روزنامه رویداد امروز شماره 1076 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1076

روزنامه رویداد امروز شماره 1076

روزنامه رویداد امروز شماره 1076

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 12‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1076‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫مناسبت‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫سالروز ازادسازیخرمشهر‬ ‫گرامیباد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫گریز نامزدها ازاحزاب‬ ‫بیشترداوطلبانانتخابات‪ ۱۴۰۰‬ادعایاستقاللدارند‬ ‫بیشتر داوطلبان انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬خود را فارغ از تحزب دانسته و بر این باورند که مستقل وارد این رقابت ها شده اند‪.‬‬ ‫شاید عجیب باشد در کشور هایی که چند حزب رسمی دارند همه مقامات عضو احزاب هستند‪ ،‬اما در ایران که تعداد‬ ‫احزاب از ‪ ۲۰۰‬حزب هم بیشتر است‪ ،‬اکثریت نامزد های انتخابات و مقامات عالی رتبه همواره اعالم می کنند که عضو هیچ‬ ‫حزبی نیستند‪ ،‬این موضوع در استانه برگزاری انتخابات تشدید شده و داوطلبانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام‬ ‫کرده اند اغلب می گویند با گرایش مستقل وارد انتخابات شده اند‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫سیاست‬ ‫ورزش‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاستمداری که بر فقدان حافظه تاریخی مردم حساب بازکرده است‬ ‫محمــود احمدی نژاد ایــن روزها‬ ‫خــود را در کانــون توجهــات قرار‬ ‫داده اســت و در پلتفر مهــا و‬ ‫سخنرانی های مختلف و متنوع‪،‬‬ ‫اظهاراتی را بر زبان جاری می کند‬ ‫کهبعضاباسوابقشدر زمانتصدی‪ ۸‬سالهریاستجمهوریسازگار نیست‪.‬‬ ‫گوییاحمدی نژاداز اندستهسیاستمدارانیاست کهبررویفقدانحافظه‬ ‫تاریخی مردم ایران حساب ویژه ای بازکرده است!‬ ‫فصــل فوتبالــی پرتغــال در ‪6‬‬ ‫ماه به ســرانجام رسید و طارمی‬ ‫در ‪ 3‬مــاه ان به عنــوان بهتر یــن‬ ‫کبــار به عنــوان‬ ‫فــوروارد و ی ‬ ‫بشــده‬ ‫بهتر یــن بازیکــن انتخا ‬ ‫اســت‪ .‬زندگــی بــرای بوشــهری ها جبــر زیبایــی دارد‪ .‬اینجــا‪ ،‬جاشــوها‬ ‫بایــد قــوت و روزی خــود را از دهــان بمبک و از دل موج های ســهمگین‬ ‫خلیج فارس بیرون بکشند‪.‬‬ ‫سریالتناقض گویی‬ ‫احمدی نژاد‬ ‫دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نحوه انتشار اوراق مشارکت)‪.‬‬ ‫وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان‪.‬‬‫ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند‬‫و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند‪.‬‬ ‫ بــراورد ریالی پروژه‪85,170,877,266 :‬ریال ( به حروف‪ :‬هشــتادو پنج میلیارد و یکصدو هفتاد‬‫میلیون و هشتصدو هفتادو هفت هزارو دویست و شصت و شش ریا ل )‬ ‫ تبصره ‪ :‬طبق نامه شــماره ‪ 51103/97‬مورخ ‪ «97/2/10‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با‬‫لحاظ کیفیت ارائه شود‪».‬‬ ‫ج ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک ‪:‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)‬ ‫به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫( بخش مناقصه) نســبت به اعالم امادگی ‪ ،‬دریافت و تکمیل اســناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ 1400/03/02 :‬لغایت ‪1400/03/06‬‬‫ مهلت عودت اسناد مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 8:30‬صبح سه شنبه مورخ ‪1400/03/18‬‬‫ زمان تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬سه شنبه مورخ ‪1400/03/18‬‬‫ هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ ‪ 500,000 :‬ریال (به حروف ‪ :‬پانصد هزار ریال)‬‫** ضمن ًا هزینه درج اگهی ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫و )مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن‪ 024-33146225‬واحد‬ ‫تنظیم پیمان شرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پیمانکاران می بایســت جهت عودت اســناد مناقصه ( شــامل پاکات الف ‪ ،‬ب و ج ) عالوه بر‬ ‫بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ( پاکات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از‬ ‫طریق سامانه ستاد ‪ ،‬صرفا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد‬ ‫بصورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر ( حداکثر تا ‪ 8:30‬مورخ ‪ ) 1400/03/18‬به واحد حراست تحویل‬ ‫دهند ‪ .،‬درصورت عدم بارگذاری پکیج وسایر موارد خواسته شده درسامانه (حتی یک ایتم) ‪ ،‬مناقصه‬ ‫گر از گردونه رقابت خارج میشــود‪ .‬بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقی را برای‬ ‫متقاضیان ایجاد نخواهد نمود ‪.‬‬ ‫ بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد ‪.‬‬‫** توضیح ‪ :‬این اگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی (( شانا )) به ادرس ‪www. shana .ir ,‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی‬ ‫مناقصات به ادرس ‪ http: iets . mporg .ir‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1138583 :‬‬ ‫روابطعمومیشرکتگازاستانزنجان‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی‬ ‫وکال و کارشناسان قوه قضاییه‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه با عملکرد‬ ‫خوب نشاط‬ ‫را به جامعه پمپاژ می کند‬ ‫فاز دو‪-‬سه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کوو ایران برکت در محل واکسیناسیون‬ ‫والفجر برگزار شد‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪26‬‬ ‫پزشکیاننامزداصلی‬ ‫اصالح طلباناست‬ ‫جدالدر انتخابات‬ ‫بین اصولگرا و اصولگرا است‬ ‫فردا جلسه نهایی تایید‬ ‫صالحیت هابرگزار می شود‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب شــرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به اســتناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اسالمی از محل اعتبارات طرح های داخلی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط‬ ‫جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬نوسازی و بازسازی شبکه و انشعابات اب و فاضالب شهرهای زاهدان‪ ،‬نصرت اباد و میرجاوه‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬امور اب و فاضالب زاهدان به عنوان ناظر مقیم و معاونت های بهره برداری و توسعه اب و فاضالب به عنوان ناظر عالیه‬ ‫‪-4‬مدت اجرای کار‪ :‬یکسال می باشد که در صورت رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکاربراساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی تا‬ ‫سه سال دیگر قابل تمدید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-5‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-6‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد ارزیابی‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/02‬لغایت ‪ 1400/03/06‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/20‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ ارزیابی کیفی ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/22‬می باشد‪.‬‬ ‫لــذا شــرکت هــای واجدشــرایط مــی تواننــد پــس از انتشــار فراخــوان بــا مراجعه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)‬ ‫به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اسناد ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد‬ ‫زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ ‪1400/3/3-1400/3/2‬‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند ‪.‬‬ ‫ الف ) شرح مختصر کار ‪:‬‬‫ حمل و نصب یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار ‪T.B.S‬کابینتی به ظرفیت ‪ 2500‬مترمکعب بر ساعت‬‫ اجرای شــبکه توزیع فوالدی و پلی اتیلن به اقطــار‪ 2‬الی‪8‬اینچ و‪ 63‬الی‪160‬میلیمتر به طول تقریبی‬‫‪ 13805‬متر‬ ‫ اجرای خطوط تغذیه به اقطار ‪ 16, 4،12‬اینج ‪ ،‬جمع ًا به طول ‪ 12300‬متر‬‫ ساخت و نصب و راه اندازی ‪ 205‬مورد انشعاب پلی اتیلن‬‫ مدت انجام کار ‪ 210‬روز می باشد‪.‬‬‫ پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد‪.‬‬‫ب ) شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫ دارا بودن رتبه ‪ 5‬و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز‬‫ دارا بودن سابقه اجرای یک کار مشابه در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به‬‫همراه حسن سابقه در سه سال گذشته‬ ‫ دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران و تائیدیه صالحیت ‪ HSE‬از شرکت گاز استان زنجان‬‫ درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد‬‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ‪4,258,544,000‬ریال ( به حروف چهار میلیارد و دویست‬‫و پنجاه و هشت میلیون و پانصدو چهل و چهار ریا ل ) شامل یکی ازانواع ذیل‪:‬‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز‬‫فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫ واریز وجه نقد (واریز به حســاب شماره ‪ IR260100004101103730230598‬بانک مرکزی‬‫بنام شرکت گاز زنجان)‪.‬‬ ‫ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از‬‫سوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫‪-‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون‬ ‫مرحلهنهاییتستانسانی‬ ‫واکسنکووایرانبرکت‬ ‫اقتصاد‬ ‫عکس ‪ :‬امین جاللی ‪ /‬ایرنا‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد در اجرای بند ((ق)) ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫حرکت در مسیر کاهش‬ ‫الودگی زیست محیطی‬ ‫انتقالرویایی‬ ‫در انتظار الماس بوشهر‬ ‫قطرات اب در طبیعت ما نند قطرات خون در رگ ها ست‪.‬‬ ‫رفع موانع تولید کل کشور جهت پروژۀگازرسانی به روستاهای قره اغاج‬ ‫علیا ‪ ،‬قره اغاج سفلی ‪ ،‬ساری کند علیا و ساری کند سفلی را به شرح ذیل از‬ ‫اتوبوس های بازسازی شده در اصفهان‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫‪07‬‬ ‫شاید بازهم با یک غافلگیری بزرگ از سوی طارمی روبرو شویم‬ ‫شرکت گاز استان زنجان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫سیاستمدارانبدتوسط‬ ‫کسانی کهراینمی دهند‬ ‫انتخابمی شوند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 03‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫استان کرمان‬ ‫شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد کاالهای ذیل را به‬ ‫شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadirian.ir‬به صورت الکترونیکی‬ ‫برگزار نماید ‪.‬‬ ‫*‪ -‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور ‪ 1400/02/26‬می باشد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مزایده‬ ‫موضوع‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400-5‬‬ ‫فروش انواع تیر سیمانی اسقاط در شهرستان‬ ‫رودبارجنوب‬ ‫‪1000001574000004‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/02/26‬و حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/02/30‬خواهد بود‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/03/09‬خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬راس ساعت ‪ 12,30‬ظهر روز یکشنبه ‪ 1400/03/09‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ بازدید ‪ :‬از ساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/02/26‬تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1400/03/08‬خواهد بود‪.‬‬ ‫پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کابل های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل اوردید‬ ‫*‪-‬ارســال پاکت الف به صورت فیزیکی به ادرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تاساعت ‪ 12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/03/09‬الزامی‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف ‪:‬‬ ‫ادرس ‪ :‬کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی ‪7618815676 :‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 32110403-5 :‬داخلی ‪1063‬‬ ‫شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان‬ ‫مزایده امتیاز وانت تلفنی و تاکسی تلفنی‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد نسبت به واگذاری یک امتیاز وانت‬ ‫تلفنی با قیمت پایه ‪ 480/000/000‬ریال (چهارصد و هشــتاد میلیون‬ ‫ریال) و یک امتیاز تاکســی تلفنی با قیمت پایه ‪ 520/000/000‬ریال‬ ‫(پانصد و بیست میلیون ریال) اقدام نماید‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت‬ ‫دریافت اسناد مربوطه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫پزشکیان نامزد اصلی‬ ‫اصالح طلبان است‬ ‫فاطمــه راکعــی‪ ،‬دبیــر کل‬ ‫جمعیتزنانمسلماننواندیش‬ ‫و فعــال سیاســی اصالح طلــب‬ ‫گفــت‪ :‬منتظــر اعــام شــورای‬ ‫نگهبــان بــرای احــراز صالحیت‬ ‫داوطلبان هستیم و بعد باید دید کدام یک از نامزدهای‬ ‫اصالح طلب‪ ،‬پس از مناظره ها بیشترین ارای نظرسنجی‬ ‫را کسب می کند تا به عنوان نامزد نهایی اصالح طلبان‬ ‫معرفــی شــود؛ بنابرایــن موضــوع رای اوری نامــزد‬ ‫اصالح طلب اهمیت زیادی دارد و باید همه کمک کنیم‬ ‫تا ابزار الزم برای این موضوع فراهم اید‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش‪ ،‬درباره زهرا‬ ‫شــجاعی‪ ،‬داوطلب زن انتخابات ریاست جمهوری هم‬ ‫گفت‪ :‬شــجاعی یکی از زنان شــاخص کشــور محسوب‬ ‫یشــود و بــه نمایندگی از جامعه زنــان ثبت نام کرده‬ ‫م ‬ ‫اســت‪ .‬او کــه از میــان زنــان جبهه اصالحــات داوطلب‬ ‫شــده‪ ،‬دارای حســن سابقه سیاســی و اقتصادی است‪.‬‬ ‫راکعــی افــزود‪ :‬درواقع جبهــه اصالحــات دو زن را برای‬ ‫داوطلبــی انتخابــات معرفی کرده بود که شــهیندخت‬ ‫مــوالوردی بنــا به دالیلــی از ثبت نام خــودداری کرد اما‬ ‫زهراشجاعیبهعرصهانتخاباتواردشد‪.‬انتظار می رود‬ ‫تــا همــه کمک کنیم تــا هم صدا ایــن گام را با موفقیت‬ ‫درخور در جبهه اصالح طلبان برداریم‪ .‬نتیجه داوطلبی‬ ‫زهرا شــجاعی پاســخی اســت بر اینکه «رجل سیاسی»‬ ‫زن و مرد نمی شناســد و فارغ از جنســیت است‪ .‬اگرچه‬ ‫خواســته حداقلی زنان جبهه اصالحات حضور پررنگ‬ ‫در کابینــه اینــده اســت‪ .‬او درباره دیگر داوطلبان جبهه‬ ‫اصالحات‪ ،‬گفت‪ :‬من ضمن احترام به دیگر کاندیداها‪،‬‬ ‫از دورهمجلسششمتاکنونبرایدکترمسعودپزشکیان‬ ‫احترام خاص قائلم و او را شخصیتی ممتاز‪ ،‬پاکدست‪،‬‬ ‫شجاع و مسئولیت پذیر می شناسم‪ .‬او در کالم صداقت‬ ‫دارد و بــرای تبعیــض زدایــی از همه اقشــار و گروه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ازجملــه زنــان‪ ،‬جوانــان و اقــوام‪ ،‬انگیــزه‬ ‫قــوی دارد و دغدغــه ی بزرگــش‪ ،‬کارگران‪ ،‬روســتاییان‪،‬‬ ‫محرومــان و اســیب دیدگان اجتماعــی اســت‪ .‬زندگــی‬ ‫شخصی و خانوادگی اش برای کسانی که او را از نزدیک‬ ‫می شناسند‪،‬الگوست‪.‬فعالسیاسیاصالح طلب گفت‪:‬‬ ‫مســعود پزشــکیان نامزد اصلی اصالح طلبان است و او‬ ‫هیچمشکلینداردوصالحیتاوتائیدخواهدشد‪.‬دبیر‬ ‫کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پزشــکیان برای مبارزه جدی با فســاد در کلیه سطوح و‬ ‫ابعاد به میدان امده و برای پایان دادن به هرگونه تنازع‬ ‫و تخاصم در داخل و خارج از کشور برنامه دارد‪ .‬او فرزند‬ ‫ملت است و حضورش در این برهه پرتالطم سیاسی‪ ،‬به‬ ‫نظر من نعمتی است که همه باید ان را مغتنم بدانیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬عالوه بر این ضمنا او به عنوان یک پزشک‬ ‫متخصص برای حل معضل کرونا در کشور برنامه فوری‬ ‫دارد‪ .‬لذا اصالح طلبان باید هر چه سریع تر تالش خود‬ ‫را برای شناســاندن شخصیت بی بدیل پزشکیان انجام‬ ‫دهند‪.‬بهترین هاومتخصص ترین هادر کابینهاوفعالیت‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬راکعی بابیان اینکه طیف های ثابتی در‬ ‫جامعهازاصولگرایانوازاصالح طلبانحمایتمی کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جریان رقیب از این موضوع ابایی ندارد تا فقط‬ ‫طیف طرفدارشان به ان ها رای دهد و حتی راضی به رای‬ ‫اوردن با شرکت حداقلی مردم هستند؛ اما اصالحات‪،‬‬ ‫بــه مشــارکت بــاالی ‪ ۶۰‬درصــدی مــردم و اشــتی ا نهــا‬ ‫قهــای رای می اندیشــد و درصورتی که بتواند‬ ‫بــا صندو ‬ ‫اعتماد ان ها را به کاندیدای موردنظر خود جلب کند‪،‬‬ ‫قطعابرندهانتخاباتخواهدبود‪.‬‬ ‫جدال در انتخابات بین‬ ‫اصولگرا و اصولگرا است‬ ‫محمدصادقجوادیحصار‪،‬‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی حــزب‬ ‫اعتماد ملــی دربــاره این که پس‬ ‫تنــام انتخابــات ریاســت‬ ‫از ثب ‬ ‫جمهــوری مشــاهده می کنیــم‬ ‫برخــی از نامزدهــا فعالیت های انتخاباتی خودشــان را‬ ‫در فضای مجازی اغاز کرده اند‪ ،‬با این عملکرد شرایط‬ ‫بــه نفع کــدام جریان خواهــد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫شرایطی کهپیش امدهو گفت وگوهایی کهطیاینچند‬ ‫وقــت اخیر به ویــژه در کالب هاوس بین افــراد در حال‬ ‫شکل گیریاست‪،‬باعثمی شودنوسانات‪،‬تصمیم سازی‬ ‫و تصمیم گیری ها بسیار کوتاه مدت شود و از همین رو با‬ ‫قاطعیــت نمی توان گفــت چه اتفاقی رقــم می خورد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنا‪ ،‬این عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد‬ ‫ملی بابیان این که یکی از معیارهای تعیین کننده برای‬ ‫فضاسازی در انتخابات‪ ،‬خروجی شورای نگهبان است‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این شــورای نگهبان اســت که مشــخص‬ ‫می کند چه کسانی تائید صالحیت قطعی می شوند و‬ ‫تــا زمانــی که این مهم اعالم نشــود‪ ،‬با حــدس و گمان‬ ‫نمی توانیم صحبت کنیم‪ .‬او با اشــاره به این که در این‬ ‫دوره از انتخابــات ما با چندین مولفه رو به رو هســتیم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪:‬معتقدماگراصالح طلبان گزینهمناسبیبرای‬ ‫رای اوری و اجمــاع داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ .‬از سوی دیگر اگر انگیزه های سیاسی و عمومی‬ ‫در مــردم افزایــش پیــدا کنــد و انان امید بیشــتری به‬ ‫رونق کس ـب وکار‪ ،‬توســعه ارامش و ثبات در جامعه‬ ‫داشته باشند‪ ،‬مشارکت باالتر می رود‪ .‬جوادی حصار‬ ‫نکــه در بحــث برجــام اگــر تکلیفــش‬ ‫بــا تاکیــد بــر ای ‬ ‫زودتر روشــن و نتیجه اش مشــخص شــود تاثیری روی‬ ‫مشــارکت عمومی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما همیشــه یک‬ ‫مولفــه تعیین کننده در امر انتخابــات داریم و ان این‬ ‫اســت که افزایش مشــارکت می تواند به فعال سازی‬ ‫الیه های خاکســتری جامعه بیانجامــد و هنگامی که‬ ‫چنین امری رخ دهد‪ ،‬ســابقه نشــان داده اســت رای‬ ‫بــه ســبد جریــان اصالح طلــب و منتقــدان سیاســی و‬ ‫اجتماعی جامعه ریخته می شود و افزایش مشارکت‬ ‫چشم گیری ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫بیشتر داوطلبان انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬ادعای استقالل دارند‬ ‫فردا جلسه نهایی تایید صالحیت ها‬ ‫برگزار می شود‬ ‫گریز نامزدها از احزاب‬ ‫بیشــتر داوطلبان انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬خود را فارغ‬ ‫از تحزب دانسته و بر این باورند که مستقل وارد‬ ‫این رقابت ها شده اند‪ .‬به گزارش رویداد ‪ ۲۴‬شاید‬ ‫عجیب باشد در کشور هایی که چند حزب رسمی‬ ‫دارند همه مقامات عضو احزاب هســتند‪ ،‬اما در‬ ‫ایــران کــه تعداد احزاب از ‪ ۲۰۰‬حزب هم بیشــتر‬ ‫اســت‪ ،‬اکثریــت نامزد های انتخابــات و مقامات‬ ‫عالی رتبــه همــواره اعالم می کننــد که عضو هیچ‬ ‫حزبــی نیســتند‪ ،‬این موضــوع در اســتانه برگزاری‬ ‫انتخابــات تشــدید شــده و داوطلبانــی کــه برای‬ ‫تنــام کرده انــد اغلــب‬ ‫شــرکت در انتخابــات ثب ‬ ‫می گوینــد بــا گرایــش مســتقل وارد انتخابــات‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه حامیــان این‬ ‫نامزدها‪ ،‬ســابقه و گرایش حزبی ان ها را نمایان‬ ‫می کند‪ .‬در این گزارش به بررسی سابقه عضویت‬ ‫برخی از نامزد های برجسته انتخابات در احزاب‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسی و روحانیت مبارز‬ ‫حســن روحانــی‪ ،‬اکبر هاشــمی رفســنجانی و‬ ‫ســید محمــد خاتمــی عضــو اثرگــذار تشــکل های‬ ‫روحانــی جامعــه روحانیت و مجمــع روحانیون‬ ‫بودنــد‪ ،‬ابراهیــم رئیســی هم البتــه عضو جامعه‬ ‫روحانیت مبارز اســت‪ ،‬اما گویا چند ســالی است‬ ‫کــه در جلســات ایــن تشــکل شــرکت نمی کنــد‪.‬‬ ‫ظاهرا از زمانی که مسئولیت تولیت استان قدس‬ ‫بــه رئیســی سپرد هشــده‪ ،‬او در جلســات جامعــه‬ ‫روحانیت مبارز شــرکت نمی کند‪ .‬ابراهیم رئیسی‬ ‫نامــزد مورد اجماع جریان های اصولگرا به شــمار‬ ‫رفتــه و در فهرســتی کــه احــزاب اصولگرا منتشــر‬ ‫کردند‪ ،‬همواره ابراهیم رئیسی در مرتبه نخست‬ ‫قــرارداد و بســیاری از اصولگرایــان اعــام کردنــد‬ ‫که در صورت کاندیداتوری رئیســی در انتخابات‬ ‫ثبت نام نمی کنند یا به سود او کناره گیری می کنند‪.‬‬ ‫نقــدر بــه رای اوری اش اطمینــان‬ ‫خــود رئیســی ا ‬ ‫داشــته کــه گفتــه نمی خواهد کســی بــه نفعش‬ ‫انصراف دهد‪.‬‬ ‫سابقه حزبی محمود احمدی نژاد‬ ‫ینــژاد ‪ ،‬پیــش از اینکــه ردای‬ ‫محمــود احمد ‬ ‫ریاســت جمهوری را بپوشــد عضو شــورای مرکزی‬ ‫جامعه اســامی مهندســین (حزبی به دبیر کلی‬ ‫محمدرضــا باهنــر) و جمعیــت ایثارگــران بــود و‬ ‫تعداد زیادی از نیرو های این احزاب را در کابینه‬ ‫بــه کار گرفــت‪ ،‬اما بعــدا از این احزاب جدا شــد‬ ‫و بــا گــروه دیگــری کــه در ادبیات سیاســی ایران‬ ‫یشــوند‪ ،‬همــراه و‬ ‫به عنــوان بهاری ها شــناخته م ‬ ‫همسو شــد‪ .‬بااین حال گروه بهار هرگز تبدیل به‬ ‫یــک حزب رســمی نشــده اســت‪.‬علی الریجانی‬ ‫عضــو احزاب نیســت‪ .‬حتی نزدیــکان او باوجود‬ ‫نفــوذ زیــاد و شــایعاتی مبنی بر تاســیس حزب با‬ ‫محوریت فراکســیون رهروان والیــت‪ ،‬از این کار‬ ‫اجتناب کردند و تاســیس این حزب به ســرانجام‬ ‫تنــام بــه‬ ‫نرســید‪ .‬او در اخریــن روز از مهلــت ثب ‬ ‫وزارت کشــور رفــت و بــرای شــرکت در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ثبت نام کــرد‪ .‬مخالفانش او را‬ ‫دولت سوم روحانی می دانند‪.‬‬ ‫ســعید جلیلی عضــو هیچ حــزب اصولگرایی‬ ‫نیست‪ .‬در انتخابات سال ‪ ۹۲‬جبهه پایداری از او‬ ‫حمایــت کرد‪ ،‬اما جلیلی بعدا حاضر به حمایت‬ ‫از فهرســت ایــن حــزب در انتخابــات مجلــس و‬ ‫‪ ...‬نشــد‪ .‬جلیلی خود را بیشــتر رهبر سیاسی این‬ ‫حزب می بیند تا یک عضو عادی‪ .‬بااین حال از او‬ ‫به عنوان ضربه گیر و نامزد پوششی ابراهیم رئیسی‬ ‫در این رقابت ها یاد می شود‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری و کارگزاران سازندگی‬ ‫اســحاق جهانگیــری به عنــوان گزینــه اول‬ ‫اصالح طلبــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ثبت نام کرد‪ .‬جهانگیری در سخنرانی عالم کرد‪:‬‬ ‫«امیدوار بودم نیازی به حضور نشود اما با توجه‬ ‫بــه نیامــدن ظریــف و کســانی کــه می توانســتند‬ ‫ایــن مســئولیت را بپذیرند و اینکــه رهبران جبهه‬ ‫اصالحــات تشــخیص دادنــد بــه صحنــه بیایــم‬ ‫به رغــم میــل از قبــول مســئولیت شــانه خالــی‬ ‫نمی کنــم‪ ».‬او سال هاســت عضــو شــورای مرکزی‬ ‫کارگزاران سازندگی است‪ ،‬اما ظاهرا در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬به خاطر مشــغله‪ ،‬در جلســات این حزب‬ ‫شــرکت نکرده است‪ .‬بااین حال جهانگیری یکی‬ ‫از حزبی تریــن نامز دهــای ایــن دوره از انتخابات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفی تاجزاده وفادار به فعالیت حزبی‬ ‫مصطفی تاجزاده عضو شــورای مرکزی جبهه‬ ‫مشــارکت و ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســت‬ ‫و در اوایــل تاســیس حــزب اتحاد و توســعه ملی‬ ‫هم ارتباط خوبی با این احزاب داشت‪ .‬تاجزاده‬ ‫اعتقاد زیادی به توسعه سیاسی از طریق احزاب‬ ‫دارد و عضویــت در احــزاب هــم جــز الینفــک‬ ‫فعالیــت سیاســی او بــوده اســت‪.‬ثبت نام او در‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا اماواگرهایــی‬ ‫یشــود در فهرســت نهایی‬ ‫همــراه بــود و گفته م ‬ ‫نامزدهایــی که نامشــان برای بررســی صالحیت‬ ‫به شــورای نگهبان ارسال شــده‪ ،‬اثــری از تاجزاده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫پزشکیان‪ ،‬اصالح طلب مستقل‬ ‫مسعود پزشکیان ازجمله نامزدهای فهرست‬ ‫اصالح طلبــان برای شــرکت در انتخابــات بود که‬ ‫ثبت نام کرد‪ .‬او بااینکه یک اصالح طلب به شمار‬ ‫چکــدام از احــزاب اصالح طلب‬ ‫م ـی رود امــا با هی ‬ ‫رابطه نزدیکی نداشته است‪ .‬تنها نهاد مدنی که‬ ‫پزشکیان ریاست ان را بر عهده داشت‪ ،‬فراکسیون‬ ‫نمایندگان اذری بود که البته با انتقاد تند برخی‬ ‫چهره های اصالح طلب مواجه شده بود‪.‬‬ ‫فریــدون عباســی نماینــده مجلــس و رئیس‬ ‫ســابق ســازمان انــرژی اتمــی اســت کــه بــرای‬ ‫شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام‬ ‫کرده اســت‪ .‬او عضو هیئت موســس تشکیالتی‬ ‫به نام یکتا بود‪ .‬تشکیالتی که توسط چند نفر‬ ‫از مدیــران و وزیــران ارشــد دولــت احمدی نژاد‬ ‫تاســیس شــد و البتــه فقــط تاســیس شــد و‬ ‫بعــدازان بــه خاطــر اختالفــات درونــی همــان‬ ‫افــراد‪ ،‬فعالیــت ان ادامــه نیافــت‪ .‬فریــدون‬ ‫عباسی در چند سال گذشته در جلسات دولت‬ ‫در ســایه جلیلی شــرکت مســتمر داشت‪.‬ســعید‬ ‫محمــد رئیــس ســابق قــرارگاه خاتــم ازجملــه‬ ‫فرماندهــان ســپاه اســت کــه وارد انتخابــات‬ ‫شــده اســت‪ .‬او ازنظــر قانونی اجــازه عضویت‬ ‫در هیچ حزبی را نداشــته است‪ .‬گرچه احزابی‬ ‫مثــل جمعیت ایثارگــران و جمعیت رهپویان از‬ ‫سرهنگ ها و سرداران مستعفی سپاه پاسداران‬ ‫تشکیل شــده اند و ممکــن اســت ســعید محمد‬ ‫هم به ســمت ایــن احزاب متمایل شــود‪ .‬هنوز‬ ‫در اینکــه ســعید محمــد در ادامــه رقابت ها به‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبان‬ ‫نتایــج را به وزارت کشــور اعالم‬ ‫گفت‪ :‬سه شــنبه جلســه نهایی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬کدخدایی بابیان‬ ‫تائیدصالحیت هابرگزارمی شود‬ ‫اینکــه االن و در زمــان دو روز‬ ‫و بعــدازان نتایــج را بــه وزارت‬ ‫ماندهبهپایانمهلت‪،‬بندههم‬ ‫کشور اعالم می کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫حتی نمی دانم نتیجه بررسی ها‬ ‫عباسعلی‬ ‫کدخدایی‬ ‫ایرنــا‪ ،‬عباســعلی کدخدایی در‬ ‫چــه خواهــد بــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫گفت وگویی اظهار داشــت‪ :‬کار‬ ‫برخیازداوطلبانمراجعه کرده‬ ‫ماهمچنانادامهداردوالزماست که گزارش های و برخی دیگر هم مطالب جدیدی ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫کارشناسی بیشــتری را مالحظه کنیم‪ .‬سخنگوی اگر نکته ای ببینیم که اگر نیاز به حضور داوطلبان‬ ‫شوراینگهبانبابیاناینکهسه شنبهجلسهنهایی باشد از ان ها دعوت می کنیم تا با اعضای شورای‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬جلسه نهایی برگزار شود‪ ،‬نگهبانصحبتکنند‪.‬‬ ‫نفــع ابراهیم رئیســی کناره گیری می کند یا خود‬ ‫را از اصولگرایــان جــدا کــرده و تــن بــه اجمــاع‬ ‫نهــا ندهــد و اینکــه قصــد دارد تــا پایــان‬ ‫بــا ا ‬ ‫تهــا درصحنــه باقــی بمانــد‪ ،‬مشــخص‬ ‫رقاب ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عزت اهلل ضرغامی مستقل و‬ ‫غیرقابل پیش بینی‬ ‫ضرغامــی رئیس پیشــین صداوســیما ازجمله‬ ‫افرادی بود که برای شرکت در انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری ثبت نام کرد‪ .‬او عالقــه زیادی دارد که‬ ‫رهبــری یــک جریان سیاســی را به عهــده بگیرد‪،‬‬ ‫ضرغامی در موقعیتی است که اگر رئیس جمهور‬ ‫شــود‪ ،‬پیش بینــی اعضای کابینه اش کمی دشــوار‬ ‫است‪ .‬ضرغامی‪ ،‬مثل غرضی‪ ،‬از طرف هیچ کدام‬ ‫از گرو ههــای سیاســی و محافــل اصولگرایــی‬ ‫حمایت نمی شود؛ هرچند روز ثبت نام او جمعی‬ ‫در مقابل وزارت کشور در دفاع از او شعار دادند‪.‬‬ ‫یشــود‬ ‫از ضرغامــی به عنوان کاندیدایی یاد م ‬ ‫که به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رســانه ها در بررسی نامزدهای پوششــی و افرادی‬ ‫کــه درنهایــت بــه نفــع نامــزد اصلــی اصولگرایان‬ ‫کناره گیــری خواهــد کــرد‪ ،‬هــرگاه به نام عــزت اهلل‬ ‫ضرغامی رسیدند عنوان کردند که او قرار نیست به‬ ‫نفع رئیسی کناره گیری کند و تا پایان در رقابت های‬ ‫انتخاباتیباقیخواهدماند‪.‬‬ ‫نامزدهای جبهه اصالح طلبان‬ ‫محمــود صادقــی‪ ،‬مصطفی کواکبیــان و زهرا‬ ‫شــجاع ســه نامــزد از جمــع ‪ ۹‬نفــره نامز دهــای‬ ‫جبهــه اصالح طلبــان‪ ،‬ازجمله چهر ههــای حزبی‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری پیش رو محســوب‬ ‫یشــوند‪ .‬هرکــدام از ایــن افــراد دبیــر کل یــک‬ ‫م ‬ ‫حزب اصالح طلب هستند‪ .‬زهرا شجاعی دبیر کل‬ ‫جمعیت زنان است‪ ،‬کواکبیان حزب مردم ساالری‬ ‫و محمود صادقی هم دبیر کلی انجمن اســامی‬ ‫مدرسین دانشگاه ها را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫خاتمی و دولت اصالحات تهدیدهای جدی را از ایران دور کردند‬ ‫اســحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری در حســاب توییتری خود نوشت‪ :‬دوم خرداد سالگرد‬ ‫روزی است که روشن شد مردم خواستار تغییرند و نظام هم انعطاف نشان داد‪ .‬خاتمی و دولت اصالحات‬ ‫تهدیدهای جدی بین المللی و منطقه ای را از ایران دور کردند و فرصت های نو برای‪#‎‬توسعه_ایران و گشایش‬ ‫در زندگی مردم به وجود اوردند‪ .‬کشور بازهم به‪‎‬اصالحات افق گشا و واقعی نیاز دارد‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫سیاستمداری کهبرفقدانحافظهتاریخیمردمحساببازکردهاست‬ ‫سریال تناقض گویی احمدی نژاد‬ ‫ینــژاد ایــن روزهــا خــود را در‬ ‫محمــود احمد ‬ ‫کانــون توجهــات قــرار داده اســت و در پلتفرم ها و‬ ‫سخنرانی های مختلف و متنوع‪ ،‬اظهاراتی را بر زبان‬ ‫جاری می کند که بعضا با سوابقش در زمان تصدی‬ ‫‪ ۸‬ســاله ریاســت جمهوری ســازگار نیســت‪ .‬گویی‬ ‫احمدی نژاد از ان دســته سیاســتمدارانی اســت که‬ ‫بر روی فقدان حافظه تاریخی مردم ایران حساب‬ ‫ویژه ای بازکرده اســت! در ادامه برخی از اظهارات‬ ‫این روزهای احمدی نژاد را با رفتار و کردارهای او و‬ ‫دولتش مقایسه می کنیم‪‎:‬احمدی نژاد چندی پیش‬ ‫گفــت‪« :‬کارکنــان دولــت باید کــم و دولت کوچک‬ ‫شود»‪ .‬به گزارش مدارا‪ ،‬این در حالی است که بنا به‬ ‫گفتهمعاونتوسعهسرمایهانسانیرئیس جمهور در‬ ‫ینــژاد‪۴۵۰ ،‬‬ ‫دولــت دهم یعنــی دولت دوم احمد ‬ ‫هزار نفر بدون ضابطه و بر اســاس رابطه استخدام‬ ‫شــدند؛ اســتخدام ‪ ۷۶‬هــزار نفر در یــک وزارتخانه‬ ‫در ســال اخر دولــت احمدی نژاد و اســتخدام افراد‬ ‫مســواد در اموزش وپــرورش در دولــت‬ ‫یســواد و ک ‬ ‫ب ‬ ‫احمدی نژاد‪ .‬احمدی نژاد‪ ،‬شــنبه اول خــرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دریکی از روم های کالب هاوس مدعی شد که «من‬ ‫تنها دولتی بودم که از کسانی که به من رای ندادند‬ ‫در دولت ما امدند‪ .‬من در سال ‪ ۸۴‬از اقای عارف‬ ‫صادقانه درخواســت کردم معاون اول من بمانند‬ ‫اما ایشان نپذیرفتند‪ .‬از وزرای خاتمی خواستم سفیر‬ ‫شوند»‪ .‬این سخنان احمدی نژاد در حالی است که‬ ‫محمدجــواد ظریف که در دولت اصالحات ســفیر‬ ‫ایــران در ســازمان ملل بوده اســت‪ ،‬روایت دیگری‬ ‫از نــوع برخــورد محمــود احمدی نژاد با خــود ارائه‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬سال اولی که دکتر احمدی نژاد‬ ‫تشــریف بردنــد نیویــورک‪ ،‬خــوب‪ ،‬باالخــره مــن‬ ‫لشــده بودم‬ ‫ســفیری بودم که هم به خودم تحمی ‬ ‫و هــم بــه ایشــان؛ یعنی نــه من دلم می خواســت‬ ‫ســفیر ایشان باشــم و نه ایشــان دلش می خواست‬ ‫من سفیر ایشان باشم‪ ،‬اما خوب اقا فرموده بودند‬ ‫کــه بماند‪ .‬همین جور که در ماشــین رفتم خدمت‬ ‫ایشــان (احمدی نژاد) که ایشــان را از فرودگاه ببرم‬ ‫به سمت هتل… من در ماشین کنار ایشان نشسته‬ ‫بودم‪ ،‬خدمتشان عرض کردم که وضعیت این طور‬ ‫است‪ ،‬من اینجا اجازه ای دارم‪ ،‬سناتورها را می بینم‪،‬‬ ‫مقامــات غیردولتــی امریکایــی را می بینــم و بــرای‬ ‫شــما هم یک جلسه گذاشتیم با افراد غیردولتی و‬ ‫اد مهــای بانــام امریکا‪ .‬چند تا مشــاور امنیت ملی‬ ‫سابق‪ ،‬چند تا وزیر سابق‪ .‬خدمت ایشان این ها را‬ ‫داشتم عرض می کردم که ایشان فرمودند من هم‬ ‫می خواهم ســناتورها را ببینم‪ .‬من خدمت ایشــان‬ ‫عــرض کــردم که شــما نمی توانیــد چنین تصمیمی‬ ‫بگیرید‪ ،‬این تصمیم را باید اقا بگیرند‪ .‬ایشان هم‬ ‫خیلی بدشــان امد…حسین مرعشــی نیز در همین‬ ‫رابطه می گوید‪ :‬ظریف و تیم او ظرفیت های واقعی‬ ‫جمهوری اســامی بودند که زیرخــاک بودند‪ ،‬مگر‬ ‫ظریف چگونه برکنار شد؟ او به دفتر رهبری رفت و‬ ‫گزارشی از دفتر نمایندگی سازمان ملل داد و وقتی‬ ‫احمدی نژاد مطلع شد دستور داد تا برکنارش کنند‪.‬‬ ‫ینــژاد همچنیــن درروم کالس‬ ‫محمــود احمد ‬ ‫هاوس خطاب به عبداهلل مومنی از کنشگران مدنی‬ ‫و سیاســی اصالح طلــب گفــت «وقتی شــما زندان‬ ‫بودیــد من خیلی ناراحت بودم و برای ازادی شــما‬ ‫تالش کردم که نشــد»‪ .‬این در حالی اســت که بنا‬ ‫به گفته سردار اسماعیل احمدی مقدم که در زمان‬ ‫ریاســت جمهوری احمدی نژاد و اتفاقات سال ‪۸۸‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ینــژاد روش‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامی بــود‪ ،‬احمد ‬ ‫دیگری در برخورد با معترضان داشــت‪ :‬اســماعیل‬ ‫احمــدی مقــدم در مصاحب ـه ای بــا مجلــه رمز عبور‬ ‫که در ‪ ۳۱‬مردادماه ‪ ۹۴‬در خبرگزاری فارس بازنشــر‬ ‫ینــژاد‬ ‫شــده‪ ،‬در خصــوص واکنــش محمــود احمد ‬ ‫بــه راهپیمایــی ‪ ۲۵‬خرداد ســال ‪ ۱۳۸۸‬در اعتراض‬ ‫به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری گفته است‪:‬‬ ‫ساعت شش با محمود احمدی نژاد جلسه داشتیم‪.‬‬ ‫هنوز هیچ کس نیامده بود‪.‬‬ ‫ایشــان گفــت‪« :‬چــه خبــر؟» گفتــم‪« :‬خیابــان ‬ ‫نجــوری بــود‪ ».‬گفت‪« :‬خیلی خوب شــد‪ .‬دایره‬ ‫ای ‬ ‫را تــکان دادیــم و اضافــات و اشــغال ها رو امــد‪ .‬با‬ ‫ان ها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید‪ .‬بروید‬ ‫خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید‬ ‫و بروید‪».‬‬ ‫سیاستمدارانبدتوسط کسانی کهرای‬ ‫نمی دهندانتخابمی شوند‬ ‫داوطلب ســیزدهمین دوره‬ ‫حرکــت و اقــدام کنفرانــس‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫مطبوعاتی می گــذارم و با مردم‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬سیاســتمداران بد‬ ‫صحبــت می کنــم‪ .‬ما بر اســاس‬ ‫توسط کسانی کهراینمی دهند‬ ‫عنوان دولت اشــتی و صلح نیاز‬ ‫انتخابمی شوند؛بنابراینباید‬ ‫داریم در عرصه سیاست داخلی‬ ‫زهرا شجاعی‬ ‫با مشــارکت بــاال بــرای بهترین‬ ‫گفت وگــو و انســجام را ایجــاد‬ ‫انتخــاب تالش کــرد‪ .‬به گزارش‬ ‫کنیــم‪ .‬مــن در ایــن کنفرانــس‬ ‫ایرنا‪ ،‬زهرا شــجاعی در پاســخ به ســوالی درباره مطبوعاتــی از مــردم درخواســت کمــک و اعالم‬ ‫حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری اظهار همبستگیبینگروه هایمختلفسیاسیخواهم‬ ‫داشــت‪ :‬بعــد از گذشــت بیــش از چهــار دهه ما داشــت‪ .‬شــجاعی خاطرنشــان کرد‪ :‬باید چتری‬ ‫تاکنون کاندیدای زنی که پرونده اش موردبررسی بازکنیم تا تمام ایرانیان و گروه ها احســاس کنند‬ ‫قرار بگیرد و تفسیر عملی از اصل قانون اساسی رئیس جمهور خودشــان انتخاب شده است‪ .‬این‬ ‫صورت بگیرد نداشــته ایم‪ .‬شجاعی خاطرنشان فعال اصالح طلب در پاسخ به این سوال ک ه ایا‬ ‫کــرد‪ :‬در دور ههــای قبل اعظم طالقانی اقدام به شمابابرنامهامده ایداظهارداشت‪:‬براینخستین‬ ‫کاری نمادین کردند و این حرکت نمادین ایشان بار در تاریخ جمهوری اســامی یک حزب زنانه‬ ‫ارزشمند بود‪ .‬ما در جهت رفع ابهام کلمه رجال مجمعزناناصالح طلببرنامهارائه کردهاست‪.‬‬ ‫در قانون اساسی اقدام کردیم و در قالب ائتالف این برنامه در ‪ ۶‬فصل اقتصاد‪ ،‬سیاست داخلی‪،‬‬ ‫زناناصالح طلب کاندیدایموردنظرواردرقابت خارجی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اجتماعی و زنان تدوین شده‬ ‫شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬مــا بــرای برداشــتن یــک گام اســت‪ .‬ایــن برنامــه در حــال تکمیل اســت و در‬ ‫در راســتای تفســیر عملی از قانون اساسی اقدام صورت تائید در قالب برنامه خودم و در صورت‬ ‫کرده ایم و تا اینجا به نتیجه دست پیداکرده ایم عدم تائید در قالب برنامه حزب به رئیس جمهور‬ ‫و ســخنگوی شــورای نگهبــان هــم اعــام کردند برتــر ارائه می کنیــم‪ .‬او بابیان اینکــه برنامه های‬ ‫پرونــده همــه را بررســی می کنیــم و باخبرهــای تفصیلیدر تمامحوزه هادر زمانتائیدصالحیت‬ ‫رسیده پرونده بنده هم در دست بررسی است و ارائــه می شــود‪ ،‬در خصوص مشــارکت مــردم در‬ ‫نشــان می دهد تا حدودی به هدف رسیده ایم‪ .‬انتخابات گفت‪ :‬انچه در درجه اول اهمیت دارد‬ ‫داوطلــب ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت مشــارکت مــردم اســت‪ .‬در ســالگرد دوم خرداد‬ ‫جمهــوری گفــت‪ :‬جامعه هدف مــا کل جامعه رهبر انقالب پیامی دادند و گفتند حماسه دوم‬ ‫استواینموضوعبهمطالبهعمومیتبدیل شده خرداد و اینکه انتخابات انقالب را برای مدت ها‬ ‫اســت و قرار گرفتن ما در این مســیر هم توســط بیمه کرد‪.‬حضور گستردهومشارکتمردمباعث‬ ‫مــردان جبهــه اصالحــات رقــم خورد‪ .‬شــجاعی شــد انزوای بخشــی از جامعه شکســته شــود و‬ ‫در پاســخ به ســوالی درباره این که سبد رای خود همه گروه های سیاســی و مردم در انتخابات‬ ‫را چطــور ارزیابی می کنید؟ افزود‪ :‬بحــث اول در حضــور پیــدا کردند‪ .‬شــجاعی بابیــان اینکه‬ ‫این زمینه شورای نگهبان است و گام دوم در نهاد تاثیــر تبلیغــات در مشــارکت مــردم بســیار‬ ‫اجماع ســاز انجام می شــود و جبهه اصالحات از اهمیــت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬باید اخــاق‪ ،‬انصاف‬ ‫بین کاندیــدای اصالح طلــب رای گیری می کند و و حرمــت انســانی حفــظ شــود و افــراد‬ ‫درنهایت نظرسنجی سبد رای را تعیین می کند‪ .‬بــدون تخریــب دیگران و با اثبــات خودرای‬ ‫او درباره علت انصراف شــهیندخت مــوالوردی بیاورنــد‪ .‬همچنیــن خــود احــاد ملــت نیز در‬ ‫نیــز اظهار داشــت‪ :‬او انصراف نــداد و از اول وارد احزاب تجلی پیدا می کنند که ســایرین را به‬ ‫نشــد و مخالف بــود و دیگــران او را وارد کردند‪ .‬مشارکت دعوت می کنند‪ .‬داوطلب سیزدهمین‬ ‫داوطلــب ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت دوره انتخابات ریاســت جمهــوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫جمهوری در پاســخ به سوالی مبنی بر این که اگر سیاستمدارانبدتوسط کسانی کهراینمی دهند‬ ‫به عنوانرئیس جمهوریانتخابشوید‪،‬نخستین انتخاب می شوند؛ بنابراین باید با مشارکت باال‬ ‫اقدام شما چه خواهد بود؟ گفت‪ :‬در نخستین برایبهترینانتخابتالش کرد‪.‬‬ ‫یکماهاینترنترایگان‬ ‫برای تمام مردم ایران‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫نامزد هــای انتخابــات ریاســت‬ ‫اطالعــات گفــت‪ :‬بــرای تمــام‬ ‫جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داده و‬ ‫مــردم ایــران یــک مــاه اینترنت‬ ‫تصریــح کــرده بــود‪« :‬همــه مــا‬ ‫رایگاندر نظر گرفته شدهاست‪.‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم کــه حداکثر‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمی‬ ‫مشــارکت مــردم در انتخابــات‬ ‫محمدجواد اذری‬ ‫در توئیتر خود از اینترنت رایگان‬ ‫ریاســت جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬رخ‬ ‫جهرمی‬ ‫بــرای مردم خبــر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫دهد‪ .‬همان گونه که صداوسیما‬ ‫تجویز و تصویب ســتاد ملی کرونا و با همکاری ظرفیت هایی را برای کاندید ها فراهم می اورد‪،‬‬ ‫محمدباقرنوبخترئیسسازمانبرنامه وبودجه وزارت ارتباطــات نیــز بــرای اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫و به منظــور ترویج تبلیغات انتخابات در فضای فضای مجــازی‪ ،‬بســته هایی را بــرای نامزد های‬ ‫مجــازی به جــای تجمعات خیابانــی و میدانی‪ ،‬تائید صالحیت شده در نظر گرفته تا بتوانند از ان‬ ‫بسته های«اینترنت»یک ماهه«رایگان»بههمه زیرساخت هابه صورتعادالنهبرایتبلیغاتشان‬ ‫مــردم ایــران عرضه خواهد شــد‪ .‬وزیــر ارتباطات اســتفاده کننــد‪ ».‬ســیزدهمین دوره انتخابــات‬ ‫اعــام جزئیات این بســته ها را به اینــده موکول ریاســت جمهوری ایــران‪ ۲۸ ،‬خرداد ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کرد‪.‬پیش ازایناواز تخصیصبستهاینترنتیبرای برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫قرعه کشیبرنامه هایانتخاباتیپساز‬ ‫اعالمنتایج‬ ‫عضو کمیســیون بررســی تبلیغات انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری جزییــات برنامــه انتخاباتی‬ ‫رسانه ملی را برای داوطلبان انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری تشــریح کــرد‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ ،‬ســید احســان قاضــی زاده‬ ‫هاشــمی اظهار کرد‪ :‬اگر این بررسی ها تا پایان‬ ‫پنــج روز دوم ادامــه یابــد‪ ،‬زمــان اولیــه اغــاز‬ ‫تبلیغات انتخاباتی نامزد ها‪ ۴۸ ،‬ســاعت پس‬ ‫از اعــام رســمی نتایــج بررســی صالحیت هــا‬ ‫از جانــب شــورای نگهبــان خواهــد بــود کــه‬ ‫اواخــر این هفته اســت‪ .‬او بــه فراخوان برخی‬ ‫داوطلبــان ریاســت جمهــوری بــرای مناظــره با‬ ‫رقبایشان اشاره و تاکید کرد‪ :‬کمیسیون بررسی‬ ‫تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قطعا این‬ ‫اقدامات را رصد و بر ان نظارت می کند‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون بررســی تبلیغات انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در مــاده ‪ ۶۶‬قانــون‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری صراحتا قیدشــده‬ ‫کــه فعالیت هــای انتخاباتــی نامزد هــا از زمان‬ ‫تهــا اغاز‬ ‫اعالم رســمی نتایج بررســی صالحی ‬ ‫و تا ‪ ۲۴‬ســاعت قبــل از روز برگزاری انتخابات‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫معرفیفوالدمبارکههوشمنددر سطح‬ ‫جهانی تا افق‪1404‬‬ ‫معــاون تکنولــوژی فــوالد‬ ‫مســیری را ترسیم کنند که بهتر‬ ‫مبارکــه اصفهــان گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫بتوانند به فعالیت خــود ادامه‬ ‫تحــول دیجیتــال بــه عنــوان‬ ‫دهنــد‪ .‬وی با تاکید بر اســتفاده‬ ‫بزرگ ترین مســیر حرکتی فوالد‬ ‫یهــا در صنایــع و‬ ‫از تکنولوژ ‬ ‫مبارکــه تــا افــق ‪ 14۰4‬از ســال‬ ‫خدمات و به نوعی عرصه ارائه‬ ‫مهدی نقوی‬ ‫گذشته در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ســرویس‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫ایجــاد شــد و هــدف ایــن طرح‬ ‫اینده نزدیک سهم محصوالت‬ ‫معرفی فوالد مبارکه هوشمند در سطح جهانی خدماتــی بســیار افزایش خواهد یافــت؛ به این‬ ‫بــرای افــق ‪ 14۰4‬اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســید معنی که از حوزه کشاورزی به سمت صنعت و‬ ‫مهدی نقوی در ایین افتتاحیه پنجمین اجالس در اینزمینهبهسویتولیدانبوهرفتیمودر نهایت‬ ‫بین المللی«اینترنتاشیاوکاربردها»کهبهصورت نسل سوم تکنولوژی برای افزایش سرعت تولید‬ ‫برخطدر دانشگاهاصفهانبرگزار شد‪،‬اظهار کرد‪ :‬ایجــاد شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬امروزه مفهــوم ارائه‬ ‫طرح تحول دیجیتال به عنوان بزرگ ترین مسیر سرویسبسیارمهماست‪.‬اکثر کارخانه هایبزرگ‬ ‫حرکتی فوالد مبارکه تا افق ‪ 1404‬از سال گذشته دنیا به ســمت تولید و فروش ســرویس رفته اند‪.‬‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه ایجاد شده که برمبنای ان برای فروش ســرویس در ســطح کالن و گسترده‬ ‫استفاده از تمام پتانسیل ها و توانمندی های این باابزارهایقدیمینمی توان کسبسرمایه کردو‬ ‫حوزه تعریف شــده اســت‪ .‬وی هدف این طرح الزام ما برای حرکت در راستای مباحث دیجیتال‬ ‫رامعرفیفوالدمبارکههوشمنددر سطحجهانی و اینترنــت اشــیا جایــگاه ویــژه ای پیــدا خواهــد‬ ‫بــرای افــق ‪ 1404‬دانســت و افــزود‪ :‬امیدواریــم کرد‪ .‬نقوی با تاکید بر اینکه در حوزه دیجیتال و‬ ‫بتوانیــم عضــو باشــگاه فانــوس دریایی شــویم‪ .‬اینترنت اشیا‪ ،‬بحث بهبود مطرح نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬با تاکید موضوع تحول مدنظر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫براینکهایندهصنایعدنیابااینمفاهیمدرامیخته این حوزه موضوع تحول مطرح است‪ .‬بین بهبود‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشــبختانه در ایــن حوزه و تحول تفاوت وجود دارد و مباحث دیجیتال و‬ ‫خیلی از قافله دنیا عقب نیستیم‪ .‬فوالد مبارکه اینترنتاشیایکپروژهنیستند‪،‬بلکهمسیرحرکت‬ ‫تصمیــم گرفــت در این راه گام بــردارد و در تمام هستند‪.‬معاونتکنولوژیفوالدمبارکهتاکید کرد‪:‬‬ ‫حوزه ها اســتفاده از این فناوری را الزم میدانیم‪ .‬بــه همین منظــور‪ ،‬مفهــوم راه و حرکت به جای‬ ‫نقوی افزود‪ :‬شاخصه های کلیدی باشگاه فانوس پروژهدر اینزمینهبایداستفادهشود‪.‬نقویافزود‪:‬‬ ‫دریایی شامل بهره وری‪ ،‬چابکی و سفارش سازی زمانی که در خصوص الزام صحبت می کنیم‪ ،‬به‬ ‫اســت که در هر ســه حوزه نقش اینترنت اشــیا‪ ،‬معنای شرط بقا است و اگر در اینده می خواهیم‬ ‫کاربردی اســت که با استفاده از این کنفرانس ها بقاداشتهباشیم‪،‬بایدمتوجهاینتغییراتباشیم‬ ‫می توان بهترین بهره را گرفت‪ .‬وی ابراز امیدواری و بــا رصــد رونــد اینــده از ان اســتفاده کنیــم و به‬ ‫کــرد کــه دانشــگاه های اصفهــان و فردوســی و موفقیــت برســیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫مجموعــه فــوالد مبارکــه بتوانند به عنــوان یک مراکز خدماتی ایران به این مهم توجه نمی شود‬ ‫مرکــز تعالی برای رشــد در زمینه تحول دیجیتال و برای تصمیم گیران این حوزه باید مفاهیم این‬ ‫و اینترنت اشــیا در اینده معرفی شــوند‪ .‬معاون الزام بیش ازپیش روشــن شود‪ .‬معاون تکنولوژی‬ ‫یهــای کلیــدی‬ ‫تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان افزود‪ :‬متاسفانه فــوالد مبارکــه‪ ،‬توجــه بــه فناور ‬ ‫در قســمت تهدیــد موضــوع بــا نوعــی چالــش توانمند ساز مانند هوش مصنوعی‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫فرهنگی مواجهیم‪ .‬به طورکلی یکی از بزرگ ترین و‪ .‬را الزامی دانست و گفت‪ :‬به کارگیری صحیح‬ ‫نگرانی های هر مجموعه ای که به سمت تحول اینمفاهیمدررفعچالش هاییکصنعتنقش‬ ‫حرکت می کند موضوع چالش فرهنگی اســت‪ .‬اساسی دارد و باید به ان توجه ویژه شود‪ .‬نقوی‬ ‫وی افزود‪ :‬برای هر موضوعی راهکار وجود دارد ادامه داد‪ :‬در این فرایند حرکتی برای رسیدن به‬ ‫و هنر اندیشــمندان در این اســت که تهدیدها را اقتصاد نسل چهارم‪ ،‬دانش چگونگی استفاده از‬ ‫مطالعــه و در جهــت رفــع کردن ا نهــا و تبدیل فناوری های کلیدی توانمند ساز در اینده یکی از‬ ‫ان ها به فرصت تالش کنند‪ .‬نقوی موضوع بلوغ مشاغل بســیار مهم جامعه خواهد بود و اینده‬ ‫ســازمان برای اجرای مفاهیم تحــول دیجیتال و بازار کار در دنیا متعلق به کســانی اســت که در‬ ‫یهــای نوظهور دســتی داشــته باشــند‪ .‬وی‬ ‫اینترنتاشیارابسیار حیاتیوقابل توجهدانست فناور ‬ ‫و گفت‪ :‬اینکه اصحاب صنعت و خدمت بدانند توصیه کرد‪ :‬توجه به این نکته ضروری اســت و‬ ‫در اینده چه شرایطی را با استفاده از فناوری های بایــد در جهت افزایش اگاهی در این زمینه گام‬ ‫نوظهــور خواهنــد داشــت‪ ،‬موجــب م ‬ ‫یشــود برداریم‪.‬‬ ‫شکر دیگر نرخ مصوب ندارد‬ ‫معــاون بازرســی ســازمان حمایــت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه‬ ‫افزایــش قیمــت نــان قبــل از اعالم نــرخ جدید‬ ‫غیرقانونی اســت‪ ،‬علت افزایش قیمت شکر را‬ ‫رو بــه اتمــام بودن ذخایر شــکر وارد شــده با ارز‬ ‫دولتــی عنــوان کــرد و گفت‪ :‬با توجــه به اینکه‬ ‫شــکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شود‬ ‫خگــذاری تثبیتــی نیســت‪ .‬به‬ ‫دیگــر مشــمول نر ‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬سید جواد احمدی درباره افزایش‬ ‫قیمت شــکر گفت‪ :‬قیمت مصوب هشت هزار‬ ‫و ‪ 700‬تومان برای شــکر وارد شــده با ارز دولتی‬ ‫بود‪ ،‬اما با توجه به تغییر گروه کاالیی شکر در‬ ‫سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص‬ ‫ارز دولتــی بــه این کاال‪ ،‬ذخایر شــکر وارد شــده‬ ‫بــا ارز چهــار هــزار و تومانــی کاهش یافتــه و رو‬ ‫به اتمام اســت و شــکر وارد شــده با ارز نیمایی‬ ‫تگــذاری تثبیتی نیســت‪ .‬وی‬ ‫نیز مشــمول قیم ‬ ‫همچنین تاکید کرد که افزایش قیمت نان پیش‬ ‫از تصویــب و اعــام قیمــت جدیــد غیرقانونی‬ ‫اســت و بازرســی بــر ایــن کاال طــی هفت ههــای‬ ‫گذشته افزایش یافته است‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫ســازمان حمایــت بــا بیــان اینکــه در بحث نان‬ ‫ت نظارت بر نانوایی ها به اســتانداران‬ ‫مســئولی ‬ ‫سراسر کشور واگذار شده تا با توجه به شرایط‬ ‫هماناستانتصمیم گیری کنند‪،‬تصریح کرد‪:‬هم‬ ‫ســازمان های صمت و هــم اتاق های اصناف با‬ ‫همراهی تعزیرات حکومتی مسئولیت برخورد‬ ‫بــا تخلفــات را بر عهده دارند‪ .‬در حــوزه نان در‬ ‫هفته های گذشته ‪ ۳۰۷‬هزار بازرسی انجام و ‪۱۶‬‬ ‫هزار پرونده تشــکیل شــده است‪ .‬ممکن است‬ ‫اشکالی در فرایندها وجود داشته باشد که نتیجه‬ ‫ان افزایش قیمت ها در سطح عرضه است‪ .‬در‬ ‫موضوع قیمت روغن هم شاهد افزایش قیمت‬ ‫جهانی مواد اولیه بودیم و ‪ ۱۰۸‬هزار بازرسی در‬ ‫حوزه روغن انجام شده است‪ .‬احمدی همچنین‬ ‫دربــاره عملکرد بخش بازرســی این ســازمان در‬ ‫ســال گذشــته اظهار کــرد‪ :‬شــرایط ویــژ ه تحت‬ ‫تاثیر تحریم ها و فشــار کرونا در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫فشــار مضاعفــی روی بخش بازرســی و نظارت‬ ‫وارد کــرد‪ .‬بازرس ـی ها در شــرایط کرونــا شــغل‬ ‫ضروری تلقی می شد و در این مسیر تعدادی از‬ ‫همکارانمان را از دست دادیم‪ .‬در بخش ماسک‬ ‫و مواد ضدعفونی کننده یا برخی اقالم خوراکی‬ ‫مثل مرغ هم باید نظارت بیشتری انجام می شد‬ ‫و همین موضوع باعث شــد به ســمت داشــتن‬ ‫بــازرس مقیم در محل حرکت کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بازرسی در زنجیره تنظیم بازار حلقه اخر است‪.‬‬ ‫اگــر حلقه های ابتدایی مشــکلی داشــته باشــد‬ ‫نمی توان نتیجه کافی را از این بازرسی ها انتظار‬ ‫داشــت‪ .‬مــردم اگر شــکایت و اعتراضــی دارند‪،‬‬ ‫می توانند به بازرسان سازمان حمایت مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬عده ای با توجه به شــرایط انتخابات به‬ ‫دنبال ســودجویی حرکــت می کنند و به همین‬ ‫دلیل ما بیشتر از گذشته در بازار خواهیم بود‪ .‬او‬ ‫با اشاره به انجام ماهانه ‪ ۳۷۰‬بازرسی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬درحالی که تعداد بازرسان ما از دو‬ ‫هــزار و ‪ 500‬نفــر بــه یک هــزار و ‪ 900‬نفر کاهش‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬امــا تعــداد بازرس ـی های ما نســبت‬ ‫بــه ســال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۴۰‬درصــد افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬ســال گذشــته در هر ماه بیش از ‪ ۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬پرونده به ســازمان تعزیرات ارســال کردیم‬ ‫یکــه در ســال ‪ ۱۳۹۸‬این رقــم ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫درحال ‬ ‫‪ ۷۰۰‬پرونــده بــود‪ .‬احمدی همچنین در پاســخ‬ ‫بــه اعتــراض خبرنــگاران بــه افزایش قیمت های‬ ‫اخیر و عدم پاسخگویی سازمان حمایت گفت‪:‬‬ ‫این که کاالیی گران شود هیچ ارتباطی به سازمان‬ ‫حمایتازحقوقتولیدکنندگانومصرف کنندگان‬ ‫و اتاق اصناف ندارد‪ .‬برای گرانی کاالهایی مانند‬ ‫شــکر و روغــن دلیلی وجــود دارد و ســتاد تنظیم‬ ‫بــازار تصمیــم گیرنده اســت‪ .‬مســئله دیگری به‬ ‫نام گران فروشــی وجــود دارد که رصد پرونده ها‬ ‫بــه ما ارتباط دارد‪ .‬چهار میلیون واحد اقتصادی‬ ‫باید با تعداد محدودی بازرس کنترل شــود پس‬ ‫رسیدگی به ‪ ۲۵۰‬هزار شکایت در سال و رضایت‬ ‫‪ ۷۰‬درصدیرضایتمردمنتیجهعملکردماست‪.‬‬ ‫نتیجه مراجعات بازرســان ما به تعزیرات ارسال‬ ‫شده و رسیدگی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر بنا باشد‬ ‫واحداقتصادیبعداز سهبار تخلفپلمبنشود‬ ‫بدون شــک برای بار چهارم هم تخلف خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اگر رســیدگی به شکایت ها وجود نداشت‪،‬‬ ‫هــزاران تخلــف کــه ارزش ا نهــا هــزار میلیــاردی‬ ‫یکــرد‪ .‬در بحــث افزایــش‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه پیــدا م ‬ ‫ی بازرســی انجام‬ ‫قیمت مرغ از ســه هزار مرغدار ‬ ‫و ‪ ۶۶۹‬پرونــده تشــکیل شــد‪ .‬ارزش ریالــی ایــن‬ ‫پرونده ها یک هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان بود که‬ ‫حتما به ان ها رسیدگی و برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و کارشناسان قوه قضاییه‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فوالد مبارکه با عملکرد خوب نشاط‬ ‫را به جامعه پمپاژ می کند‬ ‫مدیرعامــل فوالد مبارکه به همــراه جمعی از‬ ‫معاونیــن و مدیــران این شــرکت در یک نشســت‬ ‫صمیمی میزبان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی‪،‬‬ ‫وکال و کارشناسان قوه قضاییه و هیئت همراه بود‬ ‫و در خصوص زمینه همکاری های دوطرفه بحث‬ ‫و گفت وگــو صــورت گرفت‪.‬دکتــر علــی بهــادری‬ ‫جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و‬ ‫کارشناسان قوه قضاییه ضمن ابراز خرسندی از این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬از همکارانم خواســتم تا برنامه ریزی‬ ‫نماینــد تــا در فرصت دیگــری از خطوط تولید نیز‬ ‫بازدید کنیم؛ چراکه اشنایی با خطوط تولید فوالد‬ ‫مبارکه نگاه جدیدی برای همه ما ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بازدید از کارخانه ها خود درس بزرگی است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه این شرکت یکی از مکان هایی است که هر‬ ‫ایرانی با دیدن ان احساس مباهات و غرور می کند‬ ‫و می توان این را حتی در نظام اموزشی هم منتقل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دستاوردهای بزرگ و مثال زدنی این شرکت‬ ‫باید به درستی به جامعه منتقل شود‬ ‫بهــادری در ادامــه ضمن اشــاره به بخش اول‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهبری‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه ما دستاوردهای انقالب اسالمی را‬ ‫درست منتشر نکرده ایم؛ به عنوان مثال‪ ،‬خود من‬ ‫به عنوان یک شــهروند ایرانی که ان قدرها هم در‬ ‫حاشیه نبوده ام‪ ،‬از دستاوردهای حوزه فوالد تا این‬ ‫اندازه اطالع نداشتم‪.‬‬ ‫اگرچــه می دانــم صنعــت فــوالد یک صنعت‬ ‫استراتژیک است و تعجب می کنم که کشورهای‬ ‫غربــی و به ویژه امریکا چگونه اجــازه داده اند که‬ ‫مــا حتــی به این نقطه برســیم و قطعــا جزو خط‬ ‫قرمزهــای غرب بوده و طبیعی اســت کــه در کنار‬ ‫بســیاری از ســرداران نظامــی و بــزرگان سیاســی و‬ ‫امنیتــی و اطالعاتــی ما‪ ،‬بزرگان صنعتی مــا را هم‬ ‫تحریم کنند‪ .‬تحریم های صورت گرفته به معنای‬ ‫ان است که دشمن از این نقطه نیز ضربه خورده‬ ‫اســت و همه مســئوالن باید در نظر داشته باشند‬ ‫کــه فــوالد مبارکــه با عملکرد خوب خــود امید به‬ ‫اینــده و روحیــه خودباوری و نشــاط را به جامعه‬ ‫پمپاژمی کند‪.‬‬ ‫صنعت های زیرساختی و مادر مانند خون‬ ‫در رگ های جامعه هستند‬ ‫بهادری به نقش کلیدی صنایع مادر پرداخت‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من نقش صنعت های زیرساختی در‬ ‫کشور مانند نقش خون در بدن است‪ .‬اعتقاد دارم‬ ‫جایگاهی که این صنایع دارند موجب پمپاژ امید‬ ‫یشــود و کل مجموعه‬ ‫و روحیــه بــه کل جامعه م ‬ ‫صنعتی کشور را به فعالیت وامی دارد‪.‬‬ ‫بهــادری در ادامــه فوالد مبارکه را یک صنعت‬ ‫مــادر کــه دســتاوردهای ان بــرای کل کشــور مفید‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫این گونــه حوز ههــا بایــد نــگاه ملــی و اجتماعی را‬ ‫دنبــال کنیــم و اماده ایــم تــا در عرصــه خدمــات‬ ‫حقوقــی بــه فــوالد مبارکه و خانــواده بیــش از ‪20‬‬ ‫هزارنفری پرسنل ان مجموعه مشارکت نماییم‪.‬‬ ‫بهــادری در ادامــه افــزود‪ :‬مــا نیز ماننــد فوالد‬ ‫مبارکــه در دوران کرونــا بــه وزیــر بهداشــت اعالم‬ ‫کردیم که وکالی ما خدمات حقوقی در این دوره‬ ‫را به طور رایگان به کادر درمانی ارائه خواهند کرد‬ ‫و این اعالم هم از طرف وکال به صورت داوطلبانه‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫حمیدرضاعظیمیانمدیرعاملفوالدمبارکهنیز‬ ‫در نشســت صمیمی با رئیس مرکز امور مشــاوران‬ ‫حقوقــی‪ ،‬وکال و کارشناســان قــوه قضاییه مطرح‬ ‫کرد‪ :‬امکانات و نیروهای خود را برای بی اثر کردن‬ ‫تحریم ها و کمک به اقتصاد کشور بسیج کرده ایم‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان در این نشســت صمیمی‬ ‫ضمن خوشامدگویی‪ ،‬به میزان تولید فوالد خام در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫تولید زیر سقف کارخانه فوالد مبارکه در اصفهان‬ ‫به ‪ 7/2‬میلیون تن رسیده است و این یعنی تولید‬ ‫که در ابتدا ‪ 2/3‬میلیون تن بوده در حال حاضر به‬ ‫بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫در گروه فوالد مبارکه تولید فوالد خام به بیش از‬ ‫‪ 10/2‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬گــروه فــوالد مبارکــه‬ ‫بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد ایــران و منطقه منا‬ ‫(شــمال افریقا و خاورمیانه) اســت‪ .‬هرچند تولید‬ ‫فوالد ترکیه بیشتر از گروه فوالد مبارکه است‪ ،‬اما‬ ‫اینکه زیر یک سقف در یک واحد صنعتی هشت‬ ‫کوره قوس الکتریکی وجود داشــته باشــد در دنیا‬ ‫بی نظیــر اســت‪ .‬این مــورد فقط در فــوالد مبارکه‬ ‫وجــود دارد و پــس از ان یــک کارخانه در مکزیک‬ ‫با پنج کوره قوس الکتریکی مشــغول به فعالیت‬ ‫اســت‪ .‬عظیمیــان بــا تشــریح فرایندهــای تولید و‬ ‫حجم باالی عملیات های اجرایی در فوالد مبارکه‬ ‫بــه جایگاه این کارخانه بزرگ صنعتی در انقالب‬ ‫اســامی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬این شــرکت یکی از‬ ‫بزرگ ترین دســتاوردهای صنعتی انقالب اسالمی‬ ‫محسوب می شود‪.‬عظیمان در ادامه افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در ایران منحصربه فرد و خاص است‪.‬‬ ‫در فــوالد مبارکــه شــعاری وجــود دارد بــه نــام «از‬ ‫سنگ تا رنگ»؛ یعنی از معادن سنگ اهن تا ورق‬ ‫رنگی‪ ،‬ورق گالوانیزه و تمام حلقه های این زنجیره‬ ‫در فوالد مبارکه وجود دارد‪ .‬علت اینکه سوداوری‬ ‫این شرکت هم نسبت به دیگر واحدهای فوالدی‬ ‫بیشــتر اســت وجــود تمامی چرخــه تولیــد در این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه لوکوموتیو صنعت ایران است‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین به مجموعه‬ ‫گهــای ایــن شــرکت پرداخت و گفــت‪ :‬در‬ ‫هلدین ‬ ‫گروه فوالد مبارکه سه هلدینگ وجود دارد و اخیرا‬ ‫چهارمین هلدینگ نیز فعالیتش را از سال ‪ ۹۹‬اغاز‬ ‫کرده اســت‪ .‬فوالد مبارکه هم یک بنگاه صنعتی‬ ‫اســت‪ ،‬هم یــک بنگاه مالــی‪ .‬در بعد صنعتی به‬ ‫قول یکی از وزرا‪ ،‬فوالد مبارکه لوکوموتیو صنعت‬ ‫ایــران اســت؛ یعنــی زمانــی که فــوالد مبارکــه کار‬ ‫می کنــد‪ ،‬چــرخ ســایر صنایــع بزرگ کشــور هــم در‬ ‫حــال چرخــش اســت؛ چراکه مشــتریان مــا تنها و‬ ‫تنها شــرکت های بزرگ صنعتی هستند‪ .‬همچنین‬ ‫بــه لحــاظ گــردش مالــی بــاال‪ ،‬فــوالد مبارکه یک‬ ‫یشــود و یک شرکت‬ ‫بنگاه مالی هم محســوب م ‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد بورسی است؛ چون فوالد مبارکه برای‬ ‫تامین مالی پروژه های خود نیازی به منابع ندارد و‬ ‫ما هیچ مشــکل ارزی یا ریالی نداریم؛ بنابراین به‬ ‫دنبال این هســتیم تا در اقتصاد و صنعت کشــور‬ ‫بیشترنقش افرینیکنیم‪.‬‬ ‫عظیمیان اشــاره ای هم به وضعیــت صادرات‬ ‫ورق های فوالدی کرد و گفت‪ :‬در بخش صادرات‬ ‫ورق‪ ،‬فــوالد مبارکه تمامی اســتانداردهای اروپا را‬ ‫دارد و تا پیش از تحریم ها‪ ،‬محصوالت این شرکت‬ ‫به تمام اروپا صادر می شد؛ ازاین جهت هم فوالد‬ ‫مبارکه یک برند بین المللی محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــه پروژ ههــای‬ ‫توســعه ای فــوالد مبارکــه پرداخــت و افــزود‪:‬‬ ‫در بخــش توســعه و تولیــد محصــوالت جدیــد‪،‬‬ ‫پروژه های مختلفی در فوالد مبارکه در دستور کار‬ ‫قــرار دارد و بــه دنبال این هســتیم که کشــور را در‬ ‫زمینه های متعــدد خودکفا کنیــم‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫فــوالد مبارکــه در پروژه یک هزار کیلومتری انتقال‬ ‫نفت از گوره به جاسک که از جانب مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬استراتژیکی ترین طرح دولت معرفی شده‬ ‫بود‪ ،‬مشارکت جدی کرد که موجب تضمین ادامه‬ ‫صــادرات نفت کشــور در شــرایط خــاص گردید و‬ ‫همگان در این پروژه شاهد بی اثر شدن تحریم ها‬ ‫در مســیر رشــد و توسعه کشــور بودند‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه به دســتاوردهای مهم دیگر‬ ‫در ماه های اخیر اشــاره کرد و افزود‪ :‬در اســفندماه‬ ‫گذشته‪ ،‬تختال با ضخامت ‪ 300‬میلی متر در فوالد‬ ‫مبارکه تولید شد و دو روز پس از تولید این محصول‬ ‫جدید‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت برای دریافت این‬ ‫محصول با ما تماس گرفت و اعالم کرد که برای‬ ‫انتقــال نفــت و گاز از جزایــر به خصــوص کیش به‬ ‫ســرزمین اصلی دقیقا نیاز به چنین تختالی وجود‬ ‫دارد و مشتری این محصول شدند‪.‬‬ ‫این موضوع باعث می شود تا تولید ما مجددا‬ ‫افزایــش یابد و شــرکت های نورد و لول هســازی نیز‬ ‫برای این پروژه فعالیت خواهند داشت‪ .‬این روند‬ ‫یشــود چرخ اقتصاد و صنعت در‬ ‫در کل باعث م ‬ ‫کشــور به گردش دراید‪ .‬عظیمیــان افزود‪ :‬جایگاه‬ ‫فــوالد مبارکــه می توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد؛‬ ‫بنابرایــن امکانــات و نیروهای خــود را برای بی اثر‬ ‫کردن تحریم ها و کمک به اقتصاد کشــور بســیج‬ ‫کرده ایم‪ .‬علی رغم اینکه بیشتر شرکت ها و صنایع‬ ‫ایران تحریم شدند‪ ،‬فوالد مبارکه تنها شرکتی بود‬ ‫که امریکا به طور جداگانه سه بار ان را در فهرست‬ ‫تحریم های بسیار سخت خود قرار داد و حتی در‬ ‫اخریــن روز دولت ترامپ‪ ،‬این شــرکت و شــخص‬ ‫بنده به عنوان تروریست در لیست تحریم ها قرار‬ ‫گرفتیــم و البته بــه ان افتخار می کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه در بخشی دیگر از صحبت هایش به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی این شرکت اشاره و اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در بخش مســئولیت های اجتماعــی‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکــه کارهــای بزرگی انجام داده اســت‪ .‬یکی از‬ ‫معضالت بزرگ دنیا در دوران کرونا تامین اکسیژن‬ ‫بیمارستان ها بود و فوالد مبارکه اکسیژن مازاد خود‬ ‫را که در ســال های گذشته به فروش می رساند‪ ،‬از‬ ‫دی ماه ســال گذشــته ب هصــورت رایــگان در اختیار‬ ‫بیمارســتان ها قــرار داد و تاکنــون بیــش از ‪ 13‬هزار‬ ‫تن اکسیژن رایگان تحویل جامعه سالمت کشور‬ ‫داده است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته در‬ ‫حوزه کرونا بیش از ‪ 100‬میلیارد تومان در عرصه های‬ ‫مختلــف ازجملــه اقــام و تجهیزات بیمارســتانی‬ ‫بیمارســتان های درمانگر بیماران کرونایی‪ ،‬تامین‬ ‫مــواد ضدعفونی کننــده و همــکاری و حمایــت‬ ‫از نهادهــای ذی ربــط جهــت مقابلــه بــا بیمــاری‬ ‫کرونــا هزینــه کرده ایــم‪.‬وی ادامــه داد و گفــت‪:‬‬ ‫اعتقــاد فــوالد مبارکه در خصوص مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی این اســت که دولــت در زمان جنگ با‬ ‫ســختی توانســته فوالد مبارکــه را راه انــدازی کند؛‬ ‫بنابراین در ســال های گذشــته‪ ،‬فوالد مبارکه باید‬ ‫در اتفاقــات و بحران هایــی مثل زلزله‪ ،‬ســیل و‪...‬‬ ‫در کنار مردم بایستد‪ ،‬برای رهایی از این بحران ها‬ ‫کمک کند و در شــرایط ســخت کنار دولت باشد‪.‬‬ ‫البته طبیعی است که هرچه شرکت بزرگ تر باشد و‬ ‫درامد بیشتری داشته باشد‪ ،‬بیشتر تحت فشار قرار‬ ‫می گیرد و حواشــی بیشــتری هم خواهد داشــت‪.‬‬ ‫ما در ســال های گذشــته از سوی جریانات سیاسی‬ ‫بسیار تحت فشار قرار گرفته ایم‪ .‬همین اخیرا در اذر‬ ‫و دی ماه سال گذشته بازرسی ویژه ای را پشت سر‬ ‫گذاشتیم و تمامی همکاری های الزم را با سازمان‬ ‫بازرســی کشــور انجــام دادیــم‪ .‬خدا را شــکر هیچ‬ ‫مســئله ای هم وجود نداشــت و اکنون نیز میزبان‬ ‫تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی هستیم‪.‬‬ ‫ادعــا نمی کنیم کــه فوالد مبارکه عــاری از هرگونه‬ ‫ایراد و اشــکالی اســت‪ ،‬اما اعتقاد داریم ازانجاکه‬ ‫فوالد مبارکه سیســتماتیک و بر اساس فرایندهای‬ ‫روشــن و قانونــی عمــل می کنــد‪ ،‬اساســا تخلــف‬ ‫قابل توجهی در ان امکان شکل گرفتن ندارد‪.‬‬ ‫عظیمیــان در ادامه گفت‪ :‬خوشــبختانه فوالد‬ ‫مبارکــه بــا قــدرت مســیر خــود را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫برنام ـه ای کــه ما در شــرکت تــا ســال ‪ 1404‬دنبال‬ ‫می کنیم این اســت که کشــور را به طور کامل غنی‬ ‫از ورق فوالدی کنیم‪ .‬عظیمیان با اشاره به واردات‬ ‫‪ 700‬میلیــون یورویــی فــوالد در ســال گذشــته به‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬نیمــی از واردات فــوالدی در قالب‬ ‫ورق بــوده و اکنــون در صنعت های مختلف مثل‬ ‫خودروســازی‪ ،‬لــوازم خانگــی و‪ ...‬در برخــی از‬ ‫بخش ها توانایی تولید بعضی از ورق های خاص‬ ‫در کشور وجود ندارد‪ .‬فوالد مبارکه در برنامه های‬ ‫خــود تا ســال ‪ 1404‬تولید ایــن ورق ها را گنجانده‬ ‫است تا کشور را از هر نوع ورقی بی نیاز کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه ابراز خرسندی کرد که‬ ‫فوالد مبارکه برای رسیدن به اهداف خود نیاز به‬ ‫کمک مالی دولت ندارد و می تواند تمام نیاز خود‬ ‫را از لحاظ مالی تامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فوالد مبارکه با ابراز خوشــحالی از‬ ‫خدمــت به مردم و صنعت کشــور گفــت‪ :‬بنده و‬ ‫همکارانم در تمامی لحظات به دنبال پمپاژ امید‬ ‫بــه کشــور بوده ایم و ایــن را به همه همکارانمان‬ ‫نیز تاکید کرده ایم؛ چراکه دشــمنان این کشــور به‬ ‫دنبــال تضعیــف ایــران هســتند‪ .‬در ســال ‪ 57‬کــه‬ ‫انقالب شد‪ ،‬کال ‪ 600‬هزار تن فوالد تولید و چهار‬ ‫میلیــون تن وارد می کردیــم و در جهان رتبه ‪ 35‬را‬ ‫داشــتیم؛ اما اکنون که ‪ 40‬ســال از انقالب گذشته‪،‬‬ ‫از رتبــه ‪ 35‬بــه دهــم ارتقا پیدا کرده ایــم و حدود‬ ‫‪ 25‬میلیون تولید و بین ‪ 8‬تا ‪ 10‬میلیون تن از ان را‬ ‫صادرمی کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایشعمرکاریسگمنت هایماشین هایریخته گریمداومبهیک میلیونتنتختال‬ ‫رئیــس تعمیــرگاه ریخت هگــری مــداوم شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه از افزایــش عمر کاری ســگمنت های‬ ‫ماشــین های ریخت هگــری مداوم بــه یک میلیون تن‬ ‫تختالباصرفه جوییبیشاز پنجمیلیاردتومانخبر‬ ‫داد‪.‬روح اهلل بیرانوند گفت‪ :‬در تمام فوالدســازهای‬ ‫دنیا‪،‬عمر کارییک میلیونتنتختالبه عنوانهدف‬ ‫و معیار (بنچ مارک) برای سگمنت های ماشین های‬ ‫ریخته گری در نظر گرفته می شود و رسیدن به این‬ ‫میزانتولیدبهازایهرسگمنت‪،‬نشان دهندهکیفیت‬ ‫مطلوبسیستمنگهداریوتعمیراتدرماشین های‬ ‫ریخته گری و تامین قطعات اســتاندارد و بی عیب‬ ‫است‪.‬ازاین رو کسبعمریک میلیونتنتختالبرای‬ ‫هر ســگمنت‪ ،‬به عنوان شــاخصی مهم در سنجش‬ ‫کیفیت نگهداری تعمیرات ماشین های ریخته گری‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬وی افزود‪ :‬سگمنت های‬ ‫ماشــین های ریخته گری مــداوم مجموع ـه ای از دو‬ ‫ردیف غلتک هســتند که یک ردیف در زیر تختال‬ ‫و ردیــف دیگــر روی تختال قرار می گیرد و عالوه بر‬ ‫حفظ کیفیت سطحی تختال‪ ،‬وظیفه حرکت دادن‬ ‫شمشبهسمتانتهایماشینریخته گریرابرعهده‬ ‫دارند‪.‬بیرانونــد ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه تختال‬ ‫در حیــن حرکــت در ماشــین ریخت هگــری‪ ،‬نیروهای‬ ‫استاتیکیوداینامیکیبسیار سنگینیبهتجهیزاتو‬ ‫سازه ماشین وارد می کند‪ ،‬الزم است سگمنت های‬ ‫ماشین ریخته گری مجهز به دستگاه های مختلفی‬ ‫ازجمله هیدرولیک‪ ،‬روانکاری برخط و خنک کاری‬ ‫هم زمــان نیز باشــد‪ .‬تجمع این سیســتم ها در کنار‬ ‫تعــداد زیادی غلتک در داخل یک تجهیز به اســم‬ ‫«سگمنت»سببافزایشحساسیتوحیاتیشدن‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس تعمیــرگاه ریخته گری‬ ‫این تجهیــز م ‬ ‫مداوم خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع گاهی تا حدود‬ ‫یک هزار قطعه ریز و درشت بر روی یک سگمنت‬ ‫نصب می گردد و چنانچه هرکــدام از این قطعات‬ ‫اسیب ببیند‪ ،‬به نحوی که سگمنت نتواند عملکرد‬ ‫مورد انتظار را داشته باشد‪ ،‬باید ماشین ریخته گری‬ ‫را متوقف کرد و اقدام به تعویض سگمنت نمود‪.‬‬ ‫تعویض هر سگمنت عالوه بر متوقف کردن خط‬ ‫تولید‪ ،‬هزینه های تعویض قطعاتی ازجمله غلتک‬ ‫و ســیلندر هیدرولیک را نیز به دنبال دارد‪ .‬متوســط‬ ‫هزینــه هــر تعویــض ســگمنت حــدود یک تــا ‪1/5‬‬ ‫میلیارد تومان اســت که هزین ـه ای قابل مالحظه از‬ ‫منظر مالی اســت‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬کامــران مرادی‬ ‫رئیستعمیراتماشین هایریخته گریمداومیکتا‬ ‫چهار گفت‪:‬باتوجهبههزینهتعویضهرسگمنت‪،‬‬ ‫همواره تالش می شود که با حفظ و ارتقای کیفیت‬ ‫محصول‪ ،‬تعداد تعویض سگمنت ها در ماه و سال‬ ‫کاهش داده شود‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برای کاهش تعداد تعویض ها‪،‬‬ ‫بایــد با اصالح و بهین هســازی قطعــات و تعمیرات‬ ‫و ارتقــای نگهداری و پشــتیبانی ســگمنت در حین‬ ‫بهر هبــرداری‪ ،‬عمر ســگمنت ها را افزایــش داد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در همین راســتا تعمیرگاه ریخته گری مداوم‬ ‫هر سال با همکاری دفتر فنی تعمیرات ریخته گری‪،‬‬ ‫تیمتعمیراتپیشگیریوتعمیراتجنبیریخته گری‬ ‫و تعمیــرگاه مرکــزی‪ ،‬اقــدام بــه اجــرای پروژه هــای‬ ‫متنوعی جهت افزایش عمر ســگمنت ها و کاهش‬ ‫تعداد تعویض ها می نماید‪.‬مجتبی افشاری رئیس‬ ‫تعمیرات و ســرویس های جنبی ریخته گری مداوم‬ ‫نیز در این زمینه گفت‪ :‬از ابتدای سال‪ 1398‬تاکنون‬ ‫پروژه هایمختلفیجهتبهبودتعمیراتغلتک ها‪،‬‬ ‫سیلندرهای هیدرولیک و قطعات و اتصاالت اب و‬ ‫هیدرولیک سگمنت ها انجام شده که نه تنها منجر‬ ‫به کاهش تعداد تعویض ها گردیده‪ ،‬بلکه ســبب‬ ‫شده در چندین مورد‪ ،‬رکورد عمر کاری سگمنت ها‬ ‫شکسته شــود و حتی از رکوردهای جهانی نیز عبور‬ ‫کند و این امر افتخار و برگ زرین دیگری در کارنامه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫نتایج به دست امده و با توجه به کاهش ‪ 5‬عددی‬ ‫تعویــض ســگمنت ها نســبت بــه ســال قبــل‪ ،‬این‬ ‫اقدام حدود ‪ 5/5‬میلیارد تومان کاهش هزینه های‬ ‫تعمیراتــی را در برداشــته و عــاوه بــر ان به همین‬ ‫نســبت‪ ،‬مدت زمان توقفات اضطــراری و توقفات‬ ‫برنامه ریزیماشین هایریخته گریکاهشپیداکرده‬ ‫اســت‪ .‬کاهش توقفات ماشین های ریخته گری به‬ ‫معنایافزایشاماده به کاریماشین هایریخته گری‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫گفتگو با مردم‪ ،‬جلب اعتماد‬ ‫عمومی را در پی دارد‬ ‫هــادی نباتــی نــژاد در نشســت صمیمــی فرمانــدار‬ ‫شهرستان مبارکه با مدیران روابط عمومی های ادارات و‬ ‫سازمان های این شهرستان مطرح و تصریح کرد‪ :‬روابط‬ ‫عمومی ها با برقراری ارتباط موثر با مردم و با اقدامات‬ ‫بهنگام و شفاف خود می توانند زمینه ساز ارتقاء سطح‬ ‫اگاهــی احــاد مختلف جامعه و تقویــت روحیه امید و‬ ‫نشــاط بین مردم باشــند‪ .‬مدیــر روابط عمومــی فوالد‬ ‫مبارکه افزود‪ :‬برای دســت یابی به اهداف واالتر روابط‬ ‫عمومی هــا که در شــرایط فعلی به طورکلی با ســنوات‬ ‫یهــا با‬ ‫قبــل متحــول شــده اســت‪ ،‬بایــد روابــط عموم ‬ ‫برقراری ارتباط و همگرایی هرچه بیشــتر باهم در این‬ ‫مسیر گام بردارند‪ .‬وی خاطرنشان کرد انچه در روابط‬ ‫عمومی شرکت فوالد مبارکه در حال انجام است‪ ،‬فقط‬ ‫اطالع رسانی به موقع و شفاف گوشه ای از دستاوردهای‬ ‫مدیریتو کارکنانشرکتوخدماتارزشمنداینعزیزان‬ ‫در راه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار فوالد‪ ،‬اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه‬ ‫با بیان این که اقدامات روابط عمومی فوالد مبارکه در‬ ‫اطالع رسانی دستاوردهای صنعتی نظام و ارتقای روحیه‬ ‫مردم قابل تقدیر اســت اظهار داشــت‪ :‬روابط عمومی‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا تعریف برنامه هــای راهبــردی جدید‬ ‫و توســعه فعالیت هــای خــود در حوزه اطالع رســانی و‬ ‫همگرایــی هرچــه بیشــتر صنعــت با جامعه شــرایطی‬ ‫فراهــم کــرده اســت که فضــای روحــی و روانــی عموم‬ ‫مردم با اگاهی از دستاوردهای صنعتی کشور در حوزه‬ ‫صنعت فوالد بهبود یابد این درحالی که است که تولید‬ ‫و حمایت و پشتیبانی از ان از سوی مقام معظم رهبری‬ ‫همواره مورد تاکید واقع شده است‪ .‬هدایت در بخش‬ ‫پایانی این نشســت با اهدای لوح تقدیــر از اقدامات و‬ ‫تالش هــای مدیریــت و کارکنــان روابط عمومــی فوالد‬ ‫مبارکهقدردانی کرد‪.‬‬ ‫هشدار کمبود مرغ در‬ ‫ماه های اینده‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی‬ ‫با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه‬ ‫مولفه های تولید باال رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فکری برای‬ ‫شرایط پیش امده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد‬ ‫شاهد کمبود مرغ در ماه های اینده خواهیم بود‪ .‬حبیب‬ ‫اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر بازار مرغ ارامش شــکننده ای دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫برخی اســتان ها کمبود مرغ مشــاهده شده اســت‪ ،‬زیرا‬ ‫جوجه ریزی در فروردین ماه به اندازه نیاز واقعی کشور‬ ‫انجام نشد‪ .‬همچنین بعد از مصوبه قرارگاه ساماندهی‬ ‫مــرغ کشــور کــه قیمت مــرغ زنــده را بــه ‪ ۱۷‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تومــان و مــرغ گــرم را به ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومان افزایش‬ ‫دادنــد‪ ،‬مجــددا مولفه هــای تولیــد هــم توســط ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار و وزارت راه افزایش یافــت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کرایه های حمل ونقل‪ ،‬ذرت و سویا‪ ،‬واکسن‪ ،‬ریزمغذی‬ ‫و دارو افزایش قیمت محسوس و قابل توجهی داشتند‪.‬‬ ‫همچنیــن جوجه یک روزه که قیمت مصــوب ان چهار‬ ‫هــزار و ‪ 200‬تومان اســت در بازار هشــت هــزار تا ‪ 9‬هزار‬ ‫تومان خرید و فروش می شود‪ .‬به گفته وی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و وزارت صمت به دلیل عدم کنترل و نظارت‬ ‫بر بازار در افزایش قیمت جوجه یک روزه قصور دارند و‬ ‫باید پاسخگو باشند‪ .‬نایب رئیس کانون انجمن صنفی‬ ‫مرغــداران گوشــتی اضافه کرد‪ :‬اگر فکری برای شــرایط‬ ‫پیش امده نشــود‪ ،‬شــاهد کمبود مرغ در ماه های اینده‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬در حال حاضر نیــز هر انچه در خصوص‬ ‫کاهش قیمت مولفه های تولید و جوجه گفته می شود‬ ‫در حد حرف و شعار بوده و هیچ اتفاق موثری نیفتاده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفته وی یــا باید قیمت مرغ بنا بــر افزایش‬ ‫قیمــت مولفه هــای ان اصالح شــود یا بایســتی قیمت‬ ‫مولفه های تولید مانند قبل شود که البته به نظر می رسد‬ ‫مورددومامکان پذیرنیست‪.‬اسداهللنژاددر پایانبابیان‬ ‫اینکه در حال حاضر قیمت تمام شــده مرغ زنده برای‬ ‫مرغــداران بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار تومان و مــرغ گرم نیز ‪ ۲۹‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬موافق افزایش قیمت مرغ‬ ‫نیستیم‪،‬ولیوقتیهزینهمولفه هایتولیدباال می رودبر‬ ‫روی قیمت تمام شده مرغ هم اثر می گذارد و چاره ای جز‬ ‫اصالح قیمت مصوب و بازار نیست‪.‬‬ ‫افزایش قیمت لوازم خانگی‬ ‫تکذیب شد‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری‬ ‫ایران با بیان اینکه افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت تلویزیون‬ ‫هنوز تصویب نشده‪ ،‬گفت‪ :‬بازار کشش افزایش قیمت‬ ‫را نــدارد و کاهــش فــروش در پی انتشــار اخبــار افزایش‬ ‫قیمــت لوازم خانگی‪ ،‬برخی تولیدکننــدگان را از اعمال‬ ‫قیمــت جدید منصرف کــرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬اخباری‬ ‫مبنی بر افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت لوازم خانگی مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اما سید علیرضا موسوی مجد با بیان اینکه افزایش‬ ‫قیمــت ‪ ۱۰‬درصــدی لوازم خانگی صحت نــدارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬تولیدکنندگان انواع تلویزیون تقاضــای افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی قیمت را داشتن و این درخواست را برای بررسی‬ ‫بهسازمانحمایتمصرف کنندگانوتولیدکنندگانارائه‬ ‫کردند‪ ،‬اما بعد از انتشار خبر افزایش قیمت که باعث‬ ‫کاهــش فــروش شــد برخــی از شــرکت ها از ایــن تقاضــا‬ ‫منصرف شدند‪ .‬از طرف دیگر به گفته وی بازار کشش‬ ‫افزایــش قیمــت را نــدارد و همچنیــن بــه دلیــل کاهش‬ ‫اصال قصد افزایش قیمت‬ ‫نــرخ ارز‪ ،‬برخی از شــرکت ها ً‬ ‫ندارند‪ .‬رئیس انجمن تولیدکننــدگان صوت و تصویر با‬ ‫بیــان اینکه علت درخواســت افزایش قیمــت‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های تولید بود‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مهم ترین موضوع برای تولیدکنندگان ســرمایه در‬ ‫گردش است و فروش کاال اولویت دارد تا بتوانند ان ها‬ ‫راجایگزین کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫برگزاری نشست‬ ‫یکشنبه های دانشی در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق جنوب اســتان کرمــان‪ ،‬فرزانه امجــدی مدیر دفتر‬ ‫توســعه و تحــول اداری ایــن شــرکت در خصــوص اغــاز‬ ‫جلسات یکشنبه های دانشی بیان نمود‪ :‬با الگوبرداری‬ ‫از س هشــنبه های دانشــی حوزه مهندســی توزیع شرکت‬ ‫مادر تخصصی توانیر‪ ،‬اولین جلسه یکشنبه های دانشی‬ ‫با هدف تبادل تجارب و اشــتراک دانش بین پرســنل و‬ ‫همچنین نشر این تجربیات در سطح شرکت های توزیع‬ ‫تهــای بــرق ‪۱۶‬‬ ‫کشــور و به خصــوص همــکاران مدیری ‬ ‫شهرستانحوزهعملیاتیبرقجنوباستان کرماندر روز‬ ‫یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری‬ ‫به صورت انالین و در بســتر ‪ skyroom‬برگزار شــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این جلسه با حضور مدیر دفتر توسعه مدیریت و‬ ‫کارشناسمدیریتدانششرکتتوزیعنیرویبرقاستان‬ ‫تهران‪ ،‬کارشناســان کنترل و نظارت بر لوازم اندازه گیری‬ ‫مدیریت هایبرقشهرستان هایبم‪،‬نرماشیر‪،‬منوجان‪،‬‬ ‫عنبراباد‪ ،‬قلعه گنج‪ ،‬بافت‪ ،‬بردسیر‪ ،‬ارزوئیه‪ ،‬جیرفت‪،‬‬ ‫فاریــاب‪ ،‬رابــر و همچنیــن پرســنل دفتــر توســعه‪ ،‬دفتر‬ ‫نظارت بر کنترل لوازم اندازه گیری ستاد صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫امجــدی در ادامه ســخنان خود خاطرنشــان کرد‪ :‬جابر‬ ‫مهراســا‪ ،‬کارشــناس مســئول لوازم اندازه گیری مدیریت‬ ‫بــرق شهرســتان بم به عنوان همکار منتخــب در زمینه‬ ‫راهکارهای شناســایی رمز ارزهای بدون مجوز‪ ،‬تجارب‬ ‫ارزشــمند خــود را ارائــه و مــورد اســتفاده همــکاران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬شایان ذکر است این جلسات به صورت پایدار و‬ ‫هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد و بر اساس دانش و‬ ‫تجربه ای که بیشترین امتیاز را در نرم افزار مربوطه کسب‬ ‫و مورد استقبال همکاران قرار گرفته باشد‪ ،‬ارائه خواهد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫انعکاس خدمات و افتخارات‬ ‫شرکت گاز حاصل تالش‬ ‫روابط عمومی است‬ ‫بیرجند‪-‬محمدقربانی‪:‬بهمناسبتروز روابطعمومی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با حضور در دفتر‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان‪ ،‬به تجلیل از خدمات‬ ‫کارکنان این واحد پرداخت‪ .‬ســید محمود هاشــمی در‬ ‫ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬بدون شــک روابــط عمومی نقش‬ ‫عمــده ای در انعــکاس خدمــات و افتخــارات شــرکت‬ ‫گســازی و‬ ‫گاز دارد و همچنین بخش عمده ای از فرهن ‬ ‫پیشگیریاز وقوعحوادثمرتبطبا گاز طبیعیدر استان‬ ‫مرهون تالش های این عزیزان است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اســتان در ادامه افزود‪ :‬روابط عمومی روح نشــاط‪،‬‬ ‫شــادابی و انگیزه را به ســازمان تزریق و بســتر مناســب‬ ‫جهــت ارتبــاط موثر و هدفمنــد درون و برو نســازمانی‬ ‫را ایجــاد می نمایــد‪ .‬وی افزود‪ :‬اهمیــت جایگاه روابط‬ ‫عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی‬ ‫در هم ـه ی عرص ههــا پیشــتاز اســت‪ ،‬دوچنــدان شــده‬ ‫به گونه ای که موفقیت ســازمان ها‪ ،‬ادارات و شرکت ها‬ ‫تهــای تخصصی به‬ ‫و دوامشــان در عرص ههــا و فعالی ‬ ‫عملکرد روابط عمومی های ان ها وابسته است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به افتخارات کسب شده توسط شرکت گاز استان‬ ‫به خصوصطیسهسالاخیر گفت‪ :‬کسبرتبهنخست‬ ‫در بیشترین میزان گازرسانی به روستاها در سطح شرکت‬ ‫ملی گاز ایران‪ ،‬کســب رتبه نخست در بیشترین مقدار‬ ‫شبکه تغذیه و توزیع اجرا شده در بین شرکت های گاز‬ ‫اســتانی‪ ،‬کســب رتبه نخســت در گازرســانی به صنایع‬ ‫مشــمول مصوبه شــورای اقتصاد طی سه سال گذشته‪،‬‬ ‫کســب رتبه دوم در میزان اجرای خطوط انتقال گاز در‬ ‫شرکت ملی گاز ایران و کسب رتبه برتر در ششمین دوره‬ ‫سنجش سالمت اداری‪ ،‬حاصل اطالع رسانی و شفافیت‬ ‫عملکرد شــرکت گاز اســتان است‪ .‬هاشمی همچنین با‬ ‫گســازی‬ ‫تجلیــل از تالش های صورت گرفته برای فرهن ‬ ‫و پیشــگیری از وقــوع حــوادث افــزود‪ :‬روابــط عمومی‬ ‫شرکت گاز خراسان جنوبی با همکاری در اجرای طرح‬ ‫سفیرایمنیوحضور در روستاها‪،‬پخشتیزر و کلیپ های‬ ‫تهــای‬ ‫اموزشــی از صداوســیما‪ ،‬توزیــع و پخــش تراک ‬ ‫اموزشی‪ ،‬طراحی و نصب بیلبوردهای استفاده ایمن از‬ ‫گاز طبیعی نقش پر رنگی در کاهش حوادث مرتبط با‬ ‫گاز طبیعی در استان داشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫استانضمناشارهبراتمامپروژه های گازرسانیروستایی‬ ‫در استان در سال جاری تاکید کرد‪ :‬استمرار اطالع رسانی و‬ ‫اموزش به هم استانی های گرامی به خصوص در مناطق‬ ‫روستایی امسال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫اعالم کاالبرگ الکترونیکی‬ ‫جدید گاز مایع‬ ‫در استان گلستان‬ ‫مســئول روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی منطقــه گلســتان از اعــام کاالبرگ‬ ‫الکترونیکــی گاز مایــع جهــت مصــارف گرمایشــی در‬ ‫سطح استان خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان مرتضی‬ ‫مقدس‪،‬ضمناعالماینخبر گفت‪ :‬کاالبرگالکترونیکی‬ ‫گاز مایــع به میزان ‪ 46‬کیلوگرم از تاریــخ ‪ 01/03/1400‬تا‬ ‫تاریخ ‪ 31/03/1400‬معتبر بوده و قابل تمدید نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجه به تغییر روش عرضه‪ ،‬توزیع نفت‬ ‫سفید و گاز مایع خانوارها صرفا از طریق سیستمی و زیر‬ ‫ساخت بانکی در روستاها و اماکن بی بهره از گاز طبیعی‬ ‫امکان پذیرخواهدبود‪.‬مقدساظهارداشت‪:‬خانوارهای‬ ‫مشمول این طرح که تاکنون ثبت نام ننموده اند الزامی‬ ‫است در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه جدید‬ ‫تجــارت اســان (‪)http://newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫اقدامنمایند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان عنوان کرد‬ ‫برخورد با مشترکان پرمصرف برق‬ ‫احمدرضا منزه‪ :‬مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت‬ ‫توزیــع برق شهرســتان اصفهان به ســهمیه کاهش‬ ‫پیک بار در اصفهان اشاره کرد و گفت‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫بــرای تمــام شــرکت ها از جمله شــرکت توزیع برق‬ ‫شهرســتان اصفهان در تعرفه های مختلف‪ ،‬میزان‬ ‫مشــخص کرده اســت‪ ،‬به طوری که ‪ 25‬مگاوات در‬ ‫تعرفه کشاورزی‪ 70،‬مگاوات در تعرفه صنعتی‪10،‬‬ ‫مگاوات در تعرفه اداری و س ـی ان جی‪ 3 ،‬مگاوات‬ ‫در تعرفــه تجاری‪ 10 ،‬مــگاوات در دیزل ژنراتورها و‬ ‫در بخش فناوری های جدید‪ 0/5‬مگاوات و تجمیع‬ ‫کننده ها‪ 33‬مگاوات عنوان کرد‪.‬‬ ‫مرسلصالحی گفت‪:‬مشترکانبرقبهسهدسته‬ ‫ُپرمصــرف‪ ،‬کــم مصــرف و خوش مصرف تقســیم‬ ‫یشــوند و بر این اســاس ‪ ۳۸‬درصد مشترکان این‬ ‫م ‬ ‫ُ‬ ‫منطقه در رده پرمصرف قرار دارند‪.‬‬ ‫وی بــه مناســبت روز بهــره وری و بهین هســازی‬ ‫مصرف در جمع خبرنــگاران افزود‪ :‬الگوی مصرف‬ ‫برق در ماه های گرم (خرداد تا شــهریور) ‪ ۳۰۰‬کیلو‬ ‫وات ساعت و در دیگر ماه ها ‪ ۲۰۰‬کیلو وات ساعت‬ ‫استومشترکان ُپرمصرف کسانیهستند کهبیشاز‬ ‫استانداردتعریفشدهبرقمصرفمی کنند‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق‬ ‫شهرســتان اصفهان با بیان اینکــه هر ماه وضعیت‬ ‫میــزان مصــرف برق به مشــترکان در قالب پیامک‬ ‫اعالم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مشترکان ُپرمصرف عالوه بر‬ ‫هزینه هفت درصد مصوب هر سال‪ ۱۶ ،‬درصد نیز‬ ‫بابتافزایشمصرفبرقبایدپرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش ‪ ۳۵‬درصــدی‬ ‫شهــا در اســتان و پاییــن امــدن میــزان تولیــد‬ ‫بار ‬ ‫نیروگاه های برق و همچنین افزایش پیک مصرف‬ ‫بــرق از ‪ ۸۰۰‬کیلــو وات در ما ههــای غیر گرم به یک‬ ‫هزار و‪ ۲۰۰‬کیلو وات در ماه های گرم‪ ،‬برخوردهایی‬ ‫بامشترکان ُپرمصرفصورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫صالحــی تصریح کرد‪ :‬مشــترکان ُپرمصــرف در‬ ‫مرحله اول تذکر دریافت می کنند و در صورت تکرار‬ ‫مصرف بی رویه قطعی برق در انتظار ان هاست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رایگان بودن برق مســاجد به‬ ‫عنــوان یــک مــکان عمومــی گفــت‪ :‬الزم اســت تا‬ ‫واقفان وســایل سرمایشی و گرمایشی را به وسایل‬ ‫دارای برچســب انرژی و اســتاندارد تبدیل کنند تا از‬ ‫اتالف برق در این اماکن جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق‬ ‫شهرستان اصفهان به سهمیه کاهش پیک مصرف‬ ‫برق بر اساس تعرفه های مصوب وزارت نیرو اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ ۷۰ :‬مــگاوات در تعرفه صنعتی‪۲۵ ،‬‬ ‫مــگاوات در کشــاورزی‪ ۳۰ ،‬مــگاوات در تجــاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬مــگاوات در اداری و ســی ان جــی‪ ۱۰ ،‬مــگاوات‬ ‫در دیــزل ژنراتورهــا و پنج دهم مــگاوات در بخش‬ ‫فناوری هایجدیدمنظور شدهاست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر همــکاری همه جانبــه اعضای‬ ‫جامعه برای داشتن برق پایدار با استفاده مطلوب‬ ‫از انــرژی گفت‪ :‬یکی از روش های مدیریت مصرف‬ ‫در تابستان استفاده از کولرها در دور ُکند‪ ،‬سرویس‬ ‫کولرهــای گازی توســط افــراد متخصــص و تنظیــم‬ ‫درجه دما بین ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬درجه‪ ،‬تغییر ساعت کاری‬ ‫ادارات‪ ،‬بســتن در و پنجر ههــا زمــان روشــن بــودن‬ ‫سامانه سرمایشی و مواردی از این قبیل است‪.‬‬ ‫صالحــی در ادامــه یکــی از اقدامــات مهــم این‬ ‫شــرکت با همکاری نیروی انتظامی و دادســتانی را‬ ‫جمع اوری رمز ارزهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫جم ـع اوری ‪ ۲‬هــزار ماینــر از ابتدای ســال تاکنون در‬ ‫حدود چهار مگاوات در بحث کاهش پیک مصرف‬ ‫تاثیرگذاشت‪.‬‬ ‫صالحی به تعیین ســقف پیک مصرف از اول‬ ‫خــرداد بــه مدت ‪ ۲۵‬هفته اشــاره کرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫هفته نخســت این ســقف‪ ۹۱۷ ،‬مگاوات تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نباید به واسطه پرداخت پول‬ ‫از بیت المــال در ادارت حیف ومیــل انــرژی صــورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬مانور سراســری صرفه جویی در‬ ‫ادارات اصفهان در ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر مدیر یــت مصــرف شــرکت‬ ‫توزیع برق شهرســتان اصفهان ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه بحث خشکســالی و عدم بارش ها‬ ‫در اصفهــان نیــاز اســت کــه کلیــه مــوراد‬ ‫صرفه جویــی بــرق در تمامــی ادارات دولتی‬ ‫و غیــر دولتــی به خوبی لحاظ شــود‪ ،‬چراکه‬ ‫ادارات بــا صرفه جویــی مناســب می تواننــد‬ ‫بــرق بیشــتری را وارد مدار کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در هفتم اردیبهشت ماه‬ ‫نیــز یــک مانــور سراســری صرفه جویــی بــرق در‬ ‫ادارات زیــر مجموعــه وزارت نیــرو برگزار شــد تا‬ ‫امادگــی کامل بیــن نیروها به وجود اید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دومیــن مانــور بــه صــورت سراســری و در ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت ماه برگزار گردید‪.‬‬ ‫صالحــی تاکیــد کــرد‪ :‬در این مانــور نیروهای‬ ‫عملیاتــی از هــر منطقه در قالب ‪ ۵‬تیم عملیاتی‬ ‫و در مجموع ‪ ۱۰۰‬نفر نیروی در محل به ادارات‬ ‫مراجعه کردند و میزان برق مصرفی را از ساعت‬ ‫‪ ۱۱‬تا پایان وقت اداری مورد ارزیابی قرار دادند‬ ‫کــه هــر اداره باید ‪ ۵۰‬درصــد در مصرف برق در‬ ‫این بازه زمانی صرفه جویی اعمال نماید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنین بعــد از وقت اداری نیز‬ ‫بایــد صرفه جویی ‪ ۹۰‬درصدی در ادارات انجام‬ ‫شــود؛ البتــه در ایــن مانــور نیروهای مرکــز نیز در‬ ‫اماده باش بودند و کنتورهای هوشــمند را کنترل‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق شهرســتان اصفهان با اشــاره به اینکه‬ ‫تمامــی مصوبات صرفه جویــی برق بــرای مدیران‬ ‫دســتگاه های اجرایی ارســال و به انان ابالغ شــده‪،‬‬ ‫افزود‪:‬مراکزحساسنظامیوانتظامی‪،‬درمانگاه ها‬ ‫و بیمارستان ها نیز باید دیزل ژنراتورهای خود را وارد‬ ‫مدارنمایندوالبتهدربحثصرفه جویینیزفعالیت‬ ‫داشتهباشند‪.‬البتهمابرقاینمراکزراقطعنمی کنیم‬ ‫ولــی اگر بــه هر دلیلی دچار قطع برق شــدند باید‬ ‫دیزل ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در حال حاضر‪ ۲۵۰‬مشترک‬ ‫دیمانــدی شــرکت توزیع بــرق جزو مراکز حســاس‬ ‫یشــوند‪ ،‬ادامــه داد‪ ۶۵۰ :‬مشــترک‬ ‫محســوب م ‬ ‫دیمانــدی ادارای و مشــترکین غیر دیمانــدی اداری‬ ‫(بانک ها‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬مراکز دادگستری و ‪ )....‬در‬ ‫مانور سراسریصرفه جوییبرقحضور داشتند‪.‬‬ ‫صالحی تاکید کرد‪ :‬در پیک بار تابســتان ســال‬ ‫گذشته ادارات اصفهان ‪ ۱۰‬مگاوات در مصرف برق‬ ‫صرفه جویی داشتند که ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان پاداش‬ ‫نیز دریافت کردند؛ شهرداری ها بیشترین همکاری‬ ‫را در زمینــه مصــرف بهینــه بــرق در ســطح شــهر و‬ ‫ساختمان هایزیرمجموعهاعمال کردند‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬اگــر امســال ادارات پرمصــرف‬ ‫نســبت بــه کاهــش مصــرف بــرق اقــدام نکنند به‬ ‫صورت خودکار برق ان ها قطع خواهد شد‪ .‬مدیران‬ ‫در ادارات وظیفــه دارنــد کــه زمینه های اســتفاده از‬ ‫وســایل کــم مصــرف را فراهــم نماینــد و کارمندان‬ ‫را ملزم به اســتفاده بهینه از انرژی نمایند‪ ،‬نباید به‬ ‫دلیل اینکه پول برق از بیت المال پرداخت می شود‬ ‫در سطح ادارات حیف ومیل و اتالف انرژی صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق‬ ‫شهرستاناصفهانبااشارهبهاینکهاستاندار اصفهان‬ ‫و رئیــس ســتاد مدیریت بحــران اســتان در رابطه با‬ ‫کاهــش مصرف انــرژی در ادارات مرتبا این موضوع‬ ‫را گوشــزد نموده اند‪ ،‬افزود‪ :‬امســال با متخلفین در‬ ‫ادارات برخورد جدی تری خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت برق کم اورد‬ ‫خاموشیدر کشور خانه کرد‬ ‫علی رغم اینکه هنوز تابســتان شــروع نشده اما‬ ‫موتــور روشــنایی وزارت نیــرو کــم اورد و از چند روز‬ ‫پیش شاهد خاموشی های پراکنده در کشور هستیم‬ ‫که نهایتا دیروز به اوج خود رسید و منجر به انتشار‬ ‫جداولخاموشیشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬انطور که محمدحسن متولی‬ ‫زاده ‪ -‬مدیرعامل توانیر ‪ -‬اعالم کرده انچه موجب‬ ‫خاموشی هایپراکندهدر تهرانوسایراستان هاشده‬ ‫و در واقــع دلیــل بهــم خوردن تــراز تولید و مصرف‬ ‫به حساب می اید‪ ،‬خشک سالی و غیرممکن شدن‬ ‫استفاده از برخی نیروگاه های برق ابی‪ ،‬افزایش دما‬ ‫و باال رفتن مصرف برق‪ ،‬ورود زودهنگام چاه های‬ ‫کشاورزیودر نهایتپدیدهجدیدیبهنامرمزارزها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دالیلی که هر کدام با مدیریت درســت وزارت‬ ‫نیرو می توانست مدیریت شود‪ ،‬اما گویا طرح های‬ ‫هــر هفته وزارت نیرو و پویش هر هفته نتوانســت‬ ‫ریســمان کمک برای روشنایی کشور باشــد‪ ،‬اما در‬ ‫این بین موضوعی که روز گذشته بیش از هر چیزی‬ ‫موجبناراحتیمشترکانشدهبوداعمالخاموشی‬ ‫بــدون اطــاع قبلــی بــود البته گرچــه که برخــی از‬ ‫اســتان ها همچون خراســان رضوی و البرز اقدام به‬ ‫انتشار جداول خاموشی کرده بودند اما گویا برنامه‬ ‫خاموشــی این استان ها نیز چندان مطابق جداول‬ ‫ارائه شده نبود‪.‬‬ ‫بــا افزایش مصرف برق و وقوع خاموش ـی های‬ ‫پراکنــده در روز گذشــته دو تصمیــم مهــم توســط‬ ‫صنعت برق اتخاذ شد اول اینکه برق چهار سازمان‬ ‫دولتــی پرمصرف که اقدام به کاهــش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫مصــرف خــود نکردند قطــع شــد و وزارت صمت‪،‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬بنیاد تعاون و ســازمان ثبت و اســناد‬ ‫کشور‪ ،‬روز خود را در خاموشی سپری کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر این به منظور تامین برق مشــترکان و‬ ‫کمک به جلوگیری از بروز خاموشی‪ ،‬مراکز استخراج‬ ‫رمز ارز در ساعات اوج مصرف برق خاموش شدند‬ ‫تــا شــاید راه چــاره ای بــرای گــذر از خاموش ـی های‬ ‫پراکنده کشور باشد اما این دو راهکار نیز پاسخگو‬ ‫نبود و برخی از مشترکان حتی بیش از چهار ساعت‬ ‫خاموشیرامتحملشدند‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه خیلــی از مــردم بــا کرونــا‬ ‫دس ـت وپنجه نــرم می کنند و بعضا پرســتار عزیزان‬ ‫خود در خانه هستند الزم بود تا امسال وزارت نیرو‬ ‫تامیــن برق را به طورجدی تری در دســتور کار خود‬ ‫قرار دهد تا شــاهد خاموشــی نباشــیم اما گویــا زور‬ ‫وزارت نیــرو بــه کــم بارشــی‪ ،‬گرمای هــوا و به قول‬ ‫خودشان پدیده جدید رمزارز ها نرسید‪ .‬بااین حال‬ ‫انطور کهمصطفیرجبیمشهدیسخنگویصنعت‬ ‫برقاعالم کردهمشترکاناز امروز می تواننداستعالم‬ ‫وضعیت خاموشــی خود را از طریق ســامانه «برق‬ ‫من» و یا با مراجعه به سایت توزیع برق استان خود‬ ‫جویــا شــوند‪.‬هرچند قطع بــرق ان هم در شــرایط‬ ‫کروناییتوجیه پذیرنیستاماحداقلاطالع رسانی‬ ‫ان می تواند عواقب این خاموشــی را کمتر کند‪ ،‬در‬ ‫این میان انتظار می رود که مشترکان نیز با مدیریت‬ ‫مصرف برق همکاری الزم را برای گذر از این شرایط‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کمیسیونانرژیوضعیتخاموشی هارابررسی کند‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه‬ ‫بی نظمی در قطعی برق غیرقابل پذیرش است‪،‬‬ ‫از رئیس کمیســیون انرژی خواست در نشستی با‬ ‫حضور وزیر نیرو‪ ،‬جداول خاموشی را بررسی کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬هادی بیگی نژاد در جلســه‬ ‫علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬یکــی از مســائلی که کمیســیون‬ ‫انــرژی بــه ان ورود کــرده مســئله برق اســت زیرا‬ ‫این موضوع نگران کننده اســت و اگر اعالم کنیم‬ ‫کــه موضــوع بــرق همانند یــک بمب ســاعتی در‬ ‫سال های اینده عمل می کند‪ ،‬اغراق نکرده ایم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم مالیــر افزود‪ :‬ســاالنه مصرف‬ ‫بــرق در کشــور افزایش پیدا می کنــد اما تولید ان‬ ‫یشــود‪ ،‬سال گذشــته ‪ ۵۸‬هزار مگاوات و‬ ‫کمتر م ‬ ‫در سال جاری ‪ ۵۷‬هزار مگاوات برق تولید شده‬ ‫اســت و وزارت نیــرو اعــام کــرده که اعتبــار الزم‬ ‫برای افزایش میزان تولید برق را ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســران قــوا و شــورای عالــی‬ ‫امنیت ملی باید به مسئله تولید برق ورود داشته‬ ‫باشــند زیــرا اســیب های اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫نگران کننده ای دارد‪ .‬تا سال ‪ ۱۴۱۵‬باید به میزان‬ ‫صد هزار مگاوات تولید برق دست پیدا کنیم در‬ ‫غیر این صورت با مشکل مواجه می شویم‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر بیگی نژاد‬ ‫گفــت‪ :‬به دلیــل اهمیت بحث انــرژی در بودجه‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬مجلــس در زمینــه ســرمایه گذاری در‬ ‫تولید برق تصمیمی گرفت که در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫یســابقه بــود و وزیــر نیرو از ایــن اقدام مجلس‬ ‫ب ‬ ‫تشکر کرد‪.‬وی با اشاره به اینکه مجلس در حوزه‬ ‫انــرژی به وظایف خود عمل کرده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در برنامــه ‪ ۵‬ســاله هفتــم توســعه موضــوع‬ ‫تولید برق در اولویت قرار می گیرد‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫وزارت نیرو برای جلوگیری از مصارف غیرقانونی‬ ‫برق تدابیر الزم را اتخاذ کند‪.‬قالیباف خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از رئیس کمیســیون انرژی درخواســت داریم‬ ‫تــا در نشســتی بــا حضــور وزیــر نیــرو‪ ،‬جــداول‬ ‫خاموشــی را بررســی کنــد‪ ،‬بی نظمــی در قطعی‬ ‫برق غیرقابل پذیرش است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت گاز خراسان رضوی ‪19000‬‬ ‫انشعاب گاز را در زاهدان نصب کرد‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحر رحمتی‪:‬‬ ‫درون شــهری در مجمــوع بــه‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان‬ ‫ظرفیــت ‪ ۱۱۵‬هزار مترمکعب‬ ‫گفــت‪ :‬خراســان رضــوی بــه‬ ‫در ســاعت و دو ایســتگاه‬ ‫عنــوان معیــن گازرســانی بــه‬ ‫حفاظــت کاتدیک به صورت‬ ‫اســتان سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫‪ 100‬درصد در بهمن ماه ســال‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫‪ 19‬هزار و ‪ 328‬انشــعاب گاز‬ ‫‪ 99‬به پایان رســیده و تحویل‬ ‫طبیعی را در شهر زاهدان اجرا‬ ‫شــرکت گاز اســتان سیستان و‬ ‫کــرده اســت‪ .‬حســن افتخاری افــزود‪ :‬مطابق بلوچستان شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫نظــر شــرکت ملــی گاز ایــران و بــا توجــه بــه خراســان رضــوی ادامــه داد‪ :‬در زمینــه نصب‬ ‫توانمندی شرکت گاز خراسان رضوی‪ ،‬اجرای انشــعاب های شــهر زاهدان نیز ســه پیمانکار‬ ‫بزرگ تریــن پــروژه گازرســانی شــهر زاهــدان بر طــرف قرارداد با شــرکت گاز خراســان رضوی‬ ‫عهــده خراســان رضــوی گذاشــته شــد‪ .‬وی با در حــال انجــام فعالیــت هســتند کــه تاکنون‬ ‫بیــان ایــن مطلــب که تمــام تشــریفات اداری ‪ 19‬هــزار و ‪ 328‬انشــعاب نصــب شــده و‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در خراســان رضــوی انجام تعداد ‪ 600‬انشــعاب دیگر نیز تا پایان خرداد‬ ‫شــده اســت ادامــه داد‪ :‬مراحل اجــرای ‪ 436‬ماه امســال اجرا خواهد شــد‪.‬افتخاری گفت‪:‬‬ ‫هزار کیلومتر شــبکه گازرســانی شــهری شــامل شــرکت گاز خراســان رضــوی بــا توجــه بــه‬ ‫‪ 403‬هــزار شــبکه توزیع پلی اتیلــن‪ 32258 ،‬بهره منــدی از نیروهــای متعهــد و متخصــص‬ ‫شــبکه تغذیــه فــوالدی و ‪ 666‬شــبکه توزیع امادگــی دارد تا با صالحدید شــرکت ملی گاز‬ ‫فــوالدی‪ ،‬یــک ایســتگاه ســی جی اس دروازه ایران نســبت به اجرای پروژه های گازرســانی‬ ‫ورودی شــهر بــا ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هــزار مترمکعب در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در ســاعت‪ ،‬ســاخت ‪ ۱۱‬ایســتگاه تقلیل فشار اقدام کند‪.‬‬ ‫رتبه برتر شرکت توزیع برق قم‬ ‫در کشور‬ ‫شــرکت توزیــع برق اســتان‬ ‫و اپلیکیشــن «بــرق مــن» بــه‬ ‫قــم در ارزیابــی شــرکت های‬ ‫صورت غیرحضوری در دسترس‬ ‫توزیع برق کشــور توانســت در‬ ‫شــهروندان قرار دارد‪ .‬مهندس‬ ‫‪ 4‬محــور رتبــه برتــر را بــه خود‬ ‫مهدی اهنین پنجه در خصوص‬ ‫اختصــاص دهــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫برنامه های‪ 098‬نیزخاطرنشان‬ ‫مهدیاهنین پنجه‬ ‫روابــط عمومی شــرکت توزیع‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن برنامــه مربوطــه به‬ ‫بــرق اســتان قــم‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫پیــک ســایی و گــذر موفــق از‬ ‫ارزیابی شرکت توانیر‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق پیک بار مصرف برق در تابستان است که طی‬ ‫اســتان قم در رتبه بندی های کشــوری توانست ان با ارائه طرح های تشــویقی‪ ،‬اطالع رســانی و‬ ‫در ‪ 4‬محــور توســعه خدمــات غیرحضــوری‪ ،‬اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف و مشارکت های‬ ‫تدویــن برنامه هــای ‪ 098‬و نظــارت بــر اجــرای عمومی و با توجه به سهمیه های تعیین شده‬ ‫ان‪ ،‬هوشــمند سازی مراکز اتفاقات (طرح هما) از سوی شرکت توانیر‪ ،‬در محدوده سبز پیک بار‬ ‫و توسعه سامان چشم انداز اصالح ولتاژ شبکه مصــرف قرار گرفتیم و این ایــام را بدون اعمال‬ ‫(طــرح چــاوش) رتبه برتر را کســب کند‪ .‬بر این خاموشی پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫اســاس شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم در‬ ‫وی اجرا و پیاده ســازی برنامه های هوشمند‬ ‫مجمــوع از بیــن ‪ 39‬شــرکت توزیــع برق کشــور ســازی و تحول دیجیتال صنعت بــرق را از دیگر‬ ‫در ارزیابــی شــاخص های کلیــدی عملکــرد رتبه دســتاوردهای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق قــم‬ ‫چهــارم را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬مدیرعامــل برشــمرد و اظهار داشت‪ :‬موفقیت و کسب رتبه‬ ‫شــرکت توزیــع نیروی بــرق قم‪ ،‬ارائــه خدمات در کنترل و رسیدگی هوشمند به حوادث برق با‬ ‫غیرحضوری را از برنامه های اساسی این شرکت اجرای طرح هوشمند سازی مراکز اتفاقات (طرح‬ ‫در راستای تکریم مشترکین برشمرد و گفت‪ :‬با همــا) و نیز توســعه ســامانه چشــم انداز اصالح‬ ‫برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه امــروز تمامی ولتــاژ شــبکه (طرح چــاوش) نشــان می دهد که‬ ‫خدمــات برق از طریــق درگاه های غیرحضوری توانسته ایمضمناجرایموفقبرنامه هایتعیین‬ ‫از جملــه ســامانه میز خدمــت الکترونیکــی در شده از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر‪ ،‬گام های‬ ‫و ‬ ‫بســایت شرکت‪ ،‬سامانه تلفنی ‪ ،1521‬تلفن موثری در تحقق اهداف و استراتژی های تعیین‬ ‫هوشــمند پاســخگوی حــوادث و اتفاقــات ‪ 121‬شدهبرداریم‪.‬‬ ‫شبکهبرقبهدلیلاستخراج هایغیرمجاز‬ ‫ارز دیجیتال در معرض اسیب قرار دارد‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬صنعت برق‬ ‫بــه دلیــل اســتخراج غیرمجــاز ارز دیجیتــال کــه‬ ‫مصرف برق باالیی را به خود اختصاص داده‪،‬‬ ‫تحت فشــار اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬مصطفی‬ ‫رجبــی مشــهدی در گفت وگــو بــا یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬شــرایط بســیار سختی را‬ ‫در حــال تجربــه هســتیم که یکــی از مهم ترین‬ ‫دالیل ان شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬از دیروز برنامه های‬ ‫مدیریت مصرف برای مشــترکان بزرگ اغاز شد‬ ‫و همچنیــن در حال جمع اوری مراکز اســتخراج‬ ‫غیرمجاز رمز ارز هســتیم‪ .‬رجبی مشهدی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ســال گذشــته شــرایط معرفــی مراکــز‬ ‫اســتخراج غیرمجــاز ارزهــای دیجیتــال را بــرای‬ ‫مــردم فراهــم کردیــم و درعین حال بــرق مراکز‬ ‫مجــاز بــا هماهنگی صــورت گرفته در ســاعات‬ ‫نحــال‬ ‫اوج مصــرف قطــع می شــود‪ .‬وی درعی ‬ ‫افــزود‪ :‬از دیــروز شــرکت های بــرق نیــز موظف‬ ‫شدند خاموشی های احتمالی را از طریق سامانه‬ ‫برق من اطالع رســانی کنند‪ ،‬عالوه بر این برای‬ ‫مشترکان تهرانی پیامک هم ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که حتی تجهیزات صنعت برق‬ ‫نیز به دلیل این مصارف غیرمجاز که بار زیادی‬ ‫را به شبکه تحمیل کرده اند‪ ،‬در معرض اسیب‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشــترکان نیــز می توانند‬ ‫اســیب به وسایل برقی خود را از طریق برنامه‬ ‫موبایلــی برق مــن‪ ،‬به اطالع شــرکت های برق‬ ‫برسانند و مستندات خود را بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫فعالیتعجیبماینرهایغیرمجاز در‬ ‫روستاهایحاشیهاهواز‬ ‫مدیر امور برق منطقه چهار برق اهواز گفت‪:‬‬ ‫مصرف فیدرهای روستاهای حاشیه اهواز نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته‪ ۲۰ ،‬درصد افزایش‬ ‫مصرف داشــته اســت که نشــان دهنده فعالیت‬ ‫ماینرهای غیر مجاز است‪ .‬بهزاد شافعی زاده در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روز گذشته تعداد‬ ‫‪ ۲۷‬دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز بیت کوین‬ ‫توسطنیرویانتظامیوباهمکاریشرکتتوزیع‬ ‫برق اهواز در روستای بیت واوی در مسیر بخش‬ ‫اسماعیلیه کشف و ضبط شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مصرف‬ ‫فیدرهایروستاهایحاشیهاهواز نسبتبهمدت‬ ‫مشابه سال گذشــته‪ ۲۰ ،‬درصد افزایش مصرف‬ ‫داشته است که نشان دهنده فعالیت ماینرهای‬ ‫غیر مجاز است‪ .‬مدیر امور برق منطقه چهار برق‬ ‫اهواز تصریح کرد‪ :‬با بیان اینکه هر دستگاه ماینر‬ ‫معــادل ‪ ۲.۵‬کیلــو وات و معــادل یک کولرگازی‬ ‫برق مصرف می کند‪ ،‬گسترش استفاده غیر مجاز‬ ‫از دستگاه های استخراج رمز ارزها به عنوان یک‬ ‫وسیله پرمصرف‪ ،‬باعث بروز نوسان شدید ولتاژ‬ ‫برق و در نتیجه اسیب بیشتر به تجهیزات شبکه‬ ‫بــرق و لوازم برقی شــهروندان می شــود که برای‬ ‫مقابله با ان همچون همیشــه نیازمند همکاری‬ ‫بیشتر نیروی محترم انتظامی و گزارشات مردمی‬ ‫هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دستگاه های غیرمجاز تولید‬ ‫ارز دیجیتال (بیت کوین) عالوه بر مصرف باالی‬ ‫برق و استفاده از تعرف ه ارزان‪ ،‬خسارت زیادی به‬ ‫شبک هتوزیعبرقوارد کردهومنجربهبروز بخشی‬ ‫ی ناخواسته می شــود‪ .‬مدیر امور‬ ‫از خاموشــی ها ‬ ‫برق منطقه چهار شهرستان اهواز تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫روزهای گذشتهتاکنون گزارشاتمتعددیازسوی‬ ‫شهروندانمسئولیت پذیربهمادادهشدهواکنون‬ ‫در حال اخذ احکام قضایی هستیم‪ .‬شافعی زاده‬ ‫گفت‪ :‬هدف از جمع اوری دستگاه های استخراج‬ ‫رمز ارزهای غیرمجاز‪ ،‬اســتمرار خدمات رسانی با‬ ‫ســطح ولتاژ مطلوب در راســتای جلب مشارکت‬ ‫شهرونداناست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اتوبوس های بازسازی شده در اصفهان به بهره برداری رسید‬ ‫روابطعمومیایینهتمام‬ ‫نمایهرسازماناست‬ ‫ناصــر مقــدم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫عمومیاداره کلفرهنگوارشاد‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫اسالمیالبرز گفت‪:‬افزایش کمی‬ ‫البرز در جلسه ای کهبهمناسبت‬ ‫و ارتقــای کیفی اخبار حضــور در‬ ‫روز ارتباطــات و روابط عمومی‬ ‫برنامه ها و انتشار به موقع اخبار‬ ‫گفــت‪ :‬نا مگــذاری هفت ـه ای بــه‬ ‫و اطالعی ههــا‪ ،‬حســن خلــق و‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫نام ارتباطــات و روابط عمومی‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثر و نیز نگاه‬ ‫بیانگــر اهمیــت و تاثیرگــذاری‬ ‫جامــع به تمامــی حوز ههــای‬ ‫حــوزه اطالع رســانی و ارتبــاط متقابــل میــان کاری ازجملــه اخبار شهرســتان ها و مراکز تابعه از‬ ‫شهروندان و مسئولین است‪ .‬مدیرکل فرهنگ و خصوصیــات و اقدامــات خوب محســن نــوری و‬ ‫ارشــاد اسالمی اســتان البرز افزود‪ :‬درواقع روابط محمدعسکرینژاداست کهعلیرغم کاستی های‬ ‫عمومــی‪ ،‬بازوی توانمند و ایینــه تمام نمای هر موجــود‪ ،‬از حداکثــر امکانــات و تــوان خــود برای‬ ‫سازمان است که عنصر محرکه ان عشق و عالقه پیشــبرد اهداف ســازمان اســتفاده می نمایند که‬ ‫به خدمت و اگاهی بخشی به جامعه است که تعلق خاطرسازمانی‪،‬اخالصونجابتوخصلت‬ ‫عزیزان فعال در عرصه روابط عمومی را همچون قانــع بودن ایشــان‪ ،‬الگوی مناســبی برای تمامی‬ ‫افســرانی ســاخته که همیشــه در حال خدمت و همکارانمااست‪.‬مدیرکلفرهنگوارشاداسالمی‬ ‫اماده باش هســتند و این هفته موسم و مناسبت اســتان البرز در ادامه با اشــاره به در پیش رو بودن‬ ‫خوبیاستتاباتوجهبهاثرگذاریواهمیتحوزه انتخابــات‪ 28‬خرداد گفت‪ :‬یک ماه دیگر میهن‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬از زحمات و تالش های ارزنده این اسالمی با رویداد بزرگ و مبارک انتخابات ریاست‬ ‫عزیزانتقدیروقدردانی کنیم‪.‬ناصرمقدمبااشاره جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا مواجه‬ ‫بهلزومبرقراریارتباطمناسببامخاطبینوتوجه است که همان گونه مقام معظم رهبری همواره‬ ‫بــه عناصر خبر دقیق گفــت‪ :‬روابط عمومی ها با تاکید داشته اند مشارکت حداکثری مردم در پای‬ ‫برقراری ارتباط مناسب و دوسویه میان مخاطبین صندوق های رای‪ ،‬هدف و اولویت اصلی و برای‬ ‫و سازمان می توانند به ارتقای سطح کمی و کیفی اینده نظام اسالمی بسیار تعیین کننده است و به‬ ‫خدماتوجلبرضایتشهروندان کمکشایانی هر میزان که مشارکت مردم در پای صندوق های‬ ‫نمایند و نیز با انتشار اقدامات و عملکرد دستگاه رای بیشتر باشد‪ ،‬اقتدار و قدرت نرم نظام اسالمی‬ ‫در جهت تنویر افکار عمومی و رضایتمندی مردم را افزایــش داده و بــه رخ دوســتان و دشــمنان‬ ‫گام بردارند که در این میانه توجه به خصوصیات میهن عزیز و نظام اســامی مان خواهد کشید و‬ ‫اصلیخبرازجملهسرعت‪-‬دقتوصحتبرغناو از همین رو باید با بهره گیری از همه ظرفیت های‬ ‫اعتماد بخشی حوزه رسانه و اطالع رسانی افزوده موجود‪ ،‬زمینه مشارکت حداکثری مردم را در پای‬ ‫قهــای رای و انتخابات ‪ 28‬خرداد فراهم‬ ‫می کنیــم‪ .‬مقــدم بــا اشــاره بــه تــاش و اقدامات صندو ‬ ‫مطلــوب صورت گرفته توســط همــکاران روابط کنیم‪.‬‬ ‫تبدیلوضعیتاستخدامیخانواده‬ ‫ایثارگرانشاغلدر شهرداریقم‬ ‫شــهردار قــم از تبدیــل‬ ‫بــه کارمنــد رســمی در مشــاغل‬ ‫وضعیــت اســتخدامی خانواده‬ ‫اداری و کارگری دائم در مشاغل‬ ‫ایثارگــران شــاغل در شــهرداری‬ ‫عملیاتی که جز خانواده محترم‬ ‫ایــن شــهر خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ایثارگران می باشند فراهم شده‬ ‫فرایند اجرایی تبدیل وضعیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضی سقائیان‬ ‫همــکاران ایثارگــر باقــوت تمام‬ ‫ســقائیان نژاد تصریــح کرد‪:‬‬ ‫نژاد‬ ‫در حــال اجــرا بــوده و احــکام‬ ‫بــر اســاس ضوابــط و مقــررات‬ ‫استخدامی همکاران در کوتاه ترین زمان ممکن قانونــی مرتبــط در خصــوص تبدیــل وضعیــت‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫کارکنان به قراردادهای رسمی و دائم‪ ،‬باید تمام‬ ‫ســید مرتضــی ســقائیان نــژاد در دیــدار مستنداتمرتبطواستعالم هایقانونیمختلف‬ ‫حجت االسالم والمسلمین هنرمند مدیرکل بنیاد ازجمله استعالم گزینش در سامانه طراحی شده‬ ‫شهیدوامور ایثارگراناستانقم؛بابیاناینکهیکی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫از اصلی تریــن دغدغ ههــای مدیریــت شــهری در بارگذاری تا بر اســاس ان مجوز اختصاص جهت‬ ‫سال هایاخیرموضوعامنیتاستخدامی کارکنان انعقــاد قراردادهــای رســمی و دائم صادر شــود‪.‬‬ ‫شــهرداری بــوده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پیگیری شهردار قم گفت‪ :‬با پیگیری های صورت گرفته‬ ‫این موضوع به صورت مستمر از طریق نهادهای توسط همکاران معاونت برنامه ریزی و سرمایه‬ ‫مختلــف ملی و محلی ازجملــه وزارت کشــور و انسانی شهرداری از مراجع قانونی جهت تکمیل‬ ‫سازمان شهرداری ها‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی اســتعالم ها و به روزرســانی مســتندات پرونــده‬ ‫کشور و شورای اسالمی شهر پیگیری شده است‪ .‬اداری فراینــد اجرایی تبدیل وضعیت همکاران‬ ‫او افزود‪ :‬امیدواریم بتوانیم در چارچوب قوانین و ایثارگــر باقوت تمام در حال اجــرا بوده و احکام‬ ‫مقررات قانونی و ضوابط حاکم مشکالت تمام استخدامی همکاران در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫همکاران که در شهرداری و سازمان های وابسته صادر می شود‪.‬‬ ‫بــه طرق مختلــف مشــغول خدمت رســانی به‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬موضوعــات مختلــف‬ ‫شهروندانعزیزوزائرانشهرمقدسقممی باشند مرتبــط بــا خانــواده ایثارگــران بــا توجــه بــه‬ ‫رامرتفعسازیم‪.‬‬ ‫مجاهدت های انان در مســیر تحقــق ارمان های‬ ‫شهردار قم افزود‪ :‬خوشبختانه در مدت اخیر رفیع انقالب اســامی به مثابه اولویت راهبردی‬ ‫اتفاقات مبارکی در این خصوص ازجمله تفسیر توســط مدیریــت شــهری مــورد پیگیری بــوده و‬ ‫بنــد «و» مــاده ‪ ۴۴‬قانــون برنامه پنجم توســعه اهمیت ان به تمام مدیران و مسئوالن در سطوح‬ ‫افتاده که در چارچوب ان زمینه تبدیل وضعیت مختلف شــهرداری و ســازمان های وابسته تاکید‬ ‫استخدامی بخشی از همکاران گرامی شهرداری شده است‪.‬‬ ‫تماماماکنورزشیقممجاز بهازسرگیری‬ ‫فعالیتخودهستند‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫منعم‪ ،‬تغییر گروه بندی اماکن‬ ‫قــم گفت‪ :‬تمام اماکن ورزشــی‬ ‫ورزشــی از گروه ‪ ۳‬به گــروه ‪ ۲‬را‬ ‫استانازجملهاماکنسرپوشیده‬ ‫ازجملهمطالبه هایمهمجامعه‬ ‫و روبــاز از اول خردادمــاه بــا‬ ‫ورزشــی دانســت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫تغییر گروه بندی اماکن ورزشی‬ ‫رسول منعم‬ ‫و حداکثــر ‪ ۳۰‬نفــر مجــاز بــه‬ ‫یهــای مکــرر‬ ‫در راســتای پیگیر ‬ ‫فعالیــت خواهنــد بود‪ .‬رســول‬ ‫حضــوری و کتبــی از مراجــع‬ ‫منعم با اشاره به ابالغ مصوبه جدید ستاد ملی استانی و کشوری همچنان درخواست این اداره‬ ‫مقابله با کرونا افزود‪ :‬به منظور حمایت و تداوم کل بوده و پیگیری های الزم در این زمینه نیز در‬ ‫فعالیت های جامعه ورزشــی اســتان به موجب حال انجام اســت‪ .‬مدیرکل وزرش و جوانان قم‬ ‫ابالغ مصوبه جدید کشــوری مقرر گردید اماکن ضمن تاکید بر تشــدید بازرس ـی ها بــرای رعایت‬ ‫ورزشی با حداکثر‪ ۳۰‬نفر و با رعایت پروتکل های دســتورالعمل های بهداشــتی افــزود‪ :‬هیات های‬ ‫بهداشــتی مجــاز به فعالیت باشــند‪ .‬او با تقدیر ورزشی مکلف هستند تا از وضعیت باشگاه های‬ ‫از همراهــی جامعــه ورزشــی اســتان در رعایــت مرتبــط بــا ان رشــته ورزشــی ب هصــورت مســتمر‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا ادامه مطلــع و نســبت بــه رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫یتــری داشــته باشــند‪ .‬او‬ ‫داد‪ :‬همان گونه که تاکنون جامعه ورزشی استان ابالغــی اهتمــام جد ‬ ‫در همراهیباستاداستانیمقابلهبا کرونانهایت ادامه داد‪ :‬با وقوع پیک های اولیه شــیوع کرونا‪،‬‬ ‫همکاری را داشــته‪ ،‬انتظار م ـی رود این همراهی تسهیالتی برای جبران بخشی از این خسارت ها‬ ‫تا ریشه کنی ویروس ادامه داشته باشد‪ .‬مدیرکل به باشگاه داران‪ ،‬مربیان و ورزشکاران تخصیص و‬ ‫ورزش و جوانان قم‪ ،‬با اشاره به تعطیلی چندباره پرداخت شد که به دلیل تعطیلی مجدد اماکن‬ ‫باشــگاه ها و اماکــن ورزشــی این اســتان به دلیل ورزشــی بــا شــیوع مــوج جدیــد کرونــا‪ ،‬پیگیری‬ ‫شــیوع کرونا گفت‪ :‬باگذشــت بیش از یک ســال پرداخت تســهیالت بانکی و بخشــودگی اجاره‬ ‫از شــیوع کرونــا در کشــور‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی اماکــن ورزشــی مجــددا در دســتور کار قرارگرفته‬ ‫متحملبیشترینخسارت هادر اینایامشده اند‪ .‬است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حرکت در مسیر کاهش الودگی زیست محیطی‬ ‫یشــده اصفهان با‬ ‫‪ ۴٧‬دســتگاه اتوبوس بازساز ‬ ‫حضــور معاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬شهردار و رئیس شورای‬ ‫شهراصفهانبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫کاهش الودگی زیس ـت محیطی‪ ،‬بهبود ناوگان‬ ‫خدمت رسانی‪،‬افزایشبهره وریمصرفسوختو‬ ‫ارتقای ایمنی حمل ونقل از مزایای این اقدام است‪.‬‬ ‫برایبازسازیهردستگاهاتوبوس‪ ۴۰۰‬میلیونتومان‬ ‫هزینه شده است‪ .‬تعدادی از اتوبوس ها در کارخانه‬ ‫پیشــرو دیــزل و تعــدادی در تعمیــرگاه شــهرداری‬ ‫اصفهانبه طور مشترکبازسازی شدهاست‪.‬‬ ‫شــهرداری اصفهــان عــاوه بــر خریــد بیــش از‬ ‫‪ 150‬دســتگاه اتوبــوس جدیــد و افــزودن به ناوگان‬ ‫سهــا و‬ ‫اتوبوس رانــی اصفهــان‪ ،‬بازســازی اتوبو ‬ ‫بازگردانــدن ا نهــا بــه چرخــه خدمت رســانی را در‬ ‫دستور کار دارد‪.‬‬ ‫اولین سری اتوبوس های بازساز ی شده در‬ ‫اصفهان‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت‪ :‬تالش شد از‬ ‫ظرفیت شهرداری ها برای این موضوع استفاده شود‬ ‫و تامین مالی این برنامه از مســیر صندوق توســعه‬ ‫کارافرینی امید انجام شود؛ خوشبختانه با مدیریت‬ ‫رئیسصندوق کارافرینیدر استانوشهردار اصفهان‬ ‫اقدامات مناســبی در این راســتا انجا مشــده است‪.‬‬ ‫عیسی منصوری در ائین بهره برداری از اتوبوس های‬ ‫نوسازی شده شهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬با توجه به شــرایط کشــور بســته ای تحت‬ ‫عنوان بسته اشتغال و کسب وکار فراهم شد و پس‬ ‫از تصویب در شورای عالی اشتغال به ستاد سران قوا‬ ‫ارجاع داده شد؛ در این بسته مبحث بازسازی بافت‬ ‫فرســوده و توجــه نــاوگان حمل ونقل شــهری مورد‬ ‫تاکید رئیس جمهور قــرار گرفت‪ .‬یکی از حوزه های‬ ‫اینبسته کهبهنتایجمطلوبیدست یافتمبحث‬ ‫بازسازی ناوگان حمل ونقل بود که باعث خرسندی‬ ‫اســت‪ .‬منصوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬ابتــکاری که در‬ ‫سازمان برنامه بودجه انجام شد این بود که تالش‬ ‫شداز ظرفیتشهرداری هابرایاینموضوعاستفاده‬ ‫شــود و تامیــن مالــی این برنامــه از مســیر صندوق‬ ‫توســعه کارافرینی امید انجام شــود؛ خوشــبختانه‬ ‫بــا مدیریت رئیس صنــدوق کارافرینی در اســتان و‬ ‫شــهردار اصفهــان اقدامــات مناســبی در این راســتا‬ ‫انجام شدهاست‪.‬مدیرعاملصندوق کارافرینیامید‬ ‫نیز گفت‪ :‬شهرداری اصفهان تالش های فراوانی را در‬ ‫جهت نوسازی حمل ونقل عمومی انجام داد و در‬ ‫حالحاضرشاهداولینسریاز اتوبوس هاینوسازی‬ ‫شدهدر اصفهانهستیم‪.‬‬ ‫اصغــر نــوراهلل زاده اظهــار کــرد‪ :‬پس از گذشــت‬ ‫چندیــن ماه از انعقــاد تفاهم نامه ای کــه به اتفاق‬ ‫مجمــع شــهرداران کال نشــهرها و ســازمان برنامــه‬ ‫بودجه این امکان فراهم شد که در حوزه نوسازی‬ ‫اتوبوس ها ایــن اقدام را در اصفهان به عنوان اولین‬ ‫شــهر اجرا کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بدون شــک عالوه بر‬ ‫اینکهنوسازیناوگاناتوبوس رانیتاثیربهسزاییدر‬ ‫بخش اشتغال زایی و کمک به حمل ونقل عمومی‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن اقــدام از جنبــه اشــتغال زایی هــم ارزش‬ ‫فراوانی دارد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۴‬هزار میلیارد ناموت به‬ ‫حمل ونقل عمومی‬ ‫قــدرت الــه نــوروزی‪ ،‬شــهردار اصفهــان در ایــن‬ ‫مراسم بابیان اینکه طی چند سال گذشته شهرداری‬ ‫اصفهــان بــا اولویت قرار دادن مســائل زیرســاختی‬ ‫به ویژه در حوزه حمل ونقل به دلیل ارتباط مستقیم‬ ‫با محیط زیست و کاهش الودگی ها اقدامات بسیار‬ ‫مهمــی انجــام داده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان از بودجــه ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد تومانی‬ ‫شــهرداری اصفهان به حــوزه حمل ونقل اختصاص‬ ‫داده شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این دوره مدیریت‬ ‫شــهری در ســال ‪ ۹۶‬خــط یک مترو ظــرف مدت ‪۴‬‬ ‫ماه پس از ســال ها تکمیل شــد و بعد از ‪ ۱۷‬سال در‬ ‫اختیارشهروندانقرار گرفت؛همچنیناحداثخط‬ ‫دومترویاصفهاناغاز شدوتاامروز پیشرفتبسیار‬ ‫خوبی داشته و از دو جبهه شمال شرق (زینبیه) تا‬ ‫غرب شهر اصفهان در حال ساخت است؛ دستگاه‬ ‫‪ TBM‬از جبهــه شــرق در دو تونــل فعــال اســت و‬ ‫در جبهه غرب حفاری یک تونل از طریق دستگاه‬ ‫‪ TBM‬اغازشــده اســت‪ .‬همچنین مطالعات خط‬ ‫‪ ۳‬متروی اصفهان نیز انجا مشــده اســت و برخی از‬ ‫محل هایاحداثایستگاهخریداری شدهاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اقدامات اولیه طرح تراموا در طی‬ ‫یــک قرارداد مشــارکتی بیــن قــرارگاه خاتم االنبیا و‬ ‫شــهرداری اصفهان صورت گرفته است و اقدامات‬ ‫نهایی ان در وزارت کشــور در حال پیگیری اســت؛‬ ‫امیدوارم شورای عالی ترافیک نیز تصمیم نهایی را‬ ‫اتخاذ کند تا طرح از میدان جمهوری تا میدان ازادی‬ ‫اجرایــی شــود‪ .‬او تاکیــد کرد‪ :‬در خصوص نوســازی‬ ‫نــاوگان اتوبوس رانــی شــهرداری اصفهــان اقدامات‬ ‫بســیار ارزنده ای انجا مشــده اســت؛ زیرا از ســال ‪۹۶‬‬ ‫تــا به امروز بیــش از ‪ ۱۵۰‬اتوبــوس جدید به ناوگان‬ ‫اتوبوس رانی اصفهان اضافه شده است‪ .‬در کنار ان‬ ‫اصفهان به عنوان اولین شهر‪ ،‬بازسازی اتوبوس های‬ ‫فرسوده را طی مذاکراتی با سازمان برنامه وبودجه‬ ‫اغاز کرد و قرار شــد برای هر دســتگاه اتوبوس ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیــون تومــان وام پرداخــت شــود و از ایــن مبلــغ‬ ‫شهرداریاصفهانحدود‪ ۵۰‬میلیونتومانبالعوض‬ ‫تقدیــم کند و حدود ‪ ۲۴۰‬میلیون توســط صندوق‬ ‫کارافرینامیدبه عنوانوام کم بهرهپرداختشود‪.‬‬ ‫او این حرکت را در راستای برنامه اصفهان‪۱۴۰۵‬‬ ‫با شعار شهر زیست پذیر دانست و گفت‪ :‬یک شهر‬ ‫الوده‪ ،‬پر از ترافیک که اســایش مردم را خدشــه دار‬ ‫قطعا شهری‬ ‫می کند نمی تواند زیست پذیر باشد؛‬ ‫ً‬ ‫زیستپذیراست کهاتوبوس هایاناز استاندارهای‬ ‫الزم برخوردار باشــد؛ خطوط بی ار تی ان توســعه‬ ‫پیدا کند؛ تراموا و متروی شهر هرروز درحال توسعه‬ ‫باشــد و فرهنگ اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی‬ ‫ترویــج پیــدا کنــد‪ .‬او بــا اشــاره به همدلی شــورای‬ ‫اسالمیشهراصفهانبرایتحققایناهداف‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اصفهان یک شهر گردشگری است‪ .‬پیش بینی‬ ‫احداث‪ 777‬کیلومتر مسیر دوچرخه برای این شهر‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫بازسازی اتوبوس ها در شرایط تحریم کار‬ ‫سختی بود‬ ‫همچنین علیرضا نصر اصفهانی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬یکی از وظایف‬ ‫مدیریــت شــهری ایجــاد زمینــه ارامــش‪ ،‬اســایش و‬ ‫رضایت شهروندان در شهر است و باید به بهترین‬ ‫نحو ممکن به ان ها خدمت شود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکه مردم اصفهان قدر زحماتی که‬ ‫برای شــهر کشــیده می شــود را می دانند و خدمات‬ ‫مدیریــت شــهری را رصد می کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬خدمات‬ ‫شهرداری تسهیلگر امور مردم است و وظیفه داریم‬ ‫دغدغه شهروندان را روزبه روز کاهش دهیم‪ .‬رئیس‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهان تصریح کــرد‪ :‬مردم‬ ‫باید بدانند که اگر خدمتی در این شرایط اقتصادی‬ ‫و تحریم ها اتفاق می افتد‪ ،‬با سختی زیادی همراه‬ ‫اســت‪ .‬در شرایط فعلی خرید اتوبوس های جدید‬ ‫بســیار ســخت اســت‪ ،‬بر همین اســاس تعدادی از‬ ‫اتوبوس های شهری اصفهان بازسازی شد تا جریان‬ ‫خدمــت متوقــف نشــود‪ .‬نصــر اصفهانــی افــزود‪:‬‬ ‫مدیریت شهری به عرصه نوسازی اتوبوس ها ورود‬ ‫کرد که مورد اســتقبال شــورای شــهر و سپس بخش‬ ‫خصوصــی قرار گرفــت و بودجه الزم بــرای اجرای‬ ‫نهایتا شرایطی ایجاد‬ ‫این تصمیم در نظر گرفته شد؛ ً‬ ‫شــد که علی رغم شــرایط اقتصــادی و تحریم های‬ ‫حداکثری این اقدام انجام شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیتبانوانفوتبالیستنیشابوریدررقابتدرلیگدستهاول کشور‬ ‫الهام الماسیان ‪ -‬نیشابور‪:‬مسابقات گروه یک لیگ‬ ‫دســته اول فوتبــال بانــوان کشــور‪ ،‬از ‪ 27‬الــی ‪31‬‬ ‫اردیبهشت ماهبهمیزبانینیشابوردراستادیومتختی‬ ‫این شــهر برگزار شــد‪ .‬در این مسابقات که هم زمان‬ ‫با روزهای گرامیداشــت خیام برگزار شــد‪ ،‬تیم های‬ ‫فوتبال کیاننیشابور‪،‬بادرودتهران‪،‬سپیدار قائم شهر‬ ‫و جندی شاپور دزفول به مصاف یکدیگر رفتند‪ .‬در‬ ‫یشــاپور با‬ ‫نخســتین روز رقابت های این گروه جند ‬ ‫نتیجــه ‪ 9‬بــر ‪ 2‬بازی را بــه بادرود تهــران واگذار کرد‬ ‫و سپیدار با نتیجه ‪ 11‬بر صفر در مقابل کیان نیشابور‬ ‫زانو زد‪ .‬در روز دوم تیم بادرود ‪ 5‬بر صفر‪ ،‬سپیدار را‬ ‫برد و کیان نیز‪ 2‬بر صفر بر جندی شاپور غلبه کرد‪ .‬در‬ ‫روز پایانی رقابت ها نیز جندی شاپور ‪ 3‬بر‪ 1‬سپیدار را‬ ‫شکست داد و در بازی پایانی نماینده تهران مقابل‬ ‫نماینده نیشابور قرار گرفت و بازی با تساوی بدون‬ ‫گل پایان یافت‪ ،‬اما بانوان نیشابوری با این پیروزی‬ ‫با ‪ 7‬امتیاز و ‪ ۱۳‬گل زده و بدون گل خورده در صدر‬ ‫جدول گروه قرار گرفتند و با تفاضل گل برتر‪ ،‬قهرمان‬ ‫گروه یک لیگ دسته اول شدند و به لیگ برتر فوتبال‬ ‫بانــوان جمهوری اســامی ایــران صعود کردنــد‪ .‬در‬ ‫پایان رقابت های این گروه کیان نیشــابور با دو برد‬ ‫و یک مســاوی‪ ،‬عنوان بهترین خط دفاع و بهترین‬ ‫گلــر را کســب نمود و بهناز طاهرخانــی بازیکن این‬ ‫تیم خانم گل مســابقات شــناخته شد‪ .‬درعین حال‬ ‫تیم فوتبال بانوان سایپا مشهد دیگر نماینده استان‬ ‫خراسان رضوی در گروه دیگر رقابت ها با شکست‬ ‫مقابل ملی پوشــان شهرکرد نتوانســت به لیگ برتر‬ ‫راه یابد‪ .‬هم زمان با اخرین روز این رقابت های سارا‬ ‫دیدار‪ ،‬بانوی فوتبالیست و خوش تکنیک نیشابوری‬ ‫که هم اینک برای تیم کیان توپ می زند؛ به اردوی‬ ‫تیم ملی فوتبال بانوان زیر بیست سال ایران دعوت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزیدگاننخستین«جشنوارهرسانهومدیریتشهری»گرگانمعرفیشدند‬ ‫اییــن اختتامیــه نخســتین جشــنواره رســانه‬ ‫و مدیریــت شــهری بــا حضــور دادبــود شــهردار‬ ‫گــرگان و مقامــات اســتانی و شهرســتانی در‬ ‫ســالن اجتماعات سپهبد شــهید قاسم سلیمانی‬ ‫شهرداری گرگان برگزار شد‪.‬‬ ‫در نخســتین دوره جشــنواره رســانه و‬ ‫مدیریــت شــهری ‪ 388‬اثــر شــامل ‪ 321‬اثــر در‬ ‫قالــب خبــر‪ ،‬گــزارش و مصاحبــه و ‪ 67‬اثــر در‬ ‫قالب چندرسانه ای شرکت کردند‪.‬‬ ‫«گــرگان شــهر مشــارکت پذیــر»‪« ،‬گــرگان‬ ‫و بافــت تاریخ ـی اش»‪« ،‬گــرگان و توســعه»‪،‬‬ ‫«گــرگان ایــده ال مــن»‪« ،‬بســکتبال و نقــش‬ ‫ان در نشــاط اجتماعــی»‪« ،‬نقــش رســانه در‬ ‫توســعه شــهری گــرگان»‪« ،‬محلــه محــوری‬ ‫زیربنای توســعه شــهری در گــرگان»‪« ،‬گرگان و‬ ‫تهــای گردشــگری»‪« ،‬کرونــا و مدیریــت‬ ‫ظرفی ‬ ‫شــهری در گــرگان»‪« ،‬شــهر مــن‪ ،‬شــهر انتظار»‪،‬‬ ‫«توجــه به پنــج اذر به عنوان روز ملی گرگان»‪،‬‬ ‫«نقــش بانــوان در توســعه شــهری گــرگان» و‬ ‫حــوزه خانواده و کــودکان و بخش ویژه «حاج‬ ‫قاســم و محــور مقاومــت» محورهــای ایــن‬ ‫جشنواره بوده است‪.‬‬ ‫بــا نظــر هیئ ـت داوران در بخــش «خبــر»‪،‬‬ ‫فریده ستایشــگر از خبرگزاری تســنیم رتبه اول‪،‬‬ ‫صیدا کریمی از پایگاه خبری تحلیلی ساجدخبر‬ ‫رتبــه دوم و علی اصغــر ســلیمانی از خبرگــزاری‬ ‫برنــا و مجیــد میهن دوســت از خبرگــزاری ایرنــا‬ ‫به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند‪.‬‬ ‫در بخــش «گــزارش» علــی قاســمعلی از‬ ‫خبرگــزاری ایرنــا رتبــه اول‪ ،‬هــادی احمــدی از‬ ‫پایــگاه خبــری تحلیلی گلســتان ما رتبــه دوم و‬ ‫طاهــره حاج محمدعلی از پایگاه خبری کالس‬ ‫بیست رتبه سوم را کسب کردند‪.‬‬ ‫در بخــش «یادداشــت» محمد دیلم کتولی‬ ‫از پایــگاه خبــری گلســتان ‪ 24‬رتبــه اول‪ ،‬حامد‬ ‫صمدلویــی از گلســتان تــا توســعه رتبــه دوم‬ ‫و زینــب دیلــم کتولــی از روزنامــه گلشــن مهــر‬ ‫رتبــه ســوم را کســب کردنــد‪ .‬ضمــن اینکــه در‬ ‫ایــن بخــش از محمدرضا بهرامــی تحت عنوان‬ ‫شایسته تقدیر‪ ،‬تجلیل شد‪.‬‬ ‫همچنیــن یادداشــت حســین پاییــن محلی‬ ‫از پایــگاه خبــری تحلیلی گلســتان مــا در بخش‬ ‫ویــژه با محوریت حاج قاســم و محور مقامت‬ ‫به عنوان مقاله برتر مورد تجلیل قرار گرفت‬ ‫هیئ ـت داوران جشــنواره ســرکار اعظــم‬ ‫دســتجردی از هفته نامه نغمه اســتراباد‪ ،‬رستم‬ ‫جرجانــی از هفته نامــه اقتصاد گلســتان‪ ،‬خانم‬ ‫نجمــه جهــان تیــغ از خبرگــزاری برنــا‪ ،‬یحیــی‬ ‫اذری از پایــگاه خبــری نیمروز گلســتان‪ ،‬مهدی‬ ‫رحمانــی پور از خبرگزاری ایســنا‪ ،‬زهرا حجازی‬ ‫از روزنامه اســرار و ســید کامبیز لطیف عقیلی را‬ ‫شایسته تقدیر معرفی کردند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جشــنواره از اقایان احمد‬ ‫قهرمــان‪ ،‬حمیــد میرزاعلــی و علــی شــیرزاد‬ ‫به عنوان پیشکسوت این حوزه تجلیل به عمل‬ ‫امد‪ .‬در بخش «چندرســانه ای» جشنواره نیز با‬ ‫نظــر هیئ ـت داوران محمد رمدانــی از مرکز متنا‬ ‫فضای مجازی بســیج رتبه اول‪ ،‬علی دهقان از‬ ‫ســازمان هنر رســانه ای اوج رتبــه دوم و مهدی‬ ‫نبــات از پایــگاه خبری گلســتان ما رتبه ســوم را‬ ‫کســب کردنــد‪ .‬همچنیــن در این بخــش با نظر‬ ‫هیئ ـت داوران از اقایــان ابوالفضــل طبســی‪،‬‬ ‫حســن نــوری زاده‪ ،‬حســین زرگــران و خانــم‬ ‫نرگــس امینــی خواهــان تجلیــل بــه عمــل امد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت این جشــنواره با مشــارکت «خانه‬ ‫فرهنگ رسانه» شهرداری گرگان برگزار شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫حمام «نخست» مرکز‬ ‫اب درمانی می شود‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دســتی استان سمنان از برنامه ریزی برای تبدیل‬ ‫حمام نخســت ســمنان به مرکــز اب درمانی خبــر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا دوســتمحمدی در نشســت هم اندیشــی و‬ ‫مراســم تجلیــل از فعــاالن میراث فرهنگی شهرســتان‬ ‫سمنانبهمناسبتقرار داشتندر هفتهمیراثفرهنگی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بناهای تاریخــی اگر بدون اســتفاده باقی‬ ‫بمانند به مرور تخریب می شوند و طرح تبدیل حمام‬ ‫نخست سمنان به مرکز اب درمانی نیز در همین راستا‬ ‫در دستور کار این اداره کل قرارگرفته که طرح ان نیز در‬ ‫دست اجراست‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫حمــام بــا حفــظ شــرایط حمام های ســنتی به بخش‬ ‫خصوصــی واگــذار می شــود‪ .‬او بابیان اینکــه مرمت و‬ ‫حفاظت بناهای تاریخی اســتان ســمنان با مشــارکت‬ ‫مردم و ســازمان های مردم نهاد تسریع می شود اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬مرمــت‪ ،‬پاسداشــت و نگهــداری اثــار تاریخــی‬ ‫به تنهایی وظیفه اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی نیســت و نیــاز بــه مشــارکت مــردم‪،‬‬ ‫ســازمان های مردم نهــاد‪ ،‬متخصصــان‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی مرتبــط و رســانه ها دارد‪ .‬سرپرســت اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫ســمنان بــا اشــاره به اینکه در اســتان تحــول خوبی در‬ ‫بخــش گردشــگری به خصــوص در بخــش بافت های‬ ‫تاریخی صورت گرفته اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تســریع این‬ ‫حرکت نیاز به هم افزایی و مشارکت همگانی دارد‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه در اســتان ســمنان مالکیت برخی‬ ‫از بناهــا در اختیــار ســایر دســتگاه های اجرایی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در نظــر اســت بــا برگزاری جلســاتی در سراســر‬ ‫اســتان با ســایر دســتگاه های اجرایی متولی که مالک‬ ‫بناهای تاریخی هستند‪ ،‬زمینه بازدید و استفاده مردم‬ ‫و گردشگران از بناهایی که در اختیار اداره کل نیست‬ ‫فراهــم شــود‪ .‬دوســتمحمدی بــا تاکید بــر نقش مهم‬ ‫امــوزش و فرهنگ ســازی در حفاظــت از اثار تاریخی و‬ ‫توســعه گردشــگری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مســاجد باید به مراکز‬ ‫فرهنگی تبدیل شوند و این مهم نیز از تاکیدات مقام‬ ‫معظم رهبری اســت و می توان موزه قران در مساجد‬ ‫راه انــدازی کــرد‪ .‬او اضافه کــرد‪ ۸۰ :‬درصد بناهایی که‬ ‫در اختیــار اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی استان ســمنان بوده‪ ،‬تاکنون واگذارشده‬ ‫و مرمت هــای قابل توجهــی نیز در اثار تاریخی سراســر‬ ‫اســتان صــورت گرفتــه اســت کــه ازجملــه فاخرتریــن‬ ‫مرمت ها می توان به مرمت چشمه علی و تپه حصار‬ ‫دامغان اشاره کرد‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ســمنان با تاکید بر‬ ‫اینکه بناهای تاریخی اگر بدون اســتفاده باقی بمانند‬ ‫تخریب می شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اســاس طرح تبدیل‬ ‫حمام نخســت ســمنان به مرکز اب درمانی در دســت‬ ‫اجراست و این حمام با حفظ شرایط حمام های سنتی‬ ‫به بخش خصوصی واگذار می شود‪ .‬او با تاکید بر نقش‬ ‫مهم شهرداری ها‪ ،‬شوراهای اسالمی شهرها و روستاها‬ ‫و دهیاری ها در حفاظت و مرمت اثار تاریخی و حفظ‬ ‫هویت بناهای تاریخی‪ ،‬افزود‪ :‬کارگروه مهر و میراث در‬ ‫هرشهرستانبایدتقویتشود‪.‬‬ ‫او بــا ســپاس از افــرادی کــه در پاسداشــت میــراث‬ ‫فرهنگی و زبان ســمنانی نقــش دارند‪ ،‬ابــراز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬روزی شــاهد باشــیم که شــعار پاسداشــت میراث‬ ‫فرهنگی در زبان تک تک مردم جاری باشد‪ .‬سرپرست‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اســتان ســمنان همچنین بر حفظ و حراست از میراث‬ ‫معنوی در حوزه خوراک و پوشــاک و مراســم ائینی در‬ ‫کنار توجه به میراث ملموس تاکید کرد و افزود‪ :‬میراث‬ ‫فرهنگی زمینه ساز یک جامعه قوی است و پاسداشت‬ ‫صرفا نگه داشت کالبد اثر نیست بلکه‬ ‫میراث تاریخی ً‬ ‫نگهداشتروحوجانفضاهماهمیتداردوزمینه ساز‬ ‫سالمتاجتماعاست‪.‬‬ ‫جریمه پهپادی ‪ ۲۴۳‬خودرو‬ ‫در سمنان‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان ســمنان از اعمــال قانــون‬ ‫‪ ۲۴۳‬خودروی متخلف در ‪ ۳۸‬ســاعت پرواز پهپادی‬ ‫در محورهای این استان خبر داد‪ .‬سرهنگ تقی کبیری‬ ‫با اشــاره به کنترل ترافیک محورهای اســتان از طریق‬ ‫پرنده های هدایت پذیر از راه دور اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۳۸‬‬ ‫ساعت پرواز پهپادی در همین راستا درراه های ارتباطی‬ ‫استان انجام شده است‪ .‬او بابیان اینکه این پروازها در‬ ‫قالب ‪ ۱۵‬ماموریت به وسیله پهپاد باهدف مدیریت و‬ ‫کنترل ترافیک راه های استان سمنان انجام شد افزود‪:‬‬ ‫در این ماموریت ها‪ ۲۴۳‬خودرو توسط پهپادها اعمال‬ ‫قانون شدند‪ .‬کبیری گفت‪ :‬متوسط امار جان باختگان‬ ‫ســوانح رانندگی برون شــهری در استان سمنان در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ان ‪۲۹‬‬ ‫درصــد کاهش یافت‪ .‬او ادامــه داد‪ ۸۰ :‬فوتی کمتر در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬در مقایســه با مدت مشــابه ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ناشــی از سوانح رانندگی برون شهری در استان سمنان‬ ‫به ثبت رسید‪ .‬کبیری بر ضرورت رفع نقاط حادثه خیر‬ ‫محور مهم قم گرمسار تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار‬ ‫می رود که در بحث روشــنایی ورودی ازادراه گرمسار‪-‬‬ ‫قم اقدامات الزم انجام شــود و مدیران دســتگاه های‬ ‫اجراییبهتعهداتخوددر رفعنقاطحادثه خیزعمل‬ ‫کنند‪ .‬او بر لزوم نصب بیلبورد در ‪ ۱۰‬کیلومتر مانده به‬ ‫ورودی شــهرهای اســتان سمنان برای توقف مسافران‬ ‫عبوری و اســتراحت در شــهرهای استان تاکید و اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬این مهم به کاهش تصادفات و تلفات جاده ای‬ ‫کمــک خواهــد کرد‪ .‬رئیس پلیس راه اســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫دوماهه اول امسال ‪ ۲۵‬نفر به دلیل سوانح رانندگی در‬ ‫مناطق برون شهری استان سمنان جان باختند که این‬ ‫امار در مدت مشابه سال گذشته‪ ۲۴‬مورد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫‪6‬‬ ‫مروری بر صفحه ویژه رویداد استان ها| دوره ‪27‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1044‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬فروردین ماه‪ / ۱۴۰۰‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪۱۰۴۴‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫ت ت‬ ‫ت‬ ‫و د د ذ ج ن ش قی‬ ‫ل‬ ‫ی همه س نه ی ش و هص و ت ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و ه ش یش ود‬ ‫هصو ی ه ون ‪ 27‬شم ه و د د و ه ه س ن‬ ‫د ب صفحه خ ص صی ش و ه هم ه و ه‬ ‫د س س ش و ش ش ده س ت ون ن د‬ ‫صفح ه ‪ ۵‬ن و ه ه و ط ب وعی همه‬ ‫س نه خ ب و ش یش ود د س صفح ت‬ ‫و ه هو ه صفح ه خس ت و ه ه و‬ ‫دهوچ د ن یشو د‬ ‫ط ب و و ت س نه‬ ‫ت ش‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و د ک الم و د د و خود و ه ی ه س ه‬ ‫ه ن ع ف ده و ن خد ت ذ ی چ‬ ‫خ ی د مو ه س ی س ت و شش م صفح ت‬ ‫خ ص صی س نه د شم ه و ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن ه ظ و قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش و د دو ه شش م‬ ‫م ی و هه و د دو ه هف م م ی گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هصو ت ل ع یشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س ی ع یخو ه دشد‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچون و ه و د د و‬ ‫و و تو م خود وی خ س نه وشه س نه‬ ‫د ده س ت د ن گ هخ ی ون کهه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و وع ی وش ش ل‬ ‫خ ی و ش به ی و و ی د ن عکس‬ ‫صوتو م ست همهشه س نه ی جموعهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ د نح ه ی ح و ه ی و دیود ی صو ی‬ ‫ل و ع تهمه ق ط شو د دس س خ ط ن‬ ‫هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمه دم م د ش هش ود همچ ن‬ ‫ه و ت ع ی س هه د و ه و د د ن‬ ‫د س ج عو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت لهمه س هه ی شو ه د یشد ن‬ ‫د س د ح ل کم ل ستو ه ودیج ع ن ک‬ ‫طالع ی ع ته ی س ه ید س س شو خو هد‬ ‫شد هه ی س ه ی ن جموعهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخو هدشد‬ ‫ه ع یو عی وششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫احراز صالحیت بیش از ‪۹۶‬‬ ‫درصد داوطلبین انتخابات‬ ‫شوراهای شهر در ارومیه‬ ‫فرمانــدار ارومیــه از پایــان رونــد بررســی صالحیــت‬ ‫داوطلبان شــورای اسالمی شهرها توسط هیئت اجرایی‬ ‫خبر داد‪ .‬رســول مقابلی با اعالم پایان روند رســیدگی به‬ ‫صالحیتداوطلبانشورایاسالمیشهرهاتوسطهیئت‬ ‫اجرایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ششــمین دوره انتخابات شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستای شهرستان ارومیه‪ ۳۶۹ ،‬نفر برای‬ ‫رقابتبرسر‪ ۳۱‬کرسیشوراهایاسالمیشهرهایارومیه‪،‬‬ ‫نوشین شهر‪ ،‬سیلوانا‪ ،‬قوشچی و سرو ثبتنام کردند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به روند بررسی صالحیت داوطلبین‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از اخــذ اســتعالم از مراجــع ذیصــالح قانونی بــرای تمام‬ ‫داوطلبان‪،‬جلساتهیئتاجراییانتخاباتبرایبررسی‬ ‫صالحیــت بهطــور منظــم تشــکیل و ســوابق داوطلبان‬ ‫بهصــورت دقیــق و منطبــق با قانون بررســی شــد کــه از‬ ‫مجموع ثبتنام کنندگان‪ ،‬صالحیت بیش از ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫داوطلبین به تایید اعضا رسیده و‪ ۱۰‬داوطلب نیز از ادامه‬ ‫حضور در انتخاباتانصرافدادند‪.‬رئیسهیئتاجرایی‬ ‫انتخابات شهرستان ارومیه بابیان اینکه اسامی داوطلبان‬ ‫پسازبررسیدرهیئتاجرایی‪،‬جهتطیمراحلبعدی‬ ‫بههیئتنظارتشهرستانارسالشدهاست‪،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬افرادی که صالحیتشــان برای حضــور در انتخابات‬ ‫احراز نشد‪ ،‬بعد از ابالغ به انان‪ ،‬میتوانند اعتراض خود‬ ‫را به هیئت نظارت بر انتخابات اســتان اعالم کنند تا به‬ ‫اعتراضانانرسیدگیشود‪.‬او گفت‪:‬بارعایتامانتداری‬ ‫و حفظ حیثیت داوطلبان‪ ،‬نتایج بررسی صالحیتها در‬ ‫موعدمقرر کهدر تقویمانتخاباتهشتماردیبهشتماه‬ ‫پیشبینیشــده‪ ،‬از ســوی فرمانداری به اطالع داوطلبان‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫رفع ‪ 7‬مورد اثر تخلف در‬ ‫تپههای تاریخی اشنویه‬ ‫رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدســتی اشــنویه از رفع هفت مورد اثر تخلف در‬ ‫تپههایتاریخیروستاهایدهشمس‪ ،‬گندویال‪،‬نالوسو‬ ‫ســرگیز خبر داد‪ .‬روناک تاســا با اعالم این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد از افراد با کاشت نهال در حریم این تپههای‬ ‫تاریخــی باعــث وارد امدن خســارت به تپههای مذکور‬ ‫شده بودند که با پیگیریهای انجامشده حکم رفع اثر‬ ‫تخلف صادر شد‪ .‬او افزود‪ :‬این حکمها بر اساس ماده‬ ‫‪ 560‬قانون مجازات اســالمی انجامگرفته است‪ .‬رئیس‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی اشنویه‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬بر اســاس این مــاده هرکس بدون اجــازه از‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی یا با‬ ‫تخلف ضوابط مصــوب و اعالمشــده از این وزارتخانه‬ ‫در حریــم اثــار فرهنگی_تاریخــی مذکــور در ایــن مــاده‬ ‫مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان انها شود‬ ‫یا درنتیجه ان عملیات به اثار و بناهای مذکور خرابی یا‬ ‫لطمــهای وارد کند عالوه بر رفع اثار تخلف و پرداخت‬ ‫خســارت وارده بــه حبــس از یــک تا ســه ســال محکوم‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫ش‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اذربایجــان‬ ‫غربــی دربــاره ویــروس جهشیافتــه انگلیســی‬ ‫گفــت‪ :‬قــدرت ســرایت و انتقــال ویــروس‬ ‫جهشیافته انگلیسی ده برابر از ویروس معمولی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫دکتــر جــواد اقــازاده افــزود‪ :‬بیمارانــی که به‬ ‫بیمارســتان مراجعه میکنند بدحالتر هســتند و‬ ‫سنینی که مبتال میشوند پایینتر شده است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاســفانه ‪ 5‬شــهر چایپاره‪ ،‬چالدران‪،‬‬ ‫سلماس‪ ،‬اشنویه و سردشت در وضعیت نارنجی‬ ‫هســتند و بقیه شــهرها همگی در وضعیت قرمز‬ ‫هستند و ممکن است دو تا سه روز دیگر تمامی‬ ‫شــهرها قرمــز شــوند و ایــن بســیار ســریع اتفــاق‬ ‫میافتد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اذربایجــان‬ ‫غربــی افــزود‪ :‬اســتان در وضعیــت قرمــز اســت‬ ‫امــا پروتکلهایــی که بــرای وضعیــت قرمز باید‬ ‫اجرایی شــود متاســفانه اجرا نمیشود‪ .‬مشاغل‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬باید بســته شــوند‪ .‬دکتر اقازاده بیان‬ ‫کرد‪ :‬بنده متولی ســالمت هستم و بیمارستانها‬ ‫و درمــان بیمــاران و ایجــاد امکانــات موردنیــاز‪،‬‬ ‫اکسیژنرســانی و تامین دارو و تخت موردنیاز بر‬ ‫عهده ما اســت اما بحث دیگر پیشــگیری اســت‬ ‫کــه مــردم بایــد خــود مراقبــت کننــد‪ .‬او دربــاره‬ ‫واکسیناســیون ابراز کرد‪ :‬واکسن مطالبه عمومی‬ ‫اســت اما تا زمانی که واکسیناســیون انجام شود‬ ‫باید خود مراقبتی کنیم و اصول اولیه بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کنیــم‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اســتان افزود‪ :‬در بازدید از شهرســتانهای استان‬ ‫ازجملــه پیرانشــهر‪ ،‬سردشــت‪ ،‬اشــنویه و نقــده‬ ‫متاســفانه درصد استفاده از ماسک توسط مردم‬ ‫تنهــا ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد بود‪ .‬جشــنهای عروســی نیز‬ ‫بــدون رعایت کمترین پروتکل بهداشــتی انجام‬ ‫میشــد‪ .‬در طــرف دیگــر مســئولینی هســتند که‬ ‫میبایســت در زمــان موردنیــاز محدودیتهای‬ ‫اعمالی را اجرا کنند‪ .‬نباید انتظار داشــته باشــیم‬ ‫کــه ویــروس خودبهخــود از بیــن بــرود‪ .‬به گفته‬ ‫دکتــر اقــازاده‪ ،‬یکــی از خصوصیات ایــن ویروس‬ ‫بهجــای ضعیف شــدن پــس از انتقال متاســفانه‬ ‫قرمــز شــدن پیــش میرویــم باید تعداد تســت‬ ‫گیــری و بیماریابــی را افزایــش دهیــم‪ .‬بــا توجه‬ ‫بــه امکاناتــی کــه ایجادشــده اســت پیشبینــی‬ ‫میکنیــم بتوانیــم تــا ‪ 5‬هزار تســت در روز پیش‬ ‫رویــم‪ .‬دکتــر اقــازاده افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی‬ ‫تصمیــم گرفته شــد کــه ‪ ۲۰‬درصــد از تختهای‬ ‫بیمارستانهای خصوصی نیز به کرونا اختصاص‬ ‫یابــد و ا گــر نیــاز باشــد تمامــی بیمارســتانهای‬ ‫استان به کرونا اختصاص مییابند‪.‬‬ ‫شیب ابتال به کرونا در استان نگرانکننده‬ ‫است‬ ‫خود را تقویت میکند‪ .‬دکتر اقازاده تشریح کرد‪:‬‬ ‫هفته گذشــته میانگین مراجعهکنندگان سرپایی‬ ‫به مراکز ‪ 16‬ســاعته یک هزار و ‪ 809‬نفر بود که‬ ‫در هفتــه جــاری ‪ 2‬هزار و ‪ 931‬نفر شــده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه مراجعهکننــده بــه مراکــز ‪ 16‬ســاعته‬ ‫افزایــش مییابد بهتبــع ان تعداد افراد بســتری‬ ‫نیــز افزایــش مییابــد‪ .‬او دربــاره تعــداد بیماران‬ ‫بســتری در اســتان افزود‪ :‬تعداد بیماران بســتری‬ ‫در بیمارستانهای استان نسبت به هفته گذشته‬ ‫‪ 2‬برابــر افزایشیافتــه اســت و بــه تعــداد ‪870‬‬ ‫نفر رســیده اســت‪ .‬بــدون تعارف به مــردم عزیز‬ ‫میگویم که با ادامه روند فعلی تعداد بستریها‬ ‫در هفتــه اینــده بــه ‪ 1500‬نفر میرســد یعنی این‬ ‫تعداد تصاعدی افزایش مییابد‪.‬‬ ‫مسئولیتپذیری همگانی و عزم ملی‬ ‫نیازمند است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اذربایجــان‬ ‫غربــی ابــراز کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از ادامــه این‬ ‫روند یک مســئولیتپذیری همگانی و عزم ملی‬ ‫نیازمنــد اســت کــه در مرحلــه اول بایــد نســبت‬ ‫بــه خــود و خانــواده و اطرافیانمــان احســاس‬ ‫مسئولیت کرده و حرکت این ویروس در جامعه‬ ‫را کنــد کنیــم‪ .‬دکتــر اقــازاده افــزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫بررســیهای انجامیافته از تاریــخ ‪ 4‬فروردین تا‬ ‫‪ 9‬فروردیــن ‪ ،1400‬بهطــور متوســط ‪ 4‬فوتــی بــا‬ ‫تست مثبت و ‪ 6‬فوتی با تست منفی در استان‬ ‫داشــتیم بهبیاندیگــر بهطــور متوســط روزانــه‬ ‫‪ 10‬نفــر بــا ســندرم حاد تنفســی در اســتان فوت‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن تعــداد در هفتــه جاری بــه ‪ 13‬نفر‬ ‫رســیده اســت و تعداد افراد فوتشــده افزایش‬ ‫مییابــد‪ .‬بــه گفته دکتر اقازاده‪ ،‬فاصله بســتری‬ ‫تا بخش مراقبتهای ویژه و فوت شــدن ‪ 3‬روز‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬از تمــام همــکاران بهداشــت‬ ‫و درمــان اســتان تشــکر میکنــم زیــرا بــا جدیت‬ ‫تمام جانفشــانی میکنند‪ .‬در اذربایجان غربی‬ ‫تعداد افراد فوتشده از میانگین کشوری پایین‬ ‫اســت‪ .‬تعــداد ‪ 190‬نفــر در بخــش مراقبتهای‬ ‫ویــژه بســتری هســتند که از ایــن تعــداد ‪ 50‬نفر‬ ‫بــه ونتیالتــور متصــل هســتند‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اذربایجــان غربی گفــت‪ :‬تعداد‬ ‫تســت گیــری از افــراد در اســتان افزایشیافتــه‬ ‫اســت بهطوریکــه در تاریــخ ‪ 17‬فروردیــن ‪3‬‬ ‫هــزار و ‪ 395‬مــورد تســت گیــری انجامشــده‬ ‫اســت‪ .‬پیشبینی ما این اســت کــه اگر بهطرف‬ ‫اســتاندار اذربایجــان غربــی نیــز بــا اشــاره‬ ‫بــه رونــد نگرانکننــده ابتــال بــه کرونا در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ادامــه این رونــد باید بیمارســتانهای‬ ‫غیردانشگاهی هم پایکار بیایند‪ .‬تقویت رعایت‬ ‫دســتورالعملهای بهداشــتی‪ ،‬پرهیز از دورهمی‬ ‫هــا و نظــارت جــدی بــر اجــرای محدودیتهــا‬ ‫ســه راهکار اساســی برای مقابله با کرونا بشــمار‬ ‫میرود‪.‬‬ ‫محمدمهــدی شــهریاری از افزایــش ابتــال بــه‬ ‫کرونا در اســتان خبر داد و گفت‪ :‬اگرچه بخشــی‬ ‫از این افزایش به خاطر عملکرد خوب دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی در افزایــش نمونهگیــری دارد امــا‬ ‫کاهش شــدید رعایت دســتورالعملها و افزایش‬ ‫تجمعات خانوادگی و نبود نظارت جدی باعث‬ ‫این وضعیت شــده اســت‪ .‬او ترددهــای مرزی و‬ ‫جابجاییهــای داخــل و خــارج اســتان و کاهش‬ ‫استفاده از ماسک را از دیگر عوامل افزایش شیوع‬ ‫کرونــا در اســتان برشــمرد‪ .‬اســتاندار اذربایجــان‬ ‫غربــی بــا قدردانــی از تــالش همــه متولیــان امــر‬ ‫بهویــژه کادر درمــان و پرســتاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اجرای دقیــق محدودیتها طبق رنگبندی هر‬ ‫شــهر‪ ،‬اطالعرســانی و اگاهســازی‪ ،‬کنترل ورود و‬ ‫خروج شهرهای نارنجی و قرمز و کنترل بیماران‬ ‫مثبت کرونایی را مورد تاکید قرارداد‪ .‬شــهریاری‬ ‫گفــت‪ :‬همه دســتگاههای متولی بایــد در انجام‬ ‫وظایــف خــود جــدی باشــند‪ .‬او از فرمانــداران‬ ‫خواســت تــا در نظارت بر اجــرای محدودیتها‬ ‫مصمم باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استقرار سیستمهایمدیریتزنجیره تامین عاملی‬ ‫برای جلوگیری از فساد ضروری است‬ ‫طی حکمی از ســوی وزیر جهاد کشاورزی اکبر‬ ‫کرامتی بهعنوان «رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی» منصــوب و از زحمــات‬ ‫رســول جلیلــی تکریــم و قدردانــی شــد‪.‬معاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار اذربایجــان‬ ‫غربی با اشاره به اهمیت پیادهسازی سیستمهای‬ ‫مدیریــت زنجیــره تامین در خصــوص محصوالت‬ ‫کشــاورزی در ایجــاد شفافســازی و جلوگیــری از‬ ‫فســاد‪ ،‬گفــت‪ :‬امادگی داریم تــا اذربایجان غربی‬ ‫بهعنــوان پایلــوت کشــوری در این مــورد انتخاب‬ ‫شود‪ .‬نادر صادقی در ائین تکریم و معارفه رئیس‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫سازماندرتمامیمسائلاقتصادیومعیشتیمردم‬ ‫تاثیرگذار است ازاینرو مدیریت چنین مجموعهای‬ ‫تجربه و توان زیادی را میطلبد‪ .‬او تامین مایحتاج‬ ‫روزانه و مواد موردنیاز مردم را دغدغه همیشــگی‬ ‫مســئوالن دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬ایجــاد ارتبــاط‬ ‫سیســتماتیک بین عوامل تولید تا توزیع میتواند‬ ‫از بروز کمبودها و مشکالت جلوگیری کند‪.‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استاندار اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬سیستمهای مدیریت زنجیره تامین کاال و‬ ‫خدمات در بسیاری از کشورهای دنیا برقرار است‬ ‫که از مهمترین ویژگیهای این زنجیره میتوان به‬ ‫شفافســازی که خواسته عموم اســت اشاره کرد‪.‬‬ ‫صادقی همچنین برقراری این زنجیره را عاملی بر‬ ‫توقف فساد عنوان کرد و افزود‪ :‬امادگی داریم تا‬ ‫اذربایجان غربی بهعنوان پایلوت کشوری در این‬ ‫مورد انتخاب شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پرورش ‪ ۱۶‬هزار تن انواع ابزیان در منابع ابی استان‬ ‫مدیر شیالت و ابزیان اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار تــن انــواع ابزیــان در اســتان تولیدشــده‬ ‫اســت‪ .‬محمدباقر قریشــی در گفتوگو با ایســنا‬ ‫افزود‪ :‬در ســال گذشــته بالغبر ‪ ۱۶‬هزار تن انواع‬ ‫ابزیــان در منابع ابی و مراکز تولید ابزیان اســتان‬ ‫تولیدشده و به بازار مصرف عرضهشده است‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره به اینکــه ورود و افزایش تــردد صیادان‬ ‫غیرمجاز به ســد ارس و صید بیرویه و غیرمجاز‬ ‫شاهمیگو از علل کاهش شاهمیگو است‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به کاهش جمعیت شــاهمیگو دراز‬ ‫اب شــیرین در دریاچه ســد ارس در ســال ‪ ،۹۸‬با‬ ‫هماهنگیهــای انجامشــده بــا مراکــز تحقیقاتی‬ ‫صیــد ایــن موجــود از دریاچــه صــورت نگرفت و‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بهعنــوان ســال ایــش و ایجــاد فرصــت‬ ‫بازسازی این ذخیره ارزشمند لحاظ شد‪.‬‬ ‫قریشی خاطرنشان کرد‪ :‬وجود منابع غنی‬ ‫و متنوع در اذربایجان غربی باعث شــده این‬ ‫اســتان چند ســال متوالی رتبه اول کشور را در‬ ‫تولید و پرداخت ماهی از منابع ابی کشور در‬ ‫بین اســتانهای غیر ساحلی به خود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مدیــر شــیالت و ابزیــان اذربایجــان غربی با‬ ‫تاکید به اینکه میزان صادرات ســاالنه ابزیان از‬ ‫پایانههــای مــرزی اســتان قبل از شــیوع کرونا به‬ ‫یکمیلیون دالر میرســید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫با شیوع کرونا این رقم کاهش چشمگیری یافته‬ ‫اســت‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬مازاد تولید ابزیان اســتان‬ ‫عــالوه بــر مصــرف داخلــی در ســال گذشــته به‬ ‫میزان ‪ ۱۰۰‬تن انواع ابزیان به کشورهای عراق‪،‬‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬روســیه و کشــورهای‬ ‫اروپایی صادر شد‪ .‬قریشی ادامه داد‪ :‬بهمنظور‬ ‫حفظ و بازسازی ذخایر ابزیان منابع ابی استان‬ ‫و ایجــاد زمینــه افزایــش تولیــد در ســالی کــه به‬ ‫تولیــد و پشــتیبانیهای مزیــن شــده عــالوه بــر‬ ‫حفــظ پایــداری تولیــد در مراکز موجــود‪ ،‬کنترل‬ ‫بهرهبرداری از منابع ابی تجدیدشونده و ایجاد‬ ‫منبعهــای ابزیپــروری بــزرگ در نقــاط مختلف‬ ‫استان و اجرای طرحهای مکانیزاسیون در مراکز‬ ‫تکثیر و پرورش ابزیان را در کنار توسعه مازاد در‬ ‫دســتور کار شیالت اســتان قرار دادهشده است‪.‬‬ ‫مدیر شــیالت و ابزیان اذربایجان غربی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷‬ونیــم میلیــون‬ ‫قطعه بچه ماهی در مراکز تولید و تکثیر استان‬ ‫تولیدشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قصر باغچهجوق؛ گمنام اما زیبا‬ ‫در مســیر ماکو_ بازرگان در ســمت غرب ماکو‬ ‫دهکــده سرســبزی در دامنه کوه قــرار دارد که در‬ ‫ســمت جنوب شرقی ان‪ ،‬ساختمان نسبتا مجلل‬ ‫و تاریخــی دیــده میشــود کــه صاحــب اولیه ان‬ ‫اقبالالســلطنه ماکوئی بوده اســت‪ .‬اسم این اثر‬ ‫تاریخــی به تبعیت از نام دهکده (باغچهجوق)‬ ‫قصــر «باغچهجــوق» نامگرفتــه کــه در زمــان‬ ‫ســلطنت مظفرالدین شــاه قاجار (‪)1323 – 24‬‬ ‫هجــری قمــری توســط اقبالالســلطنه ماکوئی از‬ ‫محــل نزدیک‬ ‫ســرداران بانفــوذ ان زمــان در ایــن‬ ‫ِ‬ ‫به مرز شــوروی و ترکیه احداث شــده است‪ .‬بعد‬ ‫از ســردار ماکــو‪ ،‬قصــر در اختیــار ورثــه قرارگرفتــه‬ ‫کــه بعدهــا دولــت ان را خریــداری و در ردیــف‬ ‫بناهــای تاریخی در دســت مرمت قــرار میگیرد‪.‬‬ ‫ازانجاییکــه قصــر «باغچهجــوق» در مجــاورت‬ ‫دِ ه قرارگرفتــه و از دو طــرف بهوســیله ارتفاعات‬ ‫کوههای مجاور محصورشده‪ ،‬زمینهای پیرامون‬ ‫ان تبدیــل بــه باغــات میــوه شــده و هیچگونــه‬ ‫تغییــری در وضعیــت کلــی اثــر به وجــود نیامده‬ ‫اســت‪ .‬این بنا در دهههای اخیــر به همت اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی‬ ‫اذربایجــان غربی مورد مرمت مســتمر قرارگرفته‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۹۳‬طــی تفاهمنامــهای‪ ،‬جهــت‬ ‫حمایت از توسعه گردشگری منطقه بهرهبرداری‬ ‫از ان در اختیار سازمان منطقه ازاد ماکو قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬فروردین ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1049‬‬ ‫مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان بهارستان‬ ‫گفت‪ ۲۶۹:‬واحد صنفی متخلف در شهرستان بهارستان‬ ‫به دلیل بیتوجهی به محدودیتهای ستاد ملی کرونا‬ ‫پلمب شــد اما همچنــان بیــش از ‪ ۵۰‬درصد شــهروندان‬ ‫پروتکلهایبهداشتیراجدینمیگیرند‪.‬‬ ‫دانــوش دمیریان در گفتوگو با تســنیم با اشــاره به‬ ‫سیر صعودی وضعیت کرونایی در این شهرستان اظهار‬ ‫داشت‪:‬تمامیشهرهاوروستاهایشهرستاندر وضعیت‬ ‫بحرانــی اســت و تعــداد مرگومیر و مبتالیان نیــز رو به‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬محدودیتهای اعمالشــده‬ ‫در شهرستان بهارستان نتوانست از شیوع کرونا جلوگیری‬ ‫کنــد و بیــش از ‪ 50‬درصد مردم پروتکلهای بهداشــتی و‬ ‫محدودیتهایستادملی کروناراجدینمیگیرند‪.‬مدیر‬ ‫شبکه بهداشت بهارستان با اشاره به بازرسی از یک هزار‬ ‫و‪ 169‬واحــد صنفــی گروههــای‪ 3،2‬و‪ 4‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫‪ 269‬واحد صنفی متخلف که به محدودیتهای ستاد‬ ‫ملی کرونا عملنکرده بودند پلمب شدند‪ .‬دمیریان به‬ ‫انتقالبخشدرمانگاهتنهابیمارستانشهرستانبهارستان‬ ‫در وضعیــت قرمــز کرونایی اشــاره کرد و افــزود‪ :‬بخش‬ ‫جراحی بیمارســتان به بخش درمانگاه منتقل و بخش‬ ‫جراحیبا‪ 15‬تختبهبیماران کروناییاختصاصیافت‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬هیچگونه کمبود دارویی و اکسیژن در‬ ‫بیمارستان شهرستان برای بیماران کرونایی وجود ندارد‬ ‫و با تمامی امکانات و تجهیزات با این ویروس منحوس‬ ‫مقابلهمیکنیم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫تعیین جریمه ‪ ۴۵۴‬میلیون‬ ‫ریالی برای گرانفروشی‬ ‫در ری‬ ‫ت‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫ودد د ل‬ ‫ل‬ ‫ودد‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرســتان ری‬ ‫از احــراز تخلــف گرانفروشــی مــرغ و شــکر در دو واحــد‬ ‫عرضه شهرستان ری به ارزش تقریبی ‪ ۴۵۵‬میلیون ریال‬ ‫خبر داد‪ .‬موسی احمدی در گفتوگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫به کشف میزان قابلتوجهی از گرانفروشی در ری اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در جریان بازرســی از واحدهای عرضه بازرســان‬ ‫اداره صنعت ری موفق به کشــف در حدود ‪ 1392‬کیلو‬ ‫مرغ گرم قطعهبندی شده و ‪ 1000‬کیلوگرم شکر به دلیل‬ ‫گرانفروشی شدند‪ .‬او افزود‪ :‬ارزش ریالی این محمولهها‬ ‫کشفشده در حدود‪ 455‬ریال است که به دلیل شرایط‬ ‫موجود در کشور بهمنظور طی مراحل قانونی برخورد با‬ ‫تخلف پرونده به مراجع قضائی و تعزیرات ارجاع شده‬ ‫است‪.‬رئیسادارهصنعت‪،‬معدنوتجارتشهرستانری‬ ‫در ادامه با اشاره به برخورد جدی بازرسان با گرانفروشی‬ ‫ملزومات بهداشــتی گفت‪ :‬بــرای گرانفروشــی مرغ گرم‬ ‫در حدود‪ 390‬میلیون ریال و برای گرانفروشــی شــکر در‬ ‫حــدود‪ 61‬میلیون ریال تعلق گرفت و درنهایت پرونده‬ ‫واحدمتخلفتحویلمراجعقضائیشد‪.‬احمدیادامه‬ ‫داد‪:‬باتوجهبهشرایطموجوددربازاربرخیازسودجویان‬ ‫اقدامبهافزایشقیمتخودسرانهو گرانفروشیاجناس‬ ‫کردند که با هوشیاری بازرسان اداره صنعت ری این اقدام‬ ‫ناتمامماند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫شی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و د د الم‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و د د وشه‬ ‫ن ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫پیــک چهارم کرونا در تهــران از بعد تعطیالت‬ ‫نوروزی همچون بسیاری از شهرهای کشور اغازشده‬ ‫و امــار مبتالیان و متوفیــان کرونا روزبــهروز در حال‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬محدودیتهــای تــردد و کاهــش‬ ‫فعالیت اصناف هم در پایتخت بیش از یک هفته‬ ‫است که اجراشده ولی نه هنوز امار کرونا تصاعدی‬ ‫رو به افزایش اســت‪ .‬کرونا در حال جوالن اســت و‬ ‫بســیاری معتقدند وضعیت مترو و اتوبوس به این‬ ‫قضیــه در حال حاضــر دامن زده و باید با لغو طرح‬ ‫ترافیکبرایاینموضوعچارهاندیشید‪.‬‬ ‫به گزارشبهداشتنیوز‪،‬برخیاز مدیرانشهری‬ ‫میگویندقفلحملونقلعمومیبازنشدهو کمبود‬ ‫قطار مترو و اتوبوس سبب بروز مشکالت مضاعف‬ ‫شده و دلیل امکان رعایت نکردن فاصله اجتماعی‬ ‫در حملونقلعمومیاست‪.‬‬ ‫محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره‬ ‫این موضوع گفت‪ :‬موضوع طرح ترافیک به شورای‬ ‫شهر تهران مربوط نیست و به شورای عالی ترافیک‬ ‫مربوطاست‪.‬مامستقیمنمیخواهیمدر اینزمینه‬ ‫ورود و دخالت کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ستاد ملی مقابله با کرونا باید در این‬ ‫زمینه بررسیهای الزم را انجام و پس از تهیه گزارش‬ ‫تصمیمگیری کند‪ .‬نباید در این زمینه جو ســاخت‪.‬‬ ‫بلکه باید سوابق لغو طرح در سال گذشته بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شــهر تهران ادامه داد‪ :‬باید ستاد‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫برخی دیگر از شورای شهریها هم چندان‬ ‫موافــق لغــو طــرح نبودهانــد و معتقدنــد ایــن‬ ‫موضــوع دردی دوا نمیکنــد و فقــط وضعیت‬ ‫را حادتــر و خیابانهــا را شــلوغتر میکنــد‪.‬‬ ‫ناهیــد خداکرمی دراینباره گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫لغــو طــرح ترافیــک تاثیــر چندانــی در کاهــش‬ ‫امــار مبتالیــان و متوفیــان کرونــا نــدارد و بــه‬ ‫صالح نیســت چراکه شــهرهایی مانند اهواز و‬ ‫خوزســتان اصــال متــرو و طــرح ترافیک مشــابه‬ ‫تهــران ندارنــد ولی با وضعیت اســفناک کرونا‬ ‫مواجــه شــدهاند‪ .‬او افــزود‪ :‬بیشــترین دلیــل‬ ‫محدودیتهای مربوط به کرونا نیمبند‬ ‫دردی دوا نمیشود‬ ‫اجراشده‬ ‫زهرا نژاد بهرام‪ ،‬عضو هیئترئیسه شورای شهر‬ ‫تهران نیز درباره این موضوع گفت‪ :‬محدودیتهای‬ ‫مربــوط بــه کرونا در پایتخــت نیمبند اجراشــده و‬ ‫امیدواریماینموضوعهرچهبیشترمدنظرمسئوالن‬ ‫مربوطه و شهروندان قرار گیرد تا بتوان کرونا را کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــه کاهــش رعایــت پروتکلهــای‬ ‫بهداشتیتوسطشهرونداناشاره کردوبیانداشت‪:‬‬ ‫محدودیتها امار مسافران مترو را کاهش داده ولی‬ ‫شــهروندان باید سفرهایشــان را مدیریت و کمتر از‬ ‫حملونقلعمومیاستفادهکنند‪.‬‬ ‫عضو هیئترئیسه شورای شهر تهران با اشاره به‬ ‫اینکهامار فوتیهای کرونادر پایتختنسبتبهقبل‬ ‫از نوروز ‪ ۷‬برابر شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امار فوتیهای‬ ‫کرونا به ‪ ۱۵‬نفر در روز رسیده بود که در حال حاضر‬ ‫اینرقمبه‪ ۱۰۵‬نفربهصورتروزانهرسیده کهتقریبا‬ ‫‪ ۷‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اما پیروز حناچی شــهردار تهران برای لغو طرح‬ ‫ترافیکچراغسبزنشاندادو گفت‪:‬شهرداریتهران‬ ‫مانند همیشه امادگی دارد در صورت تصویب ستاد‬ ‫ملیمبارزهبا کرونابهمنظوررعایتبهترپروتکلهای‬ ‫بهداشــتی طی روزهــای خطیر پیــش رو؛ بهصورت‬ ‫اضطــراری ترتیبــات جدیــدی در اســتفاده از متــرو‪،‬‬ ‫اتوبــوس و تــردد در محدوده طــرح ترافیک اعمال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امــار تهــران به لحاظ کرونا بســیار باال رفته و‬ ‫اژیــر خطر از بعــد تعطیالت نــوروز افزایشیافته‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از کارشناسان بهداشــتی‪ ،‬بعد از‬ ‫ســفرهای نــوروزی‪ ،‬ســفر با متــرو را عامــل انتقال‬ ‫کرونــا میدانند‪ .‬علیرغم ایجــاد محدودیتهای‬ ‫تــردد و تعطیلــی اصنــاف هنــوز مســافران متــرو‬ ‫چنــدان کاهش نیافتــه و شــهروندان تهرانی لغو‬ ‫طرح ترافیک را خواستار هستند و مطالبه دارند و‬ ‫حاال باید دید این موضوع مدنظر ستاد مقابله با‬ ‫کرونا قرار میگیرد یا خیر‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون بازرســی و نظارت ســازمان صمت استان تهران از ارسال‬ ‫‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬پرونــده تخلــف بــه تعزیرات در ســال ‪ ۱۳۹۹‬خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سعید محمدی پور اظهار داشت‪ :‬طی بازرسی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬تعــداد ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬پرونــده تخلف بــه تعزیرات‬ ‫حکومتــی ارسالشــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬تعــداد ‪ ۸۰۰‬هزار بازرســی‬ ‫توســط بازرســان ایــن ســازمان از صنــوف و واحدهــای توزیعــی و‬ ‫خدماتی در ســطح اســتان انجامشــده اســت‪ .‬محمدی پور گفت‪:‬‬ ‫بیشترین تخلفات کشفشده گرانفروشی در رتبه اول‪ ،‬عدم درج‬ ‫قیمت و تقلب و عدم صدور صورتحســاب در مراتب بعدی بوده‬ ‫است‪ .‬معاون بازرسی سازمان خاطرنشان کرد‪ :‬با راهاندازی سامانه‬ ‫یکپارچــه مدیریت بازرســی (ســیمبا) در ســال ‪ ۹۹‬فرایند پیگیری و‬ ‫مدیریت پروندههای مکشوفه تسهیل پیداکرده است و ارتباط بین‬ ‫دستگاهی روانتر و با سرعت بیشتر انجامشده و اطاله رسیدگی به‬ ‫پروندهها کاهشیافته است‪ .‬او با اشاره به مدیریت زنجیره تامین‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت بر کاال بهویــژه کاالهای پرمصرف از تولید تا توزیع‬ ‫از سیاســتهای این معاونت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بود و بازرسان‬ ‫ســازمان صمــت حضور گســتردهای در فرایندهای تامیــن‪ ،‬توزیع و‬ ‫نگهداری کاال خواهد داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایانه اتوبوسرانی تجریش جمعاوری شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوسرانــی شــهرداری تهــران‬ ‫اعــالم کــرد‪ :‬پایانه اتوبوسرانی میدان تجریش به دلیل اجرای‬ ‫عملیــات توســعه اســتان مقدس امامــزاده صالــح (ع) از مقابل‬ ‫این اســتان جمعاوری به خیابان شــریعتی منتقل شد‪.‬‬ ‫محمود ترفع دراینباره به ایرنا گفت‪ :‬بر اساس جمعاوری‬ ‫پایانــه اتوبوسرانــی میــدان تجریــش مبــدا خــط ‪ ،۲۲۵‬پایانه‬ ‫تجریــش ‪ -‬پایانــه شــهید دســتواره به ابتــدای خیابان شــریعتی‬ ‫مســیر شمال به جنوب منتقل شد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬مقصــد خطــوط ‪ ۲۱۸‬میــدان درکه‪-‬پایانــه‬ ‫تجریــش و خــط ‪ ۲۱۹‬جماران‪ -‬پایانه تجریش بــه پایانه مینی‬ ‫بوســرانی واقــع در ضلــع جنوبــی میــدان تجریــش منتقل شــد‪.‬‬ ‫ترفــع ادامــه داد‪ :‬مقصــد خطــوط ‪ ۲۲۰‬ازگل‪ -‬پایانــه تجریــش‬ ‫و ‪ ۲۹۸‬شــهرک قائم‪-‬پایانــه تجریــش بــه خیابــان گــوگل واقع‬ ‫در ضلــع جنوبــی میدان تجریــش و مقصد خط ‪ ۱۰۷‬میدان راه‬ ‫اهن‪-‬پایانــه تجریــش بــه ضلــع جنوبی میــدان تجریــش منتقل‬ ‫شــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا جمــعاوری پایانــه اتوبوسرانــی‬ ‫میدان تجریش طرح توســعهای اســتان مقدس امامزاده صالح‬ ‫(ع) بــا عنــوان قدمــگاه صالحیــه اغــاز شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫واحــد اتوبوسرانــی تهــران یــاداور شــد‪ :‬ایــن نــاوگان امادگــی‬ ‫کامــل دارد تــا نســبت به اجــرای مصوبات جدیدی کــه ممکن‬ ‫اســت ســتاد ملــی کرونــا بــا توجه بــه شــرایط خــاص کرونایی‬ ‫تهــران اعــالم کنــد‪ ،‬اقــدام کند‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬امادگــی داریم تا‬ ‫نســبت به اجرای تدابیر و تمهیداتی که ســتاد ملی کرونا اتخاذ‬ ‫میکند‪ ،‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫چالش تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مجوز صوری‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫جهاد کشاورزی باید نظارت دقیق بر عملکرد نظام کشاورزی داشته‬ ‫باشد گفت‪ :‬برخی با مجوز صوری اراضی کشاورزی را تغییر کاربری‬ ‫میدهند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبدالرضا چراغعلی در اولین جلسه کارگروه‬ ‫زیربنایی سال ‪ ۱۴۰۰‬با اشاره به لزوم مقابله با ساختوسازهای‬ ‫غیرمجاز اظهار داشت‪ :‬برخی افراد با گرفتن مجوزهای صوری‪،‬‬ ‫اقــدام به تغییــر کاربری زمینهای کشــاورزی و ساختوســاز در‬ ‫ایــن زمینهــا میکننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬مطابــق بررســیهای صــورت‬ ‫گرفتــه برخــی از افــراد ســودجو با توجیــه ایجاد اشــتغال و اخذ‬ ‫برخــی مجوزهــا از ســازمان جهــاد کشــاورزی و تاییــد ســازمان‬ ‫نظام کشــاورزی نســبت به ایجاد ســازههای غیرمتعارف‪ ،‬تغییر‬ ‫کاربری اراضی کشاورزی و ساختوساز غیرمجاز اقدام میکنند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار تهــران تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫جهاد کشــاورزی باید نســبت به نظارت دقیق بر عملکرد نظام‬ ‫کشــاورزی اقــدام کنــد همچنیــن شــهرداریها و نظاممهندســی‬ ‫و راه و شهرســازی اقدامــات الزم جهــت انضبــاط بخشــی بــه‬ ‫ساختوســازها و کنتــرل ساختوســازهای غیرمجــاز را بــه‬ ‫عملاورده و با تشــکیل گروههای مشــترک کاری و کارشناســی از‬ ‫ظرفیتهای قانونی نیز در این مورد بهره بگیرند‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫در این جلســه بعد از بحث و تبادلنظر و توضیحات مشــاورین‬ ‫حاضــر در جلســه و اعضــا‪ ،‬بــا ایجــاد پــارک علمــی و فنــاوری در‬ ‫شــهر جدید پردیس و همچنین ســاخت شهرک ســینمایی که به‬ ‫پیشنهاد صداوسیما بود‪ ،‬موافقت شد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫شرب پایدار‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫خسارتها به تعداد ‪ ١75‬فقره توسط شهرداریها‬ ‫به وقوع پیوســته اســت‪ .‬این مســئول با اشــاره به‬ ‫افزایش ‪ 7‬درصدی تعداد حوادث نســبت به سال‬ ‫‪ 98‬بیان داشت‪ :‬این میزان افزایش ناشی از اجرایی‬ ‫شدن دستورالعمل یکپارچهســازی شرکتهای اب‬ ‫و فاضالب شــهری و روســتایی و افزوده شــدن امار‬ ‫حوادث روســتایی اســت که از ســال اینده قابلیت‬ ‫مقایسهوانتشار خواهدداشت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 48‬درصدی تماسهای مردمی با‬ ‫سامانه ارتباط با مشتریان ‪122‬‬ ‫همچنیــن گفت‪ 8 :‬طــرح ابرســانی روســتایی در‬ ‫مناطــق محــروم و دورافتاده شهرســتان زنجــان در‬ ‫دست اجرا بوده و این روستاها از نعمت اب شرب‬ ‫پایداربهرهمندمیشوند‪.‬جزءقاسمیاظهار کرد‪:‬این‬ ‫روستاها شــامل مجتمع ابرسانی ساری کند علیا‪،‬‬ ‫ساری کند سفلی‪ ،‬اورجک‪ ،‬قره اغاج علیا و قره اغاج‬ ‫سفلی وهمچنین سه روستای اوراچی‪ ،‬اسالم اباد و‬ ‫قره بالغ است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای اجــرای این طرحهــا‪ ١٠ ،‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار از سوی بنیاد علوی و نزدیک به‪ 5‬میلیارد‬ ‫ریال نیز توسط شرکت ابفا استان زنجان تامین شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــالب اســتان‬ ‫زنجــان بیان داشــت‪ :‬طــرح ابرســانی به مجتمع‬ ‫ابرسانیساری کندشاملاحداثیکدهنهقنات‪،‬‬ ‫یک باب سیل بند با حجم‪ 5٠‬مترمکعب‪ ،‬تکمیل و‬ ‫ترمیم خط انتقال قدیمی و اصالح شــبکه و خط‬ ‫انتقال جدید به طول‪ 35٠٠‬متر است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ابرســانی بــه روســتاهای اوراچــی و‬ ‫اسالم اباد نیز بااعتبار ‪ ٢‬میلیارد و ‪ 65٠‬میلیون ریال‬ ‫اعتبار و ‪ ٢٠‬درصد پیشرفت فیزیکی شامل تکمیل‬ ‫خط انتقال‪ ،‬ترمیم قنات و اصالح شبکه توزیع اب‬ ‫در دســت اجرا قرار دارد‪ .‬جزءقاســمی افزود‪ :‬طرح‬ ‫ابرســانی به روســتای قــره بالغ در بخــش مرکزی‬ ‫شهرستان زنجان نیز شامل ‪ ١١٢٠‬متر احداث شبکه‬ ‫توزیــع اب و حوضچه مقابل مخزن بود که اجرای‬ ‫ایــن طــرح تکمیــل و بــه اتمــام رســیده اســت‪ .‬این‬ ‫مسئولخاطرنشان کرد‪:‬از دیگرطرحهایمشارکتی‬ ‫با حضور بنیاد علوی جهت ابرسانی در روستاهای‬ ‫اســتان زنجــان در اینــده‪ ،‬ابرســانی بــه ‪ ١4‬روســتا‬ ‫بااعتباریمعادل‪ ٢5‬میلیاردریالخواهدبود‪.‬‬ ‫رسیدگی به بیش از ‪ 12‬هزار حادثه اب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫همچنین گفــت‪ :‬واحد حوادث و اتفاقات شــرکت‬ ‫ابفا اســتان زنجان در ســالی که گذشــت بیش از ‪١٢‬‬ ‫هزار حادثه اب را رفع و رسیدگی کرده است‪ .‬جزء‬ ‫قاسمی اظهار کرد‪ :‬بیشترین تعداد حوادث اب در‬ ‫سال ‪ 99‬به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان‪ ،‬ابهر‬ ‫و خرمدره است‪ .‬او افزود‪ :‬در شهر زنجان بیش از ‪4‬‬ ‫هزار فقره حادثه اب طی ســال ‪ 99‬به ثبت رســیده‬ ‫اســت که بیشــترین تعداد این حــوادث به ترتیب‬ ‫در ماههای شهریور‪ ،‬مهر و خرداد به وقوع پیوسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین تعداد حوادث اب در استان مربوط‬ ‫بــه حوزه انشــعابات بوده و حوادث شــبکه توزیع‬ ‫و خــط انتقــال در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد‪ .‬او‬ ‫تعــداد حوادث فاضالب در شــهرهای اســتان را نیز‬ ‫‪ 383‬مورداعــالم کــرده و افــزود‪ :‬بیشــترین تعداد‬ ‫حــوادث فاضــالب بــا ‪ 373‬فقــره در شــهر زنجــان‬ ‫اتفاق افتاده اســت‪ .‬جزءقاســمی به خسارت سایر‬ ‫ارگانها به تاسیسات اب و فاضالب نیز اشارهکرده‬ ‫و گفت‪ :‬درمجموع طی سال ‪ 99‬بیش از ‪ 3٠٠‬فقره‬ ‫خســارت توســط سایر ارگانها به تاسیســات اب و‬ ‫فاضالب واردشــده اســت که بیشــترین تعداد این‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬تعداد تماسهای مردمی با سامانه ارتباط با‬ ‫مشتریان این شرکت در ســال ‪ 99‬با ‪ 3٠5‬هزار مورد‬ ‫تماس‪ 48 ،‬درصد نســبت به ســال پیش از ان رشد‬ ‫داشــته اســت که این رشــد ناشــی از یکپارچهسازی‬ ‫شرکت‬ ‫ی اب و فاضــالب شــهری و روســتایی بوده‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت ک‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و د د چه مح ل و خ‬ ‫و د د خ س نج و ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و د د خ س ن ضوی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و د دخو س ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ودد ج ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت ط ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ل ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫و د دسم ن‬ ‫ی‬ ‫و د دس س نو وچس ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و د دف س‬ ‫ی‬ ‫و د دق و ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫و د د قم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و د د دس ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ودد م ن‬ ‫ودد م ش ه‬ ‫و د د هگ و هو و حمد‬ ‫ودد س ن‬ ‫و د د الن‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بخشــدار کهریــزک از توابع‬ ‫از مالکیــن احصا خواهــد کرد‪،‬‬ ‫شهرســتان ری بــا اشــاره بــه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طبــق براوردهــای‬ ‫مشــکالت زمینهــای مدیــران‬ ‫انجامشــده‪ ،‬میــزان مطالبــه‬ ‫در ایــن بخــش اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــهرداری کهریزک ‪ ۴۲‬میلیارد‬ ‫مطالبــه ‪ ۴۲‬میلیــارد تومانــی‬ ‫تومــان اســت کــه قــرار اســت‬ ‫امین بابایی‬ ‫شــهرداری کهریــزک از ‪۸۰۰‬‬ ‫بهصورت حق الســهم توســط‬ ‫مالــک دریافت و زمینها برای‬ ‫مالکان تمام ‪ ۸۰۰‬قطعه زمین‬ ‫واگــذاری به مالکان اماده میشــود‪ .‬بــه گزارش پرداخــت شــود‪ .‬بابایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایرنا‪،‬امینباباییبااشارهبهمشکالتزمینهای جلسهای با محوریت شهرداری‪ ،‬سپاه و دستگاه‬ ‫مدیراندرمحدودهبخش کهریزکبهخبرنگاران قضایــی قــرار شــد رضایــت معارضــان جلــب و‬ ‫گفــت‪ :‬زمینهــای متعلــق بــه مدیــران یکــی از گزارش اصالحی پرونده مختومه تا اراضی برای‬ ‫معضــالت مربــوط بــه ‪ ۲‬دهــه اخیــر در بخش واگــذاری بــه مالــکان اماده شــود‪ .‬این مســئول‬ ‫کهریزک است که محل مناقشه بین ستاد فرمان همچنیندر خصوصمسکنمهر کهریزک گفت‪:‬‬ ‫حضرت امام (ره) و چند نفر از معارضان بود که بحث امنیت‪ ،‬مهمترین مطالبه ساکنان شهرک‬ ‫بحثحقوقیاینمسئلهدر حالپیگیریاست‪ .‬مســکن مهر اســت که در این راستا مصوباتی با‬ ‫او بابیــان اینکــه ســرفصل بعدی ایــن موضوع‪ ،‬محوریتدستگاههایاجراییومدیریتشهری‬ ‫مطالبهسرانهایشهرداری کهریزکاز اینزمینها به تصویب رسید تا امنیت در این شهرک تامین‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه این اراضی شــود‪ .‬او بــا تاکید بــر رفع مشــکالت واحدهای‬ ‫تفکیک و واگذارشده اما سرانهها محقق نشده مســکن مهر کهریــزک اظهــار داشــت‪ :‬بهمنظور‬ ‫است‪ ،‬مقرر شد مطالبه گری سرانهای مدیریت رفــاه حــال شــهروندان‪ ،‬تمام مطالبات ســاکنان‬ ‫شــهری بهصــورت نقدینگــی باشــد‪ .‬بخشــدار ایــن شــهرک بــا ‪ ۶۱۲‬واحــد و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‬ ‫کهریــزک بابیان اینکه شــهرداری مطالبه خــود را جمعیت‪ ،‬اولویتبندی شده و رسیدگی به انها‬ ‫زمــان واگــذاری پایان کار یا صــدور مجوز پروانه در دستور کار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ ۵۰‬درصدی خط انتقال ابهای‬ ‫سطحی کرج به شهر قدس و شهریار‬ ‫معــاون بهرهبــرداری اب و فاضــالب غــرب‬ ‫اســتان تهران از پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫خط انتقال ابهای سطحی کرج به شهر قدس‬ ‫و شهریار خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهدی زماندار‬ ‫در جمــع خبرنــگاران از پیشــرفت فیزیکــی ‪۵۰‬‬ ‫درصدی خط انتقال ابهای سطح کرج به شهر‬ ‫قدسوشهریار خبردادواظهار داشت‪:‬هماکنون‬ ‫اب تولیــدی شــرکت ابفــای غــرب اســتان تهران‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬حلقــه چــاه شــهری و ‪ ۷۰‬چاه روســتایی‬ ‫استحصال میشــود و همواره تمهیدات الزم در‬ ‫راســتای ثابت نگهداشتن شــش هزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر‬ ‫بر ثانیه در دســتور کار قرارگرفته اســت‪ .‬زماندار‬ ‫افــزود‪ :‬در منطقه شــهریار و غرب اســتان تهران‬ ‫هرسال ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سانتیمتر نشست زمین باعث‬ ‫میشود تا شاهد ریختن دیواره چاهها و باعث‬ ‫خارج شــدن انها از مدار ابرســانی شــویم اما‬ ‫خوشبختانه با تمهیداتی که در راستای استفاده‬ ‫تکنولوژی روز در حوزه ویدئو متری انجامگرفته‬ ‫اســت وضعیــت کامــل چاهها مــورد رصــد قرار‬ ‫میگیــرد و زمانترمیــم دیوارههــا فرچــه زنــی و‬ ‫پیستون زنی باعث افزایش‪ ۳۰‬درصدی راندمان‬ ‫در ابدهی چاهها میشود و این دست اقدامات‬ ‫در ســال جاری و در ‪ ۶‬ماه نخســت سال گذشته‬ ‫باعثصرفهجویی‪ ۲۲‬میلیاردتومانیمالیبرای‬ ‫شــرکت ابفا شــده اســت‪ .‬او بیان داشــت‪ :‬طرح‬ ‫اســتفاده از ابهای ســطحی که از ســمت کرج‬ ‫به سمت غرب استان تهران جاری است در فاز‬ ‫نخســت مناطق در دسترس شهرســتان قدس و‬ ‫در ادامــه ایــن برنامه در فاز دوم شهرســتانهای‬ ‫شــهریار و مالرد را پوشــش خواهــد داد‪ .‬معاون‬ ‫بهرهبــرداری اب و فاضــالب غرب اســتان تهران‬ ‫بیان داشت‪ :‬این طرح زیربنایی که در تامین اب‬ ‫شرب مردم بسیار موثر است تحت عنوان خط‬ ‫الغدیرتعریفشدهوراهیشهرهایپاییندستی‬ ‫مانندشاهدشهر‪،‬صباشهر‪،‬فردوسیه‪،‬وحیدیهو‬ ‫باغستان خواهد شد و اجرای این خط انتقال در‬ ‫شهرستانهای شهریار و قدس تاکنون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفتفیزیکیداشتهاست‪.‬‬ ‫اغاز عملیاتساخت‬ ‫فاز یک خط‪ ۱۰‬مترو تهران‬ ‫شهر‪ :‬عملیات ساخت و اجرای فاز یک خط‬ ‫‪ ۱۰‬متــرو تهــران به طــول‪ ۱۴‬و نیم کیلومتر و پنج‬ ‫ایســتگاه بهزودی از دریاچه شهدای خلیجفارس‬ ‫در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران اغاز خواهد شــد‪ .‬محمود‬ ‫یوسفی‪ ،‬مجری خط ‪ ۱۰‬مترو تهران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫طول ‪ ۴۳‬کیلومتری این خط‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خط ‪۱۰‬‬ ‫مترو تهران با‪ ۳۵‬ایستگاه از ورداورد اغاز و تا فلکه‬ ‫سوم تهرانپارس ادامه دارد‪ .‬این خط‪ ،‬تنها خط‬ ‫شــرقی‪-‬غربی مترو تهران اســت که شــرقیترین‬ ‫نقطه شهر را به غربیترین نقطه متصل میکند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه بخش مطالعاتی فاز یک ساخت‬ ‫خط‪ ۱۰‬متروبهصورتجدیدر حالانجاماست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای اجرای فاز یک ‪ ۱۴‬کیلومتر و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫با قرارگاه خاتماالنبیاء نهایی شده است که این‬ ‫مسیرازدریاچهشهدایخلیجفارساغازوتامیدان‬ ‫کتابادامهمییابد‪.‬به گفتهیوسفی؛اغاز این‪۱۴‬‬ ‫کیلومتر و ‪ ۵۰۰‬متر با کلنگ زنی از میدان دریاچه‬ ‫در منطقه‪ ۲۲‬تهران خواهد بود‪ .‬این مسیر شامل‬ ‫ایستگاههایدریاچهشهدایخلیجفارس‪،‬اتریش‪،‬‬ ‫میدان المپیک‪ ،‬تقاطع با خط ‪ ۶‬ایستگاه شهید‬ ‫اشرفیاصفهانیوتقاطعباخط‪۷‬ایستگاهمیدان‬ ‫کتــاب اســت‪ .‬ایســتگاههای فاز یــک در ایــن ‪۱۴‬‬ ‫کیلومترو‪ ۵۰۰‬شامل‪ ۵‬ایستگاه(سهایستگاهو دو‬ ‫ایستگاه تقاطعی) است‪ .‬مجری خط ‪ ۱۰‬مترو‬ ‫تهران‪ ،‬مدتزمان اجرا و ساخت این مسیر را‬ ‫‪ ۴‬سال یعنی تا سال ‪ ۱۴۰۴‬اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬ایــن پنــج ایســتگاه راهانــدازی‬ ‫میشــود البتــه نمیتــوان گفــت کــه بهطــور‬ ‫متوســط سالیانه یک ایســتگاه افتتاح خواهد‬ ‫شــد بلکــه بهیکبــاره ‪ ۱۴‬کیلومتــر از خــط ‪۱۰‬‬ ‫همراه با پنج ایستگاه در سال ‪ ۱۴۰۴‬وارد مدار‬ ‫بهرهبــرداری میشــود‪ .‬او دربــاره وجــه تمایــز‬ ‫خــط ‪ ۱۰‬مترو تهــران با خطوط دیگر‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬هیچیــک از خطــوط متــرو تهــران بهصورت‬ ‫شــرقی و غربی نیســت اما این خط تنها خطی‬ ‫است که شرق تهران را به غرب وصل میکند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬باهدف توسعه بخش‬ ‫صنعت و رونق اشتغال تاکنون ‪ ۷۲‬هزار و ‪۶۷۲‬‬ ‫میلیارد ریال در این اســتان ســرمایهگذاری شــده‬ ‫است‪.‬غالمرضا بابایی در گفتوگو با ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این میزان سرمایهگذاری برای راهاندازی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰‬واحد صنعتی هزینه شده است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬با راهاندازی این تعداد واحد صنعتی‬ ‫بــرای ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۹۲‬نفــر بهصــورت مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم در اذربایجــان غربــی اشــتغال‬ ‫اســتاندار تهران با اشــاره به‬ ‫شــهری هــم اختــالف بســیار‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫فاحش اســت و بــه ازای هر ‪۵۱‬‬ ‫‪ ۲۷۶‬طرح بهداشــت و درمان‬ ‫هزار نفر یکخانه بهداشت در‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫اســتان داریــم‪ .‬اســتاندار تهران‬ ‫عقبماندگی اســتان تهران در‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬تعــداد ‪ ۲۷۶‬طرح‬ ‫انوشیروان‬ ‫زیرســاخت بهداشــت و درمان‬ ‫درمانی توســط ســه دانشــگاه‬ ‫محسنی بندپی‬ ‫و سالمت کامال مشهود است و‬ ‫علوم پزشــکی شــهید بهشتی‪،‬‬ ‫این استان در پایگاههای سالمت خانه بهداشت ایــران و تهــران در حــوزه بهداشــت و درمــان در‬ ‫و پایگاههای اورژانس استان تهران کم برخوردار استانتهرانتعریفشد کهمتاسفانهدرمجموع‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش فارس‪ ،‬انوشــیروان محســنی ‪ ۲۳‬درصد این طرحها پیشرفت فیزیکی دارند‪.‬‬ ‫بندپیدرجلسهبررسیزیرساختهایبهداشتی محســنی بندپی ســپس بابیان اینکــه باالترین‬ ‫استانتهراناظهار کرد‪:‬امروزعقبماندگیاستان حجم خدمات به مراجعین در سطح ملی را در‬ ‫تهران در زیرساخت بهداشت و درمان و سالمت بیمارستانهایتهرانرقممیخورد‪،‬خاطرنشان‬ ‫کامال مشــهود بوده و این اســتان در پایگاههای کرد‪ :‬باالترین جمعیت اتباع خارجی و همچنین‬ ‫ســالمت خانه بهداشــت و پایگاههای اورژانس باالترین درصد ســکونتگاههای غیررســمی را در‬ ‫اســتان تهران کم برخوردار اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬استانتهرانشاهدهستیموهمینموضوعنشان‬ ‫وضعیت خانه بهداشت به ازای هر‪ ۱۰۰۰‬نفر‪ ۲۸‬میدهد که زیرســاختهای بهداشــت و درمان‬ ‫صدم درصد در استان تهران و در شاخص کشوری تهرانبههیچعنوانباجمعیتایناستانتناسبی‬ ‫‪ ۸۶‬درصدبودههمچنیندر موردخانهبهداشت ندارد‪.‬‬ ‫ارسال بیش از ‪ ۷۶‬هزار پرونده تخلف به تعزیرات در سال گذشته‬ ‫بهرهمندی روستاهای دورافتاده از نعمت اب‬ ‫ت‬ ‫مقابله با کرونا ببینند که ایا لغو طرح موثر بوده یا‬ ‫نه و بعد تصمیم بگیرند و این موضوع هم مشابه‬ ‫فعالیتیکسومی کارکناناداراتوتعطیلیبرخی‬ ‫از اصناف است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه امــار فوتیهای کرونــا در‬ ‫پایتخت به‪ 100‬نفر در طول روز رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به نظر میرسد حداقل تا یک سال دیگر درگیر کرونا‬ ‫باشیم و توجه به حملونقل عمومی حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دولــت بایــد اقدامــات الزم را جهــت‬ ‫حمایــت از ناوگان حملونقل عمومی انجام دهد‬ ‫من نمیدانم چرا قفل این موضوع باز نمیشود و‬ ‫نتیجهایحاصلنشدهدرحالیکهدولتمیتوانداز‬ ‫بودجههایدولتییاسیستمبانکیتامیناعتبار کند‬ ‫شــیوع کرونــا مشــکالت رفتــاری و اجتماعــی‬ ‫اســت و رعایت پروتکلها هر چه بیشــتر باید‬ ‫فرهنگســازی شــود لغــو طــرح ترافیک ســبب‬ ‫رفتوامــد بیشــتر در ســطح شــهر میشــود که‬ ‫بســیاری از انهــا غیرضــروری اســت مثال برای‬ ‫خریــد بــه بازارها و مغازههــا مراجعه میکنند‬ ‫درصورتیکــه ممکن اســت اصال نیــازی به این‬ ‫قضیه نداشته باشند‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬بهشــخصه معتقــدم لغــو‬ ‫طــرح ترافیــک تاثیــری در کنترل بیمــاری کرونا‬ ‫ندارد و حتی اجرای ان در پیشــگیری از کرونا‬ ‫کمــک میکنــد مطالعــات نشــان داده لغــو یــا‬ ‫اجــرای طــرح تاثیری در کرونا نداشــته و حتی‬ ‫متــرو هــم در رتبه ‪ 13‬ازنظــر پرخطری در ابتال‬ ‫به کرونا در همه دنیا قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ت‬ ‫ش ت‬ ‫‪ ۷۲‬هزار میلیارد ریال در بخش صنعت‬ ‫سرمایهگذاریشد‬ ‫ایجادشده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اذربایجان غربی گفت‪ :‬همچنین برای‬ ‫توسعه بخش صنعت در این استان ‪ ۳۱۶‬طرح‬ ‫صنعتی باالی ‪ ۶۰‬درصد برای راهاندازی موجود‬ ‫اســت‪ .‬بابایی بیان کرد‪ :‬برای این تعداد واحد‬ ‫صنعتــی نیز ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫سرمایهگذاری در نظر گرفتهشده است‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بــا راهاندازی این تعــداد واحد صنعتی نیز‬ ‫برای هشت هزار و ‪ ۹۱۴‬نفر در اذربایجان غربی‬ ‫اشتغالزاییصورتمیگیرد‪.‬‬ ‫مطالبه‪۴۲‬میلیاردتومانیشهرداری کهریزک‬ ‫محققمیشود‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفت‪ ١3 :‬طرح ابرســانی به شــهرها و روســتاهای‬ ‫شهرستان ماهنشــان در حال اجرا بوده و جمعیتی‬ ‫معادل ‪ ١٠‬هزار نفر از اب شرب بهداشتی و پایدار در‬ ‫اینشهرستانبهرهمندمیشوند‪.‬‬ ‫علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد‪ :‬برای اجرای این‬ ‫تعداد پروژه اعتباری افزون بر‪ 3١‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن طــرح ابرســانی بــه شــهر‬ ‫ماهنشان نیز جزو طرحهایی است که در دست اجرا‬ ‫بودهوسالجاریبهبهرهبرداریمیرسد‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــالب اســتان زنجان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫پــروژه ابرســانی بــه شــهر ماهنشــان شــامل اجرای‬ ‫عملیات احداث قنات‪ ،‬اصالح و اجرای خط انتقال‪،‬‬ ‫حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و محوطهسازی‬ ‫و دیوارکشی است که جمعیتی بالغبر ‪ 5‬هزار نفر را‬ ‫تحتپوششقرارمیدهد‪.‬اوبیانداشت‪:‬ابرسانی‬ ‫به روستاهای خندقلو‪ ،‬سهند سفلی‪ ،‬قره داش و پری‬ ‫نیزدیگرطرحدر حالاجرایشرکتابوفاضالبدر‬ ‫شهرستانماهنشاناست کهبااجرایاینطرحبیش‬ ‫از‪ ٢‬هزار نفراز اببهداشتیوپایدار برخوردار خواهند‬ ‫شــد‪ .‬جزءقاسمی به عملیات اجرایی ابرسانی به‬ ‫روستاهای کهریزبیک وهمچنین روســتاهای قوزلو‪،‬‬ ‫یوســف اباد‪ ،‬لرده شــور نیز اشــارهکرده و افزود‪ :‬برای‬ ‫ابرسانی به این روستاها اعتباری معادل ‪ ١٠‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه میشود‪ .‬او اجرای عملیات ابرسانی به‬ ‫روســتای انگوران را نیز یاداورشــده و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫بااعتباریافزونبر‪١١‬میلیاردریالشاملاحداثمخزن‬ ‫‪ 533‬مترمکعبــی‪ ،‬بهســازی مخزن قدیمی روســتا‪،‬‬ ‫احــداث ســاختمان اتاق فرمــان‪ ،‬عملیــات اجرایی‬ ‫تاسیسات مکانیکی‪ ،‬محوطهسازی و حصار کشی و‬ ‫احداث خط انتقال و قسمتی از شبکه توزیع است‪.‬‬ ‫این مســئول بیــان کــرد‪ :‬اجرای طــرح ابرســانی به‬ ‫روستاهای اغلبیک‪ ،‬برونقشالق و قره گل نیز از دیگر‬ ‫طرحهــای در حال اجرای شــرکت ابفا در شهرســتان‬ ‫ماهنشاناست‪.‬‬ ‫ش‬ ‫‪ ۱۱۷۹‬دانشاموز ابتداییامسالاز تحصیل‬ ‫بازماندند‬ ‫زودهنگام دختــران و دور بودن‬ ‫مدیــرکل اموزشوپــرورش‬ ‫مدرســه از خانه عنوان کــرد‪ .‬او‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬امسال‬ ‫در خصوصجذبدانشاموزان‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۱۷۹‬دانشامــوز‬ ‫بازمانده از تحصیل عنوان کرد‪:‬‬ ‫مقطــع ابتدایی در اســتان ترک‬ ‫در ســال تحصیلــی جــاری‪۴۶۵‬‬ ‫تحصیلکــرده و از امــوزش‬ ‫مهین منافی‬ ‫نفــر در دوره ابتدایی‪ ۵۲۴ ،‬نفر‬ ‫بازماندهاند‪.‬مهینمنافیبابیان‬ ‫در دوره اول متوسطه و سه هزار‬ ‫اینکــه بیشــترین دانشامــوزان‬ ‫تــرک تحصیلکرده مربوط به ناحیــه‪ ۲‬ارومیه با و ‪ ۳۸۲‬نفر در دوره دوم متوســطه جذبشــده‬ ‫‪ ۲۱۰‬دانشامــوز ابتدایی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین اســت‪ .‬منافی بابیــان اینکه در ســال تحصیلی‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۲۵‬دانشامــوز نیــز در مقطــع اول جــاری ‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬دانشامــوز در ‪۵۰۸۹‬‬ ‫متوسطهدر استانترکتحصیلکردهاند‪.‬اوبابیان مدرسهاستاناذربایجانغربیمشغولتحصیل‬ ‫اینکه در مقطع دوم متوســطه نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۱۹‬هســتند‪ ،‬افــزود‪ ۱۸۰ :‬هزار نفــر از دانشاموزان‬ ‫دانشاموزدرسالتحصیلیجاریازادامهتحصیل اســتان در ‪ ۳۱۳۴‬مدرســه روســتایی و ‪۴۴۵‬‬ ‫بازماندهانــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در دوره اول متوســطه هزار نفر نیز در ‪ ۱۹۵۵‬مدرســه شــهری مشغول‬ ‫بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل در شهرستان تحصیــل هســتند‪ .‬او ادامــه داد‪ ۳۶۳ :‬هــزار‬ ‫خوی با‪ ۱۰۱۰‬نفر و در دوره دوم متوسطه بیشترین نفــر از دانشامــوزان اســتان در مقطــع ابتدایی‬ ‫تعداد بازمانده از تحصیل در ناحیه یک ارومیه با مشغول تحصیل هستند که از این تعداد ‪۲۹۶‬‬ ‫‪ ۱۶۳۷‬نفر است‪ .‬مدیر اموزشوپرورش اذربایجان هزار نفر (‪ ۸۳‬درصد) از طریق شــبکه شاد‪۲۱ ،‬‬ ‫غربی مهمترین علل ترک تحصیل دانشاموزان هزار و ‪ ۸۵۷‬نفر بهصورت حضوری در مناطق‬ ‫اســتان را شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬مسائل فرهنگی‪ ،‬عشــایری و روســتایی و ‪ ۵۸‬هــزار نفــر از طریق‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فقر‪ ،‬باور غلــط والدین بــرای ازدواج بستههایاموزشیتحتپوششقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫رویداد تهران‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫دامپزشــکی‬ ‫مدیــرکل‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬در این بازرســیها‬ ‫اذربایجان غربی از پلمب ‪۱۴۶‬‬ ‫مقدار ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۲۵۹‬کیلوگرم‬ ‫واحدصنفیعرضهفراوردههای‬ ‫انــواع فراوردههای خــام دامی‬ ‫خام دامی در اســتان طی ســال‬ ‫غیرقابلمصرفوغیربهداشتی‬ ‫گذشتهخبرداد‪.‬سیدامیدخلیل‬ ‫ضبــط و معدومســازی و از‬ ‫امید خلیل زاده‬ ‫زاده بابیــان اینکــه در نظارت و‬ ‫چرخــه مصــرف خارجشــده‬ ‫بازرســیهای بهداشتی از مراکز‬ ‫اســت‪ .‬خلیــل زاده با اشــاره به‬ ‫عرضه‪ ،‬توزیع و تولید فراوردههای خام دامی در نظارت و بازرسی در طول ایام تعطیالت نوروزی‬ ‫سطحاستان‪۲۵۰‬فقرهپروندهتخلفاتبهداشتی نیز گفت‪ :‬در قالب ‪ ۴۷‬اکیپ نظارتی ستادی و‬ ‫به علت عدم رعایت موازین بهداشتی تشکیل بازرســی عملیاتی اســتان بر روند توزیع و عرضه‬ ‫و به مراجع قضائی جهت رسیدگی ارسال شد‪ ،‬فراوردههای خام دامی نظارت داشــتند که طی‬ ‫افــزود‪ :‬از ایــن تعداد ‪ ۱۸۱‬مــورد منجر به صدور ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۳۰‬نوبت بازرس و نظارت بهداشتی‬ ‫رای قطعی و محکومیت مختلفان شده و تعداد دامپزشکی بر مراکز توزیع و عرضه فراوردههای‬ ‫‪ ۱۴۶‬مراکــز عرضــه فــراورده خام دامی مختلف خــام دامی نزدیک به ‪ ۸‬تن انــواع فراوردههای‬ ‫نیز با دستور مقام قضائی پلمبشــده است‪ .‬او خــام دامــی غیربهداشــتی و غیرقابلمصــرف‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این مدت باهدف ارتقا بهداشــت کشف‪ ،‬ضبط و از چرخه مصرف خارج شد‪ .‬او‬ ‫عمومــی جامعــه و حفظ ســالمت شــهروندان از مردم خواســت کلیه فراوردههــای خام دامی‬ ‫همچنین تعــداد ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۲۱۴‬مورد بازرســی موردنیاز خود را از مراکز دارای پروانه بهداشــتی‬ ‫بهداشتی‪ ،‬از واحدهای تولید‪ ،‬نگهداری و عرضه و تحت نظارت دامپزشکی خریداری و هرگونه‬ ‫محصــوالت دامــی اســتان و تعــداد ‪ ۱۰۹۶‬مورد موارد غیربهداشتی را در اسرع وقت اطالعرسانی‬ ‫نمونهبــرداری از ایــن فراوردههــای خــام دامــی کننــد تا برخــورد قانونی با متخلفین بهداشــتی‬ ‫انجام شد‪ .‬مدیرکل دامپزشکی اذربایجان غربی صورت گیرد‪.‬‬ ‫زیرساختهایدرمانتهرانباجمعیت‬ ‫استانتناسبیندارد‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬طرح نیمهتمام‬ ‫صنعتی در استان تهران‬ ‫وجود دارد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود‪ ۳۵۰۰‬طرح نیمهتمام صنعتی در اســتان‬ ‫تهران وجود دارد که‪ ۱۵۰۰‬طرح هدفگذاری شده است‬ ‫و به شکل هفتگی پیگیری و رصد میشود تا این تعداد‬ ‫بهزودیبهمرحلهافتتاحوبهرهبرداریبرسند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬صابــر پرنیــان در حاشــیه بازدیــد‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شــهرکهای صنعتی ایران از شهرک صنعتی عباساباد‬ ‫پاکدشــت اظهــار کــرد‪ :‬در ســال مزیــن بــه نــام تولیــد‪،‬‬ ‫پشتیبانیهاومانعزداییهامشکالتواحدهایصنعتی‬ ‫ازلحاظ زیرســاختی پیگیری میشــود همچنین ازلحاظ‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬در کنار افزایش کیفیت ان نیز باید باال برود‬ ‫و ادامه پیدا کند و واحدهای صنعتی توانمند شوند که‬ ‫بتواننــد کاالهــای خوب و باکیفیت مناســب و باقیمت‬ ‫پاییــن و رقابتپذیر تولید کنند که همه این مــوارد را در‬ ‫دو بخش در حال پیگیری است‪ .‬او گفت‪ :‬بههیچعنوان‬ ‫قابلقبول نیست که واحد صنعتی ازلحاظ کمبود اب و‬ ‫برقنتواندتولیدخودشراافزایشدهدویابهتولیدبرسد‬ ‫چراکهسالهای گذشتهواحدهایمتعددی‪،‬ماشیناالت‬ ‫خودش را چیدمان کرده و اماده تولید بودند اما به لحاظ‬ ‫کمبود برق نتوانستند به تولید برسند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی اســتان تهران بابیان اینکه اقدامات‬ ‫بسیار خوبی در این راستا انجامشده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از‬ ‫مجلسشورایاسالمیودولتایندرخواستراداریم که‬ ‫اختصاصیکدرصداعتبار از محلمالیاتبرارزشافزوده‬ ‫سهم شرکتهای صنعتی که سالها اجرایی نشده را به‬ ‫جریانبیندازندتابتوانیمزیرساختهایموردنیاز صنایع‬ ‫در شهرکهای صنعتی را تکمیل کنیم‪ .‬پرنیان ادامه داد‪:‬‬ ‫زیرساختهایی که سالهای گذشته فرسوده شده و نیاز‬ ‫به بهسازی دارند انجام شود و واحدهای صنعتی بدون‬ ‫دغدغــه‪ ،‬فقــط در فکر افزایش تولید باشــند و کاالهای‬ ‫خــوب و باکیفیت تولید کنند‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬بحث دیگر‬ ‫حمایتهایی اســت که ازلحاظ عارضههای واحدهای‬ ‫صنعتی هستند که میخواهیم واحدها را توانمند کنیم‬ ‫و پیگیر هســتیم که مشــکالت تمام طرحهای صنعتی‬ ‫نیمهتمامرابررسی کنیم کهبهتولیدبرسند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‪ ۱۴۶‬واحد صنفی عرضه فراوردههای خام‬ ‫دامی در استان پلمب شد‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫اماواگرهایاجرایطرحترافیک‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫‪ ۲6۹‬واحد صنفی متخلف‬ ‫کرونایی در بهارستان‬ ‫پلمب شد‬ ‫ت ش‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫در سال ‪ ،۹۹‬بهصورت مستمر‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی‬ ‫برای اگاهی از اخرین وضعیت‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬در سال‬ ‫کارگاههای صنایعدستی سطح‬ ‫گذشــته بهمنظــور حمایــت از‬ ‫اســتان بازدیدهایــی انجــام‬ ‫کارگاههای صنایعدستی استان‬ ‫میشد که تعداد این بازدیدها‬ ‫جلیل جباری‬ ‫به‪ ۲۷۹‬مورد از انها تسهیالت‬ ‫در این ســال برابر با ‪ ۸۰۰‬فقره‬ ‫حمایتیپرداختشد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه در سال‬ ‫جلیــل جبــاری بــا اعــالم این مطلــب اظهار گذشته محدودیتهای کرونایی مانع از اجرای‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳۵‬فقــره پروانــه تولید بســیاری از برنامههای پیشبینیشده در حوزه‬ ‫کارگاه صنایعدســتی در اســتان صادرشــده صنایعدستی شــد‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬بااینوجود ‪۱۰‬‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬همچنیــن در ســال گذشــته‪ ،‬بازارچه موقت صنایعدستی در سال گذشته شد‬ ‫‪ ۵۴۹‬فقره پروانه تولید صنایعدســتی انفرادی برگزار وطیمراسمیاز پیشکسوتانوهنرمندان‬ ‫صادرشــده و نیــز تعــداد کارتهای شناســایی فعالاستانتجلیلبهعملامد‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫هنرمندان صنایعدســتی اذربایجان غربی برابر فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی اذربایجان‬ ‫بــا ‪ ۳۶‬فقره اســت‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬غربی انجام یک مورد مستند نگاری و تکمیل‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی اذربایجــان غربــی پروندههای مربوط به حقوق مالکیت معنوی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنین در ســال ‪ ،۹۹‬تعداد افراد ثبت اثار را از دیگر اقدامات انجامشده در سال‬ ‫اموزشدیده شاغلین صنایعدستی‪ ،‬مددجویان گذشتهبرشمرد‪.‬‬ ‫زندانها‪ ،‬ارزیابان گمرک و سایر افراد عالقهمند‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در سال گذشته‬ ‫به هنرهای صنایعدستی برابر با ‪ ۴۶۰‬نفر بوده سهدستگاهمربوطبهتجهیزاتصنایعدستیدر‬ ‫اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته سطح استان نوسازی شده است‪.‬‬ ‫بــا توجــه به شــیوع کرونــا و ضرورت امــوزش از‬ ‫جباری اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته همچنین‬ ‫طریــق فضای مجــازی‪ ،‬تعدادی فیلــم اموزش ‪ ۵۵‬فقره مجوز مشــاغل خانگی صنایعدســتی‬ ‫ترویجــی صنایعدســتی بــه دو صــورت کوتــاه و ســه فقــره مجوز مشــاغل خانگی صادرشــده‬ ‫و بلنــد درمجمــوع بــا مدتزمــان ‪ ۹۰‬دقیقــه پشتیبان صادرشده و مجموع اشتغال ایجادشده‬ ‫تولیدشــده اســت‪ .‬جباری اعالم کرد‪ :‬همچنین از صدور مجوزها برابر‪ ۶۵۵‬نفر است‪.‬‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫سایه شوم کرونا بر سر اذربایجان غربی‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ی‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پرداختتسهیالتحمایتیبه‪ ۲۷۹‬کارگاه‬ ‫صنایعدستیاستان‬ ‫پیک چهارم در استان اغازشده است‬ ‫‪ ۱2‬هزار نفر در شوراهای‬ ‫اسالمی روستاهای استان‬ ‫داوطلب شدند‬ ‫رئیسستادانتخاباتاذربایجانغربی گفت‪:‬باپایان‬ ‫ثبتنام داوطلبان شــوراهای اســالمی روستاهای استان‬ ‫تعداد ثبتنامشدگان به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۷‬نفر رسید‪ .‬علی‬ ‫مصطفوی افزود‪ :‬از این تعداد‪ ۹۸‬درصد معادل‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۲‬نفر را اقایان و ‪ ۲‬درصد معادل ‪ ۲۱۵‬نفر را بانوان‬ ‫تشــکیل میدهند‪ .‬او اضافه کرد‪ ۶۱.۵ :‬درصد ثبتنام‬ ‫کننــدگان دارای مــدرک ابتدایــی‪ ۱۱ ،‬درصــد راهنمایی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬درصــد متوســطه‪ 10/5 ،‬درصــد دیپلــم‪ 2/5 ،‬درصــد‬ ‫فوقدیپلم‪ ۷،‬درصدلیسانس‪ 1/5،‬درصدفوقلیسانس‬ ‫و کمتــر از یــک درصد دارای تحصیالت حــوزوی و دکترا‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس ســتاد انتخابات اذربایجان غربی ادامه‬ ‫داد‪ ۸۴:‬درصد از ثبتنام کنندگان بهصورت حضوری در‬ ‫بخشداریها‪ ۹ ،‬درصد در دفاتر پیشخوان‪ ۳ ،‬درصد از‬ ‫طریق نرمافزار موبایلی و چهار درصد از طریق کامپیوتر‬ ‫اقدام به نامنویســی کردند‪ .‬مصطفوی اظهار کرد‪۷۸ :‬‬ ‫درصــد داوطلبــان بــرای نخســتین بــار بــرای حضــور در‬ ‫شوراهای اسالمی روستاهای استان ثبتنام کردهاند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬سه هزار و‪ ۱۲۷‬نفر در ارومیه‪ ،‬یک هزار و یک نفر‬ ‫در خوی و‪ ۸۸۶‬نفر نیز در میاندواب نامنویسی کردهاند‬ ‫و این سه شهرستان‪ ،‬بیشترین امار را به خود اختصاص‬ ‫دادهاند‪ .‬رئیس ستاد انتخابات اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫در بیش از ‪ ۹۷‬درصد از روستاهای واجد شرایط معادل‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۳۵‬روستا انتخابات برگزار خواهد شد که در‬ ‫نسبت به دوره قبل ‪ 6/5‬درصد رشد را نشان میدهد‪.‬‬ ‫علیمصطفویافزود‪:‬تعداد کلثبتنامشدگاننسبت‬ ‫به دوره قبل یک درصد افزایش داشته است که حاکی از‬ ‫استقبال روستائیان برای حضور در پارلمانهای روستایی‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬میزان رقابت به ازای هر کرسی شوراهای‬ ‫روستایی نزدیک به دو نفر است‪ .‬رئیس ستاد انتخابات‬ ‫اســتان ادامه داد‪ :‬در یازده شهرســتان اســتان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫روستاهای واجد شرایط انتخابات را برگزار خواهند کرد‬ ‫که حاکی از اســتقبال در این دوره به نســبت دوره قبل‬ ‫اســت‪ .‬مصطفــوی تصریــح کــرد‪ :‬در کمتر از ســه درصد‬ ‫به تعداد ‪ ۵۹‬روســتای واجد شــرایط اســتان ازجمله در‬ ‫شــاهیندژ‪ ،‬ماکو‪ ،‬ســلماس‪ ،‬خوی‪ ،‬میاندواب و شــوط‬ ‫انتخابــات برگــزار نخواهد شــد و در مابقی روســتاهای‬ ‫واجد شرایط استان انتخابات بهصورت‪ ۱۰۰‬درصد برگزار‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ودد س ن‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-6‬در اجـرای مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شـده اسـامی افرادی‬ ‫که اسـناد عادی یا رسـمی انان در هیات مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالک بجنورد مورد‬ ‫رسـیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشـریه‬ ‫اگهی های ثبتی (کثیراالنتشـار و محلی) بشـرح ذیـل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب منـزل از پالک شـماره باقیمانـده ‪ ۳۲۳۱‬اصلی به مسـاحت ‪242/97‬‬ ‫مترمربـع ابتیاعـی خانـم عاطفـه سـیدی زاده از محـل مالکیت رسـمی مرحوم رضـا جمال‬ ‫زاده (وراث مرحـوم) برابـر رای شـماره ‪ 99-3705‬مورخه ‪ -1399/12/27‬کالسـه ‪98-0014‬‬ ‫لذا بدین وسـیله به فروشـندگان و مالکین مشـاعی و اشـخاص ذینفع در ارای اعالم شـده‬ ‫ابـالغ مـی گـردد چنانچه اعتراضـی دارند باید از تاریخ انتشـار اگهـی و در روسـتاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهنـد‪ .‬در صورتـی که اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگردد یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل ارائـه ننمایـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند‬ ‫خواهـد نمـود‪ .‬ضمنـا صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/01/16 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ - 1400/01/31 :‬علیخان‬ ‫نـادری ‪ -‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقه یـک بجنـورد ‪/2790‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-33‬ارای صـادره هیـات حـل اختالف قانون مذکورمسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالک‬ ‫شهرسـتان خرم اباد بشـرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۱۴۲‬رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۱۰۱۰۶۴۷‬مـورخ‬ ‫‪ 99/۱۲/06‬تقاضـای اقـای جبـار خادمـی فـر فرزنـد جلیل نسـبت بـه ششـدانگ یک باب‬ ‫سـاختمان بمسـاحت ‪ ۲۲۰‬متـر مربـع تحت پـالک ‪۲۲‬اصلـی واقع در بخش ‪۲‬شهرسـتان‬ ‫خـرم ابادخروجـی از مالکیت مالک اولیه علی اکبر حسـنوند رسـیدگی و تائید وانشـاء گردید‪.‬‬ ‫مراتـب در اجـرای مـاده ‪۳‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪۱۵‬روز جهـت اطـالع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ومحلـی اگهـی مـی گـردددر صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـندمی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود رابـه این اداره تسـلیم و پس اخذرسـید ‪،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صیـد اقـای نجفونـد دریکونـدی ‪ -‬رییـس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان خـرم اباد‬ ‫نوبـت اول‪ - 1400/۱/16 :‬نوبـت دوم‪1400/۱/31 :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-34‬شـماره‪ 139960316014003168 :‬برابـر رای شـماره ‪-139960316014003055‬‬ ‫‪ 1399/12/14‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشـاه ناحیه دو‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی لذا مالکیت اقای غالمحسـین چوگان سـنبل فرزند‬ ‫خـداداد بـه شـماره شناسـنامه ‪ ۲۰۷‬صادره از کرمانشـاه کد ملـی ‪ 3252785773‬ششـدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ ۱۰۰۰‬متر مربع ( یکهزار متر) در قسـمتی از پالک ‪ ۱۱‬و ‪-۱۹‬‬ ‫اصلـی بخـش سـه حومه بـه ادرس کرمانشـاه دولـت اباد خیابـان ‪ ۴۵‬متری جنـب کارواش‬ ‫چـوگان کـه حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقال ملک‬ ‫از زارعین صاحب نسـق اولیه به متقاض‬ ‫احـراز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطال‬ ‫می شـود در صورتی که اشـخاص نسـ‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬ب‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪1400/1/16:‬‬ ‫فـر‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و امالک‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون‬ ‫ساختمانه‬ ‫‪ -9-35‬ارای صـادره هیـات حـل اختال‬ ‫شهرسـتان خرم اباد بشـرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونـده کالسـه ‪۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۷۴۷‬‬ ‫‪ 99/11/18‬تقاضـای اقـای بهمـن عظ‬ ‫بـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 7/50‬متـر‬ ‫شهرسـتان خـرم ابادخروجـی از مالکیـ‬ ‫وانشـاء گردید‪.‬مراتـب در اجـرای مـاده‬ ‫سـند رسـمی در دو نوبـت به فاصلـه ‪۵‬‬ ‫در روزنامـه کثیراالنتشـار ومحلـی اگه‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داش‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود رابه این‬ ‫تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬دادخواسـت خـو‬ ‫صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫صیـد اقـای نجفوند دریکوندی رییس‬ ‫اول‪ 1400/1/16 :‬نوبت دوم‪00/1/31 :‬‬ ‫اگهی مزایده پرون‬ ‫‪ -9-166‬تمامـت دو دانـگ مشـاع‬ ‫نگردیـده و بـر روی عرصـه پالک ه‬ ‫فرعی از ‪ ۱‬اصلی گرمسـیر بخش ‪۱۷‬‬ ‫دو طبقـه کـه طبقـه همکـف واحـد‬ ‫مسـکونی و راه پلـه احداثـی می باشـ‬ ‫هیـات محتـرم نظـارت ثبـت اسـتان‬ ‫عملیـات اجرایـی بـر روی ان بالمانـ‬ ‫پـالک های فـوق متعلق به اقای ابو‬ ‫فـوق مـی باشـد و اسـناد مالکیـت ان‬ ‫دفتـر امـالک الکترونیکـی ‪۰۰۰۴۰۱‬‬ ‫نام ابوالفضل اسـمعیلی همسـاری ما‬ ‫ادرس‪ :‬اردسـتان ‪ -‬میـدان مدرس ‪-‬‬ ‫الـف حدود ششـدانگ پالک ‪۱۵۵۷۶‬‬ ‫پـالک ‪ ۸۳۱۲‬فرعـی شـرقا‪ :‬در دو قس‬ ‫باقیمانـده ‪ ۶۱۰۰‬فرعـی دوم دیـوار بد‬ ‫فرعـی‪ ،‬جنوبـا‪ :‬در دو قسـمت اول در‬ ‫درب و دیوار اسـت بطول ‪ 4/72‬متر ب‬ ‫و چهـارم ان جنوبـی اسـت‪ .‬اول خـط‬ ‫دوم خـط فرضـی اسـت بطـول ‪/43‬‬ ‫‪ 1/38‬متـر بـه شـماره باقیمانـده ‪۸۰‬‬ ‫شـماره باقیمانـده ‪ ۸۲۸۰‬فرعـی پنج‬ ‫ب ‪ -‬حـدود ششـدانگ پـالک ‪۶۰۵۶‬‬ ‫متـر بـه شـماره ‪ ۱۵۵۷۶‬فرعـی شـر‬ ‫‪ ۱۵۵۷۶‬فرعـی جنوبـا‪ :‬درب و دیـوار‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫گواردیوال برای فصل بعد مهاجم‬ ‫می خواهد‬ ‫پــپ گواردیــوال‪ ،‬ســرمربی‬ ‫مــن دوســت نــدارم که همه ی‬ ‫منچسترســیتی‪ ،‬از تمایل خود‬ ‫فشارها را روی یک بازیکن قرار‬ ‫برای اضافه کردن یک مهاجم‬ ‫بدهم‪ .‬در بارسلونا لیونل مسی‬ ‫نــوک بــه جمــع شــاگردانش‬ ‫از زمانی که به دنیا امده در هر‬ ‫صحبــت کــرده اســت‪ .‬پــپ‬ ‫فصلپنجاه گلزدهاست‪.‬تیری‬ ‫گواردیوال‬ ‫گواردیــوال در مــورد احتمــال‬ ‫انری در فصل های ابتدایی اش‬ ‫اضافــه کــردن یــک مهاجــم‬ ‫گل های زیادی به ثمر رساند و‬ ‫شناخت هشــده به ترکیب منچسترسیتی صحبت ســاموئل اتوئو هم زیاد گل می زد‪ ».‬درحالی که‬ ‫کردهاست‪.‬باجداییسرخیواگوئروازسیتیزن ها‪ ،‬یک مهاجم سرشناس با توانایی های ثابت شده‬ ‫گمانه زنی ها به این موضوع که سیتی چه کسی مانند کین یا هالند می تواند در منچسترســیتی‬ ‫را می توانــد جایگزین مل ‬ ‫یپــوش ارژانتینی کند‪ ،‬مورد استقبال قرار گیرد‪ ،‬سایر بازیکنان تهاجمی‬ ‫معطوف شده است‪ .‬مدت ها است که از ارلینگ گواردیــوال نیــز قادر به گلزنی هســتند‪ .‬ایلکای‬ ‫هالند‪ ،‬ستاره جوان دورتموند‪ ،‬به عنوان یکی از گونــدوگان‪ ،‬رحیم اســترلینگ و ریــاض محرز در‬ ‫گزینه های سیتی نام برده می شود و در هفته های این فصل به ترتیب ‪ 10 ،13‬و ‪ 9‬گل در لیگ برتر‬ ‫اخیر با توجه به اینکه هری کین نیز اعالم کرده به ثمر رســانده اند‪ .‬گواردیوال از لزوم برداشتن‬ ‫قصد ترک تاتنهام را دارد‪ ،‬نام کاپیتان تیم ملی فشار از روی یک مهاجم نوک مطلع است اما از‬ ‫انگلیسنیزبهلیستمهاجمانی کهسیتیزن هادر ارزش یک گلزن اثبات شده مثل اگوئرو نیز اگاه‬ ‫نظر دارند اضافه شده است‪ .‬گل هایی که سیتی است‪ .‬گواردیوال اضافه کرد‪«:‬وقتیمی خواهید‬ ‫در این فصل به ثمر رساند بین بازیکنان مختلف قهرمان شوید‪ ،‬مخصوصا در لیگ برتر‪ ،‬با کمک‬ ‫اینتیمتقسیم شدهبوداما گواردیوال مایلاست تنها یک نفر قهرمان نخواهید شد‪ .‬شما به سه‬ ‫کهیکمهاجمشناخته شدهو کار بلدرابهترکیب بازیکن با بیش از ‪ 12 ،10‬یا ‪ 15‬گل زده نیاز دارید‬ ‫تیمش اضافه کند و خصوصیات هالند و کین با که بتوانید برای قهرمانی رقابت کنید؛ اما وقتی‬ ‫مهاجمی که ســرمربی اســپانیایی در نظر دارد‪ ،‬بازیکنی داشــته باشــید که بتواند ‪ 25‬یــا ‪ 30‬گل‬ ‫می خواند‪ .‬گواردیوالدراین باره گفت‪«:‬صادقانه بزند‪ ،‬خیلی کمک می کند‪ .‬با شــیوه بازی که ما‬ ‫بگویم من دوســت دارم مهاجمی داشته باشم داریم‪ ،‬سعی می کنیم که همه در گلزنی سهیم‬ ‫کــه در هــر فصــل پنجــاه گل بزنــد‪ .‬درعین حال باشند‪».‬‬ ‫کومان به جدایی‬ ‫از بارسلونا فکر نمی کند‬ ‫رونالــد کومــان‪ ،‬ســرمربی‬ ‫بــه برتری دس ـت یابیم‪ ،‬امــا در‬ ‫هلنــدی بارســلونا مدعــی شــد‬ ‫زندگی شما همیشه نمی توانید‬ ‫تصور می کند فصل بعد هم در‬ ‫همه چیــز را برنــده شــوید‪ .‬مــا‬ ‫این تیم خواهد ماند‪ .‬بارسلونا‬ ‫بازیکنــان جــوان زیــادی داریم‬ ‫ـود‬ ‫در اخریــن بــازی فصــل خـ‬ ‫که در اینده فرصت درخشــش‬ ‫کومان‬ ‫در اللیــگا با یــک گل برابر ایبار‬ ‫دارنــد‪ .‬اگــر در این فصــل به ‪11‬‬ ‫پیــروز شــده و فصــل را در رتبه‬ ‫تهــا نگاه‬ ‫نفــر اصلــی و نیمک ‬ ‫سومجدولبهپایانرساند‪.‬رونالد کومانمدعی کنید‪ ،‬بارسلونا بسیار جوان و متفاوت از اتلتیکو‬ ‫شــد تیمــش در برخــی مقاطع فصــل موقعیت یــا رئال مادریــدی بود که بازیکنان باتجربه تری‬ ‫صدرنشینی در اللیگا را داشته و از این فرصت ها دارد‪.‬اینتیمایندهبارسلونااست‪.‬اتلتیکومادرید‬ ‫بهره نبرده است‪ .‬رونالد کومان گفت‪ :‬همیشه لیاقت قهرمانی را داشت‪ ،‬زیرا ان ها برای مدت‬ ‫مهــم اســت کــه پیروز شــویم‪ ،‬زیــرا ما بارســلونا طوالنی صدرنشین بودند‪ .‬من فکر نمی کنم این‬ ‫هستیم و انتظار می رود در هر مسابقه ای پیروز اخریــن حضور مــن روی نیمکت بارســلونا بود‪.‬‬ ‫شویم‪ .‬ما جدی بازی کردیم‪ .‬در نیمه اول هنگام مــن با باشــگاه قــرارداد داشــته و ارامش خــود را‬ ‫مالکیت توپ مشکل داشتیم‪ ،‬اما در نیمه دوم حفظ کرده ام‪ .‬اگر باشــگاه به فکر تغییر اســت‬ ‫بهتــر بودیم و بــه گل برتری دس ـت یافتیم‪ .‬این باید با من صحبت بکند‪ .‬در لحظه ورود ما به‬ ‫اخریــن بــازی بــود‪ ،‬هــدف مــا کســب قهرمانی رختکنبارسلوناتیمبسته شدهبودوتنهابازیکن‬ ‫بود‪ ،‬اما در دو یا سه بازی مهم مغلوب شدیم‪ .‬جذب شده سرجینیو دست در روز اخر بود‪ .‬این‬ ‫تیم جوان است و این نکته ای مثبت محسوب تیم از هر لحاظ در سطحی که ما می خواهیم در‬ ‫م ‬ ‫یشــوید‪ .‬ما می خواستیم در تمامی رقابت ها بارساداشتهباشیمساختهنشدهاست‪.‬‬ ‫کونته در دوراهی ماندن و رفتن‬ ‫رسانه هایایتالیاییگزارشکرده اندکهانتونیو‬ ‫کونته‪ ،‬سرمربی اینتر‪ ،‬روز گذشته با مدیران این‬ ‫باشگاه دیدار کرده است‪ .‬انتونیو کونته توانست‬ ‫پس از یازده سال در این فصل اینتر را به قهرمانی‬ ‫در سری ا برساند‪ .‬سرمربی موفق اینتر اما هنوز‬ ‫درباره اینده خود تصمیم نگرفته است‪ .‬الگاتزتا‬ ‫دلــو اســپورت گزارش کرده اســت که کونتــه روز‬ ‫گذشتهبامدیراناینتردیدار کردهاستاماتصمیم‬ ‫او بــرای اینــده بــه مالقــات یکه فردا با اســتیون‬ ‫ژانگ‪ ،‬رئیس اینتر‪ ،‬خواهد داشت بستگی دارد‪.‬‬ ‫کونته تا ماه ژوئن سال ‪ 2022‬با اینتر قرارداد دارد‬ ‫اما طبق گزارش ها در ایتالیا‪ ،‬درصورتی که باشگاه‬ ‫برخی از بازیکنان کلیدی مدنظر او را بفروشد و‬ ‫یــا نتواند تیم را تقویت کنــد‪ ،‬می تواند باوجود‬ ‫یک سال باقی مانده از قراردادش‪ ،‬از سمت خود‬ ‫در اینتــر کناره گیری کند‪ .‬طبق این گزارش کونته‬ ‫می داند که نراتزوری نخواهد توانســت بودجه‬ ‫الزم بــرای خریــد بازیکنــان جدیــد را به دســت‬ ‫بیــاورد اما این ســرمربی ایتالیایــی به هیچ وجه‬ ‫زیــر بــار پا پــس کشــیدن از برنام ههــای از پیش‬ ‫تعیین شدهباشگاهنیزنخواهدرفت‪.‬اوهمچنین‬ ‫به هیچ وجه نمی پذیرد کــه بازیکنان فعلی اش‬ ‫جوزپه مه اتزا را ترک کنند‪ .‬گفته می شود الئوتارو‬ ‫مارتینز‪ ،‬اســتفن دی فرای‪ ،‬الســاندرو باستونی و‬ ‫میــان اســکرینیر عالقه چند باشــگاه برتــر اروپا‬ ‫را بــه خود جلــب کرده اند‪ ،‬اما کونته ا نهــا را از‬ ‫بازیکنانی می داند که به هیچ وجه نباید باشگاه‬ ‫را ترک کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول ‪ -‬تلفن همراه (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-443‬شماره اگهی‪ 140003929105000021 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/02/27 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904029105000198‬به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره ‪ ۹۹۰۰۲۲۱‬حق امتیاز و اشتراک‬ ‫تلفن همراه به شماره ‪ 09125312643‬و تلفن ثابت به شماره ‪ ۳۳۴۴۷۴۸۸‬متعلق به مرحوم حسن‬ ‫باغبان که به ترتیب به مبلغ ‪ 50/000/000‬ریال و ‪ 1/500/000‬ریال ارزیابی شده و خطوط فوق‬ ‫از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/18‬در اداره اجرای اسناد رسمی سمنان واقع در‬ ‫سمنان میدان مطهری بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان طبقه دوم از طریق‬ ‫مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 50/000/000‬ریال بابت خط همراه و از مبلغ ‪1/500/000‬‬ ‫ریال بابت خط ثابت مورد اشاره شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و کلیه‬ ‫هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا‬ ‫چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و‬ ‫مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/03‬داود دهباشی‪ -‬رئیس‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی سمنان ‪/1139149‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-444‬چون ششدانگ قطعه زمین پالک ‪ 1019‬واقع در نجف اباد قطعه ‪ 4‬بخش ‪ 11‬ثبت‬ ‫اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم پروین موحدی فرزند غالمحسین و شرکا در جریان ثبت‬ ‫است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪15‬‬ ‫قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ‪1400/4/1‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید‬ ‫حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد‬ ‫که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون‬ ‫ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 1400/3/3‬رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1138042‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-445‬چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ 8030/03‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ -35937‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان کارخانه‬ ‫ارد شهرکی (خیابان سعادت منشعبه از خیابان شهید فاضلی) مورد تقاضای اقای منصور شهرکی‬ ‫مقدم فرزند محمدنبی تاکنون به عمل نیامده لذا برحسب درخواست کتبی نامبرده تحدید حدود‬ ‫در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/24‬در محل شروع و به عمل خواهد امد بدینوسیله به اطالع‬ ‫شاید بازهم با یک غافلگیری بزرگ‬ ‫از سوی طارمی روبرو شویم‬ ‫انتقال رویایی‬ ‫در انتظار الماس بوشهر‬ ‫فصلفوتبالیپرتغالدر‪ 6‬ماهبهسرانجامرسید‬ ‫و طارمــی در ‪ 3‬مــاه ان به عنــوان بهترین فــوروارد و‬ ‫یک بار به عنوانبهترینبازیکنانتخاب شدهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬زندگــی بــرای بوشــهری ها‬ ‫جبــر زیبایــی دارد‪ .‬اینجــا‪ ،‬جاشــوها بایــد قــوت و‬ ‫جهــای‬ ‫روزی خــود را از دهــان بمبــک و از دل مو ‬ ‫ســهمگین خلیج فارس بیرون بکشــند‪ .‬برای کسی‬ ‫که خانواده ای چش ـم انتظار دارد‪ ،‬این مبارزه فقط‬ ‫باید به پیروزی ختم شــود‪ .‬مبارزه ناعادالنه ای که‬ ‫در خون بوشهری هاست‪ .‬تقریبا ‪ 12-10‬سال پیش‪،‬‬ ‫تمریناتتیم هایپایهایرانجواندر زمیناینتیمدر‬ ‫خیابانچمرانبوشهرانجاممی شد‪.‬زمینناهمواری‬ ‫که یا قوزک پایت می پیچید و باید از رده نوجوانان‬ ‫یکــردی یا به پدیده ای در‬ ‫از فوتبال خداحافظی م ‬ ‫ســطح ماهینــی ها (حســین و دانیــال)‪ ،‬قائــدی یا‬ ‫یشــدی‪ .‬این فوتبالیس ـت ها‪ ،‬وارد‬ ‫طارمی تبدیل م ‬ ‫یشــدند و‬ ‫مســیری شــدند کــه بایــد در ان پیــروز م ‬ ‫البتــه یکــی از ان ها چنــان به تاخت ایــن راه را طی‬ ‫کرد که روزهای حضورش در بوشــهر خیلی دورتر از‬ ‫زمان طبیعی یعنی ده سال پیش به نظر می رسد‪.‬‬ ‫یک فصل درخشان دیگر برای ستاره بوشهری پورتو‬ ‫بــه پایان رســید‪ .‬مهدی طارمــی در این فصل با به‬ ‫ثمر رســاندن ‪ 16‬گل و ‪ 11‬پاس گل‪ ،‬در رده ســومین‬ ‫گلزن برتر ایســتاد و به عنوان برترین پاســور فصل‪،‬‬ ‫کفش طالی لیگ برتر پرتغال را به دست اورد‪ .‬این‬ ‫عملکرد خارق العاده باعث شد تا طارمی به عنوان‬ ‫یکــی از گزینه های قطعی حضــور در تیم منتخب‬ ‫فصل لیگ پرتغال و کاندیدای برترین بازیکن فصل‬ ‫این لیگ معرفی شود‪ .‬البته رسیدن به این جایگاه‬ ‫برای مهدی‪ ،‬خیلی اســان نبوده اســت‪ .‬طارمی در‬ ‫‪ 2‬سال از بهترین روزهای عمرش‪ ،‬به جای پوشیدن‬ ‫لباس باشگاهی‪ ،‬در لباس سربازی سپری کرد‪ 4 .‬ماه‬ ‫محرومیتاز فوتبالرابهدلیلتصمیمعجوالنه اش‬ ‫در پیوستن به ریزه اسپور ترکیه تجربه کرد‪.‬‬ ‫بدترین و شدیدترین فشارها از سوی رسانه ها‬ ‫و هواداران (حتی خودی) تحمل کرد و دست اخر‪،‬‬ ‫مثل تکه کربنی که قرن ها زیر فشار بوده‪ ،‬تبدیل‬ ‫بــه المــاس لیــگ پرتغــال شــد‪ .‬پســر بوشــهری‪،‬‬ ‫پل ههــای فوتبال را یکی یکی پشــت ســر گذاشــت‬ ‫اما هیچ وقت برای ارزوهایش ســقفی قائل نبود‪.‬‬ ‫بالبــاس اقــای گلــی گــروه ب از کارخانــه بازیکــن‬ ‫سازی ایرانجوان در دسته یک‪ ،‬به پرسپولیس صدر‬ ‫جدولی لیگ برتر پیوست‪ .‬تنها یک سال بعد اقای‬ ‫گل لیگ برتر شد و سال بعد هم این عنوان را برای‬ ‫خــود تمدید کرد؛ اما این ها‪ ،‬اوج طارمی نبود‪ .‬او‬ ‫پس از قهرمانی با پرســپولیس‪ ،‬به تیم الغرافه در‬ ‫لیگ ستارگان قطر پیوست و قهرمانی جام حذفی‬ ‫در این تیم را نیز تجربه کرد تا فرودگاه قطر‪ ،‬محل‬ ‫ترانزیت او به اروپا باشــد‪ .‬روزگاری تیم ناشــناخته‬ ‫ارمینیــا بیلــه فلــد‪ ،‬محبوب ترین تیــم اروپایــی در‬ ‫یشــد‪ .‬جایی که علــی دایی را‬ ‫ایران محســوب م ‬ ‫لهــای ایرانی‬ ‫بــه بایرن مونیخ فرســتاد تــا اولین گ ‬ ‫چمپیونز لیگ در باواریا رقم بخورد‪ .‬ریواوه ‪2019‬‬ ‫هم برای ایرانی ها مثل بیله فیلد ‪ 1997‬بود‪ .‬تیمی‬ ‫کــه در عیــن گمنامی‪ ،‬محبــوب دل ایرانی ها شــد‬ ‫و طارمــی‪ ،‬پای ههــای رویای اروپاییــش را در ان بنا‬ ‫گذاشت‪ .‬مهدی که حاال باتجربه شده بود‪ ،‬نیازی‬ ‫به فرصت سوزی نداشت و در فصل اول حضورش‬ ‫در پرتغال‪ ،‬اقای گل لیگ برتر این کشور شد‪ .‬بعد‬ ‫از کسب توپ طالی پرتغال‪ ،‬طارمی در بازار نقل‬ ‫و انتقــاالت اروپا مشــتریان زیادی پیدا کرد‪ .‬پســر‬ ‫بوشــهری از ویــا دل کنــده به پورتو اسباب کشــی‬ ‫کرد تا ادامه زندگی فوتبالش در پرتغال ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬مسیر برای طارمی مثل کاشف او علی دایی‬ ‫ادامــه یافت‪ .‬مهــدی در پورتو موفق به باز کردن‬ ‫دروازه یــک ایتالیایی (یوونتوس) و چلســی شــد‪.‬‬ ‫همان کاری که اســطوره فوتبال اســیا در لباس تیم‬ ‫هرتابرلیــن انجــام داده بود‪ .‬شــاید اگــر طارمی در‬ ‫تورین اخراج نمی شد‪ ،‬نتیجه بازی پورتو با چلسی‬ ‫در بــازی اول هــم به گونه دیگــری رقم می خورد‪.‬‬ ‫طارمی برای رســیدن از بندر بوشــهر تــا بندر پورتو‬ ‫بــرای ‪ 10‬ســال صــرف کرده اســت‪ .‬ســال هایی که‬ ‫هیچ حاشیه ای نتوانســته او را از رسیدن به چیزی‬ ‫که می خواهد متوقف کند‪ .‬فصل فوتبالی پرتغال‬ ‫در ‪ 6‬ماه به سرانجام رسید و طارمی در ‪ 3‬ماه ان‬ ‫به عنوان بهترین فوروارد و یک بار به عنوان بهترین‬ ‫بازیکن انتخاب شد‪ .‬برای فوتبالیستی با این سطح‬ ‫از توانایــی‪ ،‬لیگ برتر پرتغال اوج لذت نیســت و‬ ‫همیشــه یــک پلــه دیگر بــرای فتــح کــردن وجود‬ ‫دارد‪ .‬بوشــهری پورتــو‪ ،‬بارهــا ارزوی خــود را بــازی‬ ‫کــردن برای رئــال مادرید اعالم کرده اســت‪ .‬او در‬ ‫نزدیک ترینفاصلهبهپایتختاسپانیاستو کسی‬ ‫نمی داند کهتابستانامسالاوانتقالغافلگیرکننده‬ ‫فوتبال ایران خواهد بود؟‬ ‫خـــبر‬ ‫شمارش معکوس تا ماراتن مرگ وزندگی برای تیم ملی‬ ‫تیم ملی ‪ 12‬روز دیگر نخستین بازی خود را در‬ ‫بحرین و در چارچوب انتخابی جام جهانی مقابل‬ ‫هنگ کنگبرگزار می کند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬بابرگزاری‬ ‫بازی هایمعوقهاز لیگبرترایرانومصافتیم های‬ ‫استقالل و پرسپولیس با رقبای خود که در بین سایر‬ ‫تیم ها بیشــترین بازیکن ملی پوش رادارند‪ ،‬دراگان‬ ‫اســکوچیچ فهرســت بازیکنــان مدنظــر خــود برای‬ ‫حضــور در تیم ملی را اعالم خواهد کرد‪ .‬بازی های‬ ‫یشــود و‬ ‫معوقــه لیــگ برتر ســوم خــرداد برگــزار م ‬ ‫نیم هشــب فهرســت تیم ملی اعالم خواهد شــد و‬ ‫بازیکنــان تیــم ملی چهــارم خــرداد خودشــان را به‬ ‫کادرفنی و بخش سرپرستی معرفی خواهند کرد‪ .‬با‬ ‫توجهبهحضور تعدادیاز لژیونرهادر اینفهرست‪،‬‬ ‫اسکوچیچبهبازیکنانمدنظرخوداطالعدادهزودتر‬ ‫راهی ایران شوند تا از نخستین روز تمرین‪ ،‬تیم ملی‬ ‫ت کرونا از‬ ‫را همراهی کنند‪ .‬طبق برنامه‪ ،‬ابتدا تس ‬ ‫تمام عوامل تیم ملی به عمل می اید و با مشخص‬ ‫شدننتایج‪،‬تیم ملینخستینجلسهتمرینخودرا‬ ‫در اکادمی ملی فوتبال و در زمین شــماره دو برگزار‬ ‫می کند‪.‬تیمملینهایتاروز ششمخردادراهیجزیره‬ ‫کیش می شود و اولین جلسه تمرین خود را در هم‬ ‫در ساعاتی پایانی روز و هنگام خنک شدن هوا‪ ،‬در‬ ‫ورزشگاه المپیک کیش برگزار خواهد کرد‪ .‬تمرینات‬ ‫تیم ملی در تمام روزهای اقامت در جزیره کیش در‬ ‫ساعاتی پایانی شــب برگزار می شود تا ملی پوشان‬ ‫ازنظر زمانی و اب وهوا در شــرایط مشــابه با محل‬ ‫برگزاری مسابقات در بحرین قرار بگیرند‪ .‬به همین‬ ‫تشــده تا‬ ‫علــت نــور ورزشــگاه جزیره کیــش تقوی ‬ ‫مهم ترین دغدغه اســکوچیچ در کنار زمین چمن‪،‬‬ ‫مرتفــع شــود‪ .‬پــس از منفــی شــدن تســت کرونــا‪،‬‬ ‫لژیونرهایی که تاکنون در کشورهای محل فعالیت‬ ‫خودواکسن کرونارادریافتنکردهباشند‪،‬نخستین‬ ‫دوز از این واکسن را دریافت خواهند کرد‪ .‬همچنین‬ ‫گروهی که بیستم خرداد در تهران مرحله نخست‬ ‫واکسیناســیون را پست ســر گذاشــته اند‪ ،‬در جزیره‬ ‫مجاورین و مستدعی ثبت می رساند در تاریخ تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورت‬ ‫عدم حضور مستدعی ثبت و یا نماینده قانونی وی تحدید حدودبرطبق ماده ‪ 15‬قانون ثبت با حدود‬ ‫تعیین شده از طرف مجاورین به عمل خواهد امد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده ‪ 20‬قانون‬ ‫ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬ضمنًا برابر تبصره دو‬ ‫ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی‪ .....‬مصوب ‪ 1373‬اعتراض به تقاضای‬ ‫ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ‪ 16‬و ‪ 20‬قانون ثبت) می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه‬ ‫(سی روز) از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی‬ ‫صورت پذیرد و معترض بایستی گواهی الزم را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید‬ ‫دریافت دارند واال حق او ساقط خواهد شد‪ .‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫زاهدان م‪.‬الف ‪186‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-446‬چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ 5297/56‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ -35940‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان کارخانه‬ ‫ارد شهرکی (خیابان سعادت منشعبه از خیابان شهید فاضلی) مورد تقاضای اقای نادر شهرکی‬ ‫مقدم فرزند محمدنبی تاکنون به عمل نیامده لذا برحسب درخواست کتبی نامبرده تحدید حدود‬ ‫در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/24‬در محل شروع و به عمل خواهد امد بدینوسیله به اطالع‬ ‫مجاورین و مستدعی ثبت می رساند در تاریخ تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورت‬ ‫عدم حضور مستدعی ثبت و یا نماینده قانونی وی تحدید حدودبرطبق ماده ‪ 15‬قانون ثبت با حدود‬ ‫تعیین شده از طرف مجاورین به عمل خواهد امد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده ‪ 20‬قانون‬ ‫ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬ضمنًا برابر تبصره دو‬ ‫ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی‪ .....‬مصوب ‪ 1373‬اعتراض به تقاضای‬ ‫ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ‪ 16‬و ‪ 20‬قانون ثبت) می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه‬ ‫(سی روز) از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی‬ ‫صورت پذیرد و معترض بایستی گواهی الزم را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید‬ ‫دریافت دارند واال حق او ساقط خواهد شد‪ .‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫زاهدان م‪.‬الف ‪187‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-448‬نبی سواری فرزند ناصر با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه ‪ 217‬سوسنگرد‬ ‫مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 913/2255‬واقع در بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی دشت‬ ‫ازادگان در صفحه ‪ 194‬دفتر ‪ 139‬ذیل ثبت ‪ 20137‬بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی‬ ‫کیــش‪ ،‬دومیــن دز را تزریــق می کننــد‪ .‬اردوی ایران‬ ‫در جزیره کیش تا دهم ادامه دارد و در همین روز‪،‬‬ ‫تیم ملی با پروازی اختصاصی راهی منامه‪ ،‬پایتخت‬ ‫بحرین خواهد شد و اولین مسابقه خود را هم روز‬ ‫سیزدهمخردادمقابلهنگ کنگبرگزارمی کند کهبا‬ ‫توجه به شرایط رقیب‪ ،‬یک دست گرمی برای بازی‬ ‫با بحرین‪ ،‬در دومین دیدار است‪ .‬تیم ملی پس از‬ ‫رســیدن به بحرین‪ ،‬تس ـت های کرونا را پشــت سر‬ ‫خواهد گذاشت و تمرینی را در فضای بسته انجام‬ ‫خواهد داد‪ .‬شاگردان اسکوچیچ روزهای یازدهم و‬ ‫دوازدهمخردادرادر زمینتعیین شدهاز سوی کشور‬ ‫میزبان تمرین خواهند کرد و روز سیزدهم به مصاف‬ ‫هنگ کنــگ می رونــد‪ .‬ایــران در ادامــه در روزهــای‬ ‫هفدهمبابحرین‪،‬بیستویکمبا کامبوجوبیست‬ ‫و پنجم با عراق دیدار می کند و در صورت پیروزی در‬ ‫تمام بازی های خود‪ ،‬بحران را پشت سر می گذارد و‬ ‫به عنوانصدرنشینراهیمرحلهسومانتخابیجام‬ ‫یشــود‪ .‬شایان ذکر است لیست تیم ملی‬ ‫جهانی م ‬ ‫فوتبــال ایران برای حضــور در رقابت های انتخابی‬ ‫جامجهانی‪ ۲۰۲۲‬امشباز سویدراگاناسکوچیچ‬ ‫سرمربیتیمملیاعالمخواهدشد‪.‬مهدیطارمی‪،‬‬ ‫ســردار ازمــون‪ ،‬کاوه رضایی‪ ،‬علی قلــی زاده‪ ،‬کریم‬ ‫انصاری فرد‪،‬علیرضابیرانوند‪،‬مجیدحسینی‪،‬سعید‬ ‫عزت اللهی‪ ،‬امید ابراهیمی لژیونرهای تیم ملی در‬ ‫سفر به بحرین برای انتخابی جام جهانی خواهند‬ ‫بود‪ .‬رامین رضاییان‪ ،‬شهاب زاهدی‪ ،‬دیگر بازیکنان‬ ‫لژیونربودند کهنتوانستندنظرمساعدسرمربیتیم‬ ‫ملــی را بــرای حضــور در این جلب کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ســیامک ســرلک که گفته می شــد شــاید به نفرات‬ ‫تیم ملی اضافه شــود در این لیســت حضور ندارد‪.‬‬ ‫همچنین از لیست‪ ۳۲‬نفره نهایی تیم ملی‪ ۲۸‬نفر‬ ‫از بازیکنانانتخابشدندوچهار نفرباقیماندهبعد‬ ‫از بازی های امشب انتخاب خواهند شد که فرشید‬ ‫اسماعیلی یکی از این بازیکنان است که در لیست‬ ‫انتظار قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ 283227‬صادر و تسلیم که به علت جابجای مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت اگهی می شود که هر کس مدعی‬ ‫انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت‬ ‫قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/03/03 :‬‬ ‫شعیبی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دشت ازادگان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-447‬شماره‪ – 9902618 :‬تاریخ‪ 1400/02/30 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9902618‬له اقای محمد نصراصفهانی علیه اقایان عباسعلی‬ ‫ابراهیمیان و محسن عشقی به خواسته مطالبه فروش ملک مشاعی در نظر دارد ششدانگ ملک‬ ‫به شماره ثبتی ‪ 353‬فرعی از ‪ 133‬اصلی بخش ‪ 14‬که به صورت مشخصات بنا‪ :‬پالک فوق‬ ‫عبارتست از یک ساختمان یک طبقه که در زمان بازدید بصورت یک انبار و محل فروش در‬ ‫حال بهره برداری بود ‪ ،‬دارای عرصه به مساحت ‪ 350‬مترمربع و اعیانی به مساحت حدود ‪360‬‬ ‫مترمربع دارای مشخصات شامل‪ :‬اسکلت دیوار باربر و چند ستون بتنی و ستون فلزی در وسط ‪،‬‬ ‫سقف بتن ارمه تیرچه بلوک ‪ ،‬قسمت سقف چوبی و قسمت دیگر سقف با ورق گالوانیزه پوشش‬ ‫داده شده است‪ ،‬کف (در قسمت هایی موزاییک ‪ ،‬سرامیک ‪ ،‬سنگ و سیمان) ‪ ،‬سطوح داخلی (در‬ ‫قسمت هایی سرامیک و سیمان سفید و گچ پرداختی و رنگ)‪ ،‬دو دفتر کار با بدنه پروفیل اهن‬ ‫و شیشه سکوریت در زیر سقف داخل بنا ‪ ،‬درب های خارجی پروفیل اهن ‪ ،‬نما اجر ‪ ،‬سنگ و‬ ‫سیمان سفید ‪ ،‬دارای انشعابات اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز می باشد‪ .‬مشخصات سند ارائه شده‪ :‬شماره ملک‬ ‫شماره چاپی بخش ثبتی شماره یکتا ‪ ،‬مالک میزان مالکیت ‪ 98520658353/313‬الف ‪ 14‬اصفهان‬ ‫‪ 1398203020060110962‬اقای محمد نصراصفهانی سی ممیز هفتصد و سه هزارم از هفتاد و‬ ‫دو سهم عرصه و اعیان نظریه کارشناسی‪ :‬نظر به موقعیت ملک ‪ ،‬نوع کاربری ‪ ،‬قدمت ساخت ‪،‬‬ ‫نوع سازه و اسکلت بنا ‪ ،‬معماری ارزش منطقه ‪ ،‬انشعابات و کلیه عوامل تاثیر گذار در قیمت ارزش‬ ‫تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان مبلغ ‪ 24/710/000/000‬ریال به حروف بیست و چهار میلیارد و‬ ‫هفتصد و ده میلیون ریال و ارزش سهم اقای محمد نصراصفهانی به میزان سی ممیز هفتصد و سه‬ ‫هزارم از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان از پالک ثبتی ‪ 133/353‬مبلغ ‪ 10/537/099/028‬ریال‬ ‫(ده میلیارد و پانصد و سی و هفت میلیون و نود ونه هزار و بیست و هشت ریال) براورد می گردد‪ .‬را‬ ‫از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه ‪ 1400/03/27‬ساعت ‪ 12‬صبح در‬ ‫محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪5‬‬ ‫روز قبل از روز مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار کسی است‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫علی کریمی به عرصه‬ ‫مربیگریبازنمی گردد‬ ‫پیشکســوت محبــوب فوتبــال ایــران پیشــنهاد‬ ‫ســرمربیگری بادران و جانشینی محسن عاشــوری را رد‬ ‫کرد‪ .‬پس از شکســت تیم فوتبال بادران مقابل شاهین‬ ‫شهرداری بوشهر و از دست رفتن فرصت طالیی رسیدن‬ ‫به صدر جدول و عبور از مس کرمان‪ ،‬محسن عاشوری‬ ‫سرمربیبادرانتهراندر تصمیمیعجیباز سمتخود‬ ‫اعالم کناره گیری کرد و نامه اســتعفای خود به مدیران‬ ‫باشــگاه بادران را نوشــت و به نظر تصمیم او هم برای‬ ‫قطعهمکاریباباشگاهبادرانقطعیبودتامدیراناین‬ ‫باشگاه در استانه ‪ 9‬هفته مانده به پایان لیگ یک و در‬ ‫شرایطی کهتیمشاندر کورسصعودبهلیگبرتراست‪،‬‬ ‫به دنبال سرمربی جدید باشند‪ .‬اولین گزینه بادرانی ها‪،‬‬ ‫علی کریمی پیشکســوت باشــگاه پرسپولیس و فوتبال‬ ‫ایران بود‪ .‬ان ها به دنبال ان بودند تا با جذب کریمی‪،‬‬ ‫یــک بمــب بــزرگ را در لیــگ یک بترکانند و جانشــینی‬ ‫پرســروصدا را برای محســن عاشــوری انتخاب کنند؛ اما‬ ‫مذاکرات چندجانبه باشگاه بادران با علی کریمی‪ ،‬به‬ ‫نتیجهنرسیدوباپاسخمنفی کریمیمواجهشد‪ .‬کریمی‬ ‫در پاســخ به مســئوالن بادران ضمن تشــکر از پیشنهاد‬ ‫ان هــا اعالم کرده که فعال با باشــگاه خیبــر خرم اباد در‬ ‫حــال همکاری اســت و عالقه ای به همکاری بــا بادران‬ ‫ندارد‪.‬باایناتفاق‪،‬حاال حضور کریمیدر بادرانمنتفی‬ ‫بودهاماهمچنانتالشمدیراناینباشگاهبرایانتخاب‬ ‫یک سرمربی جدید و البته احتماال پرسروصدا ادامه دارد‬ ‫تا سکان این تیم مدعی در لیگ یک را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫اینتکاپوبرایانتخابسرمربیجدیددر شرایطیاست‬ ‫که بادرانی ها ســه روز دیگر باید در خانه از تیم فوتبال‬ ‫نودارومیهپذیرایی کنندونتیجهاینمسابقهبسیار برای‬ ‫بقای ان ها در کورس رقابت لیگ یک حائز اهمیت است‬ ‫و بایــد دیــد درنهایت مذاکرات مدیران باشــگاه بادران‬ ‫چه کسی به عنوان جانشین محسن عاشوری انتخاب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیکان رکورددار بازی‬ ‫تدارکاتی می شود‬ ‫تیم پیکان تهــران در تعطیالت لیگ برتر بازی های‬ ‫تدارکاتــی پرتعــدادی را در دســتور کار خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تمرینات پیکان بعد از دیدار با سایپای تهران به مدت‬ ‫پنج روز تعطیل شــد و خودروســازان کارشــان را زیر نظر‬ ‫مهدی تارتار از سر گرفتند‪ .‬تمرینات پیکان در شرایطی‬ ‫اغازشــده کــه ایــن تیــم تــا حــدود یــک مــاه دیگر هیچ‬ ‫مســابقه رسمی ای در لیگ برتر ندارد اما مهدی تارتار و‬ ‫کادر فنی تصمیم گرفتند برای انکه بازیکنان از امادگی‬ ‫جســمانی دور نشــوند تمرینات خــود را ادامه بدهند‪.‬‬ ‫مشکلاصلیپیکانی هادر تعطیالتلیگنداشتنبازی‬ ‫رسمی است و به همین خاطر کادر فنی تصمیم گرفته‬ ‫بازی های تدارکاتی پرتعدادی را در دستور کار بازیکنانش‬ ‫قرار بدهد‪ .‬طبق برنامه ریزی کادر فنی پیکان‪ ،‬اعضای‬ ‫این تیم قرار است حداقل در پایان هر هفته یک بازی‬ ‫تدارکاتی انجام بدهند و ممکن است این بازی ها به دو‬ ‫مسابقهدر هفتههمبرسد‪.‬مسئله ای کهباعثمی شود‬ ‫تیمپیکانتاپایانتعطیالتلیگبرتربازی هایتدارکاتی‬ ‫متعددی را انجام بدهد و به نوعی از این حیث رکورددار‬ ‫شــود‪ .‬مهــدی تارتار وهمکارانش در نظــر دارند هر طور‬ ‫شده مانع از دور شدن بازیکنان خود از شرایط مسابقه‬ ‫شــوند و به همین خاطر تعداد زیادی بازی تدارکاتی را‬ ‫درنظر گرفته اند‪.‬‬ ‫تراکتور با ‪ ۶‬غایب‬ ‫مقابل فوالد‬ ‫تیم تراکتور با‪ ۶‬غایب باید در اهواز به مصاف فوالد‬ ‫برود‪ ،‬مسعود شجاعی و اشکان دژاگه غایبان بزرگ تیم‬ ‫خطیبیهستند‪.‬دیداردوتیمامشبدرورزشگاهشهدای‬ ‫فوالد برگزار خواهد شد‪ .‬شاگردان رسول خطیبی که در‬ ‫هفتهقبلبرابرصنعتنفتبه تساوییک بریکرسیدند‬ ‫برای این دیدار شش غایب خواهند داشت‪ .‬محمدرضا‬ ‫ب فر عباســی‪ ،‬ســعید‬ ‫خانزاده‪ ،‬میالد فخرالدینی‪ ،‬حبی ‬ ‫واسعی‪ ،‬مسعود شجاعی و اشکان دژاگه‪ 6‬بازیکن تیم‬ ‫فوتبال تراکتور هستند که در دیداری برابر فوالد غایب‬ ‫خواهندبود‪.‬‬ ‫که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس‬ ‫و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت‬ ‫ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می‬ ‫بایست ده درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر‬ ‫نزد بانک ملی واریز (جهت گرفتن شناسه پرداخت به اجرای احکام مراجعه نمایید) و با در دست‬ ‫داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه‬ ‫و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل‬ ‫اجرا نمایید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/03/03 :‬مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر ـ علی حسن زاده م الف‪1138507 :‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزاد دادفر فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 102‬صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی‬ ‫عمران(مکانیک خاک و پی) صادره از واحد دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره‬ ‫‪/26308‬ف – ‪ 83/1/15‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شود اصل مدرک را به دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزاد دادفر فرزند عبدالحسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 102‬صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی‬ ‫عمران(عمران) صادره از واحد دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره‬ ‫‪/505‬ف – ‪ 82/1/27‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال نماید‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 03‬خــرداد ماه ‪ 24 / 1400‬می ‪ 12 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1076‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫راه اندازی سامانه سخا‬ ‫تا یک سال اینده‬ ‫معاون اداری‪-‬مالی کمیته امداد امام خمینی گفت‪ :‬مطابق قرارداد های موجود قرار است تا‬ ‫یک سال اینده سامانه سخا به بهره برداری برسد‪ .‬مجید باجالن معاون اداری‪-‬مالی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سامانه سخا (سامانه خیر و‬ ‫سهمبازنشستگان‬ ‫از برنامه های داوطلبان انتخابات‬ ‫ریاستجمهوری‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫احسان)به عنوانیکسامانه کلیراه اندازیمی شودومتعلقبه کمیتهامدادنیست‪.‬اوبابیاناینکه‬ ‫با توجه به هماهنگی ای که با وزارت کشور و رفاه انجام شده‪ ،‬قرار است این نهاد ها به عنوان یک‬ ‫کمک کننده این سامانه را راه اندازی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته امداد نیز خود به عنوان یک بهره بردار از این‬ ‫سامانهاستفادهخواهد کرد‪.‬باجالنافزود‪:‬بانکاطالعاتیهرایرانیمی توانددر اینسامانهباشد‪،‬‬ ‫حتی بهزیستی‪ ،‬دستگاه های خیریه و ‪ ...‬می توانند اطالعات افراد تحت پوشش خود را در این‬ ‫سامانه وارد کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هدف از راه اندازی این سامانه این است که از موازی کاری نهاد های‬ ‫حمایتیبرایحمایتاز اقشار کمبرخوردار جامعهجلوگیریشود‪.‬معاوناداری‪-‬مالی کمیتهامداد‬ ‫امام خمینی بابیان اینکه مراکز رسیدگی به فقر و محرومیت کمیته امداد در دستور کاردارند که وب‬ ‫سرویس های موجود را به این سامانه منتقل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق قرارداد های موجود قرار است تا‬ ‫یک سال اینده سامانه سخا به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده و در این میان جامعه بازنشستگان‬ ‫و خانواده های ان ها چشــم امیدشــان برای بهتر شــدن وضعیت زندگی و مســتمری به‬ ‫برنامه های داوطلبان انتخاباتی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬داوطلبان انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری‪ ،‬پس از ثبت نام‬ ‫در وزارت کشــور‪ ،‬بــرای اعــام رئــوس مهم تریــن برنامه هــای خــود پشــت تریبــون قرار‬ ‫گرفتند و به تشریح سرفصل های برنامه های خود پرداختند‪ .‬این در حالی بود که سهم‬ ‫تقریبا‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران از این برنامه ها در همان روز ثبت نام داوطلبان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صفــر بــود‪ .‬درحالی که بازنشســتگان‪ ،‬حــق زیادی بر گــردن جامعه دارند و لــذا‪ ،‬انتظار‬ ‫دارنــد نــگاه ویــژه ای بــه ان هــا شــود‪ .‬در حال حاضــر بیــش از ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫بازنشســته ســازمان تامین اجتماعی و حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر نیز بازنشســته‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری هستند‪ .‬اگر بخواهیم هرکدام از بازنشستگان را دارای سه‬ ‫نفر عائله بدانیم که شــاید بیشــتر هم باشــند‪ ،‬با این احتساب عددی بالغ بر ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫نفر از جمعیت کشورمان را بازنشستگان و خانواده های ان ها تشکیل می دهند که عدد‬ ‫باالیی است و نمی توان در برنامه ریزی های خود‪ ،‬هیچ توجهی به مسائل و مشکالت‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران نداشت و بی اعتنا از کنار ان ها عبور کرد‪ ،‬به صرف اینکه‬ ‫بازنشسته شده اند‪ .‬در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی به نسبت سایر بازنشستگان‬ ‫با مشکالت بیشتری دست وپنجه نرم می کنند هرچند که در سال ‪ ۹۹‬یک مرحله و در‬ ‫فروردین امسال نیز مرحله دوم از همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این‬ ‫سازمان اجرایی شد اما هنوز این قشر زحمت کش جامعه گرفتاری های زیادی دارند‪ .‬در‬ ‫حالــی حداقل حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی پــس از افزایش حقوق و همچنین‬ ‫همسان سازی به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رسیده که سبد هزینه معیشت یک خانواده‬ ‫‪ ۴‬نفره ‪ ۹‬میلیون تومان اعالم شده است؛ بنابراین در این شرایط که مستمری پرداختی‬ ‫بازنشســتگان کمتــر از نصــف رقم اعالم شــده اســت بازهم بازنشســتگان نیازمند توجه‬ ‫ویژه مســئوالن کشــور هســتند‪ .‬کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ســیزدهمین دوره‬ ‫ریاســت جمهوری باقی مانده و در این میان جامعه بازنشســتگان و خانواده های ان ها‬ ‫چشم امیدشان برای بهتر شدن وضعیت زندگی و مستمری به صحبت ها و برنامه های‬ ‫داوطلبان انتخاباتی اســت و منتظر هســتند ببینند که کدام یک از ان ها برنامه ای برای‬ ‫بهبود شرایط زندگی شان دارد و یا حتی صحبتی از بازنشستگان می کند‪ .‬در روز ثبت نام‬ ‫تقریبا هیچ کدام از ان ها برنامه ای خاص برای بازنشستگان نداشتند‬ ‫داوطلبان انتخاباتی‬ ‫ً‬ ‫و فقط در صحبت های دو نفر از ان ها به طور گذرا اسم بازنشستگان اورده شد‪ .‬برخی از‬ ‫داوطلبان از رفع فقر و فساد و تبعیض صحبت کردند اما به طور مشخص از قشر خاصی‬ ‫نام نبرده و اشاره ای به مشکالت بازنشستگان بخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫نداشتند‪ .‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬سعید جلیلی‪ ،‬محسن رضایی‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬عباس‬ ‫اخونــدی‪ ،‬مســعود پزشــکیان و…‪ ،‬ازجمله نامزدهایی بودند کــه در صحبت های اولیه‬ ‫ان ها بعد از ثبت نام هیچ صحبتی از بازنشستگان و مشکالت ان ها به میان نیاوردند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان فقــط دو نفر از داوطلبان یعنی محمد شــریعتمداری و علی الریجانی در‬ ‫صحبت های خود به بازنشستگان اشاره ای کردند‪ .‬محمد شریعتمداری پس از ثبت نام‬ ‫در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری عنوان کرد که پژوهش های معتبر نشان‬ ‫می دهد از سال ‪ ۹۶‬که کشور با تشدید تحریم روبرو شد و سیاست های مناسب حمایت‬ ‫از مــردم بــه دلیــل اختالفات بین قوا به اجرا درنیامد‪ ،‬جمعیت زیرخط فقر به دو برابر‬ ‫افزایش یافت و من با درک از این شــرایط امده ام تا با پایان دادن به منازعات درونی‬ ‫و مخاصمــات بیرونــی‪ ،‬زمینــه را برای اجرای سیاســت های کارامد‪ ،‬مشــارکت جویانه و‬ ‫شهروندمدارانه‪ ،‬حکمرانی داده محور مبتنی بر اطالعات موثق‪ ،‬کاهش فقر و حمایت‬ ‫از معیشت و سفره مردم را محور ائتالف فراگیر قرار دهم‪.‬‬ ‫نیمیاز گونه هایالک پشت هایبومیایران‬ ‫درخطرانقراض‬ ‫روز ‪ ۲۳‬مــاه مــه کــه امســال مصــادف بــا‬ ‫‪ ۲‬خردادمــاه اســت‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۹۹‬تاکنــون‬ ‫به عنوان روز جهانی الک پش ـت ها در سراســر‬ ‫یشــود‪ .‬هــدف از نامگــذاری‬ ‫دنیا شــناخته م ‬ ‫این روز افزایش دانش عموم جامعه نســبت‬ ‫به الک پشت ها و کمک به حفظ گونه های‬ ‫ان ها اســت و به گفته کارشناســان از ‪ ۱۰‬گونه‬ ‫الک پشــت بومــی ایــران‪ ،‬پنج گونــه درخطر‬ ‫انقراض قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تاکنون حدود‪ ۳۶۰‬گونه‬ ‫الک پشــت و سنگ پشت در سراســر جهان از‬ ‫اقیانــوس گرفته تا صحراها شناخت هشــده اند‬ ‫که بر اساس معیارهای فهرست قرمز اتحادیه‬ ‫بین المللی حفاظت از طبیعت از این تعداد‬ ‫‪ ۱۸۷‬گونه از در معرض تهدید و ‪ ۱۲۷‬گونه‬ ‫در معــرض خطــر یا بحــران جدی هســتند و‬ ‫ پیش بینی می شود بسیاری ازاین گونه ها طی‬ ‫یک قرن اینده منقرض شــوند‪ .‬الک پشت ها‬ ‫نیز مانند بســیاری از گونه های جانــوری برای‬ ‫محیط زیســت و اکوسیســتم باارزش هســتند‬ ‫امــا بــا خطــرات و تهدیدهــای گوناگونــی‬ ‫ازجمله تغییــرات اقلیمی‪ ،‬تخریب و الودگی‬ ‫زیســتگاه ها‪ ،‬صیــد و تجــارت غیرقانونــی‬ ‫مواجه اند‪ .‬کارشناســان خزندگان و حفاظت‬ ‫از حیات وحــش بــه دوســتداران زمیــن و‬ ‫محیط زیســت چنــد راهــکار بــرای حفــظ‬ ‫این گونــه توصیــه کرده انــد که ازجملــه ان ها‬ ‫یتــوان به خریــداری نکردن الک پش ـت ها‬ ‫م ‬ ‫به ویژه گونه های غیربومی اشــاره کرد چراکه‬ ‫ان ها معتقدند با خرید این گونه‪ ،‬فروشندگان‬ ‫را به شــکار و تجارت این گونه بیشــتر ترغیب‬ ‫می شوند‪ .‬همچنین در وب سایت رسمی روز‬ ‫جهانی الک پش ـت ها توصی هشــده کــه هرگز‬ ‫یک الک پشت را از محیط طبیعی زندگی اش‬ ‫جدا نکنید مگر اینکه بیمار و زخمی باشــد و‬ ‫بــه کمــک و مراقبت احتیاج داشــته باشــد و‬ ‫الزم است پس از اطمینان از سالمتی‪ ،‬هرچه‬ ‫زودتــر بــه زیســتگا ه اصلــی خــود بازگردانــده‬ ‫شــود و هــر نــوع خریدوفــروش غیرقانونــی و‬ ‫رفتارهــای وحشــیانه بــا ایــن حیوانــات را به‬ ‫مقامــات محلی محیط زیســتی خــود اطالع‬ ‫دهید‪ .‬به طورکلی در ایران‪ ۱۰‬گونه الک پشت‬ ‫وجــود دارد که پنج گونه ان دریایی هســتند‬ ‫جفــارس و دریای عمان زندگی‬ ‫و تنهــا در خلی ‬ ‫می کننــد‪ .‬ســه گونــه الک پشــت برک ـه ای در‬ ‫کشــور وجــود دارنــد و دو گونــه الک پشــت‬ ‫خشــکی زی مانند «الک پشــت مهمیــزدار» و‬ ‫«الک پشــت اســیایی» کــه در زیســتگاه های‬ ‫خشکیچونمراتعوزیستگاه هایکوهستانی‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گونه غالب الک پش ـت ها‬ ‫جفــارس «الک پشــت منقــار عقابــی»‬ ‫در خلی ‬ ‫است که در سواحل ان تخم گذاری می کنند‪.‬‬ ‫گونــه غالــب الک پش ـت ها در دریــای عمــان‬ ‫نیز گونه «الک پشــت ســبز» اســت همچنین‬ ‫طــی ســال های اخیــر گزارش های محــدودی‬ ‫از حضور «الک پشــت زیتونی»‪« ،‬الک پشــت‬ ‫سرخ» و حتی «الک پشت چرمی» در سواحل‬ ‫خلیج فارسودریایعمانداشته ایم‪.‬‬ ‫ال ک پشت های غیربومی را در طبیعت‬ ‫رها نکنید‬ ‫عــاوه بر ‪ ۱۰‬گونه الک پشــت موجــود در‬ ‫کشــور دو گونه الک پشــت غیربومی نیز طی‬ ‫چند ســال اخیر وارد کشــور شــده اند که دلیل‬ ‫اصلی ان بازار خریدوفروش حیوانات خانگی ‬ ‫یهــای زینتــی‬ ‫و شــرکت های واردکننــده ماه ‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دو گونــه غیربومی «الک پشــت‬ ‫الک نــرم چینی» و «الک پشــت گــوش قرمز»‬ ‫هستند‪ .‬الک پشت الک نرم چینی در بسیاری‬ ‫از زیستگاه های شمال کشور رهاشد ه و به ویژه‬ ‫در منطقــه میانکالــه به عنــوان یــک معضــل‬ ‫درامده انــد‪ .‬در منطقــه میانکالــه این گونــه‬ ‫الک پشــت از طریــق حوضچ ههــای پــرورش‬ ‫ماهــی وارد زیســتگا ه رودخان ههــای طبیعی‬ ‫می شودومشکلبزرگیرابرایسایر گونه های‬ ‫ان منطقه ایجاد کرده است‪ .‬الک پشت گوش‬ ‫قرمز ‪ -‬که کنار چشــمانش دو لک ه قرمز دارد‬ ‫نیزبه عنوان گونهغیربومی‪ ،‬گونه ایمهاجم‬‫یشــود که اگر وارد زیستگاه های‬ ‫محسوب م ‬ ‫طبیعــی ما شــود می توانــد گون ههــای بومی‬ ‫را حــذف کنــد‪ .‬ازای ـن رو کارشناســان تاکیــد‬ ‫می کنند که مردم نباید گونه های الک پشــتی‬ ‫ که به صورت غیرقانونی به فروش می رسد‬‫ را خریــداری کنند چراکه یکی از دالیلی که‬‫گونه های بومی ما در معرض تهدید هستند‬ ‫خریدوفروش گون ههــای غیربومی به صورت‬ ‫غیرقانونیاستبنابرایناگرمردماین گونه ها‬ ‫را خریــداری نکنند قاچاقچیــان و صیادان نیز‬ ‫ان ها را از زیستگاهشان جدا و به بازار عرضه‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫تمام پنج گونه ال ک پشت دریایی ایران‬ ‫درخطر انقراض‬ ‫تمــام پنــج گونــه الک پشــت دریایــی‬ ‫موجــود در کشــور درخطــر انقــراض قــرار‬ ‫دارند و فعالیت های انســانی‪ ،‬الودگی های‬ ‫نفتــی و تخریــب و توســعه ســواحلی کــه‬ ‫مگــذاری ایــن الک پش ـت ها از‬ ‫محــل تخ ‬ ‫اصلی ترین عواملی اســت که باعث تهدید‬ ‫یشــود همچنیــن از ســایر عوامــل‬ ‫نهــا م ‬ ‫ا ‬ ‫یتــوان‬ ‫تهدیــد الک پش ـت های دریایــی م ‬ ‫نهــا در تورهــای صیادی‬ ‫بــه گرفتار شــدن ا ‬ ‫به عنوان صید ضمنی یعنی صید گونه هایی‬ ‫کــه مــورد هــدف نیســتند‪ ،‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫رد ف‬ ‫موضوع م صه‬ ‫شهرس ن‬ ‫محل جر‬ ‫رس ی ج مع گوشه‬ ‫زدک روس ی گ جه ی‬ ‫که ه ش ل ه ه و صب‬ ‫و ه و و ه گذ ری و ه‬ ‫والدی ص ل جوشی ‪6‬‬ ‫چ ه ضخ ت جد ر ‪5‬‬ ‫م ر طول ‪ 56‬ر و‬ ‫مر‬ ‫و ه ی ن ‪63‬‬ ‫طول ‪ 3‬ر و و ه ی‬ ‫م ر طول‬ ‫ن ‪75‬‬ ‫‪ 58‬ر و حد ث حوضچه‬ ‫ط ق ر ورد‬ ‫ش ر الت و‬ ‫و شخص ت ی‬ ‫و ر حمد‬ ‫محل‬ ‫من ع ر‬ ‫ز حل ع ر ت‬ ‫عمر ی و‬ ‫ص دوق وس ه‬ ‫یو‬ ‫خشی در ب‬ ‫س د و ور ق‬ ‫دت د ر ی‬ ‫شد‬ ‫م غ راورد‬ ‫و ه(ر ل)‬ ‫‪7723936‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر ه مورد‬ ‫ز‬ ‫ب ه‪5‬و‬ ‫ال ر‬ ‫تخم ال ک پشت منقار عقابی‬ ‫داوود میرشــکار ‪ -‬مدیــرکل دفتر حفاظت‬ ‫از زیس ـت بوم های دریایــی ســازمان حفاظت‬ ‫و تدوم‬ ‫ش ت ب ضالب س ن شرکتابوفاضالب ستانکهگی و هو و ر حمد هادرس سوج‪ -‬ه ی و رعدلج باموزشو رورش‬ ‫د شهرس ن و ر حمد‪ -‬فن‪074-33341111‬ش سهم ی‪10861970210‬کد ق ص دی‪411133595155‬‬ ‫و کد ســ ی ‪ 7591757878‬در ظر د رد ر س س ق ون رگز ری م قص ت روژه ه ی ز ر ر ط ق مشخص ت ف ی و راورد‬ ‫وســت شر ط عمومی و خ ص صی ز طر ق م قصه عمومی ک مرح ه ی ه م ک ر و جد صالح ت که د ر ی ر ه اب‬ ‫ه‪ 5‬و ال ر ز ســ زم ن ر مه و ودجه و ط ق جدول ز ر ت درســ م ه ســ ج ر و د ر ی گو هی صالح ت م ی ک ر ز‬ ‫د ره ع ون ک ر و رف ه ج م عی شــد و گذ ر م د ک ه مر حل رگز ری م قصه ز در فت ســ د م قصه ر ه ش ه د‬ ‫م قصه گر ن و زگش ی ک ه ز طر ق درگ ه س م ه س د ه ادرس ‪ www setadiran ir‬ج م خو هد شد م قصه گر ن‬ ‫درصورت عدم عضو ت ق ی مر حل ت م در س ت مذکور و در فت گو هی مض ی ک رو کی ر جهت شرکت در م قصه‬ ‫محققس ز د‬ ‫م غ ضم ن مع ر‬ ‫شرکت در را د‬ ‫رج ع ک ر (ر ل)‬ ‫الک پشت های دریایی از خزندگانی هستند‬ ‫کــه زیســتگاه های محــدودی در ســواحل‬ ‫مگــذاری دارنــد‬ ‫جنوبــی ایــران بــرای تخ ‬ ‫بنابرایــن هنگام توســعه این ســواحل باید‬ ‫این زیستگاه ها مدنظر قرار گیرد تا مزاحمتی‬ ‫مگــذاری‬ ‫بــرای الک پش ـت ها هنــگام تخ ‬ ‫ایجــاد نشــود همچنیــن ازانجایی که مکان‬ ‫و زمان تخم گذاری الک پش ـت های دریایی‬ ‫در جنــوب کشــور مشــخص اســت مــردم‬ ‫و گردشــگران نیــز بایــد اطالعــات الزم را‬ ‫مگــذاری به‬ ‫دریافــت کننــد تــا در زمــان تخ ‬ ‫ی نروند‬ ‫محل های مشخص برای تخمگذار ‬ ‫و تخم ان ها را جابه جا نکنند تا عاملی برای‬ ‫تهدید این گون ه به ویژه در زمان تخم گذاری‬ ‫ان ها نباشند‪.‬‬ ‫محیط زیســت ‪ -‬اســفندماه ســال گذشــته‬ ‫از تدویــن برنامــه اقــدام ملــی حفاظــت از‬ ‫الک پش ـت های دریایی خبر داد و با اشــاره به‬ ‫اینکــه الک پش ـت هایی دریایــی در کشــور ما‬ ‫گونه ای رو به انقراض هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر اقداماتی برای حفاظت ازاین گونه روبه ‬ ‫انقراضدردستور کارقرارگرفتهاست‪.‬پاک سازی‬ ‫ســواحل تخم گذاری الک پشت های دریایی و‬ ‫شــمارش ان ها و بیومتری الک پشت هایی که‬ ‫برای تخم گذاری به سواحل مراجعه می کنند‬ ‫ازجمله اقداماتی است که به گفته میرشکار‪،‬‬ ‫هرســاله بــرای حفاظــت از الک پش ـت ها در‬ ‫سواحل جنوبی کشور انجام می شود‪ .‬نصب‬ ‫تابلوهای هشــداردهنده در ســواحل مســتعد‬ ‫تخم گذاریومدیریتمنابعنوری‪-‬هنگامی که‬ ‫جوجه الک پشت ها به سمت دریا می روند ‪-‬‬ ‫از دیگر اقدامات انجا مشــده برای حفاظت از‬ ‫الک پشت هااست‪.‬‬ ‫رسانه ایبهوسـعــتمیهن‬ ‫خ ک کو ه و ن ‪ 31‬س نجوه ش نشده ستوه دم نه د ن ه ه و ون و یو قش س و ی عهدهد د عشق ه وشه وشهم هن‬ ‫ه و ه قومه نه د نوف ه گه ی و ون س هشده ست وه س هی و دد سیصفحهه و خشه یو هی یهمه س نه وشه س نه‬ ‫د کد ده ست ه ون هصو تم ظمو س ده ه س نهمم ه ن جم د ییشکششده ست د ن مه و مهس س ی و دد م و و گ هخ ی‬ ‫و دد ن قدمه یم وعی ج می د‬ ‫‪06‬‬ ‫و د د س نه‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت ش‬ ‫ن‬ ‫مدت جر‬ ‫‪6‬‬ ‫دد‬ ‫‪ )1‬مه ت زما ی در افت سناد مناقصه ز سا ت ‪ :‬س عت ‪ 9‬ص ح مورخ‪1400/03/04‬‬ ‫‪ )2‬اخر ن مه ت زما ی ر ه یشنهادها ‪ :‬س عت ‪ 14‬مورخ ‪1400/03/23‬‬ ‫‪ )3‬زمان ازگشا ی اکتها ‪ :‬س عت ‪ 9‬ص ح مورخ ‪1400/03/24‬‬ ‫‪ )4‬مدت عتبار یشنهادها ‪ 90 :‬روز ز ر خ اخر ن مه ت ر ه ش ه د‬ ‫‪ )5‬زگش ی ک ه ی م قصه هر عد د شرکت ک ده صورت می گ رد‬ ‫‪ )6‬هز ه درج اگهی و صالح ت ح م ی و همچ ن هز ه ی ش ر در س ت س د ه عهده ر ده م قصه می شد‬ ‫‪ )7‬ه شــ ه ده ی ف قد مض ء مشروط مخدوش ف قدس رده س رده ه ی مخدوش س رده ه ی کم ر ز م ز ن مقرر چک‬ ‫شخصی و ظ ران و ش ه د ی که عد ز قض ء مدت مقرر درفر خو ن و صل شود مط ق ر ب ر د ده خو هد شد‬ ‫‪ )8‬س رده ضم ن شرکت در فرا د رج ع ک ر صورت ضم مه مع ر کی می شد‬ ‫‪ )9‬م ق ض ن شــرکت در م قصه که در ح ل ح ضر شرکت قر رد د د ر د و اخر ن روز مه ت حو ل ش ه ده م ن‬ ‫م عقده ر حو ل موقت م د حق شرکت در م قصه ر د ر د‬ ‫‪ )10‬س ر طالع ت و جز ت مر وط در س د م قصه م درج ست‬ ‫‪ )11‬طالعات ساما ه ستاد جهت جام مر حل عضو ت در ساما ه ‪ :‬مرکز م س ‪27313131‬‬ ‫دف ر ت مه ‪85193768 - 88969737‬‬ ‫ر خ ش ر و ت دوم ‪1400/03/03‬‬ ‫ر خ ش ر و ت ول ‪1400/03/02‬‬ ‫س عت ‪ 19‬مورخ ‪140/03/09‬‬ ‫امورقراردادهاشرکتابوفاضالباستانکهگیلویهو ویراحمد‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دد‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۰۲‬خرداد ماه‪ / ۱4۰۰‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪۱۰۷5‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رای اولیها برای انتخاب‬ ‫اصلح اموزش میبینند‬ ‫رئیساموزشوپرورش کیش گفت‪:‬رایاولیهایاین‬ ‫جزیره با تالش دبیران امور تربیتی مدارس برای انتخاب‬ ‫اصلحتریننامزداموزشمیبینند‪.‬‬ ‫پرویز حیدری راد در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫خرداد امسال ‪ ۵۱۲‬دانشاموز در این جزیره برای اولین‬ ‫بارحضوردرانتخاباتراتجربهمیکنندواموزشوپرورش‬ ‫به دنبال ان اســت انان را برای ســهم افرینی در حضور‬ ‫پرشور اماده کند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در این راستا معلمان امور‬ ‫تربیتیمدارسبهدوراز هرگونهجانبداریدانشاموزان‬ ‫را در بســتر شــبکه شــاد در زمینههــای اهمیــت حضــور‬ ‫تکتــک افــراد در انتخابــات‪ ،‬تصمیمگیــری در تعییــن‬ ‫سرنوشتایندهسیاسی کشور‪،‬راهی کردنافرادمختلف‬ ‫بهشوراهایاسالمیشهروتوجهبهویژگیهایمنتخب‬ ‫امــوزش خواهنــد داد‪ .‬حیــدری راد یاداور شــد‪ :‬اکنون با‬ ‫تالشمعلمانامور تربیتیوجزیرهوهمچنینستادهای‬ ‫وزارت خانــه امــوزش و پــروش کلیپهــای ویدیویی با‬ ‫موضوعات مختلف انتخابات ازجمله فرمایشات رهبر‬ ‫انقــالب در خصــوص انتخاب اصلــح و ویژگیهای یک‬ ‫دولت کارامد امادهشده و در بستر شاد برای بهرهمندی‬ ‫رایاولیهامنتشرمیشود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن این معلمان بهعنــوان متولیان‬ ‫امــوزش دانشاموزان برای شــرکت در نخســتین تجربه‬ ‫انتخاباتی با تکتک افراد جامعه هدف ارتباط برقرار‬ ‫میکنند تا نســبت به ســواالت احتمالی انان پاســخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫میزبانی کیش از ‪2۴‬‬ ‫اسکواشباز برتر کشور‬ ‫مدیرعامل موسســه ورزش و تفریحات ســالم کیش‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن جزیــره در رویــداد مســابقه جایــزه بــزرگ‬ ‫اســکواش میزبــان ‪ ۲۴‬اســکواشباز برتــر ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫عزیزا‪ ...‬فرضی پور روز شنبه در گفتوگو با ایرنا بابیان‬ ‫اینکه این جزیره پنجم تا هفتم خرداد امســال میزبان‬ ‫مسابقهبزرگبینالمللیاسکواشجامیاسی کیشاست‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در اخرین روز جایزه این مسابقه به میزان‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال بــرای نفــر اول اعطا خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مسابقه جایزه بزرگ اسکواش جزیره کیش‬ ‫با حمایت بخش خصوصی و همکاری انجمن حرفهای‬ ‫اسکواشبازان جهان‪ ،‬هیئت اسکواش جزیره کیش‪ ،‬این‬ ‫موسســه و فدراسیون اسکواش کشــور برگزار میشود و‬ ‫‪ ۲۴‬ورزشکار برتر این رشته ورزشی باهم رقابت خواهند‬ ‫کرد‪.‬رئیس کمیتهمسابقاتفدراسیوناسکواشایراننیز‬ ‫دراینارتباط گفت‪ :‬این مسابقه پس از ‪ ۳‬سال تعطیلی‬ ‫بهدلیلمرمتمجموعهاسکواشبهمدتسهروز برگزار‬ ‫میشودوتمامشرکتکنندگانانعضوانجمنحرفهای‬ ‫اسکواشبازانجهانودارایرنکینگبینالمللیهستند‪.‬‬ ‫علی کتابفروش یاداور شد‪ :‬طبق تاکیدات فدراسیون‬ ‫جهانیاسکواشامسالبهدلیلهمهگیریویروس کرونا‬ ‫مســابقات جایزه بزرگ هر کشــور با حضور ورزشــکاران‬ ‫دارای رنکینــگ جهانــی ان برگزار و برترینها بر اســاس‬ ‫این امتیازات رتبهبندی خواهند شد‪ .‬او افزود‪ :‬بهمنظور‬ ‫جلوگیــری از گســترش شــیوع ویــروس کرونــا و حفــظ و‬ ‫ارتقای سالمت ورزشکاران و افراد جامعه مجوز شرکت‬ ‫در این مسابقه به ورزشکارانی داده خواهد شد که برگه‬ ‫تســت منفی کرونا را همراه داشته باشند‪ .‬کتابفروش‬ ‫اضافه کرد‪:‬برایپیشگیریاز بهوجودامدنناهماهنگی‬ ‫در اجرای مســابقات و ضــرورت توجه به ایمنی کادر و‬ ‫ورزشکاران طبق اعالم کمیته مسابقات فدراسیون کلیه‬ ‫نفرات بایستی جهت شرکت در مسابقات برگه تست‬ ‫کرونا را شخصا اقدام و به همراه داشته و‪ ۲۴‬ساعت قبل‬ ‫از مسابقات به کمیته مسابقات در جزیره کیش تحویل‬ ‫دهند‪ .‬اســکواش یا دیوارتوپ ورزشــی راکتی اســت که‬ ‫بهصورت تکنفره (‪ ۲‬بازیکن) و ‪ ۲‬نفره (چهار بازیکن)‬ ‫در زمینیاحاطهشدهبادیوارهایمعموالشیشهایبازی‬ ‫میشــود‪ .‬هماکنون ‪ ۳۸‬هیئت ورزشــی در جزیره کیش‬ ‫فعــال بــوده که موسســه ورزش و تفریحات ســالم این‬ ‫جزیره امسال برنامههای اموزشی‪ ،‬ارتقاء‪ ،‬اعزام‪ ،‬اردو و‬ ‫مسابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در جزیره کیش‬ ‫حدود هفت هزار ورزشــکار سازمانیافته و بیمهشده و‬ ‫‪ ۶۷‬مربیفعالیتدارند‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۷‬هزار نفر‬ ‫در کیش به گردشگری‬ ‫وابسته است‬ ‫معاون گردشگری سازمان منطقه ازاد کیش گفت‪:‬‬ ‫هماکنون در این جزیره اشــتغال هفت هزار سرپرســت‬ ‫خانــواده بــه فعالیتهای گردشــگری وابســته اســت‪.‬‬ ‫خسرونشــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن افــراد در ‪ ۵۶۱‬واحــد‬ ‫خدمات گردشگری مشغول بکار هستند که شامل ‪۵۲‬‬ ‫هتل‪ ۱۵۰،‬دفترخدمات گردشگری‪ ۲۸۰،‬واحدپذیرایی‬ ‫و حدود ‪ ۱۰۰‬مرکز تفریحی است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬حمایت‬ ‫اشتغالموجوداینبخشاز اولویتهایسازمانمنطقه‬ ‫ازاد کیش بود که در این راستا احیای نوروز دریایی ایجاد‬ ‫مراکز گردشگری فرهنگی‪ ،‬رونق صنایعدستی با رویکرد‬ ‫صادراتوحضورموفقدررویدادهایبینالمللیمنطقه‬ ‫در دســتور کار اســت‪ .‬نشــان با اشــاره به تالشها برای‬ ‫تخصیص تســهیالت کمبهره به توســعه فضاهای بوم‬ ‫گردی در ســطح ملی یاداور شــد‪ :‬با پیگیری و مذاکرات‬ ‫سازمانمنطقهازاد کیشباصندوقهای کارافرینی؛طرح‬ ‫اعطایتسهیالت کمبهرهبهفعاالنعرصهبوم گردیدر‬ ‫جزیره کیش نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫شماره ‪05‬‬ ‫کیش چشم به راه بهبود شرایط گردشگری‬ ‫در نشســت هماندیشــی وزیــر میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشــگری کشــور با‬ ‫فعــاالن عرصه گردشــگری کیش مســائل حوزه‬ ‫گردشــگری کیــش عنــوان شــد کــه مهمتریــن‬ ‫ان تاثیــرات منفــی دریافــت ارزشافــزوده در‬ ‫مناطــق ازاد بــر رونــق صنعــت گردشــگری و‬ ‫درخواســت تاخیــر یکماهــه در اجــرای ایــن‬ ‫مصوبــه و همچنیــن اعطای تســهیالت حمایتی‬ ‫بــه فعــاالن عرصــه گردشــگری در کیــش بــود‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایــگاه خبری منطقــه ازاد کیش‪ ،‬در‬ ‫این جلسه علیاصغر مونسان از پیگیری جدی‬ ‫بــرای تاخیــر در اجــرای طــرح مســئله مالیات بر‬ ‫ارزشافــزوده در مناطــق ازاد و تــالش برای حل‬ ‫این مشکل خبر داد‪ .‬او افزود‪ :‬تمام تالش خود‬ ‫را در جهــت تمدید اقســاط وامهــا‪ ،‬حمایت از‬ ‫گردشــگری کیــش و پیگیــری موضــوع مالیات بر‬ ‫ارزشافــزوده خواهــد کرد‪ .‬او با اشــاره به پایان‬ ‫مهلــت بیستســاله معافیــت مالیاتــی منطقــه‬ ‫ازاد کیــش در دوران مدیرعاملــی خــود در ایــن‬ ‫منطقــه گفــت‪ :‬در ان زمــان باوجــود فشــارهای‬ ‫دستگاههای ذیربط‪ ،‬در برابر اجرای این طرح‬ ‫ایســتادگی کردیم و معافیــت مالیاتی بهعنوان‬ ‫یک مزیت عالی در کیش حفظ شد‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه اینکه قانون گرفتن مالیات بــر ارزشافزوده‬ ‫تصویبشــده و بازگردانــدن ان کار دشــواری‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بــا مســئوالن مربوطــه در ایــن‬ ‫زمینــه گفتگــو خواهیــم کرد و بخــش خصوصی‬ ‫و ســرمایهگذاران هــم بایــد از مدیرعامــل‬ ‫منطقــه حمایــت کننــد و بــرای حــذف مالیــات‬ ‫بــر ارزشافــزوده تالش کنند‪ .‬مونســان با اشــاره‬ ‫بــه نــگاه ویــژه بــه کیــش در اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫گردشــگری تاکیــد کرد‪ :‬پشــتیبانی از کیش مانند‬ ‫عــوارض خــروج از کشــور همواره در دســتور کار‬ ‫وزارت بوده اســت‪ .‬او با اشــاره به قیمت باالی‬ ‫ملک را در کیش گفت‪ :‬مدیران ارشــد حاکمیتی‬ ‫نیــز در ایــن خصــوص نگــران هســتند و ایــن‬ ‫معضــل از چالشهــای اصلــی مدیریــت کنونــی‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش اســت‪ .‬وزیــر میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه گردشــگری در دنیــا بــه اقتصــاد ســوم‬ ‫تبدیلشده و با توجه به هوشمند سازی تمامی‬ ‫حوزهها پیشبینی رو به رشــد ســریعی را دارد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در فراینــد برنامهریــزی کشــور‬ ‫همچنان تمرکز بر صنعت و کشــاورزی اســت و‬ ‫خدمــات ان حوزههــا قابل قیاس با گردشــگری‬ ‫نیســت‪ .‬علیاصغر مونســان با اشــاره به اینکه‬ ‫در وزارتخانــه حــق رای وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ارتقــای بودجــه و در نظــر گرفتــن منابــع خوب‬ ‫مالــی در احــکام بودجــه از نتایــج تالشهــای‬ ‫این مدت گردشــگری بوده است که با حمایت‬ ‫دشــتی رئیس فراکســیون گردشگری مجلس‬ ‫شــورای اســالمی‪ ،‬نیــز بیاطالعــی نماینــدگان‬ ‫مجلــس از بســیاری مــوارد و معضــالت مناطــق‬ ‫ازاد را پیامــد کــمکاری فعــاالن اقتصــادی و‬ ‫ارتبــاط ضعیــف انها با نماینــدگان عنوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬مالیات بــر ارزشافزوده باعث کاهش‬ ‫اقبال مســافران به سفر مناطق ازاد مانند کیش‬ ‫و رغبت ایشان به سفرهای خارجی و درنهایت‬ ‫خروج ارز خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس فراکســیون گردشــگری مجلــس بــه‬ ‫مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش گفــت‪ :‬رضایتمنــدی مــردم‬ ‫نشــانه اثربخشــی فعالیتهــای مــا در حــوزه‬ ‫مدیریت شهری است‪ .‬محمدصادق سرافراز در‬ ‫نخســتین دیدار خود با مدیرعامل و مســئوالن‬ ‫شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات بابیان اینکه این‬ ‫شــرکت درواقــع شــهرداری جزیــره کیش اســت‬ ‫بــه رهنمودهــای رهبــری در خصــوص عملکــرد‬ ‫و مســئولیت اصلــی شــهرداریها اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه فرمــوده رهبــر انقــالب « شــهرداری‬ ‫بهعنوان ســازمانی که سروکارش با مردم است‬ ‫بایــد روح خدمتگــزاری و اخــالص را بیشــتر از‬ ‫سایر سازمان و نهادها در عملکرد خود تقویت‬ ‫کنــد؛ کــه ایــن مهــم در عملکــرد ارکان مختلف‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش و شرکتهای تابعه‪،‬‬ ‫بهویــژه شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیش‬ ‫بهخوبی مشهود است‪.‬‬ ‫مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش افــزود‪ :‬درمــدت حضــورم‬ ‫در کیــش برگــزاری برنامههــای مناســبتی کــه‬ ‫اثرگذاری و نمود خوبی در ســطح ملی داشته‪،‬‬ ‫نشــاندهنده تــالش‪ ،‬اخــالص و کار گروهــی‬ ‫بخشهــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اجرایــی در‬ ‫منطقــه ازاد کیش بــرای اجرای مســئولیتهای‬ ‫محولــه اســت‪ .‬او از طــرف مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش از مدیرعامــل‪ ،‬مدیــران و‬ ‫کارکنــان شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیش‬ ‫بهواســطه این اهتمام و عشــق در کار تقدیر و‬ ‫تشکر کرده و بر استمرار این روند با عزم راسخ‬ ‫وهمــت دوچنــدان تاکیــد کــرد‪ .‬محمدصــادق‬ ‫ســرافراز با اشــاره به تاکید مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیش مبنی بر ادامه روند پرشــتاب‬ ‫توســعه شــهری جزیره کیش اظهار داشــت‪ :‬دو‬ ‫ویژگــی جهــادی بــودن و جــوان بــودن ازجمله‬ ‫شــاخصههای مورداشــاره مقــام معظــم رهبری‬ ‫در بیانیــه گام دوم انقــالب اســت کــه هــر دو‬ ‫ویژگــی در مدیرعامــل شــرکت عمــران‪ ،‬اب و‬ ‫خدمــات کیــش بــارز اســت‪ .‬او ضمن تحســین‬ ‫مدیــر توســعه گردشــگری و میــراث‬ ‫فرهنگــی ســازمان منطقــه ازاد کیش از توســعه‬ ‫فعالیتهــای گردشــگری و ایجــاد چهــار مــوزه‬ ‫جدید در این جزیره خبر داد‪ .‬ماهان مدون در‬ ‫حاشــیه تجلیــل از موزهداران بخــش خصوصی‬ ‫کیــش بــه مناســبت هفتــه میــراث فرهنگــی و‬ ‫گردشــگری بابیان اینکــه موزهها از عناصر مهم‬ ‫توســعه گردشــگری فرهنگی به شــمار میروند‬ ‫از تبدیــل جزیــره کیــش بــه قطــب ســیاحتی و‬ ‫تفریحــی بینالمللــی کشــور خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تاریخ و تجربه یکی از محورهای اصلی جذب‬ ‫گردشــگران داخلی و خارجی است که سازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش در این راستا به دنبال توسعه‬ ‫موزههای تخصصی کشــور در این جزیره است‬ ‫تــا بتواند عــالوه بر ایجاد تنــوع در جاذبههای‬ ‫دد ش‬ ‫فراکسیون گردشــگری مجلس تامینشده است‬ ‫و ایــن اعتبــار مانع لزوم دریافــت وامهای ارزی‬ ‫و نــرخ فزاینــده بازپرداخــت ان شــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه در گردشــگری کشــور‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬ارتقای تعداد گردشگر و رکورد ان‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬باوجــود تمامــی اتفاقات ان ســال‬ ‫مانند ســیل‪ ،‬شــهادت سردار ســلیمانی و حادثه‬ ‫هواپیمــای اوکراین اســت‪ .‬مونســان بابیان این‬ ‫مطلــب که لغــو روادید یکطرفه با بســیاری از‬ ‫کشورها نیز ازجمله تمهیداتی بود که در راستای‬ ‫ارتقای گردشگری انجام شد؛ افزایش واحدهای‬ ‫بومگردی‪ ،‬تنوع محصوالت گردشــگری‪ ،‬ایجاد‬ ‫گردشــگری طبیعت در کنار گردشــگری تاریخی‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬هتلکاروانسراها‪ ،‬گردشگری معدن‬ ‫و گردشــگری صنعتــی و برگــزاری رویدادهــای‬ ‫بینالمللــی ماننــد تبریــز و همــدان ‪ ۲۰۱۸‬را از‬ ‫دیگــر اقدامــات گردشــگری در ســالهای اخیــر‬ ‫عنوان کرد‪.‬مونســان در خصوص توزیع واکسن‬ ‫نیــز‪ ،‬ایــن چالــش را سراســری دانســت و گفت‪:‬‬ ‫تــالش خــود را بــرای جلــب رضایــت وزارت‬ ‫بهداشت برای توزیع واکسن در کیش همراستا‬ ‫با سند ملی خواهم کرد‪.‬‬ ‫بیاطالعی نمایندگان مجلس از بسیاری‬ ‫موارد و معضالت مناطق ازاد‬ ‫مدتزمــان ماندگاری مســافران را‬ ‫تعامــل ایــن حــوزه بــا فعــاالن اقتصــادی و‬ ‫گردشگری مناطق ازاد تاکید کرد‪.‬‬ ‫ابوالحســنی نایبرئیــس جامعــه پذیرایــی و‬ ‫رئیس جامعه بازاریان کیش نیز با اشاره به اینکه‬ ‫دریافت خدمات کشوری برای کل کشور بوده و‬ ‫جزیــره کیش نیــز باید از این حق بهرهمند باشــد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ویروس ارزشافــزوده از ویروس کرونا‬ ‫خطرناکتر اســت‪ .‬تصویب و ابالغ ناگهانی این‬ ‫مادهقانونــی در کیــش‪ ،‬مشــکالت فراوانــی را به‬ ‫وجود اورده و فعالیت اقتصادی را تحتالشعاع‬ ‫قــرارداد‪ .‬او افزود‪ :‬این مســئله همراه با نااگاهی‬ ‫مودیــان باعــث تبلیغــات ســوء علیه کیش شــده‬ ‫است و درنهایت به رغبت مسافران به سفرهای‬ ‫خارجی و حتی تغییر مقاصد سرمایهگذاری برای‬ ‫فعاالن اقتصادی خواهد انجامید‪.‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن قانــون برفــرض لــزوم اجــرا‪ ،‬نیــاز قطعی به‬ ‫تنفس زمانی برای اموزش صنوف دارد‪.‬‬ ‫شــود‪ .‬خدادادی کروناهراسی را پیامد بیتوجهی‬ ‫به فرمولهای صحیح ســالمت دانســت و گفت‪:‬‬ ‫در کیش با این مشکل روبهرو هستیم و باید برای‬ ‫اینــده بــا فرمــول مراقبتی بهتر با ان مقابله شــود‪.‬‬ ‫نــوری‪ ،‬ســرمایهگذار فعال و قدیمــی کیش نیز‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به گران شدن سفر کیش گفت‪ :‬با شرایطی‬ ‫کــه دولت برنامهریزی کرده اســت‪ ،‬اینده روشــنی‬ ‫را نمیتــوان برای کیش متصور شــد‪ .‬او با انتقاد از‬ ‫برخــی عملکردهــای دولــت ازجمله اجــرای طرح‬ ‫مالیــات بــر ارزشافزوده در مناطــق ازاد ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر اکنون کیش به چنین جایگاه ارزشمندی رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬مرهــون تــالش بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫خوابنما‪،‬فعال گردشگری کیشنیزواکسیناسیون‬ ‫در کشــورهای دیگر را از عوامل رشد گردشگری در‬ ‫ایــن مناطق عنوان کرد و گفــت‪ :‬هتلهای جزیره‬ ‫کیــش‪ ،‬ابروی کشــور هســتند و ارتقای گردشــگری‬ ‫نیازمند حمایتهایی اســت که در تمام ســرزمین‬ ‫اصلی ارائه میشــود‪ .‬طهمورث قاســمی‪ ،‬دبیر کل‬ ‫مجمــع توســعه و نواوری ســازندگان کیــش اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬وضعیــت گردشــگری جزیــره بــا شــرایط‬ ‫موجود و افزایش فزاینده هزینه سفر بدتر خواهد‬ ‫شــد و مالیــات بــر ارزشافــزوده مهمتریــن دلیــل‬ ‫بــرای بــروز این مشــکل اســت‪ .‬او با اشــاره بــه اثار‬ ‫تصویــب الیحه مالیات بر ارزشافــزوده که اکنون‬ ‫در حال بررســی اســت تصریح کرد‪ :‬متقاعد کردن‬ ‫قانونگــذاران بــرای اتخــاذ یــک تصمیــم صحیح‪،‬‬ ‫حمایــت جمعــی و نقشافرینــی مســئوالن را‬ ‫میطلبد‪ .‬شــیرازیمنش‪ ،‬ســرمایهگذار کیش نیز با‬ ‫اشــاره به حضور یکی از معتبرتریــن کارخانههای‬ ‫داروسازی کشور در کیش‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫امادگــی کامــل خود را بــرای مشــارکت در خرید و‬ ‫واردات واکســن و کمــک بــه اجــرای این طــرح در‬ ‫چارچــوب ســند ملــی واکسیناســیون اعــالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عملکرد شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمات کیش‪،‬‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد‪ ،‬این روند در این شــرکت‬ ‫که حوزه پرمســئولیت و مهمی در جزیره کیش‬ ‫است با تالش بیشتر ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدصــادق ســرافراز همچنیــن بــر لــزوم‬ ‫برنامهریــزی دقیــق بــرای برگــزاری انتخاباتــی‬ ‫پرشــور تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬انتخابات‬ ‫یکــی از موضوعــات مهمــی پیــش رو اســت که‬ ‫شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیــش در کنــار‬ ‫معاونــت فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش بایــد بــا ایفای نقش خــود در فرایند‬ ‫برگــزاری و همــکاری مناســب بــا نهادهــای‬ ‫دســتاندرکار‪ ،‬زمینــه برگــزاری انتخاباتــی‬ ‫باشــکوه بهعنــوان برگ زرین دیگــری در تاریخ‬ ‫فعالیتهای ملی کیش را فراهم کند‪.‬‬ ‫مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش بــا اشــاره بــه نقــش شــرکت‬ ‫عمــران‪ ،‬اب و خدمات کیش در خدماتدهی‬ ‫شایســته بــه شــهروندان و گردشــگران افــزود‪:‬‬ ‫اثربخشــی فعالیتهــای مــا در حوزههــای‬ ‫مختلــف زمانــی ارزش محســوب میشــود کــه‬ ‫رضایت مردمی را در پی داشــته باشــد و براین‬ ‫اســاس محــور تمامــی برنامههــای مدیرعامــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش ارائــه خدمــت‬ ‫صادقانــه و خالصانــه بــه مــردم در تمامــی‬ ‫حوزهها بهویژه شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات‬ ‫کیش است‪.‬‬ ‫محمدصــادق ســرافراز بابیان اینکــه جزیره‬ ‫درزمینــه‬ ‫کیــش از نخســتین مناطــق ازاد کشــور‬ ‫ٔ‬ ‫هوشــمند ســازی و ارائــه خدمــات بــر بســتر‬ ‫الکترونیــک بــوده اســت اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫پیگیریهای رئیس سازمان منطقه ازاد کیش در‬ ‫تالش هســتیم وقفه ایجادشده درروند توسعه‬ ‫خدمــات الکترونیــک طی ســالهای گذشــته را‬ ‫جبــران کــرده و خدماتدهــی هوشــمند را در‬ ‫ســازمان منطقه ازاد کیش و شــرکتهای تابعه‬ ‫جایگزین مراجعات حضوری و بروکراســیهای‬ ‫اداری کنیم‪.‬‬ ‫تنها گردشگری میتواند اقتصاد را از‬ ‫وابستگی به فروش نفت برهاند‬ ‫همچنیــن رئیــس جامعــه هتلــداران کیش با‬ ‫تاکید بر اینکه تنها گردشــگری میتواند اقتصاد‬ ‫را از وابســتگی بــه فــروش نفت برهانــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برخــی محدودیتهــای اعمالشــده‬ ‫مانــع جــذب گردشــگر خارجی اســت و باید در‬ ‫مجلس مطرح و رفع شود‪.‬‬ ‫مســیحا‪ ...‬صفــا با اشــاره بــه تصمیمات غلط‬ ‫ارزشافزوده ادامه داد‪ :‬زیرمجموعه وزارت دارایی‬ ‫قــرار گرفتن مناطــق ازاد‪ ،‬بدترین ضربهای بود که‬ ‫میتوانســت بــه این مناطــق وارد شــود‪ .‬نماینده‬ ‫اژانسهای گردشــگری کیش‪ ،‬جزیره را اصلیترین‬ ‫قطــب گردشــگری کشــور عنــوان و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مالیــات بر ارزشافزوده بزرگترین معضلی اســت‬ ‫که اکنون با ان دستبهگریبان هستیم و امیدواریم‬ ‫ایــن مادهواحــده مغایــر با قانون بــهزودی حذف‬ ‫د ن‬ ‫د ده‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫توجه به جایگاه ویژه مناطق ازاد در‬ ‫تدوینبرنامههفتمتوسعهضروریاست‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقه‬ ‫اســالمی باهــدف ایجــاد بســتر‬ ‫ازاد کیــش خواســتار توجــه ویژه‬ ‫مناســب برای تصمیمگیریهای‬ ‫مسئوالنبهجایگاهمناطقازادو‬ ‫صحیح را عامل مهمــی در رونق‬ ‫حمایتازعملکرداینمناطقدر‬ ‫همهجانبه مناطق ازاد برشــمرد‬ ‫روندتوسعهاقتصادی کشورشد‪.‬‬ ‫و ابــراز امیــدواری کــرد مشــاور‬ ‫جعفر اهنگران‬ ‫جعفراهنگراندر مراسممعارفه‬ ‫جدید سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫داریوشدلفانیمشاورمدیرعامل‬ ‫درامورمجلــس شــورای اســالمی‬ ‫ســازمان منطقه ازاد کیش در امور مجلس شــورای بــا تقویت تعامالت و پیگیریهای مســتمر زمینه‬ ‫اســالمی و یوســف انصاری مســئول پیگیریهای حمایت گسترده از روند توسعه منطقه ازاد کیش‬ ‫ویژه این سازمان که با حضور جمعی از مشاوران‪ ،‬بهعنوانقطب گردشگری کشوررافراهم کند‪.‬ناصر‬ ‫معاونانومدیراناینسازمانبرگزارشد‪،‬برضرورت اخوندیمعاونتوسعهمدیریتسازمانمنطقهازاد‬ ‫توجهویژهمسئوالنبهجایگاهمناطقازادوحمایت کیش نیز تقویت ارتباطات و ارائه اطالعات کامل از‬ ‫از عملکــرد این مناطق باهدف توســعه اقتصادی شرایطفعالیتدرمناطقازادبهقانونگذاران کشور‬ ‫کشــور تاکید کرد‪ .‬او با ابراز خرســندی از پیشرفت را گامی اساسی در جهت تصویب قوانینی منطبق‬ ‫مناطــق ازاد کشــور در ســالهای اخیــر که موجب با وضعیت این مناطق و موثر در رفع چالشها و‬ ‫تثبیتجایگاهانهادرسطحملیومنطقهایشده حل مشکالت سرمایهگذاران‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫است گفت‪ :‬جزایر کیش و قشم به دلیل محصور هموطنان دانست و افزود‪ :‬همکاریهای گسترده‬ ‫بودن و موقعیت جغرافیایی خاص میتوانند بار بــا مراجــع قانونگــذاری و اطالعرســانی درســت‪،‬‬ ‫سنگین توســعه مراودات تجاری و بازرگانی حوزه مهمتریــن عامــل در تصمیمســازیهای اصولــی و‬ ‫خلیجفــارس را برعهدهگرفتــه و ایــن نقــش موثر را کمک به رشد همهجانبه مناطق ازاد کشوراست‪.‬‬ ‫بهخوبیایفا کنند‪.‬از مسئوالننیزانتظارمیرودبه داریوش دلفانی مشاور مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫این مناطق نگرشی خاص داشته و در روند تدوین ازاد کیش درامورمجلس شورای اسالمی نیز در این‬ ‫برنامه هفتم توســعه با رویکرد ملی به پیشرفت نشســت با اشاره به تنوع فعالیتهای اقتصادی‪،‬‬ ‫همهجانبهاینجزایرکمککنند‪.‬اوبهدستاوردهای گردشــگری و صنعتــی در جزیره کیش و همچنین‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد در زمینــه تامیــن منابــع مالی اهتماممسئوالنبهرشدوتوسعهمنطقهازاد کیش‬ ‫برای اجرای طرحهای عمرانی اشــاره کرد و گفت‪ :‬گفت‪:‬تالشخواهیم کرددرسال«تولید‪،‬پشتیبانی‬ ‫اتمام طرحهای نیمهتمام و رسیدگی به طرحهای و مانع زدایی‪ ،‬موانع پیش روی فعاالن اقتصادی‬ ‫معوق در جزیره کیــش درمدت کوتاه باقیمانده و مشکالت ناشی از تسری برخی قوانین سرزمین‬ ‫تــا پایان دولــت‪ ،‬مهمترین رویکــرد در برنامهها و اصلیبهمناطقازاد‪،‬دراینجزیرهزیبابرطرفشود‬ ‫عملکردسازمانمنطقهازاد کیشاست‪.‬مدیرعامل تا افرادی که به شوق ابادانی کیش تالش میکنند‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش همچنین ارائه اطالعات باانگیــزهای مضاعــف در مســیر رشــد و تعالی این‬ ‫صحیــح و بهموقــع به نمایندگان مجلس شــورای منطقهبهحرکتادامهدهند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی‬ ‫استان یزد گفت‪ :‬بهمنظور حمایت از هنرمندان در بحران‬ ‫کرونا نخســتین نمایشــگاه مجــازی صنایعدســتی در یزد‬ ‫راهاندازیشد‪.‬به گزارشصداوسیما‪،‬سیدمصطفیفاطمی‬ ‫با اشاره به اینکه در بحران کرونا گردشگری و صنایعدستی‬ ‫یزد متضرر شده است‪ ،‬افزود عالوه بر راهاندازی گردشگری‬ ‫و تورهای مجازی بهتازگی نمایشگاه مجازی برای عرضه‬ ‫صنایعدستیاستانراهاندازیشدهاست‪.‬‬ ‫اوهمچنینبهبرگزارینمایشگاهدائمیصنایعدستی‬ ‫در ویترینهای استانداری اشاره میکند و میگوید‪ :‬در این‬ ‫نمایشگاهتولیداتبیشاز‪۷۰‬نفرازهنرمندانصنایعدستی‬ ‫استاندربیشاز‪ ۴۰‬رشتهصنایعدستیازاکثرشهرستانهای‬ ‫اســتان در قالــب‪ ۲۸‬ویترین چیدمان و در معــرض دید و‬ ‫ســفارش گیری مهمانان و مراجعهکنندگان استانداری یزد‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫پیگیری ساخت تعدادی ویترین برای ارائه و نمایش‬ ‫محصوالت صنایعدستی در نقاط پرتردد استان‪ ،‬پیگیری‬ ‫طراحی و برنامهنویســی ســایتی جامع بهمنظور نمایش‬ ‫تولیدات صنایعدستی در بستر مجازی‪ ،‬مشارکت و حضور‬ ‫هنرمنداناستاندرنمایشگاهمجازیصنایعدستیتهراناز‬ ‫دیگرراهکارهابرایفروشصنایعدستیاستانیزداست‪.‬‬ ‫ثبتنام ‪ 7‬هزار یزدی برای‬ ‫دریافت واکسن مشترک ایران‬ ‫و کوبا‬ ‫معاونفنیمرکزبهداشتاستانیزدبااشارهبهثبتنام‬ ‫‪ ۷‬هزار یزدی برای دریافت واکســن مشــترک ایران و کوبا‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اینمرحلهازواکسیناسیونروز گذشتهدراستانیزدبه‬ ‫پایانرسید‪.‬دکترمسعودشریفیمعاونفنیمرکزبهداشت‬ ‫استانیزدبااشارهبهاینکهسومینمرحلهکارازماییفازسوم‬ ‫واکسن کنژوگه در استان یزد از روز ‪ 20‬اردیبهشتماه اغاز‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪:‬دراولینثبتنامیبرایانجامسومینمرحلهاز‬ ‫کار ازمایی واکسن مشترک ایران و کوبا‪ 2،‬هزار و‪ 500‬یزدی‬ ‫ثبتنام کردند‪.‬اوبابیاناینکهسهمیهمابرایاستانیزد‪3‬‬ ‫هزار نفر بود‪ ،‬افزود‪ :‬برای انجام این مرحله واکسیناسیون‬ ‫بازه ثبتنامی را بیش از ‪ 6‬هزار نفر در نظر گرفتیم تا پس‬ ‫از پایــش از بین این افراد درنهایت بتوانیم بــر روی‪ 3‬هزار‬ ‫نفر واکسیناسیون را انجام دهی‪ .‬شریفی مرحله اول و دوم‬ ‫واکسیناسیون‪،‬واکسنمشترکانستیتوفینالیکوباوانستیتو‬ ‫پاســتور ایران در کشــور کوبا انجام گرفت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فاز‬ ‫سوم در ایران و کوبا انجام میشود که هفت استان کشور‬ ‫میزبانانبودند کهیزدنیزیکیاز ایناستانهابود‪.‬معاون‬ ‫فنیمرکزبهداشتاستانیزدخاطرنشان کرد‪:‬برایثبتنام‬ ‫در این کار ازمایییکسایتمعرفیوافرادی کهتمایلبه‬ ‫انجاماین کارداشتنددراستانیزدثبتنام کردند‪.‬اوبااشاره‬ ‫به اینکه این مرحله از واکسیناسیون امروز در استان یزد به‬ ‫پایان رسید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای شرکت در این کار ازمایی بیش‬ ‫از‪ ۷۰۰۰‬نفراز همشهریاناعالمامادگی کردهبودند کهپس‬ ‫از پایش از میان انها‪ 3،‬هزار نفر واکسینه شدند‪ .‬شریفی‬ ‫اظهار داشت‪:‬افرادی کهدر اینمرحلهواکسینهشدندیک‬ ‫مرحله به فاصله‪ ۲۸‬روز و یک مرحله به فاصله‪ ۵۶‬روز از‬ ‫واکسیناسیوناولیهواکسنرادریافتمیکنند‪.‬‬ ‫نامنویسیمصرفکنندگانغیرخانگیدر‬ ‫سامانهسیفامضروریاست‬ ‫دریافــت کد شــیما اقــدام و پــسازان میتوانند‬ ‫تقاضــای ســوخت موردنیــاز خــود را در ســامانه‬ ‫درخواست فراوردههای نفتی (سدف) به ادرس‬ ‫‪/http://www.newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫ثبت کنند‪ .‬گفتنیاستدربررسیهایانجامشده‬ ‫تعــداد زیادی از واحدهای صنفی مصرفکننده‬ ‫گاز مایع ســیلندری فعال در سطح جزیره کیش‬ ‫از قبیل رســتورانها و مراکز پذیرایی فاقد مجوز‬ ‫فعالیت اقتصادی بوده یا مجوز اقتصادی انها‬ ‫منقضیشدهاست‪.‬‬ ‫انتخابموزهمردمشناسیبومیان کیش‬ ‫بهعنوانموزهبرتر کشور‬ ‫موزه مردمشناســی بومیان کیش با انتخاب‬ ‫شــورای بینالمللی موزههــا (‪ )ICOM‬موفق به‬ ‫کســب عنوان ارزشمند موزه برتر کشــور در سال‬ ‫‪ 99-98‬شد‪ .‬این مجموعه فرهنگی – تاریخی‬ ‫باهدفترویجفرهنگغنیایران‪،‬هویتبخشی‬ ‫و تقویت ظرفیت جذب گردشگر عالقه من به‬ ‫میراثناملموسبههمتجمعیازبومیان کیش‬ ‫در این منطقه ازاد ایجادشده است‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش در بخش موزههای خصوصی با شاخص‬ ‫«معرفی» موزه مردمشناســی ارامنه جلفای نو‪،‬‬ ‫موزه مردمشناسی اوز و موزه بومیان کیش و موزه‬ ‫معماریوخالقیتبرگزیدهشدند‪.‬موزهخیابان‬ ‫ولیعصــر‪ ،‬موزه شــهرداری اردبیل و ســایت موزه‬ ‫جهانی هفتتپه و چغازنبیل نیز موزههای برتر‬ ‫همدر بخشموزههایدولتی کوچکباشاخص‬ ‫معرفــی انتخــاب شــدند‪ .‬همچنیــن در بخــش‬ ‫خـبرکوتاه‬ ‫شــاخص معرفی‪ ،‬موزه ابگینه و ســفالینه‪ ،‬موزه‬ ‫ملــی هنر و ادبیــات کودکان‪ ،‬موزه رضا عباســی‬ ‫و مــوزه تاریــخ امل بهعنوان برترینها موفق به‬ ‫کســب رتبه شــدند‪ .‬موزه ملی ایران‪ ،‬مجموعه‬ ‫میراثجهانی کاخ گلستانوسازمان کتابخانهها‬ ‫و موزهها و مرکز استان قدس رضوی نیز به ترتیب‬ ‫موزههــای برتــر اول تا ســوم در بخش موزههای‬ ‫دولتیبزرگباشاخصمعرفیمیباشند‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت خانه مردمشناسی بومیان کیش سال ‪94‬‬ ‫نیز در پنج شــاخصه معرفی‪ ،‬پژوهش‪،‬توســعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬اســتانداردهای فیزیکی و خالقیت و‬ ‫نواوری در زمره ســه موزه برتر کشــور برگزیده و‬ ‫معرفی شــد و در مراســم معرفی موزههای برتر‬ ‫کشور در بخش موزههای خصوصی و در شاخص‬ ‫تالش برای بقاء‪،‬عنوان برترین موزه کشــور را از‬ ‫ان خود کرد‪.‬‬ ‫اغاز طرح ملی سحاب‬ ‫جمعیت هاللاحمر در یزد‬ ‫مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان یزد گفت‪ :‬به‬ ‫مناســبت هفتــه هاللاحمــر از طــرح ملی ســحاب در یزد‬ ‫رونمایی شــد‪.‬به گزارش صداوســیما‪ ،‬حــرازی زاده گفت‪:‬‬ ‫در طــرح ســحاب (ســفیران حمایتهای اغــاز طرح ملی‬ ‫ســحاب جمعیــت هاللاحمــر همزمان با سراســر کشــور‬ ‫امدادیوبشردوستانه)اعضایجوانجمعیتهاللاحمر‬ ‫داوطلبانــه بهصــورت پیــاده یــا بــا دوچرخه با حضــور در‬ ‫مکانهای پرتردد عمومی و گردشگری‪ ،‬خدمات امدادی‬ ‫ارائــه میدهند‪ .‬او افزود‪ :‬این طــرح اموزشهای امدادی و‬ ‫خدمات بشردوســتانه را ارائه میکنــد و رویکرد این طرح‬ ‫اجتماعمحور در مجامع عمومی و در شرایط کنونی کرونا‬ ‫عالوهبرخدماتامدادیواموزشمهارتهایامدادی‪،‬به‬ ‫ارائهماسکوموادضدعفونینیزمیپردازند‪.‬‬ ‫د دهمد ن‬ ‫رویدا د زید‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫اساسنامه حقوق معلوالن بهطور کامل اجرا نمیشود‬ ‫معلوالن یزد چشمبهراه روزهای بهتر‬ ‫بازار صنایعدستی‬ ‫زیر سایه کرونا‬ ‫‪ ۴۲‬پروژه ورزشی‬ ‫در استان افتتاح میشود‬ ‫ایینشبخرمشهربرگزار میشود‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫شنبه ‪ ۰۱‬خرداد ماه ‪ / ۱۴۰۰‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪۱۰7۴‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان یــزد گفــت‪ :‬بــا تالشهــای‬ ‫انجامشــده تا پایان کار دولت دوازدهم‪ ۴۲‬پروژه ورزشــی‬ ‫در این استان تکمیل و به بهرهبرداری میرسد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویدادامروز‪،‬مسعودشریعتیافزود‪:‬شهرستانهاهمواره‬ ‫رکن و پایه اصلی توسعه ورزش و جوانان هستند و ازاینرو‬ ‫نگاه ویژهای به انها و توســعه زیرســاختهای موردنیاز‬ ‫ورزشــی میشــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باوجوداینکه از ابتدای کار‬ ‫دولت با حجم باالیی از پروژههای نیمهتمام جامانده از‬ ‫دولت دهم روبرو بودیم‪ ،‬با برنامهریزی‪ ،‬تالش و پیگیری‬ ‫اعتبار الزم جذب و در راستای تکمیل پروژههای نیمهتمام‬ ‫گام برداشته شد‪ .‬این مسئول بابیان اینکه در کنار تکمیل‬ ‫پروژههای نیمهتمام‪ ،‬طرحهای جدیدی نیز اغاز و تکمیل‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در راستای توسعه زیرساختهای‬ ‫ورزشــی قریــب بــه‪ ۷۰‬زمین چمن مصنوعی در اســتان و‬ ‫نقاطــی که هیچگونه ســرانه ورزشــی نداشــت احــداث و‬ ‫افتتاحشد‪.‬شریعتیبابیاناینکهتاکنونباتکمیلپروژههای‬ ‫نیمهتمام بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار مترمربع به فضاهای ورزشــی‬ ‫استاناضافهشدهاستتصریح کرد‪:‬باتکمیلوبهرهبرداری‬ ‫از اینپروژهها‪،‬قریببه‪ ۶۰‬هزار مترمربعدیگربهفضاهای‬ ‫ورزشیاستاناضافهمیشود‪.‬‬ ‫مدیــر فرهنگــی و اموزشــی‬ ‫پخــش خواهــد شــد افــزود‪:‬‬ ‫اجــرای برنامه شــب خرمشــهر‬ ‫معاونت فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫برعهدهگرفته منصور ضابطیان‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش از‬ ‫از مجریان بنام کشور است‪ .‬به‬ ‫برگزاریایین«شبخرمشهر»به‬ ‫گفته مدیر فرهنگی و اموزشــی‬ ‫مناسبتفرارسیدنسومخرداد‪،‬‬ ‫رضا اردالن‬ ‫معاونت فرهنگــی اجتماعی‪،‬‬ ‫ســالروز ازادسازی خرمشــهر‪ ،‬در‬ ‫در همیــن شــب ضمــن اعــالم‬ ‫این جزیره خبر داد‪ .‬رضا اردالن‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اییــن شــب خرمشــهر از ســاعت‪ ۲۰‬فراخــوان دومین دوره جشــنواره داســتان صوتی‬ ‫ســوم خرداد ‪ ۱۴۰۰‬با حضور سردار عبداله نورانی کیش«واگویههایجنوب»از پوستراینجشنواره‬ ‫از ایثارگــران و فرماندهــان‪ ۸‬ســال دفاع مقدس‪ ،‬رونمایی میشــود‪ .‬رضا اردالن با تاکید بر اینکه‬ ‫مسئوالنمحلی‪،‬هنرمندانواهالیرسانهدرسالن دوره اول جشنواره واگویههای جنوب همزمان‬ ‫خوارزمیمرکزهمایشهایبینالمللی کیش‪،‬اغاز با سالروز ازادسازی خرمشهر اغازشده بود افزود‪:‬‬ ‫میشــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه در شــب خرمشهر در اولیــن دوره ایــن جشــنواره شــاهد رقابــت‬ ‫شــاهد روایت خاطرات ســردار نورانی از حماسه داستاننویسانی از ‪ ۴‬استان بودیم و نزدیک به‬ ‫ازادســازی این شــهر خواهیــم بود افــزود‪ :‬برپایی ‪ ۶۰۰‬دقیقه داستان صوتی به دبیرخانه جشنواره‬ ‫نمایشگاه عکس محسن راستانی‪ ،‬با حضور این ارســال شــد‪ .‬مدیر فرهنگی و اموزشــی معاونت‬ ‫عــکاس مطــرح ملــی کــه قابهایــی از ســالروز فرهنگــی اجتماعــی ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫ازادسازی خرمشهر را به نمایش خواهد گذاشت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در دومیــن دوره جشــنواره داســتان‬ ‫یکی دیگر از برنامههای این رویداد است‪ .‬اردالن صوتی کیش‪،‬داستاننویساناستانهایبیشتری‬ ‫بابیان اینکــه در ایــن ویژهبرنامه نماهنگهایی امکان ارســال اثار صوتی خود را خواهند داشــت‬ ‫بــا موضــوع حماســه ازادســازی خرمشــهر عزیز و که جزئیات بیشتر این رویداد در شب سوم خرداد‬ ‫خاطــرات مقاومــت این شــهر در جنگ تحمیلی بهصورترسمیاعالممیشود‪.‬‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراوردههــای نفتــی‬ ‫منطقــه هرمــزگان از الــزام مصرفکننــدگان غیر‬ ‫خانگی گاز کیش به نامنویسی در سامانه سیفام‬ ‫مناطــق ازاد خبــر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و امــور بینالملــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش‪،‬‬ ‫مصرفکنندگان غیر خانگی گاز در راستای اجرای‬ ‫طرحتوزیعالکترونیکی گاز مایع‪،‬اعماز مصارف‬ ‫سیلندری و بالک در واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫جزیرههمانندمصرفکنندگاننفتگازمیبایست‬ ‫به نامنویســی در ســامانه ســیفام مناطق ازاد و‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ن‬ ‫در نشســتی بــا حضــور نماینــدگان کانــون‬ ‫نابینایــان‪ ،‬افــراد ضایعــه نخاعــی و ناشــنوایان‬ ‫اســتان یزد بر لــزوم عمل دســتگاههای دولتی به‬ ‫مــوارد مندرج در اساســنامه حقوق معلولین اعم‬ ‫از مناسبســازی تردد‪ ،‬دسترسپذیری‪ ،‬بهداشت‬ ‫و درمان‪ ،‬توانبخشی‪ ،‬اموزش‪ ،‬مسکن‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫فرهنگســازی و ارتقــای اگاهیهــای عمومــی و‬ ‫حمایتهــای قضایــی‪ ،‬اســتخدامی و معیشــتی‬ ‫تاکید شــد‪ .‬به گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جامعه معلولین اســتان یزد بابیان اینکه تشــکل‬ ‫جامعه معلوالن استان بهطور رسمی از سال ‪۷۷‬‬ ‫شروع به فعالیت کرده است افزود‪ :‬اینکه اداره‬ ‫یا ســازمانی فقط ورودی ان مناسبســازی شــود‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ورودی اکثــر‬ ‫ادارات اســتان رمپهایــی ساختهشــده که برای‬ ‫رفتوامد معلولین استاندارد نیست‪.‬‬ ‫محمدحســین رادمنش اظهار کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫طرح هفتخوان مناسبســازی شهر یزد از سوی‬ ‫شورای شهر یزد و شهرداری به حال خود رهاشده‬ ‫و روی زمینمانده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬همچنین بازدیدهای از طرح‬ ‫یادشــده صــورت گرفت و اشــکاالتی بــه ان وارد‬ ‫شــد که هیچکــدام هنوز رفــع نشــدند؛ انتظارات‬ ‫بیــش از اینها اســت چــون بودجه خوبــی برای‬ ‫مناسبسازی شهری در نظر گرفتهشده بود‪.‬‬ ‫موارد حمایتی به بهطور کامل عملیاتی‬ ‫نمیشود‬ ‫نماینده انجمن ناشــنوایان اســتان یــزد نیز در‬ ‫ایــن نشســت در خصــوص اساســنامه حمایت از‬ ‫معلولیــن اظهــار کرد‪ :‬موارد حمایتــی از معلوالن‬ ‫که در قانون پیشبینیشده است به بهطور کامل‬ ‫عملیاتی نمیشود‪ .‬بیشترین مشکل ناشنوایان در‬ ‫خصوص ارتباط با جامعه است و به هر ادارهای‬ ‫که مراجعه میکنند نیاز به یک مترجم دارند‪.‬‬ ‫مینا شایق با اعالم اینکه در این کانون حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬ناشــنوا تشــکیل پرونده دادهاند که ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫از انهــا کارت عضویت فعال دارند خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬ادارات و ســازمانهای دولتی باید کمک به‬ ‫ناشــنوایان را از وظایف خود بدانند‪ .‬این ادارات‬ ‫میتواننــد بــرای کمــک بــه ایــن افراد بخشــی از‬ ‫بودجه خود را برای بهکارگیری مترجم ناشنوایان‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫شــایق بــا اشــاره بــه مشــکالت ناشــنوایان در‬ ‫دوران شــیوع بیماری کرونــا تصریح کرد‪ :‬باوجود‬ ‫ماســکهایی کــه بــرای رعایــت پروتکلهــای‬ ‫بهداشــتی اســتفاده میشــود لبخوانــی توســط‬ ‫ناشنوایان بسیار سخت انجام میشود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن اتفاق در بانکها و برخی‬ ‫از ادارات دیگر که از کاورهای پالستیکی استفاده‬ ‫میکنند سختتر است و زمانی هم که از متصدی‬ ‫مربوطــه تقاضــا میکنیــم که ماســک را از صورت‬ ‫خــود بــردارد متوجه صحبتها نمیشــود که در‬ ‫بسیاری از مواقع باعث شده کار را نیمهکاره رها‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫شــایق در خصوص مشــکالت دانــش اموزان‬ ‫ناشــنوا در زمــان اموزشهای انالیــن توضیح داد‪:‬‬ ‫این اتفاق هم یکی دیگر از مشــکالت ناشنوایان‬ ‫اســت و باید اموزشهای مجازی حتما بهصورت‬ ‫تصویری باشند که به همین دلیل زمانبر خواهد‬ ‫بــود‪.‬او بــا اظهار امیــدواری از اینکه افراد شــنوا با‬ ‫فرهنگ ناشــنوایان بیشتر اشنا شــوند عنوان کرد‪:‬‬ ‫این موضوع باعث خواهد شــد که شنواها بیشتر‬ ‫مشکالت ما را درک کنند و حرفهای ما را متوجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نماینده انجمن ناشــنوایان اســتان یزد اضافه‬ ‫کرد‪ :‬صداوسیما هم میتواند برنامهها و فیلمها‬ ‫و اخبــار را بهصــورت زیرنویــس و بــا حضــور یک‬ ‫مترجــم پخــش کند تــا ناشــنوایان هــم بتوانند از‬ ‫انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫یکــی از مترجمان ناشــنوایان اســتان بــا اظهار‬ ‫تاســف از اینکــه دلگرمــی برای مترجمــان وجود‬ ‫ندارد اظهار کرد‪ :‬درخواست من از استانداری این‬ ‫اســت کــه در هــر اداره یک نفر زبان اشــاره را یاد‬ ‫بگیــرد تا از چنانچه ناشــنوایی بــه اداره مراجعه‬ ‫کرد مشکل او را حل کنند‪ .‬او بابیان اینکه بنا به‬ ‫اعــالم نظــر اداره بهزیســتی اســتان از ‪ ۲۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬معلول در اســتان که تحت پوشــش سازمان‬ ‫بهزیســتی قــرار دارنــد گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪۳۱۹‬‬ ‫نفر با معلولیت شــنوایی ثبتشــدهاند که شدت‬ ‫ایــن معلولیــت از خفیــف تا خیلی شــدید اســت‬ ‫که یکســوم این تعداد یعنی تقریبــاً یک هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفر از انها دچار معلولیت شدید ناشنوایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه استان یزد تنها ‪ ۵‬مترجم‬ ‫زبان اشــاره ناشــنوایان دارد تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫بــه نیازهــای جامعــه ناشــنوایان در عرصههــای‬ ‫مختلــف ایــن تعــداد مترجم بســیار کم اســت و‬ ‫هرســال بایــد همکاریها و حمایتهــای الزم در‬ ‫زمینه تربیت مترجم ناشــنوایان در استان صورت‬ ‫گیرد تا هم بتوان در امور جاری ناشنوایان هم در‬ ‫دادگاهها‪ ،‬صداوسیما و ‪ ...‬از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ادارات موظف به اجرای تکالیف هستند‬ ‫قائممقــام انجمــن نابینایــان اســتان یــزد نیــز‬ ‫بابیــان اینکــه قانونــی تحــت عنــوان حمایــت از‬ ‫حقــوق معلــوالن بــه تصویــب مجلــس رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانون کــه از ‪ ۳۴‬مــاده و ‪۳۹‬‬ ‫تبصــره در ‪ ۱۰‬فصــل تنظیمشــده مــوارد مختلفــی‬ ‫از حقــوق معلولیــن اعــم از مناسبســازی تردد‪،‬‬ ‫دسترسپذیری‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬توانبخشی‪،‬‬ ‫اموزش‪ ،‬مسکن‪ ،‬اشتغال‪ ،‬فرهنگسازی و ارتقای‬ ‫اگاهیهــای عمومــی و حمایتهــای قضایــی‪،‬‬ ‫استخدامی و معیشتی را در برمیگیرد‪.‬‬ ‫پارســائیان بــا اشــاره بــه ‪ ۳۵۰‬عضــو جامعــه‬ ‫نابینایــان اســتان بــا توجــه بــه شــرایط خــاص‬ ‫اساســنامه عنوان کرد‪ :‬جامعه هدف این تشــکل‬ ‫همه افراد داری اسیب بینایی هستند و در استان‬ ‫بنا به امار اعالمشده از سوی بهزیستی‪ ،‬تقریبا ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر دارای عارضه بینایی وجود دارند‬ ‫کــه در حــد توان بــه انها خدماترســانی انجام‬ ‫میشــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه رویکــرد حمایتــی ایــن‬ ‫قانون نسبت به افراد دارای معلولیت اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ایــن قانــون دو ســری تکلیف دیده میشــود‪.‬‬ ‫یک تکلیفی شامل همه وزارتخانهها و موسسات‬ ‫و شــرکتهای دولتی میشود که موظف هستند‬ ‫انهــا را بهعنــوان یــک حــق و نــه بهعنــوان یک‬ ‫لطف انجام دهند‪.‬‬ ‫پارســائیان بــا اظهار تاســف از اینکه بســیاری‬ ‫از ادارات تکالیــف خــود را در موضــوع خدمــت‬ ‫بــه معلــوالن از دیدگاه یک لطــف نگاه میکنند‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اگر یک فرد با معلولیت به ادارات‬ ‫دولتــی مراجعــه میکننــد بایــد تکلیــف خــود‬ ‫را بهعنــوان یــک وظیفــه ذاتــی دســتگاه انجــام‬ ‫دهــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تمامی دســتگاههای دولتی‬ ‫کــه از بودجــه عمومــی کشــور اســتفاده میکننــد‬ ‫مکلف هســتند حداقل ســه درصــد از مجوزهای‬ ‫اســتخدامی خــود را چــه بهصورت رســمی و چه‬ ‫بهصورت پیمانی و کارگری به معلولین اختصاص‬ ‫دهنــد و بــرای ایــن هــم یــک ضمانــت اجرایــی‬ ‫کیفــری مشخصشــده اســت‪ .‬قائممقــام انجمن‬ ‫نابینایان استان یزد به وظایف صداوسیما نسبت‬ ‫بــه معلولین ناشــنوا و نابینا اشــاره و عنــوان کرد‪:‬‬ ‫زیرنویس کردن فیلم برای ناشنوایان و قرار دادن‬ ‫مترجم برای نابینایان از وظایف ذاتی صداوسیما‬ ‫اســت و نیازی به انعقاد تفاهمنامه با شــهرداری‬ ‫و شــورای شــهر و یا دیگر نهادهای دولتی ندارد‪.‬‬ ‫همانطور که برای تمام قشرهای جامعه برنامه‬ ‫تولیــد میکنــد باید بــرای معلوالن نیز ایــن کار را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫او از عــدم تخصیــص بودجــه کافی بهعنوان‬ ‫بزرگترین موانع در مقابل اجرای این قانون نام‬ ‫برد و گفت‪ :‬طبق براورد ســازمان بهزیستی برای‬ ‫اجــرای این قانون بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجــه الزم اســت امــا ســال گذشــته در بهترین‬ ‫حالت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان برای ان در نظر گرفته‬ ‫شد که با پیشبینیها فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا پارســائیان افــزود‪ :‬دولــت هــم‬ ‫مکلف اســت در بودجه سنواتی خود برای افراد‬ ‫دارای معلولیت که فاقد شــغل و درامد هســتند‬ ‫حداقــل حقوق و دســتمزد مصوبه شــورای عالی‬ ‫کار ساالنه را در نظر بگیرد‪ .‬چنانچه این تکلیف‬ ‫را دولــت و دســتگاههای مربوطــه اجرا میکردند‬ ‫بسیاری از مشکالت معلول برطرف میشد‪.‬‬ ‫‪ ۶۲۰‬معلول ضایعه نخاعی استان تحت‬ ‫پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند‬ ‫نماینده انجمن ضایعه نخاعی اســتان یزد با‬ ‫اعالم اینکه هماکنون ‪ ۶۲۰‬معلول ضایعه نخاعی‬ ‫در اســتان تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی قرار‬ ‫دارنــد که خدماتی مســتمر طبق مصوبه مجلس‬ ‫دریافــت میکننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بخــش قابلتوجهــی‬ ‫از معلــوالن ضایعــه نخاعی اســتان یــزد به دلیل‬ ‫سقوط از درخت به این ضایعه مبتال شدند‪.‬‬ ‫مجتبــی کریمــی بابیــان اینکــه در فصــل‬ ‫میوهچینــی ســقوط از درخــت یک معضــل برای‬ ‫استان محسوب میشود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهطوریکه‬ ‫تقریبا ‪ ۸۰‬نفر در استان به دلیل سقوط از درخت‬ ‫دچــار ضایعــه نخاعــی شــدهاند و بایــد توســط‬ ‫دستگاههای ذیربط اموزشهای الزم داده شود‬ ‫تا دچار این عارضه نباشیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاسفانه در زمینه مناسبسازی‬ ‫شــاهد کمبودهای جدی هســتیم و در بسیاری از‬ ‫ادارات این کمبودها بیشتر احساس میشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شــورای اسالمی شهر انجام خواهد شد‪ ،‬نصب‬ ‫یــک المــان با موضوع رســانه نیز در دســتور کار‬ ‫شهرداری قرار دارد‪.‬‬ ‫شــهردار یــزد بــا تاکید بــر اینکه مــکان فعلی‬ ‫خانــه مطبوعــات اســتان بههیچعنــوان در شــان‬ ‫اصحاب رســانه نیست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬الزم است تا‬ ‫با همکاری دستگاههای مختلف نسبت به فراهم‬ ‫کردن مکانی مجهز اقدام شود‪.‬‬ ‫عزیزی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرداری و شــورای‬ ‫اســالمی شــهر همواره به جایگاه و نقش مهم و‬ ‫موثــر خبرنــگاران در جامعه اعتقاد کامل داشــته‬ ‫و در جهــت حــل مشــکالت و پیگیــری مطالبات‬ ‫اصحاب رسانه یزد تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫مجیــد جوادیــان زاده‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد نیــز بــا قدردانــی از‬ ‫حمایت و همراهی مجموعه شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر یزد با فعالیتهای فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و مخصوصا رســانهای‪ ،‬بر ضرورت ساخت المان‬ ‫خبرنگار و نامگذاری یک میدان یا خیابان به نام‬ ‫خبرنگاران استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین فرزاد فیضی‪ ،‬مدیر خانه مطبوعات‬ ‫استان یزد از همراهیها و حمایتهای مسئوالن‬ ‫و شهرداری و شورای اسالمی شهر با فعالیتهای‬ ‫این مجموعه قدردانی کرد و رسیدگی و پیگیری‬ ‫مطالبات اعضای خانه مطبوعات یزد را خواستار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نوسازی فرهنگسرای قران استان با همت سازمان فرهنگی شهرداری یزد‬ ‫تفاهمنامه بازسازی و تجهیز ساختمان تاریخی‬ ‫خانه وزیری محل فرهنگسرای قران‪ ،‬بین سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و انجمن‬ ‫قرانی استان منعقد شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫عبــاس مالزینلی معاون شــهردار و رئیس ســازمان‬ ‫فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری یزد گفت‪:‬‬ ‫بــا احداث ســاختمانی مجهز و مــدرن میتوان در‬ ‫رویداد یزد‬ ‫رسانههابامطالبه گریزمینهپاسخگویی‬ ‫مسئولینرافراهم کنند‬ ‫اســتاندار یــزد در نشســت‬ ‫خانــه مطبوعات‪ ،‬رســانهها و‬ ‫مشترک با اعضای هیئتمدیره‬ ‫خبرنگارانبامطالبه گریزمینه‬ ‫خانه مطبوعات و رســانههای‬ ‫پاسخگویی مسئولین را فراهم‬ ‫اســتان ضمــن قدردانــی از‬ ‫کننــد‪ .‬اســتاندار یــزد در بخش‬ ‫تالشهــای ایــن تشــکل در‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫محمدعلی طالبی‬ ‫حــوزه اطالعرســانی گفــت‪:‬‬ ‫به اهمیت مطبوعات در دنیای‬ ‫مــدرن عنــوان کــرد‪ :‬علیرغــم‬ ‫گــزارش ارائهشــده در جلســه‪،‬‬ ‫نشاندهنده فعال و پویا بودن خانه مطبوعات توسعه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی‪،‬‬ ‫و رســانهها اســت‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مطبوعــات بــا ویژگیهای منحصربهفــرد خود‬ ‫محمدعلــی طالبــی در نشســتی مشــترک بــا همچنــان در دنیــای مــدرن جایــگاه خوبــی‬ ‫اعضای هیئتمدیره و بازرسی خانه مطبوعات دارنــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــناخت نیازها و‬ ‫و رســانههای اســتان یــزد کــه بهمنظور بررســی ســالیق جامعــه و مــردم و اعمــال ابتــکارات و‬ ‫مســائل و خواســتههای اعضــای ایــن تشــکل خالقیتهایــی‪ ،‬میتــوان جایــگاه مطبوعات‬ ‫صنفی در محل سالن حمیدیا استانداری برگزار را ارتقــا داد‪ .‬اســتاندار یزد ابراز امیــدواری کرد‪ ،‬با‬ ‫شد‪ ،‬با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولین پیگیری موثر خواســتههای مطرحشــده از سوی‬ ‫در تمامــی زمینههــا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکی از هیئتمدیره خانه مطبوعات در این نشســت‪،‬‬ ‫شاخصهایحکمرانیخوبپاسخگوییاست شــاهد اتفاقات خوبی در ایندهای نزدیک برای‬ ‫که این موضوع را دنبال کردهایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اعضایاینتشکلباشیم‪.‬‬ ‫ردصالحیتنامزدهایانتخاباتشوراها‬ ‫دور از مصلحت و عقالنیت است‬ ‫ساخت المان خبرنگار در دستور کار شهرداری قرار دارد‬ ‫شــهردار یــزد بــا اشــاره بــه جایــگاه واالی‬ ‫خبرنــگاران در جامعــه گفــت‪ :‬شــهرداری یــزد‬ ‫عــالوه بــر نامگذاری یکی از خیابانهای شــهر به‬ ‫نام خبرنگار ساخت یک المان شهری با موضوع‬ ‫رسانه را در دستور کار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬جمالالدیــن‬ ‫عزیــزی در نشســت بــا اعضــای هیئتمدیــره‬ ‫خانه مطبوعات و رســانههای اســتان یزد که با‬ ‫حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫برگــزار شــد بــه نقــش واالی این نهــاد صنفی و‬ ‫خبرنگاران اشــاره کرد و افزود‪ :‬الزم اســت تا از‬ ‫اصحاب رســانه و فعاالن حوزه خبر به بهترین‬ ‫شــکل ممکن تجلیل شود‪ .‬او نامگذاری یکی از‬ ‫خیابانهــا یا میادین شــهر یــزد را از برنامههای‬ ‫اصلــی شــهرداری در ســال جــاری برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬عــالوه بــر ایــن اقــدام کــه بــا همــکاری‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫راستای تحقق اهداف انجمن قرانی استان حرکت‬ ‫کــرد‪ .‬او به جذابیت گالری قرانی برای بســیاری از‬ ‫گردشگران اشاره و عنوان کرد‪ :‬مردم دارالعباده یزد‬ ‫همــواره از محافل قرانی و نشســتهای عترت و‬ ‫اهلبیت (ع) چه در فضای مجازی و چه در فضای‬ ‫حقیقیاستقبالزیادیمیکنند‪.‬‬ ‫مالزینلی با اشــاره به پیشــتازی چند سال اخیر‬ ‫اســتان یــزد در زمینــه قرانی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دو‬ ‫نفــر از قاریان توانمند اســتان که در مجمع قرانی‬ ‫عضویت داشــتند‪ ،‬اکنون جــزو داوران مســابقات‬ ‫کشوری هستند‪ .‬رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشــی شــهرداری یــزد ادامــه داد‪ :‬ایــن دو قــاری‬ ‫بهعنــوان جوانتریــن داوران و مدرســان برگزیــده‬ ‫قران به چهرههای ماندگار استان تبدیلشده و در‬ ‫کنار چهرههایپیشکسوت کشوریقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫او از یزد بهعنوان تنها شهر شیعه ثبت میراث‬ ‫جهانــی نــام برد و گفت‪ :‬بــا توجه به اینکه خانه‬ ‫وزیری در بافت تاریخی یزد واقعشــده‪ ،‬میتواند‬ ‫در امــوزش مفاهیــم قرانی به گردشــگران داخلی‬ ‫و خارجــی‪ ،‬گســترش فرهنــگ اســالمی و برگزاری‬ ‫مسابقات قرانی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای اسالمی‬ ‫نوسازی روکش اسفالت شهر با‬ ‫شهر یزد با انتقاد از رد صالحیت‬ ‫اســفالتهای بازیافتی از دیگر‬ ‫برخــی از داوطلبــان شــرکت در‬ ‫اقدامات شورای پنجم شهر یزد‬ ‫انتخابات شــورای شــهر گفت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه شــورای‬ ‫ایــن اتفــاق بــهدوراز مصلحت‬ ‫پنجم شــفاف و برامده از افکار‬ ‫حمیدرضا قمی‬ ‫کشــور و عقالنیــت و ضــد‬ ‫همــه مــردم شــهر بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشارکت بیشــتر مردم در اداره‬ ‫در ایــن دوره توقــع مــردم از‬ ‫شهراست‪.‬‬ ‫مدیریتشهریدر حدبسیار باالییافزایشپیدا‬ ‫به گزارشایمنا‪،‬حمیدرضاقمیبارسانههابه کرد که این راه برگشتناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫تشریح اقدامات شورای شهر در حوزه گردشگری‬ ‫عضو شــورای اســالمی شــهر یزد با اشــاره به‬ ‫و روابط بینالملل پرداخت و اظهار کرد‪ :‬انعقاد اینکه رد صالحیت گسترده داوطلبان انتخابات‬ ‫‪ ۹‬قرارداد خواهرخواندگی با شهرهای اروپایی و شــوراها به نفع کشــور و نظام نیســت‪ ،‬تصریح‬ ‫اســیایی باعث خواهد شــد نام شهر یزد در کنار کــرد‪ :‬قطعا این اتفاق بهدوراز مصلحت کشــور‬ ‫شــهرهای بــا تمایالت بینالمللــی قرار گیــرد‪ .‬او و عقالنیت و ضد مشارکت بیشتر مردم در اداره‬ ‫افــزود‪ :‬تهیه تبلــت برای امــوزش انالیــن دانش شهر بود‪ .‬به نظر میرسد جریان و تفکری وجود‬ ‫امــوزان نیازمنــد بااعتبــاری بالغبــر ‪ ۲۵۰‬میلیــون دارد که تمایل دارد افراد محدودی در انتخابات‬ ‫تومان و اختصاص‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای اعطای شرکت کنندوشورایشهربازتابهمهسلیقههاو‬ ‫وام کمبهــره به رانندگان تاکســیهای شــهری و افکار نباشد‪ .‬او اعتراض قانونی و پیگیری را حق‬ ‫مشــاغل اســیبدیده از کرونا در کنار اختصاص همه داوطلبین رد صالحیت شــده عنوان کرد و‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــون تومان بــرای ازادی زندانیان جرائم گفــت‪ :‬امیــدوارم نمایندگان مجلــس از فرصتی‬ ‫غیــر عمــد و کمــک بــه مــردم زلزلــهزدگان ســی که پس از اعتراض به نتایج بررسی صالحیتها‬ ‫سخت از اقدامات این دوره از شورای شهر بوده خواهنــد داشــت برای جبــران موضوع اســتفاده‬ ‫است‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر یزد به اقدامات کرده و روند را اصالح کنند‪.‬‬ ‫شــورای پنجم در حوزه مدیریت شــهری اشاره و‬ ‫قمــی بــا اظهــار خرســندی از اینکه شــورای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تســهیل و روانســازی تردد در بافت پنجم شهر یزد بازتابدهنده خواستههای همه‬ ‫تاریخییزدبه کمکمعتمدین‪،‬بهسازیناوگان مــردم بــود‪ ،‬اذعــان کــرد‪ :‬در ایــن دوره فقط به‬ ‫حملونقلعمومی‪،‬طرحپارکالکترونیکیزدو مطالبات یک قشر خاص نپرداختیم و رسیدگی‬ ‫هوشمند ســازی پروانه الکترونیک ساختمان در بــه خواســتههای اساســی و جــدی مردمــی کــه‬ ‫همینراستاانجامشد‪.‬‬ ‫سالها کسی به انها توجه نکرده بود را پررنگ‬ ‫قمــی بــه توضیــح در خصــوص جزئیــات کردیم‪ .‬او با اشاره به اینکه شورای پنجم شهر یزد‬ ‫بودجــه شــهرداری بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬پرداخت و شورایی پاکدست‪ ،‬شفاف‪ ،‬مطالبه گر و شجاع‬ ‫گفت‪ :‬تصویب بودجه یــک هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این افتخار بسیار بزرگی است‬ ‫تومانــی از افتخارات شــورای پنجم شــهر اســت که سطح مطالبه از شورای شهر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫کــه ‪ ۷۱‬درصــد ســهم پروژههــای عمرانــی و ‪ ۲۹‬ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر یزد با تاکید بر‬ ‫درصد از این بودجه ســهم امور جاری شهرداری اینکه اعضای شورای شهر پنجم ناامید و سست‬ ‫است‪ .‬سخنگوی شورای اسالمی شهر یزد اضافه نشدهاند‪ ،‬گفت‪ :‬تا اخرین روز دوره پنجم برای‬ ‫کــرد‪ :‬احــداث مســیر دوچرخهســواری بــه طول اجــرای پروژههــا ایســتادهایم و حتی یــک روز از‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتــر‪ ،‬پــروژه دوچرخههــای اشــتراکی‪ ،‬عمر این دوره شوراها را برای خدمت به مردم از‬ ‫ســاخت پناهــگاه ســگهای ولگرد‪ ،‬بهســازی و دستنخواهیمداد‪.‬‬ ‫طرح نامگذاری «روز ملی درمان نوین‬ ‫ناباروری»به مجلسارائهشد‬ ‫رئیــس کمیســیون امــور‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫داخلــی کشــور و شــوراهای‬ ‫او افــزود‪ :‬بــه همیــن‬ ‫مجلــس شــورای اســالمی‬ ‫دلیل و بهمنظور پاسداشت‬ ‫گفت‪ :‬اذرماه گذشــته طرح‬ ‫از زحمــات انهــا و اجــرای‬ ‫نامگــذاری روز هشــتم دی‬ ‫سیاســتهای کلی جمعیتی‬ ‫محمد صالح جوکار‬ ‫بهعنــوان «روز ملــی درمان‬ ‫ابالغی رهبری‪ ،‬طرح اعالم‬ ‫نویــن نابــاروری» در تقویم‬ ‫روز هشتم دیماه بهعنوان‬ ‫رســمی کشــور به مجلس ارائه شد‪.‬‬ ‫روز ملــی درمــان نویــن نابــاروری تقدیــم‬ ‫به گزارش رویداد امــروز‪ ،‬محمد صالح مجلس شد‪.‬‬ ‫جوکار در گفتوگو با خبرنگاران با اشــاره‬ ‫رئیــس کمیســیون امــور داخلــی کشــور‬ ‫بــه پیشــرفتهای اســتان در حــوزه درمان و شــوراهای مجلــس شــورای اســالمی تولد‬ ‫نابــاروری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه نخســتین نــوزاد کشــور بــه روش ای او اف‬ ‫درخواســتی از ســوی رئیــس پژوهشــکده در اســتان یــزد را افتخاری بــزرگ برای این‬ ‫علــوم تولیدمثل یزد به من رســید و بر این اســتان دانســت و افــزود‪ :‬مادهواحده این‬ ‫اســاس هم طرحی را اذرماه ســال گذشــته طــرح اعــالم میکند کــه از تار یــخ تصویب‬ ‫بــا عنوان اعالم روز هشــتم دی به نام روز این قانون‪ ،‬روز ‪ 8‬دیماه ‪ 1369‬مصادف‬ ‫ملــی درمــان نویــن نابــاروری» بــه مجلس بــا تولــد اولیــن نــوزاد حاصــل از تکنیــک‬ ‫ارائه کردم‪.‬‬ ‫درمانــی ‪ IVF‬بهعنــوان روز ملــی درمــان‬ ‫نماینــده مــردم یــزد‪ ،‬اشــکذر و بخــش نویــن نابــاروری اعــالم و همهســاله در‬ ‫ندوشــن در مجلــس شــورای اســالمی در تقویــم جمهــوری اســالمی ایــران ثبــت‬ ‫ارتبــاط بــا توجیهــات ارائهشــده در ایــن می شود‪.‬‬ ‫طــرح گفت‪ :‬تالشهای وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫جــوکار تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا بــا ایــن‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی در جهــت نامگــذاری عــالوه بــر پاسداشــت‬ ‫درمان ناباروری که ســبب شــد بســیاری از زحمتهــای بســیار ز یــادی که در کشــور و‬ ‫خانوادههــا کــه از نعمــت فرزنــد محــروم اســتان در حــوزه درمــان ناباروری کشــیده‬ ‫بودنــد بــا اســتفاده از روشهــای نویــن شــده‪ ،‬توجه بــه اهمیت توســعه این علم‬ ‫درمــان نابــاروری صاحــب فرزنــد شــوند هــم افزایش قابلتوجهــی پیدا میکند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!