روزنامه رویداد امروز شماره 1078 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1078

روزنامه رویداد امروز شماره 1078

روزنامه رویداد امروز شماره 1078

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫افت‪ ۴۳‬درصدی بازدهی بورس‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 05‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫سرمایه هاییکه‬ ‫از جیب مردم دود شد‬ ‫‪ 26‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 14‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1078‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪03‬‬ ‫وزارت رفاه باید بزرگ ترین‬ ‫وزارتخانهباشد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫اغاز رقابت‪2+5‬‬ ‫سعید جلیلی‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‬ ‫‪ 55‬ساله‬ ‫دبیر اسبق شورای عالی‬ ‫امنیت ملی‬ ‫‪ 60‬ساله‬ ‫رئیس قوه قضاییه‬ ‫سیاست‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم‪:‬‬ ‫خاموشی هاهیچپشت‬ ‫پرده ای ندارد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫کار برای پیروزی رئیسی اسان شد‬ ‫با پایان مهلت بررسی‬ ‫پروندهداوطلبانانتخابات‬ ‫ریاست جمهوری سیزدهم‬ ‫و اعالم رسمی اسامی ‪ 7‬نامزد‬ ‫احراز صالحیت شده‬ ‫انتخابات وارد جدی ترین‬ ‫مرحله خود شد‬ ‫‪03‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬تکلیف از من‬ ‫ساقط است‬ ‫رئیس کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق‬ ‫بازرگانی فارس‪:‬‬ ‫طرح ایجاد پایانه صادراتی‬ ‫عملیاتیشود‬ ‫بیانیه الریجانی درباره رد‬ ‫صالحیت در انتخابات‬ ‫ورزش‬ ‫پزشکیان به رد صالحیت‬ ‫اعتراض نمی کند‬ ‫‪07‬‬ ‫حقیقتینمایان‬ ‫در پرسپولیس لیگ بیستم‬ ‫تیمیحییبهتر‬ ‫از تیم برانکو است‬ ‫محسن مهرعلیزاده‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سه شنبه ‪04‬‬ ‫ممنوعیت‬ ‫خروج هر نوع‬ ‫علوفه دامی‬ ‫به‬ ‫خارج از استان‬ ‫‪///////‬‬ ‫محسن رضایی‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫سیدامیرحسین قاضی زاده‬ ‫‪ 66‬ساله‬ ‫دبیر مجمع‬ ‫تشخیص مصلت نظام‬ ‫‪ 55‬ساله‬ ‫رئیس مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‬ ‫‪ 49‬ساله‬ ‫نایب رئیس اول‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪/////////////‬‬ ‫‪/////////‬‬ ‫‪///////‬‬ ‫‪ 64‬ساله‬ ‫رئیس اسبق سازمان‬ ‫تربیت بدنی‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪24‬‬ ‫هزار هکتار‬ ‫ا‬ ‫ذربایجان غ‬ ‫ربی در خط‬ ‫‪۴‬‬ ‫جنگل‬ ‫سمپاشی‬ ‫شده است‬ ‫مقدم‬ ‫حفظ رویشگاه‬ ‫مدیر امور دام‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫غربــی‬ ‫گفــت‪ :‬خــروج هر نــوع کشــاورزی اذربایجان‬ ‫جوانــه خــوار‬ ‫علوفــه دا‬ ‫تولیــدات‬ ‫مــی از محل‬ ‫اســتان به خـ‬ ‫بلــوط‪ ،‬افتــی ا‬ ‫ســالهای‬ ‫ـارج از اســتان‬ ‫ســت کــه از‬ ‫طوالنــی گذ‬ ‫ممنوع است‪ .‬پرویز‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫شــته جنگل‬ ‫را تهدیـ‬ ‫بستانچی افزود‪ :‬با‬ ‫هــای زاگرس‬ ‫خشک‬ ‫ـد کرده و بخـ‬ ‫ســالی پیش‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫ـش مهمی از‬ ‫امده و کمبود‬ ‫را به نابودی‬ ‫این جنگلها‬ ‫دامداران و عشــایر اســتان‪ ،‬این احتمالی علوفه برای‬ ‫پیشگیری کشــانده اســت اما‬ ‫امسال باهدف‬ ‫از بروز‬ ‫ســازمان‬ ‫مراجــع قضای‬ ‫این بیماری‬ ‫با هماهنگی‬ ‫ــی و انتظامـ‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه در خطرناک جنگلی‪،‬‬ ‫ـی‪ ،‬در راســتای‬ ‫حمایــت از‬ ‫اســتاندار‬ ‫پشــتیبانی و‬ ‫رویشـ‬ ‫تولیــد و تامین‬ ‫اذربایجــان غربی‬ ‫اذربایجــان‬ ‫ـگاه زا گــرس در‬ ‫بخشــی از علو‬ ‫دامداران‬ ‫غربــی اجرا‬ ‫بــا انتقــاد از‬ ‫فــه موردنیاز‬ ‫به‬ ‫یــی شــده تـ‬ ‫استان شامل جو‪،‬‬ ‫موجــود ناهماهنگیهــای‬ ‫موقع گرفته‬ ‫کاه کلش‪ ،‬از‬ ‫ـا جلــوی ان‬ ‫از‬ ‫داخل استان تا‬ ‫محل تولیدات‬ ‫در مدیریـ‬ ‫شود‪ .‬به گزارش‬ ‫وضعیــت موج‬ ‫اطاع ثانوی‬ ‫ـت یکپارچه‬ ‫ــود ناراضــی‬ ‫غربی نزدیــک‬ ‫ایرنا‪ ،‬اذربایجان‬ ‫خروج هر نوع‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به خارج از ا‬ ‫پایانه مــرزی سـ‬ ‫به هفتدهم‬ ‫علوفه دامی‬ ‫ســتان ممنوع‬ ‫کشـ‬ ‫ـرو‪ ،‬به متولیان‬ ‫اعام میشـ‬ ‫ـور را در اختیــار دارد؛ درصد جنگلهای‬ ‫امــر‬ ‫گفــت‪ :‬با‬ ‫دســتور داد‬ ‫ـود‪ .‬بســتانچی‬ ‫او بــا اشــاره‬ ‫تنهــا‬ ‫توجه به گزارش‬ ‫پیرانش‬ ‫در کمتریــن‬ ‫بــه جایــگاه‬ ‫هــای واصله‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫زمـ‬ ‫ــهر و سردشـ‬ ‫دالالن و افـ‬ ‫پایانــه مرزی سـ‬ ‫مبنی بر حضور‬ ‫ـان ممکــن نسـ‬ ‫ـت از میان ‪۱۷‬‬ ‫ـراد ســودجو و‬ ‫اســتان‬ ‫ـبت بــه رفع‬ ‫ـرو در توســعه‬ ‫از عـ‬ ‫شهرستان این‬ ‫خریــد کاه و‬ ‫محمدمهدی شهریاری‬ ‫بــه دلیــل قـ‬ ‫فرایندهــای‬ ‫ـرف و انتقــال‬ ‫ناهماهنگیهاو‬ ‫کلــش خــارج‬ ‫ـرار گرفتــن در‬ ‫ان به خارج‬ ‫جنگلــی‬ ‫تسریعدرروند‬ ‫اقتصادی ازجمله‬ ‫و‬ ‫ابتــدای ناحیه‬ ‫از اســتان به‬ ‫زاگرس از این‬ ‫مبــادالت‬ ‫زارعیــن عزیــز‬ ‫امورات گمرکی‬ ‫کشــاورزان‬ ‫نعمت‬ ‫توص‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫اقدام‬ ‫ـه‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫مســافری‬ ‫ـن‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ـ‬ ‫‪۲‬‬ ‫برخوردار‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫کاال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـردد بهمنظـ‬ ‫از دامــداران‬ ‫شهرســتان مملـ‬ ‫مابیــن ایــران و‬ ‫ـور حمایــت‬ ‫محمدمهدی‬ ‫کـ‬ ‫ـو از درختــان‬ ‫داخــل اســتان‬ ‫بلــوط و‬ ‫ترکیــه تصریح‬ ‫ـرد‪ :‬مدیریــت‬ ‫انبــوه بنــه‪،‬‬ ‫از فــروش کاه‬ ‫پایانه مرزی سرو شــهریاری در جریــان‬ ‫بــادام وحشـ‬ ‫اینگونه افراد‬ ‫و کلــش بــه‬ ‫یکپارچــه مرز بــه‬ ‫بازدید از کل‬ ‫ـی اســت امــا‬ ‫بخــش‬ ‫در نشست با‬ ‫عهــده اداره‬ ‫خودداری نمایند‪ .‬او‬ ‫حملونقل و‬ ‫دچــار شــدن‬ ‫از ارائه‬ ‫قابلتوجهــی‬ ‫متولیان امر و پس‬ ‫خودروهایی که علوفه قاچاق تصریح کرد‪ :‬تمام‬ ‫پایانههاســت و‬ ‫از ایــن مناطـ‬ ‫گزارش دستگاه‬ ‫اجرایی‬ ‫خــوار بل‬ ‫این دستگاه‬ ‫و بـ‬ ‫ـق بــه جوانه‬ ‫حمل می‬ ‫های مربوطه‪ ،‬به‬ ‫موظف است‬ ‫ــوط یکی از‬ ‫سرعت‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫با‬ ‫ضرورت‬ ‫ـار مربوطــه بـ‬ ‫ـه‬ ‫بخشی‬ ‫خبرهای‬ ‫توقیف‬ ‫به‬ ‫انبار‬ ‫بدی‬ ‫جهـ‬ ‫اقدامات‬ ‫خصوص‬ ‫اجرای دســتورالعملها قاطعیت نسبت به‬ ‫می‬ ‫اســت که در‬ ‫ـاد کشــاورزی‬ ‫کرد و‬ ‫این پوشــش‬ ‫ترخیص کاال تاکید‬ ‫اقدام‬ ‫شود و در زمان‬ ‫انتقــال داده‬ ‫های گیاهی‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫نماید‪ .‬استاندار‬ ‫مقتضی بر اساس‬ ‫اکســیژن ســاز‬ ‫شــنیده میشــود‬ ‫روند اقدامات گمرکی و اذربایجان غربی به‬ ‫ناهماهنگیها‬ ‫دامداران بر اساس نرخ مصوب دستورالعملها به‬ ‫دستگاههای‬ ‫و بــه عقیــده‬ ‫داد‬ ‫افـ‬ ‫موجبشدهتا‬ ‫متولی دستور‬ ‫در کمتریــن‬ ‫جهت‬ ‫ـت میتواند‬ ‫کارشناســان ایــن‬ ‫داده میشود‪.‬‬ ‫ترددکنندگانمرزی‬ ‫زمان ممکن‬ ‫استفاده تحویل‬ ‫اذربایجــان نزدیک به یکسـ‬ ‫موجود را‬ ‫ناهماهنگیهای‬ ‫ـوم جنگلهای‬ ‫مد‬ ‫غربــی‬ ‫را‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫در‬ ‫یــر امــور دام‬ ‫مــدت‬ ‫بــه‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫نابــودی بکشــد‪.‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫کشــاورزی اســتان‬ ‫البتــه یکــی‬ ‫راهها‬ ‫بین شهرســتان جابجایی علوفه در‬ ‫از موثرتریــن‬ ‫طی ســالهای‬ ‫داخل اســتان و‬ ‫ها از این‬ ‫اخیر‪ ،‬موضوع‬ ‫اقدامات‬ ‫قاعده مستثنا‬ ‫سمپاشــی و‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشــگیرانه برای‬ ‫بوده و بامانع‬ ‫افت در جنگلهای زاگرسـ جلوگیری از بروز این‬ ‫ـی به‬ ‫غربی‬ ‫ویژه اذربایجان‬ ‫بوده که امسال‬ ‫بهخوبی در‬ ‫عمل شـ‬ ‫مدیــرکل فرهن‬ ‫پیشبینی‬ ‫این خصوص‬ ‫ــگ و ارشــاد‬ ‫ـده اســت‪ .‬در‬ ‫خصوص برر‬ ‫اســامی اذربای‬ ‫تولید بیش از‬ ‫ســی اهمیت‬ ‫مبارزه با جوانه‬ ‫جــان غربــی‬ ‫گفـ‬ ‫خوار بلوط‪،‬‬ ‫‪500‬‬ ‫به‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫قــرار گ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫دل‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـل‬ ‫سراغ‬ ‫منابع‬ ‫هزار‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫او‬ ‫ـ‬ ‫تن‬ ‫کارشناس‬ ‫طبیعی استان‬ ‫ـد رســانههای‬ ‫اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫انواع م‬ ‫بدون مجوز‬ ‫رفتیم تا قضیه این افت که قــرارداد‪ ،‬با تغذیــه‬ ‫کنــار برخــی‬ ‫از جوانهها و‬ ‫تواند برای پوشـ‬ ‫فعالیت ضعف اساسی در‬ ‫از چالشهــا‪،‬‬ ‫ســبز شــده‬ ‫برگهای تازه‬ ‫ـش جنگلی بسـ‬ ‫مشکات‬ ‫کاری‬ ‫باشد‪،‬‬ ‫حصوالت سبزی و‬ ‫درختان بلوط‪،‬‬ ‫ـیار خطرناک‬ ‫ســالهای‬ ‫روشنتر شود‪.‬‬ ‫رسانههای مجوز‬ ‫فرهنگی و اقتصادی‬ ‫و‬ ‫باعث ضعیف‬ ‫انهــا و بـ‬ ‫دار‬ ‫گذشــته براثـ‬ ‫ســاختاری‪،‬‬ ‫شدن و م‬ ‫ـروز خســارت‬ ‫ـر وجود برخـ‬ ‫است‪ .‬حجت‬ ‫صیفی بهاره‬ ‫بیتوجهی‬ ‫ناصر‬ ‫ـی کمبودها‬ ‫ســائل طبیعـ‬ ‫االسام ناصر‬ ‫های زیــاد در‬ ‫دلیــل رشــد‬ ‫جنگل‬ ‫ـ‬ ‫به مبارزه با‬ ‫خدایاری‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫عرصه‬ ‫ـ‬ ‫درخ‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫جوانه‬ ‫رسانه‬ ‫س‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫ا‬ ‫خدایاری‬ ‫ـان‬ ‫رئیــس‬ ‫شدن‬ ‫ســت‪.‬‬ ‫در نشسـ‬ ‫های بدون‬ ‫ـال تــاش‬ ‫خوار‪ ،‬خشک‬ ‫ســازمان جهـ‬ ‫جنگلــی اســتان‬ ‫معرض خطر‬ ‫او گفــت‪ :‬ایـ‬ ‫کامل درختان‬ ‫ـت خبری با‬ ‫مجوز وجود‬ ‫میشــود بــا به‬ ‫درختــان‬ ‫ـاد کشــاورزی‬ ‫ضعـ‬ ‫افت جوانه‬ ‫در علمــی‬ ‫اصحاب‬ ‫ـن افــت بــه‬ ‫بلوط را به‬ ‫از پیشبینــی‬ ‫کنــار بلوطهـ‬ ‫هوشـ‬ ‫کارگیــری تــوان‬ ‫ـف اساســی‬ ‫خوار بلوط‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫دنبال دارد‬ ‫دانشــگاهی و‬ ‫رسانهبامحوریت‬ ‫تولید بیش از‬ ‫بــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـنگ داداش‬ ‫ـا ماننــد زالزا‬ ‫در فعالیــت‬ ‫خــرد جمعـ‬ ‫بــادام حم‬ ‫‪ 531‬هــزار و‬ ‫بهمنظور پیشــگیری از ش قرارگرفته موثرتـ‬ ‫تبیینانتخابات‬ ‫لــک‪ ،‬بنــه و‬ ‫زاده کارشناس‬ ‫محصــوالت‬ ‫طبیعـ‬ ‫کاری رســانه‬ ‫لــه و انهــا‬ ‫گفت‪:‬رسانههاو‬ ‫ـی راهکارهای‬ ‫‪ 631‬تن انواع‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اسـ‬ ‫ـری را بــرای‬ ‫حوزه منابع‬ ‫ســبزی و صیفـ‬ ‫جوانــه خوار‬ ‫ـی اذربایجــان‬ ‫ــیوع افت‬ ‫را نیــز الــوده‬ ‫های مجــوز دار‬ ‫خبرنگاراندنبال‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل‬ ‫حفاظــت از‬ ‫بلوط در سـ‬ ‫زراعی‬ ‫ـی بهاره در اسـ‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن افـ‬ ‫میکنــد‪ .‬او‬ ‫غربــی نیــز در‬ ‫گفـ‬ ‫از داوطلبان‬ ‫ایــن مناطـ‬ ‫برنامهمحوری‬ ‫جنگلهــای‬ ‫فرهنــگ و ارشـ‬ ‫ـتان در ســال‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫بااعتبــاری بالغبر ‪ ۲۰‬ـطح چهار هــزار‬ ‫ـت‪ :‬جوانــه‬ ‫ـت‪ ،‬افتــی بسـ‬ ‫این خصوص‬ ‫ـق داشــته با‬ ‫و کاندیداهای‬ ‫خ‬ ‫ـ‬ ‫ـیار‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫اذربایجان‬ ‫هکتار‬ ‫ـوار‬ ‫ـه‬ ‫خ‬ ‫ـاد اســامی‬ ‫ـ‬ ‫ـیم‪.‬‬ ‫با‬ ‫ع‬ ‫او‬ ‫ـ‬ ‫انتخابات‬ ‫غربی‬ ‫ـرب‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫اکبر‬ ‫جنگل‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اســت‬ ‫بلــوط‪ ،‬افتـ‬ ‫خدای‬ ‫در‬ ‫ـث کاهــش‬ ‫در خصوص‬ ‫میلیــارد ریال‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫در‬ ‫هــای سرمنشـ‬ ‫ــاری افــزود‪:‬‬ ‫جنگلــی‬ ‫کرامتی با بیان‬ ‫ـی اســت کــه‬ ‫زمســتان‪ ،‬تخـ‬ ‫رویش چــوب‪،‬‬ ‫از عرصههای‬ ‫وظایف رسانهها‬ ‫ـا زا گــرس اسـ‬ ‫اینکه کشت‬ ‫ایام انتخابات‬ ‫تغییــر در‬ ‫زا گــرس عملیـ‬ ‫رسـ‬ ‫بهاره‬ ‫ـم اســت و در‬ ‫زوال جنگل‪،‬‬ ‫ضــرورت افزایــش سـ‬ ‫گردوغبار‬ ‫از تخــم‬ ‫ـات محلولپا‬ ‫نیز خاطرنشان‬ ‫ـانهای و بــاال‬ ‫ـتان را از تهدید‬ ‫زاداوری و توا‬ ‫در اســتان از اواخر اســفند محصوالت زراعی‬ ‫اواخــر فروردیـ‬ ‫اجــرا شـ‬ ‫ـواد جامعـ‬ ‫شــی هوایی‬ ‫لــی شــده یا‬ ‫کرد‪ :‬رسانهها‬ ‫کشــورهای همســایه‬ ‫بیــرون امــده و‬ ‫ـن مرگوم‬ ‫بردن افزایش اس‬ ‫ـد‪ .‬او بــا تاکیـ‬ ‫اسـ‬ ‫ســال‬ ‫ـه را بــه معیار‬ ‫حتی باعث‬ ‫مدیران و‬ ‫ــتانه تحمل‬ ‫یــر درختــان‬ ‫ـت و تا اواخر‬ ‫ـد بــر اینکــه ا‬ ‫افــزود‪ :‬هــر هکتــار جنــگل صیانت میکند‪،‬‬ ‫میخــورد‪ .‬او افــزود‪ :‬برگهــای درختـ‬ ‫انتخاب درس‬ ‫گذشته اغازشده‬ ‫محلولپا‬ ‫مسئوالن باید در‬ ‫میشــوند‪ .‬ایـ‬ ‫یــن عملیات‬ ‫ــت‪ ،‬ترجیح‬ ‫منافــع ملی بر‬ ‫ـان را حــوزه‬ ‫شــی بــرای‬ ‫مییابد‪ ،‬اظهار اردیبهشتماه ســال‬ ‫قــادر اسـ‬ ‫ایــن افــت‬ ‫ـن کارشــناس‬ ‫گردوغبار را‬ ‫منابــع طبیعـ‬ ‫دستور کار همگان‬ ‫‪ ۶۰‬هـ‬ ‫صیانــت از‬ ‫شــخصی و توسـ‬ ‫ـت ‪ ۶۷‬تــن‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫جاری نیز تداوم‬ ‫در نزدیــک بـ‬ ‫جنگلــی بای‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫ـزار هکتار از‬ ‫ـی در اذربایجـ‬ ‫عرصههــای‬ ‫ابادانی شهر‬ ‫ـعه و عمران و‬ ‫ـه تاکید بر‬ ‫ــد تداوم دا‬ ‫بیش از ‪ 70‬درصد‬ ‫جنگلهــای‬ ‫ـان غربــی بــا‬ ‫اســتان به‬ ‫سوق دهند‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬ساعت‬ ‫شــته باشــد‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی اهمیـ اینکه جنگلهای‬ ‫تولیدات زراعی‬ ‫اقدامــات‬ ‫وجود دارد ولی‬ ‫پرواز برای‬ ‫محصوالت کشـ‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫پیرانشــهر و‬ ‫ـت‬ ‫بایــد ادامــه‬ ‫سمپاشی‬ ‫خســارت این‬ ‫ـت بهــاره اخت‬ ‫زاگرسی‬ ‫پیشبینــی‬ ‫دار باشــد و‬ ‫جنگلهای‬ ‫بســزایی در پوشــش منا سردشت از تـ‬ ‫افت در ‪۳۰‬‬ ‫هکتــار کــه‬ ‫صــاص دارد و‬ ‫اذربایجان‬ ‫میشــود بیــش‬ ‫بــا اســتفاده‬ ‫هزار اذربای‬ ‫ـوان علمــی و‬ ‫غربی انجام‬ ‫اراضـ‬ ‫از ‪ 12‬هــزار و‬ ‫درختانش متراکمتر‬ ‫بــع طبیعــی‬ ‫جــان غربــی‬ ‫تحقیقاتــی بیـ‬ ‫بــه نظـ‬ ‫شده است‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ـی زراعــی اسـ‬ ‫‪ 280‬هکتــار از‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار ک‬ ‫ـر میرســد‪ .‬او اضافــه هســتند‪ ،‬بیشــتر ن‬ ‫ـش از گذشــته‬ ‫اقدامــات خــود‬ ‫و رئیــس‬ ‫ـتان زیر کشــت‬ ‫ــرد‪ :‬باید به‬ ‫حــو ممکن و‬ ‫شــرکت‬ ‫هر‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫را بــرای حفا‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫ظ‬ ‫ـ‬ ‫درخ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ـان‬ ‫هیئتمدیــره‬ ‫از‬ ‫صیفی بهاره برود‪.‬‬ ‫هواپیما‬ ‫ـبزی‬ ‫خــوردن‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫اســتفاده‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫جنگل‬ ‫ـارزه بــا افت‬ ‫برگ فنــی‪،‬‬ ‫ویژه درخت‬ ‫از همــه توان‬ ‫کشــاورزی ک‬ ‫ها و ‪۲۱۰‬‬ ‫کرامتـ‬ ‫های موجود‬ ‫مدیریتــی و‬ ‫«دارمــازو» که‬ ‫علمی‪ ،‬ده‬ ‫شــور گفــت‪:‬‬ ‫بلوط است‪،‬‬ ‫ـی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ســاعت پــرواز‬ ‫مدیــر جهــاد‬ ‫یــم‪ .‬مدیــرکل منابــع گســترش و توســعه‬ ‫اجرایــی اســتان‬ ‫گونهای حفـ‬ ‫در ارتبــاط با‬ ‫زمینهساز تداوم‬ ‫در راســتای‬ ‫در راســتای‬ ‫جنگلهـ‬ ‫کشــاورزی خـ‬ ‫پیشبینی‬ ‫از ز‬ ‫ـظ این منابــع‬ ‫‪15‬‬ ‫طبیعــی و‬ ‫سمپاشــی‬ ‫محصوالت بهاره‬ ‫ـای زاگرســی‬ ‫مــان تخــم تا تکامل اسـ زندگی این پروانه‬ ‫اذربایجــان‬ ‫ـوی از افزایــش‬ ‫میشود در سال‬ ‫درصــدی سـ‬ ‫خدادادی بکوشـ‬ ‫اذربایجــان‬ ‫زراعی جاری‬ ‫ـت‬ ‫غربی با بیان اینکه این ابخیــزداری روزهـ‬ ‫هکتــار‬ ‫ـطح زیــر کشـ‬ ‫ـیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫گل محمــدی‬ ‫غربــی طــی‬ ‫در ایـ‬ ‫جــدی بــه‬ ‫ـای گذشــته‬ ‫و این امر اسـ‬ ‫یکهزار و ‪700‬‬ ‫ـت گل محمـ‬ ‫ســیبزمینی‪،‬‬ ‫کشتشــده در خـ‬ ‫عملیات به‬ ‫ابخیزداری اذربایجان غربی نیز مدت ‪ ۴۵‬روز با‬ ‫ـن شهرســتان‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪500‬‬ ‫ـدی رقم‬ ‫ـیب در ایــن‬ ‫برگهای درخت‬ ‫انجامشــده تـ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫طی‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫و ‪500‬‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫اســتفاده‬ ‫هکتار‬ ‫ـال‬ ‫پ‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫ـوی را از نــوع‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ـت‬ ‫ـارزه‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫خصــوص‬ ‫‪۲‬‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫خاردار‬ ‫موثــر‬ ‫صورت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـک شـ‬ ‫هکتار گوجه‬ ‫ـاز‪ 4 ،‬هزار‬ ‫حرفهای‬ ‫ـد و موجب‬ ‫ریز کوتاه و‬ ‫جاری خبــر داد و‬ ‫محلولپاش در جنگلهای فروند هواپیمای‬ ‫گیــرد‪ .‬علی‬ ‫برداشــت گل‬ ‫ـدن انهــا در‬ ‫زیــادی برای‬ ‫داشــت که‬ ‫فرنگی‪ 500 ،‬هکتار‬ ‫بزرگ و تودههای‬ ‫و ‪ 190‬هکتـ‬ ‫محمدی از گلســتانهای محلی عنــوان کرد‬ ‫این‬ ‫گفتن اجـ‬ ‫عملیــات محلولپاشــی بخشــعلی افزود‪:‬‬ ‫درازمــدت میشـ‬ ‫سردشت و‬ ‫خیار‪ ،‬یکهزار‬ ‫البته اقدامــات‬ ‫ـار هندوانــه‪،‬‬ ‫و اضافه کرد‪:‬‬ ‫ـرا شــد‪ ،‬اضا‬ ‫کارشــناس حــوزه منابـ‬ ‫شهرســتان کــه‬ ‫ـود‪ .‬با این‬ ‫اجرایی برای‬ ‫س‬ ‫هوایــی‬ ‫‪ 90‬هکتــار خربـ‬ ‫خوی ازنظر‬ ‫فــه کــرد‪ :‬جنگلهــای ا پیرانشهر مبــارزه‬ ‫گل محمدی‬ ‫ـع طبیعــی در‬ ‫بهعنوان قطـ‬ ‫ــیر تــر و ‪290‬‬ ‫غربــی‬ ‫افت‪ ،‬شاهبیت‬ ‫بهمنظــور‬ ‫مقابله نقطه‬ ‫ـزه‪ 50 ،‬هکتــار‬ ‫اذربایجــان‬ ‫محصول در‬ ‫بیولوژیــک با ا‬ ‫کیفیت و عطر و‬ ‫ـب تولید این‬ ‫هکتــار ســیر‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ســتان که‬ ‫سخنان او بود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هزار‬ ‫اغازین ناحیه‬ ‫فــت جوانه‬ ‫خشــک‪50 ،‬‬ ‫و ‪240‬‬ ‫اسانس در جهان‬ ‫در صورت بی‬ ‫کمنظیر است‪.‬‬ ‫اغازشــده اذربایجان غربی به‬ ‫بیــن‬ ‫در عرصهه‬ ‫هکتار جنگل‬ ‫خــوار بلوط‬ ‫هکتــار ســایر‬ ‫هکتــار هویج‬ ‫اســت‪ ،‬از مهمتریـ رویشی جنگلهای‬ ‫توجهــی به از‬ ‫ــای جنگلی‬ ‫شمار میرود‪،‬‬ ‫بــردن ایــن ا‬ ‫اسـ‬ ‫ف‬ ‫سمپاشی‬ ‫ـ‬ ‫زاگرسی‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫مد‬ ‫جنوب‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫امی‬ ‫علی‬ ‫جال‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫است‬ ‫ـزی‬ ‫ـرای‬ ‫طی ‪۱۰‬‬ ‫یکهزار و‬ ‫اصغــر امی‬ ‫ـی تاکیــد‬ ‫گونههــای ن‬ ‫ـرکل منابــع‬ ‫در‬ ‫بلــوط از‬ ‫غربی اســتان با‬ ‫و همچنیــن‬ ‫همزمــان ‪۲‬‬ ‫ســال درخت‬ ‫‪ 170‬هکتار نیز‬ ‫نــی گفــت‪:‬‬ ‫ــادر طبیعی‬ ‫شــمار میرونـ‬ ‫طبیعــی و‬ ‫بیــش از ‪155‬‬ ‫کرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫پای درمیایــد‪.‬‬ ‫فروند هواپیمـ‬ ‫رئیس‬ ‫سایر سبزیجات‬ ‫ـد و بایــد بــا‬ ‫اذربایجــان غر‬ ‫به پیرانشـ‬ ‫ابخیــزداری‬ ‫هکتــار از باغـ‬ ‫گل محمدی‬ ‫خوی مشتریان‬ ‫پروانه‬ ‫ـا در مناطق‬ ‫داداش زاده بیان‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫کشت شود‪.‬‬ ‫بــی گفــت‪:‬‬ ‫ـهر و سردشـ‬ ‫روشهــای علمـ‬ ‫تحقیقاتــی‬ ‫ـات منطقــه گل‬ ‫ســفید جوانه‬ ‫فراوانی در استان‬ ‫محمدی کشتشده‬ ‫کرد‪ :‬اراضی‬ ‫چهــار هــزار‬ ‫ـت بــا طــرح‬ ‫ـی و به‬ ‫درمجمــوع بــرای کشاورزی استان با‬ ‫ازاینگونههـ‬ ‫و کشورهای‬ ‫های همجوار‬ ‫خوار بلوط که‬ ‫که نسبت به‬ ‫هکتــار به‬ ‫جنگلی سرمنشا‬ ‫پــروازی خاص‬ ‫صــورت الیــن‬ ‫ـای ارزشــمند‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫همسایه دارد‬ ‫از ســال ‪۷۷‬‬ ‫‪ 20‬هکتــار‪،‬‬ ‫سال گذشته‬ ‫جنگلهای سردشـ‬ ‫کشــتهای‬ ‫زاگرس در استان‬ ‫صــورت مطلــوب و‬ ‫‪12‬‬ ‫طبیعــی کــرد‪ :‬ایــن طـ دراپ اجرایی شـ‬ ‫افزایــش نشـ‬ ‫مبــارزه بــا ا‬ ‫ـت و پیرانش‬ ‫این محصول بهصورت بطوریکه ‪ 80‬درصد‬ ‫پاییزه و بهــاره به‬ ‫ـد‪ .‬او اضافه‬ ‫فــت جوانــه‬ ‫هــزار و ‪ 609‬تـ‬ ‫ـان میدهــد‪.‬‬ ‫ــهر را تحت‬ ‫باهدف کرد‪.‬‬ ‫بهینه؛ حفاظت‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫خ‬ ‫مقدار‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ـرح بـ‬ ‫قا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫امی‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫تاثیر‬ ‫ـوار‬ ‫ـی‬ ‫ب‬ ‫چن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ـواع‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـمی‬ ‫خشک‬ ‫ش‬ ‫ارائه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫صیانت‬ ‫یا‬ ‫ـده اسـ‬ ‫پایل‬ ‫ارومیه و‬ ‫ـوط سمپاشـ‬ ‫ـود و ‪ 21‬هـ‬ ‫اصاح‬ ‫برنامههــا و‬ ‫تر به تبریز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جنگلهای‬ ‫ــوت در اذربایجــان وســعتی بهصــورت‬ ‫ـت‪ .‬هــادی قا‬ ‫ـی اغلب‬ ‫ـزار تــن بــذور‬ ‫شده اختصاص‬ ‫کشورهای عراق‪،‬‬ ‫و توزیــع نهالهای یارانـ خدمات ترویجی‬ ‫ســمی بــا بیـ‬ ‫زاگرســی استان‬ ‫در شهرســتان‬ ‫غربــی ان‬ ‫خـــبر‬ ‫یافته است‪ ،‬بیان‬ ‫و البتــه‬ ‫ـه دار‬ ‫ـان اینکه در‬ ‫و ترکیه صادر میشود‪ .‬جمهوری اذربایجان‬ ‫تمهیدات‬ ‫های پیرانشــهر‬ ‫جــام گرفــت‬ ‫ارزش‬ ‫کرد‪ :‬اقدامات و‬ ‫موفقیتامیـ‬ ‫گل محمدی‬ ‫واقعشده‬ ‫الزم برای تهیه‬ ‫او یاداور‬ ‫و سردشــت‬ ‫‪ 300‬میلیــون ری‬ ‫بـ‬ ‫ـز بــود‪ .‬او بیـ‬ ‫به دور گذ‬ ‫کودها و نهاده‬ ‫است که بالغبر‬ ‫شد‪ :‬از سالیان‬ ‫ــال پیشبینـ‬ ‫ـذور اصاحشـ‬ ‫عملیــات می‬ ‫شــته گل مح‬ ‫امسـ‬ ‫ـان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫های موردنیاز‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۱‬هزار هکتار‬ ‫ـی میشــود‬ ‫ـده‪ ،‬ماشــین‬ ‫توانــد بهعنـ‬ ‫مــدی در حا‬ ‫ـال بــا برداشـ‬ ‫است اســتان‬ ‫انجامشـ‬ ‫االت و ادوات‬ ‫میوه کشــت‬ ‫شــیه باغــات‬ ‫ـت ‪ 4.5‬تــن‬ ‫ـوان الگــو در‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ـایر‬ ‫ـر‬ ‫درمج‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫کشور‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫کشــاورزان‬ ‫هک‬ ‫اما‬ ‫نیز‬ ‫ـده و کشاورزان‬ ‫تــار‬ ‫در سـ‬ ‫ـوع ‪ 610‬تن‬ ‫میتوانند با‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫ـالهای اخیر با‬ ‫اقبــال بــازار و‬ ‫توزیع بذر و‬ ‫محصول گلتر‬ ‫مراجعه به مراکز‬ ‫سرپر‬ ‫کود نسبت به‬ ‫محمدی از فراوان گل رغبت باغداران مـ‬ ‫گلستانهای خوی‬ ‫ســت شــرکت‬ ‫تامین نهاده‬ ‫ـزارع و باغات‬ ‫خود اقدام‬ ‫برداشت شود‪ .‬او‬ ‫اب منطقــه‬ ‫های موردنیاز‬ ‫کنند‪ .‬کرامتی‬ ‫گونههای شهرستان محمدی در مقیاس‬ ‫غربــی گفت‪:‬‬ ‫ای اذربایجــان‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫بزرگتر در این‬ ‫بارش نزوالت‬ ‫تولیدات زراعی‬ ‫مدت مشابه‬ ‫بیشترین میزان‬ ‫ایجادشده است‪.‬‬ ‫ســال گذشته‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫طی هشــت ماه ســال ابی اســمانی در اســتان‪،‬‬ ‫حدود‬ ‫مربوط‬ ‫به‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بهــاره اسـ‬ ‫‪۳۶۷‬‬ ‫او‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫میلیمتر‬ ‫محصوالت‬ ‫اضافه کرد‪:‬‬ ‫افــزود‪ :‬نیـ‬ ‫تــا اخــر‬ ‫جاری (اول مهر‬ ‫‪ ۵۹۳‬و ‪۱۹۴‬‬ ‫ـاز اســت کــه‬ ‫اردیبهشــت ام‬ ‫‪ ۱۳ ۱۳۹۹‬درصدی و امسال همچنین‬ ‫جهت‬ ‫ســال) ‪ ۲۴‬در‬ ‫شاهد کاهش‬ ‫بســترهای الزم‬ ‫‪۸۹‬‬ ‫میلیمتــر بــارش‬ ‫افزایش رغبت‬ ‫‪۴۱‬‬ ‫صــد معــادل‬ ‫در ســال ابی‬ ‫گزارششده‬ ‫میلیمتر کمتر از‬ ‫کشاورزان نسبت‬ ‫میلیمتری بارش‬ ‫محصوالت‬ ‫متوسط‬ ‫جاری ماه‬ ‫که در هر سه‬ ‫سال گذشته‬ ‫ها نســبت به‬ ‫به بیمه کردن‬ ‫شاهد بودیم‬ ‫است‪ .‬مسعود منطقـ درازمدت هستیم‪.‬‬ ‫طالبیان افزود‪:‬‬ ‫حوضه بارشها‬ ‫کشاورزی با اقدامات‬ ‫به مدت‬ ‫که ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫میزان بارش‬ ‫ـه‬ ‫در این زمینه‬ ‫مشــابه ســال‬ ‫نسبت گذشـ‬ ‫سرپرست شرکت اب‬ ‫ترویجی و تشویقی‬ ‫ها در استان از‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫ای اذربایجان‬ ‫ســال ابی‬ ‫ابی گذشــته‬ ‫کمتر از سال ابی‬ ‫ـته اســت‪ .‬او‬ ‫است‪.‬‬ ‫غربی‬ ‫ابتدای‬ ‫جاری‬ ‫از‬ ‫کاهش‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫(اول‬ ‫او‬ ‫مدیر‬ ‫طالبیان‬ ‫یافته‬ ‫ابریــز‬ ‫وجود ســه‬ ‫بیشــترین‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهر امســال)‬ ‫در ارتبــاط بــا‬ ‫بــارش در‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫دریاچه ارومیـ‬ ‫میلیمتـ‬ ‫میزان کاهش‬ ‫حوضه زاب‬ ‫تاکنون ‪۲۷۸‬‬ ‫این کاهش در‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫ـه و رودخانه‬ ‫ـر ثبتشــده‬ ‫برنامههای در دسـ‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬توسعه کشــت شهرستان میاندواب‬ ‫مدیریــت م‬ ‫امســال مربـ‬ ‫در اســتان‬ ‫حوضه زاب‬ ‫درحالیکــه م‬ ‫های زاب و ارس‬ ‫ـت اقــدام برای‬ ‫حوضــه دریا‬ ‫صــرف اب و‬ ‫تولید کاهو‬ ‫خبــر داد و بی‬ ‫ـوط بــه حوزه‬ ‫محصول‬ ‫با ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫یــزان بــارش‬ ‫درصــد و‬ ‫چــه ارومیــه‬ ‫کشت‬ ‫افزایــش کیفیـ‬ ‫ــان کــرد‪ :‬به‬ ‫بوده که امسال‬ ‫کاهو بهعنوان‬ ‫در در هر‬ ‫بوده که نشان‬ ‫زراعــی و توز‬ ‫حوضه ارس‬ ‫مضاعف‪ ،‬با‬ ‫‪ ۲۳‬نامناسـ‬ ‫طور متوســط‬ ‫ـت محصوالت‬ ‫کــدام از ایــن‬ ‫یــع نهادهها‬ ‫‪ ۲۰‬درصد اسـ‬ ‫اراضــی ان به محصــول حدود ‪ ۲۰‬هکتار از‬ ‫دهنده وضعیت‬ ‫استفاده از ارقام‬ ‫ـب در اســتان‬ ‫خـــبر‬ ‫و مقـ‬ ‫در‬ ‫حوضههــا بــه‬ ‫به اســتفاده از‬ ‫میزان بارش در‬ ‫ـت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫کاهو‬ ‫است‪ .‬سرپرست‬ ‫ـاوم بــه ســرما بــا دوره رشـ اصاحشده به‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫محصــوالت کشـ‬ ‫منطقــه‬ ‫ترتیــب ‪،۲۷۶‬‬ ‫ارقــام زودرس‬ ‫طور‬ ‫ماه‬ ‫ای‬ ‫ـت‬ ‫شرکت‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫اختصاصیافته و‬ ‫اب‬ ‫اذربای‬ ‫ـد‬ ‫متوسط‬ ‫ـال‬ ‫ـاره‪،‬‬ ‫فرورد‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـان‬ ‫ـن نبـ‬ ‫کشــت ن‬ ‫نیز بهتر از‬ ‫کوتــاه‪ ،‬تاثیــر‬ ‫‪ ۱۲‬الی ‪ ۱۵‬تن‬ ‫بسزایی در تغییر‬ ‫غربــی اظهــار‬ ‫ـود و تنها ‪۳۲‬‬ ‫شــاء مکانیزه‬ ‫محصوالت جالیزی‪،‬‬ ‫اردیبهشتی در‬ ‫کاهو از هر هکتار‬ ‫کــرد‪ :‬بارش‬ ‫و درامدزایــی الگوی کشت‪ ،‬ایجاد اشتغال برداشت و نزدیک‬ ‫میلیمتر بــارش‬ ‫استفاده از روش‬ ‫و تغییر‬ ‫استان نسبت به‬ ‫‪ ۲۸۰‬تن کاهو‬ ‫در این نیز‬ ‫در بیـ‬ ‫ارایش کشت اشاره کرد‪ .‬های نوین ابیاری‬ ‫شهرسـ‬ ‫سالیانه در این‬ ‫‪ ۴۰‬درصد کاهش دارد‪ .‬متوسط درازمدت‬ ‫ـن کشــاورزان‬ ‫علی‬ ‫ـتان تولید و به‬ ‫منطقــه دارد‪.‬‬ ‫بــازار عرضه‬ ‫دیانتی در جریـ‬ ‫اکبــر‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫میشــود‪ .‬او‬ ‫ـان بازدید از‬ ‫روسـ‬ ‫محمدیــان رئیــس‬ ‫کاهو سرشــار از‬ ‫مزارع کاهوی‬ ‫ـتای ممــدل ایـ‬ ‫ســولدوز‬ ‫اداره حفاظت از‬ ‫‪ C‬و مواد ضروری بدن ویتامینهای ‪A، B،‬‬ ‫ـن شهرســتان‬ ‫غ‬ ‫گیاهـ‬ ‫نقده در جنوب‬ ‫محیطزیســت‬ ‫افــزود‪ :‬کاهــو‬ ‫بوده و به‬ ‫ـی یکســاله‬ ‫اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫نقده با اشــاره به‬ ‫از ربالگری بیش‬ ‫دلیل دارا بودن‬ ‫ســلولز‪ ،‬هضم‬ ‫که یکــی از سـ‬ ‫و‬ ‫حریق ‪ ۶‬هک‬ ‫ـبزیهای مهم‬ ‫غذا را اسان می‬ ‫گفت‪:‬اطفای حریق در‬ ‫تــار از تاالب‬ ‫پرکاربــرد بــوده و‬ ‫‪ ۱۸‬هزار‬ ‫کند‪ .‬کاهو دارای‬ ‫بیــش از ‪ 5‬هـ‬ ‫مقادیر زیادی ف‬ ‫تاالب ســولدوز با‬ ‫دستگاههای‬ ‫خـــبر‬ ‫ســفر‪ ،‬اهن‪،‬‬ ‫ـزار ســال پیش‬ ‫مسافر در‬ ‫کشت میشده م‬ ‫اجرایی انجام‬ ‫همکاری مردم و‬ ‫مــواد دیگری مانندیــد‪ ،‬ســدیم‪ ،‬کلســیم و‬ ‫مبادی‬ ‫شد‪.‬باوجود تاش‬ ‫عرصه حساس‬ ‫گرمســیر) و اوایـ عموالً اوایل پاییز (در‬ ‫جدی‬ ‫تاالب‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫مرزی‬ ‫منیزیم‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫مهار‬ ‫و‬ ‫سولدوز‬ ‫به‬ ‫اتش‬ ‫استان‬ ‫مس نیز بوده‬ ‫ــار (در مناطـ‬ ‫این امر موجب‬ ‫دچار حریق شد‪.‬‬ ‫سوزی‪ ،‬متاسفانه‬ ‫ـق سردســیر)‬ ‫کشت ان انجام‬ ‫بازارپســندی ان‬ ‫مدیرعامل جمعیت‬ ‫حدود ‪ ۶‬هکتار از‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫میگیرد‪ .‬کاهو‬ ‫دیانتــی بیــان‬ ‫یـ‬ ‫هالاحمر‬ ‫بیشتر بهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫رئیسکل دادگسـ‬ ‫ـک ســبزی و به‬ ‫غربی با اشاره به‬ ‫استان اذربایجان‬ ‫صــورت تــازه‬ ‫مردم محلی‬ ‫اســتقبال ذائقه‬ ‫ـتری اذربایجان‬ ‫م‬ ‫محل‬ ‫غربالگری مسافران‬ ‫امکان بسط و‬ ‫خوری در ســاالد‬ ‫در مرزهای‬ ‫صــرف میشـ‬ ‫غربی با اشاره به‬ ‫های اســتخراج‬ ‫ورودی به استان‬ ‫ـود‪ .‬دیانتــی‬ ‫زمینی و هوایی‬ ‫محصول به دلیل کم اب توسعه کشت این‬ ‫لزوم برخورد با‬ ‫رمز ارز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـ‬ ‫خاطرن‬ ‫داد‬ ‫ـرق‬ ‫رو‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ـان‬ ‫‪۹۱۳‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـتای‬ ‫ک‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ممدل‬ ‫باید به‬ ‫ـا توجه به‬ ‫مسافر توسط هالاحمر حدود ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫ـرد‪ :‬طول‬ ‫در شهرســتان‬ ‫بودن‪ ،‬کوتاه بودن‬ ‫صــورت فوری اکیپهای مدیرعامل شــرکت‬ ‫و برخـ‬ ‫دوره رشــد و ک‬ ‫قطعی متنــاوب‬ ‫کنترل‬ ‫قبلی در‬ ‫میاندواب قطب‬ ‫تلفیقی‬ ‫جعفرزاده در‬ ‫ـورد جــدی بــا‬ ‫شــت پائیزه‪،‬‬ ‫ســطح اســتان اقدامات جریان برق بدون‬ ‫شده است‪.‬امیر‬ ‫تشریح طرح‬ ‫مورد تائید و‬ ‫برای شناســایی‬ ‫حمایت جهاد‬ ‫اطاعرســانی‬ ‫جلوگیری از قطع واحدها و محلهای‬ ‫الزم‬ ‫مشارکت در‬ ‫بهداشتی‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫برق‬ ‫اســتخراج رمــز ارز بهمنظور اســتخراجکنندگان‬ ‫برای جلوگیری از‬ ‫طرح مراقبت‬ ‫امور مشــترکان و‬ ‫مسافران مبادی‬ ‫رمــز ارز اتخاذ‬ ‫تشکیل دهند‪ .‬ناصر‬ ‫مرزی رسمی‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ایـ سوءاســتفاده محاکم را نیز شــهروندان شــده و حت‬ ‫عتباتی در گفتوگو با ایرنا فعالیت خود نیاز‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫همراه با وزارت‬ ‫ــی دادرســی‬ ‫تحت‬ ‫ـن افراد‬ ‫به برق ارزان‬ ‫اموزش پزشکی‬ ‫تاثیر قرار داده‬ ‫های الکترونیک‬ ‫اسفند‬ ‫کشاورزی‪،‬‬ ‫قیمت دارند از‬ ‫برای غربی‬ ‫خـــبر‬ ‫اند‪ .‬رئیسکل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ‪۲۵‬‬ ‫سال ‪ ۹۹‬تا اول‬ ‫گفت‪ :‬دادستان‬ ‫خانگی و صنعتی سوءاستفاده همین رو از تعرفه‬ ‫های استان جهت انجام دادگستری اذربایجان‬ ‫و هوایی استان خردادماه امسال‪ ،‬از‬ ‫های از ظرفیـ‬ ‫میکنند و‬ ‫‪ ۶‬مرز زمینی‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫اقدام‬ ‫ـت نیروهــای‬ ‫موجب معطلی‬ ‫هزار و ‪۹۱۳‬‬ ‫شده‬ ‫مشابه با استفاده‬ ‫انتظامــی و ســایر‬ ‫شایسته‬ ‫مدیر گمرک‬ ‫اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در طی مسافر وارد استان‬ ‫انجامدهند‪.‬‬ ‫بخشهــای مرتبـ‬ ‫تمرچین گفت‪:‬‬ ‫این‬ ‫ـط اقدامات‬ ‫‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تردد در‬ ‫محدودیتهای‬ ‫مدت غربالگری‪،‬‬ ‫و ‪ ۵۷۹‬مورد‬ ‫مرز تمرچین تا‬ ‫معــاون سیا‬ ‫‪ ۱۵‬خردادماه سال جاری غیرمستقیممسافر‬ ‫ســی امنیتــی‬ ‫تست‬ ‫تب سنجی‪۷ ،‬‬ ‫تمدیدشد‪.‬‬ ‫و اجتماعــی‬ ‫تااطاعثانوی‬ ‫فوری‪۲۹۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪۹۹۳‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫از مرز تمرچین‬ ‫ممنوع اســت؛‬ ‫مورد مشکوک و‬ ‫غربی گفت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۸۹‬اســتاندار ‪۸۹۵‬‬ ‫‪PCR‬‬ ‫فرامــرز‬ ‫و فرمانداری‬ ‫شعبه ثابت‬ ‫در مرزها توسط نیروهای ‪ ۳۲۶‬مورد تست‬ ‫رای در این‬ ‫شعبه‬ ‫محمدیــان اظهــار‬ ‫جمعاوری رای‬ ‫هیچگونه نامه یا مجوزی شهرستان پیرانشهر‬ ‫اخذ کرد‪.‬‬ ‫هال‬ ‫استان برای جمع‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اسـ‬ ‫مردم را خواهند‬ ‫جهت‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫احمر غربالگری‬ ‫اوری ارای مردم‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫ـاس از مرز‬ ‫بیمــاری‬ ‫تردد مسافرین‬ ‫در روز ‪۲۸‬‬ ‫امسال در نظر‬ ‫شعب اخذ رای در‬ ‫اعامی ســتاد ملــی‬ ‫مدیریـ‬ ‫تمرچین را صادر‬ ‫گرفته‬ ‫خرداد‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬امسـ‬ ‫ام‬ ‫ـت‬ ‫ـال‬ ‫مقابله‬ ‫شده‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫انتخابات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نخواهد‬ ‫ـال‬ ‫ن‬ ‫بیماری‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫اضافه‬ ‫ســبت به‬ ‫مصطفــوی در‬ ‫ســاعت هفت‬ ‫کرد‪ .‬محمدیان‬ ‫ه‬ ‫تعیینشده و در‬ ‫یــا‬ ‫هرگونه تردد‬ ‫کرد‪ :‬افرادی که‬ ‫صبح در‬ ‫تعــداد‪ ،‬یــک گفتوگــو با ایرنــا‬ ‫شــت درصد افزایشیافته انتخابات گذشــته‪،‬‬ ‫دارای اقامه‪،‬‬ ‫صورت صاحدید‬ ‫غیرمســتقیم مســافر تــا اطــاع ثا مســتقیم تردد از‬ ‫افــزود‪ :‬از این‬ ‫اسـ‬ ‫انتخابات به حداکثر‬ ‫هــزار و‬ ‫مجوز یا نامه‬ ‫بامداد روز ‪۲۹‬‬ ‫وزیر کشور تا ‪۲‬‬ ‫تمرچیـ‬ ‫ـت‪ .‬وی ادامه‬ ‫برســد‪ .‬مصط‬ ‫‪ ۸۹۴‬شــعبه‬ ‫خرداد ادامه‬ ‫شــروع فراینــد‬ ‫اذربایجـ‬ ‫نــوی از مرز اربیــل سرکنسولگری جمهوری‬ ‫ـن ممنــوع اس‬ ‫فــوی افزود‪:‬‬ ‫انتخابــات نیز‬ ‫داد‪ :‬سیاسی‬ ‫اخذ رای ســیار و‬ ‫ـان غربــی‪ ،‬س‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اسامی ایران در‬ ‫ــت‪ .‬او بــا بیـ‬ ‫که پیشتر از‬ ‫ــه میلیــون و‬ ‫عراق یــا نماینـ‬ ‫دلیل‬ ‫امنیتی اجتماعی‬ ‫هشت صبح‬ ‫معاون جمعیـ‬ ‫ـان اینکــه بــه‬ ‫ـده وزارت امـ‬ ‫تداوم بیماری‬ ‫‪ ۴۳۵‬هــزار نفــر‬ ‫بود به خاطر پروتکلهای ســاعت گفــت‪:‬‬ ‫ـت دارد کــه از‬ ‫استاندار اذربایجان‬ ‫ـور خارجه در‬ ‫ارومیــه دارنــد‬ ‫این ممنوعیت‬ ‫برای دو‬ ‫این تعداد ‪ ۲‬میل‬ ‫مربوط‬ ‫مجریان انتخابــات باید تمامــی غربی هــزار و‬ ‫تردد مســافر تمرچینرا اجازه تردد به کشـ‬ ‫یــون و ‪۴۲۷‬‬ ‫هفته دیگر تا‬ ‫به رعایت‬ ‫‪ ۲۷۷‬نفــر یعنـ‬ ‫ـور عــراق از مرز‬ ‫جوانب را‬ ‫اخر اردیبهشـ‬ ‫خواهند‬ ‫کنند و تاش‬ ‫ـی ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫جاری نیز‬ ‫ـتماه ســال‬ ‫داشت‪.‬مدیر‬ ‫اســتان واجد‬ ‫داشته باشند تا‬ ‫جمعیت مردم‬ ‫تمدیدشــده بود‪،‬‬ ‫گمرکتمرچین‬ ‫مشارکت مردم‬ ‫پیرانشهر گفت‪:‬‬ ‫شــرایط رای دادن‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر ا‬ ‫هرگونهتصمیمدر‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫ســاس یا‬ ‫داشت‪ ۶۴ :‬هزار و ‪ ۹۷۱‬نفر هستند‪ .‬وی اظهار‬ ‫خصوصلغو‬ ‫تمدید تردد‬ ‫رای‬ ‫مدیریت بیماری اعامی ســتاد ملــی‬ ‫مسافر در مرزهای‬ ‫اولیها هستند‪.‬‬ ‫مقابله و مــرز‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫هرگونه‬ ‫کشور ازجمله‬ ‫تمرچین‬ ‫پیرانشــهر با‬ ‫تردد مستقیم یا‬ ‫مقابلهبابیماری کرونا مصوبات ســتاد ملی‬ ‫قابل‬ ‫اجراخواهدبود‪.‬‬ ‫‪/////////‬‬ ‫‪02‬‬ ‫خرداد ماه‪/ 1400‬‬ ‫سا ل چهارم ‪/‬‬ ‫شماره ‪1077‬‬ ‫ا‬ ‫روید د ارذبا یجان رغ بی‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫زاگرس‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫انتقادا‬ ‫ستاندارازناهم‬ ‫یکپارچهدر اهنگیمدیریت‬ ‫پایانهمرزیسرو‬ ‫ضعف‬ ‫کاریرسانههای‬ ‫رشد رسانههای بدون مجوز دار باعث‬ ‫مجوز شده است‬ ‫افزایش‪15‬‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫بارشهای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۸‬ماهه سال‬ ‫هکتار از تاالب س‬ ‫شن‬ ‫ولدوز نقده در‬ ‫اسایی محلهای‬ ‫‪ 2789‬شعبه‬ ‫ابی جاری‪۲۴‬‬ ‫استخراج رمز‬ ‫برای اخذ رای‬ ‫درصد کمتر شد‬ ‫درصدی کشت‬ ‫در خوی‬ ‫تولید‬ ‫سالیانه‪ 280‬تن‬ ‫میاندواب‬ ‫گل محمدی‬ ‫کاهو در مزارع‬ ‫اتش سوخت‬ ‫ارز اولویت د‬ ‫ستگاه قضاست‬ ‫محدودیت‬ ‫خهای تردد در مرز ت‬ ‫مرچین تا‪15‬‬ ‫ردادماهتمدیدشد‬ ‫امادهشده است‬ ‫‪ ۴‬هزار هکتار جنگلسم پاشیشدهاست‬ ‫اصالح طلب‬ ‫اعتدالگرا‬ ‫‪ 62‬ساله‬ ‫رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫اصولگرا‬ ‫ریاستجمهوریسیزدهم؛‬ ‫نام‬ ‫نکاتی که بایددرباره‪ ۷‬کاندیدای‬ ‫انتخابات‪ ۱۴۰۰‬بدانید‬ ‫شــورای نگهبان صالحیت ســعید جلیلی‪ ،‬محســن رضایی‪ ،‬ســید‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی‪،‬‬ ‫محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان کاندیداهای نهایی‬ ‫انتخابات ریاس ـت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬احراز کرد و قرار اســت یکی از این‬ ‫هفت نفر در ‪ ۲۸‬خرداد به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری‬ ‫اســامی ایــران روز جمعــه ‪ ۲۸‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نام نویسی از داوطلبان نامزدی در این انتخابات طی روزهای ‪ ۲۱‬تا ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشت در ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفت و پس از ان‬ ‫شورای نگهبان در دو نوبت پنج روزه به بررسی صالحیت نامزدهای‬ ‫داوطلبی پرداخت‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪1400/02‬‬ ‫تکمیل‪ ،‬احداث و‬ ‫اسفالت عملیات اجرایی‬ ‫حدود ‪ 40‬کیلومتر‬ ‫از محور بجنورد ‪-‬‬ ‫سنخواست‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫دبیر مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‬ ‫سن‬ ‫‪ ۵۶‬سال‬ ‫‪ ۶۶‬سال‬ ‫سید ابراهیم رئیس الساداتی‬ ‫اول مجلس خبرگان رهبری‬ ‫و‪ ‬نایب رئیس دوم شورای عالی‬ ‫‪ ۶۱‬سال‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫سید امیرحسین‬ ‫قاضی زاده هاشمی‬ ‫نماینده مردم تهران و رئیس‬ ‫نماینده مردم مشهد و کالت و‬ ‫نایب رئیس اول مجلس یازدهم‬ ‫‪ ۵۶‬سال‬ ‫‪ ۵۰‬سال‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫محسن مهرعلیزاده‬ ‫سازمان‪ ‬منطقه ازاد‪ ‬کیش و‪ ‬و‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫‪ ۶۵‬سال‬ ‫مهندسی توسعه اب اسیا‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫گواهی صالحیت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫مورد نیاز‬ ‫دولت طیبه‬ ‫(دانشگاه امام صادق)‬ ‫دکترای اقتصاد‬ ‫(دانشگاه تهران)‬ ‫اصولگرا‬ ‫دولت نهضت ملی برای ابادانی‬ ‫اصولگرا‬ ‫ایران و مبارزه با فساد و شبکه نفوذ‬ ‫(دانشگاه شهید مطهری)‬ ‫سطح چهار فقه و اصول‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی (‪)۱۳۹۲-۱۳۸۶‬‬ ‫‪ ‬معاون اروپا و امریکای‪ ‬وزارت امور خارجه (‪)۱۳۸۶-۱۳۸۴‬‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی (‪)۱۳۷۶-۱۳۶۰‬‬ ‫نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری (‪ ۱۳۸۵‬تاکنون)‬ ‫دولت مردمی برای ایران قوی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی (‪)۱۳۹۸-۱۳۹۴‬‬ ‫‪ ‬دادستان کل کشور (‪)۱۳۹۵-۱۳۹۳‬‬ ‫اصولگرا‬ ‫‪ ‬معاون اول‪ ‬رئیس قوه قضائیه (‪)۱۳۹۳-۱۳۸۳‬‬ ‫‪ ۶۳‬سال‬ ‫دکترای‪ ‬پزشکی هسته ای‬ ‫(دانشگاه تهران)‬ ‫‪ ‬رئیس سازمان بازرسی کل کشور (‪)۱۳۸۳-۱۳۷۳‬‬ ‫دولت اقدام و اصالح‬ ‫اصولگرا‬ ‫نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسالمی (‪)۱۳۹۵-۱۳۸۳‬‬ ‫دولت سالم‬ ‫اصولگرا‬ ‫نماینده ادوار هشتم تا دهم مجلس شورای اسالمی‪)۱۳۹۹-۱۳۸۷( ‬‬ ‫زندگی برازنده ایرانی‪ ،‬سرافرازی‬ ‫اصالح طلب‬ ‫دکترای پزشکی‬ ‫(تخصص گوش و حلق و بینی)‬ ‫(دانشگاه مشهد)‬ ‫دکترای اقتصاد‬ ‫(دانشگاه تیلبرگ هلند)‬ ‫دکترای اقتصاد‬ ‫(دانشگاه تهران)‬ ‫دولت تحول و عدالت‪/‬‬ ‫جامعه ایرانی‬ ‫استاندار اصفهان (‪)۱۳۹۷-۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ‬معاون رئیس جمهور و رئیس‪ ‬سازمان تربیت بدنی (‪)۱۳۸۴-۱۳۸۰‬‬ ‫استاندار خراسان (‪)۱۳۸۰-۱۳۷۶‬‬ ‫رئیس‪ ‬بیمه مرکزی (‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۵‬و ‪)۱۳۸۵-۱۳۷۳‬‬ ‫اصالحات عمیق و گسترده‬ ‫اعتدالگرا‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪ ‬مدیرعامل‪ ‬بانک ملی ایران (‪)۱۳۹۵-۱۳۹۲‬‬ ‫مدیرعامل‪ ‬بانک سینا (‪)۱۳۹۲-۱۳۸۵‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ‬صداوسیما (‪)۱۳۷۳-۱۳۶۸‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫دکترای علوم سیاسی‬ ‫سوابق مهم‬ ‫عضو‪ ‬شورای راهبردی روابط خارجی (‪ ۱۳۹۳‬تاکنون)‬ ‫(حوزه علمیه)‬ ‫انقالب فرهنگی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس یازدهم‬ ‫تحصیالت‬ ‫شعار احتمالی یا نام پیشنهادی دولت‬ ‫گرایش سیاسی‬ ‫دکترای فقه و مبانی حقوق‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در نظر دارد مناقصه عمومی‪ -‬یک مرحله ای (همزمان با ارزیابی کیفی) پروژه‬ ‫زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و‬ ‫ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫محل اجرا‬ ‫مصلحت نظام‬ ‫محسن رضایی میرقائد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی تکمیل‪ ،‬احداث و اسفالت‬ ‫عملیات اجرایی حدود ‪ 40‬کیلومتر از محور بجنورد ‪ -‬سنخواست‬ ‫(شهرستان)‬ ‫سمت فعلی‬ ‫عضو حقیقی مجمع تشخیص‬ ‫سعید جلیلی‬ ‫بــا نامــه شــامگاه ســوم خرداد شــورای نگهبــان به وزارت کشــور و‬ ‫اعــام اســامی کاندیداهــای نهایــی در چهارم خــرداد توســط وزارت‬ ‫کشــور‪ ،‬مشــخص شــد که صالحیت هفــت نفــر از داوطلبــان نامزدی‬ ‫ریاست جمهوری سیزدهم یعنی سعید جلیلی‪ ،‬محسن رضایی‪ ،‬سید‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی‪،‬‬ ‫محســن مهرعلیــزاده و عبدالناصــر همتی به عنــوان نامزدهای نهایی‬ ‫انتخابات ‪ ،۱۴۰۰‬از ســوی شــورای نگهبان احراز شده و این کاندیداها‬ ‫در ‪ ۲۸‬خــرداد بــرای رســیدن بــه ریاســت قــوه مجریــه با هــم رقابت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬جدول روبرو مشخصات و سوابق کاندیداهای نهایی‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬را نشــان می دهــد (ایــن جــدول بر‬ ‫اساس حروف الفبا تنظیم شده است‪:‬‬ ‫اذربایجانغربی‬ ‫در خط مقدم حفظ‬ ‫رویشگاه زاگرس‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫اذربایجان غربی(سهامی خاص)‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست اسناد‬ ‫مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/03/05‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/03/12‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یک شنبه مورخ ‪1400/03/23‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/24‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاددهندگان‪ ،‬با ملحوظ قرار دادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی‪،‬‬ ‫در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر(بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهادهای‬ ‫فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪1/693/943‬‬ ‫بجنورد و‬ ‫جاجرم‬ ‫رشته راه و ترابری‬ ‫حداقل پایه یک‬ ‫‪34/000/000/000‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (ارزیابی کیفی و مناقصه)‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/03/23‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬در جلسه بازگشایی ارزیابی کیفی تعیین و اعالم می گردد‪.‬‬ ‫مهلت اعتبار پیشنهادها ‪ 3 :‬ماه از تاریخ بازگشایی‬ ‫جهت هرگونه پرســش و یا دریافــت اطالعات جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه به درگاه ســامانه به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه گردد‪.‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی کلیه نوبتها به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی‬ ‫م الف‪1140299 :‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1400-63‬‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خودنگهدار (شماره فراخوان ‪)2000009003000065‬‬ ‫‪883/000/000‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه ‪ -‬بلوار ارتش ‪ -‬سربازان گمنام ‪ -‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 - 09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪ »www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات به ترتیب به‬ ‫ادرس های‪ Iets.Mporg.ir , WWW.Waepd.ir , WWW.tavanir.org.ir :‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاذربایجانغربی‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫احتماال در جبهه اصالحات‬ ‫دسته جمعی‬ ‫اعتراض می کنیم‬ ‫یک عضو جبهــه اصالحات‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬مــا تابــع تصمیــم‬ ‫جمعــی جبهه اصالحــات ایران‬ ‫هســتیم و احتمــاال ب هصــورت‬ ‫دســته جمعی اعتراض خواهیم‬ ‫کرد گرچه به دریافت پاسخ قانع کننده از سوی شورای‬ ‫نگهبانخوش بیننیستیم‪.‬به گزارشایلنا‪،‬زهراشجاعی‬ ‫تهــا‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در خصــوص نتیجه بررســی صالحی ‬ ‫ضمــن ابراز تاســف و تعجب باید بگویم کــه این دوره‬ ‫از انتخابــات بــا توجــه به فضای یاس و ناامیــدی که در‬ ‫گذشــته حاکم بــود و انتخابات مجلــس هم که نمونه‬ ‫خوبی از پایین بودن میزان مشارکت مردم بود‪ ،‬انتظار‬ ‫می رفت تدبیر‪ ،‬مصلحت اندیشــی و دقت در شــرایط‬ ‫کشور و اهمیت دادن به مشارکت باالی مردم در روند‬ ‫تائیــد صالحیــت مدنظــر قرار بگیــرد‪ .‬ایــن عضو جبهه‬ ‫اصالحاتایرانافزود‪:‬البتهمابه هیچ وجهانتظار نداریم‬ ‫و درخواســت نمی کنیم که معیارها و مالک های اصلی‬ ‫قانون اساسی لحاظ نشود اما با لحاظ همان معیارها‬ ‫انتظار می رفت که شــاهد تنوع ســایق سیاسی در بین‬ ‫تائیدصالحیتشدگاناز سویشوراینگهبانباشیم‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬متاسفانه حتی یک نفر هم از کاندیدای‬ ‫اصالح طلبانموردتائیدقرار نگرفتهوبهنظرمی رسد که‬ ‫ضرورتیبهمشارکتاصالح طلباندر انتخاباتاحساس‬ ‫نشــده و ایــن با معیار و مقیاســی که رهبــری فرمودند‪،‬‬ ‫تناقض دارد‪ .‬شــجاعی ادامه داد‪ :‬ما منتظر هســتیم که‬ ‫در جلســه جبهــه اصالحــات ایــران تصمیمــات نهایی‬ ‫برای فعالیت انتخاباتی گرفته شود و من فکر می کنم‬ ‫که به طور روشــن حقوق شهروندی و حق مشارکت در‬ ‫انتخاباتبه گونه ایاز جناح هایمختلفسیاسیسلب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رد صالحیت الریجانی‬ ‫غیرقابل تصور بود‬ ‫علی محمــد نمــازی‪ ،‬فعــال‬ ‫سیاسی اصالح طلب‪ ،‬در واکنش‬ ‫بــه نامزدهــای تائیــد صالحیت‬ ‫شــده توسط شــورای نگهبان به‬ ‫ســام نو گفت‪ :‬اصال تصور چنین رویکردی را نداشتم‪،‬‬ ‫به خصــوص در شــرایط ســخت کشــور که بــرای اتخاذ‬ ‫تصمیم های سخت و مهم نیاز به حضور مردم درصحنه‬ ‫است و باید نشان داده شود که مردم درصحنه هستند و‬ ‫باقدرت پشت سر نظام ایستاده اند‪ .‬یکی از صحنه های‬ ‫نشان دهنده این حضور انتخابات‪ ۱۴۰۰‬بود و باید زمینه‬ ‫این حضور در انتخابات فراهم می شد که ظاهرا نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهبرخیچهره هایی کهموردتائیدشورای‬ ‫نگهبــان قــرار نگرفته انــد گفت‪ :‬شــما نگاه کنیــد! اقای‬ ‫پزشکیان که همین امروز نماینده است و سابقه وزارت را‬ ‫نیزدر کارنامهداردتائیدنشدهاست‪.‬اقایجهانگیری که‬ ‫بخشدار‪ ،‬فرماندار‪ ،‬نماینده مجلس و وزیر بوده و امروز‬ ‫هم معاون اول رئیس جمهور اســت و چهار ســال پیش‬ ‫هم توسط شورای نگهبان تائید صالحیت شده بود هم‬ ‫تائیدصالحیتنشده‪.‬اقایجهانگیریدرچهاریاهشت‬ ‫بشــده که صالحیت‬ ‫ســال گذشــته چطور این قدر خرا ‬ ‫نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را ندارد؟ این فعال‬ ‫سیاسیاصالح طلبباابراز تعجباز ردصالحیترئیس‬ ‫پیشــین مجلس شــورای اســامی گفــت‪ :‬رد صالحیت‬ ‫الریجانیهمغیرقابل تصوراست‪.‬الریجانیوبرادرانش‬ ‫همیشه موید و پیرو مواضع رهبر انقالب بوده اند‪ .‬هر‬ ‫وقــت رهبــری رهنمــودی می دادنــد بــرادران الریجانی‬ ‫همان موضع را می گرفتند و حمایت می کردند‪.‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اقای الریجانی رئیس صداوسیما‪ ،‬وزیر ارشاد‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای عالی امنیت و ریاست مجلس را در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫ایشان با چه معیاری رد صالحیت می شود؟ ایشان که‬ ‫می توانست تنور انتخابات را گرم کند! نمازی در واکنش‬ ‫به تائید صالحیت همتی و مهرعلیزاده و اصالح طلب‬ ‫دانســتن انــان گفــت‪ :‬مــن ایــن دو نفــر را منتصــب بــه‬ ‫اصالح طلبــان می دانــم نــه اصالح طلب! همتــی کدام‬ ‫موضــع محکــم و مهمــی اصالح طلبان ـه ای را داشــته؟‬ ‫پــای کدام بیانیــه را امضا کرده؟ مهرعلیــزاده را هم من‬ ‫اصالح طلب نمی دانم و روحیه دیگری از ایشــان سراغ‬ ‫دارم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬چطور همتی که تنها پست ارشدش‬ ‫ریاست بانک مرکزی بوده است تائید صالحیت شده؟‬ ‫ایشان در کدام عرصه مهم اجرایی دیگری امتحان پس‬ ‫داده؟ باورپذیر نیست که اقای مهرعلیزاده در انتخابات‬ ‫مجلسدور قبلردصالحیتمی شود‪،‬ولیبرایریاست‬ ‫جمهوری تائید صالحیت بشود!نمازی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫کدخدایــی گفتــه اســت کــه کاهــش رای خدش ـه ای بر‬ ‫مشــروعیت نظام ندارد! این چه حرفی اســت؟ ان هم‬ ‫وقتیرهبریبارها گفتندحتیاگرمنراقبولنداریدبرای‬ ‫کشور رای دهید و تاکید کردند که حضور در پای صندوق‬ ‫رای اوالتر بر انتخاب یک فرد خاص است‪.‬‬ ‫ناامیدی مردم نسبت به‬ ‫انتخابات با شعار جبران‬ ‫نمی شود‬ ‫ناصرایمانیتحلیلگراصولگرا گفت‪:‬مسئلهدلسردی‬ ‫مردم نسبت به انتخابات دالیلی دارد که طی این یک‬ ‫یشــود‪ .‬مــردم از‬ ‫مــاه باقی مانده ان مســائل مرتفع نم ‬ ‫وضعیت کشور‪ ،‬شکل اداره کشور و وضعیت اقتصادی‬ ‫ناامید شده اند و طی کمتر از یک ماه مانده به انتخابات‬ ‫و با تبلیغات و شعار نمی شود این ناامیدی را جبران کرد‪.‬‬ ‫او در گفتگو با اعتماد انالین ادامه داد‪ :‬طبیعی است که‬ ‫مسئله مناظره ها و تبلیغات تا حدودی تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما تغییر چندان جدی ای که میزان مشارکت را از‪۴۰‬‬ ‫درصد به‪ ۷۰‬درصد برساند‪ ،‬اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تکلیف از من ساقط است‬ ‫اسحاقجهانگیریداوطلب‬ ‫حق مردم در پیشبرد دموکراسی‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات‬ ‫و عدالــت همه جانبــه قــدم در‬ ‫ریاست جمهوری که صالحیتش‬ ‫ایــن راه نهــادم‪ .‬رای و حقــی که‬ ‫از ســوی شــورای نگهبــان احــراز‬ ‫پایــه جمهوریــت نظــام اســت‬ ‫نشــد‪ ،‬در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫و امــام بزرگــوار و رهبــر معظــم‬ ‫اسحاقجهانگیری‬ ‫اعالم اســامی نامزدهای نهایی‬ ‫انقــاب همــواره بــر ان تاکیــد‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری از‬ ‫داشــته اند‪ .‬به خدا پنــاه می برم‬ ‫ســوی شــورای نگهبــان‪« ،‬عــدم احــراز صالحیــت و عــدم احراز صالحیت بســیاری از شایســتگان را‬ ‫« اینجانــب نیــز مشــخص شــد‪ .‬به طــور طبیعی تهدیدی جدی برای مشارکت همگانی و رقابت‬ ‫مسئولیتاینتصمیمومبانیومعیارهایحقوقی عادالنــه گرایش ها و جریان های سیاســی به ویژه‬ ‫و قانونی و نیز اثار سیاسی و اجتماعی مترتب بر اصالح گرایــان می دانم و امیدوارم که جمهوریت‬ ‫ان متوجه شــورا اســت‪ ،‬اما بار بزرگ مسئولیت در نظام‪ ،‬مشــارکت موثر مردم در تعیین سرنوشــت‬ ‫پیشگاه خداوند و تعهد در برابر شما هم وطنان خود‪ ،‬منافع ملی و اینده ایران فدای مصالح انی‬ ‫عزیز را از دوش من برداشت‪ .‬من به قصد گشایش سیاسی نشود‪ .‬اکنون تکلیف از من ساقط است‬ ‫تهــای انتخاباتــی خــود را اعــام‬ ‫در زندگی مردم‪ ،‬توسعه ایران و اغاز مرحله نوینی و پایــان فعالی ‬ ‫از اصالحات وارد عرصه انتخابات شــدم‪ .‬به رغم می کنــم و از اقشــار مختلــف مــردم و نخبــگان و‬ ‫میــل و مصلحت شــخصی‪ ،‬بــا توکل بــه خداوند فعاالن سیاســی و اشــنا به مسائل کشــور به ویژه‬ ‫بزرگ از قبول مسئولیت شانه خالی نکردم و ابرو و از همفکران و جوانان و شــخصیت های دلسوز و‬ ‫تجربه ام را که متعلق به مردم است‪ ،‬تقدیم ملت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی که در این‬ ‫کردم‪ .‬من به درخواســت شــخصیت های دلســوز روزها برای کاستن از رنج مردم و کمک به ترسیم‬ ‫اصالح طلب‪،‬تشخیص«جبههاصالحاتایران»و اینده ای بهتر و امیدبخش برای ایران در همه جای‬ ‫اصرار بسیاری از جوانان و فعاالن سیاسی و مدنی کشور مشتاقانه و دلسوزانه به میدان امدند و به‬ ‫که دغدغه امروز و فردای ایران را دارند‪ ،‬با اگاهی اینجانــب اعتماد و ابــراز لطف داشــته اند‪ ،‬کمال‬ ‫از تنگناها و شرایط دشوار پیش رو برای دور کردن تشکر و قدردانی را دارم و عموم شهروندان را به‬ ‫خطر مشــارکت پاییــن و دفــاع از صنــدوق رای و مشارکتدر انتخاباتدعوتمی کنم‪.‬‬ ‫کار برای پیروزی رئیسی‬ ‫اسان شد‬ ‫اغاز رقابت ‪2+5‬‬ ‫بــا پایــان مهلــت بررســی پرونــده داوطلبان‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری ســیزدهم و اعالم‬ ‫رســمی اســامی ‪ 7‬نامزد احراز صالحیت شــده‪،‬‬ ‫انتخابــات وارد جدی تریــن مرحلــه خــود شــد‪.‬‬ ‫مهلت ‪ 5‬روزه دوم شورای نگهبان برای بررسی‬ ‫صالحیــت داوطلبــان انتخابــات ســیزدهمین‬ ‫دوره ریاســت جمهوری‪ ،‬سه شــنبه ‪ 4‬خردادماه‬ ‫بــه پایــان رســید‪ .‬ســعید جلیلــی‪ ،‬محســن‬ ‫رضایی‪ ،‬ســید ابراهیم رئیسی‪ ،‬علیرضا زاکانی‪،‬‬ ‫امیرحســین قاض ـی زاده هاشــمی‪ ،‬محســن‬ ‫مهرعلیــزاده و عبدالناصر همتی به عنوان هفت‬ ‫گزینــه نهایــی انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬اعــام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن هفــت نفر از میــان ‪ ۴۰‬داوطلب انتخابات‬ ‫ریاس ـت جمهوری کــه طــی روزهــای ‪ ۲۱‬و ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشت با مراجعه به وزارت کشور ثبت نام‬ ‫کردنــد و پرونده ثبت نام انان مورد تائید اولیه‬ ‫شــورای نگهبــان قــرار گرفــت‪ ،‬انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد ‪ ،24‬اصالح طلبــان بــرای‬ ‫ایــن انتخابــات ‪ ۱۴‬نامــزد معرفی کــرده بودند‬ ‫کــه از ایــن جمــع ‪ ۵‬نفــر ثبت نــام نکردنــد‪۹ .‬‬ ‫نامــزد ثبت نا مشــده‪ ،‬امــا همگــی رد صالحیت‬ ‫شــدند تــا یک اتفاق عجیــب در انتخابات رقم‬ ‫بخــورد‪ .‬تنهــا نامزد هــای تائید صالحیت شــده‬ ‫بــا گرایــش اعتدالــی‪ ،‬محســن مهرعلیــزاده و‬ ‫عبدالناصر همتی هســتند که حتی در فهرســت‬ ‫اولیــه اصالح طلبان جایی نداشــتند‪ .‬صالحیت‬ ‫مهرعلیــزاده بــرای انتخابــات ریاســت مجلــس‬ ‫تائید نشــده بــود اما در فراینــدی عجیب برای‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری تائیــد صالحیــت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهرعلیزاده گزینه هیچ کدام از اصالح طلبان‬ ‫نبــوده اما شــورای نگهبان صالحیــت او را تائید‬ ‫کــرده تــا ا گــر اصالح طلبــان بگوینــد مــا گزینــه‬ ‫نداشتیم‪ ،‬بگویند مهرعلیزاده گزینه ان هاست‪.‬‬ ‫همیــن اتفاق درباره عبدالناصــر همتی رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬احتمــاال او در جریــان مناظره هــا‬ ‫هجمه پذیرترین و شکننده ترین کاندیدا باشد‪،‬‬ ‫چــه انکــه سیاس ـت های ارزی بانــک مرکزی در‬ ‫دوره او باعــث افزایــش بیش ازحــد قیمت دالر‬ ‫شــد‪ .‬بااین حــال حضــور همتــی بــرای شــورای‬ ‫نگهبــان ایــن دســتاورد را دارد که در پاســخ به‬ ‫انتقادهــا بگوید یک گزینه هم از ســوی دولت‬ ‫وجود داشــته اســت‪ .‬البته ان ها بــرای حمایت‬ ‫کامــل از رئیســی محافظه کارتریــن اصالح طلب‬ ‫و همچنیــن شــکننده ترین مدیر دولــت را تائید‬ ‫کرده انــد تــا خطــری بــرای کاندیــدای اصلــی‬ ‫وجود نداشــته باشد‪ .‬در میان نظامیان محسن‬ ‫رضایــی احتمــال رای اوری بســیار پایینــی دارد‬ ‫و نظرســنجی ها نشــان م ـی داد که ارای ســعید‬ ‫نحــال ســعید‬ ‫محمــد از او باالتــر اســت‪ ،‬باای ‬ ‫محمد در لیســت تاییدشــدگان نبــود و به جای‬ ‫ان از بین کاندیداهای نظامی محســن رضایی‬ ‫تائیــد شــده کــه رای او در نظرســنجی ها بســیار‬ ‫پاییــن بوده اســت‪ .‬قاضی زاده هاشــمی چهره‬ ‫تائید صالحیت شــده دیگری اســت که احتماال‬ ‫بــا عنــوان «چهــره جــوان انقالبی» تائید شــده‬ ‫اســت‪ .‬او کاندیدای مســتقل نیســت و بیش از‬ ‫همه به ابراهیم رئیســی است بنابراین احتمال‬ ‫قوی این اســت که او پس از مناظره ها به نفع‬ ‫رئیســی کنار بکشــد بنابراین تائید صالحیت او‬ ‫تاثیــری در فراینــد انتخابــات نــدارد و بیــش از‬ ‫همه به سود ابراهیم رئیسی است‪.‬‬ ‫گزینــه دیگــر ســعید جلیلــی اســت کــه‬ ‫کاندیدای پوششــی اصلی ابراهیم رئیسی است‬ ‫و بعیــد اســت بخواهــد رقابتــی بــا او داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬به این ترتیــب از میــان ایــن گزینه هــا‪،‬‬ ‫ابراهیم رئیســی را از هم اکنون می توان رئیســی‬ ‫جمهور بعدی خواند‪.‬‬ ‫صحنــه انتخابــات بــا ایــن وضــع‪ ،‬تقریبــا‬ ‫شــاهد رقابت سختی نخواهد بود‪ .‬بعید است‬ ‫جلیلی‪ ،‬زاکانی و قاضی زاده هاشــمی حاضر به‬ ‫شکست با اختالف از نامزد های متعدد جریان‬ ‫انقــاب باشــند و چه بســا در روز هــای اینــده‬ ‫و شــاید بعــد از مناظره هــا انصــراف بدهنــد‪.‬‬ ‫همتــی‪ ،‬مهرعلیــزاده‪ ،‬محســن رضایــی و البتــه‬ ‫ابراهیم رئیسی هم تا روز اخر هستند‪.‬‬ ‫در حال رایزنی هستم‬ ‫جمهوریتنظامقربانیمی شود‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬در توییتی‬ ‫نوشت‪:‬‬ ‫تهــا مطلــع شــدم‪ ،‬شــاید شــماها و‬ ‫از زمانــی کــه از نتایــج تعییــن صالحی ‬ ‫خــود اقایــان هــم خبر نداشــته باشــند‪ ،‬من تماس هایــی گرفتم و در حــال انجام‬ ‫رایزنی هایی هستم که صحنه انتخابات‪ ،‬رقابتی تر و مشارکتی تر شود‪.‬‬ ‫علی جنتی وزیر ارشــاد دولت یازدهم در واکنش به اســامی کاندیداهای تائید صالحیت شــده برای انتخابات ‪1400‬‬ ‫نوشــت‪« :‬ســرانجام پس از ده روز بحث و مناقشــه شــورای نگهبان نامزدهای موردنظر خود را برای ریاس ـت جمهوری‬ ‫اعالم نمود؛ یک ضرب المثل فارسی می گوید «کوه زایید‪ ،‬موش زایید!» بدیهی است با این تعداد کاندیدای پوششی‬ ‫یشــود‪ ،‬جمهوریت نظام‬ ‫از هم اکنون نتیجه انتخابات روشــن اســت و انچه در این میان با مشــارکت اقلیت قربانی م ‬ ‫خواهد بود»‬ ‫خـــبر‬ ‫حمایت از احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس‬ ‫نطق میان دســتور نماینده تبریز در حمایت از‬ ‫رئیس جمهــور دولت های نهم و دهم صحن علنی‬ ‫مجلس را دقایقی ملتهب کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد ‪ ،۲۴‬در صحن علنــی دیروز‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نطق احمد علیرضا بیگی‬ ‫نماینــده تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو در صحن علنی با‬ ‫التهاب و اعتراضاتی از سوی نمایندگان مواجه شد‬ ‫کــه خبرنــگاران را در جایــگاه بــاالی فضــای صحن‬ ‫جمع کرد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلس کــه از حامیان محمود‬ ‫احمدی نژاد اســت‪ ،‬پیش از اعالم نتایج نهایی‬ ‫تهــا بــر لــزوم احــراز صالحیــت‬ ‫تائیــد صالحی ‬ ‫احمدی نــژاد از ســوی شــورای نگهبــان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ .‬علیرضــا بیگــی یکــی از همراهــان اقــای‬ ‫تنــام در وزارت کشــور‬ ‫ینــژاد زمــان ثب ‬ ‫احمد ‬ ‫بــرای کاندیداتــوری انتخابات امســال جمهوری‬ ‫اســامی اســت‪ .‬نماینده تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اسکو‬ ‫در نطــق میان دســتور خود اظهــار کرد که احراز‬ ‫صالحیت احمدی نژاد موجب حضور حداکثری‬ ‫یشــود‪ .‬علیرضــا بیگــی‬ ‫مــردم در انتخابــات م ‬ ‫احمدی نــژاد را امیــن مردم خواند و از جلوگیری‬ ‫بــرای حضــور نیافتن رئیس جمهور ســابق کشــور‬ ‫در یک مراسم استانی اخیر انتقاد کرد‪ .‬نماینده‬ ‫یادشــده دخالــت رهبــری بــرای موضــوع احــراز‬ ‫صالحیت هــا را خواســتار شــد و عنایــت رهبــری‬ ‫انقالب را باطل الســحر یک نقشــه شوم خواند‪.‬‬ ‫نماینــدگان پارلمــان نیــز بــا ســروصدا و اعتراض‬ ‫لحظاتــی مانــع از تــداوم نطــق احمــد علیرضــا‬ ‫بیگی شــدند کــه علی نیکــزاد‪ ،‬نایب رئیس دوم‬ ‫مجلــس و اداره کننــده وقــت صحن‪ ،‬اجــازه داد‬ ‫نطــق نماینــده تبریــز ادامــه یابــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫گوش ـه ای از صحن صدای شــعاری کوتاه امد که‬ ‫برخی حاضران از ان به عنوان «مرگ بر منافق»‬ ‫یادکرده انــد‪ .‬بــا پایــان یافتــن این نطــق‪ ،‬ملک‬ ‫فاضلــی نماینــده ســراوان پشــت تریبــون امد و‬ ‫التهاب صحن علنی کاسته شد‪.‬‬ ‫موضوع اگهی ‪ :‬نوبت دوم مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) واگذاری‬ ‫امورات اماده سازی ‪ ،‬طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستانهای شفا‬ ‫و امام خمینی(ره) شهرستان سقز در سال ‪1400-1401‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی کردســتان( کارفرما ) در نظر دارد در اجرای تصویبنامه‬ ‫شــماره ‪/38326‬ت ‪27506‬هـ مورخه ‪ 1391/9/5‬هیات وزیران و مصوبات نهمین کمیته ســاختار و فناوریهای مدیریتی‬ ‫دانشگاه در سال ‪ 1399‬نسبت به واگذاری امورات اماده سازی ‪ ،‬طبخ و توزیع غذا در بیمارستان های شفا و امام خمینی (ره)‬ ‫شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های صالحیتدار( پیمانکار ) طبق مفاد و‬ ‫شرایط ذیل اقدام نماید ‪.‬‬ ‫تذکر مهم ‪ :‬برگزاری کلیه مراحل فرایند مربوط به مناقصه مذکور صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام می گیرد لذا شرکت کنندگان الزام ًا از طریق سامانه مذکور نسبت به ارائه کلیه اسناد‬ ‫مناقصه ‪ ،‬قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند‪ .‬الزم به ذکر است ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت و ثبت اسناد مناقصه و قرارداد تا ‪1400/03/13‬به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت ارائه و ارسال پیشنهادات ‪ :‬لغایت تاریخ ‪ 1400/03/23‬می باشد‪.‬‬ ‫ادرس ارسال مدارک و اسناد مناقصه (صرف ًا پاکت الف)‪ :‬استان کردستان ‪ ،‬شهرستان سنندج ‪ ،‬میدان ازادی ‪ ،‬ابتدای خیابان‬ ‫ابیدر ‪ ،‬ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ‪ ،‬کد پستی ‪ ( 6618634683‬دبیر خانه محرمانه )‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان‬ ‫شناسه اگهی‪1140337:‬‬ ‫‪ 3‬مناظر ه زنده تلویزیونی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫عضــو کمیســیون بررســی‬ ‫تلویزیونــی بیــن نامز دهــای‬ ‫تبلیغــات انتخابــات ریاســت‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫جمهــوری دربــاره مناظره های‬ ‫خواهیــم داشــت و جــدول‬ ‫انتخاباتــی توضیحاتــی ارائــه‬ ‫پخــش ان اعالم خواهد شــد‪.‬‬ ‫کــرد‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه‬ ‫او افــزود‪ :‬هر یک از مناظره ها‬ ‫احسان قاضی زاده‬ ‫هاشمی‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ ،‬ســید‬ ‫حداقــل ســه ســاعت خواهــد‬ ‫احســان قاضــی زاده هاشــمی‬ ‫بــود و چنانچــه نامز دهــا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به تعیین تعداد نامزد های مــواردی که خالف قانون اســت را بیان کنند‪،‬‬ ‫تاییــد صالحیــت شــده‪ ،‬طبــق پیش بینــی به نامزد دیگر فرصت خواهیم و ممکن است‬ ‫کــه انجام گرفتــه اســت‪ ،‬ســه مناظــره ی زنــده این زمان از سه ساعت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بیانیهالریجانیدربارهردصالحیت‬ ‫در انتخابات‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬داوطلب‬ ‫صحنه انتخابات وارد شــوم‪.‬‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫بــا حمایــت شــما عزیــزان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بیانیــه ای دربــاره رد‬ ‫بخصــوص نخبــگان جامعه‪،‬‬ ‫صالحیتش منتشر کرد‪.‬‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت پیــش‬ ‫شــرح‬ ‫متــن بیانیــه بــه‬ ‫روی ملــت‪ ،‬عزمــی راســخ‬ ‫علی الریجانی‬ ‫زیــر اســت‪ :‬در ایــن دوره از‬ ‫داشــتم؛ امــا حال انکــه رونــد‬ ‫انتخابــات‪ ،‬برحســب وظیفه‬ ‫انتخابــات این گونــه رقم زده‬ ‫اســامی‪ ،‬ملــی و انقالبــی و بر اســاس تاکید شد‪ ،‬بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی مبنــی بــر و ملت عزیز انجام داده ام و راضی به رضای‬ ‫حضــور حداکثــری در انتخابــات و توصیــه الهی هستم و از همه کسانیکه در این مدت‬ ‫مراجــع عظام تقلید و برخــی صاحب نظران کوتــاه‪ ،‬ابــراز لطــف فرمودند‪ ،‬سپاســگزارم و‬ ‫دانشــگاهی و اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬الزم امیــدوارم بــرای اعتــای ایــران اســامی‪ ،‬در‬ ‫دیــدم بــرای خدمتگــزاری بــه ملــت‪ ،‬بــه انتخابات حضور یابید‪.‬‬ ‫پزشکیانبهردصالحیت‬ ‫اعتراضنمی کند‬ ‫مصطفــی مولــوی‪ ،‬از‬ ‫دکتر پزشکیان اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫نزدیکان مسعود پزشکیان خبر‬ ‫اعالم می کنیم که ایشان قصد‬ ‫داد کــه او بــه رد صالحیتــش‬ ‫اعتــراض بــه تصمیــم شــورای‬ ‫اعتراضی نخواهد کرد‪:‬‬ ‫نگهبان را نداشــته و هیچ گونه‬ ‫او نوشــت‪ :‬ضمــن تشــکر‬ ‫رایزنی جهت احراز صالحیت‬ ‫مسعودپزشکیان‬ ‫از اقشــار مختلــف مــردم از‬ ‫خــود نکــرده و نخواهــد کرد؛‬ ‫تمام اســتان ها‪ ،‬شــخصیت ها‬ ‫چــون اعتــراض بــه تصمیــم‬ ‫و احــزاب کــه لطف و حمایت خــود را از اقای گرفته شده موثر نیست‪.‬‬ ‫شوراینگهبان‬ ‫حققانون گذاریندارد‬ ‫علی مطهری فعال سیاســی‬ ‫گران سنگی برای امروز جامعه ی‬ ‫و داوطلب شــرکت در انتخابات‬ ‫ما داشــت در حیرتم! اســتناد به‬ ‫ریاســت جمهــوری در توئیتــی‬ ‫مصوب ـه ی شــورای عالــی امنیت‬ ‫نوشــت‪ :‬از رد صالحیــت خــودم‬ ‫ملــی دربــاره اقامــت یا تحصیل‬ ‫باوجودانکــه می دانــم دلیــل‬ ‫اقوامدرجه یکمقاماتعالیدر‬ ‫علی مطهری‬ ‫قانع کننــده ای ندارنــد می گذرم‪،‬‬ ‫کشور هایدیگرپذیرفتهنیست‪،‬‬ ‫امااز ردصالحیتاقایالریجانی‬ ‫زیرا این شــورا حــق قانون گذاری‬ ‫که همیشــه گوش به فرمان نظام بوده و تجربه ی ندارد‪.‬قانون گذارفقطمجلساست‪.‬‬ ‫هیچ گروهسیاسیبرندهمشارکتحداقلی‬ ‫نخواهدبود‬ ‫سخنگوی دولت با اشــاره به انتخابات ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫ثهــای انتخابات ریاســت‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن روزهــا بح ‬ ‫جمهوریمطرحاست‪.‬دولتنه فقطبه عنوانیک‬ ‫وظیفــه بلکه به عنوان یــک درک از وضعیت ایران‬ ‫و نیازمندی های فردای ایرانیان در جهان پراشــوب‬ ‫امــروز‪ ،‬معتقد اســت مشــارکت حداکثــری در این‬ ‫دوره بیــش از هر زمان دیگری‪ ،‬کارکردهای متعدد‬ ‫برایایرانوایرانیانخواهدداشت‪.‬به گزارشایرنا‪،‬‬ ‫علی ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬مشارکت حداقلی به‬ ‫نفع هیچ کس نیست و اولین زیان کننده درنتیجه‬ ‫مشــارکت حداقلــی‪ ،‬مــردم هســتند و هیــچ گروه‬ ‫سیاسی برنده مشــارکت حداقلی نخواهد بود‪ .‬او‬ ‫افزود ‪:‬عمیقاباور داریم کهوحدتدر حضور‪،‬معنا‬ ‫می یابد و نه در عدم مشارکت؛ دولت عمیقا باور‬ ‫دارد که اسالمی بودن نظام سیاسی اقتضا می کند‬ ‫کهاز جمهوریتانپاسداریشود؛وفراهمساختن‬ ‫شرایطمشارکتسیاسی‪،‬حقشهروندانوتکلیفی‬ ‫بر حاکمان اســت و در مردم ساالری دینی‪ ،‬بیش از‬ ‫انکهشهرونداندر مشارکت‪،‬مکلفباشند‪،‬این ها‬ ‫هستندکهمکلف اندوموظف‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بومی سازیدرب هایفلکسیبلذوب‬ ‫اهنبا کمترینهزینه‬ ‫بهر هبــرداری‬ ‫معــاون‬ ‫ایــن واحــد بــرای پخــت کک‬ ‫ذوب اهــن اصفهان بــا تاکید بر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانی کــه گاز از‬ ‫این که ذوب اهــن در پروژه های‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بهــا خــارج م ‬ ‫ایــن در ‬ ‫زیس ـت محیطی نــگاه ریالــی‬ ‫عالوهبرالودگیمحیط زیست‪،‬‬ ‫بــه موضــوع نــدارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هدف پخت کک باکیفیت را از‬ ‫مهرداد توالئیان‬ ‫براوردهــای انجــام شــده بــرای‬ ‫یبــرد‪ ،‬درحالی که وجود‬ ‫بین م ‬ ‫بهــای فلکســیبل‬ ‫تعویــض در ‬ ‫گاز ب هطــور کامــل در ایــن واجد‬ ‫نزدیک به‪ ۷‬میلیون دالر بود که با کم تر از نصف و جلوگیری از نشت ان موجب تولید یکنواخت‬ ‫ایــن عدد این درب ها بوم ‬ ‫نکــه‬ ‫یشــود‪ .‬توالئیــان بــا تاکیــد بــر ای ‬ ‫یســازی شــد‪ .‬مهرداد کک م ‬ ‫توالئیان درباره بوم ‬ ‫یســازی درب های فلکسیبل ذوب اهــن در پروژ ههــای زیس ـت محیطی نــگاه‬ ‫ذوب اهــن‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اهمیت این پــروژه برای ریالی به موضوع ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بومی سازی‬ ‫ذوب اهنبیشترمربوطبهمباحثمحیط زیست درب های فلکســیبل با اولویت سالمت کارکنان‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان با تعویض این کارخانهوهمچنینساکناناطرافمجموعه‬ ‫درب های فلکســیبل مربوط به باتری شــماره ‪ ۳‬ذوب اهن است تا الودگی را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫واحد کک سازی از نشت گازهای زائد از اطراف وی با اشــاره به این که براوردهای صورت گرفته‬ ‫باتری هاجلوگیری کردهاست‪.‬معاونبهره برداری برای تعویض درب های فلکســیبل نزدیک به ‪۷‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬زمانی که نشــت میلیوندالربود‪،‬تاکید کرد‪:‬بومی سازیدرب های‬ ‫گاز از درهای فلکســیبل نداشــته باشــیم نه تنها فلکسیبل موجب شد با عددی کمتر از نصف در‬ ‫پــرت گاز نخواهیم داشــت‪ ،‬بلکه کیفیت تولید داخل کشور و کارخانه این درب ها طراحی و اجرا‬ ‫بهتــر خواهــد شــد‪ .‬وی با بیان ای ‬ ‫نکــه گاز داخل شوند‪.‬‬ ‫وزارت رفاه باید بزرگ ترین‬ ‫وزارتخانهباشد‬ ‫دبیر کل خانه کارگر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شاهددستورمستمریواحکامی‬ ‫تمرکز بر نظام تامین اجتماعی‬ ‫نظیــر زکات و‪ ...‬بوده ایم‪ .‬حتی‬ ‫به معنای یکی کردن قوانین و‬ ‫حکومت های شــیعه دستورات‬ ‫چارچوب ها و تالش برای ایجاد‬ ‫خاصی داشتند و به دانشمندان‬ ‫بسترهای الزم است و این گونه‬ ‫مســتمری می داننــد‪ .‬درواقــع‬ ‫علیرضامحجوب‬ ‫اســت کــه تشــکیل وزارت رفاه‬ ‫مســتمری رســاندن بیشــتر بــه‬ ‫معنا پیــدا می کنــد‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫نیازمنــدان جزء افتخــارات بود‪.‬‬ ‫وزارتخانهمابایدوزارترفاهباشدچراکهخواسته وی ادامه داد‪ :‬رکن رکین دولت رفاه و دولت هایی‬ ‫ما ایجاد نظام جامع رفاهی است‪.‬‬ ‫کهبههرشکلبانظامبرنامه ای کار می کنندروشن‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علیرضــا محجــوب در بودنسیاست هایرفاهیوعملیاترفاهیاست‬ ‫برنامه افتتاحیه همایش «ایران ‪ :۱۴‬رفاه و تامین که در صدر ان چگونگی اقدامات در عرصه تامین‬ ‫اجتماعــی» کــه ب هصــورت مجــازی و بــه همــت اجتماعــی قــرار دارد‪ .‬بنیــاد رفاه‪ ،‬بنیــاد دگرگونی‬ ‫موسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد‪ ،‬خــط سیاس ـت های رفاهــی و توقعــات رفاهی و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خواسته ما نظام جامع رفاهی است‪ .‬هزینــه کرد رفاهــی و خط فقر مطلــق اقدامات‬ ‫تا اغاز هزاره جدید تعریف دنیا از رفاه به ســیری تامیناجتماعیاست کهنظامعملیاتیاقدامات‬ ‫و گرسنگی معطوف می شد اما امروزه «مدارهای رفاهی هر دولتی در عرصه سیاست های رفاهی و‬ ‫رفاهی»تعریفکنندهرفاههستند‪.‬ماانتظارداریم مالی دولت ها باید معطوف به این موضوعات‬ ‫کوششاساسیوتمرکزیاساسیبرای«نظامچند باشــد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم قالب های‬ ‫الیه»شکل گیرد کهدر قانونبرنامهوجوددارداما جدیــدی در نظــام تامیــن اجتماعــی داشــته و‬ ‫تهــا معطــوف بــه دولــت رفــاه باشــند‪ .‬در‬ ‫تاکنون عملیاتی نشده است‪ .‬دبیر کل خانه کارگر دول ‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاریخ تامین اجتماعی در دوره میانی با صدر موضوعات تاریخی هزاره بشــر‪ ،‬رفاه کهن‬ ‫اقدام تعاونی از سال ‪ ۱۳۲۷‬اغاز اما تاریخ تامین ســاالن اســت‪ .‬باید برای کهنســاالن فکر اساسی‬ ‫اجتماعــی در دوره جدیــد با «مقاوله نامــه ‪ »۱۰۲‬کرد‪.‬سالمندیمهم ترینموضوعیاست کهازسال‬ ‫اغاز می شــود‪ .‬پیش از این اما در احکام اســامی ‪ ۱۴۱۵‬به بعد در اوج ان قرار می گیریم‪.‬‬ ‫در ایام نزدیک به حماسه بزرگ و انتخابات‬ ‫ریاستجمهوریهستیم‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایام نزدیک به حماسه بزرگ تاریخی و انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری هستیم و ملت ما هر چهار سال‬ ‫یــک بــار با حضور گســترده در پــای صندوق های‬ ‫رای‪ ،‬نظامــی را کــه به رهبــری امــام (ره) و همت‬ ‫مردم شکل گرفت برای دوره چهار ساله به عنصر‬ ‫حیاتبخش«سرمایهاجتماعی»تجهیزمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارشروزدوشنبهایرنا‪«،‬محمدشریعتمداری»‬ ‫در همایشتجلیلاز عملکردبنگاه هایاقتصادی‬ ‫زیرمجموعــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫کــه در مجموعه فرهنگی و ورزشــی تــاش برگزار‬ ‫شد‪،‬اظهارداشت‪:‬سرمایهاجتماعیپشتوانههمه‬ ‫نظام هایسیاسیبهویژهنظامجمهوریاسالمی‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اختــاف ســلیقه‪،‬‬ ‫تضارب افکار و اندیشــه موجب رشــد و بالندگی‬ ‫یشــود اما منازعه بر ســر منافع ملی‬ ‫یک ملت م ‬ ‫حتما باعث از بین رفتن اهداف بزرگ یک ملت‬ ‫خواهد شــد‪ .‬شــریعتمداری با اشــاره به حماســه‬ ‫مردم در انتخابات دوم خرداد سال‪ ،۱۳۷۶‬گفت‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب پس از ان انتخابات‪ ،‬ان روز را‬ ‫یکحماسهبزرگتاریخیخلقشدهتوسطمردم‬ ‫دانستندوفرمودنداینحماسهبزرگسیاسییک‬ ‫بار دیگر به جهانیان نشان داد که ایرانیان با شور‬ ‫و نشاط در صحنه هستند و برای دوام کشورشان‬ ‫با تاریخ کهن در کنار هم‪ ،‬یکپارچه و همدل و با‬ ‫هدفمشترکحرکتمی کنندوحضور گستردهما‬ ‫را از توطئه های دشمنان مصون کرده و بدخواهان‬ ‫را در خارج و داخل مایوس کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫افت ‪ ۴۳‬درصدی بازدهی بورس‬ ‫سرمایه هایی که از جیب مردم دود شد‬ ‫بــازار ســهام پــس از طــی یــک ســال تاریخــی و‬ ‫پرفرازونشیبهمچنانبهامیداتخاذتدابیریاست‬ ‫کــه منجــر به صعود دوباره شــاخص شــود؛ بــازاری‬ ‫کــه بازده ـی اش از ‪ ۴۶‬درصد تیــر ‪ ۹۹‬به ‪ ۳‬درصددر‬ ‫اردیبهشتامسالرسیدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سال‪ ۹۹‬سالی تاریخی برای بازار‬ ‫سهام بود؛ سالی که با صعود تاریخی شاخص که به‬ ‫مددفضاسازیدولتاتفاقافتاد‪،‬تعدادسهامداران‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون نفر به بالغ بر ‪ ۵۰‬میلیون نفر رسید و از‬ ‫پیــر و جــوان و زن و مــرد‪ ،‬دارا و ندار را پای معامله‬ ‫کشاند‪.‬ان هایی کهنقدینگیوپس اندازیداشتند‪،‬‬ ‫به راحتی سرمایه شان را روانه بازار کردند و ان ها که‬ ‫نداشتند هم با فروش ماشین یا فرش زیر پای زن و‬ ‫بچه یا حتی با قرض گرفتن‪ ،‬سعی کردند خودشان‬ ‫را از سود روزانه ‪ ۵‬درصدی که مدیران ارشد دولت‬ ‫هــر کدام به نوعی‪ ،‬تضمینش می کردند‪ ،‬بهره مند‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انروزهاتمامیاعضای کابینهبسیجشدهبودند‬ ‫تاباتبلیغاتاغواکنندهدر موردبازار سرمایهودائمی‬ ‫نشان دادن سوددهی تاریخی ان‪ ،‬همه منابع مالی‬ ‫کوچــک و بــزرگ را به ســمت این بازار بکشــانند تا‬ ‫برای جبران کسری بودجه کمتر دست به استقراض‬ ‫از منابــع بانــک مرکزی بزنند و شــرکت های دولتی‬ ‫بتوانند با فروش سهام در قیمت های غیرواقعی و‬ ‫حباب دار‪،‬به کمکدولتبیایند‪.‬‬ ‫تهــای همــه جانبه‬ ‫حجــم تبلیغــات و حمای ‬ ‫مسئوالن ارشد دولت و حتی برخی اعضای مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام تاثیر خود را گذاشت و کار‬ ‫به جایی رسید که هر فردی در دورافتاده ترین نقاط‬ ‫ایران برای دریافت کد سهامداری‪ ،‬حاضر شد جان‬ ‫خود را کف دست بگیرد و در روزهای اوج کرونایی‬ ‫بــه دفاتر پیشــخوان دولــت مراجعه و در ســامانه‬ ‫خـــبر‬ ‫سجامبهعنوانیکسهامدار ثبت نام کند‪.‬‬ ‫هم زمــان کــه دولــت مشــغول تهییــج مــردم‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری هرچــه بیشــتر در بــورس بود‪،‬‬ ‫بهــای‬ ‫شــرکت های خصولتــی خــارج از چارچو ‬ ‫معمــول بــازار‪ ،‬مشــغول فــروش ســهام خــود بــا‬ ‫قیمت هاینجومیبهمردمبودند‪.‬‬ ‫رویه غلط دولت در حالی بود که کارشناســان‬ ‫زیادی درباره رشــد غیرعادی شاخص و ثبت روزانه‬ ‫‪ ۵‬درصد ســود‪ ،‬هشــدار و دولت را از رویه ای که در‬ ‫پیش گرفتــه بود حذر می دادند امــا دولت به این‬ ‫هشدارها وقعی ننهاد و شرکت های خصولتی برای‬ ‫جوالن دهی در بازار و فروش ســهام با قیمت های‬ ‫حبابی به مردم مشغول کسب درامد از بازار بودند‪.‬‬ ‫ســهامی که به دلیل هجوم مردم به بازار ســهام و‬ ‫افزایش شــدید تقاضا برای خرید ســهام رشــد چند‬ ‫برابری کرده بودند؛ رشدی که مبتنی بر هیچ منطق‬ ‫کارشناسینبود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصاد هم هفته گذشــته صراحتـ ًـا اعالم‬ ‫کــرد دولت برای جبران کســری بودجه ترجیح داد‬ ‫بــه جای اســتقراض از بانک مرکــزی‪ ،‬از مردم قرض‬ ‫بگیرد!در روزهای اوج بازار ســهام در ســال گذشته‪،‬‬ ‫بازدهی بازار به ‪ ۴۶‬درصد رسید اما همان گونه که‬ ‫کارشناسانواهلفن‪،‬پیش ترهشدار می دادند‪،‬این‬ ‫حباب در تیرماه با تلنگر صندوق پاالیشــی یکم از‬ ‫بین رفت و بازاری که از فروردین تا تیرماه‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۳۲ ،۳۹ ،۳۶‬و ‪ ۴۶‬درصد بازدهی داشت‪،‬‬ ‫بازدهی اش در مرداد ‪ ۹۹‬به ‪ ۸‬درصد تنزل کرد‪.‬‬ ‫با وجود افت شدید شاخص‪ ،‬بازهم دولتمردان‬ ‫از سخنان فریبنده خود دست برنداشتند؛ تا جایی‬ ‫که حســن روحانی ‪ ۱۹‬مردادماه و در شــرایطی که‬ ‫روند نزولی بازار بسیاری از سهامداران را نگران کرده‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪ :‬با شــرایطی که بورس نشــان می دهد‬ ‫اوضاع بهتر خواهد شــد؛ مــردم باید همه چیز را به‬ ‫بورسبسپارند‪.‬بررسی های کارشناسیانجامشدهبر‬ ‫اساس امار ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار نشــان می دهد بیشترین بازدهی بازار سهام‬ ‫مربوط به تیرماه‪ ۹۹‬با‪ ۴۶‬درصد و کمترین بازدهی‬ ‫مربوط به ابان ماه ســال ‪ ۹۹‬با بازدهی ‪ ۲‬درصدی‬ ‫بوده اســت؛ ضمــن اینکه بازدهی بازار ســرمایه در‬ ‫فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۷‬درصد و در اردیبهشت ماه‬ ‫امسال به‪ ۳‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫بااین وجودوعلیرغمانکهبسیاریاز سهامداران‬ ‫به ویــژه ســهامداران خرد اصل سرمایه شــان تحت‬ ‫سیاست های غلط دولت در بازار سهام‪ ،‬طی سال‬ ‫گذشــته از بیــن رفــت‪ ،‬دولتمــردان حاضــر نیســتند‬ ‫مسئولیتاشتباهخودرابپذیرند‪.‬‬ ‫روحانــی ‪ ۲۹‬اردیبهشــت ماه امســال بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکه دولت در دوران کرونا‪ ،‬بازار ســرمایه را به‬ ‫اوج رســاند‪ ،‬گفت‪ :‬بازار سرمایه مخصوص عده ای‬ ‫از شرکت ها بود که در یک گوشه ای کار می کردند‪.‬‬ ‫بــازار ســرمایه ای که همه مردم حضــور پیدا کنند‪،‬‬ ‫‪ ۱۰ ،۵‬و ‪ ۱۵‬میلیــون نفــر در این بازار ســرمایه فعال‬ ‫هستند‪ ،‬ما بازار سرمایه ای با این قدرت نداشتیم که‬ ‫اکنون بسیاری از پروژه های مهم و بزرگ را به جای‬ ‫بانــک بازار ســرمایه به میــدان می اید… البتــه بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید‬ ‫بازار سرمایه را یاری و کمک کند و هیچ وقت در این‬ ‫بازار مداخلهنمی کند‪،‬بازار سرمایهبهدولتمربوط‬ ‫نیســت چــرا کــه یــک بــازار ازاد اســت و مربوط به‬ ‫شرکت ها و مردم است‪.‬البته مقصود رئیس جمهور‬ ‫از «بازار سرمایه‪ ،‬فراز و نشیبی هم دارد» دود شدن‬ ‫سرمایه بسیاری از سهامداران و از بین رفتن هزاران‬ ‫میلیاردتوماناصلسرمایهمردمبود‪.‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــا ارزش بازار بورس تهــران در‬ ‫پایان معامالت ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۳‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬این درحالی‬ ‫است که بازدهی شاخص کل در اردیبهشت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برابــر با ‪ -۴.۸‬درصد بوده؛ در حالیکه در کل ســال‬ ‫گذشته‪ ۱۵۵‬درصدبودهاست‪.‬همچنینشاخص کل‬ ‫هم وزن نیز بازدهی‪ -۶.۱‬درصدی در ‪ ۳۰‬روز منتهی‬ ‫به‪ ۲۷‬اردیبهشت‪ ۱۴۰۰‬داشته است؛ در حالیکه در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬معادل ‪ ۱۴۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫ذوب اهناصفهان‪،‬بنگاهاقتصادیممتازوزارت کار‬ ‫بــا حضــور وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی؛‬ ‫مدیــران و شــرکت های برتــر «جهــش تولیــد» و‬ ‫«بهره وری»معرفیشدند‪.‬‬ ‫مدیــران و شــرکت های برتــر «جهش تولیــد» و‬ ‫«بهره وری» دوشــنبه ســوم خردادماه طی مراسمی‬ ‫در همایش تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی‬ ‫برتــر (جهــش تولیــد و بهــره وری) بــا حضور محمد‬ ‫شــریعتمداری وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫معرفی شــدند‪.‬در ایــن مراســم ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عنــوان بنــگاه برتــر شســتا بــر اســاس ویژگی ها و‬ ‫شــاخص های کیفی جهش تولید موفق به کســب‬ ‫نشــان ممتاز شــد و از منصور یزدی زاده مدیرعامل‬ ‫این شرکت تقدیر گردید‪.‬معاون امور اقتصادی وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت‪:‬‬ ‫انچــه امروز گزارش می دهیم‪ ،‬بیــش از هر اتفاقی‪،‬‬ ‫معجزه مدیریتی است که وقوع ان را باید به اقای‬ ‫شریعتمداری‪،‬تبریکگفت‪.‬‬ ‫به گفتهمیرزایی‪،‬در دورانوزارتشریعتمداری‪،‬‬ ‫سود شستا از مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده و شفافیت در این هلدینگ و‬ ‫سایر صندوق های وابسته به وزارتخانه در اوج خود‬ ‫قرار گرفتهاست‪.‬ویافزود‪:‬در صندوقبازنشستگی‬ ‫کشــوری و فــوالد نیــز به رغــم تشــدید تحریم های‬ ‫ظالمانــه‪ ،‬شــیوع بیمــاری کرونــا و قــرار گرفتــن در‬ ‫سخت ترین سال اقتصادی پس از انقالب بسیاری از‬ ‫پروژه هاینیمه تمامتکمیلشدند‪.‬‬ ‫وی دربــاره نحــوه ی انتخــاب بنگاه هــای برتــر‬ ‫اقتصــادی از بین حــدود ‪ ۴۰۰‬شــرکت زیرمجموعه‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در ایــن زمینــه شــاخص های مهمــی‬ ‫یعنی رشد فروش‪ ،‬رشد حاشیه سود ناخالص‪ ،‬رشد‬ ‫مقــداری تولید‪ ،‬رشــد صــادرات و درامد ارزی‪ ،‬رشــد‬ ‫ســود‪ ،‬ســرمایه گذاری جدید‪ ،‬توسعه محصوالت‪،‬‬ ‫تغییراتفنیوتکنولوژیکشاملبازسازی‪،‬تعمیرات‬ ‫ونوسازیبنیادیوپیشرفتفیزیکیومالیمدنظر‬ ‫قرار گرفتند‪.‬میرزاییتاکیدکرد‪:‬حساسیتمحاسبات‬ ‫چنــان بــاال بود که در بعضی از موارد چند بنگاه با‬ ‫عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه متفاوتی به‬ ‫دست اوردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتخابروابطعمومیصنایعگیتیپسندوسرمایه گذاریکیمیابهعنوانبرترینروابطعمومی ها‬ ‫روابــط عمومــی گــروه صنایــع گیتــی پســند و‬ ‫گروه ســرمایه گذاری کیمیا به عنوان برترین روابط‬ ‫یهــای بخــش خصوصــی اصفهــان انتخاب‬ ‫عموم ‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش برنا؛ شانزدهمین دوره جشنواره‬ ‫یهــای اســتان اصفهــان‪ ،‬هم زمان با‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫روز جهانــی ارتباطات در محل ســالن اجالس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان برگزار‬ ‫شد‪.‬در این مراسم عباس رضائی‪ ،‬استاندار اصفهان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬روابط عمومی ها باید جایگاه واقعی‬ ‫خود راشناخته و به افرادجامعه نیز بشناسانند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان همچنین تصریح کرد‪ :‬فعاالن‬ ‫حوزه ارتباطات و روابط عمومی باید به امر خطیر‬ ‫امیدافرینیدر جامعهپرداختهوسطحباور ونشاط‬ ‫اجتماعیراافزایشدهند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬روابط عمومی ها در راستای‬ ‫اعتمادزایی و شفاف سازی تالش کنند و صداقت را‬ ‫در راس کارهای خود قرار دهند‪.‬رضایی با اشاره به‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی از محل‬ ‫شرکت اب و فاضالب اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی‬ ‫سیستان و بلوچستان کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬عملیات اجرایی ساخت اتاقک های سرچاهی حرمک‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه اب کارفرما‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه‪( 10778604218 :‬ده میلیاردوهفتصدوهفتادوهشت میلیون و ششصدوچهار هزارودویست وهجده) ریال‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪( 4 :‬چهار)ماه شمسی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-7‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪ 540.000.000‬ریال(پانصدوچهل میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از‬ ‫سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-8‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/05‬لغایت ‪ 1400/03/09‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/19‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/22‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شرکت های واجدشرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت‬ ‫مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج‬ ‫را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1140420:‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اب ارمغان ابادانی است ‪ ،‬ابادانی را بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫اینکه اســتان اصفهان از برخی جهات عقب است‬ ‫و باید با همدلی و پرهیز از حاشی هســازی موجبات‬ ‫ارتقــای ان را فراهــم کــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬فعــاالن‬ ‫عرصهارتباطاتبایددر راستایتهییجافکار عمومی‬ ‫بکوشند‪.‬بنابر این گزارش در شانزدهمین جشنواره‬ ‫روابط عمومی های استان اصفهان‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫گــروه صنایع گیتی پســند بــا مدیریت امیرحســین‬ ‫زمانــی و روابط عمومی گروه ســرمایه گذاری کیمیا‬ ‫سپهر به مدیریت بهاره نصوحی به عنوان برترین‬ ‫روابطعمومی هایبخشخصوصیاستاناصفهان‬ ‫معرفی شــدند‪.‬در ارزیابی هیات داوران جشــنواره‬ ‫گــروه صنایــع گیتــی پســند توانســت در زمینه های‬ ‫تحقیق و پژوهش‪ ،‬محتوا ســازی و مسئولیت های‬ ‫اجتماعیوروابطعمومی گروهسرمایه گذاری کیمیا‬ ‫ســپهر در زمینه تولید محتــوا‪ ،‬نواوری و مســئولیت‬ ‫اجتماعــی به عنــوان روابط عمومی برتر معرفی و‬ ‫تندیس ویژه جشنواره را دریافت کردند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫رونمایی از کتاب‬ ‫«جوهر سرخ» همراه با‬ ‫همکاری ذوب اهن‬ ‫اییــن رونمایــی از کتــاب «جوهر ســرخ» همــراه با‬ ‫اختتامیه جشنواره کتاب خوانی دفاع مقدس در محل‬ ‫کتابخانه ابن مسکویه اصفهان برگزار شد‪ .‬در این ایین‬ ‫که تعدادی از مسئولین بنیاد شهید و بنیاد حفظ اثار و‬ ‫ارزش های دفاع مقدس کشور و استان و مرادیان معاون‬ ‫روابــط عمومــی ذوب اهــن اصفهــان حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫هالکویی مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداشت سالروز ازادی خرمشهر گفت‪ :‬در طی‪ ۸‬سال‬ ‫گذشته سهم کتب دفاع مقدس‪ ۹‬در صد کل کتب چاپ‬ ‫شــده اســت و هنــوز که جــای کار و تالش بیشــتر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی از همکاری و مساعدت ذوب اهن اصفهان در‬ ‫جهت حمایت از فرهنگ مکتوب به ویژه نشر کتب و‬ ‫اثــار دفاع مقدس قدردانی نمود‪ .‬دکتــر نوروزی معاون‬ ‫بنیاد شــهید اســتان اصفهان با بیان اهمیت حوزه نشــر‬ ‫و فرهنــگ مکتــوب ایثــار و دفــاع مقدس گفت‪ :‬شــهدا‬ ‫دعوت حق را لبیک گفتند و وظیفه انتقال این فرهنگ‬ ‫ارزشــمند به عهده ماست‪ .‬وی سالروز پیروزی عملیات‬ ‫بیت المقدس را یاداور شد و افزود‪ :‬این عملیات مهم که‬ ‫باعث ازادسازی خرمشهر گردید‪ ،‬نقطه عطفی در تاریخ‬ ‫دفاع مقدس محســوب می شــود‪ .‬بخشی معاون بنیاد‬ ‫حفظ اثار و ارزش های دفاع مقدس نیز بابیان چگونگی‬ ‫ازادسازی خرمشهر و تحقق وعده الهی گفت‪ :‬این مهم‬ ‫نمونه ای از فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ دفاع مقدس‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬امــروز در ســطح جامعــه بیشــترین‬ ‫اســتقبال از کتب دفاع مقدس صورت گرفت و ضروری‬ ‫است که نسبت چاپ و نشر اثار ارزشمند دفاع مقدس‬ ‫بیش از گذشــته اهتمام داشته باشیم‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫کهدر مسابقه کتاب خوانیجشنوارهدفاعمقدستعداد‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر از اعضــای خانــواده بــزرگ ذوب اهــن اصفهان‬ ‫نیز شرکت نمودند که به نفرات برگزیده جوایزی اهدا‬ ‫گردید‪ .‬همچنین در پایان ایین مذکور که به صورت زنده‬ ‫در فضای مجازی پخش می شــد‪ ،‬با اهدای لوح ســپاس‬ ‫از ذوب اهن اصفهان به خاطر اهتمام به فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت قدر دانی به عمل امد‪.‬‬ ‫ایجاد امنیت شغلی از‬ ‫اهداف معاونت توسعه‬ ‫سرمایه انسانی بانک ایران‬ ‫زمین‬ ‫با هدف دیدار از همکاران و ایجاد انگیزه مضاعف‬ ‫خدمت رســانی‪ ،‬علیرضــا دمیرچــی معاونت توســعه‬ ‫ســرمایه انســانی و پشــتیبانی‪ ،‬علی فتاحی مدیر امور‬ ‫ســرمایه انســانی و امــوزش‪ ،‬محمد حســینی کنارویی‬ ‫مدیــر امــور اســتان ها و علیرضــا یارقلی مدیریــت امور‬ ‫حراست طی سفر به استان فارس با همکاران شعب و‬ ‫ستادی این استان دیدار و گفتگو کردند‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش؛ در این بازدید معاونت توسعه سرمایه انسانی‬ ‫و پشتیبانی و هیات همراه عملکرد شعب را به لحاظ‬ ‫وضعیــت منابــع و مصــارف‪ ،‬اعتبــارات و تســهیالت‪،‬‬ ‫مطالبــات غیــر جــاری‪ ،‬ضمانت نامه هــا‪ ،‬امــور ارزی و‬ ‫ســایر امارهای مربوطه موردبررسی قرار دادند‪ .‬در این‬ ‫دیدارهــا علیرضــا دمیرچی معاونت توســعه ســرمایه‬ ‫انســانی و پشــتیبانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در‬ ‫جمــع همکاران اســتان فــارس اعالم کرد‪ :‬بدون شــک‬ ‫یکی از مهم ترین سرمایه های بانک ایران زمین‪ ،‬پرسنل‬ ‫کوشا‪ ،‬فهیم و با دانش ان است‪ ،‬وی همچنین هدف‬ ‫از ســفر اســتانی خود را درک بهتر مســائل و مشــکالت‬ ‫همکاران و توسعه فعالیت ها از طریق منابع انسانی‬ ‫دانســتند‪ .‬بــر اســاس ایــن گــزارش همچنیــن دمیرچی‬ ‫معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی با تشکر‬ ‫و تقدیر از تالش های همکاران بانک و به ویژه شعب‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همکاران در تمامی مدیریت های ستادی‬ ‫درصدد هســتند تا مشــکالت موجود در شــعب را به‬ ‫حداقل کاهش دهند و نظرات و پیشنهادهای مطرح‬ ‫شده را مدنظر قرار دهند‪ .‬در ادامه این دیدارها فتاحی‬ ‫مدیریت امور ســرمایه انســانی و امــوزش در خصوص‬ ‫ارتقاء شغلی همکاران‪ ،‬بحث رفاهی پرسنل و قدردانی‬ ‫از همکاران بازنشســته مطالبی را عنــوان کرد‪ ،‬فتاحی‬ ‫همچنین رســالت اصلــی ان مدیریــت را ایجاد امنیت‬ ‫شغلی‪ ،‬ارامش و اسایش برای همکاران دانستند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی از محل‬ ‫اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در ارزیابی‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫سیستان و بلوچستان کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ‪ 300‬مترمکعبی بتنی زمینی‪ ،‬حوضچه ها و احداث یک باب ســاختمان سرچاهی(موتورخانه و کلرزنی)‬ ‫قنداب و کتوران شهرستان سیب و سوران‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارس جویاب‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه‪( 14.300.000.000 :‬چهارده میلیاردوسیصدمیلیون ریال) (براساس فهارس بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سال‪)1400‬‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪(5 :‬پنج)ماه شمسی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-7‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪( 715.000.000‬هفتصدوپانزده میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از‬ ‫سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-8‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/05‬لغایت ‪ 1400/03/11‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/23‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/24‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شرکت های واجدشرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت‬ ‫مبلغ ‪( 200000‬دویست هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و‬ ‫ج را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ایا میدانید هر جا اب هست‪ ،‬ابادانی هم هست؟‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫افتتاح دفاتر خدمات‬ ‫و اتفاقات شبکه برق‬ ‫شهرهای قرق و جلین‬ ‫دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق در شهرهای‬ ‫قرق و جلین گرگان با حضور نمایندگان مردم گرگان‬ ‫و اق قال در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فرماندار گرگان‪،‬‬ ‫بخشــدار بهاران‪ ،‬مدیران عامل شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلســتان و ابفا استان‪ ،‬شــهردار و اعضای شورای‬ ‫شــهر قــرق افتتــاح شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومی‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان؛ علی اکبر نصیری‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای برنامــه اســتراتژیک شــرکت توزیــع‬ ‫نیروی برق استان گلستان و به منظور افزایش سرعت‬ ‫واحدهای اتفاقات و عملیات‪ ،‬دو دفتر خدمات برق‬ ‫در شــهرهای قــرق و جلیــن گــرگان افتتــاح شــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مشــترکین محترم برق این دو شــهر می توانند‬ ‫ب هصــورت شــبانه روزی بــا ایــن مرکــز تمــاس گرفته و‬ ‫مشکالت روشنایی معابر‪ ،‬قطعی های برق‪ ،‬حوادث‬ ‫و اتفاقــات ناشــی از بــرق را بــه ‪ 121‬اعــام نمایند تا‬ ‫در اســرع وقــت ممکن بررســی و رفع گــردد‪ .‬نصیری‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬به منظور افزایش رضایتمندی مشــترکین‬ ‫مکالمــات مربوطه بــه تلفن ‪ 121‬ضبط شــده و قابل‬ ‫پیگیری اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اســتان در ادامه گذری هم بر مدیریت کردن مصرف‬ ‫برق در این روزهای ســال زد و گفت‪ :‬با توجه خالی‬ ‫بــودن ســدها از اب و عــدم تولیــد کافی انــرژی برق‪،‬‬ ‫امســال با کمبود انرژی مواجه هســتیم و این صرفا با‬ ‫کمک مردم با مدیریت کردن مصرف برق حل خواهد‬ ‫ققــا در‬ ‫شــد‪ .‬در ادامــه نماینــدگان مــردم گــرگان و ا ‬ ‫مجلس شورای اسالمی و فرماندار گرگان از مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان و مجموعه پرســنل‬ ‫این دســتگاه به جهــت ارائه خدمات مطلوب تقدیر‬ ‫و تشکر نمود‬ ‫پتروشیمی هایمنطقه‬ ‫پارس ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫به جنوب بوشهر‬ ‫اختصاص دادند‬ ‫دبیــر کمیتــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت های‬ ‫تابعه هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انــرژی پــارس گفــت‪ :‬پتروشــیمی های مســتقر در ایــن‬ ‫حهــا و‬ ‫منطقــه ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طر ‬ ‫پروژه های مســئولیت اجتماعی خود در ســال ‪ ١٤٠٠‬در‬ ‫شهرســتان های عسلویه‪ ،‬کنگان‪ ،‬جم و ّدیر در جنوب‬ ‫استان بوشهر اختصاص دادند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت‬ ‫نظری افزود‪ :‬این میزان اعتبار در زمینه توانمندســازی‬ ‫دانش اموزان مستعد‪ ،‬حمایت از طرح های کارافرینی و‬ ‫اشتغال محور‪ ،‬حمایت از تاسیس و استقرار کانون های‬ ‫تخصصــی تحکیــم و تعالی خانــواده‪ ،‬ارائــه خدمات‬ ‫یهــای خاص و‬ ‫درمانــی بــه خانواده های دچــار بیمار ‬ ‫صعب العــاج و خانواد ههــای بــا بیــش از ‪ ۲‬معلــول‬ ‫و ارائــه خدمــات ورزشــی بــرای نوجــوان و جوانــان‬ ‫یشــود‪ .‬وی گفت‪ :‬ایــن طرح با‬ ‫ایــن منطقــه هزینــه م ‬ ‫حمایــت کامل مدیران عامل شــرکت های پتروشــیمی‬ ‫پــارس‪ ،‬نــوری و مبین انرژی خلیج فارس‪ ،‬با مشــارکت‬ ‫مالــی ایــن شــرکت ها و با هماهنگی شــرکت عملیات‬ ‫غیر صنعتی پازارگاد و نظارت مستقیم مدیریت برند‪،‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی و روابــط عمومی شــرکت گروه‬ ‫صنایعپتروشیمیخلیج فارسبهعنوانهماهنگ کننده‬ ‫در سطح جنوب استان بوشهر اجرایی خواهد شد‪. .‬‬ ‫توجه هم زمان به کنترل‬ ‫تولید نفت و سناریوهای‬ ‫بازگردانی در تحریم‬ ‫معاونامورتولیدشرکتملینفتایران گفت‪:‬شرکت‬ ‫ملینفتایراندرشرایطتحریمی‪،‬بهموازاتدنبال کردن‬ ‫برنامه کنترل تولید‪ ،‬همواره سناریوهای مختلف را برای‬ ‫بازگردانی تولید حداکثری نفت نیز مدنظر داشته و نقشه‬ ‫راه مربوطــه را تدویــن کرده اســت‪ .‬به گزارش شــانا‪ ،‬فرخ‬ ‫علیخانی در رویداد به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری‬ ‫فراورشونمک زدایینفتخام‪،‬بابیاناینمطلبافزود‪:‬‬ ‫تالشعاعقرار گرفتنصادراتنفتایراندر‬ ‫باتوجهبهتح ‬ ‫زمانتحریم‪،‬شرکتملینفتایرانسناریوهایمختلف‬ ‫تولید را متناســب با میزان صادرات‪ ،‬ذخیر هســازی‪ ،‬توزیع‬ ‫داخلیو‪...‬تدوین کردوهموارهایناصلرامدنظرداشت‬ ‫که در صورت ضرورت بازگشت تولید حداکثری نفت در‬ ‫کوتاه ترینزمان‪،‬شرایطبرایتحققچنینهدفیفراهم‬ ‫باشد‪.‬وی گفت‪:‬بههمینمنظور‪،‬بابرگزارینشست های‬ ‫پرشمار در مناطق عملیاتی به ویژه در سطح شرکت ملی‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب که ســهم ‪ ۷۴‬درصدی در تولید‬ ‫نفتکشوردارد‪،‬نقشهراهبازگردانیتولیدنفتتدوینشد‬ ‫و نتایج نشست ها نیز همواره در عالی ترین سطح وزارت‬ ‫نفتبررسیمی شد‪.‬مدیرتولیدشرکتملینفتایرانبا‬ ‫بیاناینکهدر ایننقشهراه کهبارویکردهایسخت افزاری‬ ‫و مغز افزاری تدوین شده‪ ،‬المان های مختلفی مشتمل بر‬ ‫فعالیت هایروسطحیوزیرسطحیموردنیاز مدنظرقرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این زمینه به بحث واحدهای‬ ‫فراورش و نمک زدایی نفت خام نیز به عنوان یکی از این‬ ‫المان ها توجه شده و شرکت ملی نفت ایران در رویکردی‬ ‫شســاخته را در این‬ ‫غیر ســنتی‪ ،‬اســتفاده از واحدهای پی ‬ ‫حــوزه مورد تاکید قرار داده اســت‪ .‬علیخانی با اشــاره به‬ ‫اینکــه ایجــاد پارک فناوری و نــواوری صنعت نفت نیز در‬ ‫همین مسیر می تواند با ایجاد فضایی برای نقش افرینی‬ ‫شرکت هایدانش بنیانوفناورمحوربهاجرایبهتربخشی‬ ‫از ایــن نقشــه راه کمــک کند‪ ،‬ابراز امیــدواری کــرد رویداد‬ ‫امروز یعنی همرسانی عرضه و تقاضای فناوری در حوزه‬ ‫فراورش و نمک زدایی نفت خام بتواند با برقراری اتصال‬ ‫میانالمان هایمختلفموثردراینمسیر‪،‬نقشاثرگذاری‬ ‫ایفاکند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم‪:‬‬ ‫خاموشی هاهیچپشتپرده ایندارد‬ ‫وزیــر نیــرو ضمــن عذرخواهی از مــردم به دلیل‬ ‫یروزهایاخیر‪،‬علترابهطور کاملتشریح‬ ‫خاموش ‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬هیچ پشت پرده ای برای خاموشی ها‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رضــا اردکانیــان‬ ‫نکــه ایــن روزها با‬ ‫در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان ای ‬ ‫مشکالتی برای تامین و عرضه برق مواجه هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬علی رغم گزارشــاتی که در روزهای اخیر‬ ‫توســط همکاران من ارائه شــده و به تناسب برای‬ ‫مضیقه هایی که برای هم وطنان در بخش خانگی‬ ‫و تجاری فراهم شده‪ ،‬عذرخواهی کردند‪ .‬بنده نیز‬ ‫وظیفــه دارم بــه عنوان وزیر نیــرو از بابت تمام این‬ ‫مضیقه هاوفشارهاصمیمانهعذرخواهی کنمونیاز‬ ‫به این است که اطالعات دقیق و کارشناسانه را در‬ ‫اختیار تمام مردم قرار دهیم‪ .‬وی با بیان این که در‬ ‫بخش برق ظرفیت نصب شده نیروگاهی ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫و‪ ۳۱۳‬مگاوات است‪ ،‬گفت‪ :‬از این مقدار حدود‪۱۲‬‬ ‫هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های ابی و ‪ ۷۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۱۳‬مگاواتظرفیتنصبشدهبقیهنیروگاه های‬ ‫حرارتی‪ ،‬اتمی‪ ،‬تجدید پذیر و تولید پراکنده است‪.‬‬ ‫اردکانیــان اظهــار کرد‪ :‬عمر نیروگا ههــای غیرابی به‬ ‫نوعی تابعی از دما و ارتفاع است‪ .‬نیروگاهی که در‬ ‫بندرعباس در ســطح دریا قرار دارد با نیروگاهی که‬ ‫در مراتع مرتفع واقع شده‪ ،‬خروجی های متفاوتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیر نیرو‪ ،‬به ازای هــر ‪ ۱۰۰‬متر ارتفاع‪،‬‬ ‫یک درصد و به ازای هر یک درجه دمای باالی ‪۱۵‬‬ ‫درجه‪ ۰.۷،‬درصد از توان خروجی نیروگاه ها کاسته‬ ‫می شود‪ .‬با این محاسبه ما در تابستان در نیروگاه ها‬ ‫به جز ابی ها حدود‪ ۵۰‬هزار مگاوات ظرفیت عملی‬ ‫داریم؛ لذا در بهترین شــرایط مجموع تولید عملی‬ ‫کشور با احتساب راندمان‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬هزار مگاوات‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬امسال برای تابستان با توجه به‬ ‫واحدهایــی که جدیدا وارد مــدار کردیم و امادگی‬ ‫واحدهای قدیمــی روی این عدد ‪ ۶۰‬هزار مگاوات‬ ‫می توانستیمدر شرایطابینرمالحساب کنیم‪،‬اما‬ ‫کاهش بارش ها (که حدود ‪ ۵۵‬درصد سال گذشته‬ ‫کاهــش داشــت) موجب شــد در نیروگا ههــای ابی‬ ‫بــا ‪ ۳۵۰۰‬مــگاوات کاهــش ظرفیت عملــی مواجه‬ ‫باشیم‪.‬اردکانیاناظهار کرد‪:‬پیش بینیمااینبود که‬ ‫در تابستان امسال ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات ظرفیت‬ ‫عملی داشــته باشــیم اما ســال گذشــته بــا افزایش‬ ‫یک میلیون مشــترک جدید مواجه شــدیم و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مگاواتبایدتولیدنیروگاه هابیشترمی شد که‬ ‫بر همین اساس در سال‪ ۱۳۹۹‬جمعا‪ ۲۵۰۰‬مگاوات‬ ‫واحد جدید وارد مدار کردیم‪.‬‬ ‫گرمای زودرس از دالیل خاموشی ها‬ ‫وزیر نیرو اضافه کرد‪ :‬ســوالی که در اینجا پیش‬ ‫می ایــد‪ ،‬این اســت که چرا بــا این برنامه ریزی ها با‬ ‫کمبود مواجه شــدیم؟ کــه باید گفت‪ ،‬یک بخش‬ ‫موضوع گرمای زودرس بوده است‪ .‬ما در فروردین ‬ ‫امســال به طور متوســط افزایش دمــای پنج درجه‬ ‫داشتیم و در اردیبهشت ماه افزایش دمای سه درجه‬ ‫را تجربه کردیم که این مســئله روی خروجی توان‬ ‫نیروگا ههــا و همچنیــن شــروع به کار دســتگاه های‬ ‫سرمایشیاثرمی گذارد‪.‬ویبابیاناین کهیکاتفاق‬ ‫واقعا خارج محاسبه ای که رخ داد موضوع رمز ارزها‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪ :‬این روزها اعــداد و ارقام زیادی در این‬ ‫ایران حدود‪ ۲۰۰۰‬مگاوات است‪ .‬به گفته وزیر نیرو‪،‬‬ ‫برای تولید هر یک بیت کویین حدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات‬ ‫ســاعت انرژی مصرف می شود که این در شرایطی‬ ‫اســت که الگوی مصــرف برای خانوار کمتــر از ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلووات ســاعت اســت‪ ،‬یعنــی مصــرف ‪ ۱۲۰۰‬ماه‬ ‫برق مصرفی یک خانواده را شامل می شود‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که از این میزان ‪ ۳۲۱‬مگاوات مجاز است‪،‬‬ ‫یعنی برای ان پروانه صادر شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در زمانی که با مشــکل کمبود برق مواجه شــدیم‬ ‫حتــی انشــعابات مجاز را نیز قطع کردیــم و اکنون‬ ‫صــادرات زیادی نداریم و ظرفیت قراردادی ممکن‬ ‫بــرای صــادرات حــدود ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات تخمیــن زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شاید صادرات برق صفر شود‬ ‫رابطه شنیده می شود‪ ،‬اما باید روی اطالعات موثق‬ ‫تمرکز داشت‪ .‬اردکانیان ادامه داد‪ :‬دولت مصوبه ای‬ ‫را بــرای موضــوع رمز ارزها ارائه داد که بر اســاس ان‬ ‫کســانی که می خواهند از این بخش استفاده کنند‬ ‫باید بــه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه‬ ‫کرده و مجوزهای الزم را اخذ کنند و در این مســیر‬ ‫که به وزارت نیرو مرتبط می شود‪ ،‬وزارت نیرو نیز به‬ ‫ان ها انشــعاب خواهد داد‪ .‬برای کسانی که مسیر‬ ‫قانونــی را طــی کردنــد عــددی که مــا داریم همان‬ ‫چیزی است که در گزارشات مورد اشاره قرار گرفته و‬ ‫بالغ بر حدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات است‪ .‬وزیر نیرو با بیان‬ ‫نکــه بر اســاس مطالعاتی که با همــکاری وزارت‬ ‫ای ‬ ‫ارتباطــات صورت گرفته و همچنین مطالعاتی که‬ ‫در ســطح دنیا انجام شده است و طبق پایش های‬ ‫صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه‪ ،‬در مجمــوع انــرژی‬ ‫الکتریسیته ای که در دنیا مصرف می شود بیش از ‪۱۰‬‬ ‫درصد تخمین زده شده که متعلق به ایران است‪.‬‬ ‫همــکاران مــا نیز رشــد مصرف را کــه تحلیل کردند‬ ‫بــه بــراورد حدود ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات رســیدند کــه ‪۳۲۱‬‬ ‫مــگاوات دارای مجوز اســت‪ .‬اردکانیان ادامــه داد‪:‬‬ ‫بر اســاس گزارشــاتی که از نیروی انتظامی دریافت‬ ‫یشــود در اماکــن مختلــف واحدهــای تولیــدی‬ ‫م ‬ ‫متروکه در یک پوشیدگی حضور دارند و این اتفاق‬ ‫غیرمترقبه برای وزارت نیرو بود‪ .‬البته وزارت نیرو از‬ ‫توسعه نظام مند این کار استقبال می کند و امسال‬ ‫نیــز ســعی کردیم با تشــویق متقاضیان اســتخراج‬ ‫رمــز ارز ان ها را به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫ســوق دهیــم‪ .‬وزیــر نیرو اظهــار کرد‪ :‬هــدف ما این‬ ‫بود که افراد با احداث نیروگا ه تجدیدپذیر‪ ،‬اقدام‬ ‫به احداث رمز ارز کنند و کمبود برق ان ها را وزارت‬ ‫نیــرو تامین کنــد و در ازای وجه با ان ها تهاتر انرژی‬ ‫داشتهباشیم؛یعنیدر زمانی کهنیاز داریمبتوانیماز‬ ‫نیروگاه هایان هااستفاده کنیم‪.‬‬ ‫هیچ پشت پرده ای وجود ندارد‬ ‫وی گفــت‪ :‬درســت اســت کــه بی برقــی خیلی‬ ‫ســخت اســت‪ ،‬امــا بی اخالقــی از بی برقی بســیار‬ ‫ســخت تر اســت و من این اطمینان را می دهم که‬ ‫هیچ پشت پرده ای برای خاموشی های اخیر وجود‬ ‫ندارد و تنها بخش شــگفت زدگی ما ســطح وســیع‬ ‫استفاده غیرمجاز از ماینرها است‪ .‬اردکانیان با بیان‬ ‫این که تصاویری که من دارم گویای این اســت که‬ ‫تقریبا استفاده از رمز ارزها به صورت غیرمجاز وارد‬ ‫شهــا شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬انچــه تاکنون‬ ‫تمــام بخ ‬ ‫کشف شده است درصد کمی از ان چیزی است که‬ ‫احتمال داده می شود فعال باشد؛ اما این اطمینان‬ ‫را به مردم می دهم که توان دســتگاه ها باالست و‬ ‫همکاری خوبی در وزارت اطالعات و دستگاه های‬ ‫مذکور در حال شکل گیری است که ما در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن محله های مربوطه را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫ویاظهار کرد‪:‬مجازاتتنهابهموضوعجریمهاکتفا‬ ‫نخواهد شــد و هرجا اســتفاده غیرمجــازی صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬مراجع قانونی انشعاب را قطع خواهند کرد‬ ‫تا رســیدگی الزم انجام شــود‪ ،‬چرا که قابل پذیرش‬ ‫نیســت که بنده در واحد مســکونی یک اســتفاده‬ ‫غیرمجاز داشته باشم که موجب کاهش تولید و به‬ ‫دنبال ان تحمیل خاموشی به افراد دیگر شود‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو با بیان این که تصمیمات خوبی در این راســتا‬ ‫گرفته شــده است و امیدواریم مجموع فعالیت ها‬ ‫موجب برطرف شدن سریع این مشکل شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرکسی که دل بسته این نظام است به ویژه در‬ ‫این شرایط‪ ،‬وجدان اخالقی اش اجازه نمی دهد که‬ ‫کوچک ترین اختاللی در ارامش مردم ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات وین اظهار کــرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس گزارشــات اعــام شــده بحث ها پیشــرفت‬ ‫خوبــی داشــته و امیدواریــم در روزهــای پی ـش رو‬ ‫مطالبــات برحق جمهوری اســامی پذیرفته شــود‬ ‫و طبیعتا ما هم بیش از همه پایبند به تعهداتمان‬ ‫هستیم و تصمیم قطعی دولت را در این می بینیم‬ ‫که هر یک ســاعتی که با رعایت مجموعه مصالح‬ ‫بهــای کــه توســط مقــام معظم‬ ‫کشــور و چارچو ‬ ‫مهــا خالصــی‬ ‫رهبــری تعییــن شــده از ایــن تحری ‬ ‫یابیم‪ .‬اردکانیان در پاســخ به ایســنا مبنی بر این که‬ ‫یشــود بخش های‬ ‫ایــا صحبت هایــی کــه گفتــه م ‬ ‫دولتی اقدام به استخراج رمز ارز کرده اند و چینی ها‬ ‫نیــز مزارع رمــز ارز خود را در ایران توســعه داده اند‪،‬‬ ‫درســت اســت یا خیــر؟ تصریح کرد‪ :‬یک اســتفاده‬ ‫مجاز و یک استفاده غیرمجاز از رمز ارزها داریم‪ .‬بر‬ ‫اساس براورد همکاران تخصصی بخش برق کشور‬ ‫و بر اساس ارزیابی ها و تهدیدهای جهانی که منشا‬ ‫تولید رمرارزها را می تواند با دقت بسیار باالیی پیدا‬ ‫کند و بگوید چه کشوری چه میزان برق برای تولید‬ ‫رمز ارز اســتفاده می کند‪ ،‬گفته شــده که مصرف در‬ ‫اردکانیــان ادامــه داد‪ :‬ایــن میزان نیــز زمانی که‬ ‫کشور در شرایط اضطراری باشد کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد و اکنون این عدد بسیار کم شده و ممکن است‬ ‫به صفر نیز برسد‪ .‬وزیر نیرو با طرح این سوال که در‬ ‫حالحاضرچه کسانیمی تواننداز رمزارزهااستفاده‬ ‫کنند؟ گفت‪ :‬ما به طور بالقوه این شرایط را در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬یعنی دانش و سازوکارهایی در کشور وجود‬ ‫دارد که امکان استخراج از رمز ارزها را فراهم کرده‬ ‫است‪ .‬در همین راستا نیز روز گذشته جلسه ای را با‬ ‫وزارتارتباطاتبهمنظورایجادسازوکارهاییفراهم‬ ‫کردیم تا بتوانیم سریع تر مکان های استخراج رمز ارز‬ ‫غیرمجاز را شناسایی کنیم که متاسفانه امار گویای‬ ‫توسعه این بخش است اما اعتقاد ما این است که‬ ‫باید برای این اوضاع برنامه ریزی صورت گیرد و برای‬ ‫اننیزدستورالعمل هاییتدوینشود‪.‬اردکانیانبارد‬ ‫شایعه حمالت سایبری به صنعت برق اظهار کرد‪:‬‬ ‫به هیچ وجهاینمسئلهراتائیدنمی کنم‪.‬باید گفت‬ ‫نه در این ایام بلکه در کوران ایام جنگ اقتصادی و‬ ‫فشارهایزیادی کهوجودداشتهمهدستگاه های‬ ‫مذکور که یکی از ان ها وزارت نیرو است تدارک الزم‬ ‫را برای این مسئله دیده بودند و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫در این راســتا فراهم شــده بود و من این اطمینان را‬ ‫می دهــم کــه در این اختالالت موردی که داشــتیم‬ ‫به هیچ وجهاین گونهنبودودر ایندهنیزشاهدچنین‬ ‫مسئله ای نخواهیم بود‪ .‬وزیر نیرو در پاسخ به این‬ ‫سوال که چرا صنعت برق بدون اعالم قبلی اقدام‬ ‫به خاموشی کرد؟ اظهار کرد‪ :‬جلسات متعددی در‬ ‫این رابطه برگزار شــد و من توضیحات الزم در این‬ ‫رابطه را اعالم کردم و در حال حاضر سعی می کنیم‬ ‫که با به مدار امدن واحدها شرایط را نرمال کنیم و‬ ‫علی رغم گرمی هوا به دنبال کاهش خاموشی های‬ ‫مقطعیباشیم کمااین کهروز گذشتهایناتفاقافتاد‬ ‫اما اگر جایی نیز ضرورت است این کمبود نیز وجود‬ ‫داشته باشد با رعایت تمام مالحظات و اولویت ها‬ ‫و اطــاع قبلی خاموشــی اعمــال خواهد شــد‪ .‬وی‬ ‫همچنین در پاســخ به ســوالی مبنی بــر این که چرا‬ ‫تاکنون تجدید پذیرها نتوانستند به کمک صنعت‬ ‫برق بیایند؟ گفت‪ :‬واقعیت این اســت که بنده و‬ ‫مدیران قبل از من و همچنین مسئوالن تصمیم ساز‬ ‫و تصمیم گیر کشور همه بنا را براین گذاشتند که ما‬ ‫یکی از کشورهای پیشتاز در امر توسعه نیروگاه های‬ ‫تجدید پذیر باشیم و به واسطه نعمت هایی که در‬ ‫اختیار داریمقطعامی توانیمبهایننقطهبرسیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پاالیشگاهاصفهانبرایتبدیلشدنبهپتروپاالیشموفق کشور‬ ‫گامدیگریبرداشت‬ ‫معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره‬ ‫شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان گفت‪ :‬در راســتای‬ ‫چشم انداز این شرکت مبنی بر تبدیل به هلدینگ‬ ‫موفــق پتروپاالیشــی و ایجاد ارزش افزوده مشــترک‬ ‫بــه واســطه ســرمایه گذاری در صنایع پایین دســتی‬ ‫و اســتفاده از پتانســیل های بالقوه مشتریان عمده‬ ‫و همچنیــن افزایش ســودهای غیرعملیاتی‪ ،‬بلوک‬ ‫‪ 16.67‬درصــدی ســهام عرض هشــده شــرکت نفت‬ ‫سپاهان در بورس‪ ،‬خریداری شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مهــدی صرامــی در‬ ‫تشــریح رونــد خریــد ســهام شســپا افــزود‪ :‬شــرکت‬ ‫پاالیــش نفت اصفهان بیش از یک میلیارد و ‪583‬‬ ‫میلیون و ‪ 333‬هزار ســهام «شســپا» عرضه شده در‬ ‫بــورس را بــا قیمــت پایه هــر ســهم ‪ 2148‬تومان و‬ ‫قیمــت پایه کل ‪ 3.4‬هزار میلیــارد تومان خریداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای قطعیت خرید‪« ،‬شــپنا»‬ ‫‪ 40‬درصد مبلغ را به صورت نقد خواهد پرداخت و‬ ‫مابقی (‪ 60‬درصد) را در چارچوب شرایط و ضوابط‬ ‫مندرج در اگهی مزایده به صورت اقســاط مساوی‬ ‫تسویه خواهد کرد‪.‬‬ ‫صرامی بابیان اینکه پاالیشگاه اصفهان حدودا‬ ‫‪ 100‬درصــد خوراک شــرکت نفت ســپاهان را تامین‬ ‫ل شــرکت پاالیش‬ ‫می کنــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بــا تبدی ‬ ‫نفــت اصفهــان بــه پتــرو پاالیــش و ســرمایه گذاری‬ ‫در صنایــع پایین دســتی که به پاالیشــگاه وابســته‬ ‫هســتند و خــوراک خــود را از ایــن مجتمــع عظیــم‬ ‫صنعتی دریافت می کنند‪ ،‬نیاز سایر صنایع نیز تامین‬ ‫یشــود و افــزون بــر ان‪ ،‬از فرصت¬هــای خلــق‬ ‫م ‬ ‫ارزش در شرکت های زیرمجموعه‪ ،‬استفاده مطلوب‬ ‫خواهــد شــد‪.‬عضو هیئت مدیــره شــرکت پاالیــش‬ ‫نفــت اصفهــان بــا اشــاره بــه مالکیت این شــرکت‬ ‫بر ‪ 42‬درصد ســهام پتروشــیمی اصفهــان‪ ،‬که تمام‬ ‫خوراک خود را از پاالیشگاه دریافت می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬پاالیشــگاه اصفهــان گام های اساســی را برای‬ ‫تبدیل شدن به پترو پاالیش و هلدینگ بزرگ در این‬ ‫بخش برداشته و اماده استفاده از تجارب بیش از ‪40‬‬ ‫سال فعالیت ارزشمند در مدیریت مجموعه¬های‬ ‫پتروپاالیشیاست‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ 85‬درصد تولیدات شرکت پاالیش‬ ‫نفــت اصفهان بــه ‪ 6‬فــراورده اصلــی بنزین‪ ،‬نفت‬ ‫سفید‪،‬نفت کوره‪،‬نفت گاز‪ ،‬گاز مایعوسوخت های‬ ‫جت اختصاص دارد که این نوع فراورده ها به منظور‬ ‫تسویه بهای نفت خام خریداری شده به طور کامل‬ ‫به دولت تحویل می شود‪ .‬بیش از ‪ 30‬نوع فراورده‬ ‫ویــژه و غیــر اصلی دیگر پاالیشــگاه (‪ 15‬درصد) نیز‬ ‫در اختیــار شــرکت اســت؛ ضمن اینکه پاالیشــگاه‬ ‫اصفهــان خــوراک صنایــع پایین دســت کوچــک و‬ ‫بزرگی مانند نفت سپاهان‪ ،‬نفت جی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫اراک‪ ،‬پتروشــیمی اصفهان و صنایع شیمیایی ایران‬ ‫و شــرکت های مســتقر در شهرک های صنعتی را نیز‬ ‫تامینمی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صرفه جوییبالغ بر‪ 51‬میلیاردریالدر توزیعبرقشیراز‬ ‫معــاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی برق شــیراز گفــت‪ :‬با شناســایی و‬ ‫رفــع عیــب ‪ 5958‬کنتــور معیوب در ازمایشــگاه‬ ‫غبــر ‪ 51‬میلیارد‬ ‫مرکــزی ایــن شــرکت منجر بــه بال ‬ ‫ریال صرفه جویی شــده است‪.‬حسین صالحی از‬ ‫تشدید اقدامات برنامه ریزی شده برای مدیریت‬ ‫و بهینه سازی مصرف انرژی برق در ایام تابستان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در راستای اهداف کنترل مصرف‬ ‫غیر مجاز مشــترکین جمع اوری ریسه های برق از‬ ‫مراکــز تجــاری و همچنیــن دس ـت کاری کنتــور و‬ ‫جم ـع اوری کنتورهــای معیــوب در بررســی قــرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬طی یک ســال گذشــته‬ ‫اقدامــات مرتبط با مدیریت مصرف انرژی برق‪،‬‬ ‫منجر به صرفه جویی بالغ بر ‪ 250‬مگاوات شــده‬ ‫اســت‪.‬صالحی با اشــاره به اینکه افزایش تمایل‬ ‫افراد به حضور در بازارهای مالی رمز ارزها‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش تقاضا برای نصب دســتگاه های ماینر‬ ‫همراه بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طی یک سال گذشته‬ ‫بالغ بر‪ 4700‬دستگاه استخراج رمز ارز که به شکل‬ ‫غیرقانونــی در نقــاط مختلــف تحــت مدیریــت‬ ‫توزیع برق شیراز نصب شده بود‪ ،‬کشف و ضبط‬ ‫شــده اســت‪.‬وی بــا اشــاره به همــکاری تنگاتنگ‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق شــیراز با دســتگاه های‬ ‫قضایی و انتظامی در شناسایی و برخورد قانونی‬ ‫بــا متخلفــان در ایــن زمینه‪ ،‬گفت‪ :‬سوءاســتفاده‬ ‫برخــی مشــترکان از انــرژی بــرق و اقــدام بــه‬ ‫اســتخراج رمــز ارز‪ ،‬طــی یک ســال گذشــته منجر‬ ‫بــه خســارت قابل توجهی به شــرکت توزیع برق‬ ‫شیراز شده است‪.‬صالحی با بیان اینکه وارد شدن‬ ‫ایــن حجم از خســارت به دلیل مصرف غیرمجاز‬ ‫‪ 6800‬مــگاوات ســاعت انرژی برق بوده اســت‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬طی یک سال اخیر‪ 4700‬دستگاه ماینر‬ ‫غیرمجــاز با هماهنگــی قضایی توســط ماموران‬ ‫انتظامی در نقاط مختلف تحت مدیریت شرکت‬ ‫کشف و ضبط شده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انتقال بیش از ‪ 29‬میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫در منطقه چهار شرکت انتقال گاز‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫توجهبهاموزه هایزمستان های‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات‬ ‫گذشته‪ ،‬با اجرای عملیات های‬ ‫انتقــال گاز گفــت‪ :‬بــه همت و‬ ‫مختلــف و تامیــن تجهیــزات‪،‬‬ ‫تــاش همکاران‪ ،‬انتقــال گاز در‬ ‫امکانــات و لــوازم یدکــی مــور د‬ ‫ایــن منطقــه در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫نیــاز برای تعمیر خطوط لوله و‬ ‫محمد کامل‬ ‫بــا رشــد بیــش از ‪ 800‬میلیــون‬ ‫تاسیساتتقویتفشار‪،‬انتقالی‬ ‫متر مکعبی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫پایــدار و مطمئن را در زمســتان‬ ‫محمد کامل با اشاره به میزان گاز انتقالی در سال ‪ 1399‬شــاهد بودیــم‪ .‬گفتنــی اســت هم اکنــون‬ ‫گذشته افزود‪ :‬در سال گذشته بیش از ‪ 29‬میلیارد بیش از ‪ 5‬هزار و ‪ 600‬کیلومتر خط انتقال در این‬ ‫و ‪ 800‬میلیــون مترمکعــب گاز از مبادی تولید به منطقــه عملیاتی وجــود دارد کــه تامین گاز پنج‬ ‫مبادی مصرف منتقل شــده است‪ .‬مدیر منطقه استان خراسان رضوی‪ ،‬شمالی‪ ،‬جنوبی و بخشی‬ ‫چهــار ضمــن تاکید بــر مهــارت و تــاش کارکنان از استان های سمنان و گلستان از طریق ان انجام‬ ‫متخصــص و متعهــد منطقــه اظهــار داشــت‪ :‬با می شود‪.‬‬ ‫‪ 313‬روستای گیالن در سال جاری با تنش‬ ‫ابیمواجههستند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫کیلومترخطوطاب رسان‪،‬خرید‬ ‫فاضــاب اســتان گیــان ضمن‬ ‫تانکر اب رســانی ثابت و سیار و‬ ‫تشــریح اقدامــات انجام شــده‬ ‫دســتگاه بســته بندی اب بــرای‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از بــروز‬ ‫استقرار در مناطق شرق و غرب‬ ‫تنــش ابــی در اســتان گیــان‪،‬‬ ‫دور استان و تجهیز انبار پشتیبان‬ ‫محسنحسینی‬ ‫برنامه های پیش بینی شــده در‬ ‫اقــام و تجهیــزات ضــروری‬ ‫جهتارتقاءخدماتتامیناب‬ ‫از جملــه مهم تریــن اقدامــات‬ ‫شرب استان را نیز برشمرد‪ .‬سید محسن حسینی برنامه ریزی شــده برای گذر از تنش ابی پیش رو‬ ‫رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل شــرکت اب و بهشمار می اید‪.‬مدیرعاملشرکتابوفاضالب‬ ‫فاضالب استان گیالن با بیان این که با اقدامات استان گیالن در خصوص چالش های موجود در‬ ‫انجــام شــده در ســال ‪ 99‬از قبیــل حفــر ‪ 3‬حلقه روســتاها اظهار داشــت‪ :‬فراوانی انشــعاب های‬ ‫چــاه‪ ،‬بهســازی‪ 51‬حلقه چاه و ‪ 9‬دهنه چشــمه غیرمجاز‪ ،‬اســیب رســاندن به خطوط اب رسان‬ ‫و تجهیــز و راه انــدازی ‪ 22‬حلقــه چــاه‪ ،‬اصالح و در روســتاها بــه منظور برداشــت غیر مجــاز اب‬ ‫توسعه ‪ 218‬کیلومتر شبکه اب و استانداردسازی شــرب بــرای مصارف کشــاورزی‪ ،‬با غهــا و دام‪،‬‬ ‫‪ 1177‬فقره انشعابات‪ ،‬حدود ‪ 400‬روستا از ارتقا افزایــش باغ ویالها‪ ،‬تعداد روســتاهای نیازمند‬ ‫و پایداری تولید‪ ،‬انتقال و توزیع در امر اب رسانی اب رســانی ســیار و کمبود تانکــر و صعب العبور‬ ‫برخــوردار شــدند‪ .‬وی افــزود‪ :‬علیرغــم اقدامات بودن مســیر دسترســی به تعــدادی از روســتاها‬ ‫انجام شده در سال گذشته‪ ،‬پیش بینی می شود و عــدم ظرفیــت مناســب بخــش خصوصــی‬ ‫با توجه به کاهش بارندگی در کشور و به ویژه در اب رسانی سیار در استان از مهم ترین چالش های‬ ‫سطح گیالن و تاثیر ان بر کاهش دبی چشمه ها پیش رو در حوزه روســتایی محسوب می شود‪.‬‬ ‫و چاه های منطقه‪ ،‬تعداد روستاهای دارای تنش در پایــان‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫ابــی در ســال ‪ 1400‬بــه ‪ 313‬مــورد برســد‪ .‬رئیس استان گیالن با بیان اینکه در حال حاضر ‪1718‬‬ ‫هیات مدیره ابفای گیالن در خصوص تمهیدات روستای استان گیالن تحت پوشش این شرکت‬ ‫پیش بینی شــده جهت مدیریت تنش ابی برای قرار دارند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬به مسائل روستاها‬ ‫ســال جاری افزود‪ :‬با توجه به تشــکیل هفتگی توجه ویژه داریم و متعهد هســتیم تا با تحقق‬ ‫جلساتستادپایشتنشابی‪،‬حفر‪ 8‬حلقهچاه‪ ،‬برنامه ریزی هــای صورت گرفته‪ ،‬ضمن همکاری‬ ‫بهسازی‪ 102‬دهنهچشمهو‪ 30‬حلقهچاه‪،‬تامین مطلوب با دهیاری ها و شوراها‪ ،‬مشکالت مردم‬ ‫برق اضطراری ‪ 30‬دستگاه‪ ،‬اصالح و احداث ‪ 30‬و روستائیان حل شود‪.‬‬ ‫اجرای‪ 6600‬کیلومتر شبکهتغذیه و توزیع‬ ‫گاز در سطح استان البرز‬ ‫بــه منظــور توســعه شــبکه‬ ‫گاز اســتان البــرز‪ ،‬از ابتدای ســال‬ ‫گازرســانی و پوشــش جامــع‬ ‫‪ 1399‬تا پایان اسفندماه‪،1399‬‬ ‫مناطــق مختلــف شــهری و‬ ‫تعداد ‪ 28‬روستا گازدار گردیده‬ ‫روستایی استان‪ ،‬تاکنون حدود‬ ‫و انشاءا‪ 43 ...‬روستای دیگر تا‬ ‫‪ 6600‬کیلومتــر شــبکه تغذیــه‬ ‫پایان اسفندماه ‪ 1400‬از نعمت‬ ‫حسین تقی نژاد‬ ‫و توزیــع در اســتان البــرز اجــرا‬ ‫یشــوند‬ ‫گاز طبیعی بهره مند م ‬ ‫شــده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫که بر این اســاس‪ ،‬با تالش های‬ ‫گاز اســتان البرز گفت‪ :‬به منظور توســعه شــبکه کم نظیر و شــبانه روزی پیمانــکاران‪ ،‬مشــاوران و‬ ‫گازرســانی و پوشــش جامــع مناطــق مختلــف پرسنل خدوم این شرکت‪ ،‬بیش از تعهد تکلیفی‬ ‫شــهری و روســتایی اســتان‪ ،‬تاکنون حدود ‪ 6600‬بهلحاظتعدادشهروروستاهای گازرسانیشده‪،‬‬ ‫کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان البرز اجرا محقــق می گردد‪ .‬تقی نژاد با اشــاره به اینکه تا‬ ‫مجموعا تعداد ‪16‬‬ ‫شده که قریب به ‪ 230‬کیلومتر ان در سال‪ 1399‬پایان اسفندماه ســال‪،1399‬‬ ‫ً‬ ‫محقق شده است‪ .‬همچنین میزان ‪ 33‬کیلومتر شهر و‪ 182‬روستا گازدار شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات‬ ‫خط انتقال نیز در ســال گذشــته اجرا گردید‪ .‬به گازرســانی بــه مناطــق حائز شــرایط و فاقــد گاز‬ ‫گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان البرز‪ ،‬اســتان‪ ،‬با سرعت چشمگیر در دست اقدام قرار‬ ‫حســین تقی نژاد در تشــریح این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬از دارد و امیــد اســت کــه در اینــده نزدیــک‪ ،‬میزان‬ ‫مجمــوع شــبکه های تغذیــه و توزیع گاز اســتان درصــد بهره مندی اســتان‪ ،‬به میانگین کشــوری‬ ‫‪ 5020‬کیلومتر در بخش شهری و‪ 1580‬کیلومتر در نزدیک و موجبات ارتقاء ســطح رضایت و رفاه‬ ‫بخشروستاییاست‪.‬به گفتهمدیرعاملشرکت عمومیاستانفراهمشود‪.‬‬ ‫طرح اقدام فراگیر عبور از پیک تابستان در‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرق گلستان‬ ‫طــرح اقــدام فراگیر عبــور از‬ ‫معابر‪ ،‬طرح تاب اوری خطوط‬ ‫پیک تابستان در شرکت توزیع‬ ‫فشار متوسط به منظور افزایش‬ ‫نیروی برق گلستان انجام شد‪.‬‬ ‫ضریب اطمینان خطــوط‪ ،‬رفع‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫اتصاالت سست‪ ،‬توسعه نقاط‬ ‫بــرق اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مانور وبهبودظرفیتانتقالبار‪،‬‬ ‫علی اکبرنصیری‬ ‫ششــمین طرح اقــدام فراگیر با‬ ‫بازارایی و تعدیل‪ ،‬بهین هســازی‬ ‫رویکرد عبور از پیک تابستان در‬ ‫و رفع اشکاالت فیدرهای فشار‬ ‫ایناستاناغاز شد‪.‬علی اکبرنصیری گفت‪:‬هدف متوســط و شناسایی مزارع بیت کوین غیر مجاز‬ ‫از اجرا این طرح تعدیل روشــنایی معابر شــهری در ســطح اســتان برگزار شــد‪ .‬نصیری گذری هم‬ ‫و بیــن شــهری‪ ،‬ارزیابی امــاده بــکاری مولدهای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان های‬ ‫اضطراری‪ ،‬ارزیابی اماده به کاری سامانه های برق زیرمجموعــه وزارت نیــرو زد و گفت‪ :‬اســتفاده از‬ ‫مــن و پاســخگویی ‪ ۱۲۱‬و مقابلــه با رمــز ارزهای کولــر گازی طبق مصوبه هییــت وزیران‪ ،‬در کلیه‬ ‫غیر مجاز و است‪ .‬وی افزود‪ :‬این مانور در ادامه ســاختمان های اداری وزارت نیــرو و شــرکت های‬ ‫سلسله مانورهای سراسری تعمیرات شبکه های زیرمجموعــه دولتــی و غیردولتی ممنــوع گردید‬ ‫توزیــع بــرق کشــور در ســال گذشــته‪ ،‬امســال با کــه این خــود گامی در جهــت مدیریت مصرف‬ ‫رویکــرد ایجــاد امادگــی عبور از پیک تابســتان و و شــروع از خــود از وزارت نیرو اســت که نیازمند‬ ‫هم زمان با سراســر کشــور و با هدف اســتفاده از همراهــی مردم را نیز می طلبــد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫مولدهــای خودتامیــن‪ ،‬کاهــش ‪ ۲۰‬درصــدی بار در ایــن اقدام فراگیر‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۳۶‬اکیپ و ‪۱۶۲۹‬‬ ‫ادارات نسبت به سال قبل‪ ،‬مدیریت بار‪ ،‬تعدیل نفر ساعت به بازبینی و اصالح نقاط اسیب دیده‬ ‫روشناییمعابر‪،‬تنظیمساعاتنجومیتابلوهای شبکهبرقاقدام کردند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرمایه گذاری‪۲۰۰۰‬میلیاردی‬ ‫در حوزهزیست محیطی کرج‬ ‫رئیــس شــورای شــهر کــرج‬ ‫در مدیریــت محیط زیســت‬ ‫گفــت‪ :‬در دوره پنجــم دو‬ ‫شهریهمسوبابرنامه هاداشته‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان در حــوزه‬ ‫باشــد‪ .‬رئیس شــورای شهر کرج‬ ‫زیست محیطیبه منظورمقابله‬ ‫گفت‪ :‬بحث ضرورت و اهمیت‬ ‫بــا الودگــی هــوا ســرمایه گذاری‬ ‫پیوس ـت های محیط زیســت‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫شــده اســت‪ .‬اکبــر ســلیم نــژاد‬ ‫بــر ایــن اســت کــه اثراتــی کــه‬ ‫در اییــن افتتــاح پروژ ههــای‬ ‫پروژه هاییمثلزیرساخت های‬ ‫زیست محیطیمدیریتشهریکرج‪،‬بابیاناینکه شــهری می تواننــد بــر محیط زیســت بگذارنــد‬ ‫رویکرد شــورای پنجم نســبت به محیط زیست از جنب ههــای مختلــف اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫نطــور زیس ـت محیطی موردمطالعــه و‬ ‫شــهر نمایــان اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در این مراســم و همی ‬ ‫از ســامانه پایش الودگی هوا و ریزگردهای شــهر بررســی قــرار می گیرد‪ .‬طبیعتــا هر پــروژه ای که‬ ‫کرج‪،‬سهایستگاهسنجشذراتمعلق‪،‬راهبری‪ ،‬وزن محیط زیســتی اش بیشــتر باشــد ازنظر تیم‬ ‫کالیبراسیون و شروع به کار چهار ایستگاه سنجش ارزیاب به عنوان یک پروژه موجه تلقی می شود‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬دســتگاه تولیدکننــده اب ژاول و و موردتوجــه قــرار می گیــرد‪ .‬ســلیم نژاد یــاداور‬ ‫نرم افــزار مدیریــت نمایشــگرهای الودگــی هــوا شــد‪ :‬امیــدوارم بــا جلــب مشــارکت و همکاری‬ ‫رونمایی شــد‪ .‬او ارزش ریالی پروژه های یادشده سایر واحدهای ذی ربط درون و برون شهرداری‬ ‫تهــای قانونــی و‬ ‫را میلیاردهــا ریــال اعــام کــرد و افــزود‪ :‬بــا ارائــه و بهره گیــری از تمامــی ظرفی ‬ ‫پیوس ـت های زیس ـت محیطی بــرای پروژ ههــا ارائه دیدگاه های کارشناسی درزمینه پیشگیری‪،‬‬ ‫می توان بسیاری از مشکالت این حوزه را کاهش تشــخیص و مقابلــه بــا مشــکالت و معضــات‬ ‫داد‪ ،‬بــدون تردیــد شــهرداری به عنــوان یک نهاد محیــط زیســتی‪ ،‬شــاهد ارتقــاء کیفیــت زندگی‬ ‫اجرایــی و اجتماعــی می تواند نقش تاثیرگذاری شهروندانباشیم‪.‬‬ ‫ایجاد‪ ۲۴۰‬کیلومترمسیردوچرخه‬ ‫در مشهد‬ ‫شــهردار مشــهد گفــت‪ :‬بــه‬ ‫باافتتاحاینپروژهامکان‪ ۶‬الین‬ ‫عقیــده بنــده مجموعــه بولــوار‬ ‫شــدن وجــود دارد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مهدیهنقشخودراپیداخواهد‬ ‫بزرگواراندوچرخه سوارحاضردر‬ ‫کرداماچنداقدامسبببرجسته‬ ‫اینجلسهدرخواست کردند که‬ ‫شدنانمی شود؛نکتهاولاینکه‬ ‫در بولــوار مهدیه الین دوچرخه‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫مسیری مستقیم و بدون چراغ را‬ ‫ایجاد شــود؛ در حال حاضر‪۲۴۰‬‬ ‫به میدان ازادگان ایجاد کنیم که‬ ‫کیلومترالیندوچرخهوجوداین‬ ‫بعد از اتمام پروژه ازادگان بهبود پیدا خواهد کرد‪ .‬میزاننسبتبهاستانداردسایرشهرهازیادونسبت‬ ‫محمدرضــا کالئی در مراســم افتتاح پــروژه بولوار به استقبال مردم از دوچرخه ها کم است‪ .‬برخی‬ ‫مهدیه به بزرگراه پیامبر اعظم (ص) که با حضور شب ها از سامانه بازدید می کنم که نشان دهنده‬ ‫عضوهیئت رئیسهمجلسشورایاسالمیمشهدو استقبال خوب مردم از ان بوده و وظیفه ما پاسخ‬ ‫جمعیازمسئولینشهریبرگزارشد‪،‬اظهارداشت‪ :‬بهایناستقبالاست‪.‬شهردارمشهدبیان کرد‪۱۶۸:‬‬ ‫ابتدااز تمام کسانی کهدر عملیاتیشدناینپروژه کیلومترازمسیردوچرخهدردوسالاخیرایجادشده‬ ‫نقشداشتندپلیسراهور‪،‬شورایشهرو کسانی که و بدیهی است که موضوع ایجاد الین دوچرخه‬ ‫موضوعتملکرابرطرف کردند‪،‬تشکرمی کنم‪.‬او در مهدیهبررسیخواهدشد‪،‬امادر کلیتموضوع‬ ‫افزود‪ :‬در روزهای جمعه و عصر روزهای تعطیل یــک نقشــه جامــع شــبکه مســیرهای دوچرخه‬ ‫در بازگشــت از ییالقات و باغ های غرب و شــمال وجود دارد که اولویت ایجاد مســیر با این نقشــه‬ ‫غرب مشهد با ترافیک سنگینی مواجه هستیم و استاماچنانچهایندرخواستامکان پذیرباشد‬ ‫یشــود‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین یکی دیگر از‬ ‫اینترافیکدرنقاطمختلفازجملهبعدازسه راه دریغ نم ‬ ‫شاهنامهتشدیدمی شود کهامیدوارمباافتتاحاین اهمیت هایاینپروژهبرایماایناست کهبزرگراه‬ ‫بولوارشاهداینترافیکنباشیم‪.‬کالئیخاطرنشان پیامبر اعظم (ص) از س ـه راه فردوســی به ســمت‬ ‫کــرد‪ :‬به نظر می رســد اگر اهتمام ورزیده شــود‪ ،‬از میدانقائمدرروزهایتعطیلوایامپیکبه شدت‬ ‫ســه راه فردوسی مخصوصا دوربرگردان منزل اباد دارای ترافیک است که طبیعتا با اجرای این پروژه‬ ‫تا مهدیه اصالح هندســی صورت بگیرد‪ .‬یکی از از میان خواهد رفت و خبر خوب دیگر معاونت‬ ‫اقدامات شاخص معاونت حمل ونقل و ترافیک عمرانوحمل ونقلشهرداریمشهددرتالشبرای‬ ‫اصالحات هندسی در وضعیت ترافیکی است و کنارگذر ازادراهمشهد‪-‬چنارانهستند کهامیدوارم‬ ‫شاهدتاثیرافزایشالینهاهستیم‪.‬همان گونه که بتوانیم تا پایان تیرماه از مسیر صادقیه و کنارگذر‬ ‫می دانید بعد از دوربرگردان منزل اباد الین ها به ازادراهچنارانایننقطهرابهتقاطعازادگانمتصل‬ ‫‪ ۶‬تا افزایش پیدا می کند اما در ادامه به دلیل شانه کنیمودرمسیربازگشتازییالقاتبه شدتازنظر‬ ‫خاکی در نقاطی به چهار الین می رسد اما اکنون ترافیکیروانشود‪.‬‬ ‫برخوردقانونیبا کارشکنان‬ ‫در اجرای پروژه مترو قم‬ ‫مدیــرکل بازرســی اســتان‬ ‫بــرای افتتــاح فــاز نخســت‬ ‫قم گفت‪ :‬باکســانی که باعث‬ ‫پــروژه در نیمــه نخســت ســال‬ ‫تاخیــر اجــرای پــروژه شــده و‬ ‫جــاری تصریــح کرد‪ :‬باکســانی‬ ‫مانع تراشــی کرده اند به صورت‬ ‫کــه باعث تاخیــر اجرای پــروژه‬ ‫جدی برخورد قانونی می شود و‬ ‫شــده و مانع تراشــی کرده انــد‬ ‫محمود طالبی‬ ‫در صورت عدم تعهد پیمانکار‬ ‫به صورت جدی برخورد قانونی‬ ‫برخوردهاییصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫می شود و در صورت عدم تعهد‬ ‫حجت االســام محمــود طالبــی در حاشــیه پیمانکار برخوردهایی صورت می گیرد‪ .‬او اغاز‬ ‫بازدید از پروژه قطار شــهری قم‪ ،‬وضعیت پروژه بــه کار تیــم بازرســی را در پروژه قطار شــهری از‬ ‫راموردبررسیقراردادواظهار داشت‪:‬خوشبختانه سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬از یک‬ ‫پروژه در حال انجام است و حفاری در الیه های ماه گذشته بازرسان در محل پروژه مستقرشده‬ ‫زیریــن زمیــن در جریــان بــوده و تجهیــزات الزم و امــروز ضمن بازدیــد از پروژه گزارش بازرســان‬ ‫خریداری شدهاست‪.‬‬ ‫یشــود‪ .‬مدیــرکل بازرســی‬ ‫و موانــع بررســی م ‬ ‫مدیرکل بازرســی استان قم دلیل حضور تیم اســتان قم تعداد شــرکت های در حال فعالیت‬ ‫بازرسی در پروژه را تاخیر در اجرای پروژه دانست در ایــن پروژه را ‪ ۱۵‬شــرکت اعــام کرد و گفت‪:‬‬ ‫و افزود‪ :‬به علت تاخیر چندساله پروژه‪ ،‬سازمان ‪ ۱۵‬شرکت به صورت هم زمان در حال فعالیت‬ ‫بازرسیبه صورتجدیواردشدهوهیئتبازرسی در پروژه قطار شــهری بوده و خوشــبختانه از ‪۲۰‬‬ ‫در حوزه مالی و سه مهندس به صورت میدانی در روز گذشــته روند پیشــرفت پروژه شتاب خوبی‬ ‫حالبررسیپروژههستند‪.‬طالبیباابراز امیدواری پیداکردهاست‪.‬‬ ‫واکسن کرونا در قم هیچ عارضه ای‬ ‫نداشتهاست‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫قــم بــا اعالم این که تا به امــروز هیچ عارضه ای‬ ‫جدی در مورد واکسن کرونا نداشته ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۰‬هزار واکسن در قم توزیع شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســیامک محبــی در این زمینه‬ ‫افزود‪ :‬در هفته جاری محموله واکسن در سطح‬ ‫یشــود بــه همیــن علــت برای‬ ‫کشــور توزیــع نم ‬ ‫روزهای اینده هفته جاری هشــت هزار واکسن‬ ‫در اختیارداریم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی قم نیــز در‬ ‫جلسه هیئت رئیسه این دانشگاه گفت‪ :‬سالروز‬ ‫ازادســازی خرمشــهر را گرامــی داشــته و یــاد و‬ ‫خاطره شهدای واالمقام به ویژه شهید جهان ارا‬ ‫را گرامــی می داریم‪ .‬محمدرضا قدیــر افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مقوله واکسیناســیون کرونا‪ ،‬دستور‬ ‫اصلی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫است و تمام همت ما در جهت اجرای موفق و‬ ‫هدفمند ان است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫رئیس کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫طرح ایجاد پایانه صادراتی عملیاتی شود‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان و رئیس کمیســیون‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس‬ ‫با اشــاره به نیاز استان در خصوص ایجاد پایانه‬ ‫صادراتی در استان فارس گفت‪ :‬برای راه اندازی‬ ‫این پایانه ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی‬ ‫حامــی منافــع صــادرات‪ ،‬واردات و بــازرگان و‬ ‫تولیدکننــده هســتیم و در ایــن زمینــه از هــر نوع‬ ‫همــکاری و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫خســرو فروغــان در جلســه کمیســیون‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و گمرک این اتاق که با حضور‬ ‫نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬استان فارس مزیت ها و پتانسیل های‬ ‫بســیاری در حوز ههــای مختلف ازجمله معدن‪،‬‬ ‫اقلیمی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬نفت و انــرژی‪ ،‬نزدیکی به‬ ‫دریا و گردشگری دارد به طوری که این استان به‬ ‫لحاظ برخورداری از منابع و وســعت بزرگ تر و‬ ‫بیشتر از برخی کشورهای توسعه یافته است‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه جای تاســف اســت تاکنون‬ ‫نــگاه بــه اســتان فــارس درخــور و شایســته ایــن‬ ‫اســتان نبــوده اســت افــزود‪ :‬در بحث صــادرات‬ ‫و تجــارت نیــز این اســتان علیرغم ســابقه ای که‬ ‫دارد وضعیــت مناســبی ندارد و زیرســاخت های‬ ‫صادراتــی فارس بســیار ضعیف اســت‪ .‬فروغان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در بحــث صنعــت و تجــارت‬ ‫امکاناتــی کــه هم اینــک بــرای تولیدکننــده‪،‬‬ ‫صادرکننــده‪ ،‬واردکننــده و صنعتگــر در اســتان‬ ‫فــارس فراهــم اســت بســیار اندک اســت و هیچ‬ ‫مسئولی به فکر رفع مشکالت زیرساختی حوزه‬ ‫اقتصاد و بازرگانی استان نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک‬ ‫اتــاق بازرگانــی فارس اضافه کــرد‪ :‬این در حالی‬ ‫است که ما در استان فارس هنوز از نداشتن یک‬ ‫پایانه صادراتی‪ ،‬کارگو هوایی‪ ،‬خط حمل ونقل‬ ‫ریلی به بنادر‪ ،‬سردخانه ها و سیستم بسته بندی‬ ‫اســتاندارد رنــج می بریــم و صــادرات ماتحــت‬ ‫تاثیــر کمبــود ایــن زیرســاخت ها بــا مشــکالت‬ ‫فــراوان مواجه اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬از دهه ‪80‬‬ ‫بحــث ایجــاد پایانــه صادراتی در اســتان مطرح‬ ‫و کارهایــی در ایــن زمینــه انجام شــد امــا پروژه‬ ‫رها شد و تاکنون به نتیجه نرسیده و نیاز استان‬ ‫تامین نشد‪.‬‬ ‫فروغــان بــا اشــاره بــه ارتباط خــوب تجار و‬ ‫بازرگانان فارس با کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫و کشــورهای اروپایی عنوان داشت‪ :‬امروز بیش‬ ‫از هــر زمان دیگری فــارس نیازمند کارگو هوایی‬ ‫و پایانه صادراتی است و برای راه اندازی چنین‬ ‫پروژه هایــی در اســتان عالوه بــر حمایت بخش‬ ‫دولتــی؛ کار بایــد به دســت بخــش خصوصی و‬ ‫کار بلد قرار داده تا بســتر قوی برای صادرات و‬ ‫اقتصاد استان ایجاد شود‪.‬‬ ‫فروغان افزود‪ :‬پیشنهاد مشخص ما این است‬ ‫کــه اتــاق بازرگانی فارس با همــکاری انجمن ها‪،‬‬ ‫تشکل ها یا سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام‬ ‫به اخذ مجوز برای ایجاد پایانه صادراتی اســتان‬ ‫کند تا بتوان با پرهیز از اختالف و نگاه سلیقه ای‬ ‫ایــن پــروژه هر چــه زودتــر راه انــدازی و منافع ان‬ ‫بــه تمام فعــاالن اقتصادی برســد‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫فارس یک اســتان تجاری شــناخته می شــود و اگر‬ ‫نگاه مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس در حد‬ ‫اســتان فارس بود این استان با پتانسیل هایی که‬ ‫دارد می توانســت یکــی از اســتان های درامــدزا و‬ ‫ثروت افرین باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایانه ریلی چندمنظوره در ایستگاه راه اهن باغیک قم ساخته می شود‬ ‫اولیــن جلســه کارگــروه احــداث پایانــه ریلــی‬ ‫چندمنظــوره بارگیــری و تخلیــه مشــتقات نفتی با‬ ‫حضــور مدیــرکل راه اهــن منطقــه قــم‪ ،‬مدیــران و‬ ‫مســئوالن شرکت کاسپین شیمی و مدیران مرتبط‬ ‫اســتان قم و مدیر پروژه های خطوط انتنی راه اهن‬ ‫برگزار شــد در این جلســه با توجه به اینکه شرکت‬ ‫پتروپاالیش پاسارگادکاسپینشیمیمتقاضیاحداث‬ ‫پایانه مذکور بود مقرر شد پیگیری های مربوط به‬ ‫بخش راه اهن قم تا حصول نتیجه توسط اداره کل‬ ‫راه اهن منطقه قم و مدیر پروژه های خطوط انتنی‬ ‫صــورت گیــرد در پایان اعضای کارگروه با حضور در‬ ‫محل شــرکت و ایســتگاه راه اهن باغیــک از اراضی‬ ‫موردتقاضــا‪ ،‬بازدیــد میدانــی به عمــل اورده و اخذ‬ ‫مجوز احداث و واگذاری اراضی فوق را موردبحث‬ ‫و بررسی قراردادند‪.‬‬ ‫با اجرای این پروژه عظیم ریلی کاهش چشمگیر‬ ‫در مصــرف ســوخت‪ ،‬ســوانح ریلــی‪ ،‬االیندگــی‬ ‫محیط زیســت صــورت خواهد گرفــت‪ ،‬همچنین‬ ‫ایجــاد زمینه اشــتغال و افزایــش حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫صــادرات و ترانزیــت کاال از طریق شــبکه خطوط‬ ‫ریلــی کشــور نیز ازجمله ســایر مزایای اجــرای پروژه‬ ‫فوق است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انعقادتفاهم نامههمکاریاجرایطرحمهردرمنطقهازادانزلی‬ ‫مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه‬ ‫ایــران معیــن بــا رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی دیــدار و پیرامــون‬ ‫نشــده ایــن شــرکت بیمــه در‬ ‫سیاس ـت های تدوی ‬ ‫خصوصارائهبهبیمه گذاران گفتگو کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد انزلی با تقدیر‬ ‫از پیگیری های شــرکت بیمه ایران معین به منظور‬ ‫پرداخت بخشــی از خســارت مجموعه خاطره که‬ ‫هفتــه گذشــته دچــار حریق شــده بــود بیــان کرد‪:‬‬ ‫مجموعه تجاری خاطره یکی از پروژه های شاخص‬ ‫در محدوده منطقه ازاد انزلی بود که فرصت شغلی‬ ‫قابل توجه ای را برای جوامع محلی ایجاد کرده بود‬ ‫و مالکین این پروژه تجاری در نظر دارند در کمترین‬ ‫زمــان ممکــن و بــا جدیــت و با بهترین شــکل این‬ ‫مجموعهتجاریرامجددراه اندازی کنند‪.‬‬ ‫او در ادامــه رســالت اصلــی شــرکت های بیمه‬ ‫را حفاظــت از ســرمایه بیم هگــزاران دانســت و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پشتیبانی‪ ،‬ارائه خدمات به موقع‬ ‫و در زمان مناسب مهم ترین وجه تمایز شرکت های‬ ‫بیمه بوده که در این زمینه شرکت بیمه ایران معین‬ ‫عملکرد موفقی داشته و سازمان منطقه ازاد انزلی‬ ‫نیــز با حمایــت همه جانبه تــاش خواهــد کرد تا‬ ‫امنیــت ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه تجــاری را‬ ‫افزایشیابد‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل شــرکت بیمه ایران معین‬ ‫بــه انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری و اجــرای طرح‬ ‫مهــر در مناطــق ازاد به خصــوص در منطقــه ازاد‬ ‫انزلی اشــاره و افزود‪ :‬این طرح برای نخســتین بار‬ ‫است که در سطح مناطق ازاد و با همکاری نظام‬ ‫بانکــی عملیاتی می شــود تا مردم ایــن مناطق در‬ ‫شــرایط اقتصادی متاثــر از کرونــا بتوانند خدمات‬ ‫بیم ـه ای را باصرفه اقتصــادی و اســان تر خریداری‬ ‫کــرده و بیمه ها به ویژه بیمه هــای اجباری ازجمله‬ ‫بیمــه اتومبیــل و شــخص ثالــث از ســبد خانوارها‬ ‫حذف نشــود و در این طرح‪ ،‬مبلغ یکصد میلیون‬ ‫ریــال تســهیالت قرض الحســنه بــرای مشــتریان‪،‬‬ ‫بیم هگــذاران ایــن شــرکت و مشــتریان جدیــد در‬ ‫نظر گرفت هشــده است‪ .‬محمدی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مدت زمــان بازپرداخــت ایــن تســهیالت ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫است و مشتریان بابت تسهیالت هیچ گونه سود و‬ ‫حتی کارمزد نیز پرداخت نخواهند کرد و تنها اصل‬ ‫تسهیالت دریافتی را بازپرداخت می کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عشایراز ارکانتحققاقتصادمقاومتیهستند‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی گفت‪ :‬عشایر ازجمله‬ ‫مهم ترینوموثرترینعواملتحققاقتصادمقاومتی‬ ‫یشــوند و بــدون تــاش این‬ ‫در کشــور محســوب م ‬ ‫عزیزان‪ ،‬تامین نیاز کشــور به گوشــت و محصوالت‬ ‫یشــود‪ .‬محمدرضــا‬ ‫لبنــی بــا مشــکل مواجــه م ‬ ‫پورمحمــدی در دیــدار رئیــس ســازمان امور عشــایر‬ ‫ایران و تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون عشایر‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬رســیدگی به‬ ‫مشــکالت و مطالبه های عشــایر‪ ،‬نیازمند یک عزم‬ ‫جدی در بین نمایندگان مجلس و مسئوالن دولت‬ ‫اســت که باید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیــرد‪ .‬او‬ ‫همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر مناســب در زمینه‬ ‫تولیــد محصــوالت غذایــی راهبــردی و خودکفایی‬ ‫کامل در زمینه تولید محصوالتی همچون گوشت‪،‬‬ ‫گنــدم و جــو تاکیــد کــرد و ادامــه داد‪ :‬اهمیــت ایــن‬ ‫موضــوع در زمان هایــی همچــون شــرایط کرونایی‬ ‫فعلی‪،‬دوچندانمی شود‪.‬استانداراذربایجانشرقی‬ ‫همچنین توجه مجلس و دولت به افزایش بودجه‬ ‫مناطق عشــایر نشــین را خواستار شــد‪ .‬در این دیدار‬ ‫علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬رئیس فراکسیون عشایری مجلس و‬ ‫نمایندهبابل‪،‬علیرضامنادیرئیسکمیسیوناموزشو‬ ‫تحقیقاتمجلس‪،‬مهرا‪...‬رخشانیمهررئیسسازمان‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس کشــور‪ ،‬حســین‬ ‫حاتمــی نماینــده کلیبــر‪ ،‬خداافرین و هوراند‪ ،‬ســید‬ ‫محمدحسن ال هاشم مدیرکل امور عشایری استان‬ ‫حضور داشتند‪ .‬گفتنیاستاز مجموعجمعیتسه‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارنفری اذربایجان شرقی‪ ۲ ،‬درصد‬ ‫را عشایر تشکیل می دهد اما این قشر تالشگر با این‬ ‫جمعیتاندک‪،‬حدود‪ ۲۰‬درصدجمعیتدامسبک‬ ‫استان را در اختیار داشته و نقش چشمگیری در تولید‬ ‫محصوالتدامیولبنیبرعهده دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خانه موزه شهیدان زین الدین به زودی افتتاح می شود‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی هنــری ورزشــی‬ ‫شهرداریقماز افتتاحخانهموزهشهیدانزین الدین‬ ‫و یادمان شــهدای لشکر ‪ 17‬علی ابن ابیطالب (ع)‬ ‫در ادامــه اجــرای طــرح «قــم در مســیر تحــول» در‬ ‫خردادماه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم مقیمی با اشاره به افتتاح خانه موزه‬ ‫شــهیدان زین الدین اظهار داشــت‪ :‬برای اجرای این‬ ‫طرح پنج میلیارد و ‪ ۷۸۰‬میلیون تومان هزینه شده‬ ‫است که‪ ۵۸۰‬میلیونتوماناندر زمینهتولیدمحتوا‬ ‫و تعمیــرات ابنیــه و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان نیز توســط‬ ‫منطقــه هفت صرف محوط هســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانفرهنگی‪،‬هنریورزشیشهرداری‬ ‫قم افزود‪ :‬برای این طرح فرهنگی که در کوچه ‪۲۸‬‬ ‫خیابان شــهدا واقع شده و در وسعتی به مساحت‬ ‫‪ ۲۴۰‬مترمربعساخته شده‪،‬پنجمیلیاردتومانصرف‬ ‫هزینهتملکشدهاست‪.‬به گفتهاو؛از اهداف کالن‬ ‫ایــن پــروژه می توان به ایجاد نخســتین خانه موزه‬ ‫رســمی شــهر قم‪ ،‬ایجاد یک مرکز فرهنگی در مرکز‬ ‫شهر‪ ،‬ایجاد مرکز تولیدات فرهنگی در گستره تاریخ‬ ‫شفاهی قم با موضوع های انقالب اسالمی و مرکز‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت اشــاره کرد‪ .‬مقیمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایجاد مقصد گردشگری تورهای ایثار و‬ ‫شهادت و کاروان راهیان نور‪ ،‬معرفی مفاخر شهید‪،‬‬ ‫ارتقاء ســطح هویت شــهروندی و احســاس تعلق‬ ‫به شــهر‪ ،‬الگوســازی برای پیوند جوانان و شــهدا و‬ ‫همچنین ایجاد پایگاه فرهنگی ملی و بین المللی از‬ ‫دیگر اهداف این پروژه به شمار می رود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه از دیگر ویژگی هــای بارز این پــروژه می توان‬ ‫به معرفی شاخص ترین شهدای هشت سال دفاع‬ ‫مقدسقم‪،‬تولیدنخستینمحصولمحتواییجامع‬ ‫ایجادشــده پیرامــون شــهید زین الدین اشــاره کرد‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬ارائه تمام مستندات و مفاهیم و المان ها‬ ‫به ســه زبان‪ ،‬معرفی تمام شــهدای اســتان‪ ،‬تولید‬ ‫الما نهــای فاخر هنری و الگوســازی خانــه موزه ها‬ ‫برای شــهرداری در شــهر قم از دیگر ویژگی های این‬ ‫پروژه به شمار می رود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ 71‬تن کود‬ ‫شیمیایی قاچاق در‬ ‫کرمانشاه کشف شد‬ ‫مسعود بیگلری‪ ،‬معاون بازرسی و حمایت حقوق‬ ‫تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان ســازمان صمــت‪ ،‬از‬ ‫کشــف بیش از ‪ 71‬تن کود شــیمیایی توســط بازرسان‬ ‫ســازمان صمت خبــر داد‪ .‬او افزود‪ :‬بــه دنبال دریافت‬ ‫گزارش هایمردمی‪،‬مبنیبردپویمقادیرقابل توجهی‬ ‫کود شــیمیایی قاچــاق دریکی از انبارهای کرمانشــاه‪،‬‬ ‫بازرســان این ســازمان‪ ،‬با انجام بررسی های تخصصی‬ ‫و تحقیقــات میدانــی از صحــت گزارش هــای دریافتی‬ ‫اطمینان حاصل و پس حضور در محل دپو‪ ،‬موفق به‬ ‫کشفتعداد‪ 1430‬کیسه کودشیمیاییقاچاقشدند‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬بازرسان برای متصدی این انبار پرونده‬ ‫قاچاقتشکیلوبرایسیرمراحلقانونیوصدور حکم‬ ‫بایستهبهتعزیراتحکومتیارجاعدادند‪.‬‬ ‫قله شاهوار‬ ‫در فهرست میراث طبیعی‬ ‫ملی ثبت شد‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی استان ســمنان با بیان اینکه طی ابالغ‬ ‫رســمی علی اصغــر مونســان‪ ،‬وزیــر میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایع دستی کشور‪،‬قلهشاهواردرفهرست‬ ‫میــراث طبیعــی ملی ثبت شــد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬این قله‬ ‫در شمال شاهرود با دلیل جاذبه های طبیعی به ثبت‬ ‫رسیده است‪ .‬او با بیان اینکه نامه ثبت این اثر ارزشمند‬ ‫خطاب به اســتاندار ســمنان ارسال شده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ایــن نامه تاکید شــده کــه در اجرای تبصــره ماده ‪۲‬‬ ‫قانون تشــکیل ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری‬ ‫کشــور مصوبــه دی مــاه ‪ ۸۲‬و ائین نامــه اجرایــی ان‬ ‫مصوب چهــارم مردادماه ‪ ۸۴‬هیئت وزیران با موضوع‬ ‫ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث‬ ‫طبیعیملیقلهشاهوارواقعدراستانسمنانشهرستان‬ ‫شاهرود‪ ،‬پس از تشریفات قانونی الزم به شماره‪۸۸۵‬‬ ‫مورخ بیست و ششم اسفندماه ‪ ۹۹‬در فهرست میراث‬ ‫طبیعی ملی کشور به ثبت رسید‪ .‬سرپرست اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫سمنان گفت‪ :‬در این نامه همچنین امده است که اثر‬ ‫مذکــور ضمــن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت و‬ ‫حمایت وزارت میراث فرهنگی است و تدوین ضوابط‬ ‫حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این‬ ‫وزارتخانــه خواهد بود هرگونــه در و تصرف یا اقدام و‬ ‫عملیاتی کهمنجربهتخریبیاتغییردر اصالتاثرشود‬ ‫ممنوعاست‪.‬‬ ‫کشف ‪ 200‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر در خوزستان‬ ‫مینا رامی‪ -‬اهواز‪:‬فرمانده انتظامی اســتان خوزستان از‬ ‫کشــف ‪ 197‬کیلو و ‪ 300‬گرم مواد مخدر از نوع تریاک‬ ‫و حشــیش در شهرســتان های امیدیه و هندیجان خبر‬ ‫داد‪ .‬ســردار ســید محمد صالحی اظهار داشت‪ :‬پلیس‬ ‫مبارزه با مواد مخدر باکار اطالعاتی از انتقال‪ 2‬محموله‬ ‫موادمخدر بهشهرستان هایهندیجانوامیدیهمطلع‬ ‫شــدند‪ .‬او تصریح کــرد‪ :‬ماموران پلیس مبــارزه با مواد‬ ‫مخدر اســتان خوزســتان بــاکار دقیق اطالعاتی مســیر‬ ‫حرکتیخودرویپژو‪ 405‬حاملموادمخدر راشناسایی‬ ‫و با همکاری ماموران پلیس امام زاده عبدهلل شهرستان‬ ‫ت منســجم متوقف کردند‬ ‫هندیجان طی یک عملیا ‬ ‫کــه در بازرســی از ان مقــدار ‪ 78‬کیلــو و ‪ 800‬گــرم مواد‬ ‫مخدر از نوع حشــیش کشــف شــد‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫استان خوزستان تصریح کرد‪ :‬در عملیاتی دیگر ماموران‬ ‫فرماندهیانتظامیشهرستانامیدیهباکاراطالعاتیدو‬ ‫دستگاه خودروی وانت نیسان و پیکان سواری حامل‬ ‫مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی‬ ‫از انــان مقــدار ‪ 118‬کیلــو و ‪ 800‬گرم مــواد مخدر از نوع‬ ‫تریاک کشــف و ‪ 2‬نفر قاچاقچی نیز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫سردار صالحی با بیان اینکه در مجموعه این‪ 2‬عملیات‬ ‫‪ 197‬کیلو و‪ 300‬گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش‬ ‫کشف شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ 3:‬قاچاقچی دستگیرشده‬ ‫به همراه مواد مکشــوفه تحویل مرجع قضائــی داده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سومین مرحله قرعه کشی‬ ‫متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن قم انجام شد‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به مشخص‬ ‫شدن سومین قرعه کشی متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫مســکن گفت‪ :‬از مجموع ســهم اســتان در فاز اول‬ ‫ثبت نــام طــرح اقدام ملــی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحد در‬ ‫شــهر قــم و ‪ ۴‬هــزار واحد در شــهرهای تابعه مانند‬ ‫کهــک‪ ،‬دســتجرد‪ ،‬قنــوات و جعفریه توســط بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی قم احداث می شود‪ .‬حسن‬ ‫صبوری با اشاره به معرفی ‪ ۵۵۱‬متقاضی این طرح‬ ‫ملــی بــه پروژ ههــای پیش بینی شــده‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ســومین مرحله قرعه کشی طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫قــم بــا حضــور نهادهــای اســتانی و نظارتــی برگزار‬ ‫و فراینــد اتصــال متقاضیــان بــه پروژه های مســکن‬ ‫اقــدام ملــی قم انجام شــد‪ .‬صبوری افــزود‪ :‬مرحله‬ ‫اول قرعه کشی برای ‪ ۵‬پروژه و بین ‪ ۱۹۷۶‬متقاضی‬ ‫انجــام شــد و تعــداد ‪ ۵۳۲‬متقاضــی ب هصــورت‬ ‫مســتقیم بــه پروژه ها متصــل شــدند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ایــن ‪ ۵۳۲‬متقاضــی بــه پــروژه ‪ ۱۸۰‬واحــدی زیتون‬ ‫شــش‪ ۴۸ ،‬واحــدی زیتــون هفــت‪ ۴۸ ،‬واحــدی‬ ‫زیتون هشت‪ ۹۲ ،‬واحدی زیتون نه و ‪ ۱۶۴‬واحدی‬ ‫زیتون ده معرفی شده بودند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ممنوعیت خروج‬ ‫هر نوع علوفه دامی‬ ‫از استان‬ ‫مدیر امور دام ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬خــروج هر نــوع علوفــه دامــی از محل‬ ‫تولیــدات اســتان به خــارج از اســتان اذربایجان غربی‬ ‫ممنوع است‪ .‬پرویز بستانچی افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫خشکســالی پیش امده و کمبود احتمالی علوفه برای‬ ‫دامداران و عشــایر اســتان‪ ،‬این ســازمان با هماهنگی‬ ‫مراجــع قضایــی و انتظامــی‪ ،‬در راســتای پشــتیبانی و‬ ‫حمایــت از تولیــد و تامین بخشــی از علوفــه موردنیاز‬ ‫دامداران استان شامل جو‪ ،‬کاه کلش‪ ،‬از محل تولیدات‬ ‫داخل استان تا اطالع ثانوی خروج هر نوع علوفه دامی‬ ‫یشــود‪ .‬بســتانچی‬ ‫به خارج از اســتان ممنوع اعالم م ‬ ‫شهــای واصله مبنی بر حضور‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه به گزار ‬ ‫دالالن و افــراد ســودجو و خریــد کاه و کلــش خــارج‬ ‫از عــرف و انتقــال ان به خارج از اســتان به کشــاورزان‬ ‫یگــردد به منظــور حمایــت‬ ‫و زارعیــن عزیــز توصیــه م ‬ ‫از دامــداران داخــل اســتان از فــروش کاه و کلــش بــه‬ ‫این گونه افراد خودداری نمایند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تمام‬ ‫خودروهایی که علوفه قاچاق حمل می کنند توقیف‬ ‫و بــار مربوطــه بــه انبار جهــاد کشــاورزی انتقــال داده‬ ‫می شود و در زمان مقتضی بر اساس دستورالعمل ها به‬ ‫دامداران بر اساس نرخ مصوب جهت استفاده تحویل‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جابجایی علوفه در داخل اســتان و‬ ‫بین شهرســتان ها از این قاعده مستثنا بوده و بالمانع‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش بینی تولید بیش از‬ ‫‪ 500‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت سبزی و‬ ‫صیفی بهاره‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجان غربی‬ ‫از پیش بینــی تولید بیش از ‪ 531‬هــزار و ‪ 631‬تن انواع‬ ‫محصــوالت ســبزی و صیفــی بهاره در اســتان در ســال‬ ‫زراعی جاری خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر کرامتی با بیان اینکه کشت محصوالت زراعی‬ ‫بهاره در اســتان از اواخر اســفند ســال گذشته اغازشده‬ ‫اســت و تا اواخر اردیبهشت ماه ســال جاری نیز تداوم‬ ‫می یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ 70‬درصد تولیدات زراعی‬ ‫اســتان به محصوالت کشــت بهــاره اختصــاص دارد و‬ ‫یشــود بیــش از ‪ 12‬هــزار و ‪ 280‬هکتــار از‬ ‫پیش بینــی م ‬ ‫اراضــی زراعــی اســتان زیر کشــت محصوالت ســبزی و‬ ‫صیفی بهاره برود‪.‬‬ ‫کرامتــی ادامــه داد‪ :‬در ارتبــاط با محصوالت بهاره‬ ‫پیش بینی می شود در سال زراعی جاری یک هزار و ‪700‬‬ ‫هکتــار ســیب زمینی‪ 2 ،‬هزار و ‪ 500‬هکتار پیــاز‪ 4 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬هکتار گوجه فرنگی‪ 500 ،‬هکتار خیار‪ ،‬یک هزار‬ ‫و ‪ 190‬هکتــار هندوانــه‪ 90 ،‬هکتــار خربــزه‪ 50 ،‬هکتــار‬ ‫ســیر تــر و ‪ 290‬هکتــار ســیر خشــک‪ 50 ،‬هکتــار هویج‬ ‫و ‪ 240‬هکتــار ســایر محصــوالت جالیــزی و همچنیــن‬ ‫یک هزار و ‪ 170‬هکتار نیز سایر سبزیجات کشت شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه‬ ‫درمجمــوع بــرای کش ـت های پاییزه و بهــاره به مقدار‬ ‫‪ 12‬هــزار و ‪ 609‬تــن انــواع کــود و ‪ 21‬هــزار تــن بــذور‬ ‫اصالح شده اختصاص یافته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اقدامات و‬ ‫تمهیدات الزم برای تهیه کودها و نهاده های موردنیاز‪،‬‬ ‫حشــده‪ ،‬ماشــین االت و ادوات کشــاورزان‬ ‫بــذور اصال ‬ ‫انجا مشــده و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز‬ ‫توزیع بذر و کود نسبت به تامین نهاده های موردنیاز‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬کرامتی با بیان این که بیشترین میزان‬ ‫تولیدات زراعی اذربایجان غربی مربوط به محصوالت‬ ‫بهــاره اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬نیــاز اســت کــه بســترهای الزم‬ ‫جهت افزایش رغبت کشاورزان نسبت به بیمه کردن‬ ‫محصوالت کشاورزی با اقدامات ترویجی و تشویقی‬ ‫در این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫او در ارتبــاط بــا برنامه های در دســت اقــدام برای‬ ‫مدیریــت مصــرف اب و افزایــش کیفیــت محصوالت‬ ‫زراعــی و توزیــع نهاده ها به اســتفاده از ارقــام زودرس‬ ‫در محصــوالت کشــت بهــاره‪ ،‬کشــت نشــاء مکانیزه‬ ‫محصوالت جالیزی‪ ،‬استفاده از روش های نوین ابیاری‬ ‫و تغییر ارایش کشت اشاره کرد‪.‬‬ ‫غربالگری بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬هزار مسافر در‬ ‫ی مرزی استان‬ ‫مباد ‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اذربایجان‬ ‫غربی با اشاره به غربالگری مسافران ورودی به استان‬ ‫در مرزهای زمینی و هوایی گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۹۱۳‬مسافر توسط هالل احمر کنترل شده است‪.‬امیر‬ ‫جعفرزاده در تشریح طرح مشارکت در طرح مراقبت‬ ‫بهداشتی مسافران مبادی مرزی رسمی همراه با وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اظهار کرد‪ :‬از ‪۲۵‬‬ ‫اسفند سال ‪ ۹۹‬تا اول خردادماه امسال‪ ،‬از ‪ ۶‬مرز زمینی‬ ‫و هوایی استان ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۱۳‬مسافر وارد استان‬ ‫شده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در طی این مدت غربالگری‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۷۹‬مورد تب سنجی‪ ۷ ،‬هزار و ‪۹۹۳‬‬ ‫تست فوری‪ ۲۹۲ ،‬مورد مشکوک و ‪ ۳۲۶‬مورد تست‬ ‫‪ PCR‬در مرزها توسط نیروهای هالل احمر غربالگری‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغ یب‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ ۴‬هزار هکتار جنگل سم پاشی شده است‬ ‫اذربایجان غربی در خط مقدم حفظ رویشگاه زاگرس‬ ‫جوانــه خــوار بلــوط‪ ،‬افتــی اســت کــه از‬ ‫لهــای زاگرس‬ ‫ســال های طوالنــی گذشــته جنگ ‬ ‫را تهدیــد کرده و بخــش مهمی از این جنگل ها‬ ‫را به نابودی کشــانده اســت اما امسال باهدف‬ ‫پیشگیری از بروز این بیماری خطرناک جنگلی‪،‬‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه در رویشــگاه زا گــرس در‬ ‫اذربایجــان غربــی اجرایــی شــده تــا جلــوی ان‬ ‫به موقع گرفته شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربی نزدیــک به هفت دهم درصد جنگل های‬ ‫کشــور را در اختیــار دارد؛ تنهــا شهرســتان های‬ ‫پیرانشــهر و سردشــت از میان ‪ ۱۷‬شهرستان این‬ ‫اســتان بــه دلیــل قــرار گرفتــن در ابتــدای ناحیه‬ ‫جنگلــی زاگرس از این نعمت برخوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن ‪ ۲‬شهرســتان مملــو از درختــان انبــوه بنــه‪،‬‬ ‫بلــوط و بــادام وحشــی اســت امــا دچــار شــدن‬ ‫بخــش قابل توجهــی از ایــن مناطــق بــه جوانه‬ ‫خــوار بلــوط یکی از خبرهای بدی اســت که در‬ ‫خصوص این پوش ـش های گیاهی اکســیژن ســاز‬ ‫یشــود و بــه عقیــده کارشناســان ایــن‬ ‫شــنیده م ‬ ‫کســوم جنگل های‬ ‫افــت می تواند نزدیک به ی ‬ ‫اذربایجــان غربــی را در مــدت حــدود ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫بــه نابــودی بکشــد‪ .‬البتــه یکــی از موثرتریــن‬ ‫راه ها طی ســال های اخیر‪ ،‬موضوع سم پاشــی و‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از بروز این‬ ‫افت در جنگل های زاگرســی به ویژه اذربایجان‬ ‫غربی بوده که امسال به خوبی در این خصوص‬ ‫عمل شــده اســت‪ .‬در خصوص بررســی اهمیت‬ ‫مبارزه با جوانه خوار بلوط‪ ،‬به سراغ کارشناس‬ ‫منابع طبیعی استان رفتیم تا قضیه این افت که‬ ‫می تواند برای پوشــش جنگلی بســیار خطرناک‬ ‫باشد‪ ،‬روشن تر شود‪.‬‬ ‫بی توجهی به مبارزه با جوانه خوار‪ ،‬خشک‬ ‫شدن کامل درختان بلوط را به دنبال دارد‬ ‫هوشــنگ داداش زاده کارشناس حوزه منابع‬ ‫طبیعــی اذربایجــان غربــی نیــز در این خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬جوانــه خــوار بلــوط‪ ،‬افتــی اســت کــه‬ ‫در زمســتان‪ ،‬تخــم اســت و در اواخــر فروردیــن‬ ‫گهــای درختــان را‬ ‫از تخــم بیــرون امــده و بر ‬ ‫یخــورد‪ .‬او افــزود‪ :‬ایــن افــت در نزدیــک بــه‬ ‫م ‬ ‫لهــای اذربایجان غربی‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار هکتار از جنگ ‬ ‫وجود دارد ولی خســارت این افت در ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫هکتــار کــه درختانش متراکم تر هســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬خــوردن برگ‬ ‫درختــان به ویژه درخت «دارمــازو» که گونه ای‬ ‫بلوط است‪ ،‬زمینه ساز تداوم زندگی این پروانه‬ ‫از زمــان تخــم تا تکامل اســت و این امر اســیب‬ ‫جــدی بــه برگ های درختــان می زنــد و موجب‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫نهــا در درازمــدت م ‬ ‫خشــک شــدن ا ‬ ‫کارشــناس حــوزه منابــع طبیعــی در اذربایجــان‬ ‫غربــی اظهــار کــرد‪ :‬در صورت بی توجهــی به از‬ ‫بیــن بــردن ایــن افــت‪ ،‬در طی ‪ ۱۰‬ســال درخت‬ ‫بلــوط از پای درمی ایــد‪ .‬داداش زاده بیان کرد‪:‬‬ ‫پروانه ســفید جوانه خوار بلوط که از ســال ‪۷۷‬‬ ‫جنگل های سردشــت و پیرانشــهر را تحت تاثیر‬ ‫قــرارداد‪ ،‬با تغذیــه از جوانه ها و برگ های تازه‬ ‫ســبز شــده درختان بلوط‪ ،‬باعث ضعیف شدن‬ ‫نهــا و بــروز خســارت های زیــاد در عرصه های‬ ‫ا ‬ ‫جنگلــی شــده اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬ایــن افــت بــه‬ ‫طهــا ماننــد زالزالــک‪ ،‬بنــه و‬ ‫درختــان کنــار بلو ‬ ‫نهــا را نیــز الــوده می کنــد‪ .‬او‬ ‫بــادام حملــه و ا ‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن افــت‪ ،‬افتــی بســیار مخــرب اســت‬ ‫کــه باعــث کاهــش رویش چــوب‪ ،‬زوال جنگل‪،‬‬ ‫تغییــر در زاداوری و توالــی شــده یا حتی باعث‬ ‫یشــوند‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫مرگ ومیــر درختــان م ‬ ‫حــوزه منابــع طبیعــی در اذربایجــان غربــی بــا‬ ‫تاکید بر اینکه جنگل های پیرانشــهر و سردشت‬ ‫اهمیــت بســزایی در پوشــش منابــع طبیعــی‬ ‫اذربایجــان غربــی دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬باید به هر‬ ‫نحــو ممکن و با اســتفاده از همــه توان علمی‪،‬‬ ‫فنــی‪ ،‬مدیریتــی و اجرایــی اســتان در راســتای‬ ‫حفــظ این منابــع خدادادی بکوشــیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری اذربایجان غربی نیز‬ ‫در ایــن خصــوص حرف های زیــادی برای گفتن‬ ‫داشــت که البته اقدامــات اجرایی برای مقابله‬ ‫با این افت‪ ،‬شاه بیت سخنان او بود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هزار هکتار جنگل سم پاشی شده است‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت‪ :‬چهــار هــزار هکتــار‬ ‫اراضی جنگلی سرمنشا زاگرس در استان باهدف‬ ‫مبــارزه بــا افــت جوانــه خــوار بلــوط سم پاشــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــادی قاســمی بــا بیــان اینکه در‬ ‫ســال های گذشــته براثــر وجود برخــی کمبودها‬ ‫و مســائل طبیعــی‪ ،‬درختــان جنگلــی اســتان در‬ ‫معرض خطر افت جوانه خوار بلوط قرارگرفته‬ ‫بــود‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور پیشــگیری از شــیوع افت‬ ‫جوانــه خوار بلوط در ســطح چهار هــزار هکتار‬ ‫بااعتبــاری بالغ بر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریال از عرصه های‬ ‫جنگلــی زا گــرس عملیــات محلول پاشــی هوایی‬ ‫اجــرا شــد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن عملیات‬ ‫محلول پاشــی بــرای صیانــت از عرص ههــای‬ ‫جنگلــی بایــد تداوم داشــته باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫اقدامــات بایــد ادام ـه دار باشــد و بــا اســتفاده‬ ‫از تــوان علمــی و تحقیقاتــی بیــش از گذشــته‬ ‫اقدامــات خــود را بــرای حفاظــت از جنگل ها و‬ ‫مبــارزه بــا افت های موجود گســترش و توســعه‬ ‫دهیــم‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اذربایجــان غربی با بیان اینکه این عملیات به‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬روز با اســتفاده از ‪ ۲‬فروند هواپیمای‬ ‫محلول پاش در جنگل های سردشت و پیرانشهر‬ ‫لهــای اســتان که‬ ‫اجــرا شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬جنگ ‬ ‫نقطه اغازین ناحیه رویشی جنگل های زاگرسی‬ ‫اســت‪ ،‬از مهم تریــن گون ههــای نــادر طبیعی به‬ ‫شهــای علمــی و‬ ‫شــمار می رونــد و بایــد بــا رو ‬ ‫تحقیقاتــی ازاین گون ههــای ارزشــمند طبیعــی‬ ‫ب هصــورت مطلــوب و بهینه؛ حفاظت و صیانت‬ ‫کرد‪ .‬قاســمی گفت‪ :‬جنگل های زاگرســی استان‬ ‫اغلب در شهرســتان های پیرانشــهر و سردشــت‬ ‫واقع شده است که بالغ بر ‪ ۱۰۱‬هزار هکتار است‬ ‫یشــود بــا به کارگیــری تــوان‬ ‫و امســال تــاش م ‬ ‫علمــی دانشــگاهی و خــرد جمعــی راهکارهای‬ ‫لهــای‬ ‫موثرتــری را بــرای حفاظــت از جنگ ‬ ‫ایــن مناطــق داشــته باشــیم‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫لهــای سرمنشــا زا گــرس اســتان را از تهدید‬ ‫جنگ ‬ ‫گردوغبار کشــورهای همســایه صیانت می کند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هــر هکتــار جنــگل قــادر اســت ‪ ۶۷‬تــن‬ ‫گردوغبار را جذب کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬ساعت پرواز برای سم پاشی جنگل های‬ ‫زاگرسی اذربایجان غربی انجام شده است‬ ‫مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫شــرکت هواپیمایــی کشــاورزی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬ســاعت پــرواز در راســتای سم پاشــی‬ ‫جنگل هــای زاگرســی اذربایجــان غربــی طــی‬ ‫روزهــای گذشــته انجام شــده تــا مبــارزه موثــر‬ ‫بــا افــت صورت گیــرد‪ .‬علی بخشــعلی افزود‪:‬‬ ‫عملیــات محلول پاشــی هوایــی به منظــور‬ ‫مبــارزه بیولوژیــک با افــت جوانه خــوار بلوط‬ ‫در عرصه هــای جنگلی جنوب غربی اســتان با‬ ‫اجــرای همزمــان ‪ ۲‬فروند هواپیمــا در مناطق‬ ‫پیرانشــهر و سردشــت بــا طــرح پــروازی خاص‬ ‫به صــورت الیــن دراپ اجرایی شــد‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا چنیــن وســعتی به صــورت‬ ‫پایلــوت در اذربایجــان غربــی انجــام گرفــت‬ ‫و البتــه موفقیت امیــز بــود‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫عملیــات می توانــد به عنــوان الگــو در ســایر‬ ‫اســتان های کشور نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫بارش های‪ ۸‬ماهه سال ابی جاری‪ ۲۴‬درصد کمتر شد‬ ‫مدت مشابه ســال گذشته حدود ‪ ۳۶۷‬میلی متر‬ ‫بود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬امسال همچنین شاهد کاهش‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی و ‪ ۴۱‬میلی متری بارش ها نســبت به‬ ‫متوسط درازمدت هستیم‪ .‬سرپرست شرکت اب‬ ‫منطق ـه ای اذربایجان غربی از وجود ســه حوضه‬ ‫ابریــز دریاچه ارومیــه و رودخانه های زاب و ارس‬ ‫در اســتان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬به طور متوســط‬ ‫در هرکــدام از ایــن حوض ههــا بــه ترتیــب ‪،۲۷۶‬‬ ‫‪ ۵۹۳‬و ‪ ۱۹۴‬میلی متــر بــارش در ســال ابی جاری‬ ‫گزارش شده که در هر سه حوضه بارش ها نسبت‬ ‫به مدت مشــابه ســال ابی گذشــته کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬طالبیان اظهار کرد‪ :‬این کاهش در حوضه‬ ‫زاب ‪ ۳۲‬درصــد‪ ،‬حوضــه دریاچــه ارومیــه ‪۲۳‬‬ ‫درصــد و حوضه ارس ‪ ۲۰‬درصد اســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫میزان بارش در اردیبهش ـت ماه امســال نیز بهتر از‬ ‫فروردیــن نبــود و تنها ‪ ۳۲‬میلی متر بــارش در این‬ ‫ماه شاهد بودیم که ‪ ۴۲‬درصد کمتر از سال ابی‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بیشــترین میزان کاهش‬ ‫بــارش در اردیبهشــت امســال مربــوط بــه حوزه‬ ‫زاب با ‪ ۴۳‬درصد بوده که نشان دهنده وضعیت‬ ‫نامناســب در اســتان است‪ .‬سرپرست شرکت اب‬ ‫منطق ـه ای اذربایجــان غربــی اظهــار کــرد‪ :‬بارش‬ ‫اردیبهشتی در استان نسبت به متوسط درازمدت‬ ‫نیز ‪ ۴۰‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 6‬هکتار از تاالب سولدوز نقده در اتش سوخت‬ ‫اکبــر محمدیــان رئیــس اداره حفاظت از محیط زیســت نقده با اشــاره به حریق ‪ ۶‬هکتــار از تاالب‬ ‫ســولدوز نقده در جنوب اذربایجان غربی‪ ،‬گفت️‪:‬اطفای حریق در تاالب ســولدوز با همکاری مردم و‬ ‫دستگاه های اجرایی انجام شد️‪.‬باوجود تالش جدی در مهار اتش سوزی‪ ،‬متاسفانه حدود ‪ ۶‬هکتار از‬ ‫عرصه حساس تاالب سولدوز دچار حریق شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شناسایی محل های استخراج رمز ارز اولویت دستگاه قضاست‬ ‫رئیس کل دادگســتری اذربایجان غربی با اشاره به لزوم برخورد با‬ ‫محل های اســتخراج رمز ارز‪ ،‬گفت‪ :‬دادســتان ها و مدیرعامل شــرکت‬ ‫بــرق اســتان باید ب هصــورت فوری اکیپ های تلفیقی برای شناســایی‬ ‫و برخــورد جــدی بــا واحدها و محل های اســتخراج رمــز ارز به منظور‬ ‫جلوگیری از قطع برق تشکیل دهند‪ .‬ناصر عتباتی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به قطعی متنــاوب جریان برق بدون اطالع رســانی‬ ‫قبلی در ســطح اســتان اقدامات الزم برای جلوگیری از سوءاســتفاده‬ ‫اســتخراج کنندگان رمــز ارز اتخاذ شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ایــن افراد برای‬ ‫فعالیت خود نیاز به برق ارزان قیمت دارند از همین رو از تعرفه های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خانگی و صنعتی سوءاستفاده می کنند و موجب معطلی‬ ‫امور مشــترکان و شــهروندان شــده و حتــی دادرس ـی های الکترونیک‬ ‫محاکم را نیز تحت تاثیر قرار داده اند‪ .‬رئیس کل دادگستری اذربایجان‬ ‫غربی گفت‪ :‬دادستان های استان جهت انجام اقدام مشابه با استفاده‬ ‫شهــای مرتبــط اقدامات‬ ‫از ظرفیــت نیروهــای انتظامــی و ســایر بخ ‬ ‫شایستهانجامدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 2789‬شعبه برای اخذ رای اماده شده است‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۸۹‬شعبه اخذ‬ ‫رای در این استان برای جمع اوری ارای مردم در روز‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد امسال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مصطفــوی در گفت وگــو با ایرنــا افــزود‪ :‬از این‬ ‫تعــداد‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۸۹۴‬شــعبه اخذ رای ســیار و‬ ‫انتقاداستاندارازناهماهنگیمدیریت‬ ‫یکپارچهدر پایانهمرزیسرو‬ ‫اســتاندار اذربایجــان غربی‬ ‫از وضعیــت موجــود ناراضــی‬ ‫بــا انتقــاد از ناهماهنگی هــای‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫موجــود در مدیریــت یکپارچه‬ ‫او بــا اشــاره بــه جایــگاه‬ ‫پایانه مــرزی ســرو‪ ،‬به متولیان‬ ‫پایانــه مرزی ســرو در توســعه‬ ‫امــر دســتور داد در کمتریــن‬ ‫فرایندهــای اقتصادی ازجمله‬ ‫محمدمهدی شهریاری‬ ‫زمــان ممکــن نســبت بــه رفع‬ ‫مبــادالت مســافری و کاال‬ ‫ناهماهنگی هاوتسریعدرروند‬ ‫مابیــن ایــران و ترکیــه تصریح‬ ‫امورات گمرکیاقدامنمایند‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬مدیریــت یکپارچــه مرز بــه عهــده اداره‬ ‫محمدمهدی شــهریاری در جریــان بازدید از کل حمل ونقل و پایانه هاســت و این دستگاه‬ ‫پایانه مرزی سرو در نشست با متولیان امر و پس اجرایی موظف است تا با قاطعیت نسبت به‬ ‫از ارائه گزارش دستگاه های مربوطه‪ ،‬به ضرورت اجرای دســتورالعمل ها اقدام نماید‪ .‬استاندار‬ ‫سرعت بخشی به اقدامات ترخیص کاال تاکید اذربایجان غربی به دستگاه های متولی دستور‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاســفانه روند اقدامات گمرکی و داد در کمتریــن زمان ممکن ناهماهنگی های‬ ‫ناهماهنگی هاموجبشدهتاترددکنندگانمرزی موجود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫ضعف کاریرسانه های مجوز دار باعث‬ ‫رشد رسانه های بدون مجوز شده است‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطق ـه ای اذربایجــان‬ ‫غربــی گفت‪ :‬بارش نزوالت اســمانی در اســتان‪،‬‬ ‫طی هشــت ماه ســال ابی جاری (اول مهر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تــا اخــر اردیبهشــت امســال) ‪ ۲۴‬درصــد معــادل‬ ‫‪ ۸۹‬میلی متر کمتر از سال گذشته است‪ .‬مسعود‬ ‫طالبیان افزود‪ :‬میزان بارش ها در استان از ابتدای‬ ‫ســال ابی جاری (اول مهر امســال) تاکنون ‪۲۷۸‬‬ ‫یکــه میــزان بــارش در‬ ‫تشــده درحال ‬ ‫میلی متــر ثب ‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۸۹۵‬شعبه ثابت جمع اوری رای مردم را خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شعب اخذ رای در انتخابات‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد امســال نســبت به انتخابات گذشــته‪،‬‬ ‫هشــت درصد افزایش یافته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شــروع فراینــد انتخابــات نیز که پیش تر از ســاعت‬ ‫هشت صبح بود به خاطر پروتکل های مربوط به‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬امســال از ســاعت هفت صبح‬ ‫تعیین شده و در صورت صالحدید وزیر کشور تا ‪۲‬‬ ‫بامداد روز ‪ ۲۹‬خرداد ادامه خواهد داشت‪ .‬معاون‬ ‫سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار اذربایجان غربی‬ ‫گفــت‪ :‬مجریان انتخابــات باید تمامــی جوانب را‬ ‫رعایت کنند و تالش داشته باشند تا مشارکت مردم‬ ‫در انتخابات به حداکثر برســد‪ .‬مصطفــوی افزود‪:‬‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬ســه میلیــون و ‪ ۴۳۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه از این تعداد ‪ ۲‬میلیــون و ‪۴۲۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۷۷‬نفــر یعنــی ‪ ۷۱‬درصد جمعیت مردم‬ ‫اســتان واجد شــرایط رای دادن هستند‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ ۶۴ :‬هزار و ‪ ۹۷۱‬نفر رای اولی ها هستند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬او اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫اســامی اذربایجــان غربــی‬ ‫شهــا‪،‬‬ ‫در کنــار برخــی از چال ‬ ‫گفــت‪ :‬دلیــل رشــد رســانه های‬ ‫مشکالت فرهنگی و اقتصادی‬ ‫بدون مجوز ضعف اساسی در‬ ‫و ســاختاری‪ ،‬دلیــل رشــد‬ ‫فعالیت کاری رسانه های مجوز‬ ‫رسانه های بدون مجوز وجود‬ ‫ناصرخدایاری‬ ‫دار است‪ .‬حجت االسالم ناصر‬ ‫ضعــف اساســی در فعالیــت‬ ‫خدایاری در نشســت خبری با‬ ‫کاری رســانه های مجــوز دار‬ ‫اصحابرسانهبامحوریتتبیینانتخابات‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گفت‪:‬رسانه هاوخبرنگاراندنبالبرنامهمحوری اذربایجان غربی در خصوص وظایف رسانه ها‬ ‫از داوطلبانو کاندیداهایانتخاباتباشند‪.‬‬ ‫در ایام انتخابات نیز خاطرنشان کرد‪ :‬رسانه ها‬ ‫خدایــاری افــزود‪ :‬ضــرورت افزایــش ســواد جامعــه را بــه معیار انتخاب درســت‪ ،‬ترجیح‬ ‫رســانه ای و بــاال بردن افزایش اســتانه تحمل منافــع ملی بر شــخصی و توســعه و عمران و‬ ‫مدیران و مسئوالن باید در دستور کار همگان ابادانی شهر سوق دهند‪.‬‬ ‫افزایش‪ 15‬درصدی کشت گل محمدی‬ ‫در خوی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی خــوی از افزایــش‬ ‫‪ 15‬درصــدی ســطح زیــر کشــت گل محمــدی‬ ‫در ایــن شهرســتان طی ســال جاری خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برداشــت گل محمدی از گلســتان های‬ ‫این شهرســتان کــه به عنوان قطــب تولید این‬ ‫محصول در اذربایجان غربی به شمار می رود‪،‬‬ ‫اغازشــده اســت‪ .‬علی اصغــر امینــی گفــت‪:‬‬ ‫در بیــش از ‪ 155‬هکتــار از باغــات منطقــه گل‬ ‫محمدی کشت شده که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ 20‬هکتــار‪ ،‬افزایــش نشــان می دهــد‪ .‬امینــی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا ارائه برنامه هــا و خدمات ترویجی‬ ‫و توزیــع نهال های یارانــه دار گل محمدی به‬ ‫ارزش ‪ 300‬میلیــون ریــال پیش بینــی می شــود‬ ‫امســال بــا برداشــت ‪ 4.5‬تــن در هــر هکتــار‬ ‫درمجمــوع ‪ 610‬تن محصول گل تر محمدی از‬ ‫گلستان های خوی برداشت شود‪ .‬او گونه های‬ ‫گل محمــدی کشت شــده در خــوی را از نــوع‬ ‫رقم های خاردار ریز کوتاه و بزرگ و توده های‬ ‫محلی عنــوان کرد و اضافه کرد‪ :‬گل محمدی‬ ‫خوی ازنظر کیفیت و عطر و اسانس در جهان‬ ‫کم نظیر است‪.‬‬ ‫امینــی تاکیــد کرد‪ :‬همچنیــن گل محمدی‬ ‫خوی مشتریان فراوانی در استان های هم جوار‬ ‫و کشورهای همسایه دارد بطوریکه ‪ 80‬درصد‬ ‫این محصول به صورت خشک یا تر به تبریز‪،‬‬ ‫ارومیه و کشورهای عراق‪ ،‬جمهوری اذربایجان‬ ‫و ترکیه صادر می شود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬از سالیان‬ ‫دور گذشــته گل محمــدی در حاشــیه باغــات‬ ‫میوه کشــت می شــد‪ ،‬اما در ســال های اخیر با‬ ‫اقبــال بــازار و رغبت باغداران مــزارع و باغات‬ ‫فراوان گل محمدی در مقیاس بزرگ تر در این‬ ‫شهرستان ایجادشده است‪.‬‬ ‫تولید سالیانه‪ 280‬تن کاهو در مزارع‬ ‫میاندواب‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان میاندواب‬ ‫گفت‪ :‬توسعه کشــت محصول کاهو به عنوان‬ ‫کشت مضاعف‪ ،‬با استفاده از ارقام اصالح شده‬ ‫و مقــاوم بــه ســرما بــا دوره رشــد کوتــاه‪ ،‬تاثیــر‬ ‫بسزایی در تغییر الگوی کشت‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫و درامدزایــی در بیــن کشــاورزان منطقــه دارد‪.‬‬ ‫علی دیانتی در جریــان بازدید از مزارع کاهوی‬ ‫روســتای ممــدل ایــن شهرســتان افــزود‪ :‬کاهــو‬ ‫گیاهــی یک ســاله که یکــی از ســبزی های مهم‬ ‫و پرکاربــرد بــوده و بیــش از ‪ 5‬هــزار ســال پیش‬ ‫معموال اوایل پاییز (در مناطق‬ ‫کشت می شده‬ ‫ً‬ ‫گرمســیر) و اوایــل بهــار (در مناطــق سردســیر)‬ ‫کشت ان انجام می گیرد‪ .‬کاهو بیشتر به عنوان‬ ‫یــک ســبزی و به صــورت تــازه خوری در ســاالد‬ ‫مصــرف می شــود‪ .‬دیانتــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫روســتای ممدل در شهرســتان میاندواب قطب‬ ‫تولید کاهو بوده که امسال حدود ‪ ۲۰‬هکتار از‬ ‫اراضــی ان به محصــول کاهو اختصاص یافته و‬ ‫به طور متوسط ‪ ۱۲‬الی ‪ ۱۵‬تن کاهو از هر هکتار‬ ‫برداشت و نزدیک ‪ ۲۸۰‬تن کاهو سالیانه در این‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫شهرســتان تولید و به بــازار عرضه م ‬ ‫ادامه داد‪ :‬کاهو سرشــار از ویتامین های ‪A، B،‬‬ ‫‪ C‬و مواد ضروری بدن بوده و به دلیل دارا بودن‬ ‫ســلولز‪ ،‬هضم غذا را اسان می کند‪ .‬کاهو دارای‬ ‫مقادیر زیادی فســفر‪ ،‬اهن‪ ،‬ســدیم‪ ،‬کلســیم و‬ ‫مــواد دیگری مانندیــد‪ ،‬منیزیم و مس نیز بوده‬ ‫و این امر موجب بازارپســندی ان شــده است‪.‬‬ ‫دیانتــی بیــان کرد‪ :‬بــا توجه به اســتقبال ذائقه‬ ‫مردم محلی امکان بسط و توسعه کشت این‬ ‫محصول به دلیل کم اب بر بودن‪ ،‬کوتاه بودن‬ ‫طول دوره رشــد و کشــت پائیزه‪ ،‬مورد تائید و‬ ‫حمایت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫محدودیت های تردد در مرز تمرچین تا‪۱۵‬‬ ‫خردادماهتمدیدشد‬ ‫مدیر گمرکتمرچین گفت‪:‬محدودیت های‬ ‫تردد در مرز تمرچین تا ‪ ۱۵‬خردادماه سال جاری‬ ‫تمدیدشد‪.‬‬ ‫فرامــرز محمدیــان اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫دســتورالعمل های اعالمی ســتاد ملــی مقابله و‬ ‫مدیریــت بیماری کرونا‪ ،‬هرگونه تردد مســتقیم‬ ‫یــا غیرمســتقیم مســافر تــا اطــاع ثانــوی از مرز‬ ‫تمرچیــن ممنــوع اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه بــه‬ ‫دلیل تداوم بیماری این ممنوعیت تردد مســافر‬ ‫برای دو هفته دیگر تا اخر اردیبهشــت ماه ســال‬ ‫جاری نیز تمدیدشــده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اســاس‬ ‫دســتورالعمل های اعالمی ســتاد ملــی مقابله و‬ ‫مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬هرگونه تردد مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیممسافرتااطالعثانویاز مرز تمرچین‬ ‫ممنوع اســت؛ و فرمانداری شهرستان پیرانشهر‬ ‫هیچ گونه نامه یا مجوزی جهت تردد مسافرین‬ ‫از مرز تمرچین را صادر نخواهد کرد‪ .‬محمدیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬افرادی که دارای اقامه‪ ،‬مجوز یا نامه‬ ‫تردد از سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫اربیــل عراق یــا نماینــده وزارت امــور خارجه در‬ ‫ارومیــه دارنــد اجازه تردد به کشــور عــراق از مرز‬ ‫تمرچینراخواهندداشت‪.‬مدیر گمرکتمرچین‬ ‫پیرانشهر گفت‪:‬هرگونهتصمیمدر خصوصلغو‬ ‫یا تمدید تردد مسافر در مرزهای کشور ازجمله‬ ‫مــرز تمرچین پیرانشــهر با مصوبات ســتاد ملی‬ ‫مقابلهبابیماری کروناقابل اجراخواهدبود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫ستاره رئال مادرید دراندیشه‬ ‫بازگشت به لندن‬ ‫در هفتــه های اخیر گفته‬ ‫میــدان بــرود‪.‬ال چیرینگیتو‬ ‫شــد که ادن هــازارد‪ ،‬ســتاره‬ ‫گــزارش کــرده اســت کــه در‬ ‫رئــال مادریــد‪ ،‬قصــد دارد‬ ‫حالــی کــه تنهــا یــک ســال‬ ‫تــا بــه چلســی بازگــردد و‬ ‫دیگــر از قــرارداد هــازارد‬ ‫توماس توخل‪ ،‬سرمربی ابی‬ ‫بــا رئالــی هــا باقــی مانــده‬ ‫ادن هازارد‬ ‫هــا‪ ،‬نیــز پیشــتر دربــاره ایــن‬ ‫اســت‪ ،‬ســتاره ســابق ابــی‬ ‫ستاره سابق اســتمفوردبریج‬ ‫هــا از وضعیــت خــود در‬ ‫صحبــت کــرده اســت‪.‬صحبت هایــی در باشــگاه اســپانیایی ناراضــی اســت و مــی‬ ‫ارتباط با بازگشت ادن هازارد به چلسی در خواهــد کــه بــه اســتمفوردبریج بازگــردد‪.‬‬ ‫پنجــره نقــل و انتقاالت تابســتان در جریان در ایــن گــزارش امــده اســت کــه رئالی ها‬ ‫اســت و توماس توخل نیز درباره این ســتاره نیــز در صــورت دریافــت مبلغــی در حدود‬ ‫سابق ابی ها صحبت کرده است‪.‬‬ ‫‪ 50‬میلیــون یــورو راضی بــه جدایی از این‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه هــازارد پــس از دو بازیکــن هســتند‪ ،‬مخصوصا که قصد دارند‬ ‫فصــل ناامیدکننــده در تیم زین الدین زیدان در تابســتان برای بســتن قرارداد با کیلیان‬ ‫مشــتاق بســتن این فصل از دوران حرفه ای امباپــه یا ارلینــگ هالند تالش کنند‪.‬‬ ‫خود و بازگشت به لیگ برتر است‪ .‬هافبک‬ ‫توماس توخل نیز پیش از این فاش کرده‬ ‫بلژیکی ‪ 352‬بازی با پیراهن چلســی انجام کــه یکی از طرفداران ســتاره ســابق چلســی‬ ‫داد و ‪ 110‬گل بــه ثمــر رســاند و ‪ 110‬پــاس اســت‪.‬توخل پیشــتر و پیش از دیدار با رئال‬ ‫گل نیــز داد و بــه عنــوان یکــی از بازیکنــان مادرید در نیمــه نهایی چمپیونزلیگ درباره‬ ‫برجسته لیگ برتر انگلیس شناخته شد‪.‬‬ ‫هــازارد گفتــه بــود‪ «:‬او بازیکنــی ســطح باال‬ ‫امــا هــازارد از زمــان پیوســتن بــه رئــال است و سال ها یکی از بازیکنان کلیدی این‬ ‫مادریــد در تابســتان ســال ‪ ،2019‬در ایــن باشگاه و لیگ برتر بوده است‪.‬من بیشترین‬ ‫تیــم با مشــکالت متعــددی رو به رو بوده احتــرام را بــرای او قائلــم‪ .‬او بازیکــن بزرگی‬ ‫است‪.‬ســتاره ‪ 30‬ســاله در ایــن مــدت بــا اســت‪ ،‬مــا اینجا افراد زیــادی را داریم که او‬ ‫مصدومیــت های پیاپی دســت به گریبان را بــه خوبــی می شناســند‪.‬او بازیکن کلیدی‬ ‫بــوده و در طــول دو فصــل توانســته تنهــا ایــن باشــگاه بــود و اکنــون در رئــال مادریــد‬ ‫در ‪ 43‬بــازی برای سپیدپوشــان مادرید به بازی می کند‪».‬‬ ‫پپ گواردیوال‬ ‫مربی سال لیگ برترانگلیس‬ ‫پپ گواردیوال‪ ،‬ســرمربی‬ ‫از دیگر سرمربیان و همتایان‬ ‫کاتــاالن منچسترســیتی‪ ،‬پس‬ ‫خود تشــکر کــرد و همچنین‬ ‫از موفقیت در هدایت سیتی‬ ‫به ســتایش بازیکنــان و کادر‬ ‫به کسب دو جام و با چشم‬ ‫ســیتی پرداخت‪.‬گواردیــوال‬ ‫انداز کسب چمپیونزلیگ در‬ ‫گفت‪«:‬خوشــحالم کــه برای‬ ‫پپ گواردیوال‬ ‫این فصل‪ ،‬به عنوان بهترین‬ ‫بــار دوم ایــن جایــزه را مــی‬ ‫مربی سال لیگ برتر برگزیده‬ ‫بــرم‪ .‬بــرای مــن ایــن جایــزه‬ ‫شــد‪.‬پپ گواردیوال پس از هدایت سیتی به بســیار خاص اســت چرا که با رای سرمربیان‬ ‫کسب قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی‪ ،‬همکارم این جایزه به من داده شده است‪.‬‬ ‫از ســوی اتحادیه ســرمربیان فوتبال انگلیس بردن جایزه ای از این دست تنها در صورتی‬ ‫به عنوان بهترین مربی سال برگزیده شد‪.‬‬ ‫امکان پذیر اســت که یک ســرمربی توســط‬ ‫پــس از اینکــه فصــل گذشــته ســیتی در متخصصیــن و حرفــه ای هــای برتر و ســطح‬ ‫رقابت با لیورپول بر ســر قهرمانی جا ماند‪ ،‬باال احاطه شده باشد‪.‬‬ ‫در این فصل سیتیزن ها شروع ارامی در لیگ‬ ‫بازیکنــان مــن فــوق العــاده بــوده انــد‪،‬‬ ‫داشــتند اما در نهایت توانســتند برتری خود فــداکاری و حرفــه ای بــودن انهــا هرگــز‬ ‫نســبت بــه دیگــر رقبــای حاضر در میــدان را متزلــزل نشــد‪ ،‬حتــی در طــول فصلــی کــه‬ ‫ثابت کنند‪.‬ســیتی بــا اختالفی ‪ 12‬امتیازی با چالــش برانگیزتریــن فصــل مــا بوده اســت‪.‬‬ ‫تیــم دوم جــدول قهرمان لیگ برتر شــد‪ ،‬در کادر فنی من نیز شایســته باالترین ســتایش‬ ‫فینال جام حذفی تاتنهام را شکســت داد و ها هســتند‪ .‬من خیلی خوش شــانس هستم‬ ‫بــه قهرمانــی رســید و در صورتی کــه بتواند کــه تیمــی از کســانی دارم که هــر روز هرچه‬ ‫روز شنبه چلسی را نیز در فینال چمپیونزلیگ دارنــد مــی دهند تا مطمئن شــوند منچســتر‬ ‫شکســت دهد‪ ،‬بــا باال بردن جــام قهرمانی ســیتی در بهترین شــرایطی اســت که ما می‬ ‫در اروپــا فصلــی رویایی را بــه پایان خواهد توانیــم باشــیم‪.‬این جایــزه تقدیم بــه انها و‬ ‫رساند‪.‬پس از دریافت این جایزه گواردیوال در اشتراک با انها است‪».‬‬ ‫هانسیفلیکسرمربی‬ ‫تیم ملی المان شد‬ ‫هانســی فلیک‪ ،‬سرمربی‬ ‫جانشــین لــوو روی نیمکــت‬ ‫ســابق بایــرن مونیــخ‪ ،‬بــه‬ ‫مانشافت خواهد شد‪.‬‬ ‫عنــوان ســرمربی جدیــد‬ ‫یواخیــم لــوو کــه بــه‬ ‫تیــم ملــی المــان معرفــی‬ ‫عنــوان دســتیار کلینزمــن در‬ ‫شد‪.‬هانســی فلیــک بــه‬ ‫تیــم ملــی المــان فعالیــت‬ ‫هانسی فلیک‬ ‫عنــوان جانشــین یواخیــم‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬در ســال ‪2006‬‬ ‫لــوو انتخــاب شــد و پــس از‬ ‫و پــس از جــام جهانــی‬ ‫مســابقات یــورو هدایــت تیــم ملــی المــان جانشــین یورگــن کلینزمــن روی نیمکــت‬ ‫را بــر عهــده خواهــد گرفــت و قرار اســت تا تیــم ملــی شــد‪ .‬در هشــت ســال نخســت‬ ‫یــورو ‪ 2024‬روی نیمکــت المــان بنشــیند‪.‬او فعالیــت لــوو در تیــم ملی المان‪ ،‬هانســی‬ ‫نخســتین ســرمربی ایــن تیم پــس از یواخیم فلیــک دســتیار او بود‪.‬لــوو در اوایــل ســال‬ ‫لــوو که از ســال ‪ 2006‬هدایــت این تیم را بر جــاری میــادی اعالم کرد که پس از پایان‬ ‫عهده داشته است‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫رقابــت هــای یورو در تابســتان‪ ،‬از ســمت‬ ‫فلیــک کــه در پایــان این فصــل از بایرن خــود بــه عنــوان ســرمربی تیم ملــی المان‬ ‫مونیــخ جدا شــد‪ ،‬پــس از پایان یــورو ‪ 2020‬کنــاره گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-469‬خانــم مهــری پیشــه ور مفــرد باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه‬ ‫بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 12‬زاهــدان رســیده‬ ‫مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان پــاک ‪-383/90‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان کوچــه منشــعبه از خیابــان‬ ‫مهــران مــورد ثبــت ‪ 71232‬صفحــه ‪ 371‬دفتــر ‪ 400‬بــه شــماره چاپــی ‪ 26616‬بعــت‬ ‫اســباب کشــی مفقــود گردیــده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا‬ ‫مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام‬ ‫معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف ‪10‬‬ ‫روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن‬ ‫اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند‬ ‫ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ 1400/03/05 :‬مایی‪-‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫زاهــدان م‪.‬الــف ‪196‬‬ ‫حقیقتی نمایان در پرسپولیس لیگ بیستم‬ ‫تیم یحیی بهتر از تیم‬ ‫برانکو است‬ ‫بــرد پرســپولیس در مقابــل ذوب اهــن حاصل‬ ‫یــک بــازی باحوصله و نمایشــی دلپذیر از ســوی‬ ‫شــاگردان گل محمــدی بــود‪ .‬بــه گــزارش ورزش‬ ‫تهــای‬ ‫ســه‪ ،‬پرســپولیس در روزی کــه موقعی ‬ ‫زیــادی را در مقابــل دروازه ذوب اهــن از دســت‬ ‫داد موفــق بــه کســب ســه امتیــاز حســاس و هم‬ ‫امتیــاز مانــدن بــا ســپاهان شــد‪ .‬ایجــاد هفــت‬ ‫موقعیــت گل در شــرایطی کــه ذوب اهن ســعی‬ ‫در ارائــه بــازی بســته ای داشــت نشــان از تــوان‬ ‫تاکتیکی پرسپولیس در جدال در اصفهان داشت‪.‬‬ ‫شاگردان گل محمدی در جدال با ذوب اهن یکی‬ ‫شهــای فصل خــود را به نمایش‬ ‫ن نمای ‬ ‫از بهتری ـ ‬ ‫گذاشــت ان هم در شــرایطی که معموال این تیم‬ ‫چــه در زمــان برانکو و چــه در زمان گل محمدی‬ ‫در برگشت به بازی هایی که گل اول را دریافت‬ ‫می کرد به مشکل برمی خورد‪ .‬نمایش پرسپولیس‬ ‫در این بازی نشــان داد که این تیم ازنظر ســطح‬ ‫تاکتیکــی باالتر از تیم های دیگر لیگ ایســتاده و‬ ‫شــاید در این کارزار تنها ســپاهان یارای رقابت با‬ ‫این تیم را داشته باشد‪ .‬بازی پرحوصله شاگردان‬ ‫نهــم در شــرایطی که با شــوک ناشــی از‬ ‫یحیــی ا ‬ ‫حملــه به اتوبــوس این تیم وارد ورزشــگاه شــده‬ ‫بودند‪ ،‬باعث شــد تا شــگفتی در فوالدشــهر رقم‬ ‫نخورد‪ .‬اســتفاده از تمام فضای زمین‪ ،‬پاس های‬ ‫زیــاد و پرســینگ شــدید در حیــن از دســت دادن‬ ‫توپ‪ ،‬عاملی شــد تا پرســپولیس تقریبا در اغلب‬ ‫دقایق بازی پرشــور و هجومی بازی کند و اجازه‬ ‫اســتراحت به بازیکنان ذوب اهن را ندهد‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجــه در مــورد بــازی بازیکنــان پرســپولیس‬ ‫استفاده از پاس های طولی و اجتناب از پاس های‬ ‫عرضــی زیاد بــود‪ .‬پاس های طولــی که اغلب نیز‬ ‫بــه مقصد می رســید‪ .‬تــوان و تنــوع تاکتیکی تیم‬ ‫یحیــی به گون ـه ای بــود کــه بازیکنــان ایــن تیم از‬ ‫روش های مختلف برای رســیدن به دروازه ذوب‬ ‫اســتفاده کردنــد و اگرچــه هــر دو گل ایــن تیــم‬ ‫روی ضربات ســر به ثمر رســید اما انتقال توپ به‬ ‫یک سوم دفاعی ذوب اهن و باز کردن دفاع این‬ ‫تیم از چنان ســرعتی برخــوردار بود که مدافعان‬ ‫ذوب اهن را در جاگیری و گرفتن یار به مشکل و‬ ‫اشتباه انداخته بود‪ .‬اضافه شدن بازیکنان میانی‬ ‫ایــن تیم به فضاهــای خالی و از ان مهم تر دیدن‬ ‫این فضاهای خالی و بازیکنی که به ان فضا رفته‬ ‫بود از سوی بازیکن صاحب توپ‪ ،‬عاملی شد تا‬ ‫مدافعان ذوب اهن روز پردردســری را پشــت ســر‬ ‫بگذارند‪ .‬ویژگی اصلی تاکتیکی پرسپولیس چه در‬ ‫ایــن بــازی و چه به صورت کلی اســتفاده از تمام‬ ‫فضای زمین و تدارک حمله هم از کناره ها و هم‬ ‫از عمق حریف دارد که باعث شده هم انالیز این‬ ‫تیم برای رقبا سخت تر شود و هم تمرکز مدافعان‬ ‫و به خصوص هافبک های حریف را کاهش دهد‪.‬‬ ‫پرسپولیس نشان داده که با یک مهاجم نوک در‬ ‫ترکیــب بهتــر از زمانی که دو مهاجم نوک خود را‬ ‫در ترکیــب بــه کار می گیرد بــازی می کند‪ .‬هرچند‬ ‫یحیــی بــا اوردن مغانلــو در نیمــه دوم عمــا از‬ ‫دو مهاجــم اســتفاده کــرد اما بایــد توجه کرد که‬ ‫اضافه شدن مغانلو در پی کم کردن یک هافبک‬ ‫دفاعی بود‪ .‬بازیکنانی مثل امید عالیشاه و احمد‬ ‫نوراللهــی کــه به خوبــی می تواننــد بــه فضاهای‬ ‫خالــی در محوطــه جریمــه حریف حاضر شــوند‬ ‫نقش مهمی در تکمیل حمالت این تیم و پرهیز‬ ‫از متوســل شــدن بــه ســانترها و ارســال های کــور‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیل جانشینی یک مهاجم نوک‬ ‫به جای بازیکنی مثل عالیشــاه از قدرت هجومی‬ ‫ایــن تیــم و برش حمالتش می کاهد‪ .‬پرســپولیس‬ ‫بــرد در بــازی با ذوب اهن را بیش از همه مدیون‬ ‫سرعت دادن به بازی‪ ،‬استفاده از پاس های طولی‬ ‫به جای پاس های عرضی وامان ندادن به حریف‬ ‫بــرای اســتراحت در طول بازی اســت‪ .‬شــاگردان‬ ‫یحیــی اجــازه نمی دهنــد کــه بیــن دو حملــه‬ ‫ایــن تیم زمان زیادی ســپری شــود و با ســرعت‬ ‫دادن به بازی و اضافه شــدن ســریع هافبک ها‬ ‫بــه یک ســوم دفاعی حریف‪ ،‬فرصــت جاگیری‬ ‫مناســب و تمرکــز ذهنــی حریــف را می گیرند و‬ ‫بدیــن ترتیــب در خنثی کردن پرســینگ حریف‬ ‫به خوبــی عمــل می کنند‪ .‬ضعفــی که در دوران‬ ‫برانکو چند باری پرســپولیس را ازار داد‪ ،‬همین‬ ‫پرســینگ قــوی حریفان ان هم بعــد از زدن گل‬ ‫بود که باعث می شد شاگردان برانکو در خلق‬ ‫مفــروغ ظاهر شــوند‪ .‬ان چیزی‬ ‫موقعیــت گل ک ‬ ‫کــه می تــوان از ان به عنــوان ارتقــای تاکتیکــی‬ ‫پرســپولیس یحیی نســبت به پرسپولیس برانکو‬ ‫یادکــرد همین تبحــر بازیکنان پرســپولیس برای‬ ‫خالص شــدن از پرســینگ حریف اســت که در‬ ‫ایــن مــورد تیم یحیــی بهتر از تیــم برانکو عمل‬ ‫می کنــد‪ .‬در ایــن مــورد کــه شــاید انالیزورهــای‬ ‫حرف ـه ای بتواننــد بهتــر در مــورد ان اظهارنظــر‬ ‫کــرده‪ ،‬عامــل اصلــی جابجایــی زیــاد بازیکنان‬ ‫کســوم دفاعی حریف است‬ ‫میانی در عرض ی ‬ ‫یکــه هم زمــان فضاهای عقــب زمین نیز‬ ‫درحال ‬ ‫به خوبی پوشــش داده می شــود‪ .‬بازیکنی مثل‬ ‫نوراللهــی کــه باتدبیــر یحیــی و حمیــد مطهری‬ ‫ســطح بــازی اش ارتقــا یافتــه و قابلیت هــای‬ ‫جدیدی از او نمایان شده هم در سمت راست‬ ‫و هــم در عمــق و هــم در چــپ پرســپولیس به‬ ‫فضاهــای خالــی خــود را نزدیــک می کنــد یــا‬ ‫امیــد عالیشــاه نیــز به خوبــی هــم بــرای خــود‬ ‫فضــا ایجــاد می کند و هم فضاهای ایجادشــده‬ ‫توسط بازیکنان دیگر را به خوبی می بیند‪ .‬این‬ ‫یهــای زیــاد در عرض دفاع حریف کار‬ ‫جابجای ‬ ‫رقبــا را بــرای گرفتن فضاها و یارگیری مســتقیم‬ ‫ســخت می کند‪ .‬پرســپولیس روان بازی می کند‪.‬‬ ‫یک پرســپولیس روغن کاری شــده که به سرعت‬ ‫تــوپ را بــه منطقــه دفاعی حریف می رســاند‪.‬‬ ‫فعــا خبــری از پاس های تاخیری زیاد نیســت‪.‬‬ ‫در پرســپولیس یحیــی ســعی می شــود تــوپ بــا‬ ‫کمترین پاس به دفاع حریف رسانده شود‪ .‬به‬ ‫مدافعان القاشــده که از دادن پاس های طولی‬ ‫و البته زمینی نهراســند‪ .‬القاشــده که هافبک ها‬ ‫توپ را که می دهند ســریع به ســمت جلو بروند‬ ‫و دوباره توپ بگیرند‪ .‬انچه پرســپولیس در بازی‬ ‫بــا ذوب اهن نشــان داد همین بــود‪ .‬یک فوتبال‬ ‫مدرن ایرانی که نشان می دهد مربیان ایرانی هم‬ ‫می توانند تاکتیک محور تیم های خود را هدایت‬ ‫کنند‪ .‬یحیی در ســکوت خوب تیمش را می سازد‬ ‫و پیش می برد‪ .‬بی جهت نیست که موفق ترین‬ ‫تیم ایرانی در اسیا همین پرسپولیس بوده است‪.‬‬ ‫حــاال شــاگردان یحیــی بیــش از هــر تیــم دیگری‬ ‫در ایــران‪ ،‬به ســطح فوتبــال فکورانــه‪ ،‬تاکتیکی‬ ‫و بین المللــی نزدیــک شــده اند‪ .‬نمایــش مقابــل‬ ‫ذوب اهن که این را می گفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایان ‪ 306‬روز سخت برای مهاجم ارام استقالل‬ ‫ارمان رمضانی باالخره و پس از گذشت ‪306‬‬ ‫روز در دیدار استقالل مقابل صنعت نفت موفق‬ ‫به گلزنی شد‪ .‬استقالل در دیداری حساس مقابل‬ ‫صنعت نفت در شبی که این تیم موقعیت های‬ ‫زیــادی را هــدر داد و تصمیمــات داوری نیــز در‬ ‫گــره خــوردن بازی بــرای ان ها تاثیرگــذار بود‪ ،‬به‬ ‫لطــف ت ـک گل زیبای رمضانــی در دقیقــه ‪ ،94‬از‬ ‫ســد صنعــت نفت عبور کــرد‪ .‬در این مســابقه و‬ ‫یکــه ابادانــی ها بــه دلیل اخــراج بغالنی‬ ‫درحال ‬ ‫کار را از دقیقــه ‪ 52‬بــه بعد ‪ 10‬نفره ادامه دادند‪،‬‬ ‫ســرانجام و در لحظــات پایانــی دروازه ایــن تیــم‬ ‫روی اشــتباه محمــد طیبــی و فرزیــن گروســیان و‬ ‫البته تیزهوشی ارمان رمضانی باز شد‪ .‬در دقیقه‬ ‫‪ 94‬این مســابقه یک ارســال بلند به روی دروازه‬ ‫صنعــت نفــت‪ ،‬به محمــد طیبی رســید و مدافع‬ ‫یکــه قصــد داشــت بــا یــک‬ ‫ابادانــی هــا درحال ‬ ‫ضربه ســر توپ را به فرزین گروســیان دروازه بان‬ ‫تیمــش برســاند‪ ،‬بــا تیزهوشــی و ســرعت باالی‬ ‫ارمــان رمضانــی‪ ،‬این بازیکن قبــل از گلر صنعت‬ ‫نفــت بــه توپ رســید و بــا ضرب ـه ای نــرم و زیبا‪،‬‬ ‫تــوپ را از بــاالی ســر گروســیان عبــور داد تــا گل‬ ‫ابــی پوشــان در ثانی ههــای پایانی به ثمر برســد‪.‬‬ ‫ارمان رمضانی که در تابســتان گذشــته از ســایپا‬ ‫به پرسپولیس پیوســت‪ ،‬در طی دوران حضورش‬ ‫در جمــع سرخ پوشــان انتظارات را بــراورده نکرد‬ ‫و بــدون اینکــه حتــی روی یــک گل نیــز تاثیــری‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬قراردادش را با این تیم فسخ کرد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-470‬خانــم مهــری پیشــه ور مفــرد باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه‬ ‫امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 12‬زاهــدان رســیده مدعــی‬ ‫اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان پــاک ‪-383/89‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان امیرالمومنیــن ‪ 21‬مــورد‬ ‫ثبــت ‪ 71232‬صفحــه ‪ 368‬دفتــر ‪ 400‬بــه شــماره چاپــی ‪ 900175‬الــف ‪ 94‬بعلــت‬ ‫اســباب کشــی مفقــود گردیــده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا‬ ‫مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام‬ ‫معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف ‪10‬‬ ‫روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن‬ ‫اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند‬ ‫ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ 1400/03/05 :‬مایی‪-‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫زاهــدان م‪.‬الــف ‪195‬‬ ‫و در انتقالی عجیب و غیرمنتظره‪ ،‬سر از استقالل‬ ‫دراورد‪ .‬رمضانــی کــه در طی حضور در اســتقالل‬ ‫به عنوان بازیکن جانشــین به میدان می امد‪ ،‬در‬ ‫دیدار امشــب مقابل صنعت نفت نیز در دقیقه‬ ‫‪ 82‬به جای ارسالن مطهری به زمین مسابقه امد‬ ‫تــا او بتواند قفــل دروازه ابادانی ها را باز کند که‬ ‫در دقیقــه ‪ 94‬نیــز موفــق به انجام این کار شــد‪.‬‬ ‫ارمــان رمضانی کــه روزهای ناامیدکننــده ای را در‬ ‫پرسپولیس پشت ســر گذاشت‪ ،‬با تصمیم فرهاد‬ ‫مجیــدی و در انتقالــی جنجالــی‪ ،‬راهی اســتقالل‬ ‫شــد‪ .‬او کــه در ایــن مــدت بــه دلیل عــدم گلزنی‬ ‫موردانتقــاد قرارگرفتــه بود‪ ،‬باالخره بــه ‪ 306‬روز‬ ‫ناکامــی در امــر گلزنــی‪ ،‬پایــان داد‪ .‬رمضانــی که‬ ‫اخرین بار در هفته بیست و ششم لیگ نوزدهم‬ ‫و در بــازی ســایپا در برابر شــاهین بوشــهر موفق‬ ‫شــده بــود گلزنــی کنــد‪ ،‬پــس از گذشــت ‪306‬‬ ‫روز باالخــره پایــش بــه گلزنی باز شــد تا طلســم‬ ‫ناکامی هایش را بشــکند و ســه امتیاز حســاس را‬ ‫به حساب تیمش واریز کند تا ابی پوشان به رتبه‬ ‫سوم جدول بازگردند‪ .‬اخرین یاغی فوتبال ایران‬ ‫که پس از جدایی تصمیم گرفت راهی اســتقالل‬ ‫شود‪ ،‬انگیزه های زیادی داشت تا توانایی هایش‬ ‫را در تیم رقیب نشــان دهد ولی باوجود ارســان‬ ‫مطهری‪ ،‬شــیخ دیاباته و مهدی قائدی‪ ،‬او هرگز‬ ‫فرصــت ایــن را پیدا نکــرد که از ابتــدا در ترکیب‬ ‫تیمش به میدان برود ولی درنهایت و در ابادان‪،‬‬ ‫موفق شد به طلسم ناکامی هایش پایان دهد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-471‬شــماره نامــه‪ 140085629021001229 :‬خانم ســمیه اســماعیلی باســتناد ‪۲‬‬ ‫بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــا شــهود و گواهــی دفترخانــه شــماره ‪ ۷‬ســمنان‬ ‫رســیده مدعــی میباشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 9766/8609‬واقــع در‬ ‫بخــش یــک ســمنان بــه شــماره چاپــی ‪ 836255‬و شــماره دفتــر امــاک الکترونیک‬ ‫‪ 139820329021007312‬بعلــت جابجائــی مفقــود و مالــک درخواســت صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب باســتناد مــاده ‪ ۱۲۰‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫ثبــت اگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک‬ ‫مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت‬ ‫بایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و در صــورت اعتــراض اصــل اســناد‬ ‫ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬ضمنا عرصــه در اجــاره مالــک اعیانــی اســت و برابــر ســند رهنــی ‪-3۵۲۸۸‬‬ ‫‪ 1392/10/18‬در رهــن بانــک مســکن میباشــد‪ .‬روانبخــش قنبــری‪ -‬رئیــس ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان ســمنان ‪/1140274‬م الــف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نگرانی از وضعیت دوگانه‬ ‫در تیم ملی‬ ‫مدت هاست که برخی از لژیونرهای فوتبال ایران با‬ ‫اتمام مسابقات باشگاهی در تعطیالت به سر می برند‬ ‫و از شــرایط مســابقه دور هســتند و از طرفــی برخــی‬ ‫یهــای‬ ‫فوتبالیســت های شــاغل در ایــران در کــوران باز ‬ ‫داخلــی به ســر می برنــد‪.‬اردوی تیم ملی فوتبــال ایران‬ ‫چهارم خرداد اغاز می شود و کادر فنی تیم ملی بعد از‬ ‫گ برتر‪ ،‬اسامی ملی پوشان مدنظر‬ ‫بازی های معوقه لی ‬ ‫خــود را بــرای حضور در اردو و شــرکت در انتخابی جام‬ ‫جهانیدربحریناعالمخواهد کرد‪.‬مسابقاتباشگاهی‬ ‫در اکثر کشورهای غرب اسیا و اروپا تمام شده و تعداد‬ ‫معــدودی از بازیکنــان همچنــان در کــوران مســابقات‬ ‫هستند‪ .‬به همین دلیل برخی از بازیکنان لژیونر ایرانی‬ ‫که احتماال به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شــد‪ ،‬در‬ ‫تعطیالت به ســر می برند و مدت زمــان زیادی خواهد‬ ‫بود که از شرایط مسابقه دور هستند‪.‬بازیکنانی مانند‬ ‫ســردار ازمــون‪ ،‬علــی قلــی زاده‪ ،‬کاوه رضایــی‪ ،‬شــجاع‬ ‫خلیــل زاده‪ ،‬امیــد ابراهیمی‪ ،‬علی کریمــی و ‪ ...‬در زمره‬ ‫ملی پوشــان لژیونری هســتند که چند هفته ای است از‬ ‫تمرینات گروهیوشرایطمسابقهدور شده اند‪.‬از طرفی‬ ‫مسابقات لیگ برتر ایران با توجه به اهمیت بازی های‬ ‫تیم ملی که حکم مرگ و زندگی را دارد‪ ،‬همچنان دنبال‬ ‫می شــود‪ .‬در واقع این انتظار می رفت که حداقل کادر‬ ‫فنی و مدیران فدراســیون شــرایطی را فراهم می کردند‬ ‫که بازی های لیگ حداقل ســه‪ ،‬چهار روز قبل از اردوی‬ ‫ایران لغو می شد و بازیکنان شاغل در ایران زمان بیشتری‬ ‫برای ریکاوری و اســتراحت به دســت می اوردند و از هر‬ ‫گونــه مصدومیت احتمالــی جلوگیری می شــد‪.‬در حال‬ ‫حاضر ملی پوشــان شــاغل در لیگ برتر بعد از برگزاری‬ ‫بازی های خود در سوم خرداد‪ ،‬فورا باید خود را به محل‬ ‫اردوی تیم ملی برسانند و چهارم خرداد نخستین جلسه‬ ‫تمرین را برگزار کنند‪.‬این وضعیت دوگانه برای بازیکنان‬ ‫ملی پــوش در شــرایطی اســت که نگرانی هایــی درباره‬ ‫اینــده تیــم ملی وجــود دارد‪ .‬به خصــوص که بحرین و‬ ‫عراق زودتر از ایران راهی اردو شده اند و در این مدت‪،‬‬ ‫دیدارهای دوستانه ای را با اوکراین و تاجیکستان برگزار‬ ‫خواهند کرد اما تیم ملی بدون هیچ دیدار دوستانه ای‬ ‫بهبحرینمی رود‪.‬‬ ‫انتقام گیری به سبک‬ ‫ساسان انصاری‬ ‫مهاجمسابقتراکتورباپیراهنفوالدتوانستخیلی‬ ‫زود دروازه شــاگردان خطیبــی را باز کنــد و در مصاف با‬ ‫تیــم ســابق خــود گل بزند‪.‬ساســان انصاری کــه یکی از‬ ‫خریدهــای فــوالد در ابتدای لیگ بیســتم بــود‪ ،‬پیش از‬ ‫حضور در جمع شــاگردان نکونام دو فصل موفق را در‬ ‫تراکتور گذرانده بود‪ .‬انصاری پس از قهرمانی با تراکتور‬ ‫در جام حذفی‪ ،‬تصمیم به جدایی از جمع سرخ پوشان‬ ‫تبریزی گرفت و راهی فوالد شد‪ ،‬تیمی که با درخشش‬ ‫در ان بــه فوتبــال ایــران معرفی شــده بود‪ .‬انصــاری در‬ ‫جدال رفت مقابل تراکتور در تبریز به میدان رفت اما در‬ ‫گلزنی ناکام بود‪.‬پس از تالش نافرجام انصاری در تبریز‪،‬‬ ‫او در فوالد اره نا به دنبال انتقام از تیم سابق خود بود و‬ ‫خیلیهمزودتوانسترویارسال کوتاهلوسیانوپریرا‪،‬با‬ ‫ضربه ایدیدنیومهار نشدنیدروازهمحمدرضااخباری‬ ‫را فرو بریزد و به تیم سابق خود گلزنی کند‪ ،‬البته که او‬ ‫پس از گلزنی به احترام دوران بازی خود در تیم تراکتور‪،‬‬ ‫شادی خاصی را انجام نداد‪.‬البته که ساسان انصاری در‬ ‫گلزنی سه امتیازی مقابل تیم سابق خود ناکام بود و گل‬ ‫او نیز با ضربه رزاق پور در نیمه دوم پاســخ داده شــد و‬ ‫بازی با تساوی به پایان رسید‪ ،‬اما به لحاظ امار و ارقامی‬ ‫هم ساسان انصاری شب خوبی را در فوالد اره نا گذراند‬ ‫و بهترین بازیکن زمین بود‪ .‬او براساس امار سایت یازده‬ ‫در شرایطی توانست نمره ‪ 7/7‬را کسب کند که به جز‬ ‫گلزنی ‪ 2‬تکل موفق‪ ،‬یک قطع توپ و یک پیروزی در‬ ‫نبرد هوایی در کارنامه اش داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬دقیقه درخشان شیری‬ ‫در بوشهر و اصفهان‬ ‫مهدی شیری مدافع راست تیم پرسپولیس عملکرد‬ ‫مطلوبــی را در بــازی بــا ذوب اهــن ارائه کرد‪.‬شــیری که‬ ‫باتوجه به اســیب دیدگی ســیامک نعمتی توانست در‬ ‫بازی جام حذفی فیکس باشــد‪ ،‬در دیدار با ذوب اهن‬ ‫نیز در ترکیب اصلی قرار گرفت تا فرصت تقابل مقابل‬ ‫سبزپوشان اصفهانی را داشته باشد‪.‬او در بازی با شاهین‬ ‫بنــدر عامــری پــاس گل چهارم سرخپوشــان را به مهدی‬ ‫عبدی داد و دوشــنبه گذشــته نیز یک پاس کلیدی و دو‬ ‫سانتر داشت که البته هیچ یک با ضربه به دروازه همراه‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو سواری سیستم‬ ‫پژو تیپ ‪ 206‬به رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 159 -24‬ج ‪ 62‬به شماره موتور ‪ 10FSS15115761‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ 19826712‬مدل ‪ 1384‬به نام محسن بریهی فرزند مهدی شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3624‬کدملی ‪ 1951175980‬صادره از ماهشهر مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند موتورسـیکلت شـرکت کویـر کاواسـاکی مـدل ‪ ۹۴‬بـه شـماره‬ ‫شناسـایی(‪ JKBZX636EEA016989 :)VIN‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ ZX636EE015330‬و شـماره پروانـه گمرکـی ‪ 4150388‬مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 05‬خــرداد ماه ‪ 26 / 1400‬می ‪ 14 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1078‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫واکسیناسیونعمومی‬ ‫با واکسن برکت از خردادماه‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره تولیدات واکسن کووایران برکت و نتایج مطالعات ان‬ ‫توضیحاتی داد‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬مجموعا ‪ ۵٠‬درصد از مطالعه فاز سوم واکسن کووایران برکت به‬ ‫پایان رسیده است‪ .‬او بابیان اینکه ما تعداد زیادی واکسن را تولید کردیم که به محض مجوز وزارت‬ ‫بهداشتبرایتائیدواکسن‪،‬انرابهوزارتبهداشتتحویلمی دهیم‪ ،‬گفت‪:‬در سهفاز مطالعاتی‬ ‫نتایج خوبی مشاهده شده است‪ .‬مخبر ادامه داد‪ :‬در خردادماه واکسیناسیون عمومی با تولیدات‬ ‫برنامه ایبرایفعالیتمدارسطبیعتنداریم‬ ‫معــاون امــوزش و مشــارکت های مردمی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفــت‪:‬‬ ‫فعال برنام ـه ای برای فعالیت مجدد مدارس‬ ‫طبیعــت به روال قبلی نداریــم اما امیدواریم‬ ‫بــه شــکل های دیگــری ماننــد برگــزاری اردو‪،‬‬ ‫دانش امــوزان بــا محیط زیســت و اهمیــت‬ ‫حفاظت از ان اشنا شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ژیال مهدی اقایی افزود‪:‬‬ ‫زمانــی که این مدارس فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده بود در سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ازنظر حقوقی جایگاهی نداشت‪ ،‬حتی ان‬ ‫سال هایی هم دفتر مشــارکت های مردمی‬ ‫مجوز فعالیــت این مدارس را صادر می کرد‬ ‫مــورد تائید دفتر حقوقی ســازمان نبود این‬ ‫یعنی اینکه در همان زمان هم کار قانونی‬ ‫پیش نمی رفت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬متولی ایجاد‬ ‫مدرســه وزارت اموزش وپــرورش اســت و‬ ‫زمانــی که مدارس طبیعت فعال بود طبق‬ ‫ابالغیه ای به ســازمان محیط زیست اعالم‬ ‫کردنــد کــه متولــی ایــن امــر ان وزارتخانــه‬ ‫قطعا سازمان‬ ‫اســت بنابراین بر این اســاس‬ ‫ً‬ ‫محیط زیســت نمی توانــد مجوز تاســیس و‬ ‫فعالیت را برای مدارس طبیعت صادر کند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬عالوه بر این مســائل دیگری‬ ‫هم در رابطه با مدارس طبیعت ایجاد شد‬ ‫کــه گــزارش ان بــه ســازمان محیط زیســت‬ ‫رســید‪ ،‬درواقــع حوز ههــای نظارتــی بر این‬ ‫مــدارس ورود کردنــد و بعــد از بررســی‬ ‫جوانــب مختلــف نظــر خــود را به ســازمان‬ ‫محیط زیســت اعــام کردنــد کــه درنهایت‬ ‫منجــر بــه تعطیلــی مــدارس طبیعت شــد‪،‬‬ ‫مجوزهایی هم که صادرشــده بود لغو شد‬ ‫بنابراین فعال برنامه ای برای فعالیت مجدد‬ ‫مدارس طبیعت به روال گذشته نداریم اما‬ ‫در تالشــیم با همــکاری اموزش وپــرورش در‬ ‫قالــب اردو دانــش امــوزان را از نزدیــک بــا‬ ‫طبیعت اشــنا کنیم البتــه بعدازاینکه کرونا‬ ‫به طور کامل مهار شد‪.‬‬ ‫جشنواره تنم زمین‬ ‫مهدی اقایی گفت‪ :‬یکی از فعالیت های‬ ‫معاونــت امــوزش و مشــارکت های مردمــی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت‪ ،‬برگــزاری‬ ‫جشــنواره تنــم زمیــن اســت‪ ،‬ایــن جشــنواره‬ ‫درصــدد اســت همه کســانی کــه در راســتای‬ ‫حفظمحیط زیستتالشمی کننداماتاکنون‬ ‫شناســایی نشــده اند را معرفی کنیم و هدف‬ ‫مستندســازی تجربیــات موفــق ایــن افــراد و‬ ‫گســترش ان ها اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همیشــه‬ ‫می دانســتیم کــه در نقــاط مختلــف کشــور‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه کارهــای محیط زیســتی‬ ‫مفیدی انجام می دهند و همیشه برای بهبود‬ ‫حال محیط زیست کشــور تالش می کنند اما‬ ‫نمی شناســیم ازای ـن رو بــرای اینکــه تجربیات‬ ‫این افراد را بشناسیم و منتشر کنیم اقدام به‬ ‫شناســایی ا نهــا گرفتیم کــه می توان بــا این‬ ‫روش حس اجتماعی مردم را در راستای حفظ‬ ‫محیط زیستترغیبکرد‪.‬‬ ‫لزوم اموزش محیط زیستی مسئوالن‬ ‫و مدیران‬ ‫معــاون امــوزش و مشــارکت های مردمی‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬یکی‬ ‫دیگــر از فعالیت هایــی کــه دنبــال می کنیــم‬ ‫اموزش محیط زیستی مدیران‪ ،‬برنامه ریزان و‬ ‫تصمیم ســازمان کشور اســت‪ ،‬این دوره های‬ ‫اموزشــی از ملزوماتــی اســت کــه معاونــت‬ ‫اموزش ســازمان محیط زیست دنبال می کند‬ ‫که با توجه به اهمیت موضوع شورای فرهنگ‬ ‫عمومی ورود کرده و بر اساس ان سند ارتقای‬ ‫این برنامه تهیه و تدوین شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫قرار است این سند در هفته محیط زیست در‬ ‫مراسمیباحضوررئیسسازمانمحیط زیست‬ ‫و وزیــر اموزش وپــرورش رونمایــی و ابــاغ‬ ‫شــود که بر این اســاس ذیل اجرای این ســند‬ ‫کارگروه هاییتشکیلشدکهامیدواریمبتوانیم‬ ‫موفقعمل کنیمتادرتصمیم گیری هاچهخرد‬ ‫و چه کالن محیط زیست مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫اموزش کشاورزان برای مدیریت‬ ‫مصرف اب‬ ‫مهــدی اقایــی دربــاره ارائــه امــوزش بــه‬ ‫کشــاورزان در خصــوص مدیریت مصرف اب‬ ‫و کش ـت های کــم اب بــر گفــت‪ :‬امــوزش در‬ ‫مــورد کش ـت های اب بــر بــر عهــده ســازمان‬ ‫جنگل ها مراتع و ابخیزداری است و تا جایی‬ ‫که اطالعــات دارم در این بخش اموزش های‬ ‫گســترده ای دارنــد‪ ،‬اما چند ماهی اســت که‬ ‫با همکاری دهیاران استان ها اموزش هایی در‬ ‫زمینه مدیریت منابع اب و دفع ســموم برای‬ ‫کشاورزان داشتیم‪ ،‬از سوی دیگر در دو استان‬ ‫ازجملــه خوزســتان برنامه اموزش کشــاورزان‬ ‫ب هصــورت پایلــوت در دســتور کار قرارگرفتــه‬ ‫است‪ .‬چنانچه فعالیت ها نتیجه بخش باشد‬ ‫یتــوان ان ها را در ســایر مناطق نیز اجرایی‬ ‫م ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات ماهانه با سمن ها‬ ‫او در ادامــه این نشســت دربــاره ارتباط‬ ‫ســازمان های مردم نهــاد زیس ـت محیطی بــا‬ ‫ادارات کل اســتانی و شهرســتانی افــزود‪:‬‬ ‫مدیــران کل ادارات شهرســتانی و اســتانی‬ ‫را موظــف کرده ایــم کــه ماهانــه جلســاتی‬ ‫را بــا ســمن ها برگــزار و گــزارش ان را به دفتر‬ ‫مشــارکت های مردمی ارســال کنند بنابراین‬ ‫ســعی کردیــم کــه تعامالتــی در ایــن زمینه‬ ‫برقــرار باشــد امــا اگــر ســمن ها مشــکلی در‬ ‫ایــن زمینه دارنــد می توانند این مشــکالت را‬ ‫به طور مســتقیم از طریق صفحــات مجازی‬ ‫یــا از طریــق دفتــر مشــارکت های مردمی به‬ ‫یهــای الزم انجام‬ ‫مــن اعالم کنند تــا پیگیر ‬ ‫شود‪ .‬معاون اموزش و مشارکت های مردمی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ادامــه‬ ‫دربــاره حضــور داوطلبــان اطفــای حریق در‬ ‫شســوزی شــده اند‪،‬‬ ‫عرصه هایی که دچار ات ‬ ‫گفــت‪ :‬اگر داوطلبان و همیــاران طبیعت در‬ ‫چالشجدیاکسیژندر بیمارستان هاباقطعیبرق‬ ‫یک پزشــک اورژانــس و مدیــرکل روابط‬ ‫ساعت هاییراکهبیمارستان هادرپیکنیستند‬ ‫عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی دربــاره‬ ‫و می توانند روی دیزل ژنراتور روند‪ ،‬این کار را‬ ‫شهــای قطعــی بــرق در بیمارســتان ها‬ ‫چال ‬ ‫انجام دهند تا شرکت های برق‪ ،‬بتوانند برق‬ ‫و ایجــاد مشــکل در اکسیژن رســانی بــه‬ ‫شــهر را تامیــن کننــد و در مقابل ســاعاتی که‬ ‫بیمارستان هاتوضیحداد‪.‬دکترحسینکرمانپور‬ ‫پیک کار بیمارســتان ها اســت‪ ،‬برقشان قطع‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬درباره مشکل قطعی‬ ‫نشود‪ .‬سال گذشته در تابستان در منطقه ‪۱۲‬‬ ‫بــرق و چالش هایــی که برای بیمارســتان ها‬ ‫تهران باشرکت برق چنین توافقیانجامشد‪.‬‬ ‫نوبتـندوم‬ ‫ایجــاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از معضالتی که‬ ‫اقداماتی‬ ‫اگــر همدل شــوند‪ ،‬می توان چنیـ‬ ‫در دوره کرونا پدیدار شد‪ ،‬بحث اکسیژن بود‪.‬‬ ‫انجــام داد‪ .‬هنــوز برنامه ای به بیمارســتان ها‬ ‫یکــه در بســیاری از بیمارســتان ها‪ ،‬به‬ ‫به طور ‬ ‫ندادند اما ظاهرا این طور شده که از قبل اعالم‬ ‫شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ‪ 1400‬نسبت به واگذاری عملیات زیرسازی‪،‬‬ ‫دلیل حجم باالی بیمارانی که وجود دارند‪ ،‬می شود‪ .‬کرمانپور ادامه داد‪ :‬همین موضوع نیــرو فکر می کند که با این قطعــی در اینده کنند‪ .‬کرمانپــور درباره مشــکالتی که قطعی‬ ‫اکســیژن بیش از میزان مصرفی کــه برای هر باعــث م ‬ ‫یشــود کــه اوال ســطح فشــار الزم هم مواجهیم‪ ،‬باید بنشینند و با بیمارستان ها‬ ‫ممکن اســت برای بیمارانی که در منزل‬ ‫اقدام برق‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫سطح شهر گلپایگان از طریق مناقصه عمومی‬ ‫جدولگذاری و اسفالت معابر‬ ‫بیمارســتان محاسب هشــده بــود و در شــرایط اکســیژن خصوصــا برای ا ‬ ‫یس ـی یوها کاهش اعــم از دولتــی و خصوصــی صحبــت کننــد اکسیژنمصرفمی کنند‪،‬ایجادکند‪،‬گفت‪:‬اگر‬ ‫اطالعــات موضــوع می‬ ‫کســببــد که گاهی همین‬ ‫جهــتـت‪ .‬با می یا‬ ‫ـیده شــود‪ .‬در سـ‬ ‫تواننــد اندیشـ‬ ‫مــیـا تمهیدات الزم‬ ‫ تواند تـ‬ ‫بود‪ ،‬موردنیاز اسـ‬ ‫قبل از کرونا طبیعی‬ ‫نشــانیسنتی‬ ‫بــهل هایمعمولی‬ ‫شــهرداریاز کپسو‬ ‫ســایتـال بیماراندر منزل‬ ‫بــه‬ ‫بیشــتر‬ ‫متقاضیــان‬ ‫توجهبهاینکهبیمارستان هابراساسیکسری به بیماران اسیب برساند‪ .‬حال اگر برنامه ای گذشــته هــم مشــکالتی بابت قطعــی برق استفادهمی کنند‪،‬اتفاقینمی افتد؛زیراان هابه‬ ‫مشخص‬ ‫بیمارستان‬ ‫بهوبرای‬ ‫داشتهیاباشد‬ ‫اســتانداردها ساخته شده بودند‪ ،‬بســیاری از وجود‬ ‫ذیحسابیشــد کــه شــرکت‬ ‫مالی درو تابســتان ایجــاد‬ ‫قطعبرق کاری‬ ‫هستندوبه‬ ‫گلپایگانسنتیوصل‬ ‫شهرداریبــرق کپسول‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫اداره‬ ‫رئیس‬ ‫‪www.Golpayegancity.ir‬‬ ‫بیمارستان ها در دوره همه گیری کرونا به ویژه باشد که در چه ساعتی باید برق قطع شود‪ ،‬صحبت هایی را با بیمارســتان ها انجام داد و ندارند؛امابیمارانیهمهستندکهازانجایی که‬ ‫بنابراینمی‬ ‫‪1400/3/17‬‬ ‫پیشنهادات‬ ‫مهلت‬ ‫تمهیداتی انجام داد؛‬ ‫تحویلجــه می توان‬ ‫قطع باهم‬ ‫ـود اکســیژن موا‬ ‫اخرینـا بــا کمبـ‬ ‫کهـ‬ ‫در اوج پی ‬ ‫باشد‪.‬همفکری کردهوراه حل هاییانجامشد‪ .‬اســیب ریوی شان زیاد بوده تا مدت ها باید از‬ ‫م ‬ ‫یشــدند که البته بعدازان با کمک خیرین برق ُافتی را در سطح اکسیژن ایجاد خواهد حتیبرخیبیمارستان هاباشرکتبرقتوافق دستگاه های اکسیژن ساز استفاده کنند و ا ن را‬ ‫و دولمــتالف‪:‬‬ ‫مقداری این مشــکل بیمار‬ ‫‪1137338‬ســتان ها کــرد‪ .‬او تاکیــد کرد‪ :‬نکته دوم این اســت که کردند که در ساعاتی اجازه دهند که برقشان خریداری کرده یا اجاره کنند‪ .‬این ها برق نیاز‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫رفــع شــد‪ .‬حــال دیگــر فکــر نمی کردیــم که قطعی هایمکررباتوجهبهزیرساخت هایی قطع شــود تا برق شــهر تامین شود‪ .‬کرمانپور دارنــد و اگــر بــرق قطــع شــود‪ ،‬اکســیژن این‬ ‫باوجوداینکــه اکســیژن فراه ‬ ‫مشــده‪ ،‬یــک کــه در اکثــر بیمارســتان ها قدیمــی هســتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید توجه کرد که برخالف ادارات بیمارانهمقطعمی شودومی توانداسیبشان‬ ‫روز بــرق هم قطع م ‬ ‫نحــال برخــی بیمــاران‬ ‫یشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬البته خودش به وســایل و ابزاری اسیب می رساند دولتی‪،‬نمی توانبهبیمارستانگفتکهکولرت را جــدی کنــد‪ .‬درعی ‬ ‫ هرحال‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫دار‬ ‫ـاردی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫میل‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫قیم‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫حرارت‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫ کن؛‬ ‫ش‬ ‫خامو‬ ‫را‬ ‫بیمارســتان های سطح شهرهای کالن اغلب‬ ‫بــه دلیــل کاهش تخت های ای ســی یــو‪ ،‬در‬ ‫نوبت اول‬ ‫بــه بــرق اضطــراری و دیــزل ژنراتــور مســلح در وضعیت تحریم‪ ،‬نداشــتن ارز برای خرید بیمــار بــاال رفتــه و به بیمار ضربــه می زند‪ .‬ما خانه تحت مراقبت قرار می گیرند و بخشی‬ ‫هســتند‪ .‬منتهــا خروج بــرق از برق شــهری و تجهیزات پزشــکی و‪ ...‬اینکــه خودمان هم مجبوریم همــه دماها را در حد متعــارف ‪ ۲۴‬از ّفناوری که باالی سرشــان در منزل اســت‪،‬‬ ‫استناد ساز می شود‪.‬‬ ‫کنیم‪،‬مشکل‬ ‫صدمه ای‬ ‫تهویهباید‬ ‫ داریم‪.‬درعین‬ ‫درجهنگه‬ ‫گلپایگانرا دارد‬ ‫ـراری مدت زمانــی‬ ‫ورود بــه برق اضطـ‬ ‫به توان‬ ‫نسبتنمی‬ ‫‪)4020402‬قطع شود‪،‬‬ ‫حتماکدبرقی اســت و اگر برق‬ ‫محل‬ ‫ حال(از‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال‬ ‫بودجهاینمصوب‬ ‫داردواردبه‬ ‫در نظر‬ ‫شهرداری‬ ‫و تا زمانی که این اتفاق بیفتد‪ ،‬یک کاهش پزشک اورژانس بابیان اینکه باید به تمام این در بیمارســتان باشد و واجب است تا بیماران وضعیت ان ها و سطح اکسیژن خون و‪ ...‬را‬ ‫اقدامبه این‬ ‫حال حاضر‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫طریقموارد فکر‬ ‫ی کند؛‬ ‫خریددر فشــار اکسـ‬ ‫محســوس‬ ‫نماید‪.‬بیمــاری را به یکدیگر منتقل نکننــد؛ بنابراین رصد کرد و ممکن است اسیب جدی به ان ها‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫ایجاد ماز‬ ‫ـیژنتنی‬ ‫اسفالت‬ ‫زیــرا برق یک لحظه می رود و مجــددا برقرار موضوعات فکر نشده است‪ .‬واقعا اگر وزارت م ‬ ‫یتــوان بــا یــک هماهنگــی و هم افزایشــی وارد شود و ان ها جدا استرس دارند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه زیرسازی‪ ،‬جدولگذاری و اسفالت‬ ‫معابرسطحشهر‬ ‫اگهیمناقصهخریداسفالت‬ ‫متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه ســایت شــهرداری بــه نشــانی‬ ‫گلپایگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری‬ ‫زیرسازی‪ ،‬و ذیحسابی‬ ‫رئیس اداره مالی‬ ‫اگهییا به‬ ‫‪www.Golpayegancity.ir‬‬ ‫اسفالت‬ ‫جدولگذاری و‬ ‫مناقصه‬ ‫باشد‪.‬شهر‬ ‫معابرمیسطح‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪1400/3/23‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫تاسیسرویان‬ ‫در الجزایر‬ ‫ســتاد اجرایی محقق خواهد شــد‪ .‬رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫مواردی که در دستور کار ستاد اجرایی فرمان امام موضوع عدالت اموزشی است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫در ستاد اجرایی فرمان امام به دنبال الگوسازی در بخش سخت افزاری و نرم افزاری هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون دو هزار مدرسه در سراسر کشور ساخته شده است‪ .‬مخبر بیان کرد‪ :‬تا پایان سال هزار مدرسه‬ ‫کانکسی به مدرسه ثابت تبدیل خواهد شد‪ .‬رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بیان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫سخت افزاری باکارهای صورت گرفته معضالت ناشی از کرونا در حوزه اموزش برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه در حوزه نرم افزاری با همکاری های شرکت های دانش بنیان و همکاری کمیته امداد‬ ‫و اموزش وپرورش مشکالت دانش اموزان مناطق محروم برطرف خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ ۶۰ :‬درصد‬ ‫از مدارس ساخته شده در مناطق محروم هستند و تمرکز ما ساخت مدارس و فراهم سازی امکانات‬ ‫اموزشی در مناطق محروم است‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه رویــان بابیان اینکه طی ســی ســال عمر پژوهشــگاه حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد پژوهش هــا بــه درمــان ناباروری منتهی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بنا داریم‬ ‫شــعبه دیگر مرکز درمان پژوهشــگاه را در الجزایر راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫دکتر عبدالحســین شــاهوردی رئیس پژوهشــگاه رویان در اســتانه ‪ ۳۰‬ســالگی‬ ‫ایــن پژوهشــگاه بــه مهر در خصــوص فعالیت های پژوهشــی و خدمات تخصصی‬ ‫رویــان گفــت‪ :‬یکــی از نقــاط قــوت پژوهشــگاه رویــان ایــن بــوده کــه بــر اســاس‬ ‫نیــاز جامعــه و هــدف بــه انجــام تحقیقــات و درمــان پرداختــه اســت‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه ایــن نیازهــا بــار اقتصادی بــرای مردم و جامعه داشــته گفــت‪ :‬اکنون خدا‬ ‫را شــکرگزاریم کــه جهــاد دانشــگاهی توانســته همپــای کشــورهای اروپایــی ایــن‬ ‫هزینه هــا را از دوش مــردم بــردارد‪ .‬رئیــس پژوهشــگاه رویان ضمن گرامیداشــت‬ ‫یــاد دکتــر کاظمــی اشــتیانی؛ موســس پژوهشــگاه رویــان در هشــتم خردادمــاه‬ ‫ســی ســال گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنون رویــان در مرحله ای اســت که عــاوه بر عرصه‬ ‫نابــاروری به عنــوان اغازگــر عرصــه فعالیت هــا در پژوهشــگاه‪ ،‬در زمینــه ســلول‬ ‫بنیــادی‪ ،‬همانندســازی و‪ ...‬ورود پیداکــرده اســت‪ .‬رئیــس پژوهشــگاه رویــان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تاکنــون شــاید نزدیــک بــه بیــش از ‪ ۶۰۰‬دانشــجو در پژوهشــگاه‬ ‫پایان نامــه خودشــان را انجام دادنــد که بخش اعظمی از ایــن پژوهش ها اکنون‬ ‫بــه پروتــکل درمانــی رســیده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬می تــوان گفت کــه نزدیک به ‪۴۰‬‬ ‫درصــد میــزان موفقیــت در پژوهش هــای رویان در پروســه درمانی بــه کار گرفته‬ ‫زمینــه اطفــای حریــق اموزش ندیده باشــند بود گفت‪:‬اینطرحبرنامه ایسه ماههبود که‬ ‫ ها بوده‬ ‫پژوهش‬ ‫می شــود‪ .‬درواقــع حاصــل میــزان موفقیــت در درمــان از نتیجــه‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫بــا حضــور در عرصــه جــان خــود را به خطر از بهمن ماه ســال ‪ ۱۳۹۶‬اجرایی شد‪ ،‬از ابتدا‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬رویان در این سی سال عالوه بر موفقیت در درمان ناباروری و‬ ‫می اندازنــد‪ ،‬ازای ـن رو بــا شــورای هماهنگــی هم قرار بود که این طرح پس از اجرایی شدن‬ ‫پژوهــش در حوزه هــای گوناگونی مانند پزشــکی بازســاختی‪ ،‬ســلول های بنیادی‪،‬‬ ‫سازمان های مردم نهاد و تشکل ها جلسه ای به مردم و سمن ها واگذار شود البته اجرای این‬ ‫زیرسازی‪،‬‬ ‫عملیات‬ ‫نسبت‬ ‫پژوهشی‪ ،‬بیش‬ ‫صدها مقاله‬ ‫واگذاریانتشــار‬ ‫بهاست عالوه بر‬ ‫توانســته‬ ‫‪1400‬و‪...‬‬ ‫سالت فناوری‬ ‫شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب زیســ‬ ‫ش همیاران طرح نتایج مثبتی ازجمله تفکیک پسماند از‬ ‫برگــزار کرده ایم تــا بتوانیم امــوز ‬ ‫از ‪ ۳۵‬هــزار زوج نابــارور را صاحــب فرزند کند‪ .‬رئیس پژوهشــگاه رویان با تاکید‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫او‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همراه‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫مبدا‬ ‫معاون‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫طبیعت در این زمینه را پیگیری‬ ‫اقدام‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫نماید‪.‬راه انــدازی شــرکت های دانش بنیانی‬ ‫توانســته با‬ ‫رویــان نیز‬ ‫پژوهشــگاه‬ ‫جدولگذاری و اسفالت معابر سطح شهر گلپایگان از طریقبــر اینکــه‬ ‫امــوزش و مشــارکت های مردمــی ســازمان برگزاریاینطرحایجادحسمسئولیت پذیری‬ ‫در زمینــه نگهــداری ســلول های خون بند ناف و تولید ســلول های بنیادی و تولید‬ ‫مدیریت پسماند‬ ‫کســب مردم در راستای‬ ‫این و تشــویق‬ ‫متقاضیــانمــه داد‪ :‬در‬ ‫حفاظــت محیط زیســت ادا‬ ‫نشــانی‬ ‫بــه‬ ‫شــهرداری‬ ‫ســایت‬ ‫بــه‬ ‫تواننــد‬ ‫مــی‬ ‫بیشــتر‬ ‫اطالعــات‬ ‫جهــت‬ ‫داروهــای دامــی نیــز به عرصه تولید وارد شــود‪ .‬شــاهوردی در پاســخ به ســوالی‬ ‫زمینهبایدباسازمانجنگل هانیزتعامل کنیم بود بنابراین طرح بی زباله زمان خود را طی‬ ‫مبنــی بــر راه انــدازی شــعبه دیگــر پژوهشــگاه رویان گفــت‪ :‬نزدیک به یک ســال‬ ‫اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.Golpayegancity.ir‬نشــانیا دادبهکهرئیس‬ ‫بعــدازان اتفاقات‬ ‫و در کنار محیط بانان برای همیاران طبیعت کرد و نتایج‬ ‫اســت که مذاکراتی با الجزایر داشــته ایم که شــعبه دیگر پژوهشــگاه رویان را در‬ ‫خوبیافتادوخیلی هابهسمتتفکیکزباله‬ ‫هم اموزش اطفای حریق برگزار کنیم‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ 1400/3/17‬می باشد‪ .‬ایــن کشــور راه انــدازی کنیــم‪ .‬رئیس پژوهشــگاه رویــان ادامه داد‪ :‬بدین واســطه‬ ‫طرح بی زباله در جامعه تعمیم یافت‬ ‫و صفر شــدن پســماند پیــش رفــت‪ ،‬درواقع‬ ‫عــاوه بــر تربیــت نیروهای انســانی یک مرکز درمــان ناباروری رویــان در الجزایر‬ ‫او دربــاره طــرح بی زبالــه کــه پیش ازایــن اثری که می خواستیم بر روی جامعه بگذاریم‬ ‫راه اندازی می شــود‪ .‬همچنین تجربیاتی به دســت می اوریم که منجر به توســعه‬ ‫م الف‪1137338 :‬‬ ‫توســط سازمان محیط زیســت اجرایی شده بهنظرخودمان گذاشتیم‪.‬پیمانشکرزاده‪-‬شهردار‬ ‫گلپایگاندر کشــورهای دیگر خواهد شد‪.‬‬ ‫پژوهشــگاه رویان‬ ‫اگهی مناقصه زیرسازی‪ ،‬جدولگذاری و اسفالت‬ ‫معابرسطحشهر‬ ‫اگهیمناقصهخریداسفالت‬ ‫شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ‪( 1400‬از محل کد ‪ )4020402‬نسبت به‬ ‫خرید اسفالت تنی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه ســایت شــهرداری بــه نشــانی‬ ‫‪ www.Golpayegancity.ir‬یا به رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ 1400/3/23‬می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1140532 :‬‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫مزایده اجاره مرحله اول جایگاهای سی ان جی‬ ‫شهرداری دیواندره‬ ‫جی شــماره یک و دو را به مدت یکسال با قیمت کارشناسی واگذار نماید لذا از‬ ‫شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میاید از تاریخ انتشار این اگهی به مدت‬ ‫ده روز کاری جهت کسب اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت در مناقصه به‬ ‫شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره یک مبلغ اجاره ‪ 402/665/546‬ریال‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره ‪ 2‬مبلغ اجاره ‪ 240/000/000‬ریال‬ ‫گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ‪ 1400‬نسبت به واگذاری عملیات زیرسازی‪،‬‬ ‫شهرداری‬ ‫‪1140532‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه ســایت شــهرداری بــه نشــانی‬ ‫مزایده اجاره مرحله اول جایگاهای سی ان جی‬ ‫شهرداری دیواندره‬ ‫جدولگذاری و اسفالت معابر سطح شهر گلپایگان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ www.Golpayegancity.ir‬یا به رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ 1400/3/17‬می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1137338 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظر دارد از طریق مزایده اجاره جایگاه های سی ان‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫جی شــماره یک و دو را به مدت یکسال با قیمت کارشناسی واگذار نماید لذا از‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫اگهیمناقصهخریداسفالت‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظر دارد از طریق مزایده اجاره جایگاه های سی ان‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میاید از تاریخ انتشار این اگهی به مدت‬ ‫ش‬ ‫جی‬ ‫شر‬ ‫ده‬ ‫شه‬ ‫قیم‬ ‫قی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!