روزنامه رویداد امروز شماره 1082 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1082

روزنامه رویداد امروز شماره 1082

روزنامه رویداد امروز شماره 1082

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫وعده کاهش تورم چه شد؟!‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 10‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫تداوم تورم‪ ۲‬رقمی‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫‪ 31‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1082‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ایالم‬ ‫یکهفتهاخیرسیگنال هایتازه ایدرمذاکراتبرجامصادرشدهاستکهبرخیانرا«منفی»ارزیابیمی کنندومعتقدندکهممکناست‬ ‫مذاکراتتاپسازانتخاباتریاستجمهوریبهنتیجهمطلوبنرسد‬ ‫سایه شوم کرونا‬ ‫بر سر صنایع دستی‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫کاهش‪ 52‬درصدی‬ ‫حجم سد جره رامهرمز‬ ‫سایه انتخاباتایران بر سر مذاکرات برجامی سنگینیمی کند‬ ‫بازاری که از رونق افتاده است‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫‪03‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫سند‪ 918‬روستای باالی‬ ‫‪ 20‬خانوار استان‬ ‫تدوینمی شود‬ ‫‪02‬‬ ‫واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت‬ ‫ورزش‬ ‫خنده هایی‬ ‫که امیدوارمان می کند‬ ‫خودروهایغیربومی‬ ‫ورود رشنبه ممنوع است‬ ‫از روز چها‬ ‫ـد کــه در صــورت‬ ‫اجتنــاب کننـ‬ ‫رونق افتاده است‬ ‫این دستورالعمل‬ ‫عدم رعایت‬ ‫بازاری که از‬ ‫ایالم گفت‪ :‬ورود‬ ‫استاندار‬ ‫ــک پنجم کرونا‬ ‫اســتان وارد پی‬ ‫غیربومی به استان‬ ‫خودروهای‬ ‫ـرایط از گذشــته‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫میشــود و شـ‬ ‫خودروهای غیربومی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬او‬ ‫و خروج‬ ‫بحرانیتــر‬ ‫ـتانها بهمنظــور‬ ‫تن نهاده دامی‬ ‫بــه ســایر اسـ‬ ‫باوجوداینکــه در‬ ‫کشف ‪۱۴‬‬ ‫محمد نوذری‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫افزایــش شــیوع‬ ‫جلوگیــری از‬ ‫پیش رو نیازمند شور‬ ‫خارج از شبکه‬ ‫انتخابات‬ ‫ـح روز چهارشــنبه‬ ‫قاچاق و‬ ‫کرونــا از صبـ‬ ‫حداکثری مردم هستیم‪،‬‬ ‫ظهر روز دوشــنبه‬ ‫انتخاباتی و مشارکت‬ ‫فــت‪ :‬بــا تــالش‬ ‫دوازدهــم تا‬ ‫ـهلانگاری مردم‬ ‫ـی اســتان ایــالم گ‬ ‫افتاب‪،‬‬ ‫ســت‪ .‬به گزارش‬ ‫این مهم موجب سـ‬ ‫فرمانــده انتظامـ‬ ‫تن نهــاده دامی‬ ‫خردادماه ممنوع ا‬ ‫استان امــا نبایــد‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫امنیت اقتصادی ‪۱۴‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫نشست مبارزه با کرونا‬ ‫پروتکلهــای و‬ ‫کاراگاهــان پلیــس‬ ‫ـف شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫در رعایــت‬ ‫محمد نوذری در‬ ‫ـالم بــا اشــاره بــه‬ ‫شــبکه توزیع کشـ‬ ‫ممنوعیت جدید‬ ‫ـود‪ .‬اســتاندار ایـ‬ ‫قاچاق و خارج از‬ ‫داشت‪ :‬نظارت بر این‬ ‫مهر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بهداشــتی شـ‬ ‫کاندیداهای ریاســت‬ ‫ـردار دالور القاصی‬ ‫اظهار‬ ‫انتظامی و پلیسراه‬ ‫غــات انتخاباتی‬ ‫افتــاب ایــالم؛ سـ‬ ‫شده بر عهده نیروی‬ ‫حمایت از تولید داخل‪،‬‬ ‫مــی اغاز تبلی‬ ‫ســای ســتادهای‬ ‫تعیین‬ ‫تحقق شعار سال و‬ ‫خودروهــای بو‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬کلیه رو‬ ‫نهاده‬ ‫ورود‬ ‫در راستای‬ ‫ـورت‬ ‫زمینه خرید‪ ،‬دپو‬ ‫هزار جمهــوری‬ ‫اســت و در صـ‬ ‫تبلیغات جانب‬ ‫افراد ســودجو که در‬ ‫ـت زرد کرونــا ‪۵۰۰‬‬ ‫موظف هســتند در‬ ‫فعالیــت دارند‪،‬‬ ‫برخورد با‬ ‫شــهرهای بــا وضعیـ‬ ‫کرونا انتخابــات‬ ‫تجمعــات خــارج از‬ ‫خارج از شــبکه توزیع‬ ‫بــه‬ ‫قرمــز و نارنجی‬ ‫ـرده و از‬ ‫دامــی قاچــاق و‬ ‫گرفــت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫شــهرهای با وضعیــت‬ ‫ـان منظــور قانــون رعایــت کـ خــودداری کنند‪ .‬نــوذری‬ ‫دســتور کار قــرار‬ ‫و‬ ‫ـه بــرای پــالک انـ‬ ‫صــورت ویــژه در‬ ‫بــه ســتاد کرونــا‬ ‫ــتان در پی رصد‬ ‫به‬ ‫یکمیلیــون جریمـ‬ ‫هــور در مصو‬ ‫انتخاباتی بر اساس‬ ‫امنیت اقتصــادی اس‬ ‫کــرد‪ :‬ماموران را‬ ‫کرد‪ :‬کلیه ستادهای‬ ‫کاراگاهــان پلیــس‬ ‫ـوی نهــاده دامــی‬ ‫ـد شــد‪ .‬او تاکید‬ ‫ضمن اضافه‬ ‫کرونــا حتــی در‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـار‬ ‫خوا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ـک‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ملــی و اســتانی‬ ‫ـتان حضورداشــته‬ ‫اشــرافیت اطالعاتــی‬ ‫ـتان شناســایی و با‬ ‫مصوبــه ســتاد‬ ‫ورودی شــهرهای اسـ‬ ‫و‬ ‫ظرفیت مســاحت‬ ‫شهرســتانهای اسـ‬ ‫ـی کــه نســبت به‬ ‫روباز باید یکســوم‬ ‫قاچاق در یکی از‬ ‫خودروهــا‪ ،‬رانندگانـ‬ ‫بازرسی از این انبار‪۱۴ ،‬‬ ‫جریمه فضــای‬ ‫ـته باشــند‪ .‬او از‬ ‫عــودت‬ ‫مقام قضائی در‬ ‫بیتوجه باشــند را‬ ‫ظــر تجمــع داشـ‬ ‫های‬ ‫هماهنگی‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫مــکان موردن‬ ‫ـرای ایــن مصوبه‬ ‫ـتاندار خواســت‪:‬‬ ‫قاچاق کشف کردند‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین‬ ‫اجـ‬ ‫ســی امنیتــی اسـ‬ ‫تن نهاده دامی‬ ‫کرد‪ .‬اســتاندار ایــالم‬ ‫یک متهم دستگیر و‬ ‫معــاون سیا‬ ‫فرمانداران در خصوص‬ ‫خواهنــد‬ ‫شد‪ :‬در این زمینه‬ ‫ـر مبــادی ورودی‬ ‫استان ایالم یاداور‬ ‫ای مشــترک را با‬ ‫شــده نظــارت بـ‬ ‫مرجع قضائی شد‪ .‬او‬ ‫رعایت جلسه‬ ‫در مــدت یاد‬ ‫بهداشتی توسط ستاد‬ ‫ماحل قانونی تحویل‬ ‫باید افزایش یابــد و‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫جهت سیر‬ ‫های کشفشــده‬ ‫خروجــی اســتان‬ ‫صــورت لزوم‬ ‫برگزار کنند و در این‬ ‫ریالی این محموله‬ ‫اینکه شــیوع کرونا‬ ‫و‬ ‫ـتی در اصنــاف به‬ ‫در هر شهرستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارزش‬ ‫محســنی با بیــان‬ ‫‪ ۹۴۰‬میلیــون ریــال‬ ‫پروتکلهــای بهداشـ‬ ‫در انتخابات‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫نورالد‬ ‫ـارد‬ ‫دستی‬ ‫ـ‬ ‫کارشناســان ‪ ۲‬میلی‬ ‫ـوذری یــاداور شــد‪:‬‬ ‫الزم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫تومان به صنایع‬ ‫صنایع دارند‪ .‬صفرپور‬ ‫طبــق نظــر‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫یــز رصد شــود‪ .‬نـ‬ ‫گذشته ‪ 200‬میلیارد‬ ‫جلسه تمهیدات‬ ‫عالقه باالیی به این‬ ‫سردار القاصی مهر‬ ‫روزانــه ن‬ ‫توجه به در سال‬ ‫بهمنظور حمایت‬ ‫سفرهای غیرضروری‬ ‫کشــور‬ ‫تعیینشده است‪.‬‬ ‫کرده است گفت‪:‬‬ ‫ماههای گذشته با‬ ‫امنیــت اقتصادی‪،‬‬ ‫تعطیالت پیش رو مردم از‬ ‫خســارت وارد‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه طی‬ ‫فضای مجازی‬ ‫ـای ذاتــی پلیس‬ ‫تسهیالت‪ 6‬میلیون‬ ‫در‬ ‫استان و همچنین‬ ‫شیوع ویروس ادامه‬ ‫ـی از ماموریتهـ‬ ‫اسیبدیدهبهانان‬ ‫قاچــاق کاال و ارز‬ ‫ورود گردشگران به‬ ‫مناطقی است فروش صنعتگران ایالمی گفت‪:‬‬ ‫یکـ‬ ‫از صنعتگران‬ ‫اقتصادی خصوصــا‬ ‫معاون صنایعدستی و‬ ‫صنعتگران کاهش شدید‬ ‫ســتان ایالم جزء‬ ‫ـتی‪ ،‬شــاهد کاهــش‬ ‫مبــارزه با مفاســد‬ ‫قاطعیتباهرگونه‬ ‫پرداختشده است‪.‬‬ ‫گروه اســتانها ‪ :‬ا‬ ‫یکی از مشکالتاقتصادیبرای‬ ‫بازارهــای صنایعدسـ‬ ‫فعالیت دارند و‬ ‫نیرویانتظامیبا‬ ‫بودیم‪ .‬تومانی‬ ‫فرهنگی گردشگریو‬ ‫با توجــه به رفع‬ ‫کروناسبببروز‬ ‫گران بســیاری در ان‬ ‫مشکل برخی تعطیلــی‬ ‫استبیانداشت‪:‬‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫دستی در اســتان ایالم‬ ‫سنتیاداره کلمیراث‬ ‫خواهد کرد اجازه‬ ‫کــه صنعت‬ ‫و جهت رفع این‬ ‫اخالل در بازار برخورد‬ ‫ـدید فروش صنایع‬ ‫است هنرهای‬ ‫داشت‪ 130:‬کارگاه‬ ‫بابت وضعیت‬ ‫خسارات مالی فراوانی را به انان وارد ایالمی شده است‬ ‫محصوالت خــود در شـ‬ ‫تولیداتاستانایالم‬ ‫محدودیتها‬ ‫قانونشکنی و‬ ‫ایالمدر ادامهاظهار‬ ‫ســیدن به اهداف‬ ‫ســازمان بازرســی‬ ‫شیوع کرونا‬ ‫قــدام به فــروش‬ ‫دستیاز مهمترین‬ ‫صنایعدستی‬ ‫قاچاقچیــان کاال برای ر‬ ‫مدیــرکل‬ ‫است و حدود ‪10‬‬ ‫ـی شهرســتانها و‬ ‫صنعتگــران ا‬ ‫اینکه هرچند صنایع‬ ‫کنار سایر کاالهای‬ ‫استان ایالم فعال‬ ‫زرد یــا نارنجـ‬ ‫نخواهــد داد‬ ‫جامعه را خدشــهدار‬ ‫هفتاد و دومین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کردند‪ .‬رحیمی با بیان‬ ‫کاالی ایرانی باید در‬ ‫ـیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫صنایعدستی در‬ ‫استان ایالم در‬ ‫امنیت اقتصــادی‬ ‫و غیرمستقیم در‬ ‫طــرح از افزایش‬ ‫فروش که بهعنوان‬ ‫فضای مجازی‬ ‫ـزارش تســنیم؛ بــا شـ‬ ‫علیرغم ظرفیتی که‬ ‫و مطامــع خــود‬ ‫صورت مســتقیم‬ ‫نگرانیهــای م‬ ‫مشاهده هرگونه‬ ‫ـا حد ناچیزی به‬ ‫اســتانی مبــارزه‬ ‫بــه گـ‬ ‫موردحمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫تعطیلــی برخــی‬ ‫هزار صنعتگر به‬ ‫فضای مجازی تـ‬ ‫ســت‪ :‬در صورت‬ ‫جلســه ســتاد‬ ‫فعالیتدارند‪.‬محسنی‬ ‫حضــور مــردم در‬ ‫محدودیتهــا و‬ ‫های مختلف ایجاد‬ ‫گونه که باید ایرانی‬ ‫فــروش در‬ ‫کنند‪ .‬او از مردم خوا‬ ‫تجمعــات و‬ ‫بالفاصله موضوع‬ ‫صنایعدستیدراستان‬ ‫برافزایــش تعــداد‬ ‫شــاهد ایجــاد‬ ‫کمک کرده اما ان‬ ‫ســال برای حوزه‬ ‫صنایعدستی در کشور‬ ‫هنجارشکن‬ ‫محصوالت‬ ‫حوزه‬ ‫محیطهای مختلف‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫صنعتگران‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫شعار‬ ‫کرو‬ ‫فعالیت غیرقانونی افراد‬ ‫بــا‬ ‫نبوده اســت هرساله‬ ‫نتوانستندانگونه‬ ‫ـگاه جهت فــروش‬ ‫تولیدات‬ ‫وکارها ازجمله بازار‬ ‫مهدیاصالنی‬ ‫استان از طریق سامانه‬ ‫پارکها و‬ ‫بهداشــتی الزم در‬ ‫ســوداوری موثــر‬ ‫مسئوالنتاکنون‬ ‫ـه برگــزاری نمایشـ‬ ‫کســب‬ ‫ـکل کاهش فروش‬ ‫اسفند سال گذشته‬ ‫امنیت اقتصادی در‬ ‫بازدیدهــای‬ ‫افزایــش فــروش و‬ ‫اولیه میکندمتاسفانه‬ ‫کاهــش رعایــت‬ ‫تولید و فروش بـ‬ ‫هرچند برای رفع مشـ‬ ‫استان طی بهمن و‬ ‫را با مدافعان‬ ‫فضای در‬ ‫همــراه بــا‬ ‫که قیمت مــواد‬ ‫در راســتای مبارزه‬ ‫گیری در افزایش‬ ‫بودیــم‪.‬‬ ‫در حالــی اســت‬ ‫صنایعدستی‬ ‫فروش این صنایع در‬ ‫باید تاثیر چشم‬ ‫ســطح شــهر‬ ‫متاسفانه شیوع بیماری‬ ‫میشودازظرفیت‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫ـن‬ ‫مسئوالن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫میان‬ ‫که‬ ‫یافته‬ ‫بهداشتی‪،‬توصیه‬ ‫صنایعدســتی‪ ،‬زمینه‬ ‫باید افـ‬ ‫تلفنی‪ ۱۱۰‬در‬ ‫بهشــدت افزایش‬ ‫باشند و ضروری است‬ ‫اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫کرد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫پروتکلهای‬ ‫تولید صنایعدســتی‬ ‫ـن امر انگونه که‬ ‫تولید در تهران‬ ‫بــا کرونا تاکید‬ ‫صنایعدستی داشته‬ ‫جمعیت ایالم‬ ‫دستی استان وارد‬ ‫تعطیالتاواسط‬ ‫عالوه بر استقرار‬ ‫جــود دارد؛ اما ایـ‬ ‫جهت‬ ‫سختی به صنایع‬ ‫صنایعدستی جهت‬ ‫ترددهایبینشهری‬ ‫مهدی اصالنی افزود‪:‬‬ ‫چهار درصد‬ ‫مجــازی و‬ ‫نساخته است و شاهد‬ ‫کرونا ضربههای‬ ‫کنند با حمایت از‬ ‫علوم ممنوعیت‬ ‫بتوان مشکالت‬ ‫ســتاد اســتانی در‬ ‫شبستان‪،‬‬ ‫الزمرابهعملاورده‬ ‫تالش‬ ‫صنعتگران را مرتفع‬ ‫توسطعواملدانشگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫با رفع این بیماری‬ ‫تزریق کردند‬ ‫ـرای تصمیمگیری‬ ‫حوزهپشتیبانیهای‬ ‫مشکل‬ ‫صنایعدستی در کشور‬ ‫کرد و امید است‬ ‫خردادمــاه بـ‬ ‫اکیپهایبهداشتی‬ ‫کاهش گردشگران‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫کرونایی استفاده شود‪.‬‬ ‫و نیروهای بسیج‬ ‫فراوانی به بخش‬ ‫صنایعدســتی نیز در همین بیشتراز این صنعتگران را مرتفع سازند‪.‬‬ ‫محدودیتهای‬ ‫ان را جبران کرد‪.‬‬ ‫جمعیت هاللاحمر‬ ‫خسارات‬ ‫ـتیم‪ .‬استان ایالم‬ ‫سازی و اعمال‬ ‫یکی از فروشــندگان‬ ‫ناشی از‬ ‫بیان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ایالم بــا بیان اینکه‬ ‫پزشکی‪،‬‬ ‫مطلوبی و موانع سر راه‬ ‫ســتان ایالم هسـ‬ ‫تومانیبهصنایعدستی‬ ‫ـطح شهر برای اگاه‬ ‫بازرسی استان ایالم‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫ظرفیتوپتانسیل‬ ‫و بهتبع ان در ا‬ ‫گران بســیاری در‬ ‫مراکز پرازدحام سـ‬ ‫خسارت‪ 200‬میلیارد‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫تعداد مدیرکل‬ ‫گفت‪:‬استانایالم‬ ‫شهرستانهااین‬ ‫ـتان واکســن کرونا‬ ‫ســت که صنعت‬ ‫در‬ ‫مردم نقاط مختلف‬ ‫های الزم‪ ،‬بایستی‬ ‫زمینه‬ ‫بندیزردنارنجی‬ ‫و ‪ ۶۲۱‬نفر در اسـ‬ ‫جزء مناطقی ا‬ ‫تذکرات و توصیه‬ ‫خســارات مالی‬ ‫وضعیترنگ‬ ‫صنایعدســتی دارد و‬ ‫تاکنون به ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬وجود‬ ‫چهاردرصدجمعیت‬ ‫دارند و شــیوع کرونا‬ ‫دادن‬ ‫واحدها و اماکن پرتردد‬ ‫در حوزه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬اینمیزان‬ ‫تا ‪۱۶‬‬ ‫ان فعالیــت‬ ‫های بهداشتی از‬ ‫تزریقشده‬ ‫پارکهاو محدودیتها تنها انتخابات پیش رو و لزوم‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫گشت‬ ‫ورزشی‪،‬پاساژها‪،‬‬ ‫فراوانی را به انان‬ ‫باشد تا تبلیغات‬ ‫را شامل میشود‪.‬‬ ‫همچونباشگاههای‬ ‫تهویه هوا داشته‬ ‫تحت شعاع قرار‬ ‫کریمیان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایالم‬ ‫حداکثری مردم را نیز‬ ‫ضرورت رعایت‬ ‫ایرنا‪ ،‬دکتر محمد‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش یابد و بر‬ ‫گیرد‪ .‬مشارکت‬ ‫به گزارش‬ ‫تمرکز بر بیماریابی یا‬ ‫هشتهزار نفراز افراد‬ ‫‪...‬‬ ‫تاکیدات الزم صورت‬ ‫با اشاره به لزوم‬ ‫و‬ ‫نفرباالی‪ ۷۰‬سال‬ ‫محیطهای بسته‬ ‫ـگاه ندهد‪ .‬او‬ ‫تاکنون‪ ۱۲‬هزار‬ ‫ـوان مهمترین اصل‬ ‫کرونا تزریق کردهاند‬ ‫در‬ ‫امار اعالمی دانشـ‬ ‫کروکــی نیســت و‬ ‫ـکوک کرونا بهعنـ‬ ‫این استان واکسن‬ ‫شــد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫نیــاز بــه ترســیم‬ ‫ـراد مشـ‬ ‫باالی‪ ۸۰‬سال در‬ ‫محدودیتهای‬ ‫تزریقواکسن کرونا‬ ‫او یــاداور‬ ‫انهــا‪ ،‬بازهــم‬ ‫بیمهگــر مســبب‬ ‫بازدیدهای بهداشــتی بر افـ پیشگیرانهبهجایاعمال‬ ‫میانگین کشور‪،‬امار‬ ‫شــد‪ ،‬حداکثر تا‬ ‫نــد بــه شــرکت‬ ‫پزشــکی تعــداد‬ ‫کهایننسبتبه‬ ‫جــود نداشــته با‬ ‫ـتانها‪ ،‬تدابیر‬ ‫کرد‪ :‬کنترل نسخ‬ ‫در خصوص میزان‬ ‫طرفیــن میتوان‬ ‫علــوم‬ ‫بابیان اینکه حفظ‬ ‫اختالفــی نظــر و‬ ‫نارنجــی شهرسـ‬ ‫کرونایی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫رضایتبخش است‪ .‬او‬ ‫این قانون بدون‬ ‫وضعیــت زرد و‬ ‫رجوع کنند‪ .‬کهــزادی‬ ‫شــرکت بیمهگــر‬ ‫شده عمومی‬ ‫در این استان‬ ‫مندرج در ماده ‪۸‬‬ ‫تشــخیصی و درمانــی‬ ‫های هدف در استان‬ ‫اســاس‬ ‫بــه‬ ‫وارده را حادثــه‬ ‫نگرانیهای اعالم‬ ‫معابر درونشهری‬ ‫ســقف مالی‬ ‫س‬ ‫واکسن کرونا به گروه‬ ‫تجویزهــای پزشــکی‬ ‫یافته که به دلیل‬ ‫تصادفات خسارتی در‬ ‫انتظامی خســارات‬ ‫ـتان از باشــند‪ ،‬میتواننــد م ــتقیماً ان شــرکت بدون‬ ‫پوشش تزریق‬ ‫اعمال تعرفهها‬ ‫کرونا به کادر درمان‬ ‫به تشدید و‬ ‫کاهش‬ ‫ـی و رانندگــی اسـ‬ ‫گزارش مقامات‬ ‫مراجعه کنند و‬ ‫رانندگی صحنه‬ ‫دیگران رانندگان‬ ‫بیماری کرونا و نحوه‬ ‫ضوابط بهداشتی‪ ،‬نیاز‬ ‫این استان واکسن‬ ‫مســبب حادثه‬ ‫پرداخت اخذ‬ ‫ـس پلیسراهنمایـ‬ ‫بندان و اتالف وقت‬ ‫پلیسراهنمایی و‬ ‫ـوران مرتبط با‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون در‬ ‫از عدم رعایت‬ ‫برای شناســایی و‬ ‫ـت‪ ،‬اورژانــس پیش‬ ‫تصــادف‪ ،‬مکلــف بــه‬ ‫رئیـ‬ ‫تصادفات توسط‬ ‫ـت کند‪ .‬رئیــس‬ ‫موجب راه‬ ‫بازدیدهــای مامـ‬ ‫قانون رانندگان‬ ‫ای مرتب با کرونا‬ ‫نــی‪ ،‬کادر بهداشـ‬ ‫پرداخت خسارت‬ ‫ـود‪ .‬او پرداخـ‬ ‫طرفیــن باهــم در‬ ‫یــاز بــه کروکــی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫های بازرســی و‬ ‫اقــالم بیمــه‬ ‫دانشــجویان بالی‬ ‫افزایش سقف‬ ‫از ‪ ۱۱‬میلیون ن‬ ‫میلیــون خواهــد بـ‬ ‫گفــت‪ :‬چنانچــه‬ ‫کرونایی و همچنین‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫باالی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫خود‬ ‫جانبازان‬ ‫و‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫گ‬ ‫روانی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کروکی‬ ‫ســارتی بالفاصلـ‬ ‫باشــند‪ ،‬می‬ ‫اســتان ایــالم‬ ‫سالمندان‪،‬‬ ‫ـارت تــا ســقف ‪۱۶‬‬ ‫همین امر تاثیرات‬ ‫مشــخصات بیمــاران‬ ‫بیمهگر بدون نیاز به‬ ‫ـس از تصــادف خ‬ ‫اختالف داشــته‬ ‫‪« ۴۰‬قانــون بیمــه‬ ‫خسـ‬ ‫بهداشتی است و‬ ‫شرکتهای‬ ‫بهداشــتی ثبت‬ ‫گیریها برای انجام‬ ‫بیمارستانی‪،‬نظامپزشکی‪ ،‬غسال‪ ،‬سالمندان باالی‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫تقصیر در تصادف‬ ‫مکلفنــد‪ ،‬پـ‬ ‫قانونگــذار در مــاده‬ ‫راه منتقــل و تــا‬ ‫به رعایت ضوابط‬ ‫هوشــمندانه نمونه‬ ‫بیماران خاص‪ ،‬پاکبان و‬ ‫میلیون تومان در‬ ‫کارشناس پلیسراهور یا‬ ‫در اثر مورد‬ ‫ـود را بــه کنــاره‬ ‫کهزادی افــزود‪:‬‬ ‫در توجه بیشــتر‬ ‫اصالنی هدایت‬ ‫تومان به‪۱۶‬‬ ‫به شخص ثالث‬ ‫ـان کرونایی‪ ،‬در‬ ‫تزریقشده است‪.‬‬ ‫ســایل نقلیــه خـ‬ ‫درصد‪،‬‬ ‫برقراری تماس با ‪،۱۱۰‬‬ ‫را‬ ‫سرهنگ ابوالفضل‬ ‫ـل حادثه منتظر‬ ‫خسارت واردشده‬ ‫خواهد داشــت‪.‬‬ ‫از اطرافیان مبتالیـ‬ ‫زندان واکسن کرونا‬ ‫تشخیص و‬ ‫ـوب ‪ »۱۳۹۵‬با‬ ‫ـناس راهــور در محـ‬ ‫به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫جامعــه بــه دنبــال‬ ‫ازمایشهــای‬ ‫منجر به اجباری‬ ‫حاضر و فرد مقصر را‬ ‫‪ ۷۰‬سال و بهداری‬ ‫بیان اینکه درصد‬ ‫درمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســایل نقلیه مصـ‬ ‫رســیدن کارشـ‬ ‫تردد ابالغی ســتاد‬ ‫در‬ ‫هــای کــه صرفــا‬ ‫پلیسراه در محل‬ ‫علوم پزشــکی ایالم با‬ ‫کادر بهداشت و‬ ‫حوادث ناشــی از و‬ ‫مقصر در تصادف‪،‬‬ ‫محدودیتهای‬ ‫ــرد‪ :‬در تصادف‬ ‫اولویت کاری‬ ‫نموده در مواردی که‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫با اشــاره به‬ ‫درصورتیکه راننده‬ ‫مردم در ســال جاری‬ ‫اظهــار ک‬ ‫درصورتیکه بین طرفین‬ ‫و ‪ ۱۵‬خردادماه‪،‬‬ ‫بین بمانند‪.‬‬ ‫های بیمه را مکلف‬ ‫ماســک توســط‬ ‫حادثه میدهد و‬ ‫بابت تعطیالت ‪۱۴‬‬ ‫ـارت مالی میشــود‬ ‫با رفــع اختالف‬ ‫اختالفی شرکت‬ ‫رعایت اســتفاده از‬ ‫زیاندیده در زمان‬ ‫رعایت اســتفاده از‬ ‫ملی کرونا‬ ‫شــفاهی را بپذیــرد و‬ ‫خسـ‬ ‫تقصیر در تصادف‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬درصد‬ ‫نقلیه مسبب و‬ ‫حادثه نظریــه‬ ‫حادثــه در خصوص‬ ‫اینکه با وسایل‬ ‫رونــدی افزایشــی‬ ‫بوده و بین طرفین‬ ‫‪ ،۶۶‬اردیبهشتماه‬ ‫باشد طرفین بدون‬ ‫بیمهنامه معتبر‬ ‫فروردینماه ســال جاری‬ ‫نظری وجود نداشته‬ ‫داشته دارای‬ ‫ماســک در‬ ‫‪ ۷۵‬درصد است‪.‬‬ ‫مراجعه حضوری‬ ‫نخست خردادماه نیز‬ ‫‪ ۱۱۰‬تماس گرفته یا‬ ‫ـون لیتــر در ثانیه‬ ‫‪ ۷۳‬و در پنج روز‬ ‫ـت پروتکلهای‬ ‫رفــت ‪ ۹۰‬میلیـ‬ ‫تلفن‬ ‫شــد‪ :‬درصد رعایـ‬ ‫ـالم میشــد کــه‬ ‫کریمیــان یــاداور‬ ‫نیز در ارامستان ها‬ ‫اب در شــهر ایـ‬ ‫دکتــر‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫خـــبر‬ ‫خردادماه‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫اکنــون اب خط‬ ‫بهداشتی پنج روز نخست داروخانههــا ‪ ۷۷‬و دفاتــر‬ ‫با تعمیر انها‬ ‫مددجویانموردبحثو‬ ‫گفت‪ :‬هماکنون‬ ‫فاضالب ایالم‬ ‫رســتورانها ‪،۷۹‬‬ ‫رونداشتغالزایی‬ ‫بدون هــدر رفت‬ ‫‪ ۶۷‬درصــد‪،‬‬ ‫بیان اینکه میزان‬ ‫دستگاههابرایتوسعه‬ ‫لولــه گل گل‬ ‫بهزیستیوتعاون‬ ‫اب در مقایسه با‬ ‫است‪ .‬کریمیان با‬ ‫حضور مدیران کل‬ ‫حمایت سایر‬ ‫میزان مصرف‬ ‫ـرایط نرمــال اســت‪.‬‬ ‫پیشخوان‪ ۷۴‬درصد‬ ‫گرفت‪.‬ایننشستبا‬ ‫این زمینه باهدف‬ ‫های درونشهری‬ ‫مشارکتهای مردمی و‬ ‫و دارای شـ‬ ‫ســال گذشته به‬ ‫نامه همکاری در‬ ‫بهداشتی در پایانه‬ ‫ـتایی بررسیقرار‬ ‫مدت مشــابه‬ ‫معاونان امور اجتماعی و‬ ‫یک شکســتگی‬ ‫این مسئله تفاهم‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫اداره کل تعاون روسـ‬ ‫نورا‪...‬تیموری‬ ‫کرد‪ :‬میزان رعایت‬ ‫او اضافــه کرد‪:‬‬ ‫کشاورزی روستایی برگزار‬ ‫ساکن تحقق‬ ‫روستایی و همچنین‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بیشتر‬ ‫همیار و خودیار با‬ ‫کننده است‪ ،‬بیان‬ ‫زاییمددجویان‬ ‫دلیل کرونــا‪،‬‬ ‫انتقال اب سد ایالم‬ ‫اموزش و ترویج‬ ‫بازارچــه فروش‬ ‫ـبوکار گروههای‬ ‫برونشهری نگران‬ ‫گفت‪:‬رونداشتغال‬ ‫های درونشهری‬ ‫معاون و مسئول‬ ‫نیز در خط‬ ‫از کسـ‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬نورا‪...‬‬ ‫و‬ ‫مدیرکلبهزیستیایالم‬ ‫بهداشتی اســتان در پایانه‬ ‫ـد شــد‪ .‬در این نشســت ایجــاد تسهیالت و اشتغال و‬ ‫و اکنون با تعمیر‬ ‫اســت‪ .‬به‬ ‫ـتان منعقــد خواهـ‬ ‫توسعهمییابد‪.‬‬ ‫پروتکلهای‬ ‫همچنان‪ ۶۹‬درصد‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پرداخت‬ ‫که برطرف شده‬ ‫نشستستاداقتصاد‬ ‫ـالم افزود‪ :‬اسـ‬ ‫روستاییایناستان‬ ‫وجود داشت‬ ‫پایانههایبرونشهری‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ظرفیتهای شد‪.‬‬ ‫ها هدر رفت اب‬ ‫تعاون روســتایی ایـ‬ ‫تیموریدر‬ ‫در مناطق‬ ‫مردم برای حفظ‬ ‫محصوالت‪ ،‬تامین‬ ‫همچنان‪ ۶۰‬و‬ ‫فوت و نمونهگیری‬ ‫های داخل مســیل‬ ‫حمایت و بهرهگیری از‬ ‫استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـرا همتی در نشســت با مدیرکل وانمندسازی و جلوگیری از‬ ‫موارد مثبت‪ ،‬بستری‪،‬‬ ‫شستن شکســتگی‬ ‫بالعوض‪ ،‬اموزش گروها و‬ ‫به اب شــهر ایالم‬ ‫مقاومتی‬ ‫زهـ‬ ‫است‪ .‬او میزان‬ ‫شیوع کروناوتاکیدبر‬ ‫مددجویان باهدف ت‬ ‫مقایسهباهفتهچهارم‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتــر بر ثانیه نیز‬ ‫داد‪ :‬برای کمک‬ ‫سالمتیخودپساز‬ ‫ایجاد شتغالزایی این‬ ‫افزایش نداریــم و‬ ‫نخستخردادماهدر‬ ‫قرار دارد‪ .‬او ادامه‬ ‫کرونادرهفته‬ ‫ـایل خوراکــی بــا‬ ‫گفت‪ :‬میزان موارد‬ ‫دستور کار بهزیستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کرد‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شهرها‬ ‫اعالم‬ ‫ـت‬ ‫اضافه‬ ‫فاضــالب ایالم با‬ ‫مرتــب دسـ‬ ‫اردیبهشتماه را کاهشی‬ ‫مهاجرت به‬ ‫اکنون در سال جاری‬ ‫و نمونهگیری ‪۴۶‬‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫مواجه شدند که‬ ‫بستری ‪ ،۵۲‬فوت ‪۹‬‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫مصرف اب‬ ‫ـانی به ‪ ۲۲‬روســتا‬ ‫با مشــکل مواجه‬ ‫مثبت ‪ ۵۹‬درصد‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫است‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫هماینک ابرسـ‬ ‫این مصــرف انان را‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫یادشدهکاهشیافته‬ ‫بیان کرد‪ :‬برنامه‬ ‫بــا تــداوم‬ ‫استان ایالم با گرمای‬ ‫درصددرمدت‬ ‫مواردمثبت‪،‬بستری‬ ‫سیار انجام میشود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امسال در‬ ‫در ادامهبهمیزان‬ ‫ابتدای بهصورت‬ ‫اتمام ابرسانی‬ ‫میکند‪ .‬او‬ ‫علومپزشکیایالم‬ ‫زیرا هرسال گرما از‬ ‫و گفت‪ :‬طی‪۲۴‬‬ ‫برای ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫در استان اشاره کرد‬ ‫زودرس مواجه شدیم‬ ‫این شــرکت‬ ‫تحــت پوشــش‬ ‫جدید و فوت کرونا‬ ‫ــه دلیــل کاهش‬ ‫و‬ ‫مــی روســتاهای‬ ‫جدید‬ ‫کرونا‪ ۱۴،‬بستری‬ ‫ـروع میشــد امــا ب‬ ‫ســیار در تما‬ ‫گذشته‪ ۴۳‬موردمثبت‬ ‫خردادمــاه شـ‬ ‫نقش رســانهها در‬ ‫ابتدایاردیبهشتماه‬ ‫و بیشترین موارد‬ ‫تیموری با اشــاره به‬ ‫ساعت‬ ‫جویمردمایالماز‬ ‫استان به ثبت رسیده‬ ‫اینکه اســت‪.‬‬ ‫گرفتنقطعیهای‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با‬ ‫نزوالت‬ ‫یک فوتی در این‬ ‫کردند‪.‬تیموریبابیان‬ ‫روزهای گذشتهباشدت‬ ‫ثبت رسید‪ .‬به گفته‬ ‫ـازی در مصــرف اب‬ ‫افزایشدماراتجربه‬ ‫شهرستان دهلران به‬ ‫چوار فرهنگسـ‬ ‫طی‬ ‫هــا در خصــوص‬ ‫جاری‪ ،‬رســانهها‬ ‫ملکشاهیوروستاهای‬ ‫بستری نیز در‬ ‫ایــالم گمانهزنی‬ ‫مشکوکبهکرونااستان‬ ‫بحران اب در ســال‬ ‫بــرق در اســتان‬ ‫سهشهرستانایالم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توجــه به‬ ‫بستریمواردجدید‬ ‫این اســتان افزایش‬ ‫اگاهی مردم نسبت‬ ‫کریمیان‪،‬روند‬ ‫اب مواجه انــد‪،‬‬ ‫گذشتهترخیصبیماران‬ ‫کویــن در‬ ‫رسانی و افزایش‬ ‫ـرایط خاص کمبود‬ ‫استان در اطالع‬ ‫استودرطولهفته‬ ‫فعالیــت مــزارع بیت تحقیقات بهعملامده ‪6‬‬ ‫اشاعه رفتار صحیح‬ ‫با شـ‬ ‫مصرف اب در این‬ ‫روبه کاهش‬ ‫مربوط به اب و‬ ‫بعد از پیگیری و‬ ‫پیشی گرفتهاست‪.‬‬ ‫کنترل و مدیریت‬ ‫برخی به مسائل‬ ‫یافت و‬ ‫است‪.‬به گزارش‬ ‫را ایفــا میکنند‪.‬‬ ‫کروناییازمیزانورودی‬ ‫برای‬ ‫ایالم کشفشده‬ ‫ان در طول روز‪ ،‬در‬ ‫قــش به ســزایی‬ ‫مزرعه در اســتان‬ ‫مصــرف اب ن‬ ‫جلوگیری از قحطی‬ ‫هنوز کمرنگ‬ ‫استخراجکنندگان‬ ‫شــهروندان خواست‪،‬‬ ‫و‬ ‫هایمورداستفاده‬ ‫خطر کرونا‬ ‫بندیاباغازشدهاست‪.‬مدیرعامل مدیرعامل ابفای ایالم از‬ ‫تسنیم‪،‬دستگاه‬ ‫ـبانهروزی‪ ،‬نیازمند‬ ‫مناطقجیره‬ ‫ضــالب اســتان را‬ ‫به اینکه اب شــهر‬ ‫دلیل اســتفاده شـ‬ ‫شــرکت اب و فا‬ ‫ابفای ایالم با اشــاره‬ ‫نشده است‬ ‫بیتکویــن بــه‬ ‫توصیههــای‬ ‫امر سبب افزایش‬ ‫در ارائه خدمات‬ ‫شــرکت‬ ‫های گل گل و سد‬ ‫زیادی است و همین‬ ‫بگیرند و این شرکت را‬ ‫چشمه‬ ‫ایالم از ‪ ۲‬منبع اصلی‬ ‫برق بســیار‬ ‫محدودیتهایی‬ ‫قطعیهای مکرر برق‬ ‫گذشته جدی‬ ‫مشترکین یاری نمایند‪.‬‬ ‫اشــاره بــه اینکه‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ســال‬ ‫ـرق و به دنبال ان‬ ‫دادســتان ایالم با‬ ‫تامین میشــود‪،‬‬ ‫مطلوب به‬ ‫مصــرف بـ‬ ‫گفت‪ :‬جمعیت‬ ‫محمدیان شمالی با بیان‬ ‫ایالم‬ ‫اب موجــب هــدر‬ ‫ایالم اعمال شود‪،‬‬ ‫ـتان اســت‪.‬محمد‬ ‫خطــوط انتقــال‬ ‫کرونایی در پارکهای‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬افشــار‬ ‫یــن مزرعه بیت‬ ‫در اسـ‬ ‫شکســتگی‬ ‫هــای اخیــر چند‬ ‫خیلی باال اســت‪ .‬به‬ ‫اینکــه طــی روز‬ ‫در این مکانها‬ ‫ـی ایجاب میکند‬ ‫ـایی و بــا متخلفــان‬ ‫کرد‪ :‬شــرایط فعلـ‬ ‫ـتان ایــالم شناسـ‬ ‫ســروی زاد اظهــار‬ ‫کویــن در اسـ‬ ‫ان اجرای قویتر‬ ‫ـت افــزود‪ :‬بیت‬ ‫خ‬ ‫شــده در مــدت‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫کارشناسیتر و به دنبال‬ ‫ـی انجامگرفته اسـ‬ ‫یــن امــر‪ ،‬ســبب‬ ‫برخــورد قانونـ‬ ‫که با اقدامات‬ ‫‪n‬‬ ‫دنیــا باشــد و هم‬ ‫شرایط سختتری‬ ‫روزی سیســتمهای‬ ‫کوین زیــادی در‬ ‫عمل کنیم که وارد‬ ‫یافته است بازدید‬ ‫فعالیت شــبانه‬ ‫اســتخراج بیــت‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫کوین به دلیل‬ ‫مصوبات‪ ،‬طوری‬ ‫بهشدت افزایش‬ ‫اینکه واکسیناسیون‬ ‫محــدود مــزارع‬ ‫مصرف برق در‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫مصرف انها‬ ‫صورت مستقیم با‬ ‫‪n‬‬ ‫ایالم با اشاره به‬ ‫خاطیــان برخورد‬ ‫راهاندازی شــود‪.‬‬ ‫کاهش ظرفیت‬ ‫نشویم‪ .‬دادستانی‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬به‬ ‫عمل میایــد و با‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬فعال‬ ‫برق استان ایالم‬ ‫سراســر کشــور‬ ‫ـت‪ :‬با توجه به‬ ‫ـود و کسب درامد‬ ‫حضــوری بــه‬ ‫عمومی انجامنشــده‬ ‫سخنگوی شرکت‬ ‫ســت اظهار داشـ‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫کنندگان بهمنظور سـ‬ ‫بــرداری زودهنگام از‬ ‫محیط ا‬ ‫ارتباط است‪.‬‬ ‫هنوز بهصورت‬ ‫هفته اینده نیز‪۶۵‬‬ ‫اســتخراج‬ ‫‪n‬‬ ‫ـای برقابی و بهره‬ ‫بهمنظــور تهویه‬ ‫قانونی میشود‪.‬‬ ‫شــور میشــوند‪،‬‬ ‫واکسینه شدند و از‬ ‫استخراجکنندگان ارز‬ ‫اینکه‬ ‫مصرف برق در ک‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪@ruy dadira‬‬ ‫نیروگاه‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫برق‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫در ادامــه بــا ب‬ ‫ـاهد کاهش تولیــد‬ ‫سن باالی‪۷۰‬‬ ‫بنابراینهنوزخطر کرونا‬ ‫صورت شــبانهروزی‬ ‫ســبب افزایش‬ ‫تغییر تعرفه برق‬ ‫اســتخراجکنندگان بیت‬ ‫‪n‬‬ ‫های کشــاورزی شـ‬ ‫لزوم‬ ‫بیت کوین‪ ،‬به‬ ‫واکسینهخواهدشد‪،‬‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬باید‬ ‫ـتفاده چاه‬ ‫تعرفــه بــرق بــرای‬ ‫دســتگاههای‬ ‫سالبهباال‬ ‫پروتکلهارابهشدت‬ ‫زمان‬ ‫تهویه اسـ‬ ‫شــبکههای برق‬ ‫رمز ارزها بایــد‬ ‫دیجیتال‬ ‫استوهمچنانباید‬ ‫یابد تا از فشــار بر‬ ‫کارشناسان استخراج‬ ‫کولــرگازی بــرای خنک کردن و کامپیوتری‪ ،‬کشور بودهایم و مسلماً کاهش داد‪ .‬سخنگوی‬ ‫نشده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫افزایش‬ ‫کمرنگ‬ ‫پارک‬ ‫از‬ ‫بر اساس گفته‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انچه در‬ ‫که در این شرایط‬ ‫اخذشــده کوین‬ ‫به همان اندازه‬ ‫بر دستگاههای‬ ‫مصرف را‬ ‫شود و باکســانی‬ ‫کرد‪ .‬خسروی زاد‬ ‫کــه تعرفــه برق‬ ‫شــهروندان تقاضا‬ ‫است که جمعیت در‬ ‫میشود افزود‪ :‬عالوه کولــرگازی در افزایــش‬ ‫کشــور کاسته‬ ‫رعایت‬ ‫غیرقانونــی نیســت بل‬ ‫با بیــان اینکــه از‬ ‫برای مردم میشوند‬ ‫اســت و پاییــن‬ ‫مشاهده میشود این‬ ‫شــرکت بــرق‬ ‫ـتفاده ‪ 24‬ســاعته از‬ ‫فعالیــت مــزارع‬ ‫سبب بروز مشــکل‬ ‫کنندگان غیرقانونــی‬ ‫تفرجگاهها‬ ‫است که یک نفر در‬ ‫ـورت مشــاهده‪،‬‬ ‫اسـ‬ ‫اســتخراج حســاس‬ ‫از اســتخراج‬ ‫باال است و کافی‬ ‫میشــود در صـ‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ـبب شــده هزینه‬ ‫اطــالع دهنــد و‬ ‫قاطع صورت گیرد‪.‬‬ ‫این مکانها خیلی‬ ‫مصرف برق‬ ‫درگیرکند‪،‬بنابراین‬ ‫ــه ایــن شــرکت‬ ‫ـودن قیمت برق سـ‬ ‫توسط شهروندان‬ ‫کشــورهای برخورد‬ ‫کههمهرابهراحتی‬ ‫بیــت کویــن را ب‬ ‫جلوگیری بـ‬ ‫مصرف برق‬ ‫ـران کمتــر از برخی‬ ‫اینمیانمبتالباشد‬ ‫اضافه کرد‪ :‬جهت‬ ‫افزایش‬ ‫هادرنظربگیریم‪.‬‬ ‫ـت کویــن در ایـ‬ ‫بیان اینکه عالوه بر مزارع بیت پاداش دریافت کنند‬ ‫هاییرابرایاینمکان‬ ‫انشــعاباتی که بیـ‬ ‫این مسئول با‬ ‫بایدمحدودیت‬ ‫فراموششده و اگر‬ ‫ســط شــهروندان‬ ‫ـزارع بیت کوین‪ ،‬از‬ ‫ماسک تا حدودی‬ ‫مصــرف برق تو‬ ‫از فعالیــت مـ‬ ‫کویــن افزایــش‬ ‫افزود‪ :‬استفاده از‬ ‫وضعیت سختی را‬ ‫روزهای گذشــته‬ ‫او‬ ‫قطعــی برق طــی‬ ‫برویم شک نکنید که‬ ‫نیــز از دالیــل‬ ‫اینگونه پیش‬ ‫خواهیمداشت‪.‬‬ ‫پیشرو‬ ‫سر صنایع دستی‬ ‫ه شوم کرونا بر ‬ ‫سای‬ ‫وکیافزایشیافت‬ ‫فاتبدوننیاز به کر‬ ‫ختخسارتتصاد‬ ‫سقفپردا‬ ‫اییتوسعهمییابد‬ ‫ددجویانروست‬ ‫اف‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪18‬‬ ‫اشتیافزایشیابد‬ ‫هاینظارتبهد‬ ‫گشت‬ ‫زایش‪ 30‬درصدی م‬ ‫‪07‬‬ ‫حکایت شیرین جو پرنشاط‬ ‫این روزهای تیم ملی‬ ‫واکسیناسیونکروناهنرمندانپیشکسوتروزگذشته درموسسههنرمندانپیشکسوتبرگزارشد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪04‬‬ ‫در پی کاهش بارش ها و خشک سالی‬ ‫در خوزستان رخ داد‬ ‫سرنوشت مبهم مذاکرات وین‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫رویاد د ایالم‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تفاهمات گمرکیوسرمایه گذاری‬ ‫جدید بین ایران و عراق‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪03‬‬ ‫صرف اب در استان‬ ‫اشتغالم‬ ‫یت کویندر ایالم‬ ‫خراجب‬ ‫اماواگرهایاست‬ ‫‪m‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫فقط قدرت نظامی‬ ‫امنیت اور نیست‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫عکس ‪ :‬مریم کامیاب ‪ /‬مهر‬ ‫سقف پرداخت‬ ‫خسارت تصادفات‬ ‫بدون نیاز به کروکی‬ ‫افزایش یافت‬ ‫جناب اقای عبدالرضا جمالی‬ ‫مدیرعاملمحترمهلدینگتوکافوالد‬ ‫بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت مــادر ارجمندتــان را تســلیت گفتــه‪ ،‬بــرای ان عزیــز ســفرکرده‪ ،‬رحمت و‬ ‫مغفــرت و بــرای جنابعالــی و بازمانــدگان داغــدار صبر و شــکیبایی مســئلت دارم‪.‬‬ ‫مدیرمسئول روزنامه رویداد امروز ‪ -‬امیر اکبری‬ ‫«فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان انرژی برق»‬ ‫“شماره فراخوان ‪” EN-00-03-12‬‬ ‫شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد انرژی برق مورد نیاز یک ساله‬ ‫خود را از طریق نیروگاه های برق‪ ،‬شــرکت های کارگزاری بورس و شــرکت های‬ ‫خرده فروشی مجاز تامین نماید‪.‬‬ ‫لذا از تمامی نیروگاه ها و شــرکت هــای کارگزار و خرده فروش دارای مجــوز که توانایی تامین‬ ‫‪ 140‬مــگاوات بــار پایــه را دارند دعوت بــه عمل می ایــد حداکثر ظرف مدت یــک هفته از‬ ‫تاریــخ چاپ اگهی‪ ،‬امادگی شــرکت در مناقصه خــود را به صورت مکتوب بــه ادرس ایمیل‬ ‫‪ SJS.SALARI@GMAIL.COM‬ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 09140170709‬تماس حاصل نمائید(پاسخگو در ساعات‬‫اداری)‪.‬‬ ‫شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان‬ ‫نمی توان فضای مجازی‬ ‫را رها کرد‬ ‫بیش از هر زمان دیگر نگران‬ ‫ایران هستم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی از‬ ‫محل اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در‬ ‫شرکت اب و فاضالب ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان ‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ‪ 300‬مترمکعبی بتنی زمینی‪ ،‬حوضچه ها و احداث یک باب ساختمان سرچاهی(موتورخانه و کلرزنی)‬ ‫قنداب و کتوران شهرستان سیب و سوران‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارسجویاب‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه‪( 14.300.000.000 :‬چهارده میلیاردوسیصدمیلیون ریال) (براساس فهارس بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال‪)1400‬‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪(5 :‬پنج)ماه شمسی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-7‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪( 715.000.000‬هفتصدوپانزده میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از‬ ‫سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-8‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/05‬لغایت ‪ 1400/03/11‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/23‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/24‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شرکت های واجدشرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت‬ ‫مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج‬ ‫را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اسایش خانواده را در فصل تابستان با مصرف بهینه اب تضمین کنیم‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای‬ ‫شرکت اب و فاضالب اســالمی از محل اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد‬ ‫سیستان و بلوچستان شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و تحویل و راه اندازی فنس هوشمند الکتریکی تصفیه خانه اب شهر زاهدان‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬دفتر حراست و امور محرمانه‬ ‫‪-4‬مدت اجرای کار‪( 3 :‬سه)ماه شمسی‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪(375000000 :‬سیصدوهفتادوپنج میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای‬ ‫مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/10‬لغایت ‪ 1400/03/17‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/29‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/30‬می باشد‪.‬‬ ‫لــذا شــرکت های واجدشــرایط می تواننــد پس از انتشــار فراخوان بــا مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) بــه ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اســناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اســناد و در مواعد زمانی‬ ‫مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اسایش خانواده را در فصل تابستان با مصرف بهینه اب تضمین کنیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫میزان پرداختی یارانه ها‬ ‫دست هیچ کس نیست‬ ‫نمایندهمردمتبریزدر مجلساز نامزد هایانتخابات‬ ‫خواست به مردم وعده هایی بدهند که امکان تحقق‬ ‫ان وجود داشــته باشــد‪ .‬درباره یارانه ها وعده های داده‬ ‫یشــود که با صراحت اعالم می کنم میــزان پرداختی‬ ‫م ‬ ‫یارانه ها دست هیچ کس نیست این تصمیم با وحدت‬ ‫دولــت و مجلس تحقق پیدا می کند‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ســید محمدرضا میــر تاج الدینــی در نطق میان دســتور‬ ‫خود گفت‪ :‬ملت عزیز ما در اســتانه یک ازمون بزرگ و‬ ‫سرنوشت ساز قرارگرفته اند‪ ،‬انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫حســاس ترین انتخابــات کشــور اســت که ســکان داری‬ ‫اجرایی کشور برای چهار سال و بلکه برای هشت سال‬ ‫تعیین می کند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬عده ای در داخل کشــور باانگیزه های‬ ‫قدرت طلبــی‪ ،‬نغم ههــای مخالف خوانــی رســانه ها و‬ ‫گروه هایاپوزیسیونخارجنشینراتکرار می کنند‪،‬مردم‬ ‫عزیزمابدانندان هادلسوز مردمنیستند‪،‬امامامتبار ها‬ ‫خطردنیاخواهیرابهسیاستمدارانهشدار داده اندامام‬ ‫صــادق (ع) فرمودنــد‪« :‬حب الدنیــا راس کل خطیئه»‪.‬‬ ‫عشــق به دنیا ریشــه هر گناه اســت که مصداق بارز ان‬ ‫قدرت طلبیاست‪.‬اوافزود‪:‬عدمتمکینبه نظامقانونی‬ ‫از هرکسی باشد‪ ،‬پذیرفته نیست کسی که می گوید اگر‬ ‫رد صالحیــت شــوم در انتخابــات شــرکت نمی کنم این‬ ‫عدم تمکین به نظامات قانون کشــور اســت‪ .‬در قانون‬ ‫اساسی صالحیت با شورای نگهبان است‪ .‬حق اعتراض‬ ‫و شکایت هم در قانون دیده شده است‪ ،‬اما تضعیف‬ ‫این نهاد روا نیســت‪ .‬امام امت با رهــا تذکر داده اند که‬ ‫تضعیف و توهین فقهای شورای نگهبان امری خطرناک‬ ‫برای کشور و اسالم است و همیشه انحرافات به تدریج‬ ‫یشــود‪ .‬میــر تاج الدینی خطاب بــه نامزد های‬ ‫ایجاد م ‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬به مردم وعده هایی بدهید که‬ ‫امکانتحققانوجودداشتهباشداینکهدربارهیارانه ها‬ ‫وعده هایی داده می شود با صراحت اعالم می کنم‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه میزان یارانه ها دســت هیچ کس نیســت و‬ ‫تصمیم با وحدت دولت و مجلس تحقق پیدا می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه کارشناسان می دانند در صورت اصالح نظام‬ ‫یارانه ای‪ ،‬اشکار کردن یارانه های پنهان‪ ،‬اصالح قیمت‬ ‫لهــای انــرژی و حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی میــزان‬ ‫حام ‬ ‫یارانه ها بیش از ‪ ۱۰‬برابر می شود‪ ،‬ولی عده ای فقط یک‬ ‫روی سکه را می گویند همه حقیقت را با مردم در میان‬ ‫بگذاریدواز وعده هایپوپولیستیاجتناب کنید‪.‬‬ ‫نتیجه انتخابات در مرحله‬ ‫اول مشخص می شود‬ ‫عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫پیش بینــی مشــارکت قابل قبــول در انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری ‪ ،١۴٠٠‬گفت که نتیجه انتخابــات در مرحله‬ ‫اول مشــخص خواهد شد‪ .‬محمد رشیدی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالتی که امروز ما و همه‬ ‫کشورهای جهان درگیر ان هستیم کروناست که حضور‬ ‫مــردم را درصحن ههــای عمومی کمرنگ کرده اســت‪ .‬از‬ ‫طرفیانچهمادر‪ ۴٢‬سال گذشتهدیدیمبیانگراینبوده‬ ‫که مردم در انتخابات و تعیین سرنوشــت خود حضور‬ ‫پررنگی داشــته اند‪ .‬او افزود‪ :‬امروز هم با تمام حواشــی‬ ‫موجودوشرایطبیماری کروناواحتمالاینکهدر روزهای‬ ‫اینده وارد پیک بعدی کرونا شویم‪ ،‬مردم حضور جدی‬ ‫در انتخابــات خواهند داشــت چراکه جمهوریت نظام‬ ‫همیشه توسط مقام معظم رهبری و مردم تقویت شده‬ ‫است‪ .‬نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد‪ :‬در‬ ‫همــه ادوار انتخابــات ما دعوت مقام معظــم رهبری از‬ ‫مردم برای مشارکت حداکثری و دغدغه مندی مردم را‬ ‫شــاهد بودیم و پیش بینی این اســت که در این دوره از‬ ‫انتخابات هم مشارکت قابل قبول و خوبی در انتخابات‬ ‫را شــاهد خواهیــم بــود‪ .‬رشــیدی بابیــان اینکــه نتیجــه‬ ‫انتخابات در مرحله اول مشــخص خواهد شــد‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬پیش بینی من این اســت که در بیــن ‪ ۷‬کاندیدای‬ ‫نهاییانتخاباتریاستجمهوری‪،‬سهیاچهار نفران ها‬ ‫انصراف خواهند داد و رقابت نهایی بین سه‪ ،‬چهار نفر‬ ‫باقی ماندهخواهدبود‪.‬‬ ‫برخی کاندیدا ها در‬ ‫روز های اینده کناره گیری‬ ‫می کنند‬ ‫یــک فعــال سیاســی اصولگرا با اشــاره بــه نتیجه‬ ‫بررســی صالحیــت کاندید های ریاســت جمهوری از‬ ‫ســوی شــورای نگهبان خاطرنشــان کرد که این شورا‬ ‫رقیــب را بیرون نکرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬بیژن مقدم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طی نظرسنجی هایی که برای انتخابات‬ ‫اخیــر انجا مشــده اســت؛ بیش تریــن شــانس پیروزی‬ ‫برای ابراهیم رئیســی بوده اســت‪ .‬اصالح طلبان هم‬ ‫گ اهــا نوشــتند و مصاحبــه کردنــد کــه رئیســی پیروز‬ ‫خواهــد بــود و حتمــا دولــت اینــده اصولگرا اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬برخــی از افــراد بــه اقــای ظریف امید‬ ‫داشــتند‪ ،‬امــا ایشــان از اول گفتنــد قصــدی ندارند و‬ ‫روی حرف خود هم ایستادند‪ .‬عمال هیچ کاندیدای‬ ‫جــدی هــم نبــود‪ .‬مطرح تریــن کاندیــدا اســحاق‬ ‫جهانگیــری بــود که با توجه به عملکــرد این دولت‬ ‫ایشــان هــم شانســی نداشــت‪ .‬ایــن فعــال سیاســی‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش بعــدی مربــوط بــه میــزان مشــارکت‬ ‫مردم است‪ .‬بر اساس نظرسنجی ها میزان مشارکت‬ ‫مردمی تــا زمان برگزاری انتخابات صعودی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬نظــر شــورای نگهبــان بــرای احــراز صالحیــت‬ ‫‪ ۷‬کاندیــدا شــوکه کننــده بــود و برخــی از داوطلبین‬ ‫کاندیداتــوری را اصــا انتظار نداشــتیم صالحیتشــان‬ ‫احــراز نشــود؛ امــا کار ایــن شــورا بر میزان مشــارکت‬ ‫مردم هم تاثیر دارد‪ .‬البته شورای نگهبان رقیب را از‬ ‫صحنه بیرون نکرد‪ ،‬ولی شاید اصالح طلبان شرایط‬ ‫خوبی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫رویداد‬ ‫سایه انتخابات ایران بر سر مذاکرات برجامی سنگینی می کند‬ ‫سرنوشتمبهممذاکراتوین‬ ‫یکهفتهاخیرسیگنال هایتازه ایدرمذاکراتبرجام‬ ‫صادرشــده اســت کــه برخــی ان را «منفــی» ارزیابی‬ ‫می کننــد و معتقدنــد که ممکن اســت مذاکــرات تا‬ ‫پساز انتخاباتریاستجمهوریبهنتیجهمطلوب‬ ‫نرسد‪ .‬به گزارش فرارو‪ ،‬دور جدید رایزنی ها در وین‬ ‫درباره برجام از روز چهار شنبه هفته قبل شروع شد‪.‬‬ ‫امریکایی ها و اروپایی ها در شرایطی که رقابت های‬ ‫انتخاباتیدرایرانشدتگرفتهاستبامحافظه کاری‬ ‫بیشــتر دربــاره مذاکرات اظهارنظر می کننــد‪ .‬دریکی‬ ‫یهــا لورا روزن خبرنگار ارشــد‬ ‫از اخریــن موضوع گیر ‬ ‫امریکایی به نقــل از یک مقام ارشــد وزارت خارجه‬ ‫امریکا گفت‪«:‬مامیزانیاز پیشرفت(در زمینهاحیای‬ ‫کامــل برجــام از ســوی ایــران و امریــکا) داشــتیم؛ اما‬ ‫شفاف سازیبهمعنای(رسیدنبه)اتفاق نظرنیست‪.‬‬ ‫هنوز اختالف نظرهایی وجــود دارد‪ ...‬برخی از این‬ ‫اختالف نظرها‪،‬مسائلمهمیهستند‪».‬‬ ‫این مقام امریکایی با بیان اینکــه رایزنی ها در وین‬ ‫مفید و منظم بوده است‪ ،‬افزود‪« :‬البته هنوز بسیاری‬ ‫از اختالفــات وجــود دارد که باید بر ان ها فائق امد‪.‬‬ ‫ماهنوز بهجمع بندی(وپایانراه)نزدیکنیستیم‪».‬‬ ‫بــه گفته او‪ ،‬هیئت امریکایی حاضــر در رایزنی های‬ ‫تهــای اروپایــی و‬ ‫ویــن از طریــق واســطه ها (هیئ ‬ ‫غیراروپایــی عضو برجام) دربــاره «تعــدادی از انواع‬ ‫موارد تحریم هایی که ما (واشنگتن) باید به منظور‬ ‫برگشتبهپایبندیرفعکنیموتحریم هاییکهنیازی‬ ‫یاطالعداده ایم‪.‬‬ ‫بهرفعان هانیست»بههیئتایران ‬ ‫این مقام ناشــناس امریکایی در بخــش دیگری از‬ ‫سخنان خود گفت‪« :‬درباره ترتیب زمانی (انجام‬ ‫تعهــدات امریــکا در زمینــه برداشــتن تحریم ها و‬ ‫بازگردانــدن اقدامــات جبرانــی ایــران) صحبــت‬ ‫زیــادی نشــد؛ چراکــه مــا هنــوز در فرایند توصیف‬ ‫و ترســیم جزئیــات اقدامــات الزم توســط هــر دو‬ ‫طرف هستیم‪ ».‬صحبت های تازه این مقام وزارت‬ ‫خارجه دولت جو بایدن به حرف های چندی قبل‬ ‫«جیک ســالیوان» مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید‬ ‫در مصاحبه با شــبکه «س ـی ان ان» شــباهت دارد‪.‬‬ ‫ســالیوان در این مصاحبه گفته بود‪« :‬به میزانی از‬ ‫پیشرفت رسیدیم؛ اما مسافتی وجود دارد که باید‬ ‫طی شود تا از موانع عبور کنیم‪».‬‬ ‫نمی توانم با اطمینان بگویم که این دور از‬ ‫مذاکرات دور اخر است‬ ‫ سیدعباسعراقچی‪،‬معاونسیاسیوزیرامورخارجه‬ ‫و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین‬ ‫نیز سه شنبه قبل‪ ،‬پس از اخرین نشست کمیسیون‬ ‫مشــترک برجام با بیان اینکه نمی توانم با اطمینان‬ ‫بگویم که این دور از مذاکرات دور اخر خواهد بود‪،‬‬ ‫تلویحاطوالنیبودنرونددستیابیبهتوافقراتائید‬ ‫کرده و گفته بود‪« :‬موضوعاتی که برای نهایی شدن‬ ‫وتصمیم گیریباقی مانده‪،‬کماکانموضوعاتمهمی‬ ‫هســتند‪ ،‬البته تعدادشان کمتر شــده و در دوره های‬ ‫گذشته در نگارش متن هم مقدار زیادی جلو رفتیم‪.‬‬ ‫این دورهم می توانیم کار را بیشــتر جلو ببریم‪ ،‬ولی‬ ‫چند موضوعی که باقی مانده‪ ،‬کماکان موضوعات‬ ‫کلیدی هســتند کــه دربــاره ان ها تصمیم گیــری باید‬ ‫صورت بگیرد‪ ».‬در حالی سخن از احتمال طوالنی تر‬ ‫شدن مذاکرات مطرح می شود که تا هفته پیش این‬ ‫امیدواریوجودداشت کهدرایندورنتیجهملموسی‬ ‫از گفت وگوهابیرونبیاید‪.‬‬ ‫حــاال ایــن بحــث مطرح اســت کــه محافظ ـه کاری‬ ‫مقامــات ایــران و غــرب در اعالم جزییات بیشــتر از‬ ‫وضعیت مذاکرات مرتبط به تحوالت انتخاباتی در‬ ‫ایراناست‪.‬‬ ‫انگیزه ای که وجود ندارد‬ ‫روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در این رابطه‬ ‫نوشــته اســت‪« :‬با گرم شــدن رقابت های انتخابات‬ ‫ریاس ـت جمهوری در ایــران‪ ،‬در کنــار ســکوت خبری‬ ‫اروپایی ها از مذاکرات وین‪ ،‬امریکایی ها هم بیشتر‬ ‫از قبــل دربــاره دور از دســترس بودن توافق صحبت‬ ‫می کنند‪.‬ظاهرادوماهماندهبهتغییردولتدرایران‪،‬‬ ‫طرفمقابلکهبرنامه هایشبرایدستیابیبهتوافق‬ ‫ان طور کهمی خواستپیشنرفتهاست‪،‬حاالانگیزه‬ ‫کافیبرایبهنتیجهرساندنمذاکراتندارد‪».‬‬ ‫بااین حالدیاکوحسینیازمشاورانسیاستخارجی‬ ‫دولتحسینیدر رابطهبااینکهبرخیصحبتاز این‬ ‫دارند که روند مذاکرات به بعد از انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری موکول شود‪ ،‬گفت‪« :‬باوجود وضعیتی که‬ ‫در انتخابات می بینم فکر می کنم این تفسیر چندان‬ ‫موضوعیت نداشته باشد زیرا اگر احیای برجام قبل از‬ ‫انتقالدولتانجامشودمی تواندسرمایهودستاوردی‬ ‫برای دولت اینده باشــد و موانع را از ســر راه بردارد‪.‬‬ ‫درواقع اگر این اتفاق امروز صورت گیرد به نفع همه‬ ‫است‪».‬‬ ‫تمایل اصولگرایان به انجام توافق در وین‬ ‫شــورای نگهبان نامزدها اصلی میانه رو و نزدیک به‬ ‫دولت کنونی را رد صالحیت کرد‪ .‬علی الریجانی و‬ ‫اسحاق جهانگیری مهم ترین این چهره ها هستند‪.‬‬ ‫حاال امکان پیــروزی نامزد اصلی اصولگرایان یعنی‬ ‫ابراهیم رئیسی تقریبا قطعی است‪ .‬ابراهیم رئیسی‬ ‫و حامیان او از منتقدان مذاکرات هسته ای بوده اند‪.‬‬ ‫در همیــن حــال بــا اعالم لیســت نامزدهــای نهایی‬ ‫انتخابات ریاســت جمهــوری‪ ،‬حمالت رســانه های‬ ‫اصولگرابهمذاکراتوینبه طور محسوسیفروکش‬ ‫کرده اســت‪ .‬دیگر این رسانه ها محتوای مذاکرات را‬ ‫نقدنمی کنندوپرستیاونیزمدتیاست کهبهنقل‬ ‫ازمنابعاگاهجزییاتبحث برانگیزمذاکراتراانتشار‬ ‫نمی دهد‪.‬بهنظرمی رسدباتحوالتتازهانتخاباتی‬ ‫اصولگرایاننیزمایلبهانجامتوافقدر وینهستند‪.‬‬ ‫در همین راستا برخی تحلیلگران سیاسی می گویند‬ ‫بهتر است توافق احتمال وین به تصویب مجلس‪،‬‬ ‫شــورای نگهبان و شــورای عالی امنیت ملی برســد‪.‬‬ ‫عباسعبدیدراین بارهمعتقداست‪«:‬بهنظرمنهایی‬ ‫شــدن این توافق بدون تائید مجلس کنونی اشتباه‬ ‫بزرگیاست‪.‬همهمی دانیم کهتندرو هایاصولگرادر‬ ‫زمینهروابطخارجیوبرجامادعا هایغیرمسئوالنه‬ ‫وحتیدروغ هایفراوانیداشتهوحرف هایبی پایه‬ ‫زیاد زده اند‪ .‬ان قدر در این راه پیش رفتند که بدترین‬ ‫حمالت را به دولت و شخص رئیس جمهور و از همه‬ ‫بیشتر متوجه وزیر خارجه کردند‪».‬او افزود‪« :‬از سوی‬ ‫دیگر می دانیم که دولت روحانی چندان ذی نفع در‬ ‫حلاینبحراننیست‪،‬حتیبهلحاظظاهرحلاین‬ ‫مشکلبهزیاناننیزهست‪،‬زیراباحلشدنمسئله‬ ‫وبازگشتایاالت متحدهبهبرجامامکانفروشنفت‬ ‫و دسترسی به پول و نیز ازادی مبادالت تجاری و‪...‬‬ ‫فراهم می شود و این به نفع دولت بعدی است تا‬ ‫قدری وضع معیشــت مردم را سروســامان دهد و با‬ ‫توجه به وضعیت پیش امده برای انتخابات به نظر‬ ‫می رسد که نتیجه ان از پیش روشن است و گروهی‬ ‫کــه ســرکار می ایند می خواهند علیــه دولت موجود‬ ‫حرف بزنند‪ ،‬درنتیجه منطقی نیست که این دولت‬ ‫بــذری را بــکارد کــه ثمره ان علیه خودش و به ســود‬ ‫دولــت بعدی باشــد کــه مخالف قس ـم خورده این‬ ‫دولت اســت‪ ».‬عبدی خطاب به دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫«متنتوافقرابگذاریدرویمیزمجلسوخداحافظی‬ ‫کنید‪.‬ازاینجابهبعدشبهعهدهاقایانباشدتاببینیم‬ ‫اکنون کهخودشانمواجهبامسئلهشده اندتاچهحد‬ ‫حاضرهستند کهبهشعار هایپوچوضدمنافعملی‬ ‫کهتاکنونداده اند‪،‬پایبندباشند‪».‬‬ ‫طرح سناتورهای جمهور ی خواه علیه‬ ‫مذاکرات‬ ‫هم زمــان با این تحــوالت‪ ،‬تعدادی از ســناتورهای‬ ‫یخــواه امریکایی با ارائه طرحی خواســتار‬ ‫جمهور ‬ ‫مهــا علیــه جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫حفــظ تحری ‬ ‫شــده اند‪ .‬بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم به نقــل از‬ ‫وب گاه واشنگتن فری بیکن‪ ،‬تعدادی از سناتورهای‬ ‫جمهوری خواهامریکاییدرنشستیکهمایکپمپئو‪،‬‬ ‫وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده نیز در ان حضور‬ ‫داشــت‪ ،‬طرحــی را پیشــنهاد داده اند که خواســتار‬ ‫حفظ تحریم ها علیه تهران شــده است‪ .‬بر اساس‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬طرح موســوم به «حفظ تحریم های‬ ‫ایران» دولت امریکا را ملزم خواهد کرد تحریم های‬ ‫نفتــی و مالــی ایــران را حفظ کند؛ ا نهــم تا زمانی‬ ‫تهــای بی ثبات کننده»‬ ‫که ایــران به انچه «فعالی ‬ ‫خواند هشــده است‪ ،‬ادامه می دهد‪ .‬جیمز لنکفور‪،‬‬ ‫سناتور جمهوریخواهی که این طرح را معرفی کرده‬ ‫با تکــرار ادعاهای اثبات نشــده علیه ایــران گفت‪:‬‬ ‫«ایران‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین حامی مالی تروریســم‬ ‫کمــاکان بــرای امریــکا و متحدمان اســرائیل تهدید‬ ‫محسوبمی شود‪ ».‬‬ ‫رقیببهدنبال کاهشمشارکتاست‬ ‫محســن مهرعلیــزاده‪ ،‬نامــزد ریاســت جمهــوری در حســاب کاربری خــود در توییتر نوشــت‪ :‬حریف‬ ‫امکانــات و ابزارهــای قــدرت را در اختیــار داشــته و اراده ملت را در تضاد بــا منافع خود می بیند‪ .‬رقیب‬ ‫مــا تــاش دارد بــا کاهــش مشــارکت مــردم و پیــروزی در انتخاباتی بی رونق کــه به یکپارچه کــردن قوا‬ ‫می انجامد‪ ،‬منافع ملی را فدای منافع خود کند‪.‬‬ ‫به نقش کارامد دولت در بسط عدالت باور دارم‬ ‫عبدالناصــر همتــی‪ ،‬نامزد انتخابات ریاس ـت جمهوری در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت‪ :‬در‬ ‫عین دفاع از نقش بازار رقابتی و فاقد انحصار در بسیاری از حوزه ها‪ ،‬به طور ویژه در سه حوزه اموزش‪،‬‬ ‫ســامت و حمایت از اســیب پذیرترین شــهروندان‪ ،‬عمیقا به نقش کارامد دولت در ایجاد فرصت های‬ ‫برابر‪ ،‬بسط عدالت و افزایش پوشش و کیفیت خدمات عمومی باور دارم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولت به حمایت از اسیب دیدگان کرونا ادامه می دهد‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬دولــت باوجــود همه‬ ‫تهــا در حــد تــوان بــرای حمایــت از‬ ‫محدودی ‬ ‫اســیب دیــدگان از کرونــا تــاش کــرده اســت و ما‬ ‫به حمایت های خــود ادامه می دهیم‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬دویست و‬ ‫بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت به ریاســت رئیس جمهوری برگزار و در این‬ ‫جلســه گزارشــی از اقدامــات انجا مشــده دربــاره‬ ‫تهــا و کمک های الزم در مقابله با تبعات‬ ‫حمای ‬ ‫اقتصادی کرونا در ســال ‪ ۱۳۹۹‬ارائه شد‪ .‬با توجه‬ ‫تهــای‬ ‫بــه تصویــب تمدیــد تســهیالت و حمای ‬ ‫کرونایــی از بنگا ههــا و کس ـب وکارها پیشــنهادها‬ ‫بــرای حمایــت از کس ـب وکارها در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫محورهــای مختلــف موردبررســی و تصمیم گیــری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمایت هــای انجام شــده در ســه بخــش‬ ‫خانوارهــا ازجملــه تســهیالت ودیعــه اجــاره‬ ‫مســکن و حمایــت از بنگا ههــا شــامل اعطــای‬ ‫تســهیالت ارزان‪ ،‬حمایت هــای مرتبــط با حوزه‬ ‫بــرق و گاز‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬هزینه هــای‬ ‫عوارض شــهرداری و بیمه بیکاری برای شــاغلین‬ ‫تهــای کرونایی از‬ ‫بیــکار شــده در اثــر محدودی ‬ ‫مهم تریــن محورهــای ایــن گــزارش بود‪ .‬حســن‬ ‫روحانــی در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه اثــار و‬ ‫زیان های ســنگین ناشی از شــیوع بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در شــرایط جنگ تمام عیــار اقتصادی‪ ،‬تاکید‬ ‫تهــای مالــی‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت به رغــم محدودی ‬ ‫و درامدهــای ارزی کشــور در حــد تــوان بــرای‬ ‫حمایت از اسیب دیدگان هم از جنبه خانوارها‬ ‫و هــم بنگاه هــای زیان دیده تولیدی تالش کرده‬ ‫اســت و بــه ایــن حمایت ها ادامــه خواهد داد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن دربــاره هماهنگــی و‬ ‫همــکاری دســتگاه های مختلــف بــرای تامیــن‬ ‫ارز موردنیــاز و خریــد و تامیــن کاالهای اساســی‬ ‫موردبحــث و بررســی قرار گرفــت و با توجه به‬ ‫مذاکرات و اقدامات انجا مشــده برای ازادسازی‬ ‫ذخایر ارزی در خارج از کشــور در مورداســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع ارزی بــرای حمایــت از تولیــد و‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی تصمیمــات الزم اتخاذ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشارکت حداکثری از منافع ملی کشور است‬ ‫زهــرا نژادبهرام‪ ،‬فعال سیاســی اصالح طلب‪،‬‬ ‫در خصوص میزان مشــارکت مــردم در انتخابات‬ ‫پیش رو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انچه مهم است‪ ،‬مشارکت‬ ‫حداکثــری اســت‪ .‬موضــوع مشــارکت حداکثــری‬ ‫از منافــع ملــی کشــور اســت‪ .‬همیشــه مشــارکت‬ ‫حداکثــری برای جمهوری اســامی ایران ظرفیت‬ ‫و کارت برنــده ای بــوده کــه توانســته توســط ان‬ ‫سیاس ـت ها را در داخــل و خــارج پیگیــری کنــد؛‬ ‫بنابرایــن بــرای حفــظ ایــن ســرمایه اجتماعــی‪،‬‬ ‫طبیعی اســت که باید ظرفیت های الزم را ایجاد‬ ‫کنیــم‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او ادامــه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫ت‪‎‬ها این است که مردم بدانند‪ ،‬گروه های‬ ‫ظرفی ‬ ‫نهــا را نمایندگــی‬ ‫مختلفــی هســتند کــه افــکار ا ‬ ‫می کننــد‪ .‬زمانــی کــه مــا ایــن رویکــرد را محدود‬ ‫می کنیم و امکان نمایندگی دیدگاه های مختلف‬ ‫را محــدود می کنیم‪ ،‬طبیعی اســت که مشــارکت‬ ‫حداکثری را با چالش مواجه می کنیم‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب بابیان اینکه‬ ‫سیاس ـت های کلــی کشــور را رهبــری مشــخص‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬رهبــری در چنــد ســخنرانی‬ ‫صراحتــا اعــام کردنــد کــه مســئله مــا مســئله‬ ‫مشارکت حداکثری و حضور مردم پای صندوق‬ ‫رای اســت‪ .‬اینکــه امدیــم و از یک گــروه خاص‬ ‫چندیــن نفــر را تایید کردیم و تمــام تالش را به‬ ‫کار گرفتیــم کــه یــک نفــر را در معــرض انتخاب‬ ‫مردم قرار دهیم‪ ،‬با ساختار نظام سیاسی کشور‬ ‫هم خوانی ندارد‪ .‬این عضو شورای اسالمی شهر‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬صندوق های رای محل تجدید‬ ‫قــرارداد مــردم با مدیران اســت کــه قصد دارند‬ ‫سرنوشــت خــود را در اختیار این مســئوالن قرار‬ ‫دهنــد‪ .‬ا گــر مشــارکت حداکثــری باشــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫مــردم بــر ان قراردادشــان پایبند هســتند اما اگر‬ ‫مشــارکت حداکثری نباشد‪ ،‬قرارداد جای بحث‬ ‫دارد و چالش هایــی را بــا خــود بــه همراه دارد‪.‬‬ ‫درگذشته این سازوکارها موجب شد تا برخی از‬ ‫نخبگان کشــور در انتخابات حضور پیدا نکنند‪ ،‬‬ ‫بر همین اســاس الزم است این سازوکارها مورد‬ ‫ارزیابی مجدد قرار بگیرد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬درنهایــت انچــه می توانــد‬ ‫وحــدت‪ ،‬انســجام و قــدرت کشــور را حفــظ‬ ‫کنــد‪ ،‬منافــع ملــی اســت‪ .‬مشــارکت مــردم در‬ ‫انتخابــات‪ ،‬تجدیــد پیمــان بــا مدیــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال سیاســی اصالح طلــب اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مــا همیشــه بایــد در کاهــش هزینه هــا پیش گام‬ ‫و در افزایــش منافــع‪ ،‬پیشــرو باشــیم‪ .‬ا گــر مــا‬ ‫یهــا مدنظــر قــرار‬ ‫ایــن رویکــرد را در تصمیم گیر ‬ ‫دهیــم‪ ،‬یقینـ ًـا رویکردمــان نســبت به گزینشــی‬ ‫برخــورد کردن متفاوت خواهد شــد‪ .‬نژاد بهرام‬ ‫بابیــان اینکــه شــورای نگهبــان کارایــی افــراد را‬ ‫در بررس ـی های خــود مدنظر قرار نداده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در نظــام سیاســی ایــران‪ ،‬سیاس ـت های‬ ‫کالن کشــور را رهبری تعیین می کنند‪ .‬زمانی که‬ ‫یــک نفر در موقعیت مشــاور رهبــری یا معاون‬ ‫اول رئیس جمهــور قــرار می‪ ‎‬گیــرد یعنی از دایره‬ ‫صالحیت هــا فــارغ امده اســت‪ ،‬چگونه اســت‬ ‫کــه این اشــخاص احــراز صالحیت نمی شــوند؟‬ ‫ایــن مســئله هنــوز بــرای مــا جــای ســوال دارد‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه می توانــد موجــب‬ ‫مشــارکت حداکثری مردم شــود‪ ،‬این اســت که‬ ‫ما به نخبگان اعتماد داشــته باشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فقطقدرتنظامیامنیتاور نیست‬ ‫نامــزد ســیزدهمین دوره‬ ‫کردم اما ایــن اقدامات کافی‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫نیســت‪ .‬بایــد در سرمنشــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬فقــط قــدرت نظامــی‬ ‫ریشــه فســاد را بخشــکانیم و‬ ‫امنیتاورنیستبلکهتولیدبرتر‬ ‫من برای انجام این ماموریت‬ ‫و باکیفیت و قابل رقابت با نوع‬ ‫بــزرگ وارد صحنــه شــده ام‪.‬‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫خارجی نیز تولید قدرت می کند‬ ‫نامــزد ســیزدهمین دوره‬ ‫و امــروز قــدرت کشــور درگــرو‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫اقتدار در تولید است‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی معضــل صدور مجوزها در حوزه تولید گفت‪:‬‬ ‫بــا تاکیــد بر تشــکیل دولــت ائتالفــی‪ ،‬افزود‪ :‬دولــت وظیفــه هدایــت‪ ،‬حمایــت و نظــارت‬ ‫دولــت من ائتالفی خواهد بــود و امروز برای دارد‪ ،‬امــا نباید صــدور مجوزها باعث اخالل‬ ‫اعالم ائتالف دولت مردمی با تولیدکنندگان‪ ،‬درروند تولید شود‪.‬‬ ‫کارافرینان و کارگران عزیز برای ســاختن ایران‬ ‫رئیسی گفت‪ :‬دولت باید بر فعالیت های‬ ‫قوی و سربلند به اینجا امده ام و دست ان ها تولیــدی نظــارت داشــته باشــد‪ ،‬امــا نبایــد بــا‬ ‫را به گرمی می فشارم‪ .‬نامزد سیزدهمین دوره مجوزها و تصمیمات خلق الساعه دست وپای‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری بــا تاکید بر لزوم تولیدگــر را ببنــدد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬کارافریــن و‬ ‫تشکیل دولت مردمی برای ایران قوی افزود‪ :‬تولیدگــر باید بتوانــد برنامه ریزی و پیش بینی‬ ‫نیازمنــد یــک خیــزش عمومــی و اجتماعــی داشــته باشــد و مجوزهــای دســت وپا گیــر و‬ ‫بــرای برپایی ایران قوی هســتیم‪ .‬این خیزش بی ثباتــی در مقــررات و تصمیم گیری هــا مانع‬ ‫عمومــی حتمــا نیــاز بــه هم پیمانــی یــک ایــن کار اســت و الزام تولیدکننــده و کارافرین‬ ‫دولــت مردمی با نیروهای مولد کشــور دارد‪ .‬بــه اخذ مجوزهای متعدد‪ ،‬باید جای خود را‬ ‫رئیســی در ادامــه کارگــران و تولیدکننــدگان را به نظارت پســینی دولت بدهد‪ .‬او همچنین‬ ‫رزمنــدگان خــط مقــدم نبــرد اقتصــادی ملت با اشاره به معضل قاچاق و واردات بی رویه‬ ‫ایران دانســت و بر لــزوم حمایت همه جانبه تاکیــد کــرد‪ :‬برخوردهای پلیســی و قضایی با‬ ‫از ایــن ســرمایه های ملــی و ارزشــمند تاکیــد واردات بی رویه و قاچاق کاال کافی نیست‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬رئیسی تصریح کرد‪ :‬اصالح نظام بانکی ریشــه مافیــای واردات و قاچــاق را بایــد از‬ ‫کشــور یکــی از اولویت هــای دولــت مردمــی طریق دولت خشکاند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬از یک سو نقدینگی سرســام اور تبدیل‬ ‫رئیســی اظهــار داشــت‪ :‬راه حــل مقابلــه‬ ‫به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر‪ ،‬بــا قاچــاق ایــن اســت کــه ارزی کــه از مســیر‬ ‫تولیدکننــده از کمبــود نقدینگی و ســرمایه در صــادرات بــه دســت می اید وارد حــوزه تولید‬ ‫گردش رنج می برد‪ .‬از هر مجموعه اقتصادی شــود و ایــن وظیفــه دولــت اســت که بــر این‬ ‫کــه بازدیــد کــردم‪ ،‬مــردم از مدیریــت بانکی موضــوع نظــارت کند‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬اگر پول‬ ‫گله مند بودند‪.‬‬ ‫حاصــل از صــادرات به درســتی ره گیــری شــود‬ ‫او یاداور شد‪ :‬من در قوه قضاییه جلسات قاچــاق به ویــژه قاچــاق ســازمان یافته بــه‬ ‫پی درپــی را بــا مســئوالن بانکــی داشــتم و حداقــل می رســد و مــا در دولــت اینــده ایــن‬ ‫تالش های فراوانی برای اصالح وضع موجود موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫نمی توان فضای مجازی را رها کرد‬ ‫نامــزد ســیزدهمین دوره‬ ‫ایجاد اشــتغال اســت‪ .‬کشوری‬ ‫ریاســت جمهــوری‪« ،‬ماشــین‬ ‫چــون هنــد از ایــن ظرفیــت‬ ‫دولت» را «بسیار کند» توصیف‬ ‫به خوبــی اســتفاده می کنــد و‬ ‫کرد و گفت که ساختار اجرایی‬ ‫ساالنه ‪ ۸۰‬میلیارد دالر از فضای‬ ‫واداری دولــت نیــاز بــه اصــاح‬ ‫مجازی درامد دارد‪ .‬دولت اینده‬ ‫سعیدجلیلی‬ ‫جــدی دارد و رئیس جمهــوری‬ ‫باید برای فضای مجازی برنامه‬ ‫اینده باید اهتمام خود را صرف‬ ‫داشته باشد که جوان ما بتواند‬ ‫این اصالح کند‪.‬‬ ‫از این عرصه اســتفاده کند‪ .‬جوان ممکن اســت‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســعید جلیلــی‪ ،‬کاندیدای بگوید که این حرف ها درســت اما ســوال ما این‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری نیســت شــما می خواهید جلوی مــا را بگیرید یا‬ ‫در نخســتین برنامه تبلیغاتی خود در گفت وگو ببندید که البته این سوال معقولی است معتقدم‬ ‫با رادیو جوان به ســواالت تخصصی‪ ،‬شــخصی بایــد در ایــن موضوع صداقت داشــت و نباید با‬ ‫و پرســش های جوانــان پاســخ داد‪ .‬او دربــاره جوانغیرصادقانهصحبت کرد‪.‬‬ ‫برنامه های کالن خود برای ساماندهی رسانه ها‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬ســوالی که جوانــان ما دارند‬ ‫و شبکه های اجتماعی و مدیریت فضای مجازی این است که بعضی ها می گویند اگر ما بیاییم‬ ‫گفــت‪ :‬فضــای مجــازی امــروز یکــی از بهتریــن فضــای مجــازی را می بندیــم کــه مــن می گویم‬ ‫فرصت هایی است که برای نسل جوان ما وجود این گونه نیســت و بــرای برخــی محدودیت ها‬ ‫دارد چراکه در قدیم این فرصت وجود نداشت من توجیه ندارم مثال برای بنده عجیب اســت‬ ‫بنابراینفضایمجازیابزاریبسیار ارزشمندبرای که اینســتاگرام باز و توییتر بســته اســت چراکه‬ ‫ســرعت و کیفیت و دقت برای مسائل مختلف کار ویژه ان ها یکی اســت‪ .‬اکثریت قاطع مردم‬ ‫اســت کــه در اختیــار جوانــان قرارگرفتــه اســت مــا حتمــا دوســت ندارنــد از فضای مجــازی در‬ ‫بنابراین دولــت باید برای فضای مجازی برنامه زمینه هایــی اســتفاده شــود کــه بــه خانــواده و‬ ‫داشــته باشــد و نمی تواند ان را رها کند‪ .‬جلیلی جامعه لطمه وارد شود که البته اکثر کشورهای‬ ‫یاداور شــد‪ :‬وقتی که گفته می شــود دولت نباید دنیا هم به ان توجه دارند‪.‬‬ ‫ان را رهــا کنــد خیلی ها تصور می کنند که منظور‬ ‫جلیلی درباره سیاست های کلی جمعیت و‬ ‫ایــن اســت دولت می خواهــد فضای مجــازی را ترغیب جوانان برای ازدواج و فرزند اوری گفت‪:‬‬ ‫بگیرد و ببندد اما منظورم این نیست اگر برای ان کشــورهای توســعه یافته بــه موضــوع جمعیت‬ ‫برنامه داشــته باشیم بســیاری از مردم و جوانان به عنــوان یــک موضــوع راهبــردی و مهــم توجه‬ ‫از فرصت های فضای مجازی حداکثر استفاده را می کننــد‪ .‬جمعیــت یکــی از مولفه هــای اصلــی‬ ‫خواهنــد برد‪ .‬نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات قدرت هر کشوری است‪ .‬اگر می خواهید کشوری‬ ‫ریاســت جمهــوری اشــتغال را از اصلی تریــن در عرصه هایمختلفپیشرفتداشتهباشداین‬ ‫مشــکالت جوانان عنوان کــرد و گفت‪ :‬می توان پیشرفتمبتنیبرنیرویانسانیاست‪.‬متاسفانه‬ ‫از فضــای مجــازی برای بهبود وضعیت اشــتغال در این ســال ها از مقوله جمعیت غفلت شده و‬ ‫استفاده کرد چراکه این فضا فرصت خوبی برای کوتاهی هایجدیدر اینزمینهداشتیم‪.‬‬ ‫بیش از هر زمان دیگر نگران ایران هستم‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫کــرده اســت‪ :‬مطمئنــا زمانــی‬ ‫اصالح طلب گفت‪:‬درجمهوری‬ ‫می توان انتظار مشارکت پرشور‬ ‫اسالمی که موجودیت خود را از‬ ‫مــردم در انتخابــات را داشــت‬ ‫رایملت گرفتهوبنیان گذارفقید‬ ‫کــه ســواالت ملــت به عنــوان‬ ‫ان‪ ،‬امام خمینــی (ره)‪ ،‬میزان را‬ ‫ولی نعمتحاکمان‪،‬درموضوع‬ ‫عارف‬ ‫محمدرضا‬ ‫رای ملت دانســته و ابتنای امور‬ ‫بررســی صالحیت هــا با پاســخ‬ ‫و مشروعیت نظام بر رای ملت‪،‬‬ ‫قانع کنندههمراهباشد‪.‬‬ ‫از محکمــات اندیشــه ایشــان اســت‪ ،‬انتخابات‬ ‫عارفدراینبیانیهباهشدارنسبتبه احتمال‬ ‫بایــد تجلی اراده ملت باشــد‪ .‬محمدرضا عارف کاهش مشــارکت مردم در انتخابات تاکید کرده‬ ‫در بخش هایی از بیانیه ای که در انتقاد به نتیجه است که از این موضوع نباید با بی تفاوتی عبور‬ ‫بررسی صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری کنیم‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب با یاداوری‬ ‫ســیزدهم منتشــر کرده اورده است‪ :‬در جمهوری تجربــه قریــب بــه ‪ ۴۰‬ســال حضــور در عرصــه‬ ‫اسالمی که موجودیت خود را از رای ملت گرفته مدیریتی کشــور و با تصریح بر این که «به عنوان‬ ‫و بنیان گذار فقید ان‪ ،‬امام خمینی (ره)‪ ،‬میزان را یکی از دلسوزان کشور و ملت‪ ،‬امروز بیش از هر‬ ‫رای ملت دانسته و ابتنای امور و مشروعیت نظام زمان دیگر نگران ایران هستم» ابراز عقیده کرده‬ ‫بر رای ملت‪ ،‬از محکمات اندیشه ایشان است‪ ،‬است که «هرگونه ایجاد محدودیت برای یاران‬ ‫انتخابات باید تجلی اراده ملت باشد‪ .‬به گزارش انقالب و کسانی که دل درگرو ایران عزیز دارند»‬ ‫ایســنا‪ ،‬او با اشــاره به واکنش ها نسبت به اعالم اقدامــی ناصواب و مغایر اهــداف اولیه انقالب‬ ‫نتیجه بررســی صالحیت کاندیداها خاطرنشان اسالمیاست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تفاهمات گمرکیوسرمایه گذاریجدید‬ ‫بین ایران و عراق‬ ‫وزیــر اقتصــاد از تفاهمــات‬ ‫هماهنگی های گمرکی‪،‬درهمه‬ ‫گمرکی و سرمایه گذاری جدید‬ ‫گذرگاه های مرزی رســیدند‪ .‬وی‬ ‫بین جمهوری اســامی ایــران و‬ ‫همچنین تســهیل تجــارت بین‬ ‫جمهوریعراقخبردادو گفت‪:‬‬ ‫دو کشــور و توســعه خــط اهن‬ ‫ارزش صادرات کشــور در دو ماه‬ ‫شلمچه–بصرهرااز جملهدیگر‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫ابتدایــی امســال ‪ ۴۸‬درصــد‬ ‫تفاهمات نشست امروز خواند‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬به گزارش‬ ‫که می تواند به گسترش تجارت‬ ‫ایسنا‪ ،‬فرهاد دژپسند در پایان دو نوبت نشست بین دو کشــور کمک شــایانی بکند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با وزیر دارایی عراق و هیات همراه در خصوص امروز همچنین در زمینه تشویق سرمایه گذاری‬ ‫محور گفتگوها و دســتاوردهای این نشست‪ ،‬با تجــار جمهــوری اســامی در عــراق‪ ،‬بخصــوص‬ ‫بیان اینکه حجم تجارت بین دو کشــور ایران و در زمینه لبنیات و کشــاورزی به توافقات خوبی‬ ‫عراق در مقایســه با حجم اقتصاد و تجارت دو رســیدیم که خوشــبختانه ایران برتری خوبی در‬ ‫کشور‪،‬قابلتوجهاماناکافیاست‪،‬ابراز امیدواری ایــن زمینــه دارد و امیــدوارم بــه زودی توافقنامه‬ ‫کرد با تفاهمات به دســت امده‪ ،‬میزان تجارت هــای جدیــدی را در ایــن زمینه هــا امضاء کنیم‪.‬‬ ‫میانایرانوعراقبیشاز پیشافزایشیابد‪.‬وزیر در بخش دیگری از حاشــیه این جلســه‪ ،‬فرهاد‬ ‫اقتصاد افزود‪ :‬با توجه به سابقه دیرینه و فرهنگ دژپسند در پاسخ به سوال خبرنگاران‪ ،‬از افزایش‬ ‫مشترک بین ایران و عراق‪ ،‬چنین اقتضاء می کند ‪ ۴۸‬درصــدی ارزش صــادرات کشــور در دو ماهه‬ ‫که ما در مورد توسعه روابط اقتصادی دو کشور نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫تدابیــر ویژه ای کنیم که یکــی از بحث هایی که خبــر داد و افــزود‪ :‬امیدواریــم در ادامه ســال این‬ ‫امروز به ان پرداختیم‪ ،‬رفع مشکالت گمرکی دو رونــد رو به رشــد در صــادرات و تجارت خارجی‬ ‫طرف بود که بحث ها و تفاهمات خیلی خوبی همچنان ادامه یابد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫داشتیم و قرار شد گفت و گوها و همکاری ها در کشــورمان همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی در‬ ‫این زمینه تداوم پیدا کند‪ .‬وی با تاکید بر توافق خصوص برخی از شائبه ها مبنی بر فشار دولت‬ ‫طرفیــن در خصــوص تبــادل تجربیــات در زمینه به بانک مرکزی برای فروش دو میلیارد دالر ارز و‬ ‫فعالیت های گمرکی و تسهیل تجارت بازرگانان تبدیل ان به ریال و تامین مالی‪ ۳۷۵‬هزار میلیارد‬ ‫دو کشور‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در همین خصوص قرار شد تومانی دولت از این طریق گفت‪ :‬از نوع این خبر‬ ‫رئیــس کل گمرک جمهوری اســامی‪ ،‬بــه زودی میتواندریافت کهاینخبرصحیحنیستبرای‬ ‫سفری به عراق داشته باشد و تدابیر و هماهنگی اینکــه دو میلیــارد دالر یا ‪ ۲.۵‬میلیــارد دالری که‬ ‫های بیشتری در ارتباط با توسعه روابط تجاری در برخی از ســایت ها یا خبرگزاری ها ذکر شــده‬ ‫اندیشیده شود‪ .‬وی موضوع بعدی مورد توافق اســت‪ ،‬از نظــر عــددی بــه هیچ وجه بــا ان عدد‬ ‫دو طرف در مذاکرات امروز با همتای عراقی خود ‪ ۳۷۵‬هزار میلیارد تومانی که گفته شده سازگاری‬ ‫را ســرمایه گــذاری مشــترک طرفین اعــام کرد و ندارد‪،‬ضمناینکهمگرممکناستدولتظرف‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬هم سرمایه گذاران ایرانی دو ماه از بانک مرکزی بخواهد معادل‪ ۳۷۵‬هزار‬ ‫در عراق مشغول بکار هستند و هم انها در ایران‪ ،‬میلیارد تومان را در بازار تبدیل به ریال کند‪ .‬وزیر‬ ‫امابنابرمذاکراتامروز قرار شد‪،‬سازماندهیویژه اقتصاد در ادامه گفت‪ :‬به شدت این موضوع را‬ ‫ای در این ارتباط داشته باشیم تا حجم سرمایه تکذیب می کنم و در واقع به جز تنخواهی که‬ ‫گذاری خارجی دو طرف در قالب ایجاد شــهرک از بانــک مرکــزی هر ســال گرفتیم در ایــن دو ماه‬ ‫های صنعتی جدید و یا صور دیگر افزایش پیدا هیچ دریافتی اضافی نداشتیم و این رویه‪ ،‬یک‬ ‫کند‪ .‬وزیر اقتصاد‪ ،‬توسعه همکاری ها در ارتباط سابقه دیرینه تاریخی است و تاکید می کنم‪،‬‬ ‫با حمل و نقل ریلی مسافر و کاال بین دو کشور را هیــچ گونه مطالبه مالی از این مســیر از بانک‬ ‫از موضوعات دیگر مورد توافق در نشست امروز مرکزی نداشته ایم‪ .‬دژپسند در ادامه سخنانش‬ ‫خود با طرف عراقی عنوان کرد و ابراز امیدواری بــه فرمول قانونی اســتفاده از تنخواه ســاالنه‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن همکاری ها هر چه ســریع تر توســعه اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس قانون ساالنه‪ ،‬به‬ ‫یابد‪ .‬طبق اعــام وزارت اقتصاد‪ ،‬علی عالوی ‪ -‬انــدازه ســه درصد بودجه عمومــی دولت می‬ ‫وزیر دارایی عراق ‪ -‬نیز طی ســخنانی در خاتمه توانیم از تنخواه گردان بانک مرکزی اســتفاده‬ ‫این نشســت‪ ،‬با ابــراز رضایــت از گفت وگوهای کنیم و این فرایند نیز ســیال اســت؛ به نحوی که‬ ‫امــروز بــا همتــای ایرانــی خــود‪ ،‬تفاهمــات بــه ممکن است در ابتدای ماه این تنخواه دریافت‬ ‫دســت امده را از جمله شامل تفاهمات گمرکی شــود و در طول ماه بر اســاس درامدهای دولت‬ ‫و سرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و گفت که ایــن تنخــواه تســویه شــود و ســقف ان هــم در‬ ‫امــروز دو طــرف به نتایج خیلی خوبی در زمینه سالجاری‪ ۴۱‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫سالیهزار کیلومتربزرگراه‬ ‫ساخت هشد‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫اســت‪ .‬راه هــم زمینــه ســاز‬ ‫گفــت‪ :‬از دو میلیــون ‪۲۰۰‬‬ ‫توســعه است و فعالیت های‬ ‫هــزار مســکن مهــر حــدود‬ ‫اجتاعــی و اقتصــادی را‬ ‫‪ ۷۷۰‬هــزار واحــد در دولــت‬ ‫گسترش می دهد‪ .‬امیداوم با‬ ‫نهــم و دهــم تحویــل مــردم‬ ‫برنامــه ریــزی در دولت هــای‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫شــده بــود و باقی مانــده ان‬ ‫بعــدی هــم با این ســاز و کار‬ ‫در ایــن دولــت ســاخته و‬ ‫منســجم کــه بــرای راه هــای‬ ‫تکمیــل شــد‪ .‬افــزون بــر ان محوطــه ســازی‪ ،‬روســتایی‪ ،‬درجــه یــک‪ ،‬ازادراه و راه اهــن‬ ‫مســجد‪ ،‬مدرســه‪ ،‬خیابــان و امکانــات دیگر صــورت گرفتــه اجرا و کشــور بتواند بیشــتر از‬ ‫مثــل خانــه بهداشــت و ‪ ...‬نیــز در این دوره گذشــته مســیر توســعه را طــی کنــد‪ .‬وزیر راه‬ ‫تکمیــل یــا احــداث شــد‪ .‬محمد اســامی در و شهرسازی در خصوص وضعیت پروژه های‬ ‫حاشــیه افتتــاح پــروژه هشــتگرد‪-‬طالقان که مســکن مهــر هم گفت‪ :‬مســکن مهــر در کل‬ ‫روز یکشــنبه ‪ ۹‬خــرداد انجــام شــد‪ ،‬در جمع کشــور رو به انتها اســت و ‪ ۳۰‬هزار واحد در‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬بعد از ‪ ۲۱‬ســال این جاده حــال تکمیــل اســت یا تکمیل شــده و حدود‬ ‫بــرای مردم قابل اســتفاده اســت‪ .‬این جاده ‪ ۱۰۰‬هزار واحد نیز منتظر انشعاب اب و برق‬ ‫مســیر را ‪ ۳۲‬کیلومتــر کوتــاه می کنــد و یــک اســت تــا پرونده مســکن مهــر در این دولت‬ ‫جــاده گردشــگری اســت‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬بسته شود‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬یکی از مواردی که ما از بدو‬ ‫وی افزود‪ :‬از دو میلیون ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن‬ ‫ورود دنبــال کردیــم این بود که پــروژه های مهــر حــدود ‪ ۷۷۰‬هزار واحــد در دولت نهم‬ ‫تاریخــی و ســنواتی کــه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬ســال از ان و دهــم تحویــل مــردم شــده بــود و باقــی‬ ‫گذشته را جمع کنیم‪ .‬این پروژه در طول ‪ ۱۹‬مانــده ان در ایــن دولــت ســاخته و تکمیــل‬ ‫ســال ‪ ۶۰‬درصد پیشــرفت داشت و در مدت شــد‪ .‬افــزون بر ان محوطه ســازی‪ ،‬مســجد‪،‬‬ ‫اخیــر ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت صــورت گرفتــه مدرســه‪ ،‬خیابان و امکانات دیگر مثل خانه‬ ‫اســت‪ .‬چند مورد دیگر در کشور است که تا بهداشــت و ‪ ...‬نیــز در ایــن دوره تکمیــل یــا‬ ‫پایان دولت افتتاح می کنیم و عمال پروژه ها احــداث شــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر‬ ‫در ســطح کشــور پروژه هــای جــاری خواهــد تکمیــل پروژه های مســکن مهــر‪ ،‬طرح اقدام‬ ‫بــود‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬الزم اســت که از ملــی مســکن را در ایــن دو ســال پایه گــذاری‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه تشــکر کنم چون از کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز بیش از ‪ ۵۳۰‬هزار واحد‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬تا امروز بودجه عمرانی وزارت راه مســکن ملی در تمام شــهرهای کشــور فعال‬ ‫و شهرســازی ســه برابر شــد‪ .‬اســامی افزود‪ :‬اســت و در اســتان البــرز ‪ ۱۴۴۸‬واحــد طــرح‬ ‫ما سالی هزار کیلومتر بزرگراه ساخته ایم این اقــدام ملــی مســکن عملیات اجرایی شــروع‬ ‫اقداماتــی اســت کــه برای رفــاه مــردم بوده می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫وعده کاهش تورم چه شد؟!‬ ‫تداوم تورم ‪ ۲‬رقمی در اقتصاد ایران‬ ‫باوجوداینکه امارها از وضعیت تورم در کشــور‬ ‫همچنان حکایت از دو رقمی و صعودی بودن نرخ‬ ‫ان دارند و هدف گذاری تورم در ســال گذشــته هم‬ ‫محقق نشــد‪ ،‬طبــق اعالم رئی ـس کل بانک مرکزی‬ ‫باید در این روزها تورم هدف تعدیل و اطالع رسانی‬ ‫می شد اما تاکنون از این موضوع خبری نیست‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬بانــک مرکــزی در اواخر بهار‬ ‫ســال گذشــته امادگــی خود بــرای اجرای سیاســت‬ ‫هدف گذاری تورم را اعالم کرد و در این راستا هدف‬ ‫کســاله ‪ ۲۲‬درصد با دامنه‬ ‫نرخ تورم را برای بازه ی ‬ ‫مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد‪.‬‬ ‫بدین منظور‪ ،‬مرکز اصلی سیاس ـت های پولی و‬ ‫ارزی این بانک در ســال گذشــته معطوف به تورم‬ ‫هــدف بود و برای رســیدن بــه ان‪ ،‬از ابزار مدیریت‬ ‫نرخ سود در بازار باز استفاده کرد‪.‬‬ ‫دراین بین کارشناسان اقتصادی موفقیت بانک‬ ‫مرکــزی بــرای تحقق تــورم ‪ ۲۲‬درصدی را مســتلزم‬ ‫همراهــی دولــت‪ ،‬کاهــش کســری بودجــه‪ ،‬پنهان‬ ‫نکردن کســری بودجه‪ ،‬موفقیت بانــک مرکزی در‬ ‫عملیــات بــازار بــاز و هدف گذاری نرخ بهــره و تورم‬ ‫یدانستند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫اما بررســی امارها درباره وضعیت تورم در سال‬ ‫گذشته بیانگر این است که نرخ تورم ساالنه اسفند‬ ‫پارســال برای خانوارها به ‪ ٣٦.٤‬درصد رســیده که‬ ‫نسبت به ماه قبل از ان (بهمن)‪ ٢.٢‬درصد افزایش‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ تورم نقطه ای در اسفند‪ ١٣٩٩‬به‬ ‫‪ ٤٨.٧‬درصد رســیده است؛ یعنی خانوارها به طور‬ ‫میانگین ‪ ٤٨.٧‬درصد بیشــتر از اسفند ‪ ١٣٩٨‬برای‬ ‫خریــد یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان»‬ ‫هزینهکرده­ اند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬ســیر صعودی نــرخ تــورم در دو‬ ‫مــاه ابتدایــی ســال جــاری نیز ادامه داشــته اســت؛‬ ‫به گونه ای کهبرخینمایندگانمجلساعالم کردند‬ ‫نــرخ تــورم در فروردیــن از ‪ ۵۰‬درصــد عبــور کــرده و‬ ‫جدیدترین اطالعات مرکز امار دربــاره نرخ تورم در‬ ‫اردیبهش ـت ماه نیز حاکــی از عبور این متغیــر از ‪۴۱‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫با این تفاسیر‪ ،‬بانک مرکزی نه تنها در رسیدن به‬ ‫تورم ‪ ۲۲‬درصدی موفق نبوده‪ ،‬بلکه نتوانسته این‬ ‫ش قیمت ها‬ ‫متغیــر را کنترل کند و مانع رشــد افزای ‬ ‫شــود؛ به گونه ای که نابســامانی در بــازار کاالهای‬ ‫اساسی مصداق این امر است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی تاثیر شیوع‬ ‫ویروس کرونا بر درامدهای ارزی و درامدهای دولتی‬ ‫وفشار حداکثریامریکاعلیهاقتصادایرانرااز جمله‬ ‫عوامل و دالیل نرسیدن به تورم هدف گذاری شده‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنین طبق گفته وی‪ ،‬افزایش نرخ ارز به‪۳۲‬‬ ‫هزار تومان موجب شد تا هدف گذاری تورم محقق‬ ‫نشــود‪ ،‬زیرا بانک مرکزی برای رســیدن به تورم ‪۲۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬نرخ دالر در ســامانه نیمــا را ‪ ۱۷‬هزار تومان‬ ‫پیش بینی کردهبود‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬درحالی که کارشناســان اقتصادی‬ ‫تنها موتور محرکه تورم را خلق پول در بی انضباطی‬ ‫مالی در بانک ها می دانند‪ ،‬همتی معتقد است که‬ ‫اگر نا ترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود‪،‬‬ ‫تورم از بین نخواهد رفت‪.‬‬ ‫در ایران برای رســیدن به تورم هدف‪ ،‬ســه ابزار‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬نرخ ریال و مقدار ریال وجود دارد که طبق‬ ‫گفته رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬برای تورم هدف نرخ‬ ‫ارز ‪ ۱۷‬هزار تومان تعیین شــده بود که شــوک های‬ ‫ارزی مانــع از موفق عمل کردن این ابزار برای تورم‬ ‫هدفشدوبانکمرکزیهمتوضیحیدربارهاینکه‬ ‫نرخ ‪ ۱۷‬هزار تومانی برای ارز چرا و چگونه تعیین‬ ‫شد‪ ،‬نداد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬نرخ ریال یا نرخ بهره به عنوان‬ ‫ابــزار دیگــر در راســتای تــورم هــدف در اوایل ســال‬ ‫گذشــته پایین بود؛ به گونه ای که کف داالن نرخ‬ ‫سود بین بانکی در ابتدا حدود چهار درصد بود اما‬ ‫کم کم به‪ ۱۴‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنین نرخ ســقف ان ‪ ۲۲‬و نرخ تعادلی ان‬ ‫‪ ۱۸‬درصد تعیین شد که متناسب با رشد نقدینگی‬ ‫نبود و به دلیل تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی‬ ‫بر بازار سرمایه‪ ،‬این ابزار هم نتوانست در این راستا‬ ‫موفقعمل کند‪.‬‬ ‫اخریــن ابــزار بانک مرکزی هم اجرای سیاســت‬ ‫مقــداری کنتــرل ترازنامــه بانک هــا بود کــه تاکنون‬ ‫گزارشــی از ان منتشــر نشــده اســت تا عملکرد این‬ ‫سیاستموردارزیابیقرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬فعال تصویر روشنی از عملکرد بانک‬ ‫مرکــزی و چگونگــی اســتفاده از ابزارهــا در مســیر‬ ‫تحقق هدف گذاری تورم وجود ندارد و طبق اخرین‬ ‫اظهــارات همتــی قــرار بــود بــه زودی هدف گــذاری‬ ‫تورمی برای سال ‪ ١۴٠٠‬تعدیل و اطالع رسانی شود‬ ‫اما تاکنون از این موضوع خبری نشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاوننیرویانسانیوسازمان دهیفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫به روزرسانیفرایندهامطابقاستانداردهایجهانییکضرورتاست‬ ‫معــاون نیــروی انســانی و ســازمان دهی فــوالد مبارکــه‪ ،‬ششــم‬ ‫خردادمــاه‪ ،‬طــی بازدید از ســایت تولیدی و فضای ســبز فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬کلیهفرایندهادر فوالدمبارکهبایدبراساسشاخص هایجهانی‬ ‫تعریف گردد که تحقق این مهم مستلزم فعالیت تیمی با استفاده از‬ ‫ظرفیت های دانشگاهی‪ ،‬علمی و پژوهشی و همچنین نگاه چالشی‬ ‫بهمسائلاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ترابــی در ادامــه گفــت‪ :‬پیاد هســازی و‬ ‫به روزرســانی فرایندها‪ ،‬مطابق با استانداردهای جهانی یک ضرورت‬ ‫اجتناب ناپذیراستونیرویانسانیوسازمان دهیفوالدمبارکهدر این‬ ‫راستا فرایندها و برنامه های سازمانی در حوزه مدیریت نیروی انسانی‬ ‫را مهندسی کرده و بهبود مستمر روش ها را سرلوحه برنامه های خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫در ادامهمعاوننیرویانسانیوسازمان دهیفوالدمبارکهاز فضای‬ ‫رخت کن و حمام های کارکنان و فضاهای عمومی نواحی تولیدی نیز‬ ‫بازدید کرد و در این زمینه اظهار داشت‪ :‬محیط کاری کارکنان در همه‬ ‫رده ها به منظور ایجاد نشاط و بهره مندی از فضایی بهداشتی‪ ،‬نیاز به‬ ‫بازسازیوبه روزرسانیدارد‪.‬بی تردیدنوسازیزیرساخت هاوبه روزاوری‬ ‫فضاهای کاریبراساساستانداردهایزیباشناختیوارگونومی‪،‬افزایش‬ ‫انگیزش‪ ،‬تقویت حس تعلق سازمانی و چابک سازی نیروی انسانی را‬ ‫به همراه خواهد داشت‪ .‬ترابی تصریح کرد‪ :‬ایجاد فضای سبز مناسب‬ ‫و برخورداری از شاخص های باالی زیست محیطی نه تنها اثر مثبتی بر‬ ‫صنعتومحیطداخلیشرکتداشته‪،‬بلکهشهرهاومحیطپیرامونی‬ ‫کارخانه را نیز از مزایای صنعت سبز بهره مند ساخته است‪.‬‬ ‫ترابی با تاکید بر پیوند میان دانشگاه و مراکز دانش بنیان با صنایع‪،‬‬ ‫لزوم همکاری بیش ازپیش مراکز پژوهشی تحقیقاتی با صنعت فوالد‬ ‫را یــاداور شــد و در ایــن خصوص افــزود‪ :‬برقراری ارتباط نزدیک تر بین‬ ‫مراکز تحقیقاتی و فوالد قطعا منجر به بهبود مشکالت و موفقیت در‬ ‫صنعت خواهد شد‪ .‬معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه معتقد است‬ ‫سیاس ـت گذاری در حوزه ســرمایه های انســانی باید با وســعت دید و‬ ‫رویکرد کرامت محور انجام گیرد و این امر صرفا با تاکید بر رویکردهای‬ ‫مادی محقق نخواهد شد و در این زمینه ایجاد محیط امن و فضای‬ ‫سبز مناسب و کاهش االینده های زیست محیطی در صنعت‪ ،‬موجب‬ ‫ارامش و نشــاط برای کارکنان خواهد بود و همچنین ما را به رســالت‬ ‫اصلی خود که همان محقق شدن صنعت سبز است نزدیک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در راستای اصالح و نوسازی فضاها و محیط های فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫مجموعه های اموزش‪ ،‬خدمات و همچنین‪ HSE‬فوالد مبارکه به طور‬ ‫کامل بازدید شده و اقدامات مناسب و قابل توجه ان ها بررسی گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولت بعدی باید چه اقداماتی در بخش کشاورزی انجام دهد؟‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی گفــت‪ :‬اجرای‬ ‫الگوی کشــت‪ ،‬امایش ســرزمین‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬رفع‬ ‫کمبودهــای زیرســاختی چــون صنایــع تکمیلــی و‬ ‫تبدیلــی‪ ،‬رفع مشــکالت ســرمایه گذاری‪ ،‬توجه به‬ ‫ظرفیت هاوپتانسیل هایداخلی‪ ،‬کاهشوابستگی‬ ‫به واردات‪ ،‬جلوگیری از خرد شدن اراضی و رسیدگی‬ ‫به حقوق کشاورزان‪ ،‬موضوعات مهمی در بخش‬ ‫کشــاورزی هســتند و دولــت بعدی اگــر می خواهد‬ ‫اقدامی موثر در بخش کشاورزی انجام دهد باید به‬ ‫اینمواردتوجهبیشتری کند‪.‬‬ ‫محمد شفیع ملک زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه در سال های ابتدایی پس از انقالب‪،‬‬ ‫کشاورزیبهدلیلدارابودنظرفیتبالقوهبهعنوان‬ ‫محور توسعه اقتصادی کشور تلقی می شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬اینظرفیتبالقوههمچناندر بخش کشاورزی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بــرای مثال در تولید محصوالتی چون‬ ‫زعفــران‪ ،‬پســته‪ ،‬گیاهــان دارویی‪ ،‬خرما‪ ،‬زرشــک‪،‬‬ ‫کشــمش و یــا خاویــار و محصــوالت لبنــی و‪ ...‬در‬ ‫شرایط خوبی قرار داریم که با برنامه ریزی و اعمال‬ ‫مدیریت صحیح می توانیم در کمتر از ‪ ۵‬سال در این‬ ‫اقالم حدود‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر ارزاوری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایســتی ذهنیتی که بســیاری را‬ ‫بــه ســمت واردات کشــانده و منفعتی بــرای ان ها‬ ‫دارد اصــاح شــود و بــه تولیــد داخــل و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هایداخلیتوجهیبیشتریشود‪.‬‬ ‫رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد‪ :‬اوایل‬ ‫انقالب تولیدات کشاورزی ‪ ۳۵‬میلیون تن بود ولی‬ ‫در حــال حاضــر ایــن تولیــدات بــه ‪ ۱۲۵‬میلیون تن‬ ‫رسیده است و سرانه تولید از ساالنه یک کیلو به یک‬ ‫کیلوونیمافزایشیافتهاست‪.‬در برخیمحصوالت‬ ‫اساســی مانند گندم به خودکفایی رســیده ایم و در‬ ‫خصوص محصوالتی دیگری چون برنج و شکر در‬ ‫استانهخودکفاییبودیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۳۰‬درصد از سهم اشتغال مربوط به‬ ‫بخش کشاورزی است و حدود‪ ۲۰‬درصد از صادرات‬ ‫غیرنفتینیزبهبخش کشاورزیمربوطمی شود‪.‬‬ ‫ملــک زاده با بیان اینکه در بخش کشــاورزی‬ ‫شهــای بســیاری مواجه هســتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا چال ‬ ‫در تامیــن ماشــین االت و مکانیزاســیون‪ ،‬انــواع‬ ‫نهاد ههــای کشــاورزی از جمله کود‪ ،‬ســم‪ ،‬بذر و‬ ‫نظایر ان ها به واردات وابسته هستیم درحالی که‬ ‫می توانیــم بــا اســتفاده از دانــش وتکنولــوژی روز‬ ‫در ایــن اقــام ذکر شــده بــه خودکفایی برســیم‪.‬‬ ‫همچنیــن کشــاورزی مــا بــا کشــاورزی مــدرن و‬ ‫امروزی فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬توســعه نامتــوازن و غلبــه‬ ‫دیــدگاه جزیــره ای بر تولیــدات کشــاورزی باعث‬ ‫ناقص مانــدن زنجیره های تولید‪ ،‬تامین و توزیع‬ ‫محصــوالت شــده اســت‪ .‬متاســفانه کشــاورزان‬ ‫و تولیدکننــدگان در بخــش کشــاورزی از ایــن‬ ‫نابســامانی و پاییــن بــودن حاشــیه ســود رنــج‬ ‫می برنــد و شــاید بتــوان بــه جــرات گفــت کــه از‬ ‫این همه زحمتی که در بخش کشاورزی کشیده‬ ‫می شود حداکثر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد به جیب کشاورز‬ ‫می رود و ‪ ۸۵‬درصد مابقی نیز عاید افراد دیگری‬ ‫یشــود‪ .‬وی محــروم بودن جامعه چندمیلیونی‬ ‫م ‬ ‫کشــاورزان از ابتدایی ترین حقوقشان را یکی دیگر‬ ‫از چالش های پیش روی بخش کشاورزی دانست‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬کشــاورزان بیمه تامین اجتماعــی و هویت‬ ‫شغلیدرستیندارند‪.‬‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی در بخــش‬ ‫دیگری از ســخنانش به سرمایه گذاری در بخش‬ ‫کشاورزی اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل پیچیدگی‬ ‫بروکراســی اداری و طوالنــی بودن فرایند صدور‬ ‫مجــوز‪ ،‬ســرمایه گذاران انگیــزه خــود را بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری از دســت می دهنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫هیچ حمایتی از سرمایه گذار نمی شود و اگر هم‬ ‫حمایتی شــود تســهیالتی با ســود باال در اختیار‬ ‫نهــا قــرار می گیرد کــه ادامه کار را بــرای ان ها‬ ‫ا ‬ ‫دشوار می کند‪.‬وی خرد بودن فعالیت ها و اراضی‬ ‫کشاورزی را از دیگر مشکالت این بخش دانست و‬ ‫افزود‪ :‬بیش از‪ ۷۵‬درصد واحدهای تولیدی در کشور‬ ‫در یکمقیاس کوچکوغیراقتصادیادارهمی شوند‬ ‫و توســعه کیفــی نظام تعاونی با بی مهــری همراه‬ ‫اســت‪.‬ملک زاده مشــکالت در عرضه محصوالت‬ ‫کشــاورزی را یکــی دیگــر از چالش هــای پیــش رو‬ ‫دانســت و عنوان کرد‪ :‬داللی و واســطه گری حرف‬ ‫اول را در بــازار محصــوالت می زنــد و از تولیدکننده‬ ‫تــا مصرف کننــده فاصله قیمتی زیاد اســت‪ .‬همین‬ ‫امر منجر به این شده که تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫هردوناراضیباشند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که دولت بعدی باید‬ ‫چه برنامه هایی برای بخش کشاورزی داشته باشد‬ ‫و چه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت کشاورزان‬ ‫انجــام دهــد؟ گفت‪ :‬در وهله اول نیاز اســت که با‬ ‫برنامه ریــزی دقیــق وابســتگی در زیرســاخت ها و‬ ‫نهاده های موردنیاز کشاورزی را به حداقل برسانند‬ ‫و یــا ب هطــور کل ان را از بیــن ببرنــد‪ .‬همچنین برای‬ ‫رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی‪ ،‬ایجاد یا تکمیل‬ ‫زنجیره های تولید‪ ،‬تامیــن و توزیع باید در اولویت‬ ‫برنامه هایدولتایندهقرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫حضور تشــکل های کشــاورزی در تصمیم گیری ها و‬ ‫تصمیم سازی ها اثربخش بوده و دولت باید از خود‬ ‫کشــاورزان بــرای حل مشــکالت کمک بگیــرد؛ زیرا‬ ‫این افراد به تمام مسائل و مشکالت اگاه هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن اجرای کامل قانــون تمرکز با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت تشــکل ها می تواند در ســاماندهی تولید‪،‬‬ ‫عرضه‪ ،‬توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫بازدید مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان از پارک ملی‬ ‫قمیشلو‬ ‫بهمناسبتروز جهانیتنوعزیستیودر استانههفته‬ ‫محیط زیست؛مدیرعاملذوب اهناصفهانباهمراهی‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از پارک‬ ‫ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو بازدید به عمل‬ ‫اورد‪ .‬در راســتای تحقق شــعار جهانی روز تنوع زیستی‬ ‫‪ ۲۲‬می با عنوان «ما بخشی از راه حل طبیعت هستیم»‪،‬‬ ‫منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب اهن‬ ‫اصفهــان بــا همراهی ایرج حشــمتی مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیســت اســتان اصفهــان‪ ،‬برخــی از معاونــان و‬ ‫مسئوالن ستادی و محیط بانان از پارک ملی و پناهگاه‬ ‫حیات وحش قمیشــلو بازدید بــه عمــل اورد‪ .‬اداره کل‬ ‫حفاظتمحیط زیستاستاناصفهاندرراستایاشنایی‬ ‫مدیران صنایع بزرگ با مناطق تحت مدیریت حفاظت‬ ‫محیط زیست استان اصفهان‪ ،‬ضرورت حفظ نگهداری‬ ‫ذخایرژنتیک‪،‬کارکردهاوخدماتاکوسیستمیکهتوسط‬ ‫محیط زیست در مناطق تحت مدیریت ارائه می شود؛‬ ‫در سال جاری‪ ،‬مجموعه ای از بازدیدها را برای فعاالن‬ ‫صنعتیاستانبرگزارمی کند‪.‬دراینراستانخستینبازدید‬ ‫توســط منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان صورت گرفت که حیات وحش منطقه از جمله‬ ‫اهو‪ ،‬میش‪ ،‬کل بز را از نزدیک مشاهده کرد‪ .‬پارک ملی‬ ‫و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مســاحت ‪ ۱۱۳‬هزار‬ ‫هکتار در ‪ ۴۵‬کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع‬ ‫شــده و دارای ســه زیســتگاه مهم تپه اســتپی و دشــتی‪،‬‬ ‫تپه ماهوری و زیستگاه کوهستانی و برف گیر است‪ .‬این‬ ‫منطقه مهم زیستی عالوه بر برخورداری از بیش از ‪۳۷۱‬‬ ‫گونه گیاهی‪،‬زیستگاه گونه هایمختلفحیاتوحشاز‬ ‫جمله اهو‪ ،‬قوچ‪ ،‬پازن‪ ،‬میش‪ ،‬کل بز‪ ،‬گرگ‪ ،‬کبک‪ ،‬تیهو‬ ‫و کفتار است‪ .‬استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬پارک ملی‪ ،‬پنج پناهگاه حیات وحش‪ ،‬چهار منطقه‬ ‫حفاظــت شــده‪ ۱۱ ،‬منطقه شــکار ممنوع و یــک تاالب‬ ‫نالمللیاست‪.‬‬ ‫بی ‬ ‫شکر رسما گران شد‬ ‫شرکتبازرگانیدولتیایرانافزایشقیمتشکررابه‬ ‫ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬در متنابالغیهحسنحنان‪-‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامــل و معاون بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی‬ ‫دولتــی ایــران ‪ -‬بــه اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫اســتان ها امــده اســت‪ :‬در اجــرای ابالغ معــاون محترم‬ ‫بازرگانــی داخلــی وزارت متبوع و دســتور معــاون وزیر و‬ ‫مدیرعامل شرکت طی نامه شماره ‪ ۲۹۶۹/۲‬تاریخ اول‬ ‫خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬بــا توجه به تغییر نرخ چغنــدر و افزایش‬ ‫قیمت شــکر تولید داخــل و نیز پایان طرح توزیع شــکر‬ ‫خانــوار ویژه ماه مبارک رمضان با هدف افزایش حجم‬ ‫عرضه در ســطح شــبکه های توزیع بــرای کلیه مصارف‬ ‫شکر به میزان تقاضای بازار به قیمت هر کیلوگرم‪115000‬‬ ‫یگــردد‪ .‬لــذا از تاریــخ اول خــرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ریــال عرضــه م ‬ ‫کلیــه خریدارانی که مجوز خروج کاال بــرای ان ها صادر‬ ‫نگردیده است مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ شکر‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫تهدید سه کشور برای بازار‬ ‫فرش ایران‬ ‫عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می گوید با توجه به‬ ‫مشکالتی که در عرصه تولید فرش ایرانی وجود داشته‪،‬‬ ‫بخشمهمیاز اینبازار از سوی کشورهایخارجیتهدید‬ ‫می شود‪ .‬مهدی علیپور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخالفبازارهاییمانندنفت کهدرانرقابتوجوددارد‬ ‫وامکانجابجاییبازارهاازسویرقباهموارهفعالاست‪،‬‬ ‫بازاریمانندفرشایرانی‪،‬یکبازار خاصومنحصربه فرد‬ ‫است‪ .‬برند فرش ایرانی در سراسر جهان شناخته شده و‬ ‫برای دورانی طوالنی هیچ کشوری از نظر نوع محصول و‬ ‫کیفیتاساسادراینبازارحضورنداشته کهبخواهدباایران‬ ‫رقابت کند‪.‬به گفتهوی‪،‬باوجودانکهتحریم هادر حوزه‬ ‫صادراتمانعبزرگیبهحسابمی ایندوبازار فرشایرانی‬ ‫نیزازاینقاعدهمستثنینیستامادرسال هایاخیرعامل‬ ‫دیگریوضعیتبازار رابرهمریختهوصادراتفرشایران‬ ‫راباتهدیدمواجه کرده کهنسبتبهتحریم هاخطرناک تر‬ ‫است‪ .‬این فعال اقتصادی با بیان اینکه بازار فرش ایران‬ ‫با خطر قاچاق پشم مواجه است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با توجه‬ ‫به کاهش تقاضا برای خرید و مشکالتی که در بازار ایران‬ ‫وجودداشتهاز یکسووقیمتباالیی کهدالل هایپشم‬ ‫گوسفندیبهدامدارانوعشایرارائهمی کنندازسویدیگر‪،‬‬ ‫بخش مهمی از پشم گوسفندان ایرانی که مبنای اصلی‬ ‫تولید فرش است به کشورهای منطقه قاچاق شده و در‬ ‫اختیار همسایگان قرار گرفته است‪ .‬علیپور ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیر سه کشور هندوستان‪ ،‬پاکستان و ترکیه‪،‬‬ ‫مشــتری این پشــم های ایرانی بودند و با توجه به اینکه‬ ‫مقدمه ابتدایی تولید فرش را در اختیار دارند‪ ،‬عمال تولید‬ ‫فرش با بهره گیری از طرح های ایرانی و مواد اولیه ایرانی‬ ‫را اغــاز کرده انــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر‬ ‫پیشنهادهای فراوانی برای جذب بافنده های ایرانی نیز‬ ‫بهان هاارائهشده‪ ،‬گفت‪:‬ماشاهدپیشنهادهاییبودیم‬ ‫که بافنده های با تجربه ایران را با مسائلی مانند اقامت‪،‬‬ ‫پرداخت هزینه زندگی و حقوق باال جذب کشورهایی‬ ‫مانند ترکیه می کنند و با حضور ان ها بعضا فرش هایی با‬ ‫نام ایران به بازار عرضه می کنند و بعضا با نام خودشان‬ ‫ولیباکیفیتینزدیکبهفرشایرانیدربازارحاضرهستند‪.‬‬ ‫علیپور خاطرنشان کرد‪ :‬هر چند هنوز این کشورها از نظر‬ ‫رسیدنبه کیفیتفرش هایایرانیراهیطوالنیدرپیش‬ ‫دارند اما فعال ســه کشور همســایه کار جدی خود را اغاز‬ ‫کرده اندوباقاچاقپشمگوسفندانایرانیبهاینکشورها‪،‬‬ ‫عمالباسیاست هایغلطایرانمقدمهالزمبرایاز دست‬ ‫رفتن این بازار را در اختیار ان ها قرار داده اند و این موضوع‬ ‫درایندهبسیارخطرناکخواهدبود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫افزایش ظرفیت تامین اب‬ ‫منطقه ازاد مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‬ ‫تولید بیش از ‪ 364‬میلیون‬ ‫کیلووات برق در نیروگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫نیروگاه حرارتی اصفهان طی دو ماه اول ســال جاری‬ ‫بیشاز‪ 364‬میلیون کیلووات‪،‬انرژیالکتریکیتولیدوبه‬ ‫شبکه سراسری برق کشور منتقل کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫دفتر روابط عمومی‪ ،‬مهندس عباس کریمی‪ ،‬سرپرست‬ ‫شــرکت مدیریــت تولید برق اصفهــان با اعــام این خبر‬ ‫افــزود‪ :‬واحدهــای بخــاری مولد برق نیــروگاه اصفهان تا‬ ‫پایاناردیبهشت ماهسالجاری‪ 364،‬میلیونو‪ 535‬هزار‬ ‫کیلوواتساعت‪،‬برقخالصتولیدیرابهشبکهسراسری‬ ‫برق کشور تحویلدادهاست‪.‬وی گفت‪:‬نیروگاهاصفهان‬ ‫دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و‬ ‫مجموعتواناسمیتولید‪ ۸۳۵‬مگاواتبرقاست کهدر‬ ‫صورتتامینابوسوختموردنیاز‪،‬قادر بهتولیدمقدار‬ ‫معادلبرقموردنیاز کالن شهراصفهاندراکثرفصولسال‬ ‫وتحویلبهشبکهسراسریبرق کشورخواهدبود‪ .‬گفتنی‬ ‫است این نیروگاه در جنوب غربی اصفهان در مجاورت‬ ‫رودخانهزاینده رودواقعشدهاست‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون به‬ ‫کارگیری نیروی حفاظت‬ ‫فیزیکی درابفای اصفهان‬ ‫ازمونبه کارگیرینیرویحفاظتفیزیکی‪،‬روزپنج شنبه‬ ‫‪ 6‬خــرداد ســال جــاری‪ ،‬ســاعت‪ 9‬صبح ازمــون در ابفای‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ .‬در این ازمون‪ 400‬نفر داوطلب مرد به‬ ‫رقابتپرداختند کهازمیانان ها‪ 50،‬نفردرشغلنگهبانی‬ ‫وحفاظتفیزیکیازطریققبولیدرازمونکتبی‪،‬مصاحبه‬ ‫و گزینشدرشرکتابوفاضالباستاناصفهانمشغول‬ ‫به کار خواهند شــد‪ .‬معاون منابع انســانی و تحقیقات‬ ‫ّابفــای اســتان اصفهان با اشــاره به مواد ازمــون گفت‪ :‬در‬ ‫این ازمون داوطلبان با پاســخ به‪ 100‬ســوال در زمینه زبان‬ ‫انگلیسی‪،‬ادبیاتفارسیوائیننگارش‪،‬احکامومعارف‬ ‫اسالمی‪ ،‬هوش و استعداد ریاضی‪ ،‬مهارت کار با رایانه‪،‬‬ ‫اطالعــات عمومی‪ ،‬دانــش اجتماعی و قانون اساســی‪،‬‬ ‫اصول نگهبانــی و حفاظت فیزیکی‪ ،‬اطالعات صنعت‬ ‫اب و فاضالب‪ ،‬تاریخ اسالم و انقالب اسالمی به رقابت‬ ‫بایکدیگرپرداختند‪.‬مجتبیقبادیاندر خصوصشرایط‬ ‫اختصاصی ازمون اظهار داشت‪ :‬افراد با مدرک تحصیلی‬ ‫فوق دیپلم در رشته و گرایش تحصیلی مکانیک‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫علوم اجتماعی‪ ،‬روانشناسی‪ ،‬مدیریت‪ ،‬عمران و مدرک‬ ‫دیپلم کلیه گرایش ها‪،‬فقطافرادی کهسابقهفعالیتدر‬ ‫قراردادهای برون سپاری با ابفای استان اصفهان را دارند‪،‬‬ ‫می توانستند در این ازمون شرکت کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫فقطداوطلبانیمجاز بهشرکتدر ازمونبودند کهبومی‬ ‫منطقه مورد درخواســت باشــند ونیز ایثارگران در صورت‬ ‫داشــتن شــرایط احراز از اولویت برخــوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫شایانذکراستاینازموندر محلمجتمععالیاموزشی‬ ‫و پژوهشی صنعت اب و برق در اصفهان با رعایت کامل‬ ‫شیوه نامه هایبهداشتیبرگزارشد‪.‬‬ ‫تجلیل مدیرعامل ابفای‬ ‫استان اصفهان از خانواده‬ ‫دو همکار مرحوم‬ ‫تالش هاوایثارگری هایکارگرانگمنامشرکتبایدبرای‬ ‫همه کارکنان تدوین و به تصویر کشیده شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان در دیدار خانواده‬ ‫مرحومیــن روزعلــی غالمی و قهرمــان زارع فــر از کارکنان‬ ‫زحمتکش اداره نقلیه که به تازگی به دیار باقی شتافتند‬ ‫گفت‪:‬همه کسانی کهوقتخودرابهصورتشبانه روزی‬ ‫صرف خدمت رســانی به مردم و انجام کارهای شــرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬ایثارگر محسوب می شوند و خدمات ان ها باید‬ ‫برایدیگرانبازگوشود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫در پی کاهش بارش ها و خشک سالی در خوزستان رخ داد‬ ‫کاهش‪ 52‬درصدی حجم سد جره رامهرمز‬ ‫مینارامی–رویدادامروز‪:‬استانخوزستانتاکنون‬ ‫با دوره های خشک سالی بسیاری دست وپنجه نرم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وضعیــت بــارش و گرمــای زودهنــگام نشــان‬ ‫می دهد که تابســتانی کم اب پیــش رو داریم و در‬ ‫حــال حاضر با کاهــش ‪ 48‬درصــدی اورد رودخانه‬ ‫و در نتیجــه کاهــش تولید برقابی مواجه شــده ایم‬ ‫یکــه تولیــد بــرق در نیروگا ههــای برق ابــی‬ ‫به طور ‬ ‫خوزستانبهیک سوم کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیر امور بهره برداری‬ ‫سد مخزنی جره در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به مدل هایی که در بخش مطالعات و برنامه ریزی‬ ‫ســازمان اب و بــرق خوزســتان بررســی شــده‪،‬‬ ‫متاسفانه در بدترین حالت ممکن اورد به مخزن و‬ ‫خشک سالیشدیدروبروهستیم‪.‬‬ ‫مهــدی مختــاری افزود‪ :‬ســد مخزنــی جره یک‬ ‫ســدی خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه در ‪۳۵‬‬ ‫کیلومتری شــمال رامهرمز قرار گرفته و مخزن ان با‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۶۰‬میلیون مترمکعب‪ ،‬اب کشاورزی ‪۲۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار از اراضی دشت رامهرمز را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان ورودی اب بــه ســد دومتــر‬ ‫مکعــب اســت و بیــش از یک ماه اســت که میزان‬ ‫خروجی اب باشد به دلیل حق ابه زیست محیطی‬ ‫و تامین اب شــرب ایســتگاه های پایین دست یک‬ ‫مترمکعباست‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬این ســد در کنترل ســیالب های‬ ‫فصلیشهرستانرامهرمزوهفتگلنیز کارکردموثری‬ ‫دارد؛ همچنیــن وظیفــه تولید ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۴۸‬گیگاوات‬ ‫برق در سال با استفاده از دو توربین ‪ ۴٫۵‬مگاواتی‬ ‫در برنامه سد جره گنجانده شده است که در حال‬ ‫حاضر به دلیل فقدان سرمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫تکمیلنشدهاست‪.‬‬ ‫عکس‪:‬مینارامی‬ ‫در نشســت مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫بــا مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد انزلی‪ ،‬تکمیــل پروژه‬ ‫اب رسانی به منطقه ازاد و همچنین تامین اب روستاهای‬ ‫اطراف منطقه ازاد از طریق تصفیه خانه بزرگ اب گیالن‬ ‫بررســی شــد‪ .‬سید محسن حســینی رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل ابفای گیالن با بیان نحوه تامین اب شرب‬ ‫واحدهای مسکونی و تجاری منطقه ازاد انزلی‪ ،‬به بهبود‬ ‫وضعیت اب رســانی روستاهای اطراف این منطقه اشاره‬ ‫کردوافزود‪:‬باتشکیل کارگروه هایتخصصی‪،‬راهکارهای‬ ‫افزایشظرفیتاب رسانیبهمنطقهازادموردبررسیودر‬ ‫دســتور کار قرار خواهد گرفت‪ .‬در این نشست‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیت تامین اب منطقه ازاد انزلی با توجه به افزایش‬ ‫تعــداد متقاضیــان و مصرف کنندگان مطرح و مقرر شــد‬ ‫موضوع از سوی معاونت بهره برداری و توسعه اب مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪ .‬اب رسانی به روستاهای اطراف منطقه‬ ‫ازاد انزلی از دیگر موارد مطرح شــده در این نشســت بود‬ ‫کهبابررسیوضعیتروستاها‪،‬نسبتبهتامینابمورد‬ ‫نیازازتصفیه خانهبزرگابگیالنومجتمع هایاب رسانی‬ ‫روســتایی اطــراف منطقــه‪ ،‬نســبت بــه رفع مشــکالت‬ ‫موجود اقدام می شود‪ .‬در پایان مقرر شد در قالب گروه‬ ‫کارشناســی ضمن بررســی مشــکالت شــبکه فاضالب و‬ ‫همچنینتصفیه خانهفاضالبمنطقهازادانزلی‪،‬شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان گیالن بهره برداری از تصفیه خانه‬ ‫فاضالب منطقــه ازاد انزلــی را بر عهده گیرد‪ .‬علی اکبری‬ ‫مقدممدیرعاملسازمانمنطقهازادانزلینیزدر ایندیدار‬ ‫نسبت به تکمیل و بهره برداری از پروژه اب رسانی منطقه‬ ‫ازادباتوجهبهراه اندازیفازجدیدصنعتیدراینمنطقه‪،‬‬ ‫جهتخدمت رسانیبهواحدهایتجاریومسکونیان‬ ‫حوزهتاکیدنمود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیر امور بهره برداری ســد مخزنی جره افزود‪:‬‬ ‫بر اساس مصوبات دولت‪ ،‬بایستی نیروگاه های زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاواتتوسطسرمایه گذارانبخشخصوصی‬ ‫تکمیل و بهره برداری شــوند و در این مسیر تاکنون‬ ‫تعــدادی از ســرمایه گذاران بــرای تکمیــل نیــروگاه‬ ‫سدجره مراجعه کرده اند که به دلیل مقیاس پایین‬ ‫اینسددر تولیدبرقنسبتبهسایرسدهایاستان‪،‬‬ ‫برای سرمایه گذران جذابیت الزم را نداشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کاهش دبی اب و بحران‬ ‫کم ابــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر میــزان اب‬ ‫تخصیصیافتهبرای کشتتابستانهدشترامهرمز‬ ‫حداکثر ‪ 35‬میلیون مترمکعب است که این میزان‬ ‫بایــد برای کش ـت های دائمــی و کم مصــرف و نیز‬ ‫حفظسطحمناسب‪ EC‬ابرودخانهصورتبگیرد‬ ‫زیرا بخشی از اب شرب مردم رامهرمز از سد انحرافی‬ ‫پایین دست و رودخانه اعال تامین می شود‪.‬‬ ‫وی با ابراز نگرانی از کاهش چشــم گیر بارش و‬ ‫اورد رودخانه ها اظهار کرد‪ :‬سد جره به عنوان یکی‬ ‫از ســدهای جوان اســتان از سال ‪ ۸۹‬ابگیری شده و‬ ‫تاکنون مخزن ســد به دلیل خشک سالی های دهه‬ ‫‪ ۹۰‬به باالترین ظرفیت حجم خود نرسیده است‪.‬‬ ‫مختــاری با باین اینکه میزان بارش های فصلی‬ ‫در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 82‬درصــد بــوده‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس امارهــای هواشناســی در‬ ‫تمامی حوضه های استان حداقل‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫اورد داشــته ایم و در برخی حوضه ها مانند زهره و‬ ‫جراحی که حوضه ابریز سد جره هستند با کاهش‬ ‫‪ ۴۸‬درصدی اورد رودخانه ها مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاثیر کاهش میزان اورد بر‬ ‫روی ســد جره باعث شــده است که از ‪ ۲۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبحجمسد‪ ۴۸،‬درصدحجممفیدسدپر‬ ‫شوددرحالی کهبهنسبتمدتمشابهسال گذشته‬ ‫کــه ‪ ۱۵۸‬میلیون مترمکعب بوده امســال تنها ‪۱۱۹‬‬ ‫میلیون مترمکعب از حجم ذخایر ابی سد تکمیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر امور بهره برداری ســد مخزنی جره با بیان‬ ‫اینکه مطالعات نشان می دهند با وضعیت شدید‬ ‫خشک سالی روبرو هستیم؛ اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مدل هایــی که در بخش مطالعــات و برنامه ریزی‬ ‫سازمان اب و برق خوزستان بررسی شده‪ ،‬متاسفانه‬ ‫در بدتریــن حالــت ممکــن اورد بــه مخــزن روبــرو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۸۲‬درصــد از حجــم‬ ‫مفید مخزن ذخیر هســازی شــده بود که امســال به‬ ‫‪ ۴۸‬درصد تقلیل یافته است‪ .‬شرایط امسال نشان‬ ‫می دهــد بــا تنــش ابــی شــدیدی روبر شــده ایم که‬ ‫بخش هایصنعتی‪ ،‬کشاورزیوحتیشربراتحت‬ ‫تاثیر خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫مختــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حوض ههــای‬ ‫جراحی‪ ،‬زهره و اعال نســبت به ســال گذشــته با ‪۷‬‬ ‫درصد کاهش و نسبت به نرمال با‪ ۱۳‬درصد کاهش‬ ‫روبرو هستیم‪ .‬درصورتی که هر ساله در ماه فروردین‬ ‫اوردهای مناسبی را تمام حوزه ها تجربه می کردیم‬ ‫امســال تنها ‪ ۱۱‬میلیون مترمکعب اورد داشته ایم و‬ ‫این عدد در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫مترمکعببودهاست‪.‬‬ ‫مدیر امور بهره برداری سد مخزنی جره گفت‪:‬‬ ‫پیش از احداث و ابگیری و بهره برداری سد جره‪،‬‬ ‫کشاورزان منطقه حداکثر هزار هکتار از زمین های‬ ‫زراعــی خــود را بــا اســتفاده از دبی کــم رودخانه‬ ‫کشــت می کردنــد درحالی که پــس از بهره برداری‬ ‫سد جره تا ‪ ۷‬هزار هکتار محصوالت کم مصرف‬ ‫و در ســال گذشــته حتی کشــت برنج نیز صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرشرکتملیپخشفراورده هاینفتیمنطقهخبرداد‬ ‫‪ 6‬هزار و‪ 400‬خودرو در خراسان رضوی رایگان گازسوز شدند‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬مدیر شــرکت ملی‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتی منطقه خراســان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬شــش هزار و ‪ 400‬دســتگاه خودروی عمومی‬ ‫در این استان به طور رایگان گازسوز شده است‪.‬‬ ‫علی اصغــر اصغری گفت‪ :‬هم اینک نیز مالکان‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه خــودروی دیگــر در ســطح‬ ‫خراســان رضوی در نوبت اقدام فنی برای گازســوز‬ ‫موتور خودروهای خود به سر می برند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۵۰ :‬کارگاه تخصصــی و دارای‬ ‫مجوزهای فنی الزم در سطح استان خراسان رضوی‬ ‫عملیــات دوگان هســوز نمــودن موتــور خودروهــای‬ ‫متقاضی را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتی‬ ‫منطقــه خراســان رضــوی ادامــه داد‪ 16 :‬واحــد از‬ ‫مجمــوع کارگاه های پنجاه گانه مجاز برای گازســوز‬ ‫نمودن خودروها در سطح این استان عملیات فنی‬ ‫خود را به منظور گازسوز نمودن موتور خودروهای‬ ‫عمومی و به طور رایگان انجام می دهند‪.‬‬ ‫اصغــری تصریــح کــرد‪ :‬وزارت نفــت و شــرکت‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتــی بــه همیــن منظــور بــا‬ ‫تولیدکننــدگان مخــازن و کیــت ویــژه موتورهــای‬ ‫گازســوز‪ ،‬قــرارداد منعقــد کرده اند و هزینه گازســوز‬ ‫نمــودن موتور خودروهای عمومی بر عهده وزارت‬ ‫نفت و شرکت پخش فراورده های نفتی است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬واحدهــای تولید مخــازن و‬ ‫کیت ویژه موتورهای گازســوز نیز در قالــب قرارداد‬ ‫با کارگاه های مجاز این حوزه و بر اساس درخواس ‬ ‫ت‬ ‫ا نهــا ادوات الزم گازســوز نمــودن موتور خودروها‬ ‫را ب هطــور مســتقیم در اختیــار ایــن کارگا ههــا قــرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملی پخــش فراورد ههــای نفتی‬ ‫منطقــه خراســان رضوی افــزود‪ :‬متقاضیان گازســوز‬ ‫نمودن موتور خودور‪ ،‬می بایست به این منظور با‬ ‫مراجعه به «ســامانه اطالعات جامــع خودروهای‬ ‫دوگانه سوز کشور» فعال در شبکه اینترنت با ادرس‬ ‫‪ gcr.niopdc.ir‬در ان ثبت نام الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬این متقاضیان پس از طی‬ ‫روند ثبت نام در سامانه اطالعات جامع خودروهای‬ ‫دوگان هســوز کشــور با ثبــت کد ملی‪ ،‬شــماره تلفن‬ ‫همــراه و دیگــر مشــخصات الزم‪ ،‬می تواننــد بــرای‬ ‫گازســوز نمودن خودروی خود در زمان مناســب به‬ ‫نزدیک ترین کارگاهمنتخبشانمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫اصغــری در خاتمــه رشــد و توســعه صنعــت‬ ‫گاز طبیعــی فشــرده یــا ســی‪.‬ان‪.‬جی را به عنوان‬ ‫سوخت ملی کشور‪ ،‬معیاری برای سنجش میزان‬ ‫رشــد و توســعه اقتصــادی و زیســت محیطــی‬ ‫توصیف و بیان کرد‪ :‬بر این اساس اهتمام هرچه‬ ‫ق مصرف سی‪.‬ان‪.‬‬ ‫بیشــتر نسبت به ترویج و رون ‬ ‫جی به عنوان ســوخت پاک خودروها در ســطح‬ ‫شهرها و روستاهای کشور اقدامی مهم و موثر بر‬ ‫کاهــش الودگــی هوا و تثبیت هوای پاک تنفســی‬ ‫برای همگان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با حضور در مجلس بیان شد‬ ‫دالیل خاموشی های اخیر از زبان وزیر نیرو‬ ‫وزیر نیرو افزایش دما و تولید رمز ارز را دو علت‬ ‫اصلی خاموشی های اخیر عنوان کرد و گفت که بر‬ ‫اساس گزارشمراجعجهانی‪ ۱۰‬درصدانرژیمصرفی‬ ‫تولید رمز ارزها مربوط به ایران است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا اردکانیان در جلسه علنی‬ ‫صبــح روز یکشــنبه مجلــس شــورای اســامی و در‬ ‫جریان ارائ ه گزارشی درباره علل خاموشی های اخیر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سال ابی ‪ ۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬که از اول مهرماه‬ ‫گذشته اغاز شده از خشک ترین سال ها در ‪ ۵۰‬سال‬ ‫اخیر بوده است‪ .‬وقتی من در ابان ماه سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫کارم را شــروع کردم ســال ابــی ‪ ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶‬هم‬ ‫خشک ترین سال در ‪ ۵۰‬سال اخیر بود‪ .‬حجم مفید‬ ‫مخازن ســدها که نیروگاه برق ابی دارند مشــخص‬ ‫است‪ .‬امسال حجم مفید ما نسبت به پارسال ‪۵۰‬‬ ‫درصــد کاهش یافته و این موجــب ‪ ۳۵۰۰‬مگاوات‬ ‫کاهش ظرفیت برق شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتفاق دوم گرمای زودرس است‪،‬‬ ‫زودتــر گــرم شــدن هوا موجب شــده دســتگاه های‬ ‫سرمایشــی هم زودتر به کار بیفتند و نیروگاه ها نیز‬ ‫توانخروجیاندک تریداشتهباشندبه نحوی کهدر‬ ‫روز ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه سال جاری ما به اوج مصرف‬ ‫یکــه در‬ ‫‪ ۵۳‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬مــگاوات رســیدیم‪ ،‬درحال ‬ ‫سال گذشته این اوج مصرف در روز ‪ ۲۴‬خردادماه و‬ ‫در سال های قبل در یکم و نهم تیرماه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان این که در ســال ‪ ۱۴۰۰‬متوســط‬ ‫مصــرف انــرژی روزانــه ‪ ۲۲.۵‬درصد افزایش یافته‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬به نسبت‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹‬افزایش ‪ ۱۷.۹‬درصدی را‬ ‫شاهدبودیم‪،‬همچنینعاملسوم کهغافلگیرکننده‬ ‫بوده بحث رمز ارزهاســت‪ .‬شاید در افکار عمومی‬ ‫خیلیمفهومروشنینداشتهباشد‪،‬لذاترجیحماین‬ ‫است کهبگویمصادراتانرژیاستاگراستخراج گر‬ ‫بــا مجــوز ایــن کار را می کند صــادرات انــرژی انجام‬ ‫می دهد و اگر هم پنهانی است این کار غیرقانونی‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی تولید رمز ارز بــه صورت پنهان انجام‬ ‫می شود مصرف انرژی هم به مراتب بیشتر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملابفای کشور در جلسهستادپایشتنشابیاصفهانتاکید کرد؛‬ ‫تامین پایدار اب شرب مردم در فصل تابستان‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت های اب و فاضالب در ســطح کشور‬ ‫بایدراهکارهایمختلفیبرایتامینبرقتاسیسات‬ ‫ابی در نظر گرفته باشند تا با هیچ گونه چالشی برای‬ ‫تامین پایدار اب شرب مردم مواجه نشوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشور در جلسه ستاد پایش تنش ابی اصفهان که‬ ‫به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪ ،‬بر تامین اب‬ ‫شرب پایدار مردم در فصل تابستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز با بیان این که امسال تابستان‬ ‫بسیار سختی در پیش داریم عنوان کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫کســو نیاز مردم به اب‬ ‫دما در فصل تابســتان از ی ‬ ‫شــرب به مراتب افزایش می یابد و از ســوی دیگر‬ ‫ظرفیــت تامیــن اب شــرب در اصفهــان محــدود‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد تدابیری کــه به منظور تامین‬ ‫پایدار اب شرب مردم در استان اصفهان در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است در اینده نزدیک عملیاتی شود‪.‬‬ ‫جانبــاز تامیــن پایــدار اب شــرب را یکــی از‬ ‫خواسته های اساسی مردم دانست و بیان داشت‪ :‬با‬ ‫وجود تنگناهای مالی و محدودیت منابع ابی باید‬ ‫بر تبعات ناشــی از تنش ابی در کشــور غلبه کرد تا‬ ‫همچنانرضایتمردمحاصلشود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قطع برق در طول شبانه روز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شرکت های اب و فاضالب در سطح کشور‬ ‫بایدراهکارهایمختلفیبرایتامینبرقتاسیسات‬ ‫ابی در نظر گرفته باشند تا با هیچ گونه چالشی برای‬ ‫تامین پایدار اب شرب مردم مواجه نشوند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان اصفهــان در خصوص تامین اب‬ ‫شــرب مردم در فصل تابســتان گفت‪ :‬هم اکنون در‬ ‫زمــان قطع برق ‪ 85‬دیــزل ژنراتور به منظور تامین‬ ‫بــرق اضطــراری در تاسیســات بــزرگ اب رســانی در‬ ‫ســطح اســتان در مــدار بهره برداری قــرار می گیرد تا‬ ‫در فرایند تامین اب شرب مردم هیچ گونه مشکلی‬ ‫ایجادنشود‪.‬‬ ‫هاشــم امینــی با اشــاره بــه اوج مصــرف اب در‬ ‫فصل تابســتان تصریح کرد‪ :‬با هدف تامین پایدار‬ ‫اب شرب مردم در فصل تابستان‪ ،‬مدیریت فشار در‬ ‫شــبکه توزیع اب در دســتور کار قرار دارد و با نصب‬ ‫فشارشــکن در نقاط مختلف شــبکه و اســتفاده از‬ ‫ســامانه های تله متری و تله کنتــرل‪ ،‬اب به صورت‬ ‫عادالنهمیانمشترکینتوزیعمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬در تمــام شــهرها و روســتاهای اســتان‬ ‫گروه های مروجین مصرف بهینه اب فعال شده و‬ ‫عملیات زون بندی شبکه به منظور تامین پایدار اب‬ ‫شرب در سطح استان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نهادینه کردن مدیریت مصرف اب از‬ ‫وظایف روابط عمومی است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــای‬ ‫اب در جامعه اقدامات موثری‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬باید همه‬ ‫انجام شــده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫قشــرها در جامعــه مراقب اب‬ ‫ســاخت‪ :‬ترویــج مصرف بهینه‬ ‫باشــند که در این میان فعاالن‬ ‫اب در جامعــه مختــص روز و‬ ‫در عرصــه روابــط عمومی باید‬ ‫هفته خاصی نیست بلکه باید‬ ‫هاشم امینی‬ ‫مبانی مراقبت از اب را به مردم‬ ‫در طــول ســال بــه شــیو ه هــای‬ ‫اموزشدهند‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫گوناگون مردم را به این امر مهم‬ ‫ابفایاستاناصفهان‪،‬درنخستیننشسترابطان ترغیب کرد‪ .‬امینی استفاده از ظرفیت نخبگان را‬ ‫و مسئوالن روابط عمومی ابفای استان اصفهان در ترویج مصرف بهینه اب بســیار حائز اهمیت‬ ‫در ســال جاری‪ ،‬بر اهمیت نقش روابط عمومی برشــمرد و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد از ظرفیــت ائمــه‬ ‫در نهادینه کردن مدیریت مصرف اب در جامعه جمعــه‪ ،‬روحانیون‪ ،‬هنرمنــدان و دیگر نخبگان‬ ‫تاکید کرد‪ .‬هاشم امینی با بیان این که در حدود جامعــه در ترویــج مصــرف بهینــه اب اســتفاده‬ ‫یــک دهه اســت که با بحــران کم ابی در کشــور کــرد‪ .‬وی بــه تشــکیل گــروه مروجیــن مصرف‬ ‫مواجه هســتیم اما هنــوز فرهنگ مصرف بهینه اب از ســوی دفتــر روابــط عمومــی اشــاره کرد‬ ‫اب در جامعه نهادینه نشده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید و اظهار داشــت‪ :‬به رغم شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫همه قشرها در جامعه مراقب اب باشند که در باید مروجین‪ ،‬نقش نظارتی خود را به خوبی‬ ‫ایــن میان فعاالن در عرصه روابط عمومی باید ایفــا کنند تــا از هدر رفت اب جلوگیری شــود‪.‬‬ ‫مبانــی مراقبــت از اب را به مــردم اموزش دهند‪ .‬مدیرعامل ّابفای استان اصفهان افزود‪ :‬امسال‬ ‫وی بــه نقــش فضــای مجــازی در فرهنگ ســازی بــه دلیل کاهــش بارش ها با تنــش ابی مواجه‬ ‫مدیریــت مصــرف اب در جامعــه اشــاره کــرد و هســتیم که به منظور گــذر از این بحران همه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه به گستردگی شبکه های بایــد مدیریــت مصــرف اب را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اجتماعی در جامعه باید از این ظرفیت در زمینه در پایان این نشســت از مدیران حامی روابط‬ ‫ارتقای سواد ابی مردم بهره مند شد‪ .‬مدیرعامل عمومی‪ ،‬پیشکســوتان عرصه روابط عمومی و‬ ‫ابفای استان اصفهان با اشاره به این که در چند روابــط عمومی هــای برتــر ادارات ابفای مناطق‬ ‫ســال اخیر در زمینه فرهنگ ســازی مصرف بهینه خودگردانتقدیربهعملامد‪.‬‬ ‫استان مرکزی چقدر ذخیره ابی دارد؟‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫اب ورودی بــه ســد از ابتــدای‬ ‫منطقه ای اســتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫ســال ابی تاکنون به سد الغدیر‬ ‫حجــم اب موجود در ســدهای‬ ‫ســاوه بالــغ بــر ‪ ۶۶.۵‬میلیــون‬ ‫اســتان مرکزی نســبت به ســال‬ ‫مترمکعب بوده اســت که این‬ ‫گذشتهکاهشمحسوسیداشته‬ ‫رقــم در ســال گذشــته بــه ‪۲۰۷‬‬ ‫عزت ا‪ ...‬امره ای‬ ‫اســت‪ .‬عــزت ا‪ ...‬امــره ای در‬ ‫میلیــون مترمکعب می رســید‪.‬‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت ابی‬ ‫وضعیت ابی سدهای استان مرکزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســد کمال صالح شــازند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ورودی این‬ ‫استان مرکزی دارای دو سد بزرگ الغدیر در ساوه سد در حال حاضر ‪ ۰.۶‬مترمکعب در ثانیه است‬ ‫و کمال صالح در شهرستان اراک است که بخش که این رقم در ســال گذشــته به ‪ ۱.۵‬مترمکعب‬ ‫عمده اب شــرب و کشــاورزی را تامین می کنند‪ .‬می رســید و در حال حاضر ‪ ۷۹‬درصد ســد پر اب‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر و تــا اوایــل است درحالی که در سال‪ ۱۳۹۹‬سد به صورت‪۱۰۰‬‬ ‫خردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در حدود ‪ ۶۹‬درصد ســد ســاوه درصدی پر اب بود‪.‬‬ ‫پراب است‪ ،‬افزود‪ :‬حجم اب موجود در این سد‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایاستانمرکزی‬ ‫‪ ۱۸۴‬میلیون مترمکعب است درحالی که میزان افزود‪ :‬حجم سد کمال صالح حدود ‪ ۹۵‬میلیون‬ ‫ان در مدت مشــابه ســال گذشــته بالغ بــر ‪ ۲۷۶‬مترمکعب اســت که در حال حاضر ‪ ۷۳‬میلیون‬ ‫میلیــون مترمکعب بوده اســت‪ .‬امــره ای میزان مترمکعب اب دارد و از ابتدای ســال تاکنون ‪۲۴‬‬ ‫اب ورودی به سد در هر ثانیه را در سال گذشته میلیونمترمکعبورودیداشتهاستدرحالی که‬ ‫‪ ۹‬مترمکعــب دانســت درحالی کــه این رقــم در سال گذشته این رقم به ‪ ۱۰۳‬میلیون مترمکعب‬ ‫سال جاری ‪ ۱.۵‬مترمکعب است‪ ،‬گفت‪ :‬حجم می رسید‪.‬‬ ‫مردم با توجه به کمبود برق‬ ‫مصرفشانرابهینه کنند‬ ‫رئیــس کمیســیون انــرژی‬ ‫انرژی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــر‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنیــن راندمان‬ ‫ضــرورت بهینــه کــردن مصرف‬ ‫برخــی نیروگاه هــا‪ ،‬اتــاف‬ ‫بــرق از ســوی مــردم بــا توجــه‬ ‫شــبکه‪ ،‬مصرف باالی وســایل‬ ‫بــه کمبودهــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫سرمایشــی‪ ،‬اســتاندارد نبــودن‬ ‫فریدون عباسی‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬فریــدون‬ ‫منازل‪،‬افزایشروشنی ها‪،‬بهای‬ ‫عباســی در جلســه علنی صبح‬ ‫پاییــن برق نســبت بــه هزینه‬ ‫روز (یکشــنبه) مجلــس شــورای اســامی و در تمام شده و همچنین عدم اهتمام به تولید نیز‬ ‫جریــان بررســی گــزارش وزیر نیــرو در مورد علل از جمله دیگر دالیل خاموشــی ها بوده اســت‪.‬‬ ‫خاموش ـی های اخیر اظهــار کرد‪ :‬یکــی از دالیل نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی‬ ‫بروز این وضعیت مشغول شدن ذهن مدیران اضافه کرد‪ :‬اولین راه حل این است که با توجه‬ ‫ما به مسائل متفرقه است‪ .‬البته هر هفته یک بــه کمبودهــا مردم مصرفشــان را بهینــه کنند و‬ ‫پــروژه خــوب اســت ولــی اینده نگری هــم باید مصــارف را تــا حــد امکان کاهــش دهیم‪ .‬نکته‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گرم شدن دیگر استانداردسازی تولید و مصرف و دیگر تنوع‬ ‫زودهنگام هــوا‪ ،‬راه انــدازی زودهنگام چاه های تولید برق به خصوص ساخت نیروگاه هسته ای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬از مدار خارج شدن چند نیروگاه بخار است‪ ،‬بهتر است ما برای واحدهای دوم و سوم‬ ‫به خاطر فرسودگی‪ ،‬کمبود اب و پدیده جدید نیروگاه بوشهر اعتبارات الزم را اختصاص دهیم‬ ‫ماینرهــا و این کــه دســتگاه های دیگــر به موقع و نیروگاه هــای فرســوده را نیــز جایگزیــن کنیم‪.‬‬ ‫بــه کمــک وزارت نیــرو نیامدنــد کــه از کارهای عباسی بر ضرورت تقویت وزارت نیرو و کارکنان‬ ‫غیرقانونــی جلوگیــری کننــد‪ ،‬از جملــه عوامــل ان نیز تاکید کرد و گفت‪ :‬باید مجوز و تسهیالت‬ ‫این خاموشــی ها بوده اســت‪ .‬رئیس کمیسیون مناسب به بخش خصوصی نیز داده شود‪.‬‬ ‫انعقادتفاهم نامهتدوین کتابخاطرات‬ ‫ایثارگرانابفایاصفهان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهــان‪ :‬وظیفــه ی ســازمانی‪ ،‬اعتقــادی و‬ ‫انقالبــی فعــاالن صنعــت ابفــا در اصفهــان‬ ‫ایجــاب می کنــد که خاطــرات ایثارگــران ثبت‬ ‫و بــه کتاب تبدیــل شــود‪ .‬تفاهم نامه تدوین‬ ‫کتــاب خاطــرات ایثارگــران ابفــای اســتان‬ ‫اصفهــان میــان حــوزه هنــری و ابفــای اســتان‬ ‫اصفهان منعقد شد‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه‬ ‫حــوزه هنــری اســتان اصفهــان در یــک دوره‬ ‫زمانــی چهــار ماهــه اقــدام بــه جمــع اوری‪،‬‬ ‫مصاحبــه‪ ،‬پیاده ســازی‪ ،‬تدویــن و انتشــار‬ ‫خاطــرات حداقــل ‪ 250‬نفــر از رزمنــدگان‪،‬‬ ‫جانبــازان و ایثارگــران شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫استان اصفهان خواهد کرد‪ .‬در بخش دیگری‬ ‫از ایــن تفاهم نامــه همچنیــن کار جمــع اوری‬ ‫اســناد و عکس هــا و نــگارش کتابی بــا عنوان‬ ‫نقــش ابفــای اســتان اصفهــان در دوران دفاع‬ ‫مقــدس پیــش بینــی شــده اســت‪ .‬در اییــن‬ ‫برگــزاری ایــن مراســم مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان اصفهــان گفت‪ :‬وظیفه ی‬ ‫سازمانی‪ ،‬اعتقادی و انقالبی فعاالن صنعت ابفا‬ ‫در اصفهان ایجاب می کند که خاطرات ایثارگران‬ ‫ثبت و به کتاب تبدیل شود‪ .‬هاشم امینی با بیان‬ ‫اینکه کتابخاطراتایثارگراندرسهبخشتدوین‬ ‫می شود اظهار داشت‪ :‬یک بخش از این کتاب در‬ ‫خصوصرشادت هاوایثارگری هایفعاالنصنعت‬ ‫ابفــای اصفهــان در دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬بخــش‬ ‫دیگــر ویژه ی اشــاعه فرهنــگ و تبیین مکتب‬ ‫ســردار ســیلمانی در جهــان اســام و بخــش‬ ‫ســوم ویــژه ی ایثارگری های ســقایان در تامین‬ ‫و توزیــع خدمات عادالنه ابفــای اصفهان در‬ ‫بزنگاه های مختلف به مردم است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫استفادهاز ‪ 1050‬سازهتبلیغاتیبرای‬ ‫فضاسازیشهریانتخاباتقم‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومــی‬ ‫هستیم‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫اســتانداری قــم بــا اشــاره بــه‬ ‫حهــای در نظــر گرفت هشــده‬ ‫طر ‬ ‫اهمیــت برنامه ریــزی بــرای‬ ‫بــرای فضاســازی و شــورافرینی‬ ‫فضاسازی و تبلیغات محیطی‬ ‫انتخابــات قــم تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫انتخابــات ‪ 28‬خــرداد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حهــای خالقانــه بــا‬ ‫ایــن طر ‬ ‫رضا صالحی‬ ‫ایــن کار در قــم بــا اســتفاده از‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت طراحــان‬ ‫‪ 1050‬سازه تبلیغاتی و در قالب‬ ‫برجســته و خبــره و بــر مبنــای‬ ‫پرتابــل‪ ،‬اویــز‪ ،‬اســترابرد‪ ،‬برند برد‪ ،‬لمپوســت‪ ،‬فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام و مقام‬ ‫عرشه پل و‪ ...‬در حال اکران است‪ .‬رضا صالحی معظــم رهبــری و بــا کلیــدواژه‪ #‬ایــران مقتــدر‬ ‫یشــده اند‪ .‬صالحی با تقدیــر از همکاری‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری و رئیــس طراح ‬ ‫کمیته اطالع رســانی و تبلیغات ستاد انتخابات و مشــارکت فعــال شــهرداری و دیگــر ادارات‬ ‫حهــای تبلیغــات محیطــی‬ ‫اســتان قم در تشــریح فعالیت ها و برنامه های اســتان در اکــران طر ‬ ‫اجرایی این کمیته اظهار کرد‪ :‬با نزدیک تر شدن انتخابات خاطرنشــان کرد‪ :‬با اســتفاده از ‪1050‬‬ ‫به ‪ 28‬خرداد‪ ،‬فضای شهر قم نیز حال و هوای سازه تبلیغاتی و در قالب پرتابل‪ ،‬اویز‪ ،‬استرابرد‪،‬‬ ‫انتخاباتــی به خــود گرفته و شــاهد اقدامات و برند برد‪ ،‬لمپوست‪ ،‬عرشه پل و‪ ...‬تالش شده‬ ‫تال ‬ ‫شهــای بســیار خوبــی از جانــب شــهرداری تــا ضمن ایجاد فضای شورونشــاط انتخاباتی‪،‬‬ ‫و دیگــر ســازمان ها و نهادهــا بــرای ترغیــب و زمینه ترغیب هم استانی های عزیز برای حضور‬ ‫دعــوت مــردم بــه حضــور پرشــور در انتخابات گسترده و پرشور در انتخابات فراهم شود‪.‬‬ ‫انتصابشهردار گرگانبه عنوان«عضو‬ ‫هیئت امنایحرمشهدای گمنام گرگان»‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثار و نشــر‬ ‫دفــاع مقدس مــورخ ‪ 29‬بهمن‬ ‫شهــای دفاع مقدس اســتان‬ ‫ارز ‬ ‫‪ ،1394‬جنابعالــی به عنــوان‬ ‫گلســتان طــی حکمــی دادبــود‬ ‫«عضوهیئت امنایحرمشهدای‬ ‫شــهردار گــرگان را بــه عضویت‬ ‫گمنــام شــهر گــرگان» منصــوب‬ ‫هیئت امنایحرمشهدای گمنام‬ ‫می شوید‪ .‬امید است با اتکال و‬ ‫عبدالرضا دادبود‬ ‫شــهر گــرگان منصــوب کــرد‪ .‬در‬ ‫استمداد از خداوند متعال و در‬ ‫بخشی از این حکم امده است‪:‬‬ ‫ظل توجهات حضرت ولیعصر‬ ‫شــهردار محترم گــرگان؛ با اســتعانت از خداوند (عج) و نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری‬ ‫تهــا و توانمندی های خود‬ ‫سبحانوبهاستنادماده‪ 9‬ایین نامهاداره‪،‬حفظ‪ ،‬و بهره گیــری از قابلی ‬ ‫نگهــداری و بهر هبــرداری یادما نهــای عمومــی و همــکاران محترمتــان در شهرســتان در اعتالی‬ ‫شــهدای گمنــام دفــاع مقــدس کشــور‪ ،‬مصــوب فرهنگ جهاد و مقاومت و حفظ‪ ،‬نشر و اعتالی‬ ‫هیئت امنــای بنیــاد حفظ اثــار و نشــر ارزش های ارزش های دفاع مقدس موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫مسدودبودنسواحل گیالنهم زمانبا‬ ‫اعمالمحدودیتترددها‬ ‫اســتاندار و رئیــس ســتاد‬ ‫و همــکاری مطلــوب مــردم‬ ‫مدیریت کرونا گیالن اســتمرار‬ ‫نتیجه بخش بوده است‪.‬‬ ‫اگاهی بخش ـی های عمومی از‬ ‫رئیــس ســتاد اســتانی‬ ‫اهمیــت رعایــت توصی ههــای‬ ‫مدیریــت کرونا گیــان به قرار‬ ‫بهداشــتی و تاثیــر ان در کنترل‬ ‫داشتن شــش شهرستان استان‬ ‫ارسالن زارع‬ ‫شــیوع بیمــاری را مــورد تاکیــد‬ ‫در وضعیــت نارنجــی و بقیــه‬ ‫قــرار داد و از مســدود بــودن‬ ‫شهرســتان ها در وضعیــت زرد‬ ‫تفرجگا ههــای برو ‬ ‫نشــهری و ســواحل اســتان بــر اســاس اخرین شــرایط اعال مشــده از ســوی‬ ‫هم زمان با اعمال محدودیت ترددها طی اخر وزارت بهداشــت اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هفتــه جاری خبر داد‪ .‬ارســان زارع در جلســه میانگیــن رعایــت دســتورالعمل ها در ســطح‬ ‫ستاد مدیریت کرونا گیالن به بهبودی شرایط کشــور ‪ 67‬درصــد و در گیــان بیــش از ایــن‬ ‫اســتان بــه لحاظ کنتــرل بیمــاری و به واســطه میزان‪ ،‬اعالم شده که اگرچه این شرایط نشان‬ ‫دقــت در رســیدگی بیمــاران در مراکــز درمانــی از بهبــودی اوضــاع بــه لحاظ مقابله با شــیوع‬ ‫یهــا به بستر ‬ ‫و کاهــش نســبت فوت ‬ ‫یشــدگان بیماری اســت اما تا رســیدن به سطح مطلوب‬ ‫لهــای‬ ‫اشــاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬انســجام موجود در نبایــد شــاهد کاهــش رعایــت پروتک ‬ ‫مجموعه دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬کادر درمان بهداشتی و عادی انگاری باشیم‪.‬‬ ‫بستهتشویقیشهرداریرشتبرایفعاالن‬ ‫صنعتساختمان‬ ‫شــهردار رشــت از بســته‬ ‫نســبت بــه پرداخت عــوارض‬ ‫تشــویقی شــهرداری رشــت‬ ‫احتســابی (صــدور پروانــه‪،‬‬ ‫در پنــج مــاه اول ‪ ۱۴۰۰‬بــرای‬ ‫تمدیــد پروانه‪ ،‬گواهــی پایان‬ ‫فعــاالن صنعــت ســاختمان‬ ‫کار‪ ،‬گواهــی عــدم خــاف‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫و ‪ )...‬اقــدام کننــد مشــمول‬ ‫محمد احمدی‬ ‫ســید محمــد احمــدی‬ ‫احمــدی ضمــن قدردانــی از‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه الیحــه‬ ‫اعضای شــورای اســامی شــهر‬ ‫پیشــنهادی بســته حمایتــی شــهرداری بــرای رشت برای تصویب الیحه ارائه شده شهرداری‬ ‫فعاالن ساختمان مورد تصویب اعضای شورای خاطرنشان کرد‪ :‬این الیحه به منظور حمایت‬ ‫اســامی رشت و تائید فرمانداری قرار گرفت‪ ،‬از ســرمایه گذاران صنعــت ســاختمان در ایــام‬ ‫بــا تشــریح ایــن الیحــه اظهــار داشــت‪ :‬کلیــه شیوع ویروس کرونا و همچنین تالش در جهت‬ ‫مالکین ســاختمان چنانچه تا پایــان مردادماه رونق صنعت ساخت وساز ارائه گردید‪.‬‬ ‫اجرایپروژه هایماندگار در شهرداری‬ ‫منطقهیکهمدان‬ ‫عبــاس صوفــی شــهردار‬ ‫اجرایــی یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫نشــهر همــدان و دهبانــی‬ ‫کال ‬ ‫مخــازن اب اســتان با ظرفیت‬ ‫صابــر مدیــر منطقــه یــک‬ ‫دو هــزار مترمکعــب اغــاز‬ ‫از رونــد اجرایــی برخــی از‬ ‫گردیــد که باهمــت همکاران‬ ‫پروژ ههــا از قبیــل مخــزن دو‬ ‫در شــهرداری منطقه یک تنها‬ ‫عباس صوفی‬ ‫هــزار مترمکعبــی در بلــوار‬ ‫در طی یک سال شاهد اتمام‬ ‫ارم‪ ،‬ادامــه احــداث فــاز‬ ‫عملیات اجرایی ان هســتیم‪.‬‬ ‫جدید بوســتان ارم‪ ،‬پیاده روســازی ها و ‪ ...‬در او در ادامــه دسترســی تمامــی شــهروندان به‬ ‫شــهرداری منطقه یک بازدید کردند‪ .‬شــهردار فضای سبز مناسب را یکی از اهداف مهم در‬ ‫همدان با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های شهرداری همدان دانست که خوشبختانه این‬ ‫مهمی که در ســالیان اخیــر باوجود کم ابی ها مهم به صورت جدی در شهرداری منطقه یک‬ ‫در شــهرداری ها مخصوصــا در شــهر همــدان در حــال پیگیری اســت و پروژ ههــای احداث‬ ‫وجــود دارد بهین هســازی و ذخیر هســازی اب بوســتان ارم‪ ،‬احــداث پــارک فــرا منطق ـه ای‬ ‫جهــت ابیــاری فضــای ســبز در ســطح مناطق والیت‪ ،‬بوستان های قهرمان و کمال اباد گواه‬ ‫اســت عنــوان کــرد از ســال گذشــته عملیــات این ادعا هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫سند ‪ 918‬روستای باالی ‪ 20‬خانوار استان تدوین می شود‬ ‫محمد قربانی ‪-‬بیرجند ‪ :‬رئیس سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت‪ :‬قرار است برای‬ ‫‪ ۹۱۸‬روســتای باالی ‪ ۲۰‬خانوار اســتان ســند تهیه و‬ ‫ظرفیت های هر روستا بیان شود و ما به دنبال این‬ ‫هســتیم تا پایان دولت به ‪ ۹۱۸‬روســتای باالی ‪۲۰‬‬ ‫خانوارسندبدهیم‪.‬‬ ‫مجیــد پورعیســی پیرامــون تبییــن و تشــریح‬ ‫اقدامــات و دســتاوردهای ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریزیدر خصوصتوسعهاستاناظهار داشت‪:‬‬ ‫بر اساس وظایفی که سازمان برنامه وبودجه به ما‬ ‫محول کرده رصد توسعه استان و ارزیابی ان اولین‬ ‫و مهم ترین شاخصه است‪ .‬او افزود‪ :‬همه ساله قبل‬ ‫از توزیع اعتبارات استانی ‪ 150‬تا ‪ 200‬شاخص به ما‬ ‫یشــود که ما نســبت به قبل بررسی کنیم و‬ ‫داده م ‬ ‫توزیعاعتباراتبه گونه ایباشد کهارتقاءشاخص ها‬ ‫راداشتهباشد‪.‬رئیسسازمانمدیریتوبرنامه ریزی‬ ‫خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از وظایف ما‬ ‫این اســت که تمامی اعتباراتی که بر اســاس قانون‬ ‫مصوب شــده اســت که در استان توزیع شود به ما‬ ‫یشــود و ما بر اســاس مدل های مفهومی‬ ‫محول م ‬ ‫مختلــف و اســناد مختلــف در اســتان توزیــع و بــه‬ ‫موافقت نامهتوزیعمی شود‪.‬پورعیسیبابیاناینکه‬ ‫رصد نظام فنی و اعتباری و فنی اجرایی استان نیز‬ ‫از وظایف ما اســت تصریح کرد‪ :‬ســازمان مدیریت‬ ‫می تواند دخیل باشــد تا نظام فنی و اجرایی را در‬ ‫روستاهاوشهرهامدیریتودر مصالحصرفه جویی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تالش ما برای پیشبرد پروژه های استان‬ ‫است‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان‬ ‫جنوبیبابیاناینکهتالشمابرایپیشبردپروژه های‬ ‫اســتان اســت یــاداور شــد‪ :‬از ابتــدای کار در اســتان‬ ‫سعی کردیم تمامی پروژه های که اجرایی می شود‬ ‫پیوستمنطقه ایوقابلیتاجراییداشتهباشد‪.‬‬ ‫پور عیســی بابیان اینکه برای پیشــرفت استان‬ ‫بایــد اطلس ســرمایه گذاری در اســتان تدوین شــود‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اگر بخواهیم در استان سرمایه گذاری‬ ‫صــورت گیــرد یــا باید در شــهرک های صنعتــی و یا‬ ‫مناطق ویژه باشد یا لکه هایی را برای سرمایه گذاری‬ ‫مشــخص کنیم که در این راستا شــورایی راه اندازی‬ ‫کردیــم تــا همــه دســتگاه هایی کــه می تواننــد در‬ ‫حوزه های مختلف ســرمایه گذاری کننــد ورود پیدا‬ ‫کنند و ما نیز زیرســاخت ها را از دستگاه های متولی‬ ‫گرفته ایــم‪ .‬رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی‬ ‫خراسان جنوبی با گالیه از اینکه یکی از دالیلی که‬ ‫در استان الیحه صادر نمی شود و نگاه ها تنگ است‬ ‫گفت‪ :‬یک ســال برای تدوین ســند اشــتغال استان‬ ‫کارکردیم‪ .‬پور عیســی یاداور شــد‪ :‬در این راستا قرار‬ ‫است برای‪ 918‬روستای باالی‪ 20‬خانوار استان سند‬ ‫تهیه و ظرفیت های هر روستا بیان شود و ما به دنبال‬ ‫این هستیم تا پایان دولت به‪ 918‬روستای باالی‪20‬‬ ‫خانوار ســند بدهیم‪ .‬او به بازنگری در ســند امایش‬ ‫استاناشاره کردو گفت‪:‬در حالحاضرتکلیفشده‬ ‫اســت که مجدد اســناد امایش استان با اسناد ملی‬ ‫بازنگری شود‪ .‬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫خراسان جنوبی کمک به پیشبرد اهداف مقامات‬ ‫عالــی دولــت در اســتان را یکــی دیگــر از اقدامــات‬ ‫سازمانعنوان کردوخاطرنشان کرد‪:‬همچنینچهار‬ ‫نهاد معین در چهار شهرســتان مرزی استان حضور‬ ‫دارند و در این راســتا تالش می شــود با کمک مالی‬ ‫از ســوی ســازمان مدیریت با نهادهای معین برای‬ ‫پیشرفتشهرستان هاهمکاریشود‪.‬‬ ‫اولیناستانیبودیم که‪ 10‬هزار واحدمسکنساخته‬ ‫شــد و االن به ‪ 17‬هزار رســیده ایم گفت‪ :‬همچنین‬ ‫اعتبــارات راه مــا ‪ 4‬برابــر شــده اســت‪ ،‬اعتبــارات‬ ‫ابخیــزداری افزایش یافتــه و ‪ 120‬میلیــارد افزایــش‬ ‫اعتبارات قنواتی را شاهد بودیم‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫در خراسان جنوبی در مسیر ارتقای شاخص ها رشد‬ ‫وموفقیتنسبیداشتیماماپیشرفت هابایدتداوم‬ ‫داشــته باشــد گفت‪ :‬یکی از اشــکاالت ما در استان‬ ‫بخشی نگری دستگاه ها است‪ ،‬زیرا بیشتر در استان‬ ‫به دنبال رشد و ارتقا هستیم و عقب ماندگی استان‬ ‫در حوزه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و غیره‬ ‫عقب ماندگیتاریخیاست‪.‬‬ ‫پورعیســی بابیان اینکه برای توســعه استان به‬ ‫تمام نهادهای توسعه مشاوره داده می شود اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬همچنین برای توسعه استان باید ریسک‬ ‫مدیران را باالبرده و برای پیشرفت کارها همکاری‬ ‫کنیم‪ .‬او بابیان اینکــه بودجه و اعتبارات چانه زنی‬ ‫اســت تصریح کــرد‪ :‬مدیــران باید پــای کار بیایند با‬ ‫یشــود‪ ،‬زیرا رصد توســعه‬ ‫نشســتن کاری انجام نم ‬ ‫اســتان یکــی از بحث های وظیفه ای اس ـت ‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبی‬ ‫بابیــان اینکــه یکــی از برنامه های ما این اســت که‬ ‫ارزش افزوده اســتان را نسبت به سنوات قبل ارتقاء‬ ‫دهیــم گفــت‪ :‬در بحث اب و فاضالب در دوســاله‬ ‫اخیر رشد خوبی داشته ایم‪ .‬پور عیسی به اعتبارات‬ ‫حــوزه اب اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ 250 :‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در حــوزه اب و ‪ 50‬میلیــارد تومــان در‬ ‫حوزهعشایریتخصیص یافتهاست‪.‬‬ ‫او از اخذ دوســوم منابع در ســفر دکتر نوبخت‬ ‫به اســتان خبر داد و یاداور شــد‪ :‬طی دو ســال اخیر‬ ‫ایجاد ‪ 3‬هزار فرصت شغلی در میراث یکی دیگر از‬ ‫اقداماتانجام شدهاست‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان‬ ‫جنوبــی بابیــان اینکه در بحث مســکن محرومین‬ ‫تخصیص اعتبار در قالب اوراق و نقدی‬ ‫برای توسعه استان باید ریسک مدیران‬ ‫را باال برد‬ ‫انجام می شود‬ ‫علیبهدانی‪،‬معاونهماهنگیبرنامه وبودجه‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز‬ ‫در این نشست به اعتبارات اشاره کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫در پایانسال گذشتهاز مجموعضریب هایمختلف‬ ‫که به اســتان ابالغ شــد در بحث اعتبارات عمرانی‬ ‫‪ 853‬میلیــارد تومــان ابالغ اعتبار به اســتان صورت‬ ‫گرفت‪ .‬او بابیان اینکه در سال های اخیر تخصیص‬ ‫اعتبار در قالب اوراق و نقدی انجام می شــود بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این راستا ‪ 490‬میلیارد تومان معادل ‪57.5‬‬ ‫لهــای مختلــف در بحث‬ ‫درصــد تخصیــص از مح ‬ ‫اعتبــارات عمرانی در ســال گذشــته صــورت گرفته‬ ‫است‪ .‬بهدانی گفت‪ :‬همچنین در بحث اعتبارات‬ ‫هزینه ای در پایان ســال گذشــته مبلغ ‪ 389‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار از جمع ردیف های مختلف به استان‬ ‫ابال غشــده کــه معــادل ‪ 99.85‬درصــد تخصیــص‬ ‫اعتبار به جز از یک ردیف و دستگاه‪ ،‬تخصیص سایر‬ ‫دســتگاه ها کامل شد‪ .‬او با اشــاره به اینکه در سال‬ ‫گذشــته با بحــث افزایش حقوق کارمنــدان دولت‬ ‫مواجــه شــدیم کــه بــار مالــی حــدود ‪ 50‬درصــدی‬ ‫ایجاد کرده اســت یاداور شــد‪ :‬در خراســان جنوبی‬ ‫حــدود ‪ 68‬میلیــارد تومان بار مالی بوده اســت که‬ ‫توانســتیم با رایزنی های انجام شــده اعتبــار را برای‬ ‫استانتامینکنیم‪.‬معاونهماهنگیبرنامه وبودجه‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبی‬ ‫بابیــان اینکــه در ســال گذشــته مرخصــی مالــی و‬ ‫پاداش حدود ‪ 75‬نفر از کارمندانی که در ســال ‪98‬‬ ‫بازنشســت شــدند انجام شــد افزود‪ :‬جــزو معدود‬ ‫استان هایی هستیم که تا پایان سال ‪ 98‬هیچ گونه‬ ‫مانده پاداش و مرخصی در دستگاه های اجرایی که‬ ‫مشمول اعتبارات استانی هستند‪ ،‬نداریم‪ .‬بهدانی‬ ‫به درامدهایی که سال گذشته پیش بینی شده بود‬ ‫اشــاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬رقم ‪ 420‬میلیــارد تومان‬ ‫مصوب قانون بود که در پایان ســال گذشــته ‪553‬‬ ‫میلیارد تومان عملکــرد دارایی های اســتان معادل‬ ‫‪ 133‬درصد مازاد درامد داشتیم‪.‬‬ ‫تالش می شود مجریان قنوات را ساماندهی‬ ‫کنیم‬ ‫محســن عباســی‪ ،‬مدیر نظام فنی و اجرایی و‬ ‫دبیر شــورای فنی اســتان نیز در این نشســت یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در ســال جاری تالش می شود مجریان قنوات‬ ‫را ساماندهی کنیم و کمک کنیم تا این قشر که در‬ ‫بحثمرمتقنوات کمکمی کننداز حمایت هایی‬ ‫برخوردار شود‪ .‬او بابیان اینکه بیمه و صدور کارت‬ ‫پیمانکاری برای این افراد در دستور کار است اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بر اساس سرشماری ها ما دومین استان به‬ ‫لحاظ تعداد قنوات هستیم‪ .‬محبوبه فالح‪ ،‬مشاور‬ ‫رئیس سازمان در امور امایش سرزمین و برنامه ریزی‬ ‫اســتان نیــز در این نشســت بیان کــرد‪ :‬در خراســان‬ ‫جنوبــی در بخــش ارتقــاء شــاخص ها در برخــی از‬ ‫حوزه ها ازجمله افزایش‪ 11‬درصدی تولید ناخالص‪،‬‬ ‫برق رســانی به روستاها‪ ،‬گازرســانی‪ ،‬راه روستایی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬حمل ونقل و افزایش جابجایی بار‪ ،‬حوزه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬حوزه های اجتماعی و فرهنگی و غیره‬ ‫پیشرفت هاییراشاهدبوده ایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صدور پروانهبهره برداریتاسیسات گردشگریاستانقزوین‬ ‫از طریقسامانهالکترونیکی‬ ‫قزویــن _رویــداد امــروز ‪ :‬معــاون گردشــگری و‬ ‫ســرمایه گذاری میراث فرهنگی اســتان قزوین از‬ ‫صدور پروانه بهره برداری یک هتل دوســتاره در‬ ‫قزویــن بــرای اولین بــار از طریق ســامانه جامع‬ ‫نظارت‪ ،‬امار و اطالعات تاسیســات گردشــگری‬ ‫(جانــا) خبــر داد‪ .‬نــادر محمدی افزود‪ :‬ســامانه‬ ‫جانا باهدف الکترونیکی شدن تمام فرایندهای‬ ‫مرتبــط بــا مجوزهــای تاسیســات گردشــگری و‬ ‫تسهیل و تسریع دسترسی عموم به خدمات این‬ ‫حوزه به صورت برخط‪ ،‬راه اندازی شــده اســت‪.‬‬ ‫نپــس پروان ـ ه بهر هبــرداری‬ ‫او اعــام کــرد‪ :‬ازای ‬ ‫مربوط به تمامی مراکز اقامتی و پذیرایی شامل‬ ‫هتــل‪ ،‬هتل اپارتمــان‪ ،‬مهمان پذیــر‪ ،‬ســفره خانه‬ ‫عهــای بین راهــی و اقامتگا ههــای‬ ‫ ســنتی‪ ،‬مجتم ‬ ‫بوم گردی که قبال به صورت دستی انجام می شد‬ ‫از طریق این سامانه صادر و تمدید می شود‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این رابطه تمام تعامالت سازمان‬ ‫با متقاضیان؛ پس از ثبت نام اولیه‪ ،‬از زمان ثبت‬ ‫تقاضــا بــرای اخــذ تا صــدور مجــوز و در صورت‬ ‫نیــاز تمدیــد مجوزهای صادرشــده از طریق این‬ ‫ســامانه صــورت می گیــرد‪ .‬محمدی بــا تاکید بر‬ ‫تنــام واحدهای اقامتــی و پذیرایی در‬ ‫لــزوم ثب ‬ ‫این ســامانه خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫مهلــت پروانــه بهر هبــرداری تمامــی تاسیســات‬ ‫گردشــگری به پایان رســیده اســت‪ ،‬مدیران این‬ ‫ف هســتند پــس از تائید مــدارک در‬ ‫مراکــز موظ ـ ‬ ‫حــوزه معاونــت گردشــگری اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی نســبت‬ ‫بــه تکمیل اطالعات در این ســامانه به نشــانی‬ ‫‪ http://myst.mcth.ir‬اقــدام و کــد شناســه‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫او بــه مدت زمــان صــدور مهلــت پروانــه‬ ‫بهر هبــرداری از طریــق ایــن ســامانه اشــاره‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬بــا توجه بــه اجــرای فرایند‬ ‫استانداردســازی تاسیســات گردشــگری استان‪،‬‬ ‫واحدهایــی ک موفــق بــه دریافــت گواهینامه‬ ‫اســتاندارد شــوند پروانــه بهره برداری سه ســاله‬ ‫دریافــت می کننــد و در غیر این صــورت مهلت‬ ‫پروانه یک ساله خواهد بود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری و ســرمایه گذاری ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگی اســتان قزوین گفت‪ :‬ســرعت در‬ ‫صــدور مجوز هــا و ضــرورت تکمیــل مــدارک برای‬ ‫جلوگیــری از دخل و تصرف های احتمالی ازجمله‬ ‫مزایای این طرح به شمارمی رود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عملکرداداره کلمنابعطبیعیوابخیزداریخراسانرضویمطلوباست‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬بهدنبالسفرمدیرکل‬ ‫حوزهریاست‪،‬بازرسی‪،‬ارزیابیعملکردوپاسخگویی‬ ‫به شــکایات ســازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫کشــور که به اتفاق مدیــرکل دفتر مرکزی حراســت‪،‬‬ ‫مدیرکل امور اداری‪ ،‬رفاه و پشــتیبانی ان ســازمان به‬ ‫خراســان رضوی و بازدید از ساختار اداری‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫و نحوه ارائه خدمت به مردم بر اساس شاخص های‬ ‫بازرسی و ارزیابی‪ ،‬عملکرد اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداریخراسانرضویمطلوباعالمشد‪.‬‬ ‫در این جلســه که با حضــور مدیــران اداره کل و‬ ‫به صورتوبینار وبا‪ 32‬ادارهدر سطحشهرستان های‬ ‫استانبرگزار شدمدیرکلحوزهریاستسازمان گفت‪:‬‬ ‫هم اکنونازنظرارزیابیعملکرددر سطح کشور برای‬ ‫پیشبرد اهداف سازمان بستر مناسبی فراهم شده و‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی‬ ‫با کسبرتبه هایبرترشرایطمطلوب تریبرای کار و‬ ‫تالشدرعرصه هایمنابعطبیعیفراهماوردهاست‪.‬‬ ‫محمدرضاهمتیبااشارهبهتهیهوتنظیمبرنامه‬ ‫‪ 1400‬گفتماتجربهدرخشانیدر عملکردسال‪ 99‬و‬ ‫در قالببرنامه ای کهبه‪ 99*9‬راداشتیم کهبه اندازه‬ ‫‪ 4‬سالماقبلان کارکردیم‪.‬‬ ‫او این موفقیت سازمان را در شرایطی بااهمیت‬ ‫دانست که کمبود اعتبارات‪ ،‬وجود اتش سوزی ها در‬ ‫جنگل هاومراتع که‪ 8‬کشتههمبجا گذاشت‪،‬تغییر‬ ‫در مدیریتسازمان‪،‬ما راقادر ساختتاموفقعمل‬ ‫کنیم‪ .‬همتی با اشاره به اینکه یک مجموعه پویا و‬ ‫محرکوپرتالشمی توانداهدافسازمانیرامحقق‬ ‫سازدافزود‪:‬اشکاالتطرح‪ 99*9‬رامرتفعنمودیمو‬ ‫برای سال ‪ ،1400‬چهارده فعالیت محوری در دستور‬ ‫کار است کهبهحولقوهالهیوباحضور فعالنیروی‬ ‫انسانیسازمانجنگل ها‪،‬مراتعوابخیزداریدرسطح‬ ‫کشورمحققخواهدشد‪.‬‬ ‫در ادامه جلســه نیز مدیــرکل امــور اداری‪ ،‬رفاه و‬ ‫پشتیبانیطیسخنانی گفت‪:‬برنامه هایمناسبیرا‬ ‫برای تغییر وضعیت نیروی انسانی سازمان ازجمله‬ ‫خراسان رضوی داریم که نیروهای ایثارگر جذب شده‬ ‫تغییروضعیتدادهخواهندشد‪.‬‬ ‫علیجعفریدر بخشیاز سخنانخود گفت‪:‬او‬ ‫افزود‪ :‬تعداد افراد قابل توجهی در سال‪ 1400‬جذب‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری خواهد شد تا‬ ‫بخشیاز کمبودنیرویاستانیسازماندرسطح کشور‬ ‫مرتفعشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کاله برداری به بهانه‬ ‫کمک به کاندیداهای‬ ‫مشهور در قم‬ ‫رئیــس پلیس فضای تبــادل اطالعات قم گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نزدیک شــدن به ایام انتخابات کاله برداران‬ ‫به بهانــه کمــک به کاندیداهــای مشــهور بــا روش های‬ ‫مختلفیاقدامبه کاله برداریمی کنند‪.‬‬ ‫سرهنگعلیموالییاداور شد‪ :‬کاله بردارانسایبری‬ ‫طی تماس های تلفنی و پیام در شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫خود را رئیس ستاد انتخاباتی یک کاندیدا مشخص و‬ ‫مشهور معرفی کرده و درخواست کمک در زمینه های‬ ‫مختلفمی کنند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬کاله بــرداران بــا وعده ووعیدهــای‬ ‫وسوسه انگیز افراد را ترغیب به همکاری با خود تحت‬ ‫عنوان رئیس ستاد انتخاباتی می کنند و برای ادامه کار‬ ‫مشخصات کامل انان شامل مشخصات شناسنامه ای‬ ‫و حتــی مالــی را درخواســت کــرده که پــس از دریافت‬ ‫اطالعات‪ ،‬دیگر پاسخگوی شخص نبوده و از اطالعات‬ ‫به دســت امده بــ ه روش هــای مختلــف سوءاســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان قــم بیــان کــرد‪:‬‬ ‫کاله بردارانسایبریدرروشیدیگرباشماره هایمجازی‬ ‫و بین المللی اقدام به ارسال پیام های وسوسه انگیز با‬ ‫مضمون کمک به یک کاندیدای مشهور در شبکه های‬ ‫اجتماعی مختلف به کاربران می کنند و انان را ترغیب‬ ‫به تماس تلفنی می کنند‪ ،‬کاربران غافل از اینکه طی هر‬ ‫تماس تلفنی هزینه باالیی را باید پرداخت کنند با انان‬ ‫تماس می گیرند‪ .‬موالی از هم وطنان گرامی درخواست‬ ‫کرد‪ :‬ضمن حفظ هوشیاری‪ ،‬از عضویت در گروه های‬ ‫ناشناستبلیغاتیانتخاباتیوارسالاطالعاتشخصی‬ ‫وحساب هایمالیبهافرادغریبهبرای گردانندگاناین‬ ‫کانال ها که با وعده های وسوســه انگیز به ســراغ ان ها‬ ‫می ایندخودداری کنند‪.‬‬ ‫بیمه سالمت سمنان ‪۸۶۱‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه درمان‬ ‫پرداخت کرد‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمه‬ ‫سالمتاستانسمنان گفت‪ ۸۶۱:‬میلیاردو‪ ۶۲۳‬میلیون‬ ‫ریالبهموسسه هایدرمانیوتشخیصیاستان‪،‬طرف‬ ‫قــرارداد با بیمه ســامت‪ ،‬بابت هزینــه ارائه خدمات‬ ‫درمانی در سال ‪ ۹۹‬پرداخت شد‪.‬‬ ‫مرضیــه رضایــی گفــت‪ ۵۸ :‬درصــد هزینــ ه درمان‬ ‫پرداختی از سوی بیمه سالمت استان سمنان به مراکز‬ ‫طرف قرارداد در سال گذشته مربوط به هزین ه بستری‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬درصد مربوط به خدمات دارویی و داروخانه ها‪،‬‬ ‫پنج درصد مربوط به پزشکان‪ ،‬چهار درصد مربوط به‬ ‫ازمایشــگاه‪ ،‬پنج درصد مربوط به پرتو پزشکی و ‪۸.۶‬‬ ‫درصد مربوط به هزینه دارو و خدمات بیماران خاص‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ ۷۰ :‬داروخانه‪ ۱۷ ،‬ازمایشــگاه‪۲ ،‬‬ ‫مرکز پرتو پزشکی‪ ۱۶۰ ،‬دندانپزشــک‪ ۱۲۵ ،‬پزشک‪۱۱ ،‬‬ ‫بیمارســتان و ‪ ۳۰‬درمانگاه ازجمله مراکز تشــخیصی و‬ ‫درمانی طرف قرارداد با بیمه ســامت اســتان ســمنان‬ ‫است‪ .‬معاون بیمه و خدمات سالمت اداره کل بیمه‬ ‫سالمت استان سمنان بیان کرد‪ :‬درمجموع ‪ ۲۹۷‬مرکز‬ ‫درمانــی و تشــخیصی بــا بیمه ســامت اســتان طرف‬ ‫قــرارداد هســتند‪ .‬او اضافــه کرد‪ ۷۱۳ :‬هــزار و ‪ ۱۷۶‬نفر‬ ‫تحت پوشش بیمه سالمت استان سمنان سال گذشته‬ ‫به پزشک مراجعه کردند که میانگین هزینه کرد برای‬ ‫هــر بیمار در هر بار مراجعه یک میلیــون و ‪ ۲۰۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۹‬ریال است‪ .‬رضایی بابیان اینکه ارتقای خدمات و‬ ‫ارتقایرضایتبیمه شدگاناولویتاصلیبیمهسالمت‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای طرح استحقاق سنجی به منظور‬ ‫کمــک در پرداخــت حــق بیمــه بــرای افــراد نیازمنــد‪،‬‬ ‫اجرای طرح رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح نسخه نویســی الکترونیک و اجرای طــرح ارجاع‬ ‫الکترونیک ازجمله خدمات ایــن اداره کل در صیانت‬ ‫از حقــوق مردم و بیمه شــدگان اســت‪ .‬معاون بیمه و‬ ‫خدمات سالمت اداره کل بیمه سالمت استان سمنان‬ ‫گفــت‪ :‬بیمه ســامت در دوران شــیوع کرونا به منظور‬ ‫تســهیل در ارائــه خدمــات به بیمه شــدگان تمهیدات‬ ‫ویــژه ای را در نظــر گرفــت کــه ازجملــه ایــن اقدامــات‬ ‫می تــوان به کاهش بار مراجعــات به واحدهای تائید‬ ‫نسخه های دارویی در اداره کل و ادارات شهرستان های‬ ‫تابعهبیمهسالمتاستانسمناناشاره کرد‪.‬‬ ‫برون سپاری تمام خدمات‬ ‫شهرسازی شهرداری قم تا‬ ‫پایان سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس برنامه ریزی صورت گرفته در یک افق سه ساله‬ ‫تا پایان ‪ ،1401‬باید کل خدمات شهرســازی و معماری‬ ‫برون ســپاری شــود‪ .‬غالمرضا جانقربان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضر بیــش از ‪ ۸۰‬درصد مراجعه کنندگان به‬ ‫شهرداری‪ ،‬خواستار ارائه خدمات در حوزه شهرسازی و‬ ‫معماریازجملهصدور پروانه‪،‬نقل وانتقال‪،‬رهنبانک‬ ‫و سایر خدمات اساسی است‪.‬‬ ‫اوابراز کرد‪:‬معاونتشهرسازیومعماریشهرداری‬ ‫نیز برای ارائه خدمات بهتر به لحاظ ساختار و نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬شــامل یک بخش در ســتاد و بخش دیگر در‬ ‫مناطقهشت گانهشهرداریاست کهشاملحدود‪۳۰۰‬‬ ‫نفر نیروی انسانی است که خدمات مختلفی ازجمله‬ ‫نقشه برداری‪ ،‬نوسازی‪ ،‬اجرای احکام‪ ،‬کمیسیون ماده‬ ‫‪ ،۱۰۰‬ســازمان بهسازی و نوسازی و… است‪ .‬جانقربان‬ ‫بابیــان اینکه امروز دیگر نمی توانیم مثل دهه قبل به‬ ‫شهرها نگاه کنیم و تغییر نوع نگاه ها به یک ضرورت‬ ‫تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید از نگاه سخت افزاری به‬ ‫نگاهنرم افزاریتغییر کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کشف ‪ ۱۴‬تن نهاده دامی‬ ‫قاچاق و خارج از شبکه‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت‪ :‬بــا تــاش‬ ‫کاراگاهــان پلیــس امنیت اقتصادی ‪ ۱۴‬تن نهــاده دامی‬ ‫قاچاق و خارج از شــبکه توزیع کشــف شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫افتــاب ایــام؛ ســردار دالور القاصی مهر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخل‪،‬‬ ‫برخورد با افراد ســودجو که در زمینه خرید‪ ،‬دپو نهاده‬ ‫دامــی قاچــاق و خارج از شــبکه توزیع فعالیــت دارند‪،‬‬ ‫ب هصــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫کاراگاهــان پلیــس امنیت اقتصــادی اســتان در پی رصد‬ ‫و اشــرافیت اطالعاتــی یــک انبــار دپــوی نهــاده دامــی‬ ‫قاچاق در یکی از شهرســتان های اســتان شناســایی و با‬ ‫هماهنگی های مقام قضائی در بازرسی از این انبار‪۱۴ ،‬‬ ‫تن نهاده دامی قاچاق کشف کردند‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫استان ایالم یاداور شد‪ :‬در این زمینه یک متهم دستگیر و‬ ‫جهت سیر ماحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد‪ .‬او‬ ‫فشــده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارزش ریالی این محموله های کش ‬ ‫طبــق نظــر کارشناســان ‪ ۲‬میلیــارد ‪ ۹۴۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تعیین شده است‪ .‬سردار القاصی مهر با اشاره به اینکه‬ ‫تهــای ذاتــی پلیس امنیــت اقتصادی‪،‬‬ ‫یکــی از ماموری ‬ ‫مبــارزه با مفاســد اقتصادی خصوصــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫استبیانداشت‪:‬نیرویانتظامیباقاطعیتباهرگونه‬ ‫قانون شکنی و اخالل در بازار برخورد خواهد کرد اجازه‬ ‫نخواهــد داد قاچاقچیــان کاال برای رســیدن به اهداف‬ ‫و مطامــع خــود امنیت اقتصــادی جامعه را خدش ـه دار‬ ‫کنند‪ .‬او از مردم خواســت‪ :‬در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫فعالیت غیرقانونی افراد هنجارشکن بالفاصله موضوع‬ ‫را با مدافعان امنیت اقتصادی در استان از طریق سامانه‬ ‫تلفنی‪ ۱۱۰‬در میان بگذارند‪.‬‬ ‫چهار درصد جمعیت ایالم‬ ‫واکسن کرونا تزریق کردند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم بــا بیان اینکه‬ ‫تاکنون به ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۶۲۱‬نفر در اســتان واکســن کرونا‬ ‫تزریق شدهاست‪ ،‬گفت‪:‬اینمیزانچهاردرصدجمعیت‬ ‫ایالم را شامل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر محمد کریمیان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تاکنون‪ ۱۲‬هزار نفرباالی‪ ۷۰‬سالوهشتهزار نفراز افراد‬ ‫باالی‪ ۸۰‬سال در این استان واکسن کرونا تزریق کرده اند‬ ‫کهایننسبتبهمیانگین کشور‪،‬امار تزریقواکسن کرونا‬ ‫در این استان رضایت بخش است‪ .‬او در خصوص میزان‬ ‫پوشش تزریق واکسن کرونا به گروه های هدف در استان‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون در این استان واکسن کرونا به کادر درمان‬ ‫و دانشــجویان بالینــی‪ ،‬کادر بهداشــت‪ ،‬اورژانــس پیش‬ ‫بیمارستانی‪،‬نظامپزشکی‪،‬سالمندان‪،‬جانبازانباالی‪۵۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیماران خاص‪ ،‬پاکبان و غسال‪ ،‬سالمندان باالی‬ ‫‪ ۷۰‬سال و بهداری زندان واکسن کرونا تزریق شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم با بیان اینکه درصد‬ ‫رعایت اســتفاده از ماســک توســط مردم در ســال جاری‬ ‫رونــدی افزایشــی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬درصد رعایت اســتفاده از‬ ‫ماســک در فروردین ماه ســال جاری ‪ ،۶۶‬اردیبهشت ماه‬ ‫‪ ۷۳‬و در پنج روز نخست خردادماه نیز‪ ۷۵‬درصد است‪.‬‬ ‫دکتــر کریمیــان یــاداور شــد‪ :‬درصد رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشتی پنج روز نخست خردادماه نیز در ارامستان ها‬ ‫‪ ۶۷‬درصــد‪ ،‬رســتوران ها ‪ ،۷۹‬داروخانه هــا ‪ ۷۷‬و دفاتــر‬ ‫پیشخوان‪ ۷۴‬درصد است‪ .‬کریمیان با بیان اینکه میزان‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در پایانه های درون شهری‬ ‫و برون شهری نگران کننده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬میزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی اســتان در پایانه های درون شهری‬ ‫همچنان‪ ۶۰‬وپایانه هایبرون شهریهمچنان‪ ۶۹‬درصد‬ ‫است‪ .‬او میزان موارد مثبت‪ ،‬بستری‪ ،‬فوت و نمونه گیری‬ ‫کرونادرهفتهنخستخردادماهدرمقایسهباهفتهچهارم‬ ‫اردیبهشت ماه را کاهشی اعالم کرد و گفت‪ :‬میزان موارد‬ ‫مثبت ‪ ۵۹‬درصد‪ ،‬بستری ‪ ،۵۲‬فوت ‪ ۹‬و نمونه گیری ‪۴۶‬‬ ‫درصددرمدتیادشدهکاهش یافتهاست‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علومپزشکیایالمدر ادامهبهمیزانمواردمثبت‪،‬بستری‬ ‫جدید و فوت کرونا در استان اشاره کرد و گفت‪ :‬طی‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته‪ ۴۳‬موردمثبت کرونا‪ ۱۴،‬بستریجدیدو‬ ‫یک فوتی در این استان به ثبت رسیده و بیشترین موارد‬ ‫بستری نیز در شهرستان دهلران به ثبت رسید‪ .‬به گفته‬ ‫کریمیان‪،‬روندبستریمواردجدیدمشکوکبهکرونااستان‬ ‫روبه کاهشاستودرطولهفته گذشتهترخیصبیماران‬ ‫کروناییاز میزانورودیپیشی گرفتهاست‪.‬‬ ‫خطر کرونا هنوز کمرنگ‬ ‫نشده است‬ ‫دادســتان ایالم با اشــاره بــه اینکه محدودیت هایی‬ ‫کرونایی در پارک های ایالم اعمال شود‪ ،‬گفت‪ :‬جمعیت‬ ‫در این مکان ها خیلی باال اســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬افشــار‬ ‫خســروی زاد اظهــار کرد‪ :‬شــرایط فعلــی ایجاب می کند‬ ‫که با اقدامات کارشناسی تر و به دنبال ان اجرای قوی تر‬ ‫مصوبات‪ ،‬طوری عمل کنیم که وارد شرایط سخت تری‬ ‫نشویم‪ .‬دادستانی ایالم با اشاره به اینکه واکسیناسیون‬ ‫هنوز به صورت عمومی انجام نشــده است‪ ،‬افزود‪ :‬فعال‬ ‫سن باالی‪ ۷۰‬سال واکسینه شدند و از هفته اینده نیز‪۶۵‬‬ ‫سالبهباال واکسینهخواهدشد‪،‬بنابراینهنوزخطر کرونا‬ ‫کمرنگنشدهاستوهمچنانبایدپروتکل هارابه شدت‬ ‫رعایت کرد‪ .‬خسروی زاد تصریح کرد‪ :‬انچه در پارک ها و‬ ‫تفرجگاه ها مشاهده می شود این است که جمعیت در‬ ‫این مکان ها خیلی باال است و کافی است که یک نفر در‬ ‫اینمیانمبتالباشدکههمهرابه راحتیدرگیرکند‪،‬بنابراین‬ ‫بایدمحدودیت هاییرابرایاینمکان هادرنظربگیریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬استفاده از ماسک تا حدودی فراموش شده و اگر‬ ‫این گونه پیش برویم شک نکنید که وضعیت سختی را‬ ‫پیشروخواهیمداشت‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫بازاری که از رونق افتاده است‬ ‫سایهشومکرونابرسرصنایع دستی‬ ‫گروه اســتان ها ‪ :‬اســتان ایالم جزء مناطقی است‬ ‫کــه صنعت گران بســیاری در ان فعالیت دارند و‬ ‫شیوع کرونا خسارات مالی فراوانی را به انان وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم؛ بــا شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫تهــا و تعطیلــی برخــی‬ ‫شــاهد ایجــاد محدودی ‬ ‫کس ـب وکارها ازجمله بازار صنایع دستی در کشور‬ ‫بودیــم‪ .‬هرچند برای رفع مشــکل کاهش فروش‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬زمینه فروش این صنایع در فضای‬ ‫مجــازی وجــود دارد؛ اما ایــن امر ان گونه که باید‬ ‫مشکل صنعتگران را مرتفع نساخته است و شاهد‬ ‫خسارات فراوانی به بخش صنایع دستی در کشور‬ ‫و به تبع ان در اســتان ایالم هســتیم‪ .‬استان ایالم‬ ‫جزء مناطقی اســت که صنعت گران بســیاری در‬ ‫ان فعالیــت دارند و شــیوع کرونا خســارات مالی‬ ‫فراوانی را به انان وارد کرده است‪.‬‬ ‫فروش در فضای مجازی‬ ‫یکی از صنعتگران ایالمی گفت‪ :‬شیوع ویروس‬ ‫کروناسبببروز مشکالتاقتصادیبرایصنعتگران‬ ‫ایالمی شده است و جهت رفع این مشکل برخی‬ ‫صنعتگــران اقــدام به فــروش محصوالت خــود در‬ ‫فضای مجازی کردند‪ .‬رحیمی با بیان این که هرچند‬ ‫فــروش در فضای مجازی تــا حد ناچیزی به فروش‬ ‫تولیدات صنعتگران کمک کرده اما ان گونه که باید‬ ‫در افزایــش فــروش و ســوداوری موثــر نبوده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت که قیمت مــواد اولیه‬ ‫جهت تولید صنایع دســتی ب هشــدت افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش گردشگران‬ ‫یکی از فروشــندگان صنایع دســتی نیز در همین‬ ‫زمینه گفت‪:‬استانایالمظرفیتوپتانسیلمطلوبی‬ ‫در حوزه صنایع دســتی دارد و مردم نقاط مختلف‬ ‫کشــور عالقه باالیی به این صنایع دارند‪ .‬صفرپور‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه طی ماه های گذشته با توجه به‬ ‫کاهش شدید ورود گردشگران به استان و همچنین‬ ‫تعطیلــی بازارهــای صنایع دســتی‪ ،‬شــاهد کاهــش‬ ‫شــدید فروش صنایع دستی در اســتان ایالم بودیم‪.‬‬ ‫صنایع دستیاز مهم ترینتولیداتاستانایالماست‬ ‫که به عنوان کاالی ایرانی باید در کنار سایر کاالهای‬ ‫ایرانی موردحمایت قرار گیرد‪ .‬علی رغم ظرفیتی که‬ ‫هرساله شعار ســال برای حوزه های مختلف ایجاد‬ ‫می کندمتاسفانهمسئوالنتاکنوننتوانستندان گونه‬ ‫که باید تاثیر چشم گیری در افزایش تولید و فروش‬ ‫صنایع دستی داشته باشند و ضروری است مسئوالن‬ ‫تالش کنند با حمایت از صنایع دستی جهت تولید‬ ‫بیشتراز اینحوزهپشتیبانی هایالزمرابهعمل اورده‬ ‫و موانع سر راه صنعتگران را مرتفع سازند‪.‬‬ ‫خسارت‪ 200‬میلیاردتومانیبهصنایع دستی‬ ‫نورالدیــن محســنی با بیــان اینکه شــیوع کرونا‬ ‫در سال گذشته ‪ 200‬میلیارد تومان به صنایع دستی‬ ‫خســارت وارد کرده است گفت‪ :‬به منظور حمایت‬ ‫از صنعتگراناسیب دیدهبهانانتسهیالت‪ 6‬میلیون‬ ‫تومانی پرداخت شده است‪ .‬معاون صنایع دستی و‬ ‫هنرهایسنتیاداره کلمیراثفرهنگی گردشگریو‬ ‫صنایع دستیایالمدر ادامهاظهار داشت‪ 130:‬کارگاه‬ ‫صنایع دستی در استان ایالم فعال است و حدود ‪10‬‬ ‫هزار صنعتگر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در‬ ‫حوزهصنایع دستیدراستانفعالیتدارند‪.‬محسنی‬ ‫بــه برگــزاری نمایشــگاه جهت فــروش محصوالت‬ ‫صنایع دستی استان طی بهمن و اسفند سال گذشته‬ ‫در تهران اشاره کرد و افزود‪ :‬متاسفانه شیوع بیماری‬ ‫کرونا ضربه های سختی به صنایع دستی استان وارد‬ ‫کرد و امید است با رفع این بیماری بتوان مشکالت‬ ‫ناشی از ان را جبران کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سقفپرداختخسارتتصادفاتبدوننیاز به کروکیافزایشیافت‬ ‫رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگــی اســتان از‬ ‫افزایش سقف پرداخت خسارت تصادفات توسط‬ ‫شرکت های بیمه گر بدون نیاز به کروکی از ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫تومان به‪ ۱۶‬میلیون تومان در سال‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سرهنگ ابوالفضل کهزادی‬ ‫فهــای کــه صرفــا منجر به‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در تصاد ‬ ‫یشــود درصورتی که بین طرفین‬ ‫خســارت مالی م ‬ ‫حادثــه در خصوص تقصیر در تصادف‪ ،‬اختالفی‬ ‫نظری وجود نداشته باشد طرفین بدون اینکه با‬ ‫تلفن ‪ ۱۱۰‬تماس گرفته یا مراجعه حضوری داشته‬ ‫ـتقیما بــه شــرکت بیم هگــر‬ ‫باشــند‪ ،‬می تواننــد مسـ ً‬ ‫مســبب حادثه مراجعه کنند و ان شــرکت بدون‬ ‫نیــاز بــه کروکــی تصــادف‪ ،‬مکلــف بــه پرداخت‬ ‫خســارت تــا ســقف ‪ ۱۶‬میلیــون خواهــد بــود‪ .‬او‬ ‫نگــذار در مــاده ‪« ۴۰‬قانــون بیمــه‬ ‫افــزود‪ :‬قانو ‬ ‫اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر‬ ‫حوادث ناشــی از وســایل نقلیه مصــوب ‪»۱۳۹۵‬‬ ‫شرکت های بیمه را مکلف نموده در مواردی که‬ ‫وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه‬ ‫دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه‬ ‫اختالفــی نظــر وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬حداکثر تا‬ ‫ســقف مالی مندرج در ماده ‪ ۸‬این قانون بدون‬ ‫اخذ گزارش مقامات انتظامی خســارات وارده را‬ ‫پرداخــت کند‪ .‬رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫اســتان ایــام گفــت‪ :‬چنانچــه طرفیــن باهــم در‬ ‫مورد تقصیر در تصادف اختالف داشــته باشــند‪،‬‬ ‫با برقراری تماس با ‪ ،۱۱۰‬کارشناس پلیس راهور یا‬ ‫پلیس راه در محل حاضر و فرد مقصر را تشخیص‬ ‫می دهد و درصورتی که راننده مقصر در تصادف‪،‬‬ ‫نظریــه شــفاهی را بپذیــرد و با رفــع اختالف بین‬ ‫نهــا‪ ،‬بازهــم نیــاز بــه ترســیم کروکــی نیســت و‬ ‫ا ‬ ‫طرفیــن می تواننــد بــه شــرکت بیم هگــر مســبب‬ ‫حادثــه رجوع کنند‪ .‬کهــزادی بابیان اینکه حفظ‬ ‫صحنه تصادفات خسارتی در معابر درون شهری‬ ‫موجب راه بندان و اتالف وقت دیگران رانندگان‬ ‫یشــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اســاس قانون رانندگان‬ ‫م ‬ ‫مکلفنــد‪ ،‬پــس از تصــادف خســارتی بالفاصلــه‬ ‫وســایل نقلیــه خــود را بــه کنــاره راه منتقــل و تــا‬ ‫رســیدن کارشــناس راهــور در محــل حادثه منتظر‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اشتغالمددجویانروستاییتوسعهمی یابد‬ ‫مدیرکلبهزیستیایالم گفت‪:‬رونداشتغال زاییمددجویانساکن‬ ‫در مناطقروستاییایناستانتوسعهمی یابد‪.‬‬ ‫زهــرا همتی در نشســت با مدیرکل تعاون روســتایی ایــام افزود‪:‬‬ ‫ایجاد شتغالزایی این مددجویان باهدف توانمندسازی و جلوگیری از‬ ‫مهاجرت به شهرها در دستور کار بهزیستی قرار دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫تحقق این مسئله تفاهم نامه همکاری در این زمینه باهدف حمایت‬ ‫از کس ـب وکار گروه های همیار و خودیار با اداره کل تعاون روســتایی‬ ‫اســتان منعقــد خواهــد شــد‪ .‬در این نشســت ایجــاد بازارچــه فروش‬ ‫محصوالت‪ ،‬تامین مواد اولیه‪ ،‬ایجاد نمایشگاه‪ ،‬پرداخت تسهیالت و‬ ‫کمک بالعوض‪ ،‬اموزش گروها و حمایت و بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫سایردستگاه هابرایتوسعهرونداشتغال زاییمددجویانموردبحثو‬ ‫بررسیقرار گرفت‪.‬ایننشستباحضور مدیران کلبهزیستیوتعاون‬ ‫روستایی و همچنین معاونان امور اجتماعی و مشارکت های مردمی و‬ ‫اشتغال و معاون و مسئول اموزش و ترویج کشاورزی روستایی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اماواگرهایاستخراجبیت کویندر ایالم‬ ‫طیروزهای گذشتهباشدت گرفتنقطعی های‬ ‫یهــا در خصــوص‬ ‫بــرق در اســتان ایــام گمانه زن ‬ ‫فعالیــت مــزارع بیت کویــن در این اســتان افزایش‬ ‫یافت و بعد از پیگیری و تحقیقات به عمل امده ‪6‬‬ ‫مزرعه در اســتان ایالم کشف شده است‪.‬به گزارش‬ ‫تسنیم‪،‬دستگاه هایمورداستفادهاستخراج کنندگان‬ ‫بیت کویــن بــه دلیل اســتفاده شــبانه روزی‪ ،‬نیازمند‬ ‫برق بســیار زیادی است و همین امر سبب افزایش‬ ‫مصــرف بــرق و به دنبال ان قطعی های مکرر برق‬ ‫در اســتان اســت‪.‬محمد محمدیان شمالی با بیان‬ ‫نکــه طــی روزهــای اخیــر چندیــن مزرعه بیت‬ ‫ای ‬ ‫کویــن در اســتان ایــام شناســایی و بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد قانونــی انجام گرفت ه اســت افــزود‪ :‬بیت‬ ‫کوین به دلیل فعالیت شــبانه روزی سیســتم های‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬به صورت مستقیم با مصرف برق در‬ ‫ارتباط است‪ .‬سخنگوی شرکت برق استان ایالم‬ ‫در ادامــه بــا بیــان اینکه به منظــور تهویه محیط‬ ‫دســتگاه های بیت کوین‪ ،‬به صورت شــبانه روزی‬ ‫از کولــرگازی بــرای خنک کردن و تهویه اســتفاده‬ ‫می شود افزود‪ :‬عالوه بر دستگاه های کامپیوتری‪،‬‬ ‫اســتفاده ‪ 24‬ســاعته از کولــرگازی در افزایــش‬ ‫مصرف برق تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫افزایش مصرف برق توسط شهروندان‬ ‫این مسئول با بیان این که عالوه بر مزارع بیت‬ ‫کویــن افزایــش مصــرف برق توســط شــهروندان‬ ‫نیــز از دالیــل قطعــی برق طــی روزهای گذشــته‬ ‫اســت اظهار داشــت‪ :‬با توجه به کاهش ظرفیت‬ ‫نیروگا ههــای برق ابی و بهر هبــرداری زودهنگام از‬ ‫چاه های کشــاورزی شــاهد کاهش تولیــد برق در‬ ‫مسلما زمان کاهش تولید‪ ،‬باید‬ ‫کشور بوده ایم و‬ ‫ً‬ ‫مصرف را به همان اندازه کاهش داد‪ .‬سخنگوی‬ ‫شــرکت بــرق با بیــان اینکــه از شــهروندان تقاضا‬ ‫یشــود در صــورت مشــاهده‪ ،‬فعالیــت مــزارع‬ ‫م ‬ ‫بیــت کویــن را بــه ایــن شــرکت اطــاع دهنــد و‬ ‫پاداش دریافت کنند اضافه کرد‪ :‬جهت جلوگیری‬ ‫ت کوین‪ ،‬از انشــعاباتی که‬ ‫از فعالیــت مــزارع بی ‬ ‫مصرف ان ها به شدت افزایش یافته است بازدید‬ ‫حضــوری بــه عمل می ایــد و با خاطیــان برخورد‬ ‫قانونی می شود‪.‬‬ ‫لزوم تغییر تعرفه برق استخراج کنندگان ارز‬ ‫دیجیتال‬ ‫بر اساس گفته کارشناسان استخراج رمز ارزها‬ ‫غیرقانونــی نیســت بلکــه تعرفــه برق اخذشــده‬ ‫از اســتخراج کنندگان غیرقانونــی اســت و پاییــن‬ ‫بــودن قیمت برق ســبب شــده هزینه اســتخراج‬ ‫بیــت کویــن در ایــران کمتــر از برخی کشــورهای‬ ‫دنیــا باشــد و همیــن امــر‪ ،‬ســبب شــده در مــدت‬ ‫محــدود مــزارع اســتخراج بیــت کوین زیــادی در‬ ‫سراســر کشــور راه اندازی شــود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫اســتخراج کنندگان به منظور ســود و کسب درامد‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫ســبب افزایش مصرف برق در کشــور م ‬ ‫بایــد تعرفــه بــرق بــرای اســتخراج کنندگان بیت‬ ‫کوین افزایش یابد تا از فشــار بر شــبکه های برق‬ ‫کشــور کاسته شود و باکســانی که در این شرایط‬ ‫حســاس سبب بروز مشــکل برای مردم می شوند‬ ‫برخورد قاطع صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورودخودروهایغیربومی‬ ‫از روز چهارشنبه ممنوع است‬ ‫استاندار ایالم گفت‪ :‬ورود‬ ‫اجتنــاب کننــد کــه در صــورت‬ ‫خودروهای غیربومی به استان‬ ‫عدم رعایت این دستورالعمل‬ ‫و خروج خودروهای غیربومی‬ ‫اســتان وارد پیــک پنجم کرونا‬ ‫بــه ســایر اســتان ها به منظــور‬ ‫می شــود و شــرایط از گذشــته‬ ‫جلوگیــری از افزایــش شــیوع‬ ‫بحرانی تــر خواهــد شــد‪ .‬او‬ ‫محمد نوذری‬ ‫کرونــا از صبــح روز چهارشــنبه‬ ‫افــزود‪ :‬باوجوداینکــه در‬ ‫دوازدهــم تا ظهر روز دوشــنبه‬ ‫انتخابات پیش رو نیازمند شور‬ ‫‪ ۱۷‬خردادماه ممنوع اســت‪ .‬به گزارش افتاب‪ ،‬انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم هستیم‪،‬‬ ‫محمد نوذری در نشست مبارزه با کرونا استان امــا نبایــد این مهم موجب ســهل انگاری مردم‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نظارت بر این ممنوعیت جدید در رعایــت پروتکل هــای و دســتورالعمل های‬ ‫تعیین شده بر عهده نیروی انتظامی و پلیس راه بهداشــتی شــود‪ .‬اســتاندار ایــام بــا اشــاره بــه‬ ‫اســت و در صــورت ورود خودروهــای بومــی اغاز تبلیغــات انتخاباتی کاندیداهای ریاســت‬ ‫بــه شــهرهای بــا وضعیــت زرد کرونــا ‪ ۵۰۰‬هزار جمهــوری تاکید کــرد‪ :‬کلیه روســای ســتادهای‬ ‫و شــهرهای با وضعیــت قرمــز و نارنجی کرونا انتخابــات موظف هســتند در تبلیغات جانب‬ ‫یک میلیــون جریمــه بــرای پــاک انــان منظــور قانــون رعایــت کــرده و از تجمعــات خــارج از‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬ماموران راهــور در مصوبــه ســتاد کرونــا خــودداری کنند‪ .‬نــوذری‬ ‫ورودی شــهرهای اســتان حضورداشــته و ضمن اضافه کرد‪ :‬کلیه ستادهای انتخاباتی بر اساس‬ ‫عــودت خودروهــا‪ ،‬رانندگانــی کــه نســبت به مصوبــه ســتاد ملــی و اســتانی کرونــا حتــی در‬ ‫اجــرای ایــن مصوبه بی توجه باشــند را جریمه فضــای روباز باید یک ســوم ظرفیت مســاحت‬ ‫خواهنــد کرد‪ .‬اســتاندار ایــام افزود‪ :‬همچنین مــکان موردنظــر تجمــع داشــته باشــند‪ .‬او از‬ ‫در مــدت یادشــده نظــارت بــر مبــادی ورودی معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار خواســت‪:‬‬ ‫و خروجــی اســتان باید افزایش یابــد و رعایت جلسه ای مشــترک را با فرمانداران در خصوص‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در اصنــاف به صــورت لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ستاد‬ ‫روزانــه نیــز رصد شــود‪ .‬نــوذری یــاداور شــد‪ :‬در انتخابات در هر شهرستان برگزار کنند و در این‬ ‫تعطیالت پیش رو مردم از سفرهای غیرضروری جلسه تمهیدات الزم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫گشت هاینظارتبهداشتیافزایشیابد‬ ‫مدیــرکل ســازمان بازرســی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با توجــه به رفع‬ ‫استان ایالم در هفتاد و دومین‬ ‫محدودیت ها بابت وضعیت‬ ‫جلســه ســتاد اســتانی مبــارزه‬ ‫زرد یــا نارنجــی شهرســتان ها و‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬برافزایــش تعــداد‬ ‫نگرانی هــای مطــرح از افزایش‬ ‫بازدیدهــای بهداشــتی الزم در‬ ‫تجمعــات و حضــور مــردم در‬ ‫مهدیاصالنی‬ ‫ســطح شــهر در راســتای مبارزه‬ ‫پارک ها و محیط های مختلف‬ ‫بــا کرونا تاکید کرد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫همــراه بــا کاهــش رعایــت‬ ‫شبستان‪ ،‬مهدی اصالنی افزود‪ :‬عالوه بر استقرار پروتکل هایبهداشتی‪،‬توصیهمی شودازظرفیت‬ ‫اکیپ هایبهداشتیتوسطعواملدانشگاهعلوم ممنوعیتترددهایبین شهریتعطیالتاواسط‬ ‫پزشکی‪ ،‬جمعیت هالل احمر و نیروهای بسیج خردادمــاه بــرای تصمیم گیری ســتاد اســتانی در‬ ‫در مراکز پرازدحام ســطح شهر برای اگاه سازی و اعمال محدودیت های کرونایی استفاده شود‪.‬‬ ‫دادن تذکرات و توصیه های الزم‪ ،‬بایستی تعداد مدیرکل بازرسی استان ایالم بیان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫گشت های بهداشتی از واحدها و اماکن پرتردد وضعیترنگ بندیزردنارنجیشهرستان هااین‬ ‫همچونباشگاه هایورزشی‪،‬پاساژها‪،‬پارک هاو محدودیت ها تنها تا ‪ ۱۶‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬وجود‬ ‫‪ ...‬افزایش یابد و بر ضرورت رعایت تهویه هوا داشته باشد تا تبلیغات انتخابات پیش رو و لزوم‬ ‫در محیط های بسته تاکیدات الزم صورت گیرد‪ .‬مشارکت حداکثری مردم را نیز تحت شعاع قرار‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس امار اعالمی دانشــگاه ندهد‪ .‬او با اشاره به لزوم تمرکز بر بیماریابی یا‬ ‫علــوم پزشــکی تعــداد بازدیدهای بهداشــتی بر افــراد مشــکوک کرونا به عنــوان مهم ترین اصل‬ ‫اســاس وضعیــت زرد و نارنجــی شهرســتان ها‪ ،‬تدابیرپیشگیرانهبه جایاعمالمحدودیت های‬ ‫کاهش یافته که به دلیل نگرانی های اعالم شده عمومی کرونایی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کنترل نسخ‬ ‫از عدم رعایت ضوابط بهداشتی‪ ،‬نیاز به تشدید و تجویزهــای پزشــکی تشــخیصی و درمانــی‬ ‫گش ـت های بازرســی و بازدیدهــای مامــوران مرتبط با بیماری کرونا و نحوه اعمال تعرفه ها‬ ‫بهداشتی است و همین امر تاثیرات روانی خود اقــام بیمــه ای مرتب با کرونا برای شناســایی و‬ ‫را در توجه بیشــتر به رعایت ضوابط بهداشــتی ثبت مشــخصات بیمــاران کرونایی و همچنین‬ ‫در جامعــه بــه دنبــال خواهد داشــت‪ .‬اصالنی هدایت هوشــمندانه نمونه گیری ها برای انجام‬ ‫با اشــاره به محدودیت های تردد ابالغی ســتاد ازمایش هــای از اطرافیان مبتالیــان کرونایی‪ ،‬در‬ ‫ملی کرونا بابت تعطیالت ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خردادماه‪ ،‬اولویت کاری کادر بهداشت و درمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫افزایش‪ 30‬درصدی مصرف اب در استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫رفــت ‪ ۹۰‬میلیــون لیتــر در ثانیه‬ ‫فاضالب ایالم گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫اب در شــهر ایــام می شــد کــه‬ ‫میزان مصرف اب در مقایسه با‬ ‫با تعمیر ان ها اکنــون اب خط‬ ‫مدت مشــابه ســال گذشته به‬ ‫لولــه گل گل بدون هــدر رفت‬ ‫دلیل کرونــا‪ ۳۰ ،‬درصد بیش تر‬ ‫و دارای شــرایط نرمــال اســت‪.‬‬ ‫نورا‪...‬تیموری‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نورا‪...‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬یک شکســتگی‬ ‫تیموریدرنشستستاداقتصاد‬ ‫نیز در خط انتقال اب سد ایالم‬ ‫مقاومتی استان اظهار داشت‪ :‬مردم برای حفظ وجود داشت که برطرف شده و اکنون با تعمیر‬ ‫سالمتیخودپساز شیوع کروناوتاکیدبرشستن شکســتگی های داخل مســیل ها هدر رفت اب‬ ‫مرتــب دســت ها و وســایل خوراکــی بــا افزایش نداریــم و ‪ ۱۲۰‬لیتــر بر ثانیه نیز به اب شــهر ایالم‬ ‫مصرف اب مواجه شدند که اکنون در سال جاری اضافه شدهاست‪.‬‬ ‫بــا تــداوم این مصــرف انان را با مشــکل مواجه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب ایالم با‬ ‫می کند‪ .‬او افزود‪ :‬امسال در استان ایالم با گرمای بیــان اینکــه هم اینک اب رســانی به ‪ ۲۲‬روســتا‬ ‫زودرس مواجه شدیم زیرا هرسال گرما از ابتدای به صورت سیار انجام می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برنامه‬ ‫خردادمــاه شــروع می شــد امــا بــه دلیــل کاهش این شــرکت برای ‪ ۲‬سال اینده اتمام اب رسانی‬ ‫نزوالتجویمردمایالماز ابتدایاردیبهشت ماه ســیار در تمامــی روســتاهای تحــت پوشــش‬ ‫افزایشدماراتجربه کردند‪.‬تیموریبابیاناینکه اســت‪ .‬تیموری با اشــاره به نقش رســانه ها در‬ ‫سهشهرستانایالم‪،‬ملکشاهیوروستاهایچوار فرهنگ ســازی در مصــرف اب تصریــح کــرد‪ :‬با‬ ‫با شــرایط خاص کمبود اب مواجه انــد‪ ،‬افزود‪ :‬توجــه به بحران اب در ســال جاری‪ ،‬رســانه ها‬ ‫برای کنترل و مدیریت مصرف اب در این استان در اطالع رسانی و افزایش اگاهی مردم نسبت‬ ‫و جلوگیری از قحطی ان در طول روز‪ ،‬در برخی به مسائل مربوط به اب و اشاعه رفتار صحیح‬ ‫مناطقجیره بندیاباغازشدهاست‪.‬مدیرعامل مصــرف اب نقــش به ســزایی را ایفــا می کنند‪.‬‬ ‫شــرکت ابفای ایالم با اشــاره به اینکه اب شــهر مدیرعامل ابفای ایالم از شــهروندان خواست‪،‬‬ ‫ایالم از ‪ ۲‬منبع اصلی چشمه های گل گل و سد توصیه هــای شــرکت اب و فاضــاب اســتان را‬ ‫ایالم تامین می شــود‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬ســال گذشته جدی بگیرند و این شرکت را در ارائه خدمات‬ ‫شکســتگی خطــوط انتقــال اب موجــب هــدر مطلوب به مشترکین یاری نمایند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫رکورد استثنایی کانته‬ ‫در میان غول ها و بر ج ها‬ ‫انگولــو کانتــه ســتاره خــط‬ ‫کــه در بــازی داشــت‪ ،‬موفــق‬ ‫میانی چلسی‪ ،‬شب بی نظیری‬ ‫بــود‪ .‬اوضــاع زمانــی جالــب‬ ‫را در فینــال پورتــو پشــت‬ ‫یشــود که بفهمیــم در میان‬ ‫م ‬ ‫ســر گذاشــت و بــا عملکــردی‬ ‫تمامــی بازیکنــان حاضــر در‬ ‫قابل توجــه‪ ،‬یکــی از ارکان‬ ‫زمین‪ ،‬کانتهبیشترینموفقیت‬ ‫انگولو کانته‬ ‫قهرمانــی تیمــش بــود‪ .‬فینــال‬ ‫در دوئل های هوایی را داشــته‬ ‫تهــای لیگ قهرمانــان در‬ ‫رقاب ‬ ‫و ثبت این امار برای کوتاه ترین‬ ‫فصل‪ ،2021-2020‬به کام هواداران چلسی بود‪ .‬بازیکن میدان بسیار جالب توجه است‪ .‬عالوه‬ ‫تیمــی که فصل را ناامیدکننده اغــاز کرد اما پس بــر ایــن‪ ،‬کانتــه در ‪ 7‬دوئــل از ‪ 8‬دوئــل زمینــی‬ ‫از جدایی لمپارد و حضور توخل بر روی نیمکت نیــز برنــده بــود و جنگ میانه میــدان را از خط‬ ‫ابی هایلندن‪،‬ورقبه یک بارهبرگشتوچلسی هافبک ســیتی برنده شد‪ .‬کانته که پیش ازاین‬ ‫موفق شد عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را موفق شــده بود کاپ قهرمانی جام جهانی را‬ ‫تصاحب کند‪.‬در بازیپایانی‪،‬انگولو کانتهستاره به همراه فرانسه و قهرمانی انگلیس با چلسی‬ ‫فرانسوی خط میانی چلسی‪ ،‬همچون همیشه و لسترسیتی‪ ،‬یک قهرمانی لیگ اروپا با چلسی‬ ‫یکــی از بهترین بازیکنان تیمــش بود‪ .‬کوتاه قد و یــک جایــزه بالــن دور را از ان خود کند‪ ،‬حاال‬ ‫ترین بازیکن فینال لیگ قهرمانان اروپا‪ ،‬شــب بــا تکمیــل قهرمانی هایــش‪ ،‬قهرمانــی در لیگ‬ ‫بســیار خوبی را پشــت سر گذاشــت‪ .‬او که ‪ 85‬قهرمانان اروپا را نیز به جمع افتخاراتش اضافه‬ ‫کشــب به یادماندنــی را در‬ ‫درصــد از پاس هایــش را ب هســامت بــه مقصد کــرد‪ .‬انگولو کانته ی ‬ ‫رساند‪ ،‬یک پاس کلیدی نیز به هم تیمی هایش دراگوپرتغالپشتسر گذاشت‪.‬هافبکپرتالش‬ ‫داد‪ .‬امــا اوج کار کانتــه‪ ،‬در ثبــت امارهــای او و در خدمت تیم که با بازی بسیار خوب خود‪،‬‬ ‫در دوئل هایــی اســت کــه با بازیکنــان حریف بــه خط هافبک خالق منچسترســیتی باوجود‬ ‫داشــت‪ .‬کانتــه به طورکلــی در ‪ 11‬دوئــل برنده بازیکنانــی چــون دی بروینــه‪ ،‬فــودن‪ ،‬محــرز و‬ ‫بــود‪ .‬شــاید باورکردنــی نباشــد امــا ســتاره ‪ 169‬گوندوگان‪ ،‬اجازه خودنمایی نداد‪ .‬شب‪ ،‬شب‬ ‫سانتی متری چلسی در ‪ 4‬مورد از ‪ 7‬نبرد هوایی انگولو کانتهبود‪.‬‬ ‫ستاره یوونتوس جایی نمی رود‬ ‫هافبــک فرانســوی از‬ ‫برگشته و از فصل بعد هدایت‬ ‫بازگشــت مکــس الگــری‬ ‫تیم را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫خوشــحال اســت و تمایلــی‬ ‫رابیــو از ایــن اتفاق خوشــحال‬ ‫بــرای جدایــی از یوونتوس هم‬ ‫اســت‪« :‬دو ســال پیش به این‬ ‫نــدارد‪ .‬ادریــن رابیــو دو ســال‬ ‫خاطر به یوونتوس امدم چون‬ ‫ادرین رابیو‬ ‫پیش و در پی کشمکش بسیار‬ ‫می دانستمالگریروینیمکت‬ ‫با ســران پی اس جی سرانجام‬ ‫این تیم اســت‪ .‬البته به سبک‬ ‫یگــذارم و او به عنوان‬ ‫به عنوانبازیکنازادمجوز جدایی گرفتوراهی مربیگــری پیرلو احترام م ‬ ‫یوونتوس شد‪ .‬او بیش از چند ماه از ترکیب پی مربــی چیزهــای جدیــدی بــه باشــگاه اورد‪.‬‬ ‫اس جی دور شد و درنهایت حتی اجازه حضور باوجوداینکه نتوانستیم همیشه برنامه های او‬ ‫در رختکــن را نیــز بــه او ندادنــد‪ .‬همه این ها به را پیاده کنیم‪ ،‬ایده های مشــخصی داشت‪ .‬به‬ ‫دلیل خودداری او از تمدید قرارداد بود که خشم او پیامی فرستادم و گفتم که باید زمان بیشتری‬ ‫مســئوالن باشــگاه پاریســی را به دنبال داشت‪ .‬به او داده می شد تا ایده هایش را در تیم پیاده‬ ‫رابیو که از بارسا هم پیشنهاد داشت‪ ،‬درنهایت کند‪ .‬درنهایت دو قهرمانی به دســت اوردیم و‬ ‫ترجیــح داد بــه یوونتــوس ملحــق شــود‪ .‬اولین سهمیه لیگ قهرمانان را هم گرفتیم‪ .‬درمجموع‬ ‫فصــل بــرای او زیر نظر مائوریتزیو ســاری خیلی فصل بــدی نداشــتیم‪ .‬اوضاعم در یــووه خوب‬ ‫خوب پیش نرفت ولی فصل گذشــته زیر نظر اســت‪ .‬همــه برخــورد خوبی بــا من دارنــد و به‬ ‫پیرلو بیشتر از گذشته به میدان رفت‪ .‬با اخراج نظرم نوع بازی ام با فلسفه و فرهنگ این باشگاه‬ ‫پیرلو حاال مکس الگری بار دیگر به یوونتوس هم خوانیدارد‪.‬دلیلیبرایجدایینمی بینم‪».‬‬ ‫اینتر خیال لوکاکو را راحت کرد‬ ‫بــا اعــام باشــگاه اینتــر‪،‬‬ ‫اینتر دانســتند که ســران تیم‬ ‫روملــو لوکا کــو بــرای فصــل‬ ‫ایتالیایی این خبر را تکذیب‬ ‫بعــد هم در این تیم خواهد‬ ‫ششــده اســت‬ ‫کردنــد‪ .‬گزار ‬ ‫مانــد‪ .‬مدیــران اینتر با روملو‬ ‫کــه مدیــران اینتــر بــه لوکاکو‬ ‫لوکا کــو تمــاس گرفتنــد تا به‬ ‫اطالع داده اند که ملی پوش‬ ‫روملو لوکاکو‬ ‫او اطمینان دهند که اشــرف‬ ‫مراکشــی تنها بازیکن بزرگی‬ ‫حکیمــی تنهــا بازیکن بزرگی‬ ‫اســت کــه در تابســتان از‬ ‫است که در تابستان این تیم را ترک می کند‪ .‬ایــن تیــم جــدا خواهــد شــد‪ .‬وینگــر ســابق‬ ‫روملــو لوکاکو انتظــار نداشــت انتونیو کونته رئــال مادریــد در اســتانه پیوســتن بــه پــاری‬ ‫پــس از کســب عنــوان قهرمانــی ســری ‪ A‬از ســن ژرمن اســت و تیم هایی مانند بارسلونا‬ ‫این تیم جدا شود اما این باشگاه به مهاجم و بایرن مونیــخ نیــز خواهــان او هســتند‪.‬‬ ‫بلژیکــی اطمینان داد که ایــن پروژه زیر نظر همچنیــن خبر دیگــر از تیم اینتر قهرمان این‬ ‫سیمونه اینزاگی ادامه خواهد یافت‪ .‬اشرف فصل فوتبال ایتالیا اینکه الساندرو باستونی‬ ‫حکیمــی قــرار اســت از اینتــر جــدا شــود و به تازگــی قــرارداد خود را با نراتزوری تمدید‬ ‫خیلی هــا روملو لوکاکو را نیز خروجی بعدی کرده است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -۹-۴۹۴‬نظر به اینکه اقای علی پاداشی با ارائه یک برگ اگهی تغییرات شرکت منحله خدماتی‬ ‫زیتون تیران به شماره ثبت ‪ ۱۴۴‬و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰۰۳۸۲۵۹‬و یک برگ استشهادیه محلی‬ ‫که هویت شهود طی شماره ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ -۱۲۲۸۱‬دفترخانه ‪ ۴۰۵‬تیران تایید شده مدعی‬ ‫مفقود شدن سند مالکیت شماره ‪ ۲۸۴۰۷۸‬شده که بر روی پالک ثبتی ‪ ۳۹۳‬فرعی از ‪۱۷۳‬‬ ‫اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان در دفتر ‪ ۱۰۴‬صفحه ‪ ۲۷۳‬ذیل شماره ‪ ۱۶۴۰۵‬به نام نامبرده‬ ‫على پاداشی صادر و سپس طی سند انتقال شماره ‪ ۲۳‬مورخه ‪ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی ‪ ۱۹۲‬اصفهان به شرکت تعاونی فوق الذکر انتقال قطعی شده است‪ .‬اینک برابر ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحی قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این‬ ‫اگهی ذکر شده است از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ان‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک تیران و کرون ‪ -‬سید محمد حسن مصطفوی ‪/۱۱۴۱۶۱۰‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -۹-۴۹۵‬شماره نامه‪ ، ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۱۳۰۹:‬تاریخ‪ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ :‬ورثه عبدالحسین‬ ‫شیروی خوزانی فرزند رجبعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود‬ ‫رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره‬ ‫‪ ۸۴/۷۰۹‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ ۱۴‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۴۵۷‬دفتر ‪ ۵۸‬امالک ذیل‬ ‫ثبت ‪ ۲۶۶۰۱‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال‬ ‫قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین‬ ‫رفته‪/‬مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره‬ ‫یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه‬ ‫اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود‬ ‫المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪۱۴۰۰/۰۳/۱۰:‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪۱۱۴۱۷۷۷ :‬‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه ‪۹۸۰۰۰۳۳‬‬ ‫‪ -۹-۴۹۶‬تمامت چهل و نه سهم مشاع از یکصد و چهل و چهار سهم عرصه و اعیان ششدانگ‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۱۴۴۷۹‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی ناحیه گرمسیر بخش ‪ ۱۷‬ثبت اصفهان متعلق به اقای‬ ‫سید محمد باقر صمیمی فرزند سید جالل موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪۴۰۱۴۰۴‬‬ ‫حکایت شیرین جو پرنشاط‬ ‫این روزهای تیم ملی‬ ‫خنده هایی‬ ‫که امیدوارمان می کند‬ ‫همه چیز اماده است برای یک صعود‪ ،‬برای به‬ ‫انجام رســاندن یک ماموریت دشوار ملی‪ .‬سیمای‬ ‫بازیکنــان تیــم ملی که ایــن را می گوید‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ورزشسه‪،‬عکس هایی کهاز اردویتیمملیمخابره‬ ‫یشــود امیدوارکننده اســت‪ .‬چهره های خندان و‬ ‫م ‬ ‫بانشاطی که خود را مهیای یک اتفاق خجسته در‬ ‫فوتبالایران کرده اند‪.‬بازیکنانی کهپیشروتراز همه‬ ‫ارکان فوتبال و حتی مردم‪ ،‬به صعود فکر می کنند‪.‬‬ ‫خــوب می دانیم کــه اوضاع نابســامان فدراســیون‬ ‫فوتبال در یک سال اخیر‪ ،‬امکان فراهم کردن یک‬ ‫تــدارکات مناســب را از تیــم ملی گرفــت؛ تدارکاتی‬ ‫متناســب بااهمیت بازی های پیش روی تیم ملی‪.‬‬ ‫امــا مگــر نه اینکه به جز معــدودی مــوارد‪ ،‬همواره‬ ‫تدارکات برای تیم ملی درخور و مناسب ماموریت‬ ‫محولشدهبهاننبوده؟مگرنهاینکهاغلببابازی‬ ‫تدارکاتی کم پا به مســابقات رســمی گذاشته ایم؟‬ ‫درست مثل االن که اولین بازی ما مقابل هنگ کنگ‬ ‫حکــم بــازی تدارکاتی را بــرای تیم ملی مان خواهد‬ ‫داشت‪ .‬اما انچه امیدوارمان می کند که به صعودی‬ ‫شیرین امیدوار باشیم بازیکنانی هستند که بیش از‬ ‫همه خود را برای یک صعود اماده کرده اند‪ .‬فضای‬ ‫فوتبــال مــا باالخــره از قیل وقال دعواهــای فوتبال‬ ‫باشگاهیتاحدودیخالی شدهودر اردویتیمملی‬ ‫هیــچ خبری از ان همه دعوا نیســت‪ .‬در اردو ابی و‬ ‫قرمزوزردولژیونرهمهدغدغه هایباشگاهیخود‬ ‫را پشــت در اردوی تیم ملی گذاشــته اند و امده اند‬ ‫تــا یکدل و همراه‪ ،‬انتقام دو باخت مقابل بحرین‬ ‫و عراق را بگیرند‪ .‬انگار که به غرورشان برخورده و‬ ‫می خواهند کاری کنند کهسالبعددر قطرهمدیگر‬ ‫را مالقات کنند‪ .‬برای مایی که اردوهای بی نظم و‬ ‫م ملی مان‬ ‫سرشار از دودستگی در تاریخ بازی های تی ‬ ‫کــم ندیده ایــم‪ ،‬جــو اردوی ایــن روزهــای تیم ملی‬ ‫یشــد از روی صفحه‬ ‫امیدوارکننده اســت‪ .‬زمانی م ‬ ‫تلویزیون و از نحوه پاس دادن های بازیکنان به هم‬ ‫پی به دودســتگی و چنددستگی در تیم ملی برد‪.‬‬ ‫می شداز کنار همایستادنبازیکناندر تمریناتتیم‬ ‫ملی فهمید که این تیم یکدل نیست‪ .‬ما زمانی را‬ ‫به یاد داریم که تیم ملی پر از ستاره چنان غرق در‬ ‫دعواها و باندبازی های خود شده بود که به راحتی‬ ‫جام ملت ها را از دست دادند‪ .‬زمان هایی بود که‬ ‫بازیکنلژیونرتیمملیبیشترمراقبساقپایشبود‬ ‫تا فکر کردن به موفقیت تیم ملی‪ .‬ما ان زمان ها را‬ ‫دیده ایم‪ .‬دیده ایم که گاهی چنان فضای اردوهای‬ ‫یشــد کــه بازیکــن‬ ‫تیــم ملــی بی قیدوبنــد اداره م ‬ ‫به راحتــی بــرای خوش گذرانــی اردو را تــرک می کرد‬ ‫و برمی گشــت بی انکــه توبیخ شــود‪ .‬دیــده بودیم‬ ‫زمان هایــی را هــم که فضای اردوها چنان پادگانی‬ ‫یشــد کــه کوچک تریــن انــرژی مثبتــی از ان‬ ‫اداره م ‬ ‫اردوهابهجامعهتزریقنمی شد‪.‬اماحاال بانسلیاز‬ ‫بازیکناندر تیمملیروبروییم کهبه جرئتمی توان‬ ‫گفــت ازنظر فکــری‪ ،‬باالترین شــخصیت حرفه ای‬ ‫را در بیــن بازیکنــان ادوار تیم ملــی دارند‪ .‬وقتی در‬ ‫خدمــت تیــم ملی هســتند فقط به تیــم ملی فکر‬ ‫می کنند و ان قدر بالغ شده اند که بدانند موفقیت‬ ‫بیشتران هادر گرویموفقیتتیمملیاست‪.‬زمانی‬ ‫یشــد این همــه لژیونــر از اروپــا را بــه اردوی‬ ‫مگــر م ‬ ‫تیم ملی اورد و مســئله ای بنشــان به وجود نیاید‪.‬‬ ‫زمان هایی که بازیکنانی خود را باالتر و رئیس تیم‬ ‫ملی می دیدند اما حاال تیم ملی در بین بازیکنانش‬ ‫رئیسخودمختار ندارد‪.‬دستهوباندندارد‪.‬می توان‬ ‫بــدون اغــراق همدلی و رفاقت را در بین ان ها دید‬ ‫بی انکه ناظمی سخت گیر ان ها را مجاب به رعایت‬ ‫نظم کرده باشــد‪ .‬با نسلی مواجهیم که خود بهتر‬ ‫از هرکســی می داند رفتار حرفه ای چه المان هایی‬ ‫دارد و چگونه باید از خود و حرفه اش و شخصیت‬ ‫حرفه ای اش مراقبت کند‪ .‬باور کنید برای کسانی که‬ ‫شکستتیم هایپرستارهمارابهخاطربی نظمی ها‬ ‫و چنددستگی های درون اردویی دیده اند‪ ،‬تماشای‬ ‫ســیمای بازیکنانــی کــه بــدون حســادت‪ ،‬بــدون‬ ‫زیر اب زنــی و بــدون دســته و بانــد تشــکیل دادن‪،‬‬ ‫خندان و مصمم کنار هم تمرین می کنند یک مایه‬ ‫دل خوشیومهم تریندلیلبرایخوش بینبودنبه‬ ‫موفقیتاست‪.‬روزیروزگارییکیاز بازیکنانبزرگ‬ ‫تیم ملی در دهه هفتاد گفته بود اگر بهترین مربی‬ ‫را هــم باالی ســر تیمی بگــذاری تا وقتــی بازیکنان‬ ‫نخواهندهیچموفقیتیحاصلنمی شود‪.‬حرفی که‬ ‫او در سال ‪ ۷۹‬زد و چند ماه بعدش حذف تیم ملی‬ ‫پرســتاره در جا م ملت های ‪ ،۲۰۰۰‬ســندی بر اثبات‬ ‫حرفش شــد‪ .‬حــاال خــوب می دانیم کــه بازیکنان‬ ‫تیــم ملی می خواهند‪ .‬می خواهنــد که با چهار برد‬ ‫رویای حضور خود در جام جهانی را زنده نگه دارند‪.‬‬ ‫دیگرکسی نمی گوید که من ستاره فالن تیم هستم‬ ‫و فالن تیم مرا می خواهد پس در همه چیز من باید‬ ‫اول باشم‪ .‬کسی نمی گوید برای فیکس بازی کردن‬ ‫همبازیمدر فالنباشگاهبهمربیفشار بیاورم‪.‬همه‬ ‫یاد گرفته اند کهبرایتیمملیبجنگند‪.‬بازیکنانی که‬ ‫امیدوارتر از همه هستند حتی از هواداران تیم ملی‬ ‫که همیشه دل در گرو موفقیت ان داشته اند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫واکنش باشگاه تراکتور به‬ ‫شایعه تغییر مالکیت‬ ‫باشگاهتراکتورباانتشاربیانیه ای‪،‬شایعهتغییرمالکیت‬ ‫این باشگاه را تکذیب کرد‪ .‬بعد از تغییر مالکیت باشگاه‬ ‫ماشین سازی‪ ،‬محمدرضا زنوزی در حال حاضر تنها مالک‬ ‫یک باشگاه (تراکتور) است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬برخی از‬ ‫رسانه هااخباریرامنتشرکردندکهحاکیازمشکالتمالی‬ ‫باشگاهتراکتوروتغییرمالکیتباشگاهواحتمالواگذاری‬ ‫ان از سوی محمدرضا زنوزی مطلق بود‪ .‬باشگاه تراکتور‬ ‫پیرو انتشار این مطالب بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد‪:‬‬ ‫اخیرا جریاناتی مشاهده شده که سعی در بی میل نشان‬ ‫دادنمحمدرضازنوزیمطلقبرایادامهتیمداریدرتبریز‬ ‫دارند که هدف همه این شایعات‪ ،‬اوال خدشه دار کردن‬ ‫اتحاد و همدلی پرشورها و دوما غبارالود کردن فضاست‬ ‫تــا دوســت و دشــمن از هم تشــخیص داده نشــود‪ .‬این‬ ‫شــایعات هواداران عزیز را نگران ساخته اما با قاطعیت‬ ‫اعالممی داریمهمهمواردمطروحه‪،‬کذبمحضهستند‬ ‫و هیــچ پایــه و اساســی ندارند‪ .‬بدیهی اســت شــایعات‬ ‫همواره برای خروج از فضای شــفاف ایجاد می شــوند تا‬ ‫هواداران نسبت به همه چیز مظنون و بی اعتماد شوند‪.‬‬ ‫طبیعیاستهواداران‪،‬انتقاداتیبهبرخیمسائلمرتبط‬ ‫بامدیریتوتیمداشتهباشنداماهمهایناختالف نظرها‪،‬‬ ‫مســائل درون خانــواده اســت و درون خانــواده نیــز حل‬ ‫خواهــد شــد و اجــازه ورود و سواســتفاده افــراد غیــر را‬ ‫نخواهیم داد و قوی تر از قبل برای ساختن اینده ای روشن‬ ‫بــرای تراکتــور گام برمی داریم‪ .‬پرواضح اســت که برخی‬ ‫رسانه های رنگی با ایجاد شایعات مختلف‪ ،‬فضا را برای‬ ‫سوءاستفاده برخی افراد فراهم کنند‪ .‬اما سوال ان است‬ ‫کهاینافراددر پی کسبچهمنافعیهستند کهدرصدد‬ ‫فراری دادن بخش خصوصی از فوتبال اند؟ ایا پاسخ این‬ ‫سوالغیرازاناستکهفعالیتبخشخصوصیدرفوتبال‬ ‫منافــع برخی ها را بــه خطر انداخته اســت؟ محمدرضا‬ ‫زنوزی مطلقطیسالیانمتمادی‪،‬عشقوعالقهخالصانه‬ ‫خود را به فوتبال اذربایجان ثابت کرده و نیازی به اثبات‬ ‫مجددانندارد‪.‬هزینه هایاینباشگاهنهاز جیبهشتاد‬ ‫میلیون انجام می شود و نه کسی کاسه گدایی در فضای‬ ‫مجازی به دست گرفته است‪ .‬در این شرایط نامطلوب و‬ ‫بداقتصادی کهمتاثراز کروناوتحریم هایظالمانهاست‬ ‫و همچنین برخی خود تحریمی ها نیز بر ان اضافه شده‪،‬‬ ‫محمدرضــا زنــوزی مطلق بدون منت برای تراکتــور و به‬ ‫خاطرشادیمیلیون هاهم وطنترک زبانازجیبشخصی‬ ‫هزینــه می کنــد‪ .‬در همیــن راســتا بــه هــواداران اطمینان‬ ‫می دهیمباشگاهتراکتورهیچمشکلمالینداشتهومابه‬ ‫عهدی کهاز همانروز اولباهواداراندلسوز تراکتور بسته‬ ‫بودیم‪ ،‬پایبندیم‪ .‬طبیعی است با بهره گیری از تجربیات‬ ‫ادوار گذشته تغییر رویه ای در باشگاه تراکتور ایجاد شود‬ ‫اماانچهتغییرنخواهد کردادامهسرمایه گذاریبیتوقعو‬ ‫بی چشمداشت در باشگاه تراکتور خواهد بود که در این‬ ‫سال هامالکباشگاهثابت کردهعاشقایران‪،‬اذربایجان‬ ‫وتراکتور است‪.‬‬ ‫یک تیم ترکیه ای به دنبال‬ ‫جذب حسینی‬ ‫خـــبر‬ ‫طلب‪ 13‬میلیاردتومانیمیلیچاز استقالل‬ ‫هرویــه میلیچ از مســئوالن باشــگاه اســتقالل‬ ‫درخواســت مبلغــی در حــدود ‪ 553‬هــزار دالر‬ ‫کرده اســت‪ .‬ســتاره کروات استقالل بعد از دیدار‬ ‫بــا نفــت ابادان ایــران را به مقصد کرواســی ترک‬ ‫کــرد اما بعید اســت با شــرایطی که پیــش امد او‬ ‫یهــای‬ ‫فعــا بــه تهــران برگــردد و کارش را بــا اب ‬ ‫پایتخت از سر بگیرد‪ .‬میلیچ چند ماه قبل در زمان‬ ‫ســرمربیگری محمــود فکــری به خاطــر پرداخت‬ ‫نشــدن مطالباتــش بــدون هماهنگــی با باشــگاه‬ ‫ایــران را تــرک کــرد و حــدود دو مــاه در کرواســی‬ ‫بــود‪ .‬در ان مقطــع مســئوالن باشــگاه اســتقالل‬ ‫شهــای زیــادی بــرای بازگردانــدن او کردند تا‬ ‫تال ‬ ‫اینکه سرانجام با حضور فرهاد مجیدی به عنوان‬ ‫ســرمربی میلیــچ قبــول کــرد بــه ایــران برگــردد‪.‬‬ ‫مدیران باشــگاه بخشی از مطالباتش را پرداخت‬ ‫کردنــد اما همچنــان مبلغ زیادی بــه این بازیکن‬ ‫بدهکار هستند و همین موضوع موجب ناراحتی‬ ‫او شده است‪ .‬ازاین رو میلیچ هفته پیش ایران را‬ ‫بار دیگر ترک کرد و البته از طریق وکیلش نامه ای‬ ‫را بــه باشــگاه اســتقالل داد و مدیــران باشــگاه را‬ ‫تهدید به شکایت به فیفا کرد‪ .‬ستاره کروات در‬ ‫نامه ای که به مسئوالن استقالل ارائه کرده تمام‬ ‫سری د سال ‪ ۹۳‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ O۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۰۷۳‬که در صفحه ‪۱۱۸‬‬ ‫دفتر امالک جلد ‪ ۲۹۷‬ذیل شماره ‪ ۲۵۳۳۷‬ثبت گردیده است به ادرس‪ :‬اردستان ‪ -‬خیابان قیام‬ ‫پایین تر از کوچه حسینیه راهمیان ‪ -‬پالک ‪۱۵۰‬کد پستی ‪ ۸۳۸۱۶۴۹۱۹۱‬با حدود‪ :‬شماال‪ :‬دیوار‬ ‫بدیوار بطول شش متر و پنجاه ونه سانتیمتر به شماره شش هزار و هفتصد فرعی شرقا‪ :‬جای‬ ‫درب و دیواریست بطول سیزده متر و شانزده سانتیمتر به پیاده رو خیابان جنوبا‪ :‬در دو قسمت‬ ‫اول به دیوار بطول چهار متر و سی وشش سانتیمتر به خرابه شماره سه هزار و چهارصد و هفتاد‬ ‫و هشت و یک دهم فرعی دوم به دیوار بطول شانزده متر و نود و سه سانتیمتر به خرابه شماره‬ ‫‪ ۳۴۷۹ ۱۱۷۹۹‬فرعی غربا‪ :‬در پنج قسمت که قسمت پنجم ان شمالی است ‪ .‬اول دیواریست‬ ‫بطول دو متر و پنجاه و دو سانتیمتر به طور غیر مستقیم و شکسته شماره سه هزار و چهارصد و‬ ‫هفتاد و نه فرعی دوم دیواریست بطول سه متر و بیست و یک سانتیمتر به طور غیر مستقیم و‬ ‫شکسته شماره سه هزار و چهارصد و هفتاد و نه فرعی سوم دیواریست بطول شش متر و شصت‬ ‫ویک سانتیمتر به طور غیر مستقیم و شکسته شماره سه هزار و چهارصد و هفتاد ونه فرعی‬ ‫چهارم دیوار بدیوار بطول نه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره هشت هزار و سیصد و پنجاه‬ ‫و دو فرعی پنجم دیواربدیوار بطول دو متر و سی وپنج سانتیمتر به شماره هشت هزار و سیصد‬ ‫و پنجاه و دو فرعی حقوق ارتفاقی‪ :‬ندارد‪ .‬و طبق گزارش کارشناس رسمی پالک فوق دارای‬ ‫مساحت ‪ ۲۳۶/۶۶‬متر مربع می باشد که در هنگام بازدید ورودی پالک موردنظر که بر خیابان‬ ‫قیام واقع شده و ضلع شرقی ان بطول ‪ ۱۳/۱۶‬متر میباشد به دلیل چیدن دیوار بلوکی مسدود‬ ‫بوده و امکان ورود به داخل ملک میسر نبود ولی با توجه به مشاهدات بیرونی و کروکی محل‬ ‫و اطالعات موجود‪ ،‬وضعیت ملک بدین شرح است‪ :‬در ناحیه شمالی پالک ساختمان ناتمامی‬ ‫احداث گردیده که حدود ‪ ۵‬متر بر خیابان قیام ضلع شرقی ان را تشکیل می دهد و مابقی زمین‬ ‫که در ناحیه جنوبی پالک می باشد بصورت زمین است‪ .‬ساختمان احداثی شامل سه طبقه‬ ‫زیرزمین‪ ،‬همکف و اول می باشد که در طبقه زیر زمین و همکف دیوارهای اجری و اسکلت‬ ‫فلزی و سقف طاق ضربی (تیر اهن و اجر) اجرا شده و طبقه اول فقط اسکلت فلزی احداث شده‬ ‫و هیچگونه دیوار چینی و سقف احداث نشده است‪ .‬ساختمان فاقد نازک کاری و نیمه تمام است‪.‬‬ ‫مجموع زیربنای طبقه زیرزمین و همکف حدود ‪ ۱۰۰‬مترمربع می باشد و قدمت ساختمان حدود‬ ‫‪ ۲۰‬سال است‪ .‬ساختمان فاقد انشعاب اب و برق و گاز می باشد‪ .‬که در قبال طلب مهریه خانم‬ ‫مریم هارونی بازداشت و و با توجه به موارد مشروح فوق الذکر و موقعیت ملک و مشخصات ان و‬ ‫شرایط عرضه و تقاضا ارزش چهل و نه سهم مشاع از یکصد و چهل و چهار سهم عرصه و اعیان‬ ‫ملک مورد نظر بالغ بر ‪ ۲۸۱۹۰۰۰۰۰۰‬ریال معادل دویست و هشتاد و یک میلیون و نهصد هزار‬ ‫تومان براورد و اعالم می گردد‪ .‬مزایده از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴‬در‬ ‫محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان انجام می گردد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه به شرح فوق شروع‬ ‫و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در‬ ‫مطالبات خودش از اســتقالل را محاســبه کرده و‬ ‫درنهایــت خواهــان پرداخت مطالباتش به مبلغ‬ ‫‪ 552‬هــزار و ‪ 50‬دالر شــده اســت‪ .‬مبلغــی کــه با‬ ‫محاســبه قیمت روز دالر در ایران نزدیک به ‪13‬‬ ‫یشــود‪ .‬ازاین رو میلیــچ از زمان‬ ‫میلیــارد تومــان م ‬ ‫ترک ایران فقط ‪ 15‬روزبه مدیران استقالل وقت‬ ‫داده که این پول را به او پرداخت کنند‪ .‬او تهدید‬ ‫کــرده اگــر در پایــان مهلــت به اســتقالل این پول‬ ‫واریز نشود‪ ،‬نه تنها قراردادش را یک طرفه فسخ‬ ‫خواهــد کرد که بابت دریافت مطالبات خود به‬ ‫فیفا نیز شکایت می کند‪ .‬مسئله ای که می تواند یک‬ ‫دردسربزرگبرایابی هاایجاد کند‪.‬میلیچ کهمدت ها‬ ‫استازنامالیمتیهابابتعدمپرداختمطالباتش‬ ‫ناراحتاست‪،‬دیگرطاقتماندننداشتهومدیران‬ ‫باشگاه را با نامه ای بلندباال تهدید کرده است‪ .‬حاال‬ ‫با شرایط موجود بعید است طی روزهای اینده هم‬ ‫شــاهد بازگشــت میلیچ به ایران باشــیم و شاید این‬ ‫ســتاره کروات دیگر هیچ وقت راهی ایران نشــود‪ .‬از‬ ‫طرفدیگرباتوجهبهمشکالتمدیریتی کهباشگاه‬ ‫استقالل دارد‪ ،‬پرداخت مبلغی در حدود‪ 13‬میلیارد‬ ‫تومان به میلیچ در این مدت زمان کم تقریبا محال‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره‬ ‫تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است‬ ‫ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ‬ ‫اصفهان مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد‬ ‫موکول می گردد‪ .‬توضیحا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده‬ ‫مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز‬ ‫نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد بوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات‬ ‫فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ذبیح اله فدایی اردستانی‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت امالک اردستان ‪/۱۱۴۲۳۰۶‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -۹-۴۹۷‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۶۹۴‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۰۶۵۶‬مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۲/۸‬تقاضای فریدون حیدری نژاد فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ ۱۰۵/۱۰‬متر مربع تحت پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۳‬اصلی واقع در بخش ‪ ۴‬شهرستان خرم‬ ‫ابادخروجی از مالکیت مالک اولیه علی رحم یاوریان رسیدگی و تائید وانشاء گردید‪.‬مراتب در‬ ‫اجرای ماده ‪۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی می‬ ‫گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس‬ ‫اخذرسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ :‬نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ :‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -۹-۴۹۹‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکورمستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪:‬‬ ‫رسانه های ترکیه از عالقه باشگاه ُگزتپه برای جذب‬ ‫ســیدمجید حســینی مدافع ســابق ترابزون اســپور خبر‬ ‫دادند‪ .‬باشگاه ترابزون اسپور به صورت رسمی با انتشار‬ ‫بیانیه ای‪،‬از جداییچندبازیکنخودازجملهسیدمجید‬ ‫حســینی خبــر داد تا این بازیکن پــس از ‪ 3‬فصل حضور‬ ‫در این باشگاه‪ ،‬از ترابزون اسپور جدا شود و اکنون چند‬ ‫باشــگاه در ترکیه و قطر خواهان به خدمت گیری این‬ ‫مدافع ایرانی هســتند‪ .‬گزتپه که پنجمین فصل حضور‬ ‫خود در مســابقات ســوپر لیگ ترکیه را اغاز می کند‪ ،‬به‬ ‫دنبــال جــذب چنــد بازیکن اســت تا تیــم خــود را برای‬ ‫فصل بعد تقویت کند‪ .‬مدیریت ُگزتپه به دنبال مجید‬ ‫حسینی از ترابزون اسپور و زانکا از فنرباغچه رفته است‪.‬‬ ‫درحالی که قرارداد مدافع ایرانی با تیم ترابوزون به پایان‬ ‫رســیده اســت‪ُ ،‬گزتپه قصد جذب او را دارد‪ .‬درحالی که‬ ‫انــال کارامــان‪ ،‬مربــی تیــم ُگزتپــه در گفتگو بــا مدیران‬ ‫باشگاه خواهان انتقال شاگرد سابق خود یعنی حسینی‬ ‫از ترابزون اســپور شــده اســت‪ ،‬این بازیکن مانعی برای‬ ‫حضور در این تیم ندارد و می خواهد کار خود را در ترکیه‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۱۳۶‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۰۷۴۸‬مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۲/۱۲‬تقاضای مریم میرزایی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫بمساحت ‪ ۱۰۹/۹۴‬متر مربع تحت پالک ‪ ۳۴‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۲‬شهرستان خرم‬ ‫ابادخروجی از مالکیت مالک اولیه علی رحم یاوریان رسیدگی و تائید وانشاء گردید‪.‬مراتب در‬ ‫اجرای ماده ‪۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪۱۵‬روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی اگهی می‬ ‫گردددر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس‬ ‫اخذرسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫اول ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ :‬نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵:‬صید اقای نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد نوبت‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫جواز حمل و دفترچه مهمات اسلحه ساچمه زنی دو لول مدل‬ ‫چخماقی به کالیبر ‪ ۱۶‬به شماره بدنه ‪ ۹۶۹۷۱‬ساخت کشور ترکیه‬ ‫به نام محمود ازادیان پور به شماره ملی ‪ ۴۲۳۰۹۰۱۸۸۷‬مفقود و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ ‪ 405‬بـه رنگ نقـره ای‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 479 -84‬ج ‪ 15‬بـه شـماره موتور‬ ‫‪ 12489145054‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA7AR531722‬بـه‬ ‫مالکیـت اقـای اسـماعیل میرحسـینی نـام پـدر کنـار مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 10‬خـــرداد ماه ‪ 31 / 1400‬می ‪ 19 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫انهدام دو کوره تولید زغال‬ ‫غیرمجاز در کهنوج‬ ‫فرماندهیگانحفاظتاداره کلمنابعطبیعیوابخیزداریجنوب کرماناز انهدامدو کورهتولید‬ ‫زغال غیرمجاز در شهرستان کهنوج خبر داد‪ .‬سرهنگ امیرافضلی در گفتگو با پیام طبیعت جنوب‬ ‫کرمان اظهار داشت‪ :‬مامورین پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان کهنوج‬ ‫طی عملیات پایش و کنترل اراضی ملی موفق به کشف و انهدام دو کوره زغال سازى غیرمجاز در‬ ‫منطقه نظمیه این شهرستان شدند‪ .‬وی همچنین در ادامه افزود‪ :‬با اقدام به موقع نیروهای این‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫پاسگاه از برداشت غیرمجاز و بی رویه شن و ماسه در منطقه اختیاراباد این شهرستان نیز جلوگیری‬ ‫به عمل امد‪ .‬سرهنگ امیرافضلی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم اولویت نخست یگان‬ ‫حفاظت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری است گفت‪ :‬نیروهای یگان حفاظت جنوب کرمان‬ ‫به گشت زنی های مستمر و شبانه روزی خود در اراضی ملی منطقه ادامه خواهند داد و در صورت‬ ‫مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو با ان ها برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫فرماندهیگانحفاظتاداره کلمنابعطبیعیوابخیزداریجنوب کرماندرپایانخاطرنشانڪرد‪:‬‬ ‫ت دوست می توانند در تماس با شماره ‪ ۱۳۹‬و ‪ ۱۵۰۴‬ڪد امداد جنگل و مرتع اداره کل‬ ‫مردم طبیع ‬ ‫منابعطبیعیوابخیزداریجنوبڪرمان گزارش هاواخبارخودرادرزمینهاتش سوزیعرصه هایمنابع‬ ‫طبیعی‪،‬تخریبوتصرفاراضیملی‪،‬قاچاق گیاهاندارویی‪،‬حفرچاهغیرمجاز در اراضیملیو‪...‬‬ ‫اطالع رسانیڪنندتاازورودخسارت‪‎‬هایجبران ناپذیربهعرصه هایمرتعیوجنگلیجلوگیریشود‪.‬‬ ‫طرح توزیع رایگان سیم کارت‬ ‫دانش اموزی در سال تحصیلی‬ ‫جدید اجرا می شود‬ ‫تقی پور به فعاالن فضای مجازی پاسخ داد؛‬ ‫نقش«فیلترینگ»درتبلیغاتانتخاباتی‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬پنجاه و هشتمین‬ ‫محفــل هــم افزایی فعــاالن فضــای مجازی‬ ‫پاک با محور «الزامات تبلیغات انتخاباتی در‬ ‫فضای مجازی» با حضور رضا تقی پور مسئول‬ ‫ســتاد فضای مجازی ســید ابراهیم رئیســی و‬ ‫کارشناسانفضایمجازیبرگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست مجازی‪ ،‬ابتدا سند الزامات‬ ‫وچارچوبتبلیغاتسیاسیدر فضایمجازی‬ ‫کهتوسطیک گروهتحقیقاتیدرسال‪ ۹۸‬برای‬ ‫تنظیم گریفعالیت هایسیاسیدر انتخابات‬ ‫مجلــس تدوین شــده بود‪ ،‬با نگاهــی عام به‬ ‫اصول تبلیغــات در فضای مجــازی و با هدف‬ ‫حفاظــت از منافــع مــردم و حاکمیــت‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬مطابق با این سند‪ ،‬بر لزوم‬ ‫تدوینپارامترهایهدفبرایانتخاباصلحو‬ ‫اگاهانه کاندیدا به دور از برجسته سازی های‬ ‫رسانه ایتاکیدشدواصولتبلیغاتسیاسیدر‬ ‫عرصه فضای مجازی شامل ضرورت مشخص‬ ‫بــودن هویت ارســال کنندگان پیــام‪ ،‬ضرورت‬ ‫پخش پیا مهــای تولیدشــده و حفظ حافظه‬ ‫انتخابات‪ ،‬شــفافیت مالی تبلیغات سیاســی‬ ‫و شــفافیت مالی و اعتبارســنجی پیام ها مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت‪ .‬طبق بررسی ها و مطالعات‬ ‫تطبیقی از سایر مقررات دنیا نیز مشخص شد‬ ‫که پلتفرم ها در فضای فعلی‪ ،‬بخش مهمی از‬ ‫بازیگران عرصه انتخابات هســتند و در زمینه‬ ‫تبلیغات سیاسی در فضای مجازی در دنیا نیز‬ ‫سخت گیریوحساسیتزیادیوجوددارد‪.‬لذا‬ ‫ضروریاست کهتبلیغاتسیاسیوانتخاباتی‬ ‫کاندیدهارویپلتفرم هایداخلیاتفاقبیافتد‪.‬‬ ‫اشاره مقام معظم رهبری به رفع‬ ‫شبهات و پرهیز از دوگانه سازی ها‬ ‫در این نشســت رضا تقی پور با اشــاره به‬ ‫وضعیت شیوع کرونا و شرایطی که تبلیغات‬ ‫انتخاباتینامزدهایریاستجمهوریراتحت‬ ‫تاثیر قرار داده اســت اظهار داشــت‪ :‬با توجه‬ ‫به ممنوعیت تشکیل تجمعات و اجتماعات‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬امروز عمده نشس ـت ها و اطالع‬ ‫رســانی ها و تبلیغات از طریق فضای مجازی‬ ‫صــورت می گیرد و با وجــودی که هم اکنون‬ ‫اغلبمردمدر اینفضاحضور دارند‪،‬می توان‬ ‫گفت کهنقشرسانه ایفضایمجازیبیشتراز‬ ‫گذشته‪،‬در امتدادفضایواقعی گستردهشده‬ ‫است‪ .‬این نماینده مجلس با بیان اینکه در‬ ‫حوزه تبلیغات انتخابــات‪ ،‬برخالف دفعات‬ ‫قبل‪ ،‬عمده تبلیغات در فضای مجازی انجام‬ ‫یشــود‪ ،‬به نقش روزافزون رسانه ای فضای‬ ‫م ‬ ‫مجازی اشاره کرد و افزود‪ :‬طی دو دهه اخیر‬ ‫این نقش هر روز بیشتر شده و سهم این فضا‬ ‫حتی در انتشــار عمومــی از رادیو و تلویزیون‬ ‫برجسته تراست‪.‬‬ ‫فیلترینگ؛ در مقابل دیوار کشی پیاده‬ ‫روها‬ ‫عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی‬ ‫بــا اشــاره بــه فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم‬ ‫رهبری در ششم خردادماه جاری درباره اینکه‬ ‫فضــای مجــازی و سیاســت خارجــی اولویــت‬ ‫مردم نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬من فکر می کنم اشــاره‬ ‫رهبر انقالب برای رفع شبهه و پرهیز از دوگانه‬ ‫ســازی بود کــه از مدت ها قبل رقبای ریاســت‬ ‫جمهوری در مورد ان اظهاراتی داشته اند‪ .‬یکی‬ ‫از برنامه هایجدیایناقایانبحثفیلترینگ‬ ‫بود؛ درســت مانند موضوع دیوارکشــی پیاده‬ ‫روها که در انتخابات گذشته مطرح شد؛ این‬ ‫بارهمقراربودبحثفیلترینگراباهمینروش‬ ‫طــرح کننــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبیعی اســت که‬ ‫اصال بحث اصلی کشور نیست‬ ‫این بحث ها‪ً ،‬‬ ‫و دوگانه های کاذب است‪ .‬در این ارتباط مقام‬ ‫معظم رهبری خواستند که اولویت ها را تبیین‬ ‫واز ایجاددوگانگی های کاذبجلوگیری کنند؛‬ ‫واال فرمایشــات ایشان در فضای مجازی برای‬ ‫کامال مشخص و مبرهن است‪ .‬برداشت‬ ‫همه ً‬ ‫مناز فرمایشاترهبریایناست کهبرایارائه‬ ‫برنامه کاندیداها موضوعات فوری تری مانند‬ ‫اشتغال‪ ،‬بیکاری‪ ،‬اقتصاد و معیشت و سختی‬ ‫که مردم متحمل می شوند در اولویت است تا‬ ‫اینکه بخواهیم درباره پهنای باند و فیلترینگ‬ ‫صحبتکنیم‪.‬‬ ‫مسائل فضای مجازی در دولت بعدی‬ ‫چگونه مدیریت می شود‬ ‫مســئول ســتاد فضــای مجــازی ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی بــا تاکید بــر اینکه عالوه‬ ‫بــر اینکه مدیریت فضــای مجازی در ایام‬ ‫انتخابــات مهــم اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیریت‬ ‫ایــن فضــا بــرای ایــام پــس از انتخابات و‬ ‫دولت اینده نیز مهم اســت و ســوال باید‬ ‫ایــن باشــد کــه مســائل فضای مجــازی در‬ ‫دولت بعدی چگونه مدیریت می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه اتفاقات ســال‬ ‫‪ ۸۸‬در فضــای مجــازی مدیریــت شــد و‬ ‫باعث شــکل گیری فتنه از سوی معاندان‬ ‫و دشــمنان شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امروز‬ ‫جنــگ نــرم با اســتفاده از قدرت ســایبری‬ ‫نســبت به گذشــته ممکن تر شــده است و‬ ‫بــه طور قطــع یکــی از کاربردهــای جدی‬ ‫جنگ نرم در انتخابات شکل می گیرد‪.‬‬ ‫وزیــر اســبق ارتباطات با تاکیــد بر اینکه‬ ‫شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها با کارکرد‬ ‫رسانه ای که دارند می توانند ذهنیت کاربران‬ ‫را به عینیت تبدیل کنند‪ ،‬به نقش شبکه های‬ ‫اجتماعی در ترویج مشــارکت و نیز کنترل و‬ ‫ســرکوب مــردم در انتخابــات ‪ ۲۰۲۰‬امریــکا‬ ‫اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بحث نفــوذ یا تقلب و‬ ‫دخالت موثر در انتخابات از منظر جنگ نرم‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۱۶‬امریکا شــروع شــد‪ .‬به نحوی‬ ‫کــه غو لهــای فنــاوری امریکا از طریــق ‪۳۰۰‬‬ ‫رســانه در حــوزه ذهنــی و عینــی روی مــردم‬ ‫تاثیرگذاشــتند‪ .‬تقی پور ادامه داد‪ :‬در کشور‬ ‫شهــای صورت گرفته‪،‬‬ ‫مــا امروز به رغم تال ‬ ‫فضای مجــاری در اختیار پلتفرم های بیگانه‬ ‫اســت و بیش از ‪ ۸۰‬درصد پهنای باند کشور‬ ‫بهصورتفعالتوسطپلتفرم هاوسکوهایی‬ ‫مانند اینستاگرام‪ ،‬توئیتر‪ ،‬تلگرام و واتس اپ‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬طبیعی است که‬ ‫تاثیرگذاری در این فضا با دخالت های اشکار‬ ‫این پلتفرم ها اتفاق می افتد‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر‬ ‫می خواهیم فضای مجازی یک فضای قابل‬ ‫اعتماد باشد باید مدیریت ان در داخل کشور‬ ‫اتفاق بیافتد‪ .‬شبکه ملی اطالعات نیز در این‬ ‫فضا تعریف شده اما در این زمینه پیشرفت‬ ‫کمیداشتیم‪.‬‬ ‫از بین بردن انحصار و تسلط‬ ‫پلتفرمهای خارجی از فضای مجازی‬ ‫کشور‬ ‫مســئول ســتاد فضــای مجــازی حجــت‬ ‫االســام رئیسی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫باید شبکه های اجتماعی خارجی را از فضای‬ ‫انتخابــات خــارج کنیم و ایــا در مدیریت این‬ ‫فضا تاکنون موفق بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ما چون‬ ‫طبیعتا موفق هم نبودیم‪.‬‬ ‫اقدامی نکرده ایم‬ ‫ً‬ ‫قطعا منظور و هدف خارج کردن ســکوهای‬ ‫ً‬ ‫خارجــی از صحنــه فضــای مجــازی کشــور‬ ‫نیســت‪ .‬بلکه از بین بردن انحصار و تســلط‬ ‫انها بر این فضا است‪.‬تقی پور گفت‪ :‬مشکل‬ ‫امروز ما این اســت که در چارچوب گذاری و‬ ‫تنظیــم مقررات در فضای مجازی بســیار کند‬ ‫و ناقص عمل کرده ایم‪ .‬این در حالی اســت‬ ‫که حتی اتحادیه اروپا نیز از ســال ‪ ۲۰۱۶‬برای‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬پلتفرم اصلی امریکایی که تســلط‬ ‫زیادی بر فضای مجازی اروپایی ها داشــتند و‬ ‫یکــه تــازی می کردند‪ ،‬مقررات وضــع کرده تا‬ ‫ایــن پلتفرم ها خودشــان را با شــرایط مدنظر‬ ‫کشورهایاروپاییتطبیقدهند‪.‬بهنحوی که‬ ‫این پلتفرم ها در اروپا به صورت پیش تنظیم‪،‬‬ ‫چارچوب هایفیلترینگرااعمالمی کنند‪.‬‬ ‫شاهد تعریف اینترنت اروپایی و چینی‬ ‫هستیم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه هم اکنون شــاهد‬ ‫تعریف اینترنت سومی تحت عنوان اینترنت‬ ‫اروپــا‪ ،‬بعــد از اینترنــت امریکایــی و اینترنت‬ ‫چینی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬این رویکردها با اعمال‬ ‫مدیریتصحیحاتفاقمی افتد‪.‬‬ ‫تقــی پــور بــا بیــان اینکــه ایــن انتخابات‬ ‫می تواند فرصتی باشــد که یک نمونه عینی‬ ‫از فضــای مجــازی پاک و مثبــت را به نمایش‬ ‫بگذاریــم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬جــای چارچوب‬ ‫گــذاری و ارزش گــذاری محتــوای فاخــر امــروز‬ ‫در فضــای مجــازی کشــور خالــی اســت‪ .‬مــا‬ ‫معتقدیم که قوانین محدود کننده چاره کار‬ ‫نیســت بلکه باید امــوزش و راهــکار دهیم تا‬ ‫در جهت تعالی و کمال بهره ببریم‪ .‬مسئول‬ ‫ســتاد فضای مجازی حجت االســام رئیسی‬ ‫با اشــاره بــه تدوین گــزارش کارشناســی برای‬ ‫ارائه راه حل های مثبت و مفید و سازنده در‬ ‫تحول محتوا در فضای مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬کلیات‬ ‫و سرفصل های برنامه های اقای رئیسی درباره‬ ‫فضای مجازی نیز تهیه شده است و به زودی‬ ‫توسط خودشاناطالعرسانیمی شود‪.‬‬ ‫ســیم کارت دانش اموزی که وعده ان در شــهریورماه ســال گذشته داده شــده بود‪ ،‬اماده‬ ‫است و در سال تحصیلی جدید به طور رایگان میان دانش اموزان سراسر کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات وزارت اموزش وپــرورش ضمن تاکید بر این که‬ ‫سیم کارت دانش اموزی رایگان است اعالم کرده روند توزیع سیم کارت به این شکل است که‬ ‫افراد متقاضی‪ ،‬اعالم درخواست می کنند و بر اساس ان توزیع انجام می شود‪.‬‬ ‫«محمــود حبیبــی» دربــاره اخرین وضعیــت طرح ســیم کارت دانش اموزی گفته اســت‪:‬‬ ‫«طرح ســیم کارت دانش اموزی از اذر ســال گذشــته اغاز شد و جلســات متعددی را با وزارت‬ ‫ارتباطات برگزار کردیم و پیش نویس ان تهیه شد که قرار است درنهایت به امضای دو وزیر‬ ‫اموزش وپرورش و فناوری ارتباطات و اطالعات برسد‪».‬‬ ‫او همچنین درباره قابلیت های ســیم کارت گفته اســت که این ســیم کارت ها یک ســری‬ ‫قابلیت ها دارد که مدنظر وزارت اموزش وپرورش است و به والدین هم یک سری قابلیت ها‬ ‫یشــود که بتوانند بر فرزندان خود نظارت داشــته باشند‪ .‬حبیبی درباره نحوه توزیع‬ ‫داده م ‬ ‫سیم کارت دانش اموزی هم گفت‪ :‬این سیم کارت ها رایگان است‪ ،‬اما توزیع عمومی ندارد و‬ ‫کسانی کهمتقاضیهستنددرخواستمی دهندوبراساسدرخواست‪،‬توزیعانجاممی شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که «اگر همه دانش اموزان متقاضی سیم کارت باشند‪ ،‬امکان‬ ‫دریافــت دارنــد؟» اظهــار کــرد‪ :‬وزارت ارتباطــات برای تامیــن ان اعالم امادگی کرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترفناوریاطالعاتوارتباطاتوزارتاموزش وپرورشدربارهزمانتوزیعسیم کارت‬ ‫دانش اموزی گفت‪ :‬به محض امضای طرح‪ ،‬توزیع سیم کارت شروع می شود و برنامه ریزی ما‬ ‫این است که دانش اموزان در سال تحصیلی جدید‪ ،‬سیم کارت دانش اموزی را داشته باشند‪.‬‬ ‫سال گذشته وزیر اموزش وپرورش درباره سیم کارت مخصوص دانش اموزان گفته بود که‬ ‫برای به حداقل رساندن مخاطرات در جامعه با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫درصددهستیم کهباعرضهسیم کارتشادمحیطامنیرادر شبکهمجازیایجاد کنیم‪.‬هرچند‬ ‫این طرح فراز و نشیب های زیادی داشته در برهه ای حتی خبر از لغو ان شنیده می شد اما به‬ ‫نظر می رسد قرار است در سال اینده برای متقاضیان این سیم کارت ها به طورجدی و با کمک‬ ‫اپراتورهااجراییشود‪.‬‬ ‫نرم افزار جدید اتریش برای کمک‬ ‫بهدوچرخه سواران‬ ‫حقوقدانهمدانیدر گفتگوباخبرنگار رویدادامروز‪:‬‬ ‫کمیسیوناقتصادیشورابهخانه های کارافرینیهمدانورود کند‬ ‫رویدادامروز‪-‬همدان‪-‬سیما کاظمی‪:‬حقوقدانهمدانیومشاور عالی‬ ‫رئیس مجمع کارگران اســتان همدان با طرح خانه های کارافرینی در‬ ‫محالت و مزایایی که این امر می تواند داشته باشد‪ ،‬از لزوم همکاری‬ ‫مشترک کمیسیوناقتصادیوفرهنگیشورادر اجراییشدنانتوسط‬ ‫شهرداریسخن گفت‪.‬‬ ‫مســعود پــور صالحی‪ ،‬حقوقــدان همدانی و مشــاور عالی رئیس‬ ‫مجمع کارگران استان همدان بابیان اهمیت مدیریت تامین مالی و‬ ‫داشتن درامد مالی پایدار که به جد موردتوجه شهرداری ها قرارگرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیوناقتصادیوسرمایه گذاریبامشارکت کمیسیون‬ ‫فرهنگی شورای شهر همدان می توانند به مقوله خانه های کارافرینی‬ ‫همچون برخی از مناطق شهرداری تهران ورود پیدا کنند و از این مسیر‬ ‫شاهد مشارکت اقتصادی شهروندان و صرف موثر و بجای درامدها و‬ ‫هزینه هایشهرداریباشند؛‬ ‫چراکــه بــا افزایــش مهــارت در شــهروندان‪ ،‬نیازهــای اقتصــادی و‬ ‫اولویت های ان ها مشخص خواهد شد و منابع مالی شهرداری صرف‬ ‫شده در محالت نظامند خواهد بود‪.‬‬ ‫امروز مدیریت منابع مالی در شــهرداری ها در راســتای به دســت‬ ‫اوردن درامدهــای مالی پایدار به گونه ای جهت دهی شــده اســت که‬ ‫فرصت های شــغلی و بهره از ظرفیت کارافرینان موفق در این حوزه‬ ‫به تقویت اقتصاد شهری و افزایش مهارت های شغلی در شهروندان‬ ‫بپردازد اما این مهم نیاز به بستری بنام خانه های کارافرینی در محالت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری همراه با دستگاه های مسئول مرتبط در این زمینه‬ ‫می توانند به شناخت منابع و ظرفیت های موجود در محالت همدان‬ ‫و تقویت کارافرینی در ان ها بپردازند‪.‬‬ ‫تبییــن و تشــریح اهمیت ایجــاد پروژه های اقتصــادی در محالت‬ ‫و ارتقــای ایده شــهروندان همدانی در جهت اســتفاده به عنوان مثال‬ ‫تهــای گردشــگری و تعریــف کس ـب وکارهای نوینــی کــه‬ ‫در ظرفی ‬ ‫می تواند اغاز پروژه های اقتصادی محالت باشد گامی است در رفع نا‬ ‫عدالتی هایاقتصادیدرمناطقمختلف‪.‬‬ ‫منابع انسانی کارامد و هماهنگی با دستگاه های مرتبط‬ ‫قادر باشــند درامد موردنظر را با حفظ ساختارهای زیست محیطی و‬ ‫اجتماعی و اقتصادی به دست اورند‪.‬‬ ‫از روش هایی که می توان تامین مالی مذکور را واقعیت بخشید‪،‬‬ ‫بهرهاز مشارکتاقتصادیاستدر اینخصوصمدیریتمنابعمالییا‬ ‫کمیسیوناقتصادیشورایشهرهمدانمی تواندباشناساییو گسترش‬ ‫در تقویت منابع مالی و خانه های کارافرینی مدیریت شــهری با‬ ‫دو مهم باید در ارتباط باشــد منابع انســانی توانمند و کارافرین و نیز‬ ‫حفظ ارتباط خود با دستگاه های مختلف دولتی و موسسات مالی که‬ ‫تسهیالتبهینه ایرادر اغاز فعالیتتجاریارائه کنند‪.‬‬ ‫اگرمدیریتشهریاز کارافرینانوسرمایه گذارانو کسانی کهتمایل‬ ‫تمعدنیاصفهان‪:‬‬ ‫مدیرکلسازمانزمین شناسیواکتشافا ‬ ‫به زاینده رود به دید جهانی نگاه شود‬ ‫مدیــرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافا ‬ ‫ت‬ ‫معدنی اصفهان گفت‪ :‬تا زمانی که نگاه دولتمردان‬ ‫بــه اصفهــان منطق ـه ای و اســتانی باشــد مشــکل‬ ‫زاینــده رود و فرونشســت زمیــن در ایــن اســتان حل‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫رضــا اســامی در جلس ـه ای کــه بــا موضــوع‬ ‫«فرونشســت زمیــن» برگزار شــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬برای‬ ‫موضوع فرونشست اصفهان باید جهانی فکر کرد‪،‬‬ ‫ملی تصمیم گرفت و استانی عمل کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که بر اساس اخرین سرشماری ها‬ ‫جمعیــت اســتان اصفهان پنــج میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫نفــر اعــام شــده کــه نیــاز اب شــرب ایــن جمعیت‬ ‫‪ ۴۸۰‬میلیون مترمکعب است‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی‬ ‫اســت کــه میزان اب موجود پشــت ســد زاینــده رود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب است و در شرایط فعلی ‪۸۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب کمبود داریم‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات ‬ ‫معدنــی اصفهــان با اشــاره به موضوع فرونشســت‬ ‫زمین تصریح کرد‪ :‬سال ‪ ۹۲‬که موضوع فرونشست‬ ‫زمین در اصفهان مطرح شد‪ ،‬دو هزار و ‪ ۹۰۰‬کیلومتر‬ ‫از دش ـت های اصفهــان درگیــر این بحران شــده بود‬ ‫و اثــار فرونشســت زمیــن در حــال حاضر در دشــت‬ ‫کاشان‪ ،‬ابوزیداباد‪ ،‬برخوار‪ ،‬مهیار شمالی و جنوبی‬ ‫و سگزی و دولت اباد دیده می شود‪.‬‬ ‫اســامی بــا بیــان این که بحران فرونشســت در‬ ‫اصفهان بســیار جدی اســت‪ ،‬با ابراز نگرانی از این‬ ‫که سفره های اب های زیرزمینی در حال تخلیه شدن‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اصفهــان فراصنعتی شــده و به‬ ‫جای تمرکز بر رونق جاذبه های گردشگری به لحاظ‬ ‫صنعتی جاذب شده است‪.‬‬ ‫ت معدنی‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافا ‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬تنها مخاطره ای که قابل برگشت‬ ‫نیســت فرونشســت زمین اســت که خطرات دیگری‬ ‫همچون سیالب را به همراه دارد و چنانچه از حاال در‬ ‫این ارتباط چاره اندیشی نشود تا سال ‪ ۱۴۲۰‬ایران به‬ ‫ویژه اصفهان دچار بحران جدی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از مسئوالن کشوری خواست به زاینده رود به‬ ‫دیــد جهانی نگاه کنند و ایــن رود را همچون دریاچه‬ ‫ارومیه مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫بهمشارکتاقتصادیدارندحمایت کندمی توانداز مزایایان کهدرامد‬ ‫پایدار باشدبهرهبرد‪.‬‬ ‫با مشارکت دادن شهروندان در امور اقتصادی شهر و تقویت حس‬ ‫مشارکت و ایجاد فضاهای کارافرینی و تقویت ان ها از منظر کمی و‬ ‫کیفــی شــهرداری می تواند هزین ههــای اقتصادی را به ســمت نیازها و‬ ‫اولویت های اقتصادی واقعی شــهروندان برای بهبود امور شهر پیش‬ ‫برد‪ .‬در مســیر تحقق این امور شــورا و کمیسیون اقتصادی و فرهنگی‬ ‫می توانند ورود پیداکرده و ایجاد خانه های کارافرینی را همان طور که‬ ‫در برخی از مناطق شــهرداری های تهران در ســطح محالت دایر شده‬ ‫است برای محالت همدان با توجه به ظرفیت و استعدادهای فضای‬ ‫حاکمبه کارگیرندتااز اینرهگذر بتوانشهروندانیمشارکت جودر امور‬ ‫اقتصادیومهارتیتربیت کرد‪.‬‬ ‫درایند‬ ‫اینشهروندانامادگیالزمبرای کسبفرصت هایشغلیرا ِ‬ ‫خواهند داشت هرچند در برخی از فرهنگسراهای سطح شهر همدان‬ ‫بهاینموضوعپرداخته شدهاستاماتانقطهموردانتظار فاصلهزیادی‬ ‫ضمناشهرداریمی تواندبامشارکتبرخیاز دستگاه هاازجمله‬ ‫داریم‪ً .‬‬ ‫فنی و حرفه ای و اموزش وپرورش این موضوع را تا مدارس و اشــنایی‬ ‫دانش اموزان با کارافرینی و کارافرینان موفق گسترش دهد‪.‬‬ ‫گردشگران و ساکنان عالقه مند به دوچرخه سواری در ایالت تیرول اتریش قادر خواهند‬ ‫بود نرم افزاری روی گوشی خود نصب کنند که تمام مسیرهای جدید را برای ان ها به نمایش‬ ‫می گذارد‪.‬به گزارش ایمنا‪ ،‬پس از شیوع بیماری کرونا و ترویج دوچرخه سواری‪ ،‬مدیران شهری‬ ‫در اغلب نقاط دنیا تالش کردند با ارائه رویکردهای جالب‪ ،‬این نوع تردد سبز را به روندی‬ ‫دائمی در میان شهروندان خود تبدیل کنند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬گروهی از افراد خالق اهل تیرول‬ ‫نیزبهدرخواستمقاماتنرم افزاریایجاد کرده اند کهدوچرخه سوارانمی توانندبانصبان‬ ‫روی گوشی های تلفن همراه خود‪ ،‬سفرهای داخل شهری را لذت بخش تر کنند‪ .‬این نرم افزار‬ ‫در وب سایتتیرولقرار گرفتهوشهروندانوتمام گردشگرانایالتمی توانندبدونپرداخت‬ ‫وجهی‪ ،‬ان را دانلود کنند‪.‬‬ ‫گزارشات حاکی است که حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر مسیر رسمی و بیش از هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر مسیر کمتر شناخته شده دوچرخه سواری در ایالت تیرول وجود دارد که روزانه هزاران‬ ‫نفر را به سمت خود جذب می کند‪ .‬برخی افراد خالق اهل این ایالت با ایجاد نرم افزار جدید‬ ‫خود‪ ،‬دسترسی راحت به تمام این مسیرها را برای گردشگران و مسافران شهر امکان پذیر‬ ‫می کنند و اطالعات الزم در مورد ایستگاه های استراحت و تفریح بین مسیرها را در اختیار‬ ‫انانقرار می دهند‪.‬‬ ‫مدیران شهر امیدوارند از طریق ارائه نرم افزار جدید دوچرخه سواری به مردم‪ ،‬ان ها را هر‬ ‫چه بیشتر به سمت تردد پاک و در پی ان اتخاذ سبک زندگی سالم در دیگر جنبه ها سوق‬ ‫دهند عالوه بر این تشــویق مردم به حضور در فضاهای ســبز و بهره گیری از مزایای بیشــمار‬ ‫ان از دیگــر اهــداف مقامــات تیرول برای ایجاد نرم افــزار جدید به کمک افراد خالق ایالت‬ ‫بودهاست‪.‬بدنیستبدانید کهایننرم افزار ایمنیدوچرخه سوارانرانیزبه طور قابل توجهی‬ ‫افزایش می دهد چراکه ان ها را از تمام موانع و خطرات احتمالی طول مسیر اگاه می کند‪.‬‬ ‫اصفهان با پایتخت فرهنگی اروپا‬ ‫خواهرخواندهمی شود‬ ‫اعضایشورایاسالمیشهراصفهانبه اتفاقاراباانعقادقراردادخواهرخواندگیاینشهر‬ ‫وپورتوپرتغالموافقت کردند‪.‬‬ ‫پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی اصفهان با شهر پورتو پرتغال امروز (یکشنبه) در‬ ‫یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان بررسی شد‪.‬‬ ‫فریده روشن‪ ،‬رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در توضیح‬ ‫وجوه مشترک این دو شهر گفت‪ :‬پورتو پایتخت فرهنگی اروپا و اصفهان پایتخت فرهنگ و‬ ‫تمدن ایران اسالمی است‪ ،‬این شهر اروپایی به عنوان دوستدار استارت اپ ها شناخته شده و‬ ‫اصفهان نیز پیشرو در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بافت تاریخی و معماری شــاخص و اســتفاده از المان کاشــی ساختمان های‬ ‫تاریخی‪ ،‬جمعیت یک میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار نفری و گذر رودخانه از دل این شهر از دیگر وجوه‬ ‫شاخص میان اصفهان و پورتو بوده و بهانه این خواهرخواندگی است‪.‬‬ ‫پورتو دومین شهر بزرگ کشور پرتغال بوده که در سال ‪ ۱۹۹۶‬در فهرست میراث جهانی‬ ‫یونسکوقرار گرفت‪.‬پیشنهاداولیهاینخواهرخواندگی کهاز سمتسفارتایراندر لیسبون‬ ‫احتماال در ارتباط ویدئوکنفرانسی هفته اینده میان‬ ‫به شهرداری هر دو شهر ارائه شده بود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شهرداران اصفهان و پورتو به مرحله امضا قرارداد خواهد رسید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!