روزنامه رویداد امروز شماره 1077 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1077

روزنامه رویداد امروز شماره 1077

روزنامه رویداد امروز شماره 1077

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مدیرعامل فوالد تاراز از رکوردی دیگر در گروه فوالد‬ ‫مبارکهخبرداد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 04‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 25‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1077‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫نقشمثبت‬ ‫رکوردشکنی فوالد تاراز‬ ‫درمتعادل سازیقیمت ها‬ ‫‪03‬‬ ‫ایرالین هامسئولتقلبیبودن‬ ‫ت کرونانیستند‬ ‫تس ‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫معمایانتخاباتدومرحله ای‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫در نشست مدیرعامل کشتیرانی‬ ‫دریای خزر با مدیرعامل سازمان مطرح شد‬ ‫ظرفیتباالی‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫برای توسعه تبادالت‬ ‫تجاری در دریای خزر‬ ‫‪02‬‬ ‫توسعه‬ ‫زیرساخت هایارتباطی‬ ‫مشکالت دوران کرونا را‬ ‫اسانساختهاست‬ ‫‪6‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫رویاد د ارذبایجانشرقی‬ ‫شنواوچشمبینای‬ ‫عمومیها گوش‬ ‫روابط‬ ‫سازمانهستند‬ ‫دوقهای رای دارند‬ ‫کثری مردم پای صن‬ ‫یدی در حضور حدا‬ ‫وتئینی استان توسط‬ ‫از مواد پر‬ ‫‪ ۲۰‬درصد عشایرتامینمیشود‬ ‫چاق و عرضه خارج‬ ‫گیری و مقابله با قا‬ ‫پیش‬ ‫برگزاری اولین جلسه کارگروه فراوردههای نفتی‬ ‫از شبکه‬ ‫عامل شرکت اب و‬ ‫بازدید مدیر‬ ‫فاضالب استان از‬ ‫تصفیهخانه اب‬ ‫عقب ماندگیفرهنگی‬ ‫در سطح اول فوتبال ایران‬ ‫ایین غسل تعمید کودکان‬ ‫مندایی در رودخانه کارون‬ ‫‪25‬‬ ‫عکس نوشت نخستین غسل تعمید برای پانزده کودک مندایی توسط علمای این دیانت شنبه‬ ‫در رودخانه کارون اهواز انجام شد‪ .‬در ایین مندایی ‪ -‬پیروان حضرت یحیی (ع)‪ -‬وقتی نوزاد به‬ ‫دنیا می اید بعد از گذشت مدت زمانی مشخص از تولد باید غسل تعمید داده شود‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬علی معرف ‪ /‬ایرنا‬ ‫رسانه ها نقش کلیدی‬ ‫در حضور حداکثری‬ ‫مردم پای صندوق های‬ ‫رای دارند‬ ‫چرابایدنگرانخشکسالی‪۱۴۰۰‬باشیم؟‬ ‫شاهد بارش های طوالنی و سیل اسایی بود‪.‬‬ ‫امــا حــاال بــا وجود ایــن که بیــش از یک ماه‬ ‫بــه ورود بــه فصــل گرما باقی نمانده اســت‬ ‫افزایش دما در کنار کمبود بارندگی حکایت‬ ‫از تابستانی خشک و کم اب دارد‪.‬‬ ‫ایــران بــا قرار گرفتن در نیم کره شــمالی‬ ‫کــره زمیــن‪ ،‬اقلیــم گــرم و خشــکی داشــته و‬ ‫جــزو کــم بارش تریــن کشــورهای غرب اســیا‬ ‫یشــود‪ .‬نبود بارش باعث شده‬ ‫محســوب م ‬ ‫ایــن موضــوع در درازمدت به کم ابی و بعد‬ ‫به خشکسالی تبدیل شود‪ .‬مهران زند رئیس‬ ‫گروه خشکســالی و تغییر اقلیم پژوهشکده‬ ‫حفاظــت خــاک و ابخیــزداری بــه ایرناپالس‬ ‫گفت‪ :‬خشکسالی خصیصه ذاتی اقلیم کشور‬ ‫است و تغییر اقلیم‪ ،‬متهم ردیف اول افزایش‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫فراوانــی وقــوع این بال محســوب ­ ‬ ‫نبــود برنامه ریزی مناســب و سیاس ـت گذاری‬ ‫درســت در مواجهــه بــا خشکســالی در‬ ‫درازمدت این موضوع را تشدید کرده است؛‬ ‫به گون ـه ای کــه امــروز در مناطــق وســیعی‬ ‫از کشــور در حــال گــذار از خشکســالی بــه‬ ‫خشکی هســتیم‪.‬زند ادامه داد‪ :‬خشکسالی‬ ‫کاهــش طوالنی و غیرطبیعی منابع رطوبتی‬ ‫اســت کــه پیامدهــای نامطلوبی بــر محیط‬ ‫دارد‪ .‬خشکسالی به سه دسته «خشکسالی‬ ‫هواشناســی‪ ،‬کشــاورزی و هیدرولوژیکــی»‬ ‫قابل تقسیم اســت‪ .‬خشکسالی هواشناسی‬ ‫بــه دلیل کمبــود و یا کاهش مقــدار بارندگی‬ ‫در طــی دوره ای از زمــان به وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫در صورتی که خشکســالی هواشناسی مدت‬ ‫زیــادی ادامــه پیــدا کنــد و حجــم جریــان‬ ‫رودخانه ها یا ســطح ابهای زیرزمینی کاهش‬ ‫یابــد‪ ،‬بــه وقــوع خشکســالی هیدرولوژیکی‬ ‫منجر می شود‪ .‬خشکسالی کشــاورزی نیز در‬ ‫نتیجه کســری بارش‪ ،‬کمبــود رطوبت خاک‪،‬‬ ‫اختالف بین تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل‬ ‫و در نتیجــه کاهش اب در دســترس گیاه رخ‬ ‫می ­دهد‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬عامل اصلی وقوع‬ ‫خشکسالی‪،‬ناهنجاریمتغیرهایهواشناسی‬ ‫ماننــد بــارش‪ ،‬دمــا و تبخیــر اســت و تحلیــل‬ ‫ایــن متغیرها نقش کلیدی در شــیوه وقوع و‬ ‫توسعه خشکسالی دارد‪.‬‬ ‫با بررســی اخریــن اطالعات هواشناســی‬ ‫یتــوان شــرایط خشکســالی ســال جــاری‬ ‫م ‬ ‫را تحلیــل کــرد‪ .‬طبــق بررســی اخریــن امار و‬ ‫اطالعــات هواشناســی‪ ،‬بــا وجــود گذشــت‬ ‫بخــش اصلــی و عمــده ســال ابــی‪ ،‬مجموع‬ ‫بارشهــای نازل شــده کاهــش قابل توجهی‬ ‫­ ‬ ‫نسبتبهمیانگینبلندمدتنشانمی دهند‪.‬‬ ‫زند ادامه داد‪ :‬براســاس اطالعات شکل زیر‪،‬‬ ‫بخش زیادی از کشور در ‪ ۱۲‬ماه گذشته درگیر‬ ‫خشکسالی شدید تا بسیار شدید هواشناسی‬ ‫یهــا هواشناســی گویــای ان‬ ‫اســت‪ .‬پیش بین ‬ ‫اســت که در ماه های باقیمانده از ســال ابی‬ ‫نیز بارش قابل توجهی نخواهیم داشــت‪ .‬با‬ ‫یتــوان گفت‬ ‫تکیــه بر مجمــوع اطالعــات م ‬ ‫کــه در ســال ابــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬در بیشــتر‬ ‫مناطــق کشــور بــا خشکســالی هواشناســی‬ ‫شدید تا بسیار شدید مواج ه هستیم‪ .‬رئیس‬ ‫گروه خشکســالی و تغییر اقلیم پژوهشکده‬ ‫حفاظــت خاک و ابخیــزداری افــزود‪ :‬پس از‬ ‫وقــوع خشکســالی هواشناســی‪ ،‬اثــار ان در‬ ‫شهــای کشــاورزی و منابع طبیعی دیده‬ ‫بخ ‬ ‫یشــود‪ .‬در این زمینــه عوامل مهم دیگری‬ ‫م ‬ ‫مانند رطوبت خاک و شرایط تبخیر و تعرق‬ ‫نیز تعیین کننده است‪.‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫مردم دوست دارند‬ ‫در انتخابات به سمت‬ ‫چهره هایجدیدتربروند‬ ‫شرب نظرکهریزی‬ ‫رئیــس گــروه خشکســالی و تغییــر اقلیم‬ ‫پژوهشــکده حفاظــت خــاک و ابخیــزداری‬ ‫می گویــد‪ :‬بخش زیــادی از کشــور در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫گذشــته درگیــر خشکســالی شــدید تــا بســیار‬ ‫شــدید اســت‪ .‬پیش بینی ها گویای ان اســت‬ ‫کــه در ما ههــای باقیمانــده از ســال ابــی هم‬ ‫بــارش قابــل توجهــی نخواهیــم داشــت‪ .‬بــا‬ ‫تکیــه بــر اطالعات گرداوری شــده‪ ،‬در ســال‬ ‫ابی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬در بیشــتر مناطق کشــور با‬ ‫خشکسالی شدید تا بسیار شدید مواجه ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬بهــار امســال در‬ ‫یشــود کــه میــزان بارش های‬ ‫حالی ســپری م ‬ ‫معمــول به شــدت کاهش یافتــه و گویا قرار‬ ‫نیســت کشــور ســال ابــی مناســبی را پشــت‬ ‫ســربگذارد‪ .‬موضوعــی کــه باعــث شــده تــا‬ ‫بســیاری از کارشناســان از خشکســالی شدید‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر دهند‪ .‬براساس امار رسمی‬ ‫اعالم شده‪ ،‬میزان بارندگی در کشور در سال‬ ‫زراعی جاری نســبت به ســال گذشــته ‪۵۲.۶‬‬ ‫درصــد کاهش داشــته که چنین وضعیتی در‬ ‫‪ ۴۰‬سال اخیر بی سابقه توصیف شده و این‬ ‫در شرایطی است که کشور در چند سال اخیر‬ ‫‪07‬‬ ‫بازار اعتراض و بیانیه حسابی داغ است‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫هایارتباطی‬ ‫سعهزیرساخت‬ ‫سان ساخته است‬ ‫تو‬ ‫ران کرونا را ا‬ ‫مشکالت دو‬ ‫رسانهها نقش کل‬ ‫ورزش‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫طیروزهای گذشته‬ ‫قطعیبرق‬ ‫مشکل راسریبودهاست‬ ‫س‬ ‫دوشنبه ‪27‬‬ ‫خواهد شــد فرماندار‬ ‫ربایجان شرقی‪:‬‬ ‫ناامیدتر‬ ‫استاندار اذ‬ ‫ـاب بابیان اینکه‬ ‫شهرســتان بنـ‬ ‫ستاد تنظیم بازار این‬ ‫ـزان بارندگــی در‬ ‫جلسه‬ ‫متاســفانه میـ‬ ‫ریاســت فرماندار‬ ‫شهرستان به‬ ‫ــبت بــه مــدت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ســال ابــی نس‬ ‫دادســتان‪ ،‬معاون‬ ‫و بــا حضــور‬ ‫ـال گذشــته ‪۵۱‬‬ ‫مشــابه در سـ‬ ‫و هماهنگــی‬ ‫بسته معیشتی‬ ‫برنامهریــزی‬ ‫ـش داشــته اســت‬ ‫اهدای ‪600‬‬ ‫شهریار فتحی‬ ‫درصــد کاهـ‬ ‫ـی فرمانــداری و‬ ‫امــور عمرانـ‬ ‫اب موجب بروز‬ ‫نرمندان اسیبدیده‬ ‫گفت کمبود‬ ‫ـئولین مربوطه برگزار‬ ‫و زنجــان ایجاد‬ ‫به ه‬ ‫کشاورزی ازجمله گندم‬ ‫ســایر مسـ‬ ‫ســتی بیــن تبریــز‬ ‫خــط مســتقیم پ‬ ‫ـه فرمانــدار‬ ‫اسیب به محصوالت‬ ‫کــه حمایــت از‬ ‫از کرونا‬ ‫میکنیم بخشی از‬ ‫ســبحانیفر بابیــان این‬ ‫شــد در ایــن جلسـ گرامیداشتسالروزحماسه‬ ‫ســت که ســعی‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش‬ ‫شهرستانبنابضمن‬ ‫هم شــده ا‬ ‫غیرمترقبه جبران کنیم‪.‬‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫داشت ازادسازی‬ ‫شرکت پست متبلور‬ ‫فرهنــگ و‬ ‫فتح خرمشهر اظهار‬ ‫از طریق حوادث‬ ‫تولید در‬ ‫ـی امــروز از طریق‬ ‫دهنده ان را‬ ‫روزهای گذشته‬ ‫شکوهمند‬ ‫بــا همــکاری اداره کل شــهرداری تبریز ‪ 600‬بسته‬ ‫از تولیــدات داخلـ‬ ‫دشمن بعثی نشــان‬ ‫برق پیشامده طی‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫توجهــی‬ ‫ـکر ‪ 31‬عاشورا و‬ ‫ــرکت پســت در‬ ‫خرمشــهر از دســت‬ ‫مرزوبوم او قطعی‬ ‫اذربایجــان شــرقی‬ ‫اینیک مشــکل‬ ‫اســتان‪ ،‬لشـ‬ ‫ـدی بــه هنرمنــدان‬ ‫قابل خریدوفروش میشــود و ش‬ ‫مقاومت فرزندان این‬ ‫گفت متاســفانه‬ ‫اســتاندار‬ ‫های پرکار در دوران‬ ‫کمکهزینــه نقـ‬ ‫انالین‬ ‫ـددی ازجملــه با‬ ‫اشــاره کرد و‬ ‫توان ایستادگی و‬ ‫معیشــتی و ‪250‬‬ ‫ارتباطات‪ ،‬یکی از حوزه‬ ‫ـای الزم در ایــن‬ ‫ــرقی اهدا شــد‪.‬‬ ‫تفاهمنامههــای متعـ‬ ‫جــاوز دشــمنان‬ ‫ـت کــه پیگیریهـ‬ ‫در اذربایجــان ش‬ ‫ـعه زیرساختهای‬ ‫هرگونــه تعــدی و ت‬ ‫حوزه‬ ‫ایــن زمینــه‬ ‫ـوری و وزارت میراث‬ ‫کشــوری اسـ‬ ‫ـیبدیده از کرونــا‬ ‫کروناست‪ ،‬گفت‪ :‬توسـ‬ ‫ـتاندار انجــام دادهایم‬ ‫در برابــر‬ ‫فعاالن و شــاغالن‬ ‫مشاهده میکنیم که‬ ‫زنان ریاســت جمهـ‬ ‫اسـ‬ ‫ـوص را از طریــق اسـ‬ ‫ـیوع‬ ‫که‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـا خســارتهایی‬ ‫امید‪ ،‬موجب ش‬ ‫افزود امروز هم‬ ‫معاونــت‬ ‫اشاره به موقعیت‬ ‫اسالمی خصـ‬ ‫ارائه برنامه قطعی‬ ‫دولــت تدبیــر و‬ ‫است او‬ ‫شــیوع کرونـ‬ ‫معاش این هنرمندان‬ ‫کرده است‪ .‬او با‬ ‫فلسطین همچون ایران‬ ‫ارتباطــی در‬ ‫برق نیز نسبت به‬ ‫های این دوره حل‬ ‫فرهنگی امضا‬ ‫فرهنگ وارد کرده و‬ ‫همچنین جایگاه‬ ‫ایستادند و شرکت‬ ‫جوانان کشور‬ ‫مشکالت و ســختی‬ ‫ـت کــه امیدواریم‬ ‫حوزه هنر و‬ ‫به این شــرایط و‬ ‫اذربایجان شــرقی و‬ ‫غاصب پیروزمندانه‬ ‫مردم ملزم شــده اسـ‬ ‫بســیاری از‬ ‫قرار داده‪ ،‬با توجه‬ ‫دیــدار با معاون‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ســتار اســتفاده از‬ ‫کند بــرق بــه‬ ‫در برابر اسرائیل‬ ‫در‬ ‫ـعاع‬ ‫پورمحمدی‬ ‫طوالنینشوداودر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بر‬ ‫ال‬ ‫تحت‬ ‫خوا‬ ‫مبنی‬ ‫تولید‪،‬‬ ‫پیشنهاد اتشبس ارائه‬ ‫شــود‪ .‬محمدرضا‬ ‫دستگاهها نقشی را‬ ‫را‬ ‫ســتان در عرصــه‬ ‫قطعیهایپیشامده‬ ‫پســت ایــران‪ ،‬با‬ ‫پیشامده‪ ،‬اکثر‬ ‫تجارت انالین در‬ ‫ایــن ا‬ ‫تا دشمن با ذلت‬ ‫ـل شــرکت ملــی‬ ‫خردادماه مدت‬ ‫شهرستان هم گفت‬ ‫ماه دچار اسیب‬ ‫مشکالت‬ ‫پست در توسعه‬ ‫وزیــر و مدیرعامـ‬ ‫مسئله انتخابات ‪۲۸‬‬ ‫کمبود سیمان در‬ ‫کسانی که در این چند‬ ‫در اســتان‪ ،‬اظهار‬ ‫ظرفیت شرکت‬ ‫کشورهای همسایه‬ ‫رویداد خصوص‬ ‫او در ادامه به‬ ‫خدمات این شــرکت‬ ‫پروژههای بزرگ در‬ ‫توجه ویژه به‬ ‫اداره کل فرهنگ و‬ ‫احیای پست زمینی با‬ ‫انتخابات مهمترین‬ ‫موردنیاز برای اجرای‬ ‫قدردانی از‬ ‫فعالیتهایپست‬ ‫تعیین کردند و‬ ‫استان و‬ ‫اشاره کرد و گفت‬ ‫ـور مــا سیمان‬ ‫شدهاند برای خود‬ ‫باوجودچندبرابرشدن‬ ‫روزهای اینده از طریق‬ ‫با همراهی لشکر‬ ‫ســت کــه در کشـ‬ ‫نیز به سهم خود‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫شهرســتان را طی‬ ‫خوبی مدیریتشده‬ ‫ـی و اجتماعــی ا‬ ‫پست ایران همچنین‬ ‫اســتعدادهای بالقــوه شد‪.‬‬ ‫ارشاد اسالمی استان‬ ‫مردم ســطح‬ ‫همچنینضمنتاکید‬ ‫کرونا‪ ،‬این حوزه به‬ ‫را برای هنرمندان‬ ‫سیاسـ‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی‬ ‫امیدواری کــرد تا‬ ‫ـرای شــکوفا کــردن‬ ‫تامینخواهیم کرداو‬ ‫در دوران‬ ‫شهرداری تبریز این اقدام‬ ‫ها در اســتان بوده‬ ‫میشــود و ابراز‬ ‫ـاز حل بســیاری از‬ ‫دریکی پســت بـ‬ ‫اقتصادی و تجاری‬ ‫ـای رای استان‬ ‫شــکلترین حوزه‬ ‫و نقش مدیریت‬ ‫‪ 31‬عاشورا و‬ ‫کرونا انجام داد‪.‬‬ ‫برگــزار‬ ‫‪ GNAF‬را زمینهسـ‬ ‫های‬ ‫‪GNAF‬‬ ‫م‬ ‫در پای صندوقهـ‬ ‫کم‬ ‫جدی با قاچاق کاال‬ ‫عرصه‬ ‫اسیبدیده از شرایط‬ ‫و یکی از‬ ‫اغاز اجرای طرح‬ ‫اذربایجان و تبریز در‬ ‫اجــرای طــرح‬ ‫گفت‪ :‬این طرح یک‬ ‫صــورت گســترده‬ ‫ـت بر مبارزه‬ ‫شرقی همچنین از‬ ‫و اهالی فرهنگ‬ ‫خصوص خواستار‬ ‫مواد غذایی و ســبد‬ ‫و گفت‪ :‬باید با‬ ‫به‬ ‫شــور دانســت و‬ ‫ـه تعیین سرنوشـ‬ ‫های ذیربط در این‬ ‫شــهرداری تبریز خبر داد‬ ‫ویژگیهای اقتصادی‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـش از ‪ ۶۰۰‬بســته‬ ‫پست مشــکالت ک‬ ‫ـوند و نســبت بـ‬ ‫انتظــار داریم که‬ ‫ـلم دســتگاه‬ ‫به همه شد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح بیـ‬ ‫ـریع به پروندههای‬ ‫بابیان اینکه امروز‬ ‫حاضــر شـ‬ ‫ـاره به برخــی از‬ ‫از مناطق‬ ‫و به همــراه ‪250‬‬ ‫الزامــی اســت و‬ ‫فــزود انچــه مسـ‬ ‫بتوانیم این طرح را‬ ‫او با اشـ‬ ‫سبحانیفر‬ ‫اطاله و رســیدگی سـ‬ ‫ها تهیهشــده‬ ‫است‪ ،‬طــرح قانونــی و‬ ‫ــاس باشــند او ا‬ ‫استان‪ ،‬گفت‪ :‬بهرغم شرایط هماهنگی بینبخشی‬ ‫بیشتری با شرکت‬ ‫ـردم در پرهیز از‬ ‫خــود حس‬ ‫رمضانعلی الکترونیک تبدیلشــده‬ ‫ـه در این صورت‬ ‫کاالی ضــروری خانواده هنرمندان قرار داده شد‪.‬‬ ‫اجرای ان همکاری‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫قاچاق کاال شد‪.‬‬ ‫هرچــه حضور مـ‬ ‫تعمیم دهیم کـ‬ ‫ســکوی تجارت‬ ‫حوزه‪ ،‬شهرداران در‬ ‫موجود در حوزه‬ ‫هزینه نقدی در اختیار‬ ‫ـت این اســت کــه‬ ‫خواستار واگذاری‬ ‫تحریــم و کرونــا‪ ،‬فعالیتهــای شــهرهای اســتان‬ ‫به‬ ‫ظرفیت پست در این‬ ‫منویــات رهبــری‬ ‫باشند ‪.‬او همچنین‬ ‫ـکوهتر باشد دشمن‬ ‫اسـ‬ ‫کمک‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫دشــوار ناشــی از‬ ‫ســتای پیــروی از‬ ‫افزود‪ :‬برای استفاده از‬ ‫از رونــق خوبــی‬ ‫از موازیکاریها‬ ‫شهرهای پست داشته‬ ‫صندوقهای رای باشـ‬ ‫اجرایی به شــرکت‬ ‫ایــن طــرح در را‬ ‫ــتان هنــوز هــم‬ ‫بخش زیادی‬ ‫پست تبریز بعد از‬ ‫ـک مومنانه و با‬ ‫سابقه درخشان تبریز‬ ‫پای‬ ‫نیابتی دســتگاههای‬ ‫اقتصــادی در اس‬ ‫ـات‪ ،‬همدلی و کمـ‬ ‫مکانیزه هوشمند‬ ‫شــی از توســعه‬ ‫همچنین با اشاره به‬ ‫خدمــات‬ ‫ایــن ظرفیت که‬ ‫کــه ایــن امــر نا‬ ‫خصــوص مواسـ‬ ‫ارتباطی‪ ،‬مرکز‬ ‫او‬ ‫اســتفاده از‬ ‫اندازی میشود‪.‬‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫در‬ ‫برخــوردار اســت‬ ‫ســت و خدمات‬ ‫ـته بــوده اســت‪.‬‬ ‫تهران و اصفهان راه‬ ‫ظرفیتهای استانی‬ ‫جــان در حوزه پ‬ ‫شهری پست پســت شــد و گفــت‪ :‬مراجعات فیزیکی مردم‬ ‫ســالهای گذشـ‬ ‫بهرهگیری از‬ ‫و اذربای‬ ‫دیگر از افتخارات‬ ‫تقویت ناوگان بین‬ ‫زیرســاختها در‬ ‫ـد موجب حذف‬ ‫هایحوزهارتباطات‬ ‫تمبر در تبریز را یکی‬ ‫او همچنین از‬ ‫بیش از دو میتوانـ‬ ‫در کالنشــهرها‬ ‫اشارهبهظرفیت‬ ‫افتتاح موزه‬ ‫حال حاضر روزانه‬ ‫دانســت‪.‬معاون‬ ‫اداری میشــود‪،‬‬ ‫پورمحمدیبا‬ ‫جا و کاهــش فســاد‬ ‫عنوان شــهر اولینها‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در‬ ‫به نیاز بیش از‬ ‫هم در خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬توســعه‬ ‫سطح کشور جابه‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫این شــهر به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫مردمداری اســت؛‬ ‫ملی پســت ایران‬ ‫در دوران کرونــا‪،‬‬ ‫مرسوالت پستی در‬ ‫مغفول مانده و باید‬ ‫و امکان برقراری‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫هنر ارتباط و‬ ‫ـتاندار از هزار تن‬ ‫مرسوالت‪ ،‬اولین‬ ‫ـت تدبیر و امیــد‬ ‫مشترک استان‬ ‫وزیر و‬ ‫تسریع در ارسال‬ ‫ـن هنــر‪ ،‬ذاتــی و‬ ‫ارتباطــی در دولـ‬ ‫حمایتهای اسـ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اموز‬ ‫برای‬ ‫بخشــی از ایـ‬ ‫از‬ ‫هزار‬ ‫مختلف‬ ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫ظرفیت میشود‬ ‫وزیــر نفــت در‬ ‫ـن در حوزههای‬ ‫ایــن دیدار بــا‬ ‫معــاون‬ ‫مهارتی بوده که بخش‬ ‫استفاده بیشتر از‬ ‫ارتباطــات انالیـ‬ ‫‪ 166‬مداد مکانیزه گاز‬ ‫ــیاری از مشــکالت این مجموعه پست‪ ،‬خواستار‬ ‫بخشی‬ ‫ســت با روســای‬ ‫ـادی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬بس‬ ‫امور گاز در نش‬ ‫توسط‬ ‫از طریق اموزش‬ ‫و اقتصـ‬ ‫ـتاندار اذربایجان‬ ‫مهارتی را باید‬ ‫ـی صنعــت گاز‬ ‫ـاخته اســت‪ .‬اسـ‬ ‫گاز‬ ‫مشترک‬ ‫روابــط عمومـ‬ ‫یعنی باید بتوان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫‪806‬‬ ‫دوره را اسـ‬ ‫تعداد ‪ 166‬هزار و‬ ‫تقویت کــرد‪،‬‬ ‫یــت در حــوزه‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫ـزه گاز‪ ،‬خدمات‬ ‫گفــت‪ :‬خالق‬ ‫ـزی و امکانــات و‬ ‫خـــبر‬ ‫تماس با امداد مکانیـ‬ ‫حسنمنتظرتربتی‬ ‫بــا برنامهریـ‬ ‫ـی‪ ،‬عاملــی مهم‬ ‫اســتان ضمــن‬ ‫سیاســی دخالت‬ ‫بهرهبــرداری این‬ ‫روابــط عمومـ‬ ‫انتظاراتمردمرا‬ ‫اقتصاد را به مســائل‬ ‫کردهانــد‪ .‬مدیر‬ ‫تکنولوژیروز‪،‬‬ ‫اگاهــی ذینفعــان‬ ‫ـت‬ ‫نوعی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫رحمانی افزود‪:‬‬ ‫امــدادی دریا‬ ‫تا به‬ ‫موقع علیالخصوص‬ ‫در افزایــش‬ ‫که این امر‪ ،‬خود‪،‬‬ ‫االسالم محمدرضا‬ ‫امدادرســانی به‬ ‫سازمان بیان کرده‬ ‫دهند‪ .‬حجت‬ ‫اســت‪ .‬حســن‬ ‫شــرکت گفت‪:‬‬ ‫ـه مردم انقالبی‬ ‫خطرافرینی برای‬ ‫مدیرعامل به مدیران‬ ‫از ســازمان‬ ‫نفعان میشود و‬ ‫تصور میکنند کـ‬ ‫ـوزی و انفجار و‬ ‫جذب بیشــتر ذی‬ ‫ـاون وزیــر نفــت و‬ ‫دشــمنان چنین‬ ‫شــرایط اتشسـ‬ ‫معیشت میکنند‬ ‫هم موجب‬ ‫شــرح خدمــات‬ ‫منتظرتربتــی‪ ،‬معـ‬ ‫در‬ ‫ـرکت را بهعنوان‬ ‫انتخابات را فدای‬ ‫مراسمی که به مناسبت‬ ‫یــت باالیــی در‬ ‫طریق‪ ،‬میتوان شـ‬ ‫ـت تبریز با تاکید‬ ‫ایران اسالمی‬ ‫مشــترکین گاز‪ ،‬اهم‬ ‫به خاطر مســائل‬ ‫شرکت ملی گاز ایران در‬ ‫است با بهکارگیری‬ ‫حضور هم به این‬ ‫ــپاه ناحیه امامـ‬ ‫توجه به اقدامات و‬ ‫ـای دفاعی خود‬ ‫و تالش گردیده‬ ‫فرمانــده س‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬با‬ ‫موفق و پیشــرو با‬ ‫انتخابات پرشــور‪،‬‬ ‫تــا از فناوریهـ‬ ‫گاز داشته‬ ‫تصوری از سوی‬ ‫جهانی ارتباطات و‬ ‫ارتقای توانمندی‬ ‫صورت شــرکتی‬ ‫ـم رســانهها در‬ ‫خصوص در شرایط‬ ‫بکشند که چنین‬ ‫روز‬ ‫شرکت مختلف فنی و علمی و‬ ‫نقــش مهـ‬ ‫ـی صنعــت گاز به‬ ‫های انجامشــده به‬ ‫ـات و پایگاههای‬ ‫اقتصادی دست‬ ‫دشمنان انقالب‬ ‫ـای روابــط عمومـ‬ ‫راهکارهای‬ ‫ـانی را به حداقل‬ ‫مطلب‪ ،‬فعالیت‬ ‫بــر خبرگزاریهــا‪ ،‬مطبوعـ‬ ‫است‪ .‬او حمایت‬ ‫روسـ‬ ‫امــدادی‪ ،‬زمان امدادرسـ‬ ‫شــد‪ ،‬بابیان این‬ ‫مردممعرفی کرد‪.‬‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫حداکثری احاد‬ ‫دشمنان باطل‬ ‫ــب نامزدهــای‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار‬ ‫ـان پــور‪ ،‬مکانیزه‬ ‫نیروهــای‬ ‫و تحریم‪،‬به‬ ‫بدیل در حضور‬ ‫در خصــوص ارائه‬ ‫ـربزده و تخری‬ ‫دهیم‪ .‬خســرو اریـ‬ ‫ایــران اقدامــات‬ ‫خبری نقش بی‬ ‫ـه دو نکته مهــم‬ ‫از نامزدهــای غـ‬ ‫شــرکت ملــی گاز‬ ‫ممکــن کاهــش‬ ‫های رای دارند‪.‬‬ ‫ارزیابی کــرد و اظهار‬ ‫تربتــی بـ‬ ‫پیگیری سیستماتیک‬ ‫اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اشاره و بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫در پای صندوق‬ ‫سطح کشور انجام‬ ‫ســاس‬ ‫امدادی و ثبت و‬ ‫محتوا به مخاطبین‬ ‫ســرهنگ حســین‬ ‫مردم‬ ‫های گســتردهای در‬ ‫انقالبــی را بر همین ا جمهوری اســالمی ایران‬ ‫بودن فرایند‬ ‫ـتان دانســت و‬ ‫انرژی مطلب و‬ ‫ـزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫موقع بحران از مردم‬ ‫فعالیت‬ ‫مکانیــزه در اسـ‬ ‫ـت‪ :‬مــردم در نظام‬ ‫شــی از ان‪ ،‬تامین‬ ‫بــه گـ‬ ‫فصل زمستان یا‬ ‫هماندیشــی بــا‬ ‫مزایــای امــداد‬ ‫ـن تصمیمگیری‬ ‫میدهــد کــه بخ‬ ‫داشـ‬ ‫هزار و ‪ 75‬تماس‬ ‫محروم همیشه در‬ ‫پوراســماعیل در نشســت‬ ‫را از‬ ‫صرفهجویی کنند‪،‬‬ ‫اصلی هســتند که ایـ‬ ‫داده و‬ ‫ســال گذشــته ‪5‬‬ ‫ســانی بــه نقاط‬ ‫کهدر مصرف گاز‬ ‫تردید رسانههای‬ ‫تصمیــم گیر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫بگیرد و البته نقش‬ ‫و مطمئن و گازر‬ ‫میخواهیم‬ ‫انفجار‪،‬‬ ‫بدون‬ ‫سوزی‪،‬‬ ‫موقع بحران به‬ ‫فرمانده‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫پایــدار‬ ‫شناخت صورت‬ ‫(گزارشهای اتش‬ ‫اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫مردم شویم‪ .‬این‬ ‫نگفتیم که ما هم در‬ ‫انتخاباتــی مردم‬ ‫باید بر اساس‬ ‫خیلی فوری شامل‬ ‫حداکثری احاد‬ ‫مردم بســیار مهم و‬ ‫مکانیزه استان برقرار‬ ‫در ولی این را‬ ‫تغییــر نــوع رفتــار‬ ‫بنابراینبایدروی‬ ‫اسالمی حضور‬ ‫دخالت مســتقیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگاهی دهی به‬ ‫این اقدامات نیز‬ ‫علمک گاز) با امداد‬ ‫گروهــی در‬ ‫وطنانمانمیشتابیم؛‬ ‫دشمنان جمهوری‬ ‫ـن کارایی باید‬ ‫شــائبه مبنــی بر‬ ‫رســانهها در‬ ‫ـه داد‪ :‬بخشــی از‬ ‫متوســط در ‪10‬‬ ‫برخورد با‬ ‫و بر اســاس همیـ‬ ‫ســپاه هرگونــه‬ ‫به کمکهم‬ ‫غلبه بر کینهورزی‬ ‫سازمانیهرمنطقهو‬ ‫او ادامـ‬ ‫ریاســت جمهوری‬ ‫امدادی بهطور‬ ‫تاثیرگــذار بوده‬ ‫اجتماعی مانند کمک‬ ‫انتخابات را منوط به نوع‬ ‫او‬ ‫متناسببافرهنگ‬ ‫ـار و گزارشهای‬ ‫انتخابــات اینده‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ـده که نیروهای‬ ‫ـانههای گروهی‬ ‫قالب مســئولیتهای‬ ‫خدمات امدادی‬ ‫ها با انتشــار اخبـ‬ ‫خدشهدار ساختن‬ ‫ایــن نهــاد در‬ ‫مومنانه محتوای‬ ‫گردیـ‬ ‫اقدامات صورت‬ ‫چنین مســائلی‬ ‫خبرنــگاران رسـ‬ ‫حادثه مراجعه و‬ ‫ـانههای مختلف‬ ‫تمامی رســانه‬ ‫کافــی را برای‬ ‫شود تا هرچه بهتر‬ ‫زدگان یــا کمکهای‬ ‫و بابیــان اینکــه‬ ‫رحمانــی از‬ ‫دقیقــه به محــل‬ ‫خبرنگاران در رسـ‬ ‫زمینههــای الزم و‬ ‫انتخابات ریاست‬ ‫هر بخش کار‬ ‫بــرداری گاز اســتان بــا‬ ‫ـذب خوانــد‬ ‫ـیلزدگان‪ ،‬زلزلــه‬ ‫تحت تاثیر قرار‬ ‫و نحوه تالش‬ ‫ـد و مردمپســند‬ ‫کرد تا در استانه‬ ‫ــش دوم‪ ،‬بایــد‬ ‫سـ‬ ‫و نظر انان برسد‪.‬‬ ‫ــد‪ .‬مدیــر بهره‬ ‫خبرنگاران بهعنوان افسران را کـ وپرداخته دشــمنان برای‬ ‫ـور و حداکثری را‬ ‫مفیـ‬ ‫ســت کــه در بخ‬ ‫درخواســت‬ ‫پذیرفته به سمع‬ ‫ارائــه نمودهان‬ ‫هر انچه در توان‬ ‫برداری شــرکت گاز‪،‬‬ ‫انتخاباتی پرشـ‬ ‫دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫در ایــام کرونا‬ ‫صنعت گاز در سطح‬ ‫روشن ســاخته‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سپاه‬ ‫شوراهای اسالمی‬ ‫گستردهتری صورت‬ ‫بــرای برگــزاری‬ ‫مجموعــه بهره‬ ‫مهم و برجسته در‬ ‫موضوع پروژههای‬ ‫انتخاباتی است‪،‬‬ ‫جمهوری و‬ ‫رسانیهای مطلوب و‬ ‫شــاره بــه اینکه‬ ‫و ترغیــب احــاد‬ ‫ـت در ســازمان‪،‬‬ ‫نرم نقش بســیار‬ ‫او به‬ ‫دادن فضای‬ ‫مجموعه شرکت ملی‬ ‫ا‬ ‫طول تاریخ برگزاری‬ ‫اطالع‬ ‫تهییــج‪ ،‬تشــویق‬ ‫نفعان بدانند کار ما‬ ‫یکپارچــه مدیریـ‬ ‫ارتباط مســتقیم‬ ‫عناصــر جنگ‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫انقالب اسالمی در‬ ‫دارنــد بــرای‬ ‫ســو بــا سیســتم‬ ‫چراکه مــردم و ذی‬ ‫دارند که به دلیل‬ ‫خبــر را یکــی از‬ ‫عرصه مهم سیاســی‬ ‫تحقق ســال قبل‬ ‫تمامی کشــور‬ ‫هم‬ ‫ـمنان را پاسداران‬ ‫حتــی در بعضی‬ ‫دخالتی نداشته و‬ ‫اطالعرســانی و‬ ‫پذیــرد‪،‬‬ ‫گــری جامعــه‬ ‫ـرای حضور در این‬ ‫ـد عملکرد مورد‬ ‫نیست‪،‬بلکههمیشهدر‬ ‫ســت پروژههــا را‬ ‫نقشــههای دشـ‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫او‬ ‫اغاز ســال جدیـ‬ ‫مــردم بـ‬ ‫پرداختــن بــه‬ ‫گاز ایــران توان‬ ‫اهداف جدید اقدام‬ ‫میتوانند تمامی‬ ‫تامینانرژی‬ ‫انتخابات دانســت و‬ ‫انتخابات در‬ ‫بــا‬ ‫ـدی به پیش ببرد؛‬ ‫از نامزدی خاص‬ ‫گام بردارنــد‪ .‬او‬ ‫بکشند‪ ،‬با مردم‬ ‫بابیان اینکــه در حال‬ ‫ســبت به تدوین‬ ‫مهــم در‬ ‫صرفاً‬ ‫صورت مصداقی‬ ‫تحقــق ‪ 100‬درصـ‬ ‫و اجتماعــی‬ ‫کنار انهاهستیم‪.‬‬ ‫عرصه خود کنار‬ ‫ایران اســالمی‪،‬‬ ‫را بررســی و ن‬ ‫کنند‪ .‬پوراســماعیل‬ ‫ـاس عملکــرد ســال‬ ‫بههیچعنوان به‬ ‫اســتانها با‬ ‫مشکالتدر‬ ‫نــدازه ســالهای‬ ‫پوراســماعیل توســعه‬ ‫ها نباید در این‬ ‫علمی و فناوری‬ ‫گاز ایــران بابیــان‬ ‫مــی در خنثــی‬ ‫ـح کــرد‪ :‬بــر اسـ‬ ‫طلبان بهشــدت‬ ‫ما همچنــان بها‬ ‫رسانه‬ ‫پیشــرفتهای‬ ‫داری نکرده اســت‪.‬‬ ‫ـل شــرکت ملــی‬ ‫مینمایــد‪ ،‬تصریـ‬ ‫مشــارکت مرد‬ ‫ـالب و ســلطنت‬ ‫ـای قبلی‪ ،‬تاریخ‬ ‫ضمــن اینکــه‬ ‫ـف و فرصت و‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫تمامزمینههاداریم‪.‬‬ ‫شــت‪ :‬افزایــش‬ ‫انتخابات جانب‬ ‫اخیــر را موجــب‬ ‫حاضــر ضدانقـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫دولت‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـم‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫قوت‪،‬‬ ‫چ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫ـه‬ ‫ـنوا‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫نقدهــای منصفان‬ ‫و تدویــن نقــاط‬ ‫اظهــار‬ ‫پروژههایفعالدر‬ ‫عمومیهــا گوش شـ‬ ‫میدانداری رســانهها‬ ‫مشــارکت مردم در‬ ‫ــازی طــی ســال‬ ‫پیشــرفتهای‬ ‫کاهش زمان رسیدن‬ ‫گذشــته‬ ‫عمومی‪ ،‬گذشته‪،‬‬ ‫هر فضــای مج‬ ‫اینکــه روابــط‬ ‫برای کاهش میزان‬ ‫ـات اینــده‪ ،‬بــدون‬ ‫ـترده در ذائقههــای‬ ‫ـام در منطقــه‪،‬‬ ‫بخش امدادرســانی‪،‬‬ ‫یاداوری کــرد‪ :‬انها به‬ ‫ـتند‪ ،‬افزود‪ :‬روابط‬ ‫انتخابـ‬ ‫رفتــار سیاســی‬ ‫قــدرت نــرم نظـ‬ ‫ـرات مهــم و گسـ‬ ‫را از رویکردهای‬ ‫ـای اموزشــی بر‬ ‫بهبود‪ ،‬در‬ ‫بینای ســازمان هسـ‬ ‫دادن انهــا بــه‬ ‫تالش میکنند‪،‬‬ ‫ها ایجــاد تغییـ‬ ‫یــن امــر موجب‬ ‫ـاد امیدافرینــی‬ ‫برگــزاری دورههـ‬ ‫پوراســماعیل اینــده‬ ‫و سمتوســو‬ ‫ـا انواع دسیســه‬ ‫ـت و ادامــه داد‪ :‬ا‬ ‫دفاعــی و ایجـ‬ ‫هــای امــدادی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ایــن روزهــای‬ ‫دارند‬ ‫اقالم‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـعی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫نیرو‬ ‫تهیه‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـی‬ ‫س‬ ‫ممکــن نخواهـ‬ ‫اجتماعی نیز شده است‬ ‫طریــق ممکــن‬ ‫در این سیاسـ‬ ‫صورت پذیرفته‪،‬‬ ‫های گروهــی در‬ ‫مردم شــوند که‬ ‫مــردم‬ ‫الزم بــرای انتخاب‬ ‫نیازســنجیهای‬ ‫مهــم رســانه‬ ‫سالیق سیاسی و‬ ‫ـق بــر نیازهــای‬ ‫حضور حداکثری‬ ‫اســاس‬ ‫ـی و معیارهــای‬ ‫افزایش افزایش‬ ‫مسیردهی کنند‪.‬‬ ‫ـاز امــداد منطبـ‬ ‫ـانهها مانع از‬ ‫ا گاهــی دهـ‬ ‫حساس برشمرد‪.‬‬ ‫باید به این ذائقهها‬ ‫باید راهکارهای‬ ‫تجهیــزات موردنیـ‬ ‫هــای مهــم رسـ‬ ‫حــاب رســانه و‬ ‫مردمــی و اخــذ‬ ‫رسانههای داخلی‬ ‫کنند‪ .‬که رسانهها‬ ‫کــی از رویکرد‬ ‫و‬ ‫سپاه امامت تبریز‬ ‫نماینــدگان اص‬ ‫ـت گزارشهــای‬ ‫میان‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫ـح‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـه‬ ‫فقیه‬ ‫اص‬ ‫ـ‬ ‫ارمان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫مدیر‬ ‫ادا‬ ‫ـان کــرده و بــه ان‬ ‫مسئول نمایندگی ولی‬ ‫نشست پیشنهادات و‬ ‫در‬ ‫تبییــن اهــداف و‬ ‫روز‪ ،‬ثبــت و‬ ‫ـم ایــن حــوزه در‬ ‫دادند که اکنون‬ ‫مشــارکت را بیـ‬ ‫شــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫برنامههــای مهـ‬ ‫بابیان اینکه دشــمن و مردم خبرنگاران حاضر در این‬ ‫ـدگان خط مقدم‬ ‫گذشته انجام‬ ‫نقدهای منصفانه از‬ ‫بر‬ ‫ــنجی و‪ ...‬از‬ ‫خبرنــگاران بهعنــوان رزمنـ‬ ‫افزایش مشــارکت‬ ‫در این نشســت‬ ‫ـازمانهای وابســته‬ ‫جمهوری اســالمی و‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـم در ایــن نیز‬ ‫نظرات خود پیرامون‬ ‫نیازس امدادرسانی خواهد بود‪.‬‬ ‫رویکردهای او از‬ ‫هــم از سـ‬ ‫انتخابات اینده‬ ‫ولیفقیــه در‬ ‫نظام‬ ‫و گفــت‪ :‬اهلقلـ‬ ‫دوقطبی نقطــه‬ ‫میتوانــد جــزو‬ ‫بازیگــران اصلی‬ ‫نماینــده‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫بخش‬ ‫تشریح کردند‪.‬‬ ‫ــه نــرم یادکــرد‬ ‫عملکــرد دولتهــا‬ ‫مســیر درســت و‬ ‫دشمنان درصدد ایجاد‬ ‫و هــم خــود‬ ‫در انتخابات را‬ ‫باشــد کــه جبه‬ ‫شرقی و امامجمعه‬ ‫ـخت و تاریخی باید‬ ‫ـتند مردمی‬ ‫ـرایط کنونــی کشــور‬ ‫بر همین اساس‬ ‫ضــی هســتیم‪.‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫عرصه انتخابات هسـ‬ ‫ـیه شــرایط سـ‬ ‫رســانهای در شـ‬ ‫دهند تــا براثر همین‬ ‫کشــاورزی را‬ ‫سندی اشکار‬ ‫ـت‪ :‬از عملکــرد‬ ‫بــرای بــه حاشـ‬ ‫ـک و معیشــت در‬ ‫ـه مــردم نشــان‬ ‫ـالم المســلمین ال‬ ‫تبریــز گفـ‬ ‫تالشهــای زیــادی‬ ‫سوم خرداد‬ ‫گسترده با موشـ‬ ‫ان منطقــی را بـ‬ ‫حجتاالسـ‬ ‫دشــمنان‬ ‫ــاد کشــاورزی‬ ‫برگزاری انتخاباتی‬ ‫کمرنــگ ســازی‬ ‫میهندوستی‬ ‫ســازمان جه‬ ‫محمدعلی ال هاشم‬ ‫ـاره بــه اقدامات‬ ‫انتخابــات و نیــز‬ ‫روشنگریها شاهد‬ ‫شــم بــا اشـ‬ ‫بر غیرت و‬ ‫کشــاندن‬ ‫جــان شــرقی و‬ ‫اســتان اذربای‬ ‫ها کشاورزی استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انجام میدهد‪.‬‬ ‫مردم ایران است‬ ‫ادارات تابع جهاد‬ ‫وابستهاش راضی‬ ‫تشکر و مهم‬ ‫سازمانهای‬ ‫ـوط به طیــور یا‬ ‫بیماریهــای مربـ‬ ‫از مهندس فتحی‬ ‫خـــبر‬ ‫در ارتبــاط بــا‬ ‫هستیم بهنوبه خود‬ ‫تبریــز و مســئول‬ ‫ـراض مشــترکی در‬ ‫محمدعلی ال هاشم در‬ ‫ناحیــه امامــت‬ ‫ـات کــه اکثــراً امـ‬ ‫فرمانــده ســپاه‬ ‫قدردانی میکنم‪ .‬سید‬ ‫ســایر حیوانـ‬ ‫امامت تبریز با صدور‬ ‫اذربایجان شرقی در مهار‬ ‫ـایر کشور‪ ،‬رئیس‬ ‫فقیه در سپاه ناحیه‬ ‫ســازمان امور عشـ‬ ‫ـطح کشــور دارند‪،‬‬ ‫نمایندگی ولی‬ ‫خرداد‪ ،‬سالروز فتح‬ ‫دیدار رئیس‬ ‫امراض و حتی نظارت‬ ‫کمیسیون سـ‬ ‫تصریح کرد‪:‬اجرای‬ ‫فرارســیدن ســوم‬ ‫ـایری مجلس‪ ،‬رئیس‬ ‫های طیور و سایر‬ ‫پیامی مشــترک‪،‬‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫ـازمان بیماری‬ ‫فراکسیون عشـ‬ ‫ـالش کرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرمنطقه‬ ‫مجلــس‪ ،‬رئیس سـ‬ ‫استفادهاززیرساخت‬ ‫ـتارگاهها بهخوبــی تـ‬ ‫راتبریک گفتند‪.‬‬ ‫ـوزش و تحقیقــات‬ ‫فراوردههاینفتیبا‬ ‫خرمشــهر نهتنها‬ ‫ــور‪ ،‬بــر کشـ‬ ‫خرمشهر‬ ‫صــادی بــازار مرغ‬ ‫امـ‬ ‫طرحتوزیع‬ ‫یــز مــدارس کش‬ ‫امده اســت؛ فتح‬ ‫لکترونیــک بوده و‬ ‫به مشــکالت اقت‬ ‫توســعه و تجه‬ ‫در چکیده پیام‬ ‫ـتای تحقق دولت ا‬ ‫او بــا اشــاره‬ ‫از چنگال استکبار‬ ‫متذکر شــد‪ :‬به نظر‬ ‫نوســازی‪،‬‬ ‫یــن و هورانــد و‬ ‫بانکی در راسـ‬ ‫خاک پاک ایران عزیز‬ ‫هزینه شهروندان‪،‬‬ ‫ماههای گذشــته‪،‬‬ ‫ـردم کلیبــر‪ ،‬خداافر‬ ‫جویی در وقت و‬ ‫بهواسطه فتح‬ ‫بابیان در طــول‬ ‫های واالی انقالب‬ ‫نماینــده مـ‬ ‫مرغ یــک توطئهای‬ ‫ومقابلهباقاچاق‬ ‫عالوه بر صرفه‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫واسطه فتح ارزش‬ ‫های جانبی چاپ‪،‬‬ ‫که اشــفتگی بــازار‬ ‫کارگروهپیشگیری‬ ‫مدیرکل امور عشــایری‬ ‫غاصب‪ ،‬بلکه به‬ ‫سوخت و هزینه‬ ‫توسط میرســد‬ ‫اولینجلسه‬ ‫بس باارزش و جای‬ ‫مشکلی در تولید‬ ‫های نفتی استان در‬ ‫کاهش قاچاق‬ ‫پروتئینی استان‬ ‫پیروزی ایمان بر فر‪،‬‬ ‫توزیع سوخت را نیز‬ ‫کشور بود‪ ،‬وگرنه ما‬ ‫از شبکه فراورده‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از مواد‬ ‫کُ‬ ‫امحای کاالبرگهای‬ ‫شکوهمند و‬ ‫عشایر در سطح‬ ‫مختلفــی دارای‬ ‫و عرضه خارج‬ ‫تولید مرغ بیشتر‬ ‫ولین شرکت ملی‬ ‫اینکه‬ ‫نگهداری و‬ ‫خرمشــهر از ابعــاد‬ ‫گفت‪ :‬نقشی که‬ ‫جلسه مفاد ضوابط‬ ‫نداشتیم و حتی‬ ‫حضور مدیریت و مسئ‬ ‫تامین میشود‪،‬‬ ‫ــرور دارد‪ .‬فتــح‬ ‫این محصول‬ ‫داشت‪ .‬در ادامه‬ ‫ـری‪ ،‬در مورد ان‬ ‫سال‪ 1400‬با‬ ‫امــا بااینحال با‬ ‫عشایر‬ ‫س‬ ‫اذربایجان شرقی و‬ ‫در پی خواهد‬ ‫بسیار حائز اهمیت‬ ‫بهقدری که رهبـ‬ ‫بررســی موانــع و‬ ‫انجــام میگرفت‬ ‫های نفتی منطقه‬ ‫مردم استان دارند‬ ‫ارزش و اهمیــت بــود‬ ‫فراوردههــای نفتــی و‬ ‫از ســایر ایام‬ ‫ـاهد بــودم وقتی ما‬ ‫پخش فراورده‬ ‫بودیم‪ .‬او با اشــاره‬ ‫در زندگی‬ ‫منطقه برگزار شــد‪ .‬به‬ ‫ســیدگی بــه امور‬ ‫اختصاصــی‬ ‫دیگرمواردمطروحه‬ ‫بنده از نزدیک شـ‬ ‫مرغ در بــازار مواجه‬ ‫ـون در ایــن راســتا ر‬ ‫کارگروه در ســتاد این‬ ‫فرمودهانــد کــه‬ ‫اجراییاندر استانو‬ ‫ـت و دنیا عوض‬ ‫جاده‪ ،‬کمبــود‬ ‫درگذشته اغلب مردم‬ ‫بــوده و اکنـ‬ ‫اعضای‬ ‫للهی مدیر منطقه‬ ‫کنندگان مشکالت‬ ‫گرفتیــم‪ ،‬ورق برگشـ‬ ‫مربــوط بــه اب‪،‬‬ ‫ـث و تبادلنظــر‬ ‫نقش عشــایر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز‪ ،‬علــی روحا‬ ‫کارگــروه موردبحـ‬ ‫ـایر همچون امــور‬ ‫خرمشــهر را پس‬ ‫همچنیننفتگازمصرف‬ ‫های پاکی اســت که‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫عشایر در جامعه اشنا‬ ‫بابیان اینکه به‬ ‫مقابله با قاچاق و‬ ‫توســط اعضــای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫روستایی‬ ‫خون‬ ‫او‬ ‫ـبکه خانوارهای‬ ‫کشور با نقش قشر‬ ‫تصمیماتالزماتخاذشد‪.‬‬ ‫خردادمــاه یاداور‬ ‫افزایشیافته است‪.‬‬ ‫اهمیت پیشــگیری و‬ ‫فاقد گازطبیعیو‬ ‫باعرضه خارج از شـ‬ ‫بر زمین این دیار‬ ‫شد‪.‬ســوم‬ ‫مقدس سطح‬ ‫مدارس و ‪...‬‬ ‫موردنیازخانوارهای‬ ‫سال گذشته عشایر‬ ‫با اشــاره به‬ ‫قرارگرفتهپیگیریو‬ ‫های نفتی اســتان در‬ ‫ازادی در خرمشهر‬ ‫شــگیری و مقابله‬ ‫دفاع‬ ‫در طول هشــت‬ ‫از شــبکه فراورده‬ ‫جهت پی‬ ‫برای نشاندن نهال‬ ‫انجامبرنامهریزی جزءو گازمایع الکترونیکیعرضهمیشود‪.‬‬ ‫یکی از اقشار مهمی که در دوران داشتند‪ ،‬نبودند اما‬ ‫دوستی‪ ،‬غیرت و‬ ‫عرضــه خارج‬ ‫کنند و اکنون در‬ ‫هماهنگیوتعامل‬ ‫نفتیاظهار داشت‪،‬با‬ ‫اشکار برای وطن‬ ‫را بهخوبی بیان‬ ‫صنایعبهصورت‬ ‫پیروزی دفاع مقدس‬ ‫سرمایههایملیگفت‪:‬‬ ‫فراوردههای‬ ‫ریخته شد و سندی‬ ‫توانستند خود‬ ‫توزیعنفتسفید‬ ‫نقش فراوانی در‬ ‫بهخوبی روشن‬ ‫صیانتاز‬ ‫پیشبرد اهداف کارگروه‬ ‫مسئولینمنطقه‬ ‫عشایر در کنار تیپ‬ ‫اهمیت این قشر‬ ‫وتالشمدیریتو‬ ‫عشایری بودند افزود‪:‬‬ ‫دستگاههای مرتبط در‬ ‫مردم ایران شد‪.‬‬ ‫سطح استان‬ ‫ازادی امروز ایران‬ ‫اذربایجان شــرقی‬ ‫باور‬ ‫اقداماتانجامیافته‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫فداکاریهای بسیار‬ ‫اســتقالل و‬ ‫نماینده ولیفقیه در‬ ‫روحاللهیبابیان‬ ‫گردانهای نظامی‪،‬‬ ‫هرگز از یاد نبریم که ایثارگرانی است که درس‬ ‫خصوص اســت‪.‬‬ ‫ضروریاست‪.‬‬ ‫سازندگی در دوران‬ ‫رزمی و‬ ‫خـــبر‬ ‫مختلف کشــور به‬ ‫به اقدامات جهاد‬ ‫و‬ ‫غیرضروری‬ ‫شهیدان‬ ‫حاصل جانفشانی‬ ‫مردمبایدازمصارف‬ ‫گــی را در نقــاط‬ ‫به با اشــاره‬ ‫(ع) فراگرفتند و‬ ‫جهاد سازندگی‬ ‫است‪،‬برهمیناساس‬ ‫بزر‬ ‫دادند‪ .‬او با اشاره‬ ‫حســین بــن علی‬ ‫افزود‪ :‬دوران فعالیت‬ ‫ایجادشبکهفاضالب‬ ‫غرب کشور انجام‬ ‫ازادگی را در مکتب‬ ‫کشاورزی گذشته‪،‬‬ ‫خودداری کنند‪.‬او‬ ‫ـردم بود امــا بعد از‬ ‫حماسههای انان‪.‬‬ ‫وخانهتکانی‬ ‫سمت زیرمجموعه ســازمان جهاد‬ ‫ـت گــذاری بــه مـ‬ ‫موردنیــاز جوامع‬ ‫یادگاری است از‬ ‫جهاد اوج خدمـ‬ ‫تریــن تاسیســات‬ ‫الیزال الهی بود که‬ ‫این روز‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مقداری از‬ ‫نهادهای‬ ‫را یکــی از ضروری‬ ‫های وابســته به‬ ‫خرمشهر تجلی قدرت‬ ‫عمومی عنوان کرد و‬ ‫این نهاد با وزارت‬ ‫افــزود‪ :‬ســازمان‬ ‫ازادسازی‬ ‫به دست توانای‬ ‫رعایت بهداشت‬ ‫طبیعی‪ ،‬ادغام‬ ‫بسیج سازندگی سپاه‬ ‫اســتان‪،‬‬ ‫ـالب اذربایجــان‬ ‫غرورافرین کربال ‪ ۳‬و‬ ‫بشری جهت‬ ‫ازجمله اداره کل منابع‬ ‫جمعیت شهری‬ ‫جهاد سازندگی به‬ ‫ـرکت اب و فاضـ‬ ‫در طرح عملیات‬ ‫ـتا ‪ 67/9‬درصد از‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫موالی متقیان و با‬ ‫کشاورزی وظیفه‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫ـتان هشــترود از فاز‬ ‫گفت‪ :‬در این راسـ‬ ‫مومن‪ ،‬با اقتدا به‬ ‫شــایر‪ ،‬تحقیقات‬ ‫تبریزی از پوشــش‬ ‫پاسدارانمنتقلشد‪.‬‬ ‫همراه فرماندار شهرسـ‬ ‫مــردم خداجــو و‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬امور ع‬ ‫شــهروندان‬ ‫«بیتالمقدس»‬ ‫شــرقی به‬ ‫طــول ســالهای‬ ‫ــزی بازدیــد کرد‪.‬‬ ‫ابیطالب» به نام مقدس‬ ‫اســتان و‪ 78/5‬درصد فاضالببرخوردارهستند‬ ‫ـات خوبــی را در‬ ‫اب شــرب نظرکهری‬ ‫رمز «علی ابن‬ ‫صورت متجاوزین‬ ‫و غلــه اقدامـ‬ ‫‪ 2‬تصفیهخانــه‬ ‫تاسیساتجمعاوریودفع‬ ‫اذربایجانشرقیدر‬ ‫محکمتری بود بر‬ ‫حدود‪ 120‬کیلومتر‬ ‫شرکتابوفاضالب‬ ‫ظهور کرد و سیلی‬ ‫پایاندولتیازدهم‬ ‫وجبی از خاک پاک‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شهر و یک هزار و‬ ‫کهامیدواریمتا‬ ‫تا چشم طمع به‬ ‫بهرهبرداریقرار گیرد‪.‬‬ ‫این شرکت در‪۶۳‬‬ ‫که هوشیار باشند‬ ‫جدیدفاضالبدرمدار‬ ‫این بازدید گفت‪:‬‬ ‫جمعیتارائهخدمات‬ ‫شبکه‬ ‫مرزوبوم نداشته باشند‪.‬‬ ‫برایچهارمیلیوننفر‬ ‫ایران انگاهکه پای‬ ‫این‬ ‫‪۵۰۰‬روستا‬ ‫تصفیهخانه اب‬ ‫که ملت قهرمان‬ ‫ایمانلو در بازدید از‬ ‫شد‬ ‫اگاه‬ ‫خاک‬ ‫جهان‬ ‫علیرضا‬ ‫بودونبود و دفــاع از‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫نظرکهریزیهشترود گفت‪:‬‬ ‫ارضی‪ ،‬اســتقالل‪،‬‬ ‫حالاحداثشهر‬ ‫ای باز میکنند و‬ ‫تمامیــت‬ ‫شربدر‬ ‫چشمگیریافزایشیافته‬ ‫ســاب جداگانه‬ ‫میهن به میان اید‪ ،‬ح‬ ‫ابدر استانبهطور‬ ‫تمامیت ارضی کشور‬ ‫مصرف‬ ‫دارند پای حفظ‬ ‫هر چه در توان‬ ‫میریزند‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫شرایطبحرانیمصرفبرق‬ ‫تا یک ماه اینده ادامه دارد‬ ‫چهره های سیاسی از احتمال دوبخشی شدن انتخابات‪ ۱۴۰۰‬حکایت می کنند‬ ‫انتخابات‪ ۱۴۰۰‬دریکمرحلهتکلیفرئیس جمهورایندهرامشخصمی کندیاشبیهانچهدرانتخابات‪ ۱۳۸۴‬رخدادراشاهدخواهیمبود؟‬ ‫استانداراذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫‪03‬‬ ‫جلیلی کاندیدای‬ ‫پوششی است‬ ‫مگر قحط الرجال داریم‬ ‫که برخی رئیس جمهور شوند‬ ‫جناب اقای منصور نادری‬ ‫مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی را تبریــک گفتــه‪ ،‬توفیــق روزافزونتــان را در راه خدمــت به مــردم اصفهان از پــروردگار‬ ‫مهربــان ارزومندم‪.‬‬ ‫امیر اکبری ‪ -‬مدیرمسئول روزنامه رویداد امروز‬ ‫اگهیتمدیدزمانمناقصه‬ ‫موضوع ‪ :‬حمل و بارگیری از معدن به سنگ شکن اولیه‬ ‫شــرکت فوالد ســنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر ‪ 25‬جــاده مبارکــه ‪-‬بروجن در نظر‬ ‫دارد از طریــق برگــزاری مناقصــه نســبت به اجــرای عملیات بارگیــری‪ ،‬حمل و دپو ســاالنه‬ ‫‪ 2،500،000‬تن(روزانه‪ 6000‬تن درشش ماهه اول سال و روزانه ‪ 8000‬تن درشش ماهه دوم سال)‬ ‫سنگ اهک استخراجی با استفاده از بیل مکانیکی وسایرمکانیزمها وماشین االت‪ ،‬جهت بارگیری و‬ ‫حمل با دامپتراک از پیمانکاران داخلی واجد شرایط اقدام نماید ‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز چهارشنبه مورخ‪1400/03/12‬جهت دریافت‬ ‫اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شرکت فوالد سنگ به ادرسهای زیر مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫■ اصفهــان ‪ ،‬کیلومتر ‪ 25‬جــاده مبارکه بروجن ‪ ،‬شــرکت معدنی صنعتی فوالدســنگ مبارکه ‪،‬‬ ‫تلفنتماس‪031-52682350-54‬‬ ‫■ تهــران‪ ،‬تهــران‪ ،‬خیابــان وزرا‪ ،‬کوچه هفدهم‪ ،‬پالک ‪ ، 16/1‬طبقه اول‪ ،‬ســمت راســت‪ .‬تلفن ‪:‬‬ ‫‪09127164575 - 02188104113‬‬ ‫ضمنا کلیه اطالعات و جزئیات و شرایط برگزاری مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مندرج‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫شرکتفوالدسنگمبارکهاصفهان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫کشور با نمایش‬ ‫یَشود‬ ‫اداره نم ‬ ‫داوطلب انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری گفت‪ :‬الفاظ و طعنه‬ ‫بــه دیگران جلوی فســاد گرفته‬ ‫یشــود‪ .‬بــا نمایــش اداره‬ ‫نم ‬ ‫نم َ‬ ‫شهــا‬ ‫یشــود‪ ،‬یکــی از نمای ‬ ‫ایــن اســت که بیاییــم دو تا جمله خوب درســت کنیم‬ ‫بگوییم فعال همه با این دو تا جمله مشــغول باشند‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬سعیدجلیلیاظهار کرد‪:‬همهدستگاه ها‬ ‫و مسئولین کشور در زمینه مبارزه با فساد وظیفه دارند‪،‬‬ ‫اگــر دولــت ســازوکارهای مقابله با فســاد را فعال کند‪،‬‬ ‫دیگر کار به قوه قضاییه نمی رســد‪ .‬عمده دارایی ها و‬ ‫امکانات کشور نظیر بودجه‪ ،‬اختیار صدور مجوزها و‪...‬‬ ‫در اختیار دولت است‪ .‬او با بیان اینکه در مبارزه با فساد‪،‬‬ ‫پیشــگیری مقدم بر درمان اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اثبات‬ ‫اتهام کار اسانی نیست‪ ،‬اگر پرونده ای در قوه قضاییه باز‬ ‫بشود رسیدگی به ان زمان خواهد برد و حتی اگر فردی‬ ‫مرتکب فسادی شد و به اشد مجازات هم محکوم شد‪،‬‬ ‫ایا مشکل فرایندهای مفسد پرور حل خواهد شد افزود‪:‬‬ ‫فســاد مخل رفاه مردم و مانع پیشــرفت کشور است و‬ ‫پیشــگیری از وقوع فســاد یکــی از اصلی تریــن وظایف‬ ‫رئیس جمهــور اســت‪ .‬جلیلــی بیان کــرد‪ :‬اگر قرار اســت‬ ‫رئیس جمهور در عرصه های مختلف‪ ،‬ماشین کشور را به‬ ‫سمت اهدافش راه بیندازد‪ ،‬نمی تواند بگوید سنگ های‬ ‫بزرگ فســاد در وســط جاده به من ربطی ندارد‪ .‬عضو‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه با اشــاره به‬ ‫نقشمهمقوهمقننهدر مبارزهبافساد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مجلسهمبااختیاراتوسیعنظارتی‪،‬نمی تواندنسبت‬ ‫بهفسادمنفعلباشد‪.‬اگربهترینقوانینهمدر مجلس‬ ‫تصویب شــود‪ ،‬باوجود فســاد‪ ،‬ان قانون یا به درســتی‬ ‫یشــود و یا مورد سوءاســتفاده قرار می گیرد‪ .‬او‬ ‫اجرا نم ‬ ‫ادامه داد‪ :‬کســی نمی تواند بگوید من به دنبال منافع‬ ‫مردم هستم اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت‬ ‫داشــت‪ ،‬کارنامه ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند‪.‬‬ ‫کســی که ســه دوره و به مدت ‪ ۱۲‬سال ریاست مجلس‬ ‫شــورای اســامی را برعهده داشته اســت‪ ،‬کارنامه خود‬ ‫را در زمینه مبارزه با فســاد تشــریح کند‪ .‬جلیلی با اشاره‬ ‫به امکان تذکر‪ ،‬ســوال‪ ،‬اســتیضاح‪ ،‬تحقیق و تفحص‪،‬‬ ‫اختیارات کمیســیون اصل نود و دیوان محاسبات برای‬ ‫مبارزه با فساد ازجمله تفریغ بودجه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫افتخار نیست کهبگویندسه چهارمبودجه کهمربوطبه‬ ‫شرکت های دولتی است اصال به مجلس وارد نمی شود‪.‬‬ ‫مگر این مسئولیت از ان ها سلب شده است؟ بعد هم‬ ‫بگویندبلهاکثرفسادهادر شرکت هااست!‬ ‫جلیلی کاندیدای‬ ‫پوششی است‬ ‫نماینــده ادوار مجلــس‬ ‫گفــت‪ :‬رئیســی در قضــاوت‬ ‫و حقــوق و بازرســی کارکــرده‬ ‫اســت و در ریاســت جمهوری‬ ‫به سیاست و اقتصاد نیاز است و الریجانی در این‬ ‫حوزه هــا بیشــتر کارکرده اســت‪ .‬عزت اهلل یوســفیان‬ ‫مــا‪ ،‬نماینــده ادوار مجلــس‪ ،‬در رابطــه بــا تغییــر‬ ‫فضــای انتخابــات بــرای اصولگرایان پــس از حضور‬ ‫علی الریجانی در انتخابات اظهار کرد‪ :‬در شــرایط‬ ‫فعلــی دو شــخصیت ممتــاز شناخت هشــده یعنــی‬ ‫رئیسی و الریجانی که باالترین سمت را داشتند در‬ ‫انتخابــات حضور دارنــد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪:‬‬ ‫یهــا را‬ ‫چکــدام از دیگــر کاندیداهــا ایــن ویژگ ‬ ‫هی ‬ ‫نداشــتند‪ .‬این دو نفر بیشترین سمت ها را داشتند‪.‬‬ ‫رئیســی رئیــس ســازمان بازرســی و الریجانی رئیس‬ ‫ســازمان صداوســیما بودنــد‪ .‬الریجانــی رئیــس قوه‬ ‫مقننه و رئیســی رئیس قوه قضاییه بود‪ .‬الریجانی‬ ‫وزیــر ارشــاد و رئیســی معــاون اول قــوه قضاییــه و‬ ‫دادســتان کل و مسئول استان قدس بود‪ .‬یوسفیان‬ ‫مــا تاکیــد کرد‪ :‬ایــن دو بزرگوار باالترین ســمت ها‬ ‫را داشــتند و ازای ـن رو همــه ذهنیت هــا بــه ســمت‬ ‫رقابــت ایــن دو بزرگــواران م ـی رود‪ .‬فکر نمی شــود‬ ‫شــخصی کــه فقــط یــک نماینده بــود یا پســتی در‬ ‫رده پنجم و یا ششــم دســتگاهی داشــته در مقابل‬ ‫ایــن دو نفــر مطــرح باشــد‪ .‬او در رابطــه بــا مــوازی‬ ‫حضور جلیلی با رئیســی ادامــه داد‪ :‬جلیلی کاندیدا‬ ‫پوششی یا به قول الریجانی کاندیدا کمکی است‪.‬‬ ‫این بنا توســط روحانی گذاشــته شــد که جهانگیری‬ ‫را به عنــوان کاندیــدا پوششــی بــه میــدان اورد‪ .‬این‬ ‫فعــال اصولگــرا تصریــح کــرد‪ :‬بعید اســت جلیلی تا‬ ‫اخر بماند و احتماال بعد از مناظره به نفع رئیســی‬ ‫کنار برود چون شــرایط به نحوی نیســت که میدان‬ ‫رقابــت بــرای او بــاز باشــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫مناظره فقط فن بیان مطرح نیست باید واقعیت ها‬ ‫را گفــت و بهتریــن صحبت ها را کرد‪ .‬اگر فن بیان با‬ ‫واقعیت ها مطابق نباشــد هر چه فن بیان بیشــتر و‬ ‫بهتــری بــه کار گرفتــه شــود بازهم ضــرر می کنند اگر‬ ‫تهــا مطابق نباشــد تاثیر خوبی‬ ‫فهــا بــا واقعی ‬ ‫حر ‬ ‫نخواهــد داشــت‪ .‬یوســفیان مــا اظهــار کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از شــرایط روســای جمهــور ایــن بود که توانســتند با‬ ‫مذاکره و صحبت مسائل را جمع کنند در مذاکرات‬ ‫بین المللی کســی برنده اســت که بتواند با فن بیان‬ ‫مســائل را جــا بینــدازد‪ .‬کســی کــه در مذاکــرات بــه‬ ‫لکنت زبان بیفتد جایی نخواهد داشت باید روسای‬ ‫جمهــور فن بیان داشــته باشــند‪ .‬چنــد رئیس جمهور‬ ‫بودنــد که یــک جمله ان ها را ســال ها دنبال کردیم‬ ‫مثــل اب را بریــز جایی که می ســوزد و ازاین دســت‬ ‫مطالبــی که شــما بهتــر می دانید حتما قــدرت بیان‬ ‫یکی از شــرایط الزم اســت‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬رئیســی‬ ‫در قضاوت و حقوق و بازرسی کارکرده است و در‬ ‫ریاســت جمهوری به سیاســت و اقتصاد نیاز اســت‬ ‫و الریجانی در این حوزه ها بیشتر کارکرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهره های سیاسی از احتمال دوبخشی شدن انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬حکایت می کنند‬ ‫معمایانتخاباتدومرحله ای‬ ‫انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬در یــک مرحلــه تکلیــف‬ ‫رئیس جمهــور اینــده را مشــخص می کنــد یــا‬ ‫شــبیه انچــه در انتخابــات ‪ ۱۳۸۴‬رخ داد را‬ ‫شــاهد خواهیم بود؟ به گــزارش خبر انالین‪،‬‬ ‫یکــی از خاص تریــن انتخاباتــی کــه ایــران به‬ ‫خــود دیــده‪ ،‬انتخابــات ســال ‪ ۸۴‬اســت کــه‬ ‫رقابــت میــان اکبــر هاشــمی رفســنجانی و‬ ‫محمــود احمدی نــژاد بــه دور دوم کشــیده‬ ‫شــد‪ .‬حال بعد ‪ ۱۶‬ســال و درزمانــی که همه‬ ‫نــگاه خیره به شــورای نگهبان اســت تــا ببیند‬ ‫چــه کســانی از فیلتــر نظــارت اســتصوابی‬ ‫رد می شــوند؛ برخــی از چهره هــای سیاســی‬ ‫و رســانه ای از احتمــال دومرحل ـه ای شــدن‬ ‫انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬حکایت می کنند‪.‬‬ ‫انتخابات قطعا دومرحله ای است‬ ‫علــی مزروعــی‪ ،‬فعــال سیاســی‬ ‫اصالح طلــب‪ ،‬بــر این باور اســت کــه ابراهیم‬ ‫رئیســی بــه همــراه یکــی از کاندیداهــای‬ ‫اصالح طلــب یــا اصولگــرا بــه مرحلــه دوم‬ ‫خواهــد رفــت و در ایــن صــورت رئیســی‬ ‫شکست می خورد‪.‬‬ ‫محمــد عطریانفــر‪ ،‬عضو حزب کارگزاران‬ ‫نیــز در بــاره انتخا بــات دومرحل ـه ای گفــت‪:‬‬ ‫انتخا بــات قطعــا دومرحل ـه ای ا ســت‪.‬‬ ‫ا فــرادی کــه ا عــام کاندیدا تــوری کرد ه اند‪،‬‬ ‫می خواهنــد تــا ا خــر درصحنــه بماننــد و در‬ ‫ا یــن صــور ت ارای جبهه شــان شکســته شــده‬ ‫و هیچ کســی اکثر یــت مطلــق را در مرحلــه‬ ‫اول بــه د ســت نمی اورد‪ ،‬مگــر انکه رقابت‬ ‫به صــورت دوگا نــه و ناهمتــراز با شــد‪.‬‬ ‫درصورتی کــه رقابت دوگانه هم تراز با شــد؛‬ ‫نیرو هــای جز ئــی‪ ،‬رای کاند یــدای اصلــی را‬ ‫خواهنــد گر فــت‪ .‬محمدعلــی ابطحی هم با‬ ‫ا شــاره بــه کاندیدا هــای انتخابات در کالب‬ ‫هــاوس‪ ،‬گفت‪« :‬رقابت اصلی در ســه ضلع‬ ‫ا قــای جلیلــی‪ ،‬رئیســی و ا قــای جهانگیــری‬ ‫یــا پز شــکیان ا ســت‪ .‬ا گــر ا قــای جلیلــی و‬ ‫الریجا نــی تــا ا خــر بماننــد و به ســمت اقای‬ ‫رئیســی نرو نــد پیــروزی ا قــای رئیســی در‬ ‫دور اول قطعــی نخوا هــد بــود ا مــا معتقــد‬ ‫نیســتم کــه اقای رئیســی بتواند مرحله دوم‬ ‫انتخا بــات را به راحتــی بگذراند‪».‬‬ ‫احمــدی کریمــی اصفهانی‪ ،‬فعال سیاســی‬ ‫اصولگــرا نیــز‪ ،‬تکثــر تعــداد کاندیداهــای را‬ ‫عامــل انتخابــات دومرحل ـه ای دانســت؛ امــا‬ ‫اکثریــت منتظــر اعــام نظــر شــورای نگهبــان‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پیش به سوی انتخابات دوقطبی یا‬ ‫سه قطبی‬ ‫پــس از پایــان ثبت نــام کاندیداهــا در‬ ‫انتخابــات‪ ،‬در اظهــارات سیاســیون چــپ و‬ ‫راســت دربــاره دوقطبی هــا و س ـه قطبی های‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬شــنیده می شــود‪ .‬از دوقطبی‬ ‫«الریجانی‪-‬رئیســی» و «الریجانــی‪-‬‬ ‫جهانگیــری» تــا س ـه قطبی «الریجانــی‪-‬‬ ‫رئیســی‪-‬جهانگیری»‪ .‬برخــی هــم از ســعید‬ ‫جلیلــی نام بــرده و از دوقطبــی «الریجانــی‪-‬‬ ‫جلیلــی» صحبت می کنند‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬فالحــت پیشــه‪ ،‬نماینــده‬ ‫ســابق مجلس درباره دوگانه و ســه گانه های‬ ‫انتخابــات گفــت‪« :‬ســه کاندیــدای اصلــی‬ ‫انتخابــات‪ ،‬اقایــان رئیســی‪ ،‬الریجانــی و‬ ‫جهانگیــری خواهنــد بــود‪ .‬به طورکلــی فکــر‬ ‫می کنــم کــه اقــای جهانگیــری بــرای دفــاع از‬ ‫وضــع موجــود به میــدان می ایــد و درنهایت‬ ‫احتمــال این کــه بــه نفــع اقــای الریجانــی‬ ‫کناره گیری کند‪ ،‬هســت‪ .‬به هرحال هرکدام از‬ ‫کاندیداهــا که تائید بشــوند‪ ،‬به نظرم فضای‬ ‫دوقطبــی بیــن الریجانــی و رئیســی شــکل‬ ‫خواهــد گرفــت‪ ».‬وحیــد جــال زاه‪ ،‬عضــو‬ ‫کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬هــم دراین بــاره‬ ‫گفــت‪« :‬بــا نــگاه بــه داوطلبــان انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری حضور طیف هــای مختلف‬ ‫سیاســی مشهود است کســانی که در مناصب‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی مســئولیت‬ ‫داشــته و حتــی در حال حاضر هم مســئولیت‬ ‫دارنــد‪ .‬پیش بین ـی ام این اســت کــه درنهایت‬ ‫رقابــت اصلــی بیــن اقــای رئیســی و اقــای‬ ‫الریجانی شــکل می گیرد‪».‬‬ ‫مصطفــی هاشــمی طبــا‪ ،‬کاندیــدای‬ ‫انتخابــات ســال ‪ ۹۶‬گفــت‪« :‬انتخابــات‬ ‫دوقطبــی نیســت و شــاید س ـه قطبی باشــد‪.‬‬ ‫بایــد منتظــر اعــام نتایــج شــورای نگهبــان‬ ‫ماند‪ .‬شــاید اقای احمدی نژاد بیاید‪».‬‬ ‫حســین انــواری‪ ،‬فعــال سیاســی اصولگــرا‬ ‫هــم گفــت‪« :‬بایــد منتظــر اعــام نظر شــورای‬ ‫نگهبــان بــود‪ .‬حــدس مــن دقیــق نیســت امــا‬ ‫اقای رئیســی در راس قرار دارد‪».‬‬ ‫عطریانفــر هــم پیش بینــی کــرد کــه‬ ‫ا گــر اســحاق جهانگیــری تائیــد صالحیــت‬ ‫شــوند‪ ،‬در مرحلــه اول‪ ،‬رقابــت بیــن ســه‬ ‫چهــره شــاخص چــون ابراهیــم رئیســی‪ ،‬علی‬ ‫الریجانــی و اســحاق جهانگیــری اســت‪ .‬ا گــر‬ ‫جهانگیــری درصحنــه بمانــد؛ او بــه همــراه‬ ‫الریجانــی بــه مرحله دوم می روند و رئیســی‬ ‫شکست می خورند‪.‬‬ ‫کریمی اصفهانی نیز معتقد اســت که ســه‬ ‫ضلــع اصلــی انتخابــات رئیســی‪ ،‬الریجانــی و‬ ‫جهانگیری هســتند‪.‬‬ ‫ایران پس از راستی ازمایی تحریم ها‪ ،‬برجام را اجرا می کند‬ ‫سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون‬ ‫امنیــت ملــی مجلــس شــورای اســامی در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت‪ ۴« :‬ســاعت در‬ ‫کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در خصوص مذاکرات وین گفتگو داشــتم‪ .‬جلســه‬ ‫ســخت امــا مفیــدی بود‪ ».‬عراقچی همچنین در واکنش به اظهــارات وزیر امور خارجه امریکا اضافه‬ ‫کرد‪« :‬اصول یکی اســت؛ امریکا به عنوان طرفی که برجام را ترک کرده اســت‪ ،‬باید اول تحریم های‬ ‫خــود را بــردارد‪ .‬پــس از راســتی ازمایی ایران اجرای کامل برجام را از ســر خواهــد گرفت‪ .‬ایا امریکا‬ ‫اماده است؟»‬ ‫انتونی بلینکن‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شده بود‪« :‬چیزی که‬ ‫این مذاکرات مشــخص کرده اند این اســت که هر طرف برای بازگشت به پایبندی باید چه کارهایی‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬مــا می دانیــم کــه چــه تحریم هایــی ا گــر در مغایرت بــر توافق هســته ای باشــند‪ ،‬باید‬ ‫برداشــته شــوند‪ ».‬همچنین وزیر امور خارجه امریکا تاکید کرده بود‪« :‬مســئله مهم تر این اســت که‬ ‫ایــران نیــز می داند که برای بازگشــت به توافق بایــد چه کارهایی انجام دهد‪ ،‬اما ما هنوز ندیده ایم‬ ‫که ایا ایران حاضر و مایل به انجام کارهایی اســت که باید انجام دهد یا نه‪ .‬این یک ازمون اســت‬ ‫و ما هنوز جوابی برای ان نداریم‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ترجیح دادن منافع شخصی به مصلحت عمومی ناجوانمردانه است‬ ‫سید رضا اکرمی‪ ،‬عضو جامعه روحانیت مبارز‪،‬‬ ‫در گفت وگــو بــا اعتماد انالین گفت‪ :‬تــا زمانی که‬ ‫تحزب قوی و تشــکلی نیرومند نداریم کــه افراد را‬ ‫از پاییــن بــه باال بکشــد و به جامعــه عرضه کند‪،‬‬ ‫انتخابات موجی و فصلی برگزار خواهد شد‪ .‬اکرمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همه درگیر دردســرهای کرونا هســتیم و‬ ‫نمی دانــم اگــر شــرایط عــادی بــود و همه چیز ســر‬ ‫جــای خــود قــرار داشــت‪ ،‬چطــور می خواســتیم به‬ ‫هم بپریم‪ .‬او افزود‪ :‬کج خلقی ها در حالی صورت‬ ‫می گیرد که کاندیداهای نهایی باید همه تمرکزشان‬ ‫را روی مشــکالت و مســائل اصلــی بگذارنــد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر بازهم دســت به دامان شــعار شــویم‪،‬‬ ‫یشــود بلکه ســفره های مردم‬ ‫نه تنها وضع بهتر نم ‬ ‫روزب ـه روز کوچک تر خواهد شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اگر‬ ‫مثــل انتخابــات مجلــس یازدهــم مشــارکت مردم‬ ‫پایین باشــد‪ ،‬اســیبی جــدی خواهیم دیــد‪ .‬اکرمی‬ ‫افزود‪ :‬شورای نگهبان باید صالح را در نظر بگیرد و‬ ‫در چارچوب قانون به همه سلیقه ها اجازه حضور‬ ‫در انتخابــات بدهــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ترجیــح دادن‬ ‫منافع شخصی و جناحی به مصلحت عمومی دور‬ ‫از اخالق و ناجوانمردانه است‪ .‬اکرمی اضافه کرد‪:‬‬ ‫مردم ما بسیار هوشیار هستند و به راحتی می توانند‬ ‫ان هایی را که در ایجاد مشکالت سهم دارند‪ ،‬کنار‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاندیداها از تخریب یکدیگر پرهیز کنند‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫اشاره به ویژگی های مطلوب کاندیدای انتخاباتی‬ ‫موردنظر مردم تاکید کرد‪ :‬بهتر اســت کاندیداها‬ ‫صرفــا به معرفــی برنامه های خــود بپردازند و از‬ ‫حب و بغض های شخصی و جریانی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام ســید جــواد حســینی کیــا در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره فضای انتخاباتی کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اگر بخواهیم یک انتخابات مطلوبی‬ ‫را شــاهد باشــیم کاندیداهــای انتخابــات بایــد‬ ‫برنامــه محور درصحنه حاضر شــوند‪ ،‬برای مثال‬ ‫این مهم را تشــریح کنند که قرار اســت در حوزه‬ ‫اشــتغال‪ ،‬مســکن‪ ،‬کنترل و مدیریــت نقدینگی‪،‬‬ ‫قیمت ارز و طال و بسیاری از موارد دیگر همچون‬ ‫لشــده چه‬ ‫فعا لســازی واحدهــای تولیدی تعطی ‬ ‫اقدامی کنند و نگاهشان به حوزه هایی همچون‬ ‫واردات و سیاست خارجی چگونه است؟‬ ‫نماینــده مــردم ســنقر در مجلــس بــا تاکید بر‬ ‫اینکه کاندیداها باید به تشریح برنامه های خود‬ ‫بپردازنــد و خدایــی نکــرده از تخریــب یکدیگــر‬ ‫پرهیــز کننــد چراکــه ایــن رفتــار زیبنــده نظــام و‬ ‫انقــاب اســامی نیســت‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬ا گــر قرار‬ ‫باشــد کاندیداهــا به تخریب یکدیگــر بپردازند و‬ ‫به حب و بغض های شخصی و جریانی بپردازند‬ ‫این رفتار بر انتخاب مناسب مردم هم تاثیر منفی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫حســینی کیا اضافه کــرد‪ :‬معتقدم ملت ایران‬ ‫مردمی است که پای ارزش های انقالب ایستاده‬ ‫و خواهد ایســتاد و همیشــه در همه مناســبت ها‬ ‫جهــان را مبهوت خودســاخته اســت‪ ،‬ایــن مردم‬ ‫عزیــز این بار هم به ندای رهبری معظم انقالب‬ ‫لبیــک خواهنــد گفــت و بــار دیگــر جهانیــان را‬ ‫مبهوت خواهند کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نباید رای احساسی بدهیم که پشیمان شویم‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید بهشتی با‬ ‫بیان اینکه باید در بین کاندیداها فرد شایسته ای‬ ‫را انتخــاب کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهوری ‪ ۹۶‬برخی از ما از روی احساســات رای‬ ‫خــود را بــه صندوق ها انداختیم و بعد پشــیمان‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫محمدرضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه‬ ‫در طــول گذشــت بیــش از ‪ ۴۰‬ســال از انقــاب‪،‬‬ ‫بیشــترین قدرت جمهوری اســامی در مشــارکت‬ ‫مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــارکت در انتخابــات‬ ‫به عنــوان حــق شــهروندی و هم وظیفــه دینی از‬ ‫اهمیــت بســیار زیادی برخوردار بــوده که ممکن‬ ‫اســت خیلــی از مــردم تاثیــر ان را جــدی نگیرنــد‬ ‫چراکــه در علــم سیاســت نظا مهــای سیاســی در‬ ‫عرصــه بین المللــی بــه مشــروعیت نیــاز دارنــد‬ ‫درواقــع موقعــی که یــک نظام سیاســی از اعتبار‬ ‫بــاالی مردمی برخوردار باشــد در داخل و خارج‬ ‫از اعتبــار خواهــد داشــت‪ .‬او افــزود‪ :‬شــرکت در‬ ‫انتخابــات هــم وظیفــه دینــی بــوده و هــم حــق‬ ‫شــهروندی اســت که این حــق زمانی به درســتی‬ ‫یشــود کــه در بیــن کاندیداهــا فــرد‬ ‫انجــام م ‬ ‫شایسته ای انتخاب شود زیرا در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری سال ‪ ۹۶‬برخی از ما از روی احساسات‬ ‫قهــا انداختیــم و بعــد‬ ‫رای خــود را بــه صندو ‬ ‫پشــیمان شــدیم‪ .‬مرنــدی تصریح کرد‪ :‬هــر زمان‬ ‫مشــارکت مــردم در موضوعــات مختلــف بــه هر‬ ‫دلیلی کاهش یافته کشور دچار مشکالت فراوانی‬ ‫در همه بخش ها به خصوص اقتصاد شــده است‬ ‫به طور مثال از فتنه ســال ‪ ۸۸‬تحریم های زیادی‬ ‫علیه کشور انجام شد این موضوع در حالی است‬ ‫کــه اگر مشــارکت مردم بــرای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری باال باشــد رئیس جمهور با مشــروعیت‬ ‫حداکثــری تــوان و قــدرت بیشــتری بــرای اداره‬ ‫کشــور و فعالیت های بین المللی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید بهشتی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ملت برای اینکه به نظام صدمه وارد نشود‬ ‫ابتــدا تحقیــق کرده و بعد رای دهند زیرا به جای‬ ‫اینکه بدون بررســی و تحقیق از روی احساسات‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری را انتخاب کنیم باید‬ ‫بــا شــناخت کامــل و نــگاه بــه کارنامه و ســوابق‬ ‫نامــزد انتخابــات رای خود به صنــدوق بیندازیم‬ ‫در غیر این صورت باز دچار پشیمانی می شویم و‬ ‫نظام صدمه می بیند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مردم دوست دارند در انتخابات به سمت‬ ‫چهره هایجدیدتر بروند‬ ‫علــی تاجرنیــا‪ ،‬قائم مقــام‬ ‫ابــزار اطالع رســانی مشــخص‬ ‫ســتاد مســعود پزشــکیان‪ ،‬در‬ ‫شود‪ ،‬بدون شک گزینش مردم‬ ‫تحلیل ارایش سیاسی نامزدهای‬ ‫افــراد کم خطاتــر خواهند بود‪.‬‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات‬ ‫قائم مقامستادمسعودپزشکیان‬ ‫ریاستجمهوری گفت‪:‬معتقدم‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط انچــه‬ ‫علیتاجرنیا‬ ‫تحلیلارایش هایسیاسیراباید‬ ‫در ذهــن مــن وجــود دارد ایــن‬ ‫تهــا‬ ‫بــه پــس از اعــام صالحی ‬ ‫اســت که دید مردم نســبت به‬ ‫موکول کنیم اما انچه تا اینجای کار مشخص شده پزشکیان دید مثبتی است و بنده با حفظ حرمت‬ ‫این اســت که درمجموع این احتمال وجود دارد ســایر افــراد در ایــن حــوزه و ســایر کاندیداهــای‬ ‫کــه با انتخاباتی س ـه ضلعی مواجه باشــیم؛ یک اصالح طلــب؛ اقــای پزشــکیان را واجــد شــرایط‬ ‫ضلع رئیسی است که عمده جریان های اصولگرا جذب ارای خاکستری می دانم‪ .‬این فعال سیاسی‬ ‫پشــت ایشان هستند؛ یک ضلع الریجانی است اصالح طلب در پاسخ به این سوال که با توجه به‬ ‫کــه هرچنــد امــروز وضعیــت مناســبی نــدارد اما تصویرسه ضلعی کهاز انتخاباتارائه کردید؛تاچه‬ ‫به مرور بخشــی از ارای اعتدالی و بخشــی از ارای میزاناحتمالائتالفمیاننامزدجریاناعتدالی که‬ ‫اصولگرایــان را بــه خــود اختصاص خواهــد داد و الریجانی نمایندگی اش را به عهده دارد را با نامزد‬ ‫ضلع ســوم نیز کاندیدای اصالح طلبان اســت که جریــان اصالح طلــب نزدیــک به ذهــن می دانید‪،‬‬ ‫بین افراد تعیی ‬ ‫نشــده در ابتدا تقســیم و در انتها گفــت‪ :‬احتمــال ائتــاف پزشــکیان بــا الریجانــی‬ ‫تجمیع خواهد شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬ضعیفاستوفکرمی کنمدر موردجهانگیریهم‬ ‫یالقاعده نباید ائتالفی صورت بگیرد؛ چراکه بر‬ ‫تحلیل من این اســت که مردم دوســت دارند در عل ‬ ‫این دوره به ســمت چهر ههــای جدیدتر بروند و اساس سازوکار جبهه اصالحات ایران‪ ،‬نامزد جریان‬ ‫افــرادی را تجربــه کنند کــه حداقل در ذهنشــان اصالحاتبایداصالح طلبباشدواقایانپزشکیانو‬ ‫نــکات منفــی در مــورد ان فــرد وجــود نــدارد؛ جهانگیریهماینسازوکارراپذیرفته اند؛بنابرایناگر‬ ‫بااین حال اینکه چقدر در فضای کنونی این امکان قرار باشدچنینائتالفیصورتبگیرد‪،‬پشتپازدن‬ ‫وجود داشته باشد ‪ ،‬خیلی مهم است؛ چراکه اگر به تصمیمات نهاد اجماع ساز است‪.‬‬ ‫مگرقحط الرجالداریم کهبرخیرئیس‬ ‫جمهورشوند‬ ‫محمدعلــی نمــازی عضــو‬ ‫ریاســت قوه قضاییه سخت تر‬ ‫حــزب کارگــزاران دربــاره حضور‬ ‫از ریاست جمهوری است‪ .‬برای‬ ‫ابراهیــم رئیســی در انتخابــات‬ ‫قوه قضاییه شــما باید مجتهد‬ ‫‪ 1400‬بــه رویــداد ‪ ۲۴‬گفــت‪:‬‬ ‫عــادل باشــید کــه نکتــه بســیار‬ ‫درمجموع تــرک قوه قضاییه و‬ ‫مهمی است که گفتن ان اسان‪،‬‬ ‫محمدعلینمازی‬ ‫حضــور در انتخابــات بــرای بــه‬ ‫اما در عمل بسیار سخت است؛‬ ‫دســت اوردن پســت ریاســت‬ ‫اما برای ریاســت جمهــوری اگر‬ ‫جمهوریاصال کاردرستوخوبینبود‪.‬به هرحال رجل سیاســی باشــید و رای مردم را داشته باشید‬ ‫او با حکم رهبری منصوب شده بود و کارش را هم می توانید رئیس جمهور شــوید‪ .‬در قانون جدید‬ ‫به خوبــی پیــش می بــرد‪ .‬اگر کســی واقعا قصد برایتائیدصالحیتافراداورده اند کهبایدسابقه‬ ‫خدمت کردندارد‪،‬در همان جایگاهی کهحضور اجرایی داشته باشند‪ ،‬خب با این نکته ابراهیم‬ ‫دارد می تواند خدمت کند‪ .‬ریاست قوه قضاییه رئیسی سابقه کار اجرایی ندارد‪ .‬بهتر بود در قوه‬ ‫جایگاه خوب و مهمی است که در همان جا اگر قضاییه می ماند و کارش را می کرد‪ .‬عضو حزب‬ ‫بتواندبامفاسدبه خوبیبرخورد کند‪،‬قوهمجریه کارگزارانبابیاناینکهادعایرئیسیمبنیبرورود‬ ‫و قوه مقننه نیز می توانند عملکرد بهتری داشته مســتقل به انتخابــات‪ ،‬نمایش نخ نما شــده ای‬ ‫باشــند‪ .‬او با بیان اینکه مگر قحط الرجال داریم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از کنار رفتن ایت اهلل موسوی‬ ‫که رئیسی بخواهد رئیس جمهور شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما اردبیلــی از ریاســت قــوه قضاییه‪ ،‬ســایر روســای‬ ‫نیرو های سیاسی و توانمند زیادی در کشور داریم دیگری کهامدندهمگیمتعلقبهجریانراست‬ ‫که می توانیم اداره کشور و قوه مجریه را به ان ها بودند‪.‬‬ ‫بسپاریم‪ ،‬هنوز قحط الرجال نشده است‪ .‬اینکه‬ ‫اقایــان یــزدی‪ ،‬شــاهرودی‪ ،‬املــی الریجانی‬ ‫می گویدبرایجایگاهومقامدرانتخاباتثبت نام و اکنون رئیســی‪ ،‬همگــی از جریــان اصولگرایی‬ ‫نکرده امنیزیکتعارفاست‪،‬چه کسیمی گوید هستند‪ .‬اینکه می گویند مستقل امده ایم‪ ،‬مردم‬ ‫که برای پست و مقام امده ام؟ در ابتدای انقالب را نگــران می کنــد که نکند حرف های نادرســت‬ ‫مدیران ابروی خود را کف دستشان می گذاشتند دیگــری هــم بزنند‪ .‬نمازی با بیان اینکه رئیســی‬ ‫و وارد میدان می شدند‪ .‬در ان زمان به این افراد شخصیت ســخنوری نیســت و در همه حوزه ها‬ ‫می گفتند یا دیوانه اند یا عاشق خدمت‪ .‬نمازی مطلع نیست‪ ،‬گفت‪ :‬الریجانی سه دوره رئیس‬ ‫ادامه داد‪ :‬ازانجایی که رئیسی در انتخابات دوره مجلس بــوده و ‪ ۱۲‬ســال در حــال قانون گذاری‪،‬‬ ‫گذشــته از روحانی شکســت خــورد‪ ،‬اکنــون وارد بررسی بودجه‪ ،‬تنظیم مسائل و مشکالت کشور‬ ‫رقابت ها شده است تا ازاین جهت اعاده حیثیت بــوده اســت‪ .‬الریجانی ســخنور خوبی اســت و‬ ‫کنــد‪ .‬البته باید بگویم که احــراز صالحیت برای به خوبیصحبتمی کندواخوندزادههماست‪.‬‬ ‫برخیاصولگراهارایخانواده‬ ‫خود را هم ندارند‬ ‫داریوشقنبریفعالسیاسی‬ ‫کاندیدا ها نمی خواهند بگویند‬ ‫اصالح طلــب بــه رویــداد ‪۲۴‬‬ ‫که از این جریان هســتند‪ ،‬حتی‬ ‫کفت‪:‬شعار مبارزهبافسادشعار‬ ‫کســانی کــه از قبل ایــن جریان‬ ‫خوبــی اســت‪ ،‬امــا نمی توانــد‬ ‫به قدرت رسیدند هم انتصاب‬ ‫صرفــا بــرای اداره یــک کشــور‬ ‫خــود را انــکار می کننــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫کافی باشد‪ .‬مبارزه با فساد یک‬ ‫احمدی نــژاد‪ .‬داریــوش قنبــری‬ ‫ارزش اســت و باید برنامه همه‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر مستقلند چگونه‬ ‫کاندید اهــا باشــد‪ .‬هیــچ کاندیدایی نیســت که اســت که یک جریان سیاسی مانند اصولگرایی‬ ‫بگویــد می خواهــم از یــک ضــد ارزش حمایــت تمام قــد از او حمایــت می کنــد و او را کاندیدای‬ ‫کنم‪ .‬شعار مبارزه با فساد یک امر بدیهی است خــود معرفــی می کنــد! بــرای مردم مشــخص و‬ ‫و دستگاه های اجرایی و قضایی باید در این امر واضح اســت که رئیسی متعلق به کدام جریان‬ ‫همکاریداشتهباشند‪.‬قنبریبابیاناینکهمسئول اســت‪ .‬حتی اگر خود را مستقل معرفی کند‪ .‬ما‬ ‫اصلی مبارزه با فســاد قوه قضاییه اســت‪ ،‬ادامه کاندید هــای مســتقل داریم مانند اقای محســن‬ ‫داد‪ :‬دو قوه دیگر هم مسئولیت مبارزه با فساد را رضایــی‪ ،‬ولی رئیســی نمی تواند چنیــن ادعایی‬ ‫دارند‪ ،‬اما نهاد مسئول در این حوزه قوه قضاییه داشتهباشد‪،‬زیرااودورهقبلهمباحمایت کامل‬ ‫است‪ .‬حتی اگر قوه قضاییه را مسئول مستقیم اصولگرایان پا به عرصه گذاشت و اکنون نیز این‬ ‫مبارزه با فساد ندانیم‪ ،‬شعار مبارزه با فساد شعار جریان خاص سیاسی حامی تمام قد او هستند‪.‬‬ ‫سایر کاندیدا ها و حتی سایر نهادها است‪ .‬سوال بــه نظرم کســانی که الفبای سیاســت را بدانند‪،‬‬ ‫مهم این است که اساسا مگر با این شعار می توان قطعا این را می دانند که عقبه فکری رئیسی به‬ ‫کشــور را اداره کرد؟ خب همه می خواهند با ان کجا برمی گردد و موردحمایت چه طیفی است و‬ ‫مبارزه کنند‪ ،‬نه در ایران بلکه در همه جای دنیا‪ ،‬نهایتاهمینحاال همتاحدودیهویت کابینهاو‬ ‫اینخواستهبرایمسئوالنمطرحاست‪.‬چراباید مشخص شده است‪ .‬اینکه گفته دیگران به نفع‬ ‫با این شعار داعیه دار اداره کشور شوند؟‬ ‫او کنــار نروند‪ ،‬خــود او هم می داند که برخی از‬ ‫این فعال سیاسی با اشاره به اینکه ثبت نام اصولگرایانی کهثبت نام کرده اندهیچجایگاهی‬ ‫و حضور رئیســی در انتخابــات ابهامات و نقاط ندارندوممکناستحتیرایخانوادهخودشان‬ ‫قابل تامل بســیاری داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬رئیســی پس را هم به سختی داشته باشند؛ بنابراین رئیسی از‬ ‫از ثب ‬ ‫تنــام اعــام کرد که مســتقل در انتخابات ناحیــه ان ها دغدغــه ای ندارد‪ ،‬زیــرا می داند که‬ ‫ورود کــرده اســت‪ ،‬زیــرا او به خوبــی می داند که ان هــا اساســا وزنــی ندارند که بخواهــد به ان ها‬ ‫جریــان اصولگرایــی جایگاهــی در میــان مــردم امتیازی دهد‪ .‬البته از سوی دیگر ماهم می دانیم‬ ‫نــدارد و جریــان اصولگرایــی سال هاســت کــه همــه این اصولگرایانی که ثبت نام کرده اند هم‬ ‫پایــگاه اجتماعــی خــود را ازدســت داده اســت و قرار نیست کهتائیدصالحیتشوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامل فوالد تاراز از رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫طرح هایامسالایمیدروتشریحشد‬ ‫رئیس هیات عامل ســازمان‬ ‫کربنات کلسیم‪ ،‬فسفات چرام‪،‬‬ ‫توســعه و نوســازی معــادن و‬ ‫نوســازی ســرب نخلــک‪ ،‬اهک‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫هیدراتــه کــوه الر‪ ،‬تولیــد کــود‬ ‫بــه تشــریح برنام ههــای ایــن‬ ‫فســفاته‪ ،‬تولیــد ســیلیکومتال‬ ‫سازمان برای سال ‪ ۱۴۰۰‬و پایش‬ ‫فروکروم جغتای‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫وجیه ا‪ ...‬جعفری‬ ‫طرح هایی که طی ســال جاری‬ ‫انتیموانسفیدابه‪،‬افزایشتولید‬ ‫در نوبــت افتتــاح قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫نفلین سینیت کلیبر و راه اندازی‬ ‫پرداخــت که مهمتری ‬ ‫ن ان ها شــامل ‪ ۱۳‬طرح در معدن طالی دره اشکی است‪ .‬جعفری در ادامه‬ ‫زنجیــره فــوالد‪ ،‬شــش طــرح در صنعــت مس و به برنامه های افتتاح در بندر پارسیان اشاره کرده‬ ‫‪ ۱۰‬طرح در مجموعه تهیه و تولید‪ ،‬می شود‪ .‬به و افزود‪ :‬سه پست اسکله بندر تخصصی صنعتی‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬طبق اعالم این سازمان وجیه ا‪ ...‬و معدنی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان‬ ‫جعفری در جلسه پایش طرح های ســال ‪ ،۱۴۰۰‬تا پایان سال‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری می رسد‪ .‬ضمن‬ ‫ایمیــدرو‪ ،‬بــا بیــان اینکه طر ‬ ‫حهــای مختلفی به اینکه طرح های دیگری در زمینه زیرساختی اعم‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۱.۹‬میلیارد دالر در زنجیره فوالد‪ ،‬از را هســازی و بهســازی راه ها‪ ،‬تامین تجهیزات و‬ ‫مس‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬طال‪ ،‬فروکروم‪ ،‬تولید نفلین خط انتقال برق‪ ،‬اجرای ‪ ۱۵‬کیلومتر خط انتقال‬ ‫سینیت‪ ،‬فسفات و همچنین بخش زیرساختی تا اب در منطقــه گل گهــر در برنام ههــای ایمیــدرو‬ ‫پایان ســال جاری راه اندازی م ‬ ‫یشــوند‪ ،‬گفت‪ :‬از بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫جمله طرح های قابل افتتاح در صنعت فوالد‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین در رابطه با‬ ‫شــامل واحــد فوالدســازی و ریخت هگــری تختــال وضعیت ساخت نخستین کارخانه فراوری روی‬ ‫سفیددشــت‪ ،‬فاز ‪ ۳‬کنســانتره گهر زمین‪ ،‬واحد در مجتمع مهدی اباد گفت‪ :‬مجموع پیشــرفت‬ ‫احیای مســتقیم فوالد قائنات‪ ،‬کنســانتره فوالد فاز نخســت بــه ‪ ۵۹‬درصد رســیده و تاکنون ‪۷۶‬‬ ‫شرق کاوه‪ ،‬بریک ‬ ‫تســازی فوالد شادگان‪ ،‬تولید میلیونتنباطله برداریدر اینمعدنانجامشده‬ ‫کالف فوالدی چادرملو‪ ،‬واحد خردایش گل گهر است‪ .‬تجهیزات فاز نخست با هدف تولید ‪۲۰۰‬‬ ‫و‪ ...‬اســت‪ .‬رئیــس هیــات عامل ایمیــدرو ضمن هزار تن کنســانتره روی ســولفیدی‪ ،‬وارد ســایت‬ ‫اشاره به افتتاح شش طرح توسعه ای در صنعت شده و در حال نصب است‪ .‬ضمن اینکه تامین‬ ‫مستاپایانسالجاری‪،‬تصریح کرد‪:‬اینطرح ها بخش های زیربنایی همچون اب‪ ،‬گاز و برق به‬ ‫شامل شامل کنسانتره مس درالو‪ ،‬هیپ لیجینگ موازات ســاخت کارخانه در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫سونگون‪ ،‬توسعه معدن سرچشمه‪ ،‬فلوتاسیون الزم بــه ذکر اســت که در این نشســت‪ ،‬مدیران‬ ‫سرچشــمه‪ ،‬کنســانتره ایجو‪ ،‬اهک هیدراته اهر شرکت های ملی صنایع مس ایران‪ ،‬شرکت تهیه‬ ‫است که تا پایان امسال به بهره برداری می رسند‪ .‬و تولیــد مــواد معدنی‪ ،‬شــرکت روی مهدی اباد‪،‬‬ ‫همچنین‪ ۱۰‬طرحتوسطشرکتتهیهوتولیدمواد منطقه ویژه پارسیان‪ ،‬جزئیاتی از نحوه پیشرفت‬ ‫معدنی شــامل تولید طالی هیرد‪ ،‬تولید کاغذ از طرح هاارائه کردند‪.‬‬ ‫ایرالین هامسئولتقلبیبودن‬ ‫ت کرونانیستند‬ ‫تس ‬ ‫در پــی اظهــارات یکــی از‬ ‫صنعــت بی انصافــی نکنیــم‪.‬‬ ‫مســئوالن وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه ماه هاســت‬ ‫درمان و اموزش پزشکی درباره‬ ‫ازمایشــگاه های مرجعــی بــه‬ ‫خریــد و فــروش تســت تقلبی‬ ‫عنوان مراکز مورد تایید وزارت‬ ‫کرونــا بــرای پروازهــا و اینکــه‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫دهقان زنگنه‬ ‫درســت بــودن یــا نبــودن این‬ ‫پزشــکی معرفی شــده و مردم‬ ‫شهــا بــرای شــرکت های‬ ‫ازمای ‬ ‫وقتی برای انجام سفر و انجام‬ ‫هواپیمایــی مهــم نیســت‪ ،‬رییــس ســازمان تســت کرونــا بــه انجــا مراجعــه می کننــد یک‬ ‫هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬بی انصافی نکنیم‪ .‬نمونــه از این تســت بــرای وزارت بهداشــت و‬ ‫چراکه تقلبی بودن یا نبودن پاســخ ازمایش ها یک نمونه برای سازمان هواپیمایی و ایرالین‬ ‫یشــود و برگ ه پاسخی را هم‬ ‫و تســت کرونــا ارتباطــی بــا ایرالین ها نــدارد‪ .‬مربوطه ارســال م ‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬اجباری شــدن ارائه تســت به مســافر ارائه می دهند اما اساسا زیرساختی‬ ‫‪ PCR‬بــا پاســخ منفی به ویژه بــرای پروازهای بــرای تاییــد این نتایــج و راســتی ازمایی ان ها‬ ‫خارجــی ســبب شــده تــا در فضــای مجــازی وجــود ندارد کــه صنعت هوانــوردی را در این‬ ‫تست های منفی کرونا به صورت تقلبی تبلیغ زمینه مسئول بدانیم‪.‬‬ ‫و فروخته شــود‪ ،‬روز گذشــته سیامک سمیعی‬ ‫دهقــان زنگنــه ادامه داد‪ :‬در طــول دوران‬ ‫مدیــرکل ازمایشــگاه مرجــع ســامت وزارت شیوع ویروس کرونا هر پروتکل و دستورالعمل‬‫بهداشــت‪ -‬دربــاره فروش تســت منفــی کرونا بهداشــتی از ســوی دســتگاه های متولــی مانند‬ ‫گفــت‪ :‬مهم تریــن جایــی کــه افــراد بــه دنبال وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی و‬ ‫جــواب تســت منفــی هســتند بــرای مســافران ســتاد ملی مقابله با کرونا ابالغ شــده از ســوی‬ ‫پروازها به خصوص پروازهای خارجی است که بخــش هوانــوردی و شــرکت های هواپیمایــی‬ ‫میلیون ها تومان هزینه دارد‪ .‬برای شرکت های اجرایــی شــده اســت و بنابرایــن نبایــد ایــن‬ ‫هواپیمایی مهم این نیســت که جواب تست حــوزه را در ایــن زمینــه کــه وظیف ـه ای نــدارد‪،‬‬ ‫درســت باشد‪ .‬مهم این است که تست منفی مســئول دانســت‪ .‬وی با طرح این پرســش که‬ ‫باشــد و با توجــه به اینکه افــراد هزینه زیادی ایــا ایرالین های بدون مشــاهده و چک کردن‬ ‫را بــرای پروازهــای خارجــی پرداخــت می کنند تســت کرونــا به مســافری بلیــت فروخته اند؟‬ ‫اگر یکی از همراهان ان ها تست مثبت داشته تصریح کرد‪ :‬ازمایشــگاه ها را وزارت بهداشــت‬ ‫نهــا هــم نامعلوم م ‬ ‫باشــد‪ ،‬تکلیــف ا ‬ ‫تهــا هم‬ ‫یشــود؛ مشــخص و معرفــی می کنــد و نظار ‬ ‫بنابرایــن به دنبــال خرید جواب تســت منفی در حیطــه وظایف ان هاســت و از ســوی دیگر‬ ‫نهــا هیــچ کنترلــی نمی تواننــد روی‬ ‫هســتند‪ .‬در پــی طــرح ایــن اظهــارات تــورج ایرالی ‬ ‫دهقــان زنگنــه –رییــس ســازمان هواپیمایــی ازمایشــگاه ها و تســت کرونــا داشــته باشــند‬ ‫کشــوری – در این باره به ایســنا گفت‪ :‬راســتی بنابراین اگر مسافر مریضی با استفاده از تست‬ ‫ازمایــی و درســت و غلط بودن نتیجه تســت تقلبــی کرونــا بــه کشــور دیگــری رفتــه باشــد‪،‬‬ ‫کرونا وظیفه وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش مقصــر مــا نیســتیم و از ســوی دیگــر می توانند‬ ‫پزشــکی اســت و این مســئله هیچ ارتباطی به سامان ه یا اپلیکیشــنی در اختیار ایرالین ها قرار‬ ‫صنعــت هوانــوردی و ایرالی ‬ ‫نهــا نــدارد و بهتر دهنــد تــا پاســخ تســت کرونــا را از ایــن طریق‬ ‫اســت در ایــن زمینــه نســبت بــه شــرکت های راســتی ازمایی کنند و در این صورت است که‬ ‫هواپیمایــی و مجموع ههــای مرتبــط بــا ایــن می توانند ما را مسئول بدانند‪.‬‬ ‫قطعبرقدلیلاصلیاختالالتمخابراتی‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امــور‬ ‫قبل به اطالع مراجع ذی صالح‬ ‫بین المللشرکتمخابراتایران‬ ‫حاکمیتیرسیدهاست‪.‬مدیرکل‬ ‫گفــت‪ :‬دلیــل اصلــی اختالالت‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫اخیــر در حــوزه ارتباطــات‬ ‫شرکت مخابرات ایران با تاکید‬ ‫مخابراتــی قطــع بــرق متوالــی‬ ‫بــر منطقــی شــدن تعرف ههــای‬ ‫محمدرضابیدخام‬ ‫و روزانــه در مناطــق مختلــف‬ ‫مخابراتــی گفــت‪ :‬بــرای ارایــه‬ ‫کشــور اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫خدمات و نوســازی و بازســازی‬ ‫محمدرضا بیدخام گفت‪ :‬دلیل اصلی اختالالت تجهیزات مخابراتی با ترمیم شــدن تعرفه های‬ ‫اخیــر در حــوزه ارتباطــات مخابراتــی قطــع برق مخابراتــی و حمایــت دســتگاه های حاکمیتــی‬ ‫متوالی و روزانه در مناطق مختلف کشــور است می توانتوسعهوبهینه سازیتجهیزاتمخابراتی‬ ‫که علی رغم پیش بینی های انجام شده متاسفانه را انجام داد‪ .‬طبق اعالم شرکت مخابرات ایران‪،‬‬ ‫شــاهد اختــاالت ارتباطــات مخابراتــی چنــد بیدخام یکی از دالیل افزایش تماس ها با سامانه‬ ‫ســاعته در برخــی از مناطق مخابراتی هســتیم‪ ۲۰۲۰ .‬را در روزهای اخیر خارج شــدن مودم های‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه به عدم ســرمایه گذاری خانگــی از مــدار به علــت قطع برق دانســت و‬ ‫مطلــوب در خریــد و نوســازی تجهیزاتــی نظیــر گفت‪ :‬این امر مشکالت زیادی را برای مشتریان‬ ‫دیزل ژنراتورهای برق به علت نبود منابع مالی به وجود اورده است که امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫مــورد نیاز در مواقع قطع برق شــاهد اختالالت این مشکالت با کمک نهادهای درگیر و مسئول‪،‬‬ ‫ارتباطی در برخی مناطق هستیم که این نکته از بهحداقلممکنبرسد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نقش مثبت رکوردشکنی فوالد تاراز‬ ‫درمتعادل سازیقیمت ها‬ ‫شــرکت فــوالد تــاراز بــه عنــوان یکــی از‬ ‫زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه در اردیبهشت‬ ‫امسال موفق به رکوردشکنی در تولید ورق گالوانیزه‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت در ایــن خصــوص گفت‪:‬‬ ‫افزایش میزان تولید و رکورد زنی در فوالد تاراز‪ ،‬نقش‬ ‫مثبتی در بازار خواهد داشت؛ چراکه هراندازه تولید‬ ‫و عرضــه در بــازار افزایش یابد‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫متعادل ترخواهدشد‪.‬‬ ‫سعیدرشیدیدر گفت وگوباایراسینبابیاناین‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ادامه روند خوب و عملکرد‬ ‫درخشان شرکت فوالد تاراز در سال ‪ ۹۹‬که با رشد‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵.۴‬درصــدی نســبت بــه ســال ‪ ۹۸‬همراه‬ ‫شده بود‪ ،‬خوشبختانه با تالش و همدلی کارکنان پر‬ ‫تالش شرکت فوالد تاراز در اردیبهشت‪ ۱۴۰۰‬موفق‬ ‫شدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار‪ ۱۸‬هزارو‪۹۳۷‬‬ ‫تــن محصول با کیفیت و ابعاد متنوع به خصوص‬ ‫ضخامتپایینبهثبتبرسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اردیبهش ـت ماه ســال گذشته‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و یک تن تولید داشتیم‪ ،‬البته اخرین رکورد‬ ‫تولیــد فــوالد تــاراز در دی ماه ‪ ۹۹‬بود کــه تولید ‪۱۸‬‬ ‫هــزارو ‪ ۵۴۹‬تــن بــه ثبــت رســیده بــود؛ در واقع در‬ ‫اردیبهشت ماه نسبت به رکورد قبلی ‪ ۲‬درصد رشد‬ ‫تولیدداشتیم‪.‬‬ ‫بزرگ ترین مشکل فوالد تاراز‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه‬ ‫تهــا و موانع تولید در‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬محدودی ‬ ‫فوالد تاراز بسیار زیاد است و بزرگ ترین مشکل این‬ ‫شــرکت‪ ،‬تامین مواد اولیه و کالف ســرد است؛ این‬ ‫درحالیست کهباتوجهبهرکوردثبتشدهانتظارات‬ ‫از ما در ماه های اتی بیشتر از قبل خواهد شد؛ البته‬ ‫تالش و برنامه ریزی برای اینکه بتوانیم تولید خود را‬ ‫به باالی‪ ۲۰‬هزار تن در ماه برسانیم وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫نگرانی اصلی در خصوص شیوه نامه ابالغیه فوالد‬ ‫اســت که از ابان ســال قبل اجرا شــد و با توجه به‬ ‫اینکه تامین نیاز شرکتهای تولیدی ورق گالوانیزه در‬ ‫نظر گرفته نشده بود تامین مواد اولیه شرکت فوالد‬ ‫تاراز که به عنوان حلقه اخر زنجیره فوالد می تواند‬ ‫ارزش افــزوده زیــادی برای کشــور داشــته باشــد را با‬ ‫مخاطره جدی روبرو کرده است‪.‬‬ ‫رشــیدی افــزود‪ :‬بزرگ تریــن چالــش فوالد تــاراز‬ ‫تامین مواد اولیه بوده و این در حالی است که کالف‬ ‫سرد با محدودیت زیاد عرضه به دلیل تقاضای باال‬ ‫از ســوی ســایر مصرف کننــدگان بــه ویژه شــرکتهای‬ ‫خودروسازی و لوازم خانگی‪ ،‬در عمل امکان خرید‬ ‫کالف سرد برای فوالد تاراز در ‪ ۴‬ماه گذشته وجود‬ ‫نداشــته و کالف گرم ب هصــورت محدود جایگزین‬ ‫نیــاب بــرای‬ ‫ان شــده اســت؛ البتــه در ســامانه بهی ‬ ‫فوالد تاراز ‪ ۲۰‬هزارتن سهمیه ماهانه در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬اما در عمل در بورس کاال امکان تامین بسیار‬ ‫محــدود بــوده و تنها حــدود ‪ ۲۵‬درصد تقاضای ما‬ ‫محققشدهاست‪.‬‬ ‫خطر توقف تولید ‪ ۲۰‬روزه در ماه وجود دارد‬ ‫بــه گفتــه رشــیدی‪ ،‬اگــر تمهیــدی بــرای تامین‬ ‫مــواد اولیه از خردادماه امســال برای شــرکت تاراز‬ ‫اندیشــیده نشــود‪ ،‬خطــر توقفــات حــدود ‪ ۲۰‬روز‬ ‫ماهانــه در خط تولیــد وجــود دارد و این موضوع‬ ‫مشــکالت فراوانــی بــه همــراه خواهــد داشــت؛‬ ‫بنابرایــن وزارت صمــت و متولیــان امــر بایــد برای‬ ‫تامیــن مــواد اولیه شــرکت فــوالد تاراز کــه یکی از‬ ‫تولیدکنندگان موفق ورق گالوانیزه کشــور اســت‪،‬‬ ‫تمهیــدی بیاندیشــند؛ زیــرا تعطیلــی ایــن واحــد‬ ‫تهدیدات زیادی را به همراه خواهد داشــت؛ زیرا‬ ‫همان گونه که میدانید راه اندازی واحد فوالد تاراز‬ ‫امید را در دل جوانان منطقه چهارمحال و بختیاری‬ ‫ایجاد و اشــتغال پایدار مســتقیم و غیرمستقیم در‬ ‫استان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال نیز سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی هاست و باید مانع بزرگ تولید از پیش‬ ‫روی ما برداشــته شــود تا بتوانیم روزب ـه روز تولید با‬ ‫کیفیتتروبیشتریداشتهباشیم؛همچنیندر زمینه‬ ‫صادرات نیز حمایت های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫طرح توسعه ای فوالد تاراز با کمک صادرات‬ ‫اجرا می شود‬ ‫رشــیدی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ارزش افــزوده‬ ‫بــاالی ورق گالوانیــزه و اینکــه میزان تولیــد بیش از‬ ‫مصرف داخلی اســت‪ ،‬باید بتوانیم بــرای صادرات‬ ‫نیــز برنامه ریــزی ثابتی داشــته باشــیم و بــا ارزاوری‬ ‫برای طرح های توســعه ای مجموعه فوالد تاراز به‬ ‫عنوان یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه تولید‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن در سال را محقق کرده و به زودی به‬ ‫تولیدکننده کالف سرد برای مصرف شرکت و سایر‬ ‫کارخانجاتتبدیلشویم‪ .‬به گفتهوی‪،‬رکوردتولید‬ ‫افزایش تولید باعث می شود تا تقاضای بیشتری از‬ ‫مشتریانراپاسخدهیم‪،‬همچنیناینافزایشتولید‬ ‫در بحث صادرات نیز موثر خواهد بود؛ زیرا می توان‬ ‫مازاد تولید را صادر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد تاراز افزود‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫بخشتولید کههرسالهاز سویرهبرمعظمانقالب‬ ‫یشــود‪ ،‬حمایت از تولیــد باید از‬ ‫نیــز به ان تاکید م ‬ ‫سوی همه بخشها و سازمان ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫بــه گفته رشــیدی‪ ،‬رکــورد زنی در میــان کارکنان‬ ‫شرکت نیز انگیزه ایجاد کرده و همچون یک محرک‬ ‫برای تالش بیشــتر بوده و این بزرگ ترین دســتاورد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد تــاراز افــزود‪ :‬ورق گالوانیــزه‬ ‫فــوالد تــاراز بــه مصــرف صنایــع وابســته همچون‬ ‫لوازم خانگی‪،‬صنایعفلزی‪،‬ساختمانیو‪...‬می رسد‬ ‫و زمانــی کــه تولید افزایش پیدا می کنــد و می توان‬ ‫میزان عرضه در بورس را افزایش داد‪ ،‬طبیعتا تقاضا‬ ‫بهتر پاســخ خواهد داد‪ .‬این اتفاق نقش مثبتی در‬ ‫بازار خواهد داشت؛ در واقع هراندازه تولید و عرضه‬ ‫در بازار بیشــتر شــود قیمت محصوالت متعادل تر‬ ‫خواهــد شــد و بــا توجه به قیمت مواد اولیه ســود‬ ‫معقولتولیدکنندگاننیزدر نظر گرفتهشود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت شــرکت فوالد تــاراز‪ ،‬تولید کالف‬ ‫گالوانیزه با پوشــش های خاص را برعهــده دارد که‬ ‫قابلیــت مقاومــت در برابــر خوردگی‪ ،‬فــرم پذیری‬ ‫باال‪ ،‬رنگ پذیری مناسب‪ ،‬بازرسی اسان و عملیات‬ ‫جوشکاریرادارابودهوعمدهمصارفاینمحصول‬ ‫در قطعــات لوازم خانگی مانند یخچــال‪ ،‬بخاری‪،‬‬ ‫ماشین لباسشــویی‪ ،‬کولر‪ ،‬مایکروویو‪ ،‬ناودان ها و‬ ‫لول ههــا‪ ،‬ســازه های فضایــی و انبارها‪ ،‬ســقف های‬ ‫فلزی‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬قطعات خــودرو‪ ،‬اگزوز‪ ،‬مخازن‬ ‫ذخیره اب و کابینت اشپزخانه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایاال جیوسامسونگبرمی گردند؟‬ ‫در حالــی کــه طــی روزهای اخیر گزارشــی مبنی‬ ‫بر بازگشــت شــرکت ال جی و سامســونگ به ایران‬ ‫در فضای مجازی منتشر شده‪ ،‬دبیر انجمن صنایع‬ ‫لوازم خانگی این موضوع را رد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دو ســال پیش و با تشــدید‬ ‫مهــای امریــکا دو شــرکت کــره ای ا لجــی و‬ ‫تحری ‬ ‫سامسونگکهدرصنعتلوازم خانگیسرمایه گذاری‬ ‫کرده بودند‪ ،‬ایران را ترک کردند‪ .‬در حال حاضر برند‬ ‫این دو شــرکت در ایران به جی پالس و ســام تغییر‬ ‫کرده و قطعات ان ها از کشورهای دیگری به جز کره‬ ‫به ایران وارد می شود؛ بنابراین کاالهای برند ال جی‬ ‫و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد‬ ‫می شوندو گارانتیندارند‪.‬وضعیتتقریبامشابهی‬ ‫در صنعــت خودرو با برنــد رنو و پژو نیز رخ داد؛ اما‬ ‫حاال با اغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و‬ ‫تقویت احتمال بازگشت برجام‪ ،‬گمانه زنی هایی از‬ ‫بازگشت شرکت های خارجی به ایران مطرح شده‬ ‫که موافقان و مخالفانی دارد‪.‬‬ ‫معاون دادســتان کل کشور گفته اجازه واردات‬ ‫هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی دهد و‬ ‫انجمنصنفیتولیدکنندگانلوازم خانگینیزپیشنهاد‬ ‫ورود ممنــوع و تنبیــه برای خارجی هایی کــه ایران‬ ‫را تــرک کردنــد مطــرح کــرده‪ ،‬اما یــک عضو هیات‬ ‫مدیره کنفدراســیون صنعــت با ایــن رویه مخالف‬ ‫بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که‬ ‫ضرورتیبرایبازگشتخارجی هانیست‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر گزارشــی در فضای مجازی‬ ‫دســت به دســت شــد کــه ادعــا کرده بــود یکی‬ ‫نهــای لوازم خانگــی‬ ‫از نتایــج نشســت انجم ‬ ‫بــا وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت (صمــت)‪،‬‬ ‫بازگشــت لوازم خانگــی ال جی و سامســونگ به‬ ‫کشــور اســت‪ .‬البته در این گزارش بر اســاس یک‬ ‫نتیجه گیری شــخصی موضوع مطرح شــده بود‪،‬‬ ‫یکــه نگارنــده با اشــاره به اینکــه توافق‬ ‫به طور ‬ ‫موافقــان و مخالفــان اصلی بازگشــت برندهای‬ ‫کره ای بر سر ممنوعیت واردات محصول نهایی‬ ‫به داخل کشور بوده‪ ،‬نتیجه گرفته بود که تنها‬ ‫برندهایی اجازه حضور قانونی در بازار کشور را‬ ‫دارند که در داخل کشــور خطوط تولید داشــته‬ ‫باشــند و چون برندهای سامسونگ و ال جی در‬ ‫ایــران فعالیــت تولیــدی داشــتند و ایــن خطوط‬ ‫همچنان فعال هستند‪ ،‬این یعنی سامسونگ و‬ ‫ا لجــی بزودی به صــورت قانونی به بازار ایران‬ ‫باز خواهند گشت‪.‬‬ ‫امــا عبــاس هاشــمی‪ ،‬دبیــر انجمــن صنایــع‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫اخبار غلط و تراوشات ذهنی انتشاردهنده است و‬ ‫چنین موضوعی حتی در جلسه با وزیر مطرح نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه اینکه ایا تصمیــم جدیدی در‬ ‫رابطه با بازگشت شرکت های خارجی گرفته شده؟‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬قرار نیســت تصمیمی گرفته شــود‪.‬‬ ‫سیاســت تجارت کشــور براساس منافع ملی اتخاذ‬ ‫یشــود و قــرار دادن هــر فروشــنده یا تولید کننده‬ ‫م ‬ ‫خارجی در لیســت سیاه نیاز به مستندات حقوقی‬ ‫دارد‪ .‬متاسفانه برخی افراد بر اساس ذهنیات خود‬ ‫اقــدام به انتشــار خبرهــای کذب به طــور عمدی یا‬ ‫سهویمی کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است که عباس هاشمی پیش تر در این‬ ‫رابطــه به ایســنا گفته بود که تعامل با کشــورها و‬ ‫برندهــای خارجــی در مجمــوع مفید اســت‪ ،‬اما با‬ ‫رعایتسهشرط کهاولینومهم ترینانممنوعیت‬ ‫پنجسالهواردات کاالینهاییدر حوزهلوازم خانگی‬ ‫است کهبایددرقانونبرنامههفتمتوسعهتصویب‬ ‫شود تا کسی از ان تخطی نکند‪ .‬همچنین برندهای‬ ‫خارجی باید ســهامدار شــرکت های تولیدی فعلی‬ ‫در داخــل شــوند و در این راســتا تجهیــزات جدید‪،‬‬ ‫قالب های به روز دنیا را به کشــور وارد کنند‪ ،‬واحد‬ ‫‪ R&D‬خود را در کشــور مســتقر کنند و اموزش های‬ ‫مســتمر در زمینه بــازار و مدیریت به تولیدکنندگان‬ ‫داخلــی ارائــه کنند‪ .‬همچنین توســعه صــادرات با‬ ‫مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫چراکه موقعیت ســوق الجیشــی و مزیت حمل و‬ ‫نقلیایرانمی تواندموردتوجهبرندهایبین المللی‬ ‫قرار گیردتاتولیداتموردتاییدبرندهایبین المللی‬ ‫به کشورهایمنطقهصادر شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایشقیمت کارخانه ای‪،‬تاثیریبربازارخودرونداشت‬ ‫بــا وجود افزایش هشــت تــا ‪ ۹‬درصدی قیمت‬ ‫کارخانه ای تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور از روز‬ ‫شنبه‪ ،‬اما بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی‬ ‫است این افزایش هیچ تاثیری بر قیمت ها در بازار‬ ‫نداشت و همچنان رکود بر ان حاکم است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬طبق مصوبه شــورای رقابت‪،‬‬ ‫محصوالت ایران خودرو از روز شنبه (اول خردادماه)‬ ‫ب هطــور متوســط ‪ ۸.۲‬درصــد و محصوالت ســایپا‬ ‫به طور متوسط‪ ۸.۹‬درصد گران شدند‪.‬‬ ‫این تصمیم مطابق نشست‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه‬ ‫شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو در‬ ‫سال جدید اجرایی شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بررسی ها از بازار خودروی پایتخت‬ ‫حاکی از بی تاثیری این افزایش قیمت ها بر قیمت‬ ‫خودروها در بازار بود‪ ،‬به طوری که همچون روزهای‬ ‫گذشتهقیمت هابا کمتریننوسانهمراهشدند‪.‬‬ ‫روز گذشــته در ســایت های خودرویی و فضای‬ ‫مجــازی هر دســتگاه پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ ‪ ۲‬حــدود ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬نزدیک بــه ‪۲۵۳‬‬ ‫میلیون تومــان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬صنــدوق دار ‪ ۲۴۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پژو‪ ۴۰۵‬اس‪ .‬ال‪.‬ایکس‪ ۲۰۳‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬دوگان هســوز ‪ ۱۸۱‬میلیون تومان‪ ،‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دنــده ای ‪ ۲۷۵‬میلیون تومان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬همچنین در دسته مونتاژی ها‬ ‫هر دســتگاه جک جی‪ ۴‬کرمان موتور ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان و پژو‪ ۲۰۰۸‬حدود‪ ۸۹۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫خوردند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪« ،‬سعید موتمنی» رییس اتحادیه‬ ‫نمایشــگاه داران خودروی پایتخــت به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫بــا توجه بــه انتظار عمومی از نتیجه بخش شــدن‬ ‫مذاکر ههــای برجامــی‪ ،‬همچنیــن نزدیــک بــودن‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و مهم بودن نوع نگاه‬ ‫دولتمردان اینده به موضوع خودرو‪ ،‬بازار خودرو و‬ ‫مشــتریان در یک حالت انتظار به ســر می برند و از‬ ‫خرید و فروش خبری نیست‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در ماه های گذشته و با نزولی‬ ‫شــدن نرخ دالر‪ ،‬روزبه روز به تعداد فروشندگان در‬ ‫بازار اضافه شــده و خودرو برای فروش زیاد اســت‪،‬‬ ‫اما خریداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫اینمقامصنفیخاطرنشان کرد‪ :‬افزایشقیمت‬ ‫کارخان ـه ای‪ ،‬فقــط ســود برندگان قرعه کش ـی ها را‬ ‫یکــه عرضه‬ ‫کمــی کمتــر خواهــد کــرد‪ ،‬امــا ازانجای ‬ ‫خودروســازان هنوز به اندازه کافی نیست‪ ،‬شرایط‬ ‫بازارتغییرینخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وجــود مشــتری در بــازار‪ ،‬وجود‬ ‫تقاضــای کاذب و نوســان های ارزی می توانــد در‬ ‫قیمت ها تاثیرگذار باشــد که اکنون هیچ یک از این‬ ‫شرایط را شاهد نیستیم و معامالت به صفر رسیده‬ ‫است‪.‬به گفته کارشناسان‪ ،‬از اواخر سال‪ ۹۸‬تاکنون‬ ‫نوســان های ارزی ســبب شــد تــا عــده ای بــه قصــد‬ ‫فعالیت های ســوداگرانه به خرید ارز‪ ،‬ســکه‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬مسکن و غیره روی اورند‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬عده ای به خرید خــودرو روی‬ ‫اوردند که در نتیجه پارکینگ ها از خودروها ُپر شد‪.‬‬ ‫ا نطــور کــه مســووالن امــار می دهنــد اکثــر‬ ‫خودروهــای خریداری شــده در برنامه هــای فروش‬ ‫خودروسازان‪،‬حتیبرایاستفادهاز خدمات گارانتی‬ ‫نیز مراجعه به نمایندگی ها نداشته اند و این‪ ،‬یعنی‬ ‫خودروها به قصد داللی و کســب ســود خریداری‬ ‫شده است‪.‬کارشناســان تاکید دارند که بازار خودرو‬ ‫همچــون دیگر بازارها نیازمند ارامش اســت و پس‬ ‫تهــا مبنــی بر نتیجه بخــش بودن‬ ‫از برخــی صحب ‬ ‫مذاکره های برجامی‪ ،‬بازار خودرو در عمل با توقف‬ ‫و ســکون مواجــه شــده اســت و همگــی بــه انتظار‬ ‫نشسته اند‪.‬‬ ‫اگر چند روز شــاهد ثبات شــرایط به ویژه ثابت‬ ‫شــدن نرخ ارز باشــیم و سیگنال ها و اخبار منفی به‬ ‫حداقل برسد‪ ،‬بازار راه خودش را پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫شناسایی رسته های‬ ‫تولیدی صنفی دارای‬ ‫اولویت صادراتی‬ ‫دبیر کل اتاق اصناف ایران از شناســایی رســته های‬ ‫تولیــدی صنفــی دارای اولویــت صادراتی اصنــاف ایران‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن مســیر بر واحدهــای تولیدی‬ ‫کــه دارای ظرفیــت بالقوه و بالفعل صادراتی هســتند‪،‬‬ ‫نظیــر صنف چرم‪ ،‬کیف و کفش‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬زیــور االت‬ ‫و ســنگ های قیمتی‪ ،‬صنایع چوبی و مبلمان و برخی‬ ‫رسته هایخدماتفنیمانندتعمیرخودروهایسنگین‬ ‫و نیــز تاسیســات تمرکز شــده اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫بــه نقــل از اتاق اصناف ایران‪ ،‬محمدباقر مجتبایی در‬ ‫نشســت مشــترک رایزنان بازرگانی با اتاق اصناف ایران‬ ‫پیــش از عزیمت به کشــورهای محل ماموریــت‪ ،‬برای‬ ‫اشنایی با ظرفیت های تولیدی و صادراتی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اهمیت نیازســنجی بازارهای هدف محصوالت صنفی‬ ‫دارای اولویــت صادراتــی در کشــورهای هــدف گفــت‪:‬‬ ‫جایــگاه بنگاه هــای کوچــک و متوســط (‪ )SMEs‬در‬ ‫اقتصاد دنیا و نقشــی که برای شــکوفایی درکشــورهای‬ ‫توسعه یافته ایجاد کرده اند بسیار حائز اهمیت است و‬ ‫بنگاه های اقتصادی ایران برحسب نوع بنگاه به چهار‬ ‫گروه خرد (یک تا ‪ ۹‬نفر)‪ ،‬بنگاه های کوچک (‪ ۱۰‬تا ‪۴۹‬‬ ‫نفــر)‪ ،‬بنگاه های متوســط (‪ ۵۰‬تا ‪ ۹۹‬نفــر) و بنگاه های‬ ‫بــزرگ (‪ ۱۰۰‬نفــر بــه بــاال) را شــامل می شــود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۹۸‬درصد بنگاه های ایران در سطح کوچک و متوسط‬ ‫هستند و بنا به انچه در منابع مختلف در مورد تعریف‬ ‫‪ SMEs‬ذکــر شــده عمده ترین ســهم از بنگاه های خرد‬ ‫و کوچک و متوســط در ایران متعلق به اصناف اســت‬ ‫کــه با مجموعه ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی و بیــش از ‪۸۰۰۰‬‬ ‫اتحادیه و‪ ۳۹۶‬اتاق اصناف بزرگ ترین تشکل اقتصادی‬ ‫کشــور محســوب می شــوند و بیش از ‪ ۷۰‬درصد کاالی‬ ‫وارداتــی و ‪ ۹۰‬درصــد محصوالت صنایع بزرگ کشــور از‬ ‫طریقشبکهعمده فروشیوخرده فروشیاصنافتوزیع‬ ‫می شــود‪ .‬مجتبایــی بــا تاکیــد بــر مراحــل شناســایی‬ ‫رســته های تولیــدی صنفی دارای اولویــت صادراتی‬ ‫اصنــاف ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتاق اصناف ایران جهت‬ ‫شناســایی و برنامه ریزی حمایتــی از صنوف تولیدی‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام داده اســت و در این مســیر‬ ‫تمرکز بر واحدهای تولیدی که دارای ظرفیت بالقوه‬ ‫و بالفعل صادراتی هستند‪ ،‬نظیر صنف چرم‪ ،‬کیف‬ ‫و کفش‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬زیور االت و ســنگ های قیمتی‪،‬‬ ‫صنایع چوبی و مبلمان و برخی رســته های خدمات‬ ‫فنی مانند تعمیر خودروهای سنگین و نیز تاسیسات‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬دبیــر کل اتــاق اصناف ایــران با‬ ‫اشــاره بــه انتظــارات اصنــاف از رایزنــان بازرگانــی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اطالع رســانی بــه موقــع در خصــوص‬ ‫اخریــن تحــوالت و پیش بینــی تغییــرات وضعیــت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و … از کشــورهای هدف‪ ،‬ارائه‬ ‫قوانیــن و مقــرارت‪ ،‬اســتاندارهای ورود کاال‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫و مذاکــره بــا واردکننــدگان عمــده کاال‪ ،‬اخــذ ســفارش‬ ‫خرید (‪ ،)LOI‬پیگیری تا صادرات را از جمله انتظارات‬ ‫اصناف از رایزنان بازرگانی عنوان کرد‪ .‬ارائه گزارش های‬ ‫تحلیلی از وضعیت رقبا (اســتراتژی های ورود به بازار‪،‬‬ ‫شــبکه توزیع سیاست های پیشــبرد فروش) و استفاده‬ ‫از ارتباطــات یکپارچــه بازاریابی برای ایجاد تعامل بین‬ ‫بنگاه هایصنفیایرانباتجار کشورهایهدفبهمنظور‬ ‫همکاری های تجاری‪ ،‬اقتصادی از سوی رایزنان بازرگانی‬ ‫بسیار حائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫انتقاد یک نماینده از‬ ‫افزایش مجدد قیمت خودرو‬ ‫یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا انتقــاد از افزایــش قیمــت خــودرو‪ ،‬ان را‬ ‫در شــرایط کاهــش قیمــت ارز نامعقــول دانســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین موســوی الرگانــی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به افزایش قیمت خودرو‬ ‫در شــورای رقابــت گفــت‪ :‬ما طی یکی دو ســال اخیر‬ ‫شاهد افزایش نجومی قیمت خودرو بودیم در حالی‬ ‫که نه در کمیت و نه کیفیت ان هیچ تغییری حاصل‬ ‫نشده است بلکه در برخی مواقع حتی کیفیت پایین‬ ‫امــده اســت‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬در ماه هــای گذشــته‬ ‫خصوصا در سال ‪ ۱۳۹۹‬یکی از دالیل افزایش قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬افزایش قیمت ارز و نابســامانی های بازار ارز‬ ‫عنوان می شــد‪ .‬البتــه من به این اعتقادی نــدارم زیرا‬ ‫یکســری از کاالهــا از صفــر تــا ‪ ۱۰۰‬در کشــور خودمان‬ ‫تولیــد می شــود و ذخائری مثل معادن ســنگ اهن از‬ ‫حقوق ملت ایران است و متعلق به بیت المال است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــن از مدیرعامــان دو خودروســازی‬ ‫بزرگ در جلســات شــنیده ام که می گوینــد ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫قطعــات پرایــد در داخــل تولید می شــود پس قیمت‬ ‫ان چــه ارتباطــی بــه ارز دارد؟ حاال هم که قیمت ارز‬ ‫کاهــش یافتــه اســت کجای دنیا ســه ماه به ســه ماه‬ ‫قیمت گذاری می کنند؟ گفته می شود قیمت کارخانه‬ ‫بایــد پنــج درصد از بــازار ازاد ارزان تر باشــد‪ ،‬امــا بازار‬ ‫ازاد را چــه کســی تعییــن می کند؟ وی بــا بیان این که‬ ‫بســیاری از مردم نســبت به قرعه کشی برای ثبت نام‬ ‫خــودرو معترض هســتند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در حالی که ما‬ ‫شاهد کاهش قیمت ارز بوده ایم چه دلیل دارد قیمت‬ ‫خودرو دو مرتبه افزایش یابد؟ ممکن اســت بگویند‬ ‫که قطعات و مواد اولیه با ارز ‪ ۳۰‬هزار تومانی و ‪۲۵‬‬ ‫هزار تومانی خریداری شــده پس چرا ان موقع که با‬ ‫یشــد‬ ‫ارز ‪ ۴۰۰۰‬تومانی و ‪ ۱۲‬هزار تومانی خریداری م ‬ ‫تاثیــر ان را در قیمــت نمی دیدیــم؟ این ظلم در حق‬ ‫مردم است‪ .‬موسوی الرگانی ادامه داد‪ :‬زمانی پراید‬ ‫هفت میلیون تومان بوده اما االن باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اســت کدام جوانی توان خرید پرایــد را دارد؟‬ ‫قطعا در چنین شرایطی افزایش قیمت معنایی ندارد‬ ‫و قابل پذیرش نیست و حتی اگر استدالل ان قیمت‬ ‫ارز باشد باید کاهشی باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ 300‬خودرو‬ ‫در گیالن رایگان گازسوز‬ ‫شدند‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫گیــان‪ ،‬از گازســوز شــدن رایــگان‪ 4‬هــزار و‪ 300‬دســتگاه‬ ‫خــودرو؛ بــا اجرای طــرح دوگانه ســوز کــردن خودروهای‬ ‫عمومی در اســتان خبر داد‪ .‬کورش باالدســت با اشاره به‬ ‫اجرایطرحدوگانه سوز کردنرایگانخودروهایعمومی‬ ‫از ‪ ۲۴‬خردادماه سال‪ 99‬اظهار کرد‪ :‬از زمان شروع اجرای‬ ‫طرحدوگانه سوز کردنرایگانخودروهایعمومیتاکنون‬ ‫تعداد‪ 4‬هزار و‪ 300‬دستگاه خودرو در گیالن گازسوز شد‬ ‫و ایــن رقــم حاکی از رشــد‪ 10.4‬درصدی اجرای این طرح‬ ‫نســبت به ماه گذشــته و‪ 2.4‬درصدی نســبت به هفته‬ ‫گذشته است‪ .‬باالدست با اعالم اینکه بیشتر خودروهای‬ ‫عمومی استان گازسوز شده اند و مابقی نیز در حال انجام‬ ‫می باشــند افزود‪ :‬تعداد‪ 579‬دســتگاه خــودرو نیز تائید‬ ‫شــده و در صــف انتظــار بــرای اعمال این طرح هســتند‪.‬‬ ‫تنــام‬ ‫وی از مالــکان خودروهایــی کــه تاکنــون بــرای ثب ‬ ‫اقــدام ننموده انــد و متقاضــی اســتفاده از طــرح‬ ‫دوگانه ســوز کــردن رایــگان خودروهــای عمومــی‬ ‫هســتند خواســت کــه هــر چــه ســریع تر نســبت به‬ ‫ثبــت مشــخصات و تکمیــل فراینــد ثبت نام خود در‬ ‫سامانه‪HTTPS://GCR.NIOPDC.IR‬اقدامنمایند‪.‬‬ ‫مدیــر منطقه گیــان ضمن تشــکر از همراهی کلیه‬ ‫ارگان ها و سازمان هایی که در خصوص اطالع رسانی به‬ ‫موقع اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای‬ ‫عمومــی بــا ایــن شــرکت همــکاری داشــتند افــزود‪:‬‬ ‫اطالع رسانیدر سطحاستانبخصوصدر میادیناصلی‪،‬‬ ‫مکا نهــای پرتردد خودروها همچنیــن در جایگاه های‬ ‫عرضه سوخت انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫پمپ بنزین ها با قطعی برق‬ ‫تعطیل می شوند؟‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فراورد ههــای نفتی‬ ‫گفت‪:‬عمدهجایگاه هایسوختمجهزبهدستگاه های‬ ‫دیــزل ژنراتــور هســتند و قطع بــرق با اطالع رســانی به‬ ‫موقع‪،‬مشکلجدیبرایسوخت رسانیایجادنخواهد‬ ‫کرد‪ ،‬لذا توصیه می شود که هم وطنان در زمان مناسب‬ ‫جهتسوخت گیریبهجایگاه هامراجعه کنند‪.‬فاطمه‬ ‫کاهی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه به جایگاه های‬ ‫عرضه سوخت مایع یعنی پمپ بنزین ها و جایگاه های‬ ‫عرضــه نفــت گاز الزامــات و دســتورالعمل هایی ابــاغ‬ ‫شده که بر اساس ان موظف به تجهیز جایگاه به دیزل‬ ‫ژنراتورها هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جایگاه ها موظف هستند‬ ‫در مواقعی که قطعی برق اتفاق می افتد از طریق دیزل‬ ‫ژنراتورها برق خود را تامین کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اما احیانا‬ ‫ممکن است چون تجهیزات مکانیکی هستند در برخی‬ ‫جایگاه ها دیزل ژنراتوری در سرویس نباشد که این مورد‬ ‫می بایست توسط مالک و مسئولین جایگاه مدیریت و‬ ‫برطرف شود ولی اکثریت به اتفاق جایگاه های عرضه‬ ‫ســوخت مایع دیــزل ژنراتور دارند‪ .‬به گفته ســخنگوی‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتــی قطعــی برق‬ ‫یشــود و با‬ ‫بیشــتر مشمول جایگاه های ســی ان جی م ‬ ‫توجه به این که دیزل ژنراتورها نمی توانند برق مصرفی‬ ‫کمپرسورهای جایگاه های سی ان جی را تامین کنند با‬ ‫هماهنگی که با شرکت توانیر صورت گرفته در ساعات‬ ‫پیــک و در زمانــی محــدود بــرق جایگا ههــای ســی ان‬ ‫جی قطع خواهد شد‪ .‬کاهی با بیان اینکه از این بابت‬ ‫یهــای الزم را انجام می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا در‬ ‫همکار ‬ ‫اینرابطهنیزاطالع رسانیعمومیاز طریقرسانه هاباید‬ ‫از جانب شرکت توانیر صورت پذیرد تا هم وطنان زمان‬ ‫قطعیبرقبرایسوخت گیری‪ CNG‬مراجعهنکنند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل توانیر‬ ‫شرایط بحرانی مصرف برق تا یک ماه اینده ادامه دارد‬ ‫مدیرعامل توانیر گفت‪ :‬امســال به ویژه در یک‬ ‫ماه اینده‪ ،‬شرایط بحرانی داریم‪ ،‬به همین علت به‬ ‫نیروگاه هافشاراوردیمتازودتربهمدارتولیدبرگردند‬ ‫و با تولید رمز ارزها هم برخورد جدی می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬محمدحسنمتولیزادهدر یک‬ ‫برنامه تلویزیونی گفت‪ :‬امسال رشد انرژی مصرفی‬ ‫برای استخراج هر واحد رمز ارز‪ ،‬چندین برابر شده‬ ‫اســت و بر اساس براوردها؛ حدود ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات از‬ ‫برق کشورمان برای تولید رمز ارز مصرف می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر افــزود‪ ۲۰۰۰ :‬مگاوات معادل‬ ‫مصرف دو میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف‬ ‫هفت اســتان کشــور و یا معادل ‪ ۳۰‬درصد مصرف‬ ‫تهران است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از همه کمک خواستیم‬ ‫تا در این زمینه به ما کمک کنند و از مردم خواستیم‬ ‫اگر مطلع شدند جایی در حال تولید غیرقانونی رمز‬ ‫ارز است اطالع دهند و پاداش دریافت کنند‪.‬‬ ‫متولیزادهبابیاناینکهبههمکارانمان کهبرای‬ ‫جمع اوری رمز ارزها رفتند تیراندازی شــد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫دستگاه هایامنیتیوقضایی کمکخواستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر گفــت‪ :‬از نظــر تــوان تولید و‬ ‫ساخت تجهیزات تولید برق هیچ مشکلی نداریم و‬ ‫سازنده و پیمانکاران بسیار قوی داریم و اگر منابع‬ ‫مالیوجودداشتهباشد‪،‬تولیدبرقافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫متولــی زاده با بیان اینکه با اقدامــات و راه های‬ ‫ســاده می توانیم بسیاری از مشکالت را حل کنیم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر کولرهای گازی اســقاطی را که هر کدام‬ ‫معــادل دو خــودروی فرســوده‪ ،‬ســوخت مصــرف‬ ‫می کننــد بــا یــک کولــر اســتاندارد‪ ،‬تعویــض کنیم‪،‬‬ ‫در مصــرف بــرق‪ ۶۰۰۰ ،‬مــگاوات صرفه جویــی‬ ‫یشــود و همین کار اگر برای کولرهای ابی‬ ‫انجام م ‬ ‫هــم انجام شــود بیــش از ‪ ۴۰۰۰‬مــگاوات دیگر هم‬ ‫صرفه جویی می شود و اگر بخاری های دودکش دار‬ ‫مردمهماصالحشود‪،‬روزی‪ ۲۰۰‬میلیونمترمکعب‬ ‫در مصرفسوخت‪،‬صرفه جوییمی شود‪.‬‬ ‫متولــی زاده افــزود‪ :‬اگــر مردم در مصــرف برق‪،‬‬ ‫کمیصرفه جویی کنندبهخاموشینیازینخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نکــه ارزان ترین‬ ‫مدیرعامل توانیر با اشــاره به ای ‬ ‫برق دنیا را داریم گفت‪ :‬هزینه ای که افراد سیگاری‬ ‫بابــت ســیگار در ایران پرداخــت می کنند پنج برابر‬ ‫هزین ـه ای اســت که همه مردم ایــران برای مصرف‬ ‫برقخانه هایشانپرداختمی کنند‪.‬‬ ‫محمدحســن متولــی زاده انعطاف پذیــری در‬ ‫مصــرف بــرق و داشــتن ذخیره کافی برای شــرایط‬ ‫اضطــرار را از راهکارهــای حــل مشــکل کمبــود‬ ‫بــرق بیــان و اضافــه کــرد‪ :‬تحقق ذخیــره کافی به‬ ‫سرمایه گذاری هایفراواننیاز داردوانعطاف پذیری‬ ‫در مصرفتاکنوندر سیاست هایوزارتنیرواعمال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســال های اخیر‪ ،‬سیاست های‬ ‫تشــویقی برای مشترکان داشــتیم که اگر در شرایط‬ ‫خاص‪ ،‬مصرف را کاهش دهند تشویق می شوند‪.‬‬ ‫متولی زاده افزود‪ :‬در زمستان‪ ،‬مصرف گاز کشور‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیون مترمکعب در روز است که بیش از‪۶۵۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعب ان در بخش خانگــی و تجاری‬ ‫یشــود و در نتیجه ســوخت گاز طبیعی‬ ‫مصــرف م ‬ ‫الزاما باید‬ ‫تحویلــی به نیروگاه ها کاهش می یابد و ً‬ ‫سوختمایعمصرف کنند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬تعــدادی از نیروگا ههــای ما که‬ ‫تعمیرات داشــتند به علت این که مجبــور بودند از‬ ‫سوخت مایع استفاده بیش از زمان مقرر کار کردند‬ ‫و تعمیرات ان ها به تاخیر افتاد و این تاخیر‪ ،‬اثرات‬ ‫خود را در مقطع کنونی نشان داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر با اشــاره به این که تولید «رمز‬ ‫ارزهــا» بســیار انرژی بر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬علت این که‬ ‫بخــش عمــده ای از تولیدکنندگان این رمــز ارزها به‬ ‫ایران سرازیر شدند این است که انرژی در کشورمان‬ ‫ارزان است‪.‬‬ ‫متولــی زاده افــزود‪ :‬ایــن رمــز ارزهــا دو دســته‬ ‫هستند یک دسته در چارچوب قوانین و مقررات کار‬ ‫می کنند کهحدود‪ ۳۰۰‬مگاواتقراردادرسمیدارند‬ ‫و مدیریت پذیر هســتند و دیروز این تولیدکنندگان‬ ‫قانونی رمز ارزها از مدار خارج شدند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬امــا اکثریت تولیدکنندگان رمز‬ ‫ارزهادر کشورمانتمایلیندارنددر چارچوبقانون‬ ‫کار کنندومدیریتپذیرباشند‪.‬‬ ‫متولی زاده با اشاره به این که امار دقیقی از میزان‬ ‫تولیــد رمز ارزها در کشــورمان وجود نــدارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از ویژگی های رمز ارزها و فرایند استخراج ان ها‪،‬‬ ‫ایناست کهقابل کنترلنیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توانیر هم با حضــور در این‬ ‫برنامه‪،‬ضمنعذرخواهیازمردمبابتقطعی های‬ ‫مکــرر بــرق گفت‪ :‬بــرای روشــن نگه داشــتن چراغ‬ ‫خانه ها و چرخ زندگی مردم تالش می کنیم‪.‬‬ ‫محمدحســن متولــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫خاموش ـی ها به ناچار اتفــاق افتاده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امسال از نظر گرمای شدید و زودرس‪ ،‬یک سال بی‬ ‫ســابقه ای بود و شاید در ‪ ۵۰‬سال اخیر ایران سابقه‬ ‫نداشت؛ حتی دمای هوا در ماه فروردین‪ ۵ ،‬درجه‬ ‫گرم تر از متوسط سال های گذشته بود‪.‬‬ ‫کســالی هــم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کم بارشــی و خش ‬ ‫به ان اضافه و مجموع این عوامل موجب شد که‬ ‫چاه های کشاورزی‪ ،‬زودتر وارد مدار و دستگاه های‬ ‫سرمایشیمردم زودتر روشنشوند‪.‬‬ ‫متولــی زاده اضافــه کرد‪ :‬پدیــده ای به نام ”رمز‬ ‫ارز“ هــم بــه وجود امد که حجم قابل مالحظه ای‬ ‫از مصرف را دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه این عوامل موجب شد که رشد‬ ‫مصــرف ‪ ۲۰‬درصــدی بی ســابقه را در صنعت برق‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه میانگین‬ ‫برق مصرفی کشور در‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬یک و هشت‬ ‫دهم درصد بود‪ ،‬افزود‪ :‬اما به یک باره رشد‪ ۱۰‬برابری‬ ‫راتجربه کردیم‪.‬‬ ‫متولــی زاده گفــت‪ :‬هر ســال به طــور معمول‪،‬‬ ‫حدود یک میلیون مشترک جدید و تعدادی صنایع‬ ‫ـوال ســالی ‪ ۲‬هزار مــگاوات‬ ‫جدیــد داریــم که معمـ ً‬ ‫مصرفاضافهداشتند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه صنعت برق‪ ،‬صنعت عرضه و‬ ‫تقاضا و هم زمان از تولید به مصرف است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مصرف‪ ،‬رشد بسیار زیادی داشت‪ ،‬اما عرضه و تولید‬ ‫ما کاهش و مشکل داشت‪.‬‬ ‫متولــی زاده اضافــه کــرد‪ :‬مهم تریــن علت این‬ ‫کاهــش‪ ،‬کاهش ذخیره اب نیروگاه برقابی بود که‬ ‫بیش از‪ ۵۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬همچنین تعمیرات‬ ‫معموال بر اســاس برنامه ریزی ها‬ ‫نیروگاه ها بود که‬ ‫ً‬ ‫تا نیمه خرداد به مدار وارد می شــوند و تعدادی از‬ ‫این نیروگاه ها هنوز اماده نشدند و به مدار نیامدند‬ ‫بنابرایناینعواملموجبایجادفاصلهمیانعرضه‬ ‫و تقاضا شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درامد ‪ ۱۰‬میلیارد دالری صادرات محصوالت پتروشیمی در سال گذشته‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از صادرات‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــون تــن محصــوالت پتروشــیمی در ســال‬ ‫‪ 1399‬در شــرایط تحریم و کاهش تقاضای ناشــی‬ ‫از کرونــا خبــر داد و گفت‪ :‬درامد ارزی ناشــی از این‬ ‫مقدار صادرات ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬بهــزاد محمدی در نشســتی‬ ‫خبری با قدردانی از مدیران‪ ،‬متخصصان و کارگران‬ ‫صنعت پتروشــیمی بــرای ثبت رکوردهــای تاریخی‬ ‫اظهار کرد‪:‬بسیار خوشحالیم کهصنعتپتروشیمی‪،‬‬ ‫به عنــوان صنعــت طالیی کشــور‪ ،‬روزب ـه روز نقش‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-453‬برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۳-۶۷۰۸‬مورخه ‪ 1393/05/22‬هیات به شماره کالسه ‪1391-2750‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی نوروزی‬ ‫فرزند مراد بشماره شناسنامه ‪ ۲۶۴‬صادره از اسفراین در ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت ‪207/01‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ ۷‬فرعی از ‪ ۱۲۹‬اصلی واقع در اراضی ملکش خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای جبار خوشی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/19 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2986‬م الف‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-455‬نظر به اینکه علیرضا تیموری باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای‬ ‫کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند‬ ‫مالکیت ششدانگ پالک ‪ 2341‬مفروز و مجزی شده از ‪ 47/191012‬فرعی واقع در اراضی محمود‬ ‫اباد و عباس اباد از ‪ ۱۹۵‬و ‪ ۱۹۴‬اصلی دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه که متعلق به نام برده‬ ‫میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت‬ ‫حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر ‪ ۲۰۸‬صفحه ‪ ۳۲۶‬و شماره ثبت ‪ ۷۱۵۷۲‬بنام علیرضا تیموری‬ ‫فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه یک تربت جام صادر و تسلیم گردیده است و سامانه مدیریت‬ ‫کشوری امالک بیش از این حکایی ندارد لذا به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‬ ‫مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به‬ ‫رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 292 -53‬س ‪ 63‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 12487037011‬و شماره شاسی ‪NAAM01CAX8E360675‬‬ ‫مدل ‪ 1387‬به نام احسان قنبریان علویجه فرزند حسن شماره شناسنامه ‪642‬‬ ‫و کدملی ‪ 2992873853‬صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫و جایــگاه خــودش را در اقتصــاد ملی مســتحکم تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی رشــد تقاضــای ســاالنه فراورد ههــای نفتــی‬ ‫در دنیــا را کمتــر از ‪ ۹‬درصد و رشــد تقاضای ســاالنه‬ ‫محصوالت پتروشیمی را نزدیک پنج درصد دانست‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن نشــانه مهمی برای لزوم توســعه هر‬ ‫چــه بیشــتر صنعت پتروشــیمی اســت و مــا باید با‬ ‫به کارگیــری منابــع هیدروکربنــی غنــی نفــت و گاز‬ ‫به عنوان خوراک و بر اســاس نقشــه دقیق و مدون‬ ‫و بیش ازپیش به سمت توسعه سریع و هوشمندانه‬ ‫صنعت پتروشیمی و خلق ثروت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی به‬ ‫عمــر ‪ ۵۸‬ســاله صنعــت پتروشــیمی اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ظرفیــت تولیــد صنعــت پتروشــیمی از ‪۶۵‬‬ ‫میلیــون تن ســال ‪ ۹۸‬با بهر هبــرداری از ‪ ۱۷‬طرح و‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬میلیون تنی به ‪ ۹۰‬میلیون تن رســیده‬ ‫اســت که رکــورد بی نظیــری در تاریخ این صنعت‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫محمدی میانگین پیشرفت ‪ ۱۰‬طرح باقیمانده‬ ‫جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی را ‪ ۸۴‬درصــد‬ ‫یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض‬ ‫خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/03/04‬محمدکاظم باقرزاده‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه ‪266‬‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه ‪9904861‬‬ ‫‪ -9-456‬به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک دستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ جی تی ایکس‬ ‫ای مدل ‪ 1388‬رنگ سفید روغنی دارای پالک انتظامی ایران ‪ 638 -68‬س ‪ 12‬می باشد‪ .‬شماره‬ ‫موتور ‪ 2926828‬و شاسی ‪ S 1412288256268‬است‪ .‬اتومبیل فاقد سیستم پخش صوت‪ ،‬زاپاس‬ ‫و باطری بوده و امکان روشن کردن خودرو و مشاهده کارکرد ان وجود نداشته است‪ .‬اطراف بدنه‬ ‫خودرو دارای خط و خش بسیار بوده و سابقه و اثار تصادفات جزئی دارد‪ .‬به استناد بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث صادره از شرکت بیمه ایران به شماره بیمه نامه ‪ 1398/5/1/331/6719/1561‬با تاریخ اعتبار‬ ‫‪ 1399/12/21‬خودرو از ناحیه جلو تصادف داشته و بازسازی شده است‪ .‬همچنین اثار تصادف بر روی‬ ‫هر ‪ 4‬درب‪ ،‬گلگیر جلو سمت راست‪ ،‬سپر جلو‪ ،‬گلگیر عقب سمت چپ همچنان وجود داردکه نیاز به‬ ‫صرف هزینه و بازسازی دارد‪ .‬بر اساس سوابق موجود بیمه نامه شخص ثالث تخفیفات مربوطه ناچیز‬ ‫بوده و ارزش افزوده ای برای خودرو محسوب نمیگردد‪ .‬طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در‬ ‫مورخ ‪ 99/11/08‬مبلغ ‪ 310/000/000‬ریال ارزیابی شده‪ ،‬که از طریق مزایده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مزایده روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/17‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬در محل بلوار مصطفی خمینی‪ -‬پارکینگ‬ ‫ثامن برگزار می گردد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 310/000/000‬ریال شروع به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا‬ ‫وصول خواهد شد و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب‬ ‫سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به‬ ‫التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده‬ ‫تجدید می گردد‪ .‬چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد‪ ،‬در روز اداری بعد از‬ ‫تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود‪ .‬تاریخ انتشار مورخه ‪ 1400/03/04‬رئیس اجرای ثبت‬ ‫کرج – ایرانی م‪/‬الف ‪/7767‬ف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم رنو تیپ لوگان‬ ‫‪ L90‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‪ 659-53‬ب ‪ 76‬به شماره‬ ‫موتور ‪ W086701‬و شماره شاسی ‪ NAPLSRALD01134578‬مدل‬ ‫‪ 1390‬به نام غالمحسن کریمی فرزند محمدنبی شماره شناسنامه ‪ 483‬کدملی‬ ‫‪ 1829042459‬صادره از خرمشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برشــمرد و با بیان اینکه این طرح ها تا پایان ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه بهر هبــرداری می رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬با تحقق‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تن‪ ،‬صددرصد برنامه ششم توسعه در‬ ‫بخش پتروشیمی محقق می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون ‪ ۴۰‬طــرح فعــال‬ ‫هم در قالب طرح های جهش ســوم فعال هســتند‬ ‫و ظرفیت تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به حدود ‪ ۱۳۵‬میلیون تن‬ ‫می رســد‪ ،‬افزود‪ :‬با تحقق طرح های جهش ســوم‪،‬‬ ‫رتبه ایران در تولید محصوالت پایه در خاورمیانه از‬ ‫رتبه دوم به جایگاه نخست ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تولید نیروگاه های برق ابی خوزستان‬ ‫کاهش یافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫رخ داده کــه دلیــل ان افزایــش‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان بــا بیــان‬ ‫زودرس دمــا و اســتفاده غیــر‬ ‫اینکه تولید برق در نیروگاه های‬ ‫مجاز از دستگاه های استخراج‬ ‫برق ابــی اســتان خوزســتان‬ ‫ارز دیجیتــال اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫بــه یک ســوم کاهــش یافتــه‬ ‫مثــال در چنــد مــاه گذشــته در‬ ‫محموددشت بزرگ‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط پیش‬ ‫استان خوزستان بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫امــده تنهــا راه جلوگیــری از‬ ‫دســتگاه استخراج ارز دیجیتال‬ ‫خاموش ـی ها‪ ،‬مدیریت بار مصرفی سرمایشــی کشــف و ضبط شــده و این امار‪ ،‬روزانه در حال‬ ‫است‪ .‬محمود دشت بزرگ در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬افزایش اســت‪ .‬دش ـت بزرگ افزود‪ :‬شــبکه برق‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬توازن تولید و مصــرف برق به هم سراسری و خاموشی ها‪ ،‬تنها مختص خوزستان‬ ‫خورده اســت؛ میزان مصرف برق در خوزســتان نیســت و برنامه هــای خاموشــی اعالمی توانیر‬ ‫بیش از انرژی تولیدی است و خاموشی های اخیر مربوط به همه کشور است‪ ،‬دلیل ان نیز مشکل‬ ‫در کشــور و خوزستان نیز به همین دلیل است‪ .‬کمبود انرژی (تولید برق) در کشــور اســت و در‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل خشکسالی و کاهش ذخیره بحث انتقال و توزیع مشکلی وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫ابــی ســدها‪ ،‬نیروگاه هــای برق ابــی نمی توانند با درخواست از مشترکان برای مدیریت مصرف‬ ‫با همه توان در مدار باشــند و در خوزســتان در برق به ویژه بار سرمایشی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از ‪ ۸‬هزار‬ ‫مقایسه با سال قبل‪ ،‬تولید برق این نیروگاه ها به و ‪ ۵۰۰‬مگاوات برق مصرفی خوزستان حدود ‪۶‬‬ ‫یک سوم کاهش داشته و باعث به هم خوردن هزار مگاوات ان توسط کولرها مصرف می شود‬ ‫تــوازن تولید و مصرف شــده اســت‪ .‬مدیرعامل و الزم اســت مشــترکان در تنظیم دمــای کولر و‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد‪ :‬از خاموش کردن کولرهای اضافی برای جلوگیری‬ ‫سوی دیگر در شبکه برق کشور افزایش مصرف از خاموشی همکاری کنند‪.‬‬ ‫بهره برداری کامل‬ ‫از سامانه انتقال طرح ازاد‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو در امــور‬ ‫برق و پســت های مربوطه اش‬ ‫اب و ابفــا گفــت‪ :‬ســامانه‬ ‫بــا دســتور ریاســت جمهــوری‬ ‫انتقال طــرح ازاد با اتمام تونل‬ ‫بــه بهره برداری رســید و امکان‬ ‫‪ ۱۱‬کیلومتری اب رســانی به سد‬ ‫انتقال اب شرب به شهر سنندج‬ ‫قوچــم بــه بهره بــرداری کامــل‬ ‫از طریق سد قشالق (وحدت)‬ ‫قاسم تقی زاده‬ ‫می رســد و با اجــرای این طرح‬ ‫فراهم شد‪ .‬وی افزود‪ :‬فاز دوم‬ ‫خامسی‬ ‫عظیم امکان اب رســانی شرب‬ ‫این ســامانه شامل ‪ ۴۴‬کیلومتر‬ ‫و صنعــت بــه میــزان ‪ ۹۰‬میلیــون مترمکعب در خــط لولــه به قطــر ‪ ۱۸۰۰‬میلی متــر و همچنین‬ ‫سال به شهرهای سنندج‪ ،‬قروه و دهگالن مهیا پــروژه پیچیــده حفــاری مکانیزه تونــل به قطر‬ ‫می شود‪ .‬قاسم تقی زاده خامسی در گفت وگو با تمام شــده ســه متر و به طــول ‪ ۱۱‬کیلومتر بوده‬ ‫ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه سامانه انتقال اب طرح ازاد که در شــرایط سخت زمین شناسی و در زیر تراژ‬ ‫به طول ‪ ۸۸‬کیلومتر بوده و در قالب دو فاز در اب زیرزمینی و نیز شرایط تحریم به اتمام رسیده‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم به انجام رسیده اســت‪ .‬حفاری این تونل به وســیله دستگاه تی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ابتدا در مردادماه سال ‪ ۱۳۹۴‬بی ام توسط مشارکت فراب و نیمرخ به اتمام‬ ‫هم زمان با بحران شدید اب شرب شهر سنندج رســیده اســت و عملیات لوله گذاری ان توســط‬ ‫فاز نخســت این طرح شــامل ‪ ۳۳‬کیلومتر خط قرارگاه خاتم االنبیــاء (ص) (موسســه اروندان)‬ ‫لوله و تونل‪ ،‬دو ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال انجام شده است‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۳۵۰۰‬مگاواتی توان‬ ‫نیروگاه هایحرارتی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتی بــا تاکید بر‬ ‫اینکــه کاهــش‪ ۳۵‬درصدی میــزان بارش ها تولید‬ ‫نیروگا ههــای برقابــی را بــه شــدت کاهــش داده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در تالشــیم تــا پایــان ایــن هفتــه‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬مگاوات از تعمیرات نیروگاه های حرارتی‬ ‫باقی مانده را به پایان برسانیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫محســن طرز طلب در نشست کمیسیون انرژی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫با تاکید بر اینکه پیک تابستان امسال حدود ‪۱۰‬‬ ‫هــزار مگاوات کســری تولید برق وجــود خواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬افزود‪ :‬ســال گذشته به دلیل مشکالت‬ ‫مرتبطباتامین گازنیروگاه هانتوانستیمتعمیرات‬ ‫واحدهای تولید برق حرارتی را در مورد مقرر اغاز‬ ‫کرده و به ناچار واحدهای بخاری استفاده کننده‬ ‫سوخت مایع را در مدار تولید نگه داشتیم‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه سال گذشته‪ ۱۴‬میلیارد مترمکعب‬ ‫ســوخت معادل گازوئیل و مازوت در نیروگاه ها‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاخیر در‬ ‫شــروع تعمیرات و بعضا تعویــض ان ها موجب‬ ‫شــده کــه بــه ناچــار ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات از برنامه‬ ‫تعمیــرات نیروگاه ها را به تعویــق انداخته و به‬ ‫شهریورماهامسالموکول کنیم‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو تیبا به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 893 -59‬س ‪ 37‬به شماره موتور ‪ M15/8721042‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS81110015838892‬مدل ‪ 1397‬به نام رحیمه مرگدری نژاد فرزند علی‬ ‫رضا شماره شناسنامه ‪ 24‬کدملی ‪ 2122807857‬صادره از گرگان مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1390‬به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 271 -42‬م ‪ 15‬بنام محمد حسن خسروی عبس ابادی فرزند‬ ‫رضا کدملی ‪ 6509208849‬به شماره موتور ‪ 12489320854‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN21CAXBK448021‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد‪264 .‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی موقت مدرک تحصیلی اینجانب امین الله فرزند‪ :‬علی به شماره‬ ‫ملی‪ 3610088125 :‬و شماره شناسنامه‪ 3610088125 :‬صادره‪ :‬زاهدان متولد‪:‬‬ ‫‪ 1368‬در مقطع‪ :‬کارشناسی رشته تحصیلی‪ :‬جغرافیا انسانی (گرایش روستایی)‬ ‫به شماره دانشجویی ‪ 871280245‬از دانشگاه پیام نور زاهدان مفقود و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ سفید روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران‪ 122 -13‬د ‪ 72‬به شماره موتور ‪ 1443066‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1412285785250‬مدل ‪ 1385‬به نام محمداسمعیل شریعتی نجف‬ ‫ابادی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ‪ 2223‬کدملی ‪ 1288006561‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هزار صندلیبهظرفیتسینماییقم‬ ‫افزودهشد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫در استان با استقبال خوب مردم‬ ‫اســامی قــم بــا اشــاره به رشــد‬ ‫نیز مواجه شده است به گونه ای‬ ‫پرشتابافزایشزیرساخت های‬ ‫که تعداد تماشاگران سینمایی‬ ‫ســینمایی اســتان در ســال های‬ ‫در قــم با رشــد ‪ ۲۳۹‬درصدی از‬ ‫اخیــر گفــت‪ :‬ظرفیــت صندلــی‬ ‫‪ ۱۷۸‬هــزار تــن در ســال ‪ ۹۲‬بــه‬ ‫موسی حسینی‬ ‫فعــال ســینمایی اســتان از ‪۸۰۰‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۴‬هــزار تن در ســال‬ ‫کاشانی‬ ‫صندلی در سال ‪ ۹۲‬با رشد ‪۱۳۱‬‬ ‫‪ ۹۸‬افزایــش یافــت‪ .‬حســینی‬ ‫درصدی به یک هزار و‪ ۸۵۰‬صندلی افزایش یافته کاشــانی ادامــه داد‪ :‬هم اکنــون ‪ ۱۳‬اموزشــگاه‬ ‫یهــای رایان ـه ای و‬ ‫است‪ .‬سید موسی حسینی کاشانی در گفت وگو ازاد ســینمایی ‪ ۱۹۷ ،‬مرکــز باز ‬ ‫با خبرنگاران افزود‪ :‬تعداد ســالن های سینمایی ویدئویی‪ ۵۷،‬اموزشگاه ازاد هنری ‪ ،‬هفت سالن‬ ‫اســتان قم از ‪ ۳‬ســالن در ســال ‪ ۹۲‬به ‪ ۹‬ســالن و اجــرای نمایــش‪ ۱۲۲ ،‬کانون اگهی و تبلیغاتی و‬ ‫تعــداد ســینماهای فعــال در ایــن مدت نیــز از ‪ ۵۶ ۲‬موسسه فرهنگی قران و عترت در این استان‬ ‫سینمابه‪ ۶‬سینماافزایش یافتهاست‪.‬اوباتاکیدبر وجود دارد که عملکرد قم در تمام این حوزه ها‬ ‫تالشبرایارتقایزیرساخت هایفرهنگیاستان در ســال های اخیر رشد داشته اســت‪ .‬او برگزاری‬ ‫به سطح استاندارد گفت‪ :‬اقدام های خوبی برای جشنواره هایسینماییراازجملهاقدا ممهمبرای‬ ‫ارتقای زیرســاخت های فرهنگی قم انجا مشــده توسعه و پیشرفت کیفی تولیدات سینمایی در‬ ‫است کهنتیجهاینبرنامه ریزی هادر حالنمایان استاندانستو گفت‪:‬باپیگیری هایانجام شده‬ ‫شــدن اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم ســاالنه میزبان هفت رویداد مهم سینمایی‬ ‫قم خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش تعداد نگارخان ه‪‎‬ها‪ ،‬اســت که اکران فیلم های جشــنواره فجر یکی از‬ ‫سالن هاینمایشوسینماهایاستاندر سال های مهم تریناینرویدادهاست‪.‬‬ ‫اخیــر نویــد جهــش در حــوزه زیرســاخت های‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬هنرمند حرفه ای و متخصص در‬ ‫فرهنگیرامی دهد‪.‬‬ ‫بخش های مختلف ازجمله فیلم نامه نویســی‪،‬‬ ‫صادرشده‬ ‫فیلم‬ ‫مجوزهای‬ ‫تعداد‬ ‫اوبامقایسه‬ ‫گریم‪،‬طراحیصحنه‪ ،‬کارگردانی‪،‬طراحیلباس‪،‬‬ ‫مبــرداری‪ ،‬صدابــرداری‪ ،‬تدوین و بخش های‬ ‫در ایــن اســتان گفــت‪ :‬ایــن تعــداد مجــوز از ‪ ۸۳‬فیل ‬ ‫مجــوز در ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪ ۱۳۶‬مجــوز در ســال ‪ ۹۸‬مختلف مرتبط با تولید فیلم در قم وجود دارند‬ ‫افزایش یافته است که رشد حدود‪ ۹۳‬درصدی را که به دلیل نداشتن بانک اطالعاتی جامع امکان‬ ‫نشان می دهد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ریزی و بهره گیری از ظرفیت های مهم این‬ ‫قماظهارداشت‪:‬توسعهزیرساخت هایسینمایی افراد وجود ندارد‪.‬‬ ‫برایقطعزنجیره کرونابایدحداقل‪۷۰‬‬ ‫درصدجامعهواکسنبزنند‬ ‫معاون فنی مرکز بهداشت‬ ‫چنددرصــدی بــا یکدیگــر‬ ‫استان قم گفت‪ :‬اگر نتوانیم ‪۷۰‬‬ ‫نکــه‬ ‫متفــاوت اســت امــا همی ‬ ‫درصد جامعه را واکسینه کنیم‬ ‫میــزان مختصری ایمنــی ایجاد‬ ‫به قطع زنجیره کرونا نخواهیم‬ ‫کند که از فوت افراد براثر کرونا‬ ‫رســید بــه همین علــت از مردم‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ ،‬مهــم اســت‪.‬‬ ‫محمدجواد‬ ‫خواهــش داریم که نســبت به‬ ‫باقریــان ادامه داد‪ :‬اگر نتوانیم‬ ‫باقریان‬ ‫زدن واکســن اقــدام کننــد و بــه‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد جامعه را واکســینه‬ ‫شایعاتتوجهینکنند‪.‬‬ ‫کنیم به قطع زنجیره کرونا نخواهیم رســید به‬ ‫محمدجــواد باقریــان طــی گفت وگویــی همین علت از مردم خواهش داریم که نسبت‬ ‫بــا اشــاره بــه اغاز طــرح واکسیناســیون در قم و به زدن واکســن اقدام کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫خــودداری برخــی افــراد نســبت به اســتفاده از مورد افراد باردار و کودکان فعال واکسن موردنیاز‬ ‫واکســن کرونــا اظهار کــرد‪ :‬تنها راهبرد اساســی را در ایــران نداریــم‪ .‬باقریــان بــا تاکیــد بر اینکه‬ ‫برای کنترل بیماری‪ ،‬واکسن است همان طور که کسانی که به تخم مرغ حساسیت دارند نسبت‬ ‫در بیماری های دیگر نیز با واکسن به ریشه کنی به این واکسن ها واکنش نشان می دهند‪ ،‬عنوان‬ ‫یشــود که واکســن‬ ‫و کنتــرل رســیده ایم‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس کــرد‪ :‬بــه این افراد توصیه م ‬ ‫اعالم نظر تخصصی ســازمان بهداشت جهانی نزننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬کســانی کــه درگیر بیماری‬ ‫شرکت های واکسن ساز مجوز موقت گرفته و بر کرونا هســتند ‪ ۱۵‬روز بعد از بهبودی می توانند‬ ‫اســاس این مجوز زدن واکســن بهتر از نزدن ان بــرای زدن واکســن مراجعه کنند و کســانی که‬ ‫اســت‪ .‬معاون فنی مرکز بهداشت استان قم با در گروه پرخطر هســتند مثل بیماران پیوندی‪،‬‬ ‫بیان اینکه اولین واکســن در دســترس‪ ،‬بهترین تاالســمی‪ ،‬دیالیزی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬ام اس باید هر‬ ‫واکسن است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اثربخشی واکسن ها چه زودتر با مشاوره پزشک مربوطه اقدام کنند‪.‬‬ ‫نقشمنابعطبیعیدر حفظتنوعزیستی‬ ‫باارزشاست‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫حهــای‬ ‫اراضــی‪ ،‬اجــرای طر ‬ ‫مقدس‪:‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫مرت ـع داری‪ ،‬مدیریــت پایــدار‬ ‫و ابخیزداری خراســان رضوی‬ ‫مراتــع و جلوگیــری از چــرای‬ ‫به مناســبت روز جهانی تنوع‬ ‫بی رویــه دام و حفــظ مراتــع‬ ‫زیســتی گفــت‪ :‬تنــوع زیســتی‬ ‫نقــش بزرگــی در پایــداری‬ ‫فنودی‬ ‫محسن‬ ‫یــک منبــع تجدیــد ناشــدنی‬ ‫اکوسیســتم های گیاهــی و‬ ‫اســت و از دســت دادن ان‬ ‫تنوع زیســتی ایفا می کنند‪ .‬او‬ ‫غیرقابل جبران خواهد بود‪.‬‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬منابع طبیعــی می تواند با کمک‬ ‫محسن فنودی افزود‪ :‬هر چه تنوع زیستی بــه اســتقرار گون ههــای ازدس ـت رفته در یــک‬ ‫بیشتر باشد فراوانی زنجیره های غذایی بیشتر منطقه با انجام اقداماتی از قبیل نهال کاری‪،‬‬ ‫و اکوسیستم ها پایدارتر خواهند بود‪.‬‬ ‫جنــگل کاری‪ ،‬بذرپاشــی و تهیه طرح مدیریت‬ ‫او با اشاره به اینکه تنوع زیستی زیر بنایی ذخیره گا ههــا موثر واقع شــود‪ .‬مدیرکل منابع‬ ‫برای زندگی سالم است اظهار داشت‪ :‬رسالت طبیعــی و ابخیــزداری خراســان رضوی گفت‪:‬‬ ‫منابع طبیعی و ابخیــزداری ازنظر حفاظت از از اقدامــات موثــر ابخیــزداری در ایــن زمینــه‬ ‫یتــوان به تغذیــه ســفره های اب زیرزمینی‬ ‫گون ههــای مختلــف گیاهــی اعــم از علوفه ای م ‬ ‫و دارویی و ایجاد بســتر و زیســتگاه مناســب و قنوات‪ ،‬رونق کشــاورزی‪ ،‬ابادانی روستاها‪،‬‬ ‫جهت گونه های گیاهی در حفظ تنوع زیستی حفــظ اب‪ ،‬خــاک و گیــاه و جلوگیــری از‬ ‫مهم و باارزش است‪ .‬فنودی در ادامه گفت‪ :‬فرسایش خاک را می توان نام برد که جملگی‬ ‫منابع طبیعی با انجام اقداماتی از قبیل قرق ب هصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر حفــظ‬ ‫مراتــع‪ ،‬حفاظــت از ذخیره گا ههــا‪ ،‬ممیــزی تنوع زیستی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫در نشست مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با مدیرعامل سازمان مطرح شد‬ ‫‪5‬‬ ‫ظرفیت باالی منطقه ازاد انزلی‬ ‫برای توسعه تبادالت تجاری در دریای خزر‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امروز‪:‬مدیرعامــل کشــتیرانی‬ ‫دریــای خــزر کاپیتــان تفتــی بــه همــراه جمعــی‬ ‫از معاونیــن بــا مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی دیــدار و پیرامون توســعه روابــط و ارائه‬ ‫خدمــات در حــوزه تجــارت در بنادر کاســپین و‬ ‫انزلی تبادل نظر کردند‪ .‬علی اوسط اکبری مقدم‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلــی به لزوم توســعه فعالیت های تجاری‬ ‫دریا محور اشــاره و بیان کرد‪ :‬کشــتیرانی دریای‬ ‫خــزر بزرگ ترین ناوگان کشــتیرانی در این حوزه‬ ‫بــوده و بــا تدویــن برنام ههــای توســعه محــور‬ ‫دوسویه می توان از مزیت های منطقه ازاد انزلی‬ ‫به عنــوان هــاب دادوســتد کاالهای اســتراتژیک‬ ‫بیش ازپیش بهره برد‪.‬‬ ‫او در ادامه به تکمیل پروژه راه اهن سراسری‬ ‫و اتصــال ان بــه بنــدر کاســپین اشــاره و افــزود‪:‬‬ ‫هم زمان با اجرای این پروژه اسکله رو این بندر‬ ‫نســل ســوم نیــز در حال تکمیل بــوده و قطعا با‬ ‫توسعه زیرساخت ها در ‪ ۲‬بندر کاسپین و انزلی‬ ‫در محــدوده منطقــه ازاد انزلــی و فعا لســازی‬ ‫کریدور های تجاری‪ ،‬توسعه مناسبات اقتصادی‬ ‫کشــور در حــوزه تجــارت بین المللــی را شــاهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت کاپیتــان تفتــی‬ ‫مدیرعامــل کشــتیرانی دریــای خــزر با اشــاره به‬ ‫پتانســیل بــاالی منطقــه ازاد انزلــی در توســعه‬ ‫تبادالت اقتصادی بیان کرد‪ :‬افزایش صادرات از‬ ‫مســیر بنادر خزر و به خصوص منطقه ازاد انزلی‬ ‫مهم تریــن ماموریــت کشــتیرانی در خــزر بوده و‬ ‫قانــون اخــذ مالیــات از بنــادر مناطق ازاد بســتر‬ ‫فعالیــت بــرای تجار و بازرگانان را ســخت کرده‬ ‫اســت و امیدواریــم ایــن مســئله در ســطح ملی‬ ‫بررسی و اصالح شود‪.‬‬ ‫او بــه لــزوم توســعه زیرســاخت های‬ ‫حمل ونقلی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬کشتیرانی‬ ‫دریــای خــزر در نظــر دارد تــوان کانتینــری در‬ ‫ایــن حــوزه را افزایــش دهد و با تکمیــل راه اهن‬ ‫و اتصــال ان بــه بنــدر کاســپین‪ ،‬بــا بهره گیــری‬ ‫تهــای منطقــه ازاد انزلــی می توانیــم‬ ‫از مزی ‬ ‫حمل ونقــل ترکیبــی در ســطح کشــور را رونــق‬ ‫دهیــم‪ .‬امین افقی عضــو هیئت مدیره و معاون‬ ‫امــور بنــدری ســازمان منطقــه ازاد انزلــی در این‬ ‫نشست با ارائه گزارشی در خصوص برنامه های‬ ‫ســازمان به منظــور تســهیل و تســریع در ارائــه‬ ‫خدمــات به تجــار و بازرگانان بیان کــرد‪ :‬ایجاد‬ ‫خطــوط الینــر کانتینــری در بنــادر منطقــه ازاد‬ ‫انزلی‪ ،‬توسعه مبادالت تجاری بین بندر کاسپین‬ ‫و ســالینکا کــه مالکیــت ان بــا کشــتیرانی دریای‬ ‫خــزر بوده و ایجاد پایانــه کانتینری از مهم ترین‬ ‫برنام ههــای الزم به منظــور توســعه همه جانبــه‬ ‫در حــوزه تجــارت اســت‪ .‬گفتنــی اســت انعقاد‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشــترک‪ ،‬ایجاد ســاختمان‬ ‫اداری کشــتیرانی دریــای خــزر در پس کرانه بندر‬ ‫کاسپین و افزایش تعداد کانتینرهای یخچال دار‬ ‫به منظور صادرات محصوالت کشاورزی از دیگر‬ ‫مباحث مطرح شده در این نشست بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 550‬بستهمعیشتیدر گرگانامادهتوزیعشد‬ ‫شــهردار گرگان از توزیع ‪ 550‬بســته معیشــتی‬ ‫و بهداشــتی در رزمایش کمک مومنانه شــهرداری‬ ‫گرگان خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضا دادبود در حاشــیه بازدیــد از اجرای‬ ‫ایــن رزمایــش بیــان داشــت‪ :‬پنجمیــن مرحلــه‬ ‫کمک های مومنانه با مشــارکت خیریــن‪ ،‬کارکنان‬ ‫شــهرداری‪ ،‬دســتگاه ها و نهادها اماده توزیع شده‬ ‫اســت‪ .‬دادبــود افــزود‪ :‬در ایــن طــرح جهــادی که‬ ‫به نام «حاج قاســم» نام گذاری شــده‪ 550 ،‬بسته‬ ‫معیشــتی و بهداشــتی اماد هشــده و ب ـه زودی در‬ ‫میان نیازمندان ســطح شــهر توزیع خواهد شد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه ارزش ریالی هر بسته حدود ‪ 250‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬پایگاه مقاومت بسیج شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی شهرداری گرگان متولی اصلی‬ ‫برگزاری این مرحله بوده و نسبت به تهیه بسته ها‬ ‫اقدام کرده است‪.‬شهردار گرگان یاداور شد‪ :‬با این‬ ‫مرحله تاکنون ‪ 3‬هزار بســته معیشتی در قالب ‪5‬‬ ‫طرح مختلف در سطح شهر توزیع شده و بنا داریم‬ ‫در اینده ای نزدیک ششمین مرحله رزمایش کمک‬ ‫مومنانه را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نقش کلیدیپروژه هایابخیزداریدر کمکبه کشاورزانجنوب کرمان‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی به اتفاق مدیرکل‬ ‫منابع طبیعــی و ابخیزداری جنوب کرمان در ســفر‬ ‫خود به شهرســتان فاریاب از پروژه های ابخیزداری‬ ‫این شهرستان بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫به گزارش پیام طبیعت جنوب کرمان‪ ،‬برخوری‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان‬ ‫حهــای‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬اجــرای طر ‬ ‫ابخیزداری ضمن حفاظت از منابع اب وخاک نقش‬ ‫مهمی در اشتغال جوامع محلی دارد‪.‬‬ ‫او در ادامه به نقش مهم پروژه های ابخیزداری در‬ ‫جلوگیری از سیل و روان اب هایی که ممکن است به‬ ‫تخریبروستاوزمین های کشاورزیمنجرشود‪،‬اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬گرفتن ســرعت اب‪ ،‬ذخیره کــردن اب‬ ‫پشتسدها‪،‬نفوذاببهسفره هایزیرزمینیوبه تبع‬ ‫ان پر اب شدن چاه ها و استفاده کشاورزان از مزایای‬ ‫اجــرای این پروژه ها اســت‪.‬مدیرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری جنوب کرمان نیز با اشــاره به نقش مهم‬ ‫پروژه های ابخیزداری و ابخوان داری گفت‪ :‬طی سه‬ ‫سال اخیر در‪ ۳‬حوزه ابخیز شهرستان فاریاب‪ ۸‬سازه‬ ‫ابخیــزداری از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی‬ ‫اجراییشدهاست‪.‬احمدیاضافه کرد‪:‬پروژهپخش‬ ‫سیالبسایتیک فاز‪ ۲‬حوزهابخیزشهریفاریابنیز‬ ‫باحجم‪ ۵۶۶۰۰‬مترمکعبعملیاتخاکیو‪۲۳۵۴‬‬ ‫مترمکعبعملیاتسنگیمالتیبااعتبار بالغ بر‪۲۷‬‬ ‫میلیاردریالاز محلاعتباراتصندوقتوسعهملیدر‬ ‫حال اجرا است‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬طرح های ابخیزداری‬ ‫و ابخــوان داری اداره کل منابــع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫جنوبکرمانشاملعملیاتمکانیکی‪،‬بیومکانیکی‪،‬‬ ‫بیولوژیکــی و مطالعات در ‪ ۲۲‬حوزه ابخیــز در حال‬ ‫مطالعه‪،‬اجراوبهره برداریاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پروژههوشمندسازیناوگاناتوبوس رانیشهرداریرشتبهبهره برداریرسید‬ ‫شــهردار رشــت در ائیــن رونمایــی از پــروژه‬ ‫هوشــمند ســازی نــاوگان اتوبوس رانــی شــهرداری‬ ‫رشــت اظهار داشت‪ :‬پروژه هوشمند ســازی ناوگان‬ ‫اتوبوس رانی شهرداری رشت به روش سرمایه گذاری‬ ‫به بهره برداری رســید‪ .‬ســید محمد احمدی در این‬ ‫مراســم بــا بیــان اینکه در راســتای هوشــمند ســازی‬ ‫یشــود گام های‬ ‫خدماتی که به شــهروندان ارائه م ‬ ‫جــدی برداشت هشــده اســت افزود‪ :‬پروژه هوشــمند‬ ‫سازیناوگاناتوبوس رانی کهامروز موردبهره برداری‬ ‫قــرار گرفــت یکــی از نمون ههــای بــارز ایــن هــدف‬ ‫اســت که توســط شــهرداری رشــت عملیاتی شــد‪.‬‬ ‫احمــدی در تشــریح بیشــتر جزئیــات اجرای پــروژه‬ ‫هوشمند سازی ناوگان اتوبوس رانی شهرداری رشت‬ ‫مواردی را ذکر کرد و بیان داشــت‪ :‬برای اجرای این‬ ‫طرح و اماد هســازی ‪ ۳۵‬دســتگاه اتوبــوس به روش‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۵۰۰،‬میلیونتومانهزینهشدهاست‪.‬‬ ‫او ارائــه هــر چه بهتر خدمــات به شــهروندان را‬ ‫هدف مهم شــهرداری رشت دانســت و یاداور شد‪:‬‬ ‫در همین جا از عموم شهروندان فهیم و خوب شهر‬ ‫رشــت تقاضــا دارم در راســتای اجــرای هــر چه بهتــر‬ ‫خدمــات هوشــمند و ارائــه ایــن طــرح بــا نــاوگان‬ ‫اتوبوس رانیهمکاریداشتهباشند‪.‬‬ ‫شهردار رشت همچنین هوشمند سازی ناوگان‬ ‫تاکســیرانی شهر رشــت را برنامه اولویت دار بعدی‬ ‫شــهرداری در اینــده نزدیــک اعــام کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم ارائه خدمات الکترونیــک را در‬ ‫بخش تاکســیرانی شهر رشت هم شاهد باشیم که‬ ‫بدون شــک اثار و تبعات بســیار مثبتی برای عموم‬ ‫شــهروندان بــه دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬احمدی با‬ ‫بیــان اینکه با اجرای طرح هوشــمند ســازی ناوگان‬ ‫اتوبوس رانیشهررشتدیگرالزمنیستشهروندان‬ ‫جهت استفاده از این خدمات پولی پرداخت کنند‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬هزینــه دریافت کارت ‪ ۵‬هــزار تومان‬ ‫اســت و شــهروندان می تواننــد ان را از باج ههــای‬ ‫بلیت فروشــی سطح شــهر خریداری کرده و با شارژ‬ ‫کردن کارت و بر اساس اعتبار ان از خدمات شرکت‬ ‫خـــبر‬ ‫تاسیسخانهموزه کودکدر سمنان‬ ‫شــهردار ســمنان از تاســیس خانه موزه کودک‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬پــس از مرمــت خانــه تاریخــی‬ ‫معماریــان‪ ،‬ایــن بنا بــه خانه موزه کــودک تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ســید محمد ناظم رضوی در حاشــیه بازدید‬ ‫از پیشــرفت مرمــت خانــه تاریخــی معماریــان‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬کودکان‪ ،‬ســرمایه های اجتماعی هر‬ ‫جامعه ای محسوب شده و نیاز است به تمامی‬ ‫ابعــاد اجتماعی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬شــخصیتی و هوشــی‬ ‫تهــای جســمانی توجــه‬ ‫انــان در کنــار مراقب ‬ ‫خــاص شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬شــهرداری ســمنان در‬ ‫دوره پنجم مدیریت شهری‪ ،‬مرمت و بازافرینی‬ ‫‪ ۱۸‬بنــا را در دســتور کار قــرارداد کــه برخــی بــه‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫اتوبوس رانیشهررشتاستفاده کنند‪.‬شهردار رشت‬ ‫در ادامه ضمن تشــکر و قدردانی از اعضای شورای‬ ‫شهر و تالش ها و زحمات کلیه افرادی که در پروژه‬ ‫هوشــمند ســازی ناوگان اتوبوس رانی نقش داشتند‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شــهر رشــت طبق سرشــماری ســال ‪۹۵‬‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۶۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت را در خود‬ ‫جای داده اما با توجه به جمعیت ســیالی که وارد‬ ‫یشــود شــهرداری باید روزانه به بیش از‬ ‫این شــهر م ‬ ‫یک میلیوننفرخدماتارائهدهد‪.‬احمدیلزومارائه‬ ‫برخی از خدمات شهرداری به شکل مدرن و عبور از‬ ‫فرایندهای ســنتی را هم زمان با تغییر در فضاهای‬ ‫شهری‪ ،‬جمعیت و سایر موضوعات مرتبط الزم و‬ ‫ضروری خواند و ابراز داشت‪ :‬ازانجاکه خدمات باید‬ ‫به شکل کیفی و مناسب در اختیار شهروندان قرار‬ ‫گیرد بنابراین شهرداری ها برای رسیدن به این هدف‬ ‫بایــد به ســمت فرایندهای مــدرن پیش برونــد‪ .‬او‬ ‫کاهشاتالفوقت‪،‬پاسخگوییسریع تربهنیازهاو‬ ‫افزایشرضایتمندیشهروندانازشهرداریراازجمله‬ ‫تهــای ارائــه خدمات به شــکل نویــن و به روز‬ ‫مزی ‬ ‫دانســت و یاداور شــد‪ :‬شــهرداری رشــت در راستای‬ ‫هوشمند سازی قصد دارد چندین کار بزرگ را انجام‬ ‫دهد و برای این کار باید تمام زیرساخت های الزم‬ ‫فراهم شود‪ .‬شهردار رشت با تاکید بر اینکه سیستم‬ ‫یکپارچهامالک‪،‬منابعانسانی‪،‬سیستم کنترلپروژه‬ ‫ویابرنامهممیزینوینامالکازجملهشاخصه های‬ ‫ارائه خدمات الکترونیک و عبور از فرایندهای سنتی‬ ‫در شهرداری است اضافه کرد‪ :‬تدوین برنامه ممیزی‬ ‫امالک شهرداری رشت روند خوبی دارد و امیدواریم‬ ‫تا یک ماه اینده در این بخش شاهد اتفاقات بسیار‬ ‫خوبی باشیم‪ .‬احمدی جمع اوری زباله های خشک‬ ‫را ازجمله دغدغه های شهرداری خواند و یاداور شد‪:‬‬ ‫فرایندانجاماین کار همطبققراردادی کهباشرکت‬ ‫مربوطه منعقدشده در شهر رشت اغازشده است و‬ ‫بــاور داریــم در صورت اســتمرار ان و نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ تفکیک زباله از مبدا بخشی از مشکالت ما‬ ‫در حوزه زباله و پسماند مرتفع می شود‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کتابخانه جامع گوهرشاد‬ ‫در فضای جدید بازگشایی‬ ‫می شود‬ ‫کتابخانــه جامــع گوهرشــاد کــه مرجع تخصصی‬ ‫نگهــداری کتاب هــای بــا محوریــت اهل بیــت (ع) بــه‬ ‫شــمار می اید بعــد از ‪ 40‬روز تعطیلی در فضای جدید‬ ‫گشــایش می یابد‪ .‬معــاون امور کتابخانه های اســتان‬ ‫قــدس رضوی دراین باره گفت‪ :‬این کتابخانه به دلیل‬ ‫عملیات ساختمانی بیش از یک ماه تعطیل بود که با‬ ‫تدابیراندیشیدهشدهوهمکاریدانشگاهعلوماسالمی‬ ‫رضوی در فضای ســالن اجتماعات این دانشگاه واقع‬ ‫در صحن امام حسن مجتبی (ع) فعالیت خود را از سر‬ ‫خواهد گرفت‪.‬حسینخسرویتصریح کرد‪:‬باتوجهبه‬ ‫اقدامات صورت گرفته این کتابخانه امادگی ان را دارد‬ ‫کهبه زودیبه صورتشبانه روزیبرایعالقه منداناعم‬ ‫از طالب‪،‬دانشجویان‪،‬محققینوحتیغیراعضاءاعم‬ ‫از زائران و مجاوران ارائه خدمات داشته باشد‪ .‬معاون‬ ‫امــور کتابخانه هــای اســتان قدس رضــوی همچنین از‬ ‫فعال شدن تاالر مطالعات خواهران در این کتابخانه‬ ‫در صورت ارائه مجوزهای الزم خبر داد‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت‬ ‫ویژه به شرکت های‬ ‫دانش بنیان در شهرک های‬ ‫صنعتی استان سمنان‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی ســمنان از‬ ‫اعطــای تســهیالت ویــژه بــه شــرکت های دانش بنیان‬ ‫به منظــور اســتقرار در شــهرک ها و نواحی صنعتی این‬ ‫اســتان باهدف ایجاد تولید و اشــتغال پایدار خبر داد‪.‬‬ ‫حســن ال بویه با اشــاره به نام گذاری امســال به «سال‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به تفویض اختیار ابالغ شده در دستورالعمل سال جاری‬ ‫و تصویب موضوع در هیئت مدیره این شرکت امسال‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیان از ‪ ۱۰‬درصد تخفیف واگذاری‬ ‫زمینشهرک هایصنعتیبهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اقســاط حق بهره برداری از اراضی‬ ‫صنعتی برای شــرکت های دانش بنیان اســتان ســمنان‬ ‫تــا ســقف ‪ ۴۸‬مــاه در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬ال بویه‬ ‫بــا بیــان اینکه شــهرک ها و نواحی صنعتــی می توانند‬ ‫به عنــوان بسترســاز برای توســعه فناوری های صنعتی‬ ‫در کشــور عمل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت های دانش بنیانی‬ ‫کــه ازلحــاظ ســطح فنــاوری و توســعه تولیداتشــان از‬ ‫ســازوکار الزم برخوردار باشــند‪ ،‬می توانند از تسهیالت‬ ‫در نظر گرفته شــده بهره مند شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان واگــذاری اراضــی‬ ‫صنعتی به شرکت های دانش بنیان و هایتک را یکی از‬ ‫برنامه هایسازمانصنایعکوچکوشهرک هایصنعتی‬ ‫ایران در سال جهش تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫هــا عنــوان و تصریح کرد‪ :‬شــرکت های فنــاور منجر به‬ ‫سوق دهی صنعت به سمت بهره وری و رقابتی پذیری‬ ‫بیشترمی شوند‪.‬اوتاکید کرد‪:‬شرکت هایدانش بنیانو‬ ‫فناوربه واسطهظرفیت هایعلمی‪،‬داشتنارزش افزوده‬ ‫و ارزاوری یکی از ارکان بسترســاز تحقق شــعار سال به‬ ‫شــمار می روند کــه نیازمند عزم جدی مســئوالن برای‬ ‫توانمندسازیوحمایتهمه جانبههستند‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شهرک های صنعتی ســمنان گفت‪ :‬پنج واحد‬ ‫صنعتــی و تولیدی مســتعد فنــاور با حمایت شــرکت‬ ‫شــهرک ها صنعتــی اســتان‪ ،‬طــی ســال ‪ ۹۹‬موفــق بــه‬ ‫اخــذ مجوز دانش بنیان شــدند‪ .‬ال بویــه با بیان اینکه‬ ‫لشــدن به‬ ‫ســال گذشــته‪ ۱۰ ،‬واحد صنعتی برای تبدی ‬ ‫شرکت های دانش بنیان شناسایی شد که تاکنون‪ ،‬کار‬ ‫تبدیل پنج واحد انجام شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۷‬واحد تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتیاستاندانش بنیانهستند‪.‬‬ ‫ازادسازی بیش‬ ‫از ‪ 61‬هکتار از اراضی‬ ‫بستر رودخانه های استان‬ ‫قزوین‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امروز‪:‬معــاون حفاظت و بهر هبــرداری‬ ‫شرکت اب منطقه ای استان قزوین گفت‪ :‬طی دو سال‬ ‫گذشــته با اختصــاص‪ 40‬میلیارد ریال بیــش از ‪ 61‬هکتار‬ ‫از اراضی تصرف شــده در بســتر رودخانه ها اســتان رفع‬ ‫تصرف شده است‪ .‬حمید منصوری با اشاره به ازادسازی‬ ‫تصرفــات در بســتر رودخانه ها و پیامدهــای ان گفت‪:‬‬ ‫استانقزوینباتوجهبهموقعیتخاصجغرافیاییوبه‬ ‫دلیلداشتنزمین هایمرغوب کشاورزیهموارهدرمسیر‬ ‫توسعهقرار داشتهو گاهیاوقاتنیزاینتوسعهبهدلیل‬ ‫پیشروی به سمت اراضی رودخانه ای تبدیل به تهدید‬ ‫برایاستانمی شود‪.‬اوباتاکیدبهاین کهبرابربررسی های‬ ‫صورت گرفته توسط سازمان مدیریت بحران کل کشور‬ ‫عمده خسارات وارده ناشی از سیالب های فروردین ماه‬ ‫ســال‪ 98‬بــه علت دخــل و تصرفات صــورت گرفته در‬ ‫بستر و حریم رودخانه ها بوده است افزود‪ :‬بی توجهی‬ ‫بــه ایــن مســائل و پیامدهــای ان می تواند اســیب های‬ ‫جبران ناپذیــری بــه اســتان وارد کنــد‪ ،‬لــذا شــرکت اب‬ ‫منطقه اینیزبرخوردباتصرفاتدر اراضیرودخانه ایرا‬ ‫در اولویتبرنامه های کاریخودقرار دادهاست‪.‬معاون‬ ‫حفاظتوبهره برداریشرکتابمنطقه ایاستانقزوین‬ ‫یاداور شد‪ :‬متاسفانه در هنگام اجرای طرح های توسعه‬ ‫صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬جاده سازی‪ ،‬احداث راه اهن شاهد‬ ‫تصرف در رودخانه ها هستیم که این موضوع تهدیدی‬ ‫جدی برای زیرســاخت های استان محســوب می شود‪.‬‬ ‫منصوری تصریح کرد‪ :‬طی دو سال گذشته با اختصاص‬ ‫حدود ‪ 40‬میلیارد ریال بیش از ‪ 61‬هکتار از اراضی بستر‬ ‫رودخانه ها در اســتان قزوین رفع تصرف شــده اســت تا‬ ‫تهدیداینموضوعدر استانبهحداقلبرسد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اهدای ‪ 600‬بسته معیشتی‬ ‫به هنرمندان اسیب دیده‬ ‫از کرونا‬ ‫بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان‪ ،‬لشــکر ‪ 31‬عاشورا و شــهرداری تبریز ‪ 600‬بسته‬ ‫معیشــتی و ‪ 250‬کمک هزینــه نقــدی بــه هنرمنــدان‬ ‫اســیب دیده از کرونــا در اذربایجــان شــرقی اهدا شــد‪.‬‬ ‫شــیوع کرونــا خســارت هایی را بــه فعاالن و شــاغالن‬ ‫حوزه هنر و فرهنگ وارد کرده و معاش این هنرمندان‬ ‫را تحت الشــعاع قرار داده‪ ،‬با توجه به این شــرایط و‬ ‫مشکالت پیش امده‪ ،‬اکثر دستگاه ها نقشی را مبنی بر‬ ‫توجه ویژه به کسانی که در این چند ماه دچار اسیب‬ ‫شده اند برای خود تعیین کردند و اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان نیز به سهم خود با همراهی لشکر‬ ‫‪ 31‬عاشورا و شهرداری تبریز این اقدام را برای هنرمندان‬ ‫و اهالی فرهنگ اسیب دیده از شرایط کرونا انجام داد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح بیــش از ‪ ۶۰۰‬بســته مواد غذایی و ســبد‬ ‫کاالی ضــروری خانواده ها تهی هشــده و به همــراه ‪250‬‬ ‫کمک هزینه نقدی در اختیار هنرمندان قرار داده شد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح در راســتای پیــروی از منویــات رهبــری‬ ‫در خصــوص مواســات‪ ،‬همدلی و کمــک مومنانه و با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های استانی اجراشده است‪.‬‬ ‫پاسخگویی به نیاز بیش از‬ ‫‪ 166‬هزار مشترک استان‬ ‫توسط مداد مکانیزه گاز ‬ ‫در سال ‪ 99‬تعداد ‪ 166‬هزار و ‪ 806‬مشترک گاز‬ ‫اســتان ضمــن تماس با امداد مکانیــزه گاز‪ ،‬خدمات‬ ‫امــدادی دریافــت کرده انــد‪ .‬مدیر بهر هبــرداری این‬ ‫شــرکت گفت‪ :‬امدادرســانی به موقع علی الخصوص‬ ‫شســوزی و انفجار و خطرافرینی برای‬ ‫در شــرایط ات ‬ ‫مشــترکین گاز‪ ،‬اهمیــت باالیــی در شــرح خدمــات‬ ‫شرکت گاز داشته و تالش گردیده است با به کارگیری‬ ‫راهکارهای مختلف فنی و علمی و ارتقای توانمندی‬ ‫نیروهــای امــدادی‪ ،‬زمان امدادرســانی را به حداقل‬ ‫ممکــن کاهــش دهیم‪ .‬خســرو اریــان پــور‪ ،‬مکانیزه‬ ‫بودن فرایند امدادی و ثبت و پیگیری سیستماتیک‬ ‫را از مزایــای امــداد مکانیــزه در اســتان دانســت و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ 5‬هزار و ‪ 75‬تماس‬ ‫خیلی فوری شامل (گزارش های اتش سوزی‪ ،‬انفجار‪،‬‬ ‫برخورد با علمک گاز) با امداد مکانیزه استان برقرار‬ ‫گردیــده که نیروهای امدادی به طور متوســط در ‪10‬‬ ‫دقیقــه به محــل حادثه مراجعه و خدمات امدادی‬ ‫ارائــه نموده انــد‪ .‬مدیــر بهر هبــرداری گاز اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکه مجموعــه بهره برداری شــرکت گاز‪،‬‬ ‫همســو بــا سیســتم یکپارچــه مدیریــت در ســازمان‪،‬‬ ‫بــا اغاز ســال جدیــد عملکرد مورد تحقق ســال قبل‬ ‫را بررســی و نســبت به تدوین اهداف جدید اقدام‬ ‫می نمایــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس عملکــرد ســال‬ ‫گذشــته و تدویــن نقــاط قوت‪ ،‬ضعــف و فرصت و‬ ‫بهبود‪ ،‬در بخش امدادرســانی‪ ،‬کاهش زمان رسیدن‬ ‫نیروهــای امــدادی‪ ،‬برگــزاری دور ههــای اموزشــی بر‬ ‫اســاس نیازســنجی های صورت پذیرفته‪ ،‬تهیه اقالم‬ ‫و تجهیــزات موردنیــاز امــداد منطبــق بــر نیازهــای‬ ‫شهــای مردمــی و اخــذ‬ ‫روز‪ ،‬ثبــت و مدیریــت گزار ‬ ‫نیازســنجی و‪ ...‬از برنام ههــای مهــم ایــن حــوزه در‬ ‫بخش امدادرسانی خواهد بود‪.‬‬ ‫سوم خرداد سندی اشکار‬ ‫بر غیرت و میهن دوستی‬ ‫مردم ایران است‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز و مســئول‬ ‫نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه امامت تبریز با صدور‬ ‫پیامی مشــترک‪ ،‬فرارســیدن ســوم خرداد‪ ،‬سالروز فتح‬ ‫خرمشهرراتبریک گفتند‪.‬‬ ‫در چکیده پیام امده اســت؛ فتح خرمشــهر نه تنها‬ ‫به واسطه فتح خاک پاک ایران عزیز از چنگال استکبار‬ ‫غاصب‪ ،‬بلکه به واسطه فتح ارزش های واالی انقالب‬ ‫شکوهمند و پیروزی ایمان بر ُکفر‪ ،‬بس باارزش و جای‬ ‫ســرور دارد‪ .‬فتــح خرمشــهر از ابعــاد مختلفــی دارای‬ ‫ارزش و اهمیــت بــود به قدری که رهبــری‪ ،‬در مورد ان‬ ‫فرموده انــد کــه بنده از نزدیک شــاهد بــودم وقتی ما‬ ‫خرمشــهر را پس گرفتیــم‪ ،‬ورق برگشــت و دنیا عوض‬ ‫شد‪.‬ســوم خردادمــاه یاداور خون های پاکی اســت که‬ ‫برای نشاندن نهال ازادی در خرمشهر بر زمین این دیار‬ ‫ریخته شد و سندی اشکار برای وطن دوستی‪ ،‬غیرت و‬ ‫باور مردم ایران شد‪.‬‬ ‫هرگز از یاد نبریم که اســتقالل و ازادی امروز ایران‬ ‫حاصل جان فشانی شهیدان و ایثارگرانی است که درس‬ ‫ازادگی را در مکتب حســین بــن علی (ع) فراگرفتند و‬ ‫این روز یادگاری است از حماسه های انان‪.‬‬ ‫ازادسازی خرمشهر تجلی قدرت الیزال الهی بود که‬ ‫در طرح عملیات غرورافرین کربال ‪ ۳‬و به دست توانای‬ ‫مــردم خداجــو و مومن‪ ،‬با اقتدا به موالی متقیان و با‬ ‫رمز «علی ابن ابیطالب» به نام مقدس «بیت المقدس»‬ ‫ظهور کرد و سیلی محکم تری بود بر صورت متجاوزین‬ ‫که هوشیار باشند تا چشم طمع به وجبی از خاک پاک‬ ‫این مرزوبوم نداشته باشند‪.‬‬ ‫جهان اگاه شد که ملت قهرمان ایران انگاه که پای‬ ‫تمامیــت ارضی‪ ،‬اســتقالل‪ ،‬بودونبود و دفــاع از خاک‬ ‫میهن به میان اید‪ ،‬حســاب جداگانه ای باز می کنند و‬ ‫هر چه در توان دارند پای حفظ تمامیت ارضی کشور‬ ‫می ریزند‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان شر یق‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫توسعهزیرساخت هایارتباطی‬ ‫مشکالت دوران کرونا را اسان ساخته است‬ ‫اســتاندار اذربایجــان شــرقی با اشــاره به اینکه‬ ‫حوزه ارتباطات‪ ،‬یکی از حوزه های پرکار در دوران‬ ‫شــیوع کروناست‪ ،‬گفت‪ :‬توســعه زیرساخت های‬ ‫ارتباطــی در دولــت تدبیــر و امید‪ ،‬موجب شــد که‬ ‫بســیاری از مشکالت و ســختی های این دوره حل‬ ‫شــود‪ .‬محمدرضا پورمحمدی در دیــدار با معاون‬ ‫وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت ایــران‪ ،‬با‬ ‫قدردانی از خدمات این شــرکت در اســتان‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬باوجودچندبرابرشدنفعالیت هایپست‬ ‫در دوران کرونا‪ ،‬این حوزه به خوبی مدیریت شده‬ ‫و یکی از کم مشــکل ترین حوزه ها در اســتان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به برخــی از ویژگی های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی استان‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم شرایط‬ ‫تهــای‬ ‫دشــوار ناشــی از تحریــم و کرونــا‪ ،‬فعالی ‬ ‫اقتصــادی در اســتان هنــوز هــم از رونــق خوبــی‬ ‫برخــوردار اســت کــه ایــن امــر ناشــی از توســعه‬ ‫زیرســاخت ها در ســال های گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫پورمحمدیبااشارهبهظرفیت هایحوزهارتباطات‬ ‫در دوران کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬توســعه زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی در دولــت تدبیر و امیــد و امکان برقراری‬ ‫ارتباطــات انالیــن در حوزه های مختلف اموزشــی‬ ‫و اقتصــادی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬بســیاری از مشــکالت این‬ ‫دوره را اســان ســاخته اســت‪ .‬اســتاندار اذربایجان‬ ‫شرقی همچنین از اغاز اجرای طرح‪ GNAF‬دریکی‬ ‫از مناطق شــهرداری تبریز خبر داد و گفت‪ :‬باید با‬ ‫هماهنگی بین بخشی بتوانیم این طرح را به همه‬ ‫شــهرهای اســتان تعمیم دهیم کــه در این صورت‬ ‫بخش زیادی از موازی کاری ها رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫او همچنین با اشاره به سابقه درخشان تبریز‬ ‫و اذربایجــان در حوزه پســت و خدمات ارتباطی‪،‬‬ ‫افتتاح موزه تمبر در تبریز را یکی دیگر از افتخارات‬ ‫این شــهر به عنوان شــهر اولین ها دانســت‪.‬معاون‬ ‫وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی پســت ایران هم در‬ ‫ایــن دیدار بــا قدردانی از حمایت های اســتاندار از‬ ‫مجموعه پست‪ ،‬خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‬ ‫پســت بــرای شــکوفا کــردن اســتعدادهای بالقــوه‬ ‫اذربایجان و تبریز در عرصه های اقتصادی و تجاری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر بابیان اینکه امروز پست‬ ‫لشــده است‪،‬‬ ‫به ســکوی تجارت الکترونیک تبدی ‬ ‫افزود‪ :‬برای استفاده از ظرفیت پست در این حوزه‪،‬‬ ‫مرکز مکانیزه هوشمند پست تبریز بعد از شهرهای‬ ‫تهران و اصفهان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫او همچنین از تقویت ناوگان بین شهری پست‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در حال حاضر روزانه بیش از دو‬ ‫هزار تن مرسوالت پستی در سطح کشور جابه جا‬ ‫می شود و برای تسریع در ارسال مرسوالت‪ ،‬اولین‬ ‫خــط مســتقیم پســتی بیــن تبریــز و زنجــان ایجاد‬ ‫یشــود‪ .‬ســبحانی فر بابیــان اینکــه حمایــت از‬ ‫م ‬ ‫تولید در شرکت پست متبلور است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش‬ ‫قابل توجهــی از تولیــدات داخلــی امــروز از طریق‬ ‫یشــود و شــرکت پســت در‬ ‫انالین خریدوفروش م ‬ ‫ایــن زمینــه تفاهم نام ههــای متعــددی ازجملــه با‬ ‫معاونــت زنان ریاســت جمهــوری و وزارت میراث‬ ‫فرهنگی امضا کرده است‪ .‬او با اشاره به موقعیت‬ ‫جغرافیایی اذربایجان شــرقی و همچنین جایگاه‬ ‫ایــن اســتان در عرصــه تولید‪ ،‬خواســتار اســتفاده از‬ ‫ظرفیت شرکت پست در توسعه تجارت انالین در‬ ‫استان و احیای پست زمینی با کشورهای همسایه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پست ایران همچنین‬ ‫اجــرای طــرح ‪ GNAF‬را زمین هســاز حل بســیاری از‬ ‫مشــکالت کشــور دانســت و گفت‪ :‬این طرح یک‬ ‫طــرح قانونــی و الزامــی اســت و انتظــار داریم که‬ ‫شهرداران در اجرای ان همکاری بیشتری با شرکت‬ ‫پست داشته باشند ‪.‬او همچنین خواستار واگذاری‬ ‫خدمــات نیابتی دســتگاه های اجرایی به شــرکت‬ ‫پســت شــد و گفــت‪ :‬اســتفاده از ایــن ظرفیت که‬ ‫می توانــد موجب حذف مراجعات فیزیکی مردم‬ ‫یشــود‪ ،‬در کال نشــهرها‬ ‫و کاهــش فســاد اداری م ‬ ‫مغفول مانده و باید موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رسانه ها نقش کلیدی در حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای دارند‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیه امامــت تبریز با تاکید‬ ‫بــر نقــش مهــم رســانه ها در انتخابات پرشــور‪،‬‬ ‫یهــا‪ ،‬مطبوعــات و پایگاه های‬ ‫گفــت‪ :‬خبرگزار ‬ ‫خبری نقش بی بدیل در حضور حداکثری احاد‬ ‫مردم در پای صندوق های رای دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬ســرهنگ حســین‬ ‫پوراســماعیل در نشســت هم اندیشــی بــا‬ ‫اصحاب رسانه‪ ،‬افزود‪ :‬بدون تردید رسانه های‬ ‫گروهــی در تغییــر نــوع رفتــار انتخاباتــی مردم‬ ‫تاثیرگــذار بوده و بر اســاس همیــن کارایی باید‬ ‫تمامی رســانه ها با انتشــار اخبــار و گزارش های‬ ‫مفیــد و مردم پســند زمین ههــای الزم و کافــی را‬ ‫بــرای برگــزاری انتخاباتی پرشــور و حداکثری را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫او اطالع رســانی و خبــر را یکــی از عناصــر‬ ‫مهــم در انتخابات دانســت و با تاکید بر اینکه‬ ‫رسانه ها نباید در این عرصه خود کنار بکشند‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش مشــارکت مردمــی در‬ ‫انتخابــات اینــده‪ ،‬بــدون میدان داری رســانه ها‬ ‫و سمت وســو دادن ان هــا بــه رفتــار سیاســی‬ ‫مــردم ممکــن نخواهــد شــد‪ .‬پوراســماعیل‬ ‫ا گاهــی دهــی و معیارهــای الزم بــرای انتخاب‬ ‫اصلــح را یکــی از رویکردهــای مهــم رســانه ها‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬تبییــن اهــداف و ارمان های‬ ‫نظام جمهوری اســامی و نقدهای منصفانه از‬ ‫تهــا می توانــد جــزو رویکردهای‬ ‫عملکــرد دول ‬ ‫رســانه ای در شــرایط کنونــی کشــور باشــد کــه‬ ‫شهــای زیــادی بــرای بــه حاشــیه‬ ‫دشــمنان تال ‬ ‫کشــاندن انتخابــات و نیــز کمرنــگ ســازی ان‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫او غلبه بر کینه ورزی دشمنان جمهوری اسالمی‬ ‫برای خدشه دار ساختن انتخابات را منوط به نوع‬ ‫و نحوه تالش خبرنگاران در رســانه های مختلف‬ ‫دانست و ادامه داد‪ :‬خبرنگاران به عنوان افسران‬ ‫جنگ نرم نقش بســیار مهم و برجسته در روشن‬ ‫گــری جامعــه دارند که به دلیل ارتباط مســتقیم‬ ‫با مردم می توانند تمامی نقش ـه های دشــمنان را‬ ‫خنثــی کنند‪ .‬پوراســماعیل بابیان اینکــه در حال‬ ‫حاضــر ضدانقــاب و ســلطنت طلبان ب هشــدت‬ ‫برای کاهش میزان مشــارکت مردم در انتخابات‬ ‫اینــده تالش می کنند‪ ،‬یاداوری کــرد‪ :‬ان ها به هر‬ ‫طریــق ممکــن ســعی دارند بــا انواع دسیس ـه ها‬ ‫مانع از حضور حداکثری مردم شــوند که در این‬ ‫میان رسانه های داخلی باید راهکارهای افزایش‬ ‫مشــارکت را بیــان کــرده و بــه ان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫او از خبرنــگاران به عنــوان رزمنــدگان خط مقدم‬ ‫جبهــه نــرم یادکــرد و گفــت‪ :‬اهل قلــم در ایــن‬ ‫شــرایط ســخت و تاریخی باید مســیر درســت و‬ ‫منطقــی را بــه مــردم نشــان دهند تــا براثر همین‬ ‫روشنگری ها شاهد برگزاری انتخاباتی گسترده با‬ ‫حضور حداکثری احاد مردم شویم‪ .‬این فرمانده‬ ‫ســپاه هرگونــه شــائبه مبنــی بر دخالت مســتقیم‬ ‫ایــن نهــاد در انتخابــات اینده ریاســت جمهوری‬ ‫را کــذب خوانــد و بابیــان اینکــه چنین مســائلی‬ ‫ســاخته وپرداخته دشــمنان برای تحت تاثیر قرار‬ ‫دادن فضای انتخاباتی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی در طول تاریخ برگزاری‬ ‫انتخابات در جمهوری اسالمی دخالتی نداشته و‬ ‫به هیچ عنوان به صورت مصداقی از نامزدی خاص‬ ‫جانب داری نکرده اســت‪ .‬پوراســماعیل توســعه‬ ‫فضــای مجــازی طــی ســال های اخیــر را موجــب‬ ‫ایجــاد تغییــرات مهــم و گســترده در ذائق ههــای‬ ‫سیاســی دانســت و ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر موجب‬ ‫افزایش سالیق سیاسی و اجتماعی نیز شده است‬ ‫که رسانه ها باید به این ذائقه ها مسیردهی کنند‪.‬‬ ‫مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امامت تبریز‬ ‫نیز در این نشســت بابیان اینکه دشــمن و مردم‬ ‫بازیگــران اصلی انتخابات اینده هســتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر همین اساس دشمنان درصدد ایجاد دوقطبی‬ ‫موشــک و معیشــت در عرصه انتخابات هســتند‬ ‫تا به نوعی اقتصاد را به مســائل سیاســی دخالت‬ ‫دهند‪ .‬حجت االسالم محمدرضا رحمانی افزود‪:‬‬ ‫دشــمنان چنین تصور می کنند کــه مردم انقالبی‬ ‫ایران اسالمی انتخابات را فدای معیشت می کنند‬ ‫یهــای دفاعی خود به خاطر مســائل‬ ‫تــا از فناور ‬ ‫اقتصادی دست بکشند که چنین تصوری از سوی‬ ‫دشمنان باطل است‪ .‬او حمایت دشمنان انقالب‬ ‫از نامزدهــای غــرب زده و تخریــب نامزدهــای‬ ‫انقالبــی را بر همین اســاس ارزیابی کــرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مــردم در نظام جمهوری اســامی ایران‬ ‫تصمیــم گیر اصلی هســتند که ایــن تصمیم گیری‬ ‫باید بر اساس شناخت صورت بگیرد و البته نقش‬ ‫رســانه ها در اگاهی دهی به مردم بســیار مهم و‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫رحمانــی از خبرنــگاران رســانه های گروهی‬ ‫درخواســت کرد تا در استانه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری و شوراهای اسالمی هر انچه در توان‬ ‫دارنــد بــرای تهییــج‪ ،‬تشــویق و ترغیــب احــاد‬ ‫مــردم بــرای حضور در این عرصه مهم سیاســی‬ ‫و اجتماعــی گام بردارنــد‪ .‬او پرداختــن بــه‬ ‫پیشــرفت های علمی و فناوری ایران اســامی‪،‬‬ ‫نقدهــای منصفانــه از دولت هــای قبلی‪ ،‬تاریخ‬ ‫قــدرت نــرم نظــام در منطقــه‪ ،‬پیشــرفت های‬ ‫دفاعــی و ایجــاد امیدافرینــی را از رویکردهای‬ ‫مهــم رســانه های گروهــی در ایــن روزهــای‬ ‫حساس برشمرد‪.‬‬ ‫در ادامــه نماینــدگان اصحــاب رســانه و‬ ‫خبرنگاران حاضر در این نشست پیشنهادات و‬ ‫نقطــه نظرات خود پیرامون افزایش مشــارکت‬ ‫مردمی در انتخابات را تشریح کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج‬ ‫از شبکه فراورده های نفتی‬ ‫اولینجلسه کارگروهپیشگیریومقابلهباقاچاق‬ ‫و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی استان در‬ ‫سال‪ 1400‬با حضور مدیریت و مسئولین شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه اذربایجان شرقی و‬ ‫اعضای کارگروه در ســتاد این منطقه برگزار شــد‪ .‬به‬ ‫حاللهی مدیر منطقه‬ ‫گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬علــی رو ‬ ‫با اشــاره به اهمیت پیشــگیری و مقابله با قاچاق و‬ ‫عرضــه خارج از شــبکه فراورده های نفتی اســتان در‬ ‫صیانتازسرمایه هایملیگفت‪:‬هماهنگیوتعامل‬ ‫بین دستگاه های مرتبط در پیشبرد اهداف کارگروه‬ ‫حاللهیبابیاناقداماتانجام یافته‬ ‫ضروریاست‪.‬رو ‬ ‫خـــبر‬ ‫جهت پیشــگیری و مقابله باعرضه خارج از شــبکه‬ ‫فراورده هاینفتیاظهار داشت‪،‬باانجامبرنامه ریزی‬ ‫وتالشمدیریتومسئولینمنطقهتوزیعنفتسفید‬ ‫خانوارهایروستاییهمچنیننفتگازمصرف کنندگان‬ ‫جزءو گازمایعموردنیازخانوارهایفاقد گازطبیعیو‬ ‫صنایعبه صورتالکترونیکیعرضهمی شود‪.‬‬ ‫مدیرمنطقهاذربایجانشرقیتصریح کرد‪:‬اجرای‬ ‫طرحتوزیعفراورده هاینفتیبااستفادهاززیرساخت‬ ‫بانکی در راســتای تحقق دولت الکترونیــک بوده و‬ ‫عالوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان‪،‬‬ ‫کاهش قاچاق سوخت و هزینه های جانبی چاپ‪،‬‬ ‫نگهداری و امحای کاالبرگ های توزیع سوخت را نیز‬ ‫در پی خواهد داشت‪ .‬در ادامه جلسه مفاد ضوابط‬ ‫اختصاصــی فراورد ههــای نفتــی و بررســی موانــع و‬ ‫مشکالتاجراییاندر استانودیگرمواردمطروحه‬ ‫توســط اعضــای کارگــروه موردبحــث و تبادل نظــر‬ ‫قرارگرفتهپیگیریوتصمیماتالزماتخاذشد‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان از تصفیه خانه اب شرب نظرکهریزی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اذربایجــان‬ ‫شــرقی به همراه فرماندار شهرســتان هشــترود از فاز‬ ‫‪ 2‬تصفیه خانــه اب شــرب نظرکهریــزی بازدیــد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباذربایجانشرقیدر‬ ‫این بازدید گفت‪ :‬این شرکت در‪ ۶۳‬شهر و یک هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬روستابرایچهارمیلیوننفرجمعیتارائهخدمات‬ ‫می کند‪ .‬علیرضا ایمانلو در بازدید از تصفیه خانه اب‬ ‫شربدرحالاحداثشهرنظرکهریزیهشترود گفت‪:‬‬ ‫مصرفابدر استانبه طور چشمگیریافزایش یافته‬ ‫است‪،‬برهمیناساسمردمبایدازمصارفغیرضروری‬ ‫وخانه تکانیخودداری کنند‪.‬اوایجادشبکهفاضالب‬ ‫را یکــی از ضروری تریــن تاسیســات موردنیــاز جوامع‬ ‫بشری جهت رعایت بهداشت عمومی عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در این راســتا ‪ 67/9‬درصد از جمعیت شهری‬ ‫اســتان و‪ 78/5‬درصد شــهروندان تبریزی از پوشــش‬ ‫تاسیساتجمع اوریودفعفاضالببرخوردارهستند‬ ‫کهامیدواریمتاپایاندولتیازدهمحدود‪ 120‬کیلومتر‬ ‫شبکهجدیدفاضالبدرمداربهره برداریقرار گیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مشکلقطعیبرقطیروزهای گذشته‬ ‫سراسریبوده است‬ ‫جلسه ستاد تنظیم بازار این‬ ‫ناامیدتر خواهد شــد️فرماندار‬ ‫شهرستان به ریاســت فرماندار‬ ‫شهرســتان بنــاب بابیان اینکه‬ ‫و بــا حضــور دادســتان‪ ،‬معاون‬ ‫متاســفانه میــزان بارندگــی در‬ ‫برنامه ریــزی و هماهنگــی‬ ‫ســال ابــی نســبت بــه مــدت‬ ‫امــور عمرانــی فرمانــداری و‬ ‫مشــابه در ســال گذشــته ‪۵۱‬‬ ‫شهریار فتحی‬ ‫ســایر مســئولین مربوطه برگزار‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‬ ‫شــد در ایــن جلســه فرمانــدار‬ ‫گفت کمبود اب موجب بروز‬ ‫شهرستانبنابضمنگرامیداشتسالروزحماسه اسیب به محصوالت کشاورزی ازجمله گندم‬ ‫شکوهمند فتح خرمشهر اظهار داشت ازادسازی هم شــده اســت که ســعی می کنیم بخشی از‬ ‫خرمشــهر از دســت دشمن بعثی نشــان دهنده ان را از طریق حوادث غیرمترقبه جبران کنیم‪.‬‬ ‫توان ایستادگی و مقاومت فرزندان این مرزوبوم شــهریار فتحــی قطعــی بــرق پیش امــده طی‬ ‫در برابــر هرگونــه تعــدی و تجــاوز دشــمنان روزهای گذشــته اشــاره کرد و گفت متاســفانه‬ ‫است او افزود امروز هم مشاهده می کنیم که این یک مشکل کشوری است که پیگیری های‬ ‫جوانان کشور فلسطین همچون ایران اسالمی الزم در ایــن خصــوص را از طریــق اســتاندار‬ ‫در برابر اسرائیل غاصب پیروزمندانه ایستادند انجام داده ایم و شرکت برق نیز نسبت به ارائه‬ ‫تا دشمن با ذلت پیشنهاد اتش بس ارائه کند برنامه قطعی برق به مردم ملزم شده است که‬ ‫او در ادامه به مسئله انتخابات ‪ ۲۸‬خردادماه امیدواریم مدت قطعی های پیش امده طوالنی‬ ‫اشاره کرد و گفت انتخابات مهم ترین رویداد نشود او در خصوص کمبود سیمان در شهرستان‬ ‫سیاســی و اجتماعــی اســت کــه در کشــور مــا هم گفت سیمان موردنیاز برای اجرای پروژه های‬ ‫برگــزار می شــود و ابراز امیدواری کــرد تا مردم بزرگ در ســطح شهرســتان را طی روزهای اینده‬ ‫ب هصــورت گســترده در پای صندوق هــای رای از طریق استان تامین خواهیم کرد او همچنین‬ ‫حاضــر شــوند و نســبت بــه تعیین سرنوشــت ضمن تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق کاال و نقش‬ ‫خــود حســاس باشــند او افــزود انچــه مســلم مدیریت دستگاه های ذی ربط در این خصوص‬ ‫اســت این اســت کــه هرچــه حضور مــردم در خواســتار پرهیــز از اطالــه و رســیدگی ســریع بــه‬ ‫پای صندوق های رای باشــکوه تر باشد دشمن پرونده های موجود در حوزه قاچاق کاال شد‪.‬‬ ‫روابطعمومی ها گوششنواوچشمبینای‬ ‫سازمانهستند‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در‬ ‫هنر ارتباط و مردم داری اســت؛‬ ‫امور گاز در نشســت با روســای‬ ‫بخشــی از ایــن هنــر‪ ،‬ذاتــی و‬ ‫روابــط عمومــی صنعــت گاز‬ ‫بخشی مهارتی بوده که بخش‬ ‫گفــت‪ :‬خالقیــت در حــوزه‬ ‫مهارتی را باید از طریق اموزش‬ ‫روابــط عمومــی‪ ،‬عاملــی مهم‬ ‫تقویت کــرد‪ ،‬یعنی باید بتوان‬ ‫حسنمنتظرتربتی‬ ‫در افزایــش اگاهــی ذینفعــان‬ ‫بــا برنامه ریــزی و امکانــات و‬ ‫از ســازمان اســت‪ .‬حســن‬ ‫تکنولوژیروز‪،‬انتظاراتمردمرا‬ ‫منتظرتربتــی‪ ،‬معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامل به مدیران سازمان بیان کرده که این امر‪ ،‬خود‪،‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران در مراسمی که به مناسبت هم موجب جذب بیشــتر ذی نفعان می شود و‬ ‫روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬با حضور هم به این طریق‪ ،‬می توان شــرکت را به عنوان‬ ‫روســای روابــط عمومــی صنعــت گاز به صورت شــرکتی موفق و پیشــرو با توجه به اقدامات و‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬بابیان این مطلب‪ ،‬فعالیت های انجام شــده به خصوص در شرایط‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬شــرکت ملــی گاز ایــران اقدامــات و تحریم‪،‬بهمردممعرفی کرد‪.‬‬ ‫فعالیت های گســترده ای در سطح کشور انجام‬ ‫تربتــی بــه دو نکته مهــم در خصــوص ارائه‬ ‫داده و می دهــد کــه بخشــی از ان‪ ،‬تامین انرژی مطلب و محتوا به مخاطبین اشاره و بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫پایــدار و مطمئن و گازرســانی بــه نقاط محروم همیشه در فصل زمستان یا موقع بحران از مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫می خواهیم کهدر مصرف گاز صرفه جویی کنند‪،‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بخشــی از این اقدامات نیز در ولی این را نگفتیم که ما هم در موقع بحران به‬ ‫قالب مســئولیت های اجتماعی مانند کمک به کمکهم وطنانمانمی شتابیم؛بنابراینبایدروی‬ ‫ســیل زدگان‪ ،‬زلزلــه زدگان یــا کمک های مومنانه محتوایمتناسببافرهنگسازمانیهرمنطقهو‬ ‫در ایــام کروناســت کــه در بخــش دوم‪ ،‬بایــد هر بخش کار شود تا هرچه بهتر اقدامات صورت‬ ‫اطالع رسانی های مطلوب و گسترده تری صورت پذیرفته به سمع و نظر انان برسد‪.‬‬ ‫پذیــرد‪ ،‬چراکه مــردم و ذی نفعان بدانند کار ما‬ ‫او به موضوع پروژه های صنعت گاز در سطح‬ ‫صرفاتامینانرژینیست‪،‬بلکههمیشهدرتمامی کشــور پرداخت و گفت‪ :‬مجموعه شرکت ملی‬ ‫ً‬ ‫مشکالتدر کنار ان هاهستیم‪.‬‬ ‫گاز ایــران توانســت پروژه هــا را حتــی در بعضی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بابیــان اســتان ها با تحقــق ‪ 100‬درصــدی به پیش ببرد؛‬ ‫اینکــه روابــط عمومی هــا گوش شــنوا و چشــم ضمــن این کــه ما همچنــان به انــدازه ســال های‬ ‫بینای ســازمان هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬روابط عمومی‪ ،‬گذشته‪،‬پروژه هایفعالدر تمامزمینه هاداریم‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از مواد پروتئینی استان توسط‬ ‫عشایرتامینمی شود‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در‬ ‫گذشته انجام دادند که اکنون‬ ‫اذربایجان شرقی و امام جمعه‬ ‫هــم از ســازمان های وابســته‬ ‫تبریــز گفــت‪ :‬از عملکــرد‬ ‫و هــم خــود ســازمان جهــاد‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫کشــاورزی راضــی هســتیم ‪.‬‬ ‫اســتان اذربایجــان شــرقی و‬ ‫حجت االســام المســلمین ال‬ ‫محمدعلی ال هاشم‬ ‫سازمان های وابسته اش راضی‬ ‫هاشــم بــا اشــاره بــه اقدامات‬ ‫هستیم به نوبه خود از مهندس فتحی تشکر و مهم ادارات تابع جهاد کشاورزی استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قدردانی می کنم‪ .‬سید محمدعلی ال هاشم در در ارتبــاط بــا بیماری هــای مربــوط به طیــور یا‬ ‫اکثــرا امــراض مشــترکی در‬ ‫دیدار رئیس ســازمان امور عشــایر کشور‪ ،‬رئیس ســایر حیوانــات کــه ً‬ ‫فراکسیون عشــایری مجلس‪ ،‬رئیس کمیسیون ســطح کشــور دارند‪ ،‬اذربایجان شرقی در مهار‬ ‫امــوزش و تحقیقــات مجلــس‪ ،‬رئیس ســازمان بیماری های طیور و سایر امراض و حتی نظارت‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور‪ ،‬بــر کشــتارگاه ها به خوبــی تــاش کرده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کلیبــر‪ ،‬خداافریــن و هورانــد و او بــا اشــاره به مشــکالت اقتصــادی بــازار مرغ‬ ‫مدیرکل امور عشــایری اذربایجان شرقی بابیان در طــول ماه های گذشــته‪ ،‬متذکر شــد‪ :‬به نظر‬ ‫اینکه ‪ ۲۰‬درصد از مواد پروتئینی استان توسط می رســد که اشــفتگی بــازار مرغ یــک توطئه ای‬ ‫عشایر تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نقشی که عشایر در سطح کشور بود‪ ،‬وگرنه ما مشکلی در تولید‬ ‫ن محصول نداشتیم و حتی تولید مرغ بیشتر‬ ‫در زندگی مردم استان دارند بسیار حائز اهمیت ای ‬ ‫بــوده و اکنــون در ایــن راســتا رســیدگی بــه امور از ســایر ایام انجــام می گرفت امــا بااین حال با‬ ‫عشــایر همچون امــور مربــوط بــه اب‪ ،‬جاده‪ ،‬کمبــود مرغ در بــازار مواجه بودیم‪ .‬او با اشــاره‬ ‫مدارس و ‪ ...‬افزایش یافته است‪ .‬او بابیان اینکه به نقش عشــایر‪ ،‬افزود‪ :‬درگذشته اغلب مردم‬ ‫یکی از اقشار مهمی که در دوران دفاع مقدس سطح کشور با نقش قشر عشایر در جامعه اشنا‬ ‫نقش فراوانی در پیروزی دفاع مقدس داشتند‪ ،‬نبودند اما در طول هشــت سال گذشته عشایر‬ ‫مردم عشایری بودند افزود‪ :‬عشایر در کنار تیپ توانستند خود را به خوبی بیان کنند و اکنون در‬ ‫رزمی و گردان های نظامی‪ ،‬فداکاری های بسیار سطح استان اهمیت این قشر به خوبی روشن‬ ‫بزرگــی را در نقــاط مختلف کشــور به خصوص اســت‪ .‬نماینده ولی فقیه در اذربایجان شــرقی‬ ‫سمت غرب کشور انجام دادند‪ .‬او با اشاره به با اشــاره به اقدامات جهاد سازندگی در دوران‬ ‫نهادهای زیرمجموعه ســازمان جهاد کشاورزی گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬دوران فعالیت جهاد سازندگی‬ ‫اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ســازمان های وابســته به جهاد اوج خدمــت گــذاری بــه مــردم بود امــا بعد از‬ ‫ن نهاد با وزارت کشــاورزی‪ ،‬مقداری از‬ ‫کشاورزی استان ازجمله اداره کل منابع طبیعی‪ ،‬ادغام ای ‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬امور عشــایر‪ ،‬تحقیقات کشاورزی وظیفه جهاد سازندگی به بسیج سازندگی سپاه‬ ‫و غلــه اقدامــات خوبــی را در طــو ل ســال های پاسدارانمنتقلشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫جدایی اینزاگی از بنوونتو پس از سقوط‬ ‫فلیپــو اینزاگــی‪ ،‬ســرمربی‬ ‫از شکســت نیز رشد کنید‪ .‬من‬ ‫بنوونتو پس از اخرین مسابقه‬ ‫واقعا ناامید و مایوس شده ام‪.‬‬ ‫این تیم در ســری ا‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫مــن و همکارانــم روزی ‪10‬‬ ‫که از این تیم جدا خواهد شد‪.‬‬ ‫ســاعت کارکرده ایــم‪ ».‬منظور‬ ‫فلیپو اینزاگی تایید کرده است‬ ‫نبــاره کــه ایا که‬ ‫اینزاگــی درای ‬ ‫فلیپو اینزاگی‬ ‫کــه بنوونتو را ترک خواهد کرد‬ ‫بنوونتــو را تــرک خواهــد کرد‪،‬‬ ‫و گفته که به محض اینکه این‬ ‫گفت‪«:‬بله‪.‬منمسئولیت های‬ ‫تیــم شــروع به باختن کرد‪ ،‬احســاس کــرده که خودم را بر عهده می گیرم اما سربلند این باشگاه‬ ‫همه او را تنها گذاشــتند‪ .‬بنوونتو باوجودی که را ترک می کنم‪ .‬ارزو داشتم که ببینم بنوونتو به‬ ‫پــس از ‪ 19‬بــازی ابتدایی فصــل در رده یازدهم جایگاهی که شایسته اش است می رسد‪ .‬با این‬ ‫جــدول قــرار داشــت‪ ،‬در پایــان ایــن فصــل از مالکانی که این باشگاه دارد‪ ،‬ان ها هر چه که‬ ‫رقابت های سری ا به دسته پایین تر سقوط کرد‪ .‬بخواهند را برای بازگشــت ســریع به ســری ا در‬ ‫بنوونتو در نیم فصــل دوم از دیدارهای خانگی اختیاردارند‪ .‬بااین حال من به تنهایی مســئول‬ ‫خود تنها ‪ 11‬امتیاز به دست اورده و تنها در یک این ماجرا نیستم‪ .‬ما پس از قهرمانی بافاصله‬ ‫بازی خارج از خانه‪ ،‬برابر یوونتوس‪ ،‬به پیروزی زیــاد در ســری ‪ ،B‬بــا ســرهای افراشــته بــازی‬ ‫رسیده بود‪ .‬اینزاگی گفت‪« :‬وقتی که می بردیم کرده ایم‪ .‬خیلی چیزها دست کم گرفته شده اند‪.‬‬ ‫همه باهم بودیم اما وقتی که شروع به باختن غیرممکــن اســت کــه به این شــکل پیشــرفت‬ ‫کردیم‪ ،‬من احساس تنهایی کردم‪ .‬ان ها حتی نکنید‪ .‬بنونتو و طرفدارانش همیشه در قلب من‬ ‫رسما بیانیه ای منتشر کردند که در ان من متهم باقیمی مانند‪.‬متاسفم کههمراهیمااین گونه‬ ‫شــده بودم کــه پنج دقیقه انتهایی بــازی برابر به پایان رسید‪ .‬ما همه چیز خود را دادیم‪ ،‬نباید‬ ‫کروتونه را تماشــا نکرده ام‪ .‬من نمی توانم این ان گل را مقابل کروتونه می خوردیم اما در بازی‬ ‫دروغ ها را بپذیرم‪ .‬ضروری است که حتی بعد با کالیاری اتفاقات عجیب وغریبی رخ داد‪.‬‬ ‫پایان لواندوفسکی بر یک طلسم ‪ 50‬ساله‬ ‫مهاجم تیــم بایرن مونیخ‬ ‫بیش از نیم قرن می گذشــت‪.‬‬ ‫بــا بــه ثمــر رســاندن ‪ 41‬گل‬ ‫او بعــد از گــرد مولــر‪ ،‬دوم‬ ‫به عنــوان بهتریــن گلــزن‬ ‫مهاجــم از لیــگ المان اســت‬ ‫بونــدس لیــگا برنــده کفــش‬ ‫کــه موفــق بــه کســب کفش‬ ‫طالیــی اروپــا هــم شــد‪.‬‬ ‫یشــود‪ .‬پیش ازایــن‪،‬‬ ‫طــا م ‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫بایرن مونیخ با کســب عنوان‬ ‫لهــای ‪-70‬‬ ‫گــرد مولر در فص ‬ ‫قهرمانــی بونــدس لیــگا‬ ‫‪ 1969‬و ‪ 1971-72‬توانســته‬ ‫ناکامــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا را جبــران بــود کفــش طــای فوتبــال اروپــا را به عنــوان‬ ‫کــرد‪ .‬در این قهرمانی ب ‬ ‫یشــک نقش روبرت یــک بازیکــن از لیگ المان کســب کنــد‪ .‬این‬ ‫لواندوفســکی بســیار زیاد بــود‪ .‬مهاجمی که جایــزه طــی ســال های اخیر معمــوال به اقای‬ ‫لهــای اللیــگا رســیده بود‪.‬لواندوفســکی‬ ‫در ‪ 34‬بــازی ‪ 41‬گل بــه ثمــر رســاند‪ .‬ســتاره گ ‬ ‫یهــا او را در‬ ‫لهستانی بایرن مونیخ که باالتر از لیونل مسی بازیکنــی اســت کــه ا گــر المان ‬ ‫و کریســتیانو رونالــدو عنوان بهتریــن بازیکن خط حمله خود داشــتند‪ ،‬می توانســتند ادعا‬ ‫ســال ‪ 2020‬را مــال خودکرده بود موفق شــد کننــد کــه مدعی اصلی کســب همــه عناوین‬ ‫بــا ‪ 41‬گل زده در ایــن فصــل‪ ،‬کفــش طــای در ســال های اخیرنــد امــا او ملیــت لهســتانی‬ ‫اروپــا را هم مال خود کند‪ .‬لواندوفســکی در دارد و اگرچــه حــاال بعــد از یــک دهــه بازی‬ ‫حالی موفق به کســب توپ طالی اروپا شــد در بوندســلیگا کامال با خلق وخوی المانی ها‬ ‫کــه از اخرین باری که یک بازیکن از بوندس خو گرفته اما پاســپورت لهســتانی اش مانع از‬ ‫لیگا موفق به دریافت این جایزه شــده بود‪ ،‬خیال پردازی المانی هاست‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-464‬برابر اراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی در واحد‬ ‫ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 1‬رای شماره ‪ 139960302026024825‬مورخ ‪ 1399/12/13‬اقای جواد کهفی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 49553‬کدملی ‪ 1281592609‬صادره اصفهان فرزند سیف اله بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪39.67‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ 4606‬فرعی از‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت عصمت نجفی‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302026024821‬مورخ ‪ 1399/12/13‬اقای اکبر هاشمی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1‬کد ملی ‪ 5499658188‬صادره تیران فرزند غالمعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 215.50‬مترمربع‬ ‫از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسطه از مالکیت محمد حسین مارانی‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139960302026024832‬مورخ ‪ 1399/12/13‬اقای محمد غریب وندسوسنی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 365‬کدملی ‪ 1972042750‬صادره مسجد سلیمان فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 125.48‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی محمد صدری‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139960302026023486‬مورخ ‪ 1399/11/15‬اقای حسن اسد نژاد به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 995‬کدملی ‪ 1287763121‬صادره اصفهان فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 137.18‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 139960302026023487‬مورخ ‪ 1399/11/15‬خانم مهری عظیمی فریدنی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 494‬کد ملی ‪ 1285730518‬صادره اصفهان فرزند کمال نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 137.18‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 139960302026024087‬مورخ ‪ 1399/11/27‬خانم صدیقه اقامحمدی ورنوسفادرانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 650‬کد ملی ‪ 1828947628‬صادره خرمشهر فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 49.94‬مترمربع پالک شماره ‪ 41‬فرعی از ‪ 14458‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 140060302026000805‬مورخ ‪ 1400/01/21‬اقای خداکرم اله دادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 9‬کدملی‪ 1129765458‬صادره فریدونشهر فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابها ثمنیه اعیانی‬ ‫ان به مساحت ‪ 185.96‬مترمربع پالک شماره ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 139960302026024255‬مورخ ‪ 1399/11/30‬خانم فاطمه کریمی جبلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 10‬کدملی ‪ 5659593951‬صادره کوهپایه فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪240‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ 91‬فرعی از‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت محمد زارعی سودانی‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 140060302026000661‬مورخ ‪ 1400/01/17‬اقای رضا زراعت دوست به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1204‬کدملی ‪ 5059558908‬صادره اهر فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 150.65‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی سید باقرحسینی خوابجانی‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 140060302026001162‬مورخ ‪ 1400/01/26‬خانم عصمت فروزنده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 50‬کدملی ‪ 6339758363‬صادره شهرکرد فرزند سبزعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 103.15‬مترمربع پالک شماره ‪ 394‬فرعی از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی محمد کشاورز خوابجانی‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 140060302026000700‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای حسین صادقی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1270557718‬کدملی ‪ 1270557718‬صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 145.28‬مترمربع پالک شماره ‪ 69‬و‪ 79‬فرعی از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 140060302026000650‬مورخ ‪ 1400/01/17‬اقای اسماعیل بهارلو به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 21‬کدملی ‪ 6219930223‬صادره فریدن فرزند عبدالعظیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 230‬مترمربع پالک شماره ‪ 309‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی روشنک فرقانی تیرانی‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 140060302026000899‬مورخ ‪ 1400/01/22‬اقای حسین سعادت فر به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 10‬کدملی ‪ 1129553558‬صادره فریدونشهر فرزند جالل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 170‬مترمربع پالک شماره ‪ 55‬فرعی از ‪ 14874‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی مسعود احمدی‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302026025053‬مورخ ‪ 1399/12/20‬خانم مه جین عالف زاده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2437‬کدملی ‪ 4722448493‬صادره امورخارجه فرزند محمد حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 330.55‬مترمربع از پالک ‪ 13882‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫بازار اعتراض و بیانیه حسابی داغ است‬ ‫عقب ماندگی فرهنگی‬ ‫در سطح اول فوتبال ایران‬ ‫در فاصلــه کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت از ارای کمیتــه‬ ‫انضباطی فدراسیون فوتبال‪ ،‬دو باشگاه پرسپولیس‬ ‫و اســتقالل اعتــراض خــود را نســبت بــه ایــن رای‬ ‫اعالم کردند و قرار بود باشگاه سپاهان نیز اعتراض‬ ‫‪ ۱۴‬بنــدی خود را به کمیته انضباطی ارســال کند‪.‬‬ ‫همچنین در رابطه با دیدار تیم های فوتبال سایپا‬ ‫و پیکان‪ ،‬هرچند هنوز رای کمیته انضباطی صادر‬ ‫نشــده امــا هجمــه و اظهــارات عجیبــی از ســوی‬ ‫مهــا مطــرح‬ ‫مســئوالن دو تیــم و حتــی دیگــر تی ‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬استعدادهای بی نظیر‬ ‫م ‬ ‫فوتبال ایران را که کنار بگذاریم‪ ،‬از هر نظر که به‬ ‫ان بنگریــم در مقایســه با ســطح اول فوتبال دنیا‬ ‫و اســیا‪ ،‬واژه ای بهتــر از عقب افتــاده چــه در بعــد‬ ‫فرهنگی و چه در بعد فنی و زیرســاختی برای ان‬ ‫پیدا نمی کنیم و درست نمی دانیم که چه زمانی‬ ‫این فضای ملتهب و ازاردهنده اصالح خواهد شد‬ ‫تا ما نیز همانند سایر کشورها از تماشای فوتبال و‬ ‫فضای خارج از زمین مسابقه لذت ببریم‪ .‬اعتراض‬ ‫و واردکردن هجمه در فوتبال ایران‪ ،‬ترفندی است‬ ‫که نمونه ان را در هیچ کجای دنیا شاهد نیستیم‪،‬‬ ‫گویــی اقایــان نمی دانند که گاهــی اوقات باید با‬ ‫برخی مسائل کنار بیایند و همیشه اعتراض‪ ،‬اولین‬ ‫و اخرین راه حل نیست؛ اعتراضاتی که بعضا جنبه‬ ‫منطقــی هــم ندارنــد و صرفا برای همــراه و راضی‬ ‫کــردن هواداران صورت می گیرند‪ .‬به تازگی کمیته‬ ‫مهــای فوتبال ســپاهان و‬ ‫انضباطــی رای دیــدار تی ‬ ‫پرسپولیسوهمچنینپرسپولیسوسپاهانرااعالم‬ ‫کرد که بر اساس ان در دیدار نخست‪ ،‬سید جالل‬ ‫حســینی و عزت پورقاز به یک جلسه محرومیت‬ ‫مهــای خود در مســابقات‬ ‫قطعــی از همراهــی تی ‬ ‫رسمی و سعید اقایی و محمدرضا حسینی به یک‬ ‫جلسه محرومیت تعلیقی که مدت تعلیق تا پایان‬ ‫فصل جاری ادامه خواهد داشت و تمام این افراد‬ ‫و هم چنین محمدحســین کنعانــی زادگان نیز هر‬ ‫یــک به پرداخت مبلغ ‪ ۷۵۰‬میلیــون ریال جریمه‬ ‫نقــدی و باشــگاه های ســپاهان و پرســپولیس نیــز‬ ‫هرکدام به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه‬ ‫نقدی محکوم شدند‪ .‬همچنین احسان کوراهیه و‬ ‫یاســر جمال بافقی نیز هر یک به ترتیب به شــش‬ ‫ماه و سه ماه محرومیت از ورود به ورزشگاه های‬ ‫فوتبال کشور و نیز پرداخت مبلغ‪ ۲۰۰‬و‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال جریمه نقدی محکوم شدند‪ .‬ضمنا با توجه‬ ‫بــه وقــوع حــوادث تلــخ در چنــد بازی متعــدد در‬ ‫مسابقات گذشته دو تیم پرسپولیس و سپاهان در‬ ‫مقابــل یکدیگــر و از باب تکمیل مجــازات‪ ،‬حکم‬ ‫بــه برگــزاری مســابقات دو تیم یادشــده در فصل‬ ‫اتــی لیــگ برتــر اعــم از رفت وبرگشــت در خــارج‬ ‫از ورزشــگاه های خانگــی ایــن دو تیم و در شــهر و‬ ‫استان بی طرف به تشخیص سازمان لیگ‪ ،‬مستند‬ ‫بــه مــاده ‪ ۱۱۸‬از مقررات انضباطی موصوف صادر‬ ‫شــد‪ .‬کمیته انضباطی برای دیدار تیم های فوتبال‬ ‫پرسپولیس و استقالل نیز اعالم کرد‪ ،‬بهزاد غالمپور‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 140060302026000657‬مورخ ‪ 1400/01/17‬اقای اسماعیل جهانبازی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1480‬کدملی ‪ 4679312394‬صادره فارسان فرزند حیران نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 165.18‬مترمربع پالک شماره ‪ 132‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 140060302026000699‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای سید احمد محسنی جزن ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 257‬کدملی ‪ 1249245664‬صادره اردستان فرزند سید جواد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 194.78‬مترمربع پالک شماره ‪ 43‬فرعی از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 140060302026000649‬مورخ ‪ 1400/01/17‬اقای علی اکبر کرمانی حبیب ابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 131‬کدملی ‪ 6609782997‬صادره دولت اباد فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 150.19‬مترمربع پالک شماره ‪ 17‬فرعی از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 140060302026000806‬مورخ ‪ 1400/01/21‬اقای عزیزاله هوشنگی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 113‬کدملی ‪ 1283971933‬صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 151.52‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی محمد ومرتضی صدری‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 140060302026000693‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای امیر مینایی شادی به شناسنامه‬ ‫شماره‪ 2769‬کدملی‪ 1289597642‬صادره اصفهان فرزند عبدالغنی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 70‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی مهدی پزنده‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302026024332‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای احمد میرسعیدی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 48186‬کدملی ‪ 1280907444‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ دامداری‬ ‫متروکه به مساحت ‪ 1050‬مترمربع از پالک ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302026024333‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای محمود میرسعیدی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 46059‬کدملی ‪ 1280886171‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ دامداری‬ ‫متروکه به مساحت ‪ 1050‬مترمربع از پالک ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302026024334‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای مرتضی میرسعیدی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 470‬کدملی ‪ 1291163352‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ دامداری متروکه‬ ‫به مساحت ‪ 1050‬مترمربع از پالک ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 140060302026000702‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای سیاوش عباسی سیوکی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 28‬کدملی ‪ 6299818220‬صادره بروجن فرزند اله رحم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 158.54‬مترمربع پالک شماره ‪ 13130‬فرعی از ‪ 14458‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139960302026023055‬مورخ ‪ 1399/11/06‬اقای رضا شمس قهفرخی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1160‬کدملی ‪ 1289467749‬صادره اصفهان فرزند فضل اله در قسمتی از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسکونی به مساحت ‪ 251.14‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302026022516‬مورخ ‪ 1399/10/28‬خانم طیبه قائم مقامی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 273‬کدملی ‪ 1209622599‬صادره سمیرم فرزند سید ذبیح اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 105‬مترمربع از پالک شماره ‪ 132‬فرعی از‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت بی بی فرهنگ محمد زمانی استکی‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302026022515‬مورخ ‪ 1399/10/28‬اقای بابک پویان فرد به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 5253‬کدملی ‪ 1292580992‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 105‬مترمربع از پالک شماره ‪ 132‬فرعی از‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت بی بی فرهنگ محمد زمانی استکی‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 140060302026000643‬مورخ ‪ 1400/01/17‬ولی اله حاجی علی اکبری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2540‬کدملی ‪ 5659025838‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 20‬مترمربع پالک شماره ‪ 70‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 140060302026000696‬مورخ ‪ 1400/01/18‬خانم فاطمه ابراهیمی درمیانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 6‬کدملی ‪ 6609735131‬صادره دولت اباد فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 78.71‬مترمربع پالک شماره ‪ 15082‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302026024091‬مورخ ‪ 1399/11/27‬اقای عبدالحمید محمودی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2‬کدملی ‪ 1159677050‬صادره فریدن فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 92‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی بانواشرف مسعود‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 140060302026000701‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای احمد کاظمیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 559‬کدملی ‪ 1286715180‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪202.21‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 7‬فرعی از ‪ 15187‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302026019694‬مورخ ‪ 1399/08/19‬اقای رضا ثابتی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 83‬کدملی ‪ 1249985420‬صادره نائین فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫و فرشــاد فرجی هرکدام به دو جلســه محرومیت‬ ‫قطعــی از مســابقات رســمی و یــک جلســه‬ ‫محرومیت تعلیقی و مهدی ترابی و محمد نادری‬ ‫هرکدام به یک جلسه محرومیت تعلیقی و تمام‬ ‫این افراد و سید احمد موسوی هر یک به پرداخت‬ ‫مبلــغ ‪ ۷۵۰‬میلیون ریال و باشــگاه پرســپولیس به‬ ‫پرداخــت مبلــغ یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریال و‬ ‫باشگاه استقالل نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد‬ ‫ریال جریمه نقدی محکوم شدند؛ اما اولین چالش‬ ‫به وجود امده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون‬ ‫فوتبال شکل گرفت چراکه اگر در رابطه با پرونده‬ ‫دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس‪ ،‬قبل از‬ ‫دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل اقدام‬ ‫می کرد‪ ،‬بیشترین بازدارندگی اخالقی و انضباطی‬ ‫را رقم می زد و از ایجاد هرگونه شائبه‪ ،‬جانبداری‬ ‫و حاشــیه ممانعــت بــه عمــل م ـی اورد‪ .‬هرچنــد‬ ‫رئیس کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال در یک‬ ‫برنامــه تلویزیونی اعالم کرد که به دلیل پیچیده‬ ‫بودن مســئله و مشــخص نبودن مقصران اصلی‪،‬‬ ‫نمی شد در عرض چند روز درباره بازی پرسپولیس‬ ‫و ســپاهان رای صادر کرد‪ .‬در این میان پرسپولیس‬ ‫اولین باشگاهی بود که اعتراض خود را نسبت به‬ ‫رای کمیته انضباطی اعالم کرد‪ .‬معاونت حقوقی‬ ‫این باشگاه با ارسال نامه به کمیته استیناف نسبت‬ ‫یهــای صادرشــده دربــاره اتفاقات دیــدار با‬ ‫بــه را ‬ ‫ســپاهان و استقالل‪ ،‬مراتب اعتراض خود را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬این باشگاه در نامه ‪ ۹‬بندی خود‪ ،‬تمام موارد‬ ‫مــورد اعتراض را عنوان کرد تــا ارای صادره در رکن‬ ‫عالی قضایی فدراســیون موردبررســی دوباره قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬در ادامــه بیانیــه باشــگاه پرســپولیس امــده‬ ‫بــود‪ ،‬طبق خواســته هــواداران و اعضــای تیم و با‬ ‫دســتور صریح مدیریت باشگاه‪ ،‬رسیدگی به این‬ ‫پرونده تا ایجاد تغییر در ارا توســط تیم حقوقی‬ ‫پرســپولیس ادامه خواهد داشــت‪ .‬به فاصله ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه پس از باشگاه پرسپولیس‪ ،‬باشگاه استقالل‬ ‫نیز بیانیه خود را در این زمینه صادر و اعالم کرد‪،‬‬ ‫روز شــنبه جهت اعتراض به احکام صادرشده در‬ ‫داربــی و پیگیــری حقــوق تیم فوتبال اســتقالل‪،‬‬ ‫این باشگاه اعتراض خود را به احکام صادرشده‬ ‫اعالم خواهد کرد‪ .‬در کنار رفتار قابل انتقاد کمیته‬ ‫انضباطی‪ ،‬انچه از سوی باشگاه های فوتبال ایران‬ ‫رخ می دهد مایه تاسف است و ان ها هرگز نسبت‬ ‫به هیچ مســئله ای ســر تعظیم فــرود نمی اورند و‬ ‫تنهــا راهکار ان ها در قبال مســائل بــه وجود امده‬ ‫اعتراض اســت‪ .‬ان ها سعی دارند با ایجاد هجمه‬ ‫شــرایطی را بــه وجــود اورند کــه فضای هــواداری‬ ‫را بــا خــود همراه کنند‪ .‬اتفاقــی که تنها نتیجه ان‬ ‫تنش بیشتر در فوتبال ایران است و شرایط را برای‬ ‫مراجع قضایی سخت می کند‪ .‬در این زمینه رئیس‬ ‫کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز معتقد است‬ ‫که باشــگاه ها بــرای ارضای احساســات هــواداران‬ ‫خود‪،‬بیانیهمنتشرمی کنند‪.‬‬ ‫مساحت‪ 143.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 134‬فرعی از‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 139960302026019647‬مورخ ‪ 1399/08/19‬اقای محمد ثابتی به شناسنامه شماره ‪4‬‬ ‫کدملی ‪ 1249938880‬صادره نائین فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 143.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 134‬فرعی از‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 140060302026000703‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای حسین خداوردی اسکندری به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 5520‬کدملی ‪ 1287223893‬صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 189.66‬مترمربع پالک شماره ‪ 106‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی مصطفی محسنی‬ ‫هماگرانی‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 139960302026023392‬مورخ ‪ 1399/11/13‬خانم زهرا شیروانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 50‬کدملی ‪ 4679761466‬صادره فارسان فرزند موسی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪101.80‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ 309‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت محمد علی نریمانی‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 139960302026023059‬مورخ ‪ 1399/11/07‬اقای رحیم حاجیان حسین ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 11‬کدملی ‪ 5649615160‬صادره جرقویه فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب مغازه و مسکونی‬ ‫فوقانی به مساحت ‪ 105.20‬مترمربع از پالک ‪ 15001‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 139960302026023491‬مورخ ‪ 1399/11/15‬اقای مسعود قربانی اورگانی به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 1299‬کدملی ‪ 6299418133‬صادره بروجن فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 168.83‬مترمربع از پالک شماره ‪ 133‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 139960302026011780‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای عزیزاله زراعت کار دهنوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 99‬کدملی ‪ 1290267375‬صادره برخوار فرزند باقر نسبت به ‪ 48.5‬سهم مشاع از‪432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 139960302026011782‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای احمد زراعت کار دهنوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 146‬کدملی ‪ 1290301743‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 49‬سهم مشاع از‪432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 39‬رای شماره ‪ 139960302026011783‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای ستار زراعت کار دهنوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 3352‬کدملی ‪ 1283103834‬صادره برخوار فرزند باقر نسبت به ‪ 49‬سهم مشاع از‪432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 139960302026011784‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای محمود زراعت کار دهنوی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3551‬کدملی ‪ 1283105837‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 48.5‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 139960302026011785‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای محمد زراعت کار دهنوی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3790‬کدملی ‪ 1283108208‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 53.5‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139960302026011786‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای محسن زراعت کار دهنوی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3929‬کدملی ‪ 1283109603‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 36‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 139960302026011787‬مورخ ‪ 1399/05/12‬اقای نادر زراعت کار دهنوی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 213‬کدملی ‪ 1293118524‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 48.5‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 139960302026011788‬مورخ ‪ 1399/05/12‬خانم رضوان زراعت کار دهنوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 22‬کدملی ‪ 5110484163‬صادره برخوار فرزند باقر نسبت به ‪ 24.75‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 139960302026011789‬مورخ ‪ 1399/05/12‬خانم عزت زراعت کار دهنوی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 68‬کدملی ‪ 1290189307‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 24.75‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سرمربی پورتو از‬ ‫بازیکنان خداحافظی کرد‬ ‫جدایی ســرجیو کونسیسائو ســرمربی تیم پورتو یا‬ ‫تمدیــد قرارداد این مربی از چند جهت بــرای هواداران‬ ‫فوتبال ایران اهمیت دارد ولی شواهد گویای این است‬ ‫که پورتو فصل بعد ســرمربی جدیدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ســرجیو کونسیســائو ســرمربی تیم فوتبال پورتو فصل‬ ‫گذشته موفق شد این تیم را قهرمان لیگ پرتغال کند و‬ ‫این فصل باوجود فشردگی مسابقات مختلف و حضور‬ ‫در لیگ قهرمانان اروپا‪ ،‬با پورتو به عنوان نایب قهرمانی‬ ‫پرتغال برسد‪ .‬کونسیسائو که از او به عنوان یک مربی‬ ‫جنگجــو یاد می شــود بــا پورتــو در لیگ قهرمانــان اروپا‬ ‫عملکردچشمگیریداشتوتامرحلهیکچهارمنهایی‬ ‫پیش امد‪ .‬پورتو با این مربی یوونتوس را حذف کرد و در‬ ‫بازیبرگشتمرحلهیکچهارمباوجودبردبرابرچلسی‬ ‫از این مسابقات حذف شد‪ .‬سرنوشت کونسیسائو برای‬ ‫هواداران فوتبال ایران هم اهمیت دارد‪ .‬در صورتی که‬ ‫اینمربیراهیالهاللشود‪،‬در مرحلهیکهشتمنهایی‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا مقابل استقالل ایران روی نیمکت‬ ‫می نشیند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مهدی طارمی مهاجم ایرانی‬ ‫زیرنظر کونسیسائودر پورتوعملکردبسیار خوبیداشت‬ ‫وعلیرغماینکهاوایلفصلچندانبه کار گرفتهنمی شد‬ ‫اما به تدریج به مهره کلیدی و اصلی این تیم پرتغالی‬ ‫تبدیلشد‪.‬‬ ‫صیادمنش کاندیدای‬ ‫بهترین بازیکن فصل زوریا‬ ‫باشگاه زوریا لوهانسک با برپایی یک نظرسنجی‪،‬‬ ‫از کاربران خود درخواست کرد تا بهترین بازیکن فصل‬ ‫گذشته این تیم را انتخاب کنند‪ .‬زوریا لوهانسک فصل‬ ‫نســبتا موفقی را در لیگ اوکراین پشــت ســر گذاشــت‪.‬‬ ‫ان ها با ایســتادن در رده ســوم جــدول رده بندی‪ ،‬راهی‬ ‫دیدار پلی اف لیگ اروپا شد و تا دیدار فینال جام حذفی‬ ‫نیز پیــش رفت که در بازی پایانی مغلوب دیناموکیف‬ ‫قهرمان لیگ برتر این کشور شد؛ اما با پایان این فصل از‬ ‫رقابت هایلیگاوکراین‪،‬صفحهتوئیتریباشگاهزوریابا‬ ‫برپایی یک نظرسنجی‪ ،‬از کاربران خود درخواست کرده‬ ‫استتابهترینبازیکنتیمشاندر فصل گذشتهفوتبالی‬ ‫را انتخــاب کننــد که در این میان‪ ،‬نام اللهیار صیادمنش‬ ‫نیز به عنوان یکی از سه کاندیدای اصلی دیده می شود‪.‬‬ ‫صیادمنش در این فصل و در تمامی رقابت ها‪ 26،‬بار به‬ ‫میدان رفت و موفق شد ‪ 6‬گل برای زوریا لوهانسک به‬ ‫ثمر برساند ضمن اینکه او ‪ 3‬بار نیز به هم تیمی هایش‬ ‫پاس گل داد‪ .‬اللهیار که چند بار به عنوان بهترین بازیکن‬ ‫ماه تیمش انتخاب شده بود‪ ،‬در این نظرسنجی باید با‬ ‫‪ 2‬هم تیمی دیگرش رقابت کند‪ .‬والدیسالو کوچرگین‬ ‫هافبک راســت و اوکراینی زوریا یکی از ‪ 3‬نامزد کســب‬ ‫عنوانبهترینبازیکنفصلاینتیماست‪.‬‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 139960302026011790‬مورخ ‪ 1399/05/12‬خانم طاهره زراعت کار دهنوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 6‬کدملی ‪ 1290210195‬صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به ‪ 24.75‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 139960302026011791‬مورخ ‪ 1399/05/12‬خانم سکینه یادگاری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 97‬کدملی ‪ 1289895570‬صادره اصفهان فرزند غالمحسین نسبت به ‪ 24.75‬سهم مشاع از‪ 432‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی دران (باحفظ کاربری کشاورزی) به مساحت ‪ 4855‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 413‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع‬ ‫الواسطه ازمالکیت مالک رسمی باقر زراعت کار دهنوی‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 140060302026000898‬مورخ ‪ 1400/01/22‬خانم فریبا شیرانی بیدابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 772‬کدملی ‪ 1285711483‬صادره اصفهان فرزند یداهلل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 129.90‬مترمربع پالک شماره ‪ 13962‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که‬ ‫خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 139960302026024218‬مورخ ‪ 1399/11/29‬اقای محمد مرادی صادق ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1170‬کدملی ‪ 1283946734‬صادره اصفهان فرزند ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 209‬مترمربع از پالک شماره ‪ 31‬فرعی از‪ 14874‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 139960302026021941‬مورخ ‪ 1399/10/15‬اقای سید جالل منیری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 4‬کدملی ‪ 1219685135‬صادره گلپایگان فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 64.79‬مترمربع پالک شماره ‪ 56‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 139960302026024778‬مورخ ‪ 1399/12/11‬اقای سعید قاسمی تودشکی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 0068757530‬صادره تهران فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به استثنا بهاثمنیه اعیانی ان به مساحت ‪ 144.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت‬ ‫مالک رسمی حسن کاویانی شمس ابادی‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 139960302026024779‬مورخ ‪ 1399/12/11‬خانم صدیقه پورمهرابی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 910‬کدملی ‪ 1290955220‬صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به استثنا بهاثمنیه اعیانی ان به مساحت ‪ 144.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک‬ ‫رسمی حسن کاویانی شمس ابادی‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 139960302026023390‬مورخ ‪ 1399/11/13‬اقای حسین محمد قاسمی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 1199744042‬صادره شهرضا فرزند فتح اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪198.05‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ 7‬فرعی از‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 140060302026000705‬مورخ ‪ 1400/01/18‬خانم شهربانو اسپنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6‬کدملی ‪ 1129581837‬صادره فریدونشهر فرزند رضاقلی نسبت به ‪ 60‬سهم مشاع از‪ 180‬سهم ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 180‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 140060302026000706‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اقای رضا مقصودی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 96‬کدملی ‪ 1129557758‬صادره فریدونشهر فرزند عیدی محمد نسبت به ‪ 120‬سهم مشاع از‪ 180‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 180‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫اصالحی‬ ‫و رای اصالحی شماره‬ ‫‪1398/10/23‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪139860302026016986‬‬ ‫رای شماره‬ ‫‪ 139960302026024824‬مورخ ‪ 1399/12/13‬خانم عزت حسینی دولت ابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 12‬کدملی ‪ 1291704663‬صادره اصفهان فرزند سید حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪129.24‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ 245‬فرعی از ‪ 14916‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫بدیهی است در صورت طی شدن مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/03/19 :‬شماره ثبت در دبیرخانه‪:‬‬ ‫‪ 26062982‬رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬محمد علی فالح ‪/1140080‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه ماده ‪ ۸۷‬پرونده شماره‪(139804002003003245/2 :‬شماره بایگانی‬ ‫‪)۹۸۰۰۱۸۱‬‬ ‫‪ -9-466‬شماره پرونده‪ 139804002003003245/2 :‬شماره بایگانی پرونده‪ 9800181 :‬شماره اگهی ابالغیه‪:‬‬ ‫‪ 139903802125000003‬تاریخ صدور‪ 1399/08/20 :‬بدینوسیله به اقای بیژن کالنتری فرزند محمدعلی به‬ ‫شماره ملی ‪ ۱۱۵۹۴۸۶۴۶۸‬اعالم می گردد پالک ‪ - ۱‬فرعی‪ ۲۴۸۸ :‬از پالک اصلی ‪ ۱۱‬در بخش‪ ۱۳ :‬ناحیه‪۰۰ :‬‬ ‫واقع در‪ :‬فریدن و ‪ - ۲‬فرعی‪ ۳۱۳ :‬از پالک اصلی ‪ ۱۱‬در بخش‪ ۱۳ :‬ناحیه‪ ۰۰ :‬واقع در‪ :‬فریدن متعلق به شما در قبال‬ ‫طلب خانم مریم حقیقی فر بازداشت گردیده لذا طبق ماده ‪ ۸۷‬ائین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمنا هر‬ ‫گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود‪ .‬در ضمن این اگهی‬ ‫در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ و منتشر گردیده است‪ .‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فریدن ‪ -‬موسی‬ ‫الرضا امامی ‪/1140025‬م الف‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 04‬خــرداد ماه ‪ 25 / 1400‬می ‪ 13 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1077‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بازدید معاون عمران روستایی‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور‬ ‫از اجرای طرح هادی روستاهای‬ ‫بیدهند و خاوه‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن اســتان قــم ‪ ,‬مهنــدس شــاملو معــاون عمران‬ ‫روســتایی بنیاد مســکن کشــور ‪ ,‬مهندس بلدی مدیرکل بنیاد مسکن استان ‪ ,‬صمدی معاون‬ ‫عمران روســتایی بنیاد اســتان ‪ ,‬شــریفی بخشدار بخش کهک ‪ ,‬دهیار روستای خاوه و رئیس‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شورای اسالمی بخش از اجرای طرح هادی روستاهای خاوه و بیدهند از توابع بخش کهک‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫داریــوش بلــدی مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان با اشــاره بــه اولویت های بنیاد مســکن در‬ ‫عمــران و ابادانــی روســتاها گفت‪ :‬تمامی تــاش مجموعه بنیاد مســکن در جهت کمک به‬ ‫مردم عزیز روستایی متمرکز بوده و در این راه از هیچ گونه تالشی فروگذار نخواهیم بود‪ .‬او‬ ‫از همکاری بخشداران ‪ ,‬دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها در تحقق اهداف بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اســامی در جهت خدمات رســانی بیشتر و بهتر به روستائیان عزیز قدردانی‬ ‫نمود‪ .‬معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن انقالب اســامی کشــور در حاشــیه این بازدید‬ ‫ضمــن تشــکر و قدرانــی از عوامــل اجرایی بنیاد مســکن اســتان قول مســاعد داد تا از محل‬ ‫اعتبارات ملی در جهت توسعه روستاهای کمتر توسعه یافته اقدام شود‪.‬‬ ‫مشاور عالیرئیسمجمع کارگریاستانهمدانعنوان کرد‬ ‫شورایاری ها؛تجاربیخوبامابانواقصاساسی‬ ‫مشاور عالی رئیس مجمع کارگری استان‬ ‫همــدان در نوشــتاری بــا پرداختــن بــه مقوله‬ ‫مشارکت عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر مشارکت‬ ‫تبدیل به شعار روز شده است و به نوعی تمام‬ ‫دنیــا از ان حرف می زنند و شــویی دیدنی در‬ ‫این زمینه به راه افتاده است‪ .‬اما مشارکت به‬ ‫چه معنا است‪ ،‬در چه مقوالتی بکار می رود و‬ ‫در حوزه هایمختلفعلومدارایچهمعنایی‬ ‫اســت ؟ ایا ابزار اســت یا هدف؟ در اداره امور‬ ‫شــهر چه معنایی پیدا می کند؟ ایا همسو با‬ ‫منافــع فــردی خواهــد بــود؟ ایا شــورایاری ها‬ ‫اتفاقی خوب شمرده می شوند و یا همچون‬ ‫شوراها می توانند مستعد فساد باشند؟ کدام‬ ‫چالش ها در شورایاری ها و یا همیاران محالت‬ ‫وجــود دارد؟ مســعود پــور صالحــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بدیهــی اســت‪ ،‬بــرای اجــرای طرح های‬ ‫توسعه ای باید شبکه ای را شکل دهیم که در‬ ‫ان هم مردم و هم مسئولین بتوانند عملکرد‬ ‫خــود را پایــش کننــد حال بگوییــد در کجای‬ ‫این پایش ایستاده ایم؟مشارکت تمرکززدایی‬ ‫را می طلبد‪ ،‬یعنی اختیارات به پایین دســت‬ ‫تا ســطح محالت راه پیدا کند و مشــارکت را‬ ‫به دنبال اورد‪ .‬مشارکت یک پروسه و جریان‬ ‫است که به تحول در قدرت می اندیشد و به‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫زمــان تهیه طرح ها نیز محدود نم ‬ ‫افزود‪ :‬اکنون مشارکت مردم در تهیه طرح ها‬ ‫تشــریفاتی اســت و مردم نظریاتــی را مطرح‬ ‫می کنند و شــنیده می شود اما واقعا خروجی‬ ‫از این مهم اتفاق نمی افتد چراکه سنگ بنای‬ ‫مشارکت‪ ،‬شــراکت است‪ .‬یعنی باید حاضر‬ ‫باشــیم قدرت خود را با دیگری تقسیم کنیم‬ ‫و اگر واقعا قصدمان عوام فریبی نباشــد باید‬ ‫مراحل مربوط به مشــارکت را طی کنیم‪.‬پور‬ ‫صالحی اذعان کرد‪ :‬مشارکت تنها به معنای‬ ‫مطلــع کــردن مــردم از تصمیم هایــی کــه در‬ ‫طرح های مختلف شهری می گیریم نیست‪،‬‬ ‫ساختمدارستبدیل‬ ‫به یک فرهنگ و نهضت‬ ‫در سراسر کشور شود‬ ‫دکتــر فاطمه مهاجرانی معــاون برنامه ریزی و امور مشــارکت های‬ ‫مردمــی ســازمان نوســازی مــدارس کشــور به همراه جهانیــان مدیرکل‬ ‫مشــارکت به معنای خشــنود کردن مــردم با‬ ‫رفتاریمبهمنیست‪،‬مشارکتیعنیشراکت!‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬اگر قصد مشــارکت دادن و به‬ ‫بــازی گرفتن مردم در امور شــهر را داریم باید‬ ‫بــرای ان جایــگاه و ســاختار تعریــف کنیــم‪.‬‬ ‫شــهرداری به تنهایــی نمی توانــد از پروس ـه ی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و مدیریتی شــهر براید و‬ ‫نیاز به کمک مردم و بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫شورایاری و مدیریت محله به عنوان‬ ‫تجاربی خوب اما با نواقص اساسی‬ ‫مشاور عالی رئیس مجمع کارگری استان‬ ‫همــدان در ادامــه گفت‪ :‬تاکنــون طرح هایی‬ ‫همچــون پــروژه شــهر ســالم‪ ،‬طــرح شــهردار‬ ‫مدرسه‪ ،‬شهرداران افتخاری اینده‪ ،‬غنچه های‬ ‫شهر‪ ،‬شورایاری محالت‪ ،‬ستاد مشارکت های‬ ‫اجتماعــی و همیــاران محــات در راســتای‬ ‫مشارکت های شهروندان در اداره امور شهری‬ ‫و مشــارکت شهروندی در این حوزه برجسته‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان مازنــدران از پروژه حیات طیبه(شــهید قاســم‬ ‫سلیمانی)ساریبازدید کرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازیــد که مهنــدس ارام نــژاد معاونت اجرایــی و نظارت‬ ‫نوسازی مدارس مازندران حضور داشت ‪،‬سرکار خانم دکتر مهاجرانی‪،‬‬ ‫ضمن ابراز خوشــحالی از ســاخت این فضاها و نمونه های مشابه در‬ ‫سطح کشور ابراز امیدواری نمودن که ساخت مدارس تبدیل به یک‬ ‫فرهنگ و نهضت در سراسر کشور گردد‪ .‬او همچنین خاطرنشان کرد ‪:‬‬ ‫اگر پیشرفتی برای کشور اتفاق بیافتد از مدارس‪ ،‬خواهد بود ‪ .‬معاون‬ ‫شــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬انچــه در همیــاران‬ ‫محالت باید موردتوجه قرار بگیرد این است‬ ‫که اگر این امر با تامل و اگاهی محقق نشود‬ ‫خــود می توانــد به اســیبی در امر مشــارکت و‬ ‫بهبودوارتقای کیفیپروژه هایتوسعهشهری‬ ‫منجر شــود و افتی برای شــهر خوانده شــود‪.‬‬ ‫پور صالحی بیان کرد‪ :‬اولین سطح مشارکت‪،‬‬ ‫حضور پیدا کردن و مسئولیت پذیری است و‬ ‫در ایــن حــوزه نقــش اموزش و اگاهی رســانی‬ ‫برجســته اســت به عبارت دیگر کسی که به‬ ‫شورایاری یا همیاران محالت می رود اما درکی‬ ‫از مشــارکت و درنظرگرفتــن منافــع جمعــی‬ ‫نــدارد قطعــا وظیف ـه ی اخالقــی خــود را بــه‬ ‫ثمن بخث می فروشــد تا واســطه گری کند و‬ ‫فلسفه کار داوطلبانه و افتخاری را نمی داند و‬ ‫مدیریت شهری را نیز با اسیب همراه خواهد‬ ‫ســاخت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬موضوعــی دیگر که‬ ‫باید در امر مشارکت نه به معنای ابراز بلکه‬ ‫هدفمورداستفادهقرار گیرد‪،‬شراکتدولت‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬دانشگاه و جامعه مدنی است تا‬ ‫باهم اندیشی این طیف بتوان تصمیم سازی‬ ‫و تصمیم گیــری مناســبی را اختیــار کــرد‪ .‬پــور‬ ‫صالحی اظهار کرد‪ :‬مســئله دیگــر مربوط به‬ ‫مشارکت‪ ،‬کمیسیون های شورا است خطری‬ ‫کــه شــوراها را تهدیــد می کنــد عوام گرایــی و‬ ‫فساد است شورایاری ها مستعد عوام گرایی و‬ ‫فساد هستند‪ .‬این مسئله در پایین نیست و‬ ‫بلکه در بین اعضای شــورا نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫این مهم نیاز به وجود کمیسیونی دارد که در‬ ‫ان فامیل بازی مطرح نباشــد‪ .‬چرا شورا فاقد‬ ‫برنامه ریزی و توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه‬ ‫و تجهیز مدارس کشور در حاشیه این بازدید گفت‪ :‬با اشاره به اینکه‬ ‫دانش اموزان باید از استعداد خود در راستای اعتالی کشور و نام اوری‬ ‫خود در عرصه های علمی استفاده کنند‪،‬افزود ‪ :‬افراد بسیاری در تاریخ‬ ‫ایران نقش افرینی کردند که از همین اب وخاک بوده اند؛ما مسئولین‬ ‫باید تمام توان خود را برای ساخت مدارس با بهترین تجهیزات فراهم‬ ‫اوریم تا دانش اموزان بتوانند بدون هیچ دغدغه فکری مشغول درس‬ ‫خواندنباشند‪.‬‬ ‫خوشبختیناسالمچیست؟‬ ‫وحیــد لطیفــی منصورابــاد‪ :‬در ســال های اخیــر ‪ ،‬مــا‬ ‫شــاهد انفجار تحقیقات علمی هستیم که دقیقا نشان‬ ‫می دهــد احساســات مثبتــی مانند خوشــبختی برای ما‬ ‫خــوب اســت ‪ .‬مــا می دانیــم کــه ان هــا بــه مــا انگیــزه‬ ‫می دهنــد تــا اهــداف مهــم را دنبــال کنیــم و از موانــع‬ ‫عبور کنیم ‪ ،‬از ما در برابر برخی اســترس ها محافظت‬ ‫می کننــد ‪ ،‬کمــک می کننــد کــه بــه اینــده امیدوارتــر‬ ‫باشــیم خودمــان را بیشــتر دوســت داشــته باشــیم و‬ ‫درنتیجــه ازانجایی کــه حــس خــوب خوددوســتی بــه‬ ‫انســان انگیــزه دگــر دوســتی می دهــد پــس ایــن حس‬ ‫خــوب کمــک می کنــد ارتباطــات بهتــری بــا اطرافیــان‬ ‫داشــته باشیم حس خوشــبختی کمک می کند تا ابتالی‬ ‫اشــخاص به مشــکالت جســمی و روحی کاهش یابد‬ ‫ولی ســوال این هســت ایا هر حس خوشــبختی اســت‬ ‫؟ امــروزه در دنیــا علــم خوشــبختی رســالت مخصوص‬ ‫بــه خــود را دارد و شــاید یکــی از دالیلــی که امروز در‬ ‫روانشناســی مثبت گــرا و دیگــر علوم مرتبط گفته شــده‬ ‫خوشــبختی یــک علــم اســت بــه خاطــر ایــن اســت که‬ ‫عــده ای خوشــبختی را چــون نشــناخته اند تــا اخر عمر‬ ‫در مســیری اشتباه به دنبال مقصدی درست می گردند‬ ‫و ما باید بدانیم راه رسیدن به خوشبختی کوچه ای از‬ ‫بایدهــا و نبایدهــا دارد که اگر در مســیر غلطی حرکت‬ ‫کنیــم ممکــن اســت ایــن حــس خــوش در بلندمــدت‬ ‫اســیب هایی بــه مــا بزنــد اســیب های بســیار شــدید و‬ ‫عمیقــی کــه جبــران اش خیلــی ســخت باشــد امــروزه‬ ‫در تحقیقــات انجام شــده به نظر می رســد خوشــبختی‬ ‫وقتــی خیلــی شــدید تجربــه می شــود هزین ـه ای دارد‬ ‫به عنوان مثــال اغلــب بــه مــا گفتــه می شــود کــه‬ ‫خوشــبختی می توانــد ذهــن مــا را بــرای پــرورش تفکــر‬ ‫خالق تــر بــاز کنــد و در مقابله با مشــکالت یا معما به‬ ‫ما کمک کند این جمله کامال درســت هســتند ولی در‬ ‫شــرایطی درس ـت اند که ما ســطح متوســطی از شــادی‬ ‫را تجربــه کنیــم و بنــا بــر متاانالیــز مــارک الــن دیویس‬ ‫در ســال ‪ 2008‬در مــورد رابطــه بیــن خلق وخــوی و‬ ‫خالقیــت ‪ ،‬گفته شــده هنگامی کــه افــراد شــادی های‬ ‫شــدید و شــاید طاقت فرســایی را تجربــه می کننــد ‪،‬‬ ‫ایــن افراد همــان افزایش خالقیت را تجربــه نمی کنند‬ ‫بــه دلیــل اینکــه انچــه باعــث خالقیــت می شــود نیــاز‬ ‫اســت و خوشــحالی بیش ازحــد باعــث ایجــاد حــس‬ ‫بی نیــازی و بی نیــازی باعث کاهش خالقیت می شــود‬ ‫پــس در موارد شــدید مانند شــیدایی ‪ ،‬افــراد توانایی‬ ‫بهره گیــری از منابــع خــاق درونــی و هدایــت ان ها را‬ ‫از دســت می دهند ‪ .‬عالوه بر این باربارا فردریکســون‬ ‫روانشــناس دریافت که احساســات مثبت بیش ازحد _‬ ‫و احساســات منفی بســیار کم باعث انعطاف ناپذیری‬ ‫افــراد در مقابــل چالش هایــی جدیــد می شــود نه تنهــا‬ ‫خوشــبختی بیش ازحــد گاهــی مزایایی بــرای ما ندارد‬ ‫ بلکــه ممکــن اســت در مواقعــی بــه اســیب روانــی‬‫منجر شود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مقالــه گفتــه می شــود کــه چطــور‬ ‫خوشــبختی بیش ازحــد می توانــد منجــر به اســیب های‬ ‫روانــی شــود‪ .‬قبل از اینکــه در مورد اینکه خوشــبختی‬ ‫چگونه اغوا می کند و منجر به اســیب روانی می شــود‬ ‫صحبــت کنیــم تصــور کنیــد شــخصی کــه عاشــق فردی‬ ‫شــده کــه هیچ اینــده ای با او نــدارد در اینجا این فرد‬ ‫بــه دلیــل غلبه احســاس بر عقل اش تمام ســعی اش را‬ ‫می کنــد کــه هــر طــور شــده به خاطــر احساســات خود‬ ‫رابطــه را توجیــه کنــد شــاید یکــی از مهم تریــن دالیل‬ ‫طالق هــای موجــود در جامعــه امــروز همیــن باشــد‬ ‫یعنــی افــراد احساسشــان بــر عقلشــان غلبــه می کنــد‬ ‫درنتیجــه بــه خاطــر احساسشــان و به کمک عقلشــان‬ ‫رابطــه ناســالم را توجیــه می کننــد و بعــد کــه وارد‬ ‫زندگــی می شــوند درک می کننــد کــه وارد چــه حبابــی‬ ‫شــده اند در شــخص بــا خوشــبختی ناســالم دقیقــا این‬ ‫اتفــاق می افتــد هنگامی کــه مــا خوشــبختی را تجربــه‬ ‫می کنیــم توجــه مــا به چیزهــای مهیــج و مثبت زندگی‬ ‫مــا کمک می کند تا احســاس خــوب را حفظ کنیم ‪.‬‬ ‫وقتــی احســاس خوشــبختی می کنیــم کمتــر احســاس‬ ‫مهــار می کنیــم و احتمــال اینکــه در فرصت های جدید‬ ‫ریس ـک های بــزرگ بــدون حســاب وکتاب کنیــم بســیار‬ ‫بــاال م ـی رود مخصوصــا وقتی کــه حــس خوشــبختی‬ ‫بــه حــد افــراط رســیده باشــد کســی را تصــور کنید که‬ ‫انگیــزه ای غالــب دارد و فقــط می توانــد بــه نــکات‬ ‫مثبــت اطــراف خــود توجــه کنــد و بــه حــد زیــادی به‬ ‫خاطــر ان وجــوه مثبــت خــود را بــه خطر بینــدازد این‬ ‫افــراد ممکن اســت عالئم هشــداردهنده را در محیط‬ ‫خــود نادیــده بگیرنــد و یــا از ان هــا غفلــت کننــد یــا‬ ‫جهش های جســورانه و اقدامات پرخطر انجام دهند‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن مقالــه ســعی در شــناخت ان داشــتیم‬ ‫ایــن اســت کــه هــر گــردی گــردو نیســت و هــر حــال‬ ‫خوبــی خوشــبختی نیســت خوشــبختی خــود بــه دو‬ ‫قســمت ســالم و ناســالم تقسیم می شــود و خوشبختی‬ ‫ناســالمی که به شــیدایی و سرخوشــی نا ثواب برســد‬ ‫ممکن اســت باعث شــود اشخاص بسیاری از تهدیدها‬ ‫را فرصــت ببیننــد درنتیجــه بــه دردســرهای بزرگــی‬ ‫بیفتنــد امیــدوارم ایــن مقالــه موردتوجــه شــما عزیزان‬ ‫قرارگرفته باشد‪.‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬نگهداری فضای سبز به صورت شیلنگی و ابیاری درخت و درختچه و گلهای فصلی و دائمی داخل محوله فضای سبز‬ ‫مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/03/12‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪1400/03/13‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031-45822010 :‬‬ ‫م الف‪1136928 :‬‬ ‫حسنحجتی‪-‬شهرداردولتاباد‬ ‫کمیسیون مشــارکت است؟ این موضوع باید‬ ‫تبدیلبهقالبینهادیشود کهشوراتنهاجلسه‬ ‫نگذارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شورایاری و مدیریت‬ ‫محله به عنوان تجاربی خــوب اما با نواقص‬ ‫اساسی مواجه اند‪ ،‬باید مرتب ارزیابی شوند‬ ‫و ظرفیت هایشــان بهبــود پیــدا کنــد‪ .‬در این‬ ‫حوزه ظرفیتی را به وجود اورده ایم ولی چون‬ ‫خوب درباره ان فکر نشده است می تواند به‬ ‫مسئله ای برای مدیریت شهری تبدیل شود و‬ ‫به جای مشارکت مردم به نظر می رسد باعث‬ ‫گســترش و نهادینــه کردن فســاد در ســطوح‬ ‫پایینشده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات کرمانشاه ‪:‬‬ ‫مخابرات سال گذشته‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان در کرمانشاه‬ ‫سرمایه گذاریکرد‬ ‫رویــداد امــروز‪ -‬فاطمه زردویی‪ :‬مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان کرمانشــاه گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت سال گذشته‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان در زیرساخت های تلفن ثابت‪ ،‬همراه و دیتا (اینترنت)‬ ‫سرمایه گذاریکرد‪.‬‬ ‫مســیب قبادیــان در نشســتی خبــری در سرســرای اجتماعــات شــرکت مخابــرات‬ ‫اســتان با اعالم اینکه با ســرمایه گذاری های انجام شده‪ ،‬ســال گذشته دسترسی ‪۳۰۰‬‬ ‫روســتای دیگر در اســتان به اینترنت فراهم شــد‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون استان کرمانشاه ‪۲۹۰‬‬ ‫روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار دارد که به اینترنت دسترســی ندارند‪ .‬بــه گفته او از این‬ ‫تعداد اتصال به شبکه اینترنت ‪ ۱۶۰‬روستا بر عهده همراه اول گذاشته شده و مابقی‬ ‫نیــز به ایرانســل واگذارشــده اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬از کل تعهدات همــراه اول فقط ‪۵۵‬‬ ‫روستا باقی مانده که امیدواریم با تامین تجهیزات امکان اتصال این روستاها نیز به‬ ‫شــبکه اینترنت فراهم شــود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬طبق قانون در راســتای دسترســی مردم‬ ‫بــه اینترنــت بــا ســرعت ‪ ۲۰‬مگابیــت بــر ثانیــه گام برمی داریم‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫مخابــرات اســتان کرمانشــاه در ادامــه به اجــرای ‪ ۲۰۰‬کیلومتر فیبرنوری در ســال ‪۹۹‬‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بیشــتر این عملیات باهــدف تامین زیرســاخت های ارتباطی در‬ ‫مناطق روســتایی اســتان انجام شده اســت‪ .‬قبادیان افزود‪ :‬امسال نیز برنامه اجرای‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر فیبر نوری برای اتصال بازارچه های مرزی و روستاهای در مسیر را دنبال‬ ‫می کنیم‪ .‬تقویت سیســتم های انتقالی با توجه به رشــد ترافیک تلفن ثابت و ایجاد‬ ‫‪ ۵۰‬نقطــه در ســطح اســتان و افزایش ‪ ۱۰‬برابری ظرفیت انتقــال دیگر موضوعی بود‬ ‫کــه قبادیــان به ان پرداخــت‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنانش به چالش های پیش‬ ‫رو در توســعه ارتباطات پرداخت و گفت‪ :‬ازانجایی که مخابرات از بودجه عمومی‬ ‫اســتفاده نمی کند‪ ،‬لذا طرح های توســعه ای ان از محل درامدهایش اســت‪ .‬قبادیان‬ ‫شــرایط کرونــا‪ ،‬تــورم‪ ،‬تحریــم و افزایــش نــرخ ارز را بزرگترین چالش ها برشــمرد که‬ ‫فشاری مضاعف بر مخابرات ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫دخل وخرج مخابرات باهم همخوانی ندارد‬ ‫ان چنان که مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه توضیح داد‪ :‬در حوزه تلفن ثابت‬ ‫تا‪ ۷۰‬درصد نیازمندی های تجهیزاتی در داخل کشور تامین می شود اما این موضوع در حوزه‬ ‫تلفن همراه برعکس است و تا ‪ ۷۰‬درصد ّفناوری و قطعات از خارج کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫قبادیــان گفــت‪ :‬درامد مخابرات به ریال اســت و هزینه هایش به دالر ضمن اینکه از ســال‬ ‫‪ ۸۲‬تاکنون نرخ تعرفه تلفن ثابت افزایش پیدا نکرده است و به این موضوع باید اجرای‬ ‫هم کدسازی و کاهش کدهای بین شهری به یک دهم و به تبع کاهش درامد اضافه شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬هر خط تلفن ثابت ماهیانه سه هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان درامد دارد درحالی که هزینه های‬ ‫ان در ماه‪ ۱۹‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان می شود‪ .‬قبادیان تاکید کرد که اگر نتوانیم مخابرات را همگام‬ ‫با ّفناوری روز دنیا پیش ببریم این موضوع بر ســایر حوزه های کشــور تاثیر منفی می گذارد‪،‬‬ ‫نمونه اش هم فعالیت پنج هزار شرکت دانش بنیان با درامد سالیانه ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بر روی پلتفرم ‪ ICT‬اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬هر کشــوری که در حوزه ‪ ICT‬رشــد کند در صنعت‬ ‫و اشتغال نیز رشد می کند‪ .‬مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش افزایش سرقت کابل های مخابراتی را به عنوان چالش دیگر مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته چهار و نیم میلیارد تومان خسارت سرقت داشتیم‪ .‬قبادیان بابیان اینکه سرقت‬ ‫از مخابرات انرژی زیادی می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬با قطع یک متر کابل ارتباط مخابراتی چهار هزار‬ ‫مشترک قطع می شود‪ .‬او میزان سرقت ها در سال گذشته را سه برابر سال ‪ ۹۸‬اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬خیلی از این سرقت ها ممکن است باانگیزه خرابکاری انجام شود چراکه به دلیل‬ ‫ارزان تر بودن اینترنت ‪ ،‬نیاز مردم به تلفن ثابت بیشتر شده است‪.‬‬ ‫اگهیفراخوانعمومیشناسایی‪،‬ارزیابی‬ ‫و جذب سرمایه گذار‬ ‫نوبت اول‬ ‫در اجرای ماده ‪ 27‬قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (‪ )2‬مصوب سال ‪1393‬‬ ‫مجلس شورای اســالمی‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر داردپروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی به‬ ‫بخش غیردولتی واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت عالقمندی به سرمایه گذاری با مراجعه به دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان به نشانی ذیل نسبت به تهیه اسناد مربوطه‪ ،‬در مهلت مقرر در فراخوان شرکت نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫نشانی پروژه‬ ‫حدودمیزان براورد‬ ‫سرمایه گذاری (ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫گذارجهت احداث‬ ‫وبهره برداری‬ ‫توسعه بیمارستان‬ ‫شهدای شهرستان‬ ‫لنجان با ظرفیت‬ ‫‪ 285‬تخت‬ ‫استان اصفهان‬ ‫به صورت یک‬‫قطعه بلوک‬ ‫شهری در غرب‬ ‫شهر زرین‬ ‫شهرباکاربری‬ ‫درمانی درطرح‬ ‫تفصیلی وجامع‬ ‫شهر‬ ‫‪4/540/000/000/000‬‬ ‫مدل قرارداد‬ ‫واگذاری‬ ‫‪TOB‬‬ ‫ساخت ‪ ،‬بهره‬ ‫برداری وانتقال‬ ‫حدود زیر بنا‬ ‫ساخت به‬ ‫متر مربع‬ ‫مدت زمان‬ ‫احداث پروژه‬ ‫‪30/000‬‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مدت زمان‬ ‫بهره برداری‬ ‫سرمایه‬ ‫گذار‬ ‫توافق‬ ‫براساس‬ ‫نتایج مدل‬ ‫مالی‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرح کار‪:‬جذب سرمایه گذارجهت احداث وبهره برداری توسعه بیمارستان شهدای شهرستان لنجان با ظرفیت ‪ 285‬تخت‬ ‫توسط پیمانکارذیصالح بارعایت کلیه ضوابط ومقررات فنی(اخرین ویرایش نشریه‪،55‬مقررات ملی ساختمان ‪ ،‬مقررات ایمنی‬ ‫و‪)...‬همچنین کلیه هزینه های احداث وبهره برداری پروژه شامل(طراحی‪،‬نقشه ها‪،‬پروانه ها‪،‬انشعابات ‪،‬عوارض شهرداری‪،‬اتش‬ ‫نشــانی‪،‬کلیه مصالح موردنیاز‪ ،‬کلیه تجهیزات موردنیاز‪،‬نیروی انســانی موردنیاز‪ ،‬بیمه های پرســنل ومسئولیت مدنی ‪،‬کلیه‬ ‫کســورقانونی و‪)...‬به عهده سرمایه گذاراست وپس ازمدت زمان بهره برداری پروژه توسط سرمایه گذارکه باتوجه به توافق‬ ‫براساس نتایج مدل مالی پروژه می باشد بدون هیچگونه تعهدبه افرادحقیقی وحقوقی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬دریافت اســناد فراخوان‪ :‬کلیه متقاضیان الزم اســت در ســاعات اداری ازروز سه شــنبه مورخ‪ 1400/2/28‬الی‬ ‫ســه شــنبه مورخ ‪1400/3/11‬با مراجعه به دفترکمیســیون مناقصات وقراردادهای دانشگاه به نشــانی اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫هزار جریب‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬ستاد مرکزی ساختمان شماره ‪ 3‬طبقه دوم اتاق ‪312‬یاسایت دانشگاه به ادرس‬ ‫‪ https://poshtibani.mui.ac.ir‬نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان‪ :‬متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪1400/3/31‬‬ ‫با تکمیل اسناد فراخوان ان را در پاکت مربوطه قرار داده و به صورت دربسته اسناد موصوف را به ادرس ‪ :‬اصفهان ‪ ،‬میدان‬ ‫ازادی‪ ،‬خیابان هزار جریب ‪ ،‬دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ‪ ،‬ســتاد مرکزی ‪ ،‬ساختمان شماره دو طبقه همکف ‪ ،‬دبیرخانه‬ ‫مرکزی‪،‬کد پستی‪ 81746-73461‬ازطریق پست پیشتازارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬موعد بازگشایی اسناد فراخوان‪ :‬در تاریخ چهارشنبه مورخ ‪ 1400/4/2‬ساعت ‪ 10‬صبح‪ ،‬کلیه پاکات متقاضیان در‬ ‫محل کمیسیون مناقصات دانشگاه بازگشایی وجهت ارزیابی سرمایه گذاران به کارگروه مربوطه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شماره تلفن امور قراردادهای و مناقصات دانشگاه در خصوص توزیع اسناد‪031-37924006 :‬‬ ‫شماره تلفن کارشناس مدیریت امورفنی در خصوص بازدیدازمحل پروژه‪03137924108:‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان‬ ‫م الف‪1140010 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!