روزنامه رویداد امروز شماره 1070 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1070

روزنامه رویداد امروز شماره 1070

روزنامه رویداد امروز شماره 1070

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 05‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1070‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫میزانمشارکت‬ ‫با نزدیک شدن‬ ‫بهانتخاباتباال می رود‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫نتایجبررسیصالحیت ها‬ ‫تا‪ 10‬روز دیگر اعالم می شود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مرکزی‬ ‫بارش هایی که دردسرساز می شود‬ ‫اب گرفتگی‬ ‫معضلتکراریابهر‬ ‫خیلیدورخیلینزدیک‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫امکان شکل گیری دوقطبی رئیسی‪-‬الریجانی وجود دارد‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫اقتصاد‬ ‫افزایش تولیدات فوالد‬ ‫مبارکهموتور محرکه‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫صفحه اخر‬ ‫تایید صالحیت بیش‬ ‫از‪ ۸۶‬درصد داوطلبان‬ ‫شوراهای اسالمی شهر‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت‬ ‫رویاد دمرکزی‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫دورکاری ادارات‬ ‫جشنبههامتمرکزشد‬ ‫در پن‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫استان مرکزی‬ ‫دوشنبه ‪27‬‬ ‫مرکزی خاطرنشان‬ ‫استاندار‬ ‫بر انتخابات‬ ‫میانگیــن رعایــت‬ ‫عالی نظارت‬ ‫مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫اســتاندار‬ ‫بهداشتی و فاصله‬ ‫پروتکلهای‬ ‫نــان ادارات و‬ ‫دورکاری کارک‬ ‫استان در ‪ ۲‬هفته‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اجتماعی این‬ ‫دولتی این اســتان در‬ ‫درصــد بــود کــه با‬ ‫نهادهای‬ ‫سرمایهگذاری خارجی‬ ‫گذشــته ‪۵۶‬‬ ‫امسال برای روزهای‬ ‫از ‪ 2‬میلیارد دالر‬ ‫موارد توسط مردم‬ ‫جذب بیش‬ ‫خردادماه‬ ‫اقازاده‬ ‫رعایت این‬ ‫متمرکزشدوبهصورت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫در استان‬ ‫‪ ۱۶‬درصد‬ ‫طرح تا پایان بهار‬ ‫اقتصادی و دارایی‬ ‫ضمن داشتن گرایش‬ ‫ازمایشی این‬ ‫اجتماعیاستانداری‬ ‫مدیرکل امور‬ ‫دالر سرمایهگذاری‬ ‫وجود دارد که افرادی‬ ‫سیاسی‪،‬امنیتیو‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫امکان‬ ‫معاون‬ ‫ادامهمییابد‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬گزارشهای‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪۵۹۸‬‬ ‫دیگرینیزداشتند‪.‬‬ ‫مدیریــت کرونــا‬ ‫استان جذب شد‪.‬‬ ‫این نشســت گفـ‬ ‫سیاسیتخلفات‬ ‫در نشســت ســتاد‬ ‫سال اخیر در این‬ ‫مرکــزی نیز در‬ ‫ـه با نظر مراجع‬ ‫خارجی در هشت‬ ‫اقــازاده‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫ـت‪ :‬داوطلبانی کـ‬ ‫سرمایهگذاری در‬ ‫اجــرای این طرح‬ ‫است که‬ ‫افزود‪ :‬این میزان‬ ‫او بیــان داشـ‬ ‫مرکزی افــزود‪ :‬هدف از‬ ‫ــت سیاســی رد‬ ‫حسن میرزاخانی‬ ‫مقابلهباشیوع میدانی بیانگر ان پاســاژهای شهرســتان اراک‬ ‫اســتان‬ ‫ـه دلیــل محکومی‬ ‫خارجی دارای مجوز‬ ‫اجتماعیدر راستای‬ ‫انتخابات اســتان‬ ‫قانونــی تنهــا بـ‬ ‫مصوب کارافرینی‬ ‫بهداشــتی در بــازار و‬ ‫انگشــتان دســت‬ ‫عالی نظارت بر‬ ‫فاصلهگذاری‬ ‫اصناف و ســازمان‬ ‫قالب ‪ ۲۹‬طرح‬ ‫بخشهای مختلف‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫کم‬ ‫دستگاه‬ ‫هیئت‬ ‫ـت شــده باشــند‬ ‫ــت و بایــد اتاق‬ ‫رئیس‬ ‫مصرف برق است و‬ ‫ـون ‪ ۸۶‬و ‪ ۲‬دهــم‬ ‫ـادی و دارایی در‬ ‫صاحیـ‬ ‫گــری بــرای رد‬ ‫مطلوب نیس‬ ‫کرونا و کاهش‬ ‫درمجمــوع تاکنـ‬ ‫از وزیــر امور اقتصـ‬ ‫ـیهای مســتمر و‬ ‫فــراد دالیــل دی‬ ‫است که بیش از‪۸۵‬‬ ‫عمومــی بــه مــردم‬ ‫مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫ـتان بــا انجام بازرسـ‬ ‫ســت و ایــن ا‬ ‫ـامی شــهر تائید‬ ‫مرکزی محقق شده‬ ‫ـه ارائــه خدمــات‬ ‫ـت کــه نمیتوانیم‬ ‫روزهای صمت اسـ‬ ‫ا‬ ‫داوطلبان شــوراهای اسـ‬ ‫اقتصادی استان‬ ‫دولتــی کـ‬ ‫استان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫شده از ابتدا تاکنون‬ ‫وجود داشــته اسـ‬ ‫خردادماه جاری‬ ‫درصــد از‬ ‫رد صاحیت و ‪۲‬‬ ‫از بروز مشکل در‬ ‫گذاری خارجی جذب‬ ‫صاحیتشــان‬ ‫جامعه ندارند تا پایان‬ ‫ــم اما داوطلبان‬ ‫دورکاری جدی‬ ‫ـدود ‪ 11/8‬درصد‬ ‫ترددهای شبانه در استان‬ ‫سرمایه‬ ‫ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کن‬ ‫اعام‬ ‫درصد‬ ‫مرکزی انجامشده‬ ‫صاحیــت و حـ‬ ‫رد صاحیتها را‬ ‫شــان را بهصورت‬ ‫اکرمی افزود‪ :‬نقض‬ ‫تدبیر و امید در استان‬ ‫ـت رد صاحیت‬ ‫علــت‬ ‫پنجشنبه باید تکالیف‬ ‫خود را اعام کردند‪.‬‬ ‫مسئوالن انتظامی باید‬ ‫ـی اســتان مرکــزی‬ ‫ـده میتوانند علـ‬ ‫در دولت‬ ‫ادارات خدماتی‬ ‫درصد نیز انصراف‬ ‫پذیرفته نیست و‬ ‫خبری با اصحاب‬ ‫رد صاحیــت شـ‬ ‫در بقیه نهادها و‬ ‫اقتصــادی و دارایـ‬ ‫ـت عالی نظارت‬ ‫قضائیه مرکزی‬ ‫کریمی در نشســت‬ ‫انجام داده و‬ ‫مدیــرکل امــور‬ ‫حــوزه مدیریت‬ ‫دالر ایــن میــزان‬ ‫کنند‪.‬رئیس هیئـ‬ ‫بیشــتری در ایــن‬ ‫نیروی انتظامی و قوه‬ ‫علیاکبر‬ ‫خــود را دریافت‬ ‫نفــر داوطلــب‬ ‫ـرد‪ ۱۲۲ :‬میلیــون‬ ‫با حساســیت‬ ‫اینکه متاسفانه‬ ‫ازجمله بانکها‪،‬‬ ‫مجمــوع ‪۹۷۲‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـان‬ ‫ـتان مرکزی با بیان‬ ‫مختلف‬ ‫ـ‬ ‫هفته در محل کار‬ ‫خاطرنش‬ ‫ســانه افــزود‪ :‬از‬ ‫وارد و در حوزههای‬ ‫اجرایی ‪ ۳۰‬نفر معادل‬ ‫بر انتخابات اسـ‬ ‫کارمندان در روز پایانی‬ ‫مطلوبایجادکنند‪.‬‬ ‫ر‬ ‫شاهد کاهش تعداد‬ ‫گذاری بــه اســتان‬ ‫امارهای دانشگاه علوم‬ ‫شده در هیئتهای‬ ‫حضور‬ ‫یــزان طرحهــای‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ســرمایه‬ ‫ملی و هم اســتانی‬ ‫ثبتنام‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫ـت و بیشــترین م‬ ‫ــر تائیــد معادل‬ ‫اســتاندار مرکزی‬ ‫در ســطح‬ ‫ـتان مرکــزی نیــز‬ ‫صاحیــت و ‪ ۸۷۲‬نف‬ ‫کارگیــری شــده اسـ‬ ‫الزامی اســت‪.‬‬ ‫او‬ ‫مبتایان به کووید ‪۱۹‬‬ ‫ـتیم گفــت‪ :‬در اسـ‬ ‫در شهرستانهای‬ ‫درمان و اموزش‬ ‫به‬ ‫‪ ۳‬درصــد رد‬ ‫این استان‪ ،‬شمار‬ ‫خارجیدر استانمرکزی‬ ‫درصد نیز در مرحله‬ ‫وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫داوطلبیــن هسـ‬ ‫کاهشیافته اســت که‬ ‫کمیجان پزشکی‬ ‫در رنگبندی‬ ‫ومیرناشیاز کرونا‬ ‫‪ ۷۰‬نفر معادل ‪۷‬‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫محات‪،‬خمین‪،‬‬ ‫داوطلبان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫شهرهای تفرش و‬ ‫اراک‪،‬تعدادمرگ‬ ‫‪ ۹۰‬درصد و‬ ‫زرندیه‪،‬دلیجان‪،‬ساوهو‬ ‫هیئتهــای اجرایی‬ ‫ویژه بررسی شود‪.‬‬ ‫شــمار‬ ‫در شهرستان‬ ‫پزشکی برای کرونا‪،‬‬ ‫ســتری کوویــد ‪19‬‬ ‫صاحیتهــا در‬ ‫اشتیان‪،‬اراک‪،‬‬ ‫مسئله باید بهصورت‬ ‫اخیــر بــا رنــگ زرد‬ ‫شــمار بیمــاران ب‬ ‫رســیدگی به‬ ‫ـن اســتان در ‪ ۲‬روز‬ ‫دالیل این‬ ‫والیتفقیه و اســام‬ ‫در اشــتیان و‬ ‫زاویه بوده است‪.‬‬ ‫اردیبهشتنسبت‬ ‫از توابــع ایـ‬ ‫‪ ۲۷‬طرح با حجم‬ ‫هیچ شهرستانی‬ ‫شازند و‬ ‫عدم التزام عملی به‬ ‫انصراف دادند‪.‬‬ ‫خمیندرهفتهدوم‬ ‫عــد با نظــارت و‬ ‫شهرستان ساوه با‬ ‫شده و در این استان‬ ‫کریمی‬ ‫قانون اساســی‪،‬‬ ‫استان شهرستان‬ ‫ـت‪ :‬در مرحلــه ب‬ ‫او اظهار داشت‪:‬‬ ‫افزایشــی دارد که‬ ‫نشان داده‬ ‫عــدم وفاداری به‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دالر‬ ‫او بیــان داشـ‬ ‫ندارد و اغلب نقاط‬ ‫اول این مــاه رونــد‬ ‫شهرستانهادرمجموع‬ ‫و مصادیــق ان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪۴۴۳‬‬ ‫وضعیت قرمز کرونا را‬ ‫مخــدر و اعتیاد‪،‬‬ ‫شرایط بــه هفتــه‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫هیئتهاینظارت‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫بهمیزان‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ـی‪ ،‬مصرف مــواد‬ ‫هایبهداشتیدر‬ ‫این خصوص تدبیر‬ ‫استعام‬ ‫صاحیت و ‪ ۲۰‬نفر نیز‬ ‫زاویهبایکطرح‬ ‫مــدرک تحصیلـ‬ ‫مشمولرعایتپروتکل‬ ‫ـه حدود شــرعی‪،‬‬ ‫میطلبد در‬ ‫بیشترینوشهرستان‬ ‫انتظامی استان مرکزی‬ ‫تائید و ‪ ۱۱۹‬نفر رد‬ ‫خارجی مصوب را در‬ ‫ـی‪ ،‬محکومــان بـ‬ ‫‪ ۷۳۳‬نفر‬ ‫جانشین فرماندهی‬ ‫اسامی شهر انصراف‬ ‫محکومــان مالـ‬ ‫حجم سرمایهگذاری‬ ‫اداری‪ ،‬مشــهورین‬ ‫نارنجیهستند‪.‬‬ ‫نقطه این استان‬ ‫انتخابات شوراهای‬ ‫دالر کمترین‬ ‫با مســئوالن و‬ ‫عمومی و فســاد‬ ‫نشست گفت‪ :‬در ‪۶۰‬‬ ‫از گردونه‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫غصــب اموال‬ ‫و ســایر عوامل را‬ ‫اقازاده گفت‪ :‬همکاری مردم اجتماعی نیز در این‬ ‫این مدت به خود‬ ‫اعمال میشود و از‬ ‫ـی اســتان مرکــزی‬ ‫متجاهرین به فســق‬ ‫بهداشتیوفاصله‬ ‫محدودیت تردد کرونا‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫انتخابات اســتان‬ ‫اقتصــادی و دارایـ‬ ‫به فســاد و‬ ‫برخی داوطلبان‬ ‫رعایتپروتکلهای‬ ‫عوامل اکنون‬ ‫عالی نظارت بر‬ ‫مدیــرکل امــور‬ ‫چهارم اردیبهشتماه‬ ‫شود افراد شایسته‬ ‫‪ ۳۲۹‬میلیون دالر‬ ‫رد صاحیتهــای‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫ازجمله مهمترین‬ ‫کافی شود و تاش‬ ‫یکم تا بیست و‬ ‫از‬ ‫گذاری‬ ‫مهم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫سرمایه‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫مختلف‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫داوطلبا‬ ‫دال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬طرح با حجم‬ ‫استان بیست و‬ ‫رئیس هیئت از‬ ‫روستا دقت‬ ‫استان مرکزی عنوان‬ ‫از سوی اقشار‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫دادهشده است‪.‬‬ ‫در شهرســتان اراک‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر جمعیت‬ ‫بیماران کرونایی در‬ ‫جایگاه قرار گیرند‪.‬‬ ‫مرکــزی ضمــن‬ ‫غیربومی عودت‬ ‫شوراهای اسامی شهر‬ ‫شدند میتوانند‬ ‫دولت تدبیــر و امید‬ ‫روستاهای تا یک هزار و‬ ‫نظارت استان هیچ‬ ‫کاهش ابتا و بستری‬ ‫‪ ۳۹۴‬خودرو‬ ‫و توانمند در این‬ ‫نظارت رد صاحیت‬ ‫‪ ۲۰۲‬مورد جریمه‬ ‫ـتان مرکــزی اظهار‬ ‫منابــع مالــی در‬ ‫رتبه دوم را در بین‬ ‫بندی کرونا در این‬ ‫به اینکه هیئت‬ ‫ارائه شوند و‬ ‫این ‪ ۵‬نفر عضو‬ ‫ســرهنگ ســپهوند افزود‪:‬‬ ‫سوی هیئت‬ ‫ــر انتخابــات اسـ‬ ‫جلب و جذب و‬ ‫بهبود وضعیت رنگ‬ ‫او با اشاره‬ ‫جمعیت بیشتر از‬ ‫عالی نظارت استان‬ ‫نکرده است گفت‪:‬‬ ‫عالــی نظــارت ب‬ ‫عنوان مرکز استان‬ ‫ـن و ‪ ۴۷۶‬جریمه‬ ‫قانون انتخابات‬ ‫سه عضو شورا و‬ ‫مرکزی و‬ ‫خود را به هیئت‬ ‫مجبور به انصراف‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نظارت بر انتخابات‬ ‫به‬ ‫ـون ریالــی بــا دوربیـ‬ ‫ـاس ماده ‪ ۵۰‬و ‪۵۱‬‬ ‫شکایت‬ ‫از مجمــوع ‪۱۴۹‬‬ ‫نام‪ ،‬داوطلبی را‬ ‫های استان به خود‬ ‫دارند‪.‬رئیس هیئت عالی‬ ‫نظارتی تنهــا برای‬ ‫داشــت‪ :‬بر اسـ‬ ‫و پنــج میلیـ‬ ‫تاکنون در این راســتا‬ ‫خطهاست‪.‬‬ ‫انجامشده است‬ ‫تنهامسئولیتثبت‬ ‫سرمایهگذاریخارجیاز‬ ‫شهرستان‬ ‫برخــی از مراجع‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫شوراها یکی دیگر‬ ‫هیئتهای شورا‬ ‫دستی در این مدت‬ ‫کننــد گفت‪:‬‬ ‫هیئتهایاجرایی‬ ‫ممکــن اســت‬ ‫افزود‪:‬اینحجم‬ ‫اسامی استان مرکزی‬ ‫میانگین رعایت‬ ‫کردند که انصراف‬ ‫صاحیت شــده در‬ ‫کرد بهصورت‬ ‫اعمال قانون کرونایی‬ ‫عنوان شوراها‬ ‫هیئت اولیه را دارند‬ ‫میرزاخانی‬ ‫او‪،‬‬ ‫ایرانیانمقیمخارج‪،‬‬ ‫داوطلبان توصیه‬ ‫ـتند شوراهای‬ ‫ـر از داوطلب رد‬ ‫‪ ۶۵‬درصد عنوان‬ ‫مردمســاالری دینی‬ ‫پرونده و رسیدگی در‬ ‫ـزار و ‪ ۳۳۲‬مــورد‬ ‫حفــظ ابروی‬ ‫هندوستان‪،‬افغانستان‪،‬‬ ‫نفـ‬ ‫ـر اعتــراض داشـ‬ ‫اجتماعی در کشور را‬ ‫باخبر هستند اما‬ ‫درصد و ‪ ۳۸‬هـ‬ ‫ارکان حکومتی نظام‬ ‫متعددی تشکیل‬ ‫تاکنون از ســوی نیروی‬ ‫ظــارت‪ ۱۲۲ ،‬نفـ‬ ‫بدون انعکاس باید‬ ‫فاصله‬ ‫مراجع از پرونده افراد‬ ‫فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫کشورهای‬ ‫استان مرکزی ‪۶۷‬‬ ‫ـب نیــز رد از‬ ‫اجرایــی و ن‬ ‫ــی صاحیتها‬ ‫اساســی اختیارات‬ ‫ابتدای اردیبهشــتماه‬ ‫دهند چراکه‬ ‫انگلستان‪ ،‬المان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این شاخص در‬ ‫نظارتی از عملکرد‬ ‫وارد و ‪ ۱۰۳‬داوطلـ‬ ‫و نتیجه بررس‬ ‫گفت‪ :‬در قانون‬ ‫استان انجامشده‬ ‫شود‪ .‬کریمی افزود‪:‬‬ ‫مرکزی در از‬ ‫باور هستند مراجع‬ ‫اعتــراض ‪ ۱۹‬نفــر‬ ‫و‬ ‫ترکیه‪،‬‬ ‫است که این نهاد‬ ‫کرد و‬ ‫استان مرکزی در این‬ ‫دهد که مردم استان‬ ‫جذبشده است‪.‬‬ ‫های نظارت ارســال‬ ‫کــه‬ ‫برخی بر این‬ ‫شوراها پیشبینیشده‬ ‫خود تصمیم نهایی‬ ‫است و نشان می‬ ‫باالتری انتظامی‬ ‫اتریش و عراق جلب و‬ ‫به به هیئت‬ ‫ســتاد انتخابات‬ ‫صنایــع شــیمیایی‪،‬‬ ‫نیز برای‬ ‫نیســت‪ ،‬اما باید‬ ‫صاحیتشدند‪.‬‬ ‫ـت که میتواند‬ ‫بهداشتیحساسیت‬ ‫یــی و مســئولین‬ ‫انتخابات شهر و‬ ‫صنایــع فلــزی‪،‬‬ ‫انها مطلع‬ ‫تنها مرجعی اسـ‬ ‫درصحنــه انتخابات‬ ‫هیئتهــای اجرا‬ ‫رعایتپروتکلهای‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪:‬‬ ‫صاحیتها ارائه‬ ‫‪ ۸۴۹‬روستا‬ ‫در کنار دولت‬ ‫پاســتیک‪ ،‬صنایــع‬ ‫داوطلبان اســت که‬ ‫تصویب قانون را‬ ‫در ‪ ۳۴‬شهر و‬ ‫اماری از رد و یا تائید‬ ‫دیگر کشور دارند‪.‬‬ ‫ـی‪ ،‬الســتیک و‬ ‫اسامی پیشنهاد‬ ‫در بــا خــود‬ ‫خود را اعام کنند‪.‬‬ ‫نسبتبهمناطق‬ ‫نمیتوانند‬ ‫فراوردههــای نفتـ‬ ‫مجلس شورای‬ ‫این نوع ارائه امار‬ ‫نفت و زغالســنگ‪،‬‬ ‫برگزار میشود‬ ‫باشند و یا انصراف‬ ‫بیان داشــت که‬ ‫روستا‬ ‫ثبتنام داوطلبان‬ ‫ـی غیرفلزی بهجز‬ ‫حضورداشته‬ ‫انتخابات اســتان‬ ‫دهند و باید‬ ‫بیان اینکه فرایند‬ ‫محصــوالت کانـ‬ ‫این اقدام خاف‬ ‫خودروســازی‪ ،‬صنایع‬ ‫عالی نظارت بر‬ ‫ـفند بدهند‪.‬‬ ‫جایگاه و منزلت‬ ‫کریمــی با‬ ‫مختلف رویه شده اما‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫ـامی شــهر از ‪ ۲۰‬اسـ‬ ‫تجهیزات حملونقل و‬ ‫اسالمی شهر به‬ ‫تعداد داوطلبان به‬ ‫دورههای‬ ‫ـات شــوراهای اسـ‬ ‫است که در این‬ ‫شوراهای‬ ‫و‬ ‫ـع‬ ‫توره‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫صنا‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫صنایعی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫انتخابـ‬ ‫ـتان در ‪ ۳۴‬شــهر و‬ ‫یــن امــر تحقــق‬ ‫مرکزی بیان‬ ‫صنایع فلزی ازجمله‬ ‫دیگــر نیــز تعداد‬ ‫قانون است‪.‬‬ ‫ارتقا پیدا کند‬ ‫بــوده کــه هم‬ ‫ـزود‪ :‬درمجموع اسـ‬ ‫بدون نظر مرجع‬ ‫جذبشده است‪.‬‬ ‫ـیده و در دو شــهر‬ ‫نساجی‬ ‫واقعی‬ ‫وجود مشــکات‬ ‫اغــاز شــد افـ‬ ‫حتی یک نفر‬ ‫روستا برگزار میشود‬ ‫ـفالت در اراک را‬ ‫سرمایهگذاری خارجی‬ ‫حدنصــاب رسـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫ـکل در این راســتا‬ ‫رد صالحیت‬ ‫نهضــت اسـ‬ ‫انتخابات شهر و‬ ‫مدت در انها‬ ‫اراک از تحقــق‬ ‫مرز بودند که مشـ‬ ‫کریمی‬ ‫عدم پذیرش حقوق‬ ‫‪ ۸۴۹‬روستا‬ ‫هیئتهــای اجرایــی‬ ‫شــهردار‬ ‫رقــمزده اســت‪.‬‬ ‫داوطلبان لب‬ ‫ربط نبوده است‬ ‫درون شــوراها و‬ ‫داوطلبان به حدنصاب‬ ‫‪//////////////‬‬ ‫طــی دو مــاه‬ ‫حتــی یــک نفــر‬ ‫صاحیتهــا در‬ ‫اجرایی و ذی‬ ‫ـفالت بــا پخــش و‬ ‫و ضعــف در‬ ‫ـبز جــاده اراک ‪-‬‬ ‫‪/‬‬ ‫همچنین تعداد‬ ‫ـرد‪ :‬رد صاحیــت‬ ‫کــه بررســی‬ ‫برخی مسئوالن‬ ‫ـال اب فضای سـ‬ ‫نهضــت اسـ‬ ‫در هفته گذشــته‬ ‫و رفع شد و‬ ‫او تاکیــد کـ‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫جــرای پــروژه انتقـ‬ ‫شده و نتایج هیئتهای اجرایی قانونی شــوراها توسط‬ ‫او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـع ذیربط نبــوده‬ ‫تــن اســفالت در‬ ‫شهرستانها انجام‬ ‫قانون‪ ،‬شــوراهای‬ ‫ا‬ ‫در روستاها تاکنون‬ ‫ــدون نظــر مرجـ‬ ‫توزیــع ‪۲۱۰۰۰‬‬ ‫هیئتهــای نظارت‬ ‫ـفالت شــهرداری‬ ‫احتمالی مقررات و‬ ‫سیاسی رسیده‬ ‫ـزاری انتخابــات نیــز‬ ‫از داوطلبــان ب‬ ‫کارخانــه اسـ‬ ‫یا رســیدگی بــه‬ ‫ماه گذشــته خبر‬ ‫فضای ســبز شــهری‬ ‫ضعفهای‬ ‫نگرش به جناحهای‬ ‫ــوص نحــوه برگـ‬ ‫تهران‬ ‫شــهرداری شــهر تنــزل‬ ‫بــرای بررســی‬ ‫اراک‪ ،‬طی دو‬ ‫تن اسفالت تولید‬ ‫ـازمان ســیما‪ ،‬منظــر و‬ ‫او در خص‬ ‫بررسیها فارغ از نوع‬ ‫نهایی ارا بهصورت‬ ‫بــه شــوراهای‬ ‫سعیدبیاتیان‬ ‫اراک‪۲۴۳۱ ،‬‬ ‫مراجع نظارتی ماک‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫ـزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫فضای سبز جاده‬ ‫حال حاضر شــمارش‬ ‫ـتان اســامی‬ ‫اساسی حیطه کار‬ ‫دادهشده است‪.‬‬ ‫است چراکه نظر‬ ‫اجرای پروژه انتقال اب‬ ‫مناطق و پروژههای‬ ‫داد‪ .‬بــه گـ‬ ‫نظارت بر انتخابات اسـ‬ ‫که یکی از ایرادات‬ ‫در گفت‪ :‬در‬ ‫خصوص فرایند‬ ‫اسامی انجامشده‬ ‫و در اختیار‬ ‫شهرداری اراک از‬ ‫منتسب به یک جناح‬ ‫در این خصوص‬ ‫دادهشدهاند‬ ‫انجام میشود اما در‬ ‫حفظ و توسعه‬ ‫رئیس هیئت عالی‬ ‫سعی شود شوراهای‬ ‫ســعید بیاتیان‬ ‫و گفت‪ :‬بهمنظور‬ ‫شــوراهای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از این‬ ‫است و تعداد افراد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫الکترونیکی برنامه‬ ‫اراک ‪ -‬تهران خبر داد‬ ‫ـوراها است و باید‬ ‫قــرارداد‪ .‬شــهردار اراک‬ ‫خصوص انتخابات‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و جناح‬ ‫قانون بوده‬ ‫ابتدای ســال جاری ‪۲۱‬‬ ‫ـازی مصرف اب و‬ ‫انتخابات بهصورت‬ ‫روستا نیز از شـ‬ ‫واقعی خود که در‬ ‫صاحیتها تنها حدود‬ ‫مرکــزی در‬ ‫شده که شــهری‬ ‫باهدف بهینهسـ‬ ‫کوی امام علی (ع)‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از‬ ‫اذعان برگزاری کل‬ ‫انتخابات شوراهای‬ ‫جایگاه و منزلت‬ ‫ســبز شهری و‬ ‫ـطح شهر پخش‬ ‫ـرد‪ :‬در بین رد‬ ‫اسفالت‪ ۵۲۴ ،‬تن در‬ ‫درختان جاده اراک‬ ‫میشــود و بایــد‬ ‫‪ ۸۴۹‬شهر به‬ ‫روستاها نیز گفت‪:‬‬ ‫ارائه نشده است‪.‬‬ ‫تن اســفالت در سـ‬ ‫کنــد‪ .‬او تاکید کـ‬ ‫اولویت میزان‬ ‫ـز بهوفــور دیــده‬ ‫‪ ۵۴۸‬تن در بزرگراه‬ ‫فضای جلوگیری از خشک شدن‬ ‫نفر برای‬ ‫این مشخصی‬ ‫هزار‬ ‫شــده ارتقــا پیدا‬ ‫مناطق حاشیه شهر در‬ ‫ـد مقابــل نیـ‬ ‫بوستان امیرکبیر‪،‬‬ ‫مبنانیستهرچند‬ ‫اجرایی سازمان‪،‬‬ ‫همچنین‬ ‫فروردین اغاز و پنج هزار و ‪ ۴۸۱‬درمجموع پیشبینی‬ ‫خــاب مــردم بایـ‬ ‫‪ ۸۶ ۱۵‬تن در‬ ‫در این خصوص‬ ‫گرایشهاسیاسی‬ ‫شبانهروزی عوامل‬ ‫سیدالشهدا (ع) و‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫صاحیتهــا و انت‬ ‫شدند‪.‬کریمی ادامه داد‪:‬‬ ‫ـه با ســال ‪ ۹۷‬که‬ ‫و داشت که‬ ‫‪ ۶۸۴‬تن در بلوار‬ ‫تهران و با تاش‬ ‫رســیدگی بــه‬ ‫مجتمع تولید گل و‬ ‫افزود‪ :‬در مقایسـ‬ ‫در شوراهای شهر‬ ‫روستا داوطلب‬ ‫خلیجفارس‪،‬‬ ‫‬‫نفر علیالبدل در‬ ‫‪ ۶‬گانه شهر اراک‬ ‫پروژه انتقال اب از‬ ‫بودند‪ .‬او‬ ‫صاحیت اشخاص‬ ‫ـطح شــهر صورت‬ ‫‪۱۱۱‬‬ ‫سایر معابر مناطق‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫ـ‬ ‫اص‬ ‫س‬ ‫سامت‬ ‫عملیات‬ ‫اســفالتریزی در‬ ‫ـد ‪ ۱۸۲‬نفر عضو‬ ‫این مکان در حال‬ ‫انتخاب به‬ ‫‪ ۵۸۹‬تن در‬ ‫هــزار تــن‬ ‫بایـ‬ ‫امام علــی (ع) به‬ ‫داوطلب در روستاها‬ ‫ـی ‪ ۵۰‬روز ابتدایی‬ ‫نهــال در بلوار‬ ‫اقدام ســال جاری طـ‬ ‫استفادهشدهاست‪.‬‬ ‫شهر و ‪ ۲‬هزار و ‪۶۳۱‬‬ ‫گرفــت‪،‬‬ ‫ریزی بسیار مطلوب‬ ‫خـــبر‬ ‫ـرای این پــروژه گام‬ ‫هزار تن اسفالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫با بیان اینکه اجـ‬ ‫سال با ‪۲۱‬‬ ‫برای تامین اب‬ ‫احمــد حســنی‬ ‫بهرهبرداری موثر‬ ‫ظرفیتهای موجود را‬ ‫توسعه شبکه ابیاری و‬ ‫تفرش کرد‪ :‬همه‬ ‫به کارخواهیم‬ ‫بلندی در راستای‬ ‫اراک اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در فصل تابستان‬ ‫روســتاهای شهرســتان‬ ‫موردنیاز مردم‬ ‫موجــود در شــهر‬ ‫ــده منابــع ابی‬ ‫کمتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ذخایــر ابهــای‬ ‫بارندگــی تاثیــر‬ ‫مشکات عم‬ ‫ابیاری بهوســیله‬ ‫مردم مشکات‬ ‫از‬ ‫ســت و کاهــش‬ ‫بخــش زیــادی از‬ ‫حضور داشــت‪،‬‬ ‫ـت و بست تا‬ ‫ـتان ضمــن اشــاره‬ ‫از چشــمهها ا‬ ‫جــرای ایــن پروژه‬ ‫منطقهای اســتان هم‬ ‫ــد که این اقدام‬ ‫منابع گذاشــته اسـ‬ ‫فرمانــدار شهرسـ‬ ‫روســتاهای شهرســتان‬ ‫بــا ا‬ ‫حذف خواهد ش‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫در ادامــه‬ ‫بــر کاهــش ایــن‬ ‫جاری‪ ،‬بــر لزوم‬ ‫برای تامین اب‬ ‫تانکرهای ابرســانی‬ ‫عرفانی نســب‪،‬‬ ‫ـادی‬ ‫پروژه ابرســانی‬ ‫نــه منابــع ابی و‬ ‫بارندگــی در ســال‬ ‫در پیــش رو‬ ‫ســت بــا تــاش‬ ‫یوســف‬ ‫ـتان موردبحث و بررســی زیـ امیــدواری کرد که اجرای‬ ‫اب‪ ،‬مدیریــت بهی‬ ‫بــه وضعیــت‬ ‫بــود امــا توان‬ ‫ـزی بــا حضــور‬ ‫رســانی ســیار به‬ ‫در فصــل تابسـ‬ ‫ــش هــدر رفــت‬ ‫ـاب اســتان مرکـ‬ ‫اب منطقهای هر‬ ‫ابــراز‬ ‫ـه دنبال خواهد‬ ‫برنامهریزی برای اب‬ ‫ـکاران ســازمان‪،‬‬ ‫ــدار تفــرش‬ ‫کاه‬ ‫اب و فاضـ‬ ‫شرکت سهامی‬ ‫هزینههــای جاری را بـ‬ ‫مضاعــف همـ‬ ‫ـرش‪ ،‬ضمــن دی‬ ‫امادگــی و‬ ‫ـازمان صنعــت‪،‬‬ ‫هفتیان توسط‬ ‫صرفهجویــی در‬ ‫شهرســتان تفـ‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫معدن کارانوتجار‬ ‫ــه ضمــن ارائــه‬ ‫فرمانــداری‬ ‫روستاها تاکید کرد‪.‬‬ ‫به اتمام برسد‪.‬‬ ‫یــن شهرســتان‪،‬‬ ‫صنعتگران‪،‬‬ ‫ـب در ایــن جلس‬ ‫تجارت اســتان مرکزی‬ ‫چه سریعتر‬ ‫گــی فرمانــدار ا‬ ‫استان مرکزی تاکید‬ ‫عرفانــی نسـ‬ ‫ـروژه انتقــال اب‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تعامل‪ ،‬همراهی و‬ ‫معدن و‬ ‫بارندگیهــا در اســتان‬ ‫بــا حاجعلــی بی‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای‬ ‫ســیر عملیــات پـ‬ ‫تامیــن اب ایــن‬ ‫و همچنین‬ ‫ـازمان در ارزیابی‬ ‫از رونــد کاهــش‬ ‫او افــزود‪ :‬طــول م‬ ‫ســی وضعیــت‬ ‫جاده و با اســتفاده از‬ ‫گفــت‪ :‬این سـ‬ ‫تیم اقتصادی استان‬ ‫گزارشــی‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در جلســه برر‬ ‫ـت که در دو طرف‬ ‫مساعدت‬ ‫شهرســتان تفــرش‬ ‫در شاخصهای‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتر اسـ‬ ‫شهرستان‪ ،‬حضور یافت‪.‬‬ ‫است که با این اقدام‬ ‫سال ‪ ۹۹‬کشور‬ ‫اب و بهویــژه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫سعید جعفری‬ ‫و تشکلهای‬ ‫اتیلن در حال انجام‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫عملیاتــی و اهــداف‬ ‫کرهرودی‬ ‫لولههای پلی‬ ‫یــن جلســه کــه‬ ‫سبز کانشهر اراک‬ ‫برنامــه‬ ‫در ا‬ ‫بزرگ را کسب کند‪.‬‬ ‫و توسعه فضای‬ ‫نخست کشور را از‬ ‫گامی بلند در حفظ‬ ‫این موفقیت‬ ‫خـــبر‬ ‫ساالنه رتبه‬ ‫داشت‪:‬اینسازمان‬ ‫جعفری کرهرودیاظهار‬ ‫شهرستان شامل‬ ‫برداشتهخواهدشد‪.‬‬ ‫خودکرده است‪.‬‬ ‫گندزدایی در این‬ ‫تحقق شــعار ســال‬ ‫ـرودی افــزود‪ :‬تمامــی‬ ‫ان‬ ‫‪//////////////‬‬ ‫ســامانههای‬ ‫مختلفی را برای‬ ‫سیستم اب ژاول در‬ ‫جعفــری کرهـ‬ ‫‪//////////////‬‬ ‫گذشته برنامههای‬ ‫عاوه بر ابرسانی‬ ‫هدفطرحبازافرینی‬ ‫عزم خود را برای‬ ‫ـتگاه گاز کلر و ‪76‬‬ ‫ســاکنین این روســتاها‬ ‫ســعید عملکردی سازمان در سال‬ ‫مهارتیمهمترین‬ ‫بینی کرده اســت و‬ ‫‪ 48‬دسـ‬ ‫توانمندسازی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پیش‬ ‫شــازند برای‬ ‫شاخصهای‬ ‫ـی حــوزه تولیــد و‬ ‫خــزن ذخیره اب بــه حجم ‪ 30‬روستاها ارتقاء یافتند‪.‬‬ ‫پلهرشد‪،‬بهترین‬ ‫فاضاب شهرســتان‬ ‫مشــکات و مانــع زدایـ‬ ‫چشمگیریداشتوبا‪۲۸‬‬ ‫حوادث اب در‬ ‫ســیار‪ 5 ،‬عــدد م‬ ‫مدیر امور اب و‬ ‫تهیــه و نصــب‬ ‫شهریاست‬ ‫مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫اختصاص رفــع‬ ‫رفع ‪ 4857‬مورد‬ ‫ـته دو حلقه چاه‬ ‫رشد‬ ‫ـرای ایــن روســتاها‬ ‫کار خواهد بست‪.‬‬ ‫شهرســازی اســتان‬ ‫کیلومتــر لولهگذاری‬ ‫طاهری از‬ ‫در کشــور به خود‬ ‫ـه در ســال گذشـ‬ ‫خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫هــزار لیتــر بـ‬ ‫تجارت استان به‬ ‫مدیــرکل راه و‬ ‫‪25/6‬‬ ‫عملکرد اســتانی را‬ ‫بــا بیــان اینکـ‬ ‫ترین هدف طرح‬ ‫در تحقــق اهداف‬ ‫ـتان در سال ‪99‬‬ ‫گل زرد نهرمیان‬ ‫مهارتی و شــغلی مهم‬ ‫در ســال گذشــته روســتاهای شهرســتان‬ ‫ســطح شهرسـ‬ ‫ـت‪ :‬اســتان مرکــزی‬ ‫ـهباز و روســتای‬ ‫غیرمجــاز اب در‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫کیفیت اب در ســطح‬ ‫توانمندســازی‬ ‫او گفـ‬ ‫اب در شــهر شـ‬ ‫ــطح شــهرها و‬ ‫گاههای غیررسمی‬ ‫فقــره انشــعاب‬ ‫شاخصهاازجمله‬ ‫حلقــه چــاه در‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســاخت داخل‪،‬‬ ‫اب در س‬ ‫ساکنان سکونت‬ ‫شــاره بــه اینکه‬ ‫‪110‬‬ ‫برنامههایاجراییاین‬ ‫ـت‪ ،‬از تجهیــز دو‬ ‫داد‪ :‬رشــد نهضت‬ ‫بازافرینی شــهری و‬ ‫او بــا ا‬ ‫مــداوم رصــد مجموعــاً‬ ‫و پیگیری شد‪.‬‬ ‫حفرشــده اسـ‬ ‫ـد مرزبان با اعام‬ ‫تکمیل و برخی‬ ‫او ادامــه‬ ‫پرونده تشکیلشده و‬ ‫شازند انجام شد‪.‬‬ ‫شهرستان برای‬ ‫گذشته شناسایی‬ ‫ـورت مســتمر و‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬احمـ‬ ‫اب و فاضاب‬ ‫ـای راکد صنعتی‪،‬‬ ‫مالمیر و رضااباد این‬ ‫هزار ‪ ۹۶۴‬درصد در‬ ‫شهرســتان شــازند‬ ‫شهرســتان بهصـ‬ ‫عــداد سال‬ ‫ـری‪ ،‬مدیــر امــور‬ ‫ســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫فعالســازی واحدهـ‬ ‫ـی منعقدشــده با‬ ‫صادرات‪ ،‬چهار‬ ‫ـن روستاهای‬ ‫در ســال ‪ 99‬ت‬ ‫بازار‪ ،‬یکهزار و ‪۷۱‬‬ ‫اب و فاضاب‬ ‫حمیــد طاهـ‬ ‫ا‬ ‫طبق قرارداد اموزشـ‬ ‫ضروری خبر داد‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫یــان داشــت‪ :‬ایـ‬ ‫نیمهتمام‪،‬افزایش‬ ‫مدیر امور‬ ‫حکم در بازرسی از‬ ‫خانــه فاضــاب‬ ‫تامین میگــردد‬ ‫ایــن خبر گفــت‪:‬‬ ‫استفاده در مواقع‬ ‫ـام ایــن خبــر ب‬ ‫اندازیطرحهای‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬میکروبی‬ ‫و منتهی به‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫ســاخت تصفیه‬ ‫معادن غیرفعال‪،‬‬ ‫شــازند بــا اعـ‬ ‫راه‬ ‫ـافی معدن‪ ،‬احیا‬ ‫ســال ‪ 99‬بــرای‬ ‫ای در تیرماه ‪،۹۸‬‬ ‫هــزار و ‪ 700‬متــر‬ ‫ـورد ازمایشهای‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫احیاء و فعالسازی‬ ‫وضعیت پیشرفت‬ ‫فعالیتهای اکتشـ‬ ‫ـار داشــت‪ :‬در‬ ‫سازمان فنی و حرفه‬ ‫ـذاری شــامل ‪23‬‬ ‫همکاری ‪ 7600‬مـ‬ ‫ـای اب منابــع‪،‬‬ ‫ـارت درصد در‬ ‫ســنجی و تعیین‬ ‫واردات‪ ۱۵۷ ،‬درصد‬ ‫ـازند و اســتانه‪،‬‬ ‫توســعه‬ ‫مقــدار لولهگـ‬ ‫ـرای روی نمونههـ‬ ‫کوچکمقیــاس‪ ،‬نظـ‬ ‫هــدف با امکان‬ ‫او اظهـ روســتاهای کــم اب‪ ،‬بــا‬ ‫‪ 900‬متــر توســعه‬ ‫شــهرهای شـ‬ ‫درصد در جایگزینــی‬ ‫صــد در بخــش‬ ‫و فیزیکــی بـ‬ ‫شــی در محــات‬ ‫ـبکه و یــک هــزار و‬ ‫فعالســازی معــادن‬ ‫شهرستان شازند‬ ‫اب موردنیــاز‬ ‫عمومی و تامین‬ ‫کنندگان و ‪۲۴۳‬‬ ‫ـروژه ر ا ‪ 79‬در‬ ‫ــد‪ ۱۵۰ ،‬درصــد‬ ‫اموز‬ ‫نشانی و همچنین‬ ‫اصــاح شـ‬ ‫های توزیع اب‬ ‫اموزشی‪ ،‬اطاعرسانی‬ ‫امانی و پیمانی‬ ‫فیزیکــی ایــن پـ‬ ‫ـازی واحدهــای راک‬ ‫حمایــت از مصرف‬ ‫و سازمان اتش‬ ‫هــار داشــت‪ :‬در‬ ‫مخازن و شبکه‬ ‫است که بهصورت‬ ‫جذب در فعالسـ‬ ‫اســتانداردهای‬ ‫بر شــبکه توزیع و‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫اظ‬ ‫شــهرداری‬ ‫مالی شرکتها در‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫ســرویس‬ ‫ـود‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫بوده‬ ‫ن‬ ‫ـب صورت گرفته و‬ ‫ســاختمانی عنــوان‬ ‫به این امور‪150 ،‬‬ ‫نوین مالی باهدف‬ ‫شبکه‬ ‫انتشار اوراق تامین‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫ـش ســاختمانی‬ ‫فضای اموزشــی مناسـ‬ ‫تانکر ســیار متعلــق‬ ‫کارگیــری ابزارهــای‬ ‫مخزن ذخیره اب و‬ ‫های پذیرش یا‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫قــرر اســت بخـ‬ ‫صدور پروانههای‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫ـتاها صورت گرفته‬ ‫به‬ ‫مهمترینشاخص‬ ‫شستشوی حدود ‪60‬‬ ‫ـض شــبکههای‬ ‫ســال جــاری م‬ ‫متقاضیان ارائهشده‬ ‫ســرمایه‪ ۱۴۹ ،‬درصــد در‬ ‫سیار به این روسـ‬ ‫لکترومکانیکال‬ ‫نقدینگیهایسرگرداناز‬ ‫ــاوه بــر تعویـ‬ ‫ـبکه توزیع اب را‬ ‫او‬ ‫تخصصی به‬ ‫اموزشــی مهمترین‬ ‫ـی از تاسیســات ا‬ ‫ابرســانی‬ ‫صنعت‪ ،‬بازار‬ ‫ـدور پروانههــای‬ ‫او افــزود‪ :‬ع‬ ‫ـوط انتقال و شـ‬ ‫ـزن ذخیــره اب‬ ‫جــرای دورههای‬ ‫تکمیل و بخشـ‬ ‫‪ ۱۴۷‬درصــد در صـ‬ ‫ـود‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫الزم‪ ،‬اجرا شود‪.‬‬ ‫‪ 200‬متــر خطـ‬ ‫ســاخت ‪ 4‬بــاب مخـ‬ ‫نظارت بر حســن ا‬ ‫بخش کنترل کیفیت‬ ‫این صنعتــی‪،‬‬ ‫ارزیابــی مذکــور بـ‬ ‫های‬ ‫میزهای تخصصی‬ ‫اعتبارات‬ ‫ارزشیابی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ـاره به کیفیت اب‬ ‫فرســوده‪،‬‬ ‫صورت تخصیص‬ ‫است که دراینباره‬ ‫مرکزی بیان کــرد‪:‬‬ ‫ـن گنبــد‪ ،‬تپــه و‬ ‫اقدامات مهم در‬ ‫‪ ۱۴۰‬درصد در ایجاد‬ ‫مهندس طاهری با اشـ‬ ‫ـال گذشته در‬ ‫و تجــارت اســتان‬ ‫در این خصوص‬ ‫خلــج علیــا‪ ،‬بـ‬ ‫دارد‪ ،‬از دیگــر‬ ‫ویروس کســب‪،‬‬ ‫برای شرکتکنندگان‬ ‫معــدن‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در سـ‬ ‫در روســتاهای‬ ‫که نیاز به بهبود‬ ‫ـض حــدود ‪690‬‬ ‫دشوار ناشی از شیوع‬ ‫اصل تخصصی صورت گرفته و‬ ‫اب عنوان کرد و‬ ‫این شهرســتان‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫همچنیــن تعویـ‬ ‫سازمان در شرایط‬ ‫مستمر و‬ ‫اب و روســتای‬ ‫ـالم و باکیفیت‬ ‫محســناباد و‬ ‫صادرشدهاست‪.‬‬ ‫ظالمانه در کشــور‬ ‫تامین اب شــرب سـ‬ ‫ـوده توســط امــور‬ ‫نامههایمربوط‬ ‫ـدید تحریمهای‬ ‫کوی امام علی (ع)‪،‬‬ ‫انشــعابات فرسـ‬ ‫نیز گواهی‬ ‫افزود‪ :‬برای‬ ‫کرونــا و تشـ‬ ‫مــورد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ساکنان‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫او در ادامه‬ ‫شهرستان شازند‬ ‫شهرستان اراک و مناطق‬ ‫فاضاب‬ ‫و قنات ناصری در‬ ‫کوی سجادیه‬ ‫شهرستانساوههدف‬ ‫خـــبر‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫یاقوتابادوشمساباد‬ ‫زکات اقــدام بــه‬ ‫بهزیستی‪،‬‬ ‫استان مرکزی است‪.‬‬ ‫ـوان دبیــر شــورای‬ ‫اجرای این طرح در‬ ‫امــداد بهعنـ‬ ‫کنند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫مشخصشده‬ ‫اصحاب رســانه‬ ‫ســاکنان محدوده‬ ‫زکات فطریه می‬ ‫هــای جهادی و‬ ‫نیــروی انســانی‬ ‫‪ ۵۱۰‬جمعاوری‬ ‫سطح استان برای‬ ‫از خیــران‪ ،‬گروه‬ ‫او توانمندســازی‬ ‫تاش در راستای‬ ‫رمضان ‪ ۱۴۶‬هــزار و‬ ‫جمعاوری فطریه در‬ ‫‪ ۴۶۰‬هزار تومان‬ ‫نوســازی شــهری‪،‬‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫در مــاه مبــارک‬ ‫حامیان به این افراد‬ ‫ساده بهمنظور‬ ‫توانند فطریه خود‬ ‫اجرایی‪ ،‬بهســازی و‬ ‫ـینی افــزود‪:‬‬ ‫شــاغل خانگی‪،‬‬ ‫و ‪ ۵۶۰‬افطاری‬ ‫‪ ۶‬پرداختی‬ ‫عــام‪ ،‬افراد می‬ ‫ـان کــرد‪ :‬همنشـ‬ ‫مهارتی بــا رویکرد م‬ ‫غذای گرم‪ ۳۷ ،‬هزار‬ ‫ـتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫زکات فطریه‬ ‫‪@ruyda diran‬‬ ‫‪،۶۰۳۷۹۹۷۹۵‬‬ ‫مومنــی خاطرنشـ‬ ‫جــاد رشــتههای‬ ‫کمیته امداد اسـ‬ ‫معیشتی بین نیازمندان‬ ‫ـاج و پرس‬ ‫فرهنــگ مهــارت‬ ‫کارت ‪۰۰۹۵۹۳‬‬ ‫‪ ۳۲‬اســت‪.‬‬ ‫ای‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـاران صعبالعـ‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬اشــاعه‬ ‫را بــه شــماره‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۸‬بسته‬ ‫ـنین اســتان توســط‬ ‫شــماره کارت‬ ‫و دیــدار بــا بیمـ‬ ‫خوداشــتغالی و‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫هــای و ‪۴۵‬‬ ‫خصوصوتعاونی‬ ‫‪ ۵۰۰‬یتیم و محسـ‬ ‫ســادات بــه‬ ‫بــا فقــرا‬ ‫رعایــت پروتکل‬ ‫است‪ .‬او در ادامه‬ ‫برایورودبخش‬ ‫هزار و‬ ‫زکات فطریــه‬ ‫ـاره غیــر عمد به‬ ‫هــای ایتــام بــا‬ ‫اموزشی‪،‬بسترسازی‬ ‫توزیعشــده‬ ‫حمایت میشوند‪.‬‬ ‫نیســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫جلوگیری از گســترش‬ ‫‪ ،۶۰۳۷۹۹۷۹۵‬کفـ‬ ‫طرح خانواده‬ ‫ـه امــداد در مــاه‬ ‫هزار حامی‬ ‫تولیدکننــده فقــر‬ ‫فعالیتهای اموزشــی‪،‬‬ ‫‪۰۰۶۷۸۶۹‬‬ ‫مجید مومنــی گفت‪:‬‬ ‫برنامههــای کمیتـ‬ ‫‪ ۶۰۳۷۰۹۹۷۹۵‬و کفاره‬ ‫کمیتــه امــداد‬ ‫ـود خروجی ان‬ ‫ـاکنان مناطق با امور‬ ‫برای ارائه‬ ‫بهداشــتی از‬ ‫ـه گزارش مهــر‪،‬‬ ‫این دیدارها که‬ ‫کارت ‪۰۰۷۶۱۳۴‬‬ ‫دیگر تولید میشـ‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اشــنایی سـ‬ ‫مبــارک رمضــان‬ ‫بـ‬ ‫بوده است که در‬ ‫مانند شماره‬ ‫‪۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰‬‬ ‫کــرد‪ :‬فقر جای‬ ‫ـان» در ایــام مــاه‬ ‫اســیبهای‬ ‫ترین اهــداف اجرای‬ ‫مبارک رمضان‬ ‫کارت ‪۰۸۴۴۰۱‬‬ ‫ـود؛ کمیتــه امداد‬ ‫استانی انجامشده‪،‬‬ ‫«ایــران مهربـ‬ ‫ـن ثبــت را از مهم‬ ‫جذب حامی برای‬ ‫عمد به شــماره‬ ‫تــه امداد میشـ‬ ‫مسئوالن‬ ‫‪ ۸۸۰۳۱۹۵۶۵‬نیز‬ ‫حقوقــی و قوانیـ‬ ‫صورت وارد کمی‬ ‫حضور جمعی از‬ ‫دستگیری از ایتام و‬ ‫خدمــات ان بــرای‬ ‫هایغیررسمیاستان‬ ‫طریق شمارهحســاب‬ ‫ـان اینکه با‬ ‫ـی بــه خانوادهها‬ ‫بهمنظور‬ ‫اجتماعــی اســت و‬ ‫شهریوسکونتگاه‬ ‫ـزار شــد‪ .‬او با بیـ‬ ‫است‪ .‬و یــا از‬ ‫هــای قابلتوجهـ‬ ‫ماه اورژانــس‬ ‫طرحبازافرینی‬ ‫و محســنین برگـ‬ ‫خود را واریز کنند ‪.‬‬ ‫توانمندی زماندار‬ ‫ایران کمک‬ ‫اینکه همزمان با‬ ‫ایتــام‬ ‫فطریههای‬ ‫خانوادههای مســتعد‬ ‫مرکزی در پویــش‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫مرکزیعنوان کرد‪.‬‬ ‫بیان اینکه کمیته‬ ‫ســایی اســتعداد‬ ‫گذشــته اســتان‬ ‫پویش مواسات و‬ ‫افزود‪ :‬گرفته‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬شنا‬ ‫کمیته امداد استان با‬ ‫در ســال‬ ‫ـوری را کسب کرد‪،‬‬ ‫سومین مرحله‬ ‫مرزبــان در ادامــه‬ ‫تشکر مدیرکل‬ ‫مهارتهای شــغلی‬ ‫مبارک رمضان‬ ‫مهربان رتبه دوم کشـ‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫شــکوفایی انها‪ ،‬توســعه‬ ‫محســنین توســط‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫ـداد ‪ ۶۵۰۰‬یتیــم و‬ ‫مشکات عاطفی‪،‬‬ ‫افــراد و‬ ‫میانگین همدلی‬ ‫تاکنــون تعـ‬ ‫ـگیری از مســائل و‬ ‫ـت میشــوند و‬ ‫و حرفهای‪ ،‬پیشـ‬ ‫ســعه ارتباطــات‬ ‫ـزار حامــی حمایـ‬ ‫‪ ،...‬تقویــت و تو‬ ‫‪ ۳۲‬هـ‬ ‫تــی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫تربی‬ ‫اردیبهشت‬ ‫نهضتاسفالتدر‬ ‫امین اب روستاهای‬ ‫وضعیت ت‬ ‫انجام بیش از‬ ‫تفرش بررسی شد‬ ‫اب در شهرستان‬ ‫ذاری‬ ‫‪ 25‬کیلومتر لولهگ‬ ‫حمایت‬ ‫‪ ۳۲‬هزار حامی از‬ ‫تا انتخابات‬ ‫اراکتحققیافت‬ ‫مشارکتپایین‬ ‫برنده ای ندارد‬ ‫مرکزیرتبهنخست‬ ‫صمتاستان‬ ‫سازمان کشور را کسب کرد‬ ‫شازند در سال ‪99‬‬ ‫بیش از ‪ 80‬درصد‬ ‫از داوطلبانانتخاباتباالی‬ ‫چهلسالهستند‬ ‫هدیه اینترنتی به نامزدهای‬ ‫انتخابات‪۱۴۰۰‬‬ ‫محسنین استان‬ ‫ایتام و‬ ‫‪m‬‬ ‫‪08‬‬ ‫پیگیریپرونده‬ ‫گورخرهایصفادشت ‬ ‫در بازرسیمحیط زیست‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت‬ ‫بر انتخابات استان مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫رصد داوطلبان‬ ‫حیت بیش از‪ ۸۶‬د‬ ‫تائید صال‬ ‫های اسالمی شهر‬ ‫شورا‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫تا اینجای کار و پیش از اغاز فرایند تبلیغات و مناظره های انتخاباتی‪ ،‬به نظر می رسد این دوقطبی علی الریجانی و ابراهیم رئیسی باشد که قرار است در بیست و هشتم‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫خردادماه به رای مردم گذاشته شود‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫وضعیتتامیناب‬ ‫روستاهایتفرش‬ ‫بررسی شد‬ ‫چرادولتبرحضور همهسالیقدر انتخاباتتاکیددارد؟‬ ‫((فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ))‬ ‫شماره اگهی مناقصه‪ 1400/47/16233 :‬مورخه‪1400/02/2۵ :‬‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناذربایجانغربیدرنظرداردمناقصهعمومیبیمهبدنهوبیمهشخص‬ ‫ثالث خودروهای سازمانی دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از‬ ‫جمله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه و شرکت در مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1400/02/27‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1400/02/27‬الی ‪1400/02/30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1400/03/09‬‬ ‫(مهلت زمانی انجام بارگزاری مدارک شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکت (الف) به حراست دانشگاه)‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخه ‪1400/03/10‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار رسالت‪ -‬انتهای کوی اورژانس‪ -‬ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه‬ ‫تلفن‪044-31937340 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪8۵193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪113۵970 :‬‬ ‫((امور قراردادها‪ ،‬مناقصات و مزایدات ))‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫«مشارکت حداکثری» کلید واژه ای است‬ ‫کــه رهبــر معظــم انقــاب و رئیس جمهــوری‬ ‫در ما ههــای اخیــر بارها بــر ان تاکید و تصریح‬ ‫کرده اند‪ .‬یکی از مسائلی که دولت نیز بر ان‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬متنوع بودن نامزدهاست که سبب‬ ‫شکوه و حضور بیشتر در انتخابات می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرناپالس‪ ۲۱ ،‬اردیبهش ـت ماه‬ ‫تنــا م انتخابــات ریاســت جمهــوری کلیــد‬ ‫ثب ‬ ‫خورد و بعد از ‪ ۵‬روز‪ ،‬ساعت ‪ ۱۸‬دیروز(شنبه)‬ ‫پایانیافت‪.‬‬ ‫علــی ربیعی ســخنگوی دولــت در همان‬ ‫تنــام‪ ،‬بــر لــزوم مشــارکت‬ ‫زمــان شــروع ثب ‬ ‫حداکثــری و حضــور همــه ســایق در رقابت‬ ‫پیش رو تاکید کرد و با یاداوری ســخنان رهبر‬ ‫معظــم انقالب کــه «هیچ چیز دیگــری جای‬ ‫انتخابات را برای کشــور و استحکام پایه های‬ ‫اقتــدار کشــور‪ ،‬نمی گیــرد‪ ،».‬انتخابــات را‬ ‫در ادامــه یــک فراینــد ‪ ۴۲‬ســاله از «تمریــن‬ ‫مرد مســاالری» خوانــد و تصریــح کــرد‪ ،‬همه‬ ‫شهــای سیاســی‪ ،‬اقشــار گوناگــون ملت‬ ‫گرای ‬ ‫و همــه ســایق بتواننــد نماینــده خــود را در‬ ‫ســطح نامزدهــای انتخاباتی داشــته باشــند؛‬ ‫ســطح فراگیــری و شــمول این حماســه بزرگ‬ ‫اراده ملی‪ ،‬باید متناسب با سطح چالش های‬ ‫ِ‬ ‫گوناگون داخلی و سطح تهدیدهای منطقه ای‬ ‫و جهانی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫تاکید رئیس جمهوری و بیانیه دولت‬ ‫دو روز بعد نیز رئیس جمهوری در مراســم‬ ‫حهــای مهم ملی با تاکیــد بر لزوم‬ ‫افتتــاح طر ‬ ‫رعایــت اخــاق انتخاباتــی در انتخابــات‬ ‫پی ـش رو‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬همه گروه ها و جناح ها‬ ‫باید در انتخابات شــرکت داشــته باشــند و با‬ ‫تنوع در نامزدهای انتخاباتی شــاهد شکوه و‬ ‫حضور مردم در انتخابات باشیم‪.‬‬ ‫همچنین همــان روز‪ ،‬دولــت در بیانیه ای‬ ‫بار دیگر تاکید کرد که همه مردم و جریانات‬ ‫متنوع فکری و سیاسی کشور‪ ،‬باید بتوانند در‬ ‫جمع نامزدهای انتخابات‪ ،‬گزینه ای را بیابند‬ ‫که بیانگر خواس ـت ها و نظرات انها باشــند و‬ ‫تصریح کرد‪ ،‬دولت عمیقا باور دارد که وحدت‬ ‫در حضــور‪ ،‬معنــا می یابــد و نــه در حــذف؛‬ ‫ضمن انکه فراهم ســاختن شرایط مشارکت‬ ‫سیاسی‪ ،‬حق شهروندان و تکلیفی بر حاکمان‬ ‫اســت و در مرد مســاالری دینی‪ ،‬بیش از انکه‬ ‫شهروندان در مشارکت‪ ،‬مکلف باشند‪« ،‬این‬ ‫حاکمان هســتند کــه مکلف انــد و موظف»‪.‬‬ ‫همچنین رئیس جمهوری پنجشنبه گذشته در‬ ‫شــصت و هفتمین هفته از افتتــاح طرح های‬ ‫مهم ملی کشور با تاکید بر لزوم رعایت اخالق‬ ‫انتخاباتــی در انتخابات پیش رو گفت‪ :‬همه‬ ‫حهــا و گروه ها باید در انتخابات شــرکت‬ ‫جنا ‬ ‫داشته باشند؛ تنوع در میان نامزدها پرجاذبه‬ ‫باشد‪ .‬جاذبه و شکوه از اینجا درست می شود‬ ‫همه این ها که می گوییم مردم در انتخابات‬ ‫بیایید و همه حضور پیدا کنید‪ ،‬اخرش به یک‬ ‫کلمــه برمی گردد و ان اینکه همه تالش کنیم‬ ‫که نامزدها متنوع باشند اگر تنوع را از نامزدها‬ ‫گرفتیــم شــکوه و حضــور را هــم از انتخابــات‬ ‫گرفتیم‪.‬اکنون با توجه به پایان مهلت ثبت نام‬ ‫نامزدهــای انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد‪ ،‬مواضــع‬ ‫برادر ارجمند‬ ‫جناب اقای حسن نوروزی‬ ‫رئیس محترم روابط عمومی شرکت‬ ‫مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫بــا نهایــت تاســف و تاثــر‪ ،‬انــدوه ازدســتدادن‬ ‫مــادر گرانقدرتــان را بــه شــما و خانــواده معــزز‬ ‫تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد بــزرگ‬ ‫بــرای ان مرحومــه‪ ،‬رحمــت و مغفــرت و بــرای‬ ‫بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت دارم‪.‬‬ ‫مازیار هوشمند ‪ -‬سرپرست روزنامه رویداد امروز‬ ‫رئیس جمهــوری و دولــت چه اهمیتــی دارد؟‬ ‫چرا دستگاه اجرایی کشور تا این حد نسبت‬ ‫به مشارکت حداکثری و حضور همه گروه ها‬ ‫و لــزوم پرهیــز ار «حــذف» ســایق هشــدار‬ ‫می دهد؟بــرای درک نگرانــی دولــت و رئیس‬ ‫ان‪ ،‬الزم اســت نگاهی گذرا داشــته باشیم به‬ ‫رونــد تحــوالت یک ســال گذشــته در صحنه‬ ‫سیاسی کشور‪.‬‬ ‫تصمیم مجلس برای تغییر قانون‬ ‫نخستین نگرانی ها از اخالل در مشارکت‬ ‫حداکثری مردم در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬به ماه های‬ ‫اغازیــن فعالیــت مجلس اصولگــرای یازدهم‬ ‫برمی گــردد کــه جمعــی از اعضــای ان طــرح‬ ‫اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫را در دســتور کار قــرار دادنــد؛ این طرح وقتی‬ ‫بیشــتر در فضای سیاســی کشــور مــورد توجه‬ ‫قرار گرفت که شرایط و پیش نیازهای خاصی‬ ‫بــرای داوطلبــان ریاســت جمهــوری مطــرح و‬ ‫شــائبه تحدید کــردن دایره انتخاب مــردم در‬ ‫سطحی وسیع ایجاد شــد‪.‬همزمان با بررسی‬ ‫و بازنویســی ایــن طــرح‪ ،‬بســیاری از فعــاالن‬ ‫سیاسی و حتی جامعه حقوقی کشور نسبت‬ ‫بــه محتوای ان هشــدار دادنــد و حتی برخی‬ ‫اصولگرایان نیز ان را تالش برای دوختن قانون‬ ‫بــه تن یک شــخص خــاص‪ ،‬تعبیر کردنــد‪ .‬از‬ ‫انجا که هر مصوبه ای در مجلس‪ ،‬نیاز به تائید‬ ‫شورای نگهبان قانون اساسی دارد‪ ،‬در جلسه‬ ‫فروردین مــاه این نهاد‪ ،‬ایرادهای قانونی این‬ ‫مصوبه اعالم شد و به این ترتیب به انتخابات‬ ‫خردادماهنرسید‪.‬‬ ‫از هیات های نظارت شوراها تا تصمیم‬ ‫شورای نگهبان‬ ‫از اوایــل اردیبهشــت ماه امســال‪ ،‬اخبــار‬ ‫نگران کننده ای از رد صالحیت اولیه نامزدهای‬ ‫شــوراهای اســامی شــهر و روستا منتشر شد تا‬ ‫حدی که ضمن اعتراض دولت و وزارت کشور‪،‬‬ ‫جلسه هایی با هیات مرکزی نظارت که طبق‬ ‫قانــون وابســته بــه مجلــس یازدهــم بودنــد‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬در ادامه روند انتخابات شوراها که‬ ‫قرار اســت همزمان با ریاست جمهوری برگزار‬ ‫شود‪ ،‬چند روز مانده به اغاز ثبت نام نامزدهای‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬شــورای نگهبــان تصمیــم‬ ‫خاصی را اتخاذ کرد که به موجب ان شرایط‬ ‫خاصــی بــرای داوطلبان تدارک شــده بــود و از‬ ‫محدودیت سنی تا سابقه مدیریتی و سیاسی‬ ‫را دربر می گرفت؛ نگرانی ها درباره این تصمیم‬ ‫شوراینگهبانبهسویه هایسیاسیانمحدود‬ ‫نماند و بســیاری از حقوقدانان نیز ان را مغایر‬ ‫بــا مصرحــات قانون اساســی نظــام جمهوری‬ ‫اســامی بــراورد کردنــد و نســبت بــه اجرایی‬ ‫شــدن ان هشــدار دادنــد‪.‬در کنــار انتقادهــای‬ ‫وسیع برخی احزاب و شخصیت های سیاسی‪،‬‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبــان در چنــد نوبت بر‬ ‫اجرایی شــدن مصوبه پای فشــرد و تاکید کرد‬ ‫این تصمیم غیرقابل برگشت است‪ .‬در همین‬ ‫شــرایط یــک روز مانــده بــه اغــاز ثبت نا مهــا‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون‬ ‫اساسی کشور‪ ،‬به وزارت کشور دستور داد روند‬ ‫ثبت نام باید طبق قوانین موجود و نه مطابق‬ ‫مصوبهجدیدشوراینگهبان‪،‬طیشود‪.‬‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫با ما‬ ‫در تماس‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫مشارکت پایین‬ ‫برنده ای ندارد‬ ‫رئیس مجلس گفت‪ :‬تعداد‬ ‫فهــای‬ ‫زیــاد نامزدهــا از طی ‬ ‫سیاســی مختلــف نشــانگر ان‬ ‫است که نخبگان سیاسی کشور‬ ‫باســلیقه های مختلــف هم فراینــد انتخاباتــی در ایران‬ ‫را پذیرفته انــد و هــم جایگاه ریاســت جمهــوری را موثر‬ ‫دانســته و اختیــارات کافــی بــرای ایجاد تحــول و تغییر‬ ‫بــرای ان قائــل هســتند‪ .‬به گــزارش فــارس‪ ،‬محمدباقر‬ ‫قالیبــاف گفت‪:‬تعــداد زیــاد نامزدهــا نشــان می دهــد‬ ‫طیف های مختلف سیاســی اختیارات رئیس جمهــور را‬ ‫کافــی می دانند‪ .‬او افزود‪ :‬موضوع مهم دیگر این روزها‬ ‫بحــث انتخابات ریاســت جمهوری اســت که بــا پایان‬ ‫تنــام نامزدهــا وارد مرحله جدی خود شــده‬ ‫یافتــن ثب ‬ ‫است‪ .‬تعداد زیاد نامزدها از طیف های سیاسی مختلف‬ ‫نشانگر ان است که نخبگان سیاسی کشور باسلیقه های‬ ‫مختلفهمفرایندانتخاباتیدرایرانراپذیرفته اندوهم‬ ‫جایگاهریاستجمهوریراموثردانستهواختیارات کافی‬ ‫برای ایجاد تحول و تغییر برای ان قائل هستند‪ .‬قالیباف‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضــور پرشــمار نامزدهای شــاخص‬ ‫طلیعــه امیدوارکننده ای برای برگزاری انتخاباتی پرشــور‬ ‫با مشارکت باال محسوب می شود‪ .‬جدی شدن فضای‬ ‫رقابتی و مشارکت باالی مردم به نفع کشور و خواسته‬ ‫تمام دلسوزان ایران سرافراز است‪ .‬رئیس مجلس اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تبدیل این شور انتخاباتی به مشارکت قطعی‬ ‫در انتخابــات در صورتــی اتفاق می افتــد که نامزدهای‬ ‫انتخابــات و جریان های وابســته به ا نهــا به این مهم‬ ‫اعتقاد داشته باشند که امیدافرینی و ترسیم افق روشن‬ ‫پیشروی کشوروارائهراهکارهایعملیاتیبرایدستیابی‬ ‫به ان امری ضروری برای افزایش مشارکت در انتخابات‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬نامزدهای محترم این دوره از انتخابات‬ ‫وحامیانان هابایدبااهتمامیبیشتراز دوره های گذشته‬ ‫در رعایت موازین شرعی و اخالقی از تخریب یکدیگر‬ ‫و طــرح ادعاهــای غیرمنصفانه علیه رقیبــان با جدیت‬ ‫بپرهیزند چراکه این گونه اقدامات درنهایت باعث سیاه‬ ‫نمایی از وضعیت کشور شده و مردم را به غلط نسبت‬ ‫بهایندهپیشروی کشور ناامیدمی کند‪.‬‬ ‫قالیباف خاطرنشــان کرد‪ :‬ملت شــریف ایران خود‬ ‫بهتر از هرکســی می داند که قدرت اصلی ایران ســربلند‬ ‫مــا در پشــتوانه مردمــی ان اســت‪ ،‬افزایش ایــن قدرت‬ ‫مردمی مســتقیما بــه تامین منافع ملــی در عرصه های‬ ‫مختلف بین المللی در برابر دشــمنان مردم ایران منجر‬ ‫خواهد شــد‪ .‬مردم عزیز ما به این مســئله توجه جدی‬ ‫دارند کهرئیس جمهوربه عنوانعالی ترینمسئولاجرای‬ ‫کشور مهم ترین نقش را در شئون مختلف زندگی انان‬ ‫ایفا می کند و بدیهی است که با توجه به اهمیت این‬ ‫مسئله استفاده نکردن از ظرفیت مشارکت در انتخابات‬ ‫برای تاثیرگذاری در سرنوشت خود به منافع خود مردم‬ ‫در تمام گروه های اجتماعی اسیب خواهد رساند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس اضافه کرد‪ :‬مشارکت پایین هیچ برنده ای ندارد‬ ‫مردم از حق خود برای ریل گذاری دستگاه اجرایی کشور‬ ‫اســتفاده کننــد و اینــده را با خواســت و مشــارکت خود‬ ‫بسازند‪ .‬او افزود‪ :‬امروز فرصت مناسبی است که همه ما‬ ‫باهرسلیقهوجناح بندیسیاسیوباهرعقیدهونگرشی‬ ‫دست به دستهمدهیمتابهفرمودهرهبرانقالبایران‬ ‫قوی را بسازیم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 80‬درصد از‬ ‫داوطلبان انتخابات باالی‬ ‫چهل سال هستند‬ ‫جمــال عــرف‪ ،‬رئیــس ســتاد‬ ‫انتخابات کشــور اظهار کــرد‪ :‬ما‬ ‫از ‪ ۲۱‬اردیبهشــت بــه مدت پنج‬ ‫روز ثبت نام ها را داشــتیم‪ .‬سنت‬ ‫سیاسی در کشور دارد شکل می گیرد که روز اخر تعداد‬ ‫شتــری ثبت نام کنند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬او در همین‬ ‫بی ‬ ‫راســتا ادامــه داد‪ :‬تــا پایــان روز چهارم ‪ ۳۰۴‬نفــر و در روز‬ ‫اخــر به تنهایــی ‪ ۲۸۸‬نفــر امدند‪ .‬درمجمــوع ‪ ۵۹۲‬نفر‬ ‫مراجعه کردند‪ .‬او سپس گفت‪ :‬دوره گذشته‪ ۱۶۳۶‬نفر‬ ‫برای ثبت نام اقدام کرده بودند و در این دوره ‪ ۶۸۶‬نفر‬ ‫حاضر شدند‪ .‬به نظرم روند عقالیی و منطقی طی شده‬ ‫است‪ .‬ما بر اساس ماده ‪ ۳۵‬قانون بر این مورد تاکیدات‬ ‫زیادی داشتیم‪ .‬من هم همیشه می گفتم افراد خود را با‬ ‫این قانون مطابقت بدهند و بعد برای ثبت نام بیایند‪.‬‬ ‫رئیسستادانتخابات کشور در رابطهباجنسیتثبت نام‬ ‫کننــدگان گفت‪ 93 :‬درصــد اقایــان و ‪ 7‬درصد خانم ها‬ ‫بودند‪ .‬دوره قبل ‪ ۹۲‬اقایان و ‪ ۸‬درصد خانم ها بودند‪.‬‬ ‫او سپس با اشاره به ترکیب سنی ثبت نام کنندگان گفت‪:‬‬ ‫کسانی که باالی ‪ ۴۰‬سال هستند جمعیت بیش ترمان‬ ‫بود‪ .‬بیش از ‪ 80‬درصد در رنج ‪ ۴۰‬و ‪ ۷۵‬سال هستند‪.‬‬ ‫هدیه اینترنتی به‬ ‫نامزدهای انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات در مراســم‬ ‫رونمایــی از ابررایانه ســیمرغ در‬ ‫دانشــگاه امیرکبیر گفت‪ :‬وزارت‬ ‫ارتباطات بســته های ارتباطی را‬ ‫برای تبلیغات کاندیداهای تائید‬ ‫صالحیتشدهانتخاباتریاستجمهوریدر نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی افزود‪ :‬این بسته ها برای‬ ‫اســتفاده کاندیداها از زیرساخت های فناوری اطالعات‬ ‫در نظر گرفت هشــده که از فضــای مجازی برای تبلیغات‬ ‫خوداستفاده کنند‪.‬وزیرارتباطات گفت‪:‬هماهنگی های‬ ‫الزم به منظور توزیع عادالنه این بسته ها از طریق ستاد‬ ‫انتخابات کشور صورت خواهد گرفت‪ .‬جهرمی افزود‪:‬‬ ‫به زودی جزئیات این بسته های ارتباطی را به کاندیداها‬ ‫اعالممی کنیم‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫رویداد‬ ‫امکان شکل گیری دوقطبی رئیسی‪-‬الریجانی وجود دارد‬ ‫خیلیدورخیلینزدیک‬ ‫ابراهیم رئیســی در سخنرانی پس از ثبت نام‬ ‫بــرای حضــور در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫اعــام کــرد کــه ب هصــورت مســتقل داوطلــب‬ ‫شرکت در انتخابات شده است‪ .‬اعالم موضعی‬ ‫که اصولگرایان را در شوک فروبردهاست چراکه‬ ‫او گزینــه نخســت احــزاب مختلــف اصولگرا در‬ ‫فرایند بررســی نامزد های مخالف جریان راست‬ ‫ایــران به شــمار می رفت و اجمــاع قابل توجهی‬ ‫بر ســر او شــکل گرفته بود؛ به گون ـه ای که اغلب‬ ‫داوطلبان اصولگرا اعالم کرده بودند در صورت‬ ‫کاندیداتوری رئیسی یا ثبت نام نخواهند کرد یا‬ ‫در فرایند انتخابات به سود او انصراف خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد ‪ ۲۴‬موضع گیری رئیســی در‬ ‫ورود مستقل به انتخابات‪ ،‬به نوعی به طور ویژه‬ ‫رد تصمیم شورای وحدت اصولگرایان به رهبری‬ ‫ایت اهلل موحدی کرمانی نیز به شمار می رود که‬ ‫رئیســی را به عنــوان گزینــه نخســت خــود بــرای‬ ‫ورود به انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬اعالم کرده و با ارسال‬ ‫نامه ای به او خواسته بودند برنامه های خود را‬ ‫ارائه کند‪ .‬اعالم بر ورود مســتقل به انتخابات‪،‬‬ ‫امــا نه تنهــا اب پا کــی روی دســت اصولگرایان و‬ ‫جناح انقالبیون ارزشی ریخت و تاکیدی بر این‬ ‫بود که رئیســی اساسا سازوکار اصولگرایان را به‬ ‫رســمیت نشــناخته بلکــه بســیاری از مخاطبــان‬ ‫خود را که ازنظر فکری در این نحله فکری جای‬ ‫دارند را از خود طرد کرد‪.‬‬ ‫از شعار تا واقعیت‬ ‫تنــام اصــرار‬ ‫ابراهیــم رئیســی در روز ثب ‬ ‫داشت‪ ،‬کسی به نفع او انصراف ندهد‪ .‬کسانی‬ ‫تنــام کــرده بودنــد و شــانس چندانی در‬ ‫کــه ثب ‬ ‫انتخابات نداشتند‪ ،‬این تصور را داشتند که بعد‬ ‫از ثبت نام با انصراف از انتخابات‪ ،‬سهمیه ای در‬ ‫کابینه ابراهیم رئیسی داشته باشند؛ چهره هایی‬ ‫همچون ســعید محمد و ســعید جلیلی و رســتم‬ ‫قاســمی و فریــدون عباســی بــا همیــن تصــور‬ ‫تنــام کردنــد امــا ابراهیــم رئیســی ان قدر به‬ ‫ثب ‬ ‫رای خود مطمئن بود که گفت کسی به نفع او‬ ‫انصــراف ندهد‪ .‬معنای این جمله ان اســت که‬ ‫او قرار نیســت به دیگران در کابینه خود ســهم‬ ‫بدهــد‪ .‬هرچنــد ایــن اتفــاق در عالــم واقعیــت‬ ‫تقریبــا محــال اســت و کابینــه احتمالی رئیســی‬ ‫از ترکیــب همین چهره ها انتخاب خواهد شــد‪،‬‬ ‫بااین حال رئیســی عالقه داشــت این پیام را به‬ ‫جامعه منتقل کند که کابینه او کابینه سهمیه ای‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ابراهیــم رئیســی در حالــی از ورود مســتقل‬ ‫خودش سخن گفته که تمام صفحات رسانه های‬ ‫اصولگــرا در اختیــار او هســتند و هرکدام در حال‬ ‫هجمه به علی الریجانی برای حذف او هستند؛‬ ‫بنابرایــن اینکــه رئیســی بگویــد مســتقل امــده‪،‬‬ ‫چندان به واقعیت نزدیک نیست‪.‬‬ ‫دوقطبی شکل می گیرد؟‬ ‫یکــی از دوقطبی های پیش بینی شــده برای‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری ســیزدهم در‬ ‫میــان افــراد مختلــف‪ ،‬دوقطبــی الریجانــی و‬ ‫رئیســی اســت که همــواره موردتوجــه ناظران‬ ‫و کارشناســان بــوده و در نظرســنجی‪‎‬های‬ ‫انجام شــده نیــز ایــن دوگانــه موردبررســی‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬اکنــون و بــا پایــان مهلــت‬ ‫ثبت نــام داوطلبــان انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬پیش بینی هــا محقــق شــد و تــا‬ ‫اینجــای کار و پیــش از اغــاز فراینــد تبلیغات و‬ ‫مناظره هــای انتخاباتــی‪ ،‬بــه نظر می رســد این‬ ‫دوقطبــی علــی الریجانــی و ابراهیــم رئیســی‬ ‫باشــد کــه قــرار اســت در بیســت و هشــتم‬ ‫خردادمــاه به رای مردم گذاشــته شــود‪ .‬نحوه‬ ‫ورود ایــن دو فــرد بــه فراینــد انتخابــات نیــز‬ ‫تاییــدی بر این گمانه زنی اســت چراکه نشــان‬ ‫داد ایــن افــراد خود نیز از موقعیتشــان در این‬ ‫انتخابــات و همچنیــن پتانســیل رقیــب باخبــر‬ ‫هســتند‪ .‬رئیســی و الریجانــی در بــدو ورود به‬ ‫انتخابــات بــه یکدیگــر تاختنــد تــا صف بنــدی‬ ‫نامزدهــای انتخابــات یــک مــاه مانــده بــه‬ ‫برگزاری شفاف تر شود‪.‬‬ ‫علــی الریجانی در ســخنانی پس از ثبت نام‬ ‫در جمــع خبرنــگاران گفت که حوزه اقتصاد نه‬ ‫«پــادگان» اســت و نــه «دادگاه» کــه بــا تشــر و‬ ‫دســتور اداره شود‪ .‬الریجانی مشــخصا ابراهیم‬ ‫رئیســی رئیــس دســتگاه قضــا و حامیانــش را‬ ‫خطــاب قــرارداد که در لباس نظامی و در ردای‬ ‫کاندیــدای پوششــی پــا به عرصــه گذاشــته اند‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسی نیز پس از ثبت نام در انتخابات‬ ‫تصمیــم گرفــت تــا از میــان همــه نامزدهــا و‬ ‫اظهارنظرهــای مطرح شــده‪ ،‬الریجانــی را بــرای‬ ‫حملــه خطــاب قــرار دهــد و بگویــد بانیــان و‬ ‫شــرکای وضع موجــود نمی توانند تحــول ایجاد‬ ‫کننــد‪ .‬ابراهیــم رئیســی و علــی الریجانــی زنگ‬ ‫اول رقابــت در مقابــل یکدیگــر را نواختنــد و‬ ‫حامیانشــان را صف بنــدی کردنــد‪ .‬حامیــان‬ ‫رئیســی فعــا الریجانــی را نمــاد ارتبــاط بــا‬ ‫انگلســتان می داننــد‪ .‬برخــی رقبــای ابراهیــم‬ ‫رئیســی گفته بودنــد او برای ورود به انتخابات‬ ‫بــا رهبری صحبت نکرده اســت‪ .‬ســعید محمد‬ ‫در اخریــن نشســت خبــری خــود در باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان گفتــه بــود کــه رئیســی برای‬ ‫ورود به انتخابات اذن ندارد‪ .‬اطالعات دقیقی‬ ‫از ایــن موضــوع در دســت نیســت امــا حضــور‬ ‫لحظه اخری ابراهیم رئیســی نشان می دهد که‬ ‫چنین اتفاقی دور از واقعیت نیست‪.‬‬ ‫دولت هایجهاندر برابرجنایاترژیمصهیونیستیسکوتنکنند‬ ‫محسنرضاییدرحسابتوئیترخودبااشارهبهجنایاترژیمصهیونیستیدرنوارغزهنوشت‪ :‬دولت هایجهان‬ ‫حتیاگردربارهریشه هاىتاریخىبحراندرفلسطینیاحقوقمردمفلسطینوعدممشروعیترژیمصهیونیستی‪،‬‬ ‫موضعمتفاوتیدارند‪،‬نبایددربرابرجنایاتوکشتارصدهاانسانوتخریباقامتگاه هاومراکزتجارىوحتیدفاتر‬ ‫نالمللىوبه ویژهکشتار کودکانفلسطینی‪،‬سیاستسکوتوتوجیهدرپیشگیرند‪.‬‬ ‫رسانه هاىبی ‬ ‫خبر‬ ‫بدرقهپیکراکبرترکانتاخانهابدی‬ ‫ســعید اله بداشتی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫و مشــاور اکبر تــرکان‪ ،‬در خصوص درگذشــت «اکبر‬ ‫تــرکان» گفت‪ :‬مرحوم ترکان در دولت میرحســین‬ ‫موســوی تــا پایــان دولت هاشــمی مســئولیت های‬ ‫مختلف ازجمله ســازمان صنایع دفاع تا وزیر دفاع‬ ‫داشــتند‪ .‬او طبقه نظامی صنایع دفــاع و وزیر راه و‬ ‫ترابــری و مســئولیت های مختلــف در دولــت اقای‬ ‫دکتــر روحانــی کــه نقش کلیــدی در پیــروزی تفکر‬ ‫اعتدالی درمجموع نزدیکان حسن روحانی داشتند‬ ‫و به عنوان مدیر اســتراتژیک همواره از سال ها قبل‬ ‫هم در مرکز تحقیقات استراتژیک با حسن روحانی‬ ‫همکاری می کردند‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪ :‬اما در‬ ‫دولت حسن روحانی به دلیل اعتقاد و باورشان به‬ ‫حــوزه جوانــان گفتند که من هیچ گونه مســئولیت‬ ‫اجرایــی قبــول نمی کنــم و غیــر از مســئولیت های‬ ‫اجرایی دولت پیشــنهاد وزارتــی را قبول نکردند و‬ ‫درواقع به مشاورت رئیس جمهور اکتفا کردند‪ .‬اله‬ ‫بداشــتی ادامــه داد‪ :‬حقیقتــا در همیــن دوره ای که‬ ‫به عنوان مشاور رئیس جمهور عمل کردند خدمات‬ ‫و زحمات زیادی کشیدند و صادقانه بدون تملق و‬ ‫رودربایستی اگر نقدی هم داشتند می گفتند و چه‬ ‫در حــوزه اقتصــادی و چه غیراقتصادی نظراتشــان‬ ‫را بــه رئیس جمهــور و بــه دولت اعــام می کردند‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬از مهم ترین ویژگی های شــخصیتی‬ ‫مرحوم ترکان شاید بخواهیم بگوییم دانش بسیار‬ ‫پر غنیمت و بروز از حوزه هایی که با ان درگیر بودند‬ ‫و از او چهره علمی درعین حال اجرایی ترسیم کرده‬ ‫بود‪ .‬او جزو اولین فارغ التحصیالن دانشگاه شریف‬ ‫بودنــد و ازنظر علمی پرورش یافته بهترین اکادمی‬ ‫دانشگاه های کشور بودند و از طرف دیگر دوره های‬ ‫مدیریت و دکترای مدیریت استراتژیک داشتند‪ .‬او‬ ‫یهــای مرحــوم تــرکان را رک گویــی و‬ ‫یکــی از ویژگ ‬ ‫صداقــت و صریــح الهجه بــودن ذکر کــرد و افزود‪:‬‬ ‫با هیچ کس تعارف نداشــت و سعی می کرد خیلی‬ ‫خوب ببیند و خوب بگوید و نکته دیگر این است‬ ‫کــه به جوان گرایی اعتقاد داشــت و بیان می کرد و‬ ‫سعی می کرد تا انجا که توان داشت پایبند باشد‪.‬‬ ‫دوره ای کــه در نفت بودند تعریف می کردند یک‬ ‫کادر نیروهــای متخصــص جــوان را در دوره نفــت‬ ‫تربیت و کادرسازی کردند‪ ،‬جانشین پروری کردند‪.‬‬ ‫چه در ادوار مختلف و مناطق ازاد سعی می کردند‬ ‫کــه برای اولیــن در دولت روحانی حوزه دســتیاران‬ ‫جوان را او تعبیه کردند و پای کارش هم ایســتادند‬ ‫و بســیاری از جوانان که در ان زمان دســتیار جوان‬ ‫بودنــد االن در جاهــای مهــم مدیریتــی مشــغول‬ ‫فعالیتهستند‪.‬‬ ‫اله بداشتی ادامه داد‪ :‬من به همه عالقه مندان‬ ‫و دوســتداران مرحــوم تــرکان تســلیت می گویــم و‬ ‫اعالم می کنم که امروز ساعت ‪ ۸‬مراسم تشییع با‬ ‫حفظ پروتکل های بهداشتی از منزل ان مرحوم در‬ ‫اجودانیه‪ ،‬خیابان شــهید ســباری اغاز می شود و در‬ ‫بهشت زهرا ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق ازاد اسیب زا است‬ ‫رئیس جمهوری ساختار اقتصاد دولتی برای اداره‬ ‫مناطق ازاد را اسیب زا توصیف کرد و گفت‪ :‬توسعه‬ ‫اقتصــادی مناطق ازاد بایســتی با تشــویق و ایجاد‬ ‫امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی انجام شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ،‬حسن روحانی با بیان اینکه گشایش در‬ ‫فعالیت هایاقتصادیمناطقازادبایستیهمچنان‬ ‫از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجــی‪ ،‬اعتمادســازی‪ ،‬ایجــاد انعطــاف بــرای‬ ‫بازاریابــی و مشــارکت در بازارهــای منطق ـه ای و‬ ‫جهانــی تــداوم یابد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت تاکیــد دارد که‬ ‫توســعه اقتصادی مناطق ازاد بایســتی با تشــویق‬ ‫و ایجــاد امنیــت اقتصادی بــرای بخش خصوصی‪،‬‬ ‫انجام شــود‪ .‬روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد‬ ‫دولتــی در ایــن مناطــق امــکان مدیریــت کیفــی‬ ‫و هدایــت ســرمایه گذاری را کاهــش می دهــد‬ ‫و اســیب زا خواهــد بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تقویــت بخــش‬ ‫خصوصــی و نظــارت شــفاف و قانونمنــد از طریق‬ ‫رعایت قوانین و مقررات معتبر بین المللی‪ ،‬نه تنها‬ ‫اعتمــاد فعاالن اقتصــادی را تقویت می کند‪ ،‬بلکه‬ ‫انگیــزه ا نهــا را بــرای ورود به ایــن مناطق افزایش‬ ‫می دهــد‪ .‬رئیس جمهــوری اظهــار داشــت‪ :‬الزمــه‬ ‫حضــور عزتمندانــه و موفــق در تجــارت جهانــی و‬ ‫بازارگشایی صادراتی‪ ،‬فراهم اوردن محیط مساعد‬ ‫با عرف تجارت بین الملل و سازمان های منطقه ای‬ ‫و جهانــی اســت و هــر چــه انگیزه ســرمایه گذاری‬ ‫اقتصادی بیشتر شود و تنش های مختلف سیاسی‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬امکان توسعه فعالیت های تولیدی‬ ‫و صادراتــی و درنهایــت گــذار از اقتصــاد نفتــی و‬ ‫دولتــی به اقتصــاد مولد افزایــش خواهد یافت‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تامین‬ ‫زیرســاخت ها در ایــن مناطــق صرفــا در حیطــه‬ ‫اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی های‬ ‫کالن در حــوزه منافــع و اقتصاد ملی و منطقه ای‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در سیاســت خارجــی بایــد‬ ‫زمین ههــای رفــع موانــع کالن هم فراهم شــود تا‬ ‫تهــا و فرصت های‬ ‫اقتصــاد ایــن مناطق از ظرفی ‬ ‫خارجی و منطقه ای محروم نشود‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬با بررسی پیشنهادهای شورای‬ ‫عالــی مناطــق ازاد‪ ،‬در جهــت رفــع موانــع تولید و‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬مقرر شدهمهدستگاه هایذی ربط‪،‬‬ ‫همــکاری الزم را بــا دبیرخانــه شــورای عالــی بــه‬ ‫عمل اورده و رفع موانع مربوطه در صورت جلسات‬ ‫مشترک‪ ،‬به تصویب برسد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نتایجبررسیصالحیت ها‬ ‫تا ‪ 10‬روز دیگر اعالم می شود‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبان‬ ‫انتخابات (‪ ۲۷‬خرداد)‪ ،‬فرصت‬ ‫گفــت‪ :‬بررســی صالحیت هــا از‬ ‫تبلیغات دارند‪ .‬البته امســال بر‬ ‫روز گذشــته در شــورای نگهبــان‬ ‫اســاس شــرایط کرونــا‪ ،‬عمدتــا‬ ‫اغازشــده‪ ،‬البتــه طبــق قانــون‬ ‫تبلیغاتدر رسانه هاخواهدبود‬ ‫اگــر ایــن ‪ ۵‬روز کافــی نبــود‪ ،‬ما‬ ‫و تبلیغــات در فضای عمومی‪،‬‬ ‫عباسعلی‬ ‫کدخدایی‬ ‫می توانیــم این فرصــت را ‪ ۵‬روز‬ ‫بــر اســاس وضعیــت هر شــهر و‬ ‫نهایتا‬ ‫دیگــر تمدیــد کنیم ولــی‬ ‫اســتان تعیین و توســط وزارت‬ ‫‪ ۱۰‬روزه بایــد نتایــج بررســی صالحیت هــا را بــه کشــور اعالم خواهد شــد‪ .‬او با تاکید بر اینکه ما‬ ‫وزارت کشور اعالم کنیم‪ .‬عباسعلی کدخدایی‪ ،‬از ابتدا اعالم کرده ایم که هم سالمت انتخابات‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی درباره و هم ســامت مردم برای ما مهم اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری داشت‪ :‬خوشبختانه دوستان ما در وزارت کشور‬ ‫و اغاز فرایند بررســی صالحیت ها‪ ،‬گفــت‪ :‬از ‪ ۲۱‬تدابیر خوبی در این حوزه داشته اند و امیدواریم‬ ‫اردیبهشت ماه جاری ثبت نام ها شروع شده و به که مشکل خاصی نباشد؛ تاکنون پیش بینی ها و‬ ‫مدت‪ ۵‬روز ادامه داشت و تا ساعت‪ ۱۸‬روز شنبه اموزش هایــی که بــرای عوامل نظارتی نیاز بوده‬ ‫روند ثبت نام ها پایان یافت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬او را انجام دادیم و مشــکل خاصی بر ســر راهمان‬ ‫افزود‪:‬خوشبختانهثبت نام هاروندخوبیداشت نمی بینیم و امیــدوارم ‪ ۲۸‬خرداد هم مشــارکت‬ ‫و با توجه به مصوبه شورای نگهبان‪ ،‬ما به عنوان پرشــور مــردم را در انتخابــات شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫گام اول‪ ،‬راضــی هســتیم‪ ،‬چراکــه ثبت نام هــای ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی‬ ‫بی رویه خیلی کمتر بود‪ .‬تعداد کسانی که برای دربــاره الکترونیکــی بــودن بخش هایــی از‬ ‫ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرده اند‪ ۵۹۲ ،‬انتخابــات نیــز گفــت‪ :‬امســال چنــد انتخابات‬ ‫نفر بوده اند و طبیعتا شــورای نگهبان صالحیت هم زمــان داریــم؛ انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫کسانی که شرایط اعالم شده را داشته باشند‪ ،‬در و شــوراها‪ ،‬به صورت سراسری برگزار می شوند‬ ‫بررسیصالحیت هارسیدگیخواهد کردو کسانی و دو انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫کــه ان شــرایط را نداشــته باشــند‪ ،‬کنــار گذاشــته خبــرگان رهبری‪ ،‬میان دوره ای هســتند و صرفا‬ ‫خواهند شــد‪ .‬سخنگوی شــورای نگهبان با بیان در برخــی حوزه هــای انتخابیــه برگــزار خواهد‬ ‫اینکه فرصت قانونی برای بررسی صالحیت ها‪ ،‬شد‪ .‬کدخدایییاداور شد‪:‬در انتخاباتسراسری‪،‬‬ ‫‪ ۵‬روز است اما این بازه قابل تمدید به‪ ۱۰‬روز هم ماطبققانونفقطبرانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫هست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بررسی صالحیت ها از امروز نظارت می کنیم و نظارت بر انتخابات شوراها بر‬ ‫در شورای نگهبان اغاز می شود‪ ،‬البته طبق قانون عهدهمجلساستوظاهرادر انتخاباتشوراها‪،‬‬ ‫اگراین‪ ۵‬روز کافینبود‪،‬مامی توانیماینفرصت در برخــی شــعبه ها بناشــده که انتخابــات تمام‬ ‫را ‪ ۵‬روز دیگر تمدید کنیم ولی نهایتا ‪ ۱۰‬روزه باید الکترونیــک باشــد چون شــرایط ســاده تری دارد‬ ‫نتایــج بررســی صالحیت هــا را بــه وزارت کشــور اما در انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬مراحل احراز‬ ‫اعالم کنیم‪ .‬کدخدایی اضافه کرد‪ :‬بعد از اعالم هویت و تجمیع‪ ،‬الکترونیکی هستند اما مرحله‬ ‫اسامینهایینامزدها‪،‬فرصتتبلیغاتانتخابات اخذ ارا‪ ،‬همچنان به صورت دستی برگزار خواهد‬ ‫اغــاز می شــود و کاندیداها تا یک روز قبــل از روز شد‪.‬‬ ‫میزانمشارکتبا نزدیک شدنبه‬ ‫انتخاباتباال می رود‬ ‫نایب رئیس شــورای ائتالف‬ ‫رویکرد واحدی برسیم هرچند‬ ‫نیروهای انقالب گفت‪ :‬هر چه‬ ‫فکــر می کنــم در انتخابــات‬ ‫به زمــان انتخابــات ‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫ریاســت جمهوری رویکــرد‬ ‫کتــر می شــویم میــزان‬ ‫نزدی ‬ ‫واحدی را شاهد باشیم‪ .‬چمران‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫باالتر‬ ‫مشــارکت‬ ‫دربــاره شــعارهای انتخاباتــی‬ ‫مهدی چمران‬ ‫با امدن رئیسی شاهد مشارکت‬ ‫بــرای مبــارزه بــا فســاد و ابــراز‬ ‫حداکثریخواهیمبود‪.‬‬ ‫امیدواری از اینکه این شــعارها‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی چمــران‪ ،‬انتخابات عملی شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مبارزه با فساد‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد ریاست جمهوری را از اهمیت بیشتری تالش کردیم تا بیشتر به سمت شهر الکترونیک‬ ‫نسبت به سایر انتخابات توصیف کرد و گفت‪ :‬برویم و موفق شــدیم و این روند ادامه دارد تا‬ ‫در شهرهای کوچک و برخی مناطق انتخابات ریشــه فســاد را بتوانیم خشــک کنیم‪ .‬او درباره‬ ‫شوراهای شهر و روستا پرشور برگزار می شود و ما لیست نهایی شورای ائتالف نیروهای انقالب در‬ ‫االن درگیر این موضوع هســتیم‪ .‬زمان تبلیغات انتخابات شورای شهر و روستا‪ ،‬گفت‪ :‬ما هنوز به‬ ‫شورای شهر یک هفته است و ریاست جمهوری فهرستی نرسیدیم‪ .‬مجمعی را تشکیل دادیم و‬ ‫‪ ٢٠‬روز است امیدوارم این نقیصه برطرف شود‪ ٦٢ .‬هزار نفر نام نویسی کردند و ما این داوطلبان‬ ‫عضــو شــورای ائتــاف نیروهای انقــاب افزود‪ :‬را به مجمع می دهیم تا رای گیری شود و هنوز به‬ ‫انشقاقی میان شــورای وحدت و ائتالف وجود لیستسهبرابرینرسیدیموهنوز معلومنیست‬ ‫داشت که امیدواریم در انتخابات شورای شهر به این افراد در مجمع بیایند یا خیر‪.‬‬ ‫الریجانیاصالح طلبنیست‬ ‫نماینــده ادوار مجلــس و‬ ‫طبــق ترتیبــی کــه اتخاذشــده‬ ‫فعــال سیاســی اصالح طلــب‬ ‫بناســت بعــد از ثبت نا مهــا از‬ ‫گفــت‪ :‬الریجانــی خــودش هم‬ ‫بین داوطلبان ثبت نام شده یک‬ ‫هیچ وقــت ادعــا نکــرده کــه‬ ‫یــا چنــد نفــر بــا رای گیــری برای‬ ‫اصالح طلــب اســت و اعضــای‬ ‫انتخابــات تعییــن شــوند‪ ،‬ولی‬ ‫محمود صادقی‬ ‫جبهــه اصالحات بــا ورود علی‬ ‫هنوز هممشخصنیستوباید‬ ‫الریجانــی به عنــوان فــردی‬ ‫این اقدامات را به بعد از فرایند‬ ‫اصالح طلــب مخالــف هســتند‪ .‬شــرایط فعلی احراز صالحیتشوراینگهبانموکول کنیم‪.‬‬ ‫متفاوت است و تجربه جبهه اصالحات از سال‬ ‫صادقی توضیح داد‪ :‬بعد از اعالم نظر شورای‬ ‫‪ ۹۲‬مطلوبنیست‪.‬‬ ‫نگهبــان تمــام داوطلب ها به نفع یــک کاندیدا‬ ‫محمــود صادقــی بــا اشــاره به پایــان مهلت کنــار خواهند رفــت‪ .‬نامزد نهایی یکی از ‪ ۱۴‬نفر‬ ‫پن ـج روزه ثبت نــام انتخابــات ریاســت جمهوری اعالمــی جبهــه اصالحــات خواهــد بــود و علی‬ ‫سیزدهم گفت‪ :‬در نظرسنجی های مردمی برای الریجانی به هیچ وجه جــزو کاندیدا های جبهه‬ ‫ویژگ ‬ ‫یهــای رئیس جمهــور اینــده عدالــت اولین اصالح طلبــان نیســت‪ ،‬زیــرا اصــا اصالح طلــب‬ ‫شــاخصه اســت که در این شاخصه اشتغال هم نیســت‪ .‬نماینده ادوار مجلس شــورای اســامی‬ ‫می گنجد و بهبود سیاســت خارجی مطالبه دوم افــزود‪ :‬الریجانــی خــودش هم هیچ وقــت ادعا‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬نکــرده کــه اصالح طلــب اســت و اعضای جبهه‬ ‫صادقــی در ادامــه دربــاره عملکــرد دولت هــای اصالحات با ورود علی الریجانی به عنوان فردی‬ ‫پیشــین در بحــث اشــتغال زایی بیــان کــرد‪ :‬اصالح طلــب مخالــف هســتند‪ .‬شــرایط فعلی‬ ‫دول ‬ ‫تهــای قبلــی به جــز دولــت اصالحــات‪ ،‬بر متفاوت است و تجربه جبهه اصالحات از سال‬ ‫اساس بهبود شاخص های اشتغال خیلی ضعیف ‪ ۹۲‬مطلــوب نیســت‪ .‬او دربــاره کاندیداتــوری‬ ‫عمل کرده اند‪ .‬این نماینده ادوار مجلس شورای اسحاقجهانگیریهم گفت‪:‬اسحاقجهانگیری‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬در زمان ریاست جمهوری سید جــزو گزینه های جبهه اصالحات اســت‪ ،‬زیرا در‬ ‫محمدخاتمیمیزانبیکاریبهزیر‪۱۰‬درصدرسید‪ ،‬جلساتهماهنگیاصالح طلبانحضورپیداکرده‬ ‫ولــی در ســایر دولت ها طبــق امار رســمی میزان است‪.‬‬ ‫بیــکاری ‪ ۱۷‬درصد اســت که این امــار غلط انداز‬ ‫صادقیادامهداد‪:‬اینکهدرنهایتنامزدجبهه‬ ‫است‪ ،‬زیرا بسیاری از افراد به دلیل ناامیدی از پیدا اصالحات چه فردی است به ثبت نام ها و احراز‬ ‫کردن شغل دیگر جویای کار نیستند‪ .‬این فعال صالحیت هــا بســتگی دارد و بعدازان مشــخص‬ ‫اصالح طلــب در ادامــه دربــاره وضعیــت فعلی می شــود نماینده جبهه اصالحات چه شخصی‬ ‫جبهــه اصالحات توضیــح داد‪ :‬جبهه اصالحات است‪ .‬در جبهه اصالحات تمام اعضا حق برابر‬ ‫بــه دنبال کاندیدای نیابتی نیســت‪ ،‬زیــرا اگر به دارند و هیچ کس برتر نیست‪ ،‬ولی ممکن است‬ ‫دنبال این افراد بود اصال تشکیالت اصالح طلبان برخــی خــارج از چارچــوب جبهــه اظهارنظــری‬ ‫ایجادنمی شدواینتالش هاصورتنمی گرفت‪ .‬بکنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نقش موثر فوالد مبارکه در ازادی زندانیان‬ ‫جرائمغیرعمد‬ ‫مدیــرکل زندان های اســتان‬ ‫که توسط خیران استان اصفهان‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬گــروه فــوالد‬ ‫در حال انجام است و امیدواریم‬ ‫مبارکه با کمک‪ ۲۰‬میلیارد ریالی‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن‬ ‫خــود در ازادســازی زندانیــان‬ ‫زمینه هم یاری رسانی کند‪ .‬وی‬ ‫موثری‬ ‫جرائــم غیرعمــد نقــش‬ ‫افزود‪ :‬بــا بهر هبــرداری اندرزگاه‬ ‫محمودضیایی فرد‬ ‫داشــته است‪ .‬همچنین صنایع‬ ‫ویژهجرائممالیوغیرعمد‪،‬این‬ ‫بــزرگ اســتان بــا حمایــت از‬ ‫زندانیان درخارج از زندان اصلی‬ ‫یشــوند که تبعات مثبت اجتماعی‬ ‫اشتغال زندانیان در راستای مسئولیت اجتماعی نگهداری م ‬ ‫گام برداشــته انــد کــه تبعات مثبــت ایــن اقدام را به همراه خواهد داشــت‪ .‬مدیرکل زندان های‬ ‫را مــی تــوان در جامعه مشــاهده کــرد‪ .‬محمود استا ن اصفهان گفت‪ :‬در برنامه تلویزیونی «یک‬ ‫ضیایی فرد در گفت وگو با ایراســین‪ ،‬با اشــاره به شهرضیافت» بر خانواده های زندانیان تاکید شد‬ ‫برنامه تلویزیونی «یک شــهرضیافت» از شــبکه چراکه این خانواده ها تحت فشارهای اجتماعی‬ ‫اصفهان‪،‬اظهار کرد‪:‬اینبرنامهباسهمحور ازادی و اســیب های اقتصادی هســتند و در این مســیر‬ ‫زندانیــان جرائم غیرعمــد‪ ،‬حمایــت از خانواده خیراناصفهانیحامیاینخانواده هاشدند‪.‬وی‬ ‫زندانیان نیازمند و اشتغال زندانیان تهیه و در ماه در خصوص ایجاد اشــتغال برای زندانیان پس از‬ ‫مبــارک رمضان پخش شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در حوزه ازادیدر برنامه«یکشهرضیافت»‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ازادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد بــا کم ‬ ‫کهــای یکی از مهم ترین مســائل بعد از ازادی زندانیان‬ ‫سخاوتمندانه مردم خیر و نوع دوست اصفهان موضوع اشــتغال ان ها است که در سند تحول‬ ‫بیــش ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال جمــع اوری شــد و ‪ ۱۳۳‬دســتگاه قضــا مــورد توجــه جــدی قــرار گرفته‬ ‫زندانــی هــم ازاد و به اغوش خانواده برگشــتند‪ .‬اســت و شــرکت هایی نظیــر فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫مدیرکل زندان های اســتان اصفهان تصریح کرد‪ :‬ذوب اهن‪ ،‬پاالیشگاه و‪ ...‬برای ایجاد اشتغال‬ ‫جمع کل مبلغ بدهی زندانیان ازاد شــده در ماه زندانیان در اصفهان اعالم همکاری کرده اند و‬ ‫مبــارک رمضان ‪ ۲۹‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تاکنون برای ‪ ۱۰۰۰‬زندانی بستر اشتغال فراهم‬ ‫است و از این میزان بدهی‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬میلیارد و شده است‪ .‬مدیرکل زندان های استان اصفهان‬ ‫‪ ۷۸۰‬میلیونتوماناز محل گذشتشاکیاناست گفــت‪ :‬صنایــع بــزرگ بــا حمایــت از اشــتغال‬ ‫که در نوع خود بی نظیر اســت‪ .‬وی با اشــاره به زندانیــان در راســتای مســئولیت اجتماعی گام‬ ‫ایفای مســئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه برداشــته اند کــه تبعــات مثبــت ایــن اقــدام در‬ ‫گفت‪ :‬از این مبلغ جمع اوری شده‪ ،‬فوالد مبارکه جامعه نمایان می شود چرا که با مهارت اندوزی‬ ‫مبلغ‪ ۲‬میلیاردتومانرابرایازادیزندانیانجرائم زندانیان عالوه بر توانمندی می توان به معیشت‬ ‫غیرعمــد تامیــن کرد‪ .‬ضیایی فــرد بر کمک های خانواده زندانی کمک کرد‪ .‬وی در پایان از مردم‬ ‫دیگر شرکت فوالد مبارکه به اداره کل زندان های درخواســت کرد که کمک های خود بــرای ازادی‬ ‫اســتان اصفهــان هم تاکید کــرد و افــزود‪ :‬یکی از زندانیان جرائم غیر عمد را به ماه مبارک رمضان‬ ‫برنامه های ســند تحول در دستگاه های قضایی محدودنکنندوافزود‪ :‬جامعه‪ ۷۳۰‬نفریجرائم‬ ‫طبقه بندی و تفکیک زندانیان متناسب با میزان غیرعمد در انتظار کمک خیران اصفهانی هستند‬ ‫جرائم است‪ .‬در استان اصفهان اندرزگاهی ویژه تــا ایــن افراد هــم به جامعــه و اغــوش خانواده‬ ‫جرائم مالی و غیرعمد در حال پیاده سازی است بازگردند‪.‬‬ ‫ کمک خیران فوالد مبارکه برای ازادی‬ ‫زندانیانتحسینبرانگیزاست‬ ‫رئیــس ســتاد دیــه اســتان‬ ‫تومــان بــود بررســی و با کمک‬ ‫اصفهان گفــت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫خیــران و مــردم اصفهــان زمینه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ازادی‬ ‫ازادی این افراد فراهم شد‪ .‬وی‬ ‫زندانیــان جرایــم غیرعمــد در‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای ازادی زندانیان‬ ‫استان اصفهان جمع اوری شده‬ ‫جرایم غیرعمد گذشت از محل‬ ‫اسدا‪ ...‬گرجی زاده‬ ‫اســت کــه ســهم فــوالد مبارکه‬ ‫شــکایت مهــم اســت و در مــاه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬درصد بوده اســت و‬ ‫مبارکرمضانخیراناصفهانیبا‬ ‫این کمک خیران فوالد مبارکه تحســین برانگیز مبالغ بسیار اندک زمینه ازادی بسیاری از زندانیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫جرایم غیرعمد را فراهم کردند که سرامد کشور‬ ‫اســدا‪ ...‬گرجی زاده در گفت وگو با ایراســین شده است‪ .‬گرجی زاده با تاکید بر اهمیت ایفای‬ ‫با اشاره به ازادی زندانیان غیرعمد در ماه مبارک مســئولیت اجتماعــی شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫رمضــان اظهار کرد‪ :‬از ابتــدای ماه مبارک رمضان ازادســازی زندانیان جرایم غیرعمد تصریح کرد‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ازادی خیرانفوالدمبارکهدر برنامه«یکشهرضیافت»‬ ‫زندانیان جرایم غیرعمد در استان اصفهان جمع ‪ ۲۰‬میلیاردریال کمکنقدیو‪ ۱۰۰‬بستهمعیشتی‬ ‫اوری شــده اســت که نسبت به مدت مشابه در بــه ارزش ‪ ۲‬میلیــارد ریــال را بــرای ازادی زندانیان‬ ‫ســال گذشته رشــد ‪ ۳۵‬درصدی به همراه داشته جرایم غیرعمد تخصیص دادند که جای تشــکر‬ ‫یتــوان بــه طــور‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در مــاه مبــارک رمضــان ‪ ۱۳۳‬و قدردانــی دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬نم ‬ ‫نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد از زنــدان های دقیــق اعــام کــرد کــه این کمــک خیــران فوالد‬ ‫اســتان اصفهــان ازاد شــده اند‪ .‬رئیس ســتاد دیه مبارکه منجر بــه ازادی چه تعداد زندانی جرایم‬ ‫اســتان اصفهــان توضیــح داد‪ :‬پرونــده زندانیــان غیرعمد می شود چراکه روند ازادسازی هر زندانی‬ ‫جرایــم غیرعمد پــس از دو ماه مانــدن در زندان متفاوت است و سهم فوالد مبارکه در این اقدام‬ ‫به ستاد دیه استان اصفهان منتقل می شود و در خیــر‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد بوده اســت کــه در خور‬ ‫یک ماه گذشته پرونده هایی که زیر ‪ ۲۰۰‬میلیون تحسیناست‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهاگاهانهدر مسیرتوسعه‬ ‫دیجیتالقدمبرداشتهاست‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون‬ ‫کــه بــرای بقــاء و ارتقــا جایگاه‬ ‫اقتصاد نواوری‪ ،‬تحول دیجیتال‬ ‫خود در جهان‪ ،‬توسعه اقتصاد‬ ‫اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت‪:‬‬ ‫نــواوری و تحــول دیجتــال را در‬ ‫شــرکت فوالدمبارکــه از معدود‬ ‫صدر امور خــود قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫صنایع کشور است که اگاهانه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬شرکت فوالدمبارکه‬ ‫شهاب جوانمردی‬ ‫و بــه صــورت موثــر در توســعه‬ ‫از معدود صنایع کشور است که‬ ‫اقتصادنواوریوتحولدیجیتال‬ ‫قدماگاهانهوموثریدر توسعه‬ ‫گام برداشــته اســت کــه مشــابه به ایــن حرکت اقتصادنواوریوتحولدیجیتالبرداشتهاست که‬ ‫کمتر در بین صنایع پیشرو کشور مشاهده شده مشابه به این حرکت کمتر در بین صنایع پیشرو‬ ‫است ‪ .‬شهاب جوانمردی در گفت وگو با ایراسین کشور مشاهده شــده است‪ .‬جوانمردی تصریح‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اهمیت توســعه اقتصــاد نــواوری و کرد‪:‬شرکتفوالدمبارکهاز نظرمیزانتولیدوتنوع‬ ‫تحول دیجیتال در صنایع پیشــرو کشــور تفهیم سبد محصوالت در سطح استانداردهای جهانی‬ ‫شــده اســت اما عمده این شــرکت ها نسبت به اســت و بــا وجود محدودیــت و پیچیدگی های‬ ‫ایــن مهم اقــدام جدی انجــام نداده اند‪ .‬تاکنون موجوددرکشور‪،‬اینشرکتبادوراندیشیتحول‬ ‫تحــول دیجیتال در بخش های بانکــی‪ ،‬حمل و دیجیتال را در ســرلوحه برنامه های این شرکت‬ ‫نقل و بازرگانی های خرد کشور روند روبه رشدی قــرار داده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬مهمتریــن عامل‬ ‫را طی کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬عدم دسترسی موثر توســعه اقتصــاد نــواوری و تحــول دیجیتال در‬ ‫صنایعمادر بهبازارهایجهانیوتخصیصیارانه هــر ســازمانی نــگاه باالترین مقــام اجرایی به‬ ‫انرژی به این بخش‪ ،‬روند توسعه اقتصاد نواوری این مســاله اســت؛ چراکه تحــول دیجیتال‪ ،‬بر‬ ‫وتحولدیجیتالرادر صنایعپیشروبا کمتحرکی مدیریت و تغییر مدل کســب و کار و استفاده‬ ‫همراه کردهاست‪.‬نائبرئیس کمیسیوناقتصاد از ابزارهــای متنــوع و فــن اورانــه تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫نــواوری‪ ،‬تحــول دیجیتال اتــاق بازرگانــی تهران جوانمردی گفت‪ :‬شرکت های پیشرو در بخش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این میان‪ ،‬صنایعی مانند شرکت فناوری کشــور می توانند تســهیل گر رسیدن به‬ ‫فــوالد مبارکه هم هســتند کــه با دوراندیشــی و اهــداف تحــول دیجیتــال و اقتصــاد نــواوری در‬ ‫بهره مندی از مدیران اگاه به این صرافت افتادند صنایعسنگین‪،‬مادر وفوالدی کشور باشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫افزایشتولیداتفوالدمبارکهموتورمحرکهاقتصادیکشور‬ ‫رئیس هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫در ســال‪ 1400‬کــه بــا عنــوان «تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و‬ ‫یهــا» نا مگــذاری شــده‪ ،‬مشــکلی ســد راه‬ ‫مانع زدای ‬ ‫تولیدنخواهدبودوهمچنانتالشبرایتولیدبیشتر‬ ‫و اشــتغال زایی مضاعــف صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬ســید ضیاء ایمانی‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه ترکیب اعضای هیئت مدیره این شــرکت گفت‪:‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه تغییراتی داشته و‬ ‫دو عضو جدید که از معاونان فوالد مبارکه هستند‬ ‫بههیئت مدیرهاضافهشده اند‪.‬ویبابیاناینمطلب‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه یک مجموعه‬ ‫صنعتی مادر و قطب صنعت کشــور اســت که باید‬ ‫به صورتهمه جانبه‪،‬دربخش هایمختلفیهمچون‬ ‫حوزه مدیریتی‪ ،‬مسائل اقتصادی‪ ،‬تولید‪ ،‬اشتغال و‬ ‫جلوگیریاز خروجارز از کشور و‪...‬تقویتشود‪.‬‬ ‫هیئت مدیره فوالد مبارکه درصدد افزایش‬ ‫نقاط قوت این صنعت‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه یک مجموعه‬ ‫ممتــاز در کشــور اســت و اکنــون تیمــی کــه بــا تمام‬ ‫مسائل شــرکت فوالد مبارکه اشنایی دارند در قالب‬ ‫هیئت مدیره در کنار هم قرار گرفته اند‪ .‬اولین جلسه‬ ‫هیئت مدیره نیز تشکیل شد و در ان اتفاقات خوبی‬ ‫رخ داد و تصمیم گیری های مناسبی برای این شرکت‬ ‫فــوالدی صــورت گرفت‪.‬ایمانــی ادامه داد‪ :‬شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه باید به نقطه اوج خود که سیاســت و‬ ‫تدابیر هیئت مدیره نیز بر پایه ان استوار شده‪ ،‬دست‬ ‫پیدا کند؛ چراکه اگر این شرکت در شرایط کنونی و‬ ‫بامدیریتفعلینتواندبهارمان هاوواقعیت هایی‬ ‫که الزمه کار است دست یابد‪ ،‬باید تعمق بیشتری‬ ‫داشته باشد و درصدد رفع مشکالت و ایرادات براید‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬همه‬ ‫اعضای هیئت مدیره شــرکت فــوالد مبارکه تصمیم‬ ‫گرفتندباتدابیرویژهوسیاست هایمناسب‪،‬همچنین‬ ‫در نظر گرفتن تمامی مسائل و مشکالت مجموعه‬ ‫فوالد مبارکه و با تکیه بر نیروی انسانی و ارتباطات‬ ‫موجود‪ ،‬این شرکت را که همیشه خوش درخشیده‬ ‫و با تالش کارشناسان و مدیران طی سال های گذشته‬ ‫باعث سربلند و سرافزاری ایران اسالمی شده‪ ،‬در این‬ ‫مسیر نگه دارند و نقاط قوت شرکت فوالد مبارکه را‬ ‫افزایشدهند‪.‬‬ ‫مقررات دست و پاگیر بزرگ ترین مانع‬ ‫برای تولید‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نا مگــذاری ســال‪ 1400‬با عنوان‬ ‫پررنگ تریداشتهباشندودستاوردهایفوالدمبارکه‬ ‫را به نحو مطوب تری اطالع رسانی کنند؛ همان گونه‬ ‫کــه مقــام معظم رهبری نیــز همواره در فرمایشــات‬ ‫خود به اطالع رسانی درباره اقدامات و فعالیت های‬ ‫مجموع ههــا تاکید داشــته اند‪ .‬این اقــدام هم اکنون‬ ‫نیــز به خوبی انجام می شــود‪ ،‬امــا با توجه به اینکه‬ ‫اتفاقاتی که در بخش های مختلف فوالد مبارکه رخ‬ ‫داده‪ ،‬بی نظیر است‪ ،‬هر اندازه اطالع رسانی بیشتری‬ ‫صــورت بگیرد‪ ،‬به نفع صنعت فــوالد خواهد بود‪.‬‬ ‫البته هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه نیز از فرایند‬ ‫اطالع رسانیپشتیبانیالزمرابهعملخواهداورد‪.‬‬ ‫مانع زدایی های فوالد مبارکه از طریق‬ ‫«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»در ادامهافزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر عالوه بر شرایط اقتصادی و مشکالت‬ ‫موجود در کشــور‪ ،‬برخی مقررات دست و پاگیر و یا‬ ‫موضوعاتسلیقه ایوجوددارند کهخودبزرگ ترین‬ ‫مانع برای تولید به شمار می ایند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که گروهفوالدمبارکهمجموعه ایحساسمحسوب‬ ‫می شود و منافع ان نیز ملی و مردمی است‪ ،‬چراکه‬ ‫درامدهای ان به نوعی به مردم بازگشته و متعلق به‬ ‫مردماست‪.‬‬ ‫رئیسهیئت مدیرهشرکتفوالدمبارکهدرجلسه‬ ‫بااعضایاینهیئتضمنتاکیدبرتوجهاینشرکت‬ ‫بر تحقق شعار سال خاطرنشان کرد‪ :‬از ســال ‪1380‬‬ ‫که رهبر معظم انقالب اســامی با تدابیر حکیمانه‬ ‫خود و با تاکید بر اشتغال افرینی‪ ،‬شعار «اقتدار ملی‬ ‫واشتغال افرینی»رانام گذاریفرمودند‪،‬فوالدمبارکه‬ ‫در راســتای تحقق شعار همان ســال گام های زیادی‬ ‫برداشتواینمهمتاکنونادامهداشتهاست‪.‬‬ ‫بصیرت در جنگ اقتصادی و تالش برای‬ ‫رونق تولید‬ ‫وی بــا تاکید بر ضرورت پیــروی از منویات مقام‬ ‫معظــم رهبــری افــزود‪ :‬ایشــان هرســاله بــا در نظــر‬ ‫گرفتن شرایط کشور‪ ،‬شعار ان سال را تعیین و ابالغ‬ ‫می فرمایند و نکته قابل توجه در نام گذاری مدبرانه‬ ‫ایشان در همه سال های دهه‪ 90‬این بوده که ایشان‬ ‫هموارهبراقتصادوتولیدتاکیدزیادیداشتهودارند‪.‬‬ ‫رئیسهیئت مدیرهشرکتفوالدمبارکهنام گذاری‬ ‫سال هایدهه‪ 90‬توسطرهبرمعظمانقالبرانشان‬ ‫از اهمیتتولیدواقتصادبرای کشور دانستوعنوان‬ ‫داشــت‪ :‬حضــور فوالد مبارکــه در خط مقدم جبهه‬ ‫اقتصاد و صنعت نیازمند بصیرت داشتن و توجه به‬ ‫منویاتمقاممعظمرهبریدر جنگاقتصادیاست‬ ‫که حقیقتا این شرکت علی رغم اعمال تحریم های‬ ‫ظالمانه‪،‬نهایتتالشخودرابرایرونقتولیدبه کار‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫ایمانی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در رونق و‬ ‫جهش تولید در سال های ‪ 98‬و ‪ 99‬بیان کرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکــه در اواخــر دهه‪ 90‬و طی ســال های‪ 98‬و ‪99‬‬ ‫بــا ثبت رکوردهــای پی درپی تولید فوالد توانســت‬ ‫نیاز بســیاری از صنایع کشــور را تامین‪ ،‬از خروج ارز از‬ ‫کشور جلوگیریوسهمقابل توجهیاز رونقوجهش‬ ‫تولیدات کشور را از ان خود کند‪.‬‬ ‫افزایش تولید و اشتغال نیازمند همدلی‬ ‫بیشتر‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابر انچه گفته شد‪ ،‬باید فضایی‬ ‫ایجاد شــود که همدلی بیشــتری در ان وجود داشته‬ ‫باشد و مسئوالن استان اصفهان‪ ،‬نمایندگان محترم‬ ‫مجلسشورایاسالمیو‪ ...‬کمک کنندتاشاهدتولید‬ ‫و اشتغال بیشتر در شرکت فوالد مبارکه باشیم‪ .‬البته‬ ‫تصور ما بر این است که با توجه به شرایط موجود‪،‬‬ ‫همهپای کارامده اندوبانگاهیبهارزش افرینیفوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬تالش بیشتری در جهت تحقق اهداف این‬ ‫شرکتخواهندداشت‪.‬‬ ‫به گفتهرئیسهیئت مدیرهشرکتفوالدمبارکه‪،‬‬ ‫اکنون با توجه به فضای همدلی موجود در شرکت‪،‬‬ ‫پیشرویاینشرکت‬ ‫پیش بینیمی شودمسیری که ِ‬ ‫بزرگ صنعتی است چشم انداز بسیار خوبی دارد و‬ ‫فوالدمبارکهدر ایندهبیشاز پیشخواهددرخشید‪.‬‬ ‫ایمانــی در پایــان گفــت‪ :‬انتظــار مــا از فعــاالن‬ ‫روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه این اســت که‬ ‫در برنام ههــای اتــی ایــن مجموعه حضور بیشــتر و‬ ‫بومی سازی‬ ‫حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم ارتقای‬ ‫تولید خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در سال‬ ‫جدیدبهتبعیتازفرامینمقاممعظمرهبریمبنیبر‬ ‫پشتیبانیازتولیدکنندگان‪،‬به عنوانیکصنعتمادر‬ ‫باحداکثرتوانخوددرصددارتقایتولیدجهتتامین‬ ‫کامــل نیــاز بازار خواهد بود و با تکیه بر توان داخلی‬ ‫در ارائه محصوالت جدید نیز اتفاقات ویژه ای را رقم‬ ‫خواهدزد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه با اشاره‬ ‫بــه برنامــه فــوالد مبارکــه در ســال‪ 1400‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت‬ ‫بهر هبــرداری فــوالد مبارکــه‪ ،‬پیش بینــی می شــود با‬ ‫افزایشتولیدنسبتبهسال گذشته‪،‬بتوانیمباتامین‬ ‫فوالد موردنیاز کشور‪ ،‬از صنعت و اقتصاد به خوبی‬ ‫پشتیبانیکنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موانع تولید و ضرورت تالش برای‬ ‫از میان برداشتن این موانع بیان داشت‪ :‬بومی سازی‬ ‫قطعــات و تجهیــزات صنعتی با تکیه بر شــعار «ما‬ ‫می توانیــم» در فوالد مبارکه منجــر به بی نیازی این‬ ‫صنعــت از واردات بســیاری از قطعــات و تجهیزات‬ ‫خارجی و از میان برداشــته شــدن یکی از مهم ترین‬ ‫موانعتولیدگردیدهاست‪.‬‬ ‫عظیمیــان در پایان ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت نیز با تعیین تکلیف در‬ ‫تگــذاری فوالد می تواند گام بســیار موثــری در‬ ‫قیم ‬ ‫مانع زدایــی تولیــد در فــوالد مبارکــه و دیگــر صنایع‬ ‫معدنی بردارد‪ .‬امیدواریم در سال جاری برای فوالد‬ ‫مبارکهدر زمینهتامینسنگ اهنمانعیایجادنگردد‬ ‫تاازسرعتقطارپرشتاباینصنعت کاستهنشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‬ ‫حمایت و پشتیبانی از طر ح های توسعه شرکت میرکو‬ ‫در رونــد بازدیــد پرویــن صالحــی نماینــده‬ ‫مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و هیــات همــراه از شــرکت غلطک هــا‬ ‫و الســتیک های صنعتــی مبارکــه‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫تهــا و تولیدات‬ ‫ایــن شــرکت به تشــریح فعالی ‬ ‫شــرکت میرکــو پرداخــت‪ .‬بــه گــزارش رویــداد‬ ‫امروز‪ ،‬داود فروتن با بیان اینکه این شرکت در‬ ‫سال ‪ 1369‬تاسیس شده و یکی از شرکت های‬ ‫زیــر مجموعــه گــروه بــزرگ تــوکا فــوالد اســت‬ ‫کــه تحــت لیســانس شــرکت تامبورینــی ایتالیــا‬ ‫تولیدات خود را به مشتریان عرضه می نماید‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این شــرکت تاکنون با بیش از ‪900‬‬ ‫مشــتری در سراســر کشــور همکاری نموده و از‬ ‫شــرکت های فــوالد مبارکــه‪ ،‬فــوالد هرمــزگان‪،‬‬ ‫فــوالد الیــاژی یــزد‪ ،‬صبــا فــوالد خلیــج فارس‪،‬‬ ‫فکــور مغناطیس‪ ،‬گهــر روش ســیرجان‪ ،‬صنایع‬ ‫هفت الماس قزوین‪ ،‬کیمیا داران کویر و فوالد‬ ‫تاراز به عنوان بزرگترین مشتریان محصوالت و‬ ‫خدمات این مجموعه نام برد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگری از این بازدید‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫شرکت غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه‬ ‫ضمــن معرفی بخش های مختلــف واحد فلزی‬ ‫ان مجموعــه اعــام کــرد‪ :‬واحــد جوشــکاری‬ ‫زیرپــودری ایــن شــرکت یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫واحدهــای جوشــکاری و بازســازی غلتــک در‬ ‫کشــور محسوب می شــود که عالوه بر بازسازی‬ ‫و همچنیــن ســاخت انــواع غلتک هــای خطــوط‬ ‫ریخت هگــری بــرای واحدهــای فــوالدی کشــور‪،‬‬ ‫موفــق بــه تولیــد ســیم جــوش توپــودری بــرای‬ ‫مصرف داخلی نیز شــده و در طرح توســعه این‬ ‫واحد‪ ،‬تولید انواع سیم های الیاژی برای مصارف‬ ‫واحدهای فوالدسازی نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫مسئولیت اجتماعی در‬ ‫فوالد مبارکه به اندازه‬ ‫تولید اهمیت دارد‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی «یــک‬ ‫شــهر ضیافت» شــبکه اصفهان گفــت‪ :‬فــوالد مبارکه با‬ ‫مشارکت شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و‬ ‫بــا حمایت خیران این مجموعه ‪ 20‬میلیارد ریال کمک‬ ‫کرد تا زمینه ازادی زندانیان محکومان مالی از زندان های‬ ‫استان اصفهان فراهم شــود‪ .‬به گزارش ایراسین؛ هادی‬ ‫نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در برنامه «یک شــهرضیافت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫در چند سال گذشته حمایت از تولید کلید واژه بیانات‬ ‫مقام معظم رهبری بوده اســت و شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫درراستایتحققمنویاترهبری گام هایمهمیبرداشته‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬شــرکت فوالدمبارکه مولــود انقالب‬ ‫اســامی اســت و در زمینــه تولیــد ورق های فــوالدی در‬ ‫کشــور پیشــرو اســت و ‪ 50‬درصد از فوالد کشور را تولید‬ ‫می کنــد‪ .‬نباتی نژاد با اشــاره به اینکــه ‪ 350‬هزار نفر به‬ ‫طــور غیرمســتقیم با تولیدات شــرکت فــوالد مبارکه به‬ ‫اشــتغال گمارده شــده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال جهش‬ ‫تولید شــرکت فوالد مبارکــه به رکوردهای متعــددی در‬ ‫حوزه تولید دست یافت و توانست رکوردهای متعددی‬ ‫در بخش های فروش و تولید محصوالت جدید به ثبت‬ ‫برســاند و در پایان ســال نیز با همت و تالش مدیران و‬ ‫همه کارکنان شــرکت فوالد مبارکه موفق شــد به رکورد‬ ‫تولید ‪ 7‬میلیون تن تختال دست پیدا کند‪ .‬مدیرروابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه شیرینی‬ ‫دستیابی به رکوردهای متعدد در این شرکت را در زدودن‬ ‫موانعــی نظیــر تحریم و کرونا دانســت و توضیــح داد‪:‬‬ ‫بیماری کرونا در شرکتی که روزانه حدود ‪ 22‬هزار نفر در‬ ‫ان تردد دارند می توانست مانعی در راه تولید شود که‬ ‫خوشبختانهبارعایتدقیقدستورالعمل هایبهداشتی‬ ‫و مدیریت دقیق‪ ،‬کرونا نه تنها تاثیر منفی بر روند تولید‬ ‫نگذاشت بلکه این شرکت به رکوردهای متعدد دست‬ ‫یافت‪.‬ویبااشارهبهتحریم هایظالمانه گفت‪:‬علیرغم‬ ‫اینکه شرکت فوالد مبارکه در لیست تحریم های امریکا‬ ‫قرار داشت؛ توانست این مانع را هم پشت سر بگذارد‬ ‫و بــر تولیــدات محصــوالت بیفزاید و خرســندیم که در‬ ‫پیام نوروزی رهبر معظم انقالب‪ ،‬یکی از صنایعی که‬ ‫توانست شعار سال را محقق کند‪ ،‬صنایع فوالدی بود‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬در ســال جاری هم روند دســتیابی‬ ‫به رکوردهای جدید اغاز شده است که می توان به تولید‬ ‫ماهیانه‪ 700‬هزار تنفوالدخامدر فروردینماهاشاره کرد‬ ‫که نســبت به مدت مشــابه در سال گذشته رکورد بسیار‬ ‫مطلوبی اســت که نشان می دهد شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫با عزمی راســخ در پی تحقق شــعار سال هستند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫تاکیــد ویژه ای کرد و گفت‪ :‬مســئولیت اجتماعی همتراز‬ ‫تولیدبرایشرکتفوالدمبارکهمهماست کهدر اینمسیر‬ ‫می توان به اهدای ‪ 13‬هزار تن اکســیژن رایگان به مراکز‬ ‫درمانگر کرونا در استان های کشور اشاره کرد‪ .‬مدیرروابط‬ ‫نالملل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد‪:‬‬ ‫عمومی و امور بی ‬ ‫اکسیژندردرمانبیمارانمبتالبه کروناازاهمیتبسزایی‬ ‫برخــوردار اســت و تبعات کمبــود ان را در دیگر کشــورها‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬اقدام مهم شرکت فوالد مبارکه در راستای‬ ‫ایفای مســئولیت اجتماعی مورد تقدیر وزیر بهداشت و‬ ‫درمان هم قرار گرفت؛ چراکه هیچ صنعتی این حجم از‬ ‫اکسیژن رایگان را در اختیار مراکز درمانی قرار نداده است‪.‬‬ ‫ویبهمجهز کردنبیمارستان هایشهرستان هایلنجان‪،‬‬ ‫مبارکهواصفهانتوسطشرکتفوالدمبارکهاشاره ای کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با شــیوع کرونا یکی از مشــکالت مراکز درمانی‬ ‫کمبود تجهیزات و امکانات الزم بود که این شرکت بران‬ ‫شــد که بیمارســتان ها را در درمان بیماران مبتال به کرونا‬ ‫مجهز کند‪.‬نباتینژادبه کمک هایمومنانهشرکتفوالد‬ ‫مبارکه در ایام کرونا هم گریزی زد و گفت‪ :‬در یک ســال‬ ‫گذشتهبسته هایمعیشتیمتعدددر اختیار افرادنیازمند‬ ‫قرار گرفتهاست‪.‬ویبااشارهبهاینکهخشکسالییکیاز‬ ‫موضوع هایمهم کشوراست‪ ،‬گفت‪:‬شرکتفوالدمبارکه‬ ‫در چند دهه گذشــته با راه اندازی پروژه های بازچرخانی‬ ‫پساب هایصنعتیوگسترشتصفیهخانه هاوجمع اوری‬ ‫پساب هایفاضالب‪ 9‬شهرستانمقدارابمصرفیفوالد‬ ‫مبارکه را به حداقل ممکن رســانده و کمک شــایانی به‬ ‫حفظ محیط زیست کرده است‪ .‬مدیرروابط عمومی و‬ ‫اموربین المللشرکتفوالدمبارکهبهتوسعهسرانهورزشی‬ ‫در استان اصفهان توسط شرکت فوالد مبارکه به عنوان‬ ‫مسئولیت اجتماعی هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬در باشگاه‬ ‫فرهنگی ورزشی سپاهان عالوه بر تیم فوتبال سپاهان‪ ،‬از‬ ‫‪ 74‬تیم ورزشی و سه هزار ورزشکار در رده های مختلف‬ ‫سنیحمایتصورتمی گیرد‪.‬ویافزود‪:‬یکیاز مسائلی‬ ‫که در شــرکت فوالد مبارکه به ان اهمیت داده می شــود‬ ‫موضــوع زندانیــان محکومــان مالــی در اســتان اصفهــان‬ ‫است‪ .‬به گفته نباتی نژاد از سال ‪ 1393‬تاکنون هرساله‬ ‫گلریزان ازادســازی زندانیان غیر عمد با هماهنگی ســتاد‬ ‫دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام می شود و در‬ ‫هفتسال گذشتهاینشرکتتوانستهبیشاز‪ 13‬میلیارد‬ ‫تومــان جمــع اوری کند تا بــه ازادی هزار نفر منجر شــود‪.‬‬ ‫مدیرروابطعمومیوامور بین المللشرکتفوالدمبارکه‬ ‫ضمنتشکراز شرکتتمامخیرانمجموعهفوالدمبارکه‬ ‫که در گلریزان شرکت کردند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬فوالد مبارکه با‬ ‫مشارکت شــرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و‬ ‫حمایتخیراناینمجموعه‪ 20‬میلیاردریال کمک کردتا‬ ‫زمینهازادیزندانیانغیرعمداز زندانهایاستاناصفهان‬ ‫فراهمشود‪.‬ویاضافه کرد‪:‬عالوهبرایندومیلیاردتومان‬ ‫تصمیم گرفتهشدبه‪100‬خانوادهازادشدهازبندمحکومان‬ ‫مالیدراصفهانبسته های کمک هایمومنانهبهارزشهر‬ ‫بستهدومیلیونتومانتوسطفوالدمبارکهاهداشودتااین‬ ‫افرادبافراغخاطربهاغوشخانوادهبرگردند‪.‬در پایاناین‬ ‫برنامهبااهدایلوحیکهبهامضامدیرنمایندگیستاددیه‬ ‫استان‪ ،‬مدیر کل زندان های استان و رئیس کل دادگستری‬ ‫استان اصفهان رسیده بود از حمایت فوالد مبارکه و مدیر‬ ‫عاملاینمجموعهتقدیربهعملامد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کیفیت اب در شبکه‬ ‫اب رسانی قم افزایش‬ ‫می یابد‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان قم گفت‪ :‬نصب صافــی در خروجی‬ ‫مخــازن ‪ ۸۰‬هــزار مترمکعبی ســاالریه موجــب ارتقای‬ ‫ایمنی و کارکرد تجهیزات و شیراالت و همچنین افزایش‬ ‫کیفیت شــبکه اب شهر قم می شود‪ .‬جاسب زنگنه در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگاران اب بنــد نکــردن شــیراالت با‬ ‫ســایز بزرگ و فشارشــکن های شــبکه توزیع را از جمله‬ ‫مشــکل های توزیع مناسب فشــار و کیفیت اب شبکه‬ ‫اب شــهری قــم اعالم کــرد و دلیل اصلی ان را انســداد‬ ‫بین دیسک و محفظه شیراالت توسط اجسام درشت‬ ‫دانست‪ .‬وی با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه دو‬ ‫عدد شیر با سایز بزرگ تر از ‪ ۸۰۰‬میلی متر و ‪ ۲‬فشارشکن‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫گتــر از ‪ ۴۰۰‬دچار این مشــکل م ‬ ‫بــا ســایز بزر ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع عالوه بر اختالل در روند‬ ‫اب رسانی و بروز خسارات و حوادث متعدد‪ ،‬موجب‬ ‫ایجاد هزینه می شود‪ .‬معاون بهره برداری و توسعه اب‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان قم به اقدام های انجام‬ ‫شــده به منظور برطرف کردن این مشــکل پرداخت و‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در همین راســتا نصب صافی خروجی از‬ ‫نوع کریتینگ در مخازن بتنی ساالریه با حجم ذخیره‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار مترمکعب در دســتور کار قــرار گرفت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اب رســانی به ‪ ۹۰‬درصد جمعیت شــهر قم‬ ‫تحت تاثیر این مخازن قرار دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬صافی ها‬ ‫با هزینه ای افزون بر ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال طی پنج مرحله‬ ‫بــر روی حوضچــه مخازن ســاالریه نصب شــد‪ .‬زنگنه‬ ‫یهــا بتوانیم هر‬ ‫افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا نصب این صاف ‬ ‫چه بیشتر در زمینه افزایش عمر شیراالت و تجهیزات‬ ‫و توزیع مناسب در رینگ های شرقی و غربی و کیفیت‬ ‫شبکه اب شهر قم گام برداریم‪.‬‬ ‫امادگی واحدهای بخار‬ ‫نیروگاه اصفهان در پیک‬ ‫تابستان ‪1400‬‬ ‫بــا انجام تعمیــرات دوره ای تمامــی واحدها‪ ،‬این‬ ‫نیــروگاه امــاده تامیــن بــرق پایــدار بــرای دوران پیــک‬ ‫مصرف برق تابســتان امسال اســت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان‪ ،‬مهندس‬ ‫حســین امنیه با اعــام این خبر افزود نیــروگاه بخاری‬ ‫اصفهــان و گازی هســا در ســال ‪ 1399‬بــه میــزان ســه‬ ‫میلیارد و ‪ 399‬میلیون و ‪ 597‬هزار کیلووات ســاعت‪،‬‬ ‫انرژی الکتریکی به شبکه برق کشور تحویل داد و سال‬ ‫جاری با انجام به موقع برنامه های تعمیرات دوره ای‬ ‫تمــام واحدهــای نیروگاه اصفهان‪ ،‬با حداکثــر توان در‬ ‫پیک تابســتان برای تولید برق پایدار اماده می باشــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر برنامه ریزی در ادامه گفت‪ :‬با تکمیل خط‬ ‫انتقــال فاضــاب شــهری و بهر هبــرداری کامــل از ایــن‬ ‫تصفیه خانه‪ ،‬از ابتدای تابســتان ســال جاری‪ ،‬امادگی‬ ‫این نیروگاه افزایش می یابد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هدف تمام‬ ‫تالشــگران صنعت برق در نیروگا ههــا ارائه برق پایدار‬ ‫به شبکه سراسری کشور می باشد لذا از کلیه هم وطنان‬ ‫عزیــز خواهشمنداســت در مصرف بــرق صرفه جویی‬ ‫کنند تا پیک تابســتان را بدون خاموشــی و با موفقت‬ ‫پشت ســر بگذاریم‪ .‬نیروگاه اصفهان که قدیمی ترین‬ ‫نیروگاهحرارتیمنطقهودومیننیروگاهحرارتیتاسیس‬ ‫شــده در ایران می باشــد در جنوب غربی اصفهان و در‬ ‫مجاورت رودخانه زاینده رود واقع شده که دارای پنج‬ ‫واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع‬ ‫توان اســمی تولید ‪ ۸۳۵‬مگاوات برق است همچنین‬ ‫نیروگاه گازی هســا که در شمال منطقه اصفهان واقع‬ ‫شده زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق اصفهان‬ ‫اســت هم اکنون دارای دو واحد گازی ‪ GG4C‬هر یک‬ ‫به ظرفیت نامی ‪ 2/29‬مگاوات می باشد‪.‬‬ ‫اعالم امادگی مجلس برای‬ ‫رفع موانع گازرسانی به‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫نماینــده زاهــدان در مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫امادگینمایندگانبرایرفعموانعومشکالتاحتمالی‬ ‫گازرســانی به این اســتان خبر داد‪ .‬به گزارش شــانا به‬ ‫نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬رضا پنجابی مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان در دیدار با‬ ‫نماینــده زاهــدان در مجلس شــورای اســامی به بیان‬ ‫عملکرد این شرکت در زمینه شبکه گذاری‪ ،‬انشعاب و‬ ‫بهره مندی جمعیت شهری و روستایی از گاز طبیعی در‬ ‫ســطح استان و نحوه ارائه خدمات پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫کارکنان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با همه‬ ‫تــوان بران اند تا گاز طبیعی را در کمترین زمان ممکن‬ ‫بــه خانه های مردم برســانند‪ .‬وی افزود‪ :‬البتــه در این‬ ‫مســیر مشــکالتی ناخواســته اما در عین حال طبیعی‬ ‫وجود دارد که افزون بر همکاری دیگر دستگاه ها مانند‬ ‫سال های گذشتهنیازمندهمکاریوحمایتهمه جانبه‬ ‫نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی نیز هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫همچنین با اشاره به گازرسانی به شهر زاهدان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با همت و همکاری کارکنان شرکت گاز سیستان و‬ ‫بلوچســتان و شرکت گاز استان فارس به عنوان معین‬ ‫گازرســانی‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬هزار خانوار دیگــر زاهدانی از گاز‬ ‫طبیعی بهره مند می شوند و برای انجام این امر ‪۴۶۰۰‬‬ ‫متــر شــبکه توزیــع و تغذیــه اجرا شــده و حــدود ‪۸۰۰‬‬ ‫علمک نیز در حال نصب است که مجموع علمک های‬ ‫نصب شده به حدود ‪ ۵۷‬هزار مورد می رسد‪ .‬به گفته‬ ‫پنجابــی‪ ،‬شــبکه اجراشــده در شــهر زاهــدان ظرفیــت‬ ‫بهره مندی ‪ ۱۳۰‬هزار مشترک را دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای استان قزوین‪:‬‬ ‫‪ 59‬کیلومتر از رودخانه های استان قزوین‬ ‫الیروبی شد‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬به منظور پیشگیری از سیالب‬ ‫و نیــز صیانــت از تاسیســات زیربنایی‪ ،‬تاکنــون ‪59‬‬ ‫کیلومتــر از بســتر رودخانه های اســتان قزویــن با ‪6‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار الیروبی شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬به منظور پیشگیری از سیالب و نیز صیانت‬ ‫از تاسیسات زیربنایی‪ ،‬تاکنون ‪ 59‬کیلومتر از بستر‬ ‫رودخان ههــای اســتان بــا ‪ 6‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫الیروبی شده است‪.‬‬ ‫یداهلل ملکی بااشاره به وجود ‪ 33‬هزار کیلومتر‬ ‫رودخانه و مسیل دراستان افزود ‪ 2800:‬کیلومتراین‬ ‫رودخانه ها شامل ‪154‬رودخانه اصلی است که به‬ ‫دلیل موقعیت خاص جغرافیایی اســتان قزوین و‬ ‫مجاورت داشــتن با رودخانه ها‪ ،‬متاســفانه شاهد‬ ‫تصــرف در حریــم و بســتر رودخانه ها هســتیم که‬ ‫این وضعیت باید کنترل شــود تا دچار خسارتهای‬ ‫مخربنشویم‪.‬‬ ‫ملکــی تصریــح کــرد‪ :‬عمــده مراکــز جمعیتــی‬ ‫اســتان بــا توجــه به موقعیــت خــاص جغرافیایی‬ ‫ان در محدوده دشــت واقع شــده و رودخانه های‬ ‫اســتان نیز از مناطق کوهســتانی به دشــت منتهی‬ ‫می شــوند که با توجه به کاهش شیب در منطقه‬ ‫دشــت‪ ،‬عــرض رودخان ههــا افزایــش می یابــد و از‬ ‫سوی دیگر نیز به دلیل توسعه شهرهای استان به‬ ‫ســمت رودخان ههــا‪ ،‬مقطــع رودخانه دســتخوش‬ ‫تغییــر و تعرض قرار گرفتــه و این موضوع به نوبه‬ ‫خود خطرات ناشی از سیالب را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد با توجه به موارد یاد شده الزم‬ ‫اســت در زمــان تهیــه طرح های جامــع و تفصیلی‬ ‫شهرها ضمن استعالم و رعایت حدود رودخانه ها‪،‬‬ ‫حهــای ســاماندهی و کنتــرل ســیالب تهیــه و‬ ‫طر ‬ ‫اجراییشوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای قزوین ادامه‬ ‫شهــای طبیعــی‬ ‫داد‪ :‬رودخان ههــا از دیربــاز زهک ‬ ‫یشــدند کــه نقــش تخلیــه و هدایت‬ ‫محســوب م ‬ ‫جریان های ســطحی و سیالب ها را برعهده دارند‬ ‫و به عنوان ایمن ترین مســیر جهت عبور ســیالب‬ ‫هستند و اگر دخل و تصرفی در حدود رودخانه ها‬ ‫صورت نگیرد خســارات ناشــی از بروز ســیالب به‬ ‫حداقــل کاهــش خواهــد یافــت‪ .‬وی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫وقوع ســیالب های ســال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬نقش این‬ ‫رودخانه ها و مسیل ها را در هدایت ایمن سیالب‬ ‫نشان داد و یاداور شد که رودخانه ها نه تنها مانعی‬ ‫در اجرای طرح های توسعه ای شهرها نیستند بلکه‬ ‫مکمل توسعه پایدار شهری نیز می باشند‪.‬‬ ‫این مســئول یاداور شد‪ :‬با جاری شدن سیالب‬ ‫در مسیل رودخانه ها موضوع الیروبی رودخانه در‬ ‫دســتور کار و اولویــت این شــرکت قرار گرفــت و از‬ ‫محل اعتبارات استانی‪ ،‬ملی و تجهیزات در اختیار‬ ‫عملیــات الیروبی اغاز گردید کــه با انجام بموقع‬ ‫این کار توانستیم سیالب سال ‪ 99‬را که در اثر بارش‬ ‫های بی سابقه در استان جاری شد را کنترل کرده‬ ‫و از خســارت های قابــل توجــه احتمالی جلوگیری‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای قزوین با اشاره‬ ‫به اقدامات صورت گرفته افزود‪ :‬در دو سال گذشته‬ ‫و از ســال ‪ 98‬تاکنون با اختصاص ‪ 60‬میلیارد ریال‬ ‫بیش از ‪ 59‬کیلومتر از رودخانه های اســتان قزوین‬ ‫الیروبی شــده اســت همچنین با برنامه ریزی های‬ ‫صــورت گرفتــه ادامــه الیروبی رودخانــه یالیان در‬ ‫محدوده شهراباد ابیک‪ ،‬رودخانه بازار در محدوده‬ ‫فارســیان‪ ،‬ابهــررود در محــدوده شــهر تاکســتان‪،‬‬ ‫رودخانه باراجین در محدوده شهر قزوین و البرز و‬ ‫چند نقطه دیگر که شناسایی شده اند‪ ،‬در برنامه‬ ‫کاری این شرکت قرار داشته که پس از تامین اعتبار‬ ‫الزم نسبت به اجرای ان ها اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ملکــی یــک دیگــر از مهم تریــن عوامل تهدید‬ ‫رودخانه ها را ناشی از تخلیه نخاله و دپوی نخاله‬ ‫به ویژه در زمان ســاخت جاده ها در حریم و بســتر‬ ‫رودخانه ها برشمرد و بیان داشت‪ :‬ما همه ساله و‬ ‫به طور مستمر در حال الیروبی رودخانه ها هستیم‬ ‫تا رودخانه ها « اب گذری» خود را از دست ندهند‬ ‫اما تخلیه نخاله و تعرض به حریم مشکل مسدود‬ ‫شــدن را بیشــتر می کنــد‪ ،‬لــذا از ســاکنان محلــی و‬ ‫پیمانکاران‪،‬شرکتهاومجریانطرح هایعمرانی‬ ‫و جاده سازی درخواست می کنیم از تخلیه زباله و‬ ‫نخاله ســاختمانی و تعرض به حریــم رودخانه ها‬ ‫جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای قزویــن در‬ ‫ادامه عنوان داشت‪ :‬بر اساس دستورالعمل وزارت‬ ‫نیــرو‪ ،‬شــرکت هــای اب منطق ـه ای بــرای الیروبی‬ ‫رودخانه های واقع در محدوده داخل شهری هیچ‬ ‫گونه تعهد و مسئولیتی ندارند ولی به دلیل اهمیت‬ ‫حفــظ جان و ســامت مــردم در این ســالها ضمن‬ ‫همــکاری و مشــارکت در الیروبــی رودخان ههــای‬ ‫داخل شهری نیز هم اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان این موضوع که در ســال‬ ‫جــاری برای انجــام ‪ 20‬کیلومتر الیروبی نیازمند ‪40‬‬ ‫میلیــارد ریال اعتبار هســتیم‪ ،‬مهم تریــن چالش در‬ ‫این خصوص را نبود اعتبارات کافی برشمرد و ابراز‬ ‫امیــدواری نمــود با تخصیص به موقع اعتبــارات و‬ ‫تالش و همت بتوانیم نسبت به رفع تهدید سیالب‬ ‫اقدام الزم را به عمل اوریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستینشب شعر «زمزمرضوی»از سویابفایاصفهانبرگزار می شود‬ ‫هنرمنــدان می تواننــد اثار خــود را در زمینه های‬ ‫«اب و نفحــات اســمانی»‪« ،‬اب و سرگذشــت‬ ‫اصفهــان»‪« ،‬اب و لطافت شــعر»‪« ،‬اب و اینده» و‬ ‫«اب و سالمتی» به دبیرخانه ارسال کنند‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان نخستین‬ ‫شــب شــعر زمــزم رضــوی را با محوریــت اهمیت و‬ ‫قداست اب‪ ،‬برگزار می کند‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش همگانی ابفای اســتان اصفهان‬ ‫به موضوعات این شــب شــعر اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هنرمنــدان می توانند اثار خــود را در زمینه های اب‬ ‫و نفحات اســمانی‪ ،‬اب و سرگذشت اصفهان‪ ،‬اب‬ ‫و لطافــت شــعر‪ ،‬اب و اینــده و اب و ســامتی بــه‬ ‫دبیرخانهارسال کنند‪.‬‬ ‫محســن شــفیعا ادامــه داد‪ :‬عالقه منــدان‬ ‫می توانند اثار خود را حداکثر تا ‪ 25‬خردادماه سال‬ ‫جــاری به دبیرخانه شــب شــعر زمزم رضــوی واقع‬ ‫در اصفهــان‪ ،‬خیابــان هــزار جریــب‪ ،‬خیابــان جابر‬ ‫ابن حیان‪ ،‬شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪،‬‬ ‫دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی‪ ،‬کد پستی‬ ‫‪ 8168936556‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬عالقه مندان می توانند اثار‬ ‫خود را در قالب فایل ‪ word‬یا ‪ pdf‬از طریق فضای‬ ‫مجازی به شــماره ‪ 09380952405‬برای دبیرخانه‬ ‫ارســال کنند‪ .‬رییس اموزش همگانی ابفای اســتان‬ ‫اصفهان با بیان این که هر نفر می تواند حداکثر سه‬ ‫اثر در قالب های کالسیک و ازاد به دبیرخانه ارسال‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬اثاری که فاقد مشخصات کامل باشد و‬ ‫یا پس از پایان زمان تعیین شده به دبیرخانه ارسال‬ ‫شود پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫شــفیعا تصریح کرد‪ :‬به شــاعران برگزیده‪ ،‬پس‬ ‫از ارائه اثارشــان در شــب شــعر جوایز نفیســی اهدا‬ ‫خواهــد شــد و اثار منتخــب در مجموع ـه ای چاپ‬ ‫می شود‪ .‬اضافه می شود در برگزاری شب شعر زمزم‬ ‫رضوی‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‪،‬‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی و بانک مســکن اصفهان‬ ‫تعامل و مشارکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راهبردهای اجرای طرح پتروشیمی اسالم اباد غرب تبیین شد‬ ‫راهبردهــای شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــرای اجــرای‬ ‫طــرح پتروشــیمی اســام اباد غــرب در نشســت اغــاز قــرارداد‬ ‫‪ EPCC‬ایــن طــرح طــرح تبیین شــد‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬بهزاد‬ ‫محمــدی در نشســت اغــاز قــرارداد ‪ EPCC‬طــرح ‪GTPP‬‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی اســام اباد غــرب‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬نشســت‬ ‫امــروز جلس ـه ای مهــم اســت‪ ،‬کارفرمــا و پیمانــکار به عنــوان‬ ‫تیــم راهبــری و اجــرا در کنــار هــم فعالیــت خواهنــد کــرد و‬ ‫همســو بــا اهــداف پــروژه گام برمی دارنــد و فقــط نقش هــای‬ ‫ان ها متفاوت اســت‪ .‬وی درباره ویژگی های طرح اســام اباد‬ ‫غرب گفت‪ :‬طرح اســام اباد غرب پس از دریافت مجوزهای‬ ‫الزم نخســتین طرحــی اســت کــه پــس از خصوصی ســازی از‬ ‫ســوی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و با دانش فنی شــرکت‬ ‫پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی ســاخته می شــود و امید اســت‬ ‫فعالیت هــا براســاس برنامــه پیــش بــرود و بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی با بیــان اینکه این‬ ‫طــرح مهــم و ملــی بــا هــدف تولیــد پروپیلــن بــا اســتفاده از‬ ‫گاز طبیعــی در دســترس بــرای نخســتین بــار در کشــور ســاخته‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ســال های گذشــته مجوزهــای‬ ‫متعــددی صــادر شــده بــود کــه بــه دلیل نبــود دانــش فنی به‬ ‫مرحلــه اجــرا نرســید‪ ،‬امــا اکنــون بــا دانــش فنــی بومــی طرح‬ ‫اســام اباد غرب عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیرنیرو‪:‬‬ ‫درزمینهاصالحساختارابکشور گام هایاصولیبرداشته ایم‬ ‫وزیــر نیــرو بــا اشــاره به اقدامــات انجام شــده‬ ‫در اصــاح ســاختار اب کشــور گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضر وزارت نیرو به ســمت تشــکیل یک سیستم‬ ‫حکمرانی با قلمروهای پایدار در حوضه های ابریز‬ ‫در حرکت اســت‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬رضا اردکانیان‬ ‫در جلســه مشــترک با روســای حوضه های ابریز ‪۹‬‬ ‫گانه کشــور اظهار کرد‪ :‬فعالیت های خیلی خوبی‬ ‫در زمینه اصالح ســاختار اب کشــور طی مدت کم‬ ‫انجــام شــده و مســیر باقیمانده نیز بــا توانمندی‪،‬‬ ‫احســاس مســئولیت‪ ،‬تعهــد الزم و یــک برخــورد‬ ‫حرفه ای انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وقتــی مرزهــای ثابتــی داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬رودخان ههــای اصلــی مشــخص اســت و‬ ‫می توانیــم بــه ســمت یــک سیســتم حکمرانی با‬ ‫قلمروهــای پایــدار بــه معنــای حوض ههــای ابریــز‬ ‫حرکت کنیم‪ ،‬باید به ســمتی برویم که نه یکباره‬ ‫و یکجــا بلکه در یک مســابقه منطقــی و معقول‬ ‫بتوانیم کم کم سازمان های حوضه ابریز را تشکیل‬ ‫دهیــم و ایــن روش و تجرب ـه ای اســت کــه در دنیا‬ ‫انجام شده و به صورت کامل کار می کند‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشاره به اینکه این سیستم در دنیا‬ ‫امتحان پس داده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مردم دنیا در‬ ‫حالی که جمعیت ‪ ۷‬میلیــاردی دارند‪ ،‬در مناطق‬ ‫توســعه یافتــه از همیــن روش اســتفاده و اب را‬ ‫مدیریت می کنند‪.‬وی با بیان اینکه در زمینه اصالح‬ ‫ســاختار اب کشــور گام های اصولی برداشــته ایم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای اصالح این ســاختار می بایست‬ ‫مقدمه و پیش نیازهایی مانند طرح های سازگاری‬ ‫بــا کم ابی در اســتان ها‪ ،‬الیحه قانــون جامع اب‪،‬‬ ‫تفویــض اختیــارات بــه اســتان ها‪ ،‬تغییــر ســاختار‬ ‫معاونــت اب و ابفا‪ ،‬یکپارچ هســازی شــرکت های‬ ‫اب و فاضالب شــهری و روســتایی و غیره صورت‬ ‫می گرفت‪ .‬هر چند برای تغییر ساختار‪ ،‬چنین پیش‬ ‫نیازهایی را الزم داریم اما شکل گرفتن همین پیش‬ ‫نیازها هم نیازمند اماده شدن فضا و تغییر نگاه به‬ ‫موضوع مدیریت بوده است‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه اقدامات خوبــی در‬ ‫این زمینه انجام شــده اســت‪ ،‬خطاب به روســای‬ ‫حوضه های ابریز گفت‪ :‬شرکت مدیریت منابع اب‬ ‫و روســای حوضه ابریز کشــور باید دو الیه برنامه‬ ‫مشترک و غیرمشترک را تدوین کرده و نباید تمامی‬ ‫برنام ه حوضه ها یکسان باشد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت نیرو‪ ،‬وی با اشــاره به لزوم‬ ‫تبدیل ستاد به محل تنظیم سازوکارها خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬پویــش ‪#‬هــر هفته_الف_ب_ایــران نیز یکی‬ ‫از پیــش نیازهــا بــود کــه توانســتیم از طریــق ان‪،‬‬ ‫ســازوکارها را در کنــار ساخت وســازها قــرار دهیم‪،‬‬ ‫بنابرایــن الزم اســت به عنــوان ســتاد بیشــتر روی‬ ‫سازوکارهامتمرکزشویم‪.‬به گفتهاردکانیان‪،‬تشکیل‬ ‫کمیســیون های حوضه های ابریــز‪ ،‬از ضروری ترین‬ ‫کارهایی اســت که باید انجام شــود تا از ظرفیت‬ ‫موجــود در ســازمان ها اســتفاده الزم را بــرد‪.‬وی با‬ ‫تاکید بر اطالع رســانی در زمینه حوضه های ابریز‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬روابــط عمومــی به عنــوان یــک قســمت‬ ‫پشــتیبان بایــد در تهیــه بروشــور و نقش ـه های‬ ‫حوضه های ابریز فعال باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۱۴۷‬هزار مشترک گلستانی از تخفیف‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی بهره مند شدند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫طــرح «بــرق امیــد» فرصــت‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مناســبی برای همه مشــترکان‬ ‫‪ ۱۴۷‬هــزار و ‪ ۴۱۹‬مشــترک‬ ‫ایجــاد می کند که مصرفشــان‬ ‫بــرق در گلســتان از تخفیــف‬ ‫را کــم کــرده و از تخفیــف ‪۱۰۰‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی بــرق برخــوردار‬ ‫درصــدی بهای بــرق برخوردار‬ ‫علی اکبر نصیری‬ ‫شدند‪ .‬علی اکبر نصیری اظهار‬ ‫شــوند‪ .‬نصیــری تصریــح کرد‪:‬‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتــدای اجــرای طــرح‬ ‫تغییر نگــرش مصرف کنندگان‬ ‫بــرق امیــد‪ ۱۴۷ ،‬هزار و ‪ ۴۱۹‬مشــترک برق در برق خانگی به استفاده صحیح از منابع انرژی‬ ‫گلستان از تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی برق برخوردار با استفاده از سازوکارهای تشویقی و بازدارنده‬ ‫شده که از این تعداد ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۳۴۴‬مشترک از اهــداف اصلــی طرح «برق امید» محســوب‬ ‫روســتایی و ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬مشــترک شــهری می شــود‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫هســتند‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان همچنین از کشف ‪ ۸۹۶‬ماینر در‬ ‫اســتان گلستان گفت‪ :‬مبلغی در صورتحساب طــرح جمع اوری ماینرهای غیرمجــاز خبر داد‪.‬‬ ‫ایــن مشــترکان درج نشــده و هزینــه پرداختی طبق گفته وی این عدد ‪ ۲۳۵‬درصد بیشــتر از‬ ‫صفر اســت‪ .‬وی با اشــاره افزایش دما و تاکید هدف تعیین شــده بود کــه با همکاری نیروی‬ ‫بــر صرفه جویــی در مصــرف بــرق‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬انتظامی محقق شد‪.‬‬ ‫صرفه جوییدر شرایط کنونی‬ ‫ضروری است‬ ‫علیرضا کاکاوند مدیرعامل‬ ‫تنش ابی موجــود و پایداری در‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫شــرایط تامیــن اب اشــامیدنی‬ ‫کرمانشــاه بــا مهنــدس امیــری‬ ‫نیازمندتعاملوهمکاریرسانه‬ ‫مدیــر کل صداوســیمای مرکــز‬ ‫هــای اســتان هســتیم که نقش‬ ‫استان دیدار و گفت وگو نمود‪.‬‬ ‫صداوســیما در اطالع رســانی‬ ‫علیرضاکاکاوند‬ ‫به گــزارش دفتر روابط عمومی‬ ‫و نهادینــه ســاختن فرهنــگ‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫صرفه جویی در بین مردم بسیار‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬در این دیدار که به منظور هماهنگی حائزاهمیتاست‪.‬مدیرعاملشرکتابفااستان‬ ‫جهــت تعامــل در اجــرای برنامه هــای مدیریت کرمانشــاه تصریــح کــرد‪ :‬اصالح الگــوی مصرف‬ ‫مصــرف اب و جلوگیــری از بحران اب در اســتان اب‪ ،‬یکی از اهداف برنامه ریزی شده وزارت نیرو‬ ‫صــورت گرفــت کاکاوند ضمن تقدیر از عملکرد است که با همراهی رسانه ملی در اگاه سازی هم‬ ‫صداوســیمای مرکــز اســتان در راســتای انعــکاس استانی های گرامی از وضعیت منابع ابی استان‬ ‫فعالیت هــای شــرکت ابفا و همچنیــن انعکاس و شــیوه هــای صحیــح مصــرف اب می تــوان به‬ ‫مشــکالت مردمــی بــه شــرکت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این مهم دســت یافت و بســیاری از مشکالت را‬ ‫کاهش نزوالت اسمانی نسبت به میانگین بلند کاهــش داد‪ .‬در ادامــه این دیدار امیری مدیر کل‬ ‫مدت‪ ،‬استان را با‪ ۳۱‬درصد کاهش بارندگی روبرو صداوسیمایمرکز کرمانشاهخاطرنشانساخت‪:‬‬ ‫ساخته است که همین امر و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬نقش رســانه ملی بــه عنوان رســانه ُپر مخاطب‬ ‫به تبع ان افزایش مصرف اب و همچنین مصرف در اگاهــی بخشــی و ارائــه اموزش هــای الزم بــه‬ ‫بی رویــه علی الخصــوص در بخش روســتایی به مخاطبین خود بســیار مهم و قابل توجه است‪.‬‬ ‫دلیل ارزان بودن بهای اب مصرفی‪ ،‬سبب کاهش وی بیــان نمود‪ :‬با توجه به رســالت رســانه ملی‬ ‫منابع ابی سطحی و زیر زمینی گردیده و استان را در اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی صداوسیما‬ ‫با تنش ابی جدی مواجه ســاخته اســت‪ .‬وی در‬ ‫قطعااز تمامیظرفیت هایخودجهتتعاملبا‬ ‫ً‬ ‫ادامــه افزود‪ :‬کمبود منابع ابی نیازمند مدیریت همه ارگانها به ویژه شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫صحیح مصرف اب و تغییر نگرش مصرف کننده در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه اب‪ ،‬اصالح‬ ‫اســت‪ ،‬ما جهت فرهنگ سازی در زمینه مصرف الگــوی مصرف در قالــب برنامه های فرهنگی و‬ ‫بهینهابوجلوگیریاز بحرانوخروجاز وضعیت اموزشیاستفادهخواهدنمود‪.‬‬ ‫ابمشترکانپرمصرف‬ ‫قطعنمی شود‬ ‫معــاون اب و ابفــای وزیــر‬ ‫و اولویــت برخــورد با مصارف‬ ‫نیــرو گفــت‪ :‬هیــچ برنامــه ای‬ ‫فضای سبز و بنایی‪ ،‬مشترکان‬ ‫بــرای قطــع اب مشــترکان‬ ‫تجــاری و دولتــی و در اخــر‬ ‫پرمصرف در دستور کار نیست‬ ‫پرمصرف هــا و بدمصرف های‬ ‫و قــرار نیســت کــه تامیــن اب‬ ‫خانگی خواهد بود‪ .‬وضعیت‬ ‫قاسم تقی زاده‬ ‫خامسی‬ ‫هیــچ یــک از مشــترکان بــا‬ ‫بارش ها گویای این اســت که‬ ‫محدودیت روبرو شود‪ .‬قاسم‬ ‫از ابتــدای ســال ابی جاری ‪۲۴‬‬ ‫تقــی زاده خامســی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬با اردیبهشت ماه در کشور ‪ ۱۲۷.۱‬میلی متر بارش‬ ‫اشاره به سیاست وزارت نیرو برای مقابله با پر داشــته ایم کــه این میزان نســبت بــه میانگین‬ ‫مصرف ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنها طرحی که در حال بلندمدت کشور حدود ‪ ۸۷‬میلی متر ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫حاضــر اجرا خواهد شــد مصوبــه هیات دولت کمتر اســت‪ .‬بارش در تمامی استان های کشور‬ ‫است که بر اساس ان تعرفه مشترکان پر مصرف کمتر از نرمال گزارش شده و شدت کم بارشی‬ ‫بیشتر از سایر مشــترکان دریافت می شود‪ .‬وی در برخی از استان ها بسیار بیشتر از سایر نقاط‬ ‫بــا بیــان اینکه تعرفــه اب برای مشــترکانی که است‪ .‬برای مثال بارش ها در استان سیستان و‬ ‫الگــو را رعایــت می کنند‪ ،‬هفت درصــد و برای بلوچستان ‪ ۸۲‬درصد‪ ،‬در استان هرمزگان ‪۸۶‬‬ ‫مشــترکانی کــه بیــش از الگو مصــرف دارند ‪ ۱۶‬درصــد و در اســتان کرمــان ‪ ۶۵‬درصــد کمتــر از‬ ‫درصــد افزایش از اول اردیبهشــت ماه افزایش میانگین بلند مدت گزارش شده است‪.‬‬ ‫یافــت‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه برای تشــویق مشــترکان‬ ‫همچنین میزان بارش ها از ابتدای مهرماه‪۲۴‬‬ ‫مشــترکان کم مصــرف از پرداخــت قبوض اب اردیبهشت ماهدراستان هایپربارشیمانندگیالن‬ ‫معاف شدند‪ .‬البته این صحبت ها در شرایطی و مازنــدران نیز به ترتیب حــدود ‪ ۲۳‬و ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫اســت که به تازگی سید رســول باقری‪ -‬معاون کاهشداشتهاست‪.‬‬ ‫درامد و امور مشــترکین شــرکت اب و فاضالب‬ ‫از ســویی دیگر اوضاع در نوار شــرقی کشــور‬ ‫اســتان تهــران اعالم کــرد کــه از اول خردادماه بدتــر اســت و اســتان های گلســتان ‪ ۳۸‬درصــد‪،‬‬ ‫بــه تمامــی مشــترکان پرمصــرف و بــد مصرف ســمنان ‪ ۳۹‬درصد‪ ،‬خراســان رضوی ‪ ۴۷‬درصد‪،‬‬ ‫تهرانی‪ ،‬اخطار ارسال شده و در صورت تداوم‪ ،‬خراســان جنوبــی ‪ ۴۶‬درصد و خراســان شــمالی‬ ‫محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد‪ .‬وی ‪ ۳۶‬درصد کم بارشــی داشــته اند‪ .‬از ابتدای سال‬ ‫با اشــاره به روند صعودی افزایش مصرف اب ابی تا‪ ۲۴‬ماه جاری نیز در تهران‪ ۲۱۱.۴‬میلی متر‬ ‫در پایتخت گفت‪ :‬ســناریوهایی برای روزهای بارش داشتیم که این میزان نسبت به نرمال ‪۴۴‬‬ ‫ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز تدوین شــده اســت میلی مترکمتراست‪.‬‬ ‫اهمیتپایداریاطالعات‬ ‫کمتراز انتقال گاز نیست‬ ‫مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران‪ ،‬اهمیت‬ ‫پایــداری انتقال اطالعات و تجهیزات ارتباطی‬ ‫را در انتقال گاز کشور مهم برشمرد‪ .‬به گزارش‬ ‫شــانا به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مهدی‬ ‫جمشــیدی دانا در نشست هم اندیشی مدیر و‬ ‫روسای مخابرات و تلمتری و مدیران و روسای‬ ‫‪ ICT‬مناطــق کــه در اســتانه روز ارتباطــات و‬ ‫روابط عمومی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬هــدف از ایــن نشســت را تغییــر رویکرد‬ ‫مخابــرات و تلمتــری شــرکت انتقــال گاز ایران‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید با همکاری‪ ،‬هم اندیشی‬ ‫و هماهنگــی در رفــع مســائل و مشــکالت‬ ‫ارتباطــی و تجهیــزات مخابراتــی اقــدام کنیم‪.‬‬ ‫وی چابکی و واکنش سریع را در فعالیت های‬ ‫مخابرات و تلمتری مهم برشمرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش ‪ ICT‬باید همگام و همسو با برنامه های‬ ‫تعمیراتــی و عملیاتــی گام بــردارد و در طــول‬ ‫شبانه روز پاسخگوی همکاران عملیاتی باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫توزیع‪ ۵۰۰‬بستهمعیشتیمیان‬ ‫خانواده هاینیازمندکردستانی‬ ‫ســوما کشــاورز‪ -‬ســنندج‪:‬مدیر‬ ‫نیز از عید رمضان تا عید غدیر با‬ ‫هماهنگــی خانــه تشــکل های‬ ‫همکاری ســتاد اجرایــی فرمان‬ ‫غیردولتــی اســتان کردســتان‬ ‫امــام (ره) ‪ُ ۱۰‬تن مرغ در نواحی‬ ‫گفــت‪ ۵۰۰ :‬بســته معیشــتی‬ ‫منفصلشهریومیاننیازمندان‬ ‫بــه ارزش ‪ ۷۷۵‬میلیــون ریــال‬ ‫توزیع شــد‪ ،‬افزود‪ :‬بعــدازان در‬ ‫کیوان چارداولی‬ ‫بیــن خانواد ههــای نیازمنــد و‬ ‫زمینه توزیع ماســک و الکل نیز‬ ‫اقشــار ضعیف در استان توزیع‬ ‫بین اقشار نیازمند اقدام کردیم‪.‬‬ ‫شــد‪ .‬کیوان چارداولی در ایین توزیع بســته های چارداولی یاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته هم زمان با‬ ‫معیشــتی اظهار کرد‪ :‬این بســته ها به مناســبت بازگشــایی مــدارس نیــز در مهرماه‪ ،‬تشــکل های‬ ‫عید فطر با کمک ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) مردم نهــاد اســتان در زمینــه تهیــه لوازم التحریر و‬ ‫و ســایت هســت اینجــا بیــن اقشــار ضعیــف و تبلت در جامعه هدف اقداماتی را انجام داد‪ .‬او‬ ‫اســیب پذیر از کرونــا در اســتان توزیــع شــد‪ .‬او با بــا بیان اینکه در مرحله چهارم و پنجم رزمایش‬ ‫کهــای مومنانــه نیز ســهمی داشــتیم‪ ،‬اظهار‬ ‫بیان اینکه این بسته ها شامل برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬رب‪ ،‬کم ‬ ‫ماکارونــی‪ ،‬عدس و لوبیا بــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ارزش داشت‪:‬اوایلشهریور پارسالانجمنبیماری های‬ ‫هر بسته معیشــتی یک میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار ریال خــاص با همکاری شــرکت پخش البــرز اقدام به‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدیر هماهنگی خانه تشــکل های تهیــه واکســن انفلوانزا و توزیــع ان میان بیماران‬ ‫غیردولتیاستان کردستانبااشارهبهاینکهپارسال ام اس و سرطانی کرد‪.‬‬ ‫پایداریبانکخونیقمنیازمندهمراهی‬ ‫مستمرمردماست‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون قــم‬ ‫و‪ ۴۴۸‬نفرازجملهاهداکنندگان‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان اهدای خــون قم‬ ‫مستمر هستند‪ .‬مدیرکل انتقال‬ ‫در مــاه مبــارک رمضــان امســال‬ ‫خون قــم افزود‪ :‬پالکت یکی از‬ ‫اگرچه نســبت به مدت مشابه‬ ‫فراورده های مهم خونی اســت‬ ‫ســال گذشــته ‪ 3/5‬درصــد‬ ‫کــه امــکان ذخیره ان تنهــا برای‬ ‫مرتضی نوریان‬ ‫افزایش یافته است ولی با توجه‬ ‫سه تا پنج روز ممکن است و این‬ ‫بــه اینکــه در یــک ســال اخیــر‬ ‫در حالــی اســت که مصرف این‬ ‫مصرف فراورده های خون‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته فراورده خونی با رشد چشمگیر ‪ ۱۰‬درصد نسبت‬ ‫است‪ ،‬پایداری بانک خونی قم نیازمند همراهی به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مستمر مردم است‪ .‬مرتضی نوریان افزود‪ :‬خون و او با اعالم برنامه کاری مراکز اهدای خون استان‬ ‫فراورده های ان جایگزین مصنوعی ندارد و منبع گفت‪ :‬مرکز ثابت اهدای خون مرکزی ویژه اقایان‬ ‫دسترسی به ان تنها خون هم نوعان و انسان های هــرروز به غیــراز روزهــای تعطیل از ســاعت‪۷:۳۰‬‬ ‫دیگر است و چون زمان ماندگاری خون محدود لغایت‪ ۱۳:۳۰‬و در روز پنجشنبه ها تا ساعت ‪۱۳‬‬ ‫است‪،‬امکانذخیرهخوندر مدتطوالنیوجود فعالیــت خواهد داشــت‪ .‬نوریان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫نــدارد بــه همین دلیل باید اهدا خــون به صورت روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها نیز مرکز انتقال‬ ‫مرتب و مستمر صورت گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ماه خــون قــم واقع دز بلــوار ‪ ۱۵‬خرداد تا ســاعت‪۱۸‬‬ ‫مبارک رمضان امســال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۸۵‬نفر به مرکز به صورت یکســره فعالیت دارد‪ .‬مدیرکل انتقال‬ ‫انتقال خون قم مراجعه کردند که از این تعداد خون قم افزود‪ :‬مرکز ثابت اهدای خون حضرت‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬نفر موفق به اهدای خون روح ا‪ ...‬واقع در میدان روح ا‪ ...‬جنب دبیرستان‬ ‫شدند‪ .‬نوریان اظهار داشت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۴۷۸‬تن از مانــدگار امام صــادق (ع) ویژه اقایــان و خانم ها‬ ‫اهداکنندگان خون در ماه رمضــان را اقایان و ‪ ۷۵‬هــرروز هفته از ســاعت ‪ ۷:۳۰‬الــی ‪ ۱۳:۳۰‬و برای‬ ‫تن نیز بانــوان بوده اند که از این تعداد یک هزار روزهایپنجشنبهتاساعت‪ ۱۳‬فعالیتدارد‪.‬‬ ‫پروندهمسکنمهر کردستانتاپایانتیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بستهمی شود‬ ‫سرپرســت معاونت مســکن و بازافرینی اداره‬ ‫کل راه و شهرســازی کردســتان گفت‪ :‬با تمهیدات‬ ‫اندیشیدهشدهمابقیواحدهایمسکنمهراستانتا‬ ‫پایانتیرماهسالجاریتکمیلوبهمتقاضیانتحویل‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬مصطفی‬ ‫داده م ‬ ‫رضایی با اشــاره به اینکه از مجموع واحدهای در‬ ‫تعهد استان‪ ،‬تنها یک هزار و‪ ۶۷۰‬واحد باقیمانده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد‪ ۳۶۱‬واحد خود مالک‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۷‬واحددر قالبتعاونیویکهزار و‪ ۵۲‬واحد‬ ‫نیزبه صورتتفاهم نامهسه جانبهاست‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫بارش هایی که دردسرساز می شود‬ ‫ارامگاه فردوسی و توس به پاتوق فرهنگ‬ ‫و ادب تبدیل شده است‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫برسند به شهرداری ابالغ کنند تا‬ ‫شــهردار مشــهد بــا اشــاره بــه‬ ‫بتوانیــم بــه مردمی کــه در این‬ ‫اقدامــات انجا مشــده در‬ ‫محدوده هســتند پاســخگویی‬ ‫ســاماندهی محــدوده تــوس‬ ‫کنیــم‪ .‬شــهردار مشــهد افــزود‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬اکنون ارامگاه فردوســی‬ ‫امیــدوارم ســاماندهی مســیر‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫و محــدوده تــوس بــه پاتــوق‬ ‫دسترســی ارامگاه فردوســی به‬ ‫لشــده‬ ‫فرهنــگ و ادب تبدی ‬ ‫بنای تاریخی هارونیه به عنوان‬ ‫است‪ .‬محمدرضا کالئی در مراسم افتتاح مسیر تکمیل کننده پازل ســاماندهی جلوخان ارامگاه‬ ‫دسترسیارامگاهفردوسیبههارونیه کهباحضور فردوسی و مسیر دسترسی به بنای تاریخی کهندژ‬ ‫رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر‪ ،‬مدیرکل گــوارای مردم بشــد‪ .‬محمدرضا کالئــی در ادامه‬ ‫میراث فرهنگی و جمعی از مدیران شهری برگزار گفــت‪ :‬یکی از نقــاط ارزشــمند خراســان رضوی‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬با پیگیری های شــورای شــهر که بر منطقه منفصل شهرداری مشهد توس است که‬ ‫ســاماندهی منطقه تاریخی توس تاکید داشتند اقداماتی که باید برای برجسته سازی ان و محیا‬ ‫و بــا تــاش همکارانــم در حــوزه عمــران اکنــون کــردن زیرســاخت ها برای حضور مــردم فرهنگ‬ ‫شــاهد ان هستیم که محدوده ارامگاه فردوسی دوست در توس شود‪ ،‬انجام شده است‪ .‬او اضافه‬ ‫کــه از وجاهت تاریخی برخــوردار بوده و میراث کرد‪ :‬در این راستا طی سه سال گذشته محدوده‬ ‫مانــدگاری بــرای مــردم اســت ســامان پیداکرده ‪ 7‬هکتاری پیش خان ارامگاه فردوســی‪ ،‬مســیر‬ ‫اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬امروز مردم و عالقه مندان دسترســی به کهندژ‪ ،‬به همراه پارکینگ و مســیر‬ ‫به فرهنگ و ادب در محیطی مناسب در ارامگاه دسترسی به بنای تاریخی هارونیه ساماندهی و‬ ‫فردوســی و بناهــای تاریخی پیرامــون ان حضور بهسازیشدهاست‪.‬‬ ‫پیدامی کنندوبه نوعیارامگاهفردوسیبهپاتوق شــهردار مشــهد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تاکنــون با همکاری‬ ‫فرهنگ و ادب تبدیل شده است‪ .‬شهردار مشهد وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری حــدود‬ ‫با اشاره به بهره برداری از مسیر دسترسی ارامگاه ‪ 110‬میلیارد تومان برای ســاماندهی توس هزینه‬ ‫فردوسی به بنای تاریخی هارونیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از کرده ایــم و تقریبا عناصر اصلی اجراشــده اســت‬ ‫معاونت عمران می خواهم تا به عنوان عیدی به و تنها مســیر مقابــل پارکینگ باقی مانــده که در‬ ‫مردم مسیر مجاور این محل را نیز در اسرع وقت دستور کار قرار خواهد گرفت‪ .‬کالئی با اشاره به‬ ‫ساماندهی و مناسب سازی کنند‪ .‬کالئی در ادامه اینکه معتقدم یکی از درخشان ترین دوره ها در‬ ‫به طرح تفصیلی توس اشاره و تصریح کرد‪ :‬بارها حفظ و ســاماندهی بناهای تاریخی و فرهنگی‬ ‫در این خصوص صحبت شده است اما مردم باید در حــوزه مدیریــت شــهری و میــراث فرهنگی را‬ ‫بدانند که شورای شهر و مدیریت شهری تالش و شاهد هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار خانه های تاریخی‬ ‫پیگیر ‬ ‫یهــای زیادی در این رابطه انجــام داد اما که در بافت پیرامونی حرم مطهر احیاء کردیم‪،‬‬ ‫موضــوع خارج از اختیارات مدیریت شــهری بود فضاهای برجســته فرهنگی شــهر را ازجمله باغ‬ ‫امــا بااین وجــود اعالم می کنیم هر طرحــی را که خونی و توس را مدنظر قراردادیم که امیدواریم‬ ‫اقایان در خصوص توس در شورای حفظ حقوق این اقدامات با همکاری با میراث فرهنگی ادامه‬ ‫بیت المالویاهردستگاهباالدستیبهجمع بندی پیداکند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اب گرفتگی؛ معضل تکراری ابهر‬ ‫شهــای اخیــر در شــهر ابهــر کــه موجــب‬ ‫بار ‬ ‫اب گرفتگیبرخیازمنازلمسکونیشد‪،‬تلنگرهایی‬ ‫بــه مدیــران شــهری ایــن شــهر در رابطــه بــا ایجــاد‬ ‫سیاس ـت های جدیــد برای مقابلــه با بحرا نهــا در‬ ‫مناطق مختلف به ویژه در بافت فرسوده شهر بود‪.‬‬ ‫ت اصلی دست کاری انسان در‬ ‫سیل یکی که از سوغا ‬ ‫روح زخم خورده طبیعت است که اغلب بی پاسخ‬ ‫نمی ماند‪ .‬سیل درواقع تلنگری برای همه ما است‬ ‫که عالوه بر پرهیز از دست کاری در مسیرهای سیل‪،‬‬ ‫در مدیریــت شــهری نیــز تجدیدنظرهایــی صورت‬ ‫گیرد‪ .‬یکی از مباحث اصلی که همواره در مدیریت‬ ‫بحران باید به ان توجه شــود‪ ،‬موضوع پیشــگیری‬ ‫است که اگر به درستی رعایت شود‪ ،‬سه اصل دیگر‬ ‫نیز که شــامل امادگی‪ ،‬مقابله و بازســازی است‪ ،‬با‬ ‫کم ترینتلفاتوهزینهصورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طی هفته گذشته شاهد بارش‬ ‫بــاران و تگرگ در ابهر بودیم‪ ،‬بارش هایی که زمان‬ ‫زیادی طول نکشــید اما ســبب شــد برخی از منازل‬ ‫مسکونی که عمدتا در بافت قدیمی این شهر قرار‬ ‫دارد‪ ،‬دچــار حادثــه شــود‪ ،‬به طوری که بنابــر اعالم‬ ‫فرمانــدار ابهــر ‪ ۱۵‬منزل مســکونی در ایــن بارش ها‬ ‫دچار اب گرفتگی شد‪ .‬بافت فرسوده شهری همواره‬ ‫یکــی از نقاط اســیب پذیر شــهر در مقابــل حوادث‬ ‫به شــمار م ـی رود‪ ،‬زیرا در بســیاری از مواقع‪ ،‬منازل‬ ‫مسکونی با نیازهای امروز و برحسب اصول اصلی‬ ‫مدیریت شهری طراحی نشده است که با توجه به‬ ‫مقاومت بســیاری از ســاکنان در نوسازی که عمدتا‬ ‫قشر ضعیف جامعه نیز هستند باید حداقل برای‬ ‫سه میلیارد ناموت اعتبار برای مدیریت‬ ‫بحران هزینه شده است‬ ‫پیشــگیری از بحرا نهــا در این مناطــق راه حل های‬ ‫مقطعی و درنهایت درازمدت اندیشــه شــود تا در‬ ‫مواقعبحرانیاین چنینغافل گیرنشد‪.‬‬ ‫تهدید قوروچای در بارش های بهاری مرتفع‬ ‫شد‬ ‫در همیــن رابطــه شــهردار ابهــر در پاســخ بــه‬ ‫اقدامــات انجام گرفته در زمینه ســیل و اب گرفتگی‬ ‫شهری‪،‬اظهار می کند‪:‬یکیاز راهکارهایغلبهبراین‬ ‫مشــکل‪ ،‬مدیریت و جمع اوری اب های سطحی با‬ ‫ایجــاد کانــال و اصــاح جوی های اب اســت که در‬ ‫برخی از نقاط شهر ازجمله اصالح جداول خیابان‬ ‫‪ ۱۷‬شــهریور‪ ،‬انتهای بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬ســی‬ ‫متــری معلــم‪ ،‬جــداول بلوار شــهید صیاد شــیرازی‪،‬‬ ‫احداث دیواره حفاظتی و کانال نیکان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا ذوالقدری ها با اشاره به اینکه مسیر‬ ‫قوروچای یکی از نقاطی بود که همواره در مواقع‬ ‫یکــرد‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬در‬ ‫بحرانــی‪ ،‬ابهر را تهدید م ‬ ‫راســتای حــل این مشــکل‪ ،‬پلی بــه طــول ‪ ۳۰‬متر و‬ ‫دهنه دوم تری احداث و خیابان منتهی نیز اصالح‬ ‫وضعیت پیــدا کرد که با این اقدام دغدغه تهدید‬ ‫قوروچای در بارش های بهاری مرتفع شد‪.‬‬ ‫اوباتاکیدبراینکهامسالسهمیلیاردتوماناعتبار‬ ‫بــرای مدیریت بحران هزینه شــده اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫می کنــد‪ :‬یکــی از مهم تریــن ارکان مدیریت بحران‬ ‫شــهری‪ ،‬پیشــگیری قبل از وقوع است که تا حدود‬ ‫زیــادی می توانــد در کاهش اثــار این بالیا تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این مســئول با اشــاره به اتفاقــات رخ داده طی‬ ‫بارش هایاخیردر ابهر کهموجباب گرفتگیبرخی‬ ‫از منازل مســکونی شــد‪ ،‬می افزاید‪ :‬ایــن حادثه در‬ ‫میدا ن چمن خیابان مطهری رخ داد که برای اولین‬ ‫بار است که در این منطقه این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫یهــا بــا یــاداوری اینکــه همــواره در‬ ‫ذوالقدر ‬ ‫بافت های فرسوده شهری به ویژه در حوزه طراحی ‬ ‫ایــن بافت ها با مشــکالتی مواجه هســتیم‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬متاســفانه زیرساخت های شهر به ویژه در‬ ‫ن حجم‬ ‫تهــای قدیمی بــرای بارش هایی با ای ‬ ‫باف ‬ ‫طراحی نشده و کانال های عبور اب مستقر در این‬ ‫بافت ها تحمل این حجم از بارش ها را ندارد‪.‬‬ ‫شهردار ابهر با تاکید بر اینکه تمام همت خود‬ ‫را بــه کارخواهیــم گرفــت تــا مشــکالت ســاکنان‬ ‫اســیب دیده از ســیل ایــن منطقــه مرتفــع شــود‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در این رابطه از بیمه طرف قرارداد میزان‬ ‫خسارت به اثاثیه منازل را برای جبران خسارت مورد‬ ‫پایش قرار داده و برای ساختمان های اسیب دیده از‬ ‫طریق ستاد مدیریت بحران و بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی اقدام شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشست کارشناسانسازمان گمرک کشور بامدیرکلدفترهماهنگی‬ ‫امور اقتصادیاستاندار سمنانبرگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان ســمنان به اخرین‬ ‫وضعیــت منطقــه اقتصادی ســمنان اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬اقدامات‬ ‫موردنیــاز بــرای اســتقرار گمرک و اخــذ کد گمرکی به منظــور راه اندازی‬ ‫یشــود‪ .‬حســن ال بویه‬ ‫واحدهــای صنعتــی در ایــن منطقــه انجــام م ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مناطق ویژه اقتصادی با توجه به شرایط خاص و ممتازی‬ ‫یشــده و برخی مشــوق ها و‬ ‫کــه در ابعــاد مختلــف بــرای ان پیش بین ‬ ‫تسهیلگری هایویژهسرمایه گذاریوهمچنینهزینه های گمرکیبرای‬ ‫هر سرمایه گذار یک فرصت مغتنم محسوب می شود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ی متقاضیان سرمایه گذاری‬ ‫به دنبال ایجاد شرایط مناسب و بهره مند ‬ ‫از خدمات و امتیازات گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی سمنان هستیم‪.‬‬ ‫ال بویــه بیــان کــرد‪ :‬طی ما ههــای اخیر چند ســرمایه گذار بــا تولیدات‬ ‫فنی که کوتاه مدتویابلندمدتدر منطقهویژهاقتصادیسمنانباید‬ ‫اجرایی شود‪ ،‬توسط سازمان گمرک کشور اعالم گردد‪ .‬سالمتی ابراز‬ ‫امیدواری کرد با انجام اقدامات الزم منطقه ویژه اقتصادی سمنان در‬ ‫اینده نزدیک به بهره برداری برسد و متقاضیان با اطمینان خاطر در این‬ ‫منطقهاقدامبهسرمایه گذاری کنند‪.‬مدیرکل گمرکاستانسمنانضمن‬ ‫تاکید برافزایش همکاری با شــرکت شــهرک های صنعتی برای استقرار‬ ‫گمرک در منطقه ویژه اقتصادی‪ ،‬از پیگیری و انجام مکاتبات الزم با‬ ‫ســازمان مربوط در این خصوص خبر داد‪ .‬علی ســعدالدین افزود‪ :‬در‬ ‫احداث انبار و درب های ریلی ان‪ ،‬اجرای روشــنایی محوطه و نصب‬ ‫دوربین ها‪ ،‬اتش نشانی و ‪ ...‬موارد فنی موردتوجه قرار گیرد و رعایت‬ ‫شــود‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬رویکرد صادرات محور بودن منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی و استقرار واحدهای صنعتی در ا ن سبب توسعه صادرات و‬ ‫رونقاقتصادیاستانمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راه اندازیبزرگ ترینسایتپرورشاهوشرق کشور در کالته رودبار‬ ‫شــهردار کالته رودبــار از راه انــدازی بزرگ ترین ســایت پرورش اهو‬ ‫شرق کشور در کالته رودبار خبر داد‪.‬‬ ‫سجاد فدایی باشی اظهار کرد‪ :‬اعتباری بالغ بر‪ 20‬میلیارد ریال برای‬ ‫فاز اول این طرح از ســوی شــهرداری کالته برای انجام حصارکشی و‬ ‫تهیه تجهیزات موردنیاز پیش بینی شده است‪ .‬او در خصوص میزان‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی این طرح افــزود‪ :‬در حال حاضــر دو هکتار زمین‬ ‫در منطقه ای مناسب و مستعد طرح تامین و عالوه بر ان مجوزهای‬ ‫الزم برای راه اندازی ســایت اخذشــده است‪ .‬شــهردار کالته رودبار از‬ ‫درخواســت بــرای اخذ تســهیالت ویژه بــرای تکمیل این پــروژه خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬این سایت بزرگ ترین سایت پرورش اهو در نیمه‬ ‫شــرقی کشــور خواهد بود‪ .‬او با بیان اینکه منطقه رودبار از ظرفیت‬ ‫و استعداد خوبی برای پرورش اهو برخوردار است خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درمجموع منطقه کالته رودبار از ظرفیت های باالیی در حوزه های‬ ‫گردشگری‪ ،‬تولیدی‪ ،‬دامی‪ -‬زراعی و معدنی برخوردار است‪ .‬فدایی‬ ‫باشــی با بیان اینکه بزرگ ترین ایل عشــایری استان بعد از ایل بزرگ‬ ‫سنگســر مربــوط به منطقه کالته رودبار اســت اظهار کــرد‪ :‬ییالقات‬ ‫عشــایر کالتــه نیز از ظرفیــت باالیی برخوردارند و عشــایر منطقه تا‬ ‫یشــوند‪ .‬او با اشــاره به قرار‬ ‫پایان اردیبهش ـت ماه وارد ییالق خود م ‬ ‫گرفتن این شهرداری در مجموعه شهرهای زیر‪ 20‬هزار نفر اضافه کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 15‬معدن فعال و بیش از ‪ 20‬صنایع فعال تبدیلی و‬ ‫فراوری در منطقه کالته رودبار وجود دارد و همین ظرفیت ها در کنار‬ ‫رونق خوب باغات و دامداری و کشاورزی سبب شده که این منطقه‬ ‫مشــکل اشتغال نداشته باشــد‪ .‬شهردار کالته رودبار با بیان اینکه ‪90‬‬ ‫درصد معادن منطقه‪ ،‬معدن زغال سنگ و کک پزی هستند افزود‪:‬‬ ‫ســیلیس‪ ،‬گــچ‪ ،‬شــن‪ ،‬ماســه و‪...‬از دیگر مواد معدنی فعــال در این‬ ‫منطقههستند‪.‬‬ ‫او در خصــوص اعتبــارات پیش بینی شــده این شــهرداری کوچک‬ ‫گفت‪ :‬اعتبار پیش بینی شده امســال ‪ 55‬میلیارد ریال است‪ .‬او اعتبار‬ ‫سال گذشته این شهرداری را ‪ 35‬میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد‪100 :‬‬ ‫درصد اعتبارات سال قبل این شهرداری محقق شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اهدایخونماهمبارکامسالدر بوشهر‪ ۳۵‬درصدافزایشیافت‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬باوجود هم زمان‬ ‫شــدن ماه مبارک رمضان با پیک چهارم و شــیوع گسترده کرونا‪،‬‬ ‫اهدای خون در این ماه نســبت به ســال گذشــته در این اســتان‬ ‫‪ ۳۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫نرگــس عبیــدی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬مشــارکت خوب‬ ‫مردم در ماه رمضان امســال ســبب شــد که ذخایر خونی بوشهر‬ ‫در تمــام ایــن مــدت در ســطح مطلوبــی قــرار داشــته باشــد و با‬ ‫کمبود مواجه نشــود‪ .‬او ضمن قدردانی از اهداکنندگانی که در‬ ‫شرایط شیوع کرونا در کنار بیماران سرطانی و تاالسمی بودند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این ماه تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۶۸‬نفر برای اهدا به‬ ‫مرا کــز چهارگانــه انتقــال خون اســتان مراجعه کردند کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۱‬نفر موفق شــدند خون خود را اهدا کنند‪.‬‬ ‫عبیدی یاداور شد‪ :‬در ماه مبارک رمضان مراکز خون گیری بوشهر‬ ‫در شــیفت شــبانه‪ ،‬پس از افطار نیز فعال بودند که با اســتقبال‬ ‫خوب مردم مواجه شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خون اســتان بوشــهر اعالم کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫نیــاز اســتان از دارندگان گروه هــای خونی ‪ B‬منفی‪ A ،‬منفی‪O ،‬‬ ‫منفی و ‪ AB‬مثبت به طور ویژه درخواست می شود برای اهدای‬ ‫خون خود به مراکز خون گیری سطح استان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬همه شــیوه نامه های بهداشــتی پیشــگیری از کرونا‬ ‫در ایــن مرا کــز بــا جدیــت رعایــت می شــود و عــاوه بــر ایــن‬ ‫مراجعه کننــدگان می تواننــد بــرای حضــور به موقــع از سیســتم‬ ‫نوبت دهــی اینترنتــی بــه ادرس ‪ nobatdehi.ibto.ir‬اســتفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عبیدی پیش ازاین اعالم کرد‪ :‬اهدای خون در شب های قدر‬ ‫امسال در بوشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۷۴‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرشرکتملیپخشفراورده هاینفتیخراسانرضوی‪:‬‬ ‫اجراییشدنامربه معروفنقشمهمیدر کارایی کارکناندارد‬ ‫نشســت صمیمــی مدیر شــرکت ملــی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی خراســان رضوی با دبیر ســتاد‬ ‫امربه معــروف و نهــی از منکــر اســتان خراســان‬ ‫رضوی برگزار شد‪.‬‬ ‫علی اصغر اصغری در ابتدای نشست گزارشی‬ ‫از وضعیــت سوخت رســانی در اســتان را ارائــه و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اجرایــی شــدن امربه معــروف و‬ ‫نهی از منکر در سازمان ها نقش مهمی در کارایی‬ ‫هرچه بیشتر کارکنان خواهد داشت‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا توجــه بــه شــعار‬ ‫تعیین شده سال جاری توسط رهبری مانع زدایی‬ ‫هــا و پشــتیبانی از تولیــد را از معروفــات خــاص‬ ‫امسال دانست و عنوان نمود‪ :‬شرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی اســتان ضمن انجــام وظائف‬ ‫ذاتــی خــود در خدمت رســانی بــه مجاوریــن و‬ ‫زائرین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نسبت‬ ‫به فعالیت های مرتبط با امربه معروف و نهی از‬ ‫منکر نیز اهتمام ویژه ای داشته و خواهد داشت‪.‬‬ ‫ســردار افراســیابی دبیــر ســتاد امربه معــروف‬ ‫توزیع یک میلیارد تومان‬ ‫بسته معیشتی توسط‬ ‫مراکز افق امامزادگان‬ ‫رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان قم گفت‪ :‬طی‬ ‫ماه رمضان امسال‪ ۲۵۰۰‬بسته معیشتی به ارزش‪۹۲۷‬‬ ‫میلیون و‪ ۵۹۰‬هزار تومان در قالب رزمایش همدلی و با‬ ‫محوریتمراکزافقاینناحیهبیننیازمندانتوزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســید ســجاد موســوی قیــداری در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کرد‪ :‬طــرح ضیافت الهی ویــژه ماه‬ ‫مبارک رمضان ‪ ۱۴۰۰‬با محوریت ‪ ۹‬بقعه متبرکه ناحیه‬ ‫یک شهرستان قم اجرایی شد‪ .‬او افزود‪ :‬در این مدت‬ ‫در ‪ ۶‬بقعــه متبرکــه و بــا رعایــت ضوابط بهداشــتی و‬ ‫پروتکل های اعالم شــده از ســوی ســتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬نماز جماعت اقامه شد‪ ،‬همچنین در دو بقعه‬ ‫شــاهد برگــزاری ایین ترتیــل خوانی قران کریــم و در ‪۹‬‬ ‫بقعهجلساتتفسیربودیم کهبرخیاز ان هابه صورت‬ ‫مجازی بوده و از طریق شبکه های اجتماعی و به طور‬ ‫زنده پخش شده اند‪ .‬رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه‬ ‫یک شهرســتان قــم با بیان اینکه مراســم ویژه ســالروز‬ ‫وفــات حضــرت خدیجــه (س) در چهــار بقعه‪ ،‬میالد‬ ‫امــام حســن مجتبــی (ع) در پنــج و شــهادت حضرت‬ ‫علی (ع) هم در ‪ ۹‬بقعه شاخص این ناحیه برگزارشده‬ ‫اســت گفت‪ :‬طی ماه رمضان امســال برنامه «تسبیح‬ ‫سحر» از جوار سه بقعه ناحیه یک به صورت زنده روی‬ ‫انتن سیمای مرکز قم رفته است‪ .‬او تعداد هیئت های‬ ‫مذهبی مشارکت کننده در برنامه های رمضانی اوقاف‬ ‫را ســه هیئــت ذکــر و خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاروان شــادی‬ ‫میالد امام حسن (ع) هم از جوار یکی از بقاع متبرکه‬ ‫ناحیــه یک به حرکــت درامد و به اجــرای برنامه های‬ ‫شاد مذهبی پرداخت‪ .‬موســوی قیداری افزود‪ :‬پخش‬ ‫مناجات خوانی ماه رمضان در ‪ ۹‬بقعه شاخص ناحیه‬ ‫یک در دستور کار بود همچنین‪ ۱۰‬بقعه متبرکه مجری‬ ‫طرح توزیع افطاری ساده بودند‪.‬‬ ‫ اغاز عملیات سم پاشی‬ ‫بهاره درختان در سنندج‬ ‫منطقهاقتصادیسمناندرمسیرتوسعه‬ ‫شاخصمتقاضیسرمایه گذاریدرمنطقهویژهاقتصادیسمنانبودند‪،‬‬ ‫امیدواریم در کوتاه مدت مسائل مربوط به گمرک با مساعدت سازمان‬ ‫گمرک کشور رفع شود‪ .‬مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان‬ ‫ابراز کرد‪:‬باتوجهبهنقشوجایگاهاینمناطقوتاکیداستاندار سمنان‬ ‫و نماینده مردم شهرستان های سمنان‪ ،‬مهدی شهر و سرخه در مجلس‬ ‫شــورای اســامی موضوع به طور مســتمر مورد پیگیری قرار گرفت که‬ ‫منجر به حضور تیم کارشناسی سازمان گمرک کشور شد ‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ســمنان نیز گفت‪ :‬ارائه نظرات دو‬ ‫طرف در راستای پیشبرد اهداف‪ ،‬تسریع امور و جلوگیری از موازی کاری‬ ‫به منظور هدر رفت منابع انجام می شود تا شاهد اتخاذ مناسب ترین‬ ‫تصمیمــات و تدابیــر باشــیم‪ .‬مهــدی ســامتی افــزود‪ :‬ابتدا بــه دنبال‬ ‫تکمیل زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی هستیم تا از بالتکلیفی‬ ‫سرمایه گذارانوتبعاتناشیاز انجلوگیریشود‪.‬اوتصریح کرد‪:‬موارد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫و نهی از منکر اســتان در این نشســت تخصصی‬ ‫ضمــن تشــکر از اقدامــات شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی خراســان رضــوی در ارتبــاط‬ ‫بــا سوخت رســانی مطلــوب و همچنیــن در‬ ‫حــوزه فرهنگــی‪ ،‬امربه معروف و نهــی از منکر و‬ ‫مســئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬یکی از عواملی‬ ‫که در جامعه از بدی ها جلوگیری می کند نهی از‬ ‫منکر و منکر ساختن منکر است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مهم تریــن حــوزه امربه معــروف‪،‬‬ ‫حــوزه مســئوالن اســت شــوراهای امربه معروف‬ ‫و نهــی از منکــر دســتگاه ها وظیفــه حمایــت از‬ ‫اقدامــات قانونــی امران به معــروف و ناهیان از‬ ‫منکر را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شــهری‬ ‫شهرداری سنندج گفت‪ :‬در راستای جلوگیری از طغیان‬ ‫شته ها عملیات سم پاشی بهاره درختان سطح شهر با‬ ‫استفاده از سم حشره کش پالیزین اغاز شد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویدادامروز‪،‬اسوشعبانیاظهار کرد‪:‬عملیاتسم پاشی‬ ‫بهــاره در راســتای جلوگیــری از طغیــان شــته‪ ،‬حــذف‬ ‫االینده ها‪ ،‬کنترلافات گیاهیوسالمتدرختان‪،‬بهبود‬ ‫شــادابی و رشــد درختان و محافظت از محیط زیست‬ ‫انجام می شــود‪ .‬رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫ســبز شهری شهرداری سنندج با اشاره به اغاز عملیات‬ ‫سم پاشــی بهــاره درختان ســطح شــهر ســنندج گفت‪:‬‬ ‫عملیات سم پاشی با رعایت کامل اصول ایمنی و فنی‬ ‫انجام می شــود‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬در سم پاشی درختان از‬ ‫سمحشره کشپالیزین کهبرپایهارگانیکاستاستفاده‬ ‫می شود که هیچ زیانی ازلحاظ زیست محیطی نداشته‬ ‫و برای شــهروندان نیز هیچ گونه اســیبی در بر نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬شــعبانی با اشــاره به اینکه مرحله نخســت‬ ‫سم پاشی درختان سطح شهر در اواخر اسفندماه سال‬ ‫گذشــته انجام شــد افزود‪ :‬عملیات سم پاشی بهاره به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز توســط واحد فضای ســبز ســازمان سیما‪،‬‬ ‫منظر و فضای سبز شهری این شهرداری انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۳۷۰‬تن‬ ‫محصوالت کشاورزی از‬ ‫استان سمنان‬ ‫مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان با اشاره‬ ‫بهتوانصادراتیاستانسمنان گفت‪:‬دریکسال گذشته‬ ‫یک هزار و‪ ۳۷۰‬تن محصوالت کشاورزی استان سمنان‬ ‫در بخــش صادرات قرارگرفته اســت‪ .‬احســان عباســپور‬ ‫دربارهدستاوردهایشاخصومهمشبکهتحتپوشش‬ ‫تعاون روســتایی استان ســمنان در سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین دستاوردهای استانی مجموعه تعاون‬ ‫روستاییورودبهبحثصادراتبوده کهدر سال گذشته‬ ‫یکهزارو‪ ۳۷۰‬تنازمحصوالت کشاورزیاستانسمنان‬ ‫صادرشده است‪ .‬او با اشاره به صنایع تبدیلی و فراوری‬ ‫محصوالت کشــاورزی استان خاطرنشــان کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذشته‪ ۲‬هزار و‪ ۵۸۰‬تناز محصوالت کشاورزیدر حوزه‬ ‫صنایع تبدیلی قرارگرفته و فراوری ان انجام شــده است‬ ‫کــه امروزه این حوزه از اهمیت بســیار باالیی برخوردار‬ ‫است‪ .‬مدیر تعاون روستایی استان سمنان با بیان اینکه‬ ‫بســیاری از مشــکالت در روســتاها با تامیــن نهاده های‬ ‫دامی رفع می شــود تصریح کرد‪ :‬یکی از نکات مهم در‬ ‫حوزه نهاده های دامی‪ ،‬تامین و فراوری سایر نهاده های‬ ‫کشــاورزی بوده که در ســال گذشــته ‪ ۶۰‬هــزار تن نهاده‬ ‫دامی تامین و در اختیار کشاورزان و دامداران قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از وظایف تعاون روستایی ارتباط‬ ‫با کشاورزانوخریدمحصوالتاناناستتاپایدالالن‬ ‫از ســبد کشــاورزی استان قطع شــود که در سال گذشته‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار و‪ ۸۴‬تــن محصــول کشــاورزی از کشــاورزان‬ ‫اســتان خریداری شــده اســت کــه‪ ۴۷‬هــزار و‪ ۶۶۹‬تن از‬ ‫ان شــامل گندم‪ ،‬افتاب گردان و کلزا بوده و ‪ ۱۳۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۵‬تناز انسایرمحصوالتراشاملمی شود‪.‬عباسپور‬ ‫با اشاره به ایجاد کارگاه های کوچک تبدیلی و تکمیلی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به‬ ‫صنایعی گفته می شود که به فراوری محصوالت نباتی‬ ‫و حیوانی ازجمله زراعی‪ ،‬باغی‪ ،‬شــیالتی‪ ،‬دام و طیور‪،‬‬ ‫جنگلومرت عمی پردازدودربرگیرنده‪،‬تغییراتفیزیکی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪ ،‬ارگانولپتیکی‪ ،‬نگهداری‪ ،‬بسته بندی و توزیع‬ ‫است کهدر سال گذشته‪ ۳‬کارگاهدر سطحاستانسمنان‬ ‫ایجادشدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫جذب بیش از ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در استان‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۹۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در هشت سال اخیر در این استان جذب شد‪.‬‬ ‫حسن میرزاخانی افزود‪ :‬این میزان سرمایه گذاری در‬ ‫قالب ‪ ۲۹‬طرح مصوب کارافرینی خارجی دارای مجوز‬ ‫از وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی استان مرکزی محقق شد ه است که بیش از‪۸۵‬‬ ‫درصد سرمایه گذاری خارجی جذب شده از ابتدا تاکنون‬ ‫در دولت تدبیر و امید در استان مرکزی انجام شد ه است‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان مرکــزی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۱۲۲ :‬میلیــون دالر ایــن میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری بــه اســتان وارد و در حوزه های مختلف‬ ‫حهــای‬ ‫به کارگیــری شــد ه اســت و بیشــترین میــزان طر ‬ ‫سرمایه گذاریخارجیدر استانمرکزیدر شهرستان های‬ ‫اشتیان‪،‬اراک‪،‬زرندیه‪،‬دلیجان‪،‬ساوهومحالت‪،‬خمین‪،‬‬ ‫شازند و زاویه بوده است‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬شهرستان ساوه با‪ ۲۷‬طرح با حجم‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۴۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دالر‬ ‫بیشترینوشهرستانزاویهبایکطرحبهمیزان‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫دالر کمترین حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب را در‬ ‫این مدت به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان مرکــزی‬ ‫گفت‪ ۱۱ :‬طرح با حجم سرمایه گذاری‪ ۳۲۹‬میلیون دالر‬ ‫منابــع مالــی در دولت تدبیــر و امید در شهرســتان اراک‬ ‫به عنوان مرکز استان جلب و جذب و رتبه دوم را در بین‬ ‫شهرستان های استان به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫میرزاخانیافزود‪:‬اینحجمسرمایه گذاریخارجیاز‬ ‫کشورهایهندوستان‪،‬افغانستان‪،‬ایرانیانمقیمخارج‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬انگلستان‪ ،‬المان‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫اتریش و عراق جلب و جذب شده است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬صنایــع فلــزی‪ ،‬صنایــع شــیمیایی‪،‬‬ ‫فراورد ههــای نفتــی‪ ،‬الســتیک و پالســتیک‪ ،‬صنایــع‬ ‫محصــوالت کانــی غیرفلزی به جز نفت و زغا لســنگ‪،‬‬ ‫صنایــع و تجهیزات حمل ونقل و خودروســازی‪ ،‬صنایع‬ ‫نساجی صنایع فلزی ازجمله صنایعی است که در این‬ ‫مدت در ان ها سرمایه گذاری خارجی جذب شد ه است‪.‬‬ ‫اجرای پروژه انتقال اب‬ ‫فضای سبز جاده‬ ‫اراک ‪ -‬تهران‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر وفضای سبزشهری شهرداری‬ ‫اراک از اجرای پروژه انتقال اب فضای سبز جاده اراک ‪-‬‬ ‫تهران خبر داد و گفت‪ :‬به منظور حفظ و توسعه فضای‬ ‫سبزشهریوباهدفبهینه سازیمصرفابوهمچنین‬ ‫جلوگیری از خشک شدن درختان جاده اراک ‪ -‬تهران‬ ‫و با تالش شبانه روزی عوامل اجرایی سازمان‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی پروژه انتقال اب از مجتمع تولید گل و نهال در‬ ‫بلوار امام علی (ع) به این مکان در حال اجرا است‪.‬‬ ‫احمــد حســنی با بیان اینکه اجــرای این پــروژه گام‬ ‫بلندی در راستای توسعه شبکه ابیاری و بهره برداری موثر‬ ‫بهــای موجــود در شــهر اراک اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ذخایــر ا ‬ ‫بــا اجــرای ایــن پروژه بخــش زیــادی از ابیاری به وســیله‬ ‫تانکرهای اب رســانی حذف خواهد شــد که این اقدام‬ ‫کاهــش هــدر رفــت اب‪ ،‬مدیریــت بهینــه منابــع ابی و‬ ‫صرفه جویــی در هزین ههــای جاری را بــه دنبال خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬او افزود‪ :‬طول مسیر عملیات پروژه انتقال اب‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتر اســت که در دو طرف جاده و با اســتفاده از‬ ‫لوله های پلی اتیلن در حال انجام است که با این اقدام‬ ‫گامی بلند در حفظ و توسعه فضای سبز کالن شهر اراک‬ ‫برداشتهخواهدشد‪.‬‬ ‫توانمندسازی مهارتی‬ ‫مهم ترین هدف طرح‬ ‫بازافرینی شهری است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫توانمندســازی مهارتی و شــغلی مهم ترین هدف طرح‬ ‫بازافرینی شــهری و ساکنان سکونت گاه های غیررسمی‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬احمــد مرزبان با اعالم‬ ‫ایــن خبر گفــت‪ :‬طبق قرارداد اموزشــی منعقدشــده با‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای در تیرماه ‪ ،۹۸‬برنامه ریزی های‬ ‫اموزشــی در محــات هــدف با امکا نســنجی و تعیین‬ ‫اســتانداردهای اموزشی‪ ،‬اطالع رسانی عمومی و تامین‬ ‫فضای اموزشــی مناســب صورت گرفته و این دوره های‬ ‫تخصصی به متقاضیان ارائه شده است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫نظارت بر حســن اجــرای دوره های اموزشــی مهم ترین‬ ‫اصل در این خصوص است که دراین باره ارزشیابی های‬ ‫مستمر و تخصصی صورت گرفته و برای شرکت کنندگان‬ ‫نیــز گواهی نام ههــای مربــوط صادرشــده اســت‪ .‬او در‬ ‫ادامه اظهار داشــت‪ :‬ســاکنان کوی امام علی (ع)‪ ،‬کوی‬ ‫ســجادیه و قنــات ناصــری در شهرســتان اراک و مناطق‬ ‫بهزیستی‪،‬یاقوتابادوشمس ابادشهرستانساوههدف‬ ‫مشخص شده اجرای این طرح در استان مرکزی است‪.‬‬ ‫او توانمندســازی نیــروی انســانی ســاکنان محــدوده‬ ‫اجرایی‪ ،‬بهســازی و نوســازی شــهری‪ ،‬تالش در راســتای‬ ‫ایجــاد رشــته های مهارتــی بــا رویکرد مشــاغل خانگی‪،‬‬ ‫خوداشتغالیوکارافرینی‪،‬اشاعهفرهنگمهارتاموزشی‪،‬‬ ‫بسترسازیبرایورودبخشخصوصوتعاونیبرایارائه‬ ‫فعالیت های اموزشــی‪ ،‬جلوگیری از گسترش اسیب های‬ ‫اجتماعی‪،‬اشناییساکنانمناطقباامورحقوقیوقوانین‬ ‫ثبترااز مهم تریناهدافاجرایطرحبازافرینیشهریو‬ ‫سکونت گاه هایغیررسمیاستانمرکزیعنوانکرد‪.‬‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫تایید صالحیت بیش از‪ ۸۶‬درصد داوطلبان‬ ‫شوراهای اسالمی شهر‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬درمجمــوع تاکنــون ‪ ۸۶‬و ‪ ۲‬دهــم‬ ‫درصــد از داوطلبان شــوراهای اســامی شــهر تائید‬ ‫صالحیــت و حــدود ‪ 11/8‬درصد رد صالحیت و ‪۲‬‬ ‫درصد نیز انصراف خود را اعالم کردند‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی در نشســت خبری با اصحاب‬ ‫رســانه افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۹۷۲‬نفــر داوطلــب‬ ‫ثبت نام شده در هیئت های اجرایی ‪ ۳۰‬نفر معادل‬ ‫‪ ۳‬درصــد رد صالحیــت و ‪ ۸۷۲‬نفــر تائیــد معادل‬ ‫‪ ۹۰‬درصد و ‪ ۷۰‬نفر معادل ‪ ۷‬درصد نیز در مرحله‬ ‫تهــای اجرایی‬ ‫تهــا در هیئ ‬ ‫رســیدگی به صالحی ‬ ‫انصراف دادند‪.‬‬ ‫او بیــان داشــت‪ :‬در مرحلــه بعــد با نظــارت و‬ ‫استعالمهیئت هاینظارتشهرستان هادرمجموع‬ ‫‪ ۷۳۳‬نفر تائید و ‪ ۱۱۹‬نفر رد صالحیت و ‪ ۲۰‬نفر نیز‬ ‫از گردونه انتخابات شوراهای اسالمی شهر انصراف‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات اســتان‬ ‫مرکــزی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه داوطلبانــی کــه از‬ ‫سوی هیئت نظارت رد صالحیت شدند می توانند‬ ‫شکایت خود را به هیئت عالی نظارت استان ارائه‬ ‫کننــد گفت‪ :‬تاکنون در این راســتا از مجمــوع ‪۱۴۹‬‬ ‫نفــر از داوطلب رد صالحیت شــده در هیئت های‬ ‫اجرایــی و نظــارت‪ ۱۲۲ ،‬نفــر اعتــراض داشــتند‬ ‫کــه اعتــراض ‪ ۱۹‬نفــر وارد و ‪ ۱۰۳‬داوطلــب نیــز رد‬ ‫صالحیتشدند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۴‬شهر و ‪ ۸۴۹‬روستا انتخابات شهر و‬ ‫روستا برگزار می شود‬ ‫کریمــی با بیان اینکه فرایند ثبت نام داوطلبان‬ ‫انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر از ‪ ۲۰‬اســفند‬ ‫اغــاز شــد افــزود‪ :‬درمجموع اســتان در ‪ ۳۴‬شــهر و‬ ‫‪ ۸۴۹‬روستا انتخابات شهر و روستا برگزار می شود‬ ‫تهــای اجرایــی‬ ‫تهــا در هیئ ‬ ‫کــه بررســی صالحی ‬ ‫شهرستان ها انجام شده و نتایج هیئت های اجرایی‬ ‫تهــای نظارت‬ ‫بــرای بررســی یا رســیدگی بــه هیئ ‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات اســتان‬ ‫مرکــزی در خصوص انتخابات شــوراهای اســامی‬ ‫روستاها نیز گفت‪ :‬انتخابات شوراهای روستا نیز از‬ ‫‪ ۱۶‬فروردین اغاز و پنج هزار و ‪ ۴۸۱‬نفر برای ‪۸۴۹‬‬ ‫روستا داوطلب شدند‪.‬کریمی ادامه داد‪ :‬درمجموع‬ ‫بایــد ‪ ۱۸۲‬نفر عضو اصلــی و ‪ ۱۱۱‬نفر علی البدل در‬ ‫شهر و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۳۱‬داوطلب در روستاها انتخاب‬ ‫شوند و روستاهای تا یک هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر جمعیت‬ ‫سه عضو شورا و جمعیت بیشتر از این ‪ ۵‬نفر عضو‬ ‫شورا دارند‪.‬رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات‬ ‫شوراهای اسالمی استان مرکزی شوراها یکی دیگر‬ ‫از ارکان حکومتی نظام مرد مســاالری دینی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در قانون اساســی اختیارات متعددی‬ ‫نیز برای شوراها پیش بینی شده است که این نهاد‬ ‫در کنار دولت تنها مرجعی اســت که می تواند به‬ ‫مجلس شورای اسالمی پیشنهاد تصویب قانون را‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫شوراهای اسالمی شهر به جایگاه و منزلت‬ ‫واقعی ارتقا پیدا کند‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬به دلیل وجود مشــکالت‬ ‫و ضعــف در درون شــوراها و عدم پذیرش حقوق‬ ‫قانونی شــوراها توسط برخی مسئوالن اجرایی و‬ ‫ضعف های احتمالی مقررات و قانون‪ ،‬شــوراهای‬ ‫اســامی بــه شــوراهای شــهرداری شــهر تنــزل‬ ‫داده شده اند که یکی از ایرادات اساسی حیطه کار‬ ‫شــوراها است و باید سعی شود شوراهای اسالمی‬ ‫شهر به جایگاه و منزلت واقعی خود که در قانون‬ ‫یشــده ارتقــا پیدا کنــد‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬در‬ ‫پیش بین ‬ ‫تهــا و انتخــاب مــردم بایــد‬ ‫رســیدگی بــه صالحی ‬ ‫به سالمت و صالحیت اشخاص در شوراهای شهر و‬ ‫روستا دقت کافی شود و تالش شود افراد شایسته‬ ‫و توانمند در این جایگاه قرار گیرند‪ .‬رئیس هیئت‬ ‫عالــی نظــارت بــر انتخابــات اســتان مرکــزی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بر اســاس ماده ‪ ۵۰‬و ‪ ۵۱‬قانون انتخابات‬ ‫شوراهاهیئت هایاجراییتنهامسئولیتثبت نام‪،‬‬ ‫تشکیل پرونده و رسیدگی در هیئت اولیه را دارند‬ ‫و نتیجه بررســی صالحیت ها بدون انعکاس باید‬ ‫به هیئت های نظارت ارســال شود‪ .‬کریمی افزود‪:‬‬ ‫تهــای اجرایــی و مســئولین ســتاد انتخابات‬ ‫هیئ ‬ ‫نمی توانند اماری از رد و یا تائید صالحیت ها ارائه‬ ‫دهند و باید بیان داشــت که این نوع ارائه امار در‬ ‫دوره های مختلف رویه شده اما این اقدام خالف‬ ‫قانون است‪.‬‬ ‫رد صالحیت حتی یک نفر بدون نظر مرجع‬ ‫ذی ربط نبوده است‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬رد صالحیــت حتــی یــک نفــر‬ ‫از داوطلبــان بــدون نظــر مرجــع ذی ربط نبــوده و‬ ‫بررسی ها فارغ از نوع نگرش به جناح های سیاسی‬ ‫انجام شده است چراکه نظر مراجع نظارتی مالک‬ ‫بوده است و تعداد افراد منتسب به یک جناح در‬ ‫بین رد صالحیت ها تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد و جناح‬ ‫یشــود و بایــد اذعان‬ ‫مقابــل نیــز به وفــور دیــده م ‬ ‫داشت که گرایش هاسیاسیمبنانیستهرچنداین‬ ‫امکان وجود دارد که افرادی ضمن داشتن گرایش‬ ‫سیاسیتخلفاتدیگرینیزداشتند‪.‬‬ ‫او بیــان داشــت‪ :‬داوطلبانی کــه با نظر مراجع‬ ‫قانونــی تنهــا بــه دلیــل محکومیــت سیاســی رد‬ ‫صالحیــت شــده باشــند کمتــر از انگشــتان دســت‬ ‫اســت و ایــن افــراد دالیــل دیگــری بــرای رد‬ ‫صالحیتشــان وجود داشــته اســت کــه نمی توانیم‬ ‫علــت رد صالحیت ها را اعال م کنیــم اما داوطلبان‬ ‫رد صالحیــت شــده می توانند علــت رد صالحیت‬ ‫خــود را دریافت کنند‪.‬رئیس هیئــت عالی نظارت‬ ‫بر انتخابات اســتان مرکزی با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫در ســطح ملی و هم اســتانی شاهد کاهش تعداد‬ ‫داوطلبیــن هســتیم گفــت‪ :‬در اســتان مرکــزی نیــز‬ ‫شــمار داوطلبان ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافته اســت که‬ ‫دالیل این مسئله باید به صورت ویژه بررسی شود‪.‬‬ ‫کریمی عدم التزام عملی به والیت فقیه و اســام‬ ‫و مصادیــق ان‪ ،‬عــدم وفاداری به قانون اساســی‪،‬‬ ‫مــدرک تحصیلــی‪ ،‬مصرف مــواد مخــدر و اعتیاد‪،‬‬ ‫محکومــان مالــی‪ ،‬محکومــان بــه حدود شــرعی‪،‬‬ ‫غصــب اموال عمومی و فســاد اداری‪ ،‬مشــهورین‬ ‫به فســاد و متجاهرین به فســق و ســایر عوامل را‬ ‫تهــای برخی داوطلبان‬ ‫از دالیــل مهم رد صالحی ‬ ‫شوراهای اسالمی شهر استان مرکزی عنوان کرد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه هیئت نظارت استان هیچ‬ ‫داوطلبی را مجبور به انصراف نکرده است گفت‪:‬‬ ‫ممکــن اســت برخــی از مراجع نظارتی تنهــا برای‬ ‫حفــظ ابروی داوطلبان توصیه کردند که انصراف‬ ‫دهند چراکه مراجع از پرونده افراد باخبر هستند اما‬ ‫برخی بر این باور هستند مراجع نظارتی از عملکرد‬ ‫ان ها مطلع نیســت‪ ،‬اما باید خود تصمیم نهایی‬ ‫بــا خــود داوطلبان اســت که درصحنــه انتخابات‬ ‫حضورداشته باشند و یا انصراف خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات اســتان‬ ‫مرکزی بیان کرد‪ :‬در شهر توره تعداد داوطلبان به‬ ‫حدنصــاب رســیده و در دو شــهر دیگــر نیــز تعداد‬ ‫داوطلبان لب مرز بودند که مشــکل در این راســتا‬ ‫رفع شد و همچنین تعداد داوطلبان به حدنصاب‬ ‫رسیده در روستاها تاکنون مشخص نشده است‪.‬‬ ‫او در خصــوص نحــوه برگــزاری انتخابــات نیــز‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر شــمارش نهایی ارا به صورت‬ ‫الکترونیکی انجام می شود اما در خصوص فرایند‬ ‫برگزاری کل انتخابات به صورت الکترونیکی برنامه‬ ‫مشخصی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وضعیت تامین اب روستاهای تفرش بررسی شد‬ ‫یوســف عرفانی نســب‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان مرکــزی بــا حضــور در‬ ‫فرمانــداری شهرســتان تفــرش‪ ،‬ضمــن دیــدار‬ ‫بــا حاجعلــی بیگــی فرمانــدار ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫در جلســه بررســی وضعیــت تامیــن اب ایــن‬ ‫شهرستان‪ ،‬حضور یافت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقه ای اســتان هم حضور داشــت‪ ،‬مشکالت‬ ‫پیــش رو برای تامین اب روســتاهای شهرســتان‬ ‫تفــرش در فصــل تابســتان موردبحث و بررســی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫عرفانــی نســب در ایــن جلســه ضمــن ارائــه‬ ‫یهــا در اســتان‬ ‫گزارشــی از رونــد کاهــش بارندگ ‬ ‫و به ویــژه شهرســتان تفــرش اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫عمــده منابــع ابی روســتاهای شهرســتان تفرش‬ ‫از چشــمه ها اســت و کاهــش بارندگــی تاثیــر‬ ‫زیــادی بــر کاهــش ایــن منابع گذاشــته اســت و‬ ‫ابــراز امیــدواری کرد که اجرای پروژه اب رســانی‬ ‫هفتیان توسط شرکت سهامی اب منطقه ای هر‬ ‫چه سریع تر به اتمام برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای استان مرکزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همه ظرفیت های موجود را برای تامین اب‬ ‫موردنیاز مردم در فصل تابستان به کارخواهیم‬ ‫بست تا مردم مشکالت کمتری داشته باشند‪.‬‬ ‫در ادامــه فرمانــدار شهرســتان ضمــن اشــاره‬ ‫بــه وضعیــت بارندگــی در ســال جاری‪ ،‬بــر لزوم‬ ‫امادگــی و برنامه ریزی برای اب رســانی ســیار به‬ ‫روستاها تاکید کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام بیش از ‪ 25‬کیلومتر لوله گذاری اب در شهرستان شازند در سال ‪99‬‬ ‫در ســال گذشــته ‪ 25/6‬کیلومتــر لوله گذاری‬ ‫اب در ســطح شــهرها و روســتاهای شهرســتان‬ ‫شازند انجام شد‪.‬‬ ‫حمیــد طاهــری‪ ،‬مدیــر امــور اب و فاضالب‬ ‫شــازند بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫مقــدار لول هگــذاری شــامل ‪ 23‬هــزار و ‪ 700‬متــر‬ ‫اصــاح شــبکه و یــک هــزار و ‪ 900‬متــر توســعه‬ ‫شبکه بوده است که به صورت امانی و پیمانی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬عــاوه بــر تعویــض شــبکه های‬ ‫فرســوده‪ ،‬ســاخت ‪ 4‬بــاب مخــزن ذخیــره اب‬ ‫در روســتاهای خلــج علیــا‪ ،‬بــن گنبــد‪ ،‬تپــه و‬ ‫محس ـن اباد و همچنیــن تعویــض حــدود ‪690‬‬ ‫مــورد انشــعابات فرســوده توســط امــور اب و‬ ‫فاضالب شهرستان شازند انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب شهرســتان شــازند‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته دو حلقه چاه‬ ‫اب در شــهر شــهباز و روســتای گل زرد نهرمیان‬ ‫حفرشــده اســت‪ ،‬از تجهیــز دو حلقــه چــاه در‬ ‫روستاهای مالمیر و رضااباد این شهرستان برای‬ ‫استفاده در مواقع ضروری خبر داد‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬در ســال ‪ 99‬بــرای تامین‬ ‫اب موردنیــاز روســتاهای کــم اب‪ ،‬بــا همکاری‬ ‫شــهرداری ها و سازمان اتش نشانی و همچنین‬ ‫تانکر ســیار متعلــق به این امور‪ 150 ،‬ســرویس‬ ‫اب رســانی سیار به این روســتاها صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهندس طاهری با اشــاره به کیفیت اب ‪5‬‬ ‫روســتای این شهرســتان که نیاز به بهبود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای تامین اب شــرب ســالم و باکیفیت‬ ‫برای ســاکنین این روســتاها عالوه بر اب رسانی‬ ‫ســیار‪ 5 ،‬عــدد مخــزن ذخیره اب بــه حجم ‪30‬‬ ‫هــزار لیتــر بــرای ایــن روســتاها تهیــه و نصــب‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکه کیفیت اب در ســطح‬ ‫شهرســتان به صــورت مســتمر و مــداوم رصــد‬ ‫یگــردد تصریــح کــرد‪ :‬در ســال ‪ 99‬تعــداد‬ ‫م ‬ ‫‪ 7600‬مــورد ازمایش های شــیمیایی‪ ،‬میکروبی‬ ‫و فیزیکــی بــرای روی نمونه هــای اب منابــع‪،‬‬ ‫مخازن و شبکه های توزیع اب شهرستان شازند‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫او شستشوی حدود ‪ 60‬مخزن ذخیره اب و‬ ‫‪ 200‬متــر خطــوط انتقال و شــبکه توزیع اب را‬ ‫از دیگــر اقدامات مهم در بخش کنترل کیفیت‬ ‫اب عنوان کرد و بیان داشــت‪ :‬در ســال گذشته‬ ‫ســامانه های گندزدایی در این شهرستان شامل‬ ‫‪ 48‬دســتگاه گاز کلر و ‪ 76‬سیستم اب ژاول در‬ ‫روستاها ارتقاء یافتند‪.‬‬ ‫طاهری از رفع ‪ 4857‬مورد حوادث اب در‬ ‫ســطح شهرســتان در سال ‪ 99‬خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫مجموعـ ًـا ‪ 110‬فقــره انشــعاب غیرمجــاز اب در‬ ‫سال گذشته شناسایی و پیگیری شد‪.‬‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب شهرســتان شــازند‬ ‫بــا اشــاره بــه ســاخت تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫شــهرهای شــازند و اســتانه‪ ،‬وضعیت پیشرفت‬ ‫فیزیکــی ایــن پــروژه ر ا ‪ 79‬درصــد در بخــش‬ ‫ســاختمانی عنــوان نمــود و اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری مقــرر اســت بخــش ســاختمانی‬ ‫تکمیل و بخشــی از تاسیســات الکترومکانیکال‬ ‫در صورت تخصیص اعتبارات الزم‪ ،‬اجرا شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حمایت ‪ ۳۲‬هزار حامی از ایتام و محسنین استان‬ ‫مدیــرکل کمیته امداد اســتان مرکزی گفت‪۶ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬یتیم و محســنین اســتان توســط ‪۳۲‬‬ ‫هزار حامی حمایت می شوند‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهــر‪ ،‬مجید مومنــی گفت‪ :‬طرح‬ ‫«ایــران مهربــان» در ایــام مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫به منظور دستگیری از ایتام و جذب حامی برای‬ ‫ایتــام و محســنین برگــزار شــد‪ .‬او با بیــان اینکه‬ ‫در ســال گذشــته اســتان مرکزی در پویــش ایران‬ ‫مهربان رتبه دوم کشــوری را کسب کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تاکنــون تعــداد ‪ ۶۵۰۰‬یتیــم و محســنین توســط‬ ‫یشــوند و میانگین‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار حامــی حمایــت م ‬ ‫پرداختی حامیان به این افراد ‪ ۴۶۰‬هزار تومان‬ ‫اســت‪ .‬مومنــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هم نشــینی‬ ‫بــا فقــرا و دیــدار بــا بیمــاران صعب العــاج و‬ ‫لهــای‬ ‫خانواد ههــای ایتــام بــا رعایــت پروتک ‬ ‫بهداشــتی از برنام ههــای کمیتــه امــداد در مــاه‬ ‫مبارک رمضان بوده است که در این دیدارها که‬ ‫با حضور جمعی از مسئوالن استانی انجام شده‪،‬‬ ‫کهــای قابل توجهــی بــه خانواده ها صورت‬ ‫کم ‬ ‫گرفته است‪ .‬او با اشاره به اینکه هم زمان با ماه‬ ‫مبارک رمضان سومین مرحله پویش مواسات و‬ ‫همدلی در استان مرکزی برگزار شد‪ ،‬ضمن تشکر‬ ‫از خیــران‪ ،‬گرو ههــای جهادی و اصحاب رســانه‬ ‫افــزود‪ :‬در مــاه مبــارک رمضان ‪ ۱۴۶‬هــزار و ‪۵۱۰‬‬ ‫پرس غذای گرم‪ ۳۷ ،‬هزار و ‪ ۵۶۰‬افطاری ساده‬ ‫و ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۶۰۸‬بسته معیشتی بین نیازمندان‬ ‫عشــده است‪ .‬او در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫توزی ‬ ‫کمیتــه امــداد تولیدکننــده فقــر نیســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫یشــود خروجی ان‬ ‫کــرد‪ :‬فقر جای دیگر تولید م ‬ ‫یشــود؛ کمیتــه امداد مانند‬ ‫وارد کمیتــه امداد م ‬ ‫اورژانــس اجتماعــی اســت و خدمــات ان بــرای‬ ‫خانواده های مســتعد توانمندی زمان دار است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه کمیته‬ ‫امــداد به عنــوان دبیــر شــورای زکات اقــدام بــه‬ ‫جمع اوری زکات فطریه می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫به منظور جمع اوری فطریه در سطح استان برای‬ ‫زکات فطریه عــام‪ ،‬افراد می توانند فطریه خود‬ ‫را بــه شــماره کارت ‪،۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۹۵۹۳‬‬ ‫زکات فطریــه ســادات بــه شــماره کارت‬ ‫‪ ،۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۸۶۹‬کفــاره غیــر عمد به‬ ‫شماره کارت ‪ ۶۰۳۷۰۹۹۷۹۵۰۰۷۶۱۳۴‬و کفاره‬ ‫عمد به شــماره کارت ‪۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۴۰۱‬‬ ‫و یــا از طریق شماره حســاب ‪ ۸۸۰۳۱۹۵۶۵‬نیز‬ ‫فطریه های خود را واریز کنند ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دورکاری ادارات‬ ‫در پنجشنبه هامتمرکزشد‬ ‫اســتاندار مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫استاندار مرکزی خاطرنشان‬ ‫دورکاری کارکنــان ادارات و‬ ‫کــرد‪ :‬میانگیــن رعایــت‬ ‫نهادهای دولتی این اســتان در‬ ‫پروتکل های بهداشتی و فاصله‬ ‫خردادماه امسال برای روزهای‬ ‫اجتماعی این استان در ‪ ۲‬هفته‬ ‫پنجشنبهمتمرکزشدوبه صورت‬ ‫گذشــته ‪ ۵۶‬درصــد بــود کــه با‬ ‫سید علی اقازاده‬ ‫ازمایشی این طرح تا پایان بهار‬ ‫رعایت این موارد توسط مردم‬ ‫ادامهمی یابد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصدافزایش یافتهاست‪.‬‬ ‫اقــازاده در نشســت ســتاد مدیریــت کرونــا‬ ‫معاونسیاسی‪،‬امنیتیواجتماعیاستانداری‬ ‫اســتان مرکزی افــزود‪ :‬هدف از اجــرای این طرح مرکــزی نیز در این نشســت گفــت‪ :‬گزارش های‬ ‫فاصله گذاریاجتماعیدر راستایمقابلهباشیوع میدانی بیانگر ان است که رعایت پروتکل های‬ ‫کرونا و کاهش مصرف برق است و دستگاه های بهداشــتی در بــازار و پاســاژهای شهرســتان اراک‬ ‫دولتــی کــه ارائــه خدمــات عمومــی بــه مــردم مطلوب نیســت و بایــد اتاق اصناف و ســازمان‬ ‫جامعه ندارند تا پایان خردادماه جاری روزهای صمت اســتان بــا انجام بازرســی های مســتمر و‬ ‫پنجشنبه باید تکالیفشــان را به صورت دورکاری جدی از بروز مشکل در استان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫انجام داده و در بقیه نهادها و ادارات خدماتی‬ ‫اکرمی افزود‪ :‬نقض ترددهای شبانه در استان‬ ‫ازجمله بانک ها‪ ،‬نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرکزی پذیرفته نیست و مسئوالن انتظامی باید‬ ‫حضور کارمندان در روز پایانی هفته در محل کار با حساســیت بیشــتری در ایــن حــوزه مدیریت‬ ‫الزامی اســت‪ .‬اســتاندار مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬مطلوبایجادکنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر اساس امارهای دانشگاه علوم‬ ‫در رنگ بندی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی برای کرونا‪ ،‬شهرهای تفرش و کمیجان پزشکی این استان‪ ،‬شمار مبتالیان به کووید ‪۱۹‬‬ ‫از توابــع ایــن اســتان در ‪ ۲‬روز اخیــر بــا رنــگ زرد در شهرستاناراک‪،‬تعدادمرگ ومیرناشیاز کرونا‬ ‫ی کوویــد ‪19‬‬ ‫نشان داده شده و در این استان هیچ شهرستانی در اشــتیان و شــمار بیمــاران بســتر ‬ ‫وضعیت قرمز کرونا را ندارد و اغلب نقاط استان شهرستانخمیندرهفتهدوماردیبهشتنسبت‬ ‫مشمولرعایتپروتکل هایبهداشتیدرشرایط بــه هفتــه اول این مــاه رونــد افزایشــی دارد که‬ ‫می طلبد در این خصوص تدبیر الزم انجام شود‪.‬‬ ‫نارنجیهستند‪.‬‬ ‫جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی‬ ‫اقازاده گفت‪ :‬همکاری مردم با مســئوالن و‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیوفاصلهاجتماعی نیز در این نشست گفت‪ :‬در ‪ ۶۰‬نقطه این استان‬ ‫ت تردد کرونا اعمال می شود و از‬ ‫از سوی اقشار مختلف ازجمله مهم ترین عوامل اکنون محدودی ‬ ‫کاهش ابتال و بستری بیماران کرونایی در استان بیست و یکم تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه‬ ‫مرکزی و بهبود وضعیت رنگ بندی کرونا در این ‪ ۳۹۴‬خودرو غیربومی عودت داده شده است‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســپهوند افزود‪ ۲۰۲ :‬مورد جریمه‬ ‫خطهاست‪.‬‬ ‫او‪ ،‬میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی و پنــج میلیــون ریالــی بــا دوربیــن و ‪ ۴۷۶‬جریمه‬ ‫فاصله اجتماعی در کشور را‪ ۶۵‬درصد عنوان کرد به صورت دستی در این مدت انجام شد ه است‬ ‫و افزود‪ :‬این شاخص در استان مرکزی ‪ ۶۷‬درصد و ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۳۳۲‬مــورد اعمال قانون کرونایی‬ ‫است و نشان می دهد که مردم استان مرکزی در از ابتدای اردیبهشــت ماه تاکنون از ســوی نیروی‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیحساسیتباالتری انتظامی استان مرکزی در این استان انجام شده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫نسبتبهمناطقدیگر کشور دارند‪.‬‬ ‫نهضتاسفالتدر اراکتحققیافت‬ ‫شــهردار اراک از تحقــق‬ ‫بــوده کــه همیــن امــر تحقــق‬ ‫نهضــت اســفالت بــا پخــش و‬ ‫نهضــت اســفالت در اراک را‬ ‫توزیــع ‪ ۲۱۰۰۰‬تــن اســفالت در‬ ‫طــی دو مــاه رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫اراک‪ ،‬طی دو ماه گذشــته خبر‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در هفته گذشــته‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫کارخانــه اســفالت شــهرداری‬ ‫سعیدبیاتیان‬ ‫ســعید بیاتیان در این خصوص‬ ‫اراک‪ ۲۴۳۱ ،‬تن اسفالت تولید‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری ‪۲۱‬‬ ‫و در اختیار مناطق و پروژه های‬ ‫هزار تن اســفالت در ســطح شهر پخش شده که شــهری قــرارداد‪ .‬شــهردار اراک ادامــه داد‪ :‬از این‬ ‫در این خصوص مناطق حاشیه شهر در اولویت میزان اسفالت‪ ۵۲۴ ،‬تن در کوی امام علی (ع)‪،‬‬ ‫بودند‪ .‬او افزود‪ :‬در مقایســه با ســال ‪ ۹۷‬که ‪ ۸۶ ۱۵‬تن در بوستان امیرکبیر‪ ۵۴۸ ،‬تن در بزرگراه‬ ‫هــزار تــن اســفالت ریزی در ســطح شــهر صورت خلیج فارس‪ ۶۸۴ ،‬تن در بلوار سیدالشهدا (ع) و‬ ‫گرفــت‪ ،‬اقدام ســال جاری طــی ‪ ۵۰‬روز ابتدایی ‪ ۵۸۹‬تن در سایر معابر مناطق ‪ ۶‬گانه شهر اراک‬ ‫سال با ‪ ۲۱‬هزار تن اسفالت ریزی بسیار مطلوب استفاده شدهاست‪.‬‬ ‫سازمانصمتاستانمرکزیرتبهنخست‬ ‫کشور را کسب کرد‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫بــود امــا توانســت بــا تــاش‬ ‫معدن و تجارت اســتان مرکزی‬ ‫مضاعــف همــکاران ســازمان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬این ســازمان در ارزیابی‬ ‫صنعتگران‪،‬معدن کارانوتجار‬ ‫سال ‪ ۹۹‬کشور در شاخص های‬ ‫و همچنین تعامل‪ ،‬همراهی و‬ ‫برنامــه عملیاتــی و اهــداف‬ ‫مساعدت تیم اقتصادی استان‬ ‫سعید جعفری‬ ‫کرهرودی‬ ‫ساالنه رتبه نخست کشور را از‬ ‫و تشکل های بخش خصوصی‬ ‫ان خودکرده است‪.‬‬ ‫این موفقیت بزرگ را کسب کند‪.‬‬ ‫ســعید جعفــری کرهــرودی افــزود‪ :‬تمامــی‬ ‫جعفری کرهرودیاظهار داشت‪:‬اینسازمان‬ ‫شاخص های عملکردی سازمان در سال گذشته برنامه های مختلفی را برای تحقق شــعار ســال‬ ‫رشدچشمگیریداشتوبا‪ ۲۸‬پلهرشد‪،‬بهترین ‪ ۱۴۰۰‬پیش بینی کرده اســت و عزم خود را برای‬ ‫عملکرد اســتانی را در کشــور به خود اختصاص رفــع مشــکالت و مانــع زدایــی حــوزه تولیــد و‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تجارت استان به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬رشــد نهضت ســاخت داخل‪،‬‬ ‫او گفــت‪ :‬اســتان مرکــزی در تحقــق اهداف‬ ‫فعا لســازی واحدهــای راکد صنعتی‪ ،‬تکمیل و برخیبرنامه هایاجراییاینشاخص هاازجمله‬ ‫راه اندازیطرح هاینیمه تمام‪،‬افزایشصادرات‪ ،‬چهار هزار ‪ ۹۶۴‬درصد در پرونده تشکیل شده و‬ ‫توســعه فعالیت های اکتشــافی معدن‪ ،‬احیا و منتهی به حکم در بازرسی از بازار‪ ،‬یک هزار و ‪۷۱‬‬ ‫فعا لســازی معــادن کوچک مقیــاس‪ ،‬نظــارت درصد در احیاء و فعال سازی معادن غیرفعال‪،‬‬ ‫بر شــبکه توزیع و حمایــت از مصرف کنندگان و ‪ ۲۴۳‬درصد در جایگزینــی واردات‪ ۱۵۷ ،‬درصد‬ ‫به کارگیــری ابزارهــای نوین مالی باهدف جذب در فعال ســازی واحدهــای راکــد‪ ۱۵۰ ،‬درصــد‬ ‫نقدینگی هایسرگردانازمهم ترینشاخص های پذیرش یا انتشار اوراق تامین مالی شرکت ها در‬ ‫ارزیابــی مذکــور بــود‪ .‬رئیــس ســازمان صنعت‪ ،‬بازار ســرمایه‪ ۱۴۹ ،‬درصــد در صدور پروانه های‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان مرکزی بیان کــرد‪ :‬این صنعتــی‪ ۱۴۷ ،‬درصــد در صــدور پروان ههــای‬ ‫سازمان در شرایط دشوار ناشی از شیوع ویروس کســب‪ ۱۴۰ ،‬درصد در ایجاد میزهای تخصصی‬ ‫کرونــا و تشــدید تحریم های ظالمانه در کشــور رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫برنامه های کلوپ‬ ‫برای ترمیم دفاع لیورپول‬ ‫یورگــن کلــوپ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫لیورپــول امــاده بازی شــدند او‬ ‫لیورپول‪ ،‬درباره برنامه این تیم‬ ‫چگونه قرار اســت ســتاره های‬ ‫بــرای خط دفاع خود در فصل‬ ‫نوظهوری مثل کاباک‪ ،‬فیلیپس‬ ‫بعــد صحبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫و ویلیامــز را راضــی نگــه دارد‪،‬‬ ‫لیورپــول در این فصل با توجه‬ ‫گفــت‪« :‬بچ ههــا فوق العــاده‬ ‫یورگن کلوپ‬ ‫تهــای متعــدد‬ ‫بــه مصدومی ‬ ‫کارکردنــد‪ .‬اوزان بــه مــا اضافه‬ ‫بازیکنانش اغلب در خط دفاع‬ ‫شــد و عالی برای مــا بازی کرد‪.‬‬ ‫خود با کمبود بازیکن مواجه بود اما فصل بعد متاسفانه االن مصدوم شده است‪.‬‬ ‫قرمزها مشکلی کامال متفاوت خواهند داشت؛‬ ‫ناتــان فیلیپس هم همین طور‪ .‬ریس بیشــتر‬ ‫لیورپول در فصل ‪ 2021-22‬برای دو پست دفاع در چمپیونزلیــگ بــازی کــرد چــون فیلیپــس در‬ ‫خود هشــت بازیکــن در اختیــار دارد‪ .‬همچنین لیســت بازیکنــان نبــود‪ .‬حــاال ان ها باهــم بازی‬ ‫در فصــل نقــل و انتقاالت نیز بازیکنــان دفاعی می کنند و عملکرد خیلی خوبی در پیروزی برابر‬ ‫دیگــری بــه جمع قرمزهــا اضافه خواهند شــد‪ ،‬منچســتریونایتد داشــتند‪ .‬خیلی بــازی ا نهــا را‬ ‫ازجملهابراهیماکوناته‪،‬مدافعالیپزیشکهگفته دوست داشتم‪ .‬امسال دو بازیکن نشان داده اند‬ ‫می شود مدت ها است لیورپول به دنبال امضای که چقدر خوب هستند و همه چیز در اینده هم‬ ‫قــرارداد با او اســت‪ .‬گزینه خریــد اوزان کاباک را خوب خواهد بود‪ .‬فصل جدید ما در تابســتان‬ ‫هم باید در نظر گرفت‪ .‬ســتاره ملی پوش ترکیه اغاز خواهد شد و هنوز مطمئن نیستیم که فن‬ ‫مایل است تا به حضور خود در انفیلد و در کنار دایک‪ ،‬گومز و ماتیپ بتوانند پیش فصل را با ما‬ ‫بازیکنانــی چــون ویرژیل فن دایــک‪ ،‬جو گومز‪ ،‬شروع کنند‪.‬پسرهااینجاخواهندبود‪.‬بهچندین‬ ‫جوئل ماتیپ‪ ،‬بن دیویس‪ ،‬نت فیلیپس‪ ،‬ریس مدافع میانی نیاز خواهیم داشت‪ ،‬روی چیزهای‬ ‫ویلیامز و ســپ فن دن بــرگ ادامه دهد‪ .‬کلوپ مختلفی کار می کنیم و بعد پله پله بقیه بچه ها‬ ‫در پاسخ به این سوال که وقتی همه مصدومان همبازخواهند گشت‪».‬‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫جانشینامباپهمی شود‬ ‫روبــرت لواندوفســکی‬ ‫فلیکاز چمپیونزلیگتاثیرگذار‬ ‫تصمیــم بــه جدایــی از بایــرن‬ ‫بود‪ .‬بااین حال لواندوفســکی‬ ‫گرفتــه و از پــی اس جــی نیــز‬ ‫بعد از بازگشت از مصدومیت‬ ‫پیشــنهاد خوبــی دارد‪ .‬او‬ ‫نیز گلزنی کرد تا با ‪ 40‬گل زده‬ ‫می توانــد بهتریــن جانشــین‬ ‫شــانس اصلــی کســب کفــش‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫برای کیلیان امباپه باشد‪ .‬بدون‬ ‫طــای این فصل تلقی شــود و‬ ‫شک روبرت لواندوفسکی طی‬ ‫بــا رکورد افســانه ای گــرد مولر‬ ‫فصول اخیر بهترین بازیکن بایرن مونیخ و یکی در بوندسلیگا نیز برابری کند‪ .‬این شاید اخرین‬ ‫از باکیفیت ترین ستاره های دنیای فوتبال بوده فصــل لواندوفســکی در بایــرن هــم باشــد‪ .‬دو‬ ‫است‪ .‬او فصل گذشته با باواریایی ها شش گانه هفته پیش اســکای اســپورتس مدعی شد فرم‬ ‫معــروف را بــه دســت اورد و یکی از مهم ترین فوق العــاده مهاجــم لهســتانی عالقــه چندین‬ ‫بازیکنان تیم هانســی فلیک در راه کســب این باشــگاه بزرگ اروپایی به او را در پی داشــته و‬ ‫افتخــار بــزرگ بــود‪ .‬ســتاره لهســتانی در فصــل حتی ان ها با لواندوفســکی تماس هایی برقرار‬ ‫جاری نیز غیرقابل توقف ظاهر شــد ولی اخیرا کرده اند‪ .‬یکی از این باشگاه ها پاری سن ژرمن‬ ‫در جریــان باز ‬ ‫یهــای ملــی دچــار مصدومیــت است که با توجه به عدم تمدید قرارداد کیلیان‬ ‫شــد و دو بازی حســاس بایرن مقابل پاری سن امباپــه و احتمــال از دســت دادن او‪ ،‬بــه دنبال‬ ‫ژرمن در لیگ قهرمانان را از دست داد؛ اتفاقی یافتن بهترین جانشــین برای ســتاره ‪ 22‬ســاله‬ ‫که می توان گفت در حذف شــاگردان هانســی خود است‪.‬‬ ‫نمایشحماسی کاسپراشمایکل‬ ‫در فینال جام حذفی‬ ‫کاسپر اشمایکل‪ ،‬دروازه بان‬ ‫فینالتاریخاینرقابت هانبود‪،‬‬ ‫لســتر‪ ،‬با نمایشی حماســی در‬ ‫ممکن بود قهرمانی بار دیگر از‬ ‫ومبلــی لنــدن‪ ،‬موفقیــت پــدر‬ ‫دستان لستر ســر بخورد‪ .‬یوری‬ ‫نامــدارش را تکــرار کرد‪ .‬کاســپر‬ ‫تیلمانــس‪ ،‬هافبــک بلژیکــی‬ ‫اشمایکلبابردنجامقهرمانی‬ ‫لســتر‪ ،‬هرگز گمان نمی کرد که‬ ‫کاسپراشمایکل‬ ‫بــا نمایشــی درخشــان درون‬ ‫ضربه ای که مدافعان چلســی‬ ‫دروازه بان لسترسیتی که ضامن‬ ‫اجازه دادند از چهل متری روانه‬ ‫قهرمانیتیمششد‪،‬پاجایپایپدرش گذاشت‪ .‬دروازه کند‪ ،‬تبدیل به گلی شــود که لســتر را به‬ ‫پدر کاسپر برای حدود یک دهه پادشاه بالمنازع قهرمانی رساند‪ .‬در دقیقه ‪ 86‬بازی اما میسون‬ ‫فوتبــال انگلیــس درون دروازه بــود؛ امــا کاســپر مونت در شلوغی درون محوطه لستر فاصله ای‬ ‫اشــمایکل اکنون درون دروازه لستر سیوی انجام تا زدن گل تساوی چلسی نداشت‪ ،‬اما ضربه او‬ ‫داده اســت کــه می تواند با هرکدام از ســیوهای را کاسپر اشمایکل با یک عکس العمل تماشایی‬ ‫درخشــانی که پدرش در طــول دوران بازی خود مهار کرد‪ .‬طبق رسم خانوادگی دروازه بان لستر‬ ‫انجــام داده‪ ،‬برابــری کند‪ .‬پس از تک گل دقیقه درحرکتــی تماشــایی کــه یــاداور روزهــای اوج‬ ‫‪ 63‬یــوری تیلمانــس برای لســتر‪ ،‬این تیــم برای پدرش بود‪ ،‬به ســمت چپ دروازه شــیرجه زد و‬ ‫قهرمانی چشم به اشمایکل درون دروازه دوخته با شکســتن قلب هواداران چلســی‪ ،‬مانع از باز‬ ‫بود و اگر سیو دقیقه‪ 87‬کسپر در صد و چهلمین شدن دروازه شد‪.‬‬ ‫تحلیل مرتضی محصص‬ ‫از حاشیه های پایانی دربی ‪95‬‬ ‫زنگ خطر به صدا‬ ‫درامده است‬ ‫رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال‬ ‫ضمن بیان اینکه مخالف قانون منع اســتفاده از‬ ‫بازیکن و مربی خارجی اســت‪ ،‬به تحلیل دربی‬ ‫‪ ۹۵‬پرداخت و اظهار امیدواری کرد بازیکنانی مثل‬ ‫«بوفــون» به ایران بیایند‪ .‬بــه گزارش مهر‪ ،‬دیدار‬ ‫تیم های پرسپولیس و استقالل در هفته بیست و‬ ‫سوم لیگ برتر با یک گل به سود پرسپولیس تمام‬ ‫شــد و در پایــان این مســابقه‪ ،‬درگیری هایی بین‬ ‫بازیکنان دو تیم رخ داد‪ .‬مرتضی محصص رئیس‬ ‫کمیتــه فنی فدراســیون فوتبــال و مــدرس ‪،AFC‬‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر‪ ،‬با اشــاره بــه نکات‬ ‫مثبت دربی و مشــکل اســتقالل در این مسابقه‪،‬‬ ‫از تعویض های پرسپولیس در نیمه دوم به عنوان‬ ‫یکــی از دالیــل افت مســابقه یادکــرد‪ .‬محصص‬ ‫بابیان اینکه خط حمله پرســپولیس‪ ،‬اســتقالل را‬ ‫در این مســابقه ازار داد‪« ،‬شیخ دیاباته» مهاجم‬ ‫استقالل را دور از امادگی و فرم مطلوب توصیف‬ ‫کرد که نتوانسته کارهای ترکیبی با مهدی قائدی‬ ‫انجــام بدهــد‪ .‬محصــص همچنیــن ضمــن اظهار‬ ‫یهــای دربــی به تیم‬ ‫امیــدواری بــه اینکــه درگیر ‬ ‫ملی لطمــه نزند‪ ،‬به درخواســت فرهاد مجیدی‬ ‫برای استفاده از یک مربی خارجی اشاره و اعالم‬ ‫کــرد کــه مخالف قانون منــع اســتفاده از بازیکن‬ ‫و مربــی خارجــی اســت و باید به مجیــدی و هر‬ ‫مربی دیگری که خواهان دســتیار از کشــور دیگر‬ ‫است‪ ،‬کمک شود‪ .‬بخش هایی از گفتگوی مهر با‬ ‫مرتضی محصص در ادامه می اید‬ ‫ابتدا می خواهیم ارزیابی شــما را از بازی‬ ‫پرسپولیس و استقالل بدانیم‪ .‬ایا شما هم‬ ‫به کیفیت پایین این مسابقه اذعان دارید؟‬ ‫قبــل از صحبــت دراین ارتبــاط الزم اســت که‬ ‫مقدمه ای بگویم که از خود بازی مهم تر اســت‪.‬‬ ‫دو تیم قبل از دربی زحمات زیادی کشیده بودند‬ ‫و با امادگی خوبی دربی را شروع کردند‪ .‬استقالل‬ ‫بعــد از مدت ها تا جایی که توانســت به شــکل‬ ‫اصلی خود نزدیک شــد‪ .‬حتی فرشــید اسماعیلی‬ ‫هــم در نیمــه دوم وارد زمیــن شــد‪ .‬یحیــی و گل‬ ‫مبــازی را بــا دو مهاجــم شــروع کرد‪.‬‬ ‫محمــدی ه ‬ ‫کامال مشخص بود که از دو مهاجم خواسته شده‬ ‫بود پس ـت های ‪ ۹۰‬و ‪ ۱۰‬رابین هم تقســیم کنند؛‬ ‫یعنی اگر یک بازیکن به عمق رفت‪ ،‬دیگری در‬ ‫میانه زمین بماند و برعکس‪ .‬تحرک خط حمله‬ ‫پرسپولیس خوب بود و استقالل را ازار داد‪.‬‬ ‫در خط حمله اســتقالل و از شروع بازی‪،‬‬ ‫شیخ دیاباته در ترکیب قرار نداشت‪ .‬فکر‬ ‫می کنید استراتژی فرهاد مجیدی برای خط‬ ‫حملهاستقاللچطورتعریف شدهبود؟‬ ‫احســاس من این بود که دیاباته از بازی قبل‬ ‫کمــی مصدومیــت داشــت‪ .‬مطهری و قائــدی در‬ ‫خــط حمله اســتقالل تاثیرگــذار بودند بخصوص‬ ‫در نیمه اول‪ .‬قائدی برای استقالل نعمت است‬ ‫چون در تنگنا خوب پاس می دهد و توپ را هدر‬ ‫نمی دهــد‪ .‬بایــد به هــر دو کادر فنی اســتقالل و‬ ‫پرسپولیس تبریک گفت‪ .‬نباید فراموش کنیم که‬ ‫رقابت داغ در باال و پایین جدول لیگ بیستم‬ ‫اگــر اتفــاق ویــژه ای رخ ندهــد و تیم ها با همین دس ـت فرمان تا‬ ‫پایــان لیــگ ادامه دهند‪ ،‬باید گفت دو تیم برای قهرمانی‪ ،‬پنج تیم‬ ‫برای ســهمیه اســیا و حدود ســه تا چهار تیم برای بقا در لیگ برتر به‬ ‫میدان می روند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬لیگ برتر ایران به شکل نه چندان‬ ‫منظمی به هفته بیســت و ســوم خود رسیده اســت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫یتــوان گفت کــدام تیم ها در کورس قهرمانی هســتند و کدام یک‬ ‫م ‬ ‫برای کسب سهمیه اسیا تالش می کنند‪ .‬هم چنین رقابت در انتهای‬ ‫جدول رده بندی وارد مرحله حساسی شده و تیم ها اخرین امتیازها‬ ‫برای بقا در لیگ برتر را دنبال می کنند‪ .‬در جدول‪ ،‬دو تیم پرسپولیس‬ ‫و سپاهان خودشان از بقیه جدا کرده اند و امار و ارقام می گوید این‬ ‫دو تیم مدعیان اصلی کســب قهرمانی هســتند‪ .‬در اکثر فصول لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬تیمی مقام قهرمانی را کسب کرده که دارای میانگین امتیازی ‪۲‬‬ ‫باشد‪ .‬در حال حاضر و بعد از برگزاری ‪ ۲۲‬بازی‪ ،‬پرسپولیس و سپاهان‬ ‫‪ ۴۵‬امتیــازی هســتند که میانگین امتیــازی این دو تیم عــدد ‪ 2/04‬را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬به جز این دو تیم‪ ،‬بقیه تیم ها حداقل هفت‪ ،‬هشت‬ ‫امتیاز کمتر دارند و زمان هم برای جبران فاصله به تنگ امده است‪.‬‬ ‫در رتبه های پایین تر‪ ،‬حدود پنج تیم برای تنها سهمیه پلی اف لیگ‬ ‫تالش می کنند‪ .‬درواقع اگر شــانس پرســپولیس و ســپاهان را بیش از‬ ‫هر تیم دیگری برای کســب رتبه اول و دوم بدانیم‪ ،‬فقط تیم ســوم‬ ‫لیگ می ماند که می تواند از طریق پلی اف راهی لیگ قهرمان اسیا‬ ‫شــود‪ .‬گل گهــر‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬اســتقالل‪ ،‬فوالد و درنهایــت تراکتور پنج‬ ‫تیمــی هســتند که با تعــداد بازی های متفــاوت در رتبه های ســوم تا‬ ‫اگهی تغییرات شرکت صدف سنگ نصر ارومیه سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 7377‬و شناسه ملی ‪10220115098‬‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 7377‬و شناسه ملی ‪10220115098‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/11/28‬تصمیمات ذیل‬ ‫بشماره ملی ‪ 1284709566‬و اقای محمدعلی محمدی تودشکی بشماره‬ ‫ملی ‪ 5659572022‬و اقای محمد محمدی تودشکی بشماره ملی‬ ‫‪ 1270075799‬بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت تصدی ‪ 2‬سال انتخاب‬ ‫گردیدند‪-2 .‬خانم سمیرا کاظمی عاشق ابادی بشماره ملی ‪1283246996‬‬ ‫بسمت بازرس اصلی و اقای رضا زین الدینی بشماره ملی ‪5658986346‬‬ ‫بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ‪-3‬‬ ‫روزنامه کثیر االنتشار رویداد امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)1135819‬‬ ‫اخطاریه‬ ‫‪ -9-379‬اقای سید سهراب حسین پور فرزند سید محمد برابر رای دادگاه‬ ‫‪ 1399/11/30 – 9909975175303433‬دادرس محترم شعبه اول دادگاه خانواده تربت‬ ‫حیدریه شما محکوم به ثبت طالق با خانم رویا می بالی شده اید لذا به شما اخطار می شود‬ ‫ظرف مدت ده روز مهلت دارید جهت اجراء و ثبت طالق به دفترخانه طالق دوم تربت‬ ‫حیدریه مراجعه نمائید در غیر اینصورت طالق ثبت خواهد شد و شما حق هیچ گونه اعتراضی‬ ‫ندارید‪ .‬سر دفتر ازدواج ‪ 68‬و طالق ‪ 2‬تربت حیدریه‪343 .‬‬ ‫اتخاذ شد ‪ 1- :‬اقای حسین اسحق یان بشماره ملی ‪1284709566‬‬ ‫بسمت رئیس هیات مدیره ‪ -‬اقای محمدعلی محمدی تودشکی‬ ‫بشماره ملی ‪ 5659572022‬بسمت مدیر عامل و عضو اصلی هئیت‬ ‫مدیره ‪ -‬اقای محمد محمدی تودشکی بشماره ملی ‪1270075799‬‬ ‫بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‪ 2‬کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته‬‫بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء‬ ‫رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل یا نائب رئیس هیات مدیره منفردا‬ ‫همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ارومیه (‪)1135820‬‬ ‫اخطاریه‬ ‫‪ -9-382‬جناب اقای جعفر اکبری فرزند محمد حسین تبعه افغانستان مجهول المکان‪ ،‬به اطالع می رساند همسر‬ ‫شما خانم کبری صفری فرزند غالم محمد کد ملی ‪ 0702936499‬با ارائه دادنامه شماره‪9909977587401104‬‬ ‫تاریخ ‪ 1399/12/11‬شعبه محترم ‪ 28‬دادگاه خانواده مشهد درخواست ثبت طالق فیمابین خود و شما را به دفتر‬ ‫طالق ‪ 28‬مشهد‪ ،‬داده است‪ .‬لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ چاپ در روزنامه به ادرس‬ ‫دفترخانه جهت امضای ذیل اسناد مراجعه نمایید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد‪ .‬ادرس‬ ‫دفترخانه؛ مشهد ‪،‬بولوار رسالت شمالی‪ ،‬نبش رسالت‪ -113‬محمد عباس پور‪ ،‬سردفتر ازدواج‪ 79‬و طالق‪ 28‬مشهد‬ ‫هفتم هستند و می توانند در هشت تا ‪ ۱۰‬بازی باقی مانده خود رتبه‬ ‫سوم را تصاحب کنند و به طور غیرمستقیم به لیگ قهرمانان اسیا راه‬ ‫یابند‪ .‬رقابت در پایین جدول حساس تر از باالی جدول است‪ .‬به جز‬ ‫نســازی که تقریبا ســقوطش قطعی اســت‪ ،‬اکثر تیم ها پایین‬ ‫ماشی ‬ ‫جــدول اگر در هفته های باقی مانده دســت نجنبانند‪ ،‬می توانند به‬ ‫لیگ یک سقوط کنند‪ .‬در فصول مختلف لیگ‪ ،‬تیم های سقوط کننده‬ ‫معموال چیزی بین ‪ ۲۸‬ـ ‪ ۲۰‬امتیاز کسب کرده اند و سهمیه لیگ برتر‬ ‫را ازدس ـت داده اند؛ امــا بــه نظر می رســد رقابت در این فصل بســیار‬ ‫کتــر اســت‪ .‬بــا ایــن اوضاع واحــوال باید شــاهد رقابتــی گرم و‬ ‫نزدی ‬ ‫تنگاتنگ در پایین جدول برای تعیین دومین تیم ســقوط کننده به‬ ‫لیگ یک باشیم‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه ‪9901222‬‬ ‫‪ -9-381‬به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک دستگاه خودروی سواری تیبا‬ ‫‪ 2‬هاچ بک قهوه ای رنگ مدل ‪ 1393‬به شماره انتظامی ‪ 391‬س ‪ -48‬ایران ‪68‬‬ ‫و شماره موتور ‪ 8161893‬و شماره شاسی ‪ 1012534‬که طبق نظر کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری در مورخ ‪ 1399/12/02‬به مبلغ ‪ 800/000/000‬ریال ارزیابی‬ ‫گردید‪ .‬که در زمان بازدید‪ :‬از حیث فنی خودرو به ظاهر سالم و خاموش بود و‬ ‫از حیث ظاهری تقریبا مناسب و سالم است و مشخصات وسیله نقلیه موصوف‬ ‫با اسناد و مدارک (اطالعات سیستمی) مطابقت دارد و اصالت ان مورد تایید می‬ ‫باشد‪ ،‬خودروی مذکور به نشانی‪ :‬کرج میدان امام خمینی پارکینگ ثامن متوقف‬ ‫است که خودروی مذکور از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/03/09‬روز یکشنبه در‬ ‫محل پارکینگ به نشانی فوق از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫‪ 800/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد می‬ ‫شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده‬ ‫نقدا وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده‬ ‫روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ ،‬شایان‬ ‫ذکر است وفق ماده ‪ 136‬ائین نامه اصالحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت‬ ‫ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده‬ ‫قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش‬ ‫را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در اینصورت عملیات‬ ‫فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد‪ .‬م‪ /‬الف ‪ /776‬ف تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/02/27‬از طرف رئیس اجرای ثبت کرج – قاسمی‬ ‫دژاگه و شجاعی در استانه‬ ‫فسخ با تراکتور‬ ‫مســعود شــجاعی و اشــکان دژاگه دو هافبک تیم‬ ‫پرسپولیس در استانه فسخ قرارداد با تراکتور قرار دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬این دو که ســال ها در تیم ملی‬ ‫همبــازی بودنــد‪ ،‬دو ســال و نیم پس از امضای قــرارداد‬ ‫در دفتر محمدرضا زنوزی در اســتانبول‪ ،‬قصد دارند که‬ ‫قرارداد خود را با این باشگاه تبریزی فسخ کنند و مسیر‬ ‫تازه ای را استارت بزنند‪ .‬شجاعی و دژاگه که ماه هاست‬ ‫مطالبات خود را دریافت نکرده اند‪ ،‬اجازه فسخ قرارداد‬ ‫به صورت یک طرفه رادارند و نیازی به توافق با باشگاه‬ ‫نیســت‪ .‬باشــگاه تراکتور چندی پیش اعالم کــرده بود‬ ‫که این دو «به مرخصی رفته اند» و به زودی بازخواهند‬ ‫گشــت اما انتشــار مخفیانه یک فایل صوتی از مسعود‬ ‫شــجاعی‪ ،‬عمــق اختالفــات را نشــان داد‪ .‬شــجاعی در‬ ‫این فایل صوتی گفته بود‪« :‬با این شرایط قابل تحمل‬ ‫نیست‪.‬ماندنمنهمجایزنیستهمین طور اقااشکان‬ ‫کــه خصوصیات اخالقــی اش را می شناســم‪ ».‬این فایل‬ ‫نشــان داد که به نظر مشــکالت فراتر از مســائل مالی‬ ‫هستند و احتماال این دوستاره‪ ،‬راه احسان حاج صفی را‬ ‫در پیش خواهند گرفت تا مثلث کاپیتان های تیم ملی‪،‬‬ ‫به فروپاشــی برســد‪ .‬مدیران باشگاه تراکتور خبر فسخ‬ ‫قرارداد این دو را تایید نکرده اند اما یکی از مسئوالن این‬ ‫باشگاه اعالم کرد که قرار است «جلسه ای با نمایندگان‬ ‫ایــن دو برگــزار» شــود‪ .‬اگر ایــن ادعا‪ ،‬مثل خبر مرخصی‬ ‫رفتــن ان ها نباشــد‪ ،‬باید انتظار داشــت کــه در روزهای‬ ‫اینده جلسه ای بین مدیربرنامه مشترک این دو بازیکن‬ ‫و باشگاه تراکتور به انجام برسد‪ .‬بااین حال نکته مهم‬ ‫این است که پس از تغییر و تحوالتی که از ابتدای سال‬ ‫در باشگاه تراکتور رخ داده‪ ،‬مسیر به سمت تداوم حضور‬ ‫این دو در باشگاه تبریزی نیست و انتظار می رود که تا‬ ‫پایان هفته‪ ،‬فسخ قرارداد انجام شود‪ .‬دژاگه و شجاعی‬ ‫جزو بازیکنانی بودند که عالقه شخصی مالک باشگاه‬ ‫محمدرضا زنوزی را پشــت ســرخود داشــتند و ازاین رو‪،‬‬ ‫جدایی شاناتفاقمهمیدر باشگاهتراکتور خواهدبود‪.‬‬ ‫استقالل از فرشاد فرجی‬ ‫هم شکایت کرد‬ ‫مســئوالن باشگاه استقالل از فرشــاد فرجی مدافع‬ ‫پرسپولیس هم شکایت کردند‪ .‬حواشی مسابقه دربی‬ ‫پایتخــت همچنــان ادامه دارد‪ .‬اســتقاللی ها که به طور‬ ‫رســمی از عیســی ال کثیر مهاجم پرســپولیس به خاطر‬ ‫شــادی بعــد از گل او شــکایت کــرده بودنــد‪ ،‬تصمیــم‬ ‫بــه شــکایت از یکی دیگــر از بازیکنان ســرخ ها گرفتند‪.‬‬ ‫باشــگاه اســتقالل در اطالعیه ای در این خصوص اعالم‬ ‫کرده اســت‪« :‬باشــگاه استقالل از فرشاد فرجی بازیکن‬ ‫پرســپولیس به دلیل فحاشــی و بی حرمتی در دربی به‬ ‫کمیتهانضباطیو کمیتهاخالقشکایت کرد‪.‬پیش ازاین‬ ‫باشگاهاستقاللاز عیسیال کثیربهدلیلرفتار توهین امیز‬ ‫و خارج از عرف به کمیته انضباطی و اخالق شــکایت‬ ‫کردهبود‪».‬استقاللی هادر شکایتخودبه کمیتهاخالق‬ ‫اورده انــد که مدافع پرســپولیس در هنگام درگیری های‬ ‫پایان بازی به برخی اعضای تیم بی حرمتی کرده است‪.‬‬ ‫حاال مسئوالن کمیته انضباطی و کمیته اخالق باید این‬ ‫اتفاقات را بررسی کنند و همه در انتظار حکمی هستند‬ ‫که از سوی ان ها برای اتفاقات دربی صادر می شود‪.‬‬ ‫برانکو امیدوار به شگفتی‬ ‫بزرگ با عمان‬ ‫خـــبر‬ ‫اگهی تغییرات شرکت صدف سنگ نصر ارومیه سهامی‬ ‫‪ 1399/11/28‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ - 1 :‬اقای حسین اسحق یان‬ ‫دربی حساسیت باالیی دارد و یکی از مهم ترین‬ ‫بازی های فصل برای هر دو تیم است‪ .‬به مربیان‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس تبریــک می گویــم چــون‬ ‫تیمشان امادگی خوبی داشت‪ .‬هر دو مربی تیم‬ ‫مقابــل را به خوبــی انالیــز کرده بودند‪ .‬اســتقالل‬ ‫بعد از چند بازی‪ ،‬از کانال مرکزی کارهای ترکیبی‬ ‫خوبی را با میلیچ‪ ،‬قائدی‪ ،‬مطهری و حتی مهدی‬ ‫پــور انجــام داد‪ .‬نحــوه بــازی اســتقالل در نیمــه‬ ‫نخســت اصرار زیــاد از کناره ها نبود چون فضای‬ ‫زیادی در ان قسمت ها وجود نداشت‪ .‬بااین حال‬ ‫ضــد حمالت پرســپولیس خیلی موثر بــود و روی‬ ‫همین برنامه هم به گل رسید‪.‬‬ ‫چالش بازیکنان دو تیم در طول مسابقه‬ ‫مشــهود بود و در انتهای بازی به درگیری‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫ایــن درگیــری اخــر مســابقه یــک زنــگ خطــر‬ ‫اســت‪ .‬فوتبــال مــا نبایــد دشــمن فوتبالمــان‬ ‫یهــا نبایــد باعث شــود هر دو‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن درگیر ‬ ‫تیــم تضعیــف شــوند‪ .‬اســتقالل و پرســپولیس‬ ‫ســرمایه های فوتبــال هســتند و بایــد دیدمــان را‬ ‫یهــا شــاید در فوتبــال‬ ‫عــوض کنیــم‪ .‬ایــن درگیر ‬ ‫اروپا هم باشــد ولی نه با این وســعت و شــدت‪.‬‬ ‫باید نحوه برخــورد با داوران را هم تغییر بدهیم‬ ‫وگرنه خودمان ضرر می کنیم‪ .‬من نیمه اول بازی‬ ‫را خیلی پســندیدم‪ .‬پرسپولیس خوب ضد حمله‬ ‫م ـی زد و اســتقالل خیلی خوب کنترل بــازی را در‬ ‫اختیــار داشــت‪ .‬اینکــه دربــی تا چه حــد به تیم‬ ‫ملــی هــم کمک می کنــد اهمیــت دارد‪ .‬تعدادی‬ ‫از بازیکنانی که در دربی حضور داشتند‪ ،‬پیراهن‬ ‫تیم ملی را در دیدارهای پیش رو مقابل بحرین و‬ ‫عراق بر تن خواهند داشت‪ .‬نباید شرایط دربی‬ ‫به سمتی برود که تیم ملی لطمه ببیند‪.‬‬ ‫درواقع شما به این دربی ازنظر فنی نمره‬ ‫قبولیمی دهید؟‬ ‫وقتــی به صورت کلــی به بازی نگاه می کنیم‪،‬‬ ‫نــکات مثبــت زیــادی در ان دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بی انصافی اســت اگر از کادر فنی و بازیکنان دو‬ ‫تیم انتقاد کنیم‪ .‬می توانستیم بازی بهتری شاهد‬ ‫باشــیم ولی یک مقدار جو انتقاد‪ ،‬منفی گرایی‪،‬‬ ‫حملــه و توهیــن را بایــد کنار بگذاریــم‪ .‬این فضا‬ ‫بــه ما کمک نمی کند‪ .‬مجبــور به تمجید بیهوده‬ ‫نیســتیم ولــی نباید کل بــازی را در ‪ ۱۵‬دقیقه اخر‬ ‫که کمی کسل کننده بود خالصه کرد‪ .‬باید نکات‬ ‫مثبت را هم دید‪.‬‬ ‫دلیل افت بازی در نیمه دوم را چه چیزی‬ ‫می دانید؟‬ ‫ به نظرم تعویض های پرســپولیس تاثیرگذار‬‫بود‪ .‬سیامک نعمتی و کمال کامیابی نیا از زمین‬ ‫بیرون امدند‪ .‬بســته شــدن فضاهــا در نیمه دوم‬ ‫هم می تواند یکی از دالیلش باشد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫پرســپولیس بعد از گل کمی شکل دفاعی گرفت‬ ‫که البته حق این تیم بود تا از گلش دفاع کند‪ .‬به‬ ‫نظرم تاثیر بازیکنان ذخیره و تعویضی پرسپولیس‬ ‫بیشتر از استقالل بود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تیــم ملــی عمــان تالش می کنــد تا بــه مرحله نهایی‬ ‫مقدماتیجامجهانیصعود کند‪.‬تیمبرانکوایوانکوویچ‬ ‫تمرینــات خــود را در امــارات اغــاز کــرده و بــا یــک اردوی‬ ‫تدارکاتیبهاستقبالمسابقاتپایانیمرحلهاولمقدماتی‬ ‫جام جهانی‪ ۲۰۲۲‬قطر می رود‪ .‬تیم ملی عمان در مرحله‬ ‫گروهــی پــس از قطــر در جایگاه دوم اســت و با توجه به‬ ‫صعودقطعیتیمملیقطر‪،‬فرصتویژه ایبرایقرارگیری‬ ‫در بیــن‪ ۱۲‬تیــم پایانی دارد‪ .‬ان ها به ترتیب باید با قطر‪،‬‬ ‫افغانســتان و بنگالدش دیدار کنند‪ .‬این تیم از بازی های‬ ‫قبلی‪ ۱۲‬امتیازبهدستاورد‪.‬برانکوایوانکوویچ کهدرجام‬ ‫جهانی‪ ۱۹۹۸‬با کرواسی و‪ ۲۰۰۶‬با ایران طعم حضور در‬ ‫مهم ترین رویداد فوتبال ملی را تجربه کرده‪ ،‬حاال امیدوار‬ ‫استباعماندستبهیکشگفتیبزرگبزند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی مدیران خودرو؛ خودرو ‪ MVM110‬به رنگ‬ ‫ابی متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 266 -53‬ج ‪ 44‬به شماره موتور‬ ‫‪ MVM372FGD034210‬و شماره شاسی ‪NATEBACA9D1008258‬‬ ‫مدل ‪ 1392‬به نام کمال سرتاج فرزند جمال به شماره شناسنامه ‪ 6894‬و کدملی‬ ‫‪ 1292597402‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو پراید صبا دو گانه سوز‬ ‫به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 119 -53‬و ‪ 75‬به شماره موتور‬ ‫‪ 2591750‬و شماره شاسی ‪ S1412287835974‬مدل ‪ 1387‬به نام‬ ‫علیرضا دری کفرانی فرزند حسین به شماره ملی ‪ 1284288609‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪rouydad.ir‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه ‪ 17 / 1400‬می ‪ 05 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫لزوم اتخاذ سیاست های‬ ‫مربوطه برای صادرات واکسن‬ ‫از طرف وزارت بهداشت‬ ‫مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووایران برکت گفت‪ :‬اگر ما دیر وارد صادرات شویم‬ ‫فرصت صادرات را از دست خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووایران برکت در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۸-۷‬کشور دنیا تقاضای خرید واکسن برکت را داشتیم‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه طی نامه نگاری های رسمی انجام شده این کشور ها متقاضی خرید واکسن از ما‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪ :‬درباره سیاست های صادراتی باید وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫ورود کنــد و ایــن وزارت خانــه بایــد سیاس ـت های صادراتی را تدوین کنــد‪ .‬جلیلی گفت‪ :‬ما‬ ‫به عنوان تولیدکننده متقاضی این هستیم که این سیاست ها به زودی اتخاذ شود باید زمانی‬ ‫که این واکسن در دسترس عموم قرار گرفت فرصت صادرات ان را نیز داشته باشیم چراکه‬ ‫طبعیتا در صادرات همیشــه بازنخواهد بود و رقبا بازار صادرات را خواهند گرفت‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر ما دیر وارد صادرات شویم فرصت صادرات را از دست خواهیم داد بنابراین باید‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی باید سیاست گذاری های مربوطه را انجام دهد‪.‬‬ ‫پیگیریپرونده گورخرهایصفادشت‬ ‫در بازرسیمحیط زیست‬ ‫مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت‬ ‫حیات وحشسازمانحفاظتمحیط زیست‬ ‫ضمن اشــاره به انجام برخی اقدامات برای‬ ‫شهــای کشــور‬ ‫نظــارت بیشــتر بــر باغ وح ‬ ‫می گویــد‪ :‬مســتندات الزم دربــاره پرونــده‬ ‫مرگ گورخر افریقایی باغ وحش صفادشــت‬ ‫ب ـه زودی بــه بخــش بازرســی ســازمان‬ ‫یشــود و پ ـس ازان‬ ‫محیط زیســت ارســال م ‬ ‫دربــاره چگونگی برخــورد با ایــن باغ وحش‬ ‫تصمیم گیــری خواهد شــد‪ .‬ضمن انکه فعال‬ ‫برای باغ وحش صفادشــت مجوز ورود گونه‬ ‫جدید صادر نمی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در روزهای اخیر خبر‬ ‫تلف شــدن یکی از ســه گورخر افریقایی ‪-‬‬ ‫که در حال انتقال به باغ وحش صفادشــت‬ ‫بودنــد ‪ -‬ســبب اعتراضــات دوســتداران‬ ‫حیات وحــش و کارشناســان بــه ســازمان‬ ‫شهــا‬ ‫حفاظــت محیط زیســت و باغ وح ‬ ‫شــده اســت‪ ،‬به ویــژه انکه همزمــان با این‬ ‫خبر تصاویر ناراحت کننده ای از ازار و اذیت‬ ‫ایــن حیوانــات در صفحات مجازی منتشــر‬ ‫شد‪ .‬هرچند که باغ وحش صفادشت اعالم‬ ‫کــرد کــه تعلــل گمــرک در تحویــل این ســه‬ ‫گورخــر علــت مرگ یکــی از ان ها اســت اما‬ ‫گمــرک می گوید که هر ســه گورخر را ســالم‬ ‫تحویل باغ وحش داده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫گمــرک در همیــن زمان اعالم کــرده بود که‬ ‫این گورخرها ثبت سفارش نشده اند‪ .‬انچه‬ ‫حشــدن انتقاداتــی‬ ‫دراین بیــن ســبب مطر ‬ ‫نســبت بــه عملکــرد ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت شــده اســت‪ ،‬تکــرار رنــج و‬ ‫مرگ دردناک حیات وحش در باغ وحش ها‬ ‫است‪ .‬شهاب الدین منتظمی ‪ -‬مدیرکل دفتر‬ ‫حفاظــت و مدیریت حیات وحش ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫اینکه هیچ گونه ای بدون نظارت کارشناسان‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫اســتان به مرکــزی وارد یا خارج نم ‬ ‫گفت‪ :‬پیش ازاین هرچند ماه یک بار گزارش‬ ‫شهــای کشــور‬ ‫جدیــد از وضعیــت باغ وح ‬ ‫داشــتیم اما اخیرا تعداد بازدید و بررسی ها‬ ‫را بیشتر کرده ایم و بسیاری از مراکز حساس‬ ‫ماهی یک بار توســط کارشناسان به صورت‬ ‫یشــوند‪ .‬مدیــرکل دفتر‬ ‫حضــوری بررســی م ‬ ‫حفاظــت و مدیریت حیات وحش ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫یشــده اســت کــه‬ ‫ســامانه ای انالیــن طراح ‬ ‫می توانیــم در ان ورود و خــروج گون ههــا و‬ ‫نهــا را ب هصــورت دقیــق ثبــت و‬ ‫زاداوری ا ‬ ‫رصــد کنیــم‪ .‬بــا ایــن اقدامــات دقت مــا در‬ ‫نظارت ها و کنترل ها بیشــتر خواهد شد‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به باغ وحش وضعیت صفادشــت‬ ‫یکــه مصادیــق جــرم‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تازمان ‬ ‫باغ وحش صفادشت و نحوه ادامه فعالیت‬ ‫ان مشخص نشود‪ ،‬مجوز جدیدی نخواهد‬ ‫تهــا روی ایــن‬ ‫گرفــت‪ .‬به طورقطــع نظار ‬ ‫باغ وحش بیشتر از گذشته خواهد شد‪.‬‬ ‫اقــای منتظمــی به طورکلی برای‬ ‫انکه گونه ای از خارج از کشــور به‬ ‫باغ وحش های ایران منتقل شود‪ ،‬چه‬ ‫فرایند قانونی ای باید طی شود و نحوه‬ ‫نظارت سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫بر این فرایند چگونه است؟‬ ‫در ابتــدا مراکــز قانونــی نگهــداری از‬ ‫حیات وحــش بایــد درخواســت خــود را بــه‬ ‫ادارات کل محیط زیســت در استان ها ارسال‬ ‫کنند‪ .‬پس ازانکه ادارات اســتانی بررسی های‬ ‫خــود را بــر اســاس اخرین دســتورالعمل های‬ ‫ابالغــی انجــام دادنــد‪ ،‬از ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت دراین باره استعالم می کنند‪.‬‬ ‫یشــود کــه ایــا این گونــه‬ ‫پ ـس ازان بررســی م ‬ ‫جزو لیســت ضمایم ســایتیس ‪ -‬کنوانسیون‬ ‫منع تجارت گونه های گیاهــی و جانوری در‬ ‫معــرض خطر انقراض ‪ -‬هســت یــا خیر‪ .‬اگر‬ ‫جزو لیست ضمایم سایتیس باشد‪ ،‬موضوع‬ ‫بایــد در کمیت ـه ای فنــی بررســی و پ ـس ازان‬ ‫تصمیم گیــری شــود‪ .‬درنهایــت اگــر پاســخ‬ ‫استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫کمیته فنی مثبت باشد‪ ،‬مجوزهای الزم صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به ایــن موضوع اشــاره کردید که‬ ‫ادارات استانی باید بر اساس اخرین‬ ‫دستورالعمل های ابالغی بررسی های‬ ‫الزم را در خصوص ورود یک گونه به‬ ‫باغ وحش های کشور انجام دهند‪ .‬این‬ ‫دستورالعمل هاچیست؟‬ ‫ابتدا باید تاکید کنم که صدور مجوزهای‬ ‫الزم بــرای ورود یک گونه یا حیات وحش به‬ ‫کشــور به هیچ عنــوان قائم ب ه فرد نیســت و‬ ‫چندین کارشناسو‪...‬دراین بارهتصمیم گیری‬ ‫می کننــد‪ .‬ازجمله دســتورالعمل های ابالغی‬ ‫ما این اســت که جایگاه مناســب و ظرفیت‬ ‫الزم در باغ وحــش برای نگهــداری از ان گونه‬ ‫خــاص وجــود داشــته باشــد‪ .‬اگر گونــه جزو‬ ‫لیســت ضمایم سایتیس باشــد باید ضوابط‬ ‫و دســتورالعمل های خاصــی در مــورد نحوه‬ ‫انتقــال و‪ ...‬رعایت شــود امــا درباره موضوع‬ ‫ورود ســه گورخــر افریقایــی بــه باغ وحــش‬ ‫صفادشت‪ ،‬اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره (‪-33-32-31-30-29-28-27-26-2۵-24-23‬م‪1400-‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های ابرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی توسط‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت‬ ‫دوم اگهی به مدت ‪ 8‬روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن‬ ‫‪ 0833-82۵4930‬تماس حاصل نمایند ‪ .‬در ضمن اگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه (‪www.‬‬ ‫‪ ) abfaksh.ir‬منعکس می گردد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫موضوع‬ ‫عملیات‬ ‫حجم‬ ‫عملیات‬ ‫شهرستان‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫(ریال )‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مورد نیاز‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫استان‬ ‫‪10097293354‬‬ ‫‪504864668‬‬ ‫‪5‬نیرو –‬ ‫‪5‬تاسیسات‪-‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫‪2000007008000033‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫‪21773128832‬‬ ‫‪108865442‬‬ ‫‪5‬نیرو‬ ‫‪5‬تاسیسات‬ ‫تجهیزات‬ ‫عنوان‬ ‫مناقصه‪/‬‬ ‫تجدید‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫ساخت تابلو ستاره مثلث‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫برق رسانی وتجهیز چاه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫واحد‬ ‫‪2000007008000032‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫احداث مخزن ‪500‬متر‬ ‫مکعبی با‬ ‫ساختمان جانبی ماهیدشت‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪17953477706‬‬ ‫‪897673885‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪2000007008000034‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫احداث ‪3‬باب اتاقک‬ ‫پمپاژمدفون‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪7470827419‬‬ ‫‪373541371‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪5‬ابنیه‬ ‫‪2000007008000035‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫جابجایی خط انتقال اب ضلع‬ ‫شمالی‬ ‫میدان فرودگاه شهر کرمانشاه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪5130197314‬‬ ‫‪256509866‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪2000007008000036‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫تکمیل مخزن ‪ 1000‬متر‬ ‫مکعبی با‬ ‫ساختمان نگهبانی وکلرزنی‬ ‫کوزران‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪3254286932‬‬ ‫‪162714347‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪5‬ابنیه‬ ‫‪2000007008000037‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫اتصال چاه شماره ‪22‬به چاه‬ ‫شماره‬ ‫‪ 50‬میان دربند و اتصال لوله‬ ‫از تصفیه خانه شهید نظری‬ ‫به الهیه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪3855473132‬‬ ‫‪192773657‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪2000007008000038‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫ابرسانی مجتمع کلکان‬ ‫صحنه‬ ‫‪7882752750‬‬ ‫‪394137638‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪2000007008000039‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫ابرسانی روستاهای مجتمع‬ ‫چم‬ ‫زرشک‬ ‫ثالث‬ ‫‪10779506047‬‬ ‫‪538975302‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪2000007008000040‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه تراب – گرگی‬ ‫مندرک‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪23016275854‬‬ ‫‪1150813793‬‬ ‫‪5‬کاووشهای‬ ‫زمینی‬ ‫‪2000007008000041‬‬ ‫طرح‬ ‫عمرانی‬ ‫نصب انشعابات اب‬ ‫وفاضالب منطقه ‪3‬‬ ‫اسالم‬ ‫اباد‬ ‫‪13219230617‬‬ ‫‪660961531‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪5‬تاسیسات‪-‬‬ ‫تجهیزات‪-‬‬ ‫شرکتهای خدماتی‬ ‫دارای رسته بهره‬ ‫برداری از‬ ‫تاسیسات‬ ‫‪2000007008000042‬‬ ‫ابرسانی مناقصه‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫‪#‬من‪-‬مراقب‪-‬اب‪-‬هستم‬ ‫روابط عمومی واموزش همگانی شرکت اب و فاظالب استان کرمانشاه‬ ‫جاری‬ ‫اســتان تهــران پــس از بررس ـی های الزم و‬ ‫اســتعالم از مــا مجوزهــای الزم را صــادر‬ ‫یکــه مصادیــق جــرم باغ وحش‬ ‫کــرد‪ .‬تازمان ‬ ‫صفادشت و نحوه ادامه فعالیت ان مشخص‬ ‫نشــود‪ ،‬مجــوز جدیــدی نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫تهــا روی ایــن باغ وحش‬ ‫به طورقطــع نظار ‬ ‫بیشتر از گذشته خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از گورخرهــا در فرایند انتقال‬ ‫تلف شد‪ .‬علت مرگ این گورخر چه‬ ‫بود؟‬ ‫مرجــع اعــام ایــن موضــوع ســازمان‬ ‫دامپزشــکی کشور است‪ .‬این ســازمان اعالم‬ ‫یســمی‬ ‫کرده اســت که عفونت ریوی و سپت ‬ ‫علــت مرگ این گور بوده اســت امــا در حال‬ ‫شهــای تکمیلــی هســتند‪ .‬مــا‬ ‫انجــام ازمای ‬ ‫نیــز پــس از دریافــت جزییــات مســتندات را‬ ‫شهــای نظارتــی ســازمان حفاظــت‬ ‫بــه بخ ‬ ‫محیط زیســت ارســال می کنیــم تا مشــخص‬ ‫شــود کــه قصــوری کــه در ایــن ماجــرا اتفاق‬ ‫افتاده است فردی بوده یا فرایندی؟‬ ‫گمــرک اعــام کــرده اســت کــه ورود‬ ‫گورخرهای افریقایی به ایران ثبت ســفارش‬ ‫نشــده بود و همین مســئله ادعاهایــی را در‬ ‫خصــوص قاچاق حیات وحــش مطرح کرده‬ ‫نبــاره بــه‬ ‫اســت‪.‬تهمت های ناروایــی درای ‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست زده می شود‬ ‫امــا تاکیــد می کنــم کــه هیچ گون ـه ای بــدون‬ ‫نظارت کارشناســان اســتان به مرکزی وارد یا‬ ‫خارج نمی شود‪ .‬موضوع رسیدگی به قاچاق‬ ‫حیات وحش نیز مانند سایر مصادیق قاچاق‬ ‫متولــی خــاص خــود را دارد کــه قطعا بــا ان‬ ‫برخورد می کنند‪ .‬از سویی دیگر گورخر جزو‬ ‫گونه های ســایتیس نبــود‪ .‬ازای ـن رو به مجوز‬ ‫سایتیس برای ورود ان به کشور نیاز نداشتیم‪.‬‬ ‫پدیدهچاقینسلاینده‬ ‫را در معرض مخاطره‬ ‫قرار می دهد‬ ‫وزیر اموزش وپرورش گفت‪ :‬پدیده چاقی یک پدیده نگران کننده اســت و نســل ما‬ ‫را در معرض مخاطره قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محســن حاجی میرزایی‪ ،‬در مراســم اختتامیه طرح کنترل وزن و‬ ‫چاقــی دانــش اموزان اظهار داشــت‪ :‬ما ســوگوار کودکان شــهید افغانســتانی و داغدار‬ ‫غــزه هســتیم‪ .‬رویدادهایــی بــا این گســتردگی از تلخی و ســنگینی نشــان می دهد که‬ ‫دنیــای امــروز مــا با همه تجمالت‪ ،‬پیشــرفت و تمــدن هنوز از ارمغــان اوردن صلح و‬ ‫ارامش عاجز اســت‪ .‬همه ســازوکارهای امروز می تواند دانش را دو برابر کند اما قادر‬ ‫نیست انسانیت را گسترش دهد و قادر نیست صلح و ارامش را به مردم هدیه دهد‪.‬‬ ‫امیدوارم اینده این سرزمین و همه سرزمین ها سرشار از امید‪ ،‬موفقیت‪ ،‬صلح و ارامش‬ ‫باشــد‪ .‬وزیر اموزش وپرورش در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬رکن مهم ســامت و شــادابی‬ ‫جامعــه در ترکیــب اموزش وپــرورش وزارت بهداشــت و وزارت ورزش و جوانان اســت‬ ‫ایــن ترکیــب اســت که می تواند بــه جامعه ما کمک کند‪ .‬حــاج میرزایی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اصل تخصصی شدن و تقسیم کار موجب شد که ساختارها از هم جدا شود و نقش ها‬ ‫متفاوت شوند‪ .‬این تفکیک و تمایز تا زمانی که یک درک روشنی از این واقعیت شکل‬ ‫بگیرد که همه ما نقش افرینان یک صحنه هستیم‪ ،‬پدیده ای سنجیده است‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما توانستیم اب‪ ،‬برق‪ ،‬جاده‪ ،‬ریل و نیروگاه را بسط بدهیم اما انجایی که همه‬ ‫این ها در خدمت فقرزدایی قرار می گیرد و در خدمت هویت یابی و فرهنگ سازی و‬ ‫تمدن قرار می گیرد‪ ،‬با کاستی های روبرو هستیم‪ .‬وزیر اموزش وپرورش گفت‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشــت مســئولیت تربیت یک نســل ســالم و وزارت ورزش مســئولیت تربیت یک‬ ‫نســل با شورونشــاط را دارد و اما مدرســه فصل مشترک همه فعالیت هاست‪ .‬مدرسه‬ ‫کانــون تحــوالت اینده در عرصه پیشــرفت و ســازندگی اســت‪ .‬در مدرســه بنیان های‬ ‫تمدن اســتقرار پیدا می کند‪ ،‬در مدرســه جامعه جان می گیرد‪ ،‬طرح کوچ یک نمونه‬ ‫از تمام فعالیت ها و تالش ها است‪ .‬حاجی میرزایی گفت‪ :‬پدیده چاقی یک پدیده‬ ‫نگران کننده است و نسل ما را در معرض مخاطره قرار می دهد‪.‬‬ ‫قدم زدن یک معلول در مسیر‬ ‫خواستن و توانستن‬ ‫امروزه اقشار مختلفی در یک جامعه‬ ‫فاطمه طایی‬ ‫زندگی می کنند و معلوالن یکی از این‬ ‫گروه هایموثراجتماعیدر این گستره‬ ‫بــزرگ و پیچیده هرکــدام دغدغه ها‪،‬‬ ‫نقش ها‪،‬مطالبه هاوخواسته هاوالبتهنقدهاییدارند‪.‬نقدهاییبه کم وکاستی هاومطالبه ای‬ ‫برای گرفتنحق وحقوقشان‪.‬ان هافقطحقشانرامی خواهندبااندکیاحترام‪،‬همین‪.‬وحاال‬ ‫باید حرف و نقل های یکی از جنس همین گروه را این گونه خواند و شنید‪ :‬من یک معلول‬ ‫هستم‪ .‬یا حاال هر اسم دیگری که روی این پدیده بخواهید بگذارید‪ ،‬توان یاب‪ ،‬توان خواه یا‬ ‫هر چیز دیگری‪ ،‬واقعیت این است که من‪ ،‬صرف نظر از نوع معلولیتم‪ ،‬یک معلول هستم‪،‬‬ ‫با ارزوها‪ ،‬یا به قول شما‪ ،‬حسرت های خودم‪ .‬ارزوهایی نظیر قدم زدن برای خودم‪ ،‬بدون‬ ‫دغدغه اینکه کسی بخواهد از من بپرسد نیاز به کمک دارم یا نه‪ ،‬ارزوهایی نظیر قدم زدن‬ ‫زیر باران‪ ،‬توی یک روز دل انگیز بهاری‪ ،‬ان هم با پاهای خودم و بدون کمک گرفتن از عصا و‬ ‫ویلچر‪ ...‬و کلی ارزوهای دیگر‪ .‬بله‪ ،‬من یک معلول هستم و تمام این ارزوها‪ ،‬جزئی از زندگی‬ ‫من است‪ .‬اما واقعیت این است که من با این ارزوها کنار امده ام و زندگی با ان‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که شما فکر می کنید‪ ،‬برای من سخت نیست‪ .‬من حالم خوب است‪ ،‬امید و انگیزه دارم‪ ،‬برای‬ ‫رســیدن به اهدافم تالش می کنم و این هاســت که برای من اهمیت دارد و پرداختن به این‬ ‫دست ارزوها و حسرت ها‪ ،‬برای من از درجه اهمیت خیلی پایین تری برخوردار است‪ .‬بغض‬ ‫می کنم‪ ،‬دلم می شکند و یک دعا می خوانم و گریه می کنم‪ ،‬اما می دانم چگونه دوباره حالم‬ ‫رو خوب کنم‪.‬اما خیلی مواقع‪ ،‬رفتار نادرســت شــما‪ ،‬این حال خوش من را از من می گیرد‪.‬‬ ‫مثال وقتی که من را در خیابان می بینید و درست مقابل خودم‪ ،‬خدا رو به خاطر سالمتی تان‬ ‫ً‬ ‫شکر می کنید‪ .‬زمان هایی که تصور می کنید من معصوم هستم‪ ،‬ان هم باقدرت ماورایی و‬ ‫ت شــمارا دارم و همیشــه با دیدنم‪ ،‬یک دنیا التماس دعا‬ ‫خارق العاده‪ ،‬و قادر به رفع حاجا ‬ ‫دارید!!! زمان هایی که بدون هیچ گونه اطالعی از نحوه کمک کردن به من‪ ،‬به روش های‬ ‫نادرستبهمن کمکمی کنیدوموجباسیبرسیدنبهافرادیمشابهمنمی شویدوخیلی‬ ‫رفتارهاینادرستدیگر‪.‬منیکمعلولهستم‪.‬خیلیعادیدارمزندگی امرومی کنموحالم‬ ‫لطفا حال خوشم را‪ ،‬با کالم و رفتار غلطتان‪ ،‬بد نکنید‪.‬‬ ‫خوش هست‪ .‬پس ً‬ ‫کاهشاالیندگی‬ ‫حامل های انرژی با روش نوین‬ ‫محققانکشور‬ ‫محققان یک شرکت دانش بنیان توانستند سیستم سولفور زدایی مواد هیدروکربنی به‬ ‫روشنوین کاتالیستیرادر مقیاسصنعتیراه اندازی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هادی نصیری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬در این شرکت‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و راه اندازی سیستم سولفور زدایی مواد هیدروکربنی به روش نوین‪ODS‬‬ ‫کاتالیستی در مقیاس صنعتی انجام می گیرد‪ .‬این شرکت موفق شد تا این کارخانه سولفور‬ ‫زدایی از نفت و میعانات گازی را راه اندازی کند و تاکنون چندین واحد دیگر نیز در شهرهای‬ ‫مختلف احداث شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ازنظر قیمت این شرکت دانش بنیان توانسته است‬ ‫فاصله خود را با رقبای خارجی حفظ کند و محصول خود را علی رغم کیفیت خوب با نرخ‬ ‫کمتریبهمشتریعرضه کند‪.‬در پروژهاخیر کهتوسطاینشرکتراه اندازیشد‪،‬حالل«وایت‬ ‫اسپریت»بسیار باکیفیت‪،‬باسولفور‪ ۱۶‬پی پی امتولیدشد کهباتوجهبه کیفیت کار جوانانو‬ ‫مهندسانایرانی‪،‬از سویمسئولیناینبخشمورداستقبالقرار گرفت‪.‬باتوجهبهامارهایی‬ ‫که داریم‪ ،‬قیمت احداث این کارخانه توســط این شــرکت دانش بنیان‪ ،‬حدود یک چهارم‬ ‫قیمت پیشنهادی دیگر رقبا بوده است‪ .‬نصیری در توضیح کارایی های این محصول‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همانطور که می دانیم کاهش سولفور مواد هیدروکربنی در حامل های انرژی سبب کاهش‬ ‫الودگی محیط زیســت و همچنین افزایش گرید مواد ســوختی و به طبع ان افزایش قیمت‬ ‫می شود‪ .‬حاصل تجربه و تحقیق متخصصین این شرکت‪ ،‬استفاده از روش‪ ODS‬کاتالیستی‬ ‫است کهیکیاز نوین ترینو کارامدترینروش هایسولفورگیریاست‪.‬سیستمسولفور زدایی‬ ‫ابداعی به گونه ای طراحی شــده اســت که برای انواع نفتا‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬گازوییل‪ ،‬روغن‬ ‫و مازوت مناسب بوده و میزان سولفور را به صورت قابل توجه کاهش می دهد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت بیان کرد‪ :‬ســرمایه گذاران حوزه صنعت نفت و پتروشــیمی و پاالیشــگاه ها ازجمله‬ ‫مصرف کنندگان عمده این محصول محســوب می شــوند‪ .‬نصیری در توضیح فعالیت های‬ ‫شرکت افزود‪ :‬این واحد دانش بنیان‪ ،‬فعالیت خود را با تاسیس واحدهای کوچک شیمیایی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۶‬اغاز کرد و تاکنون بیش از ‪ ۳۰‬پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رسانده‬ ‫است‪ .‬فعالیت های این شرکت کلیه خدمات مهندسی در حوزه فرایندهای شیمیایی و نفتی‬ ‫ازجمله طراحی‪ ،‬ساخت تجهیزات‪ ،‬نصب و راه اندازی را شامل می شود‪ .‬او ضمن تاکید بر‬ ‫لزوم برنامه ریزی برای گسترش فعالیت در شرکت های دانش بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬گسترش صادرات‬ ‫این فناوری به کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله عمان و قطر‪ ،‬احداث واحدهای سولفور‬ ‫زدایی در پاالیشگاه های کشور جهت کاهش سولفور مواد هیدروکربنی سنگین به عددهای‬ ‫بسیار پایینوتحقیقوتوسعهدر زمینهواحدسولفور زداییمازوتازجملهبرنامه های کاری‬ ‫است که این شرکت برای تحقق ان ها تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون‪۱۵‬سالمند‬ ‫باالی ‪ ۱۱۸‬سال‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بابیان اینکه تاکنون به ‪ ۱۵‬سالمند باالی ‪ ۱۱۸‬سال‬ ‫واکسن کرونا تزریق شده است‪ ،‬قول داد واکسیناسیون سالمندان تا اخر خردادماه به پایان‬ ‫برسد‪ .‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬علیرضا رئیسی بابیان اینکه محموله جدید واکسن وارد کشور‬ ‫می شود که یک میلیون دوز به دستمان می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬تا دو روز دیگر هم یک و نیم میلیون‬ ‫به دستمان می رسد و هفته های بعد هم دو میلیون دوز دیگر به دستمان می رسد‪ .‬معاون‬ ‫بهداشت وزیر بهداشت افزود‪ :‬ما قول دادیم که تا پایان خردادماه بتوانیم اکثر گروه هدف‬ ‫فاز دوم را که سالمندان هستند واکسینه کنیم‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬واکسیناسیون باالی‪ ۸۰‬ساله ها‬ ‫تمام شده و اگر کسی مانده فرصت واکسیناسیون را از دست نداده اند و حتی تا پایان امسال‬ ‫همسهمیه شانمحفوظاستوسهمیه کسینمی سوزد‪.‬سخنگویستادملیمقابلهبا کرونا‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که ‪ ۸۰‬سال به باال دارند و پیامک دریافت نکردند در سایت ‪salamat.gov.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت نام کنند تا از ان ها دعوت کنیم‪ .‬ما از دیروز هم گروه سنی ‪ ۷۵‬سال به باال را با همین‬ ‫شــیوه اغاز کردیم‪ .‬درعین حال روز گذشــته هم ‪ ۱۵‬نفر ‪ ۱۱۸‬و ‪ ۱۱۹‬ســاله داشــتیم که واکسن‬ ‫تزریقکردند‪.‬‬ ‫اگهیتجدیدمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬عملیات اجرایی بهســازی تاالر شهرداری (تاسیسات برقی و نماسازی دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) مطابق مشخصات‬ ‫مندرج در اسناد تجدید مناقصه‬ ‫‪ -2‬خرید‪ ،‬حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/03/08‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد ‪ -‬بلوار طالقانی ‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031-4۵822010 :‬‬ ‫م الف‪1133279 :‬‬ ‫حسن حجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!