روزنامه رویداد امروز شماره 1094 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1094

روزنامه رویداد امروز شماره 1094

روزنامه رویداد امروز شماره 1094

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫نقدینگی چگونه رکورد ‪ ۵۰‬ساله را شکست؟‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 26‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫دولت سیزدهم و غولی‬ ‫به نام نقدینگی‬ ‫‪ 16‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 05‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1094‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امروز‬ ‫قزوین‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫اصولگرایان و اصالح طلبان با چالش هایی روبرو شده اند‬ ‫عبور از خشکسالی با‬ ‫مدیریت بحران اب‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪25‬‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫رویاد دقزوین‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫یت بحران اب‬ ‫کسالی با مدیر‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫عاملیبرای کاهش‬ ‫داماتپیشگیرانه‬ ‫کانالهایابیاری‬ ‫اق‬ ‫وادثغرقشدگیدر‬ ‫ح‬ ‫بهرهبرداری شرکت‬ ‫چهار‬ ‫معاون حفاظت و‬ ‫برداری ادامه دارد‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬رفع امارهای‬ ‫معاونحفاظتوبهره‬ ‫استان قزوین بیان‬ ‫اب منطقهای‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬‬ ‫مستلزمتفکیکامار‬ ‫گفت‪ :‬کاهشحوادث‬ ‫تعدادغرقشدگان‬ ‫ابمنطقهایقزوین‬ ‫نیازمند متفاوتاز‬ ‫کانالهایابیاری‪،‬‬ ‫شرکت‬ ‫ابیاریدشتقزوین‬ ‫رودخانه‪،‬سدها‪،‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شدندر کانالهای‬ ‫غرقشدگیدر‬ ‫است کهاینموضوع‬ ‫غرق‬ ‫ســتمر و اقدامات‬ ‫کشاورزیوچاهها‬ ‫و فرهنگســازی م‬ ‫درصد به ظرفیت‬ ‫رسان استخرهای‬ ‫اطالعرســانی‬ ‫میگیرند که تامین‬ ‫همکاری دستگاهها برای‬ ‫ـتگاههای خدمات‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫خوب و متوسط قرار‬ ‫تقویت تعامل و‬ ‫پیشــگیرانه با کمک دسـ‬ ‫جزو مراتع‬ ‫خدماتی رفاهی‬ ‫هماهنگی و در کنار‬ ‫را بر عهدهدارند‪.‬‬ ‫پیشگیرانهازجمله‬ ‫خانوار روستایی‬ ‫بودنفعالیتهای‬ ‫منصوری در جلسه‬ ‫مجتمعهای‬ ‫معیشت‪ 29‬هزار‬ ‫نتیجهبخش‬ ‫و امدادی است‪.‬‬ ‫کمابی و کمبارشی‬ ‫جلسات موردتوجه‬ ‫خدمات رسان و امدادی‬ ‫در شــرایط بحران‬ ‫است که باید در این‬ ‫استان قزوین‬ ‫اندیشی دستگاههای‬ ‫او ادامه داد‪:‬‬ ‫های مسائلی‬ ‫قابل بهرهبرداری‬ ‫با غرق شــدن یک‬ ‫هم‬ ‫غرقشدگیدر کانال‬ ‫ظرفیت‬ ‫او همچنین افزود‪:‬‬ ‫باید ‪ 30‬درصد از‬ ‫پیشگیریازحوادث‬ ‫ابوهوای قزوین‬ ‫و قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫امســال‬ ‫خشکسالیدر کنار‬ ‫نیروهــای امدادی‬ ‫افزوده میشود‬ ‫برای‬ ‫اقلیم خوش‬ ‫یکــی از چالشها‬ ‫کانال قطعشــده و‬ ‫یابد کهاینتبعات‬ ‫ـت قزویــن افــزود‪:‬‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪ :‬محصول تا حــدودی این‬ ‫نفر باید اب‬ ‫مراتع کاهش‬ ‫خانوارهایبهرهبردار‬ ‫هم به کشــاورزان‬ ‫ابیــاری دشـ‬ ‫توجهی برخــی افراد به‬ ‫حاصلخیــز و پــر‬ ‫شــوند که این کار‬ ‫مشکالتاقتصادیبرای‬ ‫بی‬ ‫ـت‬ ‫اما‬ ‫ما‬ ‫ـ‬ ‫عملیات‬ ‫ش‬ ‫ـای‬ ‫د‬ ‫است‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـاون فنــی و راه‬ ‫کشاورزی غنی کرده‬ ‫دغدغههای‬ ‫طرف شرکت وارد‬ ‫ناپذیری به گونههای‬ ‫ایجاد‬ ‫هــای ســنگینی به‬ ‫ـداد امــروز‪ :‬معـ‬ ‫هــم هزینه‬ ‫استان را ازنظر منابع‬ ‫خسارتهای جبران‬ ‫هشــدارهای صادرشده از‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویـ‬ ‫و بدون برنامه و‬ ‫و حملونقــل‬ ‫از مراتع‪،‬‬ ‫افت کیفیتهوا‪،‬‬ ‫کانالهای اســیب میرســاند و امدادی ازجمله اورژانس‬ ‫اطالعیه و‬ ‫برداشت بیرویه‬ ‫کل راهــداری‬ ‫گیاهی‪،‬فرسایشخاک‪،‬‬ ‫ـن و شــنا کــردن در‬ ‫ـتگاههای خدماتی و‬ ‫نکته قابلتامل‬ ‫روســتایی اداره‬ ‫سفرههایزیرزمینی‬ ‫در ســال جــاری‬ ‫اب منطقــهای قزویـ‬ ‫جانوری‪،‬‬ ‫زیست‪ ،‬تامین خوراک‬ ‫تعدادی دسـ‬ ‫نظر میرســد تنها‬ ‫از‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫اب‬ ‫عظیم‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ــتان قزویــن گ‬ ‫است که همهساله‬ ‫ـانی وارد میکند و به‬ ‫سوءاستفادهاز منبع‬ ‫زیر بنایی‪ ،‬محیط‬ ‫جــادهای اس‬ ‫شــدن خســارات‬ ‫خدماتــی رفاهــی‬ ‫ابیاری دشــت قزوین‬ ‫موضوع از و اتشنشـ‬ ‫تاسیسات‬ ‫قــادری به کنترل‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اخیر موجب وارد‬ ‫ــاح ‪ ۹‬مجتمــع‬ ‫ـردم و خانوادهها‬ ‫بیتوجهی به این‬ ‫تولیدمثل دام و‪...‬‬ ‫طــی چنــد دهه‬ ‫ـا تکمیــل و افتت‬ ‫بــا همراهــی مـ‬ ‫زمیندرمحدوده‬ ‫مجتمعهای اســتان‬ ‫جان خود را به دلیل‬ ‫موردنیاز دام‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ازانجاکه‬ ‫بـ‬ ‫خشکسالی در حوزه‬ ‫ازجملهفرونشست‬ ‫این کانالهاباشیب‬ ‫درصد به ظرفیت‬ ‫ســتیم‪ .‬منصوری‬ ‫جبرانناپذیری‬ ‫دهند‪.‬اوادامهداد‪:‬‬ ‫راهکارهای مقابله با‬ ‫این وضعیت ه‬ ‫جدید‪۲۷ ،‬‬ ‫استفاده‪ 90‬درصدی‬ ‫ـل محدوده شــهر‬ ‫دستمی‬ ‫مناسبی برای شنا‬ ‫قزوین شده است‪.‬‬ ‫ـال ابیــاری از داخـ‬ ‫دارند نهتنها مکان‬ ‫افزوده میشود‪.‬‬ ‫دشت بزرگ‬ ‫حفرچاههایمجاز و‬ ‫بخشــی از کانـ‬ ‫لــب کــه « این‬ ‫منابعطبیعی‬ ‫ذوزنقهای که‬ ‫طبیعــی اســتان‬ ‫شهرداری نیز برای‬ ‫بابیــان ایــن مط‬ ‫کانال و دبــی باالی‬ ‫استانچهاز طریق‬ ‫اداره کل منابــع‬ ‫میکند انتظار داریم‬ ‫فیــاض بیگدلــی‬ ‫بــه دلیل ابعــاد‬ ‫از منابعابی‬ ‫معــاون فنــی‬ ‫کشاورزی؛اسیبهای‬ ‫هــی در اســتان‬ ‫ظاهر قزوین عبور‬ ‫ابخیــزداری در حوزههای‬ ‫جدیتری داشته‬ ‫مجتمعهــای بینرا‬ ‫صرفابرایبخش‬ ‫نیســتند بلکه خطرناک بوده و علیرغم‬ ‫پیشــگیرانه مشــارکت‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫چهغیرمجاز‬ ‫میــزان تاســیس‬ ‫بهطوریکهاجرای‬ ‫حال حاضر ‪۳۳‬‬ ‫جریان اب‪ ،‬بسیار‬ ‫ــی اقدامات‬ ‫قزویــن‬ ‫مختلــف‪ ،‬احیــاء‬ ‫دستگاهها ضمن‬ ‫استانبهدنبالداشته؛‬ ‫ســت»افزود‪ :‬در‬ ‫اله چندیــن قربان‬ ‫بتوانیم با همکاری همه‬ ‫اب در مناطــق‬ ‫کمســابقه بــوده ا‬ ‫ـاری در ان‪ ،‬همهس ـ‬ ‫جدیبرای‬ ‫چندسال گذشته‬ ‫ابخیــز‪ ،‬ذخیــره‬ ‫ســتان قزوین در‬ ‫بیش باشد تا‬ ‫تــع‪ ،‬احــداث و‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬مدیر‬ ‫ارام اب جـ‬ ‫مدیریتمنابعابطی‬ ‫خدماتی رفاهی در ا‬ ‫در اســتان قزوین‬ ‫ابانبــار در مرا‬ ‫ـرایط حــوادث را نیز‬ ‫برنامههای‬ ‫او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫نــوات‪ ،‬احــداث‬ ‫باب مجتمع‬ ‫ـرده اســت‪ .‬در کنار‬ ‫ـات به مســافران‬ ‫های کنترل شـ‬ ‫جویی در مصرف‬ ‫منطقهای قزوین هم‬ ‫میگیــرد‪.‬‬ ‫ق‬ ‫این خســارت را نکـ‬ ‫بــرداری و ارائــه خدمـ‬ ‫رودخانههــا و کانال‬ ‫بهداشتی‪ ،‬صرفه‬ ‫عمومی شــرکت اب‬ ‫هــم جبــران‬ ‫کیلومتــر از مســیر‬ ‫قرناخیردر سال‬ ‫حــال بهره‬ ‫مرمت ابشخور‬ ‫ـاح مجتمعهــای‬ ‫ـی در روابط‬ ‫بــرداری از مرتــع در‬ ‫اطالعرسانی برای‬ ‫از ‪1000‬‬ ‫پیدرپیطینیم‬ ‫ـتند کــه بــا افتتـ‬ ‫امکان فنس کشـ‬ ‫ـی از فعالیتهای‬ ‫ـت ظرفیــت بهره‬ ‫بلندمدت اســتان‬ ‫خشکسالیهای‬ ‫راننــدگان هسـ‬ ‫پرخطر هســتند که‬ ‫درصدی بارش ســالیانه‬ ‫‪۴۲‬‬ ‫با ارائه گزارشـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رعا‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫رعایت‬ ‫ـاری‬ ‫و‬ ‫خطرات ناشــی از شــنا در‬ ‫اب‪،‬‬ ‫پروژه‬ ‫ـ‬ ‫ـاری‬ ‫ج‬ ‫کاهش جمعیت دام و‬ ‫تــا پایــان ســال‬ ‫نیست‪.‬معاونحفاظت‬ ‫یــن را بهعنــوان‬ ‫ابیـ‬ ‫نیز با کاهش ‪40‬‬ ‫ــد ایــن تعــداد‬ ‫اگاهی بخشــی مردم از‬ ‫محدوده قزو‬ ‫برشمرد و اظهار داشت‪ :‬شرایط خشکسالی‪،‬‬ ‫ابی جاری‬ ‫اینمسیرهاممکن‬ ‫بحران از ماههای‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬این‬ ‫جدی‬ ‫برگزاری دورههای‬ ‫رویکردمادر کاهش‬ ‫اب کشــاورزی در‬ ‫کاهش بحران اب‬ ‫همه‬ ‫که زنگ خطر این‬ ‫منطقهای استان قزوین‬ ‫خواهــد یافت‪ .‬او‬ ‫ورود و خروج دام و‬ ‫چاهها برای تامین‬ ‫ابیاریاظهارداشت‪:‬‬ ‫مواجه هستیم‬ ‫بــاب افزایــش‬ ‫برداری شــرکت اب‬ ‫مجموع مســاحت‬ ‫اما همچنــان برنامه ایــن‬ ‫و کانالهای‬ ‫تاکنون‪ 55‬حلقه چاه برای خشکسالی استان قزوین را تهدید میکند مدتزمــان‬ ‫را از راهکارهــای‬ ‫اطالعرسانی است‬ ‫و بهره‬ ‫ســاس و خطرناک‬ ‫به گوش میرســد‬ ‫حال ســاخت با‬ ‫حفاریشدهاند و‬ ‫مناطــق روســتایی‬ ‫اقدامات پیشگیرانه و‬ ‫نیزدر بحران‬ ‫شناسایی مناطق ح‬ ‫گذشــته نیــز‬ ‫منبع عظیم ابی شبکه ابیاری‬ ‫مجتمعهای در‬ ‫ـرفت فیزیکــی بیــن‬ ‫از سفره زیرزمینی استان بیشتر اموزشــی در‬ ‫نسبتبه حوادث‬ ‫شدهاستومابقی‬ ‫رضایی زاده با ذکر‬ ‫اعتباراتمناسب‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫کاهش میزان برداشت‬ ‫اگر برداشتها‬ ‫مترمربــع و بــا پیشـ‬ ‫در استانراهاندازی‬ ‫همهسالهباتخصیص‬ ‫محدودههایشهری‬ ‫خشکسالی ذکر کرد‪.‬‬ ‫ابخوان شــامل کاهش‬ ‫و‬ ‫دقیق برای‬ ‫ســتفاده در بخش تلفیقی‬ ‫‪ ۲۴۹‬هــزار‬ ‫ـای این اســتان‬ ‫پرحادثهبهویژهدر‬ ‫شده واینروند‬ ‫مقابله با‬ ‫استان در بخش‬ ‫ولیدمستند‪،‬تیزر‬ ‫ـات بیرویــه از‬ ‫حفاریمیشوند‪.‬‬ ‫در حاشــیه راههـ‬ ‫ـت قزوین جهت ا‬ ‫هشداردهندهاقدام‬ ‫درصد اب شیرین‬ ‫خواجویافزود‪:‬ت‬ ‫شــود تبعـ‬ ‫استان صورتتامیناعتبار‬ ‫ـا ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫زیرزمینــی دشـ‬ ‫گاردریلوتابلوهای‬ ‫انجاممیشود‪.‬‬ ‫کاهش کیفیت منابع اب‪ ،‬این نکته که ‪90‬‬ ‫جهت بهرهبرداری‬ ‫بســیاری از نقاط‬ ‫انتقال اب از سد‬ ‫شد‪ :‬بهرهمندی‬ ‫زیرنویسوپخشپیامهای‬ ‫نصب‬ ‫چاههای مجاز‪،‬‬ ‫داریماماهمچنان‬ ‫‪ ۵۰‬تـ احداث و امادهســازی‬ ‫وجود ندارد و در‬ ‫مصرف میشــود یاداور‬ ‫اب کانالها و‬ ‫اب و‪ ...‬را بــه‬ ‫دبی‬ ‫تلویزیونی‪،‬پویانماییو‬ ‫مستمرنظارتیهم‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مدیریت‬ ‫ـنتی اجرا میشود‪.‬‬ ‫یــن مجتمعهــا‬ ‫در حال‬ ‫ـن‪ ،‬لــب شــوری‬ ‫کشــاورزی‬ ‫و گشتهای‬ ‫مناطق روستایی‬ ‫موضوع خطر شنا در‬ ‫ـه داد‪ :‬در ا‬ ‫کشــاورزی به شــیوه سـ‬ ‫نوجوانانوگاهی‬ ‫فرونشســت زمیـ‬ ‫برای شهر ابیک‬ ‫نوین ابیاری باید در‬ ‫دهند و اگاهکننده با‬ ‫توجهیبرخیجوانانو‬ ‫همچنان‬ ‫طالقان‬ ‫در سال ابی جاری‬ ‫و انتقــال اب از‬ ‫هســتند‪ .‬بیگدلــی ادامـ مســافران و راننــدگان‪،‬‬ ‫شــت‪ .‬ملکی تاکیــد کرد‪ :‬منابع از روشهای‬ ‫ابیاری هشــدار‬ ‫مدیریت منابع اب‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫شاهدبی‬ ‫خشکسالی پیشبینیشده‬ ‫ـت اب کانالهــا‬ ‫دنبــال خواهد دا‬ ‫ورودبه کانالهای‬ ‫ابیاری‪ ،‬در رسانهها در‬ ‫نــات موردنیــاز‬ ‫در غیر این صورت‬ ‫او مدیریـ‬ ‫مسافرانهستیم کهبا‬ ‫هستیم تا بتوانیم‬ ‫تمــام امکا‬ ‫ـی دو ماه اینده‬ ‫شــتی‪ ،‬جایــگاه‬ ‫برای‬ ‫ـت و بایــد نهایــت صرفهجویی اجرایی شود‬ ‫ابراز کانالهای‬ ‫بود‪ .‬او اعــالم کرد‪:‬‬ ‫همچنان ادامه دارد و این‬ ‫دقیق منابع ابی‬ ‫برای شــهر ابیک طـ‬ ‫ســرویس بهدا‬ ‫نیز‬ ‫میکنند‪.‬منصوریبا‬ ‫اب محــدود اسـ‬ ‫قابلاجــرا نخواهــد‬ ‫ـای کشــاورزی‪،‬‬ ‫نیازمند مدیریت‬ ‫ـامل نمازخانــه‪،‬‬ ‫شده و امسال نیز‬ ‫این صورت با ســد طالقــان‬ ‫بروز حادثهرافراهم‬ ‫ـدت اســتان برای‬ ‫خدمات خودرویی‬ ‫ـرف در بخشهـ‬ ‫بهدرســتی‬ ‫کانالهای انجام‬ ‫شـ‬ ‫رابطه با خشکسالی‬ ‫صداوسیماومطبوعات‬ ‫عبور کنیــم در غیر‬ ‫زمینه‬ ‫برنامههــای کوتاهمـ‬ ‫و دقــت در مصـ‬ ‫رســتوران‪ ،‬تعمیرگاه‬ ‫گاردریل ها در حاشیه‬ ‫پیش روی امسال در‬ ‫بحــران پیــش رو‬ ‫در فضایمجازیو‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫در‬ ‫دی‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـر‬ ‫ســوخت‪،‬‬ ‫اینده‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫سرقت‬ ‫را‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ش‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫سنگین در پیامها‬ ‫ـالم کرد و بیان دا‬ ‫ناپذیری برای نسلهای‬ ‫ها بــرای جوامع‬ ‫ـده اســت‪ .‬او گفـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬علیرغم‬ ‫صنعتی صورت‬ ‫تاسف از‬ ‫ـداریها و دهیاری‬ ‫اب اعـ‬ ‫علیرغم هزینه کردهای‬ ‫شــر میشــود‪ .‬او‬ ‫اب خانگی و‬ ‫ـگاه پیشبینیشـ‬ ‫چالشهای جبران‬ ‫استان قزوین‬ ‫از طریــق بخشـ‬ ‫محلی نیز منت‬ ‫هــاب (کاهش‪،‬‬ ‫و فروشـ‬ ‫ایران مواجه خواهیم مدیریــت منابــع برداشتهای غیرمجاز‬ ‫اب اضافه کرد‪:‬‬ ‫چرای زودهنگام‬ ‫ـب گاردریــل و تابلو‬ ‫کمابی بر مراتع‬ ‫مجهــز به طرح ک‬ ‫متاسفانه گاهیشاهد‬ ‫خشک و نیمهخشــک‬ ‫رسانی شــده و از‬ ‫منظور جلوگیری از‬ ‫فیزیکــی مانند نصـ‬ ‫کاهش تهدید‬ ‫مجتمــع جدیــد‬ ‫محدودیتاعتباری‬ ‫کل منابــع طبیعــی اســتان روســتایی اطالع‬ ‫اقلیم‬ ‫بنزین) هســتند‬ ‫شرکت اقدامــات‬ ‫منطقــهای قزویــن در به‬ ‫دشــت قزویــن و‬ ‫دام غیرمجــاز از‬ ‫‪۹‬‬ ‫هایبازرسیوانتشار‬ ‫شرایط‬ ‫عــاون فنــی اداره‬ ‫بازیافــت بخار‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫کهچالشهایاین‬ ‫ییالقــی و حضــور‬ ‫ـفرههای زیرزمینــی‬ ‫ممنوع»‪،‬برقراری گشت‬ ‫م‬ ‫یــت‪ ،‬انتقــال و‬ ‫سرقت گاردریلهستیم‬ ‫مطلب که خشکسالی یک پدیده دام در مناطــق‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫چاههای منطقه‬ ‫ـادی بــا اهــداف‬ ‫گرفته جهت مدیریت از سـ‬ ‫هدا‬ ‫میبرد و «شنا‬ ‫شده است‪ .‬رضایی‬ ‫صوتی و تصویری‬ ‫روی ‪ 70‬درصد از‬ ‫صرفهجویــی اقتصـ‬ ‫قزوین بابیان این‬ ‫برنامهریزی صورت‬ ‫نصب دوبــاره ان زمــان‬ ‫مستمر و پیامهای‬ ‫همجوار جلوگیری‬ ‫ـک و نیمهخشــک‬ ‫یــن در دو تنــش ابی؛ بر‬ ‫رابطه با‬ ‫کــه بــرای‬ ‫و نصب مابقی‬ ‫اطالعیههای‬ ‫استانهای‬ ‫را بیشــتر کــرده و‬ ‫اقلیم در مناطق خشـ‬ ‫گفت‪ :‬اســتان قزو‬ ‫باارزش الهی یادکرد‬ ‫متاسفانههمچنان‬ ‫نصبشده است‬ ‫موجب شود‪ .‬او اظهار‬ ‫اجرا میشود‪.‬‬ ‫ـرف اب در اســتان‬ ‫مجازیورسانهملی؛‬ ‫کار معمولــی‬ ‫موهبت‬ ‫دنیا را در برگرفته؛‬ ‫ابهای کنتور هوشــمند‬ ‫حوادث بیشتری را‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫خدماتی رفاهی‬ ‫مصـ‬ ‫غرق در فضای‬ ‫نــده در دســتور‬ ‫سال اخیر بهشدت‬ ‫مناطق شــمالی و‬ ‫زاده از مرتع بهعنوان طبیعت اســت و فرایند‬ ‫نوجواناندر کانالهای‬ ‫میتواند‬ ‫بیگدلی مجتمعهای‬ ‫طــی دو ســال ای‬ ‫حوادث ناشــی از‬ ‫است و در چند‬ ‫ابریز ســفیدرود در‬ ‫در استان قزوین؛‬ ‫غرقشدنجوانانو‬ ‫شــت‪ :‬مرتع دایه‬ ‫جنوبی استان که کنتورهــا نیــز‬ ‫برای پیشگیری از‬ ‫به گفتــه‬ ‫حوزه‬ ‫ـرب ‪ 14‬شــهر و‬ ‫خصوصی و پس‬ ‫خشکسالی امسال‬ ‫و بیان دا‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬شاهد‬ ‫جنگلهــا شــکل‬ ‫دهندهلزومافزایش‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫حوزه ابشور مرکزی و‬ ‫ـی تامیــن اب شـ‬ ‫ســرمایهگذار بخــش‬ ‫گفت‪ :‬تاثیرات‬ ‫ـیرین در مراتــع و‬ ‫هستیمکهموضوعنشان‬ ‫هایابیاریاقدامات‬ ‫در ســطح مراتع‬ ‫است‪ .‬یداله قــرار دارد‪ .‬ملکـ‬ ‫زیرزمینی در‬ ‫بــا مشــارکت‬ ‫ـکیل اب شـ‬ ‫بهعنــوان برنامــه‬ ‫ســازمان راهــداری و‬ ‫شدنافراددرکانال‬ ‫برای تامین علوفه‬ ‫توسط ابیاری‬ ‫ـتمحیطی مرتع‬ ‫مردم با خطرات‬ ‫برمیگیرد واقعشده‬ ‫ســد طالقــان را‬ ‫ســال ســختی را‬ ‫قــت اصولــی از‬ ‫رسانیهای مستمر‬ ‫عمومی و اشنایی‬ ‫زاده با اشاره به تشـ بنابراین ارزشهای زیسـ‬ ‫دشت قزوین را در‬ ‫گذشــته و ‪ 194‬روســتا از‬ ‫از اخــذ مواف‬ ‫فرهنگســازی و اطالع‬ ‫سطح اگاهی‬ ‫اب اســتان ذکــر‬ ‫شــوند‪ .‬معــاون‬ ‫زد‪ .‬محرم رضایی‬ ‫میگیرد‬ ‫کشاورزی دانایی‬ ‫بارندگیهای دو ســال‬ ‫اما همچنان شاهد‬ ‫ای احــداث می‬ ‫ـرای رفــع مشــکل‬ ‫استان رقم خواهد‬ ‫این کانالها است‪.‬‬ ‫ـت و اگر در بخش‬ ‫ملکی با اشــاره به‬ ‫حملونقــل جــاده‬ ‫عمومی انجام میشود‬ ‫به ترسالی میانمــدت بـ‬ ‫ناشی از ورود به‬ ‫ـروژه ‪ 2000‬میلیارد‬ ‫کل راهــداری و‬ ‫هکتار منابع طبیعی در سطح استان بســیار باال اسـ‬ ‫های اینــده حوادث‬ ‫منطقه افزود‪ :‬با توجه‬ ‫روابط‬ ‫هستیمووقوعحوادث‬ ‫روســتایی اداره‬ ‫ـت‪ :‬اجــرای ایــن پـ‬ ‫وجود‪ 910‬هزار‬ ‫نکنیم برای نســل‬ ‫هزار‬ ‫در‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪29‬‬ ‫ـای‬ ‫توجهیبهاینهشدارها‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫جنگل‪،‬‬ ‫در سد طالقان کــرده و گ‬ ‫فنــی و راههـ‬ ‫رونق‬ ‫افزایش جمعیت‬ ‫افزود‪ :‬در حال‬ ‫محور عمل‬ ‫میزان ‪ 28‬هزار هکتار‬ ‫ذخیره ابی مناسبی‬ ‫بی‬ ‫ای اســتان قزوین‬ ‫یــاز دارد و برای‬ ‫افزود‪ :‬از این‬ ‫خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫دو سال گذشته‬ ‫حال حاضر تومــان اعتبار ن‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بــرای ســاخت‬ ‫‪ 853‬هزار هکتار مرتــع وجود دارد منفی بر جای‬ ‫ذخیرهســازی نبود در‬ ‫موافقــت اصولــی‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫هکتــار بیابان و‬ ‫هستند و مابقی‬ ‫داشــتیم و اگر این‬ ‫او استفاده در افق ‪1425‬‬ ‫حاضــر ‪ ۱۸‬فقــره‬ ‫تامین اب شرب از‬ ‫صادرشــده و تعداد‬ ‫مراتع استان ضعیف‬ ‫مواجه میشدیم‪.‬‬ ‫منطقهای قزوین‬ ‫خدماتی رفاهی‬ ‫که ‪ 20‬درصد‬ ‫چالش بزرگ کمابی‬ ‫دیگری برای شــرکت اب‬ ‫مجتمعهــای‬ ‫الموت رود به دشت‬ ‫در حال ســاخت‬ ‫با‬ ‫تلفیقی را راهکار‬ ‫خدماتی رفاهی‬ ‫باالخانلو و انتقال اب‬ ‫یکصد حلقه چاه‬ ‫دیگــری مجتمع‬ ‫پایان ســاخت در‬ ‫اعالم و خاطرنشان کرد‪ :‬سد‬ ‫از‬ ‫تعداد نیز پس از‬ ‫خشکسالی امسال‬ ‫هســتند که این‬ ‫عبور از‬ ‫برداری میشود‪.‬‬ ‫های اینده بهره‬ ‫ســال‬ ‫عبور از خش‬ ‫ت و سالمت‬ ‫ـلهای طـــبیعـ‬ ‫پــ‬ ‫‪04‬‬ ‫ماجرای پیدا شدن‬ ‫چندصدمیلیارد‬ ‫مترمکعباب‬ ‫در اعماقزمینچیست؟‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫‪03‬‬ ‫ابهامدراردوگاه‬ ‫راست و چپ‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫مهلتثبت نام‬ ‫مسکنملی‬ ‫تا ساعت‪ ۱۲‬امشب‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫گاندوهاجزء‬ ‫میراثطبیعی‬ ‫کشورهستند‬ ‫اصالح طلبان و اصولگرایان با شرایط متفاوتی به استقبال‪ ۲۸‬خرداد می روند‪.‬‬ ‫اصالحات به دودسته حامیان مشارکت فعال و مخالفان ان تقسیم شده اند‬ ‫و اصولگرایان هم نگران رویای وحدتی هستند که عدم انصراف ها ان را به‬ ‫کابوس مبدل خواهد کرد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪03‬‬ ‫ارد ریال اعتبار‬ ‫پروژه پل ســالمت‬ ‫اجرایی‬ ‫ـاه ســال ‪۹۷‬‬ ‫از مردادمـ‬ ‫اتصال مسیر شرق‬ ‫باهدف‬ ‫جــاده ســالمت‬ ‫بــه غــرب‬ ‫رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫بلــوار نخبــگان‬ ‫قزویــن ‪-‬‬ ‫واقــع در‬ ‫قزویــن از اجــرای‬ ‫به گفته شهردار‬ ‫شــهردار‬ ‫اغاز شــد‪.‬‬ ‫هــا در راســتای‬ ‫سالمت یک پل‬ ‫ایــن پروژه‬ ‫قزوین پل‬ ‫ـه مطالبــات‬ ‫ـت کــه امــکان‬ ‫توجــه بـ‬ ‫کند که این یک‬ ‫‪ ۵‬پایــه اسـ‬ ‫ـواران را فراهم می‬ ‫هروندان و گردشــگران‬ ‫پیاده و دوچرخهسـ‬ ‫ارتفاع عرشــه تا‬ ‫شـ‬ ‫تردد‬ ‫یرمتقارن اســت و‬ ‫ایجــاد مســیر‬ ‫دارای دو رمپ غ‬ ‫دهانه عرشــه ‪۲۰‬‬ ‫بهمنظــور‬ ‫بتنی‬ ‫پل‬ ‫ـول بزرگتریــن‬ ‫امــن در پهنــه‬ ‫ـن ‪ ۲۰/۵‬متــر‪ ،‬طـ‬ ‫متر‪ ،‬طول رمپ‬ ‫پیــادهروی‬ ‫ســطح زمیـ‬ ‫طول عرشه ‪۱۱۲‬‬ ‫ملی باراجین خبر‬ ‫ان تقریبا ‪ ۶‬متر‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬او بــا تاکید بر‬ ‫بوستان‬ ‫متر‪ ،‬عرض‬ ‫بــی ‪ ۱۰۱‬متر اسـ‬ ‫الملل شــهرداری‬ ‫متــر و رمــپ غر‬ ‫سالمت اختصاص‬ ‫رتباطات و امور بین‬ ‫شــرقی ‪۶۷‬‬ ‫اعتبار به پروژه پل‬ ‫گــزارش اداره ا‬ ‫پلهای طبیعت‬ ‫دارد‪ .‬بــه‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد ریال‬ ‫اجرایــی این پروژه‬ ‫در مراسم افتتاح‬ ‫اینکه‬ ‫سیاوش طاهرخانی‬ ‫ـح کــرد‪ :‬عملیات‬ ‫پروژه پل طبیعت‪،‬‬ ‫ـده اســت‪ ،‬تصریـ‬ ‫قزوین؛‬ ‫برخــی مقاطــع‬ ‫شخصات فیزیکی‬ ‫دادهشـ‬ ‫شــکالت و نقایــص در‬ ‫سالمت با اشاره به م‬ ‫دو پایلون (پایه‬ ‫دلیــل برخــی م‬ ‫مدیریت شــهری‬ ‫یک پل معلق بــا‬ ‫و‬ ‫بــه‬ ‫ـکاری مجموعه‬ ‫ســتم ســازه پل‪،‬‬ ‫ـه در طــرف بــه‬ ‫ـده بــود اما با همـ‬ ‫افــزود‪ :‬سی‬ ‫اصلــی اســت کـ‬ ‫متوقفشـ‬ ‫ـار رشــته کابــل‬ ‫بوســتان ملــی‬ ‫اینکه عرشــه اصلی‬ ‫اصلــی) و چهـ‬ ‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫ظرفیتهــای موجــود‬ ‫ـدهاند‪ .‬او بابیان‬ ‫ســت و به‬ ‫لنگرهای بتنی متصل شـ‬ ‫اســتفاده حداکثــری از‬ ‫اویز بــه کابلهای‬ ‫جاده ســالمت دان‬ ‫‪ ۶۲‬رشــته کابــل‬ ‫ســانتیمتر برای‬ ‫طبیعــت و نیــز‬ ‫ـول ‪ ۱۰۰‬متــر بــا‬ ‫ـه به طــول ‪۲۲۰‬‬ ‫شــاهد افزایش‬ ‫باراجیــن‪ ،‬دهکــده‬ ‫اصلی با رمپ فلزی‬ ‫پــل بــه طـ‬ ‫اینکه عرض عرشـ‬ ‫احداث این پل‬ ‫توضیح داد‪ :‬عرشه‬ ‫تمامی قطعات‬ ‫ـا‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـاره‬ ‫ـده اســت گفــت‪:‬‬ ‫ســالمت متصل اشـ‬ ‫توضیــح‬ ‫اصلی متصل است «‬ ‫جذاب در فضای‬ ‫پیاده طراحیشـ‬ ‫ـه غربی و جاده‬ ‫ـادهروی ایمن و‬ ‫زیست پذیری‬ ‫او با عبــور عابر‬ ‫‪ ۷۰‬متــر به محوطـ‬ ‫قابلتوجه پیـ‬ ‫صــورت ویــژهای‬ ‫اعم الودگی هوا‬ ‫‪ ۱۷۰‬متر میرســد‪.‬‬ ‫ـول‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ـوده‬ ‫ـه‬ ‫از انــواع الودگی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرد‬ ‫به‬ ‫پــل منحصربهفـ‬ ‫عرشــه درمجموع‬ ‫و اجــرای پــل شهر با مفاهیم ســالم و عاری‬ ‫ای چشــمنواز و‬ ‫میشــود و طول‬ ‫ـت و در طراحــی‬ ‫ــی و در پهنــه‬ ‫طراحیشــده اسـ‬ ‫هــر و مطرح کیفیت زندگی‪ ،‬و الودگــی صوت‬ ‫ـروژه پل طبیعت‬ ‫صنعــتکاران ما‬ ‫خواهیــم بود‪ .‬او پـ‬ ‫لــی از تخصــص‬ ‫ـت‪ .‬شهردار قزوین زیرساختهای فرحبخــش‬ ‫کاب‬ ‫معرفــی کــرد و‬ ‫بهره گرفتهشده اسـ‬ ‫ـروژه فــرا اســتانی»‬ ‫کشــوری‬ ‫شــهر با مفاهیم‬ ‫محور‪ ،‬سالمت را «یــک پـ‬ ‫معلق کابلی یکی از‬ ‫زیســت پذیری‬ ‫انسان‬ ‫ـتم ســازهای پل‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫های انســانمحور‪،‬‬ ‫و حتی گفت‪ :‬سیسـ‬ ‫ـطح ایران اســت‬ ‫اجتماعی‬ ‫ـی‪ ،‬زیرســاخت‬ ‫منحصربهفرد در سـ‬ ‫کیفیــت زندگـ‬ ‫اقتصاد شــهری پیوند‬ ‫شهری نمونههای‬ ‫شهرداری قزوین و‬ ‫اقتصاد‬ ‫جتماعی و حتی‬ ‫معاونت عمرانی‬ ‫ســالمت ا‬ ‫های مهمــی کــه‬ ‫که توســط‬ ‫میلیارد ریال انجام‬ ‫شــاخصه‬ ‫دارد‬ ‫ـاری بالغبر ‪۹۷‬‬ ‫پیوند‬ ‫فــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫مدت ‪ ۸‬ماه و بااعتبـ‬ ‫ـت ارتباط میان‬ ‫دارد ا‬ ‫ســالمت بهعنوان‬ ‫مدنظــر قرار گرفـ‬ ‫بهعنوان طــی‬ ‫ـه به احداث پل‬ ‫در ایــن پــروژه‬ ‫ـود و گردشــگری‬ ‫در ادامـ‬ ‫هــای مجموعــه‬ ‫اقتصاد شــهری بـ‬ ‫یرساختهایی شــد‪ .‬طاهرخانــی شــاخص و از اولویت‬ ‫ســت پذیــری و‬ ‫اقتصاد ســبز نیازمند ز‬ ‫زی‬ ‫ـی از پروژههــای‬ ‫گفــت‪ :‬عملیات‬ ‫ـود اشــاره کــرد و‬ ‫مناســب یکـ‬ ‫مهم شــهر پایدار و‬ ‫ـرد‬ ‫ــهری قزویــن بـ‬ ‫رکن‬ ‫دارای جذابیــت کافــی و عملکـ باهدف مدیریــت ش‬ ‫ســت کــه بایــد‬ ‫مکانیابی پروژه‬ ‫ا‬ ‫مطالعات اولیه‬ ‫ــد‪ .‬طاهرخانی‬ ‫باش‬ ‫با ‪ ۱۴۲‬میلی‬ ‫افتتاح شدند‬ ‫در قزوین‬ ‫پـــل های‬ ‫طـــبیعـت و سالمت‬ ‫با ‪ ۱۴۲‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار در قزوین‬ ‫افتتاح شدند‬ ‫رضایی برای مردم چک کشید‬ ‫رئیسی پای در و دل سهامداران‬ ‫برگزاری تجمع و میتینگ در‬ ‫مکان های بسته ممنوع است‬ ‫محسنرضایینامزد‬ ‫سیزدهمیندورهانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریدیروز‬ ‫با حضور در ایرنا از‬ ‫طرح نمادین چک‪450‬‬ ‫هزارتومانییارانهماهیانه‬ ‫رونماییکرد‬ ‫سیدابراهیمرئیسی‬ ‫دیروز با حضور در بورس‬ ‫وگفتگوباسهامداران‪،‬‬ ‫اولویتخود‬ ‫را بازگشت اعتماد‬ ‫به فعاالن بازار سرمایه‬ ‫اعالم کرد‬ ‫مردم مشارکت‬ ‫در انتخابات را جدی بگیرند‬ ‫نامزدهای اصولگرا به نفع‬ ‫رئیسی کنار بروند‬ ‫اگهی تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش و‬ ‫پرورش شهرستان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و کد‬ ‫پستی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و براورد پیوست با‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫از ســازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون‪،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی باشــد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم‬ ‫عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫ابرسانی مجتمع گوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه‬ ‫ای کهنه(شامل تهیه‬ ‫و نصب لوله و لوله‬ ‫گذاری با لوله فوالدی‬ ‫اتصال جوشی ‪ 6‬اینچ‬ ‫به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪1560‬‬ ‫متر و لوله پلی اتیلن‬ ‫‪ 63‬میلیمتر بطول ‪300‬‬ ‫متر و لوله پلی اتیلن‬ ‫‪ 75‬میلیمتر بطول ‪580‬‬ ‫متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫براورد و مشخصات فنی‬ ‫بویراحمد‬ ‫محل‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫عمرانی و صندوق‬ ‫توسعه ملی و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در قالب‬ ‫اسناد و اوراق مدت‬ ‫دار می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫معتبر شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/03/27‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/04/01‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/04/13‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/04/14‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬ســپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫شخصی ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا اخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده‬ ‫را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند‪.‬‬ ‫‪ )10‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )11‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/03/26 :‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫ق ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری ‬ ‫تزری ‬ ‫به بازار سرمایه را‬ ‫پیگیری می کنم‬ ‫نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت با تاکید‬ ‫ی به بازار ســرمایه را‬ ‫ق ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر ‬ ‫بــر ایــن که تزری ‬ ‫پیگیــری می کنــم‪ ،‬گفت‪ :‬بــورس نباید به محــل جبران‬ ‫کســری بودجه دولت ها تبدیل شــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی با حضور سرزده در تاالر بورس اوراق‬ ‫بهادار سعادت اباد تهران با جمع زیادی از مالباختگان‬ ‫بازار سرمایهبیواسطهدرددل کردند‪.‬رئیسیمتذکرشد‪:‬‬ ‫بازار بورس و مسائل ان مثل نرخ گذاری و دامنه نوسان را‬ ‫نمی تواندستوریاداره کردبلکهبایدسازوکارهاییبرای‬ ‫ان ایجاد شود‪.‬نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری با بیان این که تمام دنیا بورس دارد و مردم با‬ ‫بورس کار می کنند‪ ،‬مهم ترین عامل اعتماد مردم به بازار‬ ‫بورس را ثبات این بازار عنوان کرد‪ .‬رئیســی افزود‪ :‬االن‬ ‫در کشــور ما وضعیت بازار‪ ،‬تولید‪ ،‬خرید و فروش قابل‬ ‫پیش بینی نیست و حتی یک جنس معمولی را هم می‬ ‫خواهندبفروشند‪،‬می گویندبگذاریدببینیمهفتهبعدچه‬ ‫میشود‪.‬ویباانتقاداز تغییراتمکرر قوانینومقررات‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه‬ ‫اســت تا ســهام دار بتواند وضع بازار را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریبابیان‬ ‫این کههر کارینیازمندپشتوانهعلمیاستتاسلیقه ای‬ ‫عمل نشود‪ ،‬گفت‪ :‬باید تمام وضعیت اقتصادی را برای‬ ‫همه قابل پیش بینی کنیم تا مردم بتوانند برای زندگی‬ ‫و کسب و کارشان تصمیم بگیرند‪.‬رئیسی در واکنش به‬ ‫گالیه های چند تن از مالباختگان بــورس از عد م اجرای‬ ‫مصوبهشورایهماهنگیاقتصادیسرانقوابرایتزریق‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالری به بازار بورس قول داد این موضوع را‬ ‫با جدیت پیگیری کند‪.‬وی در واکنش به سخن یکی از‬ ‫سهامداران که گفت با توجه ب ه رقابت انتخاباتی شما و‬ ‫اقای همتی تردید کردم از حرف هایم درباره عدم تزریق‬ ‫پولبهبورستوسطبانکمرکزیبرداشتسیاسیشود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬نه واهلل؛ رقیب من ناکارامدی ست‪».‬رئیسی در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬مبلغ مصوب در جلسه سران قوا باید‬ ‫زودتر به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر‬ ‫چهسریع ترسامانیابد‪.‬رئیسیباتاکیدبرپیگیریجدی‬ ‫حل مشکالت بورس گفت‪ :‬همه تالش ما این است که‬ ‫مشــکالت مردم حل شــود و امیــد و اعتماد به جامعه‬ ‫یشــود؛ باید ســازوکارها را‬ ‫برگردد و این هم با حرف نم ‬ ‫دنبالکنیم‪.‬‬ ‫باید یک اقتصاددان‬ ‫مسئولیت اجرایی کشور را‬ ‫به عهده بگیرد‬ ‫عبدالناصــر همتــی‪ ،‬نامــزد انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬در نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه‬ ‫ی مــن وضعیــت اقتصــادی‪،‬‬ ‫علــت کاندیداتــور ‬ ‫اجتماعــی و سیاســی کشــور اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫وضعیــت مطلــوب یــک توســعه پایــدار نیســت و‬ ‫قطــار توســعه بــه ســرعت از مــا رد شــده اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن همــه امکانــات و منابع مــردم ما شایســته این‬ ‫وضعیــت اقتصــادی نیســتند‪.‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما باید هم اســتراتژی خود را تغییر بدهیم و‬ ‫هــم تاکتیک ها و روشــهای خــود را عوض کنیم‪ .‬این‬ ‫وضعیــت به توســعه پایدار نمی رســد‪ .‬امیــدوارم با‬ ‫حمایــت مردم دولتی بر ســر کار اید که با عقالنیت‬ ‫کشــور را اداره کنــد و اجــازه ندهــد کــه سیاســت‪،‬‬ ‫اقتصاد را هدایت کند‪.‬کاندیدای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری در پاســخ بــه این پرســش کــه برنامه وی‬ ‫در زمینه برجام چیســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برجام مســئله‬ ‫مهمــی اســت و مــورد تاییــد نظــام و مــورد تاکیــد‬ ‫رهبری اســت و ایشــان هــم گفته اند کــه این برجام‬ ‫باید اجرایی شــود‪ .‬امیــدوارم امریکا همانطور که از‬ ‫برجــام خارج شــد بــه ان بازگــردد و تعهــدات خود‬ ‫را اجرایــی کنــد و مــا هــم بــه تعهدات خــود بعد از‬ ‫راستی ازمایی بازگردیم‪.‬همتی یاداور شد‪ :‬اگر در این‬ ‫دولت به نتیجه برسد که بهتر اما اگر به دولت من‬ ‫برســد من ان را دنبال خواهم کرد تا اجرایی شــود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در شــرایط فشــار حداکثری دشمن ما مقاومت‬ ‫کردیــم و جلوی فروپاشــی اقتصــادی که هدف انان‬ ‫بود ایستادیم و این پیچ فشار حداکثری را رد کردیم‬ ‫یشــود با تهاتر اداره کرد‪ .‬برخی فکر‬ ‫اما کشــور را نم ‬ ‫می کننــد ملــت رفــاه ارامــش و زندگــی نمی خواهد‪.‬‬ ‫مــا کــه نیامدیــم صبــح تــا شــب مــردم تحت فشــار‬ ‫باشند!کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان‬ ‫اینکه باید تعامل اقتصادی و بانکی بیشتری با دنیا‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ FATF :‬چیزی نیست جز‬ ‫اینکه معامالت بانکی مشخص و شفاف باشد‪ .‬اما‬ ‫ان را اینقدر ترســناک نشــان می دهیم‪ .‬این معاهده‬ ‫دربــاره تروریســم اســت و مــا کــه خودمــان دشــمن‬ ‫تروریســم هســتیم چرا باید با این معاهده مشــکل‬ ‫داشته باشــیم؟همتی یاداور شــد‪ :‬بدون برونگرایی‬ ‫اقتصاد رشــد نمی کند و باید در دولت ســیزدهم به‬ ‫طــور جــدی این موضوع پیگیری شــود‪ .‬او در پاســخ‬ ‫نکــه دربــاره احتمــال ائتــاف وی بــا محســن‬ ‫بــه ای ‬ ‫مهرعلیــزاده در انتخابــات‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬صحبتی با‬ ‫جنــاب مهرعلیزاده نداشــتم‪ .‬مالقاتی هم با ایشــان‬ ‫نداشــته ام‪ .‬مــن بــه مــردم عزیــز همــان روز اول این‬ ‫تنــام می کنم و خواهم ماند؛‬ ‫قــول را داده ام کــه ثب ‬ ‫چــرا کــه معتقــدم یــک اقتصــاددان باید مســئولیت‬ ‫اجرایی کشــور را به عهده بگیــرد‪ .‬این یعنی هدف‬ ‫مــن از حضــور در انتخابــات همین اســت نــه اینکه‬ ‫صرفا بیایم و حاضر باشم‪ .‬پس بنابراین من محکم‬ ‫ایســتاده ام که سرنوشت انتخابات را به سمتی ببرم‬ ‫کــه چنیــن فــردی انتخــاب شــود‪.‬همتی ادامــه داد‪:‬‬ ‫خوشــحال مــی شــوم کــه اقــای مهرعلیــزاده بــه من‬ ‫کمک کند تا تعهد خود را عملی کنم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫رویداد‬ ‫اصولگرایان و اصالح طلبان با چالش هایی روبرو شده اند‬ ‫ابهام در اردوگاه راست و چپ‬ ‫اصالح طلبان و اصولگرایان با شرایط متفاوتی‬ ‫بــه اســتقبال ‪ ۲۸‬خــرداد می رونــد‪ .‬اصالحــات به‬ ‫دودســته حامیان مشــارکت فعال و مخالفــان ان‬ ‫مشــده اند و اصولگرایــان هــم نگــران رویای‬ ‫تقسی ‬ ‫وحدتی هستند که عدم انصراف ها ان را به کابوس‬ ‫مبدل خواهد کرد‪ .‬در این میان دلسوزان هم مردم‬ ‫را به حضور در انتخابات تشویق می کنند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا؛ به فاصله چند روز تا برگزاری‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫حضــور و مشــارکت مــردم دغدغــه بســیاری از‬ ‫مسئوالن و چهره های سیاسی است‪ .‬اصولگرایان‬ ‫فهــای دیگــر نامزدهــا بــه‬ ‫چش ـم انتظار انصرا ‬ ‫نفع حجت االســام «ابراهیم رئیســی» هســتند و‬ ‫اصالحات نتوانسته است به اجماعی درباره نحوه‬ ‫حضور در انتخابات پس از رد صالحیت گزینه های‬ ‫موردنظر خود دست یابد‪.‬‬ ‫عقالی کشور و دعوت به مشارکت در‬ ‫انتخابات‬ ‫در روزهــا و ســاعات پایانــی ماراتــن انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری سیزدهم بســیاری از چهره های‬ ‫سیاســی و مســئوالن از مــردم خواســتند در پــای‬ ‫صندوق های رای حضور یافته و از حق خود برای‬ ‫انتخاب فردی اصلح استفاده کنند‪« .‬محمدجواد‬ ‫ظریف» وزیر امور خارجه در پیامی ویدیویی که‬ ‫در صفحــه اینســتاگرام خود منتشــر کــرد‪ ،‬از مردم‬ ‫خواستدر انتخاباتحضور گستردهداشتهباشند‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه ملت توسعه خواه ملتی است‬ ‫کــه هیــچ فرصتی را ‪ -‬حتی ظاهرا کوچــک ‪ -‬برای‬ ‫اصالح و پیشرفت از دست نمی دهد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مردم ما موثرترین ضامن ازادی‪ ،‬امنیت‪ ،‬سربلندی‬ ‫و پیشــرفت کشــورند‪ .‬مشــارکت هوشــمندانه و‬ ‫گســترده مــردم ‪ -‬در داخــل و خــارج ‪ -‬در تعییــن‬ ‫سرنوشــت خود قدرت ملی را رقم می زند‪ ،‬منافع‬ ‫ملی را در سطح جهانی پاسداری می کند و پشتوانه‬ ‫اصلی برای تعامل سازنده بین المللی است‪«.‬بهزاد‬ ‫نبــوی» رئیــس جبهــه اصالحات هــم با اشــاره به‬ ‫یشــده‬ ‫اینکــه بایــد مانــع تحقق ســناریوی طراح ‬ ‫شــویم؛ در پیامــی ویدیویــی گفــت‪ :‬هدف مــا از‬ ‫دعــوت مــردم بــرای حضــور در پــای صندوق های‬ ‫رای‪ ،‬پیروزی خودمان در انتخابات نیست بلکه ما‬ ‫برای نجات ایران می گوییم در انتخابات شــرکت‬ ‫کنید؛ برای اینکه کشــور دچار سرنوشتی نشود که‬ ‫بعدا هیچ کدام از ما راه برگشــتی نداشته باشیم و‬ ‫افسوس بخوریم که چرا ان موقع که می شد جلوی‬ ‫خطــر را گرفت‪ ،‬ایــن کار را نکردیم‪«».‬محمدباقر‬ ‫قالیبــاف» رئیس مجلس هم در صفحه شــخصی‬ ‫خود در توییتر نوشت‪« :‬دیدگاه افرادی که با نگاه‬ ‫متحجرانه به حضور مردم قائل نیستند و یا کسانی‬ ‫که با مردم رفتار ابزار گونه دارند‪ ،‬با باورهای امام‬ ‫راحــل و رهبــر انقــاب و مبانــی انقــاب اســامی‬ ‫همخوانــی نــدارد‪ .‬جمهوریــت در نظام اســامی‬ ‫برخاســته از دین ماســت و دعوت به مشــارکت‪،‬‬ ‫مجاهدتی دورا نســاز اســت‪«».‬محمدجواد اذری‬ ‫جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در‬ ‫توییتر نوشت‪« :‬تیمی که بازی می کند زنده است‪،‬‬ ‫زندگی می کند و زندگی می بخشــد‪ .‬ممکن است‬ ‫شیوه رقابت‪ ،‬مثل مسابقه ایران و بحرین باشد‪،‬‬ ‫اما این دلیلی به کنار کشــیدن نیســت‪ .‬ما زندگی‬ ‫می خواهیــم و بــرای زندگی می جنگیــم؛ حتی اگر‬ ‫کســویه باشــد‪ .‬به جای بــازی نکردن‪،‬‬ ‫داوری ها ی ‬ ‫تسلیم شدن و مردن‪ ،‬بازی کنیم‪».‬‬ ‫رویای وحدت یا کابوس انشقاق‬ ‫از نیمه دوم سال گذشته و با داغ شدن بحث‬ ‫انتخابات ریاســت جمهــوری بــرای اصولگرایان‪،‬‬ ‫نهــا معتقــد و مطمئــن بودند که‬ ‫تقریبــا تمــام ا ‬ ‫بــا اقناع حجت االســام «ابراهیم رئیســی» برای‬ ‫تهــای انتخاباتــی‪ ،‬گزینــه اصلی‬ ‫حضــور در رقاب ‬ ‫خــود را یافتــه و با توجه به خلوت شــدن میدان‬ ‫از رقیــب اصالح طلــب پیروز انتخابــات خواهند‬ ‫شد‪ .‬رویایی که با ثبت نام رئیس قوه قضائیه در‬ ‫انتخابات ارام ارام به واقعیت تبدیل شــد‪ .‬هردو‬ ‫شــورای وحــدت و ائتــاف اصولگرایــان به عنوان‬ ‫دو نهــاد اجماع ســاز اصولگرایان حجت االســام‬ ‫رئیســی را به عنــوان نامــزد اصلــی و نهایــی خود‬ ‫معرفــی کردند؛ حتی جبهه پایداری هم باوجود‬ ‫حضور «سعید جلیلی» در این دوره از انتخابات‪،‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه را به عنوان گزینــه اصلح به‬ ‫هــواداران خود معرفی کردند‪ .‬در چنین طرحی؛‬ ‫قــرار نانوشــته بــر ان بــود کــه دیگــر نامزدهــای‬ ‫انتخابــات بــه نفــع حجت االســام رئیســی از‬ ‫انتخابات کناره گیری کنند تا تمام رای اصولگرایی‬ ‫به سبد او اضافه شود‪ .‬رویای وحدت با ثبت نام‬ ‫محســن رضایــی ارام ارام از واقعیــت یافتــن دور‬ ‫شد زیرا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‬ ‫هیچ یک از ائتالف ها نپیوست و در ایام انتخابات‬ ‫هم بارهــا تاکید کرد که انصــراف و کناره گیری در‬ ‫کار نخواهــد بــود‪ .‬ایــن رویــای وحــدت بــا تاکید‬ ‫«امیرحســین قاضی زاده هاشــمی» بــر حضور در‬ ‫انتخابات تا روز رای گیری و عدم انصراف به نفع‬ ‫کســی و نیز تاکید «علیرضا زاکانی» در مناظره ها‬ ‫بــر پوششــی نبودن خود؛ رفته رفتــه رنگ کابوس‬ ‫انشــقاق بــه خــود گرفتــه و اصولگرایــان به ویژه‬ ‫اعضــای شــورای وحــدت را نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫«منوچهــر متکی» ســخنگوی شــورای وحدت دو‬ ‫روز گذشــته در یــک نشســت خبــری دربــاره این‬ ‫نگرانــی گفتــه اســت‪« :‬خطاب بــه قاضــی زاده‪،‬‬ ‫جلیلی‪ ،‬زاکانــی و رضایی به عنوان برادر کوچک‬ ‫نگرانی اقشار جامعه را از کثرت ارا اعالم می کنم‬ ‫و باید نشستی داشته باشیم و به تصمیم مشترک‬ ‫جمعی برســیم‪ .‬این تصمیم رقابت ‪ ٥‬نفره تا ته‬ ‫خط نیســت‪ .‬ســخنگوی شــورای وحدت یــاداور‬ ‫شد‪ :‬ما هم از تعداد نامزدهای ریاست جمهوری‬ ‫متاثر هستم و امیدوارم امروز و فردا این معضل‬ ‫را حل کنند‪ .‬دو روز قبل پیامی امد که قاضی زاده‬ ‫هاشــمی انصراف داده اســت اما تصور کردم که‬ ‫درســت نباشــد و از او تشــکر کردم‪ .‬اگر سه نامزد‬ ‫انصــراف دهنــد خــوب اســت و حداکثــر دو نفــر‬ ‫در ادامه برنامه باشــند‪».‬قاضی زاده هاشــمی در‬ ‫واکنــش به این بخش از ســخنان متکی‪ ،‬خطاب‬ ‫بــه هوادارانــش‪ ،‬تاکیــد کــرده اســت‪ :‬محکــم و‬ ‫استوار باشید و نگران هم نباشید اگرچه متاسفانه‬ ‫شــایعات زیــادی مطرح می کننــد و برخی اقایان‬ ‫جبهــه انقــاب اخــاق را رعایــت نمی کننــد بــه‬ ‫همین علت اســت که کارهایشــان برکت ندارد‪،‬‬ ‫یشــود کــه انســان ادعــای کار دینــی کنــد اما‬ ‫نم ‬ ‫روشش غیردینی باشد‪ .‬این کاندیدای سیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری‪ ،‬تاکیــد کرده‬ ‫اســت‪ :‬محکــم و اســتوار در سراســر کشــور اعالم‬ ‫کنیــد که بنده محکم خواهم مانــد و کنار رفتنی‬ ‫در کار نیســت‪ .‬در برابر این اظهارات قاضی زاده‬ ‫امــا بــه نظر می رســد زاکانی شــیوه دیگــری برای‬ ‫ادامه مســیر خود برگزیده باشــد؛ او در نشســتی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬اینکــه مــردم را بــه خــود دعوت‬ ‫می کننــد یــا بــه انقــاب‪ ،‬هر پنــج نفر جــدی کار‬ ‫می کننــد اما ایا بایــد تا پایان انتخابــات بمانند؟‬ ‫نباید اجازه داد سال ‪ ۹۲‬تکرار شود‪ ».‬درحالی که‬ ‫منابع خبری از انصراف زاکانی در شــهر کاشــان و‬ ‫به نفع حجت االســام رئیســی خبــر داده بودند‬ ‫اما هنوز این اتفاق نیفتاده اســت‪.‬رویای وحدت‬ ‫اصولگرایان به معنای کنار کشیدن هر چهار نامزد‬ ‫دیگر به نفع حجت االسالم رئیسی است و کابوس‬ ‫انشــقاق ان ها ماندن دو یا حتی یک نفر از ان ها‬ ‫تــا پایــان انتخابــات‪ .‬ســاعت ها و روزهــای اینــده‬ ‫برای این جریان سیاســی حســاس خواهد بود اما‬ ‫شنیده ها از باال بودن احتمال انصراف نامزدهای‬ ‫دیگر تا ساعات پایانی امروز حکایت دارد‪.‬‬ ‫اصالحات و تصمیم دشوار انتخاباتی‬ ‫یکــه برخــی خبرهــا از جلســه بامــداد‬ ‫درحال ‬ ‫س هشــنبه جبهــه اصالحــات حکایــت از تصمیــم‬ ‫ان ها برای حمایت از «عبدالناصر همتی» داشــت‬ ‫درنهایــت رای گیــری مشــخص کــرد کــه جبهــه‬ ‫اصالحــات در ایــن دشــواری انتخاب‪ ،‬بــه دلیل رد‬ ‫صالحیت همه گزینه های خود؛ از نامزدی حمایت‬ ‫نخواهــد کــرد‪ .‬بااین همــه امــا به نظر می رســد با‬ ‫توجه به حمایت حزب کارگزاران از همتی در این‬ ‫جبهه هم دودستگی به وجود امده است‪.‬‬ ‫در کنار حمایت کارگزاران گروهی از تحلیلگران؛‬ ‫پیــام دو روز گذشــته نبوی و دعوت به مشــارکت‬ ‫را به نوعی حمایت غیرمســتقیم از همتی تفســیر‬ ‫می کنند‪ .‬بدنه اصالحات هم طی روزهای گذشته‬ ‫اقبالخوبینسبتبههمتینشاندادند‪.‬حمایت‬ ‫چهره هایی چون «علی مطهری» از او هم نشان از‬ ‫احتمال حمایت های بیشتر در روزهای اینده از او‬ ‫را می دهد‪ .‬اســتراتژی اینده جبهه اصالحات پس‬ ‫از انتخابات هم موضوع جالب توجهی اســت که‬ ‫در روزهــای پــس از برگزاری انتخابات بســیار مورد‬ ‫پرسش واقع خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نامزدهای اصولگرا به نفع رئیسی کنار بروند‬ ‫محمدحســن قدیــری ابیانــه‪ ،‬فعــال سیاســی‬ ‫اصولگــرا دربــاره انصراف نامزد های اصولگرا به نفع‬ ‫یک نامزد گفت‪ :‬سید ابراهیم رئیسی تا پایان راه در‬ ‫عرصه انتخابات می ماند و شــایعه پراکنی مبنی بر‬ ‫اینکه قرار اســت به نفع دیگری کنار برود کار اطاق‬ ‫جنــگ روانــی اصالح طلبان اســت‪ .‬اما مهــر علیزاده‬ ‫بــه نفع همتی کنار خواهد رفت‪ ،‬چــون از ابتدا قرار‬ ‫بود نقش پوششــی داشته باشــد‪.‬به گزارش باشگاه‬ ‫خبرنــگاران جوان‪ ،‬این نامزد ها بایــد به حرف امام‬ ‫خمینی که فرمودند اگر احساس کردید کسی بهتر از‬ ‫شما می تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد شرعا و‬ ‫عقال موظف هستند به نفع نامزد اصلح کنار بروند‬ ‫ایمان داشته باشند‪ .‬هم اکنون بحث صالح مقبول یا‬ ‫اصلحنیست‪،‬بلکهبحثامروز اصلحمقبولوصالح‬ ‫اســت‪ .‬قاعدتا اگر مالک حرف امام اســت باید این‬ ‫افراد در زمان مناســب کنار بروند و حمایت خود را‬ ‫از سید ابراهیم رئیسی که اصلح مقبول است اعالم‬ ‫کنند‪ .‬این فعال اصولگرا خاطر نشان کرد‪ :‬شایعاتی‬ ‫مطرحاست که گویاقاضیزادهنمی خواهدانصراف‬ ‫دهــد کــه امیدواریم این شــایعات صحت نداشــته‬ ‫باشد‪ .‬نظر سنجی ها نشان می دهد ایت اهلل رئیسی‬ ‫از سایر نامزد ها خیلی جلوتر است‪ .‬سایر نامزد های‬ ‫اصولگرا نباید ارا را بشــکنند بلکه باید همگی حول‬ ‫یــک نامــزد جمع شــوند تا همه به ابراهیم رئیســی‬ ‫رای بدهند‪.‬قدیری ابیانه توضیح داد‪ :‬البته شایعاتی‬ ‫شنیدهشده که گویااصالحطلباندر ستاد هایبرخی‬ ‫از نامزد های اصولگرا نفوذ کرده اند و تالش می کنند‬ ‫ان هاراترغیببهعدمانصرافنمایندتابلکهاتفاقی‬ ‫کهسال‪ ۹۲‬افتادبار دیگرتکرار شود‪.‬اصولگرایانباید‬ ‫مراقب باشند که بار دیگر ضربه نخورند‪ ،‬زیرا ملت‬ ‫ایــران در ایــن ‪ ۸‬ســال به اندازه کافــی ضربه خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سند جنایت جنگ اقتصادی و اعمال کنندگان تحریم منتشر شود‬ ‫رییــس جمهــوری گفــت‪ :‬الزم اســت بــرای‬ ‫ا گاهــی همــگان ســند جنایــت تحمیــل جنــگ‬ ‫اقتصــادی و اعمــال کننــدگان تحریم های فراگیر‬ ‫و بی ســابقه منتشــر شــود تا همه دنیا از جنایت‬ ‫ضد بشــری دولت ترامپ علیه ملت ایران ا گاه‬ ‫شــوند‪.‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ،‬دویست و سی و سومین جلسه ستاد‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی دولــت به ریاســت حســن‬ ‫روحانــی رییس جمهوری برگزار و در این جلســه‬ ‫گزارش شــاخص های کالن اقتصادی پس از دوره‬ ‫فشار حداکثری و جنگ اقتصادی و شوک حاصل‬ ‫از کرونــا و اثــرات این دو عامــل برونزا بر اقتصاد‬ ‫کشــور ارائه شــد‪.‬در این گزارش با توجه به روند‬ ‫توسعه و رشد اقتصادی کشورمان در فاصله سال‬ ‫هــای ‪ ۹۳‬تــا ‪ ۹۶‬و مقایســه بــا وضعیــت اقتصاد‬ ‫ایران در صورت نبود تحریم ها در سال های ‪ ۹۶‬تا‬ ‫‪ ،۹۹‬خسارات و تبعات منفی تحریم های امریکا‬ ‫بــر شــاخص های کالن اقتصــادی از جملــه تولیــد‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬تورم‪ ،‬اشتغال و تراز‬ ‫تجــاری در طــول جنــگ اقتصــادی مــورد ارزیابی‬ ‫و بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬رییس جمهــوری با‬ ‫اشــاره بــه ایــن گــزارش تصریح کــرد‪ :‬الزم اســت‬ ‫بــرای اگاهی همگان ســند جنایت تحمیل جنگ‬ ‫مهــای فراگیر‬ ‫اقتصــادی و اعمــال کننــدگان تحری ‬ ‫یســابقه منتشــر شــود تا همه دنیــا از جنایت‬ ‫وب ‬ ‫ضــد بشــری دولــت ترامــپ علیــه ملــت ایــران‬ ‫اگاه شــوند‪.‬روحانی بــا اشــاره به عــوارض جنگ‬ ‫اقتصــادی و تاثیــر ان بر توســعه اقتصادی کشــور‬ ‫و زندگــی و معیشــت عامه مــردم گفت‪ :‬جنایت‬ ‫علیه بشریت به طور معمول در اذهان عمومی‪،‬‬ ‫معادل جنگ و درگیری نظامی دیده می شود در‬ ‫صورتــی کــه تحریم و جنگ اقتصادی نیز باید به‬ ‫عنوان جنایتی خاموش علیه بشــریت شــناخته و‬ ‫ثبــت شــود و ایــران به عنــوان قربانی ایــن اقدام‬ ‫غیر انســانی ســند جنایــت تحریم کننــدگان را به‬ ‫جهانیــان ارائــه خواهــد کرد‪.‬رییــس جمهــوری با‬ ‫تشــریح مقاومــت مــردم و مدیریــت دولــت در‬ ‫مقابلــه بــا ایــن جنــگ و شکســت دادن تحریــم‬ ‫کنندگان گفت‪ :‬در کنار سند جنایت ترامپ که در‬ ‫راه توســعه و پیشــرفت یک کشــور و ملت مانع‬ ‫ایجــاد کرد و به معیشــت مردم و حتی ســامت‬ ‫و بهداشــت و درمــان انــان اســیب و زیــان وارد‬ ‫ســاخت باید ســند مقاومت و مدیریت مقابله با‬ ‫جنــگ اقتصادی هم به دنیا ارائه شــود‪ .‬روحانی‬ ‫بــا قهرمانانــه خواندن ســند مقاومت و مدیریت‬ ‫جنــگ اقتصــادی گفــت‪ :‬اینکه بعد از ســه ســال‬ ‫مگــذاران امــروز به‬ ‫و نیــم جنــگ اقتصــادی تحری ‬ ‫شکســت خود اذعان می کننــد‪ ،‬خود گواه بزرگی‬ ‫بر پیروزی ملت ایران و مدیریت موثر در مقابله‬ ‫بــا جنــگ اقتصــادی اســت کــه همــه موظــف به‬ ‫ارائه این ســند هســتند‪ .‬در این جلســه سرپرست‬ ‫بانــک مرکــزی گــزارش شــاخص های کالن فصــل‬ ‫زمستان گذشته و عملکرد سال ‪ ۹۹‬اقتصاد ایران‬ ‫را ارئــه کــرد‪ .‬براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬برغــم همه‬ ‫مشــکالت ناشــی از جنــگ اقتصــادی و کرونا‪ ،‬در‬ ‫شهــای مهــم‬ ‫ایــن فصــل‪ ،‬شــاخص تولیــد در بخ ‬ ‫مثبت شــده اســت‪.‬همچنین در این جلســه وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت برنامــه مانع زدایی و‬ ‫تشــویق تولیــد در حوزه صنایع و معــادن را ارائه‬ ‫کــرد کــه پس از بحــث و بررســی‪ ،‬ادامه تالش ها‬ ‫در زمینــه تســهیل فضــای ســرمایه گذاری و تولیــد‬ ‫و زدودن مقــررات دســت و پــا گیــر‪ ،‬بــا همکاری‬ ‫دیگــر دســتگاه های ذیربــط بــرای تــداوم رشــد‬ ‫بخــش صنعتی کشــور مــورد تاکیــد قــرار گرفت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری با اشــاره به عملکرد چشــمگیر‬ ‫بخش صنعت و معدن در ســال ‪ ،۹۹‬برغم همه‬ ‫فشارهای تحریمی و کرونا‪ ،‬از تالش صنعتگران‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران و کارگران و مهندســان این بخش‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬به راستی حماسه افزایش‬ ‫تولید کشور در هنگامه فشار حداکثری خارجی‪،‬‬ ‫فصــل افتخــار افرینــی در تاریــخ اقتصــاد کشــور‬ ‫اســت و جفاست اگر با ســیاه نمایی این حماسه‬ ‫مقاومــت عالمانــه بدلیــل مالحظــات سیاســی و‬ ‫جناحی نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگزاریتجمعومیتینگدر مکان های‬ ‫بستهممنوعاست‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ‬ ‫همــه دیدگاه ها ازادانه مطرح‬ ‫بــه اخریــن اقدامــات دولــت‬ ‫و ســپس تصمیم گیــری نهایــی‬ ‫برای برگزاری سیزدهمین دوره‬ ‫صورت می گیــرد‪ .‬این موضوع‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری و‬ ‫فقــط مختــص دولت نیســت‬ ‫همچنیــن محدودیــت کانــادا‬ ‫بلکــه در تمامــی شــوراها و‬ ‫علی ربیعی‬ ‫بــرای شــرکت ایرانیــان در‬ ‫ستادهای همه قوا تصمیمات‬ ‫انتخابــات پیــش رو و برنامــه‬ ‫اینگونه اتخاذ می شود‪ .‬ربیعی‬ ‫دولــت در ایــن بــاره گفــت‪ :‬ســتاد انتخابــات با بیان اینکه وجود دیدگاه های مختلف امری‬ ‫کشــور عــاوه بــر تمهیــد صندوق هــای بیشــتر طبیعی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دوست عزیزم اقای‬ ‫و اســتفاده از مکان هــای غیرسربســته در همتی هم بر همین اســاس دیدگاه های خاص‬ ‫مح ‬ ‫لهــای رای گیــری بــه نحــوی کــه تجمــع خود را در جلسات همیشه مطرح می کردند‪.‬‬ ‫کمتــری در صندوق ها بوجود بیاید دو رویکرد مهم تصمیم گیری نهایی براساس خرد جمعی‬ ‫واکســینه کردن کارگزاران انتخابــات و رعایت است‪ .‬البته معموال دستگاه ها از نگاه وظایف‬ ‫حداکثــری پروتکل هــای بهداشــتی را در مکان تخصصــی خــود دیدگاه های متفاوتــی را ارائه‬ ‫اخــذ رای بــرای حفــظ ایمنــی و ســامت رای می کننــد‪.‬وی با بیان اینکه اســتراتژی براســاس‬ ‫دهنــدگان و مجریــان انتخابــات اتخــاذ کــرده موقعیــت یــک اصــل اســت‪ ،‬گفت‪ :‬من اگــر در‬ ‫است‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬علی ربیعی خاطرنشان وزارت رفــاه بودم هــم در موضوعات رفاهی طور‬ ‫کرد‪ :‬مطابق مصوبه ســتاد ملــی کرونا برگزاری دیگر نظر می دادم بنابراین در مســائل اقتصادی‬ ‫تجمــع و میتینــگ در مکان های بســته ممنوع ایجــاب مــی کند که همــه مثل هم بحث نکنند‬ ‫اســت‪ .‬البتــه دولــت در راســتای تــاش بــرای بنابراینرییس کلبانکمرکزیمی تواندبرهمین‬ ‫تحقــق مشــارکت حداکثــری روی این موضوع اساسباشد‪.‬وی گفت‪:‬عالوهبرایندرتمامدولتها‬ ‫تاکیــد دارد کــه نشســت های انتخاباتــی بــا اختالفنظرهایکارشناسیدربارهمسائلاقتصادی‬ ‫در نظــر گرفتــن محدودیت هــای کرونایــی بــا وجودداشتهاست کهموضوععجیبینیست‪.‬این‬ ‫هــدف جلــب مشــارکت عمومــی و افزایــش دیدگاه هایمختلفنقطهضعفهیچسیستمی‬ ‫شــور و نشــاط سیاســی برگزار شــود‪.‬وی عنوان نیست‪.‬اتفاقاشخصرییسجمهوریدرجلسات‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت کانــادا برخــاف عــرف و موازین به صحبت های افراد در جلسه گوش می کنند و از‬ ‫بین المللی اجــازه برگزاری انتخابات مســتقیم تمامی نقطه نظرات مثبت در تصمیم گیری های‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه دولــت ایــران در اخــذ کالن اســتفاده می کنند‪.‬ربیعــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫رای شــهروندان مقیم ایرانی این کشــور نداد‪ .‬مســائل اقتصادی جزو پیچیده ترین مســائل هر‬ ‫در ایــن خصــوص بــا هماهنگی به عمــل امده کشــوری محســوب می شــود و بر همین اساس‬ ‫بــا دفتــر نمایندگــی ایــران در امریــکا‪ ،‬یکــی از کارشناســان و مســئوالن راهکارهــای مختلفــی‬ ‫نزدیکتریــن شــهرهای امریکا به عنــوان مکان برای حل مشــکالت اقتصادی ارایه می دهند‪.‬‬ ‫اخــذ رای از شــهروندان ایرانی مقیــم در کانادا در خصوص بازار سرمایه نیز با استفاده از نظر‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده است‪.‬ســخنگوی دولــت کارشناســان و به صــورت جمعی تصمیم گیری‬ ‫درباره اظهارات اخیر رییس اسبق بانک مرکزی مــی شــود‪ .‬سیاســت دولــت فقــط حمایــت و‬ ‫دربــاره اقدامات رییس جمهــور و وزیر اقتصاد تقویــت بازار ســرمایه بوده که تــا روز اخر هم‬ ‫در بورس گفت‪ :‬اوال در ســتاد اقتصادی دولت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مردممشارکت‬ ‫در انتخاباتراجدیبگیرند‬ ‫محمدرضــا عــارف‪ ،‬رئیــس‬ ‫انقــاب بواســطه تنــگ نظــری‬ ‫بنیــاد امیــد ایرانیــان در نامه ای‬ ‫بخــش هایــی از حاکمیــت‬ ‫خطــاب بــه مــردم از انــان‬ ‫امــکان حضــور همــه ســایق‬ ‫درخواست شرکت در انتخابات‬ ‫در انتخابــات وجــود نــدارد و‬ ‫کــرد و راه برون رفــت از ایــن‬ ‫بــا اظهار نظــر یکــی از مقامات‬ ‫محمدرضا عارف‬ ‫مســائل را مشــارکت حداکثری‬ ‫ســابق امنیتی مشخص شد که‬ ‫دانســت‪ .‬در چکیــده این نامه‬ ‫چه جفاهایی در حق تعدادی‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫از شــخصیت های برجسته نظام شــده است که‬ ‫ســرزمین پهنــاور و تاریخــی ایران با پیشــینه جبــران ان بــرای دســت انــدرکاران امر انتخابات‬ ‫تمدن و فرهنگ باستانی در صحنه امروز جهان بســیار دیر شــده اســت‪.‬اینجانب در طــی دوران‬ ‫باید جایگاه و شــان و منزلتی ممتاز و شایســته و انقــاب و پــس از ان بــرای اصــاح امــور کشــور‬ ‫در تــراز ملت ایران را داشــته باشــد‪ .‬اما هنگامی همــواره شــیوه های علمی‪ ،‬سیســتمی و اخالق‬ ‫کــه با واقعیــت های وضعیــت اقتصادی فعلی مدارانه را مورد استفاده قرار داده ام‪ .‬اعتقاد دارم‬ ‫کشور و اوضاع وخیم معیشتی مردم مواجه می که مردم باید حاکم بر سرنوشــت خود باشــند و‬ ‫شــویم‪ ،‬گویی از کشــوری فقیر و خالــی از منابع مخالف رفتارهای قیم مابانه هستم که هستی و‬ ‫صحبــت می کنیم‪ .‬عــدم کفایت و کارامــدی در شخصیتملترابهبازیمی گیرد‪.‬معتقدهستم‬ ‫مدیریت کشور در شانزده سال گذشته و دشمنی کــه اصالحــات را باید درون نظام و در چارچوب‬ ‫و اعمال فشارهای سنگین تحریم های اقتصادی های قانونی شــکل داد‪.‬صندوق رای نهاد مردم‬ ‫ســال هاست که ســرعت توسعه کشور را گرفته ســاالری و جمهوریــت نظــام‪ ،‬شــاید مهمتریــن‬ ‫و شــاخص هــای اقتصــادی را تحت تاثیر شــدید جایگاهی باشد که در ان رای و نظر عموم مردم‬ ‫خــود قــرار داده اســت‪.‬از طرف دیگر پیشــرفت می تواند به حساب بیاید‪ .‬اگر به اصالحات در‬ ‫های علمی شــگرف‪ ،‬رشــد امار فارغ التحصیالن چارچــوب قوانین حاکم بر کشــور اعتقــاد داریم‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬دستیابی به فناوری های پیشرفته باید از همه ظرفیت موجود هرچند محدود برای‬ ‫دفاعــی و صنعتــی در حــوزه هــای مختلف طی پیشبرداهدافخوداستفاده کنیم‪.‬‬ ‫چهل سال گذشته از استعداد و توان باالی نهفته‬ ‫صنــدوق رای از نظــر اینجانــب فرصتی برای‬ ‫در مردم این سرزمین حکایت دارد‪.‬مردم و علی اقــدام اســت‪ .‬این فرصــت و این جایــگاه با بی‬ ‫الخصوص جوانان این کشــور نیاز به فضای ازاد تدبیــری از دســت خواهــد رفــت و کشــور را در‬ ‫برایفعالیتورشدوپیشرفتوموفقیتدارند‪ .‬سراشیبیاضمحاللقرار دادهوایندهاینسرزمین‬ ‫انحصارطلبــی‪ ،‬تنــگ نظــری‪ ،‬حــذف حداکثری را بــا مخاطــرات برگشــت ناپذیــر روبــرو خواهد‬ ‫و طراحــی های سیاســی بــرای به حاشــیه راندن کرداصــاح امــور بــا ایجاد بی ثباتی و نــا امنی و‬ ‫جوانان‪ ،‬زنان‪ ،‬نیروهای دلسوز و اگاه در کشور‪ ،‬گسست سرزمینی که حاصل فروپاشی اجتماعی‬ ‫رونــدی اســت که بخصــوص در احراز صالحیت و از دســت رفتن ســرمایه های اجتماعی ناشی‬ ‫نامزدهای انتخابات این دوره ریاست جمهوری از بــی اعتنائــی بــه صنــدوق رای اســت حاصل‬ ‫و شــوراهای شــهر و روستا به شــکل بی پرده و با نخواهــد شــد‪ .‬بــا درک و توجــه بــه خشــم و‬ ‫بــی تدبیری و عدم توجه به عواقب ناگــوار ان‪ ،‬نارضایتی عمیق مردم و احترام به احساســات‬ ‫مشاهده گردید‪.‬جمهوری اسالمی ایران نظامی پاک و برانگیخته شــده انان از همه ایرانیان به‬ ‫که حاصل قیام مردم این ســرزمین اســت و برای خصــوص از جوانــان عزیــز تقاضــا دارم تــا برای‬ ‫رشــد و توســعه ان چه جان های عزیزی که نثار حفــظ ایــن ســرزمین و امنیــت و یکپارچگــی و‬ ‫گردیدهوچهسالهایطوالنی کهاز عمریکایک اولویــت قــرار دادن منافــع ملــی و جلوگیــری از‬ ‫ایرانیان صرف ان شــده اســت‪ ،‬باید در برگیرنده یکدستشدنحاکمیت‪،‬مشارکتدر انتخابات‬ ‫همــه ایرانیان باشــد‪ .‬فرصت طلبان کــه همواره را مورد توجه جدی قرار دهند‪.‬مطمئن هســتم‬ ‫در همه نظام ها از میان منازعات سیاسی و گل که با حضور مردم در صحنه و استمرار ان و انرژی‬ ‫الود شــدن اوضاع کشور ســربرمی اورند و منافع حاصل از سرمایه اجتماعی عظیم جامعه ایرانی‬ ‫فاسد و رانت های میلیاردی را شکار می کنند‪ ،‬در می توانیم اصالحات اساسی در روند امور ایجاد‬ ‫چنین شرایطی باز هم پیروز میدان خواهند بود‪ .‬کنیم‪ ،‬کما اینکه در همین دوره شــاهد هســتیم‬ ‫همانگونــه کــه در ‪ ۲‬نامه قبلی خطاب به مردم کــه هر هفت نامزد ریاســت جمهــوری گفتمان‬ ‫عزیز کشورمان تاکید کردم همراهی با ملت عزیز اصالح طلبانه را برگزیده اند چون واقعیت این‬ ‫ایران و شــنیدن مطالبات به حق انان که همانا است که این گفتمان مورد پسند مردم و جامعه‬ ‫انتقاد به وضعیت حاکم است و نیز اعتراض به ایرانــی اســت‪ .‬برای اینــده ایــران رای می دهم و‬ ‫ظلمی کهدر حقتعدادیاز نامزدهایانتخابات حضور اگاهانه جوانان‪ ،‬زنان و همه ایرانیان را در‬ ‫ریاســت جمهــوری شــده اســت برای مــن اصلی پای صندوق های رای در روز ‪ ۲۸‬خرداد موجب‬ ‫اساسی در سیاست ورزی مصلحانه ای است که پایداری و تداوم امنیت‪ ،‬یکپارچگی و پیشرفت‬ ‫بــه ان اعتقــاد دارم و متاســفم که در دهه پنجم ایران می دانم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مهلتثبتناممسکنملی‬ ‫تا ساعت‪ ۱۲‬امشب‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تا‬ ‫کنونبیشاز‪ ۲۰۰‬هزارنفردرمرحلهپنجمفراخون‬ ‫اقدامملیمسکنثبتنام کرده اند گفت‪:‬مهلت‬ ‫ثبــت نــام ســاعت ‪ ۲۴‬چهارشــنبه ‪ ۲۶‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به پایان می رسد‪ .‬محمود محمودزاده در‬ ‫گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬مرحله پنجم ثبت‬ ‫نامطرحاقدامملی کهبهمدتیکهفتهتعیین‬ ‫شــده بــود از روز ‪ ۱۹‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬اغاز شــده و‬ ‫مهلت نام نویسی ساعت ‪ ۲۴‬روز ‪ ۲۶‬خردادماه‬ ‫به پایان می رسد‪ .‬وی افزود‪ :‬تا کنون بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار متقاضی اقدام به ثبت نام کرده اند‪ .‬در این‬ ‫مرحلــه با تامین زمیــن‪ ،‬ظرفیتهای جدیــدی در‬ ‫بسیاری از شهرها اضافه شد‪ .‬همچنین در برخی‬ ‫شهرها کهمراحلقبلیتقاضایپایینیداشتنددر‬ ‫مرحله پنجم مجددا به فراخوان گذاشته شدند‪.‬‬ ‫معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی در ‪ ۲۴۵‬شــهر ظرفیت ایجاد‬ ‫کردیــم کــه حــدود ‪ ۱۲۰‬هزار واحد فقــط در این‬ ‫مرحله افزوده شــده اســت‪ .‬محمــودزاده درباره‬ ‫افتتــاح جدیــد واحدهــای اقــدام ملــی مســکن‬ ‫گفــت‪ :‬تــا پایان تیرماه حدود ‪ ۳۵‬هــزار واحد به‬ ‫بهــره برداری می رســد‪ .‬هم اکنــون منتظر اعالم‬ ‫زمان دقیق افتتاح هستیم‪ .‬با توجه به ترافیک‬ ‫کاری و این مساله که فقط پنجشنبه ها به بحث‬ ‫افتتاحات اختصــاص دارد درخصوص زمان بهره‬ ‫برداری دچار محدودیتهایی شدیم‪ .‬البته تعداد‬ ‫واحدهایــی کــه تکمیل می شــود به طــور دائم‬ ‫در حــال افزایــش اســت و تــا پایان تیرمــاه از ‪۳۵‬‬ ‫هزار واحد فراتر خواهد رفت‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫مرحله پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن‬ ‫در ‪ ۲۴۵‬شهر از استان های کشور (بجز شهرهای‬ ‫اســتان های کردســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد و‬ ‫خراسان جنوبی) از ساعت ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه ‪۱۹‬‬ ‫خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬اغاز شــده و به مدت یک هفته‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬متقاضیان برای نام نویسی‬ ‫بهنشانیاینترنتی‪ tem.mrud.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫نقدینگی چگونه رکورد ‪ ۵۰‬ساله را شکست؟‬ ‫پایان جدال بر سر ذرت های الوده‬ ‫رئیسسازمانملیاستاندارد‬ ‫دربــاره جدیدتریــن وضعیــت‬ ‫بــا بیان اینکــه ترخیــص کاالها‬ ‫تهــای الــوده نیــز گفــت‪:‬‬ ‫ذر ‬ ‫به لحــاظ اســتاندارد ‪ ۲۴‬تا ‪۴۸‬‬ ‫احتماال با تمهیدات چیده شده‬ ‫ً‬ ‫ســاعت طول می کشــد‪ ،‬درباره‬ ‫مابقی ذرت های الوده از کشور‬ ‫جدیدترین وضعیت ذرت های‬ ‫خارج خواهد شد و دیگر چیزی‬ ‫غالمرضاشریعتی‬ ‫احتماالباتمهیدات‬ ‫الوده گفت‪:‬‬ ‫به عنــوان ذرت الوده در کشــور‬ ‫ً‬ ‫چیــده شــده مابقــی ذرت های‬ ‫نخواهیم داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫الوده از کشــور خارج خواهد شــد و دیگر چیزی پیگیری انجام شده این محموله به کشورهایی‬ ‫به عنوان ذرت الوده در کشور نخواهیم داشت‪ .‬که استاندارد انها با استاندارد ایران متفاوت است‬ ‫غالمرضاشریعتیدر گفت وگوباایسنا‪،‬اظهار کرد‪ :‬و متقاضــی این محموله هســتند یا می خواهند‬ ‫دپوی اخیر کاالها در گمرک ربطی به اســتاندارد ان را بــه مواد دیگری تبدیل کنند منتقل خواهد‬ ‫نداشته و سازمان ملی استاندارد بعد از انتخاب شد‪ .‬ذرت محصولی اســت که برای خوراک دام‬ ‫عنوان ســال از ســوی مقام معظم رهبری‪ ،‬بسته و خوراک انســان در محصوالتی همچــون ذرت‬ ‫حمایتــی ابــاغ کرد که در زمینــه ورود کاالها به حجیم شده مصرف می شود و اگر ذرت الوده به‬ ‫ویژه مواد اولیه تولید‪ ،‬مقررات و شرایطی ایجاد مصرف دام شیری و پرواری برسد‪ ،‬شیر و گوشت‬ ‫کرده که ترخیص ان ها به حداقل به زمان‪ ،‬یعنی دام نیز الوده به ان ســموم خواهد شــد‪ .‬ماجرای‬ ‫تهــا مربــوط بــه ســال ‪ ۱۳۹۵‬اســت که‬ ‫‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬ساعت از نظر سازمان انجام شود‪ .‬وی ایــن ذر ‬ ‫افزود‪ :‬شرایط ترخیص مواد اولیه به ساده ترین حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تن ذرت وارد بندر امام (ره) شد‬ ‫صــورت رســیده و در عین حال نظارت بر کاالها و با انجام ازمایش های متعدد از ســوی ســازمان‬ ‫نیز به طور جدی انجام می شود؛ بنابراین سازمان ملی اســتاندارد‪ ،‬وجود ســم افالتوکســین باال در‬ ‫ملی استاندارد در ترخیص کاالها مشکلی ندارد‪ .‬این محموله اثبات شد و گواهی انطباق برای این‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی محمولهصادرنشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دولتسیزدهموغولیبهنامنقدینگی‬ ‫حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل‬ ‫ی رکــورد ‪ ۵۰‬ســال اخیــر را شکســت کــه‬ ‫بی تدبیــر ‬ ‫بدالیلی‪،‬عامل مهم تشــدید تورم و کوچک شــدن‬ ‫سفره مردم است و مدیریت ان باید دستور کار مهم‬ ‫دولتسیزدهمباشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬یکــی از مهمتریــن معیارهای‬ ‫اندازه گیــری حجم یک اقتصاد برای سیاســتگذاری‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نقدینگی موجود در کشــور اســت‪ .‬این‬ ‫مفهــوم کــه بــه معنــای کل حجــم اســکناس ها و‬ ‫اعتبارات افراد در نزد بانک ها می باشد‪ ،‬از گذشته تا‬ ‫کنونبارشدنامتعارفخود‪،‬شرایطنابسامانیبرای‬ ‫راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود اورد‪.‬‬ ‫پــس از انقــاب جمهــوری اســامی در ایــران‪،‬‬ ‫نقدینگیدر اقتصادبطور متوسطساالنهحدود‪۲۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته و در سال‪ ،۱۳۹۹‬رشد نقدینگی‬ ‫سقف تاریخی ‪ ۴۰‬درصد خود را شکست‪ .‬براساس‬ ‫اخریــن امارهای منتشرشــده‪ ،‬حجم کل نقدینگی‬ ‫کشور در اواخر سال‪ ۹۹‬در حدود‪ ۳۵۰۰‬همت (هزار‬ ‫میلیارد تومان) براورد شد که نسبت به دولت های‬ ‫قبلی‪،‬یکرکوردبی سابقهبهحسابمی اید‪.‬‬ ‫در ‪ ۸‬ســال دولت اقای روحانی عدد نقدینگی‬ ‫از ‪ ۴۶۰‬هــزار میلیــارد تومان بــه ‪ ۳,۴۲۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬افزایــش یافــت کــه‬ ‫بیشترینمیزانافزایشنقدینگیدر پنجاهسالاخیر‬ ‫یعنی از ‪ ۱۳۵۲‬تاکنون است‪.‬‬ ‫نزدیکتریــن رقیــب به این امار‪ ،‬رشــد نقدینگی‬ ‫در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که‬ ‫حجــم ان از ‪ ۱.۵‬همــت بــه ‪ ۱۱.۶‬همــت در پایــان‬ ‫غالبا توسط‬ ‫سال‪ ۷۵‬رسید‪.‬نقدینگی در یک کشور‪ً ،‬‬ ‫بانک هاخلقمی شودوبانسبتیاز پایهپولیانتشار‬ ‫می یابد‪.‬بهعبارتیبانک هادرازایاعطایتسهیالت‬ ‫به مردم یا به شرکت ها و نهادها‪ ،‬تعهداتی بوجود‬ ‫می اورند که برای تحقق ان‪ ،‬باید پول جدید خلق‬ ‫کنند‪ .‬پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در‬ ‫قالب اعتبارات و تسهیالت مختلف به افراد واگذار‬ ‫می شود‪ .‬و از انجا که بانک مرکزی‪ ،‬تاکنون نظارت‬ ‫موثری بر بانک ها نداشــته‪ ،‬خلق پول در بانک ها‬ ‫رشدشتابانی گرفتهاست‪.‬‬ ‫عــاوه بــر این‪ ،‬براســاس قانون رســمی کشــور‪،‬‬ ‫بانکمرکزییکنهادمستقلنبودهوزیرنظردولت‬ ‫فعالیتمی کند‪.‬اینمسئلهموجبمی شودتابانک‬ ‫مرکزی به یک منبع تامین مالی قدرتمند و امن برای‬ ‫مصارف دولتی تبدیل شود‪ .‬این اتفاقات سبب شده‬ ‫تاحجمعظیمیاز اعتباراتومسکوکاتدر اقتصاد‪،‬‬ ‫بــه پروژ ههــای غیربهینه تخصیص یابــد و یا صرف‬ ‫پرداختهزینه هایمعوقهدولتشود‪.‬‬ ‫حجــم نقدینگی به تنهایی معنــای خاصی به‬ ‫همراهنمی اورد‪،‬مگرانکهدر کنار دیگرشاخص های‬ ‫اقتصادی ان را بررسی کنیم‪ .‬یکی از شاخص هایی‬ ‫که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد‪،‬‬ ‫نرخ تورم است‪.‬‬ ‫بــه بیــان دیگــر‪ ،‬برخــی اقتصاددانــان تــورم را‬ ‫یــک پدیده پولــی به حســاب می اورنــد و افزایش‬ ‫ان را مســبب اختالل در سیاس ـت های پولی کشــور‬ ‫می دانند‪.‬به گفته بســیاری از کارشناسان اقتصادی‬ ‫ایران‪،‬مهم ترینعلتایجادتورمدر چنددههاخیر‪،‬‬ ‫کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های‬ ‫جزئــی ان اســت‪ .‬همچنیــن افزایــش ســاختاری و‬ ‫روزافــزون هزین ههــای دولــت‪ ،‬نــه تنهــا از میــزان‬ ‫اســتقراض دولــت از بانک مرکزی کم نکرده‪ ،‬بلکه‬ ‫مقدار ان همچنان در حال افزایش است‪.‬‬ ‫اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور‬ ‫چه اقداماتی می توان انجام داد؟ می توانیم از چند‬ ‫منظر موضوع نقدینگی را بررســی کنیــم‪ .‬رویکردی‬ ‫کنترلــی نقدینگــی‪ ،‬رویکــرد هدایــت ان و رویکــرد‬ ‫کاهــش نقدینگی که در این گــزارش به اختصار هر‬ ‫کــدام از ایــن رویکردها را مورد بررســی اجمالی قرار‬ ‫خواهیمداد‪.‬‬ ‫اولین رویکرد‪ ،‬نگاه هدایت کننده به نقدینگی‬ ‫کشور است‪ .‬در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم‬ ‫پــول و اعتبــارات در کشــور‪ ،‬تمرکــز سیاســتگذار بــر‬ ‫هدایتمسیرحرکتنقدینگیاست‪.‬‬ ‫الزمبهتوجهاست کهبدانیم‪،‬افزایشنقدینگی‬ ‫رخدادی منفی نیست‪ .‬تنها زمانی اثرات مخرب از‬ ‫خودبرجایمی گذارد‪ ،‬کهپشتوانهافزایشان‪،‬تولید‬ ‫نباشــد‪ .‬یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید‪ ،‬صرف‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای افزایش تولیــد و فعالیت های‬ ‫مولــد در اقتصــاد نشــود‪ .‬در این حالت اعتبــارات و‬ ‫تهــای ســفته بازانه‬ ‫مســکوکات بــه ســمت فعالی ‬ ‫هدایت خواهند شد و تورم به بار می اورند‪.‬‬ ‫یکــی از اقدامــات مهــم در راســتای هدایــت‬ ‫نقدینگی‪،‬سرمایه گذاریرویصنایعمختلفسودده‬ ‫و همچنین بهبود زیرســاخت برای تولیــد کاالهای‬ ‫صادراتیمی باشد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر کشــورهای همســایه ایــران که‬ ‫بیش از ده کشور هستند‪ ،‬فرصت بسیار خوبی برای‬ ‫تجارت کاالها و خدمات مختلف به شمار می ایند‪.‬‬ ‫اکنــون ســهم صــادرات ایــران در بازار این کشــورها‬ ‫حــدود ‪ ۲‬درصــد بوده‪ ،‬در حالی کــه می تواند رقم‬ ‫بیشتریباشد‪.‬‬ ‫رویکرددومبهمسئلهنقدینگی‪،‬پیمایشمسیر‬ ‫کنترل نقدینگی است‪ .‬در این رویکرد‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫سیاســتگذاری ها بــر محور کنتــرل میــزان نقدینگی‬ ‫موجــود بــرای حفــظ ثبــات در ســایر متغیرهــای‬ ‫اقتصادیاست‪.‬‬ ‫مهم تریــن اقــدام در راســتای کنتــرل نقدینگی‪،‬‬ ‫جلوگیری از افزایش بی رویه اعتباردهی بانک ها به‬ ‫نهادها و افراد است‪ .‬ترازنامه بانکی که در سال های‬ ‫اخیــر افزایــش بی رویه داشته اســت‪ ،‬یکــی از نتایج‬ ‫افزایــش اعتبارات بانکی بــه دالیل مختلف اعم از‬ ‫جلوگیری از ورشکســتگی‪ ،‬بنگاه داری شــرکت های‬ ‫وابســته بــه بانک‪ ،‬شــرکت بانــک در فعالیت های‬ ‫سفته بازانهو…شناختهمی شود‪.‬‬ ‫اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال‬ ‫گذشــته ابالغ شــد‪ ،‬یک میزان مشــخص برای رشد‬ ‫دارایی های بانک ها در نظر گرفته شــده اســت که‬ ‫برای بانک های تخصصی دولت میزان ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫در هر ماه و برای سایر بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫‪ ۲‬درصد در هر ماه مجاز اعالم شده است‪.‬‬ ‫کنتــرل ترازنامــه بانکــی از وظایف مهــم بانک‬ ‫مرکزیدر سال هایاتیاست کهمی تواندیکیزمینه‬ ‫کاهشنقدینگیرابوجوداوردومسیر کاهشتورمو‬ ‫کسری بودجه را هموارتر سازد‪.‬‬ ‫رویکــرد ســوم از جنــس اقدامــات بــرای کاهش‬ ‫نقدینگیدر اقتصاداست‪.‬‬ ‫در این میان سیاست های انقباضی برای کاهش‬ ‫حجــم نقدینگی پررنــگ می شــوند‪ .‬انتشــار اوراق‬ ‫بلندمــدت بــا سررســیدهای طوالنی تــر و همچنین‬ ‫امکانافتتاحسپرده هایسرمایه گذاریبرایبانک ها‬ ‫(سپرده های بیش از یک سال) از جمله سیاست های‬ ‫انقباضــی به منظور کاهش نقدینگی در کشــور به‬ ‫شمارمی ایند‪.‬‬ ‫البتــه ایــن اقدامات بــه تنهایی کارکــرد خاصی‬ ‫ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال های‬ ‫اتــی را بــه تعویــق می اندازنــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده را صرف‬ ‫کمک به بهبود پیشران های اقتصاد کنیم تا بتوانیم‬ ‫ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست‬ ‫جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل‬ ‫نقدینگــی بویژه با توجه به نقشــی کــه در کاهش‬ ‫تورم می تواند داشته باشد‪ ،‬مسئله برنامه ریزی برای‬ ‫هزینه کردهای منطقی و بهینه‪ ،‬جلوگیری از اعطای‬ ‫بی رویــه اعتبــارات و نظــارت مســتقیم بــر عملکرد‬ ‫کهــا و توجــه ویــژه بــه مســئله تولیــد و بهبود‬ ‫بان ‬ ‫زیرســاخت های ان بــرای حرکت قطار اقتصاد و به‬ ‫تبع ان‪ ،‬افزایش اشتغال است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫(( تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ))‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000007 :‬‬ ‫پرداخت‪ ۳۵۰‬ریال سود نقدی تصویب شد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار‬ ‫در نظــر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ارائه خدمات‬ ‫نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی بندری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولــت برگزار نماید‪ .‬کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا‬ ‫ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/3/26‬می باشد ‪.‬‬ ‫■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار از روز چهارشنبه مورخه ‪ 1400/3/26‬لغایت تا ساعت ‪18 : 00‬روز پنجشنبه‬ ‫مورخه ‪.1400/4/3‬‬ ‫■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز شنبه مورخه ‪ 1400/4/5‬لغایت‬ ‫تا ساعت ‪ 11 : 00‬ظهر روز شنبه مورخه ‪. 1400/4/19‬‬ ‫■ مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 12 : 00‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1400/4/19‬در محل اتاق‬ ‫کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫■ اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص‬ ‫اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪054 -31283000 :‬‬ ‫فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪021 – 85193768 – 88969737 :‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار‬ ‫برگزاریمجمع عمومیعادیشرکت‬ ‫سرمایه گذاریتوکافوالد‬ ‫مجمع عمومــی عادی ســالیانه ســال مالی منتهــی به ‪۳۰‬‬ ‫اســفند ‪ ،۱۳۹۹‬شــرکت ســرمایه گذاری تــوکا فــوالد در تاریخ‬ ‫‪ ۲۳‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬با حضور اکثریت ســهام داران در ســالن‬ ‫اجتماعات شرکت حمل ونقل توکا برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ایــن مجمع بــا ارائــه گزارش‬ ‫فعالیت های هیئت مدیره شــرکت سرمایه گذاری توکا فوالد‬ ‫توســط عبدالرضــا جمالی مدیرعامل این شــرکت اغاز شــد‪.‬‬ ‫تهــای مالــی و انتخــاب موسســه حقوقــی و‬ ‫تصویــب صور ‬ ‫حسابرسی ازمون پرداز به عنوان حسابرس اصلی و موسسه‬ ‫رازدار به عنــوان حســابرس علی البــدل از مصوبــات ایــن‬ ‫مجمع عمومــی بــود‪ .‬در ادامــه مجمع عمومــی ســهام داران‬ ‫بــا موافقــت خــود‪ ،‬روزنامه های دنیــای اقتصــاد و صمت را‬ ‫به عنوان روزنامه های رسمی شرکت انتخاب کردند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مجمع‪ ،‬ســهام داران با تقســیم ‪ ۳۵۰‬ریال‬ ‫سود به ازای هر سهم موافقت نمودند‪ .‬سود تخصیص داده‬ ‫شــده بــرای ســهام داران حقیقــی از طریق (ســامانه ســجام)‬ ‫پرداخت می گردد‪.‬‬ ‫عبدالرضا جمالی‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد در این‬ ‫مجمع به بیان عملکرد شرکت در سال گذشته و برنامه های‬ ‫ایــن شــرکت بــرای ســال جاری اشــاره کــرد و گفت‪ :‬شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری توکا فــوالد به عنوان بازوی قدرتمند شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه و به عنوان یکی از هلدینگ های صاحب نام در‬ ‫زنجیــره فوالد می باشــد که با ارائه خدمــات در زمینه تولید‬ ‫انــواع نســوزها‪ ،‬تولید رنگ‪ ،‬تولید غلتک ها و الســتیک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬ساخت قطعات‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهیزات‪ ،‬و ارائه خدمات پشتیبانی در بخش های مختلف‬ ‫صنعت فوالد فعالیت می کند‪.‬‬ ‫جمالــی در ادامــه افــزود بــه اســتناد امــار و اطالعــات و‬ ‫شاخص های مالی و عملکردی‪ ،‬در سایه اعتماد سهام داران‬ ‫و تــاش همــه مدیــران و کارکنــان گــروه تــوکا فــوالد و بــا‬ ‫حمایت مدیران شرکت فوالد مبارکه در سال ‪ ۱۳۹۹‬عملکرد‬ ‫مجموعــه شــرکت های هلدینــگ تــوکا فــوالد درخشــان و‬ ‫بی نظیر بوده است‪.‬‬ ‫جمالی تصریح کرد‪ :‬با وجود بی ثباتی شاخص های کالن‬ ‫اقتصــادی به ویژه نوســان نــرخ ارز‪ ،‬شــیوع کرونا و تحریم ها‬ ‫کلیــه شــاخص های عملکــردی شــرکت های زیرمجموعــه‬ ‫هلدینــگ فوالد در ســال ‪ ،۹۹‬از رشــد قابل توجــه و پایداری‬ ‫برخــوردار بــوده اســت‪ .‬وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــداوم‬ ‫روند اصالح سرمایه گذاری ها‪ ،‬گام های بیشتری برای تعالی‬ ‫شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد در این گزارش‬ ‫با تشریح برنامه استراتژی توکا فوالد بر مبنای شاخص سود‬ ‫عملیاتی پیگیری و اجرای دقیق این برنامه را ضامن تداوم‬ ‫تهــای اتــی و تحول چشــمگیر توکا فوالد دانســت‪.‬‬ ‫موفقی ‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به اینکه شــرکت ســرمایه گذاری توکا‬ ‫فوالد به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس‬ ‫اوراق بهادار و تحت کنترل و مدیریت شرکت تحت کنترل‬ ‫و مدیریت شــرکت فوالد مبارکه اصفهان اســت عنوان کرد‪:‬‬ ‫وجــود شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان بــرای هلدینــگ توکا‬ ‫فوالد‪ ،‬همواره به عنوان یک فرصت و مزیت پایدار است‪.‬‬ ‫جمالی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه برخی از سهام داران عزیز‬ ‫از اهمیت پشتیبانی های شرکت فوالد مبارکه برای توکا فوالد‬ ‫یکــه بــازار فعالیــت هلدینگ توکا‬ ‫غافــل می باشــند درصورت ‬ ‫فوالد توســط شــرکت فوالد مبارکه اصفهان تامین می شــود‬ ‫و حتی در مواردی که شرکت های گروه نیازمند تامین مالی‬ ‫بوده اند معموال از مساعدت های مالی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫جمالــی افــزود‪ :‬باتوج هبــه ثبــت مرحلــه اول افزایــش‬ ‫سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده‪ ،‬در مقطع زمانی‬ ‫برگــزاری مجمع عمومــی عادی‪ ،‬تعداد ســهام شــرکت ‪۴۰۳‬‬ ‫میلیارد سهم می باشد‪.‬‬ ‫وی بــا تشــریح طرح های توســعه شــرکت های گــروه که‬ ‫با اینده نگری و نگرش به شــرایط روز بازار طراحی شــده اند‬ ‫از جملــه بــه فعالیــت در بخــش تولیــد رمــزارز در یکــی از‬ ‫شرکت های تخصصی انرژی در گروه اشاره نمود که به زودی‬ ‫فعالیت رسمی ان با مجوز سازمان صمت اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از بررس ـی های اولیــه بــرای ورود تعــدادی‬ ‫از شــرکت های هلدینــگ تــوکا فــوالد‪ ،‬به فرابــورس خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر مقدمات تبدیل این شــرکت ها به‬ ‫سهامی عام و ورود به فرابورس مهیا شده است‪.‬‬ ‫عبدالرضــا جمالــی مدیرعامــل هلدینــگ تــوکا فــوالد در‬ ‫ادامــه با اشــاره به ارزش ریالی پروژه ها و طرح های توســعه‬ ‫شــرکت های گروه توکا فوالد به میزان ‪ ۲۲۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫گفــت تنهــا بــا مشــارکت حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومانــی اورده‬ ‫سهام داران می توان این میزان پروژه را در گروه اجرا نمود که‬ ‫تحول بزرگ و چشمگیری را در هلدینگ توکا فوالد به وجود‬ ‫خواهــد اورد کــه در اثر ان تــوکا فوالد در ردیف برترین های‬ ‫هلدینگ های گروه صنعتی و معدنی کشور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جمالــی در پایــان بــه رویکــرد و تعهد شــرکت در بخش‬ ‫ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخت و گفت‪ :‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی شــرکتی در توکا فوالد نهادینه شــده و توکا فوالد‬ ‫در ایفای مســئولیت های اجتماعی‪ ،‬در ســال گذشته بیش از‬ ‫دوازده میلیارد ریال صرف امور خیریه عام المنفعه و خدمات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی نموده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمک به ازادی زندانیان غیرعمد‪ ،‬مساعدت‬ ‫در زمینــه چــاپ و انتشــار کتــاب پیشــگیری از جرایــم و‬ ‫اســیب های اجتماعی به درخواست نیروی انتظامی‪ ،‬کمک‬ ‫به موسســات خیریه و انجام خدمات فرهنگی و اجتماعی‬ ‫در منطقه از جمله اقدامات شرکت در بخش مسئولیت های‬ ‫اجتماعیمی باشد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی و ضمانت های‬ ‫اجرایی ان‬ ‫قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان‬ ‫در راســتای بهبــود توزیــع درامد‪ ،‬دســتیابی بــه عدالت‬ ‫اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی‪ ،‬برقراری ضمانت‏های‬ ‫اجراییمناسبوتکمیلاطالعاتمودیاناز نقاطقوت‬ ‫قانون مالیات‏های مستقیم می‏ باشد‪ .‬قانون پایانه های‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیان که اخیرا توســط رئیس‬ ‫مجلس شــورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ شده‬ ‫اســت که دارای ضمانت های اجرایی می باشــد که در‬ ‫ادامه به ان ها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۲۲‬تخلفــات و حســب مــورد‪ ،‬جریمه های‬ ‫متعلقــه به شــرح زیر خواهد بــود‪ :‬الف – عــدم صدور‬ ‫صورتحســاب الکترونیکــی ‪ ،‬معــادل ده درصــد(‪)%۱۰‬‬ ‫مجمــوع مبلــغ فــروش انجــام شــده بــدون صــدور‬ ‫صورتحسابالکترونیکییابیستمیلیون ریال‪،‬هریک‬ ‫که بیشتر باشد‪ .‬ب– عدم عضویت در سامانه مودیان‪،‬‬ ‫عــدم اســتفاده از پایانه فروشــگاهی ‪ ،‬عدم اســتفاده از‬ ‫حافظه مالیاتی ‪ ،‬استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به‬ ‫سایرمودیان‪،‬یاواگذاریحافظهمالیاتیخودبهدیگران‪،‬‬ ‫معادل ده درصد(‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شده‬ ‫از ان طرق‪ ،‬یا بیســت میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشــتر‬ ‫باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ‬ ‫صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم‬ ‫در همان سال مالی‪ .‬پ– عدم اعالم شماره حساب یا‬ ‫حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد‬ ‫از طریق ان یا انها انجام می شود به سازمان‪ ،‬معادل ده‬ ‫درصد(‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شــده از طریق‬ ‫ان حساب یا بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد‬ ‫و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر‬ ‫و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم درهمان‬ ‫ســال مالی‪ .‬ت– عدم تحویل صورتحســاب چاپی به‬ ‫خریدار‪ ،‬حذف یا مخدوش کردن صورتحساب‪ ،‬معادل‬ ‫دو درصد(‪ )%۲‬مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل‬ ‫بیست میلیون ریال هریک که بیشتر باشــد‪ .‬ث– عدم‬ ‫رعایــت احــکام مذکــور در مــوارد(‪ )۱۴(،)۱۳(،)۱۲‬ایــن‬ ‫قانون‪،‬معــادل یــک درصــد(‪ )%۱‬مبلــغ فــروش گــزارش‬ ‫نشــده یــا معــادل ده میلیــون ریــال‪ ،‬هریک که بیشــتر‬ ‫باشد‪ .‬تبصره ‪ -۱‬مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این‬ ‫قانون ‪ ،‬متناســب با نرخ تورم ســاالنه براســاس اخرین‬ ‫اعالم بانک مرکزی ‪ ،‬هرســال توسط سازمان اعالم می‬ ‫شود‪ .‬تبصره‪ -۲‬سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد‬ ‫(‪ )%۵۰‬جریمــه هــای موضوع این مــاده را مطابق ماده‬ ‫(‪ )۱۹۱‬قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار‬ ‫دهد‪ .‬تبصره ‪ -۳‬درصورت اعمال جریمه های موضوع‬ ‫بندهــای «الفـــ» و «ث» این ماده ‪ ،‬جریمه موضوع ماده‬ ‫(‪ )۱۶۹‬قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود‪ .‬در‬ ‫صورت اعمال جریمه های مذکوردر بند«ب» ‪ ،‬جریمه‬ ‫های مذکور در بندهای « الف» و «ت» اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۳‬هرشــخصی که به قصد تقلب یا اخالل‬ ‫در نظام مالیاتی کشور‪ ،‬اقدام به تولید‪ ،‬عرضه یا استفاده‬ ‫از تجهیزات ســخت افــزاری و نرم افــزاری و پایانه های‬ ‫فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند‪ ،‬یا‬ ‫پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر جبران ضرر و زیان‪ ،‬حسب مورد به یک یا چند مورد‬ ‫از مجــازات هــای تعزیری درجه شــش قانــون مجازات‬ ‫اســامی به غیر از حبس‪ ،‬محکوم می شــود‪ .‬تبصره ‪-۱‬‬ ‫تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار‪ ،‬حسب‬ ‫مــورد موجب مجازات های تعریــزی درجه پنج قانون‬ ‫مجازات اســامی به غیر از حبس‪ ،‬می شــود‪ .‬تبصره‪-۲‬‬ ‫اقــدام بــه جرم موضــوع این ماده به صــورت گروهی و‬ ‫ســازمان یافته ‪ ،‬موجــب مجازات های تعزیــری درجه‬ ‫چهار قانون مجازات اســامی به غیر از حبس‪ ،‬حسب‬ ‫موردمی شود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۲۴‬درصــورت عــدم رعایــت احــکام مذکور‬ ‫در ماده (‪ )۲‬این قانون ‪ ،‬ســازمان موظف اســت مراتب‬ ‫تخلفرابهویومرجعصادرکنندهمجوز فعالیتواحد‬ ‫متخلف اعالم کند‪ .‬مرجع مذکور مکلف است حداکثر‬ ‫ظرف مدت یک هفته از اعالم سازمان‪ ،‬نسبت به اخطار‬ ‫کتبی به واحد متخلف اقدام کند‪ .‬چنانچه واحد مذکور‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار‪ ،‬نسبت به‬ ‫عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند‪ ،‬برای بار اول به‬ ‫مدت دو هفته و برای بار دوم از دوتا شش ماه با اعالم‬ ‫مرجع صدور مجوز‪ ،‬توسط نیروی انتظامی ‪ ،‬و در مورد‬ ‫کسبوکارهایمجازی‪،‬توسط کارگروهتعیینمصادیق‬ ‫مجرمانــه‪ ،‬تعطیل یا مســدود خواهد شــد‪ .‬در صورتی‬ ‫که پس از گذشــت پانزده روز‪ ،‬مرجع صادرکننده مجوز‬ ‫تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه‬ ‫تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ نکند‪ ،‬سازمان موظف‬ ‫است راسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی‬ ‫یا کارگروه مذکور ابالغ کند‪ .‬در این صورت‪ ،‬مرجع صادر‬ ‫کننده مجوز‪ ،‬با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها‬ ‫مسئولیت تضامنی خواهد داشت‪ .‬تبصره‪ -۱‬درصورت‬ ‫تــداوم تخلــف واحد کســب و کار پس از گذشــت یک‬ ‫سال ‪ ،‬مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر‬ ‫کننده مجوز ابطال خواهد شد‪ .‬تبصره ‪ -۲‬بانک مرکزی‬ ‫موظــف اســت درگاههــا و پایانــه های پرداخــت واحد‬ ‫متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت ان واحد‪،‬‬ ‫مسدودکند‪.‬ماده‪-۲۵‬پساز انقضایمواعد(مهلتها)‬ ‫مذکور در ماده (‪ )۳‬این قانون‪ ،‬صورتحساب هایی که‬ ‫درسامانه مودیان ثبت نشده باشد‪ ،‬معتبر نبوده و قابل‬ ‫استناد درمراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود‪ .‬تبصره‪-۱‬‬ ‫ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع‬ ‫مــاده(‪ )۵‬قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب‬ ‫‪8/7/86‬و اصالحات و الحاقات بعدی ان مکلفند در‬ ‫پذیرش اسناد هزینه ای‪ ،‬مفاد این ماده را رعایت کنند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬ســازمان مکلف اســت امکان راســتی ازمایی‬ ‫صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری‬ ‫کل‪،‬دیوانمحاسبات کشور وسایردستگاههاینظارتی‬ ‫حسبموردفراهم کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫نیروگاه شهید رجایی‬ ‫با تمام توان اماده تولید‬ ‫برق پایدار ‬ ‫قزوین ‪ -‬رویدادامروز‪ :‬در اســتانه فصل گرما‪ ،‬واحدهای‬ ‫سیزده گانه نیروگاه با تمام توان خود‪ ،‬اماده تولید برق‬ ‫پایدار است‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬با اتمام برنامه های تعمیراتی‬ ‫و پایــان فصل تعمیرات در نیروگاه شــهید رجایی‪ ،‬این‬ ‫نیــروگاه بــا تمام تــوان‪ ،‬اماده تولید برق پایــدار به ویژه‬ ‫در ما ههــای پیــک مصــرف خواهــد بــود‪ .‬براســاس این‬ ‫گــزارش هر ســاله بــا توجه به میــزان کارکــرد واحدهای‬ ‫بخاری و سیکل ترکیبی‪ ،‬برنامه های متنوع تعمیراتی با‬ ‫هدف کسب امادگی تولید برق برای تحویل به شبکه‬ ‫سراسری‪ ،‬تعریف و عملیاتی می شود‪ ،‬تعمیراتی که هر‬ ‫سال از ابتدای مهر‪ ،‬اغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد‪،‬‬ ‫به پایان می رسد که با انجام این برنامه ها‪ ،‬امسال نیز‬ ‫هم چون سال های گذشته‪ ،‬واحدهای بخاری و سیکل‬ ‫ترکیبــی نیــروگاه در باالترین ســطح امادگی تولیــد قرار‬ ‫دارند‪ .‬این گزارش می افزاید برای کسب حداکثر امادگی‬ ‫تولیدبرق‪،‬عالوهبراجرایبرنامه هایتعمیراتیمطابق‬ ‫با فهرســت زمان بندی تعریف شــده‪ ،‬برنامه ریزی ها و‬ ‫هماهنگی هایی برای انجام فعالیت های پیشگیرانه در‬ ‫جلوگیــری ازمحدودیت های تولید در تابســتان‪ ،‬انجام‬ ‫می شود که با توجه به اهمیت و تاثیر عملکرد برج های‬ ‫خنک کننده در کاهش محدودیت های تولید‪ ،‬اقدامات‬ ‫موثری در این تجهیزات انجام شده است‪ .‬برای کسب‬ ‫امادگی تولید‪ 17 ،‬برنامه تعمیراتی در ‪ 13‬واحد بخاری‬ ‫و ســیکل ترکیبی در فصل تعمیرات گذشــته نیز از سوی‬ ‫متخصصان این نیروگاه به انجام رسید که از این میان‪،‬‬ ‫تعداد‪ 3‬برنامهتعمیراتیبلندمدت‪ 4،‬برنامهتعمیراتی‬ ‫میان مدت و ‪10‬برنامه تعمیراتی بازدیــد دوره ای کوتاه‬ ‫مدت به انجام رسیده است‪ .‬با اغاز فصل گرما‪ ،‬به دلیل‬ ‫اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی به ویژه در مناطق‬ ‫گرمسیر کشور‪ ،‬برق بیشتری در کشور مصرف می شود‪،‬‬ ‫از این روی انتظار می رود برای کمک به پایداری شبکه‬ ‫سراســری تولیــد انــرژی الکتریکی و کاهــش هزینه های‬ ‫تولید و تعمیرات در نیروگاه ها‪ ،‬مصرف کنندگان از انرژی‬ ‫الکتریکی به طور بهینه اســتفاده نمایند؛ به طوری که‬ ‫ســعی شــود در ســاعات پیک مصرف‪ ،‬از دســتگاه ها و‬ ‫وسایلبرقی‪ ،‬کمتراستفاده کنند‪.‬‬ ‫رفع مشکل گازرسانی به‬ ‫بخشی از روستای حسین‬ ‫اباد ملک‬ ‫در راستای برنام ه «هرهفته یک روستا»‪ ،‬رمضانعلی‬ ‫ســنگدوینی نماینــده شهرســتان های گــرگان و اق قــا‬ ‫درمجلس شورای اسالمی باتفاق علی طالبی مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز و تجری مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی استان با حضور در روستای حسین اباد‬ ‫ملک از توابع شهرستان گرگان‪ ،‬ضمن بازدید ازمناطق‬ ‫مختلف روســتا‪ ،‬پیگیــری دغدغه ها ومشــکالت بویژه‬ ‫رفع مشــکل گازرســانی به بخشــی از این روستا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان‪ ،‬در‬ ‫این بازدید جمعی از اهالی روستای حسین اباد ملک به‬ ‫بیانمسائلومشکالتموجودبویژهمشکل گازبخشی‬ ‫از روســتا پرداختند و از نماینده مجلس شــورای اسالمی‬ ‫درخواســت کردند تا ضمن بررســی و پیگیری موضوع‪،‬‬ ‫هرچه سریعتر نسبت به رفع مشــکالت موجود اقدام‬ ‫نمایند‪.‬در جریاناینبازدیدمدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫گلستان به بیان دالیل گازدار نشدن مناطقی از روستای‬ ‫مذکور با توجه به صادر نشدن مجوزهای الزم از سوی‬ ‫برخی از ادارات استان اشاره نمود و در ادامه مقرر شد تا‬ ‫با فراهم شدن شرایط‪ ،‬نسبت به رفع مشکل گازرسانی‬ ‫به قســمتی از روســتای حســین اباد ملک اقدام شود تا‬ ‫مردم این مناطق هر چه سریع تر از مواهب گاز طبیعی‬ ‫بهره مندشوند‪.‬‬ ‫کلنگ احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضالب صومعه سرا به‬ ‫زمین خورد‬ ‫رئیسهیاتمدیرهومدیرعاملشرکتابوفاضالب‬ ‫اســتان گیالن در مراســم احداث تصفیــه خانه فاضالب‬ ‫شهرصومعهسرابابیاناینکه‪،‬اینپروژهاز چندنظرحائز‬ ‫اهمیتاست‪،‬افزود‪:‬جلوگیریاز ورودفاضالببهتاالب‬ ‫انزلیمهم ترینمزیتاجرایاینپروژهاست‪.‬سیدمحسن‬ ‫نالمللی‬ ‫حســینی با بیان اینکه تاالب انزلی در سطح بی ‬ ‫جایگاه خاصی دارد و اجرای این پروژه برای جلوگیری از‬ ‫ورود فاضالب به این تاالب‪ ،‬اتفاق خوبی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در مدولاولاینپروژه‪ 6‬هزار و‪ ۳۵۰‬مترمکعبدر شبانه‬ ‫روزفاضالبتصفیهخواهدشد‪.‬‬ ‫سیستم هایایمنی‬ ‫سکوی امیرکبیر در حال‬ ‫نوسازی است‬ ‫مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر گفت‪:‬‬ ‫سیستم های ایمنی و اتش نشــانی سکوی ایران امیرکبیر‬ ‫در حــال نوســازی قــرار دارد‪ .‬بــه گزارش شــانا بــه نقل از‬ ‫شــرکت نفت خزر‪ ،‬مسعود پارســی با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به گذشت مدت زمان طوالنی از نصب‬ ‫وبهره برداریسیستم هاوتجهیزاتایمنیواتش نشانی‬ ‫و نجات جان در سکوی ایرا ن امیرکبیر و به منظور حفظ‬ ‫استانداردها و رعایت الزامات ایمنی افراد و سازه و حفظ‬ ‫تجهیزاتباارزشموجود‪،‬تصمیم گرفتهشدپروژه هایی‬ ‫در بخش های ایمنی و اتش نشانی‪ ،‬سیستم اعالن خطر‬ ‫و حریق و سیستم نجات جان اجرایی شود تا در صورت‬ ‫تصمیمبهاجرایعملیاتحفاری‪،‬اینسیستم ها کهجزو‬ ‫الزام هایاساسیعملیاتیهستندامادهعملیاتباشند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان‪:‬‬ ‫بهسادگی ازتابستان گرمبدونخاموشیعبورکنیم‬ ‫ســخنگوی شــرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫بــا اشــاره بــه اغــاز زود هنــگام موج گرمــا در بهار‬ ‫‪ 1400‬گفت ‪ :‬مصارف خانگی و وسایل سرمایشی‬ ‫به خصــوص در مناطــق گــرم نیــز به دلیــل گرمای‬ ‫شــدید زودتر از ســال گذشــته وارد مدار شــده که‬ ‫جبــران تــداوم مصــرف بی رویــه انرژی یــا باید از‬ ‫طریق خاموشــی دادن به مشــترکان انجام شــود‬ ‫یــا با مدیریت بهینه مصرف و همراهی هدفمند‬ ‫مردم‪ ،‬متوسط مصرف کاهش یافته و تعادل در‬ ‫تولید و مصرف برق ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مهندس امیر رمضانی‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن به دلیــل کاهــش نــزوالت‬ ‫اسمانی بخشــی از ظرفیت نیروگاه های برق ابی‬ ‫کشــور نیــز امســال در اختیــار نیســت و بــر همین‬ ‫اســاس ‪ ۳۶‬درصد از منابع ابی کشــور کمتر شــده‬ ‫که با کاهش فعالیــت نیروگاه های برق ابی‪ ،‬تراز‬ ‫تولید و مصرف به میزان چهار هزار مگاوات کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬حــدود ‪ 600‬مگاوات از‬ ‫‪ 2000‬مــگاوات بــرق مورد نیاز در اســتان در پیک‬ ‫تابســتان فقط صرف وسایل سرمایشی می شود‬ ‫و درخواست از مشترکان برق این نیست که این‬ ‫وســایل را به طور کلی از مدار خارج کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫انتظــار م ـی رود کولرهای اضافــی را از مدار خارج‬ ‫کنند و کولرهای گازی را نیز روی دمای ‪ ۲۵‬درجه‬ ‫به باال تنظیم کرده و کولرهای ابی را در دور کند‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬بخــش صنعــت‬ ‫و کشــاورزی در ســال های گذشــته بــا انعقــاد‬ ‫تفاهم نامه هایــی‪ ،‬همــکاری بســیاری با شــرکت‬ ‫توزیع برق اســتان اصفهان داشــتند که بر اســاس‬ ‫این قراردادها صنایع و کشاورزی متعهد می شوند‬ ‫مصرف خود را از بار اوج مصرف به یک ساعت‬ ‫دیگر منتقل کنند و از این بابت پاداش هایی هم‬ ‫داده می شود که سال گذشته بالغ بر ‪ 160‬میلیارد‬ ‫ریــال بــه صنایــع همــکار ‪ ،‬ادارات و کشــاورزان‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫رمضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتخراج هــر‬ ‫یــک عــدد بیــت کویــن‪ ،‬باعــث انتشــار ‪ 300‬تــن‬ ‫گاز کربــن در فضــا می شــود ‪ ،‬گفت ‪ :‬در شــرکت‬ ‫توزیع برق اســتان اصفهان موفق به جمع اوری‬ ‫‪ 10526‬دســتگاه رمز ارز در ‪ 234‬محل با مصرف‬ ‫‪ 26315‬کیلــووات مصرف غیرمجاز از خرداد ماه‬ ‫‪ 98‬تــا کنــون شــده ایــم و همچنــان پرســنل این‬ ‫شرکت با همکاری نیروی انتظامی به جمع اوری‬ ‫انشعابات غیر مجاز رمز ارز مشغول هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬حساسیت همه افراد نسبت به مدیریت‬ ‫مصــرف بــرق مــی توانــد باعــث حفــظ محیــط‬ ‫زیســت شــود چرا کــه هر یــک کیلووات ســاعت‬ ‫مصرف برق باعث انتشار یک کیلوگرم گاز ‪CO2‬‬ ‫در جو می شود‪.‬‬ ‫مهنــدس رمضانــی ادامــه داد‪ :‬خاموش کردن‬ ‫حتــی یک المپ اضافه نیز مــی تواند در کاهش‬ ‫مصــرف برق و جلوگیــری از بروز خاموشــی موثر‬ ‫باشــد اگر هر مشــترک تنهــا یک المــپ اضافی را‬ ‫خاموش کند‪ ،‬مصرف برق کشــور به اندازه یک‬ ‫نیروگاه هزار مگاواتی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬چنانچــه مــردم بداننــد هر‬ ‫کولــرگازی به اندازه ‪ 20‬دســتگاه تنفس مصنوعی‬ ‫بــرق مصرف می کند ‪ ،‬حتما در شــرایط بحرانی‬ ‫فعلی بیماره کرونا که بسیاری از هموطنان بیش‬ ‫از پیش به دستگاههای تنفس مصنوعی احتیاج‬ ‫دارند از مصارف خود خواهند کاســت و این نیاز‬ ‫به اگاه سازی گسترده توسط صدا و سیما و رسانه‬ ‫های جمعی دارد‪.‬‬ ‫رمضانی با اشاره به طرح برق امید گفت ک‬ ‫تاکنون ‪ 23‬درصد از ‪ 1.202.000‬مشــترک خانگی‬ ‫در استان حداقل یکبار مشمول طرح رایگان برق‬ ‫امید شــده اند که امیدواریــم با رعایت الگوهای‬ ‫مصــرف این مقــدار افزایــش یاید تا هم اســتانی‬ ‫های عزیز بیشتری مشمول این تخفیفات گردند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ایــن درحالی اســت هر مشــترک‬ ‫ک مشــترک‬ ‫پرمصــرف به طور میانگین ‪20‬براب ر ی ‬ ‫کم مصرف ‪ ،‬برق را مورد استفاده قرار می دهد‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در امــور هــای ‪ 23‬گانــه اســتان‬ ‫اصفهان استفاده از کولرگازی ممنوع و در مناطق‬ ‫گــرم دمــا بایــد روی ‪ 26‬درجــه باشــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بــا ارســال نامــه ای به اســتانداری اصفهــان برای‬ ‫ســازمان های دولتی در ســال‪ 1400‬تاکید شده که‬ ‫مصــرف بــرق خــود را ‪ 50‬درصــد کاهــش دهند و‬ ‫برق ادارات و سازمانهایی که پرمصرف باشند و‬ ‫مــواردی را که ابالغ شــده اســت‪ ،‬رعایت نکنند‪،‬‬ ‫قطع خواهد و با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬همه همکاران ما برای حفظ‬ ‫پایداری شــبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشی‬ ‫تمام توان خود را به کار بســته اند و با این حال‬ ‫ما برای حفظ شرایط موجود نیازمند یاری همه‬ ‫مــردم نــه تنها در اســتان بلکه در کشــور هســتیم‬ ‫و همانطــور کــه گفتم اگر مصرف بــرق مدیریت‬ ‫شود‪ ،‬دچار قطعی برق نخواهیم شد‪.‬‬ ‫رمضانــی از نکات ایمنی قابــل توجه که این‬ ‫روزهــا در شــرایط اعمــال خاموشــی رخ ی دهــد‬ ‫بــه قطعــی بــرق اسانســور اشــاره کــرد و گفت ‪:‬‬ ‫اگــر هنــگام قطــع بــرق داخل اسانســور محبوس‬ ‫شــدید واقدام به نجات شــما نمودند بخصوص‬ ‫اگر اتاقک اسانســور بین طبقــات بود حتما ابتدا‬ ‫درخواســت کنیــد کلیــد اصلــی بــرق و یــا فیــوز‬ ‫اسانســور را قطــع نمــوده و بعد اقــدام به خارج‬ ‫کــردن نمایند‪.‬توجــه فرماییــد اگر هنــگام خروج‬ ‫شــما و قطــع نکــردن فیــوز ناگهــان بــرق وصــل‬ ‫شــود اتاقک طبق دستور قبلی شــروع به حرکت‬ ‫ناگهانــی نمــوده و لطمــات جبــران ناپذیــری را‬ ‫متحمل خواهید شد ‪.‬‬ ‫رمضانــی در ادامــه بــه چند نکته ســاده برای‬ ‫کاهــش مصــرف مشــترکان اشــاره کــرد و گفــت ‪:‬‬ ‫سرویس به موقع تجهیزات سرمایشی‪ ،‬روشنایی‬ ‫و ســایر تجهیــزات برقی جهت اســتفاده بهینه از‬ ‫نعمت برق در این روزها ضروری است‪.‬‬ ‫وی نصــب ســایبان روی کولرهــا بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از تابــش مســتقیم نــور افتــاب و عــدم‬ ‫اســتفاده از ماشین لباسشــویی‪ ،‬جاروبرقی‪ ،‬اتو و‬ ‫سایر وســایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف و‬ ‫بکارگیری ان در ساعات اولیه صبح ( ‪ 6‬صبح الی‬ ‫‪ )11‬را عالوه بر کاهش هزینه برق مصرفی‪ ،‬باعث‬ ‫پایداری شبکه های برق دانست‪.‬‬ ‫رمضانی افزود ‪ :‬استفاده بهینه و حداکثری از‬ ‫روشــنایی طبیعی در روز‪ ،‬ایــن نعمت خدادادی‬ ‫رایگان‪ ،‬به جای روشــنایی تولیدی از برق باعث‬ ‫کاهش چشــمگیر مصرف برق خواهد شــد و هم‬ ‫استانی های عزیز در خرید لوازم برقی به برچسب‬ ‫انرژی انها دقت نمایند چراکه خرید لوازم برقی‬ ‫بی کیفیت عالوه بر صدمات مالی باعث افزایش‬ ‫مصرف برق خانوار می شــود‪ .‬همچنین استفاده‬ ‫از وســایل برقی با برچســب انرژی ‪ A‬نســبت به‬ ‫برچسب انرژی ‪ B‬باعث کاهش حداقل ‪ 10‬درصد‬ ‫انرژی مصرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت ‪ :‬تنظیم ترموستات کولر‬ ‫در دمای اسایش (‪ 25‬درجه) باعث کاهش ‪20‬‬ ‫درصــد مصــرف ماهانــه بــرق و صرفــه جویــی‬ ‫بیش از ‪ ۳۵‬هزار تومان در هزینه برق مصرفی‬ ‫مــی شــود و ســرویس بــه موقــع کندانســور و‬ ‫شستشــوی فیلترهــا و شــبکه هــای داخلی کولر‬ ‫گازی ‪ ،‬باعث کاهش ‪ 15‬درصد مصرف ماهانه‬ ‫برق خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر نیرو در بافق یزد‪:‬‬ ‫ص جهانی است‬ ‫ایران به لحاظ توسعه اب و فاضالب باالتر از شاخ ‬ ‫وزیر نیرو با بیان این که ایران در زمینه توســعه‬ ‫اب و فاضالب کشــور ‪ ۳۰‬درصد از شاخص جهانی‬ ‫باالتر است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر عمر هر دولتی به پایان برسد‬ ‫و ان گونه که باید‪ ،‬مردم رضایتمند نباشند‪ ،‬قطعا‬ ‫موفقنخـواهیمبود‪.‬‬ ‫«رضا اردکانیان» در مراسم افتتاح سه طرح ابی‬ ‫در شهرســتان بافق یزد که در قالب هفته یازدهم‬ ‫پویش الف ‪ -‬ب ‪ -‬ایران در محل سالن همایش های‬ ‫شــرکت ســنگ اهن مرکزی برگزار شــد‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫ســختی ها و زحمــات اجرای طرح های زیرســاختی‬ ‫اســتان یــزد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بایــد مشــکالت و موانع‬ ‫مصرف اب در بخش کشاورزی مرتفع شود در غیر‬ ‫این صورت هزینه های سنگین اقتصادی را متحمل‬ ‫خواهیمشد‪.‬ویدر همینرابطهتاکید کرد‪:‬موضوع‬ ‫اب یزد به دلیل خشکسالی ها حل نشده و نخواهد‬ ‫شــد لذا بایــد حتمــا در زمینه ی مدیریــت مصرف‪،‬‬ ‫چاره اندیشیشود‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشاره به امکان اصالح مصرف اب‬ ‫بــا اتکا به دانــش روز و فناوری ها‪ ،‬گفت‪ ۱۰ :‬درصد‬ ‫کاهــش مصــرف در بخــش کشــاورزی‪ ،‬بــدون وارد‬ ‫کردن اســیب به محصــوالت این بخــش می تواند‬ ‫کمــک بزرگی در تامین موفق اب مورد نیاز داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشــبختانه اســتان یزد برنامه های‬ ‫مشــخص و دلگرم کننــده ای در موضــوع مدیریــت‬ ‫مصــرف دارد کــه ســرمایه گذاران و مــردم بــه وژه‬ ‫جوانانمی تواننددر خصوصانفعالیت کنند‪.‬‬ ‫وزیرنیرودرادامهخاطرنشان کرد‪:‬سرمایه گذاران‬ ‫خوبی در استان یزد وجود دارند که باید مدیریت‬ ‫شــوند و روی موضــوع جم ـع اوری پســاب ها و اب‬ ‫انتقالیبهاستاناز دریایعمانمتکمرکزشوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موضــوع بــرق نیــز گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه از شــرایط خوبــی در موضــوع بــرق‬ ‫برخورداریم و ســرمایه گذاری بیشتری در این حوزه‬ ‫در دســتور کار اســت و حدود ‪ ۱۰‬هزار مگاوات برای‬ ‫شــکوفایی صنایع کشور در دســت اقدام است که‬ ‫حتما استان یزد نیز از ان بهره مند خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در زمینــه توســعه اب و‬ ‫فاضالب کشور‪ ،‬ایران ‪ ۳۰‬درصد از شاخص جهانی‬ ‫باالتر است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همه ما قدردان تالش های‬ ‫صورت گرفته در این حوزه هستیم اما این اقدامات‬ ‫قطعادرمقابلشایستگی هایمردمایران‪ ،‬کماست‬ ‫و اگــر عمــر هر دولتی به پایان برســد و ان گونه که‬ ‫باید‪،‬مردمرضایتمندنباشند‪،‬قطعاموفقنخـواهیم‬ ‫بود‪«.‬محمدعلی طالبی» اســتاندار یزد نیــز در این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬توسعه اب و فاضالب و اب انتقالی‬ ‫به استان یزد‪ ،‬راه روشنی را برای توسعه استان ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم عــاوه بــر افتتــاح فاز نخســت‬ ‫فاضــاب شــهر بافــق‪ ،‬اب شــیرین کن ایــن شــهر با‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۵۵‬میلیاردریالاز محلسرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصی بــا ظرفیت دو هــزار متر مکعب‬ ‫در هــر شــبانه روز افتتاح شــد کــه با بهر هبــرداری از‬ ‫ان جمعیتــی معــادل ‪ 3۵‬هــزار نفر تحت پوشــش‬ ‫اب باکیفیــت قــرار می گیرند‪.‬همچنیــن در ایــن‬ ‫نشست مجتمع ابرسانی شیطور مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬این طرح که ابرســانی به ‪ ۲۰‬روســتای‬ ‫شهرستانبافقرابرعهدهدارد‪،‬بااعتباریمعادل‪۱۵‬‬ ‫میلیارد ریال ایجاد شده و ‪ ۱۰۰۰‬خانوار با جمعیتی‬ ‫بالغ بر سه هزار نفر را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫ریتیوب کاملبویلر واحدشماره‪ 2‬نیروگاهشهیدبهشتیلوشان‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬پــروژه نوســازی بویلــر‬ ‫واحد بخاری نیروگاه شــهید بهشــتی لوشــان با‬ ‫اجرای کامل از ســوی نیروگاه شــهید رجایی در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬مشــاور پروژ ههــای خارج از‬ ‫نیــروگاه شــهید رجایــی و مدیــر اجرایــی پروژه‬ ‫«ری تیــوب» بویلــر واحــد شــماره ‪ 2‬بخــاری‬ ‫نیروگاه شهید بهشــتی لوشان دراین باره گفت‪:‬‬ ‫به منظــور اجــرای سیاس ـت های وزارت نیــرو‬ ‫در نوســازی و افزایــش راندمــان نیروگاه هــای‬ ‫حرارتــی کشــور و در پــی ابــاغ شــرکت مــادر‬ ‫تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در خصوص‬ ‫ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی بــه صنایــع‪،‬‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی اقدام‬ ‫بــه حضور در مناقصه «ری تیــوب کامل» بویلر‬ ‫واحد شــماره ‪ 2‬نیروگاه شــهید بهشــتی لوشــان‬ ‫نمــود کــه پــس از اعــام ایــن شــرکت به عنوان‬ ‫برنده مناقصه‪ ،‬پروژه نوســازی کامل این بویلر‬ ‫اغاز شد‪ .‬ناصر سردهقان افزود‪ :‬در اسفند سال‬ ‫گذشته با خروج واحد شماره ‪ 2‬بخاری نیروگاه‬ ‫لوشــان از مدار تولید بــرق‪ ،‬بالفاصله اقدام به‬ ‫تجهیــز کارگاه و انتقال تجهیزات الزم به محل‬ ‫پــروژه نمودیــم کــه در ادامــه‪ ،‬نیروی انســانی‬ ‫بــا تخصص هــای موردنیــاز بــرای اجــرای پروژه‬ ‫در محــل کارگاه حضــور یافتنــد‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه فراینــد اجــرای ایــن پــروژه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا اســتقرار نیــروی انســانی و تجهیــز کارگاه‪،‬‬ ‫دمونتــاژ «کویــل» هــای بویلــر اغــاز شــد کــه به‬ ‫همیــن منظــور تاکنــون ‪ 2‬هــزار مترمربع‪ ،‬عایق‬ ‫دیوار ههــای بویلر و به همین میزان‪ ،‬ورق های‬ ‫گالوانیــزه ایــن دیواره هــا و در ادامــه هــم‬ ‫«کویل»هــای «اکونومایزر» و «ســوپرهیتر»های‬ ‫شــماره ‪ 2 ،1‬و ‪ 3‬هــم دمونتــاژ شــده اســت که‬ ‫بــا این حجم از فعالیت‪ 70 ،‬درصد از عملیات‬ ‫دمونتــاژ «کویــل» هــا صــورت گرفتــه اســت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هم زمــان بــا دمونتــاژ «کویــل» ها‪،‬‬ ‫کارگاه خم کاری و ســاخت دایر گردید و تجهیز‬ ‫و تس ـت های فنی الزم برای تائید عملکرد این‬ ‫کارگاه از ســوی دســتگاه نظــارت در دســتور کار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مشاور پروژه های خارج از نیروگاه‬ ‫شــهید رجایی گفت‪ :‬پس از دمونتاژ کویل ها‪،‬‬ ‫اقــدام بــه دمونتــاژ دیــواره ســوپرهیتر نمودیم‬ ‫کــه حجــم قابل مالحظ ـه ای از ایــن دیــواره‬ ‫شــامل دیــواره میــدل»‪ ،‬دیــواره «هدربا کــس»‬ ‫و دیــواره شــمالی – جنوبــی دمونتــاژ شــد‪.‬‬ ‫سردهقان با اشاره به محدودیت های اجرایی‬ ‫پــروژه ری تیــوب بویلــر افــزود‪ :‬ایــن پــروژه در‬ ‫‪ 2‬بخــش خ ـم کاری و ســاخت لوله هــا و مونتاژ‬ ‫دیوار ههــای بویلــر در حــال انجام اســت که در‬ ‫بخشــی از زمان اجرا به دلیل شــرایط گســترش‬ ‫ویروس کرونا و تحریم های اعمال شده از سوی‬ ‫برخــی کشــورها‪ ،‬دریافت لول ههــای «واتروال»‬ ‫و «ســاپورتینگ تیــوب» بــا تاخیــر مواجــه شــد‬ ‫که موجــت وقفــه موقــت در اجرای ایــن پروژه‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫واحدهــای نیــروگاه شــهید بهشــتی لوشــان‬ ‫باســابقه ‪ 50‬ســال تولیــد انــرژی الکتریکــی‪ ،‬در‬ ‫اثــر گذشــت زمــان و کارکــرد بیــش از ‪ 5‬دهــه‪،‬‬ ‫دچار فرســودگی شــده ازاین روی با بازســازی و‬ ‫نوســازی ایــن واحدهــا‪ ،‬راندمــان این نیــروگاه‬ ‫به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گازرسانی به بخشی از زاهدان توسط‬ ‫شرکت گاز سمنان پایان یافت‬ ‫گازرسانیبهاستانسیستان‬ ‫اجــرا و تکمیــل فراینــد پــروژه‬ ‫و بلوچســتان بــر اســاس طــرح‬ ‫گازرسانی به زاهدان اشاره کرد و‬ ‫ضربتــی ابــاغ شــده از ســوی‬ ‫افزود‪ :‬شرکت گاز استان سمنان‬ ‫شرکت ملی گاز ایران در پنجم‬ ‫مســئولیت اجــرای ‪ ۱۷۰‬کیلومتر‬ ‫اسفند ماه‪ ۹۷‬اغاز و شرکت گاز‬ ‫خطوط تغذیه و شبکه توزیع و‬ ‫اعوانی‬ ‫علیرضا‬ ‫اســتان ســمنان به عنوان یکی‬ ‫نیــز احداث چهار باب ایســتگاه‬ ‫از چهار شرکت معین‪ ،‬خاتمه‬ ‫تقلیل فشــار و یک باب ایستگاه‬ ‫پــروژه را در خــرداد مــاه ‪ ۱۴۰۰‬اعــام نمود‪ .‬مدیر حفاظــت از زنــگ را برعهــده داشــته اســت کــه‬ ‫عامل شــرکت گاز استان سمنان به همراه رئیس بدیــن ترتیب پروژه در پایــان خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫اجــرای طرح هــای این شــرکت ضمن حضــور در مرحلــه بهره بــرداری نهایی رســید‪ .‬وی در پایان‬ ‫جلسه هیات مدیره شرکت گاز استان سیستان و افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی انجام شده این پروژه‬ ‫بلوچستان نســبت به ارائه گزارش کامل از روند بــا اعتباری بالغ بر ‪ ۲۴۰‬میلیــارد ریال که از محل‬ ‫اجــرای پــروژه اقدام و به اتفاق اعضای حاضر در اعتبارات عمرانی شــرکت گاز اســتان سیســتان و‬ ‫جلسه از تاسیسات اجرا شده بازدید نمودند که بلوچستان تامین شده است طی مدت ‪ ۴۰۰‬روز‬ ‫نتایج ان طی نشســتی با شرکت مشاور نظارت تحت مدیریت شرکت گاز استان سمنان در زون‬ ‫کارگاهــی و همچنیــن پیمانکاران اجرایــی مورد هــای ‪ D6 ،D5 ،D4‬در شــهر زاهــدان به مرحله‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬علیرضا اعوانی به چگونگی اجرا درامده است‪.‬‬ ‫قطع برق هفتگی‬ ‫در شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫منجــر بــه قطــع انشــعاب برق‬ ‫اســتان اصفهــان از قطــع برق‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫هفتگی در شــرکت گاز اســتان‬ ‫گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫اصفهــان در راســتای کاهــش‬ ‫پــی برخی پرســش ها از ســوی‬ ‫مصــرف بــرق خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫همکاران عزیز در راستای بهینه‬ ‫مصطفی علوی‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســید‬ ‫ســازی مصــرف‪ ،‬ســاعات قطع‬ ‫مصطفی علوی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫برق و یا تغییر ساعات کاری به‬ ‫به اعالم وزارت نیرو مبنی بر کمبود برق درسطح اطالع می رساند؛ قطع برق‪ ،‬به هیچ وجه جزو‬ ‫اساسا‬ ‫کشــور و ســهم اســتان اصفهــان در تامیــن ایــن برنامه های بهینه سازی مصرف نبوده و‬ ‫ً‬ ‫کســری‪ ،‬قطع بــرق در تمامــی ادارات و صنایع موضــوع بهینه ســازی مصــرف از طریــق اجرای‬ ‫در صــورت عــدم رعایت ضوابط مصرف بهینه طرح های مهندســی‪ ،‬جایگزینی تجهیزات کم‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬وی مطلب افزود‪ :‬با توجه مصرف با تجهیزات پر مصرف‪ ،‬استفاده از انرژی‬ ‫به دستور العمل های ابالغی به این شرکت در های تجدید پذیر و… پیگیری می گردد‪ .‬علوی‪،‬‬ ‫جهت کاهش مصرف برق‪ ،‬در روزهای شــنبه‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬عــدم قطع برق بخش خانگی با‬ ‫یکشنبه و چهارشنبه هر هفته به مدت‪۳‬ساعت توجه به بستری بودن برخی از بیماران کرونایی‬ ‫و در ســاعات پیــک مصــرف( ‪ ۱۱‬تا‪ ) ۱۴‬ملزم به در منازل و همچنین عدم قطع برق بیمارستان‬ ‫قطع برق و اســتفاده از دیزل ژنراتور هســتیم و ها و مراکز امدادی نظیر اورژانس و اتش نشانی‬ ‫در روزهای دوشــنبه و ســه شــنبه هر هفته نیز با منــوط بــه تامین کســری بــرق از ســوی ادارات‬ ‫مصــرف بهینــه توســط همــکاران حداقــل برق دولتی و صنایع گردیده‪ ،‬لذا قطع نشــدن برق‬ ‫مصرفــی را در ســاختمان اداره مرکــزی خواهیم بخــش خانگی طــی ‪ ۱۰‬روز اخیــر مرهون صبر و‬ ‫داشــت‪ .‬علوی‪ ،‬با بیان اینکه در شــرایط فعلی تحمل کارکنان شرکت ها و ادارات سطح استان‬ ‫قطــع بــرق بــرای تمامــی ادارات و ســازمان هــا می باشــد‪ .‬اما از انجایی که رفاه کارکنان نیز از‬ ‫الزامــی بــوده و برنامه قطــع برق و اســتفاده از مسائل مهم است‪ ،‬بخش های مرتبط ماموریت‬ ‫دیزل ژنراتور از سوی شرکت توزیع برق تدوین و دارند تا مشکالت رفاهی کارکنان بویژه موضوع‬ ‫ابالغ شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طبق مجوز صادر سیستم های سرمایشی را با رعایت دستورالعمل‬ ‫شده از سوی استانداری‪ ،‬تخطی از برنامه ابالغی ها وقوانین ابالغ شده حل نمایند‪.‬‬ ‫ماجرای پیدا شدنچندصدمیلیاردمتر‬ ‫مکعباب در اعماق زمینچیست؟‬ ‫در روزهــای اخیــر ویدئویی‬ ‫ویدئویی که به صورت گسترده‬ ‫در فضــای مجــازی در حــال‬ ‫ای در فضای مجازی منتشر شده‬ ‫انتشــار اســت که به مردم نوید‬ ‫مربوطبهعملیاتشستشوییک‬ ‫پیدا شدن چند صد میلیارد اب‬ ‫چاه معمولــی بوده و هیچگونه‬ ‫در اعمــاق زمین را می دهد که‬ ‫ارتباطی بــا چاه حفاری شــده در‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو در ایــن باره‬ ‫سیســتان نــدارد‪ .‬این ویدئو چند‬ ‫توضیحاتــی را ارائــه داد‪ .‬بــه‬ ‫ســال پیش نیز در فضای مجازی‬ ‫گزارشایسنا‪،‬قاسمتقیزادهخامسی‪-‬معاونوزیر پخش شــده و اخیرا بازنشــر یافته است‪ .‬قابل به‬ ‫نیرو در امور اب و ابفا در صفحه اینستاگرام خود با ذکر است عملیات شستن چاه یک روش معمول‬ ‫انتشاراینویدئونوشت‪:‬مطالعاتاکتشافاببا پس از حفاری به روش دورانی در ابرفت یا سازند‬ ‫عنوان اب ژرف چند سالی است که توسط حوره سختاستومنبعویدئومنتشرشدهنامشخص‬ ‫معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اغاز شده بودهوبنابراینحتیممکناستمربوطبهایران‬ ‫است‪ .‬حاصل همکاری ان معاونت با وزارت نیرو هم نباشد همچنین دکل حفاری مورد استفاده در‬ ‫دراینزمینهمنجربهحفارییکحلقهچاهعمیق این ویدئو با دکل حفاری چاه سیســتان متفاوت‬ ‫بهعمق‪ ۲۲۰۰‬متر(وبعدهابهطورمستقلتوسط است‪ .‬خامسی اظهار کرد‪ :‬الزم به توضیح است‬ ‫حــوزه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهور انتشــار گســترده مطالبی بدون پشتوانه علمی و‬ ‫تــا عمــق‪ ۳۱۰۰‬متر) بود‪ .‬به گفته وی ابدهی این بدونارتباطاز ایندستاز سویافزادیباعناوین‬ ‫چاه با استفاده از پمپاژ توسط پمپ شرکت نفت دکتر‪ ،‬مهندس‪ ،‬کارشــناس اب ژرف و غیره بدون‬ ‫توســط‪ ۷‬لیتر بر ثانیه و شــوری ان نزدیک به اب هیچگونهتخصصیدرخصوصابهایزیرزمینی‬ ‫دریا بود که با حفر یک حلقه چاه کم عمق اب مســلوق به ســابقه بوده و به همین دلیل بجای‬ ‫دهیمذکور والبتهبا کیفیتخیلیبهتروباهزینه انتشــار مبانی علمی موضوع در محافل علمی و‬ ‫های کمتر قابل دسترسی است‪ .‬الزم به ذکر است مجــات رســانه های تخصصــی از طریق فضای‬ ‫چــاه مذکور در ابتدا به صــورت ارتزین (با ابدهی رسانه ای و مجازی منتشر می شود‪ .‬به گفته وی‬ ‫حدود‪ ۴‬لیتر بر ثانیه) بود اما پس از گذشت مدت بدیهی اســت انتشــار مطالبی از این قبیل ویدئو‬ ‫کوتاهی به ســرعت از حالت ارتزین خارج شــد و ها‪ ،‬صرفاباعث افزایش انتظارات در بخش قابل‬ ‫بنابــر این خروج اب به صورت پمپ امکان پذیر توجهی از مردم را فراهم می ســازد که نتیجه ان‬ ‫است‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا نوشت‪ :‬کاهش بهره وری در اب کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫پاالیشگاهبیدبلندبرایحفظمحیط‬ ‫زیستچه کرد؟‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد‪۱-‬‬ ‫اقدا مهــای این مجموعه برای حفاظت محیط‬ ‫زیســت را تشــریح کرد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از‬ ‫شرکتملی گاز ایران‪،‬علی محمدپوررضابااشاره‬ ‫به فعالیت های پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد‪ ۱-‬برای‬ ‫حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــرکت پاالیش گاز بیدبلند‪ ۱-‬در سال های اخیر‬ ‫در سه محور مدیریت پساب‪ ،‬مدیریت پسماند‬ ‫و کنترلالودگیهواپروژه هاییمانندتصفیه خانه‬ ‫پســاب بهداشتی‪ ،‬تفکیک گر ســه فازی و مخزن‬ ‫ذخیره سازیمیعانات گازی‪،‬نصبسیستماسمز‬ ‫معکوس روی اب صنعتی ورودی به کولینگ (که‬ ‫به اســتفاده از اب تصفیه شــده خروجی سیستم‬ ‫‪ RO‬در کولینگ و کاهش مقدار پســاب و درصد‬ ‫االینده های خارج از محدوده پساب منجر شد)‪،‬‬ ‫ساخت محل سرپوشیده نگهداری پسماندهای‬ ‫قابل امحا‪ ،‬ساخت محل نگهداری پسماندهای‬ ‫شیمیایی و خطرناک به منظور مدیریت صحیح‬ ‫و اصولــی پســماندها و تفکیــک و مدیریــت‬ ‫پسماندهای عادی‪ ،‬صنعتی و ویژه بهره برداری‬ ‫کرد و بعضی موارد دیگر نیز در دستور کار اینده‬ ‫اینمجموعهاست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاریسه جانبهبرای‬ ‫توسعهصنایع دستیو گردشگری‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬در راستای‬ ‫باشیمافزود‪:‬اینتفاهم نامهدر‬ ‫حمایــت از تولیــد‪ ،‬بازاریابــى‬ ‫راستای اجرای بیانات رهبری در‬ ‫محصــوالت صنایع دســتى و‬ ‫خصوص «تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها‬ ‫توسعه گردشگری تفاهم نامه‬ ‫یهــا» و حمایــت‬ ‫و مانــع زدای ‬ ‫همــکاری س ـه جانبه فی مابین‬ ‫از تولید و بازاریابــى و صادرات‬ ‫علیرضا خزائلی‬ ‫کمیســیون های گردشــگری و‬ ‫محصــوالت صنایع دســتى و‬ ‫اقتصاد هنر اتــاق بازرگانی البرز‬ ‫توســعه گردشــگری فی ما بیــن‬ ‫قهــای بازرگانــی قزویــن و البــرز و انجمــن‬ ‫و قزوین و انجمن صنایع دستی قزوین به امضا اتا ‬ ‫رســید‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی صنایع دســتی قزوین به امضا رســید‪ .‬او توسعه‬ ‫و گردشــگری اســتان قزویــن گفت‪ :‬بــا توجه به کسب وکار واشتغالپایدار در حوزهصنایع دستی‬ ‫شــیوع بیماری کرونا و شــرایط سخت حاصل از و گردشــگری‪ ،‬ایجــاد زمینــه رشــد و افزایــش‬ ‫محدودیت های این بیماری‪ ،‬مشاغل مرتبط با صادرات کاال و خدمات مرتبط با صنایع دستی‬ ‫این دو حوزه دچار اســیب های جدی شدند که و گردشــگری در هــر دو اســتان‪ ،‬بهین هســازی و‬ ‫امیدواریــم بــا رویکردهای حمایتی کــه اولویت ارتقای توان ارائه خدمات در واحدهای مرتبط‬ ‫اصلی اداره کل در سال جاری به شمار می رود و با با گردشگری و صنایع دستی از طریق هم افزایی‬ ‫همراهیسایردستگاه هابه ویژهبخشخصوصی و برنامه ریزی مشترک و استفاده از ظرفیت های‬ ‫بتوانیم بخشــی از این خسارات را جبران کنیم‪ .‬دو استان در جهت همکاری علمی و پژوهشی‬ ‫علیرضاخزائلیبابیاناینکهامیدواریمشاهدرشد در هر دو حوزه را جمله اهداف این تفاهم نامه‬ ‫ورونقدوبارهصنایع دستیو گردشگریدر استان اعالم کرد‪.‬‬ ‫برگزاریبرنامه هایبزرگداشتدهه کرامت‬ ‫بارویکردمجازی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویداد امــروز‪ :‬معاون‬ ‫همدلــی و نوع دوســتی تــدارک‬ ‫شــهردار و رئیــس ســازمان‬ ‫دیده شده است‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی‬ ‫می تواننــد دل نوشــته های‬ ‫شــهرداری قزویــن از برگــزاری‬ ‫خــود بــرای دختــران حادثــه‬ ‫برنامه هایمتنوعفرهنگیویژه‬ ‫دبســتان کابل افغانستان را به‬ ‫محمد درافشانی‬ ‫دهه کرامتبامحوریتفضای‬ ‫دبیرخانه مسابقه ارسال کنند‪.‬‬ ‫مجازی در ســطح شــهر قزوین‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســابقه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫خاطره نویســی ُدردانــه امــام رضــا (ع) نیــز برای‬ ‫محمد درافشــانی افزود‪ :‬بیشتر برنامه های ایــام فرخنــده دهــه کرامت در نظر گرفت هشــده‬ ‫دهه کرامت به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس است‪ ،‬عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه‬ ‫کرونــا در بســتر فضای مجــازی برگزار م ‬ ‫یشــود‪ .‬می تواننــد خاطر هشــان از اولین زیــارت از بارگاه‬ ‫او ایجــاد نشــاط و پویایــی میــان دختــران و امامــزاده حســین (ع) را بــه دبیرخانــه مســابقه‬ ‫خانواده های ان ها‪ ،‬ترویج و نهادینه کردن سیره خاطره نویسیارسالنمایند‪.‬‬ ‫امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و پر کردن‬ ‫درافشــانی افــزود‪ :‬ائیــن تجلیل از پرســتاران‬ ‫اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان را ازجمله ملقــب بــه اســامی «رضــا و معصومــه» ازجمله‬ ‫اهــداف برگــزاری برنام ههــای بزرگداشــت دهه برنامه هایــی اســت کــه در دســتور کار ســازمان‬ ‫کرامتبرشمرد‪.‬درافشانیبرگزاریپویشدختران فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی شهرداری قزوین‬ ‫حاج قاســم سلیمانی را ازجمله برنامه های این در ایــام مبارک دهه کرامت قرارگرفته اســت‪ .‬او‬ ‫ایام فرخنده ذکر کرد و گفت‪ :‬عضویت دختران اظهار کرد‪ :‬برگزاری جشن میالد شمس الشموس‬ ‫‪ ۸‬الی‪ ۲۰‬ساله در پویش دختران شهید سلیمانی امام رضا (ع) با رعایت کامل پروتکل بهداشتی‬ ‫و ارسال دل نوشته های دختران شهید سلیمانی در پیاده راه فرهنگی قزوین از دیگر برنامه های‬ ‫به سردار دل ها از برنامه های این پویش است‪ .‬مشارکتی سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫او از دیگر برنامه های جذاب دهه کرامت را «من شــهرداری قزویــن اســت کــه با همکاری اســتان‬ ‫دخترم را دوست دارم» ذکر کرد و گفت‪ :‬در این قــدس رضوی و هیئت شــمس الشــموس برگزار‬ ‫پویــش پــدران می توانند عک ‬ ‫سهــای مهربانانه خواهد شــد‪ .‬معــاون شــهردار و رئیس ســازمان‬ ‫خود با دخترانشــان را (تا رده ســنی ‪ 9‬ســال) به فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی شهرداری قزوین‬ ‫دبیرخانــه ایــن پویش ارســال کنند‪ .‬درافشــانی در بخش دیگری از سخنانش از مشارکت با سپاه‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن مســابقه «دس ـت پخت های صاحب االمر (عج) در برگزاری مراسم «تقدیر از‬ ‫دخترانه» برای این دهه مبارک پیش بین ‬ ‫یشــده دختران پاسداران شهر قزوین»‪ ،‬مشارکت با بنیاد‬ ‫اســت کــه موجب ایجــاد فضایی مفرح و شــاد خیریه ابشار عاطفه ها در برگزاری مراسم جشن‬ ‫در میــان خانــواده خواهــد شــد‪ ،‬عالقه منــدان روز دختر ویژه مددجویان این بنیاد‪ ،‬همکاری با‬ ‫می توانند فیلم های کوتاه ‪ 120‬ثانیه ای از اشپزی بنیاد عفاف و حجاب جهت برگزاری جشن روز‬ ‫دختران را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند‪ .‬دختر در بوستان گلبرگ و مساعدت‪ ،‬مشارکت و‬ ‫او در ادامــه بیــان کرد‪ :‬یکــی دیگر از برنامه های توانمندسازی مســاجد و هیئت های مذهبی در‬ ‫دهه کرامت‪،‬مسابقهدلنوشته«دخترانایران‪ ،‬برگزاری برنامه های فرهنگی در ایام دهه کرامت‬ ‫دختران افغان» است که باهدف تقویت روحیه خبر داد‪.‬‬ ‫حضور پرشور مردم در انتخابات نقشه های‬ ‫دشمنان را نقش بر اب می کند‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬دادستان‬ ‫مطلب کــه در حــوزه تبلیغات‬ ‫عمومیوانقالبقزوین گفت‪:‬‬ ‫انتخاباتی ضعف های قانونی‬ ‫یکی از فعالیت های دشــمنان‬ ‫وجــود دارد گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫در ســال های اخیــر اســتفاده از‬ ‫تبلیغاتانتخاباتضعیف ترین‬ ‫استکبار رسانه ای و پمپاژ خبری‬ ‫قانــون راداریــم و بــا خالهــای‬ ‫محمدقاسمی‬ ‫برای ایجاد شــکاف در جامعه‬ ‫قانونــی مواجــه هســتیم و‬ ‫ایران اســت‪ .‬محمدقاسمی در‬ ‫نشــده در ایــن‬ ‫مجــازات تعیی ‬ ‫نشسترسانه ایازسلسلهجلساتمشقحضور بخــش‪ ،‬بازدارنده تخلفات انتخاباتی نیســت‪.‬‬ ‫در استان بابیان این مطلب که « یکی از وظایف قاســمی بیان داشــت‪ :‬قانون جامع انتخابات از‬ ‫دستگاه قضا و حوزه اطالع رسانی ایجاد روحیه چند سال گذشته تاکنون تکمیل نشده است و با‬ ‫امیــد در ســطح جامعه اســت» افزود‪ :‬اســتکبار توجهبهاینکهنمایندگانمجلسشورایاسالمی‬ ‫جهانی در چند سال اخیر‪ ،‬با استفاده از ظرفیت در اینزمینهذینفعهستندچندانبهاینموضوع‬ ‫رسانه و فضای مجازی بدون نیاز به لشکرکشی؛ توجهنمی شود‪.‬‬ ‫بــرای از بین بردن روحیه امید در جامعه ایرانی‬ ‫او با تاکید بر این مطلب که «بداخالقی های‬ ‫تــاش می کنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬در کشــور بایــد حــوزه تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬اثر منفی در جامعه‬ ‫از ظرفیــت رســانه بــرای شــکل گیری جریانــات دارد» یــاداور شــد‪ :‬اصحاب رســانه می توانند در‬ ‫اجتماعــی اســتفاده شــود و رســانه ها می توانند این زمینه روشنگری داشته باشند و قوه قضائیه‬ ‫صــدای مطالبات مردمی را بــا رعایت انصاف و هم طرح های الزم را در رابطه با قانون قضایی‬ ‫عدالتبه گوشمسئولینبرسانند‪.‬‬ ‫انتخابــات بــه دولت پیشــنهاد دهد تــا قوانین‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬در شــرایط کنونی و در گام اثربخــش در این حوزه مورد پیگیری و اجرا قرار‬ ‫دوم انقالب که دشــمن برای از بین بردن نظام گیرد‪ .‬او با اشاره به تشکیل ‪ 30‬پرونده تبلیغات‬ ‫جمهوری اسالمی برنامه ریزی کرده است شاهد زودهنگام و غیرمجاز در دستگاه قضایی استان‬ ‫پیروز ‬ ‫یهــای متعدد در جبهه های یمن‪ ،‬عراق‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا زمانی که مشکالت زیرساختی‬ ‫افغانســتان‪ ،‬فلسطین‪ ،‬لبنان و دیگر کشورهای در ایــن حــوزه مرتفع نشــود‪ ،‬قوانیــن و مقررات‬ ‫منطقه هستیم که سرمنشا همه این پیروزی ها حوزه انتخابات اصالح نگردد و فرهنگ استفاده‬ ‫در ایران و ناشــی از بیداری های انقالب اسالمی صحیــح از فضــای مجــازی در جامعــه صــورت‬ ‫است‪.‬دادستانعمومیوانقالباسالمیقزوین نگیرد همچنان شاهد تخلف و بداخالقی های‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بابیــان این انتخاباتیدرجامعههستیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫استاندار در جلسه مشترک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گیالن ؛‬ ‫ارتقای کیفیت و ارزش محصوالت گیالن برای رونق بیشتر صادرات‬ ‫اســتاندار گیــان با بیان اینکه کیفیــت و ارزش‬ ‫محصــوالت صادراتــی از گیالن‪ ،‬ارتقــاء یافته و با‬ ‫استانداردســازی بیشــتر‪ ،‬مــی توانیــم شــاهد رونق‬ ‫ایــن فراینــد باشــیم‪ ،‬تاکیــد کــرد کــه در راســتای‬ ‫تحقق اهداف تعیین شــده صادراتی اســتان طی‬ ‫ســال جاری‪ ،‬گمــرک‪ ،‬فعالیت شــبانه روزی خود را‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫ارســان زارع در جلسه مشترک شورای گفت و‬ ‫گوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه توســعه‬ ‫صــادرات غیرنفتی اســتان؛ به ثبت رکورد ‪ 10‬ســال‬ ‫گذشــته ســهم بخش کشــاورزی در صادرات ســال‬ ‫‪ 1399‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬در بازدید هفته گذشته از‬ ‫پایانه مرزی استارا با همراهی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و معــاون نخســت وزیر جمهــوری اذربایجــان‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت افزایش ظرفیت این بخش تاکید شد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به تالش های مثبت صورت گرفته طی ماه‬ ‫های اخیر در حوزه گمرک استارا ‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫که با تکمیل این حوزه و نیز راه اهن رشت – استارا‬ ‫در ادامه اتصال به بنادر کاســپین و انزلی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایش میزان صادرات از این مسیر باشیم‪ .‬نماینده‬ ‫عالــی دولت در گیالن به درخواســت متقاضیانی‬ ‫برای سرمایه گذاری در احداث پایانه محصوالت‬ ‫کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬کیفیت و ارزش‬ ‫محصــوالت صادراتــی از گیــان‪ ،‬ارتقــا یافتــه و با‬ ‫استانداردسازی بیشتر‪ ،‬می توانیم شاهد رونق این‬ ‫فرایند باشیم‪ .‬او با اشاره به سیر صعودی و مطلوب‬ ‫حجــم صــادرات غیرنفتــی از بنادر انزلی‪ ،‬اســتارا و‬ ‫کاســپین علیرغم شــرایط ســخت تحریمی گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به ظرفیت باالی گیالن‪ ،‬امکان دستیابی‬ ‫به هدفگذاری ‪ 720‬میلیون دالری صادرات در سال‬ ‫جاری وجود دارد و امار ثبت شده دو ماه اخیر نیز‬ ‫بیانگر این مدعاست‪ .‬استاندار گیالن همچنین بر‬ ‫لزوم فعالیت شبانه روزی بخش گمرک و قرنطینه‬ ‫در مرز استارا برای تحقق اهداف تعیین شده تاکید‬ ‫کرد‪ .‬او با بیان اینکه ظرفیت باالی صنایع دستی‬ ‫استان می تواند سهم بسزایی در توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی داشته باشد‪ ،‬گفت‪ 85:‬هنر صنایع دستی‬ ‫هنرمندان گیالنی به ویژه بانوان پرتالش‪ ،‬به ثبت‬ ‫رســیده که باتوجه به اســتقبال نمونه های ارسالی‬ ‫به کشورهای دیگر‪ ،‬بستر صادرات برای بسیاری از‬ ‫ان ها فراهم اســت‪ .‬زارع چادر شــب بافی قاســم‬ ‫اباد گیالن را محور معرفی صنایع دستی استان در‬ ‫اقصی نقاط دنیا دانست و ادامه داد‪ :‬این صنایع‬ ‫پرافتخار و محصوالت زیبا به عنوان میراث اجداد‬ ‫و نیاکان ما ‪ ،‬نیازمند حمایت و توســعه هســتند و‬ ‫امــکان صــادرات ‪ 150‬تــا ‪ 200‬میلیون دالر در ســال‬ ‫های نخست را دارد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه چالــش هــا و مســائل مالیاتــی‬ ‫کارگزاران گمرکی و صدور گواهی قرنطینه کاالهای‬ ‫صادراتــی از مبــدا تولیــد‪ ،‬بررســی و گــزارش ناظــر‬ ‫گمرکات گیالن از وضعیت تجارت خارجی استان و‬ ‫نیز گزارش مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری استان درخصوص پتانسیل صادراتی‬ ‫صنایع دستی گیالن ارائه شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل کمیتهامداداستانقمخبرداد‪:‬‬ ‫اهدای‪ 150‬سری جهیزیه و هزینه ازدواج در دهه کرامت‬ ‫در دهه کرامت امســال ‪ 150‬ســری جهیزیه و‬ ‫هدیــه ازدواج‪ 150 ،‬دســتگاه کولــر‪ 500 ،‬کیلوگرم‬ ‫گوشت نذری و ‪ 7000‬پرس غذای گرم نیز در بین‬ ‫نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد قم توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری کمیته امــداد‪ ،‬اکبر‬ ‫میرشــکار‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان قــم بــا‬ ‫بیان اینکه امســال نیز مانند ســالهای گذشــته به‬ ‫نوعروســان تحت حمایت‪ ،‬کمــک جهیزیه اهدا‬ ‫مــی شــود گفــت‪ :‬در نخســتین مرحلــه از توزیــع‬ ‫جهیزیــه در دهــه کرامــت امســال‪ 103 ،‬ســری‬ ‫جهیزیــه بــه ارزشــی نزدیک بــه ‪ 25‬میلیــارد ریال‬ ‫و ســه میلیــارد و ‪ 760‬میلیون ریــال هزینه ازدواج‬ ‫بــه ‪ 47‬نفــر از دامادهــای تحــت حمایــت‪ ،‬طــی‬ ‫مراســمی در حــرم مطهــر بــه نوعروســان تحــت‬ ‫حمایت اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ایــن مرحلــه از توزیــع جهیزیــه‬ ‫نوعروسان پنج قلم کاالی اساسی شامل یخچال‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬ماشین لباسشوئی‪ ،‬جارو برقی و اجاق‬ ‫گاز به انها اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫میرشکار‪ ،‬از توزیع ‪ 500‬کیلوگرم گوشت نذری‬ ‫بین نیازمندان خبر داد و گفت‪ :‬امدادگران کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬از روز والدت با ســعادت حضرت فاطمه‬ ‫معصومه (س) تا روز میالد فرخنده حضرت امام‬ ‫رضــا (ع) هفت هــزار ُپرس غذای گرم ّ‬ ‫متبرک این‬ ‫استان مقدس را درب منازل مددجویان این نهاد‬ ‫توزیع خواهند کرد‪.‬‬ ‫او همچنین نزدیک شدن فصل گرما را یاداور‬ ‫شــد و گفــت‪ 150 :‬دســتگاه کولــر ابــی بــه ارزش‬ ‫‪ 630‬میلیون ریال نیز تهیه شده که در سریعترین‬ ‫زمان ممکن در اختیار خانوارهای نیازمند وسایل‬ ‫سرمایشی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شرحزیارتنامهوزندگینامهحضرتمعصومه(س)رونماییشد‬ ‫مراســم رونمایــی از دو اثــر شــرح زیارتنامــه و‬ ‫زندگی نامه حضرت معصومه (س) که به سفارش‬ ‫پژوهشــکده عالمــه طباطبایی حرم مطهــر بانوی‬ ‫کرامــت نوشــت شــده اســت‪ ،‬بــا حضــور ایــت ا‪...‬‬ ‫سعیدی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان قم برگزار شد‪.‬‬ ‫از دو کتاب «شرح زیارتنامه حضرت معصومه‬ ‫(س)» و «زندگــی نامــه حضــرت معصومــه (س)»‬ ‫نوشتهحجتاالسالموالمسلمینصفاییبوشهری‬ ‫در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت در حضور‬ ‫ایت اهلل سعیدی رونمایی شد‪.‬ایت ا‪ ...‬سیدمحمد‬ ‫سعیدیدراینمراسمبابیاناینکهپژوهشدررابطه‬ ‫با حضــرت معصومه (س) علیهــا از کارهای اصلی‬ ‫استان مقدس است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل اینکه‬ ‫برخیمی گویندمنابعدر رابطهباحضرتمعصومه‬ ‫(س) کــم اســت این اســت کــه ما خــوب در منابع‬ ‫نگشــته ایم‪.‬او با بیان این که مطمئنا دس ـت هایی‬ ‫در کار بوده که اثار اهل بیت(ع) را از بین برد ‪‎‬ه اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این نباید بهانه برای دست از کار و پژوهش‬ ‫کشیدن ما باشد و باید نهایت تالش خود را بکنیم‬ ‫و با کار جمعی تالش کنیم و منابع را از کتاب های‬ ‫مختلف جمع اوری کنیم و مطمئنا در این صورت‬ ‫منابع زیادی از حضرت پیدا خواهد شــد‪.‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در اســتان قم با بیان اینکه در رابطه با‬ ‫کرامــات حضرت معصومه (س) همــواره در طول‬ ‫تاریــخ وجــود داشــته و خواهــد داشــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن در رابطــه بــا اوصاف‪ ،‬القاب و ســخنان‬ ‫بــزرگان در رابطــه بــا حضرت معصومــه (س) می‬ ‫توان تحقیق کرد و مطالب نابی را پیدا کرد‪.‬او با‬ ‫بیان اینکه نقش تربیتی حضرت معصومه (س) به‬ ‫عنوان یک دختر نمونه به روی مردم قم و زائران‬ ‫این حضرت می تواند موضوع پژوهش قرار بگیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تکیه بر مهاجرت حضرت معصومه (س)‬ ‫از مدینه به قم که به نوعی جهاد فی ســبیل اهلل‬ ‫اســت می توان بحث زن های تمدن ساز را مطرح‬ ‫کرد و پژوهش در این زمینه ها انجام داد‪.‬سعیدی‬ ‫با اشــاره بــه این روایت که وظیفــه ما(اهل بیت)‬ ‫بیان اصول و کار شــما تفریع فروع اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تنها قول معصوم بیانگر اصول نیست بلکه فعل‬ ‫و تقریر معصوم نیز بیانگر اصول است و می توان‬ ‫از فعــل معصوم هم فروعــی را پیدا کرد بنابراین‬ ‫جادارد کهفروعوابعادمهاجرتحضرتمعصومه‬ ‫(س)تبیینشود‪.‬اوتحقیقپیراموناحواالتبانوانی‬ ‫که در کنار حضرت معصومه (س) دفن هســتند را‬ ‫ضــروری دانســت و گفت‪ :‬حضرت معصومــه (س)‬ ‫وقتی به عنوان الگو و اســوه معرفی می شــوند می‬ ‫تــوان عالوه بر تحقیق کارهای تحلیلی نیز پیرامون‬ ‫شخصیتاینبانوانجامدادوتشبیهوبیانشباهت‬ ‫های حضرت معصومه (س) و حضرت مریم یکی از‬ ‫ان کارهایتحلیلیاست کهمیتواندماندگار باشد‪.‬‬ ‫تولیت اســتان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه‬ ‫منابعی که حجت االســام والمســلمین صفایی‬ ‫بوشــهری معرفــی کردنــد کار محققــان را بــرای‬ ‫شهــای بعــدی تــا حــدودی اســان می کند‪،‬‬ ‫پژوه ‬ ‫افزود‪ :‬اگر کارهای پژوهشی پیرامونحضرتشروع‬ ‫شــود برکــت خواهد کــرد و پژوهشــگران دیگر هم‬ ‫انگیزه پیدا می کنند و وارد کار می شوند و بابی برای‬ ‫تبیین شخصیت و اثار و برکات حضرت معصومه‬ ‫سالم اهلل علیها باز خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونفرهنگیاجتماعیاوقافوامور خیریهخراسانرضوی‬ ‫مراسم دهه کرامت در ‪ ۵۰‬بقعه شاخص استان برگزار می شود‬ ‫ســحررحمتی‪ -‬مشــهد مقــدس ‪ :‬معــاون فرهنگــی‬ ‫اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬امســال در دهــه کرامت که از شــنبه‬ ‫‪ ۲۲‬خــرداد همزمــان بــا والدت حضــرت معصومه‬ ‫(س) اغاز شــده و تا روز ســه شــنبه والدت امام رضا‬ ‫(ع) پایــان می یابد‪ ۵۰ ،‬بقعه متبرکه اســتان برنامه‬ ‫های این دهه را برگزار خواهند کرد‪.‬حجت االسالم‬ ‫جمــال ایــزدی در نشســت خبــری روز ملی تکریم و‬ ‫بزرگداشت امامزادگان در جمع خبرنگاران بیان کرد‪:‬‬ ‫امسالشرایطمانسبتبهسال گذشتهوسالهایقبل‬ ‫متقاوت است‪ ،‬سالهای قبل مراسمات پرشور برگزار‬ ‫می شد اما سال گذشته با شیوع ویروس کرونا مراسم‬ ‫هارامحدودبرگزار کردیم‪.‬معاونفرهنگیاجتماعی‬ ‫اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫امســال نه شرایط سالهای قبل که مراسمات پرشور‬ ‫برگزار می شــد را داریم و نه شــرایط سال گذشته که‬ ‫مراسماتمحدودوبهصورتمجازیبرگزار میشد‪،‬‬ ‫لذا امسال جلسات‪ ،‬مراسمات و طرحها را با رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی با حضور حداکثری برگزار‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه امسال ‪ ۵۰‬بقعه شاخص استان‬ ‫در دهه کرامت از شنبه‪ ۲۲‬خرداد همزمان با والدت‬ ‫حضرت معصومه (س) تا روز سه شنبه والدت امام‬ ‫رضا(ع)برنامههایدهه کرامترابرگزارخواهند کرد؛‬ ‫گفت‪:‬غبارروبی‪.‬نظافتواذینبندیبقاعمتبرکهاز‬ ‫جملهبرنامههایعمومیمااست‪.‬‬ ‫ایزدی اظهار داشت‪ :‬حضور مبلغین و روحانیون‬ ‫در بقاع متبرکه‪ ،‬برپایی ایســتگاه صلواتــی‪ ،‬برگزاری‬ ‫جشنمیالدحضرتمعصومه(س)‪،‬برگزاریجشن‬ ‫میالد امام رضا (ع) در شب و روز میالد امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی‪ ،‬برپایی محافل‬ ‫انــس با قران کریم‪ ،‬برپایی ایســتگاه های مشــاوره‬ ‫و تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف از جمله برنامه های‬ ‫عمومیمادر دهه کرامتامسالاست‪.‬‬ ‫اوبااشارهبه‪ ۴‬برنامهویژهدر دهه کرامت گفت‪:‬‬ ‫برگزاری مراســم بزرگداشــت امــام زادگان به صورت‬ ‫شهرســتانی و اســتانی اســت که در برگزاری اســتانی‬ ‫تعدادیاز خدام‪،‬هیئتامناوخیرینبهنمایندگیاز‬ ‫دیگرخیرینوخدامتقدیرخواهدشد ‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و‬ ‫امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اختتامیه‬ ‫موقوفــه مهرفاطمــی در میــاد امــام رضــا (ع)‬ ‫گفت‪ :‬موقوفه مهر فاطمی از ســال ‪ ۹۱‬با هدف‬ ‫گســترش فرهنگ وقف و مشارکت های مردمی‬ ‫ایجــاد شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬تاکنــون در ایــن موقوفه‬ ‫توســط ‪ ۸۰‬هــزار واقــف بــا ‪ ۳۲۰‬هزار ســهم ‪۵۰‬‬ ‫هــزار تومانــی مشــارکت داشــته انــد‪ ،‬نکتــه بارز‬ ‫در ســاخت موقوفــه مهــر فاطمی این اســت که‬ ‫در تمــام اســتان ها گســترش پیدا کــرد و از تمام‬ ‫اســتانهای کشــور در این موقوفه شرکت کردند‪.‬‬ ‫حجــت االســام ایزدی با اشــاره بــه ایجاد مرکز‬ ‫امــور خیریــه در ســازمان اوقــاف کــه منجــر بــه‬ ‫تاســیس ســتاد هماهنگی امور خیریه در اســتان‬ ‫شــد؛ گفــت‪ :‬کارگروه هایــی در چنــد موضوع از‬ ‫جمله کارگروه ایجاد اشتغال‪ ،‬خانواده و ازدواج‬ ‫بهداشــت و درمان‪ ،‬تحصیل و اموزش‪ ،‬کارگروه‬ ‫رســیدگی به ایتام و کارگروه ازادی زندانیان غیر‬ ‫عمد شــکل گرفته اســت که دو کارگروه اشتغال‬ ‫و ازدواج فعالیت بیشــتری داشــته انــد‪.‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در کارگــروه ازدواج قــرارگاه ازدواج‬ ‫اســان و فرزند بیشتر شکل گرفت که به صورت‬ ‫عملیاتی موضوع ازدواج را شکل دهد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اماکن تجاری و اقامتی‬ ‫ناایمن تهدیدی برای هسته‬ ‫مرکزی شهر قم‬ ‫مدیــر منطقــه هفت شــهرداری قــم وجــود اماکن‬ ‫تجاری و اقامتی ناایمن و مخاطره امیز را تهدیدی برای‬ ‫هستهمرکزیشهرقمدانست‪.‬مجیدمتین فربااشارهبه‬ ‫قرارگیری منطقه هفت شهرداری قم در هسته مرکزی‬ ‫شــهر اظهار داشــت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد از منطقه هفت‬ ‫قم‪ ،‬بافت فرسوده است و مراکز تجاری و مهم شهر در‬ ‫این منطقه مستقر است که با توجه به قدمت بناها‪،‬‬ ‫بحث های ایمنی بسیار مهم است‪.‬او با بیان اینکه در‬ ‫این منطقه ‪ ۴۰۰‬واحد اقامتی وجود داشته که بسیاری‬ ‫از ان هــا مجوز فعالیت نــدارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکــی از اهداف‬ ‫شــهرداری با هماهنگی میراث فرهنگی‪ ،‬الزام رعایت‬ ‫نکات ایمنی در صدور مجوزهاست و باید واحدهای‬ ‫اقامتی‪ ،‬تائیدیه ســازمان اتش نشــانی را داشــته باشند‬ ‫که این اتفاق در حال اجراســت و با تغییر در واحدها‬ ‫و بــا تامین وســایل اطفــای حریق ایمنــی روند خوبی‬ ‫در ایمن ســازی اماکــن تجاری و اقامتــی صورت گرفته‬ ‫است‪.‬مدیرمنطقههفتشهرداریقمباتاکیدبراینکه‬ ‫بسیاری از این واحدها غیرمجاز فعال هستند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری ها غیردولتی بوده و هزینه شهر توسط‬ ‫مردم تامین می شود و از طریق مجوزهای ساختمانی‬ ‫ایــن اهــداف را دنبــال می کنیــم‪ ،‬البته میــراث و اماکن‬ ‫نیــز نظارت هایــی را دارنــد‪.‬او اظهار داشــت‪ :‬در رابطه‬ ‫بــا واحدهای تجــاری قدیم قم‪ ،‬با اهتمام دادســتانی‬ ‫جلســات خوبی به صورت مشترک توسط دادستانی‪،‬‬ ‫اصناف و هیئت امنای پاساژها برگزار شد و شرکت های‬ ‫خدمات رسانوبازدیدهایمیدانیازاینفضاهاصورت‬ ‫می گیرد و نکاتی که رعایت نشده تذکر داده می شود‪.‬‬ ‫متیــن فــر ادامــه داد‪ :‬بســیاری از سیم کشــی های بــرق‬ ‫اماکن تجاری ایراداتی داشــته که احتمال بروز حادثه‬ ‫وجــود دارد کــه اصالح این موارد با نظر کارشناســان و‬ ‫با نظارت ها در دستور اصالح متولیان پاساژها قرار دارد‬ ‫که امیدواریم وضعیت به گونه ای پیش رود که شاهد‬ ‫حوادث در این اماکن تجاری با قدمت نباشیم‪.‬‬ ‫انتخابات پرشور نماد‬ ‫ابرو و حیثیت نظام مردم‬ ‫ساالر است‬ ‫حجت االســام حســن پور میرزا هماهنگ کننده‬ ‫سازمانعقیدتیسیاسیاجادراستان گلستانومازندران‬ ‫و رئیس عقیدتی سیاسی تیپ‪۲۳۰‬متحرک هجومی در‬ ‫همایش سیاسی ویژه کارکنان این تیپ گفت؛نیروهای‬ ‫مسلح همواره پیشــران در همه ی امورات کشور بوده‬ ‫اند کهانشاهللیکبار دیگردر‪۲۸‬خرداداینوظیفهخطیر‬ ‫را به اثبات خواهیم رساند‪ .‬او با تاکید براینکه مشارکت‬ ‫در انتخاباتمیتواندباعثتجلیهرچهبیشتراقتدار‬ ‫ح کرد؛انتخابات پرشــور نمــاد ابرو و‬ ‫ملی شــود ‪،‬تصری ‬ ‫حیثیــت نظام بوده که مردم بــا درایت ‪،‬دقت و گوش‬ ‫به فرمان ولی فقیه بودن انرا به رخ ابرقدرتهای جهان‬ ‫خواهندکشید‪.‬‬ ‫تسهیالت جدید مالیاتی در‬ ‫حمایت از مشاغل اسیب‬ ‫دیده از کرونا ‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از اعالم تسهیالت‬ ‫جدیدمالیاتیدر حمایتاز مشاغلاسیبدیدهاز کرونا‬ ‫خبر داد‪ .‬محمد رضا محمدی اظهار داشت ‪ :‬رئیس کل‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشــور با توجه به شــرایط خاص‬ ‫ناشیاز شیوعویروس کرونادر کشور وبراساسمصوبات‬ ‫شصتوهفتمینجلسهستادملیمدیریتکرونا‪،‬ضمن‬ ‫صدوربخشنامه ای‪،‬احکاممالیاتیدرحمایتازمشاغل‬ ‫اســیب دیده را به ادارات کل امور مالیاتی سراســر کشور‬ ‫ابــاغ کــرد‪ .‬در متن این بخشــنامه امده اســت‪ :‬صدور‪،‬‬ ‫تجدید و یا تمدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی‬ ‫تهــای‬ ‫و حقوقــی‪ ،‬موضــوع مــاده (‪ )۱۸۶‬قانــون مالیا ‬ ‫مســتقیم تا تاریخ ‪ 1400/06/31‬نیاز به اســتعالم و ارایه‬ ‫گواهیپرداختیاترتیبپرداختبدهیمالیاتیقطعی‬ ‫شده‪،‬نخواهدداشت‪.‬اینبخشنامهمیافزاید‪:‬صنوف‬ ‫بهشدتاسیب دیدهاز ویروس کرونا کهفهرستانهابه‬ ‫تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا می رسد‪ ،‬از بخشودگی کامل جرایم‬ ‫مربوطبهعدمتسلیماظهارنامهمالیاتبرارزشافزوده‬ ‫اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های‬ ‫دوم و ســوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬برخوردار می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫درخصوص صنوف یاد شده‪ ،‬اقساط معوق و سررسید‬ ‫شــده مالیات بر عملکرد و مالیات بــر ارزش افزوده طی‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬انان حداکثر تا تاریخ پایان خردادماه امهال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تصویربرداریمستند‬ ‫کاروانسراهای تاریخی‬ ‫ایران در استان سمنان‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستیاستانسمنان گفت‪:‬مستند کاروانسراهای‬ ‫تاریخی ایران در اســتان ســمنان در حال تصویربرداری‬ ‫اســت‪ .‬حمیدرضا دوســت محمدی افزود‪ :‬این مستند‬ ‫با هدف جریان ســازی تبلیغاتی و رســانه ای برای ثبت‬ ‫جهانی پرونده کاروانســراها در فهرســت یونســکو در‬ ‫حال تولید اســت‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایع دستیاستانسمنانبااشارهبهاینکه‬ ‫‪ ۶‬کاروانسرای تاریخی استان سمنان کاندیدای ثبت در‬ ‫پرونده مجموعه کاروانسراهای راه ابریشم ایران برای‬ ‫قرار گرفتن در فهرست یونسکو هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬کاروانسرای تاریخی در استان سمنان وجود دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۲۷‬درصد به ظرفیت‬ ‫مجتمع های خدماتی رفاهی‬ ‫استان قزوین‬ ‫افزوده می شود‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معــاون فنــی و راه هــای‬ ‫روســتایی اداره کل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان قزویــن گفــت‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫بــا تکمیــل و افتتــاح ‪ ۹‬مجتمــع خدماتــی رفاهــی‬ ‫جدید‪ ۲۷ ،‬درصد به ظرفیت مجتمع های اســتان‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫فیــاض بیگدلــی بابیــان ایــن مطلــب کــه « این‬ ‫میــزان تاســیس مجتمع هــای بین راهــی در اســتان‬ ‫کم ســابقه بــوده اســت»افزود‪ :‬در حال حاضر ‪۳۳‬‬ ‫باب مجتمع خدماتی رفاهی در اســتان قزوین در‬ ‫حــال بهره بــرداری و ارائــه خدمــات به مســافران‬ ‫و راننــدگان هســتند کــه بــا افتتــاح مجتمع هــای‬ ‫جدیــد ایــن تعــداد تــا پایــان ســال جــاری بــه ‪۴۲‬‬ ‫بــاب افزایــش خواهــد یافت‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬این‬ ‫مجتمع های در حال ســاخت با مجموع مســاحت‬ ‫‪ ۲۴۹‬هــزار مترمربــع و بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــن‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد در حاشــیه راه هــای این اســتان‬ ‫در حال احداث و اماده ســازی جهت بهره برداری‬ ‫هســتند‪ .‬بیگدلــی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مجتمع هــا‬ ‫تمــام امکانــات موردنیــاز مســافران و راننــدگان‪،‬‬ ‫شــامل نمازخانــه‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬جایــگاه‬ ‫ســوخت‪ ،‬رســتوران‪ ،‬تعمیرگاه خدمات خودرویی‬ ‫و فروشــگاه پیش بینی شــده اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬هــر‬ ‫‪ ۹‬مجتمــع جدیــد مجهــز به طرح کهــاب (کاهش‪،‬‬ ‫هدایــت‪ ،‬انتقــال و بازیافــت بخار بنزین) هســتند‬ ‫کــه بــرای صرفه جویــی اقتصــادی بــا اهــداف‬ ‫زیست محیطی اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گفتــه بیگدلی مجتمع های خدماتی رفاهی‬ ‫بــا مشــارکت ســرمایه گذار بخــش خصوصی و پس‬ ‫از اخــذ موافقــت اصولــی از ســازمان راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای احــداث می شــوند‪ .‬معــاون‬ ‫فنــی و راه هــای روســتایی اداره کل راهــداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اســتان قزوین افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۱۸‬فقــره موافقــت اصولــی بــرای ســاخت‬ ‫مجتمع هــای خدماتی رفاهی صادرشــده و تعداد‬ ‫دیگــری مجتمع خدماتی رفاهی در حال ســاخت‬ ‫هســتند که این تعداد نیز پس از پایان ســاخت در‬ ‫ســال های اینده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫عبور از خشکسالی با مدیریت بحران اب‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬اقلیم خوش اب وهوای قزوین‬ ‫و دشــت حاصلخیــز و پــر محصول تا حــدودی این‬ ‫استان را ازنظر منابع کشاورزی غنی کرده است اما‬ ‫نکته قابل تامل برداشت بی رویه و بدون برنامه و‬ ‫سوءاستفادهاز منبععظیماباز سفره هایزیرزمینی‬ ‫طــی چنــد دهه اخیر موجب وارد شــدن خســارات‬ ‫جبران ناپذیریازجملهفرونشستزمیندرمحدوده‬ ‫دشت بزرگ قزوین شده است‪ .‬استفاده‪ 90‬درصدی‬ ‫از منابعابیاستانچهاز طریقحفرچاه هایمجاز و‬ ‫چهغیرمجازصرفابرایبخش کشاورزی؛اسیب های‬ ‫جدیبرایاستانبهدنبالداشته؛به طوری کهاجرای‬ ‫برنامه هایمدیریتمنابعابطیچندسال گذشته‬ ‫هــم جبــران این خســارت را نکــرده اســت‪ .‬در کنار‬ ‫خشکسالیهایپی درپیطینیم قرناخیردر سال‬ ‫ابی جاری نیز با کاهش ‪ 40‬درصدی بارش ســالیانه‬ ‫مواجه هستیم که زنگ خطر این بحران از ماه های‬ ‫گذشــته نیــز به گوش می رســد اما همچنــان برنامه‬ ‫دقیق برای کاهش میزان برداشت منبع عظیم ابی‬ ‫زیرزمینــی دشــت قزوین جهت اســتفاده در بخش‬ ‫کشــاورزی وجود ندارد و در بســیاری از نقاط استان‬ ‫همچنان کشــاورزی به شــیوه ســنتی اجرا می شود‪.‬‬ ‫برای خشکسالی پیش بینی شده در سال ابی جاری‬ ‫نیازمند مدیریت دقیق منابع ابی هستیم تا بتوانیم‬ ‫از بحــران پیــش رو عبور کنیــم در غیر این صورت با‬ ‫چالش های جبران ناپذیری برای نسل های اینده در‬ ‫اقلیم خشک و نیمه خشــک ایران مواجه خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب منطق ـه ای قزویــن در‬ ‫رابطه با برنامه ریزی صورت گرفته جهت مدیریت‬ ‫مصــرف اب در اســتان گفت‪ :‬اســتان قزویــن در دو‬ ‫حوزه ابریز ســفیدرود در مناطق شــمالی و اب های‬ ‫زیرزمینی در حوزه اب شور مرکزی و جنوبی استان که‬ ‫دشت قزوین را در برمی گیرد واقع شده است‪ .‬یداله‬ ‫ملکی با اشــاره به بارندگی های دو ســال گذشــته و‬ ‫رونق کشاورزی در منطقه افزود‪ :‬با توجه به ترسالی‬ ‫دو سال گذشته ذخیره ابی مناسبی در سد طالقان‬ ‫داشــتیم و اگر این ذخیر هســازی نبود در حال حاضر‬ ‫با چالش بزرگ کم ابی مواجه می شدیم‪ .‬او استفاده‬ ‫از یک صد حلقه چاه تلفیقی را راهکار دیگری برای‬ ‫عبور از خشکسالی امسال اعالم و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جزو مراتع خوب و متوسط قرار می گیرند که تامین‬ ‫معیشت‪ 29‬هزار خانوار روستایی را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در شــرایط بحران کم ابی و کم بارشی‬ ‫امســال باید ‪ 30‬درصد از ظرفیت قابل بهره برداری‬ ‫مراتع کاهشیابد کهاینتبعاتخشکسالیدر کنار‬ ‫ایجادمشکالتاقتصادیبرایخانوارهایبهره بردار‬ ‫از مراتع‪ ،‬خسارت های جبران ناپذیری به گونه های‬ ‫جانوری‪ ،‬گیاهی‪،‬فرسایشخاک‪،‬افت کیفیتهوا‪،‬‬ ‫تاسیسات زیر بنایی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬تامین خوراک‬ ‫موردنیاز دام‪ ،‬تولیدمثل دام و‪ ...‬خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫راهکارهای مقابله با خشکسالی در حوزه‬ ‫منابعطبیعی‬ ‫ایــن چاه ها برای تامین اب کشــاورزی در محدوده‬ ‫شبکه ابیاری حفاری شده اند و تاکنون‪ 55‬حلقه چاه‬ ‫تلفیقیدر استانراه اندازیشدهاستومابقینیزدر‬ ‫صورتتامیناعتبارحفاریمی شوند‪.‬‬ ‫مدیریت اب کانال ها و انتقال اب از سد‬ ‫طالقان برای شهر ابیک‬ ‫او مدیریــت اب کانا لهــا و انتقــال اب از‬ ‫ســد طالقــان برای شــهر ابیک طــی دو ماه اینده‬ ‫را از دیگــر برنام ههــای کوتا همــدت اســتان برای‬ ‫مدیریــت منابــع اب اعــام کرد و بیان داشــت‪:‬‬ ‫به منظور جلوگیری از برداشت های غیرمجاز اب‬ ‫از ســفره های زیرزمینــی دشــت قزویــن و کاهش‬ ‫تنــش ابی؛ بر روی ‪ 70‬درصد از چاه های منطقه‬ ‫کنتور هوشــمند نصب شده است و نصب مابقی‬ ‫کنتورهــا نیــز طــی دو ســال اینــده در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ملکــی تامیــن اب شــرب ‪ 14‬شــهر و‬ ‫‪ 194‬روســتا از ســد طالقــان را به عنــوان برنامــه‬ ‫نمــدت بــرای رفــع مشــکل اب اســتان ذکــر‬ ‫میا ‬ ‫کــرده و گفــت‪ :‬اجــرای ایــن پــروژه ‪ 2000‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبار نیــاز دارد و برای افزایش جمعیت‬ ‫یشــده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫در افق ‪ 1425‬پیش بین ‬ ‫شــرکت اب منطقه ای قزوین تامین اب شرب از‬ ‫سد باالخانلو و انتقال اب الموت رود به دشت‬ ‫قزویــن را به عنــوان پروژه های بلندمدت اســتان‬ ‫برای کاهش بحران اب برشمرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫بحران خشکسالی استان قزوین را تهدید می کند‬ ‫و اگر برداشت ها از سفره زیرزمینی استان بیشتر‬ ‫شــود تبعــات بی رویــه از ابخوان شــامل کاهش‬ ‫دبی چاه های مجاز‪ ،‬کاهش کیفیت منابع اب‪،‬‬ ‫فرونشســت زمیــن‪ ،‬لــب شــوری اب و‪ ...‬را بــه‬ ‫دنبــال خواهد داشــت‪ .‬ملکی تاکیــد کرد‪ :‬منابع‬ ‫اب محــدود اســت و بایــد نهایــت صرفه جویی‬ ‫شهــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫و دقــت در مصــرف در بخ ‬ ‫خانگی و صنعتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫تهدید کم ابی بر مراتع استان قزوین‬ ‫معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫قزوین بابیان این مطلب که خشکسالی یک پدیده‬ ‫معمولــی اقلیم در مناطق خشــک و نیمه خشــک‬ ‫است و در چند سال اخیر به شدت دنیا را در برگرفته؛‬ ‫گفت‪ :‬تاثیرات خشکسالی امسال در استان قزوین؛‬ ‫ســال ســختی را برای تامین علوفه در ســطح مراتع‬ ‫استان رقم خواهد زد‪ .‬محرم رضایی زاده با اشاره به‬ ‫وجود‪ 910‬هزار هکتار منابع طبیعی در سطح استان‬ ‫افزود‪ :‬از این میزان ‪ 28‬هزار هکتار جنگل‪ 29 ،‬هزار‬ ‫هکتــار بیابان و ‪ 853‬هزار هکتار مرتــع وجود دارد‬ ‫که ‪ 20‬درصد مراتع استان ضعیف هستند و مابقی‬ ‫معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫قزویــن اجرای طرح های ابخیــزداری در حوزه های‬ ‫ابخیــز‪ ،‬ذخیــره اب در مناطــق مختلــف‪ ،‬احیــاء‬ ‫قنــوات‪ ،‬احــداث اب انبــار در مراتــع‪ ،‬احــداث و‬ ‫مرمت ابشخور بهداشتی‪ ،‬صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب‪ ،‬رعایــت ظرفیــت بهر هبــرداری از مرتــع در‬ ‫شرایط خشکسالی‪ ،‬کاهش جمعیت دام و رعایت‬ ‫مدت زمــان ورود و خروج دام و برگزاری دوره های‬ ‫اموزشــی در مناطــق روســتایی را از راهکارهــای‬ ‫مقابله با خشکسالی ذکر کرد‪ .‬رضایی زاده با ذکر‬ ‫این نکته که ‪ 90‬درصد اب شیرین استان در بخش‬ ‫یشــود یاداور شد‪ :‬بهره مندی‬ ‫کشــاورزی مصرف م ‬ ‫از روش های نوین ابیاری باید در مناطق روستایی‬ ‫اجرایی شود در غیر این صورت مدیریت منابع اب‬ ‫به درســتی قابل اجــرا نخواهــد بود‪ .‬او اعــام کرد‪:‬‬ ‫مشکالت پیش روی امسال در رابطه با خشکسالی‬ ‫از طریــق بخشــداری ها و دهیاری ها بــرای جوامع‬ ‫روســتایی اطالع رسانی شــده و از چرای زودهنگام‬ ‫دام در مناطــق ییالقــی و حضــور دام غیرمجــاز از‬ ‫استان های هم جوار جلوگیری شده است‪ .‬رضایی‬ ‫زاده از مرتع به عنوان موهبت باارزش الهی یادکرد‬ ‫و بیان داشــت‪ :‬مرتع دایه طبیعت اســت و فرایند‬ ‫لهــا شــکل‬ ‫تشــکیل اب شــیرین در مراتــع و جنگ ‬ ‫می گیرد بنابراین ارزش های زیس ـت محیطی مرتع‬ ‫بســیار باال اســت و اگر در بخش کشاورزی دانایی‬ ‫محور عمل نکنیم برای نس ـل های اینــده حوادث‬ ‫منفی بر جای خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقداماتپیشگیرانهعاملیبرای کاهش‬ ‫حوادثغرق شدگیدر کانال هایابیاری‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬معاونحفاظتوبهره برداری‬ ‫شرکتابمنطقه ایقزوین گفت‪ :‬کاهشحوادث‬ ‫غرقشدندر کانال هایابیاریدشتقزویننیازمند‬ ‫گســازی مســتمر و اقدامات‬ ‫اطالع رســانی و فرهن ‬ ‫پیشــگیرانه با کمک دســتگاه های خدمات رسان‬ ‫و امدادی است‪ .‬منصوری در جلسه هماهنگی و‬ ‫هم اندیشی دستگاه های خدمات رسان و امدادی‬ ‫برایپیشگیریازحوادثغرق شدگیدر کانال های‬ ‫ابیــاری دشــت قزویــن افــزود‪ :‬یکــی از چالش ها و‬ ‫دغدغه های جدی ما بی توجهی برخــی افراد به‬ ‫اطالعیه و هشــدارهای صادرشده از طرف شرکت‬ ‫اب منطق ـه ای قزویــن و شــنا کــردن در کانال های‬ ‫ابیاری دشــت قزوین است که همه ساله تعدادی‬ ‫جان خود را به دلیل بی توجهی به این موضوع از‬ ‫دستمی دهند‪.‬اوادامهداد‪:‬این کانال هاباشیب‬ ‫ذوزنقه ای که دارند نه تنها مکان مناسبی برای شنا‬ ‫نیســتند بلکه بــه دلیل ابعــاد کانال و دبــی باالی‬ ‫جریان اب‪ ،‬بسیار خطرناک بوده و علیرغم ظاهر‬ ‫ارام اب جــاری در ان‪ ،‬هم هس ـاله چندیــن قربانــی‬ ‫می گیــرد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬در اســتان قزوین بیش‬ ‫از ‪ 1000‬کیلومتــر از مســیر رودخان ههــا و کانال های‬ ‫ابیــاری پرخطر هســتند که امکان فنس کشــی در‬ ‫همهاینمسیرهاممکننیست‪.‬معاونحفاظت‬ ‫و بهره برداری شــرکت اب منطقه ای استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬با شناسایی مناطق حســاس و خطرناک و‬ ‫پرحادثهبه ویژهدر محدوده هایشهرینسبتبه‬ ‫نصبگاردریلوتابلوهایهشداردهندهاقدامشده‬ ‫و گشت هایمستمرنظارتیهمداریماماهمچنان‬ ‫شاهدبی توجهیبرخیجوانانونوجوانانوگاهی‬ ‫نیزمسافرانهستیم کهباورودبه کانال هایابیاری‬ ‫زمینهبروز حادثهرافراهممی کنند‪.‬منصوریباابراز‬ ‫تاسف از سرقت گاردریل ها در حاشیه کانال های‬ ‫اب اضافه کرد‪ :‬علیرغم هزینه کردهای سنگین در‬ ‫شرایطمحدودیتاعتباریمتاسفانه گاهیشاهد‬ ‫سرقت گاردریلهستیم کهچالش هایاینشرکت‬ ‫را بیشــتر کــرده و نصب دوبــاره ان زمــان می برد و‬ ‫می تواند حوادث بیشتری را موجب شود‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برای پیشگیری از حوادث ناشــی از غرق‬ ‫شدنافراددرکانال هایابیاریاقداماتپیشگیرانه‪،‬‬ ‫گســازی و اطالع رسانی های مستمر توسط‬ ‫فرهن ‬ ‫روابط عمومی انجام می شود اما همچنان شاهد‬ ‫بی توجهیبهاینهشدارهاهستیمووقوعحوادث‬ ‫ادامه دارد‪ .‬معاون حفاظت و بهره برداری شرکت‬ ‫اب منطقه ای استان قزوین بیان کرد‪ :‬رفع امارهای‬ ‫متفاوتاز تعدادغرق شدگانمستلزمتفکیکامار‬ ‫غرق شدگیدر رودخانه‪،‬سدها‪ ،‬کانال هایابیاری‪،‬‬ ‫استخرهای کشاورزیوچاه هااست کهاینموضوع‬ ‫در کنار تقویت تعامل و همکاری دستگاه ها برای‬ ‫نتیجه بخشبودنفعالیت هایپیشگیرانهازجمله‬ ‫مسائلی است که باید در این جلسات موردتوجه‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬او همچنین افزود‪ :‬با غرق شــدن یک‬ ‫نفر باید اب کانال قط عشــده و نیروهــای امدادی‬ ‫وارد عملیات شــوند که این کار هم به کشــاورزان‬ ‫اســیب می رســاند و هــم هزین ههــای ســنگینی به‬ ‫دســتگاه های خدماتی و امدادی ازجمله اورژانس‬ ‫و اتش نشــانی وارد می کند و به نظر می رســد تنها‬ ‫بــا همراهــی مــردم و خانواده ها قــادری به کنترل‬ ‫این وضعیت هســتیم‪ .‬منصوری گفــت‪ :‬ازانجاکه‬ ‫بخشــی از کانــال ابیــاری از داخــل محدوده شــهر‬ ‫قزوین عبور می کند انتظار داریم شهرداری نیز برای‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه مشــارکت جدی تری داشته‬ ‫باشد تا بتوانیم با همکاری همه دستگاه ها ضمن‬ ‫کنترل شــرایط حــوادث را نیز کاهش دهیم‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای قزوین هم‬ ‫با ارائه گزارشــی از فعالیت های اطالع رسانی برای‬ ‫اگاهی بخشــی مردم از خطرات ناشــی از شــنا در‬ ‫کانال هایابیاریاظهارداشت‪:‬رویکردمادر کاهش‬ ‫حوادث اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی است‬ ‫واینروندهمه سالهباتخصیصاعتباراتمناسب‬ ‫انجاممی شود‪.‬خواجویافزود‪:‬تولیدمستند‪،‬تیزر‬ ‫تلویزیونی‪،‬پویانماییوزیرنویسوپخشپیام های‬ ‫هشــدار دهند و اگاه کننده با موضوع خطر شنا در‬ ‫کانال های ابیاری‪ ،‬در رسانه ها در سال های گذشته‬ ‫انجام شده و امسال نیز همچنان ادامه دارد و این‬ ‫پیام هادر فضایمجازیوصداوسیماومطبوعات‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬علیرغم‬ ‫محلی نیز منتشــر م ‬ ‫اقدامــات فیزیکــی مانند نصــب گاردریــل و تابلو‬ ‫«شناممنوع»‪،‬برقراری گشت هایبازرسیوانتشار‬ ‫اطالعیه های مستمر و پیام های صوتی و تصویری‬ ‫در فضایمجازیورسانهملی؛متاسفانههمچنان‬ ‫شاهدغرقشدنجوانانونوجواناندر کانال های‬ ‫ابیاریهستیمکهموضوعنشان دهندهلزومافزایش‬ ‫سطح اگاهی عمومی و اشنایی مردم با خطرات‬ ‫ناشی از ورود به این کانال ها است‪.‬‬ ‫پـــل های طـــبیعـت و سالمت‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫شــهردار قزویــن از اجــرای‬ ‫ایــن پروژه هــا در راســتای‬ ‫توجــه بــه مطالبــات‬ ‫شــهروندان و گردشــگران‬ ‫به منظــور ایجــاد مســیر‬ ‫پیــاده روی امــن در پهنــه‬ ‫بوستان ملی باراجین خبر‬ ‫دارد‪ .‬بــه گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫قزوین؛ سیاوش طاهرخانی در مراسم افتتاح پل های طبیعت‬ ‫و سالمت با اشاره به مشخصات فیزیکی پروژه پل طبیعت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬سیســتم ســازه پل‪ ،‬یک پل معلق بــا دو پایلون (پایه‬ ‫اصلــی) و چهــار رشــته کابــل اصلــی اســت کــه در طــرف بــه‬ ‫لنگرهای بتنی متصل شــده اند‪ .‬او بابیان اینکه عرشــه اصلی‬ ‫پــل بــه طــول ‪ ۱۰۰‬متــر بــا ‪ ۶۲‬رشــته کابــل اویز بــه کابل های‬ ‫اصلی متصل است « توضیح داد‪ :‬عرشه اصلی با رمپ فلزی‬ ‫بــه طــول ‪ ۷۰‬متــر به محوطــه غربی و جاده ســامت متصل‬ ‫یشــود و طول عرشــه درمجموع به ‪ ۱۷۰‬متر می رســد‪ .‬او با‬ ‫م ‬ ‫با ‪ ۱۴۲‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫اجرایی پروژه پل ســامت‬ ‫از مردادمــاه ســال ‪۹۷‬‬ ‫باهدف اتصال مسیر شرق‬ ‫بــه غــرب جــاده ســامت‬ ‫واقــع در بلــوار نخبــگان‬ ‫اغاز شــد‪ .‬به گفته شهردار‬ ‫قزوین پل سالمت یک پل‬ ‫‪ ۵‬پایــه اســت کــه امــکان‬ ‫تردد پیاده و دوچرخه ســواران را فراهم می کند که این یک‬ ‫پل بتنی دارای دو رمپ غیرمتقارن اســت و ارتفاع عرشــه تا‬ ‫ســطح زمیــن ‪ ۲۰/۵‬متــر‪ ،‬طــول بزرگ تریــن دهانه عرشــه ‪۲۰‬‬ ‫متر‪ ،‬عرض ان تقریبا ‪ ۶‬متر‪ ،‬طول عرشه ‪ ۱۱۲‬متر‪ ،‬طول رمپ‬ ‫شــرقی ‪ ۶۷‬متــر و رمــپ غربــی ‪ ۱۰۱‬متر اســت‪ .‬او بــا تاکید بر‬ ‫اینکه ‪ ۴۵‬میلیارد ریال اعتبار به پروژه پل سالمت اختصاص‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬عملیات اجرایــی این پروژه‬ ‫بــه دلیــل برخــی مشــکالت و نقایــص در برخــی مقاطــع‬ ‫اشــاره بــه اینکه عرض عرشــه به طــول ‪ ۲۲۰‬ســانتی متر برای اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای موجــود بوســتان ملــی متوقف شــده بــود اما با همــکاری مجموعه مدیریت شــهری‬ ‫یشــده اســت گفــت‪ :‬تمامی قطعات باراجیــن‪ ،‬دهکــده طبیعــت و نیــز جاده ســامت دانســت و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫عبــور عابر پیاده طراح ‬ ‫پــل منحصربه فــرد بــوده و ب هصــورت ویــژه ای زیست پذیری توضیــح داد‪ :‬بــا احداث این پل شــاهد افزایش‬ ‫طراح ‬ ‫یشــده اســت و در طراحــی و اجــرای پــل شهر با مفاهیم قابل توجه پیــاده روی ایمن و جذاب در فضای‬ ‫کابلــی از تخصــص صنع ـت کاران ماهــر و مطرح‬ ‫ســالم و عاری از انــواع الودگی اعم الودگی هوا‬ ‫کیفیت زندگی‪،‬‬ ‫کشــوری بهره گرفته شده اســت‪ .‬شهردار قزوین‬ ‫و الودگــی صوتــی و در پهنــه ای چشــم نواز و‬ ‫زیرساخت های‬ ‫با تاکید بر اینکه زیســت پذیری شــهر با مفاهیم‬ ‫فرح بخــش خواهیــم بود‪ .‬او پــروژه پل طبیعت‬ ‫سالمت‬ ‫ محور‪،‬‬ ‫ن‬ ‫انسا‬ ‫کیفیــت زندگــی‪ ،‬زیرســاخت های انســان محور‪،‬‬ ‫را «یــک پــروژه فــرا اســتانی» معرفــی کــرد و‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫ســامت اجتماعی و حتی اقتصاد شــهری پیوند‬ ‫گفت‪ :‬سیســتم ســازه ای پل معلق کابلی یکی از‬ ‫دارد افــزود‪ :‬یکــی از شــاخصه های مهمــی کــه اقتصاد شهری نمونه های منحصربه فرد در ســطح ایران اســت‬ ‫پیوند دارد‬ ‫در ایــن پــروژه مدنظــر قرار گرفــت ارتباط میان‬ ‫که توســط معاونت عمرانی شهرداری قزوین و‬ ‫زیســت پذیــری و اقتصاد شــهری بــود و گردشــگری به عنوان طــی مدت ‪ ۸‬ماه و بااعتبــاری بالغ بر ‪ ۹۷‬میلیارد ریال انجام‬ ‫رکن مهم شــهر پایدار و اقتصاد ســبز نیازمند زیرساخت هایی شــد‪ .‬طاهرخانــی در ادامــه به احداث پل ســامت به عنوان‬ ‫اســت کــه بایــد دارای جذابیــت کافــی و عملکــرد مناســب یکــی از پروژه هــای شــاخص و از اولویت هــای مجموعــه‬ ‫باشــد‪ .‬طاهرخانی مطالعات اولیه مکان یابی پروژه باهدف مدیریــت شــهری قزویــن بــود اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬عملیات‬ ‫در قزوین افتتاح شدند‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫رکوردشکنی‬ ‫در شب مارادونایی مسی‬ ‫لیونل مسی کوپا امه ریکا‬ ‫تــوپ مارادونــا رفتــه بــود‪.‬‬ ‫را بــا یــک گل تماشــایی‬ ‫جالب تر اما شــادی گل مسی‬ ‫اســتارت زد؛ گل و شــادی‬ ‫بود که به هوا پرید و دســت‬ ‫گل او شــباهتی عجیــب بــه‬ ‫راست مشت کرده اش را بلند‬ ‫دی هگــو مارادونا داشــت‪ .‬تیم‬ ‫کــرد‪ .‬کپــی برابر اصل شــادی‬ ‫مسی‬ ‫ملــی ارژانتیــن بامــداد امــروز‬ ‫لهــای دی هگــو مارادونــا که‬ ‫گ ‬ ‫در نخســتین بــازی خــود در‬ ‫باعث شــد تــا در رســانه های‬ ‫کوپا امه ریکا برابر شیلی با تساوی یک بریک ارژانتینــی بازتــاب جالب توجهــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫متوقف شــد‪ .‬البی سلســته در نیمه اول روی مســی در ایــن بــازی ‪ 3‬رکــورد را نیــز بــه ثبت‬ ‫کاشــته زیبــای لیونــل مســی توانســت پیــش رســاند‪ .‬او با حضور در شــش کوپا امه ریکا از‬ ‫بیفتــد ولــی یک پنالتــی در نیمــه دوم ورق را این حیث با امریکو تزوریره برابری کرد و حاال‬ ‫برگردانــد‪ .‬ضربــه ارتــورو ویــدال توســط گلــر رکورد بیشــترین تعــداد حضور در ایــن جام را‬ ‫ارژانتیــن مهــار شــد ولــی در ریبانــد بــود کــه دارد‪ .‬مســی ســال ‪ 2007‬برای نخســتین بار در‬ ‫وارگاس توانســت کار را به تســاوی بکشــاند‪ .‬کوپــا امــه ریکا شــرکت کرد‪ .‬با گلی که مســی‬ ‫نکتــه جالــب روی گل مســی شــباهت زیــاد به ثمر رســاند‪ ،‬اکنون رکورد بیشــترین گل زده‬ ‫ان بــه گل دی هگــو مارادونــا در کوپــا امه ریکا در بازی های رســمی تیم ملی ارژانتین را از ان‬ ‫‪ 1987‬به اکوادور بود‪ .‬دیه گوی فقید با پای خودکرده است‪ .‬او ‪ 39‬گل در ‪ 98‬بازی رسمی‬ ‫چــپ تــوپ را بــه کنــج دروازه (ســمت چپ زده و از رکــورد ‪ 38‬گل زده گابریــل باتبســتوتا‬ ‫دروازه بان) چســباند و ضربه لیونل مسی نیز پیشــی گرفــت‪ .‬مســی همچنیــن ســلطان گل‬ ‫دقیقــا همان جایــی رفت که ‪ 34‬ســال پیش کردن ضربات کاشته نیز محسوب می شود‪.‬‬ ‫حملهلهستانی ها‬ ‫به ستاره بایرن مونیخ‬ ‫شکســت لهســتان از‬ ‫نرســید ولــی دو بــار هــم کــه‬ ‫اســلواکی حتــی روبــرت‬ ‫پــاس مناســبی دریافــت کرد‪،‬‬ ‫لواندوفسکی را نیز زیر تیغ تیز‬ ‫بــه بدتریــن شــکل ممکــن‬ ‫انتقــادات قرار دارد‪ .‬لهســتان‬ ‫توپ را از دســت داد‪ ».‬شزنی‬ ‫کار خــود در یــورو ‪ 2020‬را بــا‬ ‫هــم از تیــغ تیز انتقــادات دور‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫شکســت غیرمنتظــره مقابــل‬ ‫نمانــد‪ .‬گلــر یوونتــوس کمتــر‬ ‫اســلواکی شــروع کــرد‪ .‬کمتــر‬ ‫از حــد انتظــارات ظاهــر شــد‪:‬‬ ‫کســی تصــور م ‬ ‫یکــرد کــه لهســتان بــا داشــتن «گل اول روی اشــتباه بریژنســکی و گیلیک به‬ ‫ســتاره ای چــون روبرت لواندوفســکی بهترین ثمر رســید ولی گل دوم گل به خودی شــزنی‬ ‫مهاجــم حــال حاضــر دنیا درنهایــت ‪ 2‬بر یک بود و او وارد تاریخ لهستان به عنوان نخستین‬ ‫بازنــده باشــد‪ .‬انتظــارات از لهســتان بســیار دروازه بانــی کــه گل بــه خودی می زند‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫باالبود و همین قضیه باعث شد تا رسانه های اتفاقــی قابــل تاســف‪ ».‬پائولــو سوســا نیــز که‬ ‫این کشور واکنشی تند به این شکست نشان ژانویــه ‪ 2021‬به عنــوان ســرمربی لهســتان‬ ‫دهنــد‪ .‬یــک نشــریه ایــن کشــور بــه روبــرت انتخاب شــد نیــز موردانتقاد قرارگرفته اســت‪:‬‬ ‫لواندوفسکی نمره ‪ 3‬از ‪ 10‬را دارد و او را همراه «سوســا از همان ابتدا با متد کاری اش همه را‬ ‫با شزنی ضعیف ترین بازیکن زمین عنوان کرد‪ .‬شگفت زده کرد‪ .‬او از ماه مارس باید تیمش را‬ ‫در بخشــی از مقابله انتقادی از لواندوفسکی می شناخت و البته که در تیم باشگاهی و پس‬ ‫امده اســت‪« :‬باید این سوال را مطرح کرد که از هفت ههــا و روزهــا کار بــا بازیکنانش احتماال‬ ‫حضور لواندوفســکی در زمین تصمیم درستی می توانســت نتایج بهتری کســب کند اما این‬ ‫بــود یــا خیــر؟ بلــه؛ بــه او پا ‬ ‫سهــای مناســبی شکست در سنت پترزبورگ یک فاجعه بود‪».‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫خیلی دور خیلی نزدیک‬ ‫معلــوم نیســت اســتقالل طــی ایــن ده ســال‬ ‫اخیــر قلب کدام ســرمربی اش را شکســته اســت‬ ‫کــه نفریــن او باعث شــده تا نگــذارد اب خوش‬ ‫از گلــوی ایــن تیــم و هوادارانــش پاییــن بــرود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬درســت مثــل نفریــن‬ ‫بالگاتمــن مجارســتانی ســرمربی بنفیکا که پس‬ ‫از شکســت رئــال افســانه ای دهــه ‪ 60‬در فینــال‬ ‫جــام باشــگاه های اروپا به شــکل ناباورانه ای او‬ ‫را مجبــور بــه ترک باشــگاه کردنــد و از ان تاریخ‬ ‫بــه بعد بنفیکا هی ـچ گاه در رقابت های اروپایی‬ ‫موفق به فتح هیچ جامی نشد‪ .‬علی رغم اینکه‬ ‫بارهــا بــر ســر مــزار او رفتنــد و از او بابــت تمــام‬ ‫اشتباهاتشان معذرت خواستند‪ .‬در طی این یک‬ ‫دهه اخیر استقالل و هواداران دلسوزش روزهای‬ ‫خوبــی را بــه نســبت ســال های گذشــت ه تجربــه‬ ‫نکردند و این خودش دالیل بســیار زیادی دارد‬ ‫کــه بــا توجه بــه شــواهد و قرائن موجــود اراده‬ ‫کافی برای سروســامان بخشــیدن به این اوضاع‬ ‫یشــود و مشــخص‬ ‫نابســامان نیــز مشــاهده نم ‬ ‫نیست چه زمانی قرار است پایانی باشد بر تمام‬ ‫نهــا را دیگــر طاق‬ ‫ایــن مشــکالتی کــه طاقت ا ‬ ‫کــرده اســت‪ .‬با ذکــر این مقدمه نســبتا طوالنی‬ ‫به ماجراهای استقالل می پردازیم‪ ،‬جایی که در‬ ‫دو مکان متفاوت‪ ،‬دو جلســه با حضور اعضای‬ ‫هیئت مدیــره برگــزار شــد بــا ایــن تفــاوت که در‬ ‫جلسه اول‪ ،‬اعضای هیئت مدیره به عالوه فرهاد‬ ‫مجیــدی در دفتــر حجت نظری گــرد هم امدند‬ ‫یکــه احمد مددی مدیرعامل باشــگاه در‬ ‫درحال ‬ ‫ایــن محــل حضور پیدا نکرد اما در جلســه دوم‬ ‫که با حضور همان نفرات به فاصله یک ساعت‬ ‫بعد در محل باشــگاه برگزار شــد این بار فرهاد‬ ‫مجیــدی تصمیــم بــه عــدم حضــورش گرفــت تا‬ ‫ســرمربی و مدیرعامــل باشــگاه علنــا حاضــر بــه‬ ‫مالقات با یکدیگر نشــوند ان هم در برهه ای از‬ ‫زمان که این تیم بیشتر از هرزمانی به همدلی و‬ ‫وفاق احتیاج دارد‪ .‬این جلسات در حالی برگزار‬ ‫شــد که اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره‬ ‫باشــگاه در بازداشــت به ســر می برد و اینکه در‬ ‫چیــک از اعضــای هیئت مدیره‬ ‫غیاب ایشــان هی ‬ ‫نیز حاضر به پذیرفتن این سمت نشدند و شاید‬ ‫بــا توجه به تمــام پرونده هایی ریزودرشــتی که‬ ‫در باشــگاه وجــود دارد‪ ،‬شــرط عقــل نیز همین‬ ‫باشــد‪ .‬البتــه به تمامــی اعضــای حاضــر در ایــن‬ ‫جلســات‪ ،‬بایــد بــه حضورعلی نامداری مشــاور‬ ‫هیئت مدیــره نیــز اشــاره کــرد‪ ،‬تنها کســی که در‬ ‫حال حاضر نســبت به سایرین بیشتر دستش به‬ ‫جیبــش م ـی رود و در نزد هواداران اســتقالل نیز‬ ‫از مقبولیــت بیشــتری برخــوردار اســت‪ .‬البتــه از‬ ‫کمک های مالی مهدی عبدیان نیز نمی توان به‬ ‫این ســادگی ها گذشت که با ورود احمد مددی‬ ‫کهــا تــا حــدی‬ ‫به عنــوان مدیرعامــل ایــن کم ‬ ‫کمرنگ تر شــده اســت‪ .‬پرواضح اســت که انچه‬ ‫بیــش از هر چیــزی باعث برگزاری این جلســات‬ ‫شد‪ ،‬بیانیه فرهاد مجیدی بود که در ان به بیان‬ ‫مشکالتی پرداخت که در حال حاضر در تیمش‬ ‫بــه ان دچــار اســت‪ .‬از نبــود منابــع مالــی بــرای‬ ‫جذب یا تمدید بازیکنان فعلی استقالل بگیرید‬ ‫تا همان مشکل همیشگی که نداشتن یک زمین‬ ‫تمرین مناســب است و شاید مهم تر از هم نبود‬ ‫اراده کافی برای فراهم نمودن مقدمات حضور‬ ‫ی و ده ها مواردی‬ ‫گابریــل پین‪ ،‬دســتیار ایتالیای ـ ‬ ‫کــه با انتشــار ان باعــث ایجاد موجی وســیع در‬ ‫بین طرفداران این تیم شد که مواضع متفاوتی‬ ‫را هــم در برداشــت‪ .‬طیــف گســترده ای معتقــد‬ ‫بودنــد که مجیدی به دنبال بهانه ای برای ترک‬ ‫باشــگاه است و او باید با تمام مشکالت جاری‬ ‫در باشــگاه کنــار بیایــد و تیم را الاقل به ســمت‬ ‫قهرمانی جام حذفی سوق دهد‪ ،‬چراکه پیش از‬ ‫ورودش‪ ،‬این مشــکالت برقرار بود و این دست‬ ‫مــوارد چیز جدید و عجیبی نیســت‪ .‬عده ای نیز‬ ‫به تبعیت از ســرمربی محبوبشان و اعتراض به‬ ‫نحوه مدیریت احمد مددی‪ ،‬به مجیدی بابت‬ ‫تمــام انتقاداتش حــق دادند و خواهان برکناری‬ ‫مدیرعامل شــدند تا مجیدی در یک فضای ارام‬ ‫و دور از تنــش‪ ،‬صرفــا بــه امــور فنــی رســیدگی‬ ‫کنــد‪ .‬به هرحــال انچــه مســلم اســت و می توان‬ ‫در وهلــه اول متوجــه شــد‪ ،‬اختالفــات عمیــق‬ ‫بیــن فرهــاد مجیــدی و احمد مددی اســت‪ ،‬دو‬ ‫رکن رکین باشــگاه استقالل که می توان گفت با‬ ‫عدم حضور در کنار هم مشکالت خود را علنی‬ ‫کردند‪ ،‬هرچند حجت نظری ســخنگوی باشگاه‬ ‫در گفت وگویــی بالفاصلــه پس از پایان جلســه‬ ‫دوم قویــا ایــن موضوع را رد کــرد؛ اما در ارتباط‬ ‫با انچه خصوصا در جلســه اول میان مجیدی و‬ ‫سایر اعضا مطرح شد‪ ،‬درباره ورود گابریل پین‬ ‫به تهران و پرداخت قراردادهای فصل گذشــته‬ ‫بســیاری از بازیکنان کلیــدی و موردنظر مجیدی‬ ‫بــود که مشــکالت مالی مانــع از تمدید با ان ها‬ ‫شــده اســت‪ .‬خبــری هــم از ارائه لیســت جذب‬ ‫بازیکنــان جدیــد نبــود چراکه طبیعتــا فرهاد بنا‬ ‫را روی تمدید با بازیکنان فعلی گذاشته است‪،‬‬ ‫درعین حال که به خوبی می داند باشــگاه پولی‬ ‫در بســاط ندارد تا بــرای جذب بازیکنان جدید‬ ‫بخواهــد اقــدام کنــد و بــه نظر می رســد ترجیح‬ ‫داده تا لیســت خود را نســوزاند‪ .‬البته قرار شده‬ ‫است مجیدی در این خصوص با مهدی عبدیان‬ ‫در ارتبــاط باشــد‪ .‬به هرحال مجیدی پیش ازاین‬ ‫نیز بارها خواســته های خودش را بســیار شــفاف‬ ‫مطرح کرده بود و از همین رو مدت زمان زیادی‬ ‫طول نکشید تا از دفتر حجت نظری بیرون امد‪.‬‬ ‫در ادامــه اعضای هیئت مدیــره نیز دقایقی بعد‬ ‫از رفتن فرهاد‪ ،‬همراه باهم به ســمت باشــگاه‬ ‫استقالل رفتند تا محتوای جلسه با مجیدی را با‬ ‫مدیرعامل باشگاه در میان بگذارند‪.‬‬ ‫ستارهایرانیشارلوادر رادار تیمیاز لوشامپیونه‬ ‫یــک جملــه کنایه امیــز از‬ ‫پیــروزی مقتدرانه بر روســیه‬ ‫تومــاس مونیــه ملی پــوش‬ ‫گفــت‪« :‬مــا همچنــان تیــم‬ ‫بلژیکــی باعــث واکنــش تند‬ ‫اول دنیــا هســتیم و ببینیــم‬ ‫فرانســوی ها شــد‪ .‬شــروع‬ ‫در تورنمنــت تیمــی پیــدا‬ ‫بلژیــک در یــورو ‪2020‬‬ ‫می شــود کــه مــا را مغلــوب‬ ‫توماس مونیه‬ ‫کوبنده بود‪ .‬شــیاطین ســرخ‬ ‫کند یا خیر‪».‬‬ ‫اروپــا توانســتند در زمیــن‬ ‫همیــن جملــه کافــی‬ ‫روســیه بــا ســه گل پیــروز شــوند و گام اول بــود تــا یوهان میکــود و ژیلــس فاوارد دو‬ ‫را عالــی بردارنــد‪ .‬بلژیــک بخــت نخســت بازیکــن ســابق فرانســه واکنشــی منفــی از‬ ‫صعود از گروه خود است و این تیم که در خــود نشــان دهنــد‪ .‬میکــود در پاســخ بــه‬ ‫رنکینگ فیفا رتبه اول را دارد‪ ،‬بدون شــک مونیــه گفــت‪« :‬مونیــه قطعــا هنــوز باخت‬ ‫بخــت مســلم قهرمانی محســوب می شــود در نیمه نهایــی جــام جهانــی ‪ 2018‬برابــر‬ ‫ولی به گمان بســیاری فرانســه شــانس اول فرانســه را بــه یــاد دارد‪ ».‬فــاوارد هــم‬ ‫اســت‪ .‬فرانسه و بلژیک دو کشور همسایه گفــت‪« :‬بلژیکی هــا همیشــه زیــادی حــرف‬ ‫در فوتبــال دشــمنی دیرینــه دارنــد‪ .‬توماس می زننــد‪ .‬ان هــا ب ـه زودی بــه خانه برمــی‬ ‫مونیــه مدافــع راســت ســابق پــی اس جــی گردنــد تــا ســیب زمینی سرخ کرده شــان را‬ ‫و حــال حاضــر دورتمونــد در واکنــش بــه بخورند‪».‬‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند اینجانب مریم میرسعیدی فرزند حسن دارای‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 7886‬صادره از اصفهان متولد ‪ 1365‬دانش اموخته سال‬ ‫‪ 1385-1390‬که مدرک گواهی موقت پایان تحصیالت خود به شماره‬ ‫‪/929065‬س مورخ ‪ 1393/8/6‬را دریافت نموده ام اما مدتی است این مدرک مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬از یابنده تقاضامند است مدرک را به دانشگاه هنر‬ ‫سپهر اصفهان تحویل نماید‪.‬‬ ‫که باهم حسابی مشکل پیداکرده اند‬ ‫خـــبر‬ ‫پاسخ تند فرانسوی ها‬ ‫به کنایه ستاره بلژیکی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-647‬شماره‪ 9901837 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/03/22 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9901837‬له اقای حمید فیروزه علیه خانم ها زهرا‬ ‫و مریم یاوری زاده و مرضیه جبل عاملی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 9/896/018/000‬ریال در‬ ‫حق محکوم له در نظر دارد ‪ 446/04‬سهم مشاع از ‪ 601‬سهم از ‪ 3606‬سهم از ‪ 5127‬سهم‬ ‫عرصه و اعیان پالک ثبتی ‪ 88/41‬که خانم مرضیه جبل عاملی به عنوان مال معرفی نموده ‪،‬‬ ‫واقع در خمینی شهر ـ خیابان امیرکبیر ـ بعداز کوچه ‪ 46‬ـ جنب تعمیرگاه سایپا ـ کیک تناول‬ ‫و همچنین داخل کوچه شماره‪ 46‬به کدپستی ‪ 8417115471‬الی ‪ 8417115473‬را از طریق‬ ‫مزایده به فروش رساند‪ .‬ملک مذکور بصورت یک کارخانه با سابقه تولیدی (فاقد فعالیت و‬ ‫تجهیزات) به انضمام دو باب منزل مسکونی به مساحت عرصه اولیه حدود ‪ 1709‬مترمربع که‬ ‫بر اساس یک برگ مبایعه نامه حدود ‪ 507‬مترمربع ان از پالک اصلی جدا و به شخصی به نام‬ ‫اقای حسن مهرابی فروخته شده است که در حال حاضر و بر اساس وضع موجود عرصه پالک‬ ‫مذکور حدود ‪ 1202‬مترمربع می باشد‪ .‬کارخانه مذکور دارای کاربری اداری تجاری صنعتی با‬ ‫زیر بنای حدود ‪ 702/70‬مترمربع متشکل از دو دهانه تجاری ‪ ،‬دهانه ورودی ‪ ،‬سالن‪ ،‬اتاق های‬ ‫اداری بصورت نیم طبقه و انبار با اسکلت سازه فلزی با تیراهن و سقف طاق ضربی می باشد‪.‬‬ ‫منزل اول بصورت یک باب منزل مسکونی مجزا در یک طبقه با زیربنای اعیانی حدود ‪105‬‬ ‫مترمربع و عرصه حدود ‪ 190/65‬مترمربع که کف اتاق ها و پذیرایی موزاییک ‪ ،‬بدنه سنگ و‬ ‫گچ پرداختی سفید ‪ ،‬اشپزخانه بصورت اپن با ارگ گچبری با کابینت فلزی ‪ ،‬درب های داخلی‬ ‫چوبی و خارجی پروفیل با شیشه تک جداره ‪ ،‬سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری‬ ‫‪ ،‬کف حیاط موزاییک ‪ ،‬بدنه و نمای ساختمان سنگ و دارای انشعابات برق مجزا و اب و گاز‬ ‫روایت این روزهای مجیدی و مددی‬ ‫رسانه های فرانسوی از تمایل باشگاه نانت‬ ‫فرانســه به جذب علی قلــی زاده وینگر ایرانی‬ ‫شارلوا بلژیک خبر دادند‪ .‬علی قلی زاده وینگر‬ ‫ایرانــی شــارلوا کــه فصــل خوبــی را در بلژیــک‬ ‫ســپری کــرد و اکنــون نیــز بــه یکــی از مهره های‬ ‫اصلــی دراگان اســکوچیچ در تیــم ملــی ایــران‬ ‫لشــده اســت‪ ،‬در اســتانه حضــور در لیــگ‬ ‫تبدی ‬ ‫فرانسه قرار دارد‪ .‬این خبری است که چندین‬ ‫وب ســایت فرانســوی ان را نقــل کرده اند‪ .‬یک‬ ‫بســایت فرانســوی نوشــت کــه تیــم فوتبال‬ ‫و ‬ ‫نانــت پــس از نجــات خــود در دیدارهــای‬ ‫پل ـی اف بقــا در لوشــامپیونه مقابــل باشــگاه‬ ‫فوتبــال تولوز‪ ،‬ب هطــور فعال به دنبــال تقویت‬ ‫خــود برای فصل اینده اســت‪ .‬طبــق گفته های‬ ‫ایــن ســایت‪ ،‬نانت بــه علی قلــی زاده مهاجم‬ ‫ایرانی شــارلوا چشم دوخته است‪ .‬این بازیکن‬ ‫‪ 25‬ســاله در ایــن فصــل لیگ بلژیــک ‪ 8‬گل به‬ ‫ثمر رســانده و ‪ 6‬پاس گل داده اســت‪ .‬هافبک‬ ‫تهاجمــی تیم ملی ایران در تهران متولد شــد و‬ ‫در ‪ 9‬بازی ملی‪ 3 ،‬گل به ثمر رســانده اســت‪.‬‬ ‫او فصــل بســیار خوبی را در بلژیک ســپری کرد‬ ‫و قیمت او در سایت تخصصی ترانسفرمارکت‬ ‫در حــدود ‪ 3/7‬میلیون یورو تخمین زده شــد‪.‬‬ ‫ایــن بــار نانــت به یــک وینگر ‪ 25‬ســاله به نام‬ ‫مشترک می باشد‪ .‬منزل دوم بصورت یک باب منزل مسکونی مجزا در یک طبقه به انضمام‬ ‫یک اتاق در کنار سرسرا با زیربنای اعیانی حدود ‪ 203‬مترمربع و عرصه حدود ‪ 262/37‬مترمربع‬ ‫که بدنه اتاق ها ‪،‬پذیرایی و نشیمن موزاییک ‪،‬بدنه و سقف گچ پرداختی سفید ‪،‬اشپزخانه بصورت‬ ‫اپن با کابینت فلزی و سایر مشخصات مشابه منزل مسکونی اول و یک زیرزمین دارای کف‬ ‫موزاییک ‪،‬بدنه سنگ و سقف پالستر سیمانی می باشد طبق استعالم از شهرداری منطقه ‪ ،‬ملک‬ ‫شامل یک باب کارخانه (غیرفعال) به شماره پرونده ‪ 78-25-662‬دارای ‪ 630‬مترمربع عرصه‬ ‫و ‪ 702/70‬مترمربع اعیان در محدوده شهر با کاربری تجاری ـ مسکونی در مسیر گذر و یک‬ ‫باب منزل مسکونی به شماره پرونده ‪ 99-25-526‬دارای ‪ 440‬مترمربع عرصه و ‪ 363‬مترمربع‬ ‫اعیان در محدوده شهر با کاربر ی مسکونی می باشد که تا این تاریخ نسبت به ‪ 601‬سهم (سهم‬ ‫خانم جبل عاملی) هیچگونه بدهی و خالفی به شهرداری ندارد‪ .‬که کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ششدانگ ملک را ‪ 80/000/000/000‬ریال و ‪ 446/04‬سهم ان را ‪ 9/896/018/000‬ریال‬ ‫ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ پنجشنبه ‪ 1400/04/10‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز‬ ‫قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار کسی‬ ‫است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی‬ ‫المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر‬ ‫اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در‬ ‫مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری‬ ‫خمینی شهر به شماره ‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه علی عسکری فرزند محمدعلی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1106‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته‬ ‫روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی خوراسگان با شماره سریال ‪4198214‬‬ ‫مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک‬ ‫را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) به نشانی‪ :‬اصفهان – خیابان‬ ‫جی شرقی‪ -‬ارغوانیه ارسال نماید‪.‬‬ ‫علــی قلی زاده عالقه دارد‪ .‬این بازیکن ایرانی‬ ‫بــا ‪ 8‬گل زده و ‪ 6‬پــاس گل فصــل خوبــی را در‬ ‫شــارلوا پشــت ســر می گذارد‪ .‬علی قلی زاده در‬ ‫‪ 9‬بــازی ملــی‪ ،‬ســه گل بــرای ایران زده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بازیکــن بااســتعداد که در ســال ‪ 2018‬به‬ ‫شــارلوا پیوســت موردتوجــه چندیــن باشــگاه‬ ‫فرانسوی و اروپایی است‪ .‬این بازیکن تا سال‬ ‫‪ 2024‬تحــت قــرارداد شــارلوا اســت و با توجه‬ ‫بــه اطالعــات ترانســفرمارکت‪ ،‬ارزش او ‪3/7‬‬ ‫میلیون یورو تخمین زده می شــود‪ .‬موگی بیات‬ ‫کــه یک تاجر ایرانی اســت‪ ،‬بــرادر مهدی بیات‬ ‫رئیس فدراســیون بلژیک بــوده و ظاهرا در این‬ ‫فصــل کارهــای نقــل و انتقاالتی باشــگاه نانت‬ ‫فرانســه را زیــر نظــر دارد‪ .‬بــه نظــر می رســد او‬ ‫قصــد دارد بــرای فصــل اینــده‪ ،‬قلــی زاده را به‬ ‫نانت فرانسه ببرد‪.‬‬ ‫هدایت نانت را انتون کومبوار برعهده کرد‪.‬‬ ‫کسی که سابقه نشستن روی نیمکت تیم هایی‬ ‫نظیــر الهالل‪ ،‬پاریس ســن ژرمــن‪ ،‬گنگام و تولوز‬ ‫را در کارنامه دارد‪ .‬او برای تقویت تیم خود در‬ ‫فصل بعد‪ ،‬در پی جذب قلی زاده اســت‪ .‬البته‬ ‫نانت در فصل گذشــته نیــز به جذب این وینگر‬ ‫ایرانــی تمایــل داشــت اما قلــی زاده ترجیح داد‬ ‫یک فصل دیگر نیز در شارلوا بماند‪.‬‬ ‫و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست‬ ‫شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید‪.‬‬ ‫مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪ 1148737 :‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪1400/03/26 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-648‬نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره‪ ۲۷۴ :‬فرعی از ‪ ۳۸۰‬اصلی علیا‬ ‫واقع در بخش ‪ ۱۷‬اصفهان ذیل ثبت ‪ ۲۴۳۶۰‬در صفحه ‪ ۱۸۲‬دفتر ‪ ۲۹۲‬امالک به نام مصطفی‬ ‫عباسی جعفر ابادی صادر و تسلیم گردیده است متعاقبا ذیل سند ‪ 93/8/5- ۹۰۳۸۲‬دفترخانه ‪۵۱‬‬ ‫اردستان در قبال ‪ 448/804/001‬ریال نزد بانک مسکن در رهن قرار گرفته‪ ،‬سپس نامبرده با ارائه‬ ‫درخواست کتبی به شماره وارده‪ 1400/3/19- 32001427 :‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی‬ ‫که امضاء شهود ان ذیل شماره‪ 1400/3/18-۱۶۲۹۸ :‬به گواهی دفترخانه ‪ ۴۹‬زواره رسیده است‬ ‫مدعی است که سند مالکیت ان به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم‬ ‫یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک اردستان ‪/۱۱۴۹۴۶۰‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو تیپ‪405GLX-XU7 -CNG‬‬ ‫به رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 187 -34‬ب ‪ 21‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 124K1282899‬و شماره شاسی ‪ NAAM11VE1JK043298‬مدل‬ ‫‪ 1397‬به نام حمزه زنگنه به شماره ملی ‪ 4819854305‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تالش مدیران باشگاه‬ ‫سپاهان برای حفظ نیازمند‬ ‫مدیران باشــگاه ســپاهان در تالشــند پیش از پایان‬ ‫رقابت هــای لیگ بیســتم‪ ،‬قــرارداد چند بازیکــن تیم را‬ ‫ت پورقــاز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫تمدیــد کننــد‪ .‬روش رفیعــی‪ ،‬عز ‬ ‫حســینی‪ ،‬ســجاد شــهباززاده‪ ،‬اســتنلی کی روش و پیام‬ ‫نیازمند ازجمله بازیکنان تیم فوتبال سپاهان هستند که‬ ‫بــا پایان فصــل قراردادشــان تمام می شــود و می توانند‬ ‫به صورت ازاد تیم بعدی خود را انتخاب کنند‪ .‬دراین بین‬ ‫اما زمزمه های خروج پیام نیازمند پس از سه سال حضور‬ ‫در ترکیب طالیی پوشــان بیشــتر از قبل شنیده می شود‬ ‫و حتــی گفته می شــود این دروازه بــان ملی پوش با یک‬ ‫باشگاهپرتغالینیزبهتوافقرسیدهاست‪،‬ولیهمچنان‬ ‫مدیرانباشگاهسپاهاندر تالشندتاقرارداداینبازیکن‪،‬‬ ‫کی روش و همین طور سایر بازیکنان تیم را تمدید کنند‬ ‫تا محرم نویدکیا در لیگ بیست و یکم عالوه بر تمدید‬ ‫قــرارداد بازیکنــان اصلــی این فصل و البتــه جذب چند‬ ‫مهره داخلی و خارجی تاثیرگذار برای قهرمانی در ایران‬ ‫و مسابقات اسیایی وارد کارزار شود‪ .‬علیرضا مرزبان در‬ ‫اخرین مصاحبه خود بخشی از صحبت هایش را به این‬ ‫موضــوع اختصــاص داده و درباره احتمال جدایی پیام‬ ‫نیازمند و اســتنلی کی روش گفته اســت‪« :‬در مورد پیام‬ ‫نیازمنــد گفت وگوهــای خیلی خوبــی را با هــم داریم و‬ ‫امیدواریم که نتایج مثبتی به سود سپاهان در پی داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬همچنین با کی روش اســتنلی و ســایر بازیکنان‬ ‫مذاکراتخوبیداشته ایم‪.‬ازبازکنانرضایت کاملداریم‬ ‫و این موضوع حرف اول را برای ادامه کار با سپاهان برای‬ ‫مامی زند‪».‬‬ ‫استراماچونی در برنامه‬ ‫جدید اسکای اسپورت‬ ‫جیانلــوکا دی مارتزیــو‪ ،‬خبرنــگار ایتالیایــی مشــهور‬ ‫شــبکه اسکای اســپورت‪ ،‬به تازگی تصویری را از خودش‬ ‫در کنــار اســتراماچونی در صفحــه شــخصی خــود در‬ ‫شــبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده اســت و اعالم‬ ‫کــرده که اســتراماچونی قرار اســت در برنامــه جدید او‬ ‫حضورداشته باشد‪ .‬به گزارش فوتبالی‪ ،‬دی مارتزیو که‬ ‫خبرنگاری مطرح در حوزه نقل و انتقاالت و همچنین‬ ‫فوتبــال اروپــا بــه شــمار مــی رود‪ ،‬قــرار اســت در برنامه‬ ‫شبکه اســکای اســپورت‪ ،‬برای این سری‪ ،‬استراماچونی‬ ‫را به عنوان مهمان و کارشناس داشته باشد و به همین‬ ‫علتیکتصویراز خودشدر کنار استراماچونیسرمربی‬ ‫اسبق استقالل‪ ،‬منتشر کرده است و لوکیشن این عکس‬ ‫بنای کولوســئوم در شهر رم ایتالیا اســت‪ .‬دی مارتزیو در‬ ‫توضیحات این تصویر نوشته است‪« :‬من‪ ،‬استراماچونی‬ ‫و کولوسئوم اماده هستیم در اسکای اسپورت خیلی زود‬ ‫شما را ببینیم‪ ».‬تا بدین ترتیب خبر از این برنامه جدید با‬ ‫حضور استراماچونیسرمربیاسبقاستقاللدادهباشد‪.‬‬ ‫البته مشخص نیست این برنامه درباره فوتبال اروپاست‬ ‫یا ایتالیا و یا مربوط به یورو‪ ،2020‬اما چیزی که می شود‬ ‫متوجه شد‪ ،‬کارشناس بودن استراماچونی در این برنامه‬ ‫است‪ .‬گفتنیاست کهاندرهااستراماچونیدر سال‪2019‬‬ ‫در مقطعی ســرمربی باشگاه اســتقالل بود و اخیرا هم‬ ‫حرف وحدیث هایزیادیپیراموناوونیمکتاستقالل‬ ‫مطرح شده بود که البته به نتیجه نرسید‪ .‬سرمربی اسبق‬ ‫استقالل از این باشگاه به شکایت کرده و استقالل را به‬ ‫پرداخت یک میلیون و ســیصد هزار یورو محکوم کرده‬ ‫است‪ .‬استقالل این حکم را به دادگاه بین المللی کاس‬ ‫برده و هر دو طرف منتظر رای دادگاه کاس هستند‪.‬‬ ‫شهریار مغانلو اماده‬ ‫سوپر جام و ادامه لیگ‬ ‫مهاجم شــماره ‪ 70‬تیم پرســپولیس برای دقایقی در‬ ‫بازی مقابل پیکان به میدان رفت‪ .‬تیم پرســپولیس در‬ ‫شرایطی به مصاف پیکان رفت که زوج خط حمله این‬ ‫تیــم در ترکیــب اصلی را مهدی عبدی و عیســی ال کثیر‬ ‫تشکیل دادند اما در نیمه دوم‪ ،‬شهریار مغانلو دقایقی‬ ‫فرصت یافت تا در زمین بازی کند‪ .‬شهریار مغانلو که از‬ ‫سویباشگاهپرسپولیس«مصدوم»خوانده شدهبود‪،‬در‬ ‫تمرینات اخیر قرمزها غیبت داشت و حاال با حضور در‬ ‫دیــدار با پیکان‪ ،‬امادگی اش را برای بازی ســوپر جام به‬ ‫نمایش گذاشتهاست‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو هاچ بک تیبا ‪ 2‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 321 -67‬ب ‪ 82‬به شماره موتور ‪ M15/8749822‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS821100K1220682‬مدل ‪ 1398‬به نام نازنین صادقیان خشوئی‬ ‫فرزند خسرو به شماره ملی ‪ 0016159845‬صادره از تهران مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو اینترناش به رنگ کرم روغنی به شماره انتظامی ایران ‪-23‬‬ ‫‪ 456‬ع ‪ 52‬به شماره موتور ‪ 10798477‬و شماره شاسی ‪ HH525876‬مدل‬ ‫‪ 1987‬به نام سید فرزاد عسگری کرچگانی فرزند سید ناصر به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 11‬و کدملی ‪ 6209879454‬صادره از زرین شهر(لنجان) و بهنام منوچهری‬ ‫کرچگانی فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه ‪ 23‬و کدملی ‪ 6209875343‬صادره از‬ ‫زرین شهر(لنجان) مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل مدرک تحصیلی اینجانب شهین واحدی ریگی دانش‬ ‫اموخته رشته حسابداری به کدملی‪ 3651309010 :‬مقطع‬ ‫کارشناسی پیوسته از دانشگاه پیام نور مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهار شنبه ‪ 26‬خــرداد ماه ‪ 16 / 1400‬ژوئن ‪ 05 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1094‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بازدید اساتید دانشگاه بیروت از موسسه‬ ‫تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کشور‬ ‫به گزارشروابطعمومیموسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذر‪ ،‬در خردادماهسالجاریبا‬ ‫هماهنگیمرکزتحولوپیشرفتنهادریاستجمهوریوسازمانتحقیقات‪،‬اموزشوترویجکشاورزی‬ ‫ششنفراز اساتیددانشگاهبیروتاز مزارعتحقیقاتیوواحدهایازمایشگاهیمربوطبهبخش های‬ ‫غالت و دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بازدید به عمل اوردند‪.‬در این‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بازدید توانمندی های موسسه در خصوص برنامه اصالح غالت با تاکید بر اصالح گندم و جو و تولید‬ ‫بذر ان هاتوسطریاستمحترمموسسه‪،‬اقایدکتر گودرز نجفیانورئیسومعاونبخشتحقیقات‬ ‫غالتوهمچنینرئیسمحترمواحدپاتولوژیغالتدر محلمزرعهغالتتشریح گردید‪.‬سپسدر‬ ‫ادامهبازدیدیازمزرعهبخشتحقیقاتدانه هایروغنیباتاکیدبرگلرنگانجامگرفتکهموضوعات‬ ‫مهماصالحیاین گیاهانتوسطمعاونمحترمبخشو کارشناسمحترم گلرنگتبیین گردید‪.‬بازدید‬ ‫با حضور در ازمایشگاه ملی روغن واقع در بخش تحقیقات دانه های روغنی و مشاهده تجهیزات‬ ‫دستگاهی و نحوه سرویس دهی این ازمایشگاه به اصالح گران که توسط مسئول محترم ازمایشگاه‬ ‫تشریحگردیدادامهیافت‪.‬بازدیدازازمایشگاهکیفیتنانوایی(شیمیغالت)واشناشدنبافرایندهای‬ ‫تعیین کیفیتونیزتجهیزاتوادواتدستگاهیاینازمایشگاهواشناییبانحوهتهیهنیم رخ کیفیت‬ ‫گندم کشور از دیگرموضوعاتموردبازدیدبود‪.‬‬ ‫گاندوهاجزءمیراثطبیعی‬ ‫کشورهستند‬ ‫یک کارشناسمحیط زیست گفت‪ :‬گاندو‬ ‫همانند یوزپلنــگ ایرانی جزء میراث طبیعی‬ ‫کشــور ماســت و باید شــرایط زیست درستی‬ ‫برایاین گونهفراهمشود‪.‬‬ ‫کارشــناس‬ ‫مهــدی اســماعیلی‬ ‫محیط زیســت در گفت وگــو بــا باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره گاندوهای ایرانی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گاندو یا تمساح پوزه کوتاه یک‬ ‫دســته از تمســاح هایی هســتند کــه خــاص‬ ‫منطقه ی پاکستان و شبه قاره ی هند هستند‪.‬‬ ‫در منطق ه جنوب شــرق کشور در شهر های‬ ‫ســراوان‪ ،‬چابهــار و نیــک شــهر این گونــه‬ ‫زندگــی می کنــد و در اماکــن دیگــر دنیا این‬ ‫نوع تمساح یافت نمی شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫محیط زیســت ادامــه داد‪ :‬ایــن تمســاح‬ ‫بیشتر در هند‪ ،‬سریالنکا و پاکستان و ایران‬ ‫زیســت می کنــد‪ .‬واژه گانــدو یــک واژه ی‬ ‫محلی است که در کل به حیوانی که روی‬ ‫سینه ی خود حرکت می کند گفته می شود و‬ ‫ریشــه ان در زبــان بلوچی اســت‪ .‬او درباره ‬ ‫شــرایط زیســت گانــدو ایرانی مطــرح کرد‪:‬‬ ‫به طورکلی تمســاح ها شــرایط زیست شان‬ ‫به شدت وابست ه به اب است‪ ،‬جابه جایی‬ ‫و پراکنش ان ها به دلیل افزایش دما و گرما‬ ‫در جس ـت وجوی اب و غذاســت و همیــن‬ ‫امر ســبب مواجهه ناخواســته ی گاندو ها با‬ ‫جوامع انسانی است‪ .‬اسماعیلی گفت‪ :‬اگر‬ ‫در این جوامع انسانی برای مثال جامعه ی‬ ‫بلوچــی در کشــور مــا فرهنــگ پذیــرش و‬ ‫برخــورد بــا تمســاح ها وجود داشــته باشــد‬ ‫یشــود‪ .‬اگر‬ ‫اســیب کمتــری متوجــه ان ها م ‬ ‫گاند وهــا وارد منطقه ای شــوند که اشــنایی‬ ‫انســان بــا ان ها وجود نداشــته باشــد‪ ،‬این‬ ‫عدم اشــنایی ســبب برخورد انسان با ان ها‬ ‫یشــود‪ .‬این کارشــناس‬ ‫و از بین رفتنشــان م ‬ ‫محیط زیســت در ادامــه تشــریح کــرد‪ :‬در‬ ‫سالیان گذشته هم به دلیل اینکه تغییرات‬ ‫اقلیمی گسترده ای همچون باال رفتن دما‪،‬‬ ‫کســالی و تامیــن نشــدن حقاب ـه ی‬ ‫خش ‬ ‫ب هامــون‪ ،‬مناطــق و زیســتگاه های‬ ‫تــاال ‬ ‫اصلــی و حیاتــی تمســاح های پوزه کوتاه با‬ ‫شهــای ابــی رو به رو شــده و این گونه را‬ ‫تن ‬ ‫در معــرض انقــراض و نابــودی قــرار داده و‬ ‫چــون جمعیــت ان ها در ایران زیاد نیســت‬ ‫نهــا باقــی مانده انــد‪ .‬او‬ ‫تعــداد کمــی از ا ‬ ‫افزود‪ :‬در بعضی موارد مشاهده شده بچه‬ ‫تمســاح ها یا تمساح ها که به دنبال یافتن‬ ‫منابع ابی و غذایی هستند با خطر تصادف‬ ‫در جاده ها مواجه می شوند یا با وارد شدن‬ ‫بــه جوامــع انســانی نااشــنا از نظــر فرهنگ‬ ‫پذیرش گاندو ها مورد اسیب قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اســماعیلی درباره ی شــرایط خاص زیســتی‬ ‫گاند وهــا اضافــه کــرد‪ :‬گاند وهــا معمــوال‬ ‫بهــا وجــود‬ ‫در برکه هایــی کــه کنــار تاال ‬ ‫دارد زندگــی می کننــد‪ .‬در اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان منطق ـه ای هســت کــه مکان‬ ‫زیســت تمســاح پوزه کوتاه ایرانی است که‬ ‫امروزه به منطقه ی حفاظت شده ی گاندو‬ ‫هم مشــهور اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بیشــترین‬ ‫تقابل گاندو و انســان به حمله ی گاندو ها‬ ‫به احشام و دام ها برمی گردد و مردم برای‬ ‫مقابلــه با اســیب مالــی که ان ها بــه دام ها‬ ‫دارنــد با گاندو ها مقابله می کنند‪ .‬طی این‬ ‫ســال ها بین مردم بلــوچ و گاندو ها زندگی‬ ‫مســالمت امیز برقرار شده اســت‪ ،‬در موارد‬ ‫خاص که انسان ها سبب کشته شدن ان ها‬ ‫یشــوند اموزش به نســل جدید می تواند‬ ‫م ‬ ‫بســیار موثر باشــد‪ .‬اســماعیلی بابیان این‬ ‫کــه گاندو هــا معمــوال بــه انســان کمتر از‬ ‫احشــام حمله می کنند گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫که فشار گرسنگی و نبودن طعمه یا وارد‬ ‫شدن ناخواسته ی انسان به محیط زندگی‬ ‫رخ دهــد‪ ،‬بــه ان ها حمله مــی کنند‪ ،‬مثل‬ ‫چند سال گذشته که چند کودک طعمه ی‬ ‫ان ها شــدند‪ .‬این کارشناس محیط زیست‬ ‫گاندو هــا را در اقتصاد مهم شــمرد و بیان‬ ‫کــرد‪ :‬از از لحــاظ اقتصــادی دو کارکــرد‬ ‫اکوتوریســم‪ ،‬بهــره بــرداری تجــاری و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت محلــی بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر جهت نظارت زیستگاه و زندگی‬ ‫گاندو هــا‪ ،‬محــل کســب درامــد خوبــی‬ ‫بــرای مــردم منطقــه محســوب می شــود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬حتــی در مــواردی هــم کــه‬ ‫شــرایط زیســتی ان ها فراهم باشد امکان‬ ‫احــداث زیســتگاه های مصنوعــی بــرای‬ ‫جذب گردشــگر درامدزایــی خوبی دارد‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا اشــاره به تاثیــر گاندو ها در‬ ‫صــادرات گفت‪ :‬در بحــث تجاری بعضی‬ ‫کشــور ها مثــل اســترالیا و هنــد از گوشــت‬ ‫یــا تخــم ایــن جانــور اســتفاده ی خوراکی‬ ‫می شــود یــا صــادرات چــرم و گوشــت ان‬ ‫ســود خوبی را دارد‪ .‬در کشور ما می توان‬ ‫بــا پــرورش این گونــه‪ ،‬صــادرات خوبــی را‬ ‫پدیــد اورد البتــه بایــد شــرایط محلــی و‬ ‫نهــا به خوبی‬ ‫نظــارت بــر روند پرورش ا ‬ ‫بررسی شود تا این گونه نادر اسیب نبیند‪.‬‬ ‫این کارشــناس محیط زیست تشریح کرد‪:‬‬ ‫رونــد تولیــد حیوانــات از مرحل ـه ی تخــم‬ ‫ریــزی تــا زایمان و حتی بعد از ان باید در‬ ‫محیط بدون اســترس انجام شــود؛ جفت‬ ‫گیــری تمســاح ها اغلــب در اب صــورت‬ ‫می گیــرد و حضــور انســان و فعالیت های‬ ‫ان مثل الودگی ها و ایجاد سر و صدا و ورود‬ ‫پسماند های الوده به زیستگاه ان ها شرایط‬ ‫نهــا را تحــت تاثیر‬ ‫تولیــد مثــل و ارامــش ا ‬ ‫قــرار می دهد و حیــوان را دچار اضطراب از‬ ‫بیــن رفتــن تخم هایــش و اســیب دیدن ان‬ ‫می کند‪ .‬این کارشناس عنوان کرد‪ :‬در ایران‬ ‫باید نهاد های مربوط به این امر مثل اداره‬ ‫کل محیط زیســت سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و ســازمان های مــردم نهــاد محلــی در ایــن‬ ‫حــوزه به مــردم اگاهی دهند کــه گاندو ها‬ ‫در چه زمانی نیازمند ارامش برای تولید مثل‬ ‫هستند و همچنین از از خشک سالی و ورود‬ ‫نهــا جلوگیری‬ ‫الودگــی بــه محیط زیســت ا ‬ ‫کننــد‪ .‬او افزود‪ :‬گانــدو جزء میراث طبیعی‬ ‫کشــور ماســت و همان انــدازه که یوزپلنگ‬ ‫ایرانــی دارای اهمیــت اســت بایــد شــرایط‬ ‫زیست درســتی برای این گونه فراهم شود‪.‬‬ ‫به دلیل شــناخت کمتر این گونه در جامعه‬ ‫و زیستگاه خاص ان در جنوب شرق کشور‪،‬‬ ‫پرداختــن بــه گانــدوی ایرانــی بســیار کمتر‬ ‫بــوده و سیســتم گردشــگری منطقــه هم از‬ ‫اســتاندارد های کشــور دور بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی بیــان کرد‪ :‬گاند وهــا نباید صرفا‬ ‫به عنوان یک جانور حمله کننده به انسان‬ ‫شناخته شوند‪ .‬اگر به جنب ه مثبت ان ها هم‬ ‫در رســانه ها پرداخته شــود این گونه زندگی‬ ‫بهتری را تجربه می کند‪.‬‬ ‫تشریح طرح های بنیاد کرامت رضوی برای محرومیت زدایی‬ ‫اسکان زائران نیازمند تا ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار برای محرومان‬ ‫مشهدمقدسسحررحمتی‪:‬مدیرعاملبنیاد کرامترضوی‪،‬ویژه برنامه هایاینبنیادبه‬ ‫مناســبت دهه کرامت را تشــریح کرد‪.‬محمدحسین استاد اقا در نشست با اصحاب رسانه‬ ‫گفت‪ :‬امســال ویژه برنامه های متنوعی توســط ‪ 7‬زیرمجموعه بنیاد کرامت رضوی به اجرا‬ ‫گذاشتهخواهدشد‪.‬اواستقبالاز زائراندر مبادیورودیشهرمشهدازجملهفرودگاه‪،‬راه اهن‬ ‫و پایانه اتوبوسرانی را ازجمله برنامه های معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در‬ ‫این دهه اعالم کرد و افزود‪ :‬عالوه بر ان در دهه کرامت‪ ،‬روزانه از ‪ 2‬هزار زائر محروم خراسان‬ ‫رضوی با یک روز اسکان و سه وعده غذای متبرک پذیرایی خواهد شد‪ .‬همچنین پویش ازادی‬ ‫‪ 888‬زندانی جرائم غیر عمد با همراهی و مشارکت سازمان زندان ها در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد کرامت در ادامه از اغاز چهارمین مرحله پویش «سفره مهربانی» در سراسر‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬در این مرحله‪ 111‬هزار خادمیار رضوی در سراسر کشور مشارکت دارند‬ ‫وهر کانونخدمتی‪ 8‬بستهمعیشتیبهارزش‪ 500‬هزار تومانرابامشارکتخیرانونیکوکاران‬ ‫تهیهخواهد کردتاباهمکارینهادهایبهزیستیو کمیتهامداد‪،‬بهخانواده هاینیازمنداهدا‬ ‫شود‪ .‬به گفته استاد اقا‪ ،‬اختتامیه طرح «سفره مهربانی ‪ »4‬که به تهیه و توزیع ‪ 888‬هزار‬ ‫بسته معیشتی منجر خواهد شد نیز در دهه کرامت برگزار خواهد شد‪ .‬همچنین موسسه‬ ‫تربیت بدنیبنیاد کرامترضوی‪،‬تهیهاقالمورزشیوتوزیعدر مناطق کمبرخوردار بااعتبار‪10‬‬ ‫میلیارد تومان در سراسر کشور و نیز تجهیز سه زمین ورزشی در حاشیه شهر مشهد را در دست‬ ‫اجرا دارد‪ .‬او به طرح های بنیاد برکت برای حمایت از مردم خوزستان نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫باهدف اشتغال زایی در این منطقه‪ 116 ،‬واحد پرورش گاومیش در شهر شعیبیه خوزستان‬ ‫بااعتباریبالغ بر‪ 80‬میلیاردریالدر دهه کرامتافتتاحخواهدشد‪.‬همچنینعملیاتاجرایی‬ ‫احداث اورژانس بین جاده ای هویزه و بازســازی بخش جراحی بیمارســتان محلی این شهر‬ ‫بااعتباری بالغ بر‪ 10‬میلیارد ریال در این دهه مبارک اغاز خواهد شد‪ .‬استاد اقا در ادامه به طرح‬ ‫بنیاد کرامت در استان کرمانشان نیز اشاره و اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی احداث دبستان ‪6‬‬ ‫کالسهدر شهراهلتسننجوانروداستان کرمانشاهبا‪ 30‬میلیاردریالمشارکتسازماننوسازی‬ ‫مدارس و‪ 30‬میلیارد سرمایه گذاری استان قدس نیز در دهه کرامت اغاز می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بنیاد کرامت به طرح هایی اجرایی توسط مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی نیز‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬طی سال و در قالب طرح «زندگی به سبک رضوی» ‪ 30‬هزار نو مزدوج از‬ ‫سراسر کشور تحتپوششدوره هایاموزشیاینمجموعهقرار می گیرند‪ .‬همچنینبه منظور‬ ‫ترویج فرهنگ فرزند اوری‪ ،‬طرح «شکوه مادری» با مشارکت‪ 7‬هزار مادر تحصیل کرده دارای‬ ‫سه فرزند و بیشتر با ‪ 40‬سال سن در حال اجراست که همه ان ها طی سال جاری‪ ،‬به مدت‬ ‫سه روز میهمان حضرت رضا(ع) در مشهد مقدس خواهند بود‪ .‬همچنین‪ ،‬پویش «نذر امام»‬ ‫به همت کانون‪‎‬های خدمت بانوان و خانواده باهدف ازادی مادران زندانی جرائم غیر عمد‬ ‫اغازشــده اســت‪ .‬او از افتتاح نمایشــگاه «سرای خاتون» در دهه کرامت باهدف حمایت از‬ ‫بانوان کارافرین و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار شهر مشهد نیز خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫نمایشگاهبا‪ 40‬غرفهبهدستبانوان کارافرینمشهدیدایرشدهوتا‪ 31‬خرداددر باغاردوگاه‬ ‫خاتوندایرخواهدبود‪.‬استاداقابابیاناهمطرح هایموسسهجوانانوتشکل هایانقالبی‬ ‫بنیاد کرامت رضوی نیز ادامه داد‪ :‬جشن های «زیر سایه خورشید» با اعزام‪ 300‬کاروان خادمان‬ ‫و با هماهنگی ستاد ملی کرونا‪ ،‬شادی و سرور جشن های دهه کرامت را به استان های سراسر‬ ‫کشورمنتقلمی کند‪.‬‬ ‫اپراتورهایتلفنهمراهبستراموزشحقوقیمی شوند‬ ‫قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه‬ ‫گفت‪ :‬اپراتورهای تلفن همراه و زیرســاخت های ارتباطی‬ ‫یکی از موثرترین بسترهای اموزش حقوقی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا مســعودی فر افزود‪ :‬پیش نویس‬ ‫ســند همــکاری معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم‬ ‫قــوه قضاییــه بــا اپراتورهــای س ـه گانه تلفــن همــراه و‬ ‫شهــای رســانه‪ ،‬حقــوق‪،‬‬ ‫وزارت ارتباطــات باهــدف اموز ‬ ‫روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد‪ .‬او بر لزوم افزایش‬ ‫اگاهــی و اطالع رســانی در جامعــه باهــدف پیشــگیری از‬ ‫جــرم و کاهــش بزه دیدگــی تاکید کــرد و گفت‪ :‬این ســند‬ ‫پنج گانــه‪ ،‬در مهم تریــن بخــش بــا ارســال پیامــک حاوی‬ ‫محتوای مناسب اموزشی به همه کاربران‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫اگاهــی را رقــم می زنــد‪ .‬قائم مقــام معاونــت پیشــگیری‬ ‫قــوه قضاییه اضافــه کرد‪ :‬پیام های اموزشــی پیشــگیرانه‬ ‫بــا تمرکز بر مســائل مبتالبــه مردم و فراوانــی پرونده های‬ ‫قضایی با حضور متخصصان رسانه‪ ،‬حقوق‪ ،‬روانشناسی‬ ‫و جامعه شناسی تولید و ارسال می شود‪.‬‬ ‫ارتقای دانش حقوقی نیاز جامعه امروز است‬ ‫رئیــس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬همــکاری قــوه قضاییــه بــا بخــش ‪ICT‬‬ ‫ظرفیــت و فرصــت مناســبی برای ارتقــای دانش حقوقی‬ ‫جامعــه امــروز اســت کــه بــا ایــن تفاهم نامــه اجرایــی‬ ‫یشــود‪ .‬حســین فــاح افــزود‪ :‬اســتفاده از اموزش های‬ ‫م ‬ ‫حقوقــی معاونــت پیشــگیری از جــرم بــرای مدیــران و‬ ‫کارکنــان وزارت ارتباطــات و ســازمان ها و شــرکت های‬ ‫تابعه‪ ،‬یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم نامه‬ ‫اســت که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه ها‬ ‫موثــر تاثیر دارد‪ .‬معاون وزیر ارتباطات ادامه داد‪ :‬تولید‬ ‫و متمرکــز شــدن تولید محتوای ارســالی به مردم توســط‬ ‫کارشناسان‪ ،‬عالوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران‬ ‫تاثیــر مثبتی بــر اموزش جامعه دارد‪ .‬فــاح تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن ســند تــا هفته اینــده با حضــور معاون پیشــگیری از‬ ‫جــرم قــوه قضاییــه‪ ،‬وزیــر ارتباطــات و مدیــران عامــل‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می رسد‪ .‬نشست‬ ‫قائم مقــام معاونــت پیشــگیری از جــرم قــوه قضاییــه با‬ ‫مدیــران وزارت ارتباطــات و اپراتورهــای س ـه گانه تلفــن‬ ‫همــراه کشــور بــه میزبانــی ســازمان تنظیــم مقــررات و‬ ‫ارتباطات رادیویی برگزار شد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری کرج‬ ‫شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر‪ ،‬پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح عملیات‬ ‫مبلغ اعتبار به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫رتبه‬ ‫میزان تهاتر‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید و حمل مصالح سنگی‬ ‫موردنیاز کارخانه اسفالت‬ ‫‪150/000/000/000‬‬ ‫‪7/500/000/000‬‬ ‫ارائه پروانه بهره برداری معتبر معدن تولید شن و‬ ‫ماسه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ 100%‬نقدی‬ ‫‪ -1‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد‪ .‬ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ‬ ‫فوق به حساب ‪ 700786948623‬بانک شهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید‪ -‬بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫‪ -8‬الزم به ذکر اســت هنگام خرید اســناد ارائه پروانه بهره برداری مرتبط‪ ،‬معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای شــرکت‪ ،‬کد اقتصادی‬ ‫الزامی میباشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف ‪ -‬ب‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪1400/4/6‬‬ ‫به ادرس کرج‪ -‬میدان توحید‪ -‬بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪ -12‬پیشنهادات رسیده در روز مورخ ‪ 1400/4/7‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫در ضمن هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892421 -35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمانها ‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره‪9908389730090 DT1‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫(سهامیخاص)‬ ‫تعداد اقالم‬ ‫شرح کلی موضوع مناقصه‬ ‫‪DOWN HOLE STRING, COMPLETE SET, H2S SERVICE‬‬ ‫‪URBAN(DEEP), 9-5/8 X 7 X 4-1/2 IN‬‬ ‫جمع مقادیر‬ ‫‪15‬‬ ‫شماره درخواست‬ ‫‪08-38-10-9730090‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست میباشد میبایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به پایگاه اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه‬ ‫ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به‬ ‫ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪ /‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪000‬ر‪500‬ر‪354‬ریال میباشند‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم (نیوسایت) خیابان شهریور‪ -‬مجتمع تدارکات و امور کاال‪ -‬ساختمان‪ -102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی‪ -‬واحد خرید اقالم حفاری و لوله ‪ -‬اتاق ‪ 17‬کدپستی ‪ 61138-54579 -‬شماره‬ ‫تماس‪061-341- 22471‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت‬ ‫اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫کاالی تقاضای مذکور می بایست از تولیدکنندگان مورد تایید داخلی تامین و تحویل گردند‪.‬‬ ‫شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شناسه اگهی‪1148596:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -1‬شــماره و موضوع مناقصه‪ :‬مناقصه شــماره ‪ ( 998140‬انجــام عملیات بازســازی و تعمیر تعداد ‪ 40‬عــدد توپی مربوط به‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪ Ball valve‬و تعــداد ‪ 35‬عدد ‪ Core‬مربوط به اربیت ولو ) با شــماره فراخوان ‪ 2000092134000047‬در ســامانه تدارکات‬ ‫شرکت پاالیش گاز‬ ‫شهید هاشمی نژاد (‪ )S.G.P.C‬الکترونیکی دولت(ستاد)‪.‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬استان خراسان رضوی‪ -‬کیلومتر ‪ 165‬جاده مشهد‪/‬سرخس‪-‬شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــرایط مناقصه گر‪ :‬کلیه شــرکت های دارای حداقل پایه ‪ 5‬رشته نفت و گاز و یا حداقل پایه ‪ 5‬رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و ادرس دریافت اســناد‪ :‬حداکثر تا ســاعت ‪ 12‬مورخ ‪ ، 1400/04/12‬متقاضیان می توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ســامانه ســتاد) به ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه می بایست حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/04/22‬اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه‬ ‫مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 5‬میزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 850.000.000‬ریال (هشتصد و پنجاه میلیون ریال) از انواع تضامین مجاز اعالم شده در ایین‬ ‫نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان گشــایش پاکت ها‪ :‬پاکت های مناقصه راس ســاعت ‪ 10‬مورخ ‪ 1400/04/23‬در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ‪ 3‬پیشنهاد قیمت‬ ‫گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1144815:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!