روزنامه رویداد امروز شماره 1080 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1080

روزنامه رویداد امروز شماره 1080

روزنامه رویداد امروز شماره 1080

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫کاهشمعنادار‬ ‫چک هایبرگشتی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 08‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 17‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1080‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اصفهان‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪38‬‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫شهر قم به قطب گردشگری ایثار‬ ‫تبدیلمی شود‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫اثرانتخاباتتاچندسالباقیخواهدماند‬ ‫اثرنتیجهانتخاباتسال هابرزندگیمردموکشورسایه افکنخواهدبودوامیدواریمانتخابات‪ 28‬خردادبرخالفخواستهدشمنانمایهابرو‬ ‫عزت و سربلندی ایران بشود‬ ‫سیاست‬ ‫برگزاریدر سیوهفتمینهمایش‬ ‫سراسری کانون هایوکالیدادگستری‬ ‫کشوردراصفهان‬ ‫قم در مسیر تحول‬ ‫ورزش‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪08‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ساخت انیمیشن‪،‬‬ ‫فراخوان‬ ‫کلیپ با موضوع‬ ‫موشن‪،‬‬ ‫خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫در سی و‬ ‫هفتمین همایش س‬ ‫دستگاه‬ ‫رویاد د اصفهان‬ ‫راسری کانونهای‬ ‫وکالی دادگستری‬ ‫قضاونهادوکالت‬ ‫‪07‬‬ ‫چشمامید‬ ‫به ستاره های‬ ‫گران قیمتتیمملی‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫دستگاه قضا‬ ‫و نهاد وکالت‬ ‫در تقابل نیستند‬ ‫‪08‬‬ ‫دستور افزایش مرخصی‬ ‫زایمان از ‪ ۶‬به ‪ ۹‬ماه‬ ‫ابالغ شد‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫پایدار اب شرب مردم‬ ‫تامین‬ ‫در فصلتابستان‬ ‫درتقابلنیستند‬ ‫‪04‬‬ ‫خاموشی ها تمام نشده‬ ‫منتظر باشید‬ ‫شاهدانضباطمالیخوبی‬ ‫در کشور هستیم‬ ‫کشور مطرح شد‬ ‫‪03‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪21‬‬ ‫نزدیــک عملیاتــی‬ ‫در اینــده‬ ‫تامین پایدار اب‬ ‫شود‪ .‬جانباز‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫از خواستههای‬ ‫شــرب را یکی‬ ‫و فاضالب کشور‬ ‫مهندسی اب‬ ‫دانست و بیان‬ ‫اساســی مردم‬ ‫ـتاد پایــش تنش‬ ‫در جلســه سـ‬ ‫جــود تنگناهــای‬ ‫داشــت‪ :‬باو‬ ‫ـان کــه بهصــورت‬ ‫ـی اصفهـ‬ ‫محدودیت منابع ابی‬ ‫حمیدرضا جانباز‬ ‫مالی و‬ ‫ابـ کنفرانس برگزار شد‪ ،‬بر‬ ‫تبعات ناشــی از تنش‬ ‫ویدئو‬ ‫بایــد بر‬ ‫ـرب پایدار مردم‬ ‫تامین اب شـ‬ ‫همچنــان رضایت‬ ‫ــور غلبــه کرد تا‬ ‫ــتان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ابــی در کش‬ ‫در فصل تابس‬ ‫امسال تابستان‬ ‫جانباز با بیان اینکه‬ ‫مردم حاصل شود‪.‬‬ ‫در طول شــبانهروز‬ ‫حمیدرضا‬ ‫داریم عنوان کــرد‪ :‬با‬ ‫ـاره به قطع برق‬ ‫ــختی در پیــش‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫اب و فاضــالب در‬ ‫بســیار س‬ ‫ـتان از یکســو نیاز‬ ‫ـت‪ :‬شــرکتهای‬ ‫دما در فصل تابسـ‬ ‫یابد اظهــار داشـ‬ ‫ـای مختلفــی برای‬ ‫ـش‬ ‫افزایـ‬ ‫مراتب افزایش می‬ ‫ـور بایــد راهکارهـ‬ ‫به اب شــرب به‬ ‫در ســطح کشـ‬ ‫نظر گرفته باشند تا‬ ‫مردم‬ ‫تامین اب شــرب‬ ‫تاسیسات ابی در‬ ‫ـوی دیگــر ظرفیــت‬ ‫تدابیری تامین برق‬ ‫تامین پایدار اب شرب‬ ‫و از سـ‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬باید‬ ‫گونه چالشی برای‬ ‫اصفهان محدود‬ ‫مردم در با هیچ‬ ‫پایدار اب شــرب‬ ‫مردممواجهنشوند‪.‬‬ ‫بهمنظور تامین‬ ‫کــه‬ ‫قرارگرفته است‬ ‫اصفهان در دســتور کار‬ ‫اســتان‬ ‫مصرف بهینه اب‬ ‫ســری کانونهای‬ ‫هفتمین همایش سرا‬ ‫مدیریت‬ ‫ســی و‬ ‫میزبانی اصفهان‬ ‫ـتری کشــور که به‬ ‫اصفهــان فراخــوان‬ ‫وکالی دادگسـ‬ ‫همچنین تفاهمنامه‬ ‫فاضــالب اســتان‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫در این همایش‬ ‫موضوع مدیریت‬ ‫برگزار شد و‬ ‫موشــن‪ ،‬کلیپ با‬ ‫اسالمی اصفهان‪،‬‬ ‫ـاخت انیمیشن‪،‬‬ ‫بین دانشگاه ازاد‬ ‫اساس این فراخوان‬ ‫سـ‬ ‫ســه جانبهای‬ ‫ـتری کل اســتان‬ ‫را منتشــر کرد‪ .‬بر‬ ‫اصفهــان و دادگسـ‬ ‫مصرف بهینه اب‬ ‫خــود را تــا تاریــخ‬ ‫کانــون وکالی‬ ‫ـنی میتواننــد اثــار‬ ‫همکاری بیشــتر برقرار‬ ‫همــه ردههــای سـ‬ ‫برای همافزایی و‬ ‫دبیرخانــه فراخوان‬ ‫اصفهــان‬ ‫ـتری اصفهــان در‬ ‫ـال جــاری به دفتر‬ ‫رئیــسکل دادگسـ‬ ‫‪ 31‬خردادمــاه سـ‬ ‫اموزش همگانی‬ ‫و ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫روابط عمومی و‬ ‫قضا و وکال و عدم‬ ‫ـال نمایند‪ .‬مدیر‬ ‫همکاری دستگاه‬ ‫منــدان میتوانند‬ ‫ارسـ‬ ‫مورد اهمیت‬ ‫ـان افــزود‪ :‬عالقه‬ ‫فرهنگسازی درباره‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫اصف‬ ‫نهاد و اهمیت و‬ ‫ابفــای اســتان‬ ‫دبیرخانه فراخوان‬ ‫تقابل این دو‬ ‫توضیحاتی ارائه‬ ‫شــرده بــه‬ ‫در تمام زمینهها‬ ‫اثــار خــود را بر روی لوح ف هزارجریب‪ ،‬خیابان شــیخ‬ ‫مشاوره حقوقی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬خیابــان‬ ‫عمومی و اموزش‬ ‫واقــع در‬ ‫بن حیان‪ ،‬روابط‬ ‫ـا حبیبــی اظهــار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫کلینی‪ ،‬خیابان جابر‬ ‫ایمنــا‪ ،‬محمدرضـ‬ ‫ـتان اصفهــان بــه‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫اب و فاضــالب اسـ‬ ‫نشســتهایی که‬ ‫قانون تصریحشــده‬ ‫همگانــی شــرکت‬ ‫ـیرود در چنیــن‬ ‫یــق شــبکههای‬ ‫اشــتغالزایی؛ اما در‬ ‫کــرد‪ :‬انتظــار مـ‬ ‫اینکه در شــرایط‬ ‫طر‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ـت‬ ‫ـا‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫‪81689365‬‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫است‪ ،‬تصریح اس‬ ‫بــا توجه بــه‬ ‫ابزارهای خاصی نیاز‬ ‫ان کشــیده میشـ‬ ‫کــد پســتی ‪56‬‬ ‫‪ 093808937‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫ــات زیادی برای‬ ‫که تربیت وکیل به‬ ‫مشکالت پیش روی وکال‬ ‫اب و گــرم شــدن‬ ‫ـد‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫زحم‬ ‫بهجای اینکه در‬ ‫ــت و است‬ ‫ـی بــه شــماره ‪51‬‬ ‫اوج مصــرف‬ ‫وکالت از‬ ‫در ان شــرکت کننـ‬ ‫بهرهبــرداری و‬ ‫التحصیالن حقوق‬ ‫ذاتی نهاد وکالت اس‬ ‫فنی اثار اشاره کرد و‬ ‫اجتماعـ‬ ‫حــق و حقیقت‬ ‫نخبهحقوقــی‬ ‫معــاون‬ ‫قطــع بــرق نیــز‬ ‫جمعی از فارغ‬ ‫اســتقالل‪ ،‬جوهره‬ ‫مطرح و بــرای ان‬ ‫ـندی به مشخصات‬ ‫فاصلــه گرفتنــد‬ ‫علیه کانونهای‬ ‫هــوا‪ ،‬احتمــال‬ ‫حقوق مــوکالن و‬ ‫شــرکت ابفــای‬ ‫ـائل و مشــکالت‬ ‫باهم کرد‪:‬‬ ‫و هــر جــا از هــم‬ ‫مهرداد خورسـ‬ ‫مدیریت شــوند‪،‬‬ ‫دقیقه و بدون لوگو و‬ ‫ـالت مهم دفــاع از‬ ‫ســعه اب‬ ‫و قدرت و مسـ‬ ‫از هماکنون دیزل‬ ‫باید این دو نهاد‬ ‫حوزههای دیگر‬ ‫های بعد نتایج ان‬ ‫تولیدی باید کمتر از ‪2‬‬ ‫استدالل که کانونها‬ ‫وکیــل دو رسـ‬ ‫ـده اســت‪ ،‬پس‬ ‫وجــود دارد‪،‬‬ ‫را بر عهــده دارد‪.‬‬ ‫تو اصفهان عنوان کــرد‪ :‬در‬ ‫همایش‬ ‫قا لــب فر مــت‬ ‫افزود‪ :‬اثار‬ ‫شورانده میشوند با این‬ ‫کمرنگ شـ‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫ـن اجرای قوانین‬ ‫ـرای ورود بــه مــدار‬ ‫اســتان‬ ‫ســازنده با شــند و در‬ ‫برنامهریزی شــود و در پیشرفتها منتج شود‪.‬‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬او‬ ‫نظــارت بر حسـ‬ ‫ـود‪ ،‬پس وکال‬ ‫ژنراتورهــا بـ‬ ‫رو‪ ،‬با کمبود‪4.3‬‬ ‫ارتباط پررنگی‬ ‫ارم شــرکت‬ ‫شود تا این نتایج به‬ ‫وضع و اجرا میشـ‬ ‫‪ )HIGH-Q‬تهیه شوند‪.‬‬ ‫یعنی برخورداری‬ ‫انحصار ایجاد کردند‪.‬‬ ‫تابستان پیش‬ ‫جلوگیری از قطع‬ ‫دستگاه قضائی و نهاد‬ ‫ـون در قوه مجریه‬ ‫رصد‬ ‫حقوقی ما بهحق دفاع‬ ‫ناصراکبری‬ ‫بهرهبرداری و‬ ‫(‪UALITY480‬‬ ‫قوه مجریه دنبال‬ ‫ثانیه اب شــرب‬ ‫زیادی قانـ‬ ‫کسبوکار نیست‬ ‫داد‪ :‬اصال به تقابل‬ ‫فراخوان بیان داشت‪:‬‬ ‫ـت‪ ،‬در نظام‬ ‫‪mp4‬‬ ‫مترمکعب در‬ ‫قوانین نیز باید در‬ ‫امادهشدهاند‪.‬اکبری‬ ‫دفاع از حق توجه‬ ‫حرفه وکالت‬ ‫او ادامه‬ ‫خصوص اعالم نتایج این‬ ‫این یک اشــتباه اسـ‬ ‫ـان بــا بیــان اینکــه‬ ‫حسن اجرای‬ ‫ملزومات و مبانی‬ ‫جریاناب‬ ‫های غلط که این‬ ‫اوج مصرف مواجه‬ ‫ـون وکالی اصفهـ‬ ‫ندارم‪ ،‬زیرا‬ ‫هفته صرفهجویی در‬ ‫او در‬ ‫دقت افراد از‬ ‫بیشتر موردتوجه‬ ‫به دلیل برداشت‬ ‫بهموقع حوادث و‬ ‫در ساعات‬ ‫رئیــس کانـ‬ ‫تیرماه‪ ،‬مصادف با‬ ‫حرفه غیرتجاری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انچه‬ ‫وکالــت اعتقاد سوگندنامه قضات و وکال‬ ‫شود‪ ،‬اما برخی‬ ‫کنترل و رسیدگی‬ ‫اند‪ ،‬عقیده دارند‬ ‫اکبری گفت‪ :‬به‬ ‫در هفتــه اول‬ ‫حرفه وکالت یک‬ ‫شــده اســت‪،‬‬ ‫نفیسی اهدا میشود‪.‬‬ ‫پایش فشار‪،‬‬ ‫دغدغهها و مطالبات‬ ‫کافی است به متن‬ ‫ـت متوجه نشــده‬ ‫هستیم‪ .‬ناصر‬ ‫ابفای استان اصفهان‬ ‫همه میدانیم‬ ‫حقیقت و احقاق‬ ‫بهمنظور ذخیره‬ ‫سه اثر برتر جوایز‬ ‫ـل کارکرد اصولی‬ ‫مفهوم را درسـ‬ ‫سامان دادن به برخی‬ ‫شبکه را کلید کار‬ ‫مدیریت قرار بگیرند این‬ ‫درصدد هســتیم تا‬ ‫عدالت و کشف‬ ‫مصرف اب به‬ ‫اگر قرار باشــد وکیـ‬ ‫استان اصفهان حق‬ ‫خواهند فعالیت و‬ ‫ـته تلهمتری‬ ‫لفظ است‬ ‫کنید که اجرای‬ ‫همین دلیل‬ ‫اینده عنوان و بر‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید تحت نظارت و‬ ‫بیان اینکه ابفای‬ ‫که ســالهای گذشـ‬ ‫موکل را بهعنوان‬ ‫است و هر دو با‬ ‫بر اساس ان می‬ ‫تنش ابی تابستان‬ ‫یکنهاد حمایتی‬ ‫مستقل وکال‬ ‫خورسندی با‬ ‫حقوق‬ ‫امده‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ـط‬ ‫مخازنی‬ ‫ـت‬ ‫ها‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫روا‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ان‬ ‫گذر‬ ‫دفاع‬ ‫ا‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫وکال‬ ‫دوی‬ ‫ـتر‪،‬‬ ‫وکالت‪،‬‬ ‫برای‬ ‫را دارد عنــوان کـ‬ ‫تنظیمفشارشکنهاو‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید‬ ‫ی اب بیشـ‬ ‫حق در هر‬ ‫وکالت شفاف و‬ ‫حالی است که نهاد‬ ‫یاد میکنند پس‬ ‫خارج شــدهاند تا‬ ‫اما کســانی که به‬ ‫بــرداری از تمامــی اثــار‬ ‫مرتبط با صنف‬ ‫بهموقعشیراالت‪،‬‬ ‫اصفهان با بیان اینکه‬ ‫هدفی مشترک قسم‬ ‫روســتاها از مــدار‬ ‫داریم در‬ ‫خــود قــرار دهد؛‬ ‫در ساخت کلیپ‪،‬‬ ‫ـتری اقدامات‬ ‫بهره‬ ‫دهیم‪ .‬او تعویض‬ ‫در شــهرها و‬ ‫اینکه از وکال انتظار‬ ‫جالله برای‬ ‫رئیس کانون وکالی‬ ‫اولویــت کاری‬ ‫اصفهان از نفرات برتر‬ ‫رئیسکل دادگسـ‬ ‫گویند حرفه وکالت‬ ‫خرابتاکید کرد‪.‬‬ ‫بهرهبــرداری قــرار‬ ‫خشنودی با بیان‬ ‫ادامه اســت‪.‬‬ ‫قانون دفاع میکند‪،‬‬ ‫عمومی ابفای‬ ‫تقابــل معنا ندارد‪.‬‬ ‫تعویض کنتورهای‬ ‫توجه ندارنــد می‬ ‫مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫ـد امــکان در مدار‬ ‫که باشد‪.‬‬ ‫ـاق حقوق عامــه‬ ‫حقوق موکالن با ابزار‬ ‫در اینجــا‬ ‫ایــن مفهوم‬ ‫گرافی با موضوع‬ ‫تعمیر چاهها افزود‪:‬‬ ‫حـ‬ ‫نگاه ما این اســت‬ ‫قوانین کسبوکار‬ ‫ـالش خود بــرای احقـ‬ ‫خاصی وکیل از‬ ‫قانون میبرد و‬ ‫انیمیشــن و موشن‬ ‫اهمیت تجهیز و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫است و باید مشمول‬ ‫جامعه را به ســمت‬ ‫کمککار بــه تـ‬ ‫با تاکید بر‬ ‫عامه از اهمیت‬ ‫اصفهــان‬ ‫رساند؛ کسبوکار‬ ‫وکار باشد‪ ،‬کسب‬ ‫همکاریمینماید‪.‬‬ ‫و وکیل دستیار و‬ ‫افــزود‪ :‬وکیل‬ ‫اضافه کرد‪ :‬حقوق‬ ‫حرفه وکالت کســب‬ ‫منصه ظهور می‬ ‫چیز را همگان دانند‬ ‫دعوتبه‬ ‫نهاد دهند‪،‬‬ ‫صاحب حق در حقوق‬ ‫حاکمیت قانون را به‬ ‫فرا باشــد‪ .‬اگر‬ ‫همه‬ ‫مسئله در حوزه‬ ‫ــالف در این دو‬ ‫است و موضوع و‬ ‫حقوق اصل‬ ‫حاکمیت قانــون که‬ ‫خواهد بود و این‬ ‫ـت‪ ،‬امــا وجود اخت‬ ‫حل برخوردار‬ ‫باشــد‪ .‬معاونت‬ ‫سود در اولویت‬ ‫قاضی اسـ‬ ‫ـک جامعه اصل‬ ‫و باید بــه دنبال‬ ‫و مــال و ناموس‬ ‫روابط عمومی در‬ ‫میتواند گســترده‬ ‫اگــر در یـ‬ ‫انسانها حفظ‬ ‫ـالف غیرواقع اســت‬ ‫ـی تجارت باجان‬ ‫تاسیس شد‪ ،‬پیش از‬ ‫مقدسی عامــه‬ ‫اجرا شود حقوق‬ ‫وکالــت به معنـ‬ ‫یــک خـ‬ ‫تخلفات انتظامی که‬ ‫حاکمیتی است‪،‬‬ ‫دادگستری در سال ‪۹۵‬‬ ‫دو نهاد نهادهای‬ ‫بیشتر از هرکسی‬ ‫بخشی ارتباطات‬ ‫است‪ ،‬البته بسیاری از‬ ‫مسائل باشیم این‬ ‫اصول تشــکیالت‬ ‫قاضی و عامه‬ ‫تاکید بر اینکه وکال‬ ‫این‬ ‫همین دلیل و فهم‬ ‫‪ ۴۹‬و ‪ ۵۶‬قانون‬ ‫هستند‪ ،‬مردم‬ ‫اهمیت ارتبــاط‬ ‫میشود‪ .‬او با‬ ‫اگاهی‬ ‫فرهنگ و تبیین‬ ‫انهــم در مــواد‬ ‫قرار میگیرد به‬ ‫کور قانون مطلع‬ ‫ـتند‪ .‬او در خصــوص‬ ‫نظارت بر ان تاکید‬ ‫ویژهی اشــاعه‬ ‫مورد رسیدگی‬ ‫قضات از نقاط‬ ‫احساس که میتوانند‬ ‫هسـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫حفظ حقوق عامه و‬ ‫درونسازمانی و‬ ‫در کنار‬ ‫برای قوه مقننه‬ ‫سیلمانیدرجهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر این‬ ‫وکالت اســت‪ .‬او‬ ‫بین عدلیه به‬ ‫وکال بهترین مشــاور‬ ‫مکتبسردار‬ ‫اشــتباه از نهاد‬ ‫ـه تدویــن کتاب‬ ‫وکیل‪،‬‬ ‫در‬ ‫اعالم میکنند که‬ ‫و‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کن‬ ‫ـح‬ ‫نفوذ‬ ‫تفاهمنامـ‬ ‫کند‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـش ســوم ویــژهی‬ ‫تصر‬ ‫تجربه وکال استفاده‬ ‫قضائــی و قاضی‬ ‫و برخی جاهالنه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برونسازمانی‬ ‫اســالم و بخـ‬ ‫نهاد وکالت را‬ ‫در دســتگاه‬ ‫برخی اگاهانه‬ ‫قوه مقننه باید از‬ ‫ایثارگران ابفای استان‬ ‫این تصور باشد‬ ‫و تعابیر غلط در‬ ‫سال فعالیت‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫را برنمی‪ .‬تابند‬ ‫کوتاهی مســئوالن‬ ‫سقایان در تامین‬ ‫خاطرات‬ ‫وکالت اشنا نیستند‬ ‫دشوارترین‬ ‫کسانی که هنجار‬ ‫ایثارگریهای‬ ‫ـتفاده از وکال نشــانه‬ ‫با مفاهیم نهاد‬ ‫ـان حــوزه هنــری و‬ ‫ان مسیر درست و‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫همین اشــتباهها‪،‬‬ ‫و عدم اسـ‬ ‫دنبال وکال باشــد‪ ،‬اما‬ ‫اصفهــان میـ‬ ‫خدمات عادالنه ابفای‬ ‫قاضی یا وکیل را از‬ ‫میبرند و گاهی‬ ‫میگذرانیم‬ ‫ـان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫که میتوانند‬ ‫ـت‪ .‬انان باید به‬ ‫مورد ان به کار‬ ‫و توزیع‬ ‫اصفهــان منعقد‬ ‫کنند‪ ،‬این چهره نازیبا‬ ‫ـون وکالی اصفهـ‬ ‫ــه نظر میرســد‬ ‫این قوه اسـ‬ ‫ابفای اســتان‬ ‫یکی از نمایندگان‬ ‫بزنگاههایمختلف‬ ‫منتخــب روابط‬ ‫گیریهــا میشــود‪ .‬ب‬ ‫که خورده منحرف‬ ‫رئیــس کانـ‬ ‫وکالت است و وکیل‬ ‫هاشمامینی‬ ‫نیست‪ .‬رئیسی افزود‪:‬‬ ‫صمیمانه مدیــران‬ ‫اصفهاندر‬ ‫بســتر تصمیم‬ ‫سوگندی‬ ‫که بین قاضی و‬ ‫برای احقاق حقوق‬ ‫جوهره ذاتی نهاد‬ ‫اولیــن نشســت‬ ‫اینگونه‬ ‫در پایینترین حد‬ ‫ـی پیش میایــد‬ ‫شــد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫وکال که سالهاست‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اســتقالل‪،‬‬ ‫موکالن و نظارت‬ ‫در اذهــان عمومـ‬ ‫به مردم است‪.‬‬ ‫بود خدمات وکال‬ ‫عضو اتاق برگزار‬ ‫ایــن تفاهمنامه‬ ‫به کانونهای‬ ‫گام بلندمدت با‬ ‫مهم دفاع از حقوق‬ ‫مجلس گفته‬ ‫عمومی شــرکتهای‬ ‫بــر اســاس‬ ‫ـری در جامعــه را‬ ‫این گفته مردم را‬ ‫اگاهیبخشیدر‬ ‫کردهاند باید چنــد‬ ‫تقابلی وجود دارد‪.‬‬ ‫دو رســالت‬ ‫دارد‪ .‬لیال رئیسی‬ ‫باالترین هزینه است؛‬ ‫ـج فرهنــگ ایثارگـ‬ ‫ایننشستنقش‬ ‫مــردم تــالش‬ ‫ســتان اصفهان در‬ ‫وکیل‬ ‫وظایف حاکمیت‬ ‫قوانین را بر عهده‬ ‫اقدام در این زمینه‬ ‫او ترویـ‬ ‫بازرگانیاصفهاندر‬ ‫کیفیت با‬ ‫حوزه هنری ا‬ ‫کند‪ .‬خدمات وکال‬ ‫و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫سازمانی را مهم و‬ ‫بر حسن اجرای‬ ‫حقوق عامه از‬ ‫بردارند و اولین‬ ‫اقدام به جمعاوری‪،‬‬ ‫ـه وضعیت نهاد‬ ‫اهمیــت برشــمرد‬ ‫مردم بیاعتماد می‬ ‫درونسازمانی و برون‬ ‫صیانت از‬ ‫برنامه درست‬ ‫زمانی چهارماهه‬ ‫همه مــا میدانیم کـ‬ ‫معرفی وکیل به‬ ‫بســیار حائــز‬ ‫نهاد حامی‬ ‫تنظیم ارتباطات‬ ‫این نقش حمایتی‬ ‫جانفشــانیهای‬ ‫یک دوره‬ ‫روابط عمومیهای‬ ‫درباره تعرفه وکالت و‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫و انتشار خاطرات‬ ‫نبوده است و اگر‬ ‫ـازی ایثارگریها و‬ ‫مجریه کم نیست‪ ،‬اما‬ ‫بر لزوم همافزایی‬ ‫برنامهریزی‬ ‫پیادهسازی‪ ،‬تدوین‬ ‫ـه دادســتان کل‬ ‫است‬ ‫های اخیر مطلوب‬ ‫اینکه وکیل یک‬ ‫بــا مستندسـ‬ ‫تاثیرگذار خواند و‬ ‫کردن در قوه‬ ‫ـاون حقــوق عامـ‬ ‫نتیجه ان در جامعه‬ ‫ــت ســال دفــاع‬ ‫مصاحبه‪،‬‬ ‫و بالندگی صنایع‬ ‫ســی با تاکید بر‬ ‫وکالت در سال‬ ‫جانبازانوایثارگران‬ ‫در ادامــه معـ‬ ‫ـالم در دوران هش‬ ‫دیده میشود که در‬ ‫کنیمدر حالسپری‬ ‫جامعه است‪.‬رئی‬ ‫اتاق بهمنظور رشد‬ ‫‪ 250‬نفراز رزمندگان‪،‬‬ ‫وکیلپولنمیگیرد‬ ‫رزمنــدگان اسـ‬ ‫حاکمیت تامین حقوق سیاسی‪ ،‬بخواهیمدرستتوصیف‬ ‫وکال کمتر‬ ‫شرکتهای عضو‬ ‫وکال میشود‪ .‬او‬ ‫ـی بــرای اینــدگان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫حداقل‬ ‫ساز نیست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫اصفهــان خواهد‬ ‫وکالت هستیم؛ چرا‬ ‫به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تــوان نقشــه راهـ‬ ‫ها‬ ‫توهین‬ ‫مسعود گلشیرازی‬ ‫نیز‬ ‫پول‬ ‫ـتان‬ ‫مردم‬ ‫ـور‬ ‫بدترین‬ ‫کشـ‬ ‫که دستگاه‬ ‫اب و فاضالب اسـ‬ ‫ها فرهنگســازی‬ ‫ازادیهــای مدنــی‬ ‫سال فعالیت نهاد‬ ‫مقــدس‪ ،‬می‬ ‫و رسانه ملی‬ ‫استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫میشود که وکیلی‬ ‫ـران روابط عمومی‬ ‫شــرکت‬ ‫باید در این زمینه‬ ‫ـی و اقتصــادی و‬ ‫سختترین‬ ‫در حقــوق بنیادی‬ ‫اینکه گاهی مشاهده‬ ‫ـورت مجازی بــا مدیـ‬ ‫تــا رای بگیــرد‪،‬‬ ‫اجتماعـ‬ ‫معظم رهبری هم به‬ ‫و تشــکیل کمیته‬ ‫نهاد کــه ریشــه‬ ‫ترسیمکرد‪.‬‬ ‫و با بیان‬ ‫االشتغال میکنند‪،‬‬ ‫اصفهــان بهصـ‬ ‫حوزه هنری استان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫وضعیــت ایــن‬ ‫کرده اســت و مقام‬ ‫نیازمند برنامهریزی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همچنین‬ ‫دچار این مشکالت‬ ‫این مراسم رئیس‬ ‫پروانه گرفته را ممنوع‬ ‫منتخب گفتوگو کرد‪.‬‬ ‫را قبول‬ ‫کنیــم و ایــن‬ ‫تاکید کردهاند‪ .‬رضا‬ ‫بخش دیگری از این‬ ‫در ادامه‬ ‫کشور‬ ‫کانون‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫رشادتهایایثارگران‬ ‫باید‬ ‫نادرست‬ ‫شرکتهای‬ ‫ازادیهای مشــروع‬ ‫عمومــی در اگاهی‬ ‫فرهنگسازی از‬ ‫انسانها دارد‪،‬‬ ‫در‬ ‫ونگارش کتابیبا‬ ‫نتیجه برداشت‬ ‫گفت‪:‬مستندسازی‬ ‫کرد‪ :‬نقش روابط‬ ‫صیانت از‬ ‫خاص است‪.‬‬ ‫اسنادوعکسها‬ ‫ـاوت و وکالت دو‬ ‫داد‪ :‬این رفتارها‬ ‫با بیان اینکه عدم‬ ‫دفاع اصفهان‬ ‫اصفهــان تصریح‬ ‫کار جمعاوری‬ ‫وکال تربیت وکیل‬ ‫ـه و ادامه‬ ‫مقــدس‪ ،‬مایــهی‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬نهاد قضـ‬ ‫سختیها باشد؟ او‬ ‫برونسازمانی مهم‬ ‫اصفهان در دوران‬ ‫است‪ ،‬وظیفه کانون‬ ‫ـای وکال بــه جامعـ‬ ‫ــت ســال دفــاع‬ ‫خشــنودی‬ ‫درونســازمانی و‬ ‫خانه نهاد وکالت‬ ‫نقش ابفای استان‬ ‫در دوران هش‬ ‫درســت کانونهـ‬ ‫نهاد وکالت‬ ‫بخشــی ارتباطات‬ ‫با تاسیس عدالت‬ ‫شکلممکنتدوین‬ ‫اندیشی و همافزایی‬ ‫عنوان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫نهاد‬ ‫معر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫است کهبهبهترین‬ ‫لــط و نااگاهانه‬ ‫ـت و همچنین هم‬ ‫همراه‬ ‫همراه هم بودند‬ ‫پیشبینیشدهاست‪.‬‬ ‫های ناصواب‪ ،‬غ‬ ‫شرکت مباهات‬ ‫هرگاه این دو نهاد‬ ‫و تاثیرگذار اسـ‬ ‫عضو اتــاق بهمنظور‬ ‫مقدس‬ ‫شده برداشــت‬ ‫مراسممدیرعامل‬ ‫هم ایجاد شد؛‬ ‫ـای شــرکتهای‬ ‫به نمایش گذاشته‬ ‫وتهیهمیشود‪.‬‬ ‫ایینبرگزاریاین‬ ‫روابــط عمومیهـ‬ ‫خاطرات ایثارگران‬ ‫جامعه اگاه امری‬ ‫در‬ ‫زیبایی از حقجویی‬ ‫گفت‪ :‬وظیفهی‬ ‫ردپامعرفیشدند‬ ‫شاه مرادی کتاب‬ ‫صنایع استان و ایجاد‬ ‫فاضالب اســتان اصفهان‬ ‫چهره‬ ‫رویداددانشاموزی‬ ‫مجتبی‬ ‫گـــزارش‬ ‫رشد و بالندگی‬ ‫برشمرد و اظهار‬ ‫اب و‬ ‫فعاالنصنعتابفا‬ ‫برترینهای‬ ‫را کاری شایسته‬ ‫اعتقادیوانقالبی‬ ‫ابفای اصفهان‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫بسیار خوبی برای‬ ‫سازمانی‪،‬‬ ‫مابیناتاقومدیران‬ ‫خاطرات ایثارگران‬ ‫هنری از ظرفیت‬ ‫ایجادارتباطدوسویه‬ ‫ایجاب میکند که‬ ‫داشت‪ :‬حوزه‬ ‫توانند درباره بیماری‬ ‫فعاالنصنعتابفادر‬ ‫گلشیرازی‬ ‫در اصفهان‬ ‫با‬ ‫اتاق‬ ‫اقدامات‬ ‫میایند حتی نمی‬ ‫اطالع از خدمــات و‬ ‫مستندسازیایثارگریهای‬ ‫کتاب تبدیل شود‪.‬‬ ‫که نزد من‬ ‫کنند‪ .‬امشــب که‬ ‫روابــط عمومــی و‬ ‫ثبت و به‬ ‫تلقی کــرد و گفت‪:‬‬ ‫کتــاب خاطرات‬ ‫بــا من صحبــت‬ ‫مختلفبرخورداراست‪.‬‬ ‫ـوم را امری حیاتی‬ ‫امینی با بیان اینکه‬ ‫خــود بهخوبــی‬ ‫خوشبیانهستند‬ ‫اظهار زمینههای‬ ‫رویکــرد نســل سـ‬ ‫ایثارگران شــرکت‬ ‫هاشــم‬ ‫مدیرانیکمدل‬ ‫دانشاموز بسیار‬ ‫تدوین میشــود‬ ‫چنــد تن از‬ ‫جلسهباهماندیشی‬ ‫دیدمنوجوانان‬ ‫ـران در ســه بخــش‬ ‫ســیار خوشــحال‬ ‫امیدواریمدر این‬ ‫در این مراســم خاطرات خــود در دوران‬ ‫بهارتقاارتباطات‬ ‫ایثارگـ‬ ‫ـاب در خصوص‬ ‫مطالب تســلط دارند ب‬ ‫کهدرنهایتمنجر‬ ‫ـای اصفهان به ذکر‬ ‫بخــش از این کتـ‬ ‫ردپا با محوریت‬ ‫و در ارائــه‬ ‫دانشامــوزان‪ ،‬مربیان‬ ‫همکاریاحصاشود‬ ‫داشــت‪ :‬یــک‬ ‫رویداد دانشاموزی‬ ‫صنعت ابفای ابفـ‬ ‫اقتصادی در کل استان‬ ‫به همین دلیل به‬ ‫نخســتین‬ ‫ایثارگریهای فعاالن‬ ‫مقدسپرداختند‪.‬‬ ‫ایجاد جریانهای‬ ‫پروژهایمشارکتی‬ ‫شــدم کــه‬ ‫و شــهرداری کــه‬ ‫ـش دیگر دفاع‬ ‫بین بنگاهی و‬ ‫رشادتها و‬ ‫شهرزیستپذیر‬ ‫مشاور عالیرئیس‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫نقشنوجواندر‬ ‫ـاع مقــدس‪ ،‬بخـ‬ ‫علی کرباسیزاده‬ ‫انهــا‪ ،‬مســئوالن‬ ‫فرهنگــی اجتماعی‬ ‫ــان در دوران دفـ‬ ‫ایجاد کردند تبریک‬ ‫کشور شود‪.‬سپس‬ ‫فرهنگــی ســازمان‬ ‫ـرض تبریک هفته‬ ‫اصفه‬ ‫و‬ ‫چنین فضایی را‬ ‫هــان نیز ضمن عـ‬ ‫میــان اداره‬ ‫خانــه جــوان ایــن‬ ‫با همافزایی‬ ‫ـاق بازرگانــی اصف‬ ‫شــهرداری اصفهــان و‬ ‫در خصوصسرای‬ ‫اتـ‬ ‫عمومیتوضیحاتی‬ ‫ورزشــی‬ ‫استان اصفهان‪،‬‬ ‫میگویم‪.‬‬ ‫ارتباطاتوروابط‬ ‫کل اموزشوپرورش‬ ‫و دانشــگاههای‬ ‫حلقه مفقوده‬ ‫ســازمان‪ ،‬اداره‬ ‫بازرگانی اصفهان‬ ‫مهارت اموزش‬ ‫هنرستانپسرانه‬ ‫نــواوری و رشــد اتاق‬ ‫عدم‬ ‫هنرستاندخترانهنوایی‪،‬‬ ‫این مرکز ارائه کرد‬ ‫وپرورش است‬ ‫دستاوردهای مهم‬ ‫مدیریت‬ ‫بهمن و اداره شــهر‬ ‫اموزش‬ ‫ســطه اداره کل‬ ‫استان و همچنین‬ ‫ـتان دخترانه ‪22‬‬ ‫بنیادی و اساسی در‬ ‫اوقات حضورش در‬ ‫مدیــر امــوزش متو‬ ‫راهداری وجود دارد؛‬ ‫ابــوذر و دبیرسـ‬ ‫را مسبب تحولی‬ ‫را یکی از بهترین‬ ‫اصفهان بود که با خلق‬ ‫همچنیــن‬ ‫عدم مهارت اموزش‬ ‫محدودیتها در سازمان‬ ‫ایجاد این مراکز‬ ‫نواور و خالق‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫چهار ســال گذشــته‬ ‫کودک شهرداری‬ ‫و‬ ‫وپرورش استان اصفهان‬ ‫گروه ایندهسازان‬ ‫از راههای اصلی‬ ‫نست‪.‬مشاور عالی‬ ‫دوســتدار‬ ‫شــهرداری در طول‬ ‫و حملونقــل‬ ‫کارافرینی اجتماعی‬ ‫میدادند‪ .‬در پایان‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر‬ ‫پایدار اموزش‬ ‫دانســت و اظهار‬ ‫ـداری‬ ‫دا‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫حوزه‬ ‫بازرگانی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫اموزش‬ ‫تشکیل‬ ‫ـش‬ ‫ـازمان‬ ‫در‬ ‫وپرورش‬ ‫ـعه‬ ‫وکار‬ ‫اتاق‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫های امــروز ب‬ ‫نوروزی گفت‪ :‬توسـ‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫مدلهای کســب‬ ‫ـرانه ابوذر در حوزه‬ ‫ردپا را‬ ‫از پروژههایمهم‬ ‫که برای بهسازی‬ ‫مفقــوده اموزش‬ ‫تالش میکنیــم راه‬ ‫اصفهان‪،‬در ادامهاز یکی‬ ‫ســت‪ .‬قــدرتا‪...‬‬ ‫خرابی شدید بوده‬ ‫متعدد را حلقــه‬ ‫از هنرســتان پسـ‬ ‫اموز بهپایانرسید‪.‬‬ ‫های اخیــر قدمهای‬ ‫از مدیــران روابط‬ ‫ای بیان داشــت‪:‬‬ ‫محیطزیســت‬ ‫دان‬ ‫ـا کشور دچار‬ ‫نوجواناندانش‬ ‫است که محورهای‬ ‫خوشــبختانه در ســال‬ ‫تومان پول نیاز داریم‬ ‫ــت کــرد و‬ ‫جــاده‬ ‫توسط‬ ‫ارائهاموزشهای‬ ‫ـوب نگهداریــم امـ‬ ‫زیست بهعنوان گروه برتر معرفی مفهومی از حقوق بشر‬ ‫شهری داشــت‪:‬‬ ‫مقاطع و بهویژه‬ ‫‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫چهارماهه‪ 40‬ساعت‬ ‫در شــرایط مطلـ‬ ‫در حــوزه گردشــگری صحب درخواست کرد تا در این‬ ‫پسماند و محیط‬ ‫مهارتاموزی در تمام‬ ‫محیطزیستی‪،‬طراحی‬ ‫که انها به‬ ‫که‬ ‫هزار کیلومتر اســت‬ ‫را‬ ‫بودند‬ ‫پروژه‬ ‫شــریانی‬ ‫این‬ ‫کرده‬ ‫عنوان‬ ‫اتاق‬ ‫شده‬ ‫دستگاهی طراحی‬ ‫خوبی برای‬ ‫اموزش مربیان به‬ ‫بنگاههای عضو‬ ‫اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫ـت و در دنیا ثابت‬ ‫و همخانوادهها‬ ‫شــریانی که ‪۳۵‬‬ ‫کرد‪ :‬استان اصفهان‬ ‫پایدار شکل میگیرد‪.‬‬ ‫شدند‪ .‬این گروه‬ ‫عمومی‬ ‫به دانشاموزان‪،‬‬ ‫ـرایط ســخت اسـ‬ ‫انجامشــده اســت‬ ‫ـی و راههــای‬ ‫کمپوست و اتانول تبدیل‬ ‫اقتصادی مســافر و‬ ‫داشته باشند و اظهار‬ ‫گوناگــون‬ ‫تحت عنوان توســعه‬ ‫شـ‬ ‫طرح توان هفت و‬ ‫در هنرســتانها‬ ‫ـه بودجــه عمومـ‬ ‫بــه ایــن نتیجــه‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد بخش‬ ‫تر را به متان‪ ،‬کود‬ ‫زمینه همکاری‬ ‫جــه اداره راه را بـ‬ ‫ـوی خانه جــوان و‬ ‫منحصربهفردی‬ ‫ـبت به و غیره‬ ‫ســه مدرســه شهر‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫داریوش و بیــش از‬ ‫سایر پسماند‬ ‫تردد میکنند به‬ ‫نبایــد بود‬ ‫ـگری از ظرفیتهــای‬ ‫منتورها از سـ‬ ‫نوجوان هنرســتانی‬ ‫منحصربهفردی نسـ‬ ‫و هــم مســئوالن‬ ‫توسط این مربیان و‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫کشور در این جادهها‬ ‫اموزهــای فنــی و‬ ‫به لحــاظ گردشـ‬ ‫شــرکت ‪500‬‬ ‫ـد و ویژگیهــای‬ ‫اصفهاندرزمینه‬ ‫انتخاب‪ 12‬گروه‬ ‫ها منتوری گروهها‬ ‫هــی جــز مهارت‬ ‫دولت گره زد‪ .‬به‬ ‫ــل ترانزیت‬ ‫پیشتازانمداز‬ ‫که به میکنـ‬ ‫اشاره به اینکه مردم‬ ‫علیرغمرتبهتکرقمی‬ ‫رویداد ردپا و درنهایت‬ ‫ساعت‬ ‫رســیدهاند کــه را‬ ‫ـداری و حملونق‬ ‫دل خود داشــت‬ ‫بــه دانشاموزان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬امانی با‬ ‫برخورداراستو‬ ‫نمونههایقبلیدارد‪.‬همچنین گروه تکنولوژی اصفهان در‬ ‫ـس ســازمان راهـ‬ ‫اصفهان در زمینه‬ ‫یک نــواوری بود‪.‬او‬ ‫متخصصان این حوزه را در‬ ‫مهارتهــای زندگــی‬ ‫تــر این پول‬ ‫پرداخــت میکنند‬ ‫امانــی رئیـ‬ ‫دنیا‪ ،‬رتبه‬ ‫نهایی کاری بزرگ و‬ ‫باایدهاستفادهاز‬ ‫بــرداری از ‪ ۱۱‬کیلوم‬ ‫اجتماعــی و‬ ‫ـرق‪ ،‬گاز هزینــه‬ ‫چهار ســال گذشته را‬ ‫‪ 70‬تیم و ارائــه ایده از ســوی انها هنرستاندخترانهنوایی‬ ‫ـتری بــرای ارائه‬ ‫ظرفیتهای گردشگری در توسعههایایجادشده‬ ‫ای در ائیــن بهره‬ ‫عنوان امیدهای اینده‬ ‫بــرای اب‪ ،‬بـ‬ ‫محمدرضا ناظمزاده‬ ‫تشــکیل حــدود‬ ‫نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫برای کمک به مشـ‬ ‫جــاده‬ ‫اصفهان‪ -‬اردســتان‬ ‫اینکه دانشاموزان به‬ ‫سهرقمیاستو‬ ‫ســوم‪ ،‬پســماند‬ ‫حفظ راهها اینچنین‬ ‫این نداریم‪.‬‬ ‫وپرورش و شهرداری‬ ‫طراحی و دوخت لباس‬ ‫جذب گردشگر‬ ‫های اموزش هزاره‬ ‫چهار خطه محور‬ ‫بوده که ناپایدار‬ ‫خیاطان با با بیان‬ ‫توانند‪ ،‬افزود‪ :‬شنیدن‬ ‫مردمی اما برای‬ ‫همکاری اموزش‬ ‫در قالب پویش‬ ‫شریانی را در شرایط‬ ‫توســعه‪ ،‬در‬ ‫در حوزه صنعتی‬ ‫واریانت‬ ‫ـه کار طراحــان و‬ ‫اثبات کردند که می‬ ‫دوران طالیی‬ ‫مراجعات و مطالبات‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬زنان و‬ ‫ـهردار اصفهان و‬ ‫ســتان تا به امروز‬ ‫میکنیم راههای‬ ‫ـرعت بخشــیدن بـ‬ ‫ــنرو صفحــهای‬ ‫ومدیریتشهری‬ ‫اندازههای کشور‬ ‫و بیان کرد‪ :‬از شـ‬ ‫ـاد کرد‪ :‬تالش‬ ‫در ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حجم‬ ‫محیطزیســت‪،‬‬ ‫ـرایط ســخت است‪.‬‬ ‫نوجوان سالم و و سـ‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ازای‬ ‫خالقانهلذتبخشبود‬ ‫اصفهان دانســت‬ ‫اسکنر و محاسبه‬ ‫ـای روســتایی زیـ‬ ‫و‬ ‫هستند‪.‬کرباســی زاده‬ ‫همکاریهایخوبشان‬ ‫نگهداریم؛ اما شـ‬ ‫شهر و شهروندی‪،‬‬ ‫استفاده از یک دستگاه‬ ‫ـدگان در مــورد راههـ‬ ‫مقام ایدههای‬ ‫در فضــای مجازی‬ ‫جوانان حمایت‬ ‫روستایی مطلوب‬ ‫شورایشهربهخاطر‬ ‫اقتصاد خانواده‪،‬‬ ‫بودجه نگهداری‬ ‫ایــن نوجوانان و‬ ‫لباس در نرمافزار‬ ‫و نماینـ‬ ‫ناگفتــه اصفهــان‬ ‫مرحله داوری ‪ 30‬تیم‬ ‫ثابتشــده که نبایــد‬ ‫تامین اعتبارات راه‬ ‫های اعضای‬ ‫رئیس اداره فرهنگی‬ ‫الگوسازی و طراحی‬ ‫بــا تمام وجود از‬ ‫ـه نــام قصههــای‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫رسید‪ .‬پس از سه‬ ‫در طرح‬ ‫ســت درحالیکه‬ ‫بـ‬ ‫توجه در دنیــا‬ ‫کنم‪ .‬صالح خشوعی‬ ‫تیم مشتری‪،‬‬ ‫شناس از هنرستان‬ ‫ـت گــره زد‪.‬او با‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫کودکان کار‬ ‫ا‬ ‫یافتند و درنهایت ‪12‬‬ ‫ـت‪ .‬او افــزود‪ :‬با‬ ‫نــد‪ .‬این دانشامــوزان بهخوبــی خدماتی تشکر می‬ ‫جــه عمومــی دولـ‬ ‫دست اورد‪ .‬گروه مدیا‬ ‫ایجادشــده است و با‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫بود‬ ‫راه‬ ‫عمومی‬ ‫ـده‬ ‫ورزشی‬ ‫نهایی‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫شهرداری تنها نهادی‬ ‫اســتانی انجام‬ ‫روکش راه را بـ‬ ‫اینتیمبرایمقابله‬ ‫اختتامیه دوم را‬ ‫مــکاری روابط‬ ‫فرهنگیاجتماعی‬ ‫دولت نمیتوان‬ ‫به مرحله نیمه‬ ‫ـرای تامیــن قیــر‬ ‫بودجه عمومی‬ ‫خود بیان کردند که‬ ‫سکویسومایستاد‪.‬‬ ‫زمینهای سازمان‬ ‫وکار خود در مراسم‬ ‫سازمان در پروژه‬ ‫انجامشــده امیدواریم با ه صفحه اطالعرســانی و‬ ‫جــه ســازمانی بـ‬ ‫بیــان اینکه با‬ ‫مراسم از نقش این‬ ‫ارائه مدل کسب‬ ‫ابوذر نوایینیزبر‬ ‫اجتماعی اســت کــه‬ ‫رسانهها و ارتقای‬ ‫باید عــوارض راه‬ ‫بــه بود‬ ‫گذشــته ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫ـتان اصفهان‪ ،‬این‬ ‫اماده‬ ‫در حاشیه این‬ ‫ـتان فنــی پســرانه‬ ‫نوجوانان در برابر‬ ‫ـت بلکه نهادی‬ ‫حفظ کرد‪ ،‬گفت‪ :‬یا‬ ‫گفت‪ :‬خانه جوان‬ ‫های اصلی‪ ،‬ســال‬ ‫بنگاههای اسـ‬ ‫بحث تولید محتوا‬ ‫جوانان به مســائل‬ ‫ـداد شــدند‪ .‬هنرسـ‬ ‫گوناگونی نیسـ‬ ‫با منفعل شدن‬ ‫های پیش رو چنین‬ ‫دوم راههــا را‬ ‫اســفالت راه‬ ‫همچنین سازمان‬ ‫شود و همچنین در‬ ‫ـد تا نوجوانــان و‬ ‫ایــن رویـ‬ ‫مواجهه با اخبار‬ ‫و تیمهای صلح‬ ‫گرفته شد اما سقف‬ ‫ردپا و برنامه‬ ‫را دریافت کنیم‪،‬‬ ‫توجه به رسالت‬ ‫به عموم معرفی‬ ‫فراهــم میکنـ‬ ‫ـه این رویداد بــود‬ ‫رسانهای انها در‬ ‫ابراهیمی جانشــین‬ ‫رفــع انها طرح‬ ‫میلیارد بودجه در نظر‬ ‫طرح توان هفت با‬ ‫یا ســوخت‬ ‫بازی طراحی کرده‬ ‫دخت‪ ،‬اینده سواد‬ ‫میزبــان اختتامیـ‬ ‫جدید درامدی است‪.‬‬ ‫و خالقانــه بــرای‬ ‫بخورد‪.‬ســپس بهنام‬ ‫عنوان مجری‬ ‫فضا میخوانند یک‬ ‫شهروندان که بر‬ ‫مهــم اندیشــیده‬ ‫مجلس در یک تبصره نیز اعالم راهداری به دنبال منابع‬ ‫پیشتازان ُمد‪ ،‬اریا‬ ‫تحوالتی رقم‬ ‫بیان اینکه محیط‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمام ایدههای به کارافرینی و کسبوکار به‬ ‫دخترانه کــه در این‬ ‫تعیین کرد که‬ ‫سبز‪ ،‬مدیا شناس‪،‬‬ ‫رسانهای احساس‬ ‫ونقل جادهای با‬ ‫بازرگانی اصفهان نیز با‬ ‫نفت‪ ،‬تامین شــود‬ ‫دهند‪.‬شهردار اصفهان‬ ‫به اموختن سواد‬ ‫راهداری و حمل‬ ‫هنرستان‬ ‫اموزش‬ ‫با‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اموز‬ ‫از‬ ‫اتاق‬ ‫مازاد‬ ‫نواوران‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫محتواهای‬ ‫دبیر کل‬ ‫بود تا نوجوانان‬ ‫در صورت فروش‬ ‫اینگونهنشستها‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫ندای نوایی‪ ،‬رسا و‬ ‫در شــهرداری هم‬ ‫این رویداد به ب‬ ‫دارد‪ ،‬اقدام به تولید‬ ‫یک مرز مشترک با‬ ‫کــرد‬ ‫ســازمان راهداری‬ ‫فعاالناقتصادیبه‬ ‫جــوان‪ ،‬انقــالب‬ ‫ـده دغدغههای ما‬ ‫زیبا‪،‬‬ ‫تیمهای اول تا سوم‬ ‫ـده‬ ‫نوجوان‪ ،‬کارافرین‬ ‫‪ ۵۰‬سال‬ ‫اســت که اعتبار‬ ‫ـای ایندهنگــران‬ ‫کسبوکار و‬ ‫اختصاص مطرحشـ‬ ‫شــرایط اقتصادی‬ ‫نیاز پیدا کنند‪ .‬به‬ ‫شهر دوستدار کودک قرار عهـ کارافرین پروری کودک و‬ ‫این در حالی‬ ‫نوایــی و تیمهـ‬ ‫بوده اســت‪ .‬بیان اینکه نزدیک میرجاوه بود اما در شش‬ ‫و درنهایت ارتقا‬ ‫‪ 20‬میلیون ریالی‬ ‫ــت و نوا ‪ 9‬نیز از‬ ‫اصفهان بهعنوان‬ ‫باشند عناوین‬ ‫والدین و کارافرین‬ ‫منجر به همافزایی‬ ‫چهار هــزار میلیــارد‬ ‫ـتان داشــتیم که‬ ‫ــازان محیطزیس‬ ‫ترتیب جوایز ‪ 30 ،40‬و‬ ‫نوایی است‪ .‬در‬ ‫امیدواریــم بهعنــوان‬ ‫در اداره شهر سهیم‬ ‫معلمان‪ ،‬کارافرین پروری‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫ـازمان پاکسـ‬ ‫س‬ ‫اینده‬ ‫پاکستان اضافه شد‪،‬‬ ‫دخترانه‬ ‫اموزشــی‪،‬‬ ‫نیــاز دارد گفــت‪:‬‬ ‫حرفهای معمول‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫صلحسبزاز هنرستان‬ ‫ســازی و رئیس سـ‬ ‫شورای پروری‬ ‫اســت و پروژهی‬ ‫گذشته ‪ ۲‬مرز رسمی با‬ ‫اســتان میشــود‬ ‫ـرانه ابوذر به شــیوه‬ ‫روابط عمومی را نیز‬ ‫ـاون وزیــر راه و شهر‬ ‫نقدی است‬ ‫یافت‪.‬به گروه‬ ‫بهطور مجزا کرده‬ ‫امر است‪ .‬رئیس‬ ‫بیان اینکه ماه‬ ‫ـود که در دســتور‬ ‫هنرستان پسـ‬ ‫میلیون ریال جایزه‬ ‫جلسه بتوانیم بحث‬ ‫معـ‬ ‫ــدل کســبوکار‬ ‫پــروری مدیــران‬ ‫ایدهها بیانگر همین‬ ‫طرح مرزی اجرا شـ‬ ‫قــل جادهای بــا‬ ‫سازمان پسماند‬ ‫عنوان تیم چهارم‪10‬‬ ‫ویکندهــا بــه ارائــه م‬ ‫دستاورد این‬ ‫و بازاریابی که در‬ ‫مرحله که این‬ ‫مراسم بیان کرد‪:‬‬ ‫ــداری و حملون‬ ‫اموزشوپرورش‪،‬‬ ‫های افزود‪ :‬اگر‬ ‫ـهری و نیز به‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫در اســتارتاپ‬ ‫شتابدهنده صادرات‬ ‫اصفهان نیز در این‬ ‫دیگر راهیافته به‬ ‫راه‬ ‫ردپا را با همکاری‬ ‫هزار کیلومتر راه‬ ‫داوران‪ ،‬مســئوالن شـ‬ ‫دستکم هرکدام‬ ‫بهصورت پایلوت‬ ‫ـد‪ .‬از هشــت گروه‬ ‫اســالمی شــهر‬ ‫بهموازات مراکز‬ ‫برای نگهداری ‪۲۳۱‬‬ ‫اندازی کنیم و انتظار‬ ‫خالق این رویداد‬ ‫میلیارد کار ما است‬ ‫ســازی شــهرداری‬ ‫در حضور هیئت‬ ‫طاهری اهدا شـ‬ ‫حوزه زنان و توسعه‬ ‫تمام کسانی که‬ ‫امروز‬ ‫اند پیگیری و راه‬ ‫و معاونت شهر‬ ‫خود‬ ‫جوییها به‪ ۳۹‬هزار‬ ‫پرداختند‪ .‬محسن‬ ‫تجلیل و تیم رسا در‬ ‫حــث کارافرینی و‬ ‫به سهم خود از‬ ‫اتاق تشکیلشده‬ ‫ومنجربهتوسعه‬ ‫بودند‪ ،‬تشکر میکنم‪.‬‬ ‫اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫کشور با همه صرفه‬ ‫مدیران اموزشوپرورش‬ ‫ـازی و امــوزش مبا‬ ‫پژوهی نهایی نیز‬ ‫هاادامهپیداکرده‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫یادماندنی و اختتامیه ان‬ ‫جهــت تیــم سـ‬ ‫اندیشکده اینده‬ ‫ی اجرا رساند و در‬ ‫برترمعرفیشد‪.‬‬ ‫میرودایننشست‬ ‫نشســت‪ ،‬مهدی‬ ‫اعتبار نیاز داریم‪،‬‬ ‫ـالمی شــهر اصفهان‬ ‫هیئتعلمی و رئیس‬ ‫به‬ ‫بهعنوانتیم‬ ‫نوجوانان به مرحله‬ ‫بخش پایانی این‬ ‫تومــان‬ ‫های خالقانه‬ ‫رئیس شــورای اسـ‬ ‫معاون اموزشی‬ ‫کسبوکار به‬ ‫دستور کار خواهد‬ ‫شهرداری از ایده‬ ‫روزافــزون شــود‪.‬در‬ ‫علیرضا نصر‬ ‫عضو اصفهان‪ ،‬فریبا یوســفی‬ ‫ارتباطاتاتاقبازرگانی‬ ‫وپرورش بودم‪ ،‬یکی‬ ‫پروژههایی را در‬ ‫حمایت‬ ‫دانشــگاه‬ ‫زمانی که در اموزش‬ ‫مدیرحوزهریاستو‬ ‫ابراهیــم زرگــران‬ ‫ادامه نیز چنین‬ ‫ـگاه سیتیســنتر‪،‬‬ ‫رویداد ادامه داد‪:‬‬ ‫نوجوانان و جوانان‬ ‫شایستهفرد‬ ‫هدف از تشــکیل این‬ ‫دانشاموزان درس‬ ‫پژوهشــی دانشـ‬ ‫اختتامیهنخستین‬ ‫من گفت شما به‬ ‫بیان این نکته که‬ ‫پزشکی‪-‬بیوالکتریک‬ ‫نوجوانانی داشت‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان کهدر‬ ‫از پزشکان به‬ ‫اصفهان نیز با‬ ‫روابط عمومیهای‬ ‫دکتری مهندسی‬ ‫زندگینمیدهیدچون‬ ‫نقش نوجوان در شهر‬ ‫دانشــجوی‬ ‫افزایی فیمابین‬ ‫کاظمی داور اختراعات‬ ‫ردپا با محوریت‬ ‫میدهیدامادرس‬ ‫نشست ایجاد هم‬ ‫کرد‪ :‬این نشست در‬ ‫ســمنان و پیمان‬ ‫دانشاموزی‬ ‫حضور در جمعجوانان‬ ‫دانشــگاه‬ ‫اتاق است‪ ،‬اضافه‬ ‫اصفهــان هیئــت‬ ‫پذیرحضور یافتهبود‬ ‫عضو‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ها‬ ‫ت‬ ‫های‬ ‫تحقیقا‬ ‫اشنایی با پتانسیل‬ ‫بنگاه‬ ‫شــهرک علمــی و‬ ‫ـوزی زیست‬ ‫دورهای و بهمنظور‬ ‫در‬ ‫رویــداد دانشامـ‬ ‫اینده بهصورت‬ ‫بیــن بنگاههــای‬ ‫نفــره نخســتین‬ ‫داوری چهــار‬ ‫ـکاری چندجانبــه‬ ‫ظرفیتهــای همـ‬ ‫و‬ ‫ادامهخواهدیافت‪.‬‬ ‫منتخبعضواتاق‬ ‫گامیدر جهتتوزیع‬ ‫فشار شبکه؛‬ ‫مدیریت ادالنهاباشامیدنی‬ ‫ع‬ ‫دوین کتابخاطرات‬ ‫فاهمنامهت‬ ‫انعقادت ارگرانابفایاصفهان‬ ‫ایث‬ ‫شبتولدخالقیت‬ ‫رئیسی‪۷۰:‬درصدظرفیت های‬ ‫اقتصادی کشور غیرفعال است‬ ‫ریانتچهار خطه‬ ‫از ‪ ۱۱‬کیلومتروا‬ ‫بهرهبرداری اصفهان_اردستان‬ ‫محور‬ ‫زاکانی‪ :‬ادعای دوتابعیتی‬ ‫بودن دخترم کذب است‬ ‫عکس ‪ :‬تسنیم‬ ‫برترین های رویداد دانش اموزی‬ ‫ردپا معرفی شدند‬ ‫شب تولد خالقیت‬ ‫همتی‪ :‬من عامل تغییرم‬ ‫نه بانی وضع موجود‬ ‫برادر ارجمند؛جناب اقای حمید اقانژاد‬ ‫درگذشــت مــادر ارجمندتــان را بــه جنابعالــی و خانــواده معــزز تســلیت گفتــه و بــرای ان عز یــز ســفر کــرده رحمت‬ ‫و مغفــرت و بــرای بازمانــدگان داغــدار صبــر و شــکیبایی مســئلت داریم‪.‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت عمران شهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی (اجرای اسکلت سوله سالن ورزشی و اجرای اسکلت‬ ‫ساختمان سرایداری) به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های واجد صالحیت‬ ‫واگذار نماید‪ .‬لذا با توجه باینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی در سامانه از ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/03/08‬می باشد‪.‬‬ ‫‪1400/03/17‬یک مرحله ای‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫اگهی‪ 17‬مورخ‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪1400/04/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ‬ ‫ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫همراه با‬ ‫زمان گشایش پاکت ها در سایت‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪1400/04/07‬‬ ‫اجرای اسکلت‬ ‫ورزشی و‬ ‫سالن‬ ‫نحوهسوله‬ ‫اسکلت‬ ‫عمرانی (اجرای‬ ‫پروژه‬ ‫اسناد دارد‬ ‫خصوصدر نظر‬ ‫بهارســتان‬ ‫جدید‬ ‫عمران شهر‬ ‫مناقصه گران در شرکت‬ ‫(دیجیتالی)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضاء‬ ‫مهر و‬ ‫(ضمانتنامه) و‬ ‫پاکت الف‬ ‫اجرایارائه‬ ‫مناقصه و‬ ‫بیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫صورت نیاز به‬ ‫های واجد صالحیت‬ ‫دولت‬ ‫ادرستدارکات‬ ‫طریقبهسامانه‬ ‫بهارستان‬ ‫الف وزیربراودر‬ ‫به وشرح‬ ‫سرایداری)‬ ‫اسناد و بار گذاریساختمان‬ ‫‪-36861090‬‬ ‫شرکتتلفن‬ ‫(ستاد)یابهبا شماره‬ ‫مراجعه‬ ‫الکترونیکیکبیر‬ ‫بهارستان بلوار امیر‬ ‫سامانهازستاد‬ ‫ج) در‬ ‫کیفی‬ ‫پاکتهای (ارزیابی‬ ‫بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫گران و‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اسناد تا‬ ‫مناقصه از‬ ‫برگزاری‬ ‫باینکه‬ ‫توجه‬ ‫واگذار نماید‪ .‬لذا با‬ ‫نمایند)‪.‬‬ ‫مطالعه‬ ‫مناقصه را‬ ‫شرایط‬ ‫دریافتدقت‬ ‫بایست به‬ ‫گران می‬ ‫مراحلمناقصه‬ ‫کلیه(توجه‪:‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫قراردادها‪-‬تماس‬ ‫امور‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫عضویت‬ ‫صورت عدم‬ ‫گران در‬ ‫مناقصه‬ ‫الزمبهاست‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫دولتمی(ستاد)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫مسکونی‬ ‫تجاری یا‬ ‫مستحدثات‬ ‫اراضی یا‬ ‫تهاتر با‬ ‫صورت‬ ‫پیمان را‬ ‫انجامموضوع‬ ‫خدمات‬ ‫کارفرما قسمتی از هزینه‬ ‫پذیردبهکه‬ ‫پیمانکار‬ ‫ذکر است‬ ‫الزم به‬ ‫مناقصه)جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند‪.‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شرایطگواهی‬ ‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫پرداختدر‬ ‫ثبت نام‬ ‫امضایشرایط‬ ‫مندرج در‬ ‫مذکور وطبق‬ ‫(پرداخت‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫انجام‪14‬‬ ‫جهتساعت‬ ‫سامانه از‬ ‫اگهی در‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫باشد‪.‬تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫میمرکز‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫مورخعضویت در‬ ‫مراحل‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17‬مورخ ‪1400/03/17‬‬ ‫مبلغ ضمانت نامه شرکت‬ ‫گواهینامه صالحیت‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ براورد اولیه(ریال)‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مورخ ‪1400/04/02‬‬ ‫موضوع‪14‬‬ ‫مناقصهدر سایت‪ :‬تا ساعت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ردیفزمانی ارائه‬ ‫مهلت‬ ‫در مناقصه(ریال)‬ ‫پیمانکاری‬ ‫زمان گشایش پاکت ها در سایت‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪1400/04/07‬‬ ‫اجرای اسکلت سوله سالن ورزشی‬ ‫ارائهرشته‬ ‫حداقل ورتبه ‪5‬‬ ‫(دیجیتالی)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫‪80/890/705/946‬نحوه مهر و امضاء‬ ‫پاکت الف (ضمانتنامه) و‬ ‫ساختماناسناد مناقصه‬ ‫اسکلتخصوص‬ ‫بیشتر در‬ ‫‪2000001352000008‬به‬ ‫مناقصه گران در صورت نیاز‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪4/045/000/000‬‬ ‫اطالعات اجرای‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫ابنیه‬ ‫سرایداریو ج) در سامانه ستاد به ادرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن ‪-36861090‬‬ ‫اسناد و بار گذاری پاکتهای (ارزیابی کیفی و الف و ب‬ ‫قراردادها‪-‬تماس حاصل نمایند‪( .‬توجه‪ :‬مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند)‪.‬‬ ‫مامور‬ ‫الف‪1141805 :‬‬ ‫بهارستان‬ ‫عمران‬ ‫صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی‬ ‫جدیدپیمان را به‬ ‫شهر موضوع‬ ‫خدمات‬ ‫شرکتاز هزینه‬ ‫الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی‬ ‫پرداخت نماید‪( .‬پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه)‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫گواهینامه صالحیت‬ ‫پیمانکاری‬ ‫مبلغ براورد اولیه(ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه شرکت‬ ‫در مناقصه(ریال)‬ ‫مدت پیمان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000001352000008‬‬ ‫اجرای اسکلت سوله سالن ورزشی‬ ‫و اجرای اسکلت ساختمان‬ ‫سرایداری‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬رشته‬ ‫ابنیه‬ ‫‪80/890/705/946‬‬ ‫‪4/045/000/000‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫م الف‪1141805 :‬‬ ‫شرکتعمرانشهرجدیدبهارستان‬ ‫مزایده اجاره مرحله اول جایگاهای سی ان جی‬ ‫شهرداری دیواندره‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظر دارد از طریق مزایده اجاره جایگاه های سی ان‬ ‫جی شــماره یک و دو را به مدت یکسال با قیمت کارشناسی واگذار نماید لذا از‬ ‫مزایده اجاره مرحله اول جایگاهای سی ان جی‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میاید از تاریخ انتشار این اگهی به مدت‬ ‫شهرداری دیواندره‬ ‫به‬ ‫اجارهشرکت‬ ‫دریافت فرم‬ ‫شرایط و‬ ‫اطالعات و‬ ‫شــهرداریجهت‬ ‫ده روز کاری‬ ‫مناقصه ان‬ ‫جایگاهدرهای سی‬ ‫طریق مزایده‬ ‫دارد از‬ ‫کسبدر نظر‬ ‫دیواندره‬ ‫شهرداری‬ ‫نمایند‪ .‬یکسال با قیمت کارشناسی واگذار نماید لذا از‬ ‫مراجعهبه مدت‬ ‫دیواندرهو دو را‬ ‫شــماره یک‬ ‫جی‬ ‫‪402/665/546‬‬ ‫اجاره‬ ‫عملیک‬ ‫شماره‬ ‫شرایطجایگاه‬ ‫کارشناسی پایه‬ ‫قیمت‬ ‫ریالمدت‬ ‫اگهی به‬ ‫تاریخ انتشار این‬ ‫مبلغ از‬ ‫میاید‬ ‫دعوت به‬ ‫شرکتهای واجد‬ ‫‪240/000/000‬درریال‬ ‫شرایط واجاره‬ ‫شمارهو ‪ 2‬مبلغ‬ ‫جایگاه‬ ‫جهتپایه‬ ‫کارشناسی‬ ‫قیمت‬ ‫مناقصه به‬ ‫دریافت فرم شرکت‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫روز کاری‬ ‫ده‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره یک مبلغ اجاره ‪ 402/665/546‬ریال‬ ‫‪ru‬‬ ‫‪ydad‬‬ ‫‪r2a‬‬ ‫کارشناسی‪c‬پایه ‪.‬‬ ‫قیمت‪o m‬‬ ‫‪ 240/000/000‬ریال‬ ‫مبلغ‪i‬اجاره‬ ‫‪n‬شماره‬ ‫جایگاه‬ ‫دیواندره‬ ‫شهردار‬ ‫محمودی ‪-‬‬ ‫محمد‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫ما در‬ ‫با‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫رای اولی داریم‬ ‫سخنگوی ســتاد انتخابات‬ ‫کشور گفت‪ :‬در این دوره بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هــزار شــعبه بــه تعــداد‬ ‫شــعب اضافه کردیــم و اکنون‬ ‫تعداد شــعب بیش از ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫شــعبه داریم و نســبت به دوره های پیشــین تعداد‬ ‫شعب بسیار مناسب و عدد باالیی می باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬ســید اســماعیل موســوی‬ ‫ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور در گفت وگویــی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در این دوره از انتخابات بیش از یک‬ ‫میلیــون و ‪ 300‬هــزار رای اولــی داریم‪ .‬انتظــار داریم‬ ‫انتخابــات ‪ 1400‬بــا حضــور و مشــارکت جــدی رای‬ ‫اولی ها جذاب شــود به ویژه که جوانان نخستین بار‬ ‫می خواهند رای بدهند و شوق و ذوق دارند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس قوانیــن انتخابــات فعالیت‬ ‫تبلیغاتــی نامز دهــا بــرای هر یــک از انتخابات مجاز‬ ‫اســت و در واقــع فرصــت تبلیغاتــی در قانــون برای‬ ‫ان ها فراهم شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور خاطــر نشــان‬ ‫کرد‪ :‬البته برخی از فعالیت های تبلیغی مجاز نیست‬ ‫کــه ا گــر نامزد ها مرتکــب ان شــوند‪ ،‬قاعدتا تخلف‬ ‫انتخاباتی مرتکب شده اند‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬هیئــت اجرایــی و نظــارت بــه‬ ‫صورت مستمر در شهرستان ها و بخش ها این امور را‬ ‫رصد و گزارش می کنند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نکتــه بســیار مهمــی کــه در ایــن‬ ‫خصــوص وجود دارد‪ ،‬بحث رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی در تبلیغــات همــه نامز دهــا اعــم از‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس‪ ،‬خبرگان و شورا های شهر‬ ‫و روستاست‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور عنــوان کــرد‪​:‬‬ ‫عمدتــا شــورا های شــهر و روســتا بــه هــر حــال نــوع‬ ‫تبلیغات شان نیز متفاوت است و براساس مصوبات‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا کــه مقرراتــی را وضــع کــرده و‬ ‫مصوباتی در این خصوص داشته است که ما ان ها را‬ ‫به استان ها ابالغ کردیم که با دقت رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫موسوی ادامه داد‪ :‬اگر نامزد ها و ستاد های ان ها‬ ‫شــیوه نامه های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا را‬ ‫تشــان رعایــت نکننــد‪ ،‬به عنــوان تخلف‬ ‫در تبلیغا ‬ ‫نهــا‬ ‫یشــود و قاعدتــا بــا ا ‬ ‫انتخاباتــی محســوب م ‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی دربــاره تعــداد شــعب نیــز گفــت‪ 10 :‬هــزار‬ ‫شــعبه بــه تعداد شــعب قبلــی افزوده شــده که ما‬ ‫هــم تصمیــم بــه ایــن کار داشــتیم و هــم از ســوی‬ ‫ســتاد ملی مکلف شدیم که شــعبه ها را به گونه ای‬ ‫افزایــش دهیــم کــه مــردم بــدون دغدغــه و بدون‬ ‫اینکه با صف مواجه شــوند‪ ،‬بیایند و در انتخابات‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور تصریح کرد‪:‬‬ ‫لذا بیش از ‪ 10‬هزار شــعبه به تعداد شــعب اضافه‬ ‫کردیم و اکنون تعداد شعب بیش از ‪ 70‬هزار شعبه‬ ‫اســت و نســبت به دوره های پیشین تعداد شعب‬ ‫بســیار مناســب و عــدد باالیــی می باشــد و طبــق‬ ‫براور دهــای دوره هــای قبل هرجا شــعبه ای بیش از‬ ‫هزار برگه رای داشت ان شعبه را دو قسمت و یک‬ ‫شعبه جدیدی را در کنارش ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫موسوی در ادامه گفت‪ :‬انتظار ما این است که‬ ‫اگر مردم از نخســتین ساعات اخذ رای به شعب و‬ ‫پــای صندوق های رای مراجعه کنند و رای بدهند‪،‬‬ ‫بعد از ظهر و اوایل شــب با صف مواجه نخواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خوشــبختانه تعرفــه نیــز به‬ ‫انــدازه کافــی چاپ شــده و صندوق هــای اخذ رای‬ ‫نیــز امــاده شــده کــه هم به شــیوه دســتی و هم به‬ ‫شــیوه الکترونیــک که ویژه شــورا های شــهر خواهد‬ ‫بــود و ســایر اقــام نیــز امــاده اســت و به موقــع به‬ ‫شــهر ها منتقل خواهد شــد تا در روز اخذ رای مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫انتقادمهرعلیزاده‬ ‫از دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫نامــزد انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری ارز ‪ ۴۲۰۰‬را رانــت‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬قرار بود با‬ ‫ایــن ارز کاالهــای اساســی به‬ ‫دســت مردم برسد‪ ،‬اما مردم‬ ‫کاالهــا را با قیمت هــای ازاد تهیه کردند‪.‬‬ ‫محســن مهرعلیــزاده کاندیــدای انتخابــات‬ ‫ریاس ـت جمهوری در گفتگویــی اظهــار داشــت‪ :‬مــا‬ ‫رانتــی بــه نــام ارز ‪ 4200‬تومانــی داشــتیم و داریم‬ ‫که در ســال گذشــته نزدیک به ‪ 18‬میلیارد دالر به‬ ‫بــازار تزریــق شــد‪ .‬در حالــی کــه این بــا قصد این‬ ‫بــود کــه کاالهــای اساســی ارزان بــه دســت مردم‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ولــی در ایــن جهــت کمــک‬ ‫موثری نکرد و بلکه به عکســش تبدیل شد‪ .‬مردم‬ ‫بــا قیمت هــای بــاال و حتــی بعضـ ًـا بــا قیمت هــای‬ ‫برمبنــای قیمــت ازاد دالر و یــورو در داخــل اقالم‬ ‫را تهیه کردند‪.‬‬ ‫محســن مهرعلیــزاده یکــی از هفــت کاندیدای‬ ‫این دوره از انتخابات ریاســت جمهوری است که‬ ‫گرایــش سیاســی اصالح طلبــی دارد و در گفتگویی‬ ‫کــه دو روز پیــش داشــت نیــز گفت‪ :‬انچــه من در‬ ‫روز اول کاری بصــورت یک دســتورالعمل اجرایی‬ ‫صادر خواهم کرد این است که یک بررسی ظرف‬ ‫یک ماه نخســت کارم انجام می دهم که بتوانیم‬ ‫یارانــه نقــدی ‪ 5‬دهــک پاییــن درامــدی جامعه را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 08‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫اثرانتخاباتتاچندسالباقیخواهدماند‬ ‫رهبــر معظــم انقالب اســامی بیــان کردند‪:‬‬ ‫کســانی کــه نرفتــن بــه پــای صنــدوق را ترویــج‬ ‫می کنند دلسوز مردم نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫جشــنبه در دیدار‬ ‫رهبــر انقالب اســامی صبح پن ‬ ‫تصویــری با رئیــس و نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی در ســخنان مهمی درباره مســائل اخیر‬ ‫لهــای عینــی و واقعــی‬ ‫انتخابــات‪ ،‬بیــان راه ح ‬ ‫درباره مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم در‬ ‫برنامه های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در‬ ‫افزایش انگیزه مشــارکت در انتخابات خواندند‬ ‫تهــای‬ ‫و بــا تبییــن بایدهــا و نبایدهــای رقاب ‬ ‫انتخاباتــی تاکیــد کردنــد‪ :‬اثــر نتیجــه انتخابات‬ ‫ســال ها بــر زندگــی مــردم و کشــور ســایه افکن‬ ‫خواهــد بــود و امیدواریم انتخابــات ‪ 28‬خرداد‬ ‫بر خالف خواســته دشــمنان مایه ابــرو‪ ،‬عزت و‬ ‫سربلندی ایران بشود‪.‬‬ ‫ایشــان در ایــن دیــدار کــه در اغــاز دومیــن‬ ‫ســال فعالیت مجلــس یازدهم صــورت گرفت‪،‬‬ ‫همچنیــن بــا بیــان توصیه هایــی بــه نمایندگان‬ ‫ملــت در مجلــس شــورای اســامی بــرای‬ ‫اســتمرار ویژگی هایــی نظیــر «حرکــت انقالبی و‬ ‫خردمندانــه»‪« ،‬تــاش بی وقفــه» و «کارامــدی‬ ‫و مردمــی بــودن» افزودنــد‪ :‬همــه مجالــس‬ ‫همان گونــه که امام بزرگــوار فرمودند باید خود‬ ‫را عصــاره فضائــل درخشــان و متعدد ملت قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫کســال‬ ‫رهبــر انقــاب عملکــرد مجلس در ی ‬ ‫اخیــر را نشــان دهنده تــاش‪ ،‬همــت بلنــد و‬ ‫کارامــدی خواندنــد و حضــور نیروهــای جوان و‬ ‫ُپرتوان در کنار نیروهای دارای ســوابق تقنینی و‬ ‫اجرایــی را‪ ،‬موجب توفیــق مجلس در تصویب‬ ‫حهــای مهــم و متعــدد دانســتند و‬ ‫لوایــح و طر ‬ ‫بــا تشــکر از حضور رئیــس و نماینــدگان مجلس‬ ‫در میــان مــردم و ســفرهای اســتانی گفتنــد‪ :‬این‬ ‫حرکت بسیار خوب را ادامه دهید و همیشه در‬ ‫کنار مردم بمانید‪.‬‬ ‫ایشــان تصویرسازی منفی از مجلس یازدهم‬ ‫را حرکتــی بــدون انگیز ههــای دلســوزانه و‬ ‫اصالحــی خواندند و افزودنــد‪ :‬برخی انتقادات‬ ‫به قصد اصالح و تکمیل صورت می گیرد اما در‬ ‫تصویرســازی منفی‪ ،‬این انگیزه ها وجود ندارد‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس باید بــا بی اعتنایــی به این‬ ‫کارهــا‪ ،‬بــه اجرای وظایــف خود ادامــه دهند و‬ ‫در رفتــار و گفتــار بهانه ای به دســت دشــمنان و‬ ‫اینگونه مخالفان ندهند‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای در بیــان چنــد‬ ‫توصیــه به نمایندگان منتخــب ملت در مجلس‬ ‫افزودند‪ :‬توصیه اصلی‪ ،‬انقالبی ماندن و حفظ‬ ‫ویژگی هایــی نظیــر «تحــرک و تــاش بی وقفه»‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه خداونــد بــه فرمــوده قــران‬ ‫کریــم‪ ،‬مالئــک رحمت خــود را بر کســانی نازل‬ ‫می فرماید که در صراط مســتقیم‪ ،‬استقامت به‬ ‫خرج دهند‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب با اشــاره به انحــراف تدریجی‬ ‫برخــی عناصر گفتند‪ :‬برخــی در اوایل‪ ،‬پرتوان و‬ ‫بــا حــرارت بودند اما وسوس ـه های مال‪ ،‬مقام و‬ ‫شــهرت‪ ،‬راهشــان را کــج کــرد و گاه ‪ 180‬درجــه‬ ‫تغییر داد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬انقالبی مانــدن را نیازمنــد مراقبت‬ ‫دائمــی و حساب کشــی از خــود دانســتند و‬ ‫افزودند‪ :‬معنای حقیقی تقوا‪ ،‬مراقبت مدام در‬ ‫مقابل خطرها و لغزش هاست‪.‬‬ ‫توصیه دوم رهبر انقالب‪« ،‬افزایش کارامدی‬ ‫و وجودعقالنیت و طمانینه» در مجلس بود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬عملکــرد مجلــس تاکنــون‬ ‫لگــذاری بــرای اصــاح امور‬ ‫خــوب بــوده امــا ری ‬ ‫نتــری می طلبد و‬ ‫کشــور‪ ،‬کارهــای فراتــر و فراوا ‬ ‫نیازمند وجود ارامش عقالنی و پرهیز از کارهای‬ ‫هیجانی و احساسی است‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬مجلــس را از مظاهــر عمــده‬ ‫خــرد جمعــی در کشــور خواندنــد و بــا انتقاد از‬ ‫کســانی که در خارج مجلس‪ ،‬انقالبی گری را به‬ ‫معنای حرف های غیرمسئوالنه و رفتار هیجانی‬ ‫یگــری یعنی روحیه‬ ‫می داننــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬انقالب ‬ ‫اقــدام صحیح‪ ،‬عــازم و جازم در جهت درســت‬ ‫و برگرفته از عقالنیت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬امام خمینی را مظهر تمام عیار‬ ‫یگــری و عقالنیــت خواندنــد و افزودند‪:‬‬ ‫انقالب ‬ ‫یتــر و در عیــن حــال‬ ‫امــام(ره) از همــه انقالب ‬ ‫لتــر بــود و همیشــه پخت هتــر و ســنجیده تر‬ ‫عاق ‬ ‫اصطالحا‬ ‫ گاه‬ ‫چ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـیر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ زد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـرف‬ ‫حـ‬ ‫ً‬ ‫کم نیاورد‪.‬‬ ‫توصیــه دیگــر رهبــر انقــاب‪ ،‬اسیب شناســی‬ ‫رفتار نمایندگان بود‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬استفاده از توانایی های قانونی نظیر‬ ‫ســوال‪ ،‬اســتیضاح و تحقیــق و تفحــص بــه نفع‬ ‫مســائل شــخصی‪ ،‬گروهــی یا قومــی را از جمله‬ ‫ایــن اســیب های احتمالــی دانســتند و گفتند‪ :‬از‬ ‫ایــن توانایی ها باید فقط در جهت ُم ّر قانون و‬ ‫حقیقت استفاده کرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬ورود بــه مســائل اجرایــی و‬ ‫تالش برای ســپرده شدن مســئولیت های شهری‬ ‫و اســتانی بــه اشــخاص مــورد نظــر را از دیگــر‬ ‫اســیب هایی دانســتند که نمایندگان در معرض‬ ‫انها قرار دارند‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای‪ ،‬همچنیــن‬ ‫نماینــدگان مجلــس را بــه مراقبــت و دقــت در‬ ‫اســتفاده از تریبــون مجلــس توصیــه کردنــد و‬ ‫عهــای‬ ‫افزودنــد‪ :‬گاهــی بیــان انتقــادات در جم ‬ ‫محــدود موثــر اســت امــا بیــان ایــن حرف ها در‬ ‫تریبون مجلس بی اثر و حتی مضر است‪.‬‬ ‫پرهیز از تالش برای رسیدن به منصب وزارت‬ ‫یا پست های اجرایی توصیه بعدی رهبر انقالب‬ ‫به نمایندگان مجلس بود‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬هیئــت نظارت بــر رفتــار نمایندگان‬ ‫را نیــز بــه دقــت در ایــن مــوارد توصیــه کردند و‬ ‫افزودند‪ :‬البته مراقبت درونی نمایندگان موثرتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫توصیــه بعــدی رهبــر انقــاب بــه نمایندگان‬ ‫مجلــس‪« ،‬اهتمــام جدی بــه کار کارشناســی در‬ ‫بررسی طرح ها و لوایح و باال بردن سطح کیفی‬ ‫قوانین» بود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای گفتند‪ :‬باال بودن‬ ‫ســطح کیفــی قوانیــن به قــوت و عملــی بودن‪،‬‬ ‫صریــح و روشــن و بــدون ابهام بــودن‪ ،‬و تاویل‬ ‫ناپذیر بودن قوانین اســت و نمایندگان باید در‬ ‫مورد طرح ها و لوایح با صاحب نظران مشورت‬ ‫کنند تا سطح کارشناسی ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب یک نکته را نیز متذکر شــدند و‬ ‫افزودند‪ :‬در مسائل حساس و مهم‪ ،‬ترجیح این‬ ‫اســت که به جــای طرح‪ ،‬الیحه ارائه شــود زیرا‬ ‫موافقــت دولــت به عنــوان مجری را بــه همراه‬ ‫دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه‬ ‫دولت نیز برخوردار است‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای بــا توصیــه بــه‬ ‫«رعایت اولویت ها و مسائل اساسی» افزودند‪:‬‬ ‫خوشــبختانه در برنامه های مجلس‪ ،‬اولویت ها‬ ‫دنبال می شود اما این موضوع باید به طور جدی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شــعار ســال‪،‬‬ ‫اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید‬ ‫و پشــتیبانی از تولیــد اســت زیرا ا گــر تولید احیاء‬ ‫شود‪ ،‬اقتصاد کشور جان خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا یــاداوری توصیــه‬ ‫خــود به دوره های مختلف مجلس در خصوص‬ ‫عــاج تراکم قوانین خاطرنشــان کردند‪ :‬باید با‬ ‫مشــخص کــردن یــک مهلت بــرای ایــن موضوع‬ ‫فکری شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در اخرین توصیه‬ ‫خــود بــه نماینــدگان بــا اشــاره بــه کالم پــر مغز‬ ‫امام(ره) مبنی بر اینکه «مجلس عصاره فضائل‬ ‫ملــت اســت»‪ ،‬گفتند‪ :‬ایــن کالم یعنــی مجلس‬ ‫بایــد عصاره فضائل ملت باشــد و فضائل ملت‬ ‫هــم کــه در ‪ 42‬ســال گذشــته و در عرص ههــای‬ ‫مختلــف بــروز یافتــه عبارتنــد از مجاهــدت‪،‬‬ ‫ایثــار‪ ،‬عــزت و اعتماد به نفس‪ ،‬امیــد و توانایی‬ ‫ایستادگی در برابر مشکالت‪.‬‬ ‫ایشــان در بخــش دیگــری از سخنانشــان به‬ ‫موضــوع انتخابات ریاســت جمهــوری پرداختند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬دشــمنان از همــه امکانــات خــود‬ ‫استفاده می کنند تا انتخابات مایه سرشکستگی‬ ‫ملــت شــود و برخــی هــم در داخــل دانســته یــا‬ ‫ندانسته حرف بدخواهان را ادامه می دهند اما‬ ‫مــن بســیار امیدوارم کــه به لطــف خداوند و با‬ ‫همــت ملــت‪ ،‬این انتخابــات مایه ابــرو و عزت‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه احــراز‬ ‫صالحیــت کاندیداهــای انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری از جانــب شــورای نگهبــان‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫مــن الزم می دانــم از همه کســانی که براســاس‬ ‫احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند‪،‬‬ ‫تشکر کنم و همچنین از کسانی که صالحیت انها‬ ‫احراز نشــد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت‬ ‫به شــرکت در انتخابات کردند‪ ،‬بطور مضاعف‬ ‫تشــکر می کنــم‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامن ـه ای‬ ‫خاطرنشــان کردند‪ :‬عدم احراز صالحیت برخی‬ ‫افــراد بــه معنی بی صالحیتی انان نیســت بلکه‬ ‫به این معنا اســت که شــورای نگهبــان با توجه‬ ‫شهــا‪ ،‬امکانــات و اشــنایی های خــود‬ ‫بــه گزار ‬ ‫نتوانســته صالحیــت ان فــرد را تشــخیص دهد‪،‬‬ ‫ا گــر چه ممکن اســت ان فــرد صالحیت باالیی‬ ‫هــم داشــته باشــد‪ .‬ایشــان بــا اشــاره بــه برخی‬ ‫ضهــا بــه شــورای نگهبــان افزودنــد‪ :‬البتــه‬ ‫اعترا ‬ ‫ضهــا متفــاوت اســت‪ .‬برخی‬ ‫انگیــزه ایــن اعترا ‬ ‫اعتراض ها از ســر دلســوزی و به دلیل نگرانی از‬ ‫یشــوند‪ ،‬و برخی هم‬ ‫مشــارکت پایین مطرح م ‬ ‫بدلیل انکه نامزد مورد نظرشان احراز صالحیت‬ ‫نشــده‪ ،‬گله منــد و ناراحــت هســتند که بــه انها‬ ‫یشــود داشــت‪ ،‬امــا برخــی بــا اصــل‬ ‫ایــرادی نم ‬ ‫شــورای نگهبــان مخالفنــد و با مطالــب خود در‬ ‫فضای مجــازی و مطبوعات‪ ،‬می خواهند از این‬ ‫فرصــت برای انتقام از شــورای نگهبان اســتفاده‬ ‫کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی درباره برخی نگرانی ها‬ ‫از احتمــال مشــارکت پایین مــردم در انتخابات‬ ‫‪ 28‬خرداد‪ ،‬گفتند‪ :‬من معتقدم میزان مشارکت‬ ‫مردم ارتباطی با این اسم یا ان اسم ندارد بلکه‬ ‫مردم به دنبال فردی هستند که دارای مدیریت‬ ‫و اراده قوی و کارامدی باال برای حل مشکالت‬ ‫کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این‬ ‫فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی اســت‪،‬‬ ‫البته شــاید این موضوع برای گروه های سیاســی‬ ‫مهم باشد ولی برای عامه اینگونه نیست‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامن ـه ای خاطرنشــان‬ ‫کردند‪ :‬مهم این است که نامزدها مردم را اقناع‬ ‫کنند که مشکالت جامعه را می شناسند‪ ،‬مدیر و‬ ‫مدبر و با صداقت هستند و توانایی اداره کشور‬ ‫را دارنــد‪ .‬در این صــورت به لطف خدا مردم با‬ ‫قهــای رای حاضر‬ ‫مشــارکت بــاال در پــای صندو ‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ایشــان با اشــاره به برخی اظهارنظرها مبنی‬ ‫بر اینکــه نامزدها باید در مناظرات دیدگاه های‬ ‫خود را درباره فضای مجازی و سیاســت خارجی‬ ‫اعــام کننــد‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪ :‬اینهــا جزء مســائل‬ ‫مردم نیســت‪ .‬مســئله مــردم «بیــکاری جوانان‪،‬‬ ‫معیشــت طبقــات ضعیــف و مافیــای واردات»‬ ‫است که کمر تولید را می شکند و جوانان مبتکر‬ ‫و بــا انگیــزه را مایوس و کشــاورزان زحمتکش را‬ ‫بیچاره می کند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در همیــن خصــوص افزودند‪:‬‬ ‫اخیـ ًـرا به مســئوالن دربــاره وضعیت کشــاورزان‬ ‫تذکــر داده ایــم زیــرا کشــاورز بــا زحمــت و‬ ‫رنــج فــراوان محصولــی را تولیــد می کنــد امــا‬ ‫سیاس ـت های نادرست و واردات‪ ،‬او را به خاک‬ ‫سیاه می نشاند و سود اصلی را به جیب دالل ها‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه‬ ‫بایــد کســی مســئول قــوه مجریه شــود کــه این‬ ‫مسائل و مشکالت اصلی مردم را بداند و بتواند‬ ‫انها را حل کند‪ ،‬گفتند‪ :‬در چنین صورتی‪ ،‬کشور‬ ‫به معنی واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد‪.‬‬ ‫ایشــان مســائل سیاســی و فرهنگــی را بــا‬ ‫اهمیــت خواندنــد امــا افزودنــد‪ :‬اکنون مســئله‬ ‫فــوری و اصلی کشــور‪ ،‬اقتصاد اســت و نامزدها‬ ‫لهــای خــود بــرای حــل‬ ‫بایــد برنام ههــا و راه ح ‬ ‫مشــکالت اقتصــادی را بــه مــردم ارائــه و انها را‬ ‫قانع کنند که توانایی حل مشــکالت اقتصادی‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشــاره به مخالفت دشــمنان‬ ‫با انتخابات از ابتدای پیروزی انقالب بخصوص‬ ‫بعــد از تغییــر قانــون اساســی و ســپرده شــدن‬ ‫وظایــف اجرایــی اداره دولت به رئیس جمهور‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬در ایــن ‪ 42‬ســال دســتورکار تبلیغاتــی‬ ‫دشــمنان اینگونــه بــوده کــه قبــل از انتخابــات‬ ‫می گوینــد مــردم شــرکت نخواهند کــرد‪ ،‬بعد از‬ ‫شــرکت مردم در انتخابــات می گویند انتخابات‬ ‫یشــده بــوده و در مــورد فــرد انتخــاب‬ ‫مهندس ‬ ‫شــده به عنــوان رئیس جمهــور هــم می گویند او‬ ‫اختیــاری نــدارد‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنه ای با‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه اکنون هــم دســتورکار تبلیغاتی‬ ‫دشــمن همینگونــه اســت‪ ،‬افزودنــد‪ :‬انها تالش‬ ‫دارنــد بــه مردم القاء کننــد انتخابات و انتخاب‬ ‫رئیس جمهــور هیچ فایده ای ندارد و متاســفانه‬ ‫فهــا را تکــرار و‬ ‫برخــی در داخــل نیــز ایــن حر ‬ ‫تئوریزه می کنند‪ .‬ایشــان تاکیــد کردند‪ :‬با وجود‬ ‫همــه ایــن دشــمنی ها و تبلیغــات‪ ،‬وظیفه همه‬ ‫ان اســت کــه هر انچــه تکلیف شــرعی و رضای‬ ‫خداونــد اســت دنبــال کنیــم و وظیفــه خــود را‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای در ادامه به بیان‬ ‫چند توصیه خطاب بــه کاندایداهای انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری و طرفداران انها و عموم مردم‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب نامزدهــا را از تبدیــل کــردن‬ ‫انتخابــات بــه «صحنــه جنــگ قــدرت و‬ ‫برخوردهای اهانت امیز» مشابه انچه در امریکا‬ ‫و بعضــی کشــورهای اروپایــی معمــول و مایــه‬ ‫ابروریــزی انهــا اســت‪ ،‬بر حذر داشــتند و گفتند‪:‬‬ ‫در گذشــته نیز هرگاه در مناظره ها و برنامه های‬ ‫شهــای تخریبــی‪،‬‬ ‫انتخاباتــی از اینگونــه رو ‬ ‫تهمت زنــی و ترســاندن مردم از رقیب اســتفاده‬ ‫شد‪ ،‬کشور ضرر کرد‪.‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬میدان انتخابات میدان‬ ‫مســابقه خدمــت و ســبقت گرفتــن در خیــرات‬ ‫اســت و بایــد از نفرت پراکنــی و اتهام زنی پرهیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامن ـه ای با تاکید بر پرهیز‬ ‫از شعارهای غیر واقع بینانه و فریبنده‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫نامزدها با توجه به امکانات و واقعیات کشور‪،‬‬ ‫شعار و وعده بدهند‪.‬‬ ‫«رعایــت جــدی مالحظــات اخالقــی» و‬ ‫«خــودداری از هنجارشــکنی و شکســتن خطوط‬ ‫اصلــی نظــام» توصیــه بعــدی رهبــر انقــاب به‬ ‫کاندیداها بود‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬رعایــت اخالق‬ ‫اســامی در مناظر ههــا و مصاحب ههــا‪ ،‬موجــب‬ ‫ســرریز شــدن ان در جامعــه و الگوگیــری مــردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامن ـه ای افزودند‪ :‬راهکار‬ ‫بعضی افراد برای بیشــتر دیده و شــنیده شــدن‪،‬‬ ‫شکســتن خطوط اصلی نظام است در حالی که‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی نظامــی مســتقر‪ ،‬پــا‬ ‫برجــا و جــا افتــاده اســت کــه با همیــن خطوط‬ ‫خدایی و مردمی در مقابل دشــمنی ها ایستاده‬ ‫اســت‪ ،‬ضمن اینکه هنجارشکنی موجب ایجاد‬ ‫موقعیت بهتر در بین مردم نخواهد شد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ســپس خطــاب به طرفــداران‬ ‫نامزدهــا‪« ،‬نیــت خدایــی» را موجــب برکــت و‬ ‫رضایــت الهــی در صــورت رقم خــوردن هرگونه‬ ‫نتیجه ای دانســتند و گفتند‪ :‬گاهــی داغ تر بودن‬ ‫طرفــداران از خــود کاندیداها موجب تعارض و‬ ‫یشــود که در این زمینه باید مراقبت‬ ‫بدگویی م ‬ ‫کرد چرا که از برنامه های مخالفان به جان هم‬ ‫انداختن طرفداران نامزدها و استفاده از فضای‬ ‫مجــازی بــرای بدگویــی و انتشــار دروغ علیــه‬ ‫یکدیگر است‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬انگیزه های دشــمنان برای‬ ‫ایجاد اخالل بســیار عمیق است البته در فضای‬ ‫مجازی نیز گاهی مســائلی برجسته می شود که‬ ‫لزوما بازتاب خواست مردم نیست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای از کاندیداهــا‬ ‫خواستند بین خود و خدا ملتزم شوند که نتیجه‬ ‫انتخابــات هــر چــه شــد‪ ،‬همــه ان را بپذیرنــد و‬ ‫نجیبانه تسلیم شوند‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردند‪ :‬نبایــد انتخابات‬ ‫و جمهوریــت را تــا وقتــی قبــول داشــت کــه به‬ ‫نفع ما باشــد و اگر به نفع دیگری شــد بگوییم‬ ‫ان را قبــول نداریــم کــه متاســفانه ازمون تلخی‬ ‫از ایــن قضیــه در ســال ‪ 88‬در تاریــخ انتخابات‬ ‫باقی ماند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در پایان سخنانشان خطاب به‬ ‫عموم مردم گفتند‪ :‬انتخابات در یک روز انجام‬ ‫یشــود امــا اثــر ان تا چند ســال باقــی می ماند‬ ‫م ‬ ‫بنابرایــن با شــرکت در انتخابات کــه متعلق به‬ ‫خود شــما اســت‪ ،‬از خداوند برای رای دادن به‬ ‫کســی که شایســته این مســئولیت اســت کمک‬ ‫بخواهید‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردند‪ :‬کســانی که مــردم را از‬ ‫رفتــن پــای صنــدوق رای منــع و القــاء بی فایده‬ ‫بــودن انتخابــات را می کنند‪ ،‬دروغ می گویند که‬ ‫دلســوز مــردم هســتند‪ ،‬بنابراین به حــرف ان ها‬ ‫اعتنا نکنید‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای همچنین اهمیت‬ ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا را یاداور شدند‬ ‫و گفتند‪ :‬این انتخابات تاثیر زیادی در مدیریت‬ ‫شهرها و روستاها دارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب با ابــراز امیدواری بــرای جلب‬ ‫هدایــت الهــی در عمل بــه وظیفــه‪ ،‬از صاحبان‬ ‫سخن نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از‬ ‫نفوذ سخن خود برای ترویج انتخابات استفاده‬ ‫کننــد‪ .‬پیــش از ســخنان رهبــر انقالب اســامی‪،‬‬ ‫اقای قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در‬ ‫گزارشــی‪ ،‬مهمتریــن اقدامات تقنینــی و نظارتی‬ ‫انجا مشــده در ســال اول مجلــس یازدهــم را‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫اولویــت دادن بــه مســائل اقتصــادی و‬ ‫معیشــتی بــا تصویــب قوانینــی ماننــد «بســته‬ ‫اقتصــاد مردمــی»‪« ،‬قوانیــن ناظــر بــه افزایــش‬ ‫تولید و کاهش قیمت مسکن»‪« ،‬تعیین تعرفه‬ ‫خریــد محصوالت کشــاورزی»‪« ،‬الزام دولت به‬ ‫پرداخــت یارانــه کاالهــای اساســی»‪« ،‬کاهــش‬ ‫مالیــات واحدهــای تولیــدی»‪« ،‬اختصــاص ‪20‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــرای محرومیت زدایــی»‪،‬‬ ‫و اهتمــام به اصالح ســاختار بودجه و نوســازی‬ ‫نظام بانکی و مالیاتی‪ ،‬و همچنین قوانین مهم‬ ‫دیگر از جمله مصوبه اقدام راهبردی در موضوع‬ ‫هسته ای از جمله مواردی بود که اقای قالیباف‬ ‫در گزارش عملکرد مجلس به انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیسی‪۷۰:‬درصدظرفیت هایاقتصادی‬ ‫کشور غیرفعالاست‬ ‫انتخابــات‬ ‫داوطلــب‬ ‫می توانیــم ســالی یک میلیــون‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ریاس ـت جمهوری‬ ‫شغل ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ظرفیت هــای‬ ‫‪۷۰‬درصــد‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــفافیت از‬ ‫اقتصــادی کشــور غیرفعــال‬ ‫نکاتــی اســت کــه یــک عــده‬ ‫اســت کــه می تــوان ایــن‬ ‫شــعارش را می دهنــد ولــی‬ ‫ابراهیم رئیسی‬ ‫ظرفیــت اقتصــادی خالــی‬ ‫مــا بنــا داریــم کــه هــم در‬ ‫کشور را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫حــوزه اجــرا و هــم در حــوزه‬ ‫بــه گزارش تســنیم‪ ،‬ســید ابراهیم رئیســی تصمیم گیری‪ ،‬شــفافیت وجود داشته باشد تا‬ ‫داوطلــب انتخابــات ریاس ـت جمهوری پــس مردم احساس ارامش کنند‪.‬‬ ‫از حضــور در صداوســیما به منظــور ضبــط‬ ‫ایــن داوطلب انتخابات ریاس ـت جمهوری‬ ‫گفت وگــوی رادیویــی در جمع خبرنــگاران با هم چنیــن گفت‪ :‬مسکن ســازی یک نیاز امروز‬ ‫بیان اینکه «هم اکنون ‪ 70‬درصد ظرفیت های جوانان و مردم اســت و مانند یک لوکوموتیو‬ ‫اقتصــادی کشــور غیرفعــال اســت»‪ ،‬اظهــار اســت کــه بخش هــای دیگــر اقتصــادی را نیــز‬ ‫داشــت‪ :‬بــا فعــال شــدن ایــن ظرفی ‬ ‫تهــا فعال می کند‪.‬‬ ‫زاکانی‪:‬ادعایدوتابعیتیبودندخترم‬ ‫کذباست‬ ‫انتخابــات‬ ‫کاندیــدای‬ ‫بوده و در کشــور ســوئیس ساکن‬ ‫ریاست جمهوریباتشریحعلت‬ ‫اســت؛ امــا واقعیــت این اســت‬ ‫رد صالحیتــش در انتخابــات‬ ‫یبــودن و‬ ‫کــه شــایعه دوتابعیت ‬ ‫‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬گفــت‪ :‬حــدود ‪۱۵‬‬ ‫سکونتدائمدرسوئیسصحت‬ ‫پرونده مختومه در دستگاه قضا‬ ‫کس ـالی‬ ‫نداشــته و وی حــدود ی ‬ ‫علیرضازاکانی‬ ‫پروندههــای‬ ‫ ‬ ‫دارم و معتقــدم‬ ‫ اســت که پــس از اتمام تحصیل‬ ‫پرافتخاریهستند؛تاکنونمعاون‬ ‫به کشوربازگشتهاست‪.‬دخترمن‬ ‫رئیس جمهور‪،‬برادر رئیس جمهور ووزیرنفتاز من در سال‪ 1395‬از رشتهمهندسی کامپیوتراز دانشگاه‬ ‫شکایاتیداشته اند‪.‬‬ ‫صنعتی شریف فار غالتحصیل شــده است‪ .‬سپس‬ ‫علیرضا زاکانی با بیان اینکه برخی ها می گویند در رشته «علوم اجتماعی محاسباتی» که معادلی‬ ‫کــه مــن یــار کمکــی ای ـت اهلل رئیســی در مناظرات در دانشــگاه های ایرانی ندارد؛ در دانشگاه ‪EPFL‬‬ ‫انتخاباتی هستم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بیان این موضوع سوئیسوبهجهتسابقهممتازتحصیلیبه صورت‬ ‫توهین به ایت اهلل رئیسی و من است و به این افراد رایگان مشغول به تحصیل شده است‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫توصیه می کنم که از حرف های خود توبه کنند‪ .‬در است که وی هیچ گونه بورسی ه تحصیلی از داخل و‬ ‫مناظرات مشــخص خواهد شــد که کدام نامزدها خارجایراندریافتنکردهوهیچتعهدینسبتبه‬ ‫کمکیهستند‪.‬‬ ‫دانشگاهو کشورمحلتحصیلندارد‪.‬‬ ‫وی پیرامــون محل ســکونت و تحصیل دختر‬ ‫نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری ســیزدهم‬ ‫اخیرادروغ هاییدربارهمحلسکونتو اضافــه کرد‪ :‬نوه من شناســنامه ایرانــی دارد و یک‬ ‫خودافزود‪ً :‬‬ ‫تحصیلدخترمتوسطبرخیاز کانال هایتلگرامی عــده ای کــه قدر وطــن خود را نمی دانــد به دنبال‬ ‫ی و کانادایی برای فرزندان خود‬ ‫و کاربراندر فضایمجازیمنتشرشدهاست؛براین پاسپورت امریکای ‬ ‫اساس ادعا شد که دختر علیرضا زاکانی دوتابعیتی هستند‪.‬‬ ‫همتی‪:‬منعاملتغییرم‬ ‫نه بانی وضع موجود‬ ‫نامــزد انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری و رئیــس بانک مرکزی‬ ‫گفــت‪ :‬مــن از دو ســال و نیــم‬ ‫پیش تا به حال بخشی از تغییر‬ ‫وضعیــت موجــودم نــه بانــی‬ ‫همتی‬ ‫وضعیت موجود‪ .‬اگر روند قبلی‬ ‫سیاس ـت های ارزی و پولی ادامه‬ ‫می یافتباشوکاقتصادیناشی‬ ‫از کرونا چیزی برای رقابت باقی‬ ‫نمی ماند‪.‬‬ ‫جلیلی‪۹۰:‬هزار میلیاردمعوقاتبانکی‬ ‫در دست ‪ ۱۱‬نفر است‬ ‫انتخابــات‬ ‫نامــزد‬ ‫مجموعــه ای از اقدامــات بهم‬ ‫به‬ ‫اشــاره‬ ‫بــا‬ ‫ جمهوری‬ ‫ت‬ ‫ریاس ـ‬ ‫پیوسته نیاز است تا به اهدافی‬ ‫برخــی نابســامانی ها در نظام‬ ‫همچــون اشــتغال و کاهــش‬ ‫بانکــی گفــت‪ :‬امــروز در حالی‬ ‫قیمت هادستپیدا کنیموهنر‬ ‫جلیلی‬ ‫کــه ‪ ۹۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫رئیس جمهور این اســت که با‬ ‫از تســهیالت معوقــه بانکــی‬ ‫ارائه برنامه ای جامع طی چهار‬ ‫در اختیــار ‪ ۱۱‬نفــر اســت‪ ،‬نیمــی از مــردم هیــچ سال کشور را به سرمنزل مقصود برساند و در این‬ ‫تســهیالتی تاکنــون دریافــت نکــرده انــد و لــذا راستا برنامه ریزی برای حل مشکالتی که امروز‬ ‫ســاماندهی این وضعیت نیازمنــد برنامه ریزی مردم را رنج می دهد‪ ،‬اولویت اصلی کار رئیس‬ ‫دقیق با زمان بندی مشخص است‪.‬‬ ‫جمهور اســت و مردم نمی توانند منتظر تحقق‬ ‫بــه گــزارش فــارس ســعید جلیلــی‪ ،‬عضــو برنامه های بلندمدت ما در چهار سال بمانند‪.‬‬ ‫شــورای عالی امنیــت ملی و نامزد ســیزدهمین‬ ‫جلیلی افزود‪ :‬داشــتن برنامه ای دقیق برای‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهوری در گفت وگو حــل مشــکالت فقط بــه این معنا نیســت که‬ ‫با صداوسیما گفت‪ :‬فرصت چهار ساله ریاست بگوییم چه کار هایی انجام خواهیم داد بلکه‬ ‫جمهــوری فرصــت محــدودی اســت و رئیــس باید نتیجه کار در زمان مشخص نیز اعالم شود‬ ‫جمهور باید با اولویت بندی نسبت حل مسائل و نتایج ملموس در مقاطع مشخص شش ماهه‬ ‫در ظرف زمانی مشخصی اقدام کند‪.‬‬ ‫یا یکساله اعالم شود نه اینکه بعد از چهار سال‬ ‫وی با بیان اینکه کشور در چهار سال اینده گفته شود‪ ،‬نشد که به نقطه مطلوب برسیم و‬ ‫بایــد با یک جهــش به نقطه مطلوب در شــان ما این برنامه را به تفصیل در ایام تبلیغات برای‬ ‫ملت ایران برسد‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق این جهش به مردم تشریح خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این معنا نیســت که مردم باید برای مشکالت‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر از لزوم تحقق جهش در کشور‬ ‫روزمره ای که با ان دســت به گریبان هستند در در برنامه ریزی گفته می شود به ان معنا نیست‬ ‫انتظار کار های بزرگ و تحقق جهش بمانند بلکه که مردم برای حل مشکالت روزمره ای همچون‬ ‫باید از همان ابتدای کار تالش برای کاستن فشار تامیــن ســبد غذایی یا مســکن و اشــتغال باید‬ ‫از دوش مردم اغاز شود‪.‬‬ ‫منتظر تحقق جهش بماننــد‪ ،‬چراکه نمی توان‬ ‫نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت در مــورد چنیــن مســائلی بی تفــاوت بــود و در‬ ‫جمهــوری کارمهــم رئیــس جمهــور را طراحــی برنامه ای که ارائه خواهم کرد به طور دقیق به‬ ‫اقدامــات نقطه زن برای حل مشــکالت کشــور این دغدغه ها پاسخ خواهم داد‪.‬‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬رئیس جمهور باید با طراحی‬ ‫جلیلی با اشــاره بــه برخی نابســامانی ها‬ ‫برنامه های نطقه زن کار های پیشــران کشــور را در نظــام بانکــی خاطرنشــان کرد‪ :‬امــروز در‬ ‫فعــال کنــد و در این راســتا اقداماتــی برای حل حالی که ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان از تسهیالت‬ ‫مشــکل اشــتغال‪ ،‬گرانی‪ ،‬مســکن‪ ،‬جلوگیری از معوقه بانکی در اختیار ‪ ۱۱‬نفر اســت‪ ،‬نیمی‬ ‫واردات مافیایــی و قاچــاق را در اولویــت قــرار از مــردم هیــچ تســهیالتی تاکنــون دریافــت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫نکــرده انــد و لــذا ســاماندهی ایــن وضعیت‬ ‫وی راه حــل اصلــی مشــکالت اقتصــادی را نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق بــا زمــان بندی‬ ‫اهمیت توجه جدی به تولید دانست و گفت‪ :‬مشخص است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫توسعهناوگانحمل ونقل‬ ‫بینشهریپست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫به شرایط شــیوع ویروس کرونا‬ ‫پســت گفــت‪ :‬امــروز ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تحقق بخشیبهاینامرسرعت‬ ‫بــه نــاوگان حمل ونقــل پســت‬ ‫بیشــتری گرفتــه اســت‪ .‬وی بــا‬ ‫یشــود که بــا افزایش‬ ‫اضافــه م ‬ ‫اشــاره بــه راه انــدازی هاب های‬ ‫ـبکه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫در‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫ـت‬ ‫‪ ۴۰۰‬وانـ‬ ‫پستی منطقه در کشور و کاهش‬ ‫علیسبحانی فر‬ ‫نــاوگان شــهری پســت افزایش‬ ‫مــدت ســیر مرســوالت پســتی‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امــروز هاب مرکزی‬ ‫سه پروژه «توزیع و جمع اوری هوایی مرسوالت منطقه ای کشور واقع در پست اصفهان مجهز به‬ ‫کشــور»‪« ،‬راه اندازی سیســتم ســورتینگ مکانیزه سورتینگ مکانیزه شده و عملیات پستی در این‬ ‫هاب منطقه ای مرکزی کشــور» و «بهره برداری از هاب سرعت بیشتری گرفته است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫فاز جدیدتوسعهناوگانحمل ونقلشهریوبین ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از ارتقــای ناوگان‬ ‫شهری شرکت ملی پست» با حضور محمدجواد حمل ونقل پســتی به عنــوان یکــی از مهم ترین‬ ‫اذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و پروژه های زیرساختی شرکت ملی پست نام برد‬ ‫رمضان علی سبحانی فر ‪-‬مدیرعامل شرکت ملی و گفت‪ :‬در روزهای اخر ســال گذشته به سختی‬ ‫پست‪ -‬رونمایی شد‪ .‬رمضان علی سبحانی فر ‪ -‬می توانســتیم بســته ها را به اســتان ها رهسپاری‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پســت ‪ -‬در این مراســم کنیــم و امــروز ‪ ۳۰‬درصــد به نــاوگان حمل ونقل‬ ‫یشــود که با افزایش ‪ ۴۰۰‬وانت‬ ‫بــا بیــان اینکــه امروز پســت بســتر امــن تجارت پســت اضافه م ‬ ‫الکترونیــک در کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در راســتای ‪ ۱۰۰‬درصد شــبکه ناوگان شــهری پســت افزایش‬ ‫اســتمرار طرح تحول در شــبکه پستی و با توجه یافتهاست‪.‬‬ ‫شاهدانضباطمالیخوبی‬ ‫در کشور هستیم‬ ‫رئیسسازمانبرنامه وبودجه‬ ‫اینده نگــری را در کنــار ســازمان‬ ‫کشوربابیاناینکهبرای‪ ۳۱‬استان‬ ‫برنامه ریــزی راه انــدازی کنیــم و‬ ‫ســند امایش تهیه شــده اســت‪،‬‬ ‫اکنــون یــک نهــاد دانشــگاهی‬ ‫گفت‪:‬باتالشدولتوهمراهی‬ ‫وابستهبهبرنامه وبودجهراداریم‬ ‫مــردم یــک روز حقــوق کارکنان‬ ‫که این مرکز اسناد امایش را تهیه‬ ‫محمدباقرنوبخت‬ ‫دولت عقب نیفتاده و سروقت‬ ‫کرد که این سند در کشور وجود‬ ‫یاران ههــا پرداخت شــده اســت‬ ‫نداشت‪.‬نخستینمطالبهرهبری‬ ‫و در کل انضباط اداری و مالی خوبی را در کشــور تهیه چنین سندی بود و طی یک نامه‪ ،‬این سند‬ ‫شــاهد بوده ایم‪ .‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬در مراســم امایش را در قالب ســه جلد تقدیم مقام معظم‬ ‫افتتاح ســاختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی رهبری کردم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نوبخت ادامه داد‪:‬‬ ‫استاناصفهان‪،‬اظهار کرد‪:‬اینماه هایپایانی‪،‬یک برای‪ ۳۱‬استانسندامایشتهیهشدهاست‪.‬جنگ‬ ‫دوره همکاری و فعالیت سازمان های مدیریت و اقتصــادی را بــر ما تحمیل کردند کــه یک برنامه‬ ‫برنامه ریزیاستان هاباسازمانبرنامه وبودجهکشور در ‪ ۱۲‬بســته تعریف شــده اســت که در شــرایط‬ ‫اســت و این دوره هشــت ساله به پایان می رسد‪ .‬تحریمــی بایــد چــه راهکارهایی را برای توســعه‬ ‫همــکاران بنده در این هشــت ســال متناســب با کشور بیندیشیم‪ ،‬همچنین‪ ۵۴۵‬میلیارد تومان را‬ ‫ماموریت های محوله خود کار کردند و ماموریت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان اصفهان‬ ‫اساسی و راهبردی را باید با مطالعه در عرصه های اختصاص دادیم و برای کنارگذر شرق اصفهان نیز‬ ‫مختلففرهنگی‪،‬اقتصادیواجتماعیبهقانون بیش از‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تخصیص اعتبار دادیم‪.‬‬ ‫تبدیــل می کردنــد و ان را در قالــب یــک برنامــه نوبخت گفت‪:‬برایحلمشکلابشرباصفهان‬ ‫کوتاه مــدت و میان مــدت به اجــرا در می اوردند‪ .‬در همیــن خردادمــاه یــک خــط اب رســانی برای‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه ظرف الزم برای انجام اصفهانو‪ ۱۴‬شهرستاناطرافانخواهیمداشت‪،‬‬ ‫چنینماموریتیوجودنداشتوسازمانمدیریت درهمیندورهبزرگ ترینخطریلی کشوربهانجام‬ ‫و برنامه ریزی و سازمان بودجه احیا شد‪ ،‬افزود‪ :‬در رسید که استان های همدان‪ ،‬گیالن‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫برنامه ریزی خود یک اتاق فکر را به وجود اوردید اذربایجان هایشرقیوغربیرابهراه اهنسراسری‬ ‫و ما مجبور شــدیم‪ ،‬مرکز پژوهش های توســعه و کشورمتصلکردیم‪.‬‬ ‫کریدور غرب خزر فعال می شود‬ ‫مدیرعامل راه اهن گفت‪ :‬با‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۳۰‬میلیــون تــن بــار را‬ ‫بازســازی محور ریلی ارمنســتان‬ ‫که اکنــون از طریق جاده حمل‬ ‫و جلفا کــه در جنگ منطقه ای‬ ‫یشــود‪ ،‬با استفاده از خطوط‬ ‫م ‬ ‫اســیب دیده بــود‪ ،‬ب ـه زودی‬ ‫ارزان و ایمــن ریــل جابجــا کرد‪.‬‬ ‫کریــدور غــرب خــزر حدفاصــل‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه در ســال‬ ‫سعید رسولی‬ ‫ایــران تــا دریــای ســیاه فعــال‬ ‫گذشــته باوجود شکست رکورد‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش روز جمعه‬ ‫م ‬ ‫تاریخی حمل بار در کشــور‪۵۰ ،‬‬ ‫ایرنا‪« ،‬سعید رسولی» در گفت وگویی با اشاره به میلیون تن بار با ریل جابجا شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫سفر چند روز اخیر هیات راه اهن ایران با ریاست بــه واقعیت های موجود و ظرفیت های کشــور‪،‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــه ارمنســتان و نتایــج و امســال به عنوان ســال پایانی برنامه ششــم و ‪۵‬‬ ‫دستاوردهایاینسفر گفت‪:‬مسیرریلیمرز جلفا ســال اینده یعنی تا پایان برنامه هفتم توسعه‪،‬‬ ‫کهباوجودهفتمیلیونتنظرفیتجابجاییبار حداقــل ‪ ۱۰۰‬میلیــون تــن از بار این چشــمه های‬ ‫ساالنه‪ ،‬قبل از جنگ منطقه ای متروکه شده بود‪ ،‬بــار را جــذب حمل ونقل ریلی خواهیــم کرد که‬ ‫با ایجاد صلح در منطقه و مذاکرات ایران و روسیه نقشــی اساســی در کاهــش قیمــت تمام شــده‪،‬‬ ‫باجمهوریاذربایجانوارمنستاندر استانهفعال کاهش مخاطرات جــاده ای و الودگی هــوا دارد‪.‬‬ ‫شــدن اســت‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی افزود‪ :‬معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه از دو‬ ‫در شــاخه شرقی کریدور ریلی شمال ‪ -‬جنوب از ســال گذشته هیچ واگن باری و مسافری و انواع‬ ‫مسیرسرخس‪-‬اینچهبرونبا کشورهایشمالیو لکوموتیو و خودکشــش از خارج کشور خریداری‬ ‫اب هایخلیجفارسارتباطداریمو کریدور میانی نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بیش‬ ‫هم از طریق بندر امیراباد و کاسپین به زودی به از هــزار و ‪ ۷۹۳‬دســتگاه انــواع واگن و لکوموتیو‬ ‫شــبکه ریلی متصل م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در در داخل کشــور تولید یا بازســازی شــده اســت و‬ ‫کریدور غرب خزر از اســتارا به خاطر اجرا نشــدن برای تحقق حمل بار چشــمه های بار شناسایی‬ ‫قطعه رشت ‪ -‬استارا حلقه مفقوده ای وجود دارد شــده‪ ،‬طبق مطالعات موجــود حداقل باید ‪۶۶‬‬ ‫اما اتصال ریلی این مســیر برقرار است و قطارها هــزار واگــن به شــبکه ریلی کشــور اضافه شــود‪.‬‬ ‫از جمهوری اذربایجان وارد پایانه استارا می شوند رســولی از تقاضای بیش از ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واگن‬ ‫که امید است با تکمیل و بازسازی بخش غربی توســط بخــش خصوصــی در حــال حاضــر خبر‬ ‫کریــدور‪ ،‬اتصــال راه اهــن ایران به دریای ســیاه از داد و گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از منابع مالی موجود‬ ‫طریقجلفا‪-‬نخجوان‪-‬ارمنستانو گرجستانبه و ظرفیت های قانونی این تقاضاها دسته بندی‬ ‫روسیه برسد‪ .‬به گفته رسولی به دنبال مذاکره با شــده و بــه کارخانجــات واگن ســازی ســفارش‬ ‫یشــود و امیدواریــم با مشــارکت بخش‬ ‫رئیس راه اهن ارمنستان و توافقات حاصل شده‪ ،‬داده م ‬ ‫کهــای دولتی‬ ‫در سفر اخیر تفاهم نامه ای به امضا رسید و مقرر خصوصــی و منابع بانکی و کم ‬ ‫شــد تــا دو کشــور اطالعــات تعرف ـه ای را مبادله تامین مالی ساخت این واگن ها انجام شود که‬ ‫کنند تا هرچه زودتر به نقشــه اجرایی برای اغاز در ایــن صورت‪ ،‬تحــول بزرگی در صنعت ریلی‬ ‫تبادل بار ریلی دســت یابیم؛ در بخش ترانزیت کشــور به وقوع پیوســته و این صنعت متحول‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامــل راه اهن در ادامــه بر لزوم‬ ‫ریلی نیز سال گذشته باوجود اینکه در چهار ماه م ‬ ‫نخســت ســال با هیچ کشــوری تبادل نداشتیم‪ ،‬ارتقــای بهــره وری نــاوگان موجــود و افزایــش‬ ‫رکورد ترانزیت ریلی سال های قبل را شکستیم و ســرعت ســیر قطارهــا و تعمیــر نــاوگان خــراب‬ ‫امیدواریم این رکورد را در سال جاری جابجا کنیم‪ .‬موجــود تاکیــد کرد و افــزود‪ :‬در ســایه اعتماد و‬ ‫مدیرعامل شــرکت راه اهن ایران با بیان اینکه با تکیهبرتوانتولیدکنندگانداخلی کشور‪،‬صنعت‬ ‫ســاخت هزار کیلومتر خطوط ریلی انتنی حمل ریلی مســیر خودکفایی را به خوبی طی کرده و‬ ‫بار متحولمی شود‪،‬افزود‪:‬طبقمطالعاتانجام در ترمز قطارهای باری و محور قطار که روزگاری‬ ‫شده‪ ،‬فقط با ساخت هزار و‪ ۶۲‬کیلومتر خطوط واردکننــده بودیم اما امروز به صادرکننده تبدیل‬ ‫انتنی و اتصال ‪ ۱۲۱‬چشــمه بار به ریل‪ ،‬می توان شده ایم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 08‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫اجرای کامل قانون ضروری است‬ ‫کاهشمعنادارچک هایبرگشتی‬ ‫در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کهــای برگشــتی به کل‬ ‫نســبت تعــداد و ارزش چ ‬ ‫چک های صادره به ترتیب به ‪ 8/2‬و ‪ 10/7‬رسیده‬ ‫یشــود با اجرای کامل قانون‬ ‫اســت و پیش بینی م ‬ ‫جدید چک باز هم کاهش یابد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬بانــک مرکزی بــا انتشــار امار‬ ‫مربوط به چک های مبادله شده به صورت ماهانه‬ ‫کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و‬ ‫میزانچک هایبرگشتیمی کند‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه گزارش منتشــر شــده از فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نشــان می دهــد کــه در ایــن مــاه ‪ ۱,۴۹۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال چک در کشــور مبادله شــده است که‬ ‫نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب‬ ‫‪ ۲۷.۸‬و ‪ ۴۲.۷‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه‬ ‫به تعطیالت نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی‬ ‫دو هفتــه اخــر فروردین ماه طبیعی بــوده و به نظر‬ ‫می رسد که در ماه های اتی استفاده از چک افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است‬ ‫کــه در فروردین ســال جــاری ‪ ۶.۴‬میلیون چک به‬ ‫ارزش ‪ ۱,۳۲۲‬هزار میلیارد ریال اعالم وصول شده‬ ‫اســت که نشــان دهنده این اســت که در این ماه‬ ‫از نظــر تعــداد و ارزش بــه ترتیــب ‪ ۹۱.۸‬و ‪۸۹.۳‬‬ ‫درصد از چک های مبادله شــده‪ ،‬وصول شده اند‪.‬‬ ‫بر همین اساس در فروردین سال جاری ‪ ۵۶۹‬هزار‬ ‫چــک بــه ارزش ‪ ۱۵۸‬هــزار میلیــارد ریال برگشــت‬ ‫خــورده اســت که نشــان می دهد از نظــر تعداد و‬ ‫ارزش تنها ‪ ۸.۲‬و ‪ ۱۰.۷‬درصد از چک ها برگشــت‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫تجمیعامارهایمنتشرشدهبانکمرکزیدرباره‬ ‫وضعیت چک های مبادله شــده و برگشــتی نشان‬ ‫می دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬حدود‪ ۲۲,۸۲۰‬هزار میلیارد ریال چک مبادله‬ ‫شــده اســت که نسبت چک های برگشــتی به کل‬ ‫چک های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به‬ ‫‪ ۹.۹‬و ‪ ۱۱‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کاهش میزان چک های برگشــتی به حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به‬ ‫ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است‬ ‫کــه در ســال ‪ ۹۶‬با حــدود ‪ ۷,۰۰۰‬میلیارد ریال چک‬ ‫مبادله شده‪ ،‬نسبت چک برگشتی به کل چک ها از‬ ‫نظر تعداد و ارزش به ترتیب ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۳‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش میزان چک های برگشــتی پــس از ان به‬ ‫وقوع پیوســت که قانون جدید چک در ســال ‪۹۷‬‬ ‫تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در امد‬ ‫و همین امر موجب شــد که برای مثال با کاهشــی‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصدی‪ ،‬ارزش چک های برگشتی از ‪۲۳‬‬ ‫درصد سال‪ ۹۶‬به‪ ۱۱‬درصد یک سال منتهی به ابتدا‬ ‫اردیبهشت‪ ۱۴۰۰‬برسد‪.‬‬ ‫در همین زمینه بهروز محبی نجم ابادی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیســیون برنامه وبودجه مجلــس در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار مهر ضمن اشاره به اثار مثبت اجرای قانون‬ ‫جدید چک در ارتقا نقش چک گفت‪ :‬قانون جدید‬ ‫چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است‬ ‫که در صورت اجرای کامل‪ ،‬زمین هســاز رونق فضای‬ ‫کسب وکار می شود و در همین ‪ ۲‬سالی که از اجرای‬ ‫قانونجدیدچکمی گذردشاهد کاهشچک های‬ ‫برگشتیوتخلفاتمربوطبهچکبوده ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن معتقــدم که بــا اجــرای قانون‬ ‫تهــای اقتصــادی و‬ ‫جدیــد چــک‪ ،‬ریســک فعالی ‬ ‫تهــای‬ ‫تجــاری کاهــش می یابــد و در کل فعالی ‬ ‫اقتصادیراحت ترانجاممی شود‬ ‫این عضو کمیســیون برنامه وبودجه مجلس با‬ ‫انتقاد از برخی بخش های اجرا نشده قانون جدید‬ ‫چک خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــن قانون در ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اصــاح شــده و در حــال حاضــر هــم در حــال اجرا‬ ‫اســت‪ .‬البته یک ســری نقص هــای در رونــد اجرای‬ ‫قانــون وجــود دارد و قانون جدید چک به صورت‬ ‫کامل اجرا نشده است‪.‬‬ ‫محبــی تاکیــد کــرد‪ :‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫پیگیری های الزم را برای اجرای کامل قانون انجام‬ ‫خواهد داد‪ .‬بر این اســاس قانون جدید چک باید‬ ‫به صورت کامل اجرا شــود و هیچ گونه تعللی هم‬ ‫پذیرفتهنیست‪.‬‬ ‫وی در خصــوص الزامــی شــدن ثبــت اطالعات‬ ‫چک های جدید در ســامانه صیاد هم گفت‪ :‬ثبت‬ ‫سیســتمی چــک در ســامانه صیاد بخش مهمــی از‬ ‫قانــون جدیــد بود که خوشــبختانه از ابتدای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬عملیاتــی شــده و در حــال حاضــر هــم تمــام‬ ‫چک هایجدیدقبلاز انتقالثبتمی شوند‪.‬‬ ‫اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده‬ ‫تا روندی کاهشی در میزان چک های برگشتی اغاز‬ ‫شود ان هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون‬ ‫یعنی الزامی شدن ثبت اطالعات چک های جدید‬ ‫در ســامانه صیــاد تــازه از ابتدا ســال جــاری اجرایی‬ ‫شده و تا چند ماه دیگر اثر ان بر کاهش چک های‬ ‫برگشتی مشخص می شــود‪ .‬بر این اساس می توان‬ ‫انتظــار داشــت تــا در ماه هــای اینده باز هــم میزان‬ ‫چک هایبرگشتی کاهشیابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تابلویبرندهایپوشاکخارجیجمعمی شود‬ ‫عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک‬ ‫از رونــق قاچــاق پوشــاک در پــی کاهــش فــروش پوشــاک ناشــی از‬ ‫محدودیت های کرونایی خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر هیچ برند‬ ‫خارجی در سطح کشور مجوز فعالیت ندارد و در اخرین جلسه ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق مقرر شد تابلوهای این برندها جمع اوری شود‪.‬‬ ‫مجیــد افتخــاری در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬با اشــاره بــه افزایش‬ ‫قاچــاق در پــی افزایــش قیمــت مــواد اولیــه داخلی‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه به دلیل شــیوع ویروس کرونا صادرات پوشــاک‬ ‫به طورکلی کاهش داشته‪ ،‬برخی حاضرند کاالی خود را به قیمت‬ ‫ناچیــز و حتــی بــه صــورت کیلویی بفروشــند‪ .‬از طــرف دیگر نرخ‬ ‫ارز هــم در داخــل کاهــش پیدا کــرده‪ ،‬بنابراین تمایــل به قاچاق‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مرغ گرانومسئوالنبی تفاوت!‬ ‫چندیــن ماه اســت کــه فعاالن صنعــت طیور‬ ‫در مــورد افزایــش مجدد قیمت مــرغ به دلیل باال‬ ‫رفتــن هزینه های تولید هشــدار می دهنــد ولی به‬ ‫نظــر می رســد مســئوالن مربوطــه در وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی و وزارت صمــت خودشــان را به خواب‬ ‫خرگوشی زده اند و هشدارهای داده شده را در نظر‬ ‫نمی گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سال‪ ۱۳۹۹‬سال پرفرازونشیبی‬ ‫بــرای بــازار مــرغ بــود‪ .‬ســالی کــه به دلیــل کمبود‬ ‫نهاد ههــای دولتــی‪ ،‬افزایش قیمت ســویا‪ ،‬ذرت و‬ ‫جوجه یکروزه در بازار ازاد‪ ،‬کاهش جوجه ریزی و‬ ‫انحــراف در توزیع‪ ،‬قیمت مرغ به ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫هم رسید و عرضه مرغ تنظیم بازاری به قیمت هر‬ ‫کیلــو ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان در میادین‪ ،‬بســیاری را‬ ‫فهــای طوالنی کــرد‪ .‬صف هایی که تا‬ ‫روانــه ص ‬ ‫روزهای پایانی سال ‪ ۱۳۹۹‬ادامه داشت و البته به‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬هم کشیده شد‪.‬‬ ‫در فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬دولــت تصمیــم گرفــت‬ ‫بــرای ســاماندهی بــازار مــرغ قرارگاهــی تحــت‬ ‫عنوان قرارگاه ســاماندهی مرغ کشــور به ریاســت‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی و بــا حضــور نمایندگانی از‬ ‫ارگان های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت‬ ‫صمت تشــکیل دهد‪ .‬قرارگاه نیز برای ساماندهی‬ ‫بــازار مــرغ و ایجاد ثبــات در ان‪ ،‬نرخ مصوب مرغ‬ ‫را که از مدت ها قبل تولیدکنندگان نســبت به ان‬ ‫یکــه قیمت‬ ‫انتقــاد داشــتند‪ ،‬افزایــش داد؛ به طور ‬ ‫مرغ منجمد در ســردخانه کیلویی ‪ ۱۸‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومــان‪ ،‬قیمــت مرغ منجمــد بــرای مصرف کننده‬ ‫کیلویــی ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬قیمــت مرغ زنده‬ ‫در کشتارگاه کیلویی ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬قیمت‬ ‫مــرغ امــاده طبــخ در میدان بهمن تهــران کیلویی‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان و قیمت مــرغ اماده طبخ‬ ‫برای مصرف کننده کیلویــی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫تعیینشد‪.‬‬ ‫یکــه بــه نظــر می رســید اقدامــات ایــن‬ ‫درحال ‬ ‫قــرارگاه ثبــات را بــه بــازار مــرغ بازگردانــده و مرغ‬ ‫در ســال جدید باقیمت های منطقی تر به دســت‬ ‫مصرف کننده می رسد اما طولی نکشید که افزایش‬ ‫قیمت جوجه یکروزه خواب ارام بازار مرغ را اشفته‬ ‫کــرد و صدای تولیدکنندگان را نیــز دراورد‪ .‬افزایش‬ ‫قیمتی که برخی از فعاالن این صنعت علت ان را‬ ‫خروج جوجه های تولیدی توسط واحدهای مرغ‬ ‫مادر به صورت غیرقانونی از کشــور در ســایه نبود‬ ‫نظــارت‪ ،‬کمبــود جوجه ریزی و حضــور دالالن در‬ ‫بازار عنوان کردند‪.‬‬ ‫ایــن فعــاالن و تولیدکننــدگان بارهــا در‬ ‫تهــای خــود اعــام کردنــد کــه مرغــداران‬ ‫صحب ‬ ‫نمی توانند جوجه یکروزه را با قیمت مصوب‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان تهیه کنند و قیمت جوجه یکروزه در بازار به‬ ‫‪ ۲‬برابر نرخ مصوب رســیده و با قیمت های ‪۸۰۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۹۰۰۰‬خریــد و فروش می شــود‪ .‬ان ها همچنین‬ ‫بــه افزایش هزین ههــای دیگر از جملــه کرایه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬دستمزد کارگر‪ ،‬دارو‪ ،‬واکسن‪ ،‬نهاده ها‬ ‫و ‪ ...‬اشــاره و از وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت‬ ‫صمــت درخواســت کردند که برای شــرایط پیش‬ ‫امده تدابیری اتخاذ کنند‪ .‬ان ها همچنین هشــدار‬ ‫دادند که اگر بر بازار جوجه یکروزه کنترل و نظارت‬ ‫جدی تری صورت نگیرد یا با کمبود مرغ در ماه های‬ ‫اینده مواجه خواهیم شــد یا قیمــت مرغ افزایش‬ ‫خواهدیافت‪.‬‬ ‫هشــدارهای داده شــده از سوی تولیدکنندگان‬ ‫اما جدی گرفته نشد و بر اساس اخرین مشاهدات‬ ‫میدانی خبرنگار ایسنا از بازار‪ ،‬قیمت مرغ مجددا‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬هزار تومان بازگشــت؛ یعنی همان قیمتی‬ ‫کــه اســفندماه ســال گذشــته ایــن کاالی پروتئینی‬ ‫پرمصرف را از سفره های برخی خانواده ها حذف‬ ‫یا بسیاری را برای خرید یک کیلو مرغ دولتی روانه‬ ‫صف های طوالنی در شرایط کرونایی کرد‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬نوسانات فعلی قیمت مرغ نشان‬ ‫می دهد که هنوز مشــکالت صنعت طیور به طور‬ ‫کامــل و ریش ـه ای حــل نشــده و همچنــان گــوش‬ ‫شنوایی برای مشکالت تولیدکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازار خودروبهافزایشقیمت هاواکنشنشاننداد‬ ‫یکــه یک هفت ـ ه از اعمال مصوبه مجوز‬ ‫درحال ‬ ‫شــورای رقابت برای افزایش قیمت محصوالت و‬ ‫اعالم قیمت های جدید می گذرد‪ ،‬اما بازار خودرو‬ ‫اعتنایی به این افزایش قیمت نکرده و به ســبب‬ ‫اینکه تعداد فروشندگان خودرو بیش از خریداران‬ ‫است‪ ،‬لذا تقاضای کاذب ایجاد نشده و قیمت ها‬ ‫تهــای جدیــد‬ ‫نســبت بــه پیــش از اعــام قیم ‬ ‫خودروسازان تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ۱۳ ،‬اردیبهش ـت ماه ســال‬ ‫جــاری مجــوز افزایــش قیمــت محصــوالت دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ کشــور با هدف متعاد لســازی‬ ‫قیمت در بازار خودرو توسط شورای رقابت صادر‬ ‫شــد‪ .‬این افزایش قیمت بر اســاس تورم بخشــی‬ ‫کســاله اعالم شده توسط بانک مرکزی و پس‬ ‫ی ‬ ‫از کســر تورم های اعمال شــده قبلی در سه ماهه‬ ‫اول و دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬و در نهایت پس از اعمال‬ ‫متغیرهای کیفیت و بهره وری محاســبه شــده که‬ ‫بــرای تمامی خودروهای مشــمول دســتورالعمل‬ ‫قیمت گذاری شــورا تا پایان شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬اعمال‬ ‫و اجرا می شود‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه مذکور‪ ،‬به قیمت محصوالت‬ ‫گروه ایران خودرو بطور متوسط ‪ ۸.۲‬درصد و به‬ ‫محصوالت گروه سایپا بطور متوسط ‪ ۸.۹‬درصد‬ ‫افزوده شده است‪ .‬در شرایطی که دو خودروساز‬ ‫بــزرگ چنــدان از میزان افزایش قیمت ها رضایت‬ ‫نداشتند و خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت و‬ ‫افزایش بیشتر قیمت ها بودند‪ ،‬در نهایت پس از‬ ‫گذشــت حــدود ‪ ۲۰‬روز از تصویب مجوز افزایش‬ ‫تهــا‪ ،‬این مصوبــه به خودروســازان ابالغ و‬ ‫قیم ‬ ‫افزایش قیمت ها از ابتدای هفته ای که گذشت‪،‬‬ ‫لحاظ شد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داریم که هر زمان قیمت های رســمی‬ ‫خودروهــا افزایــش یافــت‪ ،‬بــازار هــم به تبــع ان‬ ‫تهــا ر ا باال بــرد؛ اما این بار علیرغم اینکه از‬ ‫قیم ‬ ‫تهــای جدید محصــوالت دو‬ ‫ابتــدای هفتــه قیم ‬ ‫خودروســاز اصلی اعالم شــده اســت‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫واکنشــی نشان نداد و تغییری در قیمت ها ایجاد‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در این رابطه‪ ،‬سعید موتمنی‪ -‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‪ -‬در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬از ارامش در بازار خودرو خبر داده و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬افزایش قیمت محصوالت در کارخانه تاثیری‬ ‫تهــا در بــازار خودرو نداشــت و همچنان‬ ‫بــر قیم ‬ ‫ارامــش بر بــازار خودرو حاکم اســت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫نوســانات ارزی کــم شــده و افزایــش قیمــت ارز‬ ‫نداریم؛ بنابراین تقاضای کاذب نیز در بازار شــکل‬ ‫نگرفته که بخواهد قیمت ها را دســتخوش تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر تقاضــا در بــازار‬ ‫خــودرو کــم اســت و تنها محــدود بــه تقاضاهای‬ ‫مصرفــی اســت؛ هیــچ تقاضــای کاذبی بــه لحاظ‬ ‫ســرمایه گذاری در بــازار خــودرو وجود نــدارد و اگر‬ ‫معامله ای انجام شــود‪ ،‬توسط مصرف کننده های‬ ‫واقعی اســت‪ .‬برخی به امید انکه ریزش بیشتری‬ ‫در نرخ ارز شکل گیرد‪ ،‬منتظر هستند تا خرید خود‬ ‫را با قیمت های پایین تر انجام دهند‪.‬‬ ‫ایــن مقام صنفی تاکید کــرد‪ :‬البته با توجه به‬ ‫اینکــه در شــرایط فعلی بیــش از انکه خریــدار در‬ ‫بازار وجود داشته باشد‪ ،‬فروشنده دیده می شود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت صاحبــان خــودرو قیمت هــا را در‬ ‫سایت های فروش افزایشی ثبت کنند اما معامله‬ ‫حقیقی به جز در موارد معدود و برای تامین نیاز‬ ‫به خودرو مصرفی‪ ،‬در بازار شکل نمی گیرد‪.‬‬ ‫موتمنــی در رابطــه با میــزان عرضه بــه اندازه‬ ‫خودروســازان به بازار نیز گفــت‪ :‬اماری به صورت‬ ‫مکتــوب کــه بیانگر میزان کم و زیاد شــدن عرضه‬ ‫باشــد‪ ،‬در اختیار نیست اما بصورت کلی می توان‬ ‫گفــت کــه اگــر عرضــه بــه انــدازه کافــی از ســوی‬ ‫خودروسازان به بازار تزریق می شد‪ ،‬فاصله قیمتی‬ ‫کارخانه و بازار کمتر و کمتر می شــد؛ ضمن اینکه‬ ‫از ابتدای سال جاری همچون ماه های پایانی سال‬ ‫گذشته‪ ،‬تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد‪ .‬اگر‬ ‫عرضه به بازار زیاد بود‪ ،‬فاصله این دو قیمت کمتر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان‬ ‫خــودرو تهــران در پایــان تصریح کــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه معامله چندانی در بــازار صورت نمی گیرد‪،‬‬ ‫تهــا نســبت بــه دو‪ -‬ســه هفتــه گذشــته‬ ‫قیم ‬ ‫تغییــری نداشــته و همــان قیمت های هفتــه اخر‬ ‫اردیبهشت ماهاست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫تلفن ‪ 124‬پلی میان مردم‬ ‫و سازمان صنعت‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫تلفــن ‪ 124‬پلــی میــان مــردم و ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســت‪ .‬یکی از مســائلی که متاسفانه‬ ‫در تمامی برهه های زمانی در سطح بازار وجود داشته‬ ‫حضور برخی افراد ســودجو در جهت نیل به سودهای‬ ‫غیرمتعارف و اجحاف به مصرف کننده ها بوده است‪.‬‬ ‫در این جهت مبارزه و مقابله با این دسته از افراد امری‬ ‫واجــب بوده که می تواند ســبب ایجاد نظم در بــازار و‬ ‫باعث اســودگی خاطر مصرف کنندگان گردد‪ .‬بر اســاس‬ ‫قانــون‪ ،‬مبــارزه با تخلفات اقتصادی به عهده ســازمان‬ ‫حمایــت از مصرف کننــدگان گذاشــته شــده کــه یکــی‬ ‫از راه هــای طــرح شــکایت تمــاس بــا تلفن ‪ 124‬اســت‪.‬‬ ‫شهروندان در اقصی نقاط کشور می توانند جهت ارائه‬ ‫گزارش پیرامون موضوعات تخلف در حوزه بازار از قبیل‬ ‫گران فروشی‪،‬عدمصدور فاکتور‪،‬عدمدرجقیمت‪،‬عدم‬ ‫ارائه خدمات با تلفن ‪ 124‬تماس و یا گزارش خود را به‬ ‫سامانه‪ ir.124.www‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نظام تولید متناسب با‬ ‫توزیع رشد نکرده است‬ ‫قائممقاوموزیرصمتدر امور بازرگانیبابیاناینکه‬ ‫خراب شدن محصوالت کشاورزی به دلیل قیمت پائین‬ ‫همه ساله‪ ،‬بارها تکرار می شود‪ ،‬علت اصلی این مشکل‬ ‫را نامتناسب بودن رشد کمی و کیفی نظام تولید صنعتی‬ ‫و کشاورزی با نظام توزیع دانست‪ .‬محمدصادق مفتح‬ ‫پنج شنبه ‪ ۶‬خرداد در نشست تخصصی بنکداران مواد‬ ‫غذایی کشــور که به میزبانی شــیراز برگزار شد‪ ،‬با اشاره‬ ‫بــه اینکه میــزان قابل توجهی پیــاز تولیدی کشــاورزان‬ ‫در فــارس و بخشــی از محصــوالت تولیــدی کشــاورزان‬ ‫کرمــان به دلیل قیمت پائین این محصــوالت و مقرون‬ ‫به صرفه نبود در حال خراب شدن است‪ ،‬متهم اصلی‬ ‫این موضوع را وزارتخانه های بازرگانی و صمت دانست‬ ‫و بر لزوم متناسب سازی نظام های تولید و توزیع تاکید‬ ‫کرد‪.‬قائم مقاموزیرصمتدر امور بازرگانیبابیاناین که‬ ‫بخش زیادی از بازار و اصناف به ناحق در حال خروج‬ ‫از بازارنــد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از مشــاغل جایــگاه وجودی و‬ ‫فلسفهخودشانرااز دستداده اند‪،‬تنهابهایندلیل که‬ ‫ماتواناییبازتعریففعالیتان هارانداشتیم‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬مفتح در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد‪:‬‬ ‫بنکداران مواد غذایی و بهداشتی به دلیل نقش مهمی‬ ‫که تامین سبد غذایی خانوار دارند باید اتحادیه کشوری‬ ‫داشتندتابهجایرقابتبایکدیگرهمسوباهمودر کنار‬ ‫هم فعالیت کنند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬نظام فروش ما از این‬ ‫رقابت هایی که بین بنکداران استان های مختلف است‬ ‫اســتفاده می کند و ان ها در مقابل هم قرار داده اســت‪.‬‬ ‫مفتحبابیاناینکهبخشاعظمهزینه هادر بخشتوزیع‬ ‫مصرف می شود و در نظام توزیع ما پول دورریز و پولی‬ ‫که خروجی ندارد زیاد است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس تحقیقی‬ ‫که چند سال پیش انجام شد مشخص شد که در کشور‬ ‫ما هزینه زنجیره تولید معادل هزینه زنجیره توزیع است‬ ‫که این یک فاجعه است و به طورقطع با شرایطی که‬ ‫پیش امده االن نسبت هزینه تولید به هزینه توزیع ‪۴۰‬‬ ‫به ‪ ۶۰‬است و هزینه توزیع بیشتر شده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اصنافبایداتحادیه کشوریتشکیلدهندواتحادیه ای‬ ‫مثلبنکدارانموادغذایی کهیکاتحادیهمفصلیاست‬ ‫و تولید را به مصرف متصل می کند باید ملی و کشوری‬ ‫باشد‪ .‬مفتح افزود‪ :‬حذف یا تضعیف بنکداران به ضرر‬ ‫نظام توزیع کشــور اســت کاری که االن فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ایانجاممی دهندحذفایناتحادیهاستواگر‬ ‫صنف بنکداران تغییر ساختار ندهند و اتحادیه کشوری‬ ‫تشکیلندهندبهراحتیحذفمی شوند‪.‬‬ ‫دو توصیه کارشناسی به‬ ‫رئیس جمهور اینده‬ ‫یک کارشناساقتصادیخطاببهرئیس جمهوراینده‬ ‫کشور دو توصیه مهم اقتصادی کرد که به اعتقاد وی در‬ ‫طول چهار ســال پیش رو باید به ان ها توجه ویژه شــود‪.‬‬ ‫میثم هاشم خانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره مهم ترین‬ ‫اولویت های‪ ۴‬سال اینده کشور در زمینه اقتصادی‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از موضوعاتی که خیلی کم مــورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬دیپلماسی تجاری یا اقتصادی است که دولت‬ ‫اینده باید با کشــورهای مختلف به یک تعامل ُبرد ُبرد‬ ‫برسد به گونه ای که تغییرات در دولت و مجلس چه در‬ ‫داخل کشوروچهدرون کشورهدف‪،‬بهاینتعامللطمه‬ ‫نزند‪.‬ویافزود‪:‬دیپلماسیتجارییااقتصادیازان جهت‬ ‫موضوعی کلیدیاست کهیکیازتفاوت هایایرانباسایر‬ ‫کشورهادر دیپلماسیفعالاستوموجباسیب پذیری‬ ‫بیشترمقابلتحریم هامی شود کهازاین روبایددیپلماسی‬ ‫اقتصادی مورد توجه قرار گیرد‪ .‬این کارشــناس اقتصادی‬ ‫بهترین شکل دیپلماسی اقتصادی را تجارت ازاد دانست‬ ‫و گفــت‪ :‬از طریق تجــارت ازاد باید‪ ۸۰‬درصد کاالهایی‬ ‫یشــود و کاالهایی که‬ ‫که از ایران وارد کشــور مورد نظر م ‬ ‫از ان کشــور وارد ایران می شــود هم تعرفه ان ها برای ابد‬ ‫معادل صفر باشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهترین کشورها برای‬ ‫تجارتازادباان هاکشورهایهمسایهوخاورمیانههستند‬ ‫زیرا سطح اقتصادی ان ها مشابه ایران است و صفر کردن‬ ‫تعرفــه واردات‪ ،‬پیچیدگی ایجاد نمی کند‪ .‬کشــورهایی‬ ‫چون امارات‪ ،‬مالزی و هندوستان با بیش از ‪ ۶۰‬کشور در‬ ‫دنیا پیمان تجــارت ازاد دارند که اقتصاد ان ها با اقتصاد‬ ‫چند کشــور دیگر در هم تنیده اســت و تحریم ها تاثیری‬ ‫بر ان ها نمی گذارد‪ .‬هاشم خانی دومین توصیه خود به‬ ‫رئیس جمهورایندهرااصالحساختاریارانه هادر کشوراعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ما جزو کشورهایی هستیم که ده ها برنامه‬ ‫برایحمایتازخانوارهایضعیفومتوسطجامعهاجرا‬ ‫می شوداماهمچنانوضعیتخانوارهامناسبنیستکه‬ ‫بهترین کار در اینزمینه‪،‬حذفانواعیارانه هایمخربو‬ ‫بی فایدهدر کشور است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کسب تندیس توسط‬ ‫شرکت گاز استان سمنان‬ ‫در زمینه مدیریت انرژی‬ ‫شرکت گاز استان سمنان موفق به کسب ‪ ۲‬تندیس‬ ‫برنزی تک ســتاره و یک تقدیرنامه پروژه برتر در زمینه‬ ‫مدیریتانرژیشد‪.‬شرکت گاز استانسمناندر ششمین‬ ‫دوره ارزیابی ملی مدیریت انرژی موفق به دریافت یک‬ ‫تندیس برنزی تک ستاره و یک تقدیرنامه پروژه برتر در‬ ‫حوزه ی پروژه های کاهش مصرف انرژی و یک تندیس‬ ‫برنزی تک ســتاره در حوزه ساختمان های غیرمسکونی‬ ‫اداری شد‪ .‬علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫سمناناظهار داشت‪:‬ششمیندورهجایزهملیمدیریت‬ ‫انــرژی هم زمــان با روز بهــره وری و بهین هســازی مصرف‬ ‫ســوخت مــورخ یکــم خردادمــاه ســال جــاری در مرکــز‬ ‫شهــای ســازمان مدیریت صنعتی برگزار شــد؛ در‬ ‫همای ‬ ‫این همایش گاز استان سمنان بین ‪ ۲۲‬شرکت و سازمان‬ ‫حاضر در این ارزیابی‪ ،‬تنها شرکتی بود که موفق به اخذ‬ ‫سه جایزه ملی گردید‪ .‬وی افزود‪ :‬این شرکت توانسته با‬ ‫رویکرد انجام پروژه های زیرســاختی و با در نظر گرفتن‬ ‫تمهیــدات مربــوط بــه کاهش مصــرف انــرژی گام های‬ ‫موثــری در ایــن زمینــه بــردارد و ایــن امــر صرفه جویــی‬ ‫چشمگیری در استفاده از منابع انرژی را به همراه داشته‬ ‫اســت؛ همچنین این مهم جایگاه اســتان ســمنان را در‬ ‫مباحثحوزهمدیریتانرژیبرجسته ترخواهدساخت‪.‬‬ ‫اعوانی با اشــاره به اینکه شــرکت گاز اســتان ســمنان در‬ ‫اولین حضور خود در ارزیابی ملی مدیریت انرژی موفق‬ ‫به اخذ ‪ ۲‬تندیس برنزی و یک تقدیرنامه در حوزه های‬ ‫مورد بررســی شــد‪ ،‬گفت‪ :‬شــرکت گاز استان سمنان به‬ ‫منظور اجرای سیاست های کلی کشور و توجه ویژه به‬ ‫مســئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬اقدامات مفیــدی را در‬ ‫حوزه مدیریت انرژی به انجام رسانده است که نتیجه‬ ‫ان اخــذ ســه عنــوان برتر اعم از کســب تندیــس برنزی‬ ‫تک ستاره در حوزه ساختمان های غیرمسکونی اداری‪،‬‬ ‫کسب تندیس برنزی تک ستاره در حوزه پروژه احداث‬ ‫نیروگاه فتوولتائیک و همچنین دریافت تقدیرنامه برتر‬ ‫در خصوص اجرای پروژه بازرســی و نگهداری مســتقیم‬ ‫‪ DI&M‬در ششــمین دوره جایــزه ملــی مدیریت انرژی‬ ‫کشور است‪ .‬اعوانی در پایان از اهتمام ویژه شرکت گاز‬ ‫استان سمنان در زمینه مدیریت انرژی به عنوان وظیفه‬ ‫ملی و اقدامی دوراندیشانه یاد کرد‪.‬‬ ‫چاپ مقاله کارشناس‬ ‫شرکت برق منطقه ای‬ ‫سمنان در مجله تخصصی‬ ‫مقاله کارشــناس شــرکت برق منطقه ای ســمنان در‬ ‫مجلــه تخصصــی برق قــدرت کشــور انگلســتان چاپ‬ ‫گردیــد‪ .‬این مقالــه که با عنوان «طراحی و شبی هســازی‬ ‫سوییچ مغناطیســی و مدار بازنشانی برای تست فیدر‬ ‫کابلیباتولیدپالسمکرر»توسطمهندسسعیدصنعتی‬ ‫کارشناس مطالعات شبکه معاونت بهره برداری شرکت‬ ‫برقمنطقه ایسمنانوابوالفضلواحدیاستاددانشگاه‬ ‫علــم و صنعت ایران نوشــته شــده در مجله تخصصی‬ ‫‪( Engineering and Technology research‬بــرق‬ ‫قــدرت) و در انتشــارات ‪ Academia Publication‬در‬ ‫کشــور انگلستان به چاپ رسیده است‪ .‬سعید صنعتی‬ ‫کارشناسمطالعاتشبکهشرکتبرقمنطقه ایسمنان‬ ‫بــا اشــاره به موضوع مقاله گفت‪ :‬این مقالــه در ارتباط‬ ‫با طراحی و شبیه سازی یکی از تجهیزات مورد استفاده‬ ‫در تست و تشخیص عیب در فیدر کابلی بوده و در ان‬ ‫مقادیر بهینه پارامترهای طراحی و نحوه تاثیر تغییرات‬ ‫ا نهــا بر مشــخصات پالس خروجــی مورد بررســی قرار‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون تغییر‬ ‫حالت اشتغال شرکت‬ ‫توزیع برق فارس‬ ‫نخستینازمونتغییرحالتاشتغال(به کار)شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان فارس جمعه ‪ 31‬اردیبهشــت‬ ‫‪ ،1400‬برگزار شــد‪ .‬معاون منابع انســانی شرکت توزیع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان فــارس با اعــام این خبر گفــت‪ :‬بر‬ ‫اســاس بخشــنامه صــادره از وزارت نیــرو در خصــوص‬ ‫ساماندهی بخش های پیمانکاری دارای ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫بیمه و باالتر و به منظور تبدیل وضعیت اشتغال انان‬ ‫از حالت پیمانکاری به قرارداد معین با هماهنگی های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬نخستین ازمون تغییر حالت اشتغال (به‬ ‫کار) شرکت توزیع نیروی برق استان با حضور ‪ 427‬نفر‬ ‫داوطلب در مدت زمان یک ساعت و نیم برگزار شد‪.‬‬ ‫تولید برق مشروط به رفع‬ ‫تشنگی واحدهای نیروگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫تولیــد بــرق در نیــروگاه اصفهــان با ظرفیــت کامل‬ ‫نیازمندتامیناباست‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکت‬ ‫مدیریت تولید برق اصفهان‪ ،‬مهندس سعیدمحسنی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولید نیروی برق اصفهــان با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬متخصصین و کارکنان این شرکت با تمام‬ ‫توان در شــرایط ســخت کرونایی تالش خود را جهت‬ ‫امــاده نمودن تمام واحدهای بخــاری نیروگاه اصفهان‬ ‫قبل از پیک تابســتان ســال جاری انجام دادند‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه تاکید کرد در حال حاضر تمام واحدهای بخاری‬ ‫این نیروگاه جهت تولید برق پایدار با ظرفیت کامل در‬ ‫امادگی صد در صد اســت ولی با توجه به محدودیت‬ ‫اب هم اکنــون بــا ‪ 25‬درصد ظرفیت در حال تولید برق‬ ‫استودر صورتتامینابموردنیاز می تواندباظرفیت‬ ‫کامل برق را به شبکه سراسری تحویل نماید و سهمی در‬ ‫کاهشخاموشی هایشهراصفهانداشتهباشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 08‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعالم کرد‬ ‫پایشوارزیابیمستمرفعالیتپیمانکاران‬ ‫طرح هایپارسجنوبی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس گفــت‪:‬‬ ‫پروژ ههــای در حــال ســاخت پارس جنوبــی به طور‬ ‫مستمر از سوی کارفرما بررسی و ارزیابی می شود تا‬ ‫با رفع موانع پیش رو‪ ،‬اجرای این طرح ها با سرعت‬ ‫بیشتریدنبالشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا به نقل از شــرکت نفــت و گاز‬ ‫پــارس‪ ،‬محمــد مشــکین فام در حاشــیه بازدیــد دو‬ ‫روزه (ســوم و چهــارم خردادمــاه) از اخریــن مراحل‬ ‫پیشرفت طرح های پارس جنوبی در منطقه کنگان‬ ‫و عســلویه اظهار کرد‪ :‬بر اســاس تعهدهایی که به‬ ‫وزارت نفــت داده شــده و بنابــر ضــرورت تکمیــل‬ ‫پروژ ههــای باقیمانــده میدان گازی پــارس جنوبی‪،‬‬ ‫نســازی پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬به‬ ‫نخستین ردیف شیری ‬ ‫عنواناخرینپاالیشگاهاینمیدانمشترکدر اینده‬ ‫نزدیک به مرحله راه اندازی می رسد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نظــارت مســتمر کارفرما بر‬ ‫کنتــرل اجــرای طــرح توســعه فــاز ‪ ۱۴‬در بخــش‬ ‫خشــکی افــزود‪ :‬تعهــدات پیمانــکاران در همه‬ ‫واحدهــای در حــال ســاخت این بخــش به طور‬ ‫مستمر پایش می شود و در صورت بروز مشکل‪،‬‬ ‫علل ان شناسایی و ریشه یابی می شود تا خللی‬ ‫نشــده ایجاد‬ ‫در برنامه زمان بندی از پیش تعیی ‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس از‬ ‫برنامه ریزی برای به عملیاتی شدن نخستین واحد‬ ‫فرایندی پاالیشــگاه فاز ‪ ۱۴‬خبر داد و گفت‪ :‬واحد‬ ‫‪ ۱۲۲‬کــه ســوخت مصــارف داخلــی پاالیشــگاه از‬ ‫تهــا پیش اماده‬ ‫یشــود‪ ،‬از مد ‬ ‫طریــق ان تامین م ‬ ‫بهره برداری است‪ ،‬اما به دلیل بروز اشکالی جزئی‬ ‫در مســیر خط لوله رابط بین خط ششــم سراسری‬ ‫و واحــد ‪ ،۱۲۲‬راه اندازی این بخش با اندکی تاخیر‬ ‫روب ـه رو شــده اســت که با رفــع ان و پــس از تزریق‬ ‫گاز شــیرین به این واحد‪ ،‬در اینده نزدیک مشــعل‬ ‫پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬روشن می شود‪.‬‬ ‫مشــکین فام بــا اشــاره بــه پیشــرفت مطلــوب‬ ‫تهــای اجرایــی اخریــن پاالیشــگاه پــارس‬ ‫فعالی ‬ ‫جنوبی‪ ،‬انسجام‪ ،‬تقویت و یکپارچه سازی فعالیت‬ ‫پیمانــکاران را برای دســتیابی به اهــداف این طرح‬ ‫ضــروری عنــوان کــرد و افزود‪ :‬خوشــبختانه تمامی‬ ‫اعضای کنسرســیوم پاالیشــگاه فاز ‪ ۱۴‬به باالترین‬ ‫ســطح از همکاری رســیده اند و امیدواریم به زودی‬ ‫نخستین ردیف شیرین سازی گاز در پاالیشگاه این‬ ‫فاز تحویل گروه راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وی از امادگــی نخســتین اســکله بارگیــری و‬ ‫صــادرات گاز مایع (ال پی جی) بندر ســیراف پارس‬ ‫بــا ظرفیــت بارگیــری ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعــب در‬ ‫ســاعت خبر داد و گفت‪ :‬با همکاری شــرکت ملی‬ ‫گاز در روزهای اینده شــناورهای صــادرات گاز مایع‬ ‫بــا پهلوگیــری در این بندر‪ ،‬محمول ههــای گاز مایع‬ ‫تولیدشده در پاالیشگاه فاز ‪ ،۱۹‬پتروپاالیش کنگان‬ ‫و پاالیشگاه فازهای ‪ ۲-۲۲‬پارس جنوبی را بارگیری‬ ‫کرده و عازم مقاصد صادراتی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پــارس در بخش‬ ‫دیگری از ســخنان خود به اخرین وضع پیشــرفت‬ ‫پــروژه مرکاپتان زدایــی از میعانــات گازی فازهــای‬ ‫‪ ۲‬و ‪ )DMC( ۳‬نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن طرح‬ ‫نیز به پیشرفت قابل قبولی رسیده است و مطابق‬ ‫بــا برنامه هدف گذاری شــده‪ ،‬تیرماه امســال اماده‬ ‫راه اندازیمی شود‪.‬‬ ‫به گفته مشــکین فام‪ ،‬این شرکت همچنین به‬ ‫ســفارش شــرکت ملــی گاز ایــران‪ ،‬در حال ســاخت‬ ‫واحــدی کوچک برای بازیافت گازهای مشــعل در‬ ‫بندر منطقه پارس ‪ ۱‬است که پیش بینی می شود تا‬ ‫اواخر مردادماه امسال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی درباره وضع پیشرفت طرح نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی بعثت که برای تامین کمبود برق مورد نیاز‬ ‫پاالیشگاه های مستقر در مناطق عسلویه و کنگان‬ ‫در حال ساخت است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مراحل توسعه‬ ‫این نیروگاه در شرایط مطلوبی قرار دارد و با انجام‬ ‫ازمــون نهایــی و امادگــی نخســتین توربیــن بخــار‬ ‫این طرح‪ ،‬به زودی نخســتین بلوک نیروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبی بعثت با ظرفیت تولید برق‪ ۱۶۰‬مگاوات به‬ ‫بهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس دربــاره‬ ‫اخبار منتشر شــده در بعضی از رسانه های خارجی‬ ‫مبنــی بر تمــاس دولت هند با ایران پــس از امضای‬ ‫قرارداد توســعه میدان گازی فرزاد «ب» با شــرکت‬ ‫«پتروپــارس» اظهار کــرد‪ :‬همان طور که پیش تر نیز‬ ‫ذکر شده‪ ،‬هندی ها هر زمان که تمایل به مشارکت‬ ‫و ســرمایه گذاری در توسعه این میدان گازی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند پیشنهادهای خود را ارائه داده و‬ ‫پس از بررســی و قبول شــرایط از سوی شرکت ملی‬ ‫نفت به عنوان کارفرما‪ ،‬به این طرح ورود کنند‪.‬‬ ‫مشــکین فام با اشاره به لزوم تســریع در اجرای‬ ‫اینقرارداد گفت‪:‬به هرحالنمی توانفعالیت های‬ ‫توســعه ای ایــن میــدان را متوقــف کرد و بر اســاس‬ ‫تصمیمشرکتملینفتایران‪،‬توسعهمیدانفرزاد‬ ‫«ب»باشرایطی کهپیش ازایناعالمشد‪،‬بهشرکت‬ ‫پتروپارس واگذار شده است‪ .‬از سوی دیگر هندی ها‬ ‫ب هصــورت رســمی درخواســت کرده اند تــا از رئوس‬ ‫مطالب قراردادی این طرح مطلع شوند که موضوع‬ ‫در حال بررسی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز خراسانرضوی خبر داد‬ ‫پوشش‪ 100‬درصدیخدمات گازرسانیدر مناطقحاشیهشهرمشهد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬مدیرعاملشرکت گاز‬ ‫خراسانرضوی گفت‪:‬محالتهدفومناطق کمتر‬ ‫برخوردار شهری مشهد که در غالب طرح بازافرینی‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ ،‬تحت پوشــش ‪ 100‬درصدی‬ ‫خدمات گازرسانی قرار دارد‪.‬‬ ‫حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطابــق اعالم ســتاد بازافرینــی اســتان‪ 72 ،‬محله‬ ‫هــدف (کمتر برخــوردار) در مشــهد مقــدس وجود‬ ‫دارد و شرکت گاز تاکنون به متقاضیان واحد شرایط‬ ‫قانونــی این مناطق ‪ 100‬درصد خدمات گازرســانی‬ ‫شامل ‪ 143‬هزار و ‪ 88‬مورد علمک گاز را ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهسیاست های کلینظاموتاکیدات‬ ‫صورت گرفته مبنی بر تسهیل در ارائه خدمات به‬ ‫مناطق حاشــیه شهر مشــهد مقدس افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫گازرســانی به ‪ 467‬هزار و ‪ 714‬مشــترک در مناطق‬ ‫هدف مشــهد انجام شــده که تعداد ‪ 5583‬مورد‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی به صورت‬ ‫رایگان از انشعاب گاز برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان تصریح کــرد‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیتــی شــهر مقدس‬ ‫مشهد و نیاز به تقویت شبکه گازرسانی‪ ،‬طرح های‬ ‫بازافرینی و بازنگری شــبکه گازرســانی این شــهر در‬ ‫حــال اجــرا بــوده کــه در همیــن راســتا تاکنــون ‪33‬‬ ‫ایســتگاه جدید گازرسانی اجرا و ‪ 13‬ایستگاه دیگر‬ ‫نیز در مناطق هدف مشهد در برنامه احداث است‪.‬‬ ‫همچنیندوطرحخطتغذیهوخطانتقالتقویتی‬ ‫جنوب این شهر نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫افتخاری‪ ،‬شرکت گاز خراسان رضوی را پیشگام‬ ‫در ارائــه خدمت به مردم معرفی کــرد و افزود‪100 :‬‬ ‫درصــد جمعیــت مناطــق بازافرینی در مشــهد که‬ ‫دارای مجوزهای قانونی هستند گازدارند و شرکت‬ ‫گاز هیچ گونــه محدودیتی بــرای ارائــه خدمات به‬ ‫واحدهایی کهقادر بهارائهمجوزهایقانونیباشند‬ ‫نــدارد‪ .‬شــایان ذکر اســت‪ :‬جمعیت حاشیه نشــین‬ ‫شــهر مشــهد مقدس بالغ بر یک میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫یشــود که ایــن میزان جمعیت‬ ‫نفــر تخمین زده م ‬ ‫به تنهایی از جمعیت دوازده اســتان کشــور بیشــتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خاموشی هاتمامنشده‪،‬منتظرباشید‬ ‫از هفتــه گذشــته خاموش ـی های گاه و بــی گاه‬ ‫مهمان خان ههــای مردم شــده‪ ،‬هرچند که چندین‬ ‫روز اســت که میزان خاموش ـی ها کاهــش یافته اما‬ ‫پیش بینی می شود که در هفته پیش رو با افزایش‬ ‫دماشاهدتکرارخاموشی هاباشیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬خاموش ـی های پراکنــده در‬ ‫کشــور در ابتــدا بــدون اطالع قبلی اتفــاق می افتاد‬ ‫کــه موجــب نارضایتــی و گله مردم شــد ســرانجام‬ ‫صنعــت برق پس از عبــور از دوره غافلگیری اقدام‬ ‫بهانتشار جداولخاموشی کرد‪،‬جداولی کهچندان‬ ‫منطبق بر واقعیت نبود‪ ،‬در نهایت پس از تحمیل‬ ‫خاموش ـی های مکرر بر مردم جداول نسبتا درستی‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬بااین حال در روزهای گذشــته شــاهد‬ ‫کاهشخاموشی هاهستیم‪.‬‬ ‫موضوعی که طبق گفته مسئوالن صنعت برق‬ ‫پایدار نخواهدبودوبایدمنتظرخاموشی هادر هفته‬ ‫پیشروباشیم‪،‬مصطفیرجبیمشهدیسخنگوی‬ ‫صنعت برق در خصوص دالیل کاهش خاموشی ها‬ ‫در کشور به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به بهبود شرایط‬ ‫خبر‬ ‫دمایــی کشــور و کاهــش دمــا که منجــر به کاهش‬ ‫اســتفاده از کولرها و وســایل سرمایشی شده شاهد‬ ‫کاهش ‪ ۴۵۰۰‬مگاواتی مصرف برق بودیم و عالوه‬ ‫بــر ان مشــترکان خانگــی و صنعتی بــرای مدیریت‬ ‫مصرف مشارکت جدی داشتند که منجر به کاهش‬ ‫مصرف برق شد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای‬ ‫جمع اوری رمز ارزهای غیرمجاز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۵۲‬مــگاوات از مراکــز اســتخراج رمــز ارز‬ ‫جمع اوری و در اختیار نهادهای انتظامی و قضایی‬ ‫قرار گرفتند و این طرح در بیش از ‪ ۲۶۰۰‬مرکز اتفاق‬ ‫افتاده اســت و طی روزهای اتی نیز این روند ادامه‬ ‫دارد‪ .‬به گفته سخنگوی صنعت برق کشور از سه‬ ‫روز گذشــته نیروگاه اتمی بوشــهر وارد مدار شــده و‬ ‫در حداکثــر تولیــد خود قــرار دارد و بخشــی از برق‬ ‫کشــور را تامین می کند‪ .‬رجبی مشهدی با اشاره به‬ ‫پیش بینی های صــورت گرفته برای هفته اینده نیز‬ ‫گفــت‪ :‬در اغلــب نقــاط کشــور شــاهد افزایش دما‬ ‫خواهیم بود و پیش بینی می شود که میزان مصرف‬ ‫نیز رشد قابل توجهی داشته باشد و ما تمام تالش‬ ‫خــود را می کنیــم که با اقدامــات مدیریت مصرف‬ ‫و طرح های تشــویقی کــه در اختیــار داریم بتوانیم‬ ‫تهــای احتمالــی را بــه حداقــل ممکــن‬ ‫محدودی ‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قطعــا درصورتی کــه امکان رفع‬ ‫محدودیت ها مقدور نشــد به شرکت های توزیع‪،‬‬ ‫سامانه برق من اطالع رسانی خواهیم کرد‪ .‬تقاضای‬ ‫ما این اســت که مشــترکان در ساعات اوج مصرف‬ ‫میــزان مصرف خــود را کاهش دهد و در گذر از این‬ ‫شرایطمارا همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که برای هفته اینده‬ ‫احتمــال خاموشــی وجــود دارد و یــا خیــر؟ گفــت‪:‬‬ ‫یهــای صورت گرفته هفتــه اینده‬ ‫بــر اســاس ارزیاب ‬ ‫وضعیت دمایی رو به افزایش اســت و در روزهای‬ ‫اینــده برای انتشــار جــداول اطالع رســانی خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬ولی هفته بسیار گرمی پیش رو داریم و نیازمند‬ ‫همکاریمردمهستیم‪.‬‬ ‫احتمال قطع اب در ‪ ۱۰۱‬شهر‬ ‫با توجه به کاهش چشــمگیر میزان بارندگی ها‬ ‫در ســال ابــی جــاری‪ ،‬شــاهد کاهــش‪ ۲۶۷‬میلیــون‬ ‫مترمکعبیذخایرابدرمخازنسدهایتهرانهستیم‬ ‫تــا جایی که طبق اعالم مســئوالن ابی‪ ،‬این حجم‬ ‫کاهشیمعادلظرفیتکاملسدهایامیرکبیرولتیان‬ ‫بــوده و همین موضوع نگرانی هایــی را در خصوص‬ ‫تامیــن اب ایجاد می کند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬در حال‬ ‫حاضرمخازنسدهایتهران‪۲۶۷‬میلیونمترمکعب‬ ‫نسبتبهروزمشابهسال گذشته کاهشذخیرهدارند‬ ‫واین کاهشذخیرهموجب کاهشتولیدنیروگاه های‬ ‫برق ابیتهرانشدهاست؛به طوری کهدرسال گذشته‬ ‫برنامه ریــزی تولید در نیروگاه های تحت پوشــش بر‬ ‫مبنای حجــم ذخیــره اب ‪ ۱۰۸۶‬میلیون مترمکعبی‬ ‫صورت پذیرفته بود‪ ،‬درحالی که امسال برنامه ریزی‬ ‫ما جهت تولید انرژی برق ابی بر اســاس حجم ‪۸۱۹‬‬ ‫میلیون مترمکعب اســت‪ .‬همچنین بر اســاس امار‪،‬‬ ‫بارندگــی در تهران از ابتدای ســال ابی جاری تاکنون‬ ‫‪ ۲۸۴‬میلی متر بوده اســت که در مقایســه بــا ‪۴۵۷‬‬ ‫میلی متر مدت مشــابه ســال ابی گذشته‪ ،‬با کاهش‬ ‫‪ ۳۸‬درصدیمیزانبارندگی هامواجههستیم کهاین‬ ‫مسئله دغدغه تامین اب تهران را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫محمدشهریاری‪-‬مدیردفتربهره برداریاز تاسیسات ‬ ‫ابی و برق ابی شرکت اب منطقه ای تهران ‪ -‬در این‬ ‫رابطه گفت‪ :‬بر اســاس جلســات و برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته با شرکت اب و فاضالب تهران‪ ،‬تالش‬ ‫بر این است که با همراهی و همکاری شهروندان تا‬ ‫انتهایشهریورنیازابشربتهرانراباکمترینمشکل‬ ‫تامین کنیم که طبیعتا به همان نسبت تولید برق از‬ ‫نیروگاه های تحت پوشش نیز خواهیم داشت‪ .‬وی‬ ‫بــا بیان اینکه در فروردین امســال در حوزه عملکرد‬ ‫اســتان تهران بی سابقه ترین و کم بارش ترین ماه در‬ ‫طول ‪ ۵۳‬سال گذشته را شاهد بوده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ســال ابی جاری تاکنون‪ ،‬ورودی ســدها با کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی مواجه بودند‪ .‬شــرایط حاکم در فصل‬ ‫ابگیری ســدهای اســتان‪ ،‬اثر مستقیم روی حجم‬ ‫اب قابل تامین و مورد نیاز در بخش های شرب‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صنعت و همچنین میزان تولید برق‬ ‫داشــته و لزومــا متناســب با میــزان کاهش منابع‬ ‫اب در ســدها‪ ،‬کاهــش تامیــن اب و همچنیــن‬ ‫کاهــش تولیــد برق را شــاهد خواهیم بــود‪ .‬مدیر‬ ‫ت ابــی و برق ابــی‬ ‫دفتــر بهر هبــرداری از تاسیســا ‬ ‫شــرکت اب منطقه ای تهران با اعالم این هشــدار‬ ‫که با توجه به روند شدید کاهش ورودی ها با کمبود‬ ‫جــدی منابــع ابــی در ما ههــای اتی به خصــوص در‬ ‫فصل پاییز مواجه خواهیم شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫همهشهرونداندرخواستمی شود کهصرفه جویی‬ ‫و مصرف بهینه اب را همواره مدنظر داشــته باشــند‬ ‫تا بتوانیم بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده در‬ ‫تابستان امسال و روزهای اوج مصرف اب‪ ،‬مشکلی‬ ‫بهجهتتامینمطمئنوپایدارابنداشتهباشیم‪.‬‬ ‫این گفته هادر شرایطیاست کهوضعیتمنابع‬ ‫ابــی بــرای کل کشــور نیز چندان مناســب نیســت و‬ ‫محمدرضاجانباز ‪-‬مدیرعاملشرکتمهندسیابو‬ ‫فاضالب کشور ‪ -‬نیز روز گذشته اعالم کرد که بیش‬ ‫از ‪ ۲۱۰‬شــهر میزان تولید و مصرف برابر دارند‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬شــهر در وضعیت قرمز هستند؛ یعنی بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کمبود نسبت به مصرف داریم و با تداوم‬ ‫افزایشدماوانحرافاتدمایی کهسازمانهواشناسی‬ ‫اعالم کرده‪،‬بی سابقهبودهواحتمالاینکهبهتعداد‬ ‫اینشهرهااضافهشودهموجوددارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫قطعی برق در کرمانشاه‬ ‫به دلیل افزایش مصرف بود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫دادن لوله هــای پنــج اینچــی بر‬ ‫نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه‬ ‫روی کابل هــای بــرق‪ ،‬نصــب‬ ‫گفت‪ :‬قطعی برق روز گذشــته‬ ‫تیراهن ها روی قالب های بتنی‬ ‫در شــهر کرمانشــاه بــه دلیــل‬ ‫و گشــت های شبانه اشاره کرد‪.‬‬ ‫افزایش مصــرف بود‪ .‬امیدعلی‬ ‫مراتــی بــا اشــاره بــه ممنوعیت‬ ‫امیدعلیمراتی‬ ‫مراتی در گفتگو با مهر با اشاره‬ ‫اســتخراج بیت کوین در تمامی‬ ‫بــه قطعــی ناگهانــی بــرق در‬ ‫نقاطاستان کرمانشاهبیان کرد‪:‬‬ ‫بسیاری از مناطق شهر کرمانشــاه در روز گذشته سال گذشته ‪ ۳۴۰‬دستگاه و از ابتدای سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫یکم خردادماه ‪ ،۱۴۰۰‬اظهار کرد‪ :‬این مسئله به تاکنون ‪ ۳۴‬دســتگاه استخراج بیت کوین کشف‬ ‫دلیــل کمبود انرژی در شــرکت توانیر نبوده بلکه شــده و به شــهروندانی که محل بیت کوین ها را‬ ‫به دلیل افزایش مصرف برق توســط مشــترکین گزارش دهند‪ ،‬با حفظ اطالعات شخصی پاداش‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره به صدور بخشنامه‬ ‫و ایجــاد مشــکل در برخــی از شــبکه های توزیع داده م ‬ ‫بــرق ایــن شــهر بــود‪ ،‬در صــورت اعمــال قطعی وزارت نیــروی کشــور مبنــی بــر لــزوم کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫برق جدول خاموشی از قبل به شهروندان ارائه درصدی مصرف برق توســط ادارات نســبت به‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره به ســایر خاموشی های سال گذشــته افزود‪ :‬دستورالعمل های مقابله با‬ ‫بــرق در اســتان کرمانشــاه‪ ،‬افــزود‪ :‬ســرقت مصرف بی رویه برق در ادارات شــامل راه اندازی‬ ‫کابل های برق و افزایش دستگاه های استخراج دیزل ژنراتورهای موجود در ارگان ها و دستگاه ها‬ ‫بیــت کویــن ‪ ۲‬عامــل مهــم در خاموشــی های و ممنوعیت استفاده از کولرهای گازی در ساعات‬ ‫اخیــر ایــن اســتان اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت غیر اداری است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا بیان بــرق اســتان کرمانشــاه گفــت‪ ۶ :‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اینکــه برنامه هــای متعددی بــرای جلوگیری از تفاهم نامهبامشترکین کشاورزیمنعقدشده که‬ ‫ســرقت کابل هــای بــرق در حــال اجرا اســت‪ ،‬بر اساس ان در صورت عدم استفاده کشاورزان از‬ ‫گفت‪ :‬از این میان می توان به افزایش یک صد برق در چهار ســاعت پیک مصرف روز یعنی از‬ ‫و ‪ ۵۰‬کیلومتــری شــبکه ســیمی کابل های خود ساعت ‪ ۱۳‬الی ‪ ۲۰ ،۱۷‬ساعت بعدی برای ان ها‬ ‫نگه دار در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال گذشته‪ ،‬رایگان محاســبه شــده و در انتهای فصل پاداش‬ ‫نصب اژیرهــای خطر در ترانســفورماتورها‪ ،‬قرار دریافتمی کنند‪.‬‬ ‫لزوم رعایت تقویم زراعی و اعتماد به‬ ‫برنامهنوبت بندیاب کشاورزی‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬مدیرعامــل اب‬ ‫کنــد‪ .‬مدیرعامل اب منطقه ای‬ ‫منطق ـه ای گیــان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫گیــان در خصــوص وضعیــت‬ ‫رعایت تقویــم زراعی و اعتماد‬ ‫اب رســانی در دشــت فومنــات‬ ‫بــه برنامــه نوبت بنــدی اب‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متناسب با شرایط‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬سال زراعی موفقی‬ ‫موجــود و با مطالعــات انجام‬ ‫خرمی‬ ‫وحید ّ‬ ‫را پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬شیوه ابگذاری در دشت‬ ‫وحیــد ّ‬ ‫خرمــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫فومنــات را از ‪ 3‬نوبــت بــه ‪2‬‬ ‫کاهش نزوالت جوی در زمســتان به ویژه برف نوبــت تغییــر دادیم و در حال حاضر بر اســاس‬ ‫در ارتفاعات حوضه ابریز سد سفیدرود و در پی پایــش هــای روزانه در منطقه فومنات‪ ،‬مشــکل‬ ‫ان وزش بادهــای گــرم و در نتیجه ذوب ذخایر تامیــن اب نداریــم و اعتقــاد داریــم بــا توجه به‬ ‫برف و سرریز زودهنگام سد سفیدرود به صورت نوبت بنــدی ای که انجام می دهیم و با تکیه به‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 780‬میلیون منابعموجود‪،‬انشاهلل کشاورزیرادر استان گیالن‬ ‫مترمکعب اب در سد سفیدرود ذخیره داریم و با موفقیت به پایان خواهیم رساند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫این در حالیســت که در ســال گذشته در همین گفــت‪ :‬از بهمن ماه ســال ‪ 1399‬کــه برنامه ریزی‬ ‫ایــام بیش از یک میلیارد مترمکعب اب ذخیره و اجــرا بــرای ســال زراعی جــاری را اغاز نمودیم‪،‬‬ ‫داشتیم و اکنون نیز شاهد کاهش شدید ورودی تمامی ایستگاه های پمپاژ نیازمند به سرویس را‬ ‫اب بــه مخــزن ســد ســفیدرود هســتیم‪ّ .‬‬ ‫خرمی تجهیز و راه انــدازی کردیم و در حال حاضر ‪454‬‬ ‫با اشــاره به کاهش شــدید دبــی ورودی اب به ایستگاه پمپاژ اب با‪ 910‬پمپ دیزلی‪ ،‬برقی اماده‬ ‫مخزن ســد ســفیدرود گفت‪ :‬مشــکالت حادی بهره بردای داریم‪ّ .‬‬ ‫خرمی با یاداور شدن کاهش‬ ‫تاکنون در اب رسانی به شالیزارهای تحت شبکه بارش ها در گیالن و کشور به نسبت سال گذشته‬ ‫نداشته ایم و ادامه داد؛ بر اساس تقویم زراعی‪ ،‬وبلندمدت گفت‪:‬براساسوضعموجودچاره ای‬ ‫پــس از پایــان مرحلــه اول ابگذاری پیوســته به جز رعایت تقویم زراعی و برنامه نوبت بندی اب‬ ‫مــدت ‪ 20‬روز‪ ،‬نوبت بندی در کانال های ابیاری کشاورزی را نداریم و درخواست ما از کشاورزان‬ ‫ب هصــورت ‪ 4‬روز قطــع و ‪ 8‬روز وصــل تــا پایــان زحمتکش این است که با اعتماد به ثمربخش‬ ‫دوره کشاورزی ادامه خواهد داشت مگر اینکه بودن برنامه نوبت بندی اب کشاورزی‪ ،‬تقویم‬ ‫بــه ضرورت و البته با اطالع رســانی قبلی تغییر زراعی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫مشترکانپرمصرفعاملاصلی‬ ‫کمبودبرقهستند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫کشــاورزی جدیــد ایجــاد شــده‬ ‫منطقه ای اســتان فارس با بیان‬ ‫و شــبکه موجود نمی توانست‬ ‫اینکه مشــترکان پرمصــرف که‬ ‫بــرق را بــرای ان تامین کند‪ ،‬با‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از مشــترکان بــرق را‬ ‫این تامیــن زیرســاخت ها برق‬ ‫شــامل می شــوند عامــل اصلی‬ ‫مورد نیاز در این مناطق تامین‬ ‫غالمرضانصیری‬ ‫ایجــاد کمبــود در تامیــن بــرق‬ ‫می شــود‪ .‬نصیری اضافــه کرد‪:‬‬ ‫بــه ویــژه در ســاعت های اوج‬ ‫امسال به دلیل کاهش بارش ها‬ ‫مصــرف هســتند گفــت‪ :‬مــوارد تشــویقی برای کــه ‪ ۴۰‬درصــد از ظرفیت ســدها خالی اســت و‬ ‫کاهــش مصــرف ایــن مشــترکان در نظــر گرفته گرمــای زودرس و اســتفاده زیاد از دســتگاه های‬ ‫شــده است‪ .‬غالمرضا نصیری بیان کرد ‪ :‬امسال اســتخراج رمز ارزها‪ ،‬مصرف برق افزایش یافته‬ ‫در کشور ‪ ۴۰‬درصد افزایش شدت مصرف ثبت اســت‪ ،‬انتظار داریم که مردم و مشــترکان برق‬ ‫شده است و جابه جایی بار و مدیریت مصرف همــکاری بیشــتری کننــد کــه بــا توجــه بــه این‬ ‫محور اصلی برنامه ریزی ها برای عبور از تابستان مشکالت تابستان را پشت سر بگذاریم ازاین رو‬ ‫پرتنش امسال اســت‪ .‬او ادامه داد ‪ :‬برای تامین مشــترکان پرمصرف باید بیشــتر رعایت کنند تا‬ ‫نیازهای واقعی برق دراســتان فارس و بســیاری برنامه های خاموشی اعمال نشود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫دیگــر از مناطق کشــور کمبــودی وجود نــدارد‪ ،‬شرکت برق منطقه ای استان فارس با بیان اینکه‬ ‫امــا بد مصرفــی و عدم رعایت الزامات و وجود امسال در کل کشور جدای از صرفه جویی های‬ ‫مشــترکان پرمصرف اســت که بار شــبکه را زیاد ســال قبل حدود ‪ ۵‬هزار مگاوات در کشور باید‬ ‫می کند‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان صرفه جویــی مصــرف برق شــود گفت‪ :‬اســتان‬ ‫فارس‪ ،‬راه اندازی پست ها و ایستگاه های جدید فــارس ‪ ۱۱‬درصــد ظرفیــت تولید و تامیــن انرژی‬ ‫در اســتان فارس را موجب ارتقای زیرساخت ها بــرق در کشــور را دارد کــه ســهم ایــن اســتان در‬ ‫برای تامین برق مورد نیاز در این استان دانست صرفه جویی و مدیریت بار شــبکه حــدود ‪۶۰۰‬‬ ‫و گفت‪ :‬ظرفیت سازی در مناطقی که چاه های مگاوات است‪.‬‬ ‫سرریز دانش دفاعی به صنعت نفت و گاز‬ ‫کمکمی کند‬ ‫معــاون مهندســی‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت‬ ‫نفتباتاکیدبراین کهسرریزدانشدفاعیمی تواند‬ ‫کمک هایشایانیبهصنعتپیشران کشور(نفت‬ ‫و گاز) کنــد گفت‪ :‬اقتــدار دفاعی و امنیتی مترادف‬ ‫با دســتاوردهای گران ســنگ در فناوری و تکنولوژی‬ ‫است‪.‬به گزارشایرنااز روابطعمومیوزارتدفاع؛‬ ‫ســعید محمدزاده در حاشــیه بازدید از نمایشگاه‬ ‫دستاوردهایدفاعیگفت‪:‬اینایاممصادفاستبا‬ ‫روزیکهدر کشورمااولینچاهفورانکرد؛وهمچنین‬ ‫مصادف اســت با روز مقاومت‪ ،‬روز دزفــول‪ ،‬ازادی‬ ‫خرمشهر و حماســه های دفاع مقدس؛ وی افزود‪:‬‬ ‫ماحصل دســتاوردهای دوران دفاع مقدس را امروز‬ ‫در خودباوری دانشمندان‪ ،‬نخبگان و متخصصان‬ ‫صنعتدفاعیبه وضوحمی بینیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۴۷‬مورد وسایل بازی در استان فارس‬ ‫پلمبشد‬ ‫اســتاندار فارس با اشــاره به‬ ‫مدیرکل استاندارد استان فارس‬ ‫اینکــه اســتانداردها در مصالــح‬ ‫نیز در این جلســه با بیان اینکه‬ ‫ســاختمانی که از بازار مناســبی‬ ‫بیــش از ‪ 1400‬واحــد تولیــدی‬ ‫همبرخوردار است‪،‬بایدرعایت‬ ‫تحت پوشش استاندارد هستند‬ ‫بشود‪ ،‬گفت‪ :‬استان فارس یک‬ ‫کــه از خدمــات ان اســتفاده‬ ‫رحیمی‬ ‫ ا‪...‬‬ ‫ت‬ ‫عنای‬ ‫ســرزمین حادثه خیز است و اگر‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پروان ههــای‬ ‫استانداردهارعایتشودتبعات‬ ‫اســتاندارد بــرای بیــش از ‪ 2‬هزار‬ ‫منفیحادثه ها کمترمی شود‪.‬عنایت ا‪...‬رحیمی فــراورده صادرشــده و در ایــن واحدهای تولیدی‬ ‫در جلسه شورای استاندارد استان فارس با اشاره ‪ 1900‬نفر مسئول کنترل کیفیت هستند‪ .‬او با بیان‬ ‫به اینکه در عرضه کاال و خدمات چند مولفه را اینکه در ســال گذشــته با همه مشــکالت ‪283‬‬ ‫همیشهمدنظراست کهربطنزدیکبااستاندارد مورد از واحدها از ظرفیت خالی استفاده کردند‬ ‫دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت‪ ،‬کیفیــت و کمیت و فعال شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬برای برخــی از کاالها در‬ ‫ازجمله این مولفه ها اســت که هــم در عرضه و واحدهــای تولیــدی مجوز با ویژگی ممتــاز صادر‬ ‫تقاضاوهمفضایرقابتاثرگذار هستند‪.‬‬ ‫شــد و همچنین ‪ 11‬مــورد پروانه نشــان حالل در‬ ‫رحیمی با تاکید بر رعایت استانداردهای بازار اســتان فارس صادرشده است‪ .‬رهنما با اشاره به‬ ‫هــدف افــزود‪ :‬برایند کلــی تولید ما باید کیفیت ارســال ‪ 374‬پرونده به دســتگاه قضایی گفت‪:‬‬ ‫باشد و برند سازی بشود تا در دنیا اسم خودش را واحدهایــی که رعایــت اســتانداردها را نکنند و‬ ‫به عنوان کاالیمرغوبایرانیمطرح کند‪.‬‬ ‫در بــازار اخــال ایجاد کنند مورد پیگیری و رصد‬ ‫اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر قرار می گیرند‪ .‬مدیرکل استاندارد استان فارس با‬ ‫استانداردهایاجباریبایددر همهامور همنکات بیان اینکه رصد شهربازی ها یکی از دستورکارهای‬ ‫مربوط به استاندارد رعایت شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم استاندارد است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وسایل بازی به دلیل‬ ‫اســتانداردهای اجبــاری داریم و هم تشــویقی و کرونا تعطیل هستند ولی در همین مدت هم‪47‬‬ ‫هم نشــان حالل که باید در زمینه نشــان حالل مورد پلمب شده است تا اگر اجازه فعالیت صادر‬ ‫در کشورهای دنیا برترین باشیم‪ .‬مرتضی رهنما‪ ،‬شد جان مردم به خطر نیفتد‪.‬‬ ‫اماده سازیاولیهپروژه هایطرحاقدام‬ ‫ملی مسکن در رشت و انزلی‬ ‫رشــت‪-‬رویداد امــروز‪ :‬مدیــرکل‬ ‫بنیاد مســکن انقالب اســامی‬ ‫اســتان در جلســه بررســی‬ ‫پروژه های امور مســکن شــهری‬ ‫که با حضور معاون امور مسکن‬ ‫محمد اکبرزاده‬ ‫شــهری بنیــاد مســکن کشــور‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در طــرح‬ ‫اقدام ملی مســکن تعــداد ‪ 1574‬واحد به بنیاد گرفتهاست‪.‬‬ ‫مســکن انقالب اسالمی استان اختصاص یافت‬ ‫اکبرزاده افزود‪ :‬عملیات اماد هســازی اولیه در‬ ‫و تاکنــون ‪ 56‬قطعــه و مســاحت ‪ 16418/28‬پروژه های طرح اقدام ملی مسکن بنیاد ساخت‬ ‫مترمربــع در ‪ 10‬شــهر (کیاشــهر‪-‬لنگرود‪ -‬صومعه شهرهای رشت و بندرانزلی اغاز گردیده است‪.‬‬ ‫سرا‪-‬رودسر‪-‬بندرانزلی‪-‬رشت‪-‬شفت‪-‬ماســال‪-‬‬ ‫اکبــرزاده در ادامــه بــه طــرح مســکن مهــر‬ ‫سیاهکل‪-‬مرجقل) از اداره راه و شهرسازی استان در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ 23257 :‬واحــد‬ ‫تملک گردید‪ .‬محمد اکبــرزاده به اهم اقدامات مسکونی در این طرح به دو صورت خود مالک‬ ‫انجا مشــده تاکنون توسط بنیاد مسکن انقالب و ‪ 99‬ساله احداث و به بهره برداری رسید است‪.‬‬ ‫اسالمی صورت گرفته اشاره کرد‬ ‫وگفت‪:‬کلیهنقشه هایمعماری‬ ‫پروژ ههــای طــرح اقــدام ملــی‬ ‫مسکندرشهرهایتعریف شده‬ ‫تهیه و اخذ تاییدات مربوطه از‬ ‫مراجع ذی ربط و دریافت پیش‬ ‫پروانه های ســاختمانی صورت‬ ‫اجرایطرحسیستمروشناییدر‬ ‫محورهایجاده ایاستانقمعملیاتیشد‬ ‫به منظــور افزایــش ضریــب ایمنــی و‬ ‫کاهــش حداکثری ســوانح‪ ،‬اجرای ســه طرح‬ ‫سیســتم روشــنایی در ســطح راه های اســتان‬ ‫قــم عملیاتــی شــد‪ .‬رئیــس اداره ایمنــی راه‬ ‫و حریــم را ههــای اداره کل راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان قــم در تکمیــل‬ ‫خبــر فــوق افــزود‪ :‬در قالــب اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه کــه در ســه مقطــع از را ههــای اســتان‬ ‫اجــرا می گردد افــزون بر ‪ 700‬پایه روشــنایی‬ ‫در مســیر نصــب می شــوند‪ .‬جعفــر اویســی‬ ‫در خصــوص محورهایــی کــه در ایــن طــرح‬ ‫از سیســتم روشــنایی برخــوردار می شــوند‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬پروژه نخست‪ ،‬اجرا و تکمیل‬ ‫طرح سیســتم روشــنایی محور ســلفچگان –‬ ‫راهجرد (وبلعکس) اســت که طول مسیر ان‬ ‫افزون بر ‪ 32‬کیلومتر است‪ .‬او افزود‪ :‬اجرای‬ ‫طــرح سیســتم روشــنایی محــور ســلفچگان‬ ‫– راهجــرد و بلعکــس‪ ،‬درزمــره طرح هایــی‬ ‫اســت که طی ســنوات گذشته عملیاتی شده‬ ‫و بــه دلیــل افزایش یک باره بهــای تجهیزات‬ ‫و دیگــر خدمــات موردنیاز‪ ،‬متاســفانه ادامه‬ ‫و تکمیــل طــرح امکان پذیر نبود‪ .‬اویســی در‬ ‫توضیحــی تکمیلی در این خصوص افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ضرورت اجرای طرح که از مطالبات‬ ‫جدی کاربران جاده ای است‪ ،‬نسبت به پی‬ ‫گیــری موضــوع اقدام و خوشــبختانه از اوایل‬ ‫اردیبهش ـت ماه ســال جاری عملیات اجرایی‬ ‫ان مجددا اغاز شد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 08‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫شهر قم به قطب گردشگری ایثار تبدیل می شود‬ ‫ساختپیشرفته ترینازمایشگاهدولتی‬ ‫گیالن در اوج کرونا‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫بخش پرستار و نیروهای دیگر‬ ‫گیالن از ساخت و تجهیز یکی از‬ ‫با کمبودهایی مواجه هســت‬ ‫پیشرفته ترینمراکزازمایشگاهی‬ ‫امــا در بخــش ازمایشــگاه از‬ ‫در رشت و همچنین از استخدام‬ ‫حیث نیروی انسانی وضعیت‬ ‫نیروهایازمایشگاهیدر بخش‬ ‫مناســبی نــدارد خاطرنشــان‬ ‫ارسالن ساالری‬ ‫ازمایشگاه هایاستانخبرداد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬مجــوز جــذب ‪ ۶۰‬تــن از‬ ‫دکتــر ارســان ســاالری‪ ،‬در‬ ‫نیروهــای ازمایشــگاهی بــه‬ ‫نشست نمایندگان ازمایشگاه های گیالن با حائز ظرفیت ازمایشــگاه های اســتان اتخاذشده که‬ ‫اهمیت برشمردن ازمایشگاه در بخش بهداشت این اقدام در دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫و درمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ازمایشــگاه ها ابزاری بســیار بی نظیر هست‪ .‬دکتر ساالری بر لزوم مشارکت‬ ‫مهم در محیط بهداشــت و درمان هســتند و در همه جانبــه در ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی‬ ‫برنامه درمانی بیمار بسیار مهم و دقت ان بسیار خدمات در نظام ســامت تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫پراهمیت تر اســت‪.‬او با اشاره به واگذاری بخش دانشــگاه و تیم مدیریتی ان می تواند هرگونه‬ ‫ازمایشــگاه های اســتان در ســال های گذشــته‪ ،‬امکانــات و تجهیزاتــی را که ازمایشــگاه ها نیاز‬ ‫افزود‪ :‬در پس واگذاری ازمایشگاه های بهداشت دارند را با پیگیری ها فراهم کند اما معتقدیم‬ ‫و درمان به بخش خصوصی علیرغم اینکه این هــر گروهــی بایــد خــودش بــا تــاش‪ ،‬همت و‬ ‫مراکزتوسعهنیافتند‪،‬افرادغیرمرتبطنیزدر ان ها پــای کار بودن مجموعه خودش را رشــد بدهد و‬ ‫مشغول به کار شدند که اکنون با درون سپاری به مردم خدمت کند او با اشــاره به اشــتغال به‬ ‫ازمایشــگاه ها با موانعی روبرو شــده اند‪ .‬دکتر کار نیر وهــای ‪ 89‬روزه در بخــش ازمایشــگاه ها‪،‬‬ ‫ســاالری به ســاخت ازمایشــگاه مرکــزی گیالن گفت‪ :‬امنیت شغلی و پرداخت عادالنه حقوق‬ ‫در مرکــز اموزشــی درمانــی رازی رشــت اشــاره و مزایا یکی از مهم ترین دغدغه های ما در بخش‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ایــن ازمایشــگاه در اوج کرونــا ازمایشگاه ها بوده و در این راستا چندین نوبت‬ ‫ساخت هشــده و بااینکــه یکــی از پیشــرفته ترین برایتبدیلوضعیتنیروهاواستخدامشانپیگیر‬ ‫ازمایشگاه ها در مراکز اموزشی و درمانی است بوده ایم هرچند تاکنون موفقیتی حاصل نشده‬ ‫امــا هنــوز بــا انچــه در برنام ههــا تــدارک دیده است اما به جدیت به دنبال تعیین تکلیف این‬ ‫بودیم‪ ،‬فاصله دارد‪ .‬او با بیان اینکه گیالن در نیروهاهستیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قم در مسیر تحول‬ ‫مدیرعامل ســازمان فرهنگی هنری ورزشــی‬ ‫شــهرداری قــم‪ ،‬شــهرداری را پیشــگام ضبــط‬ ‫تاریخ شفاهی قم و فرهنگ شهادت دانست و‬ ‫گفت‪ :‬با تکمیل خانه موزه شــهیدان زین الدین‬ ‫تور روایتگری و گردشگری ایثار و شهادت بعد‬ ‫از بیت امام خمینی (ره) به خانه دوم و خانه‬ ‫موزه شهیدان زین الدین رسیده و شهر قم را به‬ ‫قطب گردشگری در این حوزه است‪.‬‬ ‫ابوالقاســم مقیمی در راســتای دومین هفته‬ ‫طــرح « قــم در مســیر تحــول» و افتتــاح مــوزه‬ ‫شــهیدان زین الدیــن از مجموعــه پروژه هــای‬ ‫خانــه موزه شــهدا ضمن ارائه گزارشــی از روند‬ ‫ســاخت خانــه مــوزه اظهار داشــت‪ :‬ایــن خانه‬ ‫ســه ســال پیــش در اختیــار شــهرداری قــم قــرار‬ ‫گرفــت تــا فضایــی بــرای تربیــت نســل جــوان‬ ‫وزنــده نگه داشــتن فرهنــگ ایثــار و شــهادت‬ ‫باشــد‪ .‬مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی هنــری‬ ‫ورزشی شهرداری قم روند تغییرات ابنیه خانه‬ ‫شــهیدان زین الدین را شــرح داد و افزود‪ :‬با در‬ ‫نظــر گرفتــن الگــوی تربیتــی انقالب اســامی و‬ ‫خط مشی دادن به جوانان در انتخاب فرهنگ‬ ‫انقالبــی و شــهادت طلبی ب ـه دور از دنیاطلبــی‬ ‫و همچنیــن مدیریــت انقالبــی در تربیــت‬ ‫نیروهــا و جوانــان انقالبــی محتــوای این خانه‬ ‫مــوزه طراحی شــد‪ .‬مقیمــی با تاکید بــر تربیت‬ ‫شــهیدان زین الدیــن بــر اســاس این ســه الگوی‬ ‫انقالبــی تصریــح کــرد‪ :‬شــهیدان زین الدیــن بــر‬ ‫اســاس این سه مولفه تربیت شــده و باید برای‬ ‫تربیت دوباره چنین جوانانی از ان الگوبرداری‬ ‫شود‪ .‬او بیش از یک سال ونیم کار پژوهشی را‬ ‫پشتوانه طراحی خانه موزه شهیدان زین الدین‬ ‫دانســت و تاکید کرد‪ :‬هیچ کتاب و مقاله ای با‬ ‫موضوع شــهیدان زین الدین نبــوده که مطالعه‬ ‫نشــود و حضور خانواده این شــهیدان در تمام‬ ‫مراحــل پژوهــش و در اختیــار قرار دادن اســناد‬ ‫و عکس هایــی برای نخســتین بار کمک زیادی‬ ‫بــه مجموعــه شــهرداری بــرای تولیــد محتــوای‬ ‫ایــن خانه موزه کرده اســت‪ .‬مقیمــی مصاحبه‬ ‫بــا پنجــاه پیشکســوت و هــم رزم شــهیدان‬ ‫زین الدیــن را نقطه قوت این پژوهش دانســت‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کنــار تیم پژوهشــی تیم‬ ‫هنرمنــدان نیــز در بازســازی ایــن خانــه مــوزه‬ ‫حضورداشته و با دستور مستقیم دکتر سقاییان‬ ‫نژاد تور روایتگری و گردشگری ایثار و شهادت‬ ‫اماده شــد‪.‬او خانه موزه شــهیدان زین الدین را‬ ‫دومین مکان بعد از بیت امام خمینی (ره) در‬ ‫مسیر تور روایتگری و گردشگری ایثار و شهادت‬ ‫معرفــی کرد و گفت‪ :‬شــهرداری قــم در ثبت و‬ ‫ضبط تاریخ شــفاهی قم پیشــگام بوده و شــهر‬ ‫قم قطب گردشگری در حوزه فرهنگ شهادت‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری‬ ‫ورزشــی شــهرداری قم با تشــکر از حضور علما‪،‬‬ ‫سرداران و پیشکسوتان فرهنگ ایثار بیان کرد‪:‬‬ ‫قرار بود حاج قاســم ســلیمانی در ایین افتتاح‬ ‫این خانه موزه حضورداشته باشد و امروز شهر‬ ‫قم مفتخر به زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت‬ ‫بوده و جای ســردار شــهید در این اقدام خالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پروژهزیرگذر انجیراب‪-‬افسراندر موعدمقرر افتتاحمی شود‬ ‫شــهردار گرگان از افتتاح به موقع پروژه زیرگذر‬ ‫انجیراب ‪ -‬افسران خبر داد‪ .‬عبدالرضا دادبود در‬ ‫بازدید از روند ســاخت زیرگذر انجیراب ‪ -‬افسران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عملیات احداث پروژه زیرگذر انجیراب‬ ‫ افســران در روزهای پایانی ســال ‪ 99‬اغاز شــد و‬‫تاکنــون پیشــرفت خوبــی داشــته اســت‪ .‬دادبود‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر بخشــی از گودبرداری پروژه‬ ‫انجا مشــده و جلس ـه ای با پیمانکاران و مشاوران‬ ‫پروژه داشته ایم تا نسبت به رفع مشکالت موجود‬ ‫اقــدام شــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫مشــکالت فعلــی‪ ،‬بــاال امــدن اب هــای زیرزمینی‬ ‫و اســیب رســاندن ان بــه پــروژه اســت کــه امــروز‬ ‫تمهیدات الزم را پیش بینی کرده ایم تا از خسارت‬ ‫ان جلوگیری شود‪ .‬شهردار گرگان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تمام تالش ما این است باوجود تمامی مشکالت‬ ‫موجود در بخش اب های زیرزمینی و تاسیســات‪،‬‬ ‫پروژه در موعد مقرر به بهره برداری برسد‪ .‬به گفته‬ ‫دادبــود‪ ،‬بــا بهر هبــرداری از این پروژه‪ ،‬مشــکالت‬ ‫دسترســی مــردم منطقــه کــم برخــوردار انجیراب‬ ‫حل وفصل خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلبنیادخراسانرضوی‬ ‫ایثارگرانمروجینارمان هایشهداهستند‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬مدیرکل بنیاد شهید‬ ‫و امــور ایثارگــران خراســان رضــوی گفــت‪ :‬ایثارگران‬ ‫مروجین ارمان های شهدا در سطح جامعه به ویژه‬ ‫بــرای جوانــان باشــند‪ .‬حجت االســام حســین‬ ‫معصومی به مناسبت سوم خرداد سالروز ازادسازی‬ ‫خرمشهر‪،‬دردیدارباخانوادهشهید«ابراهیمحسین‬ ‫زاده»‪ ،‬جانبــاز ‪ 70‬درصد «اکبر نجاتی یــزدی زاده»‪،‬‬ ‫ازاده و جانباز ‪ 55‬درصد «ســید رضا خادم شــرفی»‬ ‫گفت‪:‬ارمان هایامامراحلوشهدابایدسینه به سینه‬ ‫و نســل به نســل به مردم این سرزمین منتقل شود‬ ‫تا احاد مردم بدانند چه ایثار و فداکاری هایی برای‬ ‫ازادی و استقالل این سرزمین صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان‬ ‫رضــوی در ادامــه افــزود‪ :‬در جامعه امــروز فرزندان‬ ‫شــهدا‪ ،‬جانبازان و ازادگان باید مروجین ارمان های‬ ‫شــهدا در ســطح جامعــه به ویــژه بــرای جوانــان‬ ‫باشند‪ ،‬زیرا نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫ارمان هایشهداپایدار است‪.‬در پایانایندیدارهای‬ ‫صمیمیازخانوادهشهیدوجانبازانسرافرازبااهدای‬ ‫لوح ســپاس تجلیل به عمل امد‪ .‬صدیقه خدیوی‬ ‫معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان‬ ‫رضوی و عبدالرزاق نظرجانی سرپرست بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران منطقه ســه مشــهد در این دیدارها‬ ‫نیز حضور داشتند‪ .‬شهید «ابراهیم حسین زاده» در‬ ‫نهم تیر‪ 1314‬چشم به جهان گشود و در ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪ 1364‬در منطقــه فــاو به مقام رفیع شــهادت نائل‬ ‫امــد‪ .‬جانباز ‪ 70‬درصد «اکبر نجاتی یــزدی زاده» در‬ ‫اول تیر‪ 1342‬متولد و در ‪ 12‬بهمن‪ 1362‬در منطقه‬ ‫فاو مجروح شد‪ .‬ازاده و جانباز ‪ 55‬درصد «سید رضا‬ ‫خادم شرفی» در ‪ 14‬خرداد‪ 1345‬متولد و در هشتم‬ ‫اذر ‪ 1360‬به اســارت نیروهای بعثی درامد و در ‪29‬‬ ‫مرداد‪ 1369‬به میهن اسالمی بازگشت‪.‬‬ ‫ســند افتخار مردم مشــهدالرضا پرونده هشت‬ ‫هزار و ‪ 673‬شــهید‪ 37 ،‬هزار و ‪ 268‬جانباز و یک‬ ‫هزار و ‪ 937‬ازاده است که در پاسداشت ارمان های‬ ‫انقالب ایثار و فداکاری کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مسابقات رزمی نیروهای ارتش انتخابی‪ ۲۰۲۱‬روسیه در شیراز برگزار شد‬ ‫مســابقات اربابــان اتــش یگا نهــای نیــروی‬ ‫زمینی ارتش در منطقه فارس انتخابی مســابقات‬ ‫شهــای جهــان در روســیه‪ ،‬به مناســبت‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬ارت ‬ ‫گرامیداشتسومخردادسالروز ازادسازیخرمشهر‪،‬‬ ‫در منطقه عمومی دارنگون شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫فرمانــده ارشــد نظامــی ارتــش در اســتان های‬ ‫فارس و کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه برگزاری‬ ‫این مســابقات در جمع خبرنــگاران گفت‪ :‬پس از‬ ‫بررسی و شناسایی نفرات برتر ارتش در زمینه های‬ ‫رزمــی‪ ،‬تهاجمــی و فنی و توان بــاالی تیراندازی و‬ ‫سرعت عمل در همه این موارد‪ ،‬مسابقات اربابان‬ ‫اتــش ارتش در قالب تیم های پنج نفره در منطقه‬ ‫سیاخ دارنگون شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ دوم وجیــه اهلل رضایــی افــزود‪:‬‬ ‫شــرکت کنندگان در ایــن مســابقه بــا اســتفاده از‬ ‫نفربــر‪ ،‬در مراحــل مختلــف مســابقه کــه شــامل‬ ‫عملیات مارپیچ و عبور از مین‪ ،‬تیراندازی با تیربار‪،‬‬ ‫کالشــینکف‪ ،‬ارپــی چــی و خمپــاره بــود شــرکت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬پــس از برگــزاری مســابقات‪،‬‬ ‫نفــرات توانمنــد شناســایی شــدند و تیمــی ‪۱۵‬‬ ‫نفــره بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ارتش های جهان در روسیه انتخاب شد‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن دوره از مســابقات‪ ،‬عــاوه بــر رصــد‬ ‫تــوان رزمــی‪ ،‬دفاعی و تهاجمی نیروهــای ارتش‪،‬‬ ‫امادگی نیروهای ارتشی برای شرکت در مسابقات‬ ‫بین المللینیزموردارزیابیقرار گرفت‪.‬امیرسرتیپ‬ ‫رضایی اضافه کرد‪ :‬در این مسابقات از سالح های‬ ‫تولید داخل اســتفاده شد و نیروهای نظامی توان‬ ‫خود را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهکارهایجدیدتوسعهمبادالتتجاری کریدور شمال‪-‬جنوبواوراسیا‬ ‫تدوینمی شود‬ ‫نشســت کارگــروه توســعه مبــادالت تجــاری‬ ‫کریــدور شــمال‪-‬جنوب و اوراســیا بــا حضــور اکبری‬ ‫مقــدم رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل ســازمان و‬ ‫اعضــای ایــن کارگروه به منظور تدویــن راهکارهای‬ ‫توســعه مبــادالت تجاری برگزار شــد‪ .‬علی اوســط‬ ‫اکبری مقدم با تشــریح برنامه های سازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلی به منظور تبدیل شدن این منطقه به عنوان‬ ‫هابدادوستد کاالهایتجاریبیان کرد‪:‬منطقهازاد‬ ‫انزلــی به لحاظ قرارگیری در موقعیت اســتراتژیک‬ ‫جغرافیایــی در نقطه کلیــدی کریدورهــای تجاری‬ ‫شمال‪-‬جنوب و چین قزاقستان ایران قرار دارد و با‬ ‫فعال سازی این کریدورها و افزایش و تنوع بخشی‬ ‫به محصوالت صادراتی و واردات کاالهای اساسی‬ ‫می توان بندر کاسپین و منطقه ازاد انزلی را به عنوان‬ ‫هاب دادوستد کاالهای اساسی معرفی کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه به لزوم افزایش ارتباطات پارک های‬ ‫علم و فناوری استان و منطقه ازاد انزلی با کشورهای‬ ‫حاشــیه خزر اشــاره و بیــان کرد‪ :‬در حــوزه تولیدات‬ ‫دانش بنیان‪،‬فناورونواورینیزبایدبازاریابیمناسبی‬ ‫در بین کشورهای اوراسیا و حاشیه خزر انجام شود‬ ‫تامحصوالتتولیدیدر اینبخشوتولیداتمراکز‬ ‫بیوتکنولوژی را از طریق منطقه ازاد انزلی صادر کرد‬ ‫و در مسیر توسعه مبادالت تجاری از تمامی افراد و‬ ‫ظرفیت هابه منظور پیشبرداهدافاقتصادی کشور‬ ‫استفادهمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد انزلی بر حضور‬ ‫پرقــدرت ایــن منطقــه در نمایشــگاه های ملــی و‬ ‫بین المللــی به منظــور معرفــی تولیــدات تاکیــد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســتر الزم به منظــور معرفــی‬ ‫محصوالت و تولیدات برتر منطقه و استان از طریق‬ ‫منطقهازادانزلیدرنمایشگاه هایملیوبین المللی‬ ‫فراهممی شودوعالوهبرمعرفیوتشریحتولیدات‬ ‫یهــا در نمایشــگاه های تخصصــی بــه‬ ‫و توانمند ‬ ‫معرفی و موقعیت مهم و اســتراتژیک منطقه ازاد‬ ‫انزلیدر بین کریدورهایتجارینیزپرداختهمی شود‬ ‫تاعالوهبرجذبسرمایه گذاردربخش هایمختلف‬ ‫ایــن منطقه حلقه اتصــال اقتصاد ملــی به اقتصاد‬ ‫جهانیباشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫دریافت لوح شایستگی‬ ‫سازمان جهانی گمرک‬ ‫توسط ستاد نظارت‬ ‫گمرکات خوزستان‬ ‫اهــواز ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مرضیــه قاســمی زاده‬ ‫کارشناس مســئول امــوزش جنــوب غربــی و کارشــناس‬ ‫بازرسیستادنظارت گمرکاتاستانخوزستانموفقبه‬ ‫دریافت لوح شایستگی سازمان جهانی گمرک شد‪ .‬به‬ ‫گزارشروابطعمومیستادنظارت گمرکاتخوزستان‪،‬‬ ‫مرضیه قاســمی زاده کارشناس مســئول اموزش جنوب‬ ‫غربی و کارشناس بازرسی ستاد نظارت گمرکات استان‬ ‫خوزستان موفق به دریافت لوح شایستگی از دبیر کل‬ ‫ســازمان جهانــی گمرک ‪ WCO‬شــد‪ .‬ســازمان جهانی‬ ‫گمرک تنها به ‪ 20‬نفر از هر یک از گمرکات کشــورهای‬ ‫عضواینلوحشایستگیرااهدا کرده کهمرضیهقاسمی‬ ‫زاده نیز در بین این ‪ 20‬نفر قرار دارد‪.‬‬ ‫قاســمی زاده طــی ‪ 17‬ســال تجربــه کاری خــود در‬ ‫ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان سابقه فعالیت‬ ‫در واحدهای ســرویس ارزیابی‪ ،‬رایانه‪ ،‬امار‪ ،‬بازرســی‪،‬‬ ‫ارزیابی عملکرد و اموزش را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫بنــا بــه ایــن گــزارش‪ ،‬غالمرضــا بلوطی میــرزا ناظر‬ ‫گمــرکات اســتان خوزســتان و مدیــرکل گمرک اهــواز با‬ ‫اهــدای لــوح از مرضیــه قاســمی زاده برای کســب این‬ ‫موفقیتتقدیرکرد‪.‬‬ ‫نقشه مهندسی فرهنگی‬ ‫فارس به زودی رونمایی‬ ‫می شود‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس از رونمایی‬ ‫نقشــه مهندسی فرهنگی اســتان با محوریت سومین‬ ‫حــرم اهل بیــت (ع) در اینده ای نزدیک خبر داد‪ .‬صابر‬ ‫سهرابی در جلسه شورای هماهنگی بزرگداشت دهه‬ ‫کرامت که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این نقشه باهدف معرفی بهتر حضرت شاهچراغ (ع)‬ ‫تدوین شــده و یکــی از محورهای اصلی ان این اســت‬ ‫که برنامه هایی در راستای معرفی حضرت شاهچراغ‬ ‫(ع) تهیه شود‪ .‬او افزود‪ :‬راه اندازی بنیاد فرهنگ «امین‬ ‫والیت» در دســتور کار قرار گرفت و اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی ان را پیگیری کرد و در این خصوص‬ ‫برنامه هاییپیش بینی شدهکهبتواندحضرتشاهچراغ‬ ‫(ع) را معرفی کند‪.‬‬ ‫ســهرابی با اشــاره به برنامه های اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی در دهه کرامت گفت‪ :‬جشنواره شعر‬ ‫رضوی و جشنواره عکس سومین حرم اهل بیت (ع) به‬ ‫میزبانی این اداره کل برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی شورای بزرگداشت دهه کرامت فارس‬ ‫نیــز در این جلســه بــا بیان اینکه ‪ ۳۲‬دســتگاه اجرایی‬ ‫در اســتان برنامه ریزی برنامه های دهه کرامــت را اغاز‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدامات در قالب هشــت کمیته‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫حجت االســام حســین امیــدی با تاکید بــر اینکه‬ ‫برنامه های مســاجد با محوریت امام جماعت برگزار‬ ‫می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در اجرا کانون های مســاجد و بسیج‬ ‫باهم همکاری و تعامل دارند و همه خود را مکلف به‬ ‫اجرای برنامه ایام دهه کرامت کرده اند‪.‬‬ ‫شخصیت و جایگاه‬ ‫حضرت شاهچراغ (ع)‬ ‫در سطح بین المللی‬ ‫معرفی شود‬ ‫رئیس ستاد دهه کرامت کشور با اشاره به جایگاه‬ ‫و شخصیت احمدبن موسی (ع) گفت‪ :‬توجه به عرصه‬ ‫بین المللیومعرفیبیشتراینامامزادهواجب التعظیم‬ ‫در عرصهبین المللیبایدموردتوجهباشد‪.‬‬ ‫حبیبرضاارزانیدرنشستمجازیستاددههکرامت‬ ‫بابیاناینکهاهل بیتمحورومایهوحدتهستند‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬امسالبهدلیلکرونامحدودیت هاییبرقرارشده‬ ‫اما امیدواریم که سال اینده این وضعیت به روال سابق‬ ‫بازگردد‪.‬اوبابیاناینکهاستانفارسوشهرشیراز جایگاه‬ ‫ویــژه ای دارد و ایــران بــدون فــارس قابل تصور نیســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ازلحاظ تعداد امامزادگان نیز این استان جایگاه‬ ‫بســیار خاصــی دارد و بیــش از ‪ 1800‬امامــزاده در اســتان‬ ‫فــارس اســت که احتــرام و تکریــم ان ها واجب اســت‪.‬‬ ‫ارزانی با اشاره به حضرت احمدبن موسی هم به لحاظ‬ ‫حســب و نسب و هم شخصیت جایگاه ویژه ای دارد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬شخصیتعالیاینبزرگواردلیلمحکمیبرتکریم‬ ‫این امامزاده است و امروز استان شاهچراغ (ع) به عنوان‬ ‫یکیاز قطب هایفرهنگیوعبادی کشور شناخته شده‬ ‫است‪ .‬رئیس ستاد دهه کرامت کشور با اشاره به برخی‬ ‫از ویژگی های حضرت شاهچراغ (ع) بیان کرد‪ :‬حضرت‬ ‫احمدبن موسی(ع)موردتکریمخاصامامهفتمبودند‬ ‫وبسیار هممتمولبودندودر تاریخامده کهایشانهزار‬ ‫بردهراازاد کردند‪،‬بسیار باتقوابودندو کمتر کسیاست‬ ‫که شــیراز بیاید و حرم نرود که جایگاه ویژه این بزرگوار‬ ‫را نشان می دهد‪.‬او با بیان اینکه باید کارهای رسانه ای‬ ‫خوبی صورت گیرد تا این شــخصیت نام اشــناتر شــود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید برنامه هایی برای شناخت بیشتر مردم‬ ‫بالتعظیمبرنامه ریزیشود‬ ‫نسبتبهاینامامزادهواج ‬ ‫که ششــم ذی القعده روز بزرگداشت این حضرت زمان‬ ‫مناســبی برای اجرا و برگزاری این برنامه ها است‪.‬ارزانی‬ ‫نالمللیومعرفیبیشتر‬ ‫تصریح کرد‪:‬توجهبهعرصهبی ‬ ‫نالمللی باید‬ ‫بالتعظیم در عرصه بی ‬ ‫این امامزاده واج ‬ ‫موردتوجه باشد‪ .‬برخی از کشورها و به ویژه استان های‬ ‫جنوبیعالقهویژه ایبهاینحضرتدارند کههمهباید‬ ‫تالش کنند تا این ارتباط ایجاد شــود و احمدبن موســی‬ ‫بیشترمعرفیشود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫شنبه ‪ 08‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برگزاری در سی و هفتمین همایش سراسری کانون های وکالی دادگستری کشوردر اصفهان‬ ‫دستگاهقضاونهادوکالتدرتقابلنیستند‬ ‫فراخوان ساخت انیمیشن‪،‬‬ ‫موشن‪ ،‬کلیپ با موضوع‬ ‫مدیریت مصرف بهینه اب‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان فراخــوان‬ ‫ســاخت انیمیشن‪ ،‬موشــن‪ ،‬کلیپ با موضوع مدیریت‬ ‫مصرف بهینه اب را منتشــر کرد‪ .‬بر اساس این فراخوان‬ ‫همــه رد ههــای ســنی می تواننــد اثــار خــود را تــا تاریــخ‬ ‫‪ 31‬خردادمــاه ســال جــاری به دفتر دبیرخانــه فراخوان‬ ‫ارســال نمایند‪ .‬مدیر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان افــزود‪ :‬عالقه منــدان می توانند‬ ‫اثــار خــود را بر روی لوح فشــرده بــه دبیرخانه فراخوان‬ ‫واقــع در اصفهــان‪ ،‬خیابــان هزارجریب‪ ،‬خیابان شــیخ‬ ‫کلینی‪ ،‬خیابان جابر بن حیان‪ ،‬روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه‬ ‫کــد پســتی ‪ 8168936556‬و یــا از طریــق شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه شــماره ‪ 09380893751‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫مهرداد خورســندی به مشخصات فنی اثار اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اثار تولیدی باید کمتر از ‪ 2‬دقیقه و بدون لوگو و‬ ‫ارم شــرکت ســازنده با شــند و در قا لــب فر مــت‬ ‫‪ )HIGH-QUALITY480( mp4‬تهیه شوند‪.‬‬ ‫او در خصوص اعالم نتایج این فراخوان بیان داشت‪:‬‬ ‫در هفتــه اول تیرماه‪ ،‬مصادف با هفته صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب به سه اثر برتر جوایز نفیسی اهدا می شود‪.‬‬ ‫خورسندی با بیان این که ابفای استان اصفهان حق‬ ‫بهر هبــرداری از تمامــی اثــار را دارد عنــوان کــرد‪ :‬روابــط‬ ‫عمومی ابفای اصفهان از نفرات برتر در ساخت کلیپ‪،‬‬ ‫انیمیشــن و موشن گرافی با موضوع مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫دعوتبههمکاریمی نماید‪.‬‬ ‫روابط عمومی در‬ ‫اگاهی بخشی ارتباطات‬ ‫درون سازمانی و‬ ‫برون سازمانی‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫اولیــن نشســت صمیمانه مدیــران منتخــب روابط‬ ‫عمومی شــرکت های عضو اتاق برگزار شــد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانیاصفهاندر ایننشستنقشاگاهیبخشیدر‬ ‫تنظیم ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی را مهم و‬ ‫تاثیرگذار خواند و بر لزوم هم افزایی روابط عمومی های‬ ‫شرکت های عضو اتاق به منظور رشد و بالندگی صنایع‬ ‫استان تاکید کرد‪ .‬مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهــان ب هصــورت مجازی بــا مدیــران روابط عمومی‬ ‫شرکت های منتخب گفت وگو کرد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهــان تصریح کرد‪ :‬نقش روابط عمومــی در اگاهی‬ ‫بخشــی ارتباطات درو نســازمانی و برون سازمانی مهم‬ ‫و تاثیرگذار اســت و همچنین هم اندیشی و هم افزایی‬ ‫یهــای شــرکت های عضو اتــاق به منظور‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫رشد و بالندگی صنایع استان و ایجاد جامعه اگاه امری‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫گلشیرازیایجادارتباطدوسویهمابیناتاقومدیران‬ ‫روابــط عمومــی و اطالع از خدمــات و اقدامات اتاق با‬ ‫رویکــرد نســل ســوم را امری حیاتی تلقی کــرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریمدر اینجلسهباهم اندیشیمدیرانیکمدل‬ ‫همکاریاحصاشود کهدرنهایتمنجربهارتقاارتباطات‬ ‫بین بنگاهی و ایجاد جریان های اقتصادی در کل استان‬ ‫و کشور شود‪.‬سپسعلی کرباسیزادهمشاور عالیرئیس‬ ‫اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیز ضمن عــرض تبریک هفته‬ ‫ارتباطاتوروابطعمومیتوضیحاتیدر خصوصسرای‬ ‫نــواوری و رشــد اتاق بازرگانی اصفهان و دانشــگاه های‬ ‫استان و همچنین دستاوردهای مهم این مرکز ارائه کرد‬ ‫و ایجاد این مراکز را مسبب تحولی بنیادی و اساسی در‬ ‫اموزش کشور دانست‪.‬مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان‪،‬در ادامهاز یکیاز پروژه هایمهماتاقبازرگانی‬ ‫در حــوزه گردشــگری صحبــت کــرد و از مدیــران روابط‬ ‫عمومی بنگاه های عضو اتاق درخواست کرد تا در این‬ ‫زمینه همکاری داشته باشند و اظهار کرد‪ :‬استان اصفهان‬ ‫تهــای منحصربه فردی‬ ‫به لحــاظ گردشــگری از ظرفی ‬ ‫برخورداراستوعلیرغمرتبهتک رقمیاصفهاندرزمینه‬ ‫ظرفیت های گردشگری در دنیا‪ ،‬رتبه اصفهان در زمینه‬ ‫جذب گردشگرسه رقمیاستوتوسعه هایایجادشده‬ ‫در اســتان تا به امروز در حوزه صنعتی بوده که ناپایدار‬ ‫هستند‪.‬کرباســی زاده اضافــه کــرد‪ :‬ازای ـن رو صفح ـه ای‬ ‫بــه نــام قص ههــای ناگفتــه اصفهــان در فضــای مجازی‬ ‫ایجادشــده است و با ســرمایه گذاری و برنامه ریزی های‬ ‫انجا مشــده امیدواریم با همــکاری روابط عمومی های‬ ‫بنگاه های اســتان اصفهان‪ ،‬این صفحه اطالع رســانی و‬ ‫به عموم معرفی شود و همچنین در بحث تولید محتوا‬ ‫تحوالتی رقم بخورد‪.‬ســپس بهنام ابراهیمی جانشــین‬ ‫دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه محیط‬ ‫کسب وکار وفعاالناقتصادیبهاین گونهنشست ها که‬ ‫منجر به هم افزایی و درنهایت ارتقا شــرایط اقتصادی‬ ‫یشــود نیــاز دارد گفــت‪ :‬امیدواریــم به عنــوان‬ ‫اســتان م ‬ ‫دستاورد این جلسه بتوانیم بحث روابط عمومی را نیز‬ ‫به موازات مراکز شتاب دهنده صادرات و بازاریابی که در‬ ‫اتاق تشکیل شده اند پیگیری و راه اندازی کنیم و انتظار‬ ‫می رودایننشست هاادامهپیداکردهومنجربهتوسعه‬ ‫روزافــزون شــود‪.‬در بخش پایانی این نشســت‪ ،‬مهدی‬ ‫شایستهفردمدیرحوزهریاستوارتباطاتاتاقبازرگانی‬ ‫اصفهان نیز با بیان این نکته که هدف از تشــکیل این‬ ‫نشست ایجاد هم افزایی فی مابین روابط عمومی های‬ ‫بنگاه های عضو اتاق است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این نشست در‬ ‫اینده به صورت دوره ای و به منظور اشنایی با پتانسیل ها‬ ‫تهــای همــکاری چندجانبــه بیــن بنگا ههــای‬ ‫و ظرفی ‬ ‫منتخبعضواتاقادامهخواهدیافت‪.‬‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫ســی و هفتمین همایش سراســری کانون های‬ ‫وکالی دادگســتری کشــور که به میزبانی اصفهان‬ ‫برگزار شد و در این همایش همچنین تفاهم نامه‬ ‫ســه جانبه ای بین دانشگاه ازاد اسالمی اصفهان‪،‬‬ ‫کانــون وکالی اصفهــان و دادگســتری کل اســتان‬ ‫اصفهــان برای هم افزایی و همکاری بیشــتر برقرار‬ ‫و ایجــاد شــد‪ .‬رئی ـس کل دادگســتری اصفهــان در‬ ‫مورد اهمیت همکاری دستگاه قضا و وکال و عدم‬ ‫تقابل این دو نهاد و اهمیت و فرهنگ سازی درباره‬ ‫مشاوره حقوقی در تمام زمینه ها توضیحاتی ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬محمدرضــا حبیبــی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬انتظــار م ـی رود در چنیــن نشس ـت هایی که‬ ‫یشــود تــا افراد‬ ‫زحمــات زیادی برای ان کشــیده م ‬ ‫نخبه حقوقــی در ان شــرکت کننــد‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫و قدرت و مســائل و مشــکالت مطرح و بــرای ان‬ ‫برنامه ریزی شــود و در همایش های بعد نتایج ان‬ ‫رصد شود تا این نتایج به پیشرفت ها منتج شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اصال به تقابل دستگاه قضائی و نهاد‬ ‫وکالــت اعتقاد ندارم‪ ،‬زیرا این یک اشــتباه اســت‪،‬‬ ‫کافی است به متن سوگندنامه قضات و وکال دقت‬ ‫کنید که اجرای عدالت و کشف حقیقت و احقاق‬ ‫حق در هر دوی ان ها امده است و هر دو با لفظ‬ ‫جالله برای هدفی مشترک قسم یاد می کنند پس‬ ‫در اینجــا تقابــل معنا ندارد‪ .‬رئیس کل دادگســتری‬ ‫اصفهــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬نگاه ما این اســت که‬ ‫همه چیز را همگان دانند و وکیل دستیار و کمک کار‬ ‫قاضی اســت‪ ،‬امــا وجود اختــاف در این دو نهاد‬ ‫یــک خــاف غیرواقع اســت و باید بــه دنبال حل‬ ‫این مسائل باشیم این دو نهاد نهادهای مقدسی‬ ‫هســتند‪ .‬او در خصــوص اهمیت ارتبــاط قاضی و‬ ‫وکیل‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر این احساس که می توانند‬ ‫در دســتگاه قضائــی و قاضی نفوذ کننــد و در بین‬ ‫کسانی که هنجار را برنمی‪ .‬تابند این تصور باشد‬ ‫که می توانند قاضی یا وکیل را از ان مسیر درست و‬ ‫سوگندی که خورده منحرف کنند‪ ،‬این چهره نازیبا‬ ‫در اذهــان عمومــی پیش می ایــد که بین قاضی و‬ ‫وکیل تقابلی وجود دارد‪.‬‬ ‫صیانت از حقوق عامه از وظایف حاکمیت‬ ‫است‬ ‫در ادامــه معــاون حقــوق عامــه دادســتان کل‬ ‫کشــور نیز گفت‪ :‬حاکمیت تامین حقوق سیاسی‪،‬‬ ‫یهــای مدنــی مردم‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی و ازاد ‬ ‫را قبول کرده اســت و مقام معظم رهبری هم به‬ ‫صیانت از ازادی های مشــروع تاکید کرده اند‪ .‬رضا‬ ‫خشــنودی اظهار کــرد‪ :‬نهاد قضــاوت و وکالت دو‬ ‫همراه هستند و با تاسیس عدالت خانه نهاد وکالت‬ ‫هم ایجاد شد؛ هرگاه این دو نهاد همراه هم بودند‬ ‫چهره زیبایی از حق جویی به نمایش گذاشته شده‬ ‫و هــر جــا از هــم فاصلــه گرفتنــد حــق و حقیقت‬ ‫کمرنگ شــده اســت‪ ،‬پس باید این دو نهاد باهم‬ ‫ارتباط پررنگی داشــته باشــند‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫در نظام حقوقی ما به حق دفاع یعنی برخورداری‬ ‫افراد از ملزومات و مبانی دفاع از حق توجه زیادی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انچه بیشتر موردتوجه‬ ‫است سامان دادن به برخی دغدغه ها و مطالبات‬ ‫وکال اســت که بر اساس ان می خواهند فعالیت و‬ ‫اقدامات مرتبط با صنف وکالت شفاف و مستقل‬ ‫باشد‪ .‬خشنودی با بیان اینکه از وکال انتظار داریم‬ ‫بــه تــاش خود بــرای احقــاق حقوق عامــه ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حقوق عامه از اهمیت خاصی‬ ‫برخوردار است و موضوع و صاحب حق در حقوق‬ ‫عامــه می تواند گســترده باشــد‪ .‬معاونت حقوق‬ ‫عامه دادگستری در سال ‪ ۹۵‬تاسیس شد‪ ،‬پیش از‬ ‫ا نهــم در مــواد ‪ ۴۹‬و ‪ ۵۶‬قانون اصول تشــکیالت‬ ‫عدلیه به حفظ حقوق عامه و نظارت بر ان تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دشوارترین سال فعالیت نهاد وکالت را‬ ‫می گذرانیم‬ ‫رئیــس کانــون وکالی اصفهــان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اســتقالل‪ ،‬جوهره ذاتی نهاد وکالت است و وکیل‬ ‫دو رســالت مهم دفاع از حقوق موکالن و نظارت‬ ‫بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد‪ .‬لیال رئیسی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬همه مــا می دانیم کــه وضعیت نهاد‬ ‫وکالت در سال های اخیر مطلوب نبوده است و اگر‬ ‫بخواهیمدرستتوصیف کنیمدر حالسپری کردن‬ ‫سخت ترین سال فعالیت نهاد وکالت هستیم؛ چرا‬ ‫وضعیــت ایــن نهاد کــه ریشــه در حقــوق بنیادی‬ ‫انسان ها دارد‪ ،‬باید در کشور دچار این مشکالت و‬ ‫سختی ها باشد؟ او با بیان اینکه عدم فرهنگ سازی‬ ‫و معرفــی درســت کانو نهــای وکال بــه جامعــه و‬ ‫برداش ـت های ناصواب‪ ،‬غلــط و نااگاهانه از نهاد‬ ‫وکالت از مشکالت پیش روی وکال است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اســتقالل‪ ،‬جوهره ذاتی نهاد وکالت اســت و‬ ‫وکیــل دو رســالت مهم دفــاع از حقوق مــوکالن و‬ ‫نظــارت بر حســن اجرای قوانین را بر عهــده دارد‪.‬‬ ‫یشــود‪ ،‬پس‬ ‫قانــون در قوه مجریه وضع و اجرا م ‬ ‫حسن اجرای قوانین نیز باید در قوه مجریه دنبال‬ ‫شود‪ ،‬اما برخی به دلیل برداشت های غلط که این‬ ‫مفهوم را درســت متوجه نشــده اند‪ ،‬عقیده دارند‬ ‫وکال باید تحت نظارت و مدیریت قرار بگیرند این‬ ‫در حالی است که نهاد وکالت‪ ،‬یک نهاد حمایتی‬ ‫اســت‪ .‬رئیس کانون وکالی اصفهان با بیان اینکه‬ ‫وکیل از حقوق موکالن با ابزار قانون دفاع می کند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وکیل جامعه را به ســمت قانون می برد و‬ ‫اصل حاکمیت قانون را به منصه ظهور می رساند؛‬ ‫اگــر در یــک جامعه اصل حاکمیت قانــون که فرا‬ ‫حاکمیتی است‪ ،‬اجرا شود حقوق انسان ها حفظ‬ ‫می شود‪ .‬او با تاکید بر اینکه وکال بیشتر از هرکسی‬ ‫در کنار قضات از نقاط کور قانون مطلع هستند‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬وکال بهترین مشــاور برای قوه مقننه‬ ‫هستند‪ ،‬قوه مقننه باید از تجربه وکال استفاده کند‬ ‫و عدم اســتفاده از وکال نشــانه کوتاهی مســئوالن‬ ‫این قوه اســت‪ .‬انان باید به دنبال وکال باشــد‪ ،‬اما‬ ‫این گونه نیست‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬یکی از نمایندگان‬ ‫مجلس گفته بود خدمات وکال در پایین ترین حد‬ ‫کیفیت با باالترین هزینه است؛ این گفته مردم را به‬ ‫نهاد حامی مردم بی اعتماد می کند‪ .‬خدمات وکال‬ ‫در قوه مجریه کم نیست‪ ،‬اما این نقش حمایتی‬ ‫وکال کم تر دیده می شود که در نتیجه ان در جامعه‬ ‫و رسانه ملی بدترین توهین ها به وکال می شود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه گاهی مشاهده می شود که وکیلی که‬ ‫از کانون پروانه گرفته را ممنوع االشتغال می کنند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این رفتارها نتیجه برداشت نادرست از‬ ‫نهاد وکالت است‪ ،‬وظیفه کانون وکال تربیت وکیل‬ ‫حشــده‬ ‫اســت نه اشــتغالزایی؛ اما در قانون تصری ‬ ‫است که تربیت وکیل به ابزارهای خاصی نیاز دارد‪.‬‬ ‫جمعی از فارغ التحصیالن حقوق به جای اینکه در‬ ‫حوزه های دیگر مدیریت شــوند‪ ،‬علیه کانون های‬ ‫وکال شورانده می شوند با این استدالل که کانون ها‬ ‫انحصار ایجاد کردند‪.‬‬ ‫حرفه وکالت کسب وکار نیست‬ ‫رئیــس کانــون وکالی اصفهــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫همه می دانیم حرفه وکالت یک حرفه غیرتجاری‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار باشــد وکیــل کارکرد اصولی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید دفاع از حقوق موکل را به عنوان‬ ‫اولویــت کاری خــود قــرار دهد؛ اما کســانی که به‬ ‫ایــن مفهوم توجه ندارنــد می گویند حرفه وکالت‬ ‫کسب وکار است و باید مشمول قوانین کسب وکار‬ ‫باشــد‪ .‬اگر حرفه وکالت کس ـب وکار باشد‪ ،‬کسب‬ ‫سود در اولویت خواهد بود و این مسئله در حوزه‬ ‫وکالــت به معنــی تجارت باجان و مــال و ناموس‬ ‫مردم است‪ ،‬البته بسیاری از تخلفات انتظامی که‬ ‫مورد رسیدگی قرار می گیرد به همین دلیل و فهم‬ ‫اشــتباه از نهاد وکالت اســت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫برخی اگاهانه و برخی جاهالنه اعالم می کنند که‬ ‫با مفاهیم نهاد وکالت اشنا نیستند و تعابیر غلط در‬ ‫مورد ان به کار می برند و گاهی همین اشــتباه ها‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬بــه نظر می رســد‬ ‫یهــا م ‬ ‫بســتر تصمیم گیر ‬ ‫کانون های وکال که سال هاست برای احقاق حقوق‬ ‫مــردم تــاش کرده اند باید چنــد گام بلندمدت با‬ ‫برنامه درست بردارند و اولین اقدام در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی درباره تعرفه وکالت و معرفی وکیل به‬ ‫جامعه است‪.‬رئیســی با تاکید بر اینکه وکیل یک‬ ‫دستگاهپول ساز نیست‪،‬افزود‪:‬وکیلپولنمی گیرد‬ ‫گســازی‬ ‫تــا رای بگیــرد‪ ،‬باید در این زمینه ها فرهن ‬ ‫کنیــم و ایــن نیازمند برنامه ریزی و تشــکیل کمیته‬ ‫خاص است‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫برترین هایرویداددانش اموزیردپامعرفیشدند‬ ‫نخســتین رویداد دانش اموزی ردپا با محوریت‬ ‫نقشنوجواندر شهرزیستپذیرپروژه ایمشارکتی‬ ‫میــان اداره فرهنگــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی‬ ‫ورزشــی شــهرداری اصفهــان و خانــه جــوان ایــن‬ ‫ســازمان‪ ،‬اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان‪،‬‬ ‫مدیریتهنرستا ندخترانهنوایی‪،‬هنرستانپسرانه‬ ‫ابــوذر و دبیرســتان دخترانه ‪ 22‬بهمن و اداره شــهر‬ ‫دوســتدار کودک شهرداری اصفهان بود که با خلق‬ ‫مدل های کس ـب وکار در حوزه کارافرینی اجتماعی‬ ‫توسطنوجواناندانش اموز بهپایانرسید‪.‬‬ ‫اینپروژهچهارماهه‪ 40‬ساعتارائهاموزش های‬ ‫گوناگــون به دانش اموزان‪ ،‬اموزش مربیان به عنوان‬ ‫منتورها از ســوی خانه جــوان و طرح توان هفت و‬ ‫ساعت ها منتوری گروه ها توسط این مربیان و سایر‬ ‫متخصصان این حوزه را در دل خود داشــت که به‬ ‫تشــکیل حــدود ‪ 70‬تیم و ارائــه ایده از ســوی ان ها‬ ‫در قالب پویش های اموزش هزاره ســوم‪ ،‬پســماند‬ ‫و محیط زیســت‪ ،‬فضای مجازی‪ ،‬زنان و توســعه‪،‬‬ ‫اقتصاد خانواده‪ ،‬شهر و شهروندی‪ ،‬نوجوان سالم و‬ ‫کودکان کار رسید‪ .‬پس از سه مرحله داوری ‪ 30‬تیم‬ ‫به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و درنهایت ‪ 12‬تیم‬ ‫اماده ارائه مدل کسب وکار خود در مراسم اختتامیه‬ ‫ایــن رویــداد شــدند‪ .‬هنرســتان فنــی پســرانه ابوذر‬ ‫میزبــان اختتامیــه این رویداد بــود و تیم های صلح‬ ‫سبز‪ ،‬مدیا شناس‪ ،‬پیشتازان ُمد‪ ،‬اریا دخت‪ ،‬اینده‬ ‫زیبا‪ ،‬ندای نوایی‪ ،‬رسا و نواوران از هنرستان دخترانه‬ ‫مهــای اینده نگــران جــوان‪ ،‬انقــاب‬ ‫نوایــی و تی ‬ ‫اموزشــی‪ ،‬ایند هســازان محیط زیســت و نوا ‪ 9‬نیز از‬ ‫هنرستان پســرانه ابوذر به شــیو ه حرفه ای معمول‬ ‫در اســتارتاپ ویکندهــا بــه ارائــه مــدل کس ـب وکار‬ ‫خود در حضور هیئت داوران‪ ،‬مســئوالن شــهری و‬ ‫مدیران اموزش وپرورش پرداختند‪ .‬محسن طاهری‬ ‫عضو هیئت علمی و رئیس اندیشکده اینده پژوهی‬ ‫دانشــگاه اصفهان‪ ،‬فریبا یوســفی معاون اموزشی‬ ‫یســنتر‪ ،‬ابراهیــم زرگــران‬ ‫پژوهشــی دانشــگاه سیت ‬ ‫دانشــجوی دکتری مهندسی پزشکی‪-‬بیوالکتریک‬ ‫دانشــگاه ســمنان و پیمان کاظمی داور اختراعات‬ ‫در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان هیئــت‬ ‫داوری چهــار نفــره نخســتین رویــداد دانش امــوزی‬ ‫شبتولدخالقیت‬ ‫ردپا را تشکیل می دادند‪ .‬در پایان گروه اینده سازان‬ ‫محیط زیســت از هنرســتان پســرانه ابوذر در حوزه‬ ‫پسماند و محیط زیست به عنوان گروه برتر معرفی‬ ‫شدند‪ .‬این گروه دستگاهی طراحی کرده بودند که‬ ‫پسماند تر را به متان‪ ،‬کود کمپوست و اتانول تبدیل‬ ‫یهــای منحصربه فردی نســبت به‬ ‫می کنــد و ویژگ ‬ ‫نمونه هایقبلیدارد‪.‬همچنین گروهپیشتازانمداز‬ ‫هنرستاندخترانهنواییباایدهاستفادهاز تکنولوژی‬ ‫در طراحی و دوخت لباس برای کمک به مشــتری‬ ‫ت بخشــیدن بــه کار طراحــان و خیاطان با‬ ‫و ســرع ‬ ‫استفاده از یک دستگاه اسکنر و محاسبه اندازه های‬ ‫مشتری‪ ،‬الگوسازی و طراحی لباس در نرم افزار مقام‬ ‫دوم را به دست اورد‪ .‬گروه مدیا شناس از هنرستان‬ ‫نوایینیزبرسکویسومایستاد‪.‬اینتیمبرایمقابله‬ ‫با منفعل شدن نوجوانان در برابر رسانه ها و ارتقای‬ ‫سواد رسانه ای ان ها در مواجهه با اخبار گوناگونی‬ ‫کــه در این فضا می خوانند یک بازی طراحی کرده‬ ‫بود تا نوجوانان به اموختن سواد رسانه ای احساس‬ ‫نیاز پیدا کنند‪ .‬به تیم های اول تا سوم این رویداد به‬ ‫ترتیب جوایز ‪ 30 ،40‬و ‪ 20‬میلیون ریالی اختصاص‬ ‫یافت‪.‬به گروهصلحسبزاز هنرستاندخترانهنوایی‬ ‫نیز به عنوان تیم چهارم‪ 10‬میلیون ریال جایزه نقدی‬ ‫اهدا شــد‪ .‬از هشــت گروه دیگر راه یافته به مرحله‬ ‫نهایی نیز تجلیل و تیم رسا در حوزه زنان و توسعه‬ ‫به عنوانتیمبرترمعرفیشد‪.‬‬ ‫حمایت شهرداری از ایده های خالقانه‬ ‫نوجوانان و جوانان‬ ‫شهردار اصفهان کهدر اختتامیهنخستینرویداد‬ ‫دانش اموزی ردپا با محوریت نقش نوجوان در شهر‬ ‫زیستپذیرحضور یافتهبودحضور در جمعجوانان‬ ‫نواور و خالق را یکی از بهترین اوقات حضورش در‬ ‫برنامه های شــهرداری در طول چهار ســال گذشــته‬ ‫دانســت‪ .‬قــدرت ا‪ ...‬نوروزی گفت‪ :‬توســعه پایدار‬ ‫مفهومی از حقوق بشر است که محورهای متعدد‬ ‫اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬محیط زیستی‪،‬طراحیشهری‬ ‫و غیره تحت عنوان توســعه پایدار شکل می گیرد‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ 500‬نوجوان هنرســتانی ســه مدرســه شهر‬ ‫اصفهان در رویداد ردپا و درنهایت انتخاب‪ 12‬گروه‬ ‫بــرای ارائه نهایی کاری بزرگ و یک نــواوری بود‪.‬او‬ ‫با بیان اینکه دانش اموزان به عنوان امیدهای اینده‬ ‫کشور اثبات کردند که می توانند‪ ،‬افزود‪ :‬شنیدن این ‬ ‫ایده هایخالقانهلذت بخشبودومدیریتشهری‬ ‫بــا تمام وجود از ایــن نوجوانان و جوانان حمایت‬ ‫می کنــد‪ .‬این دانش امــوزان به خوبــی در طرح های‬ ‫خود بیان کردند که شهرداری تنها نهادی خدماتی‬ ‫نیســت بلکه نهادی اجتماعی اســت کــه زمینه ای‬ ‫فراهــم می کنــد تا نوجوانــان و جوانان به مســائل‬ ‫مهــم اندیشــیده و خالقانــه بــرای رفــع ان ها طرح‬ ‫بدهند‪.‬شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬تمام ایده های‬ ‫حشــده دغدغه های ما در شــهرداری هم بوده‬ ‫مطر ‬ ‫است‪ .‬در اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک قرار‬ ‫است کودکان و نوجوانان در اداره شهر سهیم باشند‬ ‫که این ایده ها بیانگر همین امر است‪ .‬رئیس شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان نیز در این مراسم بیان کرد‪:‬‬ ‫به سهم خود از تمام کسانی که خالق این رویداد‬ ‫به یادماندنی و اختتامیه ان بودند‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫علیرضا نصر رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمانی که در اموزش وپرورش بودم‪ ،‬یکی‬ ‫از پزشکان به من گفت شما به دانش اموزان درس‬ ‫می دهیدامادرسزندگینمی دهیدچوننوجوانانی‬ ‫که نزد من می ایند حتی نمی توانند درباره بیماری‬ ‫خــود به خوبــی بــا من صحبــت کنند‪ .‬امشــب که‬ ‫دیدمنوجواناندانش اموز بسیار خوش بیانهستند‬ ‫و در ارائــه مطالب تســلط دارند بســیار خوشــحال‬ ‫شــدم کــه به همین دلیل به دانش امــوزان‪ ،‬مربیان‬ ‫ا نهــا‪ ،‬مســئوالن اموزش وپــرورش و شــهرداری کــه‬ ‫با هم افزایی چنین فضایی را ایجاد کردند تبریک‬ ‫می گویم‪.‬‬ ‫عدم مهارت اموزش حلقه مفقوده‬ ‫اموزش وپرورش است‬ ‫همچنیــن مدیــر امــوزش متوســطه اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان عدم مهارت اموزش‬ ‫را حلقــه مفقــوده اموزش وپرورش دانســت و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬خوشــبختانه در ســال های اخیــر قدم های‬ ‫خوبی برای مهارت اموزی در تمام مقاطع و به ویژه‬ ‫در هنرســتان ها انجا مشــده اســت و هم خانواده ها‬ ‫و هــم مســئوالن اموزش وپــرورش بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اند کــه راهــی جــز مهارت اموزهــای فنــی و‬ ‫تهــای زندگــی بــه دانش اموزان‬ ‫اجتماعــی و مهار ‬ ‫نداریم‪ .‬محمدرضا ناظم زاده چهار ســال گذشته را‬ ‫دوران طالیی همکاری اموزش وپرورش و شهرداری‬ ‫اصفهان دانســت و بیان کرد‪ :‬از شــهردار اصفهان و‬ ‫اعضایشورایشهربهخاطرهمکاری هایخوبشان‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬صالح خشوعی رئیس اداره فرهنگی‬ ‫سازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداریاصفهان‬ ‫در حاشیه این مراسم از نقش این سازمان در پروژه‬ ‫ردپا و برنامه های پیش رو چنین گفت‪ :‬خانه جوان‬ ‫به عنوان مجری طرح توان هفت با توجه به رسالت‬ ‫اموزش کارافرینی و کسب وکار به شهروندان که بر‬ ‫عهــده دارد‪ ،‬اقدام به تولید محتواهای اموزشــی با‬ ‫عناوین کارافرین پروری کودک و نوجوان‪ ،‬کارافرین‬ ‫پروری معلمان‪ ،‬کارافرین پروری والدین و کارافرین‬ ‫پــروری مدیــران به طور مجزا کرده اســت و پروژه ی‬ ‫ردپا را با همکاری اموزش وپرورش‪ ،‬سازمان پسماند‬ ‫و معاونت شهرســازی شــهرداری به صورت پایلوت‬ ‫جهــت تیــم ســازی و امــوزش مباحــث کارافرینی و‬ ‫کسب وکار به نوجوانان به مرحله ی اجرا رساند و در‬ ‫ادامه نیز چنین پروژه هایی را در دستور کار خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تامین پایدار اب شرب مردم‬ ‫در فصلتابستان‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫در اینــده نزدیــک عملیاتــی‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور‬ ‫شود‪ .‬جانباز تامین پایدار اب‬ ‫در جلســه ســتاد پایــش تنش‬ ‫شــرب را یکی از خواسته های‬ ‫ابــی اصفهــان کــه به صــورت‬ ‫اساســی مردم دانست و بیان‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار شد‪ ،‬بر‬ ‫داشــت‪ :‬باوجــود تنگناهــای‬ ‫حمیدرضا جانباز‬ ‫تامین اب شــرب پایدار مردم‬ ‫مالی و محدودیت منابع ابی‬ ‫در فصل تابســتان تاکید کرد‪.‬‬ ‫بایــد بر تبعات ناشــی از تنش‬ ‫حمیدرضا جانباز با بیان این که امسال تابستان ابــی در کشــور غلبــه کرد تا همچنــان رضایت‬ ‫بســیار ســختی در پیــش داریم عنوان کــرد‪ :‬با مردم حاصل شود‪.‬‬ ‫افزایــش دما در فصل تابســتان از یک ســو نیاز‬ ‫او بــا اشــاره به قطع برق در طول شــبانه روز‬ ‫مردم به اب شــرب به مراتب افزایش می یابد اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت های اب و فاضــاب در‬ ‫و از ســوی دیگــر ظرفیــت تامین اب شــرب در ســطح کشــور بایــد راهکارهــای مختلفــی برای‬ ‫اصفهان محدود است‪ .‬او افزود‪ :‬باید تدابیری تامین برق تاسیسات ابی در نظر گرفته باشند تا‬ ‫کــه به منظور تامین پایدار اب شــرب مردم در با هیچ گونه چالشی برای تامین پایدار اب شرب‬ ‫اســتان اصفهان در دســتور کار قرارگرفته است مردممواجهنشوند‪.‬‬ ‫مدیریتفشار شبکه؛ گامیدر جهتتوزیع‬ ‫عادالنهاباشامیدنی‬ ‫معــاون بهره بــرداری و‬ ‫بــا توجه بــه این که در شــرایط‬ ‫توســعه اب شــرکت ابفــای‬ ‫اوج مصــرف اب و گــرم شــدن‬ ‫اســتان اصفهان عنوان کــرد‪ :‬در‬ ‫هــوا‪ ،‬احتمــال قطــع بــرق نیــز‬ ‫تابستان پیش رو‪ ،‬با کمبود‪4.3‬‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬از هم اکنون دیزل‬ ‫مترمکعب در ثانیه اب شــرب‬ ‫ژنراتورهــا بــرای ورود بــه مــدار‬ ‫ناصراکبری‬ ‫در ساعات اوج مصرف مواجه‬ ‫بهره برداری و جلوگیری از قطع‬ ‫هستیم‪ .‬ناصر اکبری گفت‪ :‬به‬ ‫جریاناباماده شده اند‪.‬اکبری‬ ‫همین دلیل درصدد هســتیم تا به منظور ذخیره پایش فشار‪ ،‬کنترل و رسیدگی به موقع حوادث و‬ ‫ی اب بیشــتر‪ ،‬مخازنی را که ســال های گذشــته تله متری شبکه را کلید کار ابفای استان اصفهان‬ ‫در شــهرها و روســتاها از مــدار خارج شــده اند تا برای گذر از تنش ابی تابستان اینده عنوان و بر‬ ‫حــد امــکان در مدار بهره بــرداری قــرار دهیم‪ .‬او تعویضبه موقعشیراالت‪،‬تنظیمفشارشکن هاو‬ ‫با تاکید بر اهمیت تجهیز و تعمیر چاه ها افزود‪ :‬تعویض کنتورهایخرابتاکید کرد‪.‬‬ ‫انعقادتفاهم نامهتدوین کتابخاطرات‬ ‫ایثارگرانابفایاصفهان‬ ‫تفاهم نامــه تدویــن کتاب‬ ‫ویژه ی اشــاعه فرهنگ و تبیین‬ ‫خاطرات ایثارگران ابفای استان‬ ‫مکتبسردارسیلمانیدرجهان‬ ‫اصفهــان میــان حــوزه هنــری و‬ ‫اســام و بخــش ســوم ویــژه ی‬ ‫ابفای اســتان اصفهــان منعقد‬ ‫ایثارگری های سقایان در تامین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫و توزیع خدمات عادالنه ابفای‬ ‫هاشمامینی‬ ‫بــر اســاس ایــن تفاهم نامه‬ ‫اصفهاندربزنگاه هایمختلف‬ ‫حوزه هنری اســتان اصفهان در‬ ‫به مردم است‪.‬‬ ‫یک دوره زمانی چهارماهه اقدام به جمع اوری‪،‬‬ ‫او ترویــج فرهنــگ ایثارگــری در جامعــه را‬ ‫مصاحبه‪ ،‬پیاده سازی‪ ،‬تدوین و انتشار خاطرات بســیار حائــز اهمیــت برشــمرد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫حداقل‪ 250‬نفراز رزمندگان‪،‬جانبازانوایثارگران بــا مستندســازی ایثارگری ها و جان فشــانی های‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهــان خواهد رزمنــدگان اســام در دوران هشــت ســال دفــاع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مقــدس‪ ،‬می تــوان نقشــه راهــی بــرای اینــدگان‬ ‫در بخش دیگری از این تفاهم نامه همچنین ترسیمکرد‪.‬‬ ‫کار جمع اوریاسنادوعکس هاونگارش کتابیبا‬ ‫در ادامه این مراسم رئیس حوزه هنری استان‬ ‫عنوان نقش ابفای استان اصفهان در دوران دفاع اصفهانگفت‪:‬مستندسازیرشادت هایایثارگران‬ ‫مقدسپیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬مای ـه ی‬ ‫درایینبرگزاریاینمراسممدیرعاملشرکت مباهاتاست کهبهبهترینشکلممکنتدوین‬ ‫اب و فاضالب اســتان اصفهان گفت‪ :‬وظیفه ی وتهیهمی شود‪.‬‬ ‫سازمانی‪،‬اعتقادیوانقالبیفعاالنصنعتابفا‬ ‫مجتبی شاه مرادی کتاب خاطرات ایثارگران‬ ‫در اصفهان ایجاب می کند که خاطرات ایثارگران ابفای اصفهان را کاری شایسته برشمرد و اظهار‬ ‫ثبت و به کتاب تبدیل شود‪.‬‬ ‫داشت‪ :‬حوزه هنری از ظرفیت بسیار خوبی برای‬ ‫هاشــم امینی با بیان اینکه کتــاب خاطرات مستندسازیایثارگری هایفعاالنصنعتابفادر‬ ‫ایثارگــران در ســه بخــش تدوین می شــود اظهار زمینه هایمختلفبرخورداراست‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬یــک بخــش از این کتــاب در خصوص‬ ‫در این مراســم چنــد تن از ایثارگران شــرکت‬ ‫رشادت ها و ایثارگری های فعاالن صنعت ابفای ابفــای اصفهان به ذکر خاطرات خــود در دوران‬ ‫اصفهــان در دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬بخــش دیگر دفاعمقدسپرداختند‪.‬‬ ‫بهره برداریاز ‪ ۱۱‬کیلومترواریانتچهار خطه‬ ‫محوراصفهان_اردستان‬ ‫رئیــس ســازمان راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای بیان داشــت‪ :‬تالش می کنیــم راه های‬ ‫شــریانی را در شــرایط مطلــوب نگه داریــم امــا‬ ‫شــرایط ســخت اســت و در دنیا ثابت شده که‬ ‫نبایــد بودجــه اداره راه را بــه بودجــه عمومــی‬ ‫دولت گره زد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬داریوش‬ ‫امانــی رئیــس ســازمان راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای در ائیــن بهره بــرداری از ‪ ۱۱‬کیلومتــر‬ ‫واریانت چهار خطه محور اصفهان‪ -‬اردســتان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حجم مراجعات و مطالبات مردمی‬ ‫و نماینــدگان در مــورد راه هــای روســتایی زیــاد‬ ‫اســت درحالی که تامین اعتبارات راه روستایی‬ ‫اســتانی انجام شــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬با توجه‬ ‫بــه بودجــه ســازمانی بــرای تامیــن قیــر روکش‬ ‫اســفالت راه های اصلی‪ ،‬ســال گذشــته ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد بودجه در نظر گرفته شد اما سقف دوم‬ ‫تعیین کرد که مجلس در یک تبصره نیز اعالم‬ ‫کــرد در صورت فروش مازاد نفت‪ ،‬تامین شــود‬ ‫این در حالی اســت که اعتبار ســازمان راهداری‬ ‫ســال گذشــته چهار هــزار میلیــارد بوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جاده ای بــا بیان اینکه‬ ‫امروز برای نگهداری ‪ ۲۳۱‬هزار کیلومتر راه های‬ ‫کشور با همه صرفه جویی ها به‪ ۳۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان اعتبار نیاز داریم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫محدودیت ها در سازمان راهداری وجود دارد؛‬ ‫امــروز بیــش از ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر از راه های اصلی‬ ‫کشور دچار خرابی شدید بوده که برای بهسازی‬ ‫ان ها به ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم‬ ‫و راه هــای شــریانی که ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر اســت‬ ‫و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد بخش اقتصادی مســافر و‬ ‫ترانزیت کشور در این جاده ها تردد می کنند به‬ ‫این پول نیاز دارد‪ .‬امانی با اشاره به اینکه مردم‬ ‫بــرای اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز هزینــه پرداخــت می کنند‬ ‫اما برای حفظ راه ها این چنین نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تالش می کنیم راه های شریانی را در شرایط‬ ‫مطلوب نگهداریم ؛ اما شــرایط ســخت است‪.‬‬ ‫در دنیــا ثابت شــده که نبایــد بودجه نگهداری‬ ‫راه را بــه بودجــه عمومــی دولــت گــره زد‪.‬او با‬ ‫بیــان اینکه با بودجه عمومی دولت نمی توان‬ ‫راه هــا را حفظ کرد‪ ،‬گفت‪ :‬یا باید عــوارض راه‬ ‫یا ســوخت را دریافت کنیم‪ ،‬همچنین سازمان‬ ‫راهداری به دنبال منابع جدید درامدی است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با‬ ‫بیان اینکه نزدیک ‪ ۵۰‬سال یک مرز مشترک با‬ ‫پاکســتان داشــتیم که میرجاوه بود اما در شش‬ ‫ماه گذشته ‪ ۲‬مرز رسمی با پاکستان اضافه شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر طرح مرزی اجرا شــود که در دســتور‬ ‫کار ما است دست کم هرکدام‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 08‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫خداحافظی رونالدو‬ ‫با رختکن یوونتوس‬ ‫کریســتیانو رونالــدو بــه‬ ‫‪ CR7‬در جلسه ای با رختکن‬ ‫یهــای خــود در‬ ‫هم تیم ‬ ‫یهــای‬ ‫یوونتــوس بــه هم تیم ‬ ‫یوونتــوس گفتــه اســت کــه‬ ‫خــود اطــاع داده اســت کــه‬ ‫قصــد تــرک ایــن باشــگاه را‬ ‫قصــد دارد از ایــن باشــگاه‬ ‫دارد‪ .‬قــرارداد کریســتیانو‬ ‫جــدا شــود‪ .‬ســتاره ‪ 36‬ســاله‬ ‫رونالدو‬ ‫رونالــدو و یوونتــوس تا ســال‬ ‫پرتغالــی به رغــم اینکــه هنوز‬ ‫‪ 2022‬اعتبار دارد اما رونالدو‬ ‫یــک ســال از قــراردادش‬ ‫بــه هم تیمی هایش گفته اســت که در پنجره باقی مانده اســت‪ ،‬می تواند تابســتان امسال‬ ‫نقــل و انتقاالتــی تابســتان قصــد جدایــی از یوونتــوس را تــرک کنــد‪ .‬باوجــودی کــه گفته‬ ‫یشــود رونالدو نــاوگان اتومبیل های لوکس‬ ‫یــووه را دارد‪ .‬در ما ههــای گذشــته شــایعات م ‬ ‫زیــادی در رابطــه بــا جدایی این فوق ســتاره خــود را در اوایــل مــاه جــاری بــه مادر یــد‬ ‫پرتغالــی از بیانکونــری مطر ‬ ‫حشــده بــود‪ .‬برگردانــده‪ ،‬فلورنتینــو پــرز‪ ،‬رئیــس رئــال‬ ‫رونالــدو در ســال ‪ 2018‬و پــس از ‪ 9‬ســال مادر یــد‪ ،‬پیش ازایــن احتمــال بازگشــت‬ ‫موفقیت امیــز بــا رئــال مادریــد‪ ،‬از ایــن تیــم رونالــدو بــه ســانتیاگو برنابئــو را رد کــرده‬ ‫جدا شــد و به یوونتوس پیوست‪ .‬از ان زمان اســت‪ .‬منچســتریونایتد و اســپورتینگ‬ ‫تاکنون در طول ســه فصلی که کریســتیانو در لیســبون‪ ،‬دو باشــگاه ســابق رونالــدو‪ ،‬هر‬ ‫توریــن بازی کرده اســت‪ ،‬در تمــام رقابت ها دو مشــتاقند تــا برنــده پنــج تــوپ طــای‬ ‫‪ 101‬گل به ثمر رسانده و ‪ 22‬پاس گل نیز داده جهــان دوران فوتبــال خــود را بــا ان هــا‬ ‫اســت‪ .‬ناکامی یوونتوس و رونالدو در کسب بــه پایــان برســاند و بازنشســته شــود‪ ،‬اما‬ ‫قهرمانی در چمپیونزلیگ اما باوجود کســب رونالــدو ممکن اســت هنوز بــه فکر پایان‬ ‫چندیــن عنوان قهرمانی دیگر‪ ،‬به عنوان یک دادن بــه مســائل و بازنشســتگی نباشــد‪.‬‬ ‫شکســت و ناامیــدی عظیــم محســوب شــده عملکــرد او در فصــل گذشــته دچــار افــت‬ ‫اســت‪ .‬پــس از حــذف یوونتــوس در مرحلــه خاصــی نشــده اســت‪ ،‬بنابرایــن بعیــد‬ ‫یک هشــتم نهایی رقاب ‬ ‫تهــای چمپیونزلیگ اســت رونالــدو قــرارداد بازنشســتگی را با هر‬ ‫در ایــن فصــل‪ ،‬برشــدت شــایعات مبنــی بــر باشگاهی بپذیرد‪ .‬بااین حال پیوستن به لیگ‬ ‫تمایــل رونالــدو بــه جدایــی از یــووه افزوده امریکا ممکن است یک گزینه بسیار سوداور‬ ‫شــد‪ .‬اکنــون مــارکا گــزارش کــرده اســت کــه و وسوسه کننده باشد‪.‬‬ ‫انتونیو کونته‬ ‫بر سر دوراهی بزرگ‬ ‫انتونیــو کونتــه پــس از‬ ‫مانــد‪ .‬گفتــه می شــود او در‬ ‫کناره گیــری از هدایــت اینتــر‬ ‫مذا کــره بــا تاتنهــام بــرای‬ ‫از رئــال پیشــنهاد دارد ولــی‬ ‫برگشــت بــه انگلیس اســت‬ ‫شــاید درنهایــت بــه پــی‬ ‫و قصــد کناره گیــری دارد‪.‬‬ ‫اس جــی بــرود‪ .‬انتونیــو‬ ‫ســران باشــگاه پاریســی بــا‬ ‫انتونیو کونته‬ ‫کونتــه دو روز پیــش رســما‬ ‫اســتعفای او مخالفنــد ولــی‬ ‫از هدایــت اینتــر کناره گیــری‬ ‫ا گــر درنهایــت ایــن اتفــاق‬ ‫کــرد‪ .‬او توانســت اینتــر را پــس از ‪ 11‬ســال رخ بدهــد‪ ،‬بایــد بــه دنبال یافتــن گزینه ای‬ ‫فاتــح اســکودتو کند ولی بــه دلیل اختالف مناسب برای او باشند‪.‬‬ ‫بــا ســران باشــگاه و مشــکالت اقتصــادی‬ ‫طبــق ادعــای گاتزتــا دلــو اســپورت و‬ ‫فزاینده نراتزوری‪ ،‬ترجیح داد استعفا کند‪ .‬کوریــره دال ســرا‪ ،‬از پــی اس جــی بــا کونته‬ ‫کونته از دو ســال پیش سرمربی اینتر بود و تماس هایــی گرفته شــده و مذاکراتــی‬ ‫اکنــون باید دیــد مقصد بعدی او چه تیمی ابتدایــی صــورت گرفتــه اســت‪ .‬درنهایــت‬ ‫اســت‪ .‬بــا اســتعفای روز گذشــته زین الدین کونتــه بایــد بیــن رئــال و پــی اس جــی یک‬ ‫زیدان از هدایت رئال‪ ،‬نام کونته به عنوان باشــگاه را انتخــاب کنــد‪ .‬او ســال ‪2018‬‬ ‫یــک گزینــه جــدی بــرای ســرمربیگری رئال تــا یک قدمــی هدایــت رئــال رفــت ولــی‬ ‫مطرح شــده است اما شاید مقصد بعدی او عقب نشــینی کــرد‪ .‬کونتــه گفته بــود که به‬ ‫نه رئال که پی اس جی باشــد‪ .‬مائوریســیو دومیــن پیشــنهاد رئــال پاســخ رد نخواهــد‬ ‫پوچتینــو از ژانویــه گذشــته هدایــت پــی داد امــا شــاید ایــن بــار پــی اس جــی او را‬ ‫اس جــی را بــر عهــده دارد ولــی در فتــح وسوســه کنــد تــا بار دیگــر از تیــم مادریدی‬ ‫لیــگ قهرمانــان و لیــگ فرانســه نــاکام دور شود‪.‬‬ ‫استراماچونی‬ ‫به الغرافه نزدیک تر شد‬ ‫چشم امید به ستاره های‬ ‫گران قیمت تیم ملی‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران با ستاره های سرشناس‬ ‫خود می رود تا یک مســیر دشــوار را با موفقیت‬ ‫بــه پایــان برســاند‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬تیم‬ ‫ملــی فوتبــال ایــران از روز ‪ ۱۳‬خردادمــاه بــرای‬ ‫صعــود بــه دور نهایــی مقدماتــی جــام جهانی‬ ‫تــاش خواهــد کرد‪ .‬ایــن تیم طی ‪ ۴‬بــازی اخیر‬ ‫خود در گروه سوم مسابقات مقدماتی‪ ،‬دو برد‬ ‫کســب کرده و متحمل دوشکســت شده است‪.‬‬ ‫شــاگردان اســکوچیچ در حــال حاضر بــا ‪ ۶‬امتیاز‬ ‫در رتبــه ســوم جــدول رده بنــدی قــرار دارنــد و‬ ‫عراق ‪ ۱۱‬امتیازی و بحرین ‪ ۹‬امتیازی‪ ،‬دو رقیب‬ ‫ان ها درراه صعود به شــمار می روند‪ .‬بر اســاس‬ ‫تصمیــم کنفدراســیون فوتبال اســیا‪ ،‬تیــم ملی ‪۴‬‬ ‫بــازی باقی مانده خود را به مانند دیگر تیم های‬ ‫گروه ســوم در کشــور بحرین انجام خواهد داد؛‬ ‫تصمیمی که باعث شد تیم ملی شانس میزبانی‬ ‫در ‪ ۳‬دیــدار را کــه تقابل با عــراق و بحرین هم‬ ‫در بینشــان بــود را از دســت بدهــد‪ .‬فدراســیون‬ ‫فوتبــال ایران همچنان بــه این تصمیم معترض‬ ‫اســت و تــاش می کنــد تا شــرایط را به نفع تیم‬ ‫ملــی تغییــر دهــد اما به نظــر نمی رســد که این‬ ‫شهــا راه به جایــی ببــرد‪ .‬برگــزاری ‪ ۴‬دیــدار‬ ‫تال ‬ ‫در عــرض ‪ ۱۲‬روز چالشــی جــدی بــرای دراگان‬ ‫نهــا بایــد در‬ ‫اســکوچیچ و شــاگردانش اســت‪ .‬ا ‬ ‫کنار از دســت دادن شــانس میزبانــی‪ ،‬خود را با‬ ‫شــرایط کشــور بحرین وفق داده و برای انجام‬ ‫بازی در فاصله های زمانی ‪ ۳‬روزه خود را اماده‬ ‫کنند؛ فشردگی کار در این شرایط بسیار باالست‬ ‫و کادر فنی باید انتخاب های هوشــمندانه ای را‬ ‫در ‪ ۴‬بازی سرنوشت سازی انجام دهد تا ضمن‬ ‫خـــبر‬ ‫کســب حداکثر امتیازات‪ ،‬زمینه برای استفاده از‬ ‫حداکثــر توانایــی ملی پوشــان نیز فراهم شــود‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی مهم تریــن امیــدواری اهالی‬ ‫فوتبال‪ ،‬ســتاره هایی هســتند که تیم ملی ایران‬ ‫را از هــر نظــر یک ســر و گردن باالتــر از حریفان‬ ‫خــود در گروه ســوم مقدماتی جــام جهانی قرار‬ ‫مهــای ایرانی در‬ ‫می دهد‪ .‬عملکرد درخشــان تی ‬ ‫دور گروهــی لیگ قهرمانــان ‪ ۲۰۲۱‬یک بار دیگر‬ ‫عیار فوتبال ایران در اسیا را نشان داد؛ تیم هایی‬ ‫که با درخشــش ستاره های خود مقابل تیم های‬ ‫باشــگاهی متمول عربــی قدرت نمایــی کردند‪.‬‬ ‫حال همین ســتاره ها در کنار ســتاره هایی که در‬ ‫فوتبال اروپا شاغل هستند در کنار جمع شده اند‬ ‫تــا تیــم ملی را از یک مســیر دشــوار بــا موفقیت‬ ‫عبور دهند‪ .‬ســتاره هایی چــون مهدی طارمی و‬ ‫سردار ازمون در خط حمله تیم ملی‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫دردســر حریفــان خواهنــد بــود‪ .‬مهاجمانــی که‬ ‫بهتریــن کیفیت ممکن را در تیم های باشــگاهی‬ ‫لهــای زیبــا و‬ ‫خــود داشــتند‪ .‬طارمــی در کنــار گ ‬ ‫حساس خود‪ ،‬امار خیره کننده ای در پایان فصل‬ ‫داشــت؛ او در کنــار ‪ ۱۱‬پاس گل خود (بیشــترین‬ ‫پــاس گل در ایــن فصل پرتغال) ‪ ۱۶‬گل نیز برای‬ ‫پورتــو به ثمر رســاند تــا در ‪ ۴۸‬درصد ازگل های‬ ‫تیمــش در زمــان حضــور در زمین ســهیم باشــد‪.‬‬ ‫یهــای سرنوشــت ســازی که‬ ‫البتــه نبایــد از پنالت ‬ ‫مهــدی بــرای پورتــو گرفــت هم چشــم پوشــی‬ ‫کنیــم کــه همــه و همــه در کنار هــم او را در تیم‬ ‫منتخــب فصــل ‪ ۲۰۲۰-۲۱‬پرتغــال قــرارداد‪ .‬او‬ ‫در کنار خود ســردار ازمون را خواهد داشــت که‬ ‫به عنــوان بهترین بازیکن این فصل لیگ روســیه‬ ‫انتخاب شــد؛ ســتاره ایرانی زنیت س ـن پترزبورگ‬ ‫‪ ۲۴‬بــازی انجــام داد کــه طی این مــدت موفق‬ ‫شد ‪ ۱۹‬گل به ثمر رسانده و ‪ ۲‬پاس گل بدهد تا‬ ‫نقش عمده ای در قهرمانی تیمش داشته باشد‪.‬‬ ‫البته دســت اســکوچیچ در خط حملــه‪ ،‬بازتر از‬ ‫این حرف هاست‪ .‬او به غیراز دو سوپراستاری که‬ ‫به ان ها اشــاره کردیم‪ ،‬نفرات شــاخص دیگری‬ ‫چــون کریــم انصاری فرد‪ ،‬مهدی قائــدی و کاوه‬ ‫رضایــی را هــم می توانــد در خط حملــه به کار‬ ‫بگیــرد؛ بازیکنانی که تک تک شــان در تیم های‬ ‫باشــگاهی خــود‪ ،‬فصــل موفقــی را پشــت ســر‬ ‫گذاشته اند‪ .‬تیم ملی در میانه میدان هم ستاره‬ ‫کم ندارد‪ .‬مثل علیرضا جهانبخش که یک فصل‬ ‫دشــوار دیگــر را در جزیره پشــت ســر گذاشــت‪.‬‬ ‫او باوجــود همــه اتفاقــات عجیبــی همچــون‬ ‫یمــدت کــه در طــول‬ ‫مصدومیــت نســبتا طوالن ‬ ‫فصــل برایــش رخ داد و در بیــرون ماندنــش از‬ ‫ترکیب برایتون موثر بود‪ ،‬پایان خوبی همراه با‬ ‫ابی ها داشت و ضمن چشیدن طعم بقا در لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬طی ‪ ۴‬بازی پایانی فصل (ازجمله بازی با‬ ‫ارسنال و منچسترسیتی) روی هم ‪ ۲۲۵‬دقیقه به‬ ‫میــدان رفــت تا بــا امادگی فنــی و روانی باال در‬ ‫اردوی تیــم ملــی حضور یافت‪ .‬در کنار علیرضا‪،‬‬ ‫چهر ههــای شــاخص دیگــری هــم دارد؛ ازجمله‬ ‫ســعید عزت اللهی کــه دیگر یــک بازیکن جوان‬ ‫و کم تجربه در لباس ملی به شــمار نمی رود‪ .‬او‬ ‫بــا ‪ ۲۴‬ســال ســن‪ ۳۱ ،‬بــازی ملی انجــام داده و‬ ‫اینک صاحب شماره ‪ ۶‬است‪ .‬شماره ای که طی‬ ‫دهه های اخیر به تن بازیکنان سرشناســی چون‬ ‫کریم باقری و جواد نکونام دیده ایم‪ .‬ســعید در‬ ‫وایله‪ ،‬فصل موفقی را پشــت ســر گذاشت و در‬ ‫‪ ۲۹‬مســابقه ایــن فصل ســوپر لیــگ دانمارک به‬ ‫میــدان رفــت و در ایــن مــدت موفق شــد ‪ ۴‬گل‬ ‫به ثمر برســاند‪ .‬علی قلی زاده و سامان قدوس‬ ‫دیگــر لژیونرهــای تیــم ملــی در میانــه میــدان‬ ‫هســتند‪ .‬احســان حاج صفی‪ ،‬احمــد نوراللهی‪،‬‬ ‫کمــال کامیابــی نیــا‪ ،‬مهــدی ترابــی و وحید امیر‬ ‫هــم نفراتــی هســتند کــه از لیــگ برتــر در خــط‬ ‫هافبک تیم ملی حضور یافته اند؛ این بازیکنان‬ ‫بــه غیــر احســان بقیــه از پرســپولیس هســتند و‬ ‫ایــن می توانــد یــک اتفــاق جالــب و البتــه قابل‬ ‫توجیه باشد‪ .‬بازیکنانی از پرسپولیس‪ ،‬تیمی که‬ ‫نایب قهرمان لیــگ قهرمانان ‪ ۲۰۲۰‬و این فصل‬ ‫هــم صعود بی دردســری به مرحلــه حذفی این‬ ‫مسابقات داشت‪.‬‬ ‫یــک خــط عقب تــر و در فــاز دفاعــی هــم‬ ‫تیــم ملــی ســتاره های سرشناســی دارد؛ چــه در‬ ‫خــط دفاعــی و چــه در درون دروازه‪ .‬در خــط‬ ‫دفاعی ستاره های باتجربه ای چون مرتضی پور‬ ‫علــی گنجــی حضــور دارند کــه به عنــوان لژیونر‬ ‫می تواننــد تیم ملــی را در فاز تدافعی به همراه‬ ‫چهره های شــاخصی که از لیگ حضور یافته اند‬ ‫یــاری کننــد‪ .‬کاری کــه در حضــور دروازه بانــان‬ ‫سرشناس تیم ملی کار سختی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫علیرضــا بیرانونــد بعــد از یک فصــل حضــور‬ ‫در انتــورپ تجرب ههــای بین المللــی در عرصــه‬ ‫باشــگاهی را هم به تجارب ملی خود افزوده و‬ ‫یشــود که در ‪ ۴‬بازی حساس پیش‬ ‫پیش بینی م ‬ ‫رو هــم به عنوان شــماره یــک‪ ،‬درون دروازه تیم‬ ‫ملی حضورداشته باشد‪.‬‬ ‫دوستارهخارجیاستقاللشاکی تراز همیشه‬ ‫ســرمربی الغرافــه طــی‬ ‫گــوش می رســید و اکنــون بــا‬ ‫قــراردادی راهــی شــفیلد‬ ‫جدایــی رســمی اسالویســا‬ ‫یونایتــد شــد تــا احتمــال‬ ‫یوکانوویــچ از ایــن تیــم‪،‬‬ ‫حضــور اســتراماچونی در‬ ‫شرایط برای حضور سرمربی‬ ‫ایــن تیــم قطــری افزایــش‬ ‫جدید در الغرافه مهیا شــده‬ ‫استراماچونی‬ ‫یابــد‪ .‬تیــم فوتبــال شــفیلد‬ ‫اســت‪ .‬یوکانوویــچ کــه در‬ ‫یونایتــد کــه در ایــن فصل از‬ ‫ابتــدای فصــل ‪2020-2019‬‬ ‫رقابت هــای لیــگ جزیــره بــا قــرار گرفتن در هدایــت الغرافه را برعهــده گرفت‪ ،‬طی دو‬ ‫رتبه بیســتم جدول رده بندی به رقابت های فصــل متوالــی‪ ،‬ایــن تیــم را به مقــام چهارم‬ ‫چمپیونشیپ یا دسته اول انگلستان سقوط لیــگ ســتارگان قطــر رســاند و بــه دلیل عدم‬ ‫کــرد‪ ،‬پــل هکینــگ بوتــوم ســرمربی خــود را رضایــت مدیران این باشــگاه از عملکرد او‪،‬‬ ‫برکنار کرد و با مربی جدید خود نیز قرارداد قــرارداد این مربی صربســتانی تمدید نشــد‬ ‫امضا کرد‪ .‬باشــگاه شــفیلد یونایتد با انتشار و اکنــون بایــد منتظــر خبــر اعــام ســرمربی‬ ‫رســمی خبــر حضــور اسالویســا یوکانوویــچ جدیــد ایــن باشــگاه قطــری بــود کــه گفتــه‬ ‫یشــود اســتراماچونی جدی تریــن گزینــه‬ ‫ســرمربی صربســتانی در ایــن تیــم‪ ،‬او را م ‬ ‫به عنــوان ســرمربی جدید خــود معرفی کرد الغرافــه اســت‪ .‬اســتراماچونی چنــد روز‬ ‫تــا ایــن مربــی به صــورت رســمی از باشــگاه پیــش در مصاحبــه بــا کالچــو مرکاتــو گفتــه‬ ‫قبلــی خــود یعنــی الغرافــه جدا شــود‪ .‬طی بــود پیشــنهاد هایی از چیــن و قطر دریافت‬ ‫هفته هــای گذشــته اخبــار زیــادی پیرامــون کــردم ولــی دربــاره حضورم در این کشــورها‬ ‫حضــور انــدره ا اســتراماچونی ســرمربی هنــوز صحبتــی نمی کنم و در چنــد روز اینده‬ ‫ایتالیایــی و ســابق اســتقالل در الغرافــه بــه مشخص خواهد شد چه تصمیمی می گیرم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-484‬برابر رای شماره ‪ 1400-0885‬مورخه ‪ 1400/03/04‬هیات به شماره کالسه ‪-0184‬‬ ‫‪ 1398‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مصطفی‬ ‫عامری فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 1865‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 2206‬مترمربع از پالک ‪ 268‬فرعی از ‪ 33‬اصلی واقع در اراضی اماموردی خراسان شمالی بخش‬ ‫دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی غالمحسین ولد عباس محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/23 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2991‬م الف‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-485‬محکوم علیه‪ :‬حمیدرضا محرابی فرزند‪ :‬نعمت اله نشانی‪ :‬مجهول المکان محکوم له‪:‬‬ ‫استارت جدی شاگردان اسکوچیچ برای اعاده حیثیت‬ ‫اغازشده است‬ ‫دو بازیکــن خارجــی اســتقالل فعــا بــه‬ ‫تعطیالت رفته اند اما درباره زمان بازگشت ان ها‬ ‫ابهام هایی مطرح اســت‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫شــیخ دیاباتــه و هرویه میلیچ دو ســتاره خارجی‬ ‫استقالل هستند که طی هفته های گذشته مسائل‬ ‫حشــده اســت‪ .‬میلیــچ و‬ ‫زیــادی دربار هشــان مطر ‬ ‫دیاباتــه از هفت ههــا قبــل مبالــغ قراردادشــان را‬ ‫دریافت نکردند و عدم پرداخت حقوق توســط‬ ‫باشــگاه باعث ناراحتی ان ها شــده است‪ .‬میلیچ‬ ‫و دیاباتــه حــاال در روزهایــی کــه فرهاد مجیدی‬ ‫تمرینــات تیمــش را تعطیــل کــرده تــا بازیکنــان‬ ‫بــه اســتراحت بپردازنــد‪ ،‬در خارج از کشــور بســر‬ ‫می برند اما شــائبه هایی درباره احتمال تاخیر در‬ ‫بازگشــت یا حتی برنگشتن ان ها تا اطالع ثانوی‬ ‫بــه ایــران وجــود دارد‪ .‬موضوع میلیــچ و دیاباته‬ ‫اگرچه بســیار به هم شــبیه است اما در جزییات‬ ‫تفاوت هایی وجود دارد‪ .‬میلیچ که چند ماه قبل‬ ‫بدون هماهنگی با باشــگاه استقالل به کرواسی‬ ‫رفتــه بود‪ ،‬بــا حضور فرهاد مجیدی در اســتقالل‬ ‫حاضــر شــد از کرواســی بــه ایــران برگــردد و بــا‬ ‫دریافت مطالباتش مقدمات برای تمدید قرارداد‬ ‫او نیــز مهیا شــود و به کارش ادامــه بدهد‪ .‬در ان‬ ‫مقطــع مســئوالن اســتقالل بخشــی از مطالبــات‬ ‫میلیــچ را پرداختنــد و این بازیکــن در تمرینات و‬ ‫مسابقات استقالل شرکت کرد اما حاال بار دیگر‬ ‫پرداخــت مطالبــات این ســتاره کــروات به تاخیر‬ ‫افتــاده و البته در مذاکــرات متعددی که مدیران‬ ‫باشــگاه بــا ایــن بازیکــن داشــتند توافقــی بــرای‬ ‫تمدید قرارداد با او حاصل نشــده اســت‪ .‬این در‬ ‫شــرایطی اســت که میلیچ چند ماه قبل که ایران‬ ‫را ترک کرد‪ ،‬گفته بود در صورتی حاضر است به‬ ‫ایران برگردد که قراردادش تمدید شــود اما حاال‬ ‫بــا گذشــت مدتــی طوالنی هنــوز چنیــن اتفاقی‬ ‫نیفتــاده و به همیــن خاطر میلیچ بــا ناراحتی به‬ ‫سیداحسان حسینی نژاد فرزند‪ :‬سیدعلی اکبر به نشانی‪ :‬شاهین شهر پاساژمریم واحد‪ 3‬موبایل‬ ‫پرتقال محکوم به بموجب رای شماره ‪ 332‬تاریخ ‪ 96/10/24‬حوزه هشتم حقوقی شورای حل‬ ‫اختالف شهرستان شاهین شهر (به موجب رای شماره‪-‬تاریخ‪-‬شعبه‪-‬دادگاه عمومی‪ )-‬که قطعیت‬ ‫یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ ‪ 19/400/000‬ریال بابت اصل خواسته‬ ‫و پرداخت مبلغ ‪( 1/267/500‬یک میلیون و دویست و شصت و هفت هزارو پانصد ریال) هزینه‬ ‫دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ ‪ 94/08/13‬لغایت زمان پرداخت بر‬ ‫اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که حین اجرای حکم‬ ‫محاسبه خواهدشد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له صادر و اعالم می‬ ‫نماید‪ .‬پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای‬ ‫احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد‪ ،‬محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد‬ ‫ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای‬ ‫حکم و استیفا محکوم به از ان میسر می باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه‬ ‫نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد‬ ‫صریحا اعالم نماید‪ .‬محکوم علیه می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ با معرفی دارایی و صورت‬ ‫اموال خود دادخواست اعسار را اقامه نماید تا مانع بازداشت گردد‪ .‬دفتر شعبه ششم شورای حل‬ ‫اختالف شاهین شهر م‪ /‬الف ‪1141026‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-486‬شماره نامه‪ 140085602012001410 :‬نظر به اینکه سند مالکیت اصلی و کاداستری‬ ‫پالک ثبتی شماره‪ 1768 :‬فرعی از ‪ 11‬اصلی واقع در داران بخش ‪ 13‬ثبت اصفهان دفتر ‪104‬‬ ‫زاگرب کرواســی ســفرکرده اســت‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫شــیخ دیاباتــه نیــز نســبت بــه پرداخــت نشــدن‬ ‫مطالباتــش معتــرض اســت‪ .‬قــرارداد دیاباتــه بــا‬ ‫اســتقالل حدود یک ماه دیگر به پایان می رســد‬ ‫و او طــی دو هفتــه گذشــته به بهانه مصدومیت‬ ‫در تمرینــات و مســابقات اســتقالل غایــب بــود‪.‬‬ ‫ازایــن رو باوجوداینکــه درخواســت دیاباتــه برای‬ ‫رفتــن به فرانســه و مرخصی بــا مخالفت فرهاد‬ ‫مجیدی مواجه شــده بود‪ ،‬اما این بازیکن بدون‬ ‫توجــه بــه ایــن موضــوع چنــد روز پیش ایــران را‬ ‫ترک کرد تا نشان بدهد از شرایط ناراضی است‪.‬‬ ‫دیاباتــه در صحبتــی کــه بــا مســئوالن باشــگاه‬ ‫اســتقالل داشــته پیگیر مطالباتش شــده اما هنوز‬ ‫واکنشــی دریافــت نکرده اســت‪ .‬در این شــرایط‬ ‫زمان برگشتن دیاباته و میلیچ به ایران نامشخص‬ ‫اســت‪ .‬دور جدید تمرینات اســتقالل بعد از یک‬ ‫هفتــه تعطیلــی قرار اســت از روز دوشــنبه از ســر‬ ‫گرفتــه شــود اما با شــرایطی که میلیــچ و دیاباته‬ ‫دارنــد بعید اســت ایــن دو بازیکن ســر وقت به‬ ‫تهران برگردند و کارشــان را از ســر بگیرند‪ .‬این‬ ‫دو ســتاره خارجی در گذشــته نیز همواره وقتی‬ ‫از کشــور خارج می شــدند با چند روز تاخیر به‬ ‫تمرینات اســتقالل اضافه می شــدند و حاال که‬ ‫از شرایط مالی شان در استقالل هم ناراضی اند‬ ‫قصــه می توانــد ســختگیرانه تــر توســط ان هــا‬ ‫دنبال باشــد‪ .‬ازاین رو شایعات و مسائل زیادی‬ ‫پیرامــون برگشــتن یــا برنگشــتن دو خارجــی‬ ‫اســتقالل مطرح شده اســت‪ .‬مسئوالن استقالل‬ ‫در تــدارک هســتند تــا هرچه ســریع تر مبلغی را‬ ‫تامیــن کننــد و در اولویت هــای خــود پرداخت‬ ‫بخشــی از طلــب دیاباته و میلیچ را گنجانده اند‬ ‫امــا هنــوز این پــول تهیه نشــده و بایــد دید طی‬ ‫روزهــای اینده شــاهد چــه اتفاقاتــی پیرامون دو‬ ‫بازیکن خارجی استقالل باشیم‪.‬‬ ‫و صفحه ‪ 100‬به نام اقای علی اکبر غفاری فرزند رضا تحت شماره چاپی مسلسل ‪153908‬‬ ‫ثبت و صادر و تسلیم گردیده است‪ ،‬سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪:‬‬ ‫‪ 139985602012005581‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل ‪7070‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/03/04‬به گواهی دفترخانه ‪ 280‬داران رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان‬ ‫به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را‬ ‫نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقررات خواهد شد‪ .‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت اسناد فریدن ‪ /1141544‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-483‬برابر رای شماره ‪ 1400-739‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪1399-365‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن نودهی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫واکنش جهانبخش به‬ ‫شایعه جدایی از برایتون‬ ‫مهاجــم ایرانــی برایتــون می گویــد فعال بــا این تیم‬ ‫قرارداد دارد اما ممکن اســت یکســری اتفاق رخ دهد و‬ ‫بر همین اساس هنوز نمی داند فصل اینده در کدام تیم‬ ‫خواهد بود‪ .‬علیرضا جهانبخش‪ ،‬بازیکن ایرانی برایتون‬ ‫پس از بازگشت به تیم ملی بعد از حدود دو سال گفت‪:‬‬ ‫زمانی که از تیم ملی دور بودم‪ ،‬سعی کردم انرژی مثبت‬ ‫به بازیکنان بفرستم‪ .‬دائما در تماس بودیم‪ .‬این نسل‬ ‫از بازیکنان‪،‬از بهترین هایفوتبالایرانهستند‪.‬بازیکنان‬ ‫داخل و خارج از ایران‪ ،‬فوق العاده بااســتعداد هستند‪.‬‬ ‫بــرای خــودم راحت نبود که این همه مدت از تیم ملی‬ ‫دورباشــم‪ .‬همیشــه به این اعتقاددارم که تیم ملی به‬ ‫هیچ کسیتعلقندارد‪.‬هرکسی کهمسئولیترابرعهده‬ ‫می گیرد باید تمام تالش خود را بکند که تیم ملی موفق‬ ‫شود‪ .‬هر وقت در تیم ملی بودم‪ ،‬تالش کردم تاثیرگذار‬ ‫باشم‪.‬بازیکنتیمملیخاطرنشان کرد‪:‬ماهمیشهانرژی‬ ‫مثبــت و دعــای مــردم را حس کردیم‪ .‬به شــخصه فکر‬ ‫می کنم فوتبال باعث اتحاد ملی می شود‪ .‬حمایت ها و‬ ‫امکانات مناسب برای موفقیت تیم ملی در مسابقات‬ ‫مختلــف‪ ،‬بســیار مهم اســت‪ .‬مــا در این مســابقات به‬ ‫پیــروزی در تمــام بازی هــا احتیــاج داریــم‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫امکانات مناسبی در این اردو وجود دارد‪ .‬بازیکنان بسیار‬ ‫باانرژی هستند‪ .‬تقریبا بازیکنان هم سن هستند و انرژی‬ ‫خوبی به تیم ملی منتقل شــده اســت‪ .‬ترکیب فعلی و‬ ‫کادر فنی باعث افزایش امادگی روحی و روانی تیم ملی‬ ‫شده است‪ .‬جهانبخش درباره حضور باقری و هاشمیان‬ ‫در کادر فنــی تیــم ملی اظهار کــرد‪ :‬در کودکی‪ ،‬باقری و‬ ‫هاشمیان را به عنوان الگو می دیدم‪ .‬حضور این دو نفر‬ ‫در کنــار تیــم ملی بــا کوله باری از تجربه‪ ،‬بســیار مثبت‬ ‫است‪ .‬با بازیکنان که صحبت می کنیم‪ ،‬حضور این دو‬ ‫نفرازنظرتجربهوشخصیتیدر کنار تیمملیموثراست‪.‬‬ ‫این عزیزان در مسابقات بزرگ تری بوده اند و می توانند‬ ‫رویبازیکنان کم تجربه ترتاثیربگذارند‪.‬ویدربارهتعدد‬ ‫وجــود بازیکــن در خــط حملــه تیم ملی کــه باعث به‬ ‫دردسر افتادن کادر فنی می شود گفت‪ :‬این یک دردسر‬ ‫شــیرین برای کادر فنی اســت‪ .‬این موضوع کامال مثبت‬ ‫اســت‪ .‬نکته جالب این اســت که در کنار این رقابت‪،‬‬ ‫یک رفاقت خوب هم بین بازیکنان وجود دارد و جالب‬ ‫است‪ .‬در بیرون از زمین مسابقه‪ ،‬اتحاد و همدلی وجود‬ ‫دارد‪.‬جهانبخشدربارهفصلایندهمسابقاتباشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬همیشــه ســعی کردم درباره ایــن ماجرا محتاط‬ ‫باشــم‪ .‬در حال حاضــر با برایتون قــرارداد دارم و بعد از‬ ‫تعطیــات به تمرینات پیش فصل برمی گردم‪ .‬ممکن‬ ‫اســت اتفاقی بیفتد‪ .‬هنوز مشــخص نیســت چه شکل‬ ‫خواهدبود‪.‬االننمی توانبگویمفصلبعد کجاهستم‬ ‫اماتصمیمیمی گیرم کهبهفوتبالم کمک کند‪.‬‬ ‫شکایت پیکان به کمیته‬ ‫استیناف رسید‬ ‫شــکایت باشــگاه پیکان تهــران به کمیته اســتیناف‬ ‫ارسال شــده اســت‪ .‬بعد از صدور حکم کمیته انضباطی‬ ‫دربارهتعویضیششمپیکاندر دیدار باسایپاو‪ 3‬برصفر‬ ‫شدن این مسابقه به سود نارنجی پوشان باشگاه پیکان‬ ‫اعتراضخودرابهاینموضوعاعالم کرد‪.‬پیکانی ها کهدر‬ ‫بیانیهخوداعالم کردهبودند‪،‬به کمیتهاستینافشکایت‬ ‫می کنند‪ ،‬الیحه دفاعی خود را همراه با مستندات قبلی‬ ‫و برخــی مــدارک جدیــد و قوانیــن موجود و البتــه موارد‬ ‫مشابهبه کمیتهاستینافارسال کردندومنتظرپاسخاین‬ ‫کمیتههستند‪.‬دربارهحکمجنجالیدیدار پیکانوسایپا‬ ‫طی روزهای گذشــته موارد زیادی از ســوی افراد مختلف‬ ‫مطرح شدهوحاالفوتبالی هامنتظرتشکیلجلسهاعضای‬ ‫کمیتهاستینافبرایبررسیمجددپروندههستند‪.‬ازاین رو‬ ‫گفته می شود جلســه استیناف روز سه شنبه هفته جاری‬ ‫تشکیلخواهدشدتادراینخصوصتصمیمبگیرند‪.‬باید‬ ‫منتظر ماند و دید طی روزهای اینده در این خصوص چه‬ ‫تصمیمی گرفتهخواهدشدواستینافچهحکمیراصادر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬گفتنی اســت؛ پیکانی ها در حالی به حکم‬ ‫صادرشــده علیه خود معترض شــده اند که مهدی تارتار‬ ‫سرمربیاینتیمبعدازحکمجنجالیازسمتشکناره گیری‬ ‫کردهودر تمریناتاینتیمنیزحاضرنمی شود‪.‬‬ ‫اخباری بدون محافظ در‬ ‫اردوی تیم ملی‬ ‫دروازه بانملی پوشتراکتوربدونمحافظمخصوص‬ ‫در اردوی تیــم ملــی حضــور دارد‪ .‬محمدرضــا اخبــاری‬ ‫دروازه بان باتجربه فوتبال ایران که بعد از ‪ 4‬سال دوباره‬ ‫به اردوی تیم ملی دعوت شده‪ ،‬انگیزه زیادی برای باقی‬ ‫مانــدن در جمــع گلرهای ملی پــوش دارد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫این دروازه بان که به خاطر مصدومیت از ناحیه بینی طی‬ ‫هفته هایگذشتهبامحافظمخصوصتمرینمی کردودر‬ ‫مسابقاتتراکتورحضورداشت‪،‬حاال درجریانتمرینات‬ ‫تیمملیمحافظخودرااز رویصورتبرداشتهاست‪.‬‬ ‫فرزند براتعلی بشماره شناسنامه ‪ 112‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 136‬مترمربع از پالک ‪ 907‬فرعی از ‪ 163‬اصلی واقع در اراضی پنبه زار خراسان شمالی بخش‬ ‫دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/23 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2993‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو ‪ 207 I-AT‬به رنگ مشکی متالیک به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 145 -67‬د ‪ 92‬به شماره موتور ‪ 177B0006712‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAR13FE8HJ82322‬مدل ‪ 1396‬به نام دانیال غفرانی‬ ‫اصفهانی فرزند محسن به شماره ملی‪ 1272282971‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 08‬خـــرداد ماه ‪ 29 / 1400‬می ‪ 17 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پلیس اقدام به مقابله و مهار‬ ‫گروگان گیر در شیراز کرد‬ ‫معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس گفت‪ :‬نیروهای پلیس به مقابله با گروگان گیر‬ ‫عربده کش در میدان گل سرخ شیراز پرداختند و او را طبق قوانین با ضرب گلوله مهار کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ کاووس محمدی افزود‪ :‬عصر سه شنبه چهارم خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬برابر اعالم شهروندان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به ‪ ۱۱۰‬فردی در حوالی میدان گل ســرخ برای خودروهای عبوری و مردم مزاحمت ایجاد و چاقو‬ ‫به دست عربده کشی می کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ماموران به محل حادثه اعزام شدند و ابتدا اقدام به‬ ‫صحبت با این شخص کردند که در ادامه او به دستور پلیس بی توجهی کرد و راکب ‪ ۲۵‬ساله یک‬ ‫موتورسیکلت را گروگان گرفت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬این فرد که مشخص شده‪ ۳۵‬سال سن دارد با سالح‬ ‫سرد و چاقو اقدام به تهدید و فرار از صحنه به همراه گروگان کرد و به اخطار پلیس توجه نکرد‪.‬‬ ‫معاوناجتماعینیرویانتظامیاستانفارساظهارداشت‪:‬مامورانپلیساقدامبهتیراندازیهوایی‬ ‫کردند اما این فرد بی توجه به کار خود ادامه داد که درنهایت پلیس با توجه به قانون به کارگیری‬ ‫سالح پای این فرد را مورد اصابت گلوله قرارداد‪ .‬او بابیان اینکه حال گروگان ‪ ۲۵‬ساله خوب و در‬ ‫بیمارستاناست‪ ،‬گفت‪:‬حالعمومی گروگان گیرنیزرضایت بخشاستودر حالحاضرنیزدریکی‬ ‫از مراکز درمانی شیراز در حال طی مراحل درمانی است‪.‬‬ ‫خطراتجدیباتریمستعملبرای‬ ‫محیط زیستوانسان‬ ‫باتــری وســیله ای متشــکل از یــک یا چند‬ ‫ســلول الکتروشــیمیایی با اتصــاالت خارجی‬ ‫اســت کــه بــرای تامیــن انــرژی دســتگاه های‬ ‫الکتریکی مانند چراغ قوه‪ ،‬تلفن های همراه و‬ ‫خودروهایبرقیاستفادهمی شودبااین وجود‬ ‫باتری ها حاوی مواد ســمی و فلزات سنگینی‬ ‫هســتند که می توانند محیط زیســت را الوده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ســرعت فزاینده تولید‬ ‫پســماندهای جامد از تجهیزات الکترونیکی‬ ‫و الکتریکی مســتعمل‪ ،‬موجب نگرانی های‬ ‫محیط زیستیشدهاست‪.‬وسایلالکترونیکی‬ ‫اگرچــه کیفیــت زندگــی مــا را بــه میــزان‬ ‫زیــادی افزایــش می دهنــد امــا نــوع جدیدی‬ ‫از پســماند را نیــز ایجــاد می کنــد که رشــد ان‬ ‫ســه برابــر بیشــتر از پســماندهای خانگــی و‬ ‫به مراتب ســمی تر و خطرناک تر از ان اســت‪.‬‬ ‫پســماندهای الکترونیکی به طورکلی شــامل‬ ‫یهــا به خصــوص باتری های قابل شــارژ‪،‬‬ ‫باتر ‬ ‫رایانه ها‪ ،‬گوشی های تلفن از رده خارج شده‪،‬‬ ‫مانیتورهــا و تجهیــزات رایان ـه ای‪ ،‬تلویزیون‪،‬‬ ‫ویدیــو‪ ،‬ماکروویــو و دیگر لــوازم الکترونیکی‬ ‫می شود که به دلیل وجود فلزات سنگین در‬ ‫ایــن پســماندها و موادی از قبیل پالســتیک‪،‬‬ ‫سرب‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬طال‪ ،‬نقره و فلزات سنگینی‬ ‫همچــون جیــوه‪ ،‬کادمیوم و ارســنیک بســیار‬ ‫خطرافریــن هســتند‪ .‬در هرســال بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد باتــری معــادل بــا ‪ ۱۸۰‬هــزار تــن در‬ ‫یشــود‪ .‬باتری های‬ ‫سراســر جهان خریداری م ‬ ‫قلمی شــامل موادی ازجمله منگنز‪ ،‬گرافیت‬ ‫و روی هســتند اما باتری های قابل شارژ برای‬ ‫محیط زیســت اسیب کمتری به همراه دارند‬ ‫چراکه تعداد باتری و ضایعات کمتری تولید‬ ‫یشــود ب هجــای‬ ‫می کننــد‪ .‬ازای ـن رو توصیــه م ‬ ‫باتری های یک بارمصــرف از باتری های قابل‬ ‫شارژ استفادهشود‪.‬بازیافتباتریدر کمکبه‬ ‫محیط زیست‪،‬تولیدمحصوالتجدید‪،‬تولید‬ ‫انــرژی مجــدد‪ ،‬حفــظ منابع طبیعــی و ورود‬ ‫مــواد کمتــر به محل های دفــن زباله اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬از انواع باتری های قابل بازیافت‬ ‫می توان به باتری لیتیوم‪ ،‬باتــری روی‪-‬کربن‪،‬‬ ‫باتری الکاالین (قلیایی) و باتری نیکل متال‬ ‫هیدرید یا همان باتری های قابل شــارژ اشاره‬ ‫کرد‪.‬وجودفلزاتسنگیندر بینپسماندهای‬ ‫الکترونیکیوالکتریکیموجبنگرانیاست‬ ‫چراکــه بــه علــت گازهــای متصاعــد شــده از‬ ‫پســماندهای دفن شده و نشــت در اب های‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬محیط زیســت را الــوده و فضــای‬ ‫زیادی را جهت دفن اشغال می کنند‪ .‬ازاین رو‬ ‫بازیافت پســماندهای الکترونیکــی عالوه بر‬ ‫منافــع زیس ـت محیطی‪ ،‬منافــع اقتصــادی و‬ ‫اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫باتری برای سالمت انسان ها چه‬ ‫خطراتی دارد؟‬ ‫لیتیــوم موجود در باتری های گوش ـی های‬ ‫هوشمند‪ ،‬تبلت ها و ماشین های برقی ممکن‬ ‫اســت بــه الودگی اب لوله کشــی منجر شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان می گوینــد اب اشــامیدنی شــامل‬ ‫مقدار ناچیزی از لیتیوم است چراکه این ماده‬ ‫معدنیبه طور طبیعیدر پوستهزمینوخاک‬ ‫وجود دارد اما در سال های اخیر حتی باوجود‬ ‫افزایــش موارد مصرف باتری های لیتیــوم‪ ،‬در‬ ‫تحقیقات انجا مشــده تصویر روشــنی از تاثیر‬ ‫تولید و دفع این محصوالت و افزایش سطح‬ ‫لیتیوم در اب اشــامیدنی ارائه نشــده اســت‪.‬‬ ‫سازمان ملل متحد سال گذشته نیز از بحران‬ ‫کودک‬ ‫الودگی سرب در جهان و ‪ ۸۰۰‬میلیون ِ‬ ‫در معرض خطر مسمومیت ناشی از این نوع‬ ‫الودگی اب و هوایی خبر داد‪ .‬در بخشی از این‬ ‫گزارش سازمان ملل متحد امده بود که یکی از‬ ‫منابع برجســته تولید سرب‪ ،‬ســم باتری های‬ ‫غیرقابل بازیافت و یا ضعیف باتری ماشــین‬ ‫اســت‪ .‬اثرات مخرب باتری بر محیط زیست‬ ‫یهــای قلمی‪ ،‬باتــری تلفن های‬ ‫تنهــا به باتر ‬ ‫همراهوسایردستگاه هایالکترونیکشخصی‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫و خانگــی محــدود نم ‬ ‫مشهود مشهودی ‪ -‬کارشناس ارشد مهندسی‬ ‫انرژی‪ -‬نیروگاه هایتجدیدپذیرنیزمعضالت‬ ‫محیط زیســتی خود را دارنــد و به عنوان مثال‬ ‫نیروگاه هایفتوولتائیک(پنل هایخورشیدی)‬ ‫در تولید برق غیر پیوسته عمل می کنند چراکه‬ ‫در روز می توانند انرژی تولید کنند اما در شب‬ ‫تولیدی ندارند همچنین به صورت فصلی و با‬ ‫تغییرمیزانتابشنور خورشیدنیزمیزانتولید‬ ‫برق این نیروگاه ها تغییر می کند بنابراین این‬ ‫نیروگاه ها به دستگاه های ذخیره سازی انرژی‬ ‫نیــاز دارنــد ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن‬ ‫دستگاه های ذخیره سازی انرژی از باتری هایی‬ ‫اســتفاده می شود که عمدتا بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫عمرمی کنندونیاز بهتعویضدارند‪،‬همچنین‬ ‫فلــزات موجــود در ایــن باتری ها امــکان دارد‬ ‫نشت کنند و باعث الودگی اب وخاک شوند‪.‬‬ ‫باتر ی ها را چه باید کرد؟‬ ‫فاطمــه اکبرپــور‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫محیط زیست انسانی استان تهران‪ ،‬درباره‬ ‫تبعات دفن یا سوزاندن این نوع پسماندها‬ ‫ازجملــه باتری می گوید که چنین اقداماتی‬ ‫بهــای‬ ‫باعــث ورود عناصــر ســنگین بــه ا ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫زیرزمینی و گازهای ســمی به هوا م ‬ ‫هرســاله با فرارسیدن فصل گرما شاهد اتش سوزی‬ ‫جنگل ها و مراتع هســتیم‪ ،‬کابوسی که سبب نابودی‬ ‫هزارانهکتار از جنگل های کشورمانمی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬هرســال با‬ ‫فرارســیدن فصل تابســتان و افزایش دما بخش زیادی‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫لهــای کشــورمان دچــار حریــق م ‬ ‫از جنگ ‬ ‫جنگل هایی که باید ســرمایه ای برای کشور و ایندگان‬ ‫یشــوند‪ .‬بســیاری‬ ‫باشــند‪ ،‬حــاال به راحتــی نابــود م ‬ ‫شســوزی ها براثــر عوامــل انســانی اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫از ات ‬ ‫شســوزی ها خســارات زیادی را به محیط زیســت و‬ ‫ات ‬ ‫مــردم وارد می کنــد‪ ،‬چراکــه ذخایــر گیاهــی و جانوری‬ ‫و میکروارگانیس ـم ها در ایــن مناطــق از بیــن م ـی رود و‬ ‫همچنین نبود پوشش گیاهی و درختان در این نواحی‬ ‫ازاین رو در دنیا به لزوم تفکیک این پسماند‬ ‫از دیگــر پســماندها اهمیــت جــدی داده‬ ‫یشــود اما مشــکالت متعــدد در تفکیک‬ ‫م ‬ ‫و بازیافت پســماندهای خطرناک در ایران‬ ‫وجــود دارد‪ .‬او در مــورد جم ـع اوری ایــن‬ ‫لوازم مستعمل پیشنهاد کرد که از پتانسیل‬ ‫اســتارت اپ ها‪ ،‬مجموع ههــای دانش بنیان‬ ‫و اپلیکیش ـن ها در جهــت هوشــمند ســازی‬ ‫جم ـع اوری و دفــع پســماندهای الکتریکی‬ ‫و الکترونیکــی نیــز بهر هبــرداری شــود‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه در دیگــر کشــورها‪،‬‬ ‫ســازندگان انواع باتــری و لوازم الکترونیکی‬ ‫خود مسئولیت جمع اوری ان را نیز بر عهده‬ ‫می گیرنــد‪ .‬اکبرپور نیز ضمن تاکیــد بر لزوم‬ ‫افزایش مســئولیت اجتماعی تولیدکنندگان‬ ‫وســایل الکترونیکــی تصریــح کــرده بــود‪:‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی تولیدکننــدگان ایــن‬ ‫وسایل باید به گونه ای که امکان جمع اوری‬ ‫این تجهیزات توســط تولیدکنندگان پس از‬ ‫مصرف کاالی موردنظر وجود داشــته باشد‬ ‫تا بهتر و سریع تر وارد فرایند استفاده مجدد‬ ‫یــا بازیافت شــوند‪ .‬یکــی از محل هایی که‬ ‫ پســماندهای شــهر تهران پیش از انتقال به‬ ‫مقصد نهایی یعنی مجتمع دفع و پردازش‬ ‫یشــوند ایســتگاه های‬ ‫ارادکــوه‪ ،‬تفکیــک م ‬ ‫میانی اســت که در هر منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫ســعید احمــری ‪-‬معــاون پایــش اداره کل‬ ‫محیط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری‬ ‫تهــران‪ -‬ضمــن تاکیــد بــر لــزوم تفکیــک‬ ‫ پســماند در مبدا توسط شــهروندان گفت‪:‬‬ ‫بــر اســاس امــار و نیــاز هــر منطقــه در طرح‬ ‫جامــع مدیریــت پســماند‪ ،‬ایســتگاه های‬ ‫میانی انتقال پســماند پیش بینــی و در نظر‬ ‫گرفت هشــد ه است و بخشی از تفکیک زباله‬ ‫یشــود‬ ‫در این ایســتگاه های میانی انجام م ‬ ‫تا هم میزان پســماند و هم شــیرابه ورودی‬ ‫بــه مجتمع دفع و پــردازش ارادکوه کاهش‬ ‫ پیــدا کنــد‪ .‬او همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬ب ـه ‬ ‫دنبال انجام توافقاتی با ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت بــرای افزایــش تعــداد ایــن‬ ‫تشــده در‬ ‫شســوزی های جنگلــی و مناطــق حفاظ ‬ ‫ات ‬ ‫اســتان های واقع در زاگرس افزایش پیداکرده اســت و‬ ‫در فصل تابستان و همزمان با گرمای بی سابقه هوا بر‬ ‫تعداد و وسعت اتش سوزی ها افزوده شد‪ .‬او در ادامه‬ ‫شســوزی های رو زهــای اخیر محــدود به‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ات ‬ ‫عرصه هایجنگلیمنطقهنشدهبلکهشعله هایاتش‬ ‫به چمن زار ها و بیش ـه زار ها و مناطق غنی گردشــگری‬ ‫طبیعی مانند مناطق حفاظت شده انتقال یافته است‬ ‫و تاکنون بســیا ی از گونه های منحصربه فرد گیاهی و‬ ‫شســوزی ها از بین رفته اند‪.‬‬ ‫جانوری در اثر گســترش ات ‬ ‫حبــوب فــر عنــوان کــرد‪ :‬بــا عنایــت بــه ســرگرم بودن‬ ‫ارگان هایدولتیبهبیماری کروناوپیامد هایاقتصادی‬ ‫و اجتماعــی ان و بی توجهــی و بی تدبیری نســبت به‬ ‫محیط زیست‪ ،‬خسارت ناشی از اتش سوزی ها به دلیل‬ ‫فقدان تجهیزات خاموش کننده اتش یا تاخیر در اعزام‬ ‫به مناطق گرفتار اتش بیش از سال گذشته است‪ .‬او با‬ ‫اشاره بر اینکه در سال بیش از ‪ ۲۰۰۰‬مورد اتش سوزی در‬ ‫عرصه های طبیعی و حفاظت شده کشور رخ می دهد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ســاالنه چیــزی حــدود ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫جنگل ها و مراتع کشور از این طریق نابود می شوند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که عیســی کالنتری رئیس سازمان‬ ‫محیط زیست کشورسال گذشتهدربارهاتش سوزی های‬ ‫جنگل ها اظهار کرده بود که اگر بارندگی مناسب باشد‪،‬‬ ‫یشــود و در‬ ‫رشــد علف ها در مراتع و زیر جنگل زیاد م ‬ ‫یشــوند و وقتی که خشــک‬ ‫تابســتان این ها خشــک م ‬ ‫شوندبستراتش سوزیفراهممی شود‪.‬درستاست که‬ ‫اغاز فاز دوم کار ازمایی بالینی واکسن کووپارس‬ ‫تزریقواکسن کووپارسبهمبتالیاندیابتوفشارخون کنترل شده‬ ‫محقق اصلی کار ازمایی بالینی واکسن‬ ‫رازی کــوو پــارس گفــت‪ :‬در مرحلــه دوم‬ ‫مطالعات کسانی که بیماری کنترل شده ای‬ ‫مثــل دیابــت یــا فشــارخون کنتر لشــده‬ ‫دارنــد وارد مطالعــه شــده اند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫صداوسیما؛ سعید کالنتری گفت‪ :‬در مرحله‬ ‫دوم‪ ۲ ،‬گــروه ‪ ۲۵۰‬نفــره داریــم کــه یــک‬ ‫گروه واکســن دریافت می کنند و یک گروه‬ ‫پالسیبو (واکسن نما) دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در مرحله اول تاکید ما واردکردن‬ ‫افراد کامال سالم به مطالعه بود‪ .‬در مرحله‬ ‫دوم ایــن موضوع را اندکی ســاده تر کردیم‬ ‫و کســانی که بیمــاری کنتر لشــده ای دارند‬ ‫مثال دیابت یا فشــارخون کنترل شده دارند‬ ‫وارد مطالعــه شــده اند‪ .‬بــا اتمــام ایــن فــاز‬ ‫تهــا‬ ‫یشــویم و محدودی ‬ ‫وارد فــاز ســوم م ‬ ‫را برمی داریــم و افــراد عادی جامعه را هم‬ ‫وارد مطالعه می کنیــم‪ .‬داوطلب گیری فاز‬ ‫ســوم انجا مشــده اســت و بــه همیــن دلیل‬ ‫احتماال سیر سریعی خواهیم داشت‪ .‬ما ‪۲‬‬ ‫ُدز واکســن در روز صفــر و ‪ ۲۱‬تزریــق و یک‬ ‫دوز واکســن در روز ‪ ۵۱‬به شکل استنشاقی‬ ‫به داوطلب می دهیم و حدود ‪ ۲‬ماه دیگر‬ ‫مرحله دوم به اتمام می رســد‪ .‬در اواســط‬ ‫مرحله دوم انالیز بینابینی خواهیم داشــت‬ ‫یشــود‬ ‫کــه بــه ســازمان غــذا و دارو ارائه م ‬ ‫و در صــورت نبــود عارضــه و ایمنی زایــی‬ ‫واکســن‪ ،‬می توانیــم مرحلــه ســوم را اغــاز‬ ‫کنیــم‪ .‬کالنتری ادامه داد‪ :‬در حال بررســی‬ ‫سهــای در گردش در جامعه هســتیم‬ ‫ویرو ‬ ‫تا میزان تغییرات ویروس بررســی شود اگر‬ ‫تغییرات نسبت به پروتئین هایی که ما در‬ ‫واکسن استفاده می کنیم بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫باشــد باید تعریف جدیــدی در پروتئین ها‬ ‫ایجاد کرده و به واکسن قبلی اضافه کنیم‪.‬‬ ‫اگر تاثیر واکســن را بر ســوش قبلی مطمئن‬ ‫شهــای جدید به‬ ‫شــویم اضافه کردن جه ‬ ‫واکســن کار ســختی نخواهد بود‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه بــه اینکه مدت زمــان زیادی‬ ‫یگــذرد‬ ‫از تزریــق واکســن در فــاز اول نم ‬ ‫مسئول بسیج جامعه پزشکی استان فارس گفت‪ :‬گروه ها و تیم های بسیج پزشکی در‬ ‫محالت کمتربرخوردار حاشیهشهرشیراز بهارائهخدماتمی پردازند‪.‬‬ ‫فرخ بهارلویی بابیان اینکه فعالین در بسیج جامعه پزشکی فارس همانند سال پیش‬ ‫امســال هم یکی از وظایف ذاتی خود را محرومیت زدایی و ایجاد نشــاط در میان اقشــار‬ ‫مختلف مردم می داند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این راستا در سال جاری و تعطیالت نوروز‪ ،‬گروه‬ ‫جهادییاراناخرالزمانیو کانونبیمارستانامتیاز وفوریت هایشهیدرجایی کهزیرمجموعه‬ ‫سازمان بسیج جامعه پزشکی استان هستند‪ ،‬یک تیم ‪ 17‬نفره را به مناطق محروم اعزام‬ ‫داشــتند‪ .‬بــه گفتــه او متخصص زنــان و زایمان‪ ،‬پزشــک عمومی‪ ،‬متخصص داخلــی‪ ،‬گروه‬ ‫دندانپزشکان‪ ،‬دستیار دندانپزشک‪ ،‬پرستار‪ ،‬ماما و عوامل خدمات و پشتیبانی به روستاهای‬ ‫کپرنشین و محروم منطقه چابهار در استان سیستان و بلوچستان اعزام و در ایام تعطیالت‬ ‫نوروز‪ ،‬خدمات درمانی خوبی را به مردم منطقه ارائه دادند‪ .‬مسئول بسیج جامعه پزشکی‬ ‫فارس ادامه داد‪ :‬خدمات دندانپزشکی شامل معاینه‪ ،‬درمان و کشیدن دندان ‪ 296‬مورد‪،‬‬ ‫ویزیــت متخصــص داخلــی و تجویز داروی رایگان تحت نظر متخصص داخلــی ‪ 473‬نفر‪،‬‬ ‫ویزیت متخصص زنان شامل معاینه‪ ،‬سونوگرافی و تجویز داروی رایگان ‪ 226‬نفر؛ ویزیت‬ ‫پزشک عمومی‪ ،‬معاینه و تجویز داروی رایگان ‪ 191‬نفر؛ تزریقات ‪ 107‬نفر و خدمات داروی‬ ‫رایگان بیش از ‪ 890‬نسخه و درمجموع یک هزار و ‪ 200‬بیمار در ایام تعطیالت نوروز در این‬ ‫منطقهمحرومتحتپوششقرار گرفتند‪.‬‬ ‫تجربه ‪ ۴۵۶‬روز بحرانی و مرگ‬ ‫‪ ۱۰‬نفر به طور متوسط در هرروز‬ ‫ایســتگاه های میانــی هســتیم چراکــه برای‬ ‫احــداث یــا نگهداشــت ان ها نیــاز به مجوز‬ ‫این سازمان است‪ .‬شهرداری نیز الزم است‬ ‫شرایط سکونتگاهی اطراف این ایستگاه ها‬ ‫را رعایت کند تا برای مردم منطقه مخاطره‬ ‫ایجاد نشود‪ .‬بر اساس اطالعات وب سایت‬ ‫ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری تهران‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬غرفــه طــرح الکتــروکاپ جهــت تحویــل‬ ‫پسماندهای الکترونیکی در ‪ ۲۲‬منطقه تهران‬ ‫وجــود دارد کــه شــهروندان می تواننــد برخی‬ ‫ پسماندهایالکترونیکیخودازجملهباتریو‬ ‫باتریموبایلرابهاینغرفه هاتحویلدهندتااز‬ ‫فعالیتعواملغیرمجازتفکیکپسماندودفن‬ ‫این نوع زباله جلوگیری شود و این پسماندها‬ ‫وارد فرایند بازیافت شــوند‪ .‬با توجه به تولید‬ ‫میزان قابل توجه پسماندهای الکترونیکی در‬ ‫کشور انتظار هم می رود برنامه ریزی های الزم‬ ‫برایحمایتو گسترشصنایعبازیافتبه ویژه‬ ‫بازیافتپسماندهایالکتریکیوالکترونیکی‬ ‫در جهت توسعه پایدار صورت پذیرد‪.‬‬ ‫داستانتکراریاتش سوزیجنگل هاومراتعدر تابستان‬ ‫باعثایجادسیلبههنگامبارندگی هامی شود‪.‬ریختن‬ ‫زباله های پالستیکی و شیشه و رها کردن ان ها در دل‬ ‫طبیعتتوسطانسان هایکعاملانسانیمخرببرای‬ ‫طبیعتتلقیمی شود‪،‬طبیعتیکهبراثربی توجهیبشر‬ ‫ســاالنه هــزاران هکتــار ان مورد اســیب قــرار می گیرد‪،‬‬ ‫ریختن زباله های شیشه ای در طبیعت باعث می شود‬ ‫کهاینزباله هاهمچونذره بینعمل کنندوباتابشنور‬ ‫خورشید جرقه بزنند و اتش سوزی رخ دهد‪ .‬دراین باره‬ ‫محمدرضا محبوب فر کارشناس محیط زیست با اشاره‬ ‫به اتش سوزی های اخیر در جنگل های ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫لهــای واقع در رشــته کوه های‬ ‫بخــش وســیعی از جنگ ‬ ‫بشــده اند‪.‬‬ ‫شســوزی تخری ‬ ‫البــرز و زاگــرس براثــر ات ‬ ‫پــس از گذشــت بیــش از دو مــاه از ســال ‪ ۹۹‬تعــداد‬ ‫تیم های بسیج پزشکی فارس‬ ‫به صورت مستمر در مناطق‬ ‫محروم خدمات ارائه می دهند‬ ‫اظهارنظــر پیرامون مدت زمــان ایمنی زایی‬ ‫واکســن زود اســت‪ .‬ارزیابی مــا ادامه دارد‬ ‫و درباره اینکه انتی بادی در بدن انســان تا‬ ‫چه زمانی در حد مناســب می ماند پاســخ‬ ‫مشخص وجود ندارد‪ .‬البته در مورد موارد‬ ‫تســت حیوانــی ایــن واکســن ایمنی زایــی‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬مــاه تا یک ســال باقی می ماند‪،‬‬ ‫اما پاسخ در بدن انسان و حیوان متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬افــرادی کــه در فــاز اول واکســن‬ ‫یبــادی‬ ‫دریافــت کردنــد ازنظــر ســطح انت ‬ ‫تحت نظر هســتند و تصور می کنیم همان‬ ‫اتفاقــی که برای واکســن انفلوانزا می افتد‬ ‫و هرســال تزریق می شود برای این واکسن‬ ‫هــم باید بیفتــد و برای کل واکس ـن ها این‬ ‫موضــوع برقــرار اســت‪ .‬کالنتــری دربــاره‬ ‫مطالعه واکســن کووپارس بر افــراد زیر ‪۱۸‬‬ ‫ســال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انچه ما اکنون تعریف‬ ‫کردیم افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال را دربر نمی گیرد‪.‬‬ ‫البته مذاکراتی صورت گرفته است که بعد‬ ‫از اتمــام مطالعــات روی افــراد بــاالی ‪۱۸‬‬ ‫سال‪ ،‬مطالعه را به سمت افراد کمتر از این‬ ‫سن ببریم‪.‬‬ ‫حتی یک درخت هم اگر بسوزد مصیبتی است‪ ،‬اما کل‬ ‫مناطقی که در کشور تا به امروز اتش گرفته هنوز به هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتار نرسیده است‪ ،‬طبیعت را همه جور خطر‬ ‫همچــون صاعقه تهدید می کند‪ .‬کالنتری با اشــاره به‬ ‫محدودیت هایی که محیط زیست با ان روبه رو است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در کل کشــور ‪ ۶‬هــزار محیط بــان و درمجموع‬ ‫‪ ۱۰‬هلــی کوپتر داریم‪ ،‬اســترالیا با تمامی تکنولوژی اش‬ ‫‪ ۲‬میلیــون هکتــار از جنگل هایش ســوخت‪ .‬بر اســاس‬ ‫امارهای منتشرشــده در ‪ ۴۰‬ســال اخیر بیش از نیمی از‬ ‫جنگل های کشور از بین رفته اند و ‪ ۸۰‬درصد جنگل ها‬ ‫و منابع طبیعی کشــور طی ‪ ۴۰‬ســال اخیر نابودشده و‬ ‫از بین رفته و ‪ ۵۰‬درصد از این نابودی ها در ســی ســال‬ ‫گذشتهبودهاست‪.‬‬ ‫قریب به ‪ ۱۵‬ماه از اعالم شناسایی اولین مورد ابتال به کروناویروس در کشور می گذرد و‬ ‫مردم ایران همانند سایر کشورها‪ ،‬روزهای بحرانی و سختی را پشت سر گذاشته اند‪ ،‬روزهایی‬ ‫مملو از هراس ابتال به بیماری‪ ،‬مواجهه با اخباری دلهره اور‪ ،‬شــوک های ســخت اقتصادی و‬ ‫خانه نشینی های طوالنی‪ ،‬روزهایی که همه با امید به فردایی بهتر‪ ،‬سختی هایش را تحمل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشیراز در جمعشماریاز کارکنان‬ ‫مجموعه سالمت فارس با اشاره به گذشت ‪ ۴۵۶‬روز از اغاز بحران کرونا در فارس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجموعه سالمت استان فارس در طی یک سال و دو ماه و‪ ۲۸‬روز گذشته‪ ،‬بحرانی ترین ایام‬ ‫را مجاهدانه سپری کردند‪ .‬دکتر مهرزاد لطفی بابیان اینکه در این ایام به طور میانگین‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۶۰۲‬بیمار مثبت در استان فارس‪ ،‬شناسایی شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از مجموع بیماران شناسایی شده‬ ‫از ابتدای این بحران تاکنون‪ ،‬به طور متوسط در روز ‪ ۵۵۰‬نفر با بهبودی کامل‪ ،‬از مراکز درمانی‬ ‫ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند‪ .‬او با ابراز تاسف از جان باختن ‪ ۱۰‬استانی‬ ‫به طور متوسط در این ایام‪ ،‬ضمن ارزوی غفران الهی برای قربانیان این اپیدمی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تیم های درمانی مجموعه ســامت در طی ‪ ۴۵۶‬روز گذشــته‪ ،‬به بیش از ‪ ۸۵‬هزار بیمار در‬ ‫بیمارســتان های اســتان‪ ،‬ارائه خدمت کرده اند که معادل بســتری روزانه ‪ ۱۸۸‬بیمار به طور‬ ‫میانگین است و از این تعداد‪ ،‬بیش از هفت هزار نفر در بخش های ‪ ICU‬مراقبت های ویژه‬ ‫درمانی دریافت کرده اند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در‬ ‫ادامه تبیین اخرین وضعیت کرونا در استان فارس‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای شیوع این بیماری‪ ،‬روزانه‬ ‫به طور میانگینبه کمکمشاورانمرکزاورژانسفارس‪،‬به‪ ۳۰۳‬نفرمشاورهارائه شدهوروزانه‬ ‫‪ ۳۸‬مورد از ماموریت های مرکز اورژانس استان نیز‪ ،‬در حیطه کرونا بوده است‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگری از این گزارش با تاکید بر اهمیت خدمات مراکز ‪ ۱۶‬ساعته تشخیص و درمان سرپایی‬ ‫کرونــا در مدیریــت بهتر مقابله با این بیماری اعالم کرد‪ :‬مراکز زیرمجموعه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکیشیراز در طی‪ ۴۵۶‬روز گذشته‪،‬به طور میانگینروزانهپذیرای‪ ۷۶۶‬موردمراجعه کننده‬ ‫بوده اند‪ .‬به گفته این مقام مسئول ارشد سالمت استان‪ ،‬با اغاز واکسیناسیون از بیست و یکم‬ ‫بهمن سال‪ ۱۳۹۹‬تاکنون‪ ،‬معادل با سه ماه و‪ ۱۳‬روز و یا به عبارت دیگر‪ ۱۰۵‬روز گذشته‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۴۵‬هزار دوز واکسن در استان فارس تزریق شده که موجب پیشتازی استان در کشور بوده‬ ‫و این میزان‪ ،‬معادل روزانه دو هزار و ‪ ۳۴۰‬دوز به طور میانگین بوده است‪.‬‬ ‫دستور افزایش مرخصی زایمان‬ ‫از ‪ ۶‬به ‪ ۹‬ماه ابالغ شد‬ ‫ایران در میان ‪ ۳‬کشور‬ ‫تولیدکنندهکاتالیست‬ ‫قرار گرفت‬ ‫با راه اندازی یک مجتمع صنعت پتروشیمی که از کاتالیست های ایرانی در ان استفاده‬ ‫می شود نام ایران در زمره سه کشور تولیدکننده کاتالیست قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کاتالیست به عنوان یکی از کاالهای دانش بنیان و فوق راهبردی در‬ ‫حوزه پتروشــیمی‪ ،‬پاالیش و فوالد به شــمار می اید که طی دو دهه اخیر با برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪ ،‬این کاال در اولویت های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و توانمندسازی بخش ایران ساخت قرار گرفت‪ .‬صنعت دانش بنیان کاتالیست ایران در‬ ‫هفته گذشــته یکی از نقاط درخشــان خود را شــاهد بود و برای نخســتین بار در کشــور‬ ‫فعالیت یک مجتمع صنعت پتروشیمی با کاتالیست های تمام ایران ساخت افتتاح و‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬این طرح از ظرفیت تولید روزانه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تن اوره‪ ،‬برخوردار است‬ ‫و سالیانه مبلغ ‪ ۲۶۸‬میلیون دالر ارزاوری برای کشور دارد‪ .‬نقطه حائز اهمیت ان استفاده‬ ‫کامل از کاتالیست های ایران ساخت است که تا پیش از تنها در حد یک یا دو کاتالیست‬ ‫ایران ساخت در فرایندهای پتروشیمی استفاده می شد اما در این طرح از ‪ ۸‬کاتالیست‬ ‫ایرانی تولیدی یک شرکت دانش بنیان به حجم ‪ ۳۴۴‬مترمکعب و به ارزش بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون دالر استفاده شد‪ .‬با این توانمندی ایجادشده توسط این شرکت دانش بنیان ایران‬ ‫به عنوان یکی از سه کشوری شناخته می شود که توانایی تولید تمامی کاتالیست های‬ ‫موردنیاز در فرایند تولید اوره و امونیاک را دارد‪ .‬کاتالیست های تامین شده از سوی این‬ ‫شرکت دانش بنیان شامل کاتالیست های هیدروژناسیون گوگر‪ ،‬سولفور زدایی‪ ،‬ریفرمینگ‬ ‫اولیه با بخاراب‪ ،‬ریفرمینگ ثانویه‪ ،‬کاتالیست های شیفت دماباال و دماپایین‪ ،‬کاتالیست‬ ‫متانیشن و کاتالیست حذف هیدروژن می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب این سازمان در سراسر‬ ‫کشور اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی برافزایش مرخصی زایمان از ‪ ۶‬به‪ ۹‬ماه را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در دستور اداری صادرشده از سوی مصطفی ساالری امده است‪ :‬در اجرای‬ ‫مصوبه هیئت وزیران مبنی بر پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در‬ ‫لوایح بودجه سنواتی و یا لحاظ کردن به عنوان دیون دولت‪ ،‬الزم است واحدهای اجرائی‬ ‫سازمانتامیناجتماعیبهچندنکتهتوجه کنند‪.‬بیمه شدگانزنباارائهدرخواستدرسامانه‬ ‫خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل تصویر شناسنامه مادر‪،‬‬ ‫گواهی والدت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذی ربط‪ ،‬می توانند در صورت تمایل از‬ ‫افزایش مرخصی زایمان از ‪ ۶‬ماه به ‪ ۹‬ماه بهره مند شوند‪ .‬واحدهای اجرایی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی موظف اند با رعایت تمام شرایط قانونی نسبت به صدور سند پرداخت کمک‬ ‫بارداری (مرخصی زایمان) موضوع این دستور اداری و ارسال ان به اداره کل امور مالی اقدام‬ ‫کنند‪.‬معاونتبرنامه ریزی‪،‬مالیوپشتیبانیسازمانتامیناجتماعیموظفاستهزینه های‬ ‫ناشیاز اجرایمصوبهمذکور راهرسالهبه منظور پیش بینیدر لوایحبودجهسنواتیبهسازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور اعالم و در صورت عدم پیش بینی و یا عدم تخصیص اعتبار‪ ،‬هزینه های‬ ‫مربوطه را به عنوان دیون دولت در صورت های مالی سازمان لحاظ کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1626

روزنامه رویداد امروز 1626

شماره : 1626
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه رویداد امروز 1616

روزنامه رویداد امروز 1616

شماره : 1616
تاریخ : 1402/02/18
روزنامه رویداد امروز 1609

روزنامه رویداد امروز 1609

شماره : 1609
تاریخ : 1402/02/10
روزنامه رویداد امروز 1608

روزنامه رویداد امروز 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1402/02/09
روزنامه رویداد امروز 1606

روزنامه رویداد امروز 1606

شماره : 1606
تاریخ : 1402/02/06
روزنامه رویداد امروز 1597

روزنامه رویداد امروز 1597

شماره : 1597
تاریخ : 1402/01/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!