روزنامه رویداد امروز شماره 1074 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1074

روزنامه رویداد امروز شماره 1074

روزنامه رویداد امروز شماره 1074

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫رای اخیر دادگاه‬ ‫کانادا فاقد مبنا بوده‬ ‫و مستند نیست‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 01‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 22‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 10‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1074‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫نرخ بهرهبین بانکی‬ ‫کاهشنیافت‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫یزد‬ ‫همفکریمدیران شهری‬ ‫اصفهانو سیستان‬ ‫وبلوچستانبرایتقویت‬ ‫زیرساخت هایبنت‬ ‫تقریبا تمام چهره های پیش بینی شده در عرصه حاضر شدند‬ ‫در جستجوی پدیده انتخابات‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د زید‬ ‫ورزش‬ ‫رامینرضاییان‬ ‫وسهرقیب گردن کلفت‬ ‫استودیوهایانتــخاباتی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خـبرکوتاه‬ ‫ر صنایع دستی‬ ‫بازا‬ ‫ زیر سایه کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪01‬‬ ‫خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫رویاد د زید‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪28‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫روزهای بهتر‬ ‫یزد چشمبهراه‬ ‫معلولین‬ ‫‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫ل اجرا نمی شود‬ ‫خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫شنبه ‪01‬‬ ‫علولین ب هطور کام‬ ‫ساسنامه حقوق م‬ ‫ا‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫زمینهپاسخگویی‬ ‫مطالبه گری‬ ‫رسانههابا سئولینرافراهم کنند‬ ‫م‬ ‫مطبوعات‪ ،‬رســانهها و‬ ‫خانــه‬ ‫مطالبه گریزمینه‬ ‫خبرنگارانبا‬ ‫ــزد در نشســت‬ ‫اســتاندار ی‬ ‫مسئولین را فراهم‬ ‫پاسخگویی‬ ‫اعضای هیئتمدیره‬ ‫ـتاندار یــزد در بخش‬ ‫مشترک با‬ ‫کننــد‪ .‬اسـ‬ ‫مطبوعات و رســانههای‬ ‫سخنان خود با اشاره‬ ‫خانه‬ ‫دیگری از‬ ‫ـن قدردانــی از‬ ‫اســتان ضمـ‬ ‫مطبوعات در دنیای‬ ‫محمدعلی طالبی‬ ‫به اهمیت‬ ‫ــن تشــکل در‬ ‫تالشهــای ای‬ ‫کــرد‪ :‬علیرغــم‬ ‫مــدرن عنــوان‬ ‫رســانی گفــت‪:‬‬ ‫حــوزه اطالع‬ ‫شبکههای اجتماعی‪،‬‬ ‫فضای مجازی و‬ ‫ــده در جلســه‪،‬‬ ‫مطبوعات توسعه‬ ‫گــزارش ارائهش‬ ‫منحصربهفــرد خود‬ ‫و پویا بودن خانه‬ ‫ـات بــا ویژگیهای‬ ‫نشاندهنده فعال‬ ‫ـروز‪ ،‬مطبوعـ‬ ‫جایــگاه خوبــی‬ ‫ـزارش رویــداد امـ‬ ‫در دنیــای مــدرن‬ ‫ها اســت‪ .‬بــه گـ‬ ‫ـا همچنــان‬ ‫شــناخت نیازها و‬ ‫و رســانه‬ ‫ســتی مشــترک بـ‬ ‫هــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫ـی طالبــی در نش‬ ‫دارنــد‪ .‬او اظ‬ ‫مــال ابتــکارات و‬ ‫محمدعلـ‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫عــه و مــردم و اع‬ ‫هیئتمدیره و بازرسی‬ ‫جام‬ ‫ـالیق‬ ‫ــگاه مطبوعات‬ ‫منظور بررســی سـ‬ ‫اعضای‬ ‫ـی‪ ،‬میتــوان جای‬ ‫ــتان یــزد کــه به‬ ‫خالقیتهایـ‬ ‫و رســانههای اس‬ ‫امیــدواری کرد‪ ،‬با‬ ‫ـای ایــن تشــکل‬ ‫ســتاندار یزد ابراز‬ ‫خواســتههای اعضـ‬ ‫را ارتقــا داد‪ .‬ا‬ ‫مطرحشــده از سوی‬ ‫مســائل و‬ ‫استانداری برگزار‬ ‫موثر خواســتههای‬ ‫حمیدیا‬ ‫سالن‬ ‫مسئولین پیگیری‬ ‫صنفی در محل‬ ‫در این نشســت‪،‬‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫ضرورت پاسخگویی‬ ‫هیئتمدیره‬ ‫شد‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫ایندهای نزدیک برای‬ ‫ـان کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫اتفاقات خوبی در‬ ‫زمینههــا‪ ،‬خاطرنشـ‬ ‫است شــاهد‬ ‫در تمامــی‬ ‫خوبپاسخگویی‬ ‫اینتشکلباشیم‪.‬‬ ‫شاخصهایحکمرانی‬ ‫داد‪ :‬اعضای‬ ‫کردهایم‪ .‬او ادامه‬ ‫موضوع را دنبال‬ ‫که این‬ ‫نماینــدگان کانــون‬ ‫ـگری و صنایعدســتی‬ ‫ــتی بــا حضــور‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـ‬ ‫در نشس‬ ‫ـی و ناشــنوایان‬ ‫مدیرکل‬ ‫هنرمندان در بحران‬ ‫ـراد ضایعــه نخاعـ‬ ‫منظور حمایت از‬ ‫نابینایــان‪ ،‬افـ‬ ‫استان یزد گفت‪ :‬به‬ ‫ـتگاههای دولتی به‬ ‫صنایعدســتی در یزد‬ ‫لــزوم عمل دسـ‬ ‫نمایشــگاه مجــازی‬ ‫اســتان یزد بر‬ ‫کرونا نخســتین‬ ‫حقوق معلولین اعم‬ ‫مصطفیفاطمی‬ ‫گزارشصداوسیما‪،‬سید‬ ‫مندرج در اساســنامه‬ ‫راهاندازیشد‪.‬به‬ ‫مــوارد‬ ‫پذیری‪ ،‬بهداشت‬ ‫گردشگری و صنایعدستی‬ ‫ـازی تردد‪ ،‬دسترس‬ ‫اینکه در بحران کرونا‬ ‫از مناسبسـ‬ ‫مسکن‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫اندازی گردشگری‬ ‫با اشاره به‬ ‫بخشی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫افزود عالوه بر راه‬ ‫و درمان‪ ،‬توان‬ ‫متضرر شده است‪،‬‬ ‫هــای عمومــی و‬ ‫مجازی برای عرضه‬ ‫یزد‬ ‫ـای اگاهی‬ ‫بهتازگی نمایشگاه‬ ‫و تورهای مجازی‬ ‫فرهنگســازی و ارتقـ اســتخدامی و معیشــتی‬ ‫اندازیشدهاست‪.‬‬ ‫هــای قضایــی‪،‬‬ ‫صنایعدستیاستانراه‬ ‫حمایت‬ ‫ـروز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫دائمیصنایعدستی‬ ‫ـزارش رویداد امـ‬ ‫برگزارینمایشگاه‬ ‫تاکید شــد‪ .‬به گـ‬ ‫اوهمچنینبه‬ ‫بابیان اینکه تشــکل‬ ‫و میگوید‪ :‬در این‬ ‫استانداری اشاره میکند‬ ‫معلولین اســتان یزد‬ ‫جامعه‬ ‫در ویترینهای‬ ‫رسمی از سال ‪۷۷‬‬ ‫هنرمندانصنایعدستی‬ ‫معلوالن استان بهطور‬ ‫لیداتبیشاز‪۷۰‬نفراز‬ ‫جامعه‬ ‫افزود‪ :‬اینکه اداره‬ ‫نمایشگاهتو‬ ‫اکثرشهرستانهای‬ ‫فعالیت کرده است‬ ‫رشتهصنایعدستیاز‬ ‫استاندربیشاز‪۴۰‬‬ ‫شروع به‬ ‫مناسبســازی شــود‬ ‫در معــرض دید و‬ ‫ویترین چیدمان و‬ ‫فقط ورودی ان‬ ‫ـتان در قالــب‪۲۸‬‬ ‫یا ســازمانی‬ ‫ـرد‪ :‬ورودی اکثــر‬ ‫کنندگان استانداری یزد‬ ‫اسـ‬ ‫او خاطرنشــان کـ‬ ‫مهمانان و مراجعه‬ ‫کافــی نیســت‪.‬‬ ‫ســفارش گیری‬ ‫ساختهشــده که برای‬ ‫ـتان رمپهایــی‬ ‫ادارات اسـ‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫برای ارائه و نمایش‬ ‫استاندارد نیست‪.‬‬ ‫ساخت تعدادی ویترین‬ ‫معلولین‬ ‫روکش اسفالت شهر با‬ ‫رفتوامد‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫پیگیری‬ ‫پرتردد استان‪ ،‬پیگیری‬ ‫ـین رادمنش اظهار‬ ‫نوسازی‬ ‫صنایعدستی در نقاط‬ ‫محمدحسـ‬ ‫بازیافتی از دیگر‬ ‫شهر یزد از سوی‬ ‫محصوالت‬ ‫بهمنظور نمایش‬ ‫اســفالتهای‬ ‫خوان مناسبســازی‬ ‫ـی ســایتی جامع‬ ‫شــورای اسالمی‬ ‫طراحی و برنامهنویسـ‬ ‫سخنگوی‬ ‫طرح هفت‬ ‫شورای پنجم شهر یزد‬ ‫حال خود رهاشده‬ ‫مشارکت و حضور‬ ‫اقدامات‬ ‫یزد و شهرداری به‬ ‫دستی در بستر مجازی‪،‬‬ ‫انتقاد از رد صالحیت‬ ‫شورای شهر‬ ‫بابیان اینکه شــورای‬ ‫شهر یزد با‬ ‫تولیدات صنایع‬ ‫صنایعدستیتهراناز‬ ‫نهادهای دولتی ندارد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫داوطلبــان شــرکت در‬ ‫نمایشگاهمجازی‬ ‫زمینمانده است‪.‬‬ ‫ـورای شــهر و یا دیگر‬ ‫هنرمنداناستاندر‬ ‫و برامده از افکار‬ ‫برخــی از‬ ‫بازدیدهای از طرح‬ ‫و روی‬ ‫قشرهای جامعه برنامه‬ ‫دستیاستانیزداست‪.‬‬ ‫ـازی تردد‪ ،‬و شـ‬ ‫پنجم شــفاف‬ ‫ـورای شــهر گفت‪:‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫عــم از مناسبسـ‬ ‫برایفروشصنایع‬ ‫طور که برای تمام‬ ‫انتخابات شـ‬ ‫ــهر بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ــوق معلولیــن ا‬ ‫دیگرراهکارها‬ ‫اشــکاالتی بــه ان وارد‬ ‫او‬ ‫معلوالن نیز ایــن کار را‬ ‫بخشی‪ ،‬همان‬ ‫همــه مــردم ش‬ ‫کرد‪ :‬از حق‬ ‫حمیدرضا قمی‬ ‫ـهدوراز مصلحت‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬توان‬ ‫صــورت گرفت و‬ ‫میکنــد باید بــرای‬ ‫اشنا شــوند عنوان‬ ‫ایــن اتفــاق بـ‬ ‫توقــع مــردم از‬ ‫یادشــده‬ ‫ــدند؛ انتظارات‬ ‫ارتقای تولیــد‬ ‫دسترسپذیری‪،‬‬ ‫ناشــنوایان بیشتر‬ ‫در ایــن دوره‬ ‫ـدام هنوز رفــع نش‬ ‫عقالنیــت و ضــد‬ ‫فرهنگسازی و‬ ‫فرهنگ‬ ‫که شنواها بیشتر‬ ‫‪ ۴‬پروژه ورزشی ‬ ‫شــد که هیچکـ‬ ‫مسکن‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫باالییافزایشپیدا‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫کشــور و‬ ‫بودجه خوبــی برای‬ ‫باعث خواهد شــد‬ ‫ـه کافی بهعنوان‬ ‫اموزش‪،‬‬ ‫هــای قضایــی‪،‬‬ ‫شهریدر حدبسیار‬ ‫ـتر مردم در اداره‬ ‫تخصیــص بودجـ‬ ‫‪۲‬‬ ‫ها اســت چــون‬ ‫این موضوع‬ ‫های ما را متوجه‬ ‫عمومــی و حمایت‬ ‫مدیریت‬ ‫مشارکت بیشـ‬ ‫بیــش از این‬ ‫او از عــدم‬ ‫ افتتاح می شود‬ ‫درک کنند و حرف‬ ‫ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫اجرای این قانون نام‬ ‫گرفتهشده بود‪.‬‬ ‫اگاهیهــای‬ ‫مشکالت ما را‬ ‫که این راه برگشت‬ ‫سازی شهری در نظر‬ ‫را در برمیگیرد‪.‬‬ ‫موانع در مقابل‬ ‫در استان‬ ‫رسانههابه کرد‬ ‫ـهر یزد با اشــاره به‬ ‫شهراست‪.‬‬ ‫استخدامی و معیشتی‬ ‫مناسب‬ ‫ـه بزرگترین‬ ‫کامــل عملیاتــی‬ ‫ســازمان بهزیستی برای‬ ‫ـورای اســالمی شـ‬ ‫حمیدرضاقمیبا‬ ‫‪ ۳۵۰‬عضــو جامعـ‬ ‫تــی بــه بهطــور‬ ‫ـت‪ :‬بــا تالشهــای‬ ‫گفت‪ :‬طبق براورد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ســتان یزد اضافه‬ ‫عضو شـ‬ ‫به گزارشایمنا‪،‬‬ ‫مــوارد حمای‬ ‫ـائیان بــا اشــاره بــه‬ ‫داوطلبان انتخابات‬ ‫جوانــان یــزد گفـ‬ ‫انجمن ناشــنوایان ا‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫حوزه گردشگری‬ ‫خــاص برد و‬ ‫پارسـ‬ ‫صالحیت گسترده‬ ‫مدیــرکل ورزش و‬ ‫اقدامات شورای شهر در‬ ‫جــه بــه شــرایط‬ ‫قانون بیش از ‪۳۰‬‬ ‫نماینده‬ ‫‪ ۴۲‬پروژه ورزشــی‬ ‫برنامهها و فیلمها‬ ‫انعقاد اینکه رد‬ ‫نیســت‪ ،‬تصریح‬ ‫تو‬ ‫شود‬ ‫این‬ ‫تشریح‬ ‫ـا‬ ‫دوازدهم‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫نمی‬ ‫ـرای‬ ‫ـتان‬ ‫نیز‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫ـزد‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫لت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫نابینایــان‬ ‫ســال گذشــته در‬ ‫ناشــنوایان اســتان‬ ‫ـده تا پایان کار دو‬ ‫نفع کشــور و نظام‬ ‫هدف این تشــکل‬ ‫کرد‪ :‬صداوسیما هم‬ ‫میرسد‪ .‬به گزارش‬ ‫و بــا حضــور یک‬ ‫الزم اســت امــا‬ ‫نماینده انجمن‬ ‫و شــوراها به‬ ‫روابط بینالملل‬ ‫عنوان کرد‪ :‬جامعه‬ ‫مصلحت کشــور‬ ‫ـنامه حمایت از‬ ‫انجامشـ تکمیل و به بهرهبرداری‬ ‫استان بودجــه‬ ‫زیرنویــس‬ ‫ان در نظر گرفته‬ ‫شهرهای اروپایی‬ ‫و‬ ‫اساســنامه‬ ‫این اتفاق بهدوراز‬ ‫خصــوص اساسـ‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫بینایی هستند و در‬ ‫خواهرخواندگی با‬ ‫در این استان‬ ‫شهرستانهاهمواره‬ ‫معلوالن و اخبــار را بهصــورت ناشــنوایان هــم بتوانند از‬ ‫کــرد‪ :‬قطعا‬ ‫یــن نشســت در‬ ‫بیشتر مردم در اداره‬ ‫حالت ‪ ۲‬هزار‬ ‫افراد داری اسیب‬ ‫‪ ۹‬قرارداد‬ ‫مسعودشریعتیافزود‪:‬‬ ‫نام شهر یزد در کنار‬ ‫ا‬ ‫موارد حمایتــی از‬ ‫فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫ـم پخــش کند تــا‬ ‫بهزیستی‪ ،‬تقریبا ‪۵‬‬ ‫عقالنیت و ضد مشارکت‬ ‫همه‬ ‫باعث خواهد شــد‬ ‫رویدادامروز‪،‬‬ ‫جوانان هستند و ازاینرو‬ ‫یــن اظهــار کرد‪:‬‬ ‫کامل مترجـ‬ ‫که با پیشبینیها‬ ‫اعالمشده از سوی‬ ‫جریان و تفکری وجود‬ ‫قرار گیــرد‪ .‬او و‬ ‫اســیایی‬ ‫معلول‬ ‫ـزود‪ :‬دولــت هــم‬ ‫وجود دارند شد‬ ‫اصلی توسعه ورزش و‬ ‫است به بهطور‬ ‫بنا به امار‬ ‫ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫تمایالت بینالمللــی‬ ‫بود‪ .‬به نظر میرسد‬ ‫ـا پارســائیان افـ‬ ‫قانون پیشبینیشده‬ ‫ـاختهای موردنیاز‬ ‫رکن و پایه‬ ‫دارای عارضه بینایی‬ ‫اســتان بــا اظهار‬ ‫ناشنوایان در ان‬ ‫شــهرهای بــا‬ ‫ـن دانش شهر‬ ‫محمدرضـ‬ ‫محدودی در انتخابات‬ ‫که در‬ ‫ـعه زیرسـ‬ ‫مترجمان ناشــنوایان‬ ‫خود برای افراد‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫برای امــوزش انالیـ‬ ‫بیشترین مشکل‬ ‫خدماترســانی انجام‬ ‫تمایل دارد افراد‬ ‫بودجه سنواتی‬ ‫یکــی از‬ ‫نگاه ویژهای به انها و توسـ باوجوداینکه از ابتدای کار‬ ‫مترجمــان وجود‬ ‫عملیاتی نمیشود‪.‬‬ ‫ـزود‪ :‬تهیه تبلــت‬ ‫ــون دارد که‬ ‫مکلف اســت در‬ ‫ـد توان بــه انها‬ ‫بازتابهمهسلیقههاو‬ ‫و به هر ادارهای‬ ‫ـه دلگرمــی برای‬ ‫و درامد هســتند‬ ‫افـ‬ ‫بالغبــر ‪ ۲۵۰‬میلی‬ ‫ــود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫کــه در حـ‬ ‫ـرد حمایتــی ایــن‬ ‫با جامعه است‬ ‫کنندوشورایشهر‬ ‫تاســف از اینکـ‬ ‫که فاقد شــغل‬ ‫ورزشــی میش‬ ‫نیازمنــد بااعتبــاری‬ ‫نیمهتمام جامانده از‬ ‫از استانداری این‬ ‫اشــاره بــه رویکـ‬ ‫خصوص ارتباط‬ ‫اعطای شرکت‬ ‫دارای معلولیت‬ ‫و پیگیری را حق‬ ‫امــوزان‬ ‫کرد‪ :‬درخواست من‬ ‫مصوبه شــورای عالی‬ ‫باالیی از پروژههای‬ ‫یک مترجم دارند‪.‬‬ ‫میشــود‪ .‬او بــا‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫او اعتراض قانونی‬ ‫معلولیت اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت با حجم‬ ‫مراجعه میکنند نیاز به‬ ‫ندارد اظهار‬ ‫حقوق و دســتمزد‬ ‫ریزی‪ ،‬تالش و پیگیری‬ ‫زبان اشــاره را یاد‬ ‫تومان و اختصاص‪۲۰‬‬ ‫افکار نباشد‪.‬‬ ‫نسبت به افراد دارای‬ ‫ـده عنوان کرد و‬ ‫این کانون حدود‬ ‫ـود‪ .‬حداقــل‬ ‫ــر اداره یک نفر‬ ‫چنانچه این تکلیف‬ ‫ـیهای شــهری و‬ ‫که‬ ‫بودیم‪ ،‬با برنامه‬ ‫داوطلبین رد صالحیت شـ‬ ‫مراجعه قانون‬ ‫با اعالم اینکه در‬ ‫تکلیف دیده میشـ‬ ‫اســت کــه در ه‬ ‫دولت دهم روبرو‬ ‫به رانندگان تاکسـ‬ ‫را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫پروژههای نیمهتمام‬ ‫مینا شایق‬ ‫اختصاص همه‬ ‫ناشــنوایی بــه اداره‬ ‫وام کمبهــره‬ ‫قانــون دو ســری‬ ‫مجلــس از فرصتی‬ ‫موسسات کار ساالنه‬ ‫دادهاند که ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫در راستای تکمیل‬ ‫ـه اجرا میکردند‬ ‫به در ایــن‬ ‫دیده از کرونا در کنار‬ ‫ـدوارم نمایندگان‬ ‫ـرد تا از چنانچه‬ ‫اعتبار الزم جذب و‬ ‫ـتگاههای مربوطـ‬ ‫تشــکیل پرونده‬ ‫همه وزارتخانهها و‬ ‫اینکه در کنار تکمیل‬ ‫ــان بگیـ‬ ‫بابیان اینکه بنا‬ ‫جرائم گفــت‪ :‬امیـ‬ ‫مشــاغل اســیب‬ ‫‪ ۷۰۰‬ناشــنوا‬ ‫را دولــت و دسـ‬ ‫بررسی صالحیتها‬ ‫یک تکلیفی شامل‬ ‫این مسئول بابیان‬ ‫فعال دارند خاطرنش‬ ‫را حل کنند‪ .‬او‬ ‫برطرف میشد‪.‬‬ ‫ـرای ازادی زندانیان‬ ‫موظف هستند‬ ‫اعتراض به نتایج‬ ‫گام برداشته شد‪.‬‬ ‫کرد مشکل او‬ ‫مشکالت معلول‬ ‫کارت عضویت‬ ‫جدیدی نیز اغاز و تکمیل‬ ‫ـتان از ‪ ۲۸‬هــزار و‬ ‫میلیــون تومان بـ‬ ‫دولتی میشود که‬ ‫ـی که پس از‬ ‫موضوع اســتفاده‬ ‫از انهــا‬ ‫یک بسیاری از‬ ‫دولتی باید کمک به‬ ‫‪۱۵۰‬‬ ‫اداره بهزیســتی اسـ‬ ‫و شــرکتهای‬ ‫ـردم زلزلــهزدگان سـ‬ ‫نیمهتمام‪ ،‬طرحهای‬ ‫استان تحت‬ ‫ـت برای جبــران‬ ‫ـق و نــه بهعنــوان‬ ‫ادارات و ســازمانهای‬ ‫اعــالم نظــر‬ ‫ضایعه نخاعی‬ ‫ـد و کمــک بــه مـ‬ ‫توسعه زیرساختهای‬ ‫پروژههای‬ ‫پوشــش سازمان‬ ‫خواهنــد داشـ‬ ‫بهعنــوان یــک حـ‬ ‫‪ ۶۲۰‬معلول‬ ‫غیــر عمـ‬ ‫بدانند‪ .‬این ادارات‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ســتان که تحت‬ ‫شورای شهر بوده‬ ‫ـان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫بهزیستی قرار دارند‬ ‫را‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫روند را اصالح کنند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫دوره‬ ‫معلول‬ ‫ش‬ ‫خاطرن‬ ‫ناشــنوایان را از وظایف‬ ‫مصنوعی در اســتان و‬ ‫سخت از اقدامات این‬ ‫ـی از ‪۳۰۰‬‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫پوشش سازمان‬ ‫اقدامات کرده و‬ ‫از اینکه شــورای‬ ‫دارنــد گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۳۱۹‬لطف انجام دهند‪.‬‬ ‫نخاعی اســتان یزد با‬ ‫ـه‪ ۷۰‬زمین چمن‬ ‫ایــن افراد بخشـ‬ ‫اظهــار خرســندی‬ ‫اسالمی شهر یزد به‬ ‫از اینکه بســیاری‬ ‫بهزیســتی قــرار‬ ‫ورزشــی قریــب بـ‬ ‫ــرای کمــک بــه‬ ‫انجمن ضایعه‬ ‫نداشــت احــداث و‬ ‫ـدهاند که شدت‬ ‫قمــی بــا‬ ‫ـا اظهار تاســف‬ ‫میتواننــد ب‬ ‫خواستههای همه‬ ‫نماینده‬ ‫مترجم ناشنوایان‬ ‫گونه ســرانه ورزشــی‬ ‫شــنوایی ثبتشـ‬ ‫معلول ضایعه نخاعی‬ ‫است‪ .‬عضو شورای مدیریت شــهری اشاره و‬ ‫پارســائیان بـ‬ ‫یزد بازتابدهنده‬ ‫موضــوع خدمــت‬ ‫برای بهکارگیری‬ ‫نفر با معلولیت‬ ‫نقاطــی که هیچ‬ ‫‪۶۲۰‬‬ ‫تکمیلپروژههای‬ ‫ـورای پنجم در حوزه‬ ‫خیلی شــدید اســت‬ ‫بافت پنجم شهر‬ ‫یــف خــود را در‬ ‫بودجه خود را‬ ‫ـن دوره فقط به‬ ‫بابیاناینکهتاکنونبا‬ ‫میکنند اعالم اینکه هماکنون ســازمان بهزیســتی قرار‬ ‫شـ‬ ‫ـت از خفیــف تا‬ ‫از ادارات تکال‬ ‫روانســازی تردد در‬ ‫اذعــان کــرد‪ :‬در ایـ‬ ‫افتتاحشد‪.‬شریعتی‬ ‫ایــن معلولیـ‬ ‫یک لطــف نگاه‬ ‫فضاهای ورزشــی‬ ‫ـتان تحت پوشــش‬ ‫یک هزار و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تســهیل و‬ ‫مــردم بــود‪،‬‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫نپرداختیم و رسیدگی‬ ‫ــوالن از دیدگاه‬ ‫هزار مترمربع به‬ ‫مشــکالت ناشــنوایان در‬ ‫مصوبه مجلس‬ ‫معتمدین‪،‬بهسازیناوگان‬ ‫یکســوم این تعداد یعنی تقریبــاً ناشنوایی بــه معل‬ ‫تمام بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫یک قشر خاص‬ ‫معلولیت به ادارات در اسـ خدماتی مســتمر طبق‬ ‫ـایق بــا اشــاره بــه‬ ‫تکمیلوبهرهبرداری‬ ‫تاریخییزدبه کمک‬ ‫نیمه‬ ‫باوجود که‬ ‫یزدو مطالبات‬ ‫کرد‪ :‬اگر یک فرد با‬ ‫معلولیت شدید‬ ‫ـدی مردمــی کــه‬ ‫ـود دارنــد که‬ ‫شـ‬ ‫استتصریح کرد‪:‬با‬ ‫ـش قابلتوجهــی‬ ‫پارکالکترونیک‬ ‫کرونــا تصریح کرد‪:‬‬ ‫تصریــح‬ ‫های اساســی و جـ‬ ‫نفر از انها دچار‬ ‫یــد تکلیــف خـ‬ ‫استاناضافهشده‬ ‫نــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بخـ‬ ‫ونقلعمومی‪،‬طرح‬ ‫دیگربهفضاهای‬ ‫دوران شــیوع بیماری‬ ‫بــه خواســته‬ ‫ـای ‪۳۰۰‬‬ ‫عــه میکننــد با‬ ‫دریافــت میکن‬ ‫نکرده بود را پررنگ‬ ‫به‪ ۶۰‬هزار مترمربع‬ ‫حمل‬ ‫ـتان یــزد به دلیل‬ ‫الکترونیک ساختمان در‬ ‫رعایــت پروتکلهـ‬ ‫دولتــی مراج‬ ‫دســتگاه انجــام‬ ‫کسی به انها توجه‬ ‫اینپروژهها‪،‬قریب‬ ‫ضایعــه نخاعی اسـ‬ ‫هایی کــه بــرای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هوشمند ســازی پروانه‬ ‫یزد تنها ‪ ۵‬مترجم‬ ‫ـک وظیفــه ذاتــی‬ ‫از‬ ‫سالها‬ ‫شورای پنجم شهر یزد‬ ‫از معلــوالن‬ ‫ماســک‬ ‫خوانــی توســط‬ ‫به اینکه استان‬ ‫را بهعنــوان یـ‬ ‫ضایعه مبتال شدند‪.‬‬ ‫استاناضافهمیشود‪.‬‬ ‫ـتگاههای دولتی‬ ‫ـتفاده میشــود لب‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫او با اشــاره‬ ‫از درخت به این‬ ‫همینراستاانجامشد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ورزشی‬ ‫داد‪ :‬تمامی دسـ‬ ‫ـات کردیم‪ .‬او‬ ‫بهداشــتی اسـ‬ ‫مطالبه گر و شجاع‬ ‫کننــد سقوط‬ ‫کــه در فصــل‬ ‫دهــد‪ .‬او ادامــه‬ ‫ناشــنوایان دارد‬ ‫ـوص جزئیـ‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫پاکدست‪ ،‬شفاف‪،‬‬ ‫مــی بابیــان این‬ ‫ـور اســتفاده می‬ ‫زبان اشــاره‬ ‫ناشنوایان بسیار سخت‬ ‫در عرصههــای‬ ‫قمــی بــه توضیــح در خصـ پرداخت و شورایی‬ ‫مجتبــی کری‬ ‫ــه عمومــی کشـ‬ ‫بسیار بزرگی است‬ ‫بانکها و برخی‬ ‫جامعــه ناشــنوایان‬ ‫هزار یزدی برای ‬ ‫یک معضــل برای‬ ‫کــه از بودج‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این افتخار‬ ‫ــد از مجوزهای‬ ‫بــرای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫داد‪ :‬ایــن اتفاق در‬ ‫ـقوط از درخــت‬ ‫بــه نیازهــای‬ ‫ـیار کم اســت و‬ ‫حداقل ســه درص‬ ‫بودجــه شــهرداری‬ ‫ثبت نام ‪ 7‬‬ ‫میلیارد است‪،‬‬ ‫او ادامــه‬ ‫میوهچینــی سـ‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫پالستیکی استفاده‬ ‫ـداد مترجم بسـ‬ ‫کرد‪ :‬بهطوریکه‬ ‫مکلف هســتند‬ ‫یــک هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫مطالبه از شورای شهر‬ ‫صورت رســمی و چه‬ ‫مختلــف ایــن تعـ‬ ‫دیگر که از کاورهای‬ ‫میشود‪ ،‬اظهار‬ ‫ واکسن مشترک ‬ ‫تصویب بودجه‬ ‫حمایتهــای الزم در‬ ‫ـت که سطح‬ ‫خــود را چــه به‬ ‫استان محسوب‬ ‫ـهر یزد با تاکید بر‬ ‫از ادارات‬ ‫هم که از متصدی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫سقوط از درخت‬ ‫ـورای پنجم شــهر اسـ‬ ‫ـد همکاریها و‬ ‫اســتخدامی‬ ‫ـورای اسالمی شـ‬ ‫دریافت‬ ‫معلولین اختصاص‬ ‫تر است و زمانی‬ ‫در استان به دلیل‬ ‫هرســال بایـ‬ ‫ـی از افتخارات شـ‬ ‫در استان صورت‬ ‫ســخنگوی شـ‬ ‫پیمانی و کارگری به‬ ‫میکنند سخت‬ ‫تقریبا ‪ ۸۰‬نفر‬ ‫پنجم ناامید و سست‬ ‫ــک را از صورت‬ ‫تومانـ‬ ‫مترجم ناشــنوایان‬ ‫و بایــد توســط‬ ‫ـای عمرانــی و ‪۲۹‬‬ ‫بهصورت‬ ‫ایران و کوبا‬ ‫ضمانــت اجرایــی‬ ‫میکنیــم که ماس‬ ‫اعضای شورای شهر‬ ‫نخاعــی شــدهاند‬ ‫ـد ســهم پروژههـ‬ ‫زمینه تربیت‬ ‫ناشنوایان هم در‬ ‫ـرای ایــن هــم یــک‬ ‫مربوطــه تقاضــا‬ ‫شهرداری اینکه‬ ‫دچــار ضایعــه‬ ‫کــه ‪ ۷۱‬درصـ‬ ‫دوره پنجم برای‬ ‫نمیشــود که در‬ ‫های الزم داده شود‬ ‫بتوان در امور جاری‬ ‫دهنــد و بـ‬ ‫گفت‪ :‬تا اخرین روز‬ ‫ســهم امور جاری‬ ‫قائممقــام انجمن‬ ‫متوجه صحبتها‬ ‫ذیربط اموزش‬ ‫گیرد تا هم‬ ‫بااشارهبهثبتنام‬ ‫درصد از این بودجه‬ ‫ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫اضافه نشدهاند‪،‬‬ ‫مشخصشــده اســت‪.‬‬ ‫خــود بــردارد‬ ‫حتی یــک روز از‬ ‫دستگاههای‬ ‫بهداشتاستانیزد‬ ‫را نیمهکاره رها‬ ‫صداوسیما و ‪ ...‬از‬ ‫اسالمی شهر یزد‬ ‫ــا ایســتادهایم و‬ ‫کیفــری‬ ‫صداوسیما نسبت‬ ‫باعث شده کار‬ ‫مرکز‬ ‫فنی‬ ‫ها‪،‬‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫معاون‬ ‫کوبا‪،‬‬ ‫شورای‬ ‫ه‬ ‫دادگاه‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫بسیاری از مواقع‬ ‫استان یزد به وظایف‬ ‫تکالیف هستند‬ ‫دچار این عارضه‬ ‫ـن مشــترک ایران‬ ‫است‪ .‬سخنگوی‬ ‫طول اجــرای‬ ‫خدمت به مردم از‬ ‫زمینه مناسبسازی‬ ‫برای دریافت واکسـ‬ ‫ـوان کرد‪ :‬تا‬ ‫موظف به اجرای‬ ‫ــواری بــه‬ ‫نابینایان‬ ‫دوره شوراها را برای‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫نابینا اشــاره و عنـ‬ ‫‪ ۷‬هزار یزدی‬ ‫گذشتهدراستانیزدبه‬ ‫ادارات‬ ‫اســتان یــزد نیــز‬ ‫کــرد‪ :‬احــداث مســیر دوچرخهس اشــتراکی‪ ،‬عمر این‬ ‫او ادامه‬ ‫معلولین ناشــنوا و‬ ‫مشــکالت دانــش اموزان‬ ‫انجمــن نابینایــان‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ـتیم و در بسیاری از‬ ‫ازواکسیناسیونروز‬ ‫ناشنوایان و قرار دادن‬ ‫ـروژه دوچرخههــای‬ ‫ـت از بــه‬ ‫قائممقــام‬ ‫گفت‪:‬اینمرحله‬ ‫دستنخواهیمداد‪.‬‬ ‫کمبودهای جدی هسـ‬ ‫فنیمرکزبهداشت‬ ‫ـایق در خصوص‬ ‫ـت عنــوان حمایـ‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتــر‪ ،‬پـ‬ ‫کردن فیلم برای‬ ‫مسعودشریفیمعاون‬ ‫ــن توضیح داد‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫صداوسیما شــاهد‬ ‫ولگرد‪ ،‬بهســازی و‬ ‫احساس میشود‪.‬‬ ‫کــه قانونــی تحـ‬ ‫زیرنویس‬ ‫ی‬ ‫انال‬ ‫های‬ ‫دکتر‬ ‫هــگاه ســگهای‬ ‫این‬ ‫این کمبودها بیشتر‬ ‫از وظایف ذاتی‬ ‫پایانرسید‪.‬‬ ‫در زمــان اموزش‬ ‫کارازماییفازسوم‬ ‫بابیــان‬ ‫ســاخت پنا‬ ‫بــه تصویــب مجلــس رســیده مترجم برای نابینایان‬ ‫ناشــنوا‬ ‫اینکهسومینمرحله‬ ‫مشــکالت ناشنوایان‬ ‫شــهرداری ادارات‬ ‫قــوق معلــوالن‬ ‫استانیزدبااشارهبه‬ ‫هم یکی دیگر از‬ ‫انعقاد تفاهمنامه با‬ ‫اردیبهشتماه اغاز‬ ‫‪ ۳۴‬مــاده و ‪۳۹‬‬ ‫صورت ح‬ ‫این اتفاق‬ ‫ــن قانون کــه از‬ ‫استان یزد از روز ‪20‬‬ ‫ســت و نیازی به‬ ‫مجازی حتما به‬ ‫ســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ای‬ ‫واکسن کنژوگه در‬ ‫مختلفــی ا‬ ‫باید اموزشهای‬ ‫انجامسومینمرحلهاز‬ ‫خواهد ا‬ ‫تنظیمشــده مــوارد‬ ‫اســت و‬ ‫لینثبتنامیبرای‬ ‫همین دلیل زمانبر‬ ‫ــره در ‪ ۱۰‬فصــل‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪:‬دراو‬ ‫‪ 2‬هزار و‪ 500‬یزدی‬ ‫تصویری باشند که به‬ ‫ـنوا با تبص‬ ‫مشترک ایران و کوبا‪،‬‬ ‫از اینکه افراد شـ‬ ‫کار ازمایی واکسن‬ ‫اظهار امیــدواری‬ ‫مابرایاستانیزد‪3‬‬ ‫بــود‪.‬او بــا‬ ‫بابیاناینکهسهمیه‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫ثبتنام کردند‪.‬او‬ ‫مرحله واکسیناسیون‬ ‫خـــبر‬ ‫افزود‪ :‬برای انجام این‬ ‫ـزود‪ :‬بــه همیــن‬ ‫هزار نفر بود‪،‬‬ ‫نظر گرفتیم تا پس‬ ‫او افـ‬ ‫کمیســیون امــور‬ ‫اعتقاد کامل داشــته‬ ‫بیش از ‪ 6‬هزار نفر در‬ ‫منظور پاسداشت‬ ‫رئیــس‬ ‫خبرنــگاران در جامعه‬ ‫بازه ثبتنامی را‬ ‫دلیل و به‬ ‫بتوانیم بــر روی‪ 3‬هزار‬ ‫ـور و شــوراهای‬ ‫پیگیــری مطالبات‬ ‫موثــر‬ ‫این افراد درنهایت‬ ‫داخلــی کشـ‬ ‫انهــا و اجــرای‬ ‫ــل مشــکالت و‬ ‫از پایــش از بین‬ ‫از زحمــات‬ ‫مرحله اول و دوم‬ ‫ـورای اســالمی‬ ‫و در جهــت ح‬ ‫انجام دهی‪ .‬شریفی‬ ‫مجلــس شـ‬ ‫های کلی جمعیتی‬ ‫تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫نفر واکسیناسیون را‬ ‫فینالیکوباوانستیتو‬ ‫سیاســت‬ ‫اصحاب رسانه یزد‬ ‫اذرماه گذشــته طرح‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫واکسنمشترکانستیتو‬ ‫رهبری‪ ،‬طرح اعالم‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫محمد صالح جوکار‬ ‫جوادیــان زاده‪،‬‬ ‫واکسیناسیون‪،‬‬ ‫گرفت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فاز‬ ‫ابالغی‬ ‫روز هشــتم دی‬ ‫جایــگاه واالی‬ ‫مجیــد‬ ‫ـز بــا قدردانــی از‬ ‫کشــور کوبا انجام‬ ‫ـزد بــا اشــاره بــه‬ ‫نامگــذاری‬ ‫دیماه بهعنوان‬ ‫ـالمی اســتان یــزد نیـ‬ ‫پاســتور ایران در‬ ‫شــهردار یـ‬ ‫روز هشتم‬ ‫کشور‬ ‫«روز ملــی درمان‬ ‫استان‬ ‫ـزد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫شــهرداری‬ ‫هفت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و ارشــاد‬ ‫شهرداری و شورای‬ ‫انجام میشود که‬ ‫جامعــه گفــت‪:‬‬ ‫نابــاروری تقدیــم‬ ‫عنــوان‬ ‫سوم در ایران و کوبا‬ ‫همراهی مجموعه‬ ‫خبرنــگاران در‬ ‫استانهابود‪.‬معاون‬ ‫درمــان نویــن‬ ‫به نابــاروری» در تقویم‬ ‫خیابانهای شــهر به‬ ‫حمایت و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫روز ملــی‬ ‫یزدنیزیکیاز این‬ ‫نامگذاری یکی از‬ ‫نویــن‬ ‫با فعالیتهای‬ ‫میزبانانبودند که‬ ‫مجلس ارائه شد‪.‬‬ ‫کرد‪:‬برایثبتنام‬ ‫عــالوه بــر‬ ‫اسالمی شهر یزد‬ ‫شهری با موضوع‬ ‫مجلس شد‪.‬‬ ‫استانیزدخاطرنشان‬ ‫ســمی کشــور به‬ ‫ضرورت ساخت المان‬ ‫داخلــی کشــور‬ ‫ساخت یک المان‬ ‫ـروز‪ ،‬محمد صالح‬ ‫ر‬ ‫فنیمرکزبهداشت‬ ‫مخصوصا رســانهای‪ ،‬بر‬ ‫کمیســیون امــور‬ ‫افرادی کهتمایلبه‬ ‫نام خبرنگار‬ ‫گزارش رویداد امـ‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیــس‬ ‫یا خیابان به نام‬ ‫یکسایتمعرفیو‬ ‫و‬ ‫ـورای اســالمی تولد‬ ‫به‬ ‫خبرنگاران با اشــاره‬ ‫رسانه را در دستور کار‬ ‫گذاری یک میدان‬ ‫در این کار ازمایی‬ ‫نام کردند‪.‬اوبااشاره‬ ‫شــوراهای مجلــس شـ‬ ‫ـروز‪ ،‬جمالالدیــن‬ ‫خبرنگار و نام‬ ‫در گفتوگو با‬ ‫دراستانیزدثبت‬ ‫روش ای او اف‬ ‫ـوزه درمان و‬ ‫ـزارش رویــداد امـ‬ ‫جوکار‬ ‫انجاماین کارداشتند‬ ‫استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ـوزاد کشــور بــه‬ ‫امروز در استان یزد به‬ ‫های اســتان در حـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫ـای هیئتمدیــره‬ ‫خبرنگاران‬ ‫نخســتین نـ‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫مرحله از واکسیناسیون‬ ‫بــه پیشــرفت‬ ‫ـزرگ برای این‬ ‫نشســت بــا اعضـ‬ ‫در ایــن زمینــه‬ ‫فرزاد فیضی‪ ،‬مدیر‬ ‫ـزد را افتخاری بـ‬ ‫به اینکه این‬ ‫این کار ازمایی بیش‬ ‫عزیــزی در‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســتان یزد که با‬ ‫همچنین‬ ‫در اســتان یـ‬ ‫حمایتهای مسئوالن‬ ‫داد‪ :‬برای شرکت در‬ ‫و رســانههای ا‬ ‫مادهواحده این‬ ‫نابــاروری‬ ‫ـس پژوهشــکده‬ ‫پایان رسید‪ ،‬ادامه‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫از همراهیها و‬ ‫ســت و افــزود‪:‬‬ ‫کردهبودند کهپس‬ ‫ـاد اسالمی استان‬ ‫ـتی از ســوی رئیـ‬ ‫تا استان یزد‬ ‫اســتان دان‬ ‫شهر با فعالیتهای‬ ‫همشهریاناعالمامادگی‬ ‫تاریــخ تصویب‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـ‬ ‫درخواسـ‬ ‫شد‪ :‬الزم است‬ ‫رســید و بر این‬ ‫و شورای اسالمی‬ ‫ـالم میکند کــه از‬ ‫از‪ ۷۰۰۰‬نفراز‬ ‫واکسینه شدند‪ .‬شریفی‬ ‫ـانه نیست‪ ،‬یاداور‬ ‫تولیدمثل یزد به من‬ ‫حضور‬ ‫این نهــاد صنفی و‬ ‫فراهم و شهرداری‬ ‫رسیدگی و پیگیری‬ ‫ـته طــرح اعـ‬ ‫اصحاب رسـ‬ ‫انها‪ 3،‬هزار نفر‬ ‫‪ 1369‬مصادف‬ ‫ـه نقــش واالی‬ ‫علــوم‬ ‫مختلف نسبت به‬ ‫اذرماه ســال گذشـ‬ ‫قدردانی کرد و‬ ‫خواهد شد‪ ،‬نصب‬ ‫از پایش از میان‬ ‫روز ‪ 8‬دیماه‬ ‫برگــزار شــد بـ‬ ‫واکسینهشدندیک‬ ‫الزم اســت تا از‬ ‫همکاری دستگاههای‬ ‫این مجموعه‬ ‫ـاس هم طرحی را‬ ‫این قانون‪،‬‬ ‫اسالمی شهر انجام‬ ‫مطبوعات یزد را خواستار‬ ‫کهدر اینمرحله‬ ‫ـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫صــل از تکنیــک‬ ‫ســتور کار با‬ ‫دی به نام روز‬ ‫اسـ‬ ‫اظهار داشت‪:‬افرادی‬ ‫بهترین شــورای‬ ‫خبرنگاران اشـ‬ ‫اولیــن نــوزاد حا‬ ‫مطالبات اعضای خانه‬ ‫به فاصله‪ ۵۶‬روز از‬ ‫مجهز اقدام شود‪.‬‬ ‫رســانه نیز در د‬ ‫اعالم روز هشــتم‬ ‫فعاالن حوزه خبر به‬ ‫روز و یک مرحله‬ ‫مجلس بــا تولــد‬ ‫کردن مکانی‬ ‫مــان با موضوع‬ ‫روز ملــی درمــان‬ ‫بــا عنوان‬ ‫شــهرداری و شــورای‬ ‫مرحله به فاصله‪۲۸‬‬ ‫یکی از یــک ال‬ ‫اصحاب رســانه و‬ ‫نابــاروری» بــه‬ ‫‪ IVF‬بهعنــوان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫دریافتمیکنند‪.‬‬ ‫ـی درمــان نویــن‬ ‫گذاری‬ ‫درمانــی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫عزیزی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همهســاله در‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جایگاه و نقش مهم‬ ‫شهرداری قرار‬ ‫واکسیناسیوناولیهواکسن‬ ‫ملـ‬ ‫ـکل ممکن تجلیل‬ ‫اینکه مــکان فعلی‬ ‫نابــاروری اعــالم و‬ ‫را از برنامههای‬ ‫شــهر همواره به‬ ‫شـ‬ ‫ــزد بــا تاکید بــر‬ ‫خــش نویــن‬ ‫ارائه کردم‪.‬‬ ‫طرح ملی سحاب ‬ ‫میادین شــهر یــزد‬ ‫ـان اســالمی‬ ‫ـالمی ایــران ثبــت‬ ‫شــهردار ی‬ ‫ـزد‪ ،‬اشــکذر و ب‬ ‫هیچعنــوان در شـ‬ ‫خیابانهــا یا‬ ‫جمهــوری اسـ‬ ‫ـاری برشــمرد و‬ ‫نماینــده مــردم یـ‬ ‫ اغاز ‬ ‫عــات اســتان به‬ ‫در تقویــم‬ ‫شــهرداری در ســال جـ‬ ‫خانــه مطبو‬ ‫ـورای اســالمی‬ ‫ر در یزد‬ ‫اصلــی‬ ‫ـکاری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ احم‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫مج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫جمعیت هالل‬ ‫ندوشــن در‬ ‫ـر ایــن اقــدام کـ‬ ‫در ایــن می‬ ‫قطعــا بــا ایــن‬ ‫فــت‪ :‬عــالوه بـ‬ ‫ـات ارائهشــده‬ ‫تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫گ‬ ‫ـاط بــا توجیهـ‬ ‫جــوکار‬ ‫ـتان یزد گفت‪ :‬به‬ ‫پاسداشــت‬ ‫ارتبـ‬ ‫وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫عــالوه بــر‬ ‫جمعیت هاللاحمر اسـ‬ ‫خـــبر‬ ‫گفت‪ :‬تالشهای‬ ‫نامگــذاری‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ملی ســحاب در یزد‬ ‫که در کشــور و‬ ‫طــرح‬ ‫ـکی در جهــت‬ ‫بســیار زیــادی‬ ‫کشوریقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫هاللاحمــر از طــرح‬ ‫امــوزش پزشـ‬ ‫زحمتهــای‬ ‫مناســبت هفتــه‬ ‫هایپیشکسوت‬ ‫ــرازی زاده گفت‪:‬‬ ‫درمــان و‬ ‫ناباروری کشــیده‬ ‫شــد بســیاری از‬ ‫دو کنار چهره‬ ‫گزارش صداوســیما‪ ،‬ح‬ ‫شیعه ثبت میراث‬ ‫حــوزه درمــان‬ ‫ناباروری که ســبب‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بهعنوان تنها شهر‬ ‫ـروم اســتان در‬ ‫رونمایی شــد‪.‬به‬ ‫های اغــاز طرح ملی‬ ‫ســعه این علم‬ ‫درمان‬ ‫در زمینــه قرانی‬ ‫او از یزد‬ ‫ـت فرزنــد محـ‬ ‫بــه اهمیت تو‬ ‫توجه به اینکه خانه‬ ‫ســفیران حمایت‬ ‫اســتان یــزد‬ ‫مجمع قرانی‬ ‫هــا کــه از نعمـ‬ ‫شــده‪ ،‬توجه‬ ‫طــرح ســحاب (‬ ‫ـام برد و گفت‪ :‬بــا‬ ‫قرانی استان حرکت‬ ‫زمان با سراســر کشــور‬ ‫خانواده‬ ‫ـی پیدا میکند‪.‬‬ ‫در‬ ‫روشهــای نویــن‬ ‫از قاریان توانمند اســتان که در مســابقات جهانــی نـ‬ ‫تحقق اهداف انجمن‬ ‫شــده‪ ،‬میتواند‬ ‫ـت هاللاحمــر هم‬ ‫افزایش قابلتوجهـ‬ ‫ــا اســتفاده از‬ ‫ـیاری از نفــر‬ ‫تاریخی یزد واقع‬ ‫تاریخی راستای‬ ‫ســحاب جمعیـ‬ ‫اکنون جــزو داوران‬ ‫شــوند هــم‬ ‫جمعیتهاللاحمر‬ ‫بودنــد ب‬ ‫گالری قرانی برای بسـ‬ ‫وزیری در بافت‬ ‫تجهیز ساختمان‬ ‫عضویت داشــتند‪،‬‬ ‫صاحــب فرزنــد‬ ‫گردشــگران داخلی‬ ‫بشردوستانه)اعضایجوان‬ ‫ـرد‪ .‬او به جذابیت‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫تفاهمنامه بازسازی و‬ ‫مــان نابــاروری‬ ‫مفاهیــم قرانی به‬ ‫مردم دارالعباده یزد‬ ‫دوچرخه با حضــور در‬ ‫بین سازمان کـ‬ ‫امدادیو‬ ‫هستند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫در‬ ‫ـاری در امــوزش‬ ‫اشاره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫ـالمی و برگزاری‬ ‫فرهنگسرای قران‪،‬‬ ‫ـورت پیــاده یــا بــا‬ ‫عترت و کشوری‬ ‫ـه داد‪ :‬ایــن دو قـ‬ ‫ـترش فرهنــگ اسـ‬ ‫انجمن گردشگران‬ ‫داوطلبانــه بهصـ‬ ‫خانه وزیری محل‬ ‫خدمات امدادی‬ ‫و نشســتهای‬ ‫شــهرداری یــزد ادامـ‬ ‫و خارجــی‪ ،‬گسـ‬ ‫ورزشی شهرداری یزد و‬ ‫عمومی و گردشگری‪،‬‬ ‫از محافل قرانی‬ ‫فضای ورزشــی‬ ‫مدرســان برگزیــده‬ ‫قرانی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬همــواره‬ ‫مکانهای پرتردد‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫اموزشهای امدادی و‬ ‫مجازی و چه در‬ ‫جوانتریــن داوران و‬ ‫در مسابقات‬ ‫به گزارش رویداد‬ ‫(ع) چه در فضای‬ ‫افزود‪ :‬این طــرح‬ ‫بهعنــوان‬ ‫استان تبدیلشده و‬ ‫استان منعقد شد‪.‬‬ ‫ـازمان اهلبیت‬ ‫ارائــه میدهند‪ .‬او‬ ‫رویکرد این طرح‬ ‫قرانی‬ ‫چهرههای ماندگار‬ ‫ـهردار و رئیس سـ‬ ‫استقبالزیادیمیکنند‪.‬‬ ‫را ارائه میکنــد و‬ ‫اخیر قران به‬ ‫مالزینلی معاون شـ‬ ‫خدمات بشردوســتانه‬ ‫گفت‪ :‬حقیقی‬ ‫کرونا‬ ‫شــتازی چند سال‬ ‫کنونی‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫شرایط‬ ‫ـی شــهرداری یزد‬ ‫مالزینلی با اشــاره به پی‬ ‫مجامع عمومی و در‬ ‫ـی اجتماعی ورزشـ‬ ‫اجتماعمحور در‬ ‫مهارتهایامدادی‪،‬به‬ ‫فرهنگـ‬ ‫ـدرن میتوان در‬ ‫خدماتامدادیواموزش‬ ‫ســاختمانی مجهز و مـ‬ ‫بــا احداث‬ ‫عالوهبر‬ ‫ضدعفونینیزمیپردازند‪.‬‬ ‫ارائهماسکومواد‬ ‫‪08‬‬ ‫ماسکزدن‬ ‫جایگزینفاصل هفیزیکی‬ ‫نمی شود‬ ‫استودیوهای سیما برای تولید برنامه های انتخاباتی اماده شده اند‪ .‬اقداماتی مانند تعویض و تغییر نور استودیوها‪ ،‬ایجاد زیرساخت برای ‪ ۱۴۰‬خط نور‪ ،‬تعویض میکسر صدا و اقدامات فنی برای استفاده چندین‬ ‫دوربین و بازسازی شبکه حرکتی و تلسکوپی پروژکتورها و نصب پروژکتورهای جدید ‪ LED‬ازجمله اقدامات مرکز تولید و فنی سیما برای تجهیز استودیوها بوده است‪.‬‬ ‫معلوالن یزد‬ ‫چشم به راهروزهایبهتر‬ ‫‪07‬‬ ‫رقابت در سمت راست‬ ‫تیم ملی همچنان داغ است‬ ‫برخالف انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم که چهره های سیاسی کمتری پا به عرصه گذاشتند‪ ،‬حاال تقریبا تمام چهره هایی که رسانه ها در طول ماه های اخیر‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫حدس می زدند در انتخابات حاضر شدند‬ ‫اساسنامه حقوق معلوالن به طور‬ ‫کامل اجرا نمی شود‬ ‫‪02‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫انتخاباتشوراها‬ ‫زدهای‬ ‫ردصالحیتنام و عقالنیت است‬ ‫دور از مصلحت‬ ‫رنگار در دستور کار‬ ‫ساخت المان خب‬ ‫نوسازی فرهنگ‬ ‫عکس ‪ :‬محمد علی اسماعیلی راد‪ /‬تسنیم‬ ‫سرای قران استان با‬ ‫شهرداری قرار دارد‬ ‫ملی درمان نوین‬ ‫طرح نامگذاری «روز‬ ‫مجلسارائهشد‬ ‫ناباروری»به‬ ‫هنگی شهرداری یزد‬ ‫همت سازمان فر‬ ‫ساختالمانخبرنگار‬ ‫در دستور کار شهرداری‬ ‫قرار دارد‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی‬ ‫دولت ( ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در‬ ‫سامانه تاریخ ‪ 1400/02/30‬می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار‪ -1 :‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری‬ ‫غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران هســتند‪ ،‬در وجه شرکت عمران شهر جدید‬ ‫فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه ‪ -2‬فیش واریزی به حساب شماره ‪4001119506377117‬‬ ‫بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول‬ ‫نمی باشد)‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫شماره و تاریخ مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‪/1400/1956‬ص‬ ‫مورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000005‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای دیوار‬ ‫کشی اطراف مخازن مرکز‬ ‫برزن های ایثار و فرهنگ‬ ‫مرکز بهداشت محله ایثار‬ ‫‪ 4‬شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫استناد مصوبات هشتصد‬ ‫و هفتاد و چهارمین جلسه‬ ‫هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪11.494.450.445‬‬ ‫ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهاء ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 574.722.523‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/1957‬ص‬ ‫مورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000006‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای‬ ‫عملیات اماده سازی‬ ‫کندروی محور ‪ k2‬شهر‬ ‫جدید فوالدشهر به استناد‬ ‫مصوبات هشتصد و هفتاد‬ ‫و چهارمین جلسه هیات‬ ‫مدیره شرکت عمران شهر‬ ‫جدید فوالدشهر‬ ‫‪59.376.218.334‬‬ ‫ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهای راه‪ ،‬باند‬ ‫فرودگاه و زیر سازی‬ ‫راه اهن سال ‪1400‬‬ ‫‪2.968.810.917‬ریال‬ ‫گواهینامه صالحیت‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫داشتن حداقل‬ ‫پایه پنج در گرایش‬ ‫ساختمان و ابنیه‬ ‫از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل بیست‬ ‫و پنج درصد از مبالغ‬ ‫ناخالص صورت‬ ‫وضعیتهای تایید شده‬ ‫از طریق تهاتر با اراضی‬ ‫یا واحدهای موجود‬ ‫با کاربری مختلف در‬ ‫شهرجدید فوالدشهر‬ ‫به قیمت کارشناسی‬ ‫روز و پرداخت مابقی به‬ ‫صورت نقدی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل‬ ‫پایه پنج در گرایش‬ ‫راه و ترابری‬ ‫از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه‬ ‫درصد از مبالغ ناخالص‬ ‫صورت وضعیتهای‬ ‫تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا‬ ‫واحدهای موجود با‬ ‫کاربری مختلف در‬ ‫شهرجدید فوالدشهر‬ ‫به قیمت کارشناسی‬ ‫روز و پرداخت مابقی به‬ ‫صورت نقدی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/02/30‬تا روز چهارشنبه مورخ ‪. 1400/03/05‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز سه شنبه مورخ ‪. 1400/03/18‬‬ ‫‪ -‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪. 1400/03/19‬‬ ‫‪ -‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها‪:‬‬ ‫فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی ‪ ، 8491751740‬صندوق پستی‪84915-167‬‬ ‫تلفن ‪ 03152630161-5‬دور نویس‪03152624181 :‬‬ ‫‪-‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪88969737‬‬ ‫و ‪85193768‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫م الف‪1137348 :‬‬ ‫انتخابات‪۱۴۰۰‬دوقطبی‬ ‫می شود‬ ‫انتخابات قطعا به مرحله‬ ‫دوم کشیده می شود‬ ‫اجازهنمی دهیمانتخابات‬ ‫‪ ۸۴‬تکرار شود‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫انتخابات‪۱۴۰۰‬دوقطبیمی شود‬ ‫یــک فعــال سیاســی گفت‪:‬‬ ‫یتــوان‬ ‫بــا توجــه بــه گذشــته م ‬ ‫پیش بینــی کرد انتخابــات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نیــز بــه ســمت دوقطبی شــدن‬ ‫پیــش بــرود‪ .‬اگــر ایــن دوقطبی‬ ‫باکمی ازخودگذشتگی چهره های سیاســی روبه رو شود‬ ‫در دور اول اتفاق میافتد و در غیر این مثل سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫برای دومین بار انتخابات به مرحله دوم خواهد رسید‪.‬‬ ‫غالمعلی دهقان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫سوال که «با توجه به طیف هایی که داوطلب حضور‬ ‫در رقابت های ریاست جمهوری شدن پیش بینی شما از‬ ‫ارایش سیاســی کاندیداها چیست؟ اظهار کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رســد که هر هشــت ســال یک بار کــه رئیس جمهور‬ ‫مستقر از گردونه خارج می شود می توانیم شاهد رقابت‬ ‫جدیمیانطیف هایسیاسی کشور باشیم‪.‬اوادامهداد‪:‬‬ ‫تاریخ ادوار ‪ ۱۲‬گانه انتخابات ریاســت جمهوری نشان‬ ‫می دهــد تــا ‪ ۲‬خــرداد ‪ ۱۳۷۶‬ب هجــز دور اول انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری کــه در زمســتان ‪ ۱۳۵۸‬برگزار شــد و‬ ‫ا نهــم تــا حد زیــادی رقابتی بود انتخابــات دور دوم تا‬ ‫ششمنتیجه هایتک قطبیداشتهاست‪.‬دلیلشهماین‬ ‫بود که فضای جنگ می طلبید کشور از انسجام باالیی‬ ‫در حوزه سیاســت داخلی بــرای دفاع از خــود برخوردار‬ ‫باشد‪ .‬این فعال سیاسی ادامه داد‪ :‬با توجه به گذشته‬ ‫یتــوان پیش بینــی کرد انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬نیز به ســمت‬ ‫م ‬ ‫دوقطبیشدنپیشبرود‪.‬‬ ‫انتخاباتقطعابهمرحلهدوم‬ ‫کشیدهمی شود‬ ‫عضو شــورای مرکــزی حزب‬ ‫کارگزاران ســازندگی ایران گفت‪:‬‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریقطعا‬ ‫به مرحله دوم کشــیده می شود‬ ‫و احتمــال می دهــم شــاهد‬ ‫دوگانه جهانگیری و الریجانی در این مرحله باشیم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمد عطریانفر افزود‪ :‬جهانگیری‪ ،‬محمد‬ ‫شریعتمداریومسعودپزشکیان کهبه احتمال زیادتائید‬ ‫صالحیت می شوند طبق توافقی که در نهاد اجماع ساز‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬در هفته پایانی پس از مشــخص شــدن‬ ‫نتایجنظرسنجیبهنفعیکنفر کنار می روند‪.‬عطریانفر‬ ‫افزود‪ :‬جهانگیری در انتخابات پاسخگوی انتقادات به‬ ‫دولت است و از این فرصت برای ترویج و تبلیغ و بیان‬ ‫دیدگاه ها و جهت گیری های کل کشور استفاده می کند‬ ‫و بر ارای منفی خود فائق امده و دوستان دیگر به نفع‬ ‫یشــوند‪ .‬این فعال سیاســی یاداور‬ ‫او از صحنه خارج م ‬ ‫شد‪ :‬قطعا انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود و‬ ‫احتمالمی دهمشاهددوگانهجهانگیریوالریجانیدر‬ ‫مرحله دوم باشیم چون رئیسی در دور گذشته انتخابات‬ ‫ریاس ـت جمهوری (ســال ‪ )۹۶‬کــه مشــارکت خیلــی باال‬ ‫و حــدود ‪ ۴۰‬میلیــون بــود حداکثر ‪ ۱۶‬میلیــون رای اورد‪.‬‬ ‫پیش بینی می کنم که رای او به مرز‪ ۱۰‬یا‪ ۱۱‬میلیون برسد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ازانجایی که پیش بینی می کنم مشــارکت‬ ‫باالی ‪ ۵۵‬درصد باشد رئیسی نمی تواند در مرحله اول‬ ‫توفیــق یابــد و در مرحلــه دوم هم رقابت نهایــی از ان‬ ‫الریجانیوجهانگیریاست‪.‬‬ ‫اجازهنمی دهیمانتخابات‬ ‫‪ ۸۴‬تکرار شود‬ ‫ســید حســن رس ـولی‪ ،‬عضــو‬ ‫جبهــه اصالحــات ایــران بابیــان‬ ‫اینکهجریاناصالحاتدرگذشته‬ ‫و به طور مشخص در سال‪ ،۸۴‬از‬ ‫افتراق و واگرایی بین نامزدهای‬ ‫اصالح طلــب حاضــر درصحنــه انتخابــات لطمــه جدی‬ ‫متحملشد‪،‬افزود‪ :‬گرچهتالشزیادیصورت گرفت که‬ ‫بینمرحومایتا‪...‬هاشمیرفسنجانی‪،‬مهدی کروبی‪،‬‬ ‫مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده که هرکدام با یک‬ ‫نسبتی گفتمان اصالحات را نمایندگی می کردند رابطه‬ ‫به گون ـه ای تنظیــم شــود که کمتریــن واگرایی را نســبت‬ ‫به همدیگر داشــته باشــند اما این تالش ها بی ثمر بود و‬ ‫درنتیجه شــاهد بودیم کــه در مرحلــه اول‪ ،‬کل ارای این‬ ‫چهار نفر نسبت به کل ارای نامزدهای اصولگرایان بسیار‬ ‫بیشتر بود و کافی بود که فقط یک نفر از این چهار نفر‬ ‫با قبول نظم و انضباط جبهه ای و تشکیالتی از مطامع‬ ‫و نظــرات خــودش عدول می کرد و بــرای پیروزی جریان‬ ‫اصالحات کنارمی کشیدشبیه کاری کهاقایعارفدرسال‬ ‫‪۹۲‬برایروحانیکردامامتاسفانهایناتفاقنیفتاد‪.‬رسولی‬ ‫تصریح کرد‪:‬ناتوانیوضعفبرایمعرفینامزدواحددر‬ ‫حافظه تاریخی مردم و فعاالن سیاسی جبهه اصالحات‬ ‫ثبت شده؛ بنابراین تالش جبهه اصالحات این است که‬ ‫از یــک ســوراخ دوبــار گزیــده نشــود‪ .‬ازاین جهت هدف‬ ‫فرایندیومهمجریاناصالحات‪،‬ورودوخروجمنسجم‬ ‫وتشکیالتیبهعرصهانتخاباتاست‪.‬اوخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سازوکارهایی دیده شده و دوستانی که ثبت نام کرده اند‬ ‫برنامه هایشان را داده اند‪ .‬همچنین در مجمع عمومی و‬ ‫سایرارکانجبههتالشمی کنیم کهاز بروز هرنوعتک روی‬ ‫بیننامزدهایاصالح طلبچهقبلازبررسیصالحیت ها‬ ‫وچهبعدازانجلوگیری کنیمودوستان هماخالقامتعهد‬ ‫شدند کهپسازانجاممناظره هاونظرسنجی هایمعتبربا‬ ‫هدف رسیدن به نامزد واحد‪ ،‬هرکدام که شانس پیروزی‬ ‫کمتریداشتندایثارگرایانهازمطالباتشخصیخودبهنفع‬ ‫مصالح جبهه اصالحات عدول کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همه ما‪ ۴۶‬نفر عضو جبهه اصالحات مراقبت می کنیم‬ ‫که معرفــی نامزد واحد اصالح طلــب و راهبردهایی که‬ ‫یشــده در عمل به انجام‬ ‫بــرای تحقق این هدف طراح ‬ ‫برسد و شاهد تکرار تجربه شکست سال‪ ۸۴‬نباشیم‪ .‬با‬ ‫مدیریتخوبی کهمهندسبهزادنبویبرمجموعهدارند‬ ‫وحضور مسئوالنه ای کهاعضایحقیقیوحقوقیجبهه‬ ‫اصالحاتدارندان شاءاهللبهاینمهمنائلخواهیمشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اجماعاصولگرایان‬ ‫بر کاندیداتوری رئیسی‬ ‫تقریبا تمام چهره های پیش بینی شده در عرصه حاضر شدند‬ ‫در جستجوی پدیده انتخابات‬ ‫برخــاف انتخابات ریاســت جمهــوری دوره‬ ‫دوازدهــم کــه چهر ههــای سیاســی کمتــری پا به‬ ‫عرصه گذاشــتند‪ ،‬حاال تقریبــا تمام چهره هایی‬ ‫کــه رســانه ها در طــول ما ههــای اخیــر حــدس‬ ‫می زدنــد در انتخابات حاضر شــدند‪ .‬البته هنوز‬ ‫شــورای نگهبــان لیســت نهایــی کاندی دهــای‬ ‫تائیــد صالحیــت شــده را منتشــر نکرده اســت و‬ ‫تحلیلگــران و فعــال سیاســی بر ســر شــکل گیری‬ ‫پدیــده انتخاباتــی اختالف نظر دارنــد‪ .‬برخی از‬ ‫تحلیلگران سیاســی بر این عقیده اند که از میان‬ ‫چهره های شاخصی که احتمال تائید صالحیت‬ ‫نهــا وجــود دارد‪ ،‬علــی الریجانــی می توانــد‬ ‫ا ‬ ‫پدیــده انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬باشــد‪ .‬احمــد زیدابادی‬ ‫در این رابطه می گوید‪ :‬علی الریجانی با رویکرد‬ ‫تازه ای که در پیش گرفته‪ ،‬احتماال حریف قدری‬ ‫برای ســید ابراهیم رئیســی خواهد بــود‪ .‬در این‬ ‫میــان صــادق زیباکالم هم معتقد اســت که اگر‬ ‫برفرض محال مصطفی تاج زاده تائید صالحیت‬ ‫شــود‪ ،‬احتمــال اینکه پدیــده انتخابات پیش رو‬ ‫باشد‪ ،‬وجود دارد‪ .‬برخی از فعاالن سیاسی نیز‬ ‫از ســعید محمد به عنوان پدیــده انتخاباتی یاد‬ ‫می کنند‪ ،‬این در حالی است که دسته دیگری از‬ ‫فعاالن سیاســی معتقدند که او شــرایط مدنظر‬ ‫شــورای نگهبــان را نــدارد‪ ،‬بنابرایــن نمی توانــد‬ ‫نحــال گروهــی‬ ‫پدیــده انتخابــات باشــد‪ .‬باای ‬ ‫از تحلیلگــران سیاســی هــم شــکل گیری پدیــده‬ ‫انتخاباتــی را منــوط به افزایش مشــارکت مردم‬ ‫می دانند و اعتقاددارند که با مشارکت حداقلی‬ ‫پدیــده ای شــکل نخواهــد گرفت؛ امــا در طرف‬ ‫مقابــل رســانه هایی‪ ،‬چــون شــرق پیش بینــی‬ ‫می کننــد کــه در صــورت اقبال مــردم‪ ،‬انتخابات‬ ‫یهــای جدیــدی در قالــب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شــاهد دوقطب ‬ ‫«اصالح طلب –اصولگرا» یا «اصولگرا‪-‬اصولگرا»‬ ‫خواهــد بــود که تاکنون ســابقه نداشــته اســت‪.‬‬ ‫امــری که می تواند گویــای رقابت هایی فراتر از‬ ‫کسب صندلی پاستور در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬باشد‪.‬‬ ‫تعیین کند؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که‬ ‫چه کســانی در مناظره حضور خواهند داشت و‬ ‫چه مباحثی طرح می شود‪.‬‬ ‫اماواگرهای تائید صالحیت سعید محمد‬ ‫مجلــس دهــم در مــورد شــکل گیری پدیــده در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬جامعه در طول سه سال‬ ‫اخیر با مشــکالت عدیــده ای نظیر کاهش تولید‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬کاهش رشد اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ بیکاری‪ ،‬افزایش نرخ تورم و‪ ...‬روبرو بوده‬ ‫است‪ .‬این موضوعات نیز باعث شده تا جامعه‬ ‫بــه دنبال فــردی بگردد کــه توانایــی الزم برای‬ ‫کاهــش ایــن مشــکالت و مدیریــت امــور بــرای‬ ‫برون رفــت از ایــن موضوعــات را داشــته باشــد؛‬ ‫بنابراین اگر به دنبال پدیده هستیم‪ ،‬این پدیده‬ ‫را باید بر اســاس انتظاری که جامعه دارد مورد‬ ‫شناسایی قرار بدهیم‪.‬‬ ‫او معتقد اســت که با شــرایط موجود نباید‬ ‫بــه دنبال پدیــده ای همچون احمدی نژاد ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬در انتخابــات بــود‪ .‬بــه گفتــه او چنیــن‬ ‫افــرادی در انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬بــروز و ظهــوری‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ .‬میرزایــی می گویــد‪ :‬بــه‬ ‫اعتقــاد بنــده در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫تهــا و‬ ‫تهــا بــا توجــه بــه فعالی ‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬رقاب ‬ ‫عقب ـه ای که برخــی نامز دهــا داشــتند‪ ،‬پیرامون‬ ‫ســه چهــره خواهــد بــود‪ .‬در این رابطــه به نظر‬ ‫می رســد کــه پدیده ایــن دوره انتخابــات فردی‬ ‫از میــان جهانگیری‪ ،‬رئیســی و الریجانی باشــد‪.‬‬ ‫در اولویــت دوم چهر ههــای همچــون محمــد‬ ‫شــریعتمداری و مســعود پزشــکیان قــرار دارند‪.‬‬ ‫البتــه حــال بایــد دید کــه تائیــد صالحیت ها به‬ ‫نباید به دنبال پدیده ای همچون‬ ‫احمدی نژاد سال ‪ ۱۳۸۴‬در انتخابات بود!‬ ‫جــال میرزایــی اســتاد دانشــگاه و نماینــده‬ ‫چه شکلی خواهد بود و کدام یک از چهره ها در‬ ‫عرصه انتخابات باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫نماینــده اســبق مجلــس بــا اشــاره بــه‬ ‫نســنجی پدیــده شــدن الریجانــی در‬ ‫امکا ‬ ‫انتخابات پیش رو‪ ،‬می افزاید‪ :‬در سطح نخبگان‬ ‫الریجانــی خوب ظاهر شــد؛ یعنی صحبت های‬ ‫او هنگام ثبت نام توانســت طیفی از نخبگان و‬ ‫سیاســیون اصالح طلب و میان ـه رو را تحت تاثیر‬ ‫قــرار بدهد؛ اما هنوز این تاثیرگذاری به توده ها‬ ‫ســرایت نکــرده اســت‪ .‬بنــده در چنــد اســتان‬ ‫یکــردم هنــوز‬ ‫و شهرســتان کشــور کــه بررســی م ‬ ‫فعالیت میدانی و تحولی به نفع اقای الریجانی‬ ‫ایجاد نشده است؛ بنابراین این واقعیت درباره‬ ‫یشــود که فعال شانســی‬ ‫اقای الریجانی دیده م ‬ ‫در میان توده پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬بعید می دانم که دور دوم‬ ‫میــان الریجانی و جهانگیری شــکل بگیــرد‪ .‬اگر‬ ‫رئیسی درصحنه انتخابات باقی بماند‪ ،‬بر اساس‬ ‫نظرسنجی او بیشترین شانس را برای رسیدن به‬ ‫نحــال بایــد‬ ‫دور دوم انتخابــات دارد؛ امــا باای ‬ ‫نشســت و دیــد کــه مناظر ههــا بــه چــه صورتی‬ ‫یشــود و چــه مباحثــی مطــرح خواهد‬ ‫برگــزار م ‬ ‫شد‪ .‬به اعتقاد این استاد دانشگاه‪ ،‬مناظره ها از‬ ‫ســال ‪ ۸۸‬به بعد به عنــوان یک عامل تاثیرگذار‬ ‫درروند و سرنوشــت انتخابات بدل شــده اســت‬ ‫تــا جایی که حتی می توانــد نتیجه انتخابات را‬ ‫شهــای ســعید محمد‬ ‫میرزایــی در مــورد تال ‬ ‫بــرای رســیدن بــه پاســتور و پدیــده شــدن در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬می گوید‪ :‬سعید محمد با توجه‬ ‫به فعالیت ها و پشتوانه ای که داشت در مدت‬ ‫کوتاهــی توانســت در افــکار عمومــی پایگاهــی‬ ‫پیدا کند؛ اما او پس ابالغیه شــورای نگهبان در‬ ‫مــورد شــرایط کاندید های ریاســت جمهوری به‬ ‫حاشیه رفت‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪ :‬صاحب نظــران معتقدنــد کــه‬ ‫ســعید محمــد بــا توجــه بــه تعاریــف شــورای‬ ‫نگهبــان‪ ،‬احتمــاال در لیســت کاندی دهــای تائید‬ ‫صالحیت شــده قــرار نخواهد گرفــت؛ بنابراین‬ ‫پرداختــن بــه ســعید محمــد دیگــر موضوعیــت‬ ‫ندارد‪ .‬بلکه بیشتر رقابت در این دوره همچون‬ ‫دوره های گذشــته گفتمانی خواهد بود‪ .‬چراکه‬ ‫تهــای‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهــد کــه رقاب ‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری از ســال ‪ ۸۴‬تا ‪۹۶‬‬ ‫میان دو گفتمان شــکل گرفته است‪ .‬بااین وجود‬ ‫کاندید اهایی که گفتمانی را نمایندگی می کنند‬ ‫و یا از عهده طرح یک گفتمان برمی ایند بیشــتر‬ ‫از سایر چهره ها با اقبال مواجه می شوند‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مجلس دهم معتقد اســت که‬ ‫نامزد ها با شعار های پوپولیستی و ادبیات خاص‬ ‫رئیس جمهور نخواهند شد و دوره رئیس جمهور‬ ‫ینــژاد دیگــر‬ ‫شــدن بــه ســبک افشــاگری احمد ‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫بــا این اوصــاف به نظر می رســد که موضوع‬ ‫شکل گیری پدیده انتخابات تا اعالم کاندید های‬ ‫تائیــد صالحیــت شــده و وضعیــت مناظره های‬ ‫تلویزیونــی نمود نخواهد داشــت؛ امــا با توجه‬ ‫بــه اینکــه بیشــتر چهره های محتمل که شــانس‬ ‫تائیــد صالحیــت رادارنــد در دور ههــای گذشــته‬ ‫نیــز در عرصه انتخابات حضورداشــته اند‪ ،‬بعید‬ ‫به نظر می رســد که پدیده ای تازه در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شکل بگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رایاخیردادگاه کانادا فاقدمبنا بوده و مستندنیست‬ ‫ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به‬ ‫ســوال خبرنــگاران در خصــوص رای صادرشــده از ســوی دادگاهی در‬ ‫کانادا اظهار داشت‪ :‬رای مورداشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و‬ ‫دالیل عینی نیز برخوردار نیســت و با توجه به انتشــار ان در فضای‬ ‫مجــازی از عالقه منــدان بــه این گونــه موضوعــات دعــوت می کنیــم‬ ‫بامطالعه ان بر بی مبنایی ان واقف گردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود‪:‬‬ ‫همگان می دانند دادگاه کانادا از اســاس صالحیت ندارد که به این‬ ‫سانحه هوایی یا قصور احتمالی درواقعه ای که خارج از سرزمین و‬ ‫حوزه صالحیت کشــوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند‪ ،‬هرچند‬ ‫با در نظر گرفتن منظومه رفتاری کانادا در این موضوع‪ ،‬انتظار عدم‬ ‫رعایت مبانی بدیهی و اولیه حقوقی از سوی کانادا قابل پیش بینی‬ ‫اســت‪.‬خطیب زاده در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬حتی قانــون داخلی مورد‬ ‫اســتناد دادگاه هــم برخــاف مبانــی حقوقــی بــوده و درواقع نقض‬ ‫تعهدات بین المللی کانادا محسوب می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاس ـف بار خواندن رفتار کانادا‬ ‫در موضوع هواپیمای اوکراینی و رویکرد کامال سیاسی در به کارگیری‬ ‫رویه های قضایی توســط کانــادا افــزود‪ :‬دادگاه کانادایی با تبعیت‬ ‫از دادگا ههــای امریــکا ابتدا متهم را تعیین‪ ،‬ســپس بــه هر اطالعات‬ ‫مربــوط یا نامربــوط مندرج در منابع عمومی به ویژه فضای مجازی‬ ‫متوســل شــده اســت تا دلیلی برای ذهنیــت جانب دارانــه و از پیش‬ ‫تعیین شده خود دست یابد و این رفتار قاضی کانادایی در تبعیت‬ ‫از دستورات و کلیشه های سیاسی‪ ،‬برای کشوری با ادعای حاکمیت‬ ‫قانون‪ ،‬شرم اور تلقی می گردد‪.‬‬ ‫خطیــب زاده با غیرقابل قبــول خواندن اقدامــات دولت کانادا‪،‬‬ ‫ازجملــه رای اخیــر دادگاهــی در ایــن کشــور‪ ،‬به دولت کانــادا یاداور‬ ‫شــد کــه ایــن اقدامــات سیاســت زده و ایذایی پی امــدی جز بر هم‬ ‫زدن نظم حقوقی حاکم بر حقوق بین المللی هوانوردی و تضعیف‬ ‫حقوق بین الملل به صورت کلی و متضرر شدن همه کشورها ازجمله‬ ‫کانادا به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫واکنشجهانپور بهاظهاراتالریجانیدربارهواکسنسینوفارم‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت‬ ‫در حســاب توییتــر خود در واکنش غیرمســتقیم‬ ‫تهــای علی الریجانی درباره واکســن‬ ‫بــه صحب ‬ ‫ســینوفارم نوشــت‪ :‬فــاز ‪ ۳‬مطالعــه بالینــی‬ ‫یمــاه در چین‬ ‫ســینوفازم ‪ ۳۰‬دســامبر یعنــی ‪ ۹‬د ‬ ‫پایان یافت و قبل از این تاریخ تنها یک میلیون‬ ‫دوز اســتفاده تحقیقاتــی و زودهنــگام داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫واکنــش غیرمســتقیم جهانپــور بــه‬ ‫صحبت هــای علــی الریجا نــی کاند یــدای‬ ‫ریا ســت جمهــوری ا ســت کــه در کالب‬ ‫هــاوس در بــاره واکســن ســینوفارم گفتــه‬ ‫بــود‪ :‬حدود مردادماه ســال گذ شــته بود که‬ ‫شــرایط کرو نــا شــدید شــده بــود‪ ،‬بــا این کــه‬ ‫مســئولیتی ندا شــتم‪ ،‬ا مــا بــه دلیــل نگرانی با‬ ‫طــرف چینــی وارد مذاکره شــدیم تا واکســن‬ ‫ســینوفارم را بــرای مــا بفر ســتند و حــدود‬ ‫‪ ۱۸‬میلیــون واکســن را بــا قیمــت ارزان‬ ‫می خوا ســتند ار ســال کنند‪ .‬این موضوع را به‬ ‫وزارت بهدا شــت ا عــام کــردم‪ ،‬ا مــا اقا یــان‬ ‫شــک دا شــتند کــه این واکســن جــواب داده‬ ‫یــا خیــر و در ا یــن زمینــه تعلــل شــد‪ .‬این کار‬ ‫را حتمــا باید ســامان داد و ا صــا بحث پول‬ ‫نبا یــد در ا یــن زمینه مطرح با شــد‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪1399‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بدین وسیله راجع به ثبت عمومی امالک واقع در بخشهای یک و دو منطقه یک شهرستان اردبیل طبق ماده ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 53‬و ‪59‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت از اول دی ماه لغایت اخراسفند ماه سال ‪ 1399‬درخواست ثبت بعمل امده است بشرح ذیل اعالم می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک اردبیل‬ ‫‪ 4572‬اصلی سید افشار میرسلیمانی‪،‬سید افشین میر سلیمانی (نسبت به دوسهم از پنج سهم شش دانگ به استثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان)‬ ‫و فریبا میر سلیمانی (نسبت به یک سهم از پنج سهم مشاع از شش دانگ به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان) به طریق ارث خانم قیزالر‬ ‫اقبالی کوهساره نسبت به ثمنیه اعیانی و بهاء عرصه شش دانگ مورد تقاضا‬ ‫‪ 4923‬اصلی احمد خالقی نوروز نسبت به شش دانگ یک باب خانه به ادرس اردبیل ‪ /‬خیابان معادی ‪ /‬محله ابراهیم اباد ‪ /‬بن بست شهید‬ ‫رجب زاده ‪ /‬پالک ‪48‬‬ ‫‪ 5553/19344‬اصلی شهرداری شهر اردبیل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین شارع متروکه جهت ادغام به پالک ‪ 5553/22‬به ادرس‬ ‫اردبیل ‪ /‬بزرگراه شهدا ‪ /‬روبروی تاالر حکیم نظامی‬ ‫به کلیه مالکین پالکهای مزبور وسایر اشخاص ابالغ می گردد هر کس نسبت به پالکهای مزبور ادعا و اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را‬ ‫از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی تا نود روز دیگر مستقیم ًا به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل تسلیم نمایید ‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورت وفق مقررات اسناد مالکیت به نام متقاضیان ثبت و صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬چهارشنبه ‪1400/02/01‬‬ ‫‪1400/03/01‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪ :‬شنبه‬ ‫حیدری ‪ /‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ریاســت‬ ‫انتخابــات‬ ‫پاســخ به این پرســش کــه «ایا‬ ‫جمهــوری بــرای اصولگرایــان‬ ‫ایــن شــرایط بــه معنــی چنــد‬ ‫فرازوفرودهای فراوانی داشــته‬ ‫کاندیدایــی در جریان اصولگرا‬ ‫اســت و ان هــا در دو انتخابات‬ ‫نیســت؟» تصریــح کــرد‪ :‬طبعا‬ ‫اخیــر در ســال های ‪ ۹۲‬و ‪۹۶‬‬ ‫این طور اســت منتهی وقتی که‬ ‫غالمرضامصباحی‬ ‫مقدم‬ ‫دو رویکــرد متفــاوت در پیــش‬ ‫صحبــت از جریانــات سیاســی‬ ‫گرفتنــد؛ ســال ‪ ۹۲‬شــاهد چند‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مــا غیرازایــن ســه‬ ‫کاندیدایــی و عــدم اجماع اصولگرایــان بودیم جریــان‪ ،‬جریــان سیاســی دیگــری در مجموعه‬ ‫کــه نهایتــا در مقابــل کاندیــدای موردحمایــت اصولگــرا نداریــم که البته اقــای الریجانی برای‬ ‫اصالح طلبــان شکســت خوردند‪ ،‬ســال ‪ ۹۶‬هم مــا محتــرم هســتند امــا این طور نیســت کــه در‬ ‫گرچــه اجماع کردنــد و به وحدت رســیدند اما ایــن اجماعــی که پدیــد امده با حضور ایشــان‬ ‫بازهم بازنده رقابت شدند‪ .‬غالمرضا مصباحی تردیــدی پدیــد امده باشــد‪ .‬هرچنــد مصباحی‬ ‫مقــدم در واکنــش بــه ایــن پرســش کــه «تصــور مقــدم پیروزی اصولگرایان را قطعی ندانســت‬ ‫می کنید اصولگرایان در جریان انتخابات ریاست و بــا اشــاره به تجربــه انتخابات ســال ‪ ۱۳۷۶‬و‬ ‫جمهوری ســیزدهم تجربه ســال ‪ ۹۶‬را خواهند پیروزی ســید محمد خاتمی در برابر کاندیدای‬ ‫داشــت یــا ‪۹۲‬؟»‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ظاهــرا در حــال اصولگرایان‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان نتیجه را از پیش‬ ‫تجربه ســال ‪ ۹۶‬هســتیم چراکه همه جریانات به صورت قطعی پیش بینی کرد چون بســتگی‬ ‫اصلــی اصولگرایــان بــه یــک کاندیــدای واحــد بــه رای مــردم دارد‪ ،‬ما در انتخابات ‪ ۱۳۷۶‬هم‬ ‫رســیده اند‪ .‬او گفت‪ :‬هم شــورای وحدت‪ ،‬هم شــاهد بودیــم که جریانــات اصولگــرا روی یک‬ ‫شــورای ائتــاف و هــم جبهــه پایــداری همگی فرد توافق کردند اما فرد موردتوافق ان ها رای‬ ‫اعــام کرده اند که کاندیدایشــان اقای رئیســی نیــاورد‪ ،‬بنابرایــن این احتمال را نمی شــود نفی‬ ‫اســت‪ ،‬ازاین جهــت اجماع تقریبا حاصل شــده کــرد‪ .‬این عضو جامعه روحانیت گفت‪ :‬گرچه‬ ‫و ما هیچ مناقشه ای در این اجماع نمی بینیم‪ .‬ظاهــر اوضــاع سیاســی نشــان می دهد کــه این‬ ‫او دربــاره حضور دیگــر کاندیداهای اصولگرا در بــار اوضــاع اصولگرایان خیلی بهتــر از ان دفعه‬ ‫جریــان انتخابات گفت‪ :‬به نظر می رســد اقای است ولی هیچ تضمینی نیست‪.‬او تاکید کرد که‬ ‫الریجانــی به احتمال قــوی در رقابت انتخابات شورایوحدت‪،‬شورایائتالفوجبههپایداریبر‬ ‫باقــی بمانــد‪ .‬ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا در کاندیداتوریاقایرئیسیوحدتواجماعدارند‪.‬‬ ‫بی توجهیمردم‬ ‫بهشعارهایتبلیغاتی‬ ‫یــک نماینــده مجلــس‬ ‫کاندیداهــا بــه حــل مشــکالت‬ ‫گفــت‪ :‬اینــک مــردم ایــران بــه‬ ‫کشــور و جوانــان می انجامــد‪.‬‬ ‫بلوغ سیاســی الزم رســیده اند و‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان در‬ ‫به جای نگاه کردن به حرف ها‬ ‫مجلس شــورای اســامی اظهار‬ ‫و شــنیدن شــعارها بــه دنبــال‬ ‫داشــت‪ :‬موضــوع اشــتغال و‬ ‫عباسمقتدایی‬ ‫ارزیابــی برنامه هــا و ســنجش‬ ‫مبحــث اســکان و مســکن و‬ ‫میــزان تحقــق ان هــا و راســتی‬ ‫مباحــث مربــوط بــه ازدواج‬ ‫ازمایی در این جهت هســتند‪ .‬نماینده اصفهان و تســهیالتی کــه دولــت در ایــن خصــوص برای‬ ‫در مجلــس گفــت‪ :‬امــروز مــردم ایــران در بحث جوانان کشوربایددرنظربگیرد‪،‬تحققاصل های‬ ‫انتخابات به بلوغ رســیده اند و دیگر به شعارها مختلفقانوناساسیدراین بارهازجملهمباحثی‬ ‫توجــه ندارنــد و در انتخابــات پیــش رو رقابــت است که می تواند به عنوان سرخط های اساسی‬ ‫بین برنامه هاســت و نه اشــخاص و کاندیداها‪ .‬برنامه هــای کاندیداهــا موردتوجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عباس مقتدایی نماینده مردم مقتدایی خاطرنشــان کرد‪ :‬اینک مردم ایران به‬ ‫اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به در بلوغ سیاسی الزم رسیده اند و به جای نگاه کردن‬ ‫پیش بودن ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست به حرف ها و شــنیدن شــعارها به دنبال ارزیابی‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬مردم ایران نشــان دادند که در برنامه ها و سنجش میزان تحقق ان ها و راستی‬ ‫عرصه های مختلف انقالب نقش افرین هستند‪ .‬ازمایــی در این جهت هســتند‪ .‬او افــزود‪ :‬بر این‬ ‫ایننقش افرینیدر عرصهانتخاباتنهادینه شده اســاس معتقــدم انتخابــات پیــش رو انتخاباتی‬ ‫و انتخابــات پیــش رو نیــز انتخاباتــی اســت کــه اســت که رقابت بین برنامه هاســت‪ ،‬نه رقابت‬ ‫موردتوجه مردم اســت و عامه مردم نســبت به بین اشخاص‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫ان حســاس اند و بنا دارند که نظارت خودشــان شورای اسالمی اظهار داشت‪ :‬کسانی که از قبل‬ ‫را در صندوق هــای رای اعمــال کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬از اغاز انتخابات و روندهای ان دائما بر این نکته‬ ‫بر این اســاس ضرورت دارد کاندیداها برای رفع تاکید می کنند که انتخابات پرشور نخواهد بود‪،‬‬ ‫موانــع و مشــکالت کشــور برنامه های عملیاتی بیــش از انکه حــرف ان ها پا در واقعیت داشــته‬ ‫و برنامه هایی که قابل تحقق باشد ارائه کنند‪ .‬باشد‪،‬بهدنبالپیشگویی هاییهستند کهقطعا‬ ‫اکنونبخشقابل توجهیازجمعیت کشورجوان انپیشگویی هامحققنخواهدشدومردمایران‬ ‫هستند‪ .‬جوانان را باید برای عرصه های مختلف نشــان دادند که انتخابات ریاســت جمهــوری از‬ ‫متقاعــد کــرد کــه برنامه های ارائه شــده توســط اهمیتزیادیبرایشانبرخوردار است‪.‬‬ ‫قهرباانتخاباتبهتضعیف‬ ‫کشور منجرمی شود‬ ‫محمدجــواد محمــدی نــوری‪ ،‬عضــو‬ ‫شــورای وحــدت ســیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫س و مهم توصیف‬ ‫ریاســت جمهوری را حسا ‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن انتخابــات فــردی‬ ‫رئیس جمهوری می شود که با مسائل داخلی‬ ‫و مشــکالت بین الملــل مواجــه اســت و باید‬ ‫تهدیدهــا را به فرصت تبدیــل کند‪ .‬دبیر کل‬ ‫جمعیت جوانان انقالب اسالمی‪ ،‬انتخابات‬ ‫‪ ۲۸‬خــرداد را دوقطبــی و رقابــت اصلــی را‬ ‫میان علی الریجانی و ســید ابراهیم رئیســی‬ ‫پیش بینــی کــرد و دربــاره فضــای انتخابــات‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد تــاش کــرد تــا همــه مــردم در‬ ‫سرنوشــت کشور شــریک باشــند چون قهر با‬ ‫انتخابات موجب تضعیف کشــور می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــدی نــوری دربــاره‬ ‫حضــور محســن رضایــی در انتخابات عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رئیس ستاد جوانان رضایی در سال ‪۹۲‬‬ ‫بودم و او شــاید ســبد رای ان ســال را نتواند‬ ‫بــه دســت بیــاورد‪ .‬پنــج نفــر از نامزدهــای‬ ‫جریــان اصولگرایــی حتمــا بــه نفــع رئیســی‬ ‫کنــار می رونــد منتهــا ان هــا ممکــن اســت در‬ ‫مناظــره بمانند و بعــد از مناظره کنار بروند‪.‬‬ ‫همین طور که داوطلبان اصالح طلب عده ای‬ ‫ســپر دفاعــی برخــی از نامزدها هســتند‪ .‬او‪،‬‬ ‫پیش بینــی کــرد کــه رســتم قاســمی و ســعید‬ ‫قاســمی در ادامــه رقابت هــا به نفع رئیســی‬ ‫کنــار برونــد و افــزود‪ :‬ســردار دهقــان هم در‬ ‫انتخابــات محکم ایســتاده اســت‪ .‬ضرغامی‬ ‫هــم در انتخابــات می مانــد و نگاه هــا و‬ ‫دیدگاه های خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمــدی نــوری بــا پیش بینــی اتفاقــات‬ ‫بزرگ پس از انجام مناظرات‪ ،‬کشــیده شــدن‬ ‫انتخابات به دور دوم را وابسته به مشارکت‬ ‫مردم دانســت و گفت‪ :‬اگر فضای انتخابات‬ ‫کمی داغ تر شود و مردم بتوانند به برنامه ها‬ ‫رای دهند‪.‬‬ ‫به عنوان یک فعال سیاســی ارزو می کنم‬ ‫مــردم در چارچــوب نظــام مقــدس جمهوری‬ ‫اســامی به جایــی برســند کــه بجــای فــرد‪،‬‬ ‫بــه برنامــه رای دهنــد؛ زیــرا در چهــار دهــه‬ ‫گذشــته هــر رئیس جمهوری که بر ســرکار امد‬ ‫طبق نظر شــخصی خود کشــور را اداره کرد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اصولگــرا اظهــار کــرد‪ :‬رئیســی بــا‬ ‫الریجانــی رقابت خواهد داشــت امــا با این‬ ‫اوضاع واحوال‪ ،‬احتمال اینکه رئیسی در دور‬ ‫اول به پیروزی برسد خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نرخبهرهبینبانکی کاهشنیافت‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی‬ ‫مرکــزی بــا بیــان اینکــه از رونق‬ ‫پیش بینــی پذیــری اقتصــاد را‬ ‫بازار سرمایه حمایت می کنیم‪،‬‬ ‫پیش نیــاز ثبــات بازارهــا خواند‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در مقام مســئول‬ ‫و گفــت‪ :‬در مقام مســئول بازار‬ ‫بــازار پولی کشــور‪ ،‬معتقدم که‬ ‫پولی کشــور معتقدم که ثبات‬ ‫ثبــات همــه بازارهــا در راســتای‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫همه بازارها در راستای یکدیگر‬ ‫یکدیگر اعــم از بازارهای پولی‪،‬‬ ‫اعم از بازارهای پولی‪ ،‬سرمایه‪،‬‬ ‫ســرمایه تولیــد و کار از اهمیت‬ ‫تولیــد و کار از اهمیــت باالیی برخوردار اســت و باالیــی برخــوردار اســت و در ایــن زمینــه بانــک‬ ‫در این زمینه بانک مرکزی از رونق بازار ســرمایه مرکــزی از رونــق بــازار ســرمایه حمایت می کند‪.‬‬ ‫حمایــت می کنــد‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬عبدالناصر بــه گفتــه همتــی انتظــارات تورمی بر نرخ ســود‬ ‫ی موثر اســت و از این رو امید اســت کاهش‬ ‫همتی در دیدار با فعاالن بازار سرمایه‪ ،‬با تاکید بانک ‬ ‫بــر اینکه رویکــرد بانک مرکــزی حمایــت از بازار انتظــارات تورمــی‪ ،‬منجــر بــه کاهش تــورم و نیز‬ ‫ســرمایه اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از محورهای کاهش نرخ شود‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با بیان‬ ‫اعتقــادی اقتصــادی شــخصی من این اســت که اینکه بازارها نســبت به انتظارات از حساســیت‬ ‫مشکل ما در اقتصاد عدم تکامل بازارهای مالی باالیی برخوردارند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام بازارها نســبت‬ ‫و بــه طــور ویــژه بازارســرمایه اســت‪ .‬رئیــس کل بــه تغییــرات و انتظــارات از حساســیت باالیی‬ ‫بانــک مرکزی با بیان اینکه ابتدای ســال ‪ ،۱۳۹۹‬برخوردارند و این امر تنها منحصر به بازار سرمایه‬ ‫اقتصاد کشــور با شــرایط حادث شــده ناشــی از نیســت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‬ ‫شیوع ویروس کرونا مواجه شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫نتیجه مهم که درخصوص رمزارزها نباید شــتابزه عمل‬ ‫ٔ‬ ‫شــیوع همه گیــری کرونا فعالی ‬ ‫تهــای اقتصادی کرد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬تراکنش های حوزه رمزارزها از‬ ‫کشــور به شــدت کاهــش یافــت؛ در ایــن بین با پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و تنها‬ ‫تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ۷۵‬هزار میلیارد با بستن شتاب زده درگاه های بانکی مشکالت‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه در ایــن زمینــه دولت‬ ‫تومان در اردیبهش ـت ماه ‪ ،۱۳۹۹‬برای کمک به برطــرف نم ‬ ‫معیشــت خانوارها و نیز اعطای تســهیالت یک کارگروهــی را با مســئولیت بانک مرکزی تعیین‬ ‫میلیــون تومانی و بخش های مختلف اقتصادی کــرده و جلســاتی نیــز در ایــن بــاره برگزار شــده‬ ‫مطرح شد‪ .‬از طرفی برای تحقق این رقم‪ ،‬بانک است‪ .‬بانک مرکزی درهرحال هشدارهای الزم‬ ‫مرکزی نیز نســبت بــه ازادســازی ‪ ۲۰‬هزار میلیارد را درباره مخاطرات رمزارزها مطرح کرده است و‬ ‫تومان ســپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی البته در این مسیر تالش می کنیم هرچه سریع تر‬ ‫اقــدام کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مجموع این اتفاقات بــا همــکاری دولــت و مجلس شــورای اســامی‬ ‫موجبشدعرضهپولاز تقاضایانپیشبیفتد؛ تصمیماتی اتخاذ کنیــم‪ .‬عالی ترین مقام بانک‬ ‫بنابراین تحت این شرایط بانک ها با بیش از ‪ ۷۰‬مرکزی ضمن تشکر از مباحث طرح شده در این‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع مازاد بین بانکی مواجه جلسه گفت‪:‬از تمام کسانی کهانتقاداتونکات‬ ‫شدند و نرخ بین بانکی به شدت کاهش یافت خودرامطرح کردند‪،‬تشکرمی کنم‪.‬البتهضروری‬ ‫و بانــک مرکــزی به منظور حفظ ثبــات بازارها و است یاداور شوم اقتصاد باید از پیش بینی پذیری‬ ‫جلوگیری از بحران پولی ناچار شد نرخ بازار بین الزم و ثبات برخوردار باشــد و از حالت دســتوری‬ ‫بانکی را در محدوده ‪ ۱۴-۱۲‬درصد قرار دهد‪ .‬در و دخالت خارج شــود‪ .‬نرخ تســعیر دارایی های‬ ‫حالیکه در حالت عادی بانک ها همیشه ‪ ۱۵-۱۰‬بانک ها‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬مباحث کالن اقتصادی‪ ،‬نرخ‬ ‫هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشتند‪ .‬سود بانکی‪ ،‬رمزارزها و ‪ ...‬از جمله مباحث طرح‬ ‫ایــن ادعــا که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی شده از سوی فعاالن بازار سرمایه در این جلسه‬ ‫را کاهش داد‪ ،‬صحیح نیســت‪ .‬رئیس کل بانک بود‪.‬‬ ‫تغییرنگاهوزارتخانهراهوشهرسازی‬ ‫بهپژوهش هایدانشگاهی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با همین رویکرد‬ ‫دانشگاه ها و پژوهشکده های‬ ‫بــرای راه انــدازی ازمایشــگاه‬ ‫اصفهان در حوزه های دریایی‪،‬‬ ‫جامــع بــرای قیــر‪ ،‬اســفالت‬ ‫ای تــی و در بخــش عمــران‪،‬‬ ‫و بتــن یــا بــا ســرمایه گذاری‬ ‫پیشــرو بوده اند و ما در وزارت‬ ‫مشــترک تصمیم گیــری کردیــم‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫راه و شهرســازی ســعی کردیــم‬ ‫و اعــام می کنیــم کــه افتتــاح‬ ‫نگاه بی میلــی که به پژوهش‬ ‫ایــن ازمایشــگاه اغــاز حرکــت‬ ‫در حــوزه فنــاوری و دانشــگاه وجــود داشــت‪ ،‬است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬دستور‬ ‫تغییــر دهیم و ان را به دســتگاهی تبدیل کنیم کارهــای گوناگــون و پروژه های این ازمایشــگاه‬ ‫کــه میــل دارد بــرای ارتباط با فنــاوری و بــه روز بایــد پیوســت اجرایــی داشــته باشــد و از امروز‬ ‫رســانی فرایندها‪ ،‬به ســمت ســریع طــی کردن پروژ ههــا و پژوهش های دانشــگاهی از ظرفیت‬ ‫مســیر توســعه حرکت کند‪ .‬محمد اســامی در ایــن ازمایشــگاه اســتفاده کننــد‪ .‬البتــه ایــن امر‬ ‫اییــن افتتــاح ازمایشــگاه جامع قیر و اســفالت مســتلزم کار اعضای هیئت علمی و تحصیالت‬ ‫دانشــگاه صنعتی اصفهان در جمع خبرنگاران تکمیلی است که پیرو این مسئله پژوهش های‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از نیازهای همیشــگی توسعه‪ ،‬فناورانه خود را انجام دهند‪ .‬اسالمی یاداور شد‪:‬‬ ‫همــراه کــردن پژوهــش و کاربــردی بــودن ان دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از مفاخر علمی‬ ‫بــرای نیازهــای جامعــه اســت و وزارت راه و کشور به شمار می رود که دارای اساتید برجسته‬ ‫شهرســازی بــه این موضــوع اهتمام ویــژه دارد‪ .‬و محیط مجهز است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫کاهش قیمت سکه‬ ‫ورق بازار سکه و طال برگشت‬ ‫به گفته دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر‬ ‫تهران‪،‬علیرغمافزایشقیمتاونسجهانی‪،‬قیمت‬ ‫سکه و طال طی یک هفته اخیر به سبب نوسانات‬ ‫کاهشــی نرخ ارز و کاهش شــدید تقاضا‪ ،‬کاهشــی‬ ‫پیــش رفــت؛ ب ه گون ـه ای کــه در اخرین معامالت‬ ‫هفته‪ ،‬هر قطعه ســکه ‪ ۲۵۰‬هزار تومان کاهش را‬ ‫نسبتبهابتدایهفتهتجربه کردهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در حالی که در هفته منتهی‬ ‫به‪ ۲۴‬اردیبهشت ماه‪ ،‬قیمت ها در بازار طال و سکه‬ ‫پس از یک ماه ارامش نسبی و تعطیلی واحدهای‬ ‫صنفــی‪ ،‬تحــت تاثیر نوســانات افزایشــی نــرخ ارز‪،‬‬ ‫صعودی پیش رفته بود و هر قطعه سکه ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومــان در طول یک هفته گران شــده بود؛ اما طی‬ ‫یــک هفته اخیر روند قیمت ها نشــان داد که ورق‬ ‫قیمت ها در بازار سکه و طال برگشته است‪.‬‬ ‫در این رابطه‪ ،‬نادر بذرافشــان‪ -‬دبیر هیات‬ ‫مدیــره اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران‪ -‬در‬ ‫گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در هفته ای که‬ ‫گذشــت‪ ،‬در مجمــوع حــدود ‪ ۱۴‬دالر افزایــش‬ ‫قیمــت اونــس جهانــی را داشــته ایم و ایــن در‬ ‫حالــی اســت در بازارهای داخلــی‪ ،‬با توجه به‬ ‫تشــدید کاهــش تقاضــا‪ ،‬نوســانات نــرخ ارز و‬ ‫البتــه اخبار سیاســی‪ -‬اقتصادی‪ ،‬روند کاهشــی‬ ‫در قیمــت ســکه و طال ایجاد شــد‪ .‬این کاهش‬ ‫بدین ترتیب بوده اســت که هر مثقال طال ‪۱۷‬‬ ‫عیــار حــدود ‪ ۲۶‬هــزار تومان‪ ،‬هر گــرم طال ‪۱۸‬‬ ‫عیــار کمتــر از ‪ ۱۰‬هزار تومان و هر قطعه ســکه‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تومان کاهش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجه بــه تعطیلی واحدهای‬ ‫صنفــی در طــول یــک مــاه گذشــته و حتی پس‬ ‫از بازگشــایی مجــدد‪ ،‬نوســانات زیــادی ایجاد‬ ‫نشــد و بیشتر اوقات روند کاهشی تجربه شد‪.‬‬ ‫از همیــن روی مــردم نیــز منتظــر کاهش بیشــتر‬ ‫هســتند و بــرای انجــام معامالت‪ ،‬دســت نگه‬ ‫داشته اند‪ .‬برخی هم که قصد فروش دارند به‬ ‫امید انکه شــاید روندی صعودی مجدد شــکل‬ ‫گیرد‪ ،‬منتظر هســتند‪ .‬در اوایل اردیبهشــت که‬ ‫بازارهــا تعطیــل هــم بودنــد‪ ،‬رونــد بــازار برای‬ ‫فروش بیشتر بود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی معتقد اســت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ســکه در محدوده ‪ ۱۰‬میلیون تومان و هر گرم طال‬ ‫‪ ۱۸‬عیار در محدوده یک میلیون تومان قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬با توجه به افزایش قیمت اونس جهانی که‬ ‫طی شش ماه اخیر بالغ بر ‪ ۷۰‬الی ‪ ۸۰‬دالر افزایش‬ ‫ایجاد شــده است‪ ،‬قیمت ها متناســب هستند و از‬ ‫ثبات خوبی برخوردار شده اند‪ .‬البته که نبود تقاضا‬ ‫و نگرانــی مردم کــه اگر خرید خود را انجام دهند‪،‬‬ ‫ممکــن اســت در اینــده قیمت ها کاهش بیشــتری‬ ‫داشته باشند‪ ،‬بر بازار تاثیرگذار بوده است؛ به ویژه‬ ‫اینکــه طــی یک هفتــه اخیر مــردم بیشــتر نظاره گر‬ ‫تغییراتبازاربوده اند‪.‬‬ ‫بذرافشــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ممکن اســت به‬ ‫سبب نوسانات بازار ارز در داخل و نوسانات قیمت‬ ‫جهانــی‪ ،‬رونــد تقاضــا در بــازار یــا خبری سیاســی‪-‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬مابیــن پنــج الــی ‪ ۱۰‬درصــد نوســانات‬ ‫قیمت در بازار ســکه و طال داخلی داشــته باشــیم؛‬ ‫اما همانطور که اشاره شد‪ ،‬در حال حاضر قیمت ها‬ ‫در کانال های مناسب و منطقی قیمتی قرار گرفته و‬ ‫ثبات پیدا کرده است؛ لذا مردم می توانند به راحتی‬ ‫معامالت خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران‬ ‫ت انواع قطعات ســکه و‬ ‫در رابطــه بــا اخریــن قیم ‬ ‫مصنوعات طال در اخرین معامالت هفته گذشته‪/‬‬ ‫پنجشنبهوتغییراتقیمتینسبتبهابتدایهفته‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــر قطعه ســکه تمام بهــار طــرح جدید با‬ ‫کاهش‪ ۲۵۰‬هزار تومانی‪ ۱۰‬میلیون و‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان کاهش‪ ۹ ،‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان در‬ ‫پایانهفتهتعیینقیمتشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر قطعه نیم ســکه و ربع ســکه هر‬ ‫یک ‪ ۵۰‬هزار تومان نســبت به ابتدای هفته ریزش‬ ‫قیمت داشته و به ترتیب نیم سکه به پنج میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و ربع سکه به سه میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده اند‪ .‬سکه های یک گرمی نیز طی‬ ‫یــک هفتــه اخیر حــدود ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان کاهش‬ ‫قیمــت داشــته و در اخریــن معامــات دو میلیــون‬ ‫تومانقیمتداشت‪.‬‬ ‫این مقام صنفی گفت‪ :‬همچنین هر مثقال طال‬ ‫با افزایش ‪ ۲۶‬هزار تومانی به چهار میلیون و ‪۴۲۰‬‬ ‫هزار تومان و هر گرم طالی‪ ۱۸‬عیار با افزایش حدود‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تومانی به یک میلیون و‪ ۲۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫اســت‪ .‬اخرین نرخ ثبت شــده برای اونس جهانی‬ ‫نیز با افزایش حدودا ‪ ۱۴‬دالری طی هفته اخیر که‬ ‫اشاره شد‪ ۱۸۷۴ ،‬دالر است‪ .‬عالوه براین با توجه‬ ‫بــه کاهش تقاضا‪ ،‬حباب ســکه نیز به تبع کاهش‬ ‫یافته و در حال حاضر در محدوده ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫است کهنسبتبهماه های گذشتهبه کمترینمیزان‬ ‫خودرسید‬ ‫خـــبر‬ ‫فوالدمبارکهمصرفابخودرابه کمترینمقدار می رساند‬ ‫مدیر انرژی و ســیاالت شــرکت فوالد مبارکه با‬ ‫بیان اینکه بحران کم ابی در ســال ‪ 1400‬به مراتب‬ ‫از بحران ســال ‪ 97‬ســخت تر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکــه در تــاش اســت بــا اجــرا و بهر هبــرداری از‬ ‫پروژه های مختلف در راستای کاهش مصرف اب‪،‬‬ ‫نیاز خود به اب را به کمترین مقدار ممکن در این‬ ‫شرایط کاهش دهد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سید‬ ‫امیر طباطباییان با اشاره به بحران کم ابی در سطح‬ ‫کشــور به ویــژه در منطقــه اصفهان در ســال جاری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امســال ســال سختی برای همه صنایع‬ ‫ازجمله شرکت فوالد مبارکه است‪ ،‬زیرا با دو نوع‬ ‫محدودیت اب و برق مواجه خواهند بود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه نیاز فــوالد مبارکه به منابع‬ ‫ابی برای تداوم چرخه تولید اجتناب ناپذیر است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬خشکســالی ها و کمبود منابع ابی پشــت‬ ‫ســدها‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه شــرکت ها را بــا مشــکل‬ ‫تامین منابع ابی مواجه می کند‪ ،‬تولید برق توسط‬ ‫نیروگا ههــای برق ابــی را تقریبــا بــه میــزان ‪ 5‬هزار‬ ‫مگاوات در کشور کاهش می دهد که تاثیرات ان‪،‬‬ ‫هم در بخش صنعتی و هم در بخش های خانگی‬ ‫مشاهده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــر انــرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫افزود‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت‬ ‫فعال در حوزه صنعت مادر فوالد‪ ،‬با برنامه ریزی‬ ‫و اجــرای پروژ ههــای مختلــف در راســتای کاهــش‬ ‫مصرف و بهین هســازی مصرف اب در فرایند تولید‬ ‫فــوالد در تــاش اســت تا موانــع تولید را در ســال‬ ‫جاری به حداقل برساند‪ .‬برنامه ریزی جهت اجرا‬ ‫و بهر هبــرداری از چنــد پــروژه ابی در حوزه تصفیه‬ ‫و بازچرخانی پساب بهداشتی و صنعتی به منظور‬ ‫پوشش محدودیت های ناشی از خشکسالی های‬ ‫اخیر ازجمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحوراه اندازیمجددشرکتفاستونیاردستانپساز‪ ۶‬سالتعطیلی‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫شهرســتان اردســتان گفت‪ :‬در ســفر وزیر صمت‬ ‫به شهرســتان اردستان بازدید از شرکت تعاونی‬ ‫فوالد کویر‪ ،‬سیما کاشی اردستان انجام می شود‬ ‫و شــرکت فاســتونی اردســتان پــس از ‪ ۶‬ســال‬ ‫تعطیلی مجددا افتتاح و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا باقــری در گفت وگــو بــا ایراســین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرســتان اردستان در ‪ ۱۰۰‬کیلومتری‬ ‫شــمال اســتان اصفهــان واقــع شــده اســت و‬ ‫ایــن شهرســتان دارای ‪ ۶۷‬پروانــه بهر هبــرداری‬ ‫واحدهای صنعتی اســت که ‪ ۵۰‬واحد ان فعال‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ ۱۶ :‬واحد صنعتی در شهرستان‬ ‫اردســتان دارای جــواز تاســیس اســت کــه از این‬ ‫واحدها‪ ۷ ،‬واحد صنعتی بیش از ‪ ۵۰‬نفر نیروی‬ ‫انســانی دارد و ‪ ۱۰۱‬فقــره پروانــه بهر هبــرداری‬ ‫معدن در این شهرستان صادر شده که ‪ ۵۸‬فقره‬ ‫از این معادن فعال و نیمه فعال است‪.‬‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫شهرســتان اردستان تصریح کرد‪ :‬دو هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫واحد صنفی در شهرســتان اردستان فعال است‬ ‫و یــک اتــاق اصناف هــم در این شهرســتان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫باقری با اعالم ســفر وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ‪ ۳۱‬اردیبهش ـت ماه به این شهرستان‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در ایــن ســفر قــرار اســت بازدیدی‬ ‫از مجتمــع تعاونــی فــوالد کویــر اردســتان‪،‬‬ ‫ســیما کاشــی و واحــد کویر مقــوا انجــام گیرد تا‬ ‫ایــن واحدهــای صنعتــی در هفتــه دولــت بــه‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن‪ ،‬در ســفر وزیــر صمت‬ ‫قــرار اســت واحــد فاســتونی اردســتان پــس از‬ ‫‪ ۶‬ســال رکــود و بــا تملــک بانــک ســپه و جــذب‬ ‫ســرمایه گذار مجــددا بــه چرخه تولیــد برگردد و‬ ‫زمینه اشتغال ‪ ۱۰۰‬نفر را فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫شهرستان اردستان گفت‪ :‬فوالد کویر اردستان با‬ ‫ســرمایه گذار خارجی و ظرفیت اســمی ‪ ۹۵‬هزار‬ ‫تــن اهــن اســفنجی و اشــتغال زایی ‪ ۸۰۰‬نفــر بــا‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۰‬درصدی همراه است‪ .‬این‬ ‫واحد صنعتــی در فازهای بعدی با نیروگاه های‬ ‫حرارتی و تولید ‪ ۱۶‬مگاوات برق و نورد گرم به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتعالمات ســه شــهرک صنعتی‬ ‫اردســتان‪ ،‬زواره و مهابــاد توســط شــرکت‬ ‫شهرک های صنعتی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫افزایشعمرسگمنت های‬ ‫ماشین هایریخته گریمداوم‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫رئیــس تعمیرگاه ریخته گــری مداوم شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه از افزایش عمر کاری سگمنت های ماشین های‬ ‫ریخته گــری مــداوم بــه یک میلیــون تــن تختــال بــا‬ ‫صرفه جویی بیش از ‪ 5‬میلیارد تومان خبر داد‪ .‬روح اهلل‬ ‫بیران وند گفت‪ :‬در تمام فوالدسازهای دنیا‪ ،‬عمر کاری‬ ‫یک میلیــون تن تختــال به عنوان هــدف و معیار (بنچ‬ ‫مارک) برای ســگمنت های ماشــین های ریخته گری در‬ ‫نظــر گرفته می شــود و رســیدن به این میــزان تولید به‬ ‫ازایهرسگمنت‪،‬نشان دهنده کیفیتمطلوبسیستم‬ ‫نگهداری و تعمیرات در ماشین های ریخته گری و تامین‬ ‫قطعات اســتاندارد و بی عیب اســت‪ .‬ازاین رو کســب‬ ‫عمر یک میلیون تن تختال برای هر سگمنت‪ ،‬به عنوان‬ ‫شاخصی مهم در سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات‬ ‫ماشین های ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬ســگمنت های ماشــین های ریخته گــری مداوم‬ ‫مجموعه ای از دو ردیف غلتک هستند که یک ردیف‬ ‫در زیر تختال و ردیف دیگر روی تختال قرار می گیرد و‬ ‫عالوه بر حفظ کیفیت سطحی تختال‪ ،‬وظیفه حرکت‬ ‫دادن شــمش به سمت انتهای ماشین ریخته گری را بر‬ ‫عهــده دارنــد‪ .‬بیران ونــد ادامه داد‪ :‬بــا توجه به اینکه‬ ‫تختال در حین حرکت در ماشین ریخته گری‪ ،‬نیروهای‬ ‫اســتاتیکی و داینامیکی بســیار سنگینی به تجهیزات و‬ ‫ســازه ماشــین وارد می کند‪ ،‬الزم اســت ســگمنت های‬ ‫ماشــین ریخته گــری مجهــز بــه سیســتم های مختلفی‬ ‫ازجملــه هیدرولیــک‪ ،‬روان کاری برخــط و خنک کاری‬ ‫هم زمان نیز باشد‪ .‬تجمع این سیستم ها در کنار تعداد‬ ‫زیادی غلتک در داخل یک تجهیز به اسم «سگمنت»‬ ‫ســبب افزایش حساســیت و حیاتی شــدن این تجهیز‬ ‫می شود‪ .‬رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در مجمــوع گاهــی تــا حــدود ‪ 1000‬قطعــه ریــز و‬ ‫درشت بر روی یک سگمنت نصب می گردد و چنانچه‬ ‫یکــه‬ ‫هرکــدام از ایــن قطعــات اســیب ببینــد‪ ،‬به نحو ‬ ‫ســگمنت نتواند عملکرد مورد انتظار را داشــته باشد‪،‬‬ ‫بایــد ماشــین ریخته گــری را متوقــف کــرد و اقــدام بــه‬ ‫تعویض سگمنت نمود‪ .‬تعویض هر سگمنت عالوه بر‬ ‫متوقف کردنخطتولید‪،‬هزینه هایتعویضقطعاتی‬ ‫ازجمله غلتک و سیلندر هیدرولیک را نیز به دنبال دارد‪.‬‬ ‫متوسط هزینه هر تعویض سگمنت حدود یک تا ‪1.5‬‬ ‫میلیارد تومان است که هزینه ای قابل مالحظه از منظر‬ ‫مالــی اســت‪ .‬در همیــن زمینه‪ ،‬کامــران مــرادی رئیس‬ ‫تعمیرات ماشــین های ریخته گری مداوم ‪ 1‬تا ‪ 4‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به هزینه تعویض هر سگمنت‪ ،‬همواره تالش‬ ‫می شود که با حفظ و ارتقای کیفیت محصول‪ ،‬تعداد‬ ‫تعویض ســگمنت ها در ماه و سال کاهش داده شود‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برای کاهش تعــداد تعویض ها‪ ،‬باید با‬ ‫اصــاح و بهینه ســازی قطعــات و تعمیــرات و ارتقــای‬ ‫نگهداری و پشــتیبانی ســگمنت در حین بهره برداری‪،‬‬ ‫عمر سگمنت ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در همیــن راســتا تعمیــرگاه ریخته گری‬ ‫مــداوم هــر ســال بــا همــکاری دفتــر فنــی تعمیــرات‬ ‫ریخته گــری‪ ،‬تیــم تعمیــرات پیشــگیری و تعمیــرات‬ ‫جنبی ریخته گری و تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬اقدام به اجرای‬ ‫پروژه هــای متنوعی جهت افزایش عمر ســگمنت ها و‬ ‫کاهش تعــداد تعویض ها می نماید‪ .‬مجتبی افشــاری‬ ‫رئیس تعمیرات و سرویس های جنبی ریخته گری مداوم‬ ‫نیــز در ایــن زمینه گفت‪ :‬از ابتدای ســال ‪ 1398‬تاکنون‬ ‫پروژه هــای مختلفی جهت بهبود تعمیرات غلتک ها‪،‬‬ ‫ســیلندرهای هیدرولیــک و قطعــات و اتصــاالت اب و‬ ‫هیدرولیک سگمنت ها انجام شده که نه تنها منجر به‬ ‫کاهــش تعداد تعویض ها گردیده‪ ،‬بلکه ســبب شــده‬ ‫در چندین مورد‪ ،‬رکورد عمر کاری سگمنت ها شکسته‬ ‫شــود و حتــی از رکوردهای جهانی نیز عبــور کند و این‬ ‫امر افتخار و برگ زرین دیگری در کارنامه شرکت فوالد‬ ‫مبارکهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تاکید بر افزایش سواد ابی‬ ‫شهرونداناصفهانی‬ ‫در نشســت مشــترک مدیــران و معاونــان ابفــا‬ ‫و صداوســیمای مرکــز اصفهــان بــر ارتقــاء ســواد ابی‬ ‫شــهروندان تاکیــد شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان اصفهــان در ایــن نشســت بــه‬ ‫چالش های ناشی از خشک سالی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بایــد با اطالع رســانی گســترده و پخــش برنامه های‬ ‫اموزشــی‪ ،‬مردم را از کاهش منابع ابی و مشــکالت‬ ‫تامین اب شــرب پایدار اگاه ســاخت‪ .‬هاشــم امینی‬ ‫تاثیــر مثبــت برنامه های صداوســیما بــر مخاطبان را‬ ‫یــاداور شــد و گفت‪ :‬تــاش ابفای اصفهــان‪ ،‬تعامل‬ ‫همه جانبــه بــا رســانه ملــی بــرای اگاهــی بخشــی و‬ ‫اطالع رســانی به مخاطبــان از طریق کمک به تولید‬ ‫برنام ههــای خبــری و اموزشــی و در نهایــت افزایش‬ ‫نحــال‬ ‫ســواد ابــی شــهروندان اســت‪ .‬وی درعی ‬ ‫مهم تریــن هــدف شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان در تابســتان پیــش رو را تامیــن اب شــرب‬ ‫پایدار برای مشترکین شهری و روستایی با بهره گیری‬ ‫از سامانه های تله متری‪ ،‬تله کنترل و مدیریت فشار‬ ‫شبکه عنوان کرد‪.‬‬ ‫قطع برق مزارع غیرمجاز‬ ‫استخراج رمز ارز در تهران‬ ‫نیروهــای اجرایــی ‪ ۲۲‬منطقــه برق تهــران بزرگ‬ ‫با حضور در مراکز غیرمجاز از پیش شناســایی شــده‬ ‫استخراج ارز دیجیتال‪ ،‬اقدام به قطع برق این مزارع‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمیدرضا منصوری معاون‬ ‫بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تهــران بــزرگ‪ ،‬هم زمــان بــا برگــزاری ششــمین مانور‬ ‫سراسری شبکه های برق که صبح امروز پنج شنبه به‬ ‫شــکل هم زمان در سراســر کشــور برگزار شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مانور به عنوان ششمین مانور هماهنگ کشوری‬ ‫و دومیــن مانــور سراســری ســال جــاری‪ ،‬هم زمان با‬ ‫اغاز فصل گرما و با محور ارزیابی امادگی مولدهای‬ ‫اضطــراری بــرای ورود به مــدار در شــرایط بحرانی‪،‬‬ ‫اصــاح روشــنایی معابــر و مبارزه با مــزارع غیرمجاز‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتــال‪ ،‬برگزار شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬طی‬ ‫ان گرو ههــای عملیاتــی از ‪ ۲۲‬منطقــه برق با حضور‬ ‫در سطح شهر‪ ،‬ضمن بازبینی شرایط شبکه و اعمال‬ ‫اصالحات فنی مورد نظر و همچنین انجام برخی از‬ ‫تعمیــرات مورد نیاز‪ ،‬با هماهنگی با مراجع قضایی‬ ‫و انتظامــی‪ ،‬اقــدام بــه برخورد قانونــی با متخلفان‬ ‫در حــوزه اســتخراج ارز دیجیتــال کردنــد‪ .‬معــاون‬ ‫بهر هبــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫برق تهران بزرگ همچنین با اشــاره به وقوع گرمای‬ ‫زودرس و محدودیــت تولیــد نیروگا ههــای برق ابــی‬ ‫بــه دلیــل کاهش قابــل توجــه بارندگی ها گفــت‪ :‬از‬ ‫همــه مشــترکان و شــهروندان تهرانــی درخواســت‬ ‫داریــم حداکثر همــکاری را در مدیریت مصرف برق‬ ‫بــه عمل اورنــد‪ .‬به گفته منصوری‪ ،‬در همین راســتا‬ ‫مصــرف برق تمامی ادارات و دســتگاه های اجرایی‬ ‫تهــران‪ ،‬روزانــه و به صورت لحظ ـه ای در حال پایش‬ ‫اســت و در صورت عدم همکاری ادارات در کاهش‬ ‫مصــرف بــرق‪ ،‬اقدامات قانونی پیش بینی شــده در‬ ‫این خصوص به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لزوم وجود شفافیت در‬ ‫صنعتپلیمر‬ ‫رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ضمن تاکید‬ ‫به اهمیت مســئله شفافیت در صنعت پلیمر گفت‪:‬‬ ‫در کشــور هیــچ بانک اطالعاتی از مصــرف واقعی‪،‬‬ ‫بازیافــت و میــزان اســتفاده مجدد از پالســتیک های‬ ‫بازیافت شــده نداریم‪ .‬پیشــروترین کشورها حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از تولیــدات خــود را بازیافــت می کننــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ســعید ترکمان در دومین همایش‬ ‫ملــی چش ـم انداز اقتصــاد صنایع پالســتیک در ایران‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪ :‬طبــق امــاری کــه مــا از شــهرداری‬ ‫گرفتیــم‪ ،‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد تولیــدات ایــران در‬ ‫یشــود‬ ‫کارگا ههــای کوچــک و زیرزمینــی بازیافــت م ‬ ‫کــه مخاطــرات زیــادی را می تواند به همراه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬در ترکیــه ‪ ۱۶۰۰‬بنــگاه در حــوزه بســته بندی‬ ‫در حــال فعالیــت هســتند کــه ایــن امــار می توانــد‬ ‫حتــی به زنجیره ارزش کمک کند اما در ایران چنین‬ ‫امارهایــی حتی در اختیــار انجمن ملی صنایع پلیمر‬ ‫نیســت‪ .‬وی در خصــوص نقــش شــفافیت اقتصادی‬ ‫و رقابــت عادالنــه در توســعه صنایــع پالســتیک در‬ ‫تهــران ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬شــفافیت ســریع ترین‪،‬‬ ‫کم هزینه تریــن‪ ،‬ســاده ترین و مبنایی تریــن ســازوکار‬ ‫برای پیشــگیری و مبارزه با فســاد اســت‪ .‬شفافیت‪،‬‬ ‫کار ســاد ه و درعین حال ســختی اســت‪ .‬سال هاست‬ ‫ما رتبه شــفافیت پایینی در بین کشــورهای مختلف‬ ‫داریــم‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه هنــوز نتوانســته ایم در‬ ‫رنکینــگ جهانی بــه عدد قابل قبولی برســیم‪ .‬عدم‬ ‫شــفافیت ســبب عدم گــردش ازاد اطالعات اســت‪.‬‬ ‫مــا در صنعــت پالســتیک ‪ ۲۰‬میلیــون تــن ظرفیــت‬ ‫تولیــد داریــم کــه حاصــل از همیــن عــدم شــفافیت‬ ‫اســت؛ مثال «امضاهای طالیی» باعث شده بعضی‬ ‫کارخانجات ایجاد بشوند برای منافع دیگری که من‬ ‫نمی خواهم خیلی به این مسئله ورود کنم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در دنیا‪ ،‬بانک های اطالعاتی وجود دارند که وقتی‬ ‫ســرمایه گذاران بخواهند سرمایه گذاری کنند‪ ،‬از این‬ ‫ک اســتفاده می کنند اما به دلیل عدم شــفافیت‬ ‫بان ـ ‬ ‫در ایران چنین چیزی وجود ندارد‪ .‬ترکمان در مورد‬ ‫قانون گردش ازاد اطالعات گفت‪ :‬ما قانون افشای‬ ‫ازاد اطالعــات داریم اما در انجمن ملی بارها شــده‬ ‫کــه از ســازمان های مختلــف درخواســت اطالعاتــی‬ ‫برای صنعت کرده ایم که به ما پاسخ دادند به دلیل‬ ‫منع قانونی اجازه ارائه اطالعات ندارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫زنگنه‪:‬‬ ‫اگر تحریم نبود‪ ،‬سرمایه گذاری ها در صنعت نفت ‪ ۲‬برابر می شد‬ ‫وزیــر نفت عنوان کــرد‪ :‬اگر تحریم های اعمالی‬ ‫علیه ایران نبود و می توانســتیم از فاینانس‪ ،‬منابع‬ ‫مالــی خارجــی و ســرمایه گذاری خارجــی اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ ،‬قطعــا ســرمایه گذاری ها در صنعت نفت ‪۲‬‬ ‫برابرمی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در شــصت و هشــتمین‬ ‫برنامــه افتتاح طرح ها‪ ،‬با فرمان ویدیوکنفرانســی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬طرح های ملی صنایع پتروشــیمی‬ ‫وزارت نفت در دو استان خوزستان و بوشهر با ایجاد‬ ‫اشــتغال بــرای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۴‬نفــر به بهر هبــرداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه بیــژن زنگنــه بــا اعــام اینکــه‬ ‫عمده ســرمایه گذاری ها در صنعت نفت متکی بر‬ ‫ظرفیت های داخلی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تحریم های‬ ‫اعمالیعلیهایراننبودوامکاناستفادهاز فاینانس‪،‬‬ ‫منابعمالیخارجیوسرمایه گذاریخارجیاستفاده‬ ‫کنیم‪،‬قطعاسرمایه گذاری هادرصنعتنفت‪ ۲‬برابر‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬ســالی نزدیــک به ســه میلیارد‬ ‫دالر در صنعت پتروشیمی توسط بخش غیردولتی‬ ‫سرمایه گذاری شده است که تقریبا در مواردی بیش‬ ‫از کل بودجه عمرانی کشور است‪ ،‬این موضوع در‬ ‫شرایطیبودهاست کهباتحریمهمراهبودیم‪.‬باید‬ ‫بــه مــردم اعالم شــود که اگر تحریم ها را نداشــتیم‬ ‫و می توانســتیم از فاینــاس‪ ،‬منابع مالــی خارجی و‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی اســتفاده کنیــم ایــن میزان‬ ‫سرمایه گذاریدوبرابرمی شد‪.‬‬ ‫یشــود از اعتبــار و تعامالت‬ ‫زمانــی کــه گفته م ‬ ‫بین المللی برای توســعه اســتفاده کنیم منظور این‬ ‫نیست که به مسائل داخلی توجه نمی کنیم بلکه‬ ‫باید از ان ها اضافه بر ظرفیت های داخلی بهره مند‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫زنگنه اظهار داشــت‪ :‬بــا حرکتی که در صنعت‬ ‫نفــت اغــاز شــده اســت و امیدواریــم ادامــه پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬عمده ســرمایه گذاری ها متکی بر اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هایداخلیاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «امــروز ســه طــرح افتتــاح‬ ‫یشــود» در مــورد طرحــی که در مسجدســلیمان‬ ‫م ‬ ‫افتتاح شد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیار خرسندم که در این محل‬ ‫طرحی با ظرفیت یک میلیــون و ‪ ۷۶۰‬هزار تن اوره‬ ‫امونیاک با ســرمایه گذاری ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر افتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬این موضوع صنایع پایین دستی را‬ ‫در برمی گیرد و ارزش محصوالتش به صورت ساالنه‬ ‫‪ ۲۹۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت اظهار داشــت‪ :‬ما اجــازه و موافقتی‬ ‫برای ایجاد پاالیش را هم در مسجدسلیمان متکی‬ ‫بر گازهای همراه نفت را داده ایم که امیدواریم به‬ ‫اجرابرسدتادر اینمنطقه کهمهدتولدصنایعنفت‬ ‫ایران است و مردم ان به سرمایه گذاری نیاز دارند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاریبیشتریصورت گیرد‪.‬‬ ‫زنگنــه اظهار داشــت‪ :‬طــرح دوم‪ ،‬طرح متانول‬ ‫پتروشــیمی ســبالن اســت کــه ســرمایه گذاری ان از‬ ‫طریق گروهانرژیسپهروپتروفرهنگصورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیــت ایــن‬ ‫طــرح تولیــد در ســال ‪ ۱.۶۵‬میلیــون تــن متانــول با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۴۰۶‬میلیون دالر در منطقه عسلویه‬ ‫است که محصوالت ان کامال صادراتی و سالی‪۴۱۰‬‬ ‫میلیونتنخواهدبود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه بــا بهر هبــرداری از این طرح‪،‬‬ ‫ظرفیتتولیدمتانول کشور به‪ ۱۴‬میلیونتندر سال‬ ‫می رســد‪ ،‬گفت‪ :‬با طراحی انجام شــده و با توجه‬ ‫به متانول در اختیار‪ ،‬پنج میلیون تن از این متانول‬ ‫وارد زنجیره تولید پروپیلن می شود و به تولید داخل‬ ‫اضافهخواهدشد‪.‬‬ ‫زنگنهاظهار داشت‪:‬بهپروپیلننیاز بسیار زیادی‬ ‫داریم زیرا براساس تصویب دولت قرار است تا خط‬ ‫پروپیلن از عسلویه به شمال شیراز کشیده شود و نیز‬ ‫بایدبازار خارجیمتانولرامتعادل کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به طرح ســوم از مجموعه افتتاح‬ ‫حهــای امــروز گفــت‪ :‬طرح ســوم طرح پنتــان و‬ ‫طر ‬ ‫هگزان اکسیر حالل است که سرمایه گذاری ان ‪۴۸‬‬ ‫میلیون دالر با ظرفیت‪ ۵۰‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫زنگنه خاطرنشــان کرد‪ :‬در واقع با افتتاح این‬ ‫حهــا‪ ۱۰ ،‬طــرح از بســته طرح های جهــش دوم‬ ‫طر ‬ ‫باقــی می مانــد که تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬و بخشــی از‬ ‫ان در اوایــل ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه نتیجه می رســد و تولید‬ ‫پتروشیمی به‪ ۱۰۰‬میلیون تن که هدف برنامه است‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫زنگنه در توضیح طرح جهش سوم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این طرح تولید ایران را در مدت چهار سال به‬ ‫‪ ۱۳۳‬میلیــون تــن بــا ارزش ‪ ۳۷‬میلیــارد دالر با پایه‬ ‫قیمتیسال‪ ۹۵‬می رساند‪.‬‬ ‫وزیر نفت اظهار داشت‪ :‬برخی از این طرح های‬ ‫اعــام شــده تــا ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت داشــته اند و‬ ‫به طور متوسط با حدود‪ ۳۰‬درصد پیشرفت همراه‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫وی با اغاز عملیات سه مگا پروژه خوراک ترکیبی‬ ‫در هفته های اینده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در ابتدا مگا پروژه‬ ‫هرمزخلیج فارسباظرفیت‪ ۵.۸‬میلیونتناست‪.‬‬ ‫زنگنه افــزود‪ :‬طرح دیگر مربوط به نفت و گاز‬ ‫اریا با ظرفیت‪ ۴.۸‬میلیون تن است که محصوالت‬ ‫جدیدی را ارائه می دهند و قرار است تا سال ‪۱۴۰۶‬‬ ‫به بهره برداری برســند و ما ان ها را به جهش ســوم‬ ‫اضافهکرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در خردادماه قرار است در غرب‬ ‫حهــا کــه مجموع ـه ای از‬ ‫کشــور مجموع ـه ای از طر ‬ ‫طرح های جمع اوری گازهای همراه نفت‪ ،‬توسعه‬ ‫میدا نهــای گازی‪ ،‬پاالیشــگاه گاز‪ ،‬پتروشــیمی و‬ ‫پایین دســتی اســت‪ ،‬اغاز شود که در مجموع مبلغ‬ ‫سرمایه گذاری ان حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر است که‬ ‫به نظر می رسد تحولی در غرب کشور ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهصندوق هایبازنشستگی کشور‬ ‫نقش مهمی در توسعه صنعت پتروشیمی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکثر ان ها در بورس حضور دارند و در تامین‬ ‫ارز کشور نقشتعیین کننده ایرادر سال هایتحریم‬ ‫ایفاکرده اند‪.‬‬ ‫زنگنــه در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بتوانیم‬ ‫ان گونه که حق مردم و صنعت پتروشــیمی اســت‬ ‫عمل کنیمسریع تراز این هارشدخواهیم کردوزمینه‬ ‫ایجاد اشــتغال‪ ،‬توســعه و توانمندی را برای کشــور‬ ‫ایجادمی کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش‪ ۶۰‬درصدی سرمایه گذاری در تامین و انتقال برق فارس‬ ‫صنعــت بــرق در اســتان فــارس و جنوب کشــور‬ ‫در ســالی که گذشــت با بیش از ‪ ۳۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی و بنیادین‬ ‫درخشید‪ ،‬این اقدامات با وجود تنگناهای تحریم و‬ ‫محدودیت های بودجه ای و همچنین مشکالت در‬ ‫کارزار با کرونا صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان فارس‬ ‫موانع و محدودیت های تامین و انتقال برق و انرژی‬ ‫را یــک واقعیت انکارناپذیر دانســت کــه کار را برای‬ ‫متخصصان و مهندســین ســخت و دشــوار می کند‪.‬‬ ‫غالمرضا نصیــری افزود‪ :‬درعین حال این ســختی ها‬ ‫و مشــکالت خدشه ای در عزم اهنین خادمان ملت‬ ‫برای خدمت گذاری دوچندان در سال ‪ ۱۳۹۹‬که به‬ ‫نام جهش تولید بود ایجاد نکرد و با تالش دوچندان‬ ‫و سختی کوشی وصف ناپذیر از بروز هرگونه خدشه‬ ‫و خلل در ارائه خدمات بهینه جلوگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫وی به سرمایه گذاری های سال گذشته در حوزه‬ ‫تامیــن و انتقــال بــرق و انــرژی در فــارس و جنــوب‬ ‫کشــور اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در این‬ ‫حــوزه بیش از ‪ ۳۲۰‬میلیارد تومان ســرمایه گذاری و‬ ‫هزینه شده است؛ درحالی که در سال ‪ ۹۸‬این رقم‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بوده اســت‪ ،‬افزایش ‪۶۰‬‬ ‫درصدی ســرمایه گذاری ها در حوزه تامین و انتقال‬ ‫تهــای موجــود‬ ‫بــرق و انــرژی بــا وجــود محدودی ‬ ‫بیانگر تالش دوچندان کارکنان صدیق و خدمتگزار‬ ‫مــردم در ایــن عرصه اســت‪ .‬نصیــری همچنین به‬ ‫برخــی از پروژه هایــی کــه ســال گذشــته در قالــب‬ ‫پویش هر هفته الف – ب‪ -‬ایران در اســتان فارس‬ ‫و جنوب کشــور به بهره برداری رســیده است اشاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بهر هبــرداری از پنــج طــرح تامیــن و‬ ‫انتقال برق و انرژی در اســتان های فارس و بوشــهر‬ ‫با ســرمایه گذاری ‪ ۶۵۱‬میلیارد ریال‪ ،‬افتتاح ‪ ۲‬طرح‬ ‫نیروگاه خورشیدی و همچنین کمربند فیبر نوری بین‬ ‫پس ـت ها و ایستگاه های فوق توزیع برق در استان‬ ‫فــارس بــه دســتور رئیس جمهــوری‪ ،‬بهر هبــرداری از‬ ‫‪ ۲‬دســتگاه ســامانه ‪ ۲۰‬کیلوولت برق در شهرستان‬ ‫ح تامین و انتقال برق‬ ‫خفــر‪ ،‬بهر هبــرداری از ‪ ۱۴‬طر ‬ ‫در استان بوشهر و افتتاح پنج طرح تامین و انتقال‬ ‫بــرق و انــرژی در فــارس و بوشــهر با ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۸۶۰‬میلیارد ریالی تنها بخشی از طرح هایی است‬ ‫که در سال گذشته افتتاح شد و به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای اســتان فــارس‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در ســالی کــه گذشــت‪ ،‬هم زمــان بــا‬ ‫هفته دولت هشــت طــرح تامین و انتقــال برق در‬ ‫این اســتان با سرمایه گذاری یک هزار و ‪ ۴۷‬میلیارد‬ ‫ریالی در هفته دولت به بهره برداری رســید؛ اجرای‬ ‫حهــا گام مهمــی در تثبیت جایــگاه فارس‬ ‫ایــن طر ‬ ‫بــرای تامیــن و انتقال برق مطمئن و پایدار اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اقدامــات فنی و نصب بانــک خازنی در‬ ‫راســتای تامین برق مطمئن مصرفــی مردم جنوب‬ ‫کشور با ضریب اطمینان باال تحقق یافت‪ ،‬برایند‬ ‫ایــن اقدامــات فنی‪ ،‬اجــرای طرح هایــی در جهت‬ ‫بهــره وری اقتصادی‪ ،‬برق رســانی مســتمر و کاهش‬ ‫خاموشی ها‪ ،‬بهبود وضعیت ولتاژ و کاهش تلفات‬ ‫شبکه و تقویت و پایداری شبکه برق بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬تامیــن برق در جزیره خــارگ واقع‬ ‫جفــارس پایــدار شــد‪ .‬همچنین در‬ ‫بهــای خلی ‬ ‫در ا ‬ ‫سال گذشته پهنه های جنوب و غرب استان بوشهر‬ ‫تهــای صنعتی در‬ ‫بــه لحــاظ برخــورداری از ظرفی ‬ ‫اولویت اجرای طرح های جامع تامین و انتقال برق‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان فارس‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تــاش نیروهــای متخصص و مهندســین‬ ‫شرکت برق منطقه ای استان فارس در سال گذشته‬ ‫ترانسفورماتور جایگزین در تاسیسات حادثه دیده‬ ‫ایســتگاه ملــک مــکان شــیراز نصــب و راه انــدازی‬ ‫شــد‪ ،‬فرایند نصب و راه اندازی این ترانســفورماتور‬ ‫جدیــد دس ـت کم ‪ ۲‬مــاه زمــان نیــاز داشــت امــا بــا‬ ‫تالش شــبانه روزی نیروهای عملیاتی رکــورد ‪ ۱۸‬روز‬ ‫برای این عملیات به ثبت رســیده است‪ .‬این مقام‬ ‫مســئول در ادامــه بــه مدیریــت بــار و بهره گیــری از‬ ‫راهکارهــای جایگزین مانند جابجایی و انتقال بار‬ ‫به ایستگاه های مجاور مانع اجرای برنامه خاموشی‬ ‫برق در شیراز اشاره کرد و با بیان اینکه بعد از وقوع‬ ‫شســوزی در ایســتگاه ملک مکان شــیراز‬ ‫حادثــه ات ‬ ‫مــوارد قابــل اعتنایی از خاموشــی در شــیراز اعمال‬ ‫نشــد گفــت‪ :‬بــا ورود متخصصــان و کارشناســان و‬ ‫اجــرای برنامــه مدیریت بار و همچنیــن بهره گیری‬ ‫از راهکارهــای جایگزیــن در تامیــن و انتقــال برق‪،‬‬ ‫باعث شد تا برنامه خاموشی ناشی از صدمات این‬ ‫اتش سوزی در شیراز اعمال نگردد و برق مطمئن و‬ ‫پایدار تاکنون برای شهروندان تامین و توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرایمانور پیک ساییوجمع اوریماینرهاتوسطبرقشیراز‬ ‫مانــور شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــیراز بــا‬ ‫هــدف مقابله با برق های غیرمجــاز و جمع اوری‬ ‫دســتگاه های اســتخراج رمــز ارز (ماینــر)‪ ،‬در‬ ‫محدوده ‪ ۲۴‬امور و ناحیه این شرکت اغاز شد‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫برق شــیراز پنجشــنبه ‪ ۳۰‬اردیبهشــت در حاشــیه‬ ‫اغاز مانور پیک ســایی به خبرنگاران گفت‪ :‬این‬ ‫مانــور جهــادی بــا هــدف پیــک ســایی و کاهش‬ ‫بــار غیرمجاز شــبکه‪ ،‬در سراســر محــدوده تحت‬ ‫مدیریت این شــرکت‪ ،‬اجرایی شــد و تا پایان روز‬ ‫جمعه ‪ ۳۱‬اردیبهشت ادامه داشت‪.‬‬ ‫محمدرضــا منصــوری صبــا‪ ،‬یکــی از اهــداف‬ ‫اجرایــی شــدن این مانــور که هم زمان با سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬عملیاتــی شــده اســت را‪ ،‬کمک بــه عبور‬ ‫بــدون تنــش و موفــق از پیک بار تابســتان ذکر و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اقدامات شــرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق شــیراز برای فراهــم کردن بســتر تامین برق‬ ‫مطمئــن و پایدار موردنیاز مشــترکان‪ ،‬محدود به‬ ‫این مانور و همین دو روز نیست و تداوم داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫منصــوری صبــا با یاداوری اینکــه در این مانور‬ ‫‪ ۲۴‬امــور و ناحیــه تحت مدیریت شــرکت توزیع‬ ‫نیــروی بــرق شــیراز‪ ،‬مشــارکت خواهند داشــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مانــور از هر امور حداقــل ‪ ۲‬گروه‬ ‫اجرائیــات مشــارکت دارد و هــر اکیپ بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫نفر را شامل می شود‪.‬‬ ‫معــاون توزیــع نیــروی بــرق شــیراز همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مــد نظر در ایــن مانور‪،‬‬ ‫تــداوم کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بار روشــنایی معابر‬ ‫اســت؛ البتــه طــی ماه های گذشــته کار تقلیل ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی روشــنایی در بخشــی از معابــر اجرایی‬ ‫شــده اســت و در ایــن مانــور هــم تــداوم خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫او بــا یــاداوری اینکــه در مانور جهــادی ‪ ۲‬روز‬ ‫اتــی‪ ،‬تنهــا گرو ههــای اجرایــی حضــور خواهنــد‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در بخش غیرفنی ایــن مانور نیز‬ ‫قهــای غیرمجــاز‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫جم ـع اوری بر ‬ ‫اســتخراج رمــز ارز و رفع افــت ولتاژهای گزارش و‬ ‫رصد شده در دستور کار خواهد بود‪.‬‬ ‫منصوری صبا خاطرنشــان کرد‪ :‬در این مانور‪،‬‬ ‫عالوه بر تکنسین ها‪ ،‬کارشناسان و مدیران برق‪،‬‬ ‫عوامل نیروی انتظامی‪ ،‬ضابطان قضایی و قاضی‬ ‫کشــیک نیز حضور دارند تا در صورت شناســایی‬ ‫موارد تخلف در موضوع برق غیرمجاز و استخراج‬ ‫رمز ارز‪ ،‬هم زمان حکم قضایی صادر و اقدامات‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫او بــا یاداوری اینکه این اقدامات محدود به‬ ‫همیــن دو روز نیســت و در ســایر ایام هــم ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات برنامه ریزی شده‬ ‫در این ایام‪ ،‬گسترده تر خواهد بود‪.‬‬ ‫منصــوری صبــا بــا بیان اینکــه برخــی از موارد‬ ‫برق دزدی‪ ،‬استفاده غیرمجاز از شبکه و استخراج‬ ‫رمــز ارز‪ ،‬توســط مــردم گــزارش و بعضــا نیــز طی‬ ‫رصدهایی‪ ،‬شناسایی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات‬ ‫قهــای غیرمجــاز و دســتگاه های‬ ‫مقابلــه بــا بر ‬ ‫اســتخراج رمــز ارز‪ ،‬تنهــا محدود به همیــن ‪ ۲‬روز‬ ‫نیســت و در ســایر ایام خصوصا تابستان‪ ،‬به جد‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون شرکت توزیع نیروی برق شیراز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مانــور جهادی روزهای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬اردیبهشــت‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ‪ ۱۶‬اکیپ بازرســی‪ ،‬اکیپ هایــی از ‪۲۴‬‬ ‫امــور و ناحیــه تحــت مدیریت توزیع برق شــیراز‬ ‫شــرکت دارند و کارشناســان و مدیران نیز انان را‬ ‫همراهی خواهند کرد‪ .‬در کل بالغ بر ‪ ۷۰‬گروه در‬ ‫این مانور حضور دارند و هر گروه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نفر‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫احداث پست های فوق توزیع در غرب‬ ‫تهران در دستور کار‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫خطــوط‪ ،‬نصــب و تعویــض‬ ‫نیــروی بــرق اســتان تهــران‬ ‫چراغ هــای معابــر‪ ،‬تعویــض‬ ‫گفت‪ :‬احداث پست های ‪۶۳‬‬ ‫کلیــد فیوزهــای معیــوب‪،‬‬ ‫کیلوولــت در شــهریار‪ ،‬قــدس‬ ‫ایمن ســازی دریچه هــای‬ ‫و مــارد بــه منظــور افزایــش‬ ‫پایه هــای روشــنایی و رفــع‬ ‫حاجی رضا تیموری‬ ‫ظرفیت و بهره وری بیشــتر در‬ ‫حریــم شــبکه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫دســتور کار اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫ایســنا‪ ،‬حاجی رضا تیموری در حاشیه بازدید نیــروی برق اســتان تهــران خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫از مانور تعمیرات جهادی شــرکت توزیع برق یکــی از مباحــث مــورد تاکیــد مقــام معظــم‬ ‫در شهرســتان های غــرب اســتان تهــران اظهار رهبری‪ ،‬اصالح شــبکه های فرســوده اســت و‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجه به وظیفه شــرکت توزیع مبنی لــذا بــا ایــن اقدامات شــبکه های فرســوده و‬ ‫بــر ارائــه برق دائــم و پایدار به مشــترکان‪ ،‬در تخریب شــده اصالح و بازســازی می شــوند‪.‬‬ ‫راســتای بازسازی و اصالح شبکه های فرسوده تیمــوری گفــت‪ :‬انتظــار مــی رود این گونــه‬ ‫و تــاب اوری شــبکه توزیــع این مانــور به اجرا اقدامــات کاهــش قطعــی بــرق را بــه همراه‬ ‫درامــد‪ .‬امــروز ‪ ۴۸۰‬نفــر در قالــب ‪ ۱۲۶‬اکیپ داشــته باشــد همچنیــن از مشــترکان اســتان‬ ‫عملیاتی در ‪ ۴‬منطقه برق شــهریار‪ ،‬اندیشه‪ ،‬درخواســت داریم با همکاران شرکت توزیع‬ ‫مــارد و قــدس در حــال اجــرای فعالیــت بــرق همــکاری الزم را در حــوزه مدیریــت‬ ‫و مانــور هســتند و در راســتای انتظــار بــه مصــرف و صرفه جویی در مصرف انرژی‪ ،‬به‬ ‫حــق مــردم‪ ،‬کاهــش تلفــات شــبکه‪ ،‬کاهش منظــور پایــداری تامیــن بــرق و کاهش بهای‬ ‫خاموش ـی ها و کاهــش انــرژی توزیــع نشــده پرداختی بهای انرژی خود را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا حضــور همــکاران ایــن مانــور جهــادی در وی ادامــه داد‪ :‬بــرق منطقــه ای تهــران بــا‬ ‫حال برگزاری اســت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬محدوده همکاری شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان‬ ‫ت ســیار صفادشــت در‬ ‫عملیاتــی منطقــه بــرق شــهریار در محــدوده در ســال جــاری پســ ‬ ‫پــل بادامک و نصیراباد‪ ،‬منطقه برق مالرد‪ ،‬مــارد را احــداث خواهند کرد و در ســال های‬ ‫درمارلیــک محــدوده میــدان ارتــش و مصلی بعد در شــهرقدس و شــهریار احداث پست های‬ ‫مــارد‪ ،‬منطقه بــرق شــهرقدس در محدوده فوق توزیع دائم را شاهد خواهیم بود و خروجی‬ ‫خیابــان ولیعصر و خیابــان عمارت و منطقه پســت های پرندک‪ ،‬باطری ســازی و نســیم شهر‬ ‫بــرق اندیشــه در محــدوده خیابــان اصلــی توســط برق شهریار‪ ،‬احداث و مورد بهره برداری‬ ‫فــاز یــک‪ ،‬فــاز ‪ ۳‬و شــهرک صــدف خواهــد قرار خواهند گرفت که همگی در راستای تقویت‬ ‫بــود‪ .‬تیمــوری بــا بیــان اینکــه مشــابه ایــن و ازادســازی ظرفیــت خطــوط موجــود اســت‪.‬‬ ‫مانــور در گذشــته صــورت پذیرفتــه و قطعــا مدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستانتهرانتصریح‬ ‫پایــان این گونــه اقدامــات نخواهــد بــود و کرد‪:‬انتظار مااز شرکتشهرک هایصنعتیاستان‬ ‫مانورهــای بعــدی نیــز ادامه خواهد داشــت تهران این اســت که با اســتفاده قوانین موجود‪،‬‬ ‫که انشــاهلل موجبــات رضایتمندی مردم عزیز نقدینگــی الزم را از منابــع اســتانی و ســازمان‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اهم مدیریــت برنامه وبودجه دریافت و در اختیار‬ ‫اقدامــات مانــور تعمیــرات جهــادی امــروز شــرکت خدمــات رســان بــرق قــرار دهنــد تــا‬ ‫اصــاح ‪ ۴‬فیدرهــای پــر عارضــه‪ ،‬نصــب ‪ ۳‬شــرکت توزیــع برق و شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫دستگاه سکسیونر قابل قطع زیر بار‪ ،‬اصالح بتوانیــم ظرفیــت موردنیــاز برای پاســخگویی‬ ‫کلمــپ انشــعابات و باالنــس کــردن بــار بــه نیاز مشــترکان و حضور ســرمایه گذاران در‬ ‫خطوط‪ ،‬نصب عالئم هشداردهنده بر روی منطقه را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫شناسایی‪ ۴‬متهم اصلی به هم خوردن‬ ‫تراز تولید و مصرف برق‬ ‫مدیرعامــل توانیر از به هم‬ ‫از ‪ ۵۰۰۰‬نفر از پرســنل عملیاتی‬ ‫خــوردن تــراز تولیــد و مصــرف‬ ‫توزیع برق در سراســر کشــو در‬ ‫بــرق در ســال جــاری خبــر داد‬ ‫قالــب ‪ ۱۲۰۰‬گــروه عملیاتــی‬ ‫و گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی‬ ‫حضور دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شاهد عدم تعادل حدود ‪۵۰۰۰‬‬ ‫از انجــا که مراکز اســتخراج رمز‬ ‫محمدحسنمتولی‬ ‫مگاواتــی هســتیم‪ .‬به گــزارش‬ ‫ارز بــه عنوان پدیــده ای جدید‬ ‫زاده‬ ‫ایسنا‪ ،‬محمدحسن متولی زاده‬ ‫در زمینه مصرف برق به شــمار‬ ‫در مراسم اغاز ششمین اقدام فراگیر توزیع برق می رونــد‪ ،‬بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫بــا محور عبــور از پیــک ‪ ۱۴۰۰‬در خصوص دلیل مراکــز مجــاز اســتخراج در ایــام پیــک از مــدار‬ ‫بــه هم خوردن تراز تولیــد و مصرف برق اظهار خــارج خواهند شــد و برخورد با مراکز غیرمجاز‬ ‫کرد‪ :‬خشک سالی و غیرممکن شدن استفاده از نیــز از طریق تعامل با نهادهای ذی ربط انجام‬ ‫برخی نیروگاه های برق ابی‪ ،‬افزایش دما و باال می شــود‪ .‬وی ازعالقمندان به حضــور در حوزه‬ ‫رفتن مصــرف بــرق‪ ،‬ورود زودهنــگام چاه های اســتخراج رمز ارز خواســت که با اخذ مجوزهای‬ ‫کشــاورزی و در نهایــت پدیــده جدیــدی به نام الزم‪ ،‬بــه صــورت قانونــی در این زمینه فعالیت‬ ‫رمزارزها چهار دلیل اصلی افزایش شدید مصرف کنند‪ .‬مدیرعامل توانیر در خصوص فعالیت های‬ ‫بــرق و بــه هم خــوردن تراز تولیــد و مصرف به صورت گرفتهبرایبرقراریتعادلتولیدومصرف‬ ‫شــمار می روند‪ .‬وی با اشــاره به ششمین اقدام برق نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته بیش از‬ ‫فراگیــر توزیع برق با محور عبــور از پیک ‪ ۲۹۰ ،۱۴۰۰‬هــزار قــرارداد همــکاری بــا مشــترکان بزرگ‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام فراگیــر که با هــدف امادگی و کشــاورزان امضــا شــد کــه در ســال جــاری ایــن‬ ‫عملیاتــی و اجرایــی برای گــذر از پیک طراحی تعــداد بــه ‪ ۳۵۰‬هزار قــرارداد همــکاری افزایش‬ ‫و اجرا می شود‪ ،‬شامل ‪ ۴‬محور اصلی مقابله با یافتــه اســت‪ .‬متولــی زاده بــا بیان اینکه امســال‬ ‫دستگاه های رمز ارز غیرمجاز‪ ،‬تعدیل روشنایی ساختمان های اداری نیز موظف هستند مصرف‬ ‫معابر شهری و بین شهری‪ ،‬بررسی اماده به کاری برق خود را نسبت به سال قبل‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫ســامانه های بــرق مــن و ‪ ۱۲۱‬و ارزیابــی دهنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس براوردهــا حــدود ‪۵۰۰۰‬‬ ‫اماده به کاری مولدهای اضطراری است‪ .‬متولی مگاوات عدم تعادل داریم که امیدواریم با این‬ ‫زاده بــا بیــان این کــه در این اقــدام فراگیر بیش اقدامات رفع و تراز تولید و مصرف برقرار شود‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۸۰۰۰‬مگاواتی مصرف برق‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق‬ ‫به گفته معاون وزیر نیرو در امور‬ ‫و انــرژی گفــت‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫بــرق و انرژی گفــت‪ :‬واحدهای‬ ‫حــدود ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬هــزار مــگاوات‬ ‫ابی کشــور مخصوصــا در محل‬ ‫در مقایســه بــا ســال گذشــته‬ ‫نیروگاه هــای ابــی‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫افزایــش مصرف داشــته ایم که‬ ‫کاهش نزوالت اســمانی حدود‬ ‫همایون حایری‬ ‫خوشــبختانه همکاران صنعت‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تــا ‪ ۳۲۰۰‬مگاوات کمبود‬ ‫بــرق بــا امادگــی و برنامه ریــزی‬ ‫تولید دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬از پیک‬ ‫که داشــتند‪ ،‬توانستند پاسخگوی نیاز باشند‪ .‬به مصرف سال گذشته تا پیک سال جاری ظرفیت‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬همایون حایــری در گفت وگویی نیروگاه هــای حرارتــی جدیــد که به مــدار امده‪،‬‬ ‫تلویزیونیبابیاناینکههمه چیزبهمیزانمصرف کال پاســخگوی تامین افزایش مصرف مشترکان‬ ‫و اقدامات مصرف کنندگان بســتگی دارد‪ ،‬اظهار جدیدی اســت که به تازگی اضافه شــده اند‪ ،‬اما‬ ‫کرد‪ :‬با تمرکز و اجماعی که بین همکاران برق‪ ،‬باالخــره باید کمبود تولیــد نیروگاه های برق ابی‬ ‫مسئوالناستانیومردمصورت گرفته‪،‬امیدواریم را جبــران کنیــم‪ .‬معاون وزیر نیــرو در امور برق و‬ ‫بتوانیم پاسخگوی نیاز کشور باشیم‪ .‬وی با ابیان انــرژی گفــت‪ ۴۵ :‬برنامه مدیریت مصــرف را با‬ ‫اینکه امســال با گرما اغاز شــد‪ ،‬گفت‪ :‬به همین کار کارشناســی و مدیریتــی مشــخص کــرده و به‬ ‫دلیل سیستم های سرمایشی زودتر به مدار امدند شــرکت های توزیع و شرکت های برق منطقه ای‬ ‫وباتوجهبهاینکهسال خشکیداشتیم‪،‬چاه های ابــاغ کردیــم‪ .‬امیدواریــم بــا کمــک مــردم و‬ ‫اب کشاورزی نیز زودتر شروع به فعالیت کردند‪ .‬دســتگاه های اجرایــی به خصــوص اســتانداران‪،‬‬ ‫ایــن عوامــل باعــث شــد کــه میــزان مصــرف در تابستان را با کمترین مشکل سپری و این کمبود‬ ‫مقایسه با سال گذشته بسیار افزایش پیدا کند‪ .‬تولیدراپوششدهیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫همفکری مدیران شهری اصفهان و سیستان و بلوچستان‬ ‫برای تقویت زیرساخت های بنت‬ ‫نقشروابطعمومی هادر پشتیبانیاز‬ ‫تولیدبسیاربااهمیتاست‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫صداقــت اســت‪ .‬ایــن اصــل‬ ‫نخــودرو‬ ‫ایرا ‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫در روابــط عمومــی باعــث‬ ‫اهمیت‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫دیگر‬ ‫ـار‬ ‫خراســان بـ‬ ‫یشــود اعتمــاد جامعــه‬ ‫م ‬ ‫و ضــرورت تقویــت جایــگاه‬ ‫جلــب شــود و مخاطــب در‬ ‫روابــط عمومــی در درون و‬ ‫کنــار و همــراه ســازمان قــرار‬ ‫بیژن زاهدی فرد‬ ‫برون سازمان صحه گذاشت و‬ ‫گیــرد‪ .‬به طور مثــال همکاران‬ ‫در اقدامی ارزشمند در این روز‬ ‫نخــودرو‬ ‫مــا در شــرکت ایرا ‬ ‫با حضور در دفتر ارتباطات شــرکت‪ ،‬به صورت خراســان بــه همراه همســران و فرزندانشــان‬ ‫نمادین مســئولیت مدیریت واحد ارتباطات و خانواده ای ‪ 17‬هزارنفری را تشــکیل می دهند‬ ‫امور بین الملل شــرکت ایران خودرو خراسان را کــه با یک روابط عمومی خوب می توانیم با‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫نهــا را در جهت‬ ‫تاثیرگــذاری بــر این جامعه ا ‬ ‫در نشســتی کــه مدیرعامــل ایرا ‬ ‫نخــودرو تحقــق اهــداف اســتراتژیک ســازمان همــراه‬ ‫خراســان بــا کارکنــان واحد ارتباطات داشــت و همســو نماییــم‪ .‬پــس اولیــن و تنهــا ابزاری‬ ‫در خصــوص هدف و انگیزه قبول مســئولیت کــه یــک مدیــر بــه ان نیــاز دارد و می تواند با‬ ‫مدیریــت واحــد ارتباطــات و امــور بین الملــل ان بخــش زیــادی از اهــداف خــود را پیــش‬ ‫گفت‪ :‬هدف بنده در وهله اول تبریک این روز ببــرد یک روابــط عمومی درســت و حرفه ای‬ ‫بــه همکاران پرتــاش ارتباطــات ایران خودرو اســت‪ .‬یک روابط عمومی خوب و تاثیرگذار‬ ‫خراســان بود و از نزدیک دغدغه های ایشان می تواند اولین حلقه ذینفعان یعنی کارکنان‬ ‫نهــا را بــا اهــداف و برنامه های‬ ‫در ایــن حــوزه را لمــس نمایــم؛ اما قبــول این و خانــواده ا ‬ ‫مســئولیت پیامــی هم داشــت و ان اینکه که سازمان همسو نماید‪.‬‬ ‫مقولــه ارتباطات و روابط عمومی برای ما در‬ ‫او بیان داشت‪ :‬نقش روابط عمومی در هر‬ ‫بزرگ ترین شــرکت خودروســازی شــرق کشور سازمان و ارگانی از ماموریت و وظیفه ذاتی ان‬ ‫از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت‪ .‬مهم تر است برای ما نیز جایگاه روابط عمومی‬ ‫بیــژن زاهــدی فــرد در ادامه ارتباطــات را یک بســیار مهم است زیرا تمام عملکرد شرکت در‬ ‫شاخصه مهم انسانی دانست و گفت‪ :‬اینکه ان خالصه و به مخاطب ارائه می شود‪.‬‬ ‫عصــر حاضر‪ ،‬عصــر ارتباطات اســت‪ ،‬موضوع‬ ‫در ایــن نشســت رامین ارمــات مدیر واحد‬ ‫تــازه ای نیســت بلکه پیدایش جامعه بشــری ارتباطــات و امور بین الملل گفــت‪ :‬هم زمان با‬ ‫بر اســاس ارتباطات بوده اســت‪ .‬انسان هایی روز روابــط عمومی و در مســیر گفتمان ســازی‬ ‫در ایــن جهــان مانــدگار شــدند کــه توانســتند و گفتگــو بیــن مدیــران و کارکنــان شــرکت‪،‬‬ ‫بــر جامعــه پیرامــون خــود تاثیرگــذار باشــند واحــد ارتباطــات اقــدام به پخــش ویژه برنامه‬ ‫و ایــن تاثیرگــذاری جــز بــا ارتباطــات موثــر و زنده گفتمــان از صفحه ایران خودرو خراســان‬ ‫روابط عمومی خوب میســر نشــده اســت‪ .‬او نمــوده اســت کــه موردتوجــه همــکاران قــرار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬روابــط عمومی خــوب باعث گرفــت و افــزود ایــن برنامه به صورت مســتمر‬ ‫م ‬ ‫یشــود مخاطــب و جامعه با شــما دوســت در هفته های اتی با حضور مدیران و مسئوالن‬ ‫شــود و الزمــه ایــن دوســتی اصل شــفافیت و ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ظرفیت توسعه افقی‬ ‫در کشاورزی ایران وجود ندارد‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫طمراســی بابیــان اینکــه‬ ‫کشــاورزی استان فارس با تاکید‬ ‫کشــاورزی‪،‬‬ ‫نهاد ههــای‬ ‫بر اینکه ظرفیت توســعه افقی‬ ‫یهــای‬ ‫مکانیزاســیون و ابیار ‬ ‫در کشــاورزی ایــران وجــود‬ ‫تشــده از دغدغ ههــای‬ ‫مدیری ‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪:‬تامینمحصوالت‬ ‫اصلی بخش کشــاورزی اســت‪،‬‬ ‫احمد طمراسی‬ ‫باکیفیــت و ســالم بــا افزایــش‬ ‫افــزود‪ :‬صنعتگــران بــا ســرعت‬ ‫یشــود‬ ‫بهــره وری محقــق م ‬ ‫یهــای‬ ‫قابــل قبولــی تکنولوژ ‬ ‫ازاین رو برگزاری نمایشگاه ها فرصتی برای تبیین جدید دنیا را به کار می گیرند و به جامعه کشاورز‬ ‫این موضوع اســت‪ .‬احمد طمراســی در بازدید از معرفیمی کنندودر ایننمایشگاهتالشمنطبق‬ ‫هفدهمیننمایشگاهبین المللی کشاورزیشامل بــر اهــداف و سیاس ـت های بخــش کشــاورزی‬ ‫ماشین االت‪ ،‬نهاده ها‪ ،‬سیستم های ابیاری نوین صنعتگران مشــهود اســت‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫و فن اور ‬ ‫یهــای نویــن‪ ،‬تجهیــزات گلخان ـه ای و کشــاورزی اســتان فــارس ابــراز کــرد‪ :‬کارشناســان‬ ‫پهبادهاابراز کرد‪:‬استانفارسبخشقابل توجهی باتجربــه و خبــره ایــن ســازمان در زمــان برپایی‬ ‫از تولیدات کشاورزی و مدیریت پس از تولید را بر نمایشگاه در غرفه این سازمان در سالن حافظ‬ ‫عهده دارد و در این نمایشــگاه به خوبی به این حضور دارند و به بازدیدکنندگان مشاوره علمی‪،‬‬ ‫موضوعپرداخته شدهاست‪.‬‬ ‫فنی‪ ،‬تخصصی و اداری را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وجود‪ ۳۷۸‬سایتتلفنهمراه‬ ‫در کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫وحیــد لطیفی‪-‬یاســوج‪ :‬سرپرســت مخابرات‬ ‫منطقــه کهگیلویــه و بویراحمــد بابیــان اینکه‬ ‫مخابــرات در ســال گذشــته خدمــات خوبــی‬ ‫را بــه مــردم اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫ارائه کرده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اســتان نیاز‬ ‫زیرســاخت قــوی دارد کــه بایــد در این زمینه‬ ‫کارکنیم و در برنامه کاری ما قرار دارد و تمام‬ ‫تالش خود را برای ایجاد زیرســاخت قوی در‬ ‫استان بکار گرفته ایم‪.‬‬ ‫ســید محمدهادی امیری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فیبــر نــوری مســیر «باشــت‪ -‬چرام – روســتای‬ ‫اســپر» بــه طول ‪ ۱۱۹‬کیلومتر اجراشــده اســت‬ ‫ایــن مســیر عــاوه بــر ایــن شهرســتان های‬ ‫کهگیلویه و گچساران و روستاهای اطراف این‬ ‫شهرستان ها را در این مسیر پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در شــهرهای قلعــه رئیســی و دیشــموک و‬ ‫منطقه دشــمن زیــادی که همیشــه از کیفیت‬ ‫ارتباطی خوبی برخوردار نبوده اند و مرتب با‬ ‫اختالل و مشــکل مواجه بودند مســیر جدید‬ ‫فیبر نوری ایجاد کرده ایم که هم اکنون زیر بار‬ ‫اســت که ان شا اهلل مسیر دومی نیز برای این‬ ‫مناطــق طراحی کرده ایم کــه زمان قطع فیبر‬ ‫نوری مشکلی نداشته باشند‪.‬‬ ‫امیری تصریح کرد‪ :‬در اینده نزدیک میسر‬ ‫فیبر نوری رادیویی قلعه رئیســی و دیشموک‬ ‫از طریق ایستگاه کوه سیاه نصب و راه اندازی‬ ‫خواهــد شــد تــا در مناطــق دیشــموک‪ ،‬قلعه‬ ‫رئیسی و دشمن زیاری مشکل قطعی ارتباط‬ ‫را به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در شهرســتان دنا یک مســیر‬ ‫داشــته ایم کــه گاهــا قطــع ارتبــاط داشــت و‬ ‫یکــرد کــه‬ ‫مشــکالتی را بــرای مــردم ایجــاد م ‬ ‫مســیر دوم فیبــر نوری بــرای این شهرســتان از‬ ‫طریــق یاســوج‪ -‬روســتای گنجه ای‪ -‬روســتای‬ ‫ده برافتــاب‪ -‬ســی ســخت طراحــی کرده ایم‬ ‫کــه ایــن مســیر هم اکنــون بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه در اینده نزدیک‬ ‫افتتــاح و به بهره برداری می رســد‪ .‬سرپرســت‬ ‫مخابــرات منطقــه کهگیلویــه و بویراحمــد در‬ ‫خصــوص وضعیــت ارتباطــات در دهســتان‬ ‫«کاکان» بویراحمد عنوان کرد‪ :‬این دهســتان‬ ‫یبــرد که از‬ ‫از یــک بن بســت ارتباطــی رنــج م ‬ ‫‪ ۴۰‬کیلومتــر فیبــر نــوری حــدود ‪ ۲۴‬کیلومتــر‬ ‫انجام شده و در اینده نزدیک به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬امیری تاکید کرد‪ :‬معموال شهرستان‬ ‫بهمئــی با ُافت کیفیت ارتباطــی مواجه بوده‬ ‫کــه ‪ ۶‬کیلومتر فیبــر نوری برای این شهرســتان‬ ‫بــه ســمت بهبهــان طراحــی و اجراشــده و‬ ‫هم اکنون زیر بار اســت و مردم این شهرستان‬ ‫در حــال اســتفاده هســتند‪ .‬مشــکلی کــه‬ ‫شهرســتان بهمئی‪ ،‬دنا و روســتای ســرابتاوه و‬ ‫ســایر نقاط اســتان دارند اینســت که قدیمی‬ ‫و فرســوده بودن ســوئیچ های نصب شده بود‬ ‫و توانایی الزم را برای ارائه خدمات مناسب‬ ‫و ارتبــاط خــوب بــه مشــترکان نداشــتند کــه‬ ‫سوئیچ چهار هزار شماره ای تمام دیجیتال در‬ ‫شهرســتان های بهمئی و دنا نصب شده است‬ ‫و در روســتای ســرابتاوه از توابــع شهرســتان‬ ‫بویراحمد نیز دو هزار شــماره نصب کرده ایم‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬در ســطح اســتان کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد نزدیــک بــه ‪ ۳۷۸‬ســایت تلفــن‬ ‫همــراه داریــم‪ ،‬در ســال گذشــته ‪ ۱۳۰‬ســایت‬ ‫تکنولوژی اینترنت پرســرعت‪ g3‬و ‪ ۱۷‬ســایت‬ ‫جدید در سطح استان ایجاد و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫در ادامه ســفر مدیران شــهری اصفهان به استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬راهکارها و تجارب مختلف‬ ‫باهدف تقویت زیرســاخت های توســعه ای در شهر‬ ‫بنتمورد گفت وگووتبادل نظرقرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در سال ‪ 1398‬که مردم‬ ‫سیســتان و بلوچستان گرفتار ســیل شدند مدیریت‬ ‫شهریاصفهانباشعار«بنی ادماعضاییکپیکرند»‬ ‫با توان و تجهیزات خود به کمک مردم این اســتان‬ ‫شتافت‪.‬بهدنبالحضورنمایندگانشهرداریاصفهان‬ ‫در سیستان و بلوچستان و مشاهده وضعیت بخش‬ ‫بنت‪ ،‬یک پیمان هم پیوندی میان اصفهان و بنت‬ ‫منعقد شــد‪ .‬همچنیــن شــهردار اصفهان با نوشــتن‬ ‫نام ـه ای بــه مجمع کال نشــهرهای کشــور خواســتار‬ ‫مشــارکت دیگر کال نشــهرها در پیمان هم پیوندی‬ ‫با بنت شــد تا این شهرســتان و اســتان‪ ،‬پس از ســیل‬ ‫فراموشنشودوباکمککالن شهرها‪،‬زیرساخت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی این شهر و درنتیجه‬ ‫تاب اوریایناستانافزایشیابد‪.‬‬ ‫اقداماتزیربناییشهرداریاصفهاندرشهر‬ ‫بنت‬ ‫یعقوب درزاده‪ ،‬شهردار بنت در جلسه مشترک‬ ‫مدیران شهری اصفهان و بنت که در محل شهرداری‬ ‫زاهدان برگزار شــد‪ ،‬بابیان اینکه از شــهردار اصفهان‬ ‫درخواستمی کنیم‪،‬متخصصانشهرسازیاینشهررا‬ ‫برایمشاورهدرخصوصایجادالمانومبلمانشهری‬ ‫دربنت‪،‬بهاینشهردعوت کند‪،‬اظهار کرد‪:‬همچنین‬ ‫شهرداری در حوزه ماشین االت عقب ماندگی زیادی‬ ‫دارد و افزایــش هزین ههــا و ثابــت مانــدن درامدها‪،‬‬ ‫مشــکالت جدی برای شــهرداری این شهر به وجود‬ ‫اورده است‪ ،‬از همین رو‪ ،‬قرار است ماشین االت برای‬ ‫تعمیربهاصفهانفرستادهشودتابزرگ تریندغدغه‬ ‫شــهرداری به زودی پاســخ داده شــود‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫ویژگی های شــهر بنت ادامه داد‪ :‬این شــهر‪ ۶.۵‬هزار‬ ‫نفر جمعیت‪ ۳۰۶ ،‬هکتار مساحت و قدمتی قابل‬ ‫تخمین تا قبل از اسالم دارد که از‪ ۲۰‬سال پیش دارای‬ ‫شهرداریشدهاست‪ .‬شهردار بنتافزود‪:‬اغلبمردم‬ ‫این شــهر از اقشــار ضعیف بوده‪ ،‬بنابراین شهرداری‬ ‫درامــد پایــداری ندارد و متکی به منابع مالی دولتی‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بنت یکی از کانون های اصلی‬ ‫سیلسال‪۹۸‬سیستانبلوچستانبود کهاصفهانی ها‬ ‫کمک رســانی نوع دوســتانه ای در این زمینه داشته و‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامه ریزیکند‪.‬‬ ‫تبادل فرهنگی میان دو شهر اصفهان و بنت در‬ ‫اولویتباشد‬ ‫اقداماتزیربناییمانندطرحراه اندازیبیمارستان‪۳۲‬‬ ‫تختخوابیرادراینشهرپیشنهاددادند‪.‬‬ ‫در ادامــه این جلســه‪ ،‬احمــد فوالدزهی‪ ،‬رئیس‬ ‫شورای شهر بنت بابیان اینکه با افزایش تعامل میان‬ ‫اصفهان و بنت محبت و دوستی میان مردم هر دو‬ ‫شــهر ماندگار خواهد ماند‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریم طرح‬ ‫هم پیوندی پس ازاین نیز تداوم داشــته و به صورت‬ ‫مکتوبدرایدتاارتباطشهربنتبا کالن شهراصفهان‬ ‫همچنانادامهیابد‪.‬‬ ‫کمکشهرداریاصفهانبهسیستانو‬ ‫بلوچستاندرذهنهمهماندگاراست‬ ‫عبدالقادر پربار‪ ،‬شهردار زاهدان نیز بابیان اینکه‬ ‫شــهردار اصفهــان اوایــل ســال گذشــته در مجمــع‬ ‫کال نشــهرها پیشــنهاد داد کــه هرکــدام یــک از این‬ ‫شهرها‪ ،‬به عنوان معین شهرهای اسیب دیده از سیل‬ ‫سیســتان و بلوچستان‪ ،‬جبران خســارات را بر عهده‬ ‫بگیرند‪،‬اظهارکرد‪:‬امیدواریمپیشنهادشهرداراصفهان‬ ‫در رابطــه با این موضوع به علت تعویق جلســات‬ ‫ناشــی از شــیوع کرونا فراموش نشــود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫اغازتعاملجدیمیانشهرداریاصفهانوسیستانو‬ ‫بلوچستان از وقوع سیل سال‪ ۹۸‬اغاز شد و شهرداری‬ ‫اصفهان ارســال کمک های خود به شهر بنت را اغاز‬ ‫کرد‪.‬کمکشهرداریاصفهانبهسیستانوبلوچستان‬ ‫در ذهنهمهماندگار است‪.‬شهردار اصفهانتصریح‬ ‫کرد‪:‬ممیزیامالکمنطقهیکشهرداریاماده شدهکه‬ ‫امور شهرسازیزاهدانرامتحولخواهد کرد؛تاپایان‬ ‫سالدومنطقهوتانیمهاولسال‪ ۱۴۰۱‬ممیزیامالک‬ ‫یشــود‪ .‬او با‬ ‫دو منطقه دیگر شــهرداری نیز انجام م ‬ ‫اشاره به اینکه ایجاد خزانه داری در شهرداری زاهدان‬ ‫به عنوان یک اندوخته خوب درون سازمانی یکی از‬ ‫ایناقداماتاست کهتاثیراتمثبتیدررابطهباحوزه‬ ‫برنامه وبودجه شــهرداری زاهدان بر جای گذاشت‪،‬‬ ‫افزود‪:‬ممیزیامالکشهرداریزاهداننیزباهمکاری‬ ‫سازمان فاوا شهرداری اصفهان از سال‪ ۹۷‬اغاز شد و‬ ‫اسنادانتهیهومشاور نیزبرایان گرفتهشد‪.‬‬ ‫راه اندازیبیمارستانبنتزمینهارتقایراه های‬ ‫ارتباطیرافراهممی کند‬ ‫قدرت الهنوروزیبااشارهبهاینکهمسئوالنشهر‬ ‫بنت باید مباحث جلســات را به طورجدی پیگیری‬ ‫کننــد و انجمــن خیرین را توانمنــد کرده و شــرایط را‬ ‫فراهم کنند که انجمن از تمام توان خود برای ارائه‬ ‫خدمــات اســتفاده کنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن رابطه‬ ‫جلساتی با استاندار و فرمانده سپاه استان برگزار شد‬ ‫که حرکت ان ها هم در راستای تامین نیازهای مردم‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حمایت های جمع خیراندیشی‬ ‫را که از اصفهان و فاصله زیاد در قالب یک انجمن پا‬ ‫بهعرصهخدمت رسانیمردمسیستانوبلوچستان‬ ‫گذاشته اندمی تواندرقالبیکمدلتعریف کرد که‬ ‫برایتمامعالقه مندانبهفعالیت هایخیرخواهانه‬ ‫الگو باشــد‪ .‬شــهردار اصفهان با اشــاره بــه راه اندازی‬ ‫بیمارستان بنت گفت‪ :‬اگر این بیمارستان راه اندازی‬ ‫شود منشا خیرات زیادی برای شهر خواهد بود‪ ،‬زیرا‬ ‫رفت وامدها بیشــتر خواهد شــد که الزمه ان ارتقای‬ ‫را ههــای ارتباطــی به بنت اســت‪ .‬او بابیــان اینکه با‬ ‫راه اندازیبیمارستانبنت‪،‬تاسیساتتوسعهمی یابد‬ ‫و کسب وکارهاو کارافرینیرونقپیدامی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مواردی کهبایددستگاه هایخدماتیدر جابه جایی‬ ‫تاسیســات مربوط به زمین احداث بیمارستان شهر‬ ‫بنت انجام دهند هرچه سریع تر پیگیری و اجرایی‬ ‫شود‪ .‬نوروزی بابیان اینکه اقدامات مدیریت شهری‬ ‫اصفهان زمینه ساز تعامل در شهر بنت خواهد بود‪ ،‬‬ ‫حهــای موثر را‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامات خیــران می تواند طر ‬ ‫علیرضانصراصفهانینیزدرایننشست‪،‬بااشاره‬ ‫به اینکه مردم تفاوتی میان دولت و شهرداری قائل‬ ‫نیستندوهمهرادریک کفهمی بینند‪،‬اظهار کرد‪:‬ورود‬ ‫به ‪ ۹‬منطقه حاشیه نشین که چند روز گذشته از ان‬ ‫بازدید کردیم نقطه مثبت کارنامه شهرداری زاهدان‬ ‫استوخوشحالیم کهمدیریتشهریپساز سال ها‬ ‫بهانورود کردهویقینبدانید کهایناقدامبهیادگار‬ ‫از دوره پنجم خواهد ماند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای پیشبرد‬ ‫اهداف شــهرهای کشــور به طورجدی نیــاز به تبادل‬ ‫تجربیاتمیانتمامشهرداری هابودهومجازنیستیم‬ ‫که تجارب دیگران را دوباره خود تجربه کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬در جریان‬ ‫سفر به این شهر تلخی ها و شــیرینی های زیادی را از‬ ‫نزدیک دیدیم؛ زاهدان شــهری ســرزنده است و این‬ ‫سرزندگی منجر به نشاط و شادابی مردم می شود‪،‬‬ ‫هــر دو شــهر اصفهــان و زاهــدان را ســرزنده می دانم‬ ‫کــه ایــن امر منجر به رضایت مردم می شــود‪ .‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان بابیان اینکه مطالباتی‬ ‫که در جلسات با استاندار و فرمانده سپاه سیستان و‬ ‫بلوچستان مطرح شد‪ ،‬در قالب یک صورت جلسه‬ ‫تنظی مشــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جلســات داخلی‬ ‫شورایشهراصفهانهرکداماز مطالبات کهعملیاتی‬ ‫بــود را محقق می کنیــم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اکنون فرصتی‬ ‫است کهزیرساخت هایشهربنتبه سرعتتکمیل‬ ‫شود که بخش عمده ان به تالش و کوشش مدیران‬ ‫شهر بنت بازمی گردد تا کارهایی که باید برای ایجاد‬ ‫زیرساخت ها ایجاد شود را دنبال کنند‪.‬رئیس شورای‬ ‫اسالمیشهراصفهاناظهار کرد‪:‬برنامه ای کهتوسط‬ ‫هنرمنــدان بلــوچ در اصفهــان برگــزار شــد علی رغــم‬ ‫محدودیت هایناشیازشیوع کرونا‪،‬جذابیتبسیار‬ ‫زیادی داشت؛ اگر این اتفاق در فضایی بزرگ تر و با‬ ‫جمعیتیبیشتراجراشودقطعاتاثیربیشتریخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬در این زمینه پیشنهاد می شود شب‬ ‫فرهنگیاصفهاندر شهربنتبرگزار شودبه طوری که‬ ‫هنرمنداناصفهانچندروزرامهماناستانسیستانو‬ ‫بلوچستانباشندودر گوشهو کنارایناستانبهاجرای‬ ‫برنامهبپردازند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعهارتباطاتمخابراتینیازمندحمایتجدیازمخابراتاست‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی‪ ،‬مدیر مخابــرات منطقه‬ ‫گلستان در نشست خبری که با حضور رسانه های‬ ‫محلی در مخابرات برگزار شــد ضمن تبریک هفته‬ ‫ارتباطاتوروز جهانیمخابراتوجامعهاطالعاتی‬ ‫و قدردانی از زحمات کارکنان مخابرات اســتان‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به عملکرد مخابــرات در ایام چالش برانگیز‬ ‫شــیوع ویــروس کرونا گفت‪ :‬علی رغم افزایش ســه‬ ‫برابری ترافیک در شبکه مخابراتی استان‪ ،‬با تالش‬ ‫و اقدامات انجا مشــده توسط مجموعه مخابرات‬ ‫منطقه گلســتان‪ ،‬کمتریــن نارضایتی در بیــن مردم‬ ‫مشاهد هشــده و توانســتیم زیرســاخت ها را تامین‬ ‫و تقویــت نمــوده تــا عــاوه بــر کاهش اختــال در‬ ‫ارتباطاتمخابراتی‪ ،‬کیفیتارتباطاترانیزافزایش‬ ‫دهیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه رسانه ها به عنوان ابزاری‬ ‫درج ـه ات اطالع رســانی و اگاهی بخشــی به مردم‬ ‫برای سازمان ها محسوب می شوند گفت‪ :‬انعکاس‬ ‫درخواست ها و مشکالت مردمی از طریق رسانه ها‬ ‫بسیار ارزشمند است و سازمان ها در جهت رفع ان‬ ‫کمک می کند ولی در مقابل ترویج و اشاعه عملکرد‬ ‫ســازمان های خدمت رسان همچون مخابرات نیز‬ ‫در ایجــاد همدلــی و اعتماد بین مردم و مســئوالن‬ ‫تاثیر فراوانی دارد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫بــا برشــمردن ســرقت تجهیــزات مخابراتــی‪ ،‬عدم‬ ‫یهــای الزم در تملیــک جهــت احــداث‬ ‫همکار ‬ ‫ســایت های همــراه اول و همچنیــن عدم حمایــت‬ ‫نهادهــای تصمیم گیرنــده در خصــوص بازنگــری‬ ‫تعرفه های مخابرات را به عنوان سه مانع بزرگ در‬ ‫توسعه بیشتر مخابرات در استان افزود‪ :‬حمایت و‬ ‫انعکاس این معضالت در رسانه ها و فرهنگ سازی‬ ‫در بین جامعه‪ ،‬کمک بزرگی به مخابرات خواهد‬ ‫کــرد تــا بتواند بــا رفع موانع و پشــتیبانی‪ ،‬خدمات‬ ‫مطلوب تری به هم استانی ها ارائه کنیم‪ .‬شهمرادی‬ ‫با مهم برشــمردن نقــش ارتباطات و مخابــرات در‬ ‫عصر کنونی و اشاره به شعار روز جهانی مخابرات‬ ‫و جامعــه اطالعاتــی در ســال جدیــد تحت عنوان‬ ‫« ســرعت بخشــیدن به تحول دیجیتالــی در زمان‬ ‫تهدید» گفت‪ :‬مخابرات توانست در سال گذشته‬ ‫و شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا از این فرصت‬ ‫بهره برده و تحول عظیمی در حوزه دیجیتال ایجاد‬ ‫کردهوباتقویتزیرساخت هااز بخش هایمختلف‬ ‫اعــم از امــوزش مجــازی و کســب وکار الکترونیکــی‬ ‫حمایت کرده و موجب شــود از اســیب به بسیاری‬ ‫از کس ـب وکارها جلوگیری کند‪ .‬او ظرفیت سازی در‬ ‫بســترهای مخابراتــی را از اقدامات مهم مخابرات‬ ‫اســتان در سال گذشته دانســت و اضافه کرد همه‬ ‫شهــا در جهــت ارتقــاء شــبکه‪ ،‬ارائــه خدمــات‬ ‫تال ‬ ‫باکیفیتورضایتمشتریاناست کهامیدواریمهم‬ ‫اســتانی ها هم حمایت و همراهی الزم را داشته تا‬ ‫در کنــار هم از بهترین امکانات مخابراتی بهره مند‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهمناسبتگرامیداشتدخترانشهیددانش اموز کابل‬ ‫ویژه برنامه«جانپدر کجاستی»در مشهدمقدسبرگزار شد‬ ‫ویژه برنامه «جان پدر کجاســتی» به مناســبت‬ ‫گرامیداشــت دختــران شــهید دانش امــوز کابــل بــا‬ ‫حضور محمدکاظم کاظمی‪ ،‬شاعر و نویسنده اهل‬ ‫افغانستاندراستودیو کتاباداره کل کتابخانه های‬ ‫عمومی خراسان رضوی برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‬ ‫در ابتدای برنامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت‬ ‫شــهادت دختران شــهید دانش اموزان کابل گفت‪:‬‬ ‫همان گونــه که ملــت ایران و افغانســتان اشــتراک‬ ‫فراوانی ازجمله دین‪ ،‬مذهب‪ ،‬زبان و ‪ ...‬با یکدیگر‬ ‫دارند‪ ،‬دشــمن مشــترک نیز دارند‪ .‬حجت االســام‬ ‫علی اکبــر ســبزیان‪ ،‬بــا گرامیداشــت نــام و خاطــره‬ ‫شهدای دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم افزود‪:‬‬ ‫این حسن هم جواری و نقاط مشترک باعث شده‬ ‫کــه بســیاری از شــهدای دوران مقــدس و مدافعان‬ ‫حــرم از برادران افغانســتانی مقیم در کشــور ایران‬ ‫باشــند‪ .‬مدیــرکل کتابخان ههــای عمومی خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬این همه را مدیــون امام راحــل (ره)‬ ‫و بنیان گذار انقالب اســامی هستیم چراکه ایشان‬ ‫فرمودند اســام مرز قومیتی و ملیتی ندارد و همه‬ ‫بــرای اســام می جنگنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬الزم اســت از‬ ‫محمدکاظم کاظمی‪ ،‬شاعر و نویسنده افغانستانی‬ ‫بــرای حضــور در جامعــه ادبیــات ایران کــه باعث‬ ‫افتخــار و مباهات اســت‪ ،‬به عظمت یاد کنــم‪ .‬در‬ ‫ادامه محمدکاظم کاظمی‪ ،‬شــاعر و نویسنده اهل‬ ‫افغانســتان ضمن ابراز تاســف از اتفاقــات اخیر در‬ ‫کابــل گفت‪ :‬ایــن ناارامی های ناچــار باعث ایجاد‬ ‫انگیزه و تالش بیشتر برای دستیابی به زندگی بهتر‬ ‫شــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در چند دهه اخیر مردم در‬ ‫افغانســتان زندگی عادی نداشته اند و همیشه در‬ ‫حال تالش و تفوق بر مشکالت بوده اند‪ .‬نویسنده‬ ‫اهل افغانستان با اشاره به حادثه دانشگاه کابل‬ ‫در ابــان ســال ‪ 1399‬گفت‪ :‬جمعی از شــاعران در‬ ‫حال جمع اوری و چاپ کتاب بر اساس سروده های‬ ‫ایــن حادثه بودیــم که حادثه ای دیگر قلب ملت‬ ‫افغانستان را جریحه دار کرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان جلســه از عزت اشــنا‪،‬‬ ‫مسئول کتابخانه عمومی شهدای مدافعان حرم؛‬ ‫زهرا کاووســی‪ ،‬مسئول کتابخانه عمومی خواجه‬ ‫عبــداهلل انصاری؛ فاطمــه اژدری و زهرا رضایی دو‬ ‫مربــی کارگاه طراحــی خدمــت ویــژه هم وطنــان‬ ‫افغانستانی عضو کتابخانه های عمومی خراسان‬ ‫رضوی؛ المیرا حســینی و مریم حســین زاده عضو‬ ‫کتابخانه عمومی خواجه عبداهلل انصاری؛ فاطمه‬ ‫امیریوساراشریفیعضو کتابخانهعمومیشهدای‬ ‫مدافع حرم با اهدای لوح‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫افزایش ‪ 400‬درصدی بودجه‬ ‫شهرداریگرگان‬ ‫امارهــا از افزایــش ‪ 4‬برابری‬ ‫بودجــه شــهرداری گــرگان در ‪4‬‬ ‫ســال اخیــر (در دوره مدیریــت‬ ‫عبدالرضــا دادبــود) حکایــت‬ ‫می کنــد‪ .‬یکــی از اصلی ترین اســتراتژی های مدیریت‬ ‫شــهری از ســال ‪ 1397‬تا ‪ ،1400‬جهــت برنامه ریزی و‬ ‫توســعه ســرمایه گذاری در راســتای افزایــش بودجــه‬ ‫و باهــدف تحقــق برنامه های عمرانی‪ ،‬زیرســاختی‪،‬‬ ‫ترافیکی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی‪،‬‬ ‫تدوین و اجرایی شده است‪ .‬در ‪ 4‬سال اخیر بودجه‬ ‫شهرداری گرگان به میزان ‪ 400‬درصد رشد داشته است‬ ‫یشــده‪،‬‬ ‫و هرســال درامــدی بیــش از بودجه پیش بین ‬ ‫محقــق شــده اســت؛ درحالی کــه از ســال ‪ 1393‬تــا‬ ‫‪ ،1396‬بودجه شهرداری گرگان تنها ‪ 5‬درصد افزایش‬ ‫داشته و تحقق بودجه در سال های ‪ 95‬و ‪ ،96‬منفی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪ 14‬زندانی جرائم غیر‬ ‫عمد در اباده‬ ‫دادستان عمومی و انقالب اباده در جلسه اعضای‬ ‫مجمــع عمومــی حمایــت از زندانیــان ابــاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬به همت خیرین در مراســم جشن گل ریزان‬ ‫سپاه چهارده زندانی جرائم غیر عمد ازاد و به اغوش‬ ‫گــرم خانواده هایشــان بازگشــتند‪ .‬میثم ابراهی ـم زاده‬ ‫تعــداد زندانیــان محبــوس در زنــدان ابــاده را ‪480‬‬ ‫زندانی اعالم و افزود‪ :‬در دوره ریاست ابراهیم رئیسی‬ ‫تدابیری اندیشــیده شده اســت که سیصد زندانی به‬ ‫طــرق مختلف درکنــار خانواده هــای خود باشــند‪ .‬او‬ ‫انجمن حمایت از زندانیان اباده را یکی از فعال ترین‬ ‫انجمن های استان برشمرد و گفت‪ :‬کمک های نقدی‬ ‫و غیــر نقــدی‪ ،‬خدمــات مشــاوره ای و اشــتغال زایی‬ ‫ازجمله فعالیت های این انجمن است که به خانواده‬ ‫زندانیــان ارائه می شــود‪ .‬مســئول انجمــن حمایت از‬ ‫زندانیان اباده نیز در این جلسه گفت‪ :‬تهیه بسته های‬ ‫معیشــتی و ســبد کاال‪ ،‬لوازم خانگــی‪ ،‬اشــتغال زایی‬ ‫خانواده زندانیان و حمایت همه جانبه خیرین و نیک‬ ‫اندیشــان به این انجمن از خانواده زندانیان از دیگر‬ ‫فعالیت های این انجمن برشمرد‪ .‬مرادی کمک هایی‬ ‫که به این انجمن شــده اســت را از طریق اموزشــگاه‬ ‫رانندگــی تحــت نظــارت انجمــن‪ ،‬کارگاه خیاطــی و‬ ‫هدایای رهبری‪ ،‬کمک خیرین و کمک مالی ســازمان‬ ‫حمایت از زندانیان عنوان کرد‪.‬‬ ‫صفــری معاون فرمانــداری اباده نیز فعالیت های‬ ‫ایــن انجمــن را بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫کمک هــای خیریــن در برطــرف نمودنــد نیازهــا و‬ ‫مشکالت خانواده زندانیان بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫افزایش دو برابری تسهیالت‬ ‫کارگشاییمددجویانکمیته‬ ‫امداد بخش ماهور میالتی‬ ‫ممسنی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس‬ ‫از اختصاص اعتباری بالغ بر ‪ 10‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫کارگشایی به مددجویان تحت پوشش بخش ماهور‬ ‫میالتی ممســنی خبر داد‪ .‬محمد بذرافشان در سفره‬ ‫یــک روزه خــود بــه بخــش ماهــور میالتی شهرســتان‬ ‫ممســنی‪ ،‬از طرح های اجراشــده توســط مددجویان‬ ‫کمیته امداد در این بخش بازدید کرد‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫او ضمــن ابــراز امیــدواری‪ ،‬دربــاره فعالی ‬ ‫انجام شــده توســط کمیته امداد در این بخش اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنــون جهیزیه کاال برای همــه مددجویان‬ ‫تحت پوشــش امداد تامین شــده و اعتبار تســهیالت‬ ‫اشــتغال بخش ماهور میالنی نســبت به سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بیــش از دو برابــر افزایش یافتــه اســت‪ .‬بذرافشــان در‬ ‫ادامه از روســتاهای بابامنیر‪ ،‬شــیربیم‪ ،‬طالقانی و برم‬ ‫ســیاه بخش ماهور‪ ،‬دیدن و از نزدیک با مددجویان‬ ‫گفتگــو و مشــکالت ان ها را جویا شــد‪ .‬در این ســفر‪،‬‬ ‫امام جمعه و فرماندار ممسنی و همچنین بخشدار و‬ ‫رئیــس و کارکنــان اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫ماهور میالتی او را همراهی کرده و درباره تسهیل روند‬ ‫اشــتغال زائی مددجویان امداد به بحث و تبادل نظر‬ ‫پرداختند‪ .‬ماهور میالتی یکی از محروم ترین مناطق‬ ‫عشــایری استان فارس است که اهالی این منطقه در‬ ‫برخی روستاها از نعمت اب شرب نیز محروم هستند‪.‬‬ ‫گردشگران تا پایان خرداد به‬ ‫ارسبارانسفر نکنند‬ ‫مدیرکلمدیریتبحراناستانداریاذربایجانشرقی‬ ‫بر ضرورت خودداری گردشــگران از ســفر به جنگل های‬ ‫ارسبارانتااواخرخردادماه‪،‬خبرداد‪.‬محمدباقرهنربردر‬ ‫گفت وگوباایسنادرتشریحاینخبر‪،‬اظهار کرد‪:‬عملیات‬ ‫مبــارزه دســتی در ایــن جنگل هــا از ‪ ۱۰‬روز قبــل توســط‬ ‫همکارانمنابعطبیعیاستاناغازشدهاست‪.‬اواز اجرای‬ ‫عملیات محلول پاشــی دســتی برای مبارزه با افت کرم‬ ‫ابریشم بافناجوردرجنگل هایارسباران‪،‬هریسوکلیبر‬ ‫توسط دو فروند هواپیما‪ ،‬خبر داد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫وسعتمنطقهالودگی‪،‬محلول پاشیتوسطهلیکوپترو‬ ‫به مدت‪ ۱۰‬روز برای کنترل افات‪ ،‬انجام می شود‪.‬هنربر‬ ‫متذکرشد‪:‬باتوجهبهعملیاتمحلول پاشیبیولوژیکو‬ ‫جهتپیشگیریاز بروز هرگونهخساراتجانیومالی‪،‬‬ ‫ازمسئوالنمحترم‪،‬خبرگزاری هاورسانه هاخواهشمندیم‬ ‫نســبت بــه اطالع رســانی عمومی مبنی بــر عــدم ورود‬ ‫گردشــگران‪ ،‬بهره برداران‪ ،‬افراد بومی‪ ،‬دام و احشــام در‬ ‫جنگل هایارسبارانتاپایانخردادماه‪،‬اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫خـبرکوتاه‬ ‫‪ ۴۲‬پروژه ورزشی‬ ‫در استان افتتاح می شود‬ ‫شهــای‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان یــزد گفــت‪ :‬بــا تال ‬ ‫انجا مشــده تا پایان کار دولت دوازدهم‪ ۴۲‬پروژه ورزشــی‬ ‫در این استان تکمیل و به بهره برداری می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویدادامروز‪،‬مسعودشریعتیافزود‪:‬شهرستان هاهمواره‬ ‫رکن و پایه اصلی توسعه ورزش و جوانان هستند و ازاین رو‬ ‫نگاه ویژه ای به ان ها و توســعه زیرســاخت های موردنیاز‬ ‫یشــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باوجوداینکه از ابتدای کار‬ ‫ورزشــی م ‬ ‫دولت با حجم باالیی از پروژه های نیمه تمام جامانده از‬ ‫دولت دهم روبرو بودیم‪ ،‬با برنامه ریزی‪ ،‬تالش و پیگیری‬ ‫اعتبار الزم جذب و در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫گام برداشته شد‪ .‬این مسئول بابیان اینکه در کنار تکمیل‬ ‫پروژه های نیمه تمام‪ ،‬طرح های جدیدی نیز اغاز و تکمیل‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در راستای توسعه زیرساخت های‬ ‫ورزشــی قریــب بــه‪ ۷۰‬زمین چمن مصنوعی در اســتان و‬ ‫نقاطــی که هیچ گونه ســرانه ورزشــی نداشــت احــداث و‬ ‫افتتاحشد‪.‬شریعتیبابیاناینکهتاکنونباتکمیلپروژه های‬ ‫نیمه تمام بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار مترمربع به فضاهای ورزشــی‬ ‫استاناضافه شدهاستتصریح کرد‪:‬باتکمیلوبهره برداری‬ ‫از اینپروژه ها‪،‬قریببه‪ ۶۰‬هزار مترمربعدیگربهفضاهای‬ ‫ورزشیاستاناضافهمی شود‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ 7‬هزار یزدی برای‬ ‫دریافت واکسن مشترک ایران‬ ‫و کوبا‬ ‫معاونفنیمرکزبهداشتاستانیزدبااشارهبهثبت نام‬ ‫‪ ۷‬هزار یزدی برای دریافت واکســن مشــترک ایران و کوبا‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اینمرحلهازواکسیناسیونروز گذشتهدراستانیزدبه‬ ‫پایانرسید‪.‬دکترمسعودشریفیمعاونفنیمرکزبهداشت‬ ‫استانیزدبااشارهبهاینکهسومینمرحلهکارازماییفازسوم‬ ‫واکسن کنژوگه در استان یزد از روز ‪ 20‬اردیبهشت ماه اغاز‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪:‬دراولینثبت نامیبرایانجامسومینمرحلهاز‬ ‫کار ازمایی واکسن مشترک ایران و کوبا‪ 2،‬هزار و‪ 500‬یزدی‬ ‫ثبت نام کردند‪.‬اوبابیاناینکهسهمیهمابرایاستانیزد‪3‬‬ ‫هزار نفر بود‪ ،‬افزود‪ :‬برای انجام این مرحله واکسیناسیون‬ ‫بازه ثبت نامی را بیش از ‪ 6‬هزار نفر در نظر گرفتیم تا پس‬ ‫از پایــش از بین این افراد درنهایت بتوانیم بــر روی‪ 3‬هزار‬ ‫نفر واکسیناسیون را انجام دهی‪ .‬شریفی مرحله اول و دوم‬ ‫واکسیناسیون‪،‬واکسنمشترکانستیتوفینالیکوباوانستیتو‬ ‫پاســتور ایران در کشــور کوبا انجام گرفت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فاز‬ ‫سوم در ایران و کوبا انجام می شود که هفت استان کشور‬ ‫میزبانانبودند کهیزدنیزیکیاز ایناستان هابود‪.‬معاون‬ ‫فنیمرکزبهداشتاستانیزدخاطرنشان کرد‪:‬برایثبت نام‬ ‫در این کار ازمایییکسایتمعرفیوافرادی کهتمایلبه‬ ‫انجاماین کارداشتنددراستانیزدثبت نام کردند‪.‬اوبااشاره‬ ‫به اینکه این مرحله از واکسیناسیون امروز در استان یزد به‬ ‫پایان رسید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای شرکت در این کار ازمایی بیش‬ ‫از‪ ۷۰۰۰‬نفراز همشهریاناعالمامادگی کردهبودند کهپس‬ ‫از پایش از میان ان ها‪ 3،‬هزار نفر واکسینه شدند‪ .‬شریفی‬ ‫اظهار داشت‪:‬افرادی کهدر اینمرحلهواکسینهشدندیک‬ ‫مرحله به فاصله‪ ۲۸‬روز و یک مرحله به فاصله‪ ۵۶‬روز از‬ ‫واکسیناسیوناولیهواکسنرادریافتمی کنند‪.‬‬ ‫اغاز طرح ملی سحاب‬ ‫جمعیت هالل احمر در یزد‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان یزد گفت‪ :‬به‬ ‫مناســبت هفتــه هالل احمــر از طــرح ملی ســحاب در یزد‬ ‫رونمایی شــد‪.‬به گزارش صداوســیما‪ ،‬حــرازی زاده گفت‪:‬‬ ‫در طــرح ســحاب (ســفیران حمایت های اغــاز طرح ملی‬ ‫ســحاب جمعیــت هالل احمــر هم زمان با سراســر کشــور‬ ‫امدادیوبشردوستانه)اعضایجوانجمعیتهالل احمر‬ ‫داوطلبانــه ب هصــورت پیــاده یــا بــا دوچرخه با حضــور در‬ ‫مکان های پرتردد عمومی و گردشگری‪ ،‬خدمات امدادی‬ ‫ارائــه می دهند‪ .‬او افزود‪ :‬این طــرح اموزش های امدادی و‬ ‫خدمات بشردوســتانه را ارائه می کنــد و رویکرد این طرح‬ ‫اجتماع محور در مجامع عمومی و در شرایط کنونی کرونا‬ ‫عالوهبرخدماتامدادیواموزشمهارت هایامدادی‪،‬به‬ ‫ارائهماسکوموادضدعفونینیزمی پردازند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫اساسنامه حقوق معلوالن به طور کامل اجرا نمی شود‬ ‫معلوالن یزد چشم به راه روزهای بهتر‬ ‫بازار صنایع دستی‬ ‫زیر سایه کرونا‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫استان یزد گفت‪ :‬به منظور حمایت از هنرمندان در بحران‬ ‫کرونا نخســتین نمایشــگاه مجــازی صنایع دســتی در یزد‬ ‫راه اندازیشد‪.‬به گزارشصداوسیما‪،‬سیدمصطفیفاطمی‬ ‫با اشاره به اینکه در بحران کرونا گردشگری و صنایع دستی‬ ‫یزد متضرر شده است‪ ،‬افزود عالوه بر راه اندازی گردشگری‬ ‫و تور های مجازی به تازگی نمایشگاه مجازی برای عرضه‬ ‫صنایع دستیاستانراه اندازیشدهاست‪.‬‬ ‫اوهمچنینبهبرگزارینمایشگاهدائمیصنایع دستی‬ ‫در ویترین های استانداری اشاره می کند و می گوید‪ :‬در این‬ ‫نمایشگاهتولیداتبیشاز‪۷۰‬نفرازهنرمندانصنایع دستی‬ ‫استاندربیشاز‪ ۴۰‬رشتهصنایع دستیازاکثرشهرستان های‬ ‫اســتان در قالــب‪ ۲۸‬ویترین چیدمان و در معــرض دید و‬ ‫ســفارش گیری مهمانان و مراجعه کنندگان استانداری یزد‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫پیگیری ساخت تعدادی ویترین برای ارائه و نمایش‬ ‫محصوالت صنایع دستی در نقاط پرتردد استان‪ ،‬پیگیری‬ ‫طراحی و برنامه نویســی ســایتی جامع به منظور نمایش‬ ‫تولیدات صنایع دستی در بستر مجازی‪ ،‬مشارکت و حضور‬ ‫هنرمنداناستاندرنمایشگاهمجازیصنایع دستیتهراناز‬ ‫دیگرراهکار هابرایفروشصنایع دستیاستانیزداست‪.‬‬ ‫رویدا د زید‬ ‫در نشســتی بــا حضــور نماینــدگان کانــون‬ ‫نابینایــان‪ ،‬افــراد ضایعــه نخاعــی و ناشــنوایان‬ ‫اســتان یزد بر لــزوم عمل دســتگاه های دولتی به‬ ‫مــوارد مندرج در اساســنامه حقوق معلولین اعم‬ ‫بســازی تردد‪ ،‬دسترس پذیری‪ ،‬بهداشت‬ ‫از مناس ‬ ‫و درمان‪ ،‬توان بخشی‪ ،‬اموزش‪ ،‬مسکن‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫یهــای عمومــی و‬ ‫گســازی و ارتقــای اگاه ‬ ‫فرهن ‬ ‫تهــای قضایــی‪ ،‬اســتخدامی و معیشــتی‬ ‫حمای ‬ ‫تاکید شــد‪ .‬به گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جامعه معلولین اســتان یزد بابیان اینکه تشــکل‬ ‫جامعه معلوالن استان به طور رسمی از سال ‪۷۷‬‬ ‫شروع به فعالیت کرده است افزود‪ :‬این که اداره‬ ‫بســازی شــود‬ ‫یا ســازمانی فقط ورودی ان مناس ‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ورودی اکثــر‬ ‫ادارات اســتان رمپ هایــی ساخت هشــده که برای‬ ‫رفت وامد معلولین استاندارد نیست‪.‬‬ ‫محمدحســین رادمنش اظهار کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫بســازی شهر یزد از سوی‬ ‫طرح هفت خوان مناس ‬ ‫شورای شهر یزد و شهرداری به حال خود رهاشده‬ ‫و روی زمین مانده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬همچنین بازدیدهای از طرح‬ ‫یادشــده صــورت گرفت و اشــکاالتی بــه ان وارد‬ ‫چکــدام هنوز رفــع نشــدند؛ انتظارات‬ ‫شــد که هی ‬ ‫بیــش از این ها اســت چــون بودجه خوبــی برای‬ ‫مناسب سازی شهری در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫موارد حمایتی به به طور کامل عملیاتی‬ ‫نمی شود‬ ‫نماینده انجمن ناشــنوایان اســتان یــزد نیز در‬ ‫ایــن نشســت در خصــوص اساســنامه حمایت از‬ ‫معلولیــن اظهــار کرد‪ :‬موارد حمایتــی از معلوالن‬ ‫که در قانون پیش بینی شده است به به طور کامل‬ ‫عملیاتی نمی شود‪ .‬بیشترین مشکل ناشنوایان در‬ ‫خصوص ارتباط با جامعه است و به هر اداره ای‬ ‫که مراجعه می کنند نیاز به یک مترجم دارند‪.‬‬ ‫مینا شایق با اعالم اینکه در این کانون حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬ناشــنوا تشــکیل پرونده داده اند که ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫نهــا کارت عضویت فعال دارند خاطرنشــان‬ ‫از ا ‬ ‫کرد‪ :‬ادارات و ســازمان های دولتی باید کمک به‬ ‫ناشــنوایان را از وظایف خود بدانند‪ .‬این ادارات‬ ‫می تواننــد بــرای کمــک بــه ایــن افراد بخشــی از‬ ‫بودجه خود را برای به کارگیری مترجم ناشنوایان‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫شــایق بــا اشــاره بــه مشــکالت ناشــنوایان در‬ ‫دوران شــیوع بیماری کرونــا تصریح کرد‪ :‬باوجود‬ ‫لهــای‬ ‫ماس ـک هایی کــه بــرای رعایــت پروتک ‬ ‫یشــود لب خوانــی توســط‬ ‫بهداشــتی اســتفاده م ‬ ‫ناشنوایان بسیار سخت انجام می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن اتفاق در بانک ها و برخی‬ ‫از ادارات دیگر که از کاورهای پالستیکی استفاده‬ ‫می کنند سخت تر است و زمانی هم که از متصدی‬ ‫مربوطــه تقاضــا می کنیــم که ماســک را از صورت‬ ‫یشــود که در‬ ‫خــود بــردارد متوجه صحبت ها نم ‬ ‫بسیاری از مواقع باعث شده کار را نیمه کاره رها‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫شــایق در خصوص مشــکالت دانــش اموزان‬ ‫ناشــنوا در زمــان اموزش های انالیــن توضیح داد‪:‬‬ ‫این اتفاق هم یکی دیگر از مشــکالت ناشنوایان‬ ‫اســت و باید اموزش های مجازی حتما به صورت‬ ‫تصویری باشند که به همین دلیل زمان بر خواهد‬ ‫بــود‪.‬او بــا اظهار امیــدواری از اینکه افراد شــنوا با‬ ‫فرهنگ ناشــنوایان بیشتر اشنا شــوند عنوان کرد‪:‬‬ ‫این موضوع باعث خواهد شــد که شنواها بیشتر‬ ‫مشکالت ما را درک کنند و حرف های ما را متوجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نماینده انجمن ناشــنوایان اســتان یزد اضافه‬ ‫کرد‪ :‬صداوسیما هم می تواند برنامه ها و فیلم ها‬ ‫و اخبــار را ب هصــورت زیرنویــس و بــا حضــور یک‬ ‫مترجــم پخــش کند تــا ناشــنوایان هــم بتوانند از‬ ‫ان ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫یکــی از مترجمان ناشــنوایان اســتان بــا اظهار‬ ‫تاســف از اینکــه دلگرمــی برای مترجمــان وجود‬ ‫ندارد اظهار کرد‪ :‬درخواست من از استانداری این‬ ‫اســت کــه در هــر اداره یک نفر زبان اشــاره را یاد‬ ‫بگیــرد تا از چنانچه ناشــنوایی بــه اداره مراجعه‬ ‫کرد مشکل او را حل کنند‪ .‬او بابیان اینکه بنا به‬ ‫اعــام نظــر اداره بهزیســتی اســتان از ‪ ۲۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬معلول در اســتان که تحت پوشــش سازمان‬ ‫بهزیســتی قــرار دارنــد گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪۳۱۹‬‬ ‫تشــده اند که شدت‬ ‫نفر با معلولیت شــنوایی ثب ‬ ‫ایــن معلولیــت از خفیــف تا خیلی شــدید اســت‬ ‫کســوم این تعداد یعنی تقریبـ ًـا یک هزار و‬ ‫که ی ‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفر از ان ها دچار معلولیت شدید ناشنوایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه استان یزد تنها ‪ ۵‬مترجم‬ ‫زبان اشــاره ناشــنوایان دارد تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫بــه نیازهــای جامعــه ناشــنوایان در عرص ههــای‬ ‫مختلــف ایــن تعــداد مترجم بســیار کم اســت و‬ ‫تهــای الزم در‬ ‫هرســال بایــد همکاری ها و حمای ‬ ‫زمینه تربیت مترجم ناشــنوایان در استان صورت‬ ‫گیرد تا هم بتوان در امور جاری ناشنوایان هم در‬ ‫دادگاه ها‪ ،‬صداوسیما و ‪ ...‬از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ادارات موظف به اجرای تکالیف هستند‬ ‫قائم مقــام انجمــن نابینایــان اســتان یــزد نیــز‬ ‫بابیــان اینکــه قانونــی تحــت عنــوان حمایــت از‬ ‫حقــوق معلــوالن بــه تصویــب مجلــس رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانون کــه از ‪ ۳۴‬مــاده و ‪۳۹‬‬ ‫مشــده مــوارد مختلفــی‬ ‫تبصــره در ‪ ۱۰‬فصــل تنظی ‬ ‫بســازی تردد‪،‬‬ ‫از حقــوق معلولیــن اعــم از مناس ‬ ‫دسترس پذیری‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬توان بخشی‪،‬‬ ‫اموزش‪ ،‬مسکن‪ ،‬اشتغال‪ ،‬فرهنگ سازی و ارتقای‬ ‫تهــای قضایــی‪،‬‬ ‫یهــای عمومــی و حمای ‬ ‫اگاه ‬ ‫استخدامی و معیشتی را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫پارســائیان بــا اشــاره بــه ‪ ۳۵۰‬عضــو جامعــه‬ ‫نابینایــان اســتان بــا توجــه بــه شــرایط خــاص‬ ‫اساســنامه عنوان کرد‪ :‬جامعه هدف این تشــکل‬ ‫همه افراد داری اسیب بینایی هستند و در استان‬ ‫بنا به امار اعالم شده از سوی بهزیستی‪ ،‬تقریبا ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر دارای عارضه بینایی وجود دارند‬ ‫کــه در حــد توان بــه ان ها خدمات رســانی انجام‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه رویکــرد حمایتــی ایــن‬ ‫م ‬ ‫قانون نسبت به افراد دارای معلولیت اظهار کرد‪:‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫در ایــن قانــون دو ســری تکلیف دیده م ‬ ‫یک تکلیفی شامل همه وزارتخانه ها و موسسات‬ ‫و شــرکت های دولتی می شود که موظف هستند‬ ‫نهــا را به عنــوان یــک حــق و نــه به عنــوان یک‬ ‫ا ‬ ‫لطف انجام دهند‪.‬‬ ‫پارســائیان بــا اظهار تاســف از اینکه بســیاری‬ ‫از ادارات تکالیــف خــود را در موضــوع خدمــت‬ ‫بــه معلــوالن از دیدگاه یک لطــف نگاه می کنند‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اگر یک فرد با معلولیت به ادارات‬ ‫دولتــی مراجعــه می کننــد بایــد تکلیــف خــود‬ ‫را به عنــوان یــک وظیفــه ذاتــی دســتگاه انجــام‬ ‫دهــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تمامی دســتگاه های دولتی‬ ‫کــه از بودجــه عمومــی کشــور اســتفاده می کننــد‬ ‫مکلف هســتند حداقل ســه درصــد از مجوزهای‬ ‫اســتخدامی خــود را چــه به صورت رســمی و چه‬ ‫به صورت پیمانی و کارگری به معلولین اختصاص‬ ‫دهنــد و بــرای ایــن هــم یــک ضمانــت اجرایــی‬ ‫صشــده اســت‪ .‬قائم مقــام انجمن‬ ‫کیفــری مشخ ‬ ‫نابینایان استان یزد به وظایف صداوسیما نسبت‬ ‫بــه معلولین ناشــنوا و نابینا اشــاره و عنــوان کرد‪:‬‬ ‫زیرنویس کردن فیلم برای ناشنوایان و قرار دادن‬ ‫مترجم برای نابینایان از وظایف ذاتی صداوسیما‬ ‫اســت و نیازی به انعقاد تفاهم نامه با شــهرداری‬ ‫و شــورای شــهر و یا دیگر نهادهای دولتی ندارد‪.‬‬ ‫همان طور که برای تمام قشرهای جامعه برنامه‬ ‫تولیــد می کنــد باید بــرای معلوالن نیز ایــن کار را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫او از عــدم تخصیــص بودجــه کافی به عنوان‬ ‫بزرگ ترین موانع در مقابل اجرای این قانون نام‬ ‫برد و گفت‪ :‬طبق براورد ســازمان بهزیستی برای‬ ‫اجــرای این قانون بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجــه الزم اســت امــا ســال گذشــته در بهترین‬ ‫حالت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان برای ان در نظر گرفته‬ ‫شد که با پیش بینی ها فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا پارســائیان افــزود‪ :‬دولــت هــم‬ ‫مکلف اســت در بودجه سنواتی خود برای افراد‬ ‫دارای معلولیت که فاقد شــغل و درامد هســتند‬ ‫حداقــل حقوق و دســتمزد مصوبه شــورای عالی‬ ‫کار ساالنه را در نظر بگیرد‪ .‬چنانچه این تکلیف‬ ‫را دولــت و دســتگاه های مربوطــه اجرا می کردند‬ ‫بسیاری از مشکالت معلول برطرف می شد‪.‬‬ ‫‪ ۶۲۰‬معلول ضایعه نخاعی استان تحت‬ ‫پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند‬ ‫نماینده انجمن ضایعه نخاعی اســتان یزد با‬ ‫اعالم اینکه هم اکنون ‪ ۶۲۰‬معلول ضایعه نخاعی‬ ‫در اســتان تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی قرار‬ ‫دارنــد که خدماتی مســتمر طبق مصوبه مجلس‬ ‫دریافــت می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بخــش قابل توجهــی‬ ‫از معلــوالن ضایعــه نخاعی اســتان یــزد به دلیل‬ ‫سقوط از درخت به این ضایعه مبتال شدند‪.‬‬ ‫مجتبــی کریمــی بابیــان اینکــه در فصــل‬ ‫میوه چینــی ســقوط از درخــت یک معضــل برای‬ ‫استان محسوب می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طوری که‬ ‫تقریبا ‪ ۸۰‬نفر در استان به دلیل سقوط از درخت‬ ‫دچــار ضایعــه نخاعــی شــده اند و بایــد توســط‬ ‫دستگاه های ذی ربط اموزش های الزم داده شود‬ ‫تا دچار این عارضه نباشیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاسفانه در زمینه مناسب سازی‬ ‫شــاهد کمبودهای جدی هســتیم و در بسیاری از‬ ‫ادارات این کمبودها بیشتر احساس می شود‪.‬‬ ‫ساخت المان خبرنگار در دستور کار شهرداری قرار دارد‬ ‫شــورای اسالمی شهر انجام خواهد شد‪ ،‬نصب‬ ‫یــک المــان با موضوع رســانه نیز در دســتور کار‬ ‫شهرداری قرار دارد‪.‬‬ ‫شــهردار یــزد بــا تاکید بــر اینکه مــکان فعلی‬ ‫خانــه مطبوعــات اســتان به هیچ عنــوان در شــان‬ ‫اصحاب رســانه نیست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬الزم است تا‬ ‫با همکاری دستگاه های مختلف نسبت به فراهم‬ ‫کردن مکانی مجهز اقدام شود‪.‬‬ ‫عزیزی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرداری و شــورای‬ ‫اســامی شــهر همواره به جایگاه و نقش مهم و‬ ‫موثــر خبرنــگاران در جامعه اعتقاد کامل داشــته‬ ‫و در جهــت حــل مشــکالت و پیگیــری مطالبات‬ ‫اصحاب رسانه یزد تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫مجیــد جوادیــان زاده‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان یــزد نیــز بــا قدردانــی از‬ ‫حمایت و همراهی مجموعه شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر یزد با فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و مخصوصا رســانه ای‪ ،‬بر ضرورت ساخت المان‬ ‫خبرنگار و نام گذاری یک میدان یا خیابان به نام‬ ‫خبرنگاران استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین فرزاد فیضی‪ ،‬مدیر خانه مطبوعات‬ ‫استان یزد از همراهی ها و حمایت های مسئوالن‬ ‫و شهرداری و شورای اسالمی شهر با فعالیت های‬ ‫این مجموعه قدردانی کرد و رسیدگی و پیگیری‬ ‫مطالبات اعضای خانه مطبوعات یزد را خواستار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نوسازی فرهنگسرای قران استان با همت سازمان فرهنگی شهرداری یزد‬ ‫تفاهم نامه بازسازی و تجهیز ساختمان تاریخی‬ ‫خانه وزیری محل فرهنگ سرای قران‪ ،‬بین سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و انجمن‬ ‫قرانی استان منعقد شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫عبــاس مالزینلی معاون شــهردار و رئیس ســازمان‬ ‫فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری یزد گفت‪:‬‬ ‫بــا احداث ســاختمانی مجهز و مــدرن می توان در‬ ‫رسانه هابامطالبه گریزمینهپاسخگویی‬ ‫مسئولینرافراهم کنند‬ ‫اســتاندار یــزد در نشســت‬ ‫خانــه مطبوعات‪ ،‬رســانه ها و‬ ‫مشترک با اعضای هیئت مدیره‬ ‫خبرنگارانبامطالبه گریزمینه‬ ‫خانه مطبوعات و رســانه های‬ ‫پاسخگویی مسئولین را فراهم‬ ‫اســتان ضمــن قدردانــی از‬ ‫کننــد‪ .‬اســتاندار یــزد در بخش‬ ‫شهــای ایــن تشــکل در‬ ‫تال ‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫محمدعلی طالبی‬ ‫حــوزه اطالع رســانی گفــت‪:‬‬ ‫به اهمیت مطبوعات در دنیای‬ ‫گــزارش ارائه شــده در جلســه‪،‬‬ ‫مــدرن عنــوان کــرد‪ :‬علی رغــم‬ ‫نشان دهنده فعال و پویا بودن خانه مطبوعات توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫و رســانه ها اســت‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مطبوعــات بــا ویژگی های منحصربه فــرد خود‬ ‫محمدعلــی طالبــی در نشســتی مشــترک بــا همچنــان در دنیــای مــدرن جایــگاه خوبــی‬ ‫اعضای هیئت مدیره و بازرسی خانه مطبوعات دارنــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــناخت نیازها و‬ ‫و رســانه های اســتان یــزد کــه به منظور بررســی ســایق جامعــه و مــردم و اعمــال ابتــکارات و‬ ‫مســائل و خواســته های اعضــای ایــن تشــکل خالقیت هایــی‪ ،‬می تــوان جایــگاه مطبوعات‬ ‫صنفی در محل سالن حمیدیا استانداری برگزار را ارتقــا داد‪ .‬اســتاندار یزد ابراز امیــدواری کرد‪ ،‬با‬ ‫شد‪ ،‬با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولین پیگیری موثر خواســته های مطرح شــده از سوی‬ ‫در تمامــی زمینه هــا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکی از هیئت مدیره خانه مطبوعات در این نشســت‪،‬‬ ‫شاخص هایحکمرانیخوبپاسخگوییاست شــاهد اتفاقات خوبی در اینده ای نزدیک برای‬ ‫که این موضوع را دنبال کرده ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اعضایاینتشکلباشیم‪.‬‬ ‫ردصالحیتنامزدهایانتخاباتشوراها‬ ‫دور از مصلحت و عقالنیت است‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهردار یــزد بــا اشــاره بــه جایــگاه واالی‬ ‫خبرنــگاران در جامعــه گفــت‪ :‬شــهرداری یــزد‬ ‫عــاوه بــر نام گذاری یکی از خیابان های شــهر به‬ ‫نام خبرنگار ساخت یک المان شهری با موضوع‬ ‫رسانه را در دستور کار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬جمال الدیــن‬ ‫عزیــزی در نشســت بــا اعضــای هیئت مدیــره‬ ‫خانه مطبوعات و رســانه های اســتان یزد که با‬ ‫حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫برگــزار شــد بــه نقــش واالی این نهــاد صنفی و‬ ‫خبرنگاران اشــاره کرد و افزود‪ :‬الزم اســت تا از‬ ‫اصحاب رســانه و فعاالن حوزه خبر به بهترین‬ ‫شــکل ممکن تجلیل شود‪ .‬او نام گذاری یکی از‬ ‫نهــا یا میادین شــهر یــزد را از برنامه های‬ ‫خیابا ‬ ‫اصلــی شــهرداری در ســال جــاری برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن اقــدام کــه بــا همــکاری‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫راستای تحقق اهداف انجمن قرانی استان حرکت‬ ‫کــرد‪ .‬او به جذابیت گالری قرانی برای بســیاری از‬ ‫گردشگران اشاره و عنوان کرد‪ :‬مردم دارالعباده یزد‬ ‫همــواره از محافل قرانی و نشس ـت های عترت و‬ ‫اهل بیت (ع) چه در فضای مجازی و چه در فضای‬ ‫حقیقیاستقبالزیادیمی کنند‪.‬‬ ‫مالزینلی با اشــاره به پیشــتازی چند سال اخیر‬ ‫اســتان یــزد در زمینــه قرانی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دو‬ ‫نفــر از قاریان توانمند اســتان که در مجمع قرانی‬ ‫عضویت داشــتند‪ ،‬اکنون جــزو داوران مســابقات‬ ‫کشوری هستند‪ .‬رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشــی شــهرداری یــزد ادامــه داد‪ :‬ایــن دو قــاری‬ ‫به عنــوان جوان تریــن داوران و مدرســان برگزیــده‬ ‫قران به چهره های ماندگار استان تبدیل شد ه و در‬ ‫کنار چهره هایپیش کسوت کشوریقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫او از یزد به عنوان تنها شهر شیعه ثبت میراث‬ ‫جهانــی نــام برد و گفت‪ :‬بــا توجه به اینکه خانه‬ ‫عشــده‪ ،‬می تواند‬ ‫وزیری در بافت تاریخی یزد واق ‬ ‫در امــوزش مفاهیــم قرانی به گردشــگران داخلی‬ ‫و خارجــی‪ ،‬گســترش فرهنــگ اســامی و برگزاری‬ ‫مسابقات قرانی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای اسالمی‬ ‫نوسازی روکش اسفالت شهر با‬ ‫شهر یزد با انتقاد از رد صالحیت‬ ‫اســفالت های بازیافتی از دیگر‬ ‫برخــی از داوطلبــان شــرکت در‬ ‫اقدامات شورای پنجم شهر یزد‬ ‫انتخابات شــورای شــهر گفت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه شــورای‬ ‫ایــن اتفــاق بــه دوراز مصلحت‬ ‫پنجم شــفاف و برامده از افکار‬ ‫حمیدرضا قمی‬ ‫کشــور و عقالنیــت و ضــد‬ ‫همــه مــردم شــهر بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشارکت بیشــتر مردم در اداره‬ ‫در ایــن دوره توقــع مــردم از‬ ‫شهراست‪.‬‬ ‫مدیریتشهریدر حدبسیار باالییافزایشپیدا‬ ‫به گزارشایمنا‪،‬حمیدرضاقمیبارسانه هابه کرد که این راه برگشت ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫تشریح اقدامات شورای شهر در حوزه گردشگری‬ ‫عضو شــورای اســامی شــهر یزد با اشــاره به‬ ‫و روابط بین الملل پرداخت و اظهار کرد‪ :‬انعقاد اینکه رد صالحیت گسترده داوطلبان انتخابات‬ ‫‪ ۹‬قرارداد خواهرخواندگی با شهرهای اروپایی و شــوراها به نفع کشــور و نظام نیســت‪ ،‬تصریح‬ ‫اســیایی باعث خواهد شــد نام شهر یزد در کنار کــرد‪ :‬قطعا این اتفاق به دوراز مصلحت کشــور‬ ‫شــهرهای بــا تمایالت بین المللــی قرار گیــرد‪ .‬او و عقالنیت و ضد مشارکت بیشتر مردم در اداره‬ ‫افــزود‪ :‬تهیه تبلــت برای امــوزش انالیــن دانش شهر بود‪ .‬به نظر می رسد جریان و تفکری وجود‬ ‫امــوزان نیازمنــد بااعتبــاری بالغ بــر ‪ ۲۵۰‬میلیــون دارد که تمایل دارد افراد محدودی در انتخابات‬ ‫تومان و اختصاص‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای اعطای شرکت کنندوشورایشهربازتابهمهسلیقه هاو‬ ‫وام کم بهــره به رانندگان تاکســی های شــهری و افکار نباشد‪ .‬او اعتراض قانونی و پیگیری را حق‬ ‫مشــاغل اســیب دیده از کرونا در کنار اختصاص همه داوطلبین رد صالحیت شــده عنوان کرد و‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــون تومان بــرای ازادی زندانیان جرائم گفــت‪ :‬امیــدوارم نمایندگان مجلــس از فرصتی‬ ‫غیــر عمــد و کمــک بــه مــردم زلزلــه زدگان ســی که پس از اعتراض به نتایج بررسی صالحیت ها‬ ‫سخت از اقدامات این دوره از شورای شهر بوده خواهنــد داشــت برای جبــران موضوع اســتفاده‬ ‫است‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر یزد به اقدامات کرده و روند را اصالح کنند‪.‬‬ ‫شــورای پنجم در حوزه مدیریت شــهری اشاره و‬ ‫قمــی بــا اظهــار خرســندی از اینکه شــورای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تســهیل و روا نســازی تردد در بافت پنجم شهر یزد بازتاب دهنده خواسته های همه‬ ‫تاریخییزدبه کمکمعتمدین‪،‬بهسازیناوگان مــردم بــود‪ ،‬اذعــان کــرد‪ :‬در ایــن دوره فقط به‬ ‫حمل ونقلعمومی‪،‬طرحپارکالکترونیکیزدو مطالبات یک قشر خاص نپرداختیم و رسیدگی‬ ‫هوشمند ســازی پروانه الکترونیک ساختمان در بــه خواســته های اساســی و جــدی مردمــی کــه‬ ‫همینراستاانجامشد‪.‬‬ ‫سال ها کسی به ان ها توجه نکرده بود را پررنگ‬ ‫قمــی بــه توضیــح در خصــوص جزئیــات کردیم‪ .‬او با اشاره به اینکه شورای پنجم شهر یزد‬ ‫بودجــه شــهرداری بــرای ســال ‪ ۱۴۰۰‬پرداخت و شورایی پاکدست‪ ،‬شفاف‪ ،‬مطالبه گر و شجاع‬ ‫گفت‪ :‬تصویب بودجه یــک هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این افتخار بسیار بزرگی است‬ ‫تومانــی از افتخارات شــورای پنجم شــهر اســت که سطح مطالبه از شورای شهر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫کــه ‪ ۷۱‬درصــد ســهم پروژه هــای عمرانــی و ‪ ۲۹‬ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر یزد با تاکید بر‬ ‫درصد از این بودجه ســهم امور جاری شهرداری اینکه اعضای شورای شهر پنجم ناامید و سست‬ ‫است‪ .‬سخنگوی شورای اسالمی شهر یزد اضافه نشده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تا اخرین روز دوره پنجم برای‬ ‫کــرد‪ :‬احــداث مســیر دوچرخه ســواری بــه طول اجــرای پروژه هــا ایســتاده ایم و حتی یــک روز از‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتــر‪ ،‬پــروژه دوچرخه هــای اشــتراکی‪ ،‬عمر این دوره شوراها را برای خدمت به مردم از‬ ‫ســاخت پناهــگاه ســگ های ولگرد‪ ،‬بهســازی و دستنخواهیمداد‪.‬‬ ‫طرح نام گذاری «روز ملی درمان نوین‬ ‫ناباروری»به مجلسارائه شد‬ ‫قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون امــور‬ ‫او افــزود‪ :‬بــه همیــن‬ ‫داخلــی کشــور و شــوراهای‬ ‫دلیل و به منظور پاسداشت‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‬ ‫از زحمــات ان هــا و اجــرای‬ ‫گفت‪ :‬اذرماه گذشــته طرح‬ ‫سیاســت های کلی جمعیتی‬ ‫نام گــذاری روز هشــتم دی‬ ‫محمد صالح جوکار‬ ‫ابالغی رهبری‪ ،‬طرح اعالم‬ ‫به عنــوان «روز ملــی درمان‬ ‫روز هشتم دی ماه به عنوان‬ ‫نویــن نابــاروری» در تقویم‬ ‫روز ملــی درمــان نویــن نابــاروری تقدیــم‬ ‫رســمی کشــور به مجلس ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امــروز‪ ،‬محمد صالح مجلس شد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون امــور داخلــی کشــور‬ ‫جوکار در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره‬ ‫بــه پیشــرفت های اســتان در حــوزه درمان و شــوراهای مجلــس شــورای اســامی تولد‬ ‫نابــاروری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه نخســتین نــوزاد کشــور بــه روش ای او اف‬ ‫درخواســتی از ســوی رئیــس پژوهشــکده در اســتان یــزد را افتخاری بــزرگ برای این‬ ‫علــوم تولیدمثل یزد به من رســید و بر این اســتان دانســت و افــزود‪ :‬ماده واحده این‬ ‫اســاس هم طرحی را اذرماه ســال گذشــته طــرح اعــام می کند کــه از تاریــخ تصویب‬ ‫بــا عنوان اعالم روز هشــتم دی به نام روز این قانون‪ ،‬روز ‪ 8‬دی ماه ‪ 1369‬مصادف‬ ‫ملــی درمــان نویــن نابــاروری» بــه مجلس بــا تولــد اولیــن نــوزاد حاصــل از تکنیــک‬ ‫درمانــی ‪ IVF‬به عنــوان روز ملــی درمــان‬ ‫ارائه کردم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم یــزد‪ ،‬اشــکذر و بخــش نویــن نابــاروری اعــام و همه ســاله در‬ ‫ندوشــن در مجلــس شــورای اســامی در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران ثبــت‬ ‫ارتبــاط بــا توجیهــات ارائه شــده در ایــن می شود‪.‬‬ ‫جــوکار تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا بــا ایــن‬ ‫طــرح گفت‪ :‬تالش های وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی در جهــت نام گــذاری عــاوه بــر پاسداشــت‬ ‫درمان ناباروری که ســبب شــد بســیاری از زحمت هــای بســیار زیــادی که در کشــور و‬ ‫خانواده هــا کــه از نعمــت فرزنــد محــروم اســتان در حــوزه درمــان ناباروری کشــیده‬ ‫بودنــد بــا اســتفاده از روش هــای نویــن شــده‪ ،‬توجه بــه اهمیت توســعه این علم‬ ‫درمــان نابــاروری صاحــب فرزنــد شــوند هــم افزایش قابل توجهــی پیدا می کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 01‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫سرنوشت بوفون بعد از وداع با یووه‬ ‫مشخص شد‬ ‫جــان لوئیجــی بوفــون‪،‬‬ ‫ســن‪ 43‬سالگی رساندم زیرا ان‬ ‫دروازه بــان یوونتــوس‪ ،‬بعــد از‬ ‫جرقــه کوچــک جنــون بــه من‬ ‫قهرمانی این تیم در کوپا ایتالیا‬ ‫اجــازه داد کــه در هرلحظــه از‬ ‫مصاحبــه جذابــی انجــام داد‪.‬‬ ‫زندگی خود محدودیتی ایجاد‬ ‫دیــدار چهارشنب هشــب گذشــته‬ ‫نکنم‪.‬وقتیمی توانمرویاپردازی‬ ‫جان لوئیجی‬ ‫یوونتــوس و اتاالنتــا احتمــاال‬ ‫هــای جدیــد داشــته باشــم و‬ ‫بوفون‬ ‫اخرینبازیجانلوئیجیبوفون‬ ‫چالش های تازه ای را پیش روی‬ ‫بالباسبیانکونریبود‪.‬مسابقه ایکهپایانیخوش خود ببینم‪ ،‬بسیار خوشحال هستم‪ ».‬بوفون در‬ ‫را برای اســطوره فوتبال ایتالیا و یوونتوس رقم زد ادامه گفت‪«:‬منهنوز همبایدخودمرابهچالش‬ ‫چراکهبوفونموفقشدبرایششمینباردردوران بکشــم‪ ،‬به ســفر بروم و ببینم که مرزهای بدن‪،‬‬ ‫حرفه ایخودجامقهرمانی کوپاایتالیاراباالیسر انرژی و جوهر من کجاســت‪ .‬من هفته گذشــته‬ ‫ببرد‪ .‬بوفون بعد از قهرمانی با یوونتوس در جام گفتمنمی دانمچهاتفاقیخواهدافتاد‪.‬منحتی‬ ‫حذفی ایتالیا در گفتگویی گفت‪ :‬پایان این گونه می توانمبازنشستهشومچونیکفردخوشبخت‬ ‫باعثافتخار وخوشحالیمناستزیراتوانستم هســتم؛ بــا خانــواده ای کــه دوستشــان دارم‪.‬‬ ‫پیروزیدر اینفینالراباهم تیمی هایموهواداران بااین حال اگر کسی حتی دیوانه تر از من باشد که‬ ‫تقسیمکنم‪.‬هواداران‪،‬مردمیووه‪،‬هم تیمی هایم با من تماس بگیرد و چیزی عجیب تر را تصور کند‬ ‫و مدیران همیشه بخشی از زندگی من خواهند مــن ان شــخص را دنبال خواهم کــرد زیرا زندگی‬ ‫بــود‪ .‬مــن فکر می کنم کــه به همه دنیــای یووه همین است‪ ».‬بوفون ادامه داد‪« :‬تا زمانی که من‬ ‫عشــق‪ ،‬حرفه ای گری و شجاعت زیادی داده ام‪ .‬باور یا این تصور را داشته باشم که یک دروازه بان‬ ‫منبهاینافتخارمی کنم‪.‬همه چیزبایدپایانیابد‪ .‬خوبهستمادامهمی دهمویک چیزهیجان انگیز‬ ‫من‪ 43‬سالههستمودراینسنشمابایدانتخابی پیداخواهمکرد‪.‬اگرچیزیهیجان انگیزپیدانکنم‬ ‫کنید کهممکناستغیرمردمی‪،‬عجیبیاحتی می توانمبه خوبیبازنشستهشومزیراتاکنونهمه‬ ‫دیوانه به نظر برسد اما من خود را در فوتبال به کارهارا کم وبیشانجامداده ام‪.‬‬ ‫ستارهسیتینخستین‬ ‫خریدتابستانیبارسلونا‬ ‫شهــا حاکــی از ان‬ ‫گزار ‬ ‫پیش ازاین برای جذب رایگان‬ ‫اســت که تمام توافقات الزم‬ ‫سرخیو اگوئرو به توافق کامل‬ ‫بــرای انتقــال ســرخیو اگوئــرو‬ ‫دس ـت یافته و به دلیــل اتمام‬ ‫بــه بارســلونا صــورت گرفتــه‬ ‫قــرارداد او بــا منچسترســیتی‬ ‫اســت‪ .‬ســرخیو اگوئرو بعد از‬ ‫برای این انتقال هیچ هزینه ای‬ ‫سرخیو اگوئرو‬ ‫پشــت ســر گذاشــتن ‪ 10‬ســال‬ ‫پرداخت نخواهد کرد‪ .‬سرخیو‬ ‫فوق العاده در منچسترســیتی‬ ‫اگوئــرو قــراردادی دوســاله‬ ‫و تبدی ‬ ‫لشــدن به بهترین گلزن و اســطوره این بــا بارســلونا امضا خواهــد کرد و ســالیانه پنج‬ ‫باشــگاه‪ ،‬در تابســتان پیش رو از این تیم جدا میلیــون یورو حقوق دریافــت می کند‪ .‬حضور‬ ‫خواهد شــد و می تواند به شکل رایگان راهی اگوئــرو می توانــد بــه یــک لحــاظ دیگــر برای‬ ‫هــر تیــم دیگــری شــود‪ .‬از طرفــی گزارش های بارســلونا بسیار حیاتی باشد چراکه او دوست‬ ‫مختلف حکایت از ان دارد که سرخیو اگوئرو صمیمی لیونل مســی محســوب می شود و به‬ ‫بــا بارســلونا بــه توافــق کامــل دس ـت یافته و نظر می رسد که این انتقال می تواند به راضی‬ ‫در تابســتان پیــش رو بــه شــکل رایــگان راهی کــردن فــوق ســتاره ارژانتینی بــرای مانــدن در‬ ‫تیــم کاتاالنــی خواهــد شــد‪ .‬ظاهــرا بارســلونا نوکمپ کمک کند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -9-423‬شماره اگهی‪ ، 140003902121000003 :‬شماره پرونده‪139804002121000580 :‬‬ ‫‪ ،‬تاریخ اگهی‪ 1400/02/25 :‬اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی ‪ 9800808‬به موجب‬ ‫پرونده اجرائی ‪ 9800808‬له زهرا سیفی درچه علیه مهدی شریفیان درچه و محمد شریفیان‬ ‫درچه ‪-1‬خودرو سواری پژو پارس به شماره ‪ 891‬ن ‪ 63‬ایران ‪ 43‬مدل ‪ 1392‬برنگ سفید که‬ ‫خودرو فوق از نظر ظاهری سالم و بدنه خودرو از نظر رنگ سالم است و با توجه به مدل ان‬ ‫موتور وگیربکس و دیفرانسیل مستعمل است شیشه ها و چراغ ها و ایینه ها و برف پاکن سالم ‪،‬‬ ‫تودوزی صندلیها سالم چهار حلقه الستیک حدود ‪ 75‬درصد سالم و باتری خودرو در اثر توقف در‬ ‫پارکینگ خراب و باید تعویض گردد که ششدانگ خودرو سواری مذکور متعلق به مدیون مهدی‬ ‫شریفیان درچه بوده و قب ً‬ ‫ال در قبال مطالبات زهرا سیفی درچه بازداشت گردیده است و برابر‬ ‫نظریه کارشناس رسمی ششدانگ مزبور به مبلغ ‪1/050/000/000‬ریال (یک میلیارد و پنجاه‬ ‫میلیون ریال) ارزیابی گردیده‪-2 .‬خودرو وانت نیسان زامیاد به شماره ‪ 523‬ن ‪ 27‬ایران ‪ 43‬مدل‬ ‫‪ 1374‬برنگ ابی به شماره شاسی ‪ 14005981‬شماره موتور ‪ 24032936‬که خودرو فوق اتاق ان‬ ‫از نظر ظاهری نیاز به رنگ و صافکاری دارد موتور وگیربکس و دیفرانسیل مستعمل ولی اماده‬ ‫به کار می باشد زیر و بند خودرو نیاز به تعمیر دارد شیشه ها و چراغ ها و ایینه ها سالم ولی جلو‬ ‫و پنجره شکسته و باید تعویض گردد روکش صندلیها مستعمل و باید تعویض گردد چهار حلقه‬ ‫الستیک حدود پنجاه درصد سالم اتاق بار مستعمل و نیاز به رنگ دارد باتری خودرو خراب و باید‬ ‫تعویض گردد که ششدانگ خودرو مذکور متعلق به مدیون محمد شریفیان درچه بوده و قب ً‬ ‫ال در‬ ‫قبال مطالبات زهرا سیفی درچه بازداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی ششدانگ‬ ‫مزبور به مبلغ ‪ 520/000/000‬ریال (پانصد و بیست میلیون ریال) ارزیابی گردیده از طریق مزایده‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬مزایده از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/18‬در محل واحد‬ ‫اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از مبلغ ارزیابی اغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته‬ ‫خواهد شدو چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از‬ ‫تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول‬ ‫خواهد شد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده‬ ‫ثبت می باشد برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ‬ ‫مزایده به حساب ثبت تودیع در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه‬ ‫واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 1136755 :‬تاریخ انتشار‪1400/03/01 :‬‬ ‫اگهی رای شورا‬ ‫‪ -9-422‬شماره پرونده‪ ، 283/98:‬شماره دادنامه‪ 98/7/3 -1539:‬خواهان‪ :‬محمدتقی رئیسی فر‬ ‫فرزند قدمعلی نشانی‪ :‬خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک شهید پابرهنه جنب پ‪ ، 2‬خوانده‪ :‬داود‬ ‫توکلی فرزند ماشاءاله نشانی‪ :‬مجهول المکان ‪ ،‬خواسته‪ :‬مطالبه سفته گردشکار‪ :‬با بررسی اوراق‬ ‫پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رقابت در سمت راست تیم ملی همچنان داغ است‬ ‫رامینرضاییان‬ ‫و سه رقیب گردن کلفت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پیکان و ثبت رکورد جالب در‬ ‫لیگبرتربیستم‬ ‫پیکان تهران در جریان دیدار با سایپا به رکورد ‪500‬‬ ‫گل زده در لیــگ برتــر رســید‪ .‬تیم پیکان تهران در فصل‬ ‫جاری لیگ برتر برخالف ســال های گذشته که معموال‬ ‫در کورس سقوط بود و در روزهای پایانی بقایش قطعی‬ ‫می شــد‪ ،‬دغدغــه ای از ایــن بابــت نــدارد و در جــدول‬ ‫رده بندی شــرایط خوبــی برای خودش دســت وپا کرده‬ ‫است‪.‬پیکانی هاهم اکنوندرردههفتمجدولرده بندی‬ ‫قرار دارندوتقریبااز کسبرتبهتک رقمیدر لیگبیستم‬ ‫خیالشان راحت است‪ .‬در این شرایط اما خودروسازان‬ ‫در بــازی گذشــته یــک رکورد جالــب را به نام خود ثبت‬ ‫کردند‪ .‬پیکان مقابل سایپا با نتیجه دو بر یک به برتری‬ ‫رسید تا به رکورد ‪ 500‬گل زده در تاریخ لیگ برتر برسد‪.‬‬ ‫ارمان قاسمی بازیکن باتجربه پیکان که از روی نقطه‬ ‫پنالتی دروازه سایپا را باز کرد‪ ،‬پانصدمین گل این تیم در‬ ‫تاریخ رقابت های لیگ برتر را به ثمر رساند تا یک رکورد‬ ‫جالــب بــرای خــودش و تیمــش به دســت اورد‪ .‬گفتنی‬ ‫است؛ پیکان تهران‪ 7‬مسابقه دیگر در رقابت های لیگ‬ ‫برتر در پیش دارد که می تواند با کسب امتیازات الزم از‬ ‫اینبازی هاجایگاهخودرانیزبهبودببخشد‪.‬‬ ‫اتش بر خرمن‬ ‫فوتسال ایران‬ ‫تیم ملی مهیای حضــور دربازی های مقدماتی‬ ‫جــام جهانی ‪ 2022‬در گروه ‪ C‬و در منامه بحرین‬ ‫یشــود و بــه همیــن بهانــه تــا چنــد روز دیگــر‬ ‫م ‬ ‫اردوی خــود را در تهــران اغــاز و ســپس در کیــش‬ ‫دنبــال خواهــد کــرد‪ .‬به گــزارش ورزش ســه‪ ،‬یکی‬ ‫از بازیکنانــی کــه دعوت او بــه اردوی تیم ملی در‬ ‫هال ـه ای از ابهام قــرار دارد رامین رضاییان اســت‪.‬‬ ‫بازیکنی که این فصل هم برای الدحیل بازی کرد و‬ ‫هم تیم السیلیه و در هر دو تیم ارائه گر بازی های‬ ‫خوبی بود و روی ضربات ایستگاهی هم گل های‬ ‫زیبایی را به ثمر رســاند‪ .‬مدافع ‪ 31‬ســاله فوتبال‬ ‫ایــران از زمانــی کــه اســکوچیچ در راس کادر فنــی‬ ‫تیــم ملــی قرارگرفتــه بــه اردوی تیــم ملــی دعوت‬ ‫نشده و همین موضوع تردیدها را در مورد حضور‬ ‫وی در اردوی تیم ملی دربازی های بحرین بیشــتر‬ ‫کرده اســت‪ .‬البته در اخرین تیم اسکوچیچ که در‬ ‫بازی دوستانه با سوریه به میدان رفت به نسبت‬ ‫تیمی که اخرین بازی را در مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬انجام داد تغییرات زیادی مشاهده‬ ‫یشــود و ایــن تغییــرات غیرطبیعــی نیســت به‬ ‫م ‬ ‫این خاطر که ســرمربی تیم ملی تغییر کرده و هر‬ ‫مرب ـی ای از زاویــه خــود به فوتبال نــگاه می کند و‬ ‫بر اســاس دیدگاه فنی و شــخصی خود بازیکن به‬ ‫اردوی تیــم ملی دعوت خواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫برخی از بازیکنان به این بهانه از اردوی تیم ملی‬ ‫کنار گذاشته شدند که شرایط سنی اشان به گونه ای‬ ‫بود که در صورت صعود تیم ملی به جام جهانی‬ ‫نمی توانستند به تیم ملی کمک کنند و به همین‬ ‫خاطــر اســکوچیچ تصمیم گرفت پیــش از صعود‬ ‫بــه جام جهانی نفرات جایگزین را به اردوی تیم‬ ‫ملــی دعــوت کنــد تا ا نهــا در صــورت صعود تیم‬ ‫ملــی بــه جام جهانــی به ایــران ازنظر تجربی هم‬ ‫کمک کنند‪ .‬دانیال اسماعیلی فر‪ ،‬سیامک نعمتی‬ ‫و صــادق محرمــی ســه رقیــب رامیــن رضاییــان‬ ‫برای بازی در پســت راس ـت خط دفاعی تیم ملی‬ ‫هســتند‪ .‬ســه بازیکن خوب که بدون شک رقبای‬ ‫سرسختی برای رامین رضاییان به شمار می روند‪.‬‬ ‫سخت است قضاوت بین این سه بازیکن ورامین‬ ‫رضاییــان و اینکــه به صراحت به این نکته اشــاره‬ ‫کــرد که کــدام بازیکن بهتری برای بازی در پســت‬ ‫یتــوان منکر‬ ‫دفــاع راســت تیــم ملی اســت اما نم ‬ ‫شــد رامین رضاییان به دلیل بازی در پســت دفاع‬ ‫راســت تیم ملی در ســال های اخیر و بازی در جام‬ ‫جهانی از تجربیات خوبی برای کمک به تیم ملی‬ ‫در ایــن برهــه از زمــان برخــوردار اســت‪ .‬کی روش‬ ‫اعتقاد خاصی به بازی رامین رضاییان داشــت به‬ ‫می نماید‪.‬رای قاضی شورا‪ :‬در خصوص دعوی اقای محمدتقی رئیسی فر به طرفیت اقای داود‬ ‫توکلی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 20/000/000‬ریال وجه نقد بابت یک فقره سفته واخواست نشده‬ ‫به شماره ‪ 0394465‬به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با بررسی مفاد دادخواست مالحظه‬ ‫رونوشت مصدق سفته و با وجود اصل سند مستند دین در ید خواهان که داللت بر مدیونیت‬ ‫خوانده می نماید و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم دفاعیه موثر از جانب وی و استصحاب‬ ‫دین دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندًا به مواد ‪ 307‬و ‪ 308‬و ‪ 309‬قانون تجارت و‬ ‫مواد ‪ 1258‬قانون مدنی و مواد ‪ 519‬و ‪ 522‬قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب‬ ‫در امورمدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ‪ 20/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 1/034/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست‬ ‫‪ 98/2/23‬لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی‬ ‫از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و‬ ‫ظرف مهلت ‪ 20‬روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت ‪ 20‬روز پس‬ ‫از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر‬ ‫می باشد‪ .‬قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ـ عمار امیری ارانی م‬ ‫الف‪ 1136734 :‬تاریخ انتشار‪1400/03/01 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو کامیون نیسان‬ ‫یخچالدار به رنگ ابی به شماره انتظامی ایران ‪ 614/23‬هـ ‪ 86‬به شماره موتور‬ ‫‪ 238146‬و شماره شاسی ‪ D33784‬مدل ‪ 1383‬به نام زهره شیرعلی زاده‬ ‫نجف ابادی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه ‪ 11‬و کدملی ‪1171000707‬‬ ‫صادره از زرین شهر (لنجان) مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو؛ خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ 206‬اریان به رنگ سفید روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 559 /13‬ژ ‪ 51‬به شماره موتور ‪ 15090036287‬و‬ ‫شماره شاسی‪ NAAP41FD3BJ340303‬مدل‪ 1390‬به نام زهرا خسرویان‬ ‫همامی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه ‪ 919‬و کدملی ‪1284621911‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1399‬هجری شمسی حوزه ثبتی ناحیه یک‬ ‫شهرستان بجنورد‬ ‫‪ .1 -9-175‬به دستور ماده ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 59‬ایین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت‬ ‫به امالک مجهول المالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان بجنورد تا اخر اسفند ماه ‪ 1399‬هجری شمسی‬ ‫تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ 25‬اصالحی قانون‬ ‫ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به شرح‬ ‫ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫بخش دو بجنورد‬ ‫پالک ‪ 171‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد موسوم به سوهانی‬ ‫‪ -3497‬فرعی ششدانگ یک قطعه زمین (سابقا حریم جوی) به مساحت ‪ 81/98‬متر مربع ملکی خانم پری‬ ‫سلیمانی ترک فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 0670475491‬و شماره ملی ‪0670475491‬‬ ‫بخش پنج بجنورد‬ ‫پالک ‪ -5‬اصلی واقع در گیفان علیا‬ ‫‪ -751‬فرعی ششدانگ یکباب دامداری به مساحت ‪ 2120‬متر مربع ملکی اقای یدا‪ ...‬خسروی فرزند عبداهلل‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1725‬و شماره ملی ‪5919638753‬‬ ‫لذا به دستور مواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانون ثبت هر شخصی نسبت به امالک اگهی شده در باال معترض می باشد و‬ ‫یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگر اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض مبنی بر جریان‬ ‫دعوی خود را از تاریخ انتشار اولین اگهی نسبت به اگهی ظرف مدت نود روز و در مورد اگهی اصالحی ظرف‬ ‫مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره دو ماده‬ ‫واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد‬ ‫ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتجلسه تعیین حدود منظور‬ ‫می گردد از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/01 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‪/2823‬م الف‬ ‫ایــن دلیــل که می گفت او هم وظایف خــود را در‬ ‫کادر دفاعی به خوبی انجام می دهد و هم زمانی‬ ‫که تیم در حمله است کمک موثری به تیم انجام‬ ‫می دهــد و حتی گاها روی توپ هایی که از زاویه‬ ‫مخالف ارسال می شود همانند وینگر به خوبی به‬ ‫داخل می زند و با جایگیری در نقطه کور شــانس‬ ‫خود را برای گلزنی ازمایش می کند‪ .‬دعوت نکردن‬ ‫از رامیــن رضاییــان به اردوی تیم ملی در اردوهای‬ ‫گذشته اگرچه یکی از سواالت مهم و دارای ابهام‬ ‫یشــود تصور کــرد که او‬ ‫اهالــی فوتبــال بوده و نم ‬ ‫دیگر هیچ شانسی برای دعوت به اردوی تیم ملی‬ ‫ندارد‪ .‬البته در فوتبال حرفه ای روز دنیا هم شاهد‬ ‫عدم دعوت از بازیکنان سرشــناس دنیــا به اردوی‬ ‫تیم ملی بودیم‪ .‬نمونه اش کریم بنزما که سال های‬ ‫یشــد و در‬ ‫متمــادی به اردوی تیم ملی دعوت نم ‬ ‫‪ 6‬ســال دور از تیم ملی تورنمنت های مهمی را از‬ ‫دســت داد امــا درجایی دیدیه دشــان برای اینکه‬ ‫بهتریــن تیــم را برای یــورو مهیا کند او را بعــد از ‪6‬‬ ‫ســال به اردوی تیم ملی فراخواند‪ .‬ممکن اســت‬ ‫برای رامین هم چنین اتفاقی رخ دهد و به یک باره‬ ‫اســکوچیچ با تخفیف رضاییــان را بــه اردوی تیم‬ ‫ملی فرابخواند به خصوص که دربازی های بحرین‬ ‫بازیکنان باتجربه می توانند یاریگر خوبی برای تیم‬ ‫ملی باشند و باید منتظر ماند و دید که لیست تیم‬ ‫ملــی در روزهــای اینــده چگونــه تنظیم می شــود‪.‬‬ ‫البتــه ســیامک نعمتی‪ ،‬صــادق محرمــی و دانیال‬ ‫اســماعیلی فــرد هم جــز خوب های فوتبــال ایران‬ ‫هســتند‪ .‬همان طور که یک روزبه رامین رضاییان‬ ‫اعتماد شــد و او پاســخ این اعتماد را به خوبی داد‬ ‫همیــن پیش بینــی را می توان در مورد یکی از ســه‬ ‫بازیکن داشــت‪ .‬البته دراگان اســکوچیچ سرمربی‬ ‫تیم ملی چندی پیش در واکنش به انتخاب دفاع‬ ‫راست تیم ملی از بین وریا غفوری و رامین رضاییان‬ ‫بدون ان که اسم بازیکنی را مطرح کند‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫«مــن بــه دنبــال یک دفــاع راســت هســتم‪ .‬دفاع‬ ‫راســتی که بتواند در زمین بازی گل بزند‪ ،‬البته که‬ ‫خیلی خوب اســت و من خوشــحال می شوم یک‬ ‫دفاع راســت گل بزند اما وظیفه دفاع راســت چیز‬ ‫دیگری است‪ .‬گاهی اتفاق می افتد که دفاع راست‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬متر با دفاع وسط ها فاصله دارد و متوجه‬ ‫این فاصله نیست‪ .‬خیلی وقت ها در بحث انتقال‬ ‫از حملــه بــه دفــاع خیلی وقت ها دفاع راســت ها‬ ‫توپ را که از دست می دهند‪ ،‬برنمی گردند‪ .‬وقتی‬ ‫توپ های قطری از ســمت مقابل می اید بازیکنان‬ ‫یمــان نمی روند تیــرک دروازه را بگیرند و این‬ ‫کنار ‬ ‫مشکالتی است که وجود دارد‪».‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪1399‬‬ ‫‪-9-109‬اگهی نوبتی سه ماهه چهارم ‪ ۱۳۹۹‬مربوط به قسمتی از امالک شهرهای علویجه‬ ‫‪ ۱‬اصلی‪ ،‬دهق ‪ ۴‬اصلی‪ ،‬روستای خیر اباد ‪ ۱۱‬اصلی بخش ‪ ۱۵‬ثبت اصفهان که بموجب‬ ‫ماده ‪ ۱۱‬قانون ثبت و ماده ‪ ۵۹‬اصالحی ائین نامه مربوط به امالکی است که در سه ماهه‬ ‫چهارم سال ‪ 1399‬تقاضای ثبت ان پذیرفته شده و یا قبال از قلم افتاده و یا طبق اراء هیئت‬ ‫نظارت ثبت اصفهان باید اگهی ان تجدید شود و در ردیف الف ‪ ۹۰‬روز و ردیف ب ‪۳۰‬‬ ‫روز مهلت اعتراض دارد‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی ردیف الف‪:‬‬ ‫بخش ‪ 15‬ثبت اصفهان‬ ‫علویجه یک اصلی و شماره های فرعی‬ ‫پالک ‪ -۱۳۹۵‬اقای پژمان علی نژاد فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به‬ ‫مساحت ‪ 820/25‬متر مربع‪.‬‬ ‫دهق چهار اصلی و شماره های فرعی‬ ‫پالک ‪ -۱۹۶۴‬خانم خدیجه توکلی دهقی فرزند فتحعلی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 990/30‬متر مربع‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۲۲۰۲‬اقای کرمعلی اقا یوسفی دهقی فرزند رضاعلی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ ۶۹۹‬متر مربع‪.‬‬ ‫روستای خیر اباد یازده اصلی و شماره های فرعی‬ ‫پالک ‪ -۵۲۰‬اقای مهرداد محمد صادقی خیر ابادی فرزند زین العابدین و اقای على‬ ‫قندهاری علویجه فرزند محمدعلی بالسویه تمامت ‪ ۴۳۳۱‬سهم مشاع از ‪ ۱۸۳۵۰۰۰۰‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین (قسمتی از مستثنیات)‬ ‫بموجب ماده ‪ ۱۶‬قانون ثبت اسناد و امالک ثبت اسناد و امالک و ماده واحد مصوب ‪۱۳۷۳‬‬ ‫چنانچه کسی نسبت به امالک ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت ‪۹۰‬‬ ‫روز و همچنین نسبت به امالک ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع‬ ‫صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوی مطابق قسمت اخیر ماده ‪۱۶‬‬ ‫و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۷‬قانون ثبت رفتار خواهد شد‪ .‬این اگهی نسبت به ردیف الف در دو‬ ‫نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/02/01‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/03/01‬‬ ‫محمد علی ناظمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت ‪/1121151‬م الف‬ ‫اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال در مورد فوتسال‬ ‫با اعتراضاتی از سوی پیشکسوتان و فوتسالی ها همراه‬ ‫بوده اســت‪ .‬عزیزی خادم‪ ،‬رئیس فدراســیون فوتبال‬ ‫در مــدت حضــور در فدراســیون فوتبــال وعده هایــی‬ ‫برای بهبود شرایط این رشته داده اما تقریبا هیچ کار‬ ‫مثبتی برای فوتســال نکرده اســت و چند اقدام او با‬ ‫ســروصدای زیــادی هم همــراه بوده اســت‪ .‬او که در‬ ‫جلسه با ناظم الشریعه‪ ،‬سرمربی تیم ملی قول نگاه‬ ‫ویژه به فوتسال را داد گرچه فعال حمایت سرمربی‬ ‫تیم ملی را دارد و ناظم الشریعه چند بار از اقدامات‬ ‫او تجلیــل کــرده امــا با ســه اقــدام جنجالی حســابی‬ ‫ناراحتــی فوتســالی ها را برانگیختــه اســت‪ .‬او ابتــدا‬ ‫مهرداد ســراجی را به عنوان سرپرست کمیته فوتسال‬ ‫انتخــاب کرد که این انتخاب او با ســروصدای زیادی‬ ‫همــراه بــود و تقریبا اکثر فوتســالی ها از انتخاب این‬ ‫چهره گمنام برای فوتسال انتقاد کردند‪ .‬در گام دوم‬ ‫عزیــزی خــادم انحالل ســازمان لیگ فوتســال را کلید‬ ‫زده و شــنیده می شــود این سازمان و هیئت رئیسه ان‬ ‫منحل شــده و زیر نظر کمیته مســابقات سازمان لیگ‬ ‫فوتبال فعالیت می کنند که یک عقب گرد شدید است‬ ‫و فوتسالی ها می گویند استقالل این رشته کامال از بین‬ ‫می رود‪ .‬سومین کار سوال برانگیز عزیزی خادم اقدام‬ ‫به فروش دو ساختمان سازمان لیگ فوتسال است‪.‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1399‬هجری شمسی حوزه ثبتی بخش دو شهرستان بجنورد‬ ‫‪ -9-176‬به دستور ماده ‪ ۱۲‬قانون ثبت و ماده ‪ ۵۹‬ایین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک‬ ‫بخش ‪ ۲‬بجنورد واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬شهرستان بجنورد که تا اخر اسفندماه ‪ 1399‬هجری‬ ‫شمسی تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ ۲۵‬اصالحی قانون ثبت باید تجدید‬ ‫گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫بخش دو بجنورد‬ ‫پالک ‪ -۱۲۵‬اصلی موسوم به قریه عزیز‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به شماره پالک ‪ 5335‬فرعی مورد تقاضای قاسم رضا رحیمی فرزند قربان محمد به‬ ‫شماره ملی ‪ 0680507493‬شناسنامه ‪ 1849‬صادره از بجنورد‬ ‫پالک ‪ -۱۲۹‬اصلی موسوم به ملکش‬ ‫ششدانگ یک باب محوطه محصور به شماره پالک ‪ 2456‬فرعی مورد تقاضای اقای امیرحسین کمالی فرزند علی اکبر به شماره‬ ‫شناسنامه و شماره ملی ‪ 0670022901‬صادره از بجنورد‬ ‫پالک ‪ - ۱۶۴‬اصلی موسوم به حصار شیر علی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ‪ ۷۶۵۵‬فرعی مورد تقاضای خانم خدیجه مهربان فرزند حسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۲۸3‬شماره ملی ‪ 0681468221‬صادره از بجنورد‬ ‫‪ -2‬ششدانگ یک قطعه محوطه به شماره پالک ‪ ۷6۷3‬فرعی مورد تقاضای حکمت اله شیردل فرزند محمد حسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1342‬شماره ملی ‪ 0681936525‬صادره از بجنورد و سعید محبی حصاری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه و‬ ‫شماره ملی ‪ 0670257461‬صادره از بجنورد بالسویه و بالمناصفه‬ ‫‪ -3‬ششدانگ یک باب منزل مسکونی مخروبه به شماره پالک ‪ 7672‬فرعی مورد تقاضای فرشته صفائی حصاری فرزند مراد‬ ‫علی به شماره شناسنامه ‪ 443‬شماره ملی ‪ 0680440801‬صادره از بجنورد‬ ‫لذا بنا به دستور مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون ثبت هر شخصی نسبت به امالک اگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین‬ ‫متقاضیان ثبت و دیگری قبل از انتشار اولین اگهی نوبتی اقامه دعوی شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضا‬ ‫کننده است‪ ،‬باید از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی تا ‪ 90‬روز گواهی محکمه (دادگاه) مبنی بر جریان دعوی خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬بجنورد تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های‬ ‫معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح‬ ‫قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در‬ ‫صورتجلسه تعیین حدود منظور می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/01 :‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه ‪ 2‬بجنورد ‪/2842‬م الف‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ ۱۳۹۹‬حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9-178‬به دستور ماده ‪ ۱۲‬قانون و ماده ‪ 59‬ائین نامه مذکور اشخاصی که نسبت به امالک‬ ‫مجهول المالک واقع در بخش یک گناباد که در حوزه ثبتی این واحد تا اخر اسفند ماه سال ‪1399‬‬ ‫تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده ‪ ۲۵‬اصالحی‬ ‫قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود‪:‬‬ ‫قطعات مفروز علی اباد ‪ -1-‬اصلی‬ ‫‪ 7112‬فرعی مسلم احمدی مفرد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫‪ ۱۳۳۷‬فرعی موقوفه کربالئی محمد بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫باغ وقفی‬ ‫‪ 11241‬فرعی از ‪ 215‬فرعی حسین امیری و خانم فاطمه پیر نهاد هریک نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11301‬فرعی از ‪ ۳۰۸۷‬فرعی محمد خواجه پور و خانم ملیحه استادی جویمندی هر یک نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11302‬فرعی از ‪ 1086‬فرعی روح اله محمدی روشناوند ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫‪ 11303‬فرعی از ‪ 117‬فرعی حمید ترازی ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11325‬فرعی حسین جفائی رهنی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل‬ ‫‪ 11326‬فرعی از ‪ ۱۱۸۴‬فرعی خانم زهره قاسمی مقدم ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11327‬فرعی از ‪ ۱۱۸۴‬فرعی مجتبی قاسم نژاد ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 11329‬فرعی از ‪ 1501‬فرعی محمدرضا حاجی زاده ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر‬ ‫ساختمان‬ ‫‪ 11331‬فرعی از ‪ 2685‬فرعی سجاد گلک خیبری ششدانگ یکباب منزل‬ ‫قنات قصبه شهر ‪ -3‬اصلى‬ ‫قنات به شهر موقوفه والده خواجه عبدالکاظم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مجاری ‪۲۰‬‬ ‫فنجان از کل ‪ ۴۱۰۴‬فنجان به گردش ‪ ۲۴‬شبانه روز و هر شبانه روزی عبارتست از ‪ ۱۷۱‬فنجان و‬ ‫هر فنجان معادل با یک سهم است که مبدا و مظهر و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی بشرح‬ ‫صورت مجلس تحدید حدود میباشد‪.‬‬ ‫قطعات مفروز قصبه شهر ‪ -۳-‬اصلی‬ ‫‪ ۸۷۴‬فرعی مهدی احمد زاده شهری ششدانگ یکباب منزل‬ ‫‪ 1390‬فرعی سید حسین علوی شهری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ 1982‬فرعی خانم نگین کریمی شهری ‪ ۱۰‬سهم مشاع از ‪ ۲۰‬سهم مشاع از ‪ ۱۱۰‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 176/67‬سهم به استثنای یک هشتم بهای عرصه و اعیان به مساحت کل ‪ 18878/79‬متر مربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫‪ 2921‬فرعی خانم زهره اکبری نوقابی مساحت ‪ 293/51‬متر مربع مشاع از کل ‪ 1293/51‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر اطاق‬ ‫قطعات مفروز باغ اسیا ‪ – ۹۳‬اصلی‬ ‫‪ ۳۵۶‬فرعی موقوفه کربالئی حسین بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین وقفی‬ ‫‪ 1772‬فرعی از ‪ ۱۱۰۷‬فرعی محمد ندائی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫قطعات مفروز ریاب ‪ - ۱۱۵‬اصلی‬ ‫‪ 732‬فرعی خانم ربابه مالزاده ششدانگ یک قطعه زمین بندسار‬ ‫قطعات مفروز خشوئی ‪ – ۱۱۷‬اصلی‬ ‫‪ 595‬فرعی موقوفه محمد قلی بیک بتصدی ادره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی‬ ‫‪ 4110‬فرعی از ‪ ۶۷۳‬فرعی علی اکبر و اصغر و مجید زاهدی فر و علی حاتمی نژاد هر یک نسبت‬ ‫به دو سهم مشاع و صدیقه و عصمت و زهرا زاهدی فر هریک نسبت به یک سهم مشاع از ‪۱۴‬‬ ‫سهم ششدانگ یک قطعه باغ‬ ‫‪ 4193‬فرعی از ‪ ۷۹۸‬فرعی محمد رضا محرابی فودنجان ششدانگ یک قطعه محوطه‬ ‫‪ 4199‬فرعی حسین زنگوئی و هادی سابقی هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعهزمین‬ ‫لذا به دستور مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون ثبت هر کس به امالک اگهی شده در باال معترض است و یا اینکه‬ ‫بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایست اعتراض و یا گواهی‬ ‫مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول این اگهی ظرف مدت ‪ ۹۰‬روز به اداره‬ ‫ثبت اسناد گناباد تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬بدیهی است مطابق ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت و‬ ‫در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و‬ ‫گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید‬ ‫حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا‬ ‫سی روز قابل اعتراض خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/01 :‬سید ضیاءالدین مهدوی‬ ‫شهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناباد‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 01‬خــرداد ماه ‪ 22 / 1400‬می ‪ 10 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1074‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫نمایشگاهدائمیتجهیزاتپزشکی‬ ‫در پارک فناوری پردیس راه اندازی‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی در پارک فناوری پردیس بر پا شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه فناوری و نواوری‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اینوتکس ‪ ،۲۰۲۱‬نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی افتتاح شد‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه لوازم و تجهیزات پزشکی ازجمله اتاق عمل‪ ،‬ای سی یو‪ ،‬لوازم‬ ‫جراحی و بســیاری دیگر از تجهیزات پزشــکی در معرض بازدیدکنندگان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬هم اکنون در حدود‪ ۲۴۰‬متر فضا به این نمایشگاه اختصاص‬ ‫داده شده که شرکت های تجهیزات پزشکی در ان مستقر باشند‪ .‬در این‬ ‫نمایشــگاه دموی یک اتاق عمل با تجهیزات کامال ایرانی ساخت هشــده‬ ‫توسطمحققان کشور در معرضدیداست‪.‬همچنینتجهیزاتمصرفی‪،‬‬ ‫تجهیزات اســکن مانند تجهیزات ماموگرافی و ام ار ای و سی تی اســکن‪،‬‬ ‫تجهیزات دندان پزشکی و‪ ...‬در این نمایشگاه وجود دارد‪ .‬قرار است به‬ ‫مساحتایننمایشگاهاضافهشود‪.‬‬ ‫رضایت‪ ۸۶‬درصدیاز مزایایصندوقبیمه‬ ‫اجتماعیکشاورزان‪،‬روستاییانوعشایر‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره‬ ‫به نظرسنجی موسســه عالی پژوهش تامین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ ۸۶ :‬درصــد از مخاطبیــن‬ ‫صندوقبیمهاجتماعی کشاورزان‪،‬روستاییان‬ ‫و عشــایر از مزایــای این بیمه در ایــام پیری و‬ ‫ازکارافتادگیرضایتدارند‪...‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطالع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کارورفــاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬محمد شــریعتمداری در دیدار با‬ ‫مدیــران و کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر‪ ،‬افزود‪ :‬میزان‬ ‫رضایت مســئولیت مهــم مــا را در این زمینه‬ ‫ســنگین تر می کنــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫یکی از بهترین روزهای زندگی ماســت‪ ،‬زیرا‬ ‫در کنــار کارگــزاران صنــدوق بیمــه اجتماعی‬ ‫هستیم که به طور مستقیم با جامعه هدف‬ ‫در ارتباط بوده و توانستند امار رضایت قابل‬ ‫قبولی را کســب کنند‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کارورفاه‬ ‫اجتماعــی ادامه داد‪ :‬انســان بــا ارمان گرایی‬ ‫زنــده اســت‪ ،‬زیــرا اگــر ایــن ارمان گرایــی را‬ ‫نداشــته باشد مانند یک مرده است‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫کوشــش و ارزو اســت کــه بــه زندگی انســان‬ ‫امیــد و حیــات می بخشــد‪ .‬ارمان گرایــی در‬ ‫زندگی شخصی انسان به نوعی و در زندگی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اجتماعــی او به نوع دیگر نمایان م ‬ ‫شریعتمداری یاداور شد‪ :‬در زندگی اجتماعی‬ ‫هرچه ارمان ها در نقاط دورتر باشد همواره‬ ‫انســان تــاش و کوشــش بیشــتری بــرای‬ ‫دستیابی به ان به خرج می دهد‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه موفقیت های صنــدوق بیمــه اجتماعی‬ ‫در کسب رضایتمندی جامعه هدف گفت‪:‬‬ ‫باوجود موفقیت های بسیار زیاد مدیرعامل‬ ‫و مجموعــه صندوق بیمــه اجتماعی‪ ،‬هنوز‬ ‫بــا نقطــه مطلــوب فاصله داریــم‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بایــد تالش کنیم تا به ان دس ـت یابیم‪ .‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬عملکرد‬ ‫مدیــران و کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر موجب امید‬ ‫و اعتمــاد در جامعــه روســتایی و عشــایری‬ ‫اســت‪ .‬شــریعتمداری بابیــان اینکه کســب‬ ‫رضایــت در جامعــه هــدف شــرط اصلــی و‬ ‫مهم است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از رویکردهای ما در‬ ‫وزارت ایــن بــود که نبایــد از خودمان راضی‬ ‫باشــیم‪ ،‬وقتــی ایــن اعتمــاد و امید مســجل‬ ‫می شود که یک ارزیابی بیرونی خصوصا در‬ ‫جامع ـه ای که از ما خدمت می گیرند انجام‬ ‫یهــای‬ ‫شــود‪ .‬او ضمــن قدردانــی از کارگزار ‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی تاکید کرد‪ :‬روستائیان‬ ‫و عشایر منادی امید و اعتماد در ایران امروز‬ ‫هســتند‪ .‬شریعتمداری‪ ،‬یکی از رویکردهای‬ ‫مهــم در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در دوره مدیریــت خود را انجام نظرســنجی‬ ‫از جامعــه هــدف در هر سیاســت و اقدامی‬ ‫بیــان کــرد و گفت‪ :‬این نظرســنجی باهدف‬ ‫اگاهی از میزان رضایت مردم و مخاطبین از‬ ‫وزارتخانــه و کارگزاران ما صــورت گرفت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬بر همین اســاس یک تیــم مجرب در‬ ‫اسفندماه سال گذشته‪ ،‬نظرسنجی علمی از‬ ‫جامعه هدف صندوق عشــایر و روســتائیان‬ ‫انجام داد‪ .‬شــریعتمداری اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫نظرســنجی با حجم نمونۀ یک هزار و ‪103‬‬ ‫نفر در تمامی استان های کشور انجام شد و‬ ‫گرداوری اطالعات در اســفند ‪ 1399‬توسط‬ ‫‪ ۹‬پرسشــگر از دانشــگاه های تهران و عالمه‬ ‫طباطبایی در موسسه عالی پژوهش تامین‬ ‫اجتماعــی صــورت گرفــت‪ .‬او افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫نمونه گیــری بــه شــیوۀ تصادفــی ســاده و بر‬ ‫اســاس اطالعات و شماره تماس هایی که از‬ ‫صندوقبیمهاجتماعی کشاورزان‪،‬روستاییان‬ ‫و عشــایر در اختیــار موسســه عالــی پژوهش‬ ‫تامین اجتماعی قرارگرفته بود‪ ،‬انجام شــد‪.‬‬ ‫شــریعتمداری تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن رضایــت و‬ ‫اعتماد درزمانی که کشور با فرسایش اعتماد‬ ‫و امید مواجه اســت بســیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای اعال مشــده شــریعتمداری؛‬ ‫‪ 60‬درصــد مخاطبیــن از افزایــش مســتمری‬ ‫خودشان تا حدی‪ ،‬زیاد و خیلی زیاد رضایت‬ ‫داشــته اند‪ 52 ،‬درصد معتقد بودند که این‬ ‫میزان افزایش تا حدی‪ ،‬زیاد و خیلی زیاد در‬ ‫تامینهزینه هایزندگیانهاموثربودهاست‪.‬‬ ‫او با اشــاره به نتایج این نظرســنجی گفت‪:‬‬ ‫ایــن یعنــی مــا در ســال های ســخت تحریم‬ ‫و کرونا موفق شــدیم تا حدی به معیشــت‬ ‫مــردم کمــک کنیــم‪ .‬بــه گفتــه او؛ درصــد‬ ‫باالیی یعنی حــدود ‪ 30‬درصد از مخاطبین‬ ‫اطــاع کافی از اجرای این طرح نداشــتند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر اگر ما اطالع رسانی موثرتری‬ ‫داشته باشیم این رضایت نیز بیشتر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬شــریعتمداری بــر همیــن اســاس از‬ ‫یهــای صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کارگزار ‬ ‫خواســت تا نماینده وی در بین روستائیان‬ ‫و عشــایر و بالعکــس باشــند‪ .‬وزیر تعاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬طبــق‬ ‫نظرســنجی یادشــده‪ 63 ،‬درصــد جامعه‬ ‫هدف این صندوق نسبت به مدیران زیاد‬ ‫و خیلــی زیــاد‪ 30 ،‬درصد تا حــدی اعتماد‬ ‫دارنــد و فقــط ‪ 7‬درصــد دارای اعتمــاد‬ ‫کــم هســتند‪ .‬به معنــای دیگر ایــن اعتماد‬ ‫ســرمایه اجتماعــی مهمــی اســت کــه در‬ ‫اختیار شماســت و باید ان را پاس داشــت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طبق نظرسنجی مذکور ‪ 50‬درصد‬ ‫جامعــه هــدف به اینــده صنــدوق اعتماد‬ ‫دارند و گفته اند وضعیت صندوق در اینده‬ ‫یشــود و فقــط ‪ 7‬درصــد گفته انــد‬ ‫بهتــر م ‬ ‫وضــع بدتــر خواهــد شــد‪ .‬شــریعتمداری‬ ‫متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری گفت‪ :‬ماسک‬ ‫زدنجایگزینرعایتفاصله گذاریفیزیکینمی شودچراکهدر‬ ‫کنار رعایتفاصلهاجتماعیبایداز ماسکنیزاستفاده کرد‪.‬‬ ‫عاصفهعباس زادهدر گفت وگوباایرناباتاکیدبراینکهمردم‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬از حضور در مناطق پرخطر و‬ ‫الوده خودداری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر اینکه فاصله اجتماعی‬ ‫باید رعایت شود استفاده از ماسک استاندارد نیز باید همراه با‬ ‫حفظ این فاصله انجام شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬خواب کافی‪،‬‬ ‫خنده کافی‪،‬مصرفمایعاتومیوه جات کافینقشیاساسی‬ ‫در تقویت سیستم ایمنی بدن به منظور پیشگیری از کرونا ایفا‬ ‫می کند‪.‬اینمتخصصبیماری هایعفونیوگرمسیریهمچنین‬ ‫این بحران است‪.‬‬ ‫حفظ مسئولیت شهروندی؛ نیازمند فرهنگ سازی‬ ‫عباس زاده در ادامه با اشــاره به اهمیت حفظ مســئولیت‬ ‫شــهروندی در این مقطع تاریخی تاکید کرد‪ :‬حفظ و پذیرش‬ ‫این مسئولیت مستلزم فرهنگ سازی در کشور است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬برخورد بــا یک ارباب رجوع در شــرایط فعلی‬ ‫باید مثبت اندیشی و همدلی را تقویت کند و این مهم نیازمند‬ ‫اموزش است‪ .‬عباس زاده یاداور شد‪ :‬امروز تبعات روانی بحران‬ ‫کرونا می تواند کادر بهداشت و درمان کشور را هم تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪ ،‬بنابراین برای حفظ سالمت روان این قشر نیز باید‬ ‫اقداماتاساسیطراحیشود‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫اب و فاضاب اذربایجان غربی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد نسبت به واگذاری یک امتیاز وانت‬ ‫تلفنی با قیمت پایه ‪ 480/000/000‬ریال (چهارصد و هشــتاد میلیون‬ ‫ریال) و یک امتیاز تاکســی تلفنی با قیمت پایه ‪ 520/000/000‬ریال‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دریافت اسناد مربوطه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر داردمناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی پروژه های ابرسانی به روستاهای‬ ‫شین اباد و پسوه شهرستان پیرانشهر به شماره فراخوان ‪ 2000005390000013‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق‬ ‫سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/30‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫صالحیت های مورد‬ ‫نیاز‬ ‫قیمت اسناد مناقصه (ریال)‬ ‫عملیات تکمیلی پروژه های ابرسانی به‬ ‫روستاهای شین اباد و پسوه شهرستان‬ ‫پیرانشهر‬ ‫‪7/650/739/089‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪383/000/000‬‬ ‫رشته اب پایه ‪5‬‬ ‫و باالتر از سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و‬ ‫همچنین داشتن‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫ایمنی از وزارت کار‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز پنجشنبه تاریخ ‪1400/03/06‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/03/17‬‬ ‫گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز سه شنبه تاریخ ‪ 1400/03/18‬خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف (تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه) عاوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضاب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و‬ ‫تلفن ‪04431945372‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/03/01 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1400/02/30 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات عمرانی سال‪ 1399‬و‪1400‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز‪:‬رییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانمنطقهازادانزلیباسفیرایراندراسلو‬ ‫نروژدرخصوصمعرفیظرفیت هایاینمنطقه‪،‬جذبسرمایه گذارواستفادهازمزیت هایبین‬ ‫المللیاینمنطقهبهبحثوتبادلنظرپرداختند‪.‬مهندساکبریمقدمدر این گفتگویاینترنتی‬ ‫با تاکید بر اینکه از همه ظرفیت های ارتباطی بین المللی موجود جهت تحول اقتصادی و ایجاد‬ ‫اشتغالدر منطقهازادانزلیاستفادهمی کنیم‪،‬تصریح کرد‪:‬رویکرداینسازمانبراصلهمکاریبا‬ ‫سرمایه گذاران استوار شده و در برنامه های اتی سازمان استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران ایرانی‬ ‫خارج از کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است‪ .‬او با اشاره به وجود ظرفیت ها و فرصت های‬ ‫مناسبجذبسرمایه گذار خارجیدر بخشهایمختلفصنعتشیالتوساختشناورهای‬ ‫صیادی‪،‬تجاریو گردشگریدرمنطقهمتبوعخود‪،‬اظهارداشت‪:‬باعنایتبهوجودتجاربارزنده‬ ‫وتکنولوژیبرت رنروژدرصنعتپرورشماهیدرقفسدرسطحجهانی؛وتجربهمثبتبهره گیری‬ ‫سرمایه گذاران ایرانی از تکنولوژی کشور نروژ در دریای خزر‪ ،‬امکان توسعه همکاری ها در این‬ ‫زمینه و حوزه های دیگر را راحت تر می کند‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان با مقایسه‬ ‫رفتار متفاوت دریای خزر با خلیج فارس که به جهت عدم رعایت مسائل فنی مرتبط با قفس‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران ایرانی ما استفاده خوبی از این ظرفیت نکردنداضافه کرد‪ :‬در نتیجه این مسئله‬ ‫هماکنونتنهایکپرورشماهیدر قفسباظرفیتمحدوددر استان گیالنانجاممی شود‪.‬اوبا‬ ‫اشاره به مذاکرات معاون امور بندری سازمان با سفیر نروژ در ارتباط با ساخت شناور اعالم کرد‪ :‬از‬ ‫طرح هایساختشناورهایسبکباتکنولوژی کشور نروژ استقبالمی کنیم؛ومیتواناز ظرفیت‬ ‫کارخانه کشتیسازیشهیدتمجیدیدر بندر انزلیبهمنظور ساختمشترکشناورهایتجاریو‬ ‫گردشگریباشرکتهاینروژی‪،‬استفاده کرد‪.‬سفیرایراندر اسلونروژ نیزدر این گفتگویاینترنتی‬ ‫بااشارهبهاینکهدوحوزهشیالتوشناورسازیاز ظرفیتخوبیدر استان گیالنبهره مندهستند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طرف های نروژی با نگاه سرمایه گذاری در منطقه که ایجاد اشتغال و دانش در‬ ‫منطقهرابهدنبالداردامادههمکاریاست‪.‬علیرضایوسفیبااشارهبهعدموجود کارخانبجات‬ ‫بزرگوقدرتمندساختشناورهایدریاییدر حوزهخزر‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬سرمایه گذاراننروژی‬ ‫پساز حضور در منطقهوسرمایه گذاریدر اینزمینهباعملیاتیشدنفاز نخست‪،‬ضمنایجاد‬ ‫صنایع قوی‪ ،‬می توانند این مجموعه را در اینده گسترش دهند‪ .‬او با بیان اینکه بحث شیالت‬ ‫نیازمندهماهنگی هایبینسازمانیوپشتیبانی هایالزمازسویسازمانشیالتواستانداریگیالن‬ ‫است‪،‬اضافه کردند‪:‬مبنایپروژه هایشیالتدر ایننقطهاز کشورمانمنطقهازادانزلیاستودر‬ ‫یوپشتیبانیازسویسازمانمنطقه‬ ‫ینیازمندهمکار ‬ ‫زمینهپرورشماهیدرخشکیوصنایعجانب ‬ ‫ازاد انزلی هستیم‪ .‬سفیر ایران در اسلو با تاکید بر اینکه پتانسیل اقتصادی‪،‬سرمایه گذاری و بحث‬ ‫فناوریپروژه هااز مواردحائزاهمیتبرایطرف هاینروژیاست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬هر کداماز این‬ ‫نپروژه هارابهعنوانپایلوتدر‬ ‫پروژه هاظرفیت گسترشدر فازهایبعدیرادارامیباشدواگرای ‬ ‫نظربگیریمدرصورتموفقیت‪ ،‬گامیبرایجذبسرمایه گذارانخارجیبویژهنروژیهستند‪.‬‬ ‫(پانصد و بیست میلیون ریال) اقدام نماید‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت‬ ‫((اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم))‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بصورت‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫استفاده از همه ظرفیت های‬ ‫ارتباطی بین المللی جهت تحول‬ ‫اقتصادی و ایجاد اشتغال در‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫مزایده امتیاز وانت تلفنی و تاکسی تلفنی‬ ‫ماسکزدنجایگزینفاصل هفیزیکینمی شود‬ ‫با اشاره به تاثیر مهر و محبت در تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر مقاالت معتبر علمی در دنیا نیز نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬بی توجهی و بی مهری به میزان شــدیدی سیســتم‬ ‫ایمنیبدنراتضعیفوابتالبهبرخیاز بیماری هانظیرسرطان‬ ‫وسکتهقلبیراافزایشمی دهد‪.‬به گفتهعباس زاده‪،‬اینعامل‬ ‫بیشاز مصرفسمومشناخته شدهوانواعبیماری هایزمینه ای‬ ‫همچون دیابت می تواند خطر ابتال به سرطان و سکته قلبی‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین در سطح کالن جامعه باید‬ ‫برای سالمت روان شهروندان نیز بودجه کافی اختصاص داده‬ ‫شود‪ .‬بدون شک برنده پاندمی کرونا نیز یک کشور با تامین‬ ‫زمان‪ ،‬اعتبارات و نیروی انسانی ماهر و مکفی برای مقابله با‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬نکت ـه ای کــه مســئولیت ما را‬ ‫بسیار زیاد می کند این است که ‪ 86‬درصد‬ ‫از مخاطبیــن ایــن نظرســنجی گفته اند که‬ ‫ایــن بیمه در ایــام پیــری و ازکارافتادگی تا‬ ‫حدی ‪ ،‬زیاد و خیلی زیاد به کارشان می اید‬ ‫یهــای‬ ‫و ‪ 83‬درصــد از خدمــات کارگزار ‬ ‫صندوق بیمه روســتایی و عشایر به میزان‬ ‫بسیار زیاد وتاحدی‪ ،‬رضایت داشتند‪ .‬او بر‬ ‫ضــرورت حفظ این اعتماد و امید‪ ،‬ارتقاء‬ ‫خدمتگــزاری و لــزوم گســترش ایــن امیــد و‬ ‫اعتماد در سایر قشرها و مناطق روستایی و‬ ‫عشایری تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی در گفتگوی اینترنتی با‬ ‫سفیر ایران در نروژ مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪400 -1 - 67‬‬ ‫از فروشندگان ذیصاح انجام دهد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫نوع بودجه‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر‬ ‫سرخود در قطرهای ‪200‬و ‪ 250‬میلیمتر جهت منطقه‬ ‫فالورجان‬ ‫جاری‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪537.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اســناد بــه دبیرخانه معامالت شــرکت اتــاق ‪ :292‬تاســاعت ‪15:00‬روز ســه شــنبه‬ ‫به تاریخ ‪1400/3/11‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 8:00‬روزچهارشنبه به تاریخ ‪1400/3/12‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتِی شرکت اب و فاضاب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ ( 031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 388‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخانتشار‪1400/03/01:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضاب استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!