ ‫لیتخودرااغاز کرده‬ ‫شفیعی با اشاره به‬ ‫این فاز از عملیات‬ ‫کرمان گفت‪:‬ارتشنیز‬ ‫رضایتمندی شــهروندان‬ ‫مناسبســازی سیســتم‬ ‫فرایندانتخاباتفعا‬ ‫کرمان افزود‪ :‬در‬ ‫شهرستانها را استان‬ ‫شهید معمار مربوط‬ ‫زماناغاز‬ ‫بیماران و افزایش‬ ‫ـتگاه‬ ‫شهر‬ ‫امام‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫میلیارد‬ ‫د‬ ‫اماده دارد و قرارگاه‬ ‫ـه‬ ‫مسجد‬ ‫شوراهای تامین استان و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـمند‬ ‫مانع از گرمازدگی‬ ‫اعتباری معادل پنج‬ ‫به‬ ‫این اقدام ارزشـ‬ ‫نظر احتیاط‬ ‫ـتان همکاران را به‬ ‫و هر هفته‬ ‫ســتگاه ارائــه بهتــر خدمات برافزایش رفاه بیمــاران‪،‬‬ ‫مسجد امام کرمان‬ ‫ـتان اهــدا شــد‪ .‬در‬ ‫حفاظتیوامنیتیرادر‬ ‫اینکه این طرح‬ ‫قدس در جنوب اسـ‬ ‫‪ 24‬هزار و ‪ 18‬د‬ ‫مرمتی‬ ‫و بــه بیمارسـ‬ ‫افزود‪ :‬دستگاههای‬ ‫شــده که عالوه‬ ‫برگزار وتمهیداتالزم‬ ‫ـود‪ .‬او با اشــاره بــه‬ ‫ســتگاه اســپلیت‬ ‫کماکان به قرارگاه‬ ‫کرمــان در ادامه‬ ‫ــرای انجام‬ ‫ـین مهرالحســینی‬ ‫‪ 48‬هزار و ‪ 10‬د‬ ‫ریال هزینه میشـ‬ ‫محوریت اتــاق‬ ‫برگزاری انتخابات‬ ‫هــزار و ‪ 800‬ب‬ ‫میانجامد‪ ،‬اظهار‬ ‫شود‪.‬محمدحسـ‬ ‫اند به کار گرفته‬ ‫شیوع اســپلیت‬ ‫خدمتگرفتهاست‪.‬‬ ‫ــادی اســتان بــا‬ ‫ـتگاه کولرابــی دو‬ ‫ـه و تا پایان زمان‬ ‫انها نیز می‬ ‫پنج ماه به طول‬ ‫بیماران بستریشــده‬ ‫کمک به جلوگیری از‬ ‫فعــاالن اقتص‬ ‫گرفتـ‬ ‫هــزار و ‪ 20‬دسـ‬ ‫همه شهرستانها و‬ ‫مرمتــی بــه مدت‬ ‫ـی یــو اطفــال‪،‬‬ ‫مهمتریــن مســاجد‬ ‫بخشهایی که‬ ‫کولرابــی ‪5‬‬ ‫اجتماعی خود و‬ ‫ـد رادیولوژیهــا‪،‬‬ ‫شــوراهای تامین‬ ‫انکولــوژی و ای سـ‬ ‫کولرابــی برای‬ ‫ـجد ملــک یکــی از‬ ‫ارزش ‪ 5‬میلیارد‬ ‫انجام مسئولیتهای‬ ‫بخشهایــی ماننـ‬ ‫این ســتاد و‬ ‫اورژانــس‪ ،‬کرونــا‪،‬‬ ‫کلینیک‪ ،‬ازمایشگاه‪،‬‬ ‫کولرابی و اســپلیت به‬ ‫داشــت‪ :‬مسـ‬ ‫ـپلیت هــا بــرای‬ ‫ـت ان بــه دوره‬ ‫بخشهــای‬ ‫سیستمهای انها‬ ‫مغز و استخوان‪،‬‬ ‫میشــود و از اسـ‬ ‫ـان اســت که قدمـ‬ ‫کرونا‪ 51 ،‬دســتگاه‬ ‫ـاالن اقتصادی با‬ ‫گرما و رطوبت به‬ ‫رادیولوژی‪ ،‬پیوند‬ ‫تاریخــی شــهر کرمـ‬ ‫ویروس‬ ‫اهدا کردند‪.‬فعـ‬ ‫میراث فرهنگی اداره‬ ‫بخشهایی که‬ ‫خود‪ ،‬عفونی‪،‬‬ ‫ـتان افضلی پور‬ ‫ازمایشگاهها و‬ ‫برمیگردد‪ .‬معاون‬ ‫تهیهشده است‪.‬‬ ‫هــای اجتماعــی‬ ‫ریــال به بیمارسـ‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫ـن قدردانــی از‬ ‫مامایی و زنان‬ ‫ســلجوقیان‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫ـار ســایر فعالیت‬ ‫ـور کرمــان ضمـ‬ ‫کردهاند اکو‪،‬‬ ‫اسیب وارد میکند‬ ‫ـاری کرونــا در کنـ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫ــتان افضلــی پـ‬ ‫موردنیاز بیمارستانها‬ ‫کرونا تاکنون گفت‪:‬‬ ‫اغــاز بیمـ‬ ‫س‬ ‫مختلف‬ ‫میراث‬ ‫بیمار‬ ‫ـس‬ ‫کل‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تجهیزات‬ ‫رئ‬ ‫مسجد در دوره‬ ‫از ابتدای شــیوع‬ ‫به تهیه وسایل و‬ ‫ـرایط ایجادشــده در‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫اقدام‬ ‫مرمــت این بنای‬ ‫گرمای شــدید و شـ‬ ‫کرمان‬ ‫تهیه کمکهای‬ ‫تعمیــر قرارگرفتــه و‬ ‫تازگی و با توجه به‬ ‫کولرابی و اســپلیت‬ ‫مــورد مرمــت و‬ ‫که به‬ ‫این اســتان انجام‬ ‫چندین دســتگاه‬ ‫مرمتگــران بومــی‬ ‫ـتان افضلیپور‪،‬‬ ‫تاریخــی توســط‬ ‫بیمارسـ‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫در کرماناموزش‬ ‫رشتهصنایعدستی‬ ‫صد‬ ‫دادهمیشود‬ ‫وض‬ ‫شهر استان قرمز شد‬ ‫مسئلهامنیتی‬ ‫هیچخاباتاستاننداشتیم‬ ‫در روندانت‬ ‫ضلیپور اهداشد‬ ‫شیبهبیمارستاناف‬ ‫‪51‬دستگاهسرمای‬ ‫‪ 51‬دستگاه سرمایشی‬ ‫به بیمارستان‬ ‫افضلی پور اهدا شد‬ ‫سیاست‬ ‫قاطــع رئیســی در انتخابــات ریاســت جمهــوری را در صــدر‬ ‫خبرهای خود قرارداد و نوشــت که ابراهیم رئیســی بافاصله‬ ‫زیاد نســبت به رقیبان خود‪ ،‬پیروز انتخابات اســت‪.‬روزنامه‬ ‫فرانســوی لوفیگارو نوشت‪ :‬ستاد انتخابات ایران اعالم کرد‪،‬‬ ‫ابراهیم رئیسی با اخذ ‪ ۶۲‬درصد اراء پیروز انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ایران شده است‪.‬‬ ‫ایــن روزنامــه فرانســوی افــزود‪ :‬داد ههــای رســمی حاکی‬ ‫از بی اعتباری نظرســنجی های انجا مشــده مبنی بر رکورد ‪۶۰‬‬ ‫درصدی عدم مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫روزنامــه فرانســوی اوئســت فرانــس نیز نوشــت‪ :‬ابراهیم‬ ‫رئیســی نیز با کســب اکثریت اراء (‪ ۶۵‬درصد) به پیروزی در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ایران دست یافت‪.‬‬ ‫روزنامه فرانســوی لوپریزین با اشــاره به انتخاب ابراهیم‬ ‫رئیســی حائــز ‪ 62/2‬درصــد اراء نوشــت‪ :‬ابراهیــم رئیســی با‬ ‫معرفی خود به عنوان قهرمان مبارزه با فساد و مدافع طبقات‬ ‫مردمی در کارزار انتخاباتی‪ ،‬بیشتر دوران فعالیت خود را در‬ ‫دســتگاه قضایی ایران سپری کرده است‪.‬رادیو فرانسه نیز با‬ ‫اشاره به پیروزی ابراهیم رئیسی با کسب اکثریت اراء نوشت‪:‬‬ ‫رقیبــان وی ازجملــه عبدالناصــر همتی‪ ،‬قاضی زده هاشــمی‪،‬‬ ‫محسن رضایی و حتی حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران‬ ‫پیش از اعالم رســمی نتایج به وی تبریک گفتند‪.‬بســیاری از‬ ‫رسانه های فرانسوی دیگر ازجمله روزنامه فرانسوی لوموند‪،‬‬ ‫فرانس انفو تی وی‪ ،‬نشریه فرانسوی لزاکو‪ ،‬روزنامه فرانسوی‬ ‫لیبراســیون و ‪ ....‬بــه بازتــاب پیــروزی ابراهیــم رئیســی در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬ایــران پرداختند‪.‬تارنمای‬ ‫یســی انگلیسی هم نوشت‪ :‬ابراهیم رئیسی با شکست‬ ‫بی ب ‬ ‫(اگهیمناقصهعمومی)‬ ‫‪-1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه ‪ :‬خدمات حمل و نقل درون شــهری و برون‬ ‫شهری شــرکت گاز استان خراســان رضوی ( حوزه ستاد و‬ ‫بهره برداری)‬ ‫‪ -3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫ورزش‬ ‫الف‪ -‬دارا بودن تاییدیه مرتبط از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور حمل و نقل‬ ‫ب‪ -‬دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج‪ -‬دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫د‪ -‬ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪:‬از تاریخی که برای تسلیم ان در فراخوان ذکر شده تا مدت سه‬ ‫ماه می بایست معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ ( 4.999.400.000 /- :‬چهار میلیارد و نهصدو‬ ‫نود ونه میلیون و چهارصد هزار ریال) می باشــد که می بایست بر اساس یکی از تضامین‬ ‫قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ‬ ‫‪ 94/09/22‬تهیه گردد و حتما اصل ان قبل ازاخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت‬ ‫دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع درمشهــــد ‪ -‬بلوار‬ ‫خیام ‪ -‬نبش تقاطع ارشاد‪ -‬طبقه همکف گردد‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫برنامه کاملایراندر مقدماتیجامجهانی‬ ‫مشخص شدهاست‬ ‫بازی هایدشوار تیمملی‬ ‫در مهرماه‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫ظرفیت های‬ ‫هالل احمر ایران‬ ‫بین المللیاست‬ ‫حسن روحانی روز گذشته به دیدار سید ابراهیم رئیسی رفت‬ ‫پیروزی ابراهیمرئیسی‬ ‫در صدر اخبار رسانه های خارجی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫خراسان رضوی (سهامی خاص)‬ ‫بی خطربودن‬ ‫واکسن رازی کووپارس‬ ‫تایید شد‬ ‫دیدار دوستانه دو رئیس جمهور‬ ‫با کمک فعاالن اقتصادی‬ ‫اعالم خبر پیروزی ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬ایران ‪ ،‬در صدر اخبار بســیاری از رســانه های‬ ‫جهــان قــرار گرفــت و بازتــاب گســترده در فضای مجــازی در‬ ‫سطح جهانی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تارنمای شبکه تلویزیونی سی ان ان خبر‬ ‫پیروزی ابراهیم رئیسی را در صدر اخبار خود قرارداد و نوشت‬ ‫شمارش اولیه ارا حکایت از پیروزی گسترده وی در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری دارد‪.‬‬ ‫ســی ان ان نوشت‪ :‬حســن روحانی رئیس جمهوری ایران‬ ‫برای تبریک به ابراهیم رئیسی‪ ،‬به مالقات وی رفت‪.‬‬ ‫روزنامه فایننشال تایمز هم خبر پیروزی ابراهیم رئیسی را‬ ‫خبر اول ســایت خود قرارداد و نوشــت که او توانسته به طور‬ ‫گسترده ارای اکثریت قاطع مردم ایران را به دست اورد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری فرانســه نوشــت‪ :‬خبرگــزاری فرانســه‪ :‬در میان‬ ‫کســانی که به رئیســی رای دادند‪ ،‬بســیاری از ان ها می گویند‬ ‫نهــا از وی ایــن اســت که او متعهد شــده با‬ ‫دلیــل حمایــت ا ‬ ‫فساد مبارزه و به قشر ضعیف جامعه کمک کند ‪.‬‬ ‫بخــش اســپانیایی خبرگــزاری اناتولــی نوشــت‪ :‬ابراهیــم‬ ‫رئیســی‪ ،‬رئیس جمهوری منتخب ایران در انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬با رویکرد جدی به مسئله فساد و مشکالت‬ ‫اقتصــادی اطمینان داد که این موضوعــات را در اولویت قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ایــن رســانه نوشــت‪ :‬رئیســی‪ ،‬باوجــود تبلیغــات منفــی‬ ‫غــرب علیــه وی‪ ،‬در نــزد مــردم ایــران‪ ،‬چهره ای پاک دســت‬ ‫شناخت هشــده کــه نــکات منفــی در کارنامه سیاســی نداشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تارنمــای شــبکه خبــری فرانــس ‪ ۲۴‬هــم خبــر پیشــتازی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫قاضی القضاتی که رییس جمهور شد‬ ‫هدفهای مهم‬ ‫استان کرمان از‬ ‫ــتان است‪ ،‬بیان‬ ‫شــرکت گاز اس‬ ‫ـل شــرکت گاز‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫گاز در نظر دارد تا‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت‬ ‫از جذب بیش از‬ ‫اســتان کرمــان‬ ‫ـاری بیــش از ‪26‬‬ ‫پایان ســال جـ‬ ‫ـتراک گاز در دوماهه‬ ‫ســتایی و قریب‬ ‫‪ 4‬هزار اشـ‬ ‫هزار خانوار رو‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خانوار شــهری را از‬ ‫اول امسال‬ ‫بــه ‪ 14‬هــزار‬ ‫ــی شــرکت گاز‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫روابــط عموم‬ ‫طبیعــی بهرهمنــد‬ ‫نعمــت گاز‬ ‫ـان‪ ،‬منوچهــر فالح‬ ‫ســتان کرمــان در‬ ‫اســتان کرمـ‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز ا‬ ‫جذبمشترکینجدید‬ ‫تعداد ســازد‪.‬‬ ‫ـتهای مهــم ایــن‬ ‫گفت‪:‬با‬ ‫کرمان در سال ‪،1400‬‬ ‫ـت‪ :‬از دیگــر سیاسـ‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫به ادامــه گفـ‬ ‫صنایع سطح استان‬ ‫در‬ ‫اردیبهشتماهقریب‬ ‫بهرهمندی تمامی‬ ‫مشترکینشرکتتاپایان‬ ‫شرکت شــرکت‪،‬‬ ‫به سطح اشتغال‬ ‫یافت‪.‬مدیرعامل‬ ‫در راستای کمک‬ ‫هزار مشترکارتقا‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫کاهش میزان الودگی‬ ‫‪702‬‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـریح ایــن خبــر افـ‬ ‫استان و همچنین‬ ‫ـتان کرمــان در تشـ‬ ‫ســال و تولید‬ ‫شک شرکت گاز‬ ‫گاز اسـ‬ ‫ـده در دو ماه اول‬ ‫اســت که بدون‬ ‫شــتراک جذبشـ‬ ‫محیطزیست‬ ‫هیچ تالشــی دریغ‬ ‫‪ 4061‬ا‬ ‫مشترک شــهری‪1909 ،‬‬ ‫کرمان در این زمینه از‬ ‫تفکیک شــامل ‪2141‬‬ ‫شود‪ .‬اســتان‬ ‫به‬ ‫مشترک صنعتی می‬ ‫مشترک روستایی و‪11‬‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫بهتمامیمناطق‬ ‫بهاینکه گازرسانی‬ ‫فالحبااشاره‬ ‫عیت کرونا در سه‬ ‫‪03‬‬ ‫کسیپاسخگونیست‬ ‫بر طبل توخالی‬ ‫پتروشیمی نکوبید‬ ‫وشیمینکوبید‬ ‫بلتوخالیپتر‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪۵۰‬وعده با رنگ و بوی اقتصادی‬ ‫دادن ســه رقیــب خــود به عنــوان رئیس جمهــوری اتــی ایران‬ ‫یســی انگلیســی نوشت‪ :‬رئیســی باالترین‬ ‫انتخاب شد‪.‬بی ب ‬ ‫مقام قضایی در ایران را عهده دار بوده و مقام رئیس جمهوری‬ ‫پــس از رهبــری دومین مقام مهم در ایران به شــمار می رود‪.‬‬ ‫تارنمای انگلیســی زبان دویچه وله نوشت‪ :‬سخنگوی وزارت‬ ‫کشــور ایــران اعــام کــرد که با توجه به شــمارش بیشــتر ارای‬ ‫انتخاباتی ابراهیم رئیســی ‪ ۶۲‬درصد ارا را به خود اختصاص‬ ‫داده اســت‪.‬این رسانه افزود‪ :‬حسن روحانی رئیس جمهوری‬ ‫میان ـه روی ایــران در یک نطق تلویزیونی در روز شــنبه گفت‬ ‫بشــده اســت امــا نامــی از او نبرد‪.‬دیگــر‬ ‫جانشــین او انتخا ‬ ‫رقبای رئیسی‪ ،‬شامل محسن رضایی‪ ،‬امیرحسین قاضی زاده‬ ‫هاشمی‪ ،‬عبدالناصر همتی علنا به رئیسی تبریک گفتند‪.‬‬ ‫دویچه وله نوشــت پیروزی رئیســی همزمان با مذاکرات‬ ‫هســته ای در ویــن بــرای احیای توافق هســته ای ســال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫بــوده است‪.‬رئیســی وعــده داده بــه مبــارزه بــا فســاد ادامــه‬ ‫دهد‪ ،‬چهار میلیون خانه جدید برای خانواده های کم درامد‬ ‫تاسیس کند و «دولت مردم را برای ایران قوی» بسازد‪.‬رئیسی‬ ‫به عنــوان رئیس جمهــوری با اوضــاع اقتصــادی و چالش های‬ ‫سیاســت خارجــی ایــران مواجــه اســت‪.‬گاردین هم نوشــت‪:‬‬ ‫رئیســی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران تحســین شــد‪.‬‬ ‫رقبــای اصلــی رئیســی در انتخابات پیروزی رئیســی را تبریک‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫گاردین به نقل از کارشناس مسائل ایران دراندیشکده‬ ‫چتــم هــاوس لندن نوشــت پیــروزی رئیســی زمینــه را برای‬ ‫اجمــاع داخلی درباره اصالحات گســترده تر فراهم می کند‬ ‫و تهــران را در موضــع قوی تــری در دیپلماســی بین المللــی‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -6‬مهلت اعــام امادگی و دریافت اســناد مناقصه‪ :‬از تاریــخ ‪ 1400/03 /27‬لغایت‬ ‫‪1400/04/02‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت بارگذاری اســناد و ارائه پیشــنهاد قیمت ‪ :‬ســاعت ‪ 9:00‬صبح مورخ‬ ‫‪1400/04/13‬‬ ‫‪ -8‬پیشنهادهای واصله در ساعت ‪ 10:00‬مورخ ‪ 1400/04/13‬در کمیسیون مربوطه باز‬ ‫و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز انها با همراه داشتن‬ ‫معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -9‬یاداور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-10‬رعایــت قانــون حداکثر اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی کشــور و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی الزامی اســت و صرفا موسسات و شــرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست‬ ‫توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت دسترســی به متن این اگهی‪ ،‬در ســایت ‪www.nigc-khrz.ir‬‬ ‫امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشتر با تلفن‪051-37072212 :‬‬ ‫تماس بگیرید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1150553 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫ابراهیم رئیسی در تشریح برنامه های خود برای دوره چهارساله ریاست جمهوری خود‪ ۵۰‬وعده داده‬ ‫که تقریبا همه ان ها رنگ و بوی اقتصادی دارد‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت خواری‬ ‫برخورد با مظاهر فساد‬ ‫مبارزه با فساد در همه بخش ها‬ ‫اینترنت و الکترونیکی شدن‬ ‫رایگان شدن اینترنت برای دهک های پایین جامعه‬ ‫رونق اقتصاد فضای مجازی‬ ‫پیگیری شکل گیری دولت الکترونیک‬ ‫تشکیل دولت هوشمند‬ ‫مسکن‬ ‫ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال‬ ‫ارائه تسهیالت به انبوه سازان و مسکن سازان‬ ‫کمک به دهک های پایین جامعه در حوزه مسکن‬ ‫بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫(‪ ۳‬شاخص اقتصاد کالن)‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل به صورت ساالنه‬ ‫کاهش میزان بیکاری در کشور‬ ‫سوق دادن نقدینگی به سمت تولید‬ ‫تک رقمی شدن تورم‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫مسکن‬ ‫بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫درمان و سالمت‬ ‫پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه‬ ‫کارت سالمت برای برخی از اقشار جامعه‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصد از هزینه های درمان‬ ‫توجه به معیشت و حقوق پزشکان‬ ‫و پرستاران‬ ‫درمان و سالمت‬ ‫بازارها به خصوص حوزه ارز‬ ‫بازارها به خصوص حوزه ارز‬ ‫معیشت مردم‬ ‫مالیات‬ ‫مالیات‬ ‫نحوه مدیریت و حکمرانی‬ ‫تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان‬ ‫اجرای سیستم هوشمند مالیاتی برای شفافیت روند اقتصادی‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی‬ ‫اجرای عدالت مالیاتی‬ ‫طرح های اقتصادی‬ ‫تولید‬ ‫نحوه مدیریت و حکمرانی‬ ‫ســامان دادن اقتصاد‪ ،‬معیشــت و فرهنگ و مســائل اجتماعی و حقوق مردم در‬ ‫عرصه سیاست خارجی‬ ‫تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور‬ ‫تحقق شفافیت و صداقت با مردم‬ ‫ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ‬ ‫تولید‬ ‫جلوگیری از هدایت سرمایه ها به‬ ‫سمت بازار ارز‪ ،‬طال و زمین‬ ‫عدم مداخله دولت در بازارها‬ ‫نظارت بر ارز حاصل از صادرات‬ ‫اصالح چند نرخی بودن ارز‬ ‫معیشت مردم‬ ‫تغییر وضع موجود به نفع مردم‬ ‫در اولویت بودن سفره مردم‬ ‫حل مشکل حاشیه نشینان‬ ‫ارائه خدمات به حاشیه نشینان‬ ‫قطع وابستگی سفره مردم به خارج و تکانه ها‬ ‫ایجاد صندوق بیمه ای و جبران خسارت مردم در بورس‬ ‫ایجاد سازوکارها برای افزایش تولید‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید‬ ‫ایجاد جذابیت برای فعالیت های اقتصادی تولیدی‬ ‫تولید نهاده های دامی موردنیاز در داخل کشور‬ ‫نظارت دقیق بر زنجیره تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و مصرف کاال‬ ‫قرار دادن تولید به عنوان اولویت نخست و برنامه ریزی برای انکه نقدینگی به طرف تولید برود‬ ‫جذابیت زدایی از سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی غیرمولد‬ ‫کشت دانه های روغنی در ‪ ۶۰۰‬هزار هکتار زمین‬ ‫طرح های اقتصادی‬ ‫اصالح نظام بانکی کشور‬ ‫اجرای خصوصی سازی واقعی‬ ‫استفاده از ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور‬ ‫توسعه اقتصاد دریا‬ ‫کاهش جدی میزان قاچاق‬ ‫گرافیک اطالع رسان ‪ :‬محمد احتشامی ‪ /‬رویداد امروز‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مردم نجیب ایران انتظار‬ ‫زندگی سرشار از امید‪،‬‬ ‫ارامش و رفاه را دارند‬ ‫عبدالناصــر همتــی کاندیــدای ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخاباتریاستجمهوریباصدور پیامیانتخابایت‬ ‫ا‪ ...‬سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور سیزدهم‬ ‫را به او تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به شــرح ذیل اســت‪ :‬برادر گرامی ایت ا‪...‬‬ ‫جناباقایسیدابراهیمرئیسی‬ ‫بــا ســام و احتــرام انتخــاب جنابعالــی را به عنــوان‬ ‫سیزدهمینرئیس جمهوراسالمیایرانتبریکمی گویم‪.‬‬ ‫مــردم نجیب و ســرافراز ایــران به حق انتظــار دارند‬ ‫زندگی سرشار از امید‪ ،‬ارامش و رفاه داشته باشند‪.‬‬ ‫امیــدوارم دولت حضرت عالی با تدابیــر و اقدامات‬ ‫خــود درصحنــه داخلــی و بین المللــی تحــت زعامــت‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامن ـه ای رهبــر انقــاب‪ ،‬موجبــات‬ ‫ســرافرازی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬بهبود معیشــت و‬ ‫زندگی همراه با اسایش و رفاه ملت بزرگ ایران را فراهم‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫این حماسه شکوهمند‬ ‫تبریک عرض می گویم‬ ‫محســن رضایــی کاندیــدای انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهوریدرپیامیموفقیتایت ا‪.‬سیدابراهیمرئیسیرا‬ ‫درانتخاباتریاستجمهوریتبریک گفت‪.‬چکیدهمتن‬ ‫پیام به شرح ذیل است‪ :‬انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد ‪ ،۱۴۰۰‬در‬ ‫مقابل چشم ناظران و تحلیلگران جهانی‪ ،‬یک بار دیگر‬ ‫ثابت کرد که ملت ســرافراز ایران‪ ،‬در پاسداشــت نظام‬ ‫اســامی و تقویــت اقتــدار و امنیت ان‪ ،‬از هیچ تالشــی‬ ‫دریغ نمی ورزند و بی تردید این ازمون بزرگ‪ ،‬برگ زرین‬ ‫خســاز ما اســت‪،‬‬ ‫دیگری بر تاریخ مجاهدات ملت تاری ‬ ‫افزود‪ .‬این حماسه شکوهمند را به محضر رهبری‪ ،‬ملت‬ ‫شریف و فداکار ایران و به منتخب ملت‪ ،‬برادر ارجمندم‬ ‫ایت ا‪ ...‬رئیســی تبریک عرض نمــوده‪ ،‬از محضر الهی‪،‬‬ ‫دوام توفیقات ایشان را در این مسئولیت خطیر‪ ،‬طلب‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫به ایت ا‪ ...‬رئیسی تبریک‬ ‫می گویم‬ ‫ســید امیرحســین قاض ـی زاده هاشــمی‪ ،‬کاندیــدای‬ ‫انتخاباتسیزدهمریاستجمهوری‪،‬طیپیامیبهایت‬ ‫ا‪...‬سیدابراهیمرئیسی‪،‬پیروزیاورادر انتخاباتتبریک‬ ‫گفت‪ .‬متن پیام قاضی زاده هاشمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بنده به ســهم خود این حضور حماســی و اقتدار افرین‬ ‫را به رهبر انقالب که با بیانات هدایتگر خود در استانه‬ ‫انتخابات‪ ،‬راه را بر همگان اشکار کرد تبریک و تهنیت‬ ‫عرض می کنم و ضمن حمایت از رای مردم‪ ،‬به برگزیده‬ ‫ملت‪،‬ایت ا‪...‬سیدابراهیمرئیسیتبریکعرضمی کنم‬ ‫و از خداوند متعال برای ایشان توفیق خدمت روزافزون‬ ‫به ملت بزرگ ایران را خواستارم‪.‬‬ ‫در تحقق وعده های خود‬ ‫موفق باشید‬ ‫حســن مهرعلیزاده نامزد انصراف داده سیزدهمین‬ ‫دوره انتخابات ریاست جمهوری طی پیامی به ایت ا‪...‬‬ ‫رئیسیرئیس جمهور منتخبپیروزیاوراتبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام محســن مهرعلیزاده به شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫حضرتحجت االسالم والمسلمینسیدابراهیمرئیسی؛‬ ‫رئیس جمهورمحترممنتخبجمهوریاسالمیایران‬ ‫تهــای‬ ‫بــا ســام؛ موفقیــت جنابعالــی در رقاب ‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایــران را‬ ‫تبریکعرضمی کنم‪.‬‬ ‫امیدانکهبااستعانتاز درگاهخداوندمتعال‪،‬انفاس‬ ‫قدســی ارواح طیبــه شــهدا و امــام شــهدا‪ ،‬رهنمودهای‬ ‫رهبری و دعای خیر‪ ،‬همراهی و همکاری ملت نجیب‬ ‫و ســرافراز ایــران‪ ،‬در تحقــق وعد ههــای خــود در بهبود‬ ‫معیشت‪ ،‬رفاه‪ ،‬ارامش و اسایش مردم و تامین حقوق‬ ‫مصــرح انــان در قانــون اساســی در کلیــه عرص ههــای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی و نیز توجه به‬ ‫نقش مردم و حفظ و ارتقاءشــان و جایگاه ّملت بزرگ‬ ‫ایراندر فضایداخلیوبین المللیموفقباشید‪.‬‬ ‫همه وقترئیس جمهور‬ ‫منتخب‪ ،‬صرف تشکیل‬ ‫دولتی قوی و فساد‬ ‫ستیز شود‬ ‫علیرضــا زاکانی نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫شهــای مجلس در‬ ‫دوره ســیزدهم و رئیــس مرکــز پژوه ‬ ‫پیامی‪ ،‬ضمن تشــکر از حضور حماســی ملت ایران در‬ ‫انتخابــات اخیــر و تبریــک بــه رئیس جمهــور منتخب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از هم اکنون‪ ،‬ثانیه ها و دقایق منتخبین خصوصا‬ ‫رئیس جمهور منتخب با توکل بر خداوند متعال صرف‬ ‫تکمیل برنامه ریزی ها برای تشــکیل دولتی قوی‪ ،‬فساد‬ ‫ســتیز‪ ،‬جوان گرا‪ ،‬تحول خواه‪ ،‬عدالت طلب و بر محور‬ ‫شایستگانومتوجهنسبتبهمحرومانجامعهشود‪.‬‬ ‫متن این پیام به شــرح زیر اســت؛ حضور گسترده و‬ ‫معنادار مردم باوجود گالیه های فراوان ایشان از وضع‬ ‫موجود‪ ،‬به ویژه سختی معیشــت و رای قاطع ان ها به‬ ‫رئیس جمهور منتخــب‪ ،‬پیام های مهمی در برداشــت‪.‬‬ ‫پیام نخست حماسه ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬لبیک مردم مومن به‬ ‫ارما نهــای انقــاب به دعــوت رهبر حکیم انقالب بود‬ ‫که بارها ضمن تاکید بر مشارکت گسترده در انتخابات‪،‬‬ ‫دغدغ ههــا و گالی ههــای مردم را تصدیق کــرده بودند‪.‬‬ ‫پیام دوم حضور اکثریت مردم‪« ،‬نه بزرگ» به دشمنان‬ ‫وتحریم کنندگانانتخاباتبود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫قاضی القضاتی که رییس جمهور شد‬ ‫سکانقوهمجریهدردستانرئیسی‬ ‫انتخابــات جمعــه ‪ ۲۸‬خردادماه‪ ،‬پــس از یک‬ ‫دورهرقابتسیاسینفس گیربامشارکتقابل تقدیر‬ ‫مــردم و بــه همــت مجریــان و ناظــران انتخابــات‬ ‫برگزارشد‪.‬حجت االسالم والمسلمین«سیدابراهیم‬ ‫رئیســی» رئیــس قــوه قضائیــه در این انتخابــات از‬ ‫ســوی مــردم و بــا کســب نزدیک بــه دوســوم ارای‬ ‫رای دهنــدگان به عنــوان ســکان دار بعدی دســتگاه‬ ‫اجرایی برگزیده شد‪ .‬وزیر کشور عصر روز گذشته با‬ ‫اعالم نتایج نهایی شمارش ارا‪ ،‬گفت‪ :‬سید ابراهیم‬ ‫رییســی بــا ‪ ۱۷‬میلیــون و ‪ ۹۲۶‬هــزار و ‪ ۳۴۵‬رای به‬ ‫عنوان رییس جمهوری منتخب ایران انتخاب شد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا رحمانــی فضلــی گفــت‪ :‬از کل واجدین‬ ‫شــرایط ‪ ۵۹‬میلیــون و ‪ ۳۱۰‬هــزار و ‪ ۳۰۷‬نفــر کل‬ ‫ارای ماخــوذه‪ ۲۸ ،‬میلیــون و ‪ ۹۳۳‬هــزار و ‪ ۴‬نفر در‬ ‫انتخابات مشارکت داشتند که این مشارکت‪48/8‬‬ ‫درصد است‪.‬وزیر کشور افزود‪ :‬سید ابراهیم رییسی‬ ‫با‪ ۱۷‬میلیون و‪ ۹۲۶‬هزار و‪ ۳۴۵‬رای حائز مقام اول‬ ‫و از ســوی مردم عزیز ما امانت دار دســتگاه اجرایی‬ ‫و به عنوان رییس جمهوری انتخاب شــد‪.‬رحمانی‬ ‫فضلی گفت‪ :‬محسن رضایی میرقائد با سه میلیون‬ ‫‪ ۴۱۲‬هــزار و ‪ ۷۱۲‬رای و عبدالناصــر همتــی بــا دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۲۷‬هــزار و ‪ ۲۰۱‬نفــر در رتبه بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬سید امیر حسین قاضی زاده‬ ‫هاشمی با ‪ ۹۹۹‬هزار و ‪ ۷۱۸‬نفر در رتبه چهارم قرار‬ ‫گرفتوبقیهارابهعنواناراباطلهماخوذه‪ ۳‬میلیون‬ ‫‪ ۷۲۶‬هزار و ‪ ۸۷۰‬رای است‪.‬‬ ‫وعده هایی که کارساز شد‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬حجت االسالمرئیسی کهتجربه‬ ‫شــرکت در دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری را داشــت‪ ،‬در جریــان ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریدر کسوتنامزدداعیه دار‬ ‫مبارزهبافساد‪،‬موفقبه کسباکثریتاراوراهیابی‬ ‫به پاســتور شــد‪ .‬در جریان رقابت های انتخاباتی‪،‬‬ ‫حجت االسالم رئیسی مطالبات مردمی برای مبارزه‬ ‫ریشه ایبافسادرااز مهم ترینانگیزه هایخودبرای‬ ‫ورود به عرصه انتخابات خواند و با تاکید بر اینکه‬ ‫محل خشــکاندن ریشه فســاد در دستگاه اجرایی‬ ‫اســت بارها تصریح کرد که با اصالح سازوکارها در‬ ‫قوه مجریه‪ ،‬می توان جلوی تولید فساد را گرفت‪.‬‬ ‫رئیسی برای تحقق این منظور وعده «مدیریت‬ ‫مقتدر» کشور را مطرح و تاکید کرد که گشت ارشاد‬ ‫مدیرانراهمی اندازیموهر کسرادر قبالمسئولیت‬ ‫و منصــب خــود بــه پاســخگویی وا می داریــم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینرئیسیهمچنینباتاکید‬ ‫چندباره بر اینکه اولویت اصلی دولتش سفره مردم‬ ‫خواهدبود‪،‬قولداد کههمهظرفیت هایاقتصادی‬ ‫کشور رابرای کاهشمشکالتمعیشتیمردمبه کار‬ ‫گیرد‪ .‬او وعده های عینی تری هم مطرح و تاکید کرد‬ ‫که از ابان ‪ ۱۴۰۰‬برای خانوارهای ‪ ۵‬دهک اول کارت‬ ‫اعتباریمعیشتصادر می شودبااینتوضیح کهبه‬ ‫ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان و دو دهک بعدی‪ ۱۵۰‬هزار تومان اعتبار‬ ‫ماهیانهتخصیصمی یابد‪.‬‬ ‫رئیسی همچنین تاکید کرد که دولتش به منظور‬ ‫مهــا را دنبال‬ ‫رفع مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬رفع تحری ‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬او وعــده داد بــا گســترش تعامــات‬ ‫بــا کشــورهای همســایه‪ ،‬ســهم کشــور از تجــارت‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالری ‪ ۱۵‬کشــور همســایه حداقل به‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد برسد‪ .‬رئیسی همچنین گفته است که‬ ‫دولتــش بــه برجــام ماننــد دیگــر قراردادها متعهد‬ ‫خواهــد بود‪ .‬قاضی القضات در جریان رقابت های‬ ‫انتخاباتیتصریح کرد‪:‬تاکنونباقاچاق کمبرخورد‬ ‫نکرده ایــم و در قــوه قضاییــه بیشــترین دادگا ههــا‬ ‫مربــوط به برخــورد با قاچاق کاال اســت ولی باید‬ ‫حتماریشهقاچاقدر دولتخشکاندهشود‪.‬تحول‬ ‫در وضعیت مسکن از وعده های مهم رئیسی بوده‬ ‫است‪ .‬او یازدهم خرداد و در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مــن به جوانــان گفته ام کــه ا نهــا ازدواج‬ ‫مســاخت مســکن برایشــان را از همان‬ ‫کننــد‪ ،‬ما ه ‬ ‫روز نخست دولت پیگیری می کنیم و فکر می کنم‬ ‫بشودطی‪ ۴‬سال‪ ۴‬میلیونواحدمسکونیساخت‪.‬‬ ‫«دولت مردمی برای ایران قوی» نام دولتی اســت‬ ‫که رئیســی به تشکیل ان وعده داده و در بیانیه ای‬ ‫یهــا و کارویژ ههــای این دولت را چنین شــرح‬ ‫ویژگ ‬ ‫داده است‪ :‬دولتی که ارکان و مسئولیت های اصلی‬ ‫ان بر دوش جوانان شجاع‪ ،‬تحول خواه‪ ،‬متخصص‪،‬‬ ‫پــاک و ضــد فســاد خواهد بود که هرکجــا به ان ها‬ ‫اعتماد شــد‪ ،‬قدرت و افتخار برای ایران افریده اند‪.‬‬ ‫دولتــی کــه توجه بــه محرومــان و مســتضعفان و‬ ‫طبقات پایین جامعــه از مهم ترین اولویت هایش‬ ‫خواهد بود و اجازه نخواهد داد که عزت و شرافت‬ ‫و کرامت ان ها خدشه دار شود‪ .‬دولتی که با اجماع‬ ‫ملیودیپلماسیهوشمندومبتکر‪،‬حتییک لحظه‬ ‫را برای رفع تحریم های ظالمانه از دســت نخواهد‬ ‫داد‪ .‬با دیپلماســی برامده از قدرت و توانایی های‬ ‫داخلــی‪ ،‬تعامــل و رابطــه دوســتانه و مقتدرانــه با‬ ‫مخصوصا با همسایگان را‪ ،‬با سرعت پیگیری‬ ‫دنیا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا توجه به ســوابق و کارنامه رئیســی در‬ ‫ســمت های مختلف قضائی و سیاســی طی چهل‬ ‫یهــای زیــادی بــه تحقــق‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬امیدوار ‬ ‫وعده های انتخاباتی او وجود دارد‬ ‫از حوزه تا ورود به عرصه مدیریتی‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی متولــد ‪ ۱۳۳۹‬در مشــهد‬ ‫مقــدس‪ ،‬در ‪ ۱۳۵۴‬وارد حــوزه علمیــه قم شــد و با‬ ‫بهره گیری از محضر اساتید بزرگ‪ ،‬موفق به کسب‬ ‫مدرک عالی ترین سطح اموزشی حوزه سطح چهار‬ ‫شــد‪ .‬با پایان دوره ســطح حوزه توانســت به دوره‬ ‫کارشناســی ارشد رشــته حقوق خصوصی راه یابد و‬ ‫پــس از دفــاع از پایان نامــه خود با عنــوان «ارث بال‬ ‫وارث» در ‪ ۱۳۸۰‬دکتــری خــود را در رشــته فقــه و‬ ‫حقوق خصوصی و در مدرسه عالی شهید مطهری‬ ‫گذراند‪.‬حجت االسالم رئیســی در ‪ ۱۳۵۹‬به عرصه‬ ‫مدیریتــی ورود و بــا حضــور در جایــگاه دادیــاری‬ ‫کــرج فعالیــت خــود را اغاز کــرد‪ .‬او پــس از چندی‬ ‫به عنــوان دادســتان کــرج منصــوب شــد و همزمان‬ ‫بــا حفظ ِســمت مســئولیت دادســتانی همــدان را‬ ‫نیز عهــده دار شــد‪ .‬او در ‪ ۱۳۶۴‬به عنوان جانشــین‬ ‫دادستانانقالبتهرانمنصوبشدوبه این ترتیب‪،‬‬ ‫دوره مدیریــت قضایــی او در تهران اغاز شــد‪ .‬پس‬ ‫از مدتی امام خمینی (ره) در حکمی او را مســئول‬ ‫رسیدگی به مشکالت اجتماعی در برخی استان ها‬ ‫ازجمله لرستان‪ ،‬کرمانشاه و سمنان کرد‪ .‬با رحلت‬ ‫بنیان گذار جمهوری اســامی ایران‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫رئیســی به عنوان دادستان تهران منصوب شــد و از‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬تا‪ ۱۳۷۳‬به مدت پنج سال این مسئولیت را‬ ‫عهده دار بود‪ .‬رئیسی در ‪ ۱۳۷۳‬به ریاست سازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور منصوب شــد که خدمت او در‬ ‫این سمت تا ‪ ،۱۳۸۳‬ادامه یافت‪ .‬حجت االسالم‬ ‫رئیســی از ‪ ۱۳۸۳‬تا ســال ‪ ،۱۳۹۳‬به مدت ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫معــاون اول قوه قضاییه بود و همچنیــن از ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تا اســفند ‪ ۱۳۹۴‬دادســتان کل کشــور بود‪ .‬او در ‪۱۷‬‬ ‫اســفند ‪ ،۱۳۹۴‬بــا حکــم رهبــری به عنــوان تولیت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی منصــوب شــد و بــا تصویب‬ ‫شورای مرکزی جامعه روحانیت به عضویت در ان‬ ‫شــورا درامد‪ .‬حجت االسالم رئیسی همچنین برای‬ ‫چهارمین و پنجمیــن دوره مجلس خبرگان رهبری‬ ‫انتخــاب و به عنــوان عضــو هیئت رئیســه برگزیــده‬ ‫شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی‬ ‫بــا حکــم رهبــری از ‪ ۱۶‬اســفند ‪ ۱۳۹۷‬ریاســت قوه‬ ‫قضاییــه را عهده دار شــده اســت‪ .‬ریاســت شــورای‬ ‫نظارت بر صداوســیما‪ ،‬عضو شــورای عالی گزینش‬ ‫کشــور‪ ،‬نخستین دبیر ســتاد احیای امربه معروف و‬ ‫نهی از منکر کشــور‪ ،‬موســس حــوزه علمیه فاطمه‬ ‫الزهرا (س)‪ ،‬موسس مرکز تخصصی شیعه شناسی‬ ‫امــام هــادی (ع) زیــر نظر حوزه علمیه قــم‪ ،‬انجام‬ ‫ت ویژه قضایی در حوزه های اجتماعی‬ ‫سه ماموری ‬ ‫در ســه استان مختلف با حکم امام خمینی (ره) و‬ ‫عضویت در هیئت امنای ســتاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) به مدت ‪ ۱۰‬ســال از ســوی مقام معظم رهبری‬ ‫ازجملــه ســوابق حجت االســام رئیســی به شــمار‬ ‫می ایــد‪ .‬عــاوه بر ریاســت قوه قضاییــه جمهوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬عضویــت در مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحتنظام‪،‬نایب رئیسمجلسخبرگانرهبری‪،‬‬ ‫عضویت در شورای عالی امنیت ملی و عضویت در‬ ‫شورایعالیانقالبفرهنگیازجملهمسئولیت های‬ ‫یشــود که در‬ ‫حجت االســام رئیســی محســوب م ‬ ‫ان هابهنحویشایستهبهایفایمسئولیتپرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫دیدار دوستانه دو رئیس جمهور‬ ‫حســن روحانــی‪ ،‬رئیس جمهــوری اعالم کرد‬ ‫کــه از ‪ ۱۲‬مردادمــاه رئیســی‪ ،‬رئیس جمهور همه‬ ‫مردم ایران و همه ما خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانــی بعدازانکه‬ ‫در دفتــر کار حجت االســام والمســمین «ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی» رئیس جمهــور منتخب در قوه‬ ‫قضاییــه حضــور یافــت و انتخــاب او را تبریــک‬ ‫گفــت‪ ،‬به خبرنــگاران گفت‪ :‬از ‪ ۱۲‬مــرداد اقای‬ ‫رئیســی رئیس جمهــور همــه ماســت و همــه‬ ‫ب هطــور کامــل از او و دولت قانونــی او حمایت‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬از امــروز‬ ‫کامــا امــاده هســتیم تا هــر لحظه و هر ســاعت‬ ‫کــه الزم باشــد مــن‪ ،‬وزرا و معاونان در خدمت‬ ‫ایشــان باشــیم تا دوران انتقالی به خوبی سپری‬ ‫شــود و رئیس جمهور منتخب بتواند کابینه خود‬ ‫را تــا پایــان وقــت مقرر امــاده کنــد و از مجلس‬ ‫شــوری اســامی رای اعتمــاد بگیــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫دولــت دوازدهــم ادامه داد‪ :‬بســیار خوشــحالم‬ ‫کــه مــردم عزیــز ما بــه ندای انــان که بــه قهر با‬ ‫صندوق ها دعوت کرده بودند؛ توجهی نکردند‬ ‫و بــه نــدای وجــدان و کشــور خود توجــه و این‬ ‫انتخابــات را خــوب برگــزار کردنــد‪ .‬روحانــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬امیدوارم بــرادر عزیــزم جناب اقای‬ ‫رئیســی بار ســنگین مســئولیت اجرایی کشــور را‬ ‫کــه در میــان قوا که ســنگین ترین بار مســئولیت‬ ‫اســت بــا موفقیــت بــر دوش بکشــد‪ .‬او بــا بیان‬ ‫اینکــه دولــت از امــروز تا ‪ ۴۵‬روز دیگــر که باید‬ ‫مســئولیت در اختیــار دولــت جدیــد قــرار گیرد‪،‬‬ ‫و همه کســانی کــه به خوبــی انتخابــات را اجــرا‬ ‫کردنــد از وزارت کشــور تــا شــورای نگهبــان و‬ ‫همــه ان هایــی کــه نســبت بــه تامیــن امنیــت و‬ ‫نیــز ســامت انتخابات کوشــیدند‪ ،‬سپاســگزاری‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫اعتماد مردم را در دوران مسئولیتم جبران‬ ‫می کنم‬ ‫کامــا در کنــار رئیس جمهــور منتخــب اسـ ‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬دولت بــرای هرگونــه همکاری‪،‬‬ ‫همراهــی و اقــدام الزم در ایــن زمینــه امادگــی‬ ‫کامــل دارد‪ .‬رئیس جمهــور بــا قدردانــی از مردم‬ ‫قهــای رای‬ ‫بــرای حضــور پرشــور در پــای صندو ‬ ‫گفت‪ :‬به ملت بزرگ ایران به خاطر حضورشان‬ ‫پــای صندوق هــای رای تبریــک عــرض می کنــم‪.‬‬ ‫دیــروز روز بســیار مهمــی برای سرنوشــت کشــور‬ ‫بــود کــه در ان مــردم تا ســاعاتی از بامــداد پای‬ ‫صندوق هــای رای بودنــد و اراء خــود را بــه‬ ‫صندوق هــا ریختنــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬الحمــدهلل‬ ‫رئیس جمهور منتخب ما امروز شــخصیتی اســت‬ ‫که در ســال های اخیر در مناصب مهمی به ویژه‬ ‫در جایــگاه ریاســت قــوه قضائیــه حضورداشــته‬ ‫است و در همه جلسات مهم کشور چه مربوط‬ ‫به مســائل فرهنگــی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اقتصادی و ســایر‬ ‫مســائل و جلســات مهــم در کنار هــم بوده ایم‪.‬‬ ‫روحانــی عنــوان کــرد‪ :‬ایشــان کامــا از اوضــاع‬ ‫کشــور باخبر اســت و به ویژه از فراز و نشــیب ها‬ ‫و مســائل ایــن روزهــای کشــور ازجملــه کرونــا و‬ ‫تحریم واقف است و امیدوارم کشور به بهترین‬ ‫شــکل اداره شــود و ایــن بــار ســنگین مســئولیت‬ ‫روی دوش ایشــان قــرار گیــرد و از خداوند برای‬ ‫ایشــان در این مســئولیت طلب توفیق می کنم‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬از همــه افــراد‪ ،‬نامزدهــا‪،‬‬ ‫صداوســیما‪ ،‬فضــای مجــازی‪ ،‬مــردم‪ ،‬ســتاره ها‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی نامزد پیــروز انتخابات‬ ‫پــس از دیدار با حســن روحانــی رئیس جمهوری‬ ‫گفــت‪ :‬امیــدوارم اعتمــادی را کــه مــردم به این‬ ‫طلبــه خدمتگــزار کردنــد در دوران مســئولیتم‬ ‫جبــران کنــم‪ .‬رئیســی پس ازاین دیــدار در جمع‬ ‫خبرنــگاران افــزود ‪ :‬ابتــدا ســپاس و تشــکر خــود‬ ‫نشــناس ایران‬ ‫را بــه مــردم عزیــز‪ ،‬بزرگــوار و زما ‬ ‫ابــراز می کنــم و خــدا را بــه ســبب اعتمــادی که‬ ‫مــردم به این طلبه خدمتگزار داشــته اند‪ ،‬شــاکر‬ ‫هســتم‪ .‬او افــزود‪ :‬بــا همــکاری که جنــاب اقای‬ ‫روحانی و دولت در این مدت خواهند داشــت‬ ‫شهــای انــان‬ ‫تهــا‪ ،‬تجربیــات و گزار ‬ ‫از ظرفی ‬ ‫اســتفاده خواهم کرد و با انان نشســت خواهم‬ ‫داشــت‪ .‬رئیس جمهــوری منتخــب ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫همــه صاحب نظران و اندیشــمندان می خواهم‬ ‫کــه ما را از دیدگاه های ارزشــمند خــود بهره مند‬ ‫کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در دولــت مردمــی از همــه‬ ‫دیدگاه های ارزشمند صاحب نظران‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و مــردم بهــره خواهیــم بــرد و امیــدوارم وظیفه‬ ‫ســنگینی را که مردم بر دوش ما گذاشــته اند به‬ ‫بهترین شکل انجام دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساماندهیمشکالت کشور جزباهمدلیواستفاده‬ ‫از همهظرفیت ها محققنمی شود‬ ‫محمدرضــا عــارف طــی نامه ای بــه ابراهیم‬ ‫رییســی پــس از پیــروزی او در انتخابــات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نوشــت‪ :‬اجــازه ندهیــد یــک جریــان سیاســی‬ ‫به واســطه عملکرد بد هیــات های نظارت خود‬ ‫را حذف شده از عرصه سیاست تلقی کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش جماران‪ ،‬متن این نامه به شــرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫حضــرت ایت ا‪ ...‬جناب اقای ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی؛ بــا اهــدا ســام و درود؛ افتخــار کســب‬ ‫اعتمــاد مردم به عنوان منتخب ملت در جایگاه‬ ‫ریاست جمهوری ایران اسالمی را به جنابعالی‪،‬‬ ‫تبریــک عــرض می کنــم‪ .‬ســرمایه اعتمــاد مــردم‬ ‫کــه به حــق یــک امانــت الهــی اســت‪ ،‬بــر دوش‬ ‫جنابعالــی قرارگرفته اســت‪ .‬صمیمانــه از درگاه‬ ‫خداونــد متعــال ســامتی و موفقیــت شــمارا‬ ‫درراه دشــواری کــه در پیــش داریــد‪ ،‬ارزومندم‪.‬‬ ‫اکنون که مردم شــریف‪ ،‬نجیــب و صبور ایران با‬ ‫تمامی مصائب و مشــکالتی که تحمل کرده اند‬ ‫و گالی ههــای به حــق کــه نســبت بــه وضعیــت‬ ‫حا کــم کــه اغلــب نهادهــای حاکمیــت در بــه‬ ‫وجود اوردن ان ســهیم هســتند‪ ،‬دارند با حضور‬ ‫قهــای رای وظیفــه ملــی خــود را‬ ‫در پــای صندو ‬ ‫به خوبــی انجام داده اند‪ ،‬نوبت به ســاماندهی‬ ‫مشــکالت کشور رسیده اســت که جز با همدلی‬ ‫و همراهی و استفاده از همه ظرفیت ها محقق‬ ‫نخواهــد شــد و در ایــن مســیر‪ ،‬تعامل مناســب‬ ‫بیــن دولــت بــا همــه اقشــار مــردم و جریانــات‬ ‫مختلــف سیاســی می توانــد کمک کننــده باشــد‪.‬‬ ‫امــروز به واســطه عملکــرد بدنهادهــای نظارتی‬ ‫در بخش هایــی از جامعــه‪ ،‬تلقــی تــاش بــرای‬ ‫یکدســت کــردن حاکمیــت ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫دراین بیــن جنابعالــی می توانیــد بــا مدیریــت‬ ‫صحیــح اجازه ندهید یک جریان اصیل سیاســی‬ ‫به واســطه ایجاد محدودیت هــای فراوان خود‬ ‫را از عرصــه سیاســت ورزی حذف شــده بدانــد‬ ‫کــه البتــه تالش برای حذف یک جریان سیاســی‬ ‫تبعــات ناخوشــایندی بــرای حاکمیــت در پــی‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬این جانــب از تمامــی گرو ههــا‬ ‫و جریانــات سیاســی و ســایر نامزدهــای محتــرم‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫درخواســت می کنــم که بــا حمایــت همه جانبه‬ ‫از رئیس جمهــور منتخــب‪ ،‬بــرای بــراورده شــدن‬ ‫مطالبــات به حق مردم که ارزوی همه ماســت‪،‬‬ ‫همت کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فرصتخدمتگزاریبه کشور وملت‬ ‫را قدر بدانید‬ ‫در پی حضور حماســی و‬ ‫نــه حتی برخی اختالالت در‬ ‫شــورانگیز ملــت بــزرگ ایران‬ ‫جریان رای گیری در ســاعاتی‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‪،‬‬ ‫روز انتخــاب‪ ،‬هیچ یــک‬ ‫از‬ ‫ِ‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫نتوانســت بــر عــزم ملــت‬ ‫پیامی پیروز بزرگ انتخابات‬ ‫ایــران فائق ایــد و انتخابات‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫را ملــت ایــران دانســتند و با‬ ‫مهــم ریاســت جمهوری و‬ ‫اسالمی‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه نــه گالیه از‬ ‫شــوراهای شــهر و روســتا را‬ ‫دشــواری معیشــت‪ ،‬نــه مخالف خوانی هــا دچار مشــکل سازد‪ .‬این جانب جبهه سپاس‬ ‫باانگیــزه دلســرد کــردن مردم و نــه عواملی بــر خــاک می ســایم و خداوند علیــم و قدیر‬ ‫ماننــد تهدیــد بیمــاری فراگیــر و برخــی را بــر توفیقــی کــه بــه ملــت ایــران عطا کرد‬ ‫اختالل هــا در اغــاز ســاعات اخــذ رای و نظــر رحمتــی کــه بــر ایــران و جمهــوری‬ ‫نتوانســت بر عزم ملت فائق بیاید‪ ،‬خطاب اســامی افکند‪ ،‬شکر بی پایان می گزارم‪ .‬به‬ ‫بــه منتخبــان مــردم در مســئولیت واالی ملت ایران شــادباش میگویم و به حضرات‬ ‫ریاســت جمهــوری یــا عضویــت شــوراها‪ ،‬محترمــی که با انتخاب مردم به مســئولیت‬ ‫گفتنــد‪ :‬فرصــت خدمتگــزاری بــه کشــور و واالی ریاســت جمهوری یا عضویت شــوراها‬ ‫ملــت را قــدر بدانیــد و انگیزه هــای خدائــی در سراســر کشــور دســت یافته اند‪ ،‬همراه با‬ ‫را همــواره مدنظــر داشــته باشــید‪.‬متن پیام عــرض تبریــک‪ ،‬قدردانی از ایــن ملت باوفا‬ ‫رهبــر انقالب اســامی به این شــرح اســت‪ :‬و پایبندی کامل به وظائفی را که در قانون‬ ‫ملت بزرگ و ســربلند ایران! حضور حماسی بــرای انــان شمرده شــده اســت‪ ،‬یــاداوری‬ ‫و شــورانگیز در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‪ ،‬می کنم‪.‬‬ ‫صفح ـه ی درخشــان دیگــری بــر افتخــارات‬ ‫فرصت خدمتگزاری به کشــور و ملت را‬ ‫شــما افــزود‪ .‬در میانــه ی عواملی که هریک قــدر بدانید و انگیزه های خدائی را همواره‬ ‫به گون ـه ای می توانســت مشــارکت در مدنظر داشته باشید‪.‬‬ ‫ نواز‬ ‫الزم میدانــم از شــورای محتــرم نگهبــان‬ ‫انتخابــات را کم رنگ کند‪ ،‬مناظر چشــم ِ‬ ‫اجتماعــات شــما در مراکــز رای گیــری در و وزارت کشــور و دســتگاه های حافــظ‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬نشــانه ی اشــکاری از عــزم امنیت و ســامت و رســانه ی پرتالش ملی و‬ ‫دل امیدوار و دیده ی بیدار بود‪.‬‬ ‫نامزدهــای محتــرم و همــه ی کســانی که به‬ ‫راســخ و ِ‬ ‫پیــروز بــزرگ انتخابــات دیــروز‪ ،‬ملــت نحــوی بــه این ازمون بــزرگ کمک کرده اند‬ ‫ایــران اســت کــه یک بــار دیگــر در برابــر تشکر کنم‪.‬‬ ‫تبلیغــات رســانه های مــزدور دشــمن و‬ ‫بــه حضــرت ولی اهلل االعظــم ارواحنــا‬ ‫وسوس ـه ی خام اندیشــان و بدخواهــان‪ ،‬قد فــداه کــه صاحــب اصلی ایــن کشــور و این‬ ‫برافراشــت و حضــور خــود در قلــب میــدان نظــام اســت ســام عــرض می کنــم و درود‬ ‫سیاســی کشــور را نشــان داد‪ .‬نــه گالیــه از می فرســتم‪ ،‬علــو درجــات امــام عزیــز کــه‬ ‫دشــواری معیشــت طبقــات ضعیــف‪ ،‬نــه سلســله جنبان حرکــت عظیــم ملــت ایــران‬ ‫دل تنگــی از تهدیــد‬ ‫بیمــاری فراگیــر‪ ،‬نــه بــود و شــهیدان واالمقــام را کــه برتریــن‬ ‫ِ‬ ‫مخالف خوانیهائــی کــه باانگیــزه ی دلســرد افتخــارات کشــورند‪ ،‬از خداونــد متعــال‬ ‫کــردن مــردم از ماه ها پیش اغازشــده بود و مسالت می کنم‪.‬‬ ‫حضور مردمدر انتخاباتنشانهاحساس‬ ‫مسئولیتسیاسیبهایندهاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫انان تبریک می گویم‪ .‬معاون‬ ‫در پیامــی حضــور چشــمگیر‬ ‫اول رئیس جمهــوری عنــوان‬ ‫مــردم در انتخابــات را نشــانه‬ ‫کرد‪ :‬امیــدوارم رئیس جمهوری‬ ‫احســاس مســئولیت سیاســی‬ ‫منتخب و نمایندگان برگزیده‬ ‫نســبت به امروز و اینده کشور‬ ‫شــهروندان در شــوراهای‬ ‫اسحاقجهانگیری‬ ‫دانســت‪ .‬اســحاق جهانگیری‬ ‫اسالمی شهر و روستا بتوانند با‬ ‫روز شــنبه در پیامــی نوشــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از همه ظرفیت های‬ ‫حضور چشمگیر مردم صبور و فداکار ایران در ملــی‪ ،‬پشــتیبانی رهبــر انقــاب و همــکاری‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری همــه قــوا و نهادهــای نظام در حل مســائل و‬ ‫و ششــمین دوره انتخابات شــوراهای اســامی مشــکالت کشور و ترسیم اینده ای روشن برای‬ ‫شــهر و روستا را به عنوان نشــانه ای از احساس همه ایرانیان چه انان که در این انتخابات رای‬ ‫مســئولیت سیاســی نســبت بــه امــروز و اینــده داده انــد و چه انانی که رای نداده اند‪ ،‬توفیق‬ ‫کشــور بــه عمــوم مــردم‪ ،‬نامــزدان و منتخبــان یابند‪.‬‬ ‫اعالمامادگیرئیسمجلسبرایهمکاری‬ ‫بادولتمنتخب‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف رئیس‬ ‫و هســتند‪ ،‬صمیمانــه تبریــک‬ ‫مجلس شورای اسالمی با صدور‬ ‫عــرض می کنــم‪ .‬همچنیــن‬ ‫پیامــی بــه ایــت اهلل رئیســی‪،‬‬ ‫توفیــق حضرت عالــی در‬ ‫رئیس جمهور منتخب‪ ،‬امادگی‬ ‫کســب رای اکثریــت ملــت‬ ‫خودرابرایهمکاریهمه جانبه‬ ‫عظیم الشــان ایــران را از‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫بــا دولت منتخــب ملــت برای‬ ‫صمیم قلــب تبریک می گویم‬ ‫پیاد هســازی اهــداف بیانیه گام‬ ‫و معتقــد هســتم کــه بــاور‬ ‫دوم انقــاب‪ ،‬امادگــی خــود را بــرای همــکاری راســخ حضرت عالــی بــه پیــروی از منویــات‬ ‫همه جانبهبادولتمنتخبملت‪،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫امــام راحــل (ره) و مقــام معظــم رهبــری و‬ ‫متــن پیــام تبریــک رئیــس مجلــس شــورای همچنیــن کارنامــۀ درخشــان جنابعالــی در‬ ‫اســامی خطاب به منتخب مردم در انتخابات عدالت محــوری و حمایــت از محرومیــن و‬ ‫ریاست جمهوریبدین شرح است‪:‬‬ ‫مســتضعفین و توفیقات شما در دستگاه قضا‬ ‫صدیق ارجمند‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین که موجــی از امیــد و رضایــت در بیــن مــردم‬ ‫جناباقایدکترسیدابراهیمرئیسی‬ ‫ایجــاد کــرد و همچنیــن اعتقــاد حضرت عالی‬ ‫بــا ســام و عرض تبریــک میالد امــام رئوف بــه در اولویــت قــرار دادن شایست هســاالری‬ ‫حضرتعلیبنموسی الرضا (ع)‬ ‫و مقابلــه ســاختاری بــا فســاد‪ ،‬نویددهنــدۀ‬ ‫بــا لطــف الهــی و هدایت هــای اینــده ای درخشــان بــرای ملــت عزیز ایــران و‬ ‫تکلیف مدارانــه رهبــر حکیــم انقــاب‪ ،‬ملــت رســاندن کشور به قله های پیشرفت و اقتدار‬ ‫سرافراز ایران همچون گذشته افتخار افریدند و رفاه خواهد بود‪ .‬ان شاءاهلل‪ .‬مجلس شورای‬ ‫و حماس ـه ای دیگــر از حضــور همگانــی خلق اســامی نیــز در راســتای پیاده ســازی اهــداف‬ ‫کردنــد‪ .‬حضور ملت عزیــز ایران در انتخابات بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬امادگی خود را برای‬ ‫سرنوشت ســاز ریاســت جمهوری‪ ،‬علیرغــم همــکاری همه جانبه با دولت منتخب ملت‪،‬‬ ‫نگرانی هــا از شــیو ع بیماری کرونــا و دلخوری اعالم می دارد و امید جدی دارد که در ســایۀ‬ ‫و گالیه منــدی از ناکارامدی هــا به خصوص در هم افزایــی قــوۀ مجریــه و قــوۀ مقننه‪ ،‬فصل‬ ‫مدیریــت وضعیــت اقتصادی و مهــار گرانی‪ ،‬جدیــدی از مدیریت انقالبــی و جهادی برای‬ ‫نشــانگر هوشــمندی و درایت مردم در حفظ حــل مشــکالت مــردم اغــاز شــود‪ .‬از خداوند‬ ‫سرمایه ملی انتخابات و صیانت از جمهوریت متعــال توفیقــات روزافــزون حضرت عالــی را‬ ‫و اســامیت نظــام مقدس جمهوری اســامی در خدمــت خالصانــه به مــردم‪ ،‬پاســداری از‬ ‫ایران بود؛ خداوند متعال را بابت این عنایت خون شــهیدان‪ ،‬ارمان های امــام راحل (ره) و‬ ‫بزرگ شــاکرم و برپایی جشــن ملی انتخابات منویــات رهبــری و اجابت امید و انتظار ملت‬ ‫را بــه همــۀ مردم عزیــز ایــران و خدمت رهبر شــریف ایــران را ذیــل توجهــات قطــب عالم‬ ‫معظم انقالب که اصلی ترین پاسدار صیانت امــکان‪ ،‬حضــرت ولی عصــر (عــج) مســئلت‬ ‫از حــق مردم در تعیین سرنوشــت خود بوده می کنم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خودرو کاالی مناسبی برای بورسی‬ ‫شدننیست‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در‬ ‫پاســخ به پرسش رئیس انجمن صنایع همگن‬ ‫قطعه سازی کشور پیرامون مکانیزم پیشنهادی‬ ‫مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس‪،‬‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر اینکــه ســازمان بــورس هــم‬ ‫مخالف قیمت گذاری دســتوری خودرو است‪،‬‬ ‫اعالم کرد که خودرو کاالی مناسبی برای ورود‬ ‫به بورس نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق اعالم انجمن صنایع‬ ‫همگن قطع هســازی کشور‪ ،‬در در دیدار رئیس‬ ‫ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و نماینــدگان‬ ‫بخــش خصوصــی در اتــاق بازرگانــی تهــران‪،‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ -‬رئیس انجمن صنایع‬ ‫همگــن قطعــه ســازی کشــور و عضــو هیــات‬ ‫نماینــدگان اتاق تهران‪ -‬ضمن اشــاره به انچه‬ ‫کــه در مجلس مبنی بر کشــف قیمــت خودرو‬ ‫در بورس مطرح شده‪ ،‬از مکانیزمی برای ورود‬ ‫اگاهانــه افــراد بــه بــازار ســرمایه ســوال کرد و‬ ‫پرســید‪ :‬چه مکانیزمی قرار اســت بــرای خرید‬ ‫و فروش کاالیی نظیر خودرو تعریف شود؟‬ ‫در این رابطه‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی‪-‬‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار‪ -‬پاســخ‬ ‫داد‪ :‬خودرو کاالی مناسبی برای ورود به بورس‬ ‫نیســت؛ چــرا که معمــوال کاالیــی وارد بورس‬ ‫یشــود کــه تــا دارای تنوع بــاالی این چنینی‬ ‫م ‬ ‫نباشد‪ .‬وی ضمن انتقاد از شرایط قیمت گذاری‬ ‫و عرضــه خــودرو در کشــور‪ ،‬اظهــار کــرد ‪ :‬بــه‬ ‫سبب قیمت گذاری دســتوری و ایجاد اختالف‬ ‫قیمــت در بــازار ازاد‪ ،‬اکنــون شــاهد راه انــدازی‬ ‫نوعــی التــاری بــرای فــروش خــودرو هســتیم‪.‬‬ ‫طبــق بررس ـی ها‪ ،‬پــاک نیمــی از خودروهــای‬ ‫عرضه شــده در این روش‪ ،‬توسط دوربین های‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی رصد نشــده و این بدان‬ ‫معناســت که این خودروها انبار شده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که از ســوی دیگر خودروسازان‬ ‫هــم در ازای عرضــه هر یک از ایــن خودروها‪،‬‬ ‫یشــوند‪ .‬رئیس ســازمان بورس‬ ‫متحمل زیان م ‬ ‫و اوراق بهادار تصریح کرد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫اگــر ورود خــودرو بــه بورس منجر بــه رفع این‬ ‫مفســده شــود‪ ،‬می توان مکانیزم هایی را برای‬ ‫ان طراحی کرد اما سازمان بورس به طور کلی‬ ‫با قیمت گذاری دستوری خودرو مخالف است‪.‬‬ ‫پیش بینیبازارمسکنبعد‬ ‫از انتخابرئیسی‬ ‫رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیان‬ ‫اینکه ایت اهلل رئیسی‪ ،‬رشد تولید و رونق بازار‬ ‫مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار داده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬افزایــش عرضــه منجر بــه ثبات‬ ‫قیمت مسکن می شود و انتظار داریم در نیمه‬ ‫دوم سال جاری اثار برنامه های منتخب مردم‬ ‫به شــکل ثبات و حتی کاهش قیمت مســکن‬ ‫بروز پیدا کند‪.‬‬ ‫مصطفی قلــی خســروی در گفت وگــو بــا‬ ‫ایســنا دربــاره پیش بینــی واکنش بازار مســکن‬ ‫بــه انتخــاب ســید ابراهیم رئیســی به ریاســت‬ ‫جمهوری اظهار کرد‪ :‬ایت اهلل رئیسی‪ ،‬مسکن را‬ ‫در اولویت برنامه های خود قرار داده و اعالم‬ ‫کــرده که از روز اول مســاله مســکن را پیگیری‬ ‫می کنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن نشــان می دهــد کــه‬ ‫منتخب مــردم‪ ،‬درک صحیحــی از تاثیر بخش‬ ‫مســکن بر معیشــت مــردم و همچنیــن رونق‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬به هر حال مســکن یک حوزه‬ ‫کلیدی و صنعت مادر است که دست کم ‪۱۸۴‬‬ ‫شغل کلیدی را در بر می گیرد؛ یعنی اگر مسکن‬ ‫به رونق برسد اقتصاد کشور راه می افتد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیان‬ ‫اینکــه اشــنایی کاملــی بــا تفکــر و برنامه های‬ ‫ای ـت اهلل رئیســی دارم گفــت‪ :‬ایشــان هرکجــا‬ ‫بــوده ســعی کــرده اثــار خوبــی از خــود به جا‬ ‫بگــذارد‪ .‬به طور مثال معموال از بنده موضوع‬ ‫یشــد و دنبــال می کرد‪.‬‬ ‫کــد رهگیــری را جویا م ‬ ‫علتش این اســت که ذاتا به شفافیت در همه‬ ‫زمین ههــا اعتقــاد دارد‪ .‬خســروی بــا اشــاره بــه‬ ‫برنامه رئیسی برای احداث سالیانه یک میلیون‬ ‫واحد مســکونی در کشــور تاکید کــرد‪ :‬به طور‬ ‫قطع با برنامه ریزی‪ ،‬پشتیبانی مالی و پشتکار‪،‬‬ ‫احــداث یــک میلیــون واحــد دور از دســترس‬ ‫نخواهــد بود‪ .‬من معتقدم در نیمه دوم ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نشــانه های شــکوفایی اقتصــاد مســکن‬ ‫بروز خواهد کرد‪ .‬البته حداقل باید ‪ ۱۰۰‬روز به‬ ‫اقای رئیسی زمان بدهیم تا مقداری بر شرایط‬ ‫مســلط شــود‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬به دلیــل انکه‬ ‫نگرش اقای رئیســی به ســاخت و ســاز اســت‬ ‫بســیار خوشبین هســتیم که با افزایش عرضه‪،‬‬ ‫قیمتها در بازار مســکن کنترل شود‪ .‬پیش بینی‬ ‫بنــده این اســت کــه در اینــده متغیرهایی که‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫منجــر بــه کاهــش قیمــت مســکن م ‬ ‫بــر متغیرهــای افزایشــی غلبــه می کنــد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیــب انتظــار داریــم قیمتهــا به ثبات برســد‪.‬‬ ‫همچنیــن از رکــود فعلــی خارج خواهیم شــد‪.‬‬ ‫خســروی همچنین درباره مشــارکت مــردم در‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور مردم در صحنه با هر ســلیقه و‬ ‫گرایشی‪ ،‬نقشه های بیگانگان و دشمنان برای‬ ‫کمرنــگ کــردن انتخابات را نقش بــر اب کرد؛‬ ‫بنابراین تبریک اصلی را باید به مردم بگوییم‬ ‫که در طول ‪ ۴۲‬سال گذشته نشان دادند برای‬ ‫روزهای ســخت اماده هســتند‪ .‬از امروز باید با‬ ‫یکدلی دســت به دســت هم بدهیم و کشــور‬ ‫را بیش از پیش به ســمت ابادانی و پیشــرفت‬ ‫ببریــم‪* .‬اصــاح رونــد و کاهــش الزامــات‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صادرات مواد و محصوالت معدنی‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت‬ ‫صنعتــی و معدنــی ســازمان توســعه تجــارت‬ ‫ایران گفت‪ :‬پیشنهاد حذف الزام به اخذ مجوز‬ ‫صادراتــی از دفتــر صنایــع معدنــی در راســتای‬ ‫تســهیل صــادرات مواد و محصــوالت معدنی‬ ‫در جلســه کارشناســی بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫دستگاه های ذی ربط مورد بررسی و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا از روابط عمومی ســازمان‬ ‫توســعه تجارت ایــران‪ ،‬مدیرکل دفتر توســعه‬ ‫صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سازمان‬ ‫توســعه تجــارت ایران گفت‪ :‬پیشــنهاد حذف‬ ‫الــزام بــه اخــذ مجــوز صادراتــی از دفتر صنایع‬ ‫معدنــی در راســتای تســهیل صــادرات مــواد و‬ ‫محصــوالت معدنــی در جلســه کارشناســی با‬ ‫حضــور نمایندگان دســتگاه های ذی ربط مورد‬ ‫بررسی و تبادل نظر قرار گرفت‪« .‬میرابوطالب‬ ‫بدری» با بیان این خبر اظهار داشت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه پیامدهــای منفــی مترتــب بــر پیچیدگی و‬ ‫نبــر بــودن فرایند صــادرات برخی مــواد و‬ ‫زما ‬ ‫محصــوالت معدنــی بــه شــکل الــزام بــه اخذ‬ ‫مجــوز از دفتــر صنایــع معدنــی (اخــذ تیــک‬ ‫صادرات) از ســال ‪ ۱۳۹۷‬و بنا به مصوبه ستاد‬ ‫تنظیــم بــازار که عمــا موجب طوالنی شــدن‬ ‫زمــان و مســیر صــادرات و همچنیــن تحمیــل‬ ‫هزین ههــای ســنگین دمــوراژ بــه صادرکنندگان‬ ‫شــد‪ ،‬ســازمان توســعه تجــارت ایــران از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بــا پیگیــری موضــوع و ارائه گــزارش به‬ ‫مقام عالی وزارت وقت خواســتار اصالح رویه‬ ‫صــادرات اقــام معدنــی بــوده و به دنبــال ان‬ ‫مجددا‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز پیرو مکاتبه قبلــی‬ ‫ً‬ ‫درخواســت حل این مشکل را مورد تاکید قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برایــن اســاس پیشــنهاد حذف‬ ‫اخــذ مجــوز صــادرات از دفتــر صنایــع معدنی‬ ‫ضمــن رعایــت کــف عرضــه در بــورس کاال به‬ ‫منظــور کنتــرل بــازار داخلــی و صادراتــی اقالم‬ ‫مذکــور را بــه شــکل اخــذ تاییــد بــورس کاال‬ ‫مبنــی بــر انجام قطعــی معامله و پــس از ان‪،‬‬ ‫کنتــرل عرضــه در ســامانه جامع تجــارت طرح‬ ‫کــرد؛ بدیــن ترتیــب مجوز صــادرات عمال پس‬ ‫از طــی مراحــل فــوق از ســوی ســامانه جامــع‬ ‫یشــود‪ .‬مدیــرکل‬ ‫تجــارت بــه گمــرک ابــاغ م ‬ ‫دفتر توســعه صــادرات محصــوالت صنعتی و‬ ‫معدنــی ادامــه داد‪ :‬بدیــن ترتیــب بــا اجرایی‬ ‫شدن فرایند پیشنهادی‪ ،‬مزیت هایی از جمله‬ ‫فســازی و رفــع ابهامــات‪ ،‬تســریع فرایند‬ ‫شفا ‬ ‫صادرات و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافه به‬ ‫صادرکنندگان حاصل خواهد شد‪ .‬بدری گفت‪:‬‬ ‫در مجموع می توان نتیجه گرفت در خصوص‬ ‫محصوالت صادراتی که مســتلزم رعایت کف‬ ‫عرضــه در بورس هســتند‪ ،‬اعــم از محصوالت‬ ‫عرضه شــده در رینگ صادراتی و غیره؛ بورس‬ ‫کاال اطالعــات معامــات را به ســامانه جامع‬ ‫تجارت ارســال و ســامانه مجوز صادرات را به‬ ‫گمرک اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫کسی پاسخگو نیست‬ ‫اکنون و در اواخر اجرای برنامه ششــم توســعه‪،‬‬ ‫هنــوز تکلیــف ســامانه ثبــت حقــوق و مزایا جهت‬ ‫شفافشدنپرداخت هایحقوقیادسترسیبهاین‬ ‫اطالعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان‬ ‫اداریواستخدامیجهتاعالموضعیتاینسامانه‬ ‫و شــرایط ان بی پاســخ مانده و با بی توجهی همراه‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫شهــای حقوقی و‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬جنجال فی ‬ ‫حقوق های نجومی در ســال ‪ ۱۳۹۵‬موجب شــد در‬ ‫فاصل ـه ای کوتــاه و در جریان تصویب قانون برنامه‬ ‫ششمتوسعه‪،‬در راستایشفافسازیپرداخت های‬ ‫حقوقی تکلیــف راه اندازی ســامانه ثبــت حقوق و‬ ‫مزایا برعهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع کلیه‬ ‫پرداخت های حقوقــی و انچه در قانون مورد تاکید‬ ‫قرار داشتفراهمشود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که براســاس ماده‪ ۲۹‬قانون‬ ‫برنامه ششم توســعه باید مقامات‪ ،‬روسا و مدیران‬ ‫کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه اعم از‬ ‫وزارتخانه تا شرکت های دولتی‪ ،‬موسسات انتفاعی‬ ‫کهــا و بیم ههــای دولتی و‬ ‫وابســته بــه دولــت‪ ،‬بان ‬ ‫موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬موسسات‬ ‫عمومی‪،‬شوراینگهبان‪،‬بنیادهاونهادهایانقالبی‬ ‫تا موسسات و بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره‬ ‫یشــوند یــا دســتگاه ها و واحدهایی کــه از قانون‬ ‫م ‬ ‫خاصبرخوردار بودهیااز قوانینومقرراتانتبعیت‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین سازمان هایی مانند صدا و سیما‬ ‫و ســتاد اجرایی و قرارگاه های ســازندگی یا اشخاص‬ ‫حقوقی انان اطالعات حقوق و دســتمزد خود را در‬ ‫سامانه ثبت حقوق و مزایا را ثبت کنند؛ به طوری که‬ ‫میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنینبراساساینماده‪،‬قانونیتاکیدشد که‬ ‫باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم‬ ‫مردمفراهمشود‪.‬‬ ‫اماانچهدر عملاز سال‪ ۱۳۹۶‬تاکنون کهدر پایان‬ ‫ابهامفیش هایحقوقی‬ ‫دوره برنامه ششــم توســعه قرار داریم اتفاق افتاده‬ ‫نشان از گزارشی در رابطه با ورود تمامی دستگاه ها‬ ‫بــه انجام تکلیف قانون ششــم توســعه بــرای ثبت‬ ‫اطالعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا‬ ‫نیست و از سویی دیگر اصال اعالمی در رابطه با این‬ ‫موضوعوهمچنینامکاندسترسیعموممردمبرای‬ ‫سامانهوجودنداشتهاست‪.‬‬ ‫در معــدود گزارش هایــی کــه ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی در دو ســال پیش اعالم کرد‪ ،‬نشــان داد‬ ‫که در اواخر ســال‪ ۱۳۹۶‬راه اندازی ســامانه حقوق و‬ ‫مزایا در دســتور کار این ســازمان قرار گرفته و از اوایل‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬شرایط بارگذاری اطالعات فراهم شده‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی این گــزارش از این حکایت داشــت که‬ ‫تهــا بخشــی از دســتگاه ها از ورود بــه ثبــت‬ ‫تــا مد ‬ ‫اطالعات خودداری کرده بودند؛ به طوری که طبق‬ ‫اعالم انصاری ‪ -‬رییس سازمان اداری و استخدامی ‪-‬‬ ‫در ابتدادستگاه هایقوهمجریهوبعداز انبهتدریج‬ ‫قوه مقننه وارد شده بودند اما قوه قضاییه و برخی‬ ‫دستگاه هامانندصداوسیماونهادهایزیرمجموعه‬ ‫رهبری اطالعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری‬ ‫نکردهبودند‪.‬‬ ‫البته در ان زمان انصاری نگفته بود که ایا تمامی‬ ‫دستگاه هایزیرمجموعهقوهمجریهاطالعاتراوارد‬ ‫کرده اند؟چرا کهدر همانزمانبرخیشنیده هااز این‬ ‫حکایتداشت کهحتیدر مواردیدستگاه هایقوه‬ ‫مجریه هم تمایلی به ثبت اطالعات حقوقی خود‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫بــه هــر صورت جریــان تا جایی پیــش رفت که‬ ‫در مردادماه‪ ۱۳۹۸‬در جلســه هیات دولت گزارشی‬ ‫از وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعالم و بعد از ان‬ ‫مصوب شــد که تــا پایان شــهریورماه یعنی فرصت‬ ‫حدود یک ماهه تمامی دستگاه هایی که اطالعات‬ ‫درج شده انها ناقص بوده و یا اصال ورود نکردند در‬ ‫اینرابطهاقدام کنند‪.‬‬ ‫بعــد از ان دیگر گزارشــی جهت شــفاف ســازی‬ ‫افکار عمومی از ســوی ســازمان اداری و استخدامی‬ ‫به عنوان مسئول این مهم به صورت عمومی منتشر‬ ‫نشــد و تنهــا در اطالعی ـه ای اعــام کرد که گــزارش‬ ‫اخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا بعد از پایان‬ ‫مهلت تعیین شده برای دستگاه ها به معاون اول‬ ‫رئیس جمهور ارائه شده است‪.‬‬ ‫اکنــون نزدیــک بــه دو ســال از ان اولتیماتوم به‬ ‫دستگاه هایاجرایی گذشتهوباوجوداین کهتمامی‬ ‫دســتگاه های مــورد اشــاره ملزم به ثبــت اطالعات‬ ‫حقوق و دســتمزد بودند مشــخص نیســت کــه ایا‬ ‫راضــی بــه ورود بــه ثبــت اطالعات حقــوق و مزایا‬ ‫شده اندیاخیر؟‬ ‫امــا طبــق قانــون بایــد امــکان دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات بــرای دســتگاه های نظارتــی و عمــوم‬ ‫مــردم فراهــم مــی شــد ولــی در ایــن رابطــه نیــز‬ ‫وضعیــت مشــخص نیســت‪ ،‬هرچند کــه پیش از‬ ‫ایــن رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی اجــرای‬ ‫ایــن تکلیــف قانونــی را منــوط بــه مجــوز دولت‬ ‫دانســته تاکیــد کــرده بود کــه «این اطالعــات در‬ ‫پایگاه اطالعاتی دســتگاه قرار می گیرد و سازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی بــا وجود این که مســئول راه‬ ‫اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی‬ ‫به اطالعات نیســت و مجوز برای ارائ ه دسترسی‬ ‫به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از ســوی‬ ‫دولت صادر شــود گزینه دسترســی بــه اطالعات‬ ‫پرداختی مدیران فعال خواهد شد‪».‬‬ ‫بــر ایــن اســاس این کــه ســازمان اداری و‬ ‫استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف سازی‬ ‫وضعیت پرداخت ها و ثبت اطالعات حقوقی در‬ ‫ســامانه حقــوق و مزایــا چگونه اقــدام کرده اند‪،‬‬ ‫گــزارش مســتند و شــفافی وجــود نــدارد و البته از‬ ‫ی ایســنا از ســازمان‬ ‫مــدت هــا قبــل و بارها پیگیر ‬ ‫اداری و اســتخدامی در ایــن رابطــه بــه نتیجــه‬ ‫نرســیده و ایــن ســازمان نســبت بــه درخواســت‬ ‫جهت شفاف سازی افکار عمومی بی توجه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بعد از جریان حقوق های‬ ‫نجومی در چند سال اخیر بازهم مردم شاهد اشاره و‬ ‫یابحثهاییدررابطهباوجودحقوقهایهنگفت‬ ‫بوده اند ولی این موضوع نیز شــفاف نشــده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه زمانــی که عــادل اذر‪ -‬رئیس ســابق دیوان‬ ‫محاسبات‪-‬درسال گذشتهبهاحتمالحقوقهای‪۶۰‬‬ ‫میلیونی و باالتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی‬ ‫او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی‬ ‫هم در پاسخ ان را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را‬ ‫حدود‪ ۱۲‬میلیونتوماناعالم کردهبود!‬ ‫خـــبر‬ ‫کارگراندلخور بودندولیپایصندوقرفتند‬ ‫دبیــر کل کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران بــا تقدیــر از حماســه افرینــی و حضــور‬ ‫کارگران شــریف کشــور در پای صندوق های رای‬ ‫ابراز امیدواری کرد‪ :‬اقای رئیسی با تشکیل دولت‬ ‫ائتالفــی وعده های خود در قبال جامعه کارگری‬ ‫را عملی کند‪.‬‬ ‫هادی ابوی در گفتگو با ایسنا با تبریک به رئیس‬ ‫جمهــور منتخــب ملــت‪ ،‬مــردم و جامعه شــریف‬ ‫کارگریاظهار کرد‪ :‬کارگرانوتشکلهای کارگریدر این‬ ‫دوره از انتخابات با حضور در پای صندوق های رای‬ ‫دین خود را به نظام و انقالب و ریاست جمهوری‬ ‫اینده ادا کردند و اکنون نوبت نظام و رئیس جمهور‬ ‫ایندهاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تشــکل های کارگری در این دوره‬ ‫بــرای اولیــن بار به طور رســمی پــای کار امدند و با‬ ‫توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری‪ ،‬کارگران را‬ ‫بهمیدانعملفراخواندند‪.‬‬ ‫دبیر کل کانونعالیانجمن هایصنفی کارگران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬به طور حتم کارگران با توجه به‬ ‫شرایطموجودنارضایتیهاییرادر بحثمعیشت‬ ‫و مسکن دارند ولی با همه دلخوری ها و مشکالت‬ ‫خاصمردانهپایصندوقهارفتند‪.‬‬ ‫ابوی افــزود‪ :‬جامعه کارگری در بحث انتخاب‬ ‫ریاست جمهوری برنامه ها را با دقت مورد بررسی‬ ‫قــرار دادند و تشــکلها به طور رســمی حضــور پیدا‬ ‫کردند و از کاندیدای مورد نظر خود اقای رئیسی با‬ ‫توجه به برنامه هایی که داشت‪ ،‬حمایت کردند؛‬ ‫اکنون توقع دارند برنامه های ایشــان تحقق پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بحــث معیشــت و امنیــت شــغلی‬ ‫دو دغدغــه بزرگ کارگران اســت و اقای رئیســی در‬ ‫برنامه خود به این موارد اشاره کرده بودند‪ .‬ایشان‬ ‫از تشــکیل دولت ائتالفی ســخن گفته و کارگران را‬ ‫اولین گروهبرایتحققاینهدفاعالم کردهبودند‬ ‫تــا کارگــران در سرنوشــت و زندگی خود نقش تاثیر‬ ‫گذارتریداشتهباشند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫گفت‪ :‬انتظار داریم با تشکیل دولت ائتالفی‪ ،‬بهره‬ ‫برداری از نظرات کارگران و تحقق وعده ها و برنامه‬ ‫هایرئیسجمهور منتخبراشاهدباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫بحران کم ابی‪ ،‬مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب اهن نشد‬ ‫معــاون بهره بــرداری ذوب اهــن اصفهان با‬ ‫بیــان ایــن که به دلیل شــرایط ســخت کم ابی‪،‬‬ ‫ذوب اهــن حــدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصــد از برنامه های‬ ‫خــود عقب اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ا گــر اب به حدی کم‬ ‫شــود کــه نتوانیــم بدنــه کور ههــا را خنــک نگــه‬ ‫داریــم‪ ،‬احتمال اتفاقــات ناگوارهمچون انفجار‬ ‫در کوره و توقف چند ساله ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همزمــان بــا تعمیــرات اساســی‬ ‫ایســتگاه ریخته گری شماره ‪ ،۵‬نصب برج های‬ ‫خنــک کننــده هیبریــدی ایســتگاه ریختــه گــری‬ ‫شــماره ‪ ،۵‬تعمیرات اساســی اگلوماشین شماره‬ ‫‪ ۴‬و تعمیرات اساســی تعویــض لوله های اکران‬ ‫دیگ کنورتور شماره ‪ ،۲‬تعمیرات اساسی درجه‬ ‫‪ ۳‬کــوره بلنــد شــماره ‪ ۲‬شــرکت نیز بــا موفقیت‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫مهــرداد توالییــان در خصــوص تعمیــرات‬ ‫اساســی کــوره بلند شــماره ‪ ۲‬ذوب اهــن‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این تعمیرات اساسی از نوع درجه سه بود‬ ‫که از نظر زمانی در هفت شبانه روز انجام شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این تعمیرات اساسی برای‬ ‫حفــظ شــرایط تولیــد اســت‪ .‬فلســفه تعمیرات‬ ‫اساسی حفظ و پایداری شرایط موجود است تا‬ ‫در اینده ضرری به تولید وارد نشود‪.‬‬ ‫معــاون بهــره بــرداری ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجه بــه محدودیت هــای زیاد‬ ‫در حــوزه اب و بــرق که به شــدت ذوب اهن را‬ ‫تحــت تاثیــر منفی قرار داده‪ ،‬تعمیرات اساســی‬ ‫کــوره بلنــد شــماره ‪ ۲‬انجــام شــد‪ ،‬اگرچــه ایــن‬ ‫تعمیرات پیشتر برای بازه زمانی دیگری برنامه‬ ‫ریــزی شــده بــود‪.‬وی با بیان این کــه ‪ ۱۶۰‬نقطه‬ ‫کوره بلند شماره ‪ ۲‬ذوب اهن تعمیرات اساسی‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از جملــه قســمت‬ ‫هــای اصلــی این تعمیــر مربوط بــه زینک خانه‬ ‫و دیگری مربوط به قسمت پل شیب دار بود‪.‬‬ ‫توالئیــان تاکیــد کرد‪ :‬بــه طور معمــول برای‬ ‫تعمیــرات اساســی‪ ،‬قطعات مــورد نیــازی که از‬ ‫سال های قبل خریداری و نگهداری شده است‪،‬‬ ‫در زمان مناسب تعمیرات اساسی برای نوسازی‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد تعمیــرات اساســی کــوره بلنــد‬ ‫شماره ‪ ۳‬ذوب اهن نیز‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر برخی‬ ‫اقــام مــورد نیاز ایــن کوره همچون مواد نســوز‬ ‫از خارج وارد کشــور شــود‪ ،‬پیش بینی می شــود‬ ‫تعمیرات اساســی کوره شــماره ‪ ۳‬ذوب اهن در‬ ‫مهر و ابان امسال انجام و این کوره برای تعمیر‬ ‫متوقــف شــود‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت کار خاصی‬ ‫برای تعمیرات اساسی ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫معــاون بهــره بــرداری ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫دربــاره تاثیــر کــم ابــی و اســیبی کــه بــه بخــش‬ ‫هــای مختلــف تولیــد و بــه خصوص کــوره های‬ ‫بلنــد ذوب اهــن می زنــد‪ ،‬گفت‪ :‬اســیب ها دو‬ ‫دسته اند؛ باید توجه داشت که به طور معمول‬ ‫تجهیــزات و کارخانجــات صنعتــی زمانی خوب‬ ‫کار می کنند که به صورت پایدار و یک نواخت‬ ‫در مــدار باشــند‪ ،‬امــا اگر به هر دلیــل کوره های‬ ‫بلنــد چنــد روز توقــف و دوبــاره کار کننــد و این‬ ‫شــرایط تــداوم یابــد‪ ،‬از نظــر تکنولــوژی اســیب‬ ‫زیادی به کوره وارد می شــود که عالوه بر افت‬ ‫اصاحیه‬ ‫تولیــد‪ ،‬موجــب بســته شــدن و یــا بــه اصطــاح‬ ‫ماسیدگی مواد داخل کوره می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اســیب های جــدی کم ابی‬ ‫بــه کوره های بلنــد ذوب اهن‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫اب بــه حــدی کم شــود کــه نتوانیم بدنــه کوره‬ ‫را خنــک نگــه داریــم‪ ،‬احتمــال اتفاقــات ناگوار‬ ‫همچون انفجار در کوره و توقف چند ســاله ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫توالئیــان با اشــاره بــه نگرانــی ذوب اهن از‬ ‫کم ابی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز ذوب اهن با ریســک‬ ‫بسیار باال در حال حرکت است و این تعمیرات‬ ‫اساسی موجب شده تا تولید ذوب اهن در این‬ ‫بــازه ‪ ۱۰‬روز کاهــش یابد که این موجب نیاز به‬ ‫اب کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این که در حــال حاضر به دلیل‬ ‫شــرایط ســخت کــم ابــی ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫حــدود ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬درصد از برنامه های خود عقب‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه در ماه سوم سال قرار‬ ‫داریم‪ ،‬اما به دلیل شرایط سخت کم ابی ذوب‬ ‫اهــن در بحــث تولیــد اصلــی خود شــامل چدن‬ ‫و فــوالد تقریبــا دو تا ســه درصــد از برنامه های‬ ‫پیش بینی شده خود عقب است‪.‬‬ ‫معــاون بهــره بــرداری ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه ایــن اتفــاق موجب نشــده تا‬ ‫ذوب اهــن از تعهــدات صادراتــی خــود عقــب‬ ‫بمانــد‪ ،‬چراکــه تعهدات تولیدی و صــادرات در‬ ‫فواصــل کوتــاه اســت‪ ،‬امــا از برنامــه پیش بینی‬ ‫شده خود اندکی عقب مانده ایم‪.‬‬ ‫به اطالع میرســاند که در اگهی نوبت دوم (اگهی مزایده عمومی به شــماره ‪ 1400-3‬شــرکت‬ ‫شرکت برق‬ ‫کردستان برق استان کردستان چاپ شــده در مورخ‪ 1400/3/13‬در روزنامه رویداد امروز‪ ،‬در ستون میزان‬ ‫استان‬ ‫سپرده شرکت در مزایده(ریال) ‪250/29/000/000‬درج شده است که مبلغ صحیح ان‪29/250/000/000‬‬ ‫میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد‬ ‫شرکت برق استان کردستان‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫ایجاد اشتغال میلیونی‬ ‫با تشکیل بخش‬ ‫خصوص واقعی!‬ ‫یک کارشــناس حــوزه کار وی با بیان اینکه ظرفیت‬ ‫استخدام در حوزه دولت محدود است‪ ،‬می گوید‪ :‬برای‬ ‫ایجاداشتغالمیلیونیدر کشورراهیجزمشارکتمردم‪،‬‬ ‫تشکیل بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد‬ ‫توسط دولت نداریم‪ .‬حمید حاج اسماعیلی در گفت‬ ‫و گو با ایسنا‪ ،‬ایجاد اشتغال میلیونی در کشور را نیازمند‬ ‫رفع موانع موجود دانست و گفت‪ :‬در حال حاضر باید‬ ‫موانع بزرگی که در مســیر ایجاد اشــتغال اســت از میان‬ ‫برداریم چرا که برخی از این موانع ساختاری است و در‬ ‫کوتاه مدت امکان رفع انها وجود ندارد و باید اقدامات‬ ‫اساسیطیچندسالبرایرفعاینموانعصورتبگیرد‪.‬‬ ‫وی به موانع پیش روی اشــتغال در کشــور اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و‬ ‫خدماتی است که مانع جدی و بزرگی در مسیر افزایش‬ ‫ظرفیتهــای اشــتغال کشــور به شــمار مــی رود؛ بنابراین‬ ‫اقتصاد کشــور حتما بایــد از درامدهای نفتی و ســیطره‬ ‫دولت جدا شود و بخش خصوصی واقعی با مشارکت‬ ‫مردم در حوزه اقتصاد شــکل بگیرد‪ .‬حاج اسماعیلی با‬ ‫بیان اینکه بدون توسعه بخش خصوص در ایران امکان‬ ‫ظرفیت ســازی اشتغال ممکن نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ظرفیت های اســتخدام در دایــره دولت محدود‬ ‫است و امکان اینکه ما بتوانیم بیش از یک میلیون شغل‬ ‫در سال برای کارجویان ایجاد کنیم وجود ندارد لذا برای‬ ‫اینکه جمعیت بزرگ بیکاران که بالغ بر پنج میلیون نفر‬ ‫اســت را بــه کار برگردانیم راهی جز مشــارکت مــردم در‬ ‫حوزه اقتصاد و تشکیل بخش خصوصی واقعی نداریم‬ ‫به همین منظور در گام نخســت دولت باید اقتصاد و‬ ‫تصدی های خود را واگذار کند‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫حــوزه کار‪ ،‬بــدون تــاش برای مقــررات زدایی و چابک‬ ‫ســازی و شــفاف ســازی قوانین گســترده و پیچیده بازار‬ ‫کار‪ ،‬امکان بهبود فضای کسب و کار در کشور غیرممکن‬ ‫است‪ .‬وی در پایان بر لزوم حذف بروکراسی های اداری‬ ‫و پیچیده از مسیر پیش روی کارافرینان‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫کارفرمایانتاکیدکرد‪.‬‬ ‫نشست مدیر کل تامین‬ ‫اجتماعی استان اصفهان‬ ‫با هیات رئیسه صنایع‬ ‫گیتی پسند‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان از‬ ‫کارخانجــات گــروه صنایــع گیتــی پســند بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط مومی تامین اجتماعی اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬دکترمحسن ریاضی‪ ،‬مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫اســتان اصفهان روز یکشــنبه ‪ ۲۳‬خرداد ســال جــاری با‬ ‫حضور در شهرک صنعتی مورچه خورت از کارخانجات‬ ‫گروهصنایع گیتیپسندبازدیدنمودوپساز اندر جلسه‬ ‫ای بــا حضــور مهندس حــاج مصطفی وعیــدی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره و مهندس مهدی رامز‪ ،‬مدیر اداری و سرمایه‬ ‫انسانی گروه صنایع گیتی پسند دیدار و گفتگو نمودند‪.‬‬ ‫در ابتدایایندیدار مهندسوعیدیطیسخنانیعنوان‬ ‫داشت که فعالیت گروه صنایع گیتی پسند در ‪ 23‬سال‬ ‫گذشــته مبنــی بر تکریم نیروی انســانی همــراه با تولید‬ ‫محصوالت با کیفیت و مرغوب بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫عضویت در سازمان های مختلف بین المللی در بخش‬ ‫تاسیسات از مزایای این گروه صنعتی است و همراه با‬ ‫تولید‪ ،‬بخش اموزش گیتی پســند نیز الگوی موفقی در‬ ‫اموزش مهندسین و مجریان تاسیساتی در سراسر کشور‬ ‫می باشد‪ .‬دکتر ریاضی‪ ،‬مدیرکل تامین اجتماعی استان‬ ‫اصفهان بیان داشت کار تولید دارای ارزش بسیار باالیی‬ ‫است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید‬ ‫موانع موجود در مسیر تولید و صنعتگران ایران اسالمی‬ ‫برطرف گردد تا این عزیزان بتوانند به بهترین نحو کار‬ ‫خود را ادامه دهند‪ .‬با توجه به بخشــنامه بخشــودگی‬ ‫جرائم جهت رفع مشکالت با نگرش مثبت و کمک به‬ ‫رونقتولیددر کنارشماهستیم‪.‬مدیر کلتامیناجتماعی‬ ‫اســتان ادامــه داد‪ :‬تقویــت نیروی انســانی باعث رشــد‬ ‫و توســعه و ارمان های برتر میشــود و با تامین نیازهای‬ ‫انها بهره وری بیشتر میگردد‪ .‬وی افزود تولید کنندگانی‬ ‫همانند گروه صنایع گیتی پسند برای کشورمان نعمت‬ ‫بســیار خوبی اســت و اداره کل تامین اجتماعی اســتان‬ ‫اصفهان امادگی خود را جهت تعامل و همکاری بیش از‬ ‫پیش با این گروه بزرگ صنعتی اعالم می دارد‪.‬‬ ‫سابقه طوالنی اما سهم‬ ‫اندک ایران از کشت‬ ‫فراسرزمینی‬ ‫رئیسانجمنکشتفراسرزمینیایرانباتاکیدبراینکه‬ ‫با کشت فراسرزمینی محصوالت کشاورزی مورد نیازمان‬ ‫حداقل‪ 15‬درصدزیرقیمتجهانیتامینمی شود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫به رغماهمیتکشتفراسرزمینیدرحفظامنیتغذایی‬ ‫کشور و سابقه طوالنی در این زمینه‪ ،‬سهم ما یک دهم‬ ‫کشــور همســایه تازه واردمان به این حوزه نیست‪ .‬علی‬ ‫رضوانی زادهدر گفت وگوباایلناباتاکیدبراهمیت کشت‬ ‫فراسرزمینی برای کشورهای خشک و کم اب‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایــران یکی از کشــورهای اســت که به دلیــل اب و هوای‬ ‫خشک و تاثیر زیاد تغییر اقلیم بر ان‪ ،‬برای حفظ امنیت‬ ‫غذایینیازمندتوسعهکشتفراسرزمینیاست‪.‬ویادامه‬ ‫داد‪ :‬کشتفراسرزمینیسابقهطوالنیبیشاز‪ 17‬سالدر‬ ‫ایران دارد‪ ،‬اما تا امروز نتوانسته ایم انچنان که باید ان را‬ ‫توسعهدهیم‪.‬رضوانیزادهسطحزیر کشتفراسرزمینی‬ ‫ایران را‪ 500‬هزار هکتار در‪ 18‬کشور اعالم کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫سطح با سابقه طوالنی که ایران دارد قابل قبول نیست‬ ‫و در مقایسه با کشورهای دیگر می توان گفت کم کاری‬ ‫شدهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫برگزاری جشن تکلیف‬ ‫در شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬به مناسبت دهه کرامت‪،‬‬ ‫جشــن تکلیــف ‪ 45‬دختر نومکلف از فرزنــدان کارکنان‬ ‫شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان‬ ‫رضــوی برگــزار شــد‪ .‬به مناســبت دهه کرامت‪ ،‬جشــن‬ ‫تکلیف ‪ 45‬دختر نومکلف از فرزندان کارکنان شــرکت‬ ‫ملــی پخش فراورده های نفتی منطقه خراســان رضوی‬ ‫بــا حضــور مدیــر منطقــه‪ ،‬معاونیــن بــا رعایــت کامــل‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در سالن امفی تئاتر این منطقه‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه در ایــن مراســم گفــت‪ :‬برگــزاری‬ ‫برنامه هایی که در راســتای تشــویق این عزیزان اســت‬ ‫بستر مناسبی جهت ایجاد نشاط و ترغیب نوجوانان به‬ ‫انجام مبانی دینی است که این شیرینی برای عزیزانی‬ ‫که تازه به سن تکلیف رسیده اند بسیار دلچسب و گوارا‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫علی اصغر اصغــری افزود‪ :‬بــرای اینکه فرزندانمان‬ ‫خاطره خوبی در این مرحله از زندگی خود در ذهنشان‬ ‫داشته باشند بسیار مهم است تالش کنیم تا این عزیزان‬ ‫زیباتریــن تصویــر را از این برهه زمانــی را در خاطر خود‬ ‫داشته باشند و هدف اصلی برگزاری این مراسم تشویق‬ ‫نوجوانــان بــرای انجام فرائض دینی‪ ،‬خصوصا در ســن‬ ‫تکلیفمی باشد‪.‬‬ ‫در ادامه مدیر منطقه گفت‪ :‬برگزاری جشن تکلیف‬ ‫یکی از اقدامات زیبا و مهم برای اشــنایی نوجوانان به‬ ‫راه و رسم زندگی معنوی است‪ ،‬در همین راستا شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی با‬ ‫اهدای هدایایی به رسم یادبود از عزیزانی که امسال به‬ ‫سن تکلیف رسیده بودند قدر دانی کرد‪.‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬مهمترین دغدغه‬ ‫مردم دشتستان‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪:‬مهمتریندغدغهمردمدشتستان‪،‬تامیناباست‬ ‫کهمطالبهبهحق‪،‬محسوبوپیگیریمی شود‪.‬‬ ‫ابراهیمرضاییدر بررسیوضعیتبرخیروستاهای‬ ‫دشتستانباقدردانیازحضورباشکوهمردمدرانتخابات‬ ‫‪ ۲۸‬خــرداد اظهــار کــرد‪ :‬مــردم همــواره در صحن ههــای‬ ‫مختلف وفاداری خود را از نظام اسالمی نشان داده اند‬ ‫و روز گذشته در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای‬ ‫شــهر و روســتا ایــن مهم محقق شــد کــه از همــه مردم‬ ‫قدرشــناس به ویــژه مــردم تالشــگر دشتســتان قدردانی‬ ‫می شود‪ .‬وی با اشاره به وضعیت نامناسب تامین اب‬ ‫شرب و کشاورزی در شهرها و روستاهای دشتستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬مهمترین دغدغه مردم دشتستان‪ ،‬تامین اب است‬ ‫کهمطالبهبهحقمحسوبوپیگیریمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نماینده مردم دشتستان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی با اشــاره به پیگیــری مطالبه مــردم در‬ ‫توســعه منابع اب اشامیدنی و کشــاورزی در دشتستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬در دیدار باوزیرنیروومدیرعاملشرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور این مهم مورد بررسی قرار‬ ‫گرفــت و بــر کمک به تســریع طرح های ابرســانی قول‬ ‫مساعد دادند‪ .‬رضایی با تاکید بر بسیج همه امکانات‬ ‫و استفاده از همه ظرفیت ها برای حل مشکل کمبود اب‬ ‫در دشتســتان تصریح کرد‪ :‬باید برای جبران کمبود اب‬ ‫در دشتستان برنامه های الزم در اولویت قرار بگیرد‪ .‬هدر‬ ‫رفت اب از شبکه های فرسوده یکی دیگر از معضالت‬ ‫اســت که بر مشکالت تامین اب این شهرستان افزوده‬ ‫است و باید بازسازی و اصالح این شبکه ها مورد توجه‬ ‫ویژهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬هــر چنــد فصــل گرمــا در اســتان بوشــهر و‬ ‫دشتستان از مدت ها قبل اغاز شده‪ ،‬ولی فصل تابستان‬ ‫اوج گرما است که مصرف اب اشامیدنی در این فصل‬ ‫افزایش می یابد که اجــرای طرح های اضطراری باید در‬ ‫دستور کار مسئوالن ذی ربط قرار بگیرد‪.‬‬ ‫طبقه بندیمشاغل‬ ‫نیروهای پیمانکار در نفت‬ ‫و گاز مارون‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از اجرایی شدن‬ ‫طرح طبقه بندی مشــاغل نیروهای پیمانکار شــاغل در‬ ‫واحدهای ستادی و عملیاتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارششانابهنقلاز شرکتملیمناطقنفت خیز‬ ‫جنوب‪ ،‬حمید کاویان‪ ،‬مدیرعامل شــرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز مارون در تشریح الزام اجرای طرح طبقه بندی‬ ‫مشــاغل گفــت‪ :‬بــا وجــود محدودیت ناشــی از شــیوع‬ ‫همه گیــر ویروس کرونا و کاهش زمــان اداری‪ ،‬این طرح‬ ‫انگیزشــی اجــرا و مزایــای مرتبط با طرح بــه ‪ ۱۶۷۸‬نفر‬ ‫نیــروی انســانی تابع قانون کار در شــرکت بهر هبــرداری‬ ‫نفت و گاز مارون محاسبه و بر اساس شاخص های طرح‬ ‫طبقه بندی مشاغل پرداخت شد‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح‬ ‫با هدف ایجاد عدالت و در نظر گرفتن سنوات خدمت‬ ‫متناسب با مشاغل و شاخص های مرتبط از سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تهــای اجرایی مرتبط با پرداخــت ان در‬ ‫اغــاز و فعالی ‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون پایان یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیــروی ارکان ثالــث شــرکت در قالــب پیما نهــای‬ ‫مستمر غیرپروژه ای در سال‪ ۱۴۰۰‬با رعایت شرایط احراز‪،‬‬ ‫از گــروه شــغلی و مــزد مربوط به شــغل و مزد ســنوات‬ ‫برخوردارمی شوند‪ .‬کاویانازحسنهمکاری کارکناناین‬ ‫شرکتدربخش هایمدیریتمنابعانسانی‪،‬امورمالی‪،‬‬ ‫امور حقوقیوستادشرکتملیمناطقنفت خیزجنوب‬ ‫که فرایند اجرا و پرداخت این طرح را راهبری کردند و به‬ ‫پایانرساندندقدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫برای هر خودرو چند بار کارت سوخت صادر می شود؟‬ ‫مراقب پیام های جعلی درباره بنزین باشید‬ ‫مدتی اســت کــه پیامک هایــی از ســوی افراد‬ ‫ســودجو درباره کارت هوشــمند ســوخت و مقدار‬ ‫ســهمیه بــه مالــکان خودروهای شــخصی ارســال‬ ‫می شود که الزم است افراد در این باره هوشیاری‬ ‫کامــل داشــته باشــند و از ارائــه هرگونــه اطالعات‬ ‫شــخصی و بانکی‪ ،‬ارســال پیامک و نیز پرداخت‬ ‫وجــه بــه ادرس های نامعتبــر و جعلی خــودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬پیــام هایــی هــم چــون‬ ‫اطالع رســانی در مورد میزان ســهمیه سوخت و یا‬ ‫راه های افزایش ســهمیه‪ ،‬دریافت کارت ســوخت‬ ‫بیشتر و پیام هایی از این قبیل تماما جعلی بوده‬ ‫و هیچ اعتباری ندارد و مردم باید هوشیار باشند و‬ ‫بدانند که اطالع رسانی در این موارد تنها از سمت‬ ‫منابع معتبر صورت می گیرد‪.‬‬ ‫به تازگی نیز شــرکت پخش فراورده های نفتی‬ ‫اطالعی ـه ای در ایــن بــاره صــادر و اعــام کــرد کــه‬ ‫پورتــال اطالع رســانی بــه ادرس ‪www.niopdc.ir‬‬ ‫یا تماس با مرکز پاسخگویی این شرکت به شماره‬ ‫‪ ۰۹۶۲۷‬بهتریــن راه اطــاع از وضعیت ســهمیه و‬ ‫یا صدور کارت ســوخت اســت و هرگونه پیام و یا‬ ‫ایجاد ارتباط خارج از راه های ارتباطی مورد نظر‪،‬‬ ‫تاییدنمی شود‪.‬‬ ‫صدور کارت ســوخت هوشــمند المثنی فقط‬ ‫از طریق دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬مقدور اســت‪ ،‬زیرا افراد‬ ‫ســودجو با هدف دســتیابی به اطالعات شخصی‬ ‫و کارت بانکی و کالهبرداری از هموطنان و ســوء‬ ‫استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد سایت های‬ ‫غیرمجــاز کرده انــد؛ بنابرایــن کســانی کــه کارت‬ ‫ســوخت ندارنــد و تاکنــون نیــز درخواســت صدور‬ ‫کارت سوخت نکرده اند‪ ،‬می توانند خود یا وکیل‬ ‫یشــان بــا در دســت داشــتن مــدارک هویتی‬ ‫قانون ‬ ‫مالک خودرو و وســیله نقلیه به مراکز پلیس ‪۱۰ +‬‬ ‫مراجعــه کننــد‪ .‬حذف رمــز کارت ســوخت نیز در‬ ‫نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است‪.‬‬ ‫افرادی که کارت ســوخت خود را گم کرده اند‬ ‫می بایســت بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده های‬ ‫احتمالی در سریع ترین زمان ممکن به پلیس‪۱۰ +‬‬ ‫اطــاع دهنــد و با ارائه مدارک نســبت به منقضی‬ ‫کــردن کارت ســوخت قبلــی و دریافــت کارت‬ ‫سوخت جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫در صورتی که کارت سوخت در جایگاه مانده‬ ‫باشــد شــخص می بایســت با مراجعه به جایگاه‬ ‫مــورد نظــر کارت ســوخت خــود را درخواســت و‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی اپراتــور اقــدام بــه بازگردانــدن‬ ‫کارت ســوخت نکــرد‪ ،‬فرد می توانــد این موضوع‬ ‫را از طریق ســامانه ثبت شــکایات و پاســخگویی‬ ‫‪ ۰۹۶۲۷‬پیگیری کند‪.‬‬ ‫در نهایــت فرد می توانــد با مراجعه به پلیس‬ ‫‪ ۱۰+‬تقاضــای خــود را ثبت کند و از طریق ســایت‬ ‫‪ www.epolice.ir‬از نحــوه صــدور کارت خــود‬ ‫مطلعشوند‪.‬‬ ‫اگــر به هر دلیلی مالک خــودرو تقاضای کارت‬ ‫ســوخت المثنی داشته باشــد‪ ،‬کارت برای ان فرد‬ ‫یشــود و محدودتی بــرای ان وجود ندارد‬ ‫صادر م ‬ ‫امــا اعالم شــده که افراد در نگهــداری کارت خود‬ ‫دقت کافی را داشته باشند‬ ‫برایاشخاصحقیقی‪،‬یکیاز مدارکشناسایی‬ ‫معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا‬ ‫کارت ملی هوشــمند یا گذرنامه نیاز اســت‪ .‬برای‬ ‫اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان‬ ‫یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه‬ ‫اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه‬ ‫نماینده نیاز است‪.‬‬ ‫دارنــدگان وکالت نامه معتبر قانونی از مالک‬ ‫نیــز مــی توانند بــا ارائه مــدارک شناســایی معتبر‬ ‫شــامل اصل شناســنامه یا کارت ملی هوشــمند یا‬ ‫گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام‬ ‫کنند‪ .‬در مــورد خودروهای لیزینگی (خودروهای‬ ‫اجاره به شرط تملیک)‪ ،‬اسناد و مدارک در اختیار‬ ‫استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو مالک‬ ‫عمل است‪.‬‬ ‫مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت‬ ‫شناســایی خــودرو یا شناســنامه مالکیت وســیله‬ ‫نقلیــه یــا بنچــاق محضری بــه همراه بیمــه نامه‬ ‫شــخص ثالــث معتبر می شــود؛ اما بــرای تکمیل‬ ‫فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬واریز مبلغ ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان در پایانه ­های ‪ pos‬بانک ملت مستقر‬ ‫در این دفاتر و اخذ رسید ثبت درخواست کارت‬ ‫هوشــمند سوخت المثنی از کاربر‪ ،‬مراحلی است‬ ‫که باید طی شود‪.‬‬ ‫کســانی کــه در ســایت دولــت همــراه ثبــت‬ ‫نــام کرده اند‪ ،‬نیــازی به ارائه درخواســت المثنی‬ ‫ندارنــد‪ .‬کارت ســوخت ایــن اشــخاص از طریــق‬ ‫اداره پست به ادرسی که اعالم کرده اند‪ ،‬ارسال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان کارت های هوشــمند سوخت ابتدا‬ ‫باید وارد سایت ‪ www.epolice.ir‬شده و سپس‬ ‫روی گزینــه کارت ســوخت کلیک کننــد‪ .‬بعد در‬ ‫قسمت پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به‬ ‫وارد کــردن نــوع و شــماره پــاک خــودرو اقدام و‬ ‫روی گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند‪.‬‬ ‫در این قسمـت‪ ،‬شماره مرسوله پستی نمایان‬ ‫می شود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که‬ ‫به رنگ ابی نوشــته شــده‪ ،‬وارد سامانه رهگیری‬ ‫یشــوید و بــا فعــال کــردن گزینــه‬ ‫مرســوالت م ‬ ‫جس ـت وجو‪ ،‬وضعیت کارت ســوخت مشــخص‬ ‫یشــود‪ .‬متقاضیــان بــه منظــور اطالع دقیــق از‬ ‫م ‬ ‫وضعیت کارت سوخت هم با کلیک روی گزینه‬ ‫مشــاهده جزئیــات کامــل مرســوله می تواننــد از‬ ‫اخرین وضعیت کارت خود باخبر شوند‪.‬‬ ‫هم چنیــن افــرادی کــه کارت ســوخت‬ ‫ان هــا از ســال ‪ ۱۳۹۴‬صــادر و در باجه هــای‬ ‫معطلــه پســت مانــده‪ ،‬می توانند در قســمت‬ ‫رهگیــری مرســوله پســتی ان را پیگیــری کننــد‬ ‫و با در دســت داشــتن کارت شناســایی معتبر‬ ‫و کارت و ســند خــودرو بــه اداره پســت مورد‬ ‫نظــر خــود مراجعــه و کارت ســوخت خــود را‬ ‫دریافــت کننــد‪ .‬ا گــر کارت ســوخت مربــوط‬ ‫بــه خودروهــای نوشــماره و یــا ثبت نامــی در‬ ‫ســایت دولــت همــراه (‪ )GSB‬باشــد‪ ،‬مالکان‬ ‫بایــد مبلغ مصوب شــده را بابت هزینه صدور‬ ‫کارت ســوخت بــه متصــدی تحویــل دهنــده‬ ‫کارت سوخت بپردازند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برخورد با پر مصرفهای بخش هایتجاریوصنعتی‬ ‫مهنــدس پیرپیــران مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق اصفهــان در نشســت هــم اندیشــی‬ ‫بــا نماینــدگان مردم در مجلس شــورای اســامی‬ ‫گفــت بــرای افزایــش پایــداری و اطمینان شــبکه‬ ‫بایــد راههای جدیدی را مورد بررســی قرار دهیم‬ ‫و دالیل اینکه سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی‬ ‫سرمایه گذاری نمی شود را بایستی واکاوی نمود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد ایجاد نیروگاه جدید‬ ‫به منظور کمبود تولید کار منطقی نیست چرا که‬ ‫سرمایه های کالن را باید در این مسیر هزینه کرد‬ ‫تنها بــه این دلیل که مشــترکان خواهان افزایش‬ ‫مصرف هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فضــای احداث خطــوط انتقال و‬ ‫توزیع وجود ندارد و با یک نگاه می توان به بی‬ ‫نتیجه بودن ان پی برد و تنها راه همطرازی تولید‬ ‫و مصرف؛ بهینه مصرف نمودن است‪.‬‬ ‫وی گفــت بــا تعریــف کــد شــغل مشــترکین‬ ‫تجــاری و صنعتــی مــی توانیــم فراینــد مدیریــت‬ ‫مصرف را نهادینه کنیم چرا که اکنون با توصیه ها‬ ‫و اخطارهایی که به مشــترکین تجاری و صنعتی‬ ‫داده مــی شــود همچنان شــاهد افزایش مصرف‬ ‫این مشــترکین هســتیم و در صورتی که کد شغل‬ ‫تعریف شــود خود مشــترکین تالش می کنند که‬ ‫میزان مصرف خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه مهنــدس غالمرضا نوری‬ ‫رییــس پارک فــن اوری های نوین شــرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان به قابلیت های این مجموعه اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در بخش توزیع بــرای اولین بار در‬ ‫کشــور چنین مرکزی ایجاد شــده است که اخرین‬ ‫دســتاوردهای روز دنیــا را در ایــن مرکــز مــی توان‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد ‪ ۵‬سال گذشته پارک فن اوری‬ ‫هــای یــک انبار بود که بــا حمایت های مهندس‬ ‫پیــر پیــران تبدیل به چنین مرکزی شــد کــه در ‪۳‬‬ ‫محور اصلی تعریف شد اول اینکه این مجموعه‬ ‫کوچــک شــده یــک شــرکت توزیــع برق اســت و‬ ‫متشــکل از شــبکه هــای زمینــی؛ هوایی و پســت‬ ‫های گوناگون است و در بخش دوم به کار گیری‬ ‫انرژی های نو می باشــد به طوری که پارک ســبز‬ ‫انرژی اجرا شده و برقی که درحال استفاده است‬ ‫از مجموع نمای ساختمان تامین می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬نمــای ســاختمان بــه‬ ‫صــورت تلفیــق معمــاری و الکتریــکال اســت که‬ ‫حرارت اصلی خورشید را می گیرد‪.‬‬ ‫نوری تاکید کرد در بخش دیگر نیز اب نماها‬ ‫می باشد که با انرژی خورشیدی روشن می شود‬ ‫و در بخــش ســوم نیــز بــا اســتفاده از کنتورهــای‬ ‫هوشمند و قابلیت ذخیره سازی باطری ها فرایند‬ ‫مصارف اصلی ساختمان ها و دوربین ها صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬این مــکان جایگاه مناســبی برای‬ ‫محققان و پژوهشــگران می باشد تا در خصوص‬ ‫انــرژی هــای نــو و دیگــر فرایندهای پژوهشــی در‬ ‫حوزه توزیع تحقیق نمایند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫حذف چراغ خاموش سهمیه بنزین یورو ‪ ۴‬در بوشهر‬ ‫مدتی ست که بنزین یورو ‪ ۴‬در جایگاه های‬ ‫ســوخت بوشــهر موجــود نیســت و همیــن امــر‬ ‫موجب نارضایتی و گالیه مندی مردم این شهر‬ ‫شــده است‪.‬استان بوشــهر را قطب اقتصادی و‬ ‫انرژی کشــور شــناخته می نامند و بخش زیادی‬ ‫از ذخایــر انــرژی کشــور مربــوط بــه این اســتان‬ ‫زرخیــز‪ ،‬ولــی محــروم اســت‪ .‬بیــش از نیمــی از‬ ‫کل گاز کشــور در اســتان بوشــهر تولید می شــود‬ ‫و ایــن اســتان صادرکننــده بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫نفــت کشــور و همچنیــن تولیدکننــده بخــش‬ ‫عمــده محصــوالت پتروشــیمی و محصــوالت‬ ‫پایین دســتی کشــور اســت‪ .‬بوشــهری ها توقــع‬ ‫دارند با توجه به ظرفیت های مهم استان شان‬ ‫در برخورداری از امکانات و تولید صنایع نفت‬ ‫تشــان در حــوزه‬ ‫و گاز و پتروشــیمی‪ ،‬وضعی ‬ ‫انــرژی و ســوخت ا گــر بهتــر از دیگــر اســتان ها‬ ‫نباشد حداقل مانند دیگر استان ها باشند‪ ،‬ولی‬ ‫اینگونه نیست‪.‬با وجود اینکه گفته می شود با‬ ‫گذشــت ‪ ۸‬ســال از ان زمــان و در طــول دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد‪ ،‬ایــران نه تنهــا در تولید و تامین‬ ‫بنزیــن خودکفــا شــده بلکــه امــکان صــادرات‬ ‫ســوخت حتــی بیــش از میزان واردات ســال ‪۹۱‬‬ ‫در کشــور وجود دارد اما مدتی ست که سهمیه‬ ‫بنزیــن یــورو‪ ۴‬اســتان بوشــهر به صــورت چراغ‬ ‫خامــوش قطع شــده اســت‪.‬طبق قانــون بنزین‬ ‫یورو ‪ ۴‬که از انواع اســتاندارد بنزین محســوب‬ ‫می شــود بــه اســتان هایی داده می شــود که به‬ ‫لحــاظ الودگــی در شــرایط مناســبی نباشــند از‬ ‫همیــن رو بنزیــن یورو ‪ ۴‬چند ســالی بود که به‬ ‫شــهر بوشهر و سه شهرســتان دیگر استان تعلق‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهعمومی‬ ‫می گرفت‪.‬رئیــس روابــط عمومــی شــرکت ملی‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه بوشــهر در‬ ‫گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬توزیع بنزین در استان‬ ‫بوشــهر از ســوی شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫شهــای الزم در باالترین‬ ‫نفتــی پس از انجام ازمای ‬ ‫ســطح ازمایشــگاه های مرجع و اســتاندارد کشــور‬ ‫یشــود‪ .‬برابــر اعــام ســازمان محیــط‬ ‫انجــام م ‬ ‫زیست‪ ،‬اولویت توزیع بنزین یورو ‪ ۴‬با استان ها‬ ‫و کالن شــهرهایی اســت کــه با مشــکل الودگی‬ ‫زیست محیطی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت‬ ‫به فروش تعداد سه (‪ )3‬قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در محله ‪ D4‬فوالدشهر از طریق‬ ‫مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط‬ ‫و دریافت اســناد و بازدید حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/04/10‬به قسمت امور قرار‬ ‫دادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫حسینایزدی‪-‬شهردارفوالدشهر‬ ‫م الف‪1147303 :‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بدهی ‪ 30‬میلیارد مترمکعبی وزارت نیرو‬ ‫به دریاچه ارومیه‬ ‫درحالیحدودششسالدیگرتااحیای کامل‬ ‫دریاچه ارومیه و رسیدن به تراز اکولوژیک مانده‬ ‫استکهنگرانی هاییدرزمینهادامهفعالیت های‬ ‫احیــای این دریاچه در دولت اینده وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیردفتربرنامه ریزیوتلفیقستاداحیایدریاچه‬ ‫ارومیه ضمن اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی‬ ‫برای ادامه روند احیای دریاچه ارومیه در دولت‬ ‫ســیزدهم درنظر گرفته ایــم‪ ،‬گفت‪ :‬اگــر دریاچه‬ ‫ارومیه عقب گرد کند‪ ،‬خسارت زیادی را متحمل‬ ‫خواهیم شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬براساس اخرین‬ ‫اطالعــات ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه درحال ‬ ‫حاضر تراز این دریاچه ‪ ۱۲۷۱.۲۵‬متر‪ ،‬سطح ان‬ ‫‪ ۳۴۰۵‬کیلومتر مربع و حجم اب ان ‪ ۴.۷‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گزارششدهاست‪.‬مقایسهاینامار با‬ ‫اعداد و ارقام سال گذشته نشان می دهد که طی‬ ‫سال جاری تراز‪ ،‬سطح و حجم اب دریاچه ارومیه‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬برای مثال طی سال گذشته‬ ‫در همیــن بــازه زمانــی دریاچه ارومیه بیــش از ‪۶‬‬ ‫میلیاردمترمکعبابداشتهاست‪.‬روند کاهشی‬ ‫تراز و ســطح اب دریاچه ارومیه ناشــی از کاهش‬ ‫شهــا و عــدم پرداخــت حق ابــه ان توســط‬ ‫بار ‬ ‫وزارت نیرو است‪ .‬مسعود تجریشی ‪ -‬مدیر دفتر‬ ‫برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ‪-‬‬ ‫در گفت و گویی با ایســنا ضمن اشــاره به اینکه‬ ‫وزارت نیرو طی ســال جاری در پرداخت حق ابه‬ ‫دریاچه ارومیه کم لطفی کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحالی کهبارش هادر حوضهابریزدریاچهارومیه‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد کاهش پیدا کرده است اما‬ ‫حــدود ‪ ۶۵‬درصد حق ابــه دریاچه ارومیه را طی‬ ‫ســال ابی جاری پرداخت نکردند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بــا بیان اینکه ما هنوز نتوانســته ایم که در زمینه‬ ‫مدیریت منابع اب‪ ،‬محیط زیست را در اولویت‬ ‫قــرار دهیم‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬در قانــون حفاظت از‬ ‫تاالب ها و مصوبه شــورای عالی اب تاکید شــده‬ ‫است که ابتدا باید سهم اب شرب سپس حق ابه‬ ‫محیط زیســت و پس از ان ســهم اب کشــاورزی‬ ‫در اولویت تخصیص ها باشد‪ .‬تجریشی با اشاره‬ ‫به بدهی ‪ ۳۰‬میلیارد متر مکعبی وزارت نیرو به‬ ‫دریاچــه ارومیــه به دلیل عــدم پرداخت حق ابه‬ ‫ان در سال های گذشته گفت‪ :‬از این رو ما توافق‬ ‫کــرده بودیم که اگر پس از تخصیص حق ابه ها‪،‬‬ ‫ابی اضافه امد ان را به سمت دریاچه رهاسازی‬ ‫کننــد همچنین گفته بودیــم که ایــن به دلیل ان‬ ‫است که در سال های گذشته سهم اب دریاچه را‬ ‫برمی داشتید و کسی نبود که بگوید که با این اب‬ ‫چه کرده اید‪.‬مدیردفتربرنامه ریزیوتلفیقستاد‬ ‫احیــای دریاچه ارومیه ادامه داد‪ :‬طی ســال های‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬و‪ ۱۳۹۳‬که ستاد احیا کار خود را اغاز کرد‪،‬‬ ‫نه قانون حفاظت از تاالب ها به تصویب رسیده‬ ‫بــود و نــه توافقاتی دربــاره پرداخــت حق ابه ها‬ ‫وجــود داشــت اما اکنــون قوانیــن و توافقاتی در‬ ‫زمینــه وجــود دارد‪ .‬از ایــن رو ما انتظــار داریم که‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا توجه به وجــود این قوانین در‬ ‫زمینه پرداخت حق ابه ها بهتر از این عمل شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان‬ ‫اینکه معموال سطح تراز دریاچه ارومیه طی چند‬ ‫سالاخیردر اردیبهشتماهافزایشمی یافت‪،‬در‬ ‫خرداد تا تیر ماه ثابت می شد و پس از ان ب ه دلیل‬ ‫تبخیر کاهشپیدامی کرد‪،‬تصریح کرد‪:‬متاسفانه‬ ‫امسالب هدلیلعدمپرداختحق ابهتراز دریاچه‬ ‫ارومیه از اردیبهشــت ماه سمت کم شدن پیش‬ ‫رفت‪ .‬درحا ل حاضر نقطه امید ما این است که‬ ‫سد کانی سیب که اکنون‪ ۱۵۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب دارد توسط تونل انتقال اب به دریاچه ارومیه‬ ‫راه پیدا کند‪ .‬امیدواریم این تونل نیز طی مهر تا‬ ‫ابــان ماه امســال بــه بهره برداری رســد‪ .‬به گفته‬ ‫تجریشــی تونــل انتقال اب کانی ســیب ســاالنه‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون متر مکعب اب را به ســمت‬ ‫دریاچه ارومیه هدایت خواهد کرد همچنین این‬ ‫انتقال اب به صورت دائم خواهد بود‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر سایر اقدامات در زمینه صرفه جویی اب از‬ ‫محل کشاورزی نیز باید پیگیری شود‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه‬ ‫در ادامــه اظهــار کرد‪ :‬ما باید حدود ‪ ۹۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب اب در بخــش کشــاورزی در حوضه‬ ‫ابریز دریاچه ارومیه صرفه جویی کنیم‪ .‬با توجه‬ ‫به این موضوع طی سال ابی گذشته حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب از این مقدار محقق شد‪ .‬الزم‬ ‫است که طی پنج سال اینده نیز ‪ ۴۵۰‬میلیون متر‬ ‫مکعبدیگرباانجاماقداماتیمانندتغییرالگوی‬ ‫کشت از محل کشاورزی صرفه جویی شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دو تصفیه خانه تبریز و ارومیه نیز ســاالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۷۰‬میلیون متر مکعب اب دائم را‬ ‫به سمت دریاچه می فرستند‪ .‬از این رو باتوجه به‬ ‫اقداماتانجامشدهمی توان گفت کهاز اینپس‬ ‫ساالنهحدودیکمیلیاردمترمکعبابدائمبه‬ ‫سمتدریاچهارومیهرهاسازیمی شودبنابراینبا‬ ‫فرض اینکه دریاچه ارومیه ساالنه کمترین میزان‬ ‫ورودی در حوضــه ابریــز را داشــته باشــد (حدود‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیــارد متــر مکعــب) می تــوان گفــت کــه‬ ‫شرایط دریاچه نمی تواند بدتر شود و به شرایط‬ ‫بد خود در ســال های گذشــته برگردد‪ .‬تجریشی‬ ‫ن موارد می توان‬ ‫با اشــاره به اینکه باتوجه به ای ‬ ‫گفــت کــه دریاچه ارومیه از مرحلــه بحران عبور‬ ‫کــرده اســت و در حا ل حاضر معضلی به عنوان‬ ‫خشــک شــدن دریاچه ارومیه نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دولت سیزدهم باید به سمت صرفه جویی اب‬ ‫در بخش کشاورزی و دریافت حق ابه تاالب ها از‬ ‫وزارتنیروحرکت کنیمحتیمی توانامیدوار بود‬ ‫که دستگاه های نظارتی نیز به موضوع پرداخت‬ ‫حق ابه تاالب ها ورود کنند چراکه درحا ل حاضر‬ ‫قوانینــی وجــود دارد کــه بر اســاس ان هــا مردم‪،‬‬ ‫دســتگاه های نظارتی‪ ،‬سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیســت و‪ ...‬می توانند نسبت به عدم پرداخت‬ ‫حق ابه هــا بــه قوه قضاییه شــکایت کننــد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای ادامه روند احیای دریاچه ارومیه‬ ‫در دولت ســیزدهم ســناریوهای مختلفی درنظر‬ ‫گرفتهشدهاست‪.‬یکیاز اینسناریوهاایجادمرکز‬ ‫اینده پژوهی دریاچه ارومیه است‪ .‬این مرکز پس‬ ‫از اتمام کار ســتاد احیا به کار پایش و نظارت بر‬ ‫دریاچه ارومیه خواهد پرداخت و سطح دریاچه‪،‬‬ ‫تــراز و حجم اب ان و توســعه اراضی کشــاورزی‬ ‫و ‪ ...‬را به نمایندگان مجلس و رییس جمهوری‬ ‫گزارش می دهد‪ .‬مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق‬ ‫ستاداحیایدریاچهارومیهدر ادامهبهایجادمرکز‬ ‫حوضه ابریز دریاچه ارومیه اشــاره کرد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬وزارت نیــرو از اول فروردین ماه ســال جاری‬ ‫مجموعه جدیدی را تحت عنوان «حوضه ابریز‬ ‫دریاچــه ارومیــه» ایجاد کرده اســت تا مدیریت‬ ‫اب در ایــن منطقــه و بین اســتان ها انجام شــود‬ ‫عالوه بر این وزارت جهاد کشاورزی نیز مرکزی را‬ ‫به نام«همبستاب‪ ،‬کشاورزی‪،‬محیطزیستو‬ ‫انرژی»برایپیگیریامور دریاچهارومیهراه اندازی‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه اقدام بســیار مهم‬ ‫طــی پنج ســال اینده برای ســال رســیدن بــه تراز‬ ‫اکولوژیک صرفه جویی ‪ ۴۵۰‬میلیون مترمکعبی‬ ‫اب در بخش کشــاورزی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫کشــاورزی را بــه حــال خــود رها کنیم ســطح زیر‬ ‫کشتافزایشخواهدیافتوبهوزارتنیروبرای‬ ‫سدسازی فشــار خواهند اورد‪ .‬از این رو برنامه ای‬ ‫برای پنج محصول یونجه‪ ،‬چغندرقند‪ ،‬سیب و‬ ‫انگور تدوین شــده اســت که بعضی از ان ها نیز‬ ‫به مرحله اجرا رســیده است‪ .‬به گفته تجریشی‬ ‫این پنج محصول ‪ ۷۵‬درصد اراضی و ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫مصــرف اب حوضــه ابریــز را به خــود اختصاص‬ ‫داده انــد‪ .‬از ایــن رو برنامــه ای تحــت عنــوان‬ ‫«به کاشت» تعریف شــده است که بر اساس ان‬ ‫می توان هم مصرف اب را کاهش و هم بهره وری‬ ‫و تولیــد را افزایــش داد‪ .‬مدیر دفتر برنامه ریزی و‬ ‫تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬درحال حاضر ســطح زیرکشــت چغندر‬ ‫قنــد کاهــش پیدا کرده و به بیرون از حوضه‬ ‫ابخیز هدایت شــده است همچنین به عنوان‬ ‫محصول جایگزین کم اب بر به سراغ گیاهان‬ ‫دارویی رفته ایم‪ .‬در ان زمان بســیاری به ما‬ ‫می گفتنــد که بــا صرفه جویی اب در مزرعه‪،‬‬ ‫کشــاورزی اسیب خواهد دید اما بررسی های‬ ‫انجام شــده نشان داد که نه تنها این اتفاق‬ ‫نیفتــاده اســت بلکه حــدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایــش تولیــد داشــته ایم‪ .‬تجریشــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬از ســویی عــده ای دیگــر می گفتنــد کــه‬ ‫کشــاورزان به دلیــل عــدم پرداخــت اب بــه‬ ‫سمت اســتفاده از اب های زیرزمینی رفته اند‬ ‫امــا مجــدد بررســی ها نشــان داد کــه ســطح‬ ‫اب هــای زیرزمینــی نیــر بــا صرفه جویــی اب‬ ‫در بخــش کشــاورزی کاهشــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار این نماینــدگان مجلس نیز می گفتند‬ ‫کــه این اقدام ســبب مهاجرت بومیان شــده‬ ‫اســت امــا بررســی اطالعــات نشــان داد کــه‬ ‫رونــد مهاجرت در ســال های احیــای دریاچه‬ ‫برعکــس بــوده اســت‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫از صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫شــهریور مــاه ســال گذشــته برنامــه ای بــرای‬ ‫صرفه جویــی ‪ ۴۵۰‬میلیــون متــر مکعبــی اب‬ ‫در بخــش کشــاورزی طی پنج ســال اینده به‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه تحویل داده شــد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این برنامه شــامل صرفه جویی‬ ‫اب بــرای کاشــت گنــدم بــا بــذر جایگزیــن‬ ‫گنــدم «کم اب بــر» تــر و اجــرای برنامه هایی‬ ‫بــرای محصوالتــی ازجملــه ســیب‪ ،‬انگــور و‬ ‫علوفــه اســت‪ .‬خوشــبختانه اولیــن بودجــه‬ ‫گســترده اجــرای ایــن برنامه را نیز امســال از‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه دریافــت کردیم‪.‬‬ ‫مدیــر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیای‬ ‫دریاچــه ارومیــه بــا بیــان اینکــه چنانچــه به‬ ‫ایــن برنامه هــا بی توجهــی شــود و مجــدد‬ ‫بــه سدســازی روی اوریــم‪ ،‬ســیکل معیــوب‬ ‫سدســازی‪ ،‬توســعه اراضــی کشــاورزی و‬ ‫افزایــش فقــر تکــرار خواهد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫چنیــن شــرایطی دریاچه ارومیــه به وضعیت‬ ‫ســابق خــود بازخواهــد گشــت و در ایــن‬ ‫صــورت دیگر هیچ دســتگاهی به فکر احیای‬ ‫تاالب هــا نخواهــد بــود‪ .‬تجریشــی در پایان‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه چنانچه شــرایط دریاچه‬ ‫ارومیــه عقبگــرد داشــته باشــد‪ ،‬طوفان هــای‬ ‫گرد و خاک سبب خالی از سکنه شدن روستاهای‬ ‫غربی کشــور می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درهر صورت‬ ‫چنانچهدر ایندهمجلسبهدولتبرایسدسازی‬ ‫به بهانه هــای واهــی فشــار اورد‪ ،‬دریاچه ارومیه‬ ‫خسارت زیادی را متحمل خواهد شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بی خطربودنواکسنرازیکووپارستاییدشد‬ ‫تمدیدمهلتارائهاظهارنامهصاحبان‬ ‫مشاغلتا‪ ۱۵‬تیرماه‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به مشکالت‬ ‫گلســتان از تمدید مهلــت ارائه‬ ‫و شــرایط خاص ناشی از شیوع‬ ‫اظهارنامــه مالیاتــی و ارســال‬ ‫ویــروس کرونا در کشــور‪ ،‬اظهار‬ ‫فــرم تبصــره مــاده ‪ 100‬قانــون‬ ‫داشت‪ :‬صاحبان مشاغل تا ‪۱۵‬‬ ‫مالیات هایمستقیمتا‪15‬تیرماه‬ ‫تیرمــاه فرصــت دارنــد‪ ،‬ضمــن‬ ‫علی اصغر هزارجریبی‬ ‫خبرداد‪.‬علی اصغرهزارجریبی‬ ‫مراجعــه بــه ســایت ســازمان‬ ‫بــا اشــاره بــه اعــام رئی ـس کل‬ ‫امور مالیاتی کشــور به نشــانی‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬عنوان کرد؛ تمدید ‪ www.intamedia.ir‬نسبت به ارائه اظهارنامه‬ ‫مهلتارائهاظهارنامهمالیاتیصاحبانمشاغلتا مالیاتــی و یا ارســال فرم تبصره مــاده ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه‪ ،‬بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و مالیات های مستقیم اقدام نموده و از تسهیالت‬ ‫تصویبستادملیمدیریت کرونا‪،‬صورت گرفته ومعافیت هایقانونیبهره مند گردند‪.‬‬ ‫استان قدس بریان ساز و الگو برای‬ ‫هنر کشور باشد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫به هیچ عنــوان ان را امــری‬ ‫مقدس‪ :‬تولیت اســتان قدس‬ ‫حاشــیه ای نمی دانیــم؛ هــر‬ ‫رضــوی بــا اشــاره بــه تجلــی‬ ‫گوشــه بــارگاه مطهــر حضرت‬ ‫عظمــت و اوج هن رهــای‬ ‫رضــا (ع) تجلــی هنــر بــوده‬ ‫مختلــف ایرانی‪-‬اســامی در‬ ‫و اساســا باهنــر شــکل گرفته‪،‬‬ ‫احمد مروی‬ ‫حــرم مطهــر امــام رضــا (ع)‪،‬‬ ‫بطوریکــه حــرم مطهر رضوی‬ ‫گفت‪ :‬اســتان قدس در حوزه‬ ‫گنجینــه عظیمــی از هنــر و‬ ‫هنر باید جریان ســاز و الگو برای کشور باشد معماری اسالمی است‪.‬‬ ‫و ایــن جایگاهــی اســت کــه از ایــن دســتگاه‬ ‫او بابیــان اینکه اســتان قــدس باید کانون‬ ‫باعظمت معنوی انتظار می رود‪.‬‬ ‫تجمــع هنرمنــدان شــود؛ اظهــار کرد‪ :‬اســتان‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی قــدس در حــوزه هنــر باید جریان ســاز و الگو‬ ‫در دیــدار جمعــی از دس ـت اندرکاران و برای کشــور باشــد‪ ،‬مــا نباید در کنــار دیگران‬ ‫هنرمندان موسســه افرین ‪‎‬‬ ‫ش های هنری استان باشیم بلکه باید دیگران را هدایت و رهبری‬ ‫قدس رضوی که در نگارخانه رضوان مشــهد کنیم و این جایگاهی است که از این دستگاه‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬بــه ایــن ســخن امــام خمینــی باعظمت معنوی انتظار می رود‪.‬‬ ‫(ره) کــه «خداونــد هــم کارگر اســت» اشــاره‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی بــا تاکیــد‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬بنده به تاســی از ایــن فرموده بــر اینکــه هنــری کــه در اســتان قــدس خلــق‬ ‫یشــود بایــد باشــکوه و عالــی باشــد‪ ،‬ابــراز‬ ‫امــام بزرگــوار عــرض می کنــم «خداونــد هــم م ‬ ‫هنرمند اســت‪ ».‬سرتاســر عالــم صحنه زیبای کرد‪ :‬هنرهایی که در حرم مطهر رضوی موج‬ ‫هنرمندی پروردگار یکتاســت و شکوه عالم و می زننــد همگــی فاخر و نفیس هســتند‪ ،‬این‬ ‫زیبایی های طبیعت نشانه وجود پروردگار و جریــان هنــری امــروز نیز بایــد در این اســتان‬ ‫تجلی هنر الهی است‪.‬‬ ‫مقدس حفظ شود و استمرار یابد‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه بشــر همــواره در طــول‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بابیــان‬ ‫تاریــخ از هنــر بــرای مانــدگاری یــک فکــر‪ ،‬اینکه در حوزه تولید اثار هنری به هیچ عنوان‬ ‫اندیشــه‪ ،‬مذهــب و مفهــوم اســتفاده کــرده به دنبال ارائه گزارش نیستیم و تنها اثرگذاری‬ ‫اســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬هنــر بی تردیــد رســاترین بــرای مــا اهمیــت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــتاب زدگی‬ ‫تهــای ســطحی در اســتان‬ ‫ابــزار بــرای مانــدگاری‪ ،‬مقبولیــت و ترویــج و انجــام فعالی ‬ ‫یک اندیشــه و تفکر در میان انسان هاســت‪ ،‬قــدس جایگاهی نــدارد‪ ،‬در خلــق اثار هنری‬ ‫حال می تواند ان اندیشــه و پیام حق باشــد نیــز بایــد این گونــه عمــل و از شــتاب زدگی و‬ ‫یــا باطــل‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی فعالیت های سطحی در خلق این اثار پرهیز‬ ‫افــزود‪ :‬به عنوان مثال کتــاب مخاطب خاص کــرد‪ ،‬ا گــر هنرمنــد در خلق اثار هنــری صبر و‬ ‫خــود را دارد و مورداســتفاده تنهــا بخشــی از حوصله الزم را نداشــته باشــد‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫جامعــه اســت‪ ،‬امــا هنر ایــن قابلیــت را دارد کیفیــت اثر هنــری او کاهش یابــد‪ ،‬اثار هنری‬ ‫که مفاهیم پیچیده را به شــکلی ساده و زیبا فاخر و اثرگذار عموما باعجله خلق نشده اند‬ ‫و قابل اســتفاده بــرای عمــوم جامعــه عرضه بلکه دقت و وسواس چاشنی ان بوده است‪.‬‬ ‫کند‪ ،‬ازاین رو هر فردی به تناســب استعداد و‬ ‫تولیت اســتان قدس رضوی ابــراز کرد‪ :‬در‬ ‫اگاهی خود می تواند از اثار هنری بهره ببرد‪ .‬طول تاریخ سالطین و پادشاهان برای توجیه‬ ‫تولیت اســتان قــدس رضــوی در ادامه به حکومت های ظالمانه و ستمگرانه خویش از‬ ‫پیشــینه تاریخــی اســتفاده از ابزار هنر اشــاره هنــر بهره برداری کردند‪ ،‬چــرا امروز ما از هنر‬ ‫و تصریــح کرد‪ :‬تاریخ اســام نشــان می دهد در جهــت افزایــش معرفــت دینــی و تربیــت‬ ‫که هم ائمه اطهار و هدایت (ع) و هم ائمه جامعه و بســط و گســترش ایمان‪ ،‬اخالق و‬ ‫ضاللــت و گمراهــی هنر را مورداســتفاده قرار انسانیت استفاده نکنیم؟‬ ‫می دادند؛ در صدر اســام شــاعران مســلمان‬ ‫او خطــاب بــه مســئوالن موسســه‬ ‫بــرای دفــاع از ارز ‬ ‫شهــای اســامی در میدان افرینش های هنری استان قدس گفت‪ :‬سعی‬ ‫جنــگ حضــور می یافتنــد و بــا ســاح ذوق کنیــد چند حوزه هنری مشــخص متناســب با‬ ‫و هنــر شــعری خــود در کنار مجاهــدان ادای اســتان قدس را انتخــاب و قدرتمندانه در ان‬ ‫تکلیــف می کردنــد‪ ،‬در مقابل ســپاه اشــقیا و حضــور یابیــد‪ ،‬بــه دســتگاه های فرهنگی به‬ ‫کفــار نیز از شــعرا برای تهییــج نیروهای خود میــزان تــوان و امکانات برای خلق اثار هنری‬ ‫بهــره می بردنــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین در حوز ههــای مختلــف کمک کنیــد اما انچه‬ ‫مروی در ادامه ســخنان خود به جایگاه هنر خود تولید می کنید در چند حوزه خاص باشد‬ ‫در اســتان قدس اشــاره و ابراز کرد‪ :‬به مقوله تــا اســتان قــدس در ان عرصه های مشــخص‬ ‫هنــر در اســتان قــدس اهتمام جــدی داریم و تولیدکننده فاخرترین اثار باشد‪.‬‬ ‫چر خ وفلکشهربوشهر‬ ‫به زودیافتتاح می شود‬ ‫شــهردار بنــدر بوشــهر‬ ‫انجــام شــود و ایمنــی و‬ ‫گفت‪ :‬تست چرخ وفلک این‬ ‫اســتاندارد ان حائــز اهمیتــی‬ ‫شــهر با موفقیت انجام شد و‬ ‫ویــژه ای اســت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫پــس از انجــام مراحل نهایی‬ ‫بارگــذاری روی چرخ وفلــک‬ ‫و دریافت پروانه بهره برداری‬ ‫حتــی مقداری بیــش از میزان‬ ‫حسین صالحیان‬ ‫در اینــده نزدیــک بــه صورت‬ ‫مرحلــه بهره برداری اســت تا‬ ‫یشــود‪ .‬بــه‬ ‫رســمی افتتــاح م ‬ ‫اطمینــان کامل از ایمن بودن‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســین صالحیــان اعــام کرد‪ :‬ان حاصل شود‪.‬‬ ‫چهــار الکتروموتــور چرخ وفلــک نصــب و‬ ‫صالحیــان ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا از‬ ‫شهــای مجموعــه شــورای اســامی شــهر‬ ‫تســت هرکــدام از ان ها به صــورت مجزا و با تال ‬ ‫موفقیت کامل انجا مشــده است‪ .‬او با اشاره بوشهر برای سرعت گرفتن روند اجرای پروژه‬ ‫به اینکه هرکدام از الکتروموتورها به تنهایی و نزدیــک شــدن بــه مرحلــه افتتــاح رســمی‬ ‫یشــود‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین پروژه‬ ‫قــادر به چرخاندن چرخ فلک هســتند‪ ،‬بیان قدردانــی م ‬ ‫کهــای‬ ‫کــرد‪ :‬در مرحله بعد اعوجاج گیری‪ ،‬لکه گیری بوشــهر به عنــوان یکــی از چرخ وفل ‬ ‫و نورپــردازی چرخ وفلــک انجــام و درنهایت بزرگ کشور می تواند المانی برای این شهر و‬ ‫نیــز نســبت بــه دریافــت مجــوز بهر هبــرداری فرصتی برای جذب گردشگر باشد‪ .‬صالحیان‬ ‫استاندارد اقدام خواهد شد‪ .‬صالحیان ادامه بیــان کــرد‪ :‬ایــن پروژه با قــرار گرفتــن در نوار‬ ‫داد‪ :‬گرفتــن مجــوز بهر هبــرداری چرخ وفلــک ســاحلی و در محــدوده فضــای ســبز پــارک‬ ‫شــامل فراینــدی پیچیــده اســت زیــرا بایــد شغاب ایجادکننده منظره ای زیبا و چشم نواز‬ ‫انواع و اقســام بارگذار ‬ ‫یهــا روی چرخ وفلک در جنوب شهر بوشهر است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات‬ ‫واکســن و سرم سازی رازی گفت‪ :‬بی خطر و بدون‬ ‫ضرر بودن نخســتین واکســن تزریقی ‪ -‬استنشاقی‬ ‫پروتئیــن نوترکیــب کرونا بانــام «رازی کــوو پارس»‬ ‫مورد تائید قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسسه رازی به نقل‬ ‫از ایرنا‪ ،‬محمدحســن فالح مهرابــادی افزود‪ :‬این‬ ‫موضــوع در فاز اول انســانی مــورد تائید قرارگرفته‬ ‫بــود و تــا این مرحله از فــاز دوم هم بار دیگر تائید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بررسی نتایج ازمایش داوطلبانی‬ ‫که تاکنون وارد این طرح مطالعاتی شدند‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که این واکسن بی خطر است‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات‬ ‫واکسن و سرم سازی رازی تصریح کرد‪ :‬ایمنی زایی‬ ‫این واکســن در مرحله دوم تســت انسانی و موثر‬ ‫بودن ان هم در مرحله سوم تائید می شود‪.‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۴۰۰‬وارد فاز کار ازمایی بالینی‬ ‫می شویم‬ ‫فــاح مهرابــادی همچنیــن گفــت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود تا اخر تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬تزریق به ‪ ۱۵۰‬داوطلب‬ ‫مرحله دوم تست انسانی و ازمایش های بالینی ان‬ ‫انجام شــود و در مردادماه وارد فاز ســوم انســانی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫یشــود بیــن ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬بــراورد م ‬ ‫هزار داوطلب در مرحله سوم این طرح مطالعاتی‬ ‫شــرکت کنند و این طرح مطالعاتی در تعدادی از‬ ‫استان ها با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات‬ ‫واکســن و سر مســازی رازی افزود‪ :‬بر اســاس توافق‬ ‫انجام شده‪ ،‬وقتی تزریق ‪ ۲‬نوبت به ‪ ۱۵۰‬داوطلب‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬انالیــز بینابینی انجــام و ســپس وارد‬ ‫یشــویم بــه عبارتــی وقتــی ‪۱۵۰‬‬ ‫مرحلــه ســوم م ‬ ‫داوطلب وارد این طرح مطالعاتی شــوند‪ ۱۴ ،‬روز‬ ‫بعــد از تزریــق دوم بــه اخریــن نفــر‪ ،‬ازمایش های‬ ‫ایمنی زایی بررسی و انالیز بینابینی برای ورود به فاز‬ ‫سوم انجام می شود‪.‬‬ ‫فالح مهرابادی در پاسخ به این سوال که چه‬ ‫زمانــی واکسیناســیون عمومی با این واکســن اغاز‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به احتمال زیاد تا پایان شهریورماه‬ ‫یشــود و در‬ ‫واکســن رازی کووپــارس وارد بــازار م ‬ ‫دسترس مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬هفته اینده تزریق دوز اول مرحله دوم‬ ‫تست انسانی پایان می یابد‬ ‫او همچنین در مورد اتمام مرحله دوم تســت‬ ‫انســانی اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس برنامه ریزی های‬ ‫انجا مشــده تمــام داوطلبــان مرحلــه دوم تســت‬ ‫انســانی در ‪ ۲‬هفتــه اینــده تزریــق اول خــود را‬ ‫دریافت کنند و این مرحله پایان یابد‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات‬ ‫واکســن و سر مســازی رازی ادامــه داد‪ :‬تزریق دوم‬ ‫هم بالفاصله اغاز می شود تا این طرح مطالعاتی‬ ‫روند مطلوب خود را طی کند‪.‬‬ ‫فــاح افــزود‪ :‬تــا روز چهارشــنبه ‪ ۱۹‬خــرداد‬ ‫تزریــق اول واکســن رازی کــوو پــارس بــه بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬داوطلــب در قالــب فاز دوم تســت انســانی‬ ‫انجام شد‪ .‬او تعداد داوطلبان مرحله دوم تست‬ ‫‪5‬‬ ‫انســانی را ‪ ۵۰۰‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تزریــق‬ ‫مرحله دوم کار ازمایی بالینی واکسن از روز ششم‬ ‫خردادمــاه اغــاز شــد و تــا روز ‪ ۱۹‬خــرداد هم این‬ ‫واکســن به ‪ ۱۹۰‬داوطلب مرحله دوم کار ازمایی‬ ‫بالینی تزریق شد‪.‬‬ ‫واکســن رازی کووپــارس نخســتین واکســن‬ ‫تزریقی ‪ -‬استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا است‬ ‫که توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی‬ ‫رازی و مطابــق بــا دســتورالعمل ســازمان جهانی‬ ‫بهداشــت تولید و روز دوشــنبه (‪ ۲۰‬بهمن ماه) در‬ ‫این موسسه مستقر در کرج رونمایی شد‪.‬‬ ‫کار ازمایــی بالینــی واکســن رازی کووپــارس‬ ‫موسسه رازی با تزریق مرحله اول تست انسانی‬ ‫به ‪ ۲‬داوطلب مرد دهم اســفندماه ‪ ۹۹‬با حضور‬ ‫کاظــم خــاوازی وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬جلیــل‬ ‫کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫و جمعــی از مســئوالن و محققان در بیمارســتان‬ ‫حضرت رسول اکرم (ص) تهران اغاز شد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم کار ازمایــی بالینی واکســن رازی‬ ‫کووپارس هم از ششم خردادماه با ‪ ۵۰۰‬داوطلب‬ ‫در ‪ ۲‬گــروه ‪ ۲۵۰‬نفــره اغــاز شــد‪ .‬یک گــروه ‪۲۵۰‬‬ ‫نفره واکســن با دوز ‪ ۱۰‬میکرولیتر و گروه دیگر با‬ ‫عنوان گروه کنترل واکسن نما دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مطالعه فاز دوم این واکســن به حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫زمان نیاز دارد و پس از گذشــت این مدت‪ ،‬نتایج‬ ‫این طرح مطالعاتی برای سازمان غذا و دارو ارسال‬ ‫یشــود تا در صورت رضایت بخش بودن نتایج‪،‬‬ ‫م ‬ ‫فاز سوم مطالعات اغاز شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جذببیشاز ‪ 3‬هزار همیار طبیعتباهدفحفاظتاز منابعطبیعی گلستان‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و ترویــج اداره کل منابــع‬ ‫طبیعی گلستان از جذب ‪ 3‬هزار و ‪ 271‬نفر همیار‬ ‫طبیعت در ‪ 40‬گروه شــغلی به منظور حفاظت از‬ ‫منابع طبیعی استان در طی دو سال اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابع‬ ‫طبعی و ابخیزداری گلستان‪ ،‬یازمراد کوسه غراوی‬ ‫رئیس اداره اموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬اســتان گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه موقعیت جغرافیایــی و شــرایط اب و‬ ‫هوایی و جنس خاک از پوشش گیاهی متنوعی از‬ ‫قبیل جنگل انبوه‪ ،‬بیشــه طبیعی‪ ،‬مرتع‪ ،‬چمنزار‪،‬‬ ‫اســتپ و بیابان برخــوردار بوده کــه در حدود ‪68‬‬ ‫در صد استان را در برگرفته اند‪ .‬او افزود‪ :‬از همین‬ ‫رو سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری به علت‬ ‫پراکندگــی و وســعت زیــاد عرص ههــای مرتعــی‪،‬‬ ‫جنگلی و بیابانی به تنهایی قادر به حفظ و احیای‬ ‫منابع طبیعی نیســت و این امر مستلزم مشارکت‬ ‫مــردم‪ ،‬نها دهــای دولتــی و غیردولتــی اســت‪.‬‬ ‫غــراوی با تاکید بر اســتفاده از تــوان عمومی برای‬ ‫حفاظــت و حراســت از عرصه های منابع طبیعی‬ ‫و محیط زیســت گفت‪ :‬طرح همیار طبیعت برای‬ ‫حفاظــت از ایــن منابــع در نظــر گرفت هشــده و در‬ ‫این طرح دوســتداران منابع طبیعی (شاغل و غیر‬ ‫شــاغل) ب هطــور داوطلبانــه و به قصــد خدمت به‬ ‫منابع طبیعی کشــور‪ ،‬سازمان دهی می شوند تا بر‬ ‫اساس دستورالعمل ها و اموزش های الزم در قالب‬ ‫همیــار طبیعت دانش امــوز‪ ،‬همیار طبیعت مروج‬ ‫(روحانیون‪ ،‬اساتید دانشگاه‪ ،‬بانوان‪ ،‬سازمان های‬ ‫مردم نهــاد) و همیــار طبیعت محافظ (شــوراهای‬ ‫اســامی‪ ،‬دهیاران‪ ،‬مجریان طرح ها‪ ،‬بهره برداران‬ ‫و ســایر اقشار مختلف) به طور افتخاری در حفظ‬ ‫و حراســت از عرص ههــای منابــع طبیعــی و امــر‬ ‫فرهنگ سازی همکاری نمایند‪ .‬محمدرضا شهرکی‬ ‫کارشناس اموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان گلستان گفت‪« :‬همیار طبیعت»‬ ‫عنوان طرحی است که در جهت استفاده از توان‬ ‫عمومــی برای حفاظــت و حراســت از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست و بر اساس نیازهای‬ ‫اموزشی اظهار داشت‪ :‬این روزها مراتع‪ ،‬ابخیزها و‬ ‫بیابان ها نه تنها به عنوان قطب امنیتی‪ -‬اقتصادی‬ ‫بلکــه به عنــوان پشــتوانه بقــای ســایر بخش های‬ ‫اقتصادی نیز موردتوجه است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫همیاران طبیعت‪ ،‬درخواست می شــود در ارتقای‬ ‫ســطح اگاهی خــود درباره اهمیت منابع طبیعی‬ ‫درزمینــه این‬ ‫کوشــا بــوده و بــا انتقال دانــش خود‬ ‫ٔ‬ ‫منابع عظیم الهی به اعضای خانواده‪ ،‬دوستان و‬ ‫افراد ساکن در محل زندگی خود در راستای ترویج‬ ‫فرهنگ حفظ منابع طبیعی تالش کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اگاه سازی عموم مردم‪ ،‬قدم اول در نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ حفظ منابع عظیم خدادادی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ثبتنخستینشرکتتعاونیکشتوصنعتزیرپوششتعاونروستاییکرمانشاه‬ ‫مدیر تعاون روســتایی اســتان کرمانشاه از ثبت‬ ‫اولین شــرکت تعاونی کشــت و صنعت زیرپوشش‬ ‫تعاون روستایی استان با ‪ ۴۰‬هکتار زمین در منطقه‬ ‫میاندربنــد کرمانشــاه خبــر داد‪ .‬ایــرج صفایــی در‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنا گفت‪ :‬شــرکت کشــت و صنعت‬ ‫«چشم هســار ژینورا» بــا در اختیار داشــتن ‪ ۴۰‬هکتار‬ ‫زمین و پیش بینی ایجاد ‪ ۲۵‬هکتار گلخان ه صنعتی‬ ‫و پنج هکتار باغ سایه به منظور بهره برداری صحیح‬ ‫از منابع ابی و افزایش بهره وری در تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی کیفیوبه صورتهیدروپونیکبامحوریت‬ ‫صادرات در منطقه میاندربند کرمانشــاه تشــکیل و‬ ‫تشــده اســت‪ .‬او در ادامه اظهار داشت‪ :‬توسعه‬ ‫ثب ‬ ‫شرکت های کشــت و صنعت راه حلی اساسی برای‬ ‫حفظ اراضی کشــاورزی‪ ،‬برنامه پذیر کــردن اراضی‬ ‫و تامیــن نهاده های کشــاورزی اســت‪ .‬مدیر تعاون‬ ‫روســتایی اســتان کرمانشــاه در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫نام گذاری ســال ‪ ۱۴۰۰‬توســط رهبری مبنی بر تولید؛‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬خواستار مساعدت‬ ‫ســازمان های ذی ربــط خصوصــا ســازمان جهــاد‬ ‫کهــای عامــل جهــت اخــذ‬ ‫کشــاورزی اســتان و بان ‬ ‫مجوزهای الزم و پرداخت تسهیالت به این شرکت‬ ‫تعاونی گردید‪ .‬صفایی یکی از مسائل و مشکالت‬ ‫در بخش کشاورزیرانبودمدیریتیکپارچهوجامع‬ ‫در اراضــی کشــاورزی در اســتان عنوان کــرد و وجود‬ ‫مخاطرات در بخش کشــاورزی را یکی از مســائل و‬ ‫مشــکالت در ایــن بخــش برشــمرد‪ .‬او بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه شــرکت های کشــت و صنعــت بــا دارا بودن‬ ‫زیرساخت هایقویمی تواننددربخش کشاورزیبه‬ ‫تعاون روستایی برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم و‬ ‫پایانه ها کمک کنند‪،‬اظهار داشت‪:‬از مزایایتاسیس‬ ‫کشــت و صنعــت عــاوه بــر ایجــاد زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫هماهنگیوهمکاریمابقیاتحادیه هاوتشکل هاو‬ ‫استفادهاز فضایاراضیاست‪.‬استان کرمانشاهبیش‬ ‫از‪ ۹۵۰‬هزار هکتار زمین کشاورزیدر استان کرمانشاه‬ ‫وجود دارد که ســاالنه چهار میلیــون و ‪ ۵۷۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱۴‬تــن انــواع محصــوالت زراعــی‪ ،‬باغــی‪ ،‬دامی‬ ‫و شــیالت و ابزیان در اســتان تولید می شود‪ .‬داشتن‬ ‫‪ ۱۱‬اقلیم اب و هوایی‪ ،‬بارش های ‪ ۲‬برابری نســبت‬ ‫به میانگین کشوری‪ ،‬چهارفصل بودن و تولید بیش‬ ‫از ‪ ۹۸‬درصــد محصــوالت زراعــی و باغی در اســتان‬ ‫ازجمله ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی‬ ‫استان کرمانشــاه است که از این ظرفیت برای رفع‬ ‫بیکاری و ایجاد اشتغال‪ ،‬افزایش درامد کشاورزان و‬ ‫رونق اقتصادی استان استفاده می شود‪ .‬از مجموع‬ ‫جمعیت استان حدود‪ ۱۲۵‬هزار بهره بردار در بخش‬ ‫کشــاورزی مشغول به فعالیت هســتند‪ .‬کرمانشاه‬ ‫استانی پهناور در غرب ایران با‪ ۲۵‬هزار کیلومترمربع‬ ‫مساحت‪ ،‬یکی از استان های مهم از حیث کشاورزی‬ ‫یشــود به طوری که ‪۷۰‬‬ ‫و منابع طبیعی محسوب م ‬ ‫درصد مساحت استان را عرصه های منابع طبیعی با‬ ‫بیش از ‪ ۵۲۷‬هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ‪۱۹۲‬‬ ‫هزار هکتار مرتع تشکیل داده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجمن هایمردم نهادمیراثفرهنگینقشمهمیدر حفاظتاز هویت‬ ‫تاریخیاستانسمناندارند‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان ســمنان گفــت‪ :‬انجمن های‬ ‫مردم نهــاد در حــوزه میــراث فرهنگی‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در حفاظــت از هویــت تاریخــی و فرهنگــی اســتان‬ ‫دارنــد‪ .‬حمیدرضــا دوس ـت محمدی در نشســت با‬ ‫اعضایانجمندوستدارانمیراثفرهنگیوطبیعی‬ ‫سمنان‪،‬افزود‪:‬انجمن هایمردم نهادنقشمهمیدر‬ ‫فرهنگ سازی و جریان ســازی دارند‪ .‬سرپرست اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری صنایع دستی استان‬ ‫ســمنان خواســتار هم افزایی انجمن های مردم نهاد‬ ‫استان در حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری شد‬ ‫و افزود‪ :‬حفاظت و معرفی اثار تاریخی با مشارکت‬ ‫نهــای مردمــی بــه نقطــه مطلوبــی‬ ‫مــردم و انجم ‬ ‫می رسد‪ .‬او فعالیت انجمن های میراث فرهنگی را‬ ‫در راستای حفاظت و صیانت از اثار تاریخی ضروری‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬سمنان ازجمله استان هایی است‬ ‫کــه دارای اثــار تاریخی و طبیعی زیاد و قابل توجهی‬ ‫است و ضرورت حفاظت و معرفی ان بیش ازپیش‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل انجمن دوســتداران‬ ‫احســاس م ‬ ‫میراث فرهنگی و طبیعی سمنان نیز در این دیدار‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن انجمــن فعالیت خــود را از ســال ‪۹۳‬‬ ‫باهــدف شناســایی‪ ،‬مرمت‪ ،‬حفاظــت و معرفی‬ ‫اثــار تاریخی ســمنان‪ ،‬احیای فرهنگ‪ ،‬ســنت ها و‬ ‫اداب ورســوم مردم سمنان و همچنین نگهداری و‬ ‫شناسایی میراث طبیعی شهر‪ ،‬اغاز کرده و در حال‬ ‫حاضــر دارای ‪ ۶‬کارگروه تخصصی و فعال اســت‪.‬‬ ‫مجیــد غایبی افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۱۰۰‬برنامه‬ ‫در حوز ههــای فرهنگــی ازجملــه پاسداشــت زبان‬ ‫سمنانی‪ ،‬شب شعر سمنانی‪ ،‬برگزاری جشنواره گل‬ ‫نرگس‪ ،‬اجرای هفته های فرهنگی شــهر ســمنان‪،‬‬ ‫سه شنبه های بدون خودرو و ‪ ...‬توسط این انجمن‬ ‫برگزارشدهاست‪.‬مدیرعاملانجمندوستدارانمیراث‬ ‫فرهنگی و طبیعی سمنان خواستار اجرای پروژه های‬ ‫خالقانه در حوزه گردشــگری شــد و گفــت‪ :‬باید به‬ ‫ظرفیتمهمقلعه هاومحوطه هایباستانیوبافت‬ ‫تاریخیسمنانتوجهویژهشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫نجات مصدومان حادثه‬ ‫تصادف در گرگان‬ ‫موســی الرضا صفری رئیس سازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمــات ایمنی شــهرداری گــرگان اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫نیمه شــب چهارشــنبه‪ ،‬یک مــورد تصادف به ســتاد‬ ‫فرماندهــی و ارتباطــات گــزارش داده شــد‪ .‬صفــری‬ ‫افزود‪ :‬بالفاصله تیم عملیاتی از ایســتگاه شماره دو‬ ‫بــه محــل حادثــه در اوزینه جــاده منتهی بــه «امام‬ ‫زاده بــادو» اعــزام شــدند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬این حادثه‬ ‫از برخــورد شــدید دو خــودرو تیگــو و پــژو پــارس‬ ‫صورت گرفت و متاسفانه شدت برخورد دو خودرو‬ ‫به قدری شــدید بود که راننده خودرو تیگو در محل‬ ‫حادثه فوت کرده و سرنشــینان خودرو پژو پارس با‬ ‫مصدومیت شدید و به کمک اتش نشانان از خودرو‬ ‫خــارج و بــه کمــک عوامــل اورژانــس به بیمارســتان‬ ‫انتقالیافتند‪.‬‬ ‫تعقیب قضایی برای‬ ‫‪ ۷۰‬متخلف انتخابات‬ ‫شوراهای استان قزوین‬ ‫قزویــن _ رویدادامــروز‪ :‬دادســتان عمومــی و انقالب‬ ‫قزوین گفت‪ :‬بیش از ‪ 70‬نفر در خصوص انتخابات‬ ‫شوراها در استان قزوین تحت تعقیب قضایی قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬محمد قاســمی افزود‪ :‬بر اساس گزارش های‬ ‫واصله از مراجع قضایی اســتان‪ ،‬این جرائم مربوط‬ ‫بــه انتخابــات شــوراها؛ شــامل ‪ ۱۰‬مــورد تبلیغــات‬ ‫غیرمجــاز کاندیداهــا و طرفــداران ان هــا در مقابــل‬ ‫شــعب اخــذ رای‪ ۲۰ ،‬مــورد خریدوفــروش اراء بــا‬ ‫اســتفاده خودروهــای فاقد پــاک و ‪ ۳۰‬مورد اخالل‬ ‫در نظــم عمـــومی و رونــد انتخابات بوده اســت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ 70‬نفــر درباره تخلفات‬ ‫انتخاباتــی شــوراها در ســطح اســتان در روز برگزاری‬ ‫انتخابــات شناســایی و دستگیرشــده اند که با توجه‬ ‫به جرائم مرتکب شده‪ ،‬برای ان ها پرونده قضایی‬ ‫تشکیل و متهمان با سپردن قرار تامین ازادشده اند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه توقیف بیش از ‪ ۳۰‬دســتگاه وســیله‬ ‫نقلیه و پلمپ ‪ ۱۰‬واحد صنفی بیان داشــت‪ :‬در این‬ ‫رابطــه مقادیــری پــول نقد نیز از متخلفان کشــف و‬ ‫ضبط شده است‪ .‬جانشین ستاد پیشگیری و رسیدگی‬ ‫به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫انتخابــات نمــاد قانونمندی و اخالق مداری اســت‪،‬‬ ‫امــا برخــی کاندیداهای شــوراها برای جلــب اراء‪ ،‬از‬ ‫خطــوط قرمز قانون عبــور کرده و مقررات را نادیده‬ ‫می گیرند که این موضوع جای تامل دارد‪.‬‬ ‫کاهش ابتال به کووید ‪۱۹‬‬ ‫در خلخال‬ ‫رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی ‪ ،‬درمانــی خلخــال گفــت‪ :‬بــا اقدامــات‬ ‫انجام شده در روزهای گذشته امار مبتالیان به کرونا‬ ‫در این شهرســتان ســیر نزولی گرفته در روزهای اخیر‬ ‫فشــده‬ ‫نیــز ابتــا به ایــن ویروس به طور کامل متوق ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتــر محمد مهرتــک در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫در ‪ 48‬ســاعت گذشــته امــار بســتری های کرونایــی‬ ‫در بیمارســتان خلخــال بــا ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش از ‪۱۶‬‬ ‫نفر به هشــت نفر رســید و این درحالی که اســت که‬ ‫پذیرش بیماران مبتالبه بیماری کووید ‪ ۱۹‬در روزهای‬ ‫گذشــته و امــروز در بیمارســتان ایــن صفــر شــد‪ .‬او با‬ ‫تقدیــر از همــکاری مــردم به ویــژه اصنــاف در اجرا و‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بیــان کــرد‪ :‬جــدی‬ ‫گرفتــن موضــوع و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫در بیــن مردم منطقه فرهنگ ســازی و نهادین هشــده‬ ‫و ایــن امــر موجب شــد تــا وضعیت رنگــی کرونا در‬ ‫این شهرســتان از نارنجی به زرد تبدیل شــود‪ .‬رئیس‬ ‫دانشکده علوم پزشکی خلخال اظهار کرد‪ :‬با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای سیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهوری و ششــمین دوره‬ ‫انتخابات شــوراهای شــهر و روستا از احتمال الودگی‬ ‫به ویروس کرونا در همه شــعب اخذ رای شــهری و‬ ‫روستایی این شهرستان پیشگیری شد‪ .‬دکتر مهرتک‬ ‫افزود‪ :‬برای نخســتین بار در تاریخ انتخابات کشــور‬ ‫ناظران بهداشتی در طول برگزاری فرایند این دوره از‬ ‫انتخابات نظارت مستمری داشتند‪.‬‬ ‫حل مشکل اب جنوب‬ ‫استان بوشهر در دست‬ ‫پیگیری است‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های دیــر‪ ،‬کنگان‪ ،‬جم‬ ‫و عســلویه در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه مــردم این مناطــق جنوبی اســتان‬ ‫بوشــهر بــا مشــکل کمبــود اب روبــرو هســتند‪ ،‬حــل‬ ‫مشــکل و تقویــت اب رســانی بــه ان هــا در دســت‬ ‫پیگیری اســت‪ .‬حجت االســام موســی احمــدی در‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنــا در بندر دیر افزود‪ :‬مشــکالت اب‬ ‫ایــن مناطــق با وزیــر نیــرو و معاونان ایــن وزاتخانه‬ ‫به صورت مستمر مطرح شده است که هفته گذشته‬ ‫مدیــرکل دفتر نظارت بهره برداری و تیم کارشناســی‬ ‫اب به منطقه اعزام و مشکالت را بررسی کردند‪.‬او‬ ‫گفت‪ :‬در ســفر این تیم کارشناسی به شهرهای دیر‪،‬‬ ‫کنگان‪ ،‬عسلویه و جم با مشکالت اب مردم جنوب‬ ‫استان بوشهر اشنا و تصمیم های بسیار خوبی گرفته‬ ‫شــد‪ .‬نماینده مردم دیر‪ ،‬کنگان‪ ،‬جم و عســلویه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬مجتمع اب رسانی‬ ‫روستای «دمیگز» در شهرستان دیر با مشکل بی ابی‬ ‫روبرو اســت و باید در این منطقه مخزن ذخیره اب‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نیاز اب شهر‬ ‫کرمان تامین نمی شود‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫کرمــان گفــت‪ :‬این روزها شــهر مــا کرمــان نزدیک به‬ ‫یکهزار و ‪ ۴۰۰‬لیتر بر ثانیه کمبود اب دارد و به علت‬ ‫نداشتن منابع‪ ،‬نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد نیاز اب کرمان را‬ ‫نمی توانیم تامین کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش کرمان نو‪ ،‬حســین غفــاری افزود‪ :‬توان‬ ‫تولید اب ما اکنون در صورت فعالیت تمامی چاه ها‬ ‫و امکانــات ابــی ‪ ۲‬هــزار لیتــر در ثانیه اســت و منابع‬ ‫زیرزمینی میزان نیاز مردم کرمان در این روزها به سه‬ ‫هزار ‪ ۴۰۰‬لیتر بر ثانیه است‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬علــت ایــن کمبــود اب کاهــش‬ ‫بارندگی ‪ ۷۰‬درصدی‪ ،‬پایین رفتن سفره اب زیرزمینی‬ ‫و افزایش شدید مصرف اب بوده است‪ .‬مدیر روابط‬ ‫عمومی شــرکت اب و فاضالب اســتان کرمان گفت‪:‬‬ ‫کولرها به صورت ‪ ۲۴‬ساعته زیر بار است و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مــردم نمی داننــد یــک کولرابــی ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬لیتر اب‬ ‫مصــرف می کنــد و این در حالی اســت که بالغ بر ‪۱۶۰‬‬ ‫هــزار کولر در شــهر کرمــان وجــود دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هر کولر ســاعتی ‪ ۲۰‬لیتر اب مصرف می کند اما مردم‬ ‫بی خیــال ان هســتند‪ ،‬بــه مــردم نمی گوییــم مصرف‬ ‫نکننــد‪ ،‬بلکــه در ســاعاتی که نیاز نیســت‪ ،‬کولر خود‬ ‫را خاموش کنید که اگر اتفاق بیفتد‪ ،‬هیچ مشکلی در‬ ‫وضعیت اب کرمان نداریم‪ .‬او بابیان اینکه زمســتان‬ ‫به علت خاموش بودن کولرها‪ ،‬مصرف پایین می اید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یک ساختمان هشت تا واحدی با منبع یکهزار‬ ‫هزار لیتری‪ ،‬به علت کوچک بودن مخزن در ساعات‬ ‫اوج مصــرف نیــز اب نــدارد‪ .‬غفــاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫برخی افراد به جای اســتفاده از شــیرفلکه‪ ،‬شیر گازی‬ ‫می گذراننــد که فشــار کافــی را ندارد‪ .‬او عنــوان کرد‪:‬‬ ‫مســئله بعــدی برخی افراد در ایــن فصل موتورپمپ‬ ‫پشــت کنتــور می گذارنــد و ایــن امــر اب را از شــبکه‬ ‫درون مخــزن می کشــد و همین ترتیــب مابقی منازل‬ ‫مســکونی را در همــان کوچــه بی اب می کنــد در این‬ ‫خصوص مشاهده شده که فردی با نصب پمپ های‬ ‫غیرمجاز برای مابقی مردم ایجاد مشکل کرده و خود‬ ‫نســازی می کنــد‪ .‬او به مــردم توصیه کرد که‬ ‫ساختما ‬ ‫بــا خاموشــی کولرهــای ابی در ســاعت غیرضــروری‪،‬‬ ‫پهــای اب غیرمجــاز را گــزارش دهنــد که‬ ‫وجــود پم ‬ ‫اب خودشــان قطــع نشــود‪ .‬مدیــر روابــط عمومــی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمان با تاکید بر اینکه‬ ‫مخزن ها باید متناسب با ظرفیت مجتمع باشد که با‬ ‫کمترین تبعاتی از تابستان گذر کنیم گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫یادشده‪ ،‬مصرف استان را به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫می رساند‪ .‬او بابیان اینکه تمامی موارد قطعی اب در‬ ‫شــهر کرمان در دســتور کار شرکت اب و فاضالب قرار‬ ‫دارد اضافه کرد‪ :‬همکاران ما به صورت ‪ ۲۴‬ساعت در‬ ‫این خصوص فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬دستگاه ماینر در‬ ‫کرمان کشف شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫دســتگاه ماینــر قاچــاق در این اســتان طی یک ســال‬ ‫گذشــته تاکنــون خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســردار‬ ‫عبدالرضــا ناظری اظهار داشــت‪ :‬با تــاش و همکاری‬ ‫مامــوران در برخــورد بــا دســتگاه های اســتخراج‬ ‫غیرقانونــی رمــز ارزهــا از ابتــدای خردادمــاه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تــا مــدت مشــابه در ســال جاری‪ ،‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫دســتگاه ماینر کشــف که عالوه بر اســتفاده غیرمجاز‬ ‫نهــا تبعــات منفی در حــوزه اقتصــادی و اجتماعی‬ ‫ا ‬ ‫در پــی داشــتند‪ .‬او بابیان اینکه اســتخراج رمــز ارزها‬ ‫در ســه بخش خانگی‪ ،‬نیمه صنعتی و صنعتی انجام‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬پلیس با این مــوارد برخورد قانونی‬ ‫م ‬ ‫خواهــد داشــت و در طــی ایــن مــدت ‪ ۱۰۶‬نفر متهم‬ ‫دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪ .‬ایــن‬ ‫مقام انتظامی با اشاره به قاچاق بودن دستگاه های‬ ‫ماینــر و اســتفاده بی رویــه ان ها از انــرژی برق گفت‪:‬‬ ‫دســتگاه های اســتخراج رمز ارز نو نیستند و به صورت‬ ‫دس ـت دوم و به عنوان دستگاه خارج از استفاده وارد‬ ‫یشــوند و عملکــرد مثبتــی ندارنــد‪ .‬فرمانده‬ ‫کشــور م ‬ ‫انتظامی استان کرمان در پایان از زحمات کارشناسان‬ ‫ســازمان صمــت و شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫شــمال و جنوب اســتان کــه تعامل خوبــی در ارتباط‬ ‫با جمع اوری رمز ارزها با پلیس دارند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اغاز مرمت کاشی کاری‬ ‫مسجد امام‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از اغاز عملیات‬ ‫مرمت کاشی کاری ضلع شمالی و شرقی مسجد امام‬ ‫(ملــک) این شــهر خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬مجتبی‬ ‫شفیعی با اشاره به اندود گچ طاق نماها و کف سازی‬ ‫مسجد امام شهر کرمان افزود‪ :‬در این فاز از عملیات‬ ‫مرمتی مسجد امام کرمان اعتباری معادل پنج میلیارد‬ ‫یشــود‪ .‬او با اشــاره بــه اینکه این طرح‬ ‫ریال هزینه م ‬ ‫مرمتــی بــه مدت پنج ماه به طول می انجامد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مســجد ملــک یکــی از مهم تریــن مســاجد‬ ‫تاریخــی شــهر کرمــان اســت که قدمــت ان بــه دوره‬ ‫ســلجوقیان برمی گردد‪ .‬معاون میراث فرهنگی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫کرمان تصریح کرد‪ :‬این مسجد در دوره های مختلف‬ ‫مــورد مرمــت و تعمیــر قرارگرفتــه و مرمــت این بنای‬ ‫تاریخــی توســط مرمتگــران بومــی این اســتان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رویدا د کرمان‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫هدیه ای که روی دست کرمان ماند‬ ‫برطبلتوخالیپتروشیمینکوبید‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جذب بیش از ‪ 4‬هزار اشتراک گاز در استان‬ ‫طی دو ماهه اول سال‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫استان کرمان از هدف های مهم‬ ‫اســتان کرمــان از جذب بیش از‬ ‫شــرکت گاز اســتان است‪ ،‬بیان‬ ‫‪ 4‬هزار اشــتراک گاز در دوماهه‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت گاز در نظر دارد تا‬ ‫اول امسال خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایان ســال جــاری بیــش از ‪26‬‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت گاز‬ ‫هزار خانوار روســتایی و قریب‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫اســتان کرمــان‪ ،‬منوچهــر فالح‬ ‫بــه ‪ 14‬هــزار خانوار شــهری را از‬ ‫گفت‪:‬باجذبمشترکینجدید‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد‬ ‫در شرکت گاز استان کرمان در سال ‪ ،1400‬تعداد ســازد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمــان در‬ ‫مشترکینشرکتتاپایاناردیبهشت ماهقریببه ادامــه گفــت‪ :‬از دیگــر سیاســت های مهــم ایــن‬ ‫‪ 702‬هزار مشترکارتقایافت‪.‬مدیرعاملشرکت شــرکت‪ ،‬بهره مندی تمامی صنایع سطح استان‬ ‫گاز اســتان کرمــان در تشــریح ایــن خبــر افــزود‪ :‬از گاز طبیعی در راستای کمک به سطح اشتغال‬ ‫‪ 4061‬اشــتراک جذ ‬ ‫بشــده در دو ماه اول ســال و تولید استان و همچنین کاهش میزان الودگی‬ ‫به تفکیک شــامل ‪ 2141‬مشترک شــهری‪ 1909 ،‬محیط زیست اســت که بدون شک شرکت گاز‬ ‫مشترک روستایی و‪ 11‬مشترک صنعتی می شود‪ .‬اســتان کرمان در این زمینه از هیچ تالشــی دریغ‬ ‫فالحبااشارهبهاینکه گازرسانیبه تمامیمناطق نخواهدکرد‪.‬‬ ‫صدرشتهصنایع دستیدر کرماناموزش‬ ‫داده می شود‬ ‫مرضیهقاضیزاده‪-‬رویدادامروز‪:‬دوپروژهپتروشیمی‬ ‫کرمــان و فجر روی دســت کرمانی ها مانــده و حاال‬ ‫صحبــت از اجــرای پتروشــیمی جازموریــان اســت‪.‬‬ ‫منصــور شــکرالهی‪ ،‬نماینــده ‪ 5‬شهرســتان جنوبــی‬ ‫استان گفته که این پروژه منجر به اشتغال جنوبیان‬ ‫و توسعه منطقه می شود‪ .‬همان وعده هایی که در‬ ‫زمان پتروشیمی کرمان و فجر هم داده شد و حاال‬ ‫حتی مشــخص نیســت که چــه محصولــی در این‬ ‫یشــود‪ .‬زمانی این دو پروژه‬ ‫کارخانه جات تولید م ‬ ‫موضــوع بحث پور ابراهیمــی و زاهدی بود که چه‬ ‫کسی زمینه اجرایش را فراهم اورده‪ ،‬حاال اما هر دو‬ ‫نماینده پایشان را عقب کشیدند و این دو پروژه که‬ ‫نه اب دارند‪ ،‬نه خوراک و نه منابع مالیشان فراهم‬ ‫است بین زمین و هوا مانده اند‪ .‬حکایت پتروشیمی‬ ‫در کرمان همان مثل معروف «رفت به نان برسد‪،‬‬ ‫به جان رسید» است‪ .‬میخ پتروشیمی از دولت نهم‬ ‫در کرمان کوبیده شد‪ ،‬همان موقع که خوزستان و‬ ‫عسلویه هم پی این صنعت نان و ابدار را گرفتند‪.‬‬ ‫استان هایی که حاال در یکی از مناطقشان بیش از‬ ‫‪ 24‬واحد پتروشیمی دارند و کرمان بعد از ده سال‬ ‫همان دو پروژه اش را هم به سرانجام نرسانده‪.‬‬ ‫چهار پروژه پتروشیمی به تصویب هیئت‬ ‫دولت رسید‬ ‫سال‪ 86‬مدیران استانی‪ ،‬سفر اول رئیس جمهور‬ ‫رافرصتمغتنمی شمردندتاچهار پروژهپتروشیمی‬ ‫را در کرمان به تصویب هیئت دولت برسانند‪ .‬واحد‬ ‫پی او ســی جیرفت به ظرفیت ‪ 600‬هزار تن واحد‬ ‫پلی اتیلن بم به ظرفیت ‪ 300‬هزار تن‪ ،‬واحد پی او‬ ‫سی بردسیر به ظرفیت ‪ 300‬هزار تن و واحد پی او‬ ‫سی بافت به ظرفیت ‪ 600‬هزار تن‪ .‬از این ‪ 4‬پروژه‬ ‫تنها پتروشیمی کرمان که به جهت محل استقرارش‬ ‫در ارزوئیه به پتروشــیمی بافت هم شــهره اســت از‬ ‫روی کاغذجلوتررفتهوپتروشیمیفجر‪.‬‬ ‫با موافقت هیئت وزیران قرار بود این پروژه ها تا‬ ‫سال ‪ 93‬به بهره برداری برسند؛ اما پتروشیمی فجر‬ ‫تا سال ‪ 97‬چیزی جز یک تابلو در زمین خالی نبود‪.‬‬ ‫ان طور کهمشخصاستباوجودپیشرفتفیزیکی‬ ‫چیــک به بهر هبــرداری نرســیدند‪.‬‬ ‫هــر دو پــروژه هی ‬ ‫اذر ‪ 99‬مشــکالت ایــن صنعــت در ‪ 3‬ایتم اساســی‬ ‫ خوراک‪ ،‬اب و تامین مالی شناخته شد‪ .‬موانعی که‬ ‫هرکدامشان برای توقف یک پروژه کافی است‪.‬‬ ‫پور ابراهیمی‪ :‬پتروشیمی هدیه وزیر نفت‬ ‫به زاهدی نبود‬ ‫‪ 8‬ســال پیش اما بحث بر ســر این بود که چه‬ ‫کســی موافقــت اجرای ایــن پروژ ههــا را گرفته‪ ،‬پور‬ ‫ابراهیمییازاهدی؟‬ ‫اواسط بهمن ماه‪ ،92‬محمدرضا پور ابراهیمی‪،‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور گفته بود‪« :‬در جلسه ای‬ ‫با وزیر نفت موضوع پروژه های پتروشیمی را مطرح‬ ‫کردم و ایشان بیان کردند که این موضوع هدیه ی‬ ‫وزیــر نفت بــه اقای زاهدی نبوده اســت و این یک‬ ‫نکــه این‬ ‫تصمیــم بــرای کل اســتان اســت‪ ،‬البتــه ای ‬ ‫اقدام وزیر نفت را بنام شخصی تعریف کردند یک‬ ‫بداخالقیسیاسیبه حسابمی اید‪».‬پورابراهیمی‬ ‫البته این نکته را هم اضافه کرده بود که پتروشیمی‬ ‫از مصوبــات دولــت قبلــی بود و خیانــت برخی در‬ ‫استانداری‪ ،‬دولت را مجبور کرده که مصوبه جدید‬ ‫بدهــد‪« :‬زمانــی که بنده معاون اســتاندار بــودم در‬ ‫دولــت نهــم پیگیری هایی برای پتروشــیمی انجام‬ ‫شد‪ ،‬بحث اصلی هزینه اجرای پروژه بود که توافق‬ ‫اولیه ای با وزیر نفت وقت انجام شد ولی عملیاتی‬ ‫نشده بود و هیچ تعهد و تضمینی به وزارت خانه‬ ‫ارائه نشده بود‪».‬‬ ‫دعوا بر سر محل استقرار پتروشیمی‬ ‫بعد از بحث بر ســر اینکه چه کســی موافقت‬ ‫دولت برای احداث پتروشــیمی در استان را گرفته‪،‬‬ ‫بحث بر سر این بود که این پتروشیمی ها کجا اجرا‬ ‫شوند‪ .‬حسین اذین‪ ،‬نماینده وقت مردم رفسنجان‬ ‫و انار اواخر بهمن همان سال در نامه ای به استاندار‬ ‫گالیه کرده بود‪« :‬پروژه پتروشیمی بیش از دو سال‬ ‫است که توسط مجتمع صنعتی رفسنجان در حال‬ ‫پیگیری جهــت اخذ موافقت اصولی بوده اســت‪،‬‬ ‫امــا حال کــه موافقت های الزم صادرشــده اســت‪،‬‬ ‫متاسفانهدر کمالناباوریباخبرشدیمبااعمال نفوذ‬ ‫برخــی مســئوالن اســتان بــه شهرســتان کرمــان‬ ‫لشــده اســت و حق مســلم مردم رفســنجان‬ ‫منتق ‬ ‫تضییع شدهاست»‪.‬‬ ‫به پتروشیمی طمع نکنید که ضرر می کنید‬ ‫در این سال ها که هرکدام از نمایندگان به دنبال‬ ‫اجــرای ایــن پروژه ها در شهرســتان حــوزه انتخابیه‬ ‫خود بودند‪ ،‬فعاالن اقتصادی داد توجیه نداشــتن‬ ‫این پروژه ها در کرمان را می زدند‪ .‬صدایی که البته‬ ‫میان این هیاهوی نمایندگان شنیده نشد‪ .‬مصطفی‬ ‫پورمحمدی که ان زمان عهده دار مسئولیت بازرسی‬ ‫کل کشــور بود‪ ،‬پتروشیمی های شرق کشور را فاقد‬ ‫توجه اقتصادی خواند و به ســرمایه گذاران هشدار‬ ‫داد به پتروشــیمی های شــرق طمع نکننــد که ضرر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کســی ایــن گفتــه را گوش نکرد اما حــاال بعد از‬ ‫گذشت ‪ 7‬سال از کلنگ زنی پتروشیمی فجر‪ ،‬هنوز‬ ‫حتی فاز یک ان به بهره برداری نرسیده‪ .‬ان طور که‬ ‫مرجان شــاکری‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط زیســت‬ ‫اســتان می گویــد ایــن پــروژه کمــاکان مجــوز‬ ‫محیط زیســتش را نگرفته‪« :‬پتروشیمی فجر تقاضا‬ ‫کــرده خط تولیــدش را به نحو دیگــری انجام دهد‬ ‫و پیگیر گرفتن مجوزش اســت اما هنوز مجوزی به‬ ‫اینپتروشیمیدادهنشدهاست‪».‬اگرچهپتروشیمی‬ ‫بافت مجوز محیط زیست را گرفته اما این پروژه نیز‬ ‫همانند پروژه پتروشیمی فجر با مشکالتی همچون‬ ‫خوراکومسائلتامینمالیدست به گریباناستو‬ ‫بهمرحلهافتتاحنرسیده‪.‬‬ ‫اب فاضالب را به پتروشیمی می دهیم‬ ‫در جلسه ای کهدر اذر‪ 99‬باحضور استاندار برگزار‬ ‫شد قرار شد تا مشکل اب این پتروشیمی با همکاری‬ ‫سازمان صمت برطرف شود و حاال مهدی حسینی‬ ‫نژاد این مسئله را حل شده می داند‪« :‬اب این پروژه‬ ‫یشــود و مشکلی‬ ‫از محل فاضالب کرمان تامین م ‬ ‫در ایــن رابطــه نــدارد‪ ».‬صحبــت از اب فاضــاب‪،‬‬ ‫برای تامین اب پتروشیمی در حالی مطرح شده که‬ ‫فوالدی ها هم مشتری این اب هستند‪.‬‬ ‫خط لوله گاز برای شرق نداریم‬ ‫بابــک اســماعیلی رئیــس کمیســیون صنعت و‬ ‫معــدن اتــاق کرمــان پروژ ههــای پتروشــیمی را جــز‬ ‫تهــا می دانــد کــه اجرایــی‬ ‫پردرامدتریــن صنع ‬ ‫نشدنشــان در کرمــان حکایــت از توجیه اقتصادی‬ ‫نداشتنشان است‪« :‬پتروشیمی بیزینس قدرتمندی‬ ‫اســت‪ .‬قطعــا پشــت ایــن جوازهــا سیســتم های‬ ‫پولی قدرتمندی وجود داشــته که توانســتند مجوز‬ ‫پتروشــیمی را بگیرند؛ بنابراین تصور من این است‬ ‫کــه ایــن پــروژه در کرمــان اقتصــادی نبوده و شــاید‬ ‫یکــی از دالیلــش فاصله طوالنی ان از منابع تامین‬ ‫گاز است‪ ».‬انچه مشخص است هنوز خط لوله گاز‬ ‫برای این پروژه کشــیده نشــده است‪ .‬حسین زمان‬ ‫زاده‪،‬نایب رئیسهیئت مدیرهانجمنصنایعهمگن‬ ‫پالســتیک اســتان‪ ،‬عضو انجمن ملی پلیمر ایران و‬ ‫همچنیــن عضو انجمن لولــه و اتصاالت پلی اتیلن‬ ‫ایــران می گویــد‪« :‬خــط انتقــال گاز تــا غرب کشــور‬ ‫می رود و در مسیر شرق ما چندان پروژه پتروشیمی‬ ‫نداریم‪».‬‬ ‫تغییر تولید از پلی الفین به پلی استال‬ ‫به نظر می اید که همچنان قرار نیست که خط‬ ‫لوله گازی برای این پروژه کشــیده شــود‪ .‬حال انکه‬ ‫در اذر ســال گذشــته اخباری مبنی بر واگذاری سهام‬ ‫ســرمایه گذار پتروشــیمی فجر و تغییر تولیــد از پلی‬ ‫الفیــن به پلی اســتال منتشــر شــد‪ .‬دهم اذرمــاه ‪99‬‬ ‫محمدمهــدی زاهدی‪ ،‬نماینده مردم کرمــان و راور‬ ‫به تســنیم گفته بود‪« :‬در جلســه پیگیــری اجرایی‬ ‫شدن پروژه پتروشیمی که با حضور رزم حسینی وزیر‬ ‫صمت‪ ،‬برگزار شد‪ .‬مقرر شد تا بانک پاسارگاد یک‬ ‫واحد پلی استال به ظرفیت‪ 40‬هزار تن احداث کند‬ ‫که درمجموع حدود‪ 250‬میلیون دالر سرمایه گذاری‬ ‫نیاز دارد‪».‬‬ ‫نکتهعجیبانکهدر متنخبربهنقلاز زاهدی‪،‬‬ ‫عنوان شده که بانک سرمایه گذار که به عنوان یکی‬ ‫از نهادهای اصلی تامین مالی در هر کشوری است‪،‬‬ ‫قادر به تامین مالی پروژه اصلی پتروشیمی نیست و‬ ‫سهام خود را واگذار می کند‪ .‬در این خبر قیدشده که‬ ‫بانک پاسارگاد سهام خود در پتروشیمی فجر را از‪67‬‬ ‫درصد به‪ 34‬درصد کاهش می دهد‪ .‬این خبر در اذر‬ ‫سال گذشته منتشرشده و زاهدی در این خبر اعالم‬ ‫کرده که هرکدام از صنایع بزرگ استان اعالم امادگی‬ ‫کنند‪ ،‬بانک پاسارگاد حاضر به واگذاری سهام به ان‬ ‫شرکت و عملیاتی شدن پروژه را دارد‪ 6 .‬ماه از این‬ ‫زمان گذشــته و حسینی نژاد در گفت وگویی که با‬ ‫«کاغــذ وطن» داشــته همچنان مشــکل بــزرگ این‬ ‫پروژه را تامین مالی می داند‪ .‬این موضوع حکایت‬ ‫از ایــن امر دارد که هنوز هیچ ســرمایه گذاری حاضر‬ ‫به سرمایه گذاری در این پروژه نشده‪ .‬مسئله ای که‬ ‫بیشــتر از گذشته این ســوال را پررنگ می کند که ایا‬ ‫اساســا احــداث پــروژه پتروشــیمی در کرمان توجیه‬ ‫اقتصادیدارد؟‬ ‫عضوانجمنملیپلیمرایران‪،‬جواباینپرسش‬ ‫را این گونــه می دهــد‪« :‬اینکه کرمان بخواهد واحد‬ ‫پتروشــیمی مثــل عســلویه در منطقه احــداث کند‬ ‫غیرممکن است چراکه خوراک ورودی ندارد‪».‬‬ ‫امــا تفاوت پلی اســتال با پلــی الفین که بانک‬ ‫پاســارگاد حاضــر بــه ســرمایه گذاری در ان شــده‬ ‫چیســت؟ یــک جســتجوی ســاده نشــان می دهد‬ ‫که پلی اســتال از ترمو پالس ـت های گرمانرم است‬ ‫که در پالســتیک های مهندسی مورداســتفاده قرار‬ ‫نهــا‪ ،‬خــوراک پلــی‬ ‫می گیــرد‪ .‬برخــاف پلــی الفی ‬ ‫اســتال از پتروشیمی های داخل کشور قابل تامین‬ ‫اســت؛ اما انچه باعث توجیه اقتصادی این طرح‬ ‫ میشــود‪ ،‬بی رقیــب بودنــش اســت‪.‬‬ ‫در کرمــان ‬ ‫یکــه در کشــور ما و در منطقــه خاورمیانه‪،‬‬ ‫به طور ‬ ‫واحــد تولیدکننده پلی اســتال رزین وجــود ندارد و‬ ‫تمامــی نیازهای منطقــه و ایران از طریــق واردات‬ ‫یشــود‪ .‬این‬ ‫از کشــورهای اروپایی و چین تامین م ‬ ‫انحصار البته چندان هم قابل اتکا نیست‪ .‬چراکه‬ ‫به گفته محمدحسین میر نجفی زاده‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنایــع همگــن پالســتیک اســتان کرمــان در حال‬ ‫حاضر پتروشــیمی کازرون و پتروشــیمی دشتستان‬ ‫تولید پلی اســتال را در دســتور کار خوددارند‪« :‬اگر‬ ‫این اتفاق بیفتد قطعا این شرکت ها می توانند با‬ ‫توجــه به نزدیکی به پتروشــیمی های ماهشــهر یا‬ ‫عســلویه پلــی اســتال ارزان تری تولید کنــد؛ چراکه‬ ‫متانول موردنیازشان با هزینه کمتری به دستشان‬ ‫می رســد‪ .‬بحــث هزینه حمــل روی قیمت بســیار‬ ‫تاثیرگذار اســت؛ اگر پتروشیمی فجر بخواهد مواد‬ ‫اولیه خود را از پتروشــیمی ماهشــهر و یا عســلویه‬ ‫تامین کند‪ ،‬قطعا در رقابت با کازرون و دشتستان‬ ‫متحمل هزینه تولید بیشتری خواهد شد‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باکمکفعاالناقتصادی‬ ‫‪51‬دستگاهسرمایشیبهبیمارستانافضلیپور اهداشد‬ ‫فعــاالن اقتصــادی اســتان بــا محوریت اتــاق کرمــان در ادامه‬ ‫انجام مسئولیت های اجتماعی خود و کمک به جلوگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ 51 ،‬دســتگاه کولرابی و اســپلیت به ارزش ‪ 5‬میلیارد‬ ‫ریــال به بیمارســتان افضلی پور اهدا کردند‪.‬فعــاالن اقتصادی با‬ ‫تهــای اجتماعــی خود‪،‬‬ ‫اغــاز بیمــاری کرونــا در کنــار ســایر فعالی ‬ ‫اقدام به تهیه وسایل و تجهیزات موردنیاز بیمارستان ها کرده اند‬ ‫که به تازگی و با توجه به گرمای شــدید و شــرایط ایجادشــده در‬ ‫بیمارســتان افضلی پور‪ ،‬چندین دســتگاه کولرابی و اســپلیت تهیه‬ ‫و بــه بیمارســتان اهــدا شــد‪ .‬در این اقدام ارزشــمند ســه دســتگاه‬ ‫اســپلیت ‪ 48‬هزار و ‪ 10‬دســتگاه اســپلیت ‪ 24‬هزار و ‪ 18‬دســتگاه‬ ‫کولرابــی ‪ 5‬هــزار و ‪ 20‬دســتگاه کولرابــی دو هــزار و ‪ 800‬بــرای‬ ‫شهــای اورژانــس‪ ،‬کرونــا‪ ،‬انکولــوژی و ای ســی یــو اطفــال‪،‬‬ ‫بخ ‬ ‫عفونی‪ ،‬رادیولوژی‪ ،‬پیوند مغز و استخوان‪ ،‬کلینیک‪ ،‬ازمایشگاه‪،‬‬ ‫اکو‪ ،‬مامایی و زنان تهیه شده است‪.‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان افضلــی پــور کرمــان ضمــن قدردانــی از‬ ‫کمک های فعاالن اقتصادی از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون گفت‪:‬‬ ‫بســازی سیســتم سرمایشی بیمارســتان افضلی پور باهدف‬ ‫مناس ‬ ‫ارائــه بهتــر خدمات به بیماران و افزایش رضایتمندی شــهروندان‬ ‫انجا مشــده که عالوه برافزایش رفاه بیمــاران‪ ،‬مانع از گرمازدگی‬ ‫ان ها نیز می شود‪.‬محمدحســین مهرالحســینی افزود‪ :‬دستگاه های‬ ‫یشــده اند به کار گرفته‬ ‫کولرابــی برای بخش هایی که بیماران بستر ‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫یشــود و از اســپلیت هــا بــرای بخش هایــی ماننــد رادیولوژ ‬ ‫م ‬ ‫ازمایشگاه ها و بخش هایی که گرما و رطوبت به سیستم های ان ها‬ ‫اسیب وارد می کند استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار کرمــان گفــت‪:‬‬ ‫افــزودۀ باالیــی دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هم اکنــون یک صــد رشــته‬ ‫رونــق تولیــدات مس‪ ،‬فــرش و‬ ‫اموزشــی در ‪ ۲۵‬فرهنگ ســرا‬ ‫پته در کرمان‪ ،‬به دلیل استفاده‬ ‫و خانه هــای فرهنــگ توســط‬ ‫از مصالــح بومــی بــوده که بها‬ ‫شــهرداری با همکاری اداره کل‬ ‫دادن مجــدد به ایــن تولیدات‬ ‫مهران عالم زاده‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫می توانــد مــا را بــه خودکفایی‬ ‫صنایع دستی و اداره کل فنی و‬ ‫برســاند‪ .‬عالم زاده خاطرنشان‬ ‫حرفه ایارائهمی شود‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬رونق صنایع دســتی می تواند نقش و تاثیر‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید مهــران عالــم زاده با فراوانی در رشــد اقتصادی هر شــهر و جامعه ای‬ ‫اعالم این مطلب به رسانه ها افزود‪ :‬اگر در این داشــته باشــد و صــادرات محصــوالت ان‪،‬‬ ‫دوره‪ ،‬تغییر و تحولی در شهر می بینیم‪ ،‬ناشی از ارزش افــزوده مضاعفی را ایجاد می کند‪ .‬او بیان‬ ‫همراهیوحمایتشورایاسالمیشهرمنسجم کرد‪ :‬شهرداری کرمان همچنین در زمینۀ حمایت‬ ‫و متشــکل از نمایندگان کارشناســی بــوده که از از فعاالن صنایع دستی با مشارکت در بازاریابی‬ ‫طرح ها و برنامه های شهرداری حمایت کردند‪ .‬تولیدات ان ها به راه اندازی پویش های مختلف‬ ‫شهردار کرمان ادامه داد‪ :‬اگر شورا از برنامه های فروش و ســاخت مســتندهای مختلف ازجمله‬ ‫فرهنگــی و هنــری شــهرداری پشــتیبانی کنــد‪ ،‬مســتند پته کرمان اقدام کرده است‪ .‬عالم زاده‬ ‫شهرداری هم به عنوان تسهیل کننده می تواند از بــا اشــاره بــه تالش بــرای معرفی فــرش کرمان‪،‬‬ ‫فعالیت ســایر ارگان های دولتــی و خصوصی در خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری همچنین با اداره کل‬ ‫حوزه گردشــگری و صنایع دســتی حمایت کند‪ .‬میــراث فرهنگــی و اتاق بازرگانی اســتان جهت‬ ‫عال ـم زاده بــر توســعه رشــته های صنایع دســتی ثبــت کرمان به عنوان شــهر ملی صنایع دســتی‪،‬‬ ‫به عنوان زمینه ســاز اشــتغال خرد و پایدار تاکید مشــارکت داشــته که موجب جذب کمک های‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬صنایع دســتی‪ ،‬ترکیب هنر کشوری و فراهم سازی زمینۀ ثبت جهانی کرمان‬ ‫و صنعت اســت؛ همان طور که رشتۀ معماری‪ ،‬به عنوانشهرصنایع دستیمی شود‪.‬‬ ‫ترکیــب مهندســی و هنــر اســت‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی‬ ‫هــم از درامیختــن خالقیــت و هنر با ابــزار و فن بازارچه هــای محلــی و راه انــدازی بازارچــه‬ ‫تشکیل شــده است‪ .‬او‪ ،‬صنایع دستی را یک هنر صنایع دســتی «قلعــه محمــود» بــا همــکاری‬ ‫و صنعــت با نقش هویتی و فرهنگی‪ ،‬توصیف شــهرداری و میراث فرهنگی اســتان‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬عدم نیــاز به ســرمایه گذاری یکی از بزرگ ترین فروشــگاه های صنایع دســتی‬ ‫کالن در صنایع دســتی‪ ،‬از ویژگی هــای ایــن هنــر کشــور بــا عنــوان «دســت افرین» بــا همــکاری‬ ‫اســت که بــدون نیــاز به ســرمایه های بــزرگ در صنــدوق ملــی کارافرینــی و شــهرداری کرمــان‪،‬‬ ‫کارگاه های کوچکوحتیمنازلمی شودبهتولید ظرف روزهای اینده به بهره برداری می رســد که‬ ‫محصول اقدام کرد‪ .‬شــهردار کرمان با اشــاره به راه اندازی این فروشگاه به فروش بیشتر تولیدات‬ ‫اینکه فعالیت در عرصۀ صنایع دســتی به دلیل صنایع دستی و تبادل اثار در سطح ملی و تقویت‬ ‫بــوم اورد و در دســترس بــودن مواد اولیــه‪ ،‬ارزش بازار صنایع دستی کرمان کمکخواهد کرد‪.‬‬ ‫وضعیت کرونا در سه شهر استان قرمز شد‬ ‫جانشین رئیس ســتاد مدیریت کرونا استان‬ ‫کرمان گفت‪ :‬سه شهر این استان ازجمله رودبار‬ ‫جنــوب‪ ،‬کهنــوج و منوجــان در وضعیــت قرمــز‬ ‫کروناقرارگرفته اند‪.‬به گزارشایرنا‪،‬محمدصادق‬ ‫بصیــری در جمع رســانه ها افــزود‪ :‬لــذا ضرورت‬ ‫دارد کــه مســئوالن و مــردم تدابیــر الزم را اتخاذ‬ ‫کنند‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬همچنین ‪ ۱۱‬شــهر استان‬ ‫ازجمله بافت‪ ،‬بردســیر‪ ،‬بم‪ ،‬شــهربابک‪ ،‬قلعه‬ ‫گنج و کرمان در وضعیت نارنجی و ‪ ۹‬شــهر نیز‬ ‫زرد هستند‪ .‬جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا‬ ‫استان کرمان گفت‪ :‬وضعیت شهرهای جنوبی‬ ‫و شــرقی استان کرمان شکننده ارزیابی می شود‬ ‫که این امر هم به علت هم جواری با استان های‬ ‫هرمزگان و سیستانوبلوچستاناست کهاوضاع‬ ‫ایــن مناطــق باوجــود کنتــرل ورودی و خروجی‬ ‫خوب نیست‪ .‬او بابیان اینکه نشست مدیریت‬ ‫کرونــا اســتان کرمــان برگــزار نمی شــود تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬با علوم پزشــکی بم و جیرفت برای اعمال‬ ‫محدودیت هاتماسداشتیم‪.‬‬ ‫بصیــری افــزود‪ :‬امروز ســتاد کرونا با پیگیری‬ ‫منطقــه ای برگزار می شــود کــه امیدواریــم موج‬ ‫بیماریبهاستان کرمانبرنگردد‪.‬‬ ‫هیچمسئلهامنیتی‬ ‫در روندانتخاباتاستاننداشتیم‬ ‫رئیس ســتاد امنیــت انتخابات اســتان کرمان‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای برگــزاری انتخابــات در اســتان‬ ‫کرمــان گزارش امنیتی نداشــته ایم چراکه اشــراف‬ ‫خوبیداشتیموهمهورودی هایاستانبه وسیله‬ ‫یگا نهــای تــکاوری کنتــرل و فضای اســتان رصد‬ ‫می شودویگان هایپهپادیسپاه‪،‬نیرویانتظامی‬ ‫و ارتــش تمــام اســتان را رصــد می کننــد‪ .‬حمیــد‬ ‫شــمس الدینی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد‪:‬‬ ‫سالمت‪ ،‬مشارکت‪ ،‬رقابت و امنیت چهار مولفه‬ ‫درانتخاباتهستندکهامنیتشاملتامینامنیت‬ ‫عمومی انتخابات و وضعیت خاص شعب اخذ‬ ‫رای است‪ .‬او افزود‪ :‬از زمان اغاز فرایند انتخابات‬ ‫ستاد امنیت انتخابات استان و ستاد پیشگیری از‬ ‫جرائم و تخلفات انتخاباتی به تناسب و در زمان‬ ‫خود تشکیل و تصمیمات الزم اتخاذشده است‪.‬‬ ‫شمس الدینیتصریحکرد‪:‬ستادامنیتانتخاباتاز‬ ‫زماناغازفرایندانتخاباتفعالیتخودرااغاز کرده‬ ‫و هر هفته شوراهای تامین استان و شهرستان ها را‬ ‫برگزار وتمهیداتالزمحفاظتیوامنیتیرادر نظر‬ ‫گرفتــه و تا پایان زمان برگزاری انتخابات کماکان‬ ‫این ســتاد و شــوراهای تامین همه شهرستان ها و‬ ‫مرکزاستانبرایامنیتانتخاباتوحفاظتفعال‬ ‫هستند‪.‬مدیرکلامنیتیانتظامیاستانداریکرمان‬ ‫درادامهبیان کرد‪:‬یکیازتهدیداتامنیتی‪،‬تخلیه‬ ‫تلفنیاست کههمهافراد‪،‬سازمان هاونهادهادر‬ ‫معــرض این تهدید بوده اند و تذکرات زیــادی در‬ ‫این زمینه داده ایم چراکه هیچ کس و هیچ جایی‬ ‫مصونازتخلیهتلفنینیست‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ 10‬هــزار و‪300‬‬ ‫نفر نیرو تامین امنیت شــعب اخذ رای در اســتان‬ ‫کرمان را به عهده دارند که بخش قابل توجهی از‬ ‫این افراد از همکاران نیروی انتظامی و تعدادی از‬ ‫سالدینیتصریحکرد‪:‬‬ ‫بسیجیانعزیزهستند‪.‬شم ‬ ‫بیش از ‪ 40‬درصد ظرفیت نیروی انتظامی صرف‬ ‫امنیت عمومی می شود و نیروهای بسیج و سپاه‬ ‫عالوهبرنیروهایحفاظتشعب‪،‬نیرویاحتیاط‬ ‫در نظــر گرفته انــد به ویــژه در حفاظــت از اماکن‬ ‫طبقه بندی شــده‪ .‬رئیس ســتاد امنیت انتخابات‬ ‫استان کرمان گفت‪:‬ارتشنیزنیروهاییدر حالت‬ ‫احتیاط اماده دارد و قرارگاه شهید معمار مربوط‬ ‫به قرارگاه قدس در جنوب اســتان همکاران را به‬ ‫خدمتگرفتهاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 30‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫به سیتی نمی رود‬ ‫منچسترســیتی دیگــر بــه‬ ‫در برنامه هــای گواردیــوال‬ ‫فکــر جذب ســرخیو راموس‪،‬‬ ‫و مدیر ورزشــی این باشــگاه‬ ‫کاپیتان ســابق رئال مادرید‪،‬‬ ‫جایــی نــدارد‪ .‬همچنیــن اگر‬ ‫نیســت باوجوداینکــه چنــد‬ ‫الپورتــه قــرارداد خــود را‬ ‫هفتــه پیش مشــتاق امضای‬ ‫بــا ســیتیزن هــا تمدیــد کند‪،‬‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫قــرارداد بــا او بــود‪ .‬ســرخیو‬ ‫ســیتی می توانــد همچنــان‬ ‫راموس پس از ‪ 16‬فصل رئال‬ ‫از او در کنــار روبــن دیــاز‪،‬‬ ‫مادریــد را تــرک کــرد و اکنــون با چش ـم انداز ســتونز و ا کــه‪ ،‬همــان چهار بازیکــن دفاعی‬ ‫بی ســابقه ای در زندگی حرفه ای خود روبرو کــه در طــول ایــن فصــل بــرای گواردیوال به‬ ‫اســت‪ .‬بــدون قرارداد‪ ،‬ایــن مدافع باتجربه میــدان رفته انــد‪ ،‬اســتفاده کنــد‪ .‬ســیتیزن ها‬ ‫و اطرافیانــش در حــال یافتــن مقصــدی همچنیــن اریــک گارســیا را در پایــان فصــل‬ ‫هســتند که وی بتواند برای دو یا ســه ســال از دســت دادنــد امــا می تواننــد ب هجــای او‬ ‫اینــده در ان بــازی کند‪ .‬رامــوس‪ ،‬همان طور قــرارداد فرناندینیــو را بــرای یک ســال دیگر‬ ‫کــه خــودش در کنفرانــس مطبوعاتــی تمدیــد کننــد‪ .‬گفتنی اســت که ســیتی گزینه‬ ‫خداحافظ ـی اش اذعــان کــرد‪ ،‬دوســت دارد موردعالقه راموس نبود و او اکنون دو گزینه‬ ‫کــه به تیمــی بــزرگ در اروپا بپیونــدد که در را پیش رو دارد؛ پاری ســن ژرمن ومنچســتر‬ ‫انجــا همچنــان بــرای کســب همــه عناویــن یونایتد‪ .‬پاریس ـی ها خوشــحال خواهند شد‬ ‫قهرمانــی بجنگــد و همچنــان به افــزودن بر کــه یــک مدافــع میانــی کهن ـه کار‪ ،‬باتجربــه‬ ‫افتخاراتــی که در کارنامــه دارد ادامه دهد‪ .‬بــازی در مســابقات بــزرگ را بــه خدمــت‬ ‫در میان لیســت مقصدهای احتمالی راموس بگیــرد تــا ان ها را به کســب اولیــن قهرمانی‬ ‫نــام یکــی از باشــگاه های بــزرگ اروپــای‪ ،‬در چمپیونزلیــگ نزدیــک کنــد‪ ،‬یونایتــد نیــز‬ ‫به رغم اینکه همین چند هفته پیش با مدیر به دنبال یک مدافع میانی ســطح باال برای‬ ‫برنامه هــای رامــوس در ارتبــاط بودنــد‪ ،‬بــه همراهــی مگوایــر اســت‪ .‬پاریــس مقصــدی‬ ‫چشــم نمی خــورد‪ .‬ااس گزارش کرده اســت اســت که راموس بیشتر از همه دوست دارد‬ ‫کــه منچسترســیتی دیگــر قصــد نــدارد تــا بــا زیرا عالوه برداشتن سرمربی اسپانیایی زبان‬ ‫کاپیتان ســابق رئــال قرارداد ببنــدد‪ .‬در این در انجــا‪ ،‬با بســیاری از بازیکنان این تیم در‬ ‫گزارش به نقل از منبعی نزدیک به باشــگاه رئــال مادریــد یــا تیم ملی اســپانیا دوســت و‬ ‫ســیتی امده اســت کــه تقویت خــط دفاعی هم تیمی بوده است‪.‬‬ ‫رد شایعه استعفای مربی هلندی‬ ‫تیم ملی امارات‬ ‫شــایعات‬ ‫برخــاف‬ ‫برای صعود امارات به جام‬ ‫مطرح شده درباره استعفای‬ ‫جهانــی قطر را فراهم اورد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیم ملــی امارات‪،‬‬ ‫ایــن منبع رســمی با تکذیب‬ ‫او بــه کار خــود ادامــه‬ ‫چندبــاره شــایعات دربــاره‬ ‫خواهــد داد‪ .‬خبرگــزاری‬ ‫ادامه همــکاری مارویک در‬ ‫فن مارویک‬ ‫البیــان در خبــری ویــژه‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال امــارات‪،‬‬ ‫مدعــی شــد کــه اســتعفای‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه این‬ ‫فــن مارویــک ســرمربی تیم امــارات صحت ســرمربی گزینه فدراســیون فوتبــال امارات‬ ‫نــدارد و ایــن ســرمربی هلندی بــه کار خود بــوده و همچنــان هــم اســت‪ .‬ســرمربی‬ ‫در تیم ملی امارات ادامه خواهد داد‪ .‬این هلنــدی تیــم ملــی امــارات پــس از یــک‬ ‫خبرگــزاری بــه نقــل از یــک منبع رســمی در دوره کوتــاه حضــور‪ ،‬بــار دیگــر به کســوت‬ ‫فدراســیون فوتبــال امارات نقل قول داشــته ســرمربیگری تیــم ملــی امارات بازگشــت تا‬ ‫کــه اســتعفای مارویــک فقــط یــک شــایعه بتوانــد کار خــود را پیــش ببرد و به اهداف‬ ‫اســت و او در حــال برنامه ریــزی بــرای ترسیم شــده اش برســد‪ .‬نتایــج مارویــک بــا‬ ‫ادامــه همــکاری خــود اســت و می خواهــد امــارات در مقدماتــی جــام جهانــی رقــم‬ ‫بــه کار خــود در مســند ســرمربیگری تیــم خــورد کــه شــاگردان او موفــق شــدند تــا‬ ‫ملــی امــارات ادامــه دهد‪ .‬فــن مارویک در مالــزی‪ ،‬تایلنــد و اندونــزی را از پی ـش رو‬ ‫حــال برنامه ریــزی بــا دســتیاران خــود برای بردارنــد و در مســابقه پایانــی و جــدال‬ ‫هماهنگــی بیشــتر جهــت شــرکت تیــم ملی برای صدرنشــینی و صعود مســتقیم به دور‬ ‫امــارات در دور نهایــی مرحلــه مقدماتــی نهایی مقدماتی جام جهانی شــاگردان ون‬ ‫جام جهانی اســت تا بتواند زمینه های الزم مارویک موفق به شکســت ویتنام شدند‪.‬‬ ‫واکنش هری کین به تعویض‬ ‫مقابل اسکاتلند‬ ‫پــس از یــک نمایــش‬ ‫گیــت نیــز انتقــاد نکنــد‪ .‬کین‬ ‫پرانتقــاد برابــر اســکاتلند کــه‬ ‫در هــر دو مســابقه انگلیــس‬ ‫منجــر بــه تعویض هــری کین‬ ‫در یــورو ‪ 2020‬تعویض شــده‬ ‫شد‪ ،‬کاپیتان انگلیس می گوید‬ ‫اســت‪ ،‬برخالف جام جهانی‬ ‫که تصمیم سرمربی دراین باره‬ ‫‪ 2018‬در روســیه کــه او حتــی‬ ‫هری کین‬ ‫درســت بوده اســت‪ .‬انگلیس‬ ‫کبــار هــم تعویــض نشــد‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫پــس از بــرد یک بر صفــر برابر‬ ‫ستاره ‪ 28‬ساله انگلیس یکی‬ ‫کرواســی در نخســتین دیــدار خــود در یــورو از ســوت و کورترین بازی های خود با پیراهن‬ ‫‪ 2020‬در دومیــن گام برابــر اســکاتلند نمایش تیم ملی را برابر اسکاتلند تجربه کرد‪ .‬کین در‬ ‫ناامیدکننده ای داشــت و به تســاوی بدون گل طــول ‪ 74‬دقیقه حضــورش در زمین بازی تنها‬ ‫دست یافت تا سیل انتقادات از سوی هواداران ‪ 19‬بــاز بــه توپ ضربه زد هرچنــد بااین وجود‬ ‫این تیم به سوی سه شیرها سرازیر شود‪ .‬هری بازهــم بعید اســت که ســاوت گیــت در بازی‬ ‫کین‪ ،‬پس ازاینکه نتوانســت در مقابــل دروازه بعــدی انگلیــس برابــر جمهوری چــک کین را‬ ‫حریــف خطــری ایجــاد کنــد‪ ،‬تصمیم ســاوت از ابتــدا بــه زمیــن نفرســتد‪ .‬کین پــس از پایان‬ ‫گیــت دربــاره تعویــض خــود در بــازی برابــر مســابقه درباره تعویض شــدنش گفت‪« :‬این‬ ‫اســکاتلند را پذیرفت و هرچنــد ناراحتی خود هم بخشــی از بازی اســت‪ .‬سرمربی احساس‬ ‫را از تعویض در ‪ 16‬دقیقه مانده به پایان بازی کرد که این تصمیم درستی است و به ان عمل‬ ‫پنهان نکرد اما مراقب بود تا از تصمیم ساوت کرد‪».‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫امیرعابدزاده منتظر است‬ ‫امیرعابدزادهدروازه بانتیمملی کهدر منامهودر بازی‬ ‫با کامبوج فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را پیدا کرد‬ ‫منتظردریافتیکپیشنهادجدیبرایتغییروضعیتش‬ ‫در فوتبال پرتغال است‪ .‬هنوز رسانه های پرتغالی خبری‬ ‫از پیشنهاد جدید برای امیر عابدزاده دروازه بان اینده دار‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران نداده اند؛ اما این دروازه بان جوان‬ ‫امیــدوار اســت بــا‪ 102‬ســیو در ‪ 29‬بــازی و حضــور در رده‬ ‫سوم دروازه بانانی که بیشترین سیو را در لیگ برتر پرتغال‬ ‫داشته اند با پیشنهاد بهتری برای بازی در این لیگ مواجه‬ ‫شودودرنهایتتیمخودرادر فوتبالپرتغالتغییردهد‪.‬‬ ‫قرارداد امیر عابدزاده با ماریتیمو پایان یافته و باشگاه به‬ ‫دنبال تمدید قرارداد این دروازه بان ایرانی است و انجام‬ ‫ایــن کار را به بازگشــت امیــر عابــدزاده از اردوی تیم ملی‬ ‫فوتبالایرانموکول کردهاست‪.‬علیعلیپور دیگربازیکن‬ ‫ایرانی هم در ماریتیمو حضور دارد اما تکلیف او مشخص‬ ‫است به این دلیل که یک فصل دیگر با ماریتیمو قرارداد‬ ‫دارد‪.‬تیمی کهاینفصلوبادرخششدرهفته هایپایانی‬ ‫بازی هادرجدولمسابقاتباقیماند‪.‬نکتهجالباینکه‬ ‫رســانه های پرتغالی در روزهای اخیر خبر از حضور ســید‬ ‫پیام نیازمند دروازه بان تیم ســپاهان در تیم پورتیموننزه‬ ‫خبــر داده اند‪ .‬درصورتی که حضور ایــن دروازه بان در تیم‬ ‫مورداشــاره نهایی شــود دو دروازه بان تیم ملی در فصل‬ ‫ایندهدر فوتبالپرتغالباهمرقابتخواهند کرد‪.‬چندی‬ ‫پیشبهبهانهادامهحضور امیرعابدزادهدر تیمماریتیمو‬ ‫دروازه بان برزیلی این باشــگاه خواستار فســخ قراردادش‬ ‫و بازگشت به فوتبال برزیل شده بود و این بدین معنی‬ ‫اســت که احتماال باشــگاه ماریتیمــو از تمدید قــرارداد با‬ ‫دروازه بانایرانی اشبه یقیندستپیداکردهاست‪.‬درغیر‬ ‫این صورت به دروازه بان برزیلی اجازه جدایی از باشگاه‬ ‫را نمــی داد‪ .‬کمتــر از دو هفته دیگــر دور جدید تمرینات‬ ‫اماده ســازی تیم ماریتیمو اغاز خواهد شــد و حضور امیر‬ ‫عابــدزاده در تمرینات بدین معنی خواهد بود در فصل‬ ‫جدید هم شاهد حضور او در چارچوب درواز ه ماریتیمو‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫برنامه کامل ایران‬ ‫در مقدماتی جام جهانی‬ ‫مشخص شده است‬ ‫بازی های‬ ‫دشوار تیم ملی‬ ‫در مهرماه‬ ‫براساسبرنامهبازی هایمقدماتیجامجهانی‬ ‫و با احتمال ‪ 50‬درصد‪ ،‬تیم ملی کار خود را مقابل‬ ‫شاگردان برانکو ایوانکوویچ شروع خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫گــزارش ورزش ســه‪ 12 ،‬راه یافتــه به مرحله نهایی‬ ‫مقدماتی جام جهانی ‪ 2022‬قطر در اسیا مشخص‬ ‫شد و تیم ملی فوتبال ایران نیز باوجود کار سختی‬ ‫که داشت موفق شد با کسب رتبه اول گروه دوم‬ ‫در جمع این ‪ 12‬تیم حضور یابد‪ .‬تیم های راه یافته‬ ‫به این مرحله به دو گروه‪ 6‬تیمی تقسیم می شوند‬ ‫و پس از برگزاری بازی ها به صورت رفت وبرگشت‪،‬‬ ‫مهــای اول و دوم هــر گروه به صورت مســتقیم‬ ‫تی ‬ ‫جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد؛‬ ‫تیم های ســوم دو گروه باهم بازی کرده و در یک‬ ‫پلی اف دیگر شــانس خــود را برای صعود به جام‬ ‫جهانــی امتحان خواهنــد کرد‪ .‬نحوه قرعه کشــی‬ ‫مسابقات بر اساس سیدبندی خواهد بود که طبق‬ ‫جایگاه تیم ها در رنکینگ فیفا صورت می گیرد‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬این ‪ 12‬تیم در ‪ 6‬سید دو تیمی تقسیم‬ ‫یشــوند و طبق قرعه کشــی‪ 6 ،‬تیم از ‪ 6‬ســید در‬ ‫م ‬ ‫یــک گــروه و ‪ 6‬تیــم دیگر از ‪ 6‬ســید در گروه دیگر‬ ‫قــرار خواهنــد گرفت‪ .‬کنفدراســیون فوتبال اســیا‪،‬‬ ‫زمــان ایــن قرعه کشــی را روز اول جــوالی (‪ ۱۰‬تیر)‬ ‫در کواالالمپور مالزی اعالم کرده است‪ .‬درحالی که‬ ‫حــدود از دو هفتــه بــه برگزاری این قرعه کشــی و‬ ‫مشــخص شــدن حریفــان ایــران در راه صعــود به‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2022‬باقی مانــده‪ ،‬گمانه زنی ها در‬ ‫خصوص هم گروهی های احتمالی این تیم به اوج‬ ‫خود رسیده است‪ .‬بر اساس سیدبندی اعالم شده‬ ‫احتمال هم گروهی تیم ملی با ‪ 10‬تیم مختلف در‬ ‫ایــن مرحله وجود دارد و تنها تیمی که نمی تواند‬ ‫هم گروهی ایران شود‪ ،‬ژاپنی است که در سید یک‬ ‫حضور دارد‪ .‬با در نظر گرفتن تمامی احتماالت و‬ ‫طبق الگویی که در برگزاری چنین تورنمنت هایی‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا از ان اســتفاده می کنــد‬ ‫برنامــه بازی های تیم ملــی در این مرحله را ازنظر‬ ‫زمانی و با در نظر گرفتن حریفان احتمالی در ادامه‬ ‫مرورمی کنیم‪.‬‬ ‫مالقات با برانکو در ایستگاه اول‬ ‫طبق این الگو تیم یک گروه (تیم ایران با توجه‬ ‫به اینکه در ســید یک حضور دارد‪ ،‬تیم یک گروه‬ ‫یشــود‪ ).‬در اولین بازی میزبان تیم‬ ‫خود نامیده م ‬ ‫پنج گروه خواهد بود‪ .‬به این ترتیب احتمال شروع‬ ‫یهــای مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2022‬مقابــل‬ ‫باز ‬ ‫شــاگردان برانکو ایوانکوویچ وجــود دارد‪ .‬در این‬ ‫ســید دو تیم عمان و ســوریه حضور دارند‪ .‬سوریه‬ ‫در دور قبل تنها تیمی بود که موفق به شکســتن‬ ‫قفل دروازه تیم ملی شد و عمان هم که با برانکو‬ ‫ایوانکوویچ در این دوره شگفتی ساز بود و با توجه‬ ‫به خاطراتی که فوتبال ایران با این سرمربی دارد‪،‬‬ ‫می تواند یک حریف جذاب در گام نخست باشد؛‬ ‫حریفی که تیم ملی ایران با هدایت ســرمربی ان‬ ‫در ســال ‪ 2006‬صعودی بی دردسر به جام جهانی‬ ‫المان داشــت‪ .‬تیــم ملــی در گام دوم و به فاصله‬ ‫کمتر از یک هفته باید مقابل تیم چهار گروه خود‬ ‫قــرار بگیــرد؛ عــراق یا چیــن دومین حریــف ایران‬ ‫خواهند بود؛ حریفانی که تیم ملی باید بر اساس‬ ‫برنامه برای رویارویی با ان ها به کشورشــان ســفر‬ ‫کند‪ .‬اوج هیجان در ماه مهر‬ ‫طبق برنامه بازی ها‪ ،‬تیم ملی دو بازی بعدی‬ ‫خود را در مهرماه برگزار خواهد کرد؛ بازی هایی که‬ ‫مقابل قدرتمندترین تیم های گروه انجام خواهند‬ ‫شد چراکه تیم ملی باید ابتدا به عنوان میهمان به‬ ‫مصاف تیم شــماره سه گروه خود برود؛ تیمی که‬ ‫یا امارات خواهد بود و یا عربستان‪ .‬به این ترتیب‬ ‫احتمال سفر تیم ملی به عربستان در ماه مهر وجود‬ ‫دارد؛ البته اگر بازی ها به صورت رفت وبرگشت و به‬ ‫میزبانی تمامی کشورها برگزار شود‪ .‬در گام بعد و‬ ‫بازی شماره چهار‪ ،‬تیم ملی باید به عنوان میزبان به‬ ‫مصاف تیم شماره دو گروه خود برود؛ کره جنوبی‬ ‫یــا اســترالیا‪ ،‬یکــی از حریفــان ایــران در ایــن دیدار‬ ‫خواهند بود‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬هیجانی اساسی را در‬ ‫مهرماه شاهد خواهیم بود که برنامه بازی های تیم‬ ‫ملی در ان به شهر زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫پایان کار با ضعیف ترین تیم گروه‬ ‫یکی از بزرگ ترین مزایای حضور در سید یک‪،‬‬ ‫بازی با تیم ســید شــش در هفته پایانی مسابقات‬ ‫اســت‪ .‬این گونه که تیم ملــی اخرین بازی مرحله‬ ‫رفت وبرگشــت خــود را بایــد بــا ضعیف ترین تیم‬ ‫گــروه خــود برگزار کنــد که در صورت گــره خوردن‬ ‫کار و نیــاز مبــرم بــه پیــروزی می توانــد یک مزیت‬ ‫بزرگ به حساب بیاید؛ یکی از دو تیم ویتنام و لبنان‬ ‫حریف ایران در بازی شماره پنج خواهند بود؛ که‬ ‫در روزهــای پایانی ابان مــاه باید در خانه پذیرای‬ ‫ملی پوشان کشورمان باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خط و نشان سرمربی استرالیا برای انتقام از ایران‬ ‫گراهام ارنولد‪ ،‬سرمربی تیم ملی استرالیا‪ ،‬به‬ ‫دنبال رستگاری در مقابل ایران است‪ .‬اخرین بازی‬ ‫گراهام ارنولد در ترکیب تیم ملی استرالیا لکه ننگی‬ ‫بر دوران بازی های ملی او اســت‪ ،‬مسابقه ای که‬ ‫زخمی ابدی بر تن فوتبال استرالیا باقی گذاشت‪.‬‬ ‫در ‪ 29‬نوامبــر ســال ‪ 1997‬در ورزشــگاه ملبــورن‬ ‫کریکــت گراند‪ ،‬اســترالیا دو بر صفــر از ایران جلو‬ ‫بود و به نظر می رســید که ناکامی طوالنی مدت‬ ‫ان ها در رسیدن به جام جهانی پایان یافته است‪.‬‬ ‫بعد جیمــی جامپر معروف اســترالیایی به زمین‬ ‫پریــد‪ ،‬خــودش را درون دروازه ایــران پــرت کرد و‬ ‫یــک توقف نســبتا طوالنی در ابتــدای نیمه دوم‬ ‫بــازی و پــس از گل دوم اســترالیا به وجــود اورد‪.‬‬ ‫ارنولد با به خاطر اوردن ان روز می گوید‪« :‬خیلی‬ ‫جالــب اســت که مردم هنــوز درباره ان مســابقه‬ ‫صحبــت می کنند‪ .‬من تمام بازیکنانــی که در ان‬ ‫نبــازی حاضر بودند را بــه یاد دارم‪،‬‬ ‫زمــان در زمی ‬ ‫ان ها همه جمع شدند و این واقعا یک توقف و‬ ‫شکســت در بازی بود‪ .‬ازنظر ذهنی ما یک دفعه‬ ‫خاموش شدیم‪ ،‬به جای اینکه نتیجه دو بر صفر‬ ‫مــا را باانگیز هتــر کند‪ ،‬ما کامال خاموش شــدیم و‬ ‫نهــا خیلــی اماده بــه بازی برگشــتند و دو بر دو‬ ‫ا ‬ ‫کردنــد‪ ».‬اســترالیا و ایــران درمجمــوع دو بــازی‬ ‫رفت وبرگشت به تساوی سه بر سه دست یافتند‬ ‫و ایران با گل زده بیشتر در خانه حریف به جام‬ ‫جهانــی صعود کــرد‪ .‬ارنولد ادامــه داد‪« :‬برای ما‬ ‫ویران کننده بود‪ .‬تری ونبلز بعد از بازی‪ ،‬گفت که‬ ‫این ناعادالنه ترین نتیجه ای بود که در زندگی اش‬ ‫نیــک پایان ناراحت کننــده برای‬ ‫دیده اســت‪ .‬ای ‬ ‫یهــای ملی من بود‪ ».‬تقریبــا پس از یک ربع‬ ‫باز ‬ ‫قرن‪ ،‬اکنون ممکن است ارنولد فرصت رستگاری‬ ‫و گرفتــن انتقام ان بازی تلخ برای اســترالیایی ها‬ ‫را بــه دســت اورده باشــد‪ .‬ارنولــد به تازگــی تیــم‬ ‫ملی استرالیا را با پیروزی بر کویت‪ ،‬تایوان‪ ،‬نپال‬ ‫و اردن از مرحلــه اول مســابقات مقدماتــی جام‬ ‫جهانــی ‪ 2022‬قطر به مرحله بعد هدایت کرده‬ ‫اســت‪ .‬اکنون اما کار سخت تر می شود‪ .‬در کمتر از‬ ‫دو هفته دیگر استرالیایی ها خواهند فهمید که در‬ ‫مرحلهحساسبعدیبا کدامپنجتیمدیگرهم گروه‬ ‫خواهند بود‪ ،‬جایی که تنها دو تیم برتر در گروه به‬ ‫مرحلهنهاییجامجهانیصعودخواهند کرد‪.‬یکی‬ ‫از تیم هایی کهاحتمالداردبااسترالیاهم گروهشود‪،‬‬ ‫ایران است‪ .‬به شکلی باورنکردنی استرالیا از همان‬ ‫شب تلخ در سال ‪ 1997‬حتی یک بار هم در سطح‬ ‫بزرگساالن با ایران روبرو نشده است‪ .‬حتی پس از‬ ‫انتقال اســترالیا از اقیانوسیه به کنفدراسیون اسیا در‬ ‫سال ‪ ،2006‬سرنوشت هنوز هم این دو تیم را از هم‬ ‫جدا می کند‪ .‬سرنوشــت البته بازهم بــازی دیگر در‬ ‫استین دارد و استرالیا حتی در صورت هم گروه شدن‬ ‫بــا ایران‪ ،‬به دلیل محدودیت های سفت وســخت‬ ‫ورود و خــروج بــه ایــن کشــور از بازی های خانگی‬ ‫محروم اســت و بازهم نمی توانــد در خاک خودی‬ ‫انتقامــی را که ســال ها در انتظــارش بــوده‪ ،‬از ایران‬ ‫بگیرد؛ اما ارنولد نمی خواهد که انتقام را بیش از این‬ ‫به تعویق بیندازد‪« :‬بگذارید ایران حریف ما شود‪.‬‬ ‫این خاطره ای اســت که همیشــه در یاد ما بوده و‬ ‫مــن می خواهم که ان را درســت کنم‪ .‬ان بازی‬ ‫اخریــن بــاری بود که مــن برای تیــم ملی توپ‬ ‫زدم‪ .‬بالفاصله بعد از بازی با ایران بازنشســته‬ ‫شدم‪ .‬اگر ما با ایران هم گروه شویم هرکجا که‬ ‫باهم بازی کنیم برای من مهم نیست‪ .‬اهمیتی‬ ‫نــدارد کــه بــا چــه تیمــی بــازی می کنیــم‪ ،‬کجــا‬ ‫بــازی می کنیــم‪ ،‬مــا برای بردن تمــام بازی ها به‬ ‫زمین می رویم و با روش خودمان بازی می کنیم‪.‬‬ ‫باانــرژی خیلــی زیــادی بازی می کنیــم و اصولمان‬ ‫پابرجا باقی می ماند‪».‬‬ ‫رادوشوویچ همچنان‬ ‫دلخور است‬ ‫باوجوداینکهباشگاهپرسپولیسمبلغیبرایپرداخت‬ ‫مطالبــات دروازه بان کــروات خود فراهم کرده اســت‪ ،‬اما‬ ‫بــه نظر می رســد ایــن دروازه بان به خاطر ناراحتــی از رفتار‬ ‫برخی مدیران باشگاه قصد بازگشت ندارد‪ .‬در هفته های‬ ‫اخیر مدیران باشگاه پرسپولیس تالش زیادی انجام دادند‬ ‫تا نظر رادوشوویچ را جلب کرده و این دروازه بان به ایران‬ ‫برگرددوقراردادشرافسخنکندامابهنظرمی رسدمدیران‬ ‫پرسپولیسچنداندراینکارموفقنبوده اند‪.‬باوجوداینکه‬ ‫پرســپولیس‪ ۷۰‬هــزار یــورو از‪ ۱۳۰‬هزار یوروی درخواســتی‬ ‫رادوشوویچ را برای بازگشت او فراهم کرده‪ ،‬اما یک منبع‬ ‫مطلعدر باشگاهپرسپولیسبهایسنااطالعداد کهمشکل‬ ‫رادوشوویچ صرفا مباحث مالی نیست و او از رفتار مدیران‬ ‫باشگاه بسیار ناراحت است و همین امر موجب شده در‬ ‫بازگشــت به تهران مردد باشــد‪ .‬از طرف دیگر همسر گلر‬ ‫کرواتهمچندانراضیبهبازگشتشوهرشنیستوبه‬ ‫همینخاطربهنظرمی رسداحتمالبازگشترادوشوویچ‬ ‫بسیار کم باشد‪ .‬گفته می شود قرار است رادوشوویچ در‪۵‬‬ ‫روز اینده تصمیم نهایی را بگیرد‪ .‬او نامه فسخ قراردادش‬ ‫را به باشــگاه داده و درصورتی که رونوشــت ان را برای فیفا‬ ‫ارســال کنــد‪ ،‬عمل فســخ قــرارداد انجام شــده اســت‪ .‬اگر‬ ‫رادوشوویچرسماقراردادشرافسخ کند‪،‬باتوجهبهاین که‬ ‫باپرسپولیسسهفصلدیگرقرارداددارد‪،‬احتماالپرسپولیس‬ ‫با پرونده‪ ۸۰۰‬هزار یورویی جدیدی روبه رو می شود‪ .‬این‬ ‫یعنیپرسپولیسبایدمطالباتسهفصلاینده گلر کروات‬ ‫را نیز پرداخت کند بدون این که از او استفاده کند‪ .‬مدیران‬ ‫باشگاهپرسپولیسکهخودرامیراث دارپرونده هایگذاشته‬ ‫می دانستند‪،‬حاال بارفتارهایی کهمی کننددر حالتدارک‬ ‫پروندهجدیدبرایسرخ هاهستندکهاحتماالمدیرانبعدی‬ ‫برایبستناینپروندهبایدتالشکنند‪.‬‬ ‫کاتانچ عراقی ها را تهدید‬ ‫به شکایت به فیفا کرد‬ ‫سرمربی اسلوونیایی تیم ملی فوتبال عراق‪ 10‬روزبه‬ ‫فدراسیون فوتبال این کشور فرصت داد که مطالبات او را‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬او تاکید کرد که در غیر این صورت به فیفا‬ ‫شکایتخواهد کرد‪.‬شکستبرابرایراندر انتخابیجام‬ ‫جهانی‪ 2022‬شرایط را برای کاتانچ بحرانی کرد و باعث‬ ‫شد تا این مربی باوجود نتایج خوبی که کسب کرده بود‬ ‫از کار برکنار شود‪.‬روزنامهاسپورتعراقنوشت که کاتانچ‬ ‫در نامه ای که به فدراســیون عراق نوشــته است‪ 10‬روزبه‬ ‫ان ها فرصت داده تا مطالبات او را پرداخت کنند‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورتبهفیفاشکایتخواهد کرد‪.‬فدراسیونفوتبال‬ ‫عراقبهدنبالانتخابجایگزینیبرای کاتانچاستوبه‬ ‫نظر می رســد که همچنان کارلوس کــی روش جدی ترین‬ ‫گزینهبرایهدایتعراقی هااست‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل (سند ذمه)‬ ‫‪ -9-678‬برابر درخواست خانم زهره مومن به شرح وارده ‪– 140005007141004177‬‬ ‫‪ 1400/02/29‬به موجب پرونده اجرائی ‪ 139904007141000387/1‬و به شماره بایگانی ‪9900449‬‬ ‫یک دستگاه خودرو پیکان تیپ ‪ ۱۶۰۰‬به شماره پالک انتظامی ایران ‪ ۳۲۸ - ۲۶‬ج ‪ ۸۴‬مدل‬ ‫‪ 1380‬متعلق به مرحوم علی رضائی نام پدر‪ :‬محمد علی تاریخ تولد‪ 1359/06/20 :‬شماره ملی‬ ‫‪ 0681232961‬ش‪.‬ش ‪ ۲۴۹۷‬مدیون پرونده اجرائی کالسه فوق که به استناد سند ازدواج شماره‬ ‫‪ 1383/07/27 -۱۲۶۱۰‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ -۳۹‬شهر بجنورد استان خراسان شمالی (تعداد ‪۱۰۰‬‬ ‫سکه طالی تمام بهار ازادی) که پس از تسعیر سکه به قیمت روز در قبال مبلغ ‪10/250/000/000‬‬ ‫ریال بابت طلب خانم زهره مومن و مبلغ ‪ -512/500/000‬ریال نیم عشر اجرائی بازداشت گردیده‬ ‫است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ‪ 190/000/000‬ریال (معادل نوزده میلیون‬ ‫تومان) براورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهار شنبه در محل‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم از‬ ‫طریق مزایده به فروش می رسد‪ ،‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر‬ ‫شده و در جلسه شرکت نمایند‪ .‬مزایده فقط در یک نوبت در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/16‬برگزار‬ ‫می گردد و از مبلغ نوزده میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‬ ‫و طبق ماده ‪ ۱۳۶‬اصالح ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت‬ ‫از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد‬ ‫از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده‬ ‫است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و ضمنا کلیه بدهی های خوروی‬ ‫مذکور (خالفی ‪ -‬پارگینک ‪ -‬هزینه دفترخانه و غیره) بر عهده برنده مزایده خواهد بود و حق مزایده‬ ‫و نیم عشر نقدا دریافت میگردد‪ .‬چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد‬ ‫از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس‪:‬‬ ‫نوع سواری پیکان‪ ،۱۶۰۰ ،‬مدل ‪ ،۱۳۸۱‬رنگ سفید‪ ،‬تعداد سیلندر ‪ ۴‬عدد‪ ،‬سوخت تک سوز بنزین‪،‬‬ ‫به شماره شاسی ‪ ۸۱۴۰۲۹۶۱‬موتور ‪ ۹۱۱۲۸۰۲۲۶۲۳‬دارای ‪ ۴‬حلقه الستیک نسبتا ضعیف‪ ،‬و در‬ ‫بررسی به عمل امده توسط کارشناس مشخص شده تعمیرات اساسی خودرو شامل وضعیت بدنه و‬ ‫تجهیزات و رنگ امیزی کامل (به استثنای سقف) اقدام و اصطالحا دو رنگ میباشد و در بدنه خودرو‬ ‫اثار ضربدیدگی در سر شاسیها و صندوق عقب مشخص شده است ‪ -‬محل استقرار ماشین جهت‬ ‫بازدید‪ :‬بجنورد پارکینگ (امام رضا) بنیاد سابق جنب زندان بجنورد واقع گردیده است‪ .‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/3086‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی اتوبوس بی ‪ 70‬ار به شماره انتظامی ایران ‪ 898 -63‬ن ‪ 14‬به‬ ‫برگ سبز خودرو پژو ‪ GLX 405‬به رنگ زرد به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 955 -13‬ت ‪ 63‬به شماره موتور ‪ 124K1115635‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM11VE4HK011892‬مدل ‪ 1396‬به نام سید اسداله موسوی‬ ‫اغچه بدی فرزند سید محمود شماره شناسنامه ‪ 69‬و کدملی ‪1291122427‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودرو کامیون باری چوبی بنز ال ‪ 52/1921‬به رنگ سبز روغنی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 413 -71‬ع ‪ 22‬به شماره موتور ‪ 10055695‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ 16573122‬مدل ‪ 1368‬به نام محمود زمانی بروجنی فرزند نظرعلی‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 243‬و کدملی ‪ 4650398185‬صادره از بروجن مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫شماره موتور ‪ D7A155635‬و شماره شاسی ‪IRBD817A71D003809‬‬ ‫مدل ‪ 1381‬به نام ایرج غریبی فرزند رشید شماره شناسنامه ‪ 140‬صادره از‬ ‫شیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز و سندکمپانی خودرو وانت سیستم اریسان تیپ‬ ‫‪ PU1- OHVG-CNG‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 122 -13‬ط ‪ 68‬به شماره موتور ‪ 118J0026980‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAB66PE7GV661185‬مدل ‪ 1395‬به نام قاسم اسکندریان فرد فرزند‬ ‫محمدرضا شماره شناسنامه ‪ 105‬کدملی ‪ 5759931687‬صادره از چادگان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 30‬خــرداد ماه ‪ 20 / 1400‬ژوئن ‪ 09 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1097‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سامانه های مانیتورینگ و کنترل هوشمند‬ ‫شرایط محیطی تولید شد‬ ‫محققاندر یکشرکتدانش بنیانموفقبهطراحیوساختسامانه هایمانیتورینگو کنترل‬ ‫ان هادر کشور شدند‪.‬به گزارشمهربهنقلاز صندوقنواوریوشکوفایی‪،‬مجتبیایزدیمدیرعامل‬ ‫یک شرکت داشت بنیان در مورد محصوالت این شرکت گفت‪ :‬شرکت ما از سال ‪ ۱۳۸۲‬فعالیت‬ ‫خود را در پارک علم و فناوری یزد در زمینه طراحی و ساخت سامانه های مانیتورینگ و کنترل ان ها‬ ‫اغاز کرد و موفق به طراحی و ساخت سامانه های (‪ )BMS‬و (‪ )EMS‬مانیتورینگ شد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ما بعد از عضویت در پارک علم و فناوری‪ ،‬با حمایت صندوق نواوری به عنوان شرکت دانش بنیان‬ ‫معرفی شدیم‪ .‬او درباره محصول تولیدشده در این شرکت نیز گفت‪ :‬سامانه های مانیتورینگ این‬ ‫قابلیت را دارد که کارهای مانیتور همه دســتگاه های کارخانه های داروســازی را انجام دهد‪ .‬البته‬ ‫شــرکت ما به طورکلی در حوزه های بهداشــت‪ ،‬درمان‪ ،‬کارخانه های داروســازی و مراکز مخابراتی‬ ‫(‪)Data Center‬فعالیت می کند‪ .‬او این شرکت را از بزرگ ترین سامانه های یکپارچه کشوری‪ BMS‬و‬ ‫‪ EMS‬دانست و بیا ن کرد‪ ۴۰۰:‬شرکت‪ ،‬سازمان دولتی و خصوصی از مشتریان ما هستند‪ .‬ما حدود‬ ‫‪ ۵۰‬سنسور در ‪ ۸۰‬شهر کشور نصب و راه اندازی کرده ایم‪ .‬ایزدی در ادامه به تسهیالت دریافتی این‬ ‫شرکت از صندوق نواوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت‪ :‬تنوع تسهیالت صندوق نواوری برای ما‬ ‫خوببودهاستچراکهتوانستیمبا کمکصندوقمحصوالتخودراتوسعهدهیمواینحمایت‬ ‫موجب شد تا در نمونه سازی با توجه به حساسیت هایی که وجود دارد‪ ،‬با مشکل مواجه نشویم‪.‬‬ ‫ظرفیت هایهالل احمرایران‬ ‫بین المللیاست‬ ‫نالمللی‬ ‫رئیسدفترنمایندگیفدراسیونبی ‬ ‫صلیــب ســرخ و هالل احمر گفت‪ :‬فدراســیون‬ ‫خواهان ارتقای جایگاه و فعالیت هالل احمر‬ ‫نالمللــی بــا توجــه بــه‬ ‫ایــران در ســطح بی ‬ ‫ظرفیت های این جمعیت ملی است و برنامه‬ ‫نشــده‬ ‫عملیاتــی ایــن اقــدام نیز تهیــه و تدوی ‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا از جمعیت هالل احمر‪،‬‬ ‫عطا دورانی در دیدار با محمدحسن قوسیان‬ ‫مقدمدبیر کلجمعیتهالل احمرایرانضمن‬ ‫قدردانــی از شــرایط و تســهیالت فراه مشــده‬ ‫از ســوی هالل احمــر بــرای ادامه فعالیت دفتر‬ ‫فدراسیوندرایرانابرازامیدواری کرد کهشرایط‬ ‫فعالیتدر ایرانتسهیلوهمکاریهالل احمر‬ ‫ایران با فدراسیون توسعه و گسترش بیشتری‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در مــدت همــکاری ‪۱۶‬‬ ‫سالهبافدراسیون‪،‬تعریف گستردگیفعالیت‬ ‫هالل احمرایرانرابسیارشنیدهبودماماانچهدر‬ ‫کشورایرانوازفعالیت هایمنسجمهالل احمر‬ ‫ایران دیدم بیشتر از حد تصور و شنیده ها بود‪.‬‬ ‫شهــای مختلــف هالل احمر ایــران باهم‬ ‫بخ ‬ ‫بسیار هماهنگ هستند و خیلی جالب است‬ ‫که سیستم گسترده هالل احمر با این انسجام‬ ‫درونی فعالیت دارد‪ .‬سایر جمعیت های ملی‬ ‫از اینویژگیبرخوردار نیستندامادر هالل احمر‬ ‫ایرانهماهنگیستادومحیطبسیارباالست‪.‬‬ ‫تجربهراه اندازیخانه هایهالل‬ ‫موردتوجهویژهفدراسیون‬ ‫دورانــی با قدردانی از اقدامات هالل احمر‬ ‫بــرای فعالیــت مجــدد دفتــر فدراســیون در‬ ‫ایــران تاکیــد کــرد‪ :‬با همــکاری معاونــت امور‬ ‫نالملــل و حقــوق بشردوســتانه جمعیــت‬ ‫بی ‬ ‫هالل احمــر ایران‪ ،‬ظرفیت های این جمعیت‬ ‫نالمللــی احصــا و ایــن‬ ‫تهــای بی ‬ ‫بــرای فعالی ‬ ‫گــزارش بــه فدراســیون ارائ هشــده کــه در راس‬ ‫یهــا‪ ،‬ظرفیت خان ههــای هالل‬ ‫ایــن توانمند ‬ ‫بــوده و فدراســیون عالقه مند اســت به شــکل‬ ‫خــاص و ویــژه روی ایــن ظرفیت که به بحث‬ ‫تاب اوری و اموزش اقشــار مردمی می پــردازد‪،‬‬ ‫کار کنــد‪ .‬خان ههــای هــال یکــی از طرح های‬ ‫موفق است که برای فدراسیون حائز اهمیت‬ ‫نالمللی بســیار‬ ‫بــوده و می توانــد انعــکاس بی ‬ ‫مناسبیهمداشتهباشد‪.‬رئیسدفترنمایندگی‬ ‫نالمللیجمعیت هایصلیبسرخ‬ ‫فدراسیونبی ‬ ‫و هالل احمــر در کشــور ایــران ادامه داد‪ :‬نکته‬ ‫حائز اهمیت دیگر در نشست های برگزارشده‬ ‫نالملل‪ ،‬توجه به انعکاس‬ ‫با معاونت امور بی ‬ ‫اقدامات انجام شــده از سوی هالل احمر ایران‬ ‫است که با توجه به گستردگی این اقدامات‪،‬‬ ‫رویهالزمبرایانعکاسایناقداماتوخدمات‬ ‫به زبان انگلیسی فراهم و در مدت چهار ماه‬ ‫نالمللی خدمات‬ ‫گذشته در حوزه انعکاس بی ‬ ‫هالل احمرایرانوروابطعمومیواطالع رسانی‬ ‫کارهای خوبی انجام شده است‪ .‬دورانی تاکید‬ ‫کرد‪:‬در جلساتهفتگیمنظمی کهبادبیر کل‬ ‫نالمللیجمعیت هایصلیبسرخ‬ ‫فدراسیونبی ‬ ‫و هالل احمــر برگزار می کنیم‪ ،‬شــیوه ها و روش‬ ‫کــه می توانــد موجب ارتقای ســطح فعالیت‬ ‫هالل احمــر ایران در منطقه شــود‪ ،‬مــرور کرده‬ ‫و برای ان اســتراتژی خاصی در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫فدراســیون خواهان ارتقای جایگاه و فعالیت‬ ‫نالمللیباتوجهبه‬ ‫هالل احمرایراندرسطحبی ‬ ‫ظرفیت های این جمعیت ملی است و برنامه‬ ‫عملیاتیایناقدامتهیهوتدوین شدهاست‪.‬‬ ‫کانالدریافتکمک هایبشردوستانه‬ ‫وی همچنین به بســته شــدن کانال مالی‬ ‫انتقال کمک های بشردوســتانه به ایــران براثر‬ ‫تحریم ها نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬راهکارهایی‬ ‫به فدراســیون برای ایجاد کانال مالی دریافت‬ ‫کمک های بشردوســتانه ارائ هشــده که یکی از‬ ‫اینراهکارها‪،‬تشکیلتیمحقوقیدرواشنگتن‬ ‫و ژنو برای باز شدن مجدد کانال مالی است و‬ ‫همچنین‪ ۹‬شیوه و راهکار هم برای انتقال این‬ ‫کمک هابهفدراسیونارائه شدهبود کهتاکنون‬ ‫دوشیوهعملیاتیشدهوتاهفتهایندهنهاییو‬ ‫اعالممی شود‪.‬‬ ‫جذب جوانان در هالل احمر؛ الگویی برای‬ ‫سایرجمعیت هایملی‬ ‫دبیرکلجمعیتهالل احمرایراننیزدراین‬ ‫دیداربهظرفیت هاوتوانمندی هایهالل احمر‬ ‫ایــران اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن جمعیــت در‬ ‫حوزه جوانان‪ ،‬داوطلبان‪ ،‬امدادونجات‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫ت های ویژه‬ ‫درمان و تجهیزات پزشکی فعالی ‪‎‬‬ ‫گزارش طرح کاپ به عنوان یکی از ‪ ۴۱۳‬طرح برتر مدیریت شهری در وب سایت رسمی‬ ‫سازمانجهانیمتروپلیسمنتشرشدوموردتوجهمتخصصانشهریقرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما‪ ،‬سازمان جهانی مترو پلیس متولی انجمن جهانی شهر های بزرگ و‬ ‫کالنشهرهاست‪.‬اینسازمانبه عنوانمرکزوبستر کالنشهر هابرایارتباط‪،‬بهاشتراک گذاشتن‬ ‫تجاربوبسیجدر طیف گسترده ایاز موضوع هایمحلیوجهانیعملمی کند‪.‬اینمجمع‬ ‫‪ ۱۴۱‬دولت محلی و شهرداری را از سراسر جهان گرد هم اورده است‪ .‬در امتداد این ماموریت‪،‬‬ ‫پلتفرمانالینیموسومبه‪ USE‬به عنوانابتکاریاز سازمانمتروپلیسمطرحشد کهبهارتقای‬ ‫توسعه شهری پایدار اختصاص یافته و برنامه ها‪ ،‬پروژه ها و سیاست های موفق جهانی را به‬ ‫نمایش می گذارد‪ .‬ثبت تجربه موفق کالنشهر ها در پلتفرم‪ USE‬می تواند ان ها را به یکدیگر‬ ‫متصل کند و تجارب را به نحو شایسته به اشتراک بگذارد‪ .‬شهرداری تهران و به طور خاص‬ ‫سازمانمدیریتپسمانداولین گزارشخودرابامحوریتیکبرنامهابتکاریبرایبهحداقل‬ ‫رساندن تولید زباله و به حداکثر رساندن بازیافت منابع با نام طرح کاهش پسماند (کاپ)‬ ‫در این پلتفرم منتشر کرده است‪ .‬با توجه به اینکه پروژه های موفق شهرداری های مختلف‬ ‫در این پلتفرم ثبت و به اشــتراک گذاشــته می شــود و تاکنون نزدیک ‪ ۴۱۳‬پروژه موفق ثبت‬ ‫شــده‪ ،‬کاپ توانســته اســت یکی از این ‪ ۴۱۳‬پروژه برتر شهری ثبت شده باشد‪ .‬این گزارش‬ ‫بر روی صفحه ‪ Community News‬و ‪ News Feed‬و صفحه اصلی متروپلیس و همچنین‬ ‫توئیتــر در تیتــر اول قــرار دارد و با توجه به چند وجهی بودن پروژه و اینکه چندین هدف از‬ ‫اهداف توسعه پایدار را پوشش می دهد با بازخورد مثبت و خوبی مواجه شده است‪ .‬این‬ ‫تجربه به عنوان یک تجربه موفق‪ ،‬مبتکرانه و شایان توجه در مقیاس کالن شهر مطرح شد‬ ‫که می تواند با توسعه ظرفیت های شهری بر اساس بستر دانش و منابع‪ ،‬زمینه ای برای ایجاد‬ ‫شهر هایپایدار فراهماورد‪.‬‬ ‫شرکتی دانش بنیان با طراحی‬ ‫سامانه ای هوشمند از هدر رفت‬ ‫اب جلوگیری می کند‬ ‫تالشفدراسیونبرایبازگشاییمجدد‬ ‫بینالمللی‬ ‫ ‬ ‫گزارش طرح کاپ موردتوجه‬ ‫متخصصانشهری‬ ‫و گســترده ای دارد و فعالیت هالل احمر ایران‬ ‫به گونه ای طراحی شده که اعضای داوطلب از‬ ‫سنینکودکیجذبسازمانجوانانهالل احمر‬ ‫می شوندوازهمینطریقیابه عنوانداوطلب‬ ‫باسازمانداوطلبانهالل احمرهمکاریخودرا‬ ‫ادامهمی دهندویابه عنوانامدادگر‪،‬باسازمان‬ ‫امدادونجات همکاری می کنند‪ .‬محمدحسن‬ ‫قوســیان مقــدم افــزود‪ :‬ایــن ســازمان دهی‬ ‫موجب شده که هالل احمر ایران در فعالیت و‬ ‫اقداماتموثرخوداز همهاقشار مردمدر سنین‬ ‫مختلف استفاده کند که از این نظر‪ ،‬جمعیت‬ ‫هالل احمرایرانمی تواندالگوییمناسببرای‬ ‫فعالیت های داوطلبانه در سایر جمعیت های‬ ‫نالمللی‬ ‫ملی باشــد و بــا کمک فدراســیون بی ‬ ‫جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر‪ ،‬این‬ ‫نالمللــی نشــر‬ ‫ظرفیــت و الگــو را در ســطح بی ‬ ‫دهد‪ .‬او به حوزه درمان در مراکز خارج کشــور‬ ‫نیز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬علیرغم توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت های عظیم هالل احمر ایران‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیرتحریم هایظالمانههستیمکهفدراسیون‬ ‫کهــای‬ ‫بــرای رفــع مشــکل و دریافــت کم ‬ ‫بشردوستانهکهبهدلیلتحریم هامسدودشده‬ ‫اســت‪ ،‬می تواند کمک موثــری به هالل احمر‬ ‫ایران داشــته باشد‪ .‬قوسیان مقدم در ادامه به‬ ‫کمک هایارسالیودریافتیهالل احمرایراندر‬ ‫دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬در زمان‬ ‫شیوع این ویروس در چین‪ ،‬هالل احمر ایران در‬ ‫حد بضاعت خود به صلیب سرخ چین کمک‬ ‫کــرد و زمانی که کشــور ایــران دچار هم ه‪‎‬گیری‬ ‫کرونا شد‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬کمک های بین المللی‬ ‫خوبی دریافت کرد که این باعث افتخار بود‬ ‫کهتوانستیمازطریقدریافتکمک هایانسان‬ ‫دوستانهبین المللیبهمردمکمککنیم‪.‬‬ ‫امادگیبرایارائهخدماتبین المللی‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬هالل احمر ایــران با توجه به‬ ‫یهــا و ظرفیت های عظیــم خود هم‬ ‫توانمند ‬ ‫در حــوزه جوانان و هم در حوزه فعالیت های‬ ‫درمانــی اماده اســت با کشــورهای عالقه مند‬ ‫همکاری های مشترک داشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫امادگــی داریــم در ســطح منطقــه به عنــوان‬ ‫جمعیتی پشــتیبان خدمات مناســب امدادی‬ ‫و درمانــی ارائــه کنیم همانطور کــه در انفجار‬ ‫بیروت‪ ،‬هالل احمر ایران اولین جمعیت ملی‬ ‫بــود کــه برای کمک بــه مجروحان و اســیب‬ ‫دیــدگان ناشــی از حادثــه‪ ،‬در منطقه حضور‬ ‫یافــت‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه بــه ظرفیت های‬ ‫جمعیــت هالل احمــر ایــران‪ ،‬ایــن جمعیت‬ ‫می توانــد در حــوادث بــزرگ منطقــه حضــور‬ ‫فعــال و موثــری داشــته باشــد و می توانــد در‬ ‫منطقهبه عنوان کانالیبرایانتقال کمک های‬ ‫فدراسیونبهجمعیت هاومناطقاسیب دیده‬ ‫از حوادثفعالیت کندو کمک هایفدراسیون‬ ‫به جمعیت های اســیب دیده را به تجهیزات‬ ‫امدادیتبدیل کردهوتحویلان هادهد‪.‬‬ ‫در ســطح شــهر تانکرهایی هســتند که اب را از علمک های اب شرب برداشت می کند‪،‬‬ ‫شرکتی دانش بنیان با طراحی سامانه ای موفق شده است تا حد زیادی هدر رفت اب را در این‬ ‫قسمت کاهش دهد‪.‬به گزارش فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫علمک های اب شــرب که در بخش هایی از شــهر دیده می شــود‪ ،‬یکی از مسیرهای مهم و‬ ‫پرکاربرد انتقال این منبع حیاتی به نقاط مختلف است‪ .‬تانکر اب زیر لوله بلندباالی اب قرار‬ ‫می گیرد و با گشوده شدن شیرفلکه‪ ،‬حجم قابل توجهی از اب زالل شهری با فشار زیاد به‬ ‫معموال تخمیندرستیاز ظرفیتتانکروزمانصحیح بستن‬ ‫سمتتانکرسرازیرمی شود‪.‬اما‬ ‫ً‬ ‫شیر وجود ندارد و درنتیجه‪ ،‬حجم قابل توجهی از اب به بیرون سرریز می شود‪.‬‬ ‫جلوگیری از هدر رفت اب با سامانه هوشمند‬ ‫ســید مهدی هاشــمی بابیان این که سرریزشــدن و هدر رفت اب اگرچه تنها چند‬ ‫ثانیه طول می کشــد اما میزان قابل توجهی از اتالف انرژی و این منبع کم یاب را به‬ ‫دنبال دارد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬کشور ایران‪ ،‬در شمار مناطق خشک و کم بهره از منابع‬ ‫ابی است و مدیریت و حفظ این سرمایه اهمیت زیادی دارد که بر همین ضرورت‬ ‫در شــرکت دانش بنیــان کوشــا هوشــمند کرمــان‪ ،‬راهــکاری نواورانــه و فناورانه برای‬ ‫مدیریت یکی از روزنه های هدر رفت اب ارائه شــده اســت‪ .‬مدیرعامل این شــرکت‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬چالــش میــزان برداشــت و مصــرف واقعــی اب شــهری را ســد راهی بر‬ ‫مدیریت منابع ابی می داند و ادامه می دهد‪ :‬محصولی که تولید کردیم‪ ،‬در حوزه‬ ‫اب و فاضالب شهری مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬در سطح شهر تانکرهایی هستند‬ ‫که اب را از علمک های اب شرب برداشت می کند‪.‬‬ ‫در مراسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی و نماینده مردم شهرستانهای سربیشه و نهبندان درمجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫برکت افتاب به خانوارهای عشایری خراسان جنوبی رسید‬ ‫بـا اجـرای طـرح برقرسـانی بـه عشـایر کـوچ رو فاقـد بـرق‪ ،‬امروز‬ ‫برکـت افتـاب به چادرهای عشـایر خراسـان جنوبی در شهرسـتان‬ ‫سربیشـه رسید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابطعمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خراسـان‬ ‫جنوبـی‪ ،‬عشـایر به افراد کوچنشـینی که برای تامیـن معاش زندگی‬ ‫خـود در طـول سـال جابهجا میشـوند گفته میشـود‪ ،‬ایـن جامعه‬ ‫خوداتکا و خودبسـنده هستند که سـاخت اجتماعی قبیلهای داشته‬ ‫و عمومـاً زندگـی خـود را از طریـق دامـداری اداره میکنند‪.‬‬ ‫شـیوه زندگـی عشـایر شـبانی مبتنی بـر کوچ اسـت و ایـن جامعه‬ ‫بـا تغییـر فصول‪ ،‬معمـوال برای یافتن مراتع مناسـب بـرای حیوانات‬ ‫خـود محـل زندگی خـود را تغییر میدهند‪ .‬عشـایر بهعنوان جامعه‬ ‫مولـد همواره در عرصههـای مختلف اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسـی‬ ‫ایفـای نقـش کـرده و در مقاطع و تحـوالت مختلف دین خـود را به‬ ‫کشـور ادا کردهانـد کـه بـا حمایـت از انها قـادر بـه خودکفایی در‬ ‫تولیدمثـل تولید گوشـت قرمـز خواهیم بود‪.‬‬ ‫کارشناسـان حوزه عشایر معتقد هسـتند ایینهای کوچ‪ ،‬سنتهای‬ ‫عشایرنشـینان‪ ،‬بازیها و حتی یک سـیاهچادر عشـایر بهخودیخود‬ ‫میتوانـد زمینهسـاز جهـش تولیـد‪ ،‬رونق گردشـگری و اشـتغال در‬ ‫این مناطق باشـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن بـا تامیـن نیازهـا و زیرسـاختهای عشـایر و حمایتهای‬ ‫مناسـب از عشـایر‪ ،‬انهـا نسـبت بـه تولید بیشـتر محصوالتشـان‬ ‫ترغیب خواهند شـد و میتوان در مسـیر اقتصادی مقاومتی و البته‬ ‫جهـش تولید‪ ،‬پیـش رفت‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا طـرح برقرسـانی بـه عشـایر کـوچ رو فاقـد بـرق در‬ ‫خراسـان جنوبـی اجرایی شـده اسـت کـه در فاز نخسـت این طرح‬ ‫‪ ۲۵‬هـزار دسـتگاه در طـول برنامـه ششـم‪ ،‬مختص به عشـایر کوچ‬ ‫رو اسـت کـه دارای دفترچههای مسـتند تعاونی عشـایری معتبر یا‬ ‫عشـایر مورد تایید واحدهای اسـتانی تابعه سـازمان امور عشایر بوده‬ ‫و بـا اولویـت عشـایری کـه در سـکونتگاهها از نعمـت بـرق بیبهـره‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫اغاز تحویل ‪ ۱۲۰۰‬دستگاه سامانه قابلحمل برق خورشیدی به‬ ‫عشایر خراسان جنوبی‬ ‫هسـتند و در اینـده نزدیـک طرحـی مبتنی بر برقرسـانی بـه انان‬ ‫وجود نداشـته باشد‪.‬‬ ‫همچنیـن افـرادی که بر اسـاس ضرورتهایی مانند تحصیـل‪ ،‬کار و‬ ‫غیـره برای برخـی از افراد تحـت تکفل خود دارای منازل مسـکونی‬ ‫با اشـتراک برق هسـتند مشـمول این بند از دسـتورالعمل هستند‪.‬‬ ‫به اسـتناد بند ‪ 3-۲‬دسـتورالعمل اجرایی طرح برقرسـانی به عشایر‬ ‫کـوچ رو از طریـق دسـتگاههای قابلحمل خورشـیدی طرح مذکور‬ ‫با مشـارکت ‪ ۱۰‬درصد اورده خانوارهای عشـایر انجام میشـود‪.‬‬ ‫در فـاز نخسـت ایـن طرح که مربوط به سـال ‪ ۹۹‬اسـت در محموله‬ ‫نخسـت قرار اسـت تعداد ‪ ۲3۲‬دسـتگاه در کل کشـور توزیع شـود‪.‬‬ ‫در فاز سـوم نیز تعداد ‪ ۴۴۸‬دسـتگاه سـامانه خورشـیدی قرار اسـت‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬روز اینـده تحویل شـرکت توزیع نیروی برق شـود‪.‬‬ ‫همزمـان بـا حضـور اسـتاندار خراسـان جنوبـی و نماینـده مـردم‬ ‫شهرسـتانهای سربیشـه و نهبنـدان در محلـه عشـایری کسـراب‬ ‫شهرسـتان سربیشـه و در جریان بازدید از منطقه عشایری کسراب‪،‬‬ ‫تحویـل هـزار و ‪ ۲۰۰‬دسـتگاه سـامانه خورشـیدی قابلحمـل بین‬ ‫خانوارهای عشـایری اسـتان در قالـب محمولههای واصله اغاز شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خراسـان جنوبـی در ایـن‬ ‫مراسـم با اشـاره به اغاز تحویل ‪ ۱۲۰۰‬دسـتگاه سـامانه خورشیدی‬ ‫قابلحمل برای خانوارهای عشـایری اسـتان‪ ،‬گفت‪ :‬از اولین محموله‬ ‫واصلـه ‪ ۲۱‬دسـتگاه به سربیشـه تخصیـص یافته که ‪ ۸‬دسـتگاه به‬ ‫نمایندگی به عشـایر محله کسـراب تقدیم شـد‪.‬‬ ‫مهـدی دادگر اعتبار اختصـاص یافته برای خرید سـامانه قابلحمل‬ ‫بـرق خورشـیدی را ‪ ۱۱‬میلیـارد و ‪ ۷۷۲‬میلیـون تومان ذکـر کرد و‬ ‫افزود‪ :‬سـهم شـرکت توانیر از این تعداد ‪ ۱۰‬میلیـارد و ‪ ۵۹۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هـزار تومـان اسـت‪.‬مدیرعامل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫خراسـان جنوبی با بیان اینکه ‪ ۱۲۰۰‬خانوار عشـایری از مزایای این‬ ‫سـامانهها و برق خورشـیدی بهرهمند میشـوند تصریح کرد‪ :‬سـهم‬ ‫اورده هر خانوار عشـایری ‪ ۹۸۱‬هزار تومان و مجموع سـهم عشـایر‬ ‫در ایـن طـرح یک میلیـارد و ‪ ۱۷۷‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬در سـال جـاری برای فـاز دوم تعداد ‪ ۴۵۰‬دسـتگاه‬ ‫از ایـن سـامانهها بـه شـرکت توزیـع نیروی بـرق اختصـاص خواهد‬ ‫یافـت کـه بـا مشـارکت اداره کل امـور عشـایری بین عشـایر واجد‬ ‫شـرایط اسـتان توزیع خواهد شـد‪.‬مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اسـتان اضافه کرد‪ :‬سـهم شهرستان سربیشـه از ‪ ۱۲۰۰‬دستگاه‬ ‫سـامانه خورشـیدی تعداد ‪ ۱۰۸‬دسـتگاه میباشـد که ‪ ۲۱‬دسـتگاه‬ ‫در قالـب محمولـه اول تحویل خانوادههای عشـایری گردیـد‪ .‬دادگر‬ ‫در خاتمـه گفت‪ ۲3۵ :‬روسـتای شهرسـتان سربیشـه از نعمت برق‬ ‫برخوردار هسـتند که ‪ 6۰‬روسـتا عشـایری هستند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!