روزنامه رویداد امروز شماره 1096 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1096

روزنامه رویداد امروز شماره 1096

روزنامه رویداد امروز شماره 1096

‫جمعه ‪ 28‬خ‬ ‫رداد ماه ‪ |1400‬ش‬ ‫ماره ویژه انتخابات‬ ‫روزنامه‬ ‫سراسری صبح ایران‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 18‬ژوئن ‪| 2021‬‬ ‫‪ 07‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ | 1096‬سا‬ ‫ل چهارم | ‪ 8‬صفحه‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadiran.co‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫با برگزاری انتخابات‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 29‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫روز گذشته و همزمان‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫امروز متعلق‬ ‫به مردم است‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 08‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1096‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫منتشر شد‬ ‫روز‬ ‫مردم‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫ام‬ ‫یدوارم مشارکت‬ ‫باالی م‬ ‫ردم موجب یاس‬ ‫دشمنان شود‬ ‫امروز‬ ‫شماره ویژه رویداد امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کردستان‬ ‫برای پیگیری لحظه به لحظه اخرین نتایج شمارش ارا‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران کیو ار باال را اسکن کنید‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫رویدا د کردستان‬ ‫امید‬ ‫وارم رئیس جمهور‬ ‫با ارای باالی‬ ‫انتخاب شود‬ ‫حقوق‬ ‫همه ایرانیان باید‬ ‫حفظ شود‬ ‫رای نیاورم باز هم‬ ‫در خدمت مردم‬ ‫خواهم بود‬ ‫سیاست‬ ‫به اینده‬ ‫خود و فرزندانتان‬ ‫رای میدهید‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫امیدوارممشارکت‬ ‫باالی مردم موجب یاس‬ ‫دشمنانشود‬ ‫از طریقبانکقرض الحسنهمهرایران‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالتقرض الحسنه‬ ‫به نیازمندان پرداخت‬ ‫می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪27‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حالوروز‬ ‫به فکر‬ ‫کسی نشینهانیست‬ ‫اجاره‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامهنگار‬ ‫‪www.ruy‬‬ ‫‪dadiran.‬‬ ‫شماره ‪1095‬‬ ‫رویاد دکردستان‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫خرداد ماه‪/ 1400‬‬ ‫سا ل چهارم ‪/‬‬ ‫سیدابراهیمرییسی‪:‬‬ ‫مهر ایران‬ ‫‪com‬‬ ‫الحسنه مهر ایران‬ ‫ـک معضــل‬ ‫بانک قرض‬ ‫هــا بــه یـ‬ ‫مدیر شعب‬ ‫‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫اجارهنشــینی در ایــن روز بدون مســکن در‬ ‫ایــن بانــک‬ ‫ـتان گفــت‪:‬‬ ‫خانوادههای‬ ‫ـرح همیاران‬ ‫در کردسـ‬ ‫عــزم جدی‬ ‫ســتاجران و‬ ‫در قالب طـ‬ ‫ـی کــه هنوز‬ ‫برای م‬ ‫ســپرده دارد که‬ ‫ـوار‪ ،‬زندانیــان‬ ‫ــده‪ ،‬معضلـ‬ ‫ریــال‬ ‫روزهای گرم‬ ‫سرپرســت خانـ‬ ‫ــور تبدیلش‬ ‫نــدارد‪ .‬در ایــن‬ ‫کش‬ ‫ـر بــه زنــان‬ ‫ـد بهصورت‬ ‫ـع ان وجود‬ ‫ـزل اجــارهای‬ ‫بیمــاران نیازمنـ‬ ‫مهـ‬ ‫بــرای رفـ‬ ‫ـدا کــردن منـ‬ ‫ـده و درمــان‬ ‫ـی‪ ،‬پیـ‬ ‫ســویی نبــود‬ ‫ازادشـ پرداخت میکند‪.‬‬ ‫و پرتالطــم گرانـ ســخت اســت از‬ ‫حســامالدین‬ ‫تسهیالت‬ ‫ـس دشــوار و‬ ‫نرخ اجارهبها‪،‬‬ ‫ـداد امــروز‪،‬‬ ‫کاری بـ‬ ‫گــزارش رویـ‬ ‫دیگر باال بودن‬ ‫ـور بانــوان و‬ ‫بــه‬ ‫و از سویی‬ ‫مدیــرکل امـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫روانی کرده‬ ‫مسکن‬ ‫اســعدی در دیــدار‬ ‫نماینــدگان‬ ‫درگیر جنگ‬ ‫های زندگی و‬ ‫کردســتان و‬ ‫ســتاجرین را‬ ‫اســتانداری‬ ‫افزایش هزینه‬ ‫م‬ ‫ـتی‪ ،‬اداره کل‬ ‫خانــواده‬ ‫ـبوکار‪،‬‬ ‫عرصه را برای‬ ‫(ره)‪ ،‬بهزیسـ‬ ‫رکود کسـ مصالح ساختمانی‬ ‫امــداد امــام‬ ‫ســالمت اظهــار‬ ‫کمیتــه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مــع خیریــن‬ ‫خدمات‪ ،‬گرانی مستاجر ان تنگتر‬ ‫زندانهــا و مج‬ ‫را بهصــورت‬ ‫صداوســیمای‬ ‫از افراد خیر‬ ‫صاحبخانه شدن‬ ‫ســپرده مردمــی‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل‬ ‫که بســیاری‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬مــا ایــن‬ ‫حمایتــی و‬ ‫ـرای پرداخــت‬ ‫اسـ‬ ‫ـا باوجودی‬ ‫گفت‪ :‬هر جا و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ســتاجران‬ ‫نیازمند‬ ‫ـای‬ ‫دا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ارگان‬ ‫ـ‬ ‫روز‬ ‫ب‬ ‫برنامهریــزی‬ ‫ندادهاند و با م‬ ‫در ایــن‬ ‫داد‪ :‬در ســال‬ ‫در اختیــار‬ ‫مرکز کردســتان‬ ‫گذاریم تا به افراد‬ ‫اســعدی بــه‬ ‫کادر درمــان‬ ‫تســهیالت‬ ‫ـت‪ ،‬ادامــه‬ ‫بها را افزایش‬ ‫ـی در ارتباط‬ ‫صداوســیمای‬ ‫عمل کردند‬ ‫ـون ریالــی بــه‬ ‫جوانــان اسـ‬ ‫ســتانداری می‬ ‫نرخ اجاره‬ ‫وقت موضوعـ‬ ‫حامی انهــا‬ ‫مدیــرکل‬ ‫اشــتغال‬ ‫فقره تســهیالت برای تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیـ‬ ‫ــور بانوان ا‬ ‫این تســهیالت‬ ‫هــر‬ ‫و بهعنــوان‬ ‫پرداخت شــود‪.‬‬ ‫ـتان در دولــت‬ ‫هدف رســانه‬ ‫ـگ و شــیوه‬ ‫ام‬ ‫ـی بــوده و‬ ‫هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مــدارا کــرده‬ ‫و ادامه داد‪:‬‬ ‫ـد پرداخــت‬ ‫ـت فرهنـ‬ ‫ســتان گفت‪:‬‬ ‫اســتان کردسـ‬ ‫صــورت الکترونیکـ‬ ‫جاری هم ‪۲‬‬ ‫و اولویتدار‬ ‫برای کمک‬ ‫ـتان اشــاره کرد‬ ‫برای پرداخت‬ ‫فــراد نیازمنـ‬ ‫کرد‬ ‫بــا‬ ‫نیازمند‬ ‫حتما ســعی‬ ‫ایجاد اتحاد‬ ‫چــه امــروز مــاللاور اسـ مشــاورین امــالک‪،‬‬ ‫این تســهیالت‬ ‫بانــک‪ ،‬به‬ ‫یافتــه اســت‬ ‫بیمهنامــه بــه ا‬ ‫اسـ‬ ‫ســنه بوده و‬ ‫وقوع پیوســته‬ ‫در کردســتان‬ ‫ازادشده ایــن‬ ‫امــا ان‬ ‫صــد کاهش‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫ـت بســیاری از‬ ‫صورت قرضالح‬ ‫صــدور‬ ‫ملی‬ ‫ـت‪ .‬او اظهار‬ ‫به‬ ‫کاغــذ ‪ ۸۵‬در‬ ‫او‬ ‫طریق حضور در‬ ‫ـتر در میــان‬ ‫جامعــه بــه‬ ‫اســعدی‬ ‫ســخگویی اسـ‬ ‫مهــر به‬ ‫ضامن نیسـ‬ ‫ســت خانوار و زندانیان بیماران مصــرف‬ ‫همدلــی بیشـ‬ ‫ـت اقتصــادی‬ ‫کردهایم که از‬ ‫پا‬ ‫بــه معرفی‬ ‫قرضالحســنه‬ ‫به زنان سرپر‬ ‫اداری وجــود نــدارد‪.‬تســهیالت شد‪.‬‬ ‫تاکنــون‪ ۱۱۰ ،‬فقره‬ ‫عبدالملکی‬ ‫ـه بــه وضعیـ‬ ‫و‬ ‫و کمــک به‬ ‫ان نیــازی‬ ‫تلفنینظرات‬ ‫برای پیشــبرد‬ ‫یــی نجومی‬ ‫شــعب بانــک‬ ‫بوروکراســی‬ ‫جعفر‬ ‫بــدون توجـ‬ ‫ایجاد اشــتغال‬ ‫ابتــدای امســال‬ ‫ــتان بابــت‬ ‫برنامهویاارتباط‬ ‫ــد و نرخها‬ ‫نمایندگان مردم‬ ‫یک هزار فقره‬ ‫ذکرشده و‬ ‫مدیــر‬ ‫خیــران اس‬ ‫تومــان بــه‬ ‫مشــاوره میدهن‬ ‫و باهــدف‬ ‫داشــت‪ :‬از‬ ‫ــد‪ :‬پارســال‬ ‫کرد‪ :‬تسهیالت‬ ‫همهجانبــه‬ ‫متقاضی ارائه‬ ‫ـارد ریــال بــه‬ ‫کردســتان از‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلیــارد‬ ‫یاداور ش‬ ‫موجریــن‬ ‫منعکس کنیم‪.‬‬ ‫اهــداف توســعه‬ ‫ــت‪ ،‬اضافه‬ ‫ســی شده به‬ ‫ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیـ‬ ‫ایــران در‬ ‫ـک بــرای پرداخــت تســهیالت بــه ارزش‬ ‫‪ ۴۸۸‬فقره‬ ‫نیازمند اس‬ ‫تالشهای انها را‬ ‫نرخ کارشنا‬ ‫ـاهد این مدعا‬ ‫گزارش فارس‪،‬‬ ‫را میگیرد؛ و‬ ‫اختیار نهادهــای حمایتی اشــتغالزایی بــه‬ ‫در ایــن بانـ‬ ‫بنیاد برکت و‬ ‫را بهعنوان‬ ‫نمایندگان و‬ ‫نیازمنــد تقدیــر‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬شـ‬ ‫استان است‪ .‬به‬ ‫های بانــه‪ ،‬مریــوان و ســپردهگذاری‬ ‫نفس انســان‬ ‫هفته اینــده در‬ ‫وســتاییان در قالب‬ ‫ســتان قــرار‬ ‫شــش کمیته‬ ‫در شهرســتان‬ ‫دیدار با مجمع‬ ‫نرخهایی که‬ ‫ـک بــه اقشــار‬ ‫عبدالملکــی‬ ‫طــی‬ ‫«با نمایندگان»‬ ‫جواب ســرباال‬ ‫زندانیــان ا‬ ‫ـراد تحت پو‬ ‫عبدالملکی در‬ ‫ـران‬ ‫میدهند‬ ‫باهدف اشتغالزایی تســهیالت و کمـ‬ ‫حمایــت از‬ ‫ساعت برنامه‬ ‫بــازار خود‪،‬‬ ‫حاضــر ‪ ۳۵‬میلیارد رتســهیالت هــم به افـ‬ ‫جعفر‬ ‫کولبـ پرداخت شد که‬ ‫‪ ۶۴۰‬میلیارد‬ ‫و انجمــن‬ ‫درصد اســت‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان تولید بیش از یک‬ ‫برای گرمی‬ ‫تنــاوب ارتباط‬ ‫ــد‪ :‬در حال‬ ‫ـا شــاهد ان‬ ‫(ره) به ارزش‬ ‫ـی نیــز‬ ‫ـر سرواباد‬ ‫کارمزد چهار‬ ‫ـرد و یاداور ش‬ ‫همیاران مهر این‬ ‫دهنــد و گاهـ‬ ‫انها و نیز به‬ ‫همیاران مهر بود‪.‬‬ ‫مردم اســتان در‬ ‫ـتان توســعهگرا‬ ‫امام خمینی‬ ‫الحســنه مهـ‬ ‫میگیرد و با‬ ‫ازای هــر یــک از‬ ‫برخـ مراجعهکننــده می‬ ‫تســهیالت کـ‬ ‫طرح‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـدی و خبری به‬ ‫ای‪،‬‬ ‫طرح‬ ‫کرد‬ ‫امداد‬ ‫قرض‬ ‫حساب‬ ‫اجاره‬ ‫داوســیمای‬ ‫ـب‬ ‫همدلی بــه‬ ‫ـت و در قالـ‬ ‫شــعب بانــک‬ ‫شــتن منــزل‬ ‫داریم این مبلغ‬ ‫ریال سپرده در‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ــه پرداخت‬ ‫را بــه‬ ‫های زنده تولیـ‬ ‫اینکه نگاه ص‬ ‫برخی بدون دا‬ ‫ایجاداتحادو‬ ‫کــه قرار اسـ‬ ‫ریال پرداخت‬ ‫ـاره بــه اینک‬ ‫مدیــر‬ ‫ـی در برنامه‬ ‫دارد و امادگی‬ ‫دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫ارائه میدهند‬ ‫مهــر شــامل‬ ‫بــا بیــان این‬ ‫کرد‪:‬هدفما‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫هســتیم کــه‬ ‫ـبرد تلفنـ‬ ‫ـی بــه افــراد‬ ‫ـود‬ ‫ـرح همیــاران‬ ‫مراجعهکننده‬ ‫در کردســتان‬ ‫به میزان‪٢٠٠‬‬ ‫است‪،‬اظهار‬ ‫مردم برای پیشـ‬ ‫کشــاورزی‪،‬‬ ‫زنان بانــک‪ ،‬وجـ دســتگاههای متولـ‬ ‫اقتضای موضوع‬ ‫ایــران‬ ‫نجومــی را به‬ ‫کنند و ضروری‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫ـان نماینــدگان‬ ‫قرضالحســنه در طـ زندانیان ازادشده‪،‬‬ ‫ــا همــکاری‬ ‫نرخی‬ ‫می‬ ‫با‬ ‫ـتان کردســتان‬ ‫بیشــتر در میـ‬ ‫قرارداد‬ ‫ـایکولوژی‬ ‫تســهیالت‬ ‫و را ب‬ ‫در قالب‬ ‫بخش کمک به‬ ‫درگیر جنگ سـ‬ ‫همهجانبــه اسـ‬ ‫میلیــون ریــال‬ ‫گامی اساسی‬ ‫ــان بیماران‬ ‫کار چهار‬ ‫اهــداف توســعه‬ ‫و او را‬ ‫مشاورین امالک‬ ‫وســتاییان ‪۳۰۰‬‬ ‫کمک به درم‬ ‫ـود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ـت خانوار‪،‬‬ ‫بــه ر‬ ‫اتحادیههای‬ ‫بردارند‪ .‬در‬ ‫ـت شـ‬ ‫در سرپرسـ‬ ‫این خصوص‬ ‫است‬ ‫قرضالحســنه پرداخـ تشــکیل پرونــده‬ ‫فرهنگسازی در‬ ‫موجری اســت‬ ‫تســهیالت و‬ ‫برای‬ ‫ســخنم با ان‬ ‫پرداخــت‬ ‫را مجال کوتاه روی‬ ‫ستاجرین‪ ،‬نرخ‬ ‫شرایط کشور چه از‬ ‫این‬ ‫اقتصادی م‬ ‫خــــبر‬ ‫از‬ ‫درک شــرایط‬ ‫موارد شاهد‬ ‫بابیان اینکه مردم کردستان هستند اظهار کرد‪:‬‬ ‫که بدون‬ ‫کنار این‬ ‫کــرد‪ :‬از ایــن‬ ‫بینالملل اگاه‬ ‫بها را اعالم میکند در بســیاری از نهادها‬ ‫نــد‪ ،‬اضافــه‬ ‫داخلی و چه‬ ‫سرنوشــت ‪۴‬‬ ‫اجاره‬ ‫کرد‬ ‫بعد‬ ‫ســطح کشور‬ ‫صندوقهای رای‬ ‫کتابفروشــی‬ ‫اماکنــی را در‬ ‫ســتیم که در‬ ‫مردم در پای‬ ‫عــداد ‪۳۲‬‬ ‫ان ه‬ ‫و حاکمیتــی‬ ‫حضور‬ ‫ت‬ ‫و مابقــی در‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫رقم میزند‪.‬‬ ‫های دولتــی‬ ‫ـل بــا مــوج‬ ‫مرکــز اســتان‬ ‫اینده کشور را‬ ‫مردم نسبت به‬ ‫مدیرکل‬ ‫و ســازمان‬ ‫نهادهــا در تقابـ‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫تابعه بودند‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـتان از خریــد‬ ‫ـد کــه ایــن‬ ‫ـا‪ ،‬نرخها را‬ ‫استاندار کردستان‬ ‫ـت ان اســت‬ ‫اســالمی کردسـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫ـور عزیزمان در‬ ‫اختیاردارنـ‬ ‫اجارهبهـ‬ ‫گفــت‪ :‬واقعیـ‬ ‫خود و اینده کشـ‬ ‫ـگ و ارشــاد‬ ‫ـارد و ‪۸۷۴‬‬ ‫اســتاندار کردســتان‬ ‫و افزایــش بیضابطــه افزایش اجارهبها‬ ‫ضــور مردم بر‬ ‫ـش از ‪ ۱۰‬میلیـ‬ ‫یــرکل فرهنـ‬ ‫تعیین سرنوشــت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫مد‬ ‫گرا‬ ‫ـ‬ ‫عدم‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫دهند و این مهم‬ ‫ـتان بــا بیــان‬ ‫این مرزوبــوم بر‬ ‫ـاب در طرح‬ ‫حساسهستند‪.‬‬ ‫برای کاهش‬ ‫اما مردم اگاه‬ ‫ـون ریــال کتـ‬ ‫اســالمی کردسـ‬ ‫کــه دشــمنان‬ ‫افزایــش می‬ ‫چهار سالاینده‬ ‫شــرایط فعلی‬ ‫میلیـ‬ ‫تالش داشــتند‬ ‫عبیدا‪ ...‬رستمی‬ ‫این طرح با‬ ‫امســال خبــر‬ ‫میکند‪ .‬در‬ ‫صندوقهای رای‬ ‫طرحهایی را‬ ‫اینکه کتابها در‬ ‫وچهدر روستا‬ ‫بهارانــه کتــاب‬ ‫نقــش ایفــا‬ ‫دولت برنامــه و‬ ‫پای‬ ‫عمیقچهدر شهر‬ ‫افزود‪ :‬طی ‪۹‬‬ ‫رویداد امروز‪،‬‬ ‫باید‬ ‫افزایش‬ ‫بصیرت‬ ‫درصدی عرضه شد‪،‬‬ ‫ـا‬ ‫داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ـرخ اجارهبهـ‬ ‫کردستانبا‬ ‫نظارتــی خود را‬ ‫حضور یافتند‪.‬‬ ‫نـ‬ ‫هفتمین استان‬ ‫با اشــاره به‬ ‫تخفیف ‪۲۰‬‬ ‫بتواند نقش‬ ‫صندوقهای رای‬ ‫خانهدار شــدن‬ ‫مرادنیا با حضور‬ ‫عبیدا‪ ...‬رســتمی‬ ‫طرح کردستان‬ ‫جــرا کند تــا‬ ‫خرداد ســال‬ ‫در پای‬ ‫حمایتــی بــه‬ ‫امروز‪ ،‬بهمن‬ ‫ا‬ ‫برگزاری این‬ ‫کتاب از ‪۱۷‬‬ ‫ـا طرحهــای‬ ‫گزارش رویداد‬ ‫روز‬ ‫طرح بهارانــه‬ ‫نیــز اجــرای‬ ‫جامع سنندج‬ ‫دهــد و بـ‬ ‫به‬ ‫اتحادیههــا‬ ‫اینکــه‬ ‫داشــت‪ :‬قــرار بود این پرفروش کشور شد‪.‬‬ ‫ـعبه مســجد‬ ‫ـتان در طرح‬ ‫مــک کنــد و‬ ‫صندوق اخذ رای شـ‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫فرهنگســازی‬ ‫ـرد‪ :‬مردم اسـ‬ ‫شــهروندان ک‬ ‫خرداد ادامه‬ ‫رســتمی اعالم کـ‬ ‫در راســتای‬ ‫در‬ ‫تهویهمناسب‪،‬‬ ‫جــاری اغاز هفت روز و تا ‪۲۳‬‬ ‫‪ ۸۷۴‬میلیون‬ ‫خــــبر‬ ‫ـای اموزشــی‬ ‫برخــورد بــا‬ ‫داشتنماسک‪،‬‬ ‫امسال ‪ ۱۰‬میلیارد و‬ ‫طرح به مدت‬ ‫خریداران تا‬ ‫برنامههـ‬ ‫ـش و نــوع‬ ‫گذاریاجتماعی‪،‬‬ ‫انتخابات قبل‪،‬‬ ‫دلیل استقبال‬ ‫بهارانه کتاب‬ ‫کتاب خریدند‪.‬‬ ‫ســطح دانـ‬ ‫فاصله‬ ‫باشد که به‬ ‫محل برگزاری‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫ـان اینکه ‪۴۵‬‬ ‫و ارتقــاء‬ ‫و ‪ ۳۵۱‬ریال‬ ‫داشــته‬ ‫اولویت کاری‬ ‫اینکه شاملرعایت شخصی و گندزدایی‬ ‫ـوه رای گیری از‬ ‫شــد‪ .‬او با بیـ‬ ‫و ‪ ۸۴۶‬هزار‬ ‫کننــدگان را در‬ ‫است‪.‬وی با بیان‬ ‫همچنین به نحـ‬ ‫خــرداد تمدیــد‬ ‫استفاده از خودکار‬ ‫ـرح مشــارکت‬ ‫مراجعه‬ ‫ها ابالغ شده‬ ‫رویداد اســت‪.‬وی‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫منزلاشاره کردو‬ ‫ـتان در ایــن طـ‬ ‫اموزش های‬ ‫و فرمانداری‬ ‫و بعــد از این‬ ‫وقرنطینهدر‬ ‫کتابفروشــی اسـ‬ ‫ناظر بهداشتی‬ ‫به استانداری‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ـن‬ ‫بیمارستانها‬ ‫نفر به عنوان‬ ‫و رای گیری از‬ ‫بر پیش‬ ‫رای اســتان حضور حیـ کروناییبستریدر‬ ‫یک هزار و ‪۴۲‬‬ ‫بیمارستانها‬ ‫کردستان گفت‪:‬‬ ‫شــعب اخذ‬ ‫برای حضور در‬ ‫که بیماران‬ ‫بر این اساس‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫حلقه چاه‬ ‫مشکل رای خود‬ ‫یک هزار و ‪۴۱۹‬‬ ‫صندوق سیار‬ ‫ناظران قرار گرفت‬ ‫ـتی دانشگاه‬ ‫عنوان ناظران‬ ‫توانستند بدون‬ ‫سدود شدن ‪7‬‬ ‫فرا گرفته و در‬ ‫گفت‪ :‬تعدادی‬ ‫معاون امور بهداشـ‬ ‫هزار و‪ ۴۲‬نفر به‬ ‫در اختیار این‬ ‫شده و بیماران‬ ‫حضور الزم را‬ ‫نظارت داشتند‪.‬‬ ‫لیستهایی‬ ‫یک‬ ‫م‬ ‫شده‬ ‫کرونایی تعبیه‬ ‫انجام‬ ‫رمجاز در سقز‬ ‫اخذ رای اســتان‬ ‫گفت‪ :‬چک‬ ‫اساس ان بر شعب‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫های بیماران‬ ‫یافتند‪،‬‬ ‫ها در شــعب‬ ‫اساس‬ ‫شامل شده و بر‬ ‫پروتکل‬ ‫اب غی‬ ‫یــت پروتکل‬ ‫صندوقبیندازند‪.‬‬ ‫پروتکل ها را‬ ‫ـتی بــرای رعا‬ ‫علوم پزشکی کردستان به پروتکل ها رابه‬ ‫هایسرواباد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫برای تمام‬ ‫بهداشـ‬ ‫بهداشتی دانشگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫داشت‪ :‬برنامهریزی‬ ‫منابع اب سقز‬ ‫و افزود‪ :‬این‬ ‫معاون امور‬ ‫رای اشــاره کرد‬ ‫درصدجمعیتروستایی دیواندره و بانه از گاز‬ ‫رئیس اداره امور‬ ‫اب غیرمجاز‬ ‫گو با ایرنا اظهار‬ ‫شــعب اخذ‬ ‫ـاس پروتکل‬ ‫ـت حلقه چــاه‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫یافتند‪ .‬قادری در گفت و‬ ‫قروه‪ ،‬دهگالن‪،‬‬ ‫اخذ رای بر اسـ‬ ‫طراحی شــده در‬ ‫ـاری تاکنون هفـ‬ ‫کشور ازلحاظ‬ ‫روند مذکور‬ ‫ابراهیم‬ ‫کامیاران‪،‬‬ ‫ی‪-‬ســنندج‪:‬‬ ‫ـتی در شــعب‬ ‫بوده و از ‪ ۲‬هفته‬ ‫ســال جـ‬ ‫جزومناطقسبز‬ ‫شده است و‬ ‫غریبه رحیم‬ ‫پروتکلهای بهداشـ‬ ‫ـتان مســدود‬ ‫ـاس برنامهریــزی صورت طبیعیبهرهمندو‬ ‫بهداشت به استان‬ ‫رویداد امروز‪،‬‬ ‫رعایت‬ ‫در این شهرسـ‬ ‫گفت‪ :‬بر اسـ‬ ‫از سوی وزارت‬ ‫یابد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ـتا گازرســانی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کردســتان‬ ‫کشوری ابالغ شده‬ ‫ـال در ‪ ۱۴۵‬روسـ‬ ‫گازرسانیمحسوبمی جمعیت روســتایی‬ ‫جدیت ادامه می‬ ‫یــن در ســال‬ ‫تا پایان امسـ‬ ‫ـرد‪ :‬عــالوه بــر ا‬ ‫جدید در استان‬ ‫بــا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫گرفته‬ ‫خــــبر‬ ‫یــد اظهــار کـ‬ ‫فعلهگری‬ ‫خانوار روستایی‬ ‫های ســنندج‪،‬‬ ‫مسدود و تعداد‬ ‫عبــاس جاو‬ ‫طبیعی شهرســتان‬ ‫انجام و ‪ ۹‬هزار‬ ‫اب غیرمجاز‬ ‫‪ ۵۵‬حلقه چاه‬ ‫گاز‬ ‫درصد اســت‪،‬‬ ‫مندمیشود‪.‬‬ ‫قضایی معرفی‬ ‫طبیعیبهره‬ ‫گذشته‪،‬‬ ‫کــز اصلی بهرهمند از مریوان کمتر از ‪۹۵‬‬ ‫انسداد به مراجع‬ ‫از گاز‬ ‫هــار کــرد‪ :‬تمر‬ ‫ســقز‪ ،‬بیجار و‬ ‫سال جاری تمام‬ ‫سقز‪ ،‬بانه و‬ ‫ســالی شــدید‬ ‫مورد هم برای‬ ‫فعلهگــری اظ‬ ‫شهرهای سنندج‪،‬‬ ‫توجه به خشک‬ ‫پایان‬ ‫شهرستانهای‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫احمــد‬ ‫سالجاریدر‬ ‫اب اشــامیدنی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫اضافه کرد‪ :‬قرار اســت تا جمعیت اســتان به‬ ‫و عوارض ان‬ ‫ـه برداشــت‬ ‫در‬ ‫گازرسانی‬ ‫جلبک‬ ‫شــد‪ .‬او‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫نتی‬ ‫او‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫دیواندره خواهد بود‪.‬‬ ‫غیرمجــاز و در‬ ‫بررسی وجود‬ ‫چهار هزار و‬ ‫عملیات‬ ‫شود‪ .‬او اظهار‬ ‫اشاره و ان را‬ ‫که منجر به‬ ‫انجام ازمایش‪،‬‬ ‫ـال‪ ،‬حفــر چــاه‬ ‫بشــدت با خطر‬ ‫روســتاهای‬ ‫مریوان و‬ ‫در کشور‬ ‫سطح عرضه‬ ‫طبیعی متصل‬ ‫امسـ‬ ‫اب زیرزمینی را‬ ‫حدود ‪ ۷۷۵‬هزار‬ ‫غذایی در‬ ‫سقز‪ ،‬سنندج‪ ،‬روستاییاستاناز گازطبیعیرا شبکه سراسری گاز‬ ‫ـتای کردســتان‪،‬‬ ‫اب شرب برای اولین بار مدیریت جلبکهای‬ ‫نسبت به استفاده‬ ‫رویه اب‪ ،‬منابع‬ ‫کرد و افزود‪:‬‬ ‫میانگینجمعیت‬ ‫پرتابل در‬ ‫هزار و ‪ ۶۲۲‬روسـ‬ ‫رقم در مقایسه‬ ‫بی‬ ‫ــن تعــداد یــک هــزار و ‪ ۲۳۸‬مورد اعالم‬ ‫است و باید‬ ‫الین و راهنمای‬ ‫تجهیزات‬ ‫شــت‪ :‬از یک‬ ‫ی‬ ‫این‬ ‫ا‬ ‫گازرســانی دارد‬ ‫شده‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫رئیس اداره امور‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫صدور گاید‬ ‫با استفاده از‬ ‫ابان ماه ‪۹۸‬‬ ‫نابودی مواجه‬ ‫ـی و ‪ ۲‬هزار‬ ‫ســتان دا‬ ‫قابلیت‬ ‫او بــا‬ ‫مورد سنجش‬ ‫اهتمام داشت‪.‬‬ ‫اشامیدنی در‬ ‫‪ ۹۶‬درصد‬ ‫ـت‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫بــوده و این ا‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫ــه مراجع قضایی معرفـ برخورد و ‪۵۹‬‬ ‫و ابی در اب‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۶۴‬روســتا روستای ان به شبکه‬ ‫از این منابع‬ ‫شهرستان سفره‬ ‫شــوری باالتــر‬ ‫انجامگرفتــه اسـ‬ ‫بهداشتی دانشگاه‬ ‫‪ ۷۶۴‬مــورد ب‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫ــتی سبز‬ ‫درست‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ـا میانگیــن ک‬ ‫گازرسانی به‬ ‫اینکه در این‬ ‫یک هزار و ‪۴۰۲‬‬ ‫بازرســیهای‬ ‫ستاوردهای این‬ ‫متخلفین بهداش‬ ‫معاون امور‬ ‫‪ ۱۷۷‬تــن مواد‬ ‫بـ‬ ‫کشور ازلحاظ‬ ‫سقز با بیان‬ ‫مورد پلمبشده‬ ‫فاضالب سنندج‬ ‫ـته با در‬ ‫ما بهعنوان‬ ‫که تاکنون‬ ‫د‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫برخورد‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫اب‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫انچه‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫گذ‬ ‫منابع‬ ‫متصل شده است‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫‪۹۳۳‬‬ ‫ی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫مشکل دفع‬ ‫گفت‪ :‬ســاالنه ب‬ ‫ـه ‪ ۳۶۸‬مورد‬ ‫ســد و تاریخ‬ ‫جزو استان‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یــی صــورت‬ ‫فاقــد و‬ ‫قادری پیگیری‬ ‫مواد غذایی فا‬ ‫مردم اینکـ‬ ‫در فرایند به‬ ‫مقامــات قضا‬ ‫سراسری گاز‬ ‫کردســتان‬ ‫زیرزمینی وجود‬ ‫درواقــع اب‬ ‫ـته فاســد و‬ ‫مشــارکت جــدی‬ ‫عرضــه‬ ‫چراکه با ســالمتی‬ ‫ـام میبریــم‪،‬‬ ‫صــرف گذشـ‬ ‫ـی انهــا بــه‬ ‫مناطق روســتایی اســت‪ .‬حاضر بیش از ‪۹۵‬‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫یــی تاریخم‬ ‫و معرفـ‬ ‫اب زیرزمینــی از ان نـ‬ ‫نواحی الحاقی‪،‬‬ ‫ـتان ضبط و معدوم بــا تعــارف نداریــم‪،‬‬ ‫اجرای برنامه‬ ‫شــد‪ :‬در حال‬ ‫رســوبات مخروط‬ ‫کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫غذا‬ ‫بهداشتی دانشگاه‬ ‫ذخایــر‬ ‫ابگیری سد ژاوه و‬ ‫کردســتان یاداور‬ ‫و‬ ‫بهداشتی در اسـ‬ ‫است‪ ،‬اضافه‬ ‫کســی‬ ‫های ســیالبی و‬ ‫معاون امور‬ ‫مشترک گرفته‬ ‫مشــخصات‬ ‫مردم تعــارف نــدارد و با تعویق انداختن‬ ‫و ایمنی اب‬ ‫مستقیم متاثر‬ ‫موجود در دشــت‬ ‫ارتباط است‪.‬‬ ‫ســنندج و بانــه‬ ‫بــا ســالمت‬ ‫است که بهطور‬ ‫تعداد بازدیدهای‬ ‫بهداشــتی‬ ‫قادری در‬ ‫کردســتان‪،‬‬ ‫اب شــهرهای‬ ‫و پای کوهی‬ ‫مارنج با همکاری‬ ‫پزشکی کردستان‬ ‫هــش برف و‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیم‬ ‫‪ ۱۴۳‬هزار و ‪۱۷‬‬ ‫برخورد میکند‪ .‬معاون امور برداری ایمنی‬ ‫افکنهای‬ ‫بشــدت با کا‬ ‫رویداد امروز‪،‬‬ ‫گذشته علوم‬ ‫دزج و‬ ‫دســتگاهها را‬ ‫متخلفان‬ ‫کردستان از نمونه‬ ‫ـوی بــوده و‬ ‫بــه گزارش‬ ‫ـاره به اینکه‬ ‫روستایی مجتمع سرخه اقدامات نام برد‪.‬‬ ‫حوزه در ‪ ۲‬ســال‬ ‫شــده با سایر‬ ‫نــزوالت جـ‬ ‫زمان یادشــده‪،‬‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫جاوید با اشـ‬ ‫کرونا انجام‬ ‫از‬ ‫عملکرد این‬ ‫ربط را از دیگر‬ ‫داد و افــزود‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬در مدت‬ ‫پیدا میکند‪.‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫به تشــریح‬ ‫زمــان شــیوع‬ ‫غیرمجاز در معرض‬ ‫ـان خبــر‬ ‫ارگانهای ذی‬ ‫برشــمرد و گفـ‬ ‫مراکــز تهیــه و‬ ‫باران کاهش‬ ‫ـار داشــت‪ :‬از‬ ‫ـه مــورد‬ ‫هــزار و ‪ ۳۴۶‬مــورد از نـ موجود طعم و بو‬ ‫حفر چاههای‬ ‫ـورد بازرســی از‬ ‫خــت و اظهـ‬ ‫‪ ۶۸۹‬مرکــز تهیـ‬ ‫روســتایی اســت‪،‬‬ ‫صــورت ‪۲‬‬ ‫ترین تبعات‬ ‫ـزار و ‪ ۴۸۱‬مـ‬ ‫ـر ‪ ٥‬نفــر لغو‬ ‫یابی مشکالت‬ ‫پردا‬ ‫‪ ۲۹۳‬هــزار و‬ ‫ــن عمومــی‬ ‫مهم‬ ‫ها ‪ ۱۹۱‬هـ‬ ‫کارگاههــای زیـ‬ ‫منابع اب شــرب‬ ‫پیگیری و علت‬ ‫ـون در اســتان‬ ‫غذایــی و اماک‬ ‫عمومی‪ ،‬کارگاه‬ ‫ـت بیمــهای‬ ‫و کاریزهای‬ ‫خطر قرار گرفتن‬ ‫تاکنـ‬ ‫برداری از مواد‬ ‫عرضــه مــواد‬ ‫ـن معافیـ‬ ‫ها‪ ،‬قناتها‬ ‫غذایی‪ ،‬اماکن‬ ‫قادری به نمونه‬ ‫مدیــرکل تامیـ‬ ‫طرفی چشمه‬ ‫توزیــع مــواد‬ ‫بشدت افت‬ ‫های ‪ ٥‬ســاله‬ ‫ــتان بازرســی بهداشتی گرفته است‪ .‬دکتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ـالح قریشــی‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬از‬ ‫و‬ ‫های بیرویه‬ ‫در ســطح اس‬ ‫توجه به برنامه‬ ‫هماندیشــی‬ ‫ســید صـ‬ ‫اثر برداشت‬ ‫و کارخانهها‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا‬ ‫در نشســت‬ ‫ایــن قانــون‬ ‫در‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیز‬ ‫ـنتی‬ ‫اجتماعی کردســتان‬ ‫درگذشــته از‬ ‫حال نابودی‬ ‫سـ‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫کســانی کــه‬ ‫پیداکرده و در‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برخوردار و با‬ ‫ـکلهای بخش‬ ‫خـــبر‬ ‫بودجــه‬ ‫جهادگــر در جهاد‬ ‫ابدهی‬ ‫این معافیت‬ ‫اعضــای تشـ‬ ‫ـته‪ ،‬دلســوز و‬ ‫ـای مطرحشــده در ایــن استفاده کردهاند از‬ ‫های قدیمی‬ ‫اینکه افراد شایسـ‬ ‫افــزود‪ :‬وجود‬ ‫ـخ بــه گالیههـ‬ ‫گرفته کارگاه‬ ‫حکم حفاظت‬ ‫کارفرمایــان و‬ ‫میکنند‪،‬‬ ‫در پاسـ‬ ‫هــای صورت‬ ‫ـه بــا بیمــه‬ ‫صدور ‪۳۲۱‬‬ ‫کشــاورزی اســتان فعالیت متخصص در جهاد‬ ‫متاسفانه رایزنی‬ ‫ـت در رابطـ‬ ‫نشسـ‬ ‫معضل حل شد‪.‬‬ ‫کرده‪ ،‬توانمند و‬ ‫اظهار داشــت‪:‬‬ ‫عرصههای‬ ‫ســتان گفت‪:‬‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫افراد تحصیل‬ ‫دست این‬ ‫یدکنندگان اســتان‬ ‫اجتماعی کرد‬ ‫صیانت از‬ ‫موجب شده‬ ‫امده منجر به از‬ ‫تول‬ ‫مدیرکل تامین‬ ‫دلیل عدم تامین‬ ‫کردستان‬ ‫و‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫ســرامد‬ ‫فرصتهای‬ ‫کشاورزی‬ ‫از محصوالت‬ ‫افراد جدید به‬ ‫مهرماه سال‬ ‫ورزی استان‬ ‫برخی‬ ‫یــد بســیاری‬ ‫میشود چراکه‬ ‫متاسفانه برای‬ ‫قابــل انجام‬ ‫ـتان گفــت‪:‬‬ ‫اســتان در تول‬ ‫کشا‬ ‫موقعیتها‬ ‫ـون معافیــت‬ ‫ـه در کردسـ‬ ‫ـی معافیــت‬ ‫دادن‬ ‫ـده ولیفقیـ‬ ‫ـار‪ ،‬اجــرای قانـ‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫شــرایط قانونـ‬ ‫ســت بلکــه‬ ‫دنیــا در کنــار‬ ‫شناختهشدهباشد‪.‬‬ ‫تالش در راستای‬ ‫نماینـ‬ ‫غیر اعتبـ‬ ‫ـته بــر اســاس‬ ‫ـوع اســتانی نی‬ ‫ســپری‪ ،‬رئیــس‬ ‫ـوژی روز‬ ‫بخش کشاورزی و‬ ‫فقیه در کردستان‬ ‫گذشـ‬ ‫ـت‪ ،‬ایــن موضـ‬ ‫هماهنگــی‬ ‫محمــد فریــد‬ ‫بهرهمنــدی از علــم و تکنولـ توسعه کشاورزی‬ ‫نماینده ولی‬ ‫همه ایرانیها‬ ‫زیر ‪ ٥‬نفر در‬ ‫ـتان در جلســه‬ ‫مشکلی نیسـ‬ ‫موثر و مهم در‬ ‫کارگاههای‬ ‫وظایف‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ســتان کردسـ‬ ‫بیمهشدگان‬ ‫ـظ کاربــری‬ ‫تجربه از عوامل‬ ‫در این رابطه‬ ‫مشکل کل‬ ‫کشــاورزی ا‬ ‫کارفرمایان و‬ ‫ابادانی و توسعه کشور را از خــدادادی زیادی در‬ ‫ـوط بــه حفـ‬ ‫طلبد مســئوالن‬ ‫قانون جدید‬ ‫موضوعــات مربـ‬ ‫ـت‪ :‬نعمتهای‬ ‫در خصوص‬ ‫است لذا می‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نداشــتند‪ ،‬امــا در‬ ‫و بررســی‬ ‫اســتفاده از علم و‬ ‫اقداماتی که‬ ‫خوانــد و گفـ‬ ‫اســتان‬ ‫زمینــه بیمه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫کردستان به‬ ‫اســت که بــا‬ ‫در‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫حجتاالســالم‬ ‫تالش مضاعفی‬ ‫اراضی استان‬ ‫ســتان نهفته‬ ‫منطقه را در‬ ‫از عرصههای‬ ‫ایــن ا‬ ‫ـداد امــروز‪،‬‬ ‫میتوان این‬ ‫ـت و صیانــت‬ ‫بر اساس امار‬ ‫گــزارش رویـ‬ ‫در کنار تجربه‬ ‫ـس و جمعی از‬ ‫حفاظـ‬ ‫بــه‬ ‫ــال گذشــته‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در دیــدار رئیـ‬ ‫گفت‪ :‬طی س‬ ‫پیشرفت قرارداد‪.‬‬ ‫در خصــوص‬ ‫ــا پورذهبــی‬ ‫استان با اشاره به‬ ‫اشــاره کرد و‬ ‫مسیر توسعه و‬ ‫عبدالرض‬ ‫مــورد حکــم‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫ثبتشــده ‪۳۲۱‬‬ ‫ـتان صادرشــده‬ ‫از رویشهای‬ ‫کارکنان سازمان‬ ‫مســتند و‬ ‫کشــاورزی اسـ‬ ‫کشــاورزی یکی‬ ‫از عرصههای‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫ـاد کلمــهای‬ ‫حفاظت‬ ‫اینکه‬ ‫داشــت‪ :‬جهـ‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫ـت‪ ،‬اظهــار‬ ‫‪ ۱۵۲‬حکــم‬ ‫ـت‪ .‬رئیــس‬ ‫این کلمه مزین‬ ‫ســال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫اسـ‬ ‫انقــالب اسـ وزارتخانهای که با‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫افــزود‪۳۲۳ :‬‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫مقدس است و‬ ‫کردســتان بــا‬ ‫صــادر شــد‪،‬‬ ‫ای اســت‪ .‬او‬ ‫ـتان‬ ‫دارای ارزش ویــژه‬ ‫ـع هــم در اسـ‬ ‫فــظ اراضی‬ ‫قلعوقمـ‬ ‫ســامانه ‪ ۱۳۱‬ح‬ ‫شــده‬ ‫ـاس مردمــی با‬ ‫مــورد تمـ‬ ‫کشاورزی داشتیم‪.‬‬ ‫کردستانایجاد‬ ‫ملیدر‬ ‫هدفرسانه همدلیاست‬ ‫اتحادو‬ ‫صندوقهایرای‬ ‫کردستانپای‬ ‫رت‬ ‫تانیهااز طرح‬ ‫قبال کردس‬ ‫است بهارانه کتاب‬ ‫ضور مردمبابصی‬ ‫ح‬ ‫عباخذرای‬ ‫هداشتیدر ش‬ ‫پروتکلهایب‬ ‫رعایت‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫خانوار کردستانی‬ ‫‪ ۹‬هزار‬ ‫مندمیشوند‬ ‫بهره‬ ‫شتیدر کردستان‬ ‫خصاتبهدا‬ ‫ییفاقدمش‬ ‫ساالنه‪۱۷۷‬تنموادغذا دوممیشود‬ ‫مع‬ ‫شاورزیاست‬ ‫عاملتوسعه ک‬ ‫در کنارتجربه‬ ‫دیازتکنولوژی‬ ‫ایکارگاههای‬ ‫معافیتبیمه‬ ‫امیناجتماعی‬ ‫نفر را لغو کرد‬ ‫ت‬ ‫زیر‪5‬‬ ‫بهرهمن‬ ‫سیاست‬ ‫(اگهیمناقصهعمومی)‬ ‫‪-1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه ‪ :‬خدمات حمل و نقل درون شــهری و برون‬ ‫شهری شــرکت گاز استان خراســان رضوی ( حوزه ستاد و‬ ‫بهره برداری)‬ ‫‪ -3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دارا بودن تاییدیه مرتبط از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور حمل و نقل‬ ‫ب‪ -‬دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج‪ -‬دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫د‪ -‬ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪:‬از تاریخی که برای تسلیم ان در فراخوان ذکر شده تا مدت سه‬ ‫ماه می بایست معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ ( 4.999.400.000 /- :‬چهار میلیارد و نهصدو‬ ‫نود ونه میلیون و چهارصد هزار ریال) می باشــد که می بایست بر اساس یکی از تضامین‬ ‫قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ‬ ‫‪ 94/09/22‬تهیه گردد و حتما اصل ان قبل ازاخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت‬ ‫دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع درمشهــــد ‪ -‬بلوار‬ ‫خیام ‪ -‬نبش تقاطع ارشاد‪ -‬طبقه همکف گردد‪.‬‬ ‫عبدالناصرهمتی‪:‬‬ ‫اگر رای نیاورم بازهم در‬ ‫خدمتمردم خواهم بود‬ ‫محسنرضایی‪:‬‬ ‫به ایندهخود و فرزندانتان‬ ‫رایمی دهید‬ ‫امیرحسینقاضی زادههاشمی‪:‬‬ ‫امیدوارمرئیس جمهور‬ ‫با ارای باالی‬ ‫انتخابشود‬ ‫‪02‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -6‬مهلت اعــالم امادگی و دریافت اســناد مناقصه‪ :‬از تاریــخ ‪ 1400/03 /27‬لغایت‬ ‫‪1400/04/02‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت بارگذاری اســناد و ارائه پیشــنهاد قیمت ‪ :‬ســاعت ‪ 9:00‬صبح مورخ‬ ‫‪1400/04/13‬‬ ‫‪ -8‬پیشنهادهای واصله در ساعت ‪ 10:00‬مورخ ‪ 1400/04/13‬در کمیسیون مربوطه باز‬ ‫و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز انها با همراه داشتن‬ ‫معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -9‬یاداور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-10‬رعایــت قانــون حداکثر اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی کشــور و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی الزامی اســت و صرفا موسسات و شــرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست‬ ‫توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت دسترســی به متن این اگهی‪ ،‬در ســایت ‪www.nigc-khrz.ir‬‬ ‫امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشتر با تلفن‪051-37072212 :‬‬ ‫تماس بگیرید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1150553 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫اگهیبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید ‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫‪400-2-94‬‬ ‫انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان‬ ‫جاری‬ ‫‪12.879.319.080‬‬ ‫‪516.379.000‬‬ ‫‪400-2-62/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری و توسعه تاسیسات اب و‬ ‫خدمات مشترکین منطقه کوهپایه‬ ‫جاری‬ ‫‪14.868.910.410‬‬ ‫‪536.067.000‬‬ ‫‪400-2-63/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری و امور مشترکین و خدمات‬ ‫عمومی منطقه گلپایگان‬ ‫جاری‬ ‫‪27.809.776.842‬‬ ‫‪924.293.000‬‬ ‫‪400-2-64/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری از شبکه توزیع اب و امور‬ ‫مشترکین منطقه جلگه‬ ‫جاری‬ ‫‪7.201.359.580‬‬ ‫‪306.040.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تاساعت ‪ 15:00 :‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/04/12‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/04/13‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ (031 -36680030-8 :‬داخلی ‪) 334‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/29 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره‪9908389730090 DT1‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫(سهامیخاص)‬ ‫تعداد اقالم‬ ‫جمع مقادیر‬ ‫شرح کلی موضوع مناقصه‬ ‫‪DOWN HOLE STRING, COMPLETE SET, H2S SERVICE‬‬ ‫‪URBAN(DEEP), 9-5/8 X 7 X 4-1/2 IN‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شماره درخواست‬ ‫‪08-38-10-9730090‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست میباشد میبایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به پایگاه اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه‬ ‫ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به‬ ‫ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪ /‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪000‬ر‪500‬ر‪354‬ریال میباشند‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم (نیوسایت) خیابان شهریور‪ -‬مجتمع تدارکات و امور کاال‪ -‬ساختمان‪ -102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی‪ -‬واحد خرید اقالم حفاری و لوله ‪ -‬اتاق ‪ 17‬کدپستی ‪ 61138-54579 -‬شماره‬ ‫تماس‪061-341- 22471‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت‬ ‫اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫کاالی تقاضای مذکور می بایست از تولیدکنندگان مورد تایید داخلی تامین و تحویل گردند‪.‬‬ ‫شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شناسه اگهی‪1148596:‬‬ ‫عکس ‪ :‬برنا‬ ‫رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتی‬ ‫در شعب اخذ رای‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫خراسان رضوی (سهامی خاص)‬ ‫ناراحتیمردم‬ ‫حق است‬ ‫برای ایران‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪info@ru‬‬ ‫‪ydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫شترکاز اینترنت‬ ‫‪ ۱۲۶‬هزار م‬ ‫بهرهمندی نگیدر کردستان‬ ‫خا‬ ‫شــاره کــرد و‬ ‫یــن مــدت ا‬ ‫در ا‬ ‫ـرای برنامههای‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اجـ‬ ‫درصــد انهــا‬ ‫سنندج‪ :‬مدیر‬ ‫تدوینشــده ‪٩٩‬‬ ‫زیبا هوشــمند‪-‬‬ ‫کــه تــا پایان‬ ‫ـه کردســتان‬ ‫ــق شــدهاند‬ ‫بــرات منطقـ‬ ‫محق‬ ‫مخا‬ ‫شاهد تحقق ‪١٠٠‬‬ ‫‪ ١٢٦‬هــزار و‬ ‫یــش از‬ ‫خردادماه نیز‬ ‫هســتیم‪ .‬حکمت‬ ‫گفــت‪ :‬ب اینترنت خانگی‬ ‫‪ ١٦٤‬مشترک‬ ‫درصدی ان‬ ‫ازاد حکمت‬ ‫مشــتریان به‬ ‫دارد و ‪۵۴۵‬‬ ‫ســتان وجــود‬ ‫روزافزون‬ ‫در ا‬ ‫بــه نیاز ‪ ASDL‬در شــرایط‬ ‫ـن خدمــات‬ ‫ـتا نیــز از ایـ‬ ‫دیتــا ازجمله‬ ‫روسـ‬ ‫ســرویسهای‬ ‫این ســرویس‬ ‫ازاد حکمت‬ ‫شدهاند‪.‬‬ ‫کارهای مبتنی بر‬ ‫‪ ADSL‬باهدف‬ ‫انجام‬ ‫بهرهمند تحققبرنامههای‬ ‫ـی در جامعه‬ ‫مطالبات فعلــی و حدودیتهای کرونایـ‬ ‫بابیاناینکه‬ ‫اسخگویی به‬ ‫جــم مصرفی‬ ‫باوجــود م‬ ‫مندی مشتریان و پ‬ ‫ـت‪ :‬متوســط ح‬ ‫کاری در اســتان‬ ‫بهره‬ ‫ـاره کــرد و گفـ‬ ‫تاکنــون از ‪۱۴۱‬‬ ‫های‬ ‫اســتراتژی‬ ‫گذاریهای اشـ‬ ‫ـال جاری‬ ‫از‬ ‫انهــا یکــی اقدامات و سرمایه‬ ‫در هفته؛ در ابتدای سـ تغییریافته اســت و‬ ‫است به تشریح‬ ‫ســعه و ارتقا‬ ‫‪ ۱۶۱‬ترابایــت‬ ‫گرفته بــرای تو‬ ‫نیز از خدمات‬ ‫ـه‬ ‫چشــمگیر صــورت‬ ‫ـن حــوزه ترابایــت بـ روستای کردستان‬ ‫ـزات الزم در ایـ‬ ‫هماکنون ‪۵۴۵‬‬ ‫او یاداور شد‪:‬‬ ‫زیرســاختها و تجهیـ‬ ‫بهرهمند هستند‪.‬‬ ‫اکنــون تعداد‬ ‫اینترنت خانگی‬ ‫داشــت‪ :‬هم‬ ‫‪ ١٦٤‬مشــترک‬ ‫ـت‪ .‬او اظهــار‬ ‫‪ ١٢٦‬هــزار و‬ ‫منصوبــه در‬ ‫پرداخـ‬ ‫ـدی بیــش از‬ ‫پــورت ‪ADSL‬‬ ‫نــدی مــردم‬ ‫بهرهمنـ‬ ‫بیانگــر رضایتم‬ ‫هــزار و ‪٥٠٠‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫پنج هــزار و ‪ ١٦٨‬پورت ‪ ADSL‬در اســتان‬ ‫این ســرویس‬ ‫ــود دارد کــه‬ ‫کمی خدمات‬ ‫دایر شده است‪.‬‬ ‫اســتان وج‬ ‫ـطح کیفــی و‬ ‫جاری تاکنون‬ ‫ــال از سـ‬ ‫از ابتدای سال‬ ‫ـه در س‬ ‫ان‬ ‫عــالم پورتهــای منصوبـ ‪ ADSL‬است‪.‬‬ ‫او ضمــن ا‬ ‫برنامههــای‬ ‫صــد تحقــق‬ ‫جــاری بــه در‬ ‫قرضالحسنه‬ ‫طریق بانک‬ ‫ضالحسنه‬ ‫از‬ ‫سهیالتقر‬ ‫لیارد ریال ت‬ ‫ت میشود‬ ‫‪ ۳۵‬می‬ ‫ندان پرداخ‬ ‫به نیازم‬ ‫‪02‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫امیدوارم مشارکت‬ ‫باالی مردم موجب یاس‬ ‫دشمنان شود‬ ‫رییــس جمهــوری با بیــان اینکــه انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری از مهم تریــن انتخابــات کشــور اســت گفــت‪:‬‬ ‫امیدوارم حضور و مشارکت باالی مردم موجب مایوس‬ ‫شدندشمنانشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی روز جمعــه پس از‬ ‫انداختن رای خود در صندوق در ستاد انتخابات کشور در‬ ‫جمعخبرنگارانباتاکیدبرلزومرعایتدستورالعمل های‬ ‫بهداشتیدرانتخاباتگفت‪:‬مراعاتحفظسالمتمردم‬ ‫و مراعات پروتکل های بهداشتی موضوعی است که در‬ ‫همهحوزه هایانتخابیهرعایتمی شود‪.‬‬ ‫ویدر خصوصبرگزاریالکترونیکیانتخابات‪،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در بحث الکترونیکی شــدن انتخابات هر سال‬ ‫یک گام به پیش می گذاریم و مانیتورهایی که در ستاد‬ ‫انتخابات کشور وجود دارد‪ ،‬نشان می دهد که در سراسر‬ ‫کشور چه تعداد افراد در انتخابات حضور پیدا کردند و‬ ‫رای دادند‪.‬‬ ‫رییس جمهــوری افزود‪ :‬احراز هویت مس ـاله مهمی‬ ‫است کهاالنازطریقسیستمالکترونیکیانجاممی شود‬ ‫وحتیاخذرایوشمارشرایهمدر بخشبزرگیاز مراکز‬ ‫استان هاتوسطماشینومکانیزهانجاممی شودوامیدوارم‬ ‫در اینده نزدیک همه مراحل انتخابات‪ ،‬رای و شــمارش‬ ‫الکترونیکیشود کهبهشفافیت کمکخواهد کرد‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬این انتخابات‪ ،‬انتخابات مهمی‬ ‫اســت و عالوه براینکه انتخابات شــورای شهر و روستاها‬ ‫و میــان دوره ای بــرای مجلس شــورای اســامی و خبرگان‬ ‫وجوددارد‪،‬انتخاباتی کهدر سراسر کشور انتخاباتمهم‪،‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری است‪ .‬وی افزود‪ :‬انتخابات‬ ‫رییس جمهوری هر چهار ســال یک بار در کشــور انجام‬ ‫می شود و با توجه به اختیارات و مسوولیت های وسیع و‬ ‫سنگینی که در قانون برای رییس جمهور مشخص شده‬ ‫اســت‪ ،‬انتخاب مهمی اســت‪ .‬رییس جمهوری از مردم‬ ‫خواست کهامروز پایصندوقرایحاضرشوندوبهفردی‬ ‫کهموردنظرشاناسترایدهند‪.‬‬ ‫روحانــی تصریــح کرد‪ :‬مشــکالت و مســائلی کــه در‬ ‫ذهــن مــردم اســت و در مراحــل قبلی انتخابــات از زمان‬ ‫ثبت نام و امروز اگر مشکلی بوده نباید ان را مدنظر قرار‬ ‫دهیم‪.‬انتخاباتمهماستوباوجودمشکالتبایدپای‬ ‫صندوقانتخاباتحاضرشویمورایدهیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاش از روز ثبــت نــام در انتخابــات هیچ‬ ‫مشکلینداشتیموامروزشاهدحضوربیشترمردمبودیم‪.‬‬ ‫اما مردم می دانند این انتخابات برای کشــور‪ ،‬سرنوشت‬ ‫خودشان و نظام جمهوری اسالمی ایران چه قدر اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رییــس جمهوری افزود‪ :‬من فکر می کنم در دنیا تنها‬ ‫چنــد کشــور وجــود دارد کــه انتخابات انها مــورد توجه‬ ‫جهانیاناست‪،‬وگرنهاکثر کشورهایدنیاوقتیانتخابات‬ ‫برگزار می کنندعمدتا برایمردمخودشاناهمیتدارد‪.‬‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬اما چند کشور در دنیا هستند که‬ ‫انتخاباتانهاموردتوجههمهجهاناستومی خواهند‬ ‫بفهمندحضور مردموفردی کهانتخابمی شود کیست‬ ‫وچگونهخواهدبود؛یکیاز ان کشورهایمهمجمهوری‬ ‫اســامی ایران اســت و در طول مدت‪ 42‬سال همینطور‬ ‫بودهوامروز هماینطور است‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬مردم باید توجه داشته باشند که همه‬ ‫جهانیانامروزبهصندوقارا‪،‬صف هایمردمبرایریختن‬ ‫ارا توجه می کنند‪ .‬ان شاءاهلل کاری کنیم که دوستان ما در‬ ‫سراسر جهان همه ایرانی ها خوشحال و دشمنان مایوس‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رییسجمهوریظهارامیدواری کرد کهمردمبهوظیفه‬ ‫ملــی‪ ،‬انقالبــی و دینی خود عمل کنند و نحــوه برگزاری‬ ‫انتخابات و حضور مردم به گونه ای باشــند که مردم در‬ ‫پایان و نتیجه رای گیری خوشحال می شوند‪.‬روحانی در‬ ‫پایان دو توصیه به همه دســت اندرکاران‪ ،‬اســتانداران و‬ ‫بخشداران کردو گفت‪:‬ابتداحفظسالمتمردماستو‬ ‫همهدستورالعمل هایبهداشتیاستکهبایدرعایتشود‬ ‫و دوم حفظ ارای مردم اســت و یک رای جابه جا نشــود‬ ‫همانطور که در همه انتخابات اینطور بوده است و حق‬ ‫الناسرعایتشودتامردمنتیجهارایخودراشاهدباشند‪.‬‬ ‫امیدوارم انتخاب مردم‬ ‫زمینه پیشرفت کشور را به‬ ‫وجود بیاورد‬ ‫اســحاق جهانگیــری پــس از انداختــن رای خــود‬ ‫قهــای اخــذ رای بــا اشــاره بــه اهمیت دو‬ ‫در صندو ‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری و شــورای اســامی شهر‬ ‫و روســتا افــزود‪ :‬در انتخابــات ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫یشــود کــه طبــق قانون‬ ‫رئیس جمهــوری انتخــاب م ‬ ‫اساسی دومین شخصیت کشور‪ ،‬مسئول قوه مجریه‬ ‫و رئیــس دولــت اســت‪ .‬رئیس جمهــور طبــق قانــون‬ ‫اساســی مســئولیت های مختلفــی هم برای توســعه‬ ‫کشــور هم برای مســائل سیاســت خارجــی بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬مــردم دســت بــه انتخــاب کســی می زننــد تــا‬ ‫مهم تریــن امور زندگی خود و کشورشــان را از حیث‬ ‫اجرایــی در چارچــوب قانــون اساســی بــه او واگذار‬ ‫ کننــد تــا رئیس جمهور بتوانــد کشــور را در چارچوب‬ ‫قانون اساسی و قوانین کشور اداره کند‪ .‬جهانگیری‬ ‫با اشاره به مسئولیت های سنگین شوراهای اسالمی‬ ‫شهر و روستا گفت‪ :‬خصوصا پس از تصویب مصوبه‬ ‫وظایــف شــورا در دور ههــای مختلــف خصوصــا در‬ ‫دولــت یازدهم و دوازدهم‪ ،‬بخشــی از اختیارات به‬ ‫شــوراها وا گــذار شــد کــه مدیریت محلــی به صورت‬ ‫متمرکز در اختیار شهرداران و شوراهای اسالمی شهر‬ ‫باشد و ازاین رو در کنار انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫انتخابات شــوراهای اســامی شــهر و روستا هم زمان‬ ‫یشــود‪ .‬بخشــی از مســائل شــهر و روســتا بر‬ ‫برگزار م ‬ ‫عهده این شورا است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫برای ایران‬ ‫رویداد‬ ‫چهره های سیاسی رای خود را در صندوق انداختند‬ ‫ماراتــن ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬شــورای شــهر‪ ،‬میــان دوره ای مجلس و‬ ‫خبــرگان رهبــری‪ ،‬بــا اغــاز رای گیــری در حوزه های‬ ‫انتخابــی بــه ایســتگاه پایانــی رســید و بــا حضــور‬ ‫قهــای رای ایــران‬ ‫باشــکوه مــردم در پــای صندو ‬ ‫اسالمی سیزدهمین حماســه انتخاب را به عرصه‬ ‫ظهور رســاند‪ .‬فرایند اخذ رای از واجدین شــرایط‬ ‫شــرکت در انتخابات ســیزدهمین دوره ی ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ششــمین دوره ی شــوراهای اســامی‬ ‫شــهر و روســتا‪ ،‬دومین میان دوره پنجمین دوره ی‬ ‫مجلــس خبــرگان رهبــری در اســتان های تهــران‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬قم و مازندران و همچنین اولین‬ ‫میاندور ه یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در حوزه های انتخابیه ی «تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪،‬‬ ‫اسالمشهر و پردیس»‪« ،‬میانه»‪« ،‬استانه اشرفیه»‪،‬‬ ‫«تفرش‪ ،‬اشتیان و فراهان»‪« ،‬گچساران و باشت» و‬ ‫«بهار و کبودراهنگ» از ساعت ‪ ۷‬صبح روز جمعه‬ ‫مورخ ‪ ۱۴۰۰-۳-۲۸‬اغاز شد‪.‬‬ ‫ناراحتی مردمحقاست‬ ‫ملت ایران به توفیق الهی از این انتخابات‬ ‫خیر خواهد دید‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی راس ســاعت ‪ ۷‬صبــح‬ ‫جمعــه بــا حضــور در محــل صنــدوق ســیار ‪۱۱۰‬‬ ‫در حســینیه امــام خمینــی (ره) در ســیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری‪ ،‬ششــمین‬ ‫دوره انتخابات شــوراهای اســامی شــهر و روستا‪،‬‬ ‫انتخابــات میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس‬ ‫خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره ای یازدهمین‬ ‫دوره مجلس شــورای اسالمی شرکت کردند و اراء‬ ‫خــود را بــه صنــدوق انداختند‪ .‬حضرت ای ـت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای ســپس در ســخنانی روز انتخابات را روز‬ ‫ملــت ایران خواندنــد و گفتند‪ :‬امروز میــدان دار و‬ ‫صحنه گردان اصلی مردم هســتند که بــا رای خود‬ ‫سرنوشــت و تکلیف کلی و اساسی کشــور را برای‬ ‫سال های بعد معین می کنند بنابراین امروز متعلق‬ ‫به مردم اســت‪ .‬رهبر انقالب اسالمی افزودند‪ :‬بر‬ ‫اســاس ایــن واقعیت خــرد انســانی حکم می کند‬ ‫همه در این ازمون بزرگ ملی و سراســری شــرکت‬ ‫کنند و علت دعوت مکرر ما از مردم برای حضور در‬ ‫انتخابات نیز این است که در درجه اول خود مردم‬ ‫از این حضور نفع می برند و جمهوری اسالمی نیز‬ ‫امتیــازات بزرگــی در عرصــه بین المللی به دســت‬ ‫می اورد‪ .‬ایشان رای تک تک مردم را دارای اهمیت‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬همــه بیایید‪ ،‬تشــخیص و رای‬ ‫بدهیــد و هیچ کس نگوید با یــک رای من اتفاقی‬ ‫نمی افتــد‪ ،‬زیــرا همیــن تک رای ها اســت کــه اراء‬ ‫میلیونی ملت را تشکیل می دهد‪ .‬حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای با اشاره به توصیه همیشگی خود یعنی‬ ‫تســریع در رای دادن‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬هــر‬ ‫چــه زودتــر با نیــت خدایی و ثــواب این وظیفه و‬ ‫تکلیف را انجام دهید بهتر اســت‪ .‬ایشــان با ابراز‬ ‫امیــدواری از اینکه به برکت ایــام والدت حضرت‬ ‫علی بن موسی الرضا (ع)‪ ،‬امروز جشن ملت ایران و‬ ‫مایه خیروبرکت باشد‪ ،‬افزودند‪ :‬از دست اندرکاران‬ ‫انتخابات تشکر و تاکید می کنم که کار را با اتقان‬ ‫کامل در سراسر کشور انجام دهند‪.‬‬ ‫حضور پرتعداد چهره ها در حسینیه جماران‬ ‫حســن روحانی رئیس جمهــوری صبح جمعه‬ ‫با حضور در ســتاد انتخابات کشــور رای خود را در‬ ‫قهــای رای مســتقر در این ســتاد انداخت‪.‬‬ ‫صندو ‬ ‫علی رضــا معــزی در توئیتــر نوشــت‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫روحانــی بــرای شــرکت در انتخابــات و بازدیــد از‬ ‫ســتاد انتخابــات در وزارت کشــور حضــور یافــت‪.‬‬ ‫ایــن بازدید با مجوز ســتاد ملی کرونــا و با رعایت‬ ‫پروتکل ها انجام شد‪.‬‬ ‫روحانــی پس از بازدید ســتاد انتخابات کشــور‬ ‫و انداختــن رای خــود بــه صنــدوق مســتقر در این‬ ‫ستاد گفت‪ :‬امیدوارم مردم به وظیفه ملی‪ ،‬دینی‬ ‫و انقالبــی خــود به خوبــی عمــل کنند‪ .‬ســرهنگ‬ ‫موقوف ـه ای رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران در‬ ‫حســینیه ارشــاد ضمن حضــور در این شــعبه اخذ‬ ‫رای از روند برگزاری انتخابات در این شعبه بازدید‬ ‫کرد‪ .‬مســعود ســلطانی فر وزیــر ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫علی یونســی مشاور رئیس جمهور‪ ،‬حسن غفوری‬ ‫فرد رئیس هیئت بازرســی و نظارت شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬علــی رازینــی علیرضــا زاکانی‪،‬‬ ‫معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان‬ ‫و خانــواده‪ ،‬زهــرا مصطفــوی دختــر امام خمینی‪،‬‬ ‫محســن مهر علیزاده‪ ،‬محمد خاتمــی ‪ ...‬ازجمله‬ ‫کســانی بودنــد که در این حــوزه در این حوزه رای‬ ‫دادند‪.‬هم چنینمحمدباقرنوبخترئیسسازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور‪ ،‬محمود واعظی رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬سید حسن خمینی‪ ،‬مجید انصاری‪،‬‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬موسوی بجنوردی‪ ،‬مجید انصاری‬ ‫و ‪ ...‬از دیگر شخصیت هایی بودند که در حسینیه‬ ‫جماران رای دادند‪.‬‬ ‫سه سفارش دارم‪ ،‬اول مشارکت‪ ،‬دوم‬ ‫مشارکت‪ ،‬سوم مشارکت‬ ‫ســیامک ره پیــک قایــم مقــام دبیــر شــورای‬ ‫نگهبــان پ ـس ازان کــه رای خــود را بــه صندوق‬ ‫سیار واقع در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات‬ ‫شــورای نگهبان انداخــت‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫ضمــن تبریــک ایــام دهــه کرامت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ایــن روز مهــم و سرنوشت ســاز را به همه ملت‬ ‫ایران و دلســوزان کشــور تبریک عــرض می کنم‬ ‫و امیــدوارم کــه اراده ملــت ایــران در ایــن روز‬ ‫بــا هدایــت خداونــد بــه نحــوی رقــم بخــورد‬ ‫کــه کشــور ماســال های اینــده از یــک مدیریــت‬ ‫اجرایــی قــوی و مطلــوب برخــوردار شــود‪.‬‬ ‫ای ـت اهلل احمــد جنتی دبیــر شــورای نگهبان نیز‬ ‫رای خــود را بــه صنــدوق ســیار واقــع در ســتاد‬ ‫مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــورای نگهبــان‬ ‫انداخــت پ ـس ازان گفــت‪ :‬ســه ســفارش دارم‪،‬‬ ‫اول مشــارکت‪ ،‬دوم مشارکت‪ ،‬سوم مشارکت‪.‬‬ ‫احمــد خاتمی‪ ،‬عضــو مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫عضــو فقهای شــورای نگهبــان نیز در این ســتاد‬ ‫رای خــود را بــه صنــدوق انداخــت؛ و در جمع‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪ :‬تشــکیل کابینــه متدیــن‪،‬‬ ‫متعهــد‪ ،‬متخصــص‪ ،‬خســتگی ناپذیر و دارای‬ ‫مدیریــت جهــادی ضروری اســت و یــک کابینه‬ ‫قوی و در شــان مردم باید تشکیل تا مشکالت‬ ‫کشــور حل وفصل شــود‪ .‬صادق املی الریجانی‬ ‫رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام و عضو‬ ‫فقهــای شــورای نگهبــان نیــز پ ـس از انداختــن‬ ‫رای خــود در صنــدوق رای در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬امــروز خوشــبختانه ملــت مــا یک‬ ‫حضــور جدیــدی را در پــای صندوق هــای رای‬ ‫برای رقم زدن به سرنوشت خواهند داشت‪.‬‬ ‫کردنــد و بــا شــعار مــرگ بر ضــد والیت فقیــه‪ ،‬او‬ ‫را تــا درب خروجــی مشــایعت کردنــد‪ .‬محســن‬ ‫مهرعلیزاده در مناظره های انتخاباتی در چند مورد‬ ‫به تندی از ابراهیم رئیسی انتقاد کرد او مدعی شد‬ ‫که رئیسی شش کالس سواد دارد‪.‬‬ ‫مرتضی طالیی ازجمله شخصیت هایی بود‬ ‫کــه در مســجدالنبی نارمــک رای داد و بعــد از‬ ‫شرکت در انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬شوراها‬ ‫و میــان دوره ای مجلــس و خبــرگان رهبــری در‬ ‫جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬از اول صبــح‬ ‫در شــعبات ســطح شــهر حضــور پیــدا کــردم و‬ ‫مشــارکت خوبــی از مردم را دیــدم‪ ،‬امیدواریم‬ ‫شاهد استقبال بیشتری از مردم باشیم‪ .‬منوچهر‬ ‫متکــی نیــز ازجمله شــخصیت هایی بــود که در‬ ‫صف رای دهندگان‪ ،‬مسجد لرزاده حاضر شد و‬ ‫در جمــع خبرنگاران گفت‪ :‬مــردم تعیین کننده‬ ‫نتیجــه انتخابــات هســتند‪ .‬انــان گاهــی‬ ‫شگفتی ســاز عمل می کنند‪ .‬هم چنین غالمعلی‬ ‫حــداد عادل از رای دهندگان در مســجد لرزاده‬ ‫بود که پس از انداختن رای در صندوق گفت‪:‬‬ ‫ایــن انقــاب بــه مــردم ازادی داد تــا بتوانند با‬ ‫رای خــود در سرنوشتشــان مشــارکت کننــد این‬ ‫در حالــی بــود کــه قبــل از انقــاب انتخابــات‬ ‫معنا نداشــت‪ .‬محمود علــوی وزیر اطالعات و‬ ‫محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در‬ ‫ســتاد انتخابات کشــور حضور یافتنــد‪ .‬محمود‬ ‫علــوی وزیــر اطالعــات در جمــع خبرنــگاران‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور حداکثــری یکــی از راهبردهایی‬ ‫است که مقام معظم رهبری بارها بر ان تاکید‬ ‫کردنــد و درصورتی کــه مردم عزیــز ما به صورت‬ ‫حداکثــری حضــور پیــدا کننــد تاثیرهــای خــود‬ ‫را در جنبه هــای مختلــف می گــذارد‪ .‬محســن‬ ‫حاجی میرزایی وزیر اموزش وپرورش‪ ،‬اســحاق‬ ‫جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور نیــز در‬ ‫ســتاد انتخابات کشــور رای خود را به صندوق‬ ‫انداخــت‪ .‬خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه کشــورمان پس از شــرکت در انتخابات‬ ‫گفــت‪ :‬مــا اطمینــان می دهیــم کــه هیــچ حوزه‬ ‫اخذ رایی در خارج از کشــور بســته نشــود مگر‬ ‫این که تمام کســانی که برای دادن رای حضور‬ ‫پیداکرده اند بتوانند در انتخابات شرکت کنند‪.‬‬ ‫نمی توان انتظار حضور حداکثری داشت‬ ‫مردم تعیین کننده نتیجه انتخابات‬ ‫هستند‬ ‫جوی که متشنج شد‬ ‫بــا حضــور محســن مهرعلیــزاده در حســینیه‬ ‫جماران برای دقایقی جو رای گیری متشــنج شــد‪.‬‬ ‫برخی از رای دهندگان در حسینیه جماران نسبت‬ ‫بــه اظهــارات محســن مهرعلیــزاده در مناظــرات‬ ‫انتخاباتی نســبت به یکــی از کاندیداهــا اعتراض‬ ‫محمدرضــا عــارف عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام در حســینیه جمــاران پــس از‬ ‫انداختــن رای خــود در صنــدوق ارا در جمــع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬مردم صاحب انقالب هستند‬ ‫و منویات مردم باید در چهارچوب قانون اساسی‬ ‫و از طریــق صنــدوق هــای رای اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن بــار بخش هایــی از مردم بیش از گذشــته از‬ ‫نهادهای نظارتی و اجرایی گله داشتند و احساس‬ ‫می شد بخش هایی از جامعه نمایندگان خود را‬ ‫در پای صندوق رای نمی بینند‪ .‬عارف تاکید کرد‪:‬‬ ‫مشکالت و مسائل در فضای بعد از انتخابات به‬ ‫طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد و پرونده این‬ ‫قبیل گالیه ها و شــکایت ها بســته شــود و مردم‬ ‫بــا ارامش و نگاه مثبت تری پای صنــدوق های رای‬ ‫حاضرشوند‪.‬عضومجمعتشخیصمصلحتنظام‪،‬‬ ‫در پاسخ به این پرسش که برخی از اصالح طلبان‬ ‫تاکید دارند که پای صندوق رای حضور نمی یابند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬چــرا موضــوع را جناحــی می کنیــد؟ اصالح‬ ‫طلبــان و اصولگرایــان بــه عنــوان دو جریــان اصلی‬ ‫دغدغــه مــردم و نظام دارند‪ .‬طبیعتا بخش هایی‬ ‫از جامعه از طرف خود نمایندگانی را نمی بینند‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬مثال در جریان انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫علی رغم معرفی ‪ ۹‬چهره از ســوی نهاد اجماع ساز‬ ‫اصــاح طلبــان هیــچ یــک از انــان تایید صالحیت‬ ‫نشــدند؛ بنابراین در این شــرایط نمی توان انتظار‬ ‫حضور حداکثری داشت؛ اما علی رغم این شرایط‬ ‫توصیــه جریــان اصالحــات به همــه مــردم حضور‬ ‫حداکثــری بــوده اســت و امیدواریم امــروز مردم‬ ‫نشــان دهنــد علیرغم گلــه ها حضور مــی یابند‪.‬‬ ‫عــارف در مــورد عملکرد شــورای نگهبان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مــا از نهادهــای نظارتــی به ویــژه شــورای‬ ‫نگهبــان گله داریــم و اتفاقاتی که افتاد مســبوق‬ ‫به ســابقه بوده اســت‪ .‬امیدواریم با تذکراتی که‬ ‫داده شــده و تذکــرات رهبری کــه امیدواریم برای‬ ‫اخریــن بار باشــد‪ ،‬نهادهای نظارتی ُمــر قانون را‬ ‫عمــل کننــد و جــای مــردم تصمیم گیــری نکنند و‬ ‫اجازه دهند افرادی که شــرایط حداقلی را دارند‬ ‫خــود را در معــرض رای بگذارنــد و مردم تصمیم‬ ‫نهایی را بگیرند که این ُبعد جمهوریت نظام را‬ ‫تقویت می کند و تقویت این ُبعد یعنی حل همه‬ ‫مشکالت داخلی و خارجی‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هر رای یک موشک نقطه زن است‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪:‬‬ ‫هــر رای مــردم یــک موشــک نقطــه زن اســت که‬ ‫تهدیدها و تحریم ها و بدخواهی های دشمنان را‬ ‫هدف قرار خواهد داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســعید‬ ‫جلیلــی پــس از دادن رای در صنــدوق مســجد‬ ‫فاطمیــه محله خزانه شــهید بخارایــی‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬روز رای گیــری روز پایــان‬ ‫نیســت؛ روز اغــاز جهــاد بزرگ بــرای جهش ایران‬ ‫است‪ .‬منتخب مردم‪ ،‬رئیس همه جمهور خواهد‬ ‫بــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گام اول برای جهش کشــور‬ ‫حضــور جمهور پــای صندوق هاســت‪ .‬مشــارکت‬ ‫باالی مردم‪ ،‬پیشــران پیشرفت و جهش خواهد‬ ‫بود‪ .‬امروز روز دورخیز برای خیز بلند ملت ایران‬ ‫بــرای «جهــش ایــران» اســت‪ .‬هرچــه رای گیــری‬ ‫باشــکوه تر‪ ،‬دورخیــز بلندتــر و در نتیجــه‪ ،‬جهش‬ ‫بلندتــر و دورنما زیباتر خواهــد بود‪ .‬جلیل تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر رای مردم یک موشک نقطه زن است که‬ ‫تهدیدها و تحریم ها و بدخواهی های دشمنان را‬ ‫هــدف قرار خواهــد داد‪ .‬هــر رای باعث افزایش‬ ‫قدرت و پیشرفت بیشتر کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییسمجمعتشخیصمصلحتنظام‪:‬‬ ‫راه حل مشکالت قهر کردن با صندوق رای نیست‬ ‫درجمهوریاسالمیتقریباهمهنهادهایاساسی‬ ‫نظامبراساسانتخاباتشکلمی گیردلذابسیارمهم‬ ‫است که مردم برای تعیین سرنوشت خود در مورد‬ ‫ایــن نهادها و شــخصی کــه می خواهد متصــدی در‬ ‫این نهادها شــود پای صندوق های رای حضور پیدا‬ ‫کنند‪.‬رییسمجمعتشخیصمصلحتنظام گفت‪:‬‬ ‫امروز خوشبختانه ملت ما یک حضور جدیدی را در‬ ‫پــای صندوق هــای رای برای رقم زدن به سرنوشــت‬ ‫خواهندداشت‪.‬به گزارشایسنا‪،‬ایتاهللصادقاملی‬ ‫الریجانــی رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام‬ ‫با حضور در ستاد انتخابات شورای نگهبان و پس از‬ ‫انداختنرایخوددر صندوقرایدر جمعخبرنگاران‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬امروز خوشــبختانه ملــت ما یک حضور‬ ‫جدیدی را در پای صندوق های رای برای رقم زدن به‬ ‫سرنوشتخواهندداشت‪.‬املیالریجانیادامهداد‪:‬‬ ‫در جمهوری اســامی تقریبا همه نهادهای اساسی‬ ‫نظامبراساسانتخاباتشکلمی گیردلذابسیارمهم‬ ‫است که مردم برای تعیین سرنوشت خود در مورد‬ ‫این نهادها و شخصی که می خواهد متصدی در این‬ ‫نهادهاشودپایصندوق هایرایحضورپیدا کنند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬حضور پرشــور مــردم موجب‬ ‫افزایش اقتدار نظام امنیت ملی کشور و همچنین‬ ‫مقابله با نقشه های دشمن ها خواهد شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫همه ما وظیفه داریم عقال و شرعا حضور پیدا کنیم‬ ‫برای اینکه انچه را که خیر کشــور اســت و موجب‬ ‫یشــود و امنیــت ملــی و مقابلــه با‬ ‫اقتــدار کشــور م ‬ ‫نقشه های دشــمنان را رقم می زند را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫البتــه مردم گالیه های مختلف دارند و مشــکالتی‬ ‫در کشــور وجــود داشــته و دارد و گالیه هــای زیادی‬ ‫هم ممکن اســت وجود داشــته باشــد که خیلی از‬ ‫انها ممکن اســت حق باشــد اما راه حل مشکالت‬ ‫و رفع گالیه ها قهر کردن با صندوق های نیســت‪.‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد‪:‬‬ ‫قهــای رای حضور پیدا کنیم و‬ ‫بایــد در پــای صندو ‬ ‫به اشــخاصی که مورد نظر ما اســت که نزدیک به‬ ‫خواسته هایمااستراانتخاب کنیم‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی گفت‪:‬‬ ‫نــگاه سیاســی می خواهم پای‬ ‫حرف هایــی کــه در انتخابات‬ ‫صنــدوق بیاینــد و رای خود را‬ ‫زدم برای رفع مشکالت مردم‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫بــود و بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫کاندیــدای ســیزدهمین‬ ‫شب و روز نمی شناسم و تمام‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫سید ابراهیم‬ ‫تالش خود را به کار می گیرم تا‬ ‫جمهــوری گفــت‪ :‬ناراحتــی‬ ‫رئیسی‬ ‫در نقــش یک طلبه خدمتگزار‬ ‫مــردم حــق اســت و بــه دلیل‬ ‫مردم باشم‪.‬‬ ‫برخی از کاســتی ها بوده‪ ،‬اما اگر دلیل شــرکت‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ســید ابراهیم رئیســی با نکردن باشــد اشــتباه اســت‪ .‬مــردم از صندوق‬ ‫حضــور در مســجد جامع شــهر ری رای خود را رای ناراحــت نباشــند و در انتخابــات شــرکت‬ ‫بــه صنــدوق انداخــت و پــس از مشــارکت در کننــد‪ .‬مــن از همــه می خواهــم در انتخابــات‬ ‫انتخابات ‪ 1400‬با بیان این که روز بسیار مبارکی شرکت کنند تا به نفع مردم و در جهت تغییر‬ ‫بــرای تصمیم گیری ملت ایران اســت و از تمام در وضعیــت ان هــا اقدامــات صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دســت اندرکاران انتخابات کمال تشــکر رادارم رئیســی در پاســخ به این سوال که قول شما‬ ‫گفت‪ :‬ان شاءاهلل به دست مردم اجرای عدالت بــه مــردم چیســت بیــان کــرد‪ :‬حرف هایــی‬ ‫رقم بخورد‪ .‬توصیه من به عنوان یک کاندیدا کــه در انتخابــات زدم بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫این است که رای مردم حق الناس است و باید مــردم بــود و برای انجام این کار شــب و روز‬ ‫از ان مراقبــت کــرد و حتی یــک رای هم نباید نمی شناســم و تمــام تــاش خــود را بــه کار‬ ‫برخالف انچه مردم تصمیم گرفته اند باشد‪.‬‬ ‫می گیــرم تــا در نقــش یــک طلبــه خدمتگــزار‬ ‫رئیســی با بیان اینکه امیدوارم امانت داری مردم باشــم‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬تنها ایرانی‬ ‫نســبت بــه رای مردم انجام شــود اظهــار کرد‪ :‬بودن کافی است تا حقوق شهروندی تضمین‬ ‫ا ‬ ‫نشــاءاهلل خداونــد کمــک کنــد و دولتــی رقم شــود‪ .‬مــردم حق دارند و دولت مکلف اســت‬ ‫بخورد که برای مردم و در جهت رفع گرفتاری بــه مــردم خدمــت کند‪ .‬مــن مــردم را صاحب‬ ‫ان ها باشــد‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬من تصمیم گرفتم حق میدانم و برای دولت وظیفه قائل و حق‬ ‫در اولیــن ســاعات رای خــود را بــه صنــدوق را بــرای مردم و تکلیــف را برای دولت میدانم‬ ‫بیندازم و از هرکسی که مشکلی دارد و ناامید و بــا تمام وجود در خدمت مردم خواهم بود‬ ‫اســت خواهش می کنم که رای دهد و از همه تــا مردم احســاس کنند در زندگــی ان ها تغییر‬ ‫مردم و جوانان با هر گویش و هر اقلیم و با هر ایجادشده است‪.‬‬ ‫اگر رای نیاورم بازهم در خدمت مردم‬ ‫خواهمبود‬ ‫عبدالناصــر همتــی رئیــس‬ ‫خارجــی پایــان خواهیــم داد‪،‬‬ ‫ســابق بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫مــردم حق دارنــد بــا رفــاه و با‬ ‫به منظور شرکت در انتخابات‬ ‫ارامش زندگی کنند‪ .‬معیشت‬ ‫ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫مــردم مســئله اول من اســت‪،‬‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ششــمین دوره‬ ‫ان شــاءاهلل کاری خواهیــم‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫انتخابــات شــوراهای اســامی‬ ‫کــرد حضــور مــردم درصحنــه‬ ‫شــهر و روســتا‪ ،‬انتخابــات‬ ‫بیش ازپیــش باشــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫میــان دوره ای مجلــس و انتخابــات میــان دوره اگــر هــم رای نیــاورم بازهــم در خدمــت مردم‬ ‫خبرگان رهبری در حسینیه ارشاد حضور یافت‪ .‬و پیگیــر شــعارهایم خواهم بود‪ .‬هرکســی که‬ ‫عبدالناصــر همتی پس از شــرکت در انتخابات رئیس جمهور شود باید توسعه و رفاه کشور را‬ ‫در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬مــا بــه انــزوای به طبقات باالتر برساند‪.‬‬ ‫به اینده خود و فرزندانتان رای می دهید‬ ‫نامزدسیزدهمینانتخابات‬ ‫شماست و ثانیا حضور شما در‬ ‫ریاســت جمهــوری خطــاب به‬ ‫انتخاباتباعثتقویتاقتدارو‬ ‫مــردم ایــران گفــت‪ :‬مســاله ای‬ ‫امنیت ایران خواهد شــد و شما‬ ‫کــه االن بــرای مــا مهــم بــوده‪،‬‬ ‫باحضورتاندرصحنهانتخابات‬ ‫اوال اداره زندگــی شماســت و‬ ‫بــه خودتــان رای می دهید‪ ،‬به‬ ‫محسن رضایی‬ ‫ثانیــا حضور شــما در انتخابات‬ ‫اینده خودتان و فرزندانتان رای‬ ‫باعــث تقویت اقتــدار و امنیت‬ ‫می دهیــد و ایــن نقــش بســیار‬ ‫ایران خواهد شــد و شــما با حضورتان در صحنه موثری در ساختن این کشور دارد‪.‬‬ ‫انتخابــات به خودتــان رای می دهیــد‪ ،‬به اینده‬ ‫وی گفــت‪ :‬من محســن رضایــی به عنوان‬ ‫خودتانو فرزندانتانرایمی دهید‪.‬‬ ‫ســرباز وطن‪ ،‬دست تک تک شما را می بوسم‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬محسن رضایی» روز جمعه کــه یــک حماســه بــزرگ تاریخــی را بیافرینید‪.‬‬ ‫پــس از انداختــن رای خــود در صنــدوق واقع در رضایــی در پاســخ به این ســوال که قول شــما‬ ‫حــرم حضــرت عبدالعظیم حســنی(ع) شــهرری بــه مردم در صورتی که رئیس جمهور شــدید‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ملت شــریف ایــران‪ ،‬ملــت امام چیســت؟ گفت‪ :‬همان طوری که قــول دادم‪،‬‬ ‫حسین(ع)‪ ،‬از همه کسانی که تصمیم گرفتید‪ ،‬قــول مــن ســربازی اســت‪ ،‬قــول مــن از جنس‬ ‫رای بدهید و در حال حاضر رای می دهید و بعد سلیمانی ها‪ ،‬مهدی باکری هاست‪ ،‬قول ما این‬ ‫از این رای خواهید داد‪ ،‬صمیمانه تشکر می کنم‪ .‬اســت که به تمــام حرف هایی کــه زدم مو به‬ ‫اماصحبتمنبا کسانیاست کهباصندوق های مو عمل می کنم‪ ،‬مطمئن باشــید من بیشــتر از‬ ‫رای قهر کردند؛ شما حق دارید اما ملت بزرگوار ان عمــل خواهــم کرد و کمتر عمــل نمی کنم‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬مسئولیت ما در شرایط کنونی بسیار مهم مســاله یارانــه ‪ ۴۵۰‬هزار تومان را مســاله حق‬ ‫اســت و مــن از شــما تقاضــا می کنــم بیاییــد رای خانم های خانه دار که واقعا در رنج و مشقت‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫در زندگی هســتند و پرداخت حقوق به انان‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به شما قول می دهم ما به فضل مســاله مســکن که زمین ارزان از ســوی دولت‬ ‫پروردگار متعال‪ ،‬اقتصاد و معیشــت شما را حل و وام هــای ‪ ۵۰ - ۴۰‬ســاله بــا قســط طوالنــی‬ ‫خواهیم کرد و به شایعات هم توجه نکنید‪ .‬ما مــدت و همچنیــن کســب و کارهــای خانگی؛‬ ‫محکــم در صحنــه هســتیم و به فضل پــروردگار ایــن حداقل مســائلی اســت که برای شــما راه‬ ‫متعال‪ ،‬تحوالت بزرگی از امسال در اداره کشور می اندازم چرا که معتقدم ما باید اقتصاد را از‬ ‫شــروع خواهــد شــد‪ .‬از همــه مــردم عزیــز تقاضا خانه شروع کنیم تا به تولید ثروت برسیم و من‬ ‫می کنــم پــای صندوق هــای رای بیایید و مســاله به همه قول هایی که دادیم به فضل پروردگار‬ ‫ای که االن برای ما مهم بوده‪ ،‬اوال اداره زندگی متعال عمل خواهم کرد‪.‬‬ ‫امیدوارم رئیس جمهور با ارای باالی‬ ‫انتخابشود‬ ‫نماینــده مــردم مشــهد در‬ ‫می شــود و اختیاراتــی کــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫رئیس جمهــور دارد فوق العاده‬ ‫کاندیــدای ســیزدهمین دوره‬ ‫اســت‪ .‬مــردم نیــز حساســیت‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ایــن انتخابــات را درک می کنند‬ ‫دقایقــی قبل جهت شــرکت در‬ ‫و مطمئن هســتم که مشارکت‬ ‫امیرحسین‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری در‬ ‫پرشــوری دارنــد و امیــدوارم که‬ ‫قاضی زاده هاشمی‬ ‫حرممطهررضویحضور یافت‪.‬‬ ‫پیروبیاناتمقاممعظمرهبری‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬امیرحســین قاضــی زاده یــک رئیس جمهــور بــا تعــداد اراء بــاال انتخــاب‬ ‫هاشمی‪ ،‬صبح امروز با حضور در یکی از شعب شــود تا بتواند به پشــتوانه رای مردمی بســیاری‬ ‫اخذ رای حرم مطهر رضوی واقع در صحن ازادی از مشــکالت را حل کند‪ .‬قاضی زاده هاشــمی در‬ ‫قبل از شــرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران رابطه با دلیل رای دادن خود در حرم مطهر رضوی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬انتخابــات ریاســت جمهــوری یکی بیان کرد‪ :‬چون امر رای رهی امر مقدسی است و‬ ‫از مهم تریــن انتخابــات کشــور اســت‪ ،‬چــرا کــه انجام یک تکلیف شرعی است‪ ،‬بهترین مکان را‬ ‫عالی تریــن مقــام اجرایــی کشــور در ان انتخاب حرم مطهر رضوی برای انجام ان دیدم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫محدود کردن تجارت ایران به‪ ۵‬کشور‪،‬‬ ‫خطرناکاست‬ ‫رییس کنفدراسیونصادرات‬ ‫فروشــگاه بفروشــیم‪ ،‬در حــوزه‬ ‫ایران می گویــد هرچند افزایش‬ ‫صــادرات نیز نباید تمــام تمرکز‬ ‫جدی همکاری ها با کشورهای‬ ‫بر چند کشــور اســتوار شــود‪ .‬ما‬ ‫منطقــه می توانــد بــه عنــوان‬ ‫در صورتــی کــه تولیــد کاال را با‬ ‫یــک اولویت دنبال شــود اما در‬ ‫کیفیت باالتر و قیمت رقابتی تر‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫عین حال نباید حضور در ســایر‬ ‫نهایــی کنیــم‪ ،‬قطعــا شــانس‬ ‫بازارهــا را فراموش کرد‪ .‬محمد‬ ‫حضور در بازارهای بین المللی را‬ ‫الهوتی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امارها نیزخواهیمداشت‪.‬الهوتیباتاکیدبراینکهباید‬ ‫نشــان می دهد که در ســال های گذشــته بخش برنامه اقتصادی کشور رینگ بندی شود‪ ،‬توضیح‬ ‫قابل توجهــی از کل حجم تجارت ایران تنها به داد‪ :‬بــرای مثــال رینــگ نخســت بــه کشــورهای‬ ‫پنج کشور همسایه یا حاضر در منطقه محدود منطقه یا همان ‪ ۱۵‬کشور اختصاص یابد‪ ،‬رینگ‬ ‫شده است‪ .‬از سوی دیگر در برنامه ها نیز عنوان دوم به کشورهای اروپایی یا شرق اسیا اختصاص‬ ‫می شود که ما قصد داریم بخش مهمی از تمرکز یابد و رینگ ســوم به ســایر قاره ها و صادرات به‬ ‫تجاری خود را بر‪ ۱۵‬کشور همسایه بنا کنیم‪ .‬این نقاط دورتر جهان مربوط شــود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دیدگاه در ذات خود هیچ مشــکلی ندارد اما در در چنیــن شــرایطی می توان برای هر یــک از این‬ ‫صورت نگاه یک جانبه به تجارت‪ ،‬می تواند به سه ناحیه برنامه ریزی کرد؛ کاالهایی که ایران در‬ ‫اقتصاد ایران اسیب برساند‪ .‬وی با بیان اینکه در انها شــانس رقابت دارد را شناســایی کرد و برای‬ ‫دوره تحری ‬ ‫مهــا‪ ،‬عمــا چــاره چندانی جز تالش گســترش بازارهای صادراتی‪ ،‬اقدامــات الزم را در‬ ‫بــرای همــکاری بــا کشــورهای همســایه وجــود دستور کار قرار داد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬اصرار به‬ ‫نداشــت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬مــا در طــول این ســال ها حضور تنها در چند بازار خاص در میان کشورهای‬ ‫با مشکالت نقل و انتقال ارز و جابه جایی پول همسایه‪،‬برایاقتصادایرانجنبهمثبتنخواهد‬ ‫مواجه بودیم و در این شرایط‪ ،‬مشکالت موجود داشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬براساسامارهای رسمی‬ ‫در کشورهای همسایه‪ ،‬کمتر از کشورهای دورتر منتشر شده از تجارت خارجی کشور در دو ماهه‬ ‫بــود و در واقــع بــا همین سیســتم امکان حفط ابتداییسال‪،۱۴۰۰‬عراق‪،‬اماراتمتحدهعربی‪،‬‬ ‫تجــارت در ایــن ســال های ســخت فراهم شــد‪ .‬ترکیــه و افغانســتان اصلی ترین شــرکای تجاری‬ ‫رییس کنفدارســیون صادرات ایران با بیان اینکه ایران در صادرات و واردات در کنار چین به شمار‬ ‫در صورت نبود محدودیت ها منطقی نیست که می روند‪.‬المانوسوییستنها کشورهایاروپایی‬ ‫بازار کشــور به چند کشــور محدود شود‪ ،‬گفت‪ :‬حاضــر در فهرســت شــرکای اصلی تجــاری ایران‬ ‫همانطور که به عنوان یک تولیدکننده‪ ،‬منطقی هســتند که بخش محدودی از واردات از طریق‬ ‫نیســت که تمام محصول را به یک فروشــنده یا انها انجام شده است‪.‬‬ ‫کشف‪ 29‬دستگاهماینرقاچاق‬ ‫در مازندران‬ ‫بازرســان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان مازندران موفق به کشــف ‪ 29‬دســتگاه‬ ‫ماینر قاچاق شده اند‪ .‬بازرسان سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان مازنــدران موفــق بــه‬ ‫کشــف ‪ 29‬دســتگاه ماینر قاچاق شــده اند‪ .‬به‬ ‫گــزارش پایــگاه خبری هم وطن؛ ســید مســیب‬ ‫موســوی سرپرســت معاونت نظارت‪ ،‬بازرســی‬ ‫و حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مازندران بــا اعالم‬ ‫ایــن خبــر گفت‪ :‬در پی بازرســی از یک شــرکت‬ ‫صنعتی‪ ،‬بازرسان این سازمان موفق به کشف‬ ‫‪ 29‬عدد ماینر قاچاق شــده اند‪ .‬او افزود‪ :‬برای‬ ‫ایــن واحــد صنعتــی پرونــده تخلــف بــه ارزش‬ ‫ریالی بیش از پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پرونده‬ ‫تشکیل شده جهت صدور رای به اداره تعزیرات‬ ‫حکومتی ارســال شــده اســت‪ .‬معاون نظارت‪،‬‬ ‫بازرســی و حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مازنــدران‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬شــهروندان عزیــز مازندرانــی در‬ ‫صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم‬ ‫از گرانفروشــی‪ ،‬عــدم درج قیمــت‪ ،‬عدم صدور‬ ‫فاکتور و ‪ ...‬مراتب را به تلفن ‪ 124‬و یا سامانه‬ ‫‪ ir.124.www‬اعالم نمایند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان تندیس زرین‬ ‫رضایتمندیمشتریدریافت کرد‬ ‫در چهارمیــن اجــاس سراســری رضایتمندی‬ ‫مشــتری بــا رویکــرد نقش مدیــران اقتصــادی در‬ ‫پیشــبرد اقتصاد مقاومتــی و جهش تولیــد که از‬ ‫طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی در ســالن همایش‬ ‫رایــزن تهران برگــزار گردیــد‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫موفــق بــه دریافــت تندیــس زریــن رضایتمندی‬ ‫مشــتری گردیــد‪ .‬تندیــس مذکــور طبــق ارزیابی‬ ‫صورت گرفته در رابطه با فعالیتهای انجام شده‬ ‫در حوزه مدیریتی و رهبری بازار و مشتری مداری‪،‬‬ ‫براورده کردنمناسبیافراتراز انتظاراتمشتری‪،‬‬ ‫میــزان رضایت مشــتریان و ارزیابی ان‪ ،‬فعالیت‬ ‫هــای بهبــود مربــوط بــه رســیدگی به شــکایات‬ ‫مشتری و ‪ ...‬به ذوب اهن اصفهان اهدا شد‪ .‬در‬ ‫این اجــاس که با حضورغفاری‪ ،‬معاون برنامه‬ ‫ریزی و توســعه وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬جنیدی‬ ‫معاونحقوقیرئیسجمهور‪،‬رسولیمعاونوزیر‬ ‫راهوشهرسازیورئیسهیئتمدیرهومدیرعامل‬ ‫شــرکت راه اهــن‪ ،‬پهلوانــی رئیس ســازمان ملی‬ ‫بهره وری ایران‪ ،‬نیکویی رئیس سازمان گسترش‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬قوامی معاون امور حقوقی و‬ ‫مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬توانگری‬ ‫نماینده مجلس و برخی دیگر از مسئولین برگزار‬ ‫شد‪ ،‬محمد رضا کجباف مدیر بازاریابی و فروش‬ ‫داخلــی ذوب اهــن اصفهــان تندیــس زریــن را‬ ‫دریافت نمود‪ .‬در این رویداد شرکتهای تولیدی و‬ ‫صنعتیازقبیلمجتمعفوالدبناب‪،‬شرکتسنگ‬ ‫اهن مرکزی ایران‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬بانک صادرات‪،‬‬ ‫شــرکت مخابرات ایران‪ ...،‬تندیس رضایتمندی‬ ‫مشتریدریافتنمودند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای حمل هوایی‬ ‫کاالی کشاورزیاختصاصیافت‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران گفت‪ :‬حمایت از حمل هوایی محصوالت‬ ‫کشاورزی فسادپذیر در دستور کار ویژه این سازمان‬ ‫قرار دارد و‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان امسال از محل یارانه‬ ‫برای ســوخت حمل هوایی این نوع محصوالت‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬محمود بازاری در نشست‬ ‫میزتخصصیتوسعهصادراتمحصوالتراهبردی‬ ‫اســتان خراسان جنوبی (زرشــک‪ ،‬زعفران‪ ،‬عناب)‬ ‫که در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫حمــل هوایــی محصوالت کشــاورزی فســادپذیر‬ ‫امسال به جد پیگیر هستیم و پارسال نیز یارانه ای‬ ‫در ایــن خصوص برای محصول زعفــران پرداخت‬ ‫شــد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬امســال‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای صــادرات محصول زعفــران اختصاص یافته‬ ‫اســت هرچند رقم پایینی اســت اما در این زمینه‬ ‫بســته های حمایتی بازاریابــی و جهش صــادرات‬ ‫نیز به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترتوسعهصادراتمحصوالتکشاورزی‬ ‫وصنایعتبدیلیسازمانتوسعهتجارتایرانگفت‪:‬‬ ‫امسالردیفیدر بند«م»تبصرهیکقانونبودجه‬ ‫درخصوص محصول زعفران گذاشــته شده است‬ ‫همچنیناز محلیارانهسوخت‪ ۲۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫در اختیــار مــا قــرار دارد که حمــل هوایی کاالهای‬ ‫کشــاورزی فســادپذیر را در دســتور کار داریــم‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد‪:‬طرحشناسه کیفیتزعفران کهسال ها‬ ‫قبلتوسطشورایملیزعفرانپیگیریواجراشدبا‬ ‫توجه به شرایط امروز بازار زعفران جزو ضروریات‬ ‫است و در این خصوص در استان برنامه ریزی و در‬ ‫سطحمزارعزعفرانامسالاین کار باهمکاریشورا‬ ‫انجامشود‪.‬بازاریافزود‪:‬اگراینطرحادامهداشت‬ ‫شایدهمهمزارعزعفرانزیرپوششقرارمی گرفتو‬ ‫حتمادر طرح هایصادراتیاستانخراسانجنوبی‬ ‫باید کار شود و انچه در حیطه وظایف ماست به‬ ‫استان کمکخواهیم کرد‪.‬وی گفت‪:‬روز گذشتهدر‬ ‫کارگروهتوسعهتجارتخراسانجنوبیمصوبشد‬ ‫سند اقدامات توسعه محصوالت راهبردی استان‬ ‫تهیه شــود که اعتبار این موضوع بخشــی از محل‬ ‫منابع استان و بخشی نیز در سطح ملی است و در‬ ‫شــورای عالی صادرات در دســتور کار قرار خواهیم‬ ‫داد‪ .‬مدیــرکل دفتر توســعه صــادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران گفت‪ :‬محصوالت زرشــک‪ ،‬عناب‪ ،‬زعفران‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی و حتی عسل در خراسان جنوبی از‬ ‫اهمیتوجایگاهباالییبرخورداراستامادرهمه‬ ‫اینهاگرفتاری هایمنطقه ایوملیداریم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا مطرح کرد‬ ‫توان ایران برای تبدیل شدن به قطب تولید کاغذ‬ ‫درمنطقه‬ ‫رییس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغذ و مقوا‬ ‫گفت‪ :‬امکانات و ظرفیت های موجود در کشــور‬ ‫به گونه ای اســت که می توان به راحتی به هاب‬ ‫(قطب) تولید کاغذ و مقوا و تامین نیاز جمعیت‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون نفری منطقه تبدیل شد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل روغنــی گلپایگانــی در گفت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا افــزود‪ :‬ایران بــا توجه به شــرایط کلی و‬ ‫امکانــات موجــود‪ ،‬تــوان تبدیــل شــدن بــه مرکز‬ ‫تولیدی منطقه ای در بسیاری صنایع را داراست‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانی‬ ‫ایران خاطرنشــان کرد‪ :‬به جز ترکیه که به واسطه‬ ‫همــکاری بــا فیــات ایتالیــا بزرگتریــن خودروســاز‬ ‫یشــود‪ ،‬ایران در سایر صنایع‬ ‫منطقه محســوب م ‬ ‫از جمله سیمان‪ ،‬شیشه‪ ،‬فوالد و غیره و از جمله‬ ‫صنعــت کاغــذ می توانــد بــرای بــازار بــزرگ ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیونی همسایگان و منطقه به تولید بپردازد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬اســتفاده از کاغذ بســته بندی‬ ‫و کاغذ تحریر‪ ،‬یک موضوع جهانی و بین المللی‬ ‫اســت و همــه کشــورها بــه فراورده هایــی نظیــر‬ ‫کتاب‪ ،‬روزنامه‪ ،‬نشریات‪ ،‬بسته بندی و غیره نیاز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫روغنــی بیان داشــت‪ :‬درخصــوص کاغــذ‬ ‫بســته بندی‪ ،‬اکنــون مجــوز تولیــد ســالیانه ‪۲.۸‬‬ ‫میلیون تنی وجود دارد‪ ،‬توان تولید کشور سالیانه‬ ‫‪ ۱.۶‬میلیون تن بوده و نیاز داخلی نیز سالیانه ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار تن اســت؛ بنابراین مــازاد تولیــد باید صادر‬ ‫شــود که هم اکنون نیز صادرات به اروپا از جمله‬ ‫المــان‪ ،‬فنالنــد و انگلســتان‪ ،‬اســیا و کشــورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ایجــاد زیرســاخت های الزم‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت های خالی موجود و توســعه‬ ‫واحدهــا‪ ،‬در عیــن حــال بــا بهبــود تعامــات‬ ‫بین المللــی و رفــع و رجــوع مشــکالت سیاســی‬ ‫کشــور‪ ،‬تامین بــازار بزرگ منطقه توســط فعاالن‬ ‫کشورمان در عرصه کاغذ شدنی است‪.‬‬ ‫رییــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و‬ ‫مقــوا‪ ،‬مشــکل اصلــی این صنعــت را تامین ماده‬ ‫اولیــه اخال (ضایعات کارتن و کاغذ) برشــمرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای ثبت سفارش این ماده اولیه‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت نخستین مرجعی است‬ ‫که باید به تایید ســفارش ها بپــردازد‪ ،‬اما قوانین‬ ‫سختگیرانه این ارگان مانعی بر سر کار است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیســت در ایــن زمینــه بــه قوانیــن «معاهــده‬ ‫بازل» اســتناد می کند که بــر مبنای ان‪ ،‬واردات‬ ‫مــواد اولیه ضایعاتی از کشــورهایی که در یک‬ ‫دهــه گذشــته درگیر جنــگ بوده اند بــا احتیاط‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬ایــن مقــام صنفــی یــاداوری‬ ‫کــرد‪ :‬نزدیــک به ‪ ۷۰‬درصد اخــال از عراق وارد‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا هرچنــد این کشــور از حــدود ‪۱۲‬‬ ‫سال قبل تاکنون درگیر جنگ نبوده‪ ،‬اما قوانین‬ ‫ســختگیرانه زییس ـت محیطی را در ایــن زمینــه‬ ‫همچنان شاهدیم‪.‬‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در‬ ‫ادامــه گفت‪ :‬مطابق قواعد موجود شــرکت های‬ ‫لهــا بایــد بــه ازای انداختــن و‬ ‫بهر هبــردار از جنگ ‬ ‫مصــرف هــر درخــت بــرای اســتفاده در صنعــت‬ ‫کاغذســازی‪ ،‬بیــن ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۱‬نهــال دو تــا ســه ســاله‬ ‫جایگزیــن کننــد‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬حــدود یــک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار جنگل فقط در شــمال‬ ‫کشورمان وجود دارد که می توان از درختان ان ها‬ ‫برای استفاده در صنعت کاغذسازی بهره برد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام صنفــی‪ ،‬جنگل هایــی‬ ‫کــه در اختیــار شــرکت های بهر هبــردار اســت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد تحت کنتــرل و نظارت هســتند و به جای‬ ‫درختانــی کــه در ایــن صنعت مورد بهــره برداری‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬باید خدمات مفصلی به جنگل ها‬ ‫ارائــه کننــد‪ ،‬در غیر این صورت با احکام ســخت‬ ‫قضایی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫حکــرد‪ :‬بــا ایــن وجــود ایــن روزهــا‬ ‫وی تصری ‬ ‫ویالســازی‪ ،‬قاچــاق چــوب‪ ،‬اجــرای پروژه هــای‬ ‫زیرســاختی و عمرانــی مثــل ســاخت ازادرا ههــا و‬ ‫خطــوط انتقــال نفــت و گاز و غیــره‪ ،‬از جملــه‬ ‫تهدیداتجنگل هاست‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی‪ ،‬جنگل را یک موجود زنده‬ ‫توصیــف کرد که همچون ســایر موجودات رشــد‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنیــن‬ ‫کــرده و روزی پیــر و فرتــوت م ‬ ‫لهــا از جملــه افــرا‪،‬‬ ‫متوســط عمــر درختــان جنگ ‬ ‫توسکا و ممرز موجود در جنگل های شمال ایران‬ ‫همچونانسان هاست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬درختان پیر و فرتوت باید‬ ‫قطع شوند تا جای رشد و نمو برای سایر درختان‬ ‫جوان تر فراهم شود و در کشورمان سازمان منابع‬ ‫طبیعــی درختــان پیر یــا مریض را بــا چکش کاری‬ ‫مشخص کرده و اجازه قطع شان را صادر می کند‪.‬‬ ‫رییس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغذ و مقوا‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جنــگل داری یــک علــم اســت و‬ ‫بــا توجه به تغییــرات اقلیمی به وجــود امده در‬ ‫جهان‪ ،‬بروز کم ابی ها و خشکسالی ها‪ ،‬فرسایش‬ ‫ابی و خاکی و همچنین تغییرات ناشی از صنعتی‬ ‫شــدن شــهرها و مناطق‪ ،‬شاید گونه های قدیمی‬ ‫درختان از رشد الزم در جنگل ها برخوردار نباشند‬ ‫و به ناچار با گونه های دیگر جایگزین شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این روزها بسته به مواد اولیه‬ ‫موجــود در هر منطقه‪ ،‬از ســنگ‪ ،‬مواد بازیافتی‪،‬‬ ‫ساقه نیشکر‪ ،‬ساقه برنج‪ ،‬چوب و خمیر کاغذ و‬ ‫غیره برای تولید کاغذ استفاده می شود‪.‬‬ ‫اکنون سرانه مصرف انواع کاغذ در کشورمان‬ ‫‪ ۲۲‬کیلوگــرم‪ ،‬در اروپــا ‪ ۵۵‬کیلوگــرم و در امریــکا‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلوگــرم اســت‪ .‬همچنیــن مصــرف ســالیانه‬ ‫کاغذ کتاب درسی ‪ ۴۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫سالیانه ‪ ۱۲۰‬هزار تن کاغذ بهداشتی در کشور‬ ‫یشــود‪ ،‬اما تولید در این عرصه بیش از‬ ‫مصرف م ‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تهیه طرح اماده سازی‪ ۶۸‬هکتار از اراضی ملی‬ ‫شهرستاننجفاباد‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف اباد‬ ‫گفت‪ :‬مراحل مطالعات و تهیه طرح اماده ســازی‬ ‫حــدود ‪ ۶۸‬هکتــار از اراضی شهرســتان نجــف اباد‬ ‫در مرحله انعقاد قرارداد با مشاور و تهیه طرح قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی‬ ‫(اصفهــان)؛ مرتضــی فــوالدی رئیــس اداره راه و‬ ‫شهرســازی شهرســتان نجف اباد اظهار کرد‪ :‬به طور‬ ‫کلی طرح های اماده سازی زمین مجموعه عملیات‬ ‫الزم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکن‬ ‫و نیازمندی های مربوط به ان هســتند و اقداماتی‬ ‫خـــبر‬ ‫از قبیل تفکیک زمین به قطعات کوچکتر‪ ،‬تسطیح‬ ‫زمین‪ ،‬اجرای شــبکه دفع ابهای سطحی‪ ،‬زیرسازی‬ ‫و روســازی معابــر‪ ،‬اجــرای شــبکه های تاسیســات‬ ‫زیربنایی‪ ،‬جانمایــی توده و فضای مجموعه های‬ ‫ســاختمانی (بــا توجه بــه اصول عدم مشــرفیت و‬ ‫سایه اندازی‪ ،‬محرمیت و محصوریت در معماری)‪،‬‬ ‫ضوابط ساختمانی و معماری منطبق بر الگوهای‬ ‫ایرانی‪-‬اسالمیوسازگار باشرایطاقلیمی‪،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماعی شهرهای هدف و همچنین شکل دادن‬ ‫مراکزمحالتبهوسیلهاحداثمساجدراشاملمی‬ ‫شود‪.‬ویافزود‪:‬بنیادیترینهدفطرحهایاماده‬ ‫ســازی زمین تحریک ســمت عرضه در بازار زمین و‬ ‫مسکن و تعدیل قیمت ها در این بازار به نفع اقشار‬ ‫اسیب پذیر جامعه است‪ .‬با این وجود رونق بخش‬ ‫ســاختمان و تبعات اقتصــادی مثبت ناشــی از ان‪،‬‬ ‫جلوگیری از شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی‪،‬‬ ‫جبران کمبودهای مربوط به سرانه های شهری و به‬ ‫حداقلرساندناسیببهزیستبومهایطبیعیو‬ ‫اراضی کشاورزی از دیگر اهدافی است که این طرح‬ ‫هادنبالمی کنند‪.‬‬ ‫در ادامــه وی بــا بیــان اینکــه طرح اماده ســازی‬ ‫زمین‪ ،‬در فرایند طرح های توسعه شهری‪ ،‬در ادامه‬ ‫طرح جامع و طرح تفصیلی تهیه می شوند‪ .‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به طور معمول مقیاس نقشه های طرح جامع‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰/۱‬اســت و به بیان اصول و خط مشــی کلی‬ ‫می پردازد‪،‬مقیاسنقشههایطرحتفصیلی‪۲۰۰۰/۱‬‬ ‫استوجزئیاتمربوطبهمعابروعقبنشینیها‪،‬‬ ‫کاربری ها‪ ،‬تراکم ها را به طور دقیق تری مورد توجه‬ ‫قرار می دهند‪ .‬نقشــه های طرح اماده سازی دارای‬ ‫مقیاس ‪ ۵۰۰/۱‬اســت و با جزئیات بیشــتری همراه‬ ‫بوده و اجرایی تر هستند و مواردی از قبیل نیمرخ‬ ‫های طولی و عرضی معابر و شیب مربوط به انها و‬ ‫سایر جزئیات شهرسازی را شامل می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعاملذوباهناصفهان‪:‬‬ ‫باخصوصی سازیشرکت هایسرمایه گذاریسهامعدالت‪،‬‬ ‫دولت کوچکخواهد شد‬ ‫منصــور یــزدی زاده‪ ،‬مدیرعامــل ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان در گفتگــو بــا رادیــو اقتصــاد نظر‬ ‫کارشناســی خود را در خصوص ســهام عدالت و‬ ‫راهکارهای مدیریت ان بیان داشت‪.‬‬ ‫یــزدی زاده گفــت‪ :‬ذوب اهــن ســهامدار‬ ‫عدالت نیســت‪ ،‬ولی با این مسئله درگیر است‪.‬‬ ‫بخشــی از بازار سرمایه ذوب اهن صندوق های‬ ‫ســرمایه گذاری اســت و چندیــن ســال اســت که‬ ‫فعالیــت هــای مشــخصی دارد‪ ،‬ازادی عمــل‬ ‫دارد و می تواند با شــرکت های بورســی‪ ،‬خرید‬ ‫و فــروش ســهام انجــام دهــد و بــه صــورت غیــر‬ ‫مستقیم‪ ،‬واحد های سرمایه گذاری را خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی بر اموزش سهامداران تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫پیــش از ورود بــه مجمــع ایــا بــرای کســانی که‬ ‫ســهامدار عدالت هستند اموزشــی گذاشته ایم؟‬ ‫کســانی که دارای ســهام عدالت هستند نیازمند‬ ‫امــوزش بیشــتری در این خصوص هســتند‪ .‬باید‬ ‫دعــوت شــوند‪ ،‬امــوزش ببیننــد وکد ســهامداری‬ ‫بگیرند که این خود یک جنبه اســت؛ همچنین‬ ‫کســانی کــه قــرار اســت امانتــدار ایــن ســهام بــا‬ ‫ارزش باشــند؛ بنابرایــن کار را بایــد بــه دســت‬ ‫افــرادی ســپرد که دارای ویژگی هایی باشــند که‬ ‫بتواننــد مشــابه ان صندوق های ســرمایه گذاری‬ ‫با چهارچوب مشــخص‪ ،‬زیر نظر ســازمان بورس‬ ‫باشــند؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه اعضــای انها چه‬ ‫کســانی هســتند و رتبه های حرفه ای گری داشته‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن جــزء ویژگی هایــی اســت که عضو‬ ‫هیئــت مدیــره ای را کــه انتخاب مــی کنید باید‬ ‫داشته باشند تا از سمت و سوی ان خارج نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫در زمینــه حفــظ دارایــی ســهامداران عدالــت‪،‬‬ ‫بهتر اســت سازمان بورس‪ ،‬یک دستورالعملی را‬ ‫تعریــف کنــد که تغییر نکند و بــه بیراهه نرود‪.‬‬ ‫چراکــه چنیــن مجموع ـه ای می توانــد خــط و‬ ‫ربط های سیاسی بگیرد‪ ( .‬بر اساس تجارب این‬ ‫چند سال و دیدن افراد مختلف) بسیاری تالش‬ ‫دارند که در این زمینه بهره برداری سیاسی کنند‬ ‫و ایــن جنبــه برایشــان بیشــتر مــد نظــر اســت تا‬ ‫بحث اقتصادی ان‪.‬‬ ‫یــزدی زاده ادامــه داد‪ :‬ســهام عدالتی که به‬ ‫امانت گذاشته شده است باید درست استفاده‬ ‫شــود و به ســر منزل مقصود رســد و ســهامدار از‬ ‫منافــع ان بهــره منــد شــود‪ .‬همچنیــن پیــش از‬ ‫ان کــه انتخابــی صــورت گیرد‪ ،‬یــک چهارچوب‬ ‫دســتورالعملی تعیین شود و اگر قرار است چند‬ ‫نفر اعضای هیات مدیره باشــند‪ ،‬باید دو یا ســه‬ ‫نفر از صندوق های سرمایه گذاری باشند‪ .‬این ها‬ ‫معرفــی شــوند‪ ،‬رزومــه دهنــد و چــون فعالیت‬ ‫دارند می توانند با تعهد صحبت کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه جمعیتی ســی میلیون‬ ‫نفری‪ ،‬توســط این شــرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫استانی باید مدیریت شود‪ ،‬خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫اگر این صندوق ها درست مدیریت نشود منجر‬ ‫بــه یــک بحران در کشــورمی شــود و هــر روز در‬ ‫هیــات دولــت و مجلــس پیرامــون ان صحبــت‬ ‫خواهد شــد؛ بنابراین جای بحث و کار بسیاری‬ ‫دارد تــا بــه این جمع بندی برســیم که چه کاری‬ ‫بایــد انجــام شــود‪ .‬خصوصیــت صندوق هــای‬ ‫سرمایه گذاری این است که نقدشوندگی باالیی‬ ‫دارنــد و حتــی ا گــر نتوانند بفروشــند‪ ،‬می توانند‬ ‫خریــدار شــوند و ایــن اجــازه را دارنــد‪ .‬ولــی در‬ ‫رابطــه بــا این ها چنیــن بحثی نیســت و اگر این‬ ‫بــازار به همین صورت ادامه پیدا کند ســایه ان‬ ‫بر روی شــرکت های سرمایه گذاری بسیار سنگین‬ ‫اســت‪ .‬مــی توانند معامالت انجــام دهند و اگر‬ ‫تعهد کاری نباشــد مســئله ســاز اســت؛ بنابراین‬ ‫یک ایین نامه کامال کار شده می خواهد و باید‬ ‫طــوری طراحــی شــود کــه دچــار این مشــکالت‬ ‫نباشــد‪ .‬وی تبدیــل شــرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫ســهام عدالــت‪ ،‬بــه صندوق های ســهام عدالت‬ ‫میــرا را ضروری دانســت و اظهار داشــت‪ :‬این از‬ ‫راهکارهای کوچک ســازی دولت اســت‪ .‬حجم‬ ‫دولت به وســیله ســهام عدالت بزرگ شــده و با‬ ‫اضافه شدن یک نهاد جدید‪ ،‬بوروکراسی دولتی‬ ‫را بیشتر می شود‪ .‬باید یک جایی پرونده سهام‬ ‫عدالت بســته شــود‪ .‬این حواشی و ابهامات راه‬ ‫به جایی نخواهد برد و به نفع مردم نیست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی و ضمانت های‬ ‫اجرایی ان‬ ‫قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان‬ ‫در راســتای بهبــود توزیــع درامد‪ ،‬دســتیابی بــه عدالت‬ ‫اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی‪ ،‬برقراری ضمانت‏های‬ ‫اجراییمناسبوتکمیلاطالعاتمودیاناز نقاطقوت‬ ‫ی باشد‪ .‬قانون پایانه های‬ ‫قانون مالیات‏های مستقیم م ‏‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیان که اخیرا توســط رئیس‬ ‫مجلس شــورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ شده‬ ‫اســت کــه دارای ضمانت های اجرایی می باشــد که در‬ ‫ادامه به ان ها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۲۲‬تخلفــات و حســب مــورد‪ ،‬جریمه های‬ ‫متعلقــه به شــرح زیر خواهد بــود‪ :‬الف – عــدم صدور‬ ‫صورتحســاب الکترونیکــی‪ ،‬معــادل ده درصــد (‪)%۱۰‬‬ ‫مجمــوع مبلــغ فــروش انجــام شــده بــدون صــدور‬ ‫صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک‬ ‫که بیشتر باشد‪ .‬ب– عدم عضویت در سامانه مودیان‪،‬‬ ‫عــدم اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی‪ ،‬عدم اســتفاده از‬ ‫حافظه مالیاتی‪ ،‬استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به‬ ‫سایرمودیان‪،‬یاواگذاریحافظهمالیاتیخودبهدیگران‪،‬‬ ‫معادل ده درصد (‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شده‬ ‫از ان طرق‪ ،‬یا بیســت میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشــتر‬ ‫باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ‬ ‫صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم‬ ‫در همان سال مالی‪ .‬پ– عدم اعالم شماره حساب یا‬ ‫حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد‬ ‫از طریق ان یا انها انجام می شود به سازمان‪ ،‬معادل ده‬ ‫درصد (‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق‬ ‫ان حساب یا بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد‬ ‫و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر‬ ‫و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم درهمان‬ ‫ســال مالی‪ .‬ت– عدم تحویل صورتحســاب چاپی به‬ ‫خریدار‪ ،‬حذف یا مخدوش کردن صورتحساب‪ ،‬معادل‬ ‫دو درصد (‪ )%۲‬مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل‬ ‫بیست میلیون ریال هریک که بیشتر باشــد‪ .‬ث– عدم‬ ‫رعایــت احــکام مذکــور در مــوارد (‪ )۱۴( ،)۱۳( ،)۱۲‬این‬ ‫قانــون‪ ،‬معــادل یــک درصــد (‪ )%۱‬مبلغ فــروش گزارش‬ ‫نشده یا معادل ده میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۱‬مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون‪،‬‬ ‫متناســب بــا نرخ تــورم ســاالنه براســاس اخریــن اعالم‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬هرســال توســط ســازمان اعالم می شود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۲‬ســازمان نمی توانــد بیشــتر از پنجــاه درصــد‬ ‫(‪ )%۵۰‬جریمه هــای موضــوع ایــن مــاده را مطابق ماده‬ ‫(‪ )۱۹۱‬قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار‬ ‫دهد‪ .‬تبصره ‪ -۳‬درصورت اعمال جریمه های موضوع‬ ‫بندهــای «الفـــ» و «ث» این ماده‪ ،‬جریمه موضوع ماده‬ ‫(‪ )۱۶۹‬قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود‪ .‬در‬ ‫صورت اعمال جریمه های مذکوردر بند «ب»‪ ،‬جریمه‬ ‫های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۳‬هرشــخصی که به قصد تقلب یا اخالل‬ ‫در نظام مالیاتی کشور‪ ،‬اقدام به تولید‪ ،‬عرضه یا استفاده‬ ‫از تجهیــزات ســخت افــزاری و نرم افــزاری و پایانه های‬ ‫فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند‪ ،‬یا‬ ‫پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر جبران ضرر و زیان‪ ،‬حسب مورد به یک یا چند مورد‬ ‫از مجازات هــای تعزیــری درجــه شــش قانــون مجازات‬ ‫اســامی بــه غیــر از حبــس‪ ،‬محکــوم می شــود‪ .‬تبصره‬ ‫‪ -۱‬تکــرار جــرم موضــوع این ماده برای بیش از ســه بار‪،‬‬ ‫حســب مورد موجب مجازات های تعریزی درجه پنج‬ ‫قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس‪ ،‬می شود‪ .‬تبصره‬ ‫‪ -۲‬اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و‬ ‫سازمانیافته‪،‬موجبمجازات هایتعزیریدرجهچهار‬ ‫قانون مجازات اســامی به غیر از حبس‪ ،‬حســب مورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۲۴‬درصــورت عــدم رعایــت احــکام مذکــور‬ ‫در ماده (‪ )۲‬این قانون‪ ،‬ســازمان موظف اســت مراتب‬ ‫تخلفرابهویومرجعصادرکنندهمجوز فعالیتواحد‬ ‫متخلف اعالم کند‪ .‬مرجع مذکور مکلف است حداکثر‬ ‫ظرف مدت یک هفته از اعالم سازمان‪ ،‬نسبت به اخطار‬ ‫کتبی به واحد متخلف اقدام کند‪ .‬چنانچه واحد مذکور‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار‪ ،‬نسبت به‬ ‫عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند‪ ،‬برای بار اول به‬ ‫مدت دو هفته و برای بار دوم از دوتا شش ماه با اعالم‬ ‫مرجع صدور مجوز‪ ،‬توســط نیروی انتظامی و در مورد‬ ‫کسبوکارهایمجازی‪،‬توسط کارگروهتعیینمصادیق‬ ‫مجرمانــه‪ ،‬تعطیل یا مســدود خواهد شــد‪ .‬در صورتی‬ ‫که پس از گذشــت پانزده روز‪ ،‬مرجع صادرکننده مجوز‬ ‫تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه‬ ‫تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ نکند‪ ،‬سازمان موظف‬ ‫است راسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی‬ ‫یا کارگروه مذکور ابالغ کند‪ .‬در این صورت‪ ،‬مرجع صادر‬ ‫کننده مجوز‪ ،‬با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها‬ ‫مسئولیت تضامنی خواهد داشت‪ .‬تبصره ‪ -۱‬درصورت‬ ‫تــداوم تخلــف واحد کســب و کار پس از گذشــت یک‬ ‫ســال‪ ،‬مجــوز فعالیــت واحد متخلف توســط مرجع‬ ‫صــادر کننــده مجــوز ابطــال خواهد شــد‪ .‬تبصــره ‪-۲‬‬ ‫بانــک مرکــزی موظــف اســت درگاه هــا و پایان ههــای‬ ‫پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق‬ ‫فعالیــت ان واحــد‪ ،‬مســدودکند‪ .‬مــاده ‪ -۲۵‬پــس از‬ ‫انقضــای مواعد (مهلت ها) مذکــور در ماده (‪ )۳‬این‬ ‫قانــون‪ ،‬صورتحســاب هایی کــه در ســامانه مودیــان‬ ‫ثبــت نشــده باشــد‪ ،‬معتبــر نبــوده و قابــل اســتناد در‬ ‫مراجــع دادرســی مالیاتــی نخواهــد بــود‪ .‬تبصــره ‪-۱‬‬ ‫ذیحســابان و مدیــران مالــی دســتگاه های اجرائــی‬ ‫موضــوع مــاده (‪ )۵‬قانون مدیریت خدمات کشــوری‬ ‫مصــوب ‪ 8/7/86‬و اصالحات و الحاقات بعدی ان‬ ‫مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای‪ ،‬مفاد این ماده را‬ ‫رعایت کنند‪ .‬تبصره ‪ -۲‬سازمان مکلف است امکان‬ ‫راســتی ازمایی صورتحساب های موضوع این ماده را‬ ‫برای خزانه داری کل‪ ،‬دیوان محاســبات کشــور و سایر‬ ‫دستگاه هاینظارتیحسبموردفراهم کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫رونمایی از موشن گرافی‬ ‫روش صحیح نصب مخزن‬ ‫ذخیره و پمپ اب‬ ‫در این موشن گرافی به مزایای نصب پمپ و مخزن‬ ‫ذخیرهاستراتژیکبرایتامینفشار ابالزمدر ساختمان‬ ‫های بلند مرتبه پرداخته شــده اســت‪ .‬نخستین موشن‬ ‫گرافــی تولیــدی ابفای اســتان اصفهــان در ســال ‪ 1400‬با‬ ‫موضوع روش صحیح نصب مخزن ذخیره و پمپ تامین‬ ‫فشــار اب رونمایی شــد‪ .‬این موشن گرافی ‪ 59‬ثانیه ای‬ ‫را محمد شهسواری از همکاران خوش ذوق شرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان اصفهــان برای پخش در رســانه های‬ ‫الکترونیــک و فضای مجازی اماده کرده اســت‪ .‬در این‬ ‫موشن گرافی کهبهروشافترافکتتولیدشدهبهمزایای‬ ‫نصــب پمپ و مخــزن ذخیره اســتراتژیک بــرای تامین‬ ‫فشــار اب الزم در ســاختمان هــای بلنــد مرتبه پرداخته‬ ‫شــده است‪ .‬موشــن گرافی روش صحیح نصب مخزن‬ ‫ذخیره و پمپ تامین فشــار اب از امروز به طور رســمی‬ ‫در شبکه های مجازی منتشر شد‪ .‬این موشن گرافی هم‬ ‫اکنــون بر روی پایگاه اینترنتی ابفای اســتان اصفهان به‬ ‫نشــانی ‪ www.abfaesfahan.ir‬و ســایت اپــارات قابل‬ ‫دریافت و مشاهده است‪.‬‬ ‫ابرسانی سیار در برخی‬ ‫نقاط شهر اصفهان‬ ‫هم اکنون در هیچ نقطه از شهر‪ ،‬ابرسانی از طریق‬ ‫تانکر ســیار صورت نمی گیرد و اب با فشــار عادالنه در‬ ‫شبکه توزیع موجود است‪ ،‬با وجود این به منظور رفاه‬ ‫حــال شــهروندان‪ ،‬تانکرهای ابفای اســتان اصفهــان در‬ ‫تمام ساعات شبانه روز اماده اعزام و ابرسانی به مناطق‬ ‫مختلفشهرهستند‪.‬در چندروز گذشتهبهدلیلافزایش‬ ‫دما و مصرف‪ ،‬اب شــرب برخی نقاط شــهر اصفهان از‬ ‫طریق تانکر های سیار تامین شد‪ .‬مدیر دفتر بهره برداری‬ ‫وتوسعه خطوط انتقال اب ابفای استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫درساعاتاوجمصرفروزهای گذشتهمناطقدشتستان‪،‬‬ ‫کاخ‪،‬تاالر‪،‬مولوی‪،‬میداناحمداباد‪،‬میدانالله‪،‬حکیم‬ ‫شفایی‪ ،‬زندان مرکزی و بلوار شفق با کاهش فشار اب‬ ‫مواجــه شــدند کــه اب مورد نیــاز این مناطــق از طریق‬ ‫تانکرهای ســیار تامین شــد‪ .‬مجتبی اورنگی افزود‪ :‬اب‬ ‫شــرب بخشــی از این مناطق به وسیله چهار تانکر‪ ،‬هر‬ ‫کدام به حجم ‪ 6‬هزار لیتر تامین شد‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬روز‬ ‫جمعه‪ 21‬خرداد سال جاری‪ ،‬همچنین به دلیل کاهش‬ ‫فشــار اب در زنــدان مرکزی‪ ،‬پنج تانکــر ‪ 12‬هزار لیتری و‬ ‫ســه تانکــر ‪ 6‬هــزار لیتری‪ ،‬به زنــدان مرکزی اعــزام و اب‬ ‫مورد نیاز این محل تامین شــد‪ .‬اورنگی با بیان این که‬ ‫هم اکنون در هیچ نقطه از شهر‪ ،‬ابرسانی از طریق تانکر‬ ‫ســیار صورت نمی گیرد و اب با فشــار عادالنه در شبکه‬ ‫توزیع موجود است‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود این به منظور رفاه‬ ‫حــال شــهروندان‪ ،‬تانکرهای ابفای اســتان اصفهــان در‬ ‫تمام ساعات شبانه روز اماده اعزام و ابرسانی به مناطق‬ ‫مختلفشهرهستند‪.‬ویبهشهروندانتوصیه کرد‪:‬برای‬ ‫دسترسی پایدار به اب شرب‪ ،‬مصرف خود را در شبانه‬ ‫روز بهمیزان‪ 15‬لیتر کاهشدهندتابا کمترینتنشبتوان‬ ‫تابستان سخت و گرم امسال را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫اهدای تندیس‬ ‫«سه شنبه های شاد ابی»‬ ‫به مدیر کل دفتر روابط‬ ‫عمومی ابفای کشور‬ ‫تندیس «سه شنبه های شــادابی» به مدیر کل دفتر‬ ‫روابط عمومی و ارتباط مردمی شرکت مهندسی ابفای‬ ‫کشــور اهدا شــد‪ .‬همزمان با اهدای این تندیس‪ ،‬طرح‬ ‫ملــی شــدن برنامه «س هشــنبه های شــاد ابی» بــه دفتر‬ ‫روابط عمومی و ارتباط مردمی شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کشور پیشنهاد شد تا دیگر شرکت های اب و‬ ‫فاضالب نیز اجرای این برنامه را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫برنامه اموزشی سه شنبه های شاد ابی برمبنای تفاهم‬ ‫نامه همکاری میان ابفای استان اصفهان‪ ،‬کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫استان اصفهان در سال تحصیلی گذشته اجرا شد‪ .‬رئیس‬ ‫اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬پویش سه شنبه های شاد ابی به منظور نهادینه‬ ‫ســازی وگســترش فرهنگ مصرف بهینه اب میان نسل‬ ‫جدید و اینده ســاز کشــور طراحی شده است‪ .‬محسن‬ ‫شفیعاافزود‪:‬در سالتحصیلی گذشتهبرنامه هایمتنوع‬ ‫با موضوع مدیریت مصرف اب‪ ،‬در شــبکه شــاد و دیگر‬ ‫شــبکه های اموزشی در اختیار اموزش و پرورش و کانون‬ ‫پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان قرار گرفــت و این‬ ‫روند در سال تحصیلی پیش رو نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگاهی بخشی و ارتقای دانش کودکان و‬ ‫نوجواناننسبتبهمقولهمدیریتمصرفابباتدوین‬ ‫و انتشار محتواهای اموزشی متناسب با گروه هدف‪ ،‬از‬ ‫دیگراهدافاجرایپویش سهشنبه هایشادابیاست‪.‬‬ ‫تقدیر از برترین های‬ ‫فراخوان انتخاب شعار‬ ‫سال ‪ 1400‬ابفای اصفهان‬ ‫در سامانه نظام پیشنهادات ویژه فراخوان انتخاب‬ ‫شــعار ســال ‪ 1400‬ابفای اســتان اصفهــان‪ ،‬بیــش از ‪420‬‬ ‫پیشــنهاد توســط ‪ 165‬نفر از کارکنان ارائه و ثبت شــد‪.‬‬ ‫از ‪ 16‬نفــر کارکنــان ابفای اســتان اصفهان به دلیــل ارائه‬ ‫بهترین پیشنهادها در خصوص شعار سال‪ 1400‬شرکت‪،‬‬ ‫تقدیر شد‪ .‬معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان اصفهان گفت‪ :‬در ســامانه نظام‬ ‫پیشنهاداتویژهفراخوانانتخابشعار سال‪ 1400‬ابفای‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬بیش از ‪ 420‬پیشنهاد توسط ‪ 165‬نفر از‬ ‫کارکنان ارائه و ثبت شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه عنوان کرد‬ ‫بیش از ‪ 21‬هزار کیلومتر خطوط شبکه‬ ‫گازرسانی در گیالن‬ ‫پیش بینیابرسانیسیاربه‪ ۳۰۰‬روستا‬ ‫مدیرعاملابوفاضالب کرمانشاهبابیاناینکه‬ ‫بیشترین کاهش بارش در کشور مربوط به کرمانشاه‬ ‫اســت‪ ،‬در خصوص وضعیت اب شــهر کرمانشاه در‬ ‫تابستانپیش روابرازنگرانیکرد‪.‬‬ ‫علیرضا کاکاوند در نشســت خبری‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫خشکسالی کشور و کاهش بارش ها در ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشترین کاهش بارندگی در سراسر کشور مربوط به‬ ‫کرمانشاهبهمیزان‪ ۱۹۰‬میلی متربودهاست‪.‬‬ ‫وی کاهش‪ ۷۰‬درصدی دبی چشمه ها که منبع‬ ‫اصلیتامینابروستاهایاستاناستراازپیامدهای‬ ‫این خشکسالی دانســت و عنوان کرد‪ :‬در خصوص‬ ‫چاه ها نیز به طور میانگین سه لیتر در ثانیه کاهش‬ ‫دبیداشته ایم‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول‪ ،‬دبی سراب قنبر که یکی از‬ ‫منابعاصلیتامینابشهر کرمانشاهاستاز‪ ۳۰۰‬لیتر‬ ‫در ثانیه در سال گذشته‪ ،‬اکنون به ‪ ۱۰۵‬لیتر در ثانیه‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫ادامه داد‪ :‬در کنار کاهش منابع ابی‪ ،‬متاسفانه میزان‬ ‫مصرف همچنان باال است‪ ،‬بگونه ای که در مناطق‬ ‫شهری‪ ۱۷۴۱‬لیتردر ثانیه(‪ ۱۰۵۰‬لیترانمربوطبهشهر‬ ‫کرمانشــاه) و در مناطق روستایی‪ ۲۸۳‬لیتر در ثانیه‬ ‫کمبودابداریم‪.‬‬ ‫کاکاوندسرانهمصرفابدر کرمانشاهرا‪ ۲۲۳‬لیتر‬ ‫در شــبانه روز اعالم کرد و با بیان اینکه این عدد در‬ ‫کشور ‪ ۱۷۰‬لیتر و در جهان کمتر از ‪ ۱۵۰‬لیتر در شبانه‬ ‫روز است‪،‬یاداور شد‪:‬در کنار مصرفباالیمشترکین‪،‬‬ ‫مصارفغیرمجازوغیرمنطقیهمداریم‪.‬‬ ‫ویمعتقداست‪،‬اینمصارفباال منشافرهنگی‬ ‫دارد و انچه از نحوه مصرف اب مشــاهده می شــود‬ ‫نشــان می دهد بســیاری از مردم هنوز خشکسالی را‬ ‫باورنکرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫راهکار اصلی رفع مشــکل کم ابی شهر کرمانشــاه را‬ ‫اجرای کامل طرح ابرسانی بلندمدت از سد گاوشان‬ ‫دانست که‪ ۲۵۰۰‬لیتردر ثانیهاببهشهرمی رساند‪.‬‬ ‫کاکاوندبابیاناینکهاینطرحقراربودسال‪۱۳۹۴‬‬ ‫اجرا شود اما هنوز عملیاتی نشده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون فقط‪ ۷۰۰‬لیتر در ثانیه از ســد گاوشــاه به‬ ‫صورتطرحاضطراریبه کرمانشاهمی رسد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬انطور که شــرکت اب منطقه ای‬ ‫قول داده‪ ،‬قرار است تصفیه خانه که بخشی از این‬ ‫طرح است به طور اضطراری برای هزار لیتر در ثانیه‬ ‫(بجز‪ ۷۰۰‬لیتر کنونی)تاتیرماهواردمدار شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در کنــار این طرح باید مخازن‬ ‫و خطــوط انتقال بین مخــازن نیز اجرا شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخشیازمشکلابشهر کرمانشاهبهواسطه کمبود‬ ‫‪ ۱۲۹‬هزارمترمکعبیمخازندرشهراست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫مسئولیتتامینابرابرعهدهشرکتابمنطقه ای‬ ‫دانستوبابیاناینکهابوفاضالباز ابمنطقه ای‬ ‫اب می خرد و ان را به مشــترکین می فروشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانــی کــه کمبــود اب داریم همه اب و فاضــاب را‬ ‫مقصرمی دانند‪.‬‬ ‫هفت چاه جدید به کمک تامین اب‬ ‫کرمانشاه‬ ‫کاکاونــد در ادامــه از اقداماتی که برای کمک به‬ ‫تامین اب شــهر کرمانشاه توســط اب و فاضالب در‬ ‫حال انجام اســت نیز یاد کرد و گفت‪ :‬ســال گذشته‬ ‫یازده حلقه چاه جدید را برای شــهر کرمانشــاه وارد‬ ‫مدار بهره برداری کردیم و امسال نیز برای هفت چاه‬ ‫دیگربرنامهداریم کهظرفیکهفتهایندهسهحلقه‬ ‫از ایــن تعــداد و تا‪ ۲۰‬روز اینده مابقی انهــا وارد مدار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی سپس درباره اینکه اکنون کدام مناطق شهر‬ ‫کرمانشاه بیشتر مشــکل قطعی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشــته عمده مشــکل در ظفر‪ ،‬نوکان و ‪ ...‬بود که‬ ‫اکنوناینمناطقارامشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون نیز مجبوریم از ســاعت‪ ۱۴‬تا‪۱۷‬‬ ‫مخــازن میــدان جمهــوری‪ ،‬فردوســی و زیباشــهر را‬ ‫نیم بست کنیم که شبکه هوا نگیرد که مناطقی از‬ ‫جمله زیباشهر‪ ،‬متخصصین‪ ،‬ســعدی‪ ،‬خیام‪ ،‬بهار‪،‬‬ ‫منزه و بخشی از ارتفاعات مهدیه را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در سایر نقاط شهر قطعی‬ ‫روزانهنداریم‪.‬‬ ‫کاکاوندسپسبهمشکلقطعیچندروزهابدر‬ ‫محدودهفردوسیوخیابانشهیدجعفریاشاره کرد‬ ‫وگفت‪:‬متاسفانهدریکیاز کوچه هالولهگازچسبیده‬ ‫به لوله اب کار شده بود که با عبور ماشین سنگین و‬ ‫واردشدنفشار‪،‬لولهابقیچیشدهبودوبهسختی‬ ‫نشت یابیشد‪.‬‬ ‫کاکاوند با اشــاره به تالش فراوانی که برای پیدا‬ ‫کردن منشا این قطعی انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬پیمانکار‬ ‫شرکت گاز کهلوله گازرااینگونهچسبیدهبهلولهما کار‬ ‫کردهبایدجوابگویزیانقطعیابپنجروزهششتا‬ ‫هفتهزارمشترکاینمنطقهباشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫تاکید کرد‪:‬هماکنونمشابهاینمشکلدرزیباشهرنیز‬ ‫رخ داده و سه شبانه روز است که نیروها مشغول کار‬ ‫دراینمنطقههستند‪.‬‬ ‫پرت ‪ ۳۸‬درصدی اب در کرمانشاه‬ ‫کاکاونــد در ادامــه از وضعیــت هدررفــت اب در‬ ‫کرمانشاه هم یاد کرد و گفت‪ :‬اکنون میانگین پرت‬ ‫اب در استان‪ ۳۳‬درصد است که از میانگین‪ ۲۲‬تا‪۲۵‬‬ ‫درصدیکشورباالتریم‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول‪ ،‬میانگین پرت اب در شهر‬ ‫کرمانشــاه نیز ‪ ۳۸‬درصد اســت که البته نســبت به‬ ‫گذشــته کــه‪ ۴۱‬درصد پــرت داشــتیم‪ ،‬کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بخشی از این پرت اب را مربوط به مشترکین‬ ‫غیرمجــاز دانســت و از شناســایی ‪ ۱۰‬هــزار مشــترک‬ ‫غیرمجاز در کرمانشاهخبرداد کهبسیاریاز انهاخانه‬ ‫باغهایاطرافشهرهستند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫بابیاناینکهجرائمانشعاباتغیرمجازاثرگذارنیست‪،‬‬ ‫یاداورشد‪:‬اقداماتیبرایمقابلهبااینمعضلدرنظر‬ ‫گرفتیم کهطی‪ ۱۰‬روز ایندهتحرکخوبیدر برخوردبا‬ ‫انشعاباتغیرمجازرخمی دهد‪.‬‬ ‫کاکاوندخاطرنشانکرد‪:‬درزمینهابیاریفضایسبز‬ ‫توسطشهرداریهمبامشکلجدیمواجهیمواماده‬ ‫هستیمپسابتصفیهشدهتصفیهخانهرابرایابیاری‬ ‫در اختیارانهاقرار دهیم‪.‬‬ ‫کاکاونــد در ادامــه از جهــش‪ ۱۲‬برابری اعتبارات‬ ‫شــرکت اب و فاضالب در ســال جاری خبر داد که با‬ ‫یهــای اســتاندار‪ ،‬نمایندگان مجلــس‪ ،‬وزارت‬ ‫پیگیر ‬ ‫نیرو و ابفای استان به رقم‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان رسیده‬ ‫است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬البته هنوز ریالی از این اعتبارات‬ ‫تخصیصپیدانکردهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫افزایشاعتباراتتنشابیبهرقم‪ ۱۱۲‬میلیاردتومان‪،‬‬ ‫اعتبــارات حــوزه فاضــاب از ‪ ۱۴‬میلیارد تومان ســال‬ ‫گذشتهبه‪ ۱۹۰‬میلیاردتومانو‪...‬رااز جملهاینموارد‬ ‫دانست‪ .‬به گفته این مسئول اعتبارات اب روستایی‬ ‫نیــز از حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۴۰‬میلیــارد تومان در ســال های‬ ‫گذشته‪،‬امسالبه‪ ۵۰۰‬میلیاردتومانرسیدهاست‪.‬‬ ‫پیش بینی ابرسانی سیار به ‪ ۳۰۰‬روستا‬ ‫کاکاوند از برنامه هایی که برای اب روســتاها در‬ ‫نظر گرفته شده هم یاد کرد و گفت‪ :‬بنا داریم با این‬ ‫اعتبار‪ ۵۰۰‬میلیاردتومانی‪،‬مشکلاب‪ ۴۵۰‬روستارابا‬ ‫حفر‪۷۰‬حلقهچاهمرتفع کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هم اکنون هم کار اغاز شده و پنج‬ ‫دستگاهحفاریشبانهروز در حال کار کردنهستند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۱۷۰‬روستای استان با تانکر‬ ‫ابرسانی می شود‪ ،‬پیش بینی کرد این تعداد در اوج‬ ‫گرمابه‪ ۳۰۰‬روستابرسد‪.‬‬ ‫وی از تهیه چند دستگاه تانکر با همکاری هالل‬ ‫احمر‪ ،‬استانداری و خود شرکت اب و فاضالب برای‬ ‫ابرسانیسیار بهروستاهاخبردادو گفت‪:‬برایمابقی‬ ‫کارنیزبابخشخصوصیقراردادبستیم‪.‬‬ ‫کاکاونــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگرچــه امســال بــا‬ ‫خشکسالیمواجهیم‪،‬اماوضعیتتامینابروستاها‬ ‫بهتراز سنواتقبلخواهدبود‪.‬‬ ‫وی همچنین به طرح «اب امید» هم اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در قالب این طرح اب مشــترکانی که یک‬ ‫سومالگویمصرفاباستفاده کنندرایگاناست که‬ ‫اینالگویمصرفدر کرمانشاه‪ ۱۵‬مترمکعببودهو‬ ‫ابمشترکانبامصرفصفرتاپنجمترمکعبرایگان‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در ابتدای این طرح که اواخر سال‬ ‫گذشته اجرا شد اب ‪ ۱۴‬هزار مشترک رایگان بود که‬ ‫اینتعداداکنونبه‪ ۲۱‬هزار مشترکرسیدهاست‪.‬‬ ‫بهگفتهاینمسئول‪،‬درایندهتعدادمشترکینیکه‬ ‫ابانهارایگاناست‪،‬بیشترهمخواهدشد‪.‬‬ ‫طلب ‪ ۸۰‬میلیارد تومانی از مشترکین‬ ‫وی همچنین از مطالبات‪ ۸۰‬میلیارد تومانی این‬ ‫شرکت از مشترکین هم خبر داد و گفت‪ ۳۵:‬میلیارد‬ ‫تومانازاینرقممربوطبهمشترکینخانگیاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان از این بدهی را مربوط به دانشگاه‬ ‫علومپزشکیو‪۲۰‬میلیاردتومانرامربوطبهنهادهای‬ ‫نظامی و انتظامی دانســت و عنوان کرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی شرایط کرونا را بهانه کرده‪ ،‬در حالیکه‬ ‫‪ ۴.۵‬سال است که پول اب نمی دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این عدم پرداخت مطالبات در حالی‬ ‫است که اواخر سال گذشته مجبور به اخذ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومــان وام بــرای پرداخت حقوق کارکنان شــدیم و‬ ‫برخینیروهاباتاخیرچندماههحقوقمی گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان کرمانشاه‬ ‫در ادامه از برنامه برای جداســازی ورود فاضالب به‬ ‫رودخانه ابشوران هم خبر داد و گفت‪ :‬کار در حدود‬ ‫یازده کیلومتر از مسیر ‪ ۱۷‬کیلومتری رودخانه انجام‬ ‫شدهوبناداریمهرچهزودتربهاتمامبرسد‪.‬‬ ‫وی در پایان اشــاره ای هم به ســرقت تجهیزات‬ ‫داشــت و گفــت‪ :‬روند ســرقت ها کمتر و بســیاری از‬ ‫ســارقان شناســایی شــده اند‪ ،‬امــا این مشــکل هنوز‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫کرمانشــاه با بیان اینکه ســارقان دریچه‪ ۱.۲‬میلیون‬ ‫تومانی فاضالب را‪ ۲۰‬تا‪ ۳۰‬هزار تومان می فروشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون از دریچه ای استفاده می کنیم که ارزش‬ ‫فروشچندانیندارد‪.‬‬ ‫کاکاونــد از ســرقت کابل های برق نیز یــاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مجبور شــدیم بخشــی از کابل ها را با لوله در‬ ‫زمین مخفی کنیم یا برای برخی تجهیزات دزدگیر یا‬ ‫نگهبانبگذاریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیریتمصرفتنهاراهکار برونرفتاز بحران کمابیاست‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫با بیان اینکه در طول‪ 53‬سال گذشته امسال شاهد‬ ‫کمترینمیزانبارشنزوالتاسمانیبودیم‪،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬کاهــش نــزوالت جــوی و خشکســالی هــای‬ ‫گذشته سبب ایجاد مشکل در تامین اب و برق در‬ ‫کل کشور شده است؛ مشکلی که تنها راه حل برون‬ ‫رفت از ان صرفه جویی و اســتفاده بهینه از منابع‬ ‫موجوداست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫با تاکید بر این که تنها راه برون رفت از بحران کم‬ ‫ابــی صرفه جویی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬با مصرف بهینه‬ ‫و صرفــه جویــی ‪ 15‬تــا ‪ 20‬درصــدی می توانیم این‬ ‫تابستانسختراپشتسربگذاریم‪.‬‬ ‫هاشم امینی در مراسم اغاز مانور بزرگ مروجین‬ ‫فرهنگ مصرف بهینه اب در‪ 98‬شهر و هزار روستای‬ ‫استان اصفهان با اشاره به بحران کم ابی که استان‬ ‫بــا ان درگیر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬با وجود ان کــه در حال‬ ‫حاضر روزانه‪ 13‬هزار و‪ 400‬لیتر بر ثانیه اب در شبکه‬ ‫توزیع می شود‪ ،‬اما همچنان در تامین اب مشترکین‬ ‫با کمبودمواجههستیم‪.‬‬ ‫امینــی با بیان اینکه در طول ‪ 53‬ســال گذشــته‬ ‫امسال شاهد کمترین میزان بارش نزوالت اسمانی‬ ‫بودیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش نــزوالت جــوی و‬ ‫خشکســالی های گذشــته ســبب ایجاد مشکل در‬ ‫تامین اب و برق در کل کشور شده است؛ مشکلی‬ ‫کــه تنهــا راه حــل برون رفــت از ان صرفــه جویی و‬ ‫استفادهبهینهاز منابعموجوداست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به شــیوع بیماری کرونــا و افزایش‬ ‫مصرفاببهمنظور رعایتبهداشتفردی گفت‪:‬‬ ‫همه گیری کرونا و افزایش مصرف اب باعث شده‬ ‫همکاران در بخش توزیع اب شرایط بسیار سخت‬ ‫تری را نسبت به سال های گذشته تجربه کنند؛ به‬ ‫گونه ای که با وجود برنامه ریزی و مدیریت سامانه‬ ‫توزیع‪ ،‬در برخی مناطق شــاهد افت شــدید فشــار‬ ‫اب هســتیم‪ .‬امینی با اشــاره به این که اب حدود‬ ‫‪ 6‬میلیون نفر از هموطنان در سه استان از سد زاینده‬ ‫رودتامینمیشود‪،‬اظهار داشت‪:‬امیدواریمبااتمام‬ ‫سامانه دوم ابرسانی و اضافه شدن ان به مدار بهره‬ ‫برداریبتوانیمبخشیاز مشکالتموجوددر توزیع‬ ‫اب را مدیریت و رفع نماییم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه تنها راهکار برون رفــت از بحران‬ ‫پیــش رو مدیریــت مصرف اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اموزش‬ ‫به شــهروندان به صورت مســتمر در دستور کار این‬ ‫شــرکت اســت‪ .‬امینی بــا تاکید بر لــزوم اســتفاده از‬ ‫ظرفیت شبکه های اجتماعی برای اموزش و اطالع‬ ‫رسانی به شهروندان افزود‪ :‬همه گیری کرونا امکان‬ ‫امــوزش و اطالع رســانی به صورت چهره به چهره‬ ‫را بسیار محدود کرده است؛ اما برای ایجاد اگاهی‬ ‫و حساسیت در شهروندان و تشویق انها به صرفه‬ ‫جویی و مصرف بهینه‪ ،‬باید از ظرفیت شبکه های‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اجتماعیاستفادهکرد‪.‬‬ ‫به گفته امینی صرفه جویی تنها راه تامین اب‬ ‫برایجمعیتبیشاز‪ 4‬میلیوننفریاستاناصفهان‬ ‫با کمبود اب‪ 3‬هزار و‪ 200‬لیتر بر ثانیه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان اصفهان‬ ‫باتقدیر از همکاران سامانه ارتباط با مشتریان ‪122‬‬ ‫و تالش شبانه روزی کارکنان شاغل در حوزه توزیع‬ ‫اب اظهار داشــت‪ :‬ارامش شــرکت مرهون زحمات‬ ‫این عزیزان است‪.‬‬ ‫زهره تشیعی‪ ،‬رییس خانه فرهنگ اب شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬با اشاره به کاهش‪40‬‬ ‫درصدی میزان بارش نسبت به سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫طبق سنوات گذشته امسال هم برگزاری مانور بزرگ‬ ‫مروجین فرهنگ مصرف بهینه اب همزمان در ‪98‬‬ ‫شهر و هزار روستای استان به منظور اموزش و اطالع‬ ‫رســانی درباره مصرف بهینه اب در دســتور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شــورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به انجام‬ ‫مزایده های خود به شــرح ذیل با قیمت پایه کارشناســی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از‬ ‫شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/16‬به قسمت امور قراردادهای‬ ‫شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری جک اتوماتیک‬ ‫‪ -2‬تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در محله (دیار ‪ )1‬سایت صنعتی کاوه‬ ‫‪ -3‬مزایده فروش یک واحد تجاری واقع در محله شهید صدر (ب‪ )1‬جایگاه (سابق بانک ملت)‬ ‫‪ -4‬مزایده اجاره غرفه پیتزا فروشی واقع در پارک ورودی شهر‬ ‫م الف‪1150698 :‬‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالدشهر‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫نصب شده در دو ماه ابتدایی‬ ‫از ابتــدای فعالیــت خــود‬ ‫ســال ‪ 1400‬گفــت‪ :‬در فروردین‬ ‫تاکنــون بــرای بهــره منــد‬ ‫و اردیبهشــت مــاه امســال‬ ‫ســازی متقاضیــان گاز طبیعی‬ ‫یــک هــزار و ‪ 500‬انشــعاب‬ ‫در گیــان از ایــن نعمــت‬ ‫(علمک) گاز در مناطق شهری‬ ‫اکبر‬ ‫حسین‬ ‫خــدادادی‪ ،‬بیــش از ‪ 21‬هــزار‬ ‫و روســتایی اســتان نصب شده‬ ‫‪ 370‬کیلومتر عملیات شــبکه‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫گذاری گاز به انجام رسانده است‪ .‬حسین اکبر ســال گذشــته ‪ 9‬درصد رشد داشــته است‪ .‬وی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص با بیان این خبر افزود‪ :‬با اجرای این عملیات‪،‬‬ ‫عملیات گازرســانی در استان گفت‪ :‬برای بهره مجمــوع علمــک هــای نصب شــده در اســتان‬ ‫منــدی مناطــق باقیمانده در گیــان از نعمت گیــان به بیــش از ‪ 609‬هزار انشــعاب افزایش‬ ‫گاز‪ ،‬در فروردین و اردیبهشت سال جاری بالغ یافتــه اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫بــر ‪ 30‬کیلومتــر خطــوط شــبکه گاز اجرا شــده گیالن در پایان گفت‪ :‬علیرغم برخورداری ‪98‬‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل گاز گیالن اظهار داشــت‪ :‬با درصد خانوارهای شــهری و روســتایی گیالن از‬ ‫انجــام عملیات شــبکه گــذاری در دو مــاه اول گاز طبیعــی و تمرکــز ویــژه ایــن شــرکت به امر‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬مجمــوع طــول خطــوط گاز در کیفی سازی خدمات و بهبود مستمر خدمات‪،‬‬ ‫گیالن به بیش از ‪ 21‬هزار ‪ 370‬کیلومتر رســیده عملیات گازرسانی به مناطقه باقیمانده استان‬ ‫اســت‪ .‬حســین اکبر درخصوص انشعابات گاز بر اساس برنامه ریزی با سرعت ادامه دارد‪.‬‬ ‫اغاز مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه اب در اصفهان‬ ‫مانــور بــزرگ مروجیــن‬ ‫اب در اصفهان‪ 157‬لیتر در شبانه‬ ‫فرهنــگ مصــرف بهینــه اب با‬ ‫روز اســت و اگر مــردم ‪ 15‬لیتر در‬ ‫رمز یا ثامن الحجج به طور هم‬ ‫مصــرف اب صرفــه جویی کنند‬ ‫زمان در ‪ 98‬شهر و حدود هزار‬ ‫گذر از تنش ابی میسر می شود‪.‬‬ ‫روســتا در اســتان اصفهــان اغاز‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان‬ ‫هاشم امینی‬ ‫شــد‪ .‬در این مانــور که تا پایان‬ ‫بــه برخــی از راه هــای مصــرف‬ ‫فصل گرما ادامه دارد‪ 300 ،‬نفر‬ ‫درســت اب اشــاره کــرد و اظهــار‬ ‫از بسیجیانومروجینمصرفبهینهابباحضور داشــت‪ :‬پرهیز از شســتن حیاط و خــودرو با اب‬ ‫در مکان های مختلف و پرتردد در سطح شهرها شرب‪ ،‬استفاده از سایبان برای کولر و جلوگیری از‬ ‫و روستاهای استان اصفهان مردم را با روش های نشت اب در تاسیسات ابی از مواردی است که‬ ‫مصرف درست اب اشنا می کنند‪ .‬در مراسم اغاز تاثیر به سزایی در مصرف بهینه اب دارد‪ .‬امینی‬ ‫این مانور مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان با بیان این که استان اصفهان امسال در ‪ 53‬سال‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر با کمبود ‪ 3‬هزار و گذشته کمترین میزان بارندگی را داشته تصریح‬ ‫‪ 200‬لیتر بر ثانیه اب شرب مواجه هستیم و پیش کرد‪ :‬گروه های مروجین مصرف بهینه اب برای‬ ‫بینی می کنیم در روزهای گرم ســال این رقم به گــذر از تنش ابی در اصفهان‪ ،‬همــه روزه مردم را‬ ‫‪ 4300‬لیتر در ثانیه برســد‪ .‬هاشــم امینی مصرف با مفاهیم مصرف بهینه اب اشنا می کنند و این‬ ‫بهینه اب را در گذر از بحران کم ابی بسیار موثر رویکرد تا نهادینه شــدن مصرف درســت اب در‬ ‫دانست و بیان داشت‪ :‬هم اکنون مصرف سرانه جامعههمچنانادامهدارد‪.‬‬ ‫احداث‪ ۷۰۰‬جایگاه سی ان جیمنتظر‬ ‫ابالغشورایاقتصاد‬ ‫معاون مدیرعامل شــرکت‬ ‫کوچــک مقیــاس انجــام شــود‪،‬‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫گفــت‪ :‬در جایگاه هــای کوچک ‬ ‫ایــران گفت‪ :‬باتوجه به مزیت‬ ‫مقیاس با حذف مخازن ذخیره‪،‬‬ ‫هــای ســوخت ســی ان جی‪،‬‬ ‫حریم ایمنی کمتری نیاز است و‬ ‫وزارت نفــت به دنبال افزایش‬ ‫تنها عبور و مرور و دسترســی به‬ ‫حمید قاسمی ده چشمه‬ ‫ســهم ایــن ســوخت در ســبد‬ ‫بــرق و گاز مدنظــر قــرار خواهد‬ ‫مصرفــی انرژی کشــور اســت و‬ ‫گرفــت‪ .‬این در حالی اســت که‬ ‫ک پانزدهم‬ ‫طرح احداث‪ ۷۰۰‬جایگاه سی ان جی را به شورای در این جایگاهها ابعاد زمین حدود ی ‬ ‫اقتصــاد ارســال کــرده و منتظــر ابالغ مصوبــه ان جایگاه های قبل بوده و به ‪ ۱۰۰‬متر مربع کاهش‬ ‫هستیم‪ .‬حمید قاسمی ده چشمه در گفت و گو یافتــه اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه در مــدل مــادر‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه با اجرای این طرح ظرفیت دختری بخشــی از ایستگاه ها در شب غیرفعال‬ ‫توزیعروزانهسی ان جیبه‪ ۴۰‬میلیونمترمکعب هستند گفت‪ :‬این ایستگاه ها می توانند مخازن‬ ‫می رســد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ظرفیت واقعی ســیاری را پــر کننــد و این مخازن در ســطح شــهر‬ ‫جایگاه های کشور برای توزیع سی ان جی حدود پخششوند‪.‬اینجایگاههااز طریقجایگاه های‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون متر مکعب اســت‪ .‬به گفته وی قرار اصلی همانند مادر تغذیه می شوند و به همین‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫اســت در یک بازه زمانی ســه ســاله ‪ ۷۰۰‬جایگاه دلیل به ان مدل مادر دختری گفته م ‬ ‫احــداث شــود کــه حــدود یک ســوم ان در ســال خاطرنشان کرد‪:‬باشهرداریبرایاختصاصزمین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اجرا خواهد شــد‪ ،‬هم اکنون نیز زمین ‪ ۲۵۰‬در ‪ ۳۱۰‬نقطــه توافــق شــده و بــه محــض اینکه‬ ‫جایــگاه جدیــد امــاده و در انتظــار ابالغ مصوبه شــورای اقتصــاد مصوبــه را ابــاغ کنــد‪ ،‬عملیات‬ ‫است تا بعد از ان کمپرسور و تجهیزات ان نصب اجرایــی ان اغــاز می شــود‪ .‬معــاون مدیرعامــل‬ ‫شــوند‪ .‬معــاون مدیرعامــل شــرکت ملی پخش شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی ایــران با‬ ‫فراورد ههــای نفتی ایران اظهــار کــرد‪ :‬راه اندازی تاکیــد بــر اینکه هیــچ محدودیتی بــرای افزایش‬ ‫یــک جایــگاه هشــت نازلــه بــدون هزینــه زمین ظرفیت جایگاه های سی ان جی در کشور وجود‬ ‫حدود هفت تا‪ ۱۰‬میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قیمت سی ان جی ب ه صورت‬ ‫ک پنجم قیمت بنزین‬ ‫که رقم باالیی برای شهرهای بزرگ محسوب می میانگین در دنیا حدود ی ‬ ‫ک هفتم‬ ‫شود‪ .‬با برنامه ریزی های انجا م شده برای ایجاد اســت‪ .‬در کشــور ما این عــدد حدود ی ‬ ‫جایگاه های کوچ ‬ ‫ک مقیاس‪ ،‬مشــکل زمین رفع است که همین موضوع سبب کاهش هزینه های‬ ‫شــده و دسترســی این جایگاه ها متناسب با نیاز حمل ونقل می شــود‪ .‬قاســمی با اشاره به سطح‬ ‫کاربــران خواهــد بود‪ .‬به همین دلیل پیش بینی پایین االیندگی سی ان جی به عنوان یکی دیگر‬ ‫م ‬ ‫یشــود ایــن طــرح در تهران با اســتقبال خوبی ازمزیت هــای اســتفاده از ایــن ســوخت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مواجه شود‪ .‬قاسمی با بیان اینکه قرار است راه هدف ما توســعه این ســوخت در کشور است و‬ ‫انــدازی جایگاه هــا در تهران بر اســاس ســه مدل امیدواریم در اینده نزدیک شاهد سرعت گرفتن‬ ‫مادر دختری‪ ،‬جایگاه های موتوری و جایگاه های چرختوسعهسوختسی ان جیباشیم‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۴.۶‬درصدی مصرف اب‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫مرکزی از افزایش ‪ ۴.۶‬درصدی مصرف اب در‬ ‫اســتان مرکزی طی ســه ماهه نخســت امسال‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه برخی شهرهای خنک استان‬ ‫اب بیشــتری را مصرف می کنند که الزم است‬ ‫با رعایت الگــوی مصرف صرفه جویی الزم را‬ ‫بعمل اورند‪ .‬یوسف عرفانی نسب در نشست‬ ‫خبــری بــا موضــوع کــم ابــی تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫مدیریت مصرف بهینه اب با اشاره به اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درصد جمعیت روســتایی استان مرکزی تحت‬ ‫پوشش خدمات شرکت ابفای مرکزی هستند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬شــاخص بهره منــدی روســتاییان‬ ‫اســتان از اب اشــامیدنی ســالم و بهداشــتی به‬ ‫‪ ۸۵.۴‬درصد رســیده و در مقایســه با شاخص‬ ‫و نرم کشــوری که ‪ ۸۰‬درصد اســت‪ ،‬وضعیت‬ ‫مناســبی داریم‪ .‬وی جمعیت روســتایی استان‬ ‫را ‪ ۲۳‬درصد و شــهری را ‪ ۷۷‬درصد از مجموع‬ ‫حــدود یک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار نفر جمعیت‬ ‫استان بیان کرد و گفت‪ :‬امار مشترکین خانگی‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ ۲۸۷‬هــزار و ‪ ۴۰۹‬اشــتراک و‬ ‫غیرخانگی شهری ‪ ۳۹‬هزار‪ ،‬مشترکین خانگی‬ ‫روســتایی ‪ ۱۱۹‬هزار و غیرخانگــی نیز ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫مشترک است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کشف‪ 29‬دستگاهماینرقاچاق‬ ‫در مازندران‬ ‫بازرســان ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫بیــش از پنج میلیــارد و یک صد‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫لشــده‬ ‫میلیــون ریــال تشکی ‬ ‫مازندران موفق به کشــف ‪29‬‬ ‫اســت‪ .‬او تصریح کــرد‪ :‬پرونده‬ ‫دستگاه ماینر قاچاق شده اند‪.‬‬ ‫تشکیل شده جهت صدور رای‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫بــه اداره تعزیــرات حکومتــی‬ ‫مسیب موسوی‬ ‫هم وطن؛ سید مسیب موسوی‬ ‫ارسا لشــده اســت‪ .‬معــاون‬ ‫سرپرســت معاونــت نظــارت‪،‬‬ ‫نظــارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از‬ ‫بازرســی و حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت مازندران با و تجارت مازندران یاداور شــد‪ :‬شــهروندان عزیز‬ ‫اعالماینخبر گفت‪:‬در پیبازرسیاز یکشرکت مازندرانــی در صورت مشــاهده هرگونه تخلف‬ ‫صنعتی‪ ،‬بازرســان این سازمان موفق به کشف اقتصادی اعم از گران فروشی‪ ،‬عدم درج قیمت‪،‬‬ ‫‪ 29‬عــدد ماینر قاچاق شــده اند‪ .‬او افــزود‪ :‬برای عدم صدور فاکتور و ‪ ...‬مراتب را به تلفن‪ 124‬و‬ ‫این واحد صنعتی پرونده تخلف به ارزش ریالی یا سامانه‪ ir.124.www‬اعالم نمایند‪.‬‬ ‫تالش ها در مخابرات‪ ،‬برای رضایت و رفاه‬ ‫مشتریان صورت می گیرد‬ ‫در گفتگــو بــا رئیــس اداره مخابــرات‬ ‫بندرگز عملکرد س ـه ماهه مخابرات در این‬ ‫شهرســتان تشــریح شــد‪ .‬بــه گــزارش اداره‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان‪،‬‬ ‫نصیــر خاری با اشــاره بــه اینکه خدمات و‬ ‫ســرویس های مخابــرات در یک ســاله اخیر‬ ‫بــا تقاضــای بیشــتری روبــرو بــوده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬مخابــرات شهرســتان بندرگــز بــا‬ ‫‪ 18050‬خــط تلفــن ثابت مشــغول به کار‪،‬‬ ‫‪ 35000‬خــط تلفــن همــراه اول مشــغول‬ ‫بــه کار و ‪ 4146‬خــط اینترنــت مشــغول‬ ‫بــه کار بــه مشــتریان خدمت رســانی‬ ‫کــرده و بــا برنامه ریــزی در زمینــه توســعه‬ ‫ارتباطــات مخابراتی فعالیت های بســیاری‬ ‫در ســه ماهه اول ســال جــاری انجام داده‬ ‫اســت‪ .‬او راه انــدازی ‪ 50‬خــط ‪،FTTH‬‬ ‫تقویــت انتــن دهــی و اینترنــت همــراه‬ ‫اول‪ ،‬پیگیــری احــداث ســایت ‪ BTS‬در‬ ‫هشــت نقطــه از شهرســتان‪ ،‬اجــرای فیبــر‬ ‫و نصــب ‪ fat‬در چهــار نقطــه‪ ،‬ایجــاد‬ ‫زیرســاخت بــرای ارائــه ســرویس های‬ ‫اینترنــت پرســرعت بــر بســتر فیبــر نــوری‬ ‫(‪ ،)ftth‬اجــرای طــرح فیبــر اختصاصــی‬ ‫بــرای ســپاه پاســداران و راه انــدازی فیبــر‬ ‫و ســوئیچ فرمانــداری‪ ،‬نصــب کافــو نــوری‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۰۰۰‬شــماره در کنــار کافو ‪۰۲‬‬ ‫و امادگــی مخابــرات شهرســتان و ایجــاد‬ ‫بســتر ارتباطــی در ‪ ۵۵‬شــعب اخــذ رای در‬ ‫انتخابــات ازجملــه اقداماتی اســت که به‬ ‫مرحلــه اجــرا درامــده و در اختیــار مــردم‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬رئیــس اداره مخابــرات‬ ‫شهرســتان بندرگــز توســعه ارتباطــات در‬ ‫ایــن شهرســتان را مرهــون تــاش مجموعه‬ ‫همــکاران و همــکاری و حمایــت ســتاد‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬امیــد داریــم نتیجــه این‬ ‫تالش ها رضایت و رفاه مردم باشــد‪.‬‬ ‫رای حق مردم است‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‬ ‫مــردم جامعــه اســت ضمــن‬ ‫گفــت‪ :‬رای حــق مــردم اســت‬ ‫نکــه در طــول ایــن ‪ ۴۲‬ســال‬ ‫ای ‬ ‫حقی کــه خداوند بــرای مردم‬ ‫حضــور مــردم در عرص ههــای‬ ‫قائل شده است‪.‬‬ ‫مختلــف ازجملــه انتخابــات‬ ‫حجت االسالماحمدمروی‬ ‫پشــتوانه محکمی بــرای نظام‬ ‫احمد مروی‬ ‫پــس از انداختــن رای خــود بــه‬ ‫اســامی بــوده اســت‪ .‬تولیــت‬ ‫صندوق ارای حرم مطهر رضوی‬ ‫اســتان قدس رضــوی گفت‪ :‬ان‬ ‫در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬در دوران ستمشاهی شاء اهلل در این انتخابات نیز تمام ایرانیان فارغ‬ ‫این حق پایما لشــده بــود که مردم غیــور ایران از همه گرایش های سیاسی‪ ،‬جناحی‪ ،‬قومیتی و‬ ‫در انقالب اسالمی ‪ ۲۲‬بهمن بسیاری از حقوق مذهبی از این حق انسانی و مدنی خود استفاده‬ ‫پایمال شده خود ازجمله حق انتخاب و تعیین کنند و با حضوری پرشور پشتوان ه محکمی برای‬ ‫سرنوشــت خــود را احیا کردنــد‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬نظــام و اســتقالل‪ ،‬اقتدار و امنیت کشــور را رقم‬ ‫رای دادن حق قانونی‪ ،‬انسانی‪ ،‬شرعی و مدنی بزنند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫تجهیز ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری‬ ‫خراسانرضویبه عنوانپرفروش تریناستان‬ ‫در طرحبهارانه کتابشناختهشد‬ ‫سحررحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫همچنیــن کل فــروش در طرح‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره‬ ‫بهارانــه امســال ‪ ۲۵‬میلیــارد و‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫‪ ۴۲۹‬میلیــون ریــال اســت و‬ ‫خراســان رضوی گفت‪ :‬اســتان‬ ‫بیش از ‪ ۵۳‬هزار جلد کتاب در‬ ‫خراســان رضــوی به عنــوان‬ ‫طــی این طرح به فروش رفت‬ ‫افشین تحفه گر‬ ‫پرفروش تریــن اســتان در طرح‬ ‫که این رقم در مقایسه با طرح‬ ‫بهارانــه کتــاب ‪ ۱۴۰۰‬شــناخته‬ ‫بهارانه ‪ ،۹۹‬با مبلغ ‪ 13‬میلیارد‬ ‫شــد‪ .‬افشــین تحفه گر با اعالم این خبر افزود‪ :‬و ‪ 141‬میلیــون ریال معادل ‪ ۱۰۸‬درصد افزایش‬ ‫طــرح بهارانــه کتــاب ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۱۷‬خردادمــاه داشته است‪ .‬مقایسه طرح بهارانه ‪ ۹۹‬و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هم زمــان با سراســر کشــور‪ ،‬در خراســان رضوی بیانگراستقبالبی نظیرمردمفرهیخته‪،‬فرهنگ‬ ‫اغــاز شــد و بــا توجه بــه تمدید صــورت گرفته مــدار وعالقمنــد به کتــاب خراســان رضــوی از‬ ‫تــا ‪ ۲۵‬خردادمــاه ادامــه داشــت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬طرح های فصلی فروش کتاب اســت‪ .‬او یاداور‬ ‫‪ ۱۱۲‬کتاب فروشی از سراسر استان در این طرح شــد‪ ۸۶۹ :‬کتاب فروشــی در سراســر کشــور در‬ ‫شرکت کردند که از این تعداد‪ ۸۴‬کتاب فروشی بهارانه ‪ ۱۴۰۰‬شرکت کردند و کل فروش کشور‬ ‫مربوط به مرکز و ‪ ۲۸‬کتاب فروشی مربوط به ‪ ۲۲۰‬میلیــارد و ‪ ۸۳۶‬میلیــون ریــال بود‪ .‬ســهم‬ ‫شهرستان های استان بود؛ که در مقایسه با طرح فــروش خراســان رضــوی ‪ ۱۳‬درصــد کل فروش‬ ‫بهارانــه ‪ ،۹۹‬افزایش ‪ ۶۵‬درصدی با مشــارکت کشور است و بعد از تهران پرفروش ترین استان‬ ‫‪ ۴۴‬کتاب فروشــی را شــاهد بودیــم‪ .‬تحفــه گر کشور هم ازنظر مبلغ و هم ازنظر تعداد کتاب‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اعتبــار اســتان‪ ۴ ،‬میلیــارد ‪ ۸۶۶‬و فروخته شدهاست‪.‬‬ ‫میلیــون ریــال بــود کــه از این مبلغ ‪ ۴‬میلیــارد و‬ ‫اودرپایانضمنتشکرازحمایتعموممردم‬ ‫‪ ۶۹۶‬میلیون ریال ان مصرف شد که در مقایسه از صنعتنشروترویجفرهنگ کتاب خوانیابراز‬ ‫بــا بهارانــه ‪ ،۹۹‬مبلــغ ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 305‬میلیون امیدواری کرد که کتاب‪ ،‬به عنوان میراثی ماندگار‬ ‫ریال معادل ‪ ۸۹‬درصد افزایش اعتبار داشتیم‪ .‬و عنصری رشد افرین و روشنگر و رسانه ای پایدار‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنگ و در پهنه زندگی تک تک افراد جامعه نمایان و در‬ ‫ارشــاد اســامی خراســان رضــوی تصریــح کرد‪ :‬سبدخریدفرهنگیخانوار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬تحوالتشهر‪،‬دسترنجکارکنانشهرداریاست‬ ‫ایین تجهیز و اماده سازی پروژه مشارکتی شرکت‬ ‫تعاونیمصرف کارکنانشهرداریاصفهاندر خیابان‬ ‫عطار نیشابوری واقع در منطقه‪ 10‬شهرداری اصفهان‬ ‫با زیربنای‪ 5‬هزار مترمربع مســاحت فروشــگاهی با‬ ‫حضور شــهردار اصفهان‪ ،‬مدیران شهری و جمعی از‬ ‫سرمایه گذارانبرگزارشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬شــرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری‬ ‫اصفهانباهزینه‪ 15‬میلیاردتومان(هزینهخرید کلیه‬ ‫تجهیزات فروشــگاهی) و مســاحت زیربنای ‪ 5‬هزار‬ ‫مترمربعتجهیزواماده سازیشد‪.‬‬ ‫اینپروژهعالوهبرشرکتتعاونیمصرف کارکنان‬ ‫شامل ‪ 50‬واحد تجاری و چندین واحد مسکونی در‬ ‫‪ 6‬طبقه است که طی سه ماه اینده به صورت رسمی‬ ‫افتتاحمی شود‪.‬‬ ‫افزایش رفاهیات کارکنان در این دوره مدیریت‬ ‫شهری‬ ‫قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان در این ایین‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امار و اســناد نشــان می دهد در ســال ‪96‬‬ ‫سرانهرفاهیبرای کارکنانشهرداریحدود‪ 3‬میلیون‬ ‫و ‪ 700‬هزار تومان بود اما امروز این سرانه به بیش از‬ ‫‪ 16‬میلیون و‪ 700‬هزار تومان و برای کارگران به رقمی‬ ‫بالغ بر‪ 15‬میلیون تومان در یک سال رسیده است که‬ ‫اگر این رقم ها با نرخ امسال نسبت به‪ 4‬سال پیش‬ ‫محاسبهشودرشد‪ 411‬درصدیبرای کارمندانوبرای‬ ‫کارگران رشد‪ 415‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫او ایجاد شرایط رفاهی برای کارکنان شهرداری را‬ ‫وظیفهمدیریتشهریدر بحران هایاقتصادیحال‬ ‫حاضر ذکر کرد و افزود‪ :‬کاهش دغدغه های کارکنان‬ ‫و بهره مندی از حداقل امکانات‪ ،‬رفع دغدغه سفر‪،‬‬ ‫ترمیمبن هایسفر‪،‬بیمه هایتکمیلی‪،‬ایجادشرکت‬ ‫بازنشستگان و ‪ ...‬از دغدغه ها و تاکیدهای مدیریت‬ ‫شــهری بود و امروز خوشحالم انچه انجام شده تنها‬ ‫برای کارکنان حال حاضر شهرداری نیست بلکه برای‬ ‫تقدیر از کسانی است که عمر‪ 30‬ساله خود را صرف‬ ‫خدمــت به مــردم کرده اند‪ .‬شــهردار اصفهان ضمن‬ ‫تاکید بر عدالت فضایی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تالش کردیم‬ ‫در ایــن دوره همــه امکانــات شــهری در اختیار همه‬ ‫مردم شهر اصفهان باشد و اجازه ندادیم تبعیض در‬ ‫بودجه هارشد کند‪.‬اوبابیاناینکهالزماستهرچه‬ ‫سریع تر چاره اندیشی ها برای تکمیل فوری پارکینگ‬ ‫و نواقص موجود در شرکت تعاونی مصرف کارکنان‬ ‫شهرداریانجام شدهتادر اولینفرصتشاهدحضور‬ ‫خانواده هابرایتامیننیازهایخانوار باشیم‪،‬اضافه‬ ‫کرد‪:‬ارتقاءسطحخدماتبه کارکناندرهمهحوزه ها‬ ‫در بودجه ها دارای ردیف شده و مدیریت شهری این‬ ‫اعتقاد را مستحکم کرده و نیاز است این خدمات با‬ ‫ضریبیقابل قبولهرسالهرشدیجلوترازتورمداشته‬ ‫باشدتابتواند کمبودهاراجبران کند‪.‬‬ ‫نــوروزی ادامــه داد‪ :‬افزایش حقوق کارکنان حق‬ ‫ان هاستزیرااگرامروزباتحوالتشهریمواجهیم که‬ ‫زبانزد شده است نتیجه و دسترنج تالش شبانه روزی‬ ‫همین کارکنان است که باید حق ان ها ادا شود‪ ،‬ادای‬ ‫حق کارکنانتکلیفیبرایهمهمدیراناستودر این‬ ‫مسیرگام هایموثریبرداشته شدهاست‪.‬‬ ‫او تاکیــد کرد‪ :‬مدیران شــهری مســیر را زیرســازی‬ ‫کرده اند و زیرساخت حرکت در مسیر ارتقاء خدمات‬ ‫برای کارکنان شهرداری فراهم شده است و سال دیگر‬ ‫میزان حقوق باید بر اســاس همین مبنایی که امروز‬ ‫گذاشته شدهافزایشپیدا کند‪.‬شهرداراصفهانضمن‬ ‫تاکید بر پرداخت به هنگام حقوق کارکنان شهرداری‬ ‫شهــای مختلــف‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز دیگرکســی‬ ‫در بخ ‬ ‫نیست کهدرشهرداریبگویدحقوقمنعقب افتاده‬ ‫ویانابرابراست‪،‬ایجادامنیتشغلی‪،‬تامینمعاش‪،‬‬ ‫پرداخت حقوق به موقع‪ ،‬بیمــه و ‪ ...‬ارامش بخش‬ ‫کارکنــان اســت و امــروز این اتفاقات در شــهرداری در‬ ‫مسیر درستی قرارگرفته است اما تا رسیدن به نقطه‬ ‫تکامــل فاصلــه دارد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬انقالب عمرانی‬ ‫که باعث شده برای ان روزانه افتتاحیه های مختلف‬ ‫یــا اغــاز عملیــات اجرایی پروژه ها را داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫همچنین حفظ کرامت انسانی‪ ،‬رفتارهای انسانی‪،‬‬ ‫قهــای ادا شــده و ‪ ...‬در اذهــان مــردم می ماند و‬ ‫ح ‬ ‫نبایدبگذاریمایناذهاندستخوشتشویشافکاری‬ ‫قرار بگیرد که به ادامه پیدا کردن این اتفاقات برای‬ ‫همیشهعالقه ایندارند‪.‬‬ ‫تفکرانسان محوردغدغهایندورهمدیریت‬ ‫شهری‬ ‫معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی‬ ‫شــهرداری اصفهان نیز در ادامه این ایین اظهار کرد‪:‬‬ ‫مزیتی که برای کارکنان شهرداری و خانواده های انان‬ ‫فراهم شد می تواند یک شایستگی برای انان نسبت‬ ‫به سایر شهرداری های کشور باشد که ریشه در تفکر‬ ‫انسان محور این دوره از مدیریت شهری و توجه به‬ ‫نیازهایبنیادیو کرامتانسانیاست‪.‬‬ ‫علیرضا صادقیان تصریح کرد‪ :‬مدیریت این دوره‬ ‫شــهرداری اصفهان به کرامت کارکنان توجــه زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬امــروزه در تمــام دنیــا مردم بخش عمــده ای از‬ ‫نیازهایخودمانندتفریح‪،‬اموزش‪،‬خریدوحضور در‬ ‫فضایمتفاوترادر مارکتهایاهمانفروشگاه های‬ ‫بزرگتامینمی کنند کهاینموضوعاحساسرضایت‬ ‫را در شهروندان به وجود می اورد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫اعتقادوعزمراسخدراجرایچنینپروژه هایینبوددر‬ ‫بدترینشرایط کشور چنیناتفاقمهمیرخنمی داد‬ ‫و امــروز ایــن اتفاق ماندگار بــرای مردم اصفهان رقم‬ ‫خوردهاست‪.‬‬ ‫نیرویانسانیمهم ترینرکنهرسازماناست‬ ‫معاون مالی اقتصادی شــهرداری اصفهان نیز در‬ ‫ادامــه ایــن ایین نیروی انســانی را مهم ترین رکن هر‬ ‫ســازمانی ذکر کرد و افزود‪ :‬مدیریت ارشــد شهرداری‬ ‫اصفهان به این مهم پی برده است و تالش می کند‬ ‫رضایت کارکنانخودرابهحداکثرممکنبرساند‪.‬‬ ‫مرتضی طهرانی تصریح کرد‪ :‬نیروی انسانی هر‬ ‫ســازمانی مهم ترین عنصر پیش برنده هر ســازمانی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین توجه به همه ابعاد نیروی انسانی‬ ‫مانندابعادمادی‪،‬معنوی‪،‬تحصیالت‪،‬رضایتو‪...‬‬ ‫الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫رعایت استانداردهای روز دنیا در اجرای پروژه‬ ‫شرکتتعاونیمصرفکارکنانشهرداری‬ ‫اصفهان‬ ‫رئیس هیات مدیره شــرکت تعاونی کارمندان‬ ‫شــهرداری اصفهان نیــز در ادامه ایــن ایین با بیان‬ ‫اینکه شــهرداری ها نهادی خدمات رســان هستند‬ ‫و همواره انتظار این اســت که بهترین خدمات را‬ ‫به شــهروندان ارائه کنند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬باوجوداین‬ ‫خدمات که به شــهروندان ارائه می شــود کیفیت‬ ‫خدماتی که به کارکنان شهرداری می رسد همواره‬ ‫ضعــف دارد‪ ،‬خانواده بزرگ شــهرداری بالغ بر ‪100‬‬ ‫هــزار نفــر اســت کــه باید بــه این جمعیت بســیار‬ ‫زیــاد خدمــات ارائــه شــود و نشــان می دهــد کــه‬ ‫بایــد ب هصــورت ویژه به این افراد نگاه شــود‪ .‬نادر‬ ‫اخوندی تصریح کرد‪ :‬با اسیب شناسی های صورت‬ ‫گرفته مشخص شــد که از سال های بسیار دور و از‬ ‫سال ‪ 62‬شرکت تعاونی کارمندان شکل گرفته بود‬ ‫و ازان پس هیچ تغییری در وضعیت ارائه خدمات‬ ‫در فضــای موجــود رخ نــداده بــود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫هم اکنــون جمعیــت خانــواده شــهرداری افزایــش‬ ‫بسیاری پیداکرده است بنابراین فضایی استاندارد‬ ‫باکیفیت بسیار باال در این تعاونی مصرف ایجاد‬ ‫شد تا خدمات رسانی خوبی به کارکنان شهرداری‬ ‫از گذشته تا امروز صورت بگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تشکیلبیشاز ‪ ۱۷۰۰‬پروندهتخلفصنفیدر استانسمنان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان از تشکیل‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰۰‬مورد پرونده تخلف صنفی در استان طی سال جاری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫علیتشنهدلدر دومینجلسه کارگروهتنظیمبازار استانسمنان که‬ ‫به ریاست شریفی نژاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با‬ ‫حضور ویدئوکنفرانسیاعضای کارگروهدر استانداریبرگزار شدبااعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬از ابتدای امسال افزون بر ‪ ۱۶‬هزار بازرسی از واحدهای‬ ‫صنفی انجا مشــده اســت که طی این بازرس ـی ها‪ ۱۷۱۸ ،‬مورد پرونده‬ ‫تخلفصنفیتنظیم شدهاست‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ایــن تخلفات شــامل گران فروشــی‪ ،‬کم فروشــی‪ ،‬عدم‬ ‫درج قیمــت و نصــب نرخ نامــه‪ ،‬عدم صدور فاکتور‪ ،‬عرضه خــارج از‬ ‫شبکه و غیره است که پرونده این تخلفات به ارزش ریالی بالغ بر ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال تنظیم و جهت بررسی و صدور رای به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال شــده است‪ .‬دبیر کارگروه تنظیم بازار استان سمنان اضافه کرد‪:‬‬ ‫به منظــور رصــد و پایــش کاال و جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاالها‪،‬‬ ‫طرح های نظارتی ویژه کاالهای اساسی و همچنین لوازم یدکی و میوه‬ ‫و تره بار با برگزاری گشت های مشترک بازرسی با حضور دستگاه های‬ ‫مربوط در سطح استان اجراشده است‪.‬‬ ‫تشــنه دل اظهــار داشــت‪ :‬بــه جهــت هماهنگی هــا و اقدامــات‬ ‫صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی استان بازار کاالهای اساسی‬ ‫به خصوص مرغ و تخم مرغ و روغن در اســتان رضایت بخش اســت و‬ ‫کاالهای اساسی روزانه در سطح عرضه در حال توزیع است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان ضمن ارائه‬ ‫گزارشیاز سهمیهتخصیصی کاالهایاساسیدر استان‪ ،‬گفت‪:‬حدود‪۸‬‬ ‫هزار تن کاالیاساسیشاملبرنج‪،‬روغن‪ ،‬گوشتقرمزمنجمد‪،‬شکرو‬ ‫قند در سال جاری به استان اختصاص داده شده است و بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫تن کاال در حال توزیع است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خدمت رسانیسازماناتش نشانیدر زمینهزنده گیریحیواناتموذیووحشی‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شــهرداری گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬در پــی تمــاس‬ ‫شهروندانباسامانه‪۱۲۵‬مبنیبرمزاحمتیکبهله‬ ‫پرنده شکاری شاهین بالفاصله یک تیم عملیاتی از‬ ‫ایستگاه شماره سه به محل حادثه در قدس هشتم‬ ‫اعزامشدندوبه وسیلهتجهیزاتمناسب‪،‬اینپرنده‬ ‫را گرفته و به منظور رهاسازی ان در طبیعت‪ ،‬تحویل‬ ‫عوامــل محیط زیســت دادنــد‪ .‬صفــری افــزود‪ :‬در‬ ‫حادثه ای دیگر یک مورد حضور مارسمی در داخل‬ ‫منزلمسکونیبهستادفرماندهیاعالمشد کهتیم‬ ‫عملیاتی از ایســتگاه شــماره چهار به محل حادثه‬ ‫واقع در شــهرک حافظ اعزام شــدند و با تجهیزات‬ ‫مخصوص مارسمی را به دام انداختند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنــی در زمینــه زنــده گیــری حیوانات مــوذی و‬ ‫وحشی خدمات می دهد‪ ،‬از شهروندان خواست‬ ‫کــه در صــورت مواجهــه بــا حیوانــات و پرندگان‬ ‫خطرناک ضمن حفظ خونسردی و احتیاط کامل‬ ‫ب هســرعت مراتب را به ‪ 125‬اطالع دهند و از هر‬ ‫اقدامی تا رســیدن کارکنان این ســازمان به محل‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیمارستانمادر افتتاحشد‬ ‫بیمارســتان مــادر کــه احــداث ان بیــش از ‪ 4‬ســال طــول کشــید با‬ ‫جدیدترین دستگاه های پیشرفته به صورت ویدئوکنفرانسی با دستور‬ ‫رئیس جمهور در قم افتتاح شد‪.‬حسن روحانی در ایین بهره برداری از‬ ‫فاز نخست بیمارستان مادر که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهر قم همواره به عنوان مرکز انقالب مطرح است و امروز‬ ‫شاهد هستیم این شهر به مرکز تولید و نشر علم و داتش تبدیل شده‬ ‫است و از سراسر جهان از حوزه علمیه قم بهره می برند‪ .‬او ضمن تقدیر‬ ‫از کسانی کهدر احداثاینبیمارستانبه نوعینقشایفا کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ســرمایه گذار این بیمارســتان که در مســیر خیر و رفاه مردم و شــفای‬ ‫بیماران گامموثریبرداشتهاستتقدیروتشکرمی کنیم‪.‬رئیس جمهور‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬مــردم قم همواره در همه مســائل مهم دینی‪ ،‬مذهبی‪،‬‬ ‫فرهنگیوسایرمسائلمهماجتماعیپیشگاموتاثیرگذار بوده اندودر‬ ‫انجامهمهامور برایسایرنقاط کشور به عنوانالگواز انانیادمی شود‪.‬‬ ‫روحانی با تشکر از دست اندرکاران ساخت این بیمارستان گفت‪ :‬از‬ ‫مردمقمومراجععظامتقلیدتشکرمی کنم کههموارهدر همهمسائل‬ ‫مهمدینی‪،‬مذهبی‪،‬فرهنگیوهمچنینمسائلمهماجتماعیحضور‬ ‫داشتندومشوقبودندودر امربیمارستانهم کمک کردند‪.‬همچنیناز‬ ‫سرمایه گذاربیمارستانتشکرمی کنیموامیدواریماینبیمارستان‪،‬مسیر‬ ‫خیر و رفاه برای مردم و مسیر شفا برای بیماران باشد‪.‬‬ ‫افزوده شدن ‪ 450‬تخت به ظرفیت درمانی قم با بهره برداری‬ ‫از دو بیمارستان‬ ‫استاندار قم گفت‪ :‬با بهره برداری از دو بیمارستان امیرالمومنین و‬ ‫و در این راستا از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده اند‪.‬‬ ‫پذیرش بیماران از تیرماه‬ ‫مادر ‪ 450‬تخت به ظرفیت درمانی قم افزوده شد‪ .‬بهرام سرمست‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ویــروس کرونا برای نخســتین بار در قم بــا ازمایش دو‬ ‫بیمار شناســایی و کشــف شد که برای مجموعه بهداشت و درمان‬ ‫شــوک ســنگین و غافلگیرکننــده ای بــود‪ .‬او با بیان اینکــه علی رغم‬ ‫تمام سختی هایی که بر مجموعه استان قم وارد شد‪ ،‬اما توانستیم‬ ‫تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و با تکمیل زیرساخت های درمانی‬ ‫مانند بیمارستان های امیرالمومنین و مادر بر تخت های بیمارستانی‬ ‫قم اضافه کنیم‪ .‬استاندار قم با اشاره به شمار تخت ها افزوده شده‬ ‫بــه ظرفیــت درمانــی قم‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬در طول یک ســال گذشــته با‬ ‫افتتاح بیمارســتان امیرالمومنین و مادر ‪ 450‬تخت به ظرفیت های‬ ‫درمانی قم افزوده شده است‪.‬‬ ‫سرمســت ضمــن تقدیــر از حضــور خیرین ســامت برای توســعه‬ ‫زیرساخت هایدرمانیدر طولدوسال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬خیرینسالمت‬ ‫هموارهدر کنار نهادهایدولتیوسرمایه گذارانبخشسالمتبوده اند‬ ‫رئیــس بیمارســتان مادر گفــت‪ :‬این بیمارســتان کــه از جدیدترین‬ ‫دســتگاه های پیشرفته برخوردار اســت بااعتبار هزار میلیارد تومان در‬ ‫مدت زمان بیش از ‪ 4‬سال احداث و اماده بهره برداری قرار گرفت‪ .‬علی‬ ‫ارجمند‪ ،‬با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬از ابتدای کلنگزنیتاکنون کهاینبیمارستاندر حالافتتاحاست‪،‬‬ ‫مبلغ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که در طرح توسعه‬ ‫اینمبلغافزایشپیدامی کند‪.‬اوبااشارهبهزماناحداثاینبیمارستان‬ ‫گفت‪ :‬این بیمارســتان از اســفند ‪ 94‬در منطقه پردیســان در زمینی به‬ ‫مســاحت ‪ 3‬هکتار و با زیربنای ‪ 34‬هزار مترمربع در ‪ 5‬طبقه احداث‬ ‫شد و اکنون با ‪ 218‬تختخواب به بهره برداری می رسد و از اول تیرماه‬ ‫سال جاری میزبان بیماران داخلی و خارجی است‪ .‬رئیس بیمارستان‬ ‫مادر با اشاره به بخش های درمانی این بیمارستان بیان کرد‪ :‬اورژانس‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه‪ ،‬اتــاق عمل‪ ،‬زنــان و زایمان‪ ،‬بخش نــوزادان‪ ،‬بخش های‬ ‫تصویربرداری‪ ،‬بســتری و ای ســی یو ازجمله بخش هایی است که در‬ ‫این بیمارستان به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کند‪ .‬او سهولت‬ ‫در امــر خدمات رســانی بــه بیمــاران در ایــن بیمارســتان را مورداشــاره‬ ‫قرارداد و گفت‪ :‬بیمارستان مادر قم با تمامی بیمه های پایه و تکمیلی‬ ‫در حال عقد قرارداد و همکاری اســت و برای تســهیل در رســیدگی به‬ ‫بیماران‪ ،‬ورودی اورژانس‪ ،‬درمانگاه و البی به صورت جدا از یکدیگر‬ ‫طراحی شدهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫خلق حماسه به امید‬ ‫روزهای بهتر‬ ‫ایران‪-‬رویــداد امروز‪ :‬بیــش از ‪ ۶۶‬هزار صندوق رای در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و بیش از ‪ ۷۶‬هزار صندوق‬ ‫اخذ رای در انتخابات شوراهای اسالمی تعبیه شد تا‬ ‫انتخابــات ‪ 1400‬بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫حضور مردم همیشه درصحنه برگزار شود‪ .‬مردمی که‬ ‫به رغــم دلخوری هــا و گالیه از شــرایط در اقصا نقاط‬ ‫کشور پای صندوق های رای جمع شدند و جلوه های‬ ‫شــورانگیز انتخابــات را رقــم زدند‪ .‬مردم زما نشــناس‬ ‫ی گیــری بــا حضــور در‬ ‫قــم از دقایــق ابتدایــی اغــاز را ‪‎‬‬ ‫پــای صندوق هــای رای حضور یافتند تا سرنوشتشــان‬ ‫به دســت خودشــان رقم بزنند و از اســتقالل میهن و‬ ‫ســرزمین کهن خود صیانت کنند و حضور پرمعنایی‬ ‫در شرایط ویژه کشور داشتند‪ .‬قمی ها مانند همیشه‬ ‫پرشــکوه ظاهر شــدند‪ ،‬مردم قم به درســتی می دانند‬ ‫رئیس جمهــوری کــه بــارای بــاال انتخاب شــود قوی و‬ ‫قدرتمنــد خواهد بود و می تواند کارهای بزرگی برای‬ ‫حل مشکالت کنونی و قدم گذاشتن در مسیر جدید‬ ‫پیشرفت و ترقی میهن اسالمی خود بردارد‪.‬‬ ‫برخــاف دوره های گذشــته در دقایــق اولیه اغاز‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و‬ ‫ششــمین دوره انتخابــات شــورای اســامی شــهرها و‬ ‫روســتاها در ارومیه‪ ،‬شــاهد حضور چشم گیر مردم در‬ ‫پای صندوق های رای بودیم که نشان از یک مشارکت‬ ‫باالی انتخاباتی دارد‪.‬‬ ‫مــردم دیار ســردار ســلیمانی نیــز از اغــاز صبح ‪۲۸‬‬ ‫خردادماه با حضور پرشــور خود در پای صندوق های‬ ‫رای حماسه ای دیگر در اغاز انقالب سوم خلق کردند‪.‬‬ ‫کرمانی ها از ابتدای صبح امروز با صف های طوالنی‬ ‫در جــوار مــزار حاج قاســم برای شــرکت در انتخابات‬ ‫امده اند تا نســبت به این شــهید واالمقام ادای دین‬ ‫کنند و حماسه باشکوه دیگری را خلق کنند‪.‬‬ ‫اقشــار مختلف مردم ماکو از دقایق اولیه شــروع‬ ‫فرایند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی‬ ‫شهر و روستا به صورت پرشور به پای صندوق های رای‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫مردم والیتمدار دارالمومنین همدان نیز با حضور‬ ‫پرشــور خــود در پــای صندوق هــای رای از ســاعات‬ ‫ابتدایی انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد سال ‪ ۱۴۰۰‬حماسه غرور‬ ‫افریدند و اقتدار ایران را به رخ دشمن کشیدند‪.‬‬ ‫شــهروندان گلســتانی نیــز از فــارس‪ ،‬تــرک‪ ،‬کــرد‪،‬‬ ‫لــر‪ ،‬بلــوچ و سیســتانی امروز پــای صندوق هــای اخذ‬ ‫رای امدنــد و بــا انداختن هر بــرگ رای خود به داخل‬ ‫صندوق‪ ،‬ســند یاس دشــمنان اســام را امضا می کنند‬ ‫و حماســه ای عظیــم را در تاریــخ ثبت کردنــد‪ .‬مردم‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد نیز از اغازین ســاعات شــروع‬ ‫فرایند رای گیری در پای صندوق های رای حاضر شدند‬ ‫تا بارای خود سرنوشت ساز باشند‪.‬‬ ‫مــردم شــهرهای مرکزی کشــور از اصفهــان گرفته‬ ‫تــا کرمــان و یــزد نیــز از همــان ســاعات ابتدایــی پای‬ ‫صندوق های رای رفتند تا ثابت کنند به رقم مشکالت‬ ‫همچنانخواهاناجرایجمهوریتهستند‪.‬‬ ‫در ســاعات اولیــه انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫و شــورای خبــرگان رهبــری و شــوراهای شــهر و روســتا‬ ‫در شهرســتان ســاری با اســتقبال کم نظیر مردم ساری‬ ‫مواجه بود که مردم والیی از ساعت ‪ ۶‬صبح مقابل‬ ‫مسجد دارالسالم (شکوهی) این شهر در انتظار شروع‬ ‫انتخابات بودند و تا ساعات پایانی روز این روند ادامه‬ ‫داشت‪ .‬از سوی دیگر مردم والیتمدار گیالن با حضور‬ ‫پرشــور از همان ساعات اغازین انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بار دیگر حماسه غرورافرین خلق کردند‪.‬‬ ‫مردم شهرها و روستاهای حاشیه خلیج نیلگون‬ ‫فارس نیز از ساعات ابتدایی روز به رغم گرمای هوا‬ ‫در این مناطق پای صندوق های رای حاضر شدند‪.‬‬ ‫اســتاندار بوشــهر در همیــن زمینه گفــت‪ :‬انتخابات‬ ‫بزرگ ترین سرمایه کشور برای گذر از شرایط پیش‬ ‫رو و تضمین کننده توسعه و ابادانی کشور است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬جمهوری اسالمی یعنی همین امروز که همه‬ ‫مــا دورهــم جمع شــده ایم تــا برای اینــده و تعیین‬ ‫هیــات حاکمه جدید کشــورمان تصمیم گیری کنیم‬ ‫و از خداوند می خواهیم مردم به هرکســی اعتماد‬ ‫کردند بتواند در پیشرفت امور کشور موفق باشد‪.‬‬ ‫پایتخت نشــینان نیــز در ایــن عرصــه خــود را فعال‬ ‫نشــان دادند‪ .‬شــهروندان تهرانی از ســاعات اولیه‬ ‫جمعــه و پیش از شــروع روند رای گیری‪ ،‬در پشــت‬ ‫در مساجد صف کشیدند و نکته جالب دراین بین‪،‬‬ ‫حضور موســپیدانی اســت که به گفته خودشان در‬ ‫‪ ۴۲‬ســال گذشــته‪ ،‬پــای ثابت همــه ی رای گیری ها‬ ‫بوده اند‪ .‬خراسانی ها هم از غافله عقب نماندند‪.‬‬ ‫از نخســتین دقایــق صبــح مــردم اســتان خراســان‬ ‫شمالی با حضور در صندوق های اخذ ارا باشکوهی‬ ‫مثال زدنــی خــواب دشــمنان بــرای کمرنــگ شــدن‬ ‫انتخابــات ‪ 1400‬را به کابوســی تلــخ تبدیل کردند‪.‬‬ ‫مردم شــهر بجنورد علی رغم گرمــای هوا‪ ٬‬با حضور‬ ‫در صفــوف رای گیــری در زیــر افتــاب داغ روزهــای‬ ‫پایانی خرداد‪ ٬‬بار دیگر عشق به ارمان های نظام و‬ ‫انقالب را به رخ کشیده و مهر تاییدی بر حقانیت‬ ‫مردم ســاالری دینــی زدنــد‪ .‬حضور پررنــگ جوانان‬ ‫اســتان خراســان رضــوی در پای صندوق هــای اخذ‬ ‫رای گویای فهم انان از ضرورت مشارکت در عرصه‬ ‫انتخابــات ایــن دوره بــود‪ .‬رای اولی های خراســان‬ ‫جنوبــی نیــز نخســتین حضــور خــود را بــرای ایفای‬ ‫نقــش در عرصــه سیاســی و اجتماعــی کشورشــان‬ ‫تجربــه کردند و با حضور در پای صندوق های رای‬ ‫تعهد و مســئولیت پذیری خــود در قبال وطن خود‬ ‫را نشــان دادند‪ .‬همچنین شــیعه و سنی سیستان و‬ ‫بلوچستان در اغازین ساعات رای گیری با مشارکت‬ ‫گســترده در انتخابــات‪ ،‬وحدت همیشــگی خود را‬ ‫بــه جهانیــان نشــان داده و همچون گذشــته با هر‬ ‫برگ رای تجدید بیعت شان با ارمان های انقالب و‬ ‫اسالم را نشان دادند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کسی به فکر حال وروز‬ ‫اجاره نشین هانیست‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫اجاره نشــینی در ایــن روزهــا بــه یــک معضــل‬ ‫برای مســتاجران و خانواده های بدون مســکن در‬ ‫کشــور تبدیل شــده‪ ،‬معضلــی کــه هنوز عــزم جدی‬ ‫بــرای رفــع ان وجود نــدارد‪ .‬در ایــن روزهای گرم‬ ‫و پرتالطــم گرانــی‪ ،‬پیــدا کــردن منــزل اجــاره ای‬ ‫کاری بــس دشــوار و ســخت اســت از ســویی نبــود‬ ‫مسکن و از سویی دیگر باال بودن نرخ اجاره بها‪،‬‬ ‫مســتاجرین را درگیر جنگ روانی کرده است‪.‬‬ ‫رکود کس ـب وکار‪ ،‬افزایش هزینه های زندگی و‬ ‫خدمات‪ ،‬گرانی مصالح ساختمانی عرصه را برای‬ ‫صاحب خانه شدن مستاجر ان تنگ تر کرده است‪.‬‬ ‫در ایــن روزهــا باوجودی که بســیاری از افراد خیر‬ ‫نرخ اجاره بها را افزایش نداده اند و با مســتاجران‬ ‫مــدارا کــرده و به عنــوان حامی ان هــا عمل کردند‬ ‫امــا انچــه امــروز مــال اور اســت فرهنــگ و شــیوه‬ ‫پاســخگویی اســت بســیاری از مشــاورین امــاک‪،‬‬ ‫بــدون توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی جامعــه بــه‬ ‫موجریــن مشــاوره می دهنــد و نرخ هایــی نجومی‬ ‫را به عنوان نرخ کارشناســی شده به متقاضی ارائه‬ ‫می دهند نرخ هایی که نفس انســان را می گیرد؛ و‬ ‫برخــی نیــز برای گرمی بــازار خود‪ ،‬جواب ســرباال‬ ‫را بــه مراجعه کننــده می دهنــد و گاهــا شــاهد ان‬ ‫هســتیم کــه برخی بدون داشــتن منــزل اجاره ای‪،‬‬ ‫نرخی نجومــی را به مراجعه کننده ارائه می دهند‬ ‫و او را درگیر جنگ ســایکولوژی می کنند و ضروری‬ ‫است اتحادیه های مشاورین امالک گامی اساسی‬ ‫را برای فرهنگ سازی در این خصوص بردارند‪ .‬در‬ ‫این مجال کوتاه روی ســخنم با ان موجری اســت‬ ‫که بدون درک شــرایط اقتصادی مستاجرین‪ ،‬نرخ‬ ‫اجاره بها را اعالم می کند در کنار این موارد شاهد‬ ‫ان هســتیم که در ســطح کشور بســیاری از نهادها‬ ‫و ســازمان های دولتــی و حاکمیتــی اماکنــی را در‬ ‫اختیاردارنــد کــه ایــن نهادهــا در تقابــل بــا مــوج‬ ‫گرانــی و افزایــش بی ضابطــه اجاره بهــا‪ ،‬نرخ ها را‬ ‫افزایــش می دهند و این مهم در افزایش اجاره بها‬ ‫نقــش ایفــا می کند‪ .‬در شــرایط فعلی برای کاهش‬ ‫نــرخ اجاره بهــا باید دولت برنامــه و طرح هایی را‬ ‫اجــرا کند تــا بتواند نقش نظارتــی خود را افزایش‬ ‫دهــد و بــا طرح هــای حمایتــی بــه خانه دار شــدن‬ ‫شــهروندان کم ـک کنــد و اتحادیه هــا نیــز اجــرای‬ ‫برنامه هــای اموزشــی در راســتای فرهنگ ســازی‬ ‫و ارتقــاء ســطح دانــش و نــوع برخــورد بــا‬ ‫مراجعه کننــدگان را در اولویت کاری قرار دهند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مسدود شدن ‪ 7‬حلقه چاه‬ ‫اب غیرمجاز در سقز‬ ‫رئیس اداره امور منابع اب سقز گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫ســال جــاری تاکنون هفــت حلقه چــاه اب غیرمجاز‬ ‫در این شهرســتان مســدود شده است و روند مذکور‬ ‫بــا جدیت ادامه می یابد‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫عبــاس جاویــد اظهــار کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن در ســال‬ ‫گذشته‪ ۵۵ ،‬حلقه چاه اب غیرمجاز مسدود و تعداد‬ ‫‪ ۵۰‬مورد هم برای انسداد به مراجع قضایی معرفی‬ ‫شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به خشکســالی شــدید‬ ‫امســال‪ ،‬حفــر چــاه غیرمجــاز و در نتیجــه برداشــت‬ ‫بی رویه اب‪ ،‬منابع اب زیرزمینی را بشــدت با خطر‬ ‫نابودی مواجه کرده است و باید نسبت به استفاده‬ ‫درست از این منابع اهتمام داشت‪ .‬رئیس اداره امور‬ ‫منابع اب سقز با بیان اینکه در این شهرستان سفره‬ ‫اب زیرزمینی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬انچه ما به عنوان‬ ‫ذخایــر زیرزمینــی از ان نــام می بریــم‪ ،‬درواقــع اب‬ ‫موجود در دش ـت های ســیالبی و رســوبات مخروط‬ ‫افکنه ای و پای کوهی است که به طور مستقیم متاثر‬ ‫از نــزوالت جــوی بــوده و بشــدت با کاهــش برف و‬ ‫باران کاهش پیدا می کند‪ .‬جاوید با اشــاره به اینکه‬ ‫مهم ترین تبعات حفر چاه های غیرمجاز در معرض‬ ‫خطر قرار گرفتن منابع اب شــرب روســتایی اســت‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬از طرفی چشمه ها‪ ،‬قنات ها و کاریزهای‬ ‫ســنتی نیز در اثر برداشت های بی رویه بشدت افت‬ ‫ابدهی پیداکرده و در حال نابودی است‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۳۲۱‬حکم حفاظت‬ ‫و صیانت از عرصه های‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫محمــد فریــد ســپری‪ ،‬رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان کردســتان در جلســه هماهنگــی‬ ‫و بررســی موضوعــات مربــوط بــه حفــظ کاربــری‬ ‫اراضی استان کردستان به اقداماتی که در خصوص‬ ‫حفاظــت و صیانــت از عرصه های کشــاورزی اســتان‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬طی ســال گذشــته بر اساس امار‬ ‫تشــده ‪ ۳۲۱‬مــورد حکــم در خصــوص‬ ‫مســتند و ثب ‬ ‫حفاظت از عرصه های کشــاورزی اســتان صادرشــده‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫کردســتان بــا بیــان اینکــه ســال ‪ ۱۵۲ ،۱۳۹۹‬حکــم‬ ‫قلع وقمــع هــم در اســتان صــادر شــد‪ ،‬افــزود‪۳۲۳ :‬‬ ‫مــورد تمــاس مردمــی با ســامانه ‪ ۱۳۱‬حفــظ اراضی‬ ‫کشاورزی داشتیم‪.‬‬ ‫رویدا د کردستان‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد ریال تسهیالتقرض الحسنه‬ ‫به نیازمندان پرداخت می شود‬ ‫مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫در کردســتان گفــت‪ :‬ایــن بانــک ‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال ســپرده دارد که در قالب طــرح همیاران‬ ‫مهــر بــه زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬زندانیــان‬ ‫ازادشــده و درمــان بیمــاران نیازمنــد به صورت‬ ‫تسهیالت پرداخت می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حســام الدین‬ ‫اســعدی در دیــدار مدیــرکل امــور بانــوان و‬ ‫خانــواده اســتانداری کردســتان و نماینــدگان‬ ‫کمیتــه امــداد امــام (ره)‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬اداره کل‬ ‫زندان هــا و مجمــع خیریــن ســامت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مــا ایــن ســپرده مردمــی را به صــورت‬ ‫تســهیالت در اختیــار ارگان هــای حمایتــی و‬ ‫امــور بانوان اســتانداری می گذاریم تا به افراد‬ ‫نیازمند و اولویت دار پرداخت شــود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این تســهیالت برای کمک‬ ‫به زنان سرپرســت خانوار و زندانیان ازادشده‬ ‫و باهــدف ایجاد اشــتغال و کمــک به بیماران‬ ‫نیازمند اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تسهیالت ذکرشده‬ ‫طــی هفته اینــده در اختیار نهادهــای حمایتی‬ ‫و انجمــن حمایــت از زندانیــان اســتان قــرار‬ ‫می گیرد و با کارمزد چهار درصد اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــعب بانــک قرض الحســنه مهــر‬ ‫ایــران در کردســتان بــا بیــان اینکــه قرار اســت‬ ‫در قالب قرارداد با ســازمان جهاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫بــه روســتاییان ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه پرداخــت شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬کار‬ ‫پرداخــت تســهیالت و تشــکیل پرونــده در‬ ‫ایــن بانــک‪ ،‬به صــورت الکترونیکــی بــوده و‬ ‫مصــرف کاغــذ ‪ ۸۵‬درصــد کاهش یافتــه اســت‬ ‫و بوروکراســی اداری وجــود نــدارد‪ .‬اســعدی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬پارســال یک هزار فقره تســهیالت‬ ‫اشــتغال زایی بــه ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫کولبــران در شهرســتان های بانــه‪ ،‬مریــوان و‬ ‫سرواباد پرداخت شد که باهدف اشتغال زایی‬ ‫و در قالــب طرح همیاران مهر بود‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخت تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه در طــرح همیــاران مهــر شــامل‬ ‫چهار بخش کمک به زندانیان ازادشده‪ ،‬زنان‬ ‫سرپرســت خانوار‪ ،‬کمک به درمــان بیماران و‬ ‫اشــتغال جوانــان اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ســال‬ ‫جاری هم ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬فقره تســهیالت برای‬ ‫صــدور بیمه نامــه بــه افــراد نیازمنــد پرداخــت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیــر شــعب بانــک قرض الحســنه مهــر‬ ‫ایــران در کردســتان از خیــران اســتان بابــت‬ ‫ســپرده گذاری در ایــن بانــک بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت و کمــک بــه اقشــار نیازمنــد تقدیــر‬ ‫کــرد و یاداور شــد‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫ریال سپرده در حساب طرح همیاران مهر این‬ ‫بانــک‪ ،‬وجــود دارد و امادگی داریم این مبلغ‬ ‫را بــا همــکاری دســتگاه های متولــی بــه افــراد‬ ‫نیازمند پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫اســعدی بــه برنامه ریــزی بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریالــی بــه کادر درمــان‬ ‫اســتان اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬این تســهیالت‬ ‫به صورت قرض الحســنه بوده و برای پرداخت‬ ‫ان نیــازی بــه معرفی ضامن نیســت‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون‪ ۱۱۰ ،‬فقره‬ ‫تســهیالت بــه ارزش ‪ ۴۱۰‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫روســتاییان در قالب بنیاد برکت و ‪ ۴۸۸‬فقره‬ ‫تســهیالت هــم به افــراد تحت پوشــش کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) به ارزش ‪ ۶۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫حضور مردمبابصیرت کردستانپایصندوق هایرای‬ ‫اســتاندار کردســتان گفــت‪ :‬واقعیــت ان اســت‬ ‫کــه دشــمنان این مرزوبــوم بر عدم حضــور مردم بر‬ ‫پای صندوق های رای تالش داشــتند اما مردم اگاه‬ ‫کردستانبابصیرتعمیقچهدر شهروچهدر روستا‬ ‫در پای صندوق های رای حضور یافتند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬بهمن مرادنیا با حضور‬ ‫در صندوق اخذ رای شــعبه مســجد جامع سنندج‬ ‫بابیان اینکه مردم کردستان از شرایط کشور چه از‬ ‫بعد داخلی و چه بین الملل اگاه هستند اظهار کرد‪:‬‬ ‫حضور مردم در پای صندوق های رای سرنوشــت ‪۴‬‬ ‫سال اینده کشور را رقم می زند‪.‬‬ ‫استاندار کردستان تصریح کرد‪ :‬مردم نسبت به‬ ‫تعیین سرنوشــت خود و اینده کشــور عزیزمان در‬ ‫چهار سالایندهحساسهستند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیدر شعباخذرای‬ ‫معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس برنامه ریزی های انجام شده یک هزار و‪ ۴۲‬نفر به عنوان ناظران‬ ‫بهداشــتی بــرای رعایــت پروتکل ها در شــعب اخذ رای اســتان حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫ابراهیم قادری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬برنامه ریزی برای‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی در شــعب اخذ رای بر اســاس پروتکل‬ ‫کشوری ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت به استان بوده و از ‪ ۲‬هفته‬ ‫پیش به استانداری و فرمانداری ها ابالغ شده است‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫بر این اساس یک هزار و ‪ ۴۲‬نفر به عنوان ناظر بهداشتی اموزش های‬ ‫الزم را فرا گرفته و در یک هزار و ‪ ۴۱۹‬شــعب اخذ رای اســتان حضور‬ ‫یافتند‪ ،‬گفت‪ :‬چک لیست هایی در اختیار این ناظران قرار گرفت که‬ ‫تمام پروتکل ها را شامل شده و بر اساس ان بر شعب نظارت داشتند‪.‬‬ ‫معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به پروتکل های‬ ‫طراحی شــده در شــعب اخذ رای اشــاره کرد و افزود‪ :‬این پروتکل ها‬ ‫شاملرعایتفاصله گذاریاجتماعی‪،‬داشتنماسک‪،‬تهویهمناسب‪،‬‬ ‫استفاده از خودکار شخصی و گندزدایی محل برگزاری انتخابات قبل‪،‬‬ ‫حیــن و بعــد از این رویداد اســت‪.‬وی همچنین به نحــوه رای گیری از‬ ‫بیماران کروناییبستریدر بیمارستانهاوقرنطینهدر منزلاشاره کردو‬ ‫گفت‪ :‬تعدادی صندوق سیار برای حضور در بیمارستان ها و رای گیری از‬ ‫بیماران کرونایی تعبیه شده و بیماران توانستند بدون مشکل رای خود‬ ‫رابهصندوقبیندازند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫ساالنه‪۱۷۷‬تنموادغذاییفاقدمشخصاتبهداشتیدر کردستان‬ ‫معدوممی شود‬ ‫معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬ســاالنه بیــش از ‪ ۱۷۷‬تــن مواد‬ ‫غذایــی تاریخ مصــرف گذشــته فاســد و فاقــد‬ ‫مشــخصات بهداشتی در اســتان ضبط و معدوم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬دکتر ابراهیم قادری‬ ‫به تشــریح عملکرد این حوزه در ‪ ۲‬ســال گذشته‬ ‫پرداخــت و اظهــار داشــت‪ :‬از زمــان شــیوع کرونا‬ ‫تاکنــون در اســتان ‪ ۲۹۳‬هــزار و ‪ ۶۸۹‬مرکــز تهیــه‬ ‫و توزیــع مــواد غذایی‪ ،‬اماکن عمومی‪ ،‬کارگاه ها‬ ‫و کارخانه ها در ســطح اســتان بازرســی بهداشتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد یــک هــزار و‬ ‫‪ ۷۶۴‬مــورد بــه مراجع قضایی معرفــی و ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۳‬مورد پلمب شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در برخورد‬ ‫بــا عرضــه مواد غذایی فاســد و تاریخ گذشــته با‬ ‫کســی تعــارف نداریــم‪ ،‬چراکه با ســامتی مردم‬ ‫در ارتباط است‪ .‬معاون امور بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کردستان تعداد بازدیدهای مشترک‬ ‫انجا مشــده با سایر دســتگاه ها را ‪ ۱۴۳‬هزار و ‪۱۷‬‬ ‫مــورد برشــمرد و گفــت‪ :‬در مدت زمان یادشــده‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۱‬هــزار و ‪ ۴۸۱‬مــورد بازرســی از مراکــز تهیــه و‬ ‫عرضــه مــواد غذایــی و اماکــن عمومــی صــورت‬ ‫گرفته است‪ .‬دکتر قادری به نمونه برداری از مواد‬ ‫غذایی در سطح عرضه اشاره و ان را چهار هزار و‬ ‫‪ ۲۳۸‬مورد اعالم کرد و افزود‪ :‬حدود ‪ ۷۷۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹‬مورد سنجش با استفاده از تجهیزات پرتابل‬ ‫در بازرس ـی های انجام گرفتــه اســت‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکــه ‪ ۳۶۸‬مورد برخورد با متخلفین بهداشــتی‬ ‫نهــا بــه مقامــات قضایــی صــورت‬ ‫و معرفــی ا ‬ ‫گرفته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کردســتان‪ ،‬بــا ســامت مردم تعــارف نــدارد و با‬ ‫متخلفان برخورد می کند‪ .‬معاون امور بهداشــتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نمونه برداری‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۴۶‬مــورد از نــان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫پیگیری و علت یابی مشکالت موجود طعم و بو‬ ‫در اب اشــامیدنی شهرهای سنندج‪ ،‬سقز‪ ،‬بانه و‬ ‫انجام ازمایش‪ ،‬بررسی وجود جلبک و عوارض ان‬ ‫در اب شرب برای اولین بار در کشور که منجر به‬ ‫صدور گاید الین و راهنمای مدیریت جلبک های‬ ‫سبز و ابی در اب اشامیدنی در ابان ماه ‪ ۹۸‬شده‬ ‫از دیگر دستاوردهای این حوزه است‪.‬‬ ‫قادری پیگیری مشکل دفع فاضالب سنندج‬ ‫و نواحی الحاقی‪ ،‬مشــارکت جــدی در فرایند به‬ ‫تعویق انداختن ابگیری سد ژاوه و اجرای برنامه‬ ‫ایمنی اب شــهرهای ســنندج و بانــه و ایمنی اب‬ ‫روستایی مجتمع سرخه دزج و مارنج با همکاری‬ ‫ارگان های ذی ربط را از دیگر اقدامات نام برد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره مندیازتکنولوژیدر کنارتجربهعاملتوسعه کشاورزیاست‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫بهره منــدی از علــم و تکنولــوژی روز دنیــا در کنــار‬ ‫تجربه از عوامل موثر و مهم در توسعه کشاورزی‬ ‫اســتان است لذا می طلبد مســئوالن در این رابطه‬ ‫تالش مضاعفی داشته باشند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حجت االســام‬ ‫عبدالرضــا پورذهبــی در دیــدار رئیــس و جمعی از‬ ‫کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به‬ ‫اینکه سازمان جهاد کشــاورزی یکی از رویش های‬ ‫انقــاب اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬جهــاد کلم ـه ای‬ ‫مقدس است و وزارتخانه ای که با این کلمه مزین‬ ‫شــده دارای ارزش ویــژه ای اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکه افراد شایســته‪ ،‬دلســوز و جهادگــر در جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان فعالیت می کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬وجود‬ ‫افراد تحصیل کرده‪ ،‬توانمند و متخصص در جهاد‬ ‫کشاورزی کردستان موجب شده بخش کشاورزی‬ ‫اســتان در تولیــد بســیاری از محصوالت ســرامد و‬ ‫شناخته شدهباشد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در کردستان تالش در راستای‬ ‫ابادانی و توسعه کشور را از وظایف همه ایرانی ها‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬نعمت های خــدادادی زیادی در‬ ‫ایــن اســتان نهفته اســت که بــا اســتفاده از علم و‬ ‫تکنولوژی در کنار تجربه می توان این منطقه را در‬ ‫مسیر توسعه و پیشرفت قرارداد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره مندی‪ ۱۲۶‬هزار مشترک‬ ‫از اینترنتخانگی‬ ‫زیبا هوشــمند‪ -‬سنندج‪ :‬مدیر‬ ‫در ایــن مــدت اشــاره کــرد و‬ ‫مخابــرات منطقــه کردســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اجــرای برنامه های‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ١٢٦‬هــزار و‬ ‫تدوین شــده ‪ ٩٩‬درصــد ا نهــا‬ ‫‪ ١٦٤‬مشترک اینترنت خانگی‬ ‫محقــق شــده اند کــه تــا پایان‬ ‫در اســتان وجــود دارد و ‪۵۴۵‬‬ ‫خردادماه نیز شاهد تحقق ‪١٠٠‬‬ ‫ازاد حکمت‬ ‫روســتا نیــز از ایــن خدمــات‬ ‫درصدی ان هســتیم‪ .‬حکمت‬ ‫بهره مند شده اند‪ .‬ازاد حکمت‬ ‫بــه نیاز روزافزون مشــتریان به‬ ‫بابیاناینکهتحققبرنامه های‪ ADSL‬باهدف ســرویس های دیتــا ازجمله ‪ ASDL‬در شــرایط‬ ‫بهره مندی مشتریان و پاسخگویی به مطالبات فعلــی و انجام کارهای مبتنی بر این ســرویس‬ ‫ا نهــا یکــی از اســتراتژی های کاری در اســتان باوجــود محدودیت های کرونایــی در جامعه‬ ‫است به تشریح اقدامات و سرمایه گذاری های اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬متوســط حجــم مصرفی‬ ‫چشــمگیر صــورت گرفته بــرای توســعه و ارتقا در هفته؛ در ابتدای ســال جاری تاکنــون از ‪۱۴۱‬‬ ‫زیرســاخت ها و تجهیــزات الزم در ایــن حــوزه ترابایــت بــه ‪ ۱۶۱‬ترابایــت تغییریافته اســت و‬ ‫پرداخــت‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬هم اکنــون تعداد هم اکنون ‪ ۵۴۵‬روستای کردستان نیز از خدمات‬ ‫‪ ١٧١‬هــزار و ‪ ٥٠٠‬پــورت ‪ ADSL‬منصوبــه در اینترنت خانگی بهره مند هستند‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه پنج هــزار و ‪ ١٦٨‬پورت بهره منــدی بیــش از ‪ ١٢٦‬هــزار و ‪ ١٦٤‬مشــترک‬ ‫ان از ابتدای سال جاری تاکنون دایر شده است‪ ADSL .‬در اســتان بیانگــر رضایتمنــدی مــردم‬ ‫او ضمــن اعــام پورت هــای منصوبــه در ســال از ســطح کیفــی و کمی خدمات این ســرویس‬ ‫جــاری بــه درصــد تحقــق برنامه هــای ‪ ADSL‬است‪.‬‬ ‫هدفرسانه ملی در کردستانایجاد‬ ‫اتحاد و همدلی است‬ ‫مدیــرکل صداوســیمای‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل صداوســیمای‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬هدف رســانه‬ ‫مرکز کردســتان گفت‪ :‬هر جا و‬ ‫ملی در کردســتان ایجاد اتحاد‬ ‫هــر وقت موضوعــی در ارتباط‬ ‫و همدلــی بیشــتر در میــان‬ ‫بــا اســتان کردســتان در دولــت‬ ‫نمایندگان مردم برای پیشــبرد‬ ‫به وقوع پیوســته حتما ســعی‬ ‫جعفر عبدالملکی‬ ‫اهــداف توســعه همه جانبــه‬ ‫کرده ایم که از طریق حضور در‬ ‫استان است‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫برنامهویاارتباطتلفنینظرات‬ ‫جعفر عبدالملکی در دیدار با مجمع نمایندگان و تالش های ان ها را منعکس کنیم‪.‬‬ ‫مردم اســتان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان‬ ‫عبدالملکــی تصریح کــرد‪ :‬شــاهد این مدعا‬ ‫اینکه نگاه صداوســیمای کردســتان توســعه گرا تولید بیش از یک ساعت برنامه «با نمایندگان»‬ ‫است‪،‬اظهار کرد‪:‬هدفماایجاداتحادوهمدلی بــه ازای هــر یــک از ان ها و نیز به تنــاوب ارتباط‬ ‫بیشــتر در میــان نماینــدگان مردم برای پیشــبرد تلفنــی در برنامه های زنده تولیــدی و خبری به‬ ‫اهــداف توســعه همه جانبــه اســتان کردســتان اقتضای موضوع به میزان‪ 200‬دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫استقبال کردستانی هااز طرح‬ ‫بهارانه کتاب‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫کردنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن‬ ‫اســامی کردســتان از خریــد‬ ‫تعــداد ‪ ۳۲‬کتاب فروشــی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪۸۷۴‬‬ ‫در مرکــز اســتان و مابقــی در‬ ‫میلیــون ریــال کتــاب در طرح‬ ‫شهرســتان های تابعه بودند‪.‬‬ ‫بهارانــه کتــاب امســال خبــر‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫عبیدا‪ ...‬رستمی‬ ‫داد‪ .‬بــه گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫اســامی کردســتان بــا بیــان‬ ‫عبیدا‪ ...‬رســتمی با اشــاره به‬ ‫اینکه کتاب ها در این طرح با‬ ‫اینکــه طرح بهارانــه کتاب از ‪ ۱۷‬خرداد ســال تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی عرضه شد‪ ،‬افزود‪ :‬طی ‪۹‬‬ ‫جــاری اغاز شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬قــرار بود این روز برگزاری این طرح کردستان هفتمین استان‬ ‫طرح به مدت هفت روز و تا ‪ ۲۳‬خرداد ادامه پرفروش کشور شد‪.‬‬ ‫داشــته باشد که به دلیل استقبال خریداران تا‬ ‫رســتمی اعالم کــرد‪ :‬مردم اســتان در طرح‬ ‫‪ ۲۵‬خــرداد تمدیــد شــد‪ .‬او با بیــان اینکه ‪ ۴۵‬بهارانه کتاب امسال ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۸۷۴‬میلیون‬ ‫کتاب فروشــی اســتان در ایــن طــرح مشــارکت و ‪ ۸۴۶‬هزار و ‪ ۳۵۱‬ریال کتاب خریدند‪.‬‬ ‫‪ ۹‬هزار خانوار کردستانی از گاز طبیعی‬ ‫بهره مندمی شوند‬ ‫غریبه رحیمی‪-‬ســنندج‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬بر اســاس برنامه ریــزی صورت‬ ‫گرفته تا پایان امســال در ‪ ۱۴۵‬روســتا گازرســانی‬ ‫انجام و ‪ ۹‬هزار خانوار روستایی جدید در استان‬ ‫از گاز طبیعیبهره مندمی شود‪.‬‬ ‫احمــد فعله گــری اظهــار کــرد‪ :‬تمرکــز اصلی‬ ‫عملیاتگازرسانیدرسالجاریدرشهرستان های‬ ‫سقز‪ ،‬سنندج‪ ،‬مریوان و دیواندره خواهد بود‪ .‬او‬ ‫میانگینجمعیتروستاییاستاناز گازطبیعیرا‬ ‫‪ ۹۶‬درصد اعالم کرد و افزود‪ :‬این رقم در مقایسه‬ ‫بــا میانگیــن کشــوری باالتــر بــوده و این اســتان‬ ‫جزو استان های برتر کشور ازلحاظ گازرسانی به‬ ‫مناطق روســتایی اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫کردســتان یاداور شــد‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصدجمعیتروستاییشهرستان هایسرواباد‪،‬‬ ‫کامیاران‪ ،‬قروه‪ ،‬دهگالن‪ ،‬دیواندره و بانه از گاز‬ ‫طبیعیبهره مندوجزومناطقسبز کشور ازلحاظ‬ ‫گازرسانیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫فعل ه‪‎‬گری با بیان اینکه جمعیت روســتایی‬ ‫بهره مند از گاز طبیعی شهرســتان های ســنندج‪،‬‬ ‫ســقز‪ ،‬بیجار و مریوان کمتر از ‪ ۹۵‬درصد اســت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬قرار اســت تا پایان سال جاری تمام‬ ‫روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار جمعیت اســتان به‬ ‫شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شود‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از یک هزار و ‪ ۶۲۲‬روســتای کردســتان‪،‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۶۴‬روســتا قابلیت گازرســانی دارد‬ ‫که تاکنون یک هزار و ‪ ۴۰۲‬روستای ان به شبکه‬ ‫سراسری گاز متصل شده است‪.‬‬ ‫تامیناجتماعیمعافیتبیمه ایکارگاه های‬ ‫زیر‪ 5‬نفر را لغو کرد‬ ‫ســید صــاح قریشــی‪ ،‬مدیــرکل تامیــن‬ ‫اجتماعی کردســتان در نشســت هم اندیشــی‬ ‫اعضــای تشــکل های بخش کشــاورزی اســتان‬ ‫در پاســخ بــه گالیه هــای مطرح شــده در ایــن‬ ‫نشســت در رابطــه بــا بیمــه کارفرمایــان و‬ ‫تولیدکنندگان اســتان اظهار داشــت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخی فرصت های پیش امده منجر به از دست‬ ‫دادن موقعیت ها می شود چراکه مهرماه سال‬ ‫گذشــته بــر اســاس شــرایط قانونــی معافیــت‬ ‫کارگاه های زیر ‪ 5‬نفر در بخش کشاورزی و غیر‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬کارفرمایان و بیمه شدگان مشکلی‬ ‫در زمینــه بیمه نداشــتند‪ ،‬امــا در قانون جدید‬ ‫معافیــت بیمــه ای کارگاه هــای زیــر ‪ 5‬نفــر لغو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا توجه به برنامه های ‪ 5‬ســاله‬ ‫بودجــه کســانی کــه درگذشــته از ایــن قانــون‬ ‫استفاده کرده اند از این معافیت برخوردار و با‬ ‫رایزنی هــای صورت گرفته کارگاه های قدیمی‬ ‫این معضل حل شد‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی کردســتان گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه برای افراد جدید به دلیل عدم تامین‬ ‫اعتبــار‪ ،‬اجــرای قانــون معافیــت قابــل انجام‬ ‫نیســت‪ ،‬ایــن موضــوع اســتانی نیســت بلکــه‬ ‫مشکل کل کشور است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫گتوزو سرمربی تاتنهام‬ ‫نخواهد شد‬ ‫پــس از مذاکــره ای کوتاه با‬ ‫گرفت هشــده اســت‪ .‬پیش ازاین‬ ‫جنارو گتــوزو‪ ،‬مدیران تاتنهام‬ ‫بــه نظــر می رســید کــه پائولــو‬ ‫تصمیــم گرفتنــد کــه هدایــت‬ ‫فونســکا‪ ،‬ســرمربی ســابق رم‬ ‫این تیم را به سرمربی ایتالیایی‬ ‫هدایــت تاتنهــام را بــر عهــده‬ ‫نسپارند‪ .‬تاتنهام در جستجوی‬ ‫بگیــرد اما مذاکــرات دو طرف‬ ‫گتوزو‬ ‫خــود بــرای یافتــن جانشــینی‬ ‫در مراحــل پایانــی بــه دالیلی‬ ‫برای ژوزه مورینیو روی نیمکت‬ ‫که مربوط به مســائل مالیاتی‬ ‫این تیم‪ ،‬جنارو گتوزو را نیز کنار گذاشت‪ .‬گتوزو اعالم شــد‪ ،‬به بن بســت رســید‪ .‬پیش از گتوزو‬ ‫ماهی پر ســروصدا را پشــت ســر گذاشته و پس و فونســکا‪ ،‬باشــگاه تاتنهــام با انتونیــو کونته‪،‬‬ ‫از جدایــی از ناپولــی در پایــان فصــل‪ ،‬هدایت ســرمربی ســابق اینتــر نیــز مذاکــرات طوالنــی‬ ‫فیورنتینــا را برعهده گرفتــه بــود اما تنهــا پس از داشــت اما درنهایت ســرمربی ایتالیایــی پروژه‬ ‫‪ 23‬روز اعــام شــد کــه از ســمت خــود در ایــن ورزشی تاتنهام را قانع کننده نیافت و پیشنهاد‬ ‫تیم کناره گیری کرده اســت‪ .‬طبــق گزارش های این باشــگاه را نپذیرفت‪ .‬اتلتیــک گزارش کرده‬ ‫متعدد تاتنهام بالفاصله با ســرمربی ایتالیایی بود که جدایی ناگهانی گتوزو از فیورنتینا باعث‬ ‫تماس گرفت تا پیشــنهاد مربیگری در اســپرز را شــد تــا فابیــو پاراتیچی‪ ،‬مدیــر اجرایــی جدید‬ ‫بــه او بدهــد‪ .‬جانلــوکا دی ماریزیــو‪ ،‬خبرنــگار تاتنهــام‪ ،‬بالفاصله او را برای هدایت اســپرز در‬ ‫مطرح ایتالیایی‪ ،‬گزارش کرد که گتوزو از سوی نظر بگیرد‪ .‬اکنون مشخص شده که پس از یک‬ ‫باشگاه تاتنهام به عنوان گزینه ای ایده ال برای مذاکــره کوتــاه بــا گتــوزو‪ ،‬دو طرف بــه توافق‬ ‫هدایــت ایــن تیــم کــه از زمــان اخــراج مورینیو نرسیده اندوتاتنهامهمچنانبایددر جستجوی‬ ‫توسط ســرمربی موقت اداره می شود‪ ،‬در نظر یک سرمربی جدید باشد‪.‬‬ ‫بازگشتبوسکتس‬ ‫به اردوی تیم ملی اسپانیا‬ ‫پــس از دو هفتــه ســرخیو‬ ‫بوسکتس می ماند و نام او را‬ ‫بوسکتس از شر کرونا رها شد‬ ‫خط نخواهــد زد‪.‬درحالی که‬ ‫و می تواند تیم ملی اسپانیا را‬ ‫یشــود بوســکتس‬ ‫گفتــه م ‬ ‫همراهی کند‪ .‬لوئیس انریکه‬ ‫چهارشــنبه می تواند با منفی‬ ‫ماه پیش اســامی ‪ 24‬بازیکن‬ ‫شــدن تســتش بــه اردوی‬ ‫بوسکتس‬ ‫را بــرای یــورو ‪ 2020‬اعــام‬ ‫الروخــا برگردد اما این اتفاق‬ ‫کرد؛ درحالی که می توانســت‬ ‫رخ نداد‪ .‬سرانجام اعالم شد‬ ‫بــا اجــازه یوفــا ‪ 26‬بازیکــن را دعــوت کنــد‪ .‬کــه نتیجه ‪ 2‬تســت کرونای بوســکتس منفی‬ ‫سرمربی الروخا در نشست خبری خود گفته شــده و به این ترتیــب او هیــچ مشــکلی برای‬ ‫بود که اگر نیاز باشــد‪ ،‬برای تکمیل فهرســت همراهی اســپانیا نخواهد داشــت‪ .‬بوسکتس‬ ‫از تیم زیر ‪ 21‬ساله های اسپانیا بازیکن دعوت در ایــن مــدت تمرینــات انفــرادی را بــا‬ ‫خواهــد کرد‪ 13.‬روز پیش فدراســیون فوتبال دستورالعمل بدنســاز تیم ملی دنبال می کرد‬ ‫یشــود ولی امروز‬ ‫اســپانیا خبــر از مثبــت شــدن تســت کرونــای و همراه تیم راهی ســویا م ‬ ‫ســرخیو بوســکتس داد‪ .‬کاپیتــان بــا یــک بــه میدان نخواهد رفت چراکه نتوانســته در‬ ‫امبوالنــس و تحــت ایزوله کامل به بارســلونا تمرینات گروهی حاضر باشــد‪ .‬بوسکتس اما‬ ‫برگشــت تــا روزهــای قرنطینه را در این شــهر در سومین بازی دور گروهی برابر اسلواکی در‬ ‫سپری کند‪ .‬انریکه تاکید کرده بود که منتظر ترکیب الروخا قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دامفریس ستاره غیرمنتظره هلند در یورو‬ ‫دنــزل دامفریس‪ ،‬بازیکن جــوان تیم ملی‬ ‫هلنــد در دومیــن بــازی متوالــی خــود در یورو‬ ‫‪ 2020‬گلزنــی کــرد‪ .‬تیــم ملــی هلنــد پــس از‬ ‫پیــروزی ‪ 3‬بــر ‪ 2‬مقابل اوکرایــن در دیدار اول‬ ‫مرحلــه گروهــی‪ ،‬بــا دو گل از ســد اتریــش در‬ ‫بــازی دوم خــود گذشــت تا بــا ‪ 6‬امتیــاز راهی‬ ‫مرحله بعد شود‪ .‬هلند نیمه اول را با تک گل‬ ‫دیپای از روی نقطه پنالتی به پایان رساند‪ .‬در‬ ‫نیمه دوم هم شاگردان دی بوئر موفق شدند‬ ‫کبــار دیگــر دروازه حریــف را بــاز کنند‪ .‬این‬ ‫ی ‬ ‫گل را دنــزل دامفریس‪ ،‬مدافع راســت انها به‬ ‫ثمر رســاند‪ .‬بازیکنی که به نظر می رســد یورو‬ ‫‪ 2020‬برای او یک ســکوی پرتاب باشد‪ .‬او که‬ ‫ی خود با پیراهن تیم ملی هلند‬ ‫در اولیــن بــاز ‬ ‫در یورو‪ ،‬موفق به گلزنی مقابل اوکراین شده‬ ‫بــود‪ ،‬در دومین بــازی هم برای تیمش گلزنی‬ ‫کــرد‪ .‬اتفاقــی کــه تــا پیش ازاین فقط توســط‬ ‫یــک بازیکــن دیگــر انجا مشــده بــود‪ .‬رود فن‬ ‫یهــا تــا‬ ‫نیســتلروی‪ ،‬مهاجــم سرشــناس هلند ‬ ‫پیش ازاین بازی‪ ،‬تنها نارنجی پوشی بود که در‬ ‫دو بازی نخســت خود در جام ملت ها موفق‬ ‫به گلزنی شده بود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-668‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۱۱۶۰‬مورخه ‪ 1400/03/23‬هیات به شماره کالسه ‪-۵۸۳‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احیا محمد‬ ‫باقری فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ ۱‬صادره از مانه و سملقان در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 161/50‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو‬ ‫بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای علی باغچقی فرزند علی اصغر محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/13:‬احمد اصغری شیروان‬ ‫ رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3062‬م الف‬‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-664‬شماره اگهی‪ 140003929105000032 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/03/19 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 9004029105000093‬اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه) به موجب پرونده اجرائی‬ ‫کالسه ‪ ۱۱۹۹۸‬شش دانگ دو قطعه باغ به شماره پالک ثبتی شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ 9394‬اصلی‬ ‫و پالک ثبتی شماره ‪ 9400‬اصلی تحت مالکیت اقای حسین کبیری فرزند واقع در سمنان ضلع‬ ‫جنوبی بلوار حکیم الهی‪ -‬جنوب تکیه کوشمغان که طبق نظر کارشناس رسمی در گزارش تقدیمی‬ ‫و به استناد تصویر اسناد و مدارک ابرازی بستانکار و استماع اظهارات و تحقیقات محلی و با لحاظ‬ ‫جهات و عوامل موثر در ارزیابی مفروض به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و عدم وجود‬ ‫هرگونه بدهی و دیون مترتب بر ملک و بدون در نظر گرفتن بازداشتی و هرگونه قرارداد رهنی‬ ‫پرونده و بالمعارض بودن ملک از هر حیث و فقد وجود ممانعت و معارضت اعم از اغیار وقف‬ ‫ترهین وثیقه و بازداشت یا توقیف و امثالهم شش دانگ عرصه و اعیان ملک با احتساب کلیه حقوق‬ ‫مالکانه انشعابات و در نظر گرفتن جهات موثر در ارزیابی پالک های مذکور بر پایه مزایده جمعا‬ ‫به مبلغ ‪ 2/300/000/000‬ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون ریال) ارزیابی شده و پالک های فوق‬ ‫فاقد متراژ بوده لیکن مساحت پالک های مورد معاینه با توجه به استفاده از نرم افزار گوگل ارت و‬ ‫مختصات ثبت شده حدود ‪ ۲۱۰۰‬متر مربع بوده و بصورت محصور با دیوار گلی و با درب ورودی‬ ‫اهنی‪ ،‬دارای جاده دسترسی نسبتا مناسب و امتیاز برق‪ ،‬ابنیه و درختان میوه و سبزی و صیفی کشت‬ ‫شده رویت گردیده که تمامی درختان شمارش و ابنیه مسکونی و نگهداری دام مساحی گردیده که‬ ‫به شرح ذیل‪ -1 :‬ساختمان مسکونی به ابعاد ‪ 4/30*۱۲‬متر و جمعا به مساحت ‪ 51/60‬متر مربع‬ ‫و با مصالح بلوک سیمانی با پوشش و سقف تیر اهنی و طاق ضربی و سفید کاری ‪ -۲‬ساختمان‬ ‫اغل و دامداری به ابعاد ‪ 9/85*16/5‬متر و به مساحت ‪ 162/5‬متر مربع با دیوار بلوک و عمدتا‬ ‫بدون سقف ‪ -۳‬درختان انگور و انجیر چند ساله حدود ‪ ۵۱‬اصله ‪ -۴‬درختان پسته نهال و پیوند شده‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬اصله ‪ -5‬درختان انار چند ساله حدود ‪ ۵۰‬اصله ‪ -6‬سایر درختان از جمله گالبی‪ ،‬سیب‪،‬‬ ‫زیتون‪ ،‬توت‪ ،‬زردالو‪ ،‬گوجه سبز و‪ ...‬حدود ‪ ۲۰‬اصله با عنایت به عدم وجود متراژ و مساحت و نقشه‬ ‫در پرونده ثبتی و تجمیع دو پالک مبنای مساحت هر کدام از دو پالک ‪ ۵۰‬درصد منظور شده است‬ ‫و پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ 12‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/16‬در اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫سمنان واقع در سمنان میدان مطهری بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان‬ ‫طبقه دوم از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 2/300/000/000‬ریال (دو میلیارد‬ ‫و سیصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف‬ ‫همه در انتظار تصمیم‬ ‫هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند‬ ‫سرنوشت اسکوچیچ‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫تهــای مبهــم عزیــزی خــادم دربــاره‬ ‫صحب ‬ ‫دراگان اســکوچیچ و عدم حمایــت قاطــع از او‪،‬‬ ‫شــائبه قطــع همــکاری بــا او را بــه وجــود اورده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬ورود اعضــای‬ ‫تهــای نســبتا مفصــل‬ ‫تیــم ملــی ایــران بــا صحب ‬ ‫شــهاب الدین عزیــزی خادم با خبرنــگاران همراه‬ ‫تهــا شــایعات زیــادی را‬ ‫بــود کــه همیــن صحب ‬ ‫پیرامــون اینده نیمکت ســرمربیگری تیم ملی به‬ ‫وجــود اورد‪ .‬عزیــزی خادم در ابتــدای مصاحبه‪،‬‬ ‫تک گویــی پنج دقیق ـه ای را انجــام داد کــه قابــل‬ ‫پیش بینــی نیــز به نظر می رســد اما نــکات اصلی‬ ‫را زمانــی بــه زبــان اورد کــه بــا پرسشــی دربــاره‬ ‫اسکوچیچ مواجه شد که ایا از کادرفنی تیم ملی‬ ‫برای مراحل بعد حمایت می کند؟ عزیزی خادم‬ ‫کــه احتماال خود را برای این پرســش اماده کرده‬ ‫بود‪ ،‬تالش کرد تا مســئولیت را از روی شــانه های‬ ‫خود بردارد و هیئت رئیسه را مسئول تصمیم گیری‬ ‫دربــاره تمدیــد یــا قطــع همــکاری با اســکوچیچ‬ ‫دانســت‪« :‬حــاال باید جلوتــر برویم و ایــن کاری‬ ‫است که باید برود در هیئت رئیسه‪ .‬هیئت رئیسه‬ ‫باالتریــن مرجــع تصمیم گیری اســت‪ ».‬پس ازاین‬ ‫جمله‪ ،‬او که به نظر در سخنوری هم ادعا دارد‪،‬‬ ‫بــرای چنــد دقیقــه بــه موضوعــات و مشــکالت‬ ‫فدراســیون فوتبــال پرداخــت و از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده کــرد تا علیه مدیران ســابق فدراســیون‬ ‫هم صحبت کند و بگوید که «مدیریتش با نفرات‬ ‫قبلــی متفاوت اســت‪ ».‬بااین حال خبرنگاران که‬ ‫همچنــان پاســخ موردنظــر خــود را پیــدا نکــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــار دیگر این ســوال را مطــرح کردند که‬ ‫جمــات بعــدی عزیزی خادم بیشــتر از قبل بوی‬ ‫جدایی را به مشام انها رساند‪« :‬اقای اسکوچیچ‬ ‫زحماتش قابل تقدیر است‪ .‬ما احترام می گذاریم‬ ‫به ایشان‪ ،‬ما هم تمام قد تا امروز که بودیم همه‬ ‫کنــار هم بودیــم‪ ».‬دراگان اســکوچیچ در ‪ 7‬بازی‬ ‫نخست روی نیمکت تیم ملی موفق به پیروزی‬ ‫مقابل ازبکســتان‪ ،‬بوســنی‪ ،‬ســوریه‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫بحریــن‪ ،‬کامبــوج و عــراق شــده بــود‪ .‬پس ازاین‬ ‫بــود که یکی از خبرنــگاران نکته دیگری را پیش‬ ‫کشــید‪ .‬شــما به عنــوان رئیــس فدراســیون حتمــا‬ ‫دیــدگاه خــود راداریــد‪ .‬عزیــزی خــادم دراین باره‬ ‫هم دوباره مســئله هیئت رئیســه را پیش کشید و‬ ‫گفــت کــه «تابع تصمیم جمعی» اســت‪ .‬این در‬ ‫خوش بینانه تریــن حالت یعنی رئیس فدراســیون‬ ‫فوتبــال‪ ،‬نگاهــی بی طرفانــه نســبت بــه اینــده‬ ‫همکاری تیم ملی با اسکوچیچ دارد‪ .‬او در حالی‬ ‫هیئت رئیســه را مســئول تصمیم گیــری دراین باره‬ ‫خوانده که ریاســت فدراســیون فوتبــال به عنوان‬ ‫مرد اول این ســاختمان‪ ،‬عالوه بر قدرت قانونی‬ ‫در انتخاب سرمربی‪ ،‬می تواند به اقناع مخالفان‬ ‫یــک ســرمربی در هیئت رئیســه نیــز بپــردازد‪.‬‬ ‫موضوعی که در دوره مهدی تاج و علی کفاشیان‬ ‫در مورد کارلوس کی روش رخ داد و این سرمربی‬ ‫پرتغالی باوجود مخالفت ها برای سالیان طوالنی‬ ‫ســرمربی تیم ملــی مانــد‪ .‬فرانک اوفــارل پس از‬ ‫ســرمربیگری در لسترســیتی و منچستریونایتد به‬ ‫یهــای اســیایی‬ ‫ایــران امــد‪ .‬ایــران را قهرمان باز ‬ ‫کــرد‪ .‬او مثــل اســکوچیچ ‪ 7‬پیــروزی بــرای ایــران‬ ‫بــه دســت اورد‪ .‬نکتــه جالب اینکــه حتی پیش‬ ‫از شــروع مرحله پیش مقدماتی جام جهانی نیز‬ ‫شــایعاتی درباره پایان کار اســکوچیچ و انتخاب‬ ‫فــردی جدید بــرای تیم ملی منتشرشــده بود که‬ ‫در ان مقطــع فدراســیون فوتبــال بــه حمایــت‬ ‫از ســرمربی کــروات پرداخــت و تیــم ملــی را بــا‬ ‫هدایت اســکوچیچ راهی چهار مســابقه حساس‬ ‫و سرنوشــت کــرد‪ .‬بااین حال شــاید نگاهی گذرا‬ ‫بــه تصاویر مخابره شــده فدراســیون از تمرینات‬ ‫یهــا‪ ،‬ســرمربی تیــم ملــی نقشــی کمرنــگ‬ ‫و باز ‬ ‫داشت و بعضا حتی تصویری از او دیده نمی شد‪.‬‬ ‫مســئله ای کامال ســوال برانگیز که البته در خالل‬ ‫مسابقات مطرح نشد‪ .‬نکته مهم این که عزیزی‬ ‫خادم موضوع پایان قرارداد دراگان اسکوچیچ را‬ ‫در حالــی مطــرح کرد که برخی تصــور می کردند‬ ‫قــرارداد وی در صورت صعود‪ ،‬اتوماتیک تمدید‬ ‫خواهد شــد و فدراســیون برای قطــع همکاری با‬ ‫او بایــد برکنــارش کند؛ اما حاال عزیزی خادم این‬ ‫نکته را اعالم کرد تا نشــان دهد دســت باز برای‬ ‫انتخــاب ســرمربی جدیــد دارد‪ .‬ماجــرای دراگان‬ ‫اســکوچیچ شــباهت جالبــی بــا فرانــک اوفــارل‬ ‫ســرمربی ســال های دور تیم ملی ایران هم دارد‪.‬‬ ‫اوفارل که پس از سرمربیگری در منچستریونایتد‬ ‫و لسترســیتی بــه ایــران امــده بــود‪ ،‬تیــم ملــی را‬ ‫یهــای اســیایی کــرد و در مقدماتــی‬ ‫قهرمان باز ‬ ‫المپیــک ســه پیــروزی مقابــل بحرین‪ ،‬عربســتان‬ ‫و عــراق کســب کــرد‪ .‬او در دوره کاری اش مثــل‬ ‫اسکوچیچ ‪ 7‬پیروزی به دست اورد‪ .‬اوفارل دائم‬ ‫نــوک پیکان انتقــادات را متوجه خــود می دید و‬ ‫حتی یک شکست در بازی دوستانه و یک باخت‬ ‫در تورنمنتــی تدارکاتــی‪ ،‬باعــث شــد تا نشــریات‬ ‫ورزشی به شدت علیه او بنویسند‪.‬‬ ‫نحــال بــه نظــر می رســد انچــه باعــث‬ ‫باای ‬ ‫جدایی او شد‪ ،‬عالقه اوفارل به کار در انگلستان‬ ‫و همچنیــن تحصیــل دختــرش در دانشــگاهی در‬ ‫بریتانیــا بــود‪ .‬پــس از او حشــمت مهاجرانــی کــه‬ ‫دســتیار وی بود‪ ،‬ســرمربیگری تیم ملی را در ادامه‬ ‫مقدماتــی المپیــک و دیگــر مســابقات برعهــده‬ ‫گرفت‪ .‬اسکوچیچ از زمان ورود به ایران تنها یک‬ ‫صحبت کوتاه در مراسم تجلیل داشت و در پایان‬ ‫ان طوری حرف زد که انگیزه خود برای ادامه کار‬ ‫و حضــور در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی‬ ‫به عنوان سرمربی ایران را نشان دهد اما باید دید‬ ‫که فدراســیون نیــز به اندازه او بــه این کار متمایل‬ ‫اســت یا خیر؟ حــاال که عزیزی خــادم‪ ،‬بی طرفی‬ ‫نبــاره را اعالم کرده‪ ،‬همه منتظر اعالم‬ ‫خــود درای ‬ ‫موضعهیئت رئیسههستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روزنامــه اوژوگــو در مطلبــی بــا اشــاره بــا‬ ‫حضــور مهــدی طارمی در ‪ 54‬مســابقه از فصل‬ ‫یســابقه در‬ ‫گذشــته‪ ،‬بــه شکســتن ایــن امــار ب ‬ ‫دوران حرف ـه ای ایــن مهاجــم بوشــهری خبــر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬مهــدی طارمــی‬ ‫یکــی از بهتریــن و طوالنی تریــن فصــول دوران‬ ‫ورزشــی خــود را ســپری کــرد‪ .‬مهاجم بوشــهری‬ ‫پورتــو کــه تابســتان گذشــته از ریــو اوه به تیم‬ ‫یکــرد کــه‬ ‫اژدهــا پیوســت‪ ،‬شــاید فکــرش را نم ‬ ‫یک فصــل طوالنــی در انتظــار او باشــد امــا این‬ ‫بازیکــن پرتالش و خســتگی ناپذیر‪ ،‬امار حضور‬ ‫در یک فصــل فوتبالــی را بــرای خــودش جابجا‬ ‫کــرد‪ .‬روزنامــه اوژوگــو در مطلبــی بــا اشــاره بــا‬ ‫فصــل طوالنــی که طارمی پشــت ســر گذاشــته‬ ‫اســت‪ ،‬نوشــت‪ :‬تصویــر نهایــی طارمــی در‬ ‫رویارویــی ایــران و عــراق‪ ،‬در اخرین لحظه ای‬ ‫که او روی زمین افتاده‪ ،‬اینه کامل از خســتگی‬ ‫و فرســودگی فیزیکــی او بــود کــه بــا ان‪ ،‬فصل‬ ‫برای او بسته شد‪ .‬این روزنامه در ادامه نوشته‬ ‫است‪ :‬اســتراحت مهاجم فقط در پایان پنجاه‬ ‫و چهارمیــن بــازی او برای تیم های پورتو و تیم‬ ‫ملــی ایــران انجــام می شــود‪ ،‬اماری کــه او قبال‬ ‫در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارضی شهرداری و غیره‬ ‫تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است‬ ‫و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده‬ ‫مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد که بر عهده برنده مزایده است و‬ ‫در صورت عدم شرکت خریدار ملک به بستانکار در ازای اخذ هزینه های قانونی واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و‬ ‫مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/03/29‬میرحاج‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان سمنان ‪/1149254‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-666‬شماره نامه‪ 140085602030004580 :‬به اطالع می رساند؛ خانم «شهناز مهدی‬ ‫پور» فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ 538‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء‬ ‫شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «یک سهم مشاع از ‪ ۸‬سهم ششدانگ‬ ‫معادل ‪ 0/75‬دانگ مشاع از ‪ ۶‬دانگ» پالک ثبتی شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ 249‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۲‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 430‬دفتر‪ ۲۱۳‬امالک ذیل ثبت‬ ‫‪ 47965‬بنام فرشته خلیلی نجف ابادی فرزند غالمعلی مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره‬ ‫‪ 521115‬بوده و نامبرده طی سند انتقال قطعی بشماره ‪ 76251‬مورخ ‪ 1363/07/20‬تمامت‬ ‫سهام خود را به عباس خلیلی فرزند غالمعلی انتقال داده و نامبرده نیز طی سند انتقال قطعی‬ ‫بشماره ‪ 78434‬مورخ ‪ 1363/03/6‬دفترخانه ‪ ۲۳‬نجف اباد تمامت مالکیت خود را به خانم‬ ‫شهناز مهدی پور انتقال داده و سند مذکور مفقود شده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪:‬‬ ‫بعلت جابه جایی منزل از بین رفته است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده‬ ‫را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود‬ ‫که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه دراین اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود‬ ‫سندمالکیت مزبور نزدخودباشد از تاریخ انتشار این اگهی تاده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه‬ ‫واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرراعتراضی نرسد‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهدشد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/03/29 :‬مهدی صادقی وصفی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نجف اباد ‪/1150822‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-665‬شماره نامه‪ 140085602030004581 :‬به اطالع می رساند؛ اقای «عباس‬ ‫خلیلی نجف ابادی» فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ‪ 6736‬به استناد دو برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «دو‪ -‬سوم‬ ‫سهم مشاع از ‪ ۸‬سهم ششدانگ معادل ‪ 0/5‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ «پالک ثبتی شماره‬ ‫‪ ۱‬فرعی از ‪ 249‬اصلی واقع در قطعه ‪ 2‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه‬ ‫‪ ۳۱۹‬دفتر ‪ ۲۰۹‬امالک ذیل ثبت ‪ 47134‬مقدار یک سهم مشاع از ‪ ۸‬سهم ششدانگ‬ ‫معادل ‪ 0/75‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ بنام عفت خلیلی نجف ابادی فرزند غالمعلی مسبوق‬ ‫به ثبت و سند مالکیت بشماره ‪ ۳۷6۰4۵‬بوده و نامبرده طی سند انتقال قطعی بشماره‬ ‫‪ 66775‬مورخ ‪ 1360/08/23‬تمامت سهام خود را به عباس خلیلی فرزند غالمعلی انتقال‬ ‫داده و نامبرده نیز طی سند انتقال قطعی بشماره ‪ 78434‬مورخ ‪ 1363/03/6‬دفترخانه ‪۲۳‬‬ ‫نجف اباد مقدار یک ‪ -‬سوم سهم مشاع از ‪ ۸‬سهم ششدانگ معادل ‪ 0/25‬دانگ مشاع‬ ‫از ‪ 6‬مالکیت خود را به خانم شهناز مهدی پور انتقال داده و برای عباس مقدار دو ‪ -‬سوم‬ ‫سهم از ‪ ۸‬سهم ششدانگ معادل ‪ 0/5‬دانگ از ششدانگ مالکیت باقی مانده و سند مذکور‬ ‫مفقود شده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬بعلت جابه جایی منزل از بین رفته است‬ ‫چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫یشــده اســت‪ ،‬اما این احتمال‬ ‫ژوئیه برنامه ریز ‬ ‫کــه مهاجــم ایرانــی کمــی بعدتر خــودش را به‬ ‫تمرینــات برســاند‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬پــس از فصلی‬ ‫که او با پورتو پشــت ســر گذاشــت‪ ،‬اولین بازی‬ ‫دوران حرف ـه ای خود را در لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫انجام داد و بهترین گل مسابقات را نیز به ثمر‬ ‫رساند‪ ،‬طارمی نمی توانست ارزوی پایانی بهتر‬ ‫از این داشته باشد‪ .‬ایرانی ها عراق را با نتیجه‬ ‫یــک بــر صفر شکســت دادنــد و بــر رقیب خود‬ ‫غلبــه کردنــد و بــه مرحله ســوم مقدماتی جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬صعود کردند‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی تاده(‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به‬ ‫ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1400/03/29 :‬مهدی صادقی وصفی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‬ ‫‪/1150840‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-669‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۰۸۱‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رحیم بخشی فرزند حیدر بشماره شناسنامه ‪ ۱۱۳‬صادره‬ ‫از در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 103018/24‬متر مربع‬ ‫مفروز و مجزی شده از پالک ‪ ۱۰‬فرعی از ‪ ۱۸۲‬اصلی واقع در بویین میاندشت ‪ -‬اراضی مزروعی‬ ‫روستای قره بلطاق خریداری از مالک رسمی اقای علی بهارلو محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/13 :‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن‪/1150976‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-671‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۰۸۰‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رحمان بخشی فرزند حیدر بشماره شناسنامه‪ ۱۱۲‬صادره‬ ‫از خوانسار در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪103018/24‬‬ ‫مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪ ۱۰‬فرعی از ‪ ۱۸۲‬اصلی واقع در بویین میاندشت ‪ -‬اراضی‬ ‫زراعی خریداری از مالک رسمی اقای علی بهارلو محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/13 :‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1150926‬م الف‬ ‫تبصره یک ماده ‪ 105‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-667‬شماره نامه‪ – 140085602006002717 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/03/23 :‬بر‬ ‫ایران در رده سوم‬ ‫گران قیمت ترین‬ ‫تیم های اسیا‬ ‫تیــم ملی فوتبــال ایران بعد از ژاپــن و کره جنوبی در‬ ‫رده سوم گران قیمت ترین تیم های ملی اسیا قرار گرفت‪.‬‬ ‫از زمان برگزاری مسابقات انتخابی جام ملت های‪۲۰۱۹‬‬ ‫فوتبال اســیا تا زمان مســابقات انتخابی جام ملت های‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬اســیا که اخیرا برگزار شــد‪ ،‬تفاوت چشمگیری در‬ ‫ارزش مالی تیم های ملی در قاره اسیا ایجادشده است‪ .‬در‬ ‫سال‪ ،۲۰۱۹‬تیم ملی فوتبال کره جنوبی با‪ ۸۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار یورو در صدر جدول گران قیمت ترین تیم های‬ ‫اسیاقرار داشتاماباوجودافزایشقیمتاینتیمبه‪۱۲۶‬‬ ‫میلیونو‪ ۳۸۰‬هزار یورو‪،‬اینژاپناست کهبا‪ ۱۴۴‬میلیون‬ ‫یوروصدرنشینتیم هایارزشمندقارهاسیاشدهاست‪.‬بعد‬ ‫از ژاپن و کره جنوبی‪ ،‬تیم ملی ایران با‪ ۷۹‬میلیون و‪۳۳۰‬‬ ‫هزار یورو به رده سوم صعود کرده است‪ .‬تیم کشورمان‬ ‫بعــد از صعود جام ملت های‪ ۴۵،۲۰۱۹‬میلیــون و‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار یــورو ارزش داشــت و در رده چهارم بود‪ .‬اســترالیا با‬ ‫یک پله سقوط و باارزش‪ ۳۶‬میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار یورو بعد‬ ‫از ایران در رده چهارم اســت‪ .‬اســترالیا در ســال ‪۵۰ ،۲۰۱۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار یورو ارزش داشت و این کاهش ارزش‬ ‫و قیمت بازیکنانش قابل توجه است‪ .‬به گزارش روزنامه‬ ‫«االتحاد» امارات‪ ،‬ارزش مالی بازیکنان تیم عربستان‪۲۵‬‬ ‫میلیون و‪ ۷۸۰‬هزار یورو بوده و این تیم در رده هفتم اسیا‬ ‫قرار دارد درحالی که امارات با‪ ۲۲‬میلیون و‪ ۳۸۰‬هزار یورو‬ ‫در رده هشتم است‪.‬‬ ‫ایران با ‪ VAR‬در مقدماتی‬ ‫جام جهانی قطر‬ ‫کنفدراســیون فوتبال اســیا اعالم کرد که در بازی های‬ ‫مرحلهمقدماتیجامجهانیکمک داورویدیوییاستفاده‬ ‫خواهد شد‪ .‬این تصمیم در حالی گرفته شده که ای اف‬ ‫ســی ادعــا می کند یکی از نخســتین کنفدراســیون هایی‬ ‫است که‪ VAR‬رادر مسابقاتیبهچنینوسعتاستفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬در بیانیه کنفدراسیونفوتبالاسیابهاستفاده‬ ‫از ‪ VAR‬در جام ملت های اسیا و مسابقات زیر ‪ 23‬سال‬ ‫اشاره شده و امده که قرار است در فینال ای اف سی کاپ‬ ‫‪ 2021‬هم کمک داور ویدیوییحضورداشتهباشد‪.‬ایاف‬ ‫ســی ادعا می کند که کمک داور ویدیویی مورداســتفاده‬ ‫نالمللی فوتبال‬ ‫در مسابقات این قاره‪ ،‬به تائید هیئت بی ‬ ‫و فدراسیون جهانی فوتبال رسیده و همچنین با برگزاری‬ ‫سمینارهاییازسال‪ 2017‬برایداوران‪،‬ان هاامادگی کامل‬ ‫بــرای به کارگیری از این تکنولــوژی رادارند‪ .‬با این توضیح‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا اعالم کرد که در مرحله نهایی‬ ‫مقدماتی جام جهانی که در دو گروه شش تیمی برگزار‬ ‫خواهد شــد نیز‪ VAR‬اســتفاده خواهد شد تا اشتباهات‬ ‫داوری کاهشپیدا کنند‪.‬‬ ‫خبر بد روزنامه عربستانی‬ ‫برای استقاللی ها‬ ‫طارمیرکوردزمانپرسپولیسراشکست‬ ‫هرگــز بــه ان نرســیده بــود‪ ،‬حتــی زمانــی که او‬ ‫عضــو تیــم پرســپولیس بــود‪ .‬بیشــترین تعــداد‬ ‫بــازی کــه طارمــی انجام داده‪ ،‬بــه فصل ‪2016‬‬ ‫بازمی گردد که او با پیراهن پرسپولیس و ایران‪،‬‬ ‫‪ 47‬بازی انجام داد؛ بنابراین‪ ،‬احتمال داشــتن‬ ‫چنــد روز اســتراحت بیشــتر نســبت بــه ســایر‬ ‫یهــای طارمــی روی میــز اســت‪ .‬جایی‬ ‫هم تیم ‬ ‫که او باید در ‪ 2‬ژوئیه برای معاینات پزشــکی‪،‬‬ ‫یهــای بدنی و تمرین پیش فصل جدید‬ ‫ارزیاب ‬ ‫در کنار هم تیمی هایش حضور پیدا کند‪ .‬شروع‬ ‫کار تمرینــات پیــش فصــل پورتو بــرای تاریخ ‪2‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫روزنامهاالقتصادیهعربستانپیش بینی کرد کهمرحله‬ ‫حذفیلیگقهرماناناسیابه صورتمتمرکزبرگزارشود‪.‬مرحله‬ ‫گروهیلیگقهرماناناسیابهپایانرسیدوتکلیفتیم های‬ ‫صعودکنندهدرغرباسیابهیک چهارممشخص شدهاست‪.‬‬ ‫هنوز کنفدراســیون فوتبال اسیا تصمیم خود را درباره شیوه‬ ‫برگزاریمرحلهیک چهارمنگرفتهاست‪.‬یکمنبعدر‪AFC‬‬ ‫در گفت وگویی کهباروزنامهاالقتصادیهعربستانداشت‪،‬‬ ‫گفت‪:‬کمیتهمسابقاتدر کنفدراسیونفوتبالاسیابهکمیته‬ ‫اجرایی توصیه کرده است که بازی ها به صورت متمرکز در‬ ‫ماهاکتبربرگزارشودو کشورهای کهبهدنبالمیزبانیهستند‬ ‫درخواستخودراتاابتدایاگوستارسال کنند‪.‬‬ ‫اساس تقاضای خانم‪/‬اقای مصطفی صالحی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی یک ششم از‬ ‫‪ 6870‬سهم ششدانگ پالک ‪ 122/1572‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که‬ ‫طبق سوابق متعلق است به خانم علیرضایی همسر مرحوم اقای براتعلی علیرضایی که در‬ ‫اجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری‬ ‫میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ صفر ریال براورد و اعالم نموده است و‬ ‫متقاضی ان را به حساب سپرده ها طی فیش ـ مبلغ صفر ریال واریز نموده و چون متقاضی‬ ‫مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک ائین نامه فوق الذکر‬ ‫مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه اگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده‬ ‫به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی‬ ‫باشد می تواند از تاریخ انتشار این اگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و‬ ‫گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی‬ ‫طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫نبی اله یزدانی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر م الف‪1150677 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/03/29 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-674‬باقیمانده سهام پالک ‪ 1387/741‬واقع گناوه بخش شش بوشهر اقای محمد انصاریان‬ ‫الک ‪ ۳۱۹۱۵‬سهم باقیمانده پالک ‪ 1387/741‬با تسلیم استشهاد محلی گواهی شده دفتر ‪81‬‬ ‫گناوه مدعی است که یه جلد سند مالکیت باقیمانده سهام پالک ‪ 1387/741‬واقع در گناوه بخش‬ ‫شش بوشهر که به نام اقای صمد انصاریان صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب نامه‬ ‫شماره ‪ 140029990001460477‬مورخه ‪ 1400/02/27‬اجرای احکام شعبه ‪ ۱‬دادگاه عمومی‬ ‫حقوقی گناوه در قبال مبلغ هفتاد و پنج میلیارد ریال بازداشت گردیده است بعلت جابجایی مفقود‬ ‫گردیده است و درخواست صدور المثنی را نموده است‪ ،‬لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک‬ ‫اصالحی ساده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت اعالم میگردد که هر کس نسبت به ملک مورد‬ ‫اگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار‬ ‫این اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه و مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/03/29 :‬محمد چهابدار ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫شماره‪ 125 :‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪- 9 - 675‬چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 915/1801‬واقع عبدامام گناوه بخش شش‬ ‫بوشهر اقای سید علیرضا موسوی مالک چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 915/1801‬با‬ ‫تسلیم استشهاد محلی گواهی شده دفتر ‪ ۱۱۰‬گناوه مدعی است که یک جلد سند مالکیت پالک‬ ‫‪ 915/1801‬واقع درعبدامام گناوه بخش شش بوشهر که به نام اقای عبدالعزیز عادلیان صادر و‬ ‫تسلیم گردیده است سپس به موجب سند قطعی شماره ‪ 29000‬مورخه ‪ 89/03/30‬تنظیمی دفتر‬ ‫‪ ۳۷‬گناوه چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر مع الواسطه به اقای سید علیرضا موسوی‬ ‫انتقال قطعی گردیده است بعلت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی را نموده‬ ‫است لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت اعالم میگردد‬ ‫که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد تا ده روز پس از انتشار این اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه مراجعه و اعتراض خود را‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد‬ ‫و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/03/29 :‬محمد چهابدار‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫شماره‪ 130 :‬م الف‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 29‬خــرداد ماه ‪ 19 / 1400‬ژوئن ‪ 08 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1096‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تخصیص ‪ 4500‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای نوسازی مدارس کشور‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬رخشــانی مهــر‪ ،‬ضمــن بازدیــد از پروژهــای‬ ‫نیم ـه کاره در شهرســتان های محمودابــاد و نــور در اســتان مازنــدران‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ 4500‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای نوســازی مــدارس کشــور در ســال جــاری تخصیص‬ ‫داده شــده که طی هفته های اینده بین اســتان ها توزیع خواهد شــد‪.‬‬ ‫رخشــانی مهر یکــی از مهم تر یــن مباحــث مطــرح در ســازمان نوســازی مــدارس‬ ‫را استانداردســازی ســامانه های گرمایشــی مــدارس دانســت و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫بررس ـی های اولیــه در شهرســتان های نــور و محمودابــاد ‪ ۸‬مدرســه غیراســتاندارد‬ ‫باقی مانــده اســت کــه در ســال جــاری بــه انجــام خواهــد رســید‪ .‬او در پایــان گفت‪:‬‬ ‫عمــده پروژه هــای نیم ـه کاره باقی مانــده در این شهرســتان ها‪ ،‬از محل منابع اســتانی‬ ‫بوده که باید در کمیته برنامه ریزی شهرســتان تامین شــود و ســازمان نوســازی کشــور‬ ‫ســعی خواهــد کــرد تــا در تامیــن برخــی از منابــع موردنیــاز ایــن پروژه هــا مشــارکت‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫ایراننخستین کشور منطقهدر تدوین‬ ‫دستورالعملتامینخوندر دوره کرونا‬ ‫ســخنگوی ســازمان انتقال خــون گفت ‪:‬‬ ‫ایران نخستین کشور منطقه مدیترانه شرقی‬ ‫(امرو)است کهدستورالعملچگونگیتامین‬ ‫و حفظ ســامت خون را در دوره همه گیری‬ ‫کرونــا تدویــن کــرد و در اختیــار کشــورهای‬ ‫منطقهقرارداد‪.‬‬ ‫بشــیر حاجی بیگی در گفت وگــو با ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬ســازمان انتقــال خــون ایــران دارای‬ ‫باالترین نرخ اهدا در میان کشورهای منطقه‬ ‫مدیترانــه شــرقی اســت و در حــال حاضــر‬ ‫ســاالنه بیــش دو و نیــم میلیــون نفــر بــرای‬ ‫اهــدای خــون بــه مراکــز انتقال خون کشــور‬ ‫مراجعــه می کنند کــه از این تعداد ‪۲‬میلیون‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کصــد هــزار واحــد خون اهدا م ‬ ‫وی ‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مطابــق امــار ســازمان جهانی‬ ‫بهداشــت‪ ،‬نــرخ اهدا خون در ایــران‪ ،‬یک و‬ ‫نیم برابر کشــورهای با درامد متوســط رو به‬ ‫باالســت و ایــران ازلحــاظ ســامت خــون‪،‬‬ ‫ســرامد کشــورهای منطقه اســت و از حیث‬ ‫ســامت خــون در رده کشــورهای بــا درامــد‬ ‫بــاال قــرار دارد‪ .‬او اعــام کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫تقســیم بندی ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫کشــورهای منطقــه مدیترانه شــرقی شــامل‬ ‫کشــورهای افغانســتان‪ ،‬بحریــن‪ ،‬جیبوتی‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫کویــت‪ ،‬لبنــان‪ ،‬لیبــی‪ ،‬مراکــش‪ ،‬فلســطین‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان سعودی‪،‬‬ ‫ســومالی‪ ،‬ســودان‪ ،‬ســوریه‪ ،‬تونس‪ ،‬امارات‬ ‫متحــده عربــی و یمن اســت‪ .‬حاجی بیگی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایران نخســتین کشــور در منطقه‬ ‫بود که در ســال ‪ ۱۳۸۶‬به اهدای ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫داوطلبانــه رســید و در حــال حاضــر اهــدای‬ ‫خون در ایران سال هاســت کــه داوطلبانه و‬ ‫بــدون چشمداشــت و با اهــداف ایثارگرانه‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬خون ســالم‪ ،‬نجات دهنده‬ ‫زندگــی اســت و همه روزه‪ ،‬در سراســر جهان‬ ‫بســیاری از افــراد بــه خــون و فراورد ههــای‬ ‫خونی نیاز دارند‪ ،‬به طوری که از هر ســه نفر‬ ‫مردم دنیــا‪ ،‬یک نفر در طول زندگی احتیاج‬ ‫بــه تزریق خــون و فراورد ههــای خونی پیدا‬ ‫می کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬بارزتریــن مثــال بــرای‬ ‫موقعیت هایی کــه در ان نیاز مبرم به خون‬ ‫یشــود‪ ،‬عبارت از زمــان بروز حوادث‬ ‫پیدا م ‬ ‫و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی‪،‬‬ ‫سوختگی ها و اعمال جراحی است‪ .‬حاجی‬ ‫بیگــی اضافه کرد‪ :‬همچنیــن زنان بــاردار در‬ ‫حین زایمــان‪ ،‬نوزادان و به خصوص نوزادان‬ ‫نارســی که به زردی دچار می شوند‪ ،‬نیازمند‬ ‫خــون هســتند و از طرفــی بیمــاران مبتالبــه‬ ‫ســرطان کــه تحت شــیمی درمانی یا اشــعه‬ ‫درمانــی قــرار دارنــد هــم از مصرف کنندگان‬ ‫خون و فراورده های خون هستند‪ .‬سخنگوی‬ ‫سازمان انتقال خون گفت‪ :‬بسیاری از بیماران‬ ‫دیگر مانند بیماران تاالسمی و هموفیلی نیز‬ ‫ناگزیرنــد برای بهره منــدی از یک زندگی به‬ ‫نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل منظم‬ ‫خــون یــا فراورد ههــای خــون دریافت کنند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکــه دالیل نیاز برای انتقال‬ ‫خون متفاوت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز به خون و‬ ‫فراورد ههــای خــون به صورت مــداوم وجود‬ ‫دارد و ب هطــور مرتــب هــم در حــال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمان همه گیری کرونا فقط ‪ ۸‬درصد‬ ‫کاهش اهدای خون داشتیم‬ ‫ســخنگوی ســازمان انتقال خون تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال گذشــته بــه دلیــل همه گیــری‬ ‫کرونــا‪ ،‬ســازمان انتقــال خــون بــا ‪ ۸‬درصــد‬ ‫کاهش ذخایر خونی نسبت به سال گذشته‬ ‫متــر از‬ ‫مواجــه شــد کــه ایــن رقــم بســیار ک ‬ ‫پیش بینــی ســازمان جهانی بهداشــت برای‬ ‫کاهــش ذخایــر خونی بــرای کل کشــورهای‬ ‫جهان است که بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد تخمین‬ ‫یشــود‪ .‬او گفــت‪ :‬مراکز اهــدای خون‬ ‫زده م ‬ ‫ســازمان انتقال خون ایران تشــابهی با مراکز‬ ‫درمانــی ندارنــد و میزبان داوطلبــان اهدای‬ ‫خون هســتند که در گروه ســالم ترین اقشــار‬ ‫جامعــه جــای گرفته انــد ازای ـن رو خطر ابتال‬ ‫بــه بیماری کوویــد‪ ۱۹‬در مراکــز اهدای خون‬ ‫بسیار ناچیز است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این سازمان‬ ‫از بدو تاســیس تاکنون ســازمانی متفاوت با‬ ‫دیگــر مراکــز بهداشــتی و درمانــی در ســطح‬ ‫کشــور بــود و ســازمان انتقــال خون ایــران و‬ ‫مراکز اهدای خون وابسته به این سازمان در‬ ‫سراسر کشور نه تنها میزبان بیماران نیست‪،‬‬ ‫بلکههموارهپذیرایسالم تریناقشار جامعه‬ ‫اســت‪ .‬حاجی بیگی تاکید کرد‪ :‬برای تامین‬ ‫ســامت هرچــه بیشــتر اهداکننــدگان خون‬ ‫سیستم نوبت دهی اینترنتی را اجرا کرده ایم‬ ‫و همچنیــن فاصل هگــذاری اجتماعــی و ارائه‬ ‫تجهیزات حفاظت فردی نظیر ماسک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننــده در مراکز جمع اوری خون‪،‬‬ ‫تعامل موثر با بیمارستان ها برای کاهش هدر‬ ‫رفــت خــون و محصوالت خونی و بازرســی‬ ‫مراکــز اهــدای خــون توســط اهداکننــدگان‬ ‫منتخــب و بازرســان اموزش دیــده ازجملــه‬ ‫فعالیت های ســازمان انتقال خــون در دوره‬ ‫همه گیری بیماری کرونا بوده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد ‪ :‬همچنیــن از زمان همه گیری کرونا‪ ،‬در‬ ‫ســازمان انتقــال خون بیــش از ‪ ۱۵‬هزار بیمار‬ ‫بهبودیافته کرونا پالســما اهــدا کرده اند که‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۱۱‬هزار واحد به مراکز درمانی‬ ‫و بیمارســتان ها برای درمان بیماران مبتالبه‬ ‫کرونا ارسال شده است‪ .‬ساالنه در کشور بیش‬ ‫از دو میلیون یک صد هزار نفر به صورت کامال‬ ‫داوطلبانه خون اهدا می کنند‪.‬‬ ‫کودک ازاری؛ رتبه اول تماس با اورژانس اجتماعی‬ ‫کارشــناس مســئول اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور‬ ‫گفــت‪ :‬کــودک ازاری و همســر ازاری در صــدر علــل تمــاس مــردم بــا‬ ‫اورژانس اجتماعی است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امنه سماوات دراین باره‬ ‫گفت‪ :‬دلیل کودک ازاری تنها ناشــی از اســیب های اجتماعی نیست‬ ‫بلکــه گاه بــه دلیل عدم اگاهی یا نبود مهــارت در فرزند پروری رخ‬ ‫می دهد‪ .‬او با اشاره به خط تماس ‪ ۱۲۳‬اورژانس اجتماعی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشــترین تمــاس مردم بــا اورژانــس اجتماعی در رتبــه اول به دلیل‬ ‫کــودک ازادی و در رتبــه دوم به علت همســر ازاری اســت‪ .‬به گفته‬ ‫ســماوات ‪ ،‬بر اســاس امار موجود در چند ســال اخیر شاهد افزایش‬ ‫خدمــات اورژانــس اجتماعی هســتیم که دلیل اصلی ان ‪ ،‬شــناخته‬ ‫شدن خط ‪ ۱۲۳‬و اورژانش اجتماعی به عنوان نهاد حمایت کننده‬ ‫و اعتماد جامعه به حمایت کنندگی این نهاد است و بخشی دیگر‬ ‫نیــز بــه دلیــل اســیب نو پدید فضــای مجــازی و اینترنــت و ماهواره‬ ‫است‪ .‬سماوات ادامه داد‪ :‬اسیب های اجتماعی زنجیره وار هستند‬ ‫و بــا افزایــش یــک اســیب اجتماعی‪ ،‬اســیب های دیگر نیــز افزایش‬ ‫می یابــد‪ .‬مثــا با افزایش اعتیاد و مشــکالت اقتصادی و معیشــتی‬ ‫و‪ ،...‬طــاق نیــز افزایــش می یابد‪ .‬او گفت‪ :‬شناســایی اســیب های‬ ‫اجتماعی براساس پژوهش ها و امارها و اموزش مهارت های مرتبط‬ ‫با پیشگیری‪ ،‬می تواند نقش کمک کننده ای در کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی داشته باشد‪ .‬عوامل اسیب های اجتماعی بسیار زیاد است‬ ‫و در بررســی مســائل و اســیب های اجتماعی باید عوامل زیســتی‪،‬‬ ‫روانی‪ ،‬محیطی که تاثیر گذارند مورد بررســی قرار گیرد و علت به‬ ‫وجود امدن یک اسیب اجتماعی مشخص شود تا بتوان راه درمان‬ ‫متناسب را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫تاثیرلغوروادیدسفر های گروهیبینایران‬ ‫و روسیهبر گردشگری کشور‬ ‫انعقاد تفاهم نامه لغــو روادید بین ایران‬ ‫و روسیه‪ ،‬مخالفان و موافقان زیادی در میان‬ ‫کارشناسان گردشگری کشوردارد‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬در‬ ‫هفته اخیر تفاهم نامه لغــو روادید بین ایران‬ ‫و روســیه منعقد شــد‪ .‬عده ای از کارشناسان‪،‬‬ ‫موافــق انعقــاد ایــن تفاهم نامــه وعــده ای‬ ‫مخالــف با ان بودنــد‪ .‬درباره این موضوع‪ ،‬با‬ ‫تعــدادی از کارشناســان گفت وگــو کردیم که‬ ‫نظرات انــان را راجع به تاثیرات لغو روادید‪،‬‬ ‫جویا شویم‪ .‬سید فرخ میر شاهزاده‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارزیاب کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری‬ ‫و مــدرس تخصصــی صنعــت هتلــداری و‬ ‫گردشــگری‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬موضوع لغو روادید‪،‬‬ ‫از مدت ها قبل مطرح شده بود‪ .‬این موضوع‬ ‫دو ســال پیش به صورت ازمایشی مطرح شد‬ ‫و مورداستفاده اژانس ها قرار گرفت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اگر عنوان موضوع لغو روادید را به صورت کلی‬ ‫در نظر بگیریم‪ ،‬تاثیر مناسب خود را نخواهد‬ ‫گذاشــت‪ .‬روادیــد ســفر گروهــی از طریــق‬ ‫اژانس هایمسافرتی‪،‬موجبهزینهسنگین تر‬ ‫یشــود‪ .‬این‬ ‫ســفر و ایجــاد رانــت اژانس ها م ‬ ‫یشــود یکســری اژانس های‬ ‫موضوع باعث م ‬ ‫مسافرتی خاص وارد این حوزه شوند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪:‬اساسااین کهمامقصد گردشگریهستیم‬ ‫یا نه‪ ،‬موضوع مهمی اســت‪ .‬گردشگر روس‪،‬‬ ‫گردشگر متفاوتی است‪ .‬مطلوب تر است لغو‬ ‫روادیدبه صورتمنفردصورت گیرد‪.‬همچنین‬ ‫نیاز است کهابتدالغوروادیدبرای کشور هایی‬ ‫که دارای تعامل بیشتری با ما هستند‪ ،‬انجام‬ ‫شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬تــا بــه امــروز مــا‬ ‫میزبان گردشگران کهن سال بودیم‪ .‬گردشگر‬ ‫کهن سال‪ ،‬اورده مطلوبی برای ما ندارد‪.‬‬ ‫حرکتهدفمنداثرگذاریبیشتریدارد‬ ‫میــر شــاهزاده دربــاره وضعیــت‬ ‫خدمات رســانی به گردشــگران و عدم وجود‬ ‫زیرساخت های مناســب در حوزه گردشگری‬ ‫بیــان کرد‪ :‬مــا در حوزه خدمات گردشــگری‪،‬‬ ‫زیرساختمناسبینداریم‪.‬همچنینخدمات‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫مطلوبــی در ایــن حــوزه ارائــه نم ‬ ‫لهــای کشــور ازنظر‬ ‫ادامــه داد‪ :‬وضعیــت هت ‬ ‫خدمات رســانی بســیار خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫قطعــا بــا ورود گرو ههــای گردشــگری در‬ ‫زمینــه خدمات رســانی هتل ها دچار مشــکل‬ ‫خواهیم شد‪ .‬ایران قابلیت ها و ظرفیت های‬ ‫باالیــی در حوزه گردشــگری دارد که نیازمند‬ ‫بازنگری است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬گردشگر روس‪،‬‬ ‫فرهنــگ متفاوتی با ما ازنظر ازادی اجتماعی‬ ‫و اداب ورســوم دارد‪ .‬کشــور روس‪ ،‬کشــوری‬ ‫با اقلیم ســرد و متفاوت از اقلیم ایران است‪.‬‬ ‫تفاوت هایاقلیمیباعثمی شود کهدراقلیم‬ ‫گرم ایران‪ ،‬استفاده از حجاب و لباس پوشیده‪،‬‬ ‫برای گردشگر روس مشکل باشد‪.‬‬ ‫افزایش درامد ارزی کشور با لغو روادید‬ ‫مرتضیخاکسار کارشناسارشد گردشگری‬ ‫و مــدرس دانشــگاه‪ ،‬مطرح کــرد‪ :‬پیمان لغو‬ ‫روادید بین ایران و روســیه‪ ۲۸ ،‬مــارس ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(سال ‪ )۱۳۹۶‬در مسکو بسته شده است‪ .‬این‬ ‫تبادل در زمان مناســب بین گردشــگری ایران‬ ‫و روســیه به طور عملی اجرایی شــده اســت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬لغو روادید مســئله ای اســت که‬ ‫باعث افزایش درامد ملی ارز کشور شده و در‬ ‫اقتصاد گردشگریتاثیراتمثبتفراوانیدارد‪.‬‬ ‫در ایران‪،‬اولینلغوروادیدبینایرانوپاکستان‬ ‫و ایران و ترکیه مطرح شد‪ .‬این موضوع‪ ،‬کمک‬ ‫گســترده ای به پیشــرفت اقتصادی کشــور با‬ ‫توجه به ورود گردشگر می کند‪.‬‬ ‫انتفاع بیش از ‪ ۱۵۰‬شغل با ورود‬ ‫گردشگر به کشور‬ ‫خاکســار دربــاره مزایــای لغــو روادید بین‬ ‫ایــران و روســیه اذعــان کــرد‪ :‬روســیه کشــور‬ ‫مجــوار ایــران اســت و ازنظــر‬ ‫همســایه و ه ‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬تبــادالت فرهنگــی‬ ‫و دینــی مشــترکی بــا ایــران دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫نزدیک بودن و همسایگی منجر به شناخت‬ ‫فرهنگی بین دو کشور شده اســت‪ .‬او درباره‬ ‫ارزاوری ایــن موضوع بیان کرد‪ :‬لغو روادید‪ ،‬از‬ ‫منظر فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی برای دو‬ ‫کشــور ارزاوری و شــکوفایی اقتصادی فراوان‬ ‫دارد‪ .‬بــا ورود گردشــگران بیش از ‪ ۱۵۰‬شــغل‬ ‫منتفع می شوند‪ .‬همچنین لغو روادید منجر‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــه کاغذبــازی کمتر و تســریع امور م ‬ ‫او افــزود‪ :‬لغــو روادیــد بین ترکیــه و ایــران در‬ ‫سال های اخیر اجرایی شده و در مورد روسیه‬ ‫نیز به تعامالت دو کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫لغــو روادیــد موجــب تســریع ورود گردشــگر‬ ‫و بازخور دهــای مثبــت فراوانی خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه زمین ههــای موجود‪ ،‬مشــترکات‬ ‫فرهنگی بین ایران و روسیه موجب می شود‬ ‫لغو روادید اثرگذار باشد‪ .‬در روسیه جمعیت‬ ‫قابل توجهــی از گردشــگران وجــود دارد‪ .‬او‬ ‫درباره لغو روادید سفر های گروهی تحت نظر‬ ‫سهــای مســافرتی بیان کــرد‪ :‬اژانس های‬ ‫اژان ‬ ‫مســافرتی موظف انــد در دوران کرونا و پســا‬ ‫کرونا فعالیت داشــته باشند‪ .‬اگر این موضوع‬ ‫را زیر نظر اژانس ها تعیین شده است‪ ،‬به دلیل‬ ‫رعایــت دســتورالعمل ها‪ ،‬قوانیــن و مقــررات‬ ‫اســت که مشــکل شــیوع ویروس کرونا پیش‬ ‫نیاید‪.‬خاکساردربارهحداقلتعدادگردشگران‬ ‫برای ســفر گروهی بدون نیاز بــه روادید بیان‬ ‫کرد‪ :‬گردشگران در قالب گروه های‪ ۵‬نفره الی‬ ‫‪ ۵۰‬نفرمی توانندتوسطاژانس هایمسافرتی‬ ‫سهــا‬ ‫ســفر کننــد‪ .‬ســفر گروهــی توســط اژان ‬ ‫ازجمله مصوباتی است که به صورت الحاقی‬ ‫در زمان کرونا در نظر گرفت هشــده اســت و در‬ ‫بر اساس دستور سرپرست دادسرای‬ ‫ویژه امور صغار و محجورین مشهد‬ ‫نظارت بر اموال و دارایی‬ ‫مددجویانمجهول الهویه‬ ‫بهزیستیبرعهده ی‬ ‫دادستان است‬ ‫مشــهد مقدس ســحررحمتی‪:‬معاون دادســتان مشــهد از اجرای طرح اســتیفای حقوق‬ ‫مددجویانمحجور ومجهول الهویهبهزیستیدر خراسانرضویخبرداد‪.‬‬ ‫نیره عابدین زاده گفت‪ :‬بسیاری از مددجویان مراکز شبانه روزی بهزیستی‪ ،‬واجد شرایط‬ ‫ترخیص هستند و ادامه ی نگهداری ان ها در مراکز‪ ،‬محدود کردن ازادی و به نوعی توقیف‬ ‫غیرقانونی محسوب شده و واجد عنوان مجرمانه است‪ .‬او که در جلسه ساماندهی ترخیص‬ ‫و تعیین تکلیف قانونی مددجویان محجور و مجهول الهویه صحبت می کرد گفت‪ :‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر مددجو محجور باشــد باید برایش قیم تعیین و نصب شــود و تا تعیین تکلیف‬ ‫قانونی ‪ ،‬دادستان به عنوان مدعی العموم و صاحب اختیار اموال و دارایی های وی‪ ،‬از تصرف‬ ‫غیر در اموال وی جلوگیری خواهد کرد‪ .‬سرپرســت دادســرای ویژه امور صغار و محجورین‬ ‫مشهدبابیاناینکهمددجویمجهول الهویهاگرمحجور نبودهوقادر بهتصمیمدر مورداموال‬ ‫و دارایی هایش باشد به سمت ترخیص و استقالل هدایت می شود و اگر محجور باشد برایش‬ ‫قیمتعیینخواهدشد‪.‬اوتصریح کرد‪:‬اگرمددجویانمقیممراکزشبانه روزیبهزیستی‪،‬دارای‬ ‫خانواده هســتند بهتر اســت خانواده ها پیش از اقدام دادستانی‪ ،‬برای ترخیص و نگهداری‬ ‫مددجو اقدامات الزم را انجام دهند زیرا پس از ورود دادستان و نصب قیم‪ ،‬حق هیچ گونه‬ ‫تصرف در اموال وی را ندارند‪ .‬عابدین زاده با اشاره به احکام قضایی صادره پیشین از مراجع‬ ‫مختلف که منجر به پذیرش مددجو در مراکز اقامتی شبانه روزی گردیده گفت‪ :‬این احکام‬ ‫با حکم دادستان ملغی خواهد شد‪ .‬معاون دادستان مشهد گفت‪ :‬با شناسایی و توقیف‬ ‫اموال مددجویان محجور‪ ،‬تمام هزینه های مددجو از قبیل نگهداری‪ ،‬درمان‪ ،‬توان بخشی‬ ‫و‪ ...‬به بهزیســتی واردشــده از اموال مددجو محاســبه و به بهزیستی پرداخت می شود‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬باهماهنگی کهباشعباتقضاییدرمشهدداشته ایمازاین پس‪،‬تماماحکام‬ ‫پذیرش و ترخیص مددجویان بهزیســتی توســط این معاونت صادر می شود و پرونده های‬ ‫مرتبط به این معاونت ارسال خواهد شد که احکام به صورت هماهنگ و مطابق رویه ی‬ ‫واحد قضایی صادر گردد‪ .‬عابدین زاده همچنین تاکید کرد‪ :‬هدف از این برنامه‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیت مراکز اقامتی بهزیســتی و اولویت بندی برای افراد و توان خواهانی اســت که واقعا‬ ‫نیاز به کمک و اقدامات توان بخشی و نگهداری دارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین درنتیجه ی این‬ ‫طرح‪ ،‬مددجویانی که بدون توجیه قانونی و صرف پذیرش اولیه‪ ،‬سال ها در مراکز بهزیستی‬ ‫رسوب کرده اند ترخیص گردیده و به خانواده هایشان بازگردند و یا توسط قیم در خارج از‬ ‫مراکز‪ ،‬سرپرستی و تامین هزینه شوند‪ .‬معاون دادستان مشهد با تاکید بر اینکه صرف رها‬ ‫کردنسالمند‪،‬معلولوبیمار روانی‪،‬دلیلبرمجهول الهویهبودنوینیست گفت‪:‬ازاین پس‪،‬‬ ‫مددجویان که رها شوند‪ ،‬از طریق مراجع قانونی‪ ،‬تعیین هویت شده و خانواده ی ان ها‬ ‫شناسایی می شود و اگر مجهول الهویه تشخیص داده شد‪ ،‬اموال وی شناسایی و تحت نظر‬ ‫دادستانی قرار می گیرد‪ .‬عابدین زاده همچنین هرگونه معامله و کار مالی توسط محجورین‬ ‫را فاقد ارزش قانونی دانست و گفت‪ :‬اگر مددجو محجور تشخیص داده شود تحت نظر‬ ‫دادستان قرار می گیرد و هرگونه معامله و کار مالی توسط وی‪ ،‬فاقد اعتبار و ارزش هست و‬ ‫اگر چنین کاری توسط بستگان انجام شود‪ ،‬ان ها تحت تعقیب قرار می گیرند‪ .‬او همچنین‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ازاین پس با همکاری بهزیستی‪ ،‬هرگونه پذیرش در مراکز اقامتی‪ ،‬با دستور و‬ ‫مجوز قضایی خواهد بود و بدون مجوز دادستان‪ ،‬هیچ پذیرشی در مراکز صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫ورود بزرگ ترین محموله واکسن‬ ‫کرونا به کشور‬ ‫سخنگوی جمعیت هالل احمر‪ :‬در چهارمین مرحله از ورود واکسن کرونا به ایران‪ ،‬دو‬ ‫میلیون دز واکسن برای توزیع به تهران رسید‪ .‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬محمدحسن قوسیان‬ ‫مقدم گفت‪ :‬در چهارمین مرحله از ورود واکسن کرونا به ایران‪ ،‬پنجشنبه‪ ،‬با تالش جمعیت‬ ‫هالل احمردومیلیوندز واکسنبرایتوزیعبهتهرانرسیدوتحویلمقاماتوزارتبهداشت‬ ‫شد‪ .‬تاکنون جمعیت هالل احمر در سه مرحله به ترتیب یک محموله به میزان‪ ۴۰۰‬هزار دز‬ ‫و‪ ۲‬محموله هرکدام به میزان یک میلیون دز واکسن کرونا را خریداری و به ایران منتقل کرده‬ ‫است که در این مرحله هم دو میلیون دز واکسن خریداری و به ایران منتقل شد‪ .‬جمعیت‬ ‫هالل احمر در سه مرحله به ترتیب‪ ۴۰۰‬هزار‪ ،‬یک میلیون و یک میلیون دز واکسن را خریداری‬ ‫و به ایران منتقل کرده اســت‪ .‬تاکنون چهار میلیون و ‪ ۳۶۴‬هزار و ‪ ۲۲۸‬نفر دز اول واکســن‬ ‫کرونا و‪ ۸۷۸‬هزار ‪ ۶۹۴‬نفر نیز دز دوم را تزریق کرده و واکسینه شده اند‪ .‬مجموع واکسن های‬ ‫تزریق شده در کشور به پنج میلیون و‪۲۴۲‬هزار و‪ ۹۲۲‬دز رسید‪.‬‬ ‫اقتصاد قوی درگرو توسعه‬ ‫علم و فناوری است‬ ‫صورت صفر شدن پیک کرونا‪ ،‬سفر های یک‬ ‫نفرنیزامکان پذیرخواهدبود‪.‬‬ ‫لغو روادید‪ ،‬فرصت مناسبی تنها برای‬ ‫طرف مقابل ما‬ ‫رحیم یعقوب زاده رئیس مرکز گردشگری‬ ‫علمی و فرهنگی دانشجویان اظهار کرد‪ :‬لغو‬ ‫روادید‪ ،‬ورود و خروج گردشــگران را تســهیل‬ ‫کرده و فرصتی مناسب برای ورود گردشگران‬ ‫بیشتری به کشور ماست‪ .‬در مورد کشور های‬ ‫دیگر نیز موضوعاتی ازاین دست وجود دارد‪.‬‬ ‫به طور مثال گردشــگران ایرانی برای ســفر به‬ ‫کشور ترکیه نیازی به روادید ندارند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫معموال گردشــگران روســی که به ایران سفر‬ ‫می کنند‪ ،‬کسانی هستند که مقصدشان ترکیه‬ ‫اســت‪ .‬طبــق اخریــن امــار در شــش مــاه اول‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۶‬بیشترین میزان ورود گردشگران‬ ‫روس به کشور ما بیشتر از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر نبوده‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬لغــو روادیــد دوطرفــه‪،‬‬ ‫فرصتی برای ورود گردشــگران روس بیشــتری‬ ‫بــه کشــور ماســت‪ .‬اما در کشــور ما بــه دلیل‬ ‫ضعف مدیریتی که مســئولیت ان بــا وزارت‬ ‫میراث فرهنگی و معاونت گردشگری است‪،‬‬ ‫باعث شــده کــه این مورد تنهــا فرصتی برای‬ ‫طــرف مقابل ما و نه برای ما باشــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬روادیــد قطعا موجب ســفر گردشــگران‬ ‫یشــود‪ .‬اما‬ ‫زیــادی از کشــورمان بــه روســیه م ‬ ‫ممکــن اســت تاثیر اندکــی در ورود گردشــگر‬ ‫روس به ایران داشــته باشــد‪ .‬او گفت‪ :‬اساســا‬ ‫تبادالت گردشگریتحتتاثیرروابطسیاسی‬ ‫و اقتصادی است‪ .‬تجربه نشان داده گسترش‬ ‫روابط در افزایش گردشگری اثرگذار است‪ ،‬اما‬ ‫جریان گردشگری عمدتا از ایران به کشورهای‬ ‫همسایه است‪ .‬یعقوب زاده در انتها درباره‬ ‫نقاط مثبت انعقاد این تفاهم نامه بیان کرد‪:‬‬ ‫درمجموع می توان این موضوع را به فال نیک‬ ‫گرفت‪ .‬زیرا این موضوع نه تنها جنبه سیاسی‬ ‫و دیپلماتیــک دارد‪ ،‬بلکــه ازنظــر اقتصــادی‬ ‫فرهنگــی و اجتماعی تاثیرات مثبت فراوانی‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫لزوم فراهم کردن زیرساخت ها قبل از‬ ‫لغو روادید‬ ‫تفاهم نامــه لغــو روادیــد بیــن ایــران و‬ ‫روســیه‪ ،‬قطعــا موجــب افزایــش تعامــل و‬ ‫گردشــگری میــان دو کشــور خواهد شــد‪ ،‬اما‬ ‫در ایــران زیرســاخت های مناســبی در حــوزه‬ ‫خدمات رسانی به گردشــگران‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫این موضوع و دالیل دیگر موجب می شود که‬ ‫لغو روادید تاثیر چندانی برافزایش میزان ورود‬ ‫گردشــگران به ایران نداشــته باشد‪ .‬با انعقاد‬ ‫این تفاهم نامه‪ ،‬تنها تعداد گردشگران ایرانی‬ ‫که به روسیه سفر می کنند‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫یتــوان گفت ایــن تفاهم نامه تنها فرصت‬ ‫م ‬ ‫مناســبی برای کشــور طــرف مقابل‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬امیدواریم در دوره بعد همکاران ما بتوانند موفق تر‬ ‫و قدرتمندتر مجموعه علم وفناوری کشور را پیش ببرند‪ .‬منصور غالمی در گفت وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫دربارهاقداماتی کهدر دولتفعلیبنابهدالیلمتعددتکمیل نشدهودولتایندهبایدان هارا‬ ‫ادامهدهد‪ ،‬گفت‪:‬منتمامتالشماینبوده کهمحور کارهاوبرنامه هایمانطبقمصوبه های‬ ‫ملی باشد‪ ،‬لذا در این مدت اخیر ما هم برنامه توسعه ای داشتیم‪ .‬البته باید توجه داشت که‬ ‫در این مقطع برنامه توسعه ششم تمام می شود و قطعا برنامه های جدیدی طراحی خواهد‬ ‫شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبات بسیار مهمی در حوزه علم‬ ‫ی بوده است و مبنای ما هم اجرای ان ها بوده که در همین راستا تالش کردیم تا ان ها را‬ ‫وفناور ‬ ‫اجرایی کنیم‪.‬البتهبرخیاز اینفعالیت هادر نیمه راهاست کهبایدادامهپیدا کند‪.‬وزیرعلوم‪،‬‬ ‫تحقیقاتوفناوریباتاکیدبرتقویتحوزهعلموفناوری گفت‪:‬ماسعیداشتیمسیاست های‬ ‫کالن ملی را به سمت تقویت حوزه های علم و فناوری و همچنین هدفمندی این سیاست ها‬ ‫پیشببریم کهمتناسبباشرایطروزجامعهباشد‪.‬اودراین بارهتوضیحداد‪:‬بهتعبیردیگرباید‬ ‫ببینیم دنیا در حوزه علم و فناوری به کدام سمت می رود و ما در اینده چه انتظاری از مجموعه‬ ‫اموزش عالی و فناوری داریم‪ .‬سپس طبق ان برای همان انتظارات یک سری برنامه دقیق تهیه‬ ‫کنیم و جزو اهداف راهبردی مجموعه اموزش عالی کشور قرار دهیم‪ .‬غالمی با اشاره به رابطه‬ ‫اقتصاد قوی با توسعه علم و فناوری گفت‪ :‬در حال حاضر جهان به این قطعیت رسیده که‬ ‫پایه و اساس توسعه‪ ،‬علم و فناوری است‪ .‬اگر در برخی نقاط جهان‪ ،‬اقتصاد قوی دارند از‬ ‫طریقتوسعهوپیشرفتدر حوزهعلموفناوریبهایناقتصادقویرسیده اند‪ .‬اوافزود‪:‬اخیرا‬ ‫ل قدرت های بزرگ اقتصادی در جهان وجود دارد‪ ،‬سند‬ ‫بحث هایی در رابطه با موضوع تقاب ‬ ‫برخیاز اینتقابل هاوجوددارد کهمعتقدندرقابتمااقتصادینیست‪،‬بلکهیکنوعرقابت‬ ‫علم و فناوری است‪ ،‬زیرا این مسیر علم و فناوری است که می گوید برای کسب موفقیت از‬ ‫کداممسیربایدرفت‪.‬وزیرعلوم‪،‬تحقیقاتوفناوریدر پایانتاکید کرد‪:‬امیدواریمدر دورهبعد‬ ‫همکارانمابتوانندموفق تروقدرتمندترمجموعهعلموفناوری کشورراپیشببرند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1728

روزنامه رویداد امروز 1728

شماره : 1728
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه رویداد امروز 1727

روزنامه رویداد امروز 1727

شماره : 1727
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه رویداد امروز 1725

روزنامه رویداد امروز 1725

شماره : 1725
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه رویداد امروز 1724

روزنامه رویداد امروز 1724

شماره : 1724
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه رویداد امروز 1723

روزنامه رویداد امروز 1723

شماره : 1723
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!