روزنامه رویداد امروز شماره 1093 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1093

روزنامه رویداد امروز شماره 1093

روزنامه رویداد امروز شماره 1093

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫انتخاب خوب‬ ‫راه حل مشکالت‬ ‫کشور است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 25‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪ 04‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1093‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫‪03‬‬ ‫کووبرکتمجوزمصرفگرفت‬ ‫با ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور همه جمعیت هدف ایران تا پایان پاییز امسال واکسینه می شوند‬ ‫بازدیدسعیدجلیلیازکارگاهتولیدیویژهمعلوالن‬ ‫معاون امور باغبانی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫انجیر استهبان‬ ‫محصولی‬ ‫استراتژیک است‬ ‫‪6‬‬ ‫خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫شتراک رایگان گاز به‬ ‫بیش از ‪ 6‬هزار ا‬ ‫فارسواگذار شد‬ ‫مددجویان‬ ‫دوشنبه ‪24‬‬ ‫بهزیستی فارس‬ ‫خمینی (ره) و‬ ‫جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫ـت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫اغبانی وزارت‬ ‫اجراشــده اسـ‬ ‫شرکت گازاستان‬ ‫معاون امور ب‬ ‫مدیرعامل‬ ‫استان فارس با اشاره‬ ‫شرکت گاز‬ ‫واگذاری ‪ 6‬هزار و ‪26‬‬ ‫راستای تداوم این‬ ‫فارس‪ ،‬از‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫به اینکه در‬ ‫رایگان گاز طبیعی‬ ‫مورداشتراک‬ ‫ســال جــاری نیز‬ ‫نامه همکاری‬ ‫حمایتهــا در‬ ‫مددجویان تحت پوشــش‬ ‫انعقاد تفاهم‬ ‫مددجو از تســهیالت‬ ‫بــه‬ ‫غالمعباس حسینی‬ ‫تعــدادی‬ ‫بهزیستی استان‬ ‫شترک بهزیستی و‬ ‫کمیته امداد و‬ ‫ـتراک گاز برخــوردار‬ ‫ـگان اشـ‬ ‫داد‪ .‬غالمعبــاس‬ ‫فــارس خبــر‬ ‫رایـ مددجویــان نهادهــای‬ ‫م دیریت حوادث و‬ ‫ـد شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ـزود‪ :‬از ایــن تعداد‬ ‫شــش خواهنـ‬ ‫مرکز م‬ ‫حســینی افـ‬ ‫انشعاب گاز بهرهمند‬ ‫تحت پو‬ ‫کهتاکنوناز امتیاز‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫زشکی فارس‬ ‫هــزار و ‪ 80‬مــورد بــه خانوارهای مددجویان حمایتی‬ ‫باغبانی وزارت‬ ‫معرفینامهاز نهاد‬ ‫فوریتهای پ‬ ‫معاون امور‬ ‫توانندبادریافت‬ ‫‪ 946‬موردهمبه‬ ‫‪ ۸‬هــزار میلیــارد‬ ‫نشدند‪،‬می‬ ‫بهزیستیو‪ 4‬هزار و‬ ‫ـال جــاری‬ ‫گاز از امتیاز کنتور‬ ‫واگذارشده است‪.‬‬ ‫مدیر روابــط عمومی‬ ‫ارائه ان به شــرکت‬ ‫گفــت‪ :‬در بودجــه سـ کشــاورزی دیده شــده‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫ـان ســلیم حقیقــی‬ ‫ـار مربوطــه و‬ ‫کمیته امداد‬ ‫بر اساس قانون‪،‬‬ ‫یارانــه تســهیالت‬ ‫عبدالرحمـ‬ ‫تفاهمنامه همکاری‬ ‫رایــگان در اختیـ‬ ‫رایگان استفاده کنند‪.‬‬ ‫ـان‬ ‫برای‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـتراک‬ ‫تو‬ ‫قیمت‬ ‫انعقاد‬ ‫همچنیــن ‪ 536‬اشـ‬ ‫تســهیالت ارزان‬ ‫ـتی اســتان فارس از‬ ‫اماکن و اشتراک‬ ‫ظرف‪ 10‬مترمکعب‪،‬‬ ‫و مرکــز مدیریت‬ ‫ـت که در قالب‬ ‫بهزیسـ‬ ‫حوزههای علمیه‪،‬‬ ‫درصد تا‬ ‫ازجمله ایجاد سایبان‬ ‫بهزیســتی فــارس‬ ‫اسـ‬ ‫ـاجد‪ ،‬حسینیهها‪،‬‬ ‫شــهدا‪ ،‬جانبازان باالی‪ 25‬محدودیت ظرفیت و افراد‬ ‫شــترک فیمابیــن‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫مسـ‬ ‫خبر داد‪ .‬ســلیم‬ ‫خانــواده معظــم‬ ‫م‬ ‫توســعه‬ ‫های پزشــکی فارس‬ ‫اماکن مذهبی بدون‬ ‫اقلیتهــای دینــی‪،‬‬ ‫نهادهای حمایتی‬ ‫حــوادث و فوریت‬ ‫گرفت‪ .‬حسینی هزینه‬ ‫همکاری فیمابین‬ ‫استفاده میشود‪.‬‬ ‫ـش ســازمانها و‬ ‫ســفر بــه اســتان‬ ‫انعقاد تفاهمنامــه‬ ‫جانبازان و رزمندگان قرار‬ ‫تحــت پوشـ‬ ‫ـدی برومنــدی در‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬سازمان‬ ‫حقیقــی گفت‪:‬‬ ‫اشــتراک گاز بــه‬ ‫حوادث و فوریتهای‬ ‫محمدمهـ‬ ‫کمیته امداد امام‬ ‫ــمن در جنــگ‬ ‫واگــذاری رایــگان‬ ‫فارس و مرکز مدیریت‬ ‫بــه اینکــه دش‬ ‫همانند‬ ‫اجــرای طــرح‬ ‫مصرفی ‪ ۶‬مترمکعبی‬ ‫ــن دو دســتگاه‪،‬‬ ‫بهزیستی‬ ‫ـارس بــا اشــاره‬ ‫ــمول طرح در اســتان را بیش از بهزیستی و‪ ...‬با ظرفیت‬ ‫مردم‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـی و همصدایــی‬ ‫فـ‬ ‫کشــاورزی سفرههای‬ ‫خانوادههای مش‬ ‫ـتراک رایــگان گاز‬ ‫شــکی‪ ،‬یکپارچگـ‬ ‫اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در بخش‬ ‫را در پــی خواهد‬ ‫ـرای یکبــار از اشـ‬ ‫پز‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫ـیبهای اجتماعــی‬ ‫‪ 200‬میلیون ریال‬ ‫میتواننــد بـ‬ ‫است‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫‪ 14‬میلیارد و‬ ‫جهــت کنتــرل اسـ‬ ‫زدایی و حمایت‬ ‫و همــکاری‪ ،‬ارائه‬ ‫را هدف گرفته‬ ‫محکمــی گفــت و‬ ‫ـدف محرومیت‬ ‫ـا افزایش تعامــل‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫ــمار اســتانهای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫ـیار‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫طرح‬ ‫ـن‬ ‫تحریمهــا «نــه» بسـ‬ ‫داشــت و طرفیـ‬ ‫ـتان فــارس در ش‬ ‫این‬ ‫کمیته امــداد امام‬ ‫نیازمند مداخالت‬ ‫رشــد اقتصادی‬ ‫بابیــان اینکــه اسـ‬ ‫مددجویان تحت پوشــش‬ ‫بــه‬ ‫ـاران اورژانس و افراد‬ ‫هــار کــرد‪ :‬انتظار‬ ‫بخشــی بــود کــه‬ ‫سایبان را یک روش‬ ‫خدمات به بیمـ‬ ‫ـالی قــرار دارد‪ ،‬اظ‬ ‫بهبود میبخشند‪ .‬او‬ ‫از‬ ‫بهعنــوان تنهــا‬ ‫مسئول استفاده از‬ ‫جــود تحریمها‪،‬‬ ‫گرفتــار خشکسـ‬ ‫و توانبخشی را‬ ‫شــور و مدیریت‬ ‫این مقام‬ ‫بــه گفته او؛ باو‬ ‫تنشهای محیطی و‬ ‫روانی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫مســاعدت وزارت ک‬ ‫به‬ ‫ـکی‬ ‫‪۲۸۶‬‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫پز‬ ‫ش‬ ‫واردات‬ ‫دا‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫منظور جلوگیــری‬ ‫هــای زیــاد ســال‬ ‫مثبت‬ ‫اعزام تیم فوریت‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫سایبان داریــم کــه با‬ ‫اقتصادی به باغداران‬ ‫موفق به‬ ‫ـادی و محدودیت‬ ‫ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫و گفت‪ :‬توســعه‬ ‫ـیب اجتماعی در‬ ‫یک درصد سهم ما‬ ‫اســتانداری در زمینه‬ ‫جنــگ اقتصـ‬ ‫در‬ ‫کرونــا‪ ،‬بخــش‬ ‫ـارت افات دانســت‬ ‫ـگام بروز هرگونه اسـ‬ ‫روســیه‪ ،‬کمتر از‬ ‫جانبه و بحران‬ ‫کمک شود تا عالوه‬ ‫شــیوع ویــروس‬ ‫هایی خسـ‬ ‫محــل حادثه هنـ‬ ‫میلیارد دالری‬ ‫ـدی‪ ،‬حمایــت همه‬ ‫کودکازاری‪ ،‬همسر‬ ‫دیده از خشکســالی‬ ‫گذشــته ازجملــه‬ ‫کشاورزی پیگیری‬ ‫‪ ۶‬میلیــارد دالر‬ ‫ــد یــک عــزم جـ‬ ‫های خانگی اعم از‪:‬‬ ‫خصوص برخی‬ ‫خســارت‬ ‫پایدار بهخصــوص در‬ ‫در سفر وزیر جهاد‬ ‫کشــورمان نزدیــک به‬ ‫نیازمن‬ ‫ابرســانی‪ ،‬در‬ ‫موارد خشونت‬ ‫ـی و همکاری با‬ ‫است و‬ ‫تولیــد به توســعه‬ ‫سازوکار مناسب است‪.‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫سهم صورت گرفت‪.‬‬ ‫اقدام به خودکشـ‬ ‫حوزهیابرسانیبه‬ ‫باغبانی بــر حفظ‬ ‫اســتراتژیک انجیر‬ ‫درواقع یک‬ ‫ازاری‪ ،‬معلول ازاری‪،‬‬ ‫پروژههای‬ ‫اعتبــارات بخش‬ ‫درامد ارزی داشت‪.‬‬ ‫ـراری به اورژانس‬ ‫ـول بســیار مهــم و‬ ‫ـل شــرکت ابفــا‬ ‫کشاورزی بهمنظور افزایش این کشــاورزی بــا اشــاره بــه‬ ‫گفته برومنــدی‪،‬‬ ‫اعالم موارد اضطـ‬ ‫ـه زمینــه محصـ‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫نظر پرداخت‪ .‬او‬ ‫توسعهای در بخش‬ ‫ـاون وزیــر جهــاد‬ ‫بــه‬ ‫اورژانــس اجتماعی‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در مقایسـ‬ ‫بحث و تبادل‬ ‫ویژه کارکنان سازمان‬ ‫برومندی؛ نگاه‬ ‫ـارس‪ ،‬در دیــدار بــا‬ ‫معـ‬ ‫محصول بســیار مهم‪،‬‬ ‫ـون بودجــه ســال‬ ‫افزود‪ :‬بنا داریم‬ ‫و دستیابیم‪.‬‬ ‫بسته سالمت روان‬ ‫خصوص با اشــاره به‬ ‫اســتان فـ‬ ‫ــر اســتهبان یک‬ ‫کشــور در قانـ‬ ‫محور دانست و‬ ‫درصد رشــد داشته‬ ‫ایجاد میشود‬ ‫‪ ۱۲۳‬و تدوین‬ ‫در همین‬ ‫اب‪ ،‬اینکــه انجی‬ ‫مرکز فوریتهای‬ ‫یک نگاه دانش‬ ‫مردم شهرستان مهر‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه‬ ‫شــته بیش از ‪250‬‬ ‫مادری انجیر‬ ‫بخشی از تعهدات‬ ‫را‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬حفظ‬ ‫بروز خشکسالی‬ ‫نمایندهی‬ ‫ارزاور و اشتغالزا‬ ‫تولید نهال سالم‪،‬‬ ‫باغ‬ ‫با ســال گذ‬ ‫که با افزایش این‬ ‫بهزیســتی فارس‪،‬‬ ‫پایدار در بخش‬ ‫اینکه به دلیل‬ ‫کند‪ .‬استراتژیک‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی؛‬ ‫فوریتهــا در زمینــه‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫توسعه ان اهتمام‬ ‫ـیار چشمگیر است‬ ‫با توســعه‬ ‫معاون وزیر‬ ‫اینده تداوم پیدا‬ ‫ـوزش کارکنــان مراکــز‬ ‫و المــرد در‬ ‫کمبود بارشها‪،‬‬ ‫منابع موجود باید در‬ ‫برنامههای این‬ ‫این رشــد بسـ‬ ‫توســعه باغبانی‬ ‫منابع برای نسلهای‬ ‫های سنواتی و‬ ‫عاری از ویروس را از‬ ‫پزشــکی و امـ‬ ‫تخصصیاورژانس‬ ‫بر حفظ‬ ‫فرمانــدار شهرســتان‬ ‫علی بوستانی‬ ‫های بهتری برای‬ ‫خاک و‬ ‫گواهیشده و‬ ‫هدفوخدمات‬ ‫ــال جــاری‪ ،‬در‬ ‫محصولی استراتژیک‬ ‫اســالمی‪،‬‬ ‫اعتبارات برنامه‬ ‫برای ایجــاد ‪ ۳۷‬باغ‬ ‫جدی داشته باشیم‪.‬‬ ‫استان پیشرو در این‬ ‫اشناییبا گروههای‬ ‫بهویــژه در س‬ ‫به کارکنان مرکز‬ ‫شــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫ــی از مســئولین‬ ‫انجیر استهبان‬ ‫تهدیدات جــدی برای‬ ‫استان فارس بهعنوان‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬به مشــکالت‬ ‫شــگیری از اعتیاد‬ ‫وزارتخانــه بر‬ ‫المــرد و جمع‬ ‫ـدید کمابــی مواجه‬ ‫منتشرشده است تا‬ ‫ـدی بابیــان اینکه‬ ‫ـا کشور و‬ ‫پی‬ ‫اموزش‬ ‫ـاد‬ ‫تــی با بحــران شـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫از‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫عمومی‬ ‫ن‬ ‫ـی‬ ‫بروم‬ ‫وضعیت‬ ‫ـر‬ ‫معــاون وزیـ‬ ‫ـای پزشــکی‪ ،‬بخشـ‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد بـ‬ ‫مادری در کشور اگهی‬ ‫محلیبخشاشکنان‪،‬‬ ‫ـول نیز گریزی زد‬ ‫تابســتان ا‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رفت از شرایط بحران‬ ‫حــوادث و فوریتهـ‬ ‫عمومی مسئله نهال‬ ‫اســتهبان وجــود‬ ‫در صادرات محصـ‬ ‫بخش را بررسی نمود‪.‬‬ ‫یارانه نهــال برش‬ ‫ظــور زمینه‬ ‫بود‪ ،‬تنها راه برون‬ ‫نامه اســت‪ .‬مشــاور‬ ‫مدیریــت‬ ‫بخش انجیــر در‬ ‫بخش خصوصی و‬ ‫تولیدکننــدگان‬ ‫در برنامــه جدیــد‬ ‫ـای علمــی بهمن‬ ‫رسانی به مردم این‬ ‫موسی خواهیم‬ ‫ـتی در این تفاهم‬ ‫ـد با مشارکت‬ ‫تحقق ماموریتهای‬ ‫صرفهجویــی در‬ ‫باغ انجیر است‪.‬‬ ‫اخریــن راهکارهـ‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫اب‬ ‫اســتراتژیک ماننـ‬ ‫جلســهای با ســید‬ ‫تعهــدات بهزیسـ‬ ‫مدیریــت مصــرف و‬ ‫شود و یک مورد نیز‬ ‫ابراز کرد‪ :‬توفیق در‬ ‫فرا اســتفاده از‬ ‫ـاد خط ارتباطی‬ ‫اقدام کــرد که در‬ ‫دارد و محصــول‬ ‫علی بوســتانی در‬ ‫و کمابــی را‬ ‫ـانه بهزیســتی ایجـ‬ ‫جمعی بین بخشی و‬ ‫برومندی در کشور حل‬ ‫و‬ ‫باغهــای انجیــر‬ ‫ـتار اهتمام ویژهی‬ ‫محصولــی‬ ‫شهرســتانهای مهر‬ ‫مدیرکل در امور رسـ‬ ‫حفــظ و احیــای‬ ‫دانســت و خواسـ‬ ‫کشــاورزی به همافزایی‬ ‫بــاط عملیاتی و‬ ‫ـتری قرار میگیرد‪.‬‬ ‫مراکــز تحقیقاتی‬ ‫نمایندهی مردم‬ ‫مصرف اب‬ ‫ـریع در برقراری ارت‬ ‫موردتوجه بیشـ‬ ‫شد‪ .‬در جلسهی‬ ‫مــات خوبــی در‬ ‫موســوی‬ ‫اسالمی‪ ،‬حسین شبانی‬ ‫ـتقیم جهت تسـ‬ ‫انجیر‬ ‫ایــن زمینــه اقدا‬ ‫مسئولین در این زمینه‬ ‫جهتارائهخدمات‬ ‫دستگاهی نیاز دارد‪.‬‬ ‫مسـ‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫محصــوالت ارگانیــک‬ ‫ــالم مردم و‬ ‫تدوینپروتکلمشترک‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫المرد‬ ‫المرد‪ ،‬حجتاالس‬ ‫ـان اینکــه تولیــد‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫همکاریدر‬ ‫بهعنواناقدامات‬ ‫نمایندهیمردمدر‬ ‫فرماندار شهرســتان‬ ‫او بابیـ‬ ‫دغدغههــای وزارت‬ ‫مرتبطبهدوحوزهرا‬ ‫اشکنان‪ ،‬مذکور‬ ‫نیز ضمــن تقدیر از‬ ‫نژاد‬ ‫حــور از مهمترین‬ ‫بهتربهمراجعین‬ ‫شــریفی بخشدار‬ ‫شهرســتان المرد‬ ‫فوریتهای پزشکی‬ ‫صــادرات م‬ ‫صفری امامجمعه و‬ ‫این و فرمانــدار‬ ‫بهزیستی فارس و مرکز‬ ‫اســتان فــارس در‬ ‫ـهر و روســتاهای‬ ‫مطلوب شــرکت ابفا‬ ‫مشترک بین‬ ‫خــــبر‬ ‫ســانی به مردم شـ‬ ‫موجود اقدامات‬ ‫گذشته‪ ،‬در خصوص‬ ‫روند ابر‬ ‫ـائل و مشــکالت‬ ‫شهرستان طی سنوات‬ ‫عالمرودشــت‪،‬‬ ‫بخش و همچنین مسـ‬ ‫مطرح کرد‪ .‬وفقیتامیز ممیزی‬ ‫نظر قرارداد این‬ ‫پروژههــا و پیگیــری‬ ‫اشــکنان‪ ،‬بیرم‪ ،‬جویم‪،‬‬ ‫موردبررســی و تبادل‬ ‫دررونــد اجــرای‬ ‫حوزه گــراش‪،‬‬ ‫اجرای طرح مسکن‬ ‫م‬ ‫اب همــکاری‬ ‫انجام‬ ‫در این حوزه را‬ ‫موردنیاز قول همکاری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫ـرف‬ ‫وراوی‬ ‫روستایی‬ ‫ـ‬ ‫ـا مجدانه در مص‬ ‫هینامه ‪HSE-MS‬‬ ‫عماد شهر‪ ،‬مهر و‬ ‫منظور جذب اعتبارات‬ ‫شاخص توســعه‬ ‫او خاطرنشــان‬ ‫ـردم خواســت تـ‬ ‫نــی اســت‪،‬‬ ‫کشوری است‪.‬‬ ‫فارس در حاشیهی‬ ‫ابفا استان به‬ ‫و از مـ‬ ‫ــتقبال کردنــد‪.‬‬ ‫صدور گوا‬ ‫داده اســت‪ .‬زما‬ ‫فراتر از متوسط‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا‬ ‫اقــدام ملــی اس‬ ‫در ایــن شــهرها‬ ‫ســازی را انجــام‬ ‫در استان فارس‬ ‫صرفهجویی کنند‪.‬‬ ‫مربوط دادند‪.‬‬ ‫ـتان در بسیاری‬ ‫ابرسانیشهری‬ ‫مدیریتبهداشت‪،‬‬ ‫ـالب کار مقاوم‬ ‫و ‪ ۵۳۶‬تقاضــا‬ ‫عملکــرد بنیــاد‬ ‫ضمنبررسیمسائل‬ ‫شهرســتان الرسـ‬ ‫تعدادیاز تاسیسات‬ ‫سیستم‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ـی‬ ‫ان‬ ‫گواهینامه‬ ‫‪۲‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـکن‬ ‫و‬ ‫اینکه‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫برر‬ ‫ـزار‬ ‫جلسه‬ ‫ـرکل بنیــاد مسـ‬ ‫اشکنان اینسفراز‬ ‫متوسط استانی کـ‬ ‫یــن در جلســه‬ ‫و بــرای یــک هـ‬ ‫ممیزیصدور‬ ‫در او با بیان‬ ‫فارسدر این‬ ‫ـدل ‪ HSE-MS‬در‬ ‫نیزبازدیدنمود‪.‬‬ ‫خنج همچن‬ ‫ـی شــده اســت‬ ‫زمانــی مدیـ‬ ‫ســتان یافــت و‬ ‫ـانی به مردم بخش‬ ‫توســعه فرتر از‬ ‫ســت بر اســاس مـ‬ ‫روستاییبخشاشکنان‬ ‫تائیــد نهایـ‬ ‫عمرانی شهرســتان‬ ‫ـالب اســالمی الر‬ ‫اختصاصیافتــه‬ ‫از شــاخصهای‬ ‫وضعیت ابرسـ‬ ‫ایمنــی و محیطزی‬ ‫طرحها در ‪ ۲‬هزار‬ ‫در حوزهی و‬ ‫با موفقیت انجام‬ ‫ـالمی از پروژههــای‬ ‫مســکن انقـ‬ ‫پــروژه مناســب‬ ‫به‬ ‫رضویان کارشــناس‬ ‫نیازهــای موجــود‬ ‫برق استان فارس‬ ‫است افزود‪ :‬این‬ ‫شــناس فنی‬ ‫‪ ۵۴۴‬متقاضــی‬ ‫اسـ‬ ‫ـت که با مهندس‬ ‫‪ ۳۳۷‬تقاضا برای‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫بحــث پیرامــون‬ ‫عمل کرده‬ ‫تهیهشده ‪۳۳۵‬‬ ‫دیســپاچینگ شــرکت‬ ‫ـد کرد و با تقدیر از اقایی کار ســاخت ایــن نشسـ‬ ‫همچنین یک هــزار و‬ ‫و‬ ‫کارکنان بنیاد مســکن‬ ‫در استان فارس‬ ‫بازدیـ‬ ‫معاون بهرهبرداری و‬ ‫بنیاد مســکن طرح‬ ‫شــته اســت‪.‬‬ ‫جنوب فــارس نیز در‬ ‫و ‪ ۳۳۸‬روســتا‬ ‫برومند مدیر و‬ ‫پذیرفــت‪.‬‬ ‫نــده مدیریت در‬ ‫فارس در ســال گذ‬ ‫و بودجــه و‬ ‫طرح ابراز داشــت‪:‬‬ ‫از فعالیتهای‬ ‫ملی در شــهرهای‬ ‫ـتان فارس و نمای‬ ‫ـژه مددجویــان‬ ‫ـادی در اســتان‬ ‫ـب یافــت برخــی‬ ‫مســکن‬ ‫ادامه داد‪ :‬مســکن‬ ‫ـع نیروی برق اسـ‬ ‫کرد طــرح هـ‬ ‫ـد مســکونی ویـ‬ ‫محیطزیست با‬ ‫الرســتان ترتیـ‬ ‫توزیـ‬ ‫ـی اســت‪ .‬زمانی‬ ‫گذشته را تشریح‬ ‫‪ 3500‬واحـ‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫تفاهمنامــه بــا‬ ‫فارس حال بررسـ‬ ‫های فــارس نیز‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫روستایی در سال‬ ‫سیســتم مدیریت‬ ‫پذیر در قالــب‬ ‫ســالمت و ایمنی‬ ‫ســایر شهرســتان‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫فارس توسعه‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫اقشــار اســیب‬ ‫گفت‪ :‬ارتقای ســطح‬ ‫اقــدام ملــی در‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫ســال گذشته در‬ ‫مسکن با تهیه و‬ ‫شــهرهای اقلیــد‪،‬‬ ‫ایــن خبر‬ ‫ـت اقدام مســکن‬ ‫همچنین توجه به‬ ‫برنامهوبودجه‬ ‫و افزود‪ :‬بنیاد‬ ‫و متقاضیــان در‬ ‫برای توسعه و‬ ‫پروژههای در دسـ‬ ‫ســازمان‬ ‫اعــالم پیمانکاران و شهروندان و‬ ‫از این طرح در‬ ‫میلیــارد و ‪494‬‬ ‫کلیــد خــورده‬ ‫گامهای موثری‬ ‫اردکان‪ ،‬کازرون‪،‬‬ ‫بخش قابلتوجهی‬ ‫همچنین از‬ ‫بــا مبلــغ ‪12‬‬ ‫گفت‪ :‬اســتقبال‬ ‫هادی روستایی‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫کارکنان‪،‬‬ ‫نورابــاد‪ ،‬نیریــز‪،‬‬ ‫ـارس انجام داده‬ ‫اجــرا کــرد و‬ ‫بازدیــد کــرد و‬ ‫اســت و تاکنون‬ ‫ـی مــدت مشــابه‬ ‫زیستمحیطی و‬ ‫ـرح صفاشــهر‪،‬‬ ‫زدایی در اســتان فـ‬ ‫ــاده و کارزیــن‬ ‫اقــدام ملــی الر‬ ‫ـج اجرایی شــده‬ ‫میلیــون ریالـ‬ ‫موضوعات‬ ‫شرکت بوده و در‬ ‫از اجــرای طـ‬ ‫و نیکوکار استان‬ ‫ـات‪ ،‬ارســنجان‪ ،‬اب‬ ‫محرومیت‬ ‫صــد روســتاهای‬ ‫شهرســتان خنـ‬ ‫برنامههای استراتژیک‬ ‫جنــوب فــارس‬ ‫مردم خیر‬ ‫است‪ ،‬در قالب این‬ ‫شاهد رشد ‪194‬‬ ‫داراب‪ ،‬بوانـ‬ ‫ـون بــرای ‪ 100‬در‬ ‫شــهروندان‬ ‫تامین کردهاند‪.‬‬ ‫ســال گذشته‪،‬‬ ‫جزء اهداف و‬ ‫ـت شــهروندان‬ ‫پیشرفت داشته‬ ‫اســت‪ ،‬هماکنـ‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫ماهــه امســال‬ ‫تهیهشــده و در ‪54‬‬ ‫از اورده طرح را‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫درصد‬ ‫ا‬ ‫تاکید‬ ‫بوده‬ ‫فــارس در ‪2‬‬ ‫تومانی‬ ‫مورد‬ ‫ـتیم‪ .‬او با اشــاره‬ ‫‪90‬‬ ‫ـر‬ ‫ـکن ملــی کمنظیـ‬ ‫خطمشی شرکت نیز‬ ‫قیمت ‪ 50‬میلیــون‬ ‫ـرد‪ ،‬بخشی‬ ‫ـارس طرحهــادی‬ ‫درصــدی هسـ‬ ‫راستا موضوع استقرار‬ ‫سـ‬ ‫ــهدار‪ ،‬الر‪ ،‬المـ‬ ‫ــارد ریال صدقه‬ ‫وامهــای ارزان‬ ‫بیانیه‬ ‫ـرار اســتان فـ‬ ‫ـاالی ‪ 20‬خانــوار معادل م شــهرهای اوز‪ ،‬خنــج‪ ،‬گل‬ ‫بالغبر ‪ 61‬میلی‬ ‫طــرح‬ ‫افزود‪ :‬در همین‬ ‫نویــن پرداخــت‬ ‫ـای مســکونی قـ‬ ‫از روســتاهای بـ‬ ‫حمیدرضا جالیر‬ ‫بهروشهــای‬ ‫مالــکان واحدهـ‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫اجرایی شده در‬ ‫محمد بذرافشــان‪،‬‬ ‫مســکونی درصــد‬ ‫در اختیــار‬ ‫ســتم مدیریــت‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫روستا این طرح‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫واحد‬ ‫سی‬ ‫ـازی‬ ‫‪264‬‬ ‫صدقــات‬ ‫فرایندها‬ ‫ـرد‪ 64 ،‬درصــد از‬ ‫و پیادهسـ‬ ‫فارس گفت‪ :‬در‬ ‫یک هزار و‬ ‫محمد بذرافشان‬ ‫‪ HSE-MS‬در کلیه‬ ‫مدیرکل امداد‬ ‫در ایــن طــرح‬ ‫میگیـ‬ ‫ـی جامعــه بــه‬ ‫زیستبراساسمدل‬ ‫تســهیالت نیــز‬ ‫شــرایط کنونـ‬ ‫گذشتهبهطورجدیدر‬ ‫ـت امسال مردم‬ ‫محیط‬ ‫دریافتکننــده‬ ‫اطالعاتاستانفارس‪:‬‬ ‫‪ 2‬ماهه نخسـ‬ ‫عملیاتیظرفچندسال‬ ‫نــا و جلوگیری از‬ ‫ـگیری از بیماری کرو‬ ‫ارتباطاتوفناوری‬ ‫گرفت که درنهایت‬ ‫ومناطق‬ ‫خــــبر‬ ‫ســتان ‪ 61‬میلیارد‬ ‫کردند‪ .‬دلیل پیشـ‬ ‫مدیرکل‬ ‫و دفتر ایمنی قرار‬ ‫نیکوکار این ا‬ ‫پول‪ ،‬همچنین عدم‬ ‫دستور کار شرکت‬ ‫صدقه پرداخــت‬ ‫مستقیم دستها با‬ ‫شرکتموفقبه‬ ‫‪ 564‬میلیــون ریــال‬ ‫موفقیتامیز‪،‬این‬ ‫ـارد و تماس‬ ‫به درب منازل و‬ ‫و‬ ‫پساز سهروز ممیزی‬ ‫گذشــته ‪ 45‬میلیـ‬ ‫فارس و بــرای رفع‬ ‫مسئوالن امور خیران‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫ـان افــزود‪ :‬ســال‬ ‫انتخابات اســتان‬ ‫ـران و مراجعه‬ ‫سیستم مدیریت‬ ‫دهندگان مردم فهیم‬ ‫بذرافشـ‬ ‫تاکیــد ســتاد‬ ‫دریافت گواهینامه‬ ‫صدقــه توســط خیـ‬ ‫ـداری ارتباطــات در‬ ‫اینممیزیباحضور‬ ‫بهداشــت صدقه‬ ‫ایــران در همــه‬ ‫‪ 373‬میلیــون ریــال‬ ‫احتمالــی در پایـ‬ ‫صدقات رعایت‬ ‫جالیریاداور شد‪:‬‬ ‫ـزود‪ :‬ملــت شــریف‬ ‫طریق تلفن همراه و‬ ‫که مشــکالت‬ ‫محیطزیستشد‪.‬‬ ‫ـتگاههای اجرایی و‬ ‫طریــق پرداخت‬ ‫اســت‪ .‬او افـ‬ ‫خود را از‬ ‫قرارداد با مراجعه به‬ ‫تاکنون نشان دادهاند‬ ‫نیکــوکاران اســتان از‬ ‫ـف اســتان‪ ،‬دسـ‬ ‫ـا زمــان برگــزاری‬ ‫شرکت ذیصالح طرف‬ ‫ـیار ســطح میتوانند صدقه الکترونیکی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ها از اغاز انقالب‬ ‫نقــاط مختلـ‬ ‫ارتباطــی اســتان تـ‬ ‫برق سایتهای‬ ‫صندوقهای ثابت و سـ‬ ‫انبار مرکزی شرکت‬ ‫ممیزانی از‬ ‫ـاره به عرصه‬ ‫به ارمانهایشان‬ ‫شیوههای نوین‬ ‫از شــبکههای‬ ‫مختلف اجازه قطعی‬ ‫مختلف حوزه ستادی و‬ ‫کمبودها کمافی السابق‬ ‫الکترونیک‪،‬‬ ‫دهد‪ .‬ســهرابی با اشـ‬ ‫کد ‪ USSD‬کمیته‬ ‫ـده اســت به‬ ‫اطالعات استان‬ ‫ـوان نهادهای‬ ‫هماهنگــی را تا‬ ‫نیکوکاری پرداختشـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ارتباطات و فناوری‬ ‫بــات انجام می‬ ‫بخشهای‬ ‫شهرستانهای فسا و‬ ‫ـت علیرغم‬ ‫ـن ادعــا را میتـ‬ ‫و حفــاری بدون‬ ‫مردم بذرافشان‬ ‫ســتان‪ ،‬انتخا‬ ‫انتخابــات ریاسـ‬ ‫اســتان و مراکز‬ ‫مدیرکل‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫‪*8877*071*2#‬‬ ‫ـتند و اثبــات ایـ‬ ‫ارتباطــی اســتان‬ ‫مجموعــه ارتباطی ا‬ ‫همیــاری و همدلی‬ ‫ســیزدهمین دوره‬ ‫ندارند و مجموعه‬ ‫و مدیریتهای‬ ‫پایبنــد هسـ‬ ‫فارس با شــمارهگیری‬ ‫ایشان در رویدادهای‬ ‫موفقیت انجام گرفت‪.‬‬ ‫ـارس گفت‪ :‬تــالش‬ ‫در ایــن امســال با‬ ‫منظور برگــزاری‬ ‫برگزاری انتخابات‬ ‫بــات شــوراهای‬ ‫حــوزه‪ ،‬امداد‬ ‫اپلیکیشــن های‬ ‫حماسی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫انتخا‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ک‬ ‫روز‬ ‫حضور‬ ‫اپراتورهای مخابراتی‬ ‫را بــرای پایداری‬ ‫و ششــمین دوره‬ ‫اباده طی‪ 6‬نفر –‬ ‫بخش پایان‬ ‫ـادی کارکنــان ایــن‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬نصب‬ ‫بهوضوح در‬ ‫توان خود‬ ‫ـبکه جمهــوری‬ ‫شــورای مدیــران‬ ‫فعالیتهــای جهـ‬ ‫برنامهریزی مدون‬ ‫خردادماه گفت‪:‬‬ ‫ـتان از طریــق‬ ‫ازمون صالحیت‬ ‫شــماره ‪،8877‬‬ ‫جســت‪ .‬رئیس‬ ‫قطعی و اختالل در شـ‬ ‫و‬ ‫روستا در روز ‪28‬‬ ‫صدقــات در اسـ‬ ‫ـاره به ارتباطی اســتان تمــام انتخابات در استان به‬ ‫ارســال عدد ‪ 1‬به‬ ‫مقدس مختلــف‬ ‫اسالمی شهر و‬ ‫ـد ‪ 34‬درصــدی‬ ‫یــری از هرگونــه‬ ‫اطالعات اســتان با اشـ‬ ‫برگزاری‬ ‫ســکه‪ ،‬ســنا‪،‬‬ ‫در زمان برگزاری‬ ‫‪ 096887‬و سایت‬ ‫نمایش قدرت نظام‬ ‫شــاهد رشـ‬ ‫برگزاری انتخابات‬ ‫جلوگ‬ ‫ـارس تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اختالالت ارتباطات‬ ‫ارتباطات و فناوری‬ ‫تلفن ملی نیکوکاری‬ ‫ارکنان عملیات‬ ‫انتخابات مهمترین‬ ‫ـتان تا پایان زمــان‬ ‫مدیــرکل امــداد فـ‬ ‫جلوگیــری از بروز‬ ‫حضور پرشــور و توام‬ ‫در ‪ 2‬تماس‬ ‫ارتباطی اسـ‬ ‫‪ emdad.ir‬از دیگر‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بودیــم‪.‬‬ ‫حرفهای ک‬ ‫ـزوم دقت کافی در‬ ‫نیکاندیش استان‬ ‫ســالمی اســت و‬ ‫گفت‪ :‬با کار‬ ‫(ره) به نشــانی‬ ‫ضرورتهای لـ‬ ‫ـی جمهوری ا‬ ‫مشــارکت مردم‬ ‫ـزاری انتخابات‪،‬‬ ‫امــداد امــام‬ ‫یزبانی زاگرس‬ ‫صورت غیرحضوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســهم‬ ‫انتخابات پیــش رو از‬ ‫مجموعــه ارتباطـ‬ ‫در مدتزمان برگـ‬ ‫پرداخت الکترونیک و‬ ‫پرداخت صدقه به‬ ‫حفاری به م‬ ‫ســهرابی گفــت‪:‬‬ ‫ـالمی فنــی‬ ‫بــا بصیرت در‬ ‫امســال از طریــق‬ ‫میلیارد و راههای‬ ‫مهــرداد‬ ‫ـام جمهــوری اسـ‬ ‫اقدامات الزم را‬ ‫ماهه‬ ‫دســتاوردهای نظـ‬ ‫اســتان مبلغ ‪36‬‬ ‫ریزی منســجم‪،‬‬ ‫جنوبی‬ ‫حفاظت دفــاع از‬ ‫صندوقهای ســطح‬ ‫ســتان با برنامه‬ ‫مقایســه است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫غیرقابلپیشبینی و‬ ‫بوده اســت که در‬ ‫بازرگانیبررسیشد‪:‬‬ ‫خصوص مسائل‬ ‫‪ 686‬میلیون ریال‬ ‫حاکمیتشرکتیاتاق‬ ‫کارکنان عملیات‬ ‫در‬ ‫حرفهای‪ ۴۲‬نفر از‬ ‫مسئولیتاجتماعیو‬ ‫ازمون صالحیت‬ ‫یــران به میزبانی‬ ‫خــــبر‬ ‫قضایی‪،‬مالکیتفکری‪،‬‬ ‫مناطق مرکــزی ا‬ ‫کمیسیونحمایت‬ ‫ـاری شــرکت نفت‬ ‫جنوبی در شــیراز‬ ‫حفـ‬ ‫در‬ ‫نفت و گاز زاگرس‬ ‫راســتای رصــد‬ ‫ـرکت بهرهبرداری‬ ‫تشــکلهای در‬ ‫این شرکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫از موسســات و‬ ‫مدیر منابع انســانی‬ ‫برگزاری دورههای‬ ‫بهداشتی در ستادهای‬ ‫برگزار میشــود‪.‬‬ ‫مرکزی ایران و با توجه‬ ‫متقابــل‪،‬‬ ‫مشاهده تخلفات‬ ‫ـتاد نفت مناطق‬ ‫اجتماعی عملکــرد و همکاری زیرمجموعــه‪ ،‬برگــزاری‬ ‫ـات صورت‬ ‫ــورت میپذیرد‪.‬‬ ‫ــی برگیرد‪.‬‬ ‫با هماهنگی سـ‬ ‫ســوی افراد شاغل‬ ‫پزشــکی و خدمـ‬ ‫مســئولیتپذیری‬ ‫خــورد قانونی ص‬ ‫ـی در کمیتههــای‬ ‫ـوان کــرد‪ .‬محب‬ ‫صالحیت حرفهای از‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬بر‬ ‫او ادامــه داد‪:‬‬ ‫یــت اموزشـ‬ ‫ـی و بررســی و‬ ‫و فــردی عنـ‬ ‫شــیراز همچنین‬ ‫رئیــس‬ ‫به لزوم کســب‬ ‫بــه دلیــل اهم‬ ‫مســئولیت اجتماعـ‬ ‫باهدف به حداقل‬ ‫سیصد و سی و نهمین‬ ‫ـی‪ ،‬شــخصیتی‬ ‫ـای مهم در رشــد‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫در نســل جــوان‬ ‫با عملیات حفاری‬ ‫وبینــار ملــی‬ ‫حمایــت قضایـ‬ ‫بهداشتی درمانی شیراز در‬ ‫ســالمت از فاکتورهـ‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫ـرکتها در قالب‬ ‫ــتی دانشــگاه بر‬ ‫ـی بهویــژه‬ ‫در مشاغل مرتبط‬ ‫و ایندهســازان‬ ‫ســیون‬ ‫ایمنی و کیفیت‬ ‫مدیریتبیماری کووید‬ ‫موضوع مســاعدت شـ‬ ‫و افــزود‪:‬‬ ‫ـژه بازرســان بهداش‬ ‫ســالمت روانـ‬ ‫ـن نیــروی فعال‬ ‫حــوادث‪ ،‬افزایش‬ ‫جلســه کمی مســئولیت اجتماعــی‬ ‫ستاددانشگاهی‬ ‫مهم پیگیــری‬ ‫یافتگی اســت و‬ ‫از نظــارت ویـ‬ ‫مالیات مســتقیم‬ ‫انهــا در تعییـ‬ ‫ـاندن مخاطرات‪،‬‬ ‫و گفت‪ :‬بازرســان‬ ‫نشست‬ ‫ـتری دارد کــه این‬ ‫ـت و گاز در مناطق‬ ‫و توســعه‬ ‫بهداشتی دانشگاه بر‬ ‫اجتماعــی بهعنوان‬ ‫مالکیــت فکــری‪،‬‬ ‫جداییناپذیــر از‬ ‫رسـ‬ ‫انتخاباتی خبــر داد‬ ‫بازرگانــی فــارس‬ ‫ــاری چاههای نفـ‬ ‫ـه ضــرورت بیشـ‬ ‫نظارت ویژه بازرسان‬ ‫مســئولیت‬ ‫ـی دو مقولــه‬ ‫ـی برشــمرد‪ .‬در‬ ‫شورای ســتادهای‬ ‫مستمر و مداوم بر‬ ‫جــام عملیات حف‬ ‫شــرکتی اتــاق‬ ‫موردتوجــه جامعـ‬ ‫‪ ،19‬بر‬ ‫و اجتماعـ‬ ‫مدیریت کنترل فوران‬ ‫ـت در ســطح ملـ‬ ‫ســت جمهوری و‬ ‫ان‬ ‫دانشگاه بهصورت‬ ‫حاکمیــت‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دســتور جلســه‬ ‫ســت کــه بایــد‬ ‫کــه میبایسـ‬ ‫دورههای اموزشی‬ ‫ســتادهای انتخاباتی ریا‬ ‫استاد دانشگاه و‬ ‫تامین بهداشــت‬ ‫ضــای ان و بــا‬ ‫جمهوری و شورای‬ ‫ســالمت جســم ا‬ ‫های ناشــی از‬ ‫اجتماعی بایــد‬ ‫خشکی و دریا‪،‬‬ ‫مرکزیایرانبهمیزبانی‬ ‫ســه اقای نجیبی‬ ‫دکتر مهرزاد لطفی‬ ‫اع‬ ‫انتخاباتی (ریاست‬ ‫ـور‬ ‫ـیب‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـای‬ ‫ســاختارهای‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫جل‬ ‫ـا‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫بـ‬ ‫ـیون و فعالیت‬ ‫شرکتنفتمناطق‬ ‫محبــی بــه عمـ‬ ‫اضافه ادامه این‬ ‫روستا تاکید کرد‪.‬‬ ‫این کمیســیون‬ ‫ـم ستادهای‬ ‫گیرد زیــرا اصالح‬ ‫کوچکترینموارد‬ ‫عملکــرد کمیسـ‬ ‫شهر و‬ ‫چاه کارکنان‬ ‫ـتری نیــز با تقدیر از‬ ‫حسینشکوریفر‪،‬‬ ‫روحی اشــاره و‬ ‫رس ـالتهای مهـ‬ ‫ـد خشــونت را‬ ‫ــر در قــرار‬ ‫نظارتدارندتااز‬ ‫گــزارش‬ ‫های عاطفــی و‬ ‫حالبرگزاریاست‪.‬‬ ‫ـردم اســتان را از‬ ‫وکیل دادگسـ‬ ‫نــواده میتوانـ‬ ‫و عوامــل موث‬ ‫شهروروستا)‬ ‫ــوق‪ ،‬بازنگــری‬ ‫شــونت‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ســالمت مـ‬ ‫زاگرسجنوبیدر‬ ‫و اقتصــادی خا‬ ‫عدالتیهای مادی‬ ‫بررســی دالیــل‬ ‫ســی موضــوع ف‬ ‫بهصورت انالین با‬ ‫استانه فرارسیدن‬ ‫رعایتنشدن‬ ‫کرد‪ :‬ســالمت فردی و خ فشــارهای اقتصادی‪ ،‬نا‬ ‫در خصــوص برر‬ ‫ـی و اجتماعــی‬ ‫ان و‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫اموزشی دوره پیشازاین‬ ‫ـای خانوادگی را‬ ‫بیان‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫جمهوری و احتمالیدرزمینه کروناویروسجلوگیریشود‪.‬‬ ‫خانواد‬ ‫او‬ ‫ـری‬ ‫دانشگاه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫محدودیتهــای همهگیـ‬ ‫افزود‪ :‬بسته‬ ‫کاهــش دهـ‬ ‫جهتکارکنانشاغلبر‬ ‫خشــونتهای‬ ‫ـرح موضوع قتلهـ‬ ‫ـی تعیینکننده‬ ‫انتخابات ریاست‬ ‫ســهیال محبی‪،‬‬ ‫بــروز‬ ‫بهداشتیدرمقابلهبا‬ ‫و کنــکاش طـ‬ ‫اموزشمحموداباد‬ ‫ـی از عوامل اصلـ‬ ‫در حــال حاضــر‬ ‫ـائل و مشکالت‬ ‫رویداد بزرگ کشور‪،‬‬ ‫ـار برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ـتانیها در خصوص‬ ‫برای بروز بیشــتر‬ ‫هماهنگیمرکز‬ ‫اجتماعــی یکـ‬ ‫افراد است و‬ ‫است به دلیل‬ ‫حفاری برگزارشده بود‬ ‫و رفع چنین مسـ‬ ‫بهصــورت وبینـ‬ ‫شــدار بــه هم اسـ‬ ‫ـی تحمیلشــده‬ ‫ــس کمیســیون‬ ‫در ریشــهیابی‬ ‫پذیری اجتماعی‬ ‫مرتبط با عملیات‬ ‫اموزههای دینی‬ ‫شورای شهر و روستا هستیم و الزم انتخاباتی لطفی با ه‬ ‫کرونــا موضوعـ‬ ‫نماینــدگان و رئی‬ ‫بیماری کووید ‪،19‬‬ ‫میزان مســئولیت‬ ‫روی سمتهای‬ ‫خانوادگی است‪.‬‬ ‫مربوط به این دورهها‬ ‫کرد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫مولفههای ســالمت‬ ‫عضــو هیئــت‬ ‫کووید‪ ،19‬ســتادهای‬ ‫سریع سرایتپذیری‬ ‫فکری‪ ،‬مســئولیت‬ ‫های اجتماعی و‬ ‫صالحیت حرفهای‬ ‫موثر عنوان‬ ‫ـیاری برای ایجاد‬ ‫اســتفاده درســت از‬ ‫کنند‪ .‬او چرخش‬ ‫بحــران بیمــاری‬ ‫و خشونت‬ ‫اســت در صورت‬ ‫قضایی‪ ،‬مالکیت‬ ‫جعفریان نائب‬ ‫و ازمون نهایی‬ ‫ـزی ایران در ســتاد‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات بسـ‬ ‫ـاق در و بــا‬ ‫بهداشتی را رعایت‬ ‫هم اســتانیها الزم‬ ‫ـوان زمینــه بــروز‬ ‫این جلســه مژگان‬ ‫حمایــت‬ ‫نفت مناطق مرکـ‬ ‫ـت و مذهبــی‬ ‫شــرکتی ایــن اتـ‬ ‫تمامی پروتکلهای‬ ‫ـوی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫توان در نظر گرفت‬ ‫اجتماعــی میتـ‬ ‫در ادامه‬ ‫همکاری شــرکت‬ ‫(ریاستجمهوریو‬ ‫ـی و حاکمیــت‬ ‫قضایــی‪ ،‬مالکیـ‬ ‫جنوبی بهصورت‬ ‫ـای فــردی و‬ ‫شــتی ابالغی از سـ‬ ‫افراد در جامعه می‬ ‫افراد در جامعه‬ ‫بــا‬ ‫ستادهایانتخاباتی‬ ‫اجتماعـ‬ ‫ســیون حمایــت‬ ‫نفت و گاز زاگرس‬ ‫پیرامــون خبرهـ‬ ‫پروتکلهای بهدا‬ ‫مســئولیت اجتماعی‬ ‫شرکتی سالمت‬ ‫شــم و بردبــاری‬ ‫ستادهای حضوردر‬ ‫رئیــس کمی‬ ‫هایبهداشتیمانند‬ ‫شرکت بهرهبرداری‬ ‫رعایــت‬ ‫ســه مقدمــهای‬ ‫فر‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫انهــا کنتــرل خ‬ ‫اجتماعی و حاکمیت‬ ‫ـده تقویــت‬ ‫و خرد جمعی‬ ‫بیماری کووید‪ 19‬در‬ ‫وروستا)‪،‬پروتکل‬ ‫ایــن جل‬ ‫برگزاری است‪ .‬شکوری‬ ‫امــا مهمتریــن‬ ‫بــه وجــود امـ‬ ‫موفقیــت جامعــه‬ ‫فکری‪ ،‬مســئولیت‬ ‫اول راهگشــا امور‬ ‫و شورایشهر‬ ‫ستادملیمدیریت‬ ‫فاصلهفیزیکیرابیشتر‬ ‫شــور و التهــاب‬ ‫گــزارش عملکرد‬ ‫انالین در حال‬ ‫و بهتبــع ان‬ ‫کارکنان زاگرس جنوبی و‬ ‫ـوری و شــورای شــهر‬ ‫ـت کــه در وهله‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫اخیــر در ک‬ ‫فارس بــه ارائه‬ ‫ازماسکورعایت‬ ‫ـی و چگونگــی‬ ‫اجتماعی اسـ‬ ‫ـی (ریاســت جمهـ‬ ‫دوره برای پنج گروه از‬ ‫ـرد‪ .‬محبــی بــا‬ ‫ـزود‪ :‬از ســوی دیگــر‬ ‫اتــاق بازرگانــی‬ ‫تجمع استفاده‬ ‫خصــوص چرایـ‬ ‫در مقابله با این‬ ‫ـیون در ســال جاری‬ ‫انتخاباتـ‬ ‫را تضمیــن کـ‬ ‫نفت و گاز شرق و‬ ‫حاضر این‬ ‫ســت‪.‬نجیبی افـ‬ ‫مقابــل جامعــه‬ ‫دانست و افزود‪ :‬هرگونه‬ ‫در جامعــه در‬ ‫و از ســهلانگاری‬ ‫برنامههای کمیسـ‬ ‫ـت ســالمت‬ ‫شرکت بهرهبرداری‬ ‫اجتماعــی ا‬ ‫جــدی بگیرند‬ ‫پذیری افــراد در‬ ‫و افــراد اجتماع‬ ‫روستا) را ضروری‬ ‫ـر و تشــریح‬ ‫‪ ۲‬گروه از کارکنان‬ ‫بهداشتیدر ستادهای‬ ‫نفت مناطق مرکزی‬ ‫قتلهــای خانوادگــی‪ ،‬اهمیـ خانواده مســئولیت‬ ‫تفکر مســئوالن‬ ‫ـه بایــد مدنظـ‬ ‫خطرناکبپرهیزند‪.‬‬ ‫بــروز‬ ‫تاکیــد بــر تغییر‬ ‫از کارکنان شرکت‬ ‫رعایتپروتکلهای‬ ‫ضــوع اســت کـ‬ ‫جامعــه و کیــان‬ ‫تعامل و گذشــت که‬ ‫اندازدودر بیماری‬ ‫پذیری پرداخت‪.‬‬ ‫درمجموع‪ ۴۲‬نفر‬ ‫های کمیســیون در‬ ‫و یکدیگــر مو‬ ‫بدون‬ ‫ـت‪ .‬او‪ ،‬با اشــاره‬ ‫ـی و اجتماعــی‬ ‫فرهنگ ســازگاری‪،‬‬ ‫مردمرابهخطرمی‬ ‫ـت‪ :‬مســئولیت‬ ‫ـان ازجمله برنامه‬ ‫ـ‬ ‫او‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اجرا‬ ‫روا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حال‬ ‫ـرح‬ ‫های جهــت‬ ‫انتخاباتی‪،‬سالمت‬ ‫قرار گیــرد‪ .‬او از‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫بهصورت متمرکز‬ ‫گیــرد اظهــار دا‬ ‫اجتماعــی افــراد م‬ ‫جعفریـ‬ ‫انجمنها و تشکل‬ ‫باالیی برخوردار‬ ‫راس ســایر امــور‬ ‫ایــران‬ ‫عملی اســت که‬ ‫ـیاری دارد قــرار‬ ‫و مســئولیت‬ ‫دوره از حساسیت‬ ‫میبایســت در‬ ‫‪ 1400‬را شناســایی‬ ‫گــر احســاس و‬ ‫ـازات مرتبط با‬ ‫یــای پنهان بسـ‬ ‫اینکه برگزاری این‬ ‫نــک اطالعاتــی‬ ‫هــای ســال‬ ‫اجتماعــی بیان‬ ‫حقوقی‪ ،‬به تفســیر مجـ‬ ‫ایبرگزار میشود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خشــونت زوا‬ ‫به‬ ‫فرهنگــی و تهیــه با‬ ‫موقعیــت و نقش‬ ‫ـونتهای منجــر‬ ‫شرایطسختگیرانه‬ ‫فارس دیــدگاه‬ ‫در چارچــوب‬ ‫اجتماعــی‪،‬‬ ‫اصلــی بــروز خشـ‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫خانوادگی پرداخت‪.‬‬ ‫ازمون‬ ‫ارتباطات‬ ‫معتبر شــیراز و استان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ـراد‬ ‫ـه‬ ‫ازادانــه نســبت بـ‬ ‫توانایــی افـ‬ ‫فناوری اطالعات و‬ ‫کــه از علــل‬ ‫خشونتهای‬ ‫ـکلهای فعال و‬ ‫میتــوان عــدم‬ ‫ــور ا گاهانــه و‬ ‫با همکاری اداره‬ ‫حمایتهــا‪ ،‬بازدیــد‬ ‫مفهوم تشـ‬ ‫مناسب و تجهیز کارگاه‬ ‫خــود بهط‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫جرائــم خشــن‬ ‫میدهنــد و ایــن‬ ‫نداشــتن مهارت‬ ‫هدفمنــد کــردن‬ ‫بــه‬ ‫زیرساختها و بستر‬ ‫گونا گــون بــروز‬ ‫ـث و مذا کــره و‬ ‫را در جهــت‬ ‫پس از ایجاد‬ ‫شرکت‪،‬اینمرکزاموزش‬ ‫گــی‪ ،‬امــور‬ ‫گفتگــو و بحـ‬ ‫هــد و وظائــف‬ ‫ـط فرهن‬ ‫ساختمانمعدلاین‬ ‫بســیاری از تع‬ ‫مرکزاموزش‬ ‫شرکتملینفت‬ ‫طــی صحیــح‪ ،‬ســاختار غلـ مشــکالت میتوانــد‬ ‫معتبروموردتائید‬ ‫ارتبا‬ ‫ـورد ســنتی و‬ ‫عنوانیکیازمراکز‬ ‫انتخابشدهاست‪.‬‬ ‫نگرشهــای بیمـ‬ ‫به‬ ‫ازمونهایمذکور‬ ‫ایرانجهتبرگزاری‬ ‫کمابیمدیریت‬ ‫برونرفتاز بحران‬ ‫تنهاراه‬ ‫مصرفاست‬ ‫روستاهایاستان‬ ‫هادیبرای‪100‬درصد‬ ‫تهیهطرح‬ ‫سعیدجلیلینامزد‬ ‫سیزدهمیندورهانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریظهر‬ ‫دوشنبه از یک کارگاه‬ ‫تولیدیویژهمعلوالن‬ ‫بازدید و با شاغلین این‬ ‫کارگاه گفتگو کرد ‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪04‬‬ ‫واکنشزنگنهبهسخناننامزدهایریاست جمهوری‬ ‫درباره کرسنتوقیمتبنزین‬ ‫ترجیحکشور‬ ‫این بودکه وارد پرونده‬ ‫کرسنتنشویم‬ ‫پایانی خوب برای واکسن ایرانی‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫راتژیکاست‬ ‫محصولیاست‬ ‫انجیراستهبان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سرمایه گذاریخارجیباید‬ ‫مشروط باشد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪46‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫مدیرکلانتقالخونقم‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫نشست علیرضا زاکانی در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫اهدای خون‬ ‫در قمباالتر از میانگین‬ ‫کشوریاست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫جذب ‪ ۱۶۵۰‬مراقب‬ ‫بهداشت برای مدارس‬ ‫مراسمنشست‬ ‫وگفتگویدانشگاهیان‬ ‫باعلیرضازاکانینامزد‬ ‫سیزدهمیندورهانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریصبح‬ ‫دوشنبهدردانشگاه‬ ‫امیرکبیربرگزارشد‪.‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪04‬‬ ‫یلیارد ریال صدقه‬ ‫استان فارسیها ‪ 61‬م‬ ‫پرداخت کردند‬ ‫اباتضروریاست‬ ‫زمانبرگزاریانتخ‬ ‫داریارتباطاتدر‬ ‫پای‬ ‫فشارهایاقت‬ ‫ونتهایاجتماعی‬ ‫صادیازدالیلبروزخش‬ ‫داشتی دانشگاه‬ ‫ویژه بازرسان به‬ ‫نظارت‬ ‫دهای انتخاباتی‬ ‫بر ستا‬ ‫پایداری ارتباطات‬ ‫در زمان برگزاری‬ ‫انتخابات ضروری است‬ ‫گزارش اماری از دربی جذاب‬ ‫همسایه هایغرباسیا‬ ‫فوتبالایران‬ ‫یک طلسم دیگر‬ ‫رامی شکند‬ ‫ورزش‬ ‫نامزدهایپوششی‬ ‫کناره گیری می کنند‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫در یکی از حساس ترین‬ ‫دیدارهای مرحله انتخابی‬ ‫جام جهانی به مصاف‬ ‫تیمی می رود که در تاریخ‬ ‫‪ ۵۹‬ساله جدال با ان اکثر‬ ‫دیدارها را با پیروزی پشت‬ ‫سر گذاشته است‬ ‫‪07‬‬ ‫هرگونه توصیه و سفارش‬ ‫را مزاحمت می دانم‬ ‫قطعا باعث باخت جبهه‬ ‫انقالب نخواهم شد‬ ‫اگهی تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫نوبت اول‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش و‬ ‫پرورش شهرستان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و کد‬ ‫پستی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و براورد پیوست با‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫از ســازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون‪،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی باشــد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم‬ ‫عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫ابرسانی مجتمع گوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه‬ ‫ای کهنه(شامل تهیه‬ ‫و نصب لوله و لوله‬ ‫گذاری با لوله فوالدی‬ ‫اتصال جوشی ‪ 6‬اینچ‬ ‫به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪1560‬‬ ‫متر و لوله پلی اتیلن‬ ‫‪ 63‬میلیمتر بطول ‪300‬‬ ‫متر و لوله پلی اتیلن‬ ‫‪ 75‬میلیمتر بطول ‪580‬‬ ‫متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫براورد و مشخصات فنی‬ ‫بویراحمد‬ ‫محل‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫عمرانی و صندوق‬ ‫توسعه ملی و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در قالب‬ ‫اسناد و اوراق مدت‬ ‫دار می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫معتبر شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/03/27‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/04/01‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/04/13‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/04/14‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬ســپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫شخصی ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا اخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده‬ ‫را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند‪.‬‬ ‫‪ )10‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )11‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/03/26 :‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫قطعا باعث باخت جبهه‬ ‫انقالب نخواهم شد‬ ‫نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری نوشــت‪ :‬قطعا‬ ‫باعــث باخــت جبهــه انقــاب نخواهــم شــد و از هیچ‬ ‫اقدامی برای عمل به حجت شرعی دریغ نخواهم کرد‪.‬‬ ‫امیرحســین قاض ـی زاده روز دوشــنبه در حســاب‬ ‫کاربری خود در توییتر‪ ،‬نوشت‪ :‬در مسیر فداشدن برای‬ ‫انقالب و مردم همچون برادران شــهیدم کماکان چون‬ ‫کوهایستاده ام‪.‬نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاست‬ ‫جمهوری ادامه داد‪ :‬قطعا باعث باخت جبهه انقالب‬ ‫نخواهــم شــد و از هیــچ اقدامی بــرای عمل به حجت‬ ‫شرعیدریغنخواهم کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1093‬‬ ‫رویداد‬ ‫نگرانی از احتمال شکست در انتخابات‬ ‫اصولگرایان در رویای وحدت‬ ‫قطع بیمه راننده تاکسی ها‬ ‫غیر موجه و غلط بود‬ ‫نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با تاکید بر‬ ‫اینکه قطع بیمه راننده تاکسی ها غیر موجه و غلط بود‬ ‫گفت‪ :‬طرحی داریم که کارت اعتباری با مبلغ مشخص‬ ‫در اختیار رانندگان تاکسی و مشاغلی که روزمزد هستند‬ ‫قرار بگیرد‪.‬به گزارش ایرنا ‪ ،‬ســعید جلیلی روز دوشــنبه‬ ‫در جمــع تاکس ـی رانان ترمینال غرب تهــران گفت‪ :‬من‬ ‫چندین سال از همین ترمینال با تاکسی به محل زندگی‬ ‫خود در کرج می رفتم و با مشکالت شما تاکسی ران ها‬ ‫اشناهستم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برادری که از سنقر همدان امده است‬ ‫و می گوید من دامداری را رها کردم و به تهران امدم برای‬ ‫کار‪ ،‬به او می گویم اگر روستای شما در وضعیت مطلوب‬ ‫قــرار داشــت‪ ،‬ایــا به تهــران می امدید؟ یا بــرادر دیگری‬ ‫می گوید دانشــجوی دکتری عمران هســتند و در بخش‬ ‫اداری ترمینال مشغول است‪ .‬اگر زمینه اشتغال شما در‬ ‫حوزهتحصیلیخودتفراهممی شد‪ ،‬کار غیرتخصصی‬ ‫می کردید؟این نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪:‬بیمهرانندگانتاکسی کهدر اینهشتسالبههر‬ ‫دلیلی قطع شده غیرموجه است‪ ،‬اگر حادثه یا کسالتی‬ ‫بــرای راننده تاکســی پیش بیاید‪ ،‬وضعیــت درامدی او‬ ‫یشــود بنابراین طرحی داریم که کارت‬ ‫دچار مشکل م ‬ ‫اعتباری با مبلغ مشــخص در اختیار رانندگان تاکســی و‬ ‫مشاغلی کهروزمزدهستندقرار بگیردتادر شرایطضرور‪،‬‬ ‫تروزمرهانهادچار مشکلجدینشود‪.‬‬ ‫معیش ‬ ‫وی در پاســخ بــه یــک کارگــر قــراردادی گفــت‪:‬‬ ‫قراردادهای کوتاه مدتدر کارهایی کهمقطعینیستند‪،‬‬ ‫خالف قانون اساســی اســت‪ .‬ان دسته از این قراردادها‬ ‫که خالف امنیت شغلی است‪ ،‬جلوی ان را می گیریم‪.‬‬ ‫این نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری افزود‪:‬‬ ‫مــن بــا هر صنفی دیدار داشــتم به انها گفتــم‪ :‬خودتان‬ ‫پای کار بیایید و مشکالت تان را پیگیری کنید؛ از طریق‬ ‫اتحادیه ها و اصناف باید حقوق خود را پیگیری کنید و‬ ‫راهکارهای پیشنهادی تان از دولت مطالبه کنید‪ .‬اگر این‬ ‫کار را بکنید و معطل فالن مدیر دولتی نمانید‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت را با دست خودتان حل خواهید کرد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ خانمــی کــه گفت نه بیمــه دارم‪ ،‬نه‬ ‫حقوق بازنشســتگی؛ خواهر شــهید هم هستم‪ .‬دولت‬ ‫نسبتبهمنهیچوظیفه ایندارد؟ گفت‪ :‬قطعاوظیفه‬ ‫دارد و شما هم در زمینه های مختلف حقوقی دارید‪.‬‬ ‫جلیلی در پایان گفت‪ :‬من در هشت سال گذشته‬ ‫مسئولیتاجرایینداشتمامادر جایجای کشور حضور‬ ‫پیــدا کردم و با اقشــار و اصناف مختلف دیــدار کردم و‬ ‫ســخن انها را شــنیدم‪ .‬من رقیب اقای روحانی بودم اما‬ ‫ســعی کردم هرچه از دســتم برمی اید به همین دولت‬ ‫اقایروحانی کمک کنیم‪.‬‬ ‫الزم است ‪ ۵‬نامزد جریان‬ ‫انقالب به اتفاق نظر و‬ ‫انسجام برسند‬ ‫منوچهرمتکیسخنگویشورایوحدتاصولگرایان‬ ‫ت ســال ‪ ۹۲‬که جریان انقالب در‬ ‫گفت‪ :‬تجرب ه انتخابا ‬ ‫پــی تعــدد کاندیداها نتیجــه را بــه رقیب خــود واگذار‬ ‫کرد‪ ،‬ایجاب می کند که ‪ ۵‬نامزد جریان انقالب پیش از‬ ‫انتخاباتبهاتفاقنظروانسجامبرسند‪.‬‬ ‫منوچهرمتکیسخنگویشورایوحدتاصولگرایان‬ ‫در گفت وگوباخبرنگارسیاسیخبرگزاریتسنیم‪،‬بااشاره‬ ‫به لزوم انسجام کاندیدای جریان انقالب در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوریپیشرو گفت‪:‬بهعنوانبرادر کوچکی‬ ‫که در ســالیان طوالنی در تصمیم گیری های مهم کشور‬ ‫در کنار کاندیداهای عزیز جریان انقالب حضور داشــته‬ ‫و رویدادهــای مختلــف و فراز و نشــیب های فراوانی را‬ ‫تجربه کرده ام‪ ،‬یاداوری این مسئله را الزم می دانم که‬ ‫امروز و پس از مجاهده نفس گیر عزیزان در ارائه طرح ها‬ ‫و برنامه های خود‪ ،‬در نقطه حساسی قرار داریم‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬ارایش فعلی کاندیداهای جریان انقالب این را‬ ‫به جامعه القا می کند که نیروهای ارزشی و انقالبی در‬ ‫یک کثرتغیرقابلدفاعقرار دارند که در چنینشرایطی‬ ‫ممکن است نتیجه مطلوب رقم نخورد‪ .‬این در حالی‬ ‫ت سال ‪ 92‬که جریان انقالب‬ ‫است که تجرب ه انتخابا ‬ ‫در پــی تعدد کاندیداها نتیجــه را به رقیب خود واگذار‬ ‫کــرد‪ ،‬ایجــاب می کند که ‪ 5‬نامــزد جریان انقالب پیش‬ ‫از انتخابات به اتفاق نظر و انســجام برســند‪ .‬متکی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬علمــا‪ ،‬نماینــدگان و نخبگان اســتان‬ ‫فــارس و برخــی دیگر از اســتان های کشــور روز گذشــته‬ ‫طی بیانیه هایی جداگانه از کاندیداهای جریان انقالب‬ ‫ایــن درخواســت را مطرح کردند که در قالب نشســتی‬ ‫مشــترک نســبت به بازنگری در شــرایط موجــود اقدام‬ ‫کنند‪ .‬سخنگویشورایوحدتاصولگرایانبابیاناینکه‬ ‫ارایش فعلی کاندیدا های جریان انقالب‪ ،‬ریسک ایجاد‬ ‫نگرانی در نتیجه انتخابات را باال خواهد برد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫قرار باشد شرایط فعلی کشورداری ‪ 8‬سال دیگر تمدید‬ ‫شود‪ ،‬مشخص نیست که باید منتظر بروز چه اتفاقاتی‬ ‫در ایندهباشیم‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه روز انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری احتمــال کناره گیــری برخــی نامزدهــای‬ ‫اصولگــرای انتخابــات به نفع ابراهیم رئیســی نیز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــرارو‪ ،‬با وجود اینکه امیرحســین‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ ،‬علیرضا زاکانی و حتی سعید‬ ‫جلیلی تاکنون کناره گیری خود در انتخابات را تائید‬ ‫نکرده اند اما شواهد نشان می دهد‪ ،‬این سه نفر‬ ‫برای پیروزی ابراهیم رئیســی ناگزیر هســتند که از‬ ‫ادامه رقابت کنار بروند‪.‬‬ ‫بعیــد اســت کــه محســن رضایــی تحــت هــر‬ ‫شرایطی کنار برود‪ .‬او در مناظره های انتخاباتی نیز‬ ‫به این موضوع تاکید کرد‪.‬‬ ‫امــا بــه نظــر مــی رســد ســه نامــزد دیگــر برای‬ ‫کناره گیــری تحــت فشــار قــرار دارنــد‪ .‬روز گذشــته‬ ‫حسین شریعتمداری یادداشتی در روزنامه کیهان‬ ‫منتشــر کــرد و صراحتا خواســتار کناره گیــری چهار‬ ‫نامزد اصولگرا از فرایند انتخابات شد‪.‬‬ ‫شــریعتمداری نوشــت‪« :‬حضــور هــر ‪ ۵‬نامــزد‬ ‫جبهــه انقــاب در انتخابــات و خــودداری ‪ ۴‬تــن‬ ‫ا نهــا از کناره گیــری بــه نفــع نفــر پنجــم‪ ،‬خطــای‬ ‫بزرگــی اســت که دود ان به چشــم جبهه انقالب‬ ‫می رود و می توان این خطا را با توجه به دامنه اثر‬ ‫نا مطلوب و خسارت افرینی که درپی دارد‪ ،‬گناهی‬ ‫نا بخشودنیدانست‪».‬‬ ‫در همین راســتا روز گذشته امیر حسین قاضی‬ ‫زاده هاشــمی در توئیتــی تاکیــد کــرد‪« :‬بــر اســاس‬ ‫وظیفــه شــرعی و با تکیه بر اعتماد مــردم و توجه‬ ‫بــه مطالبات و لطف گســترده هموطنان که پس‬ ‫از مناظره ها شــاهد هستیم‪ ،‬به لطف الهی تا اخر‬ ‫انتخابــات در صحنه خواهم بود‪ .‬پیش به ســوی‬ ‫دولت سالم‪».‬‬ ‫امــا امــروز در توئیــت دیگری موضــع متفاوت‬ ‫ودوپهلویــی اتخاذ کرد و نوشــت‪« :‬در مســیر فدا‬ ‫شدن برای انقالب و مردم همچون برادران شهیدم‬ ‫قطعا باعث باخت‬ ‫کماکان چون کوه ایستاده ام‪ً .‬‬ ‫جبهه انقالب نخواهم شد و از هیچ اقدامی برای‬ ‫عمل به حجت شرعی دریغ نخواهم کرد‪».‬‬ ‫زاکانی‪ :‬مردم را گرفتار نکنیم!‬ ‫علیرضــا زاکانی نیز کناره گیــری اش قطعی به‬ ‫نظــر می رســد با این حــال دیروز مالک شــریعتی‬ ‫رییــس ســتاد انتخاباتــی او ایــن موضــوع را قویــا‬ ‫تکذیب کرد‪.‬‬ ‫امروز قرار است علیرضا زاکانی در یکی میتینگ‬ ‫انتخاباتی مهم در قم حضور یابد‪ .‬براساس گزارش‬ ‫هــا او قــرار اســت از مواضــع جبهــه انقــاب دفاع‬ ‫کند‪ .‬برخی می گویند ممکن است زاکانی در این‬ ‫میتینــگ انتخاباتــی به نفع ابراهیم رئیســی کناره‬ ‫گیری کند‪.‬‬ ‫علیرضا زاکانی همچنین عصر دیروز در مسجد‬ ‫جامــع نارمــک ســخنانی را مطــرح کرد که نشــان‬ ‫می دهد قطعا از انتخابات کنار می رود‪.‬‬ ‫او با اشــاره به لزوم اتحاد کاندیداهای جریان‬ ‫انقــاب اظهــار کرد‪« :‬مراقب باشــیم مــردم را پای‬ ‫صندوق های رای دچار تشــتت نکنیم و تصمیمی‬ ‫انقالبیبگیریم‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬اگــر کســی از ایــن پنــج نفر گفت‬ ‫«برنام ـه ام بهتریــن اســت» اشــکالی نــدارد اما اگر‬ ‫حتما ریگی در‬ ‫بگویــد «فقط به مــن رای بدهید» ً‬ ‫کفش دارد‪».‬‬ ‫زاکانــی گفــت‪ « :‬پنــج نامــزد بــا هــم صحبت‬ ‫کننــد و مــردم را گرفتــار نکنند و با هــم هم افزایی‬ ‫داشــته باشــند تــا اتفــاق ســال ‪ 92‬رخ ندهــد کــه‬ ‫رئیس جمهوری بیاید که وزرایش چند ماه التماس‬ ‫کنند اما نتوانند او را ببینند‪».‬‬ ‫ســخنان زاکانی نشــان دهنده نگرانی در میان‬ ‫اصولگرایــان درباره احتمــال عدم کناره گیری یک‬ ‫یا دو نامزد اســت‪ .‬اصولگرایان تصور می کنند که‬ ‫اگر نامزدهای این جریان کنار نروند ممکن است‬ ‫با اتحاد اصالح طلبان شکست دیگری در کارنامه‬ ‫این جریان رقم بخورد‪.‬‬ ‫اصولگرایان هنوز انتخابات سال ‪ 92‬را فراموش‬ ‫نکرده اند و مدام ان را یاداوری می کنند‪.‬‬ ‫جلیلی کنار می رود؟‬ ‫امــا بحــث اصلــی درونــی اصولگرایــان بر ســر‬ ‫ماندن ســعید جلیلی در فرایند انتخابات اســت‪.‬‬ ‫حضور سعید جلیلی می تواند به شدت بر پایگاه‬ ‫رای ابراهیــم رئیســی اثرگــذار باشــد و این مســئله‬ ‫اصولگرایــان را نگران کننده که مبــادا ارای جلیلی‬ ‫باعث شود که رئیسی نتواند در دور اول پیروز شود‬ ‫و کار به دور دوم برسد که شرایط برای اصولگرایان‬ ‫سخت تر می شود‪.‬‬ ‫ســعید جلیلی تاکنون بر ســر ماندن در فرایند‬ ‫انتخابات اظهار نظری نکرده است اما در مناظره‬ ‫سوم رئیسی فاصله فکری خود را از جلیلی نشان‬ ‫داد‪ .‬او برجام را پذیرفت از رد اف ای تی اف طفره‬ ‫رفت و فیلترینگ را تائید نکرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که جلیلی مواضع دیگری داشت‪.‬‬ ‫مناظره سوم بخشی از بدنه اصولگرا را به‬ ‫جلیلی نزدیکتر کرد‬ ‫اینکــه نامزدهــای اصولگــرا بــر اســاس چــه‬ ‫مکانیزمی تصمیم به کناره گیری می گیرند روشن‬ ‫نیست اما غالمرضا مصباحی مقدم از چهره های‬ ‫ارشد اصولگرا معقتد است این موضوع « تا حدی‬ ‫به نظر سنجی ها بستگی دارد؛ اگر نظر سنجی ها‬ ‫نشــان بدهــد که وزن باالیــی ندارند احتمال کنار‬ ‫رفتن بعضی ها قوی اســت یا اینکه به نفع اقای‬ ‫رییسی کنار بروند یا اینکه کال بدون اینکه به نفع‬ ‫کسی باشد کنار بکشند این مشخص نیست‪».‬‬ ‫مصباحی مقدم افزود‪« :‬من بیشترین رقابت را‬ ‫بین اقای رییســی و همتــی می بینم ولی احتمال‬ ‫می دهم اقای رضایی تا پایان رقابت ها در صحنه‬ ‫باشــد ولــی بقیه به نظر من انصــراف می دهند و‬ ‫کنار می کشند‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایانی خوب برای واکسن ایرانی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪:‬‬ ‫مجــوز مصــرف واکســن ایرانــی کووبرکــت دیــروز‬ ‫(یکشــنبه) صادر شــده اســت‪ «.‬ســعید نمکی» روز‬ ‫دوشنبه در ایین بیست و نهمین پویش ره سالمت‬ ‫و افتتــاح پروژه های بهداشــتی و درمانی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اراک در ســالن غدیــر اســتانداری‬ ‫مرکــزی در اراک افــزود‪ :‬امــروز ایــران اجازه مصرف‬ ‫اضطراری واکســن ایرانی کووبرکــت را اخذ کرده و‬ ‫مجوز واکسن پاستور هم هفته اتی صادر می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬واکسن پاستور دارای ‪ ۲‬نقص پرونده‬ ‫کتبی بوده که با تکمیل ان هفته اتی مجوز مصرف‬ ‫ان صادر می شود و در اینده نزدیک تزریق واکسن‬ ‫رازی و فخرا نیز به جمع واکسن های مصرفی اضافه‬ ‫یشــود‪.‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫م ‬ ‫ادامه داد‪ :‬زیرساخت های تولید واکسن داخلی به‬ ‫گونه ای فراهم شده که بودن و نبودن هر فردی در‬ ‫روند تزریق واکسن مشکلی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫دکتــر نمکی عنــوان کرد‪ :‬با ظرفیت ایجاد شــده‬ ‫در داخل کشور همه جمعیت هدف ایران تا پایان‬ ‫یشــوند‪.‬وی گفــت‪ :‬روند‬ ‫پاییــز امســال واکســینه م ‬ ‫واکسیناســیون از هفته جاری و اتی در کشور تسریع‬ ‫می شودومشکل کندیحلمی شود‪.‬وزیربهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی اضافه کرد‪ :‬قول داده بودیم‬ ‫که تا پایان بهار مجوز واکسن ایرانی به شبکه تزریق‬ ‫برسد که این وعده عملیاتی شد‪.‬دکتر نمکی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬روی همــه قول هایی را کــه دادیم بودیم را‬ ‫عملیاتــی کردیــم و قــول دادیم کــه در پیک چهارم‬ ‫هیچ بیمار بدون تخت در کشــور ســرگردان نشود و‬ ‫بیماران برای داروهای خاص وتجهیزات پزشــکی با‬ ‫همه تحریم ها دچار مشکل نشوند‪.‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر کشــور در زمینه پذیرش بیماران کووید ‪ ۱۹‬و دارو‬ ‫دچار مشــکل بــود‪ ،‬تلویزیون های خارجی پوســت‬ ‫ایــران را می کندند‪.‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشکی ادامه داد‪ :‬تا دقیقه اخر هرجا باشم‪ ،‬سربازم‬ ‫و وظیفــه خــود را انجــام می کنــم و در ایــن مســیر با‬ ‫خدا معامله کرده ام‪.‬دکتر نمکی اضافه کرد‪ :‬پارسال‬ ‫و با مشاهده نخستین مورد ویروس کرونا‪ ،‬مباحثی‬ ‫بــود کــه اعــام این خبــر می توانــد در حضــور مردم‬ ‫در انتخابات تاثیرگذار باشــد اما من اعالم کردم که‬ ‫مسئول انتخابات نیستم و مسئول گفتمان درست با‬ ‫مردمهستم‪.‬ویتصریح کرد‪:‬برخیقضاوت هاجای‬ ‫تاســف دارد‪ ،‬زیرا راهی که در راســتای تولید واکسن‬ ‫داخلی در یک ســال اخیر طی شــد‪ ،‬باید در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫انجاممی شد‪.‬وزیربهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با افتخار بیان می کنم که واکســن ایرانی‬ ‫کم عارضه ترین‪ ،‬موثرترین و بی خطرترین واکســن‬ ‫دنیا است‪.‬دکتر نمکی بیان کرد‪ :‬از زمانی که بحث‬ ‫واکسن در دنیا مطرح شد خرید ان دنبال شد و پیش‬ ‫پرداخت های الزم نیز در دســتور کار بود‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫تعهد واکسن کواکس برای ایران ‪ ۱۶‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هــزار دوز بــودن که تعداد اندکی را ارســال کردند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اضافه کرد‪:‬‬ ‫واکسن از کشور هند نیز خریداری شد اما دادستان‬ ‫این کشــور دســتور توقف داد و ایران با روس ها نیز‬ ‫قرارداد ‪ ۶۹‬میلیون دوز داشت که یک میلیون دوز‬ ‫ان بیشتر وارد کشور نشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعالم فهرست ‪ 11‬بدهکار بانکی‬ ‫در مناظره ســوم انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بود که عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دســت‬ ‫نوشــته نــام یــازده بدهــکار عمــده بانکــی را در‬ ‫اختیار سید ابراهیم رئیسی قرار داد‪ .‬به گزارش‬ ‫برنا؛ساعتی بعد از اقدام همتی در ارائه لیست‬ ‫غیر رســمی و دست نوشته در مناظره‪ ،‬تصویری‬ ‫از کاغذ مورد اشاره در فضای مجازی منتشر شد‬ ‫که نام بدهکاران عمده بانکی در ان به ترتیب‬ ‫زیر نوشــته شــده بود‪.۱.‬دانیال زاده ‪ .۲‬عظام ‪.۳‬‬ ‫صدرهاشــمی نــژاد ‪ .۴‬العقیلــی ‪ .۵‬اقدامیان ‪.۶‬‬ ‫فالحتیان ‪ .۷‬شفیعی ‪ .۸‬گرامی ‪ .۹‬ایزدپناه ‪.۱۰‬‬ ‫رســتمی صفــا ‪ .۱۱‬ریختــه گــران‪.‬در همیــن مورد‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه بــا ارائــه توضیحاتی از‬ ‫جزییــات و رونــد رســیدگی قضایــی بــه پرونده‬ ‫افراد مورد اشــاره توضیحاتی ارائه کرده اســت‪.‬‬ ‫در توضیحــات ارائــه شــده از ســوی اســماعیلی‬ ‫امده اســت‪ :‬خوشــبختانه کارنامه قــوه قضاییه‬ ‫در رســیدگی بــه پروند ههــای معوقــات بانکــی‬ ‫و بدهــکاران عمــده بانکــی هماننــد بســیاری‬ ‫از مــوارد دیگــر درخشــان است‪.‬اســماعیلی در‬ ‫ادامــه با اشــاره به نوع اقدامات صــورت گرفته‬ ‫در پروند ههــای بدهــکاران بانکــی می گویــد‪:‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده صرفــا بــر اســاس تدابیــر‬ ‫ایــن قــوه‪ ،‬تــاش همــکاران قضایــی و ضابطین‬ ‫قــوه قضاییــه اســت نــه بانک مرکزی و سیســتم‬ ‫بانکی کشــور‪ .‬در ایــن پرونده ها تاکنون نه تنها‬ ‫سیســتم بانکــی مدعــی نبوده بلکــه در برخی از‬ ‫موارد مانع تراشی هم داشته اند‪.‬سخنگوی قوه‬ ‫قضاییه با اشــاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون‬ ‫در مورد پرونده های رسیدگی شده مکاتبه ای با‬ ‫قوه قضاییه نداشــته اســت به ارائه توضیحاتی‬ ‫در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است‬ ‫که در زیر می خوانید‪:‬‬ ‫دانیــال زاده‪ ،‬ردیــف یــک‪ :‬در ایــن مــورد‬ ‫در پرونــده قضایــی تشــکیل شــده و در برخــی‬ ‫مــوارد حکــم هــم صــادر شــده کــه در مرحلــه‬ ‫فرجــام خواهــی دیــوان عالــی کشــور اســت‪ .‬با‬ ‫پیگیــری قضایــی در فراینــد رســیدگی ‪ ۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال بــه بانــک ملــی مســترد و‬ ‫معــادل ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال از امــوال‬ ‫وی بــه بانــک منتقــل شــده کــه مطالبــات ایــن‬ ‫بانــک وصــول شــده است‪.‬بخشــی از مطالبــات‬ ‫ارزی نیــز از طریــق تعزیــرات حکومتــی وصــول‬ ‫گردیده اســت‪ .‬در مورد مطالبات ســایر بانک ها‬ ‫موضــوع در حــال پیگیــری اســت‪.‬عظام‪ ،‬ردیف‬ ‫دو‪ :‬پرونــده قضایی تشــکیل‪ ،‬رســیدگی و حکم‬ ‫صادر شــده است‪ .‬تالش های قوه قضاییه برای‬ ‫پرداخــت بدهی و تداوم فعالیــت کارخانجات‬ ‫تولیــدی این گــروه در حال انجام اســت‪.‬ردیف‬ ‫ســه‪ :‬بــا وجــود همــکاری نکــردن شــبکه بانکی‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا پیگیــری قــوه قضاییــه (دادســرای‬ ‫تهــران) و تــاش ســازمان اطالعــات ســپاه بــه‬ ‫عنــوان ضابط پرونده‪ ،‬تاکنــون ‪ ۴۹‬هزار میلیارد‬ ‫کهــا وصــول و در اختیــار‬ ‫ریــال از مطالبــات بان ‬ ‫بانک هــای ذینفــع قرار گرفته اســت‪ .‬این اقدام‬ ‫صرفــا با پیگیــری قضایی‪ ،‬تعامــل و همکاری و‬ ‫پذیــرش گــروه مذکــور انجــام گردیــده و پرونده‬ ‫در دادســرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫در همیــن پرونده از بانک مرکزی خواســته‬ ‫شــده در مــورد نحــوه پرداخــت تســهیالت‬ ‫کالن و رعایــت ضوابــط و مقــررات بانکــی‬ ‫بررســی و اظهار نظر نماید که پاســخ داده اند‬ ‫بــه لحــاظ محدودیــت منابــع انســانی انجــام‬ ‫خواســته مقــدور نیســت و از کارشناســان‬ ‫رســمی اســتفاده شــود‪.‬ردیف چهــار‪ :‬پرونــده‬ ‫قضایی تشــکیل شــده اســت‪ .‬اقدامات زیادی‬ ‫در مــورد شناســایی و حفاظــت از اموال گروه‬ ‫از جملــه شــرکت پلــی اکریــل اصفهــان انجــام‬ ‫شــده کــه بــا امــوال توقیــف شــده مطالبــات‬ ‫بانک هــا قابــل وصــول اســت‪ .‬ضمنــا شــخص‬ ‫مــورد اشــاره در ســال ‪ ۹۵‬فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ردیــف پنــج‪ :‬پرونــده قضایــی تشــکیل و در‬ ‫حال رســیدگی اســت‪ .‬در فرایند رسیدگی برای‬ ‫نحــوه پرداخــت بدهی هــا‪ ،‬توافقاتــی حاصــل‬ ‫شــده و بــر اســاس توافــق تاکنــون بخشــی از‬ ‫مطالبــات پرداخت شــده اســت‪.‬ردیف شــش‪:‬‬ ‫در این مورد پرونده در قوه قضاییه رســیدگی‬ ‫شــده و حکــم ده ســال حبــس و رد مال صادر‬ ‫شــده و محکــوم در زنــدان اســت‪ .‬بــا پیگیری‬ ‫قــوه قضاییــه در فراینــد رســیدگی ‪ ۲۹‬میلیــون‬ ‫درهم و ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد ریال از بدهی گروه‬ ‫مذکــور بــه بانک هــای ذینفــع پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬ردیف هفت‪ :‬پرونده در حال رسیدگی‬ ‫اســت و در فراینــد رســیدگی ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫بدهی یکی از بانک ها پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫ردیــف هشــت‪ :‬در ایــن مــورد پرونــده در‬ ‫دادســرای تهــران تشــکیل شــده و در فراینــد‬ ‫کهــای گردشــگری‪،‬‬ ‫رســیدگی مطالبــات بان ‬ ‫اینده و ســینا تســویه شــده اســت‪ ۶۲۰ .‬دستگاه‬ ‫خــودروی هیونــدا بابت بدهی گــروه مذکور به‬ ‫بانک اینده تحویل شــده اســت‪ .‬ده فقره ملک‬ ‫با ارزش حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال توسط قوه‬ ‫قضاییــه شناســایی و توقیــف شــده و در حــال‬ ‫کارشناسی است که به بانک ها منتقل و احتماال‬ ‫تمامی بدهی ها تسویه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نامزدهایپوششی‬ ‫کناره گیری می کنند‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫بــه گزارش ایلنــا‪ ،‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اصالح طلــب گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫به نظر من در این دوره هم مثل‬ ‫اقدام ســعید جلیلی و محســن‬ ‫سنوات گذشته این واقعیت در‬ ‫رضایــی در روز پایانــی نیــز بــه‬ ‫صحنه وجــود دارد‪ .‬اینکه حاال‬ ‫ظرفیــت مجاب کنندگــی و‬ ‫چه تعداد از افــرادی که از یک‬ ‫حسن رسولی‬ ‫ســازماندهی رهبــران جریــان‬ ‫جریــان فکــری برخواســته اند‬ ‫اصولگــرا بســتگی دارد کــه در‬ ‫تــا پایان بماننــد یا نماننــد‪ ،‬به‬ ‫انتخابــات جــاری در همه صحنه ها نقش افرین میــزان ضریــب انســجام ان جریــان سیاســی و‬ ‫هستند‪.‬حســن رســولی در پاســخ به این ســوال قدرت اجماع ســازی و مجاب کنندگی اتاق فکر‬ ‫که اساســا حضور افــرادی مانند علیرضا زاکانی و مربوطه بستگی دارد؛ باید منتظر باشیم و ببینیم‬ ‫امیرحسینقاضی زادههاشمیدرعرصهانتخابات طی روزهای اینده چه اتفاقی می افتد که از نظر‬ ‫بهمنظور پوشش کاندیدایاصلیجریاناصولگرا بنده پرده اخر روز چهارشنبه به نمایش درخواهد‬ ‫صــورت گرفتــه اما حال با توجــه به اینکه نامزد امد‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به‬ ‫مطرحی از سوی اصالح طلبان در صحنه حضور سوال دیگری در خصوص پیش بینی اقدام سعید‬ ‫نــدارد‪ ،‬در چنــد روز اخیر شــاهد اظهارنظرهایی جلیلی و محسن رضایی در روز پایانی گفت‪ :‬این‬ ‫مبنی بر تداوم حضور برخی نامزدهای پوششی مسالهنیزبهظرفیتمجاب کنندگیوسازماندهی‬ ‫در عرصــه هســتیم؛ ایــا ایــن امــکان وجــود دارد رهبــران جریــان اصولگــرا بســتگی دارد کــه در‬ ‫کــه رهبــران جریان اصولگرا برنامــه دیگری برای انتخابــات جــاری در همه صحنه ها نقش افرین‬ ‫انتخابــات طرح ریــزی کــرده باشــند ‪ ،‬گفــت‪ :‬در هســتند و به هر میزانــی که این قــدرت راهوری‬ ‫گذشــته و در ایــن دوره در ارایــش انتخاباتــی وحدت بخــش باالتــر باشــد‪ ،‬شــاهد کناره گیــری‬ ‫جریا نهــای سیاســی‪ ،‬حضور تقســیم کار شــده کاندیداهــای کمکی بیشــتری خواهیم بــود‪.‬وی‬ ‫مرسوم بوده به این معنا که یک نفر کاندیدای افزود‪ :‬البته در گذشته و به خصوص در انتخابات‬ ‫اصلی باشد و تعدادی دیگر که به لحاظ مشی سال ‪ ۹۲‬که بنا براین بود که در بین کاندیداهای‬ ‫فکری با خواستگاه سیاسی وی همراه و هم راستا اصولگــرا یــک نفر بماند‪ ،‬تنها اقای حــداد عادل‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا هــدف در اختیــار داشــتن ظرفیــت تبعیت کرد و کناره گرفت؛ در نتیجه اگر تجربه‬ ‫تعیین کننده تبلیغات در رسانه ملی و کمک به او سال ‪ ۹۲‬تکرار شود‪ ،‬به معنای عدم توان رهبران‬ ‫در جدل ها و تنازع های سیاسی ایفای نقش کنند‪ .‬جریاناصولگرابرایانسجام بخشیاست‪.‬‬ ‫هرگونهتوصیهوسفارش‬ ‫را مزاحمت می دانم‬ ‫مصطفی میرســلیم‪ ،‬رئیس‬ ‫دارد امــا هزینــه شــرافت مان‬ ‫شــورای مرکــزی حــزب موتلفه‬ ‫را می دهیــم‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫اســامی در نشســت خبــری‬ ‫کاندیداهاشعارهاییمی دهند‬ ‫خــود طــی ســخنانی پیرامــون‬ ‫کــه عجیب اســت‪ ،‬مثــا اینکه‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫تحریــم را برداریــم و نفــت‬ ‫مصطفیمیرسلیم‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم بایــد بــه ایــن‬ ‫بفروشــیم و کشــور اداره کنیم‪،‬‬ ‫برســند که نامزد ها چــه باوری‬ ‫خــب ایــن را کــه شــاه بهتــرش‬ ‫دارند‪ ،‬به طور معمول بیشــتر شــاید نگاه ها به را انجــام مــی داد‪ .‬مــا باید ببینیــم در داخل چه‬ ‫سمت برنامه برود ان هم در خالل برنامه های کارهایــی باید انجــام دهیم‪ .‬یا مثال نکته دیگر‬ ‫تلویزیونــی و رادیویــی اما این باید مورد توجه اصــرار برخــی به نیاز کشــور بــه ســرمایه گذاری‬ ‫مــردم باشــد کــه ایــن نامــزد ریاســت جمهوری خارجــی اســت‪ .‬مــن بــا قاطعیــت می گویم ما‬ ‫که کاندیدا شــده چه باوری نســبت به ایرانیان اکنون در کشــور اصال به سرمایه گذاری خارجی‬ ‫دارد‪ ،‬ایا این باور را داد که هر انســانی کرامت نیــاز نداریــم‪ .‬هرچه نیاز داریم در داخل کشــور‬ ‫دارد؟ مــردم مــا مــردم ازاده ای هســتند و ما هر هســت اما نیــاز به همدلــی مردم با مســئوالن‬ ‫فراینــدی را نمی توانیــم بپذیریم‪ .‬ایــا این نامزد دارد‪ .‬همچنین ایرانیان خارج از کشــور هســتند‬ ‫تهــای فراوانی دارند و باید ان را هم‬ ‫به کرامت انســانی باور دارد؟ کرامت انســانی که ظرفی ‬ ‫اجازه نمی دهد که انسان خودش را ادم دیگری بــه کار بگیریم‪.‬عضو مســتعفی هیــات نظارت‬ ‫کند‪.‬به گزارش ایلنــا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬نکته دیگر بــر انتخابــات شــوراها در پاســخ بــه ســوالی در‬ ‫اینکهنامزدهاچگونهبهایرانی هانگاهمی کنند‪ ،‬رابطه با ردصالحیت هــای صورت گرفته‪ ،‬بیان‬ ‫ایا برای این ها شــرافتی قائل هســتند؟ یا اینکه کــرد‪ :‬موضوع شــوراهای شــهر و روســتا جریانی‬ ‫می گویند این ها هم مردمی هستند مانند بقیه‪ ،‬است که منافع برخی را در سراسر کشور تامین‬ ‫این مهم است که توجه به تاریخ داشته باشند می کنــد‪ .‬حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان بودجه‬ ‫و بدانند که این امت چه کارهایی کرده است‪ .‬شــهرداری ها در سراســر کشور اســت که شوراها‬ ‫در طــول تاریــخ مغول ها‪ ،‬حملــه کردند یونان باید به ان نظارت کنند‪ .‬در تهران هم این عدد‬ ‫حملــه کــرد‪ ،‬یــورش چنگیــز و تیمــور را داریم و ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان است و این مساله منافع‬ ‫ایــران در برابر همه این ها مانــد و دوام اورد اما در اینجــا شــدیدتر اســت‪ .‬در انتخابات شــورای‬ ‫در مقابل اسالم مقاومت نکرد و ان را پذیرفت‪ .‬پنجــم متاســفانه مجلس دهم به میــزان کافی‬ ‫این نشــان دهنده شــراف ‬ ‫ت این ملت اســت که دقت نکرد و علیرغم گزارش های دســتگاه های‬ ‫منتهی به انقالب اســامی در سال ‪ ۵۷‬شد‪ .‬ایا نظارتی ان شرایط پیش امد که مشاهده شد‪،‬‬ ‫این نامزدها به این شــرافت باور دارند یا خیر‪ .‬بســیاری دستگیر شــدند و مشــکالتی به وجود‬ ‫میرســلیم در ادامه بیان کرد‪ :‬برخی با مقاومت امد برای اعضای شورا در این دوره و همین طور‬ ‫مشکل دارند و می گویند هزینه دارد‪ ،‬بله هزینه اعضایی که در کار اجرا دخالت کردند‪.‬‬ ‫انتخابخوب‬ ‫راه حل مشکالت کشور است‬ ‫دبیــرکل حــزب موتلفــه اســامی گفــت‪:‬‬ ‫جمعــه ‪ ۲۸‬خرداد روز انتخاب مردم اســت که‬ ‫انتخاب خوب با حضور گسترده مردم و شرکت‬ ‫حداکثــری می توانــد زمینه ســاز حل مشــکالت‬ ‫جاری کشور شود و اینده سازی هوشمند را در پی‬ ‫داشته و شادی اور باشد‪.‬به گزارش ایرنا از پایگاه‬ ‫اطالع رســانی حــزب موتلفه اســامی‪ ،‬اســداهلل‬ ‫بادامچیان در بیان مواضع هفتگی حزب افزود‪:‬‬ ‫در ایــن انتخابــات ‪ ۷‬نفــر واجــد شــرایط اعالم‬ ‫شدند و در معرض نگاه ملت قرار گرفتند که دو‬ ‫نفر از اصالح طلبان و امتداد دولت اصالح طلبان‬ ‫اعتدالی و افراطی هستند‪ .‬دبیرکل حزب موتلفه‬ ‫اســامی اظهــار کــرد‪ :‬هــر دو در دولت ‪ ۸‬ســاله‬ ‫اصالح طلبــان نقش موثر داشــتند و یکی از انها‬ ‫مســئول حفــظ ثروت ملــی و ارز و قــدرت پول‬ ‫ملی در مسئولیت بانک مرکزی بود که به جای‬ ‫دفاع از عملکرد خود یا عذرخواهی از ملت به‬ ‫خاطــر گرانی هــا و تــورم طاقت فرســا و کاهش‬ ‫قــدرت پــول ملی بــه رقیب هراســی و فرافکنی‬ ‫در مســائل بانــوان و جوانــان روی اورد کــه در‬ ‫ایــن زمینه هــم اعتراضی عمل کرد و پیشــنهاد‬ ‫صریحینداشت‪.‬بادامچیانادامهداد‪:‬نفردیگر‬ ‫اصالح طلبان نیز سخن‪ ،‬طرح و برنامه ای برای‬ ‫چاره اندیشی مصیبت هایی که اینان بر جامعه‬ ‫وارد اورده انــد ارائه نکرد‪.‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫برخی دیگر از نامزدها هم وعده های غیرقابل‬ ‫تحقق دادند که این تلقی را به وجود می اورد‬ ‫که برای جلب رای اســت و این شایســته نامزد‬ ‫ریاســت جمهــوری نبود‪.‬دبیرکل حــزب موتلفه‬ ‫اســامی در ادامه تصریح کرد‪ :‬ایت اهلل رییسی‬ ‫عــاوه بــر مواضــع اصولــی‪ ،‬عملکــردی موفــق‬ ‫بــرای بیــان داشــت‪ .‬اقــدام در راســتای جهــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬راه انــدازی کارخانه هــای تعطیــل شــده‬ ‫و بازگردانــدن کارگــران بیــکار شــده‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از ســاخت و ســازهای غیرقانونــی‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه مشــکالت قضایــی مــردم و حــل بخشــی‬ ‫از مشــکالت قضایــی و غیرقضایــی در دوران‬ ‫مســئولیت خویش از جمله مــواردی بودند که‬ ‫موجب شد وحدت درباره ایشان در انتخابات‬ ‫گســترده باشــد‪.‬بادامچیان تاکیــد کــرد‪ :‬حــزب‬ ‫موتلفــه اســامی بــا اعــام حمایــت از نامزدی‬ ‫ایــت اهلل رییســی از عمــوم مــردم می خواهد با‬ ‫انتخــاب خــوب خــود و شــرکت حداکثــری در‬ ‫انتخابــات روز جمعــه‪ ،‬مســیر حــل مشــکالت‬ ‫کشــور‪ ،‬ارامش مــردم و ناامیدی دشــمنان ایران‬ ‫و اســام را فراهــم اورنــد‪.‬وی در ادامــه دربــاره‬ ‫انتخابــات میاندوره ای مجلــس خبرگان رهبری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به تخصصی بودن فقهی‪،‬‬ ‫حقوقی و فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی خبرگان‪ ،‬حزب‬ ‫موتلفه اسالمی همراه با سایر تشکل ها به افراد‬ ‫معرفی شده از طرف روحانیت مبارز و مدرسین‬ ‫حوزه علمیه قم رای خواهد داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرمایه گذاریخارجیباید‬ ‫مشروطباشد‬ ‫انجمــن‬ ‫ســخنگوی‬ ‫صنعــت مــا بــوده و حتــی ایــن‬ ‫تولیدکننــدگان لــوازم خانگی با‬ ‫مســاله از ســوی مســووالن این‬ ‫بیــان اینکــه از ظرفیــت شــش‬ ‫کشورها به دفعات مطرح شده‬ ‫میلیــارد دالری صنعــت لــوازم‬ ‫اســت‪ ،‬بر این اســاس استراتژی‬ ‫خانگــی‪ ،‬دو میلیــارد دالر‬ ‫صنعتی ما باید به گونه ای باشد‬ ‫حمیدرضاغزنوی‬ ‫قاچــاق اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫که ریســک بازگشــت تحریم ها‬ ‫بــه صراحــت اعــام می کنیم با‬ ‫را کــم کنــد‪ .‬ســخنگوی انجمن‬ ‫ســرمایه گذاری خارجی موافقیم‪ ،‬به شــرطی که تولیدکنندگان لــوازم خانگی از تعیین نیازمندی‬ ‫ســرمایه گــذاری فقط برای ســاخت قطعــات و های صنعت لوازم خانگی به سرمایه گذاری خبر‬ ‫انتقــال تکنولــوژی باشــد‪ ،‬نــه کاالی نهایــی‪ .‬به داد و گفت که این موارد در شورای سیاستگذاری‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬حمیدرضــا غزنــوی‪ ،‬در نشســتی صنعت لوازم خانگی کشور نیز ابالغ شود‪ .‬وی با‬ ‫خبریاظهار کرد‪:‬مرزهایاقتصادی کشور حداقل اشــاره بــه حضور حــدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬شــرکت‬ ‫در حــوزه لــوازم خانگی رها اســت‪ ،‬تا جایی که تولیدکنندهلوازم خانگیدر کشور‪،‬انحصاریبودن‬ ‫فقط از دو بندری که بررســی شــده روزانه ‪ ۳۰۰۰‬این صنعت را رد کرد و گفت‪ :‬باید زمینه صادرات‬ ‫شــوتی لوازم خانگی به کشــور می اورد‪ .‬به طور این کاالها فراهم شود و در این صورت شرکت ها‬ ‫کلی از ظرفیت شش میلیارد دالری صنعت لوازم مجبــور بــه ارتقــای بیشــتر کیفیــت تولیداتشــان‬ ‫خانگی‪ ،‬دو میلیارد دالر قاچاق است‪ .‬وی با بیان هستند‪ .‬به گفته این تولیدکننده براوردها حاکی‬ ‫اینکه ما به دنبال انحصارگرایی و بســتن مرزها اســت نیاز داخلــی به پنج کاالی بــزرگ یخچال‬ ‫بــه روی ســرمایه گذاری خارجــی نبــوده و طالب فریــزر‪ ،‬ســاید‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬اجــاق گاز و ماشــین‬ ‫تحریم هانیزنیستیم‪،‬اظهار کرد‪:‬ماطرفدارجذب لباس شوییبین‪ ۷.۲‬تاهشتمیلیوندستگاهدر‬ ‫سرمایه گذاریخارجیمشروطبهوارداتفناوری ســال است‪ .‬وی افزود‪ :‬سال گذشته پنج میلیون‬ ‫به کشــور هســتیم‪ .‬نبایــد در حوزه هایی که به و ‪ ۹۶۹‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬دســتگاه از ایــن محصــوالت‬ ‫خودکفایی رسیدیم‪ ،‬اجازه دهیم سرمایه گذاری تولید شــد که در هم سنجی با ســال ‪ ۱۳۹۸‬رشد‬ ‫خارجی شکل بگیرد‪ ،‬بلکه در جاهایی که توان ‪ ۸۷‬درصدی داشــته اســت و بقیه نیاز بازار نیز از‬ ‫الزم وجــود نداشــته یــا تحری ‬ ‫مهــا اجازه کســب محصوالتقاچاقتامینشد‪.‬سخنگویانجمن‬ ‫دانــش فنــی را نداده بود‪ ،‬باید وارد شــوند‪ .‬باید تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین وعــده داد‬ ‫منافع ملی در اولویت قرار بگیرد‪ ،‬این در حالی که اگر شرایط برای کاهش کاالی قاچاق فراهم‬ ‫است که در سال های گذشته هیچ برند خارجی‪ ،‬شــود‪ ،‬تولید داخلی قادر به جایگزینی کاالهای‬ ‫سرمایه گذاری به قصد صادرات نداشته است‪ .‬به قاچــاق اســت و در ادامــه حتــی شــرایط بــرای‬ ‫گفتهسخنگویانجمنتولیدکنندگانلوازمخانگی صادراتفراهمخواهدشد‪.‬غزنویاز امادگیاین‬ ‫باید بــرای ســرمایه گذاری خارجــی در این حوزه انجمن برای همکاری با ســازمان ملی استاندارد‬ ‫اســتراتژی داشته باشــیم و این ســرمایه گذاری ها برای اعمال اســتانداردهای سختگیرانه تری روی‬ ‫فقطدر سمتقطعه سازیشود‪.‬اگردر سال های محصــوالت لــوازم خانگــی خبــر داد و گفــت‪ :‬‬ ‫گذشتهبرندهایخارجیبه گونه ایدر کشورمان کیفیت تولید بســیاری تولیــدات لوازم خانگی در‬ ‫ســرمایه گذاری کــرده بودند که منجــر به انتقال کشــورمان از نمون ههــای مشــابه اروپایی بیشــتر‬ ‫فناوری شده بود‪ ،‬دیگر به راحتی در زمان سختی اســت‪ .‬امــروز در موضوع فنــاوری تولید یخچال‬ ‫کشور را ترک نمی کردند‪ .‬وی با بیان اینکه ورود ساید‪ ،‬ماشین لباس شویی و اجاق گاز هیچ چیزی‬ ‫هرگونه ســرمایه گذرای به کشــور باید به انتقال از دنیا کم نداریم‪ ،‬اما در برخی قطعات نیازمند‬ ‫دانش فنی جدید و استفاده از نیروی کار داخلی سرمایه گذاریوانتقالتکنولوژیهستیم‪.‬ویمنکر‬ ‫مشروط شود‪ ،‬در این راستا پیشنهاد این انجمن وجود قیمت گذاری دستوری در لوازم خانگی شد‬ ‫تگــذاری محصوالت این صنعت‬ ‫ســرمایه گذاری در حــوزه قطعات لــوازم خانگی و گفــت ‪ :‬قیم ‬ ‫اســت‪ .‬صــادرات قطعــات راحت تر از صــادرات ضوابطی دارد که شــرکت ها بر همان اســاس به‬ ‫کاالی ســاخته شــده کامل اســت‪ ،‬زیرا قوانین و تعیین قیمت می پردازند‪ ،‬اما دولت بر قیمت ها‬ ‫مقررات راحت تری داشــته‪ ،‬لجســتیک مورد نیاز نظارت دارد‪.‬‬ ‫ان فراهم و منابع انسانی و انرژی ارزان قیمت نیز‬ ‫سخنگویانجمنتولیدکنندگانلوازم خانگی‬ ‫فراهم است‪ .‬وی با اشاره به اینکه جذب هرگونه درخصــوص گرانی قیمت ها نیز گفــت‪ :‬افزایش‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی نبایــد منجــر بــه از بیــن ‪ ۳۹‬درصــدی حقــوق و دســتمزد‪ ،‬گــران شــدن‬ ‫رفتن مقیاس اقتصادی بنگاه های داخلی شــود‪ ،‬قیمت جهانی مواد اولیه‪ ،‬کنترل کرونا در برخی‬ ‫گفت‪ :‬در مقوله ای همچون کمپروســور یخچال کشورها که امروز تولید و تقاضا برای مواد اولیه را‬ ‫که نیاز ســالیانه ما بین ‪ ۲‬تا ســه میلیون دستگاه افزایش داده‪ ،‬همچنین افزایش نرخ ارز که شش‬ ‫اســت‪ ،‬ســرمایه گذاری داخلی به صرفه نیست‪ ،‬برابر نسبت به سال ‪ ۱۳۹۷‬است‪ ،‬سبب شده تا‬ ‫یتــوان خارج ‬ ‫امــا م ‬ ‫یهــا را مجــاب بــه تولیــد در افزایش قیمت ها را شاهد باشیم‪ .‬به گفته وی در‬ ‫کشورمان کردتاحتیاز همینجابهدیگر کشورها این زمینه هرچند درامدهای افراد پایین اســت‪،‬‬ ‫صادرات داشته باشند‪ .‬به گفته وی در سال های امامی توانبااعطایتسهیالتارزان قیمتزمینه‬ ‫گذشــته سیاســت غــرب‪ ،‬بالتکلیــف گذاشــتن خرید را فراهم کرد‪.‬‬ ‫با کمبود یک کاال در داخل‪ ،‬صادراتش را‬ ‫ممنوعنکنید!‬ ‫رئیس کمیســیون صــادرات‬ ‫باید حداکثر ظرفیت ممکن در‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران می گوید‬ ‫این حوزه را فعال کنیم‪ .‬پس از‬ ‫باید روال ممنوعیــت صادرات‬ ‫به دســت اوردن بازار‪ ،‬موضوع‬ ‫کاالهــا بــه بهانــه تنظیم بــازار‬ ‫بعدی ســرمایه گذاری و تولید‬ ‫متوقــف شــود‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫محصــول و صادرات ان اســت‬ ‫مهدیعلیپور‬ ‫ایسنا‪ ،‬هر چند کشــور در طول‬ ‫کــه بخش نام ههــای متعــدد‬ ‫ســال های گذشــته تالش کرده‬ ‫داخلــی در ایــن زمینه مشــکل‬ ‫بــا اولویــت دادن بــه صادرات غیرنفتــی‪ ،‬راهی افرین شده اند‪ .‬علیپور ادامه داد‪ :‬برای مثال یک‬ ‫برای دور زدن تحریم های نفتی امریکا پیدا کند صادرکننده ایرانی پس از عقد قرارداد صادرات‪،‬‬ ‫و در این مســیر بخشــی از ارز موردنیاز کشــور را بــه ســراغ تولیــد محصــول م ـی رود و وقتی کاال‬ ‫یشــود که‬ ‫تامیــن کنــد اما در عیــن حال مشــکالتی که در اماده ارســال اســت‪ ،‬ناگهان اعالم م ‬ ‫مسیر صادرات وجود داشته‪ ،‬ظرفیت بخشی از صادرات ان برای چند ماه ممنوع شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫تهــا در این حــوزه را از بین برده اســت‪ .‬در چنین شرایطی از یک سو صادرکننده با زیان‬ ‫یشــود و کاالیــی دارد که روی‬ ‫یکی از مســائلی که صادرکنندگان در ســال های جــدی روبه رو م ‬ ‫گذشته با ان رو به رو بودند‪ ،‬دستورالعمل های دســتش مانده و از ســوی دیگر مشتری خارجی‬ ‫پــی در پی و بعضا متناقــض در حوزه صادرات برای تامین نیاز خود به سراغ دیگر فروشنده ها‬ ‫بوده اســت‪ .‬دولت در دوره هایی مجبور شــده م ـی رود کــه در نهایت به بــازار صادراتــی ایران‬ ‫با توجه به کاهش ظرفیت تولید یا مشــکالت ضربه می زند‪ .‬جمشــید نفر – رئیس کمیسیون‬ ‫توزیــع برخی کاالهای داخلی‪ ،‬صادرات کاالها صادرات اتاق بازرگانی ایران – نیز در این زمینه‬ ‫را چنــد مــاه ممنــوع کنــد و همیــن امــر بــرای گفته‪ :‬تا زمانی که فرهنگ و رویکرد صادرات گرا‬ ‫صادرکنندگان مشکل افرین شده است‪ .‬مهدی در ایران شکل نگیرد‪ ،‬تحولی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫علیپور – عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران – در نفر از برنامه ریزی های کوتاه مدت و نبود نگاه‬ ‫گفــت و گــو بــا ایســنا – در ایــن بــاره می گوید‪ :‬کالن در حــوزه صــادرات انتقــاد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫یکــی از اصلــی تریــن پیش نیازهــای فعــاالن وقتــی برای صادرات کشــور نــگاه کالن نداریم‬ ‫یهــای خــود را در این بخش روزانه‬ ‫اقتصادی توانایی انها در پیش بینی شــرایط و و برنامه ریز ‬ ‫امــکان برنامه ریزی برای اینده خود و ســرمایه تغییر می دهیم‪ ،‬نباید انتظار توســعه صادرات‬ ‫یهــای اقتصاد ‬ ‫گذار ‬ ‫یشــان اســت‪ .‬اینکه ما هر داشــته باشیم‪ .‬رئیس کمیســیون صادرات اتاق‬ ‫روز یــک بخــش نامــه یا دســتورالعمل متفاوت ایــران تغییــر سیاس ـت های صادراتی بــا توجیه‬ ‫ارائه کنیم نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیســت تنظیم بازار داخلی را یک چالش جدی برشمرد‬ ‫که در بلندمدت برای حفظ بازارهای صادراتی و خواستار توقف این نوع نگاه ها شد‪ .‬به باور او‬ ‫به ما اسیبی جدی می زند‪ .‬او توضیح داد‪ :‬یک تنظیم بازار داخل باید هوشمندانه صورت گیرد‪.‬‬ ‫صادرکننده ایرانی برای به دست اوردن یک بازار در ابتدای هر سال باید میزان تولید هر محصول‪،‬‬ ‫صادراتی با مشــکالتی جدی مواجه اســت و از حجــم مصــرف داخــل و میــزان صــادرات ان‬ ‫این رو وقتی یک شرکت خارجی می پذیرد که با تخمین زده شود و بر اساس همین برنامه ریزی‬ ‫وجود تحریم و مشکالت بانکی با ما کار کند‪ ،‬جلو رفت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1093‬‬ ‫در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران صورت گرفت‬ ‫دریافت نشان عالی روابط عمومی و تقدیر از عملکرد رسانه ای فوالد مبارکه‬ ‫همزمــان بــا برگــزاری پنجمیــن رخــداد بررســی‬ ‫مسائل و چالش های روابط عمومی ایران‪ ،‬مراسم‬ ‫اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران برگزار‬ ‫و نشــان عالــی روابــط عمومــی به خاطــر عملکرد‬ ‫رســانه ای شرکت فوالد مبارکه به هادی نباتی نژاد‬ ‫مدیر روابط عمومی این شرکت اهدا شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایراســین‪ ،‬این مراســم کــه با حضور‬ ‫پروفســور سید ســعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬خســرو رفیعــی رئیــس انجمن‬ ‫روابط عمومی ایران‪ ،‬ســید شــهاب ســید محســنی‬ ‫رئیــس انجمن متخصصــان روابط عمومــی ایران‪،‬‬ ‫انجمن بین المللی روابط عمومی (ایپرا) و جمعی‬ ‫از صاحــب نظــران و مدیــران روابط عمومی برگزار‬ ‫شد‪،‬مسائلمهمیدر حوزهروابطعمومیهمچون‬ ‫نقــش فنــاوری نســل پنجــم و جایــگاه ان در حوزه‬ ‫روابط عمومی و نقش این حوزه در تعالی و حرکت‬ ‫سازمان هابرایدستیابیبهاهدافموردبررسیقرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اشخاص در سازمان ها است‪.‬‬ ‫روز جهانی ارتباطات؛ برگرفته از یک پیام الهی‬ ‫ورود نسل پنجم فناور ی های نو‬ ‫سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگــی در ایــن مراســم اظهــار کــرد‪ :‬نســل پنجم‬ ‫فناوری های جدید در کامپیوترها‪ ،‬موبایل ها ورود‬ ‫پیــدا کرده؛ همچنین بروز و ظهور هوش مصنوعی‬ ‫در بخش های مختلف به ویژه صنعت اثرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬زبان موفقیت و عدم موفقیت در‬ ‫روابط عمومی وجود دارد‪ .‬در واقع روابط عمومی‬ ‫بــه نوعی منتهی به درک متقابل بــوده و باید درک‬ ‫همگانرافراهم کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روابط عمومی استفاده از دانش‬ ‫فناورانه بوده و یک صنعت است که تالش می کند‬ ‫بــا اســتفاده از فنــاوری نویــن بــه توســعه و اعتالی‬ ‫سازمانخود کمک کند‪.‬‬ ‫عاملــی بــا بیــان اینکــه مــا از خــا ندانســتن و‬ ‫بــه حســاب نیــاوردن رنــج می بریــم گفــت‪ :‬وجود‬ ‫تهــا و حساســیت های موجود منجر به خال‬ ‫اولوی ‬ ‫یشــود؛ اما در این میان روابط عمومی اســت که‬ ‫م ‬ ‫می تواند امکان و استمرار پایدار را به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع ارمــان روابــط عمومــی را‬ ‫یتــوان اینگونــه تعریــف کــرد کــه تقویت حس‬ ‫م ‬ ‫عضویت همه ذی نفعان و ارائه خدمت دوســت‬ ‫داشتنی است‪ .‬همچنین روابط عمومی یک پدیده‬ ‫ارتباطی الگوریتیمی‪ ،‬شبکه هوشمند و تامین کننده‬ ‫خدمات اســان و ســریع برای همه ذینفعان همراه‬ ‫با مســئولیت اجتماعی نسبت به جامعه پیرامون‬ ‫است‪.‬‬ ‫قدرت کشورها بر مبنای هوش مصنوعی‬ ‫عاملــی بــا تاکید بر نســل پنجم فنــاوری جدید‬ ‫گفــت‪ :‬کامپیوترهای نســل پنجــم به دنبــال ایجاد‬ ‫نظا م گسترده محاسباتی موازی و تغییر در منطق‬ ‫تک الیه ای نظام محاسباتی بوده اند‪ .‬در واقع نسل‬ ‫جدید کامپیوترها به منطق انسانی‪ ،‬زبان و منطق‬ ‫برنامه نویسیپرولوگنزدیک ترهستند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدل عملکــرد‬ ‫فناوری های نو در بستر وب نیز امده در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ما نباید ساده گرایی و تنزل گرایی برای نسل پنجم‬ ‫فناوری داشته باشیم‪ .‬امروز قدرت کشورها بر مبنای‬ ‫هوشمصنوعیاست‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی افزود‪ :‬نکته‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫پیچیــده ای در رقابت های اجتماعــی زمانی وجود‬ ‫دارد که حریف با هوش مصنوعی عمل می کند و ما‬ ‫با هوش انسانی‪ .‬از طرفی سطوح هوش مصنوعی‬ ‫شــامل سیستم هایی اســت که یا شبیه انسان فکر‬ ‫می کنندیااینکهبهطور منطقیفکروعملمی کنند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬کاربردهــای هوش مصنوعی در حال‬ ‫گســترش بــوده و شــامل مــواردی همچــون کاربــرد‬ ‫اقتصــادی و صنعتــی و در حــوزه ســایبری نظامــی‬ ‫تحقیق و توسعه دیجیتال مدیریت دولتی فرهنگ‬ ‫سالمت بشر و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫گسترش کسب وکار هوش مصنوعی‬ ‫عاملی ادامه داد‪ :‬کسب و کار هوش مصنوعی‬ ‫روزبه روز گســترده می شــود و بر اساس گزارش های‬ ‫موجود در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬تعداد کشورهایی که در ‪۴‬‬ ‫سال گذشته از هوش مصنوعی استفاده کرده اند رو‬ ‫به افزایش اســت؛ به این شــکل که بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫مدیــر اجرایــی در ‪ ۸۹‬کشــور به ســمت اســتفاده از‬ ‫هوشمصنوعیرفتهاند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همچنین می توان گفت بخش‬ ‫عمــده ای از ‪ GDP‬کشــورها بــه هــوش مصنوعــی‬ ‫اختصاصیافتهاست‪.‬‬ ‫دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص‬ ‫انــواع روابط عمومی ها نیز گفــت‪ :‬روابط عمومی‬ ‫یادگیــری ماشــینی را خلــق می کنــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫تهــای الگوریتیمی و همانندســازی مبتنی بر‬ ‫ظرفی ‬ ‫هــوش مصنوعی نیز در این زمینــه می تواند قدرت‬ ‫تصمیــم گیری قطعی مبتنی بــر داد ههــای موجود‬ ‫باشــد‪ .‬نمونه ســاده ان تشــخیص اخبار درســت و‬ ‫اخبار جعلی یا تشخیص عضویت و عدم عضویت‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در روابط عمومی بر اســاس مدل‬ ‫برنامــه ریزی منطقی‪ ،‬تصمیم گیری بــدون الزام به‬ ‫اقدامات اضافی و حذف فرایندهای دیوان ساالری‬ ‫یشــود‪ .‬در کنار این مــدل‪ ،‬روابط‬ ‫اضافــی انجــام م ‬ ‫عمومی فازی یا شناور و منعطف نیز وجود دارد که‬ ‫از منطق صفر و یک فراتر رفته و در فهم‪ ،‬نسبیت‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬همچنین یک نــوع دیگــر از روابط‬ ‫عمومی با عنوان استدالل احتماالتی نیز وجود دارد‬ ‫کهدر فناورینسلپنجممورداستفادهقرار می گیرد‪.‬‬ ‫عاملی با اشــاره به اینکه روابط عمومی مهندســی‬ ‫هستیشناسانهباظرفیتتشخیصینیزوجوددارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روابط عمومی در هر نوع منطقی به معنای‬ ‫توجه به یکدیگر و حمایت از همدیگر است‪.‬دبیر‬ ‫شــورای عالی انقالب فرهنگی در پایــان گفت‪ :‬روز‬ ‫جهانــی ارتباطــات برگرفته از یک پیام الهی اســت‬ ‫که با همه در ارتباط داشته باش با همه هرکجا که‬ ‫هستند‪ .‬نسل پنجم روابط عمومی در نسل پنجم‬ ‫فناوری نو الهام بخش نواوری و کارامدی است‪.‬‬ ‫روابط عمومی ها خالق شده اند‬ ‫قربانعلیتنگشیربهعنواندبیرپنجمینرخداد‬ ‫ملی بررسی مســائل و چالش های روابط عمومی‬ ‫در ایــن مراســم اظهار کــرد‪ :‬در ایــن دوره اقدامات‬ ‫صورت گرفته و ارائه شده توسط روابط عمومی ها‬ ‫از لحاظ کیفی‪ ،‬بسیار خالقانه و قابل توجه بوده‬ ‫و می بینیم که روابط عمومی ها به سمت خالقیت‬ ‫و نواوری رفته اند و از رویه های تکراری و معمولی‬ ‫فاصلــه گرفتند‪.‬به گفتــه وی‪ ،‬در عصرکنونی هیچ‬ ‫اقدام روابط عمومی نباید بدون برنامه و خالفیت‬ ‫و نــواوری باشــد‪ ،‬زیــرا در ایــن صــورت اســت کــه‬ ‫می تواند به درک بهتر پیام و خوشــنامی ســازمان‬ ‫منجــر شــده و رضایت مشــتری را در پیش داشــته‬ ‫باشد‪ .‬درواقع فلسفه روابط عمومی چیزی جز این‬ ‫امرنیست‪.‬‬ ‫دبیــر پنجمیــن رخــداد ملــی بررســی مســائل و‬ ‫چالش های روابط عمومی افزود‪ :‬در این جشنواره‬ ‫در برخی موارد اقدامات کوچکی هم از سوی روابط‬ ‫عمومی ها انجام و ارائه شد که از خالقیت و نواوری‬ ‫خوبی برخوردار بودند‪ .‬به همین دلیل تیم داوری‬ ‫نمی توانست از ان ها عبور کند و تمام این موارد نیز‬ ‫مورد بررسی داوران جشنواره قرار گرفت‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫به گفته تنگشیر‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷۰۰‬اثر از ‪ ۱۱۳‬سازمان‬ ‫و شــرکت در ‪ ۱۴‬بخــش پژوهــش و افــکار ســنجی‪،‬‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬ارتباطات مردمی‪ ،‬دیداری‬ ‫و شــنیداری و داســتان ســرایی‪ ،‬ارتباطــات بصــری‪،‬‬ ‫مســئولیت اجتماعی و اقدامات خالقانــه در کرونا‬ ‫و‪ ...‬از ســوی روابــط عمومــی هــا ارائــه شــد کــه در‬ ‫نهایــت ‪ ۲۳‬مــورد از میان ان ها انتخــاب و از روابط‬ ‫عمومیمربوطهتقدیربهعملامد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در پایان این مراســم‪ ،‬از مجموعه‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت های مختلــف صنعتــی و‬ ‫معدنــی و‪ ...‬تقدیر به عمل امــد و روابط عمومی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه موفق به دریافت نشان عالی‬ ‫روابطعمومیشد‪.‬همچنینروابطعمومیشرکت‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب نیز موفق به دریافت جایزه‬ ‫مسئولیتاجتماعی(کرونا)وانتشاراتگردید‪.‬‬ ‫روابط عمومی ها باید تصویر واقعی را‬ ‫نمایش دهند‬ ‫هــادی نباتــی نژاد مدیــر روابط عمومــی فوالد‬ ‫مبارکه در حاشیه این مراسم به گفت‪ :‬همه روابط‬ ‫عمومی ها باید تصویر واقعی و امید افرین سازمان‬ ‫خود را به دور از منافع سیاســی و حزبی در جهت‬ ‫اعتمادمردمبه کار بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در کشــور در اکثر حوزه ها بعد از‬ ‫انقالباسالمیتاکنونرشدچشمگیریازفعالیت ها‬ ‫انجام شده و در حوزه فوالد نیز جهش بزرگی اتفاق‬ ‫افتاده که درپیام رهبری نوروزی هم اشاره شد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود‪ :‬برخی‬ ‫در ســال گذشــته با کوته نظری فقط با مصاحبه و‬ ‫هیاهوی رســانه ای می خواستند این دستاوردها به‬ ‫حاشیهببرندکهخوشبخانهموفقنبودندونخواهند‬ ‫بــود‪ .‬در این میان ما وظیفه داریم از دســتاوردهای‬ ‫انقالب اســامی دفاع کنیم‪ .‬در حال حاضر کشــور‬ ‫دچار شرایط سخت اقتصادی بوده و کمترین انتظار‬ ‫از برخی مسئولین‪ ،‬دقت در اظهار نظرهایی است‬ ‫که باعث شده بار بیشتر روی دوش نظام جمهوری‬ ‫اسالمیبگذارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن مراســم کــه بــا رعایــت‬ ‫لهــای بهداشــتی برگزار شــد‪ ،‬رونمایــی از ‪۳‬‬ ‫پروتک ‬ ‫کتــاب با موضــوع روابــط عمومی صــورت گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در این مراســم شــاهد سخنرانی ارزشمند‬ ‫دیویدجیپیفیلیپسسخنرانومدرسبینالمللی‬ ‫با موضوع «علم جادویی داستان سرایی» بودیم‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اذربایجان غربی (سهامی خاص) شــرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‪ 2000‬دســتگاه کنتور ســه فاز‬ ‫و به شــرح جدول ذیل و برابر مشــخصات فنی پیوست اســناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/03/24‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/04/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/04/13‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/04/14‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاد دهندگان‪ ،‬با ملحوظ قرار دادن زمان جهت بررسی نمونه و مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط‬ ‫کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به‬ ‫پیشنهاد های فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1400-84‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور سه فاز‬ ‫(شماره فراخوان ‪)2000009003000075‬‬ ‫‪1،100،000،000‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113-09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات‬ ‫به ترتیب به ادرس های‪:‬‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir ,WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1148875:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫اهمیت فرهنگ مالیاتی‬ ‫در اقتصاد کشور‬ ‫مالیــات موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه موجــب‬ ‫تحــوالت چشــمگیری در ابعــاد مختلــف اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی کشــورها می شــود‪ .‬درک ضــرورت دریافــت‬ ‫مالیات از ســوی مردم زمینه ســاز نهادینه شــدن فرهنگ‬ ‫مالیاتی در کشورهاست‪ .‬فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی‬ ‫از مولفه هــای اصلــی در مقولــه مالیات ســتانی‪ ،‬یکــی از‬ ‫راه های نســبتا جدید وصول مالیات اســت که ارتقای ان‬ ‫سبب افزایش کاراییروزافزوننظاممالیاتیوجمع اوری‬ ‫بیشترمالیاتباهدفرشداقتصادیودرنتیجهپیشرفت‬ ‫در امور رفاهی و عمرانی کشور می شود‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫فرهنگمالیاتیتعاملبینمالیاتدهندهوادارهمالیاتی‬ ‫است‪ .‬یک کشور نمی تواند بدون توجه به این مهم به‬ ‫اهدافش برسد‪ .‬عواملی مانند طرز تلقی افراد‪ ،‬بینش و‬ ‫نگرش‪،‬برداشت ها‪،‬ارمان ها‪،‬ارزش هایاجتماعی‪،‬میزان‬ ‫تحصیالت و اگاهی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی نقش‬ ‫بسزایی دارند‪ .‬همچنین عواملی مانند بی سوادی و فرار‬ ‫مالیاتیدرافتدرامدهایدولتودرنتیجهرکوداقتصادی‬ ‫وعقبافتادگی کشور در تمامیزمینه هاموثرند‪.‬اگاهی‬ ‫از چگونگی مصرف مالیات‪ ،‬موجب می شــود پرداخت‬ ‫ان جزء وظایف مردم تلقی شــود و این باور شــکل گیرد‬ ‫تدریافتیصرفامنیت‪،‬رفاهاجتماعی‪،‬ساخت‬ ‫کهمالیا ‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬فعالیت های عمرانی و زیربنایی شده و در‬ ‫نهایت این خود مردم هستند که از مزایای ان بهره مند‬ ‫می شوند‪ .‬در یک نظام مالیاتی‪ ،‬توجه به فرهنگ ان به‬ ‫عنوانیکزیرساختاساسیومدیریتانیکامرمهمو‬ ‫ضروریاست‪.‬درحقیقتدرامدهایمالیاتینقشمهمی‬ ‫درتامینهزینه هایمربوطبهخدماتعمومیوعمرانی‬ ‫ایفامی کندواتکایدولتبهان‪،‬سالمت‪،‬عدالتورونق‬ ‫اقتصادیرابهدنبالدارد‪.‬اینمهمسبببرقراریعدالت‬ ‫و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می شود‪ .‬با توجه به‬ ‫اهمیت مطالب یاد شده‪ ،‬سازمان امور مالیاتی کشور در‬ ‫راستایفرهنگ سازیمالیاتیدر کشور‪،‬اقداماتبسیاریرا‬ ‫انجام داده است که از ان جمله می توان به اصالح قانون‬ ‫مالیات هایمستقیمباهدفشفافیتقوانینمالیاتیبرای‬ ‫درک بهتر مودیان مالیاتی‪ ،‬اطالع رسانی از طرق مختلف‬ ‫مانندصداوسیما‪،‬جراید‪،‬تبلیغاتمحیطی‪،‬نصببنر‪،‬‬ ‫تابلوهــای اطالع رســانی و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪ .‬درواقع تالش‬ ‫در راســتای ایجاد یک فرهنگ مالیاتی پیشــرو در کشــور‬ ‫می تواندتاثیرمهمیدرکاهشهزینه ها‪،‬کاهشوابستگی‬ ‫به درامدهای نفتی‪ ،‬افزایش درامدهای دولت و درنتیجه‬ ‫افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شــود‪ .‬تمکین‬ ‫مالیاتی به یک پدیده رایج در کشورهای پیشرفته تبدیل‬ ‫شدهوتوجهتعدادزیادیاز محققانراباهدفشناسایی‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر ان به خود جلب کرده است‪ .‬هرچه‬ ‫جامعــه دارای فرهنــگ مالیاتی غنی تری باشــد‪ ،‬وصول‬ ‫مالیاتتوسطسازمانامور مالیاتیباموفقیتوسهولت‬ ‫بیشــتری همــراه اســت و مودیان مالیاتی نیز بــا رغبت و‬ ‫احساسمسئولیتبیشتریاقدامبهانجاموظایفقانونی‬ ‫خودمی کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن‬ ‫نشان عالی را دریافت کرد‬ ‫در مراســم اختتامیه جایزه صنعــت روابط عمومی‬ ‫ایــران‪ ،‬نشــان عالــی خالقیــت و داســتان ســرایی بــه‬ ‫مدیریت روابط عمومی ذوب اهن اصفهان رســید‪ .‬در‬ ‫این مراسم که همزمان با پنجمین رخداد بررسی مسائل‬ ‫وچالش هایروابطعمومیایرانتوسطموسسه کارگزار‬ ‫روابط عمومی ایران ‪ ۲۳‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬در محل مرکز‬ ‫همایش های ســازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬روابــط عمومی هــای برتــر کشــور در موضوعــات‬ ‫مختلف معرفی شــدند‪ .‬شــایان ذکر اســت ‪ ۱۷۰۰‬اثر از‬ ‫‪ ۱۳۰‬ســازمان کشــور به دبیرخانه جایزه صنعت روابط‬ ‫عمومی ایران ارسال شد که بر اساس ارزیابی و بررسی اثار‬ ‫توسط هیئت داوران‪ ۲۳ ،‬روابط عمومی برتر معرفی‬ ‫شــدند‪ .‬در ارزیابی اعالم شــده نشــان عالی خالقیت‬ ‫و داستان سرایی به مدیریت روابط عمومی ذوب اهن‬ ‫اصفهان اصفهان تعلق گرفت‪ .‬دریافت نشان مذکور به‬ ‫دلیــل ویژگی های نهفته در اثار ارســالی روابط عمومی‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان شــامل کارهای فرهنگی هنــری در‬ ‫زمینههایفیلم‪ ،‬کتاب‪،‬پوستروغیرهمی باشد‪.‬‬ ‫احتمال کمبود برنج‬ ‫خارجی در کشور‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت‪ :‬ســتاد تنظیم‬ ‫بازار در صد و چهل و یکمین جلســه خود حذف دوره‬ ‫ممنوعیت واردات برنج را تصویب کرد‪ .‬اما وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی با ان موافقت نکرد و در نهایت قرار شد اجرا‬ ‫یا عدم اجرای این مصوبه توسط وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫ابالغ شود که این وزارتخانه تاکنون هیچ پاسخی در این‬ ‫خصوص نداده است‪ .‬مسیح کشاورز در گفت و گو با‬ ‫ایســنا در پاســخ به این سوال که ایا ستاد تنظیم بازار با‬ ‫درخواســت حذف یا کاهــش دوره ممنوعیــت واردات‬ ‫برنــج موافقــت کــرد یــا خیــر؟ گفــت‪ :‬در صدوچهل و‬ ‫یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور وزیر صنعت‬ ‫و برخی دیگر از مسئوالن‪ ،‬پیشنهاد خود را برای کاهش‬ ‫دوره ممنوعیت واردات برنج ارائه دادیم‪ .‬به این صورت‬ ‫که این ممنوعیت یک ماه دیرتر شــروع شــود و یک ما‬ ‫هم زودتر نیز ازاد شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬علت پیشنهاد‬ ‫کاهــش دوره ایــن بود که تجربه ســال های قبل نشــان‬ ‫می داد ممکن اســت برخی از مســئوالن با درخواســت‬ ‫حذف دوره ممنوعیت مخالفت کنند و این مخالفت ها‬ ‫منجــر بــه برقــراری مجدد ممنوعیــت و رســوب کاال در‬ ‫بنادر شود‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حقیقت طرح موضوع کاهش حذف دوره ممنوعیت به‬ ‫این منظور است که تاکنون‪ ۱۵۰‬هزارتن برنج وارد کشور‬ ‫شــده و انبارهــای بخش خصوصی هم ذخیره چندانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫حضور بانوان گاز گلستان‬ ‫در همایش بصیرت افزایی‬ ‫انتخابات‬ ‫با هماهنگی پایگاه بسیج شهید بهشتی ادارات کل‬ ‫اســتان گلستان‪ ،‬همایش بصیرت افزایی و حضور حد‬ ‫اکثــری در انتخابات با حضور ســرهنگ تنــاور فرمانده‬ ‫پایگاه بسیج شهید بهشتی ادارات کل استان و تعدادی‬ ‫از بانوان بسیجی ادارات کل در محل سالن اجتماعات‬ ‫شرکت گاز برگزار گردید‪.‬به گزاشروابطعمومیشرکت‬ ‫گازاستان گلستان‪ ،‬دراین همایش که تعدادی از بانوان‬ ‫بسیجی شرکت گاز استان گلستان نیز حضور داشتند در‬ ‫خصوصاهمیتانتخاباتریاستجمهوریوشوراهای‬ ‫اســامی شــهر و روستا‪ ،‬حضور حداکثری و پرشور مردم‬ ‫فهیموبابصیرتدر اینحماسهبزرگ‪،‬انتخاب نماینده‬ ‫اصلح‪ ،‬هوشیاری در مقابله با ترفندهای دشمن و موارد‬ ‫مرتبطدیگر مطالبیارائه گردید‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫مصرف برق در قم نسبت‬ ‫به سال گذشته‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق قم‬ ‫گفــت‪ :‬مصــرف برق در قــم در روز شــنبه ‪ ۲۲‬خردادماه‬ ‫به رقم ‪ ۸۱۰‬مگاوات رسید که نسبت به مصرف مدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۴‬درصد رشــد نشــان می دهــد‪ .‬به‬ ‫گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق قم‪ ،‬ســهیل کیانی پور در این زمینه افــزود‪ :‬در پی‬ ‫افرایــش دمــای هــوا در روزهــای اخیر و بــا وجود تغییر‬ ‫ساعت کار ادارات همچنان شاهد رشد مصرف برق در‬ ‫این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به افزایش دمای هوا نســبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل‪ ،‬نیاز مصرف برق در اغازین روز هفته جاری را‬ ‫‪ ۸۱۰‬مگاوات در روز و حداکثر نیاز مصرف برق در شب‬ ‫را‪ ۷۳۲‬مگاوات عنوان کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫در چنین روزهایی پیک روز ‪ ۷۰۷‬مگاوات و پیک شب‬ ‫‪ ۶۶۴‬مگاوات به ثبت رسید که رشد ‪ ۱۴‬درصدی پیک‬ ‫روز و ‪ ۱۰‬درصــدی پیک شــب را نشــان می دهد‪ .‬کیانی‬ ‫پور مشارکت همگانی در مدیریت و کاهش پیک بار را‬ ‫بسیار اثربخش دانست و گفت‪ :‬با جابه جایی و انتقال‬ ‫مصارف غیرضروری برق به ســاعات غیرپیک می توان‬ ‫میزان کسری تولید برق را جبران کرد و از خاموشی های‬ ‫اضطرارینیزجلوگیریخواهدشد‪.‬ویبااشارهبهسقف‬ ‫مصرف ‪ ۷۰۰‬مگاواتی تعیین شده در هفته جاری برای‬ ‫استان قم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در روز شنبه هفته جاری با‬ ‫همکاریومشارکتمشترکینصنعتی‪ ،‬کشاورزیواداری‬ ‫در اســتان موفــق به مدیریت بار به میــزان ‪ ۹۰‬مگاوات‬ ‫شدیم کهاینامرباعثشدخاموشیوقطعی هایبرای‬ ‫مشترکین خانگی و به صورت گسترده در سطح استان‬ ‫اعمال نگردد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به پیش بینی اداره‬ ‫کل هواشناســی مبنی بر افزایش و تداوم گرمای هوا در‬ ‫روزهای اتی در صورت عدم توجه و رعایت برنامه های‬ ‫مدیریت مصرف توســط مشــترکین‪ ،‬اعمال خاموشــی‬ ‫محتمل خواهد بود‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت توزیع‬ ‫برق قم تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی‪ ۲۶‬درجه‬ ‫و استفاده از دور کند کولرهای ابی و نیز خاموش کردن‬ ‫پهــای غیرضروری و اســتفاده از وســایل پرمصرف‬ ‫الم ‬ ‫در ســاعات غیــر پیک (پایانی شــب و ابتدای صبــح) را‬ ‫به عنوان راهکارهای ساده اما موثر در کاهش و مدیریت‬ ‫مصرف برق اعالم کرد و افزود‪ :‬با انجام همین اقدامات‬ ‫ســاده می توانیم سهم به سزایی در مدیریت و کاهش‬ ‫خاموشی هایناخواستهداشتهباشیم‪.‬‬ ‫هشدار شنا ممنوع‬ ‫را جدی بگیرید‬ ‫همــه ســاله بــا شــروع فصــل گرمــا شــاهد حضــور‬ ‫گردشــگران در حاشــیه رودخان ههــا‪ ،‬دریاچــه ســدها و‬ ‫کانال های ابیاری و زهکشــی برای شــنا و گذران اوقات‬ ‫فراغت هستیم؛ بی توجهی به تابلوهای شنا ممنوع در‬ ‫ایــن مناطــق حوادث تلخی را رقم می زند تا جایی که‬ ‫طی ســه ماهه نخست امســال ‪ ۱۵‬نفر در رودخانه ها و‬ ‫تاسیساتابیاستانتهرانغرقشدند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬‬ ‫عواملی مانند شرایط رسوبی کف دریاچه سدها‪ ،‬وجود‬ ‫ریشه و شاخه درختان و عدم دید کافی و امکان برخورد‬ ‫با اجســام ســفت و نــوک تیز‪ ،‬تاسیســات ابی همچون‬ ‫دریاچه سدها را به محل نامناسبی برای شنا تبدیل می‬ ‫سازد‪ ،‬برخی از سازه های ابی در زیر اب تعبیه شده اند‬ ‫کــه در مجــاورت انهــا مکش اب به شــدت افزایش می‬ ‫یابد‪ ،‬بنابراین شنا در این تاسیسات ابی باعث می شود‬ ‫که افراد به زیر اب کشیده شده و در نتیجه غرق شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر این تغییرات دمایی در الیه های مختلف اب‬ ‫بسیار شدید و خطرناک بوده‪ ،‬نوع طراحی کانال های‬ ‫ابیاری کشــاورزی با اســتخر و مکان های تفریحی کامال‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬به طوری که حجــم اب زیادی با دبی‬ ‫متغیــر در کانــال هــا جریــان دارد و این کانال ها بســیار‬ ‫عمیق و شدت جریان اب در ان ها زیاد است که حتی‬ ‫برایشناگرانماهرنیزخطرناکاست‪.‬محمدشهریاری‪-‬‬ ‫مدیر دفتر تاسیسات ابی و برق ابی شرکت اب منطقه‬ ‫ای تهران در این باره به ایســنا گفت‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫همین زمان تعداد میزان غرق شدگان در رودخانه ها‪،‬‬ ‫کانالهای زهکشی و ابیاری و دریاچه سدها ‪ ۶‬نفر بوده‬ ‫اما اکنون شاهد فوت‪ ۱۵‬نفر از هموطنانمان هستیم که‬ ‫این رشد امار حوادث طی مدت کوتاه سه ماهه‪ ،‬بسیار‬ ‫نگران کننده است‪ .‬وی با بیان اینکه بارگذاری جمعیتی‬ ‫و توســعه شــهرها در کنار شبکه های ابیاری و زهکشی‬ ‫و همچنین عدم توجه برخی شــهروندان به هشــدارها‬ ‫و توصیه مســئوالن باعث افزایش امار غرق شــدگان در‬ ‫شــبکه های مذکور است‪ ،‬گفت‪ :‬نکته قابل توجه این‬ ‫اســت که به طور کلی بیشــترین درصد غرق شدگی ها‬ ‫مربوط به شبکه های ابیاری و زهکشی است‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪1093‬‬ ‫شماره‬ ‫چهارم ‪/‬‬ ‫اسفندسا ل‬ ‫ماه ‪/ 1400‬‬ ‫سه شنبه ‪25‬‬ ‫شماره ‪751‬‬ ‫سوم ‪/‬‬ ‫سا ل‬ ‫‪/ 1398‬‬ ‫خرداد‪28‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫واکنش زنگنه به سخنان نامزدهای ریاست جمهوری درباره کرسنت و قیمت بنزین‬ ‫ترجیحکشوراینبودکهواردپروندهکرسنتنشویم‬ ‫وزیــر نفــت بــه ســخنان نفتــی نامزدهــای‬ ‫ریاس ـت جمهوری درباره قرارداد کرسنت و افزایش‬ ‫قیمــت بنزیــن واکنش نشــان داد و گفــت‪ :‬ترجیح‬ ‫کشــور تــا حاال ایــن بوده کــه وارد پرونده کرســنت‬ ‫نشویم؛ اگر قرار شد وارد شویم ما حرف های زیادی‬ ‫داریــم‪ .‬تصمیم گیــری دربــاره افزایش قیمت بنزین‬ ‫در مصوبه دولت چاپ شــده و در اختیار همه هم‬ ‫هست‪ .‬در این مصوبه نوشته شده دولت در اجرای‬ ‫تصویب سران محترم سه قوه این تصمیم را گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بیژن زنگنه در مراسم گشایش‬ ‫رسمیپارکنواوریوفناوریصنعتنفت‪،‬در جمع‬ ‫خبرنگارانبابیاناینکهمهمترینعاملموفقیتدر‬ ‫توســعه صنعتی کارافرینی است و به طور معمول‬ ‫قشر جوان این خصلت را دارند؛ جوان بودن به سن‬ ‫نیست مهم روحیه تحول گرایی است‪ ،‬گفت‪ :‬مقام‬ ‫معظــم رهبــری بارها بر اســتفاده از نیروهای جوان‬ ‫تاکید کردند‪ ،‬اما هم اینکه می خواهیم از نیروهای‬ ‫جواناستفاده کنیمعده ایحملهمی کنند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدر زمینهاموزشمهندساننفت‬ ‫در کشور مشکلی وجود ندارد و مهندسان خوبی در‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای توسعه فناوری‬ ‫باید از ایده جدید استفاده کرد‪ ،‬کاش ایده تشکیل‬ ‫پارک فناوری سه سال زودتر به فکرمان رسیده بود‪.‬‬ ‫امادگــی دارم پس از پایان دوران وزارت وقت خود‬ ‫را به عنوان منتور (مشاور) اختصاص دهم و در کنار‬ ‫استارت اپ هاباشم‪.‬‬ ‫به گفتهوزیرنفتبه تازگیدستگاه هاینظارتی‬ ‫نامه زدند که به دلیل تاسیس پارک نواوری و فناوری‬ ‫صنعتنفتبهایندلیل کهدانشگاهصنعتنفت‬ ‫و پژوهشــگاه صنعت نفت وجود دارد شــما را به‬ ‫دادگاه می بریم‪.‬زنگنه با تاکید بر اینکه ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر یارانه انرژی در کشور پرداخت می شود و بهینه‬ ‫ســازی مصرف انرژی ضرورت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ســرمایه‬ ‫صندوقپژوهشوفناورینفتاز‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫قرار است به‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه افزایش تولید نفت افزایش‬ ‫قدرتسیاسی‪،‬اقتصادیوامنیتیدر منطقهاستو‬ ‫ما زمان زیادی برای استفاده از این فرصت نداریم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت در نفــت مثــل رانندگــی بــا تریلــر در‬ ‫جاده هراز اســت کــه به دلیل خطرهایش باید کل‬ ‫روزها حواســت جمع باشــد زیرا هر بی دقتی منجر‬ ‫یشــود‪ .‬رانندگی در جاده های داخلی‬ ‫به سقوط م ‬ ‫سخت تر از جاده های خارجی است‪.‬‬ ‫امضای پنج موافقت نامه همکاری‬ ‫پنج موافقت نامه همکاری میان پارک نواوری و‬ ‫فناوری صنعت نفت با وزارت علوم‪ ،‬شهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه های صنعتی شیراز‪،‬‬ ‫علموصنعتوصنعتیامیرکبیرامضاشد‪.‬‬ ‫موافقت نامــه نخســت‪ ،‬موافقت نامــه گرنت‬ ‫فناورانه بود که میان پارک نواوری و فناوری صنعت‬ ‫نفت و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری امضا شد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬موافقت نامه ایجاد پردیس مشترک میان‬ ‫پارک نواوری و فناوری صنعت نفت با شهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتی اصفهان و در ادامه‪ ،‬سه موافقت نامه‬ ‫با موضوع ایجاد مرکز نواوری و رشد مشترک‪ ،‬میان‬ ‫پــارک نــواوری و فنــاوری صنعت نفت با دانشــگاه‬ ‫صنعتی شیراز‪ ،‬دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه‬ ‫صنعتیامیرکبیرامضاشد‪.‬‬ ‫پــارک نــواوری و فنــاوری صنعــت نفــت کــه با‬ ‫حمایت وزارت نفت و با هدف توسعه فناوری ها‬ ‫و گسترش همکاری های سازنده میان نقش افرینان‬ ‫زیست بوم نواوری و فناوری مرتبط با این صنعت‬ ‫ایجاد شــده اســت‪ ،‬صبح روز گذشته با حضور وزیر‬ ‫نفــت‪ ،‬معــاون علمی و فنــاوری ریاس ـت جمهوری‬ ‫و جمعــی از مدیــران ارشــد نفــت و فعــاالن حوزه‬ ‫پژوهش و فناوری کشور افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وعده‬ ‫پرداخــت یارانــه ‪ ۴۵۰‬هــزار تومانی از ســوی برخی‬ ‫نامزدهــای ریاســت جمهوری گفت‪ :‬ایــن اعداد به‬ ‫من ارتباطی ندارد‪ ،‬مهم ان است که بدانند هر انچه‬ ‫می گویندبایددرقبالشپاسخگوباشند‪.‬‬ ‫وزیر نفت در ادامه به گشایش پارک نواوری و‬ ‫فناوری صنعت نفت و امضای چند موافقت نامه با‬ ‫وزارتعلومودانشگاه هااشاره کردوافزود‪:‬ظرفیت‬ ‫بســیار زیادی برای توســعه فعالیت دانش بنیان ها‬ ‫در صنعــت نفت وجود دارد که امیــدوارم در اینده‬ ‫به خوبی از این ظرفیت استفاده شود‪.‬‬ ‫زنگنــه با بیان اینکــه رشــد فنــاوری از الزام های‬ ‫صیانتی صنعت نفت است‪ ،‬به برخی تسهیالت و‬ ‫معافیت هایی که طبق قانون مشمول واحدهای‬ ‫مستقر در پارک می شود اشاره کرد و گفت‪ :‬فعاالن‬ ‫حوزه فناوری به فکر محدودیت های مالی نباشند‪،‬‬ ‫بلکههمهتالشخودرابرایارائه کارهایخالقانهو‬ ‫تبدیلفناوریبه کسب وکار به کار گیرند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با یاداوری اینکه در سال هایی که در‬ ‫نفتحضورداشتمبرایتوسعهفناوریمجموعه ای‬ ‫از کارها را انجام دادم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم ترین مسئله‬ ‫نگرشمدیریتیاست کهچطور فناوریوتوسعهان‬ ‫را می بینید‪ .‬ما در نخستین گام برای توسعه فناوری‬ ‫در صنعت نفت با دانشگاه معتبر همانند صنعتی‬ ‫شریف‪ ،‬شیراز و ‪ ...‬مذاکره کردیم تا رشته باالدستی‬ ‫صنعت نفت را که اصل موضوع در ان افزایش تولید‬ ‫مبتنیبرافزایشبازیافتاستتوسعهدهند‪،‬اکنون‬ ‫دربخــش اموزش مشــکلی وجود نــدارد و نیروهای‬ ‫خوبیتربیتشده اند‪.‬‬ ‫زنگنــه گام بعــدی در توســعه فنــاوری در‬ ‫تهــای عملیاتی‬ ‫صنعــت نفــت را توجــه به ظرفی ‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬فعال شــدن مهندســان مشــاور‪،‬‬ ‫ســازندگان‪ ،‬تاســیس شــرکت پیمانــکاری عمومــی‬ ‫(‪ ،)GC‬شــرکت های اکتشاف و تولید نتیجه توجه‬ ‫تهــای عملیاتی اســت کــه جــزو دارایی‬ ‫بــه ظرفی ‬ ‫فناوری کشور هستند‪.‬وی با بیان اینکه گام پایانی‬ ‫توسعه فناوری استفاده از ایده های نو در دنیاست‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬کاش ایــده تاســیس پــارک نــواوری و‬ ‫فناوری صنعت نفت ســه ســال زودتــر به ذهنمان‬ ‫رسیده بود‪ ،‬دیر شده است‪ ،‬اما تالشمان را کردیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت تصریح کرد‪ :‬برنامه ام این است که بخش‬ ‫عمده ای از زندگی اینده خود را به عنوان یک خبره‬ ‫یا منتور (خبره) برای توسعه واحدهای استارت اپ‬ ‫و فناور اختصاص دهم‪ ،‬زیرا برای کشــور و صنعت‬ ‫نفت بسیار مهم است‪ ،‬البته فهم از این مراکز بسیار‬ ‫ضعیفاست‪.‬‬ ‫اخیرا یک دستگاه نظارتی به من‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫زنگنه‬ ‫ً‬ ‫نامه نوشته است اگر پارک نواوری و فناوری صنعت‬ ‫نفت را راه بیندازید شما را به دادگاه می بریم‪ .‬زود‬ ‫ان را متوقف کنید‪ .‬چون شما هم دانشگاه نفت و‬ ‫هم پژوهشگاه نفت دارید‪ .‬من چکارش کنم!؟ چه‬ ‫طوری بگویم هر چه شما می فرمایید خالف همه‬ ‫دستورهاوسیاست هایابالغیمقاممعظمرهبری‬ ‫است‪ ،‬اگرچه زورتان زیاد است‪ ،‬البته ما به کارمان‬ ‫ادامهمی دهیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکــه پــارک نــواوری و فناوری‬ ‫صنعــت نفــت در طــرف تقاضا ایجاد شــده نــه در‬ ‫طــرف عرضــه تصریــح کــرد‪ :‬ما بــرای فعــال کردن‬ ‫این شرکت ها (استارتاپ) طرح ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری‬ ‫یبــازده را تعریف‬ ‫احیــای چا ههــای کــم بازده یــا ب ‬ ‫کردیم که هزاران شغل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد دالر یارانه انرژی‬ ‫فهــای بزرگ کشــور را‬ ‫وزیــر نفــت یکی از ضع ‬ ‫خدمات درون چاهی همانند حفاری افقی برشمرد‬ ‫و با بیان هم اکنون دو کشور درجه یک در جهان در‬ ‫این زمینه فعال هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنها راهی که‬ ‫بــه ذهنم بــرای تقویت این موضوع رســید تقویت‬ ‫واحدهــای کوچک اســتارت اپ هســتند کــه بزرگ‬ ‫یشــوند‪ ،‬این موضوع زمــان زیادی نمی خواهد و‬ ‫م ‬ ‫ظرف‪ ۸‬تا‪ ۱۰‬سال می توانیم در سطح منطقه و اسیا‬ ‫بهجایگاهنخستدستیابیم‪.‬‬ ‫زنگنه به موضوع بهینه سازی هم اشاره کرد و با‬ ‫بیاناینکهطبقمحاسباتی کهبه تازگیباهمکارانم‬ ‫انجام دادیم مشــخص شــد ما ســاالنه ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر یارانه بخش انرژی به قیمت امروز می دهیم‪،‬‬ ‫در تشــریح جزئیات ان اظهــار کرد‪ :‬مصرف داخلی‬ ‫فراورد ههــای مایــع روزانــه یک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫یشــود اگر‬ ‫بشــکه و ســاالنه ‪ ۵۴۰‬میلیون بشــکه م ‬ ‫قیمت هر بشکه را‪ ۶۵‬دالر برای هر بشکه محاسبه‬ ‫کنیم حدود‪ ۳۵‬میلیارد دالر می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید ساالنه گاز خام‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اســت که پس از تصفیه و شیرین سازی‬ ‫یشــود اگــر قیمــت هر‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیــارد مترمکعــب م ‬ ‫مترمکعب ان را ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬سنت در نظر گیریم بیش‬ ‫از ‪ ۳۷‬میلیارد دالر می شود‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت بــر ضــرورت حضــور اســتارت اپ در‬ ‫موضوعبهینه سازیمصرفانرژیاشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫با انجام این کار ده ها هزار شغل به صورت مستقیم‬ ‫وغیرمستقیمایجادمی شود کههمهدر اینموضوع‬ ‫اعــم از دولت‪ ،‬ســازندگان‪ ،‬مصرف کننــدگان در ان‬ ‫برنده هستند‪ ،‬همانند موضوع گازرسانی که همه از‬ ‫انمنتفعشدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیلاز سقایانابرسانیبهاصفهانبزرگ‬ ‫در مراسمی از تالش شبانه روزی فعاالن در امر‬ ‫تامین اب شــرب پایدار طرح ابرســانی به اصفهان‬ ‫بزرگتجلیلشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫بــا بیــان این که در دهه اخیر برای تامین پایدار اب‬ ‫شربدر استانتالش هایبیوقفه ایصورت گرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بخش بهره برداری ابفای اصفهان به‬ ‫منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه اب در ‪ 98‬شهر‬ ‫و نزدیک به یکهزار روســتای تحت پوشش‪ ،‬تالش‬ ‫شبانه روزی را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫هاشــم امینی با اشــاره به محدودیت هایی که‬ ‫در تامیــن پایدار اب شــرب وجــود دارد‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫در ســال های اخیر با وجود افزایش بی ســابقه دما‬ ‫در فصــل تابســتان و کمبــود منابع ابــی‪ ،‬همچنان‬ ‫اب شرب شهرها و روستاهای استان اصفهان تامین‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی فعاالن صنعت ابفا را سقا نامید‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬فعاالن در صنعت ابفا بدانند که‬ ‫سقاییشغلنیستبلکهلطفومرحمتخداوند‬ ‫است چرا که از قدیم ابرسانی به مردم کار نیک و‬ ‫خیر قلمداد می شده است‪ .‬مدیرعامل ابفای استان‬ ‫اصفهــان با بیــان این که یکی از لقب های حضرت‬ ‫عباس (ع)‪ ،‬ســقا است تصریح کرد‪ :‬چرا این اندازه‬ ‫بر سقا بودن ان حضرت تاکید شده است؛ در حالی‬ ‫کــه می دانیــم ایشــان دارای صفــات و خصوصیات‬ ‫برجسته شــخصیتی دیگری هم بوده اند‪ ،‬چون در‬ ‫قران کریم ذکر شــده که اب‪ ،‬مایه حیات اســت و‬ ‫اب رســانی بــه معنی حیات رســانی اســت‪ .‬امینی‬ ‫ادامه داد‪ :‬رسول خدا (ص) یکی از بهترین کارها را‬ ‫سیراب کردنتشنه هاعنوان کرده اندبهطوری کهدر‬ ‫روایت ها اشاره شده که هر کسی ابی را به تشنه ای‬ ‫برساند و او را سیراب کند‪ ،‬گویا بنده ای را ازاد کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان ســاخت‪ :‬پســندیده است‬ ‫کــه کارکنان درحضور خانواده هایشــان مورد تقدیر‬ ‫قرار گیرند تا اعضای خانواده شــاهد ثمره تالش و‬ ‫کوشــش پــدر و مــادران خود در محیط کار باشــند‪.‬‬ ‫امینی رشد و توسعه ابفا در عرصه های مختلف را‬ ‫مدیــون فــداکاری خانواده های کارکنان دانســت و‬ ‫افزود‪:‬موفقیت کارکنان‪،‬مرهون همکاری همسران‬ ‫وفرزندانانهاستواینهمکاریهرچهاصولی ترو‬ ‫اگاهانه ترباشد‪،‬تاثیربیشتریخواهدداشت‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شرکت اب منطقه ای ایالم‬ ‫(تجدید شده)‬ ‫شرکت اب منطقه ای ایالم شرکت اب منطقه ای ایالم در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی و به صورت یک مرحله ای به همراه‬ ‫ارزیابی کیفی (به صورت فشــرده) به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید‪ .‬لذا پیمانکاران تایید صالحیت شده با‬ ‫توجه به ظرفیت اماده به کار چنانچه واجد شــرایط می باشــند می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس سایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند‪( .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سایت مذکور انجام می شود)‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫اجرای کمپ و جاده‬ ‫دسترسی به محوطه کمپ‬ ‫سد شهدای ایالم (تجدید‬ ‫شده)‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫‪199/486/091/300‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪7/889/800/000‬‬ ‫مدت انجام‬ ‫پروژه‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫محل اجرا‬ ‫ایالم‪ -‬چوار‬ ‫رتبه و رشته مورد نیاز‬ ‫پیمانکار‬ ‫پایه ‪ 4‬ابنیه‬ ‫ محل تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی دولت‪ ،‬اعتبار این پروژه به صورت اسناد خزانه اسالمی و در صورت تخصیص بخشی نقد‬‫می باشد‪.‬‬ ‫ تاریخ فروش اسناد از تاریخ ‪ 1400/03/25‬لغایت ‪ 1400/03/29‬می باشد‪.‬‬‫ اخرین مهلت جهت تحویل اســناد پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/09‬می باشد‪( .‬اصل ضمانت نامه تحویل دفتر‬‫قرارداد ها شرکت اب منطقه ای ایالم گردد)‪.‬‬ ‫ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/12‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در محل سالن جلسات شرکت اب منطقه ای ایالم می باشد‪.‬‬‫ هزینه درج اگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬‫شناسه اگهی‪1149458 :‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای ایالم‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 5‬شهر و ‪ 186‬روستا‬ ‫تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫شــهری در ســال ‪ 1399‬را برابــر‬ ‫اســتان کرمان از گازرســانی به‬ ‫بــا ‪ 3‬شــهر در هــر فصــل اعــام‬ ‫‪ 5‬شــهر و ‪ 186‬روســتا تا پایان‬ ‫کــرد‪ .‬وی در پایــان بــا اشــاره به‬ ‫سال ‪ 1400‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫وسعت استان کرمان و دشواری‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت گاز‬ ‫گازرســانی به بسیاری از مناطق‬ ‫فالح‬ ‫منوچهر‬ ‫استان کرمان‪ ،‬منوچهر فالح در‬ ‫ان‪ ،‬گفت‪ :‬همــواره تالش ما در‬ ‫تشــریح این خبر افــزود‪ :‬جای‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمــان ایــن‬ ‫خرسندی است که با گازرسانی به این مناطق‪ ،‬بــوده کــه با به کارگیری توان حداکثری خود در‬ ‫حدود ‪ 13‬هزار و ششصد خانوار شهری و بیش از راســتای اهداف بزرگمان قــدم برداریم تا مردم‬ ‫‪ 26‬هزار و سیصد خانوار روستایی از نعمت گاز عزیز در جای جای این اســتان پهناور از نعمت‬ ‫طبیعی بهره مند می شــوند‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز طبیعی بهره مند شوند‪ .‬گفتنی است شرکت‬ ‫گاز اســتان کرمان ضمن اشاره به اینکه تا پایان گاز اســتان کرمان در سال گذشته موفق شد ‪13‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ 80‬درصــد جمعیــت کل اســتان شــهر را بــه همــراه ‪ 236‬روســتا و ‪ 270‬صنعــت‬ ‫تحت پوشش شرکت گاز قرار گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬عمــده و جــزء افتتــاح کنــد و بــا ایــن دســتاورد‬ ‫پیش بینی می شود با اجرای برنامه فوق تا پایان درصد خانوارهای تحت پوشــش شهری به ‪97‬‬ ‫سال ‪ 1400‬بتوانیم این رقم را به ‪ 87‬درصد ارتقا و درصد خانوارهای تحت پوشش روستایی به‬ ‫دهیم‪ .‬منوچهر فالح میانگین سرعت گازرسانی ‪ 52‬درصد ارتقا یافت‪.‬‬ ‫افزایش تولید نفت به معنای خام‬ ‫فروشینیست‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬این منابع می تواند‬ ‫مصلحت نظام گفت‪ :‬افزایش‬ ‫توسعه اینده کشــور را رقم بزند‬ ‫تولیــد نفــت بــه معنــای خــام‬ ‫به شرطی که وارد بودجه دولتی‬ ‫فروشــی نیســت‪ ،‬زیــرا تکمیل‬ ‫نشــود و صــرف توســعه کشــور‬ ‫زنجیــره ارزش نیــز مــورد توجه‬ ‫شــود‪ .‬بــه گفتــه عضــو مجمــع‬ ‫علی اقامحمدی‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا‪ ،‬علی‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام‪،‬‬ ‫اقامحمدی در مراسم گشایش‬ ‫افزایش تولید نفت مساوی خام‬ ‫رســمی پارک نــواوری و فنــاوری صنعت نفت با فروشــی نیســت‪ .‬گاز اکنون در باالدســت کامل‬ ‫اشاره به اینکه تالش برای افزایش طرفیت نفت شده و در برنامه هفتم پایین دست پتروشیمی‬ ‫و گاز پس از پیروزی انقالب اسالمی انجام شد‪ ،‬تکمیل می شود‪ .‬پارک فناوری و نواوری صنعت‬ ‫افزود‪ :‬در اقتصاد مقاومتی بعد از مشخص شدن نفت در زمینی به مساحت ‪ ۳۲‬هکتار در محل‬ ‫تحریم ها‪ ،‬نقطه ضعف مورد توجه قرار گرفت سابق استقرار پژوهشگاه صنعت نفت (منطقه‬ ‫و بخــش نفــت در اقتصاد مقاومتــی با جزییات باقرشهر‪ ،‬جنب پاالیشــگاه تهران) ایجاد شده‪،‬‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬عضــو مجمــع نهــادی دولتــی و غیرانتفاعی اســت که با هدف‬ ‫تشــخیص مصلحت نظــام ادامــه داد‪ :‬تغییرات توســعه فناوری هــای مرتبــط بــا ایــن صنعــت‬ ‫زیــادی اتفــاق افتــاد و تکنولوژی هــای جدیــدی در میــان دانشــگاه ها‪ ،‬موسســه های تحقیــق و‬ ‫وارد بازار شد‪ .‬همچنین رقبای جدیدی در تولید توســعه‪ ،‬شرکت های خصوصی و بازار و تسهیل‬ ‫خودنمایــی کردنــد از جملــه امریــکا کــه تمــام فرایندهای زایشــی شرکت های متکی بر نواوری‬ ‫فعالیت های ممنوعه تولید نفت را لغو کرد‪ .‬وی از طریق کانون های خالقیت و شکوفایی‪ ،‬مراکز‬ ‫افزود‪ :‬روسیه نیز تولید نفت خود را به باالی ‪ ۱۰‬رشــد‪ ،‬شــتاب دهنده ها و مراکز نــواوری فعالیت‬ ‫میلیون بشکه رساند‪ .‬همسایگان نیز تولید خود می کند‪ .‬این پارک‪ ،‬موسسه ای پژوهشی و فناوری‬ ‫را افزایش دادند‪ .‬اقا محمدی تاکید کرد‪ :‬این در مشمول ماده ‪ ۱‬قانون احکام دائمی برنامه های‬ ‫حالی است که مصرف جهانی با ورود انرژی های توسعه کشور است که با فعالیت در حوزه ارتقا و‬ ‫جدیــد در حــال کاهــش اســت‪ .‬بــه گفته عضو تعمیقفناوری‪،‬توسعهبازار‪،‬اقتصاددانش بنیان‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت نظــام‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬ســال و اشــتغال زایی تخصصــی می کوشــد فضایــی‬ ‫اینده‪ ،‬کشــور جوانی هســتیم اما ‪ ۳۰‬ســال اینده کیفــی بــرای اســتقرار و هم افزایی حرفــه ای بین‬ ‫این فرصت را از دست می دهیم‪ .‬در این‪ ۳۰‬سال شرکت هایفناور کوچکومتوسط‪،‬مراکزفناوری‬ ‫بزرگترین سرمایه ما نیروی انسانی است تا کشور شرکت هایپیشرو‪،‬نمایندگانتخصصینهادهای‬ ‫را به کشــور پیر ثروتمند تبدیل کنیم‪ .‬وی ادامه پژوهشی و فناوری دانشگاهی و غیردانشگاهی‪،‬‬ ‫داد‪ :‬در مطالعه ای امکان افزایش تولید نفت تا مراکزرشدوشتابدهی‪،‬سرمایه گذارانخطرپذیر‪،‬‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون بشکه و در مطالعه ای دیگر تا ‪ ۷.۴‬کارگــزاران نــواوری بــاز و مشــاوران خبره صنعتی‬ ‫میلیون بشــکه اعالم شــده است‪ .‬اقامحمدی با (منتورها)ایجاد کندومکملظرفیت هایموجود‬ ‫تاکید بر اینکه با افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬یک هزار در زیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه نفت‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد دالر منابــع بــه کشــور تزریق می و گاز باشد‪.‬‬ ‫سهم‪ ۸۰‬درصدی صنعت نفت در تولید‬ ‫محصوالت«بار اولی»‬ ‫معــاون علمــی و‬ ‫بایــد فضایــی اماده شــود تا‬ ‫فنــاوری رییــس جمهــوری‬ ‫اســتارتاپ هــا نــواوری خود‬ ‫گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد از‬ ‫را شــکوفا کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫محصوالتــی کــه بــرای‬ ‫شــرکت های فنــاوری ا یــن‬ ‫نخســتین بــار در کشــور‬ ‫فرصــت را فراهم مــی کنند‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫تولیــد می شــود‪ ،‬مربــوط‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۱۰ :‬برا بــر‬ ‫به صنعت نفت اســت‪ .‬به‬ ‫پولــی کــه بخــش دولتــی‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســورنا ســتاری‪ ،‬در مراســم در ایــن پــارک هزینــه کــرده بایــد تو ســط‬ ‫گشــایش رســمی پــارک نــواوری و فنــاوری بخــش خصوصــی تامیــن شــود‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫صنعــت نفــت افــزود‪ :‬یکــی از مــواردی ســتاری‪ ،‬پژوهــش صنعــت نفــت با یــد از‬ ‫کــه در پژوهــش بحــث مــی شــود چنــد طریــق بخــش خصوصــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫موضــوع اســت‪ .‬یکــی از ایــن موضوعــات وی افــزود‪ :‬پژوهشــگاه صنعــت نفــت می‬ ‫ســاخت هواپیمــا اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬توانــد پلتفــرم عالی باشــد اما نمی توان از‬ ‫در ابتــدای قرن ‪ ۲۰‬میالدی همه کشــورها یــک محقــق در پژوهشــگاه صنعــت نفــت‬ ‫مــی خواســتند هواپیمــا بســازند و هزینــه انتظــار داشــت محصول ارائه کند‪.‬‬ ‫هــای ز یــادی کردنــد‪ .‬ســتاری با اشــاره به‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس‬ ‫اینکــه بــا توجه به شکســت هــای متوالی‪ ،‬جمهــوری ادامــه داد‪ :‬پــارک بایــد زمینــه‬ ‫هواپیمــا ســاخته نشــد‪ ،‬گفــت ‪ :‬نیویــورک تولیــد محصــول را فراهــم کنــد و بعــد بــه‬ ‫تایمــز اعــام کــرد کــه تــا ‪ ۱۰۰‬ســال دیگــر بــازار متصــل شــود‪ .‬ایــن موضوع بــه ویژه‬ ‫هــم نمــی توانیــم هواپیمــا بســازیم امــا در محصوالتــی کــه بــار اول اهمیــت ویژه‬ ‫بــه فاصلــه کوتاهــی ‪ ۲‬نفــر دوچرخه ســاز دارد‪ .‬پــارک فنــاوری و نــواوری صنعــت‬ ‫توانســتند هواپیمــا بســازند‪ .‬بنابراین باید نفت در زمینی به مســاحت ‪ ۳۲‬هکتار در‬ ‫نگــرش خــود را تغییــر دهیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬محــل ســابق اســتقرار پژوهشــگاه صنعــت‬ ‫محصــول حاصــل ســرمایه گــذاری بخــش نفــت (منطقه باقرشــهر‪ ،‬جنب پاالیشــگاه‬ ‫خصوصــی در پژوهش اســت‪ .‬پــول دولتی تهــران) ایجــاد شــده‪ ،‬نهــادی دولتــی و‬ ‫در پژوهــش محصــول تولیــد نمی کنــد‪ .‬غیرانتفاعــی اســت کــه بــا هــدف تو ســعه‬ ‫ســتاری بــا بیــان اینکــه بایــد یــک زیســت فناور ی هــای مرتبــط بــا ایــن صنعــت در‬ ‫بوم برای توســعه پژوهش داشــته باشــیم‪ ،‬میــان دانشــگاه ها‪ ،‬موسســه های تحقیــق‬ ‫ادامــه داد‪ :‬نیــروی انســانی اکوسیســتم و توســعه‪ ،‬شــرکت های خصوصــی و بــازار‬ ‫بایــد از اســتارتاپ هــا تامیــن شــود‪ .‬وی و تســهیل فرایندهــای زایشــی شــرکت های‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اقتصــاد سیســتم در شــرکت متکــی بــر نــواوری از طریــق کانون هــای‬ ‫هــای دانش بنیان اســت که در پژوهش و خالقیــت و شــکوفایی‪ ،‬مراکــز ر شــد‪،‬‬ ‫فنــاوری هزینــه می کننــد‪ .‬معاون علمی و شــتا ب دهنده ها و مراکــز نــواوری فعالیت‬ ‫فناوری رییس جمهوری با اشــاره به اینکه می کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هدف دشمنان دلسرد کردن‬ ‫مردم است‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫نشــاد شــویم‪ .‬مدیــرکل‬ ‫دشم ‬ ‫استان کرمانشــاه گفت‪ :‬هدف‬ ‫اموزش وپرورشاستانکرمانشاه‬ ‫دشــمنان این اســت که مــا را از‬ ‫بــا دعــوت از فرهنگیــان و‬ ‫حضور در پای صندوق های رای‬ ‫خانواده های ان ها برای حضور‬ ‫پناه‬ ‫دلســرد کنند‪ .‬مجید یزدان‬ ‫باشکوه در انتخابات‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫مجید یزدان پناه‬ ‫درنشستروشنگریفرهنگیان‬ ‫جامعه فرهنگیان می خواهیم‬ ‫برای حضور پرشور و اگاهانه در‬ ‫در روزهای باقیمانده تا برگزاری‬ ‫انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید با حضور انتخابــات همگان را بــه رای دادن ترغیب کنند‬ ‫حداکثری در پای صندوق های رای بار دیگر به تــا به یــاری خداوند شــاهد انتخاب فــرد اصلح‬ ‫دشــمنان ثابت کنیم مدافع ارمان های اســام و به عنوان رئیس جمهور باشــیم‪ .‬او یــاداوری کرد‪:‬‬ ‫انقالب هستیم‪ .‬یزدان پناه یاداوری کرد‪ :‬حضور اگررئیس جمهور بارایباالیمردمانتخابشود‪،‬‬ ‫گســترده مردم در پای صندوق های رای مشــت با اقتدار بیشتری می تواند برنامه های خود را در‬ ‫محکم دیگری بر یاوه گویی های دشمنان اسالم جهت بهبود فضای کشور در حوزه های مختلف‬ ‫و انقــاب خواهــد بــود‪ .‬یــزدان پناه تاکیــد کرد‪ :‬و در صدر ان ها حل مشــکالت اقتصادی دنبال‬ ‫بایــد با حضور حداکثــری در انتخابات نگذاریم کند‪.‬‬ ‫اغاز طرح پایش و غربال مددجویان مراکز‬ ‫شبانه روزیمشهد‬ ‫پایــش و غربــال حضــوری‬ ‫شناســایی نشــوند بال صاحب‬ ‫مددجویان مراکز توان بخشــی‬ ‫بــودن مددجــو قطعــی تلقــی‬ ‫مشهدباهدفشناساییدقیق‬ ‫شده و تصرف در اموال او‪ ،‬تنها‬ ‫توانجویــان مجهول الهویــه‬ ‫توسط قیمی که قانون تعیین‬ ‫و تعییــن و نصــب قیــم بــرای‬ ‫می کندامکان پذیرخواهدبود‪.‬‬ ‫حمیدرضاعلی زاده‬ ‫ان ها اغاز شــد‪ .‬این تصمیم در‬ ‫عل ـی زاده بــا بیــان اینکــه‬ ‫نشســت کمیت ـه ی تخصصــی‬ ‫هــدف از این پایــش‪ ،‬ترخیص‬ ‫تعیینتکلیفوترخیصمددجویانخانواده دار مددجویــان دارای خانــواده و ایجــاد ظرفیــت‬ ‫که در ســتاد بهزیســتی استان تشکیل شد اتخاذ بــرای پذیــرش مددجویــان جدید اســت گفت‪:‬‬ ‫گردید‪ .‬معاون توان بخشــی بهزیستی خراسان اصوال‪ ،‬مراکز توان بخشی نباید به محل رسوب‬ ‫رضــوی بــا اعالم این خبر گفــت‪ :‬در حال حاضر و نگهــداری دائمی مددجویان دراید بلکه باید‬ ‫‪ 46‬مرکز شبانه روزی با ‪ 3062‬مددجو در مشهد مرکز توان بخشی و ترخیص باشند‪ .‬او افزود‪ :‬اگر‬ ‫مشــغول خدمت رســانی در زمین ه توان بخشــی خانــواده حاضر به پذیرش و نگهــداری مددجو‬ ‫هستند که تیمی متشکل از نمایندگان معاونت باشد یارانه مددجو به خانواده داده می شود که‬ ‫توان بخشــی بهزیســتی اســتان‪ ،‬اداره پذیرش و پیش بینی می کنیم امســال این یارانه به حدود‬ ‫هماهنگی و بهزیستی مشهد کار نظارت‪ ،‬پایش یک میلیــون تومــان در مــاه افزایــش پیــدا کند‪.‬‬ ‫و غربال مددجویان این مراکز را انجام می دهند‪ .‬معاون توان بخشــی بهزیستی خراســان رضوی‬ ‫حمیدرضــا عل ـی زاده گفــت‪ :‬در این مراکــز ‪ 1091‬گفت‪ :‬مراکز شــبانه روزی مشهد شــامل ‪ 21‬مرکز‬ ‫توانخواهمجهول الهویهثبتمشخصاتشده اند سالمندان‪ 5،‬مرکز بیماران روانی مزمن و‪ 20‬مرکز‬ ‫کــه پایــش به منظــور راســتی ازمایــی و حصــول معلولیناست‪.‬‬ ‫اطمینــان از بــا صاحب بــودن ایــن توانجویان‬ ‫علی زاده در مورد مراکز اقامتی استان گفت‪:‬‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬پس از شناســایی در کل خراسان رضوی‪ 96‬مرکز شبانه روزی فعال‬ ‫و اطمینــان از بــا صاحــب بــودن مددجــو‪ ،‬بــا هستند که بیش از ‪ 5‬هزار مددجو در ان خدمات‬ ‫کمک قوه قضائیه‪ ،‬برای او قیم تعیین و نصب می گیرندوپیش بینیمی کنیم کهدر کلخراسان‬ ‫می گردد و اموال او مورد شناسایی قرار می گیرد رضــوی ‪ 10‬درصــد مددجویان در نتیجه ی پایش‬ ‫تــا حــق تصــرف در اموال بــه قیم واگذار شــود‪ .‬و نظارت‪ ،‬ترخیص یا تعیین تکلیف شــوند‪ .‬او‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیش ازاین‪ ،‬تالش می کنیم اضافــه کرد‪ 76 :‬درصــد مددجویان مراکز یارانه‬ ‫خانواده ی مددجو را درصورتی که وجود داشــته بگیــر هســتند که یکــی از نتایج پایــش‪ ،‬کاهش‬ ‫باشندپیدا کنیمومسوولیتنگهداریومراقبت جمعیتیارانهبگیراست کهتکلیفقانوناست‬ ‫از مددجو را به او بسپاریم و درصورتی که خانواده وبایدعملیاتیشود‪.‬‬ ‫رشد‪ 28‬درصدی صادرات از گیالن‬ ‫استاندار گیالن گفت‪ :‬ارزش‬ ‫همچون پایانه مشکل داریم‪.‬‬ ‫صــادرات طی ‪ ۲‬ماه گذشــته از‬ ‫او همچنین با اشــاره به اینکه‬ ‫مهــا ‪۲۸‬‬ ‫اســتان باوجــود تحری ‬ ‫‪ ۸۵‬مــورد از صنایع دســتی‬ ‫درصــد رشــد داشــت و انتظــار‬ ‫هنرمنــدان به ویــژه بانــوان‬ ‫می رود میــزان صادرات بیش از‬ ‫مــا ثبــت ملــی شــده اســت‪،‬‬ ‫ارسالن زارع‬ ‫‪ ۷۲۰‬میلیون دالر هدف گذاری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تجار و بازرگانان‬ ‫شده برای امسال باشد‪ .‬ارسالن‬ ‫می توانند شبکه گسترده ای از‬ ‫زارع در جلسه مشترک شورای گفت وگو و توسعه اتحادی ههــا را برای صــادرات و فروش اثار این‬ ‫صادرات افزود‪ :‬طی ســال های گذشته جهش و هنرمندان ایجاد کنند‪ .‬استاندار گیالن با تاکید‬ ‫ســیر صعــودی در میــزان ارزش صــادرات از بنادر بر ضرورت تشــکیل کمیته ای کارشناســی اظهار‬ ‫کاسپین‪ ،‬بندر انزلی و استارا بوده که با توجه به داشت‪ :‬حتی می توانیم با توجه به نزدیک بودن‬ ‫شرایطتحریمیمناسببودهاست‪.‬اوباتصریح استانبهکشورهایاوراسیامحصوالتکشورهای‬ ‫بر این که برای دســتیابی به اهداف تعیین شده دیگر را نیز از طریق استان گیالن صادر کنیم‪ .‬سال‬ ‫صادراتی فعالیت گمرک باید شــبانه روزی باشد گذشــته میــزان صــادرات از اســتان گیــان ‪۶۶۴‬‬ ‫افزود‪:‬اکنوندرزمینهنیرویانسانیبرایقرنطینه میلیون دالر بود که از صادرات هدف گذاری شده‬ ‫محصوالت و همچنین زیرســاخت های مرتبط از استانبیشتربود‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نامدوره هایاموزشیفرهنگسرای‬ ‫رسانهاصفهان‬ ‫مدیر فرهنگســرای رسانه شهرداری اصفهان‬ ‫از اغاز ثبت نام دوره های اموزشــی فرهنگســرای‬ ‫رسانهدرترم تابستان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مــوج‪ ،‬فاطمــه شــفیعی گفت‪:‬‬ ‫سهــای اموزشــی ایــن دوره بــا رعایت کامل‬ ‫کال ‬ ‫پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫به صورت محدود به منظور پیشگیری از ویروس‬ ‫کرونا برگزار می شود‪ .‬او افزود‪ :‬دوره های اموزشی‬ ‫درترم تابســتان شامل گزارش نویسی‪ ،‬عکاسی‪،‬‬ ‫فن بیان مقدماتی و پیشرفته است که از ابتدای‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫یشــود‪ .‬مدیر فرهنگسرای رسانه‬ ‫تیرماه برگزار م ‬ ‫شــهرداری اصفهــان افزود‪ :‬ثبت نام ایــن دوره ها‬ ‫درترم تابســتان به صورت غیرحضوری از طریق‬ ‫ســایت ‪ www.shahredu.ir‬تــا پایان خردادماه‬ ‫انجاممی شود‪.‬شفیعیتصریحکرد‪:‬عالقه مندان‬ ‫می تواننــد بــرای پاســخ بــه هرگونــه ســوال و یا‬ ‫پیشنهادیبهدفترفرهنگسرایتخصصیرسانه‬ ‫شــهرداری اصفهان واقع در مجتمع مطبوعاتی‬ ‫فرهنگی شــهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن‬ ‫‪ ۳۵۵۴۴۰۹۶‬الی‪ ۸‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1093‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون قم‪:‬‬ ‫اهدای خون در قم باالتر از میانگین کشوری است‬ ‫مدیــرکل انتقال خــون قم گفت‪ :‬میــزان اهدای‬ ‫خون در این استان‪ ،‬به ازای هر یکهزار نفر‪ ۲۹ ،‬نفر‬ ‫اســت که این امار از میانگین کشــوری باالتر است‪.‬‬ ‫مرتضی نوریان با بیان اینکه در حال حاضر میانگین‬ ‫کشوری اهدای خون ‪ ۲۵‬نفر دریک هزار نفر است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬باالتر بودن میزان اهدای خون در قم‬ ‫از میانگین کشوری باعث شده که عالوه بر حفظ‬ ‫ذخایر خونی اســتان‪ ،‬به شــبکه خون رسانی کشور‬ ‫هم خون ارسال کنیم‪ .‬او با بیان اینکه هر یک واحد‬ ‫خون می توانند جان سه بیمار را نجات دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برخــی فراورد ههــای خونــی ازجمله پالکــت طول‬ ‫عمــری حــدود ســه روز دارد به همین دلیــل اهدای‬ ‫مستمر خون در پایداری ذخایر خون در این استان‬ ‫دارای اهمیت فراوان است‪ .‬او با بیان اینکه اهدای‬ ‫خون‪ ،‬نیازی مســتمر و همیشگی اســت ادامه داد‪:‬‬ ‫پالکت یکــی از فراورده های خونی اســت که برای‬ ‫تمام بیمارانی که شیمی درمانی می شوند موردنیاز‬ ‫اســت و بــا توجه به طول عمــر کوتاه این فــراورده‬ ‫خونــی‪ ،‬نیــاز بــه اهدای خــون روزانــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقال خــون قم‪ ،‬گفت‪ :‬به طور متوســط‬ ‫ســاالنه هر ‪ ۱۰‬دقیقه‪ ،‬یک واحد خونــی یا فراورده‬ ‫خونــی در مراکز درمانی اســتان توزیع و به بیماران‬ ‫یشــود‪ .‬نوریان ادامه داد‪ :‬باالترین اهدای‬ ‫تزریق م ‬ ‫خون در اســتان مربوط به اقایی اســت که ‪ ۱۲۰‬بار‬ ‫اهــدای خــون‪ ،‬داشــته همچنین در بیــن بانوان نیز‬ ‫باالتریــن اهدا مربوط به بانویی اســت که ‪ ۳۸‬بار‬ ‫خون اهدا کرده است‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم به صورت مجازی‬ ‫او با اشاره به نام گذاری ‪ ۲۴‬خرداد به نام روز‬ ‫جهانی اهدای خون گفت‪ :‬در بسیاری از کشورها‬ ‫مراسمی برای تقدیر و تکریم اهداکنندگان خون‬ ‫در این روز برگزار می شود که امسال به دلیل شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬این مراسم در کشور و استان قم به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪ .‬نوریان ادامه داد‪ :‬اهدای‬ ‫خــون جایگزیــن مصنوعــی نــدارد و تنهــا منبــع‬ ‫تضمین ان‪ ،‬انســان اســت به همین دلیل اهدای‬ ‫خــون در نجــات جان بیمــاران جایگاه و اهمیت‬ ‫بســیار زیــادی دارد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه مهم تریــن‬ ‫سرمایه ما در سازمان انتقال خون‪ ،‬اهداکنندگان‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت و عملکرد این ســازمان‬ ‫به طور انحصاری وابسته به مشارکت و همراهی‬ ‫اهداکنندگان اســت‪ .‬مدیرکل انتقــال خون قم با‬ ‫دعــوت جوانــان بــه پیوســتن بــه خانــواده بزرگ‬ ‫اهداکننــدگان خــون در ایــن اســتان گفت‪ :‬حفظ‬ ‫ذخایــر خونــی قــم در ســطح مطلــوب نیازمنــد‬ ‫همراهی و اهدای خون مســتمر است‪ .‬او اهدای‬ ‫خون را صدقه جاریه دانست و تاکید کرد‪ :‬میزان‬ ‫اهدای خون در استان در دوماهه نخست امسال‬ ‫در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشته حدود‬ ‫یــک درصد کاهش داشــته و این در حالی اســت‬ ‫کــه اهــدای خون در این مــدت ‪ ۱۱‬درصد افزایش‬ ‫داشــته اســت‪ .‬نوریان بــا بیان اینکه بــا همراهی‬ ‫اهداکنندگان توانســتیم تا ذخایر خونی اســتان را‬ ‫در سطح قابل قبولی حفظ کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان‬ ‫انتقــال خــون عــاوه بــر تعهد بــه مراکــز درمانی‬ ‫اســتان برای تضمین خــون و فراورده های خونی‬ ‫موردنیاز بیماران‪ ،‬نســبت به شــبکه خون رســانی‬ ‫در کشــور نیــز تعهداتــی دارد چراکه بایــد ذخایر‬ ‫خونی این شبکه نیز در حد مطلوب حفظ شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تمام افراد در ســنین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۶۰‬ســال‬ ‫می توانند اهدای خون داشته باشند و درخواست‬ ‫مــا این اســت کــه این اهدای خــون را به یک روز‬ ‫در ســال محــدود نکننــد‪ .‬نوریان افــزود‪ :‬پایداری‬ ‫ذخایر خونی استان به معنای بی نیازی به اهدای‬ ‫خون نیســت چراکه اهدای خون امری مســتمر و‬ ‫همیشــگی اســت به همین دلیل درخواست ما از‬ ‫جوانان اســتان این اســت که عالوه بر مشــارکت‬ ‫در این امر خداپسند‪ ،‬اهدای خون را محدود به‬ ‫برخی زمان ها نکنند‪.‬‬ ‫در زمستان و تابستان اهدای خون کاهش‬ ‫می یابد‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تجربه ســال های گذشــته نشــان‬ ‫می دهد که به طورمعمول در زمســتان و تابستان‬ ‫مراجعه کنندگان اهدای خون در اســتان بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کاهش می یابد که درخواست داریم که‬ ‫مردم نوع دوست قم در این ایام نیز بیماران را تنها‬ ‫نگذارنــد‪ .‬او با بیان اینکه هم اکنون ذخایر خونی‬ ‫اســتان تــوان تضمیــن تمــام خــون و فراورده هــای‬ ‫خونــی موردنیــاز مراکز درمانی قــم را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بااین وجــود برای برخی گروه هــای خونی خاص‪،‬‬ ‫در صورت نیاز از طریق شــبکه خون رســانی کشور‬ ‫تضمین می شود و می توان گفت که هیچ بیماری‬ ‫به دلیل کمبود خون در مراکز درمانی استان دچار‬ ‫مشکل نمی شود‪ .‬نوریان بیان داشت‪ :‬سال گذشته‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار اهــدای خــون در قــم بــه ثبــت‬ ‫رسیده است که حدود ‪ ۶۰‬درصد ان‪ ،‬اهداکنندگان‬ ‫مســتمر هســتند به این معنا که بیش از یک مرتبه‬ ‫در سال اهدا کرده اند‪ .‬او با بیان اینکه میان بانوان‬ ‫و اقایــان در اهدای خون هیچ گونه تفاوتی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به طورکلی در کشور و استان‬ ‫ما میزان مشارکت بانوان در اهدای خون کم و در‬ ‫حدود چهار درصد کل اهداکنندگان است و این در‬ ‫حالی اســت که اهداکنندگان خانم در کشــورهای‬ ‫پیشــرفته نیمی از جامعــه اهداکنندگان را شــامل‬ ‫یشــوند‪ .‬مدیــرکل انتقــال خــون قم تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫اولویــت اول برای دریافت خون‪ ،‬حفظ ســامت‬ ‫اهداکننــده اســت و اینکه این اهدا برای ســامت‬ ‫او خطر و یا اســیبی نداشــته باشــد به همین دلیل‬ ‫تمــام افراد ازجملــه بانوان پیش از اهــدای خون‪،‬‬ ‫توســط پزشکان متخصص معاینه و پس ازاین که‬ ‫ایــن اطمینــان حاصل شــد که اهــدای خــون برای‬ ‫ا نهــا عارضه ای ندارد‪ ،‬اقــدام به دریافت خون از‬ ‫یشــود‪ .‬نوریان ادامه داد‪ :‬ذخیره خون در‬ ‫ان ها م ‬ ‫اســتان بایــد حداقل بــرای پنج روز باشــد که برای‬ ‫کــه خوشــبختانه ایــن ذخیــره در ســطح مطلــوب‬ ‫ظشــده اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه جمهــوری‬ ‫حف ‬ ‫اسالمی در اهدای داوطلبانه خون در جهان پیشتاز‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ ۱۰۰ :‬درصد اهدای خون در کشور ما‬ ‫ب هصــورت داوطلبانه اســت ضمن اینکه میانگین‬ ‫اهــدای خــون در کشــور از میانگین جهانــی ان که‬ ‫‪ ۱۳‬در یک هزار نفر جمعیت است‪ ،‬باالتر است‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقال خون قم با اشــاره به نیاز مســتمر‬ ‫بیماران به دریافت خون افزود‪ :‬بیماران تاالسمی‬ ‫سه بار در هفته نیاز به دریافت خون تازه دارند و‬ ‫جان ان ها وابسته به این خون های اهدایی است‬ ‫به همین دلیل درخواست ما از جوانان پیوستن به‬ ‫خانواده بزرگ اهدای خون در این استان است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 11‬پروژه بخش کشاورزی به بهره برداری می رسد‬ ‫فاطمهزردویی‪-‬کرمانشاه‪:‬هم زمان با هفته جهاد‬ ‫کشــاورزی ‪ 11‬پــروژه بخــش کشــاورزی بااعتبــاری‬ ‫بالغ بر ‪ 186‬میلیارد ریال و با اشــتغالزایی ‪ 76‬نفر‬ ‫در شهرســتان کرمانشــاه به بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫ابراهیــم دارایی مدیر جهاد کشــاورزی کرمانشــاه‬ ‫ضمن گرامیداشــت هفته جهاد کشــاورزی گفت‪:‬‬ ‫بــه میمنــت این ایــام و باهمــت و تــاش کارکنان‬ ‫مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمانشــاه‬ ‫هرساله ده ها طرح در این شهرستان به بهره برداری‬ ‫می رســد و در هفتــه جهــاد کشــاورزی امســال نیز‬ ‫‪ 11‬طــرح بخش کشــاورزی شهرســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪ 186‬میلیارد ریال و با اشتغالزایی‬ ‫‪ 76‬نفــر در دهســتان های تابعــه شهرســتان بــه‬ ‫بهر هبــرداری می رســد‪ .‬دارایــی بــا اشــاره به اینکه‬ ‫حهــای افتتاحــی ایــن شهرســتان مربوط‬ ‫اکثــر طر ‬ ‫شهــای تولیــدات دامــی‪ ،‬صنایــع تبدیلی‬ ‫بــه بخ ‬ ‫و تکمیلــی و باغبانــی اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از ‪11‬‬ ‫طرح یادشــده ‪ 7‬طرح مربوط به پرواربندی بره و‬ ‫گوساله‪ 2 ،‬طرح در خصوص احداث گلخانه‪ ،‬یک‬ ‫طرح در زمینه احداث سردخانه باالی صـفر درجه‬ ‫سانتی گراد و یک طرح کلنگ زنی در زمینه احداث‬ ‫کانــال ابیــاری عمومی در روســتای قیســوند بیلوار‬ ‫است‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬هفته جهاد کشاورزی‪ ،‬فرصتى است‬ ‫تا تالش مسئوالن و کارکنان متعهد جهاد کشاورزی‬ ‫را ارج نهــاده و خدمــات دولتمــردان خدمتگــزار را‬ ‫سپاس گوییم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیتاستانقدسرضوی‪:‬‬ ‫بهدنبالتوسعهاستفادهاز ابزارهاینویندر تبلیغدینهستیم‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬تولیت استان قدس‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬در کنار حفــظ روش های ســنتی به‬ ‫دنبال توســعه اســتفاده از روش ها و ابزارهای نوین‬ ‫برایتبلیغدینهستیم‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫احمــد مــروی در بازدید از موزه پژوهشــکده حج و‬ ‫زیــارت به دعوت نماینده ولی فقیــه در امور حج و‬ ‫زیارت با بیان اینکه بعثه رهبری اقدامات ارزشمند‬ ‫فراوانــی داشــته اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اماده توســعه‬ ‫زمینه همکاری با این بعثه هستیم و این امر را دنبال‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬او با اشاره به تغییر نام دو صحن حرم‬ ‫مطهر رضوی‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در راســتای اشــنایی بیشــتر‬ ‫زائرانباسیرهزندگیائمهبقیعوپیامبرعظیم الشان‬ ‫اســام (ص)‪ ،‬نــام دو صحــن «هدایــت» و «جامع‬ ‫رضوی» را به ترتیب به نام های «صحن امام حسن‬ ‫مجتبی(ع)»و«صحنپیامبراعظم(ص)»تغییرنام‬ ‫دادیم؛ این نام گذاری ها تنها یک اقدام تشــریفاتی‬ ‫نیســت و بــا برنامه ریــزی و انجــام اقداماتی تالش‬ ‫داریم زائران را در این صحن ها با سیر و سلوک این‬ ‫حضرات اشنا و نمادی از مظلومیت ائمه بقیع (ع)‬ ‫در صحنامامحسنمجتبی(ع)ایجاد کنیم‪.‬تولیت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی هدف از تغییــر نام صحن ها‬ ‫را فراهــم اوردن بســتر معرفت افزایی بــرای زائران‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬از همکاری و همفکری بعثه‬ ‫مقام معظم رهبری در طراحی و اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگی در حرم مطهر استقبال می کنیم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫همچنین به دنبال استفاده از ظرفیت رواق ها برای‬ ‫کارهایفرهنگی‪،‬معرفتیافزاییواشناییزائرانبا‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندهیگانحفاظتسازمان‬ ‫جنگل هامنصوبشد‬ ‫ســردار حســین اشــتری فرمانــده نیــروی‬ ‫انتظامــی کشــور در حکمی ســرهنگ رضا اکبری‬ ‫را به ســمت فرماندهی یگان حفاظت ســازمان‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور منصوب‬ ‫جنگ ‬ ‫کــرد‪ .‬پیش ازایــن ســرهنگ علــی عبــاس نــژاد‬ ‫مســئولیت یــگان حفاظــت ســازمان جنگل ها را‬ ‫بــر عهــده داشــت‪ .‬عبــاس نژاد بازنشســت شــد‬ ‫و مســئولیت خــود را در ایــن حوزه به ســرهنگ‬ ‫رضا اکبری ســپرد‪ .‬حکــم انتصاب فرمانده یگان‬ ‫لهــا را ســردار معصــوم‬ ‫حفاظــت ســازمان جنگ ‬ ‫بیگــی رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا تقدیــم‬ ‫سرهنگ اکبری کرد‬ ‫زندگی و سیره ائمه اطهار (ع) هستیم که از ایده ها‪،‬‬ ‫پیشنهاد هاوطرح هادر اینزمینهاستقبالمی کنیم‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی با تاکید بر اینکه استان‬ ‫قدس در کنار حفظ روش های سنتی تبلیغ دین به‬ ‫دنبال استفاده از روش ها و ابزارهای نوین است‪ ،‬به‬ ‫ساخت موزه ای بزرگ توسط ال سعود برای تاریخ‬ ‫اسالم در عربستان اشاره و عنوان کرد‪ :‬وهابیت که‬ ‫اعتقادی به حفظ اثار تاریخی نداشته و بسیاری از‬ ‫نمادهای تاریخی و مذهبی را تخریب کرده است‪،‬‬ ‫امروز این حقیقت را دریافته که اگر بخواهد اسالم‬ ‫امریکایــی خــود را تبلیــغ کنــد بایــد ظرفیت هایی‬ ‫همچون موزه و هنر را مورداستفاده قرار دهد‪ .‬او با‬ ‫بیاناینکهدر دنیایامروز نبایداز ابزار هنربرایتبلیغ‬ ‫و انتقال مفاهیم دینی غافل شد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اهمیت‬ ‫کار هنــری و رســانه ای و نقــش و تاثیــر ان در انتقال‬ ‫کامال واقف هســتیم‪ ،‬لــذا از ابتدای‬ ‫مفاهیــم دینی ً‬ ‫حضــورم در اســتان قدس چندیــن گروه تئاتــر را در‬ ‫دهه پایانی ماه صفر برای اجرای نمایش با موضوع‬ ‫فرهنــگ رضوی و زیارت امــام رضا (ع) در فضاهای‬ ‫پیرامونیحرممطهرمستقر کردیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مروی تصریح کرد‪:‬‬ ‫معتقدیم امام رضا (ع) امام حی و حاضر هســتند؛‬ ‫معارف‪ ،‬اموزه ها و سیره و سلوک ایشان نیز در اختیار‬ ‫ماســت‪ ،‬پس همان گونه که ایشان در زمان حیات‬ ‫با برکتشان منشا و کانون معرفت افزایی‪ ،‬بصیرت‪،‬‬ ‫دین داری و روشنگری برای جامعه بودند امروز نیز‬ ‫بارگاهمطهررضویبایداین گونهباشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫پیشرفت کند طرح جامع‬ ‫گمرک پرویزخان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫کرمانشاه از پیشرفت کند طرح جامع گمرک پرویزخان‬ ‫به دلیل کمبود اعتبار خبر داد‪ .‬فریبرز کرمی در گفتگو با‬ ‫مهر اظهار کرد‪ :‬طرح جامع گمرک پرویز خان با بودجه‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومانی اغاز و تاکنون‪ ۴۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫ان هزینه شده که به علت کمبود اعتبار در حال حاضر‬ ‫فعالیت زیادی انجام نمی شود‪ .‬او افزود‪ :‬طرح جامع‬ ‫گمــرک پرویزخــان از خــرداد ‪ ۹۷‬اغازشــده و تاب هحــال‬ ‫حدود‪ ۴۰‬درصدپیشرفتفیزیکیداشتهوفاز نخست‬ ‫ان شــامل محوطــه ‪ ۱۴‬هکتاری به زودی تحویــل داده‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫کرمانشــاه بیــان کرد‪ :‬اجــرای بتن غلتکــی محوطه ‪۱۴‬‬ ‫هکتاری‪ ،‬اجرای بتن غلتکی یکی از الین های ورودی‬ ‫اصلی و بخشی که نزدیک به نقطه صفر مرزی است‪،‬‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫پایان اجرای عملیات‬ ‫ابیاری سنواتی‬ ‫پروژه های بیابان زدایی‬ ‫سمنان‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان‬ ‫سمناناز پایاناجرایعملیاتابیاریسنواتیپروژه های‬ ‫بیابان زداییمناطقشرقاعالومالمحمودسمنانخبر‬ ‫داد‪ .‬معصومه منظمی گفت‪ :‬این عملیات در راستای‬ ‫مدیریت و مراقبت و نگهداری نهال کاری های سنواتی‬ ‫در جهت نیل به اهداف بیابان زدایی در مساحت‪۳۵۰‬‬ ‫هکتار از اراضیجنوبسمنانباسهنوبتابیاریهمراه‬ ‫با مرمت تشتک ها ابیاری بااعتباری بالغ بر یک میلیارد‬ ‫و صد و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات طرح ملی‬ ‫بیابان زدایی ســال ‪ ۹۹‬از اســفندماه سال گذشته اغاز و‬ ‫تــا خردادماه ادامه یافته و اجرا شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اجرای‬ ‫پروژه های بیابان زدایی سبب مقابله با فرسایش بادی‬ ‫و کاهــش خســارات ناشــی از ان‪ ،‬حفاظــت از منابــع‬ ‫زیستی و اقتصادی منطقه‪ ،‬جلوگیری از مدفون شدن‬ ‫اراضی کشاورزی در زیر ماسه های روان‪ ،‬افزایش پوشش‬ ‫گیاهی و بهبود وضعیت مراتع منطقه ایجاد اشتغال و‬ ‫افزایشدرامدساکنانمنطقهمی شود‪.‬منظمیحفظو‬ ‫نگهداری از تاغ زارهای ایجادشده را بسیار مهم دانست‬ ‫و تصریــح کرد‪ :‬این تــاغ زارها که به عنوان جنگل کاری‬ ‫دست کاشت بیابانی در کشور منحصربه فرد است در‬ ‫ســال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬و بــا تخصیــص اعتبــارات صندوق‬ ‫توسعه ملی با کاشت نهال های بیابانی گونه های تاغ‬ ‫و اتریپلکس ایجادشده است که مراقبت و نگهداری از‬ ‫این عرصه ها در قالب اجرای طرح های ابیاری سنواتی‬ ‫ضرورتیاجتناب ناپذیراست‪.‬رئیسادارهمنابعطبیعی‬ ‫و ابخیــزداری شهرســتان ســمنان ابــراز امیــدواری کــرد‪:‬‬ ‫در ســال جاری نیز طرح های مدیریت مناطق بیابانی‬ ‫بــا پیش بینــی عملیاتی مانند نهــال کاری بــا گونه های‬ ‫بیابانی‪ ،‬بذرپاشــی و کنتــرل هرزاب‪ ،‬ابیاری ســنواتی و‬ ‫‪ ...‬انجام گرفتــه کــه امیــد اســت تخصیص مناســب و‬ ‫به موقع اعتبارات استانی و ملی بتوانیم گامی موثر در‬ ‫مدیریتعرصه هایبیابانیشهرستانواجرایعملیات‬ ‫بیابان زداییو کنترلفرسایشبادیدرشهرستانسمنان‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬پروژه هفته جهاد‬ ‫کشاورزی در استان‬ ‫سمنان افتتاح می شود‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬پروژه عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی این استان‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی افتتاح‬ ‫می شــود‪ .‬ســید حســن میرعمــاد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫پروژه ها با صرف‪ ۷۴۷‬میلیارد و‪ ۵۱۸‬میلیون ریال اماده‬ ‫بهره برداری شده است‪ .‬او با اشاره به اشتغال مستقیم‬ ‫ایجادشده با فعالیت این پروژه ها افزود‪ :‬این پروژه ها‬ ‫‪ ۵۸۷‬اشتغالمستقیمدر استانسمنانایجادمی کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان سمنان از ایجاد‬ ‫‪ ۵۵۱‬فرصتشغلیبه صورتغیرمستقیمباافتتاحاین‬ ‫تعداد پروژه خبر داد‪ .‬میرعماد با بیان اینکه درمجموع‬ ‫‪ ۹۲۸‬خانوار از افتتاح و فعالیت این پروژه ها بهره مند ‬ ‫می شــوند اضافه کــرد‪ ۲۴ :‬پروژه از این پروژه ها ســهم‬ ‫حوزه تولیدی بخش کشاورزی است که با صرف ‪۴۶۶‬‬ ‫میلیارد و‪ ۲۷۷‬میلیون ریال افتتاح می شود‪ .‬به گفته او‬ ‫‪ ۴۶‬پروژه نیز در حوزه عمرانی بخش کشاورزی استان‬ ‫سمنان برای هفته گرامیداشت جهاد کشــاورزی اماده‬ ‫افتتاح و بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫ثبت بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬متر سرانه فضای‬ ‫سبز در پردیسان‬ ‫مدیــر منطقه هشــت شــهرداری قــم گفــت‪ :‬امروز‬ ‫پردیسانبا‪ 28‬بوستانشهریو‪ 3‬بوستانفرامنطقه ای‬ ‫و ‪ 25/99‬مترمربع سرانه فضای سبز نزدیک ترین عدد‬ ‫به استاندارهای جهانی را به نام خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫محمد رمضانی پردیســان را منطقه ای سبز خواند‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬امروز پردیسان با سرانه فضای سبزی‬ ‫بالغ بر‪25/99‬مترمربعبهازایهرشهروند‪،‬نزدیک ترین‬ ‫استاندارد را به سرانه فضای سبز در اروپا دارد‪ .‬او منطقه‬ ‫هشــت را با دارا بودن ‪ ۳‬بوســتان فرا منطقه ای یکی از‬ ‫قطب های گردشگری زیست محیطی در قم دانست و‬ ‫افزود‪ :‬امروز شهر قم به خصوص پردیسان ازنظر فضای‬ ‫ســبز و تعداد بوســتان شــهری و فرا منطقه ای شــرایط‬ ‫مطلوبیدارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1093‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫مشترک بهزیستی و‬ ‫مرکز مدیریت حوادث و‬ ‫فوریت های پزشکی فارس‬ ‫عبدالرحمــان ســلیم حقیقــی مدیر روابــط عمومی‬ ‫بهزیســتی اســتان فارس از انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫مشــترک فی مابیــن بهزیســتی فــارس و مرکــز مدیریت‬ ‫حــوادث و فوریت های پزشــکی فارس خبر داد‪ .‬ســلیم‬ ‫حقیقــی گفت‪ :‬انعقاد تفاهم نامــه همکاری فی مابین‬ ‫بهزیستی فارس و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های‬ ‫پزشــکی‪ ،‬یکپارچگــی و هم صدایــی ایــن دو دســتگاه‪،‬‬ ‫جهــت کنتــرل اســیب های اجتماعــی را در پــی خواهد‬ ‫داشــت و طرفیــن بــا افزایش تعامــل و همــکاری‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات به بیمــاران اورژانس و افراد نیازمند مداخالت‬ ‫روانی‪ ،‬اجتماعی و توان بخشی را بهبود می بخشند‪ .‬او‬ ‫در ادامه عنوان کرد‪ :‬اعزام تیم فوریت های پزشــکی به‬ ‫محــل حادثه هنــگام بروز هرگونه اســیب اجتماعی در‬ ‫موارد خشونت های خانگی اعم از‪ :‬کودک ازاری‪ ،‬همسر‬ ‫ازاری‪ ،‬معلول ازاری‪ ،‬اقدام به خودکشــی و همکاری با‬ ‫اورژانــس اجتماعی‪ ،‬اعالم موارد اضطــراری به اورژانس‬ ‫‪ ۱۲۳‬و تدوین بسته سالمت روان ویژه کارکنان سازمان‬ ‫بهزیســتی فارس‪ ،‬بخشی از تعهدات مرکز فوریت های‬ ‫تهــا در زمینــه‬ ‫پزشــکی و امــوزش کارکنــان مراکــز فوری ‬ ‫اشناییبا گروه هایهدفوخدماتتخصصیاورژانس‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اموزش پیشــگیری از اعتیاد به کارکنان مرکز‬ ‫تهــای پزشــکی‪ ،‬بخشــی از‬ ‫مدیریــت حــوادث و فوری ‬ ‫تعهــدات بهزیســتی در این تفاهم نامه اســت‪ .‬مشــاور‬ ‫مدیرکل در امور رســانه بهزیســتی ایجــاد خط ارتباطی‬ ‫مســتقیم جهت تســریع در برقراری ارتبــاط عملیاتی و‬ ‫همکاریدر تدوینپروتکلمشترکجهتارائهخدمات‬ ‫بهتربهمراجعینمرتبطبهدوحوزهرابه عنواناقدامات‬ ‫مشترک بین بهزیستی فارس و مرکز فوریت های پزشکی‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫انجام موفقیت امیز ممیزی‬ ‫صدور گواهینامه ‪HSE-MS‬‬ ‫ممیزیصدور گواهینامهسیستممدیریتبهداشت‪،‬‬ ‫ایمنــی و محیط زیســت بر اســاس مــدل ‪ HSE-MS‬در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با موفقیت انجام‬ ‫پذیرفــت‪ .‬معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق اســتان فارس و نماینــده مدیریت در‬ ‫سیســتم مدیریت بهداشــت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست با‬ ‫اعــام ایــن خبر گفت‪ :‬ارتقای ســطح ســامت و ایمنی‬ ‫کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و شهروندان و همچنین توجه به‬ ‫موضوعات زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫جزء اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت بوده و در‬ ‫بیانیه خط مشی شرکت نیز مورد تاکید قرارگرفته است‪.‬‬ ‫حمیدرضا جالیر افزود‪ :‬در همین راستا موضوع استقرار‬ ‫و پیاد هســازی سیســتم مدیریــت بهداشــت‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫محیط زیستبراساسمدل‪ HSE-MS‬در کلیهفرایندها‬ ‫ومناطقعملیاتیظرفچندسال گذشتهبه طورجدیدر‬ ‫دستور کار شرکت و دفتر ایمنی قرار گرفت که درنهایت‬ ‫پساز سهروز ممیزیموفقیت امیز‪،‬اینشرکتموفقبه‬ ‫دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫محیط زیستشد‪.‬جالیریاداور شد‪:‬اینممیزیباحضور‬ ‫ممیزانی از شرکت ذیصالح طرف قرارداد با مراجعه به‬ ‫بخش های مختلف حوزه ستادی و انبار مرکزی شرکت‬ ‫و مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان های فسا و‬ ‫اباده طی‪ 6‬نفر – روز با موفقیت انجام گرفت‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون صالحیت‬ ‫حرفه ای کارکنان عملیات‬ ‫حفاری به میزبانی زاگرس‬ ‫جنوبی‬ ‫ازمون صالحیت حرفه ای‪ ۴۲‬نفر از کارکنان عملیات‬ ‫حفــاری شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایــران به میزبانی‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در شــیراز‬ ‫یشــود‪ .‬مدیر منابع انســانی این شرکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برگزار م ‬ ‫با هماهنگی ســتاد نفت مناطق مرکزی ایران و با توجه‬ ‫به لزوم کســب صالحیت حرفه ای از ســوی افراد شاغل‬ ‫در مشاغل مرتبط با عملیات حفاری باهدف به حداقل‬ ‫رســاندن مخاطرات‪ ،‬حــوادث‪ ،‬افزایش ایمنی و کیفیت‬ ‫انجــام عملیات حفــاری چاه های نفــت و گاز در مناطق‬ ‫خشکی و دریا‪ ،‬دوره های اموزشی مدیریت کنترل فوران‬ ‫چاه کارکنانشرکتنفتمناطقمرکزیایرانبهمیزبانی‬ ‫زاگرسجنوبیدر حالبرگزاریاست‪.‬حسینشکوریفر‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بسته اموزشی دوره پیش ازاین به صورت انالین با‬ ‫هماهنگیمرکزاموزشمحمودابادجهتکارکنانشاغلبر‬ ‫روی سمت های مرتبط با عملیات حفاری برگزارشده بود‬ ‫و ازمون نهایی صالحیت حرفه ای مربوط به این دوره ها‬ ‫بــا همکاری شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران در ســتاد‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به صورت‬ ‫انالین در حال برگزاری است‪ .‬شکوری فر‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این دوره برای پنج گروه از کارکنان زاگرس جنوبی و‬ ‫‪ ۲‬گروه از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق و‬ ‫درمجموع‪ ۴۲‬نفر از کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ایــران به صورت متمرکز در حال اجرا اســت‪ .‬او‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به اینکه برگزاری این دوره از حساسیت باالیی برخوردار‬ ‫استوازموناندر شرایطسختگیرانهایبرگزار می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با همکاری اداره فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫پس از ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب و تجهیز کارگاه‬ ‫مرکزاموزشساختمانمعدلاینشرکت‪،‬اینمرکزاموزش‬ ‫به عنوانیکیازمراکزمعتبروموردتائیدشرکتملینفت‬ ‫ایرانجهتبرگزاریازمون هایمذکورانتخاب شدهاست‪.‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫شماره ‪46‬‬ ‫معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫انجیراستهبانمحصولیاستراتژیکاست‬ ‫معاونامورباغبانیوزارتجهاد کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫در بودجــه ســال جــاری‪ ۸‬هزار میلیارد تومــان یارانه‬ ‫تســهیالت کشــاورزی دیده شده اســت که در قالب‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت برای توسعه بخش کشاورزی‬ ‫ازجملهایجادسایباناستفادهمی شود‪.‬‬ ‫محمدمهدی برومندی در سفر به استان فارس با‬ ‫اشاره به اینکه دشمن در جنگ اقتصادی‪ ،‬در بخش‬ ‫کشاورزی سفره های مردم را هدف گرفته است‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪:‬بخشکشاورزیبهتحریم ها«نه»بسیارمحکمی‬ ‫گفت و به عنوان تنها بخشی بود که رشد اقتصادی‬ ‫مثبت داشت‪ .‬به گفته او؛ باوجود تحریم ها‪ ،‬جنگ‬ ‫اقتصادیومحدودیت هایزیادسال گذشتهازجمله‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬بخش کشــاورزی کشــورمان‬ ‫نزدیک به‪ ۶‬میلیارد دالر درامد ارزی داشت‪.‬‬ ‫برومندی؛ نگاه توسعه ای در بخش کشاورزی را‬ ‫یک نگاه دانش محور دانســت و افزود‪ :‬بنا داریم با‬ ‫توسعهپایدار در بخش کشاورزی‪،‬حفظاب‪،‬خاکو‬ ‫منابعبراینسل هایایندهتداومپیدا کند‪.‬‬ ‫انجیراستهبانمحصولیاستراتژیک‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬بــه مشــکالت‬ ‫تولیدکنندگاندرصادراتمحصولنیز گریزیزدوابراز‬ ‫کرد‪:‬توفیقدر تحققماموریت هایبخش کشاورزی‬ ‫بههم افزاییجمعیبینبخشیوفرادستگاهینیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اوبابیاناینکهتولیدمحصوالتارگانیکصادرات‬ ‫محورازمهم تریندغدغه هایوزارتجهاد کشاورزی‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از واردات ‪ ۲۸۶‬میلیــارد دالری‬ ‫روسیه‪ ،‬کمتراز یکدرصدسهممااستودر سفروزیر‬ ‫جهاد کشاورزی پیگیری هایی به منظور افزایش این‬ ‫سهمصورت گرفت‪.‬‬ ‫معاونوزیرجهاد کشاورزیبااشارهبهاینکهانجیر‬ ‫استهبانیکمحصولبسیارمهم‪،‬استراتژیک‪،‬ارزاورو‬ ‫اشتغال زا است‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر حفظ منابع موجود‬ ‫بایددر توسعهاناهتمامجدیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫برومنــدی بابیــان اینکــه تهدیــدات جــدی برای‬ ‫انجیر در استهبان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید با استفاده‬ ‫از اخرین راهکارهای علمی به منظور حفظ و احیای‬ ‫باغ هــای انجیر اقدام کرد کــه در این زمینه اقدامات‬ ‫خوبــی در مراکــز تحقیقاتی انجا مشــده اســت‪ .‬این‬ ‫مقام مســئول استفاده از ســایبان را یک روش موفق‬ ‫به منظور جلوگیری از تنش های محیطی و خسارت‬ ‫افات دانســت و گفت‪ :‬توسعه سایبان نیازمند یک‬ ‫عزمجدی‪،‬حمایتهمه جانبهودرواقعیکسازوکار‬ ‫مناسب اســت‪ .‬به گفته برومندی‪ ،‬اعتبارات بخش‬ ‫باغبانی کشور در قانونبودجهسال‪ ۱۴۰۰‬در مقایسه‬ ‫با سال گذشته بیش از ‪ 250‬درصد رشد داشته و این‬ ‫رشدبسیار چشمگیراست کهباافزایشایناعتبارات‬ ‫برنامه هایبهتریبرایتوسعهباغبانی کشورواستان‬ ‫فارس به عنوان اســتان پیشرو در این زمینه خواهیم‬ ‫داشــت‪ .‬او افزود‪ :‬در برنامه جدید یارانه نهال برش‬ ‫محصولــی دارد و محصول اســتراتژیک مانند انجیر‬ ‫موردتوجهبیشتریقرارمی گیرد‪.‬برومندیبابیاناینکه‬ ‫استانفارسدرشماراستان هایگرفتارخشکسالیقرار‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتظار داریم که با مساعدت وزارت‬ ‫کشور ومدیریتبحراناستانداریدر زمینهاقتصادی‬ ‫به باغداران خسارت دیده از خشکسالی کمک شود‬ ‫تا عالوه بر حفظ تولید به توسعه پایدار به خصوص‬ ‫در زمینــه محصــول بســیار مهم و اســتراتژیک انجیر‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫باغ مادری انجیر ایجاد می شود‬ ‫معاون وزیر جهاد کشــاورزی؛ تولید نهال سالم‪،‬‬ ‫یشــده و عــاری از ویــروس را از برنام ههــای این‬ ‫گواه ‬ ‫وزارتخانه برشمرد و افزود‪ :‬برای ایجاد‪ ۳۷‬باغ مادری‬ ‫در کشوراگهیعمومیمنتشرشدهاستتابامشارکت‬ ‫بخشخصوصیوعمومیمسئلهنهالدر کشورحل‬ ‫شودویکموردنیزباغانجیراست‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫تهیهطرح هادیبرای‪ 100‬درصدروستاهایاستان‬ ‫زمانــی مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی از پروژه هــای عمرانی شهرســتان خنج‬ ‫بازدیــد کرد و با تقدیر از اقایی کارشــناس فنی‬ ‫طرح ابراز داشــت‪ :‬بنیاد مســکن طرح ســاخت‬ ‫‪ 3500‬واحــد مســکونی ویــژه مددجویــان و‬ ‫اقشــار اســیب پذیر در قالــب تفاهم نامــه بــا‬ ‫ســازمان برنامه وبودجه ســال گذشته در فارس‬ ‫اجــرا کــرد و بخش قابل توجهی از این طرح در‬ ‫شهرســتان خنــج اجرایی شــده اســت و تاکنون‬ ‫‪ 90‬درصد پیشرفت داشته است‪ ،‬در قالب این‬ ‫طــرح وام هــای ارزان قیمت ‪ 50‬میلیــون تومانی‬ ‫در اختیــار مالــکان واحدهــای مســکونی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ 64 ،‬درصــد از واحدهــای مســکونی‬ ‫دریافت کننــده تســهیالت نیــز در ایــن طــرح‬ ‫کار مقاو مســازی را انجــام داده اســت‪ .‬زمانــی‬ ‫همچنیــن در جلســه بررســی عملکــرد بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی الرســتان یافــت و در‬ ‫ایــن نشســت که با مهندس رضویان کارشــناس‬ ‫بودجــه و برومند مدیر و کارکنان بنیاد مســکن‬ ‫الرســتان ترتیــب یافــت برخــی از فعالیت های‬ ‫توسعه روستایی در سال گذشته را تشریح کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بنیاد مسکن با تهیه و اجرای طرح های‬ ‫هادی روستایی گام های موثری برای توسعه و‬ ‫محرومیت زدایی در اســتان فــارس انجام داده‬ ‫اســت‪ ،‬هم اکنــون بــرای ‪ 100‬درصــد روســتاهای‬ ‫اســتان فــارس طرح هــادی تهی هشــده و در ‪54‬‬ ‫درصــد از روســتاهای بــاالی ‪ 20‬خانــوار معادل‬ ‫یک هزار و ‪ 264‬روستا این طرح اجرایی شده‬ ‫اســت‪ ،‬شاخص توســعه روستایی در این حوزه‬ ‫در استان فارس فراتر از متوسط کشوری است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه شهرســتان الرســتان در بسیاری‬ ‫از شــاخص های توســعه فرتر از متوسط استانی‬ ‫عمل کرده است افزود‪ :‬این طرح ها در ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۳۸‬روســتا در استان فارس تهیه شده ‪۳۳۵‬‬ ‫طــرح هــادی در اســتان فارس در ســال گذشــته‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس‬ ‫همچنین از پروژه های در دســت اقدام مســکن‬ ‫اقــدام ملــی الر بازدیــد کــرد و گفت‪ :‬اســتقبال‬ ‫شــهروندان جنــوب فــارس از اجــرای طــرح‬ ‫مســکن ملــی کم نظیــر بوده اســت شــهروندان‬ ‫در شــهرهای اوز‪ ،‬خنــج‪ ،‬گل ـه دار‪ ،‬الر‪ ،‬المــرد‪،‬‬ ‫گــراش‪ ،‬اشــکنان‪ ،‬بیرم‪ ،‬جویم‪ ،‬عالمرودشــت‪،‬‬ ‫عماد شهر‪ ،‬مهر و وراوی از اجرای طرح مسکن‬ ‫اقــدام ملــی اســتقبال کردنــد‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۵۳۶‬تقاضــا در ایــن شــهرها‬ ‫تائیــد نهایــی شــده اســت و بــرای یــک هــزار و‬ ‫‪ ۵۴۴‬متقاضــی پــروژه مناســب اختصاص یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنین یک هــزار و ‪ ۳۳۷‬تقاضا برای‬ ‫مســکن ملی در شــهرهای جنوب فــارس نیز در‬ ‫حال بررســی اســت‪ .‬زمانی ادامه داد‪ :‬مســکن‬ ‫اقــدام ملــی در ســایر شهرســتان های فــارس نیز‬ ‫کلیــد خــورده و متقاضیــان در شــهرهای اقلیــد‪،‬‬ ‫صفاشــهر‪ ،‬نورابــاد‪ ،‬نی ریــز‪ ،‬اردکان‪ ،‬کازرون‪،‬‬ ‫داراب‪ ،‬بوانــات‪ ،‬ارســنجان‪ ،‬ابــاده و کارزیــن‬ ‫بخشی از اورده طرح را تامین کرده اند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانفارس‪:‬‬ ‫پایداریارتباطاتدر زمانبرگزاریانتخاباتضروریاست‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان‬ ‫فــارس گفت‪ :‬تــاش مجموعــه ارتباطی اســتان‪،‬‬ ‫برنامه ریزی مدون اپراتورهای مخابراتی به منظور‬ ‫جلوگیــری از هرگونــه قطعی و اختالل در شــبکه‬ ‫ارتباطی اســتان تا پایان زمــان برگزاری انتخابات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهــرداد ســهرابی گفــت‪ :‬مجموعــه ارتباطــی‬ ‫اســتان با برنامه ریزی منســجم‪ ،‬اقدامات الزم را‬ ‫در خصوص مسائل غیرقابل پیش بینی و حفاظت‬ ‫از شــبکه های ارتباطــی اســتان تــا زمــان برگــزاری‬ ‫انتخابــات انجام می دهد‪ .‬ســهرابی با اشــاره به‬ ‫برگــزاری ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری و ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستا در روز ‪ 28‬خردادماه گفت‪:‬‬ ‫انتخابات مهم ترین نمایش قدرت نظام مقدس‬ ‫جمهوری اســامی اســت و حضور پرشــور و توام‬ ‫بــا بصیرت در انتخابات پیــش رو از ضرورت های‬ ‫دفــاع از دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬ملــت شــریف ایــران در همــه‬ ‫عرصه ها از اغاز انقالب تاکنون نشان داده اند که‬ ‫علیرغم کمبودها کمافی السابق به ارمان هایشان‬ ‫یتــوان‬ ‫پایبنــد هســتند و اثبــات ایــن ادعــا را م ‬ ‫به وضوح در حضور حماسی ایشان در رویدادهای‬ ‫مختلــف جســت‪ .‬رئیس شــورای مدیــران بخش‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان با اشــاره به‬ ‫لــزوم دقت کافی در جلوگیــری از بروز اختالالت‬ ‫فنــی در مدت زمان برگــزاری انتخابات‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تاکیــد ســتاد انتخابات اســتان فارس و بــرای رفع‬ ‫مشــکالت احتمالــی در پایــداری ارتباطــات در‬ ‫نقــاط مختلــف اســتان‪ ،‬دســتگاه های اجرایی و‬ ‫نهادهای مختلف اجازه قطعی برق سایت های‬ ‫ارتباطــی اســتان و حفــاری بدون هماهنگــی را تا‬ ‫پایان زمان برگزاری انتخابات ندارند و مجموعه‬ ‫ارتباطی اســتان تمــام توان خود را بــرای پایداری‬ ‫ارتباطات در زمان برگزاری انتخابات در استان به‬ ‫کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫در کمیسیونحمایتقضایی‪،‬مالکیتفکری‪،‬مسئولیتاجتماعیوحاکمیتشرکتیاتاقبازرگانیبررسیشد‪:‬‬ ‫فشارهایاقتصادیازدالیلبروزخشونت هایاجتماعی‬ ‫جلســه کمیســیون حمایــت قضایــی‪،‬‬ ‫مالکیــت فکــری‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی و‬ ‫حاکمیــت شــرکتی اتــاق بازرگانــی فــارس‬ ‫بــا حضــور اعضــای ان و بــا دســتور جلســه‬ ‫گــزارش عملکــرد کمیســیون و فعالیت هــای‬ ‫ان و بررســی دالیــل و عوامــل موثــر در‬ ‫بــروز خشــونت های خانوادگــی و اجتماعــی‬ ‫به صــورت وبینــار برگــزار شــد‪ .‬ســهیال محبی‪،‬‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان و رئیــس کمیســیون‬ ‫حمایــت قضایی‪ ،‬مالکیت فکری‪ ،‬مســئولیت‬ ‫اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ایــن اتــاق در‬ ‫ایــن جلســه مقدم ـه ای پیرامــون خبرهــای‬ ‫اخیــر در کشــور و التهــاب بــه وجــود امــده‬ ‫در جامعــه در خصــوص چرایــی و چگونگــی‬ ‫بــروز قتل هــای خانوادگــی‪ ،‬اهمیــت ســامت‬ ‫روانــی و اجتماعــی جامعــه و کیــان خانواده‬ ‫و مســئولیت اجتماعــی افــراد مطــرح کرد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬خشــونت زوایــای پنهان بســیاری دارد‬ ‫کــه از علــل اصلــی بــروز خشــونت های منجــر‬ ‫بــه جرائــم خشــن می تــوان عــدم توانایــی‬ ‫گفتگــو و بحــث و مذا کــره و نداشــتن مهارت‬ ‫ارتباطــی صحیــح‪ ،‬ســاختار غلــط فرهنگــی‪،‬‬ ‫نگرش هــای بی مــورد ســنتی و مشــکالت‬ ‫شــخصیتی و فــردی عنــوان کــرد‪ .‬محبــی‬ ‫افــزود‪ :‬ســامت از فاکتورهــای مهم در رشــد‬ ‫و توســعه یافتگی اســت و ســامت روانــی‬ ‫و اجتماعــی دو مقولــه جدایی ناپذیــر از‬ ‫ســامت جســم اســت کــه بایــد موردتوجــه‬ ‫قــرار گیرد زیــرا اصالح ســاختارهای اجتماعی‬ ‫و اقتصــادی خانــواده می توانــد خشــونت را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬ســامت فردی و‬ ‫اجتماعــی یکــی از عوامل اصلــی تعیین کننده‬ ‫میزان مســئولیت پذیری اجتماعی افراد است‬ ‫و بــا اســتفاده درســت از مولفه های ســامت‬ ‫فــردی و اجتماعــی می تــوان زمینــه بــروز و‬ ‫تقویــت مســئولیت اجتماعی افراد در جامعه‬ ‫و به تبــع ان موفقیــت جامعــه و خرد جمعی‬ ‫را تضمیــن کــرد‪ .‬محبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫مســئولیت پذیری افــراد در مقابــل جامعــه‬ ‫و یکدیگــر موضــوع اســت کــه بایــد مدنظــر‬ ‫قــرار گیــرد اظهــار داشــت‪ :‬مســئولیت پذیری‬ ‫اجتماعــی بیانگــر احســاس و عملی اســت که‬ ‫افــراد در چارچــوب موقعیــت و نقش هــای‬ ‫خــود به طــور ا گاهانــه و ازادانــه نســبت بــه‬ ‫امــور گونا گــون بــروز می دهنــد و ایــن مفهوم‬ ‫می توانــد بســیاری از تعهــد و وظائــف را در‬ ‫برگیرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مســئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫به ویــژه در نســل جــوان بــه دلیــل اهمیــت‬ ‫ان هــا در تعییــن نیــروی فعال و اینده ســازان‬ ‫جامعــه ضــرورت بیشــتری دارد کــه این مهم‬ ‫بایــد موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫محبــی بــه عمــق اســیب های ناشــی از‬ ‫خشــونت های عاطفــی و روحی اشــاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬فشــارهای اقتصادی‪ ،‬نا عدالتی های مادی‬ ‫تهــای همه گیــری‬ ‫و در حــال حاضــر محدودی ‬ ‫لشــده برای بروز بیشــتر‬ ‫کرونــا موضوعــی تحمی ‬ ‫خشونت های اجتماعی و خانوادگی است‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه مژگان جعفریان نائب‬ ‫رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی‪ ،‬مالکیــت‬ ‫فکری‪ ،‬مســئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی‬ ‫اتــاق بازرگانــی فارس بــه ارائه گــزارش عملکرد‬ ‫و تشــریح برنامه های کمیســیون در ســال جاری‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫جعفریــان ازجمله برنامه های کمیســیون در‬ ‫ســال ‪ 1400‬را شناســایی انجمن ها و تشکل های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و تهیــه بانــک اطالعاتــی‬ ‫تشــکل های فعال و معتبر شــیراز و استان فارس‬ ‫تهــا‪ ،‬بازدیــد‬ ‫جهــت هدفمنــد کــردن حمای ‬ ‫از موسســات و تشــکل های در راســتای رصــد‬ ‫عملکــرد و همکاری متقابــل‪ ،‬برگزاری دوره های‬ ‫اموزشــی در کمیت ههــای زیرمجموعــه‪ ،‬برگــزاری‬ ‫وبینــار ملــی مســئولیت اجتماعــی و بررســی و‬ ‫پیگیــری موضوع مســاعدت شــرکت ها در قالب‬ ‫مســئولیت اجتماعــی به عنوان مالیات مســتقیم‬ ‫کــه می بایســت در ســطح ملــی برشــمرد‪ .‬در‬ ‫ادامه این جلســه اقای نجیبی استاد دانشگاه و‬ ‫وکیل دادگســتری نیــز با تقدیر از این کمیســیون‬ ‫در خصــوص بررســی موضــوع فــوق‪ ،‬بازنگــری‬ ‫لهــای خانوادگی را‬ ‫و کنــکاش طــرح موضوع قت ‬ ‫در ریش ـه یابی و رفع چنین مســائل و مشکالت‬ ‫موثر عنوان کرد‪ .‬او با اشاره به اموزه های دینی‬ ‫و مذهبــی گفت‪ :‬اقدامات بســیاری برای ایجاد‬ ‫سالمت افراد در جامعه می توان در نظر گرفت‬ ‫نهــا کنتــرل خشــم و بردبــاری‬ ‫امــا مهم تریــن ا ‬ ‫اجتماعی اســت کــه در وهله اول راهگشــا امور‬ ‫اجتماعــی اســت‪.‬نجیبی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر‬ ‫تاکیــد بــر تغییر تفکر مســئوالن و افــراد اجتماع‬ ‫جهــت فرهنگ ســازگاری‪ ،‬تعامل و گذشــت که‬ ‫می بایســت در راس ســایر امــور قرار گیــرد‪ .‬او از‬ ‫دیــدگاه حقوقی‪ ،‬به تفســیر مجــازات مرتبط با‬ ‫خشونت های خانوادگی پرداخت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ 6‬هزار اشتراک رایگان گاز به‬ ‫مددجویان فارس واگذار شد‬ ‫مدیرعاملشرکت گازاستان‬ ‫خمینی (ره) و بهزیستی فارس‬ ‫فارس‪ ،‬از واگذاری ‪ 6‬هزار و ‪26‬‬ ‫اجراشــده اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫مورداشتراکرایگان گاز طبیعی‬ ‫شرکت گاز استان فارس با اشاره‬ ‫بــه مددجویان تحت پوشــش‬ ‫به این که در راستای تداوم این‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی استان‬ ‫حمایت هــا در ســال جــاری نیز‬ ‫غالمعباس حسینی‬ ‫فــارس خبــر داد‪ .‬غالمعبــاس‬ ‫تعــدادی مددجو از تســهیالت‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬از ایــن تعداد‬ ‫رایــگان اشــتراک گاز برخــوردار‬ ‫هــزار و ‪ 80‬مــورد بــه خانوارهای تحت پوشــش خواهنــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مددجویــان نها دهــای‬ ‫بهزیستیو‪ 4‬هزار و‪ 946‬موردهمبهمددجویان حمایتی کهتاکنوناز امتیاز انشعاب گاز بهره مند‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذارشده است‪.‬‬ ‫نشدند‪،‬می توانندبادریافتمعرفی نامهاز نهاد‬ ‫همچنیــن ‪ 536‬اشــتراک رایــگان در اختیــار مربوطــه و ارائه ان به شــرکت گاز از امتیاز کنتور‬ ‫مســاجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬اماکن و اشتراک رایگان استفاده کنند‪ .‬بر اساس قانون‪،‬‬ ‫اقلی ‬ ‫تهــای دینــی‪ ،‬خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬جانبازان باالی‪ 25‬درصد تا ظرف‪ 10‬مترمکعب‪،‬‬ ‫جانبازان و رزمندگان قرار گرفت‪ .‬حسینی هزینه اماکن مذهبی بدون محدودیت ظرفیت و افراد‬ ‫اجــرای طــرح واگــذاری رایــگان اشــتراک گاز بــه تحــت پوشــش ســازمان ها و نهاد های حمایتی‬ ‫خانواده های مشــمول طرح در اســتان را بیش از همانند کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان‬ ‫‪ 14‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون ریال اعالم کرد و افزود‪ :‬بهزیستی و‪ ...‬با ظرفیت مصرفی ‪ ۶‬مترمکعبی‬ ‫این طرح باهــدف محرومیت زدایی و حمایت می تواننــد بــرای یک بــار از اشــتراک رایــگان گاز‬ ‫از مددجویان تحت پوشــش کمیته امــداد امام استفادهکنند‪.‬‬ ‫تنهاراهبرون رفت از بحران کم ابی مدیریت‬ ‫مصرفاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا‬ ‫اب رســانی‪ ،‬در خصوص برخی‬ ‫اســتان فــارس‪ ،‬در دیــدار بــا‬ ‫پروژه هایحوزه یاب رسانیبه‬ ‫نماینده ی مردم شهرستان مهر‬ ‫بحث و تبادل نظر پرداخت‪ .‬او‬ ‫و المــرد در مجلــس شــورای‬ ‫در همین خصوص با اشــاره به‬ ‫اســامی‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان‬ ‫اینکه به دلیل بروز خشکسالی‬ ‫علی بوستانی‬ ‫المــرد و جمعــی از مســئولین‬ ‫های سنواتی و کمبود بارش ها‪،‬‬ ‫محلیبخشاشکنان‪،‬وضعیت‬ ‫به ویــژه در ســال جــاری‪ ،‬در‬ ‫اب رسانی به مردم این بخش را بررسی نمود‪.‬‬ ‫تابســتان اتــی با بحــران شــدید کم ابــی مواجه‬ ‫علی بوســتانی در جلســه ای با ســید موسی خواهیم بود‪ ،‬تنها راه برون رفت از شرایط بحران‬ ‫موســوی نماینده ی مردم شهرســتان های مهر و کم ابــی را مدیریــت مصــرف و صرفه جویــی در‬ ‫المرد در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬حسین شبانی مصرف اب دانســت و خواســتار اهتمام ویژه ی‬ ‫نژاد فرماندار شهرســتان المرد‪ ،‬حجت االســام مردم و مسئولین در این زمینه شد‪ .‬در جلسه ی‬ ‫صفری امام جمعه و شــریفی بخشدار اشکنان‪ ،‬مذکور نماینده یمردمدر مجلسشورایاسالمی‬ ‫روند اب رســانی به مردم شــهر و روســتاهای این و فرمانــدار شهرســتان المرد نیز ضمــن تقدیر از‬ ‫بخش و همچنین مســائل و مشــکالت موجود اقدامات مطلوب شــرکت ابفا اســتان فــارس در‬ ‫در این حوزه را موردبررســی و تبادل نظر قرارداد این شهرستان طی سنوات گذشته‪ ،‬در خصوص‬ ‫و از مــردم خواســت تــا مجدانه در مصــرف اب همــکاری دررونــد اجــرای پروژه هــا و پیگیــری‬ ‫صرفه جویی کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفا استان به منظور جذب اعتبارات موردنیاز قول همکاری‬ ‫فارسدر اینجلسهضمنبررسیمسائلمربوط دادند‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفا فارس در حاشیه ی‬ ‫به وضعیت اب رســانی به مردم بخش اشکنان اینسفراز تعدادیاز تاسیساتاب رسانیشهری‬ ‫و بحــث پیرامــون نیازهــای موجــود در حوزه ی وروستاییبخشاشکناننیزبازدیدنمود‪.‬‬ ‫فارسی ها ‪ 61‬میلیارد ریال صدقه‬ ‫پرداخت کردند‬ ‫مردم خیر و نیکوکار استان‬ ‫بــا مبلــغ ‪ 12‬میلیــارد و ‪494‬‬ ‫فــارس در ‪ 2‬ماهــه امســال‬ ‫میلیــون ریالــی مــدت مشــابه‬ ‫بالغ بر ‪ 61‬میلیــارد ریال صدقه‬ ‫ســال گذشته‪ ،‬شاهد رشد ‪194‬‬ ‫پرداختند‪ .‬محمد بذرافشــان‪،‬‬ ‫درصــدی هســتیم‪ .‬او با اشــاره‬ ‫مدیرکل امداد فارس گفت‪ :‬در‬ ‫بهروش هــای نویــن پرداخــت‬ ‫محمد بذرافشان‬ ‫‪ 2‬ماهه نخســت امسال مردم‬ ‫صدقــات اضافــه کــرد‪ :‬در‬ ‫نیکوکار این اســتان ‪ 61‬میلیارد‬ ‫شــرایط کنونــی جامعــه بــه‬ ‫و ‪ 564‬میلیــون ریــال صدقه پرداخــت کردند‪ .‬دلیل پیشــگیری از بیماری کرونــا و جلوگیری از‬ ‫بذرافشــان افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ 45‬میلیــارد و تماس مستقیم دست ها با پول‪ ،‬همچنین عدم‬ ‫‪ 373‬میلیــون ریــال صدقــه توســط خیــران و مراجعه مسئوالن امور خیران به درب منازل و‬ ‫نیکــوکاران اســتان از طریــق پرداخت صدقات رعایت بهداشــت صدقه دهندگان مردم فهیم‬ ‫الکترونیک‪ ،‬صندوق های ثابت و ســیار ســطح می توانند صدقه خود را از طریق تلفن همراه و‬ ‫اســتان و مراکز نیکوکاری پرداخت شــده اســت به شیوه های نوین الکترونیکی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫کــه در ایــن امســال با همیــاری و همدلی مردم بذرافشان خاطرنشــان کرد‪ :‬کد ‪ USSD‬کمیته‬ ‫و فعالیت هــای جهــادی کارکنــان ایــن حــوزه‪ ،‬امداد فارس با شــماره گیری ‪*8877*071*2#‬‬ ‫شــاهد رشــد ‪ 34‬درصــدی صدقــات در اســتان از طریــق تلفن همراه‪ ،‬نصب اپلیکیشــن های‬ ‫بودیــم‪ .‬مدیــرکل امــداد فــارس تصریــح کــرد‪ :‬ســکه‪ ،‬ســنا‪ ،‬ارســال عدد ‪ 1‬به شــماره ‪،8877‬‬ ‫ســهم مشــارکت مردم نیک اندیش استان در ‪ 2‬تماس تلفن ملی نیکوکاری ‪ 096887‬و سایت‬ ‫ماهه امســال از طریــق پرداخت الکترونیک و امــداد امــام (ره) به نشــانی ‪ emdad.ir‬از دیگر‬ ‫صندوق های ســطح اســتان مبلغ ‪ 36‬میلیارد و راه های پرداخت صدقه به صورت غیرحضوری‬ ‫‪ 686‬میلیون ریال بوده اســت که در مقایســه است‪.‬‬ ‫نظارت ویژه بازرسان بهداشتی دانشگاه‬ ‫بر ستادهای انتخاباتی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشتی درمانی شیراز در سیصد و سی و نهمین‬ ‫نشستستاددانشگاهیمدیریتبیماری کووید‬ ‫‪ ،19‬بر نظارت ویژه بازرسان بهداشتی دانشگاه بر‬ ‫ســتادهای انتخاباتی ریاســت جمهوری و شورای‬ ‫شهر و روستا تاکید کرد‪ .‬دکتر مهرزاد لطفی تامین‬ ‫ســامت مــردم اســتان را از رســالت های مهــم‬ ‫دانشگاه عنوان کرد و گفت‪ :‬در استانه فرارسیدن‬ ‫رویداد بزرگ کشور‪ ،‬انتخابات ریاست جمهوری و‬ ‫شورای شهر و روستا هستیم و الزم است به دلیل‬ ‫بحــران بیمــاری کووید‪ ،19‬ســتادهای انتخاباتی‬ ‫تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪ .‬او‬ ‫رعایــت پروتکل های بهداشــتی ابالغی از ســوی‬ ‫ستادملیمدیریتبیماری کووید‪ 19‬در ستادهای‬ ‫انتخاباتــی (ریاســت جمهــوری و شــورای شــهر و‬ ‫روستا) را ضروری دانست و افزود‪ :‬هرگونه تجمع‬ ‫بدون رعایت پروتکل های بهداشتیدر ستادهای‬ ‫انتخاباتی‪،‬سالمتمردمرابهخطرمی اندازدودر‬ ‫صورت مشاهده تخلفات بهداشتی در ستادهای‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬برخــورد قانونی صــورت می پذیرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز همچنین‬ ‫از نظــارت ویــژه بازرســان بهداشــتی دانشــگاه بر‬ ‫ســتادهای انتخاباتی خبــر داد و گفت‪ :‬بازرســان‬ ‫بهداشــت دانشگاه به صورت مستمر و مداوم بر‬ ‫ستادهای انتخاباتی (ریاست جمهوری و شورای‬ ‫شهروروستا)نظارتدارندتااز کوچک ترینموارد‬ ‫احتمالیدرزمینهرعایتنشدندستورالعمل های‬ ‫بهداشتیدرمقابلهباکروناویروسجلوگیریشود‪.‬‬ ‫لطفی با هشــدار بــه هم اســتانی ها در خصوص‬ ‫چرخش سریع سرایت پذیری بیماری کووید ‪،19‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬هم اســتانی ها الزم اســت در صورت‬ ‫حضوردرستادهایانتخاباتی(ریاستجمهوریو‬ ‫شورایشهروروستا)‪،‬پروتکل هایبهداشتیمانند‬ ‫استفادهازماسکورعایتفاصلهفیزیکیرابیشتر‬ ‫جــدی بگیرند و از ســهل انگاری در مقابله با این‬ ‫بیماریخطرناکبپرهیزند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1093‬‬ ‫جان تازه به ادن هازارد با سرمربی‬ ‫کاتالونیایی‬ ‫ادن هــازارد ایــن روزهــا در‬ ‫قبل برابر روســیه پیــدا خواهد‬ ‫تیم ملــی بلژیک ســخت ترین‬ ‫کــرد‪ .‬من هرگز ندیده بودم که‬ ‫تالش ممکن را برای بازگشــت‬ ‫ادن بــه این اندازه در تمرینات‬ ‫بــه فرم ســابق خــود دارد‪ .‬ادن‬ ‫تــاش کنــد‪ .‬او می خواهــد به‬ ‫هازارد باوجود فصل سختی که‬ ‫فرم ‪ 100‬درصدی برســد و بسیار‬ ‫ادن هازارد‬ ‫در رئال مادرید داشت و بازهم‬ ‫ســخت کار می کنــد‪ .‬مــا هــم‬ ‫درگیرمصدومیت هایمختلف‬ ‫بــه او کمک می کنیــم که خود‬ ‫بود‪ ،‬به اردوی تیم ملی بلژیک برای یورو ‪ 2020‬فاکتور مهمی است‪ .‬برای او هیچ دستورالعمل‬ ‫دعوت شد و در فهرست نهایی نیز قرار گرفت‪ .‬خاصی تعیین نکــرده ام و گفته ام که بر اســاس‬ ‫هازارد در بازی نخســت بلژیک برابر روســیه ‪ 20‬حس خودش جلو خواهیم رفت‪ .‬اماده باشد‪ ،‬در‬ ‫دقیقــه فرصت حضــور در میــدان را پیــدا کرد و ترکیب قرار می گیرد و اوست که تعیین می کند‬ ‫روبرتو مارتینز ســرمربی کاتاالن بلژیــک امیدوار در چه شرایط بدنی و روحی قرار دارد‪ ».‬مارتینز‬ ‫اســت که هازارد بتواند همان ســتاره ای شود که ادامــه داد‪« :‬هــازارد حــاال همــان کاری را انجــام‬ ‫از او انتظار می رود‪ .‬بسیاری معتقدند اگر هازارد می دهد که از او انتظار می رود‪ .‬برابر روســیه در‬ ‫و دی برویــن بــرای بلژیک بدرخشــند‪ ،‬این تیم همان مدت اندک‪ ،‬قابلیت هایش را نشان داد‪.‬‬ ‫شــانس مســلم قهرمانی یورو اســت‪ .‬مارتینز در پس از مدت ها برای اولین بار بود که می دیدم با‬ ‫مورد ادن هازارد گفت‪« :‬ریکاوری ادن به خوبی ازادی در زمین حرکت می کند و معتقدم این قدم‬ ‫پیش می رود و پنجشــنبه برابر دانمارک فرصت بزرگیبرایاومحسوبمی شود‪.‬اورفته رفتهبهتر‬ ‫بیشــتری برای حضور در میدان نســبت به بازی و بهتر خواهد شد‪».‬‬ ‫خشمانریکه‬ ‫از کاپیتان رئال مادرید‬ ‫هنوزهمبسیاریباورندارند‬ ‫یگــذارد امــا در هفت ههــای‬ ‫م ‬ ‫که اسپانیا بدون سرخیو راموس‬ ‫صشــده‬ ‫اخیــر به خوبی مشخ ‬ ‫در یــورو ‪ 2020‬حاضرشــده‬ ‫است که راموس هرگز نتوانسته‬ ‫صشــده چــرا‬ ‫امــا اکنــون مشخ ‬ ‫تصمیــم انریکــه را درک کنــد و‬ ‫لوئیس انریکــه روی نام او قلم‬ ‫بانفوذ رســانه ای خود توانسته‬ ‫انریکه‬ ‫قرمز کشیده است‪ .‬ماه گذشته‬ ‫الروخا را تحت فشار قرار دهد‪.‬‬ ‫وقتی فهرست تیم ملی اسپانیا‬ ‫اتفاقی کهعصبانیتودلخوری‬ ‫بــرای یــورو ‪ 2020‬اعالم شــد‪ ،‬بیــش از هر چیزی مســئوالن فدراسیون فوتبال اســپانیا را به دنبال‬ ‫غیبت سرخیو راموس جلب توجه می کرد‪ .‬کمتر داشتهاست؛اما کلیداختالفانریکهوراموسبه‬ ‫کســی تصور می کرد که لوئیس انریکه سرمربی ماه مارس برمی گردد‪ .‬جایی که اسپانیا سه بازی‬ ‫اسپانیا روی نام کاپیتان تیمش قلم قرمز بکشد در چارچوب مقدماتی جام جهانی‪ 2022‬انجام‬ ‫اما درنهایت این اتفاق رخ داد‪ .‬درواقع همه چیز داد‪ .‬راموس همراه رئال برای بازی با ســلتاویگو‬ ‫از مــاه مــارس (فروردیــن) شــروع شــد‪ .‬رامــوس نرفت تا بدون ریسک به اردوی تیم ملی اسپانیا‬ ‫کاپیتان رئال و اســپانیا به دلیل مصدومیت های برســد‪ .‬او یک نیمه برابر یونان بازی کرد و اصال‬ ‫متعدد و سپس جراحی مینیسک‪ ،‬تنها‪ 4‬بازی در راضی کننده نبود و سپس انریکه به او‪ 3‬دقیقه در‬ ‫ســال ‪ 2021‬انجام داد و انریکه حاضر نشد روی بازی برابر کوزوو میدان داد تا به رکورد بازی های‬ ‫او ریســک کنــد‪ .‬خط خــوردن راموس خشــم و مل ـی اش اضافه شــود‪ .‬انریکــه اما به این نتیجه‬ ‫ناباوری او را به دنبال داشت و هرچند او با انتشار رسید کهراموسدر موردوضعیتبدنی اشدروغ‬ ‫پیامی اعالم کرد که به تصمیم سرمربی احترام گفته تا رکورد بازی های ملی اش زیاد شود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-497‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۶۹۴‬رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۰۶۵۶‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/2/8‬تقاضای فریدون حیدری نژاد فرزند علی نسبت به ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان بمساحت ‪ 105/10‬متر مربع تحت پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۳‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ ۴‬شهرستان خرم ابادخروجی از مالکیت مالک اولیه علی رحم یاوریان رسیدگی و‬ ‫تائید وانشاء گردید‪.‬مراتب در اجرای ماده ‪۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی می گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس اخذرسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 1400/03/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/03/25 :‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-499‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۱۳۶‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۰۷۴۸‬مورخ‬ ‫‪ 1400/2/12‬تقاضای مریم میرزایی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ 109/94‬متر مربع تحت پالک ‪ ۳۴‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪۲‬‬ ‫شهرستان خرم ابادخروجی از مالکیت مالک اولیه علی رحم یاوریان رسیدگی و تائید‬ ‫وانشاء گردید‪.‬مراتب در اجرای ماده ‪۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی می گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس اخذرسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 1400/03/10 :‬نوبت دوم ‪ 1400/03/25:‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-628‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی‬ ‫که اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد‬ ‫رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه‬ ‫اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۶۸‬اصلی اراضی امیریه‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان از پالک ‪ ۱۶۸‬اصلی فوق به مساحت ‪ 231/84‬متر مربع‬ ‫ابتیاعی اقای امین رمضانی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۰۶۷۲‬مورخه ‪ -1400/03/19‬کالسه ‪99-0339‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده‬ ‫ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/09‬علیخان نادری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /3060‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ‪۲‬‬ ‫شهرستان بجنورد‬ ‫‪ -9-627‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫‪ 125‬اصلی موسوم به قریه عزیز‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خط و نشان کاپیتان تیم‬ ‫ملی برای عراقی ها‬ ‫گزارش اماری از دربی جذاب همسایه های غرب اسیا‬ ‫فوتبال ایران یک طلسم‬ ‫دیگر را می شکند‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران در یکی از حســاس ترین‬ ‫دیدارهــای مرحله انتخابی جام جهانی به مصاف‬ ‫تیمــی م ـی رود کــه در تاریخ ‪ ۵۹‬ســاله جــدال با ان‬ ‫اکثر دیدارها را با پیروزی پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬ملی پوشــان کشــورمان بعــد از ‪۳‬‬ ‫پیروزی متوالی و باارزش مقابل هنگ کنگ‪ ،‬بحرین‬ ‫و کامبــوج‪ ،‬حــاال بــه ســخت ترین و اخریــن دیدار‬ ‫خود رسیدند و باید امشب مقابل تیمی به میدان‬ ‫بروند که قریب به‪ ۷‬سال است موفق به شکست‬ ‫دادن ان نشــده اند‪ .‬تقابل ایران و عراق را می توان‬ ‫دربــی بــزرگ غرب اســیا دانســت‪ .‬دو تیمی که هر‬ ‫دو خود را مدعی صعود از گروه و حتی صعود به‬ ‫جام جهانی می دانند‪ ،‬حاال در رده های اول و دوم‬ ‫جدول قرار دارند و برای صعود به عنوان صدرنشین‬ ‫گروه‪ ،‬با همه توان به میدان می ایند‪ .‬دو تیم تاکنون‬ ‫‪ ۲۹‬بــار بــا یکدیگر دیدار کرده اند کــه این ‪ ۲۹‬بازی‬ ‫در ‪ ۵۹‬سال گذشته صورت گرفته است و این بازی‬ ‫سی امیندیدار دوتیمدر تاریخاست‪.‬بااینکهامارها‬ ‫دربازی های گذشــته کامال به ســود تیم ملــی ایران‬ ‫است‪ ،‬اما در سال های اخیر ملی پوشان کشورمان‬ ‫همــواره مغلــوب ایــن حریــف قدرتمند همســایه‬ ‫بوده انــد و اخریــن پیروزی ملی پوشــان کشــورمان‬ ‫به حدود ‪ ۷‬ســال پیش بازمی گردد‪ .‬درمجموع ‪۲۹‬‬ ‫دیدار گذشــته‪ ،‬تیم ملی ایران ‪ ۱۶‬و تیم ملی عراق‬ ‫‪ ۶‬بــار به پیروزی رســیده اند و ‪ ۷‬دیــدار دو تیم هم‬ ‫با نتیجه مســاوی به پایان رســیده است‪ .‬تیم ملی‬ ‫ایــران ‪ ۳۹‬و عــراق ‪ ۲۲‬بــار در این بازی ها موفق به‬ ‫گلزنی شده اند‪ .‬بازی دو تیم ‪ ۱۲‬بار در تهران‪ ۲ ،‬بار‬ ‫در عراق و ‪ ۱۵‬بار در کشــورهای ثالث برگزارشــده و‬ ‫‪ ۹‬بازی از ‪ ۲۹‬بازی دو تیم دوستانه بوده است‪ .‬در‬ ‫‪ ۲۰‬بازی رسمی ایران ‪ ۱۲‬بار پیروز شده و عراقی ها‬ ‫تنها ‪ ۳‬بار موفق به شکســت دادن تیم ملی ایران‬ ‫شده اندو‪ ۵‬بازیرسمیدوتیمهمبانتیجهمساوی‬ ‫به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫اولین ها‬ ‫اولین دیدار دو تیم ‪ ۱۱‬خرداد سال ‪ ۴۱‬در قالب‬ ‫یــک دیــدار دوســتانه در ورزشــگاه امجدیــه تهران‬ ‫(شــهید شیرودی) برگزار شــد که این بازی با نتیجه‬ ‫مســاوی یک بریــک بــه پایان رســید‪ .‬جمیل عباس‬ ‫هافبــک تیم عــراق در دقیقــه ‪ ۴۷‬اولیــن گل بازی‬ ‫را زد تــا نــام وی به عنوان نخســتین گلــزن در تاریخ‬ ‫تقابل های دو تیم در تاریخ ثبت گردد و پرویز کوزه‬ ‫کنانی در دقیقه‪ ۹۰‬زننده گل مساوی برای ایران بود‬ ‫تا وی نخســتین گلزن ایرانی به عراق باشــد‪ .‬ایران‬ ‫و عــراق ‪ ۲‬روز بعــد‪ ،‬این بازی دوســتانه را در تهران‬ ‫یهــا در ان بــازی با نتیجه ‪۲‬‬ ‫تکــرار کردنــد که عراق ‬ ‫بــر یک پیروز شــدند که این اولین پیــروزی عراق و‬ ‫اولین شکست ایران دربازی های دو تیم بود‪ .‬در این‬ ‫بازی هم پرویز کوزه کنانی برای ایران گل زد‪.‬اولین‬ ‫پیروزی تیم ملی ایران هم در روز دوم فروردین سال‬ ‫ششدانگ پالک ‪ ۵۳3۵‬فرعی یک قطعه محوطه محصور‬ ‫مالکیت‪ :‬قاسم رضا رحیمی فرزند قربان محمد به شماره شناسنامه ‪ ۱۸۴۹‬کد ملی‬ ‫‪۰۶۸۰۵۰۷۴۹۳‬‬ ‫در روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه سال یکهزار و چهارصد (‪ )1400/04/16‬ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫در محل شروع و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین‬ ‫شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال‬ ‫در محل حضور به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها‬ ‫در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار‬ ‫شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق‬ ‫ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی معترضین می بایست از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح‬ ‫قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬سه شنبه ‪ 1400/03/25‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت و امالک منطقه‬ ‫دو بجنورد ‪ /3063‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-625‬شماره نامه‪ 140085602019000408 :‬نظر به اینکه خانم فرزانه اشراقی فرزند‬ ‫سعادت اله با ارائه ‪ ۲‬برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما توسط دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 244‬اصفهان به شماره ‪ 11794‬مورخ ‪ 1400/3/8‬گواهی شده مدعی مفقود شدن‬ ‫سند مالکیت ده ‪ -‬دویست و شصت و چهارم سهم مشاع از دو و نیم سهم ششدانگ‬ ‫پالک شماره ‪ 125/531‬واقع در دهاقان بخش ثبتی دهاقان که در صفحه ‪ 61‬دفتر ‪۱۰۹‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ 20736‬به میزان ده ‪ -‬دویست و شصت و چهارم سهم مشاع از دو و نیم سهم‬ ‫ششدانگ بنام فرزانه اشراقی فرزند سعادت اله ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است‬ ‫که به موجب جابجایی مفقود گردیده است ‪ .‬اینک خانم فرزانه اشراقی در خواست سند‬ ‫مالکیت المثنی نسبت به ده‪ -‬دویست و شصت و چهارم سهم مشاع از دو و نیم سهم‬ ‫ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده ‪ – ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب یک بار اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به‬ ‫ملک مزبور (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ) و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫می باشد از تاریخ انتشار این اگهی بمدت ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را‬ ‫کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و‬ ‫اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد ‪ .‬داود جعفری‪ -‬کفیل واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک دهاقان ‪ /1148677‬م الف‬ ‫اگهی تبصره یک ـ ماده ‪ 105‬ـ ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-631‬شماره نامه‪ ، 140085602006002657 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/03/22 :‬بر‬ ‫اساس تقاضای اقای فتح اله افتادگان خوزانی فرزند قدیر وخانم عزت نقدی خوزانی‬ ‫فرزند فرج اله مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی عزت نقدی مورد ثبت صفحات ‪ 83‬دفتر‬ ‫‪ 654‬و ص ‪ 544‬دفتر ‪ 110‬نسبت به سه سهم و دویست و پنجاه و سه ـ هشتصدم سهم‬ ‫ششدانگ و فتح اله افتادگان مورد ثبت صفحات ‪ 538‬و ‪ 235‬دفتر ‪ 92‬نسبت به دو سهم‬ ‫و سیزده ـ شانزدهم سهم مشاع از ‪ 86‬سهم ششدانگ پالک ‪ 115/208‬واقع در خمینی‬ ‫شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم سکینه نقدی فرزند‬ ‫غالمرضا بشناسنامه ‪ 1689‬و کوکب سلطان نقدی فرزند حسین بشناسنامه ‪ 1690‬می‬ ‫باشند که در اجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی‬ ‫دادگستری ملک مذکور فاقد اعیانی است و چون متقاضی ذینفع نامبردگان فوق الذکر فاقد‬ ‫نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک ائین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در‬ ‫روزنامه اگهی می شود تا چنانچه به نظر کارشناس رسمی دادگستری معترض می باشد‬ ‫و یا چنانچه مدعی تضییع حقی است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اگهی به‬ ‫مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی‬ ‫است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه‬ ‫اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی م الف‪ 1148332 :‬تاریخ انتشار‪1400/03/25 :‬‬ ‫اگهی تبصره یک ـ ماده ‪ 105‬ـ ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-632‬شماره نامه‪ ، 140085602006002655 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/03/22 :‬بر‬ ‫اساس تقاضای اقای حسینعلی افتادگان خوزانی فرزند فتح اله وخانم فرزانه حبیبی خوزانی‬ ‫فرزند محسن مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ مورد ثبت صفحات ‪ 518‬و ‪521‬‬ ‫دفتر ‪ 683‬پالک ‪ 115/812‬واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬در چارچــوب مســابقات مقدماتی المپیک‬ ‫‪ ۱۹۶۴‬توکیو به دست امد‪ .‬این بازی سومین تقابل‬ ‫دو تیم بود و تیم ملی ایران با نتیجه‪ ۴‬صفر عراق را‬ ‫در ورزشگاه امجدیه شکست داد‪ .‬حمید شیرزادگان‬ ‫در ایــن بــازی هــت تریک کرد و مصطفی عرب نیز‬ ‫تک گل بعدی تیم ملی را به ثمر رساند‪ .‬این اولین‬ ‫و بهترین پیروزی تیم ملی ایران مقابل عراق بود‪.‬‬ ‫اخرین پیروزی ایران‬ ‫اخرین باری که تیم ملی ایران موفق شد عراق‬ ‫را شکست دهد‪ ۱۴ ،‬دی سال ‪ ۱۳۹۳‬و در چارچوب‬ ‫یک دیدار تدارکاتی بود که تیم ملی ایران با تک گل‬ ‫ســردار ازمــون کــه در دقیقــه ‪ ۵۶‬بــه ثمــر رســید به‬ ‫پیروزی رسید‪ .‬این دیدار قبل از جام ملت های‪۲۰۱۵‬‬ ‫بود که دو تیم از فرصت حضور در استرالیا استفاده‬ ‫کرده و این بازی را در شــهر لونگوگ اســترالیا انجام‬ ‫دادند‪ .‬این اخرین پیروزی تیم ملی ایران برابر عراق‬ ‫بود که از ان ‪ ۶‬سال و ‪ ۹‬ماه و ‪ ۵‬روز می گذرد و باید‬ ‫دید ایا تیم ملی ایران می تواند این طلسم حدودا‪۷‬‬ ‫ســاله را در این دیدار حســاس بشکند یا خیر‪ .‬ایران‬ ‫و عــراق در مرحله یک هشــتم نهایی همــان دوره‬ ‫از مســابقات نیز بار دیگر با یکدیگر دیدار داشــتند‬ ‫کــه در دیــداری تراژیک بعدازانکه دو تیم در وقت‬ ‫معمول و ‪ ۱۲۰‬دقیقه به تساوی سه بر سه رسیدند‪،‬‬ ‫در ضربــات پنالتی عراقی ها با نتیجــه ‪ ۷‬بر ‪ ۶‬پیروز‬ ‫شدند‪ .‬در ان بازی سردار ازمون در دقیقه ‪ ۲۴‬اولین‬ ‫گل بازی را به ثمر رساند‪ .‬مرتضی پور علی گنجی در‬ ‫دقیقــه ‪ ۱۰۳‬و رضــا قوچان نژاد در دقیقه ‪ ۱۱۹‬دیگر‬ ‫گل های تیم ملی را به ثمر رساندند‪.‬‬ ‫اخرین بازی‬ ‫اخریــن بــازی دو تیم نیز در مرحله رفت همین‬ ‫دوره از مســابقات انتخابــی جــام جهانــی بــود که‬ ‫عراقی ها با نتیجه ‪ ۲‬بر یک پیروز شدند‪ .‬این بازی‬ ‫هم درحالی که می توانست با نتیجه یک بریک به‬ ‫پایان برســد‪ ،‬عــا عباس مهاجم سرشــناس عراقی‬ ‫در دقیقــه ‪ ۹۲‬گل برتــری تیمــش را به ثمر رســاند‪.‬‬ ‫ایــن اخرین بــازی بود که مارک ویلموتس در نقش‬ ‫سرمربیروینیمکتتیمملیایراننشست‪.‬‬ ‫بهترین گلزن‬ ‫بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران به عراق‪ ،‬علی‬ ‫دایی با ‪ ۴‬گل اســت‪ .‬حمید شــیرزادگان و حســین‬ ‫کالنیهمبازیکنان‪ ۳‬گلهایرانمقابلعراقهستند‪.‬‬ ‫ســردار ازمون به همراه علی کریمی‪ ،‬حسن روشن‬ ‫و پرویز کوزه کنانی بازیکنان ‪ ۲‬گله هستند‪ .‬حمید‬ ‫شیرزادگانتنهابازیکنیاست کهدر تاریخدیدارهای‬ ‫دو تیم موفق به هت تریک شــده تا وی چهره ای‬ ‫خاص در بین بازیکنان دو تیم باشد‪ .‬احمد نورالهی‬ ‫اخرین گلزن ایرانی به عراق است و همین بازیکن‬ ‫بــه همراه ســردار ازمــون و مرتضی پور علی گنجی‬ ‫بازیکنانی هستند که هم اکنون برای تیم ملی ایران‬ ‫بازی کرده و سابقه گلزنی به عراق را هم دارند‪.‬‬ ‫سوابق متعلق است به خانم سکینه نقدی فرزند غالمرضا بشناسنامه ‪ 1689‬و کوکب‬ ‫سلطان نقدی فرزند حسین بشناسنامه ‪ 1690‬می باشند که در اجرای تبصره یک ماده ‪105‬‬ ‫اصالحی ائین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری ملک مذکور فاقد اعیانی است‬ ‫و چون متقاضی ذینفع نامبردگان فوق الذکر فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره‬ ‫یک ائین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه اگهی می شود تا چنانچه به‬ ‫نظر کارشناس رسمی دادگستری معترض می باشد و یا چنانچه مدعی تضییع حقی است‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی‬ ‫طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح‬ ‫دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1148330 :‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1400/03/25‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-633‬شماره نامه‪ ، 140085602006001583:‬تاریخ‪ 1400/02/21 :‬عبداله هوازاده‬ ‫فرزند عباس به ش ش ‪ 1130‬خمینی شهر و کدملی ‪ 1140848194‬متولد ‪ 1349‬به‬ ‫استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک شماره ‪ 7549‬فرعی از ‪ 170‬اصلی واقع در خمینی‬ ‫شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک ‪139820302006003060‬‬ ‫به نام ایشان ثبت سند صادر و تسلیم گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده است ضمنًا‬ ‫دارای بازداشت های متعدد می باشد و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن‬ ‫ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند‬ ‫با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1148288 :‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪1400/03/25:‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-636‬نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در واحد ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫اقای رضا عبدالهی را نسبت به شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 3999/45‬متر مربع پالک‬ ‫‪ 1362/467‬واقع در قلعه قائد حیدر گناوه بخش ‪ 6‬بوشهر برابر رای شماره‪139960324001004532‬‬ ‫مورخ ‪ 99/12/17‬تایید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید حدود‬ ‫اختصاصی ان به استناد مادتین ‪14‬و ‪ 15‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای رضا عبدالهی منتشر و به‬ ‫اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/29‬در محل شروع به عمل خواهد امد ‪ .‬لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین‬ ‫دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود‬ ‫ارتفاقی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت ‪ ۳۰‬روز پذیرفته می‬ ‫شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ‪ 86‬ایین نامه قانون ثبت و‬ ‫تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 73/03025‬ظرف مدت یکماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجعه قضایی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق‬ ‫گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند‪ .‬واال‬ ‫حق انان ساقط می شود‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/25 :‬محمد چهابدار – رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان گناوه شماره‪ /119 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱3‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیتی ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-637‬برابر رای شماره ‪ 140060324001000127‬مورخ ‪ 1400/1/19‬هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید‬ ‫عبداهلل بنی هاشمی فرزند سید اسداهلل به شماره شناسنامه ‪ 3530048178‬کد ملی‬ ‫‪ 3530048178‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪266/42‬‬ ‫مترمربع در قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلى واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از‬ ‫اقای عبداهلل نجدی و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور‬ ‫سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت‬ ‫کاپیتــان تیم ملی فوتبال می گوید برای کســب برد‬ ‫مقابــل عراق و خوشــحالی مــردم تالش خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫احســان حاج صفی درباره شــرایط تیم ملی قبل از این‬ ‫مسابقه بیان کرد‪ :‬شرایط تیمی ما چه ازنظر فنی و چه‬ ‫ازنظــر روحــی و روانــی بازی به بازی خیلی بهتر شــده و‬ ‫تیم ما برای بازی با عراق اماده اســت و شــرایط خوبی‬ ‫داریــم‪ .‬وی درباره وضعیت تیم ملی عراق عنوان کرد‪:‬‬ ‫همــه می دانیم بازی ســختی داریم‪ .‬دیدارهــای ایران و‬ ‫عراق همیشه سخت و البته جذاب و پر گل بوده است‪.‬‬ ‫امیدوارم یک بازی خیلی خوب از اب دربیاید و درنهایت‬ ‫بتوانیم ســه امتیــاز بازی را بگیریم و همه مــردم ایران را‬ ‫خوشــحال کنیم‪ .‬کاپیتان تیم ملی درباره جو حاکم بر‬ ‫اردوی تیم ملی ایران قبل از دیدار با عراق گفت‪ :‬همه‬ ‫ما بازیکنان و همچنین کادرفنی از روزی که به بحرین‬ ‫امدیم شرایط را درک کردیم‪ .‬ما امتیازات ساده ای را در‬ ‫دور رفت از دست داد و با علم به این موضوع به بحرین‬ ‫سفر کردیم‪.‬بههمینخاطرهم قسمشدیمچهار برددر‬ ‫دور برگشت کسب کنیم‪ .‬به خودمان گفتیم که اینجا‬ ‫جای امتیاز از دست دادن نیست‪ .‬با صحبت هایی که‬ ‫کادرفنی انجام داد و خودمان باهم داشتیم‪ ،‬تمرکزمان‬ ‫روی ایــن اســت که یک بــرد دیگر را به دســت بیاوریم‬ ‫و باقــدرت از گــروه صعود کنیــم‪ .‬حاج صفی در بخش‬ ‫دیگری از حرف هایش درباره اینکه چرا کار ایران به روز‬ ‫اخر کشیده‪،‬تاکید کرد‪:‬به گذشته کارینداریم‪.‬تیمملی‬ ‫کشــورمان لیاقــت صعود از ایــن گــروه را دارد و همه ما‬ ‫بازیکنان یک هدف داریم که از این مرحله باال برویم‪.‬‬ ‫او در پایــان افــزود‪ :‬خوشــبختانه جــو فوق العــاده ای در‬ ‫تیم ما حکم فرما شــده و پیشکســوتان فوتبال و مردم‬ ‫از ما حمایت کردند و به همین دلیل تیم سرحال بود‪.‬‬ ‫انرژی مثبت همه مردم در این بازی ها به ما کمک کرد و‬ ‫امیدوارمیکبازیخیلیخوبراانجامبدهیمتابتوانیم‬ ‫برندهبازیشویم‪.‬‬ ‫پاداش ویژه برای شکست‬ ‫عراق و صعود ایران‬ ‫سرپرست تیم ملی ایران می گوید در صورت صعود‬ ‫این تیم به مرحله ســوم انتخابی جام جهانی‪ ،‬پاداش‬ ‫ویژه ای برای تیم ملی در نظر گرفته شده است‪ .‬تیم ملی‬ ‫فوتبــال ایــران و عراق امشــب از ســاعت ‪ ۲۱‬در بحرین‬ ‫برای تصاحب صدر جدول به میدان می روند‪ .‬پیروزی‬ ‫در این دیدار اهمیت بسیار زیادی برای شاگردان دراگان‬ ‫اسکوچیچ دارد از همین رو‪ ،‬سرپرست تیم ملی فوتبال‬ ‫ایــران اعــام کــرد در صورت صعــود این تیم به مرحله‬ ‫نهاییپاداشویژه ایبرایتیمملیفوتبالدر نظر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اول‪ 1400/03/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/09 :‬محمد چهابدار ‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪/126 :‬م‪.‬الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو ‪ 405GLX‬به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 887 -67‬ط ‪ 73‬به شماره موتور ‪ 1248205590‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 82064299‬مدل ‪ 1383‬به نام مهرداد کروندی کوهستانی فرزند‬ ‫نصراله به شماره شناسنامه ‪ ۸۳۱‬شماره ملی ‪ 1293210579‬صادره از‬ ‫خمینی شهر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانه اشتغال به نظام مهندسی بنام ناصر اقارضایی فرزند‬ ‫عباسقلی به شماره ملی ‪ 1283295040‬و شماره پروانه‬ ‫‪ 2040000898‬در رشته مکانیک مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی میشود فاکتور اتاق به شماره ‪ ۹۸۰۰۷۹۶۸۲‬متعلق به خودروی‬ ‫سواری سمند مدل‪ ۱۳۹۵‬به شماره شاسی‪NAAC91CE6GF087516‬‬ ‫مفقود گردیده لذا درخواست صدور فاکتور المثنی دارم الزم به ذکر‬ ‫میباشد هر گونه مسئولیت در خصوص مفقودی فاکتور قبلی بر عهده‬ ‫این جانب محمد برموده میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت ماشین خودرو سواری هاچ بک سیستم رنو تیپ ‪SANDERO-AT‬‬ ‫به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 631 -67‬ج ‪ 58‬شماره موتور‬ ‫‪ K4MC697-W011348‬شماره شاسی ‪NAPBSRBYAH1069308‬‬ ‫مدل ‪ 1396‬به نام داود شریعتی نجف ابادی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1341‬و شماره ملی ‪ 1288221231‬صادره از اصفهان مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو کامیون کشنده دانگ فنگ به رنگ سفید‬ ‫شیری روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 734 -43‬ع ‪ 11‬شماره موتور‬ ‫‪ 69909538‬و شماره شاسی ‪ LGAGLMYM973017373R‬مدل‬ ‫‪ 2007‬به نام محمدرضا میرزائیان نام پدر رضا ش ش ‪ 1817‬ش ملی‬ ‫‪ 1283588870‬صادره از اصفهان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 25‬خــرداد ماه ‪ 15 / 1400‬ژوئن ‪ 04 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1093‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مجوز واکسن پاستور‬ ‫هفته اینده صادر می شود‬ ‫مشــاور وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی اعالم کرد ‪ :‬واکسن کووایران برکت محصول‬ ‫ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری‬ ‫مصرف عمومی از وزارت بهداشت دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا وهاب زاده در توئیتی نوشت ‪ :‬واکسن کووایران برکت محصول ستاد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان نخســتین واکســن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری‬ ‫مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد‪ .‬ایرانی بخواهد می تواند‪ ...‬وهاب زاده تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬پیک چهارم در حدود ‪ ۲۰‬هزار قربانی برجای گذاشــت و هنوز هم به امار فوتی زیر ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫در فرودین ماه بازنگشتیم‪ .‬اگر ا ن روزها که وزیر بهداشت برای ممنوعیت سفرها التماس می کرد‪،‬‬ ‫به جایتخریبوحملهسیاسیاز صحبت های کارشناسیاوحمایتمی شد‪،‬شایدامروز بسیاریاز‬ ‫پدرها و مادرها زنده بودند‪ .‬همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در ایین‬ ‫بیست و نهمین پویش ره سالمت و افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اراکدر سالنغدیراستانداریمرکزیدر اراک گفت ‪:‬مجوز مصرفواکسنایرانی کوبرکتصادرشده‬ ‫است‪.‬اوتصریح کرد‪:‬امروز ایراناجازهمصرفاضطراریواکسنایرانی کوبرکترااخذ کردهومجوز‬ ‫واکسن پاستور هم هفته اتی صادر می شود‪.‬‬ ‫کاربردهایپایگاهملیاطالعاترفاهایرانیان‬ ‫تشریحشد‬ ‫معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫جزئیات و کاربردهــای پایگاه ملی اطالعات‬ ‫رفاه ایرانیان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نشســت مشترک معاون‬ ‫نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور و معــاون رفــاه اجتماعی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا دو‬ ‫موضــوع شناســنامه اقتصــادی و اجتماعــی و‬ ‫بررسیداشبوردوضعیتاجتماعیواقتصادی‬ ‫خانوارهای ایرانی برگزار شد‪ .‬احمد میدری در‬ ‫این نشســت گفت‪ :‬طی چهار دهه گذشته‪،‬‬ ‫تهــا در راســتای اجــرای قانــون‬ ‫تمامــی دول ‬ ‫اساسی کشور در خصوص کاهشفقروشکاف‬ ‫طبقاتیبرنامه هایحمایتیورفاهیمتعددی‬ ‫را با صرف هزینه های بسیار باال اجرا کرده اند‬ ‫کــه بــه دلیل نبود پایــگاه اطالعاتــی جامع و‬ ‫عدم شناســایی دقیق گروه های اســیب پذیر‬ ‫و مشــخص نبودن فرایند اجرا‪ ،‬این برنامه ها‬ ‫موفقیت چشــمگیری دررســیدن بــه اهداف‬ ‫موردنظر نداشته و با انتقادات بسیاری از سوی‬ ‫سیاس ـت گذاران حوزه رفــاه اجتماعی و عدم‬ ‫رضایت عمومی روبــرو بوده اند‪ .‬معاون رفاه‬ ‫اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همین امر موجب شــد تا ضرورت‬ ‫ایجــاد پایــگاه اطالعــات در راســتای تجمیع‬ ‫اطالعات اجتماعی‪ ،‬اقتصادی افراد و دهک‬ ‫بندی وضعیت درامدی و دارایی ان ها‪ ،‬بیش‬ ‫از هر زمان دیگر موردتوجه قرار گیرد‪ .‬میدری‬ ‫اشاره کرد‪ :‬طی پنج سال گذشته و با توجه به‬ ‫قوانین باالدستی (قانون ساختار نظام جامع‬ ‫رفــاه و تامیــن اجتماعــی (مصــوب ‪)۱۳۸۳‬‬ ‫مبنی بر تجمیع اطالعات و ایین نامه اجرایی‬ ‫مصــوب ‪ )۱۳۸۷‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬پایــگاه رفاه ایرانیان را با همکاری‬ ‫دستگاه های متعدد دولتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طی این سال ها تالش فراوانی برای‬ ‫حمایت طلبــی و دریافــت اطالعات از ســوی‬ ‫دســتگاه های مختلف شده اســت‪ ،‬درنتیجه‬ ‫‪ ۶۰‬منبع داده ای از دستگاه ها اطالعات خود‬ ‫را ب هصــورت افالیــن و انالیــن در اختیــار ایــن‬ ‫پایــگاه قــرار داده اند‪ .‬معــاون رفاه اجتماعی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــا تجمیع اطالعــات دریافتــی و اجرای‬ ‫ازمون وسع توانسته ایم شناسایی و رتبه بندی‬ ‫زندانالکترونیک‬ ‫وپابندهاییبهرنگرهایی‬ ‫برایرهاییاززندانوسپریکردنادامهدورانحبسمی توانازپابندهایالکترونیکاستفادهکرد‪.‬‬ ‫به گزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬زندانبه عنوانراهیبرای کیفرمجرماز دیرباز تاکنوندر جوامع‬ ‫بشریبودهاست؛اینشیوهمجازاتدر کنار بازدارندگیو کنترل گریاثراتمخربینیزدارد کهعالوه‬ ‫برمحکوم‪،‬خانوادهزندانیوجامعهراهم گرفتار می کند‪،‬برخیاز ایناثراتجزءماهیتحبسو‬ ‫برخیدیگرناشیاز سوءمدیریتزندانواجتماعاست‪.‬انچهاز تحمیلمجازاتحبسبرمحکوم‬ ‫دهک های خانوار را انجام داده و از این طریق‬ ‫برنامه های حمایتی برای گروه های مختلف‬ ‫هدفازجمله کودکان‪،‬زنانسرپرستخانوار‪،‬‬ ‫اعضای تحت پوشــش سازمان های حمایتی‬ ‫همچون کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی‬ ‫و گروه های کم درامدیراانجامدهیم‪.‬میدری‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۸۹‬دولــت بــه دلیل عدم‬ ‫وجودپایگاهاطالعاتینتوانستخوشه بندی‬ ‫خانوارهــای ایــران را انجــام دهد و همین امر‬ ‫باعث شــد تا از ‪ ۷۵‬میلیون جمعیت کشــور‬ ‫به ‪ ۶۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر یارانه پرداخت‬ ‫شــود و همیــن امــر باعــث شــد هدفمنــدی‬ ‫یارانه ها جهت توزیع عادالنه ثروت و کاهش‬ ‫فقــر گرو ههــای کم درامــدی کــه اصلی تریــن‬ ‫هــدف این برنامه بود اجرا نشــود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫باانکه پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان عمر‬ ‫زیــادی نــدارد اما با اســتفاده از ایــن پایگاه در‬ ‫سال های اخیر برنامه های مختلفی همچون‬ ‫افزایشمستمریافرادتحتپوششنهادهای‬ ‫حمایتی‪ ،‬ازمون وســع بیمه ســامت رایگان‬ ‫برای سه دهک کم درامد‪ ،‬ارائه سرویس های‬ ‫وسع سنجی به کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫انتظار می رفتاصالحرفتار‪،‬بازدارندگیوحفظنظماجتماعیبود‪،‬امانتایجنشانمی دهد گاهی‬ ‫فردپساز گذراندندورانحبسنه تنها گامیدرجهتبهبودرفتاربرنداشتهبلکهبهعلتجوحاکم‬ ‫برزندانوهم جواریباخالفکارانسابقه داردچاراختالالتروحیشدهوبرایانجامجرائمسنگین تر‬ ‫ترغیبمی شود‪.‬از سویدیگرقصور در امرفرهنگ سازیواموزش‪،‬خانوادهوجامعهرابرایپذیرش‬ ‫فرد پس از دوران محکومیت اماده نکرده و زندانی پس از بازگشت به جامعه برای ساختن زندگی‬ ‫شایستهنیاز بهپذیرفتهشدنوبرقراریارتباطعادیباخانوادهوافراداجتماعاست‪،‬امااغوشسرد‬ ‫ان هاممکناستباتشدیدرفتارنابههنجارابتدایمسیربازگشتبهزندانباشد‪.‬دراین بینخانواده‬ ‫متهمنیزازتیررسعواقبحبسدراماننیست‪،‬چراکهجایخالییکیازوالدینبه خودی خودچالش‬ ‫جدیبرایفرزندانمحسوبمی شودچهبرسدبهاینکهعلتغیبتاوحبسوزندانباشد؛افت‬ ‫تحصیلی‪ ،‬مشکالت روحی و خلقی‪ ،‬طرد شدن از سوی گروه همساالن‪ ،‬الگوبرداری منفی از والد و‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫و سازمان بهزیستی کشور برای شناسایی بهتر‬ ‫جامعه هدف‪ ،‬حذف یارانه اقشــار پردرامد‪،‬‬ ‫شناسایی‪ ۱۲۵‬هزار کودک بازمانده از تحصیل‬ ‫در سن دبستان و تماس با خانواده هایشان‪،‬‬ ‫تعیین ســه دهک کم درامدی بــرای دریافت‬ ‫دفترچه بیمه سالمت ایرانیان از سوی دولت‬ ‫اجراشده است‪ .‬معاون رفاه اجتماعی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین‬ ‫برنامه های اجراشده در این سال را ارائه بسته‬ ‫حمایت معیشــتی پس از تصمیم ســران قوا‬ ‫بــرای حذف یارانه بنزین دانســت کــه از ‪۸۶‬‬ ‫میلیونجمعیت کشوربه‪۶۰‬میلیوننفر کمک‬ ‫بســته حمایــت معیشــتی تعلق گرفــت و با‬ ‫ایجاد ســامانه ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬بدون‬ ‫مراجعــه حضــوری‪ ،‬متقاضیان می توانســتند‬ ‫درخواســت خــود را ثبت و پس از بررســی در‬ ‫صورتاحرازشرایطبستهحمایتمعیشتیرا‬ ‫دریافت کنند‪.‬میدریادامهداد‪:‬در سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫با شــیوع بیماری کرونا در راســتای حمایت از‬ ‫گروه هایکم درامدیبرنامهحمایتمعیشتی‬ ‫در دوران کرونا با بهره گیری از این پایگاه تنها‬ ‫‪ ۳۴‬میلیون نفر از اقشــار کم درامدی مشمول‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استانگلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهای وزارت نیرو ملی یا بینالمللی از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی که دارای‬ ‫برقاستانگلستان‬ ‫تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان میباشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی (دو مرحلهای) (با‬ ‫ارزیابی کیفی) خرید از محل اعتبارات داخلی بشرح ذیل انجام دهد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شـــرح کاال‬ ‫محل بودجه داخلی‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه‬ ‫(به ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید مقدار ‪ 7000‬کیلوگرم انواع هادی‬ ‫بدون روکش‬ ‫اصالح و بهینه روستایی و‬ ‫بهسازی شبکه های روستایی‬ ‫‪1400/2-64‬‬ ‫‪238.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید تعداد ‪ 25‬دستگاه انواع‬ ‫ترانسفورماتور کم تلفات‬ ‫اصالح و بهینه روستایی و‬ ‫بهسازی شبکه های روستایی‬ ‫‪1400/2-65‬‬ ‫‪788.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید تعداد ‪ – 262‬اصله انواع پایه بتونی‬ ‫چهارگوش‬ ‫اصالح و بهینه روستایی و‬ ‫بهسازی شبکه های روستایی‬ ‫‪1400/2-66‬‬ ‫‪438.000.000‬‬ ‫‪ -1‬فروش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫متقاضیان میتوانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ ‪ 300.000‬ریال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر ‪ 3136038140‬نزد‬ ‫بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/03/25‬لغایت ‪ 1400/03/31‬به سایت سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نحوه برگزاری و محل تحویل پاکت الف‪ ،‬ب و ج مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬انجام خواهد شد و تحویل پاکات الف‪ ،‬ب و ج مهر و موم شده به ادرس گرگان‪ ،‬خیابان ولیعصر عدالت ‪ 23‬طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت‬ ‫ان تا ســاعت ‪11‬روز شــنبه مورخ ‪ 1400/04/12‬و زمان بازگشایی پاکات شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ‪ ،‬در ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/04/21‬در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان میباشد‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به ان از طریق سامانه ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪ -2 -2‬ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ( الف ‪ ،‬ب و ج ) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق‪ ،‬به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر‬ ‫بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورتهای زیر ‪ ،‬همرا ه با اسناد مناقصه در پاکت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود ‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ‪ 0222148886007‬نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‪.‬‬ ‫پ‪-‬ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران‬ ‫ت‪ -‬گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه‬ ‫ث‪ -‬چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫‪ -4‬ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات (الف‪،‬ب‪،‬ج) با معرفی نامه کتبی معتبر ازاد است‬ ‫‪ -5‬شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست‪.‬‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادهای فاقدامضاء ‪ ،‬مشروط‪،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود‪،‬مطلق ًا ترتیب اثرداده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه اگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬فروشــندگان و تولیدکنندگان باید کد معامالتی فرا بورس داشــته باشــند و مکلف به دریافت و ارســال پیشــنهادات از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ضمنــ ًا ایــن اگهــی از طریق شــبکه اطالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی ‪ www.Tavanir.org.ir‬و پایــگاه ملی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬قابل دسترسی میباشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 017-32684412‬تماس و به شماره تلفن ‪ 017-32627430‬فاکس نمائید‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی استان گلستان‬ ‫جذب ‪ ۱۶۵۰‬مراقب بهداشت‬ ‫برای مدارس‬ ‫کمک های بالعوض دولتی شدند که به دلیل‬ ‫دقت مناســب اطالعــات و رتبه بنــدی افراد‪،‬‬ ‫کمترین نارضایتی را در میان مردم داشت‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬این موفقیت به دلیل تبادل و تعامل‬ ‫اطالعاتــی میــان وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی و دستگاه های مختلف بوده است‬ ‫و تــداوم ان بــه ارتباط بــه روز داده های ثبتی‬ ‫در بســتر انالیــن میان دســتگاه های مختلف‬ ‫نیازمند اســت زیرا دریافــت داده های افالین‬ ‫از دستگاه های مختلف‪ ،‬بررسی و تمیزسازی‬ ‫داد ههــا و شناســایی فیلدهــا فرایندی بســیار‬ ‫زمان بر اســت‪ .‬معاون رفاه اجتماعــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور‬ ‫و وجود تحریم های ظالمانه به نظر می رسد‬ ‫وجــود شناســنامه ای از اطالعــات اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی هــر فــرد بــا اســتفاده از تجمیــع‬ ‫اطالعــات پایــگاه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی‬ ‫می تواندتصمیم گیریدرحوزهسیاست گذاری‬ ‫را برای کمک به اقشار اسیب پذیر و هدفمند‬ ‫کردنیارانه هارابهبودبخشد‪.‬‬ ‫ایجاد شکاف ارتباطی بین کودک‪ ،‬نوجوان و والدین ازجمله پیامدهایی است که فرزندان را گرفتار‬ ‫می کند؛اماداستانبههمین جاختمنمی شودحبسبارمدیریت‪،‬تامینمخارجخانوادهوسرپرستی‬ ‫فرزندان را بر دوش همسر محکوم می گذارد و اگر سردی میله های زندان بیش از این بر خانه نفوذ‬ ‫کند کار به متارکه نیز خواهد کشید‪ ،‬از این نکته هم نباید غافل ماند که ساخت زندان و نگهداری‬ ‫محکوماندرانهزینه براستوشایدبتوانهمینهزینهراصرفپیشگیریازوقوعجرمکرد‪.‬تحوالت‬ ‫جوامعانسانی‪،‬ظهوراندیشه هاینوین‪،‬مطالعاتحقوقیواجتماعیوجلوگیریازپیامدهایسوء‬ ‫روالپیشین کیفرصاحبانامررابراینداشتتادستبهابداعشیوه هایجایگزینمجازاتبزنند‪،‬‬ ‫مراقبت هایالکترونیکیازجملهاینشیوه هاستکهچنددههاستبینبرخیکشورهامرسومشده‬ ‫ودر صورتدارابودنشرایطالزممجرممی توانداز اناستفاده کندو کشور مانیزچندسالیاست که‬ ‫پیوستنبه صفکشورهایپیشرفتهاستفادهازپابندالکترونیکرادردستور کارخودقراردادهاست‪.‬‬ ‫معــاون تربیت بدنــی و ســامت وزارت اموزش وپرورش بابیان اینکه توانســتیم در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۶۵۰‬مراقب بهداشت را جذب کنیم گفت‪ :‬در این ایام کتاب بهداشت‬ ‫و ســامت در کالس دوازدهــم تدوین شــده و تمــام دانش اموزانــی کــه در امتحانــات‬ ‫نهایی شرکت می کنند در درس بهداشت و سالمت هم امتحان می دهند‪ .‬عالقه مندی‬ ‫دانــش امــوزان بــه ایــن درس باالبود و میانگین نمــره این درس باالترین ســطح را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مهرزاد حمیدی در مراســم اختتامیه جشنواره و پویش مدافعان‬ ‫و سفیران سالمت که به صورت مستقیم از شبکه شاد پخش شد بابیان اینکه اموزش‬ ‫هم قطاران و انتقال مفاهیم با زبان کودکان بســیار موثر اســت گفت‪ :‬اثار رســیده به‬ ‫پویــش ســفیران ســامت بســیار ارزشــمند اســت و حتی جــای ان دارد که چاپ شــود‬ ‫و در تاریــخ مانــدگار شــود‪ ۳۰۰ .‬هــزار محصــول فرهنگــی و اموزشــی واصلــه از ســوی‬ ‫دانــش امــوزان که در پویش ســفیران ســامت شــرکت کردند ایــن ارزش را دارد که در‬ ‫قالب مجلداتی چاپ و مســتند شــود‪ .‬او افزود‪ :‬ما در ســال گذشــته اقدامات خاصی‬ ‫اخیرا در همین ســالن‬ ‫را در حــوزه بهداشــت و ســامت دانــش امــوزان انجــام دادیم‪ً .‬‬ ‫تفاهم نامــه ای میــان دو وزیــر اموزش وپــرورش و بهداشــت مبادلــه شــد و محورهــای‬ ‫همکاری وسعت گرفت‪ .‬یکی از ان ها ایجاد رشته بهداشت مدارس در مراکز اموزشی‬ ‫بود تا بتوانیم از فارغ التحصیالن رشــته بهداشــت مدارس در دانشگاه فرهنگیان که با‬ ‫همکاری دو وزارتخانه تاسیس می شود استفاده کنیم‪ .‬معاون تربیت بدنی و سالمت‬ ‫وزارت اموزش وپرورش بابیان اینکه توانستیم در سال گذشته ‪ ۱۶۵۰‬مراقب بهداشت‬ ‫را جــذب کنیــم گفــت‪ :‬در ایــن ایــام کتــاب بهداشــت و ســامت در کالس دوازدهــم‬ ‫تدوین شــده و تمــام دانش اموزانــی کــه در امتحانات نهایی شــرکت می کنند در درس‬ ‫بهداشــت و ســامت هــم امتحان می دهنــد‪ .‬عالقه مندی دانش امــوزان به این درس‬ ‫باالبود و میانگین نمره این درس باالترین سطح را به خود اختصاص داد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫همــه دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان نیــز درس بهداشــت و ســامت را ب هصــورت‬ ‫یشــوند‪ .‬ما‬ ‫عمومــی می گذراننــد و باعــث ارتقای ســواد ســامت دانشــجو معلمان م ‬ ‫در شــبکه شــاد کانال های مختلفــی را در حوزه بهداشــت راه انــدازی کردیم‪ .‬محتوای‬ ‫ارزشمند و فاخری تهیه و بارگذاری می شود و اموزش منابع انسانی حوزه بهداشت و‬ ‫سالمت کار خودش را انجام می دهد‪ .‬حمیدی با اشاره به برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫ضمــن خدمــت بــرای همــه معلمــان در ســه دوره بــا مفاهیــم و موضوعــات مختلف‬ ‫برای پیشــگیری از بیماری های واگیر به ویژه کرونا گفت‪ :‬ســفیران ســامت نیز اموزش‬ ‫بــه خانواده هــا را دنبــال می کننــد‪ .‬در ابتــدای هــر کالس پیام های بهداشــتی در زمینه‬ ‫خــود مراقبتــی مــورد تاکید قــرار گرفت‪ .‬توانمندســازی والدیــن نیز در دســتور کار قرار‬ ‫داشــت و بحث اموزش خانواده ها برای ما بســیار مهم بود‪ .‬در کنار وزارت بهداشــت‬ ‫از ظرفیت ‪ ۱۴‬میلیونی دانش اموزی و ظرفیت یک میلیونی پرسنل برای انتقال پیام ها‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬معاون تربیت بدنی و ســامت وزارت اموزش وپــرورش ادامه داد‪:‬‬ ‫اخرین همکاری با وزارت بهداشــت بحث برگزاری امتحانات بود که در گســتره بزرگ‬ ‫کشور برای پایه های نهم و دوازدهم برگزار شد و مدیران مدارس و روسای مناطق با‬ ‫همکاری دانشگاه های علوم پزشکی‪ ،‬محیط امنی را برای داشتن اموزان فراهم کردند‬ ‫که دغدغه والدین کاهش یابد‪ .‬از والدین خواهش کردیم روند و سالن های امتحانی‬ ‫را بازدید کنند تا دغدغه شان کاهش یابد‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مزایده عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید کلیه مراحل مزایده از طریق از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و‬ ‫مازندران ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫نقل جاده ای استان‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫فروش یک دستگاه خودرو ‪ 405‬مدل ‪1386‬‬ ‫‪18/500/000‬‬ ‫مهلت زمانی در یافت اسناد مزایده از سامانه ستاد ‪:‬تا ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1400/04/07‬‬ ‫مهلت درج پیشنهاد در سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/04/08‬‬ ‫مهلت ارائه پاکات الف ‪ ،‬ب و ج به دبیرخانه اداره کل ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/04/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح مورخ ‪ 1400/04/09‬در دفتر مدیر کل‬ ‫ادرس ‪ :‬ساری خیابان انقالب مقابل استانداری‪-‬اداره پیمان و رسیدگی تلفن ‪011- 33326002 :‬‬ ‫این اگهی همزمان در سایت‪ iets.mporg.ir‬نیز درج گردیده است ‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم ( ‪)64/1426‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1147269 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی ‪ ،‬درمانی اســتان اردبیل در نظر دارد تجدیــد مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی درسال‪ 1400-1401‬مرکز اموزشی و درمانی بوعلی به صورت‬ ‫واگذاری مدیریتی را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) به نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬برگزار نماید ‪ .‬لذا‬ ‫شرکتهای دارای صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند و برای اطالع از شرایط مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه ‪ :‬از روز پنجشــنبه مورخه ‪ 1400/03/27‬لغایت ســاعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخه ‪1400/04/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادها‪ :‬از روز پنجشنبه مورخه ‪ 1400/04/03‬لغایت ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخه ‪1400/04/14‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش اسناد‪ :‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/04/15‬راس ساعت ‪ 09:30‬قبل از ظهر در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در‬ ‫اردبیل ‪ -‬انتهای خیابان دانشگاه ‪ -‬جنب شهرک دادگستری‬ ‫محل تسلیم پاکت « الف » ‪ :‬اردبیل ‪ -‬انتهای خیابان دانشگاه ‪ -‬جنب شهرک دادگستری ‪ -‬دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اردبیل‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 1/304/000/000 :‬ریال ( یک میلیارد و سیصدو چهار میلیون ریال)‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‪ 20 :‬روز کاری می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 045-33534806‬اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫یا به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪http://www.arums.ac.ir/vcmrd/fa‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‪ ،‬درمانی استان اردبیل‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!