روزنامه رویداد امروز شماره 1079 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1079

روزنامه رویداد امروز شماره 1079

روزنامه رویداد امروز شماره 1079

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫معاونتوسعهشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 06‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 27‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 15‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1079‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫باانتقالابخلیج فارس‬ ‫به اصفهان برداشت‬ ‫صنایع از زاینده رود‬ ‫به صفر می رسد‬ ‫‪03‬‬ ‫تمایلارمنستانبرایحضور‬ ‫سرمایه گذارانایرانی‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫رویداد اردبیل‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫اقتصاد‬ ‫بازده کیفیمحصوالت‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبه‬ ‫‪ 91‬درصد رسید‬ ‫قطع اب درکمین است‬ ‫بیش از‪ ۲۱۰‬شهر کشور تحت تنش ابی قرار دارند که از این تعداد وضعیت یک صد شهر قرمز است‬ ‫شهرداراردبیل‪:‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ایین رونمایی از کتاب‬ ‫«رسانه‪ ،‬شمشیر دو دم»‬ ‫برگزار شد‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ 150‬پروژه‬ ‫عمرانی‬ ‫در حال‬ ‫ساخت است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪05‬‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد د اردبی ل‬ ‫‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫حال ساخت است‬ ‫در‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫علت خاص شادی خاص سرمربی استقالل‬ ‫در ابادان مشخص شد‬ ‫گل ارمان رمضانی‬ ‫و رهایی فرهاد مجیدی‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫مشارکتبانوان‬ ‫وسعهشهریبدون‬ ‫اهدافت بهنتیجهنمیرسد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫درپارلمانمحلی‬ ‫جامعهبانوان‬ ‫شهردار اردبیل‪:‬‬ ‫ـدازی پــارک بانــوان‪،‬‬ ‫ـه راهانـ‬ ‫رئیــس شــورای‬ ‫بـفرهنگسراهایاختصاصیبرای‬ ‫نائــب‬ ‫ـهر اردبیــل گفــت‪:‬‬ ‫اســامی شـ‬ ‫فرهیخته و ســایر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ایــن جامعه‬ ‫و مشارکت فعال‬ ‫خرید ســه هزار تن‬ ‫بدون حضور‬ ‫فعالیتهــای موثر‬ ‫موردنیــاز برای‬ ‫خدمــات و‬ ‫عرصههایاجتماعی‪،‬‬ ‫نقدینگــی‬ ‫تولید داروهای‬ ‫ـا شــرکت نفت‬ ‫جــر شــده کــه در‬ ‫بانواندر‬ ‫ـت‪ ،‬در رایزنــی بـ‬ ‫زهرا قدیمی‬ ‫اجتماعــی من‬ ‫واحد‬ ‫تصمیمســازیها و‬ ‫قیــر را نداشـ‬ ‫ســبت به خرید‬ ‫فرهنگــی و‬ ‫فرایند در انتخابات‬ ‫طریق بورس ن‬ ‫در اردبیل به‬ ‫ادامه ایــن‬ ‫پاســارگاد و از‬ ‫ها‪ ،‬روند توســعه‬ ‫این روند با چک‬ ‫گیاهی‬ ‫تصمیمگیری‬ ‫درصحنه مشارکت‬ ‫کردیم کــه البته‬ ‫نقش موثر بانوان‬ ‫حال حاضر ‪150‬‬ ‫بینتیجه میماند‪.‬‬ ‫برداری میرسد‬ ‫قیــر اقدام‬ ‫ـورد از امــاک‬ ‫کرد‪ :‬پیش رو نیز‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬در‬ ‫اینبرنامهریزیهاو‬ ‫شــهر ابتر و‬ ‫تضمیــن شــش مـ‬ ‫زهرا قدیمــی اظهار‬ ‫بهره‬ ‫شــهردار‬ ‫مسئوالنهبهتقویت‬ ‫مختلف اســتان‬ ‫ســهماهه و‬ ‫گزارش شــهرخوان‪،‬‬ ‫پارلمان فعالو‬ ‫شــت در مناطق‬ ‫کرد‪ .‬عضو شورای‬ ‫واحدهــای تولیــد‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫بــه‬ ‫ریزودر‬ ‫حضور بانوان در‬ ‫ها کمک خواهد‬ ‫اتفاق‬ ‫ـل گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫پــروژه‬ ‫شــهرداری‬ ‫ـالهای اخیر و با‬ ‫هدفگذاری‬ ‫ســاخت است‪.‬‬ ‫اســتاندار اردبیـ‬ ‫نیست با چک‬ ‫دوره پنجــم شــورا‪،‬‬ ‫روز اینده افتتاح‬ ‫در سـ‬ ‫حوزهتصمیمگیری‬ ‫اردبیل در حال‬ ‫شرکتی حاضر‬ ‫ـل بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫استان اردبیل تا ده‬ ‫جریــان بازدیــد‬ ‫نقشافرینیانهارادر‬ ‫هیچ‬ ‫شهر شــهر اردبیـ‬ ‫داروهای گیاهی در‬ ‫لطفاللهیــان در‬ ‫حوزههــای عمرانی‪،‬‬ ‫محلی‪،‬‬ ‫عرضه کند‬ ‫توسعه ابعاد مختلف‬ ‫حمیــد‬ ‫ـری را در‬ ‫ـعه شــهر اردبیــل‬ ‫سهماهه قیر‬ ‫محصول استراتژیک‬ ‫تصمیمسازی برای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بودهایــم‪ .‬او فعالیتهــای موثـ اجتماعی شــاهد بودیم‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ـی‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫طرحهــای عمرانـ‬ ‫و‬ ‫ـی از واحدهــای‬ ‫شــهردار اردبیل قیر را‬ ‫فرایندها شــاهد‬ ‫ـامل احــداث و‬ ‫ــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫جــو از افتتــاح یکـ‬ ‫از‬ ‫بــورس بــهروز‬ ‫اردبیــل و تســهیل‬ ‫ـاع از خدمات‬ ‫ـن پروژههــا شـ‬ ‫بخش عظیمی از این‬ ‫اکبــر بهنــام‬ ‫اینــده خبــر داد و‬ ‫ان را در بــازار‬ ‫ـور بانــوان در دفـ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایـ‬ ‫سازیها‪،‬‬ ‫اســتان تــا ده روز‬ ‫و تغییــر قیمتــی‬ ‫اســفالتریزی‬ ‫ـاره بــه اینکــه حضـ‬ ‫شــرکتی حاضــر‬ ‫هــای گیاهــی در‬ ‫ـر‪ ،‬کوچههــا‪،‬‬ ‫شورایشهر‪ ،‬که بدون حاشیه شهروندان اردبیلی بتوانند‬ ‫ـازی بزرگ در اســتان‬ ‫بــا اشـ‬ ‫گفــت‪ :‬هیــچ‬ ‫دارو‬ ‫بهســازی معابـ‬ ‫جامعهشریفزناندر‬ ‫ـداث‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خدمات انجام شد تا‬ ‫ـرد‬ ‫دارو‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ک‬ ‫کارخانه‬ ‫ا‬ ‫اعــام‬ ‫عرضــه کند اما‬ ‫فضــای ســبز و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چندین‬ ‫حقوحقوق‬ ‫ـعه شــهرکهای‬ ‫چک ســهماهه قیــر‬ ‫همچنیــن توســعه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ان بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫هــد شــد‪ .‬او توسـ‬ ‫ـل ابراهیمابــاد‬ ‫اجتنابناپذیر است‪،‬‬ ‫و‬ ‫نیســت بــا‬ ‫از ثمره و نتیجه‬ ‫انجام دادیم‪،‬‬ ‫ــل احــداث خوا‬ ‫او از تعریــض پـ‬ ‫ـن در شــهرکها و‬ ‫اصلی‬ ‫در یک ماه اخیر‬ ‫حضور نمایندهایاز‬ ‫اردبی‬ ‫پارکهاســت‪.‬‬ ‫ـی و واگــذاری زمیـ‬ ‫پیشازایــن پــل‬ ‫با تاشــی که‬ ‫شورایشهراردبیل‬ ‫یــم تــا نســبت‬ ‫صنعتــی خصوصـ‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همهادوار‬ ‫توسعهصنعتیاستان‬ ‫ـارگاد را قانــع کرد‬ ‫خبــر داد و‬ ‫اردبیل تعریض شــده‬ ‫رااز دیگراقدامات‬ ‫شــرکت پاسـ‬ ‫کارخانــه اســفالت‬ ‫نواحیصنعتی‬ ‫و پل یحیوی در‬ ‫گذشته چندین شهرک‬ ‫قیــر موردنیــاز‬ ‫ابــروان‬ ‫راحتــی انجــام‬ ‫افزود‪ :‬در چند سال‬ ‫بــه تامیــن‬ ‫ـد‪ .‬لطفاللهیــان‬ ‫شــهروندان به‬ ‫عنوان کرد و‬ ‫ودر بیشترنواحی‬ ‫اردبیــل اقــدام کنـ‬ ‫و عبــور و مــرور‬ ‫استانایجادشده‬ ‫تعریضــی را برای‬ ‫شــهرداری‬ ‫به ارزش هشــت‬ ‫صنعتیخصوصیدر‬ ‫چنیــن برنامــه‬ ‫ـده است‪ .‬استاندار‬ ‫باالی هــر تن قیر‬ ‫میشــود کــه‬ ‫واگذاری اشباعشـ‬ ‫داریم‪ .‬شــهردار‬ ‫بــه قیمــت‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫صنعتی زمین برای‬ ‫اباد در حال اجرا‬ ‫ـتیک و روکش درب‬ ‫اعــام کــرد و‬ ‫پــل ابراهیم‬ ‫میلیــون تومــان‬ ‫ـزار اصله نهال‬ ‫قطــب تولید السـ‬ ‫ـدی اجرای پروژه‬ ‫شــهرداری ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫با کاشــت ‪ ۵۰‬هـ‬ ‫اردبیــل‪ ،‬اســتان را‬ ‫از الستیک کشور‬ ‫الزم و زمانبنـ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـه هزار تن قیــر‬ ‫ـل‬ ‫درصد‬ ‫ـاش شــهرداری‬ ‫اردبیـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬حدود ‪۲۵‬‬ ‫تهیــه سـ‬ ‫ــق در پیوســت‬ ‫ـد کــرد که این‬ ‫چــه زینتــی تـ‬ ‫بهصــورت دقی‬ ‫در اســتان اردبیل‬ ‫دانست و‬ ‫پرداخــت خواهـ‬ ‫کمیســیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬درخت‬ ‫ـور به روکش درب‬ ‫ـهری نشــاط و‬ ‫تومــان منابــع‬ ‫ـورای شــهر ارسال‬ ‫رئیــس‬ ‫و بــا تضمیــن و‬ ‫ـا بــه فضای شـ‬ ‫‪ ۹۰‬درصد نیاز کشـ‬ ‫باوجود بیمــاری کرونا و‬ ‫پروژه برای شـ‬ ‫چــک ســهماهه‬ ‫ـر ایــن اســت تـ‬ ‫ـه شــورای شــهر‬ ‫و‬ ‫دو میلیون بوته‬ ‫ـازی و ارائــه گزارشهــای امــر در قالــب‬ ‫ـود‪ .‬او تاکید کــرد‪:‬‬ ‫بـ‬ ‫برنامهوبودجـ‬ ‫توضیح اضافی ما‬ ‫ـد‪ .‬او در بخش‬ ‫متفاوت ببخشــد که‬ ‫بــا حاشیهسـ‬ ‫تولیــد میشـ‬ ‫صادرات در استان در‬ ‫شود و بدون‬ ‫انجام خواهد شـ‬ ‫ـهای متفــاوت‬ ‫ـت‪ :‬افزایــش ســهم‬ ‫ـرای ایــن پروژه‬ ‫جلوهای‬ ‫شــت شــهرداری‬ ‫پیشامده‪ ،‬میزان‬ ‫تعهــد ملکی‬ ‫ـرایط را بهگونـ‬ ‫ـراورد نهایی از فرایند‬ ‫اردبیــل گفـ‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تاخیرهــا در اجـ‬ ‫در اولویــت کا‬ ‫محدودیتهای‬ ‫غلــط شـ‬ ‫که نسبت به سال‬ ‫شــهرداری در‬ ‫بتوانیم بـ‬ ‫ســخنان خــود‬ ‫پــل بهرغــم همــه‬ ‫در پروژههــای‬ ‫گل فصلــی نیــز‬ ‫ـدس را بهپیش‬ ‫میلیون دالر بوده‬ ‫ــا تمــام تــوان‬ ‫دیگــری از‬ ‫رونــد احــداث‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شــهرداری‬ ‫ســود دو درصد‬ ‫احــداث پل قـ‬ ‫سال گذشته ‪۲۷۰‬‬ ‫جلــوه دهنــد ام‬ ‫لطفاللهیــان بــه‬ ‫حسینافسانه‬ ‫اجرای پروژه را‬ ‫ادامهبهمناطقازاد‬ ‫در ایــن معاملــه‬ ‫ـروژه عظیم شــهری‬ ‫افزود‪ :‬بهصــورت فنــی‬ ‫شاقخارقالعاده‬ ‫های اینده اماده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫است‪.‬بهنامجودر‬ ‫بههیچوجــه‬ ‫مشارکتی کار‬ ‫حــداث ایــن پـ‬ ‫اخیر اشــاره کرد و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫صــت به وجود‬ ‫اصلی ان در ماه‬ ‫قبلافزایشیافته‬ ‫تکمیــل و ا‬ ‫داشت‪ :‬منطقه ازاد‬ ‫شــده و ما از فر‬ ‫او در ادامــه‬ ‫قدس در پنج ســال‬ ‫ــر اســت ســهم‬ ‫در پــل بــرده و فاز‬ ‫اشاره کرد و اظهار‬ ‫امیدوار یــم هــر چه ســریعتر نیــز محاســبه ن‬ ‫نیســت و بهت‬ ‫کردن عــدهای را‬ ‫ـده و ســختی را‬ ‫مطمئن اقدام‬ ‫ویژه اقتصادی نیز‬ ‫متمرکزشــده کــه‬ ‫برداری خواهد شــد‪.‬‬ ‫ــت که صحبت‬ ‫رونق استان بوده و‬ ‫ـد قیر بــا روش‬ ‫ـات فنــی پیچیـ‬ ‫ـه عینــه شــاهد‬ ‫سرمایهگذار و شهرداری‬ ‫و‬ ‫روال غلطی اس‬ ‫مــده برای خریـ‬ ‫که ایــن پل با بهره‬ ‫مهم در توسعه و‬ ‫تکمیل پل قدس‬ ‫عملیـ‬ ‫از ایــن پــل را بـ‬ ‫هایسرمایهگذاریو‬ ‫نفــع عمــران و‬ ‫یکسان‬ ‫میکنیــم بهطوری‬ ‫ا‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫بهعنوان پتانسیل‬ ‫عبــور و مــرور‬ ‫تاخیری را در‬ ‫جا به اذربایجان‬ ‫صــل کاری بــه‬ ‫مغایرمنافعپروژه‬ ‫پروژههای مشارکتی‬ ‫قــدس ســپری‬ ‫تعلل و‬ ‫اردبیل نزدیکترین‬ ‫یــان همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬کردیــم تــا از ف‬ ‫نهایــی تکمیــل‬ ‫ـازار مخالفو‬ ‫درحالیکهمانظرات‬ ‫بــر و کوچههــا‬ ‫در اجرای‬ ‫شــیم‪ .‬لطفالله‬ ‫ازانجاییکه استان‬ ‫شــرفت مراحــل‬ ‫ـداث فــاز ســه بـ‬ ‫احساس نمیکنیم‬ ‫ـادی اهالی اســتان از‬ ‫ـژه اســفالت معا‬ ‫گذارانقلمداد کنیم‬ ‫ســخنان خــود با‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد پی‬ ‫ـین افســانه بــه احـ‬ ‫شــه ایــن پــل را‬ ‫مجموعــه شــورای شــهر اردبیــل ابادانــی بهویـ‬ ‫ـه در رونــق اقتصـ‬ ‫پروژه سرمایه‬ ‫این باوریم پروژه‬ ‫اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫حسـ‬ ‫ـش دیگــری از‬ ‫ـد‪ .‬او طــول عر‬ ‫بــوده ایــن منطقـ‬ ‫بــا پشــتیبانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اجرای این‬ ‫ارائه میکنیم و بر‬ ‫ـم‪ .‬لطفاللهیــان‬ ‫اولیــه موردنیــاز‬ ‫او در بخـ‬ ‫را ســپری میکنـ‬ ‫ـول دار یــم کــه‬ ‫خشکبار اشاره کرد و‬ ‫کارشناسی را‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫کن‬ ‫هک‬ ‫ـواد‬ ‫است‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫ـه‬ ‫تعیین ســهم ‪۵۰‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫قطعا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫برخوردار‬ ‫ـزات‬ ‫ـدود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ــرد‪ :‬مــا نیــز ق‬ ‫نظر گرفتهشده و ما‬ ‫شــهرداری اســت و‬ ‫خر یــد تجهیـ‬ ‫مترمربــع و در حـ‬ ‫اهمیتباالیی‬ ‫تصویبشــده و‬ ‫گذاری واقعی باید در‬ ‫ـایر مجموعهها‪،‬‬ ‫پــل خاطرنشــان ک‬ ‫برنامه‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫معامله به نفع‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫کلیات منطقه ازاد‬ ‫طریق ســرمایه‬ ‫ـروژه طوالنــی شــده در کارخانه اســفالت و سـ‬ ‫داد‪ :‬احــداث ایــن‬ ‫ســرمایهگذار نیز از‬ ‫ـمان بــر تامیــن‬ ‫این‬ ‫او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫حــداث ایــن پـ‬ ‫مشارکتی در انتخاب ســرمایهگذار از‬ ‫شــدن محدوده‪،‬‬ ‫ــر گرفته شــود تا‬ ‫ـرر ســعی و تاشـ‬ ‫کــرد و ادامــه‬ ‫ـه در بــرای‬ ‫ـام پلهــای رونــد ا‬ ‫ســی و مشــخص‬ ‫بــه ‪ ۵۰‬در نظ‬ ‫اعــام‬ ‫ـا از فصــل کاری بــه نفــع در مهلــت مقـ‬ ‫ـم عظیــم کار کـ‬ ‫هیچ مشکلی در‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫شــهرداری از بابت‬ ‫ـاص معــادل تمـ‬ ‫دولت بعد از کارشنا‬ ‫ـم‪ .‬او این فرایند‬ ‫ـعی دار یــم تـ‬ ‫توجــه بــه حجـ‬ ‫ایجاد و فعال شــدن‬ ‫ان متضرر نشــود‪.‬‬ ‫شــتر اســتفاده‬ ‫خواهد بود تا‬ ‫گســتردگی خـ‬ ‫شــار اگهی نداریـ‬ ‫شــرایط سـ‬ ‫یک شــرایط امــا بــا‬ ‫محل اجرای‬ ‫ــاغ میکند‪ ،‬بــا‬ ‫ابادانــی شــهر بی‬ ‫مبالــغ چک‬ ‫بــا‬ ‫فراخــوان و انت‬ ‫موردنظــر بــوده‪،‬‬ ‫اردبیل تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــه مشــکاتی‬ ‫ـل اســت که با‬ ‫ندانست و اضافه‬ ‫تصمیمگیــری و اب‬ ‫عمــران و‬ ‫ارتبــاط اســتان بــا‬ ‫ـداث ایــن پــل‬ ‫تضمیــن داده‪،‬‬ ‫وبودجه شورای شهر‬ ‫ـدود اردبیــل را بــا‬ ‫احداثــی در اردبیـ‬ ‫بدون ایراد و اشکال‬ ‫ـادی بــوده و‬ ‫ـام ســرمایهگذاری‪،‬‬ ‫ـی اجرایــی و احـ‬ ‫اما کــی کــه‬ ‫فرایند برنامه‬ ‫صــل کاری محـ‬ ‫مشــارکتی بهتناســب‬ ‫قانونی را‬ ‫ـد اجرایــی عـ‬ ‫ـی و حتــی مالـ‬ ‫منطقــه ازاد و انجـ‬ ‫اشــکاالتی در این‬ ‫کنیــم‪ .‬او ف‬ ‫شد‪ .‬استاندار اردبیل‬ ‫شــد و تصریح‬ ‫ـه حــداث و رونـ‬ ‫اجرای پروژههای‬ ‫فنــی‪ ،‬مهندسـ‬ ‫در تکمیــل پــل‬ ‫هرچند ایرادات و‬ ‫میانه بیشتر خواهد‬ ‫لطفاللهیــان بـ‬ ‫متفاوت یاداور‬ ‫ا‬ ‫اهلیت و هرچنــد‬ ‫برنخورد‪.‬‬ ‫وضعیتی متفــاوت دارند‬ ‫ـل و تاخیــری را‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫شــرایط جــوی‬ ‫تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫روسیه و اسیای‬ ‫بیان داشت‪ :‬فاز‬ ‫ـورت رســیدن به‬ ‫شــهرداری اردبیــل‬ ‫ـرایط و نحــوه اجــرا‬ ‫بتنریزی چنــدان تعلـ‬ ‫در مرحلــه‬ ‫شــهردار اردبیــل‬ ‫ویژه اقتصادی نیز‬ ‫ـود دارد امــا در صـ‬ ‫جــه بــه اینکــه‬ ‫ها حمایت جدی‬ ‫پروژههای شـ‬ ‫ارماتوربندی‪ ،‬خاکبرداری‪،‬‬ ‫خصوص منطقه‬ ‫وجـ‬ ‫ـاس نمی کنیــم‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬بــا تو‬ ‫ظرفیت اقتصادی‬ ‫است در اجرای پروژه‬ ‫گذار اجــرای ایــن‬ ‫در‬ ‫نقــاط قــدس احسـ‬ ‫ای میخواهنــد‬ ‫مراحــل‬ ‫افتتاح میشود و این‬ ‫صاحیــت ســرمایه‬ ‫شورای اما بهتر‬ ‫ــل بــا رعایــت‬ ‫حقوحقوق شــهر‬ ‫هرچنــد عــده‬ ‫اول منطقه ویژه‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬عضو‬ ‫تنیدگــی ایــن پ‬ ‫ـرای پــروژه راهاهن‬ ‫گذار انجامشــده و‬ ‫کردیــم اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫و پیــش‬ ‫اســت‪ .‬او به اجـ‬ ‫ها از ســرمایه‬ ‫مشارکتی مشکلی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بنده‬ ‫ـت‪ :‬مــا ســعی‬ ‫مــی برای اســتان‬ ‫احداث ایــن پروژه‬ ‫اردبیل از ســال ‪۸۴‬‬ ‫ـاره کــرد و گفـ‬ ‫مراعات شود‪ .‬افسانه‬ ‫مه‬ ‫اردبیل بیان کــرد‪ :‬در‬ ‫فنــی اشـ‬ ‫و گفــت‪ :‬راهاهن‬ ‫شــهرداری اردبیــل‬ ‫موردتوجه قرار نیز‬ ‫شــهر‬ ‫اردبیــل اشــاره کــرد‬ ‫فیزیکی در چهار سال‬ ‫مســئولیت خــود در‬ ‫مسائل مادی نباید‬ ‫درصد پیشرفت‬ ‫این در زمــان‬ ‫تنها سرمایه و‬ ‫را احداث کردم و‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موظف است در اجرای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خشــکبار اردبیل‬ ‫شروع‬ ‫فیزیکی رسیده است‪.‬‬ ‫فاز یک بازار‬ ‫گیرد بلکه شهرداری‬ ‫ــوی مصــرف و‬ ‫پیگیریها و تاشها‬ ‫درصد پیشرفت‬ ‫پیوستی از مستندات و‬ ‫ـوص اصــاح الگ‬ ‫اخیر به‪۹۰‬‬ ‫میکنم که با همه‬ ‫محتــوا در خصـ‬ ‫های سرمایهگذاری‬ ‫ـگام اســتفاده از‬ ‫ارائه افتخار‬ ‫از برق‪ ،‬اب و گاز‬ ‫پروژه‬ ‫این پروژهها به شورا‬ ‫ـکات ایمنــی در هنـ‬ ‫های این پروژه اعم‬ ‫مدارک الزم را در اجرای‬ ‫رعایــت نـ‬ ‫کرده زیرساخت‬ ‫ایجاد منطقه‬ ‫ـات ارزنده روابط‬ ‫امــروز در اجرای‬ ‫قرارداد را مشاهده‬ ‫همچنین خدمـ‬ ‫به همین جهــت‬ ‫رایزنی برای‬ ‫ما نحوه کار و عقد‬ ‫گاز طبیعــی و‬ ‫تامینشــده و‬ ‫اموزش همگانی‬ ‫کند تا‬ ‫مشکلیوجودندارد‪.‬‬ ‫کنیم‪ .‬افسانه ادامه‬ ‫شرکت گاز در راستای‬ ‫منطقه مغان‬ ‫فازهایجدیدهیچ‬ ‫ان تصمیمگیری‬ ‫که به مناسبت‬ ‫عمومی‬ ‫مراسمی که در‬ ‫و بر اساس‬ ‫ازاد در‬ ‫اردبیل در مراسمی‬ ‫ایجادزیرساختهای‬ ‫گازدار شــده در‬ ‫استاندار‬ ‫تعهداتطرفینو‬ ‫در‬ ‫تازه‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫روســتاهای‬ ‫مدیر شــورای عالی‬ ‫اســتانداری اردبیــل برگزار‬ ‫داد‪:‬باید‬ ‫ـی ارتباطــات و‬ ‫ـرزاده در دیدار با‬ ‫ـالن شــهید رجائــی‬ ‫روز جهانـ‬ ‫اســتانداری اردبیل‬ ‫عبــاس جهانگیـ‬ ‫نمایندگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـرکت گاز استان‬ ‫سـ‬ ‫شــهید رجائــی‬ ‫روابط عمومی شـ‬ ‫تجاری در محل دفتر‬ ‫محــل ســالن‬ ‫عمومی شــرکت گاز‬ ‫شــد از رئیس‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫ـرای ایجاد منطقه‬ ‫از رئیس روابط‬ ‫ـای الزم بـ‬ ‫برگزار شــد‬ ‫اردبیل تقدیر کرد‪.‬‬ ‫بهنام جو‪ ،‬استاندار‬ ‫پارسابــاد مغان قابلیتهـ ســاواالن خبــر‪ ،‬نماینده‬ ‫اردبیل تقدیر نمود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫اســتان‬ ‫و تاش مســتمر‬ ‫ازاد تجــاری را‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫عملکرد مثبت‬ ‫بیلهسوار و اصاندوز‬ ‫اردبیل به دلیل‬ ‫ـی ســال گذشــته‬ ‫شــرکت گاز در‬ ‫مردم پارساباد‪،‬‬ ‫توجه با شــرایط و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طـ‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫پارسابــاد مغــان با‬ ‫و تاثیرگــذار‬ ‫گاز رایگان برای‬ ‫بهینــه‪ ،‬تولیــد‬ ‫اســامی گفــت‪:‬‬ ‫الزم بــرای ایجاد‬ ‫‪ ۵۳۰‬انشعاب‬ ‫گــوی مصــرف‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ـی خاص قابلیت‬ ‫فرهنگســازی ال‬ ‫به گفته‬ ‫تحــت پوشــش‬ ‫موقعیت جغرافیایـ‬ ‫کــرد‪ :‬نظریــات‬ ‫خانوادههــای‬ ‫اردبیل بیــش از ‪۸۵۰‬‬ ‫را دارد‪ .‬او اظهــار‬ ‫امام خمینــی (ره)‬ ‫گاز اســتان‬ ‫قــه ازاد تجــاری‬ ‫خـــبر‬ ‫صادرات کاال و خدمات‬ ‫زیربنایــی و اقتصادی‬ ‫منط‬ ‫کمیته امداد‬ ‫رایگان طی سال‬ ‫ســیونهای امــور‬ ‫بهترین مســیر در‬ ‫انشــعاب گاز‬ ‫‪ ۳۲۸‬انشــعاب گاز‬ ‫کارشناســان کمی‬ ‫اردبیل‬ ‫میانه است و بهیقین‬ ‫نظر کارشناســان‬ ‫و تعــداد‬ ‫جامعــه هــدف‬ ‫مصلحــت نظام بــا‬ ‫کشورهای اسیای‬ ‫گذشــته بــه‬ ‫های محترم تحت‬ ‫و‬ ‫تشــخیص‬ ‫روسیه‬ ‫ـادر‬ ‫همسو‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـتمر‬ ‫اسماعیلی‬ ‫مجمع‬ ‫ـ‬ ‫ـری و تــاش مس‬ ‫تجاری کشور مطابق و‬ ‫بــه خانواده‬ ‫سردار‬ ‫واگذارشــده اســت‪.‬‬ ‫ـن زمینــه بــا پیگیـ‬ ‫عالی مناطق ازاد‬ ‫ســتی بااعتبــاری‬ ‫اســتان‬ ‫مهیا کنیم‪ .‬او مزیت‬ ‫در ایـ‬ ‫هــای نامعقول و‬ ‫شورای‬ ‫پوشــش بهزی‬ ‫در اسماعیلی دراینباره به‬ ‫ـاد چالش و رفتار‬ ‫بهترین شرایط را‬ ‫صنایــع و معــادن‬ ‫میلیون ریال تخصیص‬ ‫ـوده و هرگونــه ایجـ‬ ‫خواهیم بود‬ ‫ســردار‬ ‫صادراتمحــوری و‬ ‫اجرای منطقــه ازاد‬ ‫تــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫بـ‬ ‫یک میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫‪ ۸۵۸‬خانوار تحت‬ ‫ـه ازاد را در دنیــا‬ ‫تاخیر در تثبیت و‬ ‫رئیــس ا‬ ‫بهزیستی بالغبر‬ ‫ـت‪ :‬مــواد اولیــه‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫بهرهمندی‬ ‫اصلــی منطقـ‬ ‫نافرجــام موجب‬ ‫خارجــی اعام کرد‬ ‫منافع عمومی است‪.‬‬ ‫ـتان اردبیــل گفـ‬ ‫همه این خدمات‬ ‫امامخمینی(ره)و‬ ‫ـرمایهگذاریهای‬ ‫و کشــاورزی اسـ‬ ‫شد و این مغایر با‬ ‫دادهشده که‬ ‫پوشش کمیتهامداد‬ ‫میشــود‪ ،‬خرید‬ ‫توجــه به سـ‬ ‫تجاری خواهد‬ ‫ــه ازاد تجاری و‬ ‫ـته اشــاره نمود و‬ ‫موقعیت جغرافیایی‬ ‫طریق بورس ارائه‬ ‫امیدواریــم در منطق‬ ‫ـی طی ســال گذشـ‬ ‫ارائهشدهاست‪.‬‬ ‫کارخانجــات از‬ ‫اشاره به‬ ‫امکانپذیر است‪ .‬به‬ ‫از گاز طبیعـ‬ ‫ــه این اقــدام در‬ ‫و ادامــه داد‪:‬‬ ‫این امر بهخوبی‬ ‫رایگان انشعاب گاز‬ ‫نماینده دشت مغان با خاطرنشان کرد‪ :‬موقعیت‬ ‫ـاره بــه این نکته ک‬ ‫پرداخت پول نقد‬ ‫اردبیل زمینههای‬ ‫داشت‪ :‬برای واگذاری‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫این مواد با‬ ‫های دشت مغان‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و‬ ‫صنعتی استان‬ ‫ـتان انجام میشود‬ ‫اظهار‬ ‫تعامل و ارتباط‬ ‫در راستای اجرای‬ ‫مجاورت با قفقاز‬ ‫و قابلیت‬ ‫نوین‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫ادارات گازرســانی اسـ‬ ‫هدف این مجموعه‬ ‫پیرموذن ضــرورت‬ ‫ژئوپلیتیک بینظیر در‬ ‫گزارش اعتبار‬ ‫ـعه‪ ،‬تمامی‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫ــش دو ســازمان‬ ‫شــکل بگیرد‪.‬‬ ‫به جامعه‬ ‫ایران و اذربایجان را‬ ‫جغرافیایی و‬ ‫ـدات عظیــم دامی و‬ ‫ســاله ششــم توسـ‬ ‫کشاورزی استان اردبیل‬ ‫مددجویــان تحت پوش‬ ‫همســایه بهویژه‬ ‫‪ ۸۰‬قانون برنامه ‪۵‬‬ ‫ـرک‪ ،‬فــرودگاه‪ ،‬تولیـ‬ ‫معادن و‬ ‫ســال افــزود‪:‬‬ ‫مشکل‬ ‫امتیــاز اســتفاده‬ ‫کشــورهای‬ ‫با‬ ‫ماده‬ ‫اردبیل‬ ‫هر‬ ‫و روســیه‪ ،‬گمـ‬ ‫اســتراتژیک‪ ،‬گلخانه‬ ‫ـرمایهگذاران در‬ ‫همین راســتا طی‬ ‫صنعتی فعال در استان‬ ‫کار اردبیل برشمرد‬ ‫تاکنــون از ایــن‬ ‫حضور تجــار و سـ‬ ‫کامل داریم و در‬ ‫ـت و صنعتهای‬ ‫درصورتیکــه‬ ‫یک کار ماندگار در‬ ‫تولیدی و‬ ‫اولیهروبهروهستند‬ ‫دریافتمعرفینامه‬ ‫دو در ســهولت‬ ‫امادگی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬کشـ‬ ‫ـرد‪ :‬امیدواریم در‬ ‫گاز به مجموعه‬ ‫مردمانی مرزدار و غیور و‬ ‫منطقه ازاد‬ ‫نقدینگیوهمچنینمواد‬ ‫ـتان اردبیل بــا این‬ ‫اندمیتوانندپساز‬ ‫تعداد ‪ ۸۵۸‬انشعاب‬ ‫ـاداور شــد و بیــان کـ‬ ‫انهــا را بهصورت‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتاری در کنار‬ ‫ـر ایــن باوریم اسـ‬ ‫ـتی‪ ،‬ننموده‬ ‫موانع و مشــکات با‬ ‫تامین‬ ‫ارائــه ان بــه اداره‬ ‫از دو کشــور یـ‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫گذشــته‬ ‫ایران و اذربایجان‬ ‫محرومومرزیدشت‬ ‫یک هزار و‬ ‫امکان و افــزود‪ :‬بـ‬ ‫امداد‪ ،‬ســازمان بهزیسـ‬ ‫حــت پوشــش و‬ ‫این‬ ‫اینده‬ ‫ـی‬ ‫تر‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫های‬ ‫ـریع‬ ‫چگون‬ ‫روابط‬ ‫ـ‬ ‫ـال‬ ‫س‬ ‫منطقه‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تقویت‬ ‫بررسی قرار دهیم تا‬ ‫از دســتگاه ت‬ ‫مددجویــان کمیتــه‬ ‫تــی میتواند در‬ ‫که باید هر‬ ‫ازجملهویژگیهای‬ ‫بهترین شــرایط‬ ‫پذیری از این امتیاز‬ ‫گذاریهای مشترک‬ ‫است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫مصوبــه بهراح‬ ‫برطرف شود‪ .‬حسین پیرموذن در کارشناسی موردبحث و‬ ‫تمام سعی و تاش‬ ‫پرتاش‬ ‫توسعه همهجانبه‬ ‫در زمــان اشــتراک‬ ‫صادرات و سرمایه‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫جهانگیرزاده ادامه داد‪:‬‬ ‫و …‪ .‬واگذارشده‬ ‫راهکاری مناسب‬ ‫گاز منطقــه‬ ‫خارجشده و مســیر‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مســئوالن به توســعه‬ ‫مساجد‬ ‫پشــتیبانی و مانع‬ ‫تاش برای توانمند‬ ‫مغان است‪.‬‬ ‫اراضی حاصلخیز‬ ‫ادامه فعالیت انها با شرایط مناسب کشاورزی بنبســت‬ ‫گفتوگوی دولت و‬ ‫به ســال تولید‪،‬‬ ‫در راستای‬ ‫ـفر قریبالوقــوع‬ ‫بتوانیم از ظرفیت‬ ‫جلسه شورای‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫صنایع و معادن و‬ ‫منجر شــود‪ .‬او‬ ‫ـی کنــد‪ .‬او از سـ‬ ‫بر این است که‬ ‫کنــار پشــتیبانی‬ ‫خدمات حمایتی مددجویان ارائه میشــود‪،‬‬ ‫با رفع مشکات‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه مواد اولیه رئیس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫برای نهایی کردن‬ ‫تشخیص را طـ‬ ‫ما‬ ‫ـرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫استفاده را ببریم و‬ ‫در اردبیــل اظهــار‬ ‫ـدن خانوادههــای‬ ‫استانی به اذربایجان‬ ‫خرسندی از مصوبه‬ ‫میشــود‪ ،‬خرید‬ ‫زدایــی اشــاره کـ‬ ‫دشت مغان نهایت‬ ‫ویژه بانکهــا‪ ،‬امور‬ ‫شـ‬ ‫خود دســتیابیم‪.‬‬ ‫و کشوری و‬ ‫طریق بورس ارائه‬ ‫استان اردبیل با ابراز‬ ‫اندازی شهرک صنعتی‬ ‫ـتگاههای اجرایی به‬ ‫منطقه ازاد تجاری‬ ‫بهتمامــی اهداف‬ ‫کارخانجــات از‬ ‫نامه مشــترک در راه‬ ‫امکانپذیر اســت و‬ ‫ـرد‪ :‬همــه دسـ‬ ‫و موانــع موجــود‬ ‫نظام در راهاندازی‬ ‫ضرورت دارد با حذف‬ ‫اصاندوز در مجلس‬ ‫مصوبه‪ ،‬تفاهم‬ ‫پرداخت پول نقد‬ ‫و خاطرنشــان کـ‬ ‫مصلحت‬ ‫بیمهای و گمرکی‪،‬‬ ‫پارساباد‪،‬بیلهسوار و‬ ‫این مواد با‬ ‫گفت‪ :‬در کنار این‬ ‫بارانــداز خبــر داد‬ ‫مصوبات مالیاتی‪،‬‬ ‫های مــوازی جلــوی‬ ‫نمایندهمردم‬ ‫منطقه ازاد تجاری‬ ‫انتظار میرود بانکهای عامل در صنعتی استان اردبیل‬ ‫در مــرزی و‬ ‫ـریعتر این ســفر و‬ ‫ها و بخشــنامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اجرای‬ ‫بارانــداز ریلــی‬ ‫به همین خاطر‬ ‫سرعت بیشتری‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫امیدواریــم هــر چه سـ‬ ‫ـت بــا راهانــدازی‬ ‫شــورای اسامی‬ ‫نوعی به تسهیل امور‬ ‫و نیــاز مبرم برای‬ ‫پرداخت تسهیات را با‬ ‫ـکلگیری توســعه‬ ‫هیئــت دولـ‬ ‫این خود بسترساز‬ ‫عنوان یک اولویت‬ ‫گرفتهشــده و به‬ ‫ســیده و زمینه شـ‬ ‫یــون کیلــووات‬ ‫این زمینه‬ ‫اختیار در صدور مجوز‬ ‫در کارشکنیها‬ ‫موافقت کرده که‬ ‫ــال حاضــر به‬ ‫ان بــه انجام ر‬ ‫حــدود ‪ ۴‬میل‬ ‫منظوردرصددهستیم‬ ‫ـد‪ .‬او از واگذاری‬ ‫شــیم‪ .‬پیرموذن‬ ‫پارساباد نیز‬ ‫خواهد بود‪ .‬پیرموذن‬ ‫در ح اقتصادیاستوبههمین‬ ‫انجــام دهنـ‬ ‫ـتان را شــاهد با‬ ‫صرفهجویــی انــرژی‬ ‫صنعتی و معدنی‬ ‫ـتان کمک شود‪.‬‬ ‫تجارت بینالمللی‬ ‫همهجانبه اسـ‬ ‫اهداف توســعهای‬ ‫توسعه‬ ‫ســاعت‬ ‫ـیس برای واحدهای‬ ‫شــرکت‬ ‫خود اضافه کرد‪ :‬اسـ‬ ‫ـتان توسعه‬ ‫ـت از صــادرات‬ ‫تمامی ظرفیتها به‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫و جواز تاسـ‬ ‫‪ 3/2‬مــگاوات‬ ‫دیگری از ســخنان‬ ‫تبدیلــی و حمایـ‬ ‫ـت و معــدن اسـ‬ ‫با بهرهگیری از‬ ‫انجامشــده و‬ ‫مشکات و موانع موجود‬ ‫همچنین بخش‬ ‫تقویــت صنایــع‬ ‫اســتان اردبیــل‬ ‫ـت خانــه صنعـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫توزیــع بــرق‬ ‫محور‬ ‫مصرفی شــبکه کاهش‬ ‫و‬ ‫اندازی بارانداز و‬ ‫پوشانده‬ ‫قبل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫کنیم‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫کرد‪ :‬ما تــاش می‬ ‫استان جامه‬ ‫غیرنفتی را با مصوبه راه‬ ‫تــوان‬ ‫کمیتــه بحــران کــه‬ ‫ـاداور شــد و تصریــح‬ ‫ســت‪ .‬قدیمــی‬ ‫در جلســه‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫یـ‬ ‫رابرطرف کنیم‪.‬‬ ‫پیدا کــرده ا‬ ‫تاســیس ظرفیت‬ ‫مدیــرکل مدیریت‬ ‫از صدور جوار‬ ‫ـه شــرکت توزیع‬ ‫های استان در‬ ‫بــا حضــور‬ ‫بابیــان اینکـ‬ ‫حسینقدیمی‬ ‫اســتانداری و مدیــران‬ ‫جنگل‬ ‫خـــبر‬ ‫اســتان اردبیــل‬ ‫بحــران‬ ‫نیــروی بــرق‬ ‫تخریب انسانی‬ ‫ـت‪ .‬مدنــی در‬ ‫اجرایی در محل‬ ‫انجامشــده اسـ‬ ‫دستگاههای‬ ‫کاهــش مصــرف‬ ‫معرض‬ ‫منطقــه اردبیــل‬ ‫ظرفیتهــا بــرای‬ ‫توزیــع گاز مایع‬ ‫مدیریــت بحــران‬ ‫رمز از تمــام‬ ‫ـت الکترونیکی‬ ‫اردبیل اظهــار کرد‪:‬‬ ‫داشــت‪ :‬جهت‬ ‫ســاختمان‬ ‫گفت‪ ۱۴۲۹ :‬دستگاه‬ ‫ســتای مدیریـ‬ ‫ـتفاده نمــوده‪ ،‬اظهار‬ ‫منابع طبیعی اســتان‬ ‫ـرای مطلــوب ایــن‬ ‫استانداری برگزار شد‬ ‫سرپرســت‬ ‫ـده بــرق اسـ‬ ‫ـتان وجــود دام در‬ ‫روشــنایی معابر‬ ‫را زیرســاخت بانکــی و اجـ‬ ‫اردبیل جمعاوریشـ‬ ‫جنگلها در این اسـ‬ ‫مصرف برق اســتان‪،‬‬ ‫فروردینماه ســال‬ ‫بــا‬ ‫غیرمجاز در اســتان‬ ‫عوامــل تخریــب‬ ‫قدیمی کاهــش‬ ‫ـردم از درختها و‬ ‫قــه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـا را با هماهنگی‬ ‫ارز‬ ‫فراوردههای نفتی‬ ‫طــرح در منط‬ ‫ـتفاده بیرویــه مـ‬ ‫پارکهــا و بزرگراههـ‬ ‫دیدشــهر‪ ،‬حســین‬ ‫‪ ۳۸۳‬تن گاز مایع‬ ‫ـرکت ملی پخش‬ ‫خــل جنــگل‪ ،‬اسـ‬ ‫ــت‪ .‬به گزارش‬ ‫شــهرها‪،‬‬ ‫ایجاد اراضــی زراعی‬ ‫درصــد تعدیــل‬ ‫میزان یک هزار و‬ ‫دا‬ ‫مدیر شـ‬ ‫اس‬ ‫گذشته رمز بیش‬ ‫جنگلی بهمنظــور‬ ‫یکی از مولفههای بســیار فرمانــداران‪ ،‬حــدود ‪۹۰‬‬ ‫جــاری به‬ ‫شــده اســت کــه‬ ‫گفت‪ :‬در ســال‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫تخریــب اراضی‬ ‫تامیــن و توزیع‬ ‫محمود قلیزاده با اشاره‬ ‫ایــن زمینه برای‬ ‫منطقه اردبیل‬ ‫ـتان ‪ ،۱۴۰۰‬این‬ ‫با‬ ‫ســوخت در اســتان‬ ‫در ایــن اســتان‬ ‫تدابیر شــدید در‬ ‫گزارش ساواالن خبر‪،‬‬ ‫ـال قبــل ‪ ۲‬درصد‬ ‫عبور از پیک تابسـ‬ ‫نمودهایــم و‬ ‫کارت هوشــمند‬ ‫ریههای سبز زمین‬ ‫مدت مشــابه سـ‬ ‫است‪ .‬به‬ ‫انجامگرفته و در‬ ‫مهم برای‬ ‫از ‪ ۴‬هــزار‬ ‫برنامهریــزی مناســب‬ ‫ـداد مربــوط بــه‬ ‫در قیــاس بــا‬ ‫جنگلی بهعنوان‬ ‫رمز ارز غیرمجاز‬ ‫مقام مسئول تاکید‬ ‫ـه بیشــترین تعـ‬ ‫کــه بتوانیــم بــا‬ ‫به اهمیت مناطق‬ ‫کشف مراکز‬ ‫ـتان اردبیــل ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫برای هر اســتان‬ ‫ــته اســت‪ .‬این‬ ‫بازیابــی شــد کـ‬ ‫اســت‬ ‫ـاز را جمــعاوری‬ ‫فقره و کمترین‬ ‫ســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫افزایش داش‬ ‫اناین گفت‪ :‬در اسـ‬ ‫سامانه ثبتنام‬ ‫ارزهــای غیرمجـ‬ ‫با دو هــزار ‪۶۰۴‬‬ ‫حــال انجــام ا‬ ‫بــه همشــهری‬ ‫که تاکنون در این‬ ‫رویشگاه مهم کشور‬ ‫شده است که باید‬ ‫مرا کــز رمــز‬ ‫ناحیــه مرکــزی‬ ‫میزان مصرف باال‬ ‫ــا یکصــد و ‪۱۸‬‬ ‫کرد‪ :‬افرادی‬ ‫وجود دارد که از پنج‬ ‫مصرف تعریف‬ ‫مراجعه حضوری‪،‬‬ ‫ـرا تاثیر زیادی بر‬ ‫ناحیــه گرمــی ب‬ ‫یک سقف‬ ‫هکتار جنگل‬ ‫ارسباران‬ ‫ـرف‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫بدون‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـه‬ ‫ز‬ ‫ـم‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫(فندقلو)‪،‬‬ ‫توانند‬ ‫ـوط‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۲۶‬مر‬ ‫ان مربـ‬ ‫ـهر‪ ،‬سید حجت‬ ‫نکردهانــد‪ ،‬می‬ ‫خزری و هیرکانی‬ ‫اقدامات مدیریت مصـ‬ ‫اســان به ادرس‬ ‫ـا اعــام اینکــه‬ ‫به گزارش دیدشـ‬ ‫سه رویشگاه شامل‬ ‫ـدور المثنی اقدام‬ ‫ســایت تجارت‬ ‫تورانی (شهرستانهای‬ ‫دستگاه بــا‬ ‫دارد‪ .‬او بـ‬ ‫کارت اســت‪.‬‬ ‫درخواســت صـ‬ ‫نــت از حقــوق‬ ‫بــا مراجعــه به‬ ‫غیرمجاز با ‪۱۴۲۹‬‬ ‫و مغان) و ایران‬ ‫‪ newtejarata‬در ایــن‬ ‫پلیــس ‪ ۱۰+‬به‬ ‫استان کاهش یابد‪.‬‬ ‫در راســتای صیا‬ ‫ـش فراوردههای‬ ‫اســتخراج رمز ارز‬ ‫(مشــگین شــهر‬ ‫اردبیل است‪ .‬او بابیان‬ ‫خــودرو و کارت‬ ‫‪san.niopdc.ir‬‬ ‫مدنــی گفــت‪:‬‬ ‫افزود‪ :‬با این اقدام‬ ‫شــرکت ملی پخـ‬ ‫ـوع‪ ،‬همــکاران‬ ‫کارت ملــی صاحــب‬ ‫متعلق به استان‬ ‫ـع اینترنتــی‬ ‫ـیلندر گاز مایع را با‬ ‫مدیر‬ ‫ـ‬ ‫اوریشــده اســت‪،‬‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ارباب‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫خلخال)‬ ‫خصــوص توزیـ‬ ‫شــهروندی و تکریــم‬ ‫ـدق‪ ،‬ارس‪ ،‬بلوط‪،‬‬ ‫ـته ماشــین‪،‬‬ ‫ثبتنــام کننــد و سـ‬ ‫مراجعه و نسبت‬ ‫کوثر و‬ ‫جمع‬ ‫ـه اردبیــل‪ ،‬در‬ ‫گانه در ســال گذشـ‬ ‫ها بــا درختــان فنـ‬ ‫نواحی مربوطه‬ ‫ماه ســامانه‬ ‫کارتخوان و با‬ ‫نفتــی منطقـ‬ ‫کــه ایــن جنگل‬ ‫در نواحــی شــش‬ ‫کــرد‪ :‬فروردین‬ ‫ســوخت) به‬ ‫دولتی از طریــق‬ ‫مساحت کل استان‬ ‫ـمند ســوخت خود‬ ‫این‬ ‫منطقــه‬ ‫گاز مایــع بیان‬ ‫کارت هوشــمند‬ ‫نــرخ مصــوب‬ ‫افرا ‪ 3/7‬درصد از‬ ‫رمز کارت هوشـ‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫بازیابی ‪ ۴۱۳۵‬فقره‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫زبانگنجشــک و‬ ‫بــه بازیابــی‬ ‫درصد جنگلهای‬ ‫از شــهروندان‬ ‫به یــک هــزار و ‪ ۴۰۰‬تن توزیع دریافت رسید سوخت‬ ‫به‬ ‫ـدام‬ ‫شــهروندان‬ ‫‪۸۰‬‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫میشوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـد‪ .‬مدیــر منطقـ‬ ‫امســال نزدیــک‬ ‫مدنــی افــزود‪:‬‬ ‫حــی شــشگانه‬ ‫اردبیل را شامل‬ ‫اقــدام نماینـ‬ ‫ـرار دارد و بخش‬ ‫ســوخت کردنــد‪.‬‬ ‫و معیوب شــدن‬ ‫گاز مایــع در نوا‬ ‫ســوخت خود را‬ ‫ســتان خلخال قـ‬ ‫صــورت مفقودی‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـتان اردبیــل در شهر‬ ‫کارت هوشــمند‬ ‫خواســت در‬ ‫ـگاه درخــت ارس و‬ ‫مراجعــه به دفاتر‬ ‫عزیــز کــه رمــز‬ ‫اسـ‬ ‫صــورت حضوری‬ ‫عنــوان تنها رویشـ‬ ‫ـمند ســوخت‪ ،‬با‬ ‫ـد میتوانند به‬ ‫خــورش رســتم به‬ ‫کارت هوشـ‬ ‫مقاوم در اســتان‬ ‫فرامــوش کردنـ‬ ‫هویتــی (کارت‬ ‫این گیاه کــم ابر و‬ ‫داشــتن مــدارک‬ ‫ذخیــرهگاه ژنتیکــی‬ ‫فندقلویاردبیلاز معدود‬ ‫بــا در دســت‬ ‫همچنینجنگل‬ ‫اردبیلاست‪.‬‬ ‫نظیرجهاناست‪.‬‬ ‫جنگلهایبی‬ ‫پروژه عمرانی‬ ‫‪150‬‬ ‫‪03‬‬ ‫رکوردزنیفوالدمبارکهدر شاخص کیفیتمحصوالت‬ ‫ صدشهردروضعیتقرمزابی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪03‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪23‬‬ ‫هرداریدر پروژههای‬ ‫ش‬ ‫افزایشسهم خارقالعادهنیست‬ ‫مشارکتی کار‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫ومی‬ ‫قدیراز روابطعم‬ ‫ت‬ ‫شعاب گاز رایگان‬ ‫بیش از ‪ ۸۵۰‬ان‬ ‫واگذاری یک سال گذشته‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫اولیه کارخانجات از‬ ‫بورس ارائه میشود‬ ‫طریق‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪:‬‬ ‫ستگاهاستخراجرمز‬ ‫بیشاز هزار د‬ ‫جمعاوری یرمجاز در استان‬ ‫ارز غ‬ ‫بازیابی‬ ‫رمز بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫در منطقه اردبیل‬ ‫هوشمند سوخت‬ ‫کارت‬ ‫عکس ‪ :‬محمدحسن ظریف منش ‪ /‬فارس‬ ‫مواد اولیه کارخانجات‬ ‫از طریق بورس‬ ‫ارائه می شود‬ ‫نمی توان بازار را دستوری‬ ‫اداره کرد‬ ‫تصمیمات لحظه ای‪ ،‬اقتصاد کشور را دچار مشکل می کند و ثبات‬ ‫اقتصاد را چه در عرصه داخلی و بین المللی دچار اسیب می کند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫نامزدی برای جریان اصالحات‬ ‫نمانده است‬ ‫‪02‬‬ ‫شورای نگهبان نهاد انتخابات‬ ‫را قربانی کرد‬ ‫‪ 3‬روزه می شود مشکل‬ ‫حاد بازار سرمایه را حل کرد‬ ‫سهمقصرخاموشی ها‬ ‫تغییــرات اب وهوایــی‪ ،‬محدودیــت ســرمایه گذاری‬ ‫به دلیــل تحریــم و مصــرف اســتخراج کنندگان غیرمجــاز‬ ‫رمزارزهــا‪ ،‬ســه مقصــر قطعی هــای پی درپــی بــرق در‬ ‫روزهــای گذشــته هســتند‪ .‬گفتــه می شــود مصــرف بــرق‬ ‫استخراج کنندگان غیرمجاز‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬در روزهــای گذشــته اوج مصرف‬ ‫برق به بیش از ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات رســیده و همین‬ ‫موضــوع موجــب قطعــی بــرق در نقاط مختلف کشــور و‬ ‫خاموش ـی های روزهای گذشــته شده اســت‪ .‬مصرف برق‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــا رشــد ‪ ۲۰‬درصــدی‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۹۰۰۰‬مگاوات افزایش یافته اســت‪ .‬حال پرســش‬ ‫اینجاســت کــه دلیــل افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی مصــرف بــرق‬ ‫چیســت؟ به طــور کلــی می تــوان تغییــرات اب وهوایــی‪،‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی تکمیل‪ ،‬احداث و اسفالت‬ ‫عملیات اجرایی حدود ‪ 40‬کیلومتر از محور بجنورد ‪ -‬سنخواست‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪1400/02‬‬ ‫تکمیل‪ ،‬احداث و‬ ‫اسفالت عملیات اجرایی‬ ‫حدود ‪ 40‬کیلومتر‬ ‫از محور بجنورد ‪-‬‬ ‫سنخواست‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫محل اجرا‬ ‫(شهرستان)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫گواهی صالحیت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫مورد نیاز‬ ‫تغییرات اقلیمی و قطعی برق‬ ‫تغییــرات اب وهوایــی موجــب کاهــش بارش هــا و نیز‬ ‫افزایــش زودهنــگام دمــای هــوا شــده اســت‪ .‬پیش بیینــی‬ ‫می شــود تغییــرات اقلیمــی در طــول دهــه اینــده‪ ،‬دمــای‬ ‫هــوا را در ایــران به طــور متوســط ‪ ۲.۶‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬کاهــش بارش هــا به دلیــل کاهــش حجــم‬ ‫اب مخــازن ســدها و کاهــش ظرفیــت تولیــد نیروگاه های‬ ‫برق ابــی در کشــور‪ ،‬محدودیت هایــی را در تامیــن بــرق‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬همچنیــن افزایــش زودهنــگام دمای‬ ‫هوا موجب شــده تجهیزات سرمایشــی زودتر از سال های‬ ‫گذشــته وارد چرخــه مصرف برق شــوند و ایــن موضوع با‬ ‫خاموشی زیر سایه تحریم‬ ‫تحریم ها از مسیر کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق‪ ،‬به‬ ‫مانعیبرایافزایشتولیدوعرضهبرقتبدیلشدهاست؛بنابراین‬ ‫می توانتحریم هارایکیازعواملقطعیبرقوخاموشیروزهای‬ ‫گذشتهدانست‪.‬از انجایی کهبهواسطهتحریم هاامکانواردات‬ ‫تجهیزاتسرمایه ایموردنیازاینصنعتوجودنداردیابهصورت‬ ‫بسیارمحدودیامکان پذیراست‪،‬فعاالنحوزهتولیدبرقناچاربه‬ ‫خریداری‪،‬تعمیرواستفادهازتجهیزاتکارکردههستد‪.‬اینموضوع‬ ‫با تاثیرگذاری بر بازدهی نیروگاه های برق موجب کاهش تولید و‬ ‫عرضهشدهاست‪ .‬به همیندلیلبخشیاز تقاضایمصرفبرق‪،‬‬ ‫بدونپاسخمی ماندوشاهدخاموشیوقطعیبرقهستیم‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در نظر دارد مناقصه عمومی‪ -‬یک مرحله ای (همزمان با ارزیابی کیفی) پروژه‬ ‫زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و‬ ‫ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تحریم ها و فعالیت های مرتبط با اســتخراج رمرزارزها را‬ ‫ســه عامل قطعی برق دانست‪.‬‬ ‫افزایش مصرف برق موجب قطعی های روزهای گذشــته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫اذربایجان غربی(سهامی خاص)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست اسناد‬ ‫مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/03/05‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/03/12‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یک شنبه مورخ ‪1400/03/23‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/24‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاددهندگان‪ ،‬با ملحوظ قرار دادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی‪،‬‬ ‫در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر(بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهادهای‬ ‫فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪1/693/943‬‬ ‫بجنورد و‬ ‫جاجرم‬ ‫رشته راه و ترابری‬ ‫حداقل پایه یک‬ ‫‪34/000/000/000‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (ارزیابی کیفی و مناقصه)‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/03/23‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬در جلسه بازگشایی ارزیابی کیفی تعیین و اعالم می گردد‪.‬‬ ‫مهلت اعتبار پیشنهادها ‪ 3 :‬ماه از تاریخ بازگشایی‬ ‫جهت هرگونه پرســش و یا دریافــت اطالعات جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه به درگاه ســامانه به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه گردد‪.‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی کلیه نوبتها به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی‬ ‫م الف‪1140299 :‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1400-63‬‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خودنگهدار (شماره فراخوان ‪)2000009003000065‬‬ ‫‪883/000/000‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه ‪ -‬بلوار ارتش ‪ -‬سربازان گمنام ‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 - 09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪ »www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات به ترتیب به‬ ‫ادرس های‪ Iets.Mporg.ir , WWW.Waepd.ir , WWW.tavanir.org.ir :‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاذربایجانغربی‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫شورای نگهبان نهاد‬ ‫انتخابات را قربانی کرد‬ ‫قشــناس‪،‬‬ ‫محمدجــواد ح ‬ ‫عضو شورای شهر تهران و فعال‬ ‫اصالح طلب در گفتگو با رویداد‬ ‫‪ ،24‬در واکنش به نتیجه بررسی‬ ‫صالحیــت داوطلبــان انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاق بدی رخ داد‪ ،‬شــورای‬ ‫نگهبان با این نحوه بررسی صالحیت ها و تصمیم گیری‬ ‫نهایی هم زمان چند کار باهم انجام داد‪ :‬نخست اینکه‬ ‫نهاد انتخابات را قربانی کرد و اساسا مفهوم انتخابات‬ ‫را بــا چالــش جدی روبه رو کرد کــه از این بابت باید به‬ ‫ا نهــا مــدال داد‪ .‬نکتــه دوم اینکــه خــود نهاد شــورای‬ ‫نگهبــان را بی اعتبــار کــرد و بعید اســت دیگــر این نهاد‬ ‫بتواند ســرپا شــود‪ .‬او افزود‪ :‬درنهایت شورای نگهبان با‬ ‫این نوع تصمیم گیری و رد صالحیت نامزدهای شاخص‬ ‫ضربه اساسی را به خود ابراهیم رئیسی زد‪ .‬رئیسی اگر‬ ‫موفقیتیهمدرانتخاباتداشتهباشددیگرهیچبخشی‬ ‫شخص رئیسی نیست و به پای او نوشته‬ ‫از ان مربوط به‬ ‫ِ‬ ‫نمی شود و در این صورت او گزینه تحمیل شده به مردم‬ ‫یشــود‪ .‬شــورای نگهبان گزینه هایی مانند‬ ‫محسوب م ‬ ‫الریجانــی‪ ،‬جهانگیــری یا تــاج زاده را که می توانســتند‬ ‫در انتخابات نقش افرینی کنند را قربانی کرد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه امروز روز بسیار تلخی در تاریخ جمهوری اسالمی‬ ‫و مردم ساالری دینی و دموکراسی مردم بود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫کسانی که در انقالب ‪ ۵۷‬شرکت کردند‪ ،‬هیچ گاه فکر‬ ‫نمی کردند که چنین روزی را ببینند‪ .‬حق شناس در ادامه‬ ‫گفت‪:‬محسنرضاییبرایان هانمادیک گزینهنظامی‬ ‫اســت‪ ۸ .‬ســال فرمانــده ســپاه در جنــگ بوده اســت و‬ ‫بعدازان نیز در سمت های مختلفی حضورداشته است و‬ ‫در انتخاباتدوره های گذشتهنیزحضور داشتوتجربه‬ ‫خود را پس داده است و اگر بنا داشتند یک گزینه نظامی‬ ‫را در میان گزینه های موجود جا دهند‪ ،‬محسن رضایی‬ ‫برایشــان بهتریــن گزینه ممکن بــود و انتخاب اصلحی‬ ‫برایشانبود‪.‬‬ ‫نامزدی برای جریان‬ ‫اصالحات نمانده است‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫اصالح طلب گفت‪ :‬برای جریان‬ ‫اصالحــات هــم اساســا نامــزدی‬ ‫نمانــده اســت و معتقــدم برای‬ ‫ســایر نامزدهــای انتخاباتی هم‬ ‫ازجملــه خــود ســید ابراهیم رئیســی ایــن صورت بندی‬ ‫مناســب و مطلوبی نباش ـد ‪ .‬حسن رســولی درباره افراد‬ ‫تائید صالحیت شــده برای شرکت در سیزدهمین دوره‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری کــه در ‪ ۲۸‬خــرداد برگــزار‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪:‬فهرستی کهتوسطشوراینگهباناز بین‬ ‫ثبت نام کنندگانانتخاباتریاست جمهوریصالحیتشان‬ ‫مــورد تائیــد قرارگرفتــه اســت‪ ،‬از حیــث شــمولیت و‬ ‫دربردارندگینمایندگیسالیقوجریاناتسیاسیکشور‪،‬‬ ‫لیســت کمک کننده به افزایش مشــارکت مردم در پای‬ ‫صندوق هایراینیست‪.‬به گزارشایلنا‪،‬اوبابیاناین که‬ ‫رهبری بارها در مورد افزایش مشارکت سخن گفتند که‬ ‫مسئله مهمی در امر انتخابات است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از ‪۱۴‬‬ ‫نفری که جبهه اصالحات ایران پیشنهاد کرد و ‪ ۱۱‬نفر از‬ ‫این عزیزان امدند و برنامه های خودشــان ارائه دادند‪،‬‬ ‫نهایتا‪ ۹‬نفرشانثبت نام کردند کههیچ کداماز ان هاجزو‬ ‫تائیدشدگاننیستند‪.‬‬ ‫عده ای سیاست های کالن را‬ ‫زیر سوال بردند‬ ‫یــک فعــال سیاســی گفــت‪:‬‬ ‫اینکــه عــده ای امــروز به عنــوان‬ ‫یــار کمکی بیاینــد و در مناظرات‬ ‫شــرکت کنند و بعد خودشــان را‬ ‫کناربکشندمردمبه خوبیمتوجه‬ ‫یشــوند‪ .‬البته الزم اســت بگویم این شــرایطی است‬ ‫م ‬ ‫کــه بــرای اصولگرایــان در هــر دوره از انتخابــات فراهم‬ ‫می شود و اصالح طلبان از همان ابتدا با تبعیض روبه رو‬ ‫هستند‪.‬حسین کاشفی‪،‬عضوشورایمرکزیحزباتحاد‬ ‫یشــود این روزها‬ ‫ملت‪ ،‬در خصوص این که مشــاهده م ‬ ‫چهره هایی که صالحیتشــان تائید شــده درباره برخی‬ ‫از مسائل مهم کشور مانند برجام و یا روابط بین الملل‬ ‫صحبــت می کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬بله امروز مشــاهده می کنیم‬ ‫کســانی که در این دوره از انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫ثبــت کردنــد و تائید شــدند و یا حتی افــرادی که تائید‬ ‫نشدند‪ ،‬در رابطه با برخی از مسائل مانند برجام نقطه‬ ‫نظراتی دارند‪ ،‬برخی ها مثبت صحبت کردند و برخی ‬ ‫هــم بــه ان حمله می کنند بــدون ا نکــه در نظر بگیرند‬ ‫برجام به نفع ما بود و با بدعهدی کشوری مانند امریکا‪،‬‬ ‫انچهبهدستاوردیم‪،‬در مسیردیگریافتاد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫این عملکرد پایه های مشروعیت و مقبولیت نظام اسالمی را سست می کند‬ ‫اعتراض یادگار امام به رد صالحیت ها‬ ‫حجت االسالم والمســلمین ســید حســن‬ ‫خمینــی بــا اشــاره بــه رد صالحیــت تعــداد‬ ‫زیــادی از کاندیداهــای انتخابــات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هشــدار داد‪ :‬هــرروز و امــروز هــر حرکتــی کــه‬ ‫بخواهــد نافــی عنصــر جمهــوری باشــد یــک‬ ‫حرکت ضدانقالبی اســت‪ .‬مگر می شــود نظام‬ ‫همــان نظــام امــام باشــد و مــردم در ان حــق‬ ‫نداشته باشــند؟! اینکه کسی بگوید اگر مردم‬ ‫در انتخابــات شــرکت نکننــد هــم مشــروعیت‬ ‫نظــام باقــی اســت ناشــی از نشــناختن روح و‬ ‫ماهیت جمهوری اســامی اســت‪ ».‬به گزارش‬ ‫جماران‪ ،‬ســید حســن خمینی در جمع شماری‬ ‫از اعضــای ســتاد مرکــزی بزرگداشــت امــام‬ ‫خمینــی و بــه مناســبت ســالروز فتح خرمشــهر‬ ‫گفــت‪ :‬ســالروز پیــروزی بــزرگ مردم ایــران در‬ ‫ســوم خــرداد و فتح خرمشــهر را تبریک عرض‬ ‫می کنــم و بــه همــه ح ـق داران ایــن روز بزرگ‬ ‫عــرض ارادت می کنــم‪ .‬پیــروزی فرزنــدان‬ ‫اســام در خرمشــهر نتیجــه جمهوری اســامی‬ ‫بــود و از ان تحــول بــزرگ این پیــروزی عظیم‬ ‫نتیجــه شــد‪ .‬جمهــوری اســامی یــک تحــول‬ ‫بنیادیــن در حــوزه فکــر و اندیشــه دینــی بــود‬ ‫کــه بــه مرحلــه اجــرا درامــد و به منصــه ظهور‬ ‫رســید‪ .‬قبل از جمهوری اسالمی حکومت های‬ ‫دینی دیگــری بودند و حکومت های غیردینی‬ ‫هــم بودنــد؛ مردم ســاالری ها بودنــد و دیــن‬ ‫ســاالران هــم حکومــت داشــتند‪ .‬کار بــزرگ و‬ ‫اســتثنایی و ممتــاز امــام خمینــی ان بــود کــه‬ ‫عنصــر مردم و رای ملــت را در حکومت دینی‬ ‫و در مشــروعیت ایــن حکومــت دخیــل کــرد‪.‬‬ ‫این گونــه عملکــرد پایه هــای مشــروعیت و‬ ‫مقبولیــت نظام اســامی را سســت می کند‪ .‬اگر‬ ‫مــا ســخن می گوییــم فقــط ازاین جهــت اســت‬ ‫واال اگر بحث اشخاص مطرح بود می گذاشتیم‬ ‫ان ها تا هر وقت که بخواهند باشــند‪ .‬در قران‬ ‫می فرماینــد‪( :‬و از فتن ـه ای بپرهیزید که تنها به‬ ‫ســتمکاران شــما نمی رســد؛ (بلکــه همــه را فــرا‬ ‫خواهــد گرفــت؛ چراکه دیگران ســکوت اختیار‬ ‫کردنــد‪ ).‬و بدانید خداوند کیفر شــدید دارد!)‪.‬‬ ‫امــروز واقعــا بایــد بــه همــه دس ـت اندرکاران‬ ‫مضمون این ایه را یاداور شد‪.‬‬ ‫اقایان یک لحظه از کسوت خود بیرون ایند‪،‬‬ ‫ایا عملکرد خود را می پذیرند؟‬ ‫تــا قبــل از ان تنهــا بحث «بیعــت» مطرح بود‬ ‫و ایــن فکــر امــام بــود کــه ایــن هویــت جدید‬ ‫را پدیــد اورد‪ .‬یــادگار امــام تاکید کــرد‪ :‬هرروز‬ ‫و امــروز هــر حرکتــی کــه بخواهد نافــی عنصر‬ ‫جمهوریــت باشــد یــک حرکــت ضدانقالبــی‬ ‫اســت‪ .‬مگــر می شــود نظــام همان نظــام امام‬ ‫باشــد و مــردم در ان حــق نداشــته باشــند؟!‬ ‫اینکــه کســی بگویــد ا گــر مــردم در انتخابــات‬ ‫شــرکت نکننــد هــم مشــروعیت نظــام باقــی‬ ‫اســت ناشــی از نشــناختن روح و ماهیــت‬ ‫جمهــوری اســامی اســت‪ .‬ایــن فکــر ناشــی از‬ ‫اندیشــه تحجــر یا اندیشــه غرب گراســت‪ .‬اگر‬ ‫روزی جمهوریــت نظام لطمــه دید و مردم در‬ ‫ان نادیــده گرفته شــوند یا مثــا امروز عده ای‬ ‫حــق جمهــور را محــدود کردنــد همــان اندازه‬ ‫جمهــوری اســامی لطمــه خواهد دیــد که اگر‬ ‫اســام و اموزه های ان زایل شوند‪.‬‬ ‫عامل اصلی چنین رد صالحیت هایی ماندن‬ ‫در همان اندیشه بسته و ناکارامد است‬ ‫سید حسن خمینی با اشاره به رد صالحیت‬ ‫گســترده داوطلبــان کاندیداتــوری در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫عامــل اصلــی چنیــن رد صالحیت هایــی توجه‬ ‫نداشــتن بــه عنصــر زمــان و مــکان در اجتهاد و‬ ‫مانــدن در همــان اندیشــه بســته و ناکارامــد‬ ‫است‪ .‬اگر کسی جهان را بشناسد‪ ،‬ان را بفهمد‪،‬‬ ‫فضــای جامعــه اســامی و اندیشــه ورزیــدن‬ ‫و مشــکالت را دریابــد به راحتــی می فهمــد‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬البته من شــک نــدارم که روح‬ ‫تفکــر مردم گریز و جمهور ســتیز از جان دشــمنان‬ ‫یشــود وعــده ای‬ ‫مــردم در کالبدهــا دمیــده م ‬ ‫نااگاهانــه ان را در جــان خــود می پذیرند‪ .‬ســید‬ ‫حســن خمینی گفــت‪ :‬واقعا کافی اســت اقایان‬ ‫یک لحظه از کسوت خود بیرون ایند‪ ،‬ایا عملکرد‬ ‫خود را می پذیرند؟ پشت عبارت پردازی های زیبا‬ ‫و رفتارهای مقدس مابانه سنگر گرفتن و پاسخگو‬ ‫نبودن و درعین حال تیشه به ریشه اصیل انقالب‬ ‫زدن را نمی دانــم چه بنامــم؟! البته در این میان‬ ‫رقبــای انتخاباتــی هــم کــه ســالم از گردنــه عبور‬ ‫کردند اسیب دیده اند و من اگر جای ان ها بودم‪،‬‬ ‫انصــراف م ـی دادم چراکــه دولــت برامــده از این‬ ‫انتخابــات تــوان حــل هیــچ مشــکلی را نــدارد و‬ ‫خــود را هــم در مقابل مردم و هم در مقابل خدا‬ ‫مســئول خواهند یافت و ناتوان در حل مســائل‬ ‫صحنه را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫امده امتارئیس جمهور همهباشم‬ ‫محســن رضایی‪ ،‬کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری در حساب توییتری خود در رشته توییتی‬ ‫به تائید صالحیت شــدنش واکنش نشــان داد‪ .‬او نوشــت‪« :‬ملت بزرگ ایران‪ ،‬برای ســاختن اینده ای‬ ‫روشــن و ارام و کشــوری جذاب در جهان‪ ،‬با تمســک به خون همرزمان شــهیدم و تمام شهدای تاریخ‬ ‫این مرزوبوم که پاسدار این میراث بوده اند‪ ،‬با شما پیمان می بندم که تمام تالش خویش را در جهت‬ ‫احیــای اقتصــاد و خــروج کشــور از دور باطــل مدیریــت ناکارامد به کارگیــرم‪ ».‬وی افــزود‪«« :‬نگهبانان‬ ‫» دائمــی ایــران و انقــاب‪ ،‬مردمنــد‪ .‬مرد مســاالری به معنای احســاس مثبت ملت به صنــدوق رای و‬ ‫انتخابات اســت‪ .‬در کنار ان‪ ،‬باید مرد مســاالری اقتصادی را احیا کنیم و کشــور را از شــر تبعیض و فقر‬ ‫نجــات دهیــم‪ .‬امــده ام تا دولت مردم را تشــکیل دهم و رئیس جمهور همه شــما باشــم نه یک جناح‬ ‫گ ایران شاهدند که بیش از بیست سال است درباره معیشت‬ ‫خاص‪ ».‬رضایی ادامه داد‪« :‬ملت بزر ‬ ‫مردم و اینده اقتصاد ایران هشــدار می دهم‪ .‬در تدوین و ابالغ سیاس ـت های اقتصادی کشــور مشــاوره‬ ‫دادم‪ .‬دولت ها کاری نکردند‪ .‬این بار امده ام تا با کنار گذاشتن هر مالحظه ای‪ ،‬بااراده یکایک شما ملت‬ ‫ایران‪ ،‬اقتصاد و معیشت مردم را نجات دهیم‪».‬‬ ‫نمی توان بازار را دستوری اداره کرد‬ ‫داوطلب ســیزدهمین دوره‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫نیروها باید هماهنگ باشــند‬ ‫گفــت‪ :‬تصمیمــات لحظــه ای‪،‬‬ ‫و هرکــدام یــک اهنگ ســاز‬ ‫اقتصــاد کشــور را دچار مشــکل‬ ‫نکننــد‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫می کند و ثبات اقتصاد را چه در‬ ‫بــرای انجــام فعالیت هــای‬ ‫ابراهیم رئیسی‬ ‫عرصهداخلیوبین المللیدچار‬ ‫اقتصــادی کار بایــد مبتنــی بر‬ ‫اسیبمی کند‪.‬‬ ‫کارشناسی باشــد‪ ،‬تصمیمات‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی لحظــه ای اقتصــادی‪ ،‬کشــور را دچار مشــکل‬ ‫در نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی در اتــاق می کنــد‪ .‬تصمیمــات لحظه ای ثبــات اقتصاد‬ ‫بازرگانــی ایران‪ ،‬حضور در جمع کارافرینان‪ ،‬را می گیــرد و ایــن ثبــات را چــه در عرصــه‬ ‫تولیدکننــدگان و فعــاالن حــوزه اقتصــادی داخلــی و بین المللــی دچــار اســیب می کنــد؛‬ ‫را توفیقــی دانســت و خطــاب بــه فعــاالن بنابرایــن تصمیمــات باید از ثبــات برخوردار‬ ‫اقتصــادی گفــت‪ :‬دیدگاه هــا و نظــرات شــما باشــد و ثبــات تصمیمات اقتصــادی ثبات در‬ ‫نســبت به مســائل اقتصادی برای هر دولتی اقتصــاد اســت‪ .‬رئیس قوه قضاییــه ثبات در‬ ‫موثر خواهد بود چون شما میدان دار هستید تصمیمات اقتصادی را از الزامات دولت قوی‬ ‫و بــه تعبیــر مردم‪ ،‬شــما کف بــازار اقدامات دانســت تا هرروز ســر راه تولید و صادرات و‬ ‫و فعالیت هــای اقتصــادی هســتید‪ .‬داوطلب واردات‪ ،‬تعاونی هــا را دچار مشــکل نکند و‬ ‫سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایــن الزمــه کار در حوزه اقتصادی اســت‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬استفاده از دیدگاه های شما درباره افــزود‪ :‬معتقدیم نمی توان بازار را دســتوری‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬یکی از مسائل مهم کشور اداره کرد و با نشستن در اتاق هم نمی توان‬ ‫و از مهم تریــن دغدغه هــای مردم اســت‪ .‬ما اقتصــاد را اداره کــرد‪ .‬من یــک مدیر میدانی‬ ‫هــم بــا نگاهــی کــه مردم دارند و بــا نگاهی در همه حوزه ها هستم و در سفر به استان ها‬ ‫کــه بایــد بــه دغدغــه مــردم داشــت‪ ،‬امــروز اولیــن نشســت من بــا کارافرینــان و فعاالن‬ ‫مســئله اقتصــادی و نظــام مســائل اقتصادی اقتصــادی بــود و در انجــا گفتم وقتــی تولید‬ ‫کــه یــک مســئله نیســت را مطــرح می کنیــم‪ .‬مســئله مهم کشــور و شعار سال می شود من‬ ‫او افزود‪ :‬شــناخت مســئله‪ ،‬شــناخت راه حل به عنــوان مســئول دســتگاه قضایــی نبایــد از‬ ‫و راهکارهای حل مســئله‪ ،‬تعیین اولویت ها ان غافــل باشــم‪ .‬داوطلب ســیزدهمین دوره‬ ‫در میــدان عمل و اقدام و میدان داری کردن انتخابــات ریاســت جمهــوری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در اتاق هــای بــاز‪ ،‬صرفا در جلســه ننشســتن همــه کشــور بایــد از ایــن شــعار متاثر باشــند‬ ‫و همــراه بــودن باکســانی که در ایــن میدان وقتــی ایــن شــعار اول می شــود و من هم به‬ ‫حضور دارند و همچنین همکاری با همدیگر دادســتان ها و قضــات می گویــم هــر مــوردی‬ ‫موضوع بسیار مهمی در حوزه اقتصاد است‪ .‬پرونــده ای را کــه دنبال می کنید بدانید تولید‬ ‫رئیســی بابیان اینکه ایــران قوی می خواهیم محــور اســت‪ .‬فقــط وزارت صمــت و وزارت‬ ‫گفت‪ :‬برای ایران قوی زمینه کامال موجود و جهــاد نبایــد ورود کننــد بلکــه همــه بایــد‬ ‫بســترها فراهم اســت‪ .‬خداوند ذخایر مادی احســاس مســئولیت کنند و کارخانه ای نباید‬ ‫و معنــوی‪ ،‬نیــروی انســانی کارامــد در حوزه دچار وقفه شود و حتی در رسیدگی ها نباید‬ ‫مســائل اقتصــادی کشــور و ســایر معــادن و کارخانه ای را دچار وقفه کرد‪ .‬رئیسی اضافه‬ ‫گنجینه هــا بــه ایــن کشــور عطا کرده اســت‪ .‬کرد‪ :‬دولت متصدی خوب نیســت و اقتصاد‬ ‫حلقــه مفقــوده‪ ،‬مدیریــت قــوی‪ ،‬کارامــد و بایــد بــه بخــش خصوصــی واقعــی وا گــذار‬ ‫جهادی است که بتواند همه این امکانات و شــود‪ .‬نــه اینکه اقتصــاد را به یک ســازمانی‬ ‫ذخایــر را به قوت و قدرتی در حوزه اقتصاد بدهنــد و نــه اینکه جزو دســتگاه های دولتی‬ ‫دنبــال کنــد کــه ایــران قــوی بــدون اقتصــاد محســوب شــود‪ .‬اصــل ‪ ۴۴‬سیاســت مصوب‬ ‫قــوی ممکــن نیســت‪ .‬نامــزد ســیزدهمین نظام اســت و بر اســاس قانون اساســی ایران‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری مدیریت رهبــر معظــم ابــاغ ان را فرموده انــد و بایــد‬ ‫کارامــد را از الزامــات تحقــق اقتصــاد قــوی اجرا شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فراموش کرده ایم انتخابات شکوهمند ضامن مشروعیت نظام است‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬سه شــنبه خدمــت‬ ‫رهبــری نامــه نوشــتم که ا گــر ایشــان می توانند‬ ‫دربــاره انتخابــات کمــک کننــد‪ .‬انچــه مــا‬ ‫می توانســتیم انجام دهیم درخواست از ایشان‬ ‫بود که اگر ایشــان صــاح و مصلحت می دانند‬ ‫در ایــن زمینه اقدامی انجام دهند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســن روحانــی در‬ ‫جلســه هیئت دولت خاطرنشــان کــرد‪ :‬نتیجه‬ ‫انتخابــات بــا ایــن عظمــت‪ ،‬وحــدت ملــی و‬ ‫امنیــت ملی اســت‪ .‬ما همــواره در بحث های‬ ‫سیاســی و در روزنامه هــا و صداوســیما و‬ ‫فضــای مجــازی بحــث می کنیم که ایــن اقا یا‬ ‫ان اقــا بیایــد و چ ـه کاری انجــام دهــد‪ ،‬فالن‬ ‫موضــوع یــا فالن مشــکل سیاســی و اقتصادی‬ ‫را حــل کنــد‪ .‬البتــه این هــا درســت و در جای‬ ‫خــود مهــم اســت‪ .‬رئیس جمهــوری همــه این‬ ‫وظایــف را به عنــوان رئیــس دولــت بــر عهده‬ ‫دارد امــا انتخابــات باالتــر از ایــن اســت‪.‬‬ ‫روحانــی تصر یــح کــرد‪ :‬انتخابــات شــکوهمند‬ ‫ضامــن مشــروعیت نظام اســت و این اســاس‬ ‫اســت و مــا ایــن را فرامــوش کرده ایــم؛ یعنی‬ ‫مســئله و هــدف اساســی ادامــه مشــروعیت‬ ‫نظــام با حضور مردم پــای صندوق انتخابات‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد‪ :‬همه‬ ‫تصمیماتــی که در کشــور انجــام می گیرد‪ ،‬اگر‬ ‫پشــتوانه مردمــی نداشــته باشــد‪ ،‬مشــروعیت‬ ‫نــدارد‪ .‬مشــروعیت قانونــی کــه نــدارد‪،‬‬ ‫مشــروعیت دینی ان هم محل بحث و ســوال‬ ‫اســت‪ .‬چرا کــه می خواهد مــردم را نمایندگی‬ ‫کنــد و از طــرف مــردم می خواهــد ســخن‬ ‫بگویــد‪ ،‬بــا دنیــا به عنــوان نماینــده ملــت‬ ‫ســخن بگوید‪ .‬او بــا تاکید بر اینکه مشــارکت‬ ‫حداکثری با شــعار درســت نمی شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشــارکت حداکثــری لــوازم دارد بایــد بــه‬ ‫ان ملتــزم باشــیم کــه یک طــرف ان دولــت‬ ‫اســت‪ .‬روحانــی بابیــان اینکــه دولــت مجری‬ ‫انتخابــات اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در زمــان ثبت نــام‬ ‫کــه اولیــن قــدم بود‪ ،‬من به وزیر کشــور نامه‬ ‫نوشــتم و تاکیــد کردم عین «مــر» قانون عمل‬ ‫کنــد و هرکــس بــرای ثبت نــام می ایــد طبــق‬ ‫قانــون ثبت نــام کنــد‪ .‬ا گــر مــن این دســتور را‬ ‫نــداده بودم و ا گــر وزارت کشــور عمل نکرده‬ ‫بــود مــا حتــی در خــود وزارت کشــور دعــوا‬ ‫داشــتیم‪ .‬کســی کــه می خواســت ثبت نــام‬ ‫کنــد می گفت بر اســاس چــه قانونــی ثبت نام‬ ‫نمی کنیــد‪ .‬قانون را به من نشــان دهید شــما‬ ‫بایــد مجــری قانــون باشــید؛ بنابرایــن وزارت‬ ‫کشــور بــه قانــون عمــل کرد و مــردم امدند و‬ ‫ثبت نــام کردند‪ .‬ما اینجا مشــارکت حداکثری‬ ‫را مراعــات کردیــم و ایســتادگی کردیــم‪،‬‬ ‫در مراحــل بعــد هــم انجایــی کــه بــه عهــده‬ ‫دولــت اســت بــاز همــان را مراعــات خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬او در خصــوص فراینــد احــراز صالحیت‬ ‫داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫گفــت‪ :‬انچه به عهده دولت بوده‪ ،‬به عنوان‬ ‫وظیفــه بزرگــی کــه بر دوش ما اســت‪ ،‬دولت‬ ‫انجام داده و خواهد داد‪ .‬ما به فکر این نیســتیم‬ ‫که چه کسی رئیس جمهور می شود‪ .‬مردم هرکسی‬ ‫را که صالح دیدند به او رای بدهند؛ اما همه باید‬ ‫حــس کنند که پای صندوق انتخابــات می روند و‬ ‫همه حس کنند که رای ان ها است که امروز کسی‬ ‫را انتخاب می کنند‪ .‬رئیــس دولت دوازدهم ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک مرحله‪ ،‬مرحله احراز صالحیت است که‬ ‫به عهده دولت نیست به عهده یک نهاد دیگری‬ ‫کــه البتــه مهــم اســت و ا نهــا تصمیــم می گیرند‪.‬‬ ‫اینکــه مقدمــات این تصمیم ا نهــا از کجا می اید‬ ‫و چگونــه تصمیم ســازی می شــود بحث هــای‬ ‫جداگانــه دارد کــه موردبحــث مــا نیســت اما‬ ‫به هرحــال در اختیــار دولــت نیســت‪ ،‬نهــادی‬ ‫مســتقل اســت کــه خــود بررســی می کنــد و‬ ‫تصمیــم می گیــرد کــه به هرحــال تصمیــم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رقابت میان نامزدهایی با رای منفی بیشتر و کمتر است‬ ‫امیر ابراهیم رسولی‪ ،‬سخنگوی ائتالف نیروهای‬ ‫انقالب‪ ،‬درباره اظهارات سید ابراهیم رئیسی نامزد‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنی‬ ‫بــر مســتقل بودن‪ ،‬گفت‪ :‬اعالم مســتقل بــودن به‬ ‫معنــای ایــن نیســت که رئیســی از جمــع نیروهای‬ ‫انقالب خارج شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ائتالف نیروهای انقالب ادامه داد‪ :‬موض ع او به این‬ ‫معناســت که من به خواســته یک حزب یا جریان‬ ‫پای در رقابت ریاست جمهوری نگذاشته‪ ،‬بلکه این‬ ‫خواست جریان انقالب است‪.‬‬ ‫رســولی‪ ،‬همکاری رئیسی و علی نیکزاد (رئیس‬ ‫اصولگــرای ســتاد مردمــی رئیســی) را مغایــر هــم‬ ‫ندانســت و دربــاره رقابــت ایــن دوره از انتخابــات‬ ‫ریاس ـت جمهوری‪ ،‬گفــت‪ :‬رقابــت ایــن دوره میان‬ ‫نامزدهایــی بــا رای منفــی بیشــتر و کمتــر اســت‪.‬‬ ‫درنتیجه کسی در این انتخابات برنده است که رای‬ ‫منفی کمی دارد‪ .‬او نامزد نیروهای انقالب در این‬ ‫دوره از انتخابات ریاست جمهوری را فردی دانست‬ ‫کــه حضــور در «میدان» را بر مدیریت از پشــت میز‬ ‫ترجیحمی دهد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 3‬روزه می شود مشکل‬ ‫حاد بازار سرمایه را حل کرد‬ ‫ســید امیرحســین قاضی زاده‬ ‫داریم شاهد رفیق گرایی نباشیم‬ ‫هاشــمی نامزد سیزدهمین دوره‬ ‫و شایستگانی از جوانان کار را به‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری‪،‬‬ ‫دستبگیرند‪.‬قاضی زادههاشمی‬ ‫در نشســت خبــری بــه تشــریح‬ ‫گفت‪ :‬نباید نان واب مــردم را به‬ ‫برنامه های خود برای اداره کشور‬ ‫گــروگان گرفــت‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫سیدامیرحسین‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬دولت سالم»‬ ‫بزرگ تریندادگاه‪،‬افکارعمومیو‬ ‫قاضی زاده هاشمی‬ ‫اولیــن ســام خــود را بــه ملــت‬ ‫قضاوتیاست کهمردممی کنند‪،‬‬ ‫عزیز ایران می فرســتد کــه‪ ۶۰‬ســال در گذرگاه های گفت‪ :‬من در تمام سیزده سال خدمتم در روستاها‬ ‫مختلف صبوری و ایستادگی کرده تا کشور به این و حاشــیه های شــهر در کنــار ان ها بــوده ام‪ .‬ویژگی‬ ‫نقطه برسد‪ .‬امید داریم در ابتدای گام دوم‪ ،‬دولتی نمایندگانمجلسایناست کهمردمدر مشکالت‬ ‫تحو لگــرا روی کار بیاید‪ .‬به گــزارش مهر‪ ،‬او بابیان بهان هامراجعهمی کنندلذاباهمهجانممشکالت‬ ‫اینکه باید مسیرهای اشتباه را اصالح و نقاط قوت مردم را درک کرده ام‪.‬کاندیدای انتخابات ریاســت‬ ‫را تقویت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم نسل های جوان جمهوری افزود‪ :‬ما با مردم بوده ایم‪ ،‬در کنار ان ها‬ ‫و نوگــرا روی کار بیایند‪ .‬جوانانی که ارمــان و ارزو و خوشحالشدیموهمراهان هاغمراتجربه کردیم‪.‬‬ ‫انگیزه دارند و با استفاده از تجارب بتوانند کشور را در دولت ســام‪ ،‬امیدوارم بتوانیم مشکالت مردم‬ ‫بهبودببخشند‪.‬کاندیدایانتخاباتریاستجمهوری را حل کنیم‪ ،‬این خدمت و قرار ما با مردم موقتی‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬دومین ســام را به اهل رســانه تقدیم نیســت‪ .‬قاضی زاده هاشمی درباره برنامه خود در‬ ‫ت خارجی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬گفتگو با دنیا‬ ‫می کنم کهشور انتخاباتیرادر مردمایجادمی کنند حوزه سیاس ـ ‬ ‫و اگاهی نســبت به حقایق را در جامعه افزایش ضروری اســت‪ ،‬در تمام این ســال ها با دنیا گفتگو‬ ‫می دهند‪ .‬قاضی زاده هاشــمی اظهار داشت‪ :‬اهل کرده ایم‪ ،‬اما اینکه چگونه و با چه کسانی گفتگو‬ ‫رســانه افکار عمومی را هدایت می کند‪ ،‬البته این شود‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬او افزود‪ :‬انچه مهم است‬ ‫هدایت نباید جهت دار به ســمت مثبت یا منفی نتیجه روابط با ســایر کشــورها اســت‪ ،‬مردم باید‬ ‫باشدبلکهبایدبهسمتحقیقتباشد‪.‬اوبااشاره شیرینینتیجهمذاکراترابچشندچراکهمی پرسند‬ ‫بهاینکهمردمایرانالیقبهترین هاهستند‪،‬افزود‪ :‬چــه بــه ســفره زندگــی ان ها اضاف هشــده اســت؟!‬ ‫البتهدورانلبخندهاواشک هایصوریوبی نتیجه کاندیدایانتخاباتریاستجمهوریتصریح کرد‪:‬‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬دورانــی که بــا بازی با احساســات امروز نظام ســلطه از اقتصاد به عنوان یک ســاح‬ ‫مــردم‪ ،‬رای کســب م ‬ ‫یشــد‪ .‬کاندیــدای انتخابات استفادهمی کندواینفقطمربوطبهایراننیست‬ ‫ریاست جمهوری تاکید کرد‪ :‬امیدواریم جوانان به بابسیاریاز کشورهااین گونهبرخوردمی کنند‪.‬امروز‬ ‫میدانبیایندوبه جایاینکهشاهدبازیبااحساسات سالحجنگفقطموشکنیستوقدرتدرعرصه‬ ‫وفریبمردمباشیمشاهدعمل گراییباشیم‪.‬امید نظامیکافینیست‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫باشد‪ .‬منزل اول بصورت یک باب منزل مسکونی مجزا در یک طبقه با زیربنای اعیانی حدود‬ ‫به شهرداری ندارد‪ .‬که کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ ملک را ‪80/000/000/000‬‬ ‫‪ -9-479‬شماره‪ 9901837 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/03/02 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫‪ 105‬مترمربع و عرصه حدود ‪ 190/65‬مترمربع که کف اتاق ها و پذیرایی موزاییک ‪ ،‬بدنه‬ ‫ریال و ‪ 446/04‬سهم ان را ‪ 9/896/018/000‬ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9901837‬له اقای حمید فیروزه علیه خانم ها زهرا‬ ‫سنگ و گچ پرداختی سفید ‪ ،‬اشپزخانه بصورت اپن با ارگ گچبری با کابینت فلزی ‪ ،‬درب‬ ‫در تاریخ پنجشنبه ‪ 1400/03/20‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫و مریم یاوری زاده و مرضیه جبل عاملی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 9/896/018/000‬ریال در‬ ‫های داخلی چوبی و خارجی پروفیل با شیشه تک جداره ‪ ،‬سیستم سرمایش کولر و گرمایش‬ ‫شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی‬ ‫حق محکوم له در نظر دارد ‪ 446/04‬سهم مشاع از ‪ 601‬سهم از ‪ 3606‬سهم از ‪ 5127‬سهم‬ ‫بخاری ‪ ،‬کف حیاط موزاییک ‪ ،‬بدنه و نمای ساختمان سنگ و دارای انشعابات برق مجزا و‬ ‫فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار کسی است که باالترین قیمت‬ ‫عرصه و اعیان پالک ثبتی ‪ 88/41‬که خانم مرضیه جبل عاملی به عنوان مال معرفی نموده ‪،‬‬ ‫اب و گاز مشترک می باشد‪ .‬منزل دوم بصورت یک باب منزل مسکونی مجزا در یک طبقه‬ ‫راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را‬ ‫واقع در خمینی شهر ـ خیابان امیرکبیر ـ بعداز کوچه ‪ 46‬ـ جنب تعمیرگاه سایپا ـ کیک تناول‬ ‫به انضمام یک اتاق در کنار سرسرا با زیربنای اعیانی حدود ‪ 203‬مترمربع و عرصه حدود‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده‬ ‫و همچنین داخل کوچه شماره‪ 46‬به کدپستی ‪ 8417115471‬الی ‪ 8417115473‬را از طریق‬ ‫‪ 262/37‬مترمربع که بدنه اتاق ها ‪،‬پذیرایی و نشیمن موزاییک ‪،‬بدنه و سقف گچ پرداختی‬ ‫درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫مزایده به فروش رساند‪ .‬ملک مذکور بصورت یک کارخانه با سابقه تولیدی (فاقد فعالیت و‬ ‫سفید ‪،‬اشپزخانه بصورت اپن با کابینت فلزی و سایر مشخصات مشابه منزل مسکونی اول و‬ ‫اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده‬ ‫تجهیزات) به انضمام دو باب منزل مسکونی به مساحت عرصه اولیه حدود ‪ 1709‬مترمربع که‬ ‫یک زیرزمین دارای کف موزاییک ‪،‬بدنه سنگ و سقف پالستر سیمانی می باشد طبق استعالم‬ ‫می بایست ده درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری‬ ‫بر اساس یک برگ مبایعه نامه حدود ‪ 507‬مترمربع ان از پالک اصلی جدا و به شخصی به نام‬ ‫از شهرداری منطقه ‪ ،‬ملک شامل یک باب کارخانه (غیرفعال) به شماره پرونده ‪78-25-662‬‬ ‫خمینی شهر به شماره ‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل‬ ‫اقای حسن مهرابی فروخته شده است که در حال حاضر و بر اساس وضع موجود عرصه پالک‬ ‫دارای ‪ 630‬مترمربع عرصه و ‪ 702/70‬مترمربع اعیان در محدوده شهر با کاربری تجاری‬ ‫فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و‬ ‫مذکور حدود ‪ 1202‬مترمربع می باشد‪ .‬کارخانه مذکور دارای کاربری اداری تجاری صنعتی‬ ‫ـ مسکونی در مسیر گذر و یک باب منزل مسکونی به شماره پرونده ‪ 99-25-526‬دارای‬ ‫درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل‬ ‫با زیر بنای حدود ‪ 702/70‬مترمربع متشکل از دو دهانه تجاری ‪ ،‬دهانه ورودی ‪ ،‬سالن‪ ،‬اتاق‬ ‫‪ 440‬مترمربع عرصه و ‪ 363‬مترمربع اعیان در محدوده شهر با کاربر ی مسکونی می باشد‬ ‫اجرا نمایید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/03/06 :‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫های اداری بصورت نیم طبقه و انبار با اسکلت سازه فلزی با تیراهن و سقف طاق ضربی می‬ ‫که تا این تاریخ نسبت به ‪ 601‬سهم (سهم خانم جبل عاملی) هیچگونه بدهی و خالفی‬ ‫خمینی شهر ـ کریمی م الف‪1139279 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو تیبا ‪ 2‬به رنگ سفید مدل ‪ 1400‬به شماره پالک ‪971‬‬ ‫ب ‪ 77‬ایران ‪ 92‬به شماره موتور ‪ M15/9165734‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS821100M1305821‬به نام محمدامین متین مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند و شناسنامه و برگ سبز خودرو پارس مدل ‪ 1397‬به رنگ سفید به‬ ‫شماره پالک ‪ 553‬ج ‪ 61‬ایران ‪ 84‬به شماره موتور ‪BM16LB*G087164‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAPH320BAJ1040620‬به نام علی پشنگ مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قطعی برق اختاللی در بنادر‬ ‫ایجادنکرد‬ ‫در پــی قطعــی بــرق و‬ ‫تاکنــون این مشــکل بــه وجود‬ ‫خاموشی های پراکنده در کشور‬ ‫نیامــده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬اگــر‬ ‫که طی روزهای گذشته جداول‬ ‫در دقایقی هم برق قطع شده‬ ‫ان نیــز منتشــر شــد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫است بالفاصله دوباره عملیات‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫بنــدری و دریایــی را با اســتفاده‬ ‫محمد راستاد‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــه دلیــل داشــتن‬ ‫از این تجهیزات و زیرساخت ها‬ ‫امکانــات و تجهیزاتــی ماننــد‬ ‫از ســر گرفتیم و اجازه ندادیم‬ ‫ژنراتــور برق اضطراری و نیروگاه در بنادر کشــور‪ ،‬مشکل و اختاللی در این زمینه به وجود بیاید‪.‬‬ ‫خســارت و اختاللــی در این روزها نداشــتیم‪ .‬به مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی ادامه‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬طی روزهای گذشــته قطعی برق داد‪ :‬عــاوه بــر برق شــبکه سراســری در برخی‬ ‫و خاموش ـی های پراکنــده در کشــور کــه البتــه با بنادر نیروگاه های مجهز و خوبی احداث شده‬ ‫یــک روز تاخیــر وزارت نیــرو جداول ان را منتشــر که می توان به بندر بوشهر و امیراباد اشاره کرد‬ ‫کــرد‪ ،‬خســارات و اســیب هایی در بخ ‬ ‫شهــای که البته این نیروگاه ها با سرمایه گذاری بخش‬ ‫مختلف بــه وجــود اورد و از مردم تا بخش های خصوصی راه اندازی شده اند و در برخی دیگر‬ ‫مختلفاقتصادیوصنعتینسبتبهاینمسئله از بنــادر نیز مانند بندر چابهار در حال احداث‬ ‫گالیه هاییمطرح کردند‪.‬محمدراستاد‪-‬معاون نیروگاه هستیم‪ .‬راستاد گفت‪ :‬نیروگاه های برق‬ ‫وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل ســازمان بنادر در وهله نخســت برای تامین برق بندر احداث‬ ‫و دریانوردی‪ -‬در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه شده اندامامسلمابرقمازادانبهشبکهسراسری‬ ‫ایــا قطعــی برق خســارات و اختاللی در بنــادر و تزریق خواهد شــد اما این مســئله را با اطمینان‬ ‫عملیات بندری و دریایی کشــور به وجود اورده می توان گفت که هیچ اسیبی در روزهای گذشته‬ ‫است؟ اظهار کرد‪ :‬به دلیل اینکه بنادر کشور به ناشی از قطعی برق به بنادر وارد نشده و اجازه‬ ‫ژنراتــور بــرق اضطراری یا نیروگا ه مجهز هســتند ان را نداده ایم‪.‬‬ ‫تولیدرااز تنگناهایدستگاه های‬ ‫بیرونینجاتدهیم‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت‬ ‫عنــوان ســه مانع اصلــی و مهم‬ ‫صنعت‪،‬معدنوتجارت گفت‪:‬‬ ‫شناسایی شدند؛ عواملی مانند‬ ‫امروزهردستگاهبراساسقوانین‬ ‫تحریم ها‪،‬ارزدونرخی‪،‬جذابیت‬ ‫خودشعملمی کندوامیدواریم‬ ‫بیشتر در سایر بازارها (نسبت به‬ ‫با یک نگاه جدید بتوانیم تولید‬ ‫ت مقررات‬ ‫حوزه تولید)‪ ،‬تغییرا ‬ ‫سعید زرندی‬ ‫را از تنگنایــی کــه دســتگاه های‬ ‫ارزی و عــدم ورود ســرمایه‬ ‫بیرونــی ایجــاد کردنــد نجــات‬ ‫جدیــد به بخش تولیــد از دیگر‬ ‫دهیــم‪ .‬بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از وزارت مواردیبود کهدر نظرسنجیبهعنوانمانعاعالم‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬سعید زرندی» درباره شــدند‪ .‬به گفته زرندی‪ ،‬بررسی های انجام شده‬ ‫مهم ترینبرنامه هایوزارتخانهدرموردمانع زدایی روی نتایج نظرســنجی انجام شــده‪ ،‬بخش های‬ ‫و پشــتیبانی از تولیــد‪ ،‬افزود‪ :‬بــرای برطرف کردن مختلفــی مانند بانک مرکــزی‪ ،‬مالیات‪ ،‬ســازمان‬ ‫موانع‪ ،‬ابتدا باید موانع شناخته شود و بر همین تامیناجتماعی‪،‬حفاظتمحیطزیست‪،‬پاالیش‬ ‫اصــل‪ ،‬وزارت صنعت در ابتدای ســال و در قالب وپخشفراورده ‪،‬منابعطبیعی‪،‬غذاودارو‪،‬منابع‬ ‫برگزارییکنظرسنجیاز بخشخصوصی‪،‬اقدام اب‪ ،‬توانیر و گاز به عنوان دستگاه ها و بخش های‬ ‫بهاحصاءموانعدر حوزهتولید کرد‪.‬ویادامهداد‪ :‬مرتبطباچالش هایومسائلحوزهتولیدشناخته‬ ‫بر اساس نتایج به دست امده از این نظرسنجی‪ ،‬شدند که بیشترین نیاز را به بازنگری فرایندها در‬ ‫بی ثباتی اقتصادی‪ ،‬تورم باال و نبود نقدینگی به حوزهتولیددارند‪.‬‬ ‫تمایلارمنستانبرایحضور‬ ‫سرمایه گذارانایرانی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ارمنستان در‬ ‫حال بازسازی و گسترش زیرساخت حمل ونقلی‬ ‫و عمرانــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئوالن‬ ‫ارمنســتان عالقه منــد هســتند کــه شــرکت های‬ ‫ایرانــی و اذربایجــان شــرقی در انجــا نقــش ایفا‬ ‫کنند‪ .‬محمد اســامی بعد از بازگشــت از کشور‬ ‫ارمنســتان‪ ،‬در حاشــیه ی بازدیــد از پایان ـه ی‬ ‫مــرزی نــوردوز اذربایجــان شــرقی در رابطــه بــا‬ ‫دســتاوردهای ســفر بــه ارمنســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اهمیــت ویــژه ای بــه‬ ‫همــکاری و تبــادالت بــا کشــورهای همســایه‬ ‫قائل اســت و ارمنستان نیز همواره با جمهوری‬ ‫اســامی ایــران رابط ـه ای پایــدار داشــته و در‬ ‫شــرایط گوناگــون با اعتمــاد و اعتقاد خاصی با‬ ‫ما در ارتباط بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫سفر سعی کردیم سرفصل هایی را که می تواند‬ ‫شرایط و ظرفیت های همکاری بین دو کشور را‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬فراهم کنیم و یکی از موضوعات‬ ‫هدف گذاری برای رســاندن میزان تراز مبادالت‬ ‫تجاری بین دو کشور به یک میلیارد دالر بود که‬ ‫در ایــن خصــوص مذاکرات خوبی انجام و ســه‬ ‫سند نیز امضا شد‪ .‬وی با بیان اینکه ارمنستان در‬ ‫حال بازسازی و گسترش زیرساخت حمل ونقلی‬ ‫و عمرانــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬مســئوالن‬ ‫ارمنســتان عالقه منــد هســتند کــه شــرکت های‬ ‫ایرانــی در انجــا نقــش ایفــا کننــد‪ .‬وزیــر راه و‬ ‫شهرسازی به تشکیل کمیته ی مشارکتی ما بین‬ ‫دو کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از سرفصل ها‬ ‫ایــن شــد کــه در قالب این کمیته ی مشــارکتی‪،‬‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندسی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫مشــترک برای ســاخت جاده‪ ،‬اتوبــان و راه اهن‪،‬‬ ‫احداث پل و تونل و ایجاد مراکز لجســتیکی که‬ ‫همه ی این موارد می تواند در گســترش ترانزیت‬ ‫و تبادل تاثیرگذار باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به زودی‬ ‫در همین راستا هیاتی از ارمنستان برای بازدید و‬ ‫گفت وگو به جمهوری اسالمی ایران سفر خواهند‬ ‫کرد و ما نیز شرکت های معتبر ایرانی را به ان ها‬ ‫متصلخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫با انتقال اب خلیج فارس به اصفهان‬ ‫برداشت صنایع از زاینده رود به صفر می رسد‬ ‫معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه در خصوص‬ ‫بحــران کم ابــی در اســتان اصفهــان گفت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهم تریناقداماتی کهبایددر استاناصفهانانجام‬ ‫شود‪،‬تامینابموردنیازصنایعوهمچنین کمشدن‬ ‫میزان برداشت اب از زاینده رود است‪ .‬در این زمینه‬ ‫انتقالابخلیج فارسبامشارکتشرکت هایبزرگ‬ ‫و صنعتــی اســتان اصفهان همچون شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه اغاز شده و امید می رود با اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫برداشت اب از زاینده رود به صفر برسد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬احمد ســعیدبخش با‬ ‫بیــان این مطلب افزود‪ :‬یکــی از الزامات مهم برای‬ ‫استان اصفهان به عنوان یک استان صنعتی و دارای‬ ‫پتانسیل باال در این حوزه‪ ،‬تامین اب است؛ چراکه‬ ‫متاسفانه کاهش نزوالت جوی طی سال های اخیر‪،‬‬ ‫همچنینتوسعهبرداشت هایبی رویهاز منابعابی‬ ‫و کاهش سطح اب های زیرزمینی‪ ،‬سبب شده تا در‬ ‫تامین اب دچار مشکل شویم که باید تدبیری برای‬ ‫ان اندیشید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این شرایط نمی توان‬ ‫دســت روی دســت گذاشــت و منتظر ماند که چه‬ ‫اتفاقــی خواهــد افتــاد‪ ،‬زیرا وضعیــت در خصوص‬ ‫تامین اب‪ ،‬هر روز وخیم تر و بحرانی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با در نظر گرفتن صنایع مختلف در‬ ‫اصفهــان و پتانســیل موجــود و از ســوی دیگر عدم‬ ‫امکان تامین اب در داخل استان اصفهان‪ ،‬نگاهی‬ ‫فرا استانی به این امر نیاز بود و باید اقدام اساسی‬ ‫انجــام می گرفــت کــه این مهــم چیزی جــز انتقال‬ ‫اب خلیج فارس به اســتان اصفهــان نبود‪ .‬به گفته‬ ‫معاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکه‪ ،‬متاســفانه‬ ‫بــا عملکردهایی که اســتان های هم جوار اصفهان‬ ‫(چهارمحال و بختیاری و خوزســتان) در ســال های‬ ‫اخیر داشــتند‪ ،‬رویه قبلی ورود اب به زاینده رود به‬ ‫هم خورد و جلوی ورود اب به استان اصفهان گرفته‬ ‫شــد تا درنهایت این بحران کم ابی در اصفهان به‬ ‫وجــود امــد‪ .‬البته همان گونه که اشــاره کــردم‪ ،‬کم‬ ‫شهــا نیز مزیــد بر علــت و بحران‬ ‫شــدن میــزان بار ‬ ‫کم ابیاستانشد‪.‬‬ ‫پنج گزینه برای انتقال اب از خلیج فارس‬ ‫ســعیدبخش ادامه داد‪ :‬پروژه ای که در ســطح‬ ‫ملیبرایاستان هاوصنایعشرق کشور در نظر گرفته‬ ‫شد‪ ،‬پروژه انتقال اب از خلیج فارس و شیرین کردن‬ ‫بشــیرین کن ها و در نهایت بازگشت‬ ‫اب توســط ا ‬ ‫شورابه به دریا بود که فاز اول ان اجرایی شد و اب‬ ‫خلیج فارس به استان یزد (چادرملو) و استان کرمان‬ ‫(گل گهر سیرجان و مس سرچشمه) رسید‪.‬‬ ‫معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکه در ادامه‬ ‫ســخنانش از وجــود ‪ 5‬گزینــه بــرای انتقــال اب از‬ ‫جفــارس بــه اســتان اصفهــان خبــر داد و اظهار‬ ‫خلی ‬ ‫کرد‪ :‬در نهایت یکی از این ‪ 5‬گزینه به عنوان گزینه‬ ‫برتر انتخاب شــد؛ به این شــکل که ما نیز از همان‬ ‫کریدوری که اب را به اســتان های جنوب شــرقی و‬ ‫شرق کشور (یزد و کرمان) می رساند استفاده کنیم‬ ‫و البته در یک جایی از مســیر‪ ،‬راه جدا شــود و اب‬ ‫بهاصفهانبرسد‪.‬‬ ‫سعیدبخش میزان برداشت اب یا همان تامین‬ ‫اب برای اســتان اصفهان را ‪ 200‬میلیون مترمکعب‬ ‫در ســال اعــام کرد و گفت‪ :‬این عــدد طبق براورد‬ ‫انجا مشــده و مطالعات صورت گرفته برای صنایع‬ ‫استان اصفهان به دست امده است‪.‬‬ ‫مشارکت فوالد مبارکه در تشکیل شرکت‬ ‫تامین اب‬ ‫وی افزود‪ :‬به همین منظور شرکتی به نام تامین‬ ‫اباستاناصفهانتشکیلشد‪.‬شرکتفوالدمبارکه‪،‬‬ ‫شرکتذوب اهناصفهان‪،‬پاالیشگاهاصفهان‪،‬اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان‪ ،‬شهرداری اصفهان و برخی دیگر‬ ‫از شــرکت های فعــال در اصفهــان ازجملــه نیروگاه‬ ‫در ایجاد این شرکت مشارکت کردند‪ .‬البته در این‬ ‫مشــارکت‪ ،‬شــرکت فــوالد مبارکه دو برابر ســایرین‬ ‫ســرمایه گذاری کرده اســت؛ درواقع شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ 29‬درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬هزینه اجرایی این پــروژه حدود‬ ‫‪ 36‬هــزار میلیارد تومان خواهد بــود که امیدواریم‬ ‫این پروژه ظرف مدت ‪ 5‬سال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫میزان اشتغال زایی این پروژه برای زمان اجرا و طول‬ ‫بهره برداری در‪ 5‬سال حدود‪ 14‬هزار نفر تخمین زده‬ ‫شده است‪.‬سعیدبخش افزود‪ :‬با اجرایی شدن این‬ ‫پروژه و در کنار ان انتقال اب از تونل سوم کوهرنگ‬ ‫(این دو پروژه مکمل یکدیگر هســتند) مشــکالت‬ ‫کم ابی استان تا حدود زیادی رفع خواهد شد‪ ،‬زیرا‬ ‫ابخلیج فارسبهمصرفصنایعخواهدرسید‪.‬‬ ‫همچنین با انجام پروژه انتقال اب از تونل سوم‬ ‫کوهرنگ به زاینده رود به صورت دائمی نیاز صنایع‬ ‫کشاورزی و استان به اب تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا اجــرای پــروژه انتقــال اب‬ ‫جفــارس بــه اصفهــان‪ ،‬برداشــت صنایــع از‬ ‫خلی ‬ ‫زاینده رودتقریباصفرخواهدشد‪.‬‬ ‫هزینه ‪ 500‬میلیارد تومانی برای انتقال اب‬ ‫معــاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکه افــزود‪:‬‬ ‫پــروژه انتقــال اب از تونــل ســوم کوهرنــگ در حال‬ ‫انجام است و دائما رصد می شود‪ .‬همچنین تاکنون‬ ‫هزینه ای در حدود‪ 270‬میلیارد تومان از ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان برای تونل ســوم کوهرنگ پرداخت شــده و‬ ‫امیدواریــم ایــن پروژه هرچــه زودتر وارد مدار شــود‬ ‫و بــه بهره برداری برسد‪.‬ســعیدبخش ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر پروژه انتقال اب از خلیج فارس به استان‬ ‫اصفهان نیز شروع شده و با پیگیری و حمایتی که از‬ ‫سویمقاماتاستانیمی شود‪،‬امیدواریمزودتروارد‬ ‫فاز عملیاتی گردد تا بتوانیم طبق برنامه زمان بندی‬ ‫که برای ان پیش بینی شده‪ ،‬انتقال اب انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه از سال های‬ ‫گذشته در این اندیشه بود که میزان برداشت های‬ ‫اب از زاینــده رود را کاهــش دهــد‪ .‬بــر ایــن اســاس‬ ‫نیــز پروســه اســتفاده اب در داخــل کارخانــه و‬ ‫بهین هســازی را در پیــش گرفــت‪ .‬همچنین تصمیم‬ ‫گرفتــه شــد تــا بازچرخانــی اب افزایــش یابــد و در‬ ‫کنار ان از پساب های شهری استفاده کند؛ بنابراین‬ ‫سرمایه گذاری هایی در شهرستان های اطراف انجام‬ ‫داد و طی قراردادهایی که با شرکت ابفای اصفهان‬ ‫بهامضارساند‪،‬هزینه هاییبرایتشکیلشبکه های‬ ‫فاضــاب شــهری و احــداث شــبکه های فاضــاب‬ ‫شهری شهرستان های اطراف پرداخت کرد؛ از طرف‬ ‫دیگرایجادخطوطلولهتصفیه خانهبرایانتقالاین‬ ‫پساب ها به شرکت فوالد مبارکه انجام شد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬لوله کشیبرایانتقالپساببهفوالد‬ ‫مبارکه انجام گرفت و از یک سال پیش این پروژه‬ ‫بــه بهره برداری رســیده اســت‪ .‬در واقع بســیاری از‬ ‫پساب های شهری به فوالد مبارکه انتقال پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استفاده از پساب های شهری‬ ‫سعیدبخش با اشاره به اینکه‪ 3‬تصفیه خانه در‬ ‫داخــل فــوالد مبارکه احداث شــده اســت در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬با اســتفاده از این تصفیه خانه ها‪ ،‬پساب ها‬ ‫بــه اب قابل اســتفاده برای صنعت تبدیل خواهند‬ ‫شــد؛ ایــن پــروژه در حال تکمیل اســت و بــه زودی‬ ‫تصفیه خانه شماره‪ 3‬نیز که بسیار پیشرفته است و‬ ‫از سیستم‪ UF‬استفادهمی کند‪،‬واردمدار بهره برداری‬ ‫خواهدشد‪.‬معاونتوسعهشرکتفوالدمبارکهابراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه با به ثمر رســیدن مجمــوع این‬ ‫پروژ ههــا‪ ،‬شــرکت فــوالد مبارکــه از نظــر تامین اب‬ ‫دغدغهنداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون فوالد مبارکه از لحاظ مصرف‬ ‫بهینــه اب در صنایع فوالدی جهان یک بنچ مارک‬ ‫اســت و مقــام اول را دارد‪ ،‬زیــرا حداقــل مصــرف‬ ‫اب موردنیــاز بــرای تولید در فوالد مبارکه اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬این امر تداوم خواهد داشــت و سعی ما‬ ‫بر این است تا مطالعات و کوشش ها برای استفاده‬ ‫کمتــر اب بــرای چرخــه تولید فــوالد را جلو ببریم و‬ ‫روزبه روز نتایجبهتریحاصل کنیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــدف مجموعــه اقدامــات‬ ‫یادشــده جلوگیــری از اســیب رســیدن بــه‬ ‫محیط زیســت و بــه حداقــل رســاندن میــزان‬ ‫برداشــت اب شــرکت فوالد مبارکــه از زاینده رود‬ ‫اســت‪ .‬امید می رود با به ثمر رســیدن پروژه های‬ ‫یادشــده برداشــت از زاینده رود به صفر برسد که‬ ‫البته دور از ذهن نیســت و اتفــاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫درواقع پروژه انتقال اب از خلیج فارس این امر را‬ ‫محقق خواهد کرد‪.‬‬ ‫طرح توسعه ای جدید تعریف نشد‬ ‫ســعیدبخش افزود‪ :‬در شــرکت فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد سبا طرح توسعه ای جدیدی در دست اقدام‬ ‫نیست و دلیل ان دغدغه ای است که برای کمبود‬ ‫اب و مســائل زیس ـت محیطی وجــود دارد و جــزو‬ ‫اســتراتژی های شرکت فوالد مبارکه اســت؛ درواقع‬ ‫تمام تالش شرکت فوالد مبارکه بر این است که از‬ ‫رسیدن اسیب به محیط زیست و یا منابع ابی کشور‬ ‫خودداری کند تا مردم دچار بحران نشوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر واحــدی جدیــد در حــال‬ ‫احــداث اســت‪ ،‬در جهت تکمیــل پروژه های قبلی‬ ‫اســت‪ .‬بــرای مثال ماشــین ریخته گــری ‪ 5‬راه اندازی‬ ‫شــد تــا بــا راه انــدازی واحد نــورد گــرم ‪ 2‬و در ادامه‬ ‫پــروژه واحــد شــهید خــرازی بتوانیــم محصــوالت‬ ‫جدید تولید کنیم‪ .‬به این شکل که اسلب تولیدی‬ ‫ماشــین ‪ 5‬ریخته گری بــه واحد نورد گــرم ‪ 2‬رفته و‬ ‫ورق هاییتولیدشود کهمورداستفادهصنایعنفت‪،‬‬ ‫یســازی و ‪ ...‬اســت‪ .‬چراکه در شــرایط فعلی‬ ‫کشت ‬ ‫ورق موردنیاز این صنایع از خارج کشــور وارد شــده‬ ‫و ارزبری به همراه دارد؛ بنابراین با احداث نورد گرم‬ ‫‪ 2‬هم شــاهد جلوگیری از خروج ارز خواهیم بود و‬ ‫هم اینکه می توانیم نیاز صنایــع داخلی را برطرف‬ ‫کنیم‪ ،‬ضمن اینکه از خام فروشی تختال ماشین ‪5‬‬ ‫ریخته گرینیزجلوگیریخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رکوردزنیفوالدمبارکهدر شاخص کیفیتمحصوالت‬ ‫بازده کیفیمحصوالتشرکتفوالدمبارکهبه‪ 91‬درصدرسید‬ ‫در اردیبهش ـت ماه ‪ 1400‬هم زمان با رشــد چشــمگیرتولید شــرکت‬ ‫باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد‬ ‫گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد سبا به دست امد که منجر به کسب رکورد ‪91‬‬ ‫درصد در کل شرکت و بهبود‪ 2‬درصد نسبت به سال قبل گردید که این‬ ‫رکورد از ابتدای راه اندازی تاکنون بی نظیر است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬علیرضــا کی یگانــه مدیــر واحد کنترل‬ ‫کیفی شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬هم زمان با رشد چشمگیر تولید شرکت‬ ‫باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد‬ ‫گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد سبا به دست امد که منجر به کسب رکورد ‪91‬‬ ‫درصد در کل شــرکت و بهبود ‪ 2‬درصد نســبت به سال قبل شد که در‬ ‫شرکتفوالدمبارکهرکوردمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫وی افزود‪ :‬رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از انجا مهم است‬ ‫که تمام نواحی تولیدی باالترین عملکرد کیفی خود را در این ماه با‬ ‫توجه به حجم و ظرفیت تولید محصوالت کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫مدیــر واحــد کنتــرل کیفــی شــرکت فــوالد مبارکــه اعــام کــرد‪ :‬در‬ ‫اردیبهشت ماهسالجاری‪،‬بازده کیفیواحدفوالدسازی‪ 95.3‬درصد‪،‬‬ ‫نورد گرم ‪ 99.4‬درصد نورد ســرد ‪ 96‬درصد و فوالد ســبا ‪ 98.4‬درصد‬ ‫شد که کسب این رکورد در کنار افزایش تولید کمی‪ ،‬منجر به سوداوری‬ ‫شرکت‪ ،‬رضایتمندی مشتریان و به دنبال ان کاهش ضایعات خواهد‬ ‫بود‪.‬وی در پایان از تمام مدیران نواحی تولیدی و کارکنان کنترل کیفی‬ ‫که در کنار پرسنل نواحی تولیدی در ردیابی و اعالم به موقع عیوب و‬ ‫مشکالتخطوطاهتمام کردند‪،‬تشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا ســلیمی نیــز در گفت وگــو در توضیح رکــورد تولید کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی از محل‬ ‫شرکت اب و فاضالب اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی‬ ‫سیستان و بلوچستان کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬عملیات اجرایی ساخت اتاقک های سرچاهی حرمک‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه اب کارفرما‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه‪( 10778604218 :‬ده میلیاردوهفتصدوهفتادوهشت میلیون و ششصدوچهار هزارودویست وهجده) ریال‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪( 4 :‬چهار)ماه شمسی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-7‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪ 540.000.000‬ریال(پانصدوچهل میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از‬ ‫سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-8‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/05‬لغایت ‪ 1400/03/09‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/19‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/22‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شرکت های واجدشرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت‬ ‫مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج‬ ‫را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1140420:‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اب ارمغان ابادانی است ‪ ،‬ابادانی را بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در اردیبهشت ماهاظهار کرد‪:‬در راستایتحققشعار سال‪،‬شرکتفوالد‬ ‫مبارکهبه عنوانسازمانیمتعالیوپیشروهمگامبارکورد کمیدر تولید‬ ‫به کیفی سازی محصوالت اهتمام ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه هدف گــذاری در بنگاه های اقتصــادی بزرگ بر‬ ‫افزایش کمی محصوالت تولیدی است اما در شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫ناحیهفوالدسازیوریخته گریمداوم‪،‬شاخص کیفیتمحصوالتهم‬ ‫هدف گذاری شــده است‪.‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در سال گذشته نسبت به سال ‪ ،98‬تمام‬ ‫پارامترهای کیفی شامل ذوب های خارج از استاندارد و کاهش عیوب‬ ‫محصــوالت تولیــدی با بهبود ‪ 0.5‬تــا ‪ 2.5‬درصدی همراه بود که باید‬ ‫نسبت به مقیاس تولید‪ 7‬میلیون تن فوالد خام سنجیده شود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫ارزش افزوده ‪ 2‬میلیون‬ ‫دالری با بومی سازی در‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬این شــرکت در راستای سیاست‬ ‫اســتفاده حداکثری از تــوان تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫داخلی‪،‬طیدوسالمنتهیبهفروردین ماه‪،1400‬موفق‬ ‫به بومی سازی بخشی از تجهیزات و قطعات موردنیاز‬ ‫خــود بــا ارزش بیــش از ‪ 2‬میلیــون دالر گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر عملیات و مسئول کمیته بومی سازی شرکت فوالد‬ ‫سفیددشــت با اعالم این مطلــب و با تاکید بر نهادینه‬ ‫شــدن بومی ســازی و اســتفاده از توانمندســازی داخلی‬ ‫به عنــوان یکی از اولویت های مهم این شــرکت‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬با تشــکیل کمیته بومی ســازی فوالد سفیددشــت‬ ‫در ســال ‪ ،1397‬شناســایی و ســازمان دهی قطعــات و‬ ‫تجهیــزات با قابلیت تامیــن از داخل در دســتور کار قرار‬ ‫گرفت که حاصل این فرایند‪ ،‬بومی ســازی بیــش از ‪160‬‬ ‫قطعــه و تجهیــز موردنیــاز صنعت فــوالد بوده اســت‪.‬‬ ‫ایمان سلیمانی افزود‪ :‬بومی سازی قطعات و تجهیزات‬ ‫برای شــرکت فوالد سفیددشــت از جنبه های مختلفی‬ ‫از جملــه خودکفایــی‪ ،‬توانمندســازی صنایــع داخلــی‪،‬‬ ‫کاهشهزینه هایارزی‪،‬قابلیتبهینه سازیوبازطراحی‬ ‫تجهیزات و قطعات‪ ،‬تسریع در فرایند خرید و سهولت‬ ‫دسترسی به خدمات پس از فروش‪ ،‬حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫مسئول کمیتهبومی سازیفوالدسفیددشتاز طراحیو‬ ‫ساخت الکتروموتورهای ‪ ،MV‬گلوب ولوها‪ ،‬دمپرهای‬ ‫سهــای‬ ‫الکتریکــی دمنده هــا‪ ،‬عملگــر والوهــا‪ ،‬گیربک ‬ ‫واحد کالریفایر‪ ،‬کالسیفایر و سیستم حمل مواد‪ ،‬روتور‬ ‫دمنده هایسنگین‪،‬بدنهفن‪،Stack‬پمپ هایدور باال‪،‬‬ ‫تیغه های فن برج های خنک کن و نمونه گیر اتوماتیک‬ ‫کورهبه عنوانمهم ترینتجهیزاتوقطعاتبومی سازی‬ ‫شــده این شــرکت در ســال ‪ 1399‬یاد کرد‪ .‬ســلیمانی در‬ ‫پایــان ضمن تشــکر از فوالد مبارکــه در خصوص انتقال‬ ‫یســازی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد با‬ ‫تجربیات در زمینه بوم ‬ ‫تدوین ســند بومی ســازی و توسعه همکاری واحدهای‬ ‫عملیــات و بازرگانــی در جهــت سیاســت گذاری تامیــن‬ ‫قطعات واحد فوالدسازی‪ ،‬بتوان برای پیشبرد هر چه‬ ‫بهتربرنامهتامینتجهیزاتوقطعاتموردنیازاینواحد‬ ‫ازتامین کنندگانداخلیبهره مندشد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫بازگشت ارز صادراتی‬ ‫در فروردین ‬ ‫دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت گفت‪:‬‬ ‫ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در فروردین‪۱۴۰۰‬‬ ‫یک میلیارد و‪ ۴۰۰‬میلیون یورو بود که رشد‪ ۱۰۰‬درصدی را‬ ‫نسبت به اسفندماه‪ ۹۹‬نشان می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا از‬ ‫سازمانتوسعهتجارتایران‪«،‬احسانقمری»در گزارشی‬ ‫از اخریــن وضعیت ایفای تعهــدات ارزی صادرکنندگان‪،‬‬ ‫میزانصادراتمشمولتعهداز‪ ۲۲‬فروردین‪ ۹۷‬تااذرماه‬ ‫‪ ۹۹‬را‪ ۷۲‬میلیــارد یــورو اعالم و اضافه کرد‪ :‬با احتســاب‬ ‫فرصت چهارماهه جهت ایفای تعهدات ارزی حاصل از‬ ‫صادراتوتعدیالتانجامشده‪،‬از‪ ۲۲‬فروردین‪ ۹۷‬تا‪۳۱‬‬ ‫فروردین‪،۱۴۰۰‬بهمیزان‪ ۶۲‬میلیاردیوروتعهدارزیبراورد‬ ‫شدهاست‪.‬ویافزود‪:‬در همینمدت‪،‬حدود‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫یورواز تعهداتارزیایفاشدهاست کهبیانگرنسبت‪۷۳‬‬ ‫درصدی به کل تعهــدات و‪ ۶۳‬درصدی به کل صادرات‬ ‫بــود‪ .‬دبیر کمیتــه اقــدام ارزی تاکید کرد‪ :‬میزان صــادرات‬ ‫مشــمول ایفــای تعهــدات ارزی در اذرماه‪ ۹۹‬نســبت به‬ ‫ابان ماه‪،۹۹‬حدود‪ ۲‬میلیاردیوروافزایشرانشانمی دهد‬ ‫و میزان ایفای تعهدات انجام شده در فروردین ماه‪،۱۴۰۰‬‬ ‫برابربایکمیلیاردو‪ ۴۰۰‬میلیونیوروبوددرحالی کهمیزان‬ ‫رفع تعهدات ارزی در اسفندماه‪ ،۹۹‬برابر با‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫یورو بوده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر این اساس میزان‬ ‫ایفــای تعهــدات ارزی در فروردین مــاه‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه‬ ‫اسفندماه ‪ ،۹۹‬از رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫قمری گفت‪:‬همچنینافزایشماندهتعهداتمعوقدر‬ ‫اسفندماه برابر با یک میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون یورو بوده که‬ ‫اینعدددر فروردین ماه‪ ۱۴۰۰‬به‪ ۵۰۰‬میلیونیورو کاهش‬ ‫یافتهاست کهبیانگر کاهش‪ ۶۷‬درصدیاست‪،‬بهعبارت‬ ‫دیگــر روند صعــودی ایفای تعهــدات ارزی و روند نزولی‬ ‫مانده تعهدات ایفا نشده در پایان فروردین ماه‪ ،۱۴۰۰‬به‬ ‫خوبیقابلمشاهدهاست‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی از محل‬ ‫اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫سیستان و بلوچستان کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ‪ 300‬مترمکعبی بتنی زمینی‪ ،‬حوضچه ها و احداث یک باب ســاختمان سرچاهی(موتورخانه و کلرزنی)‬ ‫قنداب و کتوران شهرستان سیب و سوران‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارس جویاب‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه‪( 14.300.000.000 :‬چهارده میلیاردوسیصدمیلیون ریال) (براساس فهارس بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال‪)1400‬‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪(5 :‬پنج)ماه شمسی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-7‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪( 715.000.000‬هفتصدوپانزده میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از‬ ‫سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-8‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/05‬لغایت ‪ 1400/03/11‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/23‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/24‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شرکت های واجدشرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت‬ ‫مبلغ ‪( 200000‬دویست هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و‬ ‫ج را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ایا میدانید هر جا اب هست‪ ،‬ابادانی هم هست؟‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۵۶‬درصد از مشترکین اب‬ ‫قزوین باالی الگو‬ ‫مصرف می کنند‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬معــاون درامــد و خدمــات‬ ‫مشــترکین اداره ابفای اســتان قزوین گفت‪ :‬بر اســاس امار‬ ‫ســال‪ ۱۳۹۹‬از مجموع مشترکین شــهری و روستایی‪۵۶،‬‬ ‫درصــد‪ ،‬بــاالی الگوی مصرف به میزان‪ ۱۴‬مترمکعب در‬ ‫مــاه اب مصــرف می کنند‪ .‬ناصــر المعی افزود‪ :‬بر اســاس‬ ‫طبقاتمصرفتعیینشدهتوسطوزارتنیرو‪ ۴۲،‬درصد‬ ‫از مشترکین در استان جزو دسته پر مصرف به میزان‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۲۸‬مترمکعبابدر ماهو‪ ۱۴‬درصداز مشترکینجزدسته ‬ ‫بد مصرف به میزان بیشتر از ‪ ۲۸‬مترمکعب هستند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬الگوی مصرف هر مشترک برای استان قزوین‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬مترمکعب در ماه تعریف شده و مشترکینی که زیر‪۵‬‬ ‫مترمکعبدرماهمصرفداشتهباشندطبققانونوتعرفه‬ ‫یشــوند‪ .‬وی ضمن‬ ‫اب امید از پرداخت اب بها معاف م ‬ ‫توصیه به مشترکین از ان ها خواست‪ :‬میزان مصرف اب را‬ ‫مدیریت کنندوبههدر رفتاب کولرهاوتعمیراتنشت‬ ‫تاسیسات و لوله های داخل ساختمان و امالک در جهت‬ ‫حفظمنابعابوبرخورداریهمهاز ابسالموبهداشتی‬ ‫در استانتوجهویژهداشتهباشند‪.‬المعیدر موردمصرف‬ ‫ابدر واحدهایغیرخانگینیزتاکید کرد‪:‬در کاربری های‬ ‫غیرخانگیمیزانمصرفبایدبرابرالگووظرفیتقرارداد‬ ‫باشــد و هزینــه مصــارف باالتــر از الگو و ظرفیت قــرارداد‬ ‫ماهانهشاملهزینهابازادخواهدبودوحدود‪ ۱۳‬برابراز‬ ‫هزینهعادیمحاسبهمی شود‪.‬‬ ‫رمز ارزها مشکل این‬ ‫روزهای صنعت برق‬ ‫اینروزهاشاهدخاموشی هایدرسطح کشورهستیم‬ ‫و ایــن فرایند جدا از محدودیت نیروگاه های برق ابی که‬ ‫کاهــش تولیــد را ایجاد کرده دلیل دیگــری از جمله ازدیاد‬ ‫مصرف کهاز مهم ترینان هاتولیدغیرمجاز رمزارز استرا‬ ‫موجبشدهاستبهعبارتییکیاز مهم ترینمحورهای‬ ‫تعیین شده برای کاهش مصرف برق و کمک به تامین‬ ‫برقپایدار جمع اوریمراکزتولیدغیرمجاز رمزارزهااست‪.‬‬ ‫مهندسباطنیمدیربرقنواحیشمالیشرکتتوزیعبرق‬ ‫اصفهان گفت‪:‬استخراجرمزارزهانیازبهمصرفباالیبرق‬ ‫داردومتاسفانهافرادمنفعت طلببااستفادهازتعرفه های‬ ‫یارانه ای اقدام به استخراج رمز ارز می کنند‪ .‬وی تاکید کرد‬ ‫با نصب کنتورهای هوشمند بر روی اشتراکات دیماندی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و ســایر مشترکین می توانیم به محل تولید رمز‬ ‫ارزهاپیببریموبااستفادهاز نرم افزارهایخاصتهیهشده‬ ‫در شرکت توزیع برق اصفهان که به تحلیل مصرف انرژی‬ ‫مشترکین بر اساس پارامترهای گوناگون می پردازد کشف‬ ‫ماینرهــای غیر مجــاز ( تولیدکنندگان رمــز ارز ) امکان پذیر‬ ‫اســت‪ .‬باطنــی عنــوان کــرد‪ :‬در یــک مــورد ‪ 500‬دســتگاه‬ ‫ماینر توسط همکاران مشترکین؛ لوازم اندازه گیری و دفتر‬ ‫حراست این امور و ستاد کشف شد‪ .‬وی ابراز داشت ارزش‬ ‫دستگاه های ماینر به مبلغ ‪ 8‬میلیارد تومان و میزان توان‬ ‫انرژی برق مصرفی یک مگاوات اســت و این میزان توان‬ ‫مصرفیبرابر‪500‬خانواراست‪.‬مهندسباطنیتصریحکرد‪:‬‬ ‫الزمبهذکراستجهتمعرفیمراکزتولیدرمزارزهایغیر‬ ‫مجازنیزپاداشمناسبیتوسطصنعتبرقکشورپرداخت‬ ‫می گردد‪.‬ویخاطرنشان کردتاکنونهیچمرکزمجازرمزارز‬ ‫دراصفهانفعالیتنمی نمایند‪.‬باطنیدرپایاناززحمات‬ ‫نیــروی انتظامــی تشــکر و قدردانی کرد و گفت‪ :‬کشــف‬ ‫و ضبط این دســتگاه ها با کمک نیروی انتظامی صورت‬ ‫می گیرد و در نهایت پس از جمع اوری طی مراحل بعدی‬ ‫تحویلپلیسقضاییمی شود‪.‬‬ ‫نیروگاه رامین اهواز عامل‬ ‫قطعی برق خوزستان‬ ‫نیست‬ ‫مدیرعامــل نیروگاه رامیــن اهواز با بیان اینکه نیروگاه‬ ‫رامیناهواز عاملقطعیبرقدر استانخوزستاننیست‪،‬‬ ‫گفت‪:‬مجموعهمدیریتینیروگاهرامیناهوازهیچقصوری‬ ‫در اجرای مسئولیت ها و روند تعمیرات اساسی این واحد‬ ‫تولیدی و همچنین رفع مشکالت سایر واحدها نداشته‬ ‫اســت‪ .‬خلیل محمدی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫مسائل مطرح شده در خصوص نقش نیروگاه رامین اهواز‬ ‫در خاموش ـی های اخیر خوزســتان اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫گرمــای زودهنگام ســال جــاری‪ ،‬کاهش نــزوالت جوی و‬ ‫کاهش سطح ذخیره سدها به منظور پشتیبانی از شبکه‬ ‫برق کشور به ویژه در پیک مصرف برق و همچنین رواج‬ ‫گســترده اســتخراج رمــز ارزها و مصــرف بی رویه‪ ،‬شــاهد‬ ‫چالش هاییدرزمینهبرقهستیم‪.‬ویافزود‪:‬نیروگاهرامین‬ ‫اهواز باششواحدتولیدی‪،‬تامین کنندهعمدهبرقاستان‬ ‫خوزستان است و اکنون پنج واحد تولید برق این نیروگاه‬ ‫در مدار قرار دارد و واحد شــماره ‪ ۶‬نیز بر اســاس برنامه از‬ ‫پیشتعیین شدهوطبقدستورالعمل هایتخصصیوبه‬ ‫منظورارتقایسطحتولیدبرقبه ویژهدرتابستانپیشرو‪،‬‬ ‫از دی ماهسال گذشتهاز مدار خارجشدهاست‪.‬مدیرعامل‬ ‫نیــروگاه رامین اهواز گفــت‪ :‬این واحد نیروگاهی با تالش‬ ‫متخصصاننیروگاهدرمراحلنهاییتعمیراتاساسیاست‬ ‫البته این اقدامات با وجود چالش های متعدد اقتصادی‬ ‫ناشیاز تحریم هاو کاهشنقدینگیدر حالانجاماست‪.‬‬ ‫محمدیبابیاناینکهنیروگاهرامیناهوازعاملقطعیبرق‬ ‫دراستانخوزستاننیست‪،‬تصریحکرد‪:‬مجموعهمدیریتی‬ ‫نیروگاه رامین اهواز هیچ قصوری در اجرای مسئولیت ها و‬ ‫روند تعمیرات اساسی این واحد تولیدی و همچنین رفع‬ ‫مشکالت سایر واحدها نداشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬نیروگاه‬ ‫رامیناهوازباوجودشرایطسختبحرانکرونا‪،‬متعهدانه‬ ‫ومسئوالنهودر شرایطسخت کاریمرتبطباتولیدانرژی‪،‬‬ ‫دراجرایدقیقوتخصصیپروژهارتقایسطحتولیدواحد‬ ‫شماره‪۶‬نیروگاهتالشمی کندوهمچنانطبقرسالتخود‬ ‫در جهت تولید پایدار انرژی و خدمت رســانی مســتمر به‬ ‫مردمعملخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫قطع اب درکمین است‬ ‫ صد شهر در وضعیت قرمز ابی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشور گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۱۰‬شهر کشور تحت تنش ابی‬ ‫قرار دارند که از این تعداد وضعیت یک صد شــهر‬ ‫قرمزاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حمیدرضا جانباز در حاشــیه‬ ‫امضــای تفاهم نامــه همکاری بنیاد احســان ســتاد‬ ‫اجرایی فرمان حصرت امام (ره) و شرکت مهندسی‬ ‫اب و فاضــاب کشــور در جمــع خبرنــگاران افزود‪:‬‬ ‫یهــا دمــای هــوا افزایــش بیشــتری‬ ‫طبــق پیش بین ‬ ‫خواهد داشت و بر همین اساس احتمال دارد تعداد‬ ‫شهرهایقرمزابیافزایشیابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین احتمال دارد در برخی‬ ‫شهرها و روستاها که وضعیت بدتری دارند با قطع‬ ‫اب روبرو شویم که تالش می شود از طرق دیگر اب‬ ‫موردنیازتامینشود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫از افزایش تعداد روســتاهای که با تانکر اب رســانی‬ ‫خواهند شد خبر داد و گفت‪ :‬تابستان امسال بیش‬ ‫از هفت هزار روستا در لیست اب رسانی تانکری قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫جانبــاز خاطرنشــان ســاخت‪ :‬هما نطــور کــه‬ ‫پیش بینیمی شدامسالسالبسیارسختیبهلحاظ‬ ‫بارشــی داریم که جزو کم بارش ترین ســال های ‪۵۰‬‬ ‫سالهاخیراست‪.‬‬ ‫وی از اغاز پایش و رصد مناطق جمعیتی کشور‬ ‫از پارســال خبــر داد و گفت‪ :‬روزانه وضعیت منابع‬ ‫ابی و چگونگی تامین اب این مراکز رصد می شوند‬ ‫وباتوجهبهپیش بینیصورت گرفتهدربارهافزایش‬ ‫دمای هوای کشور در روزهای اینده تالش می شود‬ ‫وضعیت به گونه ای مدیریت شود تا مردم متحمل‬ ‫سختیومشکلنشوند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬پایــش روزانه نشــان می دهــد در برخی‬ ‫اســتان ها برای تامین اب موردنیاز با مشــکل روبرو‬ ‫شده و نیز در بسیاری از روستاها به دلیل پایین رفتن‬ ‫سطح اب ناگزیر به اب رسانی سیار خواهیم بود‪.‬‬ ‫جانباز افزود‪:‬پیش بینیایناست کهدر تابستان‬ ‫امســال بیش از هفت هزار روســتای کشــور نیاز به‬ ‫اب رسانی تانکری پیدا کنند که استفاده از ظرفیت‬ ‫گروه های جهادی می تواند دراین باره کمک خوبی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تهــای بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬در بخــش‬ ‫وی بــه ظرفی ‬ ‫اب رسانیروستاییاشاره کردوخاطرنشانساخت‪:‬‬ ‫امسال اتفاق های خوبی از باب اختصاص بودجه‬ ‫بــرای تکمیــل مجتمع های اب رســانی روســتایی و‬ ‫اب رســانی به تک روســتاها خواهد افتاد و ما نیز از‬ ‫تهــای خود اســتفاده خواهیــم کرد تا‬ ‫تمــام ظرفی ‬ ‫هم وطنان روســتایی نیز همانند شــهروندان از اب‬ ‫سالم و پایدار برخوردار باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب کشــور از‬ ‫رایزنی با ســازمان برنامه بودجه کشور خبر داد که‬ ‫بــا موافقت این ســازمان از بودجه مناطق محروم‬ ‫بخشی به طرح های اب رسانی روستایی اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫جانباز گفت‪ :‬در سال های اخیر و با عنایات مقام‬ ‫معظمرهبریاتفاق هایخوبیدر بخشاب رسانی‬ ‫روســتایی رقم خورد به گونه ای که موفق شدیم ‪۹‬‬ ‫میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور به اب شرب‬ ‫سالموپایدار دسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این امر با وجود اختصاص نیافتن‬ ‫مبالغــی از صنــدوق توســعه ملی ممکن شــده و از‬ ‫محلبودجهعمومیتامینشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشــور مشکل عمده تاخیر در پروژه های اب رسانی‬ ‫روستایی را متصل نبودن سیستماتیک شرکت های‬ ‫اب و فاضالب با ذینفعان و عالوه بر ان برقراری دیر‬ ‫ارتباطبامشارکت هایمردمیبرشمرد‪.‬‬ ‫جانبــاز بــا اشــاره بــه تفاهم نامه ای کــه با بنیاد‬ ‫احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‬ ‫امروز منعقد شد گفت‪ :‬تالش شده تا حدودی این‬ ‫عقب ماندگی هاجبرانشود‪.‬‬ ‫وی از هدف گــذاری بــرای اب رســانی بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار و دویســت روســتای کشــور در‬ ‫طرح ملی اب رســانی خبــر داد که در قالب ‪۱۸‬‬ ‫مجتمــع اب رســانی روســتایی محقــق خواهــد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشور ادامه داد‪ :‬در بخش اب رسانی روستایی‬ ‫عــاوه بــر اعتباراتــی کــه از محــل پیوســت‬ ‫حهــای تملــک دارای ســرمایه ای کــه بــه‬ ‫طر ‬ ‫شــرکت ها اختصــاص می دهیــم از حــدود ‪۴‬‬ ‫الــی ‪ ۵‬ســال گذشــته موضــوع ارتبــاط با بخش‬ ‫خصوصــی و گروه هــای جهــادی و کســانی کــه‬ ‫تمول دارند و تمایل دارند در بخش اب رسانی‬ ‫روســتایی در قالــب خیرین اب رســان اســتفاده‬ ‫کــرده و معتقدیــم ایــن امــر کمــک زیــادی بــه‬ ‫تحقق اهداف خواهد کرد‪.‬‬ ‫جانبــاز گفــت‪ :‬در همیــن زمینــه بــا بنیــاد‬ ‫احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام‬ ‫(ره) از اواخــر ســال گذشــته در قالــب تعییــن‬ ‫پروژ ههــای عمرانی کشــور توافق هایی صورت‬ ‫گرفــت که در قانــون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬این فرصت‬ ‫فراهم شد و نخستین کار مشترک در این زمینه‬ ‫امروز کلید خورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــرای اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان کــه بــه لحــاظ اقلیمــی‪ ،‬میــزان بــارش‬ ‫و وضعیــت تراکــم‪ ،‬منابــع اب روســتایی کــه جزو‬ ‫اولویت ها است در قالب ‪ ۱۳۰‬روستایی این استان‬ ‫توافقصورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسیابوفاضالب کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬این امر در ســایر اســتان هایی که مشکل‬ ‫جدی اب دارند دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫یشــود با‬ ‫جانباز خاطرنشــان ســاخت‪ :‬تالش م ‬ ‫تامیــن اعتبــارات و واگذاری روســتاها طــرح در ‪۱۳۰‬‬ ‫روستایسیستانوبلوچستانتاپیشاز پایانامسال‬ ‫به نتیجه برسد و سپس به کل کشور تعمیم داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همه کشور از این طرح های‬ ‫یشــود‬ ‫خواهند داشــت گفت‪ :‬اما امســال تالش م ‬ ‫اســتان هایی که وضعیت اب در ان ها نگران کننده‬ ‫اســت ماننــد جنــوب کرمــان‪ ،‬نیمه جنوبی اســتان‬ ‫فــارس‪ ،‬بخش هایــی از اســتان های خراســان و‬ ‫خوزستانجزواولویت هاقرار گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشور ادامه داد‪ :‬امسال تعداد زیادی از استان های‬ ‫مرکز فالت ایران مشکل جدی تامین اب هستند که‬ ‫با توجه به مجموع شــرایط و وضعیت بارش ها و‬ ‫دمایهوادر اولویتاب رسانیقرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫جانباز درباره تعداد شــهرهای تحت تنش ابی‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می شود امسال تعداد شهرهایی‬ ‫کهنسبتبهسال گذشته کهوضعیتبارشمناسب‬ ‫بود و امسال که نامناسب است به بیش از ‪ ۲۱۰‬شهر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما اتفاقی که طی این سال ها افتاد ان‬ ‫است که بیشتر بر شبکه های اب رسانی مسلط شده‬ ‫بهاینمعنا کهبامدیریتفشار نسبتبهتامیناب‬ ‫اقدام می شود و نیز تامین برق موردنیاز سامانه های‬ ‫اضطراری به خوبی انجام و توافق هایی با شرکت‬ ‫توانیــر برقــرار شــده تــا قطــع بــرق در ســامانه های‬ ‫اب رسانی رخ ندهد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشــور خاطرنشان ســاخت‪ :‬با وجود کم بود بارش‬ ‫بی سابقه‪ 50‬سال گذشته تالش خواهد شد کمترین‬ ‫مشکلمتوجهمردمشود‪.‬‬ ‫جانبــاز بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 47‬درصــد از اب‬ ‫سطحی برای تامین اب استفاده می شود در بخش‬ ‫شهرها و بیش از ‪ 50‬درصد اب های زیرزمینی گفت‪:‬‬ ‫در جاهایی که وابستگی کامل به اب های سطحی‬ ‫هستشرایطسخت ترخواهدبود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اولویت وزارت نیرو در ســدهای‬ ‫تامین کننده اب تخصیص اب شــرب است و تالش‬ ‫می شود اولویت به اب شرب داده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب کشور درباره‬ ‫وضعیتسدهاافزود‪:‬وضعیتسدهادر استان های‬ ‫مختلف متفاوت است اما در سدهای که اب شرب‬ ‫را تامین می کنند نســبت به سال گذشته ‪ 40‬درصد‬ ‫کاهش وجود دارد‪.‬‬ ‫جانبــاز گفــت‪ :‬هــدف وزارت نیرو ان اســت که‬ ‫تخصیص اب شــرب در اولویت باشــد و هفتگی با‬ ‫حضــور وزیــر نیرو موضوع پایش و عبور از تابســتان‬ ‫‪ 1400‬ارائه می شود و همه تالش این است که دچار‬ ‫کمبودجدیابدر نقاطجمعیتینشویم‪.‬‬ ‫وی شناسایی مشترکان پرمصرف خانگی را کار‬ ‫ســختی ندانســت و افزود‪ :‬سیســتم نرم افزار میزان‬ ‫مصرف مشترکان در سال های قبل را دارد و می تواند‬ ‫هر نوع انحراف از میزان معمول مصرف را گزارش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشــور ادامه داد‪ :‬مشترکان پرمصرف ابتدای اخطار‬ ‫خواهنــد گرفــت و در صورت تــداوم برخورد جدی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫جانبــاز از احتمــال بــروز قطعــی اب در برخــی‬ ‫نقــاط خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه طــول زیــاد‬ ‫شبکه اب رسانی و وجود بیش از ‪ 27‬هزار نقطه که‬ ‫تاسیسات ابی وجود دارد احتمال قطع اب وجود‬ ‫دارد‪.‬وی اعمــال قطعــی اب را جــزو سیاس ـت های‬ ‫وزارت نیرو ندانســت و ادامه داد‪ :‬از ‪ 4‬الی ‪ 5‬ســال‬ ‫گذشته با مدیریت فشار موضوع تامین یکنواخت‬ ‫ابمشترکانفراهممی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫خاطرنشــان ســاخت‪ :‬تــاش تامیــن اب بــا اعمال‬ ‫سیاستفشار استامااگرجاییناگزیرشودقطعی‬ ‫اعمالخواهدشد‪.‬‬ ‫جانبــاز افزود‪ :‬احتمال دارد یک صد شــهر دارای‬ ‫وضعیت قرمز ابی دچار مشــکل شــده و با قطعی‬ ‫اب روبرو شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرستمدیریتطرحاحداثجایگاه های‪ CNG‬کشور عنوان کرد‬ ‫خراسانرضوییکیاز برجسته ترینمناطقدر توسعهجایگاه هایسی ان جی‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحر رحمتی‪ :‬در راســتای توسعه‬ ‫و گســترش مصــرف ســوخت ‪ ،CNG‬جایــگاه‬ ‫محمــد صادق اســیایی در قالب مجتمع خدماتی‬ ‫رفاهــی و در زمینــی بــه مســاحت ‪ 10400‬مترمربــع‬ ‫و بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و بــا حضور‬ ‫قاضی زاده نماینده مردم فریمان در مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬باقری سرپرســت مدیریت طرح احداث‬ ‫جایگاه های ‪ CNG‬کشور‪ ،‬صفایی فرماندار فریمان‬ ‫و اصغری مدیر منطقه خراســان رضوی و معاونین‬ ‫و روسای واحدهای ذی ربط به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریت طرح احــداث جایگاه های‬ ‫‪ CNG‬کشــور در ایــن مراســم از منطقــه خراســان‬ ‫رضوی به عنوان یکی از برجسته ترین مناطق کشور‬ ‫در بهره برداری و توســعه جایگاه های ســی ان جی‬ ‫نام برد‪ .‬باقری به احداث حدود ‪ ٢۵٠٠‬جایگاه سی‬ ‫ان جی در سطح کشور توسط مدیریت سی ان جی‬ ‫شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اشــاره‬ ‫نمود که با فروش تقریبی ‪ ٢٣‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز گاز فشــرده به خودروها‪ ،‬موجب صرفه جویی‬ ‫روزانه ‪ ٢٣‬میلیون لیتر بنزین در ســطح کشــور شده‬ ‫و کشور به جای واردکننده بنزین‪ ،‬صادرکننده بنزین‬ ‫شــده است‪ .‬وی اضافه کرد مدیریت سی ان جی‪،‬‬ ‫اجرای دو طرح بزرگ در صنعت سی ان جی شامل‬ ‫دوگان هســوز کردن یک میلیون و ‪ 464‬هزار خودرو‬ ‫بنزینی و هوشــمند سازی کلیه جایگاه های سی ان‬ ‫جــی کشــور را در دســتور کار خــود قــرار داده که با‬ ‫دوگان هســوز شــدن این تعداد خودرو‪ ،‬مصرف این‬ ‫ســوخت پاک‪ ،‬افزایش چشــمگیری خواهد داشت‬ ‫و عــاوه بــر صرفه جویی در مصرف بنزین کشــور‪،‬‬ ‫موجــب توســعه بیشــتر ایــن صنعــت خواهد شــد‬ ‫و با هوشــمند ســازی جایگاه های ســی ان جی نیز‪،‬‬ ‫ایمنی این جایگاه ها افزایش‪ ،‬پرداخت وجه توسط‬ ‫مالکین خودروها تســهیل‪ ،‬ارسال اطالعات فروش‬ ‫جایگاه ها به ستاد و مناطق انالین و سوخت گیری‬ ‫خودروهای دوگانه سوز ساماندهی خواهد یافت‪.‬‬ ‫باقری از احداث این جایگاه ابراز خشــنودی کرد‬ ‫و از زحمات مدیریت و کارکنان منطقه به دلیل فعال‬ ‫نگهداشتن کلیهجایگاه هایسطحمنطقهوتالشدر‬ ‫جهتترغیببخشخصوصیبهاحداثجایگاه های‬ ‫جدید تقدیر کرد‪ .‬مدیر منطقه خراسان رضوی نیز در‬ ‫این مراسم گفت‪ :‬با افتتاح این جایگاه توسط بخش‬ ‫خصوصی در فریمان امکان اشتغال زایی برای‪ 15‬نفر‬ ‫در این شهرســتان فراهم گشته و تعداد جایگاه های‬ ‫‪ CNG‬در منطقــه خراســان رضــوی بــه ‪ 137‬بــاب‬ ‫جایگاه رسید‪ .‬علی اصغر اصغری افزود‪ :‬این جایگاه‬ ‫تک منظوره با‪ 4‬سکوی سوخت گیری و ظرفیت‪2000‬‬ ‫مترمکعب بر ساعت افتتاح و ظرفیت سوخت گیری‬ ‫کل جایگاه های فریمان را به دو برابر افزایش داد‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬متوســط مصرف ماهیانه ‪ CNG‬در سطح‬ ‫منطقه‪ 50‬میلیون مترمکعب و سهم سی ان جی در‬ ‫بخش حمل ونقل اســتان به میزان ‪ 29‬درصد و برای‬ ‫فریمان‪ 50‬درصداست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملیاتاجراییاحداثمخازنذخیره اب شهردستجرداغاز شد‬ ‫کلنــگ احــداث هــزار مترمکعــب مخــزن و ‪4‬‬ ‫کیلومتــر خط انتقــال به منظــور افزایش ظرفیت‬ ‫ذخیره اب شــهر دســتجرد و توزیع فشار مناسب‬ ‫اب در ایــن شــهر بــا حضور اســتاندار قم به زمین‬ ‫زده شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان قم‪ ،‬دکتر علی جــان صادق پور‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان قم در‬ ‫مراسم کلنگ زنی مخازن و خطوط انتقال جدید‬ ‫شــهر دســتجرد کــه بــا حضــور اســتاندار‪ ،‬معــاون‬ ‫عمرانــی اســتاندار‪ ،‬فرمانــدار و برخــی دیگــر از‬ ‫مســئوالن اســتان برگزار شــد با گرامیداشت سوم‬ ‫خــرداد ســالروز ازادســازی خرمشــهر گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پروژ ههــا بــه منظــور تکمیــل و پیش بینــی برنامه‬ ‫میــان مــدت اب رســانی شــهر دســتجرد احــداث‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر این شهر هزار‬ ‫و ‪ 500‬نفر جمعیت دارد اظهار داشــت‪ :‬بر اساس‬ ‫مطالعــات صــورت گرفتــه و شــاخص های رشــد‬ ‫جمعیتی و توســعه ای جمعیت شهر دستجرد در‬ ‫افق ‪ 25‬ساله به ‪ 4‬هزار و ‪ 500‬نفر می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان قم با‬ ‫اشاره به اینکه ما عالوه بر برنامه های کوتاه مدت‬ ‫و میان مدت برای تامین اب شــهرها و روســتاها‬ ‫اســتان‪ ،‬برنام ههــای بلندمــدت را تدوین کردیم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬احداث مخازن و خطوط انتقال‬ ‫جدید شــهر دستجرد نیز بر همین اساس طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این شهر‬ ‫‪ 750‬مترمکعب مخزن ذخیره دارد که پاسخگوی‬ ‫نیاز شــهر اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مخزن فعلی امکان‬ ‫تامین اب مناطق در حال توسعه ای شهر دستجرد‬ ‫را نــدارد بنابرایــن دو مخــزن ‪ 500‬مترمکعبی و ‪4‬‬ ‫هــزار متــر لوله گذاری در برنامــه قرار گرفت که با‬ ‫توسعه جمعیت به مدار خواهد امد‪.‬‬ ‫دکتــر صــادق پور هــدف از احــداث مخازن و‬ ‫خطــوط انتقــال جدید شــهر دســتجرد را افزایش‬ ‫ظرفیــت ذخیــره و تامیــن فشــار مناســب اب در‬ ‫شــبکه اب رســانی ایــن شــهر در افــق ‪ 25‬ســاله‬ ‫دانســت و اعتبــارات ایــن پــروژه را ‪ 65‬میلیــارد‬ ‫ریال اعالم کرد و ابراز داشــت‪ :‬قرار اســت یکی از‬ ‫ایــن مخــازن ظرف مدت ‪ 10‬ماه احــداث و اماده‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫اســتاندار قم نیز با گرامیداشــت ســالروز فتح‬ ‫خرمشــهر با اشــاره بــه ایثــار و فــداکاری خانواده‬ ‫شــهدا در همه بخش ها اظهار داشــت‪ :‬امروز نیز‬ ‫خانواده شــهید رهروانی با فداکاری از حق خود‬ ‫برای یک کار عامل المنفعه گذشتند‪.‬‬ ‫دکتــر بهــرام سرمســت بــا تقدیــر از خواهــر‬ ‫شــهید رهروانی‪ ،‬نا مگــذاری این مجموعه به نام‬ ‫ایــن شــهید بزرگــوار را اقــدام کوچکی در راســتای‬ ‫ماندگاری حرکت بزرگ این خانواده دانست‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم کلنگ احــداث مخازن‬ ‫ذخیره و خطوط انتقال جدید اب شهر دستجرد‬ ‫توســط اســتاندار قم و خواهر شــهید رهروانی به‬ ‫زمین زده و عملیات اجرایی این پروژه اغاز شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار مشترک پرمصرف برق در قم‬ ‫وجود دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫می شــود بــرق بخــش صنعت‬ ‫نیــروی بــرق قــم بــا اشــاره بــه‬ ‫ازاین پــس ســاعت ‪ ۱۵‬بــه بعد‬ ‫محدودیت هــای تامین برق در‬ ‫قطــع شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬از ‪۱۲‬‬ ‫اســتان‪ ،‬گفت‪ ۲۰ :‬هزار مشترک‬ ‫شب تا ‪ ۸‬صبح استان قم فقط‬ ‫پرمصرف برق در قم وجود دارد‬ ‫ســهم ‪ ۲۰۰‬مگاواتی در مصرف‬ ‫مهدیاهنین پنجه‬ ‫کــه هزینه بــرق مصرفــی ان ها‬ ‫برق دارد و از واحدهای تولیدی‬ ‫‪ ۱۶‬درصد بیشتر از نرخ مصوب‬ ‫درخواســت داریم شیفت های‬ ‫اعمــال می شــود‪ .‬مهدی اهنین پنجه در جلســه کاری شــبانه خــود از بــه ســاعت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۲‬شــب‬ ‫ستادمدیریتبحراندر سالن کرامتاستانداری‪ ،‬تغییر دهند تا استان قم وارد خط قرمز مصرف‬ ‫افــزود‪ ۴۱۵ :‬هزار مشــترک خانگــی در قم وجود برق نشود‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫دارد که ‪ ۱۰۰‬هزار خانوار ازاین بین مشمول طرح قم گفت‪ :‬اگر‪ ۸۰‬مگاوات صرفه جویی در بخش‬ ‫امیــد و بــرق رایگان بــه دلیل کم مصــرف بودن کشاورزی انجام شود خاموشی در بخش خانگی‬ ‫می شوند‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق به صفر می رســد‪ .‬به باور وی‪ ،‬بخش کشــاورزی‬ ‫قــم یاداور شــد‪ :‬روز گذشــته میزان خاموشــی ها قم در مجموع‪ ۳‬برابر بیشتر از سهمی که به ان ها‬ ‫در قــم ‪ ۱۰۰‬مــگاوات کمتــر از دو روز قبل تر بود‪ .‬اختصاصیافتهانرژیمصرفمی کندوتجهیزات‬ ‫اهنین پنجــه یاداور شــد‪ :‬خاموشــی های اعمال بکار رفته در این بخش بسیار قدیمی و پرمصرف‬ ‫شــده در قم در مقایســه با اســتان تهران و البرز است‪ .‬اهنین پنجه اظهار داشت‪ :‬سه بیمارستان‬ ‫متــوازن و نزدیک به هم تقســیم شــده اســت‪ .‬کامکار‪ ،‬شــهید بهشــتی و امام رضا (ع) از قطعی‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬وی ادامــه داد‪ ۸ :‬درصد برق برق معاف شدند و امکان افزایش مراکز درمانی‬ ‫قم مربوط به دســتگاه های اجرایی‪ ،‬مدارس و دیگــر بــه دلیــل محدودیت های موجــود وجود‬ ‫دانشــگاه‪ ۱۳ ،‬درصــد در بخش کشــاورزی‪ ۳۰ ،‬ندارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به افرادی که محل استخراج‬ ‫درصــد صنعــت و ‪ ۳۶‬درصد مربــوط به بخش رمزارزها را گزارش دهند ‪ ۲۰‬میلیون تومان جایزه‬ ‫خانگی است‪ .‬اهنین پنجه ابراز کرد‪ :‬برق بخش اختصاص می یابد‪ ،‬طی روزهای گذشــته شــاهد‬ ‫صنعــت قم از ســاعت ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬قطــع و تالش استخراجرمزارزهادر بخشخانگیهستیم‪.‬‬ ‫تکمیلزنجیرهارزشپتروشیمیباتکیهبر‬ ‫دانشفنیایرانی‬ ‫معــاون ســابق وزیــر نفت‪،‬‬ ‫تولید متانــول‪ ،‬واحدهای دیگر‬ ‫با اشــاره به اینکه تا سال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫نیز اماده تولید باشــند؛ بنابراین‬ ‫ایران ‪ ۱۳‬درصد از ظرفیت تولید‬ ‫به هیچ وجه امکان پذیر نیست‬ ‫متانول جهان را خواهد داشت‪،‬‬ ‫کــه این طرح ها فاز بــه فاز اجرا‬ ‫گفــت‪ :‬از همیــن رو طرح هــای‬ ‫شوند‪ .‬وی با بیان اینکه خوراک‬ ‫مرضیهشاهدایی‬ ‫تبدیلمتانولبهپروپیلنباتکیه‬ ‫اصلی این واحدها گاز است که‬ ‫بردانشفنیایرانیبرایتکمیل‬ ‫در کشور به وفور وجود دارد و با‬ ‫زنجیره ارزش تعریف شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تبدیلبهمتانولبهپروپیلنوپلی پروپیلنزنجیره‬ ‫«مرضیه شاهدایی» در نشستی خبری با تاکید بر ارزش کامــل می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬توســعه این‬ ‫اینکه هلدینگ پتروفرهنگ چهار واحد متانولی واحدها‪ ،‬سیاســت گذاری وزارت نفت و شــرکت‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬دو طــرح متانولــی کیمیــای پــارس ملیصنایعپتروشیمیبرایتوسعه اینصنعتو‬ ‫خاورمیانه و پتروشــیمی ســبالن به بهره بــرداری تحققجهشسومبودهاست‪.‬معاونسابقوزیر‬ ‫رســیده و دو طرح پتروشــیمی دنا و سیراف تا دو نفت با تاکید بر اینکه البته هر کاری که می شده‬ ‫سال اینده عملیاتی خواهند شد و تولید متانول انجام دهیم انجام شده اما الزم است منابع مالی‬ ‫پتروفرهنگ به ‪ ۶.۶‬میلیون تن در ســال می رسد تامین شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون بانک هــای داخلی تا‬ ‫و بــه بزرگ ترین هلدینگ تولیدکننــده متانول در سه هزار میلیاردتومان کمکمی کننداماتا‪ ۱۰‬هزار‬ ‫جهان تبدیل می شــویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت میلیاردتوماننیزبهصورت کنسرسیوماینطرح ها‬ ‫تولیــد متانول در کشــور با راه اندازی پتروشــیمی را به حرکت درنمی اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫ســبالن به ‪ ۱۴‬میلیون تن رســید و تا ســال ‪ ۲۰۲۴‬در پتروشیمی کیان سهمی ‪ ۴۰‬درصدی داریم که‬ ‫این ظرفیت به‪ ۲۰.۵‬میلیون تن می رسد‪ .‬تا سال سرمایه گذاریدر انچهار میلیاردیوروبراوردشده‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬ایران در مجموع سهمی‪ ۱۳‬درصدی از کل است و به دلیل بزرگ بودن حجم سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫تولیدمتانولجهانراخواهدداشتواینشرکت امکانتامیناز منابعمالیداخلیوجودنداشت‪.‬‬ ‫به تنهایی در ان سال چهار درصد از متانول تولید همچنین به دلیل تحریم ها نتوانستیم فاینانسی‬ ‫جهان را در اختیار خواهد داشــت‪ .‬شــاهدایی با جــذب کنیم‪ ،‬البته با منابع ســهامداران در حال‬ ‫بیان اینکه هدف ما فقط تولید متاول نیست و ســفارش گذاری تجهیزات اصلی بخشــی از پروژه‬ ‫بــا توجه به حجــم باالی تولید متانول به دنبال که واحد الفین اســت هســتیم‪ .‬شاهدایی تاکید‬ ‫تهــای‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه کــرد‪ :‬ســاخت مخــازن‪ ،‬انبارهــا و فعالی ‬ ‫مجوزهایالزمرااز شرکتملیصنایعپتروشیمی زیربنایــی را اغــاز کردیــم و درصورتی که شــرایط‬ ‫گرفتیم و امسال به فاز اجرایی وارد می شویم تا بهبود پیدا کند جزو اولویت های دولت است تا‬ ‫متانول را به مواد الفینی‪ ،‬پلی الفینی و پروپیلن بتوانیم واحد الفین و پایین دســتی را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬به گفته معاون ســابق وزیر نفت‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬پتروشــیمی کیان اکنون ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫مجــوز طرح ‪( MTP‬تبدیــل متانول به پروپیلن) پیشرفت دارد که با اورده سهامداران انجام شده‬ ‫از وزارت نفــت گرفتــه شــده و بایــد بــرای اجــرا‪ ،‬اســت‪ .‬ســفارش گذاری ها انجام شــده و ‪ ۶‬ماهه‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی زمین را مشخص بــه ‪ ۳۵‬درصــد خواهد رســید زیرا ســرمایه گذاری‬ ‫کنــد و پــس از ان اقدامــات اجرایــی اغاز خواهد انجام شــده بیش از ‪ ۲۱‬درصد اســت‪ ،‬امیدواریم‬ ‫شــد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه خوراک مورد نیاز این بــا فاینانس خارجی کمک بگیریــم و کار را جلو‬ ‫طرح از واحدهای متانولی همین هلدینگ تامین ببریم‪ .‬مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ‪ ،‬با بیان‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬افزود‪ :‬اما مجــوز طرح یا موافقت اینکه این هلدینگ در بهمن ســال ‪ ۹۹‬در بورس‬ ‫اصولی طرح را وزارت نفت انجام می دهد‪ .‬زمین پذیرش شده و کارهای ورود به فرابورس در حال‬ ‫نیــز در هفته هــای اینده تخصیص پیدا می کند و نهایی شدن است‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می کنیم تا‬ ‫این طرح در عسلویه اجرا خواهد شد‪ .‬شاهدایی پایــان تیرمــاه بتوانیــم پذیــرش کامل بــورس را‬ ‫بــا بیــان اینکه برای تامین دانش فنی با شــرکت بگیریــم و عرضــه اولیــه را اواخــر مــرداد انجام‬ ‫پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی قرارداد بســتیم‪ ،‬دهیــم‪ .‬بــه گفته شــاهدایی‪ ،‬هــدف اصلی در‬ ‫گفــت‪ :‬از دانش فنی ایرانی برای تکمیل زنجیره ورود هلدینگ پتروفرهنگ به بورس شناسایی‬ ‫ارزش استفاده می کنیم البته توسعه این کار منوط سود واقعی و کمک به تامین مالی طرح های‬ ‫به این اســت که زمین را بگیریم و کارهای اولیه توســعه ای است‪ ،‬بنابراین حتی اگر به صورت‬ ‫انجــام شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬خــوراک این واحد ظاهــری ارزش بــورس افــت کنــد امــا ازانجاکه‬ ‫‪ ۱.۶۵۰‬میلیون تــن (معادل یک واحد متانولی) از ایــن ارزش بــرای توســعه شــرکت اســتفاده‬ ‫در ســال اســت کــه ‪ ۵۰۰‬هزار تــن پروپیلن تولید می شود‪ ،‬قطعا پوشش می دهد‪ .‬معاون سابق‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ با وزیــر نفت ادامــه داد‪ :‬این تصمیم را برای این‬ ‫اشــاره به اینکه طرح های متانولی پتروفرهنگ‪ ،‬گرفتیــم تا ارزش واقعی ارزش افزوده مشــخص‬ ‫در جهش دوم صنعت پتروشیمی تعریف شده شــود و مــا بخشــی از ایــن را به خــود معلم ها‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طرح های متانولی بســنده بدهیــم‪ .‬همچنیــن شــرکت های دیگــر ماننــد‬ ‫نکردیــم و در جهش ســوم طرح هــای دیگری در شــرکت انرژی ســپهر و غیره را نیــز به تدریج در‬ ‫دســت اجــرای داریــم‪ .‬وی بــا اشــاره به اینکــه از بورس عرضه خواهیم کرد‪ .‬وی به بهره برداری‬ ‫منشــا گازی کــه در کشــور وجــود دارد ســه طرح از پتروشــیمی کیمیــای پارس خاورمیانه اشــاره‬ ‫‪( GTPP‬تبدیــل گاز به پلی پروپیلن) در چابهار‪ ،‬کــرد و گفت‪ :‬شــرکت کیمیای پارس توانســت تا‬ ‫پارســیان و ماکو تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این ظرفیــت ‪ ۱۰۰‬درصــد تولید برود اما به دلیل انکه‬ ‫طرح ها به اصطالح در فاز صفر هستند اما به طور واحد اکســیژن دماوند عقب اســت‪ ،‬نتوانســت‬ ‫حقیقی پنج درصد پیشــرفت دارند و از خوراک خوراک کیمیای پارس خاورمیانه را به طور کامل‬ ‫گاز اغاز شده و به محصوالت پایین دستی تبدیل تامین کند و از همین رو تولید نوســان داشــته اما‬ ‫می شوند‪ .‬شاهدایی‪ ،‬سرمایه گذاری در هر یک از در مجموع در یک سال گذشته به طور متوسط با‬ ‫این طرح ها را بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر دانست ظرفیت ‪ ۶۰‬درصد کار کرده است‪ .‬محصول این‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن طرح هــا جزو واحدهایی هســتند پتروشیمی صادراتی اســت زیرا بازار داخل اشباع‬ ‫که نمی توان یک بخش را شروع کرد و با تامین است و ارزاوری ان حدود ‪ ۱۶۴‬میلیون دالر براورد‬ ‫منابع کار را ادامه داد‪ ،‬زیرا حتما باید هم زمان با می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شهرداریمطالبه گروحقابهدار‬ ‫زاینده رود است‬ ‫شــهردار اصفهــان بــا‬ ‫باشــیم و امکانات شهرداری‬ ‫حضــور در محــل تجمــع‬ ‫را برای کمک و امدادرسانی‬ ‫کشــاورزان شــرق اصفهــان‬ ‫در شهر اهواز مستقر کردیم‪،‬‬ ‫کــه پیگیــر حــق ابــه خــود از‬ ‫زیــرا همــه مــا هموطــن و در‬ ‫رودخانــه زاینــده رود بودند‬ ‫کنــار همدیگر هســتیم و باید‬ ‫قدرت اله‬ ‫ضمــن شــنیدن صحبــت هــا‪،‬‬ ‫با همدلی بر بحران ها غلبه‬ ‫نوروزی‬ ‫انتقادهــا و پیشــنهادهای‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کشــاورزان شــرق اصفهــان گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫وی با بیان اینکه الزم است استان های‬ ‫نیز مانند کشــاورزان از شــرایط خشکســالی خوزســتان‪ ،‬چهارمحــال بختیــاری و اصفهان‬ ‫و خشــکی زاینــده رود‪ ،‬صدمــه دیــده و بــا کمــک یکدیگر مشــکل اب زاینده رود را‬ ‫شــهرداری هم به نمایندگی از شهر اصفهان حــل کننــد‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬حل مســئله زاینده‬ ‫مطالبه گر و حق ابه دار زاینده رود اســت‪ .‬رود با دعوا و جنگ میســر نمی شــود و تنها‬ ‫قــدرت الــه نــوروزی بــا بیــان اینکــه از طریــق همدلــی و گفــت و گــو قابــل حل‬ ‫اســتاندار اصفهــان نیــز پیگیــر موضــوع حــق است‪.‬‬ ‫ابه کشــاورزان اصفهان اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬مــن نیــز بــه‬ ‫از ابتدای ورود به شــهرداری در نامه ای به نمایندگــی از ‪ 2‬میلیــون و ‪ 200‬هــزار نفــر از‬ ‫رهبر معظم انقالب وضعیت بغرنج زاینده مــردم شــهر اصفهــان مطالبه گــر زاینده رود‬ ‫رود را بــه ایشــان توضیح دادیــم‪ ،‬همچنین هســتم زیــرا در صــورت خشــکی ادامــه دار‬ ‫جلســات مختلــف بــا معــاون اول رییــس رودخانــه‪ ،‬شــهر اصفهان دچار فرونشســت‬ ‫جمهور‪ ،‬وزیر نیرو و ‪ ...‬برگزار کردیم و الزم شــده و میراث تاریخی این شــهر در معرض‬ ‫است بگویم درد دل شهرداری با کشاورزان خطــر و نابودی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شــرق اصفهــان یکی اســت و من بــه عنوان‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شــهر اصفهان با خشــکی‬ ‫شــهردار اصفهــان بــا احســاس مســئولیت و زاینــده رود دچــار بحــران هایــی شــده‪،‬‬ ‫در حــوزه مســئولیت خــود‪ ،‬پیگیر حق شــهر روحیــه مــردم پاییــن امــده اســت و فضــای‬ ‫اصفهان از این رودخانه هســتم‪.‬‬ ‫ســبز شهر در معرض خطر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان ادامــه داد‪ :‬اعتقادمان شــهرداری هم با مشــکالت زیادی در نتیجه‬ ‫بر این اســت اب زاینده رود باید از ســراب خشــکی زاینده رود مواجه است‪ .‬شهرداری‬ ‫تــا پایــاب که همان تاالب گاوخونی اســت در این چندســال تالش کرد عالوه بر حفظ‬ ‫جریان داشــته باشــد چراکه رســیدن اب به فضــای ســبز موجــود‪ ،‬فضــای ســبز جدیــدی‬ ‫تــاالب گاوخونی بــه این معناســت که اب کــه مصــرف اب زیــادی نیــاز داشــته باشــد‬ ‫به زمین های کشــاورزان‪ ،‬درختان و فضای بــه شــهر اصفهــان اضافــه نکنــد‪ ،‬بــه همین‬ ‫ســبز شــهر نیــز مــی رســد و حــق ابه زیســت دلیل سیاســت اســتفاده از گونه های مقاوم‬ ‫محیطی نیز تامین می شــود‪.‬‬ ‫بــه کــم ابــی را اتخــاذ کردیم‪ ،‬ســطح چمن‬ ‫وی موضــوع زاینــده رود را یــک موضوع را کاهــش دادیــم و بــا صــرف هزینــه بســیار‬ ‫فرااســتانی ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬ســه اســتان تصفیــه خانــه و خطــوط انتقــال پســاب‬ ‫اصفهــان‪ ،‬چهارمحــال بختیاری و خوزســتان احــداث کردیــم و اســتفاده از پســاب را در‬ ‫بایــد بــا کمــک همدیگر ایــن مســئله را حل دســتور کار قرار دادیم تا نیاز به اســتفاده از‬ ‫کننــد و تــا ایــن موضــوع از طریــق ایــن ســه اب چاه یا رودخانه برای ابیاری فضای سبز‬ ‫اســتان و نهادهای باالدســتی به طور قاطع نباشــد و کار اصلی ما این است‪.‬‬ ‫پیگیــری نشــود‪ ،‬تالشــهای انجــام شــده در‬ ‫شــهردار اصفهــان با بیان اینکــه ریزگردها‬ ‫این خصوص به نتیجه نمی رســد‪.‬‬ ‫سالمت شهروندان را با تهدید جدی مواجه‬ ‫نــوروزی بــا بیان اینکه کشــاورزان شــرق کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬با بــه حرکــت درامدن‬ ‫اصفهان در ســخت ترین شرایط قرار گرفته ریزگردها تنها شهر اصفهان نیست که اسیب‬ ‫و بیشــترین اســیب بــه انهــا رســیده اســت‪ ،‬مــی بینــد و خطــر ان حتــی تهــران و دیگــر‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬صــدای تجمعــات کشــاورزان شــهرها را نیــز تهدیــد مــی کنــد‪ ،‬مــن نیــز هر‬ ‫بــه گــوش همه ایران رســیده اســت و من از زمــان کــه نیــاز بــوده و در جاهــای مختلف‪،‬‬ ‫مســئوالن اســتانی کســی را ســراغ ندارم که از ایــن حــق مســلم شــهروندان اصفهانــی و‬ ‫قصد نداشــته باشــد این موضوع را حل کند کشــاورزان شــرق اصفهــان دفــاع کــرده و باز‬ ‫امــا تــاش هــا بایــد در نهایــت خود باشــد‪ .‬هم پیگیر این حق هســتم‪ .‬هر جلســه ای با‬ ‫شــهردار اصفهــان افــزود‪ :‬مانند زمــان دفاع مسئوالن و مقامات ارشد استان بوده‪ ،‬خود‬ ‫مقــدس کــه اصفهانی ها بــرای نجات ایران را به انجا رســانده ام‪ ،‬رایزنی و گفتگو کرده‬ ‫عزیزمــان بیشــترین شــهید را تقدیم انقالب ام‪ ،‬در رسانه ها و صدا و سیما هرجا فرصتی‬ ‫کردنــد‪ ،‬در زمــان ســیل خوزســتان نیز تالش بــوده و همواره بر جاری بودن زاینده رود از‬ ‫کردیــم برای همدلــی در کنــار هموطنانمان سراب تا پایاب تاکید کرده ایم‪.‬‬ ‫سفالوسرامیکهنری‬ ‫ظرفیتیخدادادیسمناناست‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫اســامی استان ســمنان‪ ،‬سفال‬ ‫وی دســتگاه های فرهنگ‬ ‫و ســرامیک هنری این اســتان را‬ ‫و ارشــاد اســامی‪ ،‬شــهرداری‪،‬‬ ‫ظرفیتی خدادادی برای سمنان‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری و‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫دانشگاه از دستگاه های اصلی‬ ‫فرشید فالح‬ ‫ریشــه تاریخی و تمدنی سفال‬ ‫در این خصوص معرفی کرد و‬ ‫و ســرامیک در ایــن اســتان باید‬ ‫گفت‪ :‬ســایر دســتگاه ها عضو‬ ‫از این ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده شود‪ .‬شــورای سیاســت گــذاری و برنامــه ریزی شــهر‬ ‫فرشــید فــاح در نشســت شــورای سیاســت خالق باید با مشارکت و همراهی د این زمینه‬ ‫گذاری و برنامه ریزی شهر خالق سفال و سرامیک تالش و همکاری نمایند‪.‬‬ ‫با تاکید بر اینکه سفال هنری سمنان با توجه به‬ ‫فــاح بــا تاکید بر اینکــه باید بــرای ارائه و‬ ‫ریشه و سابقه ان می تواند سمنان را به پایتخت مطرح کردن سفال و سرامیک سمنان در کشور‬ ‫و مرکــز ســفال ایران شــود افــزود‪ :‬از این ســرمایه باشــیم ادامــه داد‪ :‬در این زمینه بایــد ارمانگرا‬ ‫گرانقدری که امروز به دســت ما رســیده باید به باشیم و منطقی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫نحوشایستهایاستفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫وی کســب عنــوان ســمنان شــهر خــاق ســمنان گفت‪ :‬تولید نشریه علمی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫ســفال و ســرامیک را یــک افتخــار بــرای ایــن مــوزه و مرکز تحقیقات ســفال نیازمند تالش و‬ ‫اســتان دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن افتخــار در همکاری همه دستگاه های مرتبط است‪.‬‬ ‫مقابل مسئولیت های خطیری را برای مردم و‬ ‫در این نشست که نمایندگان دستگاه های‬ ‫مسئوالن استان سمنان به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬علمــی و اجرایــی حضــور‬ ‫فالح خاطرنشــان کرد‪ :‬همه دســتگاه های داشــتند تشــکیل اتــاق فکــر و بررســی اوضــاع‬ ‫فرهنگــی و اجرایــی بایــد برای تبدیل ســمنان کنونی سفال و سرامیک شهر سمنان و ارزیابی‬ ‫بــه شــهر خــاق ســفال و ســرامیک همــراه و وضعیت ســفال و ســرامیک و برنامه ریز برای‬ ‫فعال باشــند تا این مســئولیت تــوان با افتخار رفع مشــکالت رشــد ســفال و ســرامیک کشور‬ ‫از موفقیت الزم برای کسب این عنوان خطیر بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫توسط کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‬ ‫ایین رونمایی از کتاب «رسانه‪ ،‬شمشیر دو دم» برگزار شد‬ ‫محمدرضــا رحمتــی ‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬اییــن‬ ‫رونمایــی از کتــاب «رســانه‪ ،‬شمشــیر دو دم»‬ ‫همزمــان بــا روز مقاومــت‪ ،‬ایثــار و پیــروزی‬ ‫و ســالروز فتــح خرمشــهر در عملیــات بیــت‬ ‫المقــدس بــا حضــور خانــواده نویســنده کتاب‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان‬ ‫رضوی‪ ،‬مدیرعامل انجمن راویان فتح رضوی‪،‬‬ ‫ویراســتار کتــاب‪ ،‬ه ـم رزم و دوســت زنده یــاد‬ ‫عبــاس تیموری و جمعی از همرزمان نویســنده‬ ‫کتــاب بــه همــت انجمــن راویــان فتــح رضوی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخان ههــای عمومــی خراســان‬ ‫رضــوی ضمن گرامیداشــت ازادســازی خرمشــهر‬ ‫گفت‪ :‬به مناســبت این روز خجســته یادداشتی‬ ‫با عنوان خدا‪ ،‬خمینی‪ ،‬خرمشهر نوشته ام که در‬ ‫ان از نســل جوانی که حصر و فتح خرمشــهر را‬ ‫ندیده اند‪ ،‬خواسته ام حتی برای یک بار هم که‬ ‫شــده پیــام امام خمینــی (ره) را برای ازادســازی‬ ‫خرمشهر بخوانند‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی اکبر سبزیان بابیان اینکه‬ ‫ما فرزندان امام هســتیم و راه امام راحل را طی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬امــام در ان پیــام می فرمایند‪:‬‬ ‫«و هــان ای فرزنــدان قران کریم‪ ،‬ارتش‪ ،‬ســپاه‪،‬‬ ‫بســیج‪ ،‬عشــایر و مردم عزیز هوشــیار باشــید که‬ ‫پیــروزی هرچنــد کاری عظیم اســت اما مواظب‬ ‫باشــید کــه شــمارا از یــاد خداونــد کــه نصــر در‬ ‫دستان اوست غافل و دچار کبر نکند که این امر‬ ‫بــا وسوســه به ســراغ ادم می ایــد‪ ،‬این نصیحت‬ ‫را به کســانی که تعهد به اســام دارند می کنم؛‬ ‫دولت ما با فتح خرمشهر از موضع قدرت سخن‬ ‫می گوید»‪.‬‬ ‫او در ادامــه گفــت‪ :‬امــام از لحظه انقالب تا‬ ‫رحلت منطق خداباوری و توحید را داشته اند و‬ ‫تــا زمانی که پرچــم ایران با نگــرش خداباورانه‬ ‫امــام راحــل برافراشــته شــود‪ ،‬اســیبی بــه پیکره‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران وارد نمی شود‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه مدیرعامــل انجمــن‬ ‫راویــان فتــح رضــوی ضمــن قدردانــی از‬ ‫خانــواده زنده یــاد عباس تیمــوری برای چاپ‬ ‫کتــاب‪ ،‬گفت‪ :‬علی رغم مشــکالت موجود در‬ ‫حــوزه چــاپ و نشــر کتــاب در اوضــاع کنونی‬ ‫کشــور‪ ،‬این کتاب در اســفندماه ‪ 1399‬چاپ‬ ‫و جــزء کتاب هــای برتــر ســال از طــرف اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عبــاس ارانیان بابیــان اینکه دست نوشــته ها‬ ‫و گفت ههــای شــفاهی فراوانی از عبــاس تیموری‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریــم در اینــده ای‬ ‫نزدیک با همیاری و همکاری سایر سازمان ها تا‬ ‫پایان سال ‪ 1400‬شاهد رونمایی از دو مجموعه‬ ‫دیگر از زنده یاد عباس تیموری باشیم‪.‬‬ ‫ه ـم رزم و دوســت زنده یــاد عبــاس تیمــوری‬ ‫نیز در این مراســم با اشــاره به وجود اخالص در‬ ‫تمــام دوران زندگــی او‪ ،‬گفــت‪ :‬حــاج عباس در‬ ‫دهه ‪ 60‬ماند و با همان اخالص وارد دهه های‬ ‫بعــدی زندگــی و کار خــود شــد؛ حــاج عبــاس‬ ‫علی رغــم دریافــت پیشــنهاد های فــراوان بــرای‬ ‫کسب جایگاه های اجرایی و اداری باال‪ ،‬وظیفه‬ ‫خــود را در انتقــال‪ ،‬تجمیع و بیان واقعیت های‬ ‫جنگ می دانست‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان مراســم از مــدرک‬ ‫دکترای زنده یاد عباس تیموری نیز رونمایی شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغازبرداشتانگوریاقوتیازتاکستان هایقصرشیرین‬ ‫فاطمــه زردویی‪-‬قصــر شــیرین‪ :‬مدیــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی شهرســتان قصــر شــیرین از اغــاز‬ ‫برداشــت انگــور یاقوتــی تاکســتان های‬ ‫شهرســتان قصر شیرین خبر داد‪.‬‬ ‫محمودیــان فــرد ســطح زیر کشــت باغات‬ ‫شهرســتان قصر شــیرین را ‪ ۴‬هزار هکتار عنوان‬ ‫کرد و اظهار داشــت از این میزان ‪ ۱۸۰۰‬هکتار‬ ‫به کشــت انواع انگور با ارقام یاقوتی‪ ،‬ردفلم‬ ‫و پرلــت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان قصــر‬ ‫شــیرین متوســط عملکــرد برداشــت محصــول‬ ‫در هــر هکتــار را ‪ ۳‬تــن عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫پیش بینــی می شــود حــدود ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫انگور از تاکســتان های این شهرستان برداشت‬ ‫شــود‪.‬او قیمــت ایــن محصــول را در محــل‬ ‫برداشــت (باغ) کیلویی ‪ ۴۰‬هزار تومان عنوان‬ ‫و در بــازار تهــران کیلویــی ‪ ۹۰‬هــزار تومــان‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫برگزاریایینرونماییاز کتاب‬ ‫«شهرداری گرگان در دفاع مقدس به روایت اسناد»‬ ‫اییــن رونمایــی از کتاب «شــهرداری گــرگان در‬ ‫دفاع مقدس به روایت اســناد» با حضور عبدالرضا‬ ‫دادبــود شــهردار‪ ،‬ســرهنگ کاظمــی مدیــرکل دفتر‬ ‫حفــظ اثــار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان‪،‬‬ ‫ســرهنگ فخرالدین فرمانده ســپاه ناحیــه گرگان‪،‬‬ ‫سید محمد مرتضوی رئیس و سعید رحیمی عضو‬ ‫شــورای اســامی شــهر و تعدادی دیگــر از مقامات‬ ‫شهرستانی در سالن اندیشه شهرداری گرگان برگزار‬ ‫شد‪ .‬عبدالرضا دادبود در خصوص انتشار این کتاب‬ ‫گفت‪ :‬ســال گذشته در جلس ـه ای که در فرمانداری‬ ‫برگزار شد‪،‬از مدیرانخواستهشدنقشدستگاه های‬ ‫خود در دوران مقدس را تبیین کنند و ما در شهرداری‬ ‫گرگان از استاد خارکوهی درخواست کردیم زحمت‬ ‫تالیف و تدوین ان را متحمل شوند‪ .‬دادبود با تقدیر‬ ‫از همکاری دستگاه های مسئول و کارکنان شهرداری‬ ‫گرگان برای تالیف این کتاب بیان کرد‪ :‬نســبت به‬ ‫موضوع دفاع مقدس تالش داشته ایم نگاه بلندی را‬ ‫داشته باشیم و از تمام ظرفیت ها و اختیارات خود‬ ‫اســتفاده کرده ایم‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬به تازگی در‬ ‫برگزاری نمایشگاه نقش بانوان استان در پشتیبانی‬ ‫جنگمشارکتداشته ایمودر نظرداریمخاطراتو‬ ‫البوم تصاویر رزمندگان منطقه و تمام کسانی که در‬ ‫دفاع مقدس حضور داشتند را منتشر کنیم‪ .‬در ادامه‬ ‫غالمرضــا خارکوهی نویســنده کتــاب در خصوص‬ ‫اسناد استفاده شده در کتاب خود اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫استان گلستان بیش از ‪ 75‬شهید و صدها جانباز و‬ ‫ازاده را در عملیات ازادسازی خرمشهر تقدیم کرده‬ ‫اســت‪ .‬خارکوهــی ضمــن اشــاره بــه دســتاوردهای‬ ‫رزمندگاندر عملیاتمنجربهفتحخرمشهراز نقش‬ ‫پررنگ شــهرداری در پشتیبانی جنگ سخن گفت‪.‬‬ ‫سرهنگوحیدفخرالدینفرماندهسپاهناحیه گرگان‬ ‫نیــز در ســخنان کوتــاه خود به تمجید از شــهرداری‬ ‫گرگانبابتتوجهبهموضوعدفاعمقدسپرداخت‬ ‫و گفــت‪ :‬ذکــر یاد و نام شــهدا‪ ،‬جانبــازان و ازادگان‬ ‫شــهرداری در دفــاع از اســام و میهــن اقدام بســیار‬ ‫ارزشمندیاست‪.‬‬ ‫او همچنین بیان کرد‪ :‬خون پاک شهدا در دوران‬ ‫دفاع مقدس ما را به کربال رســاند و امروز امیدواریم‬ ‫خون پاک شهدای مدافع حرم ما را به قدس شریف‬ ‫برســاند تــا بتوانیــم نمــاز را در مســجداالقصی برپــا‬ ‫کنیم‪ .‬مرتضوی رئیس شــورای اســامی شــهر گرگان‬ ‫نیز از عملکرد این دوره شهرداری گرگان در توجه به‬ ‫موضوعــات فرهنگی تقدیر و تشــکر کــرد‪ .‬او ضمن‬ ‫اشارهبهپیروزیملتفلسطیندرجنگ‪ 12‬روزهعلیه‬ ‫رژیماشغالگرقدس گفت‪:‬شهرداری گرگانیکدوره‬ ‫درخشان را در مدت‪ 4‬سال اخیر رقم زده و نیاز است‬ ‫این مسیر در شورای شهر بعدی نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫کتابشهرداری گرگاندردفاعمقدسبهروایتاسناد‬ ‫بهسفارششهرداری گرگان‪،‬مشارکتاداره کلحفظ‬ ‫شهــای دفاع مقدس اســتان و تالیف‬ ‫اثــار و نشــر ارز ‬ ‫«غالمرضا خارکوهی» در ‪ 220‬صفحه در قالب ســه‬ ‫فصلبهرشتهنگارشدرامدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیشگیریاز خام فروشی گیاهانداروییضروریاست‬ ‫رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان زنجان گفت‪ :‬به‬ ‫دلیــل تجــارت پرســود گیاهــان دارویی‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫خام فروشــی گیاهان دارویــی ضروری اســت‪ .‬کامران‬ ‫جعفریدرجلسهامضایتفاهم نامههمکاریمشترک‬ ‫بینجهاددانشگاهی‪،‬قرارگاهپیشرفتوابادانیسپاه‬ ‫انصارالمهدی (عج) اســتان زنجان و شــرکت گل های‬ ‫دشت اندیا برای اجرای قرارداد پژوهشی ‪ -‬توسعه ای‬ ‫در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در‬ ‫استان‪،‬اظهار کرد‪:‬طرحمشاغلخانگیدر کشورهایی‬ ‫مثل چین با الگوی فعلی انجام و بسیار موفق بود و‬ ‫شــرط موفقیــت این طرح در کشــور نیز انجــام کامل‬ ‫فرایند اجرایی و توجه به ارائه یارانه ها به صورت بجا‬ ‫ومتمرکزاست‪.‬اوبااشارهبهطرحملیتوسعهمشاغل‬ ‫خانگــی‪ ،‬افــزود‪ :‬حدود‪ ۱۱‬ســال اســت کــه این طرح‬ ‫در کشــور اغازشــده ولی هنوز به طور کامل اجرانشده‬ ‫اســت؛ بــه همین دلیــل جهاد دانشــگاهی بــه دنبال‬ ‫ایجاد زمینه ای است تا فعاالن هر حوزه از بخش های‬ ‫خصوصیودولتیشناساییشود‪.‬اینمسئول‪،‬بابیان‬ ‫اینکه استان زنجان پتانسیل باال و مزیت اقتصادی در‬ ‫حوزه کشاورزیدارد‪،‬ادامهداد‪:‬وضعیتتولید گیاهان‬ ‫دارویــی بــا توجــه به اقلیم اســتان‪ ،‬مناســب اســت و‬ ‫ارزش افزوده باالیی داشته و تجارت ان در دنیا پرسود‬ ‫و پایدار است‪ ،‬به همین دلیل جلوگیری از خام فروشی‬ ‫گیاهــان دارویی و عصاره گیری و نهادینه کــردن ان در‬ ‫جامعهاهمیتباالییدارد؛چراکهفقطخام فروشی‬ ‫مختص نفت نیست و ایجاد حلقه ارزش افزوده برای‬ ‫منابع این چنینی نیاز مبرم کشــور است‪ .‬رئیس جهاد‬ ‫دانشگاهی استان زنجان در رابطه با فعالیت های این‬ ‫نهاددرزمینهمحصوالتسالم کشاورزی‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بحث تولید گیاهان دارویی‪ ،‬تولید و بازار پایدار دو‬ ‫رکن اساســی اســت که تولیــد در این حــوزه به صورت‬ ‫کشت و گیاهان خودرو است که در برداشت گیاهان‬ ‫خــودرو باید توجــه زیادی به نوع چینش و برداشــت‬ ‫محصول شود تا ریشه گیاه از بین نرفته و رشد ان برای‬ ‫سال هایمتمادیادامهداشتهباشد‪.‬متاسفانهدر حال‬ ‫حاضرشاهدانهستیم کهبرخی گیاهانبومیمناطق‬ ‫بهدلیلبرداشتنامناسبدیگررشدورویشیندارند‪.‬‬ ‫جعفــری بابیــان اینکــه در این طرح با نهادینه شــدن‬ ‫کشت و حاشیه ســود گیاهان دارویی شاهد استقبال‬ ‫بخش کشــاورزی از تولید این محصول خواهیم بود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪:‬تامیننیاز داخلوصادراتدر تولید گیاهان‬ ‫دارویی اهمیت باالیی دارد و بر اساس مذاکراتی که با‬ ‫پیشرانرستهتولیدگیاهانداروییانجام شده‪،‬مشکلی‬ ‫در رابطهباسرمایه گذاریواتصالبهبازار وجودندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یدر کنگرهغدیرونهج البالغه‬ ‫امادگیاموزش وپرورشمازندرانبرایهمکار ‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران بــرای‬ ‫همکاری در کنگره بین المللی غدیر و نهج البالغه‬ ‫اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن؛ علیرضــا‬ ‫سعدی پور در نشستی که بدین منظور با حضور‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسئوالن برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش وپرورش مازندران بر اساس سند‬ ‫تحول بنیادین محور فعالیت های خود را بر ترویج‬ ‫فرهنــگ دینــی و قرانــی قــرار داده و برنام ههــای‬ ‫متعددی که حتی در زیس ـت بوم جدید اجراشده‬ ‫بیانگر این است‪.‬‬ ‫او با اشاره به رویکردهای دینی اموزش وپرورش‬ ‫در سرفصل های کتب درسی افزود‪ :‬کنگره غدیر و‬ ‫نهج البالغهدر راستای گسترشفرهنگامام شناسی‬ ‫به ویژه امام علی (ع) و امام سجاد (ع) و همچنین‬ ‫در بحث شناخت نهج البالغه‪ ،‬مروج خوبی برای‬ ‫نسل نوجوان و دانش اموزان است‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش مازندران اســتفاده از‬ ‫ظرفیت عظیم دســتگاه تعلیم و تربیت را در این‬ ‫مباحث بسیار راهگشا و موثر دانسته و تاکید کرد‪:‬‬ ‫بــرای ترویــج ایــن فرهنگ بــا اســتفاده از ظرفیت‬ ‫فضاهای مجازی به ویژه شبکه شاد‪ ،‬امادگی کمک‬ ‫به این کنگره راداریم‪.‬‬ ‫ســعدی پور خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزش وپرورش‬ ‫بــا اســتفاده از دو ظرفیــت عظیــم معلمــان و‬ ‫دانش امــوزان ایــن امادگــی را دارد تا برای نهادینه‬ ‫کردن این فرهنگ‪ ،‬گام های اساسی را بردارد‪ .‬سند‬ ‫تحــول بنیادیــن نیز در ســاحت تربیــت اعتقادی‪،‬‬ ‫وظایفــی را در راســتای فرهنــگ امــام شناســی به‬ ‫اموزش وپرورش محول کرده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برگزاری یازدهمین‬ ‫جشنواره قرق شکنی‬ ‫مراتع ییالقی سوادکوه‬ ‫قــرق شــکنی از ســنت های دیرینــه دامــداران در‬ ‫مازندران اســت که در مناطق ییالقی و کوهستانی با‬ ‫برگزاری ائین های خاصی اغاز می شــود‪ .‬مراتع مناطق‬ ‫ییالقی همه ساله در فصل پائیز به منظور ایجاد تعادل‬ ‫بیــن ظرفیت مراتع و تعــداد دام ها و همچنین حفظ‬ ‫پوشــش گیاهی‪ ،‬بر روی دام ها بســته می شــود و پس‬ ‫از رشد کافی گیاهان در اواخر ماه اردیبهشت یا اوایل‬ ‫خرداد گشودهمی شود‪.‬‬ ‫زمان اغاز چرای دام ها در مناطق ییالقی بر اساس‬ ‫پروانه چرای دامداران‪ ،‬شرایط رویش گیاهی منطقه و‬ ‫همچنینتغییراتجویوامادگیمراتعبنابهتشخیص‬ ‫اداره منابــع طبیعــی و هماهنگــی با دامــداران تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهرســتان ســوادکوه در مرکــز مازنــدران‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهم ترین کانون های دامداری ســنتی اســتان به شــمار‬ ‫می رود و به همین دلیل نیز سنت قرق شکنی در این‬ ‫منطقهبیشاز سایرمناطقدر سال هایاخیرموردتوجه‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫امســال مراســم قرق شــکنی در منطقــه عباس اباد‬ ‫ورسکشهرستانسوادکوهباحضور جمعیاز مسئوالن‬ ‫استانی و شهرستانی (عطایی مدیرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیــزداری اســتان مازندران منطقه ســاری و معاونین‬ ‫مدیــرکل‪ ،‬مدیــرکل امــور عشــایری اســتان‪ ،‬ریاســت‬ ‫دادگســتری شهرســتان‪ ،‬فرماندهــی ناحیــه انتظامــی‬ ‫ســوادکوه‪ ،‬ســپاه ناحیــه ســوادکوه‪ ،‬معاون فرمانــدار‪،‬‬ ‫بخشــدار‪ ،‬فرمانــده یــگان حفاظــت اســتان‪ ،‬ریاســت‬ ‫و کارکنــان منابــع طبیعــی شهرســتان و‪ )...‬جمعــی از‬ ‫مرتع دارانشهرستانبرگزارشد‪.‬‬ ‫عطایی مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫مازندران منطقه ساری گفت‪ :‬ارزش مراتع از جنگل ها‬ ‫نه تنها کم نیســت می توان گفت بیشــتر اســت چون‬ ‫در زمان بارندگی این پوشــش گیاهی مراتع اســت که‬ ‫از وقوع ســیل جلوگیری می کند ما در اســتان مازندران‬ ‫‪ ۳۸۷‬هــزار هکتار مرتع داریم که حــدود ‪ ۶۰‬درصد ان‬ ‫جزء مراتع درجه یک اســت و اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری مازندران‪-‬ســاری بــا توجــه به اعتبــارات‬ ‫تخصیــص داده شــده اقدامات خوبــی را برای حفظ و‬ ‫نگهداری مراتع انجام داده است و هدف از مراسم قرق‬ ‫شکنی را رعایت حقوق عرفی مرتع و کاهش تخلفات‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫حهــای‬ ‫عطایــی در ادامــه در مــورد اهمیــت طر ‬ ‫مرتــع داری و اولویت بنــدی ان گفــت‪ :‬خود دامــداران‬ ‫بهترین حافظان مراتع هستند و بهتر است در اولویت‬ ‫باشند و با توجه به سیر اب وهوا به سمت خشک سالی‬ ‫باید استفاده از مراتع با مدیریت و حساسیت بیشتری‬ ‫انجامشودتامراتعپربازدهیداشتهباشیمومرتع داران‬ ‫بــه ایــن بینش رســیده اند که بایــد مراتع خــود را برای‬ ‫دام هایشانحفظکنند‪.‬‬ ‫معرفی فوالد اکسین‬ ‫به عنوان شرکت برتر‬ ‫کشور در تحقق شعار‬ ‫جهش تولید‬ ‫اهــواز ‪ -‬رویــداد امروز‪:‬همایــش تقدیــر و تجلیــل از‬ ‫برتر تحقق بخش شعار سال جهش تولید‬ ‫شرکت های ِ‬ ‫با حضور وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و معاونین‬ ‫ان وزارتخانه و مدیران عامل هلدینگ و صندوق های‬ ‫بازنشستگیدر تاالرمجموعهتالشتهرانبرگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش کــه باهــدف معرفــی و تقدیــر از‬ ‫شــرکت هایی کــه در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــا افزایــش تولیــد و‬ ‫بهره وری به رشــد و شــکوفایی رســیدند‪ ،‬برگزار شــد‪،‬‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان به عنوان شرکت برتر در‬ ‫تحقق جهش تولید معرفی و تندیس این همایش به‬ ‫سرپرست مدیریت عامل این شرکت اهدا شد‪.‬‬ ‫فوالد اکســین خوزستان در سال ‪ ۱۳۹۹‬با شکستن‬ ‫رکورد‪ ۱۱‬ساله خود‪ ،‬بیش‪ ۷۳۶‬هزار تن انواع ورق های‬ ‫فوالدی را تولید کرد‪ .‬این شرکت با تولید بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن انواع ورق های فوالدی در ساخت خط لوله و‬ ‫مخازن طرح عظیم انتقال نفت گوره به جاسک نقش‬ ‫به سزایی ایفا کرد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین رویداد‬ ‫سرمایه گذاریاستارتاپی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزار شد‬ ‫بزرگ ترین رویداد سرمایه گذاری استارتاپی سیستان‬ ‫و بلوچســتان بــا حضــور ‪ ۱۰۰‬اســتارت اپ و حمایــت‬ ‫حوزه دانش بنیان برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرتامامبرگزار شد‪.‬نهادملی‪ ۱۰۰‬استارتاپبه عنوان‬ ‫یکــی از ابزارهــای ســرمایه گذاری موسســه دانش بنیان‬ ‫برکت‪ ،‬در پانزدهمین رویداد اســتانی خود‪ ،‬توانســت‬ ‫بــا برگــزاری رویــداد مهــم ســکوی پرتاب شــرکت بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬ایــده پــرداز و داوری بــر روی ان هــا‪ ،‬بر روی ‪ ۹‬تیم‬ ‫سرمایه گذاریخطرپذیرنماید‪.‬سرمایه گذاریخطرپذیر‬ ‫نوعی مشــارکت در ســهام اســت که سرمایه گذار خطر‬ ‫شکســت ان تیم را پذیرفته است‪ .‬در مراسم اختتامیه‬ ‫این رویداد که در تاالر فردوسی با حضور علی وحدت‬ ‫رئیس صندوق شکوفایی و نواوری ریاست جمهوری و‬ ‫معاونتاقتصادیاستاندار‪،‬مدیرکلستاداجراییاستان‬ ‫ومدیراناجراییاستانوداورانوشرکت کنندگانبرگزار‬ ‫شد‪ ،‬تفاهم همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫زاهدان و موسســه دانش بنیان برکت برای ایجاد مرکز‬ ‫نواوریباارزشبالغ بر‪ ۴۰‬میلیاردریالمنعقد گردید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫واحد تولید داروهای‬ ‫گیاهی در اردبیل به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫اســتاندار اردبیــل گفــت‪ :‬یکــی از واحدهــای تولیــد‬ ‫داروهای گیاهی در استان اردبیل تا ده روز اینده افتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اکبــر بهنــام جــو از افتتــاح یکــی از واحدهــای تولید‬ ‫داروهــای گیاهــی در اســتان تــا ده روز اینــده خبــر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چندین کارخانه داروســازی بزرگ در اســتان‬ ‫اردبیــل احــداث خواهــد شــد‪ .‬او توســعه شــهرک های‬ ‫صنعتــی خصوصــی و واگــذاری زمیــن در شــهرک ها و‬ ‫نواحیصنعتیرااز دیگراقداماتتوسعهصنعتیاستان‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در چند سال گذشته چندین شهرک‬ ‫صنعتیخصوصیدر استانایجادشدهودر بیشترنواحی‬ ‫صنعتی زمین برای واگذاری اشبا عشــده است‪ .‬استاندار‬ ‫اردبیــل‪ ،‬اســتان را قطــب تولید الســتیک و روکش درب‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬درصد از الستیک کشور‬ ‫و ‪ ۹۰‬درصد نیاز کشــور به روکش درب در اســتان اردبیل‬ ‫یشــود‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬باوجود بیمــاری کرونا و‬ ‫تولیــد م ‬ ‫محدودیت های پیش امده‪ ،‬میزان صادرات در استان در‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۷۰‬میلیون دالر بوده که نسبت به سال‬ ‫قبلافزایش یافتهاست‪.‬بهنام جودر ادامهبهمناطقازاد‬ ‫و ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬منطقه ازاد‬ ‫به عنوان پتانسیل مهم در توسعه و رونق استان بوده و‬ ‫ازانجایی که استان اردبیل نزدیک ترین جا به اذربایجان‬ ‫بــوده ایــن منطقــه در رونــق اقتصــادی اهالی اســتان از‬ ‫اهمیتباالییبرخوردار است‪.‬‬ ‫بشــده و‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬کلیات منطقه ازاد تصوی ‬ ‫دولت بعد از کارشناســی و مشــخص شــدن محدوده‪،‬‬ ‫تصمیم گیــری و ابــاغ می کند‪ ،‬بــا ایجاد و فعال شــدن‬ ‫منطقــه ازاد و انجــام ســرمایه گذاری‪ ،‬ارتبــاط اســتان بــا‬ ‫روسیه و اسیای میانه بیشتر خواهد شد‪ .‬استاندار اردبیل‬ ‫در خصوص منطقه ویژه اقتصادی نیز بیان داشت‪ :‬فاز‬ ‫اول منطقه ویژه افتتاح می شود و این ظرفیت اقتصادی‬ ‫مهمــی برای اســتان اســت‪ .‬او به اجــرای پــروژه راه اهن‬ ‫اردبیــل اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬راه اهن اردبیل از ســال ‪۸۴‬‬ ‫شروع شده و از ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در چهار سال‬ ‫اخیر به‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است‪.‬‬ ‫رایزنی برای ایجاد منطقه‬ ‫ازاد در منطقه مغان‬ ‫عبــاس جهانگیــرزاده در دیدار با مدیر شــورای عالی‬ ‫مناطق ازاد تجاری در محل دفتر نمایندگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تهــای الزم بــرای ایجاد منطقه‬ ‫پارس ابــاد مغان قابلی ‬ ‫ازاد تجــاری را دارد‪ .‬بــه گــزارش ســاواالن خبــر‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم پارس اباد‪ ،‬بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬پارس ابــاد مغــان با توجه با شــرایط و‬ ‫موقعیت جغرافیایــی خاص قابلیت الزم بــرای ایجاد‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری را دارد‪ .‬او اظهــار کــرد‪ :‬نظریــات‬ ‫کارشناســان کمیســیون های امــور زیربنایــی و اقتصادی‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــا نظر کارشناســان‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد تجاری کشور مطابق و همسو‬ ‫بــوده و هرگونــه ایجــاد چالش و رفتارهــای نامعقول و‬ ‫نافرجــام موجب تاخیر در تثبیت و اجرای منطقــه ازاد‬ ‫تجاری خواهد شد و این مغایر با منافع عمومی است‪.‬‬ ‫نماینده دشت مغان با اشاره به موقعیت جغرافیایی‬ ‫و قابلیت های دشت مغان خاطرنشان کرد‪ :‬موقعیت‬ ‫جغرافیایی و ژئوپلیتیک بی نظیر در مجاورت با قفقاز‬ ‫و روســیه‪ ،‬گمــرک‪ ،‬فــرودگاه‪ ،‬تولیــدات عظیــم دامی و‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬کشــت و صنعت های اســتراتژیک‪ ،‬گلخانه‬ ‫یک هزار و‪ ۶۰۰‬هکتاری در کنار مردمانی مرزدار و غیور و‬ ‫پرتالشازجملهویژگی هایمنطقهمحرومومرزیدشت‬ ‫مغان است‪ .‬جهانگیرزاده ادامه داد‪ :‬تمام سعی و تالش‬ ‫ما بر این است که بتوانیم از ظرفیت اراضی حاصلخیز‬ ‫دشت مغان نهایت استفاده را ببریم و با رفع مشکالت‬ ‫و موانــع موجــود به تمامــی اهداف خود دس ـت یابیم‪.‬‬ ‫نمایندهمردمپارس اباد‪،‬بیله سوار واصالندوز در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬اجرای منطقه ازاد تجاری‬ ‫در حــال حاضــر به عنوان یک اولویت و نیــاز مبرم برای‬ ‫توسعهاقتصادیاستوبههمینمنظوردرصددهستیم‬ ‫با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها به اهداف توســعه ای‬ ‫استان جامه عمل پوشانده و مشکالت و موانع موجود‬ ‫رابرطرف کنیم‪.‬‬ ‫جنگل های استان در‬ ‫معرض تخریب انسانی‬ ‫سرپرســت منابع طبیعی اســتان اردبیل اظهــار کرد‪:‬‬ ‫عوامــل تخریــب جنگل ها در این اســتان وجــود دام در‬ ‫داخــل جنــگل‪ ،‬اســتفاده بی رویــه مــردم از درخت ها و‬ ‫تخریــب اراضی جنگلی به منظــور ایجاد اراضــی زراعی‬ ‫است‪ .‬به گزارش ساواالن خبر‪ ،‬محمود قلیزاده با اشاره‬ ‫به اهمیت مناطق جنگلی به عنوان ریه های سبز زمین‬ ‫بــه همشــهری انالین گفت‪ :‬در اســتان اردبیــل ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫هکتار جنگل وجود دارد که از پنج رویشگاه مهم کشور‬ ‫سه رویشگاه شامل خزری و هیرکانی (فندقلو)‪ ،‬ارسباران‬ ‫(مشــگین شــهر و مغان) و ایران تورانی (شهرستان های‬ ‫کوثر و خلخال) متعلق به استان اردبیل است‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه ایــن جنگل ها بــا درختــان فنــدق‪ ،‬ارس‪ ،‬بلوط‪،‬‬ ‫زبان گنجشــک و افرا ‪ 3/7‬درصد از مساحت کل استان‬ ‫اردبیل را شامل می شوند‪ ،‬افزود‪ ۸۰ :‬درصد جنگل های‬ ‫اســتان اردبیــل در شهرســتان خلخال قــرار دارد و بخش‬ ‫خــورش رســتم به عنــوان تنها رویشــگاه درخــت ارس و‬ ‫ذخیــره گاه ژنتیکــی این گیاه کــم ابر و مقاوم در اســتان‬ ‫اردبیلاست‪.‬همچنینجنگلفندقلویاردبیلاز معدود‬ ‫جنگل هایبی نظیرجهاناست‪.‬‬ ‫بی‬ ‫رویدا د ارد ل‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫شهردار اردبیل‪:‬‬ ‫‪ 150‬پروژه عمرانی در حال ساخت است‬ ‫شــهردار اردبیل گفت‪ :‬در حال حاضر ‪150‬‬ ‫پــروژه ریزودرشــت در مناطق مختلف اســتان‬ ‫اردبیل در حال ســاخت است‪.‬‬ ‫حمیــد لطف اللهیــان در جریــان بازدیــد‬ ‫از طرح هــای عمرانــی و توســعه شــهر اردبیــل‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن پروژه هــا شــامل احــداث و‬ ‫بهســازی معابــر‪ ،‬کوچه هــا‪ ،‬اســفالت ریزی‬ ‫و همچنیــن توســعه فضــای ســبز و احــداث‬ ‫پارک هاســت‪ .‬او از تعریــض پــل ابراهیم ابــاد‬ ‫خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬پیش ازایــن پــل‬ ‫ابــروان و پل یحیوی در اردبیل تعریض شــده‬ ‫و عبــور و مــرور شــهروندان به راحتــی انجــام‬ ‫می شــود کــه چنیــن برنامــه تعریضــی را برای‬ ‫پــل ابراهیم اباد در حال اجرا داریم‪ .‬شــهردار‬ ‫اردبیــل گفت‪ :‬با کاشــت ‪ ۵۰‬هــزار اصله نهال‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬درختچــه زینتــی تــاش شــهرداری‬ ‫بــر ایــن اســت تــا بــه فضای شــهری نشــاط و‬ ‫جلوه ای متفاوت ببخشــد که دو میلیون بوته‬ ‫گل فصلــی نیــز در اولویــت کاشــت شــهرداری‬ ‫اســت‪ .‬لطف اللهیــان بــه رونــد احــداث پــل‬ ‫قدس در پنج ســال اخیر اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫عملیــات فنــی پیچیــده و ســختی را در پــل‬ ‫قــدس ســپری می کنیــم به طوری که ایــن پل با‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت مراحــل نهایــی تکمیــل‬ ‫را ســپری می کنــد‪ .‬او طــول عرشــه ایــن پــل را‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار مترمربــع و در حــدود ســه هکتــار‬ ‫اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬احــداث ایــن پــل‬ ‫بــا گســتردگی خــاص معــادل تمــام پل هــای‬ ‫احداثــی در اردبیــل اســت که با یک شــرایط‬ ‫فنــی‪ ،‬مهندســی و حتــی مالــی اجرایــی و‬ ‫در مرحلــه تکمیــل اســت‪ .‬لطف اللهیــان بــه‬ ‫مراحــل ارماتوربندی‪ ،‬خا ک برداری‪ ،‬بتن ریزی‬ ‫و پیــش تنیدگــی ایــن پــل بــا رعایــت نقــاط‬ ‫فنــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مــا ســعی کردیــم‬ ‫نقدینگــی موردنیــاز برای خرید ســه هزار تن‬ ‫قیــر را نداشــت‪ ،‬در رایزنــی بــا شــرکت نفت‬ ‫پاســارگاد و از طریق بورس نســبت به خرید‬ ‫قیــر اقدام کردیم کــه البته این روند با چک‬ ‫س ـه ماهه و تضمیــن شــش مــورد از امــاک‬ ‫شــهرداری اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫هیچ شرکتی حاضر نیست با چک‬ ‫سه ماهه قیر عرضه کند‬ ‫به رغــم همــه تاخیرهــا در اجــرای ایــن پروژه‬ ‫به صــورت فنــی احــداث پل قــدس را به پیش‬ ‫بــرده و فاز اصلی ان در ماه های اینده اماده‬ ‫بهره برداری خواهد شــد‪.‬‬ ‫تعلل و تاخیری را در تکمیل پل قدس‬ ‫احساس نمی کنیم‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا نیــز قبــول دار یــم کــه‬ ‫رونــد احــداث ایــن پــروژه طوالنــی شــده‬ ‫امــا بــا توجــه بــه حجــم عظیــم کار کــه در‬ ‫احــداث ایــن پــل موردنظــر بــوده‪ ،‬شــرایط‬ ‫احــداث و رو نــد اجرایــی عــادی بــوده و‬ ‫چنــدان تعلــل و تاخیــری را در تکمیــل پــل‬ ‫قــدس احســاس نمی کنیــم‪ .‬شــهردار اردبیــل‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬هرچنــد عــده ای می خواهنــد‬ ‫بــا حاشیه ســازی و ارائــه گزارش هــای‬ ‫غلــط شــرایط را به گون ـه ای متفــاوت‬ ‫جلــوه دهنــد امــا تمــام تــوان شــهرداری در‬ ‫تکمیــل و احــداث ایــن پــروژه عظیم شــهری‬ ‫متمرکزشــده کــه امیدوار یــم هــر چه ســریع تر‬ ‫عبــور و مــرور از ایــن پــل را بــه عینــه شــاهد‬ ‫باشــیم‪ .‬لطف اللهیــان همچنیــن اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــا پشــتیبانی مجموعــه شــورای شــهر اردبیــل‬ ‫در خر یــد تجهیــزات و مــواد اولیــه موردنیــاز‬ ‫بــرای کارخانه اســفالت و ســایر مجموعه ها‪،‬‬ ‫ســعی دار یــم تــا از فصــل کاری بــه نفــع‬ ‫عمــران و ابادانــی شــهر بیشــتر اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬او فصــل کاری محــدود اردبیــل را بــا‬ ‫شــرایط جــوی متفاوت یاداور شــد و تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری اردبیــل‬ ‫شــهردار اردبیل قیر را محصول استراتژیک‬ ‫و تغییــر قیمتــی ان را در بــازار بــورس ب ـه روز‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬هیــچ شــرکتی حاضــر‬ ‫نیســت بــا چک س ـه ماهه قیــر عرضــه کند اما‬ ‫با تالشــی که در یک ماه اخیر انجام دادیم‪،‬‬ ‫شــرکت پاســارگاد را قانــع کردیــم تــا نســبت‬ ‫بــه تامیــن قیــر موردنیــاز کارخانــه اســفالت‬ ‫شــهرداری اردبیــل اقــدام کنــد‪ .‬لطف اللهیــان‬ ‫بــه قیمــت باالی هــر تن قیر به ارزش هشــت‬ ‫میلیــون تومــان اعــام کــرد و افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫تهیــه ســه هزار تن قیــر شــهرداری ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫تومــان منابــع پرداخــت خواهــد کــرد که این‬ ‫امــر در قالــب چــک س ـه ماهه و بــا تضمیــن و‬ ‫تعهــد ملکی انجام خواهد شــد‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫به هیچ وجــه در ایــن معاملــه ســود دو درصد‬ ‫نیــز محاســبه نشــده و ما از فرصــت به وجود‬ ‫امــده برای خریــد قیر بــا روش مطمئن اقدام‬ ‫کردیــم تــا از فصــل کاری بــه نفــع عمــران و‬ ‫ابادانــی به ویــژه اســفالت معابــر و کوچه هــا‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬لطف اللهیــان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫این معامله به نفع شــهرداری اســت و قطعا‬ ‫در مهلــت مقــرر ســعی و تالشــمان بــر تامیــن‬ ‫مبالــغ چک خواهد بود تا شــهرداری از بابت‬ ‫امال کــی کــه تضمیــن داده‪ ،‬بــه مشــکالتی‬ ‫برنخورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تقدیر از روابط عمومیشرکت گاز استان‬ ‫استاندار اردبیل در مراسمی که به مناسبت‬ ‫روز جهانــی ارتباطــات و روابــط عمومــی در‬ ‫محــل ســالن شــهید رجائــی اســتانداری اردبیل‬ ‫برگزار شــد از رئیس روابط عمومی شــرکت گاز‬ ‫اســتان اردبیل تقدیر نمود‪ .‬بهنام جو‪ ،‬استاندار‬ ‫اردبیل به دلیل عملکرد مثبت و تالش مســتمر‬ ‫و تاثیرگــذار روابــط عمومــی شــرکت گاز در‬ ‫گســازی الگــوی مصــرف بهینــه‪ ،‬تولیــد‬ ‫فرهن ‬ ‫محتــوا در خصــوص اصــاح الگــوی مصــرف و‬ ‫رعایــت نــکات ایمنــی در هنــگام اســتفاده از‬ ‫گاز طبیعــی و همچنین خدمــات ارزنده روابط‬ ‫عمومی شرکت گاز در راستای اموزش همگانی‬ ‫روســتاهای تازه گازدار شــده در مراسمی که در‬ ‫ســالن شــهید رجائــی اســتانداری اردبیــل برگزار‬ ‫شــد از رئیس روابط عمومی شــرکت گاز استان‬ ‫اردبیل تقدیر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مواد اولیه کارخانجات از طریق بورس ارائه می شود‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن‬ ‫و کشــاورزی اســتان اردبیــل گفــت‪ :‬مــواد اولیــه‬ ‫یشــود‪ ،‬خرید‬ ‫کارخانجــات از طریق بورس ارائه م ‬ ‫این مواد با پرداخت پول نقد امکان پذیر است‪ .‬به‬ ‫گزارش اعتبار نوین‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و‬ ‫معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی فعال در استان اردبیل با مشکل‬ ‫تامیننقدینگیوهمچنینمواداولیهروبه روهستند‬ ‫که باید هر چه ســریع تر این موانع و مشــکالت با‬ ‫راهکاری مناسب برطرف شود‪ .‬حسین پیرموذن در‬ ‫جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫در اردبیــل اظهــار کرد‪ :‬با توجه به اینکه مواد اولیه‬ ‫یشــود‪ ،‬خرید‬ ‫کارخانجــات از طریق بورس ارائه م ‬ ‫این مواد با پرداخت پول نقد امکان پذیر اســت و‬ ‫به همین خاطر انتظار می رود بانک های عامل در‬ ‫این زمینه پرداخت تسهیالت را با سرعت بیشتری‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬او از واگذاری اختیار در صدور مجوز‬ ‫و جواز تاســیس برای واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫را بــا محوریــت خانــه صنعــت و معــدن اســتان‬ ‫یــاداور شــد و تصریــح کرد‪ :‬ما تــاش می کنیم قبل‬ ‫از صدور جوار تاســیس ظرفیت واحدهای صنعتی‬ ‫و چگونگــی تامیــن مــواد اولیــه ا نهــا را به صورت‬ ‫کارشناسی موردبحث و بررسی قرار دهیم تا امکان‬ ‫ادامه فعالیت ان ها با شرایط مناسب به وجود اید‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و کشاورزی‬ ‫استان اردبیل با ابراز خرسندی از مصوبه تشخیص‬ ‫مصلحت نظام در راه اندازی منطقه ازاد تجاری و‬ ‫صنعتی استان اردبیل گفت‪ :‬در کنار این مصوبه‪،‬‬ ‫هیئــت دولــت بــا راه انــدازی بارانــداز ریلــی در‬ ‫پارس اباد نیز موافقت کرده که این خود بسترساز‬ ‫توسعه تجارت بین المللی خواهد بود‪ .‬پیرموذن‬ ‫تقویــت صنایــع تبدیلــی و حمایــت از صــادرات‬ ‫غیرنفتی را با مصوبه راه اندازی بارانداز و همچنین‬ ‫منطقه ازاد یک کار ماندگار در کار اردبیل برشمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــر ایــن باوریم اســتان اردبیل بــا این دو‬ ‫مصوبــه به راحتــی می تواند در ســال های اینده از‬ ‫بن بســت خارج شده و مســیر توسعه همه جانبه‬ ‫را طــی کنــد‪ .‬او از ســفر قریب الوقــوع مســئوالن‬ ‫کشوری و استانی به اذربایجان برای نهایی کردن‬ ‫تفاهم نامه مشــترک در راه اندازی شهرک صنعتی‬ ‫مــرزی و بارانــداز خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫امیدواریــم هــر چه ســریع تر این ســفر و مصوبات‬ ‫ان بــه انجام رســیده و زمینه شــکل گیری توســعه‬ ‫همه جانبه اســتان را شــاهد باشــیم‪ .‬پیرموذن در‬ ‫بخش دیگری از ســخنان خود اضافه کرد‪ :‬اســتان‬ ‫اردبیل بهترین مســیر در صادرات کاال و خدمات‬ ‫به روسیه و کشورهای اسیای میانه است و به یقین‬ ‫در ایــن زمینــه بــا پیگیــری و تــاش مســتمر قــادر‬ ‫خواهیم بود بهترین شرایط را مهیا کنیم‪ .‬او مزیت‬ ‫اصلــی منطقــه ازاد را در دنیــا صادرات محــوری و‬ ‫توجــه به ســرمایه گذاری های خارجــی اعالم کرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬امیدواریــم در منطقــه ازاد تجاری و‬ ‫صنعتی استان اردبیل زمینه های این امر به خوبی‬ ‫شــکل بگیرد‪ .‬پیرموذن ضــرورت تعامل و ارتباط‬ ‫کشــورهای همســایه به ویژه ایران و اذربایجان را‬ ‫در ســهولت حضور تجــار و ســرمایه گذاران در هر‬ ‫دو کشــور یــاداور شــد و بیــان کــرد ‪ :‬امیدواریم در‬ ‫بهترین شــرایط تقویت روابط ایران و اذربایجان‬ ‫به توســعه صادرات و سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫منجر شــود‪ .‬او به ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی و مانع‬ ‫زدایــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در کنــار پشــتیبانی‬ ‫کهــا‪ ،‬امور‬ ‫همــه دســتگاه های اجرایی به ویژه بان ‬ ‫مالیاتی ‪ ،‬بیمه ای و گمرکی ‪ ،‬ضرورت دارد با حذف‬ ‫دســتورالعمل ها و بخشــنامه های مــوازی جلــوی‬ ‫کارشکنی ها گرفت هشــده و به نوعی به تسهیل امور‬ ‫کمک شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازیابی رمز بیش از ‪ ۴‬هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اردبیل گفت‪ :‬در ســال گذشته رمز بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هــزار کارت هوشــمند ســوخت در اســتان‬ ‫بازیابــی شــد کــه بیشــترین تعــداد مربــوط بــه‬ ‫ناحیــه مرکــزی با دو هــزار ‪ ۶۰۴‬فقره و کمترین‬ ‫ان مربــوط بــه ناحیــه گرمــی بــا یکصــد و ‪۱۸‬‬ ‫کارت اســت‪ .‬به گزارش دیدشــهر‪ ،‬سید حجت‬ ‫مدنــی گفــت‪ :‬در راســتای صیانــت از حقــوق‬ ‫شــهروندی و تکریــم ارباب رجــوع‪ ،‬همــکاران‬ ‫منطقــه در نواحــی ش ـش گانه در ســال گذشــته‬ ‫اقــدام به بازیابی ‪ ۴۱۳۵‬فقره کارت هوشــمند‬ ‫ســوخت کردنــد‪ .‬مدنــی افــزود‪ :‬شــهروندان‬ ‫عزیــز کــه رمــز کارت هوشــمند ســوخت خود را‬ ‫فرامــوش کردنــد می توانند به صــورت حضوری‬ ‫بــا در دســت داشــتن مــدارک هویتــی (کارت‬ ‫ماشــین‪ ،‬کارت ملــی صاحــب خــودرو و کارت‬ ‫ســوخت) به نواحی مربوطه مراجعه و نسبت‬ ‫بــه بازیابــی رمز کارت هوشــمند ســوخت خود‬ ‫اقــدام نماینــد‪ .‬مدیــر منطقــه از شــهروندان‬ ‫خواســت در صــورت مفقودی و معیوب شــدن‬ ‫کارت هوشــمند ســوخت‪ ،‬با مراجعــه به دفاتر‬ ‫پلیــس ‪ ۱۰+‬به درخواســت صــدور المثنی اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتــی منطقــه اردبیــل‪ ،‬در خصــوص توزیــع‬ ‫الکترونیکــی گاز مایــع بیان کــرد‪ :‬فروردین ماه‬ ‫امســال نزدیــک به یــک هــزار و ‪ ۴۰۰‬تن توزیع‬ ‫الکترونیکــی گاز مایــع در نواحــی ش ـش گانه‬ ‫منطقــه اردبیــل انجام شــده اســت‪ .‬مدنــی در‬ ‫راســتای مدیریــت الکترونیکی توزیــع گاز مایع‬ ‫بــا زیرســاخت بانکــی و اجــرای مطلــوب ایــن‬ ‫طــرح در منطقــه اظهار کرد‪ :‬فروردین ماه ســال‬ ‫جــاری به میزان یک هزار و ‪ ۳۸۳‬تن گاز مایع‬ ‫عشــده اســت کــه‬ ‫در ایــن اســتان تامیــن و توزی ‬ ‫در قیــاس بــا مدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۲‬درصد‬ ‫افزایش داشــته اســت‪ .‬این مقام مسئول تاکید‬ ‫کرد‪ :‬افرادی که تاکنون در این سامانه ثبت نام‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬می توانند بدون مراجعه حضوری‪،‬‬ ‫بــا مراجعــه به ســایت تجارت اســان به ادرس‬ ‫اینترنتــی ‪ newtejaratasan.niopdc.ir‬در ایــن‬ ‫تنــام کننــد و ســیلندر گاز مایع را با‬ ‫ســامانه ثب ‬ ‫نــرخ مصــوب دولتی از طریــق کارت خوان و با‬ ‫دریافت رسید سوخت خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اهدافتوسعهشهریبدونمشارکتبانوان‬ ‫بهنتیجهنمی رسد‬ ‫نائــب رئیــس شــورای‬ ‫جامعهبانواندرپارلمانمحلی‬ ‫اســامی شــهر اردبیــل گفــت‪:‬‬ ‫بــه راه انــدازی پــارک بانــوان‪،‬‬ ‫بدون حضور و مشارکت فعال‬ ‫فرهنگسراهایاختصاصیبرای‬ ‫بانواندرعرصه هایاجتماعی‪،‬‬ ‫ایــن جامعه فرهیخته و ســایر‬ ‫فرهنگــی و تصمیم ســازی ها و‬ ‫خدمــات و فعالیت هــای موثر‬ ‫زهرا قدیمی‬ ‫تصمیم گیری ها‪ ،‬روند توســعه‬ ‫اجتماعــی منجــر شــده کــه در‬ ‫شــهر ابتر و بی نتیجه می ماند‪.‬‬ ‫ادامه ایــن فرایند در انتخابات‬ ‫بــه گزارش شــهرخوان‪ ،‬زهرا قدیمــی اظهار کرد‪ :‬پیش رو نیز نقش موثر بانوان درصحنه مشارکت‬ ‫در ســال های اخیر و با حضور بانوان در پارلمان فعالومسئوالنهبهتقویتاینبرنامه ریزی هاو‬ ‫محلی‪،‬نقش افرینیان هارادرحوزهتصمیم گیری هدف گذاری ها کمک خواهد کرد‪ .‬عضو شورای‬ ‫و تصمیم سازی برای توسعه ابعاد مختلف شهر شــهر اردبیــل بیــان کــرد‪ :‬در دوره پنجــم شــورا‪،‬‬ ‫اردبیــل و تســهیل فرایندها شــاهد بوده ایــم‪ .‬او فعالیت هــای موثــری را در حوزه هــای عمرانی‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور بانــوان در دفــاع از خدماتــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعی شــاهد بودیم‬ ‫حق وحقوقجامعهشریفزناندر شورایشهر‪ ،‬که بدون حاشیه سازی ها‪ ،‬بخش عظیمی از این‬ ‫اصلی اجتناب ناپذیر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در خدمات انجام شد تا شهروندان اردبیلی بتوانند‬ ‫همهادوار شورایشهراردبیلحضور نماینده ایاز از ثمره و نتیجه ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫افزایش سهم شهرداری در پروژه های‬ ‫مشارکتی کارخارق العادهنیست‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫الزم و زمان بنــدی اجرای پروژه‬ ‫برنامه وبودجــه شــورای شــهر‬ ‫به صــورت دقیــق در پیوســت‬ ‫اردبیــل گفــت‪ :‬افزایــش ســهم‬ ‫پروژه برای شــورای شــهر ارسال‬ ‫شــهرداری در پروژه هــای‬ ‫شود و بدون توضیح اضافی ما‬ ‫مشارکتی کار شاقخارق العاده‬ ‫بتوانیم بــراورد نهایی از فرایند‬ ‫حسینافسانه‬ ‫نیســت و بهتــر اســت ســهم‬ ‫اجرای پروژه را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫یکسان سرمایه گذار و شهرداری‬ ‫او در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫در اجرای پروژه های مشارکتی مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫روال غلطی اســت که صحبت کردن عــده ای را‬ ‫حســین افســانه بــه احــداث فــاز ســه بــازار مخالفومغایرمنافعپروژه هایسرمایه گذاریو‬ ‫خشکبار اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬اجرای این پروژه سرمایه گذارانقلمداد کنیمدرحالی کهمانظرات‬ ‫مشارکتی در برنامه‪ ۱۴۰۰‬در نظر گرفته شده و ما کارشناسی را ارائه می کنیم و بر این باوریم پروژه‬ ‫هیچ مشکلی در انتخاب ســرمایه گذار از طریق ســرمایه گذاری واقعی باید در تعیین ســهم ‪۵۰‬‬ ‫فراخــوان و انتشــار اگهی نداریــم‪ .‬او این فرایند بــه ‪ ۵۰‬در نظــر گرفته شــود تا ســرمایه گذار نیز از‬ ‫قانونی را بدون ایراد و اشکال ندانست و اضافه محل اجرای ان متضرر نشــود‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫کرد‪ :‬هرچند ایرادات و اشــکاالتی در این فرایند برنامه وبودجه شورای شهر اردبیل تصریح کرد‪:‬‬ ‫وجــود دارد امــا در صــورت رســیدن به اهلیت و هرچنــد اجرای پروژه های مشــارکتی به تناســب‬ ‫صالحیــت ســرمایه گذار اجــرای ایــن پروژه های شــرایط و نحــوه اجــرا وضعیتی متفــاوت دارند‬ ‫مشارکتی مشکلی نخواهد داشت‪ .‬عضو شورای اما بهتر است در اجرای پروژه ها حمایت جدی‬ ‫شــهر اردبیل بیان کــرد‪ :‬در احداث ایــن پروژه ها از ســرمایه گذار انجام شــده و حق وحقوق شــهر‬ ‫تنها سرمایه و مسائل مادی نباید موردتوجه قرار نیز مراعات شود‪ .‬افسانه خاطرنشان کرد‪ :‬بنده‬ ‫گیرد بلکه شهرداری موظف است در اجرای این در زمــان مســئولیت خــود در شــهرداری اردبیــل‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری پیوستی از مستندات و فاز یک بازار خشــکبار اردبیل را احداث کردم و‬ ‫مدارک الزم را در اجرای این پروژه ها به شورا ارائه افتخار می کنم که با همه پیگیری ها و تالش ها‬ ‫کند تا ما نحوه کار و عقد قرارداد را مشاهده کرده زیرساخت های این پروژه اعم از برق‪ ،‬اب و گاز‬ ‫و بر اساس ان تصمیم گیری کنیم‪ .‬افسانه ادامه تامین شــده و به همین جهــت امــروز در اجرای‬ ‫داد‪:‬بایدتعهداتطرفینوایجادزیرساخت های فازهایجدیدهیچمشکلیوجودندارد‪.‬‬ ‫واگذاری بیش از ‪ ۸۵۰‬انشعاب گاز رایگان‬ ‫در یک سال گذشته‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طــی ســال گذشــته‬ ‫گاز اســتان اردبیل بیــش از ‪۸۵۰‬‬ ‫‪ ۵۳۰‬انشعاب گاز رایگان برای‬ ‫انشــعاب گاز رایگان طی سال‬ ‫خانواده هــای تحــت پوشــش‬ ‫گذشــته بــه جامعــه هــدف‬ ‫کمیته امداد امام خمینــی (ره)‬ ‫در اســتان واگذارشــده اســت‪.‬‬ ‫و تعــداد ‪ ۳۲۸‬انشــعاب گاز‬ ‫سرداراسماعیلی‬ ‫ســردار اسماعیلی دراین باره به‬ ‫بــه خانواده های محترم تحت‬ ‫بهره مندی ‪ ۸۵۸‬خانوار تحت‬ ‫پوشــش بهزیســتی بااعتبــاری‬ ‫پوشش کمیتهامدادامامخمینی(ره)وبهزیستی بالغ بر یک میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال تخصیص‬ ‫از گاز طبیعــی طی ســال گذشــته اشــاره نمود و داده شده که همه این خدمات به صورت رایگان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای واگذاری رایگان انشعاب گاز ارائه شدهاست‪.‬‬ ‫به جامعه هدف این مجموعه در راستای اجرای‬ ‫او بــا اشــاره بــه این نکته کــه این اقــدام در‬ ‫ماده ‪ ۸۰‬قانون برنامه ‪ ۵‬ســاله ششــم توســعه‪ ،‬تمامی ادارات گازرســانی اســتان انجام می شود‬ ‫امادگی کامل داریم و در همین راســتا طی ســال افــزود‪ :‬مددجویــان تحت پوشــش دو ســازمان‬ ‫گذشــته تعداد ‪ ۸۵۸‬انشعاب گاز به مجموعه درصورتی کــه تاکنــون از ایــن امتیــاز اســتفاده‬ ‫مددجویــان کمیتــه امداد‪ ،‬ســازمان بهزیســتی‪ ،‬ننموده اندمی توانندپساز دریافتمعرفی نامه‬ ‫مساجد و …‪ .‬واگذارشده است‪ .‬او بابیان اینکه از دســتگاه تحــت پوشــش و ارائــه ان بــه اداره‬ ‫خدمات حمایتی در راستای تالش برای توانمند گاز منطقــه در زمــان اشــتراک پذیری از این امتیاز‬ ‫شــدن خانواده هــای مددجویان ارائه می شــود‪ ،‬استفادهکنند‪.‬‬ ‫جمع اوریبیش از هزار دستگاهاستخراج رمز‬ ‫ارز غیرمجاز در استان‬ ‫حــدود ‪ ۴‬میلیــون کیلــووات‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ســاعت صرفه جویــی انــرژی‬ ‫توزیــع بــرق اســتان اردبیــل‬ ‫انجام شــده و ‪ 3/2‬مــگاوات‬ ‫در جلســه کمیتــه بحــران کــه‬ ‫تــوان مصرفی شــبکه کاهش‬ ‫بــا حضــور مدیــرکل مدیریت‬ ‫پیداکــرده اســت‪ .‬قدیمــی‬ ‫بحــران اســتانداری و مدیــران‬ ‫حسینقدیمی‬ ‫بابیــان اینکــه شــرکت توزیع‬ ‫دستگاه های اجرایی در محل‬ ‫نیــروی بــرق اســتان اردبیــل‬ ‫ســاختمان مدیریــت بحــران‬ ‫استانداری برگزار شد گفت‪ ۱۴۲۹ :‬دستگاه رمز از تمــام ظرفیت هــا بــرای کاهــش مصــرف‬ ‫ارز غیرمجاز در اســتان اردبیل جمع اوری شــده بــرق اســتفاده نمــوده‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬جهت‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش دیدشــهر‪ ،‬حســین قدیمی کاهــش مصرف برق اســتان‪ ،‬روشــنایی معابر‬ ‫با اشــاره به اینکه یکی از مولفه های بســیار شــهرها‪ ،‬پارک هــا و بزرگراه هــا را با هماهنگی‬ ‫مهم برای عبور از پیک تابســتان ‪ ،۱۴۰۰‬این فرمانــداران‪ ،‬حــدود ‪ ۹۰‬درصــد تعدیــل‬ ‫اســت کــه بتوانیــم بــا برنامه ریــزی مناســب نموده ایــم و تدابیر شــدید در ایــن زمینه برای‬ ‫مرا کــز رمــز ارزهــای غیرمجــاز را جمــع اوری کشف مراکز رمز ارز غیرمجاز انجام گرفته و در‬ ‫کنیــم‪ ،‬زیــرا تاثیر زیادی بر میزان مصرف باال حــال انجــام اســت‪ .‬او گفت‪ :‬برای هر اســتان‬ ‫دارد‪ .‬او بــا اعــام اینکــه تاکنــون ‪ ۱۲۶‬مرکــز یک سقف مصرف تعریف شده است که باید‬ ‫اســتخراج رمز ارز غیرمجاز با ‪ ۱۴۲۹‬دستگاه بــا اقدامات مدیریت مصــرف‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫جمع اوری شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با این اقدام استان کاهش یابد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫رفتار باورنکردنی‬ ‫مدیر بارسلونا با کومان‬ ‫خــوان الپورتــا بــه کومــان‬ ‫دیگر گزین ههــا را ادامــه دهد و‬ ‫گفتــه اســت کــه دیگــر روی او‬ ‫صورتــی کــه با ان ها بــه توافق‬ ‫حساب نمی کند ولی در همین‬ ‫نرســد‪ ،‬او صــورت بــه کارش‬ ‫حــال‪ 15 ،‬روز نیــز از او مهلــت‬ ‫ادامــه خواهــد داد‪ .‬درواقــع‬ ‫گرفتهاست‪.‬درتابستان گذشته‬ ‫الپورتا به این دلیل هنوز حکم‬ ‫کومان‬ ‫بــود کــه رونالــد کومان بعــد از‬ ‫به برکناری کومان نداده اســت‬ ‫کش وقوس های فراوان و پس از‬ ‫که دریافتن جانشینی مناسب‬ ‫نتایج فوق العاده ای که با تیم ملی هلند کسب برای او موفقیتی کسب نکرده است‪ .‬نه ژاوی‪،‬‬ ‫کرده بود‪ ،‬نهایتا تصمیم به جدایی گرفت و با نه یورگن کلوپ و ارتتا به الپورتا پاسخ مثبت‬ ‫بارســلونا برای بر عهده گرفتن هدایت این تیم نداده اند و گفته می شود او قصد دارد هر طور‬ ‫به توافق رسید‪ .‬رونالد کومان در زمان مدیریت شــده ژاوی را راضی کند جانشین کومان شود‪.‬‬ ‫جوزپبارتومئوبه عنوانسرمربیجدیدبارسلونا کومــان از نــوع رفتــار الپورتا ب هشــدت ناراحت‬ ‫انتخابشدواز اوبه عنوان گزینه ایمناسببرای اســت و حــاال دیگــر می دانــد کــه گزینــه دوم‬ ‫یشــود‪ .‬او معتقــد اســت‬ ‫تغییر و تحوالت موردنظر باشگاه کاتاالنی یاد باشــگاه محســوب م ‬ ‫می شد اما سرمربی هلندی طی ماه های گذشته چنین رفتاری با او منصفانه نیست چراکه یک‬ ‫روزهای خوبی را در این تیم تجربه نکرده است‪ .‬ســال پیش در بدترین شــرایط بارسا را تحویل‬ ‫چندروز پیشدر محلباشگاهبارسلونامذاکراتی گرفــت و برای پذیرش این پســت‪ ،‬از مربیگری‬ ‫رودررو بین خوان الپورتا (رئیس) و رونالد کومان تیــم ملــی هلند اســتعفا کرد‪ .‬کومان توانســت‬ ‫و وکیــل او صــورت گرفــت و پــس از ‪ 28‬دقیقــه بارســا را فصل گذشــته قهرمان کوپا دل ری کند‬ ‫یکــه بارهــا گفته بود تیمی کــه در اختیار‬ ‫بدون نتیجه پایان یافت‪ .‬وکیل کومان در مورد درحال ‬ ‫مالقات گفت که حس خوبی دارد و خوش بین دارد‪ ،‬در حد نام بارسلونا نیست‪ .‬اکنون سرمربی‬ ‫اســت او ماندنی شــود ولی تی وی سه کاتالونیا هلنــدی یا باید اســتعفا کنــد که در ایــن صورت‬ ‫گزارش داد که الپورتا در این گفت وگو به کومان حق وحقوقــش را دریافــت نخواهــد کــرد یــا با‬ ‫گفته است که تمایلی برای ادامه همکاری ندارد پذیرش این تحقیر‪ ،‬منتظر پایان مذاکرات الپورتا‬ ‫ولی از او ‪ 15‬روز مهلت خواسته تا مذاکراتش با باگزینه هایجانشینی اشبماند‪.‬‬ ‫پرتغالمقصداحتمالی‬ ‫بعدی بوفون‬ ‫بنفیــکا ممکــن اســت تیم‬ ‫یهــا‬ ‫و در ایــن مــورد گمانه زن ‬ ‫بعدی جان لوئیجی بوفون گلر‬ ‫شرو عشــده است‪ .‬نشریه ابوال‬ ‫افسانه ایایتالیاباشد‪.‬جیجی‬ ‫پرتغــال ادعــا کــرد کــه بنفیــکا‬ ‫بوفون دروازه بان باسابقه یووه‬ ‫بــه گلــر اســطوره ای ایتالیایــی‬ ‫در پایــان فصــل بــرای دومیــن‬ ‫پیشــنهادی ارائه داده و بوفون‬ ‫بوفون‬ ‫و اخریــن بــار‪ ،‬از ایــن تیــم جدا‬ ‫ممکن اســت فصل بعــد برای‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بوفــون در ‪43‬‬ ‫قرمزهــای لیســبون بــه میــدان‬ ‫سالگی همچنان مشتاق ادامه دادن حرفه خود برود‪ .‬ابوال معتقد است که پیشنهاد بنفیکا جزو‬ ‫و ایستادن درون دروازه است‪ ،‬اما باید فوتبالش ســه پیشــنهاد برتری اســت که اخیرا به بوفون‬ ‫را جایــی دیگــر ادامه دهــد‪ .‬هفته پیش بوفون ارائ هشــده و برای او جذاب به نظر می رسد‪ .‬اگر‬ ‫در دیــدار فینال جام حذفی ایتالیــا درون دروازه این انتقال نهایی شــود‪ ،‬دوئــل بوفون و مهدی‬ ‫بیانکونری قرار گرفت و پس از پیروزی دو بر یک طارمی ســتاره ایرانی پورتو می تواند فصل بعد‬ ‫این تیم برابر اتاالنتا‪ ،‬جام قهرمانی کوپا ایتالیا را جذابیت های زیادی داشته باشد‪ .‬دیدار بنفیکا و‬ ‫باالی سر برد‪ .‬مقصد بعدی او مشخص نیست پورتوال کالسیکویفوتبالپرتغالاست‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-348‬دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪3‬‬ ‫قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 140060302027000271‬مورخ ‪ 1400/01/19‬امیرحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪249‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289288003‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 140060302027000307‬مورخ ‪ 1400/01/19‬صدیقه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 373‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1287641385‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 140060302027000309‬مورخ ‪ 1400/01/19‬طاهره بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪42413‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849721‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 140060302027000311‬مورخ ‪ 1400/01/21‬مهناز بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 304‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1289322074‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 140060302027000313‬مورخ ‪ 1400/01/21‬شهال بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 499‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1289363277‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 140060302027000315‬مورخ ‪ 1400/01/21‬اسماعیل بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪42412‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849711‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 140060302027000317‬مورخ ‪ 1400/01/21‬غالمحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪1425‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289383847‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 140060302027000321‬مورخ ‪ 1400/01/21‬محمود بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪1291‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288020181‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 140060302027000281‬مورخ ‪ 1400/01/19‬امیرحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪249‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289288003‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 140060302027000288‬مورخ ‪ 1400/01/19‬اسماعیل بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪42412‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849711‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 140060302027000277‬مورخ ‪ 1400/01/19‬غالمحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪1425‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289383847‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 140060302027000300‬مورخ ‪ 1400/01/19‬محمود بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪1291‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288020181‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 140060302027000283‬مورخ ‪ 1400/01/19‬شهال بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 499‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289363277‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 140060302027000295‬مورخ ‪ 1400/01/19‬مهناز بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 304‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289322074‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 140060302027000302‬مورخ ‪ 1400/01/19‬طاهره بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪42413‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849721‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 140060302027000306‬مورخ ‪ 1400/01/19‬صدیقه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 373‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287641385‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫علت خاص شادی خاص سرمربی استقالل‬ ‫در ابادان مشخص شد‬ ‫گل ارمان رمضانی‬ ‫و رهایی فرهاد مجیدی‬ ‫ارمان رمضانی با گلی که در دقایق پایانی‬ ‫وارد دروازه صنعــت نفــت کــرد‪ ،‬به تمامــی‬ ‫تهــای تمســخرامیز پــس از حضــورش در‬ ‫صحب ‬ ‫اســتقالل‪ ،‬پاســخ داد‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫انتقال ارمان رمضانی از پرسپولیس به استقالل‬ ‫نهــم در ســکوت کامــل خبــری‪ ،‬از ان دســت‬ ‫ا ‬ ‫انتقاالت عجیب فوتبال ایران بود که در نقل و‬ ‫انتقاالت زمســتانی رخ داد‪ .‬مهاجم بلندقامتی‬ ‫کــه پــس از پایان لیــگ نوزدهم از ســایپا راهی‬ ‫پرســپولیس شــد و امیــدوار بود با درخشــش در‬ ‫لبــاس سرخ پوشــان‪ ،‬توانایی هایــش را ثابــت‬ ‫کند اما حضور او در جمع شــاگردان یحیی گل‬ ‫محمــدی بــدون ثمره خاصــی به پایان رســید‪.‬‬ ‫رمضانــی در طــی دوران کوتــاه حضــورش در‬ ‫پرســپولیس‪ ،‬جمعــا نزدیــک بــه ‪ 280‬دقیقــه‬ ‫بــرای سرخ پوشــان بــه میــدان رفــت و در ایــن‬ ‫مدت‪ ،‬او تنها روی یکی ازگل های تیم سابقش‬ ‫نقــش داشــت‪ .‬در دیــدار مرحلــه گروهــی لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا‪ ،‬رمضانی با ضربه ای ســر‪ ،‬پاس‬ ‫گل چهارم پرســپولیس به الشارجه را به مهدی‬ ‫عبــدی داد و هرگــز در لباس ایــن تیم موفق به‬ ‫گلزنــی نشــد‪ .‬پس ازاینکــه رمضانی قــراردادش‬ ‫را بــا سرخ پوشــان فســخ کرد‪ ،‬با دعــوت و نظر‬ ‫مستقیم فرهاد مجیدی و در انتقالی جنجالی‪،‬‬ ‫راهــی اســتقالل شــد‪ .‬پیــش از حضــور محمــود‬ ‫فکری در جمع ابی پوشــان و جدایی مجیدی‬ ‫در پایــان دیــدار فینــال جــام حذفــی مقابــل‬ ‫تراکتــور‪ ،‬گفتــه می شــد کــه رمضانی در لیســت‬ ‫خریــد فرهــاد حضــور دارد ولــی تغییــرات بــر‬ ‫روی نیمکت ابی پوشــان سبب شد تا رمضانی‬ ‫راهــی تیم رقیب شــود‪ .‬پــس از انتقال رمضانی‬ ‫به اســتقالل‪ ،‬مهاجم بلندقامت ابی پوشان به‬ ‫دلیــل ایــن انتقال جنجالی‪ ،‬زیر فشــار شــدیدی‬ ‫قــرار گرفــت و حتــی بابــت حضــور در تیــم‬ ‫جدیــدش نیــز از ســوی هــواداران تیم ســابقش‬ ‫مورد تمسخر قرار گرفت‪ .‬دریکی از این موارد‪،‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در گفتگویی که‬ ‫دریکی از نشس ـت های کالب هاوســی شــرکت‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬بــا خنــده ای تمســخرامیز در مــورد‬ ‫انتقال رمضانی به اســتقالل واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن عوامــل باعث شــده بود تــا ارمان‬ ‫رمضانــی بــرای شکســتن طلســم ناکامی هایش‬ ‫پالک ‪ 782‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی محمد بهرامی فرزند الیاس‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 140060302027001569‬مورخ ‪ 1400/02/09‬حسین رحیمی فرزند رحیم بشماره شناسنامه ‪ 2061‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291502130‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9479‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 177/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی ‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302027020215‬مورخ ‪ 1399/12/09‬رضا اقاجانی فشارکی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 2‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 5659553648‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 1576‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 190/01‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139960302027020686‬مورخ ‪ 1399/12/24‬دلشاد جمشیدی حسن ابادی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 13‬صادره از جرقویه سفلی بشماره ملی ‪ 5649878595‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 5729‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 130/56‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302027020614‬مورخ ‪ 1399/12/18‬حمید سلمانی فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 280‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291485309‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7736‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 139/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالمحمد‬ ‫سلمانی سمسوری ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 140060302027001803‬مورخ ‪ 1400/02/15‬روح اله خداپرست فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪202‬‬ ‫صادره از فریدونشهر بشماره ملی ‪ 1129936422‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪39‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 83/72‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫عریضی فرزند عبدالحسین‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302027019313‬مورخ ‪ 1399/11/25‬مرتضی ماندنی ماربینی فرزند حسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 746‬صادره از اردستان بشماره ملی ‪ 1189204908‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 195/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫عبدالرحیم کشاورز هفدانی فرزند محمدرضا ‪.‬‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139860302027015490‬مورخ ‪ 1398/11/27‬مصطفی قاسمی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ‪2191‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286817961‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 12999‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 105/22‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اسداله فروغی ابری فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139860302027015493‬مورخ ‪ 1398/11/27‬زهرا طیبی ورتونی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪11‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 5659608132‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 12999‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 105/22‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اسداله فروغی ابری فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302027020440‬مورخ ‪ 1399/12/14‬ابراهیم توسلی مزرعه شوری فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 22‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5659591485‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 1572‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 17/77‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 140060302027001259‬مورخ ‪ 1400/02/04‬مرضیه مشهدی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪678‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293371971‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 9599‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 171/06‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی خانم مرضیه مشهدی فرزند حسین و اقای هادی گلی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 140060302027001252‬مورخ ‪ 1400/02/04‬هادی گلی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 621‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1291615792‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 9599‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 171/06‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی خانم مرضیه مشهدی فرزند حسین و اقای هادی گلی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 140060302027001026‬مورخ ‪ 1400/1/30‬محسن نظارتی زاده قلعه مردانی فرزند اسداله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1746‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287849717‬در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 72‬فرعی از اصلی ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 201/13‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 140060302027001024‬مورخ ‪ 1400/1/30‬مینا شوشتری یگانه فرزند خسرو بشماره شناسنامه ‪61925‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281047104‬در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 72‬فرعی از اصلی ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 201/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302027020209‬مورخ ‪ 1399/12/09‬علی میرزائی خوندابی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 4‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1091876460‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6054‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 254/70‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302027019267‬مورخ ‪ 1399/11/21‬مرضیه اکبریان خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1584‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291567951‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6095‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 139/62‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج‬ ‫جعفر و حبیبه سلطان و فاطمه سلطان شهرت همگی لقمانی اوالد محمد حسن ‪.‬‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 140060302027000001‬مورخ ‪ 1400/01/07‬مرتضی فتاحی اردکانی فرزند میرزا حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 434‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289281971‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 27‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 229‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 140060302027000247‬مورخ ‪ 1400/01/18‬مجید لطیفی خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 14900‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283851415‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9384‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 123/79‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 140060302027000246‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اکرم حسینی خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 3515‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1278316174‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی‬ ‫در گلزنی‪ ،‬تالشــش را دوچنــدان کند‪ .‬بازیکنی‬ ‫کــه باوجوداینکــه تنهــا در دقایــق پایانی برای‬ ‫تیمــش بــه میــدان می رفــت‪ ،‬از هیــچ تالشــی‬ ‫بــرای گلزنــی دریــغ نمی کــرد‪ .‬رمضانــی پس از‬ ‫حضــور در اســتقالل‪ ،‬جمعــا در ‪ 7‬دیــدار لیــگ‬ ‫قهرمانان اســیا و لیگ برتر برای ابی پوشــان به‬ ‫میدان رفت که جمع دقایق حضور او در زمین‬ ‫مســابقه‪ ،‬حــدود ‪ 70‬دقیقــه بــود تــا او ب هطــور‬ ‫میانگیــن در هر بــازی در ‪ 10‬دقیقــه پایانی برای‬ ‫تیمش وارد زمین مســابقه شــده باشد‪ .‬رمضانی‬ ‫درنهایــت پــس از ‪ 350‬دقیقــه حضور در دو تیم‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس و پس از ‪ 306‬روز موفق‬ ‫شــد طلســم گل نزدن هایــش را بشــکند‪ .‬او در‬ ‫ابــادان بــا تیزهوشــی و تعقیــب به موقــع توپ‪،‬‬ ‫گل چیــپ زیبایــی را وارد دروازه صنعــت نفــت‬ ‫و فرزیــن گروســیان کــرد تا یک گل ســه امتیازی‬ ‫را بــه حســاب تیمــش واریز کرده و اســتقالل نیز‬ ‫به رتبه ســوم جدول صعود کند‪ .‬گلی که ارمان‬ ‫وارد دروازه صنعــت نفــت کــرد‪ ،‬باعــث شــادی‬ ‫زایــد الوصف فرهاد مجیدی نیز شــد‪ .‬ســرمربی‬ ‫ابی پوشــان که خاطره خوشــی از داوری تیمش‬ ‫در ابادان ندارد‪ ،‬در بازی با صنعت نفت بازهم‬ ‫اسیر اشتباهات حمید حاج ملک و کمک هایش‬ ‫شد‪ .‬طبق نظر کارشناسان داوری‪ ،‬مشخص شد‬ ‫که تیم داوری این مسابقه روی سه صحنه مهم‬ ‫و تاثیرگذار بازی دچار اشــتباه شده اند‪ .‬استقالل‬ ‫که یک پنالتی و یک گل صحیح را از تیم داوری‬ ‫طلبکار شد‪ ،‬روی صحنه اخراج مدافع نفت نیز‬ ‫می توانســت صاحــب فرصــت تک به تک شــود‬ ‫ولــی ســوت ها و پرچــم تیــم داوری ایــن بــازی‬ ‫باعــث شــد تــا اســتقالل بــرای زدن گل برتری و‬ ‫کســب ســه امتیــاز تــا دقیقــه ‪ 94‬انتظار بکشــد‪.‬‬ ‫گل رمضانــی در لحظــات پایانــی بــازی‪ ،‬باعــث‬ ‫شــد تا مجیدی به انچه اســتحقاقش را داشــت‬ ‫برســد‪ .‬درواقع این گل‪ ،‬با یک تیر دو نشــان را‬ ‫زد‪ .‬اول اینکه اشــتباهات فاحش داوری مانع از‬ ‫کســب ســه امتیاز بازی نشــد و هم اینکه خرید‬ ‫جنجالــی و پرحــرف و حدیث فرهــاد‪ ،‬باالخره‬ ‫طلس ـم ها را در بهترین زمان ممکن شکســت و‬ ‫یــک گل ســه امتیــازی را بــرای اســتقالل به ثمر‬ ‫رســاند و تمامــی زمینه هــا را بــرای خوشــحالی‬ ‫بی حدوحصر فرهاد مهیا کرد‪.‬‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 9384‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 123/79‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 140060302027001306‬مورخ ‪ 1400/02/05‬مهدی ابراهیمی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪705‬‬ ‫صادره از ابادان بشماره ملی ‪ 1819459314‬در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 4716‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 194/24‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 140060302027001307‬مورخ ‪ 1400/02/05‬الله شاه زیدی فرزند جالل بشماره شناسنامه ‪2013‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288226519‬در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 4716‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 194/24‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 140060302027000202‬مورخ ‪ 1400/1/17‬رسول باقری هستیانی فرزند علی بشماره شناسنامه ‪74‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283996235‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪11518‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 182/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫حسینعلی عباسی هستیانی فرزند محمدهاشم ‪.‬‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 140060302027001178‬مورخ ‪ 1400/02/01‬مرضیه بدیع صنایع اصفهانی فرزند رضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 73606‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281835374‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 39‬رای شماره ‪ 140060302027001179‬مورخ ‪ 1400/02/01‬مسیب استکی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 283‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293363383‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 140060302027001180‬مورخ ‪ 1400/02/01‬حسین کاظمی دولت ابادی فرزند رضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 6‬صادره از تودشک بشماره ملی ‪ 1249767441‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 140060302027001181‬مورخ ‪ 1400/02/01‬مجید حق شناس فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ 31‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288251858‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139760302027007048‬مورخ ‪ 1397/07/28‬محمد صادقی فرزند ارسالن بشماره شناسنامه ‪356‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288808275‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 170/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 139760302027007049‬مورخ ‪ 1397/07/28‬طوبی خانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از‬ ‫شهرضا بشماره ملی ‪ 1199616591‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 170/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 140060302027001384‬مورخ ‪ 1400/02/06‬پری جعفری کوپائی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 827‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286717851‬در ‪ 93/5‬سهم مشاع از ‪ 254‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/38‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علیرضا حدادیان فرزند محمدعلی‪.‬‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 140060302027001385‬مورخ ‪ 1400/02/06‬الهه حدادیان فرزند علیرضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1273360702‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1273360702‬در ‪ 47‬سهم مشاع از ‪ 254‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/38‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علیرضا حدادیان فرزند محمدعلی‪.‬‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 140060302027001386‬مورخ ‪ 1400/02/06‬روح اله حدادیان فرزند علیرضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1270114557‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270114557‬در ‪ 113/5‬سهم مشاع از ‪ 254‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/38‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علیرضا حدادیان فرزند محمدعلی‪.‬‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 140060302027000214‬مورخ ‪ 1400/1/17‬محسن صفرزاده قهدریجانی فرزند نصراله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1100041737‬صادره از فالورجان بشماره ملی ‪ 1100041737‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 6625‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 208‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 139960302027019515‬مورخ ‪ 1399/11/26‬اقدس یزدانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ‪3792‬‬ ‫صادره از اباده بشماره ملی ‪ 2410445802‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 243/28‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا کشاورز‬ ‫هفدانی‪.‬‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 140060302027000087‬مورخ ‪ 1400/01/14‬اکبر محمدیان کرویه فرزند گودرز بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 48‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199767654‬در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 623‬فرعی از اصلی ‪ 12703‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 136/53‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 140060302027001294‬مورخ ‪ 1400/02/05‬زهرا لطیفی خوراسگانی فرزند یداله بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 8700‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283788871‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 6924‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 226/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 140060302027001293‬مورخ ‪ 1400/02/05‬مهدی حبیبی خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 7862‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283780410‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 6924‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 226/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 140060302027001351‬مورخ ‪ 1400/02/05‬علی قلی براتی داشکسنی فرزند شکراله بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291300856‬در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 129/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی کریم کشاورز هفدانی فرزند حاجی علی‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خطیبی و بحران شدید‬ ‫بازیکن در تراکتور‬ ‫تراکتــور در شــرایطی مقابــل فــوالد قــرار گرفت که‬ ‫هشــت بازیکــن خــود را بــه دالیل مختلف نتوانســت‬ ‫به صورت کامل در اختیار داشــته باشــد‪ .‬اســیب دیدگی‬ ‫هادیمحمدی‪،‬محمدرضاخانزاده‪،‬میالدفخرالدینیو‬ ‫حبیبفرعباسیاجازهنداداینچهار بازیکندر فهرست‬ ‫تراکتور برای دیدار معوقه مقابل فوالد قرار بگیرند‪ ،‬اما‬ ‫عالوه بر ان ها‪ ،‬نفرات دیگری هم در این تیم سرخ پوش‬ ‫تبریــزی بودنــد کــه در این دیدار بــه میدان نرفتند یا به‬ ‫علتمصدومیتفرصت کمیبرایبازیداشتند‪.‬محمد‬ ‫عباس زاده که بهترین گلزن این فصل تراکتور است‪ ،‬در‬ ‫نیمــه دوم دیــدار مقابــل الومینیــوم اراک با مصدومیت‬ ‫مواجه شد و از تمرینات فاصله گرفت که رسول خطیبی‬ ‫نیزبهدلیلجلوگیریاز تشدیداسیب دیدگیاینمهاجم‬ ‫تیمش‪ ،‬او را در دیدار با فوالد نیمکت نشــین کرد و در‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقه پایانی به زمین فرستاد‪ .‬جدا از این پنج بازیکن‬ ‫مصدوم تراکتور در دیدار با فوالد که خطیبی ان ها را در‬ ‫اختیار نداشت‪ ،‬نام مسعود شجاعی و اشکان دژاگه نیز‬ ‫برای چهارمین مسابقه پیاپی در فهرست تیم تبریزی به‬ ‫چشــم نمی خورد که به این جمع باید ســعید واسعی‬ ‫را نیــز اضافــه کرد که بحث جدایی اش از تراکتور جدی‬ ‫شده است؛ اما عالوه بر ان ها‪ ،‬پیمان بابایی نیز به خاطر‬ ‫کشیدگی شدید همسترینگ در دقیقه ‪ ۱۸‬دیدار مقابل‬ ‫فوالد خوزستان با برانکارد از زمین بیرون رفت تا تعداد‬ ‫مصدومان رسول خطیبی به‪ ۶‬نفر و تعداد غایبان تیم او‬ ‫به ‪ ۹‬نفر برسد‪ .‬مصدومیت یک دروازه بان‪ ،‬سه مدافع‬ ‫میانــی اصلی و دو مهاجم ثابت تراکتور‪ ،‬خطیبــی را در‬ ‫اســتانه دربی تبریز مقابل ماشین سازی با چالش جدی‬ ‫مواجه کرده و لیست او خالی تر از همیشه شده است‪.‬‬ ‫اسدی در تیم منتخب هفته‬ ‫پایانی لیگ اتریش‬ ‫بازیکــن ایرانــی ســن پولتن در تیــم منتخــب هفتــه‬ ‫پایانــی لیــگ اتریــش قــرار گرفت‪ .‬هفتــه ســی و دوم و‬ ‫پایانــی بوندس لیگا اتریش در شــرایطی به پایان رســید‬ ‫کــه رضــا اســدی‪ ،‬بازیکــن ایرانی ســن پولتن نیــز از ابتدا‬ ‫مقابــل هارتبــرگ به میدان رفت و نمایــش خوبی ارائه‬ ‫کرد‪ .‬هافبک دفاعی فصل گذشــته تراکتور که به دلیل‬ ‫مصدومیت تنها در پنج بازی پیش ازاین برای سن پولتن‬ ‫بهمیدانرفتهبود‪،‬دراخرینمسابقهفصلبرابرهارتبرگ‬ ‫جزو‪ ۱۱‬نفراصلیتیمشبود کهباوجودشکستتیمش‪،‬‬ ‫توانست یکی از باالترین نمره ها را در بین بازیکنان دو‬ ‫تیمبهدستاورد‪.‬هافبکایرانیسن پولتنباعملکردی‬ ‫که در بازی قبل داشت‪ ،‬در تیم منتخب هفته سی و دوم‬ ‫و پایانی تیپیکو بوندس لیگا اتریش هم قرار گرفت تا با‬ ‫خاطره ای خودش فصل تلخ خود را تمام کند‪.‬‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 140060302027001347‬مورخ ‪ 1400/02/05‬سکینه نریمانی فرزند سید عباس بشماره شناسنامه ‪23‬‬ ‫صادره از برخوار بشماره ملی ‪ 6609483949‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 129/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫کریم کشاورز هفدانی فرزند حاجی علی‪.‬‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 140060302027001692‬مورخ ‪ 1400/02/12‬اکبر شریفی فرزند اسداله بشماره شناسنامه ‪ 1128‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287559360‬در ششدانگ یکباب درب باغ محضور مشجر احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 35‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4669‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 139960302027019522‬مورخ ‪ 1399/11/26‬رضا احمدی پزوه فرزند علی بشماره شناسنامه ‪2454‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283688786‬در ششدانگ یکباب خانه مخروبه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 5585‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 222‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫غالمعلی عباس زاده ‪.‬‬ ‫‪ - 56‬رای شماره ‪ 139960302027020716‬مورخ ‪ 1399/12/25‬علی اصغر منصوری تودشکچوئی فرزند محمدعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 23‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5659538134‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 138/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی حبیب اله سرلتی‪.‬‬ ‫‪ - 57‬رای شماره ‪ 140060302027000174‬مورخ ‪ 1400/01/16‬مصطفی نبوی فرزند امیر قلی بشماره شناسنامه ‪1047‬‬ ‫صادره از مرکزی بشماره ملی ‪ 1754148808‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 198‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 58‬رای شماره ‪ 139960302027019999‬مورخ ‪ 1399/12/04‬بتول قیصری خوراسگانی فرزند محمدرضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 9351‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283795388‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6067‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 248/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 59‬رای شماره ‪ 139960302027019998‬مورخ ‪ 1399/12/04‬حسن محسنی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪32988‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282255193‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 6067‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 248/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 60‬رای شماره ‪ 139960302027020494‬مورخ ‪ 1399/12/16‬سعید صحرائی فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 3457‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287315593‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 39‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 83/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫حاج میرزا محمد برادران توتونچی فرزند میرزا حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 61‬رای شماره ‪ 139960302027017155‬مورخ ‪ 1399/10/14‬حسن شیرینی کردابادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 24‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291194355‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪165‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/03‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 62‬رای شماره ‪ 139960302027020489‬مورخ ‪ 1399/12/16‬مهدی نوریان رامشه فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪1487‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287936822‬در ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 12411‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 130/80‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 63‬رای شماره ‪ 140060302027000243‬مورخ ‪ 1400/01/18‬محدثه مظاهری فرزند احمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 5650045453‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5650045453‬در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 87/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 64‬رای شماره ‪ 140060302027000241‬مورخ ‪ 1400/01/18‬مهرداد ناظمی فرزند صفزعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1270579010‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 1270579010‬در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 87/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 65‬رای شماره ‪ 139960302027019294‬مورخ ‪ 1399/11/25‬صغری بنایی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ‪ 7‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291851925‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 8429‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 118/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مرتضی فالحتی فرزند عبدالرزاق‪.‬‬ ‫‪ - 66‬رای شماره ‪ 139960302027019293‬مورخ ‪ 1399/11/25‬حسن فیروزیان پور اصفهانی فرزند اسمعیل بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 52236‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281619434‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8429‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 118/30‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مرتضی فالحتی فرزند عبدالرزاق‪.‬‬ ‫‪ - 67‬رای شماره ‪ 139960302027019523‬مورخ ‪ 1399/11/26‬حمیدرضا شرکت العباسیه فرزند اصغر بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 809‬صادره از تهران بشماره ملی ‪ 0452360803‬در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 977‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 17/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 68‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027001645‬مورخ ‪ 1400/02/09‬حسینعلی احمدی دستجردی فرزند غالمرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2769‬صادره از جرقویه بشماره ملی ‪ 5649455163‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 13199‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 124/36‬مترمربع خریداری طی سند رسمی صحیح‬ ‫می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027010961‬مورخ ‪ 1399/05/27‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 69‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027001548‬مورخ ‪ 1400/02/08‬نعمت اله سبحانی خوراسگانی فرزند‬ ‫محمدحسین بشماره شناسنامه ‪ 841‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293373605‬در ‪ 202‬سهم مشاع از ‪ 426/38‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6474‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪426/38‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027010397‬مورخ ‪ 1399/05/15‬به‬ ‫اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 70‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000199‬مورخ ‪ 1400/01/17‬قدرت اله صادقی فرزند عبدالرحیم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 697‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287798004‬در سه دانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از اصلی ‪ 10276‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 500/85‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد ترکیان فرزند حسینعلی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ 139960302027015747‬مورخ ‪ 1399/08/29‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/06 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق‬ ‫اصفهان‪ -‬مهدی شبان ‪/1134138‬م الف‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 06‬خــرداد ماه ‪ 27 / 1400‬می ‪ 15 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1079‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رشد ‪ ۳۸‬درصدی‬ ‫در انعقاد طرح های‬ ‫کالن ملی فناوری‬ ‫یســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در ســالی‬ ‫معاونت نواوری و تجار ‬ ‫که گذشــت با انعقاد قرارداد ‪ ۸۲‬طرح کالن ملی فناوری رشــدی ‪ ۳۸‬درصدی را نســبت‬ ‫به سال ‪ ۹۸‬تجربه کرد‪.‬معاونت نواوری و تجاری سازی معاونت علمی وفناوری ریاست‬ ‫جمهوری امروز گزارشی از عملکرد و ماموریت های خود در سال ‪ ٩٩‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش حمایــت از بــازار محصــوالت دانش بنیان و توســعه زیســت بوم‬ ‫فناوری و نواوری یکی از ماموریت های مهم و راهبردی این معاونت است‪.‬‬ ‫یســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری به عنوان‬ ‫معاونت نواوری و تجار ‬ ‫یکــی از ارکان اجرایــی ایــن نهــاد بــا هــدف زمینه ســازی توســعه و حمایــت از بــازار بــرای‬ ‫محصوالت دانش بنیان‪ ،‬توســعه زیس ـت بوم نواوری و حمایت از توســعه و پیاده ســازی‬ ‫طرح های کالن ملی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین دستاوردهای این معاونت در سالی که گذشت‪ ،‬انعقاد قرارداد ‪۸۲‬‬ ‫طرح کالن ملی فناوری اســت که رشــدی ‪ ۳۸‬درصدی را نســبت به ســال ‪ ۹۸‬تجربه کرده‬ ‫اســت‪ ،‬افزایش اعتبار ‪ ۵‬طرح با اعتبار کل بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان و رشــد ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫نیز دستاورد دیگر این بخش از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫بررسیعوامل کاهششدیدباروری‬ ‫در ایران و غرب‬ ‫باقری گفت‪ :‬نگاه به تشــکیل خانواده و‬ ‫فرزند اوری در اذهان بســیاری از مردم تبدیل‬ ‫به مانعی در مســیر توســعه و ارتقاء کیفیت‬ ‫زندگی فردی شده است‪.‬‬ ‫فریبــرز باقــری‪ ،‬مدیر گــروه روان شناســی‬ ‫بالینیوعمومیعلوموتحقیقاتدر گفت وگو‬ ‫باباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬دربارهعلل کاهش‬ ‫فرزنــد اوری گفــت‪ :‬میل بــه فرزنــد اوری و یا‬ ‫بی میلی و امتناع از ان‪ ،‬بیشــتر از انکه تحت‬ ‫تاثیرعواملاقتصادیباشد‪،‬تحتتاثیرعوامل‬ ‫روا نشــناختی اســت؛ مطالعه موارد مشــابه‬ ‫کاهــش فرزنــد اوری در دیگــر کشــورها‪ ،‬برای‬ ‫ما روشــن می کنــد که چرا در چنــد دهه اخیر‬ ‫در ایران شاهد کاهش شدید باروری هستیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬یکی از پژوهشــگران المانی به نام‬ ‫دوربریتــز در گزارش تحقیقــات درباره کاهش‬ ‫شــدید میــزان امادگی برای تشــکیل خانواده‬ ‫و بــاروری از نیمــه ّ‬ ‫دوم قرن بیســتم تا ابتدای‬ ‫قرن بیســت و یکــم در کشــور های غربی دو‬ ‫عامل اصلی نام می برد که موسسه پژوهش‬ ‫جمعیت شــناختی المان در پژوهش ملی به‬ ‫ان دست یافته اند‪ .‬باقری در ادامه گفت‪ :‬دو‬ ‫ارزش خودمداری و لذت مداری در نیمه ّ‬ ‫دوم‬ ‫قرن بیستم موجب کاهش شــدید باروری در‬ ‫کل غرب شد‪ .‬پیامد های سهمگین اجتماعی‬ ‫و به ویــژه اقتصادی‪ ،‬جوامع غربــی را در اغاز‬ ‫قرن بیســت و یکم وادار به انجام تمهیدات‬ ‫نبــاره کــرد‪ .‬او عنــوان کــرد‪ :‬ایران‬ ‫جــدی درای ‬ ‫یکی از جوامع اسیایی است که بعد از پایان‬ ‫جنــگ تحمیلــی در ان گرایش بــه ارزش های‬ ‫غربی همانند ازادی فردی‪ ،‬استقالل فردی و‬ ‫بهره بردن از ان برای کسب تجربیات فردی و‬ ‫لذتبردناز زندگیبه سرعت گسترشیافت‪.‬‬ ‫مدیر گروه روان شناسی بالینی و عمومی علوم‬ ‫شهــا‬ ‫و تحقیقــات گفــت‪ :‬گســترش ایــن ارز ‬ ‫در عرصــه اجتماعی جامعه ایــران را مبتالبه‬ ‫همان نشانه های اســیب های اجتماعی کرد‬ ‫کــه در نیمــه ّ‬ ‫دوم قــرن بیســتم غــرب را مبتال‬ ‫کــرد‪ .‬ارزو های طول و دراز تحصیلی‪ ،‬شــغلی‬ ‫و اقتصادی مجالی بســیار اندک برای مفهوم‬ ‫خانــواده باقــی گذاشــت‪ .‬او گفــت‪ :‬نگاه به‬ ‫تشــکیل خانــواده و فرزنــد اوری در اذهــان‬ ‫بســیاری تبدیل به مانعی در مسیر توسعه و‬ ‫ارتقــاء کیفیــت زندگــی فــردی و محدودیت‬ ‫در ازادی شــخصی و مانــع لذت بــردن ازادی‬ ‫یشــود‪ .‬گســترش‬ ‫و تحمیــل مســئولیت م ‬ ‫ارزش های غربی در عرصه اقتصاد موجب شد‬ ‫تا موسســات مالی و بانکی گرایش شدید به‬ ‫بنگاه داری و افزایش تورم در دهه های بعد از‬ ‫جنگ داشته باشند‪ .‬این دو عامل درمجموع‬ ‫موجب کاهششدیدتشکیلخانوادهوفرزند‬ ‫اوری در چنــد دهه گذشــته در جامعه شــده‬ ‫اســت‪ .‬باقری در پاســخ بــه اینکه پیامد های‬ ‫فرزنــد اوری برای افراد‪ ،‬خانواده ها و جامعه‬ ‫چه هستند؟ گفت‪ :‬کاهش فرزند اوری عالوه‬ ‫بر پیامد های ســهمگین اقتصادی مشکالت‬ ‫جــدی در پرداخــت حقــوق بازنشســتگان‪،‬‬ ‫کاهش قدرت تولید اقتصادی و کاهش قدرت‬ ‫دفاعیمی شود‪.‬‬ ‫خودکفایــی خانواده یکــی از کارکرد های‬ ‫مهمپاسخ دهیبهنیاز روابطاجتماعیاست‬ ‫او افزود‪ :‬یکی از کارکرد های مهم تشکیل‬ ‫خانــواده خودکفایــی واحــد خانــواده در‬ ‫پاس ـخ دهی به نیــاز روابط اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫به عبارتی با تشــکیل خانواده‪ ،‬فرزنــد اوری‪،‬‬ ‫ازدواج فرزن دهــا ورود عــروس و دامــاد و تولد‬ ‫نــوادگان‪ ،‬دامنــه روابط اجتماعــی در ان حد‬ ‫گســترش می یابد که اعضای خانواده بخش‬ ‫عمــده وقــت خــود را صــرف روابــط داخــل‬ ‫خانــواده می کننــد‪ .‬این در حالی اســت که از‬ ‫مشــکالت افراد مجرد در ســنین باال‪ ،‬زندگی‬ ‫کسالت بار وفقرروابطاجتماعیاست‪.‬باقری‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬تشــکیل خانواده و فرزند‬ ‫اوری همچنین موجب رشد فکری‪ ،‬هیجانی‬ ‫و شخصیتی افراد می شود زیرا افراد می اموزند‬ ‫کــه نقــش والــد را ایفا کنند‪ ،‬فــردی با تفاوت‬ ‫ســنی زیــاد را درک کننــد و بــرای رفع نیاز های‬ ‫اوقات گذارند؛ والدین از طریق کودکان خود‬ ‫با نسل بعدی ارتباط نزدیک برقرار می کنند و‬ ‫با موضوعات فکری و مشکالت انان مواجه‬ ‫یشــوند‪ .‬او عنــوان کرد‪ :‬همچنیــن والدین‬ ‫م ‬ ‫ناگزیــر هســتند در حــل این مســائل فرزندان‬ ‫خودراهمراهی کردهوباانانهم فکری کنند‪.‬‬ ‫تمامی این ها موجب رشــد خــود والدین نیز‬ ‫خواهد شــد‪ .‬افرادی که مجرد می مانند و یا‬ ‫از اوردن فرزند خودداری می کنند‪ ،‬از این رشد‬ ‫شخصیتی محروم می شوند و فاصله بیشتری‬ ‫با نسل بعد پیدا می کنند‪ ،‬مگر انکه به لحاظ‬ ‫شغلی این خال پر شود‪.‬‬ ‫راهکار های اساسی برای مقابله با‬ ‫پدیده امتناع از تشکیل خانواده‬ ‫مدیر گروه روان شناســی بالینی و عمومی‬ ‫علوم و تحقیقات گفت‪ :‬راهکار های اساسی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا پدیــده امتنــاع از تشــکیل‬ ‫خانواده در سطوح مختلف باید انجام شود‬ ‫واکسیناسیونمعلمانعلیهکرونا؛مردادماه‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت درباره برنامه‬ ‫واکسیناسیون معلمان‪ ،‬اساتید دانشگاه ها‪،‬‬ ‫دانشجویان و دانش اموزان توضیح داد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیما ســادات الری در گفت وگو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره وضعیت واکسیناســیون‬ ‫دانشجویان‪ ،‬معلمان و اساتید علیه کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اساتید دانشــگاه های علوم پزشکی‬ ‫تاکنــون واکســینه شــده اند و برنامه ریــزی‬ ‫بــرای واکسیناســیون ســایر اســاتید ســایر‬ ‫یشــود‪ .‬معلم ها‬ ‫دانشــگاه ها هــم انجام م ‬ ‫نیــز در فــاز ســوم واکسیناســیون کرونــا قرار‬ ‫دارند و در مردادماه واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دانشجویان علوم پزشکی بالینی‬ ‫نیــز در فــاز یــک واکســینه شــدند و تعــداد‬ ‫دیگــری نیز ممکن اســت اضافه شــوند که‬ ‫واکسیناسیون ان ها هم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در مورد واکسیناسیون سایر دانشجویان نیز‬ ‫بــه میــزان واکس ـن هایی بســتگی دارد که‬ ‫در دســترس قــرار گیــرد؛ بنابراین بر اســاس‬ ‫تعداد واکسن های وارداتی یا تولید داخل‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای واکسیناسیون دانشجویان‬ ‫یشــود‪ .‬الری درباره برنامه وزارت‬ ‫انجام م ‬ ‫بهداشت برای واکسیناسیون دانش اموزان‬ ‫علیه کرونا نیز گفت‪ :‬در مورد واکسیناسیون‬ ‫دانــش امــوزان نیــز در حال حاضر واکســن‬ ‫تائید شــده برای ســن کمتــر از ‪ ۱۸‬ســال در‬ ‫کشــور نداریــم و فعــا برنام ـه ای در زمینه‬ ‫واکسیناســیون دانش امــوزان وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ســایر کشــورها نیــز کــودکان معمــوال‬ ‫جامعــه هــدف تزریــق واکســن کرونــا‬ ‫نبوده انــد‪ .‬البتــه در برخی کشــورها تزریق‬ ‫یکی از انواع واکسن های کرونا به گروهی‬ ‫از کــودکان اغازشــده کــه هنــوز نتایــج ان‬ ‫منتشرنشدهاست‪.‬‬ ‫و نمی تواند فقط محدود به برخی اقدامات‬ ‫روان شناختیبماندمفاسداقتصادیوتورمدر‬ ‫یک ارتباط تنگاتنگ با اسیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫روانی و رفتاری قرار دارد‪ .‬این یک تفکر اشتباه‬ ‫است‪ ،‬اگر فکر کنیم که عامل امتناع در فرزند‬ ‫اوری تنهــا در افراد و خانواده ها قــرار دارد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬جهت گیری فرهنگی‪ ،‬فکری و ارزشــی‬ ‫به ویژه نقش رســانه های رسمی و غیررسمی‬ ‫در پــردازش و اســتخراج و عبــرت از تجربیات‬ ‫یک جامعه است؛ جامعه ایران اکنون در یک‬ ‫گذرگاه بسیار جدی تاریخی قرار دارد که نیاز‬ ‫و یک ضرورت اســت تا درباره ســبک زندگی‬ ‫فــردی و اجتماعی و ارزش های خود بازنگری‬ ‫کند و به پیامد های ان بیندیشد‪ .‬باقری ادامه‬ ‫داد‪ :‬گرایش به ارزش های لیبرال سرمایه داری‬ ‫غرب اگر برای جامعه غرب مشکالت جدی‬ ‫همانند شکاف شدید فقیر و غنی و حاکمیت‬ ‫یک درصــدی بــر کل پیکــر جامعه بــه همراه‬ ‫اورد‪ ،‬در جامعه ما هم عالوه بر همه این ها‬ ‫بــه دلیــل ناهمخوانــی بــا بنیا نهــای فکری‪،‬‬ ‫فرهنگی و دینی‪ ،‬به فاجعه خواهد انجامید‬ ‫زیــرا نظام ســلطه در پی فرصت بازگشــت و‬ ‫استثمار منابع بیکران کشور ماست‪ .‬او درباره‬ ‫دوراندیشــی فردی در ایــن رابطه تاکید کرد‪:‬‬ ‫هــر فرد نیاز اســت دایــره دیــدش را از امروز و‬ ‫فردا به سالیان طوالنی تر گسترش دهد و به‬ ‫قول قدیمی ها در زمان جیک جیک مســتانه‬ ‫تابستانبهفکرزمستانخودنیزباشد‪.‬‬ ‫سربازانمتاهلدر اولویت‬ ‫امریهدر اتش نشانی‬ ‫سخنگویسازماناتش نشانیتهرانضمنتشریحشرایطامریهدراتش نشانیگفت‪:‬سربازان‬ ‫متاهلدر اولویتهستند‪.‬جاللملکیدر گفت وگوبامهر‪،‬در تشریحشرایطامریهدر سازمان‬ ‫اتش نشانیاظهارکرد‪:‬سازماناتش نشانینیزهمچونسایرسازمان هاهرسالهتحتعنوانامریه‬ ‫اتش نشانی سربازان را جذب و پذیرش می کند؛ اما این امریه به معنای این نیست که سربازی‬ ‫بخواهدنامه ایداشتهباشدوبهاتش نشانیمراجعهکندبلکهبایدهمانندامریهدیگرسازمان ها‬ ‫بررویسایتثبت نام کندودرصورتداشتنشرایطالزمبهاتش نشانیبه عنوانامریهمعرفی‬ ‫شود‪ .‬او افزود‪ :‬این دوره سازمان اتش نشانی فقط جذب امریه از بین سربازانی دارد که مدارک‬ ‫ان هالیسانسوفوق لیسانسباشد‪.‬ملکیبااشارهبهشرایطویژهامریهدرسازماناتش نشانی‬ ‫گفت‪:‬یکیازمواردیکهسربازانبایدبهانتوجهکنندایناستکههیچ یکازبستگاندرجه یک‬ ‫و‪ ۲‬ان هادر سازماناتش نشانیمشغولبه کار نباشد‪،‬درواقعسربازی کهدر اتش نشانیامریه‬ ‫می شودنبایدهیچ کدامازبستگاندرجه یکو‪ ۲‬دراینسازمانمشغولبه کارباشد‪.‬سخنگوی‬ ‫سازماناتش نشانی گفت‪:‬البتهسربازانمتاهل‪،‬سربازانی کهپدرشانسابقهجبهه‪،‬جانبازیو‬ ‫ایثارگریدارند‪،‬سربازانیکهسابقهبسیجدارندهمدراولویتجذبهستند‪.‬‬ ‫ت هایمردمیوپژوهشیدوعاملمهمحفاظتاز میراثتاریخی‬ ‫ظرفی ‪‎‬‬ ‫تهــای‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی کشــور‪ :‬فعالی ‬ ‫پژوهشی باید در کنار حفاظت و مرمت باشد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما؛ محمدحسن طالبیان گفت‪:‬‬ ‫باید ارزش این تعمیر و حفاظت ها را فراموش نکرد‪ .‬در‬ ‫دوره های مختلف گذشــتگان با انچه برایشان مقدور‬ ‫بــود‪ ،‬اقــدام به حفاظت بنا ها و محوطه های تاریخی‬ ‫کردند‪ .‬او بابیان این که از دو دهه گذشته به نقش مردم‬ ‫برایحفاظتاز میراث کشور رسیدیم‪ ،‬گفت‪:‬نمی توان‬ ‫بدون مردم از تخت جمشید محافظت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫توجــه به بســتر تاریخــی و فرهنگی بــرای حفاظت از‬ ‫میراث تاریخی بسیار ضروری است‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از صحبت هایش با اشاره به ضرورت حضور رشته های‬ ‫مختلــف همچــون مردم شناســی‪ ،‬باستان شناســی‪،‬‬ ‫اب شناســی بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫فعالیت های پژوهشی باید در کنار حفاظت و مرمت‬ ‫باشد‪ .‬طالبیان بابیان اینکه هم اکنون برای حفاظت از‬ ‫اثار باستانی تلفیقی از نگاه سنتی و مدرن وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مرمت به شکل جدید مختص دوره مدرن است‬ ‫در بســیاری از تعمیر هایــی کــه در اثــار باســتانی که در‬ ‫سال های گذشته انجام می شد‪ ،‬شاهد اسیب بوده ایم‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــا اشــاره به موضوعــات مهم و خوبی که‬ ‫در ســال های اخیــر برای میراث فرهنگی اتفــاق افتاده‬ ‫همچون ثبت شهر های تاریخی گفت‪ :‬درحالی که ثبت‬ ‫شــهر های تاریخی در اختیارات وزارت میراث فرهنگی‬ ‫اســت دیگــر ضروریــات همچــون درام دهــا شــهر های‬ ‫تاریخــی در اختیار دیگر وزارتخانه ها قــرار می گیرد‪ .‬او‬ ‫شــاهد هســتیم این اســت که هزینه مرمت را دولت‬ ‫می دهــد و درامــدی که رقبات ان مدرســه داشــته اند‬ ‫برای مرمت این اثر تاریخی قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشــکالت میراث فرهنگی در ســال های‬ ‫اخیــر را تفاوت نگــرش برخی ارگا نهــا وزارتخانه ها با‬ ‫میراث فرهنگی قلمــداد کرد و گفت‪ :‬درحالی که نگاه‬ ‫میــراث فرهنگی نگرش مرمت و احیا میراث فرهنگی‬ ‫است دیگر ارگان ها نگاه های نوسازی و بازسازی دارند‬ ‫ومیراثفرهنگیراسدیبرایتوسعهقلمدادمی کنند‪.‬‬ ‫مردم باید از میراث فرهنگی منتفع شوند‬ ‫حفاظت از بنا های تاریخی با پول عالقه مندان‬ ‫محمــد منصور فالمکی اســتاد و کارشــناس حوزه‬ ‫میــراث فرهنگــی نیــز از ضــرورت تهیــه دســتور جامع‬ ‫مرمــت اثــار تاریخــی خبــر داد و گفــت‪ :‬بایــد قوانین‬ ‫جامعــی کــه قابلیــت مرمــت اثــار تاریخــی در تمــام‬ ‫کشــور را داشــته باشــد‪ ،‬تدوین شــود‪ .‬او به تاریخچه‬ ‫تاســیس حفاظــت اثار باســتانی در اروپا اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬کمک های مالی عالقه مندان میراث فرهنگی و‬ ‫همچنین کمک های دولتی ازجمله منابع کشور های‬ ‫اروپایــی بــرای مرمت و احیای بن اهــای تاریخی ان ها‬ ‫بوده اســت‪ .‬فرهاد نظری کارشــناس میراث فرهنگی‬ ‫نیز در این نشســت با اشــاره به تفــاوت مرمت امروز‬ ‫یشــد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت‬ ‫و مرمتی که درگذشــته انجام م ‬ ‫زیــادی میان مرمــت در دور پیش و پس از مشــروطه‬ ‫وجود دارد‪ .‬درگذشته همواره حفاظت از اثار باستانی‬ ‫وجــود داشــته و کلمه حفاظــت بــا دوره مدرن فقط‬ ‫اشــتراک لفــظ دارد‪ ،‬بنابرایــن تفاوت های بنیــادی در‬ ‫مرمــت برای این دو دوره وجود دارد‪ .‬این کارشــناس‬ ‫حــوزه میــراث فرهنگــی بابیــان مــوارد متعــددی از‬ ‫نگاه گذشــتگان به میراث تاریخی گفت‪ :‬بســیاری از‬ ‫گذشتگان تعبیرشان از اثار تاریخی منافع شخصی شان‬ ‫بــود و ایــن موضــوع را مدنظــر قرار می دادنــد که این‬ ‫اثــر تاریخــی چه اثــری در زندگــی روزمر هشــان دارند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬به عنوان مثــال تخــت جمشــید تــا دوره‬ ‫نشــاه‪ ،‬هیچ حفاظت و مرمت نشد‪ ،‬چون‬ ‫ناصرالدی ‬ ‫تصــور پادشــاهان ان دوره ها ایــن بود که بنای تخت‬ ‫جمشــید برای ان ها هیچ نفعی ندارد‪ .‬این کارشناس‬ ‫میراث فرهنگی افزود‪ :‬همه پادشــاه ها تالش داشتند‬ ‫انچه از بنا های تاریخی گذشته باقی مانده را تخریب‬ ‫کنند و تنها بنا های تاریخی که نیاز های عمومی را رفع‬ ‫یکــرد‪ ،‬همانند پل ها را باقــی گذارده اند‪ .‬نمونه ان‬ ‫م ‬ ‫مجموعه شوشــتر بــود که به جز اینکه کاربــری روزانه‬ ‫داشــت وقــف نیز بود کــه تخریب نشــد و هم اکنون‬ ‫نیــز وجــود دارد؛ اما امــروزه نگاه متفاوتی به موضوع‬ ‫حفاظت از اثار تاریخی وجود دارد ما امروز تپه هایی‬ ‫که هنوز اثاری از ان ها کشف نشده موردحفاظت قرار‬ ‫می دهیــم‪ .‬نظــری یکی دیگــر از مشــکالت را افتراق‬ ‫میــان ســازمان اوقــاف و میــراث فرهنگی دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬در حالی بسیاری از اثار تاریخی موقوفه اعالم‬ ‫شدند که میراث فرهنگی هیچ نظارتی به ان ها ندارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال مدرســه چهاربــاغ دارای رقبــات زیادی‬ ‫بــرای هزینــه تعمیــر و مرمت اســت‪ ،‬اما امــروز انچه‬ ‫در بخــش دیگــری از این نشســت مجازی علیرضا‬ ‫قلــی نژاد پیربــازاری معاون فنــاوری و کاربردی ســازی‬ ‫پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری بابیان اینکه‬ ‫ادبیاتــی کــه برای مرمــت و حفاظــت در ایــران به کار‬ ‫کامال ترجمه از متون خارجی است‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫می رود ً‬ ‫مانند بسیاری از دیگر حوزه ها‪ ،‬بسیاری از این کلمات‬ ‫را بــدون توجــه به بافت فرهنگی مان و مفهــوم ان در‬ ‫فرهنــگ خودمــان اســتفاده می کنیــم‪ .‬اورود برخــی از‬ ‫دســتگاه های غیرتخصصی به میــراث را یکــی دیگر از‬ ‫مشــکالت این حوزه دانســت و گفت‪ :‬برخــی اوقات‬ ‫دستگاه هایغیرتخصصیمتولیحوزهمیراثفرهنگی‬ ‫هستند که فهم درستی از موضوع ندارند که شرایط را‬ ‫دشوار می کند‪ .‬قلی نژاد پیربازاری با اشاره به توانایی‬ ‫ناکافیعلمیفارغ التحصیالنرشته هایمرتبطباحوزه‬ ‫میــراث فرهنگــی با نیا زهــای واقعی بــرای حفاظت و‬ ‫مرمتاثار تاریخی گفت‪:‬هم اکنونشاهدفاصلهزیادی‬ ‫میان دانشگاه و نیازهایمان هستیم که باید فکری برای‬ ‫ان شــود‪ .‬این کارشــناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و‬ ‫گردشــگری با اشــاره بــه موضوع مرکــز زدایی و کاهش‬ ‫یگــری دولــت گفت‪ :‬این موضوع خوبی اســت‪،‬‬ ‫تصد ‬ ‫اما نباید موضوعات حفاظت و مرمت را در اختیار افراد‬ ‫بی کفایت گذاشت کهخسارتبهبار بیاورند‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی از مزرعه تحقیقات‬ ‫غالت موسسه تحقیقات اصالح و‬ ‫تهیه نهال و بذر‬ ‫رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫و رئیس سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی در حضور استاندار البرز و رئیس سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان که در مزرعه تحقیقات غالت موسسه انجام شد با عرض خیرمقدم به‬ ‫مدعوینبهمعرفیوروندتحقیقاتاینموسسهبه صورتاجمالیپرداخت‪ .‬گودرز نجفیان‬ ‫بامعرفیبخش هاوفعالیت هایمختلفاینموسسهباارائهاماری‪،‬حضار رااز روندعملکرد‬ ‫این موسســه اگاه کرد‪ .‬او با اذعان به این که با تالش محققین این موسســه و فعالیت در‬ ‫زمینه‪ 35‬محصول زراعی سطح معرفی ارقام مختلف از این محصوالت را در دهه جاری به‬ ‫میانگین‪ 17‬رقم در سال رسانده و نیاز کشور را از واردات بذر به حداقل ممکن نزدیک نموده‬ ‫است‪ .‬توحید نجفی میرک رئیس بخش غالت با اشاره به ملی و بین المللی بودن تحقیقات‬ ‫این موسسه‪ ،‬فعالیت اصلی بخش غالت را اصالح و معرفی رقم جدید و تولید هسته های‬ ‫اولیه بذر‪ ،‬با اهم خواص مقاومتی در زمینه بیماری ها و تنش ها اعالم نمود‪ .‬استاندار البرز در‬ ‫این بازدید گفت‪ :‬استان البرز با توجه به تنوع شرایط اقلیمی از گذشته دور جایگاه خود را در‬ ‫کشاورزی به دست اورده به طوری که بیش از ‪ ۸۰‬درصد تحقیقات مربوط به این حوزه در البرز‬ ‫انجام می شود‪ .‬او ازجمله این تحقیقات را در حوزه تولید بذر گیاهان زراعی و باغی دانست‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬درگذشته نه چندان دور فقط شاهد کشت گندم با سه یا چهار رقم بذر در‬ ‫کشور بودیم و فناوری تولید بذر فقط در اختیار کشورهای خارجی قرار داشت اما اکنون به‬ ‫همت محققان این بخش در حوزه بذر غالت از واردات بی نیاز شده ایم‪ .‬او به تولید بذرهای‬ ‫هیبریدینیزاشاره کردوافزود‪:‬تولیدبذرهایهیبریدییکیاز نیازهایاساسی کشور است که‬ ‫در این حوزه نیز شاهد اقدامات و دستاوردهای خوبی در این موسسه بوده ایم‪ .‬کامبیز بازرگان‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این بازدید گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ 40‬درصد از کل ارقام‬ ‫معرفی شده در کشور توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر معرفی شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬استان البرز قطب پژوهش های کشاورزی کشور است به طوری که با توجه‬ ‫به قدمت و سابقه باالی این استان در حوزه زراعت و باغبانی بیشتر موسسات تحقیقاتی‬ ‫که در بخش کشاورزی فعالیت دارند در استان البرز استقرار دارند‪ .‬رئیس سازمان تحقیقات‪،‬‬ ‫اموزش و ترویج کشاورزی بابیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون تن بذر انواع غالت برای‬ ‫کشــت در کشــور مصرف می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه محصوالت مهمی همچون گندم و جو‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد خودکفا هستیم و کشاورزان این حوزه از بذرهای تولیدی کشور مصرف می کنند‬ ‫و این حاصل تالش محققان این موسسه است‪ .‬او یاداور شد که در بذر دانه های روغنی‪،‬‬ ‫چغندرقند و محصوالت علوفه ای نیز تا حدودی خودکفا هستیم و تنها بخشی از ان وارد‬ ‫می شود‪ .‬وی همچنین بیان داشت‪ :‬پشتوانه تولید و تضمین تولید و مقابله با انواع تنش های‬ ‫محیطی و انواع بیماری های گیاهی‪ ،‬فرایند معرفی ارقام جدید بذر اســت‪ .‬در این بازدید‬ ‫معاونین رئیس سازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج کشاورزی‪ ،‬معاونین موسسه و روسای‬ ‫بخش هایتحقیقاتیموسسهواصحابرسانهمدعوینراهمراهی کردند‪.‬‬ ‫نخستینازمونمیانجیگری‬ ‫در ‪ ۱۵‬استان برگزار می شود‬ ‫معاونبرنامه ریزیمرکزتوسعهحلاختالفقوهقضاییه‪،‬از برگزارینخستینازموندوره‬ ‫اموزشیمیانجیگریدر‪ ۱۵‬استان کشور در روز جمعههفتمخردادبارعایت کاملپروتکل های‬ ‫بهداشتیخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی حســین پور اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس فراخوان عمومی که از قبل‬ ‫پیش بینی شدهبود‪،‬تعدادیافرادحائزشرایط‪،‬متقاضیدریافتپروانهمیانجی گریبودند‪.‬‬ ‫در این مرحله متناسب با شرایط اعالمی برای همکاری‪ ،‬ابتدا سوابق بررسی و پس از تطبیق‬ ‫شرایط‪ ،‬فرایند مصاحبه و گزینش انجام شد‪ .‬بر اساس ایین نامه مصوب میانجیگری اموزش‬ ‫این متقاضیان قبل از شروع کار‪ ،‬توسط مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه با همکاری‬ ‫نهادهای متولی در قوه قضاییه پیش بینی شده است‪ .‬او افزود‪ :‬تعداد شرکت کنندگان در این‬ ‫مرحله ‪ ۵۶۰‬نفر از ‪ ۱۵‬استان است که استان تهران با ‪ ۱۳۷‬نفر بیشترین و بعدازان اصفهان‬ ‫با ‪ ۷۱‬متقاضی‪ ،‬خراســان رضوی با ‪ ۶۴‬متقاضی در رتبه های بعدی قرار دارند‪ .‬اســتان های‬ ‫قزوین‪ ،‬ســمنان و زنجان هم با ‪ ۱۰‬شــرکت کننده کمترین استان ها به لحاظ امار هستند‪ .‬او‬ ‫ادامهداد‪:‬براساسایین نامهمیانجیگریدر امور کیفری‪،‬متقاضیاناز میانمعتمدانمحلییا‬ ‫دانش اموختگانرشته هایمختلفبااولویتمددکاریاجتماعی‪،‬علومتربیتی‪،‬روانشناسی‪،‬‬ ‫جامعه شناسی‪ ،‬حقوق و فقه و مبانی حقوقی هستند پذیرش می شوند بنابراین برای اینکه‬ ‫بــرای ان دســته افــراد کــه دارای دانــش حقوقی هســتند مهارت هــای حرفــه ای در مذاکره‪،‬‬ ‫تکنیک های حل اختالف در ایجاد صلح و سازش اموزش داده می شود و نیز برای متقاضیانی‬ ‫که در رشته های دیگر تحصیل کرده اند دانش و اطالعات حقوقی الزم ارائه داده شود‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای اجرای ماده‬ ‫‪ ۸۴‬قانون ایین دادرســی کیفری موضوع اجرای ایین نامه مصوب ســال ‪ ۱۳۹۵‬که مرتبط‬ ‫با بحث فعال سازی میانجیگری است‪ ،‬مدیریت و راهبری ان بر عهده قوه قضاییه است‪.‬‬ ‫حسین پور با اشاره به اینکه اجرای این ایین نامه از زمان تصویب مغفول مانده بود اضافه‬ ‫کرد‪ :‬یکی از راهبردهای اصلی در سند تحول قضایی‪ ،‬جهت گیری در توسعه روش های حل‬ ‫اختالف جایگزین رسیدگی قضایی است و متناظر با این راهبرد‪ ،‬برنامه اجرایی بهره گیری از‬ ‫ظرفیت ها و پتانسیل های مردمی با استفاده از ابزارهای داوری و میانجیگری اهمیت دارد که‬ ‫عمال رسیدگی به اختالفات را از فرایند قضایی به فرایند صلح و سازش سوق می دهد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬به استناد موارد قانونی و تحقق اهداف سند تحول قضایی و ماموریت مرکز توسعه‬ ‫حل اختالف باتدبیر و تاکید رئیس مرکز توســعه حل اختالف قوه قضاییه بر توســعه این‬ ‫حوزه (داوری و میانجی گری) برنامه های عملیاتی بر این بخش برنامه ریزی شد تا با ایجاد‬ ‫مکانیزم های مناســب این حوزه ســاماندهی شــود همچنین در نظر است به طور مستمر با‬ ‫برنامه ریزی های فرایندی این بخش به طور تدریجی اشاعه و فرهنگ ان را در کشور نهادینه‬ ‫کنیم‪ .‬معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه گفت‪ :‬هرچند دامنه شمول‬ ‫حوزه میانجی گران به لحاظ تنوع از گستردگی خاصی برخوردار است ولی در ماده‪ ۸۲‬قانون‬ ‫ایین دادرسی کیفری حیطه بررسی این جرائم را مشخص نموده است‪ .‬در این ماده یکی از‬ ‫مزایای ارجاع پرونده های کیفری به دفاتر میانجی گری‪ ،‬حصول به سازش سریع تر و درواقع‬ ‫تسهیل مختومه شدن پرونده های کیفری است که طی سازوکارهای پیش بینی شده از طرف‬ ‫دادسراها به این افراد و مراکز پرونده ارجاع خواهد شد‪ .‬حسین پور اضافه کرد‪ :‬دوره اموزشی‬ ‫با همکاری دانشگاه تهران به منظور حفظ سالمت شرکت کنندگان و رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دروس اموزشی شامل مهارت های صلح‬ ‫و سازش‪ ،‬ائین نامه میانجی گری‪ ،‬اخالق حرفه ای و حقوق شهروندی‪ ،‬اخالق اسالمی‪ ،‬فقه‬ ‫میانجی گری‪،‬حقوق کیفری‪،‬حقوقمدنیوتجارت‪،‬حفاظتاسنادواشناییباسامانه های‬ ‫قوهقضاییهبود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!