روزنامه رویداد امروز شماره 1091 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1091

روزنامه رویداد امروز شماره 1091

روزنامه رویداد امروز شماره 1091

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫تمام دانشجویان تا پایان‬ ‫پاییز واکسینه می شوند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 23‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬جون ‪2021‬‬ ‫‪ 02‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1091‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫سمنان‬ ‫تنورداغ وعده ها درمناظره اخر‬ ‫رویدا د سمنان‬ ‫مردم اعتماد می کنند؟‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫در مناظره اخر با تغییر شیوه طرح پرسش‪ ،‬نامزدها امکان ارائه بهتر برنامه های خود و موضع گیری نسبت به دیدگاه های سایر نامزدها را داشتند‬ ‫وزیر اموزش وپرورش در دیدار‬ ‫با فرهنگیان استان‪:‬‬ ‫طرحرتبه بندیمعلمان‬ ‫به محض تصویب‬ ‫نهایی در مجلس‬ ‫اجرا می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد دسم نان‬ ‫‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫پنجشنبه ‪20‬‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫استان‪:‬‬ ‫قابلبرگشتبه‬ ‫واحدصنعتیراکد‬ ‫‪17‬‬ ‫چرخهتولید‬ ‫شهروندانغیربومی‬ ‫وسطمهاجرینو‬ ‫تغالاستانت‬ ‫ودکاندر اولویتاست‬ ‫هنری بزرگداشت‬ ‫برنامه فرهنگی‬ ‫‪ ۵۰‬ویژه کرامت برگزار میشود‬ ‫دهه‬ ‫خصههایسالمت ک‬ ‫شا‬ ‫ساخ‬ ‫ورشاستانبعداز‬ ‫اداریاموزشوپر‬ ‫تمان‬ ‫محسن رضایی‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫سیدامیرحسین قاضی زاده‬ ‫سعید جلیلی‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‬ ‫محسن مهرعلیزاده‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال است گرانی‪ ،‬بیکاری‪،‬‬ ‫کاهــش ارزش پــول ملــی و‬ ‫معیوب بودن رشد اقتصادی را‬ ‫می بینیم‪ .‬ایران اقتدار از دست‬ ‫رفتــه خــود را بعد از ‪ ۳۰۰‬ســال‬ ‫بــه دســت اورده و در برخــی‬ ‫زمین ههــای دفاعــی و امنیتــی‬ ‫پیشــرفت های خارق العــاده‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫امــروز ام المســائل کشــور گرانــی‬ ‫و تــورم اســت؛ بــه ویــژه در حوزه‬ ‫خــوراک و پوشــاک کــه مــردم را‬ ‫بیچاره کردهاست‪.‬‬ ‫ســال ‪ 1390‬تورم حدود ‪ 19‬درصد‬ ‫بود که در سال جاری تورم نقطه‬ ‫بــه نقطــه بــه ‪ 52‬درصــد و تــورم‬ ‫میانیگــن ســاالنه بــه ‪ 38‬درصــد‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫نحــوه توزیــع منابــع در‬ ‫کشــور‪ ،‬نحــوه کســب درامد‪،‬‬ ‫عــدم تــوازن سراســر کشــور و‬ ‫توزیــع بیکاری به چــه ترتیبی‬ ‫هست‪.‬‬ ‫ایــن موارد‪ ،‬روندهایی اســت‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۳۴۵‬تاکنــون‬ ‫براســاس شــاخص و امــار‬ ‫همچنان تکرار می شــود‪.‬‬ ‫اگر شــما می خواهید مشکالت را‬ ‫حــل کنید این یــک برنامه جدی‬ ‫می خواهــد‪ .‬یــک قالی ایــران که‬ ‫دارای قدمــت زیــاد اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫برای ان نقشــه داشته باشید؛ رج‬ ‫به رج‪ ،‬گره به گره باید مشخص‬ ‫باشــد کــه چــه نقش ـه ای داریــد‪.‬‬ ‫بــدون یــک نقشــه جامــع مگــر‬ ‫می شود کشور را اداره کرد؟‬ ‫قدم هایی کهبرایتوسعه‬ ‫صنعتنفتبرداشتهشد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیسسازمانفرهنگیواجتماعی‬ ‫شهرداری مشهد خبر داد‬ ‫اجرای‪ ۱۴۰۰‬برنامهفرهنگی‬ ‫هنری ویژهدهه کرامت‬ ‫‪08‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫واکسن های وارداتی علیه‬ ‫کرونا حذف نمی شود‬ ‫روحانی‪ :‬زبان تشکر در کشور ما دچار‬ ‫لکنت عجیبی شده است‬ ‫اســت‪ .‬زبــان نقــد و انتقــاد همیشــه بــاز بــوده و زبــان تخریــب و تحریــف‬ ‫بــه راه افتــاده اســت‬ ‫اعتراضاتدنباله دار‬ ‫اقایرئیس جمهور‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫مردم ایران بدانند کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه سالمت‬ ‫در تاریــخ ایــران بی نظیر بوده اســت‬ ‫بعضی هــا اعــام نکــرده و امــروز هــم اعــام نمی کننــد‪ .‬بعضی ها‬ ‫یــک روز اعــام کــرده و یــک روز اعــام نکردند‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪05‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫صداوسیماجناحی‬ ‫عملمی کند‬ ‫دعوا دعوای قدرت است‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬شــماره و موضوع مناقصه‪ :‬مناقصه شــماره ‪ ( 998140‬انجــام عملیات بازســازی و تعمیر تعداد ‪ 40‬عــدد توپی مربوط به‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪ Ball valve‬و تعــداد ‪ 35‬عدد ‪ Core‬مربوط به اربیت ولو ) با شــماره فراخوان ‪ 2000092134000047‬در ســامانه تدارکات‬ ‫شرکت پاالیش گاز‬ ‫شهید هاشمی نژاد (‪)S.G.P.C‬‬ ‫الکترونیکی دولت(ستاد)‪.‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬استان خراسان رضوی‪ -‬کیلومتر ‪ 165‬جاده مشهد‪/‬سرخس‪-‬شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــرایط مناقصه گر‪ :‬کلیه شــرکت های دارای حداقل پایه ‪ 5‬رشته نفت و گاز و یا حداقل پایه ‪ 5‬رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و ادرس دریافت اســناد‪ :‬حداکثر تا ســاعت ‪ 12‬مورخ ‪ ، 1400/04/12‬متقاضیان می توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ســامانه ســتاد) به ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل‬ ‫ای) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫مرحلهطریق‬ ‫(یکمناقصه‪ ،‬از‬ ‫مراحل‬ ‫دعوتنامه و سایر‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا‬ ‫عمومی‬ ‫ارسالمناقصه‬ ‫فراخوان‬ ‫نوبت اول‬ ‫همراه‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه می بایست حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/04/22‬اسناد مناقصه تکمیل شده را به‬ ‫نمایند‪.‬شــماره ‪ ( 998140‬انجــام عملیات بازســازی و تعمیر تعداد ‪ 40‬عــدد توپی مربوط به‬ ‫ارسالمناقصه‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫مذکورموضوع‬ ‫شــماره و‬ ‫بارگزاری و‬ ‫‪-1‬سامانه‬ ‫مدارک مورد نیاز در‬ ‫شرکت ملی گاز‬ ‫تدارکات‬ ‫ســامانه‬ ‫‪2000092134000047‬‬ ‫فراخوان‬ ‫ریال ) با‬ ‫اربیت ولو‬ ‫‪ Core‬مربوط به‬ ‫تعــداد ‪35‬‬ ‫تضمین‪ Ball‬و‬ ‫ایران و نوع‪valve‬‬ ‫ایین‬ ‫شده در‬ ‫در اعالم‬ ‫مجاز‬ ‫میلیون ریال) از انواع تضامین‬ ‫شــمارهپنجاه‬ ‫(هشتصد و‬ ‫‪850,000,000‬‬ ‫عدد مبلغ‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫شــرکت در‬ ‫میزان‬ ‫‪-5‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز‬ ‫شهید هاشمی نژاد‬ ‫دولت(ستاد)‪.‬‬ ‫الکترونیکیمی باشد‪.‬‬ ‫(‪)S.G.P.C‬معامالت دولتی‬ ‫تضمین‬ ‫نامه‬ ‫هاشمی نژاد‪.‬‬ ‫گاز شهید‬ ‫پاالیش‬ ‫مشهد‪/‬سرخس‪-‬شرکت‬ ‫‪10‬جاده‬ ‫‪165‬‬ ‫راسکیلومتر‬ ‫رضوی‪-‬‬ ‫خراسان‬ ‫ها‪:‬استان‬ ‫گزار‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫زماننشانی‬ ‫‪ -6‬نام و‬ ‫‪-2‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬پیشنهاد قیمت‬ ‫دهندگان و با‬ ‫پیشنهاد‬ ‫حضور‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/23‬در‬ ‫ســاعت‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکت های‬ ‫پاکت‬ ‫گشــایش‬ ‫یافت‪.‬گر‪ :‬کلیه شــرکت های دارای حداقل پایه ‪ 5‬رشته نفت و گاز و یا حداقل پایه ‪ 5‬رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و‬ ‫مناقصه‬ ‫شــرایط‬ ‫‪-3‬‬ ‫خواهد‬ ‫گشایش‬ ‫شناسه اگهی‪1144815:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫برنامه ریزی کشور‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و ادرس دریافت اســناد‪ :‬حداکثر تا ســاعت ‪ 12‬مورخ ‪ ، 1400/04/12‬متقاضیان می توانند از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ســامانه ســتاد) به ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه‬ ‫مورخ ‪1400/04/22‬‬ ‫ساعت ‪12‬‬ ‫بایست حداکثر تا‬ ‫اگهی مناقصه می‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬متقاضیان بعد از دریافت اسناد‬ ‫‪» 1400-01‬‬ ‫شماره‬ ‫عمومی «‬ ‫فراخوان‬ ‫مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 5‬میزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 850,000,000‬ریال (هشتصد و پنجاه میلیون ریال) از انواع تضامین مجاز اعالم شده در ایین‬ ‫شرکت سهامی برق شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان ‪ ,‬نسبت به «شناسایی وارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات وعملیات‬ ‫معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تضمین‬ ‫هرمزگان‬ ‫نامهمنطقه ای‬ ‫اجرایی خطوط ‪ 63‬و‪ 132‬کیلوولت» اقدام نماید ‪.‬‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪3‬‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫پیشنهاد‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫‪1400/04/23‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪10‬‬ ‫ســاعت‬ ‫راس‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫ها‪:‬‬ ‫پاکت‬ ‫گشــایش‬ ‫زمان‬ ‫‪-6‬‬ ‫لذا ازمتقاضیان شرکت دراین فراخوان دعوت بعمل می اید‪ ،‬جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ‪ 1400/03/23‬لغایت ‪1400/03/27‬به سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫گشایش‬ ‫‪1144815‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و اســناد را دریافت نمایند‪.‬با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اســناد تا ارائهشناسه‬ ‫طریق سامانه‬ ‫پیشنهاد از‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد ‪ ,‬الزم اســت در صورت عدم عضویت فبلی شــرکتها در ســامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت‬ ‫گواهی امضا‪ ,‬الکترونیکی اقدام نمایند ‪ .‬شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 076-33331700-4‬داخلی‪ ، 2076‬ودر خصوص سامانه با داخلی‬ ‫‪3000‬تماس حاصل فرمایند ‪ .‬ثبت شماره تلفن ‪,‬فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد ‪ .‬ضمنا» تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز‬ ‫در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد ‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬معیارهای ارزیابی کیفی بر اساس بخشنامه های صادره شرکت توانیر وماده ‪ 29‬ائین نامه معامالت دولتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬رسته پیمانکار ‪ :‬برق ‪ -‬خطوط فوق توزیع وانتقال نیرو می باشد‪.‬‬ ‫شرکت سهامی برق‬ ‫وعملیات‬ ‫وارزیابی کیفی‬ ‫نسبت به‬ ‫نظر دارد‬ ‫هرمزگان در‬ ‫منطقه ای‬ ‫وارزیابیسهامی‬ ‫دریافتشرکت‬ ‫تجهیزات نیر اعتبار‬ ‫کنندگانسال اینده‬ ‫تامین وطی دو‬ ‫خواهند شد‬ ‫«شناساییصالحیت‬ ‫کیلوولت تائید‬ ‫فراخوان ‪,‬و‪132‬‬ ‫برگزاریبخش ‪63‬‬ ‫طریقبرای دو‬ ‫وواجد ازشرایط‬ ‫منتخب‬ ‫پیمانکارران‬ ‫برقارسالی ‪,‬‬ ‫مدارک‬ ‫پسایاز‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪-3‬منطقه‬ ‫خواهد داشت ‪ .‬اجرایی خطوط ‪ 63‬و‪ 132‬کیلوولت» اقدام نماید ‪.‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫امامسامانه‬ ‫‪1400/03/27‬به‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/03/23‬‬ ‫فراخوان از‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫بعمل می‬ ‫فراخوان‬ ‫شرکت‬ ‫ازمتقاضیان‬ ‫انتظامی‪,‬‬ ‫ناحیه‬ ‫خمینی جنب‬ ‫بندرعباس ‪ :‬بلوار‬ ‫نشانی ‪:‬‬ ‫تاریخهرمزگان به‬ ‫منطقـه ای‬ ‫سهـامی برق‬ ‫جهتشرکت‬ ‫اید‪،‬طرحها‬ ‫مهندسی‬ ‫دعوتدفتر‬ ‫توسعه ‪-‬‬ ‫دراینطرح و‬ ‫معاونت‬ ‫نظارت ‪:‬‬ ‫‪-4‬لذادستگاه‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫تا‬ ‫اســناد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫فراخوان‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫نمایند‪.‬با‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫اســناد‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫دولت به‬ ‫‪ ،076-33331700-04‬که شــرکتهای متقاضی می توانند در خصوص ســئواالت فنی خود با کارشناسان فنی پروژه با داخلی شماره ‪ 2187‬و تلفن ‪09355574487‬‬ ‫تلفن‬ ‫مذکورانجام ونسبت به دریافت‬ ‫سایت‬ ‫مراحل ثبت نام‬ ‫مطهری‪-‬بعدســامانه‬ ‫شــرکتها در‬ ‫ادرس‪:‬عضویت فبلی‬ ‫صورت عدم‬ ‫اســت‬ ‫پروژه ‪ ,‬الزم‬ ‫مشاور گردد‬ ‫برگزار می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫تماس‪021-82404448:‬‬ ‫شماره‬ ‫وردی‪-‬پالکدر‪-82‬‬ ‫فوقسهره‬ ‫ازچهارراه‬ ‫تهران‪-‬خیابان‬ ‫درنیرو به‬ ‫قدس‬ ‫شــرکت‬ ‫دولت) و یا‬ ‫ابریشــمی‬ ‫مهندس‬ ‫( اقای‬ ‫الکترونیکی اقدام نمایند ‪ .‬شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 076-33331700-4‬داخلی‪ ، 2076‬ودر خصوص سامانه با داخلی‬ ‫گواهی امضا‪,‬‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تماس‬ ‫باشد‪.‬اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز‬ ‫مورخ‪1400/04/12‬میمیگردد‬ ‫می باشد ‪ .‬ضمنا» تاکید‬ ‫تاساعتسامانه‬ ‫کنندگان در‬ ‫ادرسسوی‬ ‫وایمیل از‬ ‫این ‪,‬فکس‬ ‫مشاورتلفن‬ ‫اسنـادبهشماره‬ ‫فرمایند ‪ .‬ثبت‬ ‫‪3000‬تماس‬ ‫الزامیشنبه‬ ‫‪9‬صبح روز‬ ‫شرکتبند ‪4‬‬ ‫مندرج در‬ ‫شرکت به‬ ‫حاصلتحویل‬ ‫حداکثـرمهلت‬ ‫‪-5‬‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫هرمزگانارائه‬ ‫این شرکت‬ ‫است مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫‪-6‬روز‬ ‫در‬ ‫بررسی اسنادو مدارک واصله واطالعات مندرج در اسناد ارزیابی توسط کارشناسان فنی شرکت ودر چارچوب ضوابط‬ ‫پس از‬ ‫دبیرخانه ای‬ ‫شرکتبهبرق منطقه‬ ‫بدیهی‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد اورد‪ .‬ارائه وتحویل مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان شرکت درمناقصه ایجاد نخواهد کرد وحق‬ ‫ومقررات‬ ‫دولتی ‪,‬خواهد‬ ‫معامالت‬ ‫ائین‬ ‫وماده ‪29‬‬ ‫احرازتوانیر‬ ‫شرکت‬ ‫بخشنامه‬ ‫کیفی بر‬ ‫ارزیابی‬ ‫معیارهای‬ ‫‪-1‬‬ ‫بود‪.‬مالی وکثرت قراردادهای جاری و‪ )...‬فاقد توانایی الزم‬ ‫محدویت‬ ‫امکانات‬ ‫نامهمعتبر (‬ ‫سوابق‬ ‫نقصان‬ ‫صالحیت‬ ‫صادرهعدم‬ ‫هایاز قبیل‬ ‫دالیلی‬ ‫اساسکه به‬ ‫شرکتهایی‬ ‫دعوت از‬ ‫عدم‬ ‫کارفرما در‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫نیرو‬ ‫وانتقال‬ ‫توزیع‬ ‫فوق‬ ‫خطوط‬ ‫‬‫برق‬ ‫‪:‬‬ ‫پیمانکار‬ ‫رسته‬ ‫‪-2‬‬ ‫برای پیشبردموضوع مناقصه تشخیص داده شوند محفوظ خواهد بود ‪.‬‬ ‫باشد‪.‬خواهند شد وطی دو سال اینده نیر اعتبار‬ ‫صالحیت‬ ‫کیلوولت تائید‬ ‫و‪132‬‬ ‫بخش ‪63‬‬ ‫تامین دو‬ ‫شرایط برای‬ ‫(‪)www.setadiran.ir‬بخشمنتخب‬ ‫سامانهمدارک ارسالی ‪ ,‬پیمانکارران‬ ‫وارزیابی‬ ‫اگهیازمادریافت‬ ‫‪ -3‬پس‬ ‫مشاهده می‬ ‫گر» قابل‬ ‫مناقصه‬ ‫کننده ‪/‬‬ ‫وواجدپروفایل‬ ‫«ثبت نام‪/‬‬ ‫درسایت‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شناسه اگهی‪1146653 :‬‬ ‫هرمزگان ‪ :‬بندرعباس ‪ :‬بلوار امام خمینی جنب ناحیه انتظامی‪,‬‬ ‫هرمزگان به نشانی‬ ‫منطقـه ای‬ ‫شرکت سهـامی‬ ‫طرحها شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫‪ -4‬دستگاه نظارت ‪ :‬معاونت طرح و توسعه ‪ -‬دفتر‬ ‫منطقه ای‬ ‫سهامیبرقبرق‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫تلفن ‪ ،076-33331700-04‬که شــرکتهای متقاضی می توانند در خصوص ســئواالت فنی خود با کارشناسان فنی پروژه با داخلی شماره ‪ 2187‬و تلفن ‪09355574487‬‬ ‫( اقای مهندس ابریشــمی ) و یا مشاور پروژه شــرکت قدس نیرو به ادرس‪ :‬تهران‪-‬خیابان مطهری‪-‬بعد ازچهارراه سهره وردی‪-‬پالک ‪ -82‬شماره تماس‪021-82404448:‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬حداکثـرمهلت تحویل اسنـادبه مشاور این شرکت به ادرس مندرج در بند ‪ 4‬تاساعت ‪9‬صبح روز شنبه مورخ‪ 1400/04/12‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬بدیهی است شرکت برق منطقه ای هرمزگان پس از بررسی اسنادو مدارک واصله واطالعات مندرج در اسناد ارزیابی توسط کارشناسان فنی شرکت ودر چارچوب ضوابط‬ ‫ومقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد اورد‪ .‬ارائه وتحویل مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان شرکت درمناقصه ایجاد نخواهد کرد وحق‬ ‫کارفرما در عدم دعوت از شرکتهایی که به دالیلی از قبیل عدم احراز صالحیت نقصان سوابق معتبر ( امکانات ‪ ,‬محدویت مالی وکثرت قراردادهای جاری و‪ )...‬فاقد توانایی الزم‬ ‫برای پیشبردموضوع مناقصه تشخیص داده شوند محفوظ خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اگهی ما درسایت سامانه (‪)www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر» قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1146653 :‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی « شماره ‪» 1400-01‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫عمومیدر‬ ‫روابطبا ما‬ ‫تماسمنطقه ای هرمزگان‬ ‫شرکتسهامی برق‬ ‫اصــاح دولــت‪ ،‬مبــارزه بــا‬ ‫فســاد‪ ،‬ناکارامــدی و تبعیض‪،‬‬ ‫حمایــت از خانواده هــا و‬ ‫اقشــار محــروم‪ ،‬جهــش تولید‬ ‫و تقویــت کســب و کارهــا‬ ‫بخش اصلی اســت که به انها‬ ‫پرداختــه خواهد شــد‪ .‬یکی از‬ ‫مشــکالت مردم‪ ،‬مساله فساد‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکــی از دغدغــه هــای اصلــی را‬ ‫در حــال حاضــر مســئله از بیــن‬ ‫رفتن اعتمــاد مردم به مدیــران و‬ ‫بــه دولــت می دانم‪ .‬مــردم امروز‬ ‫عــدم صداقت را در رفتــار و کردار‬ ‫و گفتــار مدیــران احســاس مــی‬ ‫کنند و بر اساس این بی اعتمادی‬ ‫بــه مجموعــه عملکردهــا نــگاه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شــما یــک کشــور در دنیــا نشــان‬ ‫دهید بــدون مبــادالت اقتصادی‬ ‫جهانی بتوانند رشــد و پیشرفت‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫هزینــه را مردم دارنــد می دهند‪،‬‬ ‫یــک کشــتی بــا پرچــم ایــران‬ ‫نمی توانیــم روی دریــا بفرســتیم‪.‬‬ ‫پرسپولیس و اســتقالل پولشان را‬ ‫نمیتواننداز‪ AFC‬بگیرند‪.‬‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫ایــن روزهــا زبــان تشــکر در کشــور مــا دچــار لکنــت عجیبــی شــده‬ ‫حال ساخت است‬ ‫تکمیل ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫ظرفیت اشتغال استان‬ ‫توسط مهاجرین و‬ ‫شهروندان غیربومی‬ ‫مروری بر عملکرد‪ ۸‬ساله وزارت نفت‬ ‫در میدان های مشترک نفت و گاز‬ ‫دولت ملی افغانستان‬ ‫در لبه پرتگاه‬ ‫سالهافتتاحمیشود‬ ‫وقفه‪1۰‬‬ ‫‪۸۰‬‬ ‫پروژه اموزشی در‬ ‫‪03‬‬ ‫یادداشت روز ‪02‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫امالکمازادبرای‬ ‫فروش‬ ‫مصوبهقانونی موزشیاجراشود‬ ‫تامینفضاهایا‬ ‫میطلبــد تــا نظــام‬ ‫با فرهنگیان‬ ‫ایــن مهــم‬ ‫پرورش در دیدار‬ ‫خروجــی ان را بــه‬ ‫وزیر اموزشو‬ ‫اموزشــی و‬ ‫ســمنان بابیــان‬ ‫اســتاندار‬ ‫بازار کار موردنیاز‬ ‫سمت تامین‬ ‫مدارس تخریبی‬ ‫اینکه مشکل‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کشور سوق دهیم‪.‬‬ ‫باید هر چه سریعتر‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫در اســتان‬ ‫دانه روغنی کلزا‬ ‫اشــناگر‬ ‫گفــت‪ :‬مصوبــه‬ ‫حــل شــود‪،‬‬ ‫اموزشــی بایــد‬ ‫اغاز خرید‬ ‫علیرضا اشناگر‬ ‫در نظــام‬ ‫ـروش امــالک مــازاد‬ ‫تدویــن برنامــه‬ ‫قانونــی فـ‬ ‫گندم در مراکز‬ ‫بهطورجــدی‬ ‫فضاهای اموزشــی‬ ‫و‬ ‫برای تامین‬ ‫ـوزان در دســتور‬ ‫است‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫مالــی دانــش امـ‬ ‫پردازند بسیار باالتر‬ ‫علیرضا اشــناگر در‬ ‫خرید میامی‬ ‫ارتقــا هــوش‬ ‫می‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫افراد‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن ضعــف‬ ‫مراکز‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫این‬ ‫ـرا‬ ‫و‬ ‫وزیر‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫بیمهها بهروز شده‬ ‫ا‬ ‫سمنان با حضور‬ ‫ـود‪ ،‬تصریــح کـ‬ ‫شورای اداری استان‬ ‫حال حاضر خدمات‬ ‫کار واقــع شـ‬ ‫ـمنان طی بازدید از‬ ‫جــود داشــت که‬ ‫برای ارتقای بیشتر‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ـالن یــادگار امام‬ ‫ســتایی استان سـ‬ ‫ظــام اموزشــی و‬ ‫افزایشیافته است و‬ ‫وپــرورش به میزبانی سـ‬ ‫مدیر تعاون رو‬ ‫از ابتــدا در ن‬ ‫خدماتی نیز‬ ‫با دستاندرکاران‬ ‫اتمام مدرســه به‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وزیر‬ ‫اموزش‬ ‫اینکه تجربه متدها‬ ‫دانه روغنی کلزا‪،‬‬ ‫ـالن تازه بعد از‬ ‫حق بیمه پرداختی‬ ‫بیان‬ ‫مراکز خرید گندم و‬ ‫ضمن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫هدف از اجرای طرح‬ ‫التحص‬ ‫خدمات باید‬ ‫(ره) استانداری‬ ‫موازیــن قانونــی و‬ ‫کرونــا فارغ‬ ‫باید کننــد لذا باید‬ ‫تا پیش از سال‪۹۲‬‬ ‫اموزشوپرورش گفت‪:‬‬ ‫امــوزش در دوره‬ ‫ـو و بــر رعایــت‬ ‫میافتنــد که چه‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که‬ ‫هــای تدریــس و‬ ‫مــر خریــد گفتگـ‬ ‫وزیر‬ ‫صالحیت و توانمندی‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫بررسی ایــن فکر‬ ‫تحویل محصول‬ ‫اشنا شوند‪ .‬او ضمن‬ ‫میتوانندباقبولی‬ ‫و روش‬ ‫ا‬ ‫دقت و تسریع در‬ ‫معلمان‪ ،‬ارتقــای‬ ‫خســارت ان باید‬ ‫فعالیتمیکردند‬ ‫با بازارهای مالی‬ ‫رتبهبندی‬ ‫دستورالعملها‪ ،‬بر‬ ‫های جلوگیری از‬ ‫ـتمزد معلمان بهتبع‬ ‫دوران این گروه‬ ‫در دارالقرانها‬ ‫تحویل محصول‬ ‫باید به خالقیت و‬ ‫میشود‪ ،‬با شروط‬ ‫و راه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مرحله‬ ‫عوامل قابلانتقال به‬ ‫د‬ ‫افزایش‬ ‫اینکه نظام اموزشــی‬ ‫برگزار‬ ‫در‬ ‫سهولت‬ ‫معلمــان اســت و‬ ‫ازمونی که چند ماه اتی‬ ‫تولیدی کشاورزان با‬ ‫افتند‪ ،‬امــا از اهداف‬ ‫شود تا مجموع این‬ ‫ســپور بــه همراه‬ ‫اساسی در بیــان‬ ‫پرورش بپردازد‪،‬‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫در‬ ‫صالحیت اتفــاق می‬ ‫نمود‪ .‬احســان عبا‬ ‫تدریس‪ ،‬تحصیل و‬ ‫اســتخدام شــوند‪ .‬وزیــر‬ ‫ابراز داشت‪ :‬سوال‬ ‫کشــاورزان تاکیــد‬ ‫افزایــش‬ ‫حاجــی میرزایی‬ ‫اجتماعی نواوری در‬ ‫پسا کرونا باشد‪،‬‬ ‫ـتایی شهرســتان‬ ‫مشــخص‬ ‫نظام ارزیابی ما به‬ ‫استانسمنانجذب‬ ‫از‬ ‫ـت‪ .‬ســید محســن‬ ‫اداره تعاون روسـ‬ ‫نهادینه شــدن فاصله‬ ‫به این سمت که‬ ‫درصداز دانشاموزان‬ ‫این طرح نیسـ‬ ‫ـئولین اتحادیه و‬ ‫ـمنان ابراز داشــت‪:‬‬ ‫ها افزود‪ :‬اگر‬ ‫کرونا‬ ‫ری‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫پیش رویم قطعا‬ ‫نردین‪،‬‬ ‫از‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بازه‬ ‫مسـ‬ ‫باالتر‬ ‫این‬ ‫کالپوش‪،‬‬ ‫درصد‬ ‫برای انتقــال داده‬ ‫فرهنگیان اســتان سـ‬ ‫ـوند و این امار ‪۱۰‬‬ ‫انبارهای شرکت تعاونی‬ ‫معطوف شــود‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫در دیدار با‬ ‫هنرســتانها میشـ‬ ‫این مباحث‬ ‫اولویت مطالبات‬ ‫موجود گزارشگیری‬ ‫میامی‪ ،‬از‬ ‫تاثیرگذار باشد چراکه‬ ‫در نظــام‬ ‫معلمان اســت که‬ ‫رتبهبندی معلمان‪،‬‬ ‫بازدید و از مشــکالت‬ ‫تواند بسیار در اینده‬ ‫امــوزان از طریق‬ ‫اجــرای طرح‬ ‫میانگینکشوریاست‪.‬‬ ‫ــای ســند تحول‬ ‫اباد و میامی‬ ‫افزایش هماهنگیها‬ ‫اموزان و می‬ ‫گیرند با راهحلهای‬ ‫بــه دانــش‬ ‫کنار اموزش‬ ‫مهمتریــن مولفهه‬ ‫ارتباطات دانش‬ ‫شبکه شاد در‬ ‫نواقص احتمالی و‬ ‫دانش اموزان یاد می‬ ‫فرهنگیــان و از‬ ‫بایست به تقویت‬ ‫استفاده از بستر‬ ‫ـاس ایــن طــرح‪،‬‬ ‫و پیگیری رفع‬ ‫استقبال کشاورزان‬ ‫بیان اینکه ایــن‬ ‫کشور را حل کنند‪.‬‬ ‫می‬ ‫او افــزود‪ :‬بــر اسـ‬ ‫گرفت‪ .‬او گفت‪ :‬با‬ ‫توجه شود‪.‬او ضمن‬ ‫مشکالت خود یا‬ ‫بنیادیــن اســت‪.‬‬ ‫ادامه مییابد‬ ‫در محل صورت‬ ‫تالش خــود ارتقای‬ ‫اموزان خالقانه‬ ‫خانه و مدرسه‬ ‫مرکز برای سهولت‬ ‫حضوری‬ ‫تامین فضاهای‬ ‫اینکه ســال تحصیلی‬ ‫ـاس توانمندی و‬ ‫نفر از این طریق‬ ‫هستیم و دانش‬ ‫روغنی کلزا تعداد سه‬ ‫ـمنان بابیان اینکه‬ ‫میرزایــی بابیــان‬ ‫معلمــان بر اسـ‬ ‫سال گذشته‪ ۲۵‬هزار‬ ‫چالش جدی مواجه‬ ‫یا سابقه خدمت‬ ‫ارتباطی استاندار سـ‬ ‫از کشت دانه‬ ‫حاجــی‬ ‫گرفته شــد کــه در کنار‬ ‫بودن شماری از‬ ‫شــد گفــت‪ :‬هــر‬ ‫میکند گفت‪:‬‬ ‫با‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫ســتان و تخریبی‬ ‫جدیــد دچار خال‬ ‫جذب‬ ‫ـته‬ ‫نظر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نیز‬ ‫در‬ ‫گذا‬ ‫او‬ ‫ـی تولیدکننــدگان‬ ‫رتبه میگیرند و‬ ‫وپرورش شدند و امسال‬ ‫ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫ـدهای پشــت ســر‬ ‫اموزشــی در ا‬ ‫یــر با این فضای‬ ‫میرزاییمعلمی‬ ‫به کشــاورزان این‬ ‫ـت که باید به ان‬ ‫دسترسـ‬ ‫مصیبتبــار بودن‪،‬‬ ‫شده پیچیـ‬ ‫وضعیت اشــفته‬ ‫جذب اموزش‬ ‫ناگز‬ ‫اقداماتی که نتوانستیم‬ ‫موثرنیست‪.‬حاجی‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫مهم دیگری اسـ‬ ‫تیرماه پیشبینی‬ ‫های قانــون ایــن‬ ‫صرفنظــر از شــاد یا‬ ‫که ســالهای‬ ‫درافزایشرتبه‬ ‫مرکز خرید گندم‬ ‫ـدند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫ان موضــوع‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫گفت‪ :‬احراز صالحیت‬ ‫گفت‪:‬پیشبینی‬ ‫رویــدادی‪،‬‬ ‫تالشهای صورت‬ ‫بیــداری‪ ،‬هوشــیاری و‬ ‫‪۵‬‬ ‫ـرای حــل ان باید‬ ‫شـ‬ ‫ـت‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر افــرادی گوناگون هزار نفر در‬ ‫میباشند‪.‬عباسپور‬ ‫شغلی غنی دانست و‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬با‬ ‫عناصــری ماننــد‬ ‫ترمیم کنیــم و بـ‬ ‫است و همه گفـ‬ ‫شهرستانمشغول‬ ‫وپــرورش به شــیوههای‬ ‫توجه کرد‪،‬‬ ‫درون خــود‬ ‫را‬ ‫تن کلــزا و حدود‬ ‫بــا ایــن متــد‬ ‫دولت اقدامات‬ ‫او کرونا را فرصتی‬ ‫مستلزم شــرایط ویژه‬ ‫برقرار کردن ارتباط‬ ‫گذشــته با اموزش‬ ‫ــش از هزار‬ ‫بین انان است‪.‬‬ ‫ورود خیران و توجه‬ ‫متوسط سایر‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫طرح رتبهبندی‬ ‫جدی داشت زمینه‬ ‫فرهنگیان با‬ ‫استخدام دارند و در‬ ‫یابد‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫حواسجمعــی‬ ‫ـوزان گرفته‪ ،‬با‬ ‫میشــود در ســال جــاری بی کشــاورزان این شهرســتان‬ ‫امیدواریم به رفع هر‬ ‫ـت و افــزود‪ :‬ترک‬ ‫متوسط حقوق‬ ‫برنامه‬ ‫همکاری کردند انتظار‬ ‫این رتبه دســت‬ ‫کــه از دانــش امـ‬ ‫مصیبتها دانسـ‬ ‫به انجام رسید که‬ ‫ـن از گندم تولیدی‬ ‫که رشته تحصیلی‬ ‫تواننــد بــه‬ ‫هماهنگ است‬ ‫و روانــی اســت‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫طالیــی در کنار‬ ‫خانه خوبی‬ ‫کشی و سیلوهای‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تـ‬ ‫سال سن و یا افرادی‬ ‫تخریبی نیز توجه‬ ‫وضعیت گذشته و یافتن‬ ‫عاطفــی‬ ‫کارکنان دولت‬ ‫نمی تصویب نهایی مجلس‬ ‫ماندگاری بچهها در‬ ‫طی هشــت ســال‬ ‫کارخانجات روغن‬ ‫تر ساختمانهای‬ ‫افرادی با‪۶۰‬‬ ‫اموزشوپرورش ندارد‬ ‫فرصتی برای مرور‬ ‫اموزشوپــرورش گفت‪:‬‬ ‫بهمحض‬ ‫خریداری و تحویل‬ ‫گرفتهشده و از سویی‬ ‫بر این است که‬ ‫دیگری چه ســریع‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حاکمیت‬ ‫ویژه عادت‬ ‫جدید و گســترش‬ ‫با ماموریتهای‬ ‫میشود و تالش‬ ‫وزیــر‬ ‫با انها موضوع‬ ‫خصوص فوقالعاده‬ ‫انان ارتباطی‬ ‫انجام کارها به روش‬ ‫شــناگر در ادامه‬ ‫این طرح اجرایی‬ ‫وپرورش افزود‪ :‬تقریبا‬ ‫بالتکلیفی در ارتباط‬ ‫غلهاستان گردد‪.‬‬ ‫مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫هیچ مصوبــهای در‬ ‫وپرورش شود‪ .‬ا‬ ‫راهــی برای‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫میرزایی گفت‪ :‬اسیب‬ ‫دارند‪ .‬وزیر اموزش‬ ‫و‬ ‫دولت تدبیر و امید به‬ ‫فقط دستگاهها‬ ‫روزهــا در اموزش‬ ‫دســتی بهنظــام‬ ‫نیز حضور‬ ‫حاجی‬ ‫قانون باید به استخدام اخیر دســتگاهی وجود ندارد و‬ ‫باید با گشاده‬ ‫چالش جدی این‬ ‫تا پایان‬ ‫اولویتهای‬ ‫ظــام برنامهریزی‬ ‫العاده توانمندیها اســت‪ .‬شــخصیت‪ ،‬ذهن و تربیت‬ ‫افرادی که بر اساس‬ ‫نیروهای انسانی از‬ ‫کــه‬ ‫سمنان بابیان اینکه‬ ‫و یا در هیچ‬ ‫و معلمان را در ن‬ ‫مشاغل‪،‬ویژهفوق‬ ‫میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫تمامی‬ ‫میرود‪ .‬استاندار‬ ‫ـوزش غیرحضوری در‬ ‫ساماندهی‬ ‫اســتخدام شــدند‬ ‫توجــه کنــد‬ ‫هستندبه‪ ۲۵‬درصد‬ ‫و دیرپــا اســت و‬ ‫به شــمار‬ ‫وپــرورش درمیامدند‬ ‫متوسط امـ‬ ‫کنترل ‪۲‬‬ ‫نظام اموزشــی باید‬ ‫میرزایی بیان مجاز‬ ‫وپرورش است‬ ‫تاثیــری گســترده‬ ‫بپردازند به شرطی که‬ ‫تکریم قرار دهد‪.‬‬ ‫ســانی اموزش‬ ‫مهارتهــای فنــی در‬ ‫اموزش‬ ‫دانشامــوزان‪،‬‬ ‫میشوند‪ .‬حاجی‬ ‫رمکعب سیالب‬ ‫تحقق مورد‬ ‫وپــرورش‪ ،‬نیــروی ان‬ ‫سقف ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫حضوری در کنار‬ ‫ارتقــا‬ ‫بهزودی اســتخدام‬ ‫ـرود‪ .‬حاجی میرزایی‬ ‫ابراز داشت‪ :‬برای‬ ‫وزارت بر اموزش‬ ‫دانشاموز‪ ،‬تا‬ ‫وزیــر اموزش‬ ‫هزار مت‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫ازاینرو تاکید این‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد فراتر نـ‬ ‫قدیمــی که رنج‬ ‫از حقوق معلم و‬ ‫ـزود‪ :‬با همکاری‬ ‫از‬ ‫غصه‬ ‫ـت‬ ‫دفاع‬ ‫حقوق فرهنگیان با‬ ‫انتخاب پرداخـ‬ ‫وپــرورش را قصــه پــر‬ ‫کرد‪ :‬در راســتای‬ ‫نامهها اســت‪ .‬او افـ‬ ‫اجرای پروژههای‬ ‫تمامی متقاضیان‬ ‫حال حاضر متوســط‬ ‫اموزش‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ـت شــیوه‬ ‫پزشکی‪ ،‬بهزودی‬ ‫است معلمان از بین‬ ‫ـرده اســت عنوان‬ ‫نظام افزود‪ :‬در‬ ‫با‬ ‫مشمول قانون مدیریت رعایـ بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫زیــادی ایجــاد کـ‬ ‫ـتند و از الزم‬ ‫بهترین معلمهــا در‬ ‫کارکنان دولت که‬ ‫ـار اســتخدام هسـ‬ ‫اماده حضور بر ســر‬ ‫بیان وزارت‬ ‫ابخیزداری‬ ‫که بدیــن ترتیب‬ ‫ـاس متوسط‬ ‫افــرادی در انتظـ‬ ‫هماهنگی دارد‪ .‬او‬ ‫ـینه میشــوند تا‬ ‫وپرورش وارد شــوند‬ ‫ـد‪ .‬او افزود‪ :‬بر اسـ‬ ‫ســویی‬ ‫کشوری میشوند‪،‬‬ ‫معلمان واکسـ‬ ‫وپرورش ابراز داشــت‪:‬‬ ‫تربیت حضــور یابنـ‬ ‫به وزارت اموزش‬ ‫ـته خدمات‬ ‫ـتانها از راههای‬ ‫وابخوانداری معاونت‬ ‫سویی فشاری زیادی‬ ‫کرده تعلیــم و‬ ‫ـند‪ .‬وزیر اموزش‬ ‫با جنســیت‪ ،‬رشـ‬ ‫تجهیزات هنرسـ‬ ‫اداره کنترل سیالب‬ ‫کالسها باشـ‬ ‫اینمسئلهرابغرنج‬ ‫ــس تنها افرادی‬ ‫بری از ظرفیت ویژه‬ ‫ــرد‪ :‬برای ارتقای‬ ‫چرخــه تولیــد در‬ ‫سرپرست‬ ‫تجهیزات و نیروی‬ ‫همهاینجوانب‬ ‫ابخیزداری اســتان‬ ‫قانــون‪ ،‬ازاینپ‬ ‫دانشــگاه ک‬ ‫حضوری مانع بهره‬ ‫برگشــت بــه‬ ‫شد اما هنوز ازنظر‬ ‫میشود‪،‬‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫موردنیاز که در ازمون‬ ‫اســت دسترسی‬ ‫کالسهای‬ ‫این فضا در کنار‬ ‫مختلف تالش‬ ‫ابخیــزداری اداره کل‬ ‫در درجه اول الزم‬ ‫ـمنان وجــود دارد که‬ ‫تحصیلی و منطقه‬ ‫جــی میرزایــی در‬ ‫سال جاری بیش‬ ‫شود و اســتفاده از‬ ‫تربیتمعلمپذیرفته‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حا‬ ‫اســتان سـ‬ ‫طی اردیبهشتماه‬ ‫هماهنگــی امــور‬ ‫ـبکه شاد نمی‬ ‫شود‪ ،‬زیرا معلم‬ ‫ویادانشگاههای‬ ‫انســانی کمبــود‬ ‫باکیفیت محقق‬ ‫سمنان اظهار کرد‪:‬‬ ‫معــاون‬ ‫رایزنیهای مستمر‬ ‫ــیالب از طریــق‬ ‫شهیدرجایی‬ ‫گفت‪:‬خدماتی کهدربیمه شـ حضوریادامهمییابد‪.‬‬ ‫به نیروی انسانی‬ ‫با جدیت و‬ ‫ـزار مترمکعــب س‬ ‫ـتاندار ســمنان‪،‬‬ ‫دانشاموزان است‪.‬‬ ‫اســتخدام اموزشوپــرورش درمیاینــد‪ .‬خصوصبیمهفرهنگیان‬ ‫که اموزش‬ ‫یــون و ‪ ۸۰۰‬هـ‬ ‫اقتصــادی اسـ‬ ‫رفع مشــکالت این‬ ‫توانمند و باانگیزه حق‬ ‫استانسمنان کنترل‬ ‫نسبت بهحق بیمهای‬ ‫کارکنان شــوند بــه‬ ‫بایــد بــرای‬ ‫صالح‪،‬‬ ‫حــد صنعتی راکد‬ ‫از ‪ ۲‬میل ابخیزداریدر‪ ۸‬شهرستان‬ ‫بابیاناینکهاجرایاینقانوننیروی فرهنگیان ارائه میشود‬ ‫همچنین الزم است‬ ‫گفــت‪ ۱۷ :‬وا‬ ‫ـالش کــرد‪ .‬معــاون‬ ‫حاجیمیرزایی‬ ‫نسبتا قابلتوجهی‬ ‫پروژههای‬ ‫حاجی میرزایی گفت‪:‬‬ ‫ســاماندهی و تخصصی‬ ‫واحدهــا تـ‬ ‫ـت به چرخه تولید‬ ‫افزود‪ :‬با بارندگی‬ ‫شــته باشند اما در‬ ‫اموزشوپرورش را‬ ‫شد‪ .‬جواد جورابلو‬ ‫امنیت شــغلی دا‬ ‫ــتاندار ســمنان‬ ‫قابل برگشـ‬ ‫گرمسار‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫ـانی‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫اقتصــادی اس‬ ‫(سمنان‪ ،‬شاهرود‪،‬‬ ‫وجود دارد که رایزنی‬ ‫انضباطــی و ضعف انسـ ِ‬ ‫علیرضا شریفی نژاد‬ ‫که در ‪ ۸‬شهرستان‬ ‫کل دستگاههای‬ ‫شــته به دلیل بی‬ ‫در استان‬ ‫به وقوع پیوست‬ ‫گفت‪ :‬مدیران‬ ‫ســالهای گذ‬ ‫میامی‪ ،‬ارادان و سرخه)‬ ‫ـدازی مجــدد ان ها‬ ‫نسبت به گرهگشایی‬ ‫بــرای راه انـ‬ ‫مهدیشــهر‪،‬‬ ‫ابخیزداری شامل پروژه‬ ‫خــــبر‬ ‫بانکهای عامل‬ ‫شود‪ .‬علیرضا شریفی‬ ‫مثبت پروژههای‬ ‫تعدادی اجرایی و‬ ‫تولید باید شــبانه‬ ‫انجام می‬ ‫شاهد عملکرد‬ ‫بندهای سنگی مالتی‬ ‫بررسی و رفع مشکالت‬ ‫حوزه صنعت و‬ ‫فرزندان خانوادهها‬ ‫بندهای خاکی‪،‬‬ ‫از مشــکالت‬ ‫نژاد در نشست‬ ‫صاحبــان صنایع‬ ‫پخش سیالب‪،‬‬ ‫ان تمرکز تحصیل‬ ‫بالغبــر ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫تولیدی اســتان ســمنان‬ ‫ـالش باشــند و نبایــد‬ ‫ـی بوده اســت که‬ ‫ـای و علــت‬ ‫مدیــرکل تعاون‪،‬‬ ‫هــای صنعتــی و‬ ‫ها روزی در تـ‬ ‫ـی از تحریمهـ‬ ‫و بندهــای گابیونـ‬ ‫مشکالتشان در‬ ‫ها بوده اســت‪.‬‬ ‫از واحد‬ ‫رواناب را کنترل نمود‪.‬‬ ‫ـان اینکه پیگیری‬ ‫پیــش رو ناشـ‬ ‫مجوز و پیگیری رفع‬ ‫در دانشــگاه‬ ‫سمنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫میزبانی اســتانداری بابیـ‬ ‫مترمکعب ســیالب و‬ ‫ا گــر شــرایط‬ ‫استان برای اخذ‬ ‫بگیریــم‪ ،‬بخــش‬ ‫سرگردانبمانند‪.‬‬ ‫اجتماعی اســتان‬ ‫اســتان توســط‬ ‫ـول‪ ،‬این پروژهها‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫به‬ ‫کرونــا را در نظــر‬ ‫واحد صنعتی راکد‬ ‫واداراتمختلف‬ ‫ـته کار و رفاه‬ ‫درصــد اشــتغال‬ ‫عملکرد قابلقبـ‬ ‫ـگاهها توجه به‬ ‫اقتصــادی و‬ ‫بازگرداندن چند‬ ‫وزارتخانهها‬ ‫ــت‪ :‬با توجه به‬ ‫از طرفــی ‪۴۰‬‬ ‫مشــکالت توانسـ‬ ‫ضرورت همراهی برای‬ ‫ـت بهجای دانشـ‬ ‫شرایط خشکسالی‬ ‫برای‬ ‫بیان کرد‪ :‬بررســی‬ ‫او گف‬ ‫اســتان بــا همه‬ ‫اجتماعی استان‬ ‫ظرفیت میشــود‪.‬‬ ‫ضرورت داشـ‬ ‫ـریفی با اشــاره به‬ ‫تولید ادامــه دارد‪،‬‬ ‫یادشده بهویژه در‬ ‫فنــی معطــوف‬ ‫ـتغال خصوصــی‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫مهاجرین تکمیل‬ ‫شــته باشــد‪ .‬او‬ ‫شـ‬ ‫بــه چرخــه‬ ‫کرد‪ :‬با جان و دل‬ ‫در ‪ ۸‬شهرســتان‬ ‫ـتانها و مــدارس‬ ‫افزایش دبی اب‬ ‫مشکالت واحدهای‬ ‫مدیرکل‬ ‫ســتگذاری اشـ‬ ‫ـتغال متناســب دا‬ ‫ظرفیت اشــتغال در‬ ‫رکود تولید‪ ،‬بیان‬ ‫ســمت هنرسـ‬ ‫ســتقیم موجب‬ ‫سنی پائین ارتقا‬ ‫اداری که مانع رفع‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬سیا‬ ‫حفــظ اشـ‬ ‫جلوگیــری از‬ ‫پائیــن بــودن‬ ‫ـال جاری‪ ،‬بهطور م‬ ‫ــت‪ ۴۰ :‬درصد‬ ‫صنعت استان تالش‬ ‫مهارت در ردههای‬ ‫گرههای‬ ‫صــی اســت و‬ ‫چشمه و ‪ ۲۵۰‬حلقه‬ ‫او‬ ‫وزارتخانههاارجاع‬ ‫عواملــی ماننــد‬ ‫ســمنان گف‬ ‫سـ‬ ‫ـن و شــهروندان‬ ‫مشکالت بخش‬ ‫بخــش خصو‬ ‫برای میشد تا‬ ‫تولیدیمیشود‪،‬به‬ ‫قنات‪ ۱۲۵ ،‬دهنه‬ ‫صنعت اســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســوی مهاجریـ‬ ‫رفع برای رفع‬ ‫مدیــون تــالش‬ ‫اقتصادی به ضرر‬ ‫گذاری در بخش‬ ‫نیازهای اشتغال‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬رشته‬ ‫صنعتیو‬ ‫میدهد بخش‬ ‫سازنده پروژههای‬ ‫ایــن اســتان از‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫تعطیلی بنگاههای‬ ‫اســماعیل غنیان در‬ ‫یابــد‪ .‬ســرمایه‬ ‫باعث شده که‬ ‫اماری اشتغال نشان‬ ‫جورابلو گفت‪ :‬اثرات‬ ‫ــارد ریــال بــود‬ ‫در داخل اســتان‬ ‫شود چراکه‬ ‫کار دستمزد‬ ‫تکمیل میشــود‪.‬‬ ‫های جدید همانند‬ ‫از ‪ ۱۹‬هــزار میلی‬ ‫چاه شده است‪.‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬دادههای‬ ‫نشــود و‬ ‫رسوب و نفوذ اب به‬ ‫در جــذب نیروی‬ ‫غیربومی‬ ‫با صورتمســئله‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بیــش‬ ‫عالوه بر کنترل سیل و‬ ‫شــتغالزایی به‬ ‫هیئترئیســه اتاق‬ ‫اســتان ســمنان‬ ‫مشکالتپیداشود‪.‬‬ ‫و نیروی کار‬ ‫کشوراست‪.‬‬ ‫غنیان ادامه داد‪:‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۸‬نفر ا‬ ‫ـمنان خصوصی‬ ‫اعضای‬ ‫سیل‬ ‫ابخیزداری‬ ‫این‬ ‫تــی راکــد قابــل‬ ‫کار‬ ‫خسارات‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـت‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫نشسـ‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل تعـ‬ ‫کاذب روبرو شـ‬ ‫که برای ســه‬ ‫مهمیدر کاهش‬ ‫کشــاورزی اســتان سـ‬ ‫‪ ۱۷‬واحــد صنع‬ ‫تنها کارهــای‬ ‫هایزیرزمینینقش‬ ‫ســیار فعــال اسـ‬ ‫افزایشیافته ولی‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫یــع‪ ،‬معــاون و‬ ‫زیربنایی ایفا میکند‪ .‬او‬ ‫ـمنان ادامه داد‪:‬‬ ‫هم فرصت ب‬ ‫الیه‬ ‫تحصیالت در جامعه‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫صنا‬ ‫اجتماعی اســتان سـ‬ ‫شهری و خدمات‬ ‫مهاجــر میتوانند‬ ‫افزایش نیافته اســت‬ ‫ســته سطح‬ ‫به تاسیسات‬ ‫فــت‪ :‬نیروهای‬ ‫اجراشده همواره‬ ‫ـان کرد‪ :‬رفــاه‬ ‫ـن ســالیان توان‬ ‫مهارت بــرای کار‬ ‫گ‬ ‫پروژههای ابخیزداری‬ ‫ـوب شــوند‪ .‬او بیـ‬ ‫خصوصــی طــی ایـ‬ ‫شــد‪ ،‬ســطح‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫هــم تهدیــد مح‬ ‫ـغلی بخــش‬ ‫خاطرنشان‬ ‫ابدهــی قنوات‪،‬‬ ‫انبوه داشــته با‬ ‫و‬ ‫فرصتهــای شـ‬ ‫موجــب افزایش‬ ‫منابع انســانی‬ ‫حوزههــای ابخیــز‬ ‫جوینــدگان کار و‬ ‫ـت اســتخدام‬ ‫در‬ ‫تعــادل‬ ‫دستشدهاست‪.‬‬ ‫متوازن بوده اسـ‬ ‫وچاههایپایین‬ ‫ســمنان همواره‬ ‫چشمهها‬ ‫خورشید» و «کاروان‬ ‫در اســتان‬ ‫«زیر ســایه‬ ‫خــــبر‬ ‫ـز در دهه کرامت‬ ‫مجوز مشاغل‬ ‫خورشــید» نیـ‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ـت کــه حمایت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫صدور ‪۱۲۸‬‬ ‫ـرای کودکان اسـ‬ ‫برگزارمیشود‪.‬‬ ‫سمناناز برگزاری‬ ‫ویژگــی خــاص بـ‬ ‫ـی را در بــردارد‪.‬‬ ‫ویژه هنرمندان‬ ‫اسالمیاستان‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ـتگاههای اجرایـ‬ ‫مدیــرکل‬ ‫بزرگداشت دهه‬ ‫همهجانبــه دسـ‬ ‫خانگی‬ ‫ســمنان که شــهر‬ ‫‪ ۵۰‬ویژهبرنامه‬ ‫استان ســمنان بابیان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــهر‬ ‫دستی استان‬ ‫اســالمی‬ ‫استان خبر داد و‬ ‫ناظم رضوی‬ ‫ازلحاظ کنترل سالمت‬ ‫کرامت در این‬ ‫صنایع‬ ‫ـی شــهرداریهای‬ ‫کودک است باید‬ ‫اینکــه تمامـ‬ ‫های بزرگداشــت‬ ‫سمنان شــهر دوستدار‬ ‫فرشید فالح‬ ‫دوستدار‬ ‫کــودک نیســت‬ ‫حجمهــای چوبی‬ ‫گفت‪ :‬برنامه‬ ‫شهرداریسمنان‬ ‫باهدف توســعه شــعار‬ ‫ـهری کــه دوســتدار‬ ‫ـت‪ ،‬گــره چینــی و‬ ‫استان‪،‬بهویژه‬ ‫بایــد ابرومنــد و‬ ‫کــودکان و نوجوانان‬ ‫کــودکان بــا شـ‬ ‫از معــرق‪ ،‬منبـ‬ ‫ـی را در این شــهر‬ ‫دستبافتههای‬ ‫دهــه کرامــت‬ ‫ـهرها را اذینبنــدی و‬ ‫منظور ســالمت‬ ‫باشــد و امتیازاتـ‬ ‫هایحجیمفلزی‪،‬از‬ ‫کــودک و به‬ ‫ـبت این دهــه شـ‬ ‫ــب برگزار شود‪.‬‬ ‫شــترک بــا حضور‬ ‫تفــاوت داشــته‬ ‫گرفتهتاشبکهبری‬ ‫ــدت امتیازهای‬ ‫‪ ۲۲‬بــه مناسـ‬ ‫شــیوه نگارگری و‬ ‫باکیفیت مناس‬ ‫ـازی هماندیشــی م‬ ‫نهاد کتابخانههای‬ ‫در برنامه میانم‬ ‫ســنتی و رنگین تا‬ ‫دهــه کرامــت از‬ ‫میکننداضافه کرد‪:‬‬ ‫جلســه مجـ‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫لحاظ شــود کــه‬ ‫فالح بابیــان اینکه‬ ‫شــمین‪ ،‬ظریف‪،‬‬ ‫دهد‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرامت چراغانی‬ ‫جاجیم‪،‬ظروفسفالی‪،‬‬ ‫کرامتبزرگترین‬ ‫ســمنان‪ ،‬معاونــت‬ ‫ابری‬ ‫فرشــید‬ ‫پذیری شــهر را ارتقا‬ ‫شود گفت‪:‬در دهه‬ ‫کشوربهمناسبتدهه‬ ‫زرین‪ ،‬گلیم‪ ،‬گلیچو‬ ‫شــهردار‬ ‫شهرستان سمنان‬ ‫زیســت‬ ‫خردادامسالاغاز می‬ ‫در دســتگاهها و‬ ‫تذهیبهای‬ ‫بگیریم عمومی‬ ‫ازجمله صنایعدســتی‬ ‫رئیس مرکز بهداشت‬ ‫را برگــزار میکند‪.‬‬ ‫ـط بیــن بخشــی‬ ‫توان خود را به کار‬ ‫قلمکار و ‪ ...‬همگی‬ ‫کتابخوانــی رضوی‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫کودک و کارشناســان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد روابـ‬ ‫تمام ظرفیتها و‬ ‫بهداشــتی در حوزه‬ ‫نمــد‪ ،‬پارچه‬ ‫و مســابقه‬ ‫هنر‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫اتحادیــه انجمن‬ ‫ـتدار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫منطقه‬ ‫باید‬ ‫ـ‬ ‫ســت اداره دوس‬ ‫فضای پرنشــاط‬ ‫رعایت اســتاندارد‬ ‫تبلور هنر مردم این‬ ‫ـح کــرد‪ :‬ســازمان‬ ‫و سرپر‬ ‫ـهردار ســمنان در این‬ ‫میزبانی از زائران‪،‬‬ ‫مراقبــت و‬ ‫اســتان ســمنان و‬ ‫فــالح تصریـ‬ ‫ـه قــرار گیــرد و‬ ‫هوایی در استان سمنان‬ ‫ـتان‪ ،‬کانــون پــرورش‬ ‫تا عالوه بر‬ ‫حوزه برگزار شــد‪ .‬شـ‬ ‫خصوص پــس از دوران‬ ‫ازپیــش موردتوجـ‬ ‫واسطه تنوع اب و‬ ‫دانشامــوزان اسـ‬ ‫در این‬ ‫ـتدار کودک ناظر بر‬ ‫کــودکان بیش‬ ‫را بــرای مــردم به‬ ‫صنعتی که به‬ ‫سمنان در پایان‬ ‫هاو اســالمی‬ ‫را ازنظــر نقــش‪،‬‬ ‫ســتان و اداره کل‬ ‫گفت‪ :‬ایده شهر دوسـ‬ ‫شــادی‬ ‫نهادینه شــود‪ .‬شــهردار‬ ‫ـی خــاص خــودش‬ ‫تلخیها‪،‬افسردگی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان ا‬ ‫ـه‬ ‫است‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جل‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ویژ‬ ‫کودکان‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫ـه‬ ‫انگیزه‬ ‫نگاه‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫همهگیری کروناو‬ ‫در هــر منط‬ ‫روی ظروف‪ ،‬دســت‬ ‫ــری‬ ‫شهروندان بخصوص‬ ‫خواستار شد تا با‬ ‫ــدام برنامههای‬ ‫ـدان معنــاداری را‬ ‫دارد و ایــن تنــوع بــر‬ ‫ـگاه علوم پزشکی‬ ‫سازیم‪.‬اوبرگزاریاختتامیه فک وپــرورش اســتان نیز هرک‬ ‫ارتقای کیفی‬ ‫ـات بعــدی چنـ‬ ‫توسعه پایدار به‬ ‫خانهنشینیهافراهم‬ ‫مسئول از دانشـ‬ ‫رنــگ و کاربــرد‬ ‫کــودکان در شــهر‬ ‫باشــیم اتفاقـ‬ ‫طی هزاران سال‬ ‫(اهوان) اموزش‬ ‫ــلهای اینده با‬ ‫دهــه کرامت در‬ ‫رقم زد‪ .‬این مقام‬ ‫رویکــرد ســالمت‬ ‫دستی این استان‬ ‫اســت‪ .‬او اظهار‬ ‫که بهعنوان نس‬ ‫که به مناســبت‬ ‫مفهومی رضوی‬ ‫ها و اقالم صنایع‬ ‫توان برای کودکان‬ ‫جدیــد بــرای‬ ‫ســالمت کــودکان‬ ‫متنوعــی دارند‬ ‫جشنواره ملی هنرهای‬ ‫سرامیک‪ ،‬گلیم‪ ،‬قلمکار‪،‬‬ ‫ها نگاه میشود‪.‬‬ ‫بافته‬ ‫سالمت مسائل کنترل‬ ‫کــودکان نقش نمی‬ ‫شــاخصههای‬ ‫در استان سمنان‬ ‫کیفیت زندگی ان‬ ‫برنامهریزی شود‪.‬‬ ‫سمنانبرگزارمیشود‪.‬‬ ‫پیداکرده اســت‪ .‬ســفال‪،‬‬ ‫برنامه دهه کرامت‬ ‫همه ابعاد حوزه‬ ‫ســالمت جســم و‬ ‫ـتر ابعــاد زندگــی‬ ‫تعریــف سمنان‬ ‫بافتههــای ســنتی و‬ ‫جمعه در استان‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫را مهمترین‬ ‫اســالمی اســتان‬ ‫نمود‬ ‫محمد ناظم رضوی‪،‬‬ ‫داشــت‪ :‬در بیشـ‬ ‫ـدو تولــد نیازمنــد‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬دســت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫هماهنگی ائمه‬ ‫ها الزمه حرکت‬ ‫ســید‬ ‫اولویتها برشــمرد‬ ‫ســالمت کــودکان از بـ‬ ‫منبــت‪ ،‬معــرق‪،‬‬ ‫ـان کــرد و افزود‪ :‬با‬ ‫مدیــرکل‬ ‫جسم و روح ان‬ ‫ـمنان است‪ .‬پیشینه‬ ‫شــرایط موجود‬ ‫کــودکان را از مهمتریــن‬ ‫کرامت‪ ،‬مقرر شد‬ ‫بیـ‬ ‫کودکان ســالمت‬ ‫روح ســالم نداشــته‬ ‫ـتی فعال اســتان سـ‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫گرامیداشت دهه‬ ‫روح‬ ‫ســمنان تاکید‬ ‫ازلحاظ جســم و‬ ‫زندگی بهتر برای‬ ‫‪ ...‬از صنایعدسـ‬ ‫استانبهبیشازشش‬ ‫استانی‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‬ ‫ستاد‬ ‫نیازمند‬ ‫(ع)‬ ‫کودکی‬ ‫ذکر و یاد امام رضا‬ ‫هنرهایسنتیدراین‬ ‫و افــزود‪ :‬انچــه‬ ‫قرارداد‪ ،‬اگر‬ ‫ظرفیتی که باید‬ ‫دهه در هر برنامه‬ ‫باید موردتوجــه‬ ‫صنایعدستیو‬ ‫با مهمترین‬ ‫در استان سمنان‬ ‫باید از این ظرفیت‬ ‫در این‬ ‫و همــه ابعاد ان‬ ‫زنده شــود‪ .‬فالح‬ ‫سفال و سرامیک‬ ‫فضای مجازی است و‬ ‫اســت‬ ‫سال میرسد‪ .‬هنر‬ ‫معصومــه (س)‬ ‫پیشینه هنر نساجی‬ ‫قدس بحث‬ ‫شــاط اجتماعی‬ ‫هزار‬ ‫خــــبر‬ ‫و حضــرت هماهنگی نماینده استان‬ ‫سال قدمت دارد و‬ ‫ببریم و بحث ن‬ ‫نهایت بهره را‬ ‫حدود شش هزار‬ ‫اشاره به اینکه با‬ ‫و منبت چوب در‬ ‫امام رضــا (ع) وارد‬ ‫پخش درسنامه از‬ ‫ها فراموش شود‪.‬‬ ‫رودوزیهای سنتی‬ ‫شــد پرچــم حرم‬ ‫قالب تیم جهادی و‬ ‫نباید در این برنامه‬ ‫سنتی‪ ،‬گلیمبافی‪،‬‬ ‫سال قبل برمیگردد‪.‬‬ ‫رضوی مقرر‬ ‫معلم در‬ ‫ـت‪ :‬دو جشنواره‬ ‫دستورانی خاطرنشان‬ ‫حدود‪ ۲۰۰‬تا‪۵۰۰‬‬ ‫ـمنان شود اظهار داشـ‬ ‫بهرهمند شدند‪.‬‬ ‫این استان نیز به‬ ‫هنرهای ســنتی و‬ ‫استان سـ‬ ‫اموزشها‬ ‫ـوق فرهنگیــان‪،‬‬ ‫ـتن‪ ،‬احیا و ترویج‬ ‫ـات درترمیــم حقـ‬ ‫الزمه زنده نگهداشـ‬ ‫صنایعدستی است‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬اقدامـ‬ ‫ـدی معلمان در ‪۲‬‬ ‫حمایت از هنرمندان‬ ‫ماندگی‪ ،‬رتبهبنـ‬ ‫صنایعدستی‪،‬‬ ‫و هنرهای سنتی‬ ‫استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫جبــران عقب‬ ‫براوردهای بهعملامده‬ ‫ـدی که در مجلس‬ ‫معاونت صنایعدستی‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫مرحله ســوم رتبهبنـ‬ ‫طبق‬ ‫این را سرپرست‬ ‫مدیرکل‬ ‫صنایعدستیاستان‬ ‫بعد از ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫پروژههــا ‪1/25‬‬ ‫مرحله و‬ ‫ازجمله اقدامات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگریو‬ ‫اداری این اداره کل‪،‬‬ ‫بــا اتمــام این‬ ‫تصویب نهایی اســت‪،‬‬ ‫نوســازی‪،‬‬ ‫اداره کلمیراث‬ ‫ســاختمان‬ ‫ــرداد روز جهانی‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ســرانه فضــای‬ ‫منتظــر‬ ‫فرارســیدن‪ ۲۰‬خ‬ ‫تخصیــص نقــدی‬ ‫تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫مترمربــع‬ ‫ـمنان ضمن تبریــک‬ ‫تجهیــز مــدارس‬ ‫وقفــه و بــا‬ ‫ارزشمند در دولت‬ ‫این راستا‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫برداری میرسد‪.‬‬ ‫توســعه و‬ ‫اســتان اضافــه‬ ‫سـ‬ ‫اکنون طرح مهر‬ ‫امسال به بهره‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫اموزشــی در‬ ‫ـد‪ :‬امســال از هم‬ ‫ـمنان بابیــان اینکه‬ ‫تابستان‬ ‫دستی‪،‬‬ ‫خانگیبههنرمندان‬ ‫اعتبار‪،‬‬ ‫همزمان شــورای‬ ‫او یاداور شـ‬ ‫صنایع‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫اســتان سـ‬ ‫مدیران دســتگاههای‬ ‫تسهیالتمشاغل‬ ‫دســتورانی در نشســت‬ ‫میشــود‪ .‬او‬ ‫اموزشــی بــرای‬ ‫و انتظار میرود‬ ‫و‪۸۰۰‬میلیونریال‬ ‫پرداختشده است‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫سمنان با حضور‬ ‫‪ ۸۰‬پــروژه‬ ‫اموزشــی اســتان‬ ‫اغازشــده‬ ‫اســتان ســمنان‬ ‫وپرورش اســتان‬ ‫استان در سال گذشته‬ ‫پروژههــای‬ ‫کنند تا مدارس‬ ‫در حال ســاخت‬ ‫اداری و اموزش‬ ‫سعید هژبری‬ ‫صنایعدستی‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اجرایی همراهی‬ ‫داشــت‪ :‬تکمیــل‬ ‫ایــن اســتان‬ ‫کالس درس و ‪۱۳۶‬‬ ‫برای اغاز ســال‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫وپــرورش اظهــار‬ ‫در دوره تعطیلی‬ ‫بــا ‪۶۵۱‬‬ ‫ـت‪ :‬تکمیــل ایــن‬ ‫جعفر صفاخواه‬ ‫وزیــر اموزش‬ ‫شــغول فعالیت‬ ‫استان سمنان بعد از‬ ‫بعد از ‪ ۳۰‬ماه‬ ‫اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫میشوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫ـتی در این اســتان م‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫مترمربع ساخته‬ ‫ـته شــود‪ .‬مدیرکل‬ ‫‪ ۳۴۲‬میلیــارد‬ ‫هنرمنــد صنایعدسـ‬ ‫ســاختمان‬ ‫هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خانگیدرسال گذشته‬ ‫دولــت تدبیر و‬ ‫تحصیلی اراسـ‬ ‫طرحهــا بــه‬ ‫‪ ۳۴۲‬میلیارد تومان‬ ‫ســال تحصیلــی‬ ‫ـعید هژبری ضمن‬ ‫نشــان از توجــه‬ ‫‪۱۲۸‬مجوزمشاغل‬ ‫تربیت متوقف نشود‬ ‫تکمیل این طرحها‬ ‫ـمنان گفــت‪ :‬در‬ ‫ــار نیاز دارد‪ .‬سـ‬ ‫وقفــه ‪ ۱۰‬ســاله‪،‬‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنایعدســتی در‬ ‫اســتان تعلیم و‬ ‫ســتان برای‬ ‫تومــان اعتب‬ ‫دانش اســتان سـ‬ ‫ـرک را در مــدارس‬ ‫اینکه‪ ۲۰۷‬مجوز‬ ‫در سراســر‬ ‫اموزشــی برای ا‬ ‫این بخش است‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد اولیا و‬ ‫ـای نشــاط و تحـ‬ ‫ـادر شــد‪ .‬او بابیــان‬ ‫اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫اینکــه ‪ ۸۰‬پــروژه‬ ‫استان سمنان دارای‬ ‫امید به‬ ‫اعتبار برای‬ ‫ـاس نظرســنجی‬ ‫سمنان روشن بماند‪.‬‬ ‫ـه اینــده فضـ‬ ‫صـ‬ ‫این راهبرد نیاز به‬ ‫بیــان‬ ‫ـت‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫صادرشده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شیوع و بر اسـ‬ ‫ـاظ دسترســی بـ‬ ‫ادامــه داد‪ ۴۰۰ :‬میلیــارد ریــال سمنان در استان‬ ‫خواهیم داد و تحقق‬ ‫حال ساخت اسـ‬ ‫اول اسفند ‪ ۹۸‬با‬ ‫ـتان ســمنان ازلحـ‬ ‫سال گذشته‬ ‫سرپرست معاونت‬ ‫او‬ ‫ســمنان در‬ ‫وپرورش اســتان‬ ‫افزود‪ ۹۰ :‬افزایش‬ ‫تجهیزات ورزشی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬هفته‬ ‫امــوزان اسـ‬ ‫صنایعدستی است‪.‬‬ ‫ســاختمان اداری اموزش‬ ‫برای فراهم کردن‬ ‫رضایت داشــتند‪ .‬او‬ ‫و با وقفه کوتاه‬ ‫او‬ ‫‪ ۴۸‬رشته فعال‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫شاد تامین اعتبار‬ ‫مدارس اغاز شد‬ ‫اموزش احســاس‬ ‫هنرهای سنتی اداره کل‬ ‫نقدی تامین شد‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعطیلی‬ ‫سمنان به شبکه‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫صنایعدستی و‬ ‫برگزاری اردو دارد‪.‬‬ ‫بهصورت‬ ‫ـمنان از صدور ‪۱۰۹‬‬ ‫دانش اموزان استان‬ ‫اســاس راهبــرد‬ ‫شــکل گرفــت و‬ ‫ظرفیت دانشجو و‬ ‫دســتی اســتان سـ‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــر‬ ‫مختلف درصد‬ ‫امــوزش مجازی‬ ‫شــگری و صنایع‬ ‫دســتورانی‬ ‫دیگر با استفاده از‬ ‫همراهی بخشهــای‬ ‫کارگاهی‪ ۸۳،‬کارت‬ ‫دانشاموزان در‬ ‫گرد‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫لید‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اموزش‬ ‫ت‬ ‫ـمنان‬ ‫پروانه‬ ‫ـ‬ ‫موردتوجه اســتان س‬ ‫تعیینشــده‪ ،‬تسهیل‬ ‫ولیدانفرادی‪۱۵،‬‬ ‫تجهیز هنرســتانها‬ ‫گذشته‪،‬دراستان‬ ‫پروانهت‬ ‫ــا تهیه تبلــت و‬ ‫ـیوع کرونا همــواره‬ ‫گواهیاموزشیدرسال‬ ‫تــالش کــرد ب‬ ‫ـرایط فعلــی شـ‬ ‫شناساییو‪۱۷۲‬‬ ‫صنایعدستیدر سال‬ ‫در تمام پایهها‬ ‫شـ‬ ‫ـد چراغ اموزش‬ ‫گفت‪ ۹۱۷:‬هنرمند‬ ‫بوده و تالش شـ‬ ‫سمنانخبردادو‬ ‫بیمهقرارداشتند‪.‬‬ ‫گذشتهتحتپوشش‬ ‫درصدازظرفیتاش‬ ‫تکمیل‪۴۰‬‬ ‫‪03‬‬ ‫شرایطبرخورداریاز مالیات‬ ‫مقطوع اعالم شد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫تصویبنهایی‬ ‫معلمانبهمحض‬ ‫رحرتبهبندی‬ ‫اجرا میشود‬ ‫ط‬ ‫در مجلس‬ ‫‪02‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( با ارزیابی ساده )‬ ‫موضوع مناقصه ‪ -:‬خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل‬ ‫مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شماره تقاضا‪ /‬مناقصه‬ ‫شرح تقاضا‬ ‫مبلغ براورد (ریال‪/‬ارز)‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪9734774‬‬ ‫انواع تسمه‬ ‫‪10,424,000,000‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0032007‬‬ ‫‪P/F “DRECO” TRIPLEX MUD PUMP‬‬ ‫‪29,340,000,000‬‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب ‪ /‬مدارک حقوقی (اساسنامه‪/‬اگهی تاسیس تا اخرین تغییرات ) معتبر متناسب با موضوع مناقصه ( تامین کاال ) در جلسه گشایش‬ ‫پیشنهادها انجام می شود ‪.‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( با ارزیابی ساده )‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم اغاز شده و تا ‪ 10‬روز پس از ان ادامه خواهد داشت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫توسط شرکت موضوع مناقصه ‪ -:‬خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل‬ ‫محل دریافت‬ ‫از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪– www.setadiran.ir‬گروه مناقصات تلفن تماس ‪061-34146257‬‬ ‫مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫‪ 34‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد‬ ‫نامبهمناقصه گزار‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫شرکت‬ ‫شماره تقاضا‪ /‬مناقصه‬ ‫محل تحویل‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫ایرانارجاع کار)‪:‬‬ ‫(فرایند‬ ‫مناقصه‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫حفاری‬ ‫شرکتدرملی‬ ‫شرح تقاضا‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫مبلغ براورد (ریال‪/‬ارز)‬ ‫اهواز‪ -‬بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت ‪ – B‬اتاق ‪ -107‬دبیرخانه کمیسیون‬ ‫‪10,424,000,000‬‬ ‫انواع تسمه‬ ‫‪9734774‬‬ ‫شماره تماس ‪061-34148580 34148569‬‬ ‫مناقصات‪-‬‬ ‫‪P/F “DRECO” TRIPLEX MUD PUMP‬‬ ‫‪0032007‬‬ ‫‪ 1,467,000,000‬ریال‬ ‫‪0032007‬‬ ‫‪29,340,000,000‬‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪ 522,000,000‬ریال‬ ‫‪9734774‬‬ ‫به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب ‪ /‬مدارک حقوقی (اساسنامه‪/‬اگهی تاسیس تا اخرین تغییرات ) معتبر متناسب با موضوع مناقصه ( تامین کاال ) در جلسه گشایش‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی‬ ‫ضمانتنامهشود ‪.‬‬ ‫پیشنهادها‪-‬انجام می‬ ‫اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران‬‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫(شماره شبا‪)IR350100004001114006376636 :‬‬‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫ و سایر تضمین های معتبر در ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪ 50659‬ت ‪ 123402 /‬مورخ ‪ 94/09/22‬مورد قبول و پذیرش می باشد‪.‬‬‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم اغاز شده و تا ‪ 10‬روز پس از ان ادامه خواهد داشت‬ ‫اسناداعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫دریافتمدت‬ ‫‪90‬روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫توسط شرکت‬ ‫محل دریافت‬ ‫از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪– www.setadiran.ir‬گروه مناقصات تلفن تماس ‪061-34146257‬‬ ‫پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان‬ ‫روزمعاونت‬ ‫‪98/04/03‬‬ ‫‪98/138665‬‬ ‫شماره‬ ‫تذکر ‪ :‬با توجه به بخشنامه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫مورخاز اخرین‬ ‫روز پس‬ ‫‪34‬‬ ‫تحویل اسناد به‬ ‫حضوردرمناقصات‪،‬مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه ‪ www.setadiran.ir‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اهواز‪ -‬بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت ‪ – B‬اتاق ‪ -107‬دبیرخانه کمیسیون‬ ‫شرکت‬ ‫محل تحویل‬ ‫‪061-34148580 www.nidc.ir‬‬ ‫تماس ‪34148569‬‬ ‫مناقصات‪ -‬شماره‬ ‫‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫شناسه اگهی‪1145547 :‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫‪0032007‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪ 1,467,000,000‬ریال‬ ‫‪ 522,000,000‬ریال‬ ‫‪9734774‬‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی‬‫اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران‬‫(شماره شبا‪)IR350100004001114006376636 :‬‬‫ و سایر تضمین های معتبر در ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪ 50659‬ت ‪ 123402 /‬مورخ ‪ 94/09/22‬مورد قبول و پذیرش می باشد‪.‬‬‫‪90‬روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫تذکر ‪ :‬با توجه به بخشنامه شماره ‪ 98/138665‬مورخ ‪ 98/04/03‬معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان‬ ‫حضوردرمناقصات‪،‬مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه ‪ www.setadiran.ir‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران ‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫شناسه اگهی‪1145547 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر‬ ‫کوتاهروز‬ ‫کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫دولت ملی افغانستان‬ ‫در لبه پرتگاه‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یکــه مذاکــرات صلــح دوحــه در قطــر‬ ‫درحال ‬ ‫کمابیــش ادامــه دارد و دولــت امریکا تاریخ رســمی‬ ‫خــروج نیروهایــش از افغانســتان را ســپتامبر اعــام‬ ‫کــرده اســت روزب ـه روز اوضــاع امنیتــی افغانســتان‬ ‫متــر و این ظن که با خــروج نیروهای خارجی‪،‬‬ ‫وخی ‬ ‫دولت افغانســتان ســقوط کند در حال تبدیل شدن‬ ‫به یقیــن اســت‪ .‬طالبــان در طــی هفت ههــای اخیــر‬ ‫شبــس تحرکات نظامی خــود در کابل و‬ ‫باوجــود ات ‬ ‫مناطــق اطــراف ان را افزایــش داده اســت‪ .‬والیــت‬ ‫لغمــان در هم جواری کابل در طی ماه های گذشــته‬ ‫روزهای سختی را گذرانده است و شهرستان «دولت‬ ‫شاه» در این استان به تصرف طالبان درامده است‪.‬‬ ‫ایــن گــروه روزب ـه روز برشــدت حمالت خــود به‬ ‫مناطق مختلف این کشــور افزوده و از گوشه و کنار‬ ‫اخباری مبنی بر سقوط شهرهای مختلف افغانستان‬ ‫به گوش می رســد‪ .‬تنها در روز پنجشــنبه گذشــته ‪8‬‬ ‫شــهر به تصرف این گروه درامده اســت هرچند که‬ ‫مقامــات دولتــی افغانســتان ســقوط این شــهرها را‬ ‫عقب نشینی تاکتیکی نیروهای ارتش نام نهاده اند‪.‬‬ ‫وضعیــت افغانســتان بــه حــدی اشــفته و‬ ‫غیرقابل پیش بینــی شــده اســت کــه کشــورها و‬ ‫ســازمان های بین المللی از چگونگی خارج ســاختن‬ ‫امــن کارکنانشــان از کابــل در صــورت ســقوط ایــن‬ ‫شــهر بســیار نگــران هســتند و همیــن زمینــه را بــرای‬ ‫طرح پیشــنهاد ترکیه مبنی بر تامین امنیت فرودگاه‬ ‫بین المللــی کابــل بعــد از خــروج ســربازان خارجــی‬ ‫فراهــم ســاخت کــه البته این پیشــنهاد بــا مخالفت‬ ‫شدید طالبان روبرو شد‪.‬‬ ‫هرچنــد برخــی از سیاســتمداران همچــون‬ ‫زلمــای خلیــل زاد‪ ،‬نماینــده ویژه امریــکا برای صلح‬ ‫افغانســتان‪ ،‬ســقوط دولــت افغانســتان و تصــرف‬ ‫کابــل به دســت طالبــان را غیرمحتمــل می دانند اما‬ ‫شــواهد و قرایــن حا کــی از واقعیــت دیگری اســت‪.‬‬ ‫همین چند روز قبل روزنامه نیویورک تایمز به نقل از‬ ‫مقام های ارشد دولت امریکا گزارش داد که پنتاگون‬ ‫مشــغول بررســی گرفتن مجوز بــرای انجام حمالت‬ ‫هوایــی در حمایــت از نیروهای مســلح افغانســتان‬ ‫در صورتــی اســت کــه کابــل یا ســایر شــهرهای مهم‬ ‫افغانســتان درخطر سقوط در حمله طالبان باشند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت کــه درصورتی که طالبان کابل را‬ ‫بــه تصــرف دراورده و پایبنــد تعهــدات خود نباشــد‬ ‫امریکا دو راه بیشتر پیش رو ندارد ‪ -1‬حمله دوباره‬ ‫به افغانســتان برای بازپس گیری کابل که این گزینه‬ ‫ـا منتفی اســت چراکــه امریکا با اگاهی نســبت‬ ‫عمـ ً‬ ‫بــه عواقــب احتمالــی‪ ،‬اقــدام بــه عقب نشــینی از‬ ‫افغانســتان کرده اســت و قرار نیست بار دیگر خود‬ ‫را در باتــاق افغانســتان گرفتــار کنــد ‪ -2‬رهــا کردن‬ ‫افغانســتان بــه حــال خــود و گذاشــتن بــار امنیت و‬ ‫یــا ناامنــی ایــن کشــور بــه دوش کشــورهای منطقــه‬ ‫کــه امریــکا گویــا گزینــه دوم را انتخاب کرده اســت‬ ‫غافــل از اینکــه بی تفاوتی نیروهای ائتالف نســبت‬ ‫بــه افغانســتان و ســقوط دولت ملی در این کشــور‬ ‫عواقــب بســیار وخیمــی بــرای کل دنیــا بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬اولیــن عارضــه ایــن اتفــاق کــه از‬ ‫هم اینــک در حــال خودنمایــی اســت افزایش موج‬ ‫مهاجرت مردم افغانستان به سایر کشورهای جهان‬ ‫است‪ .‬شــهروندان کشور افغانستان سال هاست که‬ ‫در ارزوی امنیــت و ارامــش روزگار ســپری کرده انــد و‬ ‫اینک بعد از بیســت ســال تالش برای برقراری ثبات‬ ‫و ازادی های مدنی در کشورشــان بدون شک زیر بار‬ ‫یهــا و قتل و خونریــزی طالبان نخواهند‬ ‫افراط گرای ‬ ‫رفت و بخصوص قشر متخصص و تحصیل کرده این‬ ‫کشور راه مهاجرت را در پیش خواهند گرفت‪.‬‬ ‫عارضــه دیگــر افزایــش فعالیــت داعــش و‬ ‫القاعــده درنتیجــه خــا قــدرت در افغانســتان‬ ‫اســت‪ .‬با ســقوط دولت افغانســتان خطــر امنیتی‬ ‫افغانستان برای جهان بسیار وخیم تر از سال های‬ ‫قبــل از ‪ 2001‬خواهــد بــود چرا کــه در ان زمــان‬ ‫افغانســتان عرصــه تاخت وتــاز طالبــان و القاعده‬ ‫بــود امــا اینــک گروهــی به مراتــب خطرنا ک تــر‬ ‫و گســترش طلــب تــر از ان هــا بــا یــک ایدئولــوژی‬ ‫جهانــی در ایــن کشــور در حــال فعالیــت و جذب‬ ‫نیــرو اســت‪ .‬بی ثباتــی و ناارامــی در افغانســتان‬ ‫می توانــد ایــن کشــور را بــه پناهگاهــی امــن برای‬ ‫داعش تبدیل و زمینه را برای احیا و ســرازیر شــدن‬ ‫مجــدد ان هــا بــه کشــورهای منطقــه و کل جهــان‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬ا گــر داعــش تــا امــروز نتوانســته‬ ‫اســت بــه موفقیــت دلخــواه خــود در افغانســتان‬ ‫دســت یابد به این دلیل بوده اســت که به شــدت‬ ‫تحت فشــار طالبــان‪ ،‬ارتــش افغانســتان و امریــکا‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ا گــر خــروج امریــکا از افغانســتان با‬ ‫ســقوط کابــل همراه شــود خیــال داعــش از بابت‬ ‫نظامیــان خارجــی و ارتــش یکجــا راحت می شــود‬ ‫و نیروهــای طالبــان نیــز کــه پس از ســقوط دولت‬ ‫تمــام فکر و ذکرشــان را معطــوف به قبضه قدرت‬ ‫ـا از فعالیت هــای ایــن گــروه غافــل‬ ‫می کننــد عمـ ً‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ازانچــه در افغانســتان در حــال رخ دادن اســت‬ ‫بــه ایــن نتیجــه می توان رســید کــه همه کشــورهای‬ ‫جهــان علی الخصــوص کشــورهای مســئول ایــن‬ ‫شــرایط و همچنیــن کشــورهای منطقــه بایــد امــروز‬ ‫نســبت سرنوشت افغانستان حســاس باشند چراکه‬ ‫کشــورهای جهــان ماننــد جزایــری جــدا و دور از هم‬ ‫نیســتند بلکه واحدهایی به هم پیوســته هســتند که‬ ‫بر سرنوشــت یکدیگر اثر گذاشــته و می توانند مولد‬ ‫مشکالتی برای یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫روحانی‪ :‬زبان تشکر در کشور ما دچار لکنت عجیبی شده است‬ ‫اعتراضاتدنباله داراقایرئیس جمهور‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬این روزها زبان تشکر‬ ‫در کشــور ما دچار لکنت عجیبی شــده است‪ .‬زبان‬ ‫نقــد و انتقاد همیشــه بــاز بــوده و زبــان تخریب و‬ ‫تحریف به راه افتاده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن روحانی در جلسه ستاد‬ ‫ملی مقابله با ویروس کرونا گفت‪ ۱۶ :‬ماه از درگیر‬ ‫شدن کشور با بیماری خطرناک کووید‪ ۱۹‬می گذرد‪.‬‬ ‫در این مدت ســه موج بلند را پشــت ســر گذاشته و‬ ‫موج چهارم را در حال پشت سر گذاشتن هستیم‪.‬‬ ‫شهــای مختلف‬ ‫روحانــی بــا تقدیــر از مــردم و بخ ‬ ‫جامعه تصریح کرد‪ :‬این روزها زبان تشکر در کشور‬ ‫ما دچار لکنت عجیبی شده است‪ .‬زبان نقد و انتقاد‬ ‫همیشه باز بوده و زبان تخریب و تغییر و تحریف‬ ‫به راه افتاده است‪ .‬باید از خدمات و اقدامات یک‬ ‫ملتبزرگصحبت کنیم‪.‬بعضی هافکرمی کننداگر‬ ‫از دولتووزارتخانهصحبت کنند‪،‬برایشاندردناک‬ ‫است‪ .‬از مردم صحبت کرده و تشکر و تقدیر کنید‪،‬‬ ‫ا نهــا کــه فعــال بودنــد‪ .‬او بــا تاکیــد بر اینکــه کار‬ ‫بزرگی در کشور صورت گرفت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫بهمن ‪ ۹۸‬که فهمیدیم ویروس کرونا به این کشور‬ ‫واردشــده اســت‪ ،‬ابزار و امکاناتی نداشــتیم‪ ،‬کیت‬ ‫تشــخیص در اختیار نداشــتیم‪ .‬در ان شــرایط کار را‬ ‫شروع کردیم‪ .‬خوشبختانه در کیت تشخیص روی‬ ‫پای خود ایستادیم و در زمان کوتاه این کیت را تولید‬ ‫کردیم‪ .‬به گفته رئیس جمهوری‪ ،‬توانســتیم در این‬ ‫مدت ازمایشــگاه ها را به سرعت توسعه دهیم و از‬ ‫دو ازمایشگاه به چند صد ازمایشگاه رسیدیم‪ .‬امروز‬ ‫خودکفاهستیموشایدهمبتوانیم کیتتشخیصرا‬ ‫هم صادر بکنیم و در یک روز ‪ ۱۵۰‬هزار مورد اقدام‬ ‫تشــخیصی انجام دهیم‪ .‬نهادها تالش و کوشــش‬ ‫کردنــد و این کار عظیــم را انجام دادند که امروز ما‬ ‫در ایــن زمینه کمبــودی نداریم‪ .‬رئیــس دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم با اشاره به اقدامات دولت برای‬ ‫تهیه ســایر اقالم موردنیــاز گفــت‪ :‬در روزهای اولیه ‬ ‫تشخیص این شد که برای حفاظت از این ویروس‬ ‫ما از ماســک و دســتکش و وسایل شوینده استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬شما دیدید که در کشورها چه خبر شد‪ ،‬حتی‬ ‫در کشــورهای بزرگ و صنعتی‪ ،‬در فرودگاه و هوا و‬ ‫زمین ماســک را از دست یکدیگر قاپیدند‪ .‬البته ما‬ ‫در روزهای اولیه ماســک را به کشور چین اهدا هم‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه‬ ‫سالمت در تاریخ ایران بی نظیر بوده است‬ ‫روحانــی یاداور شــد‪ :‬مــردم ایــران بدانند کار‬ ‫دولــت یازدهــم و دوازدهم در زمینه ســامت در‬ ‫تاریخ ایران بی نظیر بوده است‪ .‬اگر حرفی دارید‬ ‫بیــان کنیــد‪ .‬تاریخ ایــران را از زمان هخامنشــیان‬ ‫تــا االن ورق بزنیــد همــه تخــت بیمارســتانی مــا‬ ‫در تاریــخ ایــران در ابتــدای دولت یازدهم حدود‬ ‫‪ ۹۰‬هزار تخت بیمارســتانی بــوده و در پایان این‬ ‫دولت حدود ‪ ۱۶۰‬هزار تخت بیمارستانی تحویل‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬این خیلی روشن است ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫با ‪ ۱۶۰‬هزار چیزی حدود ‪ ۲‬برابر است‪ .‬البته ‪ ۲‬برابر‬ ‫بیشتر است‪ .‬بسیاری از تخت های قدیمی بازسازی‬ ‫کاملشدهاست‪.‬اگران هاراهمحساب کنیمخیلی‬ ‫بیشاز‪ ۲‬برابرتختبیمارستانیایجادشدهاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری عنوان کرد‪ :‬به همان نســبت‬ ‫کادر درمــان و پزشــک کــه مهم تر از تخت اســت‬ ‫و هجــرت واقعــی که صورت گرفــت که معنای‬ ‫هجرت هم خیلی مشــکل نیست؛ یعنی پزشک‬ ‫متخصصی که تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز و مشهد را‬ ‫رهــا کــرد و به یــک بخــش دورافتــاده و حتی در‬ ‫یــک شهرســتان دورافتــاده مســتقر شــد‪ .‬به جای‬ ‫اینکه بیمار از ان طرف کشور راه بیفتد و به مرکز‬ ‫اســتان یا حتی تهران بیاید متخصص کنارش قرار‬ ‫گرفت ایا این کار مهم نبود؟ روحانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫این کار مهم و بزرگ و عظیم نبود؟ در مخیله من‬ ‫نمی امد در ســه چیز‪ ،‬کســی شــک کند‪ .‬یکی در‬ ‫مورد برجام و خدمات ان اســت‪ .‬البته شــکاکین‬ ‫زیادی در این مورد اســت‪ .‬یکی در مورد انقالب‬ ‫دیجیتال و دیگری تحول سالمت‪ .‬البته تحوالت‬ ‫زیــادی صــورت گرفتــه امــا ایــن ســه مــورد‪ ،‬از‬ ‫واضحات بود؛ اما این روزها می بینیم که عدالت‬ ‫و انصاف‪ ،‬تغییر‪ ،‬تحریف‪ ،‬امار دروغ زیاد است؛‬ ‫که چه چیزی شود؟ به چه برسیم؟‬ ‫احراز و عدم احراز صالحیت‬ ‫داوطلبان بر اساس اسناد و مدارک‬ ‫کافیاست‬ ‫لوایح دولت در بایگانی مجلس خاک‬ ‫می خورد‬ ‫روحانی ایران را یکی از منظم ترین کشورها در‬ ‫زمینه اعالم دقیق امارها در مسئله کرونا برشمرد‬ ‫و یــاداور شــد‪ :‬بعضی ها اعالم نکــرده و امروز هم‬ ‫اعــام نمی کنند‪ .‬بعضی ها یــک روز اعالم کرده و‬ ‫یک روز اعالم نکردند‪ .‬یک روز فقط مقاطعی را‬ ‫اعالم کردند‪ .‬بعضی ها هم دقیق اعالم نکردند‪.‬‬ ‫ما بر مبنای اســتاندارد بین المللی امار را به شــکل‬ ‫روزانه اعالم کردیم و گفتیم میزان ابتال‪ ،‬بســتری‪،‬‬ ‫افراد با وضعیت وخیم و‪ ...‬را بدون استثنا اعالم‬ ‫کنید‪ .‬کار اطالع رســانی شــفاف یکی از بزرگ ترین‬ ‫افتخــارات دولــت دوازدهــم و وزارت بهداشــت‬ ‫بود‪ .‬او با تاکید بر اینکه شــفافیت جزو واضحات‬ ‫تهــای یازدهم و دوازدهم اســت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫دول ‬ ‫اینکــه وزارت بهداشــت همه چیز را در ســامانه ای‬ ‫اعالم می کند‪ ،‬اینکه جنســی وارد کشور می شود‪،‬‬ ‫واردسامانهتجارتمی شود‪،‬این هانبود‪.‬شفافیت‬ ‫متعلق به دولت یازدهم و دوازدهم اســت‪ .‬البته‬ ‫در تعارض منافع‪ ،‬مبارزه با فاسد و‪ ...‬بسیار تالش‬ ‫کردیم لوایح هم دادیم در بایگانی مجلس دهم‬ ‫کخــورد‪ ،‬دوباره فرســتادیم ولــی بازهم خاک‬ ‫خا ‬ ‫می خورد‪ .‬رئیس جمهوری درباره واکسیناسیون در‬ ‫کشــور هم گفت‪ :‬از ابتدا هم می دانستند واکسن‬ ‫دقیق اگر تهیه شود‪ ،‬عامل بزرگ پیشگیری است‬ ‫امــا چــون در زمــان نرمــال وقت نبود که واکســن‬ ‫همــه مراحل خــود را طی کند‪ ،‬همــه مراحل طی‬ ‫نشد‪ .‬همین مسئله موجب شد تا خیلی ها تردید‬ ‫داشته باشند که بزنیم یا نزنیم اما بعدها متوجه‬ ‫شدند در همین مرحله هم می شود واکسن زد و ما‬ ‫نیز در همین مسیر حرکت می کنیم‪ .‬او با یاداوری‬ ‫حشــده در مــورد واکسیناســیون‬ ‫ثهــای مطر ‬ ‫بح ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در مسئله واکسن بحث بود چقدر‬ ‫دقیق هستند‪ .‬یکی می گفت اگر از شرق بیاورید‪،‬‬ ‫من نمی زنم‪ .‬یکی می گفت از غرب بیاورید‪ ،‬من‬ ‫نمی زنم‪ .‬یکی می گفت اصال نباید واکســن زد‪ .‬از‬ ‫ان زمان که اطمینان نسبی پیدا کردیم‪ ،‬ستاد ملی‬ ‫کرونا تصمیم گرفت و گفتیم ورود واکسن خارجی‬ ‫باقدرت انجام شــود‪ .‬البته خیلی ها تردید داشــته‬ ‫و مخالــف بودند‪ .‬روحانی بابیــان اینکه از همان‬ ‫روزی کــه کوواکــس به دنبال توزیع واکســن برای‬ ‫دنیا بود‪ ،‬ثبت نام کردیم و بیش از ‪ ۱۶‬میلیون دوز‬ ‫واکسن سفارش دادیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه در مقام‬ ‫عمل تاخیر شــد‪ ،‬بحث دیگری بود‪ .‬از کشورهای‬ ‫مختلف نیز برای خرید فعال شــدیم‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارجــه و ســفارتخانه های مــا هم فعــال بودند‪.‬‬ ‫برای شــرکت های خصوصی نیز مجوز دادیم ولی‬ ‫خرید واکسن پیچیدگی دارد و نتوانستند واکسن‬ ‫خارجــی وارد کننــد‪ .‬رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫بــا تاکید بر اینکه طبق همان رده بندی ســند ملی‬ ‫واکسیناسیون عمل و اجراشده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫قشــده‬ ‫کرد‪ :‬بیش از پنج میلیون دوز واکســن تزری ‬ ‫اســت‪ .‬مابقــی واکس ـن ها هم می ایــد‪ .‬بعضی ها‬ ‫دوز دوم واکسن را نیز زده اند‪ .‬در تولید داخلی نیز‬ ‫هم تالش و حمایت خود را می کنیم‪ .‬دو واکســن‬ ‫داخلی نزدیک اســت که وارد تولید شوند‪ .‬یکی‪،‬‬ ‫تهــای دیگــر وارد‬ ‫دو واکســن دیگــر هــم در نوب ‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبان‪ ،‬در توییتر نوشــت‪ :‬احــراز و عــدم احراز صالحیت داوطلبان ریاســت‬ ‫جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز‬ ‫صالحیتوانتشار عمومیدالیلاندر قانونانتخاباتریاستجمهوریحکمیپیش بینی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫الریجانی‪:‬دالیلعدماحراز صالحیتمرابدونپرده پوشیاعالم کنید‬ ‫مشــاور رهبری و داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری‪ ،‬در پیامی از شــورای نگهبــان تقاضا کرد تا همه دالیل‬ ‫عــدم احــراز صالحیت وی را بدون هرگونه پرده پوشــی به صورت‬ ‫رسمی و عمومی اعالم کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در متــن پیــام علــی الریجانــی بــه شــورای‬ ‫نگهبــان امــده اســت‪ :‬از شــورای نگهبــان خواهشــمندم بین خود‬ ‫و خــدا بــا توجــه به اثبات کــذب بودن گزارش های داد هشــده به‬ ‫ان شــورا در رابطــه بــا بنــده و خانواده ام در جریان بررســی احراز‬ ‫صالحی ـت نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهوری‪ ،‬همــه دالیل‬ ‫عــدم احــراز صالحیــت این جانــب را بــدون هرگونــه پرده پوشــی‬ ‫به صورت رســمی و عمومی اعالم فرمایید‪ .‬مشــاور رهبری در این‬ ‫ت کلی مصوب‬ ‫پیــام خاطرنشــان کــرد‪ :‬حداقــل به اجــرای سیاس ـ ‬ ‫انقالب در باب پاسخگویی ان شورا عمل نمایید‪ .‬علی الریجانی‬ ‫داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری شده بود‬ ‫که شورای نگهبان صالحیت وی را احراز نکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ممنوعیت تبلیغات نامزد ها از ساعت ‪ ۷‬صبح ‪ ۲۷‬خردادماه‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران گفت‪:‬‬ ‫تبلیغات نامزد ها از ساعت ‪ ۷‬صبح روز پنجشنبه‬ ‫(‪ ۲۷‬خردادمــاه) در فضــای مجــازی و حقیقــی‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬شکرا‪...‬‬ ‫حسن بیگی‪ ،‬رئیس ستاد انتخابات استان تهران‬ ‫در جلســه بــا مســئوالن ســتاد های انتخاباتــی‬ ‫ریاست جمهوری با اشاره به لزوم رعایت قانون‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اقدامــات ســتاد های انتخاباتــی‬ ‫نامزد ها باید بر اساس قانون و ایین نامه مربوط‬ ‫بــه تبلیغات و همچنیــن با رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی انجــام شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬مســئولین‬ ‫ســتاد های شهرســتانی را معرفــی کنیــد و معرفی‬ ‫نماینــدگان نامزد ها بر اســاس قانــون انجام و به‬ ‫فرمانداری ها معرفی شــود تا بــرای صدور کارت‬ ‫ان ها اقدام شود‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫مشارکت پایین به نفع یک جریان خاص است‬ ‫معصومــه ابتــکار‪ ،‬معــاون رئیس جمهــوری‬ ‫در امــور زنــان و خانــواده گفت‪ :‬برخــی افراد و‬ ‫نامزدهــا بــا تخریــب عملکــرد دولــت و نادیده‬ ‫گرفتــن شــرایط و کارنامــه دولــت‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫کاهــش مشــارکت و حضــور مــردم در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هستند‪ .‬نفس مناظره بسیار خوب است‪،‬‬ ‫تبادل دیدگاه هاســت که موجب می شود مردم‬ ‫از نزدیک با دیدگاه های کاندیداها اشــنا شوند‪.‬‬ ‫از همیــن رو بســیار ارزنــده اســت‪ .‬نقــد اصلــی‬ ‫کــه مــردم نســبت بــه مناظــره دارنــد اول به رد‬ ‫صالحیــت طیــف گســترده ای از نامزدهــا بــود‬ ‫به خصــوص نامزدهایی که مقبولیت عمومی در‬ ‫میان مردم داشتند که موجب دلسردی بسیاری‬ ‫از افــراد شــد و حتی اعتــراض رهبر انقالب را نیز‬ ‫در پــی داشــت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬او در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬در مناظــره اول‪ ،‬مســئله ای کــه تعجــب‬ ‫همــه را در وهلــه نخســت در بحــث اقتصــادی‬ ‫برانگیخــت و موجــب اعتــراض شــد‪ ،‬ایــن بــود‬ ‫کــه هیــچ ســوالی از مــوارد تحریــم‪ ،‬اثــار تحریم‬ ‫بــر اقتصــاد ایران‪ ،‬اثــار کرونا بر اقتصــاد ایران و‬ ‫اثــار جنــگ روانی کــه علیه دولت هــم از داخل‬ ‫و هــم از خــارج اعمــال شــد‪ ،‬در ســواالت نبود‪.‬‬ ‫انگارنه انگار که ایران سخت ترین دوران تحریم‬ ‫و جنگ اقتصادی را تجربه می کند؛ انگارنه انگار‬ ‫کــه ایــران در دوران ترامپ بدتریــن تهدیدها و‬ ‫اسیب ها را اقتصادش تحمل کرد و این موضوع‬ ‫خیلی جای ســوال داشــت‪ .‬متاسفانه در مناظره‬ ‫اول و دوم اطالعــات غلطــی را در خصــوص‬ ‫وضعیــت کشــور‪ ،‬سیاس ـت های دولــت دادند و‬ ‫اصــا بحــث تحلیل شــرایط نیســت‪ .‬در مناظره‬ ‫دوم نیز مطالب نادرست زیادی به مردم منتقل‬ ‫شــد و بــه نظــر می رســد کــه ماموریــت تعــداد‬ ‫زیادی از کاندیداها فقط تخریب دولت است‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه اینکــه چرا ایــن میزان تالش‬ ‫بــرای تخریــب دولــت وجــود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اینکــه بــه مردم بقبوالنند که پشــیمان شــوند از‬ ‫رایی که دادند و از مشارکت باالیی که داشتند‬ ‫و دوبــاره به صحنه نیایند‪ .‬نتیجه اینکه بگویند‬ ‫در انتخابــات شــرکت نکنید و ا گــر در انتخابات‬ ‫شرکت کنید هیچ دستاوردی به دست نمی اید‪.‬‬ ‫مشــارکت پاییــن بــه نفــع یــک جریــان خــاص‬ ‫اســت؛ ایــن ناامیــدی را القا می کنند تا شــاید به‬ ‫ســمت جریــان خودشــان ارا را جــذب کنند یا با‬ ‫مشــارکت پایین رای بیشتری به دست بیاورند‪.‬‬ ‫درهرصــورت ایــن مســئله بســیار مهمی اســت و‬ ‫مــردم بایــد هوشــیار باشــند و اینکــه مــا در یک‬ ‫فعالیت سیاسی سرنوشتمان درهرصورت تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تمامدانشجویانتاپایانپاییزواکسینه‬ ‫می شوند‬ ‫معــاون بهداشــت وزارت‬ ‫حضــوری دانشــگاه ها‪ ،‬ابــراز‬ ‫بهداشــت بــا تاکید بر ضــرورت‬ ‫داشــت‪ :‬در این خصــوص بنده‬ ‫اغاز اموزش حضــوری مدارس و‬ ‫ان قدر که نگران شــروع اموزش‬ ‫دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی‬ ‫حضوریمدارسهستم‪،‬نگرانی‬ ‫کشور‪ ،‬از واکسیناسیون اساتید‪،‬‬ ‫در خصوص دانشــجویان ندارم‬ ‫علیرضارئیسی‬ ‫اعضای هیئت علمــی و کارکنان‬ ‫زیرادانشجویانبالغهستندوبه‬ ‫دانشــگاه های در مردادمــاه‬ ‫هر نحوی دارای ابزار و تجهیزات‬ ‫جاری و واکسیناسیون کلیه دانشجویان تا پایان الکترونیکــی در ایــن خصــوص می باشــند که به‬ ‫فصلپاییزخبرداد‪.‬به گزارشایسنا‪،‬دکترعلیرضا ان ها اجازه می دهد بتوانند به هر شکلی دروس‬ ‫رئیسی در نشست «هم اندیشی برنامه ریزی اغاز را به شــکل مجازی بگذرانند اما در حوزه دانش‬ ‫اموزش حضوری دانشجویان دانشگاه ها و مراکز اموزان نیازمند تصمیم جدی هســتیم‪ ،‬خصوصا‬ ‫اموزش عالی کشــور در ســال تحصیلی پیش رو» برای مدارس ابتدایی تا نظام اموزشی بیش از این‬ ‫که به میزبانی معاونت فرهنگی و دانشجویی دچار صدمه و اسیب نشود‪ .‬او با تاکید بر این که‬ ‫وزارت بهداشت و با حضور معاونان فرهنگی و ما باید اصل را بر اغاز اموزش حضوری بگذاریم‬ ‫دانشــجویی و اموزش وزارتخانه های بهداشــت و در مســیر تهیــه ابــزار‪ ،‬در خصــوص واکســن‬ ‫و علوم و همچنین روســای دانشــگاه های علوم نیــز شــرایط خــود را موردبررســی قــرار دهیــم‪،‬‬ ‫پزشــکی تهران‪ ،‬شــهید بهشــتی‪ ،‬ایران و روسای خاطرنشــان کــرد‪ :‬در خصــوص واکسیناســیون‬ ‫دانشــگاه های شــریف‪ ،‬تهران و شــهید بهشــتی دانشــگاهیان‪ ،‬ما می توانیم در مردادماه جاری‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در خصــوص وضعیــت ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر یعنی مجمــوع اســاتید‪ ،‬اعضای‬ ‫واکسیناسیون در کشور باید گفت با این حجم از هیئت علمــی و کارکنــان دانشــگاه های وزارت‬ ‫بدعهدی هایی که در حوزه واکسن با ان روبه رو بهداشــت‪ ،‬وزارت علــوم و دانشــگاه ازاد را‬ ‫هستیم‪ ،‬روی خارجی ها نمی توان خیلی حساب واکســینه کرده و در ادامه در شــهریورماه جاری‬ ‫باز کرد‪ ،‬اما ان شاءاهلل در هفته اینده مبحث ورود ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر دانشــجو را واکســینه خواهیــم‬ ‫واکسنداخلیراخواهیمداشتتابتوانیمدر این کــرد‪ .‬معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت بیان‬ ‫حوزه پاسخگو باشیم‪ .‬او بابیان این که هم وطنان داشــت‪ :‬ایــن تعــداد در حــوزه دانشــجویان در‬ ‫عزیزمــان در ســنین ‪ ۷۰‬ســال بــه بــاال در کشــور مهرماه به یک میلیون نفر افزایش خواهد یافت‬ ‫واکســینه شــده اند‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬بنا بود تا پایان و در ابــان مــاه نیــز یک میلیــون نفــر دانشــجو را‬ ‫خردادماه هم وطنان عزیزمان در ســنین ‪ ۶۰‬سال واکسینه خواهیم کرد‪ .‬در ادامه از تعداد مجموع‬ ‫به باال را بتوانیم واکسینه کنیم که با توافقی که دانشجویان‪،‬هرتعداد کهواکسینهنشدهبودند‪،‬‬ ‫در این خصوص صورت گرفته اســت و بر اساس در اذرمــاه واکســینه خواهند شــد‪ .‬برنامه ریزی و‬ ‫پیش بینــی که وجــود دارد‪ ،‬این عزیــزان تا نیمه اولویت بندی دانشــگاه های کشــور در خصوص‬ ‫تیرماهواکسینهخواهندشد‪.‬‬ ‫بازگشایی باید بر اساس اعداد اعالمی باشد که‬ ‫معاون وزارت بهداشــت در خصوص امکان درنهایتتاانتهایفصلپاییزواکسیناسیون کلیه‬ ‫واکسیناســیون دانشــجویان جهت اغــاز اموزش دانشجویان در کشور را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫صداوسیماجناحیعملمی کند‬ ‫محمــد هاشــمی‪ ،‬عضــو‬ ‫اقایانرعایتنمی کنندومطالبی‬ ‫اســبق مجمــع تشــخیص‬ ‫را درست یا غلط بیان می کنند‪.‬‬ ‫مصلحــت نظــام‪ ،‬در رابطــه بــا‬ ‫ممکن اســت اختالف نظــر و یا‬ ‫«رونــد مناظــرات در ایــن دوره‬ ‫اختالف سلیقه ای وجود داشته‬ ‫از انتخابات ریاست جمهوری»‬ ‫باشداماهمانرادست مایهقرار‬ ‫محمدهاشمی‬ ‫گفــت‪ :‬اصــل مناظــرات را علیه‬ ‫می دهنــد و رعایــت نمی کنند‪،‬‬ ‫نظــام می دانــم‪ ،‬زیــرا بایــد بــا‬ ‫این ها ابروی نظام است‪ ،‬ابروی‬ ‫توجــه بــه فرهنــگ کشــور و اخــاق اســامی نظام را می برند‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬هاشمی اضافه‬ ‫مناظره بی طرف و متعادل را برگزار کنیم ان هم کــرد‪ :‬متاســفانه صداوســیما به صــورت جناحــی‬ ‫به این شــکل که یک نامزد پس از معرفی خود عمل می کند‪ ،‬طراح سواالت مناظرات در راستای‬ ‫بــه بیان برنامه هایــش بپردازد و کســی را هم در بی ابــرو کــردن نظــام عمــل کرده اســت بــه این‬ ‫صحبت هایشموردتخریبقرار ندهد‪.‬در چنین صورت که اسالم اصال حکومتی ندارد‪ ،‬اخالقی‬ ‫مناظره ای باید ســواالتی که از نامزدها پرســیده نــدارد همچنین بــه مردم توجهی نــدارد معنا و‬ ‫می شودیکنوعباشدامامتاسفانهمناظره هایی مفهوم سواالت طراحی شده این را می رساند اما‬ ‫کــه تاکنــون پخش شــده علیــه نظــام اســت و در همیــن ســواالت هم در بین نامزدها تبعیض‬ ‫کاندیداهــا در حرف های خودشــان‪ ،‬فقط نظام قائل می شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مناظرات به جدال‬ ‫را زیر سوال می برند و می گویند اسالم اصال نظام جناح هــا تبدیل شــده‪ ،‬جدالــی کــه نه فقط یک‬ ‫ندارد‪ .‬مناظراتی که پخش می شود در حقیقت جنــاح خــاص را زیر ســوال می برد بلکــه به اصل‬ ‫برای معرفی افراد نیست بلکه علیه نظام است‪ ،‬نظاملطمهمی زند‪.‬‬ ‫دعوا دعوای قدرت است‬ ‫یک نماینده مجلس گفت‪:‬‬ ‫از مناظره هــا را دیــدم و چنگــی‬ ‫هیچ دلیلی به من اعالم نشــده‬ ‫بــه دل نمی زنــد‪ .‬با ســه دقیقه‬ ‫است من عمال توضیح خواستم‬ ‫وقــت از کاندیدا می پرســند که‬ ‫ولی کســی پاســخ نداد‪ ،‬کســی‬ ‫مملکــت را چگونــه درســت‬ ‫بــا مــا حــرف نــزد‪ ،‬البتــه مــا‬ ‫می کنید؟همصداوسیماشوخی‬ ‫مسعودپزشکیان‬ ‫خوشحالیم و معتقدم کسی که‬ ‫کرده و به تمســخر گرفته است‬ ‫در این شرایط می خواهد بیاید‬ ‫و هــم معلــوم نیســت افــرادی‬ ‫و مشــکل مملکت را حل کند باید فردی شجاع که با توضیح ســه دقیقه ای می توانند مملکت را‬ ‫باشــد که می خواهد با این مشــکالت دربیفتد‪ .‬درست کنند تا االن کجا بودند که در حال حاضر‬ ‫مسعودپزشکیان گفت‪:‬بخش هاییاز مناظره ها می خواهند راه حل بدهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه ما‬ ‫را دیــدم و چنگــی به دل نمی زند‪ .‬با ســه دقیقه در شــکل گیری شــرایط موجود نقش داریم باید‬ ‫وقت از کاندیدا می پرسند که مملکت را چگونه نشســت و اختالفــات را حــل کــرد و صادقانه بر‬ ‫درســت می کنید؟ هم صداوسیما شــوخی کرده اساس علم و نه بر اساس شعار عمل کرد‪ .‬او در‬ ‫و به تمســخر گرفته اســت و هم معلوم نیست مورد اینکه ایا مشــکل بحث نظارت استصوابی‬ ‫افــرادی کــه بــا توضیــح ســه دقیقه ای می توانند اســت گفت‪ :‬من با نظارت اســتصوابی مشــکل‬ ‫مملکت را درست کنند تا االن کجا بودند که در ندارم‪ ،‬اما معتقدم کسی که می خواهد نظارت‬ ‫حال حاضر می خواهند راه حل بدهند‪ .‬به گزارش اســتصوابی داشــته باشــد باید ابزار درستی برای‬ ‫عصرایران‪،‬مسعودپزشکیاندر پیش بینیمیزان این کار داشــته باشد‪ .‬اگر ابزار درستی در دستش‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات‪ ،‬گفت‪ :‬فکر می کنم باشد که مشکلی ندارد‪ .‬پزشکیان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫درصد مشارکت پایین خواهد بود حاال هرکسی قران تاکید شــده اســت که ذره ای در اندازه گیری‬ ‫به هر کاندیدای می خواهد رای بدهد‪ .‬نماینده طغیان نکنید‪ ،‬افرادی را که تجربه و علم ندارند‬ ‫مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی اظهــار حاکممی کنیماماعده ایعالمراحذفمی کنیم‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬قــدم اول بــرای اینکــه همه مــردم پای خیلی ها چــون جایی در این مملکت برایشــان‬ ‫صندوق هــای رای حضور یابــد این بود که اجازه وجود ندارد می روند‪ ،‬حاال هی ما شعار بدهیم‪.‬‬ ‫می دادنــد افــرادی که ثبت نــام کردند درصحنه پزشکیاندر پاسخبهاینکهایا کاندیداهایفعلی‬ ‫حضوریابند‪.‬شوراینگهبانباافرادی کهبه عنوان این شرایط رادارند گفت‪ :‬من در مورد این افراد‬ ‫رجل سیاسی معرفی کرد کاری کرد که جمعیتی قضاوتی نمی کنم اما انچه مشــخص اســت این‬ ‫پــای صندوق ها نیایند و طبیعتا ســهمی از افراد اســت کــه دعوا دعــوای قــدرت اســت و دعوای‬ ‫جامعه را حذف کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بخش هایی خدمتنیست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شرایطبرخورداریاز مالیات‬ ‫مقطوع اعالم شد‬ ‫معــاون درامدهای مالیاتی‬ ‫مساویتقسیطمیشودوعدم‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشــور‪ ،‬با‬ ‫پرداخت مالیات در موعد مقرر‪،‬‬ ‫اشــاره بــه دســتورالعمل تبصره‬ ‫مشــمول جریمه موضــوع ماده‬ ‫مــاده (‪ )۱۰۰‬قانــون مالیات های‬ ‫(‪ )۱۹۰‬قانون مالیاتهای مستقیم‬ ‫مستقیم‪،‬شرایطارایهاظهارنامه‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫محمدمسیحی‬ ‫مالیاتی‪ ،‬برخــورداری از مالیات‬ ‫معــاون درامدهای مالیاتی‬ ‫مقطوعوتقسیطپرداختبرای‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی کشــور‬ ‫برخی از صاحبان مشــاغل در خردادماه را اعالم تصریح کرد‪ :‬هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به‬ ‫کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد مسیحی با بیان این دست اید که مشخص شود مجموع فروش کاال و‬ ‫مطلب گفت‪ :‬با توجه به دســتورالعمل شــماره ارائه خدمات مودی در سال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از مبلغ‬ ‫‪ ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰‬مــورخ ‪ ۱۷/۳/۱۴۰۰‬و همچنیــن ابــرازی بــه عنــوان فروش کاال و خدمات و ســایر‬ ‫دســتورالعمل شــماره‪/۱۵۱۶۱/۲۰۰/‬د مــورخ درامدهای فرم موضوع بند (‪ )۱‬این دستورالعمل‬ ‫‪ ،۱۸/۳/۱۴۰۰‬این ســازمان برای برخی صاحبان بوده‪ ،‬مشــروط به این که مجموع درامد مودی‬ ‫مشاغل‪ ،‬تسهیالت برخورداری از مالیات مقطوع از حدنصاب مقرر (‪ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال) تجاوز‬ ‫را در نظر گرفته که صرفا شامل گروه دوم و سوم ننماید‪ ،‬با رعایت مقررات بند (‪ )۴-۱‬ماده (‪)۴۱‬‬ ‫مشــاغل موضوع مــاده (‪ )۲‬اصالحــی ایین نامه اییــن نامه اجرایی موضــوع مــاده (‪ )۲۱۹‬قانون‬ ‫اجرایــی موضوع مــاده (‪ )۹۵‬قانون مالیات های مالیاتهای مستقیم‪ ،‬نسبت به محاسبه و حسب‬ ‫مستقیم که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات موردمطالبهمابهالتفاوتمالیاتمتعلقه(مالیات‬ ‫انهــا در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬حداکثــر چهــل و پنج برابر قابلمطالبهعبارتخواهدبوداز مالیاتمتعلقه‬ ‫معافیت موضوع ماده (‪ )۸۴‬قانون مالیات های پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع‬ ‫مستقیم و به میزان‪ ۱۶۲۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫بند(‪)۱‬ایندستورالعمل)بارعایتمقرراتاقدام‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن گــروه از صاحبان مشــاغل‪ ،‬خواهد شد و ما به التفاوت مالیات مطالبه شده‬ ‫در صــورت تکمیــل و ارســال فــرم موضــوع ایــن در اجرایاینبنداز دستورالعمل‪،‬مشمولجریمه‬ ‫دســتورالعمل حداکثــر تا پایــان خرداد ماه ســال موضــوع مــاده (‪ )۱۹۲‬قانون مالیاتهای مســتقیم‬ ‫‪( ۱۴۰۰‬از طریــق ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی نخواهدبود‪.‬‬ ‫کشــور) از نگهــداری اســناد و مــدارک موضــوع‬ ‫مســیحی در ادامه تاکید کرد‪ :‬هرگاه اســناد و‬ ‫قانــون مالیا ‬ ‫تهــای مســتقیم اصالحیه مصوب مدارک مثبته ای به دست اید که مشخص شود‬ ‫‪ ۳۱/۴/۱۳۹۴‬و ارائــه اظهارنامــه مالیاتی معاف مجمــوع فــروش کاال و ارائــه خدمات مــودی در‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از مبلــغ ‪ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫طبــق اعــام ســازمان امــور مالیاتــی کشــور‪ ،‬بوده‪ ،‬مودی مذکور مشــمول مفاد تبصــره ماده‬ ‫معاون این سازمان اظهار کرد‪ :‬صاحبان مشاغلی (‪ )۱۰۰‬قانون مالیاتهای مســتقیم نبــوده و عالوه‬ ‫که واجد شرایط حکم تبصره ماده (‪ )۱۰۰‬قانون بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده‬ ‫مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت یا استقرار (‪ )۹۷‬قانون مالیاتهای مستقیم‪ ،‬مشمول جرایم‬ ‫محــل فعالیــت بــا دارا بــودن مجوز فعالیــت از متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه‬ ‫مراجع ذیصالح در عملکرد سال ‪ ۱۳۹۸‬مشمول مالیاتــی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم‬ ‫برخورداریازمعافیتمالیاتییانرخصفرمالیاتی امکان اســتفاده از کلیه معافیــت ها و نرخ صفر‬ ‫شده اند‪ ،‬مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا از جملــه معافیــت موضــوع مــاده (‪ )۱۰۱‬قانــون‬ ‫نرخ صفر مالیاتی در طی سال ‪ ،۱۳۹۹‬می توانند مالیاتهایمستقیمخواهدشد‪.‬‬ ‫از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم‬ ‫معــاون درامدهــای مالیاتــی ســازمان امــور‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتــی در موعد مقرر‪ ،‬موجب مالیاتی کشور با بیان اینکه صاحبان مشاغلی که‬ ‫لغومعافیتانهانخواهدشد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬اولین سال فعالیت انها بوده است‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بدیهی اســت مفاد بندهــای (‪ )۵‬مشــمول برخــورداری از مفــاد این دســتورالعمل‬ ‫و (‪ )۶‬این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز نخواهنــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن دســته از صاحبــان‬ ‫جــاری بوده و در صورت خروج مودی از شــمول مشــاغل‪ ،‬مکلــف به انجــام تکالیف قانونــی از‬ ‫مفادتبصرهماده(‪)۱۰۰‬قانونمالیاتهایمستقیم‪ ،‬جمله تســلیم اظهارنامه مالیاتــی در موعد مقرر‬ ‫عــاوه بر موارد مذکور در بندهای (‪ )۵‬و (‪ )۶‬این است‪.‬‬ ‫مســیحی همچنین در خصوص ان دســته از‬ ‫دستور العمل‪،‬از هر گونهمعافیتمالیاتییانرخ‬ ‫صاحبان مشاغل که محل فعالیت انها در سال‬ ‫صفرمالیاتیمحرومخواهندشد‪.‬‬ ‫مســیحی در خصوص نحوه تعییــن مالیات گذشته تغییر کرده نیز گفت‪ :‬هرگونه تغییر محل‬ ‫مقطوع و پرداخت ان نیزگفت‪ :‬مالیات صاحبان فعالیت در سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به محل فعالیت‬ ‫مشــاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد ســال در سال ‪ ۱۳۹۸‬با عنایت به مفاد ماده (‪ )۳‬ایین‬ ‫‪( ۱۳۹۸‬اعم از اصلی و متمم) بدین گونه تعیین نامــه اجرایی موضــوع تبصــره (‪ )۳‬مــاده (‪)۱۶۹‬‬ ‫شده که صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی قانونمالیاتهایمستقیم‪،‬مشمولثبتنامجدید‬ ‫تــا ‪ ۳‬میلیــون تومان‪ ،‬بــدون افزایش نســبت به بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشــمول‬ ‫عملکرد ســال ‪۱۳۹۸‬؛ صاحبان مشاغل با میزان این دستورالعمل نخواهد بود؛ البته به استثنای‬ ‫مالیات قطعی از ســه تا شــش میلیــون تومان با مشــاغل موضوع اییــن نامه مذکور که براســاس‬ ‫چهــار درصــد افزایــش نســبت به عملکرد ســال مجــوز صــادره از طــرف مراجــع ذی صالح بیش‬ ‫‪۱۳۹۸‬؛ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از یــک محــل فعالیت برای همان مجوز داشــته‬ ‫از شــش میلیــون تــا ‪ ۱۲‬میلیون تومان با هشــت باشــند‪.‬وی همچنیــن یــاداور شــد‪ :‬ان دســته از‬ ‫درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ‪ ۱۳۹۸‬و صاحبانمشاغلی کهمالیاتعملکردسال‪۱۳۹۸‬‬ ‫صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از انها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تومان با ‪ ۱۲‬درصد افزایش نسبت به (‪)۱۶۵(،)۱۳۷‬و(‪)۱۷۲‬قانونمالیاتهایمستقیم‬ ‫عملکرد ســال ‪ ۱۳۹۸‬اعمال کرده و از تسهیالت محاســبه شــده و یا در طی ســال ‪ ۱۳۹۸‬به طور‬ ‫کامل فعالیت نداشته اند‪ ،‬ابتدا باید مالیات سال‬ ‫ایندستورالعملبرخوردارخواهندشد‪.‬‬ ‫وی مجــددا تاکید کرد‪ :‬مودیانی که مجموع ‪ ۱۳۹۸‬انها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و‬ ‫فــروش کاال و ارائــه خدمات انها در ســال ‪ ۱۳۹۹‬سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫مســیحی بــا اشــاره بــه تبصــره بنــد (‪ )۶‬ایــن‬ ‫از مبلغ ‪ ۱۶۲۰‬میلیون تومان بیشتر باشد‪ ،‬مکلف‬ ‫به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با دســتورالعمل عنوان کرد‪ :‬با عنایت به اینکه به‬ ‫موجب مفاد بند (‪ )۱‬این دســتورالعمل‪ ،‬مودیان‬ ‫رعایتمقرراتمربوطاست‪.‬‬ ‫معــاون درامدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مشمولدستورالعمل‪،‬از نگهداریاسنادومدارک‬ ‫مالیاتی کشور خاطرنشان کرد‪:‬صاحبانمشاغلی موضــوع قانــون مالیاتهــای مســتقیم اصالحیــه‬ ‫کهتمایلبهاستفادهاز شرایطایندستورالعملرا مصــوب ‪ ۱۳۹۴/۴/۳۱‬معاف هســتند‪ ،‬لذا مفاد‬ ‫دارند‪ ،‬می بایست از طریق سیستم الکترونیکی حکــم بندهــای (‪ )۵‬و (‪ )۶‬ایــن دســتورالعمل در‬ ‫(طبــق فــرم مربــوط) از طریــق پایــگاه اینترنتی ارتبــاط بــا اســناد و مدارک مثبته به دســت امده‬ ‫‪ https://ntr.tax.gov.ir‬مراتب را به سازمان امور خریــد‪ ،‬بهــای تمــام شــده کاالی فــروش رفتــه و‬ ‫مالیاتی کشور اعالمنمایندوتسلیمفرممذکور به بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت‬ ‫عنواناخریناقدامدر مهلتمقرر قانونیتوسط مفاد ایین نامه اجرایی یاد شده در بند (‪ )۵‬این‬ ‫مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل دســتورالعمل از جملــه تعییــن ارزش منصفانه‪،‬‬ ‫منتجبهتعیینفروش‪/‬درامدارائهخدماتبیش‬ ‫از جانب مودی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بدیهی است مالیات عملکرد از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (‪ )۱‬این‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬مودیان موضوع این دستورالعمل در دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود‪ .‬بدیهی‬ ‫صورتی کهاظهارنامهمالیاتیعملکردسال‪ ۱۳۹۹‬اســت در صــورت ارائــه اســناد و مــدارک مســتند‬ ‫خــود را در موعــد مقرر قانونی تســلیم نمایند و توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقالم خرید‬ ‫پــس از تســلیم اظهارنامه مالیاتــی‪ ،‬فرم موضوع در موجــودی کاالی پایــان دوره‪ ،‬رعایت موازین‬ ‫بنــد (‪ )۱‬این دســتورالعمل را قبــل از پایان خرداد قانونــی در عــدم محاســبه فــروش ایــن بخــش‬ ‫مــاه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬به عنوان اخرین اقدام تســلیم از کاال در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و احتســاب ان بــه فــروش‬ ‫ننماینــد و یــا در مهلت مقرر‪ ،‬فــرم مربوطه را به سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول ضــروری اســت‪ .‬وی در خاتمــه اظهــار کــرد‪ :‬ان‬ ‫این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این‬ ‫مربوطه تعیین خواهد شد‪ .‬مسیحی درخصوص دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال‬ ‫صاحبان مشــاغلی کــه امــکان پرداخت مالیات ‪ ۱۳۹۸‬انان به قطعیت نرسیده است‪ ،‬درصورت‬ ‫مقطوع موضــوع این دســتورالعمل را به صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای‬ ‫یــک جــا تا پایان خرداد ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬نداشــته تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به‬ ‫باشــند نیــز گفــت‪ :‬بــرای ایــن دســته از مودیان‪ ،‬نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫مالیاتمقطوعفوقحداکثرتاپنجماهبهصورت مشمولایندستورالعملخواهندبود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫نیم نگاه برخی خریداران به بازار مسکن‬ ‫انتخاباتتاثیرخودرابربازارمسکنگذاشت‬ ‫بخش اندکی از گروه مصرفی در بازار مســکن‬ ‫شهــای میدانــی‬ ‫مجــاب بــه ورود شــده و گزار ‬ ‫از افزایــش نســبی تحــرک ایــن افــراد نســبت بــه‬ ‫اردیبهشــت مــاه حکایــت دارد‪ .‬ایــن دســته از‬ ‫متقاضیــان که عمدتا به دنبال تبدیــل واحد خود‬ ‫هســتند بــا این گمانه که بعــد از انتخابــات‪ ،‬بازار‬ ‫مقداری تکان می خورد اقدام به خرید می کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وضعیــت کلــی‪ ،‬خــروج‬ ‫قریب الوقوع بازار مســکن از حالت رکود را نشــان‬ ‫نمی دهــد‪ .‬در حــال حاضر دو گروه‪ ،‬اســتنباطهای‬ ‫متفــاوت دارنــد‪ .‬دســته اول بر اســاس یک تجربه‬ ‫سنتی معتقد به رونق بازار مسکن بعد از انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری هستند‪ .‬گروه دیگر اما با توجه به‬ ‫ابهامهای متعدد همچون موضوع برجام‪ ،‬عملکرد‬ ‫تیــم اقتصــادی دولــت اینــده‪ ،‬نــرخ ارز‪ ،‬پــر شــدن‬ ‫ظرفیــت تــوان تقاضــا و مبهم بــودن بــازار جاذب‬ ‫ســرمایه گذاری در بعــد از انتخابات‪ ،‬فعال دســت‬ ‫نگهداشته اند‪.‬‬ ‫واســطه های ملکــی می گویند که رونــد ریزش‬ ‫قیمتهــا در بــازار مســکن همچنــان ادامــه دارد و‬ ‫قیمتهای پیشنهادی نسبت به اواخر سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد کاهش یافه اســت اما بخشــی از‬ ‫تقاضای مصرفی که مسکن را دارایی امن می داند‬ ‫کــه خــود را نهایتا با تورم باالنــس می کند در حال‬ ‫ورود تدریجی به بازار هستند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر حجم معامالت سوداگرانه به‬ ‫شــدت کاهش یافته و ســرمایه گذاران در انتظار‬ ‫اینده هستند‪ .‬طرحهای مالیاتی همچون مالیات‬ ‫بر عایدی ســرمایه و مالیــات بر خانه های خالی‬ ‫نیــز در خــروج ســفته بــازان از بــازار ملــک تاثیــر‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬البتــه کارشناســان معتقدند این‬ ‫نــوع مالیــات می توانــد رونــد ســرمایه گذاری در‬ ‫بخــش تولیــد را نیز کاهش دهــد و اثر تورمی ان‬ ‫ممکن است در اینده بروز کند‪.‬‬ ‫برخی تحلیل ها بر این استوار است که در کوتاه‬ ‫مــدت‪ ،‬رکــود معامالتــی‪ ،‬کاهش یــا ثبات قیمت‬ ‫مسکن بر بازار حاکم خواهد بود و ممکن است تا‬ ‫چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه‬ ‫پیدا کند اما نمی توان تاثیر تورم عمومی بر بخش‬ ‫مســکن را نادیــده گرفــت‪ .‬بخصــوص اگــر دولت‬ ‫اینده نتواند برنامه های خود را در بخش مسکن‬ ‫عملیاتی کندبخشیاز سرمایه هایسرگردانعمدتا‬ ‫با هدف سوداگری به سمت مسکن سرازیر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬از بیــن هفــت کاندیدای ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫دســت کم پنج کاندیدا وعده هایی برای ساخت‬ ‫تا یک میلیون واحد مسکونی در سال داده اند که‬ ‫عمده برنامه ها بر ساخت و ساز دولتی تکیه دارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که طی دهه های گذشته سهم‬ ‫دولت در تولید مســکن حدود ‪ ۵‬درصد بوده و بر‬ ‫این اساس کارشناسان معتقدند دولتها توان اجرای‬ ‫طرحهایی که با این ماهیت را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫به هر ترتیب هم اکنون بازار مسکن در شرایط‬ ‫یبــرد و به همین‬ ‫رکــود و کاهــش قیمت به ســر م ‬ ‫دلیــل فشــار فــروش افزایش یافته اســت‪ .‬بررســی‬ ‫درصد تغییرات تعداد اگهی های هفته اول خرداد‬ ‫و هفته اخر اردیبهشت نشان می دهد تمایل برای‬ ‫فروش مســکن در تهران نســبت به دو هفته قبل‬ ‫از ان ‪ ۴۶‬درصد رشــد داشــته اســت‪ .‬حجم عرضه‬ ‫در مناطق جنوبی در مقایســه با نقاط شــمالی از‬ ‫رشد بیشتری برخوردار بوده است‪ .‬به طوری که در‬ ‫بعضی مناطق مثل منطقه ‪ ۱۴‬تمایل برای فروش‬ ‫‪ ۲۱۴‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۲۲‬بالغ بر ‪ ۱۹۶‬درصد‪ ،‬منطقه‬ ‫‪ ۱۳‬بــه میــزان ‪ ۱۹۱‬درصد و منطقــه ‪ ۱۲‬بالغ بر ‪۱۶۰‬‬ ‫درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫درصــد تغییــرات قیمــت متر مربــع اگهی های‬ ‫هفته اول خرداد و هفته اخر اردیبهشــت نســبت‬ ‫بــه دو هفتــه قبــل از ان هم از کاهــش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫قیمتهای پیشنهادی حکایت دارد‪ .‬شاخص قیمت‬ ‫کل نیز نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی برای‬ ‫واحدهای مسکونی ‪ ۱۳‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند رکود فعلی بیشتر‬ ‫بــه یــک دوره گــذار شــبیه اســت‪ .‬مهدی ســلطان‬ ‫محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ـ درباره پیش بینی‬ ‫از وضعیت اینده بازار مســکن می گوید‪ :‬ابهامات‬ ‫در ســطوح اقتصادی و سیاسی‪ ،‬زیاد است اما می‬ ‫تــوان تا حدودی از شــرایط فعلی به درک نســبی‬ ‫از اینــده رســید‪ .‬اغلــب کاندیداها بــه پرداختهای‬ ‫نقدی اشاره می کنند که نتیجه طبیعی پول پاشی‬ ‫افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود‪ .‬بیشترین‬ ‫احتمال این است که با توجه به چرخه های رونق‬ ‫و رکود‪ ،‬مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند‬ ‫ولی احتمال کاهش ان هم بســیار ضعیف است‪.‬‬ ‫مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از‬ ‫شرایط کنونی‪ ،‬ما را به چنین نتیجه ای نمی رساند‪.‬‬ ‫فرشــید پورحاجــت ـ دبیر کانــون انبوه ســازان‬ ‫ـ هــم معتقــد اســت‪ :‬دولت اینده بایــد به صورت‬ ‫واقعی سیاستهای تشویقی برای بخش خصوصی‬ ‫در جهت افزایش تولید مسکن فراهم کند‪ .‬اینکه‬ ‫در صحبتهای انتخاباتی از خانه دار کردن مســکن‬ ‫صحبت می شــود به نظرم مردم گوششــان از این‬ ‫حرفها پر شده است‪ .‬سطح دسترسی مسکن برای‬ ‫کارگران به باالی ‪ ۶۰‬ســال رســیده ان هم اگر تورم‬ ‫ثابــت بمانــد‪ .‬ایــن تــورم ‪ ۵۰‬درصــدی کمر بخش‬ ‫خصوصی را شکسته و بنگاههای خصوصی واقعی‬ ‫کشــور را به نابودی کشــانده اســت‪ .‬شــوربختانه‬ ‫برنامه پدافندی هم برای این موضوع نداریم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار مســکن تاکید کــرد‪ :‬برای‬ ‫ســاخت یــک میلیون واحد مســکونی‪ ،‬ابتــدا باید‬ ‫قدرت اقتصــادی مردم را افزایش دهیم تا بتوانند‬ ‫بــه صورت نقدی یا اقســاطی واحــد مدنظر خود‬ ‫را خریــداری کننــد‪ .‬می گوینــد فضــا را بــرای بخش‬ ‫خصوصــی فراهــم می کنیم تا مســکن تولید کند‪.‬‬ ‫بر فرض که بســازند‪ ،‬خریدارش چه کســی است؟‬ ‫مردمــی که با این ســطح پایین درامــدی از عهده‬ ‫حداقل های زندگی خود برنمی ایند ایا توان و حتی‬ ‫فرصت فکر کردن به خرید مسکن را دارند؟‬ ‫خـــبر‬ ‫فرش ایرانی به جای اروپا از افغانستان سر در می اورد؟‬ ‫عضــو هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهران‬ ‫می گویــد‪ ،‬رویکــرد کالن صادراتــی کشــور نبایــد‬ ‫محدودکننده و بسته باشد و بازارهایی که در اختیار‬ ‫ایران است را نمی توان از دست داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــر اســاس امارهایــی کــه از‬ ‫وضعیت تجارت کشــور در طول سال ها و ماه های‬ ‫گذشــته منتشــر شــده‪ ،‬میــزان صــادرات ایــران بــه‬ ‫کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سال های‬ ‫قبل به شدت کاهش یافته اما در مقابل‪ ،‬صادرات‬ ‫به برخی کشورهای همسایه افزایش قابل توجهی‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫هرچند ایران در سال های گذشته از برنامه ریزی‬ ‫جدی برای افزایش ســهم خود در بازار کشــورهای‬ ‫همســایه و منطقه خبــر داده امــا در عین حال این‬ ‫ســوال بــه وجــود امده کــه ایا با توجــه به ظرفیت‬ ‫بازار کشــورهای منطقه اساسا ایران نیاز به تجارت‬ ‫بــا کشــورهای دور ماننــد اروپــا دارد؟ ایــن حرفهــا‬ ‫تهــای بعضی از‬ ‫در روزهــای اخیــر در میــان صحب ‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری نیــز خود را‬ ‫نشــان داده اما به نظر می رســد فعــاالن اقتصادی‬ ‫چندانباچنینرویکردیموافقنیستند‪.‬‬ ‫ســید رضــی حاجــی اقامیــری – عضــو هیئــت‬ ‫نماینــدگان اتاق بازرگانی تهــران ‪ -‬در گفت و گو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬در این رابطه اظهار کــرد‪ :‬موضوع مدیریت‬ ‫صادراتی در نگاه کالن باید چند پیش فرض اصلی‬ ‫را در نظر داشــته باشــد و اگر فردی نگاهی جز این‬ ‫را مطــرح کنــد نه تنهــا از صــادرات که حتــی از کل‬ ‫اقتصادهیچچیزنمی داند‪.‬نخستینموضوع‪،‬تولید‬ ‫بر اســاس تقاضای موجود اســت‪ .‬یعنی اگر ما یک‬ ‫مشــتری داشتیم که میزان مشــخصی از یک کاال را‬ ‫خریداری کردامااگرماهمچنانظرفیتتولیدبیشتر‬ ‫برای عرضه به سایر مشتریان را داشته باشیم‪ ،‬باید‬ ‫این کار را متوقف کنیم؟‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد نفت ایــران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مثال اگر یک مشتری نفت ایران از ما روزانه دو‬ ‫میلیونبشکهنفتبخرداماهمچنانظرفیتتولید‬ ‫بیشترداشتهباشیموبازار برایصادراتاینتولیدنیز‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬ما باید کار خود را متوقف کنیم‬ ‫و به همان یک مشتری قانع شویم؟ قطعا این بر‬ ‫خالف تمام اصول اقتصادی است‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی‬ ‫تهــران با بیان اینکه بازار محصــوالت ایرانی در‬ ‫کشــورهای مختلــف متفاوت اســت و نمی توان‬ ‫وضعیــت یک بــازار را بــا دیگری مقایســه کرد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬برای مثال ما از دهه ها قبل و حتی‬ ‫نهــای گذشــته بــه ایاالت متحــده امریکا‬ ‫در قر ‬ ‫شهــای دســت باف ایرانــی را صادر‬ ‫و اروپــا‪ ،‬فر ‬ ‫می کردیم‪ ،‬محصولی که برای ما ارزش افزوده و‬ ‫درامد بســیار باالیی دارد‪ .‬حضور طوالنی ایران‬ ‫در بــازار این کشــورها باعث شــده کــه ما ذائقه‬ ‫ایــن بــازار را بــه دســت اوریــم و بــا وجــود انکه‬ ‫فرش لزوما یک کاالی اولویت دار در خانوار به‬ ‫شــمار نمی رود اما این بازار همواره در اختیار ما‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اقامیــری ادامــه داد‪ :‬ســوال ایــن اســت کــه اگــر‬ ‫بر اســاس ایــن رویکرد ما بخواهیم برای به دســت‬ ‫اوردن بــازار کشــورهای همســایه تمرکــز خــود را از‬ ‫بازارهــای ســنتی خود کم کنیم‪ ،‬اساســا بــرای فرش‬ ‫ایرانــی مثــا در کشــورهایی ماننــد افغانســتان یــا‬ ‫عراق یا دیگر کشورهای همسایه مشتری خواهیم‬ ‫داشــت؟ ایــا پیــش از مطرح کــردن این صحبت ها‬ ‫ســبد صادراتی خود به کشــورهای مختلف را رصد‬ ‫کرده ایم تا تفاوت ها را ببنیم؟ حتی اگر کشــورهای‬ ‫همســایه نیز برای محصوالت ما مشــتریان زیادی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬وقتی با تولید بیشتر امکان صادرات‬ ‫به ســایر کشــورها نیز وجود دارد‪ ،‬چــرا باید به این‬ ‫ظرفیــت توجه نکنیــم؟وی با اشــاره به نبــود نگاه‬ ‫تخصصیدر میانبرخیدستگاه هایتصمیم گیردر‬ ‫حوزه صادرات‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه ما در سال های‬ ‫گذشتهباتحریم هایاقتصادیمواجهبوده ایمواگر‬ ‫میزانصادراتبهاتحادیهاروپا کاهشیافته‪،‬بخش‬ ‫عمده ای از ان به همین تحریم ها باز می گردد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انحراف زیادی از برنامه تولید خودروهای تجاری در کشور وجود دارد‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکه و‬ ‫قطع هســازان خودروی کشور گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذشــته شــمارگان تولید پاییــن و گرانی قطعات‬ ‫ســبب شــده بود تا حرکت در حــوزه خودروهای‬ ‫تجاری در کشور کند باشد و در این زمینه انحراف‬ ‫بزرگــی از اهــداف ســند چش ـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬اتفاق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بررســی امــار عملکــرد‬ ‫خودروســازان در دو ماهــه ابتدایــی امســال در‬ ‫مجمــوع حاکی از رشــد تولیــد خودوهای تجاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایــن امــار هرچنــد تولیــد اتوبــوس بــا افت‬ ‫‪ ۲۵.۲‬درصــدی در مقایســه بــا دو ماهه پارســال‬ ‫مواجه شده‪ ،‬اما در گروه مینی بوس و میدل باس‬ ‫رشد ‪ ۱۱.۲‬درصدی و در تولید کامیونت‪ ،‬کامیون‬ ‫و کشنده رشد ‪ ۶۰.۵‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫در میان خودروســازان‪ ،‬اما ایران خودرویی ها‬ ‫از ســال گذشــته تحرک خوبی در این بخش اغاز‬ ‫کردند که امسال نیز تداوم یافته است‪ .‬تولیدات‬ ‫تجــاری ایــن گــروه در دو ماهــه امســال بــا رشــد‬ ‫‪ ۳۴۰.۹‬درصدی در بخش مینی بوس‪ ،‬میدل باس‬ ‫و اتوبــوس و رشــد ‪ ۲۳۷.۹‬درصــدی در بخــش‬ ‫کامیون‪ ،‬کامیونت و کشنده همراه بوده است‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب درخصــوص ایــن خودروســاز‪،‬‬ ‫احیــای خــط تولیــد اتوبوس پس از ‪ ۹‬ســال خاک‬ ‫خوردن بود که از ســال گذشــته این خط مجدد‬ ‫راه اندازی شد و اکنون روزانه سه تا چهار دستگاه‬ ‫اتوبوس تولید می کند‪.‬‬ ‫نخــودرو‪ ،‬تولیــد‬ ‫بــه گفتــه مســووالن ایرا ‬ ‫اتوبــوس بــا ‪ ۵۸‬هزار یورو ارزبری شــروع شــد که‬ ‫در پایان پارسال به ‪ ۴۴‬هزار یورو کاهش یافت‪،‬‬ ‫برنامه امسال نیز کاهش ارزبری به ‪ ۳۳‬هزار یورو‬ ‫برای تولید هر دستگاه اتوبوس است‪.‬‬ ‫چهارشــنبه هفتــه گذشــته نیــز ایــن گــروه‬ ‫خودروســازی همایشــی بــا حضــور قطع هســازان‬ ‫بزرگ کشــور درخصوص تداوم داخلی ســازی ها و‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه برگزار کرد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬دبیــر انجمــن صنایــع همگن‬ ‫نیــرو محرکــه و قطع هســازان خودروی کشــور به‬ ‫یســازی در کشور پیش‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬توســعه تجار ‬ ‫از هر چیز یک بحث اقتصادی است و سرمایه ها‬ ‫به طور معمول جذب جایی می شود که رونق و‬ ‫سوداوری در ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد یاداور شــد‪ :‬فعالیت شــرکتی‬ ‫نخــودرو دیــزل در ســال های گذشــته‬ ‫نظیــر ایرا ‬ ‫بــا ضــرر و زیــان زیــادی همــراه بــود‪ ،‬اما پارســال‬ ‫توانســت تولیداتش را افزایــش داده‪ ،‬با بانک ها‬ ‫توافق نامــه امضــا کند‪ ،‬ســرمایه در گردش ایجاد‬ ‫کنــد و بــرای فــروش محصوالتی نظیــر اتوبوس و‬ ‫امبوالنس با ارگان های مختلف به توافق برسد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬حرکــت خودروســاز‪،‬‬ ‫ب هطــور قطــع قطع هســازان را نیــز بــه تحــرک وا‬ ‫خواهــد داشــت و به ویــژه برنام ههــای ارتقــای‬ ‫یســازی در ایــن راســتا انگیــزه کافــی بــرای‬ ‫داخل ‬ ‫گتــر قطعه ســازان فراهــم خواهد‬ ‫حضــور پــر رن ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام صنفــی‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫یســازی ‪ ۹۰‬درصــدی در تولیــد خودروهــای‬ ‫داخل ‬ ‫تجاری را دور از دسترس ندانست و بیان داشت‪:‬‬ ‫در ســال های گذشته قطع هســازان تجربه و توان‬ ‫خوبــی در تولیــد خودروهای ســواری و ســبک به‬ ‫منصــه ظهــور رســاندند‪ ،‬در حــوزه خودروهــای‬ ‫تجاری نیز با بازار بکری روبه رو هســتیم که باید‬ ‫برای ان برنامه ریزی دقیقی داشت‪.‬‬ ‫محبی نژاد ابراز امیدواری کرد‪ :‬طرح شناسایی‬ ‫و ردیابی قطعات باکیفیت‪ ،‬همچنین جلوگیری از‬ ‫ورود قطعــات قاچاق در این حوزه از هم اکنون‬ ‫در دستور کار قرار بگیرد تا در ادامه‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫بتواننــد به درســتی بازار لوازم یدکــی خودروهای‬ ‫تجاری را نیز در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در افــق چش ـم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫کشور‪ ،‬تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودروی‬ ‫ســواری و ‪۱ ۲۰‬هــزار دســتگاه انــواع خودروهــای‬ ‫تجاری برنامه ریزی شده است که اکنون انحراف‬ ‫بزرگــی به ویــژه در بخش تجاری هــا در ان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته فقط پنج هزار و ‪ ۸۴۰‬دســتگاه‬ ‫کامیونــت‪ ،‬کامیــون و کشــنده‪ ۹۴۴ ،‬دســتگاه‬ ‫اتوبوس و ‪ ۷۸۹‬دســتگاه مینی بوس و میدل باس‬ ‫(در مجموع هفت هزار و ‪ ۵۷۳‬دستگاه خودروی‬ ‫تجاری) در کشور تولید شده بود‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه‬ ‫و قطع هســازان خــودروی کشــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫گشــایش های احتمالی سیاســی و اجرایی شــدن‬ ‫برجــام نیــز می توانــد فرصتــی بــرای صــادرات‬ ‫تولیدات تجاری خودروســازان داخلی به ویژه به‬ ‫کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتقبال قطعه ســازان از‬ ‫حضــور در این حــوزه‪ ،‬به برنامه ریزی و مدیریت‬ ‫سیاســتگذاران خودرویــی کشــور بســتگی دارد و‬ ‫بایــد حضــور در ایــن عرصه را برای قطعه ســازان‬ ‫جــذاب و ســوداور کرد‪.‬محبی نــژاد‪ ،‬افزایــش‬ ‫کهــزار و ‪ ۸۰۰‬درصــدی ســرمایه شــرکت‬ ‫ی ‬ ‫ایران خودرو دیزل و قول مســاعد مســووالن این‬ ‫گــروه صنعتی مبنی بر در اختیار قرار دادن منابع‬ ‫حاصــل از فــروش خودروهــای تجــاری به بخش‬ ‫تولید و قطعه سازان را نویدبخش حرکتی جدید‬ ‫در حــوزه خودروهای تجاری کشــور برشــمرد که‬ ‫می توانــد منجر بــه افزایش جذب ســرمایه ها در‬ ‫حوزه قطعه سازی تجاری شود‪.‬وی در عین حال‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای واردات خودروهای دســت دوم‬ ‫تجاری به کشور که ممکن است با اجرایی شدن‬ ‫برجام شــکل جدی تری به خود بگیرد را موجب‬ ‫نگرانــی تولیدکننــدگان داخلــی برشــمرد و ابــراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬سیاستگذاران خودرویی کشور در‬ ‫این زمینه تجدید نظر کنند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫وام سهام عدالت‬ ‫چقدر است؟‬ ‫مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی توضیحاتی را درمورد مبلغ کارت اعتباری ســهام‬ ‫عدالت ارائه کرد‪ .‬سمیه محمدی در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫باتاکیدبراینکهرونداعطای کارتاعتباریسهامعدالت‬ ‫به مشموالن این سهام همچنان ادامه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا کنون نزدیک به‪ ۱۰۰‬هزار درخواست از سوی دو بانک‬ ‫ملــی و تجارت برای دریافت کارت اعتباری به شــرکت‬ ‫سپرده گذاریمرکزیارسالشدهاست‪.‬البتهممکناست‬ ‫درخواستهایی کهبهبانکهاارسالشدهاستبیشتر‬ ‫باشد اما بانک ها فقط درخواست افراد واجد شرایط را‬ ‫بهشرکتارسالمیکنند‪.‬ویادامهداد‪:‬اگردرخواست ها‬ ‫در روز کاری ارســال شــود‪ ،‬کارهــای مربوطــه در شــرکت‬ ‫یشــود و‬ ‫انجــام شــده و دوبــاره به بانــک ارجاع داده م ‬ ‫بانــک بایــد مابقی امور را انجــام دهد‪ .‬پــس از ان افراد‬ ‫می توانند از طرقی که بانک ها اعالم کرده اند‪ ،‬از کارت‬ ‫اعتباریاستفاده کنند‪.‬البتهبهغیراز بانکتجارتوملی‬ ‫با‪ ۱۴‬بانک برای این منظور تفاهم نامه امضا شده است‬ ‫و بانک ها به شدت پیگیری این جریان هستند‪ .‬مدیر‬ ‫پروژه کارت های اعتباری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی‬ ‫درموردمبلغ کارتاعتبارینیزتوضیحداد‪:‬مبلغمشخص‬ ‫نیست‪ .‬درواقع متقاضیان‪ ۵۰‬درصد ارزش قابل معامله‬ ‫سهام عدالت را وام دریافت می کنند؛ به عبارت دیگر‪۶۰‬‬ ‫درصد سهام عدالت قابل معامله است و متقاضیان ‪۵۰‬‬ ‫درصد از این ‪ ۶۰‬درصد را وام دریافت می کنند‪ .‬مبلغ ان‬ ‫نیز با توجه به شرایط بازار و روند صعودی یا نزولی بازار‪،‬‬ ‫متغیر و افزایشی و کاهشی است‪ .‬این فرایند برای سهام‬ ‫دارانمستقیموغیرمستقیمسهامعدالتصدقمی کند‪.‬‬ ‫به گفته محمدی‪ ،‬مشموالن می توانند با مراحعه به‬ ‫درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه میزان دارایی خود‬ ‫را مشاهده کنند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬امکان دریافت‬ ‫وام سهام عدالت برای مشموالن از اواسط زمستان سال‬ ‫گذشــته فراهم شــده اســت و ســهام داران می توانند با‬ ‫مراجعه به دو بانک تجارت و ملی این وام را که فیزیکی‬ ‫و نقدی نیست را دریافت کنند و اگر طی یک ماه مبلغ‬ ‫توســط فرد بازگردانده نشد‪ ،‬در اقساط ‪ ۳۶‬ماهه باید‬ ‫تسویهشود‪.‬‬ ‫ترکیه گوی رقابت را از‬ ‫ایران ربود‬ ‫دبیــر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اب های‬ ‫معدنی و اشامیدنی از افت و امار پایین صادرات خبر داد‬ ‫وضمنتشریحدالیلاینوضعیت گفت‪:‬حتیاگرتولید‬ ‫نالمللیحضور پیدا کنند‪،‬بهدلیل‬ ‫کنندگاندر بازارهایبی ‬ ‫بــاال بودن قیمت تمام شــده نمی توانند بــا ترکیه رقابت‬ ‫کنند‪ .‬پیمان فروهر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه اب‬ ‫بسته بندی در ایران صادرات محور نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دالیلمختلفطی‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬سال گذشتهصادراتاب های‬ ‫بسته بندیروندنزولیداشتهوحتیبهزیریکمیلیوندالر‬ ‫رسیدهاست‪.‬به گفتهویقیمتتمامشدهاببستهبندی‬ ‫در ایران به واسطه بار مالی‪ ،‬یعنی تسهیالت بانکی قابل‬ ‫مقایسه با رقیب ترکیه ای نیست‪ .‬در ترکیه بانک زیر پای‬ ‫تولیدکنندگانیکهبخواهندصنعتیراهبیاندازندفرشقرمز‬ ‫پهنمی کندومعادل‪۸۰‬تا‪ ۹۰‬درصدمجموعهتسهیالتبا‬ ‫نرخبازگشتقابلصرفنظرپرداختمی کند؛امادرایران‬ ‫این نرخ بازگشــت به صورت چراغ خاموش به‪ ۳۰‬درصد‬ ‫هممی رسد‪.‬دبیرانجمنتولیدکنندگانوصادرکنندگانابهای‬ ‫معدنیواشامیدنیهمچنینکرایهسنگینحملازکارخانه‬ ‫تا مرز و از مرز تا بازار هدف و ضعف بنیه مالی واحدهای‬ ‫تولیدی را از دالیل دیگر امار پایین صادرات در این بخش‬ ‫عنوانکردوگفت‪:‬باتوجهبهاینکهصنعتاببستهبندی‬ ‫صنعتیاستراتژیکنیست‪،‬واحدهایتولیدیدراینبخش‬ ‫بهلحاظاقتصادیضعیفهستندوتوانحضوردربازارهای‬ ‫صادراتیوپرداختهزینهبرایحضوردرنمایشگاه هایبین‬ ‫المللیراندارند‪.‬فروهربابیاناین کهمجموعاینشرایط‬ ‫باعث شــده تا تولیدکنندگان اب های بســته بندی حضور‬ ‫گسترده ایدر بازار بینالمللینداشتهباشند‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نالمللیحضور‬ ‫البتهحتیاگرتولید کنندگاندر بازارهایبی ‬ ‫پیداکنندهمبهدلیلباالبودنقیمتتمامشدهنمی تواند‬ ‫باترکیهرقابتکنند‪.‬‬ ‫مهلت خوداظهاری در‬ ‫سامانه امالک و اسکان‬ ‫تمدید می شود‬ ‫مهلــت ثبت نام در ســامانه جامع امالک و اســکان‬ ‫کشــور کــه پیــش از ایــن تــا ‪ ۱۹‬خردادمــاه تعیین شــده‬ ‫بــود‪ ،‬دوبــاره تمدیــد خواهد شــد‪ .‬درحالــی که مهلت‬ ‫خوداظهاری مالکان در سامانه امالک و اسکان‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫ماه به پایان رسید‪ ،‬افراد زیادی به دلیل عدم موفقیت‬ ‫در مهلت مقرر برای ثبت اطالعات خود تقاضای تمدید‬ ‫مهلــت ثبــت نام را دارنــد‪ .‬ایرنا در تماس تلفنی با مرکز‬ ‫ارتبــاط مردمــی ســامانه امــاک و اســکان وزارت راه و‬ ‫شهرســازی مطلع شــد که هم اکنون امکان ثبت نام در‬ ‫سامانهفراهماستومالکانمیتواننداطالعاتملکی‬ ‫خــود را در ســامانه ثبت کننــد‪ .‬با این حال خبر قطعی‬ ‫امکان تمدید ثبت نام بعد از تصمیم ستاد ملی کرونا از‬ ‫سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم خواهد شد‪ .‬مطابق‬ ‫قانوناصالحموادیاز قانونمالیاتهایمستقیممصوب‬ ‫‪ ۵‬اذرماه‪ ۱۳۹۹‬هرواحدمسکونیواقعدر تمامشهرهای‬ ‫باالی یکصدهزارنفر جمعیت که به استناد سامانه ملی‬ ‫امالک و اسکان کشور موضوع تبصره ‪ ۷‬ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر‬ ‫این قانون‪ ،‬در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫روز ســاکن یا کاربر نداشــته باشــد به عنوان خانه خالی‬ ‫شناســایی شــده و بــه ازای هرماه بیش از زمــان مذکور‪،‬‬ ‫بــدون لحــاظ معافیت تبصــره ‪ ۱۱‬مــاده ‪ ۵۳‬این قانون‬ ‫ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درامد اجاره‬ ‫به شرح ضرایب زیر می شود‪ :‬سال اول‪ -‬معادل ‪ ۶‬برابر‬ ‫مالیــات متعلقــه‪ ،‬ســال دوم‪ -‬معــادل ‪ ۱۲‬برابــر مالیات‬ ‫متعلقه و سال سوم به بعد‪ -‬معادل هجده برابر مالیات‬ ‫متعلقهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عملیات اجرایی تصفیه‬ ‫خانه فاضالب شهر‬ ‫صومعه سرا اغاز شد‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مروری بر عملکرد ‪ ۸‬ساله وزارت نفت در میدان های مشترک نفت و گاز‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث تصفیه خانــه فاضالب‬ ‫شــهر صومعه ســرا با حضور مســئولین ارشد کشــوری و‬ ‫استان گیالن اغاز شد‪ .‬سید محسن حسینی رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫در ابتــدای مراســم احداث تصفیه خانه فاضالب شــهر‬ ‫صومعه ســرا ضمن خیرمقدم به میهمانان‪ ،‬به تشریح‬ ‫پــروژه پرداخــت و با بیان اینکه‪ ،‬ایــن پروژه از چند نظر‬ ‫حائز اهمیت است‪ ،‬افزود‪ :‬جلوگیری از ورود فاضالب به‬ ‫تاالبانزلیمهم ترینمزیتاجرایاینپروژهاست‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه تاالب انزلی در سطح بین المللی جایگاه‬ ‫خاصــی دارد و اجــرای این پروژه برای جلوگیــری از ورود‬ ‫فاضــاب بــه این تــاالب‪ ،‬اتفــاق خوبی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در مــدول اول ایــن پــروژه ‪ 6‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬متر مکعب در‬ ‫شبانه روز فاضالب تصفیه خواهد شد‪ .‬مدیر عامل اب‬ ‫و فاضــاب گیــان در ادامه با اشــاره به اینکه در مدول‬ ‫نهایــی ایــن ظرفیــت بــه بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار متر مکعب‬ ‫خواهدرسید‪ ،‬گفت‪:‬جمعیتتحتپوششدر مجموع‬ ‫فــاز اول و دوم اجــرای ایــن طــرح بیــش از ‪ ۱۲۰‬هزار نفر‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته این طرح طی دو سال و نیم اجرا و به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید و مبلغ اولیه قرارداد ان‪ ۱۰۳‬میلیارد‬ ‫تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫فعال برنامه قطعی اب در‬ ‫کرمانشاه نداریم‬ ‫مدیــر روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫کرمانشــاه گفت‪ :‬فعال برنامه قطعی اب در کرمانشــاه‬ ‫نداریم و اگر قطعی اســت مربوط به میزان مصرف اب‬ ‫محالت اســت که حجم مخازن ان‪ ،‬پاســخگوی تعداد‬ ‫جمعیت ســاکن نیســت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬علی مرادی‬ ‫در جمــع اصحــاب رســانه در خصــوص افزایش مصرف‬ ‫اب با توجه به فصل گرما و تمهیدات اندیشــیده شده‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬متاسفانهخشکسالیاخیردر حدودپنجاه‬ ‫سال گذشتهبی سابقهبودهوسبب کاهشابدهیمنابع‬ ‫زیرزمینیو کاهش‪ ۷۰‬درصدیابدهیچشمه هاشده که‬ ‫همین مشکالت عدیده ای را برای شرکت اب و فاضالب‬ ‫به همراه داشته است‪ .‬وی مصرف اب در استان را خیلی‬ ‫باالتر از میانگین مصرف کشور اعالم کرد و افزود‪ :‬سرانه‬ ‫مصرف خانگی اب در شبانه روز در کشور ‪ ۱۷۰‬لیتر است‬ ‫که این میزان مصرف در استان بیش از ‪ ۲۳۰‬تا‪ ۲۵۰‬لیتر بر‬ ‫ثانیه است‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان کرمانشاه در خصوص قطعی اب برخی محالت‪،‬‬ ‫گفت‪:‬فعالبرنامه ایبرایقطعیابدر کرمانشاهنداریم‬ ‫کــه براســاس جدولــی از قبل پیش بینــی شــده در اختیار‬ ‫شهروندان قرار دهیم و اگر قطعی هم است مربوط به‬ ‫میزان مصرف اب محالت اســت که به حجم مخازن و‬ ‫تراکم جمعیت برمی گردد یعنی حجم مخازن در اختیار‬ ‫شرکت‪،‬پاسخگویتعدادجمعیتساکناننیست‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬مرکز غیرقانونی‬ ‫استخراج رمزارز در‬ ‫مازندران شناسایی شد‬ ‫سرپرستشرکتتوزیعنیرویبرقمازندران گفت که‬ ‫‪ ۲۱‬مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز امسال در مناطق زیر‬ ‫پوششاینشرکتدراستانشناساییوبستهشدهاست‪.‬‬ ‫مازندران دو شــرکت توزیع نیروی برق یکی به مرکزیت‬ ‫ساری مرکز استان و دیگری به مرکزیت شهرستان نوشهر‬ ‫دارد کــه شــرکت برق منطقه ســاری حــدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار مشــترک و شــرکت برق منطقه نوشــهر با زیر‬ ‫پوشش داشتن‪ ۹‬شهرستان غربی این استان حدود‪۶۵۰‬‬ ‫هزار مشترکدارد‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکتتوزیع‬ ‫برقمازندران‪،‬سید کاظمحسینی کارنامی گفت کهازاین‬ ‫مراکز‪ ۲۰۲‬دســتگاه ماینر کشــف و ضبط و متصدیان ان‬ ‫بیشاز چهار میلیاردریالجریمهشدند‪.‬ویفعالیتبرای‬ ‫شناسایی دستگاه های استخراج رمزارز در مازندران برای‬ ‫جلوگیریازمصرفغیرمجازبرقرانیزازدیگرفعالیت های‬ ‫مستمر این شرکت بیان کرد و گفت‪ :‬استفاده غیرمجاز از‬ ‫دستگاه هایماینربرایاستخراجرمزارز طییکسالاخیر‬ ‫خساراتیرابهشبکهتوزیعاستانوارد کرد‪.‬‬ ‫قدم هاییکهبرایتوسعهصنعتنفتبرداشتهشد‬ ‫دورههشت سالهوزارتنفتدولتتدبیروامید‬ ‫رو به پایان است؛ در این شرایط فارغ از چرایی نقد‬ ‫یاتحسینوزارتنفتاز سویمخالفانیاموافقان‪،‬‬ ‫مــرور عملکرد صنعت نفــت در حــوزه میدان های‬ ‫مشترک نفت و گاز که با تالش شبانه روزی کارکنان‬ ‫ایــن صنعت در ســخت ترین شــرایط تحریــم و در‬ ‫مقطعی نیز با وجود مشــقت های ناشــی از شــیوع‬ ‫کرونــا رقــم خورده‪ ،‬در عیــن حال که حائز اهمیت‬ ‫است‪،‬می تواندبستراطالعاتیمستندینیزبرایهر‬ ‫نوع قضاوت منصفانه باشد‪ .‬شانا این عملکرد را در‬ ‫دوبخشمیدان هایخشکیودریاییبهتفکیکو‬ ‫به طور اجمالی مرور کرده است‪:‬‬ ‫تکمیــل و بهر هبــرداری طــرح توســعه ازادگان‬ ‫شمالی‪ :‬زمستان سال‪ ۹۴‬تولید ازمایشی نفت در فاز‬ ‫نخستطرحتوسعهمیدانمشترکازادگانشمالی‬ ‫اغــاز شــد و ابــان ‪ ،۹۵‬طــرح توســعه این میــدان با‬ ‫ظرفیت تولید‪ ۷۵‬هزار بشکه در روز به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬تولید در این میدان در همه سال های پس از‬ ‫بهره برداری بدون مشکل و بی وقفه استمرار یافته‬ ‫است‪.‬پیگیریتوسعهازادگانجنوبیباتوانداخل‪:‬‬ ‫پیمانکار خارجی میدان ازادگان جنوبی در سال‪۹۳‬‬ ‫به دلیلتعلل هایفراوانوبی اعتناییبهاولتیماتوم‬ ‫‪ ۹۰‬روزه شــرکت ملــی نفــت ایــران خل ـ ع ید شــد و‬ ‫پیگیری توســعه این میدان با اتکا به ظرفیت های‬ ‫داخلــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪ .‬بــا اتخــاذ این‬ ‫تصمیم‪،‬توسعهازادگانجنوبیاز حالترکودخارج‬ ‫شد و ظرفیت تولید این میدان در کمتر از چهار سال‪،‬‬ ‫بیش از سه برابر افزایش یافت‪.‬‬ ‫ایجــاد ظرفیــت فراورشــی جدیــد در ازادگان‬ ‫جنوبی‪ :‬واحد فراورش پیش ساخته نفت هم زمان‬ ‫مهــا بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی‬ ‫بــا تحری ‬ ‫(خارجــی) بــه مدار امد و تا نیمه ســال ‪ ،۹۸‬هر دو‬ ‫ردیف (ترین) ان با ظرفیت کامل عملیاتی شد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف فعالیت های باقیمانده ازادگان‬ ‫جنوبی‪ :‬توســعه میــدان ازادگان جنوبی و قــرارداد‬ ‫احــداث کارخانــه فــراورش مرکــزی (‪ )CTEP‬ایــن‬ ‫میدان‪ ۳۰ ،‬تیرماه ســال ‪ ۹۹‬بین شــرکت مهندســی‬ ‫و توســعه نفت و شــرکت پتروپارس امضا شد‪ .‬این‬ ‫قرارداد با هدف افزایش ظرفیت تولید روزانه میدان‬ ‫بــه ‪ ۳۲۰‬هــزار بشــکه نفت خام طــی ‪ ۳۰‬مــاه و در‬ ‫ســقف مبلغ قراردادی به ارزش ‪ ۹۶۱‬میلیون دالر و‬ ‫‪ ۱۱۸۳‬میلیارد تومان امضا شد‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت‪:‬‬ ‫قرارداد مطالعه فناورانه میدان مشــترک ازادگان با‬ ‫انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در سال ‪۹۴‬‬ ‫امضاشد‪.‬برمبنایاخریننتایجمطالعاتی‪،‬افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی ضریب بازیافت این میدان امکان پذیر‬ ‫اعالم شده است‪ .‬این قرارداد و قراردادهایی از این‬ ‫دست‪،‬زمینه ایمطلوببرایایجادپیوندصنعتو‬ ‫دانشگاهفراهم کردند‪.‬‬ ‫امضــای تفاهم نامــه مطالعاتی با شــرکت های‬ ‫اکتشاف و تولید ایرانی‪ :‬با هدف بهره مندی بیشتر‬ ‫از ظرفیــت شــرکت های ایرانــی‪ ،‬خردادمــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران با امضای سه تفاهم نامه‪،‬‬ ‫مطالعه میدان ازادگان را به پنج شــرکت اکتشــاف‬ ‫و تولیــد ایرانــی ســپرد تــا در صورتــی که نتیجه این‬ ‫مطالعات از نظر فنی و مالی مورد تایید این شرکت‬ ‫باشد‪ ،‬مذاکرات قراردادی برای توسعه میدان با این‬ ‫شرکت هااغاز شود‪.‬‬ ‫تکمیــل و بهر هبــرداری طــرح توســعه یــاران‬ ‫شــمالی‪ :‬طــرح توســعه میــدان یــاران شــمالی بــا‬ ‫ظرفیت تولید روزانه ‪ ۳۰‬هزار بشــکه نفت ابان ماه‬ ‫‪ ۹۵‬به بهره برداری رسید‪.‬افزایش تولید با پمپ های‬ ‫درون چاهی‪:‬استفادهاز پمپ هایدرون چاهیبرای‬ ‫افزایش تولید در میدان مشترک یاران شمالی (برای‬ ‫نخســتین بار در ســطح میدان های غرب کارون) از‬ ‫سال‪ ۹۷‬در دستور کار قرار گرفت و تاکنون با نصب‬ ‫چند پمپ‪ ،‬ظرفیت تولید این میدان افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬نسل سوم پمپ میله ای مکشی (‪ )SRP‬نیز‬ ‫بــرای نخســتین بار در چاه شــماره ‪ ۱۴‬میــدان یاران‬ ‫شمالیعملیاتیشدهاست‪.‬‬ ‫توســعه یاران جنوبی‪ :‬دولت یازدهم در حالی‬ ‫میــدان یاران جنوبــی را تحویل گرفت که هیچ کار‬ ‫توســعه ای در این میدان انجام نشــده بود و طرح‬ ‫توســعه این میــدان حدود چهار درصد پیشــرفت‬ ‫داشت‪ .‬شرکت ملی نفت ایران توسعه این میدان‬ ‫را از محــل منابــع داخلــی دنبال کرد‪ .‬تابســتان ‪۹۳‬‬ ‫دکل حفاری فوق سنگین ‪ ۶۰‬فتح‪ ،‬دستگاه حفاری‬ ‫پیشــرفته سنگین خشــکی ‪ ۹۲‬فتح و دکل حفاری‬ ‫سنگینخشکی‪ ۵۴‬فتحناوگانشرکتملیحفاری‬ ‫ایران به میدان مشترک یاران جنوبی منتقل شدند‪.‬‬ ‫اســفندماه ‪ ۹۳‬شرکت ملی حفاری ایران اعالم کرد‬ ‫دکل حفــاری ‪ ۳۷‬فتــح نیز به یــاران جنوبی منتقل‬ ‫یشــود‪ .‬پاییــز ‪ ۹۶‬تولیــد از این میدان مشــترک با‬ ‫م ‬ ‫راه انــدازی ‪ ۶‬حلقــه چــاه اغــاز شــد و در ســال ‪،۹۷‬‬ ‫ظرفیــت تولید نفت یاران جنوبــی افزایش یافت‪.‬‬ ‫نیمه سال‪ ۹۹‬نیز ظرفیت تولید نفت میدان مشترک‬ ‫یــاران جنوبــی بــا نصــب دســتگاه تفکیک گر ســیار‬ ‫(‪ )MOS‬ســاخت داخــل به ‪ ۲۵‬هزار بشــکه در روز‬ ‫رســید‪ .‬این نخستین بار بود که دستگاه تفکیک گر‬ ‫ســیار ســاخت داخــل در غــرب کارون نصــب و‬ ‫یشــد‪.‬تعیین تکلیف فاز دوم توســعه‬ ‫راه اندازی م ‬ ‫یــاران‪ ۲۱ :‬تیرمــاه ســال ‪ ،۹۹‬قــرارداد طرح توســعه‬ ‫میداننفتییاراندر قالبالگویجدیدقراردادهای‬ ‫نفتی‪ ،‬بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه‬ ‫صنعــت نفت و گاز پرشــیا امضا شــد‪ .‬این قــرارداد‬ ‫دســتیابی به تولید تجمعــی اضافی حــدود ‪۳۹.۵‬‬ ‫میلیون بشکه را در مدت‪ ۱۰‬سال هدف گذاری کرده‬ ‫و هزینه های ســرمایه ای مســتقیم ان معادل ‪۲۲۷‬‬ ‫میلیون دالر و هزینه های بهره برداری از تاسیسات در‬ ‫طول مدت قرارداد (شامل تولید خط پایه و اضافی)‬ ‫معادل‪ ۲۳۶‬میلیون دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫تکمیل و بهره برداری‪ :‬زمســتان ســال ‪ ۹۴‬تولید‬ ‫ازمایشی نفت در فاز نخست طرح توسعه میدان‬ ‫مشترک یاداوران اغاز شد و ابان ‪ ،۹۵‬طرح توسعه‬ ‫این میدان با ظرفیت تولید ‪ ۸۵‬هزار بشــکه در روز‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬تولید در این میدان در تمامی‬ ‫سال هایبعدازبهره برداریبدونمشکلوبی وقفه‬ ‫حتی باالتر از ظرفیت اســمی اســتمرار یافته است‪.‬‬ ‫طرحتوسعهفناورانهاینمیدانبهانستیتومهندسی‬ ‫نفت دانشگاه تهران سپرده شده و مطالعات ازدیاد‬ ‫برداشت روی این میدان در حال انجام است‪.‬‬ ‫توســعه و بهر هبــرداری‪ :‬مرحلــه نخســت تولیــد‬ ‫زودهنگاممیدانمشترکاذر باظرفیتروزانه‪ ۱۵‬هزار‬ ‫بشــکه در روزهای پایانی ســال‪ ۹۵‬اغاز شــد‪ .‬شرکت‬ ‫مهندسیوتوسعهنفتدربهار‪ ۹۶‬اعالم کردظرفیت‬ ‫تولید نفت در میدان مشترک اذر به‪ ۳۰‬هزار بشکه در‬ ‫روزافزایشیافتهاست‪.‬تیرماه‪۹۹‬واحدفراورشمرکزی‬ ‫میدان اذر تکمیل و دی ماه‪ ۹۹‬ازمایش میدانی موفق‬ ‫هم زمان جریان نفت‪ ،‬گاز و اب برای نخستین بار با‬ ‫استفادهازدستگاه‪MPFM‬دراینمیدانعملیاتیشد‪.‬‬ ‫توسعهمیدانمشترکاذربه عنوانیکیازپیچیده ترین‬ ‫میدان هاینفتیکشورازسویکنسرسیومایرانیتکمیل‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهعمومی‬ ‫شدواینمیدان کهپیشرفتطرحتوسعهاندر سال‬ ‫‪ ۹۲‬حدود‪ ۶‬درصدبود‪،‬باظرفیتتولیدروزانه‪ ۶۵‬هزار‬ ‫بشکهنفت‪،‬یازدهماسفندماهسال‪۹۹‬بهبهره برداری‬ ‫رسمیرسید‪.‬‬ ‫در دست بررسی شورای اقتصاد‪ :‬طرح پیشنهادی‬ ‫توسعه میدان چنگوله که مشترک بودن ان از طریق‬ ‫اذر اثبات شــده اســت‪ ،‬از سوی اویک ارائه و در کمیته‬ ‫مشــاوران مدیریت مخازن شــرکت ملی نفــت ایران‬ ‫بررســی شده اســت و هم اکنون در شــورای اقتصاد در‬ ‫دست بررسی قرار دارد‪ .‬طرح توسعه چنگوله شامل‬ ‫توسعهمخازنسروکباالوسروکپایینوارزیابیسایر‬ ‫سازندهاینفتیاینمیداناست‪.‬‬ ‫تعیینتکلیفتوسعه‪:‬دوچاهمیدانمشترکابان‬ ‫در سال‪ ۹۴‬عملیاتی شد و ظرفیت تولید این میدان‬ ‫افزایشیافت‪.‬در میدانپایدار غربهم کهبرداشت‬ ‫روزانهنفتدرسال‪ ۹۱‬حدود‪ ۲۰‬هزاربشکهبودتاسال‬ ‫‪ ۹۵‬به‪ ۳۰‬هزار بشکهافزایشیافت‪.‬اسفندماه‪ ۹۶‬نیز‬ ‫قراردادتوسعهمیدان هایمشترکابانوپایدارغربدر‬ ‫قالب مدل جدید قراردادهای نفتی بین شرکت ملی‬ ‫نفتایرانوکنسرسیومیمتشکلازشرکتزاروبژنفت‬ ‫روســیه و شــرکت ایرانی دانا انرژی امضا شــد و فرایند‬ ‫توسعهایندومیداندرحالپیگیریاست‪.‬‬ ‫تعیینتکلیفتوسعه‪:‬توسعهمیداننفتیسهراب‬ ‫نیز با امضای قراردادی در قالب ای پی ســی با شرکت‬ ‫ایرانیانرژیداناتعیینتکلیفشدهاست‪.‬‬ ‫تعیینتکلیفتوسعه‪:‬شرکتملینفتایرانکه‬ ‫در اوج برجام‪ ،‬طرح نگهداشت و افزایش توان تولید‬ ‫نفــت را با هدف به کارگیــری حداکثری ظرفیت های‬ ‫ایرانــی تدوین کرده بود‪ ،‬در ســال‪ ۱۰،۹۷‬قرارداد این‬ ‫طــرح را بــا شــرکت های داخلی امضا کرد که یکــی از‬ ‫تشــهر مربوط‬ ‫ایــن قراردادها به میدان مشــترک نف ‬ ‫تشــهر از‬ ‫یشــود‪ .‬مراحل اجرایی طرح توســعه نف ‬ ‫م ‬ ‫سال‪ ۱۳۹۸‬شروع شده و این طرح با حفر یک حلقه‬ ‫چاهجدیدوتعمیرسهحلقهچاهموجودبااعتبار‪۳۰‬‬ ‫میلیون دالر در حال اجراست‪ .‬بر اساس اعالم شرکت‬ ‫نفتمناطقمرکزیایران‪،‬باتوجهبهظرفیتفراورش‬ ‫تشــهر‪،‬‬ ‫موجود در واحد بهره برداری‪ /‬نمکزدایی نف ‬ ‫به منظوراستفادهبهینهازاینتاسیساتورونقمنطقه‪،‬‬ ‫توسعهمیدان هاینفتیمجاور شاملسومار‪،‬سامان‬ ‫و دالوران هم در دستور کار قرار گرفته و مصوبه های‬ ‫قانونیاندریافتشدهاست‪.‬افزایشظرفیتتولیدو‬ ‫تعیینتکلیفتوسعه‪:‬سیستمتصفیهوتزریقپساب‬ ‫واحدبهره برداریونمک زداییدهلراننیمهسال‪۹۹‬‬ ‫راه اندازیشدوبامجموعفعالیت هایانجام شدهدر‬ ‫میداندهلران‪،‬ظرفیتتولیداینمیدانبهباالترینحد‬ ‫خوددردودههاخیررسید‪.‬توسعهاینمیداندرقالب‬ ‫قرارداد‪ EPCF/EPDF‬در دستور کار قرار گرفته است‬ ‫تاظرفیتتولیداینمیدانافزایشیابد‪.‬کلنگایستگاه‬ ‫تقویت فشار گاز دهلران نیز بر زمین خورده و در حال‬ ‫اجراست‪.‬افتتاحفاز‪:۱۲‬فاز‪ ۱۲‬پارسجنوبیدراخرین‬ ‫روزهایسال‪ ۹۳‬بهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫افتتــاح فازهــای‪ ۱۵‬و‪ :۱۶‬فازهــای‪ ۱۵‬و‪ ۱۶‬پــارس‬ ‫جنوبی‪،‬دیماه‪ ۹۴‬بهبهره برداریرسید‪.‬اغازبرداشت‬ ‫گاز از فازهای‪ ۱۸،۱۷‬و‪ :۱۹‬خردادماه‪ ۹۴‬برداشت گاز‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت‬ ‫به فروش تعداد سه (‪ )3‬قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در محله ‪ D4‬فوالدشهر از طریق‬ ‫مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهعمومی‬ ‫نوبتقرار‬ ‫و دریافت اســناد و بازدید حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/04/10‬به قسمت امور‬ ‫اول‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫فوالدشهر‬ ‫دادهای شهرداری‬ ‫استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت‬ ‫مراجعه به‬ ‫فوالدشهر‬ ‫شهرداری‬ ‫م الف‪1147303 :‬‬ ‫طریق‬ ‫فوالدشهردر محله ‪ D4‬فوالدشهر از‬ ‫مسکونی واقع‬ ‫به فروش تعداد سه (‪ )3‬قطعه زمین با‬ ‫کاربریشهردار‬ ‫حسینایزدی‪-‬‬ ‫مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط‬ ‫نمایند‪r u y d a d i r .‬‬ ‫‪an‬‬ ‫دادهای‪m‬شهرداری‪c o‬‬ ‫فوالدشهر‪.‬مراجعه‬ ‫و دریافت اســناد و بازدید حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/04/10‬به قسمت امور قرار‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫حسیندر‬ ‫با ما‬ ‫شهردارفوالدشهر‬ ‫ایزدی‪-‬‬ ‫م الف‪1147303 :‬‬ ‫ازسکویفاز‪ ۱۸‬پارسجنوبیاغازشد؛ابان ماه‪ ۹۴‬نیزبا‬ ‫راه اندازیسکوی‪ ۱۷A‬تولید گازفاز‪ ۱۷‬باظرفیتروزانه‬ ‫‪۱۰‬میلیونمترمکعبکلیدخورد‪.‬اسفندماههمانسال‬ ‫همبرداشت گاز از فاز‪ ۱۹‬باظرفیتروزانه‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫فوتمکعباغاز شد‪.‬تیرماهسال‪،۹۵‬سکوی‪ ۱۹C‬با‬ ‫ظرفیتبرداشتروزانه‪ ۵۰۰‬میلیونفوت مکعب گاز‬ ‫عملیاتیشدوابان ماههمانسالنیزسکوی‪٥٠٠‬میلیون‬ ‫فوت مکعبی‪۱۸B‬پارسجنوبیباثبترکوردیجدید‬ ‫درعملیاتهوک اپوراه اندازی‪،‬بهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫سکوی‪۵۰۰‬میلیونفوت مکعبی‪۱۷B‬نیزاسفندماه‪۹۵‬‬ ‫باثبترکوردیجدیدبهره برداریشد‪.‬‬ ‫اغاز برداشت گاز از فازهای‪ ۲۰‬و‪ :۲۱‬در سال‪،۹۵‬‬ ‫برداشــت روزانه‪ ۲۸‬میلیون مترمکعب گاز از سکوی‬ ‫فاز‪ ۲۱‬پارس جنوبی اغاز شد‪ .‬هم زمان با سالروز ملی‬ ‫شدنصنعتنفتنیزباباز کردنچاه هایسکویفاز‬ ‫‪ ،۲۰‬انجام عملیات استارت اپ و ارسال گاز ترش غنی‬ ‫برداشت شده به پاالیشگاه‪ ،‬تولید گاز از فاز‪ ۲۰‬پارس‬ ‫جنوبیکلیدخورد‪.‬‬ ‫افتتاح فازهای‪ ۲۰،۱۹،۱۸،۱۷‬و‪ :۲۱‬فازهای‪،۱۷‬‬ ‫‪ ۲۰،۱۹،۱۸‬و‪ ۲۱‬پارسجنوبیفروردین ماهسال‪ ۹۶‬به‬ ‫بهره برداری رسید و با اضافه شدن بالغ بر‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز به تولید روزانه گاز این میدان‪ ،‬رویای‬ ‫برابریباقطردربرداشتروزانه گازازبزرگ ترینمیدان‬ ‫مشترکگازیجهانتحققیافت‪.‬‬ ‫امضای قرارداد طرح توســعه فاز ‪ :۱۱‬قرارداد طرح‬ ‫توسعهفاز‪ ۱۱‬پارسجنوبیتیرماه‪ ۹۶‬در قالبالگوی‬ ‫جدیدقراردادهاینفتی‪،‬میانشرکتملینفتایران‬ ‫و کنسرسیومیمتشکلاز توتالفرانسه‪،‬شرکتملی‬ ‫نفتچین(سی ان پی سی)وپتروپارسامضاشد‪.‬اغاز‬ ‫برداشت گازازفاز‪:۱۴‬اردیبهشت ماهسال‪،۹۷‬سکوی‬ ‫‪ ۱۴A‬بهره برداریوبهاینترتیب‪،‬برداشت گاز ترشاز‬ ‫نخستینسکویطرحتوسعهفاز‪۱۴‬پارسجنوبیاغاز‬ ‫شد‪.‬ابان ماه‪۹۷‬نیزهم زمانبااتمامعملیاتراه اندازی‬ ‫سکویاقماری‪ ۱۴C‬درخلیج فارس‪،‬برداشت گازترش‬ ‫ازموقعیتمخزنیدومینسکویگازیفاز‪۱۴‬نیزکلید‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫افتتاحپاالیشگاهفازهای‪ ۱۳‬و‪ ۲۲‬تا‪:۲۴‬نخستین‬ ‫سکوی طرح توسعه فازهای‪ ٢٢‬تا‪ ٢٤‬پارس جنوبی‬ ‫باظرفیتبرداشتروزانه‪ ۱۴.۲‬میلیونمترمکعب گاز‬ ‫در دریا در ســال‪ ۹۷‬راه اندازی و‪ ۲۶‬اســفندماه همین‬ ‫سال‪ ،‬پاالیشگاه فازهای‪ ۱۳‬و‪ ۲۲‬تا‪ ۲۴‬پارس جنوبی‬ ‫بــه ارزش‪ ۱۱‬میلیــارد دالر افتتاح شــد‪ .‬در ســال‪ ۹۸‬نیز‬ ‫سکوهای‪ ۱۳A‬و‪ ۱۳C‬و‪ ۲‬سکوی باقیمانده فازهای‬ ‫‪ ۲۲‬تا‪ ۲۴‬پارسجنوبینصبشدند‪.‬پیشرفتبخش‬ ‫دریایی فاز‪ :۱۴‬در سال‪ ۹۸‬برداشت گاز از عرشه‪۱۴B‬‬ ‫اغاز‪،‬اخرینسکویدریاییفاز‪ ۱۴‬پارسجنوبیاز یارد‬ ‫صدرا بارگیری و سومین سکوی این طرح بهره برداری‬ ‫شد‪.‬سکویاقماری‪۱۴D‬همبهمن ماههمینسالروی‬ ‫جکت نصب و کمی بعد‪ ،‬عملیات نصب سازه های‬ ‫جانبی ان نیز اجرایی شد‪ ۲۹.‬اسفندماه در اخرین روز‬ ‫از سال‪ ،۹۸‬اخرین سکوی طرح توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبیبهبهره برداریرسید‪.‬اغاز عملیاتتوسعهفاز‬ ‫‪ ۱۱‬پــارس جنوبی‪ :‬یازدهم اردیبهشــت‪ ،۹۹‬عملیات‬ ‫طرحتوسعهفاز‪ ۱۱‬پارسجنوبیبااغازبارگیریجکت‬ ‫سرچاهیسکوی‪ ۱۱B‬اینفاز به طور رسمیاغاز شدو‬ ‫طلسم توسعه این فاز شکست‪ .‬یکم خرداد‪ ۹۹‬هم‬ ‫عملیاتنصباینجکتدرموقعیتمخزنیبلوک‬ ‫‪ B‬اغاز شد‪.‬بهره برداریاز مخازنمتمرکزذخیره سازی‪:‬‬ ‫ابان ماه‪ ۹۹‬مخازن متمرکز ذخیره سازی پارس جنوبی‬ ‫به بهره برداری رسمی رسیدند‪ .‬اغاز برداشت گاز غنی‬ ‫ازسومینسکویفاز‪،۱۳‬تکمیل‪ ۲‬مخزنذخیره سازی‬ ‫میعانات گازی پاالیشــگاه فاز ‪ ۱۴‬و تکمیل عملیات‬ ‫پیش راه انــدازی واحــد بخــار این پاالیشــگاه‪ ،‬نصب‬ ‫دومین گوی شناور بارگیری و صادرات میعانات گازی‬ ‫پاالیشگاه هایسایت‪،۲‬راه اندازیدومخزن گاز مایع‬ ‫پاالیشگاهفازهای‪ ۲۲‬تا‪ ۲۴‬پارسجنوبیوراه اندازی‬ ‫خــط صــادرات گاز مایــع (ال پی جی) پاالیشــگاه فاز‬ ‫‪ ۱۹‬پارس جنوبی از دیگر رویدادهای مرتبط با میدان‬ ‫مشترکپارسجنوبیدرسال‪ ۹۹‬بودهاست‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رفع مشکل گلوگاهی فناوری تصفیه اب‬ ‫با فناوری بومی‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کمتر کشوری در دنیا‬ ‫رییس جمهــوری از راه اندازی‬ ‫هماننــد ایــران به دلیل شــرایط‬ ‫کارخانه تولید فیلتر روش اسمز‬ ‫اب و هوایــی و جغرافیایــی بــا‬ ‫معکــوس یــا ‪ RO‬برای تصفیه‬ ‫چالــش در حــوزه اب مواجــه‬ ‫اب با فنــاوری بومی خبر داد‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬از ایــن رو الزم اســت‬ ‫ستاری‬ ‫سورنا‬ ‫به گزارش ایســنا سورنا ستاری‬ ‫فناوری هــای بومی خودمــان را‬ ‫در حاشــیه مراســم رونمایــی‬ ‫در ایــن حــوزه توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫از طرح هــای فناورانــه حــوزه اب در جمــع وی با اشاره به دستاوردهای محققان کشور در‬ ‫خبرنگاران توســعه شــرکت های دانش بنیان را زمینه های شیرین سازی اب‪ ،‬گفت‪ :‬این روش به‬ ‫از برنامه های جدی معاونت علمی دانســت و نظر من جزو روش های بسیار نواورانه در سطح‬ ‫افزود‪ :‬ما باید شــرکت هایی را داشته باشیم که دنیــا اســت کــه در حــذف االینده هــا و شــیرین‬ ‫بتوانند در مقیاس های بین المللی و حوزه های ســازی تاثیرگذاری باالیی داشــته است‪ .‬ستاری‬ ‫مختلــف فعالیت کننــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در هر با اشاره به نقشه راه برای توسعه شرکت ها در‬ ‫حــوزه ای کــه تعــداد شــرکت های دانــش بنیان این حوزه یاداور شــد‪ :‬در حوزه اب بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫کــم اســت و یــا اثرپذیــری انهــا محدود اســت‪ ،‬شرکت فعال شده است و در این مسیر تلفیقی‬ ‫همــان حوزه هایــی هســتند کــه ما معمــوال به از فناوری های قدیمی و جدید رخ داده اســت‪.‬‬ ‫دلیل تحریم با مشکالت جدی مواجه هستیم‪ .‬وی نمونــه ان را ســامانه های ‪ RO‬دانســت کــه‬ ‫ســتاری حــوزه اب را یکــی از بخش هــای دارای در ایران و ســایر کشــورها کاربردی شــده اســت‬ ‫چال ‬ ‫شهــای زیــادی دانســت و یــاداور شــد‪ :‬مــا و ادامــه داد‪ :‬تامیــن فیلترهــای اب یکــی از‬ ‫مشــکالت جــدی در حــوزه اب داریــم و تعداد بخش های این سامانه است که به زودی یکی‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان ایــن حــوزه محــدود از شــرکت ها کارخانــه تولید ان را کــه با فناوری‬ ‫است و یکی از پیگیری های معاونت علمی این بومی تولید شده است‪ ،‬راه اندازی خواهد کرد؛‬ ‫است که بخش خصوصی را در این زمینه فعال ضمــن انکــه تکنولوژی هــای جدیــدی در زمینه‬ ‫کنیــم‪ .‬معاون علمی و فناوری رییس جمهوری حذف االینده ها در کشــور توســعه یافته است‬ ‫با تاکید بر اینکه ایران اکوسیســتم خاص دارد ‪ ،‬که نمونه هایی از ان در این مراسم عرضه شد‪.‬‬ ‫تخصیصسهمیهسوختبرایزمان‬ ‫قطعیبرقصحتندارد‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی‬ ‫سوخت به ان ها تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫همچنین بــرای صنایــع تولیدی‬ ‫گفــت‪ :‬هــر فــردی درخواســت‬ ‫مصــرف کننده بــرق که قطعی‬ ‫دریافــت ســوخت و یا هر یک‬ ‫برق دارند ســوخت درخواســتی‬ ‫از فــراورده های نفتی راداشــته‬ ‫برای دیزل ژنراتورهای اضطراری‬ ‫فاطمه کاهی‬ ‫باشــد‪ ،‬باید در ســامانه سدف‬ ‫نیز می بایست از طریق سامانه‬ ‫(ســامانه درخواســت فــراورده‬ ‫ســدف ثبــت شــده و عــاوه بــر‬ ‫هاینفتی)ثبتنام کند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬فاطمه تایید ســازمان و وزارتخانه متولی مجوز و تایید‬ ‫کاهی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه برخی ادارهبرقمنطقهایرانیزداشتهباشند‪.‬سخنگوی‬ ‫از مشــترکان خانگی و همچنین تولیدکنندگان و شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی ایــران با‬ ‫صنعتگران مبنی برای دریافت ســهمیه سوخت بیان اینکه صاحبان صنایع و شرکت های تولیدی‬ ‫بــه منظور اســتفاده از مولد بــرق و دیــزل ژنراتور بــرای درخواســت اســتفاده از ســوخت در هــر‬ ‫در شرایط اضطراری حین قطع برق درخواست شرایطی‪ ،‬باید حتما در سامانه سدف به نشانی‬ ‫هایــی را ارائــه مــی دهند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬هر فردی ‪ newtejaratasan.niopdc.ir‬مراجعــه و در ان‬ ‫به هر دلیلی درخواست دریافت سوخت داشته ســامانه ثبت نــام کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬رونــد کار بدین‬ ‫باشــد‪ ،‬باید در ســامانه سدف ثبت نام کند و در شکل است و خارج از این چارچوب به شخصی‬ ‫غیر این صورت سوختی به او تعلق نمی گیرد‪ .‬ســوختی اختصاص نمی یابد و ســهمیه ای برای‬ ‫ویافزود‪:‬اگرتولیدکنندهیاصنعتگریدرخواست زمان قطعی برق لحاظ نشــده اســت‪ .‬کاهی با‬ ‫سوختبرایفرایندخودداشتهباشد‪،‬از انجا که تاکیدبراینکهبرایتخصیصسوختمیبایست‬ ‫هر کدام از این صنایع زیرمجموعه یک وزارتخانه مواردی مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از تایید‬ ‫هســتند‪ ،‬باید حتما میزان ســوخت درخواســتی وزارتخانهمربوطهدر شرکتپخشنیزمواردالزم‬ ‫ان ها از سوی متولی مربوط به فعالیتشان تایید مورد بررســی قــرار می گیرد و در صورت داشــتن‬ ‫شــود و ســپس موضوع در مجموعه شرکت ملی شرایط و مجوزهای الزم سوخت اختصاص می‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی مــورد بررســی قــرار یابد اما قبل ازان متقاضی حتما باید در ســایت‬ ‫می گیرد که در صورت تایید شدن در این شرکت‪ ،‬سدف درخواست خود را ثبت کند‪.‬‬ ‫هر یک سانتیگرادافزایشدما‪،‬چقدر‬ ‫مصرف برق را باال می برد؟‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫اهواز گفت‪ :‬زمانی که دمای هوا باال اســت‪،‬‬ ‫مصرف برق باال می رود و این مســاله‪ ،‬زمینه‬ ‫بــروز حادثــه روی تجهیــزات شــبکه ناشــی از‬ ‫عــدم رعایــت الگــوی مصــرف توســط برخی‬ ‫مشــترکان را فراهــم مــی اورد‪ .‬حســن کریمی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش دمای هوا در این ایام در خوزستان و‬ ‫اهواز‪ ،‬خاموش کردن لوازم برقی غیر ضروری‬ ‫بــه پایــداری شــبکه بــرق و کاهش خاموشــی‬ ‫کمــک می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش یک درجه‬ ‫ســانتیگرادی دما‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات بر بار‬ ‫شــبکه به ویــژه در ســاعت های پیــک یا اوج‬ ‫مصــرف اضافــه می کنــد و می توانــد موجــب‬ ‫بــروز حادثــه روی شــبکه و وقــوع خاموشــی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگهی مشارکت زمین کشاورزی‬ ‫موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد ‪ 8‬هکتار زمین‬ ‫زراعی قابل کشــت با اب ابیاری خود را واقع در کرج جاده مشکین دشت بلوار رزکان‬ ‫جهت تولید نهال به صورت مشــارکت در قالب قرارداد‪ ،‬با حداقل ‪ 25‬درصد از فروش‬ ‫برای هر هکتار در ســال‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال‬ ‫قیمت پایه‬ ‫ناخالــص نهال بطوریکه از‬ ‫کشاورزی‬ ‫مشارکت زمین‬ ‫اگهی‬ ‫کمتر نباشد‪ ،‬واگذار نماید‪.‬‬ ‫زمین‬ ‫هکتار‬ ‫تخصصدارد‬ ‫دارای در نظر‬ ‫نهالو و بذر‬ ‫اصالح و‬ ‫تنهاتحقیقات‬ ‫موسسه‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫تولید‪8‬نهال‬ ‫تهیهبنیان‬ ‫دانش‬ ‫شــرکت های‬ ‫الزم به ذکر اســت‬ ‫خود را واقع در کرج جاده مشکین دشت بلوار رزکان‬ ‫کشــت با اب‬ ‫پیشنهادقابل‬ ‫زراعی‬ ‫ابیاریباشند‪.‬‬ ‫موسسه می‬ ‫مشارکت با‬ ‫ارائهاز فروش‬ ‫درصد‬ ‫حداقل ‪25‬‬ ‫قرارداد‪ ،‬با‬ ‫به قالب‬ ‫نسبتدر‬ ‫مشــارکت‬ ‫نهال به صورت‬ ‫جهت‬ ‫ضمانت‬ ‫پیشنهادی و‬ ‫های‬ ‫تحویل پاکت‬ ‫‪1400/03/30‬‬ ‫تولیدتاریخ‬ ‫حداکثر تا‬ ‫نمایند‪.‬ریال برای هر هکتار در ســال‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫بطوریکه از قیمت‬ ‫نهال‬ ‫قراردادهایپایهموسسه اقدام‬ ‫واحد امور‬ ‫ناخالــص به‬ ‫نامه معتبر‬ ‫نماید‪ 026-32716921.‬واحد امور قراردادها‬ ‫واگذاراطالع‪:‬‬ ‫نباشد‪،‬کسب‬ ‫کمتر جهت‬ ‫تلفن‬ ‫الزم به ذکر اســت تنها شــرکت های دانش بنیان و دارای تخصص تولید نهال مجاز به‬ ‫موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر‬ ‫پیشنهاد مشارکت با موسسه می باشند‪.‬‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/03/30‬نسبت به تحویل پاکت های پیشنهادی و ارائه ضمانت‬ ‫نامه معتبر به واحد امور قراردادهای موسسه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تلفن جهت کسب اطالع‪ 026-32716921 :‬واحد امور قراردادها‬ ‫موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انجام واکسیناسیون شهروندان در البرز‬ ‫بدون کمترین مشکل‬ ‫ناصــر مقــدم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫قشــده و دوز‬ ‫‪ 70‬ســال تزری ‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر‬ ‫دوم کســانیکه مرحلــه اول‬ ‫شورای اطالع رسانی استان البرز‬ ‫تزریــق را انجــام داده اند نیز به‬ ‫در جلسه شــورای اطالع رسانی‬ ‫ترتیــب و باقوت تمــام‪ ،‬انجام‬ ‫استان البرز گفت‪ :‬سی و نهمین‬ ‫می گیــرد‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫جلســه شــورای اطالع رســانی‬ ‫ارشــاد اســامی و دبیــر شــورای‬ ‫استان البرز با ریاست نورمحمد‬ ‫اطالع رســانی اســتان البــرز بــا‬ ‫فردیمعاونسیاسیوامنیتیاستانداریدر سالن اشــاره ب هضــرورت اســتمرار و رعایت مالحظات‬ ‫شــهدای دولت اســتانداری البرز برگزار شد و طی بهداشتی خاطرنشان کرد‪ :‬جدول اولویت بندی‬ ‫ان موضوعــات مهم و مختلف اســتان مطرح و تزریــق واکسیناســیون کرونــا بــر اســاس میــزان‬ ‫موردبررســی قرار گرفت که در راس موضوعات خطرپذیری گروه های مختلف ســنی و بیماران‬ ‫نشــده که طبعا موجب‬ ‫مطروحه مباحث مربوط به وضعیت کرونائی خاص‪ ،‬طراحی و تدوی ‬ ‫استان و نیز روند واکسیناسیون گروه های هدف کاهش محســوس امار مرگ ومیر ناشــی از کرونا‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫خواهد شد لیکن حتی در صورت تزریق واکسن‬ ‫مسئول کمیته اطالع رســانی و مدیریت جو نیز‪ ،‬رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی الزم و‬ ‫روانی اســتان البرز افزود‪ :‬در این جلســه گزارشی ضروری است چراکه در دوران شیوع این ویروس‪،‬‬ ‫از روند واکسیناسیون گروه های هدف در استان افــراد می توانند در عین بهره مندی از واکســن و‬ ‫البرز ارائه شــد که بر اســاس برنامه ریزی صورت بهره منــدی مصونیت نســبی‪ ،‬ناقل ویــروس به‬ ‫گرفته واکسیناســیون شــهروندان در اســتان البرز سایرینباشندفلذابایدهمهاقشار مختلفسنی‬ ‫طبق جدول زمان بندی برای گروه های هدف در و صنفــی جامعه‪ ،‬نســبت به اجــرای توصیه ها‬ ‫لهــای بهداشــتی ارائ هشــده از ســوی‬ ‫حال انجام است و بحمداله تاکنون از وضعیت و پروتک ‬ ‫مطلوبــی برخــوردار بوده اســت بــه صورتی که کارشناســان بهداشــت و درمان‪ ،‬اهتمام جدی و‬ ‫واکســن کرونــا بــه اکثر مشــمولین ســنین باالی مستمرداشتهباشند‪.‬‬ ‫شهرداری کرمانشاهدر انتخاباتشورایشهر‬ ‫بی طرفاست‬ ‫شهردار کرمانشــاه با اشاره‬ ‫حضــوری پرشــور و چشــمگیر‬ ‫به برگــزاری انتخابات شــورای‬ ‫پای صندوق های رای خواهند‬ ‫شــهر هم زمــان بــا انتخابــات‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫شــهردار کرمانشاه تصریح‬ ‫جمهــوری‪ ،‬بــر بی طرفــی‬ ‫کرد‪ :‬شــهروندان کرمانشــاهی‬ ‫سعیدطلوعی‬ ‫شــهرداری کرمانشــاه در ایــن‬ ‫در انتخــاب اعضــای شــورای‬ ‫انتخابــات تاکیــد کرد‪ .‬ســعید‬ ‫اسالمی شهر به شاخص هایی‬ ‫طلوعی در بیان مواضع شهرداری در انتخابات همچــون خداتــرس بــودن در کنــار دانــش و‬ ‫شــورای شــهر گفت‪ :‬هیچ گونه فهرستی توسط اطالعــات ب ـه روز‪ ،‬صداقت و امانــت در گفتار‪،‬‬ ‫شــهردار و مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه نــگاه ویژه بــه محرومان و قشــر فقیر جامعه‪،‬‬ ‫برای حمایت از نامزدهای شورای اسالمی شهر برنامه محور بودن و داشتن درک دقیق و عمیق‬ ‫تهیه نشده و شهرداری تابع انتخاب شهروندان از شــهر‪ ،‬شهرداری و شهروند‪ ،‬در کنار توجه به‬ ‫کرمانشاهی اســت و دخالتی در این انتخابات مطالبات به حق احاد جامعه شهروندی توجه‬ ‫نخواهــد داشــت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای تمامی می کنند‪.‬طلوعــی گفــت‪ :‬انتخابــات شــورای‬ ‫نامزدهایی که احســاس مســئولیت کرده و در اســامی شــهر از این نظر بســیار مهم است که‬ ‫عرصه انتخابات برای خدمت رسانی به جامعه تصمیمات و عملکرد شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫شــهروندی حضــور پیــدا کردنــد‪ ،‬احتــرام قائل چهار ســال پیش رو و حتی اینده شــهر را تحت‬ ‫هستیم و هیچ گونه فهرستی از طرف شهرداری تاثیــر قــرار خواهــد داد؛ و این شــورا در جامعه‬ ‫و مجموعه شهرداری ارائه نشده و خالف این نماد مشارکت مردمی و تجلی گاه مردم ساالری‬ ‫موضوع تکذیب می شود‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به و حاکمیــت مــردم بــه حــال و اینــده خــود و‬ ‫نقشــی که شوراهای اسالمی شهر در پیشرفت نس ـل های بعد است‪ .‬او در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫و تعالی کرمانشاه به عنوان یک پارلمان محلی شهروندانی کرمانشاهی با حساسیت بیشتری‬ ‫و نهــادی قانون گذار می توانند داشــته باشــند‪ ،‬پای صندوق های رای می ایند و منتخبین خود را‬ ‫مــردم فهیــم و بــا بصیــرت کرمانشــاه قطعــا برای شورای اسالمی شهر معرفی کنند‪.‬‬ ‫انتخاباتدر نظاماسالمیمبنای‬ ‫مردم ساالریدینیاست‬ ‫استاندار قم گفت‪ :‬موضوع‬ ‫ایــن موضــوع در بیــن جوانان‬ ‫انتخابــات در نظــام اســامی‬ ‫و رای اولی ها که از ســرزندگی‬ ‫از اهمیــت فوق العــاده ای‬ ‫و نشــاط فوق العــاده ای‬ ‫برخــوردار اســت و مبنــای‬ ‫برخوردار هستند و برای پیشتاز‬ ‫مرد مســاالری دینــی به شــمار‬ ‫بــودن و پیشــگام بــودن در‬ ‫بهرامسرمست‬ ‫می ایــد‪ .‬بهــرام سرمســت در‬ ‫تحوالتمهمسیاسیاجتماعی‪،‬‬ ‫مراســم جشــن رای اولی های‬ ‫محرک ســایر اقشــار می شوند‪،‬‬ ‫انتخابات ‪ 1400‬اظهار داشــت‪ :‬خوشحالیم که اهمیــت بســزایی دارد‪ .‬اســتاندار قــم در بخــش‬ ‫پســران و دختران ما در ســن تکلیف سیاســی دیگری از ســخنان خود با اشــاره با گرامیداشــت‬ ‫قــرار گرفتنــد و فرزنــدان مــا به عنــوان رای ‪ ۲۰‬خردا د روز جهانی صنایع دستی بیان داشت‪:‬‬ ‫اول ‬ ‫یهــا می توانند در این انتخابات در تعیین ما قم را به عنوان شهر ملی انگشتر ثبت کردیم و‬ ‫سرنوشت خود تاثیرگذار و تعیین کننده باشند‪ .‬این رویداد فرهنگی مهمی برای این استان است‬ ‫اســتاندار با بیان اینکه همان طوری که جشن چراکه شهرهای دیگر ازنظر صنایع دستی به ویژه‬ ‫تکلیــف دینی داریم‪ ،‬جشــن تکلیف سیاســی انگشتر دارای سبقه و سابقه دیرینه ای بودند ولی‬ ‫نیــز داریم گفت‪ :‬انتخابات در نظام جمهوری در قــم به واســطه وجــود هنرمنــدان زبردســت و‬ ‫اســامی از اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار خوش ذوقی که داشتیم این عنوان ب ه قم تعلق‬ ‫اســت و مبنــای مرد مســاالری دینــی اســت و گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬این نام برای قم بسیار متناسب‬ ‫همــه مــا وظیفه داریــم به عنــوان قوام بخــش استچونبهعلتجنبهزیارتیایناستان‪،‬وجود‬ ‫و دوام بخــش نظــام اســامی این امــر مهم را حرم حضرت معصومه (س) قم به منزله نگین‬ ‫به نوعی پیش ببریم که تقویت بیشتر نظام را انگشتری برای ان است‪ .‬سرمست یاداور شد‪:‬‬ ‫در پی داشته باشد‪ .‬سرمست خاطرنشان کرد‪ :‬بنابرایــن این بعــد زیارتی بودن قم می طلبید‬ ‫برگزارکننــدگان انتخابــات اعــم از هیئ ‬ ‫تهــای کــه ازنظــر ســوغات زائــر و هویــت فرهنگــی‬ ‫اجرایــی‪ ،‬هیئ ‬ ‫تهــای نظــارت و بازرســی‪ ،‬تکمیل شود و ثبت ملی قم به عنوان شهر ملی‬ ‫ســتادهای انتخابات و کاندیداها یک نقشــی انگشــتر می توانــد در کنــار ســوهان و یــا فرش‬ ‫را دارنــد ولــی نقــش اصلــی از ان مردم اســت دســتباف مکمل ســوغات زائــران و مســافران‬ ‫کــه مشــارکت حداکثــری خــود باعــث اقتــدار باشــد و جــا دارد که از هنرمندانــی که در این‬ ‫ایــران اســامی خواهنــد شــد‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬عرصه فعالیت می کنند‪ ،‬قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫معاون فرهنگی استان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) خبر داد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اجرایبرنامه هایدههکرامتبهشیوهمتفاوت‬ ‫معاون فرهنگی استان مقدس حضرت فاطمه‬ ‫معصومــه (س) گفــت‪ ۱۵ :‬شــبکه ماهــواره ای و‬ ‫همچنینرسانه هایداخلی‪،‬برنامه هایبزرگداشت‬ ‫ایــن دهه را از حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت‬ ‫(س) پوشــش می دهنــد‪ .‬حجت االســام مهــدی‬ ‫احمدی در نشســت خبری اعالم برنامه های دهه‬ ‫کرامت سخن می گفت با بیان این که دهه کرامت‬ ‫امسال به دلیل همزمانی با ایام تبلیغات انتخاباتی‬ ‫با دهه کرامت سال های قبل تفاوت دارد ادامه داد‪:‬‬ ‫قطعاحضور مردمدر پایصندوق هایرای‪،‬عملبه‬ ‫سیره حضرت فاطمه معصومه (س) و سبب تثبیت‬ ‫پایه ها و رشد نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است‪ .‬عضو ستاد بزرگداشت دهه کرامت سپس به‬ ‫شعار امسال دهه کرامت با عنوان «گره گشایی به‬ ‫سبک اهل بیت (ع)» توجه داد و گفت‪ :‬این شعار در‬ ‫ادامه شعار ساالنه «خدمت کریمانه» انتخاب شده‬ ‫اســت و می تواند ناظر به ابعاد و ســطوح مختلف‬ ‫گره گشــایی از کار مــردم باشــد کــه البته ایــن ابعاد‬ ‫مختلف در شــعار هــر یک از روزهــای دهه کرامت‬ ‫نیــز موردتوجــه خواهد بــود‪ .‬احمــدی با اشــاره به‬ ‫نکــه ‪ ۳۲‬نهــاد مختلــف در اجــرای برنام ههــای‬ ‫ای ‬ ‫بزرگداشــت دهــه کرامــت مشــارکت دارند افــزود‪:‬‬ ‫مناجــات خوانی‪ ،‬اجرای برنامه ویــژه اذری زبانان‪،‬‬ ‫ســخنرانی های معارفی توسط استاد شیخ حسین‬ ‫انصاریان و همچنین راه اندازی‪ ۲۰۰‬کاروان شادی در‬ ‫استان های مختلف کشور ازجمله برنامه های دهه‬ ‫کرامت در ســال جاری خواهد بود‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬رونمایی و پخش برخی نماهنگ ها‪ ،‬کلیپ ها‬ ‫و سرودها به زبان های مختلف‪ ،‬تولید‪ ۱۵‬سخنرانی‬ ‫بــرای پخش از شــبکه های دو و ســه ســیما‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامــه «فدای دخترم» در همه اســتان ها‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه هنــری و تولیــدات رســانه ای و همچنیــن‬ ‫برپایــی نمایشــگاه «بانــوان و انتخابــات» در‬ ‫صحــن صاحب الزمــان (عج) حرم مطهر‪ ،‬بخش‬ ‫دیگــری از برنام ههــای بزرگداشــت دهه کرامت‬ ‫در ســال جــاری خواهــد بــود‪ .‬او بــا بیــان این که‬ ‫‪ ۱۵‬شــبکه ماهــواره ای و همچنیــن رســانه های‬ ‫داخلــی‪ ،‬برنام ههــای بزرگداشــت ایــن دهــه را‬ ‫از حــرم مطهــر حضــرت کریمــه اهل بیــت (س)‬ ‫پوشــش می دهنــد یاداور شــد‪ :‬تمــام نهادهایی‬ ‫کــه برنامه هایــی بــا محوریــت ایــن مناســبت و‬ ‫روز دختر دارند می توانند از ظرفیت شبستان حرم‬ ‫مطهر برای اجرای برنامه های خود اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اســتان مقــدس حضــرت فاطمه‬ ‫معصومــه (س) در ادامــه برپایــی مســابقه روزانــه‬ ‫حدیــث کرامــت و همچنیــن محفــل روزانه شــعر‬ ‫فاطمــی در مقبــره پروین اعتصامــی در صحن امام‬ ‫رضا (ع) حرم مطهر را از دیگر برنامه های بزرگداشت‬ ‫این دهه دانست و گفت‪ :‬جشن خانوادگی «نسیم‬ ‫کرامت» نیز در هر شب از این دهه از ساعت ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۳:۳۰‬در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت‬ ‫فاطمــه معصومــه (س) برگــزار می شــود‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬بازدیــد از ایــن مــوزه در روزهــای دهه کرامت‬ ‫به صورت نیم بها خواهد بود‪ .‬او رونمایی از تابلوی‬ ‫خوشنویسی القاب حضرت فاطمه معصومه (س)‬ ‫و همچنیــن برخی کتب درباره شــرح زیارت نامه و‬ ‫زندگینامه حضرت فاطمه معصومه (س) را از دیگر‬ ‫برنامه های بزرگداشت این دهه عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫برنامه های مختلفی در ایــن دهه به صورت زنده و‬ ‫ضبط شدهاز طریقشبکه هایمختلفسیماپخش‬ ‫خواهد شد‪ .‬معاون فرهنگی استان مقدس حضرت‬ ‫فاطمه معصومه (س) در پاســخ به ســوالی درباره‬ ‫روند تولید فیلم و ســریال حضــرت معصومه (س)‬ ‫نیز گفت‪ :‬فیلم نامه این اثر برای بررسی محتوایی در‬ ‫اختیار ایت ا‪ ...‬احمد عابدی اســت تا ان شــاء اهلل‬ ‫پساز پایانبررسیمراحلدیگرتولیدپیگیریشود‪.‬‬ ‫او دراین بــاره افــزود‪ :‬ویژگی این فیلم و ســریال‪ ،‬کار‬ ‫مطالعاتی زیاد انجام گرفته درباره ان است‪ ،‬ضمن‬ ‫ا نکــه چهره حضرت فاطمه معصومــه (س) نیز در‬ ‫این اثر نمایش داده نمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسسازمانفرهنگیواجتماعیشهرداریمشهدخبرداد‬ ‫اجرای‪ ۱۴۰۰‬برنامه فرهنگیهنری ویژه دهه کرامت‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬معــاون شــهردار و‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی واجتماعیشهرداریمشهد‬ ‫گفت‪ :‬برای دهه کرامت بیش از ‪ 98‬عنوان برنامه‬ ‫و هــزار و ‪ 400‬برنامــه فرهنگــی و هنــری بــا رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتیاجراخواهدشد‪.‬‬ ‫ســید مجتبی منتظری در نشســت خبری خود‬ ‫بــا اصحــاب رســانه بــه مناســبت دهــه کرامــت در‬ ‫خصوص عمده برنامه های ویژه ســازمان فرهنگی‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬افــزود‪« :‬گــذر هنر» با مشــارکت اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان خراسان رضوی‬ ‫از ‪ 18‬لغایــت ‪ 28‬خردادمــاه بــا حضــور هنرمندان‬ ‫عرص ههــای نگارگــری‪ ،‬تصویرســازی‪ ،‬طراحــی و‬ ‫نقاشی‪ ،‬خوشنویســی‪ ،‬کاریکاتور‪ ،‬مجسمه سازی‪،‬‬ ‫فیلــم و عکــس‪ ،‬رســانه و رادیــو‪ ،‬کــودک‪ ،‬اجــرای‬ ‫نمایش پرده خوانی و اجرای سرود از ساعت‪ 18‬الی‬ ‫‪ 21‬در میدان جانباز و درب شرقی بوستان ملت برپا‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬در قالــب ایــن برنامــه میــدان‬ ‫جانبــاز‪ ،‬تقاطــع احمدابــاد کالهــدوز‪ ،‬کــوه پــارک‪،‬‬ ‫چهارراهمخابرات‪،‬بوستان هایاردیبهشت‪،‬ملتو‬ ‫ارممکان هایبرپایی«خیابانهنر»است‪،‬همچنین‬ ‫اجــرای برنامه رادیویی‪ ،‬ســرود‪ ،‬نورافشــانی‪ ،‬تئاتر‬ ‫صحن ـه ای نیز از برنامه های جانبــی در کنار برپایی‬ ‫«خیابانهنر»است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری‬ ‫مشهدبااشارهبهدیگربرنامه هایدرنظر گرفته شده‬ ‫بهاینمناسبتواهمیتایندهه‪،‬بیان کرد‪:‬اجرای‬ ‫نمایش ویدئو مپینگ در کانون ســوم کــوه پارک با‬ ‫موضوع «حدیث سلسله الذهب و حضور حضرت‬ ‫در مشهد» تا پایان ماه خرداد نیز از دیگر برنامه های‬ ‫ایــن اداره بــوده که به خلق اثار گرافیکی از طریق‬ ‫نورپردازیوجلوه هایویژهمیدانیصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اجــرای ویژه برنام ههــای جشــن‬ ‫در کوه پارک و بوســتان اردیبهشــت‪ ،‬اجرای سرود‬ ‫در ‪ 100‬نقطه شــهر به مدت ‪ 10‬شــب در طول دهه‬ ‫کرامت‪ ،‬اجرای بیش ‪ 200‬نورافشــانی در ‪ 8‬نقطه‬ ‫شهری‪ ،‬اذین بندی معابر سطح شهر و مشارکت با‬ ‫‪ 265‬مجموعه فرهنگی جهت اذین بندی محالت‬ ‫مشهد ازجمله برنامه های ما برای این ایام خواهد‬ ‫بــود‪ .‬معــاون شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شــهرداری مشــهد تاکید کرد‪ :‬افتتاح گذر‬ ‫مفاخر و نصب ‪ 8‬سردیس مفاخر مشهد در بولوار‬ ‫خیام‪ ،‬کارگاه اموزشی نقاشی در مجموعه پارک و‪...‬‬ ‫نیز اعم برنامه های ما خواهد بود‪.‬‬ ‫منظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫افتتاحیه هایمهممادر اینایامافتتاحدوازدهمین‬ ‫ســایت ویــژه بانــوان در پــارک ملــت خواهــد بود‪.‬‬ ‫بهســازی چمــن مصنوعــی بوســتان ملــت توســط‬ ‫سازمان فرهنگی و اجتماعی با شهرداری منطقه ‪11‬‬ ‫بااعتباری بال غبــر ‪ 590‬میلیون تومان صورت گرفته‬ ‫اســت‪ .‬معاون شــهردار و رئیس سازمان فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شــهرداری مشهد اظهار کرد‪ :‬گفتی است‬ ‫که شــرایط موجود در کشــور باوجود ویروس کرونا‬ ‫نه تنهابرنامه هاوهزینه هایمارا کاهشندادهبلکه‬ ‫افزایشنیزپیداکردهاست‪.‬‬ ‫منتظــری در خصــوص برنامه هــای ســازمان‬ ‫فرهنگیواجتماعیشهرداریمشهدبرایانتخابات‬ ‫نیــز‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬مــا در تمامی اکران های شــهری‬ ‫خود در سطح شهر به دنبال ان هستیم تا مشارکت‬ ‫شهروندان را در انتخابات افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساختمرکزجدیدانتقالخونقمنیازمند‬ ‫مشارکتخیریناست‬ ‫مدیــرکل انتقــال خون قــم با دعــوت از خیرین‬ ‫استان برای مشارکت در ساخت مرکز جدید انتقال‬ ‫خون استان گفت‪ :‬با توجه به اهمیت و نیاز قم به‬ ‫احداث این مرکز‪ ،‬ورود و مشارکت خیرین سالمت‬ ‫در این امر خداپسندیده ضروری است‪.‬‬ ‫مرتضــی نوریان افــزود‪ :‬زیرســاخت های الزم‬ ‫برای ساخت مرکز انتقال خون در منطقه پردیسان‬ ‫فراهم شده است ولی نبود اعتبارات الزم مانع از‬ ‫اغــاز روند احداث این زیرســاخت مهم در حوزه‬ ‫ســامت شــده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬پروانه ســاخت‪،‬‬ ‫زمین و نقشه ساخت مرکز انتقال خون پردیسان‬ ‫اماد ه اســت و مراحل اداری ساخت این مرکز نیز‬ ‫به پایان رســیده و مشکلی ازنظر زیرساخت های‬ ‫فنــی در ایــن زمینه وجود نــدارد‪ .‬مدیرکل انتقال‬ ‫خــون قم تنها مشــکل ســاخت این مرکــز را نبود‬ ‫اعتبــارات الزم دانســت و افــزود‪ :‬بهتریــن راه‬ ‫برای ســاخت هر چه ســریع تر مرکــز انتقال خون‬ ‫پردیســان اســتفاده از ظرفیــت خیــران ســامت‬ ‫اســت که البته در این زمینه رایزنی هایی صورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬نوریان عنــوان کرد‪ :‬برخــی خیران‬ ‫بــرای کمــک به بخش هایی از ســاخت این مرکز‬ ‫اعــام امادگــی کرده انــد‪ ،‬امــا هنوز اعتبــار کافی‬ ‫فراهم نشــده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬روند احداث‬ ‫چندیــن بیمارســتان ازجمله بیمارســتان یک هزار‬ ‫تخت خوابی خاتم در این استان موجب شده تا‬ ‫با توجه به افزایش تخت های بیمارستانی در قم‬ ‫و به تبع ان افزایش پذیرش بیمار‪ ،‬نیاز به اهدای‬ ‫خــون در ماه ها و ســال ها اینــده افزایش یابد به‬ ‫همین دلیل توسعه مراکز انتقال خون نیز در این‬ ‫اســتان بیش ازپیش اهمیت دارد‪ .‬مدیرکل انتقال‬ ‫خون قم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬عــاوه برافزایش مراکز‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬بــه دلیــل کیفیــت بــاالی خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬ایــن اســتان همــواره مورد‬ ‫اقبــال بیمــاران از اســتان های دیگــر بــوده اســت‬ ‫کــه ایــن موضوع بــر توجه به اهمیــت و ضرورت‬ ‫توسعه مراکز انتقال خون در قم افزوده است ‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای پروژه مدیریت رواناب در ‪ 1100‬هکتار‬ ‫از مراتع گلستان‬ ‫رئیس اداره امور مراتع و بیابان گلستان از اجرای‬ ‫‪ 1100‬هکتــار از اجــرای پــروژه مدیریــت روانــاب و‬ ‫مراقبت و ابیاری خبر داد‪.‬‬ ‫تاج قلی فرهنگ دوست اعالم کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫گرمایبی سابقهساالنه کهسبباسیببهبوته های‬ ‫یگــردد‪ ،‬اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫غــرس شــده م ‬ ‫ابخیزداری استان گلستان از محل اعتبارات در نظر‬ ‫گرفته شده در بخش بیابان نسبت به در نظر گرفتن‬ ‫دو مرحله ابیاری و حفاظت به مدت ‪ 12‬ماه اقدام‬ ‫نموده است‪ .‬فرهنگ دوست اضافه کرد‪ :‬از اهداف‬ ‫یتــوان بــه پــروژه مدیریت‬ ‫اجــرای ایــن پروژ ههــا م ‬ ‫روانــاب باهــدف اســتحصال رواناب پیــش از ورود‬ ‫به ابراهه ها‪ ،‬افزایش زمان تمرکز‪ ،‬افزایش رطوبت‬ ‫خاک و باهدف افزایش کیفیت پوشــش گیاهی و‬ ‫درنهایت حفاظت از خاک اشاره کرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬طــرح مدیریت رواناب به ســطح‬ ‫‪ 550‬هکتار در مراتع اینچه شوره زار و صوفیکم واقع‬ ‫در شهرستاناق قالوهمچنینهوتنودماغقیزلردر‬ ‫شهرستانگنبدکاووسقابل اجرااست‪.‬‬ ‫او به اهمیت زیاد اجرای طرح مراقبت و ابیاری‬ ‫نهال های کاشــته شده سنواتی اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مساحت اجرایی این طرح ‪ 550‬هکتار بوده که در‬ ‫مراتع دده الوم‪ ،‬نائب دره‪ ،‬کرند شرقی و دماغ قیزلر‬ ‫شهرستانگنبدکاووسعملیمی گردد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امور مراتع و بیابان جمع اعتبارات‬ ‫این طرح ها را‪ 1600‬میلیون ریال دانسته و بیان کرد‪:‬‬ ‫ایــن اعتبارات از محل اعتبارات ملــی بوده و اجرای‬ ‫پروژه هانیزاغازشدهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اغاز مسابقه کتابخوانی‬ ‫مجازی انتخاب ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مســئول ســازمان بســیج رســانه اســتان کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمد از اغاز مسابقه کتابخوانی مجازی انتخاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه مناســبت ســیزدهمین انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهوری خبر داد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬فخرالدین‬ ‫رضایــی با بیــان این که مســابقه کتابخوانی انتخاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در بســتر فضــای مجازی برگزار می شــود افزود‪:‬‬ ‫عالقه مندان برای دریافت فایل کتابچه‪ ،‬لینک ازمون‬ ‫مســابقه و هم چنین اطالعات تکمیلی می توانند به‬ ‫کانال روبیکای مســابقه یا صفحه اســتانی خبرگزاری‬ ‫بســیج اســتان کهگیلویه و بویراحمــد مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج رســانه اســتان کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬عالقه مندانبهمسابقات کتابخوانی‬ ‫تا پایان روز ‪ ۲۸‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬خرداد فرصت دارند در‬ ‫این مســابقه شــرکت نماینــد‪ .‬رضایی با بیــان این که‬ ‫کتابچه این مسابقه کتابخوانی‪ ،‬کوچک و کم حجم‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مسابقه کتاب خوانی انتخاب ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫مشارکتبسیجرسانهاستان‪،‬معاونتفرهنگیهنری‬ ‫ســپاه فتح‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫و مرکــز فرهنگــی خانواده ســپاه فتــح برگــزار خواهد‬ ‫شــد و به برگزیدگان این مســابقه به ویژه رای اولی ها‬ ‫به قیدقرعــه هدایــای ارزشــمندی اهدا می شــود‪ .‬این‬ ‫مسئول اظهار کرد‪ :‬برندگان این مسابقه روز دوم تیر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از طریق رسانه های استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫معرفیمی شوند‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های‬ ‫عظیم کشور منجر به‬ ‫اعتالی ایران اسالمی‬ ‫می شود‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬ایــران در بحث های هســته ای‪ ،‬نانو‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬بیوتکنولــوژی‪ ،‬هــوا و فضا دســتاوردهای‬ ‫فوق العاده ای داشته که اگر از این فرصت ها استفاده‬ ‫شود‪ ،‬شاهد اعتالی ایران اسالمی خواهیم بود‪ .‬عزت‬ ‫ا‪ ...‬اکبری تاالر پشــتی در جمع صنعتگران خراســان‬ ‫رضوی در انجمن فرانگران نوین با اعالم این مطلب‬ ‫افــزود‪ :‬برندهــای ایــن انجمــن اگــر در کنــار یکدیگــر‬ ‫شخصیت حقوقی را شکل دهند‪ ،‬می توانند در بحث‬ ‫صادرات فعالیت های خوبی را انجام دهند که نتیجه‬ ‫ان یک اقتصاد پویا است‪ .‬مدیرعامل انجمن فرانگران‬ ‫نویــن نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬انجمــن فرانگــران‬ ‫نویــن با بیــش از ‪ 11‬ســال فعالیت هم اکنــون بیش از‬ ‫‪ 700‬برنــد معتبــر جهانــی و کشــوری را بــه عضویــت‬ ‫دارد و همچنیــن ‪ 12‬کشــور خارجــی را به عنوان عضو‬ ‫در مجموعــه خــود پذیراســت‪ .‬احســان مصطفــوی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هم اکنــون ‪ 4‬برنــد داخلــی با بیــش از ‪100‬‬ ‫ســال قدمــت و ‪ 12‬برند بین المللــی در این مجموعه‬ ‫عضــو هســتند‪ .‬او از برنامه ریــزی انجمــن در راســتای‬ ‫خدمات دهی به فرزندان کارافرینان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مــا در اکادمی مدیران اینده برای نســل ســوم در این‬ ‫انجمن برنامه ریــزی کردیم که امیدواریم با حمایت‬ ‫مســئوالن‪ ،‬مدیران و نمایندگان مجلــس و دولت در‬ ‫راســتای دانش افزایــی و تعامــل دانشــگاه و صنعت‬ ‫گام هایمثبتیبرداریم‪.‬‬ ‫توقف در پروژه های قم‬ ‫معنا ندارد‬ ‫شــهردار قــم بــا تاکیــد بر اینکــه توقــف در پروژه ها‬ ‫معنــا نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا زمانی کــه مســئولیت را بر‬ ‫عهده داریــم پرتــوان و انگیزه پیگیر کارها هســتیم‪.‬‬ ‫سید مرتضی سقاییان نژاد در جلسه شورای مدیران‬ ‫شهرداری قم اظهار داشت‪ :‬شهر به سختی در حال‬ ‫اداره شــدن اســت و از نماینــدگان و دولــت انتظــار‬ ‫می رود‪ ،‬تالش ویژه ای چه در صحن مجلس و چه‬ ‫در بدنه دولت برای حمایت جدی از شــهرداری ها‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬او افــزود‪ :‬در شــرایط موجــود باید‬ ‫دست به دســت هم داده و هوشــیار و هماهنگ بر‬ ‫اســاس برنامه ای که شــهرداری ترسیم کرده برنامه‬ ‫تهــا و‬ ‫را جلــو ببرنــد و حداکثــر اســتفاده از ظرفی ‬ ‫فرصــت خدمت در شــهر مقــدس قم انجام شــود‪.‬‬ ‫شــهردار قــم بــا بیان اینکــه خوشــبختانه چارچوب‬ ‫شــهرداری قم بســیار خــوب و به روز شــکل گرفته و‬ ‫برنامه هــا بــا ریتم خــوب و مناســبی در حال انجام‬ ‫شدن است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معاونان‪ ،‬مدیران مناطق‬ ‫و ســتادی و همچنین سازمان ها باید با عزمی جزم‬ ‫و تــوان مضاعــف کارهــا و برنامــه را جلــو ببرنــد تا‬ ‫بــر مشــکالت فائــق اییــم‪ .‬ســقاییان نژاد بــا تاکید‬ ‫بــر اینکــه توقــف پروژه ها معنا نــدارد بــا قدردانی‬ ‫از معاونت هــا‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬مناطــق‪ ،‬مدیریت ها‪،‬‬ ‫پیمانکاران و ســرمایه گذاران گفــت‪ :‬به هیچ عنوان‬ ‫نبایــد توقــف و کندی حرکت در افتتــاح پروژه ها و‬ ‫اغاز عملیات اجرایی و رونمایی ها داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شــهردار قم بیان کرد‪ :‬تا زمانی که مســئولیت را بر‬ ‫عهده داریم باید پرتوان و انگیزه پیگیر کارها باشیم‬ ‫و بر اساس برنامه زمان بندی شاهد افتتاح پروژه ها‬ ‫و اغاز عملیات اجرایی ان باشیم‪ .‬در این زمینه نیز‬ ‫تاکید ویژه این اســت که تمام سازمان ها‪ ،‬مناطق‪،‬‬ ‫مدیریت هــا و معاونت هــا باهــم همــکاری داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سقاییان نژاد با تاکید بر اینکه در مدیریت ما حرکت‬ ‫اهســته معنا ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬چه در دوره ثبات شوراها‬ ‫و چــه در دوره انتخابــات و تغییــر و تحــول شــوراها‪،‬‬ ‫حرکــت هوشــمندانه برمــدار برنامه هــا و خدمت به‬ ‫مردم توقف ندارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اغاز خرید دانه روغنی کلزا‬ ‫و گندم در مراکز‬ ‫خرید میامی‬ ‫مدیر تعاون روســتایی استان ســمنان طی بازدید از‬ ‫مراکز خرید گندم و دانه روغنی کلزا‪ ،‬با دست اندرکاران‬ ‫امــر خریــد گفتگــو و بــر رعایــت موازیــن قانونــی و‬ ‫دستورالعمل ها‪ ،‬بر دقت و تسریع در تحویل محصول‬ ‫تولیدی کشاورزان با سهولت در مرحله تحویل محصول‬ ‫از کشــاورزان تاکیــد نمود‪ .‬احســان عباســپور بــه همراه‬ ‫مســئولین اتحادیه و اداره تعاون روســتایی شهرســتان‬ ‫میامی‪ ،‬از انبارهای شرکت تعاونی کالپوش‪ ،‬نردین‪ ،‬ری‬ ‫اباد و میامی بازدید و از مشــکالت موجود گزارش گیری‬ ‫و پیگیری رفع نواقص احتمالی و افزایش هماهنگی ها‬ ‫در محل صورت گرفت‪️.‬او گفت‪ :‬با استقبال کشاورزان‬ ‫از کشت دانه روغنی کلزا تعداد سه مرکز برای سهولت‬ ‫دسترســی تولیدکننــدگان در نظر گرفته شــد کــه در کنار‬ ‫‪ ۵‬مرکز خرید گندم به ارائه خدمات به کشــاورزان این‬ ‫شهرستانمشغولمی باشند‪.‬عباسپور گفت‪:‬پیش بینی‬ ‫یشــود در ســال جــاری بیــش از هزار تن کلــزا و حدود‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تــن از گندم تولیدی کشــاورزان این شهرســتان‬ ‫خریداری و تحویل کارخانجات روغن کشی و سیلوهای‬ ‫غلهاستان گردد‪.‬‬ ‫کنترل ‪ ۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب سیالب‬ ‫با اجرای پروژه های‬ ‫ابخیزداری‬ ‫سرپرست اداره کنترل سیالب وابخوانداری معاونت‬ ‫ابخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان‬ ‫سمنان اظهار کرد‪ :‬طی اردیبهشت ماه سال جاری بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب ســیالب از طریــق‬ ‫پروژه هایابخیزداریدر‪ ۸‬شهرستاناستانسمنان کنترل‬ ‫شد‪ .‬جواد جورابلو افزود‪ :‬با بارندگی نسبتا قابل توجهی‬ ‫که در ‪ ۸‬شهرستان (سمنان‪ ،‬شاهرود‪ ،‬گرمسار‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫یشــهر‪ ،‬میامی‪ ،‬ارادان و سرخه) به وقوع پیوست‬ ‫مهد ‬ ‫شاهد عملکرد مثبت پروژه های ابخیزداری شامل پروژه‬ ‫پخش سیالب‪ ،‬بندهای خاکی‪ ،‬بندهای سنگی مالتی‬ ‫و بندهــای گابیونــی بوده اســت که بال غبــر ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار مترمکعب ســیالب و رواناب را کنترل نمود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬با توجه به عملکرد قابل قبــول‪ ،‬این پروژه ها‬ ‫در ‪ ۸‬شهرســتان یادشده به ویژه در شرایط خشکسالی‬ ‫ســال جاری‪ ،‬به طور مســتقیم موجب افزایش دبی اب‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬رشته قنات‪ ۱۲۵ ،‬دهنه چشمه و ‪ ۲۵۰‬حلقه‬ ‫چاه شده است‪ .‬جورابلو گفت‪ :‬اثرات سازنده پروژه های‬ ‫ابخیزداری عالوه بر کنترل سیل و رسوب و نفوذ اب به‬ ‫الیه هایزیرزمینینقشمهمیدر کاهشخساراتسیل‬ ‫به تاسیسات شهری و خدمات زیربنایی ایفا می کند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه های ابخیزداری اجراشده همواره‬ ‫در حوز ههــای ابخیــز موجــب افزایش ابدهــی قنوات‪،‬‬ ‫چشمه هاوچاه هایپایین دستشدهاست‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۱۲۸‬مجوز مشاغل‬ ‫خانگی ویژه هنرمندان‬ ‫صنایع دستی استان‬ ‫از معــرق‪ ،‬منبــت‪ ،‬گــره چینــی و حج مهــای چوبی‬ ‫گرفتهتاشبکهبری هایحجیمفلزی‪،‬از دستبافته های‬ ‫ابریشــمین‪ ،‬ظریف‪ ،‬ســنتی و رنگین تا شــیوه نگارگری و‬ ‫تذهیب هایزرین‪ ،‬گلیم‪ ،‬گلیچوجاجیم‪،‬ظروفسفالی‪،‬‬ ‫نمــد‪ ،‬پارچه قلمکار و ‪ ...‬همگی ازجمله صنایع دســتی‬ ‫اســتان ســمنان و تبلور هنر مردم این منطقه اســت‪ .‬هنر‬ ‫صنعتی که به واسطه تنوع اب و هوایی در استان سمنان‬ ‫در هــر منطقــه ویژگــی خــاص خــودش را ازنظــر نقــش‪،‬‬ ‫رنــگ و کاربــرد دارد و ایــن تنــوع بــر روی ظروف‪ ،‬دســت‬ ‫بافته ها و اقالم صنایع دستی این استان طی هزاران سال‬ ‫نمود پیداکرده اســت‪ .‬ســفال‪ ،‬سرامیک‪ ،‬گلیم‪ ،‬قلمکار‪،‬‬ ‫منبــت‪ ،‬معــرق‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬دســت بافت ههــای ســنتی و‬ ‫‪ ...‬از صنایع دســتی فعال اســتان ســمنان است‪ .‬پیشینه‬ ‫صنایع دستیوهنرهایسنتیدرایناستانبهبیشازشش‬ ‫هزار سال می رسد‪ .‬هنر سفال و سرامیک در استان سمنان‬ ‫حدود شش هزار سال قدمت دارد و پیشینه هنر نساجی‬ ‫سنتی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬رودوزی های سنتی و منبت چوب در‬ ‫این استان نیز به حدود‪ ۲۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬سال قبل برمی گردد‪.‬‬ ‫الزمه زنده نگه داشــتن‪ ،‬احیا و ترویج هنرهای ســنتی و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬حمایت از هنرمندان صنایع دستی است‪.‬‬ ‫این را سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫اداره کلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریوصنایع دستیاستان‬ ‫ســمنان ضمن تبریــک فرارســیدن‪ ۲۰‬خــرداد روز جهانی‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬اعالم کرد و افزود‪ :‬در این راستا‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫و‪۸۰۰‬میلیونریالتسهیالتمشاغلخانگیبههنرمندان‬ ‫صنایع دستی استان در سال گذشته پرداخت شده است‪.‬‬ ‫جعفر صفاخواه با اشــاره به اینکه بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هنرمنــد صنایع دســتی در این اســتان مشــغول فعالیت‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪۱۲۸:‬مجوزمشاغلخانگیدرسال گذشته‬ ‫صــادر شــد‪ .‬او بابیــان اینکه‪ ۲۰۷‬مجوز صنایع دســتی در‬ ‫سال گذشته صادرشده است‪ ،‬افزود‪ :‬استان سمنان دارای‬ ‫‪ ۴۸‬رشته فعال صنایع دستی است‪ .‬سرپرست معاونت‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ســمنان از صدور ‪۱۰۹‬‬ ‫پروانهتولیدانفرادی‪ ۱۵،‬پروانهتولید کارگاهی‪ ۸۳،‬کارت‬ ‫شناساییو‪ ۱۷۲‬گواهیاموزشیدرسال گذشته‪،‬دراستان‬ ‫سمنانخبردادو گفت‪ ۹۱۷:‬هنرمندصنایع دستیدر سال‬ ‫گذشتهتحتپوششبیمهقرارداشتند‪.‬‬ ‫سم‬ ‫رویدا د نان‬ ‫وزیر اموزش وپرورش در دیدار با فرهنگیان استان‪:‬‬ ‫طرحرتبه بندیمعلمانبه محضتصویبنهایی‬ ‫در مجلس اجرا می شود‬ ‫وزیر اموزش وپرورش گفت‪ :‬هدف از اجرای طرح‬ ‫رتبه بندی معلمان‪ ،‬ارتقــای صالحیت و توانمندی‬ ‫معلمــان اســت و افزایش دســتمزد معلمان به تبع‬ ‫افزایــش صالحیت اتفــاق می افتند‪ ،‬امــا از اهداف‬ ‫این طرح نیســت‪ .‬ســید محســن حاجــی میرزایی‬ ‫در دیدار با فرهنگیان اســتان ســمنان ابراز داشــت‪:‬‬ ‫اجــرای طرح رتبه بندی معلمان‪ ،‬اولویت مطالبات‬ ‫فرهنگیــان و از مهم تریــن مولف ههــای ســند تحول‬ ‫بنیادیــن اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح‪،‬‬ ‫معلمــان بر اســاس توانمندی و تالش خــود ارتقای‬ ‫رتبه می گیرند و میزان تحصیالت یا سابقه خدمت‬ ‫درافزایشرتبهموثرنیست‪.‬حاجیمیرزاییمعلمی‬ ‫را شغلی غنی دانست و گفت‪ :‬احراز صالحیت های‬ ‫طرح رتبه بندی مستلزم شــرایط ویژه است و همه‬ ‫نمی تواننــد بــه این رتبه دســت یابد‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫به محض تصویب نهایی مجلس شــورای اســامی‬ ‫این طرح اجرایی می شود و تالش بر این است که‬ ‫تا پایان دولت تدبیر و امید به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫ساماندهی نیروهای انسانی از اولویت های‬ ‫اموزش وپرورش است‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش‪ ،‬نیــروی انســانی‬ ‫اموزش وپــرورش را قصــه پــر غصه قدیمــی که رنج‬ ‫زیــادی ایجــاد کــرده اســت عنوان کــرد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ســویی افــرادی در انتظــار اســتخدام هســتند و از‬ ‫سویی فشاری زیادی به وزارت اموزش وپرورش وارد‬ ‫می شود‪،‬همهاینجوانباینمسئلهرابغرنج کرده‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در درجه اول الزم اســت دسترسی‬ ‫به نیروی انسانی باکیفیت محقق شود‪ ،‬زیرا معلم‬ ‫صالح‪ ،‬توانمند و باانگیزه حق دانش اموزان است‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی گفت‪ :‬همچنین الزم است کارکنان‬ ‫اموزش وپرورش امنیت شــغلی داشــته باشند اما در‬ ‫ســال های گذشــته به دلیل بی انضباطــی و ضعف‬ ‫این افراد می پردازند بسیار باالتر است‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر خدمات بیمه ها به روز شده و مراکز‬ ‫خدماتی نیز افزایش یافته است و برای ارتقای بیشتر‬ ‫خدمات باید حق بیمه پرداختی افزایش یابد‪ .‬وزیر‬ ‫اموزش وپرورش گفت‪ :‬افرادی که تا پیش از سال‪۹۲‬‬ ‫در دارالقران هافعالیتمی کردندمی توانندباقبولی‬ ‫در ازمونی که چند ماه اتی برگزار می شود‪ ،‬با شروط‬ ‫مشــخص اســتخدام شــوند‪ .‬وزیــر اموزش وپــرورش‬ ‫گفت‪ ۵۰:‬درصداز دانش اموزاناستانسمنانجذب‬ ‫یشــوند و این امار ‪ ۱۰‬درصد باالتر از‬ ‫هنرســتان ها م ‬ ‫میانگینکشوریاست‪.‬‬ ‫استفاده از بستر شبکه شاد در کنار اموزش‬ ‫قانــون ایــن وضعیت اشــفته ایجادشــده اســت‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر افــرادی که ســال های‬ ‫گذشــته با اموزش وپــرورش به شــیوه های گوناگون‬ ‫همکاری کردند انتظار استخدام دارند و در بین انان‬ ‫افرادی با‪ ۶۰‬سال سن و یا افرادی که رشته تحصیلی‬ ‫انان ارتباطی با ماموریت های اموزش وپرورش ندارد‬ ‫نیز حضور دارند‪ .‬وزیر اموزش وپرورش افزود‪ :‬تقریبا‬ ‫تمامی افرادی که بر اساس قانون باید به استخدام‬ ‫اموزش وپــرورش درمی امدند اســتخدام شــدند و یا‬ ‫به زودی اســتخدام می شوند‪ .‬حاجی میرزایی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در راســتای دفاع از حقوق معلم و دانش اموز‪،‬‬ ‫الزم است معلمان از بین تمامی متقاضیان انتخاب‬ ‫مهــا در نظام‬ ‫شــوند که بدیــن ترتیب بهترین معل ‬ ‫تعلیــم و تربیت حضــور یابنــد‪ .‬او افزود‪ :‬بر اســاس‬ ‫نپــس تنها افرادی با جنســیت‪ ،‬رشــته‬ ‫قانــون‪ ،‬ازای ‬ ‫تحصیلی و منطقه موردنیاز که در ازمون دانشــگاه‬ ‫شهیدرجاییویادانشگاه هایتربیت معلمپذیرفته‬ ‫شــوند بــه اســتخدام اموزش وپــرورش درمی اینــد‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییبابیاناینکهاجرایاینقانوننیروی‬ ‫ـانی اموزش وپرورش را ســاماندهی و تخصصی‬ ‫انسـ ِ‬ ‫می کند گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۵‬هزار نفر از این طریق‬ ‫جذب اموزش وپرورش شدند و امسال نیز جذب ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر در ازمون استخدامی تیرماه پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوسط حقوق فرهنگیان با متوسط سایر‬ ‫کارکنان دولت هماهنگ است‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش گفت‪ :‬طی هشــت ســال‬ ‫اخیر هیچ مصوب ـه ای در خصوص فوق العاده ویژه‬ ‫در هیچ دســتگاهی وجود ندارد و فقط دستگاه ها‬ ‫مجاز هستندبه‪ ۲۵‬درصدمشاغل‪،‬ویژهفوق العاده‬ ‫تا سقف ‪ ۳۵‬درصد بپردازند به شرطی که متوسط‬ ‫پرداخــت از ‪ ۲۱‬درصــد فراتر نــرود‪ .‬حاجی میرزایی‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر متوســط حقوق فرهنگیان با‬ ‫متوسط کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشوری می شوند‪ ،‬هماهنگی دارد‪ .‬او بیان‬ ‫کــرد‪ :‬برای ارتقای تجهیزات هنرســتان ها از راه های‬ ‫مختلف تالش شد اما هنوز ازنظر تجهیزات و نیروی‬ ‫انســانی کمبــود وجــود دارد‪ .‬حاجــی میرزایــی در‬ ‫خصوصبیمهفرهنگیان گفت‪:‬خدماتی کهدربیمه‬ ‫فرهنگیان ارائه می شود نسبت به حق بیمه ای که‬ ‫حضوری ادامه می یابد‬ ‫حاجــی میرزایــی بابیــان اینکه ســال تحصیلی‬ ‫پیچیــده ای پشــت ســر گذاشــته شــد گفــت‪ :‬هــر‬ ‫تبــار بودن‪،‬‬ ‫رویــدادی‪ ،‬صرف نظــر از شــاد یا مصیب ‬ ‫درون خــود عناصــری ماننــد بیــداری‪ ،‬هوشــیاری و‬ ‫حواس جمعــی بــه همــراه دارد‪ .‬او کرونا را فرصتی‬ ‫طالیــی در کنار مصیبت ها دانســت و افــزود‪ :‬ترک‬ ‫عادت فرصتی برای مرور وضعیت گذشته و یافتن‬ ‫راهــی برای انجام کارها به روش جدید و گســترش‬ ‫توانمندی ها اســت‪ .‬حاجی میرزایی گفت‪ :‬اسیب‬ ‫امــوزش غیرحضوری در شــخصیت‪ ،‬ذهن و تربیت‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬تاثیــری گســترده و دیرپــا اســت و‬ ‫ازاین رو تاکید این وزارت بر اموزش حضوری در کنار‬ ‫رعایــت شــیوه نامه ها اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬با همکاری‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬به زودی‬ ‫یشــوند تا اماده حضور بر ســر‬ ‫معلمان واکســینه م ‬ ‫کالس ها باشــند‪ .‬وزیر اموزش وپرورش ابراز داشــت‪:‬‬ ‫کالس های حضوری مانع بهره بری از ظرفیت ویژه‬ ‫شــبکه شاد نمی شود و اســتفاده از این فضا در کنار‬ ‫اموزشحضوریادامهمی یابد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫تکمیل‪۴۰‬درصدازظرفیتاشتغالاستانتوسطمهاجرینوشهروندانغیربومی‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫ســمنان گفــت‪ ۴۰ :‬درصد ظرفیت اشــتغال در‬ ‫ایــن اســتان از ســوی مهاجریــن و شــهروندان‬ ‫غیربومی تکمیل می شــود‪ .‬اســماعیل غنیان در‬ ‫نشســت اعضای هیئت رئیســه اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــاون و کشــاورزی اســتان ســمنان‬ ‫گفــت‪ :‬نیروهای مهاجــر می توانند هم فرصت‬ ‫و هــم تهدیــد محســوب شــوند‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫تعــادل جوینــدگان کار و فرصت هــای شــغلی‬ ‫در اســتان ســمنان همواره متوازن بوده اســت‬ ‫از طرفــی ‪ ۴۰‬درصــد اشــتغال اســتان توســط‬ ‫مهاجرین تکمیل ظرفیت می شــود‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬سیاس ـت گذاری اشــتغال‬ ‫مدیــون تــاش بخــش خصوصــی اســت و‬ ‫داده های اماری اشتغال نشان می دهد بخش‬ ‫خصوصی اســتان ســمنان در جــذب نیروی کار‬ ‫بســیار فعــال اســت‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعی اســتان ســمنان ادامه داد‪ :‬تنها‬ ‫بخــش خصوصــی طــی ایــن ســالیان توانســته‬ ‫اســتخدام منابع انســانی انبوه داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ا گــر شــرایط پیــش رو ناشــی از تحریم هــای‬ ‫اقتصــادی و کرونــا را در نظــر بگیریــم‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی اســتان بــا همه مشــکالت توانســته‬ ‫حفــظ اشــتغال متناســب داشــته باشــد‪ .‬او‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬عواملــی ماننــد پائیــن بــودن‬ ‫دستمزد باعث شده که نیازهای اشتغال برای‬ ‫نیروی کار با صورت مســئله های جدید همانند‬ ‫کارهــای کاذب روبرو شــود‪ .‬غنیان ادامه داد‪:‬‬ ‫سطح تحصیالت در جامعه افزایش یافته ولی‬ ‫ســطح مهارت بــرای کار افزایش نیافته اســت‬ ‫و علــت ان تمرکز تحصیل فرزندان خانواده ها‬ ‫در دانشــگاه ها بوده اســت‪ .‬مدیــرکل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی اســتان سمنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت داشــت به جای دانشــگاه ها توجه به‬ ‫ســمت هنرســتان ها و مــدارس فنــی معطــوف‬ ‫می شد تا مهارت در رده های سنی پائین ارتقا‬ ‫یابــد‪ .‬ســرمایه گذاری در بخش صنعت اســتان‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۱۹‬هــزار میلیــارد ریــال بــود‬ ‫که برای ســه هزار و ‪ ۶۱۸‬نفر اشــتغال زایی به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫شاخصه هایسالمت کودکاندر اولویتاست‬ ‫باهدف توســعه شــعار سمنان شــهر دوستدار‬ ‫کــودک و به منظور ســامت کــودکان و نوجوانان‬ ‫جلســه مجــازی هم اندیشــی مشــترک بــا حضور‬ ‫شــهردار ســمنان‪ ،‬معاونــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان‬ ‫و سرپرســت اداره دوســتدار کودک و کارشناســان‬ ‫در این حوزه برگزار شــد‪ .‬شــهردار ســمنان در این‬ ‫جلســه گفت‪ :‬ایده شهر دوســتدار کودک ناظر بر‬ ‫ارتقای کیفی شهروندان بخصوص کودکان است‬ ‫که به عنوان نس ـل های اینده با توسعه پایدار به‬ ‫کیفیت زندگی ان ها نگاه می شود‪.‬‬ ‫ســید محمد ناظم رضوی‪ ،‬ســامت جســم و‬ ‫روح کــودکان را از مهم تریــن اولویت ها برشــمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬انچــه نیازمند زندگی بهتر برای کودکان‬ ‫اســت و همــه ابعاد ان باید موردتوجــه قرارداد‪،‬‬ ‫شــاخصه های ســامت کــودکان اســت‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در بیشــتر ابعــاد زندگــی کــودکان نقش‬ ‫ســامت جسم و روح ان ها الزمه حرکت است‪،‬‬ ‫اگر کودکی ازلحاظ جســم و روح ســالم نداشــته‬ ‫باشــیم اتفاقــات بعــدی چنــدان معنــاداری را‬ ‫نمی توان برای کودکان رقم زد‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫افزود‪ :‬در همه ابعاد حوزه سالمت مسائل کنترل‬ ‫ســامت کــودکان از بــدو تولــد نیازمنــد تعریــف‬ ‫ویژگــی خــاص بــرای کودکان اســت کــه حمایت‬ ‫همه جانبــه دســتگاه های اجرایــی را در بــردارد‪.‬‬ ‫ناظم رضوی تصریح کرد‪ :‬شــهر ســمنان که شــهر‬ ‫دوستدار کودک است باید ازلحاظ کنترل سالمت‬ ‫کــودکان بــا شــهری کــه دوســتدار کــودک نیســت‬ ‫تفــاوت داشــته باشــد و امتیازاتــی را در این شــهر‬ ‫نمــدت امتیازهای‬ ‫لحاظ شــود کــه در برنامه میا ‬ ‫زیســت پذیری شــهر را ارتقا دهد‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد روابــط بیــن بخشــی در دســتگاه ها و‬ ‫مراقبــت و رعایت اســتاندارد بهداشــتی در حوزه‬ ‫کــودکان بیش ازپیــش موردتوجــه قــرار گیــرد و‬ ‫انگیزه ها نهادینه شــود‪ .‬شــهردار سمنان در پایان‬ ‫از دانشــگاه علوم پزشکی خواستار شد تا با نگاه‬ ‫جدیــد بــرای رویکــرد ســامت کــودکان در شــهر‬ ‫سمنان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫ساختماناداریاموزش وپرورشاستانبعداز وقفه‪ ۱۰‬سالهافتتاحمی شود‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫ســاختمان اداری این اداره کل‪ ،‬بعد از ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫وقفــه و بــا تخصیــص نقــدی ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبار‪ ،‬تابستان امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫محمد دســتورانی در نشســت هم زمان شــورای‬ ‫اداری و اموزش وپرورش اســتان سمنان با حضور‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش اظهــار داشــت‪ :‬تکمیــل‬ ‫ســاختمان اموزش وپرورش استان سمنان بعد از‬ ‫وقفــه ‪ ۱۰‬ســاله‪ ،‬نشــان از توجــه دولــت تدبیر و‬ ‫امید به این بخش است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ ۴۰۰ :‬میلیــارد ریــال اعتبار برای‬ ‫ســاختمان اداری اموزش وپرورش اســتان سمنان‬ ‫به صورت نقدی تامین شد‪.‬‬ ‫دســتورانی بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس راهبــرد‬ ‫نشــده‪ ،‬تسهیل اموزش به دانش اموزان در‬ ‫تعیی ‬ ‫شــرایط فعلــی شــیوع کرونا همــواره موردتوجه‬ ‫بوده و تالش شــد چراغ اموزش در تمام پایه ها‬ ‫در استان سمنان روشن بماند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬هفته اول اسفند ‪ ۹۸‬با شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬تعطیلی مدارس اغاز شد و با وقفه کوتاه‬ ‫امــوزش مجازی شــکل گرفــت و اموزش وپرورش‬ ‫شهــای مختلف‬ ‫اســتان ســمنان با همراهی بخ ‬ ‫تــاش کــرد بــا تهیه تبلــت و تجهیز هنرســتان ها‬ ‫در سراســر اســتان تعلیم و تربیت متوقف نشود‬ ‫و بر اســاس نظرســنجی ‪ ۹۵‬درصد اولیا و دانش‬ ‫امــوزان اســتان ســمنان ازلحــاظ دسترســی بــه‬ ‫اموزش احســاس رضایت داشــتند‪ .‬او افزود‪۹۰ :‬‬ ‫درصد دانش اموزان استان سمنان به شبکه شاد‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد دیگر با استفاده از ظرفیت دانشجو‬ ‫معلم در قالب تیم جهادی و پخش درس نامه از‬ ‫اموزش ها بهره مند شدند‪ .‬دستورانی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬اقدامــات درترمیــم حقــوق فرهنگیــان‪،‬‬ ‫جبــران عقب ماندگی‪ ،‬رتبه بنــدی معلمان در ‪۲‬‬ ‫مرحله و مرحله ســوم رتبه بنــدی که در مجلس‬ ‫منتظــر تصویب نهایی اســت‪ ،‬ازجمله اقدامات‬ ‫ارزشمند در دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬امســال از هم اکنون طرح مهر‬ ‫اغازشــده و انتظار می رود مدیران دســتگاه های‬ ‫اجرایی همراهی کنند تا مدارس اســتان ســمنان‬ ‫بعد از ‪ ۳۰‬ماه در دوره تعطیلی برای اغاز ســال‬ ‫تحصیلی اراســته شــود‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫اســتان ســمنان گفــت‪ :‬در ســال تحصیلــی‬ ‫اینــده فضــای نشــاط و تحــرک را در مــدارس‬ ‫افزایش خواهیم داد و تحقق این راهبرد نیاز به‬ ‫تامین اعتبار برای فراهم کردن تجهیزات ورزشی‬ ‫و برگزاری اردو دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مصوبه قانونی فروشامالک مازاد برای‬ ‫تامینفضاهایاموزشیاجراشود‬ ‫اســتاندار ســمنان بابیــان‬ ‫ایــن مهــم می طلبــد تــا نظــام‬ ‫اینکه مشکل مدارس تخریبی‬ ‫اموزشــی و خروجــی ان را بــه‬ ‫در اســتان باید هر چه سریعتر‬ ‫سمت تامین بازار کار موردنیاز‬ ‫حــل شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مصوبــه‬ ‫کشور سوق دهیم‪.‬‬ ‫قانونــی فــروش امــاک مــازاد‬ ‫اشــناگر بابیــان اینکــه‬ ‫علیرضا اشناگر‬ ‫برای تامین فضاهای اموزشــی‬ ‫در نظــام اموزشــی بایــد‬ ‫اجــرا شــود‪ .‬علیرضا اشــناگر در‬ ‫به طورجــدی تدویــن برنامــه‬ ‫جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور وزیر ارتقــا هــوش مالــی دانــش امــوزان در دســتور‬ ‫اموزش وپــرورش به میزبانی ســالن یــادگار امام کار واقــع شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن ضعــف‬ ‫(ره) استانداری ضمن بیان اینکه تجربه متدها از ابتــدا در نظــام اموزشــی وجــود داشــت که‬ ‫و روش هــای تدریــس و امــوزش در دوره کرونــا فارغ التحصیــان تازه بعد از اتمام مدرســه به‬ ‫و راه های جلوگیری از خســارت ان باید بررسی ایــن فکر می افتنــد که چه باید کننــد لذا باید‬ ‫شود تا مجموع این عوامل قابل انتقال به دوران این گروه با بازارهای مالی اشنا شوند‪ .‬او ضمن‬ ‫پسا کرونا باشد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬سوال اساسی در بیــان اینکه نظام اموزشــی باید به خالقیت و‬ ‫این بازه کرونا نهادینه شــدن فاصله اجتماعی نواوری در تدریس‪ ،‬تحصیل و پرورش بپردازد‪،‬‬ ‫در نظــام اموزش وپــرورش برای انتقــال داده ها افزود‪ :‬اگر به این سمت که نظام ارزیابی ما به‬ ‫بــه دانــش امــوزان از طریق معلمان اســت که این مباحث معطوف شــود پیش رویم قطعا‬ ‫می بایست به تقویت ارتباطات دانش اموزان و می تواند بسیار در اینده تاثیرگذار باشد چراکه‬ ‫خانه و مدرسه توجه شود‪.‬او ضمن بیان اینکه ایــن دانش اموزان یاد می گیرند با راه حل های‬ ‫با چالش جدی مواجه هستیم و دانش اموزان خالقانه مشکالت خود یا کشور را حل کنند‪.‬‬ ‫ناگزیــر با این فضای جدیــد دچار خال ارتباطی استاندار ســمنان بابیان اینکه تامین فضاهای‬ ‫شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از اقداماتی که نتوانستیم اموزشــی در اســتان و تخریبی بودن شماری از‬ ‫بــا ایــن متــد ترمیم کنیــم و بــرای حــل ان باید ان موضــوع مهم دیگری اســت که باید به ان‬ ‫برنامه جدی داشت زمینه برقرار کردن ارتباط توجه کرد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬با تالش های صورت‬ ‫عاطفــی و روانــی اســت کــه از دانــش امــوزان گرفته‪ ،‬با ورود خیران و توجه دولت اقدامات‬ ‫گرفته شده و از سویی ماندگاری بچه ها در خانه خوبی به انجام رسید که امیدواریم به رفع هر‬ ‫و بالتکلیفی در ارتباط با ان ها موضوع دیگری چه ســریع تر ساختمان های تخریبی نیز توجه‬ ‫کــه چالش جدی این روزهــا در اموزش وپرورش شود‪ .‬اشــناگر در ادامه تصریح کرد‪ :‬حاکمیت‬ ‫به شــمار می رود‪ .‬استاندار سمنان بابیان اینکه باید با گشاده دســتی به نظــام اموزش وپرورش‬ ‫ارتقــا مهارت هــای فنــی در نظام اموزشــی باید توجــه کنــد و معلمان را در نظــام برنامه ریزی‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬برای تحقق مورد تکریم قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 17‬واحدصنعتیراکدقابل برگشت به‬ ‫چرخهتولید‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫برگشــت بــه چرخــه تولیــد در‬ ‫اقتصــادی اســتاندار ســمنان‪،‬‬ ‫اســتان ســمنان وجــود دارد که‬ ‫گفــت‪ ۱۷ :‬واحــد صنعتی راکد‬ ‫با جدیت و رایزنی های مستمر‬ ‫قابل برگشــت به چرخه تولید‬ ‫بایــد بــرای رفع مشــکالت این‬ ‫در استان وجود دارد که رایزنی‬ ‫واحدهــا تــاش کــرد‪ .‬معــاون‬ ‫علیرضا شریفی نژاد‬ ‫بــرای راه انــدازی مجــدد ان ها‬ ‫اقتصــادی اســتاندار ســمنان‬ ‫انجام می شود‪ .‬علیرضا شریفی‬ ‫گفت‪ :‬مدیران کل دستگاه های‬ ‫نژاد در نشست بررسی و رفع مشکالت تعدادی اجرایی و بانک های عامل نسبت به گره گشایی‬ ‫از واحدهــای صنعتــی و تولیدی اســتان ســمنان از مشــکالت حوزه صنعت و تولید باید شــبانه‬ ‫به میزبانی اســتانداری بابیــان اینکه پیگیری ها روزی در تــاش باشــند و نبایــد صاحبــان صنایع‬ ‫برای بازگرداندن چند واحد صنعتی راکد استان برای اخذ مجوز و پیگیری رفع مشکالت شان در‬ ‫بــه چرخــه تولید ادامــه دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بررســی وزارتخانه هاواداراتمختلفسرگردانبمانند‪.‬‬ ‫گره های اداری که مانع رفع مشکالت واحدهای‬ ‫شــریفی با اشــاره به ضرورت همراهی برای‬ ‫صنعتیوتولیدیمی شود‪،‬بهوزارتخانه هاارجاع جلوگیــری از رکود تولید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با جان و دل‬ ‫نشــود و در داخل اســتان راهکارهایی برای رفع برای رفع مشکالت بخش صنعت استان تالش‬ ‫اینمشکالتپیداشود‪.‬‬ ‫شود چراکه تعطیلی بنگاه های اقتصادی به ضرر‬ ‫او افــزود‪ ۱۷ :‬واحــد صنعتــی راکــد قابــل کشور است‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬ویژه برنامه فرهنگی هنری بزرگداشت‬ ‫دهه کرامت برگزار می شود‬ ‫«زیر ســایه خورشید» و «کاروان‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫خورشــید» نیــز در دهه کرامت‬ ‫اسالمیاستانسمناناز برگزاری‬ ‫برگزارمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬ویژه برنامه بزرگداشت دهه‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫کرامت در این استان خبر داد و‬ ‫اســامی استان ســمنان بابیان‬ ‫گفت‪ :‬برنامه های بزرگداشــت‬ ‫فرشید فالح‬ ‫اینکــه تمامــی شــهرداری های‬ ‫دهــه کرامــت بایــد ابرومنــد و‬ ‫استان‪،‬به ویژهشهرداریسمنان‬ ‫باکیفیت مناســب برگزار شود‪.‬‬ ‫فرشــید فالح بابیــان اینکه دهــه کرامــت از ‪ ۲۲‬بــه مناســبت این دهــه شــهرها را اذین بنــدی و‬ ‫خردادامسالاغاز می شود گفت‪:‬در دهه کرامت چراغانیمی کننداضافه کرد‪:‬نهاد کتابخانه های‬ ‫باید تمام ظرفیت ها و توان خود را به کار بگیریم عمومی کشوربهمناسبتدهه کرامتبزرگ ترین‬ ‫تا عالوه بر میزبانی از زائران‪ ،‬فضای پرنشــاط و مســابقه کتاب خوانــی رضوی را برگــزار می کند‪.‬‬ ‫شــادی را بــرای مــردم به خصوص پــس از دوران فــاح تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان اتحادیــه انجمن‬ ‫همه گیری کروناووجودتلخی ها‪،‬افسردگی هاو اســامی دانش امــوزان اســتان‪ ،‬کانــون پــرورش‬ ‫خانه نشینی هافراهم سازیم‪.‬اوبرگزاریاختتامیه فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان و اداره کل‬ ‫جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی (اهوان) اموزش وپــرورش اســتان نیز هرکــدام برنامه های‬ ‫را مهم ترین برنامه دهه کرامت در استان سمنان متنوعــی دارند که به مناســبت دهــه کرامت در‬ ‫بیــان کــرد و افزود‪ :‬با هماهنگی ائمه جمعه در استانسمنانبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫ستاد استانی گرامیداشت دهه کرامت‪ ،‬مقرر شد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫در این دهه در هر برنام ه ذکر و یاد امام رضا (ع) ســمنان تاکید کــرد‪ :‬با توجه به شــرایط موجود‬ ‫و حضــرت معصومــه (س) زنده شــود‪ .‬فالح با مهم ترین ظرفیتی که باید موردتوجه قرار گیرد‬ ‫اشاره به اینکه با هماهنگی نماینده استان قدس بحث فضای مجازی است و باید از این ظرفیت‬ ‫رضوی مقرر شــد پرچــم حرم امام رضــا (ع) وارد نهایت بهره را ببریم و بحث نشــاط اجتماعی‬ ‫استان ســمنان شود اظهار داشــت‪ :‬دو جشنواره نباید در این برنامه ها فراموش شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬پروژه اموزشی در حال ساخت است‬ ‫نوســازی‪،‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫طبق براوردهای به عمل امده‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫بــا اتمــام این پروژه هــا ‪1/25‬‬ ‫اســتان ســمنان بابیــان اینکه‬ ‫مترمربــع ســرانه فضــای‬ ‫‪ ۸۰‬پــروژه اموزشــی بــرای‬ ‫اموزشــی در اســتان اضافــه‬ ‫ایــن اســتان در حال ســاخت‬ ‫می شــود‪ .‬او بابیــان اینکــه‬ ‫سعید هژبری‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تکمیــل ایــن‬ ‫پروژه هــای اموزشــی اســتان‬ ‫حهــا بــه ‪ ۳۴۲‬میلیــارد‬ ‫طر ‬ ‫بــا ‪ ۶۵۱‬کالس درس و ‪۱۳۶‬‬ ‫تومــان اعتبــار نیاز دارد‪ .‬ســعید هژبری ضمن هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع ساخته می شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۸۰‬پــروژه اموزشــی برای اســتان برای تکمیل این طرح ها ‪ ۳۴۲‬میلیارد تومان‬ ‫ســمنان در حال ساخت اســت‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬اعتبار نیاز است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫انگلیس مدعی قهرمانی‬ ‫یورو ‪ 2020‬است‬ ‫لــوکا مودریــچ‪ ،‬ســتاره‬ ‫امــا به هرحــال انگلیــس از‬ ‫باتجربــه تیــم ملــی کرواســی‬ ‫هــواداران خــود دور نخواهد‬ ‫مدعــی شــد انگلیــس یکی از‬ ‫بــود‪ .‬مــن هنــوز هــم بخــش‬ ‫نامزدهــای قهرمانــی در یورو‬ ‫زیــادی از بــازی نیمه نهایــی‬ ‫‪ 2020‬اســت‪ .‬ســه ســال قبــل‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2018‬را در‬ ‫لوکا مودریچ‬ ‫تیم ملی کرواسی در دیداری‬ ‫خاطــر دارم‪ .‬انگلیــس بهتــر‬ ‫هیجان انگیــز در نیمه نهایــی‬ ‫شــروع کــرد و در ابتدای بازی‬ ‫نهــا موقعیت های‬ ‫جام جهانی ‪ 2018‬با گل اوقات اضافی ماریو بــه گل رســید‪ ،‬همچنین ا ‬ ‫مانژوکیچ‪ ،‬دو بر یک انگلیس را مغلوب کرده دیگــری نیــز ایجــاد کــرده و از ان ها اســتفاده‬ ‫و راهــی فینــال شــد‪ .‬حاال و در اســتانه تقابل نکردنــد؛ امــا باگذشــت دقایقی از بــازی‪ ،‬ما‬ ‫ایــن دو تیــم در مرحلــه گروهی یــورو ‪ ،2020‬بهتــر ظاهرشــده و در نیمــه دوم و وقت های‬ ‫لــوکا مودریــچ در مورد کیفیت باالی انگلیس اضافــه تیم بســیار بهتری نســبت به انگلیس‬ ‫و ان مســابقه تماشایی صحبت کرده است‪ .‬بــوده و از همــه جهــات مســلط بودیــم‪ .‬مــا‬ ‫لــوکا مودریــچ گفــت‪« :‬ازنظــر مــن بی تردیــد شــخصیت بزرگ خود را نشــان دادیــم‪ .‬البته‬ ‫انگلیس تیمی بهتر از ســه ســال پیش اســت‪ .‬کرواســی در مرحلــه قبلــی ‪ 120‬دقیقــه بــازی‬ ‫نــام بــردن از یک بازیکن کار دشــواری اســت کرده و در ضربات پنالتی برنده شد‪ .‬بازگشت‬ ‫زیرا ان ها بازیکنان بســیار خوب‪ ،‬بااســتعداد مقابل انگلیس بیانگر کیفیت و شــخصیت ما‬ ‫و جوانــی در اختیاردارنــد که تشــنه موفقیت بود‪ .‬در ان زمان ان ها تیم بسیار خوبی بوده‬ ‫بوده و در این یورو بســیار خطرناک خواهند و اینــده درخشــانی در پیــش داشــتند؛ اما در‬ ‫بــود‪ .‬ازنظــر مــن انگلیــس یکــی از مدعیــان ان بــازی‪ ،‬مــا بهتر بودیــم و لیاقت صعود به‬ ‫کســب عنــوان قهرمانی محســوب م ‬ ‫یشــود‪ .‬فینــال را داشــتیم‪ .‬این سرنوشــت ماســت که‬ ‫همچنیــن ا ‬ ‫نهــا درخان هبــازی می کننــد و این قبــل از یــک تورنمنت بزرگ همه کرواســی را‬ ‫نیــز بــرای انگلیــس یــک مزیــت اســت‪ .‬البته دست کم بگیرند‪ ،‬اما اینکه مردم ما را مدعی‬ ‫ایــن مزیــت خیلی بزرگی برای ان ها نیســت‪ ،‬نمی دانند‪ ،‬ازاردهنده نیست‪».‬‬ ‫ستارههلندی‬ ‫در یک قدمی بارسا‬ ‫ممفیــس دیپــای کــه بــه‬ ‫ســابق لیون پیشــنهاد داده و‬ ‫نظــر از بارســا دور شــده بود‪،‬‬ ‫به همین دلیل او در انتخاب‬ ‫حــاال نزدیــک بــه پوشــیدن‬ ‫تیم بعــدی خود تردیدهایی‬ ‫پیراهــن این باشــگاه اســت‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬سران بارسا قصد دارند‬ ‫هفته گذشته بود که بارسلونا‬ ‫در یــک هفته پیــش رو و قبل‬ ‫ممفیس دیپای‬ ‫بــه ایــن قطعیــت رســید کــه‬ ‫از اینکــه دیپــای با درخشــش‬ ‫در جــذب جینــی واینالــدوم‬ ‫احتمالــی در یــورو ‪ 2020‬بــا‬ ‫قافیه را به پی اس جی باخته اســت‪ .‬بارســا هلند تبدیل به بازیکنی گران قیمت تر شود‪ ،‬کار‬ ‫بــا ســتاره هلنــدی لیورپــول تمام کــرده بود و انتقالش را نهایی کنند‪ .‬پیشــنهاد قبلی بارســا‬ ‫روز تس ـت های پزشکی وی نیز مشخص شده س هســاله بود ولی اکنون پیشــنهاد به دوساله‬ ‫بــود ولــی درنهایــت پــی اس جــی بــا ارائــه ب هعــاوه یــک ســال مشــروط تغییر کــرده اما‬ ‫پیشنهادی دو برابر بارسا توانست واینالدوم دســتمزد بــه میزبــان قابل توجهــی نســبت به‬ ‫را از پیوســتن بــه باشــگاه کاتــاالن منصــرف پیشــنهاد قبلــی باالتــر رفتــه و بندهایــی بــه‬ ‫کند‪ .‬بارســلونا نمی خواهد ان اتفاق در مورد قرارداد نیز اضاف هشــده که می توانند دستمزد‬ ‫ممفیــس دیپــای هم تکــرار شــود و به همین او را بیش ازپیش نیز افزایش دهند‪ .‬در بارسلونا‬ ‫دلیــل طبــق ادعــای مونــدو دپورتیــوو رقــم ایمان دارند که دیپای طی همین هفته پاسخ‬ ‫پیشــنهادی خــود به ایــن بازیکــن را افزایش مثبــت خود را خواهــد داد و حتی قصد دارند‬ ‫داده اســت‪ .‬در بارســلونا مطلع شــده اند که او را هفتــه بعد و در بحبوحــه یورو ‪ 2020‬به‬ ‫یوونتــوس دســتمزدی دو برابــر را بــه مهاجم هواداران نیز معرفی کنند‪.‬‬ ‫مورینیوبهتمجیدعملکرد‬ ‫بنزما پرداخت‬ ‫ژوزه مورینیــو‪ ،‬ســرمربی ســابق رئــال‬ ‫مادریــد به تمجیــد از عملکرد کریــم بنزما‪،‬‬ ‫مهاجم فرانســوی این تیم پرداخته اســت‪.‬‬ ‫عملکــرد درخشــان کریــم بنزمــا در فصــول‬ ‫اخیــر درنهایــت کادر فنی تیم ملی فرانســه‬ ‫را مجــاب به دعوت دوبــاره از این بازیکن‬ ‫کرد و حاال بنزما در رقابت های یورو ‪2020‬‬ ‫در ترکیــب لــوس بلوس حاضر خواهد شــد‪.‬‬ ‫ژوزه مورینیــو‪ ،‬مــرد مشــهور پرتغالــی کــه‬ ‫روزگاری ســرمربی بنزمــا در رئــال مادریــد‬ ‫بــود‪ ،‬مدعــی شــد او بازیکنــی در خدمــت‬ ‫تیــم بــوده و به مهاجمان کنار دســت خود‬ ‫نیــز کمــک می کنــد‪ .‬ژوزه مورینیــو گفــت‪:‬‬ ‫«بهتریــن تعریفــی کــه می تــوان از کریــم‬ ‫بنزما کرد این اســت که کریســتیانو رونالدو‬ ‫در رئــال مادریــد عاشــق او بــود‪ .‬اینکــه‬ ‫کریســتیانو عاشق یک بازیکن مهاجم دیگر‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه این معنی اســت کــه او کارهای‬ ‫زیادی برای کریســتیانو و برای هر مهاجمی‬ ‫کــه در کنــار او بــازی کنــد انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫کریــم بنزمــا احتمــاال تنهــا شــماره ‪ 9‬فوتبال‬ ‫اســت که خودخواه نیســت‪ .‬تماشای بازی‬ ‫بنزمــا و ســبک فوتبال او فوق العاده اســت‬ ‫و از ایــن نظــر می توانــم او را بــا هــری کین‬ ‫مقایســه کنم‪ .‬شاید هری کین بیشتر موفق‬ ‫بــه گلزنــی شــده و احتمــاال غریــزه قاتل او‬ ‫بیشــتر از کریم است‪ ،‬اما بنزما نیز به عنوان‬ ‫یــک بازیکــن در خدمــت تیــم فوق العــاده‬ ‫اســت‪ .‬بــه نظــرم بنزمــا در ترکیــب تیــم‬ ‫فرانســه و در کنار انتوان گریزمان و کیلیان‬ ‫امباپــه می تواند فوق العاده عمل کند‪ .‬این‬ ‫تعامل و همکاری در تیم بســیار مهم است‬ ‫و مــن معتقــدم کریــم در تیــم فرانســه نیــز‬ ‫می توانــد خیلی خوب کار کند‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-483‬برابر رای شماره ‪ 1400-739‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪ 1399-365‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن نودهی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 112‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 136‬مترمربع از پالک ‪ 907‬فرعی از ‪163‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی پنبه زار خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/03/23 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2993‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-484‬برابر رای شماره ‪ 1400-0885‬مورخه ‪ 1400/03/04‬هیات به شماره کالسه ‪ 1398-0184‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مصطفی عامری فرزند علی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1865‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 2206‬مترمربع از پالک ‪ 268‬فرعی از ‪33‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی اماموردی خراسان شمالی بخش دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی غالمحسین ولد عباس‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪- 1400/03/23 :‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/2991‬م الف‬ ‫‪7‬‬ ‫مهدی قائدی مقابل کامبوج درخشش خیره کننده ای داشت‬ ‫باشوی فوتبال ایران؛‬ ‫خوش نقش و گل ساز‬ ‫مهدی شب فوق العاده ای را در بحرین سپری‬ ‫کــرد و در بــازی بــا کامبــوج گل زد‪ ،‬پــاس گل داد‪،‬‬ ‫پنالتــی گرفت و عملکــرد بی نظیــری را از خودش‬ ‫بــه نمایش گذاشــت‪ .‬به گــزارش ورزش ســه‪ ،‬تیم‬ ‫ملــی فوتبال ایران در یک بــازی کامال برتر و قابل‬ ‫پیش بینی‪ ،‬با نتیجه پر گل ‪ 10‬بر صفر از سد کامبوج‬ ‫گذشــت‪ .‬پس ازاینکــه نیمــه نخســت بــا ‪ 4‬گل به‬ ‫ســود ایــران بــه پایــان رســید‪ ،‬دراگان اســکوچیچ‬ ‫بــرای نیمــه دوم دســت به تغییــرات زیــادی زد و‬ ‫پس از سه تعویض هم زمان در اغاز بازی‪ ،‬مهدی‬ ‫قائــدی نیز در دقیقــه ‪ 55‬جایگزین علی قلی زاده‬ ‫شد‪ .‬باشوی کوچک برای تاثیرگذاری در این بازی‬ ‫تنهــا بــه ‪ 3‬دقیقــه زمان نیاز داشــت‪ .‬او از ســمت‬ ‫چــپ با یک حرکت زیبــا‪ ،‬پاس خوبی را به میالد‬ ‫محمدی داد که این بازیکن در مصافی تک به تک‬ ‫بــا گلــر کامبــوج‪ ،‬گل پنجــم را وارد دروازه حریف‬ ‫کــرد‪ .‬قائــدی که بازیکن کامبوج را مقابل خودش‬ ‫داشــت‪ ،‬با پاسی زیبا به محمدی‪ ،‬نخستین پاس‬ ‫گل خــودش را در تیــم ملــی ایران به ثبت رســاند‪.‬‬ ‫پاس گلی که قائدی داد‪ ،‬شبیه به پاس گلی بود که‬ ‫او برای محمد نادری در لیگ قهرمانان اسیا و بازی‬ ‫با الشرطه پایه گذاری کرده بود‪ .‬مهاجم بوشهری‬ ‫تیــم ملــی کــه پــس از ورود بــه زمیــن بارهــا خط‬ ‫دفاعی کامبوج را ازار داد‪ ،‬می توانست شمار پاس‬ ‫گل هایش را نیز افزایش دهد اما کریم انصاری فرد‬ ‫سهــای او را ندانســتند‪ .‬در‬ ‫و کاوه رضایــی قــدر پا ‬ ‫دقیقــه ‪ ،65‬باشــوی کوچــک با یک پــاس زیبا به‬ ‫کریم انصاری فرد او را در موقعیت گلزنی قرار داد‬ ‫ولــی ضربه کریم را گلر کامبوجی ها مهــار کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه و در دقیقه ‪ 74‬روی یک فرار زیبا از قائدی‪،‬‬ ‫او با سنگربان حریف تک به تک شد و درحالی که‬ ‫خــود او نیــز می توانســت ضرب ـه اش را بــه ســمت‬ ‫دروازه حریــف بزنــد‪ ،‬بــا یــک پــاس زیبا بــه کاوه‬ ‫رضایی او را در موقعیت مسلم گلزنی قرار داد ولی‬ ‫ضربه کاوه در دهانه دروازه کامبوج به طرز عجیبی‬ ‫راهی کرنر کرد؛ اما این پایان درخشش قائدی در‬ ‫بــازی نبــود‪ .‬او در دقیقــه ‪ 77‬پس از اســتپ توپ‬ ‫بــا حرکتــی انتحــاری و عبــور از ‪ 4‬بازیکن حریف‪،‬‬ ‫بــا خطای مدافــع کامبــوج درون محوطه جریمه‬ ‫ســرنگون شــد که داور کره ای یک ضربه پنالتی به‬ ‫ســود تیــم ملی اعــام کرد و کریــم انصاری فرد نیز‬ ‫ان را وارد دروازه کــرد‪ .‬قائــدی در ادامه نیز بارها و‬ ‫بارها خط دفاعی حریف را پشــت سر گذاشت و‬ ‫مدافعین کامبوج مجبور به سرنگونی او شدند‪ .‬در‬ ‫دقیقه ‪ 84‬باالخره نوبت به گلزنی قائدی رسید تا‬ ‫او مزد بازی خوبش را بگیرد‪ .‬باشوی کوچک روی‬ ‫پاس خوب قدوس درون محوطه جریمه صاحب‬ ‫تــوپ شــد و پــس از عبــور از ‪ 4‬مدافــع کامبوج‪ ،‬با‬ ‫ضربه ای زیبا به طاق دروازه حریف‪ ،‬گل نهم ایران‬ ‫را بــه ثمــر رســاند‪ .‬مهدی قائدی مقابــل کامبوج‪،‬‬ ‫به طور متوسط در کمتر از هر ‪ 4‬دقیقه یک بازیکن‬ ‫حریف را دریبل زد‪ .‬قائدی از دقیقه ‪ 56‬وارد زمین‬ ‫شــد و با یک گل‪ ،‬یک پاس گل‪ 9 ،‬دریبل موفق‪،‬‬ ‫‪ 3‬پاس کلیدی و کسب یک پنالتی نمره ‪ 10‬از یازده‬ ‫گرفــت‪ .‬درنهایــت این بازی با پیــروزی ‪ 10‬بر صفر‬ ‫تیم ملی به پایان رســید و باوجود عملکرد بســیار‬ ‫خــوب تمامی بازیکنان تیم ملی‪ ،‬عملکرد قائدی‬ ‫بیش از همه موردتوجه قرار گرفت‪ .‬او که در ‪34‬‬ ‫دقیقه انتهایی بازی به میدان امد‪ ،‬روی ‪ 3‬گل تیم‬ ‫ملی تاثیر مستقیم گذاشت و شاید اگر انصاری فرد و‬ ‫کاوه رضایی با دقت بیشتری کار می کردند‪ ،‬قائدی‬ ‫می توانســت در پــاس گل هــت تریک کنــد‪ .‬او در‬ ‫این بازی بارها با ازخودگذشتگی‪ ،‬هم تیمی هایش‬ ‫را در موقعیت گلزنی قرار داد و بازی قابل قبولی‬ ‫از خود ارائه کرد‪.‬‬ ‫مهــدی قائــدی که طی فصــول اخیر عملکرد‬ ‫خیره کننده ای بالباس استقالل داشته است‪ ،‬شمار‬ ‫یهــای مل ـی اش را بــه ‪ 4‬رســاند امــا مجمــوع‬ ‫باز ‬ ‫دقایــق حضــور او در تیــم ملی شــامل ‪ 15‬دقیقه‬ ‫دیدار با ازبکستان‪ 8 ،‬دقیقه حضور مقابل بوسنی‬ ‫و تجربه ‪ 7‬دقیقه ای دیدار با بحرین می شد و در‬ ‫بــازی بــا کامبوج نیــز در ‪ 34‬دقیقــه انتهایی وارد‬ ‫زمین شد‪ .‬باشوی کوچک با ‪ 64‬دقیقه حضور در‬ ‫لباس تیم ملی‪ 2 ،‬گل به ثمر رســانده‪ ،‬یک پاس‬ ‫گل داده و یــک ضربــه پنالتــی نیز گرفته اســت تا‬ ‫در ایــن زمینه امار فوق العــاده ای را از خود به جا‬ ‫گذاشته باشد‪ .‬قطعا دراگان اسکوچیچ می تواند‬ ‫در دیدارهای حساس و مهم پیش روی تیم ملی‬ ‫روی درخشــش ایــن بازیکــن اینــده دار حســاب‬ ‫ویژه ای باز کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سردار ازمون در میالن جانشین زالتان می شود‬ ‫نشــریه گاتزتــا دال اســپورت از ســردار ازمــون‬ ‫به عنــوان جدیدتریــن گزینــه اث میــان بــرای‬ ‫جانشینی زالتان ابراهیموویچ خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬طــی روزهــای گذشــته رســانه های‬ ‫ایتالیایــی از حضــور ســردار ازمــون به عنوان یکی‬ ‫از گزین ههــای جــدی مورینیــو و رم نــام بردنــد و‬ ‫اکنــون نیز روزنامه گاتزتا دال اســپورت در شــماره‬ ‫سهــای میالن برای به‬ ‫اخیــر خــود از برقراری تما ‬ ‫خدمــت گرفتــن ایــن بازیکــن ایرانــی خبــر داده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روزنامــه بــا تیتــر «میــان بــه دنبــال‬ ‫گزین ـه ای فراتر از ژیرو م ـی رود‪ ،‬ازمون وجود دارد‬ ‫و در گزین ههــای پــس زمینه‪ ...‬مائــورو ایکاردی»‬ ‫نوشت که پس از مصدومیت زالتان ابراهیموویچ‬ ‫و نامشــخص بودن زمان بازگشــت او‪ ،‬میالنی ها‬ ‫به دنبال جذب یک مهاجم خواهند بود که پس‬ ‫از ژیرو‪ ،‬حاال سردار ازمون نیز به یکی از بازیکنان‬ ‫لشــده است ضمن اینکه‬ ‫مدنظر روســونری تبدی ‬ ‫ایــکاردی از قبــل یکــی از گزینه های میــان بوده‬ ‫اســت‪ .‬گاتزتــا در ادامــه نوشــته اســت کــه تــا ‪10‬‬ ‫روز دیگر وضعیت زالتان ابراهیموویچ مشــخص‬ ‫یشــود که ایا این بازیکن می تواند به موقع به‬ ‫م ‬ ‫تمرینات تیمش بازگردد و یا اینکه او نیاز به زمان‬ ‫بیشــتری بــرای اســتراحت خواهد داشــت و پس‬ ‫یهــا در‬ ‫شهــا‪ ،‬میالن ‬ ‫از رســیدن پاســخ ایــن ازمای ‬ ‫خصوص پلن های خود برای جذب یک مهاجم‪،‬‬ ‫تصمیم گیری خواهند کرد‪ .‬نیازی به گفتن نیست‬ ‫که احتمال حضور اولیویه ژیرو در میالن باالتر از‬ ‫ســایر گزینه هاست به خصوص اینکه این بازیکن‬ ‫می تواند با قراردادی رایگان و بدون صرف هزینه‬ ‫راهی ســن ســیرو شود و لباس روســونری را بر تن‬ ‫کنــد‪ .‬در حــال حاضــر این احتمال کــه مالدینی و‬ ‫ماســارا باید اهــداف نقل و انتقاالتی خــود را دو‬ ‫برابر کنند‪ ،‬بیشتر و بیشتر شده است‪ .‬جذب ژیرو‬ ‫برای میالن کافی نیســت و به یک مهاجم دیگر‬ ‫نیاز اســت‪ .‬بازیکنی با ویژگی های بســیار خاص‪،‬‬ ‫باتجربه زیادی برای هدایت تیم جوان اســتفانو‬ ‫پیولی که پس از سال ها حضور در لیگ قهرمانان‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-607‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته‬ ‫جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی)‬ ‫بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۶۹‬اصلی اراضی صدر اباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک ‪ ۷۱۱۸‬فرعی مجزی از ‪ ۱۹۶‬فرعی از ‪ ۱۶۹‬اصلی فوق‬ ‫به مساحت ‪ 127/25‬متر مربع ابتیاعى اقای اشور على ایزدی از محل مالکیت رسمی غالمحسین دادجو‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400-0536‬مورخه ‪ -1400/03/06‬کالسه ‪۹۹-۰۰۸۵‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانجه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره‬ ‫ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/07‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /3051‬م الف‬ ‫اگهی تبصره‪ 3‬ـ ماده‪ 120‬ـ ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-609‬شماره نامه‪ ، 140085602006002303 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/03/11 :‬خانم فاطمه صغری‬ ‫شاه نظری درچه فرزند باقر اعالم نموده که ششدانگ پالک شماره ‪ 536‬فرعی از ‪ 88‬اصلی واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 103‬دفتر ‪ 39‬متعلق به مرحوم باقر شاه نظری‬ ‫که نزد اقای مجتبی شاه نظری درچه فرزند باقر (احدی از ورثه) می باشد و چون اخطار به نامبرده شده‬ ‫و اظهار نمود که سند مالکیت نزد ایشان نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره‪ 3‬ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این اگهی ظرف‬ ‫مدت ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا انکه مجوز قانونی نگهداشتن انرا ظرف مدت مرقوم به این‬ ‫اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و‬ ‫مقررات صادر خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1147293 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/23 :‬‬ ‫اروپا را تجربه می کند‪ .‬در این رابطه می توان دو‬ ‫مســیر جایگزین را نشــان داد‪ .‬در صورت نیاز به‬ ‫یک راه حل فوری‪ ،‬باید به فرصت جذب ســردار‬ ‫ازمــون گلزن ایرانی زنیت اشــاره کرد کــه قرارداد‬ ‫وی یک ســال بعد به پایان می رســد‪ .‬پیش ازاین‬ ‫نیــز تماس هایــی بــا مدیربرنامــه هــای ســردار‬ ‫برقرارشده بود اما رهبران روسونری این مذاکرات‬ ‫را متوقف کردند‪.‬‬ ‫علی رغم رزومه بســیار خوب این بازیکن ‪26‬‬ ‫ســاله که باالترین میزان گل زده را دارد‪ 45 :‬گل‬ ‫در ‪ 64‬مســابقه از لیگ روســیه‪ .‬به همین ترتیب‬ ‫به ثمر رساندن ‪ 36‬گل در ‪ 54‬مسابقه برای تیم‬ ‫ملی ایران‪ ،‬اما مدیران میالن پس از تماس هایی‬ ‫برای جذب ســردار‪ ،‬ان را متوقف کردند؛ اما اگر‬ ‫ایبــرا بــدون مشــکل بهبــود یابد‪ ،‬فرضیــه نهایی‬ ‫می توانــد شــکل بگیــرد‪ .‬مدیریت میــان معتقد‬ ‫اســت کــه بعد از جوالی هزینــه جذب بازیکنان‬ ‫اضافی ســایر تیم ها کمتــر خواهد بــود‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫ان بازیکنان می توانند به صورت قرضی خریداری‬ ‫شوند و شاید با پرداخت حقوق توسط باشگاه‪،‬‬ ‫ایــن انتقــال شــکل بگیــرد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬نام‬ ‫مائورو ایکاردی به لیســت موردعالقه میالنی ها‬ ‫یگــردد کــه اکنــون در ‪ PSG‬عضویــت دارد‪.‬‬ ‫بازم ‬ ‫گاتزتا در ادامه به بررســی شــرایط سایر بازیکنان‬ ‫و برنامه نقل و انتقاالتی میالن پرداخته اما این‬ ‫روزنامه معتبر ایتالیایی‪ ،‬برقراری تماس ها از سوی‬ ‫یهــا برای جــذب ســردار را تاییــد کرده اند‬ ‫میالن ‬ ‫ضمــن اینکــه ایــن روزنامــه از تمایل رم بــرای به‬ ‫خدمت گرفتن مسی ایران خبر داده بود‪ .‬باید در‬ ‫انتظار تابستان داغ پیش رو ماند و دید سرانجام‬ ‫سردار لیگ روسیه را به مقصد ایتالیا ترک خواهد‬ ‫کرد یا نه‪ .‬کشور چکمه که از سال ها قبل اخباری‬ ‫مبنی بر عالقه باشگاه هایی نظیر التزیو و ناپولی‬ ‫بــه جذب ســردار را مخابــره کرده بود‪ ،‬شــاید در‬ ‫این تابستان قفل و طلسم حضور ازمون در انجا‬ ‫شکســته شــود و مســی ایرانــی را بالبــاس یکی از‬ ‫بزرگ ترین تیم های سری ا ببینیم‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-611‬نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫اقای غالمحسین خدری را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 476/92‬متر مربع پالک‬ ‫‪ 917/9300‬واقع در امام زاده گناوه بخش ‪ 6‬بوشهر برابر رای شماره ‪ 139960324001005098‬مورخ‬ ‫‪ 99/12/21‬تایید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید حدود‬ ‫اختصاصی ان به استناد مادتین ‪14‬و ‪ 15‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای غالمحسین خدری منتشر و به‬ ‫اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/29‬در محل شروع به عمل خواهد امد‪.‬لذا بدین وسیله از متصرف نامبرده و مجاورین‬ ‫دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود‬ ‫ارتفاعی برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته‬ ‫می شود ‪ .‬معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده ی ‪ 86‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبت و تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 73/03/25‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوطه اخذ و به ثبت‬ ‫تسلیم نمایند‪ .‬واال حق انان ساقط می شود‪.‬تاریخ انتشار‪ 1400/03/23 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان گناوه‪ /‬شماره ‪ 122 :‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-612‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306005001901‬مورخ ‪ 1400/03/12‬هیات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای یاسر‬ ‫نائینی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 491/20‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ 197‬فرعی از ‪ 43‬اصلی واقع در اراضی گذر پارگی بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک‬ ‫رسمی خانم فاطمه احمدیان حسینی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در‬ ‫شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تیم ملی ایران جریمه‬ ‫نمی شود‬ ‫فدراسیون فوتبال شایعه تخلف در بازی با کامبوج‬ ‫را رد کرد‪ .‬میالد سرلک و عارف غالفی پس از بازی با‬ ‫بحرین به عنوان جانشینان کمال کامیابی نیا و وحید‬ ‫امیری به اردوی تیم ملی در بحرین اضافه شدند‪ .‬این‬ ‫دو بازیکن که در لیست ‪ 28‬نفره تیم حضور داشتند با‬ ‫مصدومیت دو ملی پوش حاضر در اردو‪ ،‬شانس این را‬ ‫یافتند که تیم ملی را در دو دیدار باقی مانده همراهی‬ ‫کنند‪ .‬یکی از این دو دیدار جمعه گذشته برگزار شد و‬ ‫تیم ملی موفق شد با نتیجه ‪ 10‬بر صفر از سد کامبوج‬ ‫بگذرد‪ .‬میالد ســرلک از اغاز نیمه دوم این دیدار وارد‬ ‫زمین شــده و با پیراهن شــماره ‪ 11‬برای تیم ملی بازی‬ ‫کرد‪ .‬شماره ای که طی دو دیدار ابتدایی به تن وحید‬ ‫امیــری بــود و ابهاماتی را بــه وجود اورد‪ .‬البتــه در این‬ ‫دیدار مرتضی پورعلی گنجی هم با پیراهن شماره ‪8‬‬ ‫به میدان رفت که در دور رفت همین مسابقات به تن‬ ‫احمد نوراللهی بود‪ .‬به دنبال این اتفاق شاهد به وجود‬ ‫امــدن گمانه زنی هــای مختلفی بودیم کــه طبق ان ها‬ ‫ادعا می شــد‪ ،‬فدراسیون فوتبال ایران مرتکب تخلف‬ ‫شــده و جریمــه در انتظــار ان خواهد بود‪ .‬فدراســیون‬ ‫فوتبال اما در واکنش به این گمانه زنی ها و شــایعات‬ ‫توضیح زیر را ارائه کرده و احتمال هرگونه جریمه ای را‬ ‫رد کرد‪« :‬با استناد به بند ‪ 5‬ماده ‪ 24‬ایین نامه برگزاری‬ ‫مسابقات جام جهانی شماره پیراهن ها می بایست از ‪1‬‬ ‫تا ‪ 23‬و به صورت پشت سر هم باشد‪ .‬ازانجایی که به‬ ‫دلیل شیوع بیماری کرونا در ثبت اسامی بازیکنان طبق‬ ‫اخرین بخشــنامه که از ســوی کنفدراسیون صادر شد‪،‬‬ ‫فدراسیون ها می توانستند ‪ 28‬بازیکن در لیست ثبت‬ ‫کننــد‪ ،‬پــس از مصدومیت وحید امیری‪ ،‬میالد ســرلک‬ ‫که پیش ازاین در لیست کلی ثبت شده بود به لیست‬ ‫بازیکنان تیم در منامه اضافه شد اما ازانجایی که طبق‬ ‫قانون نباید شماره پیراهن ها از عدد ‪ 23‬بیشتر باشد‪،‬‬ ‫شماره امیری به وی اختصاص یافت‪».‬‬ ‫اسکوچیچ باالتر از‬ ‫کی روش از نگاه اماری‬ ‫بررسیعملکردششبازیابتداییسرمربیانمختلف‬ ‫تیمملیفوتبالایراننشانمی دهد کهدراگاناسکوچیچ‬ ‫با‪ ۶‬پیروزی‪،‬موفق ترین کارنامهرادرمیانمربیاناخیرتیم‬ ‫ملی فوتبال ایران داشته است‪ .‬تیم ملی فوتبال ایران در‬ ‫جریانمسابقاتانتخابیجامجهانیدر منطقهاسیا‪،‬در‬ ‫یک دیدار پرگل و همانند بازی رفت دو تیم‪ ،‬این بار نیز‬ ‫موفق شد کامبوج را با‪ ۱۰‬گل شکست دهد تا با افزایش‬ ‫تفاضل گل‪ ،‬خود را برای مصاف با تیم ملی عراق اماده‬ ‫کند‪.‬اینپیروزیششمینپیروزیپیاپیاسکوچیچدرتیم‬ ‫ملیاستواینمربی کرواتتوانستهاستاز دورهشروع‬ ‫خــود در تیــم ملی از ‪ ۶‬بــازی‪ ۶،‬پیروزی به دســت اورد و‬ ‫موفق شود یکی از کارنامه های خوب را در میان مربیان‬ ‫تیم ملی در اغاز کار برای خود ثبت کند‪ .‬سرمربی فعلی‬ ‫تیمملیفوتبالایرانتااینجایکارتوانستعملکردبهتری‬ ‫نسبت به کارلوس کی روش داشته باشد و در ‪ ۶‬بازی که‬ ‫سرمربیتیمملیبود‪،‬موفقشددرهمهرقابت هانتیجه‬ ‫پیروزیکسبکند‪3.‬پیروزیاولاسکوچیچدررقابت های‬ ‫دوستانهبهثمررسیدو‪ ۳‬پیروزیاخیرشاگرداناسکوچیچ‬ ‫دررقابت هایانتخابیجامجهانیصورت گرفت‪.‬‬ ‫مجیدی در انتظار بازگشت‬ ‫شیخ دیاباته‬ ‫کادرفنی اســتقالل در انتظار بازگشت شیخ دیاباته‬ ‫به ایران است‪ .‬مهاجم خارجی ابی پوشان حدود ‪20‬‬ ‫روز قبــل ایــران را به مقصد فرانســه ترک کرد تا مدتی‬ ‫کنار خانواده اش باشد‪ .‬او اما هم زمان با شروع تمرینات‬ ‫اســتقالل بــه ایران برنگشــت و روزهای زیــادی غایب‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ایــن شــرایط پایــان مــدت ویــزای کار‬ ‫دیاباته نیز مزید بر علت شد تا سفر او به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫حــاال اســتقاللی ها با تالش هــای زیادی موفق شــدند‬ ‫ویزای کار دیاباته را تمدید کنند تا این بازیکن مشکلی‬ ‫برای بازگشــت به ایران نداشــته باشــد‪ .‬درباره دیاباته‬ ‫گفتــه می شــد روز جمعه باشــگاه اســتقالل بــرای این‬ ‫ستاره مالیایی بلیت برگشت تهیه کرده اما او فعال به‬ ‫تهران برنگشته و مشخص نیست چه زمانی این اتفاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬دیاباتــه که بابت پرداخت نشــدن مطالباتش‬ ‫دلخوری هایــی نیز دارد حاال باید به ایران برگردد و با‬ ‫مدیران باشگاه در این خصوص به صحبت بنشیند‪.‬‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/3/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/4/7 :‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک نیشابور م‪ .‬الف‪608 :‬‬ ‫اگهی تبصره‪ 3‬ـ ماده‪ 120‬ـ ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-610‬شماره نامه‪ ، 140085602006002314 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/03/11 :‬خانم فاطمه صغری‬ ‫شاه نظری درچه فرزند باقر اعالم نموده که ششدانگ پالک شماره ‪ 538‬فرعی از ‪ 88‬اصلی واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 109‬دفتر ‪ 39‬متعلق به مرحوم باقر شاه نظری‬ ‫که نزد اقای مجتبی شاه نظری درچه فرزند باقر (احدی از ورثه) می باشد و چون اخطار به نامبرده شده‬ ‫و اظهار نمود که سند مالکیت نزد ایشان نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره‪ 3‬ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این اگهی ظرف‬ ‫مدت ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا انکه مجوز قانونی نگهداشتن انرا ظرف مدت مرقوم به این‬ ‫اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و‬ ‫مقررات صادر خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1147295 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/23 :‬‬ ‫اگهی تبصره‪ 3‬ـ ماده‪ 120‬ـ ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-613‬شماره نامه‪ ، 140085602006002308 :‬تاریخ ارسال نامه‪ 1400/03/11 :‬خانم فاطمه صغری‬ ‫شاه نظری درچه فرزند باقر اعالم نموده که ششدانگ پالک شماره ‪ 639‬فرعی از ‪ 88‬اصلی واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 55‬دفتر ‪ 41‬متعلق به مرحوم باقر شاه نظری که‬ ‫نزد اقای مجتبی شاه نظری درچه فرزند باقر (احدی از ورثه) می باشد و چون اخطار به نامبرده شده و‬ ‫اظهار نمود که سند مالکیت نزد ایشان نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره‪ 3‬ماده ‪120‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت‬ ‫ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا انکه مجوز قانونی نگهداشتن انرا ظرف مدت مرقوم به این اداره‬ ‫اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و مقررات‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1147286 :‬تاریخ‬ ‫انتشار‪1400/03/23 :‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 23‬خــرداد ماه ‪ 13 / 1400‬جون ‪ 02 / 2021‬ذی القعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1091‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رفع مشکل اب مناطق محروم‬ ‫به واسطه شرکت های دانش بنیان‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس گفت‪ :‬اجرای پروژه شیرین سازی اب در‬ ‫بوشهر نشان داد که معاونت علمی و فناوری برای رفع مشکالت اب مناطق محروم از شرکت های‬ ‫دانش بنیان کمک گرفتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدجواد ساداتی نژاد امروز در مراسم رونمایی از طرح های فناورانه حوزه‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اب که در محل معاونت علمی و فناوری برگزار شــد گفت‪ :‬یکی از دغدغه های مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬کاربردی شدن فناوری های تولیدشده در معاونت علمی و فناوری و وزارت علوم در راستای‬ ‫رفاه مردم است‪ .‬رئیس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬ما‬ ‫نگران عدم کاربردی شدن خروجی فعالیت های دانش بنیان در زندگی مردم بودیم؛ چراکه این‬ ‫طرح ها با هزینه های باال اجرایی شده اند‪ .‬ساداتی نژاد با اشاره به اجرای سامانه اب شیرین کن در‬ ‫بوشهر که توسط شرکت های دانش بنیان و حمایت معاونت علمی اجرایی شده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اجرای این پروژه نشان داد که معاونت علمی و فناوری برای رفع مشکالت اب مناطق محروم از‬ ‫شرکت هایدانش بنیان کمک گرفتهاست‪.‬اوافزود‪:‬بایدبرایتوسعهفناوری هایمرتبطباشیالت‬ ‫جدی تر عمل شود زیرا کشور دارای‪ ۶‬هزار و‪ ۵۰۰‬کیلومتر ساحل است ولی به درستی از این ظرفیت‬ ‫استفاده نشدهاست‪.‬‬ ‫زنان و دختران‪ ۴۰‬درصد کارافرینان و تسهیل گران‬ ‫بنیادبرکتراتشکیلمی دهند‬ ‫مدیرعاملبنیادبرکتستاداجراییفرمان‬ ‫امام گفت‪ ۴۰:‬درصداز طرح هایاشتغال زایی‬ ‫این بنیاد به زنان و دختران اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت‬ ‫همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمه‬ ‫معصومــه (س) و روز دختــران اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از کارافرینــان بنیــاد برکــت را زنان‬ ‫و دختــران تشــکیل می دهنــد و از ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫شغل خرد و خانگی ایجادشده تا پایان سال‬ ‫‪ ،۹۹‬بیــش از ‪ ۱۲۰‬هــزار شــغل به ان ها تعلق‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫از ‪ ۷۰‬هــزار طــرح اشــتغال زایی اجتماع محور‬ ‫پیش بینی شده برای سال جاری هم ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫طــرح بــه زنان و دختــران اختصــاص دارد که‬ ‫ایجاد‪ ۸۴‬هزار فرصت شغلی را برای ان ها به‬ ‫دنبالخواهدداشت‪.‬به گفتهمدیرعاملبنیاد‬ ‫برکت‪ ،‬حجم کل سرمایه گذاری اشتغال زایی‬ ‫بــرای بانوان تا پایان ســال گذشــته‪ ۳۶ ،‬هزار‬ ‫میلیــارد ریــال بوده اســت‪ .‬مدنی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫برای ایجاد ‪ ۸۴‬هزار شغل در دستور کار برای‬ ‫ســال جاری نیز اعتبار ‪ ۳۸‬هــزار میلیارد ریالی‬ ‫یشــده اســت‪ .‬او دربــاره رســته های‬ ‫پیش بین ‬ ‫مشــاغل ایجادشــده برای زنان و دختران نیز‬ ‫توضیــح داد‪ :‬تولیــد پوشــاک‪ ،‬صنایع دســتی‪،‬‬ ‫فــرش‪ ،‬محصوالت گلخان ـه ای‪ ،‬دا مپــروری و‬ ‫خدماتی بیشترین ســهم را از این مشاغل به‬ ‫خــود اختصــاص می دهنــد‪ .‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫برکت در تشریح سهم و حضور زنان در میان‬ ‫تسهیلگران این بنیاد نیز گفت‪ :‬زنان و دختران‬ ‫جوان ‪ ۴۰‬درصد از تسهیلگران بنیاد را تشکیل‬ ‫می دهنــد و در حــال حاضــر‪ ۳۲۰ ،‬تســهیلگر‬ ‫زن در سراســر کشــور مشــغول بــه فعالیت و‬ ‫خدمت رســانی به محرومین هستند‪ .‬مدنی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این تســهیلگران در سراســر‬ ‫کشور با حضور در مناطق روستایی و محروم‬ ‫اقدام به شناســایی زنان متقاضی اشــتغال و‬ ‫تشکیل پرونده برای ان ها می کنند‪ .‬این زنان‬ ‫پس از اهلیت سنجی های فنی‪ ،‬برای دریافت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه به بانک های عامل‬ ‫معرفی می شوند‪ .‬مدنی با تاکید بر حمایت‬ ‫همه جانبهبنیادبرکتاز زنانودختران گفت‪:‬‬ ‫تهــای ویــژه بنیاد‬ ‫بخــش عمــده ای از حمای ‬ ‫از اقشــار خاص و اسیب پذیر جامعه ازجمله‬ ‫زنانسرپرستخانوار‪ ،‬کولبران‪،‬سوخت بران‪،‬‬ ‫خانــواده زندانیان‪ ،‬معلولیــن و خانواده های‬ ‫دارایمعلول‪،‬سربازانوخانواده های کودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل شــامل زنــان و دختــران‬ ‫جوان می شود و به شکل ویژه از ان ها حمایت‬ ‫و پشتیبانی صورت می گیرد‪ .‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫برکــت افــزود‪ :‬بنیاد در حــال برگــزاری رویداد‬ ‫ملــی «بانوی برکت» باهــدف کارافرینی در‬ ‫حوزه کس ـب وکار های خانگی و خانوادگی‬ ‫برای بانوان است‪ .‬طراحی مدل های بومی‬ ‫بــرای افزایش حضــور بانــوان در حوزه های‬ ‫بو کار های خانگی‪،‬‬ ‫اقتصاد خانواده و کس ‬ ‫افزایش مشارکت اقتصادی بانوان‪ ،‬تقویت‬ ‫شــبکه اجتماعــی بانــوان کارافریــن بنیــاد‬ ‫حهــای صنایع خــاق در‬ ‫برکــت و ارائــه طر ‬ ‫بو کار بانوان ازجمله اهــداف برگزاری‬ ‫کس ـ ‬ ‫ایــن بــه شــمار م ـی رود‪ .‬مدنــی بــا تاکید بر‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایدار برای زنــان و دختران‬ ‫جــوان عنوان کرد‪ :‬بنیاد برکت با طراحی و‬ ‫تشــکیل زنجیره تولید‪ ،‬ســعی در راه اندازی‬ ‫مشاغل پایدار و ماندگار برای کارافرینان زن‬ ‫دارد و تســهیلگران تا ثبات و به ســوددهی‬ ‫رســیدن طرح ها در کنار این زنان می مانند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه راه انــدازی ‪ ۷۰‬هــزار طــرح‬ ‫کمبودایمنی کودکدر تقویم‬ ‫یــک کارشــناس ایمنــی با اشــاره بــه لزوم‬ ‫اختصاص یکــی از روزهای تقویم به «ایمنی‬ ‫کودک»‪ ،‬گفت‪:‬برایاینکهدر ایندهجامعه ای‬ ‫ایمنداشتهباشیمبایدخطراتراشناساییو‬ ‫در این زمینه اطالع رسانی کنیم‪ .‬اطالع رسانی‬ ‫در زمینه حوادث کودکان‪ ،‬باعث هوشــیاری‬ ‫بیشتروالدیندر برابرخطراتمی شود‪.‬‬ ‫محمدرضــا مرشــد دوســت در گفت وگو‬ ‫نبــاره اظهــار کــرد‪ :‬از هفت تا‬ ‫بــا ایســنا درای ‬ ‫سیزدهم ژوئن در اروپا و انگلستان به عنوان‬ ‫هفته ایمنی کودک شناخته می شود‪ .‬طی این‬ ‫هفته در خصوص ایمنی کودکان و حوادثی‬ ‫کــه ا نهــا را تهدیــد می کنــد اطالع رســانی‬ ‫یشــود‪ .‬در ســال جــاری اطالع رســانی و‬ ‫م ‬ ‫اگاهی دهی در خصوص سوختگی کودکان‬ ‫با نوشــیدنی های داغ و موضوع مسمومیت‬ ‫کودکان با مواد ضدعفونی کننده در دستور کار‬ ‫ان ها بوده اســت‪ .‬مدیرعامل انجمن کودک‬ ‫ایمن ناجی فردا با اشاره به اسیب پذیر بودن‬ ‫کودکان در برابر حوادث و لزوم توجه بیشتر‬ ‫به این موضوعات گفت‪ :‬انجمنی که این که‬ ‫هفتــه را به نام هفته ایمنــی کودک فعالیت‬ ‫یکــرده در ابتــدا در حــوزه تاثیــر تصادفات‬ ‫م ‬ ‫بر کــودکان فعال بــوده اما پ ـس ازان رویکرد‬ ‫خود را به تمام حوادثی که برای کودکان رخ‬ ‫می دهد تغییر داده اســت؛ ما نیز در انجمن‬ ‫خــود تالش می کنیم که از طریق اگا هســازی‬ ‫والدین حوادثی که برای کودکان رخ می دهد‬ ‫را کاهش دهیم‪ ،‬اما کاهش حوادثی که برای‬ ‫کودکانرخمی دهدنیاز بههمکاری هایویژه‬ ‫سازمان و نهادهای دیگری نیز دارد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از مهم ترین امور این است که برای‬ ‫کاهش خطرات برای کودکان باید افرادی که‬ ‫در حوز ههــای امدادی‪ ،‬پزشــکی و‪ .‬فعالیت‬ ‫می کنند به صورت هماهنگ با سازمان هایی‬ ‫که در این زمینه فعالیت می کنند در راستای‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬شناســایی حوادث و خطرها‬ ‫و‪ .‬گام بردارنــد‪ .‬ایــن کارشــناس ایمنــی بــا‬ ‫اشــاره به اقداماتی که برخی کشــورها برای‬ ‫کاهــش حــوادث کــودکان انجــام می دهــد‬ ‫گفت‪ :‬برخی کشورها بر اساس اطالعات امار‬ ‫حوادثــی که برای کــودکان رخ می دهد را به‬ ‫دســت اورده و ا نهــا را طبقه بنــدی کردنــد‪.‬‬ ‫طبقه بنــدی ایــن امارهــا و اطالع رســانی در‬ ‫زمینهحوادث کودکانباعثهوشیاریبیشتر‬ ‫یشــود‪ .‬بر اســاس‬ ‫والدین در برابر خطرات م ‬ ‫یشــده پنج خطر ســوختگی‪،‬‬ ‫امــار طبقه بند ‬ ‫ســقوط‪ ،‬مســمومیت‪ ،‬خفگــی و تصادفات‬ ‫بیشترین حوادثی است که کودکان را تهدید‬ ‫می کنــد‪ .‬مرشــد دوســت گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫اعالم موسسه ای در بریتانیا‪ ،‬پس از سرطان‪،‬‬ ‫تصادفات عامل اصلی مرگ ومیر کودکان زیر‬ ‫پنج سال هستند؛ پس ازان خفگی‪ ،‬سقوط‪،‬‬ ‫مسمومیت و سوختگی را مدنظر قراردادند‪.‬‬ ‫همچنین برای اطالع رســانی در این زمینه با‬ ‫کمک گرفتــن از افراد متخصص‪ ،‬کالس های‬ ‫اموزشــی رایــگان برگزار کردند و با اســتفاده از‬ ‫بنر و پوســترها اطالع رســانی انجام دادند‪ .‬او‬ ‫افزود‪:‬اگرسازمان هایمرتبط کشور‪،‬اطالعات‬ ‫و امــار حوادثی که بــرای کودکان رخ می دهد‬ ‫را در اختیار ســازمان های مردم نهاد قرار دهند‬ ‫می توان در این زمینه فعالیت های پژوهشی‬ ‫انجامدادتادر اینراستااطالع رسانی هایویژه‬ ‫صورت گیرد‪ .‬مدیرعامل انجمن کودک ایمن‬ ‫ناجی فردا پیشنهاد کرد که در کشور هفته ای‬ ‫تحت عنوان «ایمنی کودک» داشته باشیم تا‬ ‫این موضوع موردتوجه بیشــتری قرار بگیرد‪،‬‬ ‫برای اینکه در اینده جامعه ای ایمن داشــته‬ ‫باشــیم بایــد خطــرات را شناســایی و در این‬ ‫زمینهاطالع رسانیکنیم‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کودکان کار ازار جسمی و روحی را تجربه کرده اند‬ ‫مدیر بهزیســتی شــهر تهــران گفــت‪۸۰ :‬‬ ‫درصــد کــودکان کار ازار جســمی و روحــی را‬ ‫تجربهکرده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬ســعید ارام‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی شــهر تهــران بــه تشــریح طــرح‬ ‫ساماندهی کودکانپرداختو گفت‪:‬اواسط‬ ‫مردادماه سال ‪ ۹۹‬طرح حمایت اجتماعی از‬ ‫کودکان کار به صورت جدی اغاز شد و طی دو‬ ‫تا سه هفته تمام نیروهای اورژانس اجتماعی‬ ‫در مناطق مختلف تهران مشغول اگاه سازی‬ ‫کودکان و جلب اعتماد ان ها بودند و از اوایل‬ ‫شهریورماه جذب کودکان اغاز شد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬کودکان پس از جذب به مراکز غربالگری‬ ‫انتقــال و پس از احراز هویت و ارزیابی اولیه‬ ‫ســامت جســمانی‪ ،‬ســاماندهی ا نهــا اغاز‬ ‫و مداخــات روانشناســی و مــددکاری بــرای‬ ‫ا نهــا صورت می گیــرد‪ .‬بچه هایــی که طی‬ ‫بشــده اند‪ ۱۶ ،‬درصد ایرانی‪،‬‬ ‫این مدت جذ ‬ ‫یکتادودرصدپاکستانیوبقیهافغانستانی‬ ‫هستند که کودکان اتباع برای بررسی مدارک‬ ‫اقامتــی بــه اســتانداری معرفــی شــدند‪ .‬در‬ ‫بچههــای کار ایرانی بــه خانواده های‬ ‫ادامه ‬ ‫خــود تحویــل داد هشــده و تعهــدات الزم‬ ‫برای عدم بازگشت بچه ها به خیابان گرفته‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و توانمندســازی خانواد ههــا اغــاز م ‬ ‫یکــه مــدارک‬ ‫بچههــای اتبــاع نیــز درصورت ‬ ‫ ‬ ‫قانونی اقامت داشــته باشــند مثل بچه های‬ ‫ایرانیموردحمایتقرار می گیرندوبچه های‬ ‫اتباعی کهغیرقانونیدر ایرانهستنددر مراکز‬ ‫اسکان موقت تا‪ ۲۱‬روز نگهداری می شوند تا‬ ‫تعیین تکلیف شــوند‪ .‬ارام با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۲۱‬کودک از مجموع کودکان شناسایی شده‬ ‫فاقــد هرگونــه خانــواده ای بودنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن کــودکان در مراکــزی ماننــد مرکــز یاســر‬ ‫موردحمایــت قرار می گیرند‪ .‬بچه های اتباع‬ ‫غیرقانونیهم کهبهخانواده هایشانتحویل‬ ‫داد هشــده اند در صــورت بازگشــت کــودک‬ ‫یشــوند که تاکنون ســه‬ ‫بــه خیابان رد مرز م ‬ ‫خانواده رد مرز شــده اند‪ .‬او به مشــکل نبود‬ ‫نظارت قوی بر مرزها و قاچاق انسان از مرزها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬وقتی ما خانواده ای را رد‬ ‫مرز می کنیم به صورت غیرقانونی دوباره به‬ ‫کشور بازمی گردد و این روند‪ ،‬ساماندهی را با‬ ‫مشکلمواجه کردهاست‪.‬‬ ‫حمایت از خانواده های کودکان کار‬ ‫مدیرکل بهزیســتی شــهر تهران بــا اعالم‬ ‫ایــن مطلــب کــه ‪ ۹۰‬درصــد ایــن کــودکان‬ ‫نیازهــای اقتصــادی خانــواده خــود را مرتفع‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر خانــواده این کــودکان‬ ‫توانمنــد نشــوند‪ ،‬ســاماندهی موفقیت امیز‬ ‫نخواهد بود‪ .‬از میان کودکان شناسایی شده‬ ‫‪ ۴۰‬کــودک سرپرســت معلــول‪ ۱۰۰ ،‬کــودک‬ ‫خانــواده دچــار بیمــاری خــاص‪ ۹۰ ،‬کــودک‬ ‫مادر سرپرست و ‪ ۷۵‬کودک دارای سرپرست‬ ‫معتاد بودند‪ .‬این خانواده ها تحت حمایت‬ ‫بهزیستی قرارگرفته اند و به انان یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان کمک معیشــتی تامین‬ ‫مسکن پرداخت شده است‪ .‬او ضمن هشدار‬ ‫نسبت به این مسئله که ساماندهی کودکان‬ ‫کار ممکن اســت منجر به بــردن کودکان به‬ ‫کارگاه هایزیرزمینیوبهره کشیاز ان هاشود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال تدوین ائین نامه برای منع کار‬ ‫کودکدر کارگاه هاهستیمتابچه هااز خیابان‬ ‫به داخل کارگاه ها گســیل نشوند‪ .‬حضور در‬ ‫ایســتگاه های مترو را نیز در دستور کارداریم‪.‬‬ ‫ارام در پایــان گفــت‪ ۹۰ :‬درصــد کــودکان کار‬ ‫در جهــان پســر هســتند و از میــان کــودکان‬ ‫عمدتا‬ ‫جمع اوری شده‪ ۵۴‬نفردختربودند که‬ ‫ً‬ ‫ایرانیهستند‪ ۸۰.‬درصداین کودکانحداقل‬ ‫یــک نــوع ازار جســمی و روحــی را تجربــه‬ ‫کرده انــد و مهم تریــن مشــکل ایــن کــودکان‬ ‫سوءتغذیه است‪ .‬او در پایان به یکی از موارد‬ ‫جالب ساماندهی کودکان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خانواده ای به دلیل شرایط خاص خود روستا‬ ‫رارها کردهوحاشیه نشینشدهبود؛امکانات‬ ‫کشاورزی را در محل روستا برای ان ها فراهم‬ ‫کردیم و ان ها با خوشحالی به روستای خود‬ ‫بازگشتند‪.‬‬ ‫واکسن های وارداتی علیه کرونا‬ ‫حذفنمی شود‬ ‫اشــتغال زایی اجتماع محــور در ســال جاری‬ ‫گفت‪ ۳۵۰ :‬شهرستان و ‪ ۱۲‬هزار روستا تحت‬ ‫پوششفعالیت هایاشتغال زاییبنیادبرکت‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬مدیرعامل بنیاد برکــت در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بنیاد برکت بر اساس منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب و سیاست های ابالغی از سوی‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬ایجاد فرصت های‬ ‫شــغلی در مناطــق محــروم را باهــدف‬ ‫محرومیت زدایــی‪ ،‬توانمندســازی اقتصــادی‬ ‫و برقــراری عدالــت اجتماعــی در این مناطق‬ ‫به عنــوان اولویــت اصلــی در راس برنامه ها و‬ ‫فعالیت های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ارائه کارنامه حضوری به خانواده ها‬ ‫ممنوعاست‬ ‫وزیر اموزش وپرورش گفت‪ :‬پیگیر حل مشــکل صادر نشــدن کارنامه های الکترونیکی دانش‬ ‫اموزان در مدارس هستیم و به گروه فنی خود ماموریت داده ایم که این مشکل را هر چه زودتر حل‬ ‫کند و از خانواده ها می خواهیم برای دریافت کارنامه به مدارس مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫کهــا افــزود‪:‬‬ ‫محســن حاجــی میرزایــی در گفتگــو بــا صداوســیما دربــاره فعالیــت مهدکود ‬ ‫مهدکودک هایی کهپیش ازاینمجوز از سازمانبهزیستیداشته اندامسالمی توانندادامهفعالیت‬ ‫دهندوبرایمهدکودک هایی کهنیاز بهتمدیدمجوز داشته اندنیزتمهیداتالزمرافراهم کرده ایم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬شــهریه مهدکودک ها همان شــهریه اعالمی از ســازمان بهزیســتی است و کمیته انتقال‬ ‫مهدکودک ها از سازمان بهزیستی به اموزش وپرورش انجام شده است‪ .‬وزیر اموزش وپرورش افزود‪:‬‬ ‫مربیان نهضت سواداموزی که در ازمون استخدامی پارسال شرکت نکرده و یا پذیرفته نشده اند‬ ‫امسال می توانند در ازمون استخدامی که در تیر برگزار می شود شرکت کنند‪ .‬حاجی میرزایی گفت‪:‬‬ ‫معلمان حق التدریس مشمول استخدام قبل از شروع سال تحصیلی برای گذراندن دوره تحصیلی‬ ‫بهدانشگاهفرهنگیانمعرفیخواهندشد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬واکسن های وارداتی علیه ویروس کرونا با توجه به‬ ‫تولید واکسن های برکت‪ ،‬فخرا‪ ،‬پاستور و غیره‪ ،‬حذف نمی شود و ممنوعیتی در این زمینه‬ ‫نداریم‪ .‬کیانوشجهانپور در حاشیهمراسمرونماییاز مستندشنابادست هایبستهوعکس‬ ‫مدافعان سالمت در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬در حال حاضر در پی توافق با خارجی ها خرید‬ ‫و پیش خرید واکسن داریم و با تولید واکسن های ایرانی نیز سرعت واکسیناسیون عمومی‬ ‫علیه کرونا افزایش می یابد‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬اکنون در فاز ‪ ۱‬واکســن برکت بی خطری و در‬ ‫فاز ‪ ۲‬ایمنی زایی بررسی شده و در مرحله اول تزریق این واکسن به داوطلبان انجام و مرحله‬ ‫دوم نیز اغازشده و با توجه به اینکه در شرایط بحران هستیم مانند کشورهای دیگر بعد از‬ ‫اطمینان از ایمنی زایی‪ ،‬منتظر نتایج فاز ‪ ۳‬نمانده و تزریق واکسن را داوطلبانه اغاز کردیم‪.‬‬ ‫جهانپور بابیان اینکه باید روزانه‪ ۱۵۰‬ایرانی واکسن دریافت کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه گزارش ها‬ ‫در موردواکسنبرکتمطلوببودهوچندصدهزار دز تولیدشدهوباتوجهبهنظر کمیته های‬ ‫مشورتی که عنصر مصلحت هستند و مراجع مربوطه واکسیناسیون عمومی را اغاز خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬او سازمان غذا و دارو را تنها مرجع ملی در مورد واکسن دانست و تصریح کرد‪ :‬در مورد‬ ‫واکسن پاستور و کوبا که پاستورکووک نام دارد‪ ،‬یک گام جلوتر رفته و بعد از انجام کارهای‬ ‫ازمایشی و بالینی فاز ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬کشور کوبا فاز ‪ ۳‬را شروع کرده و ده ها هزار نفر واکسینه شده اند‬ ‫و در کشــور نیز این واکســن روی ‪ ۲۴‬هزار نفر تزریق شــده و مرحله فاز ‪ ۳‬نیز انجا مشــده و‬ ‫گزارش ها قابل قبول بوده است‪ .‬به گفته جهانپور‪ ،‬در مورد واکسن های برکت و پاستورکووک‬ ‫تولیــد انبــوه شــده و تا صدور مجوز اضطــراری عرضه و توزیع نخواهیم داشــت و روی افراد‬ ‫داوطلب تزریق می شود‪ .‬او در مورد وضعیت واکسن فخرا افزود‪ :‬این واکسن نیز فازهای ‪۱‬‬ ‫و ‪ ۲‬را با موفقیت گذرانده و به افراد داوطلب تزریق شده و مانند واکسن رازی فعال فاصله‬ ‫زمانی برای واکسیناسیون ان وجود دارد‪ .‬جهانپور با اشاره به اینکه‪ ۱۲۰‬میلیون دز واکسن نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬واردات واکسن همچنان ادامه دارد و با توجه به تولید انبوه واکسن های‬ ‫ایرانی‪،‬ازلحاظفنیمهماست کهافراددر چه گروهسنی‪،‬تحصیلیوشغلیچهنوعواکسنی‬ ‫را دریافت کنند‪ ،‬اکنون هر فرد باید ‪ ۲‬دز واکسن علیه کرونا تزریق کند که البته در بعضی از‬ ‫واکسن به ‪ ۳‬دز هم می رسد‪.‬‬ ‫واکسن استنشاقی چین به‬ ‫ازمایشبالینیرسید‬ ‫کارشــناس ارشــد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین گفت‪ :‬محققان در حال انجام‬ ‫ازمایش هایبالینیفاز‪ ۱‬وفاز‪ ۲‬بررویواکسناستنشاقیساختچینهستند‪.‬به گزارشفارس‪،‬‬ ‫شائوییمینگ‪ ،‬کارشناسارشدمرکز کنترلوپیشگیریبیماری هایچیناظهار داشت‪:‬محققان‬ ‫در حال انجام ازمایش های بالینی فاز‪ ۱‬و فاز‪ ۲‬بر روی واکسن استنشاقی ساخت چین هستند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬پس از تکمیل مجموعه داده های کار ازمایی بالینی‪ ،‬متخصصان ایمنی و اثربخشی‬ ‫واکسن استنشاقی را بررسی می کنند‪ .‬کارشناس ارشد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین‬ ‫افزود‪:‬واکسن هایاستنشاقییااسپریبینیبه عنوانیکیازفناوری هایواکسنچینبرایمبارزه‬ ‫با کووید‪ ۱۹‬انتخابشدند‪.‬واکسناستنشاقیبااستفادهاز اسپریبهذراتبسیار ریزتبدیلوبا‬ ‫دم‪،‬واردراهتنفسیوشش هامی شودوبه این ترتیبایمنیدر بدنفرد گیرندهایجادمی شود‪.‬‬ ‫این واکسن که توسط دانشگاه شیامن‪ ،‬دانشگاه هنگ کنگ و داروخانه بیولوژیک «‪Beijing‬‬ ‫‪ »Wantai‬تولیدشده است‪ ،‬ازمایش های فاز‪ ۱‬و فاز‪ ۲‬را به پایان رسانده است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استانگلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهای وزارت نیرو ملی یا بینالمللی از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی که دارای‬ ‫برقاستانگلستان‬ ‫تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان میباشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی (دو مرحلهای) (با‬ ‫ارزیابی کیفی) خرید از محل اعتبارات داخلی بشرح ذیل انجام دهد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شـــرح کاال‬ ‫محل بودجه داخلی‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه‬ ‫(به ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید مقدار ‪ 7000‬کیلوگرم انواع هادی‬ ‫بدون روکش‬ ‫اصالح و بهینه روستایی و‬ ‫بهسازی شبکه های روستایی‬ ‫‪1400/2-64‬‬ ‫‪238,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید تعداد ‪ 25‬دستگاه انواع‬ ‫ترانسفورماتور کم تلفات‬ ‫اصالح و بهینه روستایی و‬ ‫بهسازی شبکه های روستایی‬ ‫‪1400/2-65‬‬ ‫‪788,000,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید تعداد ‪ – 262‬اصله انواع پایه بتونی‬ ‫چهارگوش‬ ‫اصالح و بهینه روستایی و‬ ‫بهسازی شبکه های روستایی‬ ‫‪1400/2-66‬‬ ‫‪438,000,000‬‬ ‫‪ -1‬فروش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫متقاضیان میتوانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ ‪ 300,000‬ریال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر ‪ 3136038140‬نزد‬ ‫بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/03/25‬لغایت ‪ 1400/03/31‬به سایت سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نحوه برگزاری و محل تحویل پاکت الف‪ ،‬ب و ج مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬انجام خواهد شد و تحویل پاکات الف‪ ،‬ب و ج مهر و موم شده به ادرس گرگان‪ ،‬خیابان ولیعصر عدالت ‪ 23‬طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت‬ ‫ان تا ســاعت ‪11‬روز شــنبه مورخ ‪ 1400/04/12‬و زمان بازگشایی پاکات شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ‪ ،‬در ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/04/21‬در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان میباشد‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به ان از طریق سامانه ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪ -2 -2‬ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ( الف ‪ ،‬ب و ج ) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق‪ ،‬به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر‬ ‫بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورتهای زیر ‪ ،‬همرا ه با اسناد مناقصه در پاکت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود ‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ‪ 0222148886007‬نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‪.‬‬ ‫پ‪-‬ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران‬ ‫ت‪ -‬گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه‬ ‫ث‪ -‬چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫‪ -4‬ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات (الف‪،‬ب‪،‬ج) با معرفی نامه کتبی معتبر ازاد است‬ ‫‪ -5‬شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست‪.‬‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادهای فاقدامضاء ‪ ،‬مشروط‪،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود‪،‬مطلق ًا ترتیب اثرداده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه اگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬فروشــندگان و تولیدکنندگان باید کد معامالتی فرا بورس داشــته باشــند و مکلف به دریافت و ارســال پیشــنهادات از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ضمنــ ًا ایــن اگهــی از طریق شــبکه اطالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی ‪ www.Tavanir.org.ir‬و پایــگاه ملی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬قابل دسترسی میباشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 017-32684412‬تماس و به شماره تلفن ‪ 017-32627430‬فاکس نمائید‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی استان گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!