روزنامه رویداد امروز شماره 1069 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1069

روزنامه رویداد امروز شماره 1069

روزنامه رویداد امروز شماره 1069

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫طبق طرح مسکن ارزان قیمت‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 16‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 04‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1069‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪22‬‬ ‫چهار شنبه ‪22‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گرهای تعویق‬ ‫اماوا‬ ‫گزاری انتخابات‬ ‫بر‬ ‫هیئت فوتبال‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫رویاد د مازندران‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫موزشوپ‬ ‫رویداد ایران ‪07‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه های‬ ‫استان همدان در گفتگو با رویداد امروز‪:‬‬ ‫شهروندانرعایای‬ ‫مدیراننیستند‬ ‫دیروز چهره های اصلی رقابت ‪ 28‬خرداد به خیابان فاطمی امدند و پس از ثبت نام‪ ،‬با توییت های تند و تیز به سرعت رقبای خود را هدف گرفتند تا فضای‬ ‫سیاست‬ ‫سرد و پر ابهام انتخابات‪ ،‬به سرعت گرم شود‬ ‫فعالیت بیش از‬ ‫‪ 16‬میلیون کاربر‬ ‫در پیام رسان شاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫مجلــس وزارت‬ ‫حقوقــی و امــور‬ ‫معــاون‬ ‫ــل از معلمــان‬ ‫در اییــن تجلی‬ ‫تعویق زمــان برگزاری‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫ـار اخباری درباره‬ ‫ـت ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫پــس از انتشـ‬ ‫شــهر از فعالیـ‬ ‫ایجادشائبههاییدر‬ ‫نمونــه در نو‬ ‫فوتبالمازندرانو‬ ‫ــان شــاد خبــر‬ ‫انتخاباتهیئت‬ ‫کاربــر در پیامرس‬ ‫ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫عمومی اداره کل‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫ـری هموطــن؛‬ ‫خصوص‪ ،‬روابط‬ ‫گــزارش پایــگاه خبـ‬ ‫این‬ ‫داد‪ .‬بــه‬ ‫مراســم تجلیل‬ ‫بیانیهای صادر کرد ‪...‬‬ ‫ـدی الشــکی»‪ ،‬در‬ ‫از اعــالم رســمی‬ ‫ـده اســت‪ :‬پــس‬ ‫«قاســم احمـ‬ ‫ـتان فرزانــگان‬ ‫در ایــن بیانیــه امـ‬ ‫نمونــه دبیرسـ‬ ‫برگــزاری مجمع‬ ‫ـرای تعویق زمان‬ ‫از فرهنگیــان‬ ‫پــور‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫ســیون فوتبــال بـ‬ ‫حضــور ســعدی‬ ‫ـه دلیــل بررســی‬ ‫فدرا‬ ‫نوشــهر کــه بــا‬ ‫بــال مازنــدران بـ‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با اشاره‬ ‫بــات هیئــت فوت‬ ‫پســت ریاســت‬ ‫وپرورش مازندران‬ ‫انتخا‬ ‫از کاندیدای احراز‬ ‫اموزش‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫مجدد مدارک برخی‬ ‫عمومی اداره کل‬ ‫ارزنــده مدیــرکل‬ ‫پیشبینی میشــود‬ ‫مازندران‪ ،‬روابط‬ ‫بــه اقــدام‬ ‫ســتگاه خــودرو‬ ‫اســت کــه‬ ‫هیئت فوتبال استان‬ ‫اختصــاص ‪ 11‬د‬ ‫تنویر افکار عمومی‪،‬‬ ‫ـع موانع و تامین‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫مازنــدران‬ ‫در صــورت رفـ‬ ‫ـتان بخصــوص‬ ‫جوانان الزم میداند‬ ‫استان مازندران‬ ‫اموزشوپــرورش اسـ‬ ‫پاسخگویی در راستای‬ ‫ورزش و‬ ‫شرکت گاز‬ ‫بالغبر ‪ 100‬روســتا‬ ‫بــه ادارات‬ ‫اعتقاد راســخ به‬ ‫اعتبارات الزم‬ ‫باوجــود کرونــا‬ ‫توانســت بیــش از‬ ‫شفافســازی و‬ ‫را ارائه نماید‪ .‬با‬ ‫مرزنابــاد گفــت‪:‬‬ ‫در ســال ‪99‬‬ ‫هزار مشترک جدید‬ ‫انتخابات توضیحاتی‬ ‫و‬ ‫ـهر‬ ‫پشت‬ ‫ـ‬ ‫با‪ ۴۵‬تا‪۵۰‬‬ ‫ش‬ ‫نو‬ ‫دوران سختی را‬ ‫مشترک جدید را جذب‬ ‫برگزاری عادالنه‬ ‫نام و نامنویســی‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫طبیعی بهرهمند‬ ‫‪ 60‬هزار‬ ‫از فراخوان ثبت‬ ‫امســال‬ ‫از نعمت گاز‬ ‫معلمــان و اولیــا‬ ‫گزارش پایگاه خبری‬ ‫ـه به اینکه پــس‬ ‫ـدارک نامزدهــای‬ ‫و در ایــن میــان‬ ‫توجـ‬ ‫افزود‪ :‬طرح گازرسانی‬ ‫نماید‪ .‬به‬ ‫قانــون تمامــی مـ‬ ‫ســر گذاشــت‬ ‫فضای شــاد را یکی‬ ‫حمزه امیرتیموری‬ ‫شوند‪ .‬او‬ ‫ــزه امیرتیموری‪،‬‬ ‫داوطلبیــن؛ طبــق‬ ‫نفره دریافت و پس‬ ‫ـیاری داشــتند‪ .‬او‬ ‫هموطن‪ ،‬حم‬ ‫ـتای کم خانوار هم‬ ‫توسط کمیتهی ســه‬ ‫تالش بسـ‬ ‫شــی خانوادهها‬ ‫به ‪ 400‬روسـ‬ ‫شرکت گاز مازندران‬ ‫ثبتنامشــده‬ ‫کاربردترین فضاهای اموز‬ ‫فوتبال ارسال گردید‪،‬‬ ‫سرپرستشرکت گاز‬ ‫سرپرست‬ ‫عینا به فدراسیون‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫از پر‬ ‫مطالعهقرار دارد‪.‬‬ ‫باوجودتنگناهای‬ ‫از بررسی اولیه‬ ‫قاســم احمدی‬ ‫کننده در خصــوص‬ ‫ها‪ ،‬در مرحله‬ ‫اموزان دانســت و‬ ‫گفت‪:‬پارسال‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫خدمــات ارزنــده‬ ‫ـه مرجــع بررســی‬ ‫هزینه اجــرای پروژه‬ ‫و دانش‬ ‫مهمترین معضل در‬ ‫میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫طبیعــی اســت کـ‬ ‫دولت و افزایــش‬ ‫حقــوق وزارت‬ ‫فدراسیون فوتبال‬ ‫در مازندران‬ ‫فضــا دارای ‪16‬‬ ‫ـذاری در حاشــیه‬ ‫مالــی‬ ‫نــوان معــاون‬ ‫سوابق کاندیداها نیز‬ ‫تکمیل و مشعل گاز‬ ‫حاضــر ایــن‬ ‫ـز پیشــی گرفته‬ ‫اســتان را لولهگـ‬ ‫ــکی بهع‬ ‫صحت مدارک و‬ ‫ـانی به ‪ ۷۸‬روستا‬ ‫ـند بــرای امــالک‬ ‫گازرســانی در‬ ‫ـه از واتــز اپ نیـ‬ ‫و در پی ان نامه‬ ‫منتهی به داخل بافت‬ ‫گازرسـ‬ ‫الش وپــرورش در اتخــاذ سـ‬ ‫هزینه گازرسانی به‬ ‫کاربــر اســت کـ‬ ‫ایجاد برخی شائبهها‬ ‫مجلس وزارت‬ ‫های اصلی و فرعی‬ ‫ـتاها روشن شــد‪ .‬او‬ ‫است؛ اما پس از‬ ‫اموزش‬ ‫گفــت‪ :‬اســناد‬ ‫حقوقی و امــور‬ ‫مدارک؛روز گذشته‬ ‫اعالم جاده‬ ‫خوشــبختانه برای‬ ‫این روسـ‬ ‫وپــرورش کل کشــور‬ ‫ـت‪ .‬معاون‬ ‫برایبررسیمجدد‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫برگــزاری ازمــون‬ ‫شــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫فدراسیونفوتبال‬ ‫روستاها را سه هزار و‬ ‫اموزش‬ ‫اســتان تحصیل‬ ‫روســتایی بر‬ ‫سوابق موجود ثبت‬ ‫اسـ وپــرورش در خصــوص‬ ‫علمــک در داخل‬ ‫ـالک‬ ‫این‬ ‫هزار‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫اساس‬ ‫‪60‬‬ ‫ا‬ ‫بــه ‪ 60‬درصــد‬ ‫سال گذشتهبالغبر‬ ‫اموزش‬ ‫فــت‪ :‬تصمیــم‬ ‫لولهگــذاری و نصب‬ ‫موردنظر با دقت و بر‬ ‫نزدیــک‬ ‫برای ‪ 650‬فقره‬ ‫افزود‪:‬درمجموع‬ ‫ـورت حضــوری گ‬ ‫پرونده پرسنلی مربوط‬ ‫گاز عملیــات‬ ‫اسناد‬ ‫و مردم‪ ،‬کارها با‬ ‫در حــال حاضر‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫نهایــی بهصـ‬ ‫مازندران از نعمت‬ ‫در سیستم اداری و‬ ‫همکاری مسئولین‬ ‫هــده ســتاد ملی‬ ‫نشــده بود که‬ ‫شهری و روستایی‬ ‫ســت‪ .‬در پایان‬ ‫و ضبطشده‬ ‫ــات بــر ع‬ ‫ورزش و جوانــان‬ ‫گاز روســتاها با‬ ‫اعالم اینکه تمامی‬ ‫مشترک‬ ‫پیشبینیشــده ا‬ ‫هــا‪ ،‬در اداره کل‬ ‫سرپرســت شرکت‬ ‫برگــزاری ایــن امتحان وپــرورش باید نظارت‬ ‫انجام میشود‪ .‬او با‬ ‫تحصیل ســند‬ ‫یکــی از کاندیدا‬ ‫برخوردار شــدند‪.‬‬ ‫ســتان دوره اول‬ ‫مســتندات نیز برای‬ ‫هزار سرعت‬ ‫ـت؛ اما اموزش‬ ‫بــه‬ ‫جلگهای و ســاحلی‬ ‫طبیعی‬ ‫از دبیران دبیر‬ ‫گرفت و نتایج و‬ ‫در حــال حاضر ‪2‬‬ ‫کرونــا اسـ‬ ‫نــات و رعایت‬ ‫مناطق‬ ‫بهرســم یادبود‬ ‫موردبررســی قــرار‬ ‫ـدران بــا اعالم اینکه‬ ‫ـط معــاون وزیــر‬ ‫برگــزاری امتحا‬ ‫فدراسیون فوتبال‬ ‫طبیعــی روســتاهای واقع در برخوردار هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کافــی بــر محــل‬ ‫مازنـ‬ ‫ـگان نوشــهر توسـ‬ ‫ورزش و جوانان و‬ ‫ـتان از نعمــت گاز‬ ‫احمــدی الشــکی‬ ‫مازندران از گاز طبیعی‬ ‫و دوم فرزانـ‬ ‫دومین بار به وزارت‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫کل ورزش و جوانان‬ ‫‪ 361‬روســتای اسـ‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫روســتاهای کوهپایهای‬ ‫ـت‪ 8 :‬شهر و یک‬ ‫وپــرورش‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫پروتکلهــا را‬ ‫و‬ ‫بدیهی اســت؛ اداره‬ ‫ـاره بــه اقدامات‬ ‫حاضر ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ســتند‪ ،‬اظهار داشـ‬ ‫اموزش‬ ‫ارســال گردید‪.‬‬ ‫وپــرورش شهرســتان‬ ‫الخطاب قرار دادن‬ ‫ســخنان خود با اشـ‬ ‫یازدهم و در حال‬ ‫طبیعی متصل شدند و‬ ‫برخوردار ه‬ ‫و مدیــر اموزش‬ ‫ســوگیری و با فصل‬ ‫در پایــان‬ ‫وپــرورش مازنــدران‬ ‫نــدران در دولت‬ ‫نیز به شــبکه گاز‬ ‫بتوانیم مازنــدران‬ ‫مازندران بدون‬ ‫ـپاس و هدایایــی‬ ‫ـزار و ‪ 100‬روســتا ماز‬ ‫ــفاف و عادالنه‬ ‫اداره کل اموزش‬ ‫همچنین اســتان‬ ‫روستاهای واجد‬ ‫ـرد‪ :‬ا گــر امــروز‬ ‫هــدای لــوح سـ‬ ‫ـک بــه برگــزاری ش‬ ‫هـ‬ ‫گازرسانی به بقیه‬ ‫خــوب‬ ‫ـالک و اراضــی‬ ‫ـدند‪ .‬امیرتیمــوری‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬اظهــار کـ‬ ‫را نوشــهر‪ ،‬بــا ا‬ ‫ـون در مســیر کمـ‬ ‫برنامه برای‬ ‫ســند بــرای امـ‬ ‫برمــیدارد و هیچ‬ ‫دوازدهــم گازدار شـ‬ ‫ـه تــالش بــکار‬ ‫قانـ‬ ‫دانــش امــوزان‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫عملیات گازرســانی‬ ‫تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫فوتبال اســتان گام‬ ‫در تحصیــل‬ ‫ـد معلمــان همـ‬ ‫امیــدواری کــرد‬ ‫ـی از مشــکالت‬ ‫شرایط هم تدوین و در‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫انتخابــات هیئت‬ ‫یــم‪ .‬او ارزنــده‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫جد‬ ‫ـراز‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫بوم‬ ‫ا‬ ‫ـی‬ ‫ـتان‪،‬‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تصریح‬ ‫ـی انجــام دادها‬ ‫ارتقــای کیفیــت‬ ‫اموزشوپــرورش ا‬ ‫امالک و در زی‬ ‫کوهستانی در حال اجرا‬ ‫رانیزبرنمیتابد‪.‬‬ ‫ـرف کنیــم کار بزرگـ‬ ‫ـرای شــکوفایی و‬ ‫استثناومالحظهای‬ ‫درصد زیــادی از‬ ‫‪ ۱۸۴‬روستای مناطق‬ ‫تصمیمگیرنــده در‬ ‫ـر کرونــا برطـ‬ ‫خــود را بـ‬ ‫پایان ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به‬ ‫ـد دارد‪ ،‬مرجــع‬ ‫خصوصــا در عصـ‬ ‫سنددار شوند‪.‬‬ ‫تــا‬ ‫در پایــان تاکیـ‬ ‫وپرورش اســتان‬ ‫فدراسیونفوتبالخواهد‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫اموزش‬ ‫تائیدسوابقمدیریتی‬ ‫اراضی‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫ـعدی پــور نیــز‬ ‫تمکیــن در برابر‬ ‫خصوص‬ ‫علیرضــا سـ‬ ‫رعایت انصاف و‬ ‫و همــگان را بــه‬ ‫بــود‬ ‫خـــبر‬ ‫دعوتمیکنیم‪.‬‬ ‫قانون‬ ‫ـه طــرح صنایــع‬ ‫محوطهســازی و‬ ‫دریانــوردى بـ‬ ‫ســرایداری‪ ۱۶۲۰ ،‬متــر‬ ‫تبدیلــی اشــاره کرد‬ ‫گونه حمایتشده‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫و‬ ‫تولیــدی و‬ ‫امــور بنــدرى‬ ‫دیوارکشــی احداث‬ ‫شکار‬ ‫معــاون‬ ‫ـت‪ :‬در صنایعــی‬ ‫‪ ۱۶۰‬متــر‬ ‫هفــت میلیارد‬ ‫و اظهــار داشـ‬ ‫صورتی ممنوع است‬ ‫ســازمان بنــادر‬ ‫این مدرســه را‬ ‫هزینــه ســاخت‬ ‫و اقتصــادى‬ ‫قــال مــواد اولیه‬ ‫هوشــمند شــدن‬ ‫تولیــدی بــا انت‬ ‫سار‬ ‫ـوردى در تشــریح‬ ‫کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ـدران و مدیــرکل‬ ‫تومــان اعــالم‬ ‫محصــوالت تولیدی‬ ‫ـور حیاتوحــش‬ ‫و دریانـ‬ ‫ـازی است‪ ،‬همه‬ ‫اســتاندار مازنـ‬ ‫ظــارت بــر امـ‬ ‫بــه بندر‪،‬‬ ‫یــن ســازمان در‬ ‫اولویتهای نوسـ‬ ‫بــا حضــور‬ ‫رئیــس اداره ن‬ ‫برنامههــاى ا‬ ‫مــدارس اســتان‪،‬‬ ‫ـه مراکــز مصرف‬ ‫فصل مهاجرت سار‬ ‫مدارس در‬ ‫ابتدایی و کلیه‬ ‫منتصرکوهسارى‬ ‫ان صنعــت بـ‬ ‫ســعه و تجهیــز‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫پایه ششــم مقاطع‬ ‫ـدرى و اقتصــادى فرهاد‬ ‫با‬ ‫زیست مازندران‬ ‫نوســازی‪ ،‬تو‬ ‫کالســه «برکــت‬ ‫ـال یــا بهعنــوان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬سار‬ ‫حــوزه بنـ‬ ‫کالسهای‬ ‫محیط‬ ‫اول و دوم کــه‬ ‫نهایــی ارسـ‬ ‫هوشــمند شــش‬ ‫اینگونه را ممنوع‬ ‫قــق شــعار ســال‬ ‫مقاطــع متوســطه‬ ‫مدرســه‬ ‫صورتی‪ ،‬شــکار‬ ‫ـد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫بهمنظــور تح‬ ‫صنایع مورداستفاده‬ ‫اســت‪ .‬کــوروس‬ ‫پایههــای‬ ‫ساخته میشوند‪ ،‬به‬ ‫ســیمرغ» افتتــاح شـ‬ ‫های حمایتشــده‬ ‫واسطهای در سایر‬ ‫در پسکرانه بنادر‪،‬‬ ‫نوسازی مدارس‬ ‫صورتــی جزو گونه‬ ‫هاى کاالهای‬ ‫شــهدای‬ ‫حضور دکتر حاج‬ ‫‪ 1400‬بهویژه‬ ‫سو به حملونقل‬ ‫جــرت گونه ســار‬ ‫توســط‬ ‫ـتند‪ .‬او تصریح‬ ‫گذاریبندرى‪،‬طرح‬ ‫ـری هموطن‪ ،‬بــا‬ ‫مهــر دربــاره مها‬ ‫و حداقل از یک‬ ‫ـمند مجهز هسـ‬ ‫طرحهاىسرمایه‬ ‫ـی در گفتگــو بــا‬ ‫قرار میگیرد‬ ‫پایــگاه خبـ‬ ‫اســتاندار مازنــدران‪،‬‬ ‫امکانــات هوشـ‬ ‫ـتند‪ .‬کوهسارى با‬ ‫گونه پرنــدگان در‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ربیعـ‬ ‫محورهــاى اصلــی‬ ‫بــا اســتفاده از‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫بندر وابســته هسـ‬ ‫حســین زادگان‬ ‫دانــش امــوزان‬ ‫یــدی و تبدیلــی‬ ‫دریایی ان‬ ‫صورتــی به اســتان‬ ‫احمــد‬ ‫ســازی‪ ،‬توســعه‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش‬ ‫شده بهمنظور مانع‬ ‫صنایــع تول‬ ‫تابستان گذرانوعبوری‬ ‫کالسهــای مدارس‬ ‫ــان مدیرکل نو‬ ‫برنامههاى تعریف‬ ‫اینزمینهاست‪.‬‬ ‫هایزمستان گذران‪،‬‬ ‫نویــن و تجهیــز‬ ‫مهنــدس جهانی‬ ‫وطن‪ ،‬رابطه با‬ ‫تعریفشدهدر‬ ‫تنــی چنــد از‬ ‫تولیــد‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫قالب گروه‬ ‫گونههایی است‬ ‫امکانــات‬ ‫ورود بــه دنیــای‬ ‫پایگاه خبری هم‬ ‫اســتان و‬ ‫سار صورتی یکی از‬ ‫حــوزه صنعــت و‬ ‫ــمند پیشنیــاز‬ ‫گزارش به گزارش‬ ‫مهاجرت میکنند و‬ ‫های زدایــی در‬ ‫و تجهیــز مــدارس شهرستانی‪ ،‬مدرسه شش‬ ‫بــه ُبــرد هوش‬ ‫اجرای بستههای‬ ‫او افزود‪ :‬اینگونه‬ ‫به‬ ‫ـای الکترونیکی‬ ‫در رابطه با برنامه‬ ‫بنادر و دریانوردى با‬ ‫مهاجرت میکند‪.‬‬ ‫جدید و کتابهـ‬ ‫مسئوالن اســتانی و‬ ‫منتصر کوهسارى‬ ‫بهصورت منظم‬ ‫در ســازمان‬ ‫افتتاح و مورد‬ ‫تهیه انواع قراردادها‬ ‫عبوریمهاجرت‬ ‫فناوریهــای‬ ‫فرهاد‬ ‫که‬ ‫ـادى ایــن ســازمان‬ ‫شــهدای ســیمرغ‬ ‫شمالی کشوربهصورت‬ ‫ارائه تسهیالت‪،‬‬ ‫بنــدرى و اقتصـ‬ ‫کالســه برکت‬ ‫«تولید‪ ،‬حمایتی‪،‬‬ ‫پرندگاندرنیمه‬ ‫جهانیان در حاشــیه‬ ‫گذاری بهرهبــرداری و‬ ‫اسمان استان دیده‬ ‫حــوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سال ‪ 1400‬مبنی بر‬ ‫در‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫قــرارداد ســرمایه‬ ‫‪ ۲۰‬روز تا یک ماه‬ ‫بهرهبرداری قرار‬ ‫راستای تحقق شعار‬ ‫در ازجملــه‬ ‫میکند و حدود‬ ‫مدرســه ابتدایــی‬ ‫ســاخت بهرهبرداری و‬ ‫شمالغربوشرق‬ ‫ـی هــا» بهویــژه‬ ‫پــروژه گفــت‪:‬‬ ‫کشورهایاسیایمیانه‪،‬‬ ‫ـت بنادر به روش‬ ‫ها و مانــع زدایـ‬ ‫افتتــاح ایــن‬ ‫بنادر و مدیریـ‬ ‫‪ ۸۵۷‬متــر فضــای‬ ‫میشودوبه‬ ‫ـرمایههای داخلــی‬ ‫امسالشاهدمهاجرت‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫داشت‪ :‬ســازمان‬ ‫(‪ )BOT‬و جــذب سـ‬ ‫ـای‬ ‫اینکه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫زیرب‬ ‫بابیان‬ ‫‪ ۶‬کالســه بــا‬ ‫ـکرانه بنادر‪ ،‬اظهار‬ ‫مهاجرتمیکنند‪.‬او‬ ‫قرار انتقــال‬ ‫ابخوری‪ ،‬بوفه‬ ‫فرصتهای رقابتی‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬اینگونه‬ ‫پسـ‬ ‫مختلفی را مدنظر‬ ‫ســرویس بهداشتی‪،‬‬ ‫از طریــق ایجاد‬ ‫گونه سار صورتی‬ ‫دریانوردی در طرحهاى‬ ‫گذاری و خارجــی‬ ‫اموزشی‪،‬‬ ‫چشمگیری از‬ ‫ـت میکنــد‪ .‬او‬ ‫مشــاهده کرد و‬ ‫طرحهاى سرمایه‬ ‫گذاری در بنــادر حرکـ‬ ‫در مزارع و باغات‬ ‫ســت که شــامل‬ ‫بهراحتی میتوان‬ ‫ــی ســرمایه‬ ‫دریایی از طریق‬ ‫کنندنقشموثریدر‬ ‫خـــبر‬ ‫داده ا‬ ‫را‬ ‫تولیــدی و تبدیل‬ ‫افزایش ترافیک‬ ‫گلهایمهاجرتمی‬ ‫طرحهــاى صنایــع‬ ‫بابیــان اینکه‬ ‫چونبهصورت‬ ‫تولید از راه دریا‪،‬‬ ‫عنواناینکهسارها‬ ‫بنــدرى‪،‬‬ ‫ـات مختلفــی در‬ ‫فعالیتهای مبتنی بر‬ ‫داشت‪.‬ربیعیبا‬ ‫ـالوه بــر ایــن اقدامـ‬ ‫کنترلافاتخواهند‬ ‫توسعه استقرار‬ ‫تجهیزات بندری‬ ‫ـینند‪ ،‬ازایــنرو در‬ ‫اســت و عـ‬ ‫مانعزداییبهمنظور‬ ‫وری تاسیســات و‬ ‫علفزارها مینشـ‬ ‫ــورت گلــهای در‬ ‫ارتقای بهره‬ ‫راستاىپشتیبانیو‬ ‫ـطح تولید کشور‬ ‫ادامهداد‪:‬سارهادر‬ ‫بهص‬ ‫ـی و تولیــدى در‬ ‫منظور افزایش سـ‬ ‫بیماریهاموثرهستند‪،‬‬ ‫فعالیتهــاى صنعتـ‬ ‫و دریایی به‬ ‫کنترلافاتو‬ ‫که سازمان بنادر‬ ‫دارند‪ .‬رئیس اداره‬ ‫و تســهیل‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه‪:‬‬ ‫موضوعاتی است‬ ‫افات نقش مطلوبی‬ ‫ـادر تعریفشــده‬ ‫هم از دیگر‬ ‫کنترل بیولوژیکی‬ ‫پســکرانه بنـ‬ ‫کرد‪ :‬سازمان بنادر‬ ‫یاداور شــد‪ :‬جثه‬ ‫بنــدرى‪ ،‬طرحهایــی‬ ‫ـینی دانشاموخته‬ ‫زیســت مازندران‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫ـوزه ســرمایهگذاری‬ ‫حیاتوحش محیط‬ ‫ــد‪ .‬حسـ‬ ‫توسعه پیگیری‬ ‫شاخصهای تولیدی‬ ‫است و در لیست‬ ‫در حـ‬ ‫غیرمستقیمموجب‬ ‫شرکت مازنــدران منصوب ش مدیریتی چون معاون‬ ‫توکا یا سار معمولی‬ ‫در مســیر بهبود‬ ‫صورتمستقیمو‬ ‫کارنامی سرپرست‬ ‫سار صورتی اندازه‬ ‫شوند همچنین‬ ‫قدرت باسابقه‬ ‫زایی‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫انممنوعاست‪.‬‬ ‫به‬ ‫ـید کاظم حسینی‬ ‫انتصاب ارشد برق‬ ‫بندریودریاییمی‬ ‫شدهقرار داردوشکار‬ ‫ـت بهرهبــرداری؛‬ ‫افزایش اشــتغال‬ ‫سـ‬ ‫تسهیلفعالیتهای‬ ‫و اقتصادی‪،‬‬ ‫سرپرســت معاونـ‬ ‫گونههایحمایت‬ ‫مازندران شــد‪ .‬در پــی‬ ‫صــادى و برقراری‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫و‬ ‫هماهنگــی؛‬ ‫برق‬ ‫امور‬ ‫ـای تولیدی و اقت‬ ‫نیروی‬ ‫مدیر‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ـع‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫نیروی‬ ‫تام‬ ‫بــرداری‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ـامل احــداث یــا‬ ‫از فعالیتهـ‬ ‫شــرکت توزیــع‬ ‫نظارت بــر بهره‬ ‫تحرک در اقتصاد‬ ‫کــه شـ‬ ‫مدیرعامــل ســابق‬ ‫لجستیکی و پشتیبانی‪،‬‬ ‫مدیــر دفتــر‬ ‫توزیع برق مازندران‬ ‫تجارت بینالمللــی و‬ ‫سطیح راههای‬ ‫ســپری‬ ‫هوشــمند ســازی‬ ‫بندری‪ ،‬مراکز خدماتی‪،‬‬ ‫ساری در شرکت‬ ‫نگهداری ارتبــاط‬ ‫کاال‪ ،‬انتقال فناوری‬ ‫بهعنوان مشــاور‬ ‫مرمت و ت‬ ‫برق شمال‬ ‫ـوان قائممقــام‬ ‫افــزوده‪ ،‬مخــازن‬ ‫برق مازندران‬ ‫ای‪ ،‬تولید و پردازش‬ ‫حکمی از ســوی‬ ‫پیشازایــن بهعنـ‬ ‫فعالیتهــای ارزش‬ ‫ـیلوی منطقه‬ ‫ترانزیــت کاال را در‬ ‫تهران بزرگ درطی‬ ‫ستایی مازندران‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫غــن خوراکی‪ ،‬سـ‬ ‫ـغول به خدمت‬ ‫مجدد و گســترش‬ ‫توزیــع بــرق‬ ‫ـره و مدیرعامــل‬ ‫هــای نفتــی و رو‬ ‫این شــرکت مشـ‬ ‫رو‬ ‫سردخانهها صادرات‬ ‫ـتیانی از تولیــد در‬ ‫یــس هیئتمدیـ‬ ‫فراورده‬ ‫مدیرعامــل در‬ ‫ـذف موانــع و پشـ‬ ‫متولــی زاده رئ‬ ‫انبارهایعمومی‪،‬‬ ‫ـاره به فصل کوچ‬ ‫ســینی کارنامــی‬ ‫معاون راســتاى حـ‬ ‫نگهداریغالت‪،‬‬ ‫ـداری مازندران با اشـ‬ ‫ســید کاظــم ح‬ ‫حرکت میکند‪.‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اســتراتژیک اســت‪.‬‬ ‫شــرکت توانیــر؛‬ ‫مدیــرکل راهـ‬ ‫بندرى و اقتصادى‬ ‫مرمت و تســطیح‬ ‫یــع نیــروی برق‬ ‫تامیــن تجهیزات‬ ‫ـادر و حوزه‬ ‫روســتایی گفت‪:‬‬ ‫ــت شــرکت توز‬ ‫و‬ ‫ـادى ســازمان بنـ‬ ‫شــایر و دامداران‬ ‫بهعنــوان سرپرس‬ ‫دامداران انجامشــده‬ ‫بنــدرى و اقتصـ‬ ‫ع‬ ‫ـتایی برای جابجایی‬ ‫امــور‬ ‫راههای روسـ‬ ‫مهر بابیان اینکه‬ ‫خـــبر‬ ‫نجفی در گفتگو با‬ ‫ایجاد کند‪ .‬رئیس‬ ‫ســت‪ .‬عباســعلی‬ ‫سعی میشود نسبت‬ ‫میتواند فاجعه‬ ‫ا‬ ‫راهداری زمســتانی‪،‬‬ ‫دلخراشــی‬ ‫ـادن مازنــدران بــا‬ ‫کارگاههــا را در این‬ ‫پس از پایان‬ ‫ـدام شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نظاممهندســی معـ‬ ‫خاکی و شــنی اقـ‬ ‫جــه بــه ایمنــی‬ ‫ـی ســازمان‬ ‫حوادثــی نظیر‬ ‫ضــرورت تو‬ ‫ـه مرمــت راههای‬ ‫عشایربودهازاینرو‬ ‫میســازد‪ ،‬مجتبـ‬ ‫شــانههای بــروز‬ ‫حوادثی نظیر یورت‬ ‫بـ‬ ‫ـازها از ضروریــات‬ ‫پرخطــر الزامــی‬ ‫فصل کوچدامدارانو‬ ‫عنــوان اینکــه ن‬ ‫گفت‪ :‬در برخی‬ ‫است تا از تکرار‬ ‫ساختوسـ‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ماه‬ ‫ه‬ ‫معادن‬ ‫واحد‬ ‫اردیبهشت‬ ‫و‬ ‫خاکی‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫مازندران‬ ‫ســازمان نظاممهندسی‬ ‫مرمت و رگالژ راههای‬ ‫خطی مســئول‬ ‫طزره دیده میشـ‬ ‫ـا بــا تخلفــات و‬ ‫معــادن ناایمن‬ ‫ـری شــود‪ .‬جعفر‬ ‫ـادن یورت و‬ ‫میشود نسبت به‬ ‫ـغول کار هســتند و‬ ‫مرتضوی رئیس‬ ‫اســت و قطعـ‬ ‫ـه هــزار کارگر در‬ ‫ســاری بــر لــزوم‬ ‫و طــزره جلوگیـ‬ ‫مشکل نشوند‪ .‬او با‬ ‫ـت ایمنــی معـ‬ ‫سعی‬ ‫کارگران زیادی مشـ‬ ‫مازنــدران بابیــان‬ ‫بیش از سـ‬ ‫شــهردار‬ ‫وســازهای غیرمجــاز‬ ‫ظــه خطــر بــروز‬ ‫دربــاره وضعیـ‬ ‫تا دامداران دچار‬ ‫هماهنگــی بیمــه در‬ ‫معادن معــادن‬ ‫میکننــد و هرلح‬ ‫دور مازنــدران‬ ‫شنی اقدام شود‬ ‫ساخت‬ ‫مقررات ســاختمانی در‬ ‫توجهی‬ ‫بودن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـورای‬ ‫قابل‬ ‫کار‬ ‫خطرزا‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بخش‬ ‫چندان‬ ‫کننده‬ ‫مازنــدران‬ ‫ـی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ـزره جــان انــان را‬ ‫محور هراز گفت‪:‬‬ ‫وضعیت نگران‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫رعایت‬ ‫مســئولیت درگذشــته نه‬ ‫ـر بــرای کاهــش‬ ‫برخورد قانونـ‬ ‫به بهسازی‬ ‫یــر یــورت و طـ‬ ‫مســئولیت اســتان‬ ‫وســازهای ســطح شهر‬ ‫عدم ایمنی در‬ ‫هراز جابجامیشود‬ ‫اینکه بیمه‬ ‫معــادن پرخطـ‬ ‫حادثــهای نظ‬ ‫متاسفانه با مشــکل‬ ‫ـاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬معدن اســتان‬ ‫ساخت‬ ‫اشاره ساختمانیاز طریقمحور‬ ‫نمیگیــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بازرســی از‬ ‫راهبــردی اداره‬ ‫زغالســنگ‬ ‫شــهردار سـ‬ ‫نــد‪ .‬از مجموع‬ ‫ـه گــزارش موج‪،‬‬ ‫موردتوجــه قــرار‬ ‫او بابیــان اینکــه‬ ‫درخواســت داریم‬ ‫از مصالح‬ ‫ــه برنامههــای‬ ‫کارگران ازجمله‬ ‫تهدیــد میک‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬بـ‬ ‫روبــرو هســتیم‪.‬‬ ‫جایگاه انبوهســازان در‬ ‫بخش حملونقل‬ ‫جواد طالبی‬ ‫ـنگ بوده که تنها‬ ‫حــوادث ازجمل‬ ‫اشــخاص ثالث و‬ ‫کامــران اصغــری‬ ‫ایــن معــادن‬ ‫ازاینرو از فعاالن‬ ‫‪ ۵۰‬معدن زغالسـ‬ ‫اهمیت‬ ‫جلسهبااعضای‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمل اضافه تناژ بار‬ ‫کارفرما برابر‬ ‫ــمار مــیرود و‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬او‬ ‫جوادطالبیدر‬ ‫مازنــدران‪،‬‬ ‫معادن اســتان خوب‬ ‫همراهــی و به کمک‬ ‫اسیب به جاده از‬ ‫تعــاون بــه ش‬ ‫ـاره به تشــدید‬ ‫و بیشتر این معادن ناایمن و مواردی است که باید‬ ‫برای پیشگیری از‬ ‫ضرورت وضعیــت‬ ‫بدیــل اســت و با‬ ‫جمعیازاعضای‬ ‫دهد مســئوالن‬ ‫مازندران با اشـ‬ ‫‪ ۳۲‬معدن فعال‬ ‫مازندران شــهر بی‬ ‫هیئتمدیرهو‬ ‫اتفاقی رخ می‬ ‫شهرداری در مسیر‬ ‫کار معدنکاری و‬ ‫کارگران معادن هزار‬ ‫مدیرکل تعاون‬ ‫معــادن اظهــار‬ ‫ـفانه وقتی‬ ‫کاال خودداری کنند‪.‬‬ ‫سازانمسکناستان‬ ‫میکنیم مجموعه‬ ‫ـاره به اهمیــت‬ ‫ـد به اقداماتی‬ ‫هستند‪ .‬از مجموع‬ ‫ـط بازرســان از‬ ‫انجمنصنفیانبوه‬ ‫اعماق بــا اشـ‬ ‫گذاری شما تالش‬ ‫و‬ ‫واحدهــا یــاداور شــد‪ :‬متاسـ اندرکاران تالش میکننـ‬ ‫به لــزوم رعایت‬ ‫خطرزا‬ ‫بازرســیها توسـ‬ ‫لومتر ازادراه در‬ ‫زغالسنگ و در‬ ‫گرفته و بازرســیها‬ ‫رهبری مبنی بــر نام‬ ‫او بــا اشــاره‬ ‫ایمنــی در ایــن‬ ‫مســئولت و دســت‬ ‫فراموش میشود‪.‬‬ ‫نفر در تونلهای‬ ‫شــاره به فرمایش‬ ‫ایمن تامیــن‬ ‫اقدامــات صورت‬ ‫‪ ۳۳۳‬کی‬ ‫پشــتیبانیها و بهتــری قــرار گیــرد‪ .‬ساختوسازهای سطح‬ ‫و پس از مدتی‬ ‫و ‪۵۰۰‬‬ ‫ـان دارای بیمــه‬ ‫بــا ا‬ ‫این معادن غیر‬ ‫ســازمان داشــت‪:‬‬ ‫بــروز حــوادث‬ ‫دست زنند‬ ‫درصــد کارفرمایـ‬ ‫عنوان ســال تولید‪،‬‬ ‫مقررات ســاختمانی در‬ ‫میکنند و بیشتر‬ ‫زندران ساخته شد‬ ‫ـش ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫متولــی معــدن‬ ‫معدنــی از ایــن‬ ‫احتمال بروز ‪۶۰‬‬ ‫ســال ‪ 1400‬به‬ ‫ضوابط شهرسازی‬ ‫زمین کار‬ ‫منجــر بــه کاهـ‬ ‫ـا عنــوان اینکــه‬ ‫همه تالش کنیم‬ ‫ـتقبال واحدهــای‬ ‫توجه بــه موازین‬ ‫هستند و هرلحظه‬ ‫قوانین و‬ ‫ما‬ ‫او بـ‬ ‫بااینکــه معــادن‬ ‫ها اظهار داشــت‪:‬‬ ‫هســتند و اسـ‬ ‫او بــا تاکید بــر‬ ‫دلیل حساسیت‬ ‫و غیراستاندارد‬ ‫مانع زدایی‬ ‫ـت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ضوابــط بــا شهر گفت‪ :‬رعایت پیشرفت و توسعه مرکز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کل راه و شهرسازی‬ ‫طزره وجود دارد‪.‬‬ ‫شــتر اســت و به‬ ‫وضعیت گاز سنجی‪،‬‬ ‫ـن و در چارچــوب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـت‬ ‫ساختوســازها‪ ،‬در‬ ‫ندارند‬ ‫اداره‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یورت‬ ‫ساخت‬ ‫بیمه‬ ‫وضعیت ایمنی خوبی‬ ‫مســئولیت وجود‬ ‫معادن افزود‪:‬‬ ‫ایمنــی‪ ،‬نوع‬ ‫بــا رعایــت قوانیـ‬ ‫حوادثی نظیر‬ ‫معاون مهندسی و‬ ‫عملیاتی در‬ ‫گذشته‪ ۳۳۳‬کیلومتر‬ ‫خطر ایمنی در‬ ‫تقاضا برای بیمه‬ ‫ارتقــای دانــش‬ ‫روباز و زیرزمینی‬ ‫هوادهــی ازجملــه‬ ‫مهم و موثری دارد‪.‬‬ ‫منویاترهبریرا‬ ‫کهطیهشتسال‬ ‫کار معــدن‪،‬‬ ‫گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫و ایمنــی‪ ،‬اعالم‬ ‫همکاریباهمبتوانیم‬ ‫استان نقش‪،‬‬ ‫مــه مســئولیت‬ ‫تونلهــا‪ ،‬نحــوه‬ ‫بــه‬ ‫یــش تمرکــز در‬ ‫مازندران گفت‬ ‫مســئوالن فنــی‬ ‫ـت‪ .‬ســهراب طور‬ ‫اصول شهرســازی در‬ ‫ـوان اینکــه در بی‬ ‫اقدامات ایمنــی‬ ‫باید موردتوجه‬ ‫ـی ایمنــی‪ ،‬افزا‬ ‫ساختهشــده اسـ‬ ‫دارد‪ .‬او بــا عنـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬رعایت‬ ‫ـت که در معادن‬ ‫ـت موردتوجــه و توســط مرتضوی با اظهار اینکه‬ ‫شــنایی بــا مبانـ‬ ‫ازادراه در این اســتان‬ ‫کنیــم‪ .‬او‬ ‫خطــرات ناشــی‬ ‫مســائلی اسـ‬ ‫برای اجرای این‬ ‫ا‬ ‫نــج نــوع خدمـ‬ ‫بــروز حــوادث‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پرخطــر‪ ،‬کاهــش‬ ‫اعتبار هزینه شده‬ ‫ایمنــی معــادن‬ ‫حــوزه معــدن پ‬ ‫ـرار گیــرد تــا از‬ ‫باید به مســئولیت‬ ‫کارگاههــای‬ ‫گفتوگو با ایرنا‪،‬‬ ‫ائیننامههــا بــرای‬ ‫اســت کــه در‬ ‫و ارزیابــی قـ‬ ‫ریال اعالم کرد‪ .‬او با‬ ‫ـرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در‬ ‫الزم طبــق‬ ‫ازجملــه الزامــی‬ ‫یــد بخشــی از‬ ‫چهار هزار میلیــارد‬ ‫قــرار میگیـ‬ ‫توجــه ویژهای‬ ‫حــوادث‬ ‫ـرد‪ ،‬گفــت‪ :‬با‬ ‫از‬ ‫قرار‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫بیش‬ ‫و تردد خودرویی‬ ‫از‬ ‫بایــد موردتوجه‬ ‫واحدهــای معدنــی‬ ‫طــرح را‬ ‫صــورت نمیگیـ‬ ‫ـود و بروز حادثه‬ ‫روزافزون جمعیت‬ ‫ـای معدنــکاری‬ ‫بیمــهای در‬ ‫ـادن مازنــدران و‬ ‫فعالیتهـ‬ ‫صرف ایمنی شـ‬ ‫شــاره به افزایش‬ ‫معدن زغالســنگ در‬ ‫باتوسعهراههای‬ ‫مــن بــودن معـ‬ ‫درامد معادن‬ ‫ا‬ ‫مازندران‪،‬افزود‪:‬‬ ‫حال حاضر ‪۵۰‬‬ ‫کــرد‪ .‬غیــر ای‬ ‫در ایــن واحدها‪،‬‬ ‫جادههایارتباطی‬ ‫گیــرد‪ .‬در‬ ‫ایمنی این معادن‬ ‫عــالوه بر کاهش‬ ‫ـمار قابلتوجهــی‬ ‫در‬ ‫مجوز هستند و‬ ‫ســاخت ازادراه‪،‬‬ ‫فعالیــت شـ‬ ‫استان دارای‬ ‫موصالتــی در قالــب‬ ‫مناطــق مختلــف‬ ‫توسعه بیشازپیش‬ ‫گــران و مــردم‬ ‫تلفات جادهای‪ ،‬زمینه‬ ‫مطالبــه کار‬ ‫تصادفات و‬ ‫فراهمشدهاست‪.‬‬ ‫شمالی کشور نیز‬ ‫اینخطه‬ ‫هزار مشترک جدید‬ ‫جذب بیش از ‪۶0‬‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫افتتاح‬ ‫‪08‬‬ ‫حضوریبودنازمون های‬ ‫مقطع نهم و دوازدهم‬ ‫شفعرضهخارج‬ ‫ک‬ ‫هزار قطعه مرغ‬ ‫از شبکه‪17‬‬ ‫‪34‬‬ ‫رنامههاىجدید‬ ‫حققشعار سالباب‬ ‫ت‬ ‫بنادر ودریانوردى‬ ‫سازمان‬ ‫مدرسه ‪ ۶‬کالسه ب‬ ‫‪03‬‬ ‫موبایلبه‬ ‫کفقیمت رسید‬ ‫‪02‬‬ ‫متخلــف پرونــده‬ ‫واحدهــای‬ ‫ـش از ‪ 6‬میلیــارد‬ ‫بــه ارزش بیـ‬ ‫عرضــه خــارج از‬ ‫تخلــف‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫ریــال تشکیل‬ ‫‪ 17000‬قطعــه مــرغ‬ ‫پروندهها جهت‬ ‫شــبکه‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫ســان ســازمان‬ ‫توســط بازر‬ ‫به اداره تعزیرات‬ ‫صــدور رای‬ ‫ـدن و تجــارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معـ‬ ‫ارسالشــده اســت‪.‬‬ ‫حسینقلی قوانلو‬ ‫حکومتی‬ ‫ــف گردید‪ .‬به‬ ‫مازنــدران کش‬ ‫کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫قوانلو تاکید‬ ‫وطن؛ حســینقلی‬ ‫گــزارش هم‬ ‫شــاهده هرگونه‬ ‫مازندرانی در صورت م‬ ‫ـس ســازمان‬ ‫قوانلــو رئیـ‬ ‫ـدران بــا عزیــز‬ ‫فروش اجباری کاال‪،‬‬ ‫و تجــارت مازنـ‬ ‫اقتصادی از قبیل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫ســازمان تخلف‬ ‫قیمت‪ ،‬عدم صدور‬ ‫گفت‪ :‬بازرســان این‬ ‫شــی‪ ،‬عدم درج‬ ‫ـق گرانفرو‬ ‫اعــالم این خبر‬ ‫را به تلفن ‪124‬‬ ‫مرغــداری موفـ‬ ‫احتکار و ‪ ...‬مراتب‬ ‫ـی از ســه واحــد‬ ‫ـزار فاکتــور‪،‬‬ ‫در بازرسـ‬ ‫از شــبکه ‪ 17‬هـ‬ ‫ـف عرضــه خــارج‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫بــه کشـ‬ ‫اعالم کرد‪ :‬برای این‬ ‫مرغ شــدهاند‪ .‬او‬ ‫قطعه‬ ‫رکت شهدای سیمرغ‬ ‫‪03‬‬ ‫خودرونبایداین گونه‬ ‫قیمت گذاریشود‬ ‫اغازرقابتچندضلعی‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس‬ ‫وزارت اموزش وپرورش خبر داد‪:‬‬ ‫رورش خبر داد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫روز داغ ثبت نام پازل انتخابات را تکمیل کرد‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫مجلس وزارت ا‬ ‫حقوقی و امور‬ ‫یامرسان شاد‬ ‫معاون‬ ‫ون کاربر در پ‬ ‫ش از ‪ 16‬میلی‬ ‫فعالیت بی‬ ‫شهرداری ها خانه های ارزان‬ ‫قیمت برای مستاجران‬ ‫می سازند‬ ‫هیچمسئولیخارج‬ ‫از نوبتواکسینهنشدهاست‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪03‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫در شرکت توزیع‬ ‫جدید‬ ‫انتصابروی برق مازندران‬ ‫نی‬ ‫اژیر‬ ‫در معادن استان‬ ‫خطر‬ ‫«جنبش ملی‬ ‫خواهان یک‬ ‫ِ‬ ‫مطالبات»هستم‬ ‫رراتساختمانیدر‬ ‫رعایتمق‬ ‫شهرضروریاست‬ ‫اختوسازهایسطح‬ ‫س‬ ‫حضور در عرصه انتخاباتبرای‬ ‫بندهمقبولوممدوحنیست‬ ‫افتتاحمدرسه‬ ‫‪ ۶‬کالسهبرکت‬ ‫شهدایسیمرغ‬ ‫راهبرونرفتاز همهچالش ها‬ ‫جزصندوقراینیست‬ ‫روز داغ ثبت نام پازل انتخابات را تکمیل کرد‬ ‫اغاز رقابتچندضلعی‬ ‫روز اخر ثبت نام از ابتدای صبح خبرســاز‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬زمانــی کــه محســن هاشــمی و‬ ‫علــی الریجانــی‪ ،‬دو داوطلــب مشــهور در‬ ‫تنــام بــه ســاختمان خیابــان‬ ‫اغــاز زمــان ثب ‬ ‫فاطمــی قدم گذاشــتند و در پایــان با امدن‬ ‫رئیســی و ســعید جلیلی پرونــده ثبت نام از‬ ‫داوطلبان انتخابات ریاس ـت جمهوری بسته‬ ‫شــد تا بــر اســاس برنامه ریــزی انجا مشــده‪،‬‬ ‫شــورای نگهبــان مســئولیت بررســی مدارک‬ ‫و صالحیــت بیــش از ‪ ۳۰۰‬نفــر از داوطلبــان‬ ‫را مــورد بررســی قرار دهــد‪ .‬چهره های بنام‬ ‫سیاســی چــون اســحاق جهانگیــری معاون‬ ‫اول رئیس جمهــوری‪ ،‬علــی الریجانــی‪،‬‬ ‫محســن هاشــمی‪ ،‬ابراهیم رئیســی و سعید‬ ‫تنــام بــا‬ ‫جلیلــی در اخریــن روز ماراتــون ثب ‬ ‫تنــام خــود را‬ ‫حضــور در وزارت کشــور ثب ‬ ‫قطعی کردند‪.‬‬ ‫محسن هاشمی‪ :‬عنوان برنامه های من‬ ‫رفاه و عدالت است‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫استان کرمان‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫فراخوان شناسایی مشاور شماره‪1400-1‬‬ ‫برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم‪.‬‬ ‫شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد خرید خدمات مشاوره با عنوان ‪ :‬نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های توسعه‬ ‫و احداث ‪ ,‬اصالح و بهینه سازی ‪ ,‬روشنایی معابر ‪ ,‬نیرورسانی در حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان را از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه‬ ‫فهرست مشاوران دارای صالحیت ‪ ,‬ارسال در خواست پیشنهاد (‪) RFP‬ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم به ذکر است مشاوران در صورت عم‬ ‫عضویت قبلی ‪ ,‬مراحل ثبت نامه در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/26‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/02/26‬لغایت روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/02/30‬ساعت ‪19‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/03/10‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد فر اخوان ‪:‬‬ ‫ادرس ‪ :‬کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی ‪7618815676 :‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 32110403-5 :‬داخلی ‪1063‬‬ ‫شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫محســن هاشــمی‪ ،‬رئیــس شــورای شــهر‬ ‫تهران با حضور در وزارت کشــور‪ ،‬به صورت‬ ‫رسمی داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫تنــام‬ ‫ریاس ـت جمهوری شــد‪ .‬او پــس از ثب ‬ ‫در انتخابــات گفــت‪ :‬در دولــت خود منش‬ ‫ایــت ا‪ ...‬هاشــمی رفســنجانی کــه همــان‬ ‫تنش زدایی اســت را در دستور کار خود قرار‬ ‫خواهــم داد‪ .‬او افــزود‪ :‬در کوتاه مدت باید‬ ‫به فکر حل مشکالت معیشتی مردم باشیم‬ ‫نمــدت بتوانیــم رشــد اقتصادی که‬ ‫و در میا ‬ ‫در کشــور دچــار رکود و حتی منفی شــده را‬ ‫جبران کنیم و به رشد مناسب درشان مردم‬ ‫ایران برسیم‪.‬‬ ‫ان در حســاب های خارجــی بلوکــه شــود‪.‬‬ ‫رئیس پیشــین مجلس افــزود‪ :‬ملت و افراد‬ ‫رای می دهنــد کــه هــر نــوع مشــکالت نظیر‬ ‫مســائل پیچیده بین المللــی را حل کند‪ .‬نه‬ ‫انکــه دربــاره ان روضه خوانی سیاســی کنند‬ ‫نکــه با طرح مســائل فرعی افزایش‬ ‫و نــه ای ‬ ‫مشــکالت ملــت نردبانــی بــرای هوس های‬ ‫سیاسی پوپولیستی خود کنند‪.‬‬ ‫پزشکیان‪ :‬میلیاردها ناموت پول غیب‬ ‫می شود و بی خبریم‬ ‫مســعود پزشــکیان‪ ،‬نماینده مردم تبریز‬ ‫در مجلــس بــه همراه دختــرش با حضور در‬ ‫ســتاد انتخابات کشور داوطلب سیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاس ـت جمهوری شــد‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره احتمــال‬ ‫انصــراف از نامزدی به نفع شــخص خاصی‬ ‫نهــم‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر در جبهــه اصالحــات ا ‬ ‫اصالحــات به معنای وحــدت‪ ،‬هم صدایی‬ ‫و همدلی‪ ،‬نیروهایی که هســتند به صحنه‬ ‫بیاینــد‪ ،‬درنهایــت ان نظــر مــردم اســت که‬ ‫تعیین کننــده اســت‪ .‬ا گــر اقبــال بــه فــردی‬ ‫بیشتر از نفر دیگری باشد‪ ،‬باید به نفع انکه‬ ‫رای اش بیشــتر اســت کنــار رفــت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یت ـی اف داخلــی را اصــاح کنیــم‬ ‫ا گــر اف ا ‬ ‫تخــواران نمی تواند حضــور پیدا‬ ‫دیگــر ران ‬ ‫یشــود و امکان ندارد‬ ‫کننــد و پول ها گم نم ‬ ‫گاهــی ‪ ۷۰‬هــزار میلیارد تومــان پول معلوم‬ ‫نیست به کجا رفته باشد پول ها را بردند و‬ ‫خوردنــد و مــا نمی دانیم چه اتفاقی افتاده‬ ‫است ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد و ‪ ۷‬هزار‬ ‫یشــود و افتخار‬ ‫میلیــارد تومان پول غیب م ‬ ‫می کنیم که خوردند‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ :‬حوزه اقتصاد‪ ،‬نه‬ ‫اخوندی‪ :‬عدالت‪ ،‬ازادی و رقابت سه‬ ‫علــی الریجانــی‪ ،‬رئیس پیشــین مجلس‬ ‫شورای اسالمی هم در اولین دقایق اخرین‬ ‫تنــام در محــل ســتاد انتخابــات‬ ‫روز ثب ‬ ‫حضــور یافــت و داوطلــب انتخابــات‬ ‫تنــام‬ ‫ریاس ـت جمهوری شــد‪ .‬او پــس از ثب ‬ ‫در نشســت خبــری خــود بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫صحنــه بین المللی با شــعارهای تند غریزی‬ ‫ارام نمی گیــرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رونق مدیریت‬ ‫صحنه بین المللی و انقالبی عمل کردن در‬ ‫ایــن مقطــع ان اســت که وجوه بلوک هشــده‬ ‫ملــت ایران را از دســت کشــورها دربیاوریم‬ ‫نکــه در داخــل شــعار دهنــد و مــا‬ ‫و نــه ای ‬ ‫نفــت را بــا زحمــت بفروشــیم ولــی پــول‬ ‫عبــاس اخونــدی وزیــر پیشــین راه و‬ ‫شهرســازی داوطلــب ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری شــد‪ .‬او در‬ ‫بیانیــه انتخاباتــی خــود پــس از ثبت نــام‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬عدالــت‪ ،‬ازادی و رقابــت‬ ‫منصفانه وجه های یک حقیقت واحد به‬ ‫نــام توســعه اند‪ .‬اگر از حکمروایی خوب‬ ‫ســخن به میــان می اید و یا از شــفافیت‪،‬‬ ‫مبــارزه بــا فســاد و مشــارکت شــهروندان‬ ‫ســخن گفته می شود‪ ،‬هیچ کدام در غیاب‬ ‫ایــن ســه اصــل قابل دسترســی نیســتند‪.‬‬ ‫جامعــه مدنــی‪ ،‬توســعه نهادهــای‬ ‫مردم نهــاد‪ ،‬فعالیت هــای سیاســی و‬ ‫پادگان است و نه دادگاه‬ ‫وجه توسعه اند‬ ‫حزبــی و یا حرفــه ای و صنفی و همچنین‬ ‫ســندیکاهای کارگــری همــه در ســایه ی‬ ‫عدالــت‪ ،‬ازادی و رقابــت قابل دســتیابی‬ ‫هســتند؛ و مــن بــرای تحقــق ایــن ســه‬ ‫هــدف پا به ایــن میدان گذاشــته ام و هر‬ ‫ســه را در چارچوب قانون اساســی تعهد‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫حسینی‪ :‬برنامه ام سهیم کردن مردم در‬ ‫نفت است‬ ‫سید شــمس الدین حســینی وزیر پیشین‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایی و نماینده مجلس‬ ‫شورای اسالمی با حضور در ستاد انتخابات‬ ‫کشــور داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری شد‪ .‬او پس از ثبت نام در‬ ‫جمــع خبرنگاران ضمن بیان اینکه؛ امده ام‬ ‫به عنوان یک سرباز در جهت حل مشکالت‬ ‫وارد عمــل شــوم‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک برنامــه در‬ ‫دســتور کار مــا قــرار دارد و ان ســهیم کــردن‬ ‫مردم در فروش نفت است‪ .‬اگر نظام تامین‬ ‫مالی ما حل شــود قفل تورم در کشــور حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ضرغامی‪ :‬ایجاد دوقطبی اشتباه است‬ ‫عــزت اهلل ضرغامــی رئیــس اســبق‬ ‫صداوســیما هم برای انتخابات نام نویســی‬ ‫کرد‪ .‬رئیس اســبق صداوســیما با بیان اینکه‬ ‫یکــی از شــعارهای مــن ایــن اســت کــه من‬ ‫روحانی نیستم و با صدای بلند این را برای‬ ‫مــردم یــاداوری خواهــم کــرد‪ ،‬مدعی شــد‪:‬‬ ‫یکــی از اقدامــات اشــتباه دولــت روحانــی‬ ‫تبدیل همه موضوعات کشور به موضوعات‬ ‫دوقطبــی از دوقطبی مذاکره و ضد مذاکره‬ ‫و دیگــری فضــای مجــازی و فیلترینــگ‬ ‫اســت‪.‬یکی از کاندیداهــای انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری بــا بیــان اینکــه یکــی از‬ ‫شــعارهای مــن این اســت که مــن روحانی‬ ‫نیســتم و بــا صدای بلنــد این را بــرای مردم‬ ‫یــاداوری خواهــم کرد‪ ،‬مدعی شــد‪ :‬یکی از‬ ‫اقدامات اشتباه دولت روحانی تبدیل همه‬ ‫موضوعــات کشــور به موضوعــات دوقطبی‬ ‫از دوقطبــی مذاکره و ضد مذاکره و دیگری‬ ‫فضای مجازی و فیلترینگ است‪.‬‬ ‫فیروزابادی‪ :‬به پلتفرم های داخلی‬ ‫معتقدم‬ ‫سید ابوالحسن فیروزابادی‪ ،‬دبیر شورای‬ ‫علــی فضــای مجــازی روز پایانــی ثبت نــام‬ ‫انتخابــات بــا حضــور در ســتاد انتخابــات‬ ‫وزارت کشــور بــرای ســیزدهمین دوره‬ ‫تنــام کرد‪.‬‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری ثب ‬ ‫فیروزابــادی پــس از ثبت نــام بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکه به پلتفرم های داخلی معتقد هستم؛‬ ‫گفــت‪ :‬به طور عــام هیچ وقــت از فیلترینگ‬ ‫دفاع نکردم معتقدم باید در فضای مجازی‬ ‫همانند فضای فیزیکی حدود و قلمرو ایران‬ ‫و ایرانیت و انقالب اسالمی مشخص باشد‪.‬‬ ‫بــه پلتفرم هایــی که نســبت به مــا تعهدی‬ ‫ندارنــد و ســایت ها و عکس هایی را حذف‬ ‫نحــال‬ ‫می کننــد؛ اعتقــاد نداریــم امــا درعی ‬ ‫کشــور نمی توانــد بــدون پلتفــرم خارجــی‬ ‫باشــد‪ .‬تا اینســتاگرام داخلی نداشته باشیم‬ ‫معتقد به فیلتر اینستاگرام نیستم‪.‬‬ ‫کواکبیان‪ :‬استقالل به فکر قدرت و‬ ‫منافع شخصی نیستم‬ ‫مصطفــی کواکبیــان گفــت‪ :‬خــدا را‬ ‫شــاهد می گیریــم که برای حضور در مســند‬ ‫ریاســت جمهوری بــه فکــر قــدرت و منافــع‬ ‫شــخصی نیســتم؛ بایــد بــه فکــر اســتقالل‬ ‫بانک مرکزی باشــیم تا مشــکالت اقتصادی‬ ‫و معیشــتی و کاهــش ارزش پــول ملــی حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه خدا را شــاکرم که یکبار‬ ‫دیگر توفیق شد تا در عرصه خدمت رسانی‬ ‫به مردم وارد عمل شوم اظهار کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫شــرعی خود دانســتم در ایــن عرصه حضور‬ ‫پیــدا کنــم و وظیفــه ملــی خــود دانســتم تا‬ ‫حتما در‬ ‫بــاری از دوش ایــن ملــت بــردارم و ً‬ ‫صحنه حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تکلیــف حزبــی کــه حــزب‬ ‫مــردم ســاالری بــر دوش مــن گذاشــت از‬ ‫دیگــر دالیــل حضــور بنده بــرای حضــور در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری بود‪ .‬کواکبیان با‬ ‫بیــان اینکــه در جبهه اصالحات ایران اســم‬ ‫بنــده را به عنوان نامزد مطرح کردند تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خدا را شاهد می گیریم که برای حضور‬ ‫در مســند ریاست جمهوری به فکر قدرت و‬ ‫منافع شخصی نیستم‪.‬وی با بیان اینکه سه‬ ‫مشــکل اساسی در کشور وجود دارد گفت‪:‬‬ ‫در خــودم توانمنــدی اجرایــی بــرای حــل‬ ‫این مشــکالت را می بینم از این رو مشــکل‬ ‫اساســی کــه بنــده احســاس می کنــم وجود‬ ‫دارد؛ بحث هــای اقتصــادی و معیشــتی و‬ ‫کاهش ارزش پول ملی است از این رو براین‬ ‫بــاورم کــه مــا بایــد به فکــر اســتقالل بانک‬ ‫مرکزی باشیم تا این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه دوم‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫حضور در عرصه‬ ‫انتخابات برای بنده‬ ‫مقبول و ممدوح نیست‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمی‬ ‫ایــران بــا صــدور پیامــی دربــاره‬ ‫حضــور در انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری ‪ ۱۴۰۰‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫تنــام تعــداد‬ ‫بــا توجــه بــه ثب ‬ ‫قابل توجهی از شخصیت های عالم‪ ،‬وارسته و برخوردار‬ ‫از تجارب ارزنده در خدمت رسانی شایسته به ایران به‬ ‫این نتیجه رســیدم که حضور در این عرصه برای بنده‪،‬‬ ‫مقبــول و ممــدوح نیســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا «علی اکبر‬ ‫نعمات‬ ‫صالحی» با انتشــار بیانیه ای اعالم کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫ِ‬ ‫حال این بنده‬ ‫شامل ِ‬ ‫الهی که در طول چند دهه گذشته ِ‬ ‫خاطی پروردگار شده است‪ ،‬اقبال و ُحسن ظن بسیاری‬ ‫ِ‬ ‫از اصحاب علم و معرفت و دوســتان و ســروران ارجمند‬ ‫نســبت به این جانب بوده اســت‪ .‬بسیاری از اســتادان و‬ ‫پژوهشگراندرموسساتعلمیواموزشیکشوروجمعی‬ ‫از بزرگــواران در مجامــع و محافـ ِـل دینی و فرهنگی و نیز‬ ‫فصول‬ ‫در سازمان ها و نهادهای تصمیم ساز در مقاطع و‬ ‫ِ‬ ‫منتهی به انتخابات با این کمترین تماس حاصل کرده و‬ ‫بر بنده منت نهادند و بابیان احتیاجات و استدالل های‬ ‫تهــای‬ ‫گون هگــون‪ ،‬حضــور این جانــب را در میــدان رقاب ‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری واجب عینی تلقی کردند و‬ ‫ین مطالبه را مطرح کردند که بر این جانب فرض است تا‬ ‫کملوجهبهانجامرسانم‪.‬اوادامهداد‪:‬‬ ‫وظیفهخودرابه َا ِ‬ ‫در استانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬نیز دعوت‬ ‫درخواســت دوستان و بزرگواران تکرار شد و این جانب‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫عزیزان‬ ‫همۀ‬ ‫پیشگاه‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫ادای‬ ‫ منظور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نیز‬ ‫ّ‬ ‫در این باب اندیشیدم و اکنون با توجه به ثبت نام تعداد‬ ‫قابل توجهیاز شخصیت هایعالم‪،‬وارستهوبرخوردار از‬ ‫تجارب ارزنده در خدمت رسانی شایسته به ایران عزیز و‬ ‫نظاماسالمیبهایننتیجهرسیدم کهحضوردراینعرصه‬ ‫برایبنده‪،‬مقبولوممدوحنیست‪.‬معاونرئیس جمهور‬ ‫با اشاره به حدیث نبوی (ص) «اگر خود را به تمامی برای‬ ‫انجامامریشایستهنمی دانیپسبدانمیدانواردمشو»‬ ‫اظهار داشت‪:‬در حالحاضر‪،‬اینخدمتگزار کوچکنظام‬ ‫جمهوری اسالمی به دوراز هرگونه عافیت طلبی و گرفتار‬ ‫کار خــود را‬ ‫کیش شــخصیت و بــدون انکه ِ‬ ‫امــدن دربنــد ِ‬ ‫باکار پاکانقیاسبگیرماین کالمقطبعارفانوپیشوای‬ ‫پارسایان‪،‬حضرتامیرمومنان(ع)راباخودزمزمهمی کنم‬ ‫که فرمود‪« :‬من اگر وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما‬ ‫باشم»‪ .‬ازاین رو ضمن سپاس و قدردانی فراوان از الطاف‬ ‫سروران ارجمند از درگاه‬ ‫دوستان گران قدر و‬ ‫و مراحم همه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫یگانۀهستی بخشمسئلتمی کنمتااتشعشقبهایران‬ ‫اسالمیرابیش ازپیشدر دلمافروزانسازدوماممیهنرا‬ ‫ِ‬ ‫از فرزندانخویشراضیوخشنود گرداند‪.‬‬ ‫خواهان یک‬ ‫ِ‬ ‫«جنبش ملی مطالبات»‬ ‫هستم‬ ‫ســید محمدصــادق خــرازی‬ ‫دبیر کل حزب نــدای ایرانیان در‬ ‫بیان ـه ای بــا انصــراف از نامــزدی‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایمان دارم که پست ریاست جمهوری یگانه‬ ‫موقعیت خدمتگزاری به مردم نیست‪ ،‬پس در‬ ‫مکان و‬ ‫ِ‬ ‫کنــار همۀ نداییان و از برای ارمان هایی که برشــمردم‪،‬‬ ‫خواهــان یک «جنبش ملــی مطالبات» ام که فراســوی‬ ‫مرزبندی های جناحی و اختالفات و نزاع های سیاسی‪،‬‬ ‫به دنبال پیگیری خواسته ها و مطالبات مردم‪ ،‬از هر قشر‬ ‫و طبقه ای‪ ،‬باشد و قصد و نیتی جز افزایش رفاه عمومی‬ ‫مردم و تقلیل مرارت های انان نداشته باشد‪.‬‬ ‫راه برون رفت از همه‬ ‫چالش ها جز صندوق رای‬ ‫نیست‬ ‫محمدرضــا عارف با انتشــار‬ ‫بیانی ـه ای از کاندیداتــوری‬ ‫انصــراف داد‪.‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫محمدرضــا عــارف رئیــس بنیاد‬ ‫امیــد ایرانیــان با صدور بیانیه ای با هشــدار نســبت به‬ ‫شــیوع فســاد سیاســی در بخش هایــی از جریا نهــای‬ ‫سیاســی کشــور عدم کاندیداتــوری خــود در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری را اعــام و تاکیــد کرد‪ :‬حضــورم در‬ ‫قطعا بر پیچیدگی‬ ‫شرایط فعلی در عرصه انتخابات‬ ‫ً‬ ‫انتخابات می افزاید و رقابت های درونی جریان اصالح‬ ‫طلبی را به سمت واگرایی سوق خواهد دادبه همین‬ ‫دلیل ضمن قدردانی از اقشار مختلف مردم ایران‪ ،‬عدم‬ ‫ورود بــه عرصــه انتخابات ریاســت جمهــوری را اعالم‬ ‫می کنم‪ .‬بخشی از این بیانیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫مــردم بزرگوار ایران با عرض ســامو ارزوی ســامتی‬ ‫بــرای همــه ایرانیــان‪ ،‬همانگونــه که اجمــاع نظر همه‬ ‫ایرانیان ســرافراز و دلســوز ایران اســت‪ ،‬کشــور عزیزمان‬ ‫در بزنگاه بسیار مهم و حساسی قرار دارد‪ .‬در شرایطی‬ ‫قرن هجری خورشیدی را به پایان می بریم که وضعیت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاســی کشور نابســامان و افق‬ ‫اینــده نگــران کننده اســت‪ .‬روند شــاخص های عدالت‬ ‫اجتماعی و توسعه یافتگی رو به افول است‪ .‬هدر رفت‬ ‫منابع و انباشت های این مرز و بوم از جمله سرمایه های‬ ‫فیزیکی نظیر محیط زیست‪ ،‬اب‪ ،‬خاک و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی و همچنین سرمایه های غیر قابل مشاهده از‬ ‫جملهامید‪،‬اعتماد‪،‬فرهنگواخالقبسیار نگران کننده‬ ‫است‪.‬این در حالی است که روند بسیار سریع تحوالت‬ ‫بین المللی و منطقه و رشد شتابان اقتصادی و فناوری‬ ‫دیگرمللدر مقابلسیلمهاجرتجوانانومتخصصین‬ ‫ایرانــی و کاهش قابل مالحظه ســرمایه های انســانی‪،‬‬ ‫بدون تردید ما را در اخرین فرصت های تحول و تغییر‬ ‫شرایط کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫رویداد‬ ‫روز داغ ثبت نام پازل انتخابات را تکمیل کرد‬ ‫اغاز رقابت چند ضلعی‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫زاکانی‪ :‬کشورداری با حرف درمانی میسر‬ ‫نخواهد شد‬ ‫علیرضا زاکانی اظهار کرد‪ :‬این شــرایط امید را در‬ ‫دلمردمبه ویژهجواناناینده ساز کشور کم رنگ کرده‬ ‫و انتظــار از دولــت اینده برای ســامان دادن و کارامد‬ ‫ساختن حکومت در ارائه خدمت به مردم و تسریع‬ ‫پیشرفت کشوردر گامدومانقالباسالمیراباالبرده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬تصمیمم تا دیروز نیامدن بود و همه‬ ‫تالشخودرامعطوفبهتبیینشرایطسخت کشور‬ ‫و انسجام جبهه انقالب نمودم‪ ،‬اما ارایش جدیدی‬ ‫درصحنه رقابت شــکل گرفته است‪ .‬تمام نمادهای‬ ‫فســاد‪ ،‬اشــرافیت سیاســی و ناکارامــدی بــه صحنه‬ ‫امده اند‪.‬رئیسمرکزپژوهش هایمجلسبابیاناینکه‬ ‫مسببان وضع فعلی ســودای دولت سوم روحانی را‬ ‫در سر می پرورانند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پاسخ به نیاز جبهه‬ ‫انقــاب و با اهتمام به منطق وحدت‪ ،‬پذیرفتم به‬ ‫میدان بیایم تا ان شاءاهلل با زمین زدن شبکه فساد و‬ ‫نفوذ‪،‬ایرانیقویوپیشرفتهمحققشود‪.‬‬ ‫رئیسی‪ :‬نتیجه انتخابات باید «تحول»‬ ‫واقعی باشد‬ ‫سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت‪ :‬الزم می دانم‬ ‫از دس ـت اندرکاران انتخابــات در حــوزه اجرایــی و‬ ‫نظارتتقدیر کنمونیزاز اصحابرسانهتشکر کنم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مــردم عزیز جای جای کشــور که برای‬ ‫حضــورم در انتخابات دعوت کردنــد و از گروه ها و‬ ‫تشــکل های مختلف و همه زنان و مردان کشــورم‬ ‫تشــکر می کنــم و بــرای اجابــت دعوت انهــا که به‬ ‫اشــکال مختلــف ان را تکــرار کردنــد‪ ،‬بــه صحنــه‬ ‫امــده ام‪ .‬رئیس قوه قضائیه افزود‪ :‬برخی عزیزان و‬ ‫دغدغه مندان معتقد بودند که تحول باید در قوه‬ ‫قضائیــه و امر مبارزه با فســاد ادامــه یابد و نگرانی‬ ‫ادامه کار قوهقضائیهراداشتند؛به خاطرایندغدغه‬ ‫از انها تشــکر می کنم‪ ،‬ولی مســئله بــا اولویت قوه‬ ‫مجریه و معیشــت و مشــکالت و بیماری و ســفره‬ ‫مردم و مســئله اقتصــادی ان ها نیــز دغدغه ایجاد‬ ‫می کند‪.‬رئیسی با بیان اینکه خود را رقیب فساد و‬ ‫ناکارامــدی می دانــم نه گروه های سیاســی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانیــان و شــرکای وضع موجــود نمی توانند مدعی‬ ‫تغییر در وضع موجود باشند‪ .‬وی با اشاره به لزوم‬ ‫مشــارکت حداکثــری در انتخابــات گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫خانه های خود را ســتاد انتخاباتی کنند و هر خانه‬ ‫یک ستاد خواهد بود و امید داریم که با نقش دادن‬ ‫به مردم‪ ،‬مشکالت را حل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضایی کشور با بیان اینکه بنای‬ ‫ایجادستادانتخاباتیوامکانمالیبرایهزینه کردن‬ ‫ندارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با همت همگان و با ایجاد تحول‬ ‫دربخش هایمختلفاجرایی‪،‬ایرانیقویخواهیم‬ ‫داشــت‪ .‬این تحــول و این دولت به عنــوان دولت‬ ‫مردمی می تواند شرایطی را رقم بزند که نتیجه ان‪،‬‬ ‫«ایران قوی» است‪ .‬وی همچنین درباره برنامه اش‬ ‫برای معیشت مردم و سیاست خارجی خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬سیاستخارجینظامجمهوریاسالمیتعامل‬ ‫باهمه کشورهابهویژههمسایگاناست‪.‬با کسانی‬ ‫که قصد دشــمنی نداشــته باشــد‪ ،‬تعامل خواهیم‬ ‫داشــت ان هــم بــه شــکل دوســتانه‪ ،‬عزتمندانه و‬ ‫مقتدرانــه‪ .‬دربــاره برنامه هایــم نیز بیانی ـه ای صادر‬ ‫کردم که در اختیار رســانه ها قرار گرفته که اولویت‬ ‫ان مسائل خارجی‪ ،‬تولید‪ ،‬معیشت و اقتصاد و رفع‬ ‫بیکاری جوانان است‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬انتظار من‬ ‫این بود که در این میدان‪ ،‬عزیزی غیر از من حضور‬ ‫پیدا کند چرا که من کار مهم و ماموریتی ســنگین‬ ‫داشته و دارم‪ .‬ماموریتی سنگین که از روز اول کارم‬ ‫تــاش کردم این بخش را بــرای مردم امیدوارکننده‬ ‫بســازم و نگاه های مردم نیز در این زمینه شــاهدی‬ ‫است بر اینکه که تالش هایی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬با نزدیکی به ایام انتخابات‬ ‫احســاس کردم همه درخواس ـت هایی که از سوی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫مــردم و جامعه نخبگانی و دغدغه مند م ‬ ‫برای من مســئولیتی جدی ایجــاد می کند که دیگر‬ ‫جــای راحت طلبی و عافیت طلبی نیســت‪ .‬من در‬ ‫ایــن قوه کارهایی به عهــده دارم اما اهمیت حوزه‬ ‫دســتگاه اجرایــی از ایــن قوه بیشــتر اســت‪ .‬رئیس‬ ‫دســتگاه قضا گفت‪ :‬در حوزه دســتگاه اجرا اســت‬ ‫که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده می شود و‬ ‫یشــود‬ ‫تبدیل ناکارامدی ها به کارامدی ها باعث م ‬ ‫یهــای اجتماعــی و اقتصــادی نخواهیــم‬ ‫ناهنجار ‬ ‫داشــت و حل مسائل در دستگاه اجرایی می تواند‬ ‫از مشکالت دستگاه قضایی و از پرونده ها بکاهد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه اگر امور در جای خود به درســتی‬ ‫یشــود‪ ،‬یاداور‬ ‫انجام شــود دغدغه مردم کاســته م ‬ ‫شد‪ :‬از این رو دستگاه اجرایی را اهم می دانیم‪ .‬من‬ ‫در این حضور نه به دنبال جایگاه قدرت و پست و‬ ‫مقام هستم و نه قصد دارم بر قدرت و جایگاه خود‬ ‫بیفزایم‪ .‬انچه قصد داشته ام پاسخ مثبت دادن به‬ ‫دعوت و خواســت مردم و ان شاءاهلل گره گشایی از‬ ‫مشکالتانهااست‪.‬‬ ‫رئیسی گفت‪ :‬گفته بودم با توجه به مسئولیت‬ ‫در قــوه قضاییــه نمی خواهــم بیایم امــا وضعیت‬ ‫و عرصــه بــه نحوی پیش رفت که این مســئولیت‬ ‫به گردن من افتاد تا جایی که احســاس کردم اگر‬ ‫از زیــر بــار ان شــانه خالی کنــم فرار از مســئولیت و‬ ‫خدمتگزاریبهمردماست‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه مــردم از وضع‬ ‫موجــود گله مند و ناراحت انــد و باید به این وضع‬ ‫خاتمــه داد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حضــور بنده به دلیل این‬ ‫است که من خودم را «از مردم‪ ،‬در مردم و با مردم»‬ ‫می دانم و با حضور انها می توان مشــکالت را حل‬ ‫کــرد اگر خود را منتســب به جنــاح خاصی ندانیم‪.‬‬ ‫حلمسائل کشور جناحوخطسیاسینمی شناسد‪،‬‬ ‫به دولتی مردمی برای شــکل گیری ایرانی قوی نیاز‬ ‫داریم‪ .‬کاندیدایانتخاباتریاست جمهوری گفت‪:‬‬ ‫برای کسی که وارد میدان می شود تا انجام وظیفه‬ ‫کند‪،‬شکستمعناندارد‪.‬انجاموظیفهنتیجه ایجز‬ ‫پیروزیندارد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬امیدوار بودم نیازی به حضورم‬ ‫نشود‬ ‫اسحاقجهانگیریپسازثبت نامدرسیزدهمین‬ ‫دورهانتخاباتریاست جمهوریدرجمعخبرنگاران‬ ‫حاضر شــد و گفت‪ :‬قصد ورود به این انتخابات را‬ ‫نداشتم و امیدوار بودم نیازی به حضورم نشود؛ اما‬ ‫بــا توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر جواد ظریف‬ ‫و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی که‬ ‫می توانستنداینمسئولیترابپذیرندواین کهجبهه‬ ‫اصالحــات ایران‪ ،‬رهبران و شــخصیت های دلســوز‬ ‫اصالح طلب و بسیاری از جوانان و فعاالن سیاسی‬ ‫و مدنی تشخیص داده اند که باید به صحنه بیایم‪،‬‬ ‫به رغم میل و مصلحت شخصی و با توکل به خدا از‬ ‫قبول مسئولیت شانه خالی نمی کنم‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ابرو و تجربه ام را که متعلق به ملت است تقدیم‬ ‫ملت می کنم‪ ،‬با اگاهی از شرایط دشوار امروز کشور‬ ‫و سردی ها و کناره گزینی ها وارد این میدان می شوم‬ ‫و از هیچ تالش و اقدامی تا انجا که ارزش ها و هویت‬ ‫اصالح گرانه امراتهدیدنکند‪،‬دریغنمی کنم‪.‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری افزود‪ :‬می دانم که چه شرایط‬ ‫پیش روی رئیس جمهوری اینده است؛ اما‬ ‫ســختی ِ‬ ‫یشــد راه عافیــت پیــش گرفــت‪ .‬به مــردم هم‬ ‫نم ‬ ‫نمی توانموعده هایناممکندروغینبدهم‪.‬مابه‬ ‫خونشهداوهم وطنانی کهاسیرفقرورنجو کولبری‬ ‫و سوخت بری و تبعیض اند مدیونیم‪ .‬اینده را باید‬ ‫باهم بسازیم‪ .‬داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوریاظهار کرد‪:‬امروزخوشبختانهزمینه‬ ‫احیای مجدد برجام و رفع تحریم ها که مقدمه ای‬ ‫برای گشایش در وضعیت کشور و معیشت مردم‬ ‫است فراهم شده است و نباید در این مسیر مانعی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬گشودن گره های ناشی از تحریم های‬ ‫شدید سه ساله که ضربات سنگینی بر پیکر اقتصاد‬ ‫کشــور وارد کرده است کاری بسیار دشوار و سنگین‬ ‫عزتمندانه تحریم ها را باید‬ ‫ادامه مسیر رفع‬ ‫ٔ‬ ‫است‪ٔ .‬‬ ‫مدبرانــه پی گرفت و البته بعــد از پایان تحریم ها‬ ‫نیز بازسازی اقتصاد کشور دشواری ها و پیچیدگی ها‬ ‫و الزامــات زیــادی دارد‪ .‬جهانگیــری عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬فقر و نابرابری فزاینده‪ ،‬توقف بســیاری از‬ ‫کسب وکارها‪ ،‬کاهش مداوم سرمایه گذاری های نو‪،‬‬ ‫خشکسالیوبحراناب‪،‬تخریب هایجبران ناپذیر‬ ‫محیط زیست‪ ،‬کاهش اعتماد عمومی به نهادهای‬ ‫حکمرانــی‪ ،‬کاهش امیــد به اثربخشـ ِـی رای مردم‪،‬‬ ‫افزایش فساد‪ ،‬مشکالت ناشی از ساختار بودجه و‬ ‫تولید‬ ‫نظام بانکی و مالیاتی کنونی و مشکالت در ِ‬ ‫جملهمسائل‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزیوخدمات کشور از ٔ‬ ‫مزمــن کشــورند‪ .‬او گفت‪ :‬بحران کرونــا و ضرورت‬ ‫رایگان همگانی‬ ‫سازمان دهی قوی تر واکسیناسیون‬ ‫ِ‬ ‫و ســریع تر هم در صدر اولویت ها قرارگرفته است‪.‬‬ ‫نهــا تصویــر نگران کننــده را مقابــل نامــزد‬ ‫همـ ٔـه ای ‬ ‫ریاس ـت جمهوری کــه بــه عمــق مشــکالت توجه‬ ‫دارد قــرار می دهــد‪ .‬انــان کــه در کارنامـ ٔـه طوالنــی‬ ‫یشــان کمتــر اقدام واقعــی و موثری بــرای حل‬ ‫کار ‬ ‫عملی مشــکالت مردم دیده می شود‪ ،‬چنان شعار‬ ‫می دهند کهقادرندمشکالتپیچیده کشور ومردم‬ ‫رایک شبهحل کنند‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری اظهــار کــرد‪ :‬مــن‬ ‫واقعا نگران سنگینی بار این مسئولیتم‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مبتنی بر شــناخت وســیع و عمیــق از ظرفیت های‬ ‫انســانی‪ ،‬مادی‪ ،‬طبیعی و قدرت زیرساختی ایران‬ ‫باور دارم با افزایش ظرفیت و کیفیت حکمرانی و‬ ‫همیاری دولت و جامعه می توانیم بر این مشکالت‬ ‫فائق بیاییم‪ .‬جهانگیری یاداور شــد‪ :‬با مشــکالت‬ ‫کنونــی کشــور از نزدیــک اشــنا هســتم و می پذیرم‬ ‫اگر مســئوالنه به میدان نیایم در بدتر شــدن وضع‬ ‫جامعــه و خســارت های ناشــی از عــدم ورود بــه‬ ‫انتخابات ممکن اســت سهیم باشم‪ .‬برای همین‪،‬‬ ‫اینده‬ ‫در کنار ٔ‬ ‫همه نیروهایی که نگران وضعیت و ٔ‬ ‫دغدغه رنج هم وطنانشان رادارند‪ ،‬برای‬ ‫کشورند و‬ ‫ٔ‬ ‫جلب مشــارکت موثر مردم تالش خواهم کــرد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬می دانم بدون افزایش مشارکت‬ ‫مــردم و بــه صحنــه امــدن جمعیــت خامــوش در‬ ‫یتــوان پیــروز شــد‪ .‬درک می کنم که‬ ‫انتخابــات نم ‬ ‫اکنون بســیاری از هم وطنانم به ســوء حکمرانی ها‬ ‫معترض اند و امیدی به انتخابات ندارند و راه قهر‬ ‫با صندوق را مطرح می کنند‪ ،‬اما برای بهروزی همین‬ ‫ایرانیان راهی روشن تر از احیای صندوق رای و تالش‬ ‫مصلحانه برای افزایش اثربخشی رای عموم مردم‬ ‫نمی شناســم‪ .‬معــاون اول رئیس جمهــوری عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬اکنون گشــایش وضعیت کشــور نیازمنــد رای‬ ‫ایرانیانی است که دل خسته و ازرده از امروز و ناامید‬ ‫از اینده به انتخابات پشــت کرده اند‪ .‬در راهی که‬ ‫بــه ان قــدم نهاده ام نیازمنــد رای همین هم وطنان‬ ‫هســتم و امیدوارم با برنامه ها و تیمی که معرفی‬ ‫خواهــم کرد ان هــا را قانع کنم کــه رای دادن ان ها‬ ‫بهتر از انفعال اســت‪ .‬جهانگیری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫علی رغــم توصی ههــای روشــن رهبــری و برخــاف‬ ‫انتخابات ریاس ـت جمهوری در ادوار گذشته تمایل‬ ‫و تشــویق مردم به مشــارکت حداکثری و کاســتن‬ ‫از موانــع تحقــق ان در بخش هایــی از حکومــت‬ ‫هم کاهش یافته اســت‪ .‬متاســفانه برخی نهادها‪،‬‬ ‫رســانه ها و مراکــز تاثیرگذار ظاهرا برایــن باورند که‬ ‫مشــارکت حداکثــری منجــر به شکســت جریــان و‬ ‫نامزد مطلوب انان خواهد شد‪ .‬حال ان که کاهش‬ ‫مشارکتبهجمهوریتنظاملطمه ایجدیمی زند‬ ‫وبربحران هامی افزاید‪.‬اوتصریح کرد‪:‬سوابقان ها‬ ‫که عوام فریبانه مردم مردم می کنند نشان می دهد‬ ‫که منافعشان در غیاب مردم تامین می شود و ضد‬ ‫مرد مســاالری بوده اند‪ .‬ما ایرانیانی که می خواهیم‬ ‫شرایط زندگی هم وطنانمان در ایران را عمال بهبود‬ ‫ببخشــیم‪ ،‬راهی جز تالش برای تقویت مشــارکت‬ ‫برنده‬ ‫و رقابــت عادالنــه در این انتخابات نداریم‪ٔ .‬‬ ‫برنده مشارکت‬ ‫مشارکت باال‬ ‫ٔ‬ ‫جامعه ایران است و ٔ‬ ‫کســاالری‪ .‬جهانگیری‬ ‫پاییــن اقلیت و حامیان اند ‬ ‫یاداور شد‪ :‬من برای دفاع از صندوق و حق رای موثر‬ ‫مردم نامزد شــده ام و با اتکا به رای ایرانیانی که از‬ ‫مشارکت در انتخابات ناامید شده اند امید پیروزی‬ ‫ــعه‬ ‫دارم‪ .‬من برای گشــایش در زندگی مردم‪ ،‬توس ٔ‬ ‫ایــران و اغــاز مرحلـ ٔـه نوینــی از اصالحات افق گشــا‬ ‫امده ام‪.‬‬ ‫رهامی‪ :‬دولت من دولت صلح و توسعه‬ ‫است‬ ‫محســن رهامی تصریح کرد‪ :‬دولت من دولت‬ ‫صلح و توسعه است و دولت همه مردم ایران است‬ ‫نه دولت رانت‪ ،‬نه دولت هزاردســتان و نه دولت‬ ‫هزارفامیل‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ :‬دولت گفت وگوی‬ ‫اجتماعی فراگیر تشکیل می دهم‬ ‫تنــام در جمع‬ ‫محمد شــریعتمداری بعد از ثب ‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪ :‬امــده ام دولــت گفت وگــوی‬ ‫اجتماعی فراگیر‪ ،‬اصالحگر و کارافرین با توان حل‬ ‫منازعاتراتشکیلدهم‪.‬‬ ‫همتی‪ :‬فسادهای گسترده ناشی از‬ ‫حکمرانی اشتباه اقتصادی است‬ ‫عبدالناصرهمتی گفت‪:‬امروز‪،‬جایگاهاقتصادی‬ ‫کشور و رفاه و اسایش زندگی شما مردم‪ ،‬هم تراز با‬ ‫فداکاری‪ ،‬همت‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬تالش و صبوری شــما‬ ‫نیســت‪ .‬امــروز کشــور در شــرایطی اســت که هیچ‬ ‫امری مهم تر و بنیادیتر از بهبود وضعیت معیشتی و‬ ‫رفاهی شما مردم وجود ندارد‪ .‬قدرت و اینده ایران‬ ‫در گرو اصالح حکمرانی اقتصادی‪ ،‬تغییر مناسبات‬ ‫اقتصادی و ایجاد زمینه اشــتغال مولد است‪ .‬ایران‬ ‫امــروز ما چــاره ای جز اصالحــات اقتصادی نــدارد‪.‬‬ ‫فسادهای گسترده و زمین گیر شدن رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫مهــای ظالمانه‪،‬‬ ‫ضمــن تاثیرپذیری شــدید از تحری ‬ ‫بخشی معلول ساختار حکمرانی اشتباه اقتصادی‬ ‫است‪ .‬امروز اصالحات گسترده و عمیق اقتصادی‬ ‫مهم ترینوحیاتی تریناولویت کشور است‪.‬‬ ‫شجاعی‪ :‬حضورم نمادین و تشریفاتی‬ ‫نیست‬ ‫زهــرا شــجاعی گفــت‪ :‬حضــورم در ایــن مقطع‬ ‫تاریخــی‪ ،‬نــه نمادیــن و نــه تشــریفاتی و نه از ســر‬ ‫قدرت طلبــی‪ ،‬بلکــه بــر اســاس تکلیــف و اقــدام‬ ‫هوشــمندانه جبهــه اصالحــات ایــران و پیشــنهاد‬ ‫اعضای محترم ان نهاد اجماع ساز است‪.‬‬ ‫پابهاینعرصه گذاشتمتاهماز تالشو کوشش‬ ‫زنان ایران زمین در جهت رفع تبعیض ها و استیفای‬ ‫حقوقوتحققعدالتجنسیتیتقدیر کنموصدای‬ ‫زنان خاموشی باشم که در نهایت عزت و ابرومندی‬ ‫در حفظ کیان خانواده و رشد جامعه و دستیابی به‬ ‫اهدافتوسعهپایدار‪،‬متوازن‪،‬همه جانبهودرون زا‪،‬‬ ‫در جای جای این ســرزمین‪ ،‬در مــزارع‪ ،‬کارخانه ها‪،‬‬ ‫ادارات‪ ،‬بیمارستان ها و ‪ ...‬به فعالیت مشغول اند‬ ‫ودرانتظارتحقققسطوعدالتاجتماعیهستند‪.‬‬ ‫رضایی‪ :‬امروز ما مسئوالن کشور باید‬ ‫شرمنده ملت ایران باشیم‬ ‫محسن رضایی بعد از ثبت نام‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫باید یک فکری و چاره ای اندیشید‪ .‬وضع کشاورزان‬ ‫را ببینیــد‪ .‬محصولشــان را ارزان می خرنــد و گــران‬ ‫می فروشند‪ .‬امروز ما مسئوالن کشور باید شرمنده‬ ‫ملــت ایــران باشــیم‪ .‬هرچند مــن در هیــچ دولت‪،‬‬ ‫مجلسوقوهقضائیه ایمسئولیتینداشتم‪.‬اینبود‬ ‫میراث امام بود؟‬ ‫ویافزود‪:‬چرابایدفرهنگواقتصاد‪،‬ماننددفاع‬ ‫اداره نشود‪ .‬در برخی بخش های کشور نامحرمان و‬ ‫نااهالن وارد شدند‪ .‬اسمان ما را بردند‪ .‬سواحل ما را‬ ‫از مزیت ها خالی کردند‪ .‬خیلی ها از فساد و تبعیض‬ ‫و ناکارامدی صحبت کردند چرا ســهم خودشــان را‬ ‫نگفتند‪.‬امروز روز وعدهدادننیستروز عمل کردن‬ ‫اســت‪ .‬رضایــی گفت‪ :‬امروز لیله القــدر ملت ایران‬ ‫اســت‪ .‬امروز روزی اســت که باید از ســعی و خطا‬ ‫جلوگیری کنیم‪ .‬ما نیاز به یک راه نو داریم‪ .‬دولتی‬ ‫که مردمی و قوی باشــد‪ ،‬اگر از جناح های سیاســی‬ ‫هــم در ان شــرکت می کننــد بــه دلیل شایســتگی و‬ ‫لیاقت انان باشد نه به خاطر خریدوفروش پست ها‬ ‫و امضاهای طالیی‪.‬کاندیدای شرکت در انتخابات‬ ‫ریاس ـت جمهوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز باید هر‬ ‫چیزی ســر جای خودش باشــد‪ .‬وضعیت بــورس را‬ ‫ببینید چه بالیی بر سر ان اوردند‪ .‬اقتصاد نه پادگان‬ ‫اســت و نه دادگاه ولی محل فلســفه بافی نیست!‬ ‫اقتصاد یک دانش و علم است‪ .‬نه علم به اقتصاد‬ ‫دارند و نه از اقتصاددان استفاده می کنند‪ .‬رضایی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دولت نباید مردم را در مبارزه با کرونا رها‬ ‫کند‪.‬ماان شااهللدولتیتشکیلخواهیمداد که کمتر‬ ‫از ‪ ۶‬ماه کل کشور را واکسیناسیون کند‪ .‬ما امده ایم‬ ‫که ضمن اعالم شرمندگی به ملت ایران بگوییم که‬ ‫تغییــر را از خودمــان و خانواد ههــای خودمــان اغاز‬ ‫می کنیم‪ .‬ما اماده ایم که دوباره خوشی را به چهره‬ ‫مردمایرانبرگردانیم‪.‬اینوضعیتنبایدادامهپیدا‬ ‫کند‪ .‬ما برنامه هایی را ترتیب دادیم که جلوی این‬ ‫روندهایمنفیرابگیریم‪.‬‬ ‫جلیلی‪ :‬امیدواریم لفاظی های نتواند بر‬ ‫برنامه محوری غلبه پیدا کند‬ ‫سعید جلیلی گفت‪ :‬ان شاءاهلل در این انتخابات‬ ‫یهــای ضعیــف و بی اعتبار نتوانــد بر برنامه‬ ‫لفاظ ‬ ‫محــوری غلبــه پیــدا کنــد‪ .‬عضو مجمع تشــخیص‬ ‫تنــام در انتخابات‬ ‫مصلحت نظــام در حاشــیه ثب ‬ ‫ریاس ـت جمهوری اظهار داشــت‪ :‬امیــد دارم که این‬ ‫انتخابات عرصه برنامه ها باشد نه اغوا‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫چیزی که بســیار اهمیت دارد این اســت که در این‬ ‫عرصهرقابت هابایدناظربهمسائلواقعی کشور و‬ ‫پاسخ های معتبر به انها باشد‪ .‬جلیلی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫فضای انتخابات نباید مسائل موهوم جای مسائل‬ ‫اصلــی را بگیرد و امروز مســائلی چون معیشــت و‬ ‫اشــتغال مســائل واقعی مردم است‪ .‬عضو مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام افزود‪ :‬ا نشــاءاهلل در این‬ ‫انتخابات لفاظی های ضعیف و بی اعتبار نتواند بر‬ ‫برنامه محوری غلبه پیدا کند‪ .‬جلیلی با بیان اینکه‬ ‫کشور را با نمایش نمی توان اداره کرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۸‬ســال گذشــته این تجربه را نشــان داد و بعضی‬ ‫از تجربه ها مشــکلی از مســائل مردم را حل کند و‬ ‫نمایشنمی تواندجای کار واقعیرابگیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫هیچ مسئولی خارج‬ ‫از نوبت واکسینه نشده است‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪:‬‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫خوشــبختانه در برابــر ایــن‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکه در کشــور‬ ‫ویــروس واکســن کوتاه تــر از‬ ‫ما شــرایط به گونه ای نیســت‬ ‫زمانــی کــه فکر می شــد وارد‬ ‫کــه واکســن بــرای همــه‬ ‫بــازار شــد‪ .‬زمانــش را کوتــاه‬ ‫به انــدازه کافــی در اختیــار‬ ‫حسن روحانی‬ ‫کردند و واکســن به بازار امد‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر امروز برای‬ ‫و ایــن ویــروس واکســن پذیر‬ ‫‪ ۶۰‬میلیــون نفــر‪ ۱۲۰ ،‬میلیون‬ ‫شــد‪ .‬همه ان هایی که واکسن زیاد استفاده دوز در اختیــار داشــتیم‪ ،‬شــرایط بهتــر بــود و‬ ‫کردنــد مثــا ‪ ۶۰‬الــی ‪ ۷۰‬درصــد جمعیتشــان روزانــه می توانســتیم ‪ ۵۰۰ ،۴۰۰‬هــزار نفر ر ا‬ ‫واکســن زده زنجیــره انتقــال را قطــع کــرده واکسینه کنیم و زنجیره قطع شود اما تعداد‬ ‫اســت‪ .‬حســن روحانی در جلسه ســتاد ملی واکســن محــدود اســت و بــه همیــن خاطــر‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬همیشــه بایــد مجبــور شــدیم بــه ســراغ افــرادی برویــم که‬ ‫بــال ملــت و دولت باهم حرکــت کنند تا به بیشــتر درخطر هســتند‪ .‬او افزود‪ :‬اگر بتوانیم‬ ‫نقطه مطلوب برسیم‪ .‬مردم ا گاه هستند که تــا پایــان این دولــت ‪ ۱۲-۱۳‬میلیــون نفر که‬ ‫ایــن ویروس طوالنی شــده و ایــن ویروس تا در گروه هــای پرخطــر هســتند را واکســینه‬ ‫اخــر ســال هم دســت ازســرمان برنمــی دارد‪ .‬کنیــم کــه باید انجام شــود‪ ،‬مرگ ومیر به طور‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬او ادامــه داد‪ :‬ایــن محسوســی کاهــش می یابــد‪ .‬رئیس جمهــور‬ ‫ویــروس هســت و در حال جهش اســت و با بــا تاکیــد بــر اینکــه در توزیــع واکســن همــه‬ ‫اس ـم های مختلــف جهش می کنــد‪ .‬همچنان تــاش و دقت الزم صــورت می گیرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دارویــی قطعــی برای ایــن ویروس نیســت‪ .‬معلوم اســت چه تعداد واکسن وارد کردیم‬ ‫تنهــا راه حل امــروز همان رعایــت پروتکل ها و معلــوم اســت تــا ایــن لحظه چــه تعدادی‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهور اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه واکســینه شــده اند‪ .‬رئیس جمهــور گفــت‪:‬‬ ‫در برابــر ایــن ویــروس واکســن کوتاه تــر از مرحله اول هدف ما جلوگیری از مرگ ومیر و‬ ‫زمانی که فکر می شد وارد بازار شد‪ .‬زمانش هــدف دوم ما در مرحله دوم‪ ،‬قطع زنجیره‬ ‫را کوتاه کردند و واکســن به بازار امد و این اســت‪ .‬بــرای مرگ ومیر ایــن ‪ ۱۴ -۱۳‬میلیون‬ ‫ویروس واکســن پذیر شــد‪ .‬همه ان هایی که را بایــد واکســینه کنیــم و برای قطــع زنجیره‬ ‫واکســن زیــاد اســتفاده کردنــد مثــا ‪ ۶۰‬الــی بایــد کار بزرگ تــری انجــام بدهیــم‪ .‬بایــد در‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد جمعیتشــان واکســن زده زنجیره کشــور جمعیتی حدود ‪ ۷۰‬درصد افرادی که‬ ‫انتقــال را قطــع کرده اســت‪ .‬روحانی گفت‪ :‬بــرای واکسیناســیون هــدف هســتند واکســن‬ ‫نیــاز بــه واکســن بــا تعــداد واکســنی کــه در بگیرنــد تا زنجیره قطع شــود و ما داریم این‬ ‫دنیــا وجــود دارد یکــی نیســت‪ ،‬میلیــون در کار هــم انجــام می دهیــم و پیــش می رویم‪.‬‬ ‫مقابــل میلیــارد اســت‪ .‬پنج الی شــش کشــور رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســه میلیون‬ ‫هســتند کــه فقــط توانســتند میــزان خوبــی واکســن در اختیار اســت و ‪ ۲‬میلیون واکسن‬ ‫از جمعیتشــان را واکســینه کننــد‪ .‬روحانــی هم تاکنون تزریق شده است البته همین طور‬ ‫خطــاب بــه کســانی کــه عقیــده داشــتند بــه واکســن در روزهــای اینــده هم دســت مــا‬ ‫مســئولین واکســن تزریق شــده اســت گفت‪ :‬می رســد و ایــن کار را ادامــه می دهیــم‪.‬‬ ‫مــن باصداقت به مردم عــرض می کنم بنده روحانی گفت‪ :‬تاکنون افراد ‪ ۸۰‬سال به باال‬ ‫هــم کــه رئیس جمهــور هســتم هنوز واکســن واکسن گرفته اند و یا می گیرند‪ ۷۵ .‬سال به‬ ‫نــزدم‪ .‬مــا هــم در دولــت عیــن خــود مــردم بــاال هــم این هفتــه واکســن خواهند گرفت‬ ‫بر اســاس ســن واکســن تزریــق می کنیم‪ .‬من و تــا پایــان هفته و اوایــل هفته اینده‪ ،‬از ‪۷۰‬‬ ‫مســئول ســطح باالیــی را نمی شناســم کــه ســاله ها شــروع می شــود و همین طــور جلــو‬ ‫خــارج از ســند واکسیناســیون واکســن زده می رویم‪.‬‬ ‫باشــد‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬مــردم عزیز مــا این را‬ ‫او دربــاره انتخابــات پیشــرو گفــت‪ :‬مــا‬ ‫بداننــد ولو اینکه ســامت مســئولی به خطر بــرای انتخابــات همــه تالشــمان را انجــام‬ ‫بیفتد و اثارش ازنظر سیاسی و اجتماعی زیاد خواهیــم داد کــه ایــن انتخابــات به خوبی و‬ ‫باشــد ما کامال در چارچوب مقررات هستیم به ســامت‪ ،‬انجــام شــود‪ .‬البتــه ایــن بــار به‬ ‫و مســئولین مــا همــه مقــررات را مراعــات معنای سالمت جان مردم؛ وگرنه انتخابات‬ ‫کرده انــد و بــر ان مبنــای مقــررات هــم عمل که ســالم هســت‪ .‬روحانــی افزود‪ :‬بــرای روز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انتخابــات پیش بینــی الزم انجام گرفتــه کــه‬ ‫رئیس جمهور بابیان اینکه شــاهد شرایط مــردم بتواننــد به خوبــی و راحتی و بــا تائید‬ ‫بهتری هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬شــاید این همــه پروتکل ها انتخابــات را انجام بدهند‪.‬‬ ‫تعبیــر را بتوانیــم بکنیم که در موج چهارم از برای دوره تبلیغات هم قرارگاه ما این هفته‬ ‫پیــک قطعا عبور کردیم و در مســیر شــرایط همــه پیش بینی هــا را انجام می دهد و هفته‬ ‫نزولــی هســتیم‪ .‬البتــه به معنای تمام شــدن اینده تصویب می کنیم‪.‬‬ ‫نیســت بلکــه در مســیری قــرار گرفتیــم که با‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تقاضــای مــا ایــن اســت‬ ‫یــاری هــم می توانیــم زودتــر از پیــک چهارم کــه حتی االمــکان اجتماعــات نباشــد‪ ،‬ا گــر‬ ‫خالص شــویم‪ .‬باید تالش ما ســریع تر کردن اجتماعی هســت در فضای باز باشــد‪ ،‬حتما‬ ‫شــیب کاهش هــا باشــد‪ .‬باید تــاش کنیم به چارچوب هــای پروتکلــی را دقیقــا مراعــات‬ ‫ســمت پیــک جدیــدی حرکت نکنیــم‪ .‬او در کننــد و حتی االمــکان از فضــای مجــازی و‬ ‫ارتبــاط بــا ضــرورت تــاش دوطرفــه ملــت تــا حــد ممکــن اســت از صــدای صداوســیما‬ ‫و دولــت گفــت‪ :‬در بــال ملــت‪ ،‬مــردم بــا استفاده شود‪.‬‬ ‫مالحظاتشــان و با رعایــت پروتکل ها جلوی‬ ‫روحانــی خطــاب به مردم گفــت‪ :‬مردم‬ ‫تجمعــات را گرفتــه و نمی رونــد‪ ،‬ســفرها را از برنامه‪ ،‬نامزدها کامال مطلع شــوند‪ ،‬البته‬ ‫محدود می کنند‪ .‬همه دستورالعمل ها را اجرا این موضوع را که عنوان می کنم بیشــتر برای‬ ‫می کننــد‪ .‬بــال دولــت از بهداشــت و درمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت و بقیــه‬ ‫شــروع می شــود که در خط مقدم هســتند و انتخابــات ماننــد انتخابــات شــورای شــهر و‬ ‫کســانی که باید بر اجرای پروتکل ها نظارت میــان دوره ای هــم مردم باید مطلع شــوند و‬ ‫کننــد‪ ،‬بایــد باهــم حرکــت کنند تا بــه نقطه عمدتا از فضای صداوســیما و فضای مجازی‬ ‫مطلوب برســیم‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬ممکن استفاده شــود که بتوانیم انتخابات را پرشور‬ ‫اســت واکســن های جدیــدی در اینــده بــه و بانشــاط و بــا ســامت کامل مــردم انجام‬ ‫بازار ایند که تاثیر بیشــتر و قیمت مناســب تر دهیم‪.‬‬ ‫چرا ظریف به وین نرفت؟‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در مورد اخبار‬ ‫منتشــر شــده در ارتباط با علت لغو ســفر ظریف‬ ‫بــه ویــن گفــت‪ :‬اقای ظریف‪ ،‬ســفر به ویــن را در‬ ‫این شرایط به مصلحت ندانست‪ .‬در پی انتشار‬ ‫اخبار منتشر شده مبنی بر این که وزیر امور خارجه‬ ‫کشــورمان در ادامه تور اروپایی خود سفر به وین‬ ‫راکنسلکردهاست‪،‬سعیدخطیب زاده‪،‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه در گفت وگو با ایسنا در ارتباط‬ ‫بــا ایــن موضوع گفت‪ :‬اقای ظریف‪ ،‬ســفر در این‬ ‫شرایطرابهمصلحتندانستولذاترتیباتسفر‬ ‫نهایینشد‪.‬براساساین گزارش‪،‬منابعاتریشیبه‬ ‫نقلاز وزارتامور خارجهاین کشور ادعا کردند که‬ ‫محمدجوادظریفبهخاطربرافراشتهبودنپرچم‬ ‫رژیمصهیونیستیرویبناهایمقرنخستوزیریو‬ ‫وزارت امور خارجه اتریش‪ ،‬سفرش خود به وین را‬ ‫لغو کردهاست‪.‬‬ ‫استفانیلیختنشتاینخبرنگاراتریشیدرصفحه‬ ‫توییترش درباره برنامه سفر محمد جواد ظریف‬ ‫وزیــر امــور خارجه کشــورمان به اتریش نوشــت‪:‬‬ ‫جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اقدامی در‬ ‫لحظه اخر سفر خود به اتریش را به خاطر وجود‬ ‫پرچم های اســرائیل بر فراز مقر نخســت وزیری و‬ ‫وزارت خارجه در وین لغو کرد‪ .‬لیختنشتاین ادامه‬ ‫داد‪ :‬وزارت امــور خارجــه اتریش در این باره با من‬ ‫گفــت که «لغــو این ســفر در روابط خوب دیرینه‬ ‫ما و کانال های باز ارتباطی با ایران تغییری ایجاد‬ ‫نخواهد کرد‪.‬امامااظهارهمبستگی مانبااسرائیل‬ ‫را مبتنی بر سفر مقامات دیگر کشورها نخواهیم‬ ‫دانست‪».‬‬ ‫ظریــف در چنــد روز اخیر ســفرهای متعددی‬ ‫در راســتای روابط دوجانبه به کشــورهای منطقه‬ ‫و کشــورهای اروپایی داشــته اســت‪ .‬ســید عباس‬ ‫عراقچیمعاونوزیرامورخارجه کشورمانهم که‬ ‫اینروزهابرایمذاکرهبرسرچگونگیاحیایبرجام‬ ‫دروین‪،‬پایتختاتریشبهسرمی بردجمعهشب‬ ‫با انتقاد از این اقدام اتریش در برافراشــتن پرچم‬ ‫رژیمصهیونیستیبرسرساختمان هایدولتیخود‬ ‫نوشتهبود‪«:‬وینمقراژانسبین المللیانرژیاتمی‬ ‫ودفترسازمانمللمتحدمی باشد‪،‬واتریشتاکنون‬ ‫میزبانخوبیبرایمذاکراتبودهاست‪.‬مشاهده‬ ‫پرچم رژیم اشغالگری که در همین چند روز ده ها‬ ‫غیرنظامی از جمله کودکان بســیاری را وحشیانه‬ ‫کشتارنمودهاست‪،‬برفرازساختمان هایدولتیدر‬ ‫وین‪ ،‬بهت اور و دردناک است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایشابگذاری کانال هایابیاری‬ ‫کشاورزیدر گیالن‬ ‫ّ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫خرمی با تاکید بــر لزوم رعایت‬ ‫منطق ـه ای گیــان از افزایــش‬ ‫تقویم زراعی و اتمام نشاء برنج‬ ‫ابگذاری کانال هایابیاریشبکه‬ ‫در ایــن مدت ابگذاری از ســوی‬ ‫ســفیدرود در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫کشــاورزان زحمتکــش گیالنــی‬ ‫وحید ّ‬ ‫خرمی بــا اعالم این خبر‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬هرگونــه تغییرات‬ ‫خرمی‬ ‫وحید ّ‬ ‫گفــت‪ :‬با توجــه بــه بارش های‬ ‫برنام ههــای ابیاری متناســب با‬ ‫مناســب اخیر در سطح استان و‬ ‫شرایط اب و هوایی و نیازهای‬ ‫تغییراتایجادشدهدر ابگذاری کانال هایشبکه احتمالیاطالع رسانیمی شود‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫سفیدرود‪ ،‬افزایش ابگذاری کانال های فومنات‪ ،‬اب منطق ـه ای گیــان جهــت جلوگیــری از بــروز‬ ‫گلــه رود و چــپ ســنگر (اراضــی مناطــق مرکزی هرگونه خســارات جانــی و مالی احتمالی تاکید‬ ‫گیالن) از صبح روز پنجشنبه ‪ 23‬اردیبهشت ماه نمــود‪ :‬بــا توجــه به تغییــرات و افزایــش جریان‬ ‫اعمــال و تــا صبــح روز ‪ 29‬اردیبهش ـت ماه ادامه رودخانــه ســفیدرود و کانا لهــای ابیــاری‪ ،‬کلیــه‬ ‫خواهد داشــت و ســپس در کانال چپ سنگر به شهروندان گرامیاز نزدیکشدنبهبستروحریم‬ ‫مــدت ‪ 4‬روز قطع ابگذاری انجام م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی رودخانهسفیدرودو کانال هایابیاریوتاسیسات‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ابگــذاری مرحلــه دوم کانــال راســت ابــی جدا خــودداری نمایند‪ .‬شــایان ذکر اســت‪،‬‬ ‫سنگر (اراضی مناطق شرق گیالن) نیز از صبح روز بیــش از ‪ 60‬درصــد از اراضــی شــالیزارهای اســتان‬ ‫شــنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه شــروع و تا ‪ 8‬روز ادامه بر اســاس اعالم سازمان جهاد کشــاورزی گیالن‪،‬‬ ‫و ســپس ‪ 4‬روز قطع اب اعمال خواهد داشــت‪ .‬تاکنوننشاءشدهاست‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 6‬میلیارد و‪ 700‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز در گیالن مصرف شده است‬ ‫در ســال ‪ 1399‬با افزایشــی‬ ‫در ایــن بخــش بــا حــدود ‪17‬‬ ‫‪ 7/4‬درصــدی‪ ،‬مصــرف گاز در‬ ‫درصد افزایش نســبت به سال‬ ‫گیــان بــه رکــورد ‪ 6‬میلیــارد و‬ ‫پیــش از ان‪ ،‬بیشــترین میــزان‬ ‫‪ 760‬میلیون مترمکعب رسید‪.‬‬ ‫شهــای‬ ‫رشــد را در میــان بخ ‬ ‫حسین اکبر مدیرعامل شرکت‬ ‫مختلف مصرف داشــته اســت‬ ‫حسین اکبر‬ ‫گاز اســتان گیالن با بیان اینکه‬ ‫یتــوان مانــدن مــردم در‬ ‫کــه م ‬ ‫مصــرف گاز در ســال ‪1399‬‬ ‫منازل بعلت گســترش بیماری‬ ‫نســبت به ســال ‪ ،98‬بیش از ‪ 7‬درصد افزایش کرونا را در کنار جذب مشترکین جدید از جمله‬ ‫داشته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬عوامل متعددی در دالیل عمده این مسئله عنوان نمود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫این زمینه نقش داشته که از جمله ان می توان شــرکت گاز اســتان گیــان همچنیــن از مصرف‬ ‫بــه افزایش ‪ 4‬درصدی مشــترکین گاز در اســتان ‪ 774‬میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعتی‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬حســین اکبر در مورد مصرف گاز در و کشــاورزی‪ 346 ،‬میلیــون مترمکعــب گاز در‬ ‫نیروگاه های اســتان گفت‪ :‬بخــش نیروگاهی در بخش حمل ونقل و ‪ 241‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫ســال گذشــته بال ‬ ‫غبــر ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 704‬میلیــون در بخش تجاری استان خبر داد و گفت‪ :‬مصرف‬ ‫مترمکعــب گاز‪ ،‬معــادل ‪ 40‬درصد کل مصرف گاز در این حوزه ها نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫استان‪ ،‬گاز مصرف کرده اند که نسبت به مدت گذشته به ترتیب ‪ 14 ،9‬و ‪ 6‬درصد رشد داشته‬ ‫مشــابه ســال پیــش از ان ‪ 1/8‬درصــد کاهــش اســت‪ .‬حســین اکبر در پایان اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫داشــته است‪ .‬وی با اشاره به مصرف ‪ 2‬میلیارد ســال جــاری برنامه ریــزی الزم بــرای تحویل ‪7‬‬ ‫و ‪ 694‬میلیــون مترمکعــب گاز خانوارهــای میلیارد مترمکعــب گاز به مصرف کننــدگان گاز‬ ‫گیالنی در ســال گذشــته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مصرف گاز طبیعی در سطح استان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫احتمالقطعیبرقدر گرمایتابستان‬ ‫احتمــال قطعــی بــرق در‬ ‫قطعــا شــاهد خاموشــی در‬ ‫گرمــای تابســتان مدیرعامــل‬ ‫ما ههــای اینــده خواهیــم بود‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫اهنین پنجــه ســپس به ضرورت‬ ‫قم با اشاره به ضرورت مدیریت‬ ‫کاهش مصرف در استان توجه‬ ‫مصــرف برق به ویــژه در فصل‬ ‫داد و گفــت‪ :‬مصــرف بــرق‬ ‫مهدیاهنین پنجه‬ ‫گرمــا گفت‪ :‬نیــاز بــه مدیریت‬ ‫در همــه عرص ههــای خانگی‪،‬‬ ‫مصرف برق جدی اســت و اگر‬ ‫اداری‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫این مدیریت انجام نشود‪ ،‬خاموشی قطعی در بوســتان ها و دیگــر مــوارد بایــد مدیریت شــده‬ ‫راه خواهد بود‪ .‬مهدی اهنین پنجه در گفت وگو انجام شــود‪ ،‬ضمن ان که پیشنهادهایی مانند‬ ‫با خبرنگاران با بیان پیش بینی‪ ۶۶‬هزار مگاواتی تنظیم وسائل سرمایشی روی دمای ‪ ۲۶‬درجه‬ ‫نیاز برق در کشور اظهار کرد‪ :‬تولید برق در کشور و همچنیــن جلــب مشــارکت بخــش صنایع و‬ ‫حداکثر ‪ ۵۶‬هزار مگاوات است که مقایسه این کشــاورزی بــرای کاهــش مصــرف بــرق در کنار‬ ‫دو عــدد نشــان از منفی بودن تــراز به میزان ‪ ۱۰‬کاهــش ســاعت کاری ادارات بــرای مدیریــت‬ ‫هزار مگاوات خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش بینی مصــرف بــرق در فصل گرما داده شــده اســت‬ ‫نیــاز بــرق اســتان قــم نیــز با توجــه بــه افزایش و باید پیگیری و دنبال شــود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬درصــدی مصــرف و همچنین کم ابی ســال متاسفانه بررسی های ما نشان می دهد حدود‬ ‫جــاری‪ ۹۸۸ ،‬مگاوات اســت کــه البته می توان یک ســوم کشــاورزان اســتان در مصــرف برق‪،‬‬ ‫ایــن عدد را بــا برخی صرفه جویی ها به حدود تجاوز از مصرف تعیین شده دارند که این امر‬ ‫‪ ۸۸۰‬مگاوات رساند‪ ،‬درحالی که بر اساس نامه ضرورت ورود به این عرصه را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬تنها اجازه اســتفاده ‪ ۷۷۰‬مگاواتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم‬ ‫برق در فصل تابســتان به قم داده شــده و این در عیــن حال یاداور شــد‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫رقــم بــرای خرداد ماه نیز ‪ ۷۱۸‬مگاوات اســت‪ .‬ماینر ُ‬ ‫غیرمجاز در اســتان شناسایی شده است‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قم ضمــن ان که حمایت از شناســایی و جلوگیری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن امار و ارقام بیانگر ان اســت که از فعالیت مراکز ُ‬ ‫غیرمجاز استخراج رمزارزها به‬ ‫نیاز به مدیریت مصرف برق در اســتان قطعی عنــوان یــک راهکار مهــم در مدیریــت مصرف‬ ‫اســت که اگر این مدیریت انجام نشــود‪ ،‬انگاه انرژی پیگیری و دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد انرژی در کردستان از گاز طبیعی‬ ‫تامینمی شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫ضریب نفــوذ گاز در جمعیت‬ ‫کردســتان بــا بیــان اینکــه گاز‬ ‫روستایی به ‪ ۹۶‬درصد رسیده‬ ‫طبیعــی بخــش عمــده ای از‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫ســبد مصرف انرژی مشــترکان‬ ‫کردســتان یاداور شــد‪ :‬در سال‬ ‫این استان را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫جــاری عملیــات گازرســانی‬ ‫احمد فعله گری‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪۷۰‬‬ ‫بــه ‪ ۱۴۵‬روســتا و ‪ ۲۵۰‬واحــد‬ ‫درصــد انــرژی اســتان از طریق‬ ‫فگــذاری شــده‬ ‫صنعتــی هد ‬ ‫این سوخت تامین می شود‪ .‬به گزارش رویداد اســت و ظرفیــت ایســتگاه های س ـی جی اس‬ ‫امروز‪ ،‬احمد فعلــه گری اظهار کرد‪ :‬هم اکنون شــهرهای ســقز و دیوانــدره و ریخــان مریوان‬ ‫حــدود ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر شــبکه توزیع و نیــز افزایــش خواهد یافــت‪ .‬فعل هگــری انجام‬ ‫خطوط انتقال گاز در کردستان وجود دارد که کار لوله کشــی و گازرسانی در مناطق روستایی‬ ‫بیش از هفت هزار و ‪ ۹۵۰‬کیلومتر ان در مناطق کردســتان را ســخت و هزین هبــردار اعــام کــرد‬ ‫روستایی اجرا شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه و گفــت‪ :‬پیش بینــی شــده تــا پایــان امســال‬ ‫این استان از لحاظ شاخص گازرسانی روستایی روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار جمعیت به شبکه‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬اســتان برتر کشــور محسوب می شود‪ ،‬سراســری گاز متصل شــود‪ ،‬البته به روســتاهای‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬اکنون یک هــزار و ‪ ۴۰۲‬روســتای کم جمعیت هم که در مســیر خط لوله بوده‪،‬‬ ‫اســتان به شــبکه سراسری گاز طبیعی متصل و گازرسانی شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫طبق طرح مسکن ارزان قیمت‬ ‫‪3‬‬ ‫شهرداری هاخانه هایارزانقیمتبرایمستاجرانمی سازند‬ ‫طــرح ســاخت مســکن ارزان قیمــت توســط‬ ‫شهرداری ها که به نوعی برنامه مسکن استیجاری‬ ‫محسوب می شود در مجلس اعالم وصول شده و‬ ‫نمایندگان از جمله مزایای ان را کنترل نرخ اجاره‬ ‫و کســب درامــد برای شــهرداری اعــام کرده اند؛‬ ‫حسن محتشــم‪ ،‬عضو انجمن انبوه سازان تهران‬ ‫نیز احداث خانه های استیجاری را در کنترل بازار‬ ‫مســکن موثر دانســت و گفت که شــهرداری هم‬ ‫می توانــد واحدها را اجاره دهد و هم به صورت‬ ‫نقــد و اقســاط بــه متقاضیــان واگــذار کنــد‪ .‬بــه‬ ‫گزارش ایسنا‪« ،‬طرح ساخت مسکن ارزان قیمت‬ ‫توســط شــهرداری ها» روز ‪ ۱۹‬اردیبهشــت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی اعــام وصول شــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلس هدف این برنامــه را احداث‬ ‫مســکن توسط شــهرداری ها و اجاره دادن ان به‬ ‫اقشــار کم درامــد عنــوان کرده انــد‪ .‬این طــرح در‬ ‫واقع همان مدل مسکن استیجاری است که طی‬ ‫ســال های اخیر همــواره درباره ان صحبت شــده‬ ‫اما به شــکل جدی دنبال نشــده اســت‪ .‬علیرضا‬ ‫پاک فطــرت‪ ،‬عضــو کمیســیون عمــران مجلــس‬ ‫درباره طرح ســاخت مسکن ارزان قیمت توسط‬ ‫شــهرداری ها گفتــه اســت‪ :‬شــهرداری شــهرهای‬ ‫بــزرگ بــر اســاس ایــن طــرح مکلــف به ســاخت‬ ‫یشــوند تا طبق‬ ‫خانه هایــی با قیمت مناســب م ‬ ‫وظیفــه مدیریت شــهری و حقوق شــهروندی به‬ ‫خانواده های کم درامد و اسیب پذیر با نرخ پایین‬ ‫اجــاره دهنــد‪ .‬وی کنتــرل نــرخ اجــاره در ســطح‬ ‫شهرها و کسب درامد برای شهرداری را از مزایای‬ ‫ایــن طــرح دانســته اســت‪ .‬این عضو کمیســیون‬ ‫عمــران مجلــس به یکی از مد لهــای اجرای این‬ ‫برنامه در کشورهای اروپایی اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شــهری مانند وین اتریش که ســال ها از نظر‬ ‫ارتقا فرهنگ شهروندی در اروپا رتبه اول را کسب‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬درصــد کل اپارتمان های‬ ‫مســکونی ان متعلق به شــهرداری اســت‪ .‬بدین‬ ‫معنی که شــهرداری این مســاکن را ســاخته تا با‬ ‫اجــاره ان هــم کســب درامــد کــرده و هم قیمت‬ ‫اجاره بهاء را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫حســن محتشــم ـ عضو هیئت مدیــره انجمن‬ ‫انبو هســازان اســتان تهــران ـ بــا بیــان اینکــه طرح‬ ‫مسکن استیجاری در بسیاری از کشورها اجرا شده‬ ‫و در کنترل بازار مسکن‪ ،‬مفید و موثر بوده است‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬به اعتقــاد من دولت یا شــهرداری‬ ‫راسا نباید وارد اجرای این طرح شوند و بهتر است‬ ‫بــه بخــش خصوصی واگذار کنند؛ به شــرطی که‬ ‫ســازندگان وارد بروکراســی پیچیده اداری نشود‪.‬‬ ‫در پایان پروژه‪ ،‬سازنده سهم خود را برمی دارد و‬ ‫شهرداری هم سهم خود را در اختیار خانواده های‬ ‫متقاضی مسکن قرار می دهد‪ .‬البته هم می تواند‬ ‫خـــبر‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم‬ ‫جانبــی از کاهــش قیمت موبایل در بــازار خبر داد‬ ‫و گفــت کــه خطر قاچاق معکــوس در کمین این‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫امیر اسحاقی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر قیمت تلفن همراه در کف قیمتی‬ ‫قرار دارد و بهترین زمان برای خرید این محصول‬ ‫اســت‪ ،‬چرا که قیمت برخی از کاالها حتی ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد هم کاهش داشــته اســت‪ .‬البتــه میزان‬ ‫کاهش قیمت در کاالهای مختلف متفاوت است‬ ‫و نمی توان در مورد همه کاالها اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫وی در توضیــح علــت ایــن کاهــش قیمت نیز‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه به تعطیلی یــک ماهه اصناف در‬ ‫حال حاضر بیش از دو میلیون دستگاه روشن شده‬ ‫ایــن واحدهــا را اجــاره دهد و هــم در طول زمان‬ ‫به ساکنان بفروشــد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬واحدهای‬ ‫احداثی به سه شکل می تواند در اختیار متقاضیان‬ ‫قرار گیرد؛ اول اینکه شش دانگ واگذاری صورت‬ ‫گیــرد کــه ممکن اســت بخشــی از ان نقد و بقیه‬ ‫از طریــق تســهیالت بانکی پرداخت شــود‪ .‬دوم‬ ‫بدیــن شــکل کــه ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬دانگ به صــورت نقد و‬ ‫دانگ های باقی مانده به صورت اجاره پرداخت‬ ‫شــود‪ .‬ســوم‪ ،‬کل واحد بــه صورت اجاره باشــد‪.‬‬ ‫در همــه مــوارد قیمت ها بر اســاس کارشناســی و‬ ‫کمتــر از بهــای روز تعیین شــود‪ .‬محتشــم با بیان‬ ‫اینکه در زمان شــهرداری اقای عبدالعلی زاده نیز‬ ‫برنامه مســکن اســتیجاری بــا همــکاری دولت و‬ ‫شــهرداری مطرح شــد که به دلیل طوالنی شدن‬ ‫پروژه ناموفق بود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در ان زمان‬ ‫خانه های استیجاری را در بسیاری از شهرها اجرا‬ ‫کردنــد ولی ازانجاکه دولــت مجری بود و نیروی‬ ‫کافی در اختیار نداشت به نتایج مطلوبی نرسید‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار مســکن یــاداور شــد‪ :‬اغلب‬ ‫پروژ ههــا به افراد غیرمتخصص ســپرده شــد و به‬ ‫همین دلیل نتوانســتند به قرارداد عمل کنند که‬ ‫برنامه به درازا کشید و خاصیت خود را از دست‬ ‫داد‪ .‬اتمام پروژه با افزایش قابل توجه جمعیت‬ ‫جوان کشور همراه بود و تقاضا ان قدر برای این‬ ‫تهــا باال رفت‪.‬‬ ‫واحدهــا افزایش یافت که قیم ‬ ‫دولت ها هم دیگر این برنامه را ادامه ندادند تا‬ ‫اینکه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬مجددا مســکن اســتیجاری‬ ‫پیشنهاد شد ولی اقدامی در این خصوص صورت‬ ‫نگرفــت‪ .‬احداث مســکن اســتیجاری بــه منظور‬ ‫کنترل و ساماندهی بازار مسکن از زمان مسئولیت‬ ‫عباس اخوندی در وزارت راه و شهرســازی مطرح‬ ‫شــد‪ .‬بــا این حال بــه دلیل وجــود مخالفت ها با‬ ‫احــداث خان ههــای کوچــک متــراژ کــه عمدتــا از‬ ‫طــرف برخــی کارشناســان و نماینــدگان مجلــس‬ ‫عنوان می شد‪ ،‬طرح مجال اجرا به خود نگرفت‪.‬‬ ‫با اســتعفای عبــاس اخونــدی و امدن محمد‬ ‫اســامی از اواخــر ســال ‪ ۱۳۹۷‬رایزنــی دولــت و‬ ‫شــهرداری برای ساخت خانه های استیجاری اغاز‬ ‫شــد‪ .‬روز ‪ ۳۰‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۸‬یکــی از موضوعــات‬ ‫مورد بررســی در جلســه شــورای عالی مســکن با‬ ‫حضــور رئیس جمهور‪ ،‬احداث خانه های کوچک‬ ‫متــراژ بــه قصــد اجــاره بــود‪ .‬اواخــر ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫هــم برخی مســئوالن شــهرداری از لــزوم احداث‬ ‫خانه های ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬متری سخن گفتند‪ .‬این طرح‬ ‫در ادامه مخالفت برخی مسئوالن و کارشناسان‬ ‫را در پی داشت که معتقدند نباید الگوی مصرف‬ ‫را بــه زندگــی در خان ههــای کوچک عــادت داد‪.‬‬ ‫ایــن کش وقــوس تا انجا ادامه پیــدا کرد که بعد‬ ‫از ا دیگر صحبتی از احداث واحدهای ‪ ۲۵‬متری‬ ‫به میان نیامد‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۲‬مهرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬محمــد اســامی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرســازی در حاشیه یک مراسم از امادگی‬ ‫وزارتخانه متبوعش برای ارائه زمین های ‪ ۹۹‬ساله‬ ‫به سازندگان مسکن استیجاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫کهــای پایین خانه‬ ‫بــه ســازندگانی که برای ده ‬ ‫می سازند می توانند زمین ‪ ۹۹‬ساله به صورت ‪۱۰‬‬ ‫ســاله از ما خریداری کنند‪ .‬ایین نامه این مصوبه‬ ‫را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ‪ ۵‬سال به‬ ‫‪ ۱۰‬ســال افزایش یابد‪ .‬اســامی این را هم گفت‬ ‫که متراژ این خانه ها ‪ ۳۰‬متری نیســت و ســاخت‬ ‫مسکن برای ما همان الگوی ‪ ۷۵‬متری است‪.‬‬ ‫پیــروز حناچی‪ ،‬شــهردار تهران هــم که بارها‬ ‫امادگی شهرداری برای احداث مسکن استیجاری‬ ‫را اعــام کــرده روز ‪ ۲۲‬مهرمــاه در همان مراســم‬ ‫یک بار دیگر بیان کرد‪ :‬امادگی داریم تا با همین‬ ‫تســهیالتی کــه بــه ســازندگان داده می شــود‪ ،‬در‬ ‫صــورت پرداخــت ایــن تســهیالت به شــهرداری‪،‬‬ ‫بــا امکانــات خودمان اقدام به ســاخت مســکن‬ ‫اســتیجاری کنیــم‪ .‬او البتــه ایــن را هــم گفــت که‬ ‫قانونا در این زمینه وظیفه ای نداریم‪ ،‬ولی اعالم‬ ‫امادگــی کرده ایــم که شــهرداری می تواند در این‬ ‫خصوص ساخت وساز کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ایین نامه حمایت از اجاره داری‬ ‫نمــاه ‪ ۱۳۹۹‬توســط وزارت راه‬ ‫حرف ـه ای بهم ‬ ‫و شهرســازی بــه دولــت ارائــه شــد امــا هنــوز در‬ ‫کمیســیون های تخصصــی دولــت بــه تصویــب‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬طرحی که گفته شد به مباحثی‬ ‫ی به قصد‬ ‫همچــون ودیعه‪ ،‬احــداث واحدهایــ ‬ ‫اجــاره داری‪ ،‬مــدت زمــان اجاره نامــه و ورود‬ ‫شرکت های دانش بنیان می پردازد‪.‬‬ ‫حــاال بــا توجــه بــه طــرح مجلــس بــا عنــوان‬ ‫ساخت مســکن ارزان قیمت توسط شهرداری ها‬ ‫این تکلیف به شکل قانونی بر عهده شهرداری ها‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬بــا اینکه هنــوز جزئیاتــی از متراژ‪،‬‬ ‫تعــداد و نحــوه تامیــن مالــی ایــن برنامــه ارائــه‬ ‫نشــده‪ ،‬پاک فطــرت ـ عضــو کمیســیون عمــران‬ ‫مجلس ـ گفته است‪ :‬با ارائه طرح ساخت مسکن‬ ‫ارزان قیمــت توســط شــهرداری ها به دنبــال این‬ ‫هســتیم کــه شــهرداری ها بر اســاس جمعیت هر‬ ‫شهر اقدام به ساخت واحدهای استیجاری کنند‬ ‫چرا که شهرداری ها به لحاظ منابع مالی خودکفا‬ ‫بــوده و تمــام درامــد و هزینه هــای ان زیــر نظــر‬ ‫شــوراهای شــهر صورت می گیرد از طرفی ساخت‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬واحد خانه با قیمت هر متر ‪ ۴‬الی ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومــان بــرای شــهرداری هایی کــه زمیــن‪ ،‬پروانه‬ ‫ساخت و نیروی فنی در اختیار دارند‪ ،‬به نسبت‬ ‫پروژهای عمرانی ان ها مبلغ قابل توجهی نیست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری ها در طــرح‬ ‫مذکور بر اســاس مکانیزمی مشخص و جمعیت‬ ‫هــر منطقــه اقــدام بــه ســاخت خانــه می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬به عنوان مثال شهرداری تهران‬ ‫موظف به ساخت ‪ ۵۰۰۰‬واحد سکونی می شود‬ ‫که تــداوم این اقدام‪ ،‬تعداد قابل توجهی خانه‬ ‫در اختیار شــهرداری قــرار می دهد که می توانند‬ ‫مســکن بخــش عمــده از اقشــار اســیب پذیر و‬ ‫محــروم جامعــه را بــا پرداخــت مبلــغ ناچیــزی‬ ‫بــه عنــوان اجاره بهــا تامیــن کننــد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫پاک فطرت‪ ،‬ســاخت خانه ارزان قیمت توســط‬ ‫شــهرداری ها موجب جذب بیشــتر جوانان شده‬ ‫کــه بــا ایــن کار ازدواج و فرزند اوری نیز افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫موبایل به کف قیمت رسید‬ ‫در کشور وجود دارد و عرضه از تقاضا پیش گرفته‬ ‫است؛ بنابراین هم کسبه و هم واردکنندگان متضرر‬ ‫شدند‪ .‬از طرف دیگر افت نرخ دالر نیز دلیل دیگر‬ ‫کاهــش قیمــت موبایــل اســت که به شــرکت ها و‬ ‫کسبه اسیب وارد کرده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل‬ ‫وضعیــت تــا جایی پیــش رفتــه کــه واردکنندگان‬ ‫بــرای پرداخــت بدهــی خــود بــه شــرکت های‬ ‫خارجــی قیمت موبایل را کاهــش دادند تا بتواند‬ ‫تعهدات خود را ایفا کنند‪ .‬به طوری که در برخی از‬ ‫محصوالت قیمت موبایل در تهران ارزان تر از دبی‬ ‫است و قابلیت قاچاق معکوس را دارد‪.‬‬ ‫اســحاقی بــا بیــان اینکــه قاچاق معکــوس در‬ ‫موارد مختلفی وجود داشــته‪ ،‬از تشکیل کمیته ای‬ ‫در رابطه با تجهیزات سیم کارت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مدتی بود که انجمن به دنبال تشکیل این کمیته‬ ‫برای مدیریت و سیاست گذاری کالن بود که حاال‬ ‫بــا محوریــت وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫بین وزارتخانه مختلف تشکیل شده و پیش بینی‬ ‫یشــود که بــا برنامه ریــزی در مــوارد مختلف از‬ ‫م ‬ ‫جمله رجیســتری تبلت‪ ،‬راه اندازی ســامانه افق و‬ ‫مسائل مرتبط با واردات موبایل‪ ،‬در سال جاری در‬ ‫زنجیره تامین این حوزه با مشکل خاصی مواجه‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خودرونبایداین گونهقیمت گذاریشود‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‬ ‫تگــذاری و واگذاری‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬قیم ‬ ‫خــودرو نیازمنــد تعییــن یک ســازوکار مناســب و‬ ‫نظام مند است‪.‬‬ ‫عــزت اهلل اکبــری تــاالر پشــتی در نشســت بــا‬ ‫فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در محــل‬ ‫اتــاق البــرز در مورد وجــود بخش نامه های مخل‬ ‫پیشــرفت تولیــد و صنعــت اظهار کرد‪ :‬بــروز این‬ ‫موارد ‪ ۹۹‬درصد مربوط به دولت است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامــه داد‪ :‬نام ههــا و‬ ‫پروتکل هایی که دولت ها وضع می کنند‪ ،‬در این‬ ‫دولت حتی بیشــتر از قبل دوره های پیشــین هم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‬ ‫شــورای اســامی افــزود‪ :‬واقعیــت این اســت که‬ ‫بــرای کمــک به صنایــع ب هصــورت میدانی خیلی‬ ‫از مــوارد را از طریــق مقامــات دولتــی میانــی در‬ ‫استان ها پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫تگــذاری خودروهــا‬ ‫وی در موردبحــث قیم ‬ ‫بیــان کرد‪ :‬اعتقاد داریم که به لحاظ کارشناســی‬ ‫نباید این نوع قیمت گذاری ها صورت گیرد بلکه‬ ‫بایــد از ســوی دولت یک نظــام تامین اجتماعی‬ ‫قــوی باشــد کــه بر اســاس ان هر شــخصی پس از‬ ‫اطــاع از شــرایط از جملــه پرداخت اقســاطی و‬ ‫بهــره ان بــرای دریافت خــودروی موردنظر خود‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫اکبری تاالر پشتی با اشاره به اینکه دولت باید‬ ‫به یک جمع بندی در خصوص حمایت از صنایع‬ ‫برسد‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته با تالش های انجام شده‬ ‫در سمت هایی که داشته ایم‪ ،‬فرایند صدور جواز‬ ‫تاســیس‪ ،‬پروانــه تاســیس و پروانــه بهر هبــرداری‬ ‫را کوتــاه کــرده و زمــان ان را بــه چنــد ســاعت‬ ‫رســانده ایم‪ ،‬دولت و مدیران ان هم باید قدرت‬ ‫تصمیم گیری درست و به موقع داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در مورد مشــکالتی که پیرامون موافقت‬ ‫یــا مخالفــت محیط زیســت در خصوص اســتقرار‬ ‫صنایــع در برخی نقــاط وجــود دارد‪ ،‬هم گفت‪:‬‬ ‫در این رابطه محیط زیســت نمی تواند با موردی‬ ‫مخالفت کند فقط می تواند بگوید که استاندارها‬ ‫از نظــر ایــن مجموعه کدام اســت و بر اســاس ان‬ ‫اعالم کند که برای استقرار صنایع افراد متقاضی‬ ‫چگونــه اقــدام کننــد‪ ،‬بــرای احداث یک شــهرک‬ ‫صنعتی هم نخست مطالعات زیست محیطی بر‬ ‫طبق استاندارهای این سازمان بررسی می شود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‬ ‫شورای اسالمی در ارتباط با پیگیری وضع قوانین‬ ‫و مقــررات خطــاب به فعاالن اقتصــادی از ان ها‬ ‫درخواســت کــرد کــه در این مورد منســجم تر کار‬ ‫کننــد و افــزود‪ :‬شــما صنعتگــران و تولیدکنندگان‬ ‫وقتی همراه و منسجم باشید اگر حتی بخواهید‬ ‫که وزیری تغییر کند تا زمانی که به این خواسته‬ ‫خود دســت یابید ما در مجلس کنارتان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی فعــاالن اقتصادی‬ ‫می گویند که انتخابات سیاسی است و ما لزومی‬ ‫به مشــارکت و حضــور در این عرصه نمی بینیم‪،‬‬ ‫خطاب به بخش خصوصی گفت‪ :‬انتخابات یک‬ ‫امر مهم اجتماعی اســت که سرنوشــت جامعه‪،‬‬ ‫کشــور و ایند هســازان ما را رقم می زند‪ ،‬شــما باید‬ ‫پای کار باشید و حداقل ‪ ۴‬وزیر دولت توسط شما‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫اکبــری تــاالر پشــتی بــا بیــان اینکــه دولــت‬ ‫خدمتگــزار مــردم اســت و بخــش خصوصــی‬ ‫هــم برگرفتــه از مــردم اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬ایــن‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران هستند که باید بخش‬ ‫تولید‪ ،‬صنعت و اقتصاد کشور را نجات دهند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه در پیــش داشــتن انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و روستا تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد بخــش خصوصی هــم در ایــن عرضه‬ ‫مشارکت و حضور فعال داشته باشند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمسار از گاز طبیعی‬ ‫برخوردار می شود‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استانسمناناز برگزاریجلسه‬ ‫انعقادتفاهم نامههمکاریبینشرکت گازومنطقهویژه‬ ‫گرمسار با حضور علیرضا شریفی نژاد معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادیاستاندار سمنانخبردادو گفت‪ :‬گازرسانی‬ ‫بــه منطقــه ویــژه گرمســار از مهم ترین اهــداف انعقاد‬ ‫این تفاهم نامه اســت و امیدواریم عملیات گازرســانی‬ ‫به این منطقه با توجه به موقعیت ویژه ان با سرعت‬ ‫قابل توجهی همراه باشــد‪ .‬علیرضا اعوانی با اشــاره به‬ ‫امادگی کامل برای گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمســار‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬شــرکت گاز اســتان ســمنان در‬ ‫چارچــوب مقــررات و ضوابــط موجــود‪ ،‬امادگــی همه‬ ‫جانبه به منظور تســریع در ایجاد زیرســاخت مناســب‬ ‫گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را دارد‪ .‬وی‬ ‫تحقق جهش تولید و اشــتغال پایــدار را متضمن رونق‬ ‫اقتصــادی این منطقــه دانســت و افزود‪ :‬گازرســانی به‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی گرمســار زیرســاخت مناســبی به‬ ‫منظور ایجاد و توســعه واحدهای صنعتی و تولیدی را‬ ‫در این مکان فراهم می ســازد و رغبت ســرمایه گذاری و‬ ‫رونق اقتصادی را به دنبال دارد‪ ،‬لذا مشارکت و همکاری‬ ‫استانی در این بخش ضروری است‪ .‬اعوانی در پایان با‬ ‫اشارهبهموقعیتمطلوبمنطقهویژهاقتصادی گرمسار‬ ‫و هم جــواری ان بــا پایتخــت گفت‪ :‬در حــال حاضر گاز‬ ‫موردنیــاز واحدهای فعــال در منطقه به صورت موقت‬ ‫از طریــق خطــوط تغذیه موجود تامین خواهد شــد تا‬ ‫متعاقبا بر اســاس توافق نامه اخیر حداکثر تا یک ســال‬ ‫اینده زیرســاخت اساســی تامین گاز توســط شرکت گاز‬ ‫استانسمنانواز طریقاحداثیکبابایستگاهتقلیل‬ ‫فشار با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزار مترمکعب در ساعت فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تونل انتقال اب به‬ ‫دشت های شرقی کردستان‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب کردســتان از افتتــاح‬ ‫پروژه تونل انتقال اب ســد ازاد به ســد قوچم در دشت‬ ‫شــرقی اســتان در خردادمــاه جاری خبــر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬علیرضا تخت شاهی اظهار کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫ســرعت بخشــی به اجرای پروژه انتقال اب از ســد ازاد‬ ‫به تصفیه خانه ســنندج با هدف بهره مندی مردم این‬ ‫شهرســتان از اب با کیفیت تر هســتیم و این موضوع به‬ ‫جــد دنبــال می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بــا پیگیری های انجام‬ ‫شــده تاکنــون ‪ ۵۰‬درصد لوله هــای موردنیاز اجــرای این‬ ‫پروژه تامین شده است و طی رایزنی هایی که با شرکت‬ ‫مهندسی ابفا کشــور داشته ایم امیدواریم با حسن نظر‬ ‫مسئوالناینامرمحققشود‪.‬تختشاهیتصریح کرد‪:‬‬ ‫مطالبهونیاز مردمسنندججایگزینیابسدازادبهجای‬ ‫سد قشالق برای تامین نیاز اب شرب است لذا شرکت‬ ‫ابفا کردستان هم این درخواست بحق را دنبال کرده و‬ ‫برای تحقق هرچه ســریع تر این پروژه مصمم هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابفا کردستاندر خصوصپروژهاجرای‬ ‫فاز دومتصفیه خانهفاضالبسنندجاظهار کرد‪:‬باتوجه‬ ‫به گزارشاتابنیرومبنیبرپیشرفت‪ ۶۴‬درصدیپروژه‬ ‫مقرر شد در صورت تامین منابع مالی تا پایان سال جاری‬ ‫فــاز دوم ایــن پــروژه وارد مدار بهره برداری شــود‪ .‬تخت‬ ‫شاهی همچنین از بهره برداری از بخش مربوط به تونل‬ ‫انتقال اب از سامانه سد ازاد به سد قوچم در خردادماه‬ ‫جــاری خبــر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬در خصوص انتقال اب ســد‬ ‫قوچم به شهرســتان های قروه و دهگالن‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫الزم جهــت اجــرای پــروژه مذکــور با اعتبــار ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در دســتور کار شــرکت توسعه منابع اب و نیروی‬ ‫ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تبدیل سیم کارت همراه‬ ‫اول اعتباری به دائمی‬ ‫با تخفیف‬ ‫بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر ارائــه ســرویس‬ ‫تبدیــل خطــوط اعتباری همراه اول بــه دائمی تا اخر‬ ‫خردادمــاه بــا ‪ ۳۰‬درصد تخفیف انجام خواهد شــد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان‪،‬‬ ‫مشــترکین اعتباری همراه اول که متقاضی استفاده از‬ ‫ایــن طــرح هســتند در بــازه زمانی ‪ 23‬اردیبهشــت تا‬ ‫پایان خردادماه‪ ،‬جهت هزینه ســرویس تبدیل ســیم‬ ‫کارت اعتبــاری بــه دائمی به جــای پرداخت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان با پرداخت مبلغ ‪ ۷۰‬هزار تومان از مزایای این‬ ‫سرویس بهره مند می شوند‪ .‬امکان تبدیل سیم کارت‬ ‫از اعتبــاری بــه دائمــی بــرای کلیــه مشــترکین از درگاه‬ ‫اپلیکیشن «همراه من» فراهم شده است و مشترکین‬ ‫می توانند بدون مراجعه حضوری نیز سیم کارت خود‬ ‫را از اعتبــاری بــه دائمــی تبدیــل نمایند‪ .‬بــرای تبدیل‬ ‫ســیم کارت در درگاه «همــراه مــن»‪ ،‬مشــترک پــس از‬ ‫ورود بــه ســامانه ‪ ،‬در منوی خدمات ‪ ،‬وارد قســمت‬ ‫تبدیــل ســیم کارت شــده و ســپس شــماره اعتبــاری‬ ‫مربوطــه را انتخــاب و پس از تائیــد قوانین و مقررات‬ ‫‪ ،‬در صورت داشــتن اعتبار کافی ‪ ،‬تبدیل ســیم کارت‬ ‫انجام می گردد‪ .‬گفتنی اســت امکان فعال سازی این‬ ‫سرویس‪ ،‬همچنان به صورت حضوری در مراکز اعالم‬ ‫شــده در ســایت همــراه اول بــه ادرس ‪https://mci.‬‬ ‫‪ ir/prepaidtopostpaid‬نیــز وجــود دارد‪ .‬ایــن بســته‬ ‫بالفاصلــه پــس از تبدیل برای مشــترک فعــال و قابل‬ ‫اســتفاده اســت و از مزایــای ان می تــوان بــه دریافت‬ ‫بســته اینترنــت هدیــه ‪ ۳۰‬گیگابایــت به مــدت یک‬ ‫ماه از زمان فعال سازی‪ ،‬تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‬ ‫مکالمه درون شبکه (ثابت و همراه) به مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫و ماهانه ‪ ۱۰۰‬پیامک رایگان به مدت شش ماه اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-247‬دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم‬ ‫مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که‬ ‫به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی‬ ‫دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 139960302027018845‬مورخ ‪ 1399/11/14‬ناصر توکلی مهدی ابادی فرزند‬ ‫مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 394‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284265862‬در مشاع مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 35‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 6213/71‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی اقای علی بدیعی گورتی ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302027020220‬مورخ ‪ 1399/12/09‬علیداد شیاسی فرزند نوروز بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 142‬صادره از فریدونشهر بشماره ملی ‪ 1129198936‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3‬و ‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 187/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزیزاله صغیرزاده‬ ‫دارکی ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139760302027007198‬مورخ ‪ 1397/08/02‬مجید گرمکی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1917‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291628894‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6819‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 174/97‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فاطمه لطیفی ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139760302027007197‬مورخ ‪ 1397/08/02‬سعید گرمکی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 708‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291582681‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6819‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 174/97‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فاطمه لطیفی ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 139960302027020681‬مورخ ‪ 1399/12/23‬طاهره بیگم قدسی بابوکانی فرزند‬ ‫سید ابوالفضل بشماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199501085‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 249‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 96/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی نام حسین‬ ‫بنائی فرزند غالمرضا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 140060302027000010‬مورخ ‪ 1400/01/08‬احمدرضا اقا عبداللهیان فرزند براتعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 93‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291407308‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7890‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 151‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای صفرعلی احمدی‬ ‫فرزند حاج غالمحسین‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 140060302027000464‬مورخ ‪ 1399/06/19‬محمود شاهین فرزند نعمت اله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 57133‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281668230‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7890‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 151‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای صفرعلی‬ ‫احمدی فرزند حاج غالمحسین‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 139860302027006665‬مورخ ‪ 1398/06/13‬جواد اتحادی ابری فرزند اکبر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1889‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283646781‬در چهار و یک ‪ -‬چهارم دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12574‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 160/62‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 139860302027006664‬مورخ ‪ 1398/06/13‬حسینعلی اتحادی ابری فرزند اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 3512‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293400335‬در یک و نیم دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12574‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 160/62‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 139960302027010335‬مورخ ‪ 1399/05/13‬عزت فالحتی فرزند عبدالرسول‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 49685‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281594237‬در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 23‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 25/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزت فالحتی فرزند‬ ‫عبدالرسول ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 139960302027016050‬مورخ ‪ 1399/09/19‬حسنعلی حیدری فرزند رمضان‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 162‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291305076‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6915‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪223/28‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 139860302027012240‬مورخ ‪ 1398/10/05‬سید احمدرضا خدائی فرزند‬ ‫سیدکاظم بشماره شناسنامه ‪ 291‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288142005‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 168‬فرعی از اصلی ‪ 12953‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 209/28‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫علی فروغی ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 139960302027016977‬مورخ ‪ 1399/10/08‬حسن عسکری فرزند اسماعیل‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1426‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286867517‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 240‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302027016979‬مورخ ‪ 1399/10/08‬حسین علی عسگری فرزند‬ ‫اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 1961‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286924650‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در ‪ 18‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 240‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 139960302027015887‬مورخ ‪ 1399/09/15‬حسن شمسائی زفرقندی فرزند‬ ‫عطاء اله بشماره شناسنامه ‪ 1587‬صادره از اردستان بشماره ملی ‪ 1189131927‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7‬فرعی از اصلی ‪ 11549‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 202/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 140060302027001091‬مورخ ‪ 1398/04/22‬نسرین رجبی فرزند عیسی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 15122‬صادره از قصر شیرین بشماره ملی ‪ 3379538388‬در ششدانگ یکباب زمین‬ ‫محصور با بنای احداثی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 30‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 240/74‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 139960302027019259‬مورخ ‪ 1399/11/21‬عباسعلی گودرزیان خوراسگانی‬ ‫فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه ‪ 125‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291364994‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8904‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 213/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی صدیقه زاغی رارانی ‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302027020443‬مورخ ‪ 1399/12/14‬فریبا هادیان فرزند مرتضی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 67‬صادره از انگلستان ‪ -‬امور خارجه بشماره ملی ‪ 4723613196‬در چهار و نیم دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1596‬فرعی از اصلی ‪15190‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 392‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139960302027020444‬مورخ ‪ 1399/12/14‬سید ابوالفضل حسینی هرندی‬ ‫فرزند سید اصغر بشماره شناسنامه ‪ 547‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293042714‬در یکدانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1596‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 392‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302027018060‬مورخ ‪ 1399/11/01‬حسن علی بورونی فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 51014‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280935766‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪21/49‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302027016615‬مورخ ‪ 1399/10/01‬زهرا کریمی کردابادی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 14‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291436286‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10102‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 113/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای علی‬ ‫طاهری سواردزی‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302027019257‬مورخ ‪ 1399/11/21‬مهین عنایتی ده سرخی فرزند‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ 1355‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287954367‬در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8947‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 11/81‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عوضعلی‬ ‫یزدانیان پوده فرزند یداله‪.‬‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139960302027019993‬مورخ ‪ 1399/12/03‬عفت ربانی فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2036‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283687951‬در ششدانگ یکباب قطعه زمین‬ ‫کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 1448/96‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاجی غالمعلی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫طغیانی ( ربانی) فرزند حاج محمد علی‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 140060302027000484‬مورخ ‪ 1400/01/22‬علی الماسی اصفهانی فرزند اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1834‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286923409‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫قدیمی مخروبه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 159‬فرعی از اصلی ‪ 12953‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/34‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی اقایان محمود و علی فروغی ابری فرزندان اسماعیل ‪.‬‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302027015854‬مورخ ‪ 1399/09/05‬مجتبی ضیائی فرزند کمال بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 95‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199817597‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 173‬و ‪ 174‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 292/40‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302027015855‬مورخ ‪ 1399/09/05‬حسین احمدی فرزند اسداله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 16‬صادره از شهرکرد بشماره ملی ‪ 4621934597‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 173‬و ‪ 174‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 292/40‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 139960302027016616‬مورخ ‪ 1399/10/01‬احمدعلی صادقی نظرابادی فرزند‬ ‫لطفعلی بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291355731‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10102‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 113/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای علی‬ ‫طاهری سواردزی‪.‬‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 139960302027020496‬مورخ ‪ 1399/12/16‬اکرم شیرانی اصفهانی فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 50679‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280932414‬در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 280‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 21/77‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسماعیل‬ ‫قربانیان فرزند محمد علی‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302027020688‬مورخ ‪ 1399/12/24‬محمدعلی اسالمی پور فرزند‬ ‫عبدالرضا بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ 1249721504‬در ششدانگ یکباب کارگاه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 392‬فرعی از اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 48/38‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302027020512‬مورخ ‪ 1399/12/17‬نوذر قندی فرزند جمعه بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2‬صادره از لردگان بشماره ملی ‪ 4669724101‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪-8858 8864‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 256/70‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی حیدرعلی و زهرا هر دو حسین پور شمس ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302027020515‬مورخ ‪ 1399/12/18‬ایران چاوشی زاده فرزند مهدی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 851‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284540200‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ -8858 8864‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 256/70‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حیدرعلی و زهرا هر دو حسین پور شمس ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 139960302027020428‬مورخ ‪ 1399/12/13‬حسین یوسفی گورتی فرزند‬ ‫شکراله بشماره شناسنامه ‪ 388‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287794912‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9995‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪147/26‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج سید محمد برکت‪.‬‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 139960302027020396‬مورخ ‪ 1399/12/12‬مصطفی حبیب اللهی جوهرانی‬ ‫فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 445‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293505188‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 171/37‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 139960302027019895‬مورخ ‪ 1399/12/02‬صفرعلی اسماعیلی پیدانی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 19‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291193863‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11565‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 22/03‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 139960302027019016‬مورخ ‪ 1399/11/15‬صدیقه شفیعی فرزند خسرو بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 119‬صادره از نیک اباد بشماره ملی ‪ 5649660328‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 203/10‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم صغری زارعی هفدانی‬ ‫فرزند عزیزاله ‪.‬‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 139960302027019017‬مورخ ‪ 1399/11/15‬عباس شفیعی فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 257‬صادره از نیک اباد بشماره ملی ‪ 5649957681‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 203/10‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم صغری زارعی هفدانی‬ ‫فرزند عزیزاله ‪.‬‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 139960302027019531‬مورخ ‪ 1399/11/26‬مریم علیخانی فرزند علی اصغر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1744‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288156553‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 122‬فرعی از اصلی ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 163/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسماعیل پسر‬ ‫مرحوم علی عکاف اصفهانی‪.‬‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 139960302027017669‬مورخ ‪ 1399/10/22‬بانک ملی فرزند ‪ -‬بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ -‬صادره از ‪ -‬بشماره ملی ‪ 10861677542‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7920‬فرعی از اصلی ‪ 15194‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 1335/58‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 39‬رای شماره ‪ 139960302027019008‬مورخ ‪ 1399/11/15‬یداله بزرمهری گیشیری فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 1269‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291588175‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 4‬فرعی از اصلی ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 140/56‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 139960302027020241‬مورخ ‪ 1399/12/10‬عبدالرسول اسمعیلی کمندانی فرزند‬ ‫ابراهیم علی بشماره شناسنامه ‪ 160‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 5659280951‬در چهار دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی از اصلی ‪15316‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 236/60‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 139960302027020398‬مورخ ‪ 1399/12/12‬علی رستمی فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 27‬صادره از مالیر بشماره ملی ‪ 3934390900‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 27‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 143/78‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج سید محمد قریشی‬ ‫خوراسگانی فرزند سید نصراله ‪.‬‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139960302027019995‬مورخ ‪ 1399/12/04‬مجید باقران خوراسگانی فرزند‬ ‫فضل اله بشماره شناسنامه ‪ 591‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291533818‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5649‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 198/70‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 140060302027000069‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ارش بادامی فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 7065‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292599111‬در ‪ 319/80‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 140060302027000059‬مورخ ‪ 1400/01/14‬علی بادامی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 245‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286388570‬در ‪ 319/85‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 139960302027020680‬مورخ ‪ 1399/12/23‬مریم وطنی فرزند کاظم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 643‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286802458‬در ‪ 319/80‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 140060302027000057‬مورخ ‪ 1400/01/14‬نگین بادامی فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1271067412‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271067412‬در ‪319/80‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و‬ ‫علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 140060302027000058‬مورخ ‪ 1400/01/14‬مصطفی فنائی فرزند رضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 915‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286328691‬در ‪ 105/33‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 140060302027000061‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فرشاد فنائی فرزند مصطفی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 228‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291050132‬در ‪126/40‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪-‬‬ ‫رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 140060302027000072‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فرانک فنائی فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1595‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1285920279‬در ‪ 63/21‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و‬ ‫علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 140060302027000062‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فرامرز فنائی فرزند مصطفی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 548‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286002966‬در ‪ 126/40‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 140060302027000077‬مورخ ‪ 1400/01/14‬شهال بادامی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2923‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286768489‬در ‪ 421/34‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 140060302027000066‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ژیالدخت بادامی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 56267‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281659691‬در ‪ 421/34‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و‬ ‫علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 140060302027000064‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ژیال بادامی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2113‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286569443‬در ‪ 421/34‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر‬ ‫دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 140060302027000460‬مورخ ‪ 1399/12/23‬رسول بادامی فرزند محمود بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 355‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286414903‬در ‪ 429/25‬سهم مشاع از ‪4243/86‬‬ ‫سهم مشاع مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪-‬‬ ‫رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 140060302027000245‬مورخ ‪ 1400/01/18‬رحمت اله کریمی کردابادی فرزند‬ ‫علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291218661‬در ‪ 421‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 541/5‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب دامداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 10334‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 541/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد و خریداری از احمد ترکیان ‪.‬‬ ‫‪ - 56‬رای شماره ‪ 139960302027014345‬مورخ ‪ 1399/07/30‬پرویز صادقی بلداجی فرزند علی داد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 5297‬صادره از بلداجی بشماره ملی ‪ 6299503701‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 57‬رای شماره ‪ 139960302027014346‬مورخ ‪ 1399/07/30‬کریم خاکسار بلداجی فرزند‬ ‫زیادخان بشماره شناسنامه ‪ 4951‬صادره از بلداجی بشماره ملی ‪ 6299500247‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 58‬رای شماره ‪ 139960302027019521‬مورخ ‪ 1399/11/26‬فاطمه پیشوائی فرزند سید محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 279‬صادره از قم بشماره ملی ‪ 0381472159‬در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3‬و‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 505/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رحمت اله عنایتی‬ ‫دولت ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 59‬رای شماره ‪ 140060302027000830‬مورخ ‪ 1400/01/26‬حسین عدالت خواه فرزند نوروزعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 952‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287531806‬در ‪ 99‬سهم مشاع از ‪ 792‬سهم‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند سید زین‬ ‫العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 60‬رای شماره ‪ 140060302027000512‬مورخ ‪ 1400/01/23‬مجید سرجوئی فرزند رحیم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 71986‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282460463‬در ‪ 101/70‬سهم مشاع از ‪267/40‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 14‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی اقایان حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی‪.‬‬ ‫‪ - 61‬رای شماره ‪ 140060302027000513‬مورخ ‪ 1400/01/23‬حمید رضا سرجوئی فرزند رحیم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 6989‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292598352‬در ‪ 101/70‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 267/40‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 14‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی اقایان حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی‪.‬‬ ‫‪ - 62‬رای شماره ‪ 140060302027000514‬مورخ ‪ 1400/01/23‬عفت صفاری فرزند اصغر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 891‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286308305‬در ‪ 64‬سهم مشاع از ‪ 267/40‬سهم‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 14‬فرعی از اصلی ‪43‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اقایان حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی‪.‬‬ ‫‪ - 63‬رای شماره ‪ 140060302027000203‬مورخ ‪ 1400/1/17‬زهرا ابوالحسنی فرزند علی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 653‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283913526‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 367/44‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی باقر طراح پزوه فرزند هاشم ‪.‬‬ ‫‪ - 64‬رای شماره ‪ 139960302027020483‬مورخ ‪ 1399/12/16‬علیرضا محمدعلی اف فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2698‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292555467‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 71/65‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اصغر شاه‬ ‫زیدی فرزند محمد‪.‬‬ ‫‪ - 65‬رای شماره ‪ 139960302027016911‬مورخ ‪ 1399/10/07‬علیرضا عبداللهیان فرزند کریم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1176‬صادره از ابادان بشماره ملی ‪ 1818191751‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1265‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم عصمت قاسمی ‪.‬‬ ‫‪ - 66‬رای شماره ‪ 139960302027015929‬مورخ ‪ 1399/09/17‬علیرضا معتمدی منش فرزند‬ ‫حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 45‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291358064‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 148/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای حاج‬ ‫یداله طغیانی خوراسگانی فرزند مرحوم غالمعلی‪.‬‬ ‫‪ - 67‬رای شماره ‪ 140060302027001228‬مورخ ‪ 1400/02/04‬حامد فرهادی دره ساری فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ 355‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291602445‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫ویالئی با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 893/33‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 68‬رای شماره ‪ 140060302027000244‬مورخ ‪ 1400/01/18‬محسن کریمی کردابادی فرزند‬ ‫رحمت اله بشماره شناسنامه ‪ 11‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291356800‬در ‪ 120/5‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 541/5‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب دامداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 10334‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 541/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد و خریداری از احمد ترکیان ‪.‬‬ ‫‪ - 69‬رای شماره ‪ 139960302027016045‬مورخ ‪ 1399/09/19‬حسین عباسی محمدابادی فرزند‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محمود بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270178512‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9333‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪188/35‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای حسن رحیمی محمدابادی فرزند‬ ‫رمضان ‪.‬‬ ‫‪ - 70‬رای شماره ‪ 139960302027014864‬مورخ ‪ 1399/08/12‬علیرضا معتمدی منش فرزند‬ ‫حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 11523‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283817128‬در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از اصلی ‪ 7876‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 14/16‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فاطمه‬ ‫امینی پزوه‪.‬‬ ‫‪ - 71‬رای شماره ‪ 140060302027000363‬مورخ ‪ 1400/01/21‬سید عمار قدوسی فرزند سیدعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1758‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286015049‬در ‪ 18‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪22‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 72‬رای شماره ‪ 140060302027000466‬مورخ ‪ 1400/01/22‬الهه سادات قدوسی شمس ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 1270616811‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270616811‬در ‪9‬‬ ‫حبه مشاع مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 73‬رای شماره ‪ 140060302027000475‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مجید قدوسی شمس ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 15‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286042879‬در ‪ 18‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 74‬رای شماره ‪ 140060302027000478‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مسعود قدوسی شمس ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 988‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286076374‬در ‪ 18‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 75‬رای شماره ‪ 140060302027000053‬مورخ ‪ 1400/01/14‬عزت یوسفی گورتی فرزند علی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291677941‬در ششدانگ یکباب مغازه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪5‬و‪4‬و‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 7741‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 743/70‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمد علیزاده‬ ‫فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 76‬رای شماره ‪ 139960302027020689‬مورخ ‪ 1399/12/24‬علی کریم ارجی خوراسگانی فرزند‬ ‫رسول بشماره شناسنامه ‪ 645‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291582053‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5088‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 101‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 77‬رای شماره ‪ 139960302027015931‬مورخ ‪ 1399/09/17‬اکرم یزدانی خوراسگانی فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 11717‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283819066‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 148/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 78‬رای شماره ‪ 140060302027000073‬مورخ ‪ 1400/01/14‬پیمان بادامی فرزند رسول بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1271013630‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271013630‬در ‪ 450‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و‬ ‫علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 79‬رای شماره ‪ 140060302027000076‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ندا بادامی فرزند رسول بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1272929795‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1272929795‬در ‪ 400‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و‬ ‫علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 80‬رای شماره ‪ 139960302027018645‬مورخ ‪ 1399/11/09‬حسین فروغی ابری فرزند براتعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 21‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291302115‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12535‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 203/60‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمود فروغی ابری‪.‬‬ ‫‪ - 81‬رای شماره ‪ 140060302027000259‬مورخ ‪ 1400/01/19‬ربابه اقائی میبدی فرزند سید علی‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 46‬صادره از میبد بشماره ملی ‪ 4489566824‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 118‬فرعی از اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 175/40‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 82‬رای شماره ‪ 139960302027018753‬مورخ ‪ 1399/11/12‬محمد لقائی فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2175‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293244392‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 10238‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 122/44‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ورثه اسماعیل قربانیان ‪.‬‬ ‫‪ - 83‬رای شماره ‪ 139960302027019177‬مورخ ‪ 1399/11/19‬فخری تمیزی فرزند رضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 64324‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281742325‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3‬فرعی از اصلی ‪ 12484‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 130/20‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 84‬رای شماره ‪ 139960302027020378‬مورخ ‪ 1399/12/12‬ساالر عبدالی خینه فرزند اسماعیل‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 925‬صادره از سمیرم بشماره ملی ‪ 1209263769‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪189‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 85‬رای شماره ‪ 140060302027000046‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فاطمه کیانی فرزند محمدرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 99‬صادره از جرقویه بشماره ملی ‪ 5649732752‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 80/13‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای رضا زارعی فرزند‬ ‫عزیزاله‪.‬‬ ‫‪ - 86‬رای شماره ‪ 140060302027000047‬مورخ ‪ 1400/01/14‬حمید رضا محمودی هرندی فرزند‬ ‫علی اصغر بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از هرند بشماره ملی ‪ 5659705480‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 80/13‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای رضا‬ ‫زارعی فرزند عزیزاله‪.‬‬ ‫‪ - 87‬رای شماره ‪ 139960302027018980‬مورخ ‪ 1399/11/15‬مجید معصومی فرزند قاسم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 343‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287908675‬در ششدانگ یکباب ساختمان در حال‬ ‫ساخت احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15188‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 195/02‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 88‬رای شماره ‪ 139960302027020291‬مورخ ‪ 1399/12/10‬معصومه هاشمی ریزی فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 1168‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289503133‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 91/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی صالح شاهزیدی فرزند محمود‪.‬‬ ‫‪ - 89‬رای شماره ‪ 139960302027020292‬مورخ ‪ 1399/12/10‬مریم صادقیان فرزند ابراهیم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1160282374‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1160282374‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 91/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی صالح شاهزیدی فرزند محمود‪.‬‬ ‫‪ - 90‬رای شماره ‪ 139960302027017466‬مورخ ‪ 1399/10/18‬زهره قربانی خاتون ابادی فرزند‬ ‫حسن علی بشماره شناسنامه ‪ 178‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291419500‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9335‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 156/70‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 91‬رای شماره ‪ 139960302027020230‬مورخ ‪ 1399/12/10‬الهام مهراموز فرزند قربانعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7135‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293436399‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 117/91‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی پسر‬ ‫مرحوم اسداله امینی‪.‬‬ ‫‪ - 92‬رای شماره ‪ 139960302027020255‬مورخ ‪ 1399/12/10‬علی رضا رحیمیان کوپائی فرزند‬ ‫رسول بشماره شناسنامه ‪ 1274422558‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1274422558‬در دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی از اصلی ‪15316‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 236/60‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 93‬رای شماره ‪ 140060302027000492‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید عمار قدوسی شمس ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 1758‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286015049‬در ‪ 18‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ - 94‬رای شماره ‪ 140060302027000494‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مجید قدوسی شمس ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 15‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286042879‬در ‪ 18‬حبه مشاع‬ ‫از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 95‬رای شماره ‪ 140060302027000500‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مسعود قدوسی شمس ابادی‬ ‫فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 988‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286076374‬در ‪ 18‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 96‬رای شماره ‪ 140060302027000501‬مورخ ‪ 1400/01/22‬الهه سادات قدوسی فرزند سید علی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270616811‬در ‪ 9‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 97‬رای شماره ‪ 139960302027015748‬مورخ ‪ 1399/08/29‬ولی اله صفری هونجانی فرزند‬ ‫سیف اله بشماره شناسنامه ‪ 148‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199764299‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در ثبت اصفهان به مساحت ‪207/18‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی شهرداری اصفهان ‪.‬‬ ‫‪ - 98‬رای شماره ‪ 139960302027017850‬مورخ ‪ 1399/10/25‬محمد رضا محمودی فرزند فیروز‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1172‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286971195‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 27‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 147/88‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی احمد‬ ‫ابشاهی فرزند غالمحسین ‪.‬‬ ‫‪ - 99‬رای شماره ‪ 139960302027019031‬مورخ ‪ 1399/11/16‬زهرا مهرانی فرزند اصغر بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2310‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292415861‬در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬و‪2‬و‪ 3‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 53/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمد تقی نیک‬ ‫نداف فرزند حاج رجبعلی ‪.‬‬ ‫‪ - 100‬رای شماره ‪ 140060302027000719‬مورخ ‪ 1400/01/24‬جواد حجه فروش فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 305‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286908159‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 89/51‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباس شاهزیدی‬ ‫فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 101‬رای شماره ‪ 140060302027000256‬مورخ ‪ 1400/01/19‬مصطفی جاللی فرزند سمیر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1275150438‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1275150438‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 14‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 196/11‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 102‬رای شماره ‪ 139960302027020219‬مورخ ‪ 1399/12/09‬مرتضی حسینی فرزند خلیل‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1331‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283642182‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12994‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 188/14‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 103‬رای شماره ‪ 139960302027020218‬مورخ ‪ 1399/12/09‬فاطمه فروغی ابری فرزند اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1579‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283645841‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12994‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 188/14‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 104‬رای شماره ‪ 140060302027000213‬مورخ ‪ 1400/1/17‬سیف اهلل هالکویی فرزند مرادعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 4‬صادره از فارسان بشماره ملی ‪ 4679578564‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12527‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 310/04‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی کیانی ابری فرزند باقر‪.‬‬ ‫‪ - 105‬رای شماره ‪ 140060302027000206‬مورخ ‪ 1400/1/17‬مریم فروغی ابری فرزند پرویز‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1154‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291563628‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 13‬فرعی از اصلی ‪ 15192‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم صغری‬ ‫حاج اکبری حبیب ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 106‬رای شماره ‪ 139960302027020437‬مورخ ‪ 1399/12/13‬هادی محسنی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 500‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293370193‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9682‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 112/42‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین فالح ‪.‬‬ ‫‪ - 107‬رای شماره ‪ 139960302027020438‬مورخ ‪ 1399/12/13‬نرگس کارگری چهاربرجی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 11724‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292826916‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9682‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 112/42‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین‬ ‫فالح ‪.‬‬ ‫‪ - 108‬رای شماره ‪ 139960302027017856‬مورخ ‪ 1399/10/25‬ناصر روشنیان طالخونچه فرزند‬ ‫رضا بشماره شناسنامه ‪ 222‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289348911‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪124/20‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین کشاورز هفدانی ‪.‬‬ ‫‪ - 109‬رای شماره ‪ 140060302027000815‬مورخ ‪ 1400/01/26‬حمیدرضا عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 422‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288111010‬در ‪ 171‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند‬ ‫سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 110‬رای شماره ‪ 140060302027000816‬مورخ ‪ 1400/01/26‬مریم عدالت خواه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1697‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287938922‬در ‪27‬سهم مشاع از ‪ 792‬سهم‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند سید زین‬ ‫العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 111‬رای شماره ‪ 140060302027000822‬مورخ ‪ 1400/01/26‬سعید عدالت خواه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1884‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288321066‬در ‪ 153‬سهم مشاع از ‪792‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند‬ ‫سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 112‬رای شماره ‪ 140060302027000825‬مورخ ‪ 1400/01/26‬اعظم عدالت خواه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 41720‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282342908‬در ‪ 27‬سهم مشاع از ‪792‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند‬ ‫سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 113‬رای شماره ‪ 140060302027000826‬مورخ ‪ 1400/01/26‬محسن عدالت خواه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 13800‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292666269‬در ‪ 153‬سهم مشاع از ‪792‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند‬ ‫سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 114‬رای شماره ‪ 140060302027000827‬مورخ ‪ 1400/01/26‬مجید عدالت خواه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2923‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288429835‬در ‪ 153‬سهم مشاع از ‪792‬‬ ‫سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند‬ ‫سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 115‬رای شماره ‪ 140060302027000828‬مورخ ‪ 1400/01/26‬فخری عدالت خواه فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 42‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291062149‬در ‪ 27‬سهم مشاع از ‪ 792‬سهم‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3126‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی اصفهانی فرزند سید زین‬ ‫العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 116‬رای شماره ‪ 140060302027000201‬مورخ ‪ 1400/1/17‬سیدمحمود برکت فرزند اسداله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 24‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291260854‬در ششدانگ یکباب قطعه زمین‬ ‫مزروعی مشجر احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9333‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 1379/89‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 117‬رای شماره ‪ 139960302027019111‬مورخ ‪ 1399/11/18‬نریمان یزدانی مارنانی فرزند‬ ‫مهدی بشماره شناسنامه ‪ 27386‬صادره از تهران بشماره ملی ‪ 0059663741‬در ششدانگ یکباب‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6558‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 407/95‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 118‬رای شماره ‪ 140060302027000011‬مورخ ‪ 1400/01/08‬احمد نشیمی زفره ئی فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 3146‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287006681‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 216/28‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 119‬رای شماره ‪ 139960302027020393‬مورخ ‪ 1399/12/12‬پریسا زیرکی فرد فرزند عباس‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1270805460‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270805460‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1959‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 19/41‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقایان حاج‬ ‫میرزا رحیم زارع و حاج میرزاکریم زارع ‪.‬‬ ‫‪ - 120‬رای شماره ‪ 140060302027000352‬مورخ ‪ 1400/01/21‬غالمرضا قلیجائی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 213‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287506917‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 305‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 401/30‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 121‬رای شماره ‪ 140060302027000515‬مورخ ‪ 1400/01/23‬محمود محمدی کمال ابادی‬ ‫فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1026‬صادره از جرقویه بشماره ملی ‪ 5649499292‬در ‪ 220‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 4954/91‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 147‬فرعی از اصلی ‪ 12953‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪4954/91‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ورثه پروانه پورقباد‪.‬‬ ‫‪ - 122‬رای شماره ‪ 140060302027000257‬مورخ ‪ 1400/01/19‬احمدرضا جابری پوده فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 34‬صادره از دهاقان بشماره ملی ‪ 5129864468‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 53/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی صالح‬ ‫شاهزیدی فرزند محمود‪.‬‬ ‫‪ - 123‬رای شماره ‪ 139960302027020006‬مورخ ‪ 1399/12/04‬علی لطیفی فرزند حسنعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1644‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287978916‬در ششدانگ یکباب کارگاه‬ ‫نجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9336‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 1254/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 124‬رای شماره ‪ 139960302027017862‬مورخ ‪ 1399/10/25‬محمد رضا فتحی خوراسگانی‬ ‫فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 48‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291280881‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15271‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 212/57‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 125‬رای شماره ‪ 139960302027020488‬مورخ ‪ 1399/12/16‬فرزانه شیاری خوراسگانی فرزند‬ ‫علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 1270309341‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270309341‬در ششدانگ‬ ‫یکباب درب باغ احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9333‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 800/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی قربانعلی شیاری‬ ‫خوراسگانی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 126‬رای شماره ‪ 140060302027000286‬مورخ ‪ 1400/01/19‬زهرا کردیان بروجنی فرزند‬ ‫اسمعیل بشماره شناسنامه ‪ 2042‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292914041‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5803‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 213/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباس ابوالحسنی خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 127‬رای شماره ‪ 139960302027020445‬مورخ ‪ 1399/12/14‬مرضیه السادات بدری فرزند سید‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ 1271449978‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271449978‬در نیم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1596‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 392‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 128‬رای شماره ‪ 140060302027000378‬مورخ ‪ 1400/01/21‬جواد علی شائی پزوه فرزند حسن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 840‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291618007‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 217‬فرعی از اصلی ‪ 7949‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 181/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضان هاشمی‪.‬‬ ‫‪ - 129‬رای شماره ‪ 140060302027000002‬مورخ ‪ 1400/01/07‬مجید مهتری خوراسگانی فرزند‬ ‫حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 3407‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293399272‬در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7614‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 28/27‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 130‬رای شماره ‪ 140060302027000169‬مورخ ‪ 1400/01/16‬وحید مطیع فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 44637‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282369784‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 557/69‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 131‬رای شماره ‪ 140060302027000170‬مورخ ‪ 1400/01/16‬مجید مطیع فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1359‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283583453‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 557/69‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 132‬رای شماره ‪ 140060302027001023‬مورخ ‪ 1400/01/29‬محمد رضا منظری فرزند بهرام‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1270870882‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270870882‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9169‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 198/66‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -133‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000133‬مورخ ‪ 1400/01/16‬اشرف حیدری فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 6‬صادره از فالورجان بشماره ملی ‪ 1111604053‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪103/90‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدرعلی زارعی هفدانی‪ .‬صحیح می‬ ‫باشد که در رای شماره ‪ 139960302027013594‬مورخ‪ 1399/04/19‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ -134‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000150‬مورخ ‪ 1400/01/16‬سید محمد هاشمی‬ ‫فشارکی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270146475‬در‬ ‫ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 312/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬صحیح می باشد‬ ‫که در رای شماره ‪ 139760302027003353‬مورخ ‪ 1397/03/29‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 135‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000198‬مورخ ‪ 1400/01/17‬عصمت قدرتی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ -‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287920993‬در سه دانگ یکباب خانه‬ ‫باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از اصلی ‪ 10276‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 500/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی محمد ترکیان فرزند حسینعلی‪ .‬صحیح می باشد که در رای شماره ‪139960302027015746‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/08/29‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 136‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000200‬مورخ ‪ 1400/01/17‬ملیحه حیدری دولت‬ ‫ابادی فرزند جواد بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270169270‬در ‪ 28/600‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 200‬سهم یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪ .‬صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027012964‬مورخ ‪ 1399/06/27‬به‬ ‫اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 137‬رای اصالحی شماره ‪ 139960302027020392‬مورخ ‪ 1399/12/12‬شکراله باقری فیروز‬ ‫ابادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291427147‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7725‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 142/41‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی سقراطی فرزند‬ ‫حسین صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027011017‬مورخ ‪ 1399/05/28‬به اشتباه‬ ‫ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 138‬رای اصالحی شماره ‪ 139960302027020509‬مورخ ‪ 1399/12/17‬مصطفی بابائی دورکی‬ ‫فرزند نصراله بشماره شناسنامه ‪ 43259‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280858184‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 19‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 136/68‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج حسین دردشتی‬ ‫فرزند سید محمد حسین صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027015404‬مورخ‬ ‫‪ 1399/08/20‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 139‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000831‬مورخ ‪ 1400/01/26‬فرهاد محمدی فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ -‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270994271‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫نیمه ساز احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10408‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 166/68‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج هاشم هنرمند‬ ‫فرزند حسینعلی صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027014724‬مورخ ‪1399/08/08‬‬ ‫به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 140‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000833‬مورخ ‪ 1400/01/26‬حسین عنایتی کلمانی‬ ‫فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291300872‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 162‬فرعی از اصلی ‪ 10353‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 294/92‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سیف‬ ‫اله کریمی کلمانی فرزند علی صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027006446‬مورخ‬ ‫‪ 1399/04/15‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 141‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027001456‬مورخ ‪ 1400/02/07‬داود محمدی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 1120‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284671542‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12574‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت‪184/369‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی منوچهر بنکدار صحیح‬ ‫می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027010319‬مورخ ‪ 1399/05/12‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/26 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫وامالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی شبان ‪/1129095‬م الف‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-245‬برابر اراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند‬ ‫رسمی در واحد ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 1‬رای شماره ‪ 139960302026024216‬مورخ ‪ 1399/11/29‬اقای احمد دانش به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 28348‬کدملی ‪ 2370281723‬صادره کازرون فرزند ماشاءاله بصورت ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 196‬مترمربع از پالک شماره ‪ 63‬فرعی از‪ 14458‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت‬ ‫محمود و احمد و ابوالقاسم قنبریان‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302026007932‬مورخ ‪ 1399/04/18‬خانم طاهره شجاعان‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1679‬کدملی ‪ 0731186141‬صادره تربت جام فرزند محمد نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان(به استثنا بها ثمنیه اعیانی ان) به مساحت ‪ 142.90‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫ازمالکیت مالکین رسمی سیف اله یزدانی و محمدعلی نصرالهی‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139960302026007933‬مورخ ‪ 1399/04/18‬اقای ولی اله نصرالهی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 48003‬کدملی ‪ 1282405152‬صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان (به استثنا بها ثمنیه اعیانی ان) به مساحت ‪ 142.90‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫مقداری ازمالکیت مالک رسمی محمدعلی نصرالهی وهمچنین ازسند صلح با حق فسخ بنام متقاضی‬ ‫(ضمن اینکه درسند فوق حق فسخ سند ومنافع ان مادام الحیات باخود مصالح خانم طاهره شجاعان‬ ‫میباشد)‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139960302026021688‬مورخ ‪ 1399/10/12‬خانم مهسا ارجمند به‬ ‫شناسنامه و کدملی ‪ 1271073803‬صادره اصفهان فرزند علیرضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 94.85‬مترمربع از پالک ‪ 15159‬اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت صدیقه بیگم زارعی‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 140060302026000646‬مورخ ‪ 1400/01/17‬اقای اکبر چلونگر به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 258‬کدملی ‪ 1285643021‬صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان (برابرنامه اداره کل راه وشهرسازی اصفهان با کاربری کمربند سبزحفاظتی و گذر میباشد) به‬ ‫مساحت ‪ 258.76‬مترمربع پالک شماره ‪ 8‬فرعی از ‪ 452‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمی احمد شیرمحمدی دهنوی‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 139960302026023498‬مورخ ‪ 1399/11/15‬خانم پری موسوی‬ ‫خوابجانی به شناسنامه شماره ‪ 78456‬کدملی ‪ 1281879339‬صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪143.89‬مترمربع از پالک ‪15178‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی‬ ‫مع الواسطه از مالکیت فخری حسینی خوابجانی‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 139960302026023497‬مورخ ‪ 1399/11/15‬اقای سیدعلی موسوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 991‬کدملی ‪ 1283941740‬صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪143.89‬مترمربع از پالک ‪ 15178‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از‬ ‫مالکیتفخریحسینیخوابجانی‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 4259‬مورخ ‪ 1386/03/27‬ماده ‪ 147‬اصالحی قانون ثبت و رای‬ ‫اصالحی شماره ‪ 2600211‬مورخ ‪ 1400/1/22‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪ .‬اقای رسول ذکرالهی فرزند محمود به شناسنامه شماره ‪ 377‬کد ملی‬ ‫‪ 1285407441‬صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪257.50‬‬ ‫مترمربع احداثی در پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی بالواسطه از اقای ابوالقاسم حاجی دلیگانی‬ ‫موضوع تقسیم نامه شماره ‪ 57464‬مورخ ‪ 1350/8/8‬دفتر یک اصفهان که در اگهی قبلی اشتباها‬ ‫مساحت ‪ 255.90‬مترمربع قید و منتشر شده است‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 139960302026022931‬مورخ ‪ 1399/11/05‬اقای سید محمد موسوی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1713‬کد ملی ‪ 1159896917‬صادره فریدن فرزند سید عبداهلل نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 146.10‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪5‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 139960302026022932‬مورخ ‪ 1399/11/05‬اقای جواد شیرازی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 114‬کد ملی ‪ 5129973496‬صادره دهاقان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 227.87‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫ازمالکیت مالک رسمی محمد صدری‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 139960302026022933‬مورخ ‪ 1399/11/05‬خانم مریم مومنی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 7305‬کدملی ‪ 1171257880‬صادره زرین شهر فرزند رمضان نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 227.87‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫ازمالکیت مالک رسمی محمد صدری‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 139960302026007706‬مورخ ‪ 1399/04/16‬خانم سکینه عرب‬ ‫لودریچه به شناسنامه شماره ‪ 835‬کدملی ‪ 1283943298‬صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 106.41‬مترمربع پالک شماره ‪ 17‬فرعی از‪ 15177‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 139960302026021947‬مورخ ‪ 1399/10/15‬اقای رضا ذوالفقاری‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 6219868943‬صادره فریدن فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 213.47‬مترمربع پالک شماره ‪ 90‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302026022710‬مورخ ‪ 1399/11/01‬خانم زهرا داودی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1152‬کدملی ‪ 1219893617‬صادره گلپایگان فرزند علی اصغر نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 50.10‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫ازمالکیت مالک رسمی رمضانعلی رفیعی دولت ابادی‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 139960302026022709‬مورخ ‪ 1399/11/01‬اقای علی اکبر عمادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 74‬کدملی ‪ 1229870962‬صادره خوانسار فرزند محمد نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 50.10‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫ازمالکیت مالک رسمی رمضانعلی رفیعی دولت ابادی‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 139960302026022595‬مورخ ‪ 1399/10/30‬اقای اکبر عطائی کچویی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 644‬کدملی ‪ 1285628934‬صادره اصفهان فرزند عزیز نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 285.52‬مترمربع پالک شماره ‪ 41‬فرعی از ‪ 15177‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫ازمالکیت مالک رسمی حاج نعمت اله امیدیان‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 139960302026025051‬مورخ ‪ 1399/12/20‬اقای عبدالرضا عطائی‬ ‫کچوئی به شناسنامه شماره ‪ 1677‬کدملی ‪ 1285002318‬صادره اصفهان فرزند عبدالکریم بصورت‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 137.82‬مترمربع از پالک شماره ‪ 7‬فرعی از‪ 15177‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302026022521‬مورخ ‪ 1399/10/29‬خانم معصومه نظرپور‬ ‫کالئی به شناسنامه شماره ‪ 1202‬کدملی ‪ 1971553379‬صادره مسجد سلیمان فرزند جواد نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 64.24‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139960302026023460‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 139960302026023765‬مورخ ‪ 1399/11/21‬اقای سیداصغر اقادادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2153‬کدملی ‪ 1286700310‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو هشتم از ‪ 618‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند رسمی و گواهی حصر وراثت رضا‬ ‫اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد ‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302026023464‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 139960302026023764‬مورخ ‪ 1399/11/21‬اقای سیداکبر اقادادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1511‬کدملی ‪ 1286754151‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو هشتم از ‪ 618‬سهم مشاع از‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند رسمی و گواهی حصر وراثت رضا‬ ‫اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302026023459‬مورخ ‪ 1399/11/14‬خانم فاطمه محمدی کیانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 54019‬کدملی ‪ 1281637181‬صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ‪ 500‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302026023463‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 139960302026023761‬مورخ ‪ 1399/11/21‬خانم بدری السادات اقادادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2979‬کدملی ‪ 1287197442‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یک هشتم از ‪ 618‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند رسمی و گواهی حصر وراثت رضا‬ ‫اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139960302026023462‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 139960302026023760‬مورخ ‪ 1399/11/21‬خانم فخرالسادات اقادادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1715‬کدملی ‪ 1283566575‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یک هشتم از ‪ 618‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند رسمی و گواهی حصر وراثت رضا‬ ‫اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139960302026023461‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 139960302026023759‬مورخ ‪ 1399/11/21‬اقای سیدرسول اقادادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 58763‬کدملی ‪ 1281687049‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو هشتم از ‪ 618‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند رسمی و گواهی حصر وراثت رضا‬ ‫اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302026024269‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای محمد رضا طاهری‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1406‬کدملی ‪ 1285798465‬صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 232.70‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302026024829‬مورخ ‪ 1399/12/13‬اقای مرتضی قاسمی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2816‬کدملی ‪ 5759235451‬صادره چادگان فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 126.06‬مترمربع پالک شماره ‪ 516‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪16‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک‬ ‫رسمی سید احمد سجادی‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 139960302026024084‬مورخ ‪ 1399/11/27‬اقای محمود فقیهی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3214‬کدملی ‪ 1287041574‬صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 125‬مترمربع پالک شماره ‪ 969‬فرعی از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪5‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 140060302026000810‬مورخ ‪ 1400/01/21‬اقای حسین اله دادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 49459‬کدملی ‪ 1280920203‬صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 483.32‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪5‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302026024077‬مورخ ‪ 1399/11/27‬اقای علی رضائی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1270662732‬کدملی ‪ 1270662732‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 173.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪5‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302026024874‬مورخ ‪ 1399/12/14‬اقای رضا فرهادیان به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 25089‬کدملی ‪ 1280249129‬صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق بصورت ششدانگ‬ ‫یکباب کارگاه به مساحت ‪ 523.58‬مترمربع از پالک شماره ‪ 8‬فرعی از‪ 452‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از‬ ‫مالکیت محمد مصطفی دهنوی‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 140060302026001038‬مورخ ‪ 1400/01/24‬اقای محمد قربانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 144‬کدملی ‪ 1291600787‬صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 184.72‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 140060302026001051‬مورخ ‪ 1400/01/24‬خانم مهناز علی‬ ‫زاده انارکی به شناسنامه شماره ‪ 19‬کدملی ‪ 1249886120‬صادره نائین فرزند محمدرضا نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 112.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 68‬فرعی از ‪ 14457‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری ازمالکیت مالک رسمی‬ ‫ورثه محمد رضا پوستین دوز‬ ‫بدیهی است در صورت طی شدن مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/02/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/02/26 :‬شماره ثبت در دبیرخانه‬ ‫‪ - 26064281 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان ‪ -‬محمد علی فالح ‪/1129289‬م الف‬ ‫اگهی دعوت به افراز پالک ثبتی ‪ 8‬فرعی از‪ – 16‬اصلی بخش ‪ 4‬جنوبشرق‬ ‫قزوین‬ ‫‪ -9-366‬اقای رحمان حسن پور ضمن تسلیم دادخواست افراز ‪ 1045495‬مورخ ‪ 99/12/12‬مبنی‬ ‫بر افراز سهمی خود از پالک مرقوم که پرونده ثبتی و گواهی دفتر امالک موید ان می باشد و مطابق‬ ‫گواهی دفتر امالک و نماینده ثبت سایر مالکین مشاعی که به عنوان خوانده می باشند عبارتند از ‪:‬‬ ‫اقایان و خانم ها محمد و بانو اشرف و احمد ‪ ،‬اکرم و محسن شهرت همگی حاجی عبو می باشند ‪ .‬لذا‬ ‫بدینوسیله به تمامی مالکین و سایر اشخاص که به نحوی خود را در این پالک ذیحق می دانند اعالم‬ ‫می گردد تا راس ساعت ‪ 11‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/3/17‬در این اداره حضور بهم رسانند تا به‬ ‫اتفاق نماینده و نقشه بردار به محل وقوع ملک عزیمت نموده و با معاینه محل و بررسی پرونده‬ ‫ثبتی وفق مقررات اقدامات بعدی انجام پذیرد ‪ .‬ضمنا عدم حضور اشخاص مانع از انجام عملیات افراز‬ ‫نخواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/2/26 :‬شعبان عسگری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک‬ ‫قزوین شماره م الف ‪1989 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-368‬خانم لیال هویدی فرزند حاتم به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود‬ ‫رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪365574‬الف‪ 99‬را که به میزان سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ اپارتمان به شماره پالک ثبتی ‪ 437/16093‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان‬ ‫(شاهین شهر) به مشاره دفتر امالک الکترونیک ‪ 139920302035018449‬به نام محمد سیاسی‬ ‫فرزند ایرج به موجب تفکیک ‪ 139921702035038646‬مورخ ‪ 1399/08/14‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شاهین شهر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال به شماره ‪ 25702‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/26‬دفتر ‪ 230‬خورزوق به خانم لیال هویدی انتقال یافته و معامله ی دیگری هم انجام نشده‬ ‫و نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور‬ ‫نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید‬ ‫تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1134403‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-369‬اقای عبدالحمید امینیان جزی احدی از وراث شادروان صغری امینیان جزی به استناد دو‬ ‫برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود در دفترخانه ‪ 54‬گز برخوار رسما گواهی شده مدعی‬ ‫است سند مالکیت خود به شماره ‪ 329275‬را که به میزان دو سهم از یازده سهم سه دانگ از ششدانگ‬ ‫به شماره پالک ثبتی ‪ 321/966‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه‬ ‫‪ 502‬دفتر ‪ 126‬ذیل شماره ‪ 15660‬به نام صغری امینیان جزی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب‬ ‫سند قطعی ‪ 17162‬مورخ ‪ 1361/03/02‬دفترخانه ‪ 54‬گز برخوار به او انتقال قطعی یافته است و معامله‬ ‫دیگری هم انجام نشده و نحوه ی گم شدن سن را جابجایی اعالم کرده است؛ چون درخواست صدور‬ ‫سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به‬ ‫این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪.‬‬ ‫اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع‬ ‫و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1134892‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل سالح و مهمات شکاری ساچمه زنی ‪ 2‬لول کنار هم‬ ‫کالیبر‪ 12‬به شماره سالح ‪282378‬مدل کوسه ساخت پاکستان شماره‬ ‫سریال ‪ 2344203 :‬بنام اینجانب محمد امیر مالشاهی فرزند ‪ :‬پردل‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 2565:‬شماره ملی ‪ 5339206734 :‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اماواگرهای تعویق‬ ‫برگزاری انتخابات‬ ‫هیئت فوتبال‬ ‫پــس از انتشــار اخباری درباره تعویق زمــان برگزاری‬ ‫انتخاباتهیئتفوتبالمازندرانوایجادشائبه هاییدر‬ ‫این خصوص‪ ،‬روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫بیانیه ای صادر کرد ‪...‬‬ ‫در ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬پــس از اعــام رســمی‬ ‫فدراســیون فوتبــال بــرای تعویق زمان برگــزاری مجمع‬ ‫انتخابــات هیئــت فوتبــال مازنــدران بــه دلیــل بررســی‬ ‫مجدد مدارک برخی از کاندیدای احراز پســت ریاســت‬ ‫هیئت فوتبال استان مازندران‪ ،‬روابط عمومی اداره کل‬ ‫ورزش و جوانان الزم می داند برای تنویر افکار عمومی‪،‬‬ ‫فســازی و اعتقاد راســخ به پاسخگویی در راستای‬ ‫شفا ‬ ‫برگزاری عادالنه انتخابات توضیحاتی را ارائه نماید‪ .‬با‬ ‫توجــه به اینکه پــس از فراخوان ثبت نام و نام نویســی‬ ‫داوطلبیــن؛ طبــق قانــون تمامــی مــدارک نامزدهــای‬ ‫ثبت نا مشــده توسط کمیته ی ســه نفره دریافت و پس‬ ‫از بررسی اولیه عینا به فدراسیون فوتبال ارسال گردید‪،‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه مرجــع بررس ـی کننده در خصــوص‬ ‫صحت مدارک و سوابق کاندیداها نیز فدراسیون فوتبال‬ ‫است؛ اما پس از ایجاد برخی شائبه ها و در پی ان نامه‬ ‫فدراسیونفوتبالبرایبررسیمجددمدارک؛روز گذشته‬ ‫اسناد موردنظر با دقت و بر اساس سوابق موجود ثبت‬ ‫و ضبط شده در سیستم اداری و پرونده پرسنلی مربوط‬ ‫بــه یکــی از کاندیداهــا‪ ،‬در اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫موردبررســی قــرار گرفت و نتایج و مســتندات نیز برای‬ ‫دومین بار به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال‬ ‫ارســال گردید‪ .‬بدیهی اســت؛ اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫مازندران بدون ســوگیری و با فصل الخطاب قرار دادن‬ ‫قانــون در مســیر کمــک بــه برگــزاری شــفاف و عادالنه‬ ‫انتخابــات هیئت فوتبال اســتان گام برم ـی دارد و هیچ‬ ‫استثناومالحظه ایرانیزبرنمی تابد‪.‬‬ ‫در پایــان تاکیــد دارد‪ ،‬مرجــع تصمیم گیرنــده در‬ ‫خصوصتائیدسوابقمدیریتیفدراسیونفوتبالخواهد‬ ‫بــود و همــگان را بــه رعایت انصاف و تمکیــن در برابر‬ ‫قانوندعوتمی کنیم‪.‬‬ ‫شکار گونه حمایت شده‬ ‫سار صورتی ممنوع است‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیات وحــش‬ ‫محیط زیست مازندران با اشاره به فصل مهاجرت سار‬ ‫صورتی‪ ،‬شــکار این گونه را ممنوع دانست و گفت‪ :‬سار‬ ‫تشــده اســت‪ .‬کــوروس‬ ‫صورتــی جزو گونه های حمای ‬ ‫ربیعــی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره مهاجــرت گونه ســار‬ ‫صورتــی به اســتان اظهار داشــت‪ :‬این گونه پرنــدگان در‬ ‫قالب گروه هایزمستان گذران‪،‬تابستان گذرانوعبوری‬ ‫مهاجرت می کنند و سار صورتی یکی از گونه هایی است‬ ‫که به صورت منظم مهاجرت می کند‪ .‬او افزود‪ :‬این گونه‬ ‫پرندگاندرنیمهشمالی کشوربه صورتعبوریمهاجرت‬ ‫می کند و حدود ‪ ۲۰‬روز تا یک ماه در اسمان استان دیده‬ ‫می شودوبه کشورهایاسیایمیانه‪،‬شمالغربوشرق‬ ‫مهاجرتمی کنند‪.‬اوبابیاناینکهامسالشاهدمهاجرت‬ ‫چشمگیری از گونه سار صورتی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬این گونه‬ ‫را به راحتی می توان در مزارع و باغات مشــاهده کرد و‬ ‫چونبه صورت گله ایمهاجرتمی کنندنقشموثریدر‬ ‫کنترلافاتخواهندداشت‪.‬ربیعیباعنواناینکهسارها‬ ‫ب هصــورت گل ـه ای در علفزارها می نشــینند‪ ،‬ازای ـن رو در‬ ‫کنترلافاتوبیماری هاموثرهستند‪،‬ادامهداد‪:‬سارهادر‬ ‫کنترل بیولوژیکی افات نقش مطلوبی دارند‪ .‬رئیس اداره‬ ‫حیات وحش محیط زیســت مازندران یاداور شــد‪ :‬جثه‬ ‫سار صورتی اندازه توکا یا سار معمولی است و در لیست‬ ‫گونه هایحمایت شدهقرار داردوشکار انممنوعاست‪.‬‬ ‫مرمت و تسطیح راه های‬ ‫روستایی مازندران‬ ‫مدیــرکل راهــداری مازندران با اشــاره به فصل کوچ‬ ‫عشــایر و دامداران روســتایی گفت‪ :‬مرمت و تســطیح‬ ‫راه های روســتایی برای جابجایی دامداران انجا مشــده‬ ‫اســت‪ .‬عباســعلی نجفی در گفتگو با مهر بابیان اینکه‬ ‫پس از پایان راهداری زمســتانی‪ ،‬سعی می شود نسبت‬ ‫بــه مرمــت راه های خاکی و شــنی اقــدام شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اردیبهشت ماهفصل کوچدامدارانوعشایربودهازاین رو‬ ‫سعی می شود نسبت به مرمت و رگالژ راه های خاکی و‬ ‫شنی اقدام شود تا دامداران دچار مشکل نشوند‪ .‬او با‬ ‫اشاره به بهسازی محور هراز گفت‪ :‬بخش قابل توجهی‬ ‫از مصالحساختمانیاز طریقمحور هراز جابجامی شود‬ ‫ازاین رو از فعاالن بخش حمل ونقل درخواســت داریم‬ ‫برای پیشگیری از اسیب به جاده از حمل اضافه تناژ بار‬ ‫و کاال خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ ۳۳۳‬کیلومتر ازادراه در‬ ‫مازندران ساخته شد‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫مازندران گفت کهطیهشتسال گذشته‪ ۳۳۳‬کیلومتر‬ ‫ازادراه در این اســتان ساخت هشــده اســت‪ .‬ســهراب طور‬ ‫در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬اعتبار هزینه شده برای اجرای این‬ ‫طــرح را بیش از چهار هزار میلیــارد ریال اعالم کرد‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به افزایش روزافزون جمعیت و تردد خودرویی‬ ‫در جاده هایارتباطیمازندران‪،‬افزود‪:‬باتوسعهراه های‬ ‫موصالتــی در قالــب ســاخت ازادراه‪ ،‬عــاوه بر کاهش‬ ‫تصادفات و تلفات جاده ای‪ ،‬زمینه توسعه بیش ازپیش‬ ‫اینخطهشمالی کشور نیزفراهم شدهاست‪.‬‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اموزش وپرورش خبر داد‪:‬‬ ‫فعالیت بیش از ‪ 16‬میلیون کاربر در پیام رسان شاد‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش در اییــن تجلیــل از معلمــان‬ ‫نمونــه در نوشــهر از فعالیــت ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار کاربــر در پیام رســان شــاد خبــر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن؛‬ ‫«قاســم احمــدی الشــکی»‪ ،‬در مراســم تجلیل‬ ‫از فرهنگیــان نمونــه دبیرســتان فرزانــگان‬ ‫نوشــهر کــه بــا حضــور ســعدی پــور‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫اموزش وپرورش مازندران برگزار شــد‪ ،‬با اشاره‬ ‫بــه اقــدام ارزنــده مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫مازنــدران در اختصــاص ‪ 11‬دســتگاه خــودرو‬ ‫بــه ادارات اموزش وپــرورش اســتان بخصــوص‬ ‫نوشــهر و مرزن ابــاد گفــت‪ :‬باوجــود کرونــا‬ ‫امســال اموزش وپرورش دوران سختی را پشت‬ ‫ســر گذاشــت و در ایــن میــان معلمــان و اولیــا‬ ‫تالش بســیاری داشــتند‪ .‬او فضای شــاد را یکی‬ ‫از پرکاربردترین فضاهای اموزشــی خانواده ها‬ ‫و دانش اموزان دانســت و ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ایــن فضــا دارای ‪ 16‬میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫کاربــر اســت کــه از واتــز اپ نیــز پیشــی گرفته‬ ‫اســت‪ .‬معاون حقوقی و امــور مجلس وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش در خصــوص برگــزاری ازمــون‬ ‫نهایــی به صــورت حضــوری گفــت‪ :‬تصمیــم‬ ‫برگــزاری ایــن امتحانــات بــر عهــده ســتاد ملی‬ ‫کرونــا اســت؛ اما اموزش وپــرورش باید نظارت‬ ‫کافــی بــر محــل برگــزاری امتحانــات و رعایت‬ ‫پروتکل هــا را داشــته باشــد‪ .‬احمــدی الشــکی‬ ‫در پایــان ســخنان خود با اشــاره بــه اقدامات‬ ‫خــوب اداره کل اموزش وپــرورش مازنــدران‬ ‫در تحصیــل ســند بــرای امــاک و اراضــی‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد‬ ‫تــا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬درصد زیــادی از امالک و‬ ‫اراضی اموزش وپرورش اســتان سنددار شوند‪.‬‬ ‫علیرضــا ســعدی پــور نیــز بابیــان اینکــه‬ ‫در زیس ـت بوم جدیــد معلمــان همــه تــاش‬ ‫خــود را بــرای شــکوفایی و ارتقــای کیفیــت‬ ‫اموزش وپــرورش خصوصــا در عصــر کرونــا‬ ‫بــکار گرفتنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ا گــر امــروز بتوانیم‬ ‫حتــی یکــی از مشــکالت دانــش امــوزان را‬ ‫برطــرف کنیــم کار بزرگــی انجــام داده ایــم‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره بــه خدمــات ارزنــده قاســم احمدی‬ ‫الشــکی به عنــوان معــاون حقــوق وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش در اتخــاذ ســند بــرای امــاک‬ ‫اموزش وپــرورش کل کشــور گفــت‪ :‬اســناد‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 60‬درصــد امــاک اســتان تحصیل‬ ‫نشــده بود که در حــال حاضر برای ‪ 650‬فقره‬ ‫تحصیل ســند پیش بینی شــده اســت‪ .‬در پایان‬ ‫به رســم یادبود از دبیران دبیرســتان دوره اول‬ ‫و دوم فرزانــگان نوشــهر توســط معــاون وزیــر‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫مازنــدران و مدیــر اموزش وپــرورش شهرســتان‬ ‫نوشــهر‪ ،‬بــا اهــدای لــوح ســپاس و هدایایــی‬ ‫ارزنــده تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫افتتاح مدرسه ‪ ۶‬کالسه برکت شهدای سیمرغ‬ ‫بــا حضــور اســتاندار مازنــدران و مدیــرکل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان‪،‬‬ ‫مدرســه هوشــمند شــش کالســه «برکــت‬ ‫شــهدای ســیمرغ» افتتــاح شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫پایــگاه خبــری هم وطن‪ ،‬بــا حضور دکتر حاج‬ ‫احمــد حســین زادگان اســتاندار مازنــدران‪،‬‬ ‫مهنــدس جهانیــان مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه‬ ‫و تجهیــز مــدارس اســتان و تنــی چنــد از‬ ‫مسئوالن اســتانی و شهرستانی‪ ،‬مدرسه شش‬ ‫کالســه برکت شــهدای ســیمرغ افتتاح و مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪ .‬جهانیان در حاشــیه‬ ‫افتتــاح ایــن پــروژه گفــت‪ :‬مدرســه ابتدایــی‬ ‫‪ ۶‬کالســه بــا زیربنــای ‪ ۸۵۷‬متــر فضــای‬ ‫اموزشی‪ ،‬ســرویس بهداشتی‪ ،‬ابخوری‪ ،‬بوفه‬ ‫و ســرایداری‪ ۱۶۲۰ ،‬متــر محوطه ســازی و‬ ‫‪ ۱۶۰‬متــر دیوارکشــی احداث شــده اســت‪ .‬او‬ ‫هزینــه ســاخت این مدرســه را هفــت میلیارد‬ ‫تومــان اعــام کــرد و افــزود‪ :‬هوشــمند شــدن‬ ‫مدارس در اولویت های نوســازی است‪ ،‬همه‬ ‫کالس های پایه ششــم مقاطع ابتدایی و کلیه‬ ‫پایه هــای مقاطــع متوســطه اول و دوم کــه‬ ‫توســط نوسازی مدارس ساخته می شوند‪ ،‬به‬ ‫امکانــات هوشــمند مجهز هســتند‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش دانــش امــوزان بــا اســتفاده از‬ ‫امکانــات نویــن و تجهیــز کالس هــای مدارس‬ ‫بــه ُبــرد هوشــمند پیش نیــاز ورود بــه دنیــای‬ ‫فناوری هــای جدید و کتاب هــای الکترونیکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتصاب جدید در شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق مازندران‬ ‫مازنــدران منصوب شــد‪ .‬حســینی دانش اموخته‬ ‫ارشد برق قدرت باسابقه مدیریتی چون معاون‬ ‫هماهنگــی؛ سرپرســت معاونــت بهر هبــرداری؛‬ ‫مدیــر دفتــر نظارت بــر بهر هبــرداری و مدیر امور‬ ‫برق شمال ساری در شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫اســت‪ .‬او پیش ازایــن به عنــوان قائم مقــام‬ ‫مدیرعامــل در این شــرکت مشــغول به خدمت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اژیر خطر در معادن استان‬ ‫بیش از ســه هــزار کارگر در معــادن ناایمن‬ ‫مازنــدران کار می کننــد و هرلحظــه خطــر بــروز‬ ‫حادث ـه ای نظیــر یــورت و طــزره جــان انــان را‬ ‫تهدیــد می کنــد‪ .‬از مجموع ‪ ۲۵۰‬معدن اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ۵۰ ،‬معدن زغال ســنگ بوده که تنها‬ ‫‪ ۳۲‬معدن فعال و بیشتر این معادن ناایمن و‬ ‫خطرزا هستند‪ .‬از مجموع کارگران معادن هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر در تونل های زغال سنگ و در اعماق‬ ‫زمین کار می کنند و بیشتر این معادن غیر ایمن‬ ‫و غیراستاندارد هستند و هرلحظه احتمال بروز‬ ‫حوادثی نظیر یورت و طزره وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ارتقــای دانــش ایمنــی‪،‬‬ ‫اشــنایی بــا مبانــی ایمنــی‪ ،‬افزایــش تمرکــز در‬ ‫کارگا ههــای پرخطــر‪ ،‬کاهــش خطــرات ناشــی‬ ‫از حــوادث ازجملــه الزامــی اســت کــه در‬ ‫تهــای معدنــکاری بایــد موردتوجه قرار‬ ‫فعالی ‬ ‫گیــرد‪ .‬در حال حاضر ‪ ۵۰‬معدن زغال ســنگ در‬ ‫استان دارای مجوز هستند و ایمنی این معادن‬ ‫مطالبــه کارگــران و مــردم مناطــق مختلــف‬ ‫کشفعرضهخارج‬ ‫از شبکه‪ 17‬هزار قطعه مرغ‬ ‫تخلــف عرضــه خــارج از‬ ‫واحدهــای متخلــف پرونــده‬ ‫شــبکه ‪ 17000‬قطعــه مــرغ‬ ‫بــه ارزش بیــش از ‪ 6‬میلیــارد‬ ‫توســط بازرســان ســازمان‬ ‫ریــال تشکیل شــده اســت‪ .‬او‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن پرونده ها جهت‬ ‫مازنــدران کشــف گردید‪ .‬به‬ ‫صــدور رای به اداره تعزیرات‬ ‫حسینقلی قوانلو‬ ‫گــزارش هم وطن؛ حســینقلی‬ ‫حکومتی ارسال شــده اســت‪.‬‬ ‫قوانلــو رئیــس ســازمان‬ ‫قوانلو تاکید کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مازنــدران بــا عزیــز مازندرانی در صورت مشــاهده هرگونه‬ ‫اعــام این خبر گفت‪ :‬بازرســان این ســازمان تخلف اقتصادی از قبیل فروش اجباری کاال‪،‬‬ ‫در بازرســی از ســه واحــد مرغــداری موفــق گران فروشــی‪ ،‬عدم درج قیمت‪ ،‬عدم صدور‬ ‫بــه کشــف عرضــه خــارج از شــبکه ‪ 17‬هــزار فاکتــور‪ ،‬احتکار و ‪ ...‬مراتب را به تلفن ‪124‬‬ ‫قطعه مرغ شــده اند‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬برای این اطالع دهند‪.‬‬ ‫جذب بیش از ‪ 60‬هزار مشترک جدید‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ســید کاظم حسینی کارنامی سرپرست شرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق مازندران شــد‪ .‬در پــی انتصاب‬ ‫ســپری مدیرعامــل ســابق شــرکت توزیــع نیروی‬ ‫برق مازندران به عنوان مشــاور هوشــمند ســازی‬ ‫توزیــع بــرق تهران بزرگ درطی حکمی از ســوی‬ ‫متولــی زاده رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توانیــر؛ ســید کاظــم حســینی کارنامــی‬ ‫به عنــوان سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مازندران است تا از تکرار حوادثی نظیر یورت‬ ‫و طــزره جلوگیــری شــود‪ .‬جعفر خطی مســئول‬ ‫شــورای هماهنگــی بیمــه در مازنــدران بابیــان‬ ‫اینکه بیمه مســئولیت درگذشــته نه چندان دور‬ ‫موردتوجــه قــرار نمی گیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬مســئولیت‬ ‫کارفرما برابر اشــخاص ثالث و کارگران ازجمله‬ ‫مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره به اهمیــت کار معدنکاری و ضرورت‬ ‫تامیــن ایمنــی در ایــن واحدهــا یــاداور شــد‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد کارفرمایــان دارای بیمــه مســئولت‬ ‫هســتند و اســتقبال واحدهــای معدنــی از ایــن‬ ‫نوع بیمه ها بیشــتر اســت و به دلیل حساسیت‬ ‫کار معــدن‪ ،‬تقاضا برای بیمه مســئولیت وجود‬ ‫دارد‪ .‬او بــا عنــوان اینکــه در بیمــه مســئولیت‬ ‫حــوزه معــدن پنــج نــوع خدمــت موردتوجــه‬ ‫قــرار می گیــرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید به مســئولیت‬ ‫بیم ـه ای در واحدهــای معدنــی توجــه ویژه ای‬ ‫کــرد‪ .‬غیــر ایمــن بــودن معــادن مازنــدران و‬ ‫فعالیــت شــمار قابل توجهــی در ایــن واحدها‪،‬‬ ‫ضــرورت توجــه بــه ایمنــی کارگا ههــا را در این‬ ‫واحدهــای پرخطــر الزامــی می ســازد‪ ،‬مجتبــی‬ ‫مرتضوی رئیس ســازمان نظام مهندسی معادن‬ ‫مازنــدران دربــاره وضعیــت ایمنــی معــادن‬ ‫اســتان افزود‪ :‬با توجه به خطرزا بودن معادن‬ ‫لســنگ متاسفانه با مشــکل عدم ایمنی در‬ ‫زغا ‬ ‫ایــن معــادن روبــرو هســتیم‪ .‬او بابیــان اینکــه‬ ‫وضعیــت معادن اســتان خوب نیســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه وقتی اتفاقی رخ می دهد مســئوالن‬ ‫و دس ـت اندرکاران تالش می کننــد به اقداماتی‬ ‫دست زنند و پس از مدتی فراموش می شود‪.‬‬ ‫او بــا عنــوان اینکــه متولــی معــدن ســازمان‬ ‫صمــت اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بااینکــه معــادن‬ ‫روباز و زیرزمینی وضعیت ایمنی خوبی ندارند‬ ‫و توســط مســئوالن فنــی و ایمنــی‪ ،‬اعالم خطر‬ ‫شــده اســت‪ .‬مرتضوی با اظهار اینکه اقدامات‬ ‫الزم طبــق ائین نامه هــا بــرای ایمنــی معــادن‬ ‫صــورت نمی گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد بخشــی از‬ ‫درامد معادن صرف ایمنی شــود و بروز حادثه‬ ‫دل خراشــی می تواند فاجعه ایجاد کند‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان نظام مهندســی معــادن مازنــدران بــا‬ ‫عنــوان اینکــه نشــانه های بــروز حوادثــی نظیر‬ ‫یورت و طزره دیده می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی‬ ‫معــادن کارگران زیادی مشــغول کار هســتند و‬ ‫وضعیت نگران کننده است‪.‬‬ ‫بازرســی از معــادن پرخطــر بــرای کاهــش‬ ‫حــوادث ازجملــه برنامه هــای راهبــردی اداره‬ ‫تعــاون بــه شــمار م ـی رود و کامــران اصغــری‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران با اشــاره به تشــدید‬ ‫بازرس ـی ها توســط بازرســان از معــادن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اقدامــات صورت گرفته و بازرس ـی ها‬ ‫منجــر بــه کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بــروز حــوادث‬ ‫شــده اســت‪ .‬او بــا تاکید بــر توجه بــه موازین‬ ‫ایمنی در معادن افزود‪ :‬وضعیت گاز سنجی‪،‬‬ ‫ایمنــی تونل هــا‪ ،‬نحــوه هوادهــی ازجملــه‬ ‫مســائلی اســت که در معادن باید موردتوجه‬ ‫و ارزیابــی قــرار گیــرد تــا از بــروز حــوادث‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان مازندران‬ ‫یشــود‬ ‫اســت کــه پیش بینی م ‬ ‫در ســال ‪ 99‬توانســت بیــش از‬ ‫در صــورت رفــع موانع و تامین‬ ‫‪ 60‬هزار مشترک جدید را جذب‬ ‫اعتبارات الزم بالغ بر ‪ 100‬روســتا‬ ‫نماید‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫با‪ ۴۵‬تا‪ ۵۰‬هزار مشترک جدید‬ ‫هم وطن‪ ،‬حمــزه امیرتیموری‪،‬‬ ‫از نعمت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫حمزه امیرتیموری‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران‬ ‫شوند‪ .‬او افزود‪ :‬طرح گازرسانی‬ ‫گفت‪:‬پارسالباوجودتنگناهای‬ ‫به ‪ 400‬روســتای کم خانوار هم‬ ‫مالــی دولت و افزایــش هزینه اجــرای پروژه ها‪ ،‬در مرحلهمطالعهقرار دارد‪.‬سرپرستشرکت گاز‬ ‫گازرســانی به ‪ ۷۸‬روستا تکمیل و مشعل گاز در مازندران مهم ترین معضل در اجرای طرح های‬ ‫این روســتاها روشن شــد‪ .‬او هزینه گازرسانی به گازرســانی در اســتان را لوله گــذاری در حاشــیه‬ ‫این روستاها را سه هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال اعالم جاده های اصلی و فرعی منتهی به داخل بافت‬ ‫کرد‪،‬افزود‪:‬درمجموعسال گذشتهبالغ بر‪ 60‬هزار روســتایی برشــمرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه برای‬ ‫مشترک شهری و روستایی مازندران از نعمت گاز عملیــات لوله گــذاری و نصب علمــک در داخل‬ ‫طبیعی برخوردار شــدند‪ .‬سرپرســت شرکت گاز روســتاها با همکاری مسئولین و مردم‪ ،‬کارها با‬ ‫مازنــدران بــا اعالم این که در حــال حاضر ‪ 2‬هزار سرعت انجام می شود‪ .‬او با اعالم این که تمامی‬ ‫و ‪ 361‬روســتای اســتان از نعمــت گاز طبیعــی روســتاهای واقع در مناطق جلگه ای و ســاحلی‬ ‫برخوردار هســتند‪ ،‬اظهار داشــت‪ 8 :‬شهر و یک مازندران از گاز طبیعی برخوردار هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هــزار و ‪ 100‬روســتا مازنــدران در دولت یازدهم و در حال حاضر ‪ ۸۰‬درصد روســتاهای کوهپایه ای‬ ‫دوازدهــم گازدار شــدند‪ .‬امیرتیمــوری همچنین اســتان نیز به شــبکه گاز طبیعی متصل شدند و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر عملیات گازرســانی برنامه برای گازرسانی به بقیه روستاهای واجد‬ ‫به‪ ۱۸۴‬روستای مناطق کوهستانی در حال اجرا شرایط هم تدوین و در دست اقدام است‪.‬‬ ‫تحققشعار سالبااجرایبرنامه هاىجدید‬ ‫سازمانبنادر و دریانوردى‬ ‫معــاون امــور بنــدرى‬ ‫دریانــوردى بــه طــرح صنایــع‬ ‫و اقتصــادى ســازمان بنــادر‬ ‫تولیــدی و تبدیلــی اشــاره کرد‬ ‫و دریانــوردى در تشــریح‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬در صنایعــی‬ ‫برنام ههــاى ایــن ســازمان در‬ ‫تولیــدی بــا انتقــال مــواد اولیه‬ ‫بــه بندر‪ ،‬محصــوالت تولیدی‬ ‫حــوزه بنــدرى و اقتصــادى فرهادمنتصرکوهسارى‬ ‫به منظــور تحقــق شــعار ســال‬ ‫ان صنعــت بــه مراکــز مصرف‬ ‫‪ ١٤٠٠‬به ویژه در پسکرانه بنادر‪،‬‬ ‫نهایــی ارســال یــا به عنــوان‬ ‫گفت‪:‬طرح هاىسرمایه گذاریبندرى‪،‬طرح هاى کاالهای واسطه ای در سایر صنایع مورداستفاده‬ ‫صنایــع تولیــدی و تبدیلــی محورهــاى اصلــى قرار می گیرد و حداقل از یک سو به حمل ونقل‬ ‫تعریف شده در اینزمینه است‪.‬‬ ‫دریایی ان بندر وابســته هســتند‪ .‬کوهسارى با‬ ‫به گزارش به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬رابطه با برنامه هاى تعریف شده به منظور مانع‬ ‫فرهاد منتصر کوهسارى در رابطه با برنامه های زدایــی در حــوزه صنعــت و تولیــد‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫حــوزه بنــدرى و اقتصــادى ایــن ســازمان در ســازمان بنادر و دریانوردى با اجرای بسته های‬ ‫راستای تحقق شعار سال ‪ ١٤٠٠‬مبنى بر «تولید‪ ،‬حمایتی‪ ،‬ارائه تسهیالت‪ ،‬تهیه انواع قراردادها‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی هــا» به ویــژه در ازجملــه قــرارداد ســرمایه گذاری بهره بــرداری و‬ ‫پســکرانه بنادر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ســازمان بنادر و مدیریــت بنادر به روش ســاخت بهره برداری و‬ ‫دریانوردی در طرح هاى مختلفى را مدنظر قرار انتقــال (‪ )BOT‬و جــذب ســرمایه های داخلــی‬ ‫داده اســت که شــامل طرح هاى سرمایه گذاری و خارجــی از طریــق ایجاد فرصت های رقابتی‬ ‫بنــدرى‪ ،‬طرح هــاى صنایــع تولیــدی و تبدیلــی ســرمایه گذاری در بنــادر حرکــت می کنــد‪ .‬او‬ ‫اســت و عــاوه بــر ایــن اقدامــات مختلفــى در بابیــان اینکه افزایش ترافیک دریایی از طریق‬ ‫راستاىپشتیبانىومانعزداییبه منظور توسعه استقرار فعالیت های مبتنی بر تولید از راه دریا‪،‬‬ ‫و تســهیل فعالیت هــاى صنعتــى و تولیــدى در ارتقای بهره وری تاسیســات و تجهیزات بندری‬ ‫پســکرانه بنــادر تعریف شــده اســت‪ .‬او ادامه‪ :‬و دریایی به منظور افزایش ســطح تولید کشور‬ ‫در حــوزه ســرمایه گذاری بنــدرى‪ ،‬طرح هایــی هم از دیگر موضوعاتی است که سازمان بنادر‬ ‫به صورتمستقیموغیرمستقیمموجبتوسعه پیگیری خواهد کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان بنادر‬ ‫وتسهیلفعالیت هایبندریودریاییمی شوند همچنین در مســیر بهبود شاخص های تولیدی‬ ‫کــه شــامل احــداث یــا تامیــن زیرســاخت های و اقتصادی‪ ،‬افزایش اشــتغال زایی‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫تهــای تولیدی و اقتصــادى و برقراری‬ ‫بندری‪ ،‬مراکز خدماتی‪ ،‬لجستیکی و پشتیبانی‪ ،‬از فعالی ‬ ‫فعالیت هــای ارزش افــزوده‪ ،‬مخــازن نگهداری ارتبــاط تجارت بین المللــی و تحرک در اقتصاد‬ ‫فراورده هــای نفتــی و روغــن خوراکی‪ ،‬ســیلوی منطقه ای‪ ،‬تولید و پردازش کاال‪ ،‬انتقال فناوری‬ ‫نگهداریغالت‪،‬انبارهایعمومی‪،‬سردخانه ها صادرات مجدد و گســترش ترانزیــت کاال را در‬ ‫و تامیــن تجهیزات اســتراتژیک اســت‪ .‬معاون راســتاى حــذف موانــع و پشــتیانى از تولیــد در‬ ‫امــور بنــدرى و اقتصــادى ســازمان بنــادر و حوزه بندرى و اقتصادى حرکت مى کند‪.‬‬ ‫رعایتمقرراتساختمانیدر‬ ‫ساخت وسازهایسطحشهرضروریاست‬ ‫شــهردار ســاری بــر لــزوم‬ ‫ساخت وســازها از ضروریــات‬ ‫رعایت مقررات ســاختمانی در‬ ‫اســت و قطعــا بــا تخلفــات و‬ ‫ساخت وســازهای ســطح شهر‬ ‫ساخت وســازهای غیرمجــاز‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬بــه گــزارش موج‪،‬‬ ‫برخورد قانونــی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫جوادطالبیدر جلسهبااعضای‬ ‫شــهردار ســاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫جواد طالبی‬ ‫هیئت مدیرهوجمعیازاعضای‬ ‫اهمیت جایگاه انبوه ســازان در‬ ‫انجمنصنفیانبوه سازانمسکناستانمازندران شــهر بی بدیــل اســت و با همراهــی و به کمک‬ ‫بــا اشــاره به فرمایش رهبری مبنی بــر نام گذاری شما تالش می کنیم مجموعه شهرداری در مسیر‬ ‫ســال ‪ 1400‬به عنوان ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و بهتــری قــرار گیــرد‪ .‬او بــا اشــاره به لــزوم رعایت‬ ‫مانع زدایی ها اظهار داشــت‪ :‬همه تالش کنیم مقررات ســاختمانی در ساخت وسازهای سطح‬ ‫بــا رعایــت قوانیــن و در چارچــوب ضوابــط بــا شهر گفت‪ :‬رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی‬ ‫همکاریباهمبتوانیممنویاترهبریراعملیاتی در ساخت وســازها‪ ،‬در پیشرفت و توسعه مرکز‬ ‫کنیــم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬رعایت اصول شهرســازی در استان نقش‪ ،‬مهم و موثری دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 15‬دستگاهاتوبوسنوبااعتبار ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومانیواردناوگانمی شود‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫دســت اقــدام انتظــار داریــم‬ ‫کرج از انعقاد قرارداد خریداری‬ ‫کــه رونــد توســعه و ابادانــی‬ ‫‪ ۱۵‬دســتگاه اتوبــوس نــو بــا‬ ‫کالن شهر کرج قربانی مباحث‬ ‫اعتبــار ‪ ۶۰‬میلیــارد تومانی خبر‬ ‫انتخاباتی نشود و باید کارهای‬ ‫داد و گفــت‪ :‬تــاش بــرای رفع‬ ‫نیمه تمام تعیین تکلیف شوند‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫کمبودهــای ناوگان حمل ونقل‬ ‫و طرح هایی که قابلیت افتتاح‬ ‫همگانــی در دســتور کار قــرار‬ ‫تــا شــهریورماه رادارنــد‪ ،‬امــاده‬ ‫دارد و بــرای چندمیــن مرحلــه شــاهد تزریــق بهر هبــرداری گردند‪ .‬انچه باید بر تمام مســائل‬ ‫اتوبوس های نو به خطوط پر رفت وامد هستیم‪ .‬ارجحیت داده شود این مسئله کلیدی است که‬ ‫بــه گزارش رویــداد امروز‪ ،‬اکبر ســلیم نژاد با مدیریت شهری محل خدمت و نوکری است نه‬ ‫اعالم این خبر در جمع خبرنگاران حوزه شورای سیاست زدگی و بی اخالقی‪.‬‬ ‫اســامی شــهر کــرج اظهــار داشــت‪ :‬مهم تریــن‬ ‫ســلیم نژاد خطاب بــه نامزدهای انتخابات‬ ‫دغدغــه کنونی مــا بــرای روا نســازی ترافیک و تصریح کرد‪ :‬تخریب عملکردها ادبیات مناسبی‬ ‫کاهش الودگی هوا بهره برداری از فاز یک خط برای ورود به عرصه انتخابات نیست و پیشنهاد‬ ‫دو قطار شــهری اســت کــه اکنون بــا ‪ ۹۵‬درصد بنده به افرادی که انصاف و عدالت را در نقدها‬ ‫پیشرفت فیزیکی در مرحله حساسی قرارگرفته رعایت نمی کنند و یک جانبه به کرسی قضاوت‬ ‫اســت و ب ـه زودی ایســتگاه های ‪ F‬تــا ‪ K‬امــاده می رونــد این اســت کــه کارنامه عملکــرد خود‬ ‫مســافر گیــری م ‬ ‫نطــور برنامه هایشــان بــرای برون رفــت‬ ‫یشــوند کــه نمــادی از جدیت و همی ‬ ‫شــورای پنجم کــرج در تحقــق وعده های خود از مشــکالت شــهری را بــرای مردم بیــان کنند و‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــعارهای عمــل نشــدنی را ویتریــن گفته های‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی از موضوعاتی که این روزها انتخاباتی خود قرار ندهند‪.‬‬ ‫به جد پیگیری می شود بحث خریداری و نصب‬ ‫رئیــس شــورای شــهر کــرج بــا اشــاره بــه‬ ‫ســطل زباله های مکانیزه به منظور ســاماندهی رهنمودهــای ای ـت اهلل حســینی همدانــی‪،‬‬ ‫عملیــات جم ـع اوری زبال ههــا از ســطح شــهر موضع گیری های صریح ایشان را فصل الخطاب‬ ‫است‪ ،‬متاسفانه رضایتمندی شهروندان و منافع دانســت و اظهار کرد‪ :‬شــورای اســامی شــهر و‬ ‫بهداشــتی و زیست محیطی شهر قربانی اجرای شــهرداری همــواره به دغدغ ههــا و توصیه های‬ ‫طرحی کارشناسی نشده گردید و با جمع اوری عالمانــه امام جمعــه محتــرم شــهر توجــه ویژه‬ ‫مخازن زباله از مقابل ساختمان ها شاهد نوعی داشته است و امیدواریم شورای اینده در مسیر‬ ‫شلختگیونازیباییهستیم کهنه تنهامشکالت توصیه های ایشــان مبنی بــر ورود افراد کارامد‪،‬‬ ‫را کاهــش نــداد بلکه دغدغ ههــای جدیدی نیز اصلح‪ ،‬انقالبی‪ ،‬جوان‪ ،‬متخصص و متعهد به‬ ‫تولیــد کرد‪.‬ایــن مســئول تصریح کــرد‪ :‬با توجه پارلمانــی محلی شــکل بگیرد‪ ،‬حقیقتــا باید به‬ ‫بــه پیشــرفت فیزیکــی پروژ ههــای عمرانــی در وجودشانافتخار کنیم‪.‬‬ ‫واکسیناسیون‪ ۷۰‬تا‪ ۷۵‬ساله ها در قم‬ ‫به زودیاغاز می شود‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت‬ ‫گرو ههــای قبلــی اولوی ـت دار‬ ‫اســتان قم از اغــاز قریب الوقوع‬ ‫فراخوان شــده نیز در دستور کار‬ ‫واکسیناســیون افــراد ‪ ۷۰‬تــا ‪۷۵‬‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس مرکــز بهداشــت‬ ‫ســال خبــر داد و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اســتان قــم همچنیــن قــم را در‬ ‫خوشبختانه بستری های روزانه‬ ‫شــرایط فعلــی دارای ‪ ۴‬مرکــز‬ ‫محبی‬ ‫سیامک‬ ‫کرونایی در استان رو به کاهش‬ ‫واکسیناسیون با ‪ ۱۳‬تیم مستقر‬ ‫اســت‪ .‬ســیامک محبــی بابیان‬ ‫در این مراکز دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫ای ‬ ‫نکــه از حدود ‪ ۱۱‬هزار نمونه گیری انجا مشــده این تعداد مرکز و تیم در مقایسه با دیگر استان ها‬ ‫در هفتــه اخیر‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مورد مثبت و از میانگین کشوری پایین تر است و ازاین رو نیاز‬ ‫بودهاستاظهار کرد‪:‬خوشبختانهبا کاهشروند به تاســیس و تجهیز مراکز بیشــتر به ویژه پس از‬ ‫بستری های روزانه کرونایی در استان‪ ،‬شاهد سیر شروع واکسیناســیون عمومی احساس می شود‪.‬‬ ‫نسبتا نزولی شیوع این بیماری در استان هستیم‪ .‬محبــی بــا اشــاره بــه این که ب ـه زودی بخشــی از‬ ‫او درعی ‬ ‫نحــال تصریــح کرد‪ :‬البته یــک امار کلی مصالی قم به عنوان مرکز شماره‪ ۵‬واکسیناسیون‬ ‫درباره قم بیانگر ان است که تعداد ازمایش های در اســتان تجهیــز و راه اندازی خواهد شــد تاکید‬ ‫انجام شده در هر‪ ۱۰۰‬نفر جمعیت استان‪ 11/9،‬و کــرد‪ :‬ترس و عدم اعتماد برخی ســالمندان برای‬ ‫تعدادبیمارشناسایی شدهنیز‪ 2/8‬نفربودهاست مراجعه جهت واکسیناسیون یکی از چالش های‬ ‫کــه ایــن امر نشــان می دهد همچنان بخشــی از امــروز و بیانگــر ضــرورت تشــویق و ترغیب انان‬ ‫جامعهاستانمستعددرگیرشدنبا کروناهستند برای واکســینه شــدن اســت کــه این امــر باید بر‬ ‫که باید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و البته اساس شیوه های مختلف اطالع رسانی و با تبلیغ‬ ‫ســرعت بیشــتر در انجام واکسیناســیون مراقب از ســوی چهره ها و همچنین تمرکز بر این نکته‬ ‫باشیم وارد پیک پنجم کووید‪ ۱۹‬نشویم‪ .‬معاون که واکسیناســیون های انجا مشــده بدون عارضه‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین بودهاستدنبالشود‪.‬معاونبهداشتیدانشگاه‬ ‫درباره رنگ بندی کرونایی در داخل استان گفت‪ :‬علوم پزشکی قم سپس درباره اخرین امار رعایت‬ ‫این رنگ بندی نشان از بهتر شدن وضعیت کلی شــیوه نامه های بهداشــتی در اصنــاف‪ ،‬مشــاغل‬ ‫دارد‪ ،‬اما همچنان مناطقی مانند شهرک قدس و و اماکــن مختلــف قم گفــت‪ :‬صنایــع و اصناف‬ ‫شهرک مهدیه ازنظر شیوع بیماری کرونا به عنوان مربوطــه‪ ،‬جایگا ههــای ســوخت‪ ،‬ارامســتان ها‪،‬‬ ‫منطقــه قرمــز در رنگ بنــدی داخلــی شــناخته پایانه های مسافربری درون و برون شهری‪ ،‬حرم‬ ‫می شوند‪.‬محبیبااشارهبهاین کهتالشمی شود مطهــر حضرت فاطمه معصومه (س)‪ ،‬مســجد‬ ‫لهــا و مســافرخانه ها‪،‬‬ ‫تا در هفته جاری‪ ،‬واکسیناسیون افراد ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬مقــدس جمکــران‪ ،‬هت ‬ ‫یهــا‪ ،‬ابمیــوه و بستنی فروش ـی ها‪،‬‬ ‫سال هم اغاز شود اذعان کرد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۲۴‬نانوای ‬ ‫تهــا‪ ،‬رســتوران ها و اغذیه فروش ـی ها‬ ‫هزار دز واکسن کرونا در استان به افراد اولویت دار کافی ن ‬ ‫فراخوانشدهتزریق شده کهخوشبختانهعارضه ازجملهمواردیهستند کهرعایتشیوه نامه های‬ ‫جدی در بین این افراد مشــاهده نشــده اســت‪ .‬بهداشــتی در ا نهــا کمتــر از ‪ ۷۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫او بابیــان این که حــدود ‪ ۱۲‬هزار واکســن دپو در او ادامــه داد‪ :‬درصــد رعایــت محدودی ‬ ‫استان وجود دارد یاداور شد‪ :‬در هفته های اخیر‪ ،‬کرونایی بر اســاس رنگ بندی نارنجی فعلی نیز‬ ‫برخی مســئوالن و گروه های شغلی درخواست در برخــی مشــاغل مانند ارایشــگاه ها واقعا کم‬ ‫نحــال که برخــی اماکن ورزشــی و‬ ‫داشــته اند کــه درروند واکسیناســیون در اولویت اســت‪ ،‬درعی ‬ ‫قــرار بگیرند که از ان ها می خواهیم اجازه دهند تفریحیهممتاسفانههمچنانبهفعالیتخود‬ ‫مالک واکسیناسیون‪ ،‬همان موارد مطرح شده در ادامه می دهند‪ .‬رئیس مرکز بهداشت استان قم‬ ‫سندملیواکسیناسیونباشد‪.‬محبیسپسانجام افزود‪ :‬اخرین امار استفاده عمومی از ماسک در‬ ‫واکسیناســیون در مناطق روســتایی سلفچگان‪ ،‬بین مردم اســتان بیانگر ان است که حداکثر ‪۷۰‬‬ ‫دستجرد‪ ،‬کهک‪،‬پاچیان‪،‬قلعهچموقاهانرادر درصدمردمقماز ماسکاستفادهمی کنند‪،‬ضمن‬ ‫دستور کار اعالم کرد و گفت‪ :‬ضمن فراخوان های ان که استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی‬ ‫جدیدبرایواکسیناسیونافرادسالمند‪،‬لکه گیری نیز حداکثر‪ ۶۶‬درصد است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه های استان همدان در گفتگو با رویداد امروز‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهروندان رعایای مدیران نیستند‬ ‫زهــرا خوانچــه ســپهر‪-‬رویداد امــروز‪ :‬مســعود‬ ‫پورصالحــی‪ ،‬حقوقــدان و رئیــس انجمن صنفی‬ ‫مدیــران رســانه های اســتان همــدان در گفتگو با‬ ‫خبرنگار ما با اشــاره به اینکه شــهروندان رعایای‬ ‫مدیــران نیســتند با طــرح موضوع حق بر شــهر و‬ ‫اینکه شــهر انچه هســت و انچه باید باشــد‪ ،‬به‬ ‫موضوعاتــی همچون شــهروند کیســت؟ حقوق‬ ‫شهروندی کدام است؟ کجا می توان در پی این‬ ‫یپــردازد؟ و‬ ‫حقــوق بــود؟ حق بر شــهر به چه م ‬ ‫همین طور پرس ـش هایی که امــروز در عالی ترین‬ ‫مدارج در این زمینه موردبحث است‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬نفعــی کــه ازنظــر حقوقــی‬ ‫تشــده را حــق تعریــف کرده انــد‪ ،‬برخــی‬ ‫حمای ‬ ‫نیــز حــق را از اختیارهــای شــخص معنــا کرده اند‬ ‫حال حقیقی باشــد یــا حقوقی‪ .‬شــهروندی‪ ،‬یک‬ ‫موقعیت عضویت اســت که شــامل مجموعه ای‬ ‫از حقــوق و وظایــف و تعهــدات اســت و بــر‬ ‫برابری عدالت و استقالل داللت دارد‪ .‬همچنین‬ ‫اصطالح حقوق شــهروندی برای نخستین بار در‬ ‫فروردین ‪ 1383‬وارد نظام حقوقی ایران شد‬ ‫ناگفته نماند در بسیاری از تعالیم دینی ما نیز‬ ‫بر نقش و جایگاه انسان و احترام به حقوق او با‬ ‫رویکرد عدالت محوری در راســتای تکریم انسان‬ ‫سفارش شده است‪.‬‬ ‫حق بر شهر به دنبال نظارت بر شهر است‬ ‫رشــد شهرنشــینی و تامالتی که در این حوزه‬ ‫بــرای دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی بــه میان‬ ‫امده است موضوعی را تحت عنوان حق بر شهر‬ ‫موردتوجه قرار داده است‪ ،‬به صورت کلی انچه‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهد حق بر شــهر به دنبال‬ ‫دســتیابی به نظارت بر شــهر اســت‪ .‬این حق به‬ ‫دنبال مشارکت شهروندان در امور شهری است و‬ ‫شهر را متعلق به شهروندان می داند‪.‬‬ ‫امــروز فضاهایــی شــهری ازجمله شــکل گیری‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی (کــه در پــی ارتقــای‬ ‫محیطــی کــه در ان زیســت می کننــد هســتند)‪،‬‬ ‫شکل گیری سمن هایی که در پی ارتقای وضعیت‬ ‫موضوعــات مختلــف فضاهــای شــهری از حفــظ‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬میراث فرهنگی و رفع معضالت‬ ‫ترافیکــی‪ ،‬گذرانــدن اوقــات فراغتــی کیفــی‪،‬‬ ‫تقویت مراکز بهداشتی درمانی‪ ،‬حمایت از زنان‬ ‫بی سرپرســت یــا بد سرپرســت و تامین مســکنی‬ ‫شایســته و ‪ ...‬هســتند دلیلــی اســت بــر اینکــه‬ ‫نســازی نیازهای مدنی‬ ‫شــهروندان در پی همسا ‬ ‫خــود با فضاهای شــهری هســتند و تحت عنوان‬ ‫حق بر شهر به دنبال مراقبت از شهر هستند‪.‬‬ ‫بــا تحقــق شــرایط ایــده ال حکمرانی خوب‬ ‫یتــوان بــه ســازنده و اثرگــذار بــودن تعامــل‬ ‫م ‬ ‫شهروندان و مدیریت شهری ناظر بود که نتیجه‬ ‫ان کاهش مسائل شهری است‬ ‫سرمایه داران یا بی خانمان ها‪ ،‬حق با‬ ‫کیست؟‬ ‫رشــد ســرمایه داری و انباشت سرمایه از سوی‬ ‫صاحبــان ســرمایه در فضاهــای شــهری بســیار‬ ‫تاثیرگــذار بوده اســت‪ ،‬امــا به عنوان مثــال زمانی‬ ‫که کسانی می توانند اقدام به ساخت وساز هایی‬ ‫که منجر به افزودن سرمایه ان ها می شود دارای‬ ‫حق باشــند به همــان میزان نیز افــراد ضعیف از‬ ‫منظر مالی و فاقد مسکن نیز دارای حق هستند‬ ‫و در ایــن مقطــع یعنــی حقوق برابــر چه اتفاقی‬ ‫می افتد خواهید گفت انکه قدرت بیشتری دارد‬ ‫و از اینجاست که جامعه بشری در مبارزه ای برای‬ ‫نظارت بر شــهر و اقدا م الزم در این حوزه تحت‬ ‫عنوان حقوق شهروندی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در ایــن مســیر بایــد ســازوکارهای مرتبــط و‬ ‫شــفاف بــه حقــوق شــهروندی از ســوی دولــت‬ ‫تعریــف شــود تــا شــهروندان بتوانند بــه ارزیابی‬ ‫و نقــادی بپردازنــد و نظاره گــر صــرف نباشــند و‬ ‫شناخت از این حقوق می تواند شهروندانی اگاه‬ ‫و مطلع را پرورش دهد‪.‬‬ ‫اندیشــمندان حــق بــر شــهر را دارای‬ ‫مولفه هایی همچون حکمروایی شهری (در نظر‬ ‫گرفتــن تعالــی شــهروندان و شــهر و عرصه هــای‬ ‫عمومی و خصوصی)‪ ،‬ســرزندگی شهری (ایجاد‬ ‫امنیــت و برابــری و راحتــی بــرای همــگان)‪،‬‬ ‫دسترســی فضایــی (دسترســی شــهروندان بــه‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات و تفریح) و شمولیت اجتماعی‬ ‫(کارگــران‪ ،‬زنــان و مهاجــران) که بــرای ان اراده‬ ‫جمعی نیاز است‪.‬‬ ‫پــس حکمرانــی مطلــوب در ایــن حــوزه باید‬ ‫زمینه مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را ایجاد‬ ‫و شــهروندان نیــز در ایــن حــوزه مراقــب و ناظــر‬ ‫باشــند و نســبت به مولفه های مطرح در حق بر‬ ‫شهر و دستیابی به ان بی تفاوت نباشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرمرکزنواوریمحتوایدیجیتالخبرداد‬ ‫اغاز برگزاریرویدادهایمجازیدر مرکزنواورینیتک‬ ‫بــا راه انــدازی ســامانه رویــداد انالیــن نیتــک در بزرگ تریــن‬ ‫اســتودیو تصویــری شــرق کشــور امــکان پخــش زنــده رویدادهای‬ ‫مجازی در بسترهای مختلف اینترنتی با امکانات تخصصی صدا‬ ‫و تصویر و باالترین کیفیت پخش زنده اینترنتی فراهم شد‪ .‬مدیر‬ ‫مرکــز نــواوری محتوای دیجیتــال نیتک دراین باره گفت‪ :‬با شــیوع‬ ‫ویروس کرونا یکی از روش های نوین برگزاری مراسم‪ ،‬جشنواره ها‬ ‫و نشست های تخصصی‪ ،‬برگزاری ان در قالب رویدادهای انالین‬ ‫اســت‪ .‬حمیدرضــا بحرینی ادامه داد‪ :‬در کشــور مــا اکثر رویدادها‬ ‫یشــوند و همین حضوری بودن مانع‬ ‫به صورت حضوری برگزار م ‬ ‫بزرگــی بــرای برگــزاری رویــداد در این ایام اســت و بســتر ســامانه‬ ‫رویــداد انالین نیتک می تواند کمک موثری برای اســتفاده از این‬ ‫فرصت باشــد‪ .‬بحرینی اســتفاده از جمع اوری داده برای شناخت‬ ‫هرچــه بیشــتر مخاطبان و درنتیجه بهبود و گســترش رویــداد را از‬ ‫امکانــات ایــن ســامانه خوانــد و گفــت‪ :‬هنگامی که افــراد انالین‬ ‫هســتند‪ ،‬فهمیدن اینکه چه کســی به چه چیزی عالقه بیشــتری‬ ‫نشــان می دهد بســیار ســاده تر اســت‪ .‬تمام اطالعات مربوط به‬ ‫شــرکت کنندگان‪ ،‬ایــن امــکان را فراهــم م ـی اورد تــا با اســتفاده از‬ ‫داد ههــا رویــدادی باب میــل مخاطبان خود برگزار کنید‪ .‬او بســتر‬ ‫پخــش رویدادهــای انالیــن نیتــک را شــبکه های اجتماعــی مثــل‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬یوتیــوپ و اپــارات و همچنیــن ســایت های اینترنتی‬ ‫معتبــر خوانــد‪ .‬ایــن اســتودیو مجهــز بــه اتــاق فرمــان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫صدابرداری‪ ،‬نورپردازی‪ ،‬شبکه اینترنتی و غیره برای ضبط و تولید‬ ‫انــواع رویدادهــای تصویــری اســت‪ .‬مدیــر مرکــز نــواوری محتوای‬ ‫دیجیتال نیتک از تجهیز استودیوی نیتک به ویدئووال و دکورهای‬ ‫مناســب و تجهیــزات الزم بــرای نورپــردازی و تصویربــرداری را از‬ ‫امکاناتی خواند که در ارتقای کیفی رویدادهای انالین می تواند‬ ‫مثمر ثمر باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملجمعیتهالل احمراستانخبرداد‪:‬‬ ‫غربالگری کرونادر ورودی هایمرزیخراسانرضویدر حالانجاماست‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر خراســان‬ ‫رضــوی در نشســت خبــری گفــت‪ :‬از اواخــر‬ ‫ســال گذشــته تــا اردیبهش ـت ماه امســال ‪۴۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۷۲‬نفــر از مــرز دوغــارون و فــرودگاه‬ ‫شــهید هاشــمی نــژاد رفت وامــد داشــتند کــه‬ ‫مــورد غربالگری و تب ســنجی بــرای کرونا قرار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬ســید مجتبــی احمدی افــزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر بر اســاس مصوبه ســتاد ملــی کرونا و با‬ ‫همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شبکه‬ ‫بهداشــت و درمــان تایباد بحــث غربالگری در‬ ‫یهــای مــرزی اســتان در فــرودگاه‬ ‫مبــادی ورود ‬ ‫شــهید هاشــمی نــژاد و مــرز دوغارون بــا توجه‬ ‫بــه حساســیت های موجــود در بحــث بیمــاری‬ ‫کرونا در حال اجرا اســت‪ .‬او در خصوص طرح‬ ‫ناظران سالمت بیان داشت‪ :‬طرح ملی عامران‬ ‫ســامت بــا حضــور جوانان جمعیــت از ‪ 5‬ابان‬ ‫تا ‪ 15‬ابان ماه ســال گذشــته در سطح استان با‬ ‫همــکاری ‪ 6‬دانشــگاه علوم پزشــکی در اســتان‬ ‫انجــام شــد و تذکــرات لســانی‪ ،‬توصیه فرهنگ‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬توزیع برشورها‬ ‫و ماسک و اجرای پویش من ماسک می زنم در‬ ‫سراسر استان برای ‪ 349‬هزار و ‪ 610‬نفر بهره ور‬ ‫انجام شد که در این طرح در مدت ده روز ‪116‬‬ ‫هزار و ‪ 510‬عدد ماسک توزیع شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫جمعیت هالل احمر خراســان رضــوی در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬در بحــث قــرارگاه مواســات و همدلــی‬ ‫کــه بــا نظارت و همدلــی نماینــده ولی فقیه در‬ ‫‪ 4‬ایستگاه باقی مانده خط‬ ‫دوم مترو اصفهان امسال‬ ‫ازادسازی می شود‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به اینکه از ‪ 16‬ایستگاهی‬ ‫کــه بیــن دارک تــا کهندژ وجــود دارد ‪ 12‬ایســتگاه در‬ ‫حال ســاخت است‪ ،‬گفت‪ :‬ازادســازی ایستگاه های‬ ‫شکرشکن‪ ،‬فلسطین و امام علی (ع) در حال انجام‬ ‫اســت و در بودجه امســال برای ازادســازی ایســتگاه‬ ‫رهنان هم بودجه الزم پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬قــدرت اله نــوروزی با‬ ‫اشــاره بــه اینکه در قالــب برنامه «هر یکشــنبه یک‬ ‫افتتاح» که از سال گذشته اغازشده است‪ ،‬پروژه های‬ ‫متعددی در شهر اصفهان افتتاح و بهره برداری شده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون نیز طرح های زیادی در‬ ‫نوبت افتتاح اســت‪ .‬شــهردار اصفهــان بابیان اینکه‬ ‫وقتی به شهرداری امدیم ‪ 15‬درصد باقی مانده خط‬ ‫اول متــروی اصفهــان را طــی مدت چهار ماه تکمیل‬ ‫کردیــم‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره بــرداری کامل از این خط‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 98‬تعــداد مســافران بــه ‪ 120‬هزار نفــر در روز‬ ‫رســید‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬شــرایط کرونایــی باعــث شــد‬ ‫تعداد مســافران مترو کاهش یابــد و از ظرفیت این‬ ‫خط به طور کامل استفاده نشود‪.‬‬ ‫نوروزی با اشاره به اجرای عملیات ساخت خط‬ ‫دوم مترو از سمت دارک و زینبیه اظهار کرد‪ :‬این خط‬ ‫شــمال شــرق را به غرب شــهر وصل می کند‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬حفاری در جبهه شمال شرقی خط دو مترو در‬ ‫حال انجام اســت؛ همچنین برای حفاری از ســمت‬ ‫جبهــه غربی نیــز قراردادی بــا قــرارگاه خاتم االنبیاء‬ ‫منعقــد و شــفت و تــی‪ .‬بــی‪ .‬ام مهیــا و برخــی از‬ ‫اقدامــات بــرای نصــب کابل های بــرق اماد هســازی‬ ‫شده است تا به زودی شاهد اغاز عملیات حفاری از‬ ‫این جبهه باشیم‪ .‬شهردار اصفهان افزود‪ :‬حفاری ها‬ ‫در جبهــه غربــی و شــرقی با کاترهدهــای با قطر به‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫ترتیــب ‪ 9/5‬متــر و شــش متــری انجــام م ‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه از ‪ 16‬ایســتگاهی که بیــن دارک‬ ‫تــا کهنــدژ وجــود دارد ‪ 12‬ایســتگاه در حال ســاخت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ازادســازی ایســتگاه های شکرشــکن‪،‬‬ ‫فلســطین و امام علی (ع) در حال انجام اســت و در‬ ‫بودجه امســال برای ازادســازی ایســتگاه رهنان هم‬ ‫بودجــه الزم پیش بینی شــده اســت‪ .‬نــوروزی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر شــرایط تحریــم نبــود هم زمان بــا احداث‬ ‫ایستگاه ها‪ ،‬سگمنت گذاری و ریل گذاری نسبت به‬ ‫خرید تجهیزات نیز اقدام می کردیم‪ .‬او افزود‪ :‬برای‬ ‫خرید تجهیزات موردنیاز مترو نیاز به دریافت مجوز‬ ‫‪ 560‬میلیون یورویی از شــورای اقتصاد داریم که در‬ ‫صــورت تحقــق هم زمــان با اجــرای بخــش عمرانی‬ ‫پــروژه‪ ،‬تجهیــزات هــم خریداری می شــود‪ .‬شــهردار‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬با سرعتی که خط دوم متروی‬ ‫اصفهــان هم اکنــون دارد در اینــده نزدیــک شــاهد‬ ‫اماده سازی زیرساخت ها خواهیم بود‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫روزانه ‪ 400‬متر حفاری در خط دوم مترو در عمق ‪30‬‬ ‫متری زمین انجام می شود و سعی کردیم با کمترین‬ ‫مشــکالت ترافیکــی و فضــای کارگاهی ایــن طرح را‬ ‫اجرا کنیم که موجب ازار شهروندان نباشد‪ .‬نوروزی‬ ‫به اجرای حلقه حفاظتی شهر اصفهان به عنوان یکی‬ ‫دیگر از طرح های عمرانی شــهر اشــاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫حلقه حفاظتی فقط یک جاده نیست‪ ،‬بلکه صدها‬ ‫پیوســت دارد کــه می توانــد منجر به حفــظ جان و‬ ‫سالمت مردم شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اطــراف حلقه حفاظتی شــهر‪ ،‬نوار‬ ‫ســبزی ایجاد خواهد شــد تا از رشــد بی رویه شــهر و‬ ‫حاشیه نشینی جلوگیری کند؛ این پروژه برای ساکنان‬ ‫شهرهای مختلف قدرت گزینش برای انتخاب مسیر‬ ‫جهت رسیدن سریع تر به مقصد را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی کرمانشاه‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان برای‬ ‫درمان بیماران کرونایی‬ ‫هزینه کرد‬ ‫اســتان انجــام شــد ‪ ۱۰۸۳۵‬بســته معیشــتی در‬ ‫سراســر اســتان با اعتبارات درونــی جمعیت به‬ ‫ارزش ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ 792‬میلیــون تومــان توزیــع‬ ‫شد‪ .‬او از بهره برداری ‪ 52‬خانه هالل و رسیدن‬ ‫تعداد خانه های هالل در استان به ‪ 270‬خانه‬ ‫خبر داده و افزود‪ :‬خانه های هالل محل هایی‬ ‫برای توسعه تاب اوری جوامع محلی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت هــای مردمــی در جهــت کاهــش‬ ‫اسیب های ناشی از بالیا است‪ .‬احمدی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬بــا همــکاری کمیتــه بین المللــی صلیــب‬ ‫ســرخ در بحــث امــوزش ا گاهــی از خطــرات‬ ‫میــن در شهرســتان تایبــاد و مرز دوغــارن بیش‬ ‫از ‪ 300‬هــزار پــک بهداشــتی بــه مســافرینی که‬ ‫از مــرز خــارج می شــدند توســط جمعیــت و‬ ‫کمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ تحویــل داده‬ ‫شــد؛ همچنیــن مرکــز دوغــارن برای بیــش از ‪۳‬‬ ‫شهــای الزم در‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر اموز ‬ ‫زمینه خطرات ناشی از وجود مین برگزار کرده‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬بــرای توســعه اموزش هــای‬ ‫همگانی‪ ،‬عمومی و تخصصی خدماتی شــامل‬ ‫کهــای اولیــه‪ ،‬درمجمــوع ‪290‬‬ ‫‪ 282‬دوره کم ‬ ‫نفــر در قالــب تیم هــای عملیاتــی تخصصــی‬ ‫اموزش های الزم را فراگرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی‬ ‫در خاتمه اظهار داشت‪ :‬در سال گذشته به ‪ 3‬هزار‬ ‫‪ 565‬نفــر از توانیابــان و توانخواهــان توان بخشــی‬ ‫توســط معاونت درمان توان بخشی ارائه خدمت‬ ‫شــده و ‪ 112‬هــزار و ‪ 500‬نســخه داروهــای خــاص و‬ ‫ویژه توســط داروخانه جمعیت هالل احمر استان‬ ‫خدماتداروییانجام شدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسیوضعیتسامانه‪2010‬درمخابراتمنطقهگلستان‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی‪،‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان با تشــکیل جلس ـه ای‪ ،‬وضعیت سامانه‬ ‫‪ 2010‬را بــا حضــور مدیــران و روســا و کارشناســان‬ ‫مرتبط بررسی کرد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان بــا تاکید بر‬ ‫اینکه ارتباط بین مشــتریان و مخابرات از طریق‬ ‫درگا ههــای مختلف برقرار اســت گفــت ‪ :‬اگاهی‬ ‫از نیاز مشــتریان و همچنین مشکالت مخابراتی‬ ‫ان ها در راســتای ارائــه خدمات مطلوب و جلب‬ ‫رضایت مصرف کنندگان ضرورت دارد و به همین‬ ‫دلیــل راه اندازی درگاه ها و کیفیت پاســخگویی‪،‬‬ ‫ابزاری موثر مفید در این راستا است ‪ .‬او با تاکید‬ ‫برافزایــش ارتقای ســطح رســیدگی به مشــکالت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مخابراتــی مشــتریان در ســامانه بــه حاضریــن‬ ‫در جلســه افــزود‪ :‬تســریع و کاهــش زمــان رفــع‬ ‫خرابی ها بســیار مهم بوده و نباید از این مســئله‬ ‫غافل شد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان با ارائه‬ ‫راهکارهای موثر در راستای اجرای صحیح فرایند‬ ‫رفع خرابی و رسیدگی به مشکالت ثبت شده در‬ ‫ســامانه های ‪ 2010‬دستور تشکیل گروه های کاری‬ ‫منســجم در ایــن رابطــه را صــادر و ارائــه گزارش‬ ‫روزانه را خواستار شد‪.‬‬ ‫ســامانه پاســخگویی ‪ 2010‬یــا مرکــز تمــاس‬ ‫متمرکــز ویژه مشــتریان تجاری شــرکت مخابرات‬ ‫ایــران ب هصــورت ‪ 24‬ســاعته و حتــی در روزهــای‬ ‫تعطیل‪ ،‬پاســخگوی خدمات موردنیاز مشــتریان‬ ‫اســت‪ .‬این شبکه قابلیت دارد تا امکان انتخاب‬ ‫زبــان فارســی یــا انگلیســی‪ ،‬ارائــه اطالعــات‬ ‫صورتحســاب‪ ،‬اطــاع در خصــوص محصول هــا‬ ‫و ســرویس ها‪ ،‬تغییــر ســرویس فعلــی‪ ،‬ارتباط با‬ ‫پشتیبانی فنی و اطالع از وضعیت مکاتبه ها را در‬ ‫اختیار مشترکان قرار دهد‪.‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای درمــان بیمــاران کرونایــی در‬ ‫بیمارســتان های تامیــن اجتماعــی کرمانشــاه هزینه‬ ‫شــده است‪ .‬مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه‬ ‫از مراجعــه ‪ ۶۰‬هــزار بیمــار بــه بیمارســتان های‬ ‫تامیــن اجتماعــی در ایــام کرونــا خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫از ایــن تعــداد حــدود هــزار و ‪ ۳۰۰‬بیمــار کرونایــی‬ ‫بستری شــده اند کــه ‪ ۱۴‬درصــد ان هــا براثــر شــدت‬ ‫بیمــاری جان باخته اند‪ .‬حجتی پور افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در این مدت ‪ ۱۵‬هزار سی تی اسکن گرفته شده است‬ ‫کــه رقم باالیی محســوب می شــود‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بیمارســتان شــهدا ‪ ۵۰‬تخــت بــرای بیماران‬ ‫کرونایی در نظر گرفته شده و در بیمارستان حضرت‬ ‫معصومه نیز مادران باردار کرونایی در فضایی کامال‬ ‫مجــزا و ایزولــه کــه از بخش بســتری منفک اســت‪،‬‬ ‫پذیــرش می شــوند‪ .‬مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی‬ ‫کرمانشــاه بابیان اینکه برای تامین اکســیژن بیماران‬ ‫کرونایــی در بیمارســتان های ایــن ســازمان مشــکلی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با خرید دســتگاه اکســیژن ســاز‬ ‫دوم برای بیمارســتان شــهدا‪ ،‬ظرفیت تولید اکسیژن‬ ‫در ایــن بیمارســتان از ‪ ۴۰۰‬لیتــر در دقیقه به ‪ ۶۰۰‬لیتر‬ ‫در دقیقه ارتقا پیداکرده و دومین دســتگاه اکســیژن‬ ‫ســاز نیــز بــرای بیمارســتان حضــرت معصومــه (س)‬ ‫خریداری شــده است‪ .‬حجتی پور همچنین از تامین‬ ‫نیــروی انســانی موردنیاز بــرای درمانگاه اســام اباد‬ ‫غرب خبر داد و گفت‪ :‬به زودی درمانگاه اسالم اباد‬ ‫غــرب دو شــیفته می شــود‪ ۳۹.‬درصــد از جمعیــت‬ ‫اســتان کرمانشــاه معادل ‪ ۷۷۰‬هزار نفــر از خدمات‬ ‫بیمه تامین اجتماعی در ‪ ۷‬کلینیک و دو بیمارستان‬ ‫این سازمان بهره مند هستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ماه ‪ 16 / 1400‬می ‪ 04 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1069‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صمت کرمانشاه‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت در قالب‬ ‫طرح تام در اختیار واحدهای تولیدی‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫رئیس اداره طرح و برنامه این سازمان از اختصاص ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای‬ ‫تولیدی استان کرمانشاه خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی سازمان صمت استان کرمانشاه؛حسین‬ ‫فیضجعفریبااعالماینخبرافزود‪:‬فرایندپرداختتسهیالتتامینمالیپروژه هایدارایاولویت‬ ‫بخش صنعت‪،‬معدن و تجارت در قالب طرح تام عملیاتی شــد‪ .‬رئیس اداره طرح و برنامه این‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سازمانادامهداد‪:‬وزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتطیتفاهم نامه ایبابانک هایصنعتومعدن‬ ‫و صادرات مبلغ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان اعتبارات در بخش تولید منعقد نموده است‪ .‬او سهم استان‬ ‫کرمانشاه را‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان براورد نمود و ادامه داد‪ :‬این مبلغ که معادل‪ ۴/۲‬درصد سهم کشور‬ ‫است‪ ،‬مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان در بخش سرمایه ثابت و ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان در بخش سرمایه در‬ ‫گردش تخصیص داده شده است‪ .‬رئیس اداره طرح و برنامه این سازمان در ادامه تاکید کرد‪ :‬اولویت‬ ‫اصلی این منابع در مرحله اول برای پرداخت تسهیالت و تامین منابع مالی برنامه های مرتبط با‬ ‫استفاده از ظرفیت های واحدهای تولیدی محصوالت منتخب‪ ،‬نهضت ساخت داخل(جایگزینی‬ ‫واردات)‪،‬فعال سازیواحدهایراکدوتوسعهمناطقمحرومو کمتربرخوردار است‪.‬فیضجعفری‬ ‫در پایان افزود‪ :‬متقاضیان واجدالشرایط می توانند با مراجعه به سامانه بهین یاب به ادرس‪http://‬‬ ‫‪ behinyab.ir‬زیربخشتامینمالی(تسهیالتطرحتام)مراجعهوثبت نامنمایند‪.‬‬ ‫حضوریبودنازمون هایمقطع‬ ‫نهم و دوازدهم‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان قم گفت‪:‬‬ ‫طــرح ســواالت ازمو نهــا بــا شــاخص فضــای‬ ‫مجــازی و در ســطحی کــه اموزش دیده اند به‬ ‫عمــل می ایــد به گون ـه ای کــه مــاک مــدارس‬ ‫متوســط و ضعیــف بــوده اســت لــذا جــای‬ ‫نگرانــی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫شیخ االســام در گفت وگــو بــا خبرنــگاران‪،‬‬ ‫با اشــاره بــه نحوه برگــزاری ازمو نهــای پایان‬ ‫ســال تحصیلی در استان اظهار داشت‪ :‬وجود‬ ‫ویروس منحوس کرونا که پدیــده نو و تازه ای‬ ‫را مدتی است برای جامعه اماری بسیار باالی‬ ‫دانش امــوزان رق ـم زده اســت‪ ،‬قطعـ ًـا نیازمند‬ ‫دقــت عمل بســیاری در تصمیمــات اتخاذی‬ ‫ایــن مجموعــه خواهیم بــود‪ ،‬چراکــه در این‬ ‫مــورد‪ ،‬بحث بنیه علمــی و یافته های علمی‬ ‫یشــود کــه در تعیین‬ ‫دانش امــوزان مطــرح م ‬ ‫اینده شغلی ان ها بسیار مهم و سرنوشت ساز‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان قــم‬ ‫برگزاری ازمون های پایه های نهم و دوازدهم را‬ ‫حضوری دانست و تصریح کرد‪ :‬دانش اموزان‬ ‫در پایه نهم مســیر زندگی خود را در انتخاب‬ ‫رشته تعیین می کنند که اگر شاخصه دقیقی‬ ‫قطعا خســارت‬ ‫در این زمینه نداشــته باشــیم ً‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ســنگینی به دانش اموزان عزیز وارد م ‬ ‫او بــا تاکیــد بر رعایــت دقیق شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی در فضای برگــزاری ازمون ها عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دانش اموزان پایه دوازدهم با جمع بندی‬ ‫‪ 12‬ســال تحصیلی خود‪ ،‬باید مدرک متقن و‬ ‫محکمی در دســت داشــته باشــند چراکــه در‬ ‫اینده‪ ،‬با استناد بر ان مدرک تحصیلی‪ ،‬بتوانند‬ ‫به پیشبروندودرتصمیم گیری هادچارچالش‬ ‫نشوند‪.‬به گفتهشیخ االسالم‪،‬اموزش وپرورش‬ ‫به عنوانولیدومدانش اموز‪،‬توجهبسیاریبه‬ ‫رعایتپروتکل هاخواهدداشت‪،‬به نحوی که‬ ‫بــرای رعایت فاصله گذاری‪ ،‬فضایی به میزان‬ ‫بیــش از دو متــر‪ ،‬برای هــر دانش امــوز در نظر‬ ‫ضرورت همراهی اولیا با کادر اجرایی‬ ‫مدارس‬ ‫امتحانات پایان سال دانش اموزان‬ ‫استثنایی پایه نهم غیرحضوری است‬ ‫مدیرکلاموزش وپرورشاستانقمدستگاه‬ ‫اموزش وپرورشرامجموعه ایدولتیومردمی‬ ‫خواند و گفت‪ :‬ازمون دانش اموزان مشکوک‬ ‫با بیماری های زمین ـه ای در فضای مجازی که‬ ‫مدیرانمقدماتانراچیده اندانجاممی شود‬ ‫که این اقدام منوط به برقرار دادن اطالعات‬ ‫دقیــق دانش امــوز از ســوی اولیا اســت که در‬ ‫اجرای هر چه بهتر و دقیق تر برنامه ها نیازمند‬ ‫همراهی اولیــا و دانش اموزان عزیز هســتیم‪.‬‬ ‫او اســتفاده از ماســک و دســتکش و دقت در‬ ‫انتقال دانش اموز از درب منزل تا مدرسه را از‬ ‫نکات ضروری در رعایت پروتکل ها دانســت‬ ‫و یــاداور شــد‪ :‬بــرای رفــاه حــال دانش اموزان‬ ‫اموزش وپــرورش بــه همــراه دســتگاه های‬ ‫بسیج و دانشگاه علوم پزشکی با تمام توان‬ ‫یشــود تا کار ضدعفونــی روزانه‬ ‫وارد عمــل م ‬ ‫مدارس را انجام دهند‪ .‬شیخ االسالم در پایان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬نحــوه برگــزاری ازمون های‬ ‫عملــی هنرســتان های اســتان نیــز در فراینــد‬ ‫نشــده‬ ‫زمانــی مشــخص‪ ،‬طــی فرصت تعیی ‬ ‫در طول تابســتان به صورت حضوری است و‬ ‫ازمون های دروس عمومی و تئوری این حوزه‬ ‫نیز به صورت مجازی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫صراحتوصمیمیتعیارجستارنویسی‬ ‫یک نویســنده و مستندســاز با برشمردن‬ ‫ویژگی های جستارنویسی شخصی به تفاوت‬ ‫این گونه از متون ادبی با ســایر متون ازجمله‬ ‫داستان کوتاه پرداخت و صراحت و صمیمت‬ ‫راعیارجستارنویسیدانست‪.‬‬ ‫درادامهسلسلهگفت وگوهایاینستاگرامی‬ ‫«هــزار افســان» ویژه جایزه ادبــی جمالزاده‪،‬‬ ‫پژمان نظرزاده ابکنار نویســنده و پژوهشــگر‬ ‫هنــر به ســراغ شــمیم مســتقیمی نویســنده‪،‬‬ ‫روزنامه نگار و مستندساز رفت تا گفت وگویی‬ ‫در بــاب نگاهــی به جســتار شــخصی شــکل‬ ‫بگیرد‪ .‬شــمیم مستقیمی در پاســخ به سوال‬ ‫پژمان نظرزاده‪ ،‬ســخنان خود را با مقدمه ای‬ ‫درباره ناداستان اغاز کرد‪ .‬او گفت‪ :‬ناداستان‬ ‫ترجمه دقیقی از عبارت انگلیسی ان نیست‪.‬‬ ‫درواقع‪،‬ادبیاتغیرمنظومتقسیم بندیبزرگی‬ ‫دارد کــه بــه دودســته‪ fiction‬و ‪Nonfiction‬‬ ‫یشــود‪ fiction .‬بــرای مثــال یــک‬ ‫تقســیم م ‬ ‫رمان یک روایت جعلی و چیزی است که در‬ ‫واقعیت وجود نداشــته اســت و ‪Nonfiction‬‬ ‫بالعکــس کــه زندگی نام ههــا‪ ،‬نام ههــا‪،‬‬ ‫سفرنامه ها و ُجستار نمونه هایی از ان است‪.‬‬ ‫ایننویسندهومستندساز دربارهتفاوتمقاله‬ ‫و جستار افزود‪ :‬برداشت از کلمه مقاله نوعی‬ ‫نوشته رسمی‪ ،‬اکادمیک و پژوهشی است که‬ ‫ســاختاری منظم دارد که دارای مقدمه‪ ،‬متن‬ ‫اصلی و نتیجه گیری است‪ ،‬اما جستار به هیچ‬ ‫ساختاریتننمی دهدوهیچقاعدهوقانونی‬ ‫در جستارنویســی وجــود نــدارد‪ .‬مســتقیمی‬ ‫بابیان اینکه هیچ الزامی برای نتیجه گیری در‬ ‫جستار وجودنداردتاکید کرد کهمقاله نویسی‬ ‫اساسا به دو ساحت مختلف‬ ‫و جستارنویسی ً‬ ‫تعلقدارند‪.‬‬ ‫ال احمد مهم ترین جستارنویس متاخر‬ ‫ایرانی‬ ‫ایــن نویســنده و مستندســاز جــال ال‬ ‫احمــد را مهم تریــن جســتارنویس متاخــر‬ ‫ایرانی دانســت و بیان کرد‪ :‬ســنگی بر گوری‬ ‫خودزندگی نامه جالل ال احمد بدون تردید‬ ‫مهم تریــن و یکــی از بهتریــن جســتارهای‬ ‫شــخصی فارســی اســت و مقالــه معــروف‬ ‫غرب زدگی او نیز چیزی جز جســتار نیســت‪.‬‬ ‫البته نویسندگان قدیمی تر نوشته های خود‬ ‫را جستار و خود را جستارنویس نمی نامیدند‬ ‫و ایــن نگاه متاخر و مربوط به نویســندگان‬ ‫جدید اســت‪ .‬مستقیمی درباره قابل استناد‬ ‫بودن جســتار تصریح کرد‪ :‬جستار به همان‬ ‫اندازه قابل استناد است که به هر اثر هنری‬ ‫یشــود‪ .‬دربــاره داوری‬ ‫دیگری ارجاع داده م ‬ ‫جستار باید توجه کنیم که جستار مانند یک‬ ‫اثر هنری داوری می شود و همان جایگاهی را‬ ‫دارد که یک اثر هنری دارد‪ ،‬اما برای قضاوت‬ ‫جســتار معیار عینی و بیرونی وجود ندارد و‬ ‫این معیار از درون خود اثر نشات می گیرد‪ .‬او‬ ‫درباره تفاوت داستان کوتاه و جستار اضافه‬ ‫بهــا‪ ،‬احساســات و‬ ‫کــرد‪ :‬مواضــع‪ ،‬انتخا ‬ ‫وقایع زندگی نویسنده در جستار وجود دارد‬ ‫یکــه داســتان کوتاه روایتی ســاختگی‬ ‫درحال ‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل داســتان کوتــاه‬ ‫زیرمجموعــه ‪ fiction‬و جســتار زیرمجموعه‬ ‫‪ Nonfiction‬قــرار می گیــرد‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫نقطه اغاز جســتار و داســتان کوتاه نوشــتن‬ ‫ـا متمایز و جدا هســتند‪ .‬این نویســنده‬ ‫کامـ ً‬ ‫و روزنام هنــگار ســتون نویســی در روزنامه ها‬ ‫را نمون ـه ای از جستارنویســی دانســت کــه‬ ‫مخاطبانمنتظرندمواضعنویسندهانستون‬ ‫را دربــاره اتفاقــات گوناگــون روزمره بدانند‪.‬‬ ‫مستقیمی بابیان اینکه جستارنویسان بزرگ‬ ‫ســبک خــاص خودشــان را دارند‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫داســتان‪ ،‬نویســنده به صورت پنهــان حضور‬ ‫اصال این نویسنده است‬ ‫دارد اما در جستار‪ً ،‬‬ ‫کــه ب هصــورت مســتقیم مواضــع‪ ،‬دیدگاه ها‬ ‫و ذهنیــات خود را مطرح می کنــد‪ .‬او درباره‬ ‫چگونگــی داوری جســتار در جشــنواره ها‬ ‫و جایز ههــای ادبــی گفــت‪ :‬خواننــده از‬ ‫جســتارنویس توقــع نــدارد کــه بــه او بیانیه‬ ‫سیاســی تحویل دهد یا عقاید خــود را به او‬ ‫تحمیل کند‪ .‬مخاطب از جستارنویس توقع‬ ‫دارد موضــع خود را با صراحت و صمیمیت‬ ‫بــه خواننده انتقال دهــد و هر گفت وگویی‬ ‫بــا صراحــت و صمیمیــت پا می گیــرد و ارتقا‬ ‫پیــدا می کند‪ .‬جســتار ویژگی هایــی دارد که‬ ‫انگار خواننده ان دارد در کنار ذهن نویسنده‬ ‫ان اســتراق سمع می کند‪ .‬بنابراین صراحت‬ ‫و صمیمیــت تعیین کننــده عیار یک جســتار‬ ‫اســت‪ ،‬پــس جستارنویســی کاری ســهل و‬ ‫ممتنــع اســت‪ .‬ایــن نویســنده و مستندســاز‬ ‫درباره ملزومات تکنیکی جستارنویسی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬دسترســی بــه درون و مهــارت در ارائه‬ ‫جزء الزامات جستارنویســی اســت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگــر جســتارنویس هرچــه بیشــتر خوانــده‬ ‫باشــد‪ ،‬نوشــته و تمریــن کــرده باشــد و بــه‬ ‫ظرایــف کار با کلمات اگاه باشــد نویســنده‬ ‫بهتری خواهد شد‪ .‬همچنین جستارنویسی‬ ‫تشــده دارد و در نــگاه‬ ‫نیــاز بــه نــگاه تربی ‬ ‫جستارنویس باید قضاوت شخصی خاصی‬ ‫وجود داشــته باشد تا بتواند ان را ارائه دهد‬ ‫کــه باتجربه و گفت وگــو و تامل در نفس به‬ ‫دست می اید‪ .‬به گفته مستقیمی‪ ،‬هر فردی‬ ‫می تواند در هر دوره ای از زندگی خود جستار‬ ‫خیلی خوبی بنویسد؛ درواقع در هر مقطعی‬ ‫از زندگی که فرد احساس کند در اثر اتفاقاتی‬ ‫کــه در زندگ ـی اش رخ داده و تصمیماتــی که‬ ‫گرفته است به بینش خاصی رسیده و زندگی‬ ‫به او درسی داده است یک جستار می تواند‬ ‫متولد شــود‪ ،‬اما جستارنویس شدن اگاهانه‬ ‫نیاز به تمرینــات جدی تر در حــوزه خواندن و‬ ‫نوشتن دارد‪ .‬او درباره وبالگ نویسی و تشابه‬ ‫گو‬ ‫انباجستارنویسی گفت‪:‬نوشته هایوبال ‬ ‫رسانه هایامروزیوفضایمجازیمی توانددر‬ ‫ساحت جستار باشد اما این نوشته ها سرشت‬ ‫ادبی ندارد و تا تبدیل شدن به جستار راه دارد‪.‬‬ ‫این نویســنده خاطرنشــان کرد‪ :‬در کشــورمان‬ ‫دربــاره جســتار و جستارنویســی فقــر تئوریک‬ ‫وجــود دارد اما درواقع خود جســتار موضوع و‬ ‫حوزه ایاست کههمچناننسبتبهتعاریف‬ ‫و مرزهای ان مســئله وجود دارد‪ .‬ابتدا باید در‬ ‫این باب مطالعه زیادی شود چون امروزه میل‬ ‫بهبیان گریشخصیوجستارنویسیزیاداست‪.‬‬ ‫گقتنیاست؛سلسلهگفت وگوهایاینستاگرامی‬ ‫شهــای‬ ‫«هــزار افســان» از ســوی مرکــز افرین ‬ ‫ادبی قلمســتان وابسته به سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان و‬ ‫دبیرخانه جایزه ادبی جمالزاده به مناسبت‬ ‫برگزاری ســومین دوره این جایزه در صفحه‬ ‫‪ jamalzadehaward‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫پردیسسینماییبهمنسنندجمعیاری کاملبراینشاندادنخدماتنظامبه کردستاناست‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان کردستان با حضور در پردیس سینمایی بهمن سنندج و بازدید از‬ ‫این مجموعه‪ ،‬گفت‪ :‬پردیس سینمایی بهمن سنندج معیاری کامل برای نشان دادن خدمات‬ ‫نظام در استان کردستان است‪.‬به گزارش رویداد امروز‪ :‬حجت االسالم والمسلمین عبدالرضا پور‬ ‫ذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان با حضور در پردیس سینمایی بهمن سنندج ضمن‬ ‫بازدید از این مجموعه در ایین رونمایی از البوم موسیقی عرفانی ذکر ودف نیز حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫او در سخنانی با تقدیر از رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت‪ :‬مجموعه ای که بنده امروز‬ ‫مشاهده کردم بحمداهلل یک مجموعه ابرومند‪ ،‬فاخر و بسیار شایسته ای است که قابلیت های‬ ‫الزم الگو قرار گرفتن در ســایر نقاط کشــور را دارد‪ .‬او گفت‪ :‬ســالن های متفاوت با کاربری های‬ ‫مختلف‪ ،‬استودیو صدا و دوبله‪ ،‬گالری‪ ،‬سینمای کودک‪ ،‬سالن کنفرانس‪ ،‬کتابخانه تخصصی‬ ‫هنر‪ ،‬کافی شاپ‪،‬نمازخانه‪ ،‬کالس هایاموزشی‪،‬خانه کارتونو کاریکاتور وجذابیت هایبصری‬ ‫به کار گرفته شده در معماری ساختمان توجه هر بیننده ای را به خود معطوف می کند‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیهدر کردستانادامهداد‪:‬انسان گاهیبه جاهاییبرایبازدیدمراجعهمی کندمی بیند که‬ ‫در ان مکان هزینه شده است اما جذابیت ندارد و کار به نحو احسن انجام نگرفته است اما در‬ ‫این مجموعه از منابع به نحو احسن و اکمل استفاده گردیده که نشان از مدیرت خوب جناب‬ ‫مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان و تالش همکاران حوزه هنری است‪.‬‬ ‫موقوفاتبهسمتمسائلعلمیو کمکبهفعالیت هایدانش بنیانهدایتشود‬ ‫عضــو علمی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا‬ ‫با اشــاره بــه کمــک و یاری رســانی موقوفات‬ ‫درمانی به نظام سالمت کشور‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫باید تشویق شوند که در زمینه علمی‪ ،‬وقف‬ ‫کنندزیرااین کار درنهایتبهبهترزندگی کردن‬ ‫خودشانختممی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بنیــاد فرهنگــی البــرز‬ ‫باهــدف اشــاعه فرهنــگ کشــور و تجلیــل از‬ ‫مقــام علمی دانشــمندان و پژوهنــدگان برتر‬ ‫ایرانــی و همچنیــن تشــویق دانشــجویان و‬ ‫دانش اموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان‬ ‫بااســتعداد ایرانی در ســال ‪ ۱۳۴۲‬شمسی به‬ ‫همت مرحوم حســینعلی البرز تاســیس شد؛‬ ‫برایــن اســاس هرســاله و ب هصــورت مســتمر‬ ‫جایزه بنیاد البرز به نخبگان علمی کشورمان‬ ‫اعطاء می شود‪.‬پنجاه و هشتمین سال جایزه‬ ‫بنیاد البرز در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در حالی برگزار شــد‬ ‫که یکی از برگزیدگان این جایزه علمی‪ ،‬دکتر‬ ‫«مینو محرز» متخصص بیماری های عفونی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران و عضو علمی‬ ‫ستادملیمقابلهبا کرونابود‪.‬‬ ‫مینو محرز در گفت وگویی درباره موضوع‬ ‫«تاثیراتموقوفاتعلمیدرپیشرفت کشور»‬ ‫معموال فعالیت هایخیرخواهانه‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫کهــای مختلــف بــه‬ ‫در بیــن مــردم بــا کم ‬ ‫نیازمندان تعریف شده است اما این که پولی‬ ‫را به صورت خیرخواهانه در راستای پیشرفت‬ ‫علمــی کشــور هزینه کنیــم‪ ،‬ب هنــدرت وجود‬ ‫ـا دیــده بــودم که اســاتید‬ ‫داشــته اســت؛ مثـ ً‬ ‫دانشــگاه ها ایــن کار را بکننــد امــا اینکه یک‬ ‫شــخص تاجر و غیردانشــگاهی مثــل مرحوم‬ ‫البرز این کار را کرده است‪ ،‬برایم بسیار جالب‬ ‫بود‪.‬این متخصص بیماری های عفونی افزود‪:‬‬ ‫زمانی کهتماس گرفتهشد که کاندیدایجایزه‬ ‫بنیادالبرزهستم‪،‬درخصوصفعالیت هایاین‬ ‫واقفخیراندیشبامنصحبت کردند؛خیلی‬ ‫خوشــحال شــدم و این مرد بزرگ را تحســین‬ ‫کردم؛نخستینباریبود کهمشاهدهمی کردم‬ ‫یک فرد این قدر خوش فکر هست و پولی که‬ ‫می توانســت خیلی کارها با ان انجام دهد را‬ ‫وقف پیشــرفت علم کرده است؛ این واقف‬ ‫می دانست کهنهایتاین کارش‪،‬خیراتبرای‬ ‫پیشرفت علم و درنهایت بهتر زندگی کردن‬ ‫رشت‪ -‬رویداد امروز‪ :‬رئیس سازمان برنامه وبودجه و استاندار گیالن از روند احداث و تکمیل‬ ‫پروژه راه اهن رشــت ‪ -‬کاســپین بازدید کردند‪ .‬دکتر محمدباقر نوبخت و دکتر ارســان زارع‬ ‫اســتاندار گیالن از روند تکمیل اســکله رو ‪ -‬رو بندر کاســپین و قطعات شــش و هفت پروژه‬ ‫راه اهن رشــت – کاســپین بازدید کردند‪ .‬قطعه شــش این پروژه به طول حدود ‪ ۱۷‬کیلومتر‬ ‫و نیز قطعه هفت به طول افزون بر ‪ ۱۷‬و نیم کیلومتر است‪ .‬راه اهن رشت ‪ -‬انزلی به طول‬ ‫‪ ۴۰‬کیلومتر در ادامه مسیر راه اهن قزوین ‪ -‬رشت‪ ،‬مرکز استان گیالن را به بندر کاسپین متصل‬ ‫می کند که ازنظر مبادالت تجاری و بازرگانی با کشورهای منطقه و نیز اروپایی ‪ ،‬ترانزیت کاال‬ ‫و بار دارای اهمیت ویژه ای است‪ .‬رئیس سازمان برنامه وبودجه و استاندار گیالن همچنین‬ ‫از روند تکمیل باقیمانده ازادراه قزوین رشت محدوده رودبار و منجیل بازدید کرده بودند‪.‬‬ ‫اجرای پنج پروژه‬ ‫مهم ایمنی جاده ای در سطح‬ ‫راه های استان قم‬ ‫گرفت هشــده اســت لذا والدین دغدغه نداشته‬ ‫باشــند چراکه این ازمون ها هم همانند ســال‬ ‫گذشته‪ ،‬بدون مشکل و کوچک ترین گزارشی‬ ‫برگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫او زمــان برگــزاری ازمو نهــا را از ‪27‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه تــا ‪ 24‬خردادمــاه دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬درزمینـ ٔـه طــرح ســواالت ازمون ها نیز‬ ‫بــا شــاخص فضای مجــازی و در ســطحی که‬ ‫اموزش دیده انــد به عمل می ایــد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که ســواالت با شــکل و جدیت ســال گذشته‬ ‫طرح نخواهد شد و مالک مدارس متوسط و‬ ‫ضعیف بوده است لذا جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫بازدید رئیس سازمان‬ ‫برنامه وبودجه از روند‬ ‫احداث و تکمیل پروژه راه اهن‬ ‫رشت‪ -‬کاسپین‬ ‫مردم اســت‪.‬محرز بابیان اینکه در کشورهای‬ ‫دیگــر نمونه هایــی وجــود دارد که تاجرهای‬ ‫بزرگ‪،‬پولفراوانیرابرایپیشگیریاز بیماری‬ ‫در تمام دنیا هزینه کرده اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مردم‬ ‫باید تشویق شوند که در زمینه علمی‪ ،‬وقف‬ ‫کننــد؛ این کار درنهایت به بهتر زندگی کردن‬ ‫خودشان ختم می شود‪.‬او با اشاره به کمک و‬ ‫یاری رسانیموقوفاتدرمانیبه نظامسالمت‬ ‫کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موقوفات درمانی باید از‬ ‫صرفا کمک رسانی به بیماران و ویزیت‬ ‫حالت ً‬ ‫ان ها به سمت مسائل علمی هدایت شوند؛‬ ‫در حــال حاضر جوان های نخبه ای در کشــور‬ ‫فعالیت می کنند که می توانستند به خارج از‬ ‫کشور بروندامادر ایرانماندندوفعالیت های‬ ‫دانش بنیــان را پیگیری می کنند؛ این نخبگان‬ ‫تهــای علمــی خودشــان‬ ‫بــرای ادامــه فعالی ‬ ‫کمک می خواهند؛ بهترین نوع وقف‪ ،‬کمک‬ ‫بــه اجــرای چنیــن برنامه هایی یعنــی وقف‬ ‫برای کمکبهفعالیت هایدانش بنیاناست‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امیــدوارم ســازمان اوقــاف در کنــار این‬ ‫فعالیت هایتحسین برانگیزدرزمینهپیشرفت‬ ‫علــم هــم بیش ازپیش فعالیــت کند؛ اگــر در‬ ‫کشورماننخبگانتشویقشوندوراهبرایشان‬ ‫باز شــود‪ ،‬اتفاقات خوبی در زمینه نــواوری و‬ ‫پیشرفت کشورخواهدافتاد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبر داد‬ ‫‪ :‬با ابالغ اعتباری بالغ بر‪ 550‬میلیارد ریال ‪ ،‬پنج پروژه مهم ایمنی جاده ای شامل اجرا و تکمیل‬ ‫سیستم روشنایی ‪ ،‬تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی ‪ ،‬اجرای خط کشی و‪ ...‬در سطح راه های‬ ‫استان قم عملیاتی شد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ‪ ،‬در راستای‬ ‫افزایش ضریب ایمنی و رفع حداکثری نقاط پر تصادف ‪ ،‬پنج پروژه ایمنی در سطح راه های‬ ‫استان قم عملیاتی شد ‪ .‬رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اســتان قم در تکمیل خبر فوق افزود ‪:‬با توجه به پی گیری های صورت گرفته جهت ارتقا‬ ‫سطح ایمنی در طول راه های استان ‪ ،‬این اداره کل موفق به اخذ ابالغ اعتبار موردنیاز جهت‬ ‫اجرای پنج پروژه مهم ایمنی‪ ،‬در راستای این امر گردید‪ .‬جعفر اویسی در ادامه با اشاره به‬ ‫میزان اعتبار ابالغی عنوان کرد ‪ :‬بدون شک تخصیص و ابالغ اعتباری بالغ بر‪ 550‬میلیارد ریال‬ ‫‪ ،‬جهت اجرای طرح های ایمنی جاده ای ‪ ،‬در شــرایطی که کشــور با تحدید منابع اعتباری‬ ‫روبروســت ‪ ،‬امری مهم و قابل توجه اســت که با مســاعدت های دفتر توســعه ایمنی راه و‬ ‫حریم ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ‪ ،‬میســور گردید ‪ .‬او در توضیحی مجمل در‬ ‫خصوص اجرای پنج طرح ایمنی جاده ای در سال ‪ 1400‬اظهار داشت ‪ :‬این پنج پروژه شامل‬ ‫اجرا و تکمیل سیستم روشنایی راه های استان ‪ ،‬تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی ‪ ،‬تهیه‬ ‫مصالح و اجرای خط کشی ‪ ،‬نگهداری سیستم روشنایی ‪ ،‬تهیه ‪ ،‬نصب و تعمیرات گاردریل‬ ‫در سطح راه های استان قم است‪ .‬اویسی نقش اجرایی این پنج پروژه را در ارتقاء ضریب‬ ‫ایمنی سفرهای برون شهری استان مهم ارزیابی و خاطرنشان ساخت ‪ :‬متعاقبا در خصوص‬ ‫مشخصات فنی – اجرایی هر یک از این طرح ها ‪ ،‬اطالع رسانی جامع صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم با عنوان این‬ ‫مهم که اجرای سیستم روشنایی طولی درزمره ایتم های جاری ‪ ،‬جزء الزامات ایمنی و اولویت‬ ‫اقداماتجاده اینیستتوضیحداد‪:‬باتوجهبهدستورالعمل هایسازمانی کهاجرایسیستم‬ ‫روشنایی را مختص به نقاطی نظیر مقاطع مه گیر و ‪ ...‬دانسته و جذب اعتبارات به غیراز این‬ ‫موارد ابالغی ‪ ،‬نیاز به توجیهات فنی و شرایط خاص دارد‪ .‬جعفر اویسی نتیجه گرفت ‪ :‬لذا‬ ‫از تمامی کاربران جاده ای بخصوص رانندگان محترم درخواست می گردد نسبت به رعایت‬ ‫کامل جوانب ایمنی در سطح راه ها اهتمام و ساعی تر از گذشته در نگهداری ملزومات ایمنی‬ ‫جاده ای بکوشــند‪ .‬او در خاتمه تاکید کرد ‪ :‬تعامل و همکاری مناســب کاربران جاده ای با‬ ‫مجریان طرح های عمرانی در طول راه ها ‪ ،‬ضمن کاهش حوادث محتمله موجب تسریع‬ ‫درروندتکمیلپروژه هامی گردد‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۳۰‬درصد محتوای‬ ‫کتب درسی در امتحانات‬ ‫نهایی و کنکور‬ ‫رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشــی درباره امتحانات و حذفیات کتب درســی‬ ‫توضیــح داد و گفــت‪ ۳۰:‬درصــد از محتوای کتب درســی حذف شــده که بــرای دوپایه نهم و‬ ‫دوازدهم که امتحان هماهنگ و نهایی دارند از این حذفیات سوال طرح نمی شود و قطعی‬ ‫است‪.‬به گزارشایسنا‪،‬حسنملکیدراین بارهاظهار کرد‪:‬درسال گذشتهیعنیاوایلسال‪۱۳۹۹‬‬ ‫با توجه به شرایط بیماری کرونا‪ ،‬در سازمان پژوهش مجموعه راهنماهای برنامه درسی که به‬ ‫معنایتعدیل‪،‬اصالحومتناسب سازیمحتواهاباشرایط کروناییبودرادر ششجلدامادهو‬ ‫بهاستان هاارسال کردیمتاسالتحصیلیرابراساسانتدریس کنند‪.‬اوافزود‪:‬هدفمااینبود‬ ‫که با توجه به شرایط به وجود امده چه از بعد زمانی و چه عدم حضور تعداد قابل توجهی از‬ ‫دانش اموزاندر کالس هایدرسحضوری‪،‬بتواننددریکشرایطمطلوب تریهمبهتحصیالت‬ ‫خود ادامه دهند و تا حد ممکن نگرانی نداشته باشند‪ .‬رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشی بابیان اینکه در این مجموعه هم حرف هایی را به معلمان زدیم و هم نکاتی را با‬ ‫خانوادهمطرح کردیمومطالبینیزبرایمدیرانمدارسوخوددانش اموزانبیانشد گفت‪:‬در‬ ‫این مجموعه برای تسهیل شرایط و متناسب سازی زمان اموزش و محتواهای درسی حدود‪۳۰‬‬ ‫درصداز محتوایهریکاز کتاب هایدرسیرابه عنوانمطالعهازادتعیین کردیم‪.‬مطالعهازاد‬ ‫بهاینمعناستکههردانش اموزیعالقه مندباشدمی تواندبه صورتاختیاریمطالعهکندواگر‬ ‫هممطالعهنکندیافرصتنداشتهباشدومایلنباشد‪،‬ازانبخش هادرامتحاناتسوالمطرح‬ ‫نمی شود‪ .‬این حذفیات را به استان ها هم اعالم کردیم و هدف این بود که یک تناسب ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬ملکی درباره اینکه ایا نمی شد به طول سال تحصیلی اضافه کرد؟ گفت‪ :‬سال تحصیلی‬ ‫ازنظر زمانی‪ ،‬نهادینه شده و زمان ابتدا و انتهای ان مشخص شده است و دستکاری طول زمان‬ ‫اموزشچندانمصلحتنبودوبایداینتعدیلرابرایطولیکسالتحصیلیانجاممی دادیم‪.‬‬ ‫باحذفحدود‪ ۳۰‬درصداز محتواسعی کردیماینتناسبایجادشود‪.‬اوتاکید کر کهبندههم‬ ‫معتقدمهرگزاموزشغیرحضورینمی تواندجایگزیناموزشحضوریباشد‪.‬دراموزشحضوری‬ ‫رابطه چهره به چهره معلم و دانش اموز‪ ،‬زمان و مکان اموزش‪ ،‬نظام ارتباطی عوامل مدرسه با‬ ‫دانش اموزوحتیارتباطخانوادهومدرسه‪،‬اموزش هایحضوریراازغیرحضوریمتمایزمی کند‪،‬‬ ‫امابه هرحالشرایطدست کسینبود‪ ،‬کروناامدوخساراتیوارد کرد‪ .‬کاهشحجم کتبنوعی‬ ‫انعطافاستواگراین کار رانمی کردیمپیامدهاواثار دیگریبههمراهداشت‪.‬‬ ‫رایزنی برای مرور کتب درسی سال تحصیلی گذشته در مهر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ملکی افزود‪ :‬برای اغاز ســال تحصیلی اتی که صحبت های اولیه شــده اما هنوز قطعی‬ ‫نشده‪،‬ممکناستیکبرنامه ریزیشود کهدر ابتدایسالتحصیلیمعلمانیکورودیبه‬ ‫مطالب سال قبل داشته باشند و چه بسا با این کارها مقداری از این خال تربیتی تعدیل شود‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا این‪ ۳۰‬درصد در کنکور هم لحاظ می شود؟ عنوان کرد‪ :‬این حذفیات‬ ‫برای پایه دوازدهم هم شامل امتحانات نهایی و هم شامل کنکور است‪ .‬این‪ ۳۰‬درصد برای‬ ‫دوپایهنهمودوازدهم کهامتحانهماهنگونهاییدارندحذف شدهودرواقعاز اینحذفیات‬ ‫سوال طرح نمی شود و قطعی است‪ .‬برای بقیه پایه ها مثال دهم و یازدهم و غیره در اختیارات‬ ‫استان هااست‪.‬شرایطاستان هامتفاوتبودونمی شدنسخهواحدیتجویز کرد‪.‬رئیسسازمان‬ ‫پژوهشوبرنامه ریزیاموزشیبااشارهبهازمون هایانالین گفت‪:‬منمعتقدمازمون هایانالین‬ ‫محدودیت هاینظاماموزشیانالینراباخودبههمراهدارندوبه صورتطبیعینظارت کافی‬ ‫والزموجودندارد‪.‬رابطهبینمعلموازمون شوندهبرایرهبریومدیریتونظارت کمتروجود‬ ‫دارد‪ .‬منتها هنوز معلوم نیست سال اینده شرایط چه طور باشد ما باید به سمت ساماندهی‬ ‫مطلوب ترنظاماموزشالکترونیکیبرویم‪.‬روش هایمطلوب تریراتدارکببینیمتابتوانیماوضاع‬ ‫رادرهرشرایطیبهترمدیریت کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1626

روزنامه رویداد امروز 1626

شماره : 1626
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه رویداد امروز 1616

روزنامه رویداد امروز 1616

شماره : 1616
تاریخ : 1402/02/18
روزنامه رویداد امروز 1609

روزنامه رویداد امروز 1609

شماره : 1609
تاریخ : 1402/02/10
روزنامه رویداد امروز 1608

روزنامه رویداد امروز 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1402/02/09
روزنامه رویداد امروز 1606

روزنامه رویداد امروز 1606

شماره : 1606
تاریخ : 1402/02/06
روزنامه رویداد امروز 1597

روزنامه رویداد امروز 1597

شماره : 1597
تاریخ : 1402/01/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!