روزنامه رویداد امروز شماره 1095 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1095

روزنامه رویداد امروز شماره 1095

روزنامه رویداد امروز شماره 1095

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫نرخ مشارکت در انتخابات‬ ‫چگونه بر اقتصاد کشور اثر می گذارد؟‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 27‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫ارتباط مستقیم رشد‬ ‫اقتصادی با انتخابات‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 06‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1095‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امروز‬ ‫قم‬ ‫افزایشنگران کننده‬ ‫مصرف اب‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫رویدا د قم‬ ‫قهرباصندوقمشکلی‬ ‫را حل نمی کند‬ ‫توریست درمانی قم‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪26‬‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد دق م‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫عادیواکسیناسیون‬ ‫روال‬ ‫سر گرفتهمیشود‬ ‫از‬ ‫ســال تزریــق‬ ‫بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫یــرهای از ان را‬ ‫رئیسجمهور‬ ‫شــد کــه ذخ‬ ‫بهداشــتی‬ ‫رستان مادر توسط‬ ‫معــاون‬ ‫ـرای تزریــق دز‬ ‫در اســتان بـ‬ ‫ـوم پزشــکی قم‬ ‫بیما‬ ‫دانشــگاه علـ‬ ‫ـداری کردیــم تــا‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دوم نگهـ‬ ‫ســتان بــه روال‬ ‫از بازگشــت ا‬ ‫ـیون دز دوم ان‬ ‫واکسیناسـ‬ ‫واکسیناســیون کووید‬ ‫طرح تشخیص‬ ‫ــدی ســهماهه‬ ‫عــادی‬ ‫اجرای‬ ‫طبــق زمانبن‬ ‫اینده و بر اساس‬ ‫سیامک محبی‬ ‫‪ 19‬در شرکت‬ ‫‪ ۱۹‬از هفته‬ ‫افراد انجام شــود‪،‬‬ ‫برای این‬ ‫سریع کووید‬ ‫دوم واکســنهای‬ ‫دربــاره واکســن‬ ‫تامیــن دز‬ ‫نگرانــی خاصــی‬ ‫همچنیــن توزیــع‬ ‫گاز استان‬ ‫سیامک بنابرایــن‬ ‫وارداتــی و‬ ‫ـاون بهداشــتی‬ ‫ـن ملی خبر داد‪.‬‬ ‫ـود نــدارد‪ .‬معـ‬ ‫گفت‪ :‬این بیمارســتان‬ ‫کــرهای وجـ‬ ‫قریبالوقوع واکسـ‬ ‫ـرکت گاز اســتان از‬ ‫ـم اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بیمارســتان مــادر‬ ‫ـرای‬ ‫مشــکالتی کــه بـ‬ ‫ــوم پزشــکی قـ‬ ‫ـری‪ ،‬مدیرعامل شـ‬ ‫رئیــس‬ ‫پردیســان افتتاح‬ ‫ـی بــا اشــاره بــه‬ ‫دانشــگاه عل‬ ‫علیرضــا نصیـ‬ ‫خــواب در منطقه‬ ‫کیتهای تشخیص‬ ‫درباره کمبود دز دوم‬ ‫محبـ‬ ‫ـی بــه کشــور در‬ ‫بــا ‪ 128‬تخت‬ ‫دقیق با استفاده از‬ ‫مشــکالت اخیر‬ ‫ســنهای خارجـ‬ ‫بهرهبــرداری قرار‬ ‫انجام غربالگری‬ ‫کرد‪ :‬بیشــتر‬ ‫تیرماه در چرخه‬ ‫واردات واک‬ ‫و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ـی و ســینوفارم‬ ‫مــده بــود بیــان‬ ‫ـت‬ ‫اســپوتنیک روسـ‬ ‫داد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خبر‬ ‫نخ‬ ‫روز‬ ‫ژن‬ ‫در‬ ‫کرونا بر مبنای انتی‬ ‫ســت خبری کــه‬ ‫و از‬ ‫ـای اخیــر پیشا‬ ‫واکســنهای‬ ‫کرونــا و وضعیــت‬ ‫دز دوم واکســن‬ ‫ـی ارجمنــد در نش‬ ‫هفتههـ‬ ‫سریع‬ ‫ـی واکســنهای‬ ‫ـود‪ ،‬بهویــژه انکــه‬ ‫ـرایط مــوج چهــارم‬ ‫میگیــرد‪ .‬علـ‬ ‫خوشــبختانه دز دوم برخـ‬ ‫بیمارســتان مادر‬ ‫بــه وخامــت شـ‬ ‫برخی چینــی بـ‬ ‫اصحاب رســانه از‬ ‫ســالمتی کارکنان‬ ‫دز اول نیســت‬ ‫رســیده است و‬ ‫حاشــیه بازدیــد‬ ‫بهمنظور حفظ‬ ‫دقیقــا مشــابه‬ ‫ـتان از اسفندماه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫قم‬ ‫اســپوتنیک‬ ‫ـ‬ ‫ـتان‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫به‬ ‫نارنجی اسـ‬ ‫ـالم و بیخطر و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این بیمار‬ ‫وارد میشــد کــه‬ ‫موردنیاز‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او با‬ ‫کار در محیطی سـ‬ ‫کشــور روســیه‬ ‫برگزار شــد‪،‬‬ ‫حال حاضر اماده‬ ‫بــهزودی توزیع‬ ‫اطمینــان خاطــر از‬ ‫و بایــد از‬ ‫هماهنگی دانشگاه‬ ‫کلنگ زنی شده و در‬ ‫گذشته‪ ،‬یک هزار و‬ ‫دیگــر نیز‬ ‫و‬ ‫هنگام این بیماری‪ ،‬با‬ ‫سال ‪1394‬‬ ‫از اعالم اخیر وزیر بهداشت‪ ،‬خوشبختانه در چند روز‬ ‫هدف از احداث‬ ‫ابراز خرسندی‬ ‫تشخیص به‬ ‫است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫برای کارکنان شاغل‬ ‫به تزریق دوم‬ ‫درباره کسب مجوز‬ ‫واکسن مربوط‬ ‫ـت کرونا‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫شهر کریمهاهلبیت‬ ‫اموزش پزشکی‬ ‫‪ ۷۰‬دز از این‬ ‫علوم پزشــکی استان‪ ،‬تسـ تخصصی مرکز بهداشت‬ ‫ــاده تزریــق ان‬ ‫خدمتبهمردم‬ ‫درمان و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شــده اســت و ام‬ ‫اینبیمارستان‬ ‫کارشناسان ازمایشگاه‬ ‫قم بهعنــوان یک‬ ‫ایرانی کوو برکت‬ ‫وارد اســتان‬ ‫هدف از اجــرای این‬ ‫یــح کرد‪ :‬اســتان‬ ‫دریافــت کردهاند‬ ‫واکســن‬ ‫توسط‬ ‫الوقوع واکســن ملی‬ ‫(ع) اســت‪ ،‬تصر‬ ‫پذیرفــت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫ـرادی کــه دز اول را‬ ‫بهعنوان مرکزی‬ ‫امیدواریم توزیع قریب‬ ‫قــم‪ ،‬صــورت‬ ‫ـژه در بــه افـ‬ ‫معنوی در کشور و‬ ‫در شرکتاستتا‬ ‫کشــور و بهویـ‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫اســتان شاخص‬ ‫قرارگرفته اســت‬ ‫مــه اســتانهای‬ ‫غربالگری‪،‬شناسایی‬ ‫وطنان هستیم‪.‬‬ ‫مواصالتــی کشــور‬ ‫شناساییوبابرقراری‬ ‫سینوفارم نیز گفت‪:‬‬ ‫در ه‬ ‫یــب بیشــتر هم‬ ‫کــه در چهــارراه‬ ‫اشخاصدارایعالئم‬ ‫محبی درباره واکسن‬ ‫خصوصی بهشــدت‬ ‫قــم ســبب ترغ‬ ‫ایزوله‬ ‫وسیله‪،‬‬ ‫شوند‬ ‫این واکســن‪ ،‬دز‬ ‫های‬ ‫تخصصی‬ ‫اســتان‬ ‫بدین‬ ‫به قرنطینه منتقل‬ ‫کرونایی اتاق‬ ‫واکسیناســیون باشــد‪.‬‬ ‫نیاز به مرکز درمانی‬ ‫نامه مربوط به‬ ‫برای پذیرش‬ ‫از محیط جمعی‬ ‫ـتان مادر با اشاره‬ ‫افراد اولویتدار به‬ ‫طبق شــیوه‬ ‫فاصلهگذاری‬ ‫ـود‪ .‬رئیس بیمارسـ‬ ‫کرونا را قطع کرد‪.‬‬ ‫هفته پس از دز‬ ‫ـتان قــم همچنین‬ ‫و‬ ‫طراحیشده است‬ ‫احســاس میشـ‬ ‫فاصلــه ‪ ۴‬تــا ‪۶‬‬ ‫بتوان زنجیره انتقال‬ ‫جراحی محدود‬ ‫ـز بهداشــت اسـ‬ ‫عملهــای ایــن‬ ‫دوم بایــد در‬ ‫و از این طریق‪،‬‬ ‫مدیریت در مرکز‬ ‫رایگان انجام‬ ‫رئیــس مرکـ‬ ‫ازانجاکه فعال حدود‬ ‫فــه کــرد‪ :‬اتــاق‬ ‫کرونا‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ـابقه‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫اضا‬ ‫به اینکه سـ‬ ‫شــاره به مشکل‬ ‫نخست تزریق شود و‬ ‫ارجمنــد‬ ‫جدی صورت بگیرد‬ ‫اینکه این تست به‬ ‫کامالً‬ ‫در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫ـده اســت کــه در‬ ‫طراحی شــود‪ .‬او با ا‬ ‫نشان از مشارکت‬ ‫ـت ایــن واکســن‬ ‫او بابیان‬ ‫شد اسیبشناسی‬ ‫صورتی طراحیشـ‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫اما هیچگاه به‬ ‫درمانــی همکف‬ ‫در مراکز مختلف‪،‬‬ ‫حداکثری کارکنان‬ ‫تزریــق دز نخسـ‬ ‫مادر موجب‬ ‫بیمارســتان بــه‬ ‫کاهش داشت‪،‬‬ ‫امکانات پیشرفته‬ ‫ـده در ایــن مرکــز‬ ‫بهعنوان پارکینگ‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬حضور‬ ‫ـن ‪ ۴‬هفتــه از‬ ‫در استان قم‬ ‫اجتماعی انــان دارد؛‬ ‫اســتان گذشــته‬ ‫یکپارچه و دارای‬ ‫تجربههــای کسبشـ‬ ‫تعبیه محلی‬ ‫ـاره ‪ ۴‬نوع واکسـ‬ ‫‪ 300‬پارکینگ در‬ ‫فراخوان شــده در‬ ‫مســئولیتپذیری‬ ‫یک اتاق عمل‬ ‫استفاده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـید‪ .‬محبی دربـ‬ ‫و از‬ ‫خانواده بیمار در‬ ‫ـن مرکــز حــدود‬ ‫ـتان بــه افــراد‬ ‫جمعی و حس‬ ‫حتی یک تست‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪،‬‬ ‫صفــر نرسـ‬ ‫جراحی قرار میگیرد و‬ ‫احداث بیمارستان مادر‬ ‫نــوان کــرد‪ :‬در ایـ‬ ‫بهارات هندوسـ‬ ‫باورند با شناســایی‬ ‫سهولترفتوامد‬ ‫خصوصیونبود ع‬ ‫ـت‪ ،‬بنابراین فعال‬ ‫بیمار مورد‬ ‫برای‬ ‫افزود‪ :‬واکســن‬ ‫همراهانبیمار میتوانند‬ ‫است کهموجب‬ ‫زیرا همگی بر این‬ ‫اغلباز نبوداتاق‬ ‫خطرات جلوگیری‬ ‫این واکســن نیز‬ ‫تخصیص اسـ‬ ‫وارداتی‬ ‫نظر گرفتهشده‬ ‫خارجاز اتاقعمل‬ ‫مراجعهکنندگان‬ ‫بیمارستان و بیماران‬ ‫که واردات جدید‬ ‫بسیاری اسیبها و‬ ‫نوبت به اســتان قــم‬ ‫تخصصیدرمجموعه‬ ‫فضایی‬ ‫امــکان ارتباط با‬ ‫به بهویژه ان‬ ‫اداری و خدماتی این‬ ‫مثبت میتوان از‬ ‫تنهــا در یــک‬ ‫کرونا برای مراجعین‬ ‫محمولههای جدیدی‬ ‫را ببیننــد و جراح‬ ‫بیمار‪،‬نبودسونوگرافی‬ ‫دز در دو نوبت‬ ‫مسائل در نیروهای‬ ‫جانماییاینبیمارستان‬ ‫ـه جراحــی‬ ‫عــاری از ویروس‬ ‫شده و بهزودی‬ ‫همراه‬ ‫ـه همان تعــداد‬ ‫بهصورت ویدئو‬ ‫تالش شد به این‬ ‫نمــود و محیطی‬ ‫ارجمند‪،‬بهمحل‬ ‫شد‪ .‬انجام‬ ‫نصیریضمنتشکراز‬ ‫استان قم توزیع‬ ‫یافــت کـ‬ ‫پروسـ بیمارستان و خارج از کشور‬ ‫گالیهمند بودند که‬ ‫اولویتدار تزریق‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬این منطقه‬ ‫استانها و ازجمله‬ ‫کارکنانفراهماورد‪.‬‬ ‫و ‪...‬‬ ‫خارج از‬ ‫دارد‪.‬اواضافه کرد‪:‬‬ ‫فراخوان شــده‬ ‫پردیسان اشاره و عنوان‬ ‫جدیتوجهشود‪.‬‬ ‫جنوبی از ان در‬ ‫دیگر‬ ‫(‪ )HSE‬به جهت‬ ‫دریافتمشاورهرا‬ ‫افراد‬ ‫بیمارستانمادر بهصورت‬ ‫تخصصی در منطقه‬ ‫ـن استرازنکا کره‬ ‫ـل به شــهر شــده‬ ‫محترمو بهداشت و محیطزیست‬ ‫کنفرانسبرای‬ ‫عملها دارد میشود‬ ‫مدتــی اســت تبدیـ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬واکسـ‬ ‫مجموعه درمانی‬ ‫امور ایمنی‪،‬‬ ‫خط مقدم مقابله‬ ‫امکاناتی که این اتاق‬ ‫ـم اســتانیهای‬ ‫باوجوداینکــه‬ ‫او‬ ‫بیمارستان قابلیت‬ ‫پردیسان به یک‬ ‫تخصصی و فوق‬ ‫پروتکلهای بهداشتی و‬ ‫ـی بــه برخــی هـ‬ ‫ازجمله‬ ‫حالت استاندارد این‬ ‫ـاره کرد که دستگاه‬ ‫یک مرکز درمانی‬ ‫اجرای کامل‬ ‫هــم در حالـ‬ ‫از روزهای اغازین‬ ‫تخصصیشده است‬ ‫فوق پیشرفته اشـ‬ ‫میبرد تا به اینکه در‬ ‫اســت اما فاقد‬ ‫ـرکت گاز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بستری و پاسخگویی به ‪ 250‬تا به تجهیزات‬ ‫و فوق‬ ‫ـاخت بیمارســتان‬ ‫حداقل ‪ 30‬دقیقه زمان‬ ‫وقایع قلبی عروقی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫در‬ ‫ویروس‬ ‫پذیرش ‪ 218‬بیمار‬ ‫پیشگیرانه و مراقبتی‬ ‫ـوان اینکــه در سـ‬ ‫با این‬ ‫تخصصی است و‬ ‫قابلیت رصد کلیه‬ ‫شهربرسد‪.‬رئیس‬ ‫او بــا عنـ‬ ‫ویروس‪ ،‬اقدامات‬ ‫را در بخشهای مختلف دارد‪ ،‬ونتیالتور با‬ ‫ــت‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫مادر خاطرنشان‬ ‫تخصصیداخل‬ ‫مواجهه با این‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬گف‬ ‫‪ 300‬مراجعهکننده‬ ‫تمامی افراد اعم‬ ‫رئیس بیمارستان‬ ‫یکبیمار بهمرکز‬ ‫طــرح مطالعاتــی‬ ‫منطقه پردیســان با‬ ‫ایم‪ ،‬بهگونهای که‬ ‫بیمارستان به توریست درمانی بیمار اشاره کرد‪.‬‬ ‫اطمینــان و اســایش‬ ‫یکی از دســتگاهها‬ ‫خود را لحاظ کرده‬ ‫مادر گفت‪ :‬اکنون‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از این‬ ‫ورود به شــرکت گاز‬ ‫در راســتای ایجــاد‬ ‫عمل با اســتفاده از‬ ‫با بیمارســتان‬ ‫بهیکمجموعه‬ ‫و مراجعان حین‬ ‫مطالعاتــی‬ ‫طرح توســعه این بیمارســتان نیز کرد‪ :‬در اتاق‬ ‫گرفــت‪ .‬ارجمند‬ ‫رادر طولجراحی‬ ‫حدود‪ 200‬هزار نفر‬ ‫از کارکنان شــاغل‬ ‫همانند ضدعفونی‬ ‫بدون اختصاص دارد و‬ ‫کننــدگان صورت‬ ‫استریلویکنواخت‬ ‫تراکمجمعیتی‬ ‫بــرای مراجعه‬ ‫شوند و مواردی دیگر‬ ‫تخصصیشدهاست‬ ‫رئیس بیمارستان مادر اضافه کرد‪ :‬فضایی کامال‬ ‫یک شهر مذهبی‬ ‫انعقادی ممانعت‬ ‫گیرنــده خــون‬ ‫تب سنجی می‬ ‫تخصصیوفوق‬ ‫ـت اداری‪ ،‬کاهش‬ ‫شهر قم بهعنوان‬ ‫باشد‪ .‬دیدهشده است‪.‬‬ ‫شود که از مشکالت‬ ‫اهداکننــده و‬ ‫کــرد‪ :‬درمانی‬ ‫اتاقهــا در پایان وقـ‬ ‫تاکید بر اینکه‬ ‫مرکز درمانی دیگری‬ ‫ازمایشگاه این بیمارستان به ناباروری و فراهم می‬ ‫از عمل نمیشود‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــردن محیــط و‬ ‫ایــن ســازمان‬ ‫نیاز به مراجعه به‬ ‫حداقلی کارکنــان در‬ ‫دچار عفونت پس‬ ‫مالحظــات خاصــی‬ ‫بیماران بخشــی از‬ ‫موردتوجــه‬ ‫طراحی و اینکه‬ ‫انتقال خون قم‬ ‫ـات اداری و حضــور‬ ‫دارد که یکی از طبقــات به این میکند و بیمار‬ ‫که بــرای پذیرش‬ ‫دارای‬ ‫ـتان مــادر از ابتدا‬ ‫ظــات خــاص در‬ ‫مدیرکل‬ ‫ـت‪ :‬بانوانــی کــه‬ ‫برگــزاری جلسـ‬ ‫ـه کــرد‪ :‬تعرفهای‬ ‫نازایــی اختصــاص‬ ‫کار قرار دارد‪ .‬او از‬ ‫شــان کرد‪ :‬بیمارسـ‬ ‫شــد تمــام مالح‬ ‫اســت گفـ‬ ‫ـود‪ .‬او او اضافـ‬ ‫است تعرفه مراکز‬ ‫گذشته در دســتور‬ ‫برخی تصورات‬ ‫و از کاری که باید انجام شود ارجمنــد خاطرن‬ ‫ســعی‬ ‫ـان تاکنون هزینه‬ ‫موردتوجه واقع شـ‬ ‫جلســات همچون‬ ‫نظر گرفتهشــده‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫ـدای خــون بــه این‬ ‫موضوع اختصاص دارد‬ ‫شرکت و از کلیه‬ ‫میلیارد تومـ‬ ‫ایــن بیمارســتان‬ ‫در این مرکز در‬ ‫های این بیمارستان‬ ‫بــرای اهـ‬ ‫کمیته مقابله با کرونا‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫موجب شــده تا امار‬ ‫کاربــری‬ ‫بیمارستان مادر‬ ‫تاکنــون بیش از هــزار کرونایی اتاقهای ایزوله‬ ‫ـرش در ســوئیت‬ ‫است که توسط‬ ‫مسئول و اعضاء‬ ‫مراجعــه میکننــد‪،‬‬ ‫اشــتباه‬ ‫بخش وسیعی از‬ ‫این بیماری نهایت‬ ‫های بیمار با همسـ‬ ‫درمانی خصوصی‬ ‫کمتر از یک هفته‬ ‫است و برای پذیرش‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫ســازمان‬ ‫توســط بانوان‬ ‫مسیر کنترل و مهار‬ ‫قرارداد را با بیمه‬ ‫ـاص دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمامی اقدامات در‬ ‫ســتان مادر یاداور‬ ‫شده‬ ‫اهدای خون‬ ‫دریافــت خــون‬ ‫همکاران که در‬ ‫اعالمشــده اســت و‬ ‫و زایمــان اختصـ‬ ‫بیمار‬ ‫و‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مستقرشده‬ ‫رئیس‬ ‫قدردانی‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫پیــش از‬ ‫درمان‬ ‫ـان‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ارجمند‬ ‫ـ‬ ‫ـیار‬ ‫و‬ ‫بــه بخــش زن‬ ‫مرتضی نوریان‬ ‫مبذول نمودهاند تشکر‬ ‫طراحیشــده اسـ‬ ‫متر اســت که و‬ ‫ـتان و کشــور بسـ‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫ـتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫حضور رئیسجمهور‬ ‫ـت هموگلوبیــن‬ ‫بخش حــدود ‪ 5‬هزار‬ ‫در اسـ‬ ‫تکمیلی را در دسـ‬ ‫همکاری را‬ ‫انجام میشود‪ .‬او‬ ‫بیمارستان پنجشنبه با‬ ‫میشود این است‬ ‫انهــا‪ ،‬تسـ‬ ‫ـوان در پایــه و‬ ‫بیمارستان بازدید‬ ‫مســاحت ایــن‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫شد‪ :‬این‬ ‫درمانی به ان توجه‬ ‫نخستین روز تیرماه در‬ ‫بــرای درمان بانـ‬ ‫نمایندگان بیمه از این‬ ‫پایین باشد‬ ‫معاینههای الزم‬ ‫تجهیزات موردنیاز‬ ‫امضاشده در توریست‬ ‫مجاری افتتاح و از‬ ‫کشورهای دیگر پذیرش‬ ‫اقایی ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از مصاحبه و‬ ‫ـتانداردهای بینالمللــی‬ ‫سوخت مایع‬ ‫تمامــی‬ ‫برای بستن قرارداد‬ ‫بهصورت‬ ‫بدون اینکه هیچ‬ ‫ـت انجام و‬ ‫نیست توریست از‬ ‫تائیــد ســالمتی‬ ‫کردند و فرمهای اولیه‬ ‫افتتاح جایگاه‬ ‫اسـ‬ ‫برداریقرارمیگیرد‪.‬‬ ‫و تائیــد وضعیـ‬ ‫محل انجام میشــود‬ ‫همه بیمــاران که الزم‬ ‫ـک در صــورت‬ ‫ــس از بررســی‬ ‫توریســتها از دیگر شهرهای چرخهبهره‬ ‫رئیس بیمارستان‬ ‫توســط پزشـ‬ ‫این‬ ‫این میشــود تــا‬ ‫اهدایــی انهــا‬ ‫بانــوان پ‬ ‫ـود میتوانند این‬ ‫تردد داشته باشد‪.‬‬ ‫میتواننــد تــا ‪۳‬‬ ‫ـت کــه موجــب‬ ‫خلجی ورجانی‬ ‫جســمانی‪ ،‬خــون‬ ‫درمانی دارد بتواند شـ‬ ‫در ان محدوده‬ ‫مناســب انهــا‪،‬‬ ‫کنند‪ .‬کامــل‬ ‫بخشهای پاراکلینیک محلی اسـ بیمارانی که بیمه پایه و‬ ‫ـرکل انتقــال خــون‬ ‫جســمانی‬ ‫اشاره کشورباشد‪.‬‬ ‫خــون‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫میشــود‪ .‬مدیـ‬ ‫سهولت بهویژه‬ ‫استفاده کند‪ .‬او با‬ ‫های نفتی منطقه‬ ‫مادر‬ ‫ـار در ســال اقــدام بــه اهدای مشــارکت دریافــت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫و مصاحبههای‬ ‫خدمات این بیمارستان‬ ‫ملی پخش فراورده‬ ‫بـ‬ ‫تردد افراد بسیاری‬ ‫کرد‪ :‬در معاینات‬ ‫فــزود‪ :‬میانگین‬ ‫مدیر شرکت‬ ‫بخش در طبقه از‬ ‫یک باب جایگاه‬ ‫مرتضــی نوریــان ا‬ ‫حداکثر قم تاکید‬ ‫اگر مشخص شود‬ ‫و بهرهبــرداری از‬ ‫برای مراجعین تالش شد این‬ ‫خون در کشــور‬ ‫گفت‪ :‬با افتتاح‬ ‫شده توسط پزشک‬ ‫دسترسی‬ ‫ـان‪ ،‬تعداد مجاری‬ ‫بانوان برای اهدای‬ ‫قــم‬ ‫در این انجام‬ ‫دارای کمخونی و‬ ‫محور قم ‪ -‬ورجـ‬ ‫مشــارکت بانوان قــم‬ ‫مراجعهکننــده‪،‬‬ ‫ضــه ســوخت در‬ ‫باب رســید‪ .‬ســید‬ ‫عر‬ ‫نسبت کــه فــرد‬ ‫پنــج درصــد و‬ ‫ازنظر جســمانی‬ ‫ـع اســتان به ‪62‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درصد است که‬ ‫یــا اینکه‬ ‫ضــه ســوخت مایـ‬ ‫منظــوره بنزین «‬ ‫بین سه تا چهار‬ ‫عر‬ ‫پایینتــر یــا فشــار پایین و نــدارد‪ ،‬دریافت خون‬ ‫جایــگاه تک‬ ‫امر‬ ‫شــرفته بســیار‬ ‫ــت مناســب را‬ ‫محمــود طاهــری گفت‪ :‬مساحت ‪ 1000‬مترمربع با‬ ‫کشــورهای پی‬ ‫جمعیــت وضعی‬ ‫بــه‬ ‫ورجانی» در زمینی به‬ ‫برگزاری این طرحها‬ ‫اینکــه نیمــی از‬ ‫انجام نمیشود‪.‬‬ ‫استانقماحداثشده‬ ‫خلجی‬ ‫ــت‪ .‬او بابیــان‬ ‫مــه از انها‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شــرایط بــرای‬ ‫بخشخصوصیدر‬ ‫اس‬ ‫ـکیل میدهنــد ادا‬ ‫در کشورها‬ ‫برشــمردن برخــی‬ ‫و چاپ در کشور‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫مخــزن ‪ 45‬هزار‬ ‫را بانــوان تشـ‬ ‫گرفتن صنعت نشر‬ ‫او بــا‬ ‫تمــام افــراد در‬ ‫جایگاه دارای دو‬ ‫کشــور‬ ‫یافته مانند هلند‬ ‫موجب جان‬ ‫ـون ادامــه داد‪:‬‬ ‫به افراد دوستدار‬ ‫ـت‪ .‬او افــزود‪ :‬این‬ ‫کشورهای توسعه‬ ‫روز به ‪ 300‬خودرو‬ ‫چراکه در این طرحها‬ ‫اهــدای خـ‬ ‫اسـ‬ ‫دارای ســالمت‬ ‫داد‪ :‬در‬ ‫که در طول شبانه‬ ‫ـد اهداکننــدگان‬ ‫شده است‬ ‫ـا ‪ ۶۰‬ســال کــه‬ ‫صورت مستقیم‬ ‫لیتری بنزین است‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصـ‬ ‫ادامــه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ســنین ‪ ۱۸‬تـ‬ ‫تازههای نشر به‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬کیلوگرم‬ ‫و فرانســه‬ ‫کنــد‪ .‬طاهــری در‬ ‫کتاب برای خرید‬ ‫کتابفروشــان قم با‬ ‫ـد کــه بــا توجــه‬ ‫تحرکــی هــم در‬ ‫سوخترســانی می‬ ‫بوده و وزن انها‬ ‫شــکیل میدهنـ‬ ‫اتحادیه ناشــران و‬ ‫بنزین با ‪ 4‬تلمبه و‬ ‫و از ســوی دیگــر‬ ‫ســتان کامل‬ ‫را بانــوان ت‬ ‫خــون داشــته‬ ‫رئیــس‬ ‫‪ 2‬ســکوی عرضه‬ ‫طرح بهارانه کتاب‬ ‫یارانــه میدهــد‬ ‫ذخایــر خونــی ا‬ ‫تواننــد اهــدای‬ ‫نشر ایجاد میکند‪.‬‬ ‫این جایگاه دارای‬ ‫استقبال خوب مردم از‬ ‫نفراشتغالزایی‬ ‫نباشــد‪ ،‬می‬ ‫اهمیــت حفــظ‬ ‫حوزه‬ ‫ــن اســت کــه‬ ‫در‬ ‫‪5‬‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کتابفروشیها و‬ ‫قــم در این طرح‬ ‫بــه‬ ‫ـوب‪ ،‬مشــارکت‬ ‫اشاره‬ ‫دارایهشتنازل‬ ‫درخواســت مــا ای‬ ‫کتابفروشــان قــم‪،‬‬ ‫کتابفروشــی از‬ ‫وضعیــت مطلـ‬ ‫بخشهــای دیگــر‬ ‫درمجموع‬ ‫دارد‪ .‬باشــند و‬ ‫اتحادیــه ناشــران و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪۸۱ :‬‬ ‫و کشــور در‬ ‫ـک روز در ســال‬ ‫ـع بــا راهانــدازی‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫اهمیــت بســیار‬ ‫ـدای خــون را بــه یـ‬ ‫رئیــس‬ ‫در این طرحها با‬ ‫ـوده و بهطورقطـ‬ ‫داشتند که درمجموع‬ ‫(تــاالر پذیرایی‪،‬‬ ‫ـوان در ایــن امــر‬ ‫مندان به مشارکت‬ ‫نمـ‬ ‫ـاس ایــن اهـ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫ـات رفاهی ازجمله‬ ‫مشارکت‬ ‫بانـ‬ ‫فروش رساندند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬عالقه‬ ‫قم افزود‪ :‬بر اسـ‬ ‫عضو این طرحهای‬ ‫نکننــد‪ .‬نوریــان‬ ‫ـن مجتمع خدمـ‬ ‫قالب این طرح به‬ ‫ایجادشدهافزایش‬ ‫ـرکل انتقــال خون‬ ‫ـوزن‪ ،‬محــدود‬ ‫ایـ‬ ‫کتابفروشیهای‬ ‫سیســی خون‬ ‫ریال کتاب در‬ ‫و‪)...‬سطحاشتغال‬ ‫مدیـ‬ ‫تمدیــد ‪ ۲‬روزه این‬ ‫مراجعه به‬ ‫ـده‪ ،‬تــرس از سـ‬ ‫ـدای خــون‪۴۵۰ ،‬‬ ‫ـدی بــرای خریــد‬ ‫رستوران‪ ،‬کارواش‬ ‫خرمی با اشــاره بــه‬ ‫ارزیابیهــای انجامشـ‬ ‫هــر بار اهـ‬ ‫تواننــد از یارانــه نقـ‬ ‫شــود کــه ایــن‬ ‫حمیــد‬ ‫خردادماه جاری‬ ‫احســاس عدم‬ ‫فصلــی‪ ،‬می‬ ‫ـده دریافــت می‬ ‫ادامه داد‪ :‬این طرح‬ ‫ـف و بیحالی‪،‬‬ ‫این طرح کــه از ‪۱۷‬‬ ‫خواهدیافت‪.‬‬ ‫از اهداکننـ‬ ‫استفاده کنند‪ .‬خرمی‪،‬‬ ‫تــرس از ضعـ‬ ‫مایعــات‪ ،‬طی‬ ‫طــرح افــزود‪:‬‬ ‫داشــت بــه دلیــل‬ ‫از بیمار شــدن و‬ ‫ستگاه تولید‬ ‫ـون بــا نوشــیدن‬ ‫دانشگاهی و همچنین‬ ‫کتاب‬ ‫خردادمــاه ادامــه‬ ‫جســمانی‪ ،‬تــرس‬ ‫حجــم از خـ‬ ‫کشف ‪ ۴۰‬د‬ ‫کتابهای عمومی‪،‬‬ ‫تامین میشود‪.‬‬ ‫اغــاز و تــا ‪۲۳‬‬ ‫توانایــی‬ ‫تمدید شــد‪ .‬او با‬ ‫تــی اســت کــه‬ ‫دوباره در بدن‬ ‫کتابهای اموزشی‪،‬‬ ‫شامل‬ ‫ازجملــه موضوعا‬ ‫ـوب مردم تــا امــروز‬ ‫یجیتال غیرمجاز‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫نوجوان میشود اما‬ ‫ـدای خــون هیــچ‬ ‫کمخونــی‬ ‫اســتقبال خـ‬ ‫فروشیهای استان‬ ‫بانــوان در امــر‬ ‫رمز ارز د‬ ‫تهــران‪ ،‬کودک و‬ ‫شماره شابک‪ ،‬دارای‬ ‫ـد بــر اینکــه اهـ‬ ‫مشــارکت پاییــن‬ ‫مشارکت باالی کتاب‬ ‫ـن اســتان پــس از‬ ‫او بــا تاکیـ‬ ‫اموزشی‪،‬افست‪،‬فاقد‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موجــب‬ ‫اشاره به‬ ‫مبلــغ فــروش‪ ،‬ایـ‬ ‫‪ ۸۳‬کتابفروشــی‬ ‫نوریــان افزود‪:‬‬ ‫برق قم گفت‪۴۰ :‬‬ ‫ـرای اهداکننــده‬ ‫بانک اطالعاتی‬ ‫پنجمین استان کمک‬ ‫ـون شــده اســت‪.‬‬ ‫هشت ازنظــر‬ ‫گفــت‪ :‬قــم بــا‬ ‫ـرکت توزیع نیروی‬ ‫عارضــهای بـ‬ ‫کتابهایی که در‬ ‫اصفهان و فارس‪،‬‬ ‫ســاختاری بدن اقایان‬ ‫در ایــن طــرح‬ ‫اهــدای خـ‬ ‫فروختهشدهوهمچنین‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫ـان رضــوی بــا ‪۱۱۲‬‬ ‫اهدای خــون بانوان‬ ‫غیرقانونی در عملیات‬ ‫خرمی شابک غلط و‬ ‫خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مشمول‬ ‫دلیل تفاوتهای‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اند‪،‬‬ ‫ـران بــا ‪ ۱۳۵‬و خرا‬ ‫درصداز کتاب‬ ‫ایران ثبتنشده‬ ‫ـال گذشــته امــار‬ ‫بهارانه‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫رمز ارز دیجیتــال‬ ‫ـال ‪ ۹۸‬بــه‬ ‫ـتانداردهای بینالمللی‬ ‫پــس از تهـ‬ ‫خانه کتاب و ادبیات‬ ‫دســتگاه تولید‬ ‫در سـ‬ ‫فروشــیهای عضو‬ ‫فــروش ایــن طــرح را بــه خــود مشارکتکننده در طرح‬ ‫ضبط شــد‪ .‬مهدی‬ ‫ـد نســبت به سـ‬ ‫صــد از کل مبلــغ‬ ‫ـوان‪ ،‬ازنظر اسـ‬ ‫گام اساسی برای‬ ‫بیشــترین کتاب‬ ‫اســتان کشــف و‬ ‫ــتان یــک درصـ‬ ‫اینکه فروشــگاه‬ ‫روند در و بانـ‬ ‫ـران و در‬ ‫برگزاری این طرحها‬ ‫ـه بار میتوانند‬ ‫کتابفروشــی‬ ‫شــت زنی در این‬ ‫طرح نمیشوند‪.‬‬ ‫در اس‬ ‫تولید ارز دیجیتال‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان‬ ‫ـس اتحادیــه ناشـ‬ ‫بار و بانوان سـ‬ ‫امیدواریــم این‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫گ‬ ‫زیرســاخت این‬ ‫این تعداد دستگاه‬ ‫اختصــاص داده‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫اقایان چهار‬ ‫یــش یافــت که‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫فرو‬ ‫به‬ ‫اهدای خون کنند‪.‬‬ ‫ایــن طــرح را‬ ‫اهنینپنجه افزود‪:‬‬ ‫پرفروشترین کتاب‬ ‫توســعه فرهنگی‬ ‫افزا‬ ‫اساس اخرین امار‬ ‫مشــارکت بیشــتر بانوان‬ ‫کارخانه اجرپزی‬ ‫رســیدن به‬ ‫ســال اقدام به‬ ‫ـاب قــم بهعنــوان‬ ‫قم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫نیروی انتظامی از یک‬ ‫ـال جــاری نیز بــا‬ ‫بوده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ســالمت در طول‬ ‫صد از کتـ‬ ‫کتابفروشان‬ ‫با حضور عوامل‬ ‫سـ‬ ‫همچنیناز‪ ۲‬واحد‬ ‫این طرح در کشــور‬ ‫ـتان دارای ‪ ۱۰‬در‬ ‫بابیان اینکه حفظ‬ ‫قدیمقم‪-‬تهرانو‬ ‫این طرح‪ ،‬ایــن اسـ‬ ‫حاضــر در‬ ‫ادامــه یابد‪ .‬او‬ ‫غیرفعالدر جاده‬ ‫ســامانه‬ ‫این طرح‪ ،‬هشت‬ ‫کشف و ضبط شد‪ .‬او‬ ‫فروشیهای حاضر در‬ ‫روستای طایقان قم‬ ‫کل کتاب‬ ‫مسکونی در‬ ‫با استفاده از برق‬ ‫مورد کشفشده‬ ‫خــــبر‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در هر سه‬ ‫برق‪ ۱۶۵‬خانوار‬ ‫های رمز ارز‪ ،‬معادل‬ ‫غیرمجاز از دستگاه‬ ‫مصرفمیکردند‪.‬‬ ‫متقاضیان مسکن اقدام‬ ‫را‬ ‫روابط عمومی‬ ‫انتقال‬ ‫همــراه بــا ســتاد‬ ‫جدید امیرکبیر در‬ ‫ـتان‪ ،‬شــهرداری قــم‬ ‫عملکرد‬ ‫ملی از شــهر‬ ‫مدیریــت اسـ‬ ‫قــم از ثبتنــام‬ ‫ـال در کمیتههای‬ ‫خابرات منطقه قم‬ ‫اســتاندار‬ ‫به قم عملیاتی‬ ‫ـتان و عضویت فعـ‬ ‫اســتان مرکزی‬ ‫انتخابــات اسـ‬ ‫ـزار نفــر از اهالی‬ ‫کمیته اطالعرســانی و‬ ‫م‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳‬هـ‬ ‫ســتاندار قم ابراز‬ ‫ـه‬ ‫این ســتاد ازجملـ‬ ‫ررسی قرار گرفت‬ ‫شــده است‪ .‬ا‬ ‫ـام جدیــد طــرح‬ ‫مختلف‬ ‫وظایفوماموریتهای‬ ‫قــم در ثبتنـ‬ ‫ـرد بــا تســریع در‬ ‫موردب‬ ‫و کمیتهپشتیبانی‬ ‫تمامیظرفیتهای‬ ‫امیــدواری کـ‬ ‫تبلیغات‬ ‫ســکن خبــر داد و‬ ‫با تمام تــوان اجرا‬ ‫برلزوماستفادهاز‬ ‫منطقهو کارشناسان‬ ‫اقدام ملی م‬ ‫ـاق اراضــی ملی‬ ‫بهپیــش بــرده و‬ ‫قم‬ ‫شهردار‬ ‫مخابرات‬ ‫انتخابات‬ ‫تصویــب الحـ‬ ‫را‬ ‫ـده‬ ‫دیدار حاجعینیمدیر‬ ‫محــول شـ‬ ‫ـریع در تصویــب‬ ‫برای برگزاری باشکوه‬ ‫همچنیــن اســتفاده‬ ‫مسی‬ ‫هیئت همراه در‬ ‫خواســتار تسـ‬ ‫ـاری در زمینه تامین‬ ‫ـت‪ .‬ســقائیان نــژاد‬ ‫مجموعه شهرداری‬ ‫منطقه با بیدخام و‬ ‫ـی و عــدم هرگونه‬ ‫‪ ۵۶۰‬هکتـ‬ ‫نمــوده اسـ‬ ‫هکتــار از اراضــی‬ ‫مجموعه شهرداری در‬ ‫روابط عمومی این‬ ‫حفظ اصــل بیطرفـ‬ ‫دیدار کهباحضور‬ ‫الحــاق ‪۵۶۰‬‬ ‫ملــی در اســتان‪،‬‬ ‫تمامی ظرفیتهای‬ ‫انجامشد‪.‬در این‬ ‫پیشــرو بــا‬ ‫تاکید کرد‪ .‬ســید‬ ‫ــاز طــرح اقــدام‬ ‫برای پاسخگویی به‬ ‫از‬ ‫تابعه‬ ‫قم‬ ‫کامل‬ ‫منطقه‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫موردن‬ ‫عمومی‬ ‫سازمان‬ ‫مخابرات‬ ‫نامزد یا ائتالف‬ ‫عالی زمیــن‬ ‫نداشــته باشد‪ .‬او‬ ‫ـای ادارات روابط‬ ‫پردیسان‬ ‫مناطق هشتگانه و‬ ‫حمایت از‬ ‫ســت در شــورای‬ ‫ســیزدهمین دوره‬ ‫این زمینه وجود‬ ‫و بیدخــام و روسـ‬ ‫حوزه ستاد‪،‬‬ ‫انتخابــات را مورد‬ ‫شــد‪ .‬بهرام سرم‬ ‫ســقائیان نژاد در استانه‬ ‫مشــکلی در‬ ‫ـاج عینــی‬ ‫عملکردروابطعمومی‬ ‫نام مرحله جدید‬ ‫بهتر و باشــکوهتر‬ ‫این نیاز‬ ‫الحــاق روســتای‬ ‫مرتضی‬ ‫حـ مخابراتایرانانجامشد‬ ‫همزمان با ششمین‬ ‫تاکنــون و در ثبت‬ ‫بــرای برگــزاری‬ ‫ـران بــه موضــوع‬ ‫بینیهــای الزم برای‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫ریاست جمهوری که‬ ‫های دهگانــه راهبرد‬ ‫شرکت‬ ‫شهرســازی ایـ‬ ‫ســتان بیش از ‪۱۳‬‬ ‫ـرارداد و افــزود‪ :‬پیش‬ ‫بیان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫قــم در شــاخص‬ ‫انتخابات‬ ‫شهرقموانتخابات‬ ‫ملی مســکن در ا‬ ‫تاکیــد قـ‬ ‫شهر قم اشاره و‬ ‫و در شــعب اخذ‬ ‫مخابــرات منطقــه‬ ‫شوراهایاسالمی‬ ‫طرح اقدام‬ ‫گزارشــی از فرایند‬ ‫جمکران به‬ ‫کردهاند که با الحاق‬ ‫در روز انتخابات‬ ‫دورهانتخابات‬ ‫ـی از خواســتهها‬ ‫گرفت‪ .‬در این دیدار‬ ‫رهبری در اســتان قم‬ ‫خدماترســانی‬ ‫در سامانه ثبتنام‬ ‫ـران بــه قــم یکـ‬ ‫حوزههای مختلف با‬ ‫موردبررســی قرار‬ ‫مجلس خبرگان‬ ‫مخابراتمنطقهقمدر‬ ‫کــه هزار نفر‬ ‫الحــاق جمکـ‬ ‫توانیم پاســخگوی‬ ‫پشــتیبانیهای الزم در‬ ‫میــاندورهای‬ ‫ـی ان روســتا بــود‬ ‫لهروابطعمومی‬ ‫لزوم تالش در جهت‬ ‫شــده به قــم می‬ ‫توسطشهرداریقم‬ ‫رای و‬ ‫ـارات مــردم و اهالـ‬ ‫عملکردیکسا‬ ‫امده اراضــی یاد‬ ‫پیشرفتارتباطاتبین‬ ‫خواهد شد‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫استاندار قم همچنین در‬ ‫ستادانتخاباتاستان‬ ‫و انتظـ‬ ‫پیگیریهایبهعمل‬ ‫همچنینراهکارهای‬ ‫شــور و مشارکت‬ ‫انتخابات هماهنگی‬ ‫انتظارات مردم باشیم‪.‬‬ ‫مشارکت فعال و‬ ‫برگزار شــهروندان برای حضور پر‬ ‫خوشبختانهباتالشو‬ ‫سال‪ 1399‬و‬ ‫ـال‪ 1400‬موردنقد‬ ‫جــارب نامزدهای‬ ‫راه و شهرسازی و‬ ‫است‪ .‬او بار دیگر لزوم‬ ‫ــد‪ .‬او همچنین‬ ‫مخابرات در چشمانداز سـ‬ ‫دعوت‬ ‫تمامی ظرفیتهای‬ ‫ـاس تخصص و ت‬ ‫از اقدامات وزیر‬ ‫حرفهای انجامشده‬ ‫ســید و نهایی ش‬ ‫انتخابات را از وظایف‬ ‫ـالمی بر اسـ‬ ‫این نشست‬ ‫مشــتریان و‬ ‫انتخابات‪ ،‬بر بســیج‬ ‫ســت بیدخام دو‬ ‫به ســرانجام ر‬ ‫ـورای متخصــص و‬ ‫ایران درباره الحاق‬ ‫شهروندان و حضور در‬ ‫بر اســاس ثبتنام‬ ‫داد‪ :‬شــوراهای اسـ‬ ‫گرفت‪ .‬در ادامه این نش‬ ‫فعال در‬ ‫ـام پذیرد تا یک شـ‬ ‫جهتگیری سیاسی و‬ ‫سازمان شهرسازی‬ ‫متقاضیان مســکن‬ ‫یاداور شــد و ادامه‬ ‫دانست و گفت‪:‬‬ ‫سازنده شورا و پویا‬ ‫و بررســی قرار‬ ‫شهروندان و انجـ‬ ‫مخابرات ایــران را‬ ‫مسکن مجموعه‬ ‫قم بدون هیچگونه‬ ‫اسالمی بر ملت‬ ‫شهردار شــهر را‬ ‫به کثرت‬ ‫همکاری و تعامل‬ ‫دولتی تقدیر کرد‪.‬‬ ‫عمومی شــرکت‬ ‫شهرداری‬ ‫حلقه واسط ارتباط‬ ‫طرح اقدام ملی‬ ‫در و حق جمهوری‬ ‫ایجاد و با رویکرد‬ ‫خاص تاکید کرد‪.‬‬ ‫انتخابات گذشته‪ ،‬شاهد‬ ‫یــت کاری روابط‬ ‫‪ ۶۳‬هکتار از اراضی‬ ‫گرفته در سامانه‬ ‫عمران‪،‬ابادانیوتحول‬ ‫شــهر در حقیقت‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تمامی‬ ‫از نامزد یا ائتالف‬ ‫اولو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫ـت‬ ‫ریزی استان برای‬ ‫همچون‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫عنوان‬ ‫ـهری‬ ‫توسعه‪،‬‬ ‫حمایت‬ ‫برکات نظام مقدس‬ ‫مجموعه با یاری خداوند‬ ‫عرصه مدیریت شـ‬ ‫ـازی و اطالعرســانی‬ ‫شهرداری‪،‬مسیر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برنامه‬ ‫خواهیم بود که‬ ‫ضــور انــان در‬ ‫ـات را از اصلیترین‬ ‫سراسر کشوربایددر‬ ‫مستندسـ‬ ‫اعالم امادگی کامل‬ ‫حداکثری در انتخابــات‬ ‫توجه داد و‬ ‫یکشهرمیتوانند‬ ‫مناطقمخابراتی‬ ‫قم انتخابـ‬ ‫هموار شود‪ .‬او با‬ ‫کنندهراهومسیرپیشرفت ح شوراهاست کهشهروندان‬ ‫افزایش حضــوری‬ ‫و خدمتگزار برای‬ ‫روابطعمومیهای‬ ‫شهر‬ ‫کنند‪ .‬در این دیدار‬ ‫خدمات در راستای‬ ‫جمهوریاسالمیوتعیین‬ ‫انتخاب افراد کارامــد‬ ‫ملت طریق‬ ‫موارد اهتمام جدی‬ ‫امور شهر خود تاثیرگذار باشند‪ .‬شهرداری قم برای ارائه‬ ‫افــزود‪ :‬با حضور‬ ‫ـت‪ :‬از ثمــرهی ان‬ ‫سال ‪ 1400‬در این‬ ‫سطحی وسیع در‬ ‫مخابرات منطقه قم نیز‬ ‫در انتخابات گفـ‬ ‫شــور دانســت و‬ ‫مان خواهد بود‪.‬‬ ‫نهادی تخصصی‬ ‫رای‪ ،‬هم در‬ ‫و ابادانــی ک‬ ‫همگانی حضــور‬ ‫شهر و ایران اسالمی‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫شورای اسالمی شهر را‬ ‫پای صندوقهای‬ ‫مشــارکت‬ ‫ـی در مجموعــه‬ ‫عزیزاللهی‪،‬‬ ‫روابط عمومیها‬ ‫شهردار قم‪،‬‬ ‫ایران اسالمی در‬ ‫و اذعان داشــت‪:‬‬ ‫ریزیهــای انتخاباتـ‬ ‫مشکالتی که در‬ ‫شریف‬ ‫همسرنوشت کشور‬ ‫شــهری دانســت‬ ‫ابتــدای برنامه‬ ‫اشاره به کمبودها و‬ ‫نظامتقویتشدهو‬ ‫و اثرگذار در امور‬ ‫حمایت از روابط‬ ‫با‬ ‫شهر میبایست‬ ‫مدیران مناطق را در‬ ‫مشروعیت‬ ‫رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫شوراهای اسالمی‬ ‫جــود دارد نقــش‬ ‫و با انتخاب انان‬ ‫انتخاب اعضای‬ ‫ـزود‪ :‬روابط عمومی‬ ‫و‬ ‫به دست مردم‬ ‫عنــوان کــرد و افـ‬ ‫شوراهای اسالمی‬ ‫عمومیهــا حیاتی‬ ‫اهمیت انتخابات‬ ‫را جهت پیشــبرد‬ ‫ســقائیان نژاد‬ ‫قم‪ ،‬تمام توان خود‬ ‫مخابرات منطقه‬ ‫انجامخواهدداد‪.‬‬ ‫شرکتمخابراتایران‬ ‫اهداف‬ ‫توری‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫سال امکان اهدای‬ ‫بانوان تا‪ ۳‬بار در‬ ‫خوندارند‬ ‫‪۱۷‬میلیاردریالدر‬ ‫تابفروشیهایقم‬ ‫ک‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫بیمارستان مادر توسط‬ ‫رئیس جمهور افتتاح می شود‬ ‫‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫‪04‬‬ ‫صدای پای خشکسالی منابع اب را به لرزه دراورد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ست درمانی قم‬ ‫‪03‬‬ ‫ارانه کتابفروختند‬ ‫طرحبه‬ ‫داریبرایبرگزاری‬ ‫هایمجموعهشهر‬ ‫فادهازتمامظرفیت‬ ‫است‬ ‫نتخاباتباشکوه‬ ‫ا‬ ‫نام‪ ۱۳‬هزار قمی‬ ‫ثبت‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫در طرح‬ ‫استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت های مجموعه‬ ‫شهرداری برای برگزاری‬ ‫انتخابات باشکوه‬ ‫در این انتخابات همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند‪،‬‬ ‫ممکن است در بررسی احراز صالحیت ها‪ ،‬ظلمی صورت گرفته‬ ‫باشد‪ ،‬در جریان تبلیغات انتخاباتی که در این مدت ما شاهد ان‬ ‫بودیم‪،‬حتم ًاظلم هایفراوانیرخدادهاست‪.‬رئیس جمهورتصریح‬ ‫کرد‪ :‬همه ما باید خودمان را موظف بدانیم به رفع و جبران ان‬ ‫ظلم ها و این کار هم شدنی است‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫معاونبهداشت و درمانبنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫همسرانشهداوهمسران‬ ‫جانبازانباالی‬ ‫‪ 50‬درصد واکسینه‬ ‫می شوند‬ ‫صفحه اخر‬ ‫شکارحیوانات‬ ‫با مجوز برای پر کردن‬ ‫ویترینباغ وحش ها‬ ‫‪01‬‬ ‫من رای‬ ‫میدهم‬ ‫‪08‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫انصراف «زاکانی» از انتخابات‬ ‫به نفع رئیسی‬ ‫تا انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد تنها ‪ 1‬روز دیگر باقی‬ ‫است؛ انتخاباتی که می تواند سرنوشت این‬ ‫سرزمین را تعیین کند‪ .‬گرفتاری های معیشتی‬ ‫و نگرانی های ناشی از کرونا برخی از هم وطنان‬ ‫را برای مشارکت حداکثری پای صندوق های‬ ‫رای مردد کرده است‪ .‬در مقابل اما بسیاری‬ ‫از مردم معتقدند حضور در انتخابات نه یک‬ ‫وظیفه‪ ،‬بلکه حق میهنی تمام شهروندان‬ ‫ایران زمیناست‪.‬‬ ‫یکی از راه های حفظ‬ ‫جمهوریت نظام دادن‬ ‫«رای صحیح» است‬ ‫گالیه ها را باید کنار بگذاریم و‬ ‫پای صندوق رای حاضر شویم‬ ‫اگهیبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید ‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫‪400-2-94‬‬ ‫انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان‬ ‫جاری‬ ‫‪12.879.319.080‬‬ ‫‪516.379.000‬‬ ‫‪400-2-62/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری و توسعه تاسیسات اب و‬ ‫خدمات مشترکین منطقه کوهپایه‬ ‫جاری‬ ‫‪14.868.910.410‬‬ ‫‪536.067.000‬‬ ‫‪400-2-63/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری و امور مشترکین و خدمات‬ ‫عمومی منطقه گلپایگان‬ ‫جاری‬ ‫‪27.809.776.842‬‬ ‫‪924.293.000‬‬ ‫‪400-2-64/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری از شبکه توزیع اب و امور‬ ‫مشترکین منطقه جلگه‬ ‫جاری‬ ‫‪7.201.359.580‬‬ ‫‪306.040.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تاساعت ‪ 15:00 :‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/04/12‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/04/13‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ (031 -36680030-8 :‬داخلی ‪) 334‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/27 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫حیف است ظریف ستیزان‬ ‫جای ظریف را بگیرند‬ ‫کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت‪:‬‬ ‫حیــف اســت کــه در جشــن احیــای برجــام و‬ ‫دست افشــانی پایان تحریم‪ ،‬دوبــاره ملک و ملت را‬ ‫به مخالفان توافق و مشتاقان انزوا بسپاریم‪.‬‬ ‫عبدالناصــر همتــی در حســاب کاربــری خــود در‬ ‫توییتــر نوشــت‪«:‬تاریخ مــا را بــا حســرت نوشــته اند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حسرت نابهنگامی ؛ حیف است که در جشن احیای‬ ‫برجام و دست افشــانی پایان تحریم‪ ،‬دوباره ملک و‬ ‫ملت را به مخالفان توافق و مشتاقان انزوا بسپاریم‪.‬‬ ‫حیف است که دوباره شعارزدگی ها جای عملگرایی‪،‬‬ ‫فســتیزان جای‬ ‫یهــا جــای مذاکره و ظری ‬ ‫ماجراجوی ‬ ‫ظریف را بگیرند‪».‬‬ ‫‏باید قدرشناس زمان‬ ‫شناسی مهرعلیزاد ‬ه بود‬ ‫یکفعالسیاسیاصالحطلب گفت‪:‬‏بایدقدرشناس‬ ‫زمانشناسیوحسمسئولیتاقای⁩‫مهرعلیزاده‬⁧ بود‪.‬‬ ‫محمدعلــی ابطحــی در توئیتــی نوشــت‪:‬انصراف‬ ‫دوستعزیزممحسنمهرعلیزادهازادامه کاندیداتوری‪،‬‬ ‫رشــادت و بلوغ سیاسی و تعیین کننده بود‪.‬‏قدرشناس‬ ‫این زمان شناسی و حس مسئولیت اقای⁩‫مهرعلیزاده‬⁧‬ ‫بایدبود‪.‬‬ ‫نشست هماهنگی ستاد‬ ‫مرکزی نظارت با هیات های‬ ‫نظارت بر انتخابات‬ ‫برگزار شد‬ ‫نشســت هماهنگــی ســتاد مرکــزی نظــارت بــا‬ ‫تهــای نظــارت بــر انتخابــات با حضور ســیامک‬ ‫هیا ‬ ‫ره پیــک‪ ،‬حجت االســام اژه ای‪ ،‬صادقــی مقــدم و‬ ‫موســوی اعضای هیــات مرکزی نظارت بــر انتخابات‬ ‫و شــورای نگهبان در محل ســتاد نظارت بر انتخابات‬ ‫شــورای نگهبــان برگزار شــد‪.‬به گــزارش ایســنا در این‬ ‫نشســت‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین محســنی‬ ‫اژه ای گفــت‪ :‬یقینــا بــه فضــل الهی با غیــرت ملی و‬ ‫احساس دینی مردم‪ ،‬روز ‪ ۲۸‬خرداد علیرغم خواست‬ ‫بدخواهــان روز حضــور پرشــور مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تجربــه ثابــت کــرده که مــردم وظیفه شــناس و زمان‬ ‫شناس هستند‪.‬وی افزود‪ :‬کسانی که امنیت انتخابات‬ ‫را برقرار می کنند‪ ،‬کار بســیار فشــرده ای در این چند‬ ‫روز دارند که جا دارد که از انها تشکر کنم‪.‬همه باید‬ ‫با دقت و هوشیاری وظیفه حفظ امنیت انتخابات را‬ ‫انجام دهند‪.‬باید دقت الزم را داشــت و اگر مشکلی‬ ‫کوچکی هم در روند انتخابات پیش امد‪ ،‬باید سریعا‬ ‫حــل شــود‪.‬معاون اول قــوه قضاییه گفــت‪ :‬با دقت‬ ‫هایی که شورای نگهبان در فرایند انتخابات تاکنون‬ ‫داشته و با رعایت دقیق قانون وظایف خود را انجام‬ ‫داده اســت‪ ،‬در ادامــه فراینــد برگــزاری انتخابات نیز‬ ‫شــورای نگهبان با همین دقت‪ ،‬امر نظــارت را انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬در ادامه سیامک ره پیک قائم مقام دبیر‬ ‫شورای نگهبان گفت‪ :‬انتخابات ریاست جمهوری به‬ ‫ویژه به دلیل مقام و اختیاراتی که رئیس جمهور دارد‪،‬‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫باید ببینم برای کنار رفتن‬ ‫حجت شرعی دارم یا نه‬ ‫امیــر حســین قاضــی زاده هاشــمی دربــاره بیانیه‬ ‫تهــای‬ ‫نماینــدگان بــرای انصــراف از ادامــه رقاب ‬ ‫انتخاباتی گفت‪ :‬دوستان نظر خود را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫بایــد ببینــم حجت برای کنار رفتــن دارم یا نه‪ .‬به هر‬ ‫حال نظام به ما اعتماد کرده و باید پاسخگوی وظیفه‬ ‫شرعی باشیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا‪ ،‬امیرحســین‬ ‫قاض ـی زاده هاشــمی روز چهارشــنبه در نشســت بــا‬ ‫فعــاالن بازار ســرمایه گفــت‪ :‬موضوعــات مربوط به‬ ‫بازار سرمایه خیلی متنوع است‪ .‬در وضعیت اقتصادی‬ ‫کشــور مســووالن بایــد وضعیتــی کــه گروهــی فریــاد‬ ‫می کشــیدند و عده ای تشــویق می کنند را جمع کنند‬ ‫و برای هر تصمیم دالیل متقنی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهوری افزود‪ :‬ما برای مسکن‪ ،‬بانک و تورم برنامه‬ ‫داریم اما باید روش حکمرانی کشــور را عوض کنیم‪.‬‬ ‫بایــد یک شــورا بــرای بازارهای مالــی‪ ،‬پولی و بیمه و‬ ‫بیمه های اجتماعی داشته باشیم‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی عنوان کرد‪ :‬باید تکلیف خود‬ ‫کهــای خصوصی و دیگر بانک ها مشــخص‬ ‫را بــا بان ‬ ‫کنیــم‪ .‬ایــا بــازار ســرمایه هــم بایــد دولتــی باشــد یــا‬ ‫خصوصی؟ ما به دنبال اصالح این مسایل هستیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی ایــن مســائل مدیریــت نشــود‬ ‫یشــود‬ ‫نوســانات تورم رخ می دهد و بازار بی ثبات م ‬ ‫که باید این مسایل را کنترل کنیم‪ .‬مدل ما الیه بندی‬ ‫حاکمیت و پاســخگویی مردم اســت و در الیه بندی‬ ‫بایــد ذینفعــان جدا شــوند و بورس هــم باید مردمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یاداور شد‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه با مردم گفت وگو نشــده اســت سطح‬ ‫سواد حقوقی و سالمت پایین است و ما با شفافیت‬ ‫و پاسخگویی و مبارزه با رانت به این مسایل رسیدگی‬ ‫می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیشگیری بهتر از درمان است‬ ‫و دنبال جراحی و اصالح نهادی هستم‪ .‬اگر سیستم‬ ‫درســت عمــل کنــد‪ ،‬فرصــت ســوء اســتفاده فراهــم‬ ‫یشــود‪ .‬مســاله رقابت و عدم انحصار را باید حل‬ ‫نم ‬ ‫کنیم تا بسیاری از مشکالت حل شود و باید به سمت‬ ‫بازار رقابتی در داخل و خارج برویم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫رویداد‬ ‫حسن روحانی‪:‬‬ ‫قهرباصندوقمشکلیراحلنمیکند‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه قهر با صندوق رای‬ ‫هیچ مشکلی را برای ما حل نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬پای‬ ‫صنــدوق رفتــن در این شــرایط قدرت ما را بیشــتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬حســن روحانــی‬ ‫رئیس جمهــور در جلســه هیئــت دولــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مهمترین مسئله ای که پیش رو داریم‪ ،‬روز جمعه‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد روز انتخابات است و همیشه انتخابات‬ ‫برای ما مهم و سرنوشت ساز بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این انتخابات همانطور که مقام‬ ‫معظــم رهبــری اشــاره فرمودند‪ ،‬ممکن اســت در‬ ‫بررســی احراز صالحیت ها‪ ،‬ظلمــی صورت گرفته‬ ‫باشــد‪ ،‬در جریــان تبلیغات انتخاباتی کــه در این‬ ‫حتما ظلم های فراوانی‬ ‫مدت ما شاهد ان بودیم‪ً ،‬‬ ‫رخ داده است‪.‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬همه ما‬ ‫باید خودمان را موظف بدانیم به رفع و جبران ان‬ ‫ظلم ها و این کار هم شدنی است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه به نظر من‪ ،‬مردم بزرگ‬ ‫ایران در طول این ‪ ۸‬سال‪ ،‬بار مسئولیت سنگینی را‬ ‫بر دوش داشتند و در مراحل مختلف این مسئولیت‬ ‫را بــه خوبی انجام داده اند‪ ،‬افزود‪ :‬این بر ما الزم‬ ‫و واجب اســت که کار‪ ،‬فداکاری و موفقیت را به‬ ‫خوبی برای مردم تشریح کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد ترســیم کنیم کــه اگر با‬ ‫رهبری‪ ،‬رهبر معظم انقالب و ارشــادات ایشــان و‬ ‫حضور و حمایت مردم و تدبیر دولت نبود و برجام‬ ‫تحقق پیدا نمی کرد همان وضع و همان سیر ادامه‬ ‫پیدا می کرد‪ ،‬شما در نظر بگیرید که در سال ‪ ۹۳‬و‬ ‫‪ ۹۴‬ما چه وضعی داشتیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این صورت‪،‬‬ ‫صادرات نفت به طور کلی قطع می شد چون هر‬ ‫شش ماه به شش ماه‪ ،‬یک بخش از صادرات نفت‬ ‫قطع می شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬روابط بانکی ما نیز که‬ ‫با دنیا قطع بود و مردم با یک شرایط بسیار سختی‬ ‫مواجهمی شدند‪.‬‬ ‫برجام سند کار بزرگ ملت ایران است‬ ‫روحانی گفت‪ :‬مسئوالن امر این را باید در یک‬ ‫سند ترسیم کنند که اگر برجام نبود‪ ،‬در سالهای بعد‬ ‫چه می شد‪ .‬این سند کار بزرگ ملت ما هست‪.‬‬ ‫وی خطاب به دولتمردان‪ ،‬افزود‪ :‬ســند دومی‬ ‫که باید ترســیم شــود این اســت که اگــر برجام در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬توسط فردی که دارای بیماری روانی بود‬ ‫و متاســفانه در امریکا مســئولیت کاخ سفید را به‬ ‫دســت گرفته بود‪ ،‬اگر این بیمار روانی نمی امد و‬ ‫ادم سالمی رییس جمهور می شد و روند سال ‪ ۹۴‬و‬ ‫‪ ۹۵‬اگر ادامه پیدا می کرد‪ ،‬ترسیم این وضعیت از‬ ‫لحاظ اقتصادی کار سختی نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور اضافــه کرد‪ :‬شــرایطی که ســال‬ ‫‪ ۹۵ ،۹۴‬و ‪ ۹۶‬داشتیم‪ ،‬را در نظر بگیریم و با همان‬ ‫شــرایط ترســیم کنیم که وضعیت رشــد اقتصادی‬ ‫یشــد؟‪ ،‬نقدینگــی بــه کجــا‬ ‫و وضــع تــورم چــه م ‬ ‫می رفت؟‪ ،‬اشتغال چه می شد؟‪ .‬این خیلی ساده‬ ‫اســت و این ســند دومی اســت که باید در اختیار‬ ‫مــردم قــرار بگیرد تا مــردم بدانند کــه اگر جنایت‬ ‫امریکا نبود چه می شد‪.‬روحانی تاکید کرد‪ :‬در ایام‬ ‫تبلیغات انتخابات کسی از جنایت امریکا هم نزد‬ ‫یک نفر اسمی از ترامپ نبود مثل اینکه ما وسط‬ ‫جنگ تحمیلــی بودیم و می خواســتیم انتخاباتی‬ ‫برگزار کنیم کســی می خواســت علیه امنیت ایران‬ ‫صحبت کند‪ ،‬اسم جنگ و صدام را نمی برد‪ .‬این‬ ‫حــرف‪ ،‬منطقــی بود؟وی افــزود‪ :‬در شــرایطی که‬ ‫یک جنایتکاری امده اقدام تروریستی انجام داده‬ ‫و جنگ اقتصادی توام با تروریسم اقتصادی علیه‬ ‫مردم ایران انجام داده است‪ .‬یعنی حتی در دارو و‬ ‫مواد غذایی هر دو با هم بوده است‪.‬رئیس جمهور‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬امریکا را به وین اورد‬ ‫افزود‪ :‬چند روز پیش مقامی در سوئیس اعالم کرد‬ ‫که با «بایدن» مالقات کرده است و رئیس جمهور‬ ‫امریکا گفته اســت که اگر ســوئیس می خواهد در‬ ‫زمینه دارو و غذا اقدامی کند‪ ،‬ما مخالف نیستیم‪.‬‬ ‫روحانــی تاکیــد کــرد‪ :‬بعد از ســه ســال و نیم‪،‬‬ ‫تــازه رئیــس جمهــور جدیــد امریــکا کــه بایــد در‬ ‫اولیــن لحظه‪ ،‬دســتور مــی داد هم ـ ه تحریم های‬ ‫تروریســتی‪ ،‬فورا قطع شــود‪ ،‬تازه بعد از چند ماه‬ ‫می گوید‪ ،‬از لحاظ ما بالمانع است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬سند دیگری که باید توسط‬ ‫همین دولت نوشــته و منتشر شود و همه ببینند‪،‬‬ ‫این است که از سال ‪ ۹۷‬تا امروز چه خسارت هایی‬ ‫در اثر اقدام تروریستی امریکا و جنگ اقتصادی به‬ ‫مردم ایران تحمیل شده است‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور بــا بیان اینکه همه دســتگاه ها‬ ‫می تواننــد ایــن را بنویســند‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت نفت‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬راه و شهرســازی و همــه وزارتخان ههــای‬ ‫مربوطــه می تواننــد بنویســند کــه در ایــن مــدت‬ ‫خسارات مستقیم و خسارت غیرمستقیم ما چقدر‬ ‫بوده اســت‪ .‬مثال ســه ســال ما نتوانســتیم نفت و‬ ‫میعانات خودمان را در بازار بفروشیم و چقدر به‬ ‫ما خسارت وارد شده است‪.‬‬ ‫تحریم نبود حداقل ‪ ۶۰‬میلیارد دالر اعتبار از‬ ‫کشورهای دیگر می گرفتیم‬ ‫روحانی افزود‪ :‬این روشــن اســت که ما چقدر‬ ‫می توانیــم نفــت صــادر کنیــم و قیمــت نفت نیز‬ ‫معلوم است‪ .‬می توان این ها را محاسبه کرد‪ .‬در‬ ‫بخش های دیگر نیز می توان ضربه غیرمستقیم را‬ ‫محاســبه کــرد‪ .‬اگر تحریم و جنایــت ترامپ نبود‬ ‫حداقــل ‪ ۶۰ -۵۰‬میلیــارد دالر اعتبار از کشــورهای‬ ‫دیگر می گرفتیم و در اینجا سرمایه گذاری می شد‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کسی باید توضیح بدهد‪ ،‬تا‬ ‫می خواهند توضیح دهند‪ ،‬می گویند با بیرون‪ ،‬کار‬ ‫نداریم! خیلی جالب است! ‪ ۲۸‬مرداد را چه کسی‬ ‫برای ما درست کرد؟ بیرون بود یا داخل؟ بیرون‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬مرداد را برای ما درست کرد‪ .‬در جنگ جهانی‬ ‫دوم چــه کســی امد کشــور ما را اشــغال کــرد؟‪ ،‬از‬ ‫بیرون امدند اشــغال کردند‪ .‬در جنگ تحمیلی ‪۸‬‬ ‫ســاله مگر از بیرون نیامدند؟ از بیرون جنایتکاران‬ ‫وارد کشور ما شدند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا بیان اینکــه جنایتــکار را باید‬ ‫نشــان بدهیــم و بگوییــم صــدام یــا ترامــپ با ما‬ ‫چه کار کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر سکوت کنیم و بگوییم‬ ‫در جنگ ‪ ۸‬ســاله ما کاری به بیرون نداریم‪ .‬حاال‬ ‫صــدام حمله کــرده و مــا کاری به بیــرون نداریم‪.‬‬ ‫بحــث مــا داخل اســت‪ ،‬در داخل بحث کنیم که‬ ‫ایا نیروها خوب تجهیز شده اند یا نشده اند‪ ،‬خوب‬ ‫جنگیده اند یا نجنگیدند! ما کاری به انها نداریم‪.‬‬ ‫روحانــی گفــت‪ :‬مســاله مهمــی اســت کــه ما‬ ‫در ایــن مقطــع جای نفت‪ ،‬از پتروشــیمی و فوالد‬ ‫استفاده کردیم چون برای وارد کردن کاال و دارو به‬ ‫درامد ارزی نیاز داشتیم و عمدتا پتروشیمی و فوالد‬ ‫ارز را به صحنه اورد و توانست کشور را اداره کند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬یک کســی بیایــد بگوید‪ ،‬در‬ ‫این سه سال و نیم‪ ،‬دولت چگونه توانست کشور‬ ‫را اداره کند‪ .‬عجیب است در تبلیغات چند روزه‪،‬‬ ‫کسی نیامد و بگوید در شرایط جنگ اقتصادی و‬ ‫بســته شــدن تمام دروازه ها برای کشــور‪ ،‬چگونه‬ ‫ملت توانست نفس بکشد‪.‬‬ ‫دیگران جای ما بودند امروز سایه همه‬ ‫قطعنامه های فصل ‪ ۷‬بر سرکشور بود‬ ‫رئیس جمهــور با بیان اینکه ملت رنــج فراوان‬ ‫بــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســختی های بســیار زیــادی‬ ‫کشیدند‪ ،‬اما در عین حال توانستند با مقاومت در‬ ‫مقابل دشمن ایستادگی کنند‪ .‬این مقاومت ملت‬ ‫است که امروز انها امده اند سر به زیر در وین با ما‬ ‫مذاکرهمی کنند‪.‬‬ ‫روحانــی تصریح کرد‪ :‬این نکته را هم مردم‬ ‫بدانند اگر دولت دوازدهم نبود و دیگران جای‬ ‫مــا بودند‪ ،‬حتما امروز در فصل ‪ ۷‬ســازمان ملل‬ ‫متحــد‪ ،‬همــه قطعنامه هــا روی ســرمان ریخته‬ ‫بود؛ شــک نکنید‪.‬وی با بیان اینکه ما مشکالت‬ ‫و تهدیــدات را به فرصت تبدیل کردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یــک روزی بــود مــا هــم ناچــار بودیــم‪ ،‬بنزیــن‬ ‫وارد کنیــم و بنزین ناســالم پتروشــیمی به مردم‬ ‫بدهیم‪ .‬ما کاری کردیم مردم در بنزین خودکفا‬ ‫باشــند و روی پای خودشــان بایســتند‪ ،‬به گونه‬ ‫ای کــه امــروز یکــی از صادرکننــده هــای مهــم‬ ‫بنزین هســتیم و بنزین ما بنزین یورو ‪ ۴‬اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور ادامــه داد‪ ۷۶ :‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫یشــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫یــورو ‪ ۴‬در روز تحویــل مــردم م ‬ ‫بنزیــن صادر شــود و بنزین وارد نشــود و از پول‬ ‫ایــن بنزین یک کمک معیشــتی جدید برای ‪۶۰‬‬ ‫میلیون نفر پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه نمی خواهم بگویم این‬ ‫طراحی فقط مخصوص دولت بوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬روسای سه قوه با هم تصمیم گرفتند و از‬ ‫مقام معظم رهبری کمک گرفتیم‪ .‬اما در عین حال‬ ‫یک تهدید را تبدیل به یک فرصت بزرگ کردیم و‬ ‫این مسئله‪ ،‬مسئله مهمی است‪.‬وی گفت‪ :‬دیروز‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬گزارش رشــد اقتصادی ســال ‪ ۹۹‬را‬ ‫برای من فرســتاد‪ .‬رشــد اقتصادی سال ‪ ۹۹‬یکی از‬ ‫افتخارات این دولت اســت‪ .‬ســال ‪ ۹۹‬در بسیاری‬ ‫از کشورهای مهم و پیشرفته‪ ،‬رشد اقتصادی انها‬ ‫منفی بوده است‪ ،‬گاهی ‪ -۳‬و یا ‪ -۱۰‬و حتی ‪-۱۵‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬رشد اقتصادی ‪ ۳.۶‬درصد‬ ‫یکی از افتخارات بزرگ کشور ایران در این شرایط‬ ‫سخت است و این مسائل مهم است که امریکا را‬ ‫به وین اورده است‪ .‬رشد اقتصادی‪ ،‬رشد صنعت‬ ‫کشور‪ ،‬رشد فعالیت های زیربنایی‪ ،‬رشد صادرات‬ ‫بنزیــن و فــراورده هــا از جمله مســائلی اســت که‬ ‫باعث شــد امریکایی ها به وین بیایند‪ .‬امریکا با‬ ‫فشارهای خود به دنبال ان بود که نظام جمهوری‬ ‫اســامی را ســرنگون کنــد و مــا را بــه فروپاشــی‬ ‫اقتصادیبرساند‪.‬‬ ‫روحانــی بیــان کــرد‪ :‬در زمینــه کرونــا هــم در‬ ‫مقایسه با کشورهای دیگر اقدامات بسیار بزرگی‬ ‫انجــام دادیــم و مدافعان ســامت‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و صنعتگران زحمات زیــادی در این‬ ‫زمینه کشــیدند‪ .‬مــا در دوران کرونا موفق شــدیم‬ ‫تخــت هــای ویــژه بیمارســتانی را علیرغــم جنــگ‬ ‫اقتصادی به دو برابر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫تحریم نبودیم‪ ۱۳ ،‬هزار تخت بیمارستانی را‬ ‫افتتاح می کردیم‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن هفتــه هــم افتتاح‬ ‫های فراوانی در بخش بیمارستانی خواهیم داشت‬ ‫و اگر تحریم نبود‪ ،‬در همین روزها ‪ ۱۳‬هزار تخت‬ ‫بیمارســتانی را افتتاح می کردیــم‪ ۱۳ .‬هزار تخت‬ ‫بیمارســتانی اماده است اما تجهیزات ان به دلیل‬ ‫نبــود ارز در زمــان الزم اماده نشــده و ما به همین‬ ‫دلیل تا حدی عقب هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور افــزود‪ :‬در این ایــام ظلم بزرگی‬ ‫به تحول در بخش سالمت شد و بعد هم حرف‬ ‫های عجیب و غریب زدند و گفتند که مقام معظم‬ ‫رهبــری فقط به این دولــت اجازه داد تا با امریکا‬ ‫مذاکره کند‪ .‬این در حالی اســت که مقام معظم‬ ‫رهبــری فرمودنــد که قبل از ایــن دولت هم اجازه‬ ‫داده بودنــد کــه با امریکا مذاکره شــود‪ .‬در عمان‬ ‫مذاکــره مــی کردنــد‪ .‬چــرا مــا دروغ مــی گوییم و‬ ‫حرف راست نمی زنیم و حرف ها را باال و پائین‬ ‫می کنیم؟روحانی گفت‪ :‬حرف بنده به این افراد‬ ‫ان اســت که شــما که اجازه داشــتید و هفت سال‬ ‫رفتید و امدید‪ ،‬چه چیزی جز قطعنامه های تحریم‬ ‫به دســت اوردید؟ همه هم به گونه ای صحبت‬ ‫می کنند که گویی در این کشــور هیچ مســئولیتی‬ ‫نداشتند‪ .‬بسیاری از اقایانی که امروز در رسانه ها‬ ‫حرف می زنند‪ ،‬صاحب مسند حکومتی هستند و‬ ‫در بخش خودشــان پاســخ دهند و اگر مشکلی در‬ ‫نظام وجود دارد‪ ،‬انها هم باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬شــما دیدید کــه ‪ FATF‬به‬ ‫انجــا رفــت و چه مشــکالتی بــرای ما ایجاد شــد‪.‬‬ ‫ریســک پذیری کشــور را باال برد‪ ،‬روابط بانکی ما‬ ‫را دچــار مشــکل بیشــتری کــرد و حــاال یک چیزی‬ ‫هــم طلبکارند و خیلی جالب اســت‪ .‬مــردم ما در‬ ‫طــول ایــن مــدت ایســتادگی و مقاومــت کرنــد و‬ ‫نتیجــه مقاومــت مردم این اســت که در زمســتان‬ ‫‪ ۹۹‬بــه امــار اعجــاب انگیــزی دســت یافتیــم و‬ ‫مهمترین رشد اقتصادی در این فصل اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشــت‪ :‬رشد ناخالص داخلی‬ ‫ما در این فصل ‪ ۷.۷‬اســت و این نشــان می دهد‬ ‫که کارگران‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬مهندسین‪ ،‬مدیران و همه‬ ‫مسئوالن کار و تالش می کنند و باعث شدند که‬ ‫ما به این نقطه بسیار عالی برسیم‪.‬روحانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص مــا در فصل‬ ‫ســوم ســال ‪ ۲.۲ ،۹۹‬و در فصل چهارم ‪ ۸.۴‬بوده‬ ‫است‪ .‬همچنین در مجموع ‪ ۲.۵‬درصد رشد مثبت‬ ‫در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته‬ ‫داشتیم و این کار بسیار بزرگی است که در شرایط‬ ‫جنگ اقتصادی توانستیم به خوبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس را با جدیت پیگیری می کنم‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی‪ ،‬نامــزد ســیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در دیــدار با‬ ‫جمعی از ورزشــکاران و پیشکســوتان رشته های‬ ‫ورزشــی تاکیــد کرد کــه موضوع خصوصی ســازی‬ ‫دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس را در دولــت‬ ‫مردمی با جدیت پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬در دیدار با جمعی از‬ ‫ورزشــکاران و پیشکســوتان رشــته های مختلــف‬ ‫ورزشــی در مجموعــه فرهنگــی شــهدای انقالب‬ ‫اســامی (سرچشــمه) گفــت‪ :‬ورزش‪ ،‬امری مهم‬ ‫و نماد پیشــرفت کشورهاســت که هزینه کردن‬ ‫در ان سرمایه گذاری است‪.‬وی نیروی انسانی را‬ ‫محوری ترین موضوع در ورزش دانست و گفت‪:‬‬ ‫باید ساز و کاری برای تکریم حقیقی ورزشکاران‬ ‫در دوره فعالیت انها و توجه به پیشکســوتان‪،‬‬ ‫ایجــاد کنیم‪.‬رئیســی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ا گــر‬ ‫پیشکســوتان‪ ،‬مــورد تکریــم واقعی قــرار گیرند‬ ‫جوانــان مــدال اور هــم نســبت بــه اینــده خــود‬ ‫امیدوار می شــوند که بعد از پایان فعالیت های‬ ‫ورزشی در جایگاه برتر قرار خواهند داشت‪.‬‬ ‫این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با ذکر‬ ‫نمون ـه ای از توجــه بــه پیشکســوتان در دوران‬ ‫مدیریتش در ســازمان بازرســی کل کشــور گفت‬ ‫کــه در این ســازمان افــرادی کــه دوره جوانی را‬ ‫طــی کــرده بودنــد و توانایی بازرســی نداشــتند‬ ‫به جایگاه سربازرســی ارتقاء داده می شــدند تا‬ ‫جوانان از تجربه انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیســی توجــه بــه ورزش همگانــی در کنــار‬ ‫ورزش حرف ـه ای و قهرمانــی را مــورد توجــه قرار‬ ‫داد و گفــت کــه دولــت مردمی حتمـ ًـا به حوزه‬ ‫ورزش همگانی‪ ،‬توجه ویژه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمیقـ ًـا بــاور دارم کــه‬ ‫ورزشــکاران ما امروز‪ ،‬عالوه بر کسب افتخار در‬ ‫این صحنه‪ ،‬صاحب مدارج علمی نیز هستند‪.‬‬ ‫رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬مــدال اوران ما امــروز از‬ ‫تجربیاتــی در حــوزه مدیریتــی برخوردارنــد کــه‬ ‫به عنــوان یک چهره اثرگذار و تحولگرا در حوزه‬ ‫ورزش می توان روی انها حساب کرد‪.‬‬ ‫ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫بــا اشــاره بــه گالیه هــای برخــی ورزشــکاران از‬ ‫حاکمیــت سیاســیون در عرصــه ورزش بــر تغییــر‬ ‫ایــن رونــد تاکیــد کرد و گفت‪ :‬وقتــی یک چهره‬ ‫سیاســی‪ ،‬مدیریــت یــک مجموعه ورزشــی را بر‬ ‫عهده بگیرد ورزشــکاران بــا او همکاری می کنند‬ ‫اما انس قلبی نمی گیرند‪.‬‬ ‫وی روح ورزش را روح نشــاط‪ ،‬فتــوت‪،‬‬ ‫غیــرت و مردانگــی دانســت و گفــت‪ :‬در دنیــا‬ ‫قهرمان زیاد اســت ولی ذات ورزش ما با ورزش‬ ‫دنیــا تفــاوت دارد‪.‬رئیســی ادامــه داد‪ :‬احتــرام‬ ‫بــه ورزشــکاران و روحیــه فتــوت‪ ،‬جوانمــردی و‬ ‫مردانگی در ورزش ما ناشــی از تربیت در ســایه‬ ‫عشق و ارادت به موالی متقیان علی(ع) است‬ ‫که ورزشــکاران بــه «حق» و «دفــاع از دیگران»‬ ‫توجه دارند‪.‬‬ ‫ایــن نامــزد انتخابات ریاســت جمهــوری‪ ،‬بر‬ ‫لزوم تقویت همه رشــته های ورزشــی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬والیبال ما در یک مقطع مشکل داشت‬ ‫امــا وقتــی بــه ان توجه شــد در دنیا درخشــید و‬ ‫مــا زمینــه قهرمانــی در بســیاری از ورزش هــا را‬ ‫در ســطح دنیا داریم‪.‬رئیســی تاکیــد کرد‪ :‬ورزش‬ ‫شادی افرین و نشاط افزاست و تحرک و پویایی‬ ‫در جامعــه ایجــاد می کند و در نظام ســامت و‬ ‫پیشــگیری از امــراض روحــی و جســمی‪ ،‬نقــش‬ ‫موثر دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ورزش قهرمانــی‪ ،‬مظهــر‬ ‫اعتمــاد بــه نفس و وحدت ملی اســت و میدان‬ ‫ورزش‪ ،‬میدان شــجاعت و امیدافرینی در کشــور‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نامزد انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫بــر لزوم اســتعدادیابی در مناطــق محروم تاکید‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در مناطق دور افتــاده و محروم‪،‬‬ ‫اســتعدادهای خوبی داریم که در صورت توجه‬ ‫حتی می توانند وارد ورزش های قهرمانی شوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از توجــه بــه ورزش بانــوان در‬ ‫دولت مردمی ســخن گفت و تاکید کرد‪ :‬بانوان‬ ‫مــا در میادین ورزشــی همــواره افتخــار افریدند‬ ‫و عــاوه بــر مــدال اوری بــا رعایــت شــئونات‪،‬‬ ‫نماینــده شایســته ای بــرای جمهــوری اســامی‬ ‫بودند‪.‬نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ســیزدهم در خصــوص توجه به معیشــت مردم‬ ‫و جامعــه ورزشــکاران نیــز اظهــار داشــت‪ :‬امروز‬ ‫معیشــت مردم و دسترســی به کاالهای اساسی‬ ‫برای بسیاری از انها سخت شده است‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬اینکــه کاالی اساســی در ســفره‬ ‫مردم ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد کاهش یافته‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که بسیاری از مردم در تنگنا قرار دارند و حتی سفره‬ ‫برخــی ورزشــکاران نــام اور مــا کــه بــا مناعت طبع‬ ‫زندگــی می کننــد کوچــک شــده اســت‪.‬وی افــزود‪:‬‬ ‫دولت وظیفه دارد به معیشت مردم توجه ویژه ای‬ ‫حتما در دولت مردمی با برنامه هایی‬ ‫داشته باشد و ً‬ ‫که داریم این وضعیت را تغییر خواهیم داد‪.‬رئیسی‬ ‫در خصــوص واگــذاری مدیریــت بخــش ورزش بــه‬ ‫ورزشکاران هم گفت‪ :‬در استان قدس رضوی یکی‬ ‫از فارغ التحصیالن دانشگاه و پیشکسوتان ورزشی‬ ‫که مقبول ورزشکاران بود در راس بخش ورزش قرار‬ ‫حتما در‬ ‫دادم و نتایج خوبی از این کار گرفتیم که ً‬ ‫دولت هم این تجربه را تکرار خواهم کرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انصراف«زاکانی»از انتخابات‬ ‫به نفع رئیسی‬ ‫علیرضــا زاکانــی نامــزد‬ ‫مــی دانــم و خــودم هــم بــه‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫ایشــان رای میدهم و امیدوارم‬ ‫به نفع ایت اهلل رئیسی از ادامه‬ ‫بــا انتخــاب ایشــان اصالحات‬ ‫رقابت ها انصراف داد‪.‬‬ ‫اساسی در کشور انجام شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار گروه‬ ‫وی کــه بــا برنام ههــای‬ ‫علیرضازاکانی‬ ‫سیاســی خبرگــزاری فــارس‪،‬‬ ‫تحولــی چهارگانــه و بــا هدف‬ ‫علیرضا زاکانی‪ ،‬نامزد انتخابات‬ ‫تشــکیل «دولــت اقــدام و‬ ‫ریاســت جمهوری پس از حضورش در امامزاده اصــاح» در انتخابــات ایــن دوره حضــور یافته‬ ‫علــی اکبــر(ع) چیــذر و در جــوار مرقــد فرمانده و از ســوی شورای نگهبان تایید صالحیت شده‬ ‫شــهیدش حــاج محمــود (عبــداهلل) نوریــان از بود‪ ،‬با توجه به نتایج نظرســنجی های صورت‬ ‫حضور در عرصه انتخابات کناره گیری کرد‪.‬‬ ‫گرفته‪ ،‬به نفع «ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی» و‬ ‫زاکانی گفت‪ :‬با توجه به اقبال فراوانی که با هدف تقویت جبهه انقالب اسالمی‪ ،‬از ادامه‬ ‫از اقای رئیســی شــده اســت من ایشان را اصلح نامزدی در انتخابات انصراف داد‪.‬‬ ‫یکی از راه های حفظ جمهوریت نظام‬ ‫دادن «رای صحیح» است‬ ‫تولیت حرم مطهر امام (ره)‬ ‫وظیفــه همیشــگی ماســت‪ .‬و‬ ‫در اســتانه ســیزدهمین دوره‬ ‫امــروز اگرچه تنــگ نظری ها و‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫رفتارهای ناصحیح‪ ،‬همگان را‬ ‫و ششــمین دوره شــوراهای‬ ‫به حق نگــران میراث تاریخی‬ ‫اســامی شــهر و روســتا در ‪28‬‬ ‫مــان کــرده اســت و اگــر چــه‬ ‫سید حسن خمینی‬ ‫خــرداد ‪ ،1400‬بیانیه ای را صادر‬ ‫همیــن بــی توجهــی عمیــق‬ ‫کرد‪.‬بــه گــزارش گروه سیاســی‬ ‫بــه جمهوریــت علــت اصلــی‬ ‫خبرگــزاری فــارس‪ ،‬سیدحســن خمینــی تولیت نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی است ولی‬ ‫حرم مطهر امام (ره) در استانه سیزدهمین دوره بــاز هــم می توان نــه با رفتاری ســلبی‪ ،‬بلکه با‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره تصمیمی ایجابی به حفاظت از اینده و ساختن‬ ‫شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا در ‪ 28‬خرداد امروز و رفع مشــکالت معیشــتی روزمره همت‬ ‫‪ ،1400‬بیانیه ای را صادر کرد‪.‬‬ ‫گمارد‪.‬‬ ‫متن بیانیه سیدحســن خمینی به شــرح زیر‬ ‫اینجانــب ضمــن احتــرام بــه نظــر همــه‬ ‫ّ‬ ‫اســت‪ :‬بســمه‬ ‫اهّلل َال ُی َغ ِّی ُــر َمــا ِب َق ْــوم ایرانیان بر این باورم که یکی از راه های حفظ‬ ‫تعالــی؛ا َن َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َح َّتى ُی َغ ِّی ُر ْوا َما ِب َا ْن ُف ِس ِه ْم ‪.‬میراث بزرگ انقالب جمهوریت نظــام‪ ،‬دادن «رای صحیح» اســت‪.‬‬ ‫اســامی و امام عظیم الشــان ما و شــهدای این امید است همه در حفظ ثمره خون های پاک‬ ‫سرزمین‪« ،‬جمهوری اسالمی» است و حفاظت شهیدانموفقباشیم‪.‬‬ ‫از تلفیــق مبارک «جمهوریت» با «دیــن داری»‬ ‫سید حسن خمینی‬ ‫گالیه ها را باید کنار بگذاریم و پای صندوق‬ ‫رای حاضر شویم‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور‬ ‫فرصــت یــک صحنــه رقابتــی‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد گالیه هــا را در‬ ‫و حداکثــری بوجــود اورد امــا‬ ‫این مقطع کنار گذاشــت و به‬ ‫چنیــن نشــد و بــه نقط ـه ای‬ ‫اینــده ایران و نظــام جمهوری‬ ‫رســید که مقام معظم رهبری‬ ‫اســامی فکر کرد و برای دفاع‬ ‫فرمودنــد دربــاره برخــی افراد‬ ‫اسحاقجهانگیری‬ ‫و صیانت از جمهوریت در پای‬ ‫ظلم و جفا شده و باید جبران‬ ‫صنــدوق رای حاضــر شــویم‪.‬‬ ‫شود اما جبران نشد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬گالیه ها را باید کنار بگذاریم و پای‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫صندوق رای حاضر شویم ‪.‬اسحاق جهانگیری گالیه هــا را در ایــن مقطــع کنــار گذاشــت و به‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهور در حاشــیه جلســه اینــده ایــران و نظــام جمهــوری اســامی فکــر‬ ‫هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬کــرد و بــرای دفــاع و صیانــت از جمهوریت در‬ ‫انتخابات بر اســاس اندیشه امام و ارمان های پــای صنــدوق رای حاضــر شــویم و از نامــزدی‬ ‫انقــاب مســیر تحقق دموکراســی اســت‪ .‬وی کــه در دفــاع از حقوق اکثریت مــردم و گذر از‬ ‫ادامــه داد‪ :‬انتخابات بر اقتدار ایران تاثیر گذار مشــکالت مــردم در زمینه هــای مختلف نقش‬ ‫اســت‪ .‬انتظار می رفت شــورای نگهبان از این مهمی رادارد انتخاب کنند‪.‬‬ ‫امیدواریمهفتههایایندهخبرهایخوبی‬ ‫دربارهمذاکراتوینداشتهباشیم‬ ‫رییــس دفتــر رییــس‬ ‫اســت و امیدواریــم در‬ ‫جمهــور بــا بیــان اینکــه‬ ‫هفتــه هــای اینــده خبرهای‬ ‫انتخابــات نبایــد مزاحمتــی‬ ‫خوبی داشــته باشیم‪.‬‬ ‫بــرای مذاکــرات وین ایجاد‬ ‫واعظــی در ادامــه بــا‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریــم در‬ ‫بیــان اینکــه نمــی توانیــم‬ ‫محمود واعظی‬ ‫هفتــه هــای اینــده خبرهای‬ ‫بیــن سیاســت و اقتصــاد‬ ‫خوبی داشــته باشیم‪.‬‬ ‫خــط کشــی کنیــم‪ ،‬تصر یــح‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمــود واعظــی کــرد‪ :‬در موضــوع اقتصــاد بایــد فــداکاری‬ ‫در حاشــیه جلســه امــروز هیــات دولــت کنــد بــرای سیاســت و موضوعــات دیگری‬ ‫بــا بیــان اینکــه سیاســت خارجــی در اکثــر هم هســت که سیاســت باید برای اقتصاد‬ ‫کشــورها جدا از مســایل جناحی و داخلی فــداکاری کنــد‪.‬در ســه ســال گذشــته در‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مذاکــرات ویــن مهم وزارت خارجــه بســتری فراهــم کرد نــد‬ ‫اســت و اصولــی که مــا رعایت مــی کنیم‪ ،‬کــه تحریــم را دور زده و نیازمنــدی هــای‬ ‫چارچوبــی اســت کــه مقام معظــم رهبری کشــور را تهیــه کنیــم‪ .‬امریــکا برنامه ریزی‬ ‫ترســیم کــرده انــد و مــا در ان چارچــوب کرده بود که در ســه ماه در ایران قحطی‬ ‫حرکــت مــی کنیــم‪ .‬انچــه کــه پیــش مــی ایجــاد کــرده و مــردم را در مقابــل نظــام‬ ‫رود در واقــع مــورد تاییــد نظــام اســت‪ .‬قــرار دهــد‪ .‬اینجــا سیاســت بــه کمــک‬ ‫تیــم مذاکــره کننــده در ایــن مســیر اقــدام اقتصــاد امــد تــا نیازمنــدی هــای خــود را‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تامیــن کــرده و صــادرات خــود را انجــام‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتخا بــات ریا ســت دهیــم‪ .‬هر دولتی هم بیاید باید برا ســاس‬ ‫جمهــوری نبایــد مزاحمتی بــرای مذاکرات منافــع و امنیــت ملــی و مصالــح کشــور‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬انچــه تــا االن توافــق شــده تصمیــم بگیــرد کجــا سیاســت در خد مــت‬ ‫اســت که کم نیســت و درباره موضوعات اقتصــاد یــا اقتصــاد در خدمــت سیا ســت‬ ‫مهــم اقتصــادی توافــق شــده اســت‪ ،‬بــه باشد‪.‬‬ ‫عنــوان تفاهــم مــی مانــد‪ ،‬ولــی باتوجــه‬ ‫مســئول دفتــر رییــس جمهــور دربــاره‬ ‫بــه اینکــه این مذاکــره کننــده اعالم کرده نزدیــک بــودن پایــان توافــق یــک ما هــه‬ ‫اســت هرانچــه توافــق کردیــم موقعــی ایــران و اژانــس انــرژی اتمــی‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر‬ ‫نهایــی مــی شــود که ما بــه همه خواســته مــا به خواســته هامون نزدیک شــویم می‬ ‫هــای خود برســیم بــه همین دلیــل درباره توانیــم ایــن همکاری را تمدیــد کنیم تا به‬ ‫ســایر مــوارد هــم مذاکــره در حــال انجــام یک توافق خوب برســیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دلیلیبرافزایشقیمتمسکنبعداز‬ ‫انتخاباتنمی بینم‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫امــا تاکید می کنم کــه نمی توان‬ ‫گفت‪:‬اقداماتدولتومجلس‬ ‫از ایــن مــوارد بــه عنــوان عوامل‬ ‫شامل طرح اقدام ملی مسکن‪،‬‬ ‫اصلی کاهش قیمت ها نام برد‪.‬‬ ‫مالیاتبرخانه هایخالیوکنترل‬ ‫محمودزادهدربارهپیش بینیبازار‬ ‫بازار اجاره در ثبات بازار مســکن‬ ‫مسکنبعداز انتخاباتریاست‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫موثر بوده و بعد از انتخابات نیز‬ ‫جمهوریگفت‪:‬دلیلیبرافزایش‬ ‫دلیلی بر افزایش قیمت مسکن‬ ‫قیمت مسکن بعد از انتخابات‬ ‫وجود ندارد‪ .‬محمود محمودزاده در گفت وگو با ریاســت جمهــوری نمی بینــم و امیدواریم هرچه‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬بازار مسکن یک بازار چندوجهی جلوتر می رویم با به ثمر رسیدن پروژه های وزارت‬ ‫است که نوسانات ان چندان به موضوعات درون راه و شهرســازی‪ ،‬بازار از پایداری بیشــتری برخودار‬ ‫بخشــی مربوط نمی شــود و بازارهای موازی روی شود‪.‬ویدر پاسخبهاینسوال کهباوجودتعیین‬ ‫ان تاثیر می گذارد‪ .‬وی افزود‪ :‬طی حدود سه سال ســقف‪ ۲۰‬درصدی برای اجاره بها در کالنشهرها‬ ‫گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود بجز تهران‪ ،‬علت رشد ‪ ۳۶‬درصدی نرخ اجاره در‬ ‫نمی شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از یک سال اخیر چه بوده است گفت‪ :‬افزایش ‪۳۶‬‬ ‫اقداماتمثبتومنفییکبخشیادستگاهاست درصدمربوطبه کلبازار اعماز قراردادهایجدید‬ ‫و یــک بعدی به ان نگاه کــرد‪ .‬در حال حاضر نیز و تمدید است ولی انچه که ستاد کرونا به عنوان‬ ‫همینطور است؛ اما قطعا برنامه های وزارت راه و سقف مجاز ‪ ۲۰‬درصد تعیین کرده فقط مربوط‬ ‫شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای به تمدید است‪ .‬لذا این اختالف می تواند به این‬ ‫اخیــر تاثیرگــذار بــوده اســت‪ .‬معــاون وزیــر راه و علتباشدکهقراردادهایجدیدباارقامباالتنظیم‬ ‫شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از‪ ۵۳۰‬شده است‪ .‬به گفته محمودزاده‪ ،‬همین که نرخ‬ ‫هزارواحدمسکنملیبهمرحلهاجرارسیدهاست رشد اجاره بسیار پایین تر از میزان افزایش قیمت‬ ‫گفت‪:‬طرحاقدامملیمسکن‪،‬مالیاتخانه های مســکن بوده‪ ،‬نشان می دهد سیاست وزارتخانه‬ ‫خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام مبنی بر نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره جواب داده‬ ‫شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است؛ است‪.‬‬ ‫تولیدبایدمحور کلیدیتوسعه‬ ‫مناطقازادباشد‬ ‫دبیــر شــورای عالــی مناطق‬ ‫تهدیدهای جدی در دبیرخانه‪،‬‬ ‫ازاد بــا بیان اینکه محور کلیدی‬ ‫نوع تفکر مدیران است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توســعه مناطق ازاد باید بحث‬ ‫برنامههفتمتوسعهرادر دستور‬ ‫تولید باشد‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق ازاد‬ ‫کار داریــم و موظف هســتیم از‬ ‫زمین‬ ‫نبایــد بــه ســمت فــروش‬ ‫یــک برنامه جامع نیز برخوردار‬ ‫حمیدرضامومنی‬ ‫برونــد چــرا کــه بــا ایــن روش‪،‬‬ ‫باشیم و با نقشه راهی که برای‬ ‫هرگز نمی توان به توسعه پایدار‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫مناطــق ازاد ترســیم م ‬ ‫رسید‪.‬به گزارشمهر‪،‬حمیدرضامومنیدر بازدید چش ـم انداز و نقش ـه ها را مشــخص کنیــم؛ ایــن‬ ‫حتما باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫ازپایانهجدیدمسافریفرودگاهبین المللی کیش‪ ،‬مسئله یک الزام است و ً‬ ‫ضمنبررسیمسائلمالیوزمانبندیاتمامطرح‪ ،‬وی با اشاره به تغییر دولت گفت‪ :‬ما فرض را بر‬ ‫بر تسریع عملیات اجرایی این پروژه تاکید کرد‪ .‬این گذاشته ایم کهباتغییردولت‪،‬همهمدیرانو‬ ‫پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش با ظرفیت مسئوالن عوض می شوند‪ ،‬ازاین رو باید برنامه ای‬ ‫پذیرش ‪ ۶‬میلیون مســافر در ســال‪ ،‬پس از پایانه تهیه کنیم که اگر فرد جدیدی امد‪ ،‬بداند برنامه‬ ‫فــرودگاه بین المللی امــام خمینــی (ره)‪ ،‬دومین مصوبی وجود دارد و باید طبق برنامه عمل کند‪.‬‬ ‫پایانه بزرگ فرودگاهی کشــور خواهــد بود‪ .‬این مشاور رئیس جمهور با اشاره به تهیه برنامه سه‬ ‫پایانه در زمینی به مســاحت ‪ ۲۲۰‬هزار مترمربع ساله مناطق ازاد اظهار داشت‪ :‬در این برنامه باید‬ ‫بــا زیربنــای ‪ ۴۹‬هــزار مترمربــع و دارا بــودن ‪ ۳۳‬چند نکته مهم شامل محورهای توسعه‪ ،‬تبیین‬ ‫هزار مترمربع فضای سبز در حال ساخت است‪ .‬وضعیــت کنونی‪ ،‬اولویت ها و … طرح شــود اما‬ ‫‪ ۹۷۰‬مترمربع فضای تحویل بار سالن خروجی‪ ،‬محــور کلیدی توســعه مناطــق ازاد باید بــر روی‬ ‫‪ ۱۳‬اسانســور‪ ۱۰ ،‬پله برقی‪ ۱۰ ،‬پل تلســکوپی‪ ۴ ،‬بحث تولید متمرکز شــود چرا که از این طریق‪،‬‬ ‫دســتگاه تســمه نقاله در ســالن ورودی و تعداد اشتغال‪ ،‬جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی‬ ‫‪ ۴۸‬کانتــر پذیــرش مســافر از جملــه ویژگی های و صادرات رونق می گیرد البته منظور ما از تولید‪،‬‬ ‫این پایانه اســت و امکان پهلوگیری همزمان ‪ ۱۰‬صرفـ ًـا تولیــد کاال نیســت بلکــه تولیــد خدمات‬ ‫هواپیما در ان وجود دارد‪ .‬مومنی‪ ،‬دبیر شــورای را نیــز دربــر می گیرد کــه از جملــه ان می توان به‬ ‫عالــی مناطــق ازاد وی پــس از بازدیــد از پایانــه صنعــت گردشــگری اشــاره کــرد‪ .‬مومنــی ادامــه‬ ‫جدیــد مســافری فرودگاه بین المللی کیــش‪ ،‬در داد‪ :‬همچنیــن اصالح قانون مناطق ازاد باید در‬ ‫نشستهم اندیشیمدیرانبرنامه ریزیوبودجه دستور کار قرار گیرد تا نقاط ضعف را به حداقل‬ ‫ســازمان های مناطق ازاد در جزیره کیش حضور برسانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مناطق ازاد دیگر نباید به‬ ‫یافــت و در جریــان نظــرات و انتقــادات مدیران ســمت فــروش زمیــن بــرود‪ .‬در انزلــی زمین ها‬ ‫مناطققرار گرفت‪.‬ازجملهمهم ترینمسائلی که تمــام شــده و باید ‪ ۵۰‬هکتار از بــازار ازاد زمین‬ ‫در ایننشستمطرحشد‪،‬تورمساختاریمناطق بخریم و در اختیار صنایع قرار دهیم‪ .‬با زمین‬ ‫یتــوان بــه توســعه پایدار رســید‪.‬‬ ‫ازاد‪ ،‬رشــد اقتصــادی منفــی‪ ،‬تامیــن اجتماعی و فروختــن نم ‬ ‫صندوق بازنشستگی‪ ،‬بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬دبیر شــورای عالــی مناطق ازاد تاکیــد کرد‪ :‬اگر‬ ‫خصوص ‬ ‫یســازی و ازادســازی‪ ،‬مشــخص نبــودن بتوانیــم مناطق ازاد نســل جدیــد را از ابتدا به‬ ‫ســهم و اهــداف مناطــق ازاد در جهــت توســعه گونه ای شکل دهیم که ساختار درستی داشته‬ ‫یتــوان گفت که توســعه پایــدار به‬ ‫اقتصاد کشــور‪ ،‬عدم شفافیت در اخذ مالیات بر باشــند‪ ،‬م ‬ ‫یشــود‪ .‬مومنی بــا بیان‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬حاکــم نبــودن قانــون در مناطــق صــورت جــدی اغــاز م ‬ ‫ازاد و خروج سرمایه از کشور بود‪ .‬مومنی در این اینکه عقب افتادگی معنــاداری در مناطق ازاد‬ ‫نشستطیسخنانی گفت‪:‬در حوزهبرنامه ریزی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬اصلی ترین اشکال کار این است‬ ‫در دبیرخانــه مناطــق ازاد عملکــرد قابــل قبولی که نتوانسته ایم از بازارهای مالی و سرمایه به‬ ‫نداریم و متاســفانه بــه روزمرگی دچار شــده ایم خوبی اســتفاده کنیــم‪ .‬باید بتوانیــم در قالب‬ ‫و نتیجــه اقداماتــی کــه در مناطــق ازاد انجــام کنسرسیومی با بانک های خصوصی‪ ،‬شرکت ها‬ ‫می دهیــم‪ ،‬منوط به بودجه ســالیانه م ‬ ‫یشــود‪ .‬و بازارهــای مالیاتــی ســرمایه ای طــرح موضوع‬ ‫مشاور رئیس جمهور افزود‪ :‬در بررسی روند تغییر کنیــم‪ .‬وی بــه مناطــق ویــژه نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫و تحــوالت مناطــق ازاد مشــخص م ‬ ‫یشــود کــه گفــت‪ :‬مناطق ویژه مورد غفلت واقع شــده و‬ ‫فعالیت هادر حوزه ایمتمرکزمی شود کهمدیران ما باید سیاســتگذاری های مربوط به توسعه را‬ ‫منصوب شده به انها عالقه مند هستند‪ .‬به طور در مناطقویژهنیزاجرایی کنیم‪.‬مناطقویژهباید‬ ‫تقریباهمزمانباجبل علی بودجهوبرنامهپنجسالهداشتهباشدوماموریت‬ ‫مثالمنطقهازادقشم ً‬ ‫(امارات) فعالیت خود را اغاز کرد ولی به نتیجه و نقش اش در اقتصاد کشور مشخص شود‪ .‬دبیر‬ ‫مــورد نظر نرســید چرا کــه هر کدام از مســئوالن شــورای عالــی مناطــق ازاد افــزود‪ :‬معتقدیم اگر‬ ‫منطقه ازاد قشم در دوره خود عالقه مندی های مناطــق ویــژه را در سیاســتگذاری هایمان دخیل‬ ‫عمالهیچاتفاقخاصی نکنیــم‪ ،‬یــک چالش جدی پیــدا خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫خودرادنبالمی کردندو ً‬ ‫نیفتــاد‪ .‬مومنــی اظهار داشــت‪ :‬در جزیره قشــم مومنی همچنین گفت‪ :‬بخش اقتصادی وزارت‬ ‫صرفا گردشگری‪ ،‬امــور خارجه به ما قول همکاری داده تا مناطق‬ ‫نمی توان فقط گفت که باید ً‬ ‫نفت‪ ،‬گاز وپتروشیمیو…توسعهیابدبلکهباید ازاد توســعه یابــد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬مــا بایــد‬ ‫همه این ظرفیت ها به بلوغ برسد و توسعه یابد‪ .‬برنامه های خود را با دو چشم انداز «با برجام» و‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد با بیان اینکه یکی از «بی برجام»تدوینکنیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫نرخ مشارکت در انتخابات چگونه بر اقتصاد کشور اثر می گذارد؟‬ ‫ارتباط مستقیم رشد اقتصادی با انتخابات‬ ‫کارشناســان معتقدنــد افزایــش مشــارکت در‬ ‫انتخابات به عنوان یک مولفه مهم توسعه سیاسی‬ ‫در کشور می تواند به شکل قابل توجهی بر توسعه‬ ‫سایر بخش ها همچون توسعه اقتصادی اثرگذاری‬ ‫جدیداشتهباشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬افزایش مشــارکت در انتخابات‬ ‫به عنوان یک مولفه مهم توسعه سیاسی در کشور‬ ‫می توانــد به شــکل قابل توجهی بر توســعه ســایر‬ ‫شهــا همچــون توســعه اقتصــادی اثرگــذاری‬ ‫بخ ‬ ‫جدی داشته باشد‪ .‬تجربه نشان می دهد‪ ،‬افزایش‬ ‫مشــارکت در انتخابــات‪ ،‬بــه طــور مســتقیم و غیــر‬ ‫مستقیم در زمینه رشد «امنیت اقتصادی و تجاری»‪،‬‬ ‫«ســرمایه گذاری خارجــی» و «قــدرت دولــت بــرای‬ ‫انجام اصالحات» موثر واقع خواهد شد‪.‬‬ ‫از منظــر توســعه سیاســی نیــز میزان مشــارکت‬ ‫شــهروندان در انتخابــات یــک نظــام مرد مســاالر‬ ‫می توانــد بــر امنیــت ملــی‪ ،‬تقویــت همبســتگی و‬ ‫وحدتملیتاثیربسزاییداشتهباشد‪.‬بهنحوی که‬ ‫به میزان افزایش مشروعیت و مقبولیت یک نظام‬ ‫سیاسی‪ ،‬امنیت داخلی کشور نیز تثبیت شده و در‬ ‫مقابلهباتهدیداتخارجیمستحکم ترظاهرشود‪.‬‬ ‫اما مشارکت پایین بالعکس روند توسعه سیاسی و‬ ‫اقتصادی در یک کشور را با مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫احســان خانــدوزی‪ ،‬نایــب رئیــس کمیســیون‬ ‫اقتصادیمجلسدر گفتگوباخبرنگار مهرمی گوید‪:‬‬ ‫هرزمانشکافداخلیواحساسبیپشتوانهبودن‬ ‫حاکمیت رخ نموده است اهرم های فشار اقتصادی‬ ‫خارجی و حتی فشارهای امنیتی مضاعف شد‪ .‬در‬ ‫خاطــر داریــم بالفاصله پــس از فتنــه ‪ ۱۳۸۸‬صدور‬ ‫قطعنامه های سازمان ملل متحد برای تحریم ایران‬ ‫ســرعت گرفت و همچنیــن دو ماه پــس از ناارامی‬ ‫بنزینی ابان ‪ ۱۳۹۸‬رئیس جمهور امریکا دستور ترور‬ ‫شهیدسلیمانیراصادر کرد‪.‬‬ ‫مهــا ارتباط روشــنی با‬ ‫کاهــش و افزایــش تحری ‬ ‫انتخابنامزدالفیابنداردبلکهمشخصاناشیاز‬ ‫پدیدار شدنشکافداخلیوادعای کاهشپشتوانه‬ ‫نظام در عرصه عمومی می باشدبه اعتقاد وی‪ ،‬این‬ ‫نمونه ها و مصادیق بسیار دیگری حاکی از ان است‬ ‫که اگر کاهش مشارکت در انتخابات‪ ۱۴۰۰‬به شکل‬ ‫محسوس و طبق نقشه بدخواهان به معنای قهر‬ ‫مردم با حاکمیت تلقی شود می توان منتظر افزایش‬ ‫فشــار اقتصادی باشــیم‪ .‬نکته کلیدی ان اســت که‬ ‫کاهش و افزایش تحریم ها ارتباط روشنی با انتخاب‬ ‫نامزد الف یا ب ندارد بلکه مشخصا ناشی از پدیدار‬ ‫شدن شکاف داخلی و ادعای کاهش پشتوانه نظام‬ ‫در عرصهعمومیمی باشد‪.‬‬ ‫خانــدوزی می گویــد‪ :‬یکــی از اهــداف تحریــم‬ ‫کنندگان می تواند دشوار ساختن اداره اقتصاد برای‬ ‫دولت باشد اما چنانچه دولت انقالبی با پشتوانه‬ ‫مشــارکت باالی مــردم در انتخابــات و بدون ظاهر‬ ‫شــدن تفرقــه و قهــر داخلــی بر ســر کار امده باشــد‬ ‫احتمالایننوعاز تحریمنیزبسیار کمترخواهدبود‪.‬‬ ‫علی مروی‪ ،‬رئیس اندیشکده کسب و کار نیز در‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر می گوید که مشارکت پایین‬ ‫در انتخابات‪ ،‬احتمال انجام اقدامات پوپولیستی و‬ ‫عوام فریبانه توسط دولت بعد را به منظور افزایش‬ ‫ســرمایه اجتماعی باال می برد‪ .‬با اتخــاذ این رویه‪،‬‬ ‫سال های اتی قربانی توفیقات کوتاه مدت می شود‬ ‫و تمایــل دولت بعد برای انجــام اصالحات (نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬یارانه ها‪ ،‬نظام مالیاتی‪ ،‬نظام بازنشستگی‬ ‫و…) به دلیل ریسک باالی عدم همراهی مردم به‬ ‫شدت کاهشپیدامی کند‪.‬‬ ‫وحید کشمیری پور‪ ،‬تحلیلگر بازار سرمایه نیز‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫که با مشارکت باالی مردم در انتخابات انتخاب‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬بــه طــور قطــع از کارایــی و تــوان‬ ‫باالتــری برخــوردار خواهــد بــود؛ چراکــه اجــرای‬ ‫تصمیمات متخذه از سوی او‪ ،‬به پشتوانه سرمایه‬ ‫تتــر از ســوی جامعه و‬ ‫اجتماعــی کــه دارد‪ ،‬راح ‬ ‫نخبگان پذیرفته می شود‪ .‬ضمن اینکه در سطوح‬ ‫بین المللی نیز به پشتوانه باالی رای مردم‪ ،‬فضای‬ ‫بهتری برای مذاکرات فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫مشارکت پایین تمایل دولت بعد برای انجام‬ ‫اصالحات (نظام بانکی‪ ،‬یارانه ها‪ ،‬نظام مالیاتی‪،‬‬ ‫نظــام بازنشســتگی و…) بــه دلیل ریســک باالی‬ ‫عدم همراهی مردم به شدت کاهش پیدا می کند‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬محمدعلــی قشــقایی‪،‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی در گفتگو بــا خبرنگار مهر با‬ ‫بیــان اینکــه تحقیقات بیــن المللی نشــان داده‪،‬‬ ‫افــراد تحصیل کرده و افراد شهرنشــین به مراتب‬ ‫بیشــتر از افــراد روستانشــین و افــراد کــم ســواد‬ ‫در انتخابــات مشــارکت داشــته اند‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫شــهروندان مدرن و اگاه عموما دغدغه بیشــتری‬ ‫بــرای دفاع از حقوق سیاســی و اقتصادی خود از‬ ‫طریق حضور در انتخابات دارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طبــق تحقیقــات‪ ،‬تــورم‬ ‫و بیــکاری ‪ ۲‬عامــل اصلــی کاهش دهنــده میــزان‬ ‫مشــارکت در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایران‬ ‫بــوده‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه افزایش‬ ‫درامد ســرانه و تحصیــات ‪ ۲‬عامل مهم افزایش‬ ‫مشارکت در انتخابات بوده است‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫تهــای اقتصــادی در تمــام دنیــا تــا حــدی‬ ‫ریاض ‬ ‫باعــث کاهــش رغبــت مــردم بــه مشــارکت در‬ ‫انتخابات می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در انتخابات فرانسه‪،‬‬ ‫افزایــش یــک درصــدی تــورم معــادل کاهــش ‪۲‬‬ ‫درصدی محبوبیت رئیس جمهور برای انتخابات‬ ‫‪ ۴‬ســاله دوم وی شــد و نیز افزایش یک درصدی‬ ‫نرخ بیکاری‪ ،‬کاهــش ‪ ۲.۳‬درصدی محبوبیت او‬ ‫را در پی داشت‪.‬‬ ‫قشقایی با بیان این که دو عامل نرخ مشارکت‬ ‫انتخابــات پیشــین و نارضایتــی از حــزب فعلــی‬ ‫(دولت تدبیر و امید) را می توان در تخمین میزان‬ ‫مشارکت در انتخابات اتی موثر دانست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه نــرخ مشــارکت بــاالی ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫ســال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬و نیــز وجــود چهر ههــای محبوب‬ ‫فراجناحــی در میان کاندیداها‪ ،‬می توان احتمال‬ ‫مشارکت باالی ‪ ۵۰‬درصدی را انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه اکثــر بورس های بین المللی‬ ‫در کشــورهای توسعه یافته قرار دارند‪ ،‬چراکه در‬ ‫انجا بیش از ســایر کشــورها امنیت سرمایه گذاری‬ ‫بــرای ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی مهیــا‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت یک بازار تحت تاثیر عوامل‬ ‫مختلف سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی قرار دارد‬ ‫که مشارکت سیاسی مردم یکی از عوامل اثرگذار‬ ‫بر ان هاست‪.‬‬ ‫قشــقایی با اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین‬ ‫رویدادهــای سیاســی کــه توســط ســرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی رصد می شود انتخابات است‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ســرمایه گذاران بورس بــا رای خود در‬ ‫تعییــن رئیس جمهــور اتی‪ ،‬این امــکان را فراهم‬ ‫می کننــد تــا خــط مشــی های اقتصــادی و مالــی‬ ‫مربوط به رونق یا عدم رونق بورس در یک دوره‬ ‫کوتاه مدت یا بلند مدت تعیین شود‪.‬‬ ‫اینکارشناساقتصادیبابیاناینکهسرمایه گذاران‬ ‫خارجــی چنانچه بخواهند به صورت مســتقل یا با‬ ‫مشــارکت بخش خصوصــی و یا بخش عمومــی در‬ ‫یــک کشــور فعالیت کنند‪ ،‬تنهــا در صورت مســاعد‬ ‫بودن شــرایط‪ ،‬تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ثبات سیاسی»‪« ،‬افق سرمایه گذاری»‪« ،‬نبود‬ ‫تنــش داخلــی و خارجی»‪« ،‬مرد مســاالری» و غیره از‬ ‫جمله مولفه های ترغیب کننده سرمایه گذاری است‬ ‫کــه بــه نوعــی در امــار مشــارکت انتخابــات خــود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬البته در حال حاضر با نگاهی گذرا به‬ ‫نقطه نظرات کارشناسان و اقتصاددانان‪ ،‬دغدغه ها‬ ‫و اولویت هایــی همچون «حجم نقدینگــی و مهار‬ ‫نرخ تورم»‪« ،‬کمبود اب»‪« ،‬چالش کاهش رشد نرخ‬ ‫جمعیــت»‪« ،‬چالــش پایــان عصر نفتــی»‪« ،‬چالش‬ ‫صندوق های بازنشستگی» و «ناترازی و زیان انباشته‬ ‫موجود در سیســتم بانکی» و «کسری بودجه» برای‬ ‫اقتصادایرانقابلتصور است کهمسئولیتمواجهه‬ ‫هوشــمندانه بــا ایــن مســائل متوجــه رئیس جمهور‬ ‫سیزدهمخواهدبود‪.‬‬ ‫دغدغه ها و اولویت هایی که برخی پیامدهای‬ ‫ان ها گریبان گیر زندگی روزمره مردم نیز شده و برخی‬ ‫ضــرورت برنامه ریــزی بــرای اینده نــه چنــدان دور را‬ ‫می طلبد؛ برنامه ریزی واقدام از سوی رئیس جمهوری‬ ‫باپشتوانهمردمیباالوبرگزیدهازانتخاباتیپرشور‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولت نباید به دنبال برداشت پول از بازار سرمایه باشد‬ ‫یــک تحلیلگر بــازار ســرمایه بــه دولــت بعدی‬ ‫پیشنهاد کردبابهرسمیتشناختناستقاللسازمان‬ ‫بــورس‪ ،‬ضمــن انجــام اقداماتــی برای رفــع بحران‬ ‫فعلی بازار سرمایه‪ ،‬دست به اقدامات بلند مدت‬ ‫برایرفعمعضالتاقتصادیبزند‪.‬‬ ‫مهــدی ســوری در گفــت و گو با ایســنا‪ ،‬درمورد‬ ‫انتظــارات بورســی از دولــت اینــده توضیــح داد‪:‬‬ ‫انتظاراتی که از رئیس جمهور اینده داریم‪ ،‬درمورد‬ ‫دیدگاهــی اســت کــه دولــت باید نســبت به بــازار‬ ‫سرمایه داشته باشد‪ .‬از سوی دیگری اقدامات انی‬ ‫و فــوری برای کنترل وضعیت و بحــران فعلی بازار‬ ‫ســرمایه و مهــم تــر از دو موضوع مذکــور‪ ،‬اقدامات‬ ‫اساسی است که باید در اقتصاد انجام شود تا هم‬ ‫اوضاعتورم‪،‬هماوضاعنقدینگیوهماوضاعتولید‬ ‫کشور بهبود پیدا کند و به تبع ان اوضاع بازار سرمایه‬ ‫نیزبهترشود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نوع نگاه به بازار سرمایه‪،‬‬ ‫شــناختن ظرفیت ها‪ ،‬پتانسیل ها و درجه اهمیت‬ ‫بازار ســرمایه بســیار مهم است‪ ،‬گفت‪ :‬در فعالیت‬ ‫هــای انتخاباتی شــاهد ایــن بودیم کــه کاندیداها‬ ‫خیلیمتوجهظرفیتبازارسرمایهنبودند‪.‬درصورتی‬ ‫که بازار سرمایه می تواند رای غیرحزبی زیادی برای‬ ‫کاندیداهــا جذب کنــد‪ .‬اوایــل کاندیداها صحبت‬ ‫های کلی کردند و بعد از برخی تحلیلگران مشورت‬ ‫گرفتنــد و در روزهــای اخر به تازگی متوجه اهمیت‬ ‫بازار سرمایهشدهاند‪.‬امیدواریمدولتایندهمتوجه‬ ‫اهمیت و نقش بزرگ بازار سرمایه در اقتصاد کشور‬ ‫بشــود‪.‬این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بازار‬ ‫سرمایهپویامی تواندجور بسیاریاز مخارجوهزینه‬ ‫هایی کهدولتبایدجایدیگرهزینه کندرابکشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســطحی ترین و اشــتباه ترین نوع نگاه‬ ‫به بازار ســرمایه این اســت که دولت ها به چشــم‬ ‫تامین مالی و رفع کسری بودجه به این بازار نگاه‬ ‫کنند‪ .‬درصورتی که نگه داری درست از بازار سرمایه‬ ‫می تواند بسیاری از هزینه کردهایی که دولت برای‬ ‫تولید انجام می دهد را انجام ندهد و بتواند تولید‬ ‫پویاتری داشــته باشد‪ .‬برای مثال وام های تکلیفی‬ ‫که دولت بر عهده بانک ها می گذارد و به بانک ها‬ ‫اجازهخلقنقدینگیمیدهدالزمنیستانجامشود‬ ‫و می تواند برای کنترل تورم از دو جهت‪ ،‬یکی برای‬ ‫بهبود شــرایط تولید و یکی هم از نظر کنترل خلق‬ ‫نقدینگیکمککند‪.‬‬ ‫ســوری در ادامه افزود‪ :‬سال ها تصمیم داشتیم‬ ‫تولید را شکوفا کنیم که این مهم می تواند از طریق‬ ‫مسیر بازار سرمایه رخ دهد؛ بنابراین دولت ها باید‬ ‫ایــن نگاه را داشــته باشــند که نه تنها نبایــد از بازار‬ ‫سرمایهپولبرداشت کنند‪،‬بلکهنبایدسهامشرکت‬ ‫های دولتی را در هیچ قالبی در تابوی اصلی بورس‬ ‫بفروشــند بلکه اگــر می خواهند بفروشــند باید به‬ ‫صورت بلوکی بفروشند‪ .‬زمانی که دولت به سهام‬ ‫فروشیمستقیمرویتابلواقداممی کندوپولخود‬ ‫را از بازار سرمایه خارج می کند‪ ،‬باعث می شود یک‬ ‫بازیگر پر قدرت در بازار سرمایه که فقط فروشنده‬ ‫است و می تواند تعادل هر بازاری را برهم بزند در‬ ‫بازارسرمایهشکلبگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین نخستین خواسته ما نوع‬ ‫نگاه به بازار سرمایه است‪ .‬دولت حتی می توانند‬ ‫قالب بسته های حمایتی را با به رسمیت شناختن‬ ‫ســازمان بورس‪ ،‬تعریف کند که بازار سرمایه رونق‬ ‫داشته باشد و به دولت برای ایجاد اشتغال‪ ،‬کنترل‬ ‫نقدینگی‪،‬تامیننقدینگیبرایواحدهایتولیدیو‬ ‫‪ ...‬کمک کند‪ .‬از ســوی دیگر اگر الزم اســت دولت‬ ‫درمورد بازار سرمایه اموزش ببیند‪ .‬سیاست مدارها‬ ‫دو سال قبل نیازی نبود درمورد بورس چیزی بدانند‪،‬‬ ‫زیرا بخش بسیار کوچکی از جامعه درگیر این بازار‬ ‫بود اما اکنون بازار بزرگ شده است و سیاست مدار‬ ‫بایدبورسرابشناسد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار سرمایه به شرایط فعلی این‬ ‫بــازار اشــاره کرد و افــزود‪ :‬انتظار مــی رود دولت به‬ ‫کنترلبحرانفعلی کمک کند‪.‬زمانی کهدولتوارد‬ ‫بازار ســرمایه شــده بود و بسیاری از فعاالن از کاری‬ ‫که دولت می کرد خوشحال بودند‪ ،‬من بر این باور‬ ‫بودم که دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند‪،‬‬ ‫زیرا می تواند مسیر این بازار را منحرف کند‪ .‬اکنون‬ ‫بایــد گفــت نمی شــود یک دولتی بــازار ســرمایه را‬ ‫خراب کند و بگوید دیگر دخالت نمی کنم‪ ،‬در هر‬ ‫بازاری در اقتصاد زمانی که بحران به وجود می اید‪،‬‬ ‫دولت باید به رفع این بحران کمک کند‪ .‬مخصوصا‬ ‫اگر بحران توسط اقدامات خود دولت ایجاد شده‬ ‫باشد‪.‬ســوری افــزود‪ :‬در حــال حاضــر هــم از دولت‬ ‫جدید انتظار داریم برای بهبود شرایط و برای کنترل‬ ‫سطح رضایت عمومی مردم اقدامات حمایتی را از‬ ‫طریق سازمان بورس و با رسمیت شناختن استقالل‬ ‫ســازمان بورس انجــام دهد‪ .‬اگــر دولت منابع الزم‬ ‫برای انتشار اوراق تبعی با قیمت ثابت یک ریال به‬ ‫اندازه شناوری کل سهم های بازار سرمایه را در اختیار‬ ‫سازمان بورس بگذارد‪ ،‬منافعش بیشتر از پول هایی‬ ‫است که در بخش های مختلف اقتصاد هزینه می‬ ‫شــوند؛ بنابرایــن در بحــران فعلــی از دولت انتظار‬ ‫حمایت داریم اما نباید خط و مشــی کلی تعیین‬ ‫کند یا در جزییات دخالت کند‪ .‬از سوی دیگر وقتی‬ ‫بازار به شرایط نرمال برگشت دولت باید پای خود‬ ‫راعقببکشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به موضوع بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬باید بررسی شود که چه باید کرد‬ ‫تا تورم کنترل شــود‪ ،‬اقتصاد پویایی داشته باشیم‪،‬‬ ‫تولید بهبود پیدا کند و به تبع ان اقتصاد و در نهایت‬ ‫بازار ســرمایه شرایط بهتری پیدا کنند‪ .‬سهام داران‬ ‫بازار سرمایهمیتواننداز دومحلسود کسب کنندیا‬ ‫از طریق تورم و افزایش نقدینگی که این سود‪ ،‬سود‬ ‫واقعی نیست یا از محل پویا شدن و افزایش تولید‬ ‫و بهره بری شــرکت ها که این ســود‪ ،‬ســود واقعی‬ ‫است‪.‬این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬باید دید‬ ‫چرانمیتوانتولیدپویادر کشور داشت؟چراتمایل‬ ‫سرمایه گذاران برای ورود به بخش های تولیدی تا‬ ‫این حد پایین است؟ زمانی که در یک اقتصاد به‬ ‫واســطه قیمت گذاری های دســتوری‪ ،‬ســود داللی‬ ‫از ســود تولید بیشــتر باشــد‪ ،‬هرچقدر هم اقدامات‬ ‫نظارتیانجامشود‪،‬تولیدشکوفانخواهدشدوپول‬ ‫ها تمایل دارند به بخش داللی جذب شوند‪ .‬باید‬ ‫قیمت گذاری دستوری‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و هر چیز‬ ‫دو نرخی در اقتصاد با یک برنامه مشخص حذف‬ ‫شــود‪ .‬تولید که پویا شــود معضل بیکاری‪ ،‬کمبود‬ ‫منابع ارزی کم و شرایط تورم بهتر می شود‪.‬‬ ‫سوری با تاکید بر اینکه باید برای کسری بودجه‬ ‫دولت یک فکر اساسی شود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با تزریق‬ ‫پول در جاهای نادرست دچار کسری بودجه شده‬ ‫است که برای تامین ان یا در جیب بانک ها دست‬ ‫کرده است یا در جیب بازار سرمایه و یا اوراق منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬اوراق برای دولت بعدی بدهی ایجاد‬ ‫می کند و دولت بعدی مجبور است برای تامین ان‬ ‫به اندازه مبلغ سررسید با اضافه سود اوراق قبلی‪،‬‬ ‫اوراق منتشــر کنــد و ایــن مــی توانــد در نهایــت به‬ ‫ورشکستگی کلاقتصادبیانجامد‪.‬دولتایندهباید‬ ‫برایافزایشدرامدهاو کاهشهزینههافکراساسی‬ ‫کند و شرایط اوراق را بحرانی تر نکند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫تکالیف اشخاص حقیقی و‬ ‫صاحبان مشاغل‬ ‫مالیات‪ ،‬ســهم دولــت از ثروت و درامد اشــخاص‬ ‫حقیقــی به میــزان توانایی و قدرت انهــا برای تامین‬ ‫هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی و سیاسی‬ ‫اجتماعــی کشــور اســت‪ .‬اشــخاص حقیقــی موظــف‬ ‫هستند در پایان سال مالی میزان درامد‪ ،‬سود‪ ،‬زیان و‬ ‫هزینه های خود را به اداره امور مالیاتی اعالم نمایند‪.‬‬ ‫در قانون مالیات مســتقیم اشــخاص حقیقی وظایف‬ ‫و تکالیــف مختلفــی دارنــد کــه عــدم توجــه و عمــل‬ ‫بــه انهــا موجــب خســارت های پیش بینی نشــده ای‬ ‫برای اشــخاص حقیقی می شــود‪ .‬طبق قانون مالیات‬ ‫مستقیم اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل به سه‬ ‫گروه تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫صاحبان مشــاغل گروه اول‪ :‬مشــاغلی هستند که‬ ‫وظیفــه دارند دفاتر قانونی خــود مانند دفتر روزنامه‬ ‫و دفتر کل را نگهداری نمایند‪ .‬براســاس تقسیم بندی‬ ‫قانون مالیات این گروه از مشاغل به مشاغل بند الف‬ ‫معروف هستند‪.‬‬ ‫صاحبــان مشــاغل گــروه دوم‪ :‬مشــاغل بنــد ب‬ ‫وظیفه نگهداری دفاتر مشــاغل را دارند‪ .‬دفتر درامد‬ ‫و هزینــه دفاتــری هســتند کــه این گــروه بایــد انها را‬ ‫نگهداری کنند‪.‬‬ ‫صاحبان مشــاغل گروه ســوم‪ :‬مشــاغل بند ج که‬ ‫این گروه از مشاغل الزامی به نگهداری دفاتر قانونی‬ ‫(روزنامــه و کل) و دفتــر مشــاغل (درامــد و هزینــه)‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین صاحبان مشاغل بر حسب نوع فعالیتی‬ ‫که انجام می دهند‪ ،‬باید نسبت به تهیه دفا تر قانونی‬ ‫موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال‬ ‫مالی جدید اقدام کرده و فعالیت های شغلی خود را‬ ‫در ان ثبت کنند‪ .‬صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه‬ ‫مالیاتی هر ســال خود را که شــامل ترازنامه و حساب‬ ‫ســود و زیــان یــا حســاب درامــد و هزینــه یــا خالصه‬ ‫وضعیــت درامــد و هزینه اســت تا پایان تیرماه ســال‬ ‫بعد به اداره امور مالیاتی ارایه داده و مالیات متعلق‬ ‫را به نرخ ماده ‪ 131‬قانون محاسبه و پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این‬ ‫قانون را به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی‬ ‫محل سکونت ارایه کنند‪.‬‬ ‫هــرگاه اخریــن روز مهلــت یــا موعــد مقــرر بــرای‬ ‫ارایــه اظهارنامه یا ســایر اوراقی که مودی مالیاتی به‬ ‫موجب مقررات مکلف به ارایه ان است‪ ،‬مصادف با‬ ‫تعطیل یا تعطیالت رسمی شود‪ ،‬نخستین روز بعد از‬ ‫تعطیلی‪ ،‬موعد مقرر جهت ارایه اظهارنامه یا اوراق‬ ‫مذکور محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫ارایــه اظهارنامــه و پرداخت مالیــات مودیانی که‬ ‫در خــارج از ایــران اقامــت دارنــد و نیــز موسســات و‬ ‫شــرکت هایی کــه مرکز اصلــی انها در خارج از کشــور‬ ‫است‪ ،‬چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده‬ ‫نماینده انها خواهد بود‪.‬‬ ‫صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ‬ ‫شــروع فعالیت‪ ،‬مراتب را کتبا بــه اداره امور مالیاتی‬ ‫محــل اعــام کنند‪ .‬انجام این امر باعث خواهد شــد‬ ‫تا از همه تسهیالت و معافیت های مالیاتی بهره مند‬ ‫شده و مشمول ‪ 10‬درصد جریمه مقرر نیز نشوند‪ .‬این‬ ‫حکم در مورد صاحبان مشاغل که برای انها از طرف‬ ‫مراجــع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر شــده‬ ‫است‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه مــودی محل هــای متعــدد بــرای‬ ‫سکونت خود داشته باشد‪ ،‬مکلف است یکی از انها‬ ‫را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی کند‪.‬‬ ‫هــر شــخص حقیقــی ایرانــی کــه بــا ارایــه گواهی‬ ‫نمایندگی هــای مالــی یــا سیاســی دولــت جمهــوری‬ ‫اســامی در خــارج ثابــت کند کــه از درامد یک ســال‬ ‫مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارجی به عنوان‬ ‫مقیم‪ ،‬مالیات پرداخته است‪ ،‬از لحاظ مالیاتی در ان‬ ‫ســال‪ ،‬مقیم خارج از کشــور شناخته خواهد شد مگر‬ ‫در مواردی که در ســال مالیاتی مزبور در ایران دارای‬ ‫شغل بوده باشد; در سال مالیاتی مزبور حداقل شش‬ ‫مــاه بــه صورت متوالــی یا متناوب در ایران ســکونت‬ ‫داشــته و توقــف در خارج از کشــور به منظــور انجام‬ ‫ماموریت یا معالجه یا امثال ان بوده باشد‪.‬‬ ‫اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در‬ ‫صورتی که درامدی از خارج از کشور تحصیل کرده و‬ ‫مالیات ان را به دولت محل تحصیل درامد پرداخته‬ ‫باشــند و درامــد مذکــور را در اظهارنامه یــا ترازنامه یا‬ ‫حساب سود و زیان خود‪ ،‬حسب مورد طبق مقررات‬ ‫این قانون اعالم کنند‪ ،‬مالیات پرداختی انها در خارج‬ ‫از کشور یا ان مقدار مالیاتی که به درامد تحصیل شده‬ ‫در خارج از کشور تعلق می گیرد‪ ،‬از مالیات بر درامد‬ ‫انها قابل کسر خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره امــور مالیاتــی می توانــد بــرای رســیدگی بــه‬ ‫اظهارنامــه یا تشــخیص درامــد مودی به کلیــه دفا تر‬ ‫اســناد و مــدارک مربــوط مراجعــه و رســیدگی کنــد و‬ ‫مودی مالیات نیز مکلف به ارایه انهاست‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬بعدا به نفع او در امور مالیاتی ان سال قابل‬ ‫استناد نخواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین در صورتی که اسناد و مدارکی از مودی‬ ‫نزد اشــخاص ثالث باشــد‪ ،‬اشخاص مذکور مکلفند با‬ ‫مراجعــه بــه اداره امــور مالیاتــی‪ ،‬دفا تر و نیــز اصل یا‬ ‫رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطالعات مربوط به‬ ‫درامــد مــودی یا مشــخصات او را ارایه دهند‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬اگر بر اثر این استنکاف انها زیانی متوجه‬ ‫دولت شود‪ ،‬به جبران زیان وارده به دولت محکوم‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫کتمان درامد در اظهارنامه مالیاتی برابر اســت با‬ ‫عدم برخورداری از نرخ صفر‪ ،‬معافیت یا مشوق های‬ ‫مالیاتی و تعلق جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی‪.‬‬ ‫ابالغالکترونیکیاوراقمالیاتیخدمتینویندرارائه‬ ‫خدماتغیرحضوریمالیاتی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کاهش ‪ 2‬درصدی تولید‬ ‫و افزایش ‪ 29‬درصدی‬ ‫مصرف برق در خوزستان‬ ‫اهواز‪ -‬خبرنگار رویداد امروز‪ :‬مدیر بازار برق شرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزســتان بــا بیان اینکــه در دو ماه ابتدایی‬ ‫سال جاری تولید برق در استان بیش از دو درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬در همین بازه زمانی میزان مصرف‬ ‫انرژی نســبت به مدت مشــابه در ســال قبل ‪ 29‬درصد‬ ‫رشــد داشــته است‪ .‬فرامرز شادفر بیان کرد‪ :‬در فروردین‬ ‫و اردیبهشت ماه سال جاری شش هزار و ‪ 66‬گیگاوات‬ ‫ســاعت در خوزســتان برق تولید شده که در مقایسه با‬ ‫ســال گذشــته ‪ 2.3‬درصد کاهش را نشان می دهد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از این میزان برق تولیدی در خوزستان‪ 29،‬درصد‬ ‫را نیروگاه های برق ابی تولید کرده اند‪ 69 ،‬درصد سهم‬ ‫نیروگاه های حرارتی و ســیکل ترکیبی و حدود ‪ 2‬درصد‬ ‫را نیروگا ههــای تولیــد پراکنده تولید و به شــبکه تحویل‬ ‫داده اند‪ .‬مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از میــزان بــرق تولیدی نیروگا ههــای حرارتی‬ ‫و ســیکل ترکیبی ‪ 42‬درصد توســط بخش دولتی و ‪58‬‬ ‫درصــد را نیروگا ههــای بخش خصوصی تولید کرده اند‪.‬‬ ‫شادفر تصریح کرد‪ :‬انرژی مصرفی در دو ماهه ابتدایی‬ ‫ســال برابر با شــش هزار و ‪ 321‬گیگاوات ســاعت بوده‬ ‫کــه نشــان دهنــده حــدود ‪ 29‬درصــد افزایــش مصرف‬ ‫انرژی نســبت به مدت مشــابه در سال قبل است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬پیک اردیبهشت ماه ‪ 1400‬به میزان ‪ 7‬هزار‬ ‫و‪ 488‬مگاوات بوده که نسبت به پیک بار سال قبل‪15‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬مدیر بازار برق شرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزســتان تاکید کرد‪ :‬با توجه به رشــد بسیار‬ ‫بــاالی بــار و انــرژی مصرفــی مدیریــت مصرف بــرق و‬ ‫جابجایی مصارف غیر ضروری از ســاعات اوج مصرف‬ ‫ساعت (‪ 14‬تا ‪ 18‬و ‪ 21‬تا ‪ )22‬به سایر ساعات شبانه روز‬ ‫توسط کلیه مصرف کنندگان‪ ،‬امری الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫‪61‬دستگاه استخراج ارز‬ ‫دیجیتال در گلستان کشف‬ ‫شد‬ ‫معــاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان از کشف‪ ۶۱‬دستگاه ماینر طی مانور‬ ‫یک روزه در اســتان خبــرداد‪ .‬بهرام قائمی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫مانور جمع اوری دستگاه های غیرمجاز رمز ارز دیجیتال‬ ‫همزمان با سراسر کشور‪ ،‬طی بازرسی های صورت گرفته‬ ‫‪ ۶۱‬دستگاهاستخراجارز غیرمجاز (ماینر)در استان کشف‬ ‫و ضبط شد‪ .‬معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق گلســتان توضیــح داد‪ :‬دســتگاه های‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتال از جمله عوامل افزایش مصرف‬ ‫برق هستند و در سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۹۰۰‬دستگاه استخراج‬ ‫ارز دیجیتال کشــف و شناســایی شــده اســت‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت توزیع نیروی برق اســتان برای جلوگیری از‬ ‫سوء استفاده هایاحتمالی‪،‬نظارتبرمناطقمشکوکو‬ ‫پرمصرف برق را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫رفع عیب از لوله‬ ‫روغنکاری واحد شماره‬ ‫‪ ۲‬نیروگاه گازی هسا‬ ‫در کمتریــن زمان ممکن‪ ،‬عملیات تعمیــرات و رفع‬ ‫عیباز لولهروغنکاریتوسط کارکنانمتخصص‪،‬متعهد‬ ‫وپرتالشنیروگاههساباموفقیتانجام گرفت‪.‬به گزارش‬ ‫روابــط عمومی شــرکت مدیریــت تولید بــرق اصفهان‪،‬‬ ‫مهندس علی نقدی پور‪ ،‬مدیر نیروگاه گازی هسا در بیان‬ ‫اینخبر گفت‪:‬واحدشماره‪ ۲‬نیروگاه گازیهسادر تاریخ‬ ‫‪ ۶‬خردادماه به علت سوراخ شدن لوله مسیر روغنکاری‬ ‫یاتاقانشماره‪ ۷‬فریتوربینوافزایشمصرفروغنوبه‬ ‫جهت جلوگیری از سوختن یاتاقانها و حوادث احتمالی‪،‬‬ ‫این واحد از مدار تولید خارج گردید‪ .‬مهندس نقدی پور‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در این راستا فعالیتهای دیگری از قبیل‪:‬‬ ‫باز کردن تمامی اتصاالت توربو کمپرسور و جداسازی ان‬ ‫از فریتوربین‪،‬دمونتاژ هیتشیلدهایمربوطبهیاتاقان‬ ‫‪ ،۷‬بازکــردن لولــه روغنکاری معیوب‪ ،‬جوشــکاری و رفع‬ ‫عیباز ان‪،‬تستلولهجهتاطمیناناز عملکردصحیح‬ ‫ان و عایق بندی مجدد لوله‪ ،‬بازدید از یاتاقان‪ ۷‬و مونتاژ‬ ‫اتصاالتمربوطبهتوربوکمپرسوروفریتوربین‪،‬تعویض‬ ‫س ـولونوئید ســوخت گاز و تعویض ترمینال هــای درجه‬ ‫حرارت محفظه احتراق‪ ،‬رفع عیب از پیکاپ دور روتور‬ ‫‪،N2‬سرویس کنتاکتورهایاستارتواحد‪،‬تعویض کارت‬ ‫‪ NF‬دســتگاه‪ ،S.P.C‬رفع عیب از دســتگاه نشاندهنده‬ ‫اختالف فشــار فیلتراســیون گرفته است‪ .‬گفتنی است با‬ ‫عملیات تعمیرات و رفع عیب از لوله روغنکاری توسط‬ ‫متخصصان نیروگاه گازی هســا‪ ،‬این واحد بار دیگر وارد‬ ‫مدارتولیدوبهشبکهسراسریمتصل گردید‪.‬‬ ‫وارد مدار شدن‬ ‫دو نیروگاه غرب کارون‬ ‫و پاالیشگاه ابادان‬ ‫سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور از وارد‬ ‫مدار شــدن نیروگاه غرب کارون شــرکت نفت و نیروگاه‬ ‫پاالیشــگاه ابــادان بــه منظور تولیــد برق و عبــور بدون‬ ‫خاموشــی از تابســتان امســال خبر داد‪ .‬کیومرث زمانی‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬از همه ظرفیت های‬ ‫تولید برای عبور از شــرایط دشــوار امسال در تامین برق‬ ‫استفادهخواهیم کردتاتابستانرابدونخاموشیپشت‬ ‫سربگذاریم‪.‬ویافزود‪:‬باتالش هایانجام شده‪،‬نیروگاه‬ ‫غرب کارون شرکت نفت با ظرفیت ‪ ۲۶۰‬مگاوات وارد‬ ‫مدار شــده اســت و در حال تولید برق و توزیع توان به‬ ‫شهر اهواز است‪ .‬سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬این نیروگاه اکنون در مدار تولید استان‬ ‫خوزستان است و روزانه به صورت متوسط حدود ‪۲۳۰‬‬ ‫تا‪ ۲۴۰‬مگاوات برق به شبکه خوزستان تزریق می کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تصویب ‪ ۲‬پروژه نفت خزر در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران‬ ‫ل توجه گاز در دشت گرگان است‬ ‫شواهد حاکی از وجود ظرفیت قاب ‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر از تصویب‬ ‫‪ ۲‬پــروژه «لرز هنــگاری دوبعــدی ناحیــه انتقالــی‬ ‫دریــا ‪ -‬خشــکی شــرق دریــای خــزر» و «راهبــری و‬ ‫نگهداشت سکوی امیرکبیر و شناورهای پشتیبانی»‬ ‫در هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬شــواهد حاکی از وجود ظرفیت قابل توجه‬ ‫گاز در دشت گرگان است‪.‬به گزارش شانا‪ ،‬سیدعماد‬ ‫حســینی در ایــن زمینــه توضیــح داد‪ :‬از میــان چهار‬ ‫پروژه راهبردی اعال مشــده به هیئت مدیره شرکت‬ ‫ملــی نفت ایــران‪ ،‬دو پــروژه «لرز هنــگاری دوبعدی‬ ‫ناحیه انتقالی دریا ‪ -‬خشــکی شــرق دریای خزر» و‬ ‫«راهبریونگهداشتسکوینیمه شناورایران امیرکبیر‬ ‫و شــناورهای پشتیبانی به منظور عملیات از طریق‬ ‫تعمیراتحداقلی»تصویبومقررشددوپروژهدیگر‬ ‫باعنوان«حفاریواکتشافساختار عظیمچالوس»‬ ‫و «حفاری اکتشــافی اب های کم عمــق دریایی در‬ ‫ساختار رودسر» در دستور کار اینده هیئت مدیره قرار‬ ‫گیرد‪.‬وی با اشــاره به پروژه لرزه نگاری شــرق دریای‬ ‫خزر که تصویب شــده اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شواهد‬ ‫حاکــی از وجــود ظرفیت قابل توجه گاز در دشــت‬ ‫گرگان اســت‪ .‬اطالعات ‪ ۱۶‬حلقه چاه حفاری شده‬ ‫در ایــن منطقه به همراه مطالعــات صورت گرفته‬ ‫همچون مطالعات ساختار مرزی پل‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫لزوم تغییر رویکرد فنی نســبت به پتانســیل منابع‬ ‫هیدروکربوری در حوضه خزر جنوبی است که امید‬ ‫می رودنتایجناشیاز حفاریچاهاکتشافیهیرکان‪-‬‬ ‫‪ ۱‬و چاه قزل تپه ‪ ۳-‬نیز تکمیل کننده این جمع بندی‬ ‫باشد‪.‬رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر با اشاره‬ ‫به هدفگذاری های ترکمنستان برای کشف ذخایر‬ ‫گازی در خزر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرکت نفت خزر با هدف‬ ‫یکپارچ هســازی اطالعــات لرز هنــگاری حوضــه خزر‬ ‫جنوبی و یافتــن بهترین موقعیت حفاری عمیق‪،‬‬ ‫انجامپروژهلرزه نگاریناحیهانتقالیدریا–خشکی‬ ‫شــرق دریای خزر را در دســتور کار قرار داده اســت‪.‬‬ ‫اینپروژهاغازیبرایجادتجربهلرزه نگاریدر نواحی‬ ‫چالشیانتقالدریا–خشکیدریایخزر خواهدبود‬ ‫که با توجه به ظرفیت های موجود در این سواحل‬ ‫اهمیتبسزادارد‪.‬حسینیبابیاناینکهموضوعنیاز‬ ‫بــه انرژی در مناطق شــمالی کشــور به قــدری حائز‬ ‫اهمیت است که عملیات های باالدستی با ریسک ‬ ‫بــاال را نیــز در دشــت گــرگان توجیه پذیــر می کنــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انتظار می رود این لرزه نگاری ‪ ۸۳۰‬کیلومتری‬ ‫(پوشش دهنده منطقه ای به وسعت‪ ۱۴۵۰‬کیلومتر‬ ‫مربع) ضمن ایجاد اشتغال زایی کوتاه مدت‪ ،‬پس از‬ ‫موفقیتحفاریاکتشافیبهاشتغالزاییبلندمدت‬ ‫در اســتان های شــمالی و تامیــن گاز مــورد نیــاز این‬ ‫منطقه منتهی شود‪ .‬وی با اشاره به پروژه دیگری با‬ ‫عنوان «حفاری و اکتشاف ساختار عظیم چالوس»‪،‬‬ ‫یکی از اهداف شــرکت نفت خزر در دو سال اینده‬ ‫را حفــاری و اکتشــاف در ســاختار چالــوس خواند و‬ ‫گفت‪ :‬این ســاختار پس از ســاختار البــرز بزرگ ترین‬ ‫ساختار دریای خزر است که براساس مطالعه طرح‬ ‫توســعه راهبردی میدان های هیدروکربوری حوضه‬ ‫خزر جنوبی توسط گروه مطالعاتی‪ SCSG‬و نتایج‬ ‫عملیاتی ناشی از حفاری اکتشافی چاه های میدان‬ ‫ســردار جنــگل‪ ،‬این ســاختار دارای ظرفیــت ذخایر‬ ‫درجای گازی حدود یک چهارم پارس جنوبی است؛‬ ‫موضوعــی کــه در عمــل ایــن ســاختار را در جایگاه‬ ‫دهمین مخزن گازی بزرگ دنیا قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر این ساختار ظرفیت تولید معادل‬ ‫‪ ۱۱‬فــاز پارس جنوبی را در شــرایط کنونی داراســت‪.‬‬ ‫در صــورت موفق بودن عملیات اکتشــاف ســاختار‬ ‫چالــوس‪ ،‬حجم گاز قابل برداشــت این ســاختار به‬ ‫تنهایــی ‪ ۱.۵‬برابــر کل گاز قابــل اســتحصال کشــور‬ ‫اذربایجان و برابر با‪ ۳۰‬درصد کل گاز قابل برداشت‬ ‫کشــورهای حوضه دریای خزر خواهد بــود‪ .‬از طرف‬ ‫دیگربراساسشواهداینساختارمی تواندذخایرقابل‬ ‫توجه اینفتداشتهباشد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت نفت خزر تاکید کرد‪:‬‬ ‫طبــق اطالعات موجود ســاختار چالــوس به لحاظ‬ ‫حجم هیدروکربور درجا و قابل برداشــت با هر یک‬ ‫از میدا نهــای بــزرگ گاز و نفت جنوب کشــور قابل‬ ‫مقایسهاست‪.‬حسینیافزود‪:‬برمبنایبرنامهمدون‬ ‫مطالعات‪SCSG‬و‪،SMDP‬حفاریاکتشافیساختار‬ ‫چالوسبایددرنخستینفرصتاغازشودوبالفاصله‬ ‫پساز اکتشاف‪،‬عملیاتازمایشطوالنی مدتچاه‬ ‫بــرای چند ماه به منظــور ارزیابی ظرفیت برداشــت‬ ‫از مخــزن در ان بــه اجــرا دراید تا بر اســاس نتایج ان‬ ‫بهترینبرنامهتوسعهمیدانتهیهواجراشود‪.‬همین‬ ‫همخوانــی نتایــج و ارزیابی ها شــرکت نفت خــزر را‬ ‫بران داشته است تا از طریق بهره برداری حداکثری از‬ ‫ظرفیت هایموجودبهبهتریننحوفعالیتاکتشافی‬ ‫خود را در ساختار چالوس اغاز کند و نقطه عطفی در‬ ‫اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز در کارنامه صنعت‬ ‫نفتدر شمال کشور بهیادگار بگذارد‪.‬‬ ‫حفاریاکتشافیدرساختارژئوفیزیکیرودسر‬ ‫وی اولویــت دیگــر بــرای انجام عملیات حفاری‬ ‫اکتشــافی را ســاختار ژئوفیزیکی رودســر دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬این ساختار در بخش کم عمق جنوبی دریای‬ ‫خزر واقع شــده و به وســیله یک ناحیه زین اســبی از‬ ‫ســاختار رامسر جدا شــده است‪.‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫شــرکت نفت خــزر با بیان اینکه وجــود هیدروکربور‬ ‫در ساختار رودسر می تواند گواه تایید ظرفیت باالی‬ ‫هیدروکربوری در ســاختار بزرگ رامسر باشــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شــرکت نفــت خــزر ایــن پــروژه را بــا دیــدی جامع و‬ ‫استراتژیکتعریفکردهاست‪.‬‬ ‫نزدیکیساختاررودسربهساحلو کم عمقبودن‬ ‫ابسببشدهباتوجهبهتجربهبسیارباالیصنعت‬ ‫نفتایراندر اب های کم عمقخلیجفارس‪،‬ریسک‬ ‫عملیات اکتشــافی ســاختار رودســر در کمترین حد‬ ‫ممکنباشد‪.‬از طرفدیگراستفادهاز ظرفیتبخش‬ ‫خصوصی در دریای خزر همسو با منافع ملی مدنظر‬ ‫جدی شــرکت نفت خزر اســت و تالش خواهد شد‬ ‫شرایطبه گونه ایفراهمشود کهظرفیت هایبخش‬ ‫خصوصی و تجهیزات انها در شمال کشور یاری رسان‬ ‫صنعت نفت ایران در برداشت از ذخایر نفت و گاز‬ ‫شمال باشد‪ .‬حسینی ادامه داد‪ :‬کشورهای همسایه‬ ‫به خوبیبهپتانسیلباالیذخایر گاز حوضهجنوبی‬ ‫خزر واقف هستند و به همین دلیل کشور اذربایجان‬ ‫سکوینیمه شناور حیدر علی افراباهزینه ایبالغبر‬ ‫یک میلیارد دالر در ســال های گذشــته وارد عملیات‬ ‫کــرده اســت و این ســکو اکنون با اجــاره روزانــه‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار دالر بــرای توســعه میــدان شــاه دنیز در اجــاره‬ ‫شرکت های خارجی قرار دارد‪.‬به گفته وی‪ ،‬برای پی‬ ‫بردن به اهمیت وجود ناوگان توانمند در دریای خزر‬ ‫ذکر همین نکته کافی است که شرکت های خارجی‬ ‫برای حفاری چاهی معادل چاه پیشنهادی چالوس‬ ‫هزینه ای بالغ بر ‪ ۹۰‬میلیــون دالر صرف می کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که به دلیل وجود ناوگان توانمند شرکت نفت‬ ‫خزر‪ ،‬طبق براوردها پروژه حفاری اکتشافی چالوس‬ ‫حدود‪ ۱۹‬میلیون دالر برای شــرکت ملی نفت ایران‬ ‫هزینهدر پیخواهدداشت کهمعادلهزینهحفاری‬ ‫چاه هایمیدان هایخلیجفارساست‪.‬ب هدلیلارزش‬ ‫باالیاینناوگاناست کهشرکتنفتخزر تصویب‬ ‫هر چه ســریع تر حفاری اکتشافی ساختار چالوس را‬ ‫یکتصمیمهوشمندانههمسوبامنافعملیمی داند‪.‬‬ ‫پروژه دیگری که در هیئت مدیره شرکت ملی نفت‬ ‫ایرانتصویبشدهاست‪،‬پروژه«راهبریونگهداشت‬ ‫سکوینیمه شناورایران امیرکبیروشناورهایپشتیبانی‬ ‫به منظورعملیاتازطریقتعمیراتحداقلی»است‬ ‫که علی اصولی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت خزر درباره‬ ‫بشــده در عمل‬ ‫این پروژه توضیح داد‪ :‬پروژه تصوی ‬ ‫تجلی توانایی ایجادشده در شرکت نفت خزر است‬ ‫کهازطریقصرفکمترینهزینه‪،‬حداکثربهره برداری‬ ‫ازسکوینیمه شناورامیرکبیررادرسال هایایندهمیسر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از انجــا کــه مطالعــات شــرکت های‬ ‫شــل‪ ،‬وبــا‪ ،‬الزمو و نفت خزر حاکــی از وجود منابع‬ ‫عظیم گاز و نفــت در بخش ایرانی دریای خزر بوده‬ ‫و همین موضوع ســبب شــده شــرکت ملی نفت از‬ ‫طریقسرمایه گذاریراهبردیوباهمتمتخصصان‬ ‫ایرانی ساخت تجهیزات عملیات حفاری‪ ،‬اکتشاف‬ ‫و پشتیبانی در دریای خزر را در دستور کار قرار دهد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬حاصلاینسرمایه گذاریملیساختسکوی‬ ‫نیم هشــناور ایران امیرکبیر اســت که در زمان ساخت‬ ‫بزرگ تریــن و منحصربه فردتریــن ســکوی حفــاری‬ ‫خاورمیانه به شــمار می امد و از طریق کشف نفت‬ ‫در اب هایعمیقساختار سردار جنگل‪،‬افتخارافرین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت نفت خــزر‪ ،‬نفت‬ ‫فشــده در ســاختار ســردار جنــگل (با پتانســیل‬ ‫کش ‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد بشــکه نفــت درجــا فقــط بــرای مخــزن‬ ‫فشــده) از یــک طــرف ایــران را وارد باشــگاه‬ ‫کش ‬ ‫دارندگان تکنولوژی اب های عمیق کــرده و از طرف‬ ‫دیگرارزشاکتشافیساختارهایبخشایرانیدریای‬ ‫خزررابهمقداربسیارقابلتوجهیافزایشداده کهدر‬ ‫عملارزشافزودهناوگاندریاییعظیمشرکتنفت‬ ‫خزر رانشانمی دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یک برنامه برای گذر از خاموشی تهران‬ ‫مدیر امور دیسپاچینگ منطقه ای تهران گفت‪:‬‬ ‫از سال گذشته حدود ‪ ٣٠٠٠‬برنامه با همکاری دفتر‬ ‫هماهنگی‪ ،‬امورهای انتقال نیرو‪ ،‬طرح و توســعه‪،‬‬ ‫شــرکت توانیر و سایر ذی نفعان توسط این امور در‬ ‫سه دوره کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت پس‬ ‫از تدوین و اخذ مجوز از سوی دیسپاچینگ ملی اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن عبدالرضایی با اشاره به‬ ‫تدویــن و اجرای حدود ‪ ۳۰۰۰‬برنامه در طول ســال‬ ‫توســط ایــن امــور در ســه دوره کوتاه مــدت‪ ،‬میان‬ ‫مدت و بلند مدت‪ ،‬شــرایط امســال شــبکه تحت‬ ‫پوشش را از نظر تولید و مصرف با توجه به شروع‬ ‫گرمای زودرس و افزایش میانگین دمای وزنی تولید‬ ‫و مصــرف‪ ،‬افزایش رشــد مصــرف بیش از میانگین‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬عدم تناســب مصرف با تولید‪،‬‬ ‫مصــرف بــاالی مراکز تولید رمز ارزها‪ ،‬رشــد مصرف‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬تاخیر در اجرای برنامه اورهال‬ ‫واحدهــای نیروگاهــی بــه دلیل کمبود ســوخت در‬ ‫زمستان سال گذشته ‪ ،‬کاهش نزوالت جوی در سال‬ ‫ابی‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬نسبت به مدت مشابه سال قبل و‬ ‫درنتیجهمحدودیتدرتولیدنیروگاه هایبرقابیرا‬ ‫نسبتبهسال گذشتهمتفاوتارزیابی کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اعمال مدیریت مصرف در شبکه‬ ‫تحت پوشــش و همچنین کنترل و پایش شــبکه‬ ‫در فصل ســرد زمستان را با توجه به محدودیت‬ ‫سوخت نیروگاه ها و کمبود تولید در شبکه تهران‬ ‫و باال بودن بار خطوط تبادلی شــبکه جنوب به‬ ‫شمال و همچنین قدمت استفاده از تجهیزات را‬ ‫یکی از چالش های بهره برداری امور دیسپاچینگ‬ ‫منطقه ایبرشمرد‪.‬‬ ‫عبدالرضایــی در همیــن زمینــه ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــرای مثــال پس ـت ها و نیروگا ههــای شــهید‬ ‫فیروزی(طرشت)‪ ،‬بعثت‪ ،‬منتظر قائم‪ ،‬ری گازی‪،‬‬ ‫معنوی‪ ،‬دوشــان تپه‪ ،‬قم و ‪ ...‬که دارای قدمت‬ ‫باالیی هستند و به منظور استفاده هرچه بهتر از‬ ‫تجهیزات پست ها و نیروگاه های مورد اشاره این‬ ‫امور تمرکز خ ــود را در اجرای برنامه های دقیـ ــق‬ ‫ســرویس و تعمیرات و نیز پایـش مداوم تجهیزات‬ ‫ایســتگاه ها فوق الذکــر ق ــرار داده و ب ــه هر روش‬ ‫ممک ــن‪ ،‬ســعی کرده اســت تــا به نحــو مطلوب‬ ‫شبکه را مورد بهره برداری قرار دهد‪.‬‬ ‫مدیر امور دیسپاچینگ منطقه ای عنوان کرد‪:‬‬ ‫با همه محدویت های اشاره شده‪ ،‬حفظ پایداری‬ ‫و امنیت و قابلیت اطمینان شبکه تحت پوشش‬ ‫از مهمترین رسالت دیسپاچینگ منطقه ای است‬ ‫و بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال ‪ ۱۳۸۲‬تاکنــون و‬ ‫به مدت ‪ ۱۸‬سال ‪ black out‬در شبکه نداشته ایم‬ ‫ایــن اتفاق خــوب را از افتخــارات صنعت برق و‬ ‫شرکت برق منطقه ای تهران دانست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بــا همــه‬ ‫تهــای شــبکه و شــرایط کرونــا و ابتالی‬ ‫محدودی ‬ ‫تعدادی از پرسنل دیسپاچینگ به بیماری کرونا‪ ،‬با‬ ‫تالش ســایر همکاران امور ســعی شد تا هیچگونه‬ ‫خلــل و نقصان جــدی در انجام وظایف جــاری در‬ ‫کنترل شــبکه وســیع تحت پوشــش برق منطقه ای‬ ‫تهرانایجادنشود‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫صدایپایخشکسالیمنابعابرابهلرزهدراورد‬ ‫مصرف اب در کالن شهر تهران همچنان رو به‬ ‫افزایش بوده و این درحالی اســت که خشکســالی‬ ‫گام به گام اندام نحیف منابع ابی کشور را به لرزه‬ ‫در اورده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬میزان مصرف اب در کالن شهر‬ ‫تهران در روز ‪ ۲۴‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬به رقم سه میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون لیتر رســید که نســبت به روز مشــابه‬ ‫پارسال با ‪ ۱.۲‬درصد افزایش همراه شده است‪.‬‬ ‫نگاهیبهامارهایمصرفابارائهشدهاز سوی‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان تهران نشان دهنده‬ ‫ان اســت کــه از ابتــدای خردادماه و در تــداوم روند‬ ‫اردیبهشت ماه روند مصرف اب همچنان صعودی‬ ‫است و این درحالی است که میزان بارش های کشور‬ ‫به شــدت کاهش یافته و این موضوع می تواند به‬ ‫نگرانی در باره تامین اب دامن بزند‪.‬‬ ‫چندیپیشهم«حمیدرضاجانباز»مدیرعامل‬ ‫افزایش نگران کننده مصرف اب‬ ‫شرکتمهندسیابوفاضالب کشور گفت‪:‬بیشاز‬ ‫‪ ۲۱۰‬شهر کشور تحت تنش ابی قرار دارند که از این‬ ‫تعدادوضعیتیکصدشهرقرمزاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن احتمــال دارد در برخــی‬ ‫شهرها و روستاها که وضعیت بدتری دارند با قطع‬ ‫اب روبرو شویم که تالش می شود از طرق دیگر اب‬ ‫موردنیاز تامینشود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫از افزایش تعداد روستاهای که با تانکر اب رسانی‬ ‫خواهند شد خبرداد و گفت‪ :‬تابستان امسال بیش‬ ‫از هفت هزار روستا در لیست ابرسانی تانکری قرار‬ ‫گرفتهاند‪.‬‬ ‫جانباز خاطرنشان ساخت‪ :‬همانطور که پیش‬ ‫بینی می شــد امسال ســال بسیار سختی به لحاظ‬ ‫بارشــی داریم که جزو کم بارش ترین ســال های ‪۵۰‬‬ ‫ساله اخیر است‪ .‬تازه ترین گزارش مرکز ملی اقلیم‬ ‫و مدیریت بحران خشکســالی نیز بیانگر ان اســت‬ ‫کــه از ابتــدای ســال ابــی جــاری( مهرمــاه ‪ )۱۳۹۹‬تا‬ ‫‪ ۲۳‬خردادمــاه درحالــی ‪ ۱۲۹.۷‬میلی متــر بارندگی‬ ‫در کشور رخ داده که این میزان در دوره بلند مدت‬ ‫‪ ۲۲۲.۳‬میلیمتــر بــوده و اختــاف ‪ ۴۱.۶‬درصدی را‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬وزیر نیرو درباره وضعیت مصرف‬ ‫اب گفــت‪ :‬اگــر مصــرف اب را مدیریت نکنیم هم‬ ‫خودمان و هم ایندگان با مشکل بسیار جدی روبرو‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫به گزارشایرنارضااردکانیانافزود‪:‬مادر مصرف‬ ‫اب کشــاورزی در کشــور قطعــا باید چاره اندیشــی‬ ‫کنیــم و اگر فکری به حــال ان نکنیم با وجود تمام‬ ‫پروژه های انتقال اب‪ ،‬نابود شدن این تمدن را فقط‬ ‫به تعویق انداخته ایم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تمام‬ ‫طرح های ابی از جمله تامین اب و مدیریت مصرف‬ ‫باید با همدیگر انجام شود گفت‪ :‬در هنگام افتتاح‬ ‫پــروژه خــط اول انتقــال اب به یزد‪ ،‬همه فکرها بر‬ ‫این بود که مشکل اب یزد حل شد ولی این اتفاق‬ ‫نیفتادودر صورتی کهمدیریتمصرفنباشداتفاق‬ ‫همنمی افتد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬مصرف اب کشاورزی کشور‬ ‫چندین برابر صنعت و شرب است و مقام معظم‬ ‫رهبری هم در این زمینه فرمودند که اگر ما بتوانیم‬ ‫بدون اینکه لطمه ای به تولید محصول کشــاورزی‬ ‫برســد تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد صرفه جویی در مصــرف اب‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬به انــدازه مصرف کل اب شــرب و‬ ‫صنعتکشورمدیریتمصرفداشته ایم‪.‬‬ ‫اردکانیان تصریح کرد‪ :‬در صورتی هم که این کار‬ ‫را نکنیم‪ ،‬تمام هزینه ها و وقت هایی که برای تامین‬ ‫اب انجــام می دهیم اثرگذار نخواهد بــود و کاربرای‬ ‫ایندگان در حوزه تامین و مصرف اب بسیار سخت تر‬ ‫از ان چیزی خواهد بود که االن برای ما وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مراقبت از اب بعنوان ثروت ملی وظیفه‬ ‫همگانیاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫در کاهــش فشــار اب برخــی‬ ‫فاضــاب گیالن در نشســت‬ ‫مناطــق دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صاحبان‬ ‫خبــری با اصحاب رســانه که‬ ‫این انشــعابات با مراجعه به‬ ‫بــه صــورت ویدئوکنفرانــس‬ ‫امور اب و فاضالب شهرســتان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫و با طی کردن مراحل قانونی‬ ‫حسینی‬ ‫محسن‬ ‫مراقبت از اب بعنوان ثروت‬ ‫مــی تواننــد از انشــعاب مجاز‬ ‫ملی‪ ،‬وظیفه همگانی است‪،‬‬ ‫و قانونــی برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬با صرفــه جویی در مصــرف اب حتی وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره‬ ‫در کمتریــن میزان‪ ،‬می توانیم تابســتان پیش بــه اینکه شــرکت اب و فاضــاب گیالن هیچ‬ ‫رو را با تنش کمتری پشــت سر بگذاریم‪ .‬سید برنامه مدون و از پیش تعیین شــده ای برای‬ ‫محســن حســینی با ارائــه امــاری در خصوص قطع اب شــرب ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تنها در صورت‬ ‫کاهــش بــارش برف و بــاران در ســال ابی ‪ 99‬بــروز برخــی حــوادث و تعمیــرات خطــوط و‬ ‫نســبت به ســال های گذشــته گفــت‪ :‬کاهش تاسیســات ابرســانی ممکــن اســت اب شــرب‬ ‫نزوالت جوی موجب کاهش ابدهی چشــمه برخــی مناطــق دچــار ُافت فشــار و یا قطعی‬ ‫ها شــده اســت که این امر تاثیر مســتقیمی بر موقت شود که این موضوع در قالب اطالعیه‬ ‫کمبود اب شرب مناطق مختلف استان دارد‪ .‬بــه اطــاع مــردم عزیــز رســانده مــی شــود تــا‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ‪ 313‬روســتای گیالن که نســبت بــه ذخیره ســازی اب مورد نیــاز خود‬ ‫از طریــق چشــمه هــا تامیــن اب مــی شــوند‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬حسینی با تاکید بر گسترده بودن‬ ‫در تابســتان ســال جــاری با تنش ابــی مواجه حجم خدمات رســانی شرکت اب و فاضالب‬ ‫خواهنــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تمهیداتــی بــرای رفــع اســتان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از یــک‬ ‫کاهــش تنــش ابــی ایــن روســتاها پیــش بینی میلیون مشــترک شــهری و روســتایی در گیالن‬ ‫شده است‪ .‬وی‪ ،‬بهسازی چشمه های جدید از نعمــت اب اشــامیدنی ســالم و بهداشــتی‬ ‫و استفاده حداکثری از ظرفیت ابدهی ان ها‪ ،‬برخوردارنــد کــه ‪ 654‬حلقــه چــاه‪576 ،‬‬ ‫امادگی تانکرهای سیار جهت ابرسانی به این دهنــه چشــمه‪ 13 ،‬بــاب تصفیه خانــه‪620 ،‬‬ ‫روســتاها و فعال شــدن ‪ 4‬دســتگاه تولید اب واحد ایســتگاه پمپــاژ و ‪ 532‬هزار مترمکعب‬ ‫بســته بندی با ظرفیت ‪ 8‬هزار لیتر در ساعت مخــزن‪ ،‬اب مورد نیاز این مشــترکین را تامین‬ ‫را از مهم ترین اقدامات در دست اجرا جهت مــی کند‪ .‬وی با اشــاره به فعالیــت ‪ 31‬واحد‬ ‫رفــع و کاهــش تنــش ابی این روســتاها اعالم ازمایشــگاهی جهــت ســنجش ســامت اب‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن شــرب اســتان گیالن؛ این اطمینان را به مردم‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم از نصــب مســتقیم داد کــه اب مــورد اســتفاده ان هــا بــر اســاس‬ ‫پمــپ بــر روی شــبکه ابرســانی پرهیــز کننــد‪ ،‬اســتانداردهای ملی است و نیازی به دستگاه‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر به هــر دلیلی نیاز بــه نصب پمپ هــای تصفیــه اب خانگــی نــدارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫بــود‪ ،‬در ابتــدا بایــد نســبت به نصــب مخزن اینکــه مــردم در هر ســاعت از شــبانه روز می‬ ‫اقدام شــود زیرا نصب مســتقیم پمپ بر روی توانند از طریق شــماره تماس ‪ 122‬مشکالت‬ ‫شــبکه توزیع اب‪ ،‬مشــکالتی را برای مشترک مربوط به حوزه اب و فاضالب را اعالم کنند‪،‬‬ ‫و ســایر مصــرف کنندگان به وجــود می اورد‪ .‬افــزود‪ :‬ایــن تمــاس ها ثبــت و در کوتاه ترین‬ ‫حســینی با اشــاره به اینکه اســتفاده غیرمجاز زمان پیگیری و جهت رفع مشــکل اقدام می‬ ‫و نامتعــارف از اب شــرب نیــز نقــش موثــری شود‪.‬‬ ‫مصرف برق باز هم رکورد زد‬ ‫اوج تقاضــای مصرف برق‬ ‫هزار نفر از پرسنل صنعت برق‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته به ‪۵۹‬‬ ‫همزمان با روز برگزاری انتخابات‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۴‬مگاوات رســیده و‬ ‫( ‪ ۲۸‬خــرداد) خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫این درحالی اســت که نیروگاه‬ ‫پرســنل صنعت بــرق در نیروگاه‬ ‫هــای کشــور تــوان تولیــد ‪۵۴‬‬ ‫هــا‪ ،‬شــرکت هــای بــرق منطقه‬ ‫هزار مگاوات بــرق را دارند که مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫ای و توزیــع بــه طــور کامــل در‬ ‫فاصلهتقاضایموردنیاز برقبا‬ ‫اماده بــاش خواهند بود‪ .‬رجبی‬ ‫توان تولیدی نیروگاه ها باید از طریق طرح های مشهدی افزود‪ :‬با وزارت کشور برای اعالم ادرس‬ ‫مدیریتمصرفجبرانشود‪.‬به گزارشایسنا‪،‬در شــعب اخذ رای هماهنگی شــده است و اکیپ‬ ‫راستای کاهش مصرف برق وزارت نیرو به دنبال های عملیاتی برق به منظور رسیدگی به هر نوع‬ ‫شناســایی رمزارزهای غیر مجاز اســت که در بین مشکل فنی احتمالی در مکان های معرفی شده‬ ‫بیش از ‪ ۲۶۰۰‬دســتگاه غیرمجاز رمزارز در دو روز حضور خواهندداشت‪.‬سخنگویصنعتبرقبا‬ ‫گذشــته کشــف و شناســایی شده اســت و طبق اشارهبهاین که‪ ۳۰‬هزار نفراز پرسنلصنعتبرق‬ ‫گفتهمصطفیرجبیمشهدی‪-‬سخنگویصنعت در کشیک و اماده باش خواهند بود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫بــرق در مجمــوع از ســال گذشــته تاکنــون ‪ ۱۸۴‬کرد‪ :‬تمام تالش خود را برای تامین برق مطمین‬ ‫هزار و ‪ ۶۷۵‬دســتگاه غیرمجاز اســتخراج رمز ارز و پایدار در روز انتخابات بکار خواهیم بســت و‬ ‫شناسایی شده است که مصرف برق انها معادل اکیپ های عملیاتی برق تا پایان شــمارش ارا در‬ ‫‪ ۵۴۴‬مــگاوات بود‪ .‬وی همچنین از مشــترکان امــاده بــاش خواهند بــود‪ .‬وی همچنین از همه‬ ‫خواست که به منظور جلوگیری از بروز اختالل در مردم به دلیل همکاری در مدیریت مصرف برق‬ ‫شــبکه‪ ،‬در ســاعات اوج مصرف برق (‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬در روز های گرم گذشــته تشــکر کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫) از بکاربردن وســایل پرمصرف برقی مانند اتو‪ ،‬صــورت تــداوم این همکاری به ویژه در ســاعت‬ ‫لباسشــویی‪ ،‬جاروبرقی و‪ ...‬خودداری کنند‪ .‬با هــای اوج مصــرف برق‪ ،‬می توانیم روزهای گرم‬ ‫این حال سخنگوی صنعت برق از اماده باش‪ ۳۰‬پیشرورانیزبدونخاموشیپشتسربگذارنیم‪.‬‬ ‫تکذیب فیلم نزاع بر سر اب‬ ‫مدتیاست کهخشکسالی‬ ‫زنند‪.‬معاونوزیرنیرودر امور اب‬ ‫بهانــه ای بــرای انتشــار فیلــم‬ ‫و ابفا نوشت‪ :‬هرچند هیچ وقت‬ ‫هایــی دروغیــن در حــوزه اب‬ ‫برســر اب حتی در کشــورهای پر‬ ‫شــده‪ ،‬بــه تازگــی فیلمــی در‬ ‫اب بیــن مصــرف کنندگانــی که‬ ‫فضای مجازی با محتوا نزاع بر‬ ‫باالدســت رودخانــه هســتند و‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی‬ ‫ســر اب منتشر شده که واکنش‬ ‫ان هایــی که پایین دســت قرار‬ ‫معاون وزیر نیــرو در امور اب و‬ ‫دارند صلح برقرار نمی شــود اما‬ ‫ابفا را به دنبال داشــته اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬تنازعات هم پایانی ندارد‪ .‬به گفته خامسی اب‬ ‫قاســم تقی زاده خامســی ‪ -‬معاون وزیر نیرو در ابرچالش دولت اینده است‪ ،‬کاندیداها که قول‬ ‫امور اب و ابفا در این رابطه در صفحه اینستاگرام ایجاد شــغل جدید به لشــگر بیــکاران میدهند‪،‬‬ ‫خود نوشت‪ :‬علیرغم اینکه فضای مجازی حسن باید درنظر داشته باشند که برای ایجاد هر شغل‬ ‫های زیادی دارد اما محیطی برای نشــر اکاذیب جدید در بخش کشــاورزی ‪ ۱۰‬هزار مترمکعب و‬ ‫هم شده است که متاسفانه تکذیب ان ها مورد در بخش صنعت‪ ۵۰۰‬مترمکعب اب نیاز است‪،‬‬ ‫توجه دنبال کنندگان قرار نمی گیــرد‪ .‬وی اظهار این در حالی اســت که بعد از انقالب جمعیت‬ ‫کرد‪ :‬این روزها که خشکســالی گریبان کشــور را ایران‪ ۲.۵‬برابر شده و منابع اب های تجدیدپذیر‬ ‫گرفته است و مردم در حال انتخابی بزرگ برای کشــور ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬وی اظهار‬ ‫مدیریت کشور هستند‪،‬افرادیعامدانهباپخش کــرد‪ :‬بــا روشــی کــه اکنــون از اب در کشــور بهره‬ ‫ویدئوهای ساختگی و یا متعلق به سال ها قبل و برداری می شود رسیدن به این ارزو محال است و‬ ‫حتی بدون ربط به مشکالت کم ابی دامن می طرحینوبایدش!‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حذفامضاهایطالیی باراه اندازی‬ ‫سامانهسماک‬ ‫مجری طرح پشتیبانی ها و‬ ‫می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬مشارکت‬ ‫مانعزدایی هااز تولیددر بخش‬ ‫مردمدر اجرایاینطرح‪،‬باعث‬ ‫کشاورزی کشور گفت‪ :‬سامانه‬ ‫می شودنتیجهراملموس تردرک‬ ‫سماک عامل حذف امضاهای‬ ‫کننــد‪ ،‬در حــال حاضــر ســامانه‬ ‫طالیــی اســت و افــراد به جای‬ ‫تاک( شبکهاجتماعی کشاورزی‬ ‫مرتضی حنیفه زاده‬ ‫گرفتــن بیــش از ‪ ۱۸۰‬مجــوز‬ ‫ایــران) بخشــی را بــرای ارتباط‬ ‫می توانند به صورت مستقیم با‬ ‫بــا مجــری طــرح مانــع زدایــی‬ ‫ورود به سامانه درخواست خود را ارائه دهند‪،‬‬ ‫اختصــاص داده اســت و مــردم ب هصــورت روزانه‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مرتضــی حنیفــه مشکالت خود را برای ما ارسال می کنند‪ .‬مجری‬ ‫یهــا از تولید در‬ ‫زاده‪ ،‬مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح طــرح پشــتیبانی ها و مانــع زدای ‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫یهــا از تولید در بخش بخش کشاورزی کشور تصریح کرد‪ :‬هدف کلی‬ ‫کشــاورزی کشــور در رابطه با نحوه اجرای شــعار این طرح‪ ،‬تغییر نگرش در مجموعه وزارت جهاد‬ ‫ســال در بخــش کشــاورزی و تحقق رفــع موانع کشاورزی است‪ ،‬ما باید قوانین را تسهیل کنیم تا‬ ‫تولیــد اظهــار کــرد‪ :‬در راســتای منویات رهبــری و هر فردی بخواهد به مبحث کشاورزی ورود کند‬ ‫نشــده و عیان باشــد‪ .‬وی‬ ‫اجرایی شدن شعار سال‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی رونــد کار برایش تعیی ‬ ‫نشست های متعددی برگزار کرده و کمیته های افزود‪ :‬مانع زدایی ها شامل قوانین‪ ،‬ایین نامه ها‬ ‫مختلفی را تشــکیل داده اســت اما این کمیته ها و بخش نامه ها و افرادی است که به هر نحوی‬ ‫بــه حــد مطلوب پاســخگو نبــود‪ ،‬بنابرایــن وزیر مانعفرایندرونقتولید کشاورزیخواهندبود که‬ ‫جهاد کشاورزی مجری طرح پشتیبانی ها و مانع ما با حمایت قوه قضاییه این افراد را شناسایی‬ ‫زدای ‬ ‫یهــا را معرفــی کــرد و ایــن بخش با کمک و بــه قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد‪ .‬حنیفه‬ ‫مردم موانعی که باعث به خطر افتادن امنیت زاده در رابطه با ســامانه ســماک گفت‪ :‬ســامانه‬ ‫غذایی در کشــور می شود را مرتفع خواهد کرد‪ .‬ســماک عامل حذف امضاهای طالیی اســت و‬ ‫وی با اشاره به هدف این طرح خاطرنشان کرد‪ :‬افراد به جای گرفتن بیش از ‪ ۱۸۰‬مجوز می توانند‬ ‫هدف این طرح تسهیل روندها‪ ،‬کاهش قوانین‪ ،‬به صورت مستقیم با ورود به سامانه درخواست‬ ‫بخش نامه ها و ایین نامه های موجود اســت که خود را ارائه دهند‪ ،‬ضمن این که در این ســامانه‬ ‫موجبتاخیردر سرمایه گذاری های کشاورزیواز می توانندروند کاملرسیدگیبهدرخواستخود‬ ‫بین رفتن روحیه کشاورزان می شود‪ .‬حنیفه زاده را رصد کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬افراد می توانند در صورت‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این راســتا توانســتیم با ‪ ۴۴۷‬گروه افزایش زمان رســیدگی به درخواســت‪ ،‬شکایت‬ ‫جهادی تفاهم نامه ای داشته باشیم و مشکالت خود را ارائه دهند و اعمال قدرت و اعمال نفوذ با‬ ‫توسط گروه هایجهادی«شناسایی»و«مرتفع» حذفامضایطالییحذف شدهاست‪.‬‬ ‫محفل ملی ادبی « از کریمه تا رضا»‬ ‫برگزار شد‬ ‫هم زمــان بــا دهــه کرامــت‬ ‫کتابخانه های عمومی اســت‪.‬‬ ‫محفــل ملــی ادبــی «از کریمه‬ ‫معــاون توســعه کتابخان ههــا‬ ‫تــا رضــا» بــه میزبانــی اداره‬ ‫و ترویــج کتاب خوانــی ضمــن‬ ‫کل کتابخان ههــای عمومــی‬ ‫تقدیــر از برگــزاری ایــن برنامه‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی و بــا حضــور‬ ‫گفت‪ :‬از بــرکات کرونا برگزاری‬ ‫مهدی رمضانی‬ ‫مهــدی رمضانــی‪ ،‬معــاون‬ ‫برنام ههــای فرهنگی مشــترک‬ ‫توســعه کتابخان ههــا و ترویج‬ ‫بــا ســایر اســتان ها اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کتاب خوانی؛ حجت االســام علی اکبر سبزیان‪ ،‬قبیل کارهــای گروهی عالوه بر ایجاد و افزایش‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی فضاهای هم افزایی باعث تبدیل گفتار به عمل‬ ‫و شــاعرانی از خراســان رضــوی‪ ،‬قــم و فــارس و اجرا می شود‪ .‬وی با اشاره برگزاری انتخابات در‬ ‫برگزار شد‪ .‬معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج پیش رو‪ ،‬افزود‪ :‬به امید خدا کتابداران به عنوان‬ ‫کتاب خوانــی ضمــن تبریــک میــاد حضــرت گروه های پیشــرو در انتخابات شرکت می کنند‪.‬‬ ‫فاطمــه معصومــه (س) و حضــرت امــام رضــا بــا توجــه به اینکــه بیــش از ‪ 180‬باب کتابخانه‬ ‫(ع)‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه یمن حضــور حضرت رضــا (ع) میزبانبرگزاریانتخابات کشوریهستند‪،‬قطعا‬ ‫در جامعــه ایرانی‪ ،‬اتفاقات خوب و اثربخشــی کتابخانه ها در امر دعوت مردم برای مشــارکت‬ ‫اتفاق افتاده است‪ .‬رمضانی افزود‪ :‬از مهم ترین در این فرضیه ملی و دینی نقش به سزایی ایفا‬ ‫اقداماتی که نهاد کتابخانه های عمومی کشور خواهنــد کرد‪ .‬مدیــرکل کتابخانه های عمومی‬ ‫در طی این ســال ها انجام داده اســت‪ ،‬برگزاری خراســان رضوی در ادامه مراســم ضمن تبریک‬ ‫منظم و منســجم جشــنواره ملــی کتاب خوانی ایــام دهــه کرامــت‪ ،‬گفــت‪ :‬دو روایــت «خــدا‬ ‫رضوی اســت که سال ها به همت کتابداران به رحمــت کند کســی را کــه امر ما اهل بیــت (ع)‬ ‫یک مجموعه اقدامات فرهنگی موثر در سراسر را احیاء کند‪ ،‬علوم ما را فرابگیرد و به دیگران‬ ‫کشــور تبدی ‬ ‫لشــده اســت و هرســاله تــاش مــا اموزش دهد» و «اگر مردم زیبایی های کالم ما‬ ‫حرکت ب هســوی بهتر برگزار شــدن این جشنواره اهل بیت (ع) را بشناسند از ما تبعیت خواهند‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به محافل ادبی کتابخانه ها‪ ،‬کــرد» از حضــرت امــام رضــا (ع) بــرای جامعــه‬ ‫یگــذارد‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به ظهور کرونا در جهان و عدم اســامی مــا تکلیفی ســنگین به جا م ‬ ‫امکان برگزاری حضوری‪ ،‬این محافل به صورت حجت االسالم علی اکبر سبزیان افزود‪ :‬معتقدم‬ ‫مجــازی بــا جدیتــی فــراوان‪ ،‬منظــم‪ ،‬مســتمر و شــعر و ادب یکــی از اوردگا ههــای زیبایی های‬ ‫ثمربخش در مجموعــه کتابخانه های عمومی کالم اهل بیــت (ع) اســت‪ ،‬یــک شــاعر تمــام‬ ‫برگزارشــده اســت‪ .‬رمضانــی در ادامــه گفت‪ :‬با زیبایی های ادبی را به کار می گیردتاپیامنورانی‬ ‫توجه به سابقه طوالنی محافل و مجالس ادبی اهل بیت (ع) را به مخاطب منتقل کند و نتیجه‬ ‫در جامه یکی از دغدغه های مسئولین در سطح ان شعری با مایه رضوی و کرامت اهل بیت (ع)‬ ‫بــاالی کشــور تقویت و شــکل گیری این محافل اســت که می تواند برای جامعه اســامی بسیار‬ ‫بــا رویکــرد مخاطــب عمومــی اعــم از اعضــای تاثیرگذارباشد‪.‬‬ ‫تداوم اتش سوزی ها بزرگ ترین تهدید‬ ‫محیط زیست فارس است‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیــزداری فارس‪،‬‬ ‫شســوزی های‬ ‫ضمــن ابراز نگرانی از وضعیت ات ‬ ‫امســال در این اســتان تاکید کرد که اگر تصمیم‬ ‫درستی برای حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت‬ ‫فارس گرفته نشود‪ ،‬طی چند سال اینده چیزی‬ ‫از محیط زیســت فــارس باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫عبدالحســین صمدنــژاد اعــام کــرد ‪ :‬از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۱۱۷‬مــورد حریــق در اســتان‬ ‫ثبت شده که طبق نقش ـه های دقیق هوایی ‪۱۰‬‬ ‫هزار هکتار از اراضی تحت پوشش منابع طبیعی‬ ‫فارس در اتش سوخته است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫اداره کل در بخش هایی چون؛ تجهیزات‪ ،‬نیروی‬ ‫انســانی ماشین االت و اعتبارات موردنیاز تامین‬ ‫اب و غــذای نیروهــای امدادی نیازمند همراهی‬ ‫است‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری فارس‬ ‫ادامه داد‪ :‬این استان در حوزه اتش سوزی منابع‬ ‫طبیعــی بــه ‪ ۲۷۴‬بلــوک بحرانی تقســیم بندی‬ ‫شــده کــه در هــر یــک از این مناطــق حداقل به‬ ‫یک نیروی انسانی و موتورسیکلت نیاز است که‬ ‫به صورت مســتمر گشــت زنی کند درصورتی که‬ ‫اکنون کمترین امکانات در اختیار منابع طبیعی‬ ‫فارس نیســت‪ .‬صمدنــژاد عنوان کــرد‪ :‬نیروهای‬ ‫منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست با به‬ ‫خطــر انداختن جــان خود از این میراث طبیعی‬ ‫حفاظت می کنند‪ .‬او همچنین خاطرنشان کرد‬ ‫که شــامگاه گذشــته س هشــنبه ‪ ٢٦‬خــرداد یکی‬ ‫از نیروهــای منابع طبیعی فــارس حین خاموش‬ ‫کردن اتش به دلیل محاصره دود بی هوش شد‬ ‫و نیروهای دیگر اتفاقی او را پیدا کردند و از مرگ‬ ‫حتمینجاتدادند‪.‬‬ ‫استاندار فارس نیز در ادامه این جلسه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دستگاه های اجرایی واحدهای شهرستانی‬ ‫خودراتوجیه کنند کهدر کمیته هایبرنامه ریزی‬ ‫شهرســتان ها فعال باشــند‪ .‬عنایت ا‪ ...‬رحیمی‬ ‫بابیان اینکه ‪ ٨٥‬درصد اعتبارات فارس متمرکز‬ ‫ملی اســت و ‪ ١٥‬درصد ان در اختیار اســتان قرار‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اختیاراتــی که مــا داریم‬ ‫داده م ‬ ‫در حــد ‪ ٣‬تــا ‪ ٥‬درصــد هم نیســت و بر اســاس‬ ‫دستورالعملبودجهبایداعتبارات‪،‬هزینهشود‪.‬‬ ‫رحیمــی بابیان اینکــه در ســاختار بودجه ریزی‬ ‫باید تغییراتی ایجاد شــود‪ .‬بر لزوم تالش برای‬ ‫به نتیجه رســیدن پروژه های نیمه تمام تاکید و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نباید به دنبال تعریف پروژه جدید‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫همسرانشهداوهمسرانجانبازانباالی‪ 50‬درصدواکسینهمی شوند‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬معاون بهداشت‬ ‫و درمــان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران در ســفر به‬ ‫استان خراســان رضوی از موافقت وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫در جهــت تامین واکســن برای همســران شــهدا و‬ ‫همسران جانبازان باالی ‪ 50‬درصد در برابر ویروس‬ ‫کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا عباســپور در جریان ســفر دوروزه به‬ ‫استان خراسان رضوی در جلسه شورای اداری بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی حضور یافت‬ ‫و هدف سفرهای استانی را ارتباطات با مسئوالن‪،‬‬ ‫حضور میدانی بررسی‪ ،‬شناسایی و برطرف کردن‬ ‫مشــکالت درمانــی ایثارگــران عنوان کــرد‪ .‬معاون‬ ‫بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بابیان‬ ‫اینکه یک بیمارســتان با باالترین سطح خدمات‪،‬‬ ‫شناســایی و به ایثارگران معرفی شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بنیاد هر استان باید با یک بیمارستان که خدمات‬ ‫به صورتسرپایی‪،‬پارکلینیک‪،‬ازمایشگاه‪،‬بستری‪،‬‬ ‫داروخانــه و پزشــکان مجــرب‪ ،‬متخصــص و فوق‬ ‫تخصــص دارد شناســایی و بــا بیمــه دی قــرارداد‬ ‫ببندد تا ارائه خدمات به صورت متمرکز به جامعه‬ ‫ایثارگری انجام شود و نماینده بیمه دی و ایثارگران‬ ‫در ان بیمارســتان مستقر باشند که این موضوع در‬ ‫رفع مشــکالت درمانی ایثارگران اهمیت بسزایی‬ ‫دارد‪ .‬او بــر حفــظ کرامــت خانواد ههــای شــهدا‬ ‫و ایثارگــران تاکیــد کــرد و افزود‪ :‬در ســطح شــهر و‬ ‫استان بیمه دی ممکن است با چند مرکز درمانی‪،‬‬ ‫داروخانه و ازمایشــگاه و ‪ ...‬قرارداد داشته باشد‪،‬‬ ‫امــا نیــاز اســت ب هصــورت متمرکز یک بیمارســتان‬ ‫معرفــی و پرداخــت اعتبارات ایــن مرکز به صورت‬ ‫ماهانه انجام شود‪ .‬معاون بهداشت و درمان بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران بابیان اینکه اکثریت جامعه‬ ‫پزشــکی کشــور در برابــر ویــروس کرونــا واکســینه‬ ‫شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در تمامی استان ها پایش سالمت‬ ‫باید به صورت جدی تر انجام و تا سقف ‪ 30‬درصد‬ ‫افزایش خدمات داشته باشند و ارتباط با پزشکان‬ ‫مجرب توسعه یابد‪.‬‬ ‫عباسپور اظهار کرد‪ :‬در صورت نیاز به متخصص‬ ‫و کلینیک فوق تخصصی‪ ،‬قرارداد و هماهنگی الزم‬ ‫در کمترین زمان انجام شود‪ .‬او بابیان اینکه بنیاد‬ ‫در برگزاری کمیســیون پزشــکی هیــچ محدودیتی‬ ‫ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در کمیسیون های پزشکی‬ ‫یشــوند‬ ‫اگــر افــراد‪ ،‬مشــمول قانــون خاصــی م ‬ ‫کمیسیونحتمااعالممی کندواینموضوعارتباطی‬ ‫به اعتبارات ندارد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت و درمــان بنیــاد در خصوص‬ ‫قانــون جامع خدمات رســانی بــه ایثارگران گفت‪:‬‬ ‫بررسی پرونده های مشمول ماده ‪ 22‬و ‪ 26‬قانون‬ ‫جامع خدمات رسانی به ایثارگران افزایش کمی و‬ ‫کیفی داشــته اســت و بیماران خاص و وابســته به‬ ‫تخت نباید در خصوص تامین داروها دچار مشکل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫عباسپور تصریح کرد‪ :‬در ستاد مرکز‪ ،‬تسهیالت‬ ‫ویــژه ای در جهــت خدمــت به ایثارگران خراســان‬ ‫رضوی‪ ،‬پیش بینی شده است و به حول و قوه الهی‬ ‫و با پیگیری های مهندس اوحدی رئیس بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران محدودیت در تامین اعتبارات در‬ ‫سال جاری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تامین اعتبارات درمانی ایثارگران‬ ‫در ســطح کشور به صورت مطلوب در حال انجام‬ ‫اســت و در چند روز اینده دیون درمانی ایثارگران‬ ‫خراسان رضوی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫معاون بهداشت و درمان بنیاد افزود‪ :‬در جلسه‬ ‫با مســئوالن علوم پزشــکی کشــور مقررشده است‬ ‫داروهــای خاص به صورت ویــژه در داروخانه های‬ ‫منتخب افزایش پیدا کند تا ایثارگران دغدغه تامین‬ ‫دارو را نداشته باشند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بنیاد در اســتان ها این موضوع را‬ ‫به صورت جدی نظارت و بازرســی داشــته باشــند‬ ‫تــا داروخان ههــا اولویــت را بــه ایثارگــران بدهند تا‬ ‫خدای نکرده حق ایثارگران ضایع نشود‪.‬‬ ‫عباســپور گفــت‪ :‬برخــی از مجروحیت هــای‬ ‫ایثارگران بسیار خاص است که درمان این عزیزان‬ ‫باید سریع و بدون نوبت انجام شود‪.‬‬ ‫معاون بهداشت و درمان بنیاد افزود‪ :‬شرکت ها‬ ‫را موظف کردیم که کاالهای پزشکی را تهیه و در‬ ‫اختیــار اســتان ها قــرار دهد تا در اســتان ها نگرانی‬ ‫تامین کاال هایپزشکینباشند‪.‬‬ ‫او در خصوص واکسیناســیون جامعه ایثارگری‬ ‫افزود‪ :‬تامین واکســن کرونا در کل کشــور در حال‬ ‫پیگیری اســت که واکســینه کردن جانبازان باالی‬ ‫‪ 25‬درصــد در کل کشــور در حــال انجــام اســت و‬ ‫ب ـه زودی بــه پایــان می رســد‪ ،‬از ســویی موافقــت‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش کشــور را بــرای‬ ‫واکسیناسیون همسران شهدا و همسران جانبازان‬ ‫‪ 50‬درصــد و باالتــر نیــز اخذ و مراحــل اداری ان در‬ ‫حال طی شدن است‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت و درمــان بنیــاد تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫تمامــی واکس ـن های موجود در کشــور مورد تائید‬ ‫وزاتخانه است و ما به دنبال تامین واکسن برکت‬ ‫هستیم که تا در اختیار ایثارگران قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اخطار عدم رعایت پروتکل ها به‪ ۱۰‬ستادانتخاباتی در اهواز‬ ‫دبیــر شــورای ســامت اهــواز بــا ابــراز نگرانی‬ ‫از برگــزاری جلســات خانگــی انتخابــات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلســات ستادها باید در فضای باز برگزار شوند؛‬ ‫همــکاران مــا روزانه از ســتادها بازدید می کنند و‬ ‫تاکنون به ‪ ۱۰‬ستاد در شرق اهواز اخطار داده ایم‪.‬‬ ‫امرالــه مردانــی در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ب هصــورت میانگیــن روزانه‬ ‫‪ ۹۰۰‬تا یک هزار نفر به مراکز منتخب نمونه گیری‬ ‫بهداشتی اهواز مراجعه می کنند که تقریبا از ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنندگان نمونه گیری می شود‬ ‫یشــوند‪ .‬او‬ ‫و حدود ‪ ۵۰‬درصد نمونه ها مثبت م ‬ ‫افــزود‪ :‬وضعیــت مراجعــه بــه مراکــز منتخب در‬ ‫حالت سینوســی است؛ نمی توانیم بگوییم روند‬ ‫بیماری افزایشی است اما روند کاهشی نیز در حد‬ ‫انتظار ما رخ نداده است‪.‬‬ ‫دبیر شــورای ســامت اهــواز با تاکید بــر لزوم‬ ‫لهــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫رعایــت پروتک ‬ ‫مراجعه به مراکز منتخب و موارد بیماری کاهشی‬ ‫نیست و وضعیت شکننده است‪.‬‬ ‫مردانــی بــا ابراز نگرانــی از برگزاری جلســات‬ ‫خانگــی انتخابات‪ ،‬بیان کرد‪ :‬جلســات ســتادها‬ ‫باید در فضای باز برگزار شوند؛ همکاران ما روزانه‬ ‫از ستادها بازدید می کنند و تاکنون به ‪ ۱۰‬ستاد در‬ ‫شرق اهواز اخطار داده ایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راه یابیروشندل گلستانیبهپاراالمپیکتوکیو‬ ‫نورمحمــد ارخــی روشــندل گلســتانی در‬ ‫رشــته پرتاب وزنه جواز ورود به مسابقات به‬ ‫پاراالمپیک توکیو ژاپن را کســب کرد‪.‬‬ ‫جــواد جاللــی رئیــس هیئــت نابینایــان و‬ ‫کم بینایــان اســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــا حمایــت ســازمان بهزیســتی و اداره ورزش‬ ‫و جوانــان اســتان در یــک مــاه گذشــته ایــن‬ ‫ورزشــکار روشــندل موفق به تغییــر حدنصاب‬ ‫پرتاب هــای خــود شــده و بــه ایــن مســابقات‬ ‫جهانــی راه یافــت‪ .‬جاللــی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مرحلــه از مســابقات حدنصــاب پرتاب جهت‬ ‫حضــور ‪ ۹۹/۱۳‬بــوده کــه نماینده گلســتان با‬ ‫پرتابی ‪ ۱۰/۱۴‬متری توانســت این مجوز را به‬ ‫دســت اورد‪ .‬او افزود‪ :‬در ایــن مرحله هر فرد‬ ‫مجــاز بــه پرتاب ‪ ۶‬وزنه بود کــه ارخی تنها با‬ ‫پرتــاب ‪ ۳‬عــدد از وزنه هــا توانســت این مهم‬ ‫را کســب کنــد‪ .‬نورمحمــد ارخی از روشــندالن‬ ‫شهرســتان ترکمن اســتان گلســتان بوده که در‬ ‫رشــته پرتــاب وزنــه دارای ســوابق درخشــانی‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جلسهشورایفرهنگیباهدفبرگزاری گردهماییشعار سالبرگزار شد‬ ‫نماینــده حــوزه ولی فقیــه اداره کل از برگزاری‬ ‫گردهمایــی در خصــوص شــعار ســال در تیرمــاه‬ ‫‪ 1400‬خبر داد‪ .‬صادقعلی خادملو گفت‪ :‬انتخاب‬ ‫شعار امسال رهبر انقالب اسالمی به نام «تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی هاومانعزدایی ها»نشان دهندهاهمیت‬ ‫مسائل اقتصادی و تولید است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫همه مســئوالن کشــوری و اســتانی فرامین رهبری‬ ‫و تحقق شــعار ســال ‪« 1400‬تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و‬ ‫یهــا» را در اولویت و دســتور کار خود‬ ‫موانــع زدای ‬ ‫برای پیشرفت کشور قرار داده تا نیازهای داخلی را‬ ‫براورده نموده و مشکالت را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫خادملو تاکید کرد‪ :‬در همین خصوص و بر اساس‬ ‫تصمیم شــورای فرهنگی مقرر شد که گردهمایی‬ ‫بر اســاس شــعار ســال رهبری با حضــور میهمانان‬ ‫ویــژه از ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری‬ ‫کشور ازجمله مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و‬ ‫معاونین محترم سازمان در یکم تیرماه ‪ 1400‬برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫از ظرفیت هابانوانبرایخدمتبیشتربهشهرونداناستفادهمی کنیم‬ ‫جواد طالبی‪ ،‬شهردار ساری در دیدار با دختران‬ ‫شــاغل در شــهرداری ســاری گفــت‪ :‬بانــوان شــاغل‬ ‫تهــا و خالقیت قابل توجهی‬ ‫در شــهرداری‪ ،‬ظرفی ‬ ‫جهــت خدمت رســانی بهتــر بــه شــهروندان دارند‬ ‫و از توانمنــدی انــان اســتفاده می کنیم‪ .‬بــه گزارش‬ ‫هم وطن‪ ،‬جواد طالبی در دیدار با جمعی از دختران‬ ‫شاغلدر شهرداری هایمناطقوسازمان هایتابعه‬ ‫ضمــن تبریــک ایــن روز و بزرگداشــت دهه کرامت‬ ‫گفــت‪ :‬به ظرفیت جامعه زنان اعتقاد راســخ دارم‬ ‫معتقدم باید از توانمندی انان برای خدمت رسانی‬ ‫بهتر به شــهر و شهروندان بهره گیری کرد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه حضرت معصومه (س) الگوی بی بدیل برای‬ ‫ســبک زندگی دختران اســت‪ ،‬افزود‪ :‬رعایت شئون‬ ‫اســامی در محیط کار ازجمله تاکیداتی اســت که‬ ‫بایدموردتوجهقرار گیرد‪.‬شهردار ساریبابیاناینکه‬ ‫دختران و زنان شهرداری ظرفیت مهمی هستند که‬ ‫می توانند با خالقیت و نواوری در خدمت بهینه تر‬ ‫به شــهروندان ســاروی نقش مهمی داشته باشند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هرچه پیکره کارشناســی شــهرداری قوی تر‬ ‫باشد خدمت به مردم نیز بهتر خواهد شد‪ .‬طالبی‬ ‫نظم و انضباط اداری را از اولویت مهم در شهرداری‬ ‫عنــوان کــرد و نقــش زنــان را در ایجــاد نظــم مهــم‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬می توان با همکاری‪ ،‬همراهی و‬ ‫اعتقــاد به خدمت به مــردم روزهای خوبی را برای‬ ‫شهروندان این شهر ترسیم کرد‪ .‬او بابیان اینکه روز‬ ‫دخترفرصتیمناسببرایبهره گیریبیشتراز الگوی‬ ‫رفتاریحضرتمعصومه(س)استبرحفظشئون‬ ‫اسالمی در محیط اداری تاکید کرد و حفظ حجاب‬ ‫را باالترین ارزش ها دانست‪ .‬طالبی بابیان اینکه تا‬ ‫زمانی که بر مسند شهرداری هستم خدمت رسانی‬ ‫به مردم مهم ترین اولویت من اســت و با هرگونه‬ ‫بداخالقــی و بدعهدی مقابله می کنــم تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید همه شما بانوان شهرداری کمک کنید تا شهر‬ ‫و شــهرداری پویا داشــته باشــیم‪ .‬شــهردار ســاری در‬ ‫خصــوص تبدیــل وضعیــت بانــوان در شــهرداری‬ ‫ساری گفت‪ :‬تبدیل وضعیت ها بر اساس بخشنامه‬ ‫کشــوری ب هصــورت ازمــون برگــزار می شــود‪ .‬راحله‬ ‫حاجیان‪ ،‬مســئول امور بانوان و خانواده شهرداری‬ ‫نیــز در ادامــه با تبریک میــاد حضرت معصومه‬ ‫(س) بــه برنامه های این حوزه در دهه کرامت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاه کاردستی‬ ‫تهــای هنــری برای فرزندان زیر ‪ 10‬ســال‬ ‫و مهار ‬ ‫همــکاران شــهرداری و ســازمان های تابعــه‪،‬‬ ‫معرفــی کتــاب مرتبط بــا دهه کرامــت‪ ،‬عکس‬ ‫نوشــته با موضوع زندگینامــه حضرت معصومه‬ ‫(س) و مولودی خوانــی و صبــح شــعر توســط‬ ‫شــاعر ایینــی در فضــای مجــازی از برنامه هــای‬ ‫امــور بانــوان شــهرداری ســاری در دهــه کرامــت‬ ‫اســت‪ .‬حاجیــان افــزود‪ :‬همچنیــن مســابقه دل‬ ‫نوشــته ویــژه دختــران بــه حضــرت معصومــه‬ ‫(س)‪ ،‬پادکست صوتی (صدا به وقت کرامت)‪،‬‬ ‫گفتمان ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی و سیره‬ ‫امــام رضا (ع) و حضرت معصومــه (س) در فضای‬ ‫مجازیبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫احداث بند مشبک بتنی تنه‬ ‫و سرشاخه گیر‬ ‫رئیس اداره کنترل ســیالب و ابخوان داری اداره کل‬ ‫منابــع طبیعی و ابخیزداری اســتان مازندران ـ ســاری از‬ ‫احداث بند مشبک بتنی تنه و سرشاخه گیر خبر داد‪.‬‬ ‫صمد داداشی رئیس اداره کنترل سیالب و ابخوان داری‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیزداری مازنــدران اعالم‬ ‫کرد امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برای اجرای پروژه‏های مکانیکی و بیومکانیکی‬ ‫ابخیزداری در حوزه ابخیز ســاحلی شهرســتان بهشــهر‬ ‫و گلوگاه در حدود ‪ ۴۰‬میلیارد ریال مصوب شد که به‬ ‫لطــف الهــی و همت همــه عوامل اجرایی بخشــی از‬ ‫ان تاکنــون مــورد بهره برداری قرار گرفــت‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫همین راســتا و باهدف کاهش خطرات ناشــی از سیل‬ ‫قرارداد پروژه احداث بند بتنی مشبک تنه و سرشاخه‬ ‫گیــر به حجــم ‪ ۸۸۷‬مترمکعب ســازه بتنی مســلح و‬ ‫‪ ۱۴۵۵‬مترمکعب سنگ و مالت با تخصیص اعتبار ‪۳۵‬‬ ‫میلیــارد ریال از محل صندوق توســعه ملــی‪ ،‬در حوزه‬ ‫شهرستان گلوگاهمنعقدشدوانجامعملیاتمکانیکی‬ ‫ان اغازشده است‪ .‬امید است با بهره برداری از این سازه‬ ‫بخش زیادی از خسارات ناشی از تسهیل در این حوزه‬ ‫کاهشیابد‪.‬‬ ‫اجرای برنامه ویژه‬ ‫برای ارتقای زیرساخت‬ ‫شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‬ ‫علــی رســولیان بــا توجــه به شناســایی‪ ،‬احصــاء و‬ ‫لــزوم برنامه ریزی‪ ،‬پیگیــری و بهره بــرداری از برنامه ها‬ ‫و پروژه هــای موثــر و ویــژه در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتی کشور‪ 100 ،‬برنامه ویژه سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایــران بــرای ارتقــاء زیرســاخت‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در سال ‪ 1400‬را ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ‪100‬‬ ‫برنامــه ویژه ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران بــرای ارتقــاء زیرســاخت شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی کشــور در ســال ‪ 1400‬را ابــاغ‬ ‫کــرد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬علــی‬ ‫رســولیان بــا توجــه بــه شناســایی‪ ،‬احصــاء و لزوم‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬پیگیــری و بهره بــرداری از برنامه هــا‬ ‫و پروژه هــای موثــر و ویــژه در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی کشــور‪ 100 ،‬برنامــه ویــژه ســازمان صنایع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران بــرای ارتقاء‬ ‫زیرســاخت شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور در‬ ‫ســال ‪ 1400‬را ابــاغ کــرد‪ .‬او در ابالغیــه خــود بــه‬ ‫شرکت شــهرک های صنعتی استان ها تصریح کرده‬ ‫اســت‪ :‬اهــداف شناسایی شــده ایــن برنامــه ویــژه‬ ‫در چارچــوب برنامه هــای شــاخص های بودجــه‬ ‫مصوب و اصالحی ســال ‪ 1400‬شرکت های استانی‬ ‫بــوده و اجــرای ان هــا نافــی ســایر برنامه هــای‬ ‫مصوب ســال ‪ 1400‬نیســت‪ .‬رئیــس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران همچنیــن بابیــان این کــه در اجرا و‬ ‫پیاده ســازی برنامه هــا و اهــداف‪ ،‬رعایــت تمامی‬ ‫الزامــات قانونــی‪ ،‬اخذ مجوزها و ‪ ...‬شــرکت های‬ ‫استانی انجام می پذیرد؛ بر نظارت دقیق بر نحوه‬ ‫اجرا‪ ،‬انضباط مالی و هزینه کرد منطبق بر قوانین‬ ‫و ضوابط مالی تاکید کرد‪ .‬رســولیان در ادامه این‬ ‫ابالغیــه اورده اســت‪ :‬در خصــوص تامیــن اراضــی‬ ‫برای ایجاد و توســعه شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور‪ ،‬اولویت با تامین عرصه ملی و دولتی است‬ ‫و در صــورت عــدم وجــود اراضــی ملــی و دولتی‪،‬‬ ‫خریــد هرگونه اراضی مســتثنیات مســتلزم داشــتن‬ ‫توجیــه اقتصــادی‪ ،‬صرفــه و صالح شــرکت و اخذ‬ ‫مجوز کمیته خرید‪ ،‬دارا بودن سند مالکیت‪ ،‬اخذ‬ ‫مجوز تغییر کاربری و محیط زیســت و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫او افزوده اســت‪ :‬برای پروژه های داخل شــهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی‪ ،‬منابع مالی داخلی شرکت استانی‬ ‫اختصاص می یابد و برای پروژه های خارج شهرک‬ ‫و ناحیــه صنعتــی نیــز از منابــع عمرانی اســتانی و‬ ‫منابع مالی دستگاه های خدمات رسان بهره گیری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت همچنیــن پیگیــری موثــر بــا همــکاری‬ ‫واحد های مرتبط ســازمان و شــرکت های اســتانی‬ ‫بــرای تحقــق برنامه هــا و ارزیابــی در پایــان هــر‬ ‫فصــل و برگــزاری جلســات پیگیری در ســطح ملی‬ ‫و یــا اســتان ها حســب ضــرورت بــرای رفــع موانع‬ ‫و مشــکالت را خواســتار شــده اســت‪ .‬رســولیان‬ ‫در پایــان ایــن ابالغیــه ارائــه گــزارش برنامه هــای‬ ‫تحقق یافتــه در پایــان هرماه را به عنــوان عملکرد‬ ‫برنامه هــای خــاص و ویــژه در حــوزه شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی کشــور مــورد تاکیــد قــرار داده‬ ‫است‪ .‬او در پیوست این ابالغیه نیز پیگیری الزم‬ ‫بــرای اجرای تعهدات وزارت نیرو به منظور ایجاد‬ ‫پســت های توزیع برق برای تامین و افزایش برق‬ ‫موردنیــاز‪ ،‬تبــادل تفاهم نامــه بــا شــرکت ملی گاز‬ ‫ایــران برای تامین گاز موردنیاز‪ ،‬تبادل تفاهم نامه‬ ‫بــا شــرکت مخابــرات ایــران بــرای اجــرای شــبکه‬ ‫مخابــرات و فیبــر نــوری‪ ،‬پیگیــری از وزارت نیرو و‬ ‫اســتانداران بــرای تامیــن اب از محــل طــرح احیاء‬ ‫و تعــادل بخشــی و تبــادل تفاهم نامه با ســازمان ‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری و سازمان ملی زمین‬ ‫و مســکن بــرای تامیــن اراضــی به منظــور ایجــاد و‬ ‫توســعه شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور از محل‬ ‫عرصه هــای ملــی و دولتی را به عنــوان برنامه های‬ ‫پشــتیبان ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتی ایران برای ‪ 100‬برنامه ویژه در سطح ملی‬ ‫در سال جاری ابالغ کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اجرای طرح تشخیص‬ ‫سریع کووید ‪ 19‬در شرکت‬ ‫گاز استان‬ ‫علی رضــا نصیــری‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان از‬ ‫ق با استفاده از کیت های تشخیص‬ ‫انجام غربالگری دقی ‬ ‫سریع کرونا بر مبنای انتی ژن خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه وخامــت شــرایط مــوج چهــارم کرونــا و وضعیــت‬ ‫نارنجی اســتان قم و به منظور حفظ ســامتی کارکنان‬ ‫و اطمینــان خاطــر از کار در محیطی ســالم و بی خطر و‬ ‫تشخیص به هنگام این بیماری‪ ،‬با هماهنگی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان‪ ،‬تســت کرونا برای کارکنان شاغل‬ ‫توسط کارشناسان ازمایشگاه تخصصی مرکز بهداشت‬ ‫قــم‪ ،‬صــورت پذیرفــت‪ .‬او افــزود‪ :‬هدف از اجــرای این‬ ‫غربالگری‪،‬شناساییبیماران کروناییدر شرکتاستتا‬ ‫بدین وسیله‪،‬اشخاصدارایعالئمشناساییوبابرقراری‬ ‫فاصله گذاری از محیط جمعی به قرنطینه منتقل شوند‬ ‫و از این طریق‪ ،‬بتوان زنجیره انتقال کرونا را قطع کرد‪.‬‬ ‫کامال رایگان انجام‬ ‫او بابیان اینکه این تست به صورت ً‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬حضور حداکثری کارکنان نشان از مشارکت‬ ‫جمعی و حس مســئولیت پذیری اجتماعی انــان دارد؛‬ ‫زیرا همگی بر این باورند با شناســایی حتی یک تست‬ ‫مثبت می توان از بسیاری اسیب ها و خطرات جلوگیری‬ ‫نمــود و محیطی عــاری از ویروس کرونا برای مراجعین‬ ‫محترمودیگر کارکنانفراهماورد‪.‬نصیریضمنتشکراز‬ ‫امور ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست (‪ )HSE‬به جهت‬ ‫اجرای کامل پروتکل های بهداشتی و خط مقدم مقابله‬ ‫با این ویروس در شــرکت گاز‪ ،‬گفت‪ :‬از روزهای اغازین‬ ‫مواجهه با این ویروس‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی‬ ‫خود را لحاظ کرده ایم‪ ،‬به گونه ای که تمامی افراد اعم‬ ‫از کارکنان شــاغل و مراجعان حین ورود به شــرکت گاز‬ ‫تب سنجی می شوند و مواردی دیگر همانند ضدعفونی‬ ‫قهــا در پایان وقــت اداری‪ ،‬کاهش‬ ‫کــردن محیــط و اتا ‬ ‫برگــزاری جلســات اداری و حضــور حداقلی کارکنــان در‬ ‫جلســات همچون گذشته در دســتور کار قرار دارد‪ .‬او از‬ ‫مسئول و اعضاء کمیته مقابله با کرونا شرکت و از کلیه‬ ‫همکاران که در مسیر کنترل و مهار این بیماری نهایت‬ ‫همکاری را مبذول نموده اند تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫افتتاح جایگاه سوخت مایع‬ ‫خلجی ورجانی‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫قــم گفت‪ :‬با افتتاح و بهر هبــرداری از یک باب جایگاه‬ ‫عرضــه ســوخت در محور قم ‪ -‬ورجــان‪ ،‬تعداد مجاری‬ ‫عرضــه ســوخت مایــع اســتان به ‪ 62‬باب رســید‪ .‬ســید‬ ‫محمــود طاهــری گفت‪ :‬جایــگاه تک منظــوره بنزین «‬ ‫خلجی ورجانی» در زمینی به مساحت ‪ 1000‬مترمربع با‬ ‫سرمایه گذاریبخشخصوصیدراستانقماحداث شده‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬این جایگاه دارای دو مخــزن ‪ 45‬هزار‬ ‫لیتری بنزین است که در طول شبانه روز به ‪ 300‬خودرو‬ ‫سوخت رســانی می کنــد‪ .‬طاهــری در ادامــه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫این جایگاه دارای ‪ 2‬ســکوی عرضه بنزین با ‪ 4‬تلمبه و‬ ‫درمجموعدارایهشتنازلاست که‪ 5‬نفراشتغال زایی‬ ‫شهــای دیگــر‬ ‫نمــوده و به طورقطــع بــا راه انــدازی بخ ‬ ‫ایــن مجتمع خدمــات رفاهی ازجمله (تــاالر پذیرایی‪،‬‬ ‫رستوران‪ ،‬کارواشو‪)...‬سطحاشتغالایجادشدهافزایش‬ ‫خواهدیافت‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۴۰‬دستگاه تولید‬ ‫رمز ارز دیجیتال غیرمجاز‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق قم گفت‪۴۰ :‬‬ ‫دســتگاه تولید رمز ارز دیجیتــال غیرقانونی در عملیات‬ ‫گشــت زنی در این اســتان کشــف و ضبط شــد‪ .‬مهدی‬ ‫اهنین پنجه افزود‪ :‬این تعداد دستگاه تولید ارز دیجیتال‬ ‫با حضور عوامل نیروی انتظامی از یک کارخانه اجرپزی‬ ‫غیرفعالدر جادهقدیمقم‪-‬تهرانوهمچنیناز‪ ۲‬واحد‬ ‫مسکونی در روستای طایقان قم کشف و ضبط شد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در هر سه مورد کشف شده با استفاده از برق‬ ‫غیرمجاز از دستگاه های رمز ارز‪ ،‬معادل برق‪ ۱۶۵‬خانوار‬ ‫رامصرفمی کردند‪.‬‬ ‫عملکرد روابط عمومی‬ ‫مخابرات منطقه قم‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‬ ‫دیدار حاجعینیمدیرمخابراتمنطقهو کارشناسان‬ ‫روابط عمومی این منطقه با بیدخام و هیئت همراه در‬ ‫مخابراتمنطقهقمانجامشد‪.‬در ایندیدار کهباحضور‬ ‫حــاج عینــی و بیدخــام و روســای ادارات روابط عمومی‬ ‫شرکتمخابراتایرانانجامشدعملکردروابطعمومی‬ ‫مخابــرات منطقــه قــم در شــاخص های ده گانــه راهبرد‬ ‫موردبررســی قرار گرفت‪ .‬در این دیدار گزارشــی از فرایند‬ ‫عملکردیک سالهروابطعمومیمخابراتمنطقهقمدر‬ ‫سال‪ 1399‬وهمچنینراه کارهایپیشرفتارتباطاتبین‬ ‫مشــتریان و مخابرات در چشم انداز ســال‪ 1400‬موردنقد‬ ‫و بررســی قرار گرفت‪ .‬در ادامه این نشســت بیدخام دو‬ ‫اولویــت کاری روابط عمومی شــرکت مخابرات ایــران را‬ ‫مستندســازی و اطالع رســانی عنوان کرد و افزود‪ :‬تمامی‬ ‫روابطعمومی هایمناطقمخابراتیسراسر کشوربایددر‬ ‫سال ‪ 1400‬در این موارد اهتمام جدی کنند‪ .‬در این دیدار‬ ‫عزیزاللهی‪ ،‬مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه قم نیز‬ ‫با اشاره به کمبودها و مشکالتی که در روابط عمومی ها‬ ‫وجــود دارد نقــش مدیران مناطق را در حمایت از روابط‬ ‫یهــا حیاتی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬روابط عمومی‬ ‫عموم ‬ ‫مخابرات منطقه قم‪ ،‬تمام توان خود را جهت پیشــبرد‬ ‫اهدافشرکتمخابراتایرانانجامخواهدداد‪.‬‬ ‫رویدا د مق‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫بیمارستان مادر توسط رئیس جمهور افتتاح می شود‬ ‫توریست درمانی قم در مسیر توسعه‬ ‫رئیــس بیمارســتان مــادر گفت‪ :‬این بیمارســتان‬ ‫بــا ‪ 128‬تخت خــواب در منطقه پردیســان افتتاح‬ ‫و از روز نخســت تیرماه در چرخه بهر هبــرداری قرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬علــی ارجمنــد در نشســت خبری کــه در‬ ‫حاشــیه بازدیــد اصحاب رســانه از بیمارســتان مادر‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بیمارســتان از اسفندماه‬ ‫سال ‪ 1394‬کلنگ زنی شده و در حال حاضر اماده‬ ‫بهره برداری است‪ .‬او بابیان اینکه هدف از احداث‬ ‫اینبیمارستانخدمتبهمردمشهر کریمهاهل بیت‬ ‫(ع) اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬اســتان قم به عنــوان یک‬ ‫اســتان شاخص معنوی در کشور و به عنوان مرکزی‬ ‫کــه در چهــارراه مواصالتــی کشــور قرارگرفته اســت‬ ‫نیاز به مرکز درمانی تخصصی خصوصی ب هشــدت‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس بیمارســتان مادر با اشاره‬ ‫احســاس م ‬ ‫به اینکه ســابقه مدیریت در مرکز جراحی محدود‬ ‫مادر موجب شد اسیب شناسی جدی صورت بگیرد‬ ‫بشــده در ایــن مرکــز درمانــی‬ ‫و از تجرب ههــای کس ‬ ‫برای احداث بیمارستان مادر استفاده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراجعه کنندگاناغلباز نبوداتاقخصوصیونبود‬ ‫همراهبیمار‪،‬نبودسونوگرافیتخصصیدرمجموعه‬ ‫و ‪ ...‬گالیه مند بودند که تالش شد به این مسائل در‬ ‫بیمارستانمادر به صورتجدیتوجهشود‪.‬‬ ‫پردیسان به یک مجموعه درمانی تخصصی‬ ‫و فوق تخصصی شده است‬ ‫او بــا عنــوان اینکــه در ســاخت بیمارســتان‬ ‫طــرح مطالعاتــی انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫مطالعاتــی در راســتای ایجــاد اطمینــان و اســایش‬ ‫بــرای مراجعه کننــدگان صورت گرفــت‪ .‬ارجمند با‬ ‫تاکید بر اینکه شهر قم به عنوان یک شهر مذهبی‬ ‫دارای مالحظــات خاصــی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســعی شــد تمــام مالحظــات خــاص در طراحی و‬ ‫کاربــری ایــن بیمارســتان موردتوجه واقع شــود‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه بخش وسیعی از بیمارستان مادر‬ ‫بــه بخــش زنــان و زایمــان اختصــاص دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مســاحت ایــن بخش حــدود ‪ 5‬هزار متر اســت که‬ ‫تمامــی تجهیزات موردنیاز بــرای درمان بانــوان در‬ ‫یشــود بدون اینکه هیچ اقایی‬ ‫این محل انجام م ‬ ‫در ان محدوده تردد داشته باشد‪ .‬رئیس بیمارستان‬ ‫مادر با تاکید بر اینکه بخش های پاراکلینیک محلی‬ ‫برای تردد افراد بسیاری است‪ ،‬گفت‪ :‬برای سهولت‬ ‫دسترسی مراجعین تالش شد این بخش در طبقه‬ ‫همکف طراحی شــود‪ .‬او با اشــاره به مشکل عدم‬ ‫تعبیه محلی به عنوان پارکینگ در مراکز مختلف‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن مرکــز حــدود ‪ 300‬پارکینگ در‬ ‫نظر گرفته شدهاست کهموجبسهولترفت وامد‬ ‫نیروهای اداری و خدماتی این بیمارستان و بیماران‬ ‫می شود‪.‬ارجمند‪،‬بهمحلجانماییاینبیمارستان‬ ‫در منطقه پردیسان اشاره و عنوان کرد‪ :‬این منطقه‬ ‫باوجوداینکــه مدتــی اســت تبدیــل به شــهر شــده‬ ‫اســت اما فاقد یک مرکز درمانی تخصصی و فوق‬ ‫تخصصی است و حداقل ‪ 30‬دقیقه زمان می برد تا‬ ‫یکبیمار بهمرکزتخصصیداخلشهربرسد‪.‬رئیس‬ ‫بیمارســتان مادر گفت‪ :‬اکنون منطقه پردیســان با‬ ‫تراکمجمعیتیحدود‪ 200‬هزار نفربهیکمجموعه‬ ‫درمانیتخصصیوفوقتخصصی شدهاستبدون‬ ‫اینکه نیاز به مراجعه به مرکز درمانی دیگری باشد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬تعرفه ای که بــرای پذیرش بیماران‬ ‫در این مرکز در نظر گرفت هشــده است تعرفه مراکز‬ ‫درمانی خصوصی است که توسط وزارت بهداشت‬ ‫و درمان اعالم شــده اســت و قرارداد را با بیمه های‬ ‫پایــه و تکمیلی را در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬ارجمند‬ ‫ادامه داد‪ :‬نمایندگان بیمه از این بیمارستان بازدید‬ ‫کردند و فرم های اولیه برای بستن قرارداد امضاشده‬ ‫یشــود تــا همه بیمــاران‬ ‫اســت کــه موجــب این م ‬ ‫به ویژه بیمارانی که بیمه پایه و درمانی دارد بتواند‬ ‫از خدمات این بیمارستان استفاده کند‪ .‬او با اشاره‬ ‫برای پذیرش کرونایی اتاق های ایزوله‬ ‫طراحی شده است‬ ‫به اینکه در حالت استاندارد این بیمارستان قابلیت‬ ‫پذیرش ‪ 218‬بیمار بستری و پاسخ گویی به ‪ 250‬تا‬ ‫‪ 300‬مراجعه کننده را در بخش های مختلف دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از این بیمارستان به توریست درمانی‬ ‫اختصاص دارد و طرح توســعه این بیمارســتان نیز‬ ‫دیده شده است‪ .‬رئیس بیمارستان مادر اضافه کرد‪:‬‬ ‫بخشــی از ازمایشگاه این بیمارستان به ناباروری و‬ ‫نازایــی اختصــاص دارد که یکی از طبقــات به این‬ ‫موضوع اختصاص دارد و از کاری که باید انجام شود‬ ‫بیمار با همســرش در ســوئیت های این بیمارستان‬ ‫مستقرشده و تمامی اقدامات در کمتر از یک هفته‬ ‫انجام می شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکی از اقداماتی که‬ ‫در توریست درمانی به ان توجه می شود این است‬ ‫که الزم نیست توریست از کشورهای دیگر پذیرش‬ ‫شــود می توانند این توریس ـت ها از دیگر شهرهای‬ ‫کشورباشد‪.‬‬ ‫لهــای ایــن‬ ‫ارجمنــد اضافــه کــرد‪ :‬اتــاق عم ‬ ‫یشــده اســت کــه در‬ ‫بیمارســتان بــه صورتی طراح ‬ ‫یک اتاق عمل یکپارچه و دارای امکانات پیشرفته‬ ‫بیمار مورد جراحی قرار می گیرد و خانواده بیمار در‬ ‫فضاییخارجاز اتاقعملهمراهانبیمار می توانند‬ ‫پروســه جراحــی را ببیننــد و جراح امــکان ارتباط با‬ ‫خارج از بیمارستان و خارج از کشور به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانسبرایدریافتمشاورهرادارد‪.‬اواضافه کرد‪:‬‬ ‫ازجمله امکاناتی که این اتاق عمل ها دارد می شود‬ ‫به تجهیزات فوق پیشرفته اشــاره کرد که دستگاه‬ ‫ونتیالتور با قابلیت رصد کلیه وقایع قلبی عروقی‬ ‫بیمار اشاره کرد‪ .‬رئیس بیمارستان مادر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در اتاق عمل با اســتفاده از یکی از دســتگاه ها‬ ‫فضایی کامالاستریلویکنواخترادر طولجراحی‬ ‫فراهم می شود که از مشکالت انعقادی ممانعت‬ ‫می کند و بیمار دچار عفونت پس از عمل نمی شود‪.‬‬ ‫ارجمنــد خاطرنشــان کرد‪ :‬بیمارســتان مــادر از ابتدا‬ ‫تاکنــون بیش از هــزار میلیارد تومــان تاکنون هزینه‬ ‫شده است و برای پذیرش کرونایی اتاق های ایزوله‬ ‫یشــده اســت‪ .‬رئیس بیمارســتان مادر یاداور‬ ‫طراح ‬ ‫شد‪ :‬این بیمارستان پنج شنبه با حضور رئیس جمهور‬ ‫به صورت مجاری افتتاح و از نخستین روز تیرماه در‬ ‫چرخهبهره برداریقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫استفادهازتمامظرفیت هایمجموعهشهرداریبرایبرگزاری‬ ‫انتخاباتباشکوه‬ ‫شهردارقمبرلزوماستفادهازتمامیظرفیت های‬ ‫مجموعه شهرداری برای برگزاری باشکوه انتخابات‬ ‫پیشــرو بــا حفظ اصــل بی طرفــی و عــدم هرگونه‬ ‫حمایت از نامزد یا ائتالف خاص تاکید کرد‪ .‬ســید‬ ‫مرتضی ســقائیان نژاد در استانه ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری که هم زمان با ششمین‬ ‫دورهانتخاباتشوراهایاسالمیشهرقموانتخابات‬ ‫میــان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در اســتان قم‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬با تاکید بر لزوم تالش در جهت‬ ‫دعوت شــهروندان برای حضور پرشــور و مشارکت‬ ‫فعال در انتخابات‪ ،‬بر بســیج تمامی ظرفیت های‬ ‫شهرداری قم بدون هیچ گونه جهت گیری سیاسی و‬ ‫حمایت از نامزد یا ائتالف خاص تاکید کرد‪ .‬شهردار‬ ‫قم انتخابــات را از اصلی ترین برکات نظام مقدس‬ ‫جمهوریاسالمیوتعیین کنندهراهومسیرپیشرفت‬ ‫و ابادانــی کشــور دانســت و افــزود‪ :‬با حضور ملت‬ ‫شریف ایران اسالمی در پای صندوق های رای‪ ،‬هم‬ ‫مشروعیتنظامتقویت شدهوهمسرنوشت کشور‬ ‫به دست مردم و با انتخاب انان رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫ســقائیان نژاد اهمیت انتخابات شوراهای اسالمی‬ ‫شــهر را یاداور شــد و ادامه داد‪ :‬شــوراهای اســامی‬ ‫شــهر در حقیقت حلقه واسط ارتباط شهروندان و‬ ‫حضــور انــان در عرصه مدیریت شــهری اســت و از‬ ‫طریقشوراهاست کهشهروندانیکشهرمی توانند‬ ‫در سطحی وسیع در امور شهر خود تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫شهردار قم‪ ،‬شورای اسالمی شهر را نهادی تخصصی‬ ‫و اثرگذار در امور شــهری دانســت و اذعان داشــت‪:‬‬ ‫انتخاب اعضای شوراهای اسالمی شهر می بایست‬ ‫بر اســاس تخصص و تجــارب نامزدهای انتخابات‬ ‫انجــام پذیرد تا یک شــورای متخصــص و حرفه ای‬ ‫ایجاد و با رویکرد همکاری و تعامل سازنده شورا و‬ ‫شهرداری‪،‬مسیرتوسعه‪،‬عمران‪،‬ابادانیوتحولدر‬ ‫شهر هموار شود‪ .‬او با اعالم امادگی کامل مجموعه‬ ‫شهرداری قم برای ارائه خدمات در راستای افزایش‬ ‫مشــارکت همگانی حضــور در انتخابات گفــت‪ :‬از‬ ‫یهــای انتخاباتــی در مجموعــه‬ ‫ابتــدای برنامه ریز ‬ ‫مدیریــت اســتان‪ ،‬شــهرداری قــم همــراه بــا ســتاد‬ ‫انتخابــات اســتان و عضویت فعــال در کمیته های‬ ‫مختلف این ســتاد ازجملــه کمیته اطالع رســانی و‬ ‫تبلیغاتو کمیتهپشتیبانیوظایفوماموریت های‬ ‫محــول شــده را به پیــش بــرده و با تمام تــوان اجرا‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬ســقائیان نــژاد همچنیــن اســتفاده‬ ‫کامل از تمامی ظرفیت های مجموعه شهرداری در‬ ‫حوزه ستاد‪ ،‬مناطق هشتگانه و سازمان های تابعه‬ ‫بــرای برگــزاری بهتر و باشــکوه تر انتخابــات را مورد‬ ‫یهــای الزم برای‬ ‫تاکیــد قــرارداد و افــزود‪ :‬پیش بین ‬ ‫خدمات رســانی در روز انتخابات و در شــعب اخذ‬ ‫رای و پشــتیبانی های الزم در حوزه های مختلف با‬ ‫هماهنگیستادانتخاباتاستانتوسطشهرداریقم‬ ‫انجام شده است‪ .‬او بار دیگر لزوم مشارکت فعال و‬ ‫پویا شهروندان و حضور در انتخابات را از وظایف‬ ‫و حق جمهوری اسالمی بر ملت دانست و گفت‪:‬‬ ‫با یاری خداوند همچون انتخابات گذشته‪ ،‬شاهد‬ ‫حضــوری حداکثری در انتخابــات خواهیم بود که‬ ‫ثمــره ی ان انتخاب افراد کارامــد و خدمتگزار برای‬ ‫شهر و ایران اسالمی مان خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کتاب فروشی هایقم‪۱۷‬میلیاردریالدرطرحبهارانه کتابفروختند‬ ‫رئیــس اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان قم با‬ ‫اشاره به استقبال خوب مردم از طرح بهارانه کتاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ ۸۱ :‬کتاب فروشــی از قــم در این طرح‬ ‫مشارکت داشتند که درمجموع بیش از ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫ریال کتاب در قالب این طرح به فروش رساندند‪.‬‬ ‫حمیــد خرمی با اشــاره بــه تمدیــد ‪ ۲‬روزه این‬ ‫طــرح افــزود ‪ :‬این طرح کــه از ‪ ۱۷‬خردادماه جاری‬ ‫اغــاز و تــا ‪ ۲۳‬خردادمــاه ادامــه داشــت بــه دلیــل‬ ‫اســتقبال خــوب مردم تــا امــروز تمدید شــد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به مشارکت باالی کتاب فروشی های استان‬ ‫در ایــن طــرح گفــت‪ :‬قــم بــا ‪ ۸۳‬کتاب فروشــی‬ ‫پــس از تهــران بــا ‪ ۱۳۵‬و خراســان رضــوی بــا ‪۱۱۲‬‬ ‫کتاب فروشــی بیشــترین کتاب فروش ـی های عضو‬ ‫ایــن طــرح را داشــت‪ .‬رئیــس اتحادیــه ناشــران و‬ ‫کتاب فروشان قم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین امار‬ ‫ســامانه این طرح‪ ،‬ایــن اســتان دارای ‪ ۱۰‬در صد از‬ ‫کل کتاب فروشی های حاضر در این طرح‪ ،‬هشت‬ ‫درصداز کتاب هایفروخته شدهوهمچنینهشت‬ ‫درصــد از کل مبلــغ فــروش ایــن طــرح را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ .‬او بابیان اینکه فروشــگاه‬ ‫کتــاب قــم به عنــوان پرفروش ترین کتاب فروشــی‬ ‫حاضــر در این طرح در کشــور بوده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ازنظــر مبلــغ فــروش‪ ،‬ایــن اســتان پــس از تهــران‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان و فارس‪ ،‬پنجمین استان‬ ‫مشارکت کننده در طرح بهارانه ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬خرمی‬ ‫بابیان این که برگزاری این طرح ها گام اساسی برای‬ ‫رســیدن به توســعه فرهنگی به عنوان زیرســاخت‬ ‫در کشورها است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برگزاری این طرح ها‬ ‫موجب جان گرفتن صنعت نشر و چاپ در کشور‬ ‫شده است چراکه در این طرح ها به افراد دوستدار‬ ‫کتاب برای خرید تازه های نشر به صورت مستقیم‬ ‫یارانــه می دهــد و از ســوی دیگــر تحرکــی هــم در‬ ‫کتاب فروشی ها و هم در حوزه نشر ایجاد می کند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتاب فروشــان قــم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالقه مندان به مشارکت در این طرح ها با‬ ‫مراجعه به کتاب فروشی های عضو این طرح های‬ ‫فصلــی‪ ،‬می تواننــد از یارانــه نقــدی بــرای خریــد‬ ‫کتاب استفاده کنند‪ .‬خرمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این طرح‬ ‫شامل کتاب های عمومی‪ ،‬دانشگاهی و همچنین‬ ‫کودک و نوجوان می شود اما کتاب های اموزشی‪،‬‬ ‫کمک اموزشی‪ ،‬افست‪ ،‬فاقد شماره شابک‪ ،‬دارای‬ ‫شابک غلط و کتاب هایی که در بانک اطالعاتی‬ ‫خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت نشده اند‪ ،‬مشمول‬ ‫این طرح نمی شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫روالعادیواکسیناسیون‬ ‫از سر گرفته می شود‬ ‫بهداشــتی‬ ‫معــاون‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬ســال تزریــق‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی قم‬ ‫شــد کــه ذخیــره ای از ان را‬ ‫از بازگشــت اســتان بــه روال‬ ‫در اســتان بــرای تزریــق دز‬ ‫عــادی واکسیناســیون کووید‬ ‫دوم نگهــداری کردیــم تــا‬ ‫‪ ۱۹‬از هفته اینده و بر اساس‬ ‫واکسیناســیون دز دوم ان‬ ‫سیامک محبی‬ ‫تامیــن دز دوم واکســن های‬ ‫طبــق زمان بنــدی ســه ماهه‬ ‫وارداتــی و همچنیــن توزیــع‬ ‫برای این افراد انجام شــود‪،‬‬ ‫قریب الوقوع واکســن ملی خبر داد‪ .‬سیامک بنابرایــن نگرانــی خاصــی دربــاره واکســن‬ ‫محبــی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه بــرای کــره ای وجــود نــدارد‪ .‬معــاون بهداشــتی‬ ‫واردات واکســن های خارجــی بــه کشــور در دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هفت ههــای اخیــر پیش امــده بــود بیــان کرد‪ :‬بیشــتر مشــکالت اخیر درباره کمبود دز دوم‬ ‫خوشــبختانه دز دوم برخــی واکســن های واکســن های اســپوتنیک روســی و ســینوفارم‬ ‫موردنیاز به دســت ما رســیده است و برخی چینــی بــود‪ ،‬به ویــژه ان کــه دز دوم واکســن‬ ‫دیگــر نیز بــه زودی توزیع خواهد شــد‪ .‬او با اســپوتنیک دقیقــا مشــابه دز اول نیســت‬ ‫ابراز خرسندی از اعالم اخیر وزیر بهداشت‪ ،‬و بایــد از کشــور روســیه وارد می شــد کــه‬ ‫درمان و اموزش پزشکی درباره کسب مجوز خوشبختانه در چند روز گذشته‪ ،‬یک هزار و‬ ‫واکســن ایرانی کوو برکت خاطرنشــان کرد‪ ۷۰ :‬دز از این واکسن مربوط به تزریق دوم‬ ‫امیدواریم توزیع قریب الوقوع واکســن ملی وارد اســتان شــده اســت و امــاده تزریــق ان‬ ‫در همــه اســتان های کشــور و به ویــژه در بــه افــرادی کــه دز اول را دریافــت کرده اند‬ ‫اســتان قــم ســبب ترغیــب بیشــتر هم وطنان هستیم‪.‬‬ ‫و افراد اولویت دار به واکسیناســیون باشــد‪.‬‬ ‫محبی درباره واکسن سینوفارم نیز گفت‪:‬‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان قــم همچنین طبق شــیوه نامه مربوط به این واکســن‪ ،‬دز‬ ‫افزود‪ :‬در روزهای اخیر‪ ،‬واکسیناسیون کرونا دوم بایــد در فاصلــه ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬هفته پس از دز‬ ‫در استان قم کاهش داشت‪ ،‬اما هیچ گاه به نخست تزریق شود و ازانجاکه فعال حدود‬ ‫صفــر نرســید‪ .‬محبی دربــاره ‪ ۴‬نوع واکســن ‪ ۴‬هفتــه از تزریــق دز نخســت ایــن واکســن‬ ‫وارداتی افزود‪ :‬واکســن بهارات هندوســتان بــه افــراد فراخوان شــده در اســتان گذشــته‬ ‫تنهــا در یــک نوبت به اســتان قــم تخصیص اســت‪ ،‬بنابراین فعال مشکلی وجود ندارد‪،‬‬ ‫یافــت کــه همان تعــداد دز در دو نوبت به به ویژه ان که واردات جدید این واکســن نیز‬ ‫افراد فراخوان شــده اولویت دار تزریق شد‪ .‬انجام شده و به زودی محموله های جدیدی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬واکســن استرازنکا کره جنوبی از ان در استان ها و ازجمله استان قم توزیع‬ ‫هــم در حالــی بــه برخــی هــم اســتانی های خواهد شد‪.‬‬ ‫بانوان تا‪ ۳‬بار در سال امکان اهدای‬ ‫خون دارند‬ ‫مدیرکل انتقال خون قم‬ ‫اهداکننــده و گیرنــده خــون‬ ‫بابیان اینکه برخی تصورات‬ ‫موردتوجــه ایــن ســازمان‬ ‫اشــتباه موجب شــده تا امار‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بانوانــی کــه‬ ‫اهدای خون توســط بانوان‬ ‫بــرای اهــدای خــون بــه این‬ ‫در اســتان و کشــور بســیار‬ ‫ســازمان مراجعــه می کننــد‪،‬‬ ‫مرتضی نوریان‬ ‫پایین باشد گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫پیــش از دریافــت خــون‬ ‫اســتانداردهای بین المللــی‬ ‫ان هــا‪ ،‬تســت هموگلوبیــن‬ ‫بانــوان پــس از بررســی و تائیــد وضعیــت انجام و پس از مصاحبه و معاینه های الزم‬ ‫جســمانی مناســب ان هــا‪ ،‬می تواننــد تــا ‪ ۳‬توســط پزشــک در صــورت تائیــد ســامتی‬ ‫بــار در ســال اقــدام بــه اهدای خــون کنند‪ .‬کامــل جســمانی‪ ،‬خــون اهدایــی ان هــا‬ ‫مرتضــی نوریــان افــزود‪ :‬میانگین مشــارکت دریافــت می شــود‪ .‬مدیــرکل انتقــال خــون‬ ‫بانوان برای اهدای خون در کشــور حداکثر قم تاکید کرد‪ :‬در معاینات و مصاحبه های‬ ‫پنــج درصــد و مشــارکت بانوان قــم در این انجام شده توسط پزشک اگر مشخص شود‬ ‫امر بین سه تا چهار درصد است که نسبت کــه فــرد مراجعه کننــده‪ ،‬دارای کم خونی و‬ ‫بــه کشــورهای پیشــرفته بســیار پایین تــر یــا فشــار پایین و یــا اینکه ازنظر جســمانی‬ ‫اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه نیمــی از جمعیــت وضعیــت مناســب را نــدارد‪ ،‬دریافت خون‬ ‫کشــور را بانــوان تشــکیل می دهنــد ادامــه از ان ها انجام نمی شود‪.‬‬ ‫داد‪ :‬در کشورهای توسعه یافته مانند هلند‬ ‫او بــا برشــمردن برخــی شــرایط بــرای‬ ‫و فرانســه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد اهداکننــدگان اهــدای خــون ادامــه داد‪ :‬تمــام افــراد در‬ ‫را بانــوان تشــکیل می دهنــد کــه بــا توجــه ســنین ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۶۰‬ســال کــه دارای ســامت‬ ‫بــه اهمیــت حفــظ ذخایــر خونــی اســتان کامل بوده و وزن ان ها کمتر از ‪ ۵۰‬کیلوگرم‬ ‫و کشــور در وضعیــت مطلــوب‪ ،‬مشــارکت نباشــد‪ ،‬می تواننــد اهــدای خــون داشــته‬ ‫بانــوان در ایــن امــر اهمیــت بســیار دارد‪ .‬باشــند و درخواســت مــا ایــن اســت کــه‬ ‫مدیــرکل انتقــال خون قم افزود‪ :‬بر اســاس ایــن اهــدای خــون را بــه یــک روز در ســال‬ ‫ارزیابی هــای انجام شــده‪ ،‬تــرس از ســوزن‪ ،‬محــدود نکننــد‪ .‬نوریــان اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫تــرس از ضعــف و بی حالی‪ ،‬احســاس عدم هــر بار اهــدای خــون‪ ۴۵۰ ،‬سی ســی خون‬ ‫توانایــی جســمانی‪ ،‬تــرس از بیمار شــدن و از اهداکننــده دریافــت می شــود کــه ایــن‬ ‫کم خونــی ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه حجــم از خــون بــا نوشــیدن مایعــات‪ ،‬طی‬ ‫موجــب مشــارکت پاییــن بانــوان در امــر ‪ ۲۴‬ســاعت دوباره در بدن تامین می شود‪.‬‬ ‫اهــدای خــون شــده اســت‪ .‬نوریــان افزود‪ :‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه اهــدای خــون هیــچ‬ ‫در ســال گذشــته امــار اهدای خــون بانوان عارضــه ای بــرای اهداکننــده نــدارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اســتان یــک درصــد نســبت به ســال ‪ ۹۸‬بــه دلیل تفاوت های ســاختاری بدن اقایان‬ ‫افزایــش یافــت که امیدواریــم این روند در و بانــوان‪ ،‬ازنظر اســتانداردهای بین المللی‬ ‫ســال جــاری نیز بــا مشــارکت بیشــتر بانوان اقایان چهار بار و بانوان ســه بار می توانند‬ ‫ادامــه یابد‪ .‬او بابیان اینکه حفظ ســامت در طول ســال اقدام به اهدای خون کنند‪.‬‬ ‫ثبت نام‪ ۱۳‬هزار قمی‬ ‫در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫اســتاندار قــم از ثبت نــام‬ ‫انتقال متقاضیان مسکن اقدام‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار نفــر از اهالی‬ ‫ملی از شــهر جدید امیرکبیر در‬ ‫قــم در ثبت نــام جدیــد طــرح‬ ‫اســتان مرکزی به قم عملیاتی‬ ‫اقدام ملی مســکن خبــر داد و‬ ‫شــده است‪ .‬اســتاندار قم ابراز‬ ‫خواســتار تســریع در تصویــب‬ ‫امیــدواری کــرد بــا تســریع در‬ ‫بهرام سرمست‬ ‫الحــاق ‪ ۵۶۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫تصویــب الحــاق اراضــی ملی‬ ‫پردیسان برای پاسخگویی به‬ ‫‪ ۵۶۰‬هکتــاری در زمینه تامین‬ ‫این نیاز شــد‪ .‬بهرام سرمســت در شــورای عالی زمیــن موردنیــاز طــرح اقــدام ملــی در اســتان‪،‬‬ ‫شهرســازی ایــران بــه موضــوع الحــاق روســتای مشــکلی در این زمینه وجود نداشــته باشد‪ .‬او‬ ‫جمکران به شهر قم اشاره و بیان کرد‪ :‬موضوع ادامــه داد‪ :‬تاکنــون و در ثبت نام مرحله جدید‬ ‫الحــاق جمکــران بــه قــم یکــی از خواســته ها طرح اقدام ملی مســکن در اســتان بیش از ‪۱۳‬‬ ‫و انتظــارات مــردم و اهالــی ان روســتا بــود کــه هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که با الحاق‬ ‫خوشبختانهباتالشوپیگیری هایبه عمل امده اراضــی یادشــده به قــم می توانیم پاســخگوی‬ ‫به ســرانجام رســید و نهایی شــد‪ .‬او همچنین انتظارات مردم باشیم‪ .‬استاندار قم همچنین در‬ ‫به کثرت متقاضیان مســکن بر اســاس ثبت نام این نشست از اقدامات وزیر راه و شهرسازی و‬ ‫انجام گرفته در سامانه طرح اقدام ملی مسکن مجموعه سازمان شهرسازی ایران درباره الحاق‬ ‫توجه داد و تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی استان برای ‪ ۶۳‬هکتار از اراضی دولتی تقدیر کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫جایگاهم در ترکیب انگلیس‬ ‫تضمین شده نیست‬ ‫هــری کیــن‪ ،‬کاپیتــان تیم‬ ‫کــه بــاور نــدارد از جایگاهــی‬ ‫ملــی انگلیــس‪ ،‬می گویــد کــه‬ ‫نشــده در ترکیــب تیــم‬ ‫تضمی ‬ ‫این طور نیست که او غیرقابل‬ ‫ملی انگلیس برخوردار است‪.‬‬ ‫لمــس باشــد و ممکــن اســت‬ ‫کیــن در پاســخ بــه این ســوال‬ ‫جایــگاه خــود را از دســت‬ ‫کــه ایــا او در ترکیــب انگلیس‬ ‫هری کین‬ ‫بدهد‪ .‬انگلیس پس از پیروزی‬ ‫غیرقابل حذف اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کبــر صفــر برابــر کرواســی‬ ‫ی ‬ ‫«ایــن ســوال را بایــد از گــرت‬ ‫اکنــون بــرای دومین بازی خود در یــورو ‪ 2020‬ســاوت گیت بپرسید اما من این موضوع را به‬ ‫برابر اسکاتلند اماده می شود‪ .‬کاپیتان انگلیس این شکل نمی بینم‪ .‬تصمیم گیری در این مورد‬ ‫در ‪ 55‬بازی برای تیم ملی این کشــور ‪ 34‬گل با من نیست‪ .‬من تا جایی که می توانم سخت‬ ‫بــه ثمــر رســانده و در حــال حاضــر در لیســت تمرین می کنم تا بتوانم بازی کنم‪ .‬هدف این‬ ‫گلزنان برتر ســه شیرها در طول تاریخ‪ ،‬در رده اســت که تالشــم را بکنم و پیشــاپیش پسرها‬ ‫ششم قرار دارد؛ اما کین در پیروزی روز یکشنبه بــه زمیــن بــروم و بــازی را ببریــم‪ .‬مــا رقابــت‬ ‫انگلیــس برابــر کرواســی روز ناامیدکننــده ای را زیــادی بــرای پس ـت های مختلــف داریــم‪.‬‬ ‫پشــت ســر گذاشــت و درنهایــت جــای خــود دومینیــک امــده و عالی کارکرده اســت‪ .‬برای‬ ‫را در زمی ‬ ‫نبــازی بــه جــود بلینگام جــوان داد‪ .‬من موضوع مهم هرروز تمرین کردن در حد و‬ ‫دومینیــک کالــورت لویــن نیــز دیگــر مهاجــم اندازه های استانداردهایم است‪ ،‬تالش کردن‬ ‫تیــم ملــی انگلیس اســت کــه برای دس ـت وپا بــرای بهتریــن بــودن و کمک کردن بــه تیم تا‬ ‫کــردن جایگاهی در ترکیب ثابت ســه شــیرها جایی که در توانم اســت‪ .‬به نظرم این کاری‬ ‫برای خود‪ ،‬ب هشــدت به کین فشــار م ـی اورد‪ .‬اســت کــه در حال حاضر همــه دارند می کنند‬ ‫باوجوداین نمایش ضعیف‪ ،‬همگان اطمینان و مطمئنــم کــه در بیــن همه بازیکنــان در این‬ ‫دارند که هری کین جمعه شب برابر اسکاتلند تورنمنت ما سیستم چرخشی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫نیز پیشاپیش دیگر بازیکنان تیم ملی انگلیس همــه منتظــر فرصتی هســتند تا تــاش کنند و‬ ‫بــه زمین خواهــد رفت‪ ،‬هرچند کین می گوید تاثیری بگذارند‪».‬‬ ‫کلوزه و رد دستیاری فلیک‬ ‫در تیم ملی المان‬ ‫بیلد مدعی شد میروسالو‬ ‫داشــته باشــد امــا نهایتــا این‬ ‫کلــوزه درخواســت هانســی‬ ‫اتفــاق رخ نــداد و بــا امــدن‬ ‫فلیــک بــرای دســتیاری او در‬ ‫ناگلزمــان‪ ،‬او از جمــع‬ ‫تیــم ملــی المــان را رد کــرده‬ ‫باواریایی هــا جــدا شــد‪ .‬از‬ ‫اســت‪ .‬چنــدی مــاه پیــش‬ ‫طرفی اخیرا مشخص شد که‬ ‫میروسالو کلوزه‬ ‫بــود که بعــد از ابــراز عالقه‬ ‫هانســی فلیک هدایــت تیم‬ ‫هانسی فلیک برای همکاری‬ ‫ملی المان را برعهده گرفته و‬ ‫بــا میروســاو کلوزه‪ ،‬باشــگاه بایرن مونیخ با بعــد از رقابت های یــورو کار خود را در این‬ ‫او بــه توافق رســید و اســطوره فوتبال المان ســمت اغــاز خواهد کرد‪ .‬پیش بینی می شــد‬ ‫بــه کادر فنــی باواریایی ها اضافه شــد و کار با توجه رابطه بسیار خوب هانسی فلیک و‬ ‫خــود را در بایــرن اغــاز کرد‪ .‬بعــد از قطعی میروســاو کلوزه ایــن دو یک بار دیگر و این‬ ‫شــدن جدایی هانسی فلیک از بایرن مونیخ مرتبه در تیم ملی المان با یکدیگر همکاری‬ ‫شــایعاتی در رابطه با اینده میروسالو کلوزه کننــد‪ .‬بااین حــال بیلــد در گزارشــی مدعــی‬ ‫نیــز بــه گــوش رســید و حتــی گفتــه شــد کــه شــده که میروســاو کلوزه پیشنهاد دستیاری‬ ‫ممکــن اســت او کار خــود را در این باشــگاه فلیــک در تیــم ملی المــان را رد کرده چراکه‬ ‫ادامــه دهــد و با ســرمربی جدیــد باواریایی قصــد دارد در یــک تیــم به عنــوان فــرد اول‬ ‫هــا یعنــی یولیــان ناگلزمــان نیــز همــکاری یعنی سرمربی فعالیت کند‪.‬‬ ‫خرید جدید بارسلونا این هفته‬ ‫معرفیمی شود‬ ‫شهــا حا کــی از ان‬ ‫گزار ‬ ‫در یــک تیــم بانــام و نشــان‬ ‫اســت کــه انتقــال ممفیــس‬ ‫یتــر بــه میــدان‬ ‫تــر و مدع ‬ ‫دیپــای بــه بارســلونا طــی‬ ‫بــرود‪ .‬از طرفــی عالقــه زیــاد‬ ‫روزهــای اینــده بــه شــکل‬ ‫رونالد کومان به این بازیکن‬ ‫رســمی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫باعــث شــد کــه محتمل ترین‬ ‫ممفیس دیپای‬ ‫در تابســتان گذشــته بــود که‬ ‫گزینــه بــرای او بارســلونا‬ ‫رونالد کومان بعد از انتخاب‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬درواقــع بــه‬ ‫به عنــوان ســرمربی جدیــد بارســلونا از ایــن نظــر می رســد کــه بایــد انتقــال ایــن بازیکــن‬ ‫باشــگاه درخواســت کرد که ممفیــس دیپای بــه بارســلونا را قطعــی تلقــی کــرد چراکه در‬ ‫را بــرای او به خدمــت بگیرند‪ .‬بااین حال هر روزهای گذشته این باشگاه احتماال به شکل‬ ‫طــور کــه بود ا ‬ ‫نهــا در انجــام ایــن کار ناکام غیــر عمــد و بــا انتشــار تصاویــری از پیراهــن‬ ‫بودند چراکه باشــگاه لیون با جدایی ســتاره بارسا بانام این بازیکن‪ ،‬این انتقال را لو داد‪.‬‬ ‫هلنــدی مخالفت کرد‪ .‬لیون امیــدوار بود که در همین راستا ‪ ESPN‬نیز گزارشی دراین باره‬ ‫قــرارداد ممفیــس دیپای را تمدید کنــد اما از منتشــر کرده و مدعی شــده کــه تمام کارهای‬ ‫مد ‬ ‫تهــا قبل مشــخص شــد که ایــن مهاجم انتقــال ممفیــس دیپــای بــه بارســلونا نهایی‬ ‫هلنــدی تصمیم خــود را برای جدایــی از این شــده و ایــن بازیکن طی روزهــای اینده و در‬ ‫باشــگاه اتخاذ کرده و قصد دارد فصل اینده این هفته پیش رو معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-513‬برابر رای شماره ‪ 140060306021000313‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهر سلیمانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ 8‬صادره از‬ ‫بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 134‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 138‬فرعی از‬ ‫‪ 4‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫سید صادق علوی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/27 :‬غالمرضا گنج بخش‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-652‬شماره نامه‪ ، 140085602006002710:‬تاریخ‪ 1400/03/23 :‬اقای کاظم سلطانی‬ ‫فرزند نصراله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی‬ ‫شده میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 418‬فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر ‪ 182‬صفحه ‪ 388‬مسبوق به ثبت و سند‬ ‫می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت‬ ‫نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می‬ ‫شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا‬ ‫وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه‬ ‫و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رونالدو بی وقفه علی دایی‬ ‫را دنبال می کند‬ ‫ادامه کار اسکوچیچ در تیم ملی منطقی و نزدیک به واقعیت‬ ‫حاال وقت اعتماد‬ ‫به شگفتی ساز است‬ ‫در روزهایــی کــه منتظــر نمایــش یــک نــام‬ ‫بســایت فدراسیون فوتبال‬ ‫ایرانی از خروجی و ‬ ‫برای پســت ســرمربی تیــم ملی بودیــم‪ ،‬دراگان‬ ‫اســکوچیچ وارد خیابــان ســئول و ان ســاختمان‬ ‫معــروف شــد و دقایقــی بعــد قــراردادش را‬ ‫امضــا کــرد تــا در روز برگــزاری دربــی پایتخــت‪،‬‬ ‫هواداران فوتبال یک بار دیگر از انتخاب مدیران‬ ‫فدراســیون شگفت زده شــوند‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬امــا این تنها شــگفتی ایــران با اســکوچیچ‬ ‫نبــود؛ یــک ســال و نیــم بعــد‪ ،‬تیــم او در کمــال‬ ‫نابــاوری منتقــدان‪ ،‬چهــار پیــروزی متوالــی بــه‬ ‫دست اورد تا تیم ملی بحران زده با صدرنشینی‬ ‫به مرحلــه نهایی مقدماتی جام جهانی صعود‬ ‫کنــد‪ .‬از سه شنب هشــب گذشــته کــه تیــم ملــی‪،‬‬ ‫عــراق را شکســت داده و جایــگاه ایــن تیــم را‬ ‫بــه دســت اورده‪ ،‬دوبــاره صحبــت در خصوص‬ ‫اینــده نیمکــت تیــم ملی بــه اوج خود رســیده‪.‬‬ ‫ایــن البته قــراری بود که هواداران بــود در زمان‬ ‫ســفر تیم ملی بــه منامه گذاشــتند‪ .‬این که همه‬ ‫ثهــای جانبــی تیــم ملــی را بگذارنــد بــرای‬ ‫بح ‬ ‫بعد از تورنمنت و ان موقع به جدل با یکدیگر‬ ‫بپردازنــد؛ یعنــی درواقع حاال «مقطع حســاس‬ ‫کنونی» برای ابراز نظر را پشــت ســر گذاشته ایم‬ ‫و کســی نمی توانــد به این خاطــر‪ ،‬جلوی نقد و‬ ‫مخالفت کســی دیگــر را بگیرد‪ .‬اســتخوان بندی‬ ‫اســتدالل افــرادی که مخالف ادامــه کار دراگان‬ ‫اســکوچیچ در تیــم ملــی هســتند‪« ،‬صعــود بــا‬ ‫دردسر تیم ملی به مرحله نهایی مقدماتی جام‬ ‫جهانی» اســت‪ .‬اینکــه تیم ملی اســترس زیادی‬ ‫را در ایــن مــدت تجربه کرد و تــا اخرین دقایق‬ ‫بازی با عراق نیز تکلیف صعود مشــخص نبود‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن نقد بایــد این نکته را روشــن‬ ‫ســاخت کــه اساســا کادرفنــی فعلــی تیــم ملی‪،‬‬ ‫مســئول نتایجــی نیســتند کــه در دوره قبلی رخ‬ ‫داد؛ یعنــی ا گــر ایــران مقابــل بحریــن و عــراق‬ ‫یخــورد‪ ،‬بــازی اخــر یــک مســابقه‬ ‫شکســت نم ‬ ‫تشــریفاتی بود؛ یعنی همان چیــزی که احتماال‬ ‫بــه برخــی از اهالــی فوتبــال «حــس افتخــار»‬ ‫می دهد‪ .‬نکات دیگری هم در این زمینه هستند‬ ‫کــه مغفول مانده انــد؛ مثال اینکه کره جنوبی تا‬ ‫پایــان نیمــه اول بازی با لبنان (دور اخر)‪ ،‬با این‬ ‫تیم هم امتیاز بود و به لطف تفاضل گل باالتر‬ ‫قــرار می گرفــت‪ .‬یــا این که عربســتان میزبان‪ ،‬با‬ ‫نگرانی از دست دادن صدر جدول وارد مسابقه‬ ‫بــا ازبکســتان در هفتــه پایانــی شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫چیــن با هزینه میلیارد دالری ســال های گذشــته‬ ‫نتــر از ســوریه‬ ‫روی فوتبالــش‪ ،‬درنهایــت پایی ‬ ‫جن ـگ زده و ویــران‪ ،‬قــرار گرفت‪ .‬یا امــارات که‬ ‫تــا بــازی اخــر مقهــور شــگفتی ویتنام شــده بود؛‬ ‫چیــک از این تیم ها‬ ‫امــا درنهایــت ایرادی به هی ‬ ‫وارد نیســت چــون همه توانســتند جــواز حضور‬ ‫در مرحله بعدی را کسب کنند و در قرعه کشی‬ ‫هــم اهمیتــی ندارد که تیمــی از جدول تیم های‬ ‫دوم صعود کرده باشــد یا به عنوان صدرنشــین‪.‬‬ ‫نبــاره البته افسان هســازی هایی هــم درباره‬ ‫درای ‬ ‫تاریخ تیم ملی شــکل گرفته کــه اغلب ناصحیح‬ ‫هســتند‪ .‬پایه اســتدالل این اســت کــه تیم ملی‬ ‫همیشــه به راحتی از مرحله پیش مقدماتی باال‬ ‫رفته و هیچ گاه مشکلی در این مرحله نداشته‪،‬‬ ‫امــا ایــا واقعا این طور بوده اســت؟ ســال ‪2018‬‬ ‫تیــم ملــی ایران بــا ترکمنســتان‪ ،‬گــوام‪ ،‬عمان و‬ ‫مگــروه بود که اساســا قــدرت این‬ ‫هندوســتان ه ‬ ‫تیم ها با گروه امسال ایران قابل مقایسه نیستند‬ ‫نحــال تیــم ملــی در دو بــازی خــارج از‬ ‫امــا باای ‬ ‫خانــه برابــر ترکمنســتان و عمــان متوقــف شــد‬ ‫و چه بســا اگر گل ســیدجالل حســینی نبــود‪ ،‬در‬ ‫کشور سلطان نشین‪ ،‬مغلوب عمان هم می شد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2014‬ایــران بــا قطــر‪ ،‬بحریــن و اندونــزی‬ ‫مگــروه بــود و نتوانســت بــردی در خــارج از‬ ‫ه ‬ ‫خانه کســب کند و در بازی اخر هم مقابل قطر‬ ‫نکــه تــا روز اخر‪،‬‬ ‫متوقــف شــد‪ .‬نکتــه جالب ای ‬ ‫صدرنشــینی ایــران هم قطعی نبود‪ .‬ســال ‪2010‬‬ ‫تیم علی دایی ســه بازی نخســت برابر سوریه‪،‬‬ ‫کویت و امارات را با تســاوی به پایان رســاند تا‬ ‫امیدهایــش برای صعود بســیار کاهــش یابد اما‬ ‫در اخــر کار را بــا ســرگروهی به پایان برد‪ .‬ســال‬ ‫‪ 2006‬تیــم ملــی ایــران در خانه بــه اردن باخت‬ ‫و در اســتانه حــذف قــرار گرفــت ولــی در اخر با‬ ‫سه پیروزی متوالی مقابل قطر‪ ،‬اردن و الئوس‪،‬‬ ‫راه صعــود خــود را پیــدا کــرد و تیــم اول گــروه‬ ‫شــد؛ امــا در حــال حاضــر فوتبــال ایــران اگرچــه‬ ‫یک مقطع بســیار حســاس را سپری کرد اما وارد‬ ‫دوره ای س ـه ماهه می شود که پس از قرعه کشی‬ ‫در روز سوم تیرماه‪ ،‬مسئوالن فدراسیون فوتبال‬ ‫بایــد تــدارک اماد هســازی تیــم را انجــام دهنــد‬ ‫تــا از شــهریورماه و در دوره ای بســیار فشــرده‪،‬‬ ‫یهــای مرحلــه مقدماتــی انجــام شــوند‪.‬‬ ‫باز ‬ ‫دراین بین شــاید بهتر باشد که اهالی فوتبال نیز‬ ‫توجه و انرژی خود را معطوف به این بخش از‬ ‫کار و فشــار برای اماده ســازی مطلــوب تیم ملی‬ ‫کننــد‪ .‬هیــچ ایــرادی ندارد کــه فوتبال ایــران به‬ ‫یک سرمربی و دستیارانش فرصت این را بدهد‬ ‫تــا اولین تجربــه موفق ملی خــود را رقم بزنند؛‬ ‫خصوصــا اینکــه ان ها موفقیتی را رقــم زدند که‬ ‫شاید کسی نتواند تضمین کند با نفرات دیگر و‬ ‫با این هزینه هم رخ می داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫احتمالحضور ایراندر گروهمرگ انتخابیجامجهانی‬ ‫تیــم ملــی ایران پس از پیــروزی مقابل عراق‬ ‫توانســت بــه دور نهایــی انتخابی جــام جهانی‬ ‫صعود کند و حاال برای شناختن حریفان مرحله‬ ‫اخر انتظار می کشد‪ .‬تیم ملی فوتبال ایران چهار‬ ‫بــرد متوالــی را در بحریــن بــه دســت اورد تــا در‬ ‫شــب اخر مســابقات دور گروهی این مرحله به‬ ‫صدر جدول گروه برســد و بدون حرف وحدیث‬ ‫مهــا بــه دور‬ ‫و در نظــر گرفتــن نتایــج ســایر تی ‬ ‫نهایــی صعــود کند‪ .‬صعــودی که شایســته تیم‬ ‫پرافتخــار اســیا بــود؛ امــا کار بــرای تیــم دراگان‬ ‫اســکوچیچ تازه شرو عشــده اســت‪ .‬سخت ترین‬ ‫مرحلــه با تیم هایــی که هرکــدام مدعی صعود‬ ‫به جام جهانی هســتند چالشــی دشــوار را برای‬ ‫ایــران در پــی خواهــد داشــت‪ .‬پــس از صعــود‬ ‫ایران ســازوکار قرعه کشــی مرحلــه نهایی اعالم‬ ‫یشــود‬ ‫شــد که بر اســاس رنکینــگ فیفا انجام م ‬ ‫و بــا توجــه به تغییر رنکینگ فیفا احتمال تغییر‬ ‫ان بســیار باال اســت‪ .‬پیش ازاین اعالم شده بود‬ ‫که ایران و ژاپن در ســید یک قرار دارند و باهم‬ ‫رودررو نخواهند شد‪ .‬در سید دوم استرالیا و کره‬ ‫جنوبی حضور دارند‪ ،‬در ســید ســه عربســتان و‬ ‫عراق‪ ،‬در ســید چهارم امارات و چین‪ ،‬در ســید‬ ‫پنــج ســوریه و عمــان و در ســید ششــم ویتنام و‬ ‫لبنان قرار می گیرند‪ .‬به نظر می رسد با توجه به‬ ‫مهــای ملی در چند بازی اخیر‪ ،‬فیفا در‬ ‫نتایــج تی ‬ ‫رنکینگ تازه اش‪ ،‬تغییراتی را اعمال کند‪ .‬صفحه‬ ‫توییتــر ‪ Footy Rankings‬در توییتی ســیدبندی‬ ‫صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪:‬‬ ‫‪ 1149345‬تاریخ انتشار ‪1400/03/27:‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-653‬شماره نامه‪ ، 140085602006002711:‬تاریخ‪ 1400/03/23 :‬خانم طاهره‬ ‫نمازیان فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود‬ ‫رسمًا گواهی شده میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 418‬فرعی از ‪158‬‬ ‫اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر ‪ 3‬صفحه ‪ 474‬مسبوق‬ ‫به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور‬ ‫المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این‬ ‫اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1149341 :‬تاریخ انتشار‬ ‫‪1400/03/27:‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به‬ ‫‪ -9-654‬اقای حسین شاهرجبیان خانم زهرا نعیمی دادخواستی به خواسته‪ :‬مطالبه وجه به طرفیت‬ ‫شما در شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه ‪ 57/1400‬ش‪7‬ح ثبت و برای روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1400 /05 /10‬ساعت ‪ 5‬عصر تعیین وقت گردیده است‪ .‬با توجه به مجهول المکان‬ ‫بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده‪ 73‬قانون ایین دادرسی مدنی‬ ‫مراتب یک نوبت اگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت‬ ‫دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین‬ ‫شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید واالوفق مقررات اقدام‬ ‫مدنظــر خــود را بــا توجه بــه نتایج رقــم خورده‬ ‫یهــای اخیــر و احتماالت بــرای جابجایی‬ ‫درباز ‬ ‫مهــا در جــدول فیفــا را به نوع دیگــری اعالم‬ ‫تی ‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن صفحه ســیدهای یــک و دو بدون‬ ‫تغییر هســتند و ایران و ژاپن در گلدان اول قرار‬ ‫دارند و باهم روبه رو نخواهند شد‪ .‬در سید دوم‬ ‫اســترالیا و کره هســتند که با یکی از این دو تیم‬ ‫سرســخت دیدار خواهیم کرد؛ اما در ســید سوم‬ ‫کنار تیم عربســتان‪ ،‬اماراتی قرارگرفته اســت که‬ ‫به عنــوان تیــم صدرنشــین صعــود کرد‪ .‬در ســید‬ ‫چهارم عراق و چین قرارگرفته اند‪ .‬در سید پنجم‬ ‫ســوریه به همراه تیم خوب برانکو یعنی عمان‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬در گلدان ششــم هم لبنان و ویتنام‬ ‫قرارگرفته اند‪ .‬با توجه به این تغییرات در رنک‬ ‫فیفا و تغییر در سید بندی ممکن است حریفان‬ ‫ایران تغییر کنند و باید منتظر اعالم رسمی فیفا‬ ‫و روز قرعه کشــی بمانیــم‪ .‬شــاید قرعــه ایده ال‬ ‫در این ســیدبندی برای ایران مصاف با استرالیا‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬چین‪ ،‬ســوریه و لبنان باشــد‪ .‬بااین حال‬ ‫شــاید تقابــل ایــران با کــره جنوبی‪ ،‬عربســتان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬عمان و ویتنام کار شــاگردان اســکوچیچ‬ ‫برای صعود را بســیار ســخت کند‪ .‬از بین شــش‬ ‫تیم هر گروه‪ ،‬دو تیم به عنوان صدرنشین راهی‬ ‫یشــوند و تیم ســوم پس از تقابل‬ ‫جام جهانی م ‬ ‫با تیم ســوم گروه دیگر‪ ،‬باید یک پلی اف دیگر‬ ‫را هــم برگــزار کنــد تــا بلیــت جــام جهانــی را به‬ ‫دست اورد‪.‬‬ ‫خواهد شد ‪ .‬مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر م‪/‬الف ‪1149416‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به‬ ‫‪.1 -9-655‬خانم سعیده مردانشاه ‪.2‬اقای حامد عموشاهی خانم نسرین ابوالفتحی دادخواستی به‬ ‫خواسته‪ :‬تخلیه و مطالبه امور معوقه به طرفیت شما در شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم‬ ‫که به کالسه ‪ 56/1400‬ش‪7‬ح ثبت و برای روز یکشنبه مورخ ‪ 1400 /05 /06‬ساعت ‪ 5‬عصر‬ ‫تعیین وقت گردیده است‪ .‬با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور‬ ‫شورا به تجویز ماده‪ 73‬قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت اگهی در یکی از روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر‬ ‫شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در‬ ‫این شورا حاضر شوید واالوفق مقررات اقدام خواهد شد ‪ .‬مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل‬ ‫اختالف شاهین شهر م‪/‬الف ‪1149314‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به‬ ‫‪ -9-656‬اقای مهدی شاهرجبیان خانم زهرا نعیمی دادخواستی به خواسته‪ :‬مطالبه وجه به طرفیت‬ ‫شما در شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه ‪ 59/1400‬ش‪7‬ح ثبت و برای روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1400 /05 /10‬ساعت ‪ 5:15‬عصر تعیین وقت گردیده است‪ .‬با توجه به مجهول‬ ‫المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده‪ 73‬قانون ایین دادرسی‬ ‫مدنی مراتب یک نوبت اگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می‬ ‫گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل‬ ‫اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید واالوفق‬ ‫مقررات اقدام خواهد شد ‪ .‬مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر م‪/‬‬ ‫الف ‪1149412‬‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫‪ -9-662‬بدینوسیله به اطالع اقای سعید حقی جلوگیر به فرزند حجت به ش‪ .‬ملی ‪۰۰۶۸۲۹۴۷۶۱‬‬ ‫در خصوص پرونده اجرایی کالسه ‪ ۹۷۰۰۲۴۲‬له بانک پارسیان علیه سعید حقی جلوگیر طبق‬ ‫گزارش مورخ ‪ 98/10/24‬کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست‪ ،‬پالک ثبتی‬ ‫‪ -۱‬فرعی‪ ۱۱۲۰ :‬از پالک اصلی ‪ ۹۱۶‬در بخش‪ :‬بخش شش بوشهر بابا علیشاه گناوه ناحیه‪ :‬بابا‬ ‫علیشاه گناوه واقع در‪ :‬گناوه مورد وثیقه سند رهنی شماره ‪ ۸۷۱۸‬تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫روزنامه گاردین انگلیس اعالم کرد رسیدن به رکورد‬ ‫گل های ملی علی دایی یکی از اهداف مهم کریستیانو‬ ‫رونالــدو در مســابقات قهرمانــی اروپــا اســت‪ .‬تیم ملی‬ ‫فوتبــال پرتغــال در رقابت هــای قهرمانــی اروپــا برابــر‬ ‫مجارستان با نتیجه‪ ۳‬بر صفر پیروز شد‪ .‬سهم کریستیانو‬ ‫رونالــدو مهاجــم پرتغــال در ایــن مســابقه دو گل بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب رونالدو تعداد گل های ملی خود را به ‪۱۰۶‬‬ ‫گل افزایش داد تا فاصله اش با علی دایی اقای گل ملی‬ ‫جهان به عدد سه کاهش یابد‪ .‬روزنامه گاردین انگلیس‬ ‫در مطلبی به اهداف رونالدو برای رسیدن به رکورد اقای‬ ‫گلی علی دایی و همچنین کسب دومین جام قهرمانی‬ ‫اروپــا بــا پرتغال پرداخت و نوشــت‪« :‬رونالدو همچنان‬ ‫بی وقفه علی دایی و دومین جام یورو را دنبال می کند‪.‬‬ ‫دو گل دیرهنگام در پیروزی پرتغال‪ ،‬ستاره این تیم را به‬ ‫گل ‪ ۱۰۶‬رســاند‪ ،‬ســه گل کمتر از رکورد جهانی و او برای‬ ‫حفظجامقهرمانیهممی جنگد‪».‬اینروزنامهبااشاره‬ ‫به عطش باالی رونالدو برای موفقیت اعالم کرد که این‬ ‫مهاجم بعد از به ثمر رساندن صد و پنجمین گل ملی‬ ‫خود جوری شادی کرده است که انگار گل نخست خود‬ ‫را برای پرتغال به ثمر رسانده است‪ .‬گاردین همچنین‬ ‫با اشــاره به پنجمین حضور رونالدو و رکورد گل های او‬ ‫در مســابقات قهرمانــی اروپا‪ ،‬نوشــت‪« :‬بااین حال این‬ ‫رکــوردی نیســت که رونالــدو واقعا به دنبال ان اســت‪.‬‬ ‫هدف مدنظر او شکستن رکورد علی دایی و کسب یک‬ ‫عنوان قهرمانی دیگر در اروپا است‪».‬‬ ‫طارمی فقط ‪ 16‬روز وقت‬ ‫استراحت دارد‬ ‫ستاره تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت های‬ ‫ملی‪ ،‬حاال فرصت کمی برای اســتراحت پیش از شــروع‬ ‫رقابت هــای لیــگ برتــر دارد‪ .‬مهــدی طارمــی که پــس از‬ ‫گذراندن یک فصل درخشان در تیم فوتبال پورتو‪ ،‬چه در‬ ‫رقابت هایلیگداخلیفوتبالپرتغالوچهدر تورنمنت‬ ‫لیگقهرماناناروپا‪،‬بالفاصلهبهاردویتیمملیدر کیش‬ ‫اضافه شد تا خود را مهیای حضور در دور دوم مقدماتی‬ ‫جــام جهانی‪ 2022‬قطر کند‪ ،‬حاال در وضعیتی مشــابه‬ ‫باید خیلی زود به تیم باشگاهی اش بازگردد‪ .‬طارمی که‬ ‫نمایشدرخشانیدرچهارمسابقهملیداشتوتوانست‬ ‫یکیازپایه گذارانصعودتیمملیبهدورنهاییمقدماتی‬ ‫جامجهانینام گیرد‪،‬تنهافرصتی‪ 16‬روزهبرایاستراحت‬ ‫خواهد شد و پس از گذراندن یک فصل سنگین و پرفشار‬ ‫درعرصهملیوباشگاهی‪،‬بایدفصلجدیدفوتبالیخود‬ ‫را به سرعت اغاز کند‪ .‬براساس خبری که روزنامه «رکورد»‬ ‫پرتغالخبردادتمریناتپیشفصلتیمفوتبالپورتوازروز‬ ‫‪ 2‬جوالی(‪ 11‬تیرماه)اغاز خواهدشد؛به این ترتیبمهدی‬ ‫طارمیمهاجمایرانیپورتوبایداز‪ 11‬تیردر تمریناتپورتو‬ ‫شرکت کند تا این چنین کار خود را برای فصل باشگاهی‬ ‫‪ 2022-2021‬اغاز کندوفرصت کمیبرایاستراحتمیان‬ ‫دوفصلداشتهباشد‪.‬‬ ‫توضیح استقالل درباره‬ ‫سفر قائدی به دوبی‬ ‫باشگاه استقالل دلیل سفر مهدی قائدی به دوبی را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬مهدی قائدی یکی از بازیکنانی بود که همراه‬ ‫اعضای تیم ملی به ایران برنگشت و نگرانی هایی را به‬ ‫وجوداورد‪.‬دربارهاوشایعهشده کهبرایمذاکرهبابرخی‬ ‫تیم های خارجی به امارات رفته اما باشگاه استقالل این‬ ‫موضوع را تکذیب کرد‪ .‬در اطالعیه ای که استقالل برای‬ ‫سفرناگهانیقائدیبهاماراتمنتشر کرده‪،‬امدهاست‪« :‬با‬ ‫پایاناردویتیمملیفوتبالایران‪،‬مهدیقائدیمهاجم‬ ‫تیــم فوتبال اســتقالل با اجــازه فرهاد مجیدی ســرمربی‬ ‫استقالل‪ ۳‬روزبهاستراحتمی پردازدوسپسبهمجموعه‬ ‫تیماستقاللاضافهخواهدشد‪».‬ایندرشرایطیاست که‬ ‫پیش ازاینگفتهمی شدقائدییکروزبهمرخصیخواهد‬ ‫رفت اما حاال با توضیحی که باشگاه استقالل ارائه کرده‬ ‫او ‪ 3‬روز در تمرینات تیمش غایب اســت‪ .‬بر این اســاس‬ ‫احتمال بازی کردن قائدی مقابل پدیده مشهد در روز‪31‬‬ ‫خردادماه کماست‪.‬قائدیبااینتفاسیرروز‪ 29‬خردادبه‬ ‫تمرینات استقالل اضافه می شود و با توجه به غیبتش در‬ ‫تمریناتومسابقاتدوستانهبعیداستمجیدیمقابل‬ ‫پدیدهاز ابتدابهاوفرصتبازیبدهد‪.‬‬ ‫شماره ‪ ۸۱۷‬شهر تهران استان تهران به مبلغ ‪ 3/958/250/000‬ریال ارزیابی گردیده‪ .‬لذا چنانچه به‬ ‫مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ‬ ‫ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ‪15/000/000‬ریال‬ ‫قابل پرداخت به حساب شماره ‪ 0106807717009‬به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری نزد‬ ‫بانک ملی به دفتر این اجرا تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی‬ ‫دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی‬ ‫گناوه ‪ -‬محمد چهابدار شماره‪/129 :‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم هیوندای تیپ ‪ FX‬کوپه به رنگ‬ ‫نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 879 -13‬ه ‪ 55‬به شماره موتور‬ ‫‪ G6BA7637076‬و شماره شاسی ‪ KMHHN61FP8U271695‬مدل‬ ‫‪ 2008‬به نام معصومه عظیم دوست فرزند اکبر شماره شناسنامه ‪ 10‬کدملی‬ ‫‪ 0052419770‬صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند مالکیت خودرو وانت دو کابین سیستم مزدا تیپ ‪ 1700i‬کارا‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‪336 - 94 :‬ج‪ 69‬شماره‬ ‫موتور‪ 118P0146148 :‬شماره شاسی‪NAGP2PE22FA210275:‬‬ ‫مدل‪ 1394:‬به نام‪ :‬لیال افاضل فرزند‪ :‬حسین شماره شناسنامه‪12543 :‬‬ ‫و کدملی ‪ 3392475963‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 27‬خــرداد ماه ‪ 17 / 1400‬ژوئن ‪ 06 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1095‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ورود ‪ ۲‬میلیون دز واکسن‬ ‫به کشور تا چند روز اینده‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر از ورود دو میلیون دوز واکسن به کشور تا چند روز اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارشصداوسیما؛ کریمهمتی گفت‪:‬دربحثوارداتواکسن‪،‬چندهفته ایوقفهایجادشده‬ ‫بود و ان شاءاهلل در چند روز اینده بر اساس قول ها و اقدامات صورت گرفته و مبالغ واریزی به حساب‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شرکت های فروشنده واکسن‪ ،‬امیدواریم دو میلیون دز واکسن معتبر وارد کشور شود‪ .‬اوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین امیدواریم در کنار زحمات عزیزان در وزارت بهداشت‪ ،‬بتوانیم در کنار سایر واکسن ها‪،‬‬ ‫شهروندان را با استفاده از واکسن های وارداتی و واکسن های معتبر تولید داخلی واکسینه کنیم تا‬ ‫بخشی از دغدغه های هم وطنان گرامی در این زمینه رفع شود‪ .‬همتی گفت‪ :‬جمعیت هالل احمر‬ ‫این امادگی را دارد که اگر طرف خارجی به تعهدات خود عمل کند بقیه واکسن های موردنیاز را وارد‬ ‫کشور کند و با توجه به گروه های هدف هم از واکسن های تولید داخل و هم از واکسن های وارداتی‬ ‫استفادهمی شودتابتوانیمپوششواکسیناسیونرابهسطحقابلقبولیبرسانیم‪.‬در ضمنهمکاری‬ ‫نزدیکی بین وزارت بهداشت‪ ،‬جمعیت هالل احمر و سایر ارکان دولت در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد‪ :‬قرار بود واکسن ها روز شنبه هفته جاری برسد‪ ،‬اما این‬ ‫اتفاق نیفتاد و امیدواریم امروز چهارشنبه بارگیری انجام گیرد و به زودی وارد کشور شود‪.‬‬ ‫شکار حیوانات با مجوز برای پر کردن‬ ‫ویترینباغ وحش ها‬ ‫شهــای کشــور حــال‬ ‫ایــن رو زهــا باغ وح ‬ ‫خوشــی ندارنــد‪ ،‬نابســامانی در ایــن مراکــز‬ ‫نگهــداری ســبب اســارت ابــدی تعــدادی از‬ ‫گونه های نادر و خاص شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫مهــای زیــادی از‬ ‫سهــا و فیل ‬ ‫هرســاله عک ‬ ‫وضعیــت نابســامان نگهــداری حیوانــات در‬ ‫یشــود‪ ،‬ایــن‬ ‫شهــای ایــران منتشــر م ‬ ‫باغ وح ‬ ‫نابســامانی ها منجر به بیماری یا تلف شدن‬ ‫یشــود‪ .‬حال سواالت‬ ‫حیوانات در اســارت م ‬ ‫زیــادی در ذهــن دوســتداران محیط زیســت‬ ‫یشــود که چــرا حقوق حیوانــات در‬ ‫ایجاد م ‬ ‫یشــود‪ .‬در این گزارش سعی‬ ‫ایران رعایت نم ‬ ‫کردیــم عــاوه بــر پیگیــری اخریــن وضعیت‬ ‫باغ وحش ها به بخشی از سواالت مخاطبان‬ ‫پاســخ دهیــم‪ .‬ایمــان معماریان دامپزشــک‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنگار باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جــوان‪ ،‬در پاســخ بــه اینکــه چنــد درصــد از‬ ‫باغ وحش های کشور استاندارد های جهانی را‬ ‫رعایت می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ باغ وحشی‬ ‫نداریــم کــه اســتاندارد های جهانــی را به طور‬ ‫کامــل یا حتی ‪ ۵۰‬درصد رعایت کرده باشــد‪.‬‬ ‫او در مورد میزان فاصله باغ وحش های کشور‬ ‫با استاندارد های جهانی افزود‪ :‬فاصله زیادی‬ ‫تــا رســیدن بــه اســتاندارد های جهانــی داریم‬ ‫کــه ایــن اســتاندارد ها شــامل اســتاندارد های‬ ‫اروپایــی‪ ،‬امریکایــی و اســترالیایی اســت‪،‬‬ ‫همچنین استاندارد های ملی هم وجود دارند‬ ‫کــه فقط شــامل انــدازه جایگاه ها اســت که‬ ‫بســیار ســطحی هســتند و نیاز به بازنگری و‬ ‫تکمیل دارند‪ .‬این دامپزشک با اشاره به اینکه‬ ‫تمامی باغ وحش های کشور با مجوز سازمان‬ ‫محیط زیســت راه انــدازی شــدند و هیچ یک‬ ‫اســتاندارد های جهانــی را رعایــت نمی کنند‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬زنــده گیــری و انتقــال گون ههــا از‬ ‫حیات وحــش بــه باغ وحــش غیرقانونــی‬ ‫اســت‪ ،‬اما مجوز این گونه شــکار ها از سازمان‬ ‫یشــود‪ ،‬بدین صورت‬ ‫محیط زیســت صادر م ‬ ‫کــه باغ وحش ها بــرای پر کــردن ویترین خود‬ ‫اقدام به شــکار حیوانات از طبیعت با مجوز‬ ‫رســمی از محیط زیســت کــرده و ا نهــا را بــه‬ ‫باغ وحش منتقل می کنند که نمونه های ان را‬ ‫در باغ وحش های بزرگ کشور ازجمله تهران‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬شــیراز و ‪ ...‬می بینیــم‪ .‬معماریــان‬ ‫گفت‪ :‬ســازمان محیط زیست هیچ برنامه یا‬ ‫دســتورالعمل یــا قانونی برای اجرای درســت‬ ‫ایــن اهــداف ندارد‪ ،‬به همین دلیــل هدف از‬ ‫ایجادباغ وحش هادر ایراندرامدزایی‪،‬عالقه‬ ‫به نگهــداری افراد از حیوانات و تفریح مردم‬ ‫اســت که منجر به اســارت حیوانات در ایران‬ ‫می شود‪ .‬معماریانعلتبیمارییاتلفشدن‬ ‫حیوانات نادری را که به باغ وحش های کشور‬ ‫یشــوند‪ ،‬نداشتن کارشــناس و عدم‬ ‫منتقل م ‬ ‫امــوزش علوم مرتبط با حیات وحش ازجمله‬ ‫دامپزشــکی حیات وحــش و علــوم بیولــوژی‬ ‫متعاقب نگهــداری از حیوانات حیات وحش‬ ‫در دانشگاه ها دانست و تصریح کرد‪ :‬عالوه‬ ‫برنداشتن شــرایط نگهداری‪ ،‬نداشتن دانش‬ ‫نگهداریمهم ترینعاملایناتفاقاتاست‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۷۵‬مرکز نگهداری حیات وحش‬ ‫در کشور‬ ‫شــهاب الدین منتظمــی مدیــرکل دفتــر‬ ‫حفاظــت و مدیریــت حیات وحش ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت دربــار ه اجــرای‬ ‫شهــا‬ ‫دســتورالعمل ها و نظــارت بــر باغ وح ‬ ‫شهــا ب هصــورت‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت بــر باغ وح ‬ ‫ماهانه بر اســاس دســتورالعمل های جدید از‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬اغازشــده اســت‪ .‬از طرفی با شــروع‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬اصلی ترین بخــش درامد‬ ‫باغ وحش هاتعطیلشد‪،‬بااینشرایطاجرای‬ ‫نظارت بر باغ وحش ها کند شد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه شرط تبادل حیوانات و پرندگان در بین‬ ‫باغ وحش هاملزماجرایدستورالعمل هاست‪،‬‬ ‫شهــا و بــاغ‬ ‫گفــت‪ :‬تعــداد دقیــق باغ وح ‬ ‫پرنــدگان با مجوز رســمی ‪ ۷۵‬مرکز اســت‪ .‬با‬ ‫پیگیری هایانجام شدهدرصدداجرایسامانه‬ ‫اطالعات باغ وحش ها هستیم‪ .‬با اجرای این‬ ‫ســامانه اطالعات جانوران ب هصــورت انالین‬ ‫قابل مشــاهده اســت‪ .‬ایــن اطالعات شــامل‬ ‫نــوع گون ههــا و تعــداد‪ ،‬بــارداری‪ ،‬بیمــاری‪،‬‬ ‫میزان سن و اخرین بازدید کارشناسان است‪.‬‬ ‫منتظمــی بــا اشــاره به اینکــه در این ســامانه‬ ‫اطالعــات حیوانــات شــامل نــوع گون ههــا‪،‬‬ ‫تعداد‪ ،‬بارداری‪ ،‬بیماری‪ ،‬میزان سن و اخرین‬ ‫بازدیــد کارشناســان مشــخص خواهــد بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬باوجود ســامانه اطالعــات انالین در‬ ‫صورتتلفشدنیک گونهباسنباال متوجه‬ ‫علــت تلــف شــدن ان به خاطر کهولت ســن‬ ‫خواهیم شــد‪ .‬او در مورد تخلفات باغ وحش‬ ‫صفادشــت گفــت‪ :‬اداره کل محیط زیســت‬ ‫استان تهران از باغ وحش صفادشت شکایت‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬حال باید دید در دســتگاه قضا‬ ‫چــه تصمیمــی بــرای ایــن مجموعــه گرفتــه‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیرکلدفترحفاظتومدیریت‬ ‫حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫همچنیندرموردمدت زماننگهداری گونه ها‬ ‫یــا ازادســازی ان ها گفت‪ :‬حیوانات نگهداری‬ ‫شده در باغ وحش ها قابل رهاسازی نیستند‪،‬‬ ‫پــس از تکمیل ظرفیــت باغ وحش ها باید به‬ ‫یــک باغ وحش دیگر واگذار یا منتقل شــوند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬هــر باغ وحــش محدودیتــی در‬ ‫نگهداریتعداد گونه هاداردوبایدبامدیریت‬ ‫و هــدف مشــخص بحث تعدیــل جمعیت‬ ‫را نیــز در نظر گیرند‪ ،‬ترجیح مــا در مورد مازاد‬ ‫گونه های غیربومی خروج از کشور است و در‬ ‫صورت انتقال به شهر دیگر مجوز انتقال صادر‬ ‫یشــود‪ .‬منتظمی در مورد انحصار واردات‬ ‫نم ‬ ‫برخی گونه های خاص در باغ وحش ها مانند‬ ‫خانه نواوری و فناوری ایران در تهران در نمایشگاه بین المللی باهدف ارائه دستاوردهای‬ ‫دانش بنیان هاباظرفیتصادراتیاغاز به کارکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬دکتر پیمان صالحی معــاون نواوری و تجاری ســازی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاســت جمهوری امروز در حاشــیه بازدید وزیر بهداشــت و معاون علمی و فناوری‬ ‫از دستاوردهای پزشکی در حوزه سیمیالتورها که در محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد‪،‬‬ ‫در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬این نمایشگاه به نوعی یک خانه نواوری و فناوری ایران (تهران)‬ ‫محســوب می شــود کــه اغاز به کارکرده اســت‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬این خانه قرار اســت ب ـه زودی‬ ‫افتتاح رسمی شود‪ .‬او افزود‪ :‬تاکنون این خانه نواوری و فناوری تحت عنوان ای – هیت در‬ ‫سوریه‪ ،‬کنیا و بسیاری از کشورها راه اندازی شده و قرار است در کشورهای دیگر نیز راه اندازی‬ ‫شــود‪ .‬صالحی بابیان اینکه در این نمایشــگاه دستاورد شرکت های دانش بنیان که ظرفیت‬ ‫صادراتی دارند‪ ،‬به نمایش گذاشته می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارکرد این نمایشگاه دائمی به‬ ‫تصویر کشیده شدن محصوالت دانش بنیان متناسب با برنامه های مختلف است‪ .‬معاون‬ ‫تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بابیان اینکه در حال حاضر که وزیر‬ ‫بهداشت از دستاوردهای این نمایشگاه بازدید کرد‪ ،‬در بخشی از نمایشگاه‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫پزشکیبهنمایش گذاشتهشدند‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬همچنینبخش هایدیگرایننمایشگاه‬ ‫در حوزه های مختلف همچون مواد پیشرفته‪ ،‬صنایع خالق‪ ،‬زیست فناوری و غیره مستقر‬ ‫هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این خانه های نواوری و فناوری توسط معاونت علمی و مرکز تعامالت‬ ‫اینمعاونتراه اندازیشده کهدر مواقعالزموزارتخانه هامی تواننددرخواستداشتهباشند‬ ‫که دستاوردهای یک حوزه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫جگــوار باغ وحــش صفادشــت گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫قانونهرمجموعه ایبارعایت کلیهضوابطو‬ ‫مقرراتمربوطهباتاییداستانوستاد‪،‬حیوان‬ ‫موردنیاز را درخواست و وارد کند‪.‬‬ ‫جلوگیری از ایجاد و توسعه مراکز‬ ‫نگهداری از گونه های حیات وحش در‬ ‫شهر تهران‬ ‫همچنیــن در جلســه شــورای شــهر تهران‬ ‫کــه روز یکشــنبه برگــزار شــد‪ ،‬رئیــس کمیتــه‬ ‫محیط زیســت و خدمــات شــهری تهــران‪،‬‬ ‫خواســتار جلوگیــری از ایجاد و توســعه مراکز‬ ‫نگهــداری از گونه های حیات وحش در شــهر‬ ‫تهرانشد‪.‬سیدارشحسینیمیالنیدراین باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از حقوق مهم در شهر تهران‪،‬‬ ‫حقوق محیط زیســتی اســت‪ .‬شــهر تهــران از‬ ‫بزرگ ترین مراکز جابه جایی حیوانات وحش‬ ‫اخیرا در‬ ‫است‪ .‬نگهداری از حیوانات وحشی ً‬ ‫مراکز خصوصی باب شــده و شاهدیم برخی‬ ‫از مناطــق شــهرداری بــدون اخــذ مجو زهــای‬ ‫الزم به صورت موضعی و زیرپوســتی مراکزی‬ ‫در این رابطه ایجادشــده و حیوانات وحشی‬ ‫را نگهــداری می کننــد و این خطر وجــود دارد‬ ‫که به تقویت شبکه تکثیر و قاچاق حیوانات‬ ‫شهری منجر شــود‪ .‬او با اشاره به ایجاد مراکز‬ ‫نگهــداری از حیوانــات وحشــی در شــهر های‬ ‫دیگر گفت‪:‬سازمانحفاظتاز محیط زیست‬ ‫بــا ایــن مراکــز برخــورد جدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫اکنون ایجاد باغ وحش به صورت کالسیک در‬ ‫کال نشــهرها کمتر موردتوجه است و سازمان‬ ‫حفاظــت از محیط زیســت متولی اصلــی ان‬ ‫اســت‪ .‬شــهرداری به هیچ عنوان وظیفه ای در‬ ‫احداث باغ وحش و تکثیر حیوانات وحشــی‬ ‫نــدارد و اگــر هم تاسیســاتی ایجاد کــرده‪ ،‬در‬ ‫همیــن ســطح کفایــت می کنــد‪ .‬هم زیســتی‬ ‫انســان و حیوانــات در بیــن ایرانیــان از دیرباز‬ ‫رواج داشــته است‪ .‬بر اساس شواهد تاریخی‬ ‫نقش برجســته های ب هجــای مانــده از دوران‬ ‫هخامنشیان و ساسانیان شاهدی بر این ادعا‬ ‫هســتند و ثابــت می کنند کــه از حیوانــات در‬ ‫دربار پادشاهان برای نمایش های مخصوص‬ ‫یهــا مورداســتفاده قــرار‬ ‫در مراســم و مهمان ‬ ‫می گرفتــه اســت‪ .‬ســاخت اولیــن باغ وحــش‬ ‫نشــاه قاجار به‬ ‫ایــران پــس از ســفر ناصرالدی ‬ ‫پاریس بوده است‪ .‬او باعالقه زیاد به شکار‪،‬‬ ‫باغ وحشــی را بانام مجمــع الوحوش ناصری‬ ‫در بخشــی از قصر دوشان تپه تهران تاسیس‬ ‫کــرد که ایــن باغ وحش در روز های مختلف و‬ ‫به ویــژه تعطیالت اخر هفتــه بازدیدکنندگان‬ ‫زیادی از میان مردم تهران داشت‪ .‬چهار شیر نر‬ ‫و ماده از کوه های شیراز‪ ،‬سه ببر از مازندران‪،‬‬ ‫یک یوز‪ ،‬ســه پلنــگ از جاجــرود‪ ،‬پنج خرس‬ ‫از دماونــد و ‪ ...‬حیواناتــی بودنــد کــه در این‬ ‫یشــدند و باگذشــت‬ ‫باغ وحــش نگهــداری م ‬ ‫چندسالهم اکنونبهترینمجموعهنگهداری‬ ‫حیوانــات در ایــران بــا ‪ ۱۲۱‬گونــه جانــوری‬ ‫باغ وحش ارم تهران اســت‪ .‬بنابراین می توان‬ ‫نتیجه گرفت کهاز گذشتهتابهامروز حیوانات‬ ‫زیــادی ازجمله گونه های نــادر با قرار گرفتن‬ ‫شهــا‪ ،‬بازیچه‬ ‫سهــای باغ وح ‬ ‫در پشــت قف ‬ ‫دست انسان ها شدند‪ ،‬انسان هایی که برای‬ ‫درامدزایی‪ ،‬تفریح و ‪ ...‬خواســتار این بودند‬ ‫که حیوانات در پشت قفس های باغ وحش ها‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫لزومتغییردر مهندسیشهر‬ ‫برایرفاهحالسالمندان‬ ‫دبیر شــورای ملی سالمندان شهر تهران‬ ‫بــا تاکید بر اینکــه در حال حاضر جمعیت‬ ‫ایران به سمت سالخوردگی پیش می رود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اولیــن کار بــرای رفاه ســالمندان در‬ ‫حوزه شــهری این اســت که باید مهندسی‬ ‫شهر تغییر یابد‪.‬‬ ‫روشــنک زمانپور در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫بابیــان اینکــه ســالمندان زیرمجموعــه و‬ ‫جامعه هدف ســازمان بهزیســتی هستند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬متولی شــهر شــهرداری اســت‬ ‫و بــرای اینکــه فعالیتــی در شــهر بــرای‬ ‫ســالمندان شــکل گیرد‪ ،‬باید رابطه ای بین‬ ‫سازمان بهزیستی و شهرداری وجود داشته‬ ‫باشــد‪ .‬تهران باید به عنوان شــهر دوستدار‬ ‫ســالمند المان هایی داشــته باشــد و اولین‬ ‫ویژگــی شــهر دوســتدار ســالمند این اســت‬ ‫کــه به ســالمندان احتــرام و توجــه خاصی‬ ‫شــود‪ .‬زمانپور بابیان اینکه در حال حاضر‬ ‫جمعیت ایران به سمت سالخوردگی پیش‬ ‫م ـی رود‪ ،‬گفــت‪ :‬تا ســال ‪ ۵۰ ،۲۰۵۰‬درصد‬ ‫مــردم ایــران کار می کنند و ‪ ۵۰‬درصد دیگر‬ ‫که سالمندان و کودکان خواهند بود؛ یعنی‬ ‫جمعیــت ما ب هســرعت در حال پیر شــدن‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه ایران تا ســال ‪۱۴۱۰‬‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫جــز کشــورهای پیــر دنیــا م ‬ ‫کــرد‪ ۲۵ :‬درصــد از ســالمندان‪ ،‬ســالمندان‬ ‫نیازمندی هســتند که بیمــه ندارند و ان ها‬ ‫در سال های اینده دچار مشکالت درمانی‬ ‫خواهند شــد‪ ،‬لــذا باید تدبیری اندیشــیده‬ ‫شود تا در اینده دچار مشکل نشویم‪ .‬دبیر‬ ‫شــورای ملی ســالمندان شــهر تهــران اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر در ایــن شــرایط بایــد‬ ‫فضایــی ایجاد کنیــم تا ســالمندان بتوانند‬ ‫از ایــن فضاها اســتفاده کننــد‪ ،‬زیرا ان ها با‬ ‫کاهش سالمت فیزیکی روبه رو هستند‪ .‬او‬ ‫بــا طــرح این پرســش که ایا فضای شــهری‬ ‫برای ســالمندان مناسب سازی شده است؟‬ ‫یاداور شــد‪ :‬اولین کار برای رفاه سالمندان‬ ‫در حوزه شهری این است که باید مهندسی‬ ‫شهر تغییر یابد؛ به این مفهوم که طراحی‬ ‫شــهر باید برای ســالمندان مناســب باشد‪.‬‬ ‫کهــای ویــژه ســالمندی داریم؟‬ ‫ایــا مــا پار ‬ ‫لهــای عابر پیــاده دارای اسانســور یا‬ ‫ایــا پ ‬ ‫پله های برقی هســتند؟‪ .‬دبیر شــورای ملی‬ ‫ســالمندان شــهر تهران ادامه داد‪ :‬بســیاری‬ ‫از سالمندان ما می توانند مستقل باشند اما‬ ‫اکنون به صورت وابســته و یا نیمه مســتقل‬ ‫زندگــی می کننــد‪ ،‬زیــرا ازلحــاظ فیزیکی و‬ ‫عاملاصلیقدرتنظام‬ ‫پشتوانهمردمیاست‬ ‫فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه بابیان‬ ‫اینکــه جمهــوری اســامی ایــران امروز در اوج ســربلندی‪،‬‬ ‫عزت و اقتدار قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عامل اصلی این قدرت و‬ ‫جســمی ضعیــف شــده اند و ا گــر پل ههــای‬ ‫برقــی در فضاهــای مذکــور وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬یا فضاهای عمومی مانند بانک ها‬ ‫بســازی شــده باشــند ایــن‬ ‫و ادارات مناس ‬ ‫یشــود کــه ســالمندان‬ ‫موضــوع باعــث م ‬ ‫بســیاری از فعالیت های خــود را به صورت‬ ‫مســتقل انجــام دهنــد‪ .‬او معتقــد اســت‪:‬‬ ‫بســیاری از ســالمندان ازلحــاظ جســمانی‬ ‫مشــکل خاصی ندارند‪ ،‬اگرچه افت انرژی‬ ‫و افت فیزیکی دارند اما می توانند کارهای‬ ‫خــود را انجام دهند‪ .‬زمانپــور در ادامه به‬ ‫مشکالت فضاهای درمانی برای سالمندان‬ ‫در کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫اقداماتیدر حوزهدرمانانجام شدهاست‪،‬اما‬ ‫این اقدامات به طور تخصصی انجام نشــده؛‬ ‫به طور مثال ما کلینیک تخصصی ســالمندی‬ ‫در کشــور نداریــم‪ ،‬امــا چند ســالی اســت که‬ ‫طب ســالمندی در کشــور مطرح است‪ .‬دبیر‬ ‫شــورای ملی سالمندان شــهر تهران در بخش‬ ‫دیگری از ســخنان خــود بابیان اینکه وظیفه‬ ‫ســازمان بهزیســتی توانمندســازی و وظیفــه‬ ‫شهرداری و شورای شهر فراهم اوردن شرایط‬ ‫مناســب اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان‬ ‫بهزیســتی دارای مراکز روزانه سالمندی است‬ ‫اقتدار پشتوانه مردمی و اعتقادات مردم است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ســردار بهمن ریحانــی افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اکنــون بــه لحــاظ تجهیــزات و‬ ‫امکانات نظامی جزو کشورهای برتر دنیا است اما قدرت‬ ‫و اقتــدار نظــام به دلیل ایــن امکانات و تجهیزات نظامی‬ ‫نیســت بلکــه این اقتدار پشــتوانه مشــروع مردمــی دارد‪.‬‬ ‫او بــا قدردانــی از ملــت همیشــه درصحنه ایران اســامی‬ ‫بــرای حضــور ا گاهانــه در همــه عرص ههــا‪ ،‬گفــت‪ :‬اگرچه‬ ‫برخی افراد به دلیل شــرایط اقتصادی و معیشــتی کشــور‬ ‫خانه نواوری و فناوری ایران‬ ‫در تهران اغاز به کارکرد‬ ‫تهــای‬ ‫کــه در ان مراکــز ســالمندان بــا مهار ‬ ‫یشــوند‪ .‬در اخرین جلس ـه ای‬ ‫زندگی اشــنا م ‬ ‫که در دبیرخانه شــورای ملی سالمندی برگزار‬ ‫شــد یکــی از مباحــث این بــود کــه در بحث‬ ‫شورای سالمندی شهر تهران‪ ،‬شهرداری تهران‬ ‫دارای فضاهایی مانند ســرای محله‪ ،‬پارک ها‬ ‫و بوستان هایی است که این فضاها فضاهای‬ ‫بسیار خوبی هم هستند و ما می توانیم از این‬ ‫فضاها به عنوان فضایی برای ایجاد سرگرمی‬ ‫ســالمندان در حوزه های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هنری به صورت روزانه اســتفاده و کارهایی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬زمانپور در ادامه این گفت وگو‬ ‫به موضوع مناسب سازی شهر برای سالمندان‬ ‫گالیه هایــی دارند امــا این مردم همواره برای حفاظت از‬ ‫این کشــور و نظام درصحنه اماده بوده اند و جانفشــانی‬ ‫کرده اند‪ .‬فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه‬ ‫در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در اســتانه یــک رویــداد سیاســی‬ ‫هســتیم‪ ،‬این انتخابات را نباید یــک انتخابات معمولی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬رقابتــی و حزبــی دانســت بلکــه بایــد به عنوان‬ ‫یــک رزمایش و عامل بازدارنده دشــمن بــه ان نگاه کرد‪.‬‬ ‫سردار ریحانی ضمن اشاره به نگاه خاص مردم و ارتباط‬ ‫مستقیم با رسانه ها‪ ،‬افزود‪ :‬اصحاب رسانه رسالت مهمی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در کشورهای توسعه یافته‬ ‫سهــای شــهری صندلی های مخصوص‬ ‫اتوبو ‬ ‫سالمندان دارند و این ها مواردی است که ما‬ ‫می توانیم از ان ها الگوبرداری کنیم‪ .‬زمانپور‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه سالمندان شهروندان‬ ‫ارشد هستند‪ ،‬به همین دلیل ما از شهرداری‬ ‫و شورای شهر انتظار داریم فضاهای خوب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و مناســبی بــرای‬ ‫ســالمندان ایجــاد کنند‪ .‬البته در شــهرداری‬ ‫اتفاقــات خوبــی در حال رخ دادن اســت‪،‬‬ ‫به طور مثال می بینیم که در برخی پارک ها‬ ‫مبلمــان و صندلی هایــی کــه برای شــرایط‬ ‫سالمندان مناسب تر است‪ ،‬وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫در بحــث مبلمان شــهری و فیزیک شــهری‬ ‫بایــد کارهایــی صــورت گیرد و ایــن اتفاق‬ ‫بایــد در ســازمان ها هــم ایجاد شــود‪ .‬دبیر‬ ‫شورای ملی سالمندان شهر تهران در ادامه‬ ‫با تاکید بر موضوع سالمت روان سالمندان‬ ‫و بابیــان اینکــه بحــث ســامت روان‬ ‫ســالمندان یکی از موضوعات مهم است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در رســانه های عمومــی فیلم هایی‬ ‫یشــود‪ ،‬اما‬ ‫در حــوزه ســالمندی ســاخته م ‬ ‫در ســطح شــهر بیلبوردهای زیــاد تبلیغاتی‬ ‫وجــود دارد کــه روی بســیاری از ایــن‬ ‫بیلبوردها می توان شــعارهایی در راســتای‬ ‫سالمندی و حفظشان ان ها نوشت‪.‬‬ ‫بر عهده دارند و ان ایجاد فضای پرشــور‪ ،‬گفتن حقایق ‪،‬‬ ‫زدودن غبارها و ســیاه نمایی ها و ارائه شــاخص انتخاب‬ ‫اصلــح اســت‪ .‬وی از رســانه ها خواســت تــا روز انتخابات‬ ‫از طریــق فضاســازی مــردم را بــه حضــور پرشــور در پــای‬ ‫صندوق های رای تشــویق کنند‪ .‬او یاداوری کرد ‪:‬رســالت‬ ‫اصحــاب رســانه در انتخابــات پیــش رو‪ ،‬گفتــن حقایق و‬ ‫ایجاد شورونشــاط اســت‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬مسئول‬ ‫سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه نیز گفت‪ :‬انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سایر دوره ها از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫ارتقای کیفیت اموزش‬ ‫در مناطق عشایری نسبت‬ ‫به مناطق شهری‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫مدیرکل دفتر توســعه عدالت اموزشــی و اموزش عشــایر‪ ،‬گفت‪ :‬در دوران کرونا‬ ‫باهمــت معلمــان دغدغــه مند و دلســوز عشــایری که به صورت خودجــوش مدارس‬ ‫عشایری را دایر و کالس های درس را به صورت حضوری برگزار کردند‪ ،‬شاهد ارتقای‬ ‫کیفیــت امــوزش در مناطــق عشــایری نســبت به مناطق شهرنشــین و عمــق یادگیری‬ ‫باالتر‪ ،‬در دانش اموزان عشایر بوده ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنا‪ ،‬محمدرضا ســیفی اظهار داشــت‪ :‬تعداد افراد جامعه عشــایری‬ ‫بر اســاس اخرین سرشــماری ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر اســت‪ .‬اهتمام به امر تحصیل‬ ‫فرزنــدان عشــایر‪ ،‬بــا توجه بــه نقش اجتماعــی که افراد یــک جامعه دارند‪ ،‬بســیار‬ ‫مهــم و ضــروری اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۱۸۵‬هزار دانش اموز عشــایر در ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬اموزشــگاه مشــغول بــه تحصیــل بوده ‪،‬کــه از این تعداد‪ ۵‬هــزار و ‪۶۹۰‬‬ ‫دانش امــوز در دوره ابتدایــی‪ ،‬در حال تحصیل هســتند‪ ۴۷ .‬در صد از دانش اموزان‬ ‫عشــایر را دختران تشــکیل می دهند که در ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۵۲‬کالس (‪ ۲‬هزار مدرســه)‪،‬‬ ‫به صــورت ســیار و نیمــه ســیار اداره می شــوند‪ .‬همچنیــن ‪ ۵۴۴‬نفر ســرباز معلم‪ ،‬در‬ ‫مناطق صعب العبور مشغول تدریس هستند‪ .‬مدیرکل دفتر توسعه عدالت اموزشی‬ ‫و اموزش عشــایر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درصد دانش اموزان عشــایر از کل دانش اموزان کشــور‬ ‫‪ ۱،۳‬درصد اســت؛ که ‪ ۸۵‬درصد مدارس عشــایری را دبســتان ها تشــکیل می دهند‬ ‫و‪ ۶۹۰‬کالس عشایری با جمعیتی بیش از ‪ ۴۰‬نفر و تعداد هزار و ‪ ۳۹۲‬کالس درس‪،‬‬ ‫بــا جمعیــت دانش اموزی یک تا پنج نفر تشــکیل می شــود‪ .‬همچنیــن تعداد ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۳۰‬کالس چندپایه‪ ۷۵۸ ،‬مدرســه چادری‪ ۳۹ ،‬مدرســه کپری و ‪ ۱۳۹۷‬مدرســه‬ ‫کانتینری‪ ،‬در مناطق عشایری در حال بهره برداری است‪ .‬او ادامه داد که تعداد کل‬ ‫دانش اموزان عشایر از سال ‪ ۹۲‬تا سال جاری‪ ۲۳ ،‬درصد رشد داشته و در این میان‪،‬‬ ‫تنهــا تعــداد دانش امــوزان دختر نســبت بــه ســال ‪ ۲۵ ،۹۲‬درصد افزایــش جمعیتی‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین تعداد مدارس شبانه روزی در این مدت‪ ۳۶ ،‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬سیفی در مورد مهم ترین چالش هایی که اموزش وپرورش عشایر با ان‬ ‫مواجــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عدم اجرای کامل «اساســنامه مدارس عشــایری» یکی از این‬ ‫چالش هــا اســت‪ .‬همچنیــن برخی از مدارس عشــایری به ســرویس های بهداشــتی و‬ ‫تعویض چادر نیازمند هســتند که اغلب این مدارس در مناطق عشــایری اســتان های‬ ‫فــارس و لرســتان قــرار دارنــد ‪.‬او در پایان گفــت‪ :‬در دوران کرونــا باهمت معلمان‬ ‫دغدغــه منــد و دلســوز عشــایری که به صــورت خودجوش مــدارس عشــایری را دایر‬ ‫نموده و کالس های درس را به صورت حضوری برگزار کردند‪ ،‬شــاهد ارتقای کیفیت‬ ‫اموزش در مناطق عشایری نسبت به مناطق شهرنشین و عمق یادگیری باالتر‪ ،‬در‬ ‫دانش اموزان عشایر بوده ایم‪.‬‬ ‫است و کار از ضرورت به اضطرار رسیده است‪ .‬محمدهادی‬ ‫صحرایــی‪ ،‬حضــور پرشــور و انتخــاب اصلح را محــور اصلی‬ ‫برنام ههــای اخیــر ایــن ســازمان اعالم کــرد و افــزود‪ :‬حضور‬ ‫پرشــور در نظــام مردم خــواه ما به دالیل نشــاط عمومی و‬ ‫استواری پایه های نظام‪ ،‬پشتوانه مردمی و قدرت دولت‬ ‫اینــده همچنیــن حفــظ اقتــدار کشــور از اهمیــت ویژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬در ایــن نشســت اصحاب رســانه نیز به‬ ‫ارائــه گــزارش در ارتبــاط بــا انتخابــات و طــرح مســائل و‬ ‫دغدغه های مربوط به حوزه رسانه پرداختند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!