روزنامه رویداد امروز شماره 1092 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1092

روزنامه رویداد امروز شماره 1092

روزنامه رویداد امروز شماره 1092

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 24‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬جون ‪2021‬‬ ‫‪ 03‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1092‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫اجازهنمی دهیم‬ ‫نسبت های ناروا‬ ‫به دولت بی پاسخ بماند‬ ‫‪03‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫کدام کاالهای ایرانی‬ ‫در اروپا مشتری دارند؟‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫رویدا د سیستان و بلوچستان‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫کسی وعده های اقتصادی را باور می کند؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫نامزدها هر چه در چنته داشتند رو کردند‬ ‫ایستگاهاخـــر‬ ‫صنایع دستی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫چشم به راه‬ ‫روزهای بهتر‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫رویاد دسیستان وبلوچستان‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫تکمیل‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اجرایدوپروژهمسئولیتاجتماعی‬ ‫سازمانبنادر و دریانوردی‬ ‫توسعهبندرچابهار‬ ‫در راه است‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫‪05‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫مسکنمحرومان‬ ‫بزرگ ابرسانی‬ ‫پروژههای‬ ‫حال انجام است‬ ‫در‬ ‫گرانکنندهاست‬ ‫کرونادراستانبسیارن‬ ‫روندافزایشی‬ ‫نوارهفیلمکوتاهماکا‬ ‫راسماختتامیهجش‬ ‫برگزاریم‬ ‫رای ثابت و سیار‬ ‫هزار شعبه اخذ‬ ‫بیش از ‪۲‬‬ ‫گرفتهشده است‬ ‫انتخابات در نظر‬ ‫برای‬ ‫روند افزایشی کرونا‬ ‫در استان بسیار‬ ‫نگران کننده است‬ ‫موضع خانواده هاشمی؛‬ ‫حمایت در صورت ائتالف‬ ‫در ســومین و اخریــن مناظــره انتخاباتــی نامزدهای ســیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا موضــوع دغدغه هــای‬ ‫مــردم روز شــنبه ‪ ۲۲‬خــرداد ‪ ،۱۴۰۰‬برنامه هــای خــود را مــورد‬ ‫طــرح و نقــد یکدیگــر قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫محسنرضایی؛‬ ‫تکرار وعده ها‬ ‫ابراهیمرئیسی؛‬ ‫پالس برجامی‬ ‫علیرضازاکانی؛‬ ‫یک مدل کاندیدای احمدی نژادی‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫بلوچستانچشم‬ ‫جوالنبی ابی‬ ‫در تهران‬ ‫حمایت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫از طر ح هایتحقیقاتی‬ ‫در حوزه فناوری های‬ ‫روبه اینده‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫یلوگرمموادمخدر‬ ‫کشف‪ ۸۲۶‬ک‬ ‫در مرز سراوان‬ ‫دستیسیستانو‬ ‫صنایع‬ ‫روزهای بهتر‬ ‫بهراه‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫سیاست‬ ‫‪04‬‬ ‫جیره بندیابنزدیکاست؟‬ ‫راستی ازمایی طرح ها و برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری‬ ‫کارشناسان و فعاالن اقتصادی به راستی ازمایی وعده و وعیدها و برنامه ها و طرح های اقتصادی کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند‬ ‫ماموران کردند که با‬ ‫به سمت‬ ‫موضعگیــری دقیق‪،‬‬ ‫توجه بــه‬ ‫مرزبانی سیســتان‬ ‫فرمانده‬ ‫تاکتیکهــای عملیاتــی‬ ‫اتخــاذ‬ ‫گفــت‪ :‬مرزبانان‬ ‫و بلوچســتان‬ ‫حجم سنگین اتش‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مناســب و‬ ‫یک عملیات موفق‬ ‫ـوان رویارویــی بــا‬ ‫سراوان در‬ ‫خستین واحدهای‬ ‫مــرزداران‪ ،‬تـ‬ ‫‪ ۸۲۶‬کیلوگــرم مواد‬ ‫ـتی‪ ،‬سیاستگذاری‬ ‫مرزبانی را نداشته‬ ‫به کشــف‬ ‫ن‬ ‫بازارچههای صنایعدسـ‬ ‫محمد مالشاهی‬ ‫دالور مردان‬ ‫منطقــه مــرزی «کوه‬ ‫کاالها و شــرکت در‬ ‫ایجاد‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫زمینگیر شدند‪ .‬او‬ ‫مخــدر در‬ ‫فروش و صادرات‬ ‫و در منطقه‬ ‫طرح‬ ‫شهرســتان شدند‪.‬‬ ‫در راســتای‬ ‫خارجی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ســفید» این‬ ‫از ساعتی درگیری‬ ‫دولت تحویل‬ ‫نمایشگاههای داخلی و‬ ‫کرد‪ :‬مرزبانان پس‬ ‫فارس ســردار محمد‬ ‫خاطرنشان‬ ‫کرونا بر پیکره‬ ‫هفته‬ ‫قاچاق مواد مخدر‬ ‫به گزارش‬ ‫مــرزداران بــا انجــام‬ ‫ناشی از تحریم و‬ ‫این باند حرفهای‬ ‫بلوچستان با عمری به‬ ‫ـاهی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اسیب‬ ‫یک سنگین با‬ ‫داده میشود‬ ‫غیرقانونی و شرارت در‬ ‫دستی سیستان و‬ ‫مالشـ‬ ‫تــی‪ ،‬از فعالیــت‬ ‫صنایع‬ ‫چندین مورد اقدامات‬ ‫هــر دورهای فراز و‬ ‫صنایعدستی‬ ‫گســترده اطالعا‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫و پیشازتاریخ در‬ ‫موفق شدند ضمن به‬ ‫منطقهمرزی که‬ ‫اقدامــات‬ ‫صنایعدستی اداره کل‬ ‫ـکن اداره کل راه‬ ‫قدمــت تاریــخ‬ ‫قاچاقموادمخدر در‬ ‫ــتند‪،‬‬ ‫ـروزه در بازارهــای‬ ‫ـی شــهری و مسـ‬ ‫معاون‬ ‫ـتان و بلوچستان‬ ‫ـود را داشــته و امـ‬ ‫باندحرفهای‬ ‫معــاون بازافرینـ‬ ‫ـا اجرای مناطق مرزی را داش قاچاقچیان و دستگیری‬ ‫صنایعدســتی سیسـ‬ ‫فــت‪ :‬نخســتین‬ ‫نشــیبهای خـ‬ ‫مطلع شــدند و بـ‬ ‫روبرو شده و نقش‬ ‫هالکت رساندن یکی از‬ ‫ـتان و بلوچســتان گ‬ ‫گردشــگری و‬ ‫کرونا صنایعدســتی‬ ‫ســفید» ســراوان‬ ‫خارجی با اقبال خوبی‬ ‫ـد و توقیف یک‬ ‫شهرســازی سیسـ‬ ‫«کوه‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬موفق‬ ‫در این اســتان با‬ ‫ـت‪ :‬از زمان شــیوع‬ ‫از این عناصر پلیـ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫ـکن‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دا‬ ‫ـ‬ ‫ـی برنامهریزیش‬ ‫ـرح اقــدام ملــی م‬ ‫ســه نفــر دیگر‬ ‫اظهــار‬ ‫گــر متاثــر از این‬ ‫ـرم مواد مخــدر از‬ ‫اقتصاد خانوار دارد‪.‬‬ ‫عملیاتـ‬ ‫ـیاری از مشــاغل دی‬ ‫واحدهــای طـ‬ ‫قاچاق را منهدم و‪۸۲۶‬‬ ‫هفته دولت تحویل‬ ‫ـودرو‪ ۸۲۶ ،‬کیلوگـ‬ ‫موثری در‬ ‫بلوچستان بهعنوان‬ ‫نیــز ماننــد بسـ‬ ‫میلیون تومان در‬ ‫این باند حرفهای‬ ‫افزایــش نــرخ دالر‬ ‫دســتگاه خـ‬ ‫ایرنا‪ ،‬سیستان و‬ ‫مهمات مربوطه‬ ‫هر مترمربع پنج‬ ‫شدند‬ ‫سالح و مهمات‬ ‫ـده و تحریمهــا و‬ ‫به گزارش‬ ‫مقادیری سالح و‬ ‫و هنرهای ســنتی‬ ‫مخدر و مقادیری‬ ‫جریــان شـ‬ ‫ســتی سیســتان و‬ ‫نوع تریاک و‬ ‫متقاضیاندادهمیشود‪.‬‬ ‫های صنایعدســتی‬ ‫کیلوگرم مواد‬ ‫محصــوالت صنایعد‬ ‫از چند شــبانهروز‬ ‫اظهار‬ ‫ایرنا‬ ‫قطب‬ ‫گفتوگو با خبرنگار‬ ‫یکی از‬ ‫ـتی و همین تعداد‬ ‫کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بعد‬ ‫نیــز قیمت‬ ‫را کشف کنند‪.‬‬ ‫داده اســت‪ .‬محمد‬ ‫ابوالفضل مهدیار در‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬صنعت دسـ‬ ‫زحمــات و تــالش‬ ‫را کشــف‬ ‫ـل تردد احتمالی‬ ‫طرح اقدام ملی‬ ‫تحت تاثیر قرار‬ ‫ــن قدردانــی از‬ ‫کشــور با‬ ‫هزار شــغل شــده و‬ ‫و شناســایی محـ‬ ‫واحدهای مربوط به‬ ‫بلوچســتان را‬ ‫توجــه بــه شــیوع‬ ‫او ضم‬ ‫کار اطالعاتی‬ ‫زمینهســاز ایجاد ‪۲۰‬‬ ‫بهویژه فرمانده و‬ ‫داشت‪ :‬نخستین‬ ‫مــرزی ســراوان با‬ ‫زهی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫هفته دولت تحویل‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫هنر دســتی‬ ‫دستیراهنرمندان‬ ‫بهــروز عیســی‬ ‫ـان‪ ،‬مرزبانــان هنگ‬ ‫سیستان و بلوچســتان‬ ‫صنعتگــران در داخل‬ ‫مرزبانی مرزداران‬ ‫درامدفروشصنایع‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مرزهای‬ ‫ـودن تولید با نیاز‬ ‫قاچاقچیـ‬ ‫مســکن در‬ ‫امکانپذیر است‬ ‫کرونــا فــروش اکثــر‬ ‫میلیاردهاریال‬ ‫پشتیبانی اطالعاتی‬ ‫محوری و متناســب نبـ‬ ‫هنگ مرزی سراوان‬ ‫اند‪ .‬صنایعدســتی‬ ‫البته این در صورتی‬ ‫توسعه ویــروس‬ ‫ـگاه صنایعدستی‬ ‫هدایت عملیاتی و‬ ‫تردد کارکنان‬ ‫حوزه گزارش داده‬ ‫ـتان صادرات‬ ‫پهناور این خطه‬ ‫متقاضیان میشود‬ ‫میشــود و نمایشـ‬ ‫تاثیرگذار خود را در‬ ‫انسدادمسیرهای‬ ‫و فعاالن این‬ ‫صنایعدســتی اسـ‬ ‫ـالمی بهویژه مرزهای‬ ‫در طول عمر خود‬ ‫اســتان انجام‬ ‫خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫نتوانسته نقش‬ ‫نسبتبه کنترلو‬ ‫به دلیل شیوع این‬ ‫ویژهای به وضعیت‬ ‫سریع ایران اسـ‬ ‫باوجود زیبایی و تنوع‬ ‫پشــتیبانیها‪ ،‬مانع‬ ‫که متقاضیان اورده‬ ‫شــگر و کارشناس‬ ‫داشــته بازار‪،‬‬ ‫استان‪،‬‬ ‫برگزار میشــد نیز‬ ‫کننده برای طرح‬ ‫است توجــه‬ ‫عملیاتی هدفمند و‬ ‫پژوه‬ ‫استان‬ ‫در ســال «تولیــد‪،‬‬ ‫ان‬ ‫روی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این‬ ‫نام‬ ‫ـته‬ ‫ـش‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ثبت‬ ‫ش‬ ‫ایفا‬ ‫درگذ‬ ‫و چالشهــای پیـ‬ ‫ـیبهای فراوانی شـ‬ ‫صنعتگران ناچــار بفروش‬ ‫ها اقدام و با انجام‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ ۲۲‬هزار نفر‬ ‫ســتان بهخوبی‬ ‫صنایعدستی که‬ ‫کردن از کشــور‪،‬‬ ‫روزی مــرزداران و با‬ ‫و مشــکالت‬ ‫ـوان ابزاری ا‬ ‫دســتخوش فراز و نشـ‬ ‫ان‬ ‫کل ره و شهرســازی‬ ‫او بیان‬ ‫موفق به زمینگیــر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫ـروس تعطیلشــده و‬ ‫با حضور شــبانه‬ ‫تــه با مشــکالت‬ ‫صنایعدســتی بهعنـ‬ ‫ـکن در حــوزه اداره‬ ‫ـرای طــرح مهــار‪،‬‬ ‫فضای مجازی شــدند‬ ‫زدایــی هــا»‬ ‫ویـ‬ ‫ارشد میراث‬ ‫بیتوجهــی رفتهرف‬ ‫اطالعاتی و امنیتی و با‬ ‫شــند تــا بتوان از‬ ‫اقــدام ملــی مسـ‬ ‫و اجـ‬ ‫پنج هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫ـتان افــزود‪ :‬در زمینــه بــازار محصــوالت خــود از طریق‬ ‫به اهداف اقتصاد‬ ‫کــه در صــورت‬ ‫رشــتههای با‬ ‫ـدند‪ .‬فرمانده مرزبانی سیســتان همکاری سایر نهادهای‬ ‫بلوچستان تاکنون‬ ‫ســتان و بلوچسـ‬ ‫اقتصادی و دستیابی‬ ‫او افــزود‪ :‬باید از‬ ‫شــد‪ .‬از مهمترین‬ ‫قاچاقچیان شـ‬ ‫شــینان غیور برای‬ ‫فقدان نواوری‪،‬‬ ‫شمال سیستان و‬ ‫کارشــناس سی‬ ‫موفق بودهانــد‪.‬‬ ‫توجه به اشــراف‬ ‫ـی روبرو خواهد‬ ‫قالیبافی‪ ،‬برای رشد‬ ‫افراد متخصص‪،‬‬ ‫همیشــگی مرزن‬ ‫ـرد‪ .‬پژوهشــگر و‬ ‫کــه تا حــدودی‬ ‫اساسـ‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با‬ ‫استانمیتوانبه‬ ‫کرد تــا در دوران‬ ‫حمایتهای‬ ‫خارجی نیز نبود‬ ‫را واریز کردهاند‪.‬‬ ‫و بلوچســتان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬عدم‬ ‫دستیرایجدراین‬ ‫مجازی اســتفاده‬ ‫حامل مواد مخدر‬ ‫ـکن اداره کل راه و‬ ‫پول خود‬ ‫بافــی‪ ،‬مقاومتــی نیــز بهره بـ گردشگری و صنایعدستی‬ ‫نامرغوب‪ ،‬نبود مراکز‬ ‫هرگونه فعالیت‬ ‫صنایع‬ ‫فرصــت فضــای‬ ‫مرزداران‪ ،‬خودروی‬ ‫ـی شــهری و مسـ‬ ‫حصیربافــی‪ ،‬پــرده‬ ‫تر و مطلوبتری‬ ‫کردن زندگی و‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫اولیه‬ ‫و برای سوداگران‬ ‫معــاون بازافرینـ‬ ‫اطالعاتی‬ ‫راهبرد صادرات‪،‬‬ ‫به نحو مناسب‬ ‫فــی‪ ،‬ســفالگری‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این افراد‬ ‫بلوچ‪ ،‬ارشد‬ ‫منظــور متوقــف‬ ‫امنیت کامل است‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بازار داخلی مواد تحقیقات بازاریابی‪ ،‬نبود‬ ‫ســا کرونا بتوان‬ ‫گلیمبا‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫خراطی‪ ،‬سوزندوزی‬ ‫ـایی و مامــوران به‬ ‫صنایعدســتی اداره‬ ‫عالئم صنعتی در‬ ‫قیمتگذاری پ‬ ‫ـتان و بلوچستان‬ ‫از هر زمان دیگری‬ ‫تاکنون انجام‬ ‫شهرســازی سیسـ‬ ‫شناسـ‬ ‫بافی‪ ،‬نمدمالی‪،‬‬ ‫پروژههــا در حال‬ ‫ـد شــد‪ .‬معــاون‬ ‫تــوردوزی‪ ،‬سیسـ‬ ‫متهمان با استفاده از‬ ‫استفاده از راهبرد‬ ‫قاچاقچیان و متجاوزان‬ ‫بازاری سنتی است که‬ ‫چادر‬ ‫شــدهاند و عمده‬ ‫از ان بهرهمنـ‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫بستهبندی و عدم‬ ‫دوزی‪ ،‬پریــواردوزی‪،‬‬ ‫خودرو و دستگیری‬ ‫صادر مرگ‪،‬‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫پروژههــا معرفی‬ ‫غیرقانونی در مناطق‬ ‫گرانــی و کمبــود‬ ‫ــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫ـرده و در مرحله‬ ‫ـکه دوزی و اینــه‬ ‫تبلیغات مناســبی‬ ‫رسا دستور ایست‬ ‫بــه‬ ‫ســب‪ ،‬همچنیــن‬ ‫است و با اقدامات‬ ‫کل میــراث فرهنگ‬ ‫به گفتهمدیرکل‬ ‫پروانه را دریافت کـ‬ ‫سـ‬ ‫هشداردهنده و با صدای‬ ‫ـترش ان بازاریابــی و‬ ‫وضعیت فعلی‬ ‫و تبلیغــات منا‬ ‫دیدند در ناامنتر‬ ‫دوزیاشاره کرد‪.‬‬ ‫اجراســت و برخــی‬ ‫تسهیالت بانکی‬ ‫ســتان بیان کرد‪:‬‬ ‫برخورد میشود‪.‬‬ ‫سیستان بــرای گسـ‬ ‫سیاه‬ ‫ــی عمدهتریــن‬ ‫ســوداگران مــرگ‬ ‫کار‪ ،‬بهره باالی‬ ‫سفتکاریهستند‪.‬‬ ‫سیســتان و بلوچ‬ ‫بهشدت مقابله و‬ ‫و پوشــاک محل‬ ‫خامهدوزیو گردشگریوصنایعدستی‬ ‫خرید مردم کم شــود‬ ‫نــد و هنگامیکه‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ابزار‬ ‫کاری‪،‬فونداسیونو‬ ‫تیراندازی مرزی‬ ‫اساسی هنرمندان‬ ‫صــورت نگرفتــه‬ ‫کرد‬ ‫ـر اســاس اخریــن‬ ‫باعث شــده قدرت‬ ‫ســتی میتوانــد‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬‬ ‫نازک‬ ‫گرفتار شدند اقدام به‬ ‫ـرمایه از مشــکالت‬ ‫روســتای جهانی‬ ‫تســهیالت هــم بـ‬ ‫داخلــی صنایعد‬ ‫و موجــود‬ ‫دستی جزو اقالم‬ ‫ثبت ‪ ۶‬شــهر و یک‬ ‫کمین مرزداران‬ ‫و کمبود سـ‬ ‫او بابیــان اینکــه‬ ‫محصــول بــازار‬ ‫عمدهتریــن تنگناهــا‬ ‫درگذشته خرید صنایع‬ ‫تومانافزایشیافته‬ ‫بومیان اســتان از لباس‬ ‫و بلوچســتان؛‬ ‫رتبهدارندهشهرها‬ ‫ســتی اســت و از‬ ‫‪ ۱۰۰‬به‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫درحالیکه‬ ‫اداره کل میراث‬ ‫درصد باالیی از‬ ‫ایرانرادر باالترین‬ ‫ـتی صنایعد‬ ‫شــناخت نداشــتن‬ ‫صحبتهافعالاز‬ ‫است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫زیرا‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دستی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫هســتیم خاطرنش‬ ‫ســتانی با صنایع‬ ‫ــا میتــوان بــه‬ ‫سبد خانوار بوده‬ ‫صنایع‬ ‫در بین کشورهای‬ ‫ســتی سیســتان و‬ ‫منتظــر ابــالغ ان‬ ‫سیســتانی و بلوچ‬ ‫محدودیته‬ ‫جهانی صنایعدستی‬ ‫داخلــی و جهانــی‬ ‫ــگری و صنایعد‬ ‫متقاضی و تســهیالت‬ ‫اســت کــه‬ ‫ـد اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ـهرها و ســنتی‬ ‫همراه با تعصب ان‬ ‫و روستاهای‬ ‫بازارهــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردش‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار واحـ‬ ‫ـان این تعداد شـ‬ ‫طرح تنها با اورده‬ ‫و فناوری خانه‬ ‫کنند‪ ،‬لباسی که‬ ‫توجه کافــی و مناســب از مشــتریان‪ ،‬توجه نکردن‬ ‫داده اســت از میـ‬ ‫واحدهای این‬ ‫همکاری پارک علم‬ ‫استفاده می‬ ‫متقاضیان اورده‬ ‫ـکان معرفیشــده‬ ‫کنونی نیز میتواند با‬ ‫دنیــا قــرار‬ ‫راهبردی‪ ۲ ،‬شهر‬ ‫ـود و درصورتیکه‬ ‫بلوچستان با‬ ‫هدف) و ســالیق‬ ‫تعــداد مالـ‬ ‫ـدان راهاندازی کرده‬ ‫بنیــاد مســکن‬ ‫ملی‪ ،‬در شــورای‬ ‫میشناسند و نسل‬ ‫بانکی ساخته میشـ‬ ‫نــواوری در محصوالت‬ ‫اقلیم و (بازار‬ ‫مدیــرکل‬ ‫تعدادی از انها را‬ ‫دســتی را در زاهـ‬ ‫ـای عامــل بــرای‬ ‫روســتاهای ثبت‬ ‫و به شورای را‬ ‫لباس و ســازگاری بــا‬ ‫ـطح کیفــی تولیــد و‬ ‫خالق صنایع‬ ‫تامین کنند میتوان‬ ‫بــه بانکهـ‬ ‫ـت ناخوشــایند‬ ‫وبلوچســتان بــا اعالم‬ ‫جهانی انتخاب‬ ‫خصوصیــات این‬ ‫بازاریابــی داخلــی و‬ ‫ـود که به سـ‬ ‫خود را بهموقع‬ ‫باوجــود وضعیـ‬ ‫روستا برای ثبت‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪۲۲۵‬‬ ‫سیستان‬ ‫ـوند‪ .‬علیرضا بــه‬ ‫متمایل بدان شـ‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫ــود تبلیغــات و‬ ‫و یک‬ ‫عقــد قــرارداد‬ ‫مکان نسبتا راضی‬ ‫تسهیالتبانکی‬ ‫اقتصــاد اســتان‬ ‫ـتی معرفــی میشـ‬ ‫دولت تحویل داد‪.‬‬ ‫تولیــدی و نب‬ ‫فــت‪ :‬ورود کاالهــای کــه صنعتگران مستقر در این‬ ‫اینمطلب که‬ ‫های فرهنــگ و‬ ‫هر مترمربع واحد‬ ‫ـه از ایــن مقــدار‪،‬‬ ‫جهانــی صنایعدسـ‬ ‫در هفته‬ ‫سلیقه سنجی و تولید‬ ‫گ‬ ‫او‬ ‫شده‬ ‫نفــر اســت کـ‬ ‫قابلیت‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫تمام‬ ‫موجود‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫جــی اشــاره ک‬ ‫خانــوار کمدرامــد‬ ‫تبلیغات بازاریابی‪،‬‬ ‫برخی پروندهها که‬ ‫بیان کرد‪ :‬قیمت‬ ‫همچنین افزود‪ :‬با تالش‬ ‫چینی نیز از دیگر‬ ‫مهدیار‬ ‫پنج میلیون تومان‬ ‫بــه ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫عامل با ‪ ۱۱‬هزار نفر‬ ‫شــند نیاز به‬ ‫هستند‪ .‬عیسی زهی‬ ‫محمدعلــی ابراهیمــی خار ماشینی افغانستانی و‬ ‫طرح چهار و نیم تا‬ ‫جاللزایی افــزود‪ :‬مــواردی دچــار نقص با‬ ‫بانکهای‬ ‫کلپورگان و شهر‬ ‫شده است از تکمیل‬ ‫سید خلیل منبتی‬ ‫ـت و ارزان دارد‪.‬‬ ‫دستی و‬ ‫هنرمندان استان توانایی‬ ‫مسکونی در این‬ ‫ســال در روســتای‬ ‫ــی دارنــد امــا در‬ ‫استان ارائه‬ ‫از رفع باکیفیـ‬ ‫عقدقرارداد کردند‪.‬‬ ‫صورت گرفته ام‬ ‫بستگی به بازار دارد‪.‬‬ ‫فراوان‬ ‫ـاک‪ ،‬انواع ســوزندوزی لحاف مشکالت است که باید‬ ‫ملی شــده و پــس‬ ‫افتتاح میشــوند که‬ ‫واحد مسکونی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعد از پوشـ‬ ‫براورد شده که البته‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ـورت مشــروط ثبت‬ ‫حدود‪ ۱۰‬هزار‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪۹۷۵‬‬ ‫بازارچه صنایعدســتی‬ ‫و دست بافتهها‬ ‫بــازار خارجی را‬ ‫بهطور کاملثبت‬ ‫ــه داد‪ :‬پیکنــی‬ ‫جواهرات و دستساخته‬ ‫دستی زابل ‪۲‬‬ ‫شــتهاند‪ .‬او اظهار‬ ‫رقابــت کــردن با‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬ســید‬ ‫بهصـ حدنصابرسیدنامتیاز‪،‬‬ ‫منبتــی ادام‬ ‫ــد پیشــرفت دا‬ ‫راهکارهای صنایع‬ ‫خبر داد‪ .‬به‬ ‫هزار و ‪ ۷۹۴‬واحد‪،‬‬ ‫و پتو‪،‬‬ ‫ــکن سیســتان و‬ ‫ایرادوبه‬ ‫تاکنــون ‪ ۸۰‬درص‬ ‫دارند که میتوان برنامهریزی ابراهیمی افزود‪ :‬ازجمله‬ ‫اجرای فونداسیون ‪۱۰‬‬ ‫روستای ملی تنگ‬ ‫کشاورزی در‬ ‫مدیرکل بنیاد مس‬ ‫بازار داخلی خوبی‬ ‫ترویج صنایعدستی‬ ‫استان واحد‪،‬‬ ‫خلیــل منبتی‬ ‫همچنین ‪ ۲‬بازارچه در‬ ‫ای ‪ ۱۰‬هزار و ‪۱۲۶‬‬ ‫خصوصیات مهم‬ ‫‪ ۸۶‬طرح‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫معرفی‪ ،‬تبلیغ و‬ ‫مسکنمحرومان‬ ‫اقتصاد مقاومتی و‬ ‫اسکلت و سیستم سازه‬ ‫ان انجام داد و از‬ ‫کشور داشت‪:‬‬ ‫سرای ملک زاهدان‬ ‫میتوان به‬ ‫بلوچستان‪،‬رونداحداث‬ ‫صنایعدستی در‬ ‫مناسبی روی‬ ‫ـتان و اجرای‬ ‫در داخل و خارج‬ ‫‪ ۴۱۴‬واحد و در و‬ ‫تا ‪ ۳۰‬غرفه و در‬ ‫افتتاح میشود‬ ‫ها در امــر توزیع‬ ‫نقش‬ ‫بنیاد مســکن سیسـ‬ ‫منظور بازاریابی‬ ‫سرحه با ‪۲۵‬‬ ‫اجرای سقف ‪ ۹‬هزار و‬ ‫سرشــار واســطه‬ ‫خواهند شــد که‬ ‫استان‬ ‫با استان به‬ ‫اعالم کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫استفاده از فناوری‬ ‫ایــن بازار‪ ،‬ســود‬ ‫استان واحد‪،‬‬ ‫اعتبار راهاندازی‬ ‫ـتد ان اســت کــه‬ ‫جهش تولید‬ ‫واحد به اتمام رسید‪.‬‬ ‫را‬ ‫نوین تبلیغاتی‪،‬‬ ‫در صورت تامین‬ ‫موجود در کشــور‬ ‫مطلب که سهم‬ ‫صــرف و دادوسـ‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫پنجره‪ ۹‬هزار و‪۳۸۱‬‬ ‫شیوههای‬ ‫بلوچستان با یاداوری این‬ ‫ـته صنایعدســتی‬ ‫حفظ اصالتهای‬ ‫مــواد اولیــه م‬ ‫فروش محصوالت‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬رشـ‬ ‫و اقشار کمدرامد‬ ‫دارشدن تولیدات این سود با تولیدات صنایعدستی با‬ ‫ــتان وجود دارد‬ ‫به تولید و‬ ‫ـارد و ‪ ۵۰۲‬میلیون‬ ‫رئیس‬ ‫مسکن محرومان‬ ‫سیستان و بلوچس‬ ‫و شناسایی و کد‬ ‫خــش خصوصی‬ ‫صنعتگران روز در‬ ‫بااعتبــار ‪ ۳۲۳‬میلیـ‬ ‫برای احداث‬ ‫دســتی ثبت‬ ‫دهها رشــته در‬ ‫حمایت و تشــویق ب‬ ‫ـر و هنرمندان و‬ ‫کمکمیکنند‪.‬‬ ‫فــت‪ ۸۶ :‬طــرح‬ ‫ـن رشــته صنایع‬ ‫در این استان به‬ ‫هنــر ملــی‪،‬‬ ‫ـق به متولیان امـ‬ ‫گ‬ ‫بخش بهویژه برای‬ ‫ـن تعــداد چندیـ‬ ‫هفته جهاد کشاورزی‬ ‫باوجود ظرفیت‬ ‫دولتمردان و متعلـ‬ ‫کــه از ایـ‬ ‫سرمایهگذاری در این‬ ‫ریال همزمان با‬ ‫افزود‪ :‬صنایعدستی‬ ‫نیکبخت در گفتوگو‬ ‫این شرایط باید‬ ‫تفکر بهمنظور‬ ‫اسالمی میشود‪ .‬او‬ ‫فعال هســتند و در‬ ‫رسد‪ .‬محمدعلی‬ ‫ـادی بــه دلیل نبــود‬ ‫بهرهبرداری می‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫حــوزه ابوخاک‪،‬‬ ‫ـوب توســعه اقتصـ‬ ‫نمایندگان مردم استان‬ ‫ـت‪ :‬این طرحها در‬ ‫توســعه مطلـ‬ ‫با ایرنا اظهار داشـ‬ ‫تصویــب برنامــه‬ ‫امور عشــایری است‬ ‫فراینــد تدویــن و‬ ‫تولیدات گیاهی و‬ ‫در‬ ‫تولیدات دامی‪،‬‬ ‫فوت یک کودک در‬ ‫عشایری سیستان‬ ‫با اشــاره به‬ ‫خانوار روستایی و‬ ‫که سه هزار و ‪١٢٨‬‬ ‫شیخان کرگ دشتیاری‬ ‫شوند‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫خــــبر‬ ‫مزایای ان بهرهمند می‬ ‫روســتای‬ ‫قاسمی‪،‬مدیرعامل‬ ‫و بلوچستان از‬ ‫روستا دارای شبکه‬ ‫علیرضا‬ ‫نفر فرصت شغلی‬ ‫بیان کرد‪ :‬این‬ ‫خانــه بماننــد و‬ ‫طرحها برای ‪٣١٠‬‬ ‫وبلوچستانبیان‬ ‫ـتن ضــرورت در‬ ‫بهرهبرداری از این‬ ‫ابفایسیستان‬ ‫از مجتمع سنگان‬ ‫روز شــغل موقت‬ ‫امــکان و نداشـ‬ ‫اب است که‬ ‫اصول بهداشــتی‬ ‫هــزار و ‪ ۶٨٠‬نفر‬ ‫شهرستانهای دشتیاری‬ ‫ـم و برای هشــت‬ ‫خانه بیرون میروند‬ ‫ـود و ازانجاییکه‬ ‫کشاورزی سیستان‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫دائـ‬ ‫چنانچه از‬ ‫منتقــل میشـ‬ ‫رعایت کنند‪ .‬او ادامه‬ ‫رئیس سازمان جهاد‬ ‫توجه بــه جنس و‬ ‫ایجاد میشود‪.‬‬ ‫و چابهــار بــا‬ ‫تنفسی را بهخوبی‬ ‫لبشــور اســت‪،‬‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫کیفیت اب ان‬ ‫و اداب‬ ‫هفته‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫فوتی‬ ‫های‬ ‫قاسمی‬ ‫گودال‬ ‫برنامه‬ ‫ـمار‬ ‫چهار مورد جدید شـ‬ ‫نفوذناپذیری خاک‬ ‫علیرضا‬ ‫بلوچســتان عمده‬ ‫نیز جهت شرب‬ ‫ـئوالن مراکز خدمات‪،‬‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬روند رو‬ ‫و‬ ‫داد‪ :‬بــا فوت‬ ‫ابرسانی سیار‬ ‫یک هزار و ‪۴۰۲‬‬ ‫دستساز برایذخیره‬ ‫برپایی نشست مسـ‬ ‫استاندار سیستان و‬ ‫و بلوچستان به‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬برخی از‬ ‫طبیعیو‬ ‫در اســتان را‬ ‫فرهنــگ و مدیریت‬ ‫کرونا در سیستان‬ ‫نگرانکننده بوده‬ ‫صورت میگیرد‪.‬‬ ‫بصیــرت افزایی‪،‬‬ ‫ــت کــه هوتــگ‬ ‫در استان بســیار‬ ‫و اب ساکنان‬ ‫اب بناشــده اس‬ ‫برپایی نشســت‬ ‫با توجه به گرمای‬ ‫به رشــد کرونا‬ ‫تفتان‪ ،‬برپایی میز‬ ‫چهــارم کرونا در‬ ‫لکیت شــخصی دارد‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫بازی بچهگانه یا‬ ‫ـکی و خدمــات‬ ‫شــنواره زردالوی‬ ‫هفته گذشــته پیک‬ ‫شــته و اکثر ان ما‬ ‫کودکان برای‬ ‫ـگاه علــوم پزشـ‬ ‫جهادی‪ ،‬برگزاری ج‬ ‫روند که متاسفانه‬ ‫و مراکز خدمات‬ ‫بهطوریکــه‬ ‫نام دا‬ ‫ـتفاده میشــود‪.‬‬ ‫ـورد زده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫این هوتگ ها می‬ ‫مصلی نماز جمعــه‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫دامداری و کشــاورزی اسـ‬ ‫ـران اســالمی رکـ‬ ‫هوا به سراغ‬ ‫درمانــی زاهــدان‬ ‫خدمــت در محل‬ ‫یــن نقطــه از ایـ‬ ‫میدهد‪ ،‬اما اینکه‬ ‫دستاوردهای بخش‬ ‫ان برای‬ ‫ابتدای انقالب و‬ ‫موهبتی در جلســه‬ ‫ا‬ ‫بهداشــتی‬ ‫ناگوار اینچنینی رخ‬ ‫انتقال کرونا و عوارض‬ ‫شهرستانها‪ ،‬ارائه‬ ‫جهاد ســازندگی از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬احمدعلی‬ ‫این حوادث‬ ‫در مرکز استان و‬ ‫او ادامه داد‪:‬‬ ‫که کشف راههای‬ ‫میدهند‪،‬منصفانه‬ ‫توســط مسئوالن‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫کرونا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بزرگی را در روســتاهای‬ ‫ازانجایی‬ ‫بهنبودابارتباط‬ ‫زمانی از شیوع و‬ ‫های نماز جمعه‬ ‫ــت و مقابلــه با‬ ‫وزارت نیرو طرحهای‬ ‫روستایی برخیانرا‬ ‫نیازمند گذشت مدت‬ ‫کشــاورزی در خطبه‬ ‫ـالمی ایــران و بهتبع‬ ‫خانواده معظم‬ ‫ســتاد مدیری‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫ناشی از ان‬ ‫اندوبیشترمناطق‬ ‫و سرکشــی از‬ ‫نظام جمهوری اسـ‬ ‫اساس یافتههای‬ ‫ـد کرونا در سیسـ‬ ‫شهرستانهااجراکرده‬ ‫است و سپس بر‬ ‫سبب نیســت‪،‬‬ ‫خدمات به مــردم از‬ ‫روند رو به رشـ‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬دیــدار عطرافشانی گلزار شهدای‬ ‫ســت و شــرایط‬ ‫اپیدمی ویروس‬ ‫ولی خشکسالی‬ ‫این شــرکت در ارائه‬ ‫ســایی میشــود‬ ‫ـده و خطرنــاک ا‬ ‫ایثارگران‪ ،‬غبارروبی و‬ ‫ابرســانی دارند‪،‬‬ ‫مــل بیمــاری شنا‬ ‫تامین کارکنــان‬ ‫بســیار نگرانکننـ‬ ‫کنند‪ ،‬بنابراین نباید‬ ‫جمعه و فرمانــداران و‬ ‫شــبکه‬ ‫شهدا و‬ ‫شروع کرونا تاکنون‬ ‫علمــی رفتــار عا‬ ‫ـی کــه از ان برای‬ ‫ـی فروگذاری نمی‬ ‫نکات بهداشــتی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دیدار با ائمه‬ ‫مــات بهداشــتی‬ ‫ایست که از ابتدای‬ ‫ـه گاهی چاههایـ‬ ‫یا هیچ تالشـ‬ ‫شــهروندان تمام‬ ‫تاثیرقرار دهند‪.‬او‬ ‫پزشــکی و خد‬ ‫شــده کـ‬ ‫جهــاد‬ ‫به گونه‬ ‫در استان رکورد‬ ‫ـود‪ ،‬کمبود پیدا کند‬ ‫ضروری اســت‬ ‫خدماتنظامراتحت‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫موارد مثبــت کرونای‬ ‫پیماییبرشمرد‪.‬‬ ‫پیک چهارم کرونا‬ ‫ـدن ‪ ۴۱۵‬مــورد‬ ‫اب استفاده میشـ‬ ‫درهرصورت اینگونه‬ ‫برنامهورزشیکوه‬ ‫به شرایط فعلی‬ ‫کننــد‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫ابرسانیجهت‬ ‫هفته گذشــته‬ ‫ـدان‪ ،‬بــا افــزوده شـ‬ ‫شــبکه‬ ‫ـیار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫نسبت‬ ‫ب‬ ‫کرد‪:‬پروژههایبزرگ‬ ‫ـت‬ ‫روند‬ ‫ـ‬ ‫اما‬ ‫ی‬ ‫ـتان‬ ‫بلوچســتان را رعا‬ ‫کــرد‪ :‬ادامــه این‬ ‫مصاحبه و اطالعرسانی‬ ‫ـکل مواجه شــود‪،‬‬ ‫درمانــی زاهـ‬ ‫ســتان و بلوچسـ‬ ‫حمله گاندوها‬ ‫خاطرنشان‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان‬ ‫شــدت و حدت‬ ‫کیفیت با مشـ‬ ‫انگلیســی در سی‬ ‫کرونا در سیســتان و‬ ‫حال انجام اســت‬ ‫ـتاها در حــال انجام‬ ‫ممکن است در تامین‬ ‫زده‬ ‫ـدار جــدی دهند و‬ ‫‪ ۱۱۶‬جهشیافته‬ ‫اغاز‬ ‫پایدار در منطقه در‬ ‫جدیــد ابتــال بــه‬ ‫این نــوع از ویروس‬ ‫ســیار در این روسـ‬ ‫بوده بهطوریکه‬ ‫بــه مردم هشـ‬ ‫بــه ‪ ۴۱‬هــزار رو‬ ‫برای تامین اب‬ ‫افزایش اســت و‬ ‫موهبتی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مجتمع‪ ٢١٣‬روستایی‬ ‫ابرســانی‬ ‫خطرناک‬ ‫ـان ایــن ویروس‬ ‫خدمترســانی به‬ ‫اذعان کرد‪:‬از هوتگ‬ ‫نیــز در حــال‬ ‫در استان‬ ‫بطوریکه حدود‬ ‫را عنــوان کننــد‪.‬‬ ‫ازجمله ان میتوان به‬ ‫شــمار مبتالیـ‬ ‫ـروی انســانی و‬ ‫هاشمی شهری بابیان‬ ‫اینمقاممسئول‬ ‫نوع قبلی شده‬ ‫ـتاندار موضــوع‬ ‫ـری ان بهصورت‬ ‫کرد‪ 6٠،‬تا‪ 7٠‬درصد‬ ‫غیررسمی که‬ ‫امکانــات و نیـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر سید محمد‬ ‫تقریبا جایگزین‬ ‫کرونــا و همهگیـ‬ ‫مواجه شــویم‪ .‬اسـ‬ ‫شــود‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫سدپیشیناشاره‬ ‫اســتان را شــامل‬ ‫ان نفر رسید‪.‬‬ ‫بلوچســتان به علت‬ ‫‪ ۱۷۵‬نفر مبتالبه‬ ‫رونــد صعــودی‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫ـرب استفاده نمی‬ ‫با چالش جدی‬ ‫موارد ابتال در ســطح‬ ‫هاتامینابوهمه‬ ‫رسانی و نسبت رشد‬ ‫بیمار حاد تنفسی و‬ ‫جنوب سیســتان و‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬طی یک‬ ‫بیماران‬ ‫شـ‬ ‫کرد‪ :‬نگران روزهای‬ ‫ـتان ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫منابعموجودوچاه‬ ‫برای مردم اطالع‬ ‫گاندوها در‬ ‫اینکه ‪۲۸۹‬‬ ‫تهاجمی قرارگرفته‬ ‫بلوچستان تصریح‬ ‫برای شستوشو‬ ‫ســتان و بلوچسـ‬ ‫بسیاری روستاهااز‬ ‫ـردم نمودار‬ ‫کرد‪ :‬دستگاههای‬ ‫زادوولد در حالت‬ ‫باشد‪ ،‬یا‬ ‫رسانیسیارمیشوند‪.‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بیمارســتانهای سی‬ ‫انتظــار داریــم مـ‬ ‫بارندگیها‪،‬ابیدر‬ ‫بازگو شــود‪ .‬او بیان‬ ‫صورت میشود‪.‬‬ ‫تخمریزی و فصل‬ ‫روستاهابدوناستثنااب‬ ‫میروند‪ .‬به گزارش‬ ‫ـوزه کرونــا در‬ ‫ـش رو هســتیم و‬ ‫اخیربهدلیلعدم‬ ‫برای مردم‬ ‫افــزود‪ :‬مردم در‬ ‫ابالغــی در حـ‬ ‫به شمار‬ ‫ســخت پیـ‬ ‫سال‬ ‫خشکشده است‪ .‬او‬ ‫ـتری داشــته باشــند‬ ‫درمان قرار دارند‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫و خطر جدی برای کودکان گاندوهاست‪ ،‬تمساحهای‬ ‫ها باقی نمانده و‬ ‫رئیس تحــت‬ ‫ـرایط همکاری بیشـ‬ ‫انتخابات اجرایــی‬ ‫از هوتگ‬ ‫اجرا کنند‪ .‬به گفته‬ ‫در این شـ‬ ‫ایام فصل زادوولد‬ ‫شــبانه در بحــث‬ ‫را بــا تاکید موکد‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫ایمنا‪ ،‬این‬ ‫گردهماییهــای‬ ‫باید با کرونــا‬ ‫که در جنوب سیسـ‬ ‫و از‬ ‫کــرد‪ :‬مســئوالن‬ ‫پوزهکوتــاه ایرانــی‬ ‫هشداردادهاست‬ ‫کننــد‪ .‬او تاکیــد‬ ‫سازمانمحیطزیست‬ ‫اجتنــاب‬ ‫زیستمیکنند‪،‬‬ ‫گیر هستند‪ ،‬اما در‬ ‫خــــبر‬ ‫خجالتی و گوشه‬ ‫گاندوها هرچند ذاتا‬ ‫از تخمهای خود‬ ‫کرد‪ :‬اجرای بیش‬ ‫تخمریزی بــرای دفاع‬ ‫شده است‪ .‬او بیان‬ ‫سراســر سیســتان و‬ ‫فصــل زادوولد و‬ ‫احتمال تکرار حوادث‬ ‫این استان‬ ‫پیشــرو در‬ ‫ســازمانهای مردمنهاد‬ ‫تهاجمی قرار میگیرند و‬ ‫نظر گرفتهشده‬ ‫ـرح ملــی توســط‬ ‫محافظــت کامل از‬ ‫در حالت‬ ‫بلوچستان در‬ ‫از ‪ ۶‬طـ‬ ‫ـطح کشــور خــود‬ ‫ــتاد انتخابــات‬ ‫شــته وجــود دارد‪.‬‬ ‫بلوچســتان در سـ‬ ‫رئیــس س‬ ‫تلخ ســالهای گذ‬ ‫بابیان اینکــه از این‬ ‫گاندوهای‬ ‫و‬ ‫زیستانجامنمیشودو‬ ‫سیســتان‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫های کشــور اســت‪.‬‬ ‫بلوچستانگفت‪:‬یک‬ ‫گاندوهاتوسطمحیط‬ ‫بزرگی در بین ســمن‬ ‫صندوقهــای در نظــر‬ ‫سیستانو‬ ‫محل «هوتگها» در‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫جهــش‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫تعــداد‬ ‫از داوطلبان حوزه‬ ‫تنش ابی بعضا به‬ ‫جوانان وزارت‬ ‫و جوانان سیسـ‬ ‫هزار و‪ ۲۰۹‬نفر‬ ‫برای انتخابات ‪۳۰‬‬ ‫معاون امور‬ ‫سرگردان در پی‬ ‫حوادثی مانند حمله‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیرکل ورزش‬ ‫گرفتهشده‬ ‫ـوری حــوزه ســتاد‬ ‫اسالمی شهر و‪ ۱۹‬هزار‬ ‫میروند و این امر‬ ‫نوجوانان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫های شهری و ‪۷۰‬‬ ‫ـوم‬ ‫گفت‪ :‬جوانان‬ ‫اطراف روستاها‬ ‫شوراهای‬ ‫کســب رتبــه سـ‬ ‫امیرحمزه» را که هر‬ ‫در بخشهــای‬ ‫درصد شعبه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫از دیگر موفقیت‬ ‫حــوزه شــوراهای‬ ‫رئیسی‪ ،‬ذکریا چرخ و‬ ‫نــان کشــور‬ ‫ابوذر کوثری‬ ‫امور جوانان استان‬ ‫و ‪ ۱۴۲‬نفــر در‬ ‫ـعبههای روســتایی‬ ‫گاندو به «حوا‬ ‫هنگامبازی کردن‬ ‫بااســتعدادترین جوا استعدادها و ظرفیتهای‬ ‫ساماندهی‬ ‫درصــد شـ‬ ‫اداره کل است‪ .‬او‬ ‫گذشته کنار هوتگهاو‬ ‫استان تائید صالحیت‬ ‫ورزشی هستند و باید‬ ‫حوزه جوانان این‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد ایــن‬ ‫سهدر سالهای‬ ‫روستایی‬ ‫مسئوالن شکوفا شود‪.‬‬ ‫کسبشده‬ ‫ـزود‪ :‬درمجمــوع‬ ‫سمنهای سیستان و‬ ‫ـدند‪ .‬به گــزارش مهر‪،‬‬ ‫است‪ ،‬در پی دارد‪.‬‬ ‫هســتند افـ‬ ‫با کمک و همت‬ ‫اعتماد به جوانان و‬ ‫درصد نیز سیار است‪.‬‬ ‫نهایی شـ‬ ‫اتفاق افتاده‬ ‫درصد صالحیت‬ ‫ـدی تندگویان در‬ ‫انان‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫کشور در این مدت‪،‬‬ ‫ها ثابت و هشت‬ ‫بابیان اینکه‪٨5/5‬‬ ‫کشتی کاالی‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدمهـ‬ ‫تائیــد شعبه‬ ‫توسط مسئوالن‬ ‫ابوذر کوثری‬ ‫ـتاندار سیستان و‬ ‫به گــزارش‬ ‫پهلوگیری دو‬ ‫کوتاه «ماکا» که‬ ‫ـتان و بلوچســتان‬ ‫بلوچستان‬ ‫ـی اجتماعی اسـ‬ ‫ـای ایــن اســتان از‬ ‫اختتامیه جشنواره فیلم‬ ‫ـان شــهری سیسـ‬ ‫معاون سیاسـ‬ ‫شــکوفایی ظرفیتهـ‬ ‫تعــداد واجدان‬ ‫داوطلبـ‬ ‫در بندر چابهار‬ ‫درصد صالحیت‬ ‫مراسم‬ ‫داشــت‪ :‬جوانان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫موجــب‬ ‫کرد تصریح کرد‪:‬‬ ‫اظهار داشــت‪۹۸:‬‬ ‫گــزار شــد اظهار‬ ‫بلوچســتان‬ ‫اساسی‬ ‫جنوب شــده اســت‪.‬‬ ‫شــده است‪،‬‬ ‫استان یکمیلیون‬ ‫در ایرانشــهر بر‬ ‫ـتان نیز تائید شــده‬ ‫متین‪ ،‬مســتعد و‬ ‫دارد شــمال تا‬ ‫دادن در سراسر‬ ‫‪ ۱۹‬خانه جوان‬ ‫حوزه روســتایی اسـ‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬قانع‪،‬‬ ‫دریانوردی سیستان‬ ‫شــرایط رای‬ ‫پنج استان ظرفیت‬ ‫جوانان بیش از‬ ‫ـت‪ .‬کوثــری با اشــاره‬ ‫داوطلبان‬ ‫سیســتان و‬ ‫اقتصادی بنادر و‬ ‫حــدود ‪ ۱۲‬نفــر از‬ ‫زمین هســتند‪ .‬او‬ ‫برای حمایت از‬ ‫و بافت بیش از‬ ‫ـزار و‪ ۵۰۸‬نفــر اسـ‬ ‫پیشرفت فیزیکی‬ ‫معاون بندری و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ـن جوانــان ایران‬ ‫ســینمایی نگرش‬ ‫حامــل کاالهای‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫ـارت و ‪ ۶۸۰‬هـ‬ ‫کلنگ زنی شد که‬ ‫ـتان و بلوچستان در‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫پاکدســت تریـ‬ ‫دو فروند کشــتی‬ ‫توجه ویژهای به ان‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬اثار‬ ‫المللی ثابتشده‬ ‫ـدگان در هیئــت نظـ‬ ‫ـت‪ :‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫رای اولیهای سیسـ‬ ‫بلوچســتان گفت‪:‬‬ ‫ـان ســال بخــش‬ ‫همچون سیســتان و‬ ‫طبق تحقیقات بین‬ ‫هــای و باید‬ ‫بهشــتی چابهــار‬ ‫ـد صالحیــت شـ‬ ‫ســتان هــم گفـ‬ ‫مرکزی به شــمار‬ ‫داشــته و تــا پایـ‬ ‫و‬ ‫این دوره‪ ۷۳‬هزار‬ ‫ـج در بنــدر شــهید‬ ‫بــی بــه ظرفیت‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫تائیـ‬ ‫سیســتان و بلوچ‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫بســیار خوبــی‬ ‫در هیئت نظارت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ـگاه حقیقتطل‬ ‫اساســی ذرت و برنـ‬ ‫ـده و جوانــان‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫شهدادی با اشاره‬ ‫از سه مورد سال‬ ‫هوشی جوانان‬ ‫شهرستان و اجرایی‪،‬‬ ‫فاخــر بــا نـ‬ ‫ـات انتخابات‬ ‫ســتین بار در پای‬ ‫ــش پرداختهشـ‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬حسین‬ ‫مردمنهاد اســتان‬ ‫که ضریب‬ ‫عمدهای نیز به بهره‬ ‫دنیــا چند برابر‬ ‫ـس ســتاد انتخابـ‬ ‫در اســتان برای نخ‬ ‫ی‬ ‫پو‬ ‫(ماکا)‬ ‫ـن‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ـطح‬ ‫در‬ ‫ســازمان‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫چابهار‪،‬‬ ‫ـان‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫پهلوگیری‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫یــران بلکه در س‬ ‫ـنواره ملــی فیلم کو‬ ‫صالحیــت شــدند‪.‬‬ ‫نفر رای اولی‬ ‫مغفــول مانـ‬ ‫وزارت ورزش و جوانـ‬ ‫کاالی اساســی در بندر‬ ‫از رســالتهای‬ ‫نهتنهــا در ا‬ ‫حضورخواهندیافت‪.‬‬ ‫کرد‪ ۲ :‬هزار و ‪۲۹۹‬‬ ‫رد‬ ‫در پایــان جشـ‬ ‫معاون امور جوانان‬ ‫ـان گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫ـا حمایتهــای‬ ‫پهلوگیری دو کشــتی‬ ‫این جشــنواره‪،‬‬ ‫صندوقهایاخذرای‬ ‫بلوچستان بیان‬ ‫ـزار تــن ذرت فلــه‬ ‫ـمن در حوزههای‬ ‫صورت ‪ ۹۳‬بـ‬ ‫جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬تندگویـ‬ ‫ـده بــه دبیرخانه‬ ‫به‬ ‫سیستان و‬ ‫ها حامــل ‪ ۶۷‬هـ‬ ‫محتوای موجود به‬ ‫بیــش از ‪ ۱۶۳‬سـ‬ ‫استاندارد‬ ‫بــرای انتخابات‬ ‫استان سیستان و‬ ‫از اثــار ارسالشـ‬ ‫ـت‪ :‬ایــن کشــتی‬ ‫ـوی هیئــتداوران‬ ‫هماینــک بــه‬ ‫رای ثابت و ســیار‬ ‫مستند‪ ،‬نمایش‬ ‫و جوانان افزود‪:‬‬ ‫ســت که در بندر‬ ‫ادهم کــرد افزود‪:‬‬ ‫گفـ‬ ‫و منتخــب از سـ‬ ‫تولیدشــده در ایــن‬ ‫شــعبه اخــذ‬ ‫مسئوالن فیلم‬ ‫ورزش‬ ‫ا‬ ‫ای‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫وزارت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫کی‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫برنج‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫اعتبارات ‪ ۱۲‬اثــر فا‬ ‫مختلف رشــد داشـ‬ ‫اثــاری‬ ‫ـتی ‪ ۲۷‬هزارتنی‬ ‫محروم نبوده‪ ،‬ما‬ ‫معاون جوانان‬ ‫عملیات تخلیه ان‬ ‫و کشـ‬ ‫جوایز انها توسط‪،‬‬ ‫بلوچستان هیچوقت‬ ‫جوانان با تخصیص‬ ‫ـت درســت و شایســته و ظرفیتهای سیســتان‬ ‫پهلوگیری و بالفاصله‬ ‫اینهمــه ظرفیـ‬ ‫امید انتخاب که‬ ‫حــوزه اشــتغال‬ ‫ملی در شناســایی‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫بنادر و دریانوردی‬ ‫بودیــم از دیــدن‬ ‫کمک شایانی در‬ ‫جوانان‪ ،‬اهدا شد‪.‬‬ ‫صندوق کارافرینی‬ ‫دارند‪ .‬رویداد‬ ‫بندری و اقتصادی‬ ‫محــروم‬ ‫وزارت ورزش و‬ ‫زایی با مشارکت‬ ‫ازجمله گردشــگری‬ ‫این منطقه وجــود‬ ‫اغاز شــد‪ .‬معاون‬ ‫ـتان و اشتغال‬ ‫ترخیص و خروج‬ ‫اشتغال جوانان‬ ‫و بلوچســتان‬ ‫ـان نخبه کــه در‬ ‫با اشاره به فرایند‬ ‫ـیار مهمی موجب‬ ‫داشــت‪ :‬سیسـ‬ ‫ـم کوتــاه «ماکا»‬ ‫جوانـ‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫کــرد‪ .‬او اظهــار‬ ‫طرحهای بسـ‬ ‫رویــداد ملــی فیلـ‬ ‫کرد‪:‬خوشبختانهبا‬ ‫و خواهــد‬ ‫قومیــت‪ ،‬مــدل‬ ‫او بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بندر چابهار تصریح‬ ‫کرد به شناســایی‬ ‫حــاظ پهنــاوری‪،‬‬ ‫مطلوب کاالهااز‬ ‫پهلودهی‪،‬تخلیه‬ ‫ـیار بزرگی خواهد‬ ‫بلوچســتان ازل‬ ‫تجهیزاتمناسببرای‬ ‫کمک بسـ‬ ‫خوب استانهایی‬ ‫زیرساختهاو‬ ‫رویههای گمرکی و‬ ‫واقعیتهای بسیار‬ ‫کشتیها‪ ،‬کاالها با‬ ‫انعکاس‬ ‫و بارگیری انواع‬ ‫حمل خواهد شد‪.‬‬ ‫مقاصد موردنظر‬ ‫بدون رسوب به‬ ‫‪02‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مزایده عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید کلیه مراحل مزایده از طریق از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫فروش یک دستگاه خودرو ‪ 405‬مدل ‪1386‬‬ ‫‪18/500/000‬‬ ‫مهلت زمانی در یافت اسناد مزایده از سامانه ستاد ‪:‬تا ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1400/04/07‬‬ ‫مهلت درج پیشنهاد در سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/04/08‬‬ ‫مهلت ارائه پاکات الف ‪ ،‬ب و ج به دبیرخانه اداره کل ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/04/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح مورخ ‪ 1400/04/09‬در دفتر مدیر کل‬ ‫ادرس ‪ :‬ساری خیابان انقالب مقابل استانداری‪-‬اداره پیمان و رسیدگی تلفن ‪011- 33326002 :‬‬ ‫این اگهی همزمان در سایت‪ iets.mporg.ir‬نیز درج گردیده است ‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫شناسه اگهی ‪1147269 :‬‬ ‫محسن مهرعلیزاده؛ همچنان ناکام در‬ ‫استفاده از ارتباط چشمی با بیننده‬ ‫امیرحسینقاضی زادههاشمی؛‬ ‫بی توجه به بقیه‬ ‫عبدالناصرهمتی؛‬ ‫پیشرفتدیرهنگام‬ ‫سعیدجلیلی؛‬ ‫خو ِد خودش بود‬ ‫همتی و مهرعلیزاده هیچ گاه‬ ‫جانب مردم را نگرفتند‬ ‫تاثیر پایین مناظرات بر‬ ‫مشارکت مردم‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫شورای نگهبان برای‬ ‫تائید یا رد صالحیت افراد‬ ‫شاخص تعیین کند‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کاندیداهای ریاســت جمهوری وعده هایــی را به مردم‬ ‫بدهنــد کــه بتواننــد از عهــده ان برایند‪ .‬بایــد در میدان‬ ‫عمل مشخص شود که تا چه اندازه توان انجام این کار‬ ‫رادارند‪.‬‬ ‫مســعود پزشــکیان در گفت وگــو بــا ایرنا با تشــریح‬ ‫فضای رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری و رویکرد‬ ‫اصالح طلبــان در انتخابــات اظهــار کرد‪ :‬بعیــد می دانم‬ ‫اصالح طلباناز عبدالناصرهمتیحمایت کنند‪،‬زیراروند‬ ‫تائیــد صالحیــت نامزدها‪ ،‬چینــش را به گونه ای شــکل‬ ‫قهــای رای حاضر‬ ‫داده کــه مردم ب هســختی پای صندو ‬ ‫می شوند‪.‬وقتیمشارکتحداکثریدر جریانانتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شکل نگیرد ‪ ،‬طرف مقابل رای مشخصی دارد و با‬ ‫این رای می تواند درصحنه رقابت پیروز شود‪ .‬پزشکیان‬ ‫با اشاره به مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری نشان‬ ‫کرد‪ :‬چینش مناظره انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۵‬به ‪۲‬‬ ‫است‪ .‬نکته دیگر اینکه این دو نفر هم باهم هماهنگ‬ ‫نیستند‪،‬امادر جبههمقابلنوعییکدستیوهماهنگی‬ ‫مشــاهده می شود‪ .‬عضو کمیسیون بهداشــت و درمان‬ ‫مجلس در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه ایا همتی و‬ ‫مهرعلیزاده را کاندیدای اصالح طلبان می دانید؟ گفت‪:‬‬ ‫هر مسلمان واقعی باید به دنبال اصالحات باشد‪ ،‬اگر‬ ‫شــخص بگویید من می خواهم اصالحات انجام دهم‬ ‫اصالح طلب اســت‪ ،‬بنده معتقدم همه پیامبران برای‬ ‫اصالحاتواجرایعدالتامدند‪.‬در مملکتماعدالت‬ ‫وجــود نــدارد اگر می خواهید عدالــت را اجرا کنید باید‬ ‫اصالحاتانجامدهید‪.‬‬ ‫نمایندهمردمتبریزخاطرنشان کرد‪:‬علتاینکهمردم‬ ‫از ما دور شده اند و جناح های سیاسی کشور اعم از چپ‬ ‫و راست را قبول ندارند این است که چیزی از ما مسئوالن‬ ‫ندیدند و چیزی که دیدند دعوای جناح های سیاسی بر‬ ‫سر قدرت بوده است‪ .‬عضو کمیسیون بهداشت مجلس‬ ‫راهکار برون رفت کشور از وضعیت فعلی را بازی دادن‬ ‫همه گروه های سیاسی در قدرت دانست و گفت‪ :‬برای‬ ‫ســهیم شــدن در قدرت باید چپ و راســت‪ ،‬مذهبی و‬ ‫غیرمذهبــی‪ ،‬همه را بر اســاس عدالت بــازی دهیم‪ ،‬هر‬ ‫کس توانایی بیشــتری دارد باید قدرت بیشــتری داشته‬ ‫باشد و مسئولیت در دست بگیرد نه کسی که از جناح‬ ‫من و بله قربان گو اســت‪ .‬او افزود‪ :‬اگر عدالت در کشور‬ ‫پیاده شود مشکالت مملکت حل می شود‪ ،‬اگر عدالت‬ ‫پیاده شود جایگاه برخی تغییر می کند باید بپذیریم و‬ ‫حق را به حق دار بدهیم تا مملکت درست شود‪ ،‬البته‬ ‫تا سیستم درست نشود‪ ،‬مشکالت مملکت حل شدنی‬ ‫نیست‪.‬پزشکیاندر انتقادبهردصالحیتشدر انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬شورای نگهبان باید برای تائید‬ ‫یا رد صالحیت افراد‪ ،‬شــاخص تعیین کند و بگوید به‬ ‫چه دلیلی این افراد تائید صالحیت یا رد شده اند‪ .‬بنده‬ ‫معتقدم در رد صالحیت ها شــاخصی وجود نداشــته و‬ ‫اگر وجود داشته ذهنی بوده و بر اساس عدالت و حق‬ ‫نبودهاست‪.‬‬ ‫احتمال ارائه لیست مشترک‬ ‫با ائتالف صفر است‬ ‫سخنگویشورایوحدتاصولگرایان گفت‪:‬باتوجه‬ ‫بــه اخریــن صحبتی کــه با حداد عادل داشــتم لیســت‬ ‫واحدی از طرف شــورای وحدت و شــورای ائتالف برای‬ ‫انتخابات شوراها منتشر نخواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫منوچهر متکی درباره شرایط انتخابات پیش رو گفت‪:‬‬ ‫مــردم مجــددا در دولت نهــم به اینده امیدوار شــدند‪.‬‬ ‫امروز مردم ما ناراحت و خواهان تغییر هســتند‪ .‬مردم‬ ‫در اوج فساد و پلشتی و حرام خواری‪ ،‬پاکدستی را طلب‬ ‫می کنند‪.‬سیدابراهیمرئیسیبهدلیلسادهزیستیوپاک‬ ‫دستی اشمطلوبمردماست‪.‬اوافزود‪:‬رئیسیاز گذشته‬ ‫تاکنونتغییرینکردهوکماکانروحیاتعدالت خواهانه‬ ‫و ضد فســاد خود را حفظ کرد ه اســت‪ .‬شورای وحدت‬ ‫از ابتدا از سید ابراهیم رئیسی حمایت کرد و به او باور‬ ‫داشت‪.‬مااز اولتاکیدداشتیم که گزینهقطعیمارئیسی‬ ‫است ولی عده ای به دروغ می گفتند ما به دنبال حمایت‬ ‫از الریجانی هســتیم‪ .‬حمایتی که هم اکنون از رئیســی‬ ‫شکل گرفته است‪ ،‬حمایت از پاکدستی در دولت است‪.‬‬ ‫متکی در خصوص لیست شورای شهر منتشرشده توسط‬ ‫شورایوحدتاصولگرایان گفت‪:‬مابهدنبالاینبودیم‬ ‫که لیست مشترکی با شورای ائتالف تشکیل دهیم ولی‬ ‫این اتفاق نیفتاد‪ .‬متاسفانه هم اکنون ما با دو لیست به‬ ‫اســتقبال انتخابات می رویم‪ .‬ما از جوانان از بانوان و از‬ ‫کارگران نمایندگانی در این لیست داریم‪ .‬در انتخابات‬ ‫میــان دوره مجلس خبرگان هم مــا از کاندیداهای مورد‬ ‫اتفاقجامعتینحمایتمی کنیم‪.‬درانتخاباتمیان دوره‬ ‫مجلس هم ما از سردار کوثری حمایت می کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫ســتاد انتخاباتــی شــورای وحــدت تصریح کرد‪ :‬شــورای‬ ‫وحدت در شورای شهر استان ها دخالتی نمی کند و کار‬ ‫را به خود ان ها سپرده است‪ .‬حجت االسالم سعدی و‬ ‫ایت اهلل اعرافی دو کاندیدای جامعتین برای انتخابات‬ ‫مجلــس خبــرگان هســتند و نفر ســوم هــم در چنــد روز‬ ‫اینده مشخص می شود‪ .‬سردار طالیی در لیست شورای‬ ‫وحــدت بــرای شــورای شــهر حضــور دارد و بــا توجه به‬ ‫یهــای صــورت گرفته مشــکالتی که بــرای او به‬ ‫پیگیر ‬ ‫وجود امده بود برطرف شد‪ .‬متکی در خصوص مواضع‬ ‫شــورای وحدت در انتخابات پیشرو اذعان کرد‪ :‬شورای‬ ‫وحدت از ماه ها قبل به عنوان اولین مجموعه سیاسی‪،‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی را به عنوان کاندیدای اصلح مطرح‬ ‫کرد‪ .‬رئیســی دو روز پیش در دانشگاه تهران از زحمات‬ ‫شــورای وحــدت در انتخابــات قدردانی کــرد و ما هم از‬ ‫این لطف او تشکر می کنیم‪ .‬متاسفانه در اقدامی اشتباه‬ ‫شورای ائتالف از سیاست اشتراک صفر با شورای وحدت‬ ‫حمایت کرد؛ با توجه به شرایط موجود من به طورقطع‬ ‫احتمال یکی شدن این دو لیست را رد می کنم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫نامزدها هر چه در چنته داشتند رو کردند‬ ‫مناظــره ســوم نامزدهای ریاس ـت جمهوری هم‬ ‫برگزار شدوهمان طور کهپیش بینیمی شدنامزدها‬ ‫هر چه در چنته داشتند را رو کردند‪ .‬هرکسی سعی‬ ‫یکــرد کــه بــه بهتریــن وجــه از زمانــش اســتفاده‬ ‫م ‬ ‫و مخاطــب را جــذب خــود کنــد‪ .‬بــه گــزارش خبــر‬ ‫انالیــن‪ ،‬در ایــن مناظــره بازهم به دولــت و رئیس‬ ‫دولــت حمله شــد؛ صداوســیما تا پیــش از مناظره‬ ‫ســوم‪ ،‬درازای حمالت گســترده به دولت که غالبا‬ ‫از ســوی ‪ ۵‬نامــزد محافظ ـه کار صــورت می گرفت‪،‬‬ ‫تنهــا ‪ ۸‬دقیقه به نماینده دولت فرصــت داده بود‬ ‫تا برابر اتهامات پاسخ دهد؛ ان هم پس از گذشت‬ ‫چندیــن روز از شــکایت دولــت و نه مانند رئیســی‬ ‫پس از چند ســاعت‪ .‬همچنین طبق شرط اعالمی‬ ‫کمیســیون تبلیغات صداوســیما پاســخ دولت باید‬ ‫طشــده صــورت می گرفت؛ اما‬ ‫در قالب برنامه ضب ‬ ‫ســاعتی پیــش از اغــاز مناظره دولت عطــای این ‪۸‬‬ ‫دقیقه را بر لقای ان بخشید و گفت که حداقل نیم‬ ‫ســاعت به دولت اتهام زد هشــده و ‪ ۸‬دقیقه دردی‬ ‫را دوا نمی کند‪ .‬مناظره ســوم در حالی اغاز شــد که‬ ‫کاندیداها سعی داشتند تا رقبای خود را به چالش‬ ‫بکشــند و درزمانــی کــه زدن دولت هیــچ هزینه ای‬ ‫نــدارد و شــاید لبخنــد رضایت برخی را هــم در پی‬ ‫داشتهباشد‪،‬حمله ایهمبهدولت کنندواگروقت‬ ‫شد‪ ،‬برنامه ای را هم ارائه کنند‪.‬‬ ‫ابراهیمرئیسی؛پالسبرجامی‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه کــه نامــزد ریاســت قــوه‬ ‫مجریه شده‪ ،‬در این مناظره رگه های عصبی شدن‬ ‫یشــد‪ .‬رئیســی در هنگام‬ ‫در پاس ـخ هایش دیــده م ‬ ‫سخنانشبه خصوصدرزمان هایی کهسخناندیگر‬ ‫نامزدها را پاســخ می داد ان چنان غرق در صحبت‬ ‫کــردن بــود کــه توجهی به زمــان نداشــت و پس از‬ ‫اتمــام زمانــش و قطع شــدن میکروفون‪ ،‬همچنان‬ ‫بــه حرف زدن ادامــه می داد‪ .‬البته که برخی دیگر‬ ‫از نامزدها هم دچار این معضل می شدند ولی این‬ ‫موضوع درباره رئیسی بیشتر به چشم می امد‪ .‬او در‬ ‫نشــده‬ ‫ایــن مناظره اصطالحا در دامی که برای په ‬ ‫بود افتاد و بیشتر سعی داشت به نامزدهای دیگر‬ ‫به خصوص همتی پاسخ دهد‪ .‬ارتباط چشمی اش‬ ‫بــا مخاطب ان چنان که باید نبود و نگاهی ســرد و‬ ‫بی روح به دوربین داشت و میمیک صورتش تغییر‬ ‫خاصینداشت‪.‬رئیسیچهدر اینسهمناظرهوچه‬ ‫در مناظره های‪ ۹۶‬نشان داده که اگر کسی یا سوالی‬ ‫او را عصبی کند‪ ،‬رشته کالم از دستش در می رود و در‬ ‫روان سخن گفتن دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫محسن رضایی؛ تکرار وعده ها‬ ‫دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامدر ایندور‬ ‫از مناظره ها سعی کرد وارد بگومگو با سایر نامزدها‬ ‫همتیومهرعلیزادههیچ گاه‬ ‫جانبمردمرانگرفتند‬ ‫ایستگاهاخر‬ ‫نشودوبهدولتهمحملهنکند کهموفقهمبود؛‬ ‫او تمرکــزش را بر روی ارائه برنامه ها و وعده هایش‬ ‫گذاشته بود‪ .‬او هم بر اجرای برجام تاکید کرد ولی‬ ‫بهشیوهخودش کهمعتقداستبادیپلماسی کاری‬ ‫می کند که امریکایی ها خودشــان خواســتار اجرای‬ ‫برجامشوند؛البتهرضاییاز چگونگیاینسیاستش‬ ‫حرفی نــزد‪ .‬او بازهــم وعده های قبلی اش ازجمله‬ ‫درباره زنان خانه دار و یارانه‪ ۴۵۰‬هزارتومانی دوباره‬ ‫تکــرار کــرد‪ .‬او کنای ـه ای هم به ســایر نامزدهــا زد و‬ ‫خطاب به مردم گفت که رای شما نه پوششی و نه‬ ‫روکشی است بلکه رویشی است‪.‬‬ ‫امیرحسینقاضی زادههاشمی؛بی توجه‬ ‫بهبقیه‬ ‫نماینده مشهد در مجلس هم مانند رضایی‬ ‫ســعی کــرد کــه ســرش بــه کار خودش باشــد و‬ ‫بــه کســی کاری نداشــته باشــد؛ البتــه به غیــراز‬ ‫نخســتین ســخنانش‪ .‬او ســخنان ابتدای ـی اش‬ ‫بازهــم بــه دولــت حمله کــرد و با نــام بردن از‬ ‫رئیس جمهــور روحانــی او را بــه مناظره دعوت‬ ‫کــرد؛ هرچنــد کــه پاســخ روحانــی تــا حــدودی‬ ‫مشــخص اســت امــا نپذیرفتــن ایــن دعــوت از‬ ‫ســوی روحانی‪ ،‬بیشــتر به نفع خود قاضی زاده‬ ‫می تواند باشــد؛ چراکه سال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬روحانی‬ ‫ثابــت کــرد کــه در مناظــره کســی نمی توانــد‬ ‫همپــای او باشــد‪ .‬به غیراز ایــن بخش تهاجمی‬ ‫ســخنان قاض ـی زاده‪ ،‬او در بقیــه طــول مناظره‬ ‫سعی کرد که برنامه های خودش را ارائه کند و‬ ‫کار به کار سایر نامزدها نداشته باشد و به دوراز‬ ‫نزاع ها بماند‪ .‬او زبان بدنی معمولی داشت و‬ ‫روی حرکات دســت و میمیک چهره اش معلوم‬ ‫بــود که وقت نگذاشــته و مانند ســایر نامزدها‬ ‫خیلــی معمولــی بــود؛ نگاهی ســرد و چهره ای‬ ‫بدون تغییر هنگام سخن گفتن‪.‬‬ ‫علیرضا زاکانی؛ یک مدل کاندیدای‬ ‫احمدی نژادی‬ ‫نماینده مجلس ماننــد دو برنامه قبلی بی پروا‬ ‫بــه همه حمله می کرد و ســخنانی بعضا خــارج از‬ ‫شئون می گفت‪ .‬او در بخشی از سخنانش خطاب‬ ‫به همتی گفت که «کســانی که این حرف ها را به‬ ‫شــما یــاد می دهند…» کــه چنین ســخنانی فراتر از‬ ‫لفاظی های مرسوم در مناظرات است و نام دیگری‬ ‫دارد‪.‬ادبیاتزاکانیدر مناظره ها کاربرانشبکه های‬ ‫را بــه یاد ادبیات محمود احمدی نژاد در ســال ‪۸۸‬‬ ‫انداختــه بــود‪ .‬او بی محابــا با ادبیات خــاص خود‬ ‫یکــرد‪ .‬اتفاقــا میمیک صورتــش هنگام‬ ‫صحبــت م ‬ ‫ســخن گفتن علیه نامزدهای دیگــر و هنگام انچه‬ ‫هوادارانش افشــاگری می نامیدند‪ ،‬کامال شــبیه به‬ ‫چهره احمدی نژاد در مناظره های سال‪ ۸۸‬بود‪.‬‬ ‫خود خودش بود‬ ‫سعید جلیلی؛ ِ‬ ‫ســعید جلیلــی در ایــن مناظــره تغییــری در‬ ‫سهــای قبــل و‬ ‫پیشــانی اش دیــده شــد کــه عک ‬ ‫بعدش در شــبکه های اجتماعی دست به دســت‬ ‫خود واقعی اش بود؛‬ ‫م ‬ ‫یشــد‪ .‬او در این مناظره ِ‬ ‫به صراحــت از مخالفــت با پیوســتن بــه ‪FATF‬‬ ‫و ســایر معاهــدات بین المللــی ســخن گفــت‪،‬‬ ‫بــه برجــام و مذاکره کنندگان حملــه کرد و هیچ‬ ‫مهــا ارائه نداد‪،‬‬ ‫برنامه روشــنی بــرای رفع تحری ‬ ‫مهــا هــم‬ ‫همــان مواضعــی کــه بــا بهتریــن گری ‬ ‫لگــر بــا دنیا‬ ‫یتــوان او را به عنــوان یــک تعام ‬ ‫نم ‬ ‫جــا زد‪.‬چهــره جلیلــی در ایــن مناظــره ارا متــر از‬ ‫مناظر ههــای قبلــی بــود‪ .‬او هــم در ایــن مناظره‬ ‫وارد دعواها نشــد و به کار خودش ســرگرم بود‬ ‫و از زمانش برای ارائه وعده ها و سیاست هایش‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫محسنمهرعلیزاده؛همچنانناکامدراستفاده‬ ‫از ارتباط چشمی با بیننده‬ ‫معاون ســابق دولــت خاتمــی‪ ،‬در این مناظره‬ ‫به صورتهدفمندرئیسیرادر چندنوبتبهچالش‬ ‫تشــده در‬ ‫کشــید؛ از فیلترینگ و معترضان بازداش ‬ ‫اعتراضاتابان‪ ۹۸‬ونقشرئیسیدر افزایشقیمت‬ ‫بنزین گفت که در هر ســه مورد رئیسی مخاطبش‬ ‫بود‪ .‬همچنین پرونده های عیســی شریفی‪ ،‬بابک‬ ‫زنجانی و اکبر طبری را پیش کشید و از روند دادرسی‬ ‫ان ها انتقاد کرد‪ .‬او همچنین در ارتباط با همایش‬ ‫انتخاباتی رئیسی در اهواز هم به شدت از او انتقاد‬ ‫کرده و گفت چرا در وضعیت بحرانی اهواز چنین‬ ‫همایشی را تربیت داده است‪.‬‬ ‫عبدالناصرهمتی؛پیشرفتدیرهنگام‬ ‫رئیس کلسابقبانکمرکزیدر ایندور از مناظره‬ ‫توانست چهره ای بهتر از دو مناظره سابق ارائه کند‬ ‫اما همچنان در ارتباط گیری با بیننده دچار مشــکل‬ ‫بود‪.‬همتیدرسخنانپایانی اشبه سختیبهرئیسی‬ ‫تاختواز اوسواالتیچالش برانگیزپرسید؛«صراحتا‬ ‫بگویید تفکرات شما با تفکرات اقای علم الهدی در‬ ‫مورد زنان نزدیکی دارد یا نه؟ شــما مخالف گشت‬ ‫ارشادهستیدیانه؟»‪«،‬اقایرئیسیاینجا کرهشمالی‬ ‫نیست‪.‬چراوزیرارتباطاتشجاعایندولتبایدبرای‬ ‫پاسخگویی به شکایات دادستانی به دادگاه برود؟‬ ‫چرا دوستان شما در کمیته مربوطه رای به فیلترینگ‬ ‫اینســتاگرام دادنــد؟ او همچنیــن در یــک صحنــه از‬ ‫جایش بلند شد و لیست‪ ۱۱‬ابر بدهکار بانکی را روی‬ ‫میز رئیسی گذاشت و گفت که این ها در اختیار شما؛‬ ‫اعالمشان کنید! این اقدام او یک «تک» یا حمله ای‬ ‫هوشمندانهبهرئیسیتلقیشد کهالبتهبعدازانتشار‬ ‫اسامی معلوم شد اسامی خاصی نبوده و تعدادی از‬ ‫ان هادر حالمحاکمه اندیادر زندان‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫موضع خانواده هاشمی؛ حمایت در صورت ائتالف‬ ‫رئیــس شــورای شــهر تهــران گفت‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه عــدم حضــور کاندیداهــای اصلــی جریــان‬ ‫میان ـه رو و اصالح طلــب در انتخابــات‪ ،‬انتظــار‬ ‫نداریــم کــه دو کاندیدای تائید شــده منســوب‬ ‫بــه ایــن جریــان با یکدیگــر رقابت کننــد و بهتر‬ ‫اســت در روزهــای اینده شــاهد ائتالف این دو‬ ‫کاندیدا باشــیم‪ .‬محســن هاشــمی در گفت وگو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬در رابطه باکیفیــت مناظرات صورت‬ ‫گرفتــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬مناظــرات امســال هــم به لحــاظ طراحی‬ ‫و ســاختار ان و هــم ازنظــر کیفیت صحبت ها و‬ ‫نحــوه برخورد کاندیداهای ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫پایین تــر از انتظــار بــود و یکــی از دالیلــی کــه‬ ‫ایــن مناظــرات نتوانســت فضــای انتخابــات‬ ‫را به انــدازه کافــی گــرم کنــد‪ ،‬روش برگــزاری‬ ‫مناظــره توســط صداوســیما و عــدم بــراورده‬ ‫شــدن انتظــارات مــردم بــود کــه تفــاوت در‬ ‫برنامه هــا و مواضــع کاندیداها مقایســه نشــد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬متاســفانه نتوانستیم برنامه منسجم‪،‬‬ ‫واقع گرایانه و عمل گرایانه ای را از کاندیداهای‬ ‫ایــن دوره ریاســت جمهــوری بشــنویم‪ ،‬البتــه‬ ‫شــاید ایــن ســطح از مناظــرات بــرای ‪ 20‬ســال‬ ‫قبــل اقناع کننــده بــود‪ ،‬امــا بــا باال رفتن ســطح‬ ‫تحصیــات و ا گاهــی جامعــه‪ ،‬کلی گویی هــا و‬ ‫وعده های بدون پشــتوانه دیگــر مردم را اقناع‬ ‫نمی کنــد‪ .‬رئیــس شــورای مرکــزی کارگــزاران‬ ‫ســازندگی دربــاره حمایــت اصالح طلبــان از‬ ‫کاندیداهــای ریاســت جمهــوری گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫جبهــه اصالحــات اعالم کرده اســت که در این‬ ‫انتخابــات کاندیدای ندارد و مجمع روحانیون‬ ‫مبــارز بــه ریاســت خاتمــی هــم ایــن موضــع را‬ ‫تائیــد کرده اســت؛ بنابرایــن چهره ها و احزاب‬ ‫سیاســی اصالح طلــب خــود می تواننــد راســا‬ ‫دربــاره انتخابات اعالم موضوع کنند‪ .‬هاشــمی‬ ‫دربــاره موضــع خانــواده ای ـت اهلل هاشــمی‬ ‫رفســنجانی در رابطــه بــا انتخابــات گفت‪ :‬نظر‬ ‫ایت اهلل هاشــمی رفســنجانی همواره شرکت در‬ ‫قهــای رای بود و‬ ‫انتخابــات و عــدم قهــر با صندو ‬ ‫من هم به یاد ایشان رای خواهم داد‪ ،‬اما درباره‬ ‫حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات‪ ،‬با توجه‬ ‫به بحث هایی که در خانواده بین فرزندان ایشان‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬توصیه ما به کاندیدای منسوب به‬ ‫جریــان میان ـه رو و اصالح طلب ائتــاف و وحدت‬ ‫اســت کــه توصیــه همیشــگی ای ـت اهلل هاشــمی‬ ‫رفسنجانی بود تا شانس رقابت افزایش یابد‪ ،‬این‬ ‫ائتــاف بــا توجه به عــدم ورود جبهه اصالحات‪،‬‬ ‫بایــد بر اســاس نظرســنجی ها و مذاکره مســتقیم‬ ‫ان ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫اجازهنمی دهیمنسبت هایناروابهدولتبی پاسخبماند‬ ‫رئیس جمهوری گفــت‪ :‬دولت تدبیر و امید هم‬ ‫در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج فعالیت ها‬ ‫و پاســخگویی و هــم در عذرخواهــی از نواقصــش‬ ‫لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخگوی عملکرد‬ ‫خــود خواهــد بــود‪ .‬حســن روحانــی بــا اشــاره بــه‬ ‫مطالب غیرواقعی و کذب مطرح شده در مباحث و‬ ‫مناظراتانتخاباتی‪،‬تصریح کرد‪:‬انکاردستاوردهای‬ ‫اشــکار دولت درنبــرد با تحریم اقتصــادی و کرونا‪،‬‬ ‫راهبــرد مخالفــان ایران اســت و این نه تنها ظلم به‬ ‫کلیت نظام و کشور بلکه ظلم به مردم و رای قاطع‬ ‫اکثریتجامعهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬درزمانی‬ ‫کــه همــه را بــه مشــارکت در انتخابــات دعــوت‬ ‫می کنیم‪ ،‬نیاید به رای و دستاورد رای مردم توهین‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن وظیفــه ملــی همه مســئوالن اســت که‬ ‫بابیان دستاوردهای بزرگ در دوران فشار حداکثری‬ ‫دشــمنان و تحمیــل جنــگ اقتصــادی‪ ،‬از کارنامــه‬ ‫مقاومت افتخارامیز خود دفاع کنند‪ .‬روحانی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬دولت تدبیــر و امید هم در بیان افتخــارات و‬ ‫دستاوردها و نتایج فعالیت ها و پاسخگویی و هم‬ ‫در عذرخواهــی از نواقصش لکنت زبان نــدارد و با‬ ‫شــجاعت پاســخگوی عملکرد خــود خواهــد بود‪.‬‬ ‫او بابیان این نکته که همه مسئوالن در دولت در‬ ‫سطوحمختلفموظفبهپاسخگوییدر خصوص‬ ‫ابهامات و اتهاماتی هســتند که به عملکرد دولت‬ ‫ایرادشده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با تکیه بر روشنگری‬ ‫و شــفافیت به عنــوان یــک اصــل پذیرفت هشــده در‬ ‫یپــرده و صریــح‪ ،‬شــفاف و‬ ‫حکمرانــی موفــق ب ‬ ‫صادقانــه بــا مردم ســخن گفتــه و خواهــد گفت و‬ ‫نباید اجازه دهیم نسبت های ناروا و کذب بی پاسخ‬ ‫بماند‪ .‬در این جلسه‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی گزارشی‬ ‫از وضعیــت تولیــد و عرضــه گوشــت و مــرغ در ‪۶‬‬ ‫ماه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬ارائه کرد و گفت‪ :‬به رغم‬ ‫مشــکالت موجود میزان تولید گوشت قرمز و مرغ‬ ‫در کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و محدودیتی‬ ‫ازنظــر تامین نیــاز بازار وجــود نــدارد و با تمهیدات‬ ‫اندیشیده شده مشکلی در تامین نهاده های دامی‬ ‫در سالجارینخواهیمداشت‪.‬وزیرجهاد کشاورزی‬ ‫افزود‪:‬بااقداماتدولتعلی رغمتحریمحداکثری‬ ‫در سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬اتکای کشور به تولید داخلی‬ ‫در مراحل پیشین فرایند به حد خودکفایی نزدیک‬ ‫شــده اســت‪ .‬رئیس جمهوری در ایــن زمینه تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬برنامه ریــزی بــرای اتصــال و ایجــاد ارتبــاط‬ ‫پایــدار بیــن حلق ههــای مختلف زنجیره گوشــت‬ ‫و مــرغ از ابتــدای زنجیــره تــا انتهــای زنجیــره و‬ ‫واحدهــای عرضه‪ ،‬جهت کنترل و کاهش قیمت‬ ‫و تنظیــم بــازار بایــد در دســتور کار قرارگرفته و با‬ ‫جدیت پیگیری شود‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬گرچه‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه کشور‪ ،‬دسترسی ما به‬ ‫ارز و نهاد ههــای تولیــد را ســخت تر کــرده اســت‬ ‫امــا بانک مرکزی بــا تالش فــراوان ارز موردنیاز را‬ ‫تهی هکــرده و در اختیــار واردکننــدگان نهاد ههــای‬ ‫دامــی قــرار می دهد‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬یکــی از سیاس ـت های دولــت ایــن‬ ‫است که زنجیره های بزرگ تولیدکننده و تشکل ها‬ ‫در واردات نهاده متعهد هستند تا نهاده موردنظر‬ ‫خــود را باکیفیت مناســب تهیــه و توزیــع ان را با‬ ‫زمان بنــدی موردنیــاز توزیــع کننــد‪ .‬با ایــن اقدام‬ ‫شاهد ثبات پایدار در بازار گوشت و مرغ خواهیم‬ ‫بود‪ .‬در این جلسه همچنین موضوع تامین اعتبار‬ ‫پیش خرید واکسن های داخلی کرونا موردبحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪ .‬حسن روحانی با اشاره به‬ ‫موفقیت ها خوب در مسیر تولید واکسن داخلی‬ ‫و امیــدواری به فراهم شــدن زمینــه ورود دو نوع‬ ‫واکســن داخلی به بازار طی روزهای اینده اظهار‬ ‫تهــای دولــت از واکســن‬ ‫داشــت‪ :‬تدابیــر و حمای ‬ ‫داخلــی‪ ،‬برنامه ریــزی واقع بینانه و هماهنگی بین‬ ‫بخشی در مسیر درستی قرار داشته و مسیر تامین و‬ ‫تولید واکسن و واکسیناسیون ریل گذاری شده است‬ ‫و در این راستا تامین اعتبار پیش خرید واکسن های‬ ‫داخلــی بیمــاری کرونــا توســط دولــت پیگیــری و‬ ‫اقدامات الزم در حال انجام است‪.‬‬ ‫علــی صوفــی‪ ،‬عضــو نهــاد‬ ‫تبحــری در ایــن زمینه داشــت‪.‬‬ ‫اجماعساز اصالح طلبانبااشاره‬ ‫وزیر دولت اصالحات در پاسخ‬ ‫بــه اینکــه اقایان مهرعلیــزاده و‬ ‫به این سوال که ایا قائلید که دو‬ ‫همتیدر مناظره هایانتخاباتی‬ ‫کاندیداهــای نزدیک به جریان‬ ‫هیــچ دســتاوردی نداشــتند‪،‬‬ ‫اصالحات و دولت دســتاوردی‬ ‫علی صوفی‬ ‫گفت‪ :‬در هر ســه مناظره تقابل‬ ‫در مناظــرات نداشــتند عنــوان‬ ‫عملکردهــا بــود؛ اصالح طلبان‬ ‫کرد‪ :‬بله دقیقا همین طور است؛‬ ‫در سال‪ ۹۲‬اصالح طلبان عملکرد خاتمی را برای زمانــی یک طــرف در حاکمیــت اســت و طــرف‬ ‫بیان داشتند و اصولگرایان عملکرد احمدی نژاد را مقابل در حاکمیت نیست؛ سال ‪ ۷۶‬اقای ناطق‬ ‫داشتند‪،‬بنابراینمی توانستیمپیش بینی کنیم که نوری در حاکمیت بود و عملکرد داشت بنابراین‬ ‫برد با چه کسی است‪.‬‬ ‫نمی توانست شعار بدهد در مقابل اقای خاتمی‬ ‫به گزارش راه دانا‪ ،‬علی صوفی بابیان اینکه چــون در حاکمیــت نبود شــعار مــی داد پس برد‬ ‫همان موقع به اقای عارف گفته بودم شما فقط بــا خاتمــی بــود در رقابت بیــن اقای احمــدی و‬ ‫درباره عملکردها بگوییــد و از چیزهای دیگر در هاشمی هم چون اقای هاشمی عملکرد داشت‪،‬‬ ‫مناظره هانگوییدادامهداد‪:‬انزماناصالح طلبان عملکردش او را محدود می کرد‪ .‬صوفی با اشاره‬ ‫ازنظر عملکردی چیزی برای گفتن داشتند؛ اما در به اینکه کاندیداهای دولتی و اصالح طلب هم‬ ‫این مناظره ها رقبای جریــان اصالحات و دولتی دراینمناظره هانمی توانستندشعاربدهندچون‬ ‫امدند و ما را ازنظر عملکردی زیر ســوال بردند و عملکردشــان ان ها را محــدود کرده بود تصریح‬ ‫ما هم چیزی برای دفاع نداشتیم‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬وقتی حرف هــای کاندیداهــای اصالحات‬ ‫صوفــی با اشــاره به اینکه نــه اقای همتی در با عملکردشان مقایســه می شود حرف هایشان‬ ‫موقعیتیبود کهبتواندازعملکرددولتدفاع کند بی اثر و فایده است‪ .‬صوفی تصریح کرد‪ :‬جالب‬ ‫نه اقای مهرعلیزاده ادامه داد‪ :‬اقای همتی خود این اســت کــه ایــن دو کاندیدا هیــچ گاه جانب‬ ‫منتقد عملکرد دولت است ولی نه می توانست مردم را نگرفتند‪ ،‬اقای مهرعلیزاده اســتاندار بود‬ ‫از عملکرد خود دفاع کند چون در دولت بوده و و نمی توانســت در دوران مسئولیت خود منتقد‬ ‫نه می توانست از عملکرد دولت دفاع کند چون دولــت باشــد و جانــب مــردم را بگیــرد و اقــای‬ ‫بالعکس منتقد دولت است‪ .‬عضو نهاد اجماع همتی هم رئیس کل بانک مرکزی بود و هیچ گاه‬ ‫ساز با اشاره به اینکه اقای مهرعلیزاده هم منتقد جانب مردم را نگرفت و ازنظر پیشینه عملکردی‬ ‫وضع موجود است تصریح کرد‪ :‬این دو کاندیدا کارنامــه ای بــرای حمایت از مــردم ندارند ضمن‬ ‫نتوانستند در مقابل رقبا دستاوردی داشته باشند اینکه عملکرد دولت دامن هردوی ان ها را گرفته‬ ‫به خصــوص اقــای زاکانی که اهل مناظــره بود و است‪.‬‬ ‫تاثیرپایینمناظراتبرمشارکتمردم‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫مردم بارای بیشتری عملکرد‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اصالح طلــب‬ ‫دولــت را تائیــد کردنــد؛‬ ‫می تــوان گفــت مناظره هــا‬ ‫بنابرایــن مــن فکــر می کنــم‬ ‫پنــج بــه دو بــود‪ .‬در کل‬ ‫همتــی روی مســائل کلیــدی‬ ‫می توان گفت که اســتراتژی‬ ‫دســت گذاشــت‪FATF ،‬‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫پنج نفــری کــه متعلــق بــه‬ ‫و تحریم هــا ریشــه مســائل‬ ‫طیــف راســت هســتند ایــن‬ ‫اقتصــادی فعلــی اســت‪.‬‬ ‫اســت کــه بــه هــر شــکلی کــه می تواننــد‪ ،‬قنبری گفت‪ :‬طرف مقابل فقط مشکالت را‬ ‫دولــت را تخریــب کننــد و دولت را مســبب طرح کردند و به تبیین مشــکالت پرداختند‬ ‫شــرایط نابســامان فعلــی جلــوه دهنــد‪ .‬اما به نظر من همتی برنامه طرح کرد و به‬ ‫داریــوش قنبــری در خصــوص مناظره هــای دنبــال احیــای عقالنیتــی اســت کــه االن در‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬می تــوان گفــت چارچوب مذاکرات وین شــاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫مناظره هــا پنــج به دو بــود‪ .‬در کل می توان ایــن عضو حــزب مردم ســاالری اظهــار کرد‪:‬‬ ‫گفــت کــه اســتراتژی پنج نفــری کــه متعلــق راهــی جــز این نداریــم که از طریــق احیای‬ ‫بــه طیــف راســت هســتند این اســت که به برجــام ایــن قفل هــا را بازکنیــم‪ .‬واقعیــت‬ ‫هر شــکلی که می تواننــد‪ ،‬دولت را تخریب این اســت که هیچ کشــوری در دنیا تحریم‬ ‫کننــد و دولت را مســبب شــرایط نابســامان نیســت و بــه فقــر و بیــکاری نیفتاده اســت‪.‬‬ ‫فعلــی جلــوه دهنــد‪ .‬در تــاش هســتند کــه به هرحال کســانی که تحریم می کنند عاقل‬ ‫به نوعــی مصائــب و مشــکالت را گــردن دو هســتند و بــه این دلیــل تحریــم می کنند که‬ ‫کاندیدایــی بیندازنــد کــه ازلحــاظ فکری با کشــور مقابــل را از پــا دراورنــد؛ بنابرایــن‬ ‫ان هــا همســو نیســتند‪ .‬به گــزارش دیده بان راهــکار ســاده اســت؛ برداشــتن تحریم هــا‬ ‫ایــران‪ ،‬او افــزود‪ :‬همه می دانیم که این دو یعنــی برجــام و عــادی کــردن روابــط بــا‬ ‫نفر مســئولیت باالیی نداشــتند و اگر بنا به جهان خارج‪ .‬او در خصوص تاثیر مناظرات‬ ‫مســئولیت باشد‪ ،‬مسئولیت پنج نفر دیگری انتخاباتــی بــر میــزان مشــارکت مــردم در‬ ‫کــه در مقابــل این دو نفر هســتند از این دو انتخابــات‪ ،‬گفــت‪ :‬تاثیــر ایــن مناظــرات بــر‬ ‫باالتــر بــوده اســت امــا باوجوداینکــه ایــن میزان مشــارکت مردم بسیار کم بوده است‬ ‫پنــج نفر نیز مســئولیت داشــته اند‪ ،‬به نوعی و مــردم از مطالباتــی کــه مــورد بی توجهــی‬ ‫قصــد دارند یــک دوقطبی بر مبنای تضاد با قرارگرفتــه خســته شــده اند و مســائل و‬ ‫دولــت تعریــف کننــد‪ .‬از ســویی دیگر اقای مشــکالت اقتصــادی بســیاری دارنــد امــا‬ ‫همتــی و مهرعلیــزاده به درســتی تالششــان واقعیت این اســت که مردم باید به عرصه‬ ‫در ایــن راســتا اســت کــه افکار ایــن پنج نفر بیاینــد تــا بتواننــد در جهــت حل مشــکالت‬ ‫را مســبب شــرایط نابســامان فعلــی جلــوه فعلــی کمــک کنند‪ .‬قنبری یاداور شــد‪ :‬یقینا‬ ‫دهند‪ .‬این فعال سیاســی اصالح طلب بیان بــا انزوا طلبــی به لحاظ سیاســی و تحریم و‬ ‫کــرد‪ :‬همتــی در اولیــن مناظــره انتخاباتــی عدم مشــارکت‪ ،‬مشــکلی حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫بــا زیرکــی خاصــی تفکــر پنــج نفر را مســبب برخــی بــه دنبــال این هســتند کــه تحریم را‬ ‫شــرایط نابســمان اقتصــادی موجــود تلقــی تبلیــغ کننــد که ایــن گزینــه‪ ،‬گزینه مناســبی‬ ‫کرد و عنوان کرد که اگر مشکالتی در کشور نیســت و هرکســی کــه انتخابــات را تحریــم‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ناشــی از دو متغیــر تحریــم و می کنــد یــک رای بــه تفکــر و اندیش ـه ای‬ ‫نپذیرفتــن چارچوب هــای ‪ FATF‬در کشــور می دهــد کــه جــز حرکت هــای احساســی‬ ‫اســت و توپ را به زمین پنج نفری انداخت هیــچ برنامــه ای بــرای اداره کشــور نــدارد‪.‬‬ ‫که تالش می کردند دولت را مسبب شرایط او خاطرنشــان کــرد‪ :‬قطعــا قهــر مــردم بــا‬ ‫نابســامان فعلــی معرفــی کننــد‪ .‬او ادامــه صنــدوق رای باعــث می شــود کــه بازندگان‬ ‫داد‪ :‬یادمــان نــرود که دولــت فعلی میراث اصلــی خود مردمی باشــند که برخی شــعار‬ ‫دار دولتی است که به قدری قفل تحریم به قهــر بــا انتخابــات را مطــرح می کننــد‪ .‬مــن‬ ‫کشــور زده بود که این دولت با شــعار کلید امیــدوارم ایــن اتفــاق نیافتــد‪ .‬مــردم بایــد‬ ‫وارد عمل شــد‪ .‬کلیدی که روحانی داشت‪ ،‬انگیزه الزم را برای حضور پای صندوق رای‬ ‫عقالنیــت و خردگرایــی بــرای برداشــتن داشــته باشــند و بداننــد کــه تغییــر و تحول‬ ‫تحریم ها بود که در چارچوب برجام ظاهر از ایــن صندوق هــای رای ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن کلیــد در دوره اول ریاســت اقای شــد و بــا بی تفاوتــی مشــکلی از ان هــا حل‬ ‫روحانــی کار کــرد و عقالنیــت و خردگرایی نخواهــد شــد‪ .‬راه امیــد همچنــان حضــور‬ ‫وضعیــت خوبــی را رقــم زد؛ به گونــه ای که پــای صنــدوق رای و رقم زدن سرنوشــت به‬ ‫در دور دوم انتخابــات ریاســت جمهــوری‪ ،‬دست خودشان است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کدام کاالهای ایرانی‬ ‫در اروپا مشتری دارند؟‬ ‫رییس کنفدارسیونصادرات‬ ‫اماواقعیت هایاقتصادیامروز‬ ‫ایران با اشاره به اینکه صادرات‬ ‫ارائــه تصویــری دیگــر را دشــوار‬ ‫مــا بــه اتحادیــه اروپــا کاهــش‬ ‫می کنــد‪ .‬الهوتــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫یافته می گوید نمی توان امارها‬ ‫هرچنــد مــا بــه اتحادیــه اروپــا‬ ‫و عملکــرد صادراتــی کشــور‬ ‫محصوالت غذایی و خشــکبار‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫در ســال های گذشــته را بــدون‬ ‫یشــوند‬ ‫کــه مصــرف نهایــی م ‬ ‫توجه بــه واقعیت هایی مانند‬ ‫صــادر می کنیم امــا محصوالت‬ ‫تحریم های امریکا ارزیابی کرد‪ .‬محمد الهوتی تولیــدی مــا در بــازار اروپا شــانس رقابت کمتری‬ ‫در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همانطور که دارند‪ .‬از این رو محصوالت پتروشیمی یا برخی‬ ‫در بخشی از مناظره های انتخاباتی مطرح شد‪ ،‬مواد اولیه یا واســطه ای تولید کــه در ایران تولید‬ ‫میزانتجارتمادر سال های گذشته کاهشیافته می شوند می توانند بیشترین سهم را از بازار اروپا‬ ‫و در این میان صادرات ما به اتحادیه اروپا نیز به داشــته باشــند‪ .‬در ایــن میان قطعات خــودرو یا‬ ‫شدت پایین امده است؛ اما برای تحلیل این امار برخــی دیگر از صنایع این چنینی نیــز در صورت‬ ‫و پاســخ دادن به چرایی این موضوع باید تمام دریافت حمایت های الزم شانس حضور در این‬ ‫جنبه های کار مورد توجه قرار داد و نادیده گرفتن بازارها را دارند‪.‬‬ ‫واقعیت ها نمی تواند برای ما راهگشا باشد‪ .‬وی‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکه کاهش امار تجارت یا‬ ‫با اشاره به عملکرد تجاری ایران و اتحادیه اروپا محــدود شــدن بازارهــای صادراتی به معنی کم‬ ‫پیش از تحریم های اخیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نگاهی به کاری در این حوزه نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما از‬ ‫امارها نشان می دهد که کشورهایی مانند المان سویی در سال های اخیر با تحریم های اقتصادی‬ ‫وایتالیاجزوپنج کشور یا‪ ۱۰‬کشور اصلیواردکننده گســترده مواجــه بوده ایــم و از ســوی دیگــر برای‬ ‫کاال از ایران و حتی صادرکننده به ایران بوده اند انکــه جــای پــای خــود را در بازارهــای صادراتــی‬ ‫امــا تحت تاثیر تحری ‬ ‫مهــا‪ ،‬اعــداد کاهش یافته محکم کنیم باید مســائل مهمی مانند افزایش‬ ‫است‪ .‬صرف نظر از اتحادیه اروپا که به هر حال ارزش افزوده‪ ،‬باال بردن سطح بهره وری‪ ،‬بهبود‬ ‫متحد امریکا به شمار می رود‪ ،‬تجارت ما حتی با زیرساخت ها مانند حمل و نقل و کاهش موانع‬ ‫کشــورهایی مانند چین و هند نیز کاهش یافته تولید و صادرات را در دستور کار خود قرار دهیم‬ ‫که این نشان دهنده محدودیت هایی است که و نمایان شــدن ظرفیت واقعی حضور کاالهای‬ ‫تاجران ایرانی در ســال های گذشته با ان مواجه ایرانی در بازارهای متنوع مانند اتحادیه اروپا بعد‬ ‫بوده انــد‪ .‬رییس کنفدراســیون صــادرات ایران با از کنار رفتن این موانع خود را نشان می دهد‪ .‬به‬ ‫بیــان اینکــه کاالهایــی که ایــران به کشــورهای گــزارش ایســنا‪ ،‬امارهایی کــه از تجارت ایــران در‬ ‫همسایه مانند عراق و افغانستان صادر می کند از سال های گذشته منتشر شده نشان می دهد که‬ ‫نظر ماهیتی با صادرات به اتحادیه اروپا متفاوت جز چین‪ ،‬بخش مهمی از تجارت ایران به چند‬ ‫اســت‪ ،‬تشــریح کرد‪ :‬مــا امکان ان کــه به برخی کشــور همســایه و منطقه ممنوع شــده و در این‬ ‫کشورهای همســایه کاالی مصرفی یا کاالیی با میان میزان تجارت مشــترک بــا اتحادیه اروپا به‬ ‫ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم را خواهیم داشت شــکلی جدی کاهش یافته اســت‪ .‬در امارهایی‬ ‫و در ســال های گذشــته نیز این رونــد را دیده ایم که از تجارت دو ماهه ایران در سال ‪ ۱۴۰۰‬منتشر‬ ‫اما امکان صادرات گسترده محصوالت مصرفی شد‪ ،‬تنها المان و سوییس به عنوان صادرکنندگان‬ ‫یــا تولید شــده بــا ارزش افزوده بیشــتر بــه اروپا را کاال به ایران در فهرست ‪ ۱۰‬شریک اصلی تجاری‬ ‫نداریم‪ ،‬البته این امر به هیچ وجه مطلق نیست قرارداشتند‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬خردادماه‪ ،‬اخرین مهلت ثبت صادرات‬ ‫ریالیدر سامانهجامعتجارت‬ ‫رییس کل ســازمان توسعه‬ ‫بــه ثبــت پروان ههــای صادراتی‬ ‫تجــارت ایــران گفــت‪۳۱ :‬‬ ‫خود در ســامانه جامع تجارت‬ ‫خردادماه امسال اخرین مهلت‬ ‫اقــدام کــرده تــا پــس از تاییــد‪،‬‬ ‫برای ثبت پروانه های صادراتی‬ ‫ن گــروه‬ ‫رفــع تعهــدات ارزی ای ـ ‬ ‫ریالی به عراق و افغانســتان در‬ ‫از صادرکننــدگان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫سامانه جامع تجارت است‪ .‬به‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهلــت تعییــن‬ ‫گزارش ایرنا از ســازمان توســعه‬ ‫شــده تمدید نخواهد شد و در‬ ‫تجــارت ایــران‪ ،‬حمید زادبــوم اظهار داشــت‪ :‬در صــورت عدم ثبت صادرکنندگان در این مدت‪،‬‬ ‫پی فراخوان ثبت کوتاژهای (محموله های ثبت امــکان رفع تعهــدات ارزی فــروش ریالی وجود‬ ‫شــده) فــروش ریالــی به عــراق و افغانســتان در نخواهد داشــت‪ .‬زادبوم همکاری بانک مرکزی‬ ‫بــازه زمانــی ‪ ۲۲‬فروردین ‪ ۱۳۹۷‬تــا ‪ ۱۶‬مردادماه جمهوری اســامی ایران و مرکز توسعه تجارت‬ ‫‪ ۹۷‬در ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬بانــک مرکــزی الکترونیکی با سازمان توسعه تجارت ایران را در‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نسبت به بررسی حدود جهت اجرای مصوبات کمیته ماده‪ ۲‬و همچنین‬ ‫هشــت هزار کوتاژ ثبت شــده‪ ،‬راســتی ازمایی در کمیتــه اقــدام ارزی حائــز اهمیــت دانســت و از‬ ‫خصــوص اســتفاده نکــردن از ان و تاییــد مــوارد تالش و پیگیری سایر اعضای کمیته اقدام ارزی‬ ‫اقدام خواهد کرد تا رفع تعهدات ارزی این دسته تقدیــر کــرد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ۲۴ ،‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫از صادر کنندگان ثبت شــود‪ .‬رییس کل ســازمان صادرکننده از ســال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷۲‬میلیارد یورو‬ ‫توسعه تجارت افزود‪ :‬صادرکنندگانی که در این صــادرات انجــام دادند کــه با تخفیفات اعمال‬ ‫دوره زمانی کاالهای خود را به صورت ریالی به شده ‪ ۶۲‬میلیارد یورو تعهد ارزی به کشور ثبت‬ ‫عراق و افغانســتان صــادر کرده اند فقــط تا ‪ ۳۱‬شــد و در ایــن میان ‪ ۴۵‬میلیــارد یورو به چرخه‬ ‫خردادمــاه ســال جــاری فرصت دارند تا نســبت اقتصادی کشور بازگشته است‪.‬‬ ‫تسهیالتبانکتوسعهتعاونبرای‬ ‫فعاالنصنایع دستیو گردشگری‬ ‫رئیس هیــات مدیره بانک‬ ‫مالی عامل با هدف گســترش‬ ‫توســعه تعــاون از تمهیــدات‬ ‫تهــای تولیدی و حفظ‬ ‫فعالی ‬ ‫بانک برای اعطای تســهیالت‬ ‫و توســعه اشــتغال در میــان‬ ‫بــه فعــاالن صنایع دســتی و‬ ‫مناطق روســتایی با ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫گردشــگری خبــر داد‪ .‬ســید‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال در نیمــه‬ ‫باقر فتاحی‬ ‫باقــر فتاحــی طــی بازدیــد از‬ ‫دوم ســال ‪ ۱۳۹۶‬اغــاز شــد و‬ ‫غرفــه بانــک در ســیزدهمین‬ ‫ســهم بانــک توســعه تعــاون‬ ‫نمایشــگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه اظهار داشت‪ :‬در ایــن طرح‪ ،‬اعطای تســهیالت بــه میزان ‪۴۰‬‬ ‫مطابق برنامه های اقتصادی کشور مقرر گردید هــزار میلیارد ریال بوده اســت کــه تاکنون ‪۲۶‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال از محــل هدفمنــدی هــزار میلیــارد ریــال پرداخــت گردیــده و ‪۱۴‬‬ ‫یارانه ها ب هســوی واحدهای تولیدی و اشتغال هــزار میلیــارد ریــال نیــز به عنــوان باقیمانــده‬ ‫افرین ســوق داده شــود که نقش نظام بانکی طــرح توســط بانــک اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در تخصیــص بهینــه ایــن منابع بــه بخش های وی تــداوم طــرح اشــتغال پایــدار روســتایی و‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری عشــایری از محل بازگشت اقساط تسهیالت‬ ‫بســیار حائــز اهمیت اســت‪ .‬وی ضمن تبریک را مهــم و تاثیرگــذار دانســت و گفــت‪ :‬تزریق‬ ‫روز صنایع دســتی بــه دس ـت اندرکاران و منابع جدید به اقتصاد روستایی و عشایری‪،‬‬ ‫هنرمندان گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون سهمیه مزیت های مهمی برای حمایت از کارافرینان‬ ‫مناســبی از ایــن منابــع طرح های ملــی را برای و تعاون گران این مناطق محسوب می شود‪.‬‬ ‫تامیــن مالی فعالی ‬ ‫تهــای اقتصــادی در زمینه فتاحی همچنین به لزوم تدابیر برای حمایت‬ ‫صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته است‪ .‬از برخی مشــاغل اسیب دیده از کرونا به ویژه‬ ‫رئیــس هیات مدیره بانک توســعه تعــاون در اقامتگاه هایــی بومگردی اشــاره کرد و اذعان‬ ‫ادامه به حضور بانک در طرح های ملی اشاره داشــت‪ :‬در تــاش هســتیم بــا هماهنگــی‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬طــرح اشــتغال پایدار روســتایی صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬مهلت بیشــتری برای‬ ‫و عشــایری بــه همــت دســتگاه های اقتصادی بازپرداخت تســهیالت اعطاشــده به این گونه‬ ‫عالــی کشــور و حضــور چهار بانک و موسســه مشاغل در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫راستی ازمایی طرح ها و برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری‬ ‫کسیوعده هایاقتصادیراباورمی کند؟‬ ‫کارشناسان و فعاالن اقتصادی به راستی ازمایی‬ ‫وعده و وعیدها و برنامه ها و طرح های اقتصادی‬ ‫کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند‪.‬‬ ‫شــمارش معکــوس برای نزدیک شــدن بــه روز‬ ‫انتخابات اغاز شده و کاندیداها فقط ‪ ۵‬روز دیگر‬ ‫برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت‬ ‫دارند‪ .‬در این روزهای انتخاباتی کاندیداها‪ ،‬یکی‬ ‫از یارانه ‪ ۴۵۰‬میلیون تومانی سخن گفت‪ ،‬دیگری‬ ‫ادعا کرد که مشکل بورس ‪ ۳‬روزه قابل حل است‪.‬‬ ‫یکی هم از تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان تا‬ ‫قبــل از اســفند ‪ ۱۴۰۰‬گفــت؛ به طوری کــه هر زوج‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای اشتغال‪ ،‬ازدواج و مسکن‬ ‫خود از این صندوق دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪ ،‬وعــده وعیدهــای‬ ‫نامزدهای انتخابات‪ ،‬این روزها واکنش های زیادی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬از کاربــران فضای مجــازی گرفته تا‬ ‫کارشناســان و فعــاالن اقتصادی‪ .‬این در شــرایطی‬ ‫است که کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند‬ ‫برنامــه قابل قبولی تاکنون از ســوی کاندیداها در‬ ‫حــوزه اقتصــاد ارائــه نشــده و حتــی بعضــا برخی‬ ‫برنامه ها‪ ،‬رویکردی پوپولیستی و غیرقابل اجرایی‬ ‫و پشــتوانه داشته است؛ چراکه درامدهای کشور‪،‬‬ ‫امکان پاسخ به این وعده ها را نمی دهد‪.‬‬ ‫تحلیلگراناقتصادیتاکیددارند کاندیداهاباید‬ ‫چشم های خود را بر واقعیت های موجود جامعه‬ ‫گشوده و براساس کارکارشناسی برنامه ای جامع به‬ ‫مردم ارائه دهند‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬ســید حمیــد حســینی‪،‬‬ ‫دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق در واکنش‬ ‫بــه طرح ها و برنام ههــای اقتصــادی کاندیداهای‬ ‫ریاس ـت جمهوری عنــوان می کنــد‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫کاندیداها گفتمان مشخصی ندارند و یک چیزی‬ ‫بین گفتمان ساختارگرا‪ ،‬برنامه محور و مساله محور‬ ‫برنامه هایشان دور می زند‪ ،‬اما به طور جدی روی‬ ‫برنامه هاحرفنمی زنند‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬کاندیداهایــی کــه نــگاه‬ ‫ســاختاری تری دارنــد‪ ،‬مســایل اقتصــادی را بــر‬ ‫مسایل سیاسی مقدم تر می دانند‪ .‬کاندیداهایی‬ ‫هــم کــه البتــه مســاله محور صحبــت می کننــد‪،‬‬ ‫خیلــی جاهــا هم بحث های ســاختاری را مطرح‬ ‫نهــا‪ ،‬برخــی کاندیداهــا از‬ ‫می کننــد‪ .‬در کنــار ای ‬ ‫برنامه صحبت می کنند‪ ،‬اما در صحبت هایشان‬ ‫یتــوان چیــزی فهمیــد کــه بتــوان‬ ‫از برنامــه نم ‬ ‫اولویــت برنامــه اقایــان را متوجــه شــد‪ .‬در کل‬ ‫خـــبر‬ ‫بیشتر کاندیداها مساله محور هستند‪.‬‬ ‫حسینی تصریح می کند‪ :‬هیچ یک از کاندیداها‬ ‫حاضــر نیســتند حــرف عین ـی ای بگوینــد‪ .‬بعضــا‬ ‫صحبت هایی می کنند که با ســابقه و سبقه افراد‬ ‫اصــا همخوانی ندارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬االن می گویند‬ ‫کــه ما تالش می کنیــم اف ای تی اف حل شــود‪ ،‬اما‬ ‫این ســوال برای مردم مطرح اســت که وقتی این‬ ‫اقایان مســوولیت داشــتند‪ ،‬موضــوع اف ای تی اف‬ ‫حل نشد‪ ،‬پس چطور می خواهید این کار را بکنید‪.‬‬ ‫ثهــای اقتصــادی چیــزی گیــر مردم‬ ‫در کل در بح ‬ ‫نمی اید کهبخواهندتصمیمبگیرند‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه وعده های پوپولیســتی‬ ‫برخــی کاندیداها‪ ،‬گفت‪ :‬وعده های پوپولیســتی‬ ‫دیگر روی مردم اثر ندارد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رییس کنفدراســیون صادرات‬ ‫ایــران نیــز اعتقــاد دارد‪ :‬در ایــن دور از انتخابــات‬ ‫ریاس ـت جمهوری‪ ،‬کاندیداها یا برنامه منسجمی‬ ‫ندارنــد که ارائــه دهند و یا اگر هــم برنامه دارند‪،‬‬ ‫یشــوند کــه بــه اصل‬ ‫نقــدر درگیــر حاشــیه ها م ‬ ‫ای ‬ ‫موضوعنمی پردازند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد می کنــد‪ :‬در حــال حاضــر بــرای‬ ‫مخاطب خیلی ســخت اســت که تشــخیص دهد‬ ‫این برنامه هایی که قرار اســت اجرا شــود‪ ،‬واقعا‬ ‫به چه صورت خواهد بود؛ ان هم در شرایطی که‬ ‫مهم تریــن و پرچالش ترین بخش در ایــران‪ ،‬حوزه‬ ‫اقتصاداست‪.‬‬ ‫الهوتی عنوان می کند‪ :‬حتی اگر هم برنامه ای‬ ‫توسط برخی از کاندیداها مطرح می شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫جنبه شــعارگونه و وعده و وعیدهایی هست که‬ ‫جنبه اجرایی نخواهد داشت‪ .‬برای مثال‪ ،‬یارانه ها‬ ‫و عــدد و رقم هایــی اســت کــه در ایــن خصــوص‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه برخــی از کاندیداهــا بــه‬ ‫مطــرح م ‬ ‫فراخور تخصص خود ممکن اســت موضوعاتی را‬ ‫مطرح کنند‪ ،‬ولی به نظر من این موضوعات خیلی‬ ‫بــا برنامــه نیســت و وعــده وعیدهایی اســت که‬ ‫ضمانت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫وی یاداور می شود‪ :‬بعضا مشاهده می شود که‬ ‫برخی کاندیداها می گویند برنامه ‪ ۱۰۰۰‬صفحه ای‬ ‫و ‪ ۲۰۰۰‬صفح ـه ای داریــم و ایــن برنام ههــا را روی‬ ‫سایت گذاشته ایم‪ ،‬اما نکته این جاست که جامعه‬ ‫مخاطبیــن وقت ندارد کــه تک تک این برنامه ها‬ ‫را مطالعه کند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬غالمرضا ســامی‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫طــرح و برنام ههــای اقتصــادی کاندیداهــا تاکیــد‬ ‫می کنــد‪ :‬بــه نظــر مــن کاندیداهــا هیــچ طــرح و‬ ‫برنامه ای نداشتند و در حقیقت در بیشتر موارد به‬ ‫تحلیل و انتقاد به وضع موجود می پردازند‪ .‬بعضی‬ ‫از کاندیداها هم که عدد و رقم می دهند‪ ،‬در قالب‬ ‫طرح و برنامه نیست‪ ،‬بلکه شعار است‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬کاندیدایــی که می گوید یارانه‬ ‫نکــه ایــن یارانــه از کجــا و چگونــه‬ ‫می دهیــم‪ ،‬ای ‬ ‫تامین خواهد شد‪ ،‬صحبتی نمی شود‪ .‬این که روی‬ ‫موضــوع پرداخــت یارانــه کار کرده ایــم کــه حرف‬ ‫نشد‪ .‬باید بگویند رقم کلی یارانه ها چقدر و از کجا‬ ‫یشــود‪ .‬این صحبت ها را مــا تاکنون زیاد‬ ‫تامیــن م ‬ ‫شنیده ایم‪ .‬بعدها هم که انجام ندهند‪ ،‬می گویند‬ ‫خب نشد‪.‬‬ ‫ایــن اقتصــاددان می گویــد‪ :‬بــه نظــر مــن باید‬ ‫مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان ها با تک تک‬ ‫کاندیداهــا صــورت گیــرد و اقتصاددا نهــا ســوال‬ ‫کنند که چگونه می خواهید مشــکل را حل کنید‪.‬‬ ‫مشــکالت اقتصــادی کشــور یکــی دو تا نیســت و‬ ‫بــه ایــن راحتــی قابل حــل نیســت‪ .‬بنابراین همه‬ ‫صحبت ها در حد وعده می ماند‪.‬‬ ‫ســامی عنوان می کند‪ :‬شاید بگویند اطمینان‬ ‫مهــا برداشــته می شــود‪ ،‬پول هــا ازاد‬ ‫داریــم تحری ‬ ‫یشــود و یا صــادرات نفت افزایــش می یابد و از‬ ‫م ‬ ‫این محل‪ ،‬برنامه های خود را پیاده سازی می کنیم‪،‬‬ ‫اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد‪،‬‬ ‫چه طرحی برای حل مشکل دارید‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به مشاوران اقتصادی‬ ‫کاندیداهــا‪ ،‬تصریــح می کند‪ :‬وقتی در یک کشــور‬ ‫سیســتم حزبی وجود ندارد‪ ،‬به طور کلی یک امر‬ ‫واضح اســت که افراد وارد می شــوند؛ بدون هیچ‬ ‫نــوع کاری انجــام داده باشــند‪ .‬اگــر حــزب واقعی‬ ‫وجــود داشــته باشــند‪ ،‬روی مســایل کار می شــود‬ ‫لهــا صــورت می گیــرد و در نهایــت‬ ‫و تمــام تحلی ‬ ‫اطالعــات در اختیــار کاندیــدای مــورد نظــر حزب‬ ‫گذاشتهمی شود‪.‬‬ ‫ســامی متذکر می شــود‪ :‬به هرحال افــراد باید‬ ‫حداقل هایی را در حوزه اقتصاد بدانند‪ ،‬اما ظاهرا‬ ‫لهــا هــم در صحبت هــای نامزدهــای‬ ‫ان حداق ‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریدیدهنمی شد‪.‬‬ ‫نکــه می گویند باید پول مــان را‬ ‫وی بــا بیــان ای ‬ ‫قــوی و بین المللــی کنیــم‪ .‬در شــرایط کنونــی این‬ ‫حرف اقتصادی نیست‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬به هرحال‬ ‫برخــی کاندیداهــا پیشــنهادهایی کــه می دهند‪،‬‬ ‫اعداد و ارقام وحشــتناکی اســت کــه منابع زیادی‬ ‫چکــدام از کاندیداهــا از راه حــل‬ ‫می خواهــد و هی ‬ ‫نمی گویند‪.‬‬ ‫ایــن اقتصــاددان بــا بیــان این کــه سال هاســت‬ ‫کفگیــر دولــت به ته دیگ خــورده و هیچ منابعی‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬خاطرنشــان می کنــد‪ :‬مگــر این کــه‬ ‫تحریم ها برداشته شود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه‬ ‫امکاناتی که در سال ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۵‬وجود داشت‪،‬‬ ‫دیگر وجود ندارد‪ .‬وضعیت ان زمان خیلی بهتر از‬ ‫تهــا را از دســت دادیــم‪ .‬اوضاع‬ ‫االن بــود و فرص ‬ ‫اقتصادی کشــور در حال حاضر خراب اســت و در‬ ‫حــوزه محیط زیســت هم مشــکل داریم‪ .‬مســاله‬ ‫کم ابی باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫ســامی تاکید می کنــد‪ :‬در این گونه مناظرات‪،‬‬ ‫کاندیداها بیشــتر در مقابل هم قــرار می گیرند؛ در‬ ‫حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی طرف‬ ‫و کاندیداهــا باشــد‪ ،‬مســلما همان جــا مشــخص‬ ‫می شود کاندیداها اطالعات درستی دارند یا این که‬ ‫توهماتی را بیان می کنند‪.‬‬ ‫مشاور وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد‬ ‫حذفامضاهایطالییبخش کشاورزیباراه اندازیسامانه«سماک»‬ ‫یهــا از تولیــد در بخــش‬ ‫مجــری طــرح پشــتیبانی ها و مانــع زدای ‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬سامانه سماک عامل حذف امضاهای طالیی است و‬ ‫افراد به جای گرفتن بیش از ‪ ۱۸۰‬مجوز می توانند به صورت مستقیم با‬ ‫ورود به سامانه درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫بــه گزارش وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬مرتضی حنیفــه زاده در رابطه‬ ‫با نحوه اجرای شــعار ســال در بخش کشــاورزی و تحقق رفع موانع‬ ‫تولید اظهارداشت‪ :‬در راستای اجرایی شدن شعار سال‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی نشس ـت های متعددی برگزار کــرده و کمیته های مختلفی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫را تشکیل داده است اما این کمیته ها به حد مطلوب پاسخگو نبود‪،‬‬ ‫بنابراین وزیر جهاد کشاورزی مجری طرح پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫را معرفی کرد و این بخش با کمک مردم‪ ،‬موانعی که باعث به خطر‬ ‫افتادن امنیت غذایی در کشور می شود را مرتفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هدف این طرح خاطرنشان کرد‪ :‬هدف این طرح‬ ‫تسهیل روندها‪ ،‬کاهش قوانین‪ ،‬بخش نامه ها و ایین نامه های موجود‬ ‫است که موجب تاخیر در سرمایه گذاری های کشاورزی و از بین رفتن‬ ‫روحیه کشاورزانمی شود‪.‬‬ ‫حنیفه زاده ادامه داد‪ :‬در این راستا توانستیم با ‪ ۴۴۷‬گروه جهادی‬ ‫تفاهم نامه ای داشــته باشــیم و مشکالت توســط گروه های جهادی‬ ‫«شناسایی»و«مرتفع»میشوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــارکت مــردم در اجــرای این طرح‪ ،‬باعث می شــود‬ ‫ستــر درک کننــد‪ ،‬در حال حاضر ســامانه تاک (شــبکه‬ ‫نتیجــه را ملمو ‬ ‫اجتماعی کشاورزی ایران) بخشی را برای ارتباط با مجری طرح مانع‬ ‫زدایی اختصاص داده است و مردم به صورت روزانه مشکالت خود‬ ‫را برای ما ارسال می کنند‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫نوبت اول‬ ‫اذربایجان غربی (سهامی خاص) شــرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‪ 2000‬دســتگاه کنتور ســه فاز‬ ‫و به شــرح جدول ذیل و برابر مشــخصات فنی پیوست اســناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/03/24‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/04/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/04/13‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/04/14‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاد دهندگان‪ ،‬با ملحوظ قرار دادن زمان جهت بررسی نمونه و مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط‬ ‫کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به‬ ‫پیشنهاد های فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1400-84‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور سه فاز‬ ‫(شماره فراخوان ‪)2000009003000075‬‬ ‫‪1،100،000،000‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113-09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات‬ ‫به ترتیب به ادرس های‪:‬‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir ,WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1148875:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫مالیات‬ ‫پایانه های فروشگاهی و‬ ‫شفافیت اقتصادی‬ ‫شــفافیت اقتصــادی و جلوگیــری از پنهــان کاری‬ ‫در معامــات اقتصــادی از مهم تریــن و اساس ـی ترین‬ ‫راهکارهــای موجود جهت رشــد و اعتالی اقتصــادی در‬ ‫کشــورهای توســعه یافته می باشــد‪ .‬بر این اساس یکی‬ ‫از عمده ترین برنامه های اقتصادی کشــورهای صنعتی‬ ‫دنیا تالش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی‬ ‫ایشان با اقتصاد زیرزمینی می باشد‪ .‬چراکه ابهام و عدم‬ ‫شــفافیت پاشنه اشــیل همه نظام های اقتصادی پویا و‬ ‫در حــال رشــد بــوده و از همین روی با این پدیده شــوم‬ ‫به شــدت مقابله می گردد‪ .‬از سوی دیگر نظام مالیاتی‬ ‫کشور در طول یک دهه گذشته منشا اجرای بسیاری از‬ ‫سیاست های موفق اقتصادی در عرصه نظام مالیاتی و‬ ‫متعاقب ان انضباط مالی در کشور بوده است‪ .‬اجرای‬ ‫موفــق قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده در طول بیش از‬ ‫یک دهه گذشته و نیز دستاوردهای سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور در زمینه نظام جامع مالیاتی سبب گردیده تا در‬ ‫اینبرههحساسبهیکیاز مسیرهاومعبرهایمطمئن‬ ‫کشور در زمینه تامین هزینه های جاری و عمومی کشور‬ ‫بدل شود؛ اما در کنار همه دستاوردهای مادی که نظام‬ ‫مالیاتی ایران در عرصه اقتصاد کالن کشور داشته است‪،‬‬ ‫توجهبهدستاوردهایمعنویوافزایشرضایتعمومی‬ ‫جامعــه و در صــدر ان بحث عدالت مالیاتی می تواند‬ ‫یکــی از عمده تریــن دغدغه های ســازمان امور مالیاتی‬ ‫کشــور باشــد‪ .‬به طور یقین شــفافیت اقتصادی فارغ از‬ ‫اینکــه مانعی اصلــی در برابر قاچاق کاال بوده و باعث‬ ‫رونق کســب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی‬ ‫گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می گردد‪،‬‬ ‫از ســوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بســط‬ ‫عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد‪ .‬چراکه شفافیت‬ ‫اقتصادیموجبمی شودتانظاممالیاتیبتواندبراساس‬ ‫شــواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و‬ ‫با اعمال عدالت مالیاتی‪ ،‬زمینه ســاز عدالت اقتصادی‬ ‫و اجتماعــی شــود‪ .‬بــر این اســاس نظام مالیاتی کشــور‬ ‫در راســتای اجرای سیاســت ها و چشــم اندازهای موفق‬ ‫خویشقانونپایانه هایفروشگاهیوسامانهمودیانرا‬ ‫پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسالمی رسید و‬ ‫ابالغ ان برای به دولت اجرایی نمود تا برگ زرین دیگری‬ ‫در نظــام مالی واقتصادی کشــور رقم بخــورد‪ .‬بر مبنای‬ ‫ایــن قانــون‪ ،‬بانک مرکزی موظف گردید تا با همکاری‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬ظرف مدت یک سال پس‬ ‫از ابالغ قانون فوق‪ ،‬نسبت به ساماندهی دستگاه های‬ ‫کارتخــوان بانکی و یــا درگاه های پرداخت الکترونیکی‬ ‫اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین ان ها با مجوز فعالیت‬ ‫و شــماره اقتصــادی بنگاه هــای اقتصــادی به هــر یک از‬ ‫پایانه هایفروش‪،‬شناسهیکتااختصاصدهد‪.‬‬ ‫در شــرایطی که اغلب کشــورهای دنیا با بهره مندی از‬ ‫فناوری های روز بشری توانسته اند به دستاوردهای بزرگی‬ ‫درعرصه هایمختلفقانون گذاریواجرایقوانینموفق‬ ‫اقتصادی و اجتماعی دســت یابند‪ ،‬بدون شــک اعمال و‬ ‫اجرای چنین قوانینی می تواند نقش به سزایی در ایجاد‬ ‫شفافیتمالیدرنظاماقتصادیکشورداشتهوتبعاتمثبت‬ ‫اندردیگربخش هایسیاسیواجتماعیکشورقابلرویت‬ ‫خواهدبود‪.‬ایندرحالیاست کهدر کنارمقولهابهام زدایی‬ ‫و شفافیت اقتصادی یکی از وجوه تمایز و تفاوت اجرای‬ ‫قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان در نظام‬ ‫اقتصادی کشور ضمانت های اجرایی این قانون است که‬ ‫سبب گردیدهتاروحقانونبهشکلیفراگیروموثردراجزای‬ ‫فعالیت هایاقتصادیجریانداشتهباشد‪.‬برایناساسودر‬ ‫فصلپنجمقانونپایانه هایفروشگاهیوسامانهمودیان‪،‬‬ ‫قانونگذاربهبیانضمانت هایاجراییاینقانونپرداخته‬ ‫و در ذیــل بندهــای‪ 22‬تــا‪ 26‬قانون‪ ،‬تخلفات احتمالی و‬ ‫جریمه هایناشیازانرابهتفصیلبیانداشتهاست‪.‬‬ ‫کتمان درامد در اظهارنامه مالیاتی برابر است با عدم‬ ‫برخورداری از نرخ صفر‪ ،‬معافیت یا مشوق های مالیاتی‬ ‫وتعلقجرایمغیرقابلبخششمالیاتی‬ ‫• ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خدمتی نوین در‬ ‫ارائهخدماتغیرحضوریمالیاتی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رشد ‪ ۲۷‬درصدی ارزش‬ ‫صادرات غیرنفتی در‬ ‫اردیبهشت ماه‬ ‫سخنگوی گمرک با بیان اینکه میزان صادرات کشور‬ ‫در اردیبهشت ماه ‪ ۲۷.۵‬درصد نسبت به مدت مشابه‬ ‫پارسال افزایش یافت‪ ،‬گفت‪ :‬تجارت خارجی غیرنفتی‬ ‫کشــور در اردیبهشــت ماه به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن و‬ ‫ارزش هفت میلیارد و ‪ ۸۳‬میلیون دالر رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنــا از گمــرک‪« ،‬ســید روح اله لطیفی» اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تجارت خارجی غیرنفتی ‪ ۲‬ماهه کشور به ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫دالر رســید که ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن به ارزش هفت‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۳‬میلیــون دالر ان مربــوط بــه اردیبهشــت‬ ‫مــاه اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬از این میزان تجــارت خارجی در‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ،‬هشت میلیون و‪ ۵۷۹‬هزار تن به ارزش‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۳۵۲‬میلیــون دالر مربــوط بــه صــادرات‬ ‫کاالهــای ایرانی و ســه میلیون و ‪ ۳۲۱‬هزار تــن به ارزش‬ ‫ســه میلیارد و ‪ ۷۳۱‬میلیون دالر مربوط به واردات کاال‬ ‫به کشــور اســت‪ .‬لطیفی با اشــاره به رشــد ‪ ۴۸‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات در ‪ ۲‬ماه نخســت سال جاری نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اردیبهشت‬ ‫ماه نسبت به فروردین ماه با‪ ۲۷۷‬هزار تن کاال و‪۳۸۴‬‬ ‫میلیون دالر فروش بیشــتر‪ ،‬رشــد ‪ ۳.۳‬درصــدی در وزن‬ ‫و ‪ ۱۳‬درصــدی در ارزش را شــاهد بودیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫واردات نیــز یــک میلیــون و ‪ ۲۸۰‬هزار تن کاال با ارزشــی‬ ‫بیشتر از ‪ ۹۳۷‬میلیون دالر نسبت به فروردین ماه ثبت‬ ‫شــد کــه شــاهد رشــد ‪ ۶۲.۵‬درصــدی در وزن و ‪۳۳.۵‬‬ ‫درصدی در ارزش بودیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫گازرسانی به ‪ 5‬شهر‬ ‫و ‪ 186‬روستا تا پایان‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از گازرسانی به‪5‬‬ ‫شهر و ‪ 186‬روستا تا پایان سال ‪ 1400‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شــرکت گاز استان کرمان‪ ،‬منوچهر فالح‬ ‫در تشــریح این خبر افزود‪ :‬جای خرســندی اســت که با‬ ‫گازرسانیبهاینمناطق‪،‬حدود‪ 13‬هزار وششصدخانوار‬ ‫شــهری و بیــش از ‪ 26‬هــزار و ســیصد خانوار روســتایی از‬ ‫نعمت گازطبیعیبهرهمندمی شوند‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫گاز استان کرمانضمناشارهبهاینکهتاپایانسال گذشته‬ ‫‪ 80‬درصد جمعیت کل استان تحت پوشش شرکت گاز‬ ‫قرار گرفتهاند‪ ،‬گفت‪:‬پیشبینیمی شودبااجرایبرنامه‬ ‫فوق تا پایان سال ‪ 1400‬بتوانیم این رقم را به ‪ 87‬درصد‬ ‫ارتقادهیم‪.‬فالحمیانگینسرعتگازرسانیشهریدرسال‬ ‫‪ 1399‬رابرابربا‪ 3‬شهردر هرفصلاعالم کرد‪.‬ویدر پایان‬ ‫با اشاره به وسعت استان کرمان و دشواری گازرسانی به‬ ‫بسیاری از مناطق ان‪ ،‬گفت‪ :‬همواره تالش ما در شرکت‬ ‫گاز استان کرماناینبوده کهبابه کارگیریتوانحداکثری‬ ‫خــود در راســتای اهداف بزرگمــان قدم برداریــم تا مردم‬ ‫عزیز در جای جای این استان پهناور از نعمت گاز طبیعی‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬گفتنی است شرکت گاز استان کرمان در‬ ‫سال گذشته موفق شد‪ 13‬شهر را به همراه‪ 236‬روستا و‬ ‫‪ 270‬صنعت عمده و جزء افتتاح کند و با این دستاورد‬ ‫درصد خانوارهای تحت پوشــش شــهری به‪ 97‬و درصد‬ ‫خانوارهای تحت پوشــش روســتایی به ‪ 52‬درصد ارتقا‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫برقی کردن چاه های‬ ‫کشاورزی با انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫با امضای تفاهم نامه ای میان شرکت توانیر و شرکت‬ ‫بهینه سازیمصرفسوخت‪،‬براینخستینبار در کشور‪،‬‬ ‫یهــای‬ ‫برقــی کــردن چا ههــای کشــاورزی از طریــق انرژ ‬ ‫تجدیدپذیر کلید خورد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬براســاس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ۶۰‬هزار چاه کشاورزیدر طولسهسالبرقدار‬ ‫خواهد شد‪ .‬در همین خصوص علی مبینی دهکردی ‪-‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت‪ :‬در‬ ‫فاز اول این طرح‪ ۱۱ ،‬هزار چاه کشــاورزی از طریق انرژی‬ ‫های تجدیدپذیر برقی خواهد شد‪ .‬به گفته وی براساس‬ ‫ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬کشــاورزان بابت خریــد و نصب پنل‬ ‫خورشیدیوتجهیزاتموردنیازشبکه‪،‬هزینه ایپرداخت‬ ‫نخواهند کردوتنهابرایخریدتجهیزاتاختصاصیمانند‬ ‫ترانــس هزینه خواهندکرد‪ .‬مبینی دهکــردی با بیان این‬ ‫که این تفاهم نامه براساس مصوبه سال شورای اقتصاد و‬ ‫قانون بودجه‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور میان دو شــرکت به امضا‬ ‫رسید‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬براساسمصوبهشورایاقتصاد‪۱.۶‬‬ ‫میلیارد دالر از محل صرفه جویی سوخت مایع چاه های‬ ‫کشاورزی برای برقی کردن چاه های کشاورزی با سوخت‬ ‫گازوئیل‪ ،‬اختصاص یافته اســت‪ .‬وی با اشــاره به این که‬ ‫با اجرای این کار تنوع بخشــی در منابع تولید برق بیش‬ ‫از گذشته پیگیری خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫صنعت ســلول های خورشیدی توســعه خواهد یافت و‬ ‫بسترهاییبرایفعالیتاینصنعتدرمقیاس هایبزرگتر‬ ‫فراهمخواهدشد‪.‬مبینیدهکردیگفت‪:‬همچنیناجرای‬ ‫یشــود و‬ ‫این طرح باعث پاکتر شــدن محیط زیســت م ‬ ‫زنجیرهارزشایجادمی کند‪.‬درعینحالشرکت هایاسکو‬ ‫و بهره بــرداری را بــکار خواهد گرفت که در نهایت رونق‬ ‫بیشتراشتغالرابهدنبالخواهدداشت‪.‬طبقاعالمتوانیر‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در عین‬ ‫حالخاطرنشان کرد‪:‬بابرقی کردنچاههای کشاورزیدر‬ ‫قالباینتفاهمنامه‪،‬در زمستان کهچاههای کشاورزی‬ ‫خامــوش اســت‪ ،‬برق خورشــیدی به شــبکه تزریــق و در‬ ‫زمستان نیز برق بخشی از مصرف کنندگان عمده از این‬ ‫طریق تامین خواهد شد‪ .‬همچنین محمدحسن متولی‬ ‫زاده‪ -‬مدیرعامل توانیر نیز در این مراسم گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫کامل این طرح‪ ۲۰۰۰‬مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث‬ ‫خواهد شــد و این طرح در راســتای اجرای سیاســت های‬ ‫اقتصادمقاومتیورونقتولیداستچرا کهباتحققصرفه‬ ‫جویی در مصرف نفت گاز و ازاد کردن این ظرفیت برای‬ ‫صادراتبهویژهدر شرایط کنونی‪،‬اهمیتیدوچندانمی‬ ‫یابد‪.‬ویبابیاناینکهبابرقدارشدنچاههای کشاورزی‪،‬‬ ‫هزینه های کشاورزان کاهش می یابد و‪ ۸۰‬درصد هزینه‬ ‫هایجاریانهانسبتبهزماناستفادهاز سیستمدیزلی‬ ‫کمتر می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همچنین با امدن برق سر چاه‪،‬‬ ‫امــکان ابیــاری نوین فراهم می شــود و بهــره وری ابیاری‬ ‫افزایشمییابد‪.‬به گفتهاینمقاممسئول‪،‬برایسوخت‬ ‫رسانی به چاه های کشاورزی دیزلی باید ساالنه بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬تا‪ ۵۰‬هزار نفتکشجادهپیمادر جادههای کشور تردد‬ ‫کنند کهحذفاینحجمترددنیزنقشمهمیدر کاهش‬ ‫حوادث جادهای ایفاخواهد کرد‪.‬‬ ‫لزوم کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫مصرف برق در لرستان‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقلرستان گفت‪:‬درصورت‬ ‫کاهــش ‪ ۱۰‬درصدی مصرف برق دیگر قطعی در اســتان‬ ‫نخواهیم داشــت‪ .‬فریدون خودنیا‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مصرف برق در اســتان به نحو چشــمگیری‬ ‫تــا ســطح‪ ۶۰۰‬مگاوات بــاال رفته اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫سهمیه ای کهبرایاستاندر نظر گرفتهشده‪ ۵۳۰‬مگاوات‬ ‫اســت‪ ،‬در حــال حاضــر ‪ ۱۰‬درصــد بیشــتر بــرق مصــرف‬ ‫می کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان افزود‪ :‬از‬ ‫همه هم استانی ها تقاضا داریم تنها‪ ۱۰‬درصد در مصرف‬ ‫خودصرفه جوییداشتهباشندکهبتوانیمبدونخاموشی‬ ‫تامین برق مناســبی را برای کل استان داشته باشیم‪ .‬وی‬ ‫ادامهداد‪:‬استفادهاز وسایلپرمصرفرابهساعات کاهش‬ ‫مصــرف موکــول کرده و از چند وســیله برقــی به صورت‬ ‫همزماناستفادهنکنید‪،‬بهاینترتیببهراحتیمی توانیم‬ ‫‪ ۱۰‬درصدمصرفانرژیرا کاهشبدهیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫جیره بندی اب نزدیک است؟‬ ‫جوالن بی ابی در تهران‬ ‫طــی دو ســال گذشــته تهــران بــه عنــوان‬ ‫پرمصرف ترین شهر کشور در حوزه اب شناخته شد‬ ‫و با توجه به اینکه ترسال بودیم‪ ،‬مشکل خاصی به‬ ‫وجود نیامد اما امسال ماجرا با دو سال پیش تفاوت‬ ‫دارد چراکــه اگــر روال به همین صورت پیش برود‪،‬‬ ‫تشنگیمهمانپایتختنشینانخواهدشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هرچند که طی دو سال گذشته‬ ‫اقدامات نسبتا خوبی در تهران برای حل چالش اب‬ ‫انجام شده اما با توجه به تغییر اقلیم و قرار گرفتن‬ ‫در سالی خشک شرایط تامین اب تهران دشوار شده‬ ‫است‪ ،‬از این رو و برای جویا شدن وضعیت تامین‬ ‫منابع ابی به سراغ محمدرضا بختیاری ‪ -‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان تهران رفتیم‪ ،‬مشروح‬ ‫این گفت و گو به شرح زیر است‪.‬‬ ‫لطفا در ابتدا در مورد وضعیت منابع ابی‬ ‫تهران توضیح دهید و بفرمایید شــرایط‬ ‫تامین اب در تابستان امسال تا چه میزان‬ ‫دشوار خواهد بود؟‬ ‫همانطــور که میدانید امســال به لحــاظ میزان‬ ‫بارندگی سال ویژه ای است تا جایی که در طول‪۵۰‬‬ ‫سالاخیرچنینوضعیتیرانداشتیمو کمترینمیزان‬ ‫بارندگی را طی این سال ها در کشور تجربه می کنیم‬ ‫بهطوری کهمیزانبارندگیهیچکداماز استانهابه‬ ‫سالقبلنرسید‪.‬‬ ‫اســتان تهــران نیــز ‪ ۳۷‬درصــد نســبت به ســال‬ ‫ابی گذشته کاهش بارندگی را تجربه کرد البته این‬ ‫شــرایط در کل کشــور همه گیر اســت حتی برخی‬ ‫استان ها وضعیت بدتری نسبت به تهران دارند اما‬ ‫به هر حال نکته ای که وجود دارد این است که نه‬ ‫تنها نسبت به سال قبل میزان بارش ها منفی بوده‬ ‫بلکه نوع بارش و تراکنش نیز متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫درواقعذخیرهبرفتعیین کنندهذخایرسدهای‬ ‫تهران اســت‪ ،‬امسال متاسفانه تقریبا ذخیره برفی‬ ‫بسیار کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده به‬ ‫ویژه در شرق استان تهران ذخیره برفی بسیار پایین‬ ‫است و سدهای ماملو و لتیان اسیب پذیر شده اند‪.‬‬ ‫حجــم ذخایر ســدهای تهران در ســال گذشــته‬ ‫حــدود یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب بوده‬ ‫امااکنوناینعددبه‪ ۸۰۰‬میلیونمترمکعب کاهش‬ ‫یافته اســت یعنی نسبت به ســال قبل حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب کسری اب شرب سدهای تهران‬ ‫را داریم‪ .‬ضمن اینکه امسال به دلیل گرمای زودرس‬ ‫و افزایش دما میزان مصرف مردم نیز افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دو عامــل کرونــا و گرما باعث شــده کــه میزان‬ ‫مصرف در استان تهران به ویژه شهر تهران افزایش‬ ‫یابــد‪ ،‬در حــال حاضر حدود ســه میلیــون ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب مصرف اب شرب شهر تهران است‪.‬‬ ‫میزان مصرف نسبت به سال گذشته چه‬ ‫میزان افزایش پیدا کرده است؟‬ ‫میزان مصرف نسبت به سال قبل در حد دو تا‬ ‫ســه درصد افزایش یافته و یکی از نقاط امیدواری‬ ‫ما این است که بیش از این میزان افزایش مصرف‬ ‫نداشــته باشــیم‪ .‬البته باید گفت که از اســفند سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به دلیل شیوع بیماری کرونا افزایش مصرف‬ ‫شــهر تهران ســیر صعودی باالیی پیدا کرد‪ ،‬قبل از‬ ‫شــیوع این ویروس عمدتا در اول خرداد این میزان‬ ‫مصــرف وجود داشــت اما از ابتدای ســال ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫کنون هیچ روزی میزان مصرف کمتر از ســه میلیون‬ ‫نبوده و به طور کلی حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد مصرف‬ ‫اب شــرب در تهران به دلیل ویروس کرونا افزایش‬ ‫یافتهاست‪.‬‬ ‫یکی از طرح های وزارت نیرو برای کاهش‬ ‫مصرف اجرای طرح اب امید بود‪ ،‬لطفا درباره‬ ‫نحوه اجرای ایــن طرح در تهران توضیح‬ ‫دهید و ایا اجرای این طرح در تهران برای‬ ‫تحقق اهداف درنظرگرفته شده موثر بوده‬ ‫است؟‬ ‫بــر اســاس طــرح اب امیــد قرار بــود افــرادی که‬ ‫یک سوم حد متوسط و یا کمتر مصرف اب دارند‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن طــرح شــوند‪ ،‬در تهــران دو درصــد‬ ‫مشــترکان مشــمول ایــن طــرح شــده انــد کــه عدد‬ ‫باالیی نیست‪ ،‬در شهر تهران حدود‪ ۵۰‬یا‪ ۶۰‬درصد‬ ‫مشترکان کمتر از نرمال و یا حدود نرمال مصرف اب‬ ‫دارنــد کــه عــددی حدود ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬مترمکعب می‬ ‫شــود‪.‬حدود ‪ ۳۰‬درصد مشترکان کمی بیش از الگو‬ ‫مصرف دارند و ‪ ۲۰‬درصد مشــترکان جز مشــترکان‬ ‫پرمصرفهستندوحدودپنجدرصدنیزفوقالعاده‬ ‫مصرفباالییدارند‪.‬‬ ‫ایاشمامجازبهقطعابمشترکانپرمصرف‬ ‫هستید؟‬ ‫بــه لحاظ قانونــی مگر در مــواردی که شــورای‬ ‫تامین تشــکیل جلســه دهد نمی توانیــم اب هیچ‬ ‫مشــترکی را قطع کنیم مگــر در مواردی کــه اوضاع‬ ‫بحرانــی شــود و در ان صــورت بــر اســاس مصوبــه‬ ‫شورای تامین اقدام به قطع اب مشترکان پرمصرف‬ ‫خواهیــم کرد اما درحال حاضر خوشــبختانه به ان‬ ‫نقطهنرسیدیم‪.‬‬ ‫ســه ایتــم ســبز‪ ،‬نارنجــی و قرمــز را بــرای تهران‬ ‫تعریف کردیم که ســال گذشته به دلیل وضعیت‬ ‫مناســب بارش ها در قســمت ســبز قــرار داشــتیم و‬ ‫وضعیت ذخایر ســدها خوب بود‪ ،‬امســال شــهر و‬ ‫اســتان تهران در قســمت نارنجی قرار گرفته است‬ ‫و تا به این لحظه وارد قســمت قرمز نشــدیم و اگر‬ ‫خدایی نکرده میزان مصرف افزایش یابد و بیش از‬ ‫حد مجازی که برای این مساله در نظر گرفته شده‬ ‫پیش برویم در اولین اقدام اب مشترکان پرمصرف را‬ ‫قطعخواهیم کرد‪.‬‬ ‫اکنــون در مرحلــه اخطــار قــرار داریــم بــه تمام‬ ‫مشترکان پر مصرف اخطارهای الزم را میدهیم و اگر‬ ‫رعایت نکنند و میزان مصرف از حد مجاز افزایش‬ ‫یابد از شورای تامین مجوز قطع اب پرمصرف ها را‬ ‫خواهیمگرفت‪.‬‬ ‫در تهران همواره باید تا اخر شهریور و اول مهر‬ ‫یک حجم استراتژیک از ذخایر سدها را حفظ کنیم‬ ‫چراکه مشخص نیست که در سال اینده چه میزان‬ ‫بــارش خواهیــم داشــت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیشــترین‬ ‫بارندگی را در ‪ ۵۰‬سال اخیر داشتیم و سال ابی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کمتریــن بارندگــی را در طــول ‪ ۵۰‬ســال اخیر شــاهد‬ ‫بودیــم‪ ،‬دو ســال متوالــی دو نــوع اقلیم به شــدت‬ ‫متفاوتراتجربه کردیم‪.‬‬ ‫این مســاله نشــان می دهد که وضعیت جوی‬ ‫یکــرده دیگر‬ ‫کشــور مــا از یک روشــی که پیــروی م ‬ ‫تبعیت نمی کند‪ ،‬تاکنون اینگونه بود که چند سال‬ ‫خشکســالی و چند سال ترســالی داشتیم اما اکنون‬ ‫شاهداینحجماختالفدر دوسالمتوالیهستیم‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1399‬میزان بارش در سال ابی اینگونه‬ ‫بود که بیشترین میزان بارندگی کشور در تهران ثبت‬ ‫شد و به‪ ۴۳۵‬میلی متر رسید که در تاریخ ابی استان‬ ‫تهــران بی ســابقه بــود و امســال بدترین وضعیت‬ ‫بارندگــی را در ‪ ۵۰‬ســال اخیر تجربه کردیــم‪ ،‬در دو‬ ‫ســال متوالی دو نوع تغییر اقلیم بســیار شــدیدی را‬ ‫تجربــه کردیم و این یک زنگ هشــدار بــرای ما به‬ ‫عنوان متولیان تامین اب شرب تهران است‪.‬‬ ‫در تهرانروزانه سهونیممیلیونمترمکعبودر‬ ‫سال حدود یک میلیارد و‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫مصرف می شــود‪ ،‬به عبارت دیگر ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫اب کل کشــور در شــهر تهران مصرف می شود‪ ،‬اگر‬ ‫مردم صرفه جویی نکنند هر اتفاقی ممکن است‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫باتوجه به این توضیحات ایا برنامه ای برای‬ ‫جیره بنده اب در دستور کار شرکت اب و‬ ‫فاضالب تهران قرار دارد؟‬ ‫درحال حاضر ما برنامه ای برای جیره بندی اب‬ ‫نداریم ولی این موضوع را به طور قطع نمی توان‬ ‫اعــام کرد و این موضوع بســتگی زیــادی به میزان‬ ‫مصرفمردمدارد‪،‬اگرمشترکانرعایت کنندماسال‬ ‫ابی را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫اینکه گفتهمیشودمشترکانصرفهجویی کنند‬ ‫بدین معنا نیســت کــه نیازهای ضروری و مســائل‬ ‫بهداشتی در شرایط کرونا انجام نشود و به همین‬ ‫خاطر است که علی رغم فشار بسیار زیاد بر بدنه‬ ‫شرکتابوفاضالبتهرانتاکنونحتییکلحظه‬ ‫نیز قطع اب نداشتیم‪ .‬در این میان نیز تقاضا داریم‬ ‫مشــترکان نیز در مصارف غیرضروری صرفه جویی‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫ارزان ترین کاالی اساســی در کشور اب شناخته‬ ‫شــده در حالــی که بــی نظیر ترین و کمیــاب ترین‬ ‫کاال در کشــور نیز همین اب اســت‪ ،‬اب یک ظرف‬ ‫محــدودی دارد و هرچــه از ان اســتفاده شــود برای‬ ‫نسل های اینده سهم کمتری باقی می ماند‪.‬‬ ‫متاســفانه زمانی که شاهد خاموشی های‬ ‫پراکنده در تهران بودیم‪ ،‬مسووالن برقی‬ ‫همچنان اصرار داشــتند که هیچگونه‬ ‫خاموشی در کشــور اعمال نخواهد شد‪،‬‬ ‫ایا در بخش اب نیز شرایط به همین روال‬ ‫بوده و ممکن است با جیره بندی اب روبرو‬ ‫شویم و یا اینکه به طور قطع اعالم می کنید‬ ‫که تهران امسال گرفتار جیره بندی نخواهد‬ ‫شد؟‬ ‫یهــا و پیــش بینــی هایی‬ ‫بــر اســاس برنامه ریز ‬ ‫کــه تاکنون صورت گرفته جیره بنــدی اب در تهران‬ ‫نخواهیم داشت‪ ،‬اما باید به این مساله نیز توجه‬ ‫کرد که تهران شهر کوچکی نیست‪ ،‬در تهران روزانه‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیــون مترمکعــب اب مصرف می شــود که‬ ‫‪ ۱۰‬درصد این میزان به اندازه یک شهر ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫نفری است یعنی اگر مشترکان تنها‪ ۱۰‬درصد صرفه‬ ‫جویی کنندمی توانیممدیریتداشتهباشیم‪.‬‬ ‫رفتــار مــردم مــی توانــد بســیار اثرگــذار باشــد‪،‬‬ ‫براورد ما این اســت که با همین وضعیت پیش رو‬ ‫می توانیم تابســتان را پشــت سر بگذاریم‪ ،‬به نظر‬ ‫اب برای مردم جدی تر شــده و مدیریت مصرف را‬ ‫سرلوحه کار خود قرار دادند و اگر با همین وضعیت‬ ‫پیشبرویمقطعیابنخواهیمداشت‪.‬‬ ‫در تهران علی رغم تمام شرایط موجود از جمله‬ ‫شهــا و افزایــش مصــرف در پی شــیوع‬ ‫کاهــش بار ‬ ‫ویــروس کرونــا برنامــه ای برای جیره بنــدی وجود‬ ‫ندارد دلیل ان عالوه بر رفتار نسبتا مناسبی که مردم‬ ‫داشــتند دو پروژه خوب اســت طی دو سال اخیر در‬ ‫تهراناجراییشد‪.‬‬ ‫طــی این مدت مدول دوم تصفیه خانه هفتم‬ ‫تهران و تصفیه خانه ششــم وارد مدار شــد که اگر‬ ‫امسال تصفیه خانه ششم وارد مدار نمی شد‪ ،‬حتما‬ ‫در تهران مساله بی ابی را داشتیم اما خوشبختانه با‬ ‫وارد مدار شدن این تصفیه خانه که درحال حاضر‬ ‫‪ ۹۰۰‬لیتــر در ثانیــه اب وارد شــهر تهران می کند این‬ ‫مشکلبرطرفشد‪.‬‬ ‫ایــن دو طــرح موجــب شــد علــی رغــم همــه‬ ‫مشکالتی که وجود داشت با مشکل جدی کم ابی‬ ‫در تهران روبرو نباشیم و اکنون به صورت سر به سر‬ ‫و مدیریت منابع ابی این روزها را سپری می کنیم‪ .‬با‬ ‫تمام توان در حال تصفیه اب هستیم و شرط بزرگی‬ ‫که برای همکارانم در نظر گرفتیم این بود که قعی‬ ‫ابنداشتهباشیم‪.‬‬ ‫البتهمادر برخیمناطقشهرستاناطرافتهران‬ ‫قطعی اب ناشی از قطع برق داریم‪ ،‬برخی چاه ها‬ ‫مستقیما به شبکه برق وصل هستند لذا زمانی که‬ ‫برق می رود اب نیز قطع می شود ولی این موضوع‬ ‫به دلیل کمبود اب نیست‪ ،‬چاه ها اماده هستند‪ ،‬در‬ ‫برخیمناطقبانصبدیزلاز اینموضوعجلوگیری‬ ‫کردیم اما در برخی نقاط امکان نصب دیزل وجود‬ ‫ندارد‪.‬تقریبااز اذرماهسالقبلشرایطفعلیراپیش‬ ‫بینی می کردیم‪ ،‬جلسات تنش ابی از همان زمان‬ ‫اغاز شــد‪ ،‬خوشــبختانه تمهیدات الزم دیده شــده‬ ‫اســت امــا بایــد بــه این موضــوع نیز توجه کــرد که‬ ‫مدیریت مصرف وظیفه مردم بوده‪ ،‬وظیفه ما این‬ ‫اســت که در شرایط کرونایی اب سالم را در اختیار‬ ‫مــردم قــرار دهیم که تاکنون نیز ایــن کار به خوبی‬ ‫پیش رفته و در تهران تا این لحظه نه تنها قطع اب‬ ‫نداشتیمبلکههیچ کمبودفشارینیزاعمالنکردیم‪.‬‬ ‫شهرســتان های تهــران نیــز غیــر از بخــش هایی که‬ ‫وابستهبهبرقبودههیچگونهقطعیابنداشتیم‪.‬‬ ‫وزارت نیرو ســال ها پیش طرحی را در‬ ‫دست اجرا داشــت که بر اساس ان لوازم‬ ‫کاهندهمصرفبهصورتاقساطیدراختیار‬ ‫متقاضیان قرار مــی گرفت؟ ایا این طرح‬ ‫اکنون نیز اجرا می شود؟‬ ‫وسایل کاهنده مصرف در اختیار ادارات دولتی‬ ‫برخــی از مــدارس و مــکان هایی کــه امکان توزیع‬ ‫وجود داشت ارائه کردیم اما با افزایش قیمت این‬ ‫لــوازم و پاییــن بودن قیمت اب اســتقبال زیــادی از‬ ‫سمت مردم وجود نداشت‪ ،‬با این حال ان میزانی‬ ‫که بر عهده ما بود تهیه و در اختیار ادارات دولتی‪،‬‬ ‫مســاجد و مدارس بزرگ و برخی از مراکز بهداشتی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در حال حاضر نیز این طرح در حال اجراست و‬ ‫باتوجه به میزان اعتباری که در اختیار داریم این کار‬ ‫را پیــش می بریم و تقریبــا در ادارات تهران و مراکز‬ ‫بهزیستی این طرح را اجرایی کردیم‪ .‬مردم نیز اگر‬ ‫تمایل داشــته باشند می توانند این تجهیزات را به‬ ‫صورتقسطیدریافت کنند‪.‬‬ ‫طرح تفکیک اب شــرب و بهداشتی در‬ ‫تهران به کجا رسید؟‬ ‫اجرای این طرح در تهران نه از نظر اقتصادی و‬ ‫نه از نظر فنی توجیه پذیر نیست‪ ،‬اب خام تهران‬ ‫بسیار با کیفیتبوده‪،‬هزینههایتصفیهابنسبت‬ ‫به اجرای شبکه دوگانه بسیار پایین تر است‪۹۰۰۰ ،‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه اب در تهــران وجــود دارد کــه اگــر‬ ‫بخواهیــم جداســازی را اجرایــی کنیم‪ ،‬بایــد ‪۷۰۰۰‬‬ ‫کیلومتر شبکه جدید به وجود اید که به هیچ عنوان‬ ‫مقــرون بــه صرفه نیســت و نوع اب تهــران نیز این‬ ‫اجــازه را بــه ما نمی دهد چراکه اب خام تهران نیز‬ ‫اببسیار باکیفتیاست‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد اب شــرب تهــران از منابــع‬ ‫سطحی تامین می شود که به دلیل نوع سازندی که‬ ‫البرز جنوبی دارد یکی از بهترین اب های دنیاســت‬ ‫و به همین دلیل اجرای طرح تفکیک اب شــرب از‬ ‫بهداشتی در استان تهران منطقی نیست و درحال‬ ‫حاضر در دستور کار قرار ندارد‪.‬‬ ‫یکی از راه های مدیریت منابع اب کاهش فشار‬ ‫تعریف شده‪ ،‬ایا کاهش فشار اب تاثیری در کاهش‬ ‫کیفیت اب تهران دارد؟ و به طور کلی کیفیت اب‬ ‫تهران در چه سطحی قرار دارد؟‬ ‫کاهــش فشــار اب تاثیــری در میزان کیفیــت اب‬ ‫ندارد‪،‬دربرخیمناطقتهرانعلیالخصوصمنطقه‬ ‫یک که مصرف باال می رود‪ ،‬کاهش فشار را اعمال‬ ‫می کنیمتادربحثعدالتاجتماعینیزنقشداشته‬ ‫باشیمالبتهامسالاینطرحرااجرایینکردیم‪.‬‬ ‫قاطعانهاعالممی کنم کهابتمامیشهرتهران‬ ‫کامــا ســالم اســت و در هیچ نقطه ای نیتــرات اب‬ ‫تهران به باالی ‪ ۵۰‬نمی رســد و می توان گفت که‬ ‫این اب در ســطح دنیا بی نظیر است‪ ،‬سالیان قبل‬ ‫بحث این بود که در باالشهر تهران مردم از اب سد و‬ ‫در جنوب تهران از اب چاه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به نظر شما مهم ترین راهکار نجات تهران از‬ ‫بحران اب چیست و چه اقداماتی باید برای‬ ‫برون رفت از شرایط فعلی صورت گیرد؟‬ ‫در تهران باید چند کار اساسی انجام شود؛ اول‬ ‫اینکه پساب باید در بخش های کشاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫بهــای زیرزمینی‬ ‫و ابیــاری فضــای ســبز جایگزین ا ‬ ‫شــود‪ ،‬اگــر این اقــدام رخ ندهــد در اینــده با خالی‬ ‫شــدن ســفره های اب های زیرزمینی تهــران و وقوع‬ ‫فرونشســت روبرو خواهیم بود‪ .‬نکته بعدی لزوم‬ ‫صرفه جویی مشــترکان اســت‪ ،‬واقعا باید فرهنگ‬ ‫صرفه جویی در بین مردم ایجاد شود البته‪ ۵۰‬درصد‬ ‫در تهران رعایت می کنند اما این فرهنگ باید در کل‬ ‫تهرانایجادشود‪.‬‬ ‫به اعتقاد من بخشی از این فرهنگ سازی باید با‬ ‫افزایشقیمتابایجادصورت گیرد‪،‬شهروندی که‬ ‫استخر خود را با اب شرب بسیار با کیفیت پر می کند‬ ‫وهزینهناچیزیبابتانمیپردازدنمیتواندارزش‬ ‫واقعی اب را درک کند‪ ،‬در نیا به جز انجام کارهایی‬ ‫برای فرهنگ سازی از ابزار قیمت برای کنترل میزان‬ ‫مصرفاباستفادهمی کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نیروگاه سیریک؛ گام جدید همکاری های‬ ‫برقی ایران و روسیه‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫پرداخــت به موقع هزینه های‬ ‫مادرتخصصــی تولیــد نیــروی‬ ‫طــرح‪ ،‬اتمام پــروژه با حداقل‬ ‫بــرق حرارتــی گفــت‪ :‬اغــاز‬ ‫انحــراف از برنامــه زمان بندی‬ ‫عملیــات اجرایــی نیــروگاه‬ ‫در مقایســه بــا پروژ ههــای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مگاواتــی ســیریک‬ ‫مشابه‪ ،‬رعایت استانداردهای‬ ‫طرزطلب‬ ‫محسن‬ ‫هرمــزگان بــا اســتفاده از وام‬ ‫بین المللــی از انعقــاد قــرارداد‬ ‫دولــت روســیه‪ ،‬پــل ارتباطی‬ ‫تا اجــرا و بهره برداری از پروژه‬ ‫جدیــدی بــرای توســعه همکاری هــای برقــی و اشــتغال زایی را بــه همــراه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫میان دو کشور خواهد بود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طرزطلــب بــا بیــان اینکــه روش تامیــن منابع‬ ‫محسن طرزطلب‪ ،‬در جمع خبرنگاران اظهار مالــی خارجــی از طریــق روش هــای مختلــف‬ ‫کــرد‪ :‬تهــران و مســکو بــه عنــوان دو کشــور می توانــد بــه توســعه اقتصادی کشــور کمک‬ ‫همســایه در کنــار گســترش روابــط راهبــردی کنــد‪ .‬به طور مثال در حوزه «ســرمایه» تامین‬ ‫همــواره در حــال تــاش بــرای رفــع موانــع کننــده مالی خارجــی منابع مالی را به کشــور‬ ‫موجود در مســیر ارتقای سطح همکار ‬ ‫ی های میزبان می اورد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به انکه بخش‬ ‫اقتصــادی و تجــاری هســتند کــه یکــی از این زیــادی از ایــن منابــع در داخــل کشــور هزینه‬ ‫موارد توسعه همکاری های دوجانبه در زمینه می شــود ایــن امــر باعــث افزایــش بهــره وری‬ ‫انرژی به ویژه ساخت نیروگاه مشترک است‪ .‬نیروی کار‪ ،‬ایجاد اشتغال و درامد در جامعه‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عملیات اجرایی ســاخت می شــود‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬نیروگاهســیریک‬ ‫نیروگاه بخار ‪ ۱۴۰۰‬مگاواتی سیریک در حالی در یکــی از مناطــق محــروم واقع در ســواحل‬ ‫بیستم خردادماه با دستور رئی ‬ ‫س جمهور اغاز مکــران در شــرایطی ســاخته خواهــد شــد که‬ ‫شده که این پروژه قرار است با استفاده از وام مطمئنــا ایــن طــرح بــه عنــوان قطــب تامیــن‬ ‫ت هــای‬ ‫دولــت روســیه و از طریق پیمانکاران روســی کننــده یکــی از مهــم تریــن زیرســاخ ‬ ‫و ایرانــی در مــدت زمــان ‪ ۵۵‬مــاه بــه صورت مورد نیاز برای رشــد اقتصادی سواحل مکران‬ ‫کامــل به اتمام رســیده و در اختیــار کارفرمای موجــب شــکوفایی ظرفیــت هــای اقتصــادی‬ ‫ایرانــی قــرار بگیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه ایــن منطقــه خواهد شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫صنعــت برق به دلیل عدم افزایش متناســب تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی افــزود‪ :‬نیــروگاه‬ ‫تعرفــه فــروش بــرق و تحریم هــای ظالمانــه بخار ‪ ۱۴۰۰‬مگاواتی ســیریک استان هرمزگان‬ ‫بــا کمبــود جــدی منابــع مالــی بــرای توســعه دارای چهــار واحــد بخــار ‪ ۳۵۰‬مگاواتــی بــا‬ ‫طرح های تولید برق روبه رو است‪ ،‬استفاده از راندمــان ناخالــص حــدود ‪ ۴۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫شــیوه های مختلف تامین منابع برای پیشبرد بویلــر نیــروگاه از نــوع ‪ Super Critical‬یکبــار‬ ‫پروژ ههــای پیش بینــی شــده در ایــن بخش از گــذر با ســوخت اصلــی گاز و تامیــن اب مورد‬ ‫اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت‪ .‬مدیرعامل نیــاز نیروگاه از دریا صورت خواهد گرفت که‬ ‫شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق بــرای تامیــن اب مصرفی نیروگاه‪ ،‬اب شــیرین‬ ‫حرارتی با بیان اینکه «براســاس برنامه ششم کن ‪ MED‬با ظرفیت خروجی ‪ ۲۱۰‬مترمکعب‬ ‫توسعه بایستی ‪ ۲۵‬هزار مگاوات به ظرفیت در ســاعت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نیروگاه هــای کشــور افــزوده شــود که ســاالنه طرزطلــب در خصــوص دیگــر مزایــای اجــرای‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬مــگاوات و مجموعــا ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ایــن پروژه گفت‪ :‬از مزایای این پروژه تصویب‬ ‫مــگاوات از ایــن رقم مربوط بــه نیروگاه های احــداث خــط لوله اب از پایین دســت ســرنی‬ ‫حرارتی است»‪ ،‬گفت‪ :‬در همین ارتباط یکی بــه شهرســتان ســیریک اســت که با مشــارکت‬ ‫از را ههــای پیش بینــی شــده در قانــون برنامه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫توســعه برای احداث چنین ظرفیتی استفاده ظرف حداکثر شــش ماه احداث و مشــکل اب‬ ‫و جذب منابع مالی داخلی و خارجی است‪ .‬روستاهای این شهرستان نیز از این طریق رفع‬ ‫طرزطلب با بیــان اینکه برای احداث نزدیک خواهــد شــد‪ .‬براســاس ارزیابی صــورت گرفته‬ ‫بــه ‪ ۴۰۰۰‬مــگاوات ظرفیــت نیروگاهی جدید بالــغ بــر ‪ ۳۰‬روســتای ســیریک کــه بــا مشــکل‬ ‫در هر سال‪ ،‬منابعی بالغ بر ‪ ۳.۵‬میلیارد یورو جدی تامین اب روبرو هســتند‪ ،‬بــا اجرای این‬ ‫صرفا در حوزه تولید برق مورد نیاز است؛ این پــروژه از نعمــت اب شــرب پایــدار برخــوردار‬ ‫مهم در حالی است که تمامی منابع درامدی خواهند شد‪ .‬وی با بیان اینکه نیروگاه سیریک‬ ‫شــرکت تولید نیروی برق حرارتی در هر ســال بــه عنــوان یکــی از گا م های موثــر و کلیدی در‬ ‫کمتر از یک ششــم منابع مــورد نیاز در بودجه راســتای توســعه همه جانبه ایــن منطقه مهم‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بدین منظور و اســتراتژیک اســت و ساخت ان یکی از طرح‬ ‫پــس از گذشــت چهــار ســال بــا رایزنی هــای های مهم ملی و توسعه ای برای این بخش از‬ ‫صــورت گرفتــه مقــرر شــده اســت تــا از میــان کشورمان خواهد بود که می تواند این منطقه‬ ‫اعتبــار ‪ ۱.۴‬میلیاردیورویــی مــورد نیــاز بــرای بندری را توسعه داده و یقینا جهش بزرگی در‬ ‫ساخت نیروگاه سیریک‪ ،‬حدود ‪ ۸۵‬درصد ان منطقه مکران ایجاد کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جهشــی‬ ‫یعنی ‪ ۱.۲‬میلیاردیورو توســط طرف روسی و کــه منجــر به تولید انــرژی الکتریکی مــورد نیاز‬ ‫مابقی از منابع داخلی دولت تامین شود‪ .‬به منطقه مکــران و ایجاد اشــتغال قابل توجهی‬ ‫گفته وی اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک بــرای نیروهــای جوان منطقه نیز خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از منابــع مالــی خارجی بــا توجه بــه گفته مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروی برق‬ ‫بــه شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور‪ ،‬کمبود حرارتی موضوع اشتغال همواره در این منطقه‬ ‫منابع در دســترس دولت جهت هزینه کرد در مسئله اصلی مردم بوده است؛ بر همین اساس‬ ‫پروژه های عمرانی و عدم دسترســی مســتقیم جذب نیروی بومی با اغاز طرح و تکمیل ان در‬ ‫کشــور بــه منابــع ارزی خــود‪ ،‬اقتصادی تریــن اولویت اســت و از ظرفیت اینجوانان بصورت‬ ‫روش تامیــن مالــی ایــن طــرح بــوده اســت‪ .‬حداکثری استفاده خواهد شد تا شاهد رشد و‬ ‫مدیرعامل شــرکت تولید نیــروی برق حرارتی توســع ه منطقه و نهایتا ایجاد اشــتغال پایدار‬ ‫در تشــریح مزایــای اســتفاده از منابــع مالــی بــرای جوانــان شایســته منطقــه باشــیم‪ .‬وی‬ ‫خارجی گفت‪ :‬استفاده از منابع مالی خارجی اظهار کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫مزایــای متعــددی از جملــه ورود منابــع مالی امیدواریــم بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬نفــر در طول اجرای‬ ‫جدیــد‪ ،‬حفظ نقــش حاکمیتــی دولت‪ ،‬عدم پــروژه مشــغول بــه کار شــده و بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫لحاظ ریســک ســرمایه گذاری‪ ،‬شناخت کامل درصد ان با مشارکت شرکت ها و پیمانکاران‬ ‫نحوه اجرای پروژه‪ ،‬کنترل کامل و متمرکز فنی ایرانی به ویژه در تامین تجهیزات و ســاخت‬ ‫و مالــی‪ ،‬تطابق با نظام فنی واجرای کشــور‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫بهره مندی‪ ۹۸‬درصدی شهرهای ایران‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫مدیرهماهنگیامور گازرسانیشرکتملی گاز‬ ‫ایران از بهره مندی‪ ۹۸‬درصدی شهرهای کشور از‬ ‫گاز طبیعی خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا از شرکت ملی‬ ‫گاز ایران‪« ،‬غالمرضا مشایخی» با اشاره به رشد‬ ‫فزاینده مشترکان گاز شــهری‪ ،‬افزود‪ :‬سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫با وجود شیوع ویروس کرونا با برنامه ریزی خوب‬ ‫توانســتیم رکــوردی تازه در گازرســانی به مناطق‬ ‫شهری‪ ،‬روستایی و صنعتی کشور ثبت کنیم‪ ،‬بر‬ ‫این اساس هم اکنون در بخش شهری‪ ،‬بیش از ‪۹۸‬‬ ‫درصد و در بخش روستایی‪ ۸۵،‬درصد جمعیت‬ ‫روستاییان کشور از گاز طبیعی بهره مند هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پارســال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۱۸‬روســتا‪۲۳ ،‬‬ ‫شــهر و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی و صنعتی به‬ ‫جمع مشــترکان گاز کشــور افزوده شــدند‪ .‬مدیر‬ ‫هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران‬ ‫با بیان اینکه با برنامه ریزی انجام شــده‪ ،‬امســال‬ ‫نیز گازرسانی به دیگر روستاهای کشور با شتاب‬ ‫تداوم دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق مصوبه شورای عالی‬ ‫اقتصــاد بــرای حمایت از بخش تولیــد و کاهش‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬یارانه ویــژه ای برای گازرســانی به‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور اختصاص‬ ‫یافته و طبق ان‪ ،‬این واحدها تا سقفی مشخص‬ ‫از پرداخت هزینه گازرسانی معاف خواهند بود‪.‬‬ ‫مشــایخی تصریح کرد‪ :‬امسال همچنین برنامه‬ ‫توسعه گاز تا سال‪ ۱۴۰۱‬نیز تعریف شده است تا‬ ‫شــرکت های گاز اســتانی بتوانند با دورنمای‬ ‫مناســب بهتر به مردم خدمات رسانی کنند‪.‬‬ ‫وی بــا خرســندی از اینکــه اکنــون ســوخت‬ ‫پــاک و اســان در اختیــار روســتاییان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این مهم توانست افزون‬ ‫بــر ارمغان اســایش و رفاه برای روســتاییان‬ ‫تــا حــد زیــادی از تخریــب محیــط زیســت و‬ ‫الودگی هوا نیز بکاهــد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۵‬درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز‬ ‫متصل شــده اســت‪ .‬تنها در دولت تدبیرو امید‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬هزار روستا گازرسانی شده که تمامی‬ ‫ایــن منابــع از محــل صرفــه جویــی در مصــرف‬ ‫سوختمایعتامینشدهاست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حل معضل ترافیک‬ ‫از مطالبات اصلی مردم کرج است‬ ‫رئیس کمیســیون نظارت و‬ ‫پیگیــری شــهردار و اعضــای‬ ‫تحول اداری شــورای شــهر کرج‬ ‫شــورای شــهر بیــش از ‪۱۰۱‬‬ ‫گفت‪ :‬یکــی از مطالبات اصلی‬ ‫دســتگاه اتوبــوس مدرن به‬ ‫مردم کرج حل معضل ترافیک‬ ‫سیســتم حمل ونقــل اضافــه‬ ‫شــهر اســت و راه انــدازی پــروژه‬ ‫شــد و ‪ ۹۶‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫محمدحسین‬ ‫قطار شــهری از افتخارات دوره‬ ‫بازسازی شــده امــا افزایــش‬ ‫خلیلی اردکانی‬ ‫پنجم شورا و شهرداری است‪.‬‬ ‫اتوبوس هــا نمی توانســت‬ ‫محمدحســین خلیلــی اردکانــی در کل مشکل حمل ونقل را برطرف نماید‪ .‬او‬ ‫بازدیــد خبرنــگاران از پــروژه متــرو بــه بابیــان اینکــه در این شــهر امکان گســترش‬ ‫وضعیــت نامناســب ترافیکــی در کــرج معابر عمومی وجود ندارد به همین دلیل‬ ‫و ضــرورت راه انــدازی متــرو اشــاره کــرد بهتریــن راه حــل بــرای حمل ونقــل عمومی‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط مخصوصــا بــرای قشــر متوســط بــه پاییــن‬ ‫جمعیتــی در حــال حاضــر و افزایــش ایجاد مترو است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در سال ‪۹۶‬‬ ‫تصاعــدی جمعیــت در بیســت ســال اینده مقارن با شــورای پنجــم‪ -‬درحالی که پروژه‬ ‫ضــرورت راه انــدازی قطار شــهری به منظور ‪ ۳۱/۶۷‬پیشــرفت نموده بود و مشــکالت‬ ‫کاهــش ترافیــک‪ ،‬کاهــش الودگــی هــوا زیــادی بــرای راه انــدازی مجــدد وجــود‬ ‫و زمــان ســفر‪ ،‬ایجــاد حمل ونقــل پــاک‪ ،‬داشــت و رفــع ان ها بســیار زمان بــر بود تا‬ ‫حــل مشــکل زیس ـت محیطی‪ ،‬تســریع دوبــاره فعــال شــود پیگیــری شــد و درواقع‬ ‫حمل ونقــل و جمعیــت حاشــیه ای کــه از هماننــد قطاری که چند ســال متوقف بوده‬ ‫مشــکالت اساســی شــهر بــوده اســت مــا را راه انــدازی مجــدد ایــن قطــار انــرژی و زمان‬ ‫وادار کرد تا به حل مهم ترین مشــکل شهر نیاز داشــت کــه به حمــداهلل به خوبی پیش‬ ‫بپردازیــم و بــا انجــام ایــن کار مهم تریــن رفــت‪ .‬خلیلی اردکانی گفت‪ :‬یک کار خوب‬ ‫پــروژه را دنبــال کردیــم گرچه حل مشــکل و اثرگــذار دیگــر شــورای پنجــم اســتفاده از‬ ‫ترافیــک عــزم عمومــی را می طلبید‪ .‬رئیس ظرفیــت تهاتر بود‪ ،‬تهاتــر امالک بدهکار به‬ ‫کمیســیون نظــارت و تحــول اداری شــورای شــهرداری که هم به نوعی درامد شــهرداری‬ ‫یشــود و هــم می تــوان از ایــن‬ ‫شــهر کــرج تصریــح کــرد‪ :‬علیرغــم اینکــه محســوب م ‬ ‫کار در زیرزمیــن انجــام می شــد و نمــاد محــل مطالبات پیمانــکار را پرداخت کرد از‬ ‫ظاهــری نداشــت و نمی توانســت جنبــه ابتدای این کار که منحصرا در شورای پنجم‬ ‫تبلیغــی داشــته باشــد چــون کار زیــر بنایی شــروع شــد و تا امــروز ‪ ۸۵‬میلیــارد تومان از‬ ‫بــود و تاثیــر حــل مشــکل دائمــی داشــت طریــق امــاک بدهــکار بــه شــهرداری کــرج‬ ‫تشــده اســت؛ درواقع‬ ‫عــزم انجــام ایــن کار را کردیــم درحالی که بــه پیمانــکار پرداخ ‬ ‫می توانســتیم بــه کارهــای رو بنایــی کــه شــورای پنجــم مبلــغ ‪ ۶۵‬میلیــارد تومــان از‬ ‫جنبــه تبلیغــی بیشــتر داشــت بپردازیــم و اوراق مشــارکت ســال ‪ ۹۴‬را که بالاســتفاده‬ ‫لکــن متــرو را در اولویــت کاری قراردادیم مانــده بود و ســود ان را هــم پرداخت کرده‬ ‫و اقــدام زیــر بنایــی انجــام شــد‪ .‬خلیلــی بودند در این دوره مجوز اســتفاده در پروژه‬ ‫اردکانــی افــزود‪ :‬فرســوده بــودن نــاوگان صادر کرد‪ .‬عضو شــورای اســامی شــهر کرج‬ ‫حمل ونقــل عمومــی کــه در طــی ‪ ۱۰‬ســال بــا اشــاره به یکــی دیگر از کارهــای فرهنگی‬ ‫قبل از این شورا وجود داشت و هیچ گونه و اجتماعــی شــورای پنجم خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫تالشــی بــرای افزایــش اتوبــوس صــورت قــرار شــد در هر ایســتگاه نماد یــک قومیت‬ ‫نگرفتــه بــود همچنیــن بی توجهــی به حل از اقوامــی کــه در کرج زندگــی می کنند اجرا‬ ‫مشــکل حمل ونقــل ضــرورت پیگیــری در شــود که تاثیر فرهنگی و اجتماعی مناســبی‬ ‫ایــن زمینــه را بیشــتر کــرد خوشــبختانه بــا را خواهد داشت‪.‬‬ ‫توقف کاملچاپ‬ ‫دفترچه هایبیمهسالمتسمناندر تمامی‬ ‫صندوق ها از اول تیر‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫و سایر خدمات درمانی شامل‬ ‫اســتان ســمنان بابیــان اینکــه‬ ‫ازمایشــگاه‪ ،‬داروخانــه و‪...‬‬ ‫از اول تیرمــاه ســال جــاری‬ ‫خــود را به صورت الکترونیکی‬ ‫دفترچه های بیمه سالمت در‬ ‫انجام دهند‪ .‬ممتحن با اشاره‬ ‫قهــای بیمه ای‬ ‫تمامــی صندو ‬ ‫بــه اینکــه فراینــد الکترونیکی‬ ‫رضاممتحن‬ ‫سازمان بیمه سالمت متوقف‬ ‫تهــا در ســازمان‬ ‫کــردن فعالی ‬ ‫خواهــد شــد افــزود‪ :‬توقــف‬ ‫بیمــه ســامت جــزء اهــداف‬ ‫چــاپ دفترچ ههــای بیمــه هیچ خللــی درروند کالن سازمان بوده و از جایگاه و اهمیت باالیی‬ ‫خدمات رسانی بیمه ای به مردم و بیمه شدگان برخــوردار اســت افزود‪ :‬کاهش خطای انســانی‪،‬‬ ‫ســازمان ایجــاد نخواهــد کــرد‪ .‬رضــا ممتحــن افزایــش ســرعت و دقــت‪ ،‬صیانــت از حقــوق‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای اردیبهش ـت ماه ســال جــاری بیم هشــدگان از مهم ترین اهداف نسخه نویسی‬ ‫دفترچــه صندوق بیمه ســامت همگانــی و از الکترونیکیاستونقشبسیار مهمیدر تکمیل‬ ‫خردادماه نیز دفترچه بیمه صندوق روستائیان پرونده الکترونیک دارد‪ .‬مدیرکل بیمه ســامت‬ ‫چاپ ان ها متوق ‬ ‫فشــده و از ابتدای تیرماه نیز استان همچنین تصریح کرد با الکترونیکی شدن‬ ‫در تمامــی صندو ‬ ‫قهــا ایــن امــر اتفــاق خواهد نسخ‪ ،‬بیمه شدگان از طریق ســامانه شهروندی‬ ‫افتــاد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تقریبــا در تمامی مراکز و ‪ https://eservices.ihio.gov.ir/esc‬به سوابق‬ ‫موسســات تشــخیصی درمانی در اســتان طرح الکترونیکــی درمانــی خــود دسترســی داشــته و‬ ‫نسخه نویســی الکترونیکــی اجراشــده و مراکز می تواننــد ســوابق بیم ـه ای خــود را ب هصــورت‬ ‫تشخیصی درمانی موظف می باشند که تجویز الکترونیکیتمدید‪،‬مشاهدهویادریافت کنند‪.‬‬ ‫مهم ترینخصلتدخترانشهدا ایمان‬ ‫نجابتوپاکدامنیاست‬ ‫مدیرکل بنیاد شــهید و امور‬ ‫ایــن روز بــزرگ بــه دختــران‬ ‫ایثارگران خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫شــهدا گفت‪ :‬ایمــان‪ ،‬نجابت‪،‬‬ ‫ایمــان‪ ،‬نجابــت‪ ،‬پاکدامنــی‪،‬‬ ‫پاکدامنــی‪ ،‬تقــوا و شــجاعت‬ ‫تقــوا و شــجاعت از مهم تریــن‬ ‫تهــای‬ ‫از مهم تریــن خصل ‬ ‫خصلت های اخالقــی دختران‬ ‫اخالقــی دختران شــهدا اســت‬ ‫حسین معصومی‬ ‫شــهدا اســت که این عزیــزان را‬ ‫که این عزیزان را نسبت به سایر‬ ‫نسبتبهسایردخترانبرجسته‬ ‫دختران برجســته کرده است‪.‬‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬دختران شهدا وظیفه دارند‪ ،‬ارمان‬ ‫حجت االسالم حسین معصومی در مراسم پــدران شهیدشــان را در جامعــه ترویــج دهند و‬ ‫جشنمیالد کریمهاهل بیت‪،‬حضرتمعصومه مسئولیت امروز انان تشویق مردم در مشارکت‬ ‫(س) و روز دختر‪ ،‬ضمن ادای احترام به مقام این حداکثری در انتخابات اســت‪ .‬همچنین در این‬ ‫بانوی ارجمنــد گفت‪ :‬طبق روایــات و احادیث مراســم گروه ســرود اوای رضوان با اجرای بیش‬ ‫امــام رضــا (ع) ‪ 28‬ســال از خواهــرش حضــرت از هشت نماهنگ به استقبال اغاز دهه کرامت‬ ‫معصومه (س) بزرگ تر بوده است و ‪ 21‬سال در و میالد باسعادت امام رضا (ع) رفتند‪ .‬در پایان‬ ‫کنار این امام رئوف زندگی و پرورش یافته است‪ .‬شرکت کنندگان در این مراسم بر سر سفره خوان‬ ‫مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان گستردهحضرتمیهمانشدند‪.‬‬ ‫رضوی ادامه داد‪ :‬شــهرت و شــخصیت اخالقی‬ ‫سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی‪،‬‬ ‫حضــرت معصومــه (س) فقــط مختــص ایــران پرونــده ‪ 17‬هــزار و ‪ 311‬شــهید‪ 49 ،‬هــزار و‬ ‫نیســت بلکه تمام مسلمانان جهان شیفته این ‪ 914‬جانباز و ســه هزار و ‪ 392‬ازاده اســت که‬ ‫بانوی مطهره هستند‪ .‬مسئول حوزه نمایندگی به نظام مقدس جمهوری اســامی ایران عزت‬ ‫ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی ضمن تبریک بخشیدند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫اجرای دو پروژه مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعه بندر چابهار در راه است‬ ‫مدیرکلبنادر ودریانوردیسیستانوبلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬دو پروژه بزرگ مســئولیت اجتماعی سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی در چابهار در دست اجراست که‬ ‫تکمیلاینپروژه هاتاثیربسزاییدر تسهیلوتسریع‬ ‫ترددو کاهشزمانوقیمتتمام شده کاال وتوسعه‬ ‫بندرچابهارخواهدداشت‪.‬بهروزاقاییبابیاناینکه‬ ‫احــداث بخشــی از پــروژه کریدور لجســتیکی بندر‬ ‫چابهار به طول‪ ۱۸‬کیلومتر در دست اجراست اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن پــروژه از پروژ ههــای بزرگ زیرســاختی‬ ‫اســت کــه در راســتای ایفــای نقش مســئولیت های‬ ‫اجتماعیسازمانبنادر ودریانوردیدر بندر چابهار از‬ ‫حدفاصلدربشرقیبندر شهیدبهشتیتاپلیس راه‬ ‫جکیگور در دســت اجراســت‪ .‬اقایی افزود‪ :‬اجرای‬ ‫این پروژه در ابتدای کریدور شمال ‪ -‬جنوب عالوه بر‬ ‫کاهش قیمت تمام شده کاال در تسریع زمان رسیدن‬ ‫کاال از بنــدر شــهید بهشــتی به مقاصد مــورد انتظار‬ ‫تاثیر بسزایی خواهد داشت و می تواند عمال نقش‬ ‫اساسی در کریدور شمال ‪ -‬جنوب ایفا نماید‪ .‬او‪،‬‬ ‫تســهیل تــردد و کاهش ترافیک بــار خروجی از‬ ‫بندر‪ ،‬اتصال طرح توســعه بندر شــهید بهشــتی‬ ‫بــه شــبکه راه و راه اهــن اصلــی‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫تصادفــات و تعارضــات حمل ونقــل شــهری‪،‬‬ ‫ایجــاد مســیر کریــدور خطــوط انتقــال مــواد‬ ‫نفتی و پتروشــیمی و استانداردسازی مسیرهای‬ ‫ورودی بندر شــهید بهشــتی را از اهداف ایجاد‬ ‫کریــدور لجســتیکی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پروژه در طول مسیر ‪ ۲۶۰۰‬متر و عرض ‪ ۹۵‬متر‬ ‫طرح ریزی که تاکنون ‪ ۳۶۰۰۰‬مترمکعب حجم‬ ‫خا ک بــرداری و ‪ ۳۰۰۰۰‬مترمکعــب خا ک ریــزی‬ ‫ان انجا مشــده اســت‪ .‬بــه گفته او ایــن کریدور‬ ‫بــا تعــداد دو دســتگاه تقاطع غیر همســطح در‬ ‫یگــردد کــه به منظــور‬ ‫‪ ۶‬قطعــه بزرگــراه اجــرا م ‬ ‫نهــا و در‬ ‫ترانزیــت کاال و مســیر تــردد کامیو ‬ ‫مســیر خــط راه اهــن طراحــی و دارای ‪ ۶‬بانــد‬ ‫کنــدرو و خیابان ســاحلی برای تــردد عمومی و‬ ‫ایمــن مردم و مجزا از مســیر تــردد کامیون های‬ ‫حمل کاال اســت که دسترســی به نقاط شــهری‬ ‫و ســواحل را فراهــم می کنــد‪ .‬اقایــی در ادامــه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پــروژه پــارک ســاحلی بهــاران نیــز‬ ‫کهــای اصلــی‬ ‫در مســاحت ‪ ۱۰۰‬هکتــار از پار ‬ ‫شهرســتان چابهــار اســت کــه در پس کرانــه بنــدر‬ ‫احداث می شود و مراحل اجرای خیابان ان توسط‬ ‫اداره کل بنــادر و دریانوردی در دســت اجرا اســت‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان این پروژه‬ ‫نیز به جهت مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر‬ ‫و بعــد از اجــرای کریدور لجســتیکی به ســطحی از‬ ‫زیرساخت و خیابان کشی و زیباسازی خواهد رسید‬ ‫کهزیبندهشهرستانچابهارباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هم زمانباوالدتحضرتفاطمهمعصومه(س)؛‬ ‫همایش«دختران کتاب خوانسرزمینافتاب»برگزار شد‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬به همت اداره کل‬ ‫کتابخان ههــای عمومــی خراســان رضــوی همایش‬ ‫بخــوان ســرزمین افتــاب» با حضور‬ ‫«دختــران کتا ‬ ‫اعضایمنتخب‪،‬فعالو کتاب خوان کتابخانه های‬ ‫عمومیاستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا والدت حضرت فاطمه معصومه‬ ‫(س) و اغــاز دهــه کرامــت‪ ،‬همایــش «دختــران‬ ‫بخــوان ســرزمین افتاب» بــه همــت اداره کل‬ ‫کتا ‬ ‫کتابخانه های عمومی خراســان رضوی و مشارکت‬ ‫سازمانفرهنگیاجتماعیمعاونتفرهنگیهنری‬ ‫شهرداری مشهد و با حضور حجت االسالم علی اکبر‬ ‫ســبزیان‪ ،‬مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان‬ ‫بخــوان‬ ‫رضــوی و اعضــای منتخــب‪ ،‬فعــال و کتا ‬ ‫کتابخانه هایعمومیاستاندر استودیو کتاباداره‬ ‫کل برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‬ ‫ضمنتبریکروز دخترواغاز دهه کرامت‪ ،‬گفت‪:‬در‬ ‫جامعه امروز دختران بیشتر از پسران کتاب خوان و‬ ‫اهلمطالعههستند‪.‬شایداینبدینخاطراست که‬ ‫دختران در دوران نوجوانی تمایل بیشتری به کسب‬ ‫اگاهی و دانش روز از منابع مختلف به ویژه کتاب‬ ‫دارند‪ .‬حجت االسالم علی اکبر سبزیان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه تعــداد اعضای دختران نوجوان کتابخانه ها‬ ‫از تعداد پسران نوجوان بیشتر است‪ ،‬افزود‪ :‬دختر‬ ‫خــوب در جامعه خوب پــرورش پیدا می کند و اگر‬ ‫اینجامعهبه صورت کتابمحور باحرکتبه سوی‬ ‫دانایی باشد‪ ،‬دختران ان جامعه که در اینده زنان‪،‬‬ ‫همسرانومادرانایندهمی شوندنسلیاگاهودانارا‬ ‫پرورش خواهند داد‪ .‬سبزیان با یادی از فداکاری های‬ ‫شهدای مدافع حرم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دختران این شهدا‬ ‫بیشتر از قبل جای خالی پدر را احساس می کنند لذا‬ ‫وظیفه ماســت که با حفــظ ارزش ها‪ ،‬اعتقــادات و‬ ‫ســاخت یک جامعه ایده ال این رنج را برای ان ها‬ ‫کمتــر و حرمت خــون این شــهدا را حفظ کنیم‪ .‬در‬ ‫ایــن همایش ‪ 4‬کتاب «حضرت معصومه (فاطمه‬ ‫دوم)» اثر محمد محمدی اشتهاردی توسط فاطمه‬ ‫حسن پور مقدم‪ ،‬عضو نوجوان کتابخانه عمومی‬ ‫شهیدمطهریمشهد؛«قصه هاییازبانوفاطمه»اثر‬ ‫حسین فتاحی توسط مرسده حیدرزاده بجستانی‪،‬‬ ‫عضو کودک کتابخانهعمومیرضویمشهد؛«کاش‬ ‫تــو را می دیــدم» اثــر مــژگان شــیخی توســط ملیکا‬ ‫پسندیده‪ ،‬عضو نوجوان کتابخانه عمومی هجرت‬ ‫مشــهد و «دختــر مــاه روایتــی داســتانی از زندگــی‬ ‫حضرتمعصومه(س)»اثرساراعرفانیتوسطایناز‬ ‫بابایی‪ ،‬عضو کودک کتابخانه مرکزی امام خمینی‬ ‫(قدس سره) مشهد معرفی شد‪ .‬شایان ذکر است با‬ ‫اهدای لوح از دختران شرکت کننده در این همایش‬ ‫تقدیربهعملامد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در تفاهم نامهایران خودروخراسانبابنیادتعاونزندانیان کشور مطرحشد‪:‬‬ ‫کاهشناهنجاری هایاجتماعیباایجاداشتغال‬ ‫تفاهم نامه همــکاری بین شــرکت ایران خودرو‬ ‫خراســان و بنیــاد تعــاون زندانیان اســتان خراســان‬ ‫رضویمنعقدشد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد تعــاون زندانیــان کشــور و‬ ‫مدیرکل زندان های خراسان رضوی به همراه هیئتی‬ ‫در شــرکت ایرا نخــودرو خراســان حضــور یافتنــد و‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بین طرفین به امضا رســید‪.‬‬ ‫خســرو مختاری مدیرعامــل بنیاد تعــاون زندانیان‬ ‫کشــور ضمــن تشــکر از اقــدام شایســته مدیرعامل‬ ‫ایرا نخــودرو خراســان گفــت‪ :‬بنــده خوشــحالم در‬ ‫صنعت مدیرانی را داریم که عالوه بر دغدغه های‬ ‫خــود به ســلوک انســانی نیز توجــه ویــژه ای دارند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اهمیت اشــتغال در جلوگیری از بروز‬ ‫چالش های اجتماعی گفت‪ :‬بر اساس تحقیقی که‬ ‫چند سال قبل داشتیم‪ ،‬هزینه نگه داری یک زندانی‬ ‫معــادل هزینــه تربیت ‪ 20‬دانشــجو اســت و اگر به‬ ‫اشتغال و تولید توجه نشود می بایست چند برابر‬ ‫ان را در جلوگیــری از جــرم و نگهداری مجرم هزینه‬ ‫نماییم‪.‬زاهدیفردمدیرعاملایران خودروخراسان‬ ‫در این نشســت با ارائه گزارشــی از عملکرد شرکت‬ ‫گفــت‪ :‬با عنایت و توجهی که مدیــران عالی گروه‬ ‫صنعتــی ایرا نخــودرو بــه ســایت خراســان دارنــد‪،‬‬ ‫توانســته ایم تولید در این شــرکت را طی ســال های‬ ‫سختتحریمسرپانگه داریموامنیتشغلیخوبی‬ ‫در شرکت ایجاد نماییم‪ .‬زاهدی فرد بیان داشت‪:‬‬ ‫حدودهزار وپانصدنفرخانواده‪ 5‬هزارنفری کارکنان‬ ‫ایران خــودرو خراســان‪ ،‬جوانــان بومی و ســاکن در‬ ‫منطقهبینالودهستند کهبراساسامارها‪،‬اینمنطقه‬ ‫کمترین نرخ بیکاری را نسبت به سایر نقاط استان‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو خراسان اشتغال و کار‬ ‫مناسب را یکی از عوامل موثر در کاهش بزه کاری ها‬ ‫وناهنجاری هایاجتماعیدانستوافزود‪:‬اهمیت‬ ‫تولید را امسال نیز در فرمایشات رهبری با نام گذاری‬ ‫ســال بــا عنوان تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها‪-‬مانــع زدایی‬ ‫ها شــاهد بودیم‪ .‬تولید نه تنها باعــث ایجاد رونق‬ ‫اقتصادی می شود بلکه درنتیجه ان می توان شاهد‬ ‫کاهش ناهنجاری های اجتماعی نیز بود‪ .‬ازاین رو در‬ ‫ایران خودرو خراسان تمام تالش ما بر این بود تا با‬ ‫حفظ نیروی شاغل خود علی رغم همه مشکالت‪،‬‬ ‫مانــع از بروز ســایر چالش هــای اجتماعی و امنیتی‬ ‫در منطقــه شــویم‪ .‬این تفاهم نامه باهــدف ایفای‬ ‫مسئولیتاجتماعیازطریقهم افزاییوبه کارگیری‬ ‫منابــع طرفیــن به منظــور افزایــش توانمندی هــای‬ ‫مددجویــان و کمــک بــه ایجــاد اشــتغال پایــدار و‬ ‫معیشت خانواده های ان ها در جهت کاهش بروز‬ ‫اسیب هایاجتماعیمنعقدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پهلوگیریدو کشتی کاالیاساسیدر بندر چابهار‬ ‫معــاون بنــدری و اقتصــادی بنــادر و دریانوردی‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬در ادامه روند واردات‬ ‫کاالهــای اساســی‪ ،‬دو فروند کشــتی حامــل کاالی‬ ‫اساســی ذرت و برنج در بندر شهید بهشتی چابهار‬ ‫پهلوگیریکرد‪.‬‬ ‫حســین شــهدادی افزود‪ :‬این کشــتی ها حامل‬ ‫‪ ۶۷‬هزار تن ذرت فله و کشــتی ‪ ۲۷‬هزارتنی برنج‬ ‫کیس ـه ای اســت که پنجشــنبه (‪ ۲۰‬خرداد) در بندر‬ ‫شهید بهشتی پهلوگیری و بالفاصله عملیات تخلیه‬ ‫ان اغاز شد‪.‬‬ ‫او بــا تاکید بر فرایند ترخیص و خروج مطلوب‬ ‫این محموله ها گفت‪ :‬خوشبختانه با زیرساخت ها‬ ‫و تجهیــزات بنــدر چابهــار بــرای پهلودهــی و‬ ‫تخلیــه و بارگیــری انــواع کشــتی و کاال و تعامــل و‬ ‫تشریک مساعی که با گمرک و دستگاه های مرتبط‬ ‫وجــود دارد کاالهــا بــا روی ههــای گمرکــی و بــدون‬ ‫رسوب به مقاصد موردنظر حمل خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون بنــدری و اقتصــادی بنــادر و دریانوردی‬ ‫سیستان و بلوچستان با اشاره به ترانزیت‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات کاالهای اساسی بندر چابهار در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امسال نیز به رغم محدودیت های‬ ‫تهــای بنــدری‪ ،‬تخلیــه و بارگیــری و‬ ‫کرونــا‪ ،‬فعالی ‬ ‫ورود و خــروج کامیون هــای حامــل بــار بــا تشــدید‬ ‫پروتکل هایبهداشتیتداومداشتهاست‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬تداوم ورود و خروج کشتی از بندر‬ ‫چابهار و پروژه های سرمایه گذاری و زیرساختی این‬ ‫بنــدر زمینــه ایجاد اشــتغال‪ ،‬تحــرک حمل ونقلی و‬ ‫پویایی اقتصادی را به ویژه در استان رونق بخشیده‬ ‫اســت‪.‬طرح توســعه بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار‬ ‫پــس از بهره بــرداری در فــاز اول بــا برخــورداری از ‪۵‬‬ ‫پســت اســکله و افزایــش ظرفیت بــه ‪ 8/5‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬تجهیزات مدرن و بهر هبــرداری از ترمینال های‬ ‫کانتینری و یخچالی برای پذیرش و پهلوگیری انواع‬ ‫کشــتی ها بــا تنــوع کاالهــای صادراتــی‪ ،‬وارداتــی‪،‬‬ ‫کانتینری‪ ،‬فله و تنوع کاالهای یخچالی و مواد نفتی‬ ‫فراهم گردیدهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اجرای طرح راهداری‬ ‫محوری در سطح راه های‬ ‫استان قم‬ ‫به منظــور افزایش ضریب بهــره وری و تســریع در ارتقا‬ ‫ســطح ایمنی‪ ،‬طرح راهداری محوری درراه های استان‬ ‫قم عملیاتی شــد‪ .‬معاون راهــداری اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان قم در توضیحی پیرامون‬ ‫خبــر فــوق افــزود‪ :‬طــرح راهــداری محــوری کــه از اول‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری درده محور کریدوری کشور‬ ‫عملیاتیشدهتاپایانخردادماهامسالبهطولخواهد‬ ‫انجامید‪ .‬اکبر نوروزپور در خصوص نحوه و مشخصات‬ ‫فنی‪،‬اجراییطرحراهداریمحوری کهبه طور هم زمان‬ ‫درده محــور اصلــی کشــور در حــال اجراســت عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬در قالــب اجــرای این طرح که به طــور امانی و با‬ ‫اســتفاده از توان و ظرفیت داخلی ادارات کل اســتانی‬ ‫انجــام می گیرد‪ ،‬افزون بــر ‪ 12‬هزار نفر نیروی راهدار با‬ ‫بهره مندی از ‪ 9‬هزار دستگاه انواع ماشین االت راهداری‬ ‫بــه انجام وظیفــه مشــغول می باشــند‪ .‬او از مهم ترین‬ ‫اهداف اجرایی این طرح به تســریع در ارتقا ایمنی و‬ ‫کاهــش حداکثــری نقــاط پر تصــادف در ســطح راه ها‬ ‫اشــاره و متذکــر شــد‪ :‬ایجــاد وفاق و همدلی بیشــتر در‬ ‫بیــن مجموعه‪ ،‬انتقــال داده هــا و تجــارب اجرایی به‬ ‫کارکنان تازه اســتخدامی‪ ،‬بهره مندی حداکثری از توان‬ ‫و ظرفیــت داخلــی و‪ ...‬از دیگــر اهــداف ملحــوظ در‬ ‫طــرح راهــداری محــوری اســت‪ .‬نوروزپــور در ادامه به‬ ‫کریدورهای انتخابی در سطح راه های استان قم جهت‬ ‫اعمال طرح راهداری محوری پرداخت و افزود‪ :‬پس از‬ ‫بررســی های به عمل امده در سطح راه های استان قم‪،‬‬ ‫دو محــور کریــدوری بزرگراه ســلفچگان – دلیجــان (و‬ ‫بلعکس) و محور قم – جعفریه‪ ،‬جهت اجرای طرح‬ ‫راهــداری محــوری انتخــاب و تمرکــز عوامــل و ادوات‬ ‫راهداری در ان ها عملیاتی شد‪ .‬معاون راهداری استان‬ ‫قــم از علــل انتخاب این دو محور جهــت اجرای طرح‬ ‫راهداری محوری‪ ،‬به ترافیک چشمگیر و ترکیبی بزرگراه‬ ‫سلفچگان – دلیجان اشاره و ادامه داد‪ :‬محور کریدوری‬ ‫قــم – جعفریــه نیز به دلیل ترافیک ترکیبی از ســویی‬ ‫و تعــداد حــوادث جاده ای به وقوع پیوســته در ان‪ ،‬از‬ ‫سویی دیگر به این امر اختصاص یافت‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه روشنایی در‬ ‫تقاطع فردوسی با پیامبر‬ ‫اعظم (ص)‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت‪ :‬برای تامین‬ ‫بــرق و روشــنایی در تقاطــع فردوســی با پیامبر اعظم‬ ‫(ص) ‪ 10‬میلیــارد تومــان اختصــاص داده شــده و مســیر‬ ‫مستقیم پروژه با بیش از‪ 90‬درصد پیشرفت به زودی به‬ ‫بهره برداریمی رسد‪.‬عباسحلواییزادهاز پروژهتقاطع‬ ‫فردوســی بــا بلوار پیامبر اعظم (ص) به عنــوان یکی از‬ ‫پروژه های شاخص در شهر قم نام برد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه با توجه به برنامه ریزی های انجا مشــده در‬ ‫حال تکمیل بوده و به زودی به بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری قــم اغــاز عملیات‬ ‫عمرانی این پروژه را از سال‪ ۹۷‬دانست و ابراز کرد‪ :‬این‬ ‫تقاطعنیزمانندتقاطعشهیدان کبیریباحفظپیادهراه‬ ‫و به صورت زیرگذر از بلوار پیامبر اعظم (ص) اجراشده‬ ‫و در ســاخت ان بیــش از چهار هــزار و ‪ ۵۰۰‬تن میلگرد‬ ‫به کاررفته است‪ .‬حلوایی زاده از پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫مســیر مســتقیم این پروژه خبــر داد و تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫ساخت این تقاطع ‪ ۹۰۰‬حلقه شمع به کاررفته و تا ماه‬ ‫اینده با طولی برابر ‪ ۲‬کیلومتر و ‪ ۳۰۰‬متر به بهره برداری‬ ‫می رســد‪ .‬او این تقاطع را محور اتصال به ســه منطقه‬ ‫‪ ۵ ،۱‬و ‪ ۴‬دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬در احــداث تقاطــع‬ ‫فردوســی با بلوار پیامبر اعظم (ص) تملک به صورت‬ ‫کامل انجام و ازادسازی صورت گرفته و‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز هزینه برق و روشنایی تقاطع شده است‪.‬‬ ‫کشاورزان سمنانی‬ ‫خسارت دیده از سرمازدگی‬ ‫حمایت شوند‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان ســمنان با اشــاره به اینکه‬ ‫کشــاورزان ســمنانی بســیاری از محصــوالت خــود را‬ ‫در اثــر ســرمازدگی از دســت دادنــد‪ ،‬گفت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫خسارت دیده باید حمایت شوند‪ .‬ایت اهلل سید محمد‬ ‫شــاهچراغی در دیــدار رئیس و کارکنان ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان اظهار کرد‪ :‬بســیاری از کشــاورزان به‬ ‫خاطر سرمازدگی دسترنج خود را از دست دادند ازاین رو‬ ‫جهاد کشــاورزی تالش کند تا در حــوزه خود اقدامات‬ ‫حمایتی از این بخش را انجام دهد‪ .‬مسئول نمایندگی‬ ‫ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جهادگران اســتان ســمنان باروحیه جهادی‬ ‫عــاوه بر حضور در عرصه معیشــت و امنیت غذایی‬ ‫در موضــوع کمک های مومنانــه و کمک به نیازمندان‬ ‫اقداماتــی را انجام دادند‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫عبــداهلل قربانیان با اشــاره بــه اقدامات انجا مشــده در‬ ‫موضــوع کمک هــای مومنانه گفــت‪ :‬توزیع یــک هزار‬ ‫بسته معیشــتی و همچنین طبخ و توزیع هشت هزار‬ ‫پــرس غذای گــرم برخی از این اقدامات اســت‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این دیدار‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون‪ ۳۷‬هزار هکتار ســامانه ابیاری در اســتان‬ ‫سمنان اجراشده است‪ .‬سید حسن میرعماد اظهار کرد‪:‬‬ ‫جهاد کشاورزیبرایتوسعهسامانه هاینوینابیاری به‬ ‫کشاورزان کمک های بالعوض اعطا می کند ‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه مدیریــت مصرف اب در دســتور ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزی است‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای سامانه های نوین ابیاری‬ ‫احیای قنوات‪ ،‬توسعه کشت گیاهان دارویی و کشت‬ ‫در اراضــی شــیب دار باهــدف مدیریت مصــرف اب در‬ ‫اولویتبرنامه هایسازمانجهاد کشاورزیاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫صنایع دستیسیستانوبلوچستان‬ ‫چشم به راه روزهای بهتر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نخستین واحدهای‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫هفته دولت تحویل‬ ‫داده می شود‬ ‫معــاون بازافرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ :‬نخســتین‬ ‫واحدهــای طــرح اقــدام ملــی مســکن در این اســتان با‬ ‫هر مترمربع پنج میلیون تومان در هفته دولت تحویل‬ ‫متقاضیاندادهمی شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل مهدیار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نخستین واحدهای مربوط به طرح اقدام ملی‬ ‫مســکن در سیستان و بلوچســتان هفته دولت تحویل‬ ‫متقاضیان می شود البته این در صورتی امکان پذیر است‬ ‫که متقاضیان اورده خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬از ‪ ۲۲‬هزار نفر ثبت نام کننده برای طرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن در حــوزه اداره کل ره و شهرســازی‬ ‫شمال سیستان و بلوچستان تاکنون پنج هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫پول خود را واریز کرده اند‪.‬‬ ‫معــاون بازافرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی سیســتان و بلوچســتان ادامه داد‪ :‬این افراد‬ ‫یشــده اند و عمده پروژ ههــا در حال‬ ‫بــه پروژ ههــا معرف ‬ ‫اجراســت و برخــی پروانه را دریافت کــرده و در مرحله‬ ‫نازک کاری‪،‬فونداسیونوسفت کاریهستند‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه تســهیالت هــم بــر اســاس اخریــن‬ ‫صحبت هافعالاز‪ ۱۰۰‬به‪ ۱۵۰‬میلیونتومانافزایش یافته‬ ‫اســت کــه منتظــر ابــاغ ان هســتیم خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫واحدهای این طرح تنها با اورده متقاضی و تســهیالت‬ ‫یشــود و درصورتی که متقاضیان اورده‬ ‫بانکی ساخته م ‬ ‫خود را به موقع تامین کنند می توان تعدادی از ان ها را‬ ‫در هفته دولت تحویل داد‪.‬‬ ‫مهدیار بیان کرد‪ :‬قیمت تمام شده هر مترمربع واحد‬ ‫مسکونی در این طرح چهار و نیم تا پنج میلیون تومان‬ ‫براورد شده که البته بستگی به بازار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬طرح کشاورزی در‬ ‫استان افتتاح می شود‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان‬ ‫گفــت‪ ۸۶ :‬طــرح بااعتبــار ‪ ۳۲۳‬میلیــارد و ‪ ۵۰۲‬میلیون‬ ‫ریال هم زمان با هفته جهاد کشاورزی در این استان به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬محمدعلی نیکبخت در گفت وگو‬ ‫با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬این طرح ها در حــوزه اب وخاک‪،‬‬ ‫تولیدات دامی‪ ،‬تولیدات گیاهی و امور عشــایری است‬ ‫که سه هزار و ‪ ١٢٨‬خانوار روستایی و عشایری سیستان‬ ‫و بلوچستان از مزایای ان بهره مند می شوند‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫بهره برداری از این طرح ها برای ‪ ٣١٠‬نفر فرصت شغلی‬ ‫دائــم و برای هشــت هــزار و ‪ ۶٨٠‬نفر روز شــغل موقت‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان‬ ‫و بلوچســتان عمده برنامه های هفته جهاد کشــاورزی‬ ‫در اســتان را برپایی نشست مســئوالن مراکز خدمات‪،‬‬ ‫برپایی نشســت بصیــرت افزایی‪ ،‬فرهنــگ و مدیریت‬ ‫جهادی‪ ،‬برگزاری جشــنواره زردالوی تفتان‪ ،‬برپایی میز‬ ‫خدمــت در محل مصلی نماز جمعــه و مراکز خدمات‬ ‫در مرکز استان و شهرستان ها‪ ،‬ارائه دستاوردهای بخش‬ ‫کشــاورزی در خطبه های نماز جمعه توســط مسئوالن‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬دیــدار و سرکشــی از خانواده معظم‬ ‫شهدا و ایثارگران‪ ،‬غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬دیدار با ائمه جمعه و فرمانــداران و‬ ‫برنامهورزشیکوه پیماییبرشمرد‪.‬‬ ‫اغاز حمل ه گاندوها‬ ‫در استان‬ ‫گاندوها در جنوب سیســتان و بلوچســتان به علت‬ ‫تخم ریزی و فصل زادوولد در حالت تهاجمی قرارگرفته‬ ‫و خطر جدی برای کودکان به شمار می روند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمنا‪ ،‬این ایام فصل زادوولد گاندوهاست‪ ،‬تمساح های‬ ‫پوزه کوتــاه ایرانــی که در جنوب سیســتان و بلوچســتان‬ ‫زیستمی کنند‪،‬سازمانمحیط زیستهشداردادهاست‬ ‫گاندوها هرچند ذاتا خجالتی و گوشه گیر هستند‪ ،‬اما در‬ ‫فصــل زادوولد و تخم ریزی بــرای دفاع از تخم های خود‬ ‫در حالت تهاجمی قرار می گیرند و احتمال تکرار حوادث‬ ‫تلخ ســال های گذشــته وجــود دارد‪ .‬محافظــت کامل از‬ ‫گاندوهاتوسطمحیط زیستانجامنمی شودوگاندوهای‬ ‫سرگردان در پی تنش ابی بعضا به محل «هوتگ ها» در‬ ‫اطراف روستاها می روند و این امر حوادثی مانند حمله‬ ‫گاندو به «حوا رئیسی‪ ،‬ذکریا چرخ و امیرحمزه» را که هر‬ ‫سهدر سال های گذشته کنار هوتگ هاوهنگامبازی کردن‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬در پی دارد‪.‬‬ ‫پهلوگیری دو کشتی کاالی‬ ‫اساسی در بندر چابهار‬ ‫معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی سیستان‬ ‫و بلوچســتان گفت‪ :‬دو فروند کشــتی حامــل کاالهای‬ ‫اساســی ذرت و برنــج در بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار‬ ‫پهلوگیری کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حسین شهدادی با اشاره‬ ‫به پهلوگیری دو کشــتی کاالی اساســی در بندر چابهار‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن کشــتی ها حامــل ‪ ۶۷‬هــزار تــن ذرت فلــه‬ ‫و کشــتی ‪ ۲۷‬هزارتنی برنج کیس ـه ای اســت که در بندر‬ ‫شهید بهشتی پهلوگیری و بالفاصله عملیات تخلیه ان‬ ‫اغاز شــد‪ .‬معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی‬ ‫سیستان و بلوچستان با اشاره به فرایند ترخیص و خروج‬ ‫مطلوب کاالهااز بندر چابهار تصریح کرد‪:‬خوشبختانهبا‬ ‫زیرساخت هاوتجهیزاتمناسببرایپهلودهی‪،‬تخلیه‬ ‫و بارگیری انواع کشتی ها‪ ،‬کاالها با رویه های گمرکی و‬ ‫بدون رسوب به مقاصد موردنظر حمل خواهد شد‪.‬‬ ‫رویدا د سیستان و بلوچستان‬ ‫صنایع دستی سیستان و بلوچستان با عمری به‬ ‫قدمــت تاریــخ و پیش ازتاریخ در هــر دوره ای فراز و‬ ‫نشــیب های خــود را داشــته و امــروزه در بازارهــای‬ ‫داخلی و خارجی با اقبال خوبی روبرو شده و نقش‬ ‫موثری در اقتصاد خانوار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیستان و بلوچستان به عنوان‬ ‫یکی از قطب های صنایع دســتی و هنرهای ســنتی‬ ‫کشــور با حدود ‪ ۲۰‬صنعت دســتی و همین تعداد‬ ‫هنر دســتی زمین هســاز ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شــغل شــده و‬ ‫میلیاردهاریالدرامدفروشصنایع دستیراهنرمندان‬ ‫و فعاالن این حوزه گزارش داده اند‪ .‬صنایع دســتی‬ ‫این استان باوجود زیبایی و تنوع در طول عمر خود‬ ‫دســتخوش فراز و نشــیب های فراوانی شــده است‬ ‫کــه در صــورت بی توجهــی رفته رفتــه با مشــکالت‬ ‫اساســی روبرو خواهد شــد‪ .‬از مهم ترین رشــته های‬ ‫صنایع دستیرایجدرایناستانمی توانبهقالیبافی‪،‬‬ ‫گلیم بافــی‪ ،‬ســفالگری‪ ،‬حصیربافــی‪ ،‬پــرده بافــی‪،‬‬ ‫چادر بافی‪ ،‬نمدمالی‪ ،‬خراطی‪ ،‬سوزن دوزی بلوچ‪،‬‬ ‫ســکه دوزی و این ـه دوزی‪ ،‬پریــواردوزی‪ ،‬تــوردوزی‪،‬‬ ‫خامه دوزیوسیاهدوزیاشاره کرد‪.‬به گفتهمدیرکل‬ ‫میراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریوصنایع دستیسیستان‬ ‫و بلوچســتان؛ ثبت ‪ ۶‬شــهر و یک روســتای جهانی‬ ‫صنایع دستی‪،‬ایرانرادر باالترینرتبهدارندهشهرها‬ ‫و روستاهای جهانی صنایع دستی در بین کشورهای‬ ‫دنیــا قــرار داده اســت از میــان این تعداد شــهرها و‬ ‫روســتاهای ثبت ملی‪ ،‬در شــورای راهبردی‪ ۲ ،‬شهر‬ ‫و یک روستا برای ثبت جهانی انتخاب و به شورای‬ ‫یشــوند‪ .‬علیرضا‬ ‫جهانــی صنایع دســتی معرفــی م ‬ ‫جاللزایی افــزود‪ :‬برخی پرونده ها که قابلیت های‬ ‫فراوانــی دارنــد امــا در مــواردی دچــار نقص باشــند‬ ‫ب هصــورت مشــروط ثبت ملی شــد ه و پــس از رفع‬ ‫ایرادوبهحدنصابرسیدنامتیاز‪،‬به طور کاملثبت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نقش صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی و‬ ‫جهش تولید‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬رشــته صنایع دســتی موجود در کشــور‬ ‫ده ها رشــته در سیستان و بلوچســتان وجود دارد‬ ‫کــه از ایــن تعــداد چندیــن رشــته صنایع دســتی‬ ‫فعال هســتند و در این شرایط باید دولتمردان و‬ ‫نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در فراینــد تدویــن و تصویــب برنامــه توســعه‬ ‫ایجاد بازارچه های صنایع دســتی‪ ،‬سیاست گذاری‬ ‫در راســتای فروش و صادرات کاالها و شــرکت در‬ ‫نمایشگاه های داخلی و خارجی اشاره کرد‪.‬‬ ‫اسیب ناشی از تحریم و کرونا بر پیکره‬ ‫صنایع دستی‬ ‫توجــه ویژه ای به وضعیت صنایع دســتی اســتان‬ ‫شهــای پیــش روی ان داشــته‬ ‫و مشــکالت و چال ‬ ‫باشــند تــا بتوان از صنایع دســتی به عنــوان ابزاری‬ ‫برای رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتــی نیــز بهره بــرد‪ .‬پژوهشــگر و کارشــناس‬ ‫ارشد میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫سیســتان و بلوچستان اظهار داشت‪ :‬بازار داخلی‬ ‫صنایع دستی استان بازاری سنتی است که تاکنون‬ ‫بــرای گســترش ان بازاریابــی و تبلیغات مناســبی‬ ‫صــورت نگرفتــه و پوشــاک محلــی عمده تریــن‬ ‫محصــول بــازار داخلــی صنایع دســتی می توانــد‬ ‫باشــد زیرا درصد باالیی از بومیان اســتان از لباس‬ ‫ســنتی سیســتانی و بلوچســتانی با صنایع دســتی‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬لباسی که همراه با تعصب ان‬ ‫را می شناسند و نسل کنونی نیز می تواند با توجه‬ ‫بــه خصوصیــات این لباس و ســازگاری بــا اقلیم و‬ ‫فرهنــگ و اقتصــاد اســتان متمایل بدان شــود که‬ ‫نیاز به تبلیغات بازاریابی‪ ،‬سلیقه سنجی و تولید‬ ‫باکیفیــت و ارزان دارد‪ .‬محمدعلــی ابراهیمــی‬ ‫گفت‪ :‬بعد از پوشــاک‪ ،‬انواع ســوزن دوزی لحاف‬ ‫و پتو‪ ،‬جواهرات و دست ساخته و دست بافته ها‬ ‫بازار داخلی خوبی دارند که می توان برنامه ریزی‬ ‫مناسبی روی ان انجام داد و از خصوصیات مهم‬ ‫ایــن بازار‪ ،‬ســود سرشــار واســطه ها در امــر توزیع‬ ‫مــواد اولیــه مصــرف و دادوســتد ان اســت کــه با‬ ‫ثبت و شناسایی و کد دارشدن تولیدات این سود‬ ‫متعلــق به متولیان امــر و هنرمندان و صنعتگران‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬صنایع دستی باوجود ظرفیت‬ ‫مطلــوب توســعه اقتصــادی بــه دلیل نبــود تفکر‬ ‫صادرات محوری و متناســب نبــودن تولید با نیاز‬ ‫بازار‪ ،‬نتوانسته نقش تاثیرگذار خود را در توسعه‬ ‫اســتان به خوبی ایفا کند‪ .‬پژوهشــگر و کارشناس‬ ‫ارشد میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫سیســتان و بلوچســتان افــزود‪ :‬در زمینــه بــازار‬ ‫خارجی نیز نبود افراد متخصص‪ ،‬فقدان نواوری‪،‬‬ ‫مواد اولیه نامرغوب‪ ،‬نبود مراکز اطالعاتی‪ ،‬عدم‬ ‫انجام تحقیقات بازاریابی‪ ،‬نبود راهبرد صادرات‪،‬‬ ‫بسته بندی و عدم استفاده از راهبرد قیمت گذاری‬ ‫و تبلیغــات مناســب‪ ،‬همچنیــن گرانــی و کمبــود‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ابزار کار‪ ،‬بهره باالی تسهیالت بانکی‬ ‫و کمبود ســرمایه از مشــکالت اساسی هنرمندان‬ ‫صنایع دســتی اســت و از عمده تریــن تنگناهــا و‬ ‫یتــوان بــه شــناخت نداشــتن‬ ‫تهــا م ‬ ‫محدودی ‬ ‫کافــی و مناســب از بازارهــای داخلــی و جهانــی‬ ‫(بازار هدف) و ســایق مشــتریان‪ ،‬توجه نکردن‬ ‫به ســطح کیفــی تولیــد و نــواوری در محصوالت‬ ‫تولیــدی و نبــود تبلیغــات و بازاریابــی داخلــی و‬ ‫خارجــی اشــاره کــرد‪ .‬او گفــت‪ :‬ورود کاالهــای‬ ‫دستی و ماشینی افغانستانی و چینی نیز از دیگر‬ ‫مشکالت است که باید هنرمندان استان توانایی‬ ‫رقابــت کــردن با بــازار خارجی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬ازجمله راهکارهای صنایع دستی‬ ‫می توان به معرفی‪ ،‬تبلیغ و ترویج صنایع دستی‬ ‫استان به منظور بازاریابی در داخل و خارج کشور‬ ‫با شیوه های نوین تبلیغاتی‪ ،‬استفاده از فن اوری‬ ‫روز در تولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت های‬ ‫هنــر ملــی‪ ،‬حمایت و تشــویق بخــش خصوصی‬ ‫به منظور سرمایه گذاری در این بخش به ویژه برای‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی سیســتان و بلوچستان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از زمان شــیوع کرونا صنایع دســتی‬ ‫نیــز ماننــد بســیاری از مشــاغل دیگــر متاثــر از این‬ ‫مهــا و افزایــش نــرخ دالر‬ ‫جریــان شــده و تحری ‬ ‫نیــز قیمت محصــوالت صنایع دســتی سیســتان و‬ ‫بلوچســتان را تحت تاثیر قرار داده اســت‪ .‬محمد‬ ‫بهــروز عیس ـی زهی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا فــروش اکثــر صنعتگــران در داخل‬ ‫یشــود و نمایشــگاه صنایع دستی‬ ‫اســتان انجام م ‬ ‫یشــد نیز به دلیل شیوع این‬ ‫که درگذشــته برگزار م ‬ ‫لشــده و صنعتگران ناچــار بفروش‬ ‫ویــروس تعطی ‬ ‫محصــوالت خــود از طریق فضای مجازی شــدند‬ ‫کــه تا حــدودی موفق بوده انــد‪ .‬او افــزود‪ :‬باید از‬ ‫فرصــت فضــای مجازی اســتفاده کرد تــا در دوران‬ ‫پســا کرونا بتوان به نحو مناسب تر و مطلوب تری‬ ‫از ان بهره منــد شــد‪ .‬معــاون صنایع دســتی اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بیان کرد‪ :‬وضعیت فعلی‬ ‫موجــود باعث شــده قدرت خرید مردم کم شــود‬ ‫درحالی که درگذشته خرید صنایع دستی جزو اقالم‬ ‫سبد خانوار بوده است‪ .‬او گفت‪ :‬اداره کل میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی سیســتان و‬ ‫بلوچستان با همکاری پارک علم و فن اوری خانه‬ ‫خالق صنایع دســتی را در زاهــدان راه اندازی کرده‬ ‫کــه خوشــبختانه باوجــود وضعیــت ناخوشــایند‬ ‫موجود صنعتگران مستقر در این مکان نسبتا راضی‬ ‫هستند‪ .‬عیسی زهی همچنین افزود‪ :‬با تالش های‬ ‫صورت گرفته امســال در روســتای کلپورگان و شهر‬ ‫یشــوند که‬ ‫زابل ‪ ۲‬بازارچه صنایع دســتی افتتاح م ‬ ‫تاکنــون ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت داشــته اند‪ .‬او اظهار‬ ‫داشت‪ :‬همچنین ‪ ۲‬بازارچه در روستای ملی تنگ‬ ‫سرحه با ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬غرفه و در سرای ملک زاهدان‬ ‫در صورت تامین اعتبار راه اندازی خواهند شــد که‬ ‫به تولید و فروش محصوالت صنایع دستی استان‬ ‫کمکمی کنند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫روندافزایشی کرونادراستانبسیارنگران کنندهاست‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬روند رو‬ ‫به رشــد کرونا در استان بســیار نگران کننده بوده‬ ‫یکــه هفته گذشــته پیک چهــارم کرونا در‬ ‫به طور ‬ ‫ایــن نقطــه از ایــران اســامی رکــورد زده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬احمدعلی موهبتی در جلســه‬ ‫ســتاد مدیریــت و مقابلــه با کرونا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫روند رو به رشــد کرونا در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بســیار نگران کننــده و خطرنــاک اســت و شــرایط‬ ‫به گونه ایست که از ابتدای شروع کرونا تاکنون‬ ‫هفته گذشــته پیک چهارم کرونا در استان رکورد‬ ‫زده اســت‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬ادامــه این روند بســیار‬ ‫خطرناک بوده به طوری که ممکن است در تامین‬ ‫امکانــات و نیــروی انســانی و خدمت رســانی به‬ ‫بیماران با چالش جدی مواجه شــویم‪ .‬اســتاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان تصریح کرد‪ :‬نگران روزهای‬ ‫ســخت پیــش رو هســتیم و انتظــار داریــم مــردم‬ ‫در این شــرایط همکاری بیشــتری داشــته باشــند‬ ‫یهــای شــبانه در بحــث انتخابات‬ ‫و از گردهمای ‬ ‫اجتنــاب کننــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬مســئوالن باید با‬ ‫مصاحبه و اطالع رسانی نسبت به شرایط فعلی‬ ‫بــه مردم هشــدار جــدی دهند و شــدت و حدت‬ ‫موضــوع را عنــوان کننــد‪ .‬موهبتی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫رونــد صعــودی کرونــا و همه گیــری ان به صورت‬ ‫نمودار برای مردم اطالع رسانی و نسبت رشد ان‬ ‫برای مردم بازگو شــود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬دستگاه های‬ ‫اجرایــی دســتورالعمل های ابالغــی در حــوزه‬ ‫کرونــا را بــا تاکید موکد اجرا کنند‪ .‬به گفته رئیس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی زاهــدان‪ ،‬بــا افــزوده شــدن ‪ ۴۱۵‬مــورد‬ ‫جدیــد ابتــا بــه کرونا در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫شــمار مبتالیــان ایــن ویروس بــه ‪ ۴۱‬هــزار رو ‪۱۱۶‬‬ ‫نفر رسید‪ .‬دکتر سید محمد هاشمی شهری بابیان‬ ‫اینکه ‪ ۲۸۹‬بیمار حاد تنفسی و ‪ ۱۷۵‬نفر مبتالبه‬ ‫کرونــا در بیمارســتان های سیســتان و بلوچســتان‬ ‫تحــت درمان قرار دارند افــزود‪ :‬مردم در صورت‬ ‫امــکان و نداشــتن ضــرورت در خانــه بماننــد و‬ ‫چنانچه از خانه بیرون می روند اصول بهداشــتی‬ ‫و اداب تنفسی را به خوبی رعایت کنند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــا فوت چهار مورد جدید شــمار فوتی های‬ ‫کرونا در سیستان و بلوچستان به یک هزار و ‪۴۰۲‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانــی زاهــدان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ازانجایی که کشف راه های انتقال کرونا و عوارض‬ ‫ناشی از ان نیازمند گذشت مدت زمانی از شیوع و‬ ‫اپیدمی ویروس است و سپس بر اساس یافته های‬ ‫یشــود‬ ‫علمــی رفتــار عامــل بیمــاری شناســایی م ‬ ‫ضروری اســت شــهروندان تمام نکات بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کننــد‪ .‬او گفــت‪ :‬موارد مثبــت کرونای‬ ‫جهش یافته انگلیســی در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫نیــز در حــال افزایش اســت و این نــوع از ویروس‬ ‫تقریبا جایگزین نوع قبلی شده بطوریکه حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد موارد ابتال در ســطح اســتان را شــامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫برگزاریمراسماختتامیهجشنوارهفیلمکوتاهماکا‬ ‫معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬جوانان و نوجوانان سیستان و بلوچستان‬ ‫شهــای‬ ‫بااســتعدادترین جوانــان کشــور در بخ ‬ ‫ورزشی هستند و باید استعدادها و ظرفیت های‬ ‫انان با کمک و همت مسئوالن شکوفا شود‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬محمدمهــدی تندگویان در‬ ‫مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه «ماکا» که‬ ‫در ایرانشــهر برگــزار شــد اظهار داشــت‪ :‬جوانان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬قانع‪ ،‬متین‪ ،‬مســتعد و‬ ‫پاکدســت تریــن جوانــان ایران زمین هســتند‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬طبق تحقیقات بین المللی ثابت شده‬ ‫که ضریب هوشی جوانان سیستان و بلوچستان‬ ‫نه تنهــا در ایــران بلکه در ســطح دنیــا چند برابر‬ ‫استاندارد جهانی قرار دارد‪ .‬معاون امور جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانان افزود‪ :‬استان سیستان و‬ ‫بلوچستان هیچ وقت محروم نبوده‪ ،‬ما مسئوالن‬ ‫محــروم بودیــم از دیــدن این همــه ظرفیــت‬ ‫جوانــان نخبه کــه در این منطقه وجــود دارند‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬رویــداد ملــی فیلــم کوتــاه «ماکا»‬ ‫کمک بســیار بزرگی خواهد کرد به شناســایی و‬ ‫انعکاس واقعیت های بسیار خوب استان هایی‬ ‫همچون سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬اثار ســینمایی‬ ‫تهــای‬ ‫فاخــر بــا نــگاه حقیقت طلبــی بــه ظرفی ‬ ‫مغفــول مانــده در ایــن پویــش پرداخت هشــده‬ ‫اســت‪ .‬تندگویــان گفــت‪ :‬یکــی از رســالت های‬ ‫فیلم مستند‪ ،‬نمایش محتوای موجود به صورت‬ ‫درســت و شایســته و اثــاری تولیدشــده در ایــن‬ ‫رویداد ملی در شناســایی ظرفیت های سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ازجمله گردشــگری کمک شایانی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان ازلحــاظ پهنــاوری‪ ،‬قومیــت‪ ،‬مــدل‬ ‫نگرش و بافت بیش از پنج استان ظرفیت دارد‬ ‫و باید توجه ویژه ای به ان شود‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانــان سیســتان و بلوچســتان هــم گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان های مردم نهاد اســتان از سه مورد سال‬ ‫تهــای وزارت ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫‪ ۹۳‬بــا حمای ‬ ‫هم اینــک بــه بیــش از ‪ ۱۶۳‬ســمن در حوزه های‬ ‫مختلف رشــد داشــته اســت‪ .‬ادهم کــرد افزود‪:‬‬ ‫در حــوزه اشــتغال جوانان با تخصیص اعتبارات‬ ‫اشتغال زایی با مشارکت صندوق کارافرینی امید‬ ‫طرح های بســیار مهمی موجب اشتغال جوانان‬ ‫این استان شده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬اجرای بیش‬ ‫از ‪ ۶‬طــرح ملــی توســط ســازمان های مردم نهاد‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در ســطح کشــور خــود‬ ‫جهــش بزرگی در بین ســمن های کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫گفــت‪ :‬کســب رتبــه ســوم کشــوری حــوزه ســتاد‬ ‫ساماندهی امور جوانان استان از دیگر موفقیت‬ ‫کسب شده حوزه جوانان این اداره کل است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اعتماد به جوانان و سمن های سیستان و‬ ‫بلوچستان توسط مسئوالن کشور در این مدت‪،‬‬ ‫تهــای ایــن اســتان از‬ ‫موجــب شــکوفایی ظرفی ‬ ‫شــمال تا جنوب شــده اســت‪ .‬کرد تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای حمایت از جوانان بیش از ‪ ۱۹‬خانه جوان‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬کلنگ زنی شد که پیشرفت فیزیکی‬ ‫بســیار خوبــی داشــته و تــا پایــان ســال بخــش‬ ‫عمده ای نیز به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫در پایــان جشــنواره ملــی فیلم کوتــاه (ماکا)‬ ‫از اثــار ارسا لشــده بــه دبیرخانه این جشــنواره‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬اثــر فاخــر و منتخــب از ســوی هیئ ـت داوران‬ ‫انتخاب که جوایز ان ها توسط‪ ،‬معاون جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬اهدا شد‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کشف‪ ۸۲۶‬کیلوگرمموادمخدر‬ ‫در مرز سراوان‬ ‫فرمانده مرزبانی سیســتان‬ ‫به سمت ماموران کردند که با‬ ‫و بلوچســتان گفــت‪ :‬مرزبانان‬ ‫توجه بــه موضع گیــری دقیق‪،‬‬ ‫سراوان در یک عملیات موفق‬ ‫اتخــاذ تاکتیک هــای عملیاتــی‬ ‫به کشــف ‪ ۸۲۶‬کیلوگــرم مواد‬ ‫مناســب و حجم سنگین اتش‬ ‫مخــدر در منطقــه مــرزی «کوه‬ ‫مــرزداران‪ ،‬تــوان رویارویــی بــا‬ ‫محمد مالشاهی‬ ‫ســفید» این شهرســتان شدند‪.‬‬ ‫دالور مردان مرزبانی را نداشته‬ ‫به گزارش فارس ســردار محمد‬ ‫و در منطقه زمین گیر شدند‪ .‬او‬ ‫مالشــاهی اظهــار داشــت‪ :‬مــرزداران بــا انجــام خاطرنشان کرد‪ :‬مرزبانان پس از ساعتی درگیری‬ ‫اقدامــات گســترده اطالعاتــی‪ ،‬از فعالیــت یک سنگین با این باند حرفه ای قاچاق مواد مخدر‬ ‫باندحرفه ایقاچاقموادمخدر در منطقهمرزی که چندین مورد اقدامات غیرقانونی و شرارت در‬ ‫«کوه ســفید» ســراوان مطلع شــدند و بــا اجرای مناطق مرزی را داشــتند‪ ،‬موفق شدند ضمن به‬ ‫عملیاتــی برنامه ریزی شــده و هدفمنــد‪ ،‬موفق هالکت رساندن یکی از قاچاقچیان و دستگیری‬ ‫شدند این باند حرفه ای قاچاق را منهدم و‪ ۸۲۶‬ســه نفــر دیگر از این عناصر پلیــد و توقیف یک‬ ‫کیلوگرم مواد مخدر و مقادیری سالح و مهمات دســتگاه خــودرو‪ ۸۲۶ ،‬کیلوگــرم مواد مخــدر از‬ ‫را کشــف کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بعد از چند شــبانه روز نوع تریاک و مقادیری سالح و مهمات مربوطه‬ ‫کار اطالعاتی و شناســایی محــل تردد احتمالی را کشف کنند‪.‬‬ ‫قاچاقچیــان‪ ،‬مرزبانــان هنگ مــرزی ســراوان با‬ ‫او ضمــن قدردانــی از زحمــات و تــاش‬ ‫هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی مرزداران سیستان و بلوچستان به ویژه فرمانده و‬ ‫استان‪،‬نسبتبه کنترلوانسدادمسیرهایتردد کارکنان هنگ مرزی سراوان عنوان کرد‪ :‬مرزهای‬ ‫ان ها اقدام و با انجام عملیاتی هدفمند و سریع ایران اســامی به ویژه مرزهای پهناور این خطه‬ ‫و اجــرای طــرح مهــار‪ ،‬موفق به زمین گیــر کردن از کشــور‪ ،‬در ســال «تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع‬ ‫قاچاقچیان شــدند‪ .‬فرمانده مرزبانی سیســتان زدایــی هــا» با حضور شــبانه روزی مــرزداران و با‬ ‫و بلوچســتان تصریــح کــرد‪ :‬با توجه به اشــراف همکاری سایر نهادهای اطالعاتی و امنیتی و با‬ ‫اطالعاتی مرزداران‪ ،‬خودروی حامل مواد مخدر حمایت های همیشــگی مرزنشــینان غیور برای‬ ‫شناســایی و مامــوران به منظــور متوقــف کردن زندگی و هرگونه فعالیت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫خودرو و دستگیری متهمان با استفاده از عالئم صنعتی در امنیت کامل است و برای سوداگران‬ ‫هشداردهنده و با صدای رسا دستور ایست صادر مرگ‪ ،‬قاچاقچیان و متجاوزان از هر زمان دیگری‬ ‫کردنــد و هنگامی که ســوداگران مــرگ دیدند در ناامن تر است و با اقدامات غیرقانونی در مناطق‬ ‫کمین مرزداران گرفتار شدند اقدام به تیراندازی مرزی به شدت مقابله و برخورد می شود‪.‬‬ ‫تکمیل‪ ۱۰‬هزار واحدمسکنمحرومان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار واحــد اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫سیستان وبلوچســتان بــا اعالم‬ ‫یشــده‬ ‫تعــداد مالــکان معرف ‬ ‫اینمطلب کهتسهیالتبانکی‬ ‫بــه بانک هــای عامــل بــرای‬ ‫بــه ‪ ۱۱‬هــزار خانــوار کم درامــد‬ ‫عقــد قــرارداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۲۲۵‬‬ ‫استان ارائه شده است از تکمیل‬ ‫نفــر اســت کــه از ایــن مقــدار‪،‬‬ ‫سید خلیل منبتی‬ ‫حدود‪ ۱۰‬هزار واحد مسکونی‪،‬‬ ‫بانک های عامل با ‪ ۱۱‬هزار نفر‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬ســید‬ ‫عقدقرارداد کردند‪.‬‬ ‫خلیــل منبتی مدیرکل بنیاد مســکن سیســتان و‬ ‫منبتــی ادامــه داد‪ :‬پی کنــی ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۹۷۵‬‬ ‫بلوچستان‪،‬رونداحداثمسکنمحروماناستان واحد‪ ،‬اجرای فونداسیون ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۹۴‬واحد‪،‬‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن سیســتان و اجرای اسکلت و سیستم سازه ای ‪ ۱۰‬هزار و ‪۱۲۶‬‬ ‫بلوچستان با یاداوری این مطلب که سهم استان واحد‪ ،‬اجرای سقف ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۱۴‬واحد و در و‬ ‫برای احداث مسکن محرومان و اقشار کم درامد پنجره‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۸۱‬واحد به اتمام رسید‪.‬‬ ‫پروژه های بزرگ اب رسانی‬ ‫در حال انجام است‬ ‫علیرضاقاسمی‪،‬مدیرعامل‬ ‫با اشــاره به فوت یک کودک در‬ ‫ابفایسیستانوبلوچستانبیان‬ ‫روســتای شیخان کرگ دشتیاری‬ ‫کرد‪ :‬در شهرستان های دشتیاری‬ ‫بیان کرد‪ :‬این روستا دارای شبکه‬ ‫و چابهــار بــا توجه بــه جنس و‬ ‫اب است که از مجتمع سنگان‬ ‫نفوذناپذیری خاک گودال های‬ ‫منتقــل می شــود و ازانجایی که‬ ‫علیرضا قاسمی‬ ‫طبیعیودست ساز برایذخیره‬ ‫کیفیت اب ان لب شــور اســت‪،‬‬ ‫اب بناشــده اســت کــه هوتــگ‬ ‫اب رسانی سیار نیز جهت شرب‬ ‫نام داشــته و اکثر ان مالکیت شــخصی دارد و اب ساکنان صورت می گیرد‪ .‬قاسمی گفت‪ :‬برخی از‬ ‫ان برای دامداری و کشــاورزی اســتفاده م ‬ ‫یشــود‪ .‬کودکان برای بازی بچه گانه یا با توجه به گرمای‬ ‫او ادامه داد‪ :‬جهاد ســازندگی از ابتدای انقالب و هوا به سراغ این هوتگ ها می روند که متاسفانه‬ ‫وزارت نیرو طرح های بزرگی را در روســتاهای این حوادث ناگوار این چنینی رخ می دهد‪ ،‬اما این که‬ ‫شهرستان هااجراکرده اندوبیشترمناطقروستایی برخیانرابهنبودابارتباطمی دهند‪،‬منصفانه‬ ‫شــبکه اب رســانی دارند‪ ،‬ولی خشکسالی سبب نیســت‪ ،‬نظام جمهوری اســامی ایــران و به تبع‬ ‫شــده کــه گاهی چاه هایــی کــه از ان برای تامین کارکنــان این شــرکت در ارائه خدمات به مــردم از‬ ‫شــبکه اب استفاده می شــود‪ ،‬کمبود پیدا کند یا هیچ تالشــی فروگذاری نمی کنند‪ ،‬بنابراین نباید‬ ‫کیفیت با مشــکل مواجه شــود‪ ،‬اما درهرصورت این گونهخدماتنظامراتحتتاثیرقرار دهند‪.‬او‬ ‫اب رســانی ســیار در این روســتاها در حــال انجام خاطرنشان کرد‪:‬پروژه هایبزرگاب رسانیجهت‬ ‫است‪.‬اینمقاممسئولاذعان کرد‪:‬از هوتگبرای تامین اب پایدار در منطقه در حال انجام اســت‬ ‫شــرب استفاده نمی شــود‪ ،‬مگر این که غیررسمی که ازجمله ان می توان به مجتمع‪ 213‬روستایی‬ ‫باشد‪ ،‬یا برای شست وشو استفاده کنند‪ ،‬طی یک زیرمجموعهسدپیشیناشاره کرد‪ 60،‬تا‪ 70‬درصد‬ ‫سالاخیربهدلیلعدمبارندگی ها‪،‬ابیدربسیاری روستاهااز منابعموجودوچاه هاتامینابوهمه‬ ‫از هوتگ ها باقی نمانده و خشک شده است‪ .‬او روستاهابدوناستثنااب رسانیسیارمی شوند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار شعبه اخذ رای ثابت و سیار‬ ‫برای انتخابات در نظر گرفته شده است‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات‬ ‫پیشــرو در سراســر سیســتان و‬ ‫سیستانوبلوچستانگفت‪:‬یک‬ ‫بلوچستان در نظر گرفته شده‬ ‫هزار و‪ ۲۰۹‬نفر از داوطلبان حوزه‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکــه از این‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و‪ ۱۹‬هزار‬ ‫قهــای در نظــر‬ ‫تعــداد صندو ‬ ‫و ‪ ۱۴۲‬نفــر در حــوزه شــوراهای‬ ‫گرفته شده برای انتخابات ‪۳۰‬‬ ‫کوثری‬ ‫ابوذر‬ ‫روستایی استان تائید صالحیت‬ ‫درصد شعبه های شهری و ‪۷۰‬‬ ‫نهایی شــدند‪ .‬به گــزارش مهر‪،‬‬ ‫درصــد شــعبه های روســتایی‬ ‫ابوذر کوثری بابیان اینکه‪ 85/5‬درصد صالحیت هســتند افــزود‪ :‬درمجمــوع ‪ ۴۲‬درصــد ایــن‬ ‫داوطلبــان شــهری سیســتان و بلوچســتان تائیــد شعبه ها ثابت و هشت درصد نیز سیار است‪.‬‬ ‫شــده است‪ ،‬اظهار داشــت‪ ۹۸:‬درصد صالحیت معاون سیاســی اجتماعی اســتاندار سیستان و‬ ‫داوطلبان حوزه روســتایی اســتان نیز تائید شــده بلوچســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعــداد واجدان‬ ‫اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۲‬نفــر از شــرایط رای دادن در سراسر استان یک میلیون‬ ‫تائیــد صالحیــت شــدگان در هیئــت نظــارت و ‪ ۶۸۰‬هــزار و‪ ۵۰۸‬نفــر اســت‪ .‬کوثــری با اشــاره‬ ‫شهرستان و اجرایی‪ ،‬در هیئت نظارت مرکزی به شــمار رای اولی های سیســتان و بلوچستان در‬ ‫رد صالحیــت شــدند‪ .‬رئیــس ســتاد انتخابــات انتخابات‪ ۱۴۰۰‬تصریح کرد‪ :‬در این دوره‪ ۷۳‬هزار‬ ‫سیستان و بلوچستان بیان کرد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۲۹۹‬نفر رای اولی در اســتان برای نخســتین بار در پای‬ ‫شــعبه اخــذ رای ثابت و ســیار بــرای انتخابات صندوق هایاخذرایحضورخواهندیافت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫کاپیتان دانمارک‬ ‫فرشته نجات اریکسن‬ ‫عملکــرد عالــی ســیمون‬ ‫حیاتــی کاپیتــان دانمــارک‬ ‫کیائــر‪ ،‬کاپیتــان دانمــارک‪،‬‬ ‫ایــن بــود کــه بدن اریکســن‬ ‫زمانــی کــه کریســتین‬ ‫را طبــق پروتکل هــای‬ ‫اریکســن دچــار ایســت‬ ‫کمک هــای اولیــه در حالــت‬ ‫قلبــی شــده بــود‪ ،‬نقشــی‬ ‫درســتی قــرارداد تــا تیــم‬ ‫اریکسن‬ ‫پررنــگ در نجــات جان این‬ ‫پزشــکی از راه برســند‪ .‬حتی‬ ‫بازیکــن داشــت‪ .‬ایســت‬ ‫بــا رســیدن تیــم پزشــکی و‬ ‫قلبی کریســتین اریکســن در بــازی دانمارک حیــن انجــام اقدامــات الزم بــرای حفــظ‬ ‫برابــر فنالنــد‪ ،‬جهانــی را در شــوک فروبــرد جــان اریکســون‪ ،‬کیائــر حاضر نشــد چشــم‬ ‫اما ســیمون کیائر توانســت بدون از دســت از هم تیمــی خود بردارد و درحالی که تمام‬ ‫دادن کنتــرل و دســتپاچگی در خطیرتریــن بازیکنــان دانمــارک بازوبه بــازوی یکدیگــر‬ ‫لحظات خود را باالی سر اریکسن برساند‪ ،‬درحالی کــه پشــت خــود را بــه اریکســن‬ ‫اجــازه ندهــد ســتاره بی هــوش دانمــارک کــرده بودنــد دیــواری حفاظتــی دور او و‬ ‫بــا بلعیــدن زبانــش دچــار خفگــی شــود و تیــم پزشــکی تشــکیل داده بودنــد‪ ،‬کیائــر‬ ‫پــس از رســیدن تیم پزشــکی‪ ،‬پیش همســر برخــاف دیگــران رو به اریکســن ایســتاده‬ ‫گریــان و نگــران اریکســن رفــت و بــه او بــود و بــدون از دســت دادن خونســردی‬ ‫دلــداری و قــوت قلــب داد‪ .‬پزشــکانی کــه پیشــرفت اوضــاع را زیــر نظر داشــت‪ .‬یکی‬ ‫به کمک کریســتین اریکســن در زمین چمن دیگــر از اقدامــات زیبــا و انســانی کاپیتــان‬ ‫اســتادیوم کپنهــاگ امدنــد‪ ،‬زندگــی ایــن دانمــارک وقتــی بــود کــه همســر ترســیده‬ ‫ســتاره دانمارکــی را نجــات دادنــد‪ .‬در این و گریــان اریکســن بــه زمیــن امــد‪ .‬کیائــر‬ ‫میــان ســیمون کیائــر‪ ،‬کاپیتان دانمــارک نیز بــه همــراه کاســپر اشــمایکل‪ ،‬دروازه بــان‬ ‫چهــره ای تاثیرگــذار در نجات اریکســن بود دانمــارک‪ ،‬همســر دوســت و هم تیمی خود‬ ‫کــه با اعمال خــود معنای تازه ای از بســتن را تنهــا نگذاشــتند و تمــام مدتــی کــه تیــم‬ ‫بازوبنــد کاپیتانــی بــه بــازو را بــه نمایــش پزشکی مشغول احیای اریکسن بود‪ ،‬به او‬ ‫گذاشــت‪ .‬به محض اینکه اریکسن به زمین دلداری و قوت قلب دادند‪ .‬شــنبه گذشــته‬ ‫افتاد‪ ،‬کیائر پســت خــود در میانه میدان را سرنوشت خواست که کیائر در نجات جان‬ ‫رهــا کــرد و به ســوی هم تیمــی خــود دوید‪ .‬دوســت و هم تیمــی و رقیــب خــود ســهیم‬ ‫کیائر تا زمان رســیدن تیم پزشکی دو اقدام باشــد‪ ،‬چرا کــه ایــن دو در دو تیــم رقیــب‬ ‫بســیار مهم و حیاتی انجام داد؛ اول اینکه همشــهری میــان بــازی می کننــد‪ .‬کیائــر در‬ ‫اجــازه نــداد اریکســن کــه هشــیاری خود را میالن و اریکســن در اینتر؛ اما وقتی زندگی‬ ‫ازدس ـت داده بود زبان خــود را ببلعد و راه در معــرض خطــر باشــد‪ ،‬رقابــت معنایــی‬ ‫تنفــس او را بــاز نگه داشــت‪ .‬دومین اقدام ندارد‪.‬‬ ‫جزئیات مذاکره بشیکتاش‬ ‫با دیگو کاستا‬ ‫رســانه معتبــر ترکی ـه ای‬ ‫اســپانیایی ســابق اتلتیکــو‬ ‫از مذا کــرات جــدی باشــگاه‬ ‫مادرید داشــته اســت‪ .‬دیگو‬ ‫بشــیکتاش بــا دیگــو کاســتا‬ ‫کاستا به عنوان هدف شماره‬ ‫خبــر داد‪ .‬دیگــو کاســتا کــه‬ ‫یــک تقویــت خــط حملــه‬ ‫چنــدی پیش قــرارداد خــود‬ ‫تیــم بشــیکتاش تعیین شــده‬ ‫دیگو کاستا‬ ‫را بــا اتلتیکــو مادریــد فســخ‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر برنامــه ایــن‬ ‫کــرد بــا پیشــنهاد ها مختلفی‬ ‫بازیکــن در جلســه اولــی که‬ ‫از چند لیگ مواجه شــده اســت‪ .‬درحالی که بــا مدیران بشــیکتاش داشــت‪ 3/5 ،‬میلیون‬ ‫ابتدا اعالم شد که کاستا قصد دارد در سری یــورو دســتمزد و ‪ 2‬میلیــون یورو پس از عقد‬ ‫ا برزیــل فوتبــال خــود را ادامــه دهــد‪ ،‬خبــر قرارداد درخواست کرده بود که با مخالفت‬ ‫توافــق او بــا بنفیکا معــادالت را تغییر داد‪ .‬بشیکتاشــی هــا‪ ،‬ایــن مبالــغ را کاهــش داد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی یــک رســانه ترکی ـه ای بــا ایــن ســتاره باتجربــه درازای عقــد قــرارداد‬ ‫انتشار جزئیات مذاکره باشگاه بشیکتاش با دوساله دستمزد خود را به ‪ 3‬میلیون یورو و‬ ‫کاستا‪ ،‬مدعی شد که این مهاجم اسپانیایی مبلــغ اولیــه پس از قرارداد را به ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫قصــد حضــور در ترکیــه را دارد‪ .‬رســانه یورو کاهش داد‪.‬‬ ‫صبــاح در گزارشــی پرهیجــان‪ ،‬مذاکره مدیر‬ ‫بااین وجــود‪ ،‬بودج ـه ای کــه مدیریــت‬ ‫برنامه های کاســتا با بشیکتاش را شرح داد‪ .‬باشــگاه ترکی ـه ای بــرای جــذب ایــن مهاجم‬ ‫بشــکیتاش که قصــد دارد تیــم قدرتمندی را ‪ 32‬ســاله تعیین کرده‪ ،‬بیش از ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫بــرای لیــگ قهرمانــان اروپــا تشــکیل دهــد‪ ،‬یورو نیست‪ .‬به این دلیل هنوز انتقال کاستا‬ ‫پــس از انتقــال ابوبکــر بــه النصــر‪ ،‬مذاکرات بــه بشــیکتاش علی رغــم مذا کــرات جــدی‬ ‫بســیار نزدیکــی بــا دیگــو کاســتا‪ ،‬مهاجــم طرفین نهایی نشده است‪.‬‬ ‫نقشه زیرکانه زنیت‬ ‫برای حفظ سردار ازمون‬ ‫ایــن روزها همانند ســنوات‬ ‫هستیم و باشگاه بازیکنانی که‬ ‫گذشــته اخبــار زیــادی در مــورد‬ ‫برای خریداری شان پول کالنی‬ ‫حضور سردار ازمون در تیم های‬ ‫صــرف کــرده پیــش از اتمــام‬ ‫مطرح اروپایی شنیده می شود‪.‬‬ ‫قــرارداد راهــی یــک تیم جدید‬ ‫از ســویا و دورتمونــد تــا رم و‬ ‫خواهــد کرد‪ .‬زنیت برای خرید‬ ‫سردار ازمون‬ ‫میــان‪ .‬ایــن بار شــاید جدایی‬ ‫ســردار ازمــون ‪ 12‬میلیــون یورو‬ ‫سردار ازمون بیشتر به واقعیت‬ ‫هزینه کــرده و از ســویی بابت‬ ‫نزدیک باشــد به این خاطر که سردار ازمون سه هر قهرمانی در لیگ برتر روسیه مبلغ یک میلیون‬ ‫فصلمتوالیبرایزنیتقهرمانروسیهبازی کرده یورو به حســاب روبین واریز کرده اســت؛ اما باز‬ ‫واز همهمهم ترتنهایک فصلبهپایانقراردادش هم می توانیم شــاهد ادامه حضور سردار ازمون‬ ‫باقی مانــده اســت‪ .‬اگر در تعطیالت تابســتانی در تیم زنیت باشیم‪ .‬نه به بهانه اینکه یک فصل‬ ‫زنیــت ســردار را به تیم دیگری انتقــال ندهد در دیگر با این تیم قرارداد دارد بلکه از روسیه خبر‬ ‫ادامــه ایــن بازیکن ازاد م ‬ ‫یشــود و حضــورش در رســیده مدیران باشــگاه در تالش بــرای افزایش‬ ‫تیــم جدیــد اورده ای بــرای تیــم زنیــت نخواهد دســتمزد ســردار ازمون و رضایت او برای تمدید‬ ‫داشت‪ .‬کمترشاهدایناتفاقدر فوتبالحرفه ای قراردادهستند‪.‬‬ ‫حمایت تمام و کمال هادی عقیلی از سرمربی کروات تیم ملی‬ ‫شیوه مربیگری اسکوچیچ‬ ‫هوشمندانه است‬ ‫کاپیتــان ســابق تیــم ملــی معتقــد اســت‬ ‫اســکوچیچ توانســته به خوبــی ادعایی کــه برای‬ ‫ســاختن تیمش داشــت را پیاده کند‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬هادی عقیلی کاپیتان سابق تیم ملی‬ ‫و باشگاه سپاهان پیش از اغاز ‪ 4‬مسابقه حساس‬ ‫و تعیین کننده تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی‬ ‫جــام جهانــی تاکیــد داشــت نبایــد فضــای منفی‬ ‫علیــه تیــم ایجاد کــرد و حاال پس از ســه پیروزی‬ ‫تیــم ملــی بار دیگــر به اهمیــت این موضــوع‪ ،‬با‬ ‫توجــه بــه تــاش کشــور میزبــان بــرای واردکردن‬ ‫تیم ایران به حاشیه اشاره می کند‪ .‬مدافع سابق‬ ‫تیــم ملی در خــال حرف هایش ضمن تمجید از‬ ‫دراگان اســکوچیچ و نمایــش هوشــمندانه ای که‬ ‫تیمش داشته‪ ،‬می گوید هنوز یکی از دو مسابقه‬ ‫تعیین کننــده تیــم ملــی باقی مانــده و بازیکنــان‬ ‫بایــد ایــن درک را داشــته باشــند کــه چقــدر ایــن‬ ‫مســابقه اهمیــت دارد‪ .‬در ادامــه بخش هایی از‬ ‫صحبت های هادی عقیلی را در مورد شرایط تیم‬ ‫ملی طی سه بازی اخیر می خوانید‪.‬‬ ‫بحرینی ها می خواستند ما به مسائل منفی‬ ‫بپردازیم‬ ‫به هرحال دو برد مقابل هنگ کنگ و کامبوج‬ ‫چیزی بود که فکر می کردیم‪ .‬البته درست است‬ ‫یهــا ســخت اســت‪ .‬در ان‬ ‫در فوتبــال همــه باز ‬ ‫یشــد گفــت برنــده بــازی هســتیم‪.‬‬ ‫دو بــازی م ‬ ‫بــازی با بحرین اما خیلی حســاس بــود و قبل از‬ ‫بازی هم مسائل منفی زیادی پیرامون تیم ملی‬ ‫مثــل زمین‪ ،‬اب وهوا‪ ،‬ســابقه نبــردن در بحرین‬ ‫و‪ .‬وجــود داشــت‪ .‬مــن دوســت داشــتم حرفــی‬ ‫نهــا این کار‬ ‫در مــورد این مســائل زده نشــود‪ .‬ا ‬ ‫را کــرده بودنــد کــه تیــم بحریــن صعــود کنــد و‬ ‫ا گــر مــا هم مــدام در مورد این مســائل صحبت‬ ‫می کردیــم‪ ،‬به قول معــروف در زمیــن حریــف‬ ‫بــازی کــرده بودیم‪ .‬من که فوتبال بازی کرده ام‬ ‫و کســانی کــه فوتبــال بــازی کرده انــد‪ ،‬خــوب‬ ‫می داننــد کــه چقــدر پرداختــن بــه این مســائل‬ ‫منفــی می توانــد در روحیــه تیم به شــکل منفی‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫در مقابل بحرین خوب بازی کردیم‬ ‫خوشبختانه نتیجه بازی با بحرین خوب بود‬ ‫و با یک بازی خوب هم به دســت امد‪ .‬روشــی‬ ‫که تیم ملی برای بازی کردن انتخاب کرده بود‪،‬‬ ‫جالــب بــود‪ .‬به ویــژه در مــورد طارمــی صحبت‬ ‫می کنــم‪ .‬در موقــع دفــاع کــردن مهــدی طارمی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اسکوچیچ دستش را مقابل بحرین رو نکرد‬ ‫نــکات مثبــت دیگری هــم در مــورد تیم ملی‬ ‫بوده اســت‪ .‬ما خیلی خوب پرسینگ می کردیم‪.‬‬ ‫در مقابــل بوســنی خیلــی خوب پــرس می کردیم‬ ‫یشــد رویش‬ ‫و بــازی بحریــن بــازی ای بــود کــه م ‬ ‫حســاب کــرد‪ .‬بــازی مهــم مــا امــا مقابــل عــراق‬ ‫است‪ .‬من به شخصه در این سه بازی فقط بازی‬ ‫هنگ کنگ را دوســت نداشتم و روی این حساب‬ ‫یگــذارم کــه اقای اســکوچیچ برنامه داشــت و‬ ‫م ‬ ‫نمی خواســت روشــی کــه بازی می کند بــرای تیم‬ ‫مقابل عراق بازیکنان باید خودشان باشند‬ ‫در این مســابقه باید بازیکنان بار دیگر روی‬ ‫کارهــای تاکتیکــی اصــرار کننــد‪ .‬تیــم عــراق در‬ ‫بــازی رفــت تیــم برتر بــود‪ ،‬ولی من به شــخصه‬ ‫بعیــد می دانم کــه بتواند همان بــازی را دوباره‬ ‫مقابــل ایــران انجام بدهــد‪ .‬برای ان ها اســترس‬ ‫ایــن بازی خیلی بیشــتر اســت و ایــن را بازیکنان‬ ‫مطمئن باشند‪ .‬ان ها حتی با مساوی هم صعود‬ ‫می کننــد‪ .‬معمــوال تیمــی کــه حتــی بــا مســاوی‬ ‫صعــود می کنــد‪ ،‬برای صعود شــرایط ســخت تر‬ ‫و اســترس بیشــتری دارد‪ .‬قطعــا ایــن موضــوع‬ ‫را بازیکنــان تیــم ملی در شــرایط مشــابه تجربه‬ ‫کرده انــد‪ .‬امیــدوارم تیم ملی ایران شــتاب زدگی‬ ‫زمیــن مســابقه‪ ،‬خودشــان‪،‬‬ ‫نداشــته باشــد و در ِ‬ ‫خودشان را رهبری کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تابستانداغومهاجم‪ 12‬میلیاردیپرسپولیس‬ ‫مهاجم تحت قرارداد سانتاکالرا که با قراردادی‬ ‫قرضی به پرســپولیس پیوســته‪ ،‬امیدوار اســت در‬ ‫تابســتان موفق به تمدید این پروســه برای ادامه‬ ‫حضور در جمع سرخ پوشان شود‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬شهریار مغانلو‪ ،‬مهاجم فصل گذشته پیکان‬ ‫کــه بعــد از نمایش موفــق در جمع خودروســازان‬ ‫توانســت شــرایط حضــور در فوتبــال اروپــا و لیگ‬ ‫پرتغال را به دســت بیاورد‪ ،‬در شرایطی در پنجره‬ ‫زمستانیبهپرسپولیسپیوست کهمدیراناینتیم‬ ‫شرایط سختی را برای مجاب کردن سانتاکالرا برای‬ ‫مبلغ مدنظر ان ها در خصوص رضایت نامه دنبال‬ ‫کردند‪ .‬پروسه بازگشت شهریار مغانلو به ایران و‬ ‫پوشیدن پیراهن شماره ‪ 70‬این تیم طی پروسه ای‬ ‫طوالنــی از ســوی مدیران این باشــگاه دنبال شــد‬ ‫و درنهایــت ا نهــا موفــق شــدند ایــن قــرارداد را‬ ‫به ســرانجام برســانند‪ .‬همان مقطع نیز کادرفنی‬ ‫پرسپولیسوخصوصایحیی گلمحمدیپیش بینی‬ ‫این موضوع را داشتند که مهاجمی در قواره شهریار‬ ‫مغانلو بتواند با دســتیابی به اعتمادبه نفس الزم‬ ‫ضمن درخشــش در لیگ قهرمانان اســیا‪ ،‬شــرایط‬ ‫مناسبی را در خط حمله این تیم پشت سر بگذارد‬ ‫و ایــن مســئله کار ان ها را بــرای ادامه همکاری در‬ ‫پایــان قــرارداد ش ـش ماهه قرضــی ســخت کنــد‪.‬‬ ‫بااین حال مشکالت خط حمله پرسپولیس باعث‬ ‫شــد ا نهــا به همین قــرارداد کوتاه مدت و قرضی‬ ‫به مدت ش ـش ماهه تــن بدهند و امیدوار باشــند‬ ‫در پایان این دوره بتوانند بار دیگر مذاکرات مثبتی‬ ‫را با ســانتاکالرا پیش بــرده و در صورت رضایت از‬ ‫شــهریار مغانلــو‪ ،‬قــرارداد او را بار دیگــر به صورت‬ ‫قرضی تمدید کرده یا مجوز قطعی ان را به دست‬ ‫یهــا موفق عمل‬ ‫بیاورنــد‪ .‬مغانلــو طبق پیش بین ‬ ‫کرد و ضمن دســتیابی به ‪ 4‬گل در لیگ قهرمانان‬ ‫اســیا‪ ،‬در لیگ برتر نیز توانســت شرایط مناسبی را‬ ‫در جمع شاگردان یحیی گل محمدی دنبال کند‪.‬‬ ‫شهریار علیرغم بحث هایی که در خصوص مبلغ‬ ‫قرارداد قرضی او وجود داشت‪ ،‬با مبلغی مناسب‬ ‫(‪ 60‬هزار دالر) به پرســپولیس پیوست‪ .‬بااین حال‬ ‫اکنون در شــرایطی که باشــگاه به روزهــای پایانی‬ ‫یشــود و‬ ‫قــرارداد قرضی بــا این بازیکن نزدیک م ‬ ‫بحث رضایت کادرفنی از عملکرد این بازیکن نیز‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬امیدوار است به توافق مناسبی با این‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-618‬چون ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره ‪ ۶‬فرعی از شماره پالک ‪ ۶۷۹‬اصلی‪ .‬واقع در قطعه ‪ ۴‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق‬ ‫پرونده ثبتی به نام اقای سعید کاظمی نجف ابادی‪ -‬در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/4/28‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل‬ ‫شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین‬ ‫اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/03/24‬رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1147194‬م الف‬ ‫اینجانب مجید راستگو مالک خودرو وانت پیکان ‪ 1600i‬به شماره شهربانی‬ ‫‪ 259 -32‬ق ‪ 59‬و شماره شاسی ‪ 31000065‬و شماره موتور ‪1485013809‬‬ ‫بعلت فقدان اسناد فروش(سند کارخانه) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را‬ ‫نموده است‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‬ ‫ساختمان سمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق‬ ‫ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫بازیکنــی بــود کــه به ســمت چپ خــط دفاعی‬ ‫اضافه می شد‪ .‬خیلی مایل به چپ بازی می کرد‬ ‫و این باعث می شد زمانی که توپ را می گرفتیم‬ ‫و می خواستیم طراحی حمله کنیم یا ضد حمله‬ ‫بزنیم‪ ،‬فضای بزرگی در ســمت چپ زمین برای‬ ‫تیــم مــا ایجاد شــود‪ .‬برایم جالب بــود که حتی‬ ‫تا اخر بازی ســرمربی تیم بحرین نتوانســت این‬ ‫مشکل را حل کند‪ .‬تیم ملی در بیشتر زمانی که‬ ‫یکــرد از طارمــی خیلــی خوب اســتفاده‬ ‫دفــاع م ‬ ‫کرد‪ .‬مشــخص بود با برنامه قبلی بوده اســت و‬ ‫یا با شــناخت خوبی که از بحرین داشــتند‪ ،‬این‬ ‫تصمیم از سوی کادر فنی گرفته شده بود‪.‬‬ ‫بحرین رو شود‪ .‬چهره تیم ملی در مقابل بحرین‬ ‫کامال عوض شد‪ .‬در بازی بحرین نسبت به بازی‬ ‫هنگ کنــگ خیلــی بهتر بازی کردنــد‪ .‬هرچند تیم‬ ‫هنگ کنــگ کامــا دفاعــی بــازی می کــرد‪ ،‬امــا ما‬ ‫روی ارســال ها با تعداد کمی در محوطه جریمه‬ ‫یشــدیم و ســرعت پاس ها هم‬ ‫حریــف حاضــر م ‬ ‫کم بود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز وانت پیکان ‪ 1600i‬سفید – روغنی مدل ‪ 1385‬به شماره‬ ‫پالک ‪ 259-32‬ق ‪ 59‬و شماره موتور ‪ 11485013809‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ 31000065‬بنام مجید راستگو به ش ش ‪ 4259‬صادره‬ ‫گناباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫بازیکن و خصوصا باشــگاه ســانتاکالرا برای ادامه‬ ‫همکاری دست یابد‪ .‬ماریا لتیشیا گومس به عنوان‬ ‫ســخنگو باشگاه ســانتاکالرا در اخرین اظهارنظری‬ ‫که درباره این مهاجم ایرانی داشــته‪ ،‬مدعی شده‬ ‫اینکه مغانلو در پرسپولیس بازی کند یا سانتاکالرا‪،‬‬ ‫بــه نظر خودش بســتگی دارد و ایــن بازیکن باید‬ ‫نبــاره تصمیــم بگیــرد و باشــگاه دخالتــی در‬ ‫درای ‬ ‫ایــن قضیه نخواهد داشــت‪ .‬این اظهارنظر شــاید‬ ‫باشــگاه پرســپولیس و هواداران این تیم را نسبت‬ ‫به ادامه همکاری با این بازیکن کامال امیدوار کند‬ ‫اما موضوع اصلی اینجاست که باشگاه سانتاکالرا‬ ‫شــاید به درخواســت مغانلو برای ادامه همکاری‬ ‫با پرســپولیس مخالفتی نداشــته باشــد اما در این‬ ‫صــورت بــه بحث اصلی خــود در این زمینه یعنی‬ ‫توافق مالی خواهد رسید‪ .‬جایی که طرفین باید‬ ‫به مذاکره مثبتی در خصوص مبلغ رضایت نامه این‬ ‫مهاجم دست یابند و در این بخش ماجرا از دست‬ ‫شهریار مغانلو خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫انچــه تا بــه این لحظه و طبق صحبت هایی‬ ‫کــه نزدیــکان باشــگاه و ایــن بازیکــن داشــته اند‪،‬‬ ‫ا نهــا بــا چالــش مالــی و ارزی بزرگی در تابســتان‬ ‫بــرای توافق دوباره بــرای ادامه همکاری خواهند‬ ‫رســید و باشــگاه ســانتاکالرا به عنوان تیمی که به‬ ‫تبعیــت از باشــگاه ریــواوه پرتغال بعــد از جذب‬ ‫مهدی طارمی‪ ،‬در خصوص جذب شهریار مغانلو‬ ‫نیز چشــم به ســرمایه گذاری در این زمینه دوخته‬ ‫بــود‪ ،‬انتظــار دریافتی بیــش از ‪ 500‬هــزار دالر برای‬ ‫این انتقال را خواهد داشــت‪ .‬این پیشــنهاد اولیه‬ ‫باشگاه پرتغالی به پرسپولیس در مذاکرات ابتدایی‬ ‫بوده است و هنوز بحث به صورت رسمی صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬شاید نگاه اصلی سرخ ها و خصوصا‬ ‫یحیی گل محمدی به انتخابات ‪ 1400‬دوخته شود‬ ‫و اینکــه بعــدازان بــا کاهش نــرخ ارز‪ ،‬این بازیکن‬ ‫به استاندارد نقل و انتقاالت فوتبال ایران نزدیک‬ ‫شــود و بــار ســنگینی روی باشــگاه بــرای پرداخت‬ ‫رضایت نام ـه اش به شــکل ارزی قرار ندهد‪ .‬اکنون‬ ‫بایــد منتظــر مانــد و دید ایا باشــگاه پرســپولیس‪،‬‬ ‫شــهریار مغانلــو و باشــگاه ســانتاکالرا در نقــل و‬ ‫انتقاالت تابســتانی به نتیجه الزم برای توافق در‬ ‫خصوص این انتقال قطعی دست خواهند یافت‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اسکوچیچ به دنبال‬ ‫شکست یک طلسم ‪ 10‬ساله‬ ‫دراگان اســکوچیچ بــرای پیــروزی مقابــل عــراق‪،‬‬ ‫انگیزه های متفاوتی دارد‪ .‬مهم ترین دلیلی که سرمربی‬ ‫تیم ملی دوســت دارد پیروز بازی سه شنبه شــب باشد‪،‬‬ ‫صعــود تیمش به مرحله نهایــی انتخابی جام جهانی‬ ‫در صــورت بــردن عراق اســت‪ .‬اســکوچیچ یــک انگیزه‬ ‫فــردی هــم برای این کار دارد و در صورت پیروزی در ان‬ ‫بازی‪ ،‬می توانند به مانند فرانک اوفــارل‪ ،‬در هر ‪ 7‬بازی‬ ‫ابتدایی اش به عنوان ســرمربی تیم ملی ایران‪ ،‬برنده از‬ ‫زمین خارج شود‪ .‬جدا از این دو مورد‪ ،‬او اگر بتواند برنده‬ ‫تقابل با سرکو کاتانچ باشد‪ ،‬می تواند یک طلسم دیگر‬ ‫مربوطبهتیمملیرااز بینببرد‪.‬چندروز قبلبود کهتیم‬ ‫ملی با هدایت او موفق شد برای اولین بار‪ ،‬بحرین را در‬ ‫خاک این کشور عربی شکست دهد و حاال اسکوچیچ و‬ ‫شاگردانشانگیزهزیادیدارند کهسهامتیاز بازیباتیمی‬ ‫را بگیرند که در ‪ 10‬سال اخیر و دربازی های رسمی‪ ،‬مقابل‬ ‫ایران بازنده نبوده است‪ .‬اخرین باری که تیم ملی موفق‬ ‫شــد عراق را در یک بازی رســمی شکست دهد به جام‬ ‫ملت های اســیا در سال ‪ 2011‬برمی گردد که تیم افشین‬ ‫قطبی توانست‪ 2‬بر یک عراق را ببرد‪ .‬بعدازان بازی‪ ،‬دو‬ ‫تیم سه بار دیگر در یک دیدار رسمی به مصاف یکدیگر‬ ‫رفته اند‪ .‬در جام ملت های اسیا در سال ‪ ،2015‬بازی دو‬ ‫تیمدرمرحلهیک چهارمنهاییبهضرباتپنالتی کشیده‬ ‫شد کهعراقتوانستباپیروزیدر ضرباتپنالتی‪،‬راهی‬ ‫مرحله بعد شود‪ .‬در جام ملت های اسیا در سال‪ 2019‬و‬ ‫در مرحله گروهی‪ ،‬بازی دو تیم با تساوی بدون گل به‬ ‫پایان رسید و در اخرین بازی دو تیم هم که عراق ‪ 2‬بر‬ ‫یک تیم مارک ویلموتس را شکست داد و حاال باید دید‬ ‫اسکوچیچمی توانداینطلسمرابشکندیانه‪.‬‬ ‫مشکالت فراوان مجیدی از‬ ‫نگاه سرپرست استقالل‬ ‫سرپرستتیمفوتبالاستقاللتاکیدکردفرهادمجیدی‬ ‫به عنوان ســرمربی تیم ان قدر مشکالت پیش روی خود‬ ‫دارد که هنوز فرصت نکرده فهرست بازیکنان مدنظرش‬ ‫را ارائــه کنــد‪ .‬نصرا‪ ...‬عبداللهی اظهار داشــت‪ :‬بازیکنان‬ ‫تمرینات را پیگیری می کنند و در تالش برای رســیدن به‬ ‫بهترینشرایطهستند‪.‬سرپرستتیمفوتبالاستقاللدر‬ ‫خصوص اخرین وضعیت حضور مربی ایتالیایی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال مذاکره هســتیم و به امید خدا وی به ایران‬ ‫می اید‪.‬عبداللهیدرمورداینکهشنیدهمی شودویبرخی‬ ‫هزینه هایتیمرابه شخصهپرداخت کردهاست‪،‬توضیح‬ ‫داد‪:‬اینمسائلپیشمی اید‪.‬مواقعیبهوجودمی اید که‬ ‫پرداختی هادیروزودمی شود‪.‬اینمسائلعجیب وغریب‬ ‫نیست‪ .‬سرپرست تیم استقالل در خصوص اختالفات در‬ ‫هیئت مدیره باشگاه نیز تاکید کرد‪ :‬مشکالت وجود دارد‬ ‫که امیدوارم حل شود‪ ،‬اما راه ا ن را نمی دانم‪ .‬وی در مورد‬ ‫فهرستبازیکنانمدنظرفرهادمجیدی‪ ،‬گفت‪:‬مجیدی‬ ‫ان قدر مشــکالت دارد که به این مســائل نرسیده است‪.‬‬ ‫او اکنــون می خواهد برای خودش کمک مربی بیاورد اما‬ ‫نمی تواند و مشــکل دارد‪ .‬مجیدی در درون تیم و زمین‬ ‫تمرین مشکل دارد‪ .‬پول خیلی از بازیکنان باقی مانده و‬ ‫همه چیز باید حل شود‪ .‬اگر این مسائل و مشکالت حل‬ ‫شود مربی با خیال راحت می تواند بگوید چه نفراتی را‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫تمجید رسانه های‬ ‫عمانی از برانکو‬ ‫رســانه های عمانــی با تمجیــد از عملکرد ســرمربی‬ ‫کــروات تیــم ملــی این کشــور صعود بــه مرحله نهایی‬ ‫رقابت های انتخابی جام جهانی را نخستین موفقیت‬ ‫برانکو عنوان کردند‪ .‬روزنامه الوطن عمان در گزارشــی‬ ‫پیرامون اخرین وضعیت تیم ملی این کشور در مرحله‬ ‫اول دور مقدماتــی رقابت هــای جــام جهانــی ‪ 2022‬و‬ ‫درحالی که صعود این تیم تا حدود زیادی قطعی شده‬ ‫نوشــت‪ :‬باوجــود شکســت برابــر قطــر در اولین بــازی‪،‬‬ ‫عملکرد خوبی داشــتیم و در دومین مسابقه موفق به‬ ‫شکســت افغانستان شــدیم تا در استانه صعود به دور‬ ‫بعــدی رقابت ها قــرار بگیریم‪ .‬به نظر می رســد برانکو‬ ‫ایوانکوویچ توانســته به نخســتین موفقیــت موردنظر‬ ‫دست یابد و پیروزی با هر نتیجه ای ما را باالتر از دیگر‬ ‫تیم هــای دوم گروه هــای هشــت گانه به مرحله بعدی‬ ‫می رساند‪.‬رسانه هایعمانیهمچنیناز عملکرداحمد‬ ‫کانو کاپیتانباسابقهتیمملیاین کشور کهبانظربرانکو‬ ‫از فهرست تیم ملی خارج شد اما با حضور در دوحه به‬ ‫تشویق همبازیان خودش برای موفقیت در این بازی ها‬ ‫پرداخته تمجید کردند و نوشــتند‪ :‬کانو نشــان داد یک‬ ‫بازیکنو کاپیتانحقیقیاست کهحتیوقتیدر ترکیب‬ ‫تیم جایی ندارد راهی کشور قطر شده تا همبازیانش را‬ ‫تشویق کند و به ان ها روحیه بدهد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو سواری رنو سافران اتومات ‪ 2500‬سی سی‬ ‫به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 823 -53‬ص ‪ 88‬شماره موتور‬ ‫‪ 2ZVA604M010091‬و شماره شاسی ‪VF1ABLAB3FC277750‬‬ ‫مدل ‪ 2015‬به نام اکبر قدسی فر نام پدر علی ش ش‪ ۳۷۷‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۷۹۰۹۰۱۹‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودرو پژو ‪ 206‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 358 -67‬ل ‪ 84‬به شماره موتور ‪ 182A0112607‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP03EE2LJ032346‬مدل ‪ 1399‬به نام داریوش رفیعی‬ ‫فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ‪ 11‬و کدملی ‪ 5419649853‬صادره از‬ ‫مبارکه(اصفهان) مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت دانشجویی متعلق به اقای محمدطاها زارعان با شماره ملی‬ ‫‪ 1273004779‬و شماره دانشجویی ‪ 9732504‬متعلق به موسسه‬ ‫اموزش عالی دانش پژوهان پیشرو مفقود گردیده و فاقد هر گونه‬ ‫اعتباری می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می گردد کارت را به صندوق‬ ‫پستی به شماره ‪ 816551475‬ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو دنا به رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 771 -67‬ج ‪ 49‬به شماره موتور ‪ 147H0412289‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAW01HE8JE103387‬مدل ‪ 1397‬به نام حسینعلی معینی‬ ‫فرزند حیدر شماره شناسنامه ‪ 15‬کدملی ‪ 1199588377‬صادره از شهرضا‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 24‬خــرداد ماه ‪ 14 / 1400‬جون ‪ 03 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1092‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫انتخابات تمام الکترونیک شورا ها‬ ‫در ‪ ۲۴‬مرکز استان و ‪ ۳۳‬شهر‬ ‫رئیس کمیتهفناوریاطالعاتستادانتخابات کشور گفت‪:‬انتخاباتشورایاسالمیشهروروستا‬ ‫در ‪ ۲۴‬مرکز استان و ‪ ۳۳‬شهر به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود‪.‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬امیر‬ ‫شجاعان در برنامه زنده شبکه دو درباره رای گیری الکترونیکی افزود‪ :‬در شهر هایی که انتخابات‬ ‫شورا های اسالمی شهر و روستا به صورت الکترونیکی برگزار می شود‪ ،‬رای دهندگان به جای تعرفه‬ ‫حمایت ‪ ۱۰۰‬درصدی از طرح های‬ ‫تحقیقاتی در حوزه فناوری های‬ ‫روبه اینده‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کاغذیاز کارتالکترونیکی کهدر اختیارشانقرار می گیرد‪،‬استفادهمی کنند‪.‬او گفت‪:‬رایدهندگان‬ ‫کهبهشعبهمراجعهمی کنند کارتملیوشناسنامهخودرابرایاحراز هویتبه کاربرمی دهند کهبا‬ ‫قرار دادن کارتملیدر داخلدستگاهاز طریقپایگاهثبت احوالاحراز هویتمی شودوبعدازاینکه‬ ‫کاربر مطمئن شــد این فرد اصالت الزم را برای رای دادن دارد و قبال رای نداده یا در پایگاه فوتی‬ ‫ثبت نشده است و در سن قانونی رای دادن قرار دارد‪ ،‬اخذ رای صورت می گیرد‪ .‬رئیس کمیته فناوری‬ ‫اطالعات ستاد انتخابات افزود‪ :‬رای دهندگان با مراجعه به دستگاه های الکترونیکی و واردکردن‬ ‫کد داوطلب موردنظرشان‪ ،‬تصویر و مشخصات داوطلب را روی صفحه می بینند و بعد از تائید با‬ ‫ثبت و فشار کلید سبزی‪ ،‬رای گیری صورت می گیرد و رای دهندگان رای خود را به داوطلب موردنظر‬ ‫می دهند‪ .‬او گفت‪ :‬در بحث رای گیری الکترونیکی کاغذ ها را شمارش نمی کنیم بلکه ان ها را برای‬ ‫احتیاط و فقط از باب اعتراض داوطلبان و بازشماری نگهداری می کنیم‪.‬‬ ‫تامینامنیتانتخاباتقمبا‪ ۵‬هزار نیروی‬ ‫انتظامیوامنیتی‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان قــم از‬ ‫رعایت حداکثری شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫در انتخابــات و همچنیــن تامیــن امنیــت‬ ‫انتخابــات قم با مشــارکت مردم و حضور‬ ‫فعــال بیــش از ‪ ۵‬هــزار نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اطالعاتــی خبــر داد‪ .‬بیــژن‬ ‫ســلیمان پور بابیان این کــه انتخابات یک‬ ‫رویداد مهم‪ ،‬حساس و حیاتی برای نظام‬ ‫مقدس جمهوری اســامی و ملت شــریف‬ ‫ایــران خواهــد بــود تصریح کــرد‪ :‬برگزاری‬ ‫شایســته انتخابــات یــک تکلیــف خطیــر‬ ‫اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ممکن است برخی‬ ‫از مــردم تمهیــدات برگــزاری انتخابــات را‬ ‫در همیــن روزهــا و هفت ههــای اخیــر تصور‬ ‫کننــد‪ ،‬درحالی که فرایند هــر انتخابات در‬ ‫کشــور‪ ،‬حداقــل ‪ ۹‬ماه قبــل از برگزاری ان‬ ‫اغــاز می شــود‪ .‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی‬ ‫و اجتماعــی اســتانداری قــم درعین حــال‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ســتاد انتخابــات اســتان‪،‬‬ ‫شهــای قــم از اغــاز نیمه‬ ‫شهرســتان و بخ ‬ ‫دوم ســال گذشــته شــروع به کارکــرد و در‬ ‫ادامــه زمان بنــدی و تقویــم انتخابات نیز‬ ‫از اذرماه ســال قبل ابالغ و اجرایی شــد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اهمیــت هماهنگی هــای‬ ‫بیــن بخشــی حوزه اجرا‪ ،‬حــوزه نظارت و‬ ‫همچنین بازرســی انتخابــات و تداوم این‬ ‫لهــا بــا ســایر دســتگاه ها و نهادهــا‬ ‫تعام ‬ ‫اذعان کرد‪ :‬خوشبختانه استان قم در این‬ ‫موضــوع در وضعیت بســیار مطلوبی قرار‬ ‫دارد‪ .‬ســلیمان پــور افزود‪ :‬البته بر اســاس‬ ‫قانــون هرکدام از این بخش ها مکلف به‬ ‫نحــال همــه‬ ‫کار خــود هســتند‪ ،‬امــا درعی ‬ ‫شهــا بــرای یــک هــدف واحد و‬ ‫ایــن بخ ‬ ‫مشــترک تــاش می کننــد و ازای ـن رو ایجاد‬ ‫تعامل در بین ان ها الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابات اســتان قــم بابیان‬ ‫این که جلســات این ســتاد از اغاز تشکیل‬ ‫به صورت مرتب و منظم برگزارشده است‬ ‫گفــت‪ :‬کمیتــه تبلیغــات و اطالع رســانی‬ ‫ایــن ســتاد نیــز باهــدف تحقق مشــارکت‬ ‫حداکثــری مــردم و دور کردن فضای یاس‬ ‫و ناامیــدی‪ ،‬اقدامــات خوبی انجام داده‬ ‫اســت‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬نبایــد فرامــوش‬ ‫کــرد که کشــور در حــال حاضــر درگیر یک‬ ‫جنــگ اقتصــادی تمام عیــار اســت‪ ،‬امــا‬ ‫درعین حــال نظام در کنار تامین مایحتاج‬ ‫عمومــی و راه انــدازی هفتگــی پروژه های‬ ‫عظیــم و تقدیــم انان به مــردم‪ ،‬همچنان‬ ‫در ریــل توســعه و پیشــرفت قــرار دارد و‬ ‫ازای ـن رو اصحــاب رســانه و خبــر باید این‬ ‫دســتاوردها را بــه مــردم عرضــه کننــد تــا‬ ‫برخــی کدورت هــا ســبب نیامــدن مــردم‬ ‫ب هپــای صندوق های رای نشــود‪ .‬ســلیمان‬ ‫پــور همچنیــن بــه فعالیت هــای کمیتــه‬ ‫فنــاوری اطالعات ســتاد انتخابات اســتان‬ ‫توجــه داد و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫فرایندهای انتخابات اســتان در دوره های‬ ‫اخیر به صورت الکترونیکی بوده است‪ .‬او‬ ‫درباره فعالیت های کمیته اموزشــی ســتاد‬ ‫انتخابات اســتان بیان کرد‪ :‬باید دانســت‬ ‫که در هر انتخابات‪ ،‬نکات جدیدی برای‬ ‫یادگیــری وجــود دارد و ازای ـن رو همــواره‬ ‫امــوزش اعضــای شــعب اخــذ رای و حتی‬ ‫نیروهــای انتظامــی و دیگــر متصدیان امر‬ ‫انتخابــات در دســتور کار بــوده اســت‪ .‬او‬ ‫تهــای کمیتــه امنیتی ســتاد‬ ‫دربــاره فعالی ‬ ‫انتخابــات اســتان یــاداور شــد‪ :‬یکــی از‬ ‫اقدامــات در ایــن زمینــه‪ ،‬تشــکیل کمیتــه‬ ‫رصــد نارضایتی هــا بــرای تبدیــل نشــدن‬ ‫یهــا بــه اعتــراض و ناامنی و‬ ‫ایــن نارضایت ‬ ‫همچنیــن پاســخگویی گروه هــای هــدف‬ ‫بــوده اســت‪ .‬او بــا ابــراز خرســندی از‬ ‫وجــود شــرایط پایــدار امنیتــی در اســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه قــم حــرم امــن‬ ‫اهل بیت (ع) اســت‪ ،‬اما اگر می توانستیم‬ ‫گزارش هــای امنیتــی را ارائــه دهیــم همــه‬ ‫متوجــه می شــدند که این اســتان باوجود‬ ‫همه تهدیدات و مشــکالت‪ ،‬با هوشیاری‬ ‫و دلسوزی های مردم‪ ،‬مسئوالن و مدیران‬ ‫و البته به کوری چشم دشمنان‪ ،‬امن ترین‬ ‫استان کشور بوده است‪ .‬معاون سیاسی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی استانداری قم با انتقاد‬ ‫از برخــی نامزدهــای انتخاباتــی گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه در مناظره های انتخاباتی کمتر‬ ‫بــه جنــگ تمام عیــار اقتصــادی دشــمنان‬ ‫علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران توجــه شــده اســت‪ .‬او ســپس بــه‬ ‫تامیــن امنیــت انتخابات در اســتان قم با‬ ‫مشارکت بیش از ‪ ۵‬هزار نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اطالعاتــی توجــه داد و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬البتــه اطمینــان داریــم کــه مــردم‬ ‫ماننــد همیشــه و در ایــن زمینــه نیــز در‬ ‫کنــار خادمــان خــود خواهنــد بــود‪ .‬رئیس‬ ‫ســتاد انتخابات اســتان ســپس به برگزاری‬ ‫انتخابــات اســفندماه ‪ ۱۳۹۸‬در قــم و در‬ ‫(( تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ))‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000007 :‬‬ ‫اغاز شیوع کرونا پرداخت و گفت‪ :‬برخی‬ ‫در ان دوران می گفتنــد انتخابــات نبایــد‬ ‫در قــم برگــزار شــود‪ ،‬امــا مدیریت اســتان‬ ‫پــای ایــن قضیه ایســتاد و خوشــحالیم که‬ ‫پیش رو را بر اســاس‬ ‫اکنون هم انتخابات ِ‬ ‫تجــارب ان دوران برگــزار می کنیــم‪ .‬او بــا‬ ‫اشــاره بــه افزایــش شــعب اخــذ رای در‬ ‫استان از ‪ ۶۶۹‬به ‪ ۷۲۲‬شعبه برای کاهش‬ ‫تراکم حضور مردم یاداور شــد‪ :‬انتخابات‬ ‫شــوراهای اسالمی شــهر و روستا در استان‬ ‫در ‪ ۱۳۹‬حــوزه انتخابیــه شــامل ‪ ۶‬حــوزه‬ ‫انتخابیــه شــهری و ‪ ۱۳۳‬حــوزه انتخابیــه‬ ‫روســتایی برگزار خواهد شد‪ .‬سلیمان پور‬ ‫بابیــان اینکــه ‪ ۲۲‬هــزار نفــر در برگــزاری‬ ‫■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار از روز چهارشنبه مورخه ‪ 1400/3/26‬لغایت تا ساعت ‪18 : 00‬روز پنجشنبه‬ ‫مورخه ‪.1400/4/3‬‬ ‫انتخابــات در اســتان مشــارکت خواهنــد‬ ‫داشــت خاطرنشــان کرد‪ :‬تعــداد واجدان‬ ‫شــرایط رای دادن در اســتان حــدود‬ ‫‪ ۸۴۶‬هــزار نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‪ ،‬رای اولــی هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان همچنیــن‬ ‫بــه اتخــاذ تمهیــدات الزم و کافــی بــرای‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی در شــعب‬ ‫اخــذ رای اســتان توجــه داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش تعداد شعب اخذ رای برای عدم‬ ‫ازدحام مردم‪ ،‬پیش بینی اقالم بهداشــتی‬ ‫در شــعب و رعایت همه دســتورالعمل ها‬ ‫توســط تمــام اعضای شــعب ازجمله این‬ ‫تمهیدات است‪.‬‬ ‫قانون‪ ،‬فرهنگ و مدیریت سه ضلع حفظ‬ ‫محیط زیستاست‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار‬ ‫در نظــر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ارائه خدمات‬ ‫نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی بندری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولــت برگزار نماید‪ .‬کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا‬ ‫ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/3/26‬می باشد ‪.‬‬ ‫مشاور صندوق نواوری و شکوفایی از تامین مالی‪ ۹۰‬تا‪ ۱۰۰‬درصدی طرح های تحقیقاتی‬ ‫مربوطبهفناوری هایروبهایندهخبردادو گفت‪:‬بیشتریندرخواستحمایتمالیمربوط‬ ‫به فناوریهوشمصنوعی است‪.‬‬ ‫ســید محمد مهدوی در گفتگو با مهر‪ ،‬با اشــاره به اقدامات حمایتی صندوق نواوری و‬ ‫شکوفاییاز طرح هایحوزهفناوریاطالعاتوارتباطاتدر راستایتحققشعارهای«جهش‬ ‫تولید» و «پشتیبانی و مانع زدایی» بابیان اینکه فناوری ها را می توان در دو گروه فناوری های‬ ‫گلوگاهی و فناوری های رو به اینده (اینده ســاز) طبقه بندی کرد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬فناوری های‬ ‫گلوگاهیفناوری هایموردنیاز امروز شرکت هااستوبه نوعینیازمندیدیروز ان هامحسوب‬ ‫می شود‪ .‬به این معنی که یک شرکت برای ارتقای جدی در محصول و توسعه ان از سهم‬ ‫بازار‪ ،‬به این فناوری نیاز دارد‪ .‬مشاور رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی با اشاره‬ ‫بعضا اکتساب شده هستند‪،‬‬ ‫به اینکه فناوری های گلوگاهی‬ ‫عموما در دنیا شناخته شده و ً‬ ‫ً‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن فناوری هــا ریســک های چنــدان باالیی برای تحقیق و توســعه و اکتســاب‬ ‫فناوری ندارند‪ .‬برای مثال در حوزه‪ ،ICT‬توسعه پلتفرم ها نوعی فناوری گلوگاهی محسوب‬ ‫می شوند که در دنیا تجربه شده هستند و می توان محصوالتی را متکی بر این فناوری ها در‬ ‫بازاربین المللیدید‪.‬مهدوی گفت‪:‬شرکت هایدانش بنیانبرایاینکهبتواننداینفناوری هارا‬ ‫در کشور در اختیار داشته باشند و محصول خود را ارتقا دهند‪ ،‬می توانند این سفارش اکتساب‬ ‫فناوری را به صندوق نواوری و فناوری ارائه دهند‪ .‬در این زمینه صندوق‪ ،‬هزینه اکتســاب‬ ‫فناوری را در فناوری های متداول تا سقف ‪ ۷۰‬درصد هزینه تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به صورت‬ ‫بالعوض تقبل می کند؛ اما حمایت از فناوری های پیشرفته اینده ساز ‪ ۹۰‬درصد هزینه و حتی‬ ‫در مواردی ‪ ۱۰۰‬درصد است‪ .‬او بابیان اینکه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی‪ ،‬بیگ دیتا‪،‬‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬واقعیت افزوده‪ ،‬علوم شناختی و علوم اجتماعی محاسباتی‪ ،‬نانوتکنولوژی‬ ‫و بایوتکنولوژی‪ ،‬فناوری های رو به اینده و اینده ساز محسوب می شوند که حمایت ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی از صندوق دریافت می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه این فناوری ها صندوق‬ ‫نواوری و شــکوفایی به واســطه ریســک های این جنس فناوری ها و نیز ضرورت و نیاز اینده‬ ‫کشور‪ ،‬حمایت خود را افزایش داده است‪ .‬درواقع تالش این است که نهاد متقاضی و نهاد‬ ‫توسعه دهنده این فناوری‪ ،‬حداقل ریسک را داشته باشند‪ .‬لذا تامین مالی که عمده چالش‬ ‫این همکاری میان توســعه دهنده و متقاضی اســت از ســمت حاکمیت که همان صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی است انجام می شود‪ .‬این مقام مسئول در صندوق نواوری و شکوفایی با‬ ‫اشاره به اینکه برخی از حوزه های فناورانه کسب وکار‪ ،‬بسیار پر ریسک هستند و ممکن است‬ ‫در اولویت قرار نگیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کسب وکارها هدفشان مدیریت بازار و درامد و هزینه است‬ ‫و ممکن است بسیاری از ریسک ها را نپذیرند‪ .‬به همین علت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫کمک می کند تا بار مالی این کار از دوش شرکت ها برداشته شده و وارد گفتگو با نهاد دانشگاه‬ ‫واکتسابفناوریشوند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بابیان‬ ‫اینکــه یکــی از مســائل مهــم ملــی توجه‬ ‫بــه محیط زیســت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬قوانین‬ ‫زیس ـت محیطی در کنار اخــاق‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و مدیریــت زیس ـت محیطی ســه ضلــع‬ ‫حفاظــت از محیط زیســت هســتند‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید عبــاس صالحــی در‬ ‫مراســم رونمایــی از ســند برنامــه ارتقای‬ ‫فرهنــگ حفاظــت از محیط زیســت کــه‬ ‫به صــورت انالیــن و بــا حضــور عیســی‬ ‫کالنتــری معــاون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بابیــان اینکــه محیط زیســت در‬ ‫ایــران از چنــد جهــت اهمیــت مضاعــف‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬اول انکــه محیط زیســت‬ ‫کشــور در معــرض حــوادث طبیعــی‬ ‫بســیاری قــرار دارد و ایــران یکــی از‬ ‫کشــورهای حادثه خیــز طبیعــی اســت‪،‬‬ ‫مســائل زیس ـت محیطی تاثیــر زیــادی‬ ‫درشــدت و گســترش حــوادث طبیعــی‬ ‫دارد که ازجمله این موضوع می توان به‬ ‫ســیل های ســال ‪ ۹۸‬اشــاره کرد‪ .‬او اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هرچند که کشور هنوز به صورت‬ ‫کامل وارد مرحله صنعتی شــدن نشــده‪،‬‬ ‫امــا شــاهد ان هســتیم کــه اثــار صنعتــی‬ ‫شــدن به صورت مضاعفی محیط زیســت‬ ‫ایــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بابیــان‬ ‫اینکــه الودگــی هــوا‪ ،‬افزایــش میــزان از‬ ‫بیــن رفتــن گونه های گیاهــی و جانوری‪،‬‬ ‫کاهــش منابــع ابــی و فرســایش خــاک‬ ‫ازجملــه معضــات زیس ـت محیطی‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون نیمــی از‬ ‫جمعیــت کشــور بــا مشــکل گردوغبــار و‬ ‫ذرات معلق دســت وپنجه نــرم می کنند‪.‬‬ ‫صالحی بابیان اینکه همه این مشــکالت‬ ‫نشــان می دهــد کــه یکی از مســائل مهم‬ ‫ملــی مــا توجــه به محیط زیســت اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬راه حل ایــن معضالت این‬ ‫اســت کــه قوانیــن زیســت محیطی بایــد‬ ‫ضمانــت اجرایی درســت داشــته باشــد‪،‬‬ ‫قوانیــن زیســت محیطی در کنــار اخــاق‬ ‫و فرهنــگ زیســت محیطی و مدیریــت‬ ‫زیســت محیطی ســه ضلــع حفاظــت‬ ‫از محیط زیســت هســتند‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫ازانجایی کــه ارتقــای فرهنــگ و اخــاق‬ ‫محیط زیســت مســئله ای ملــی اســت‪،‬‬ ‫در شــورای فرهنــگ عمومــی بــه ســمت‬ ‫تدویــن ســندی بــرای ارتقــای فرهنــگ‬ ‫حفاظــت از محیط زیســت‪ ،‬رفتیــم‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫در ایــن زمینــه نیــاز بــه ارتقــای دانــش‬ ‫و عقالنیــت زیســت محیطی‪ ،‬افزایــش‬ ‫ا گاهی هــای فــردی و تبدیــل عقالنیــت‬ ‫روزمــره به عقالنیــت بلندمدت و ارتقای‬ ‫ارزش هــای اخالقــی زیســت محیطی‬ ‫داریــم‪ .‬صالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیاز‬ ‫داریــم درجه قبح تخریب محیط زیســت‬ ‫درجــه ای بــاال باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه محیط زیســت در حــال حاضــر یــا‬ ‫قبــح وجــود ندارد یــا اگر وجــود دارد در‬ ‫درجــه ای اســت کــه می تــوان به ســادگی‬ ‫از ان گذشــت‪ .‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬تالش ما این است که در‬ ‫کانون هــای مادر مانند مدرســه‪ ،‬مســجد‬ ‫و نهادهــای مدنــی زیســت محیطی بــه‬ ‫موضوعــات مختلــف در حــوزه اموزش و‬ ‫فرهنگ ســازی محیط زیست توجه شود‪.‬‬ ‫■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز شنبه مورخه ‪ 1400/4/5‬لغایت‬ ‫تا ساعت ‪ 11 : 00‬ظهر روز شنبه مورخه ‪. 1400/4/19‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( با ارزیابی ساده )‬ ‫■ مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 12 : 00‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1400/4/19‬در محل اتاق‬ ‫کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫■ اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص‬ ‫اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪054 -31283000 :‬‬ ‫فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪021 – 85193768 – 88969737 :‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ‪ -‬بندر چابهار‬ ‫موضوع مناقصه ‪ -:‬خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل‬ ‫مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫مبلغ براورد (ریال‪/‬ارز)‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شماره تقاضا‪ /‬مناقصه‬ ‫شرح تقاضا‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪9734774‬‬ ‫انواع تسمه‬ ‫‪10,424,000,000‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0032007‬‬ ‫‪P/F “DRECO” TRIPLEX MUD PUMP‬‬ ‫‪29,340,000,000‬‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب ‪ /‬مدارک حقوقی (اساسنامه‪/‬اگهی تاسیس تا اخرین تغییرات ) معتبر متناسب با موضوع مناقصه ( تامین کاال ) در جلسه گشایش‬ ‫پیشنهادها انجام می شود ‪.‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫توسط شرکت‬ ‫تحویل اسناد به‬ ‫شرکت‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم اغاز شده و تا ‪ 10‬روز پس از ان ادامه خواهد داشت‬ ‫محل دریافت‬ ‫از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪– www.setadiran.ir‬گروه مناقصات تلفن تماس ‪061-34146257‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫‪ 34‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد‬ ‫محل تحویل‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫اهواز‪ -‬بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت ‪ – B‬اتاق ‪ -107‬دبیرخانه کمیسیون‬ ‫مناقصات‪ -‬شماره تماس ‪061-34148580 34148569‬‬ ‫‪ 1,467,000,000‬ریال‬ ‫‪0032007‬‬ ‫‪ 522,000,000‬ریال‬ ‫‪9734774‬‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی‬‫اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران‬‫(شماره شبا‪)IR350100004001114006376636 :‬‬‫ و سایر تضمین های معتبر در ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪ 50659‬ت ‪ 123402 /‬مورخ ‪ 94/09/22‬مورد قبول و پذیرش می باشد‪.‬‬‫‪90‬روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫تذکر ‪ :‬با توجه به بخشنامه شماره ‪ 98/138665‬مورخ ‪ 98/04/03‬معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان‬ ‫حضوردرمناقصات‪،‬مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه ‪ www.setadiran.ir‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران ‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫شناسه اگهی‪1145547 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!