روزنامه رویداد امروز شماره 1067 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1067

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1067

روزنامه رویداد امروز شماره 1067

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تهرانی ها منتظر‬ ‫نوبت بندی اب باشند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ 12‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 29‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1067‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫قمدر میانهنقشه‬ ‫کرونایاستان ها‬ ‫‪03‬‬ ‫تامینتجهیزاتایمنیدریانوردی‬ ‫توسطشرکت هایدانش بنیان‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫لرستان‬ ‫ورزش‬ ‫استقالل و پرسپولیس قبل از دربی‬ ‫به دنبال ارامش هستند‬ ‫شنای خودروسازان خالف جهت ارز ادامه دارد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫‪07‬‬ ‫گرانیقیمتکارخانه ایخودرووافتنرخبازار‬ ‫دغدغه هاییحییوفرهاد‬ ‫تاجمعهداغ‬ ‫هرچند این روزها خودروسازان و شورای رقابت خالف جهت روند نزولی نرخ ارز حرکت می کنند و مدام به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند‪ ،‬اما نرخ ها در بازار‬ ‫سیاست‬ ‫خودرو همچنان رو به کاهش است و خریداران منتظر تداوم ریزش قیمت ها هستند‬ ‫‪02‬‬ ‫روز نخست ثبت نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫پل شهید سلیمانی‬ ‫کار ماندگار سازمان‬ ‫راهداری‬ ‫پلدختر است‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪21‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫رویاد دلرستان‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫کاهشاالیندههای‬ ‫زیستمحیطیبا‬ ‫اجرای طرح «مد پایدار»‬ ‫ثبت نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری از صبح سه شنبه در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران اغاز شد‪.‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫منیتاجتماعی‬ ‫اجرایطرحارتقایا‬ ‫در خرماباد‬ ‫‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫رینپروژهوکار‬ ‫هیدسلیمانیبهت‬ ‫پلش‬ ‫ریپلدختراست‬ ‫سازمانراهدا‬ ‫ماندگار‬ ‫‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سه شنبه ‪21‬‬ ‫توقیــف و روانــه‬ ‫همــکاران‬ ‫پارکینگ شده است‪.‬‬ ‫انتظامی خرماباد‬ ‫فرمانده‬ ‫دولتشــاهی‬ ‫ســرهنگ‬ ‫طرح ارتقای امنیت‬ ‫راستای همین طرح‬ ‫از اجــرای‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افزود‪ :‬در‬ ‫ایــن شهرســتان‬ ‫اجتماعــی در‬ ‫ـر خردهفــروش‬ ‫تعــداد ‪ ۲‬نفـ‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫از خبرنگاران‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫ـدر در ســطح‬ ‫عباس دولتشاهی‬ ‫تجلیل‬ ‫مــواد مخـ‬ ‫ســرهنگ عبــاس‬ ‫منتظر تخصیص‬ ‫شناســایی که پس‬ ‫شرکتکننده در‬ ‫امــروز‪،‬‬ ‫ـوده اما همچنان‬ ‫شهرســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تومــان ابــالغ نمـ‬ ‫لرستانی‬ ‫اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫دولتشــاهی‬ ‫پس از بازرســی از‬ ‫ـت و برنامهریــزی‬ ‫هماهنگیهای قضایی و‬ ‫مثل خبرنگار‬ ‫ارتقــاء امنیــت‬ ‫ســازمان مدیریـ‬ ‫تماس با وزیــر راه‬ ‫در راســتای‬ ‫قابلتوجهی انواع‬ ‫با هرگونه از‬ ‫مسابقه خ‬ ‫در‬ ‫روزی‬ ‫منظور برخورد قاطع‬ ‫موردنظر‪ ،‬مقادیر‬ ‫ـت‪ :‬بهطــور شــبانه‬ ‫ـرح محلهای‬ ‫پیگیــر تســهیل در‬ ‫او گفـ‬ ‫اجتماعی و به‬ ‫ضبــط و تعداد‬ ‫دوره مســابقه خ‬ ‫ـاعت گذشــته طـ‬ ‫رئیــس ســازمان‪،‬‬ ‫از انــان کشــف و‬ ‫کنندگان در دومیــن‬ ‫ـوالن در مجلس‬ ‫و شهرســازی و‬ ‫ـکنی در ‪ ۴۸‬سـ‬ ‫مــواد مخــدر‬ ‫مقامعالیوزارت‬ ‫ســطح محالت‬ ‫ـردم پلدختر و معمـ‬ ‫از شــرکت‬ ‫هنجارشـ‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫سطح شهرستان به‬ ‫هستیموباعنایت‬ ‫ـاد متجاهر نیز در‬ ‫نماینده مـ‬ ‫اطالعرســانی و‬ ‫سلیمانیدر دوراهی‬ ‫امنیت اجتماعی در‬ ‫پروژههایسیل‬ ‫‪ ۳۰‬نفــر معتـ‬ ‫بهرهگیری میکنیم‪.‬‬ ‫ـل خبرنــگار اداره‬ ‫های مجاز بهمنظور‬ ‫اسالمی گفت‪:‬پلشهید‬ ‫ـد‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫ارتقاء‬ ‫مثـ‬ ‫ظرفیتها در این راستا‬ ‫و تحویل کمپ‬ ‫ـتان تجلیــل شـ‬ ‫شورای‬ ‫سازمان راهداری‬ ‫اجرا درامده است‪.‬‬ ‫ـای جمعاوری‬ ‫از همه‬ ‫جــادهای لرســتان‬ ‫اموزشوپــرورش لرسـ‬ ‫فرمانــده انتظامی‬ ‫پروژه و کار ماندگار‬ ‫مرحله‬ ‫اموزشوپرورش اســتان‬ ‫ـداری و حملونقــل‬ ‫از برنامهریزیهـ‬ ‫اعتیاد بازپروری شــد‪.‬‬ ‫بابازید بهترین‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫کمی و کیفی و هم‬ ‫ـان داشــت‪ :‬پــس‬ ‫مدیــرکل راهـ‬ ‫اجرای‪ ۲۵‬کیلومتر‬ ‫ماموران تــرک‬ ‫اطالعرســانی و‬ ‫همین راســتان تعداد‬ ‫او بیـ‬ ‫پلدختر هم ازنظر‬ ‫متعهد و فرهیخته‬ ‫حاضر پیگیر مجوز‬ ‫اقدامات پلیسی‬ ‫شهرستان‬ ‫ـاد ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫معلمان و خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در حال‬ ‫در‬ ‫صورت گرفته و انجام‬ ‫پلدختر هســتیم که‬ ‫ـایی ‪ ۱۳‬خرمابـ‬ ‫تعقیــب دســتگاه‬ ‫وجه مشترک‬ ‫دانست و با تقدیر از‬ ‫شناختهمیشود‪.‬‬ ‫ـفالت در شهرســتان‬ ‫موفــق بــه شناسـ‬ ‫متهمــان تحــت‬ ‫سرعتاجرا‬ ‫بخشی به جامعه‬ ‫حمیدرضا کاظمی‬ ‫انتظامــی شهرســتان‬ ‫روکش اسـ‬ ‫و ‪ ۲۳‬نفــر از‬ ‫استان را در اگاه‬ ‫و تحویل مرجع‬ ‫عملیاتیمیشود‪.‬‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬سید‬ ‫دومین دوره مسابقه‬ ‫قضائی دستگیر‬ ‫پلیس و غیره دستگیر‬ ‫محضدریافتمجوز‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫خبرنگاران شریف استان در‬ ‫هماهنگی مقام‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫پلدختر از ‪ ۶۰‬کیلومتر‬ ‫انواع قضائی‪،‬‬ ‫به‬ ‫سارق که با‬ ‫پلدختر و معموالن‬ ‫ســال از اصحاب‬ ‫شرکت‬ ‫فنی به ‪ ۲۶‬فقره‬ ‫ســهم شهرستان‬ ‫نماینده مردم‬ ‫گفت‪ :‬در مســابقه ام‬ ‫مربوطه شده است‪.‬‬ ‫شورای معاونین اداره‬ ‫انجام تحقیقات‬ ‫او گفت‪:‬‬ ‫طرح ابرار ‪ ۱‬حدود‬ ‫خ مثل خبرنگار‬ ‫ــی از همــکاری‬ ‫تالش و فداکاری‬ ‫پس از‬ ‫دیدار با مدیرکل و‬ ‫همچنیــن در بحث‬ ‫اسفالت راه روستایی‬ ‫ـاهی ضمــن قدردان‬ ‫سوال مطرح شد که‬ ‫اسالمی در‬ ‫ای لرســتان گفت‪:‬‬ ‫اعتــراف کردنــد‪،‬‬ ‫بهسازی و‬ ‫دولتشـ‬ ‫کیلومتر ان محقق‬ ‫رسانه استان این‬ ‫خواست‪ ،‬هرگونه‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫ســرقت‬ ‫دیدید و در این رابطه‬ ‫موتورســیکلتهای کــه‬ ‫بوده که تاکنون ‪۱۲‬‬ ‫مردم‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫و‬ ‫ـداری‬ ‫چگونه‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫بابازید‬ ‫کل را‬ ‫نقدینگی ‪ ۱۶‬کیلومتــر‬ ‫ـف خودروهــا و‬ ‫ـان را در ایــام کرونا‬ ‫سلیمانی در دوراهی‬ ‫اجرا اســت در طرح‬ ‫حرکات خوب‬ ‫فوریتهای پلیس‬ ‫اموزشوپرورشلرستان‬ ‫توقیـ‬ ‫معلمـ‬ ‫احداث پل شهید‬ ‫خصوصی با کمبــود‬ ‫مابقی نیز در حال‬ ‫یا با‬ ‫ـکوک را به مرکــز‬ ‫بهروابطعمومی‬ ‫شهرســتان پلدختر‬ ‫پروژه‬ ‫با شــده اســت‬ ‫پیمانــکاران بخــش‬ ‫اقدام به مخدوش کردن پالک و شــهروندان موارد مشـ‬ ‫ـن شهرســتان در‬ ‫الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫حدودچهلاثر‬ ‫ـازمان راهداری در‬ ‫دارد در جلســهای‬ ‫توجه به کیفیت‬ ‫خوبــی بــرای ایـ‬ ‫راهداری موردنیاز این‬ ‫بالفاصله اقدام‬ ‫ـی صوتــی بــرای‬ ‫کار ماندگار سـ‬ ‫درگاه پور افزود‪ :‬با‬ ‫ـتند کــه ضــرورت‬ ‫ــرار ‪ ۲‬نیــز ســهم‬ ‫ــم ازنظر کمی و‬ ‫تامین ماشیناالت‬ ‫‪ ۱۱۰‬اعالم تا‬ ‫نمایشــی و الودگـ‬ ‫مواجــه هسـ‬ ‫صیاد‬ ‫های استان در اب‬ ‫ه‬ ‫ـروژه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫فاخر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫دســتگاه توســط‬ ‫ـال‬ ‫بهترین‬ ‫روستایی و‬ ‫گزارشهای مکتوب‬ ‫ارسـ‬ ‫مدیرکل راهداری و‬ ‫اولویتبندی پروژه‬ ‫ســت و بهعنــوان‬ ‫نظرخواهیمگرفت‪.‬‬ ‫مزاحمت میکنند ‪۸۶‬‬ ‫ارسالی و تهیه خبر و‬ ‫گردید‪ .‬عباس شرفی‪،‬‬ ‫ا‬ ‫حضور اســتاندار‪،‬‬ ‫شناخته میشود‪.‬‬ ‫فرماندار پلدختر‬ ‫تمامیشرکتکنندگان‬ ‫ایجاد‬ ‫مطالب‬ ‫شهرستان‬ ‫جلســه رضاییان‬ ‫و هم سرعت اجرا‬ ‫این دیدار با اشاره‬ ‫شدبه‬ ‫در ادامه این‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬صورت پذیرد‪.‬‬ ‫کیفی‬ ‫شهرسازی در پیگیری‬ ‫جادهای لرستان نیز در‬ ‫شهرســتان در حــوزه‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫گفت‪ :‬از سال‬ ‫در اینرابطهتصمیم گرفته خبرنگار روابط عمومی‬ ‫حملونقل‬ ‫مثبت وزیر راه و‬ ‫دغدغههــای ایــن‬ ‫اعتبارات اســتانی ســیل‬ ‫منتظر تخصیص‬ ‫دوره مسابقه خ مثل‬ ‫نگاه‬ ‫بخشــی از‬ ‫نمود‪ ،‬همچنین‬ ‫همچنان‬ ‫به عدم تخصیص‬ ‫ـود لــوح ســپاس و‬ ‫در دومین‬ ‫سیل پلدختر‬ ‫ـیناالت را مطرح‬ ‫ســارات ســیل به‬ ‫استان هستیم‬ ‫پروژههای‬ ‫ـتان بهرســم یادبـ‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫تجهیزات و ماشـ‬ ‫میلیــارد تومــان خ‬ ‫برنامهریزی‬ ‫مصطفی ملکی‬ ‫اموزشوپــرورش اسـ‬ ‫جادهای لرستان‬ ‫قدردانی از نگاه مثبت‬ ‫ــی از این تعداد‬ ‫مجمــوع ‪۲۸۰۰‬‬ ‫و‬ ‫معاون راهــداری و‬ ‫میلیارد تومان مربوط‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫گردد که بــه نمایندگ‬ ‫او با‬ ‫شهرستانپلدخترافزود‪:‬با‬ ‫عــارف امرایــی‬ ‫استان لرستان‪۱۳۰۰ ،‬‬ ‫ـای روســتایی اداره‬ ‫مدیرکل‬ ‫هدیــهای تقدیــم‬ ‫حضور اســتاندار‬ ‫امروز از تعدادی از‬ ‫پیگیریپروژههایسیل‬ ‫کارتبانکــی‬ ‫های راههای‬ ‫ـاون فنــی و راههـ‬ ‫شهرستان پلدختر بوده‬ ‫جلســهای که با‬ ‫دلیل شرایط کرونا‬ ‫شد صادقــی معـ‬ ‫در‬ ‫اطالعــات‬ ‫پلدختر و خسارات سیل‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫تخریب زیرساختهای‬ ‫ای لرســتان نیز در‬ ‫شرکتکننده و به‬ ‫راهداری داشتیم مقرر‬ ‫حضوریتجلیلشد‪.‬‬ ‫حملونقــل جــاده‬ ‫به شرایط خاص‬ ‫خــوردگان نســبت‬ ‫اعتبارات سیل در‬ ‫میرود به‬ ‫شرکتکنندهبهصورت‬ ‫و رئیس ســازمان‬ ‫توجه‬ ‫کل راهــداری و‬ ‫حالی اســت که کل‬ ‫های پلدختر‪ ،‬انتظار‬ ‫فریب‬ ‫اجتماعی پلیس فتا‬ ‫پروژههای این اداره‬ ‫درصد لرســتان‬ ‫هفته بــه راهداری‬ ‫خبرنگاران‬ ‫اســت این در‬ ‫‪ ۹۸‬به زیرساخت‬ ‫ـت غیرمجــاز از‬ ‫معاون‬ ‫شــریح وضعیت‬ ‫میلیارد تومان یعنی ‪۸‬‬ ‫ـارد تومان در این‬ ‫سال‬ ‫صورت ســخنانی به ت‬ ‫بــه برداشـ‬ ‫همزمان با نزدیک‬ ‫اســتان ‪ ۵۰‬میلیـ‬ ‫ـع و مشــکالت و‬ ‫شهرسازی اعتبارات سیل این شهرستان را سال ‪ ۹۸‬بالغبر ‪۲۳۰‬‬ ‫هم متعهد شد در‬ ‫ـتان پلدختــر و موانـ‬ ‫ناجا گفت‪:‬‬ ‫مالــی انــان‬ ‫وزارت راه و‬ ‫تخصیص دهد و سازمان‬ ‫حســابهای‬ ‫تومان کل در شهرسـ‬ ‫خانوادهها نگران‬ ‫شهرستانیببیند‪.‬‬ ‫عید سعید فطر و‬ ‫خسارات بوده است‪.‬‬ ‫موجودپرداختند‪.‬‬ ‫سرجمعاعتبارات‬ ‫استاندار‪ ۳۸،‬میلیارد‬ ‫شدن به ایام‬ ‫محدودیتهای‬ ‫برداری مینمایند‪.‬‬ ‫راهکارهایقابلاجرا‬ ‫جدایاز‬ ‫ـدی پروژههــای‬ ‫این اعتبار از سوی‬ ‫جــود همــه ایــن‬ ‫اینایاممجرمان‬ ‫کاله‬ ‫ســتار اولویتبنـ‬ ‫هفتــه ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫ایجاد شد تامین‬ ‫او افــزود‪ :‬باو‬ ‫ضوری‬ ‫اعمالمذهبی‬ ‫پاشــایی افزود‪ :‬بر‬ ‫خوا‬ ‫این‬ ‫کاظمــی‬ ‫ـرد که ســازمان در‬ ‫برگزاری ح‬ ‫میلیارد تومان تعهد‬ ‫در احداث پلهای‬ ‫سرهنگ‬ ‫رامین پاشایی‬ ‫طراحی سایتهای‬ ‫در نظــر بگیـ‬ ‫اعتباری‪ ،‬بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫پلدختر ازجمله تسریع‬ ‫رصدهای پیشدستانه‬ ‫ســایبری با‬ ‫تخصیص اعتبارات‪،‬‬ ‫نهایی نباشند‬ ‫شهرستان‬ ‫برافتاب غزال و پیگیری‬ ‫حاضر به دلیل عدم‬ ‫اســاس‬ ‫غــات فریبنــده‬ ‫سوخته‪ ،‬پران پرویز‪،‬‬ ‫امتحانات‬ ‫جعلــی و تبلی‬ ‫و در حال‬ ‫یک باند‪ 3‬نفره‬ ‫برگالن‬ ‫ـدادی از راههــای‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫جــازی و عمدتــا‬ ‫ـش اســفالت تعـ‬ ‫صورت گرفته‬ ‫مدیریت بیماری‬ ‫در فضــای م‬ ‫وطنان با این شیوه‬ ‫بهســازی و روکـ‬ ‫رسانهای غیربومی‬ ‫امنیتی انتظامی ستاد‬ ‫کالهبرداری از هم‬ ‫اجتماعی و پیام‬ ‫جلسه کمیته‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫دریافت که مترصد‬ ‫خـــبر‬ ‫با مرجع محترم‬ ‫شبکههای‬ ‫ریاســت معــاون‬ ‫هموطنانباعنوان‬ ‫بودند طی هماهنگی‬ ‫کرونــای اســتان بــه‬ ‫ـطح زیر کشــت‬ ‫مترصد کالهبرداریاز‬ ‫مدیران دســتگاههای‬ ‫و شگرد‬ ‫جهت سیر مراحل‬ ‫اراضی ابی نیز سـ‬ ‫اســتانداری و با حضور‬ ‫ضمن دستگیری‪ ،‬به‬ ‫اینکه کشــاورزان در‬ ‫نذوراتمیباشند‪.‬‬ ‫نسبت به مصرف‬ ‫برگزاری شد‪ .‬ثمینی‬ ‫اجتماعــی‬ ‫این قضایی‬ ‫نکتــه دیگــر‬ ‫فطریهوسایر‬ ‫شدند و فعالیت‬ ‫همچنین‬ ‫ویدئو کنفرانس‬ ‫ـایی در تشــریح‬ ‫تحویل مراجع قضایی‬ ‫اجرایی بهصورت‬ ‫ســرهنگ رامیــن پاشـ‬ ‫محصوالت ابدوست را کاهش دهند‪ ،‬کشــاورزان پاییندســت‬ ‫تردد وسائط نقلیه‬ ‫این قانونی‬ ‫نیزمتوقف گردید‪.‬‬ ‫جلسه اظهار داشت‪:‬‬ ‫توجه کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫ـگرد مجرمین به‬ ‫سایتبااقداممشابه‬ ‫ـه در اختیاردارند‬ ‫کشــاورزان بهجــای‬ ‫افزود‪ :‬شــیوه و شـ‬ ‫در حاشیه این‬ ‫یکم تا ساعت ‪۱۲‬‬ ‫نام چندین‬ ‫هموطنان گرامی‬ ‫انتقال اب برای‬ ‫ابــی کـ‬ ‫خبــر‬ ‫او توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫سهشــنبه بیســت و‬ ‫سوءاستفاده از‬ ‫مقام انتظامی افزود‪:‬‬ ‫کشاورزی لرستان گفت‪:‬‬ ‫اب نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫است که عمدتا با‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۲‬روز‬ ‫علوفــهای مانند‬ ‫ـتماه جــاری بیــن‬ ‫ایــن‬ ‫نیــز بــه ایــن‬ ‫ـدی و یا غیر نقدی‬ ‫رئیس ســازمان جهاد‬ ‫ممنوع است و علیه‬ ‫کاشــت گیاهــان‬ ‫شــکل‬ ‫شناختهشــده هنــری‬ ‫و پنجــم اردیبهشـ‬ ‫واریز وجوهات نقـ‬ ‫ـه و ســیبزمینی‬ ‫ـت در اراضی دیم‬ ‫روز شــنبه بیســت‬ ‫دهند‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫اشــخاص و چهرههــای‬ ‫و مــرور از مبادی‬ ‫و بهمنظــور‬ ‫کاشــت هندوانـ‬ ‫محصوالت ابدوسـ‬ ‫نــذورات صرفــا از‬ ‫فــی میشــوند‪.‬‬ ‫عبور‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫ســازمان‬ ‫ـرل‬ ‫ـود‬ ‫ـتان ممنوع و کنتـ‬ ‫ـتگاه قضائــی معر‬ ‫ـوان فطریه و ســایر‬ ‫در دســتور کار خـ‬ ‫کاشــت‬ ‫یــا جعل عنوان‬ ‫اینکه کشــاورزان و‬ ‫شــهرهای اسـ‬ ‫ذرت علوفــهای را‬ ‫خواهد شــد‪ .‬معاون‬ ‫اعالمجــرم و بــه دسـ‬ ‫از تحــت عنـ‬ ‫و یــا ورزشــی و‬ ‫و قابلاعتماد که‬ ‫ســالی و تاثیر ان‬ ‫افزود‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫ـالح بــا اســتفاده‬ ‫انجــام‬ ‫متخلفیــن‬ ‫دسترســی قانونــی‬ ‫ـه بررسی خشک‬ ‫اجرائــی ذیصـ‬ ‫کشــاورزی لرســتان‬ ‫کرده و جمعاوری‬ ‫ـنی مقدم در جلسـ‬ ‫ورودی و خروجــی شــهرها استانداری لرستان با اشاره‬ ‫ـر مســیرهای‬ ‫خبرگزاریهــای معتبــر‬ ‫نهادهــای‬ ‫امســال یکی از‬ ‫جهاد‬ ‫حداکثر اســتفاده را‬ ‫اســتفاده از تصاویـ‬ ‫اســفندیار حسـ‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫امنیتی و اجتماعی‬ ‫ـوی رســانه ملــی و‬ ‫از مــزارع موجود‬ ‫روزهای‬ ‫و‬ ‫ـف‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫سیاســی‪،‬‬ ‫مخت‬ ‫کشــاورزی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫با اعالم از سـ‬ ‫شــگردهای‬ ‫و از واریز هرگونه‬ ‫دامــداران‬ ‫تجربــه کردهایم‪،‬‬ ‫مدیریت بیماری کرونا‬ ‫باشند‪ .‬حسنی مقدم‬ ‫زیــر بخشهــای‬ ‫میگــردد اقــدام‬ ‫اقدامات فریبنده‬ ‫را در قــرن اخیــر‬ ‫بــر‬ ‫مصوبه جدید ستاد‬ ‫را در نظر داشته‬ ‫روســتاییان ابالغ و‬ ‫اطالعرســانی‬ ‫پالک غیربومی برای‬ ‫ترین خشکســالیها‬ ‫کاه و کلش‬ ‫ـایر افــراد اکیــدا‬ ‫به‬ ‫رودخانه همچنین‬ ‫ـازاد از عشــایر و‬ ‫نیازمندان و سایر شــخصی از متقاضیــان‬ ‫جریمه خودروها با‬ ‫بیســابقه‬ ‫ـاب شــخصی سـ‬ ‫پنجاهدرصد دبی‬ ‫ـنامه خریــد دام مـ‬ ‫ـی از دامهــا را به‬ ‫تصمیم ستاد‪،‬‬ ‫وجــه بهحسـ‬ ‫شمارهحســابهای‬ ‫افزایش پیداکرده‬ ‫ما شاهد کاهش‬ ‫محصوالت اینــده بخشـ‬ ‫ـورت مشــاهده موارد‬ ‫به مدت مشــابه‬ ‫مکلف اســت بخشـ‬ ‫نیز‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫زرد‬ ‫وضعیت‬ ‫ـبت‬ ‫عنوان‬ ‫نماینــد‪ .‬معــاون اجتماعــی خــودداری نماینــد و در صـ‬ ‫ـدی بارندگی نسـ‬ ‫پشــتیبانی امــور دام‬ ‫اب برای کاشت‬ ‫ورود به شهرهای با‬ ‫برخی از مردم در ایام‬ ‫کالهبــرداری می‬ ‫متضرر نشوند‪.‬‬ ‫چهلتــا پنجاهدرصـ‬ ‫امروز گفت‪ :‬انتقال‬ ‫ـماره ‪093680‬‬ ‫افزود‪ :‬طبق اخرین‬ ‫اعالمجرم شــرکت‬ ‫ـیوه دیگــر ایــن‬ ‫کند تا دامداران‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫مراتب از طریق شـ‬ ‫کاهــش‬ ‫مصوبات جلسه‬ ‫نامناسب بود‪ .‬او‬ ‫جــا گفــت در شـ‬ ‫و علیه متخلفین‬ ‫عادالنه خریداری‬ ‫است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ـتی را بهطور کامل‬ ‫ـی مشــکوک‬ ‫طرفی پراکنش هم‬ ‫پلیــس فتــا نا‬ ‫دیم ممنوع است‬ ‫فتــا بــه نشــانی‬ ‫میلیــارد تومــان‬ ‫بیان کرد‪ :‬قیمت‬ ‫ـایتهای جعلـ‬ ‫پروتکلهای بهداشـ‬ ‫بودیم‪ ،‬از‬ ‫ابدوست در اراضی‬ ‫هــار هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫ـمی پلیــس‬ ‫ـوند‪ .‬حســنی مقدم‬ ‫بــا طراحــی سـ‬ ‫تعطیالت نوروز‬ ‫ســالی تاکنــون چ‬ ‫راجدینگرفتند‪،‬‬ ‫یــان بــه و یــا ســایت رسـ ‪ WWW.CYB‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫قضائی معرفی میشـ‬ ‫ـرده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫مجرمیــن‬ ‫براوردهــا خشک‬ ‫هشدارهایستاد کرونا‬ ‫هدایــت متقاض‬ ‫خســارت وارد کـ‬ ‫و به دســتگاه‬ ‫‪ERPOLICE.IR‬‬ ‫رعایتنکردهو‬ ‫همیــن عنــوان و‬ ‫بودیم بهنحویکه‬ ‫هــای کشــاورزی‬ ‫مدیریت خشکسالی و‬ ‫ـا دســت اوردن‬ ‫بــا‬ ‫بــه زیــر بخش‬ ‫ـارم کرونا در کشــور‬ ‫جعلــی بانکــی بـ‬ ‫لرستان با تاکید بر‬ ‫شــاهد موج چهـ‬ ‫شده بود‪ .‬ثمینی‬ ‫درگاههــای‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫شهرهای کشور قرمز‬ ‫سازمان‬ ‫وضعیت در بیشتر‬ ‫هم اســتانیهای‬ ‫ده ســال دچــار‬ ‫خـــبر‬ ‫مردم تصریــح کرد‪ :‬از‬ ‫یــق بــه مــدت‬ ‫ضمــن تشــکر از‬ ‫شــرو از ســفرهای‬ ‫لرســتان ایــن قا‬ ‫بود که به همت‬ ‫ـم در تعطیالت پی‬ ‫صددرصدی شده‬ ‫محتــرم میخواهیـ‬ ‫خودداری‬ ‫فرســودگی‬ ‫تجمع‬ ‫و حمایتهای‬ ‫مســافرت‪ ،‬گردهمایی و‬ ‫قایقرانی لرســتان‬ ‫غیرضروری‪،‬‬ ‫مبتالیان به بیماری‬ ‫رئیــس هیئت‬ ‫مدیــرکل ورزش‬ ‫شاهد کاهش تعداد‬ ‫عــالوه بــر ان‪،‬‬ ‫اهلل اماناللهــی‪،‬‬ ‫کنند تا بتوانیم‬ ‫ادامه با اشاره به‬ ‫اجراشــده و‬ ‫ـوت بعــد از ده‬ ‫حشــمت‬ ‫موجــب احیــای‬ ‫استاندار لرستان در‬ ‫ورزش درا گــون بـ‬ ‫ـت امسال شبکه‬ ‫ســتان تعمیــر و‬ ‫کرونا باشیم‪ .‬معاون‬ ‫قایــق و‬ ‫در مقاطع نهم و‬ ‫مقررشــده اسـ‬ ‫ـان‪ ،‬رئیــس هیئت‬ ‫و جوانــان ا‬ ‫ـل شــرکت توزیــع‬ ‫شــد‪ .‬درگذشــته‬ ‫نهایی دانش اموزان‬ ‫ـط هومــن صارمیـ‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫‪ ۴۵۰‬روســتای‬ ‫ورزش در اســتان‬ ‫برگزاری امتحانات‬ ‫ســال توسـ‬ ‫طرف اموزشوپرورش‬ ‫توزیــع بــرق‬ ‫چرخــه فعالیت‬ ‫مجــدد ایــن‬ ‫گفــت‪ :‬بهســازی‬ ‫علی عالیپور‪،‬‬ ‫با تدابیری که از‬ ‫ـتان احیــا و بــه‬ ‫بــرق لرســتان‬ ‫قالب طــرح جهادی‬ ‫ملیپوش ازجمله‬ ‫دوازدهم گفت‪:‬‬ ‫قایقرانــی لرسـ‬ ‫اندیشیده شده‪ ،‬جای‬ ‫(‪ )Dragon Boat‬یــا‬ ‫اســتان در‬ ‫ورزشــکارانی‬ ‫برق ‪ ۲۶‬روســتای‬ ‫بهاروند و فاطمه مراد‬ ‫علوم پزشــکی استان‬ ‫درا گــون بــوت‬ ‫شــبکه توزیع‬ ‫بازســازی شــود‪.‬‬ ‫قوچیفر‪ ،‬محمــد‬ ‫و دانشــگاه‬ ‫ـود ندارد و تمامی‬ ‫برگشــت‪.‬‬ ‫«بهارســتان»‬ ‫های تیمی پارویی‬ ‫شــده و قرار است‬ ‫داشته که سابقه‬ ‫رضــا‬ ‫برای خانواده وجـ‬ ‫اژدها‪ ،‬یکی از رشــته‬ ‫اســتان انجام‬ ‫ـرکت توزیع برق‬ ‫ورزش فعالیت‬ ‫هیچگونــه نگرانی‬ ‫فریدون خودنیا‬ ‫فراهم امده است‪ .‬او‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫قایــق‬ ‫خانی در این‬ ‫شــم پویــش هــر‬ ‫و جهانــی را در‬ ‫برگزاری امتحانات‬ ‫ورزش دنیاســت‪.‬‬ ‫هفتــه ش‬ ‫گفت‪ :‬همچنین طرح‬ ‫مســابقات اســیایی‬ ‫امکانات برای‬ ‫و تیمیترین‬ ‫ـعید فطر عنوان‬ ‫هایی با حضور‬ ‫لرســتان‬ ‫شــرکت در‬ ‫درفته_الف_ب_ایرانبهصورت‬ ‫برگزاری نماز عید سـ‬ ‫ورزشــی در قایق‬ ‫استان با جمعیت‬ ‫در مورد چگونگی‬ ‫ه‬ ‫این رشــته‬ ‫کارنامهی خوددارند‪.‬‬ ‫مصوبه ستاد مدیریت‬ ‫به‪ ۲۹‬روستای این‬ ‫ـک ســکاندار و‬ ‫کنفرانس با حضور وزیر‬ ‫تیــم بــر عهــده‬ ‫پــاروزن بــه همــراه یـ‬ ‫برقرسانی‬ ‫عید فطر بر اســاس‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد تومان‬ ‫مربیگــری ایــن‬ ‫ویدیــو‬ ‫داشــت‪ :‬نماز‬ ‫شهرها در فضاهای‬ ‫‪ ۱۰‬یــا ‪۲۰‬‬ ‫ســال گذشــته با‬ ‫درمجموع در هر‬ ‫هماکنــون‬ ‫ـابقه مربیگری تیم‬ ‫بندی‬ ‫بهرهبرداریشود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬خانــوار‬ ‫کنندگان‬ ‫که‬ ‫رنگ‬ ‫انجام میشود‬ ‫کرونا‪ ،‬با توجه به‬ ‫ـداد زیــاد شــرکت‬ ‫فاضلی اســت که سـ‬ ‫نیرو‬ ‫وگو بــا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫یک طبال‬ ‫پروتکلهایبهداشتی‬ ‫بهرهبرداری شد‪.‬‬ ‫بیماری‬ ‫دارنــد‪ .‬پاروزنان‬ ‫ـدای طبــل و تعـ‬ ‫خودنیا در گفت‬ ‫رشته ورزشی مهــدی‬ ‫هزینه‪ ،‬اجرا و‬ ‫محدودورعایت‬ ‫‪ ۲۲‬نفــر حضــور‬ ‫حرکت قایق صـ‬ ‫فریــدون‬ ‫مسابقات این‬ ‫چهار میلیارد تومان‬ ‫باز وباجمعیت‬ ‫قایــق ‪ ۱۲‬یــا‬ ‫وسیله ســکان جهت‬ ‫ملی را داراست‪.‬‬ ‫ـدای طبل پاروهای‬ ‫باعث میشــود تا‬ ‫ها بااعتبار بیش از‬ ‫شــد‪ .‬در اســتان‬ ‫ســکاندار به‬ ‫ـی کامل و با صـ‬ ‫این طرح‬ ‫به شــکل اژدها‬ ‫بســیار زیادی با‬ ‫برگزارمیشود‪.‬‬ ‫بــا هماهنگـ‬ ‫ـق را بــه ســمت‬ ‫کند‪ .‬این قایقها‬ ‫دارای هیجــان‬ ‫اب کــرده و قایـ‬ ‫را تعیین می‬ ‫نیز میباشــند‪.‬‬ ‫خــود را وارد‬ ‫بــال با نواختن‬ ‫ســر و دم اژدهــا‬ ‫درمیاورند‪ .‬ط‬ ‫بــوده و دارای‬ ‫نماینده ولیفقیه‬ ‫جلــو بــه حرکت‬ ‫کمک میکند و‬ ‫تقدیر‬ ‫هماهنگی پاروزنــان‬ ‫طبــل‪ ،‬به‬ ‫رستان از جمعیت‬ ‫خـــبر‬ ‫در ل‬ ‫سریع به مقصد‬ ‫به دلیل رســیدن‬ ‫هاللاحمر استان‬ ‫وارد نشــود اما‬ ‫ـتیم‪ .‬جودکــی با‬ ‫کل منابع طبیعی و‬ ‫زودرس دام هسـ‬ ‫اداره مراتع اداره‬ ‫شــاهد چــرای‬ ‫مسئول‬ ‫‪ ۳۵۷‬هکتار مرتع در‬ ‫در هفته هالل‬ ‫کوچروغیربومی‬ ‫از صارم رضایی‬ ‫وجود ‪ ۸۴‬هزار و‬ ‫لرستان گفت‪:‬عشایر‬ ‫با اهــدای لوحی‬ ‫مراتع اشاره به‬ ‫و در شرایط ایده‬ ‫ابخیزداری‬ ‫کشــور تقدیر و‬ ‫لرستان قدردانی‬ ‫میلیونتومانبه‬ ‫گفت‪ :‬بهطور متوسط‬ ‫جمعه خرماباد از‬ ‫احمر‬ ‫‪۸۴۸‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل‬ ‫در لرستان و امام‬ ‫امسال‪ ۴۳‬میلیاردو‬ ‫رضا لرستان‬ ‫استان ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم‬ ‫نماینده ولیفقیه‬ ‫معاون وزارت کشــور‪،‬‬ ‫کردنــد‪ .‬حاجــی‬ ‫ـتان در بحث مبارزه‬ ‫میانگین تولید علوفه در‬ ‫ـتان خســارت وارد‬ ‫اییــن با حضور‬ ‫جمعیت هاللاحمر اسـ‬ ‫توجه به خشکسالی‬ ‫عمدهترین ال‬ ‫ایــن اسـ‬ ‫شــد‪ .‬این‬ ‫صلیــب ســرخ‪،‬‬ ‫رضایی مدیرعامل‬ ‫تالشهای‬ ‫باایرنااظهار کرد‪:‬‬ ‫است که اکنون با‬ ‫ـیون بینالمللــی‬ ‫جودکیدر گفتوگو‬ ‫تقدیــر کرد‪ .‬صــارم‬ ‫همدان و در هکتار‬ ‫یافته و طبق امار‪،‬‬ ‫همایشهای وزارت‬ ‫نماینــده فدراسـ‬ ‫جمهوری اســالمی‬ ‫ــا ویــروس کرونا‬ ‫غیربومی استانهای‬ ‫تکمیلپروژههای‬ ‫‪ ۶۰‬درصد کاهش‬ ‫ایینی که در ســالن‬ ‫ب‬ ‫جمعیت هاللاحمر‬ ‫لرستانبااشارهبه‬ ‫بومی این تولید‬ ‫خسارت را عشایر‬ ‫طی‬ ‫تولیــد در هکتــار‬ ‫یــی مدیرعامــل‬ ‫جمعیتهاللاحمر‬ ‫دبیر کل‬ ‫مدیران عامل و‬ ‫ـتان وارد و عشایر‬ ‫ـد از صــارم رضا‬ ‫ـرم علوفــه افــت‬ ‫ســاختمان اداری‬ ‫ســازمان جوانان‪،‬‬ ‫ــاه به مراتع لرسـ‬ ‫کشــور برگــزار شـ‬ ‫حــداث و افتتــاح‬ ‫کمتری ‪ ۱۲۰‬کیلوگـ‬ ‫حاضــر جامعــه‬ ‫بهعنــوان اســتان‬ ‫ایران و رئیس‬ ‫کرمانش‬ ‫هــای امــدادی‪ ،‬ا‬ ‫هاللاحمر اســتانها‬ ‫ماشینرو‪ ،‬خسارت‬ ‫ســت‪ .‬در حــال‬ ‫افزایش کمی ناوگان‬ ‫هاللاحمــر لرســتان‬ ‫انبار‬ ‫گزارششــده ا‬ ‫جوانان جمعیت‬ ‫استان با انجام کوچ‬ ‫سلسله‪ ،‬تجهیز و‬ ‫جمعیــت‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪۶۳۸‬‬ ‫ـی بــا رویکــرد‬ ‫زمان کوچ عشایر از‬ ‫معاونین‬ ‫امدادی شهرستان‬ ‫هاللاحمر و روز‬ ‫توانمندســازی محلـ‬ ‫و ‪ ...‬اشاره کرد و‬ ‫لرســتان بیــش از‬ ‫کنند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫گرامیداشت هفته‬ ‫سایت امداد هوایی‬ ‫حدود عشــایری‬ ‫ـر طــرح‬ ‫‪ ۸۳‬هــزار و ‪۶۹۰‬‬ ‫هاللاحمر کشور‬ ‫ایجاد می‬ ‫احمر به مناســبت‬ ‫خودرویی‪ ،‬افتتاح‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫جمعیتی معادل‬ ‫جمعیت امادهتر از‬ ‫برتـ وکارهای خرد جمعیت‬ ‫جمعیت هالل‬ ‫جهانی برگزار شد‪.‬‬ ‫ابتدای اسفند تا اواخر فروردینماه کرمانشاه خانــوار بــا‬ ‫اعضای داوطلب این‬ ‫ایین از خدمات‬ ‫طایفه مســتقل‬ ‫کســب‬ ‫برتر صلیب سرخ‬ ‫گفت کارکنان و‬ ‫شد در این‬ ‫در ‪ ۱۴‬ایل و ‪۱۵‬‬ ‫استانهایهمدانو‬ ‫حوادث و سوانح‬ ‫یکی از استانهای‬ ‫در ایین اختتامیه‬ ‫نفر اســت که‬ ‫اماده پاسخگویی به‬ ‫‪ ۸۰۰‬خانوار عشایر‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫داشتن یکمیلیون‬ ‫طرح توانمندســازی‬ ‫ســتان بهعنوان‬ ‫کارکرده و امروز‬ ‫لرستان عبور میکنند و‬ ‫هر زمان دیگری‬ ‫ـزار اســتان لر‬ ‫یافته هســتند و با‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫لرستان اغاز به‬ ‫استان و کشور است‪.‬‬ ‫به مدت ‪ ۲‬ماه از‬ ‫وزارت کشــور برگـ‬ ‫دامی ســازمان‬ ‫غیرطبیعی در سطح‬ ‫ـاالنه ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫به‬ ‫خرد از سه سال‬ ‫هرساله‬ ‫ـالن همایشهــای‬ ‫خانوار را‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫واحــد دامــی سـ‬ ‫کسبوکارهای‬ ‫ارزویقبولیطاعاتو‬ ‫طبیعی و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫هر‬ ‫رویکرد‬ ‫ـزار‬ ‫ان‬ ‫دارایی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫نیز‬ ‫با‬ ‫میانگین‬ ‫را تامین میکند‪.‬‬ ‫االسالمشاهرخی‬ ‫محلی‬ ‫ـت هاللاحمــر‬ ‫حــد دامی و‬ ‫اگر‬ ‫جوانــان جمعیـ‬ ‫حجت‬ ‫موردنیاز اســتان‬ ‫ـدود ‪ ۲۴۰‬هــزار وا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کسانی‬ ‫پیــش در حــوزه‬ ‫از پروتئیــن‬ ‫نظــر بگیریــم حـ‬ ‫هفته هاللاحمر‬ ‫استان شامل ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نیاز علوفه هر واحد‬ ‫در‬ ‫عبادات و تبریک‬ ‫خـــبر‬ ‫وظیفه سازمانی و هم‬ ‫ســاالنه عشــایر‬ ‫میشود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬متر‬ ‫‪ ۳۶۰‬تولیدات‬ ‫احمر هستند هم‬ ‫شــیر‪ ،‬یــک هزار‬ ‫محسوب‬ ‫مسیر و تعمیق‬ ‫کیلوگرم و روزانه‬ ‫هالل‬ ‫مــز‪ ۲۹ ،‬هزار تن‬ ‫حال‬ ‫عضو‬ ‫به‬ ‫انجامشده تغییر‬ ‫که‬ ‫میدهند و خوشــا‬ ‫طور میانگین ‪۱.۵‬‬ ‫تن گوشــت قر‬ ‫رودخانه انجام و‬ ‫ـل‪ ۱۷ ،‬تــن روغن‬ ‫دینی خــود را انجام‬ ‫دامی به‬ ‫ماهه زمان کوچ ‪۲۱‬‬ ‫مذکور در محــل‬ ‫ــم‪ ۱۸ ،‬تــن عسـ‬ ‫او بابیان اینکه هر‬ ‫وظیفــه‬ ‫کیلوگرم است که در ‪۲‬‬ ‫از خــط لولــه‬ ‫و ‪ ۳۲‬تــن پش‬ ‫ـیل بهطورکلی از‬ ‫مسیر کمک میکنند‪.‬‬ ‫ماهی ســردابی‪۱۵ ،‬‬ ‫هزار‬ ‫لرســتان مصرف‬ ‫قدیمی در معرض سـ‬ ‫انان که در این‬ ‫جمعیت هاللاحمر‬ ‫‪ ۶۳۰‬تــن پــرورش‬ ‫ـن علوفه از مراتع‬ ‫خط لوله‬ ‫گودرزی تصریح‬ ‫‪ ۲‬حیوانــی‪،‬‬ ‫خودیخود عضوی از‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬تـ‬ ‫هــزار و ‪ ۵۲۳‬تــن‬ ‫جمعاوری شد‪.‬‬ ‫هر کیلوگرمعلوفه‬ ‫مسلمان به‬ ‫‪ ۵۵۷‬تــن گنــدم‪۱۵ ،‬‬ ‫است و باید به یاری‬ ‫افزایــش تاباوری‬ ‫مســیر رودخانه‬ ‫احتسابقیمت‬ ‫تعمیق این خط‬ ‫مسلمان برادر مسلمان‬ ‫‪ ۸۴۸‬هــزار و‬ ‫میشودوبا‬ ‫ـات‪ ،‬هفت هزار‬ ‫ـازی‪ ،‬بازســازی و‬ ‫با تغییر مسیر و‬ ‫درمجموع ‪ ۴۳‬میلیارد و‬ ‫ـزار و ‪ ۳۲‬تن حبوبـ‬ ‫است افزود‪:‬‬ ‫خداوند در روز نیاز به‬ ‫مقاومسـ‬ ‫خرماباد بــا ایمنی و‬ ‫کرد‪ :‬همزمان‬ ‫جــو‪ ،‬پنــج هـ‬ ‫‪ ۱۶‬اینــچ جهــت‬ ‫هزار و ‪ ۳۰‬تومان‪،‬‬ ‫در غیر این صورت‬ ‫همچنیــن پنج درصد‬ ‫تغذیــه ‪ ۱۶‬اینچ‬ ‫لرستانواردشده‬ ‫یــک عــدد شــیر‬ ‫برادرش بشتابد‬ ‫خــط لولــه‬ ‫ـن صیفیجات و‬ ‫خسارتبهمراتع‬ ‫گزارش رویداد امروز‬ ‫تغذیــه نصــب‬ ‫جریان پایدار گاز‬ ‫خودرو و ‪ ۴۶۰‬تـ‬ ‫میلیونتومان‬ ‫اتمام رسید‪ .‬به‬ ‫ـبکه و اطمینــان از‬ ‫او کمکنمیکند‪.‬‬ ‫داد‪ :‬عشایر بومی با‬ ‫رســانی عبــادت‬ ‫موفقیت به‬ ‫دستیاستاناست‪.‬‬ ‫شرکت گاز لرستان‬ ‫تاباوری شـ‬ ‫است‪ .‬جودکی ادامه‬ ‫ـان اینکــه کمک‬ ‫طراحی و نصب‬ ‫اسیبی صنایع‬ ‫گودرزی مدیرعامل‬ ‫او در ادامــه بابیـ‬ ‫شهرستان خرماباد‬ ‫که شاید به مراتع‬ ‫افــراد دانا‪ ،‬توانا‬ ‫لرســتان‪،‬‬ ‫ـروژه ضمــن اظهــار‬ ‫داد‪ :‬برای صنایع‬ ‫به کوچ میکنند‬ ‫هاللاحمر نیازمند‬ ‫ـات امــکان تغذیه‬ ‫بازدیــد از ایــن پـ‬ ‫اقدام‬ ‫نام برد‪.‬او ادامه‬ ‫ـت تاکید نمــود‪:‬‬ ‫جــرای این عملیـ‬ ‫اموزشهــا را دوره‬ ‫در حاشــیه‬ ‫فوالد خرماباد را‬ ‫ـروژه و عملیــات‬ ‫اسـ‬ ‫شــد کــه بــا ا‬ ‫های ‪ CGS‬صبور‬ ‫ـت کــه هرازگاهــی‬ ‫ـیر مجتمــع‬ ‫ـرفت اجــرای پـ‬ ‫ســیبدیده بود‬ ‫هرکدام از ایســتگاه‬ ‫و متخصــص اسـ‬ ‫مهمی که در مسـ‬ ‫رضایــت از پیشـ‬ ‫تغذیه در ســیل ‪ ۹۸‬ا‬ ‫بیفزایند‪.‬حجتاالسالم‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫و جداگانه از‬ ‫افزود‪ :‬از صنایع‬ ‫ـیمی ایــن خــط‬ ‫ـب ولــو ‪ ۱۶‬اینــچ‬ ‫تواناییهایشان‬ ‫موقــت تعمیــر‬ ‫گودرزی‬ ‫فراهم میگردد‪.‬‬ ‫(بازاموزی)وبر‬ ‫اتصــال و نصـ‬ ‫میتوان پتروشـ‬ ‫احمر‬ ‫ســال بهصــورت‬ ‫هالل‬ ‫اینچ‬ ‫در‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫های و کمالوند‬ ‫ـات‬ ‫تغذیه قرار دارند‬ ‫اوری خــط تغذیــه‬ ‫کرد‪ :‬نحــوه خدمـ‬ ‫کــه در همــان‬ ‫مطالعات و بررسی‬ ‫این خط‬ ‫شــاهرخی تشــریح‬ ‫مقاومســازی و تــاب‬ ‫ـماره ‪ ،۲‬نیــروگاه‬ ‫ای اســت که اگر در‬ ‫تغذیه گاز شهرستان‬ ‫سازی شد ولی با‬ ‫ـهرک صنعتــی شـ‬ ‫های دیگر بهگونه‬ ‫ـولی و مقاوم‬ ‫از خطوط مهم‬ ‫لرســتان‪ ،‬شـ‬ ‫برخالف دســتگاه‬ ‫اثارش در کوتاهمدت‬ ‫ســازی شــهید رسـ‬ ‫خرماباد که‬ ‫مهمی در تامین گاز‬ ‫‪ CHP‬کوثــر‪ ،‬الکل‬ ‫خود کوتاهی کنند‬ ‫بشمار میاید نقش‬ ‫دارد‪ .‬بــرق‬ ‫انجام وظایف‬ ‫هاللاحمر است که‬ ‫خرماباد‬ ‫روستاهای اطراف‬ ‫و این مشخصه‬ ‫غرب خرماباد و‬ ‫مشاهده میشود‬ ‫انجام میدهند‪.‬‬ ‫صنایع‬ ‫کمیت و کیفیت باال‬ ‫خدماتشان را با‬ ‫‪38‬‬ ‫فطریهدامجدید‬ ‫ریافت‬ ‫د کالهبردارانسایبری‬ ‫انتقال اب‬ ‫‪08‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫دیم ممنوع است‬ ‫ابدوست در اراضی‬ ‫والت‬ ‫برای کاشت محص‬ ‫حیای قایق دراگون‬ ‫ا‬ ‫بوت بعد از ده سال‬ ‫یکرد کسبوکارهای‬ ‫سازی محلی با رو‬ ‫موفقیت لرستان در طرح توانمند هاللاحمر کشور‬ ‫خرد جمعیت‬ ‫‪ ۱۶‬اینچ خرماباد‬ ‫غذیه‬ ‫خط لوله ت‬ ‫شبکهتوزیعبرق‬ ‫بهسازی‬ ‫‪ ۲۶‬روستای استان‬ ‫‪ ۴۳‬میلیارد تومان‬ ‫کوچ رو بیش از‬ ‫عشایر مراتع خسارت زدند‬ ‫به‬ ‫دهقان‪:‬تکلیفیبرایائتالف‬ ‫با کاندیداهاینظامیندارم‬ ‫مقاومسازی شد‬ ‫عکس ‪ :‬محمدرضا عباسی‪ /‬مهر‬ ‫انتقال اببرای کاشت‬ ‫محصوالتابدوستدر‬ ‫اراضی دیم ممنوع است‬ ‫اگهی تجدیدمناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫سیستان و بلوچستان ‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 18920‬متر انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطار ‪،400 ،315 ،200،250‬‬ ‫‪ 800 ،600 ،500‬میلیمتر به همراه واشر و کوپلر‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬بازرس فنی‬ ‫‪-5‬مدت زمان تحویل‪ :‬حداکثر زمان تحویل لوله های فوق ‪ 30‬روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد و در شهر زاهدان می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪( 1800000000‬یک میلیاردوهشتصدمیلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار که می بایســت به صورت فیش واریز وجه به حســاب نسیم ‪ 4001114207144783‬نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه‬ ‫ســپرده(بودجه عمومی) شــرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون‬ ‫هیچگونه قید وشرط که ضمن بارگذاری تصویر ان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار را به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/02/21‬لغایت ‪ 1400/02/26‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 15‬مورخ‪ 1400/03/05‬می باشد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و تامین کنندگان (نمایندگی رســمی) واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(200000‬دویست هزار ریال) اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد‬ ‫مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ادرس وب سایت‪www.abfasb.ir :‬‬ ‫دفترقراردادهای شرکت اب وفاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫«در مصرف اب صرفه جویی کنیم»‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری مبارکه‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫فهرست بهاء‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫مدت انجام کار‬ ‫( ماه)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫عملیات احداث سالن ورزشی‬ ‫شیخ اباد‬ ‫ابنیه ‪1400‬‬ ‫‪4/910/288/169‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪246/000/000‬‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه ‪ :‬ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت ســپرده شــرکت در مناقصه بحســاب سیبای‬ ‫‪ 0105193396003‬بنام شهرداری مبارکه‬ ‫‪ - 2‬شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬محل دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬شهرداری مبارکه ‪ ،‬امور قراردادها ‪ -‬تلفن‪ 031-52402021 :‬با واریز مبلغ ‪ 660/000‬ریال بهمراه مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده به شماره حساب ‪ 0105193406005‬بنام سپرده شهرداری‬ ‫‪ - 4‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬در ساعات اداری از تاریخ درج اگهی تا روز شنبه مورخ ‪ 1400/03/08‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات ‪ :‬مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/03/10‬بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در‬ ‫محل ساختمان شهرداری‬ ‫‪ - 7‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ - 9‬هزینه درج اگهی با برنده مناقصه خواهد بود ‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫م الف‪1134144 :‬‬ ‫سید محسن هاشمی ‪ -‬شهردار مبارکه‬ ‫الریجانیمحاسباتانتخاباتی‬ ‫را بر هم می زند‬ ‫سعیدمحمدبرایانتخابات‬ ‫ریاست جمهوریثبت نامکرد‬ ‫اگهی فراخوان عمومی واگذاری امالک و اراضی‬ ‫به شماره ‪/1400/1666‬ص مورخ ‪1400/02/22‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد تعدادی از امــالک و اراضی بــا کاربری هــای مختلف خود‬ ‫واقــع در محــالت شــهر جدیــد فوالدشــهر را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه شــماره ‪/1400/1666‬ص مــورخ‬ ‫‪ 1400/02/22‬و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد فراخوان را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬به شماره ثبت سامانه ‪ 2000001335000002‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬روزچهار شنبه ‪1400/02/22‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪.1400/03/03‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1400/02/24‬لغایت ساعت ‪ 13‬مورخ ‪ (.1400/03/03‬فقط در ساعات اداری)‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ ‪ 1400/02/22‬لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪.1400/03/04‬‬ ‫تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی‪ :‬زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ساعت ‪ 11‬صبح مورخ ‪ 1400/03/09‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪ :‬روزیکشنبه مورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ )1‬برگــزاری فراخــوان واگذاری اراضی (مزایده) صرف ًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی اینترنتی‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬می باشد و کلیه مراحل فرایند فراخوان شامل خرید‪ ،‬دریافت اسناد‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت‬ ‫در فراخوان (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬کلیــه اطالعــات مربوطه شــامل مشــخصات فنی‪،‬ضوابــط شهرســازی‪ ،‬نحوه فروش و ســایر مــوارد مــورد نیاز بر‬ ‫بــرد اعــالن عمومــی ســامانه الکترونیکی دولــت و وب ســایت شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر به نشــانی‬ ‫‪ https://fooladshahr.ntdc.ir /‬قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬مبلغ و نوع سپرده شــرکت در فراخوان عمومی امالک ‪ :‬مبلغ سپرده شــرکت در فراخوان معادل ‪( %5‬پنج درصد)‬ ‫قیمت پایه هر پالک و صرف ًا فیش واریزی به حســاب تمرکز وجوه ســپرده شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر به شماره‬ ‫‪ 4001119506377117‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره شبا ‪IR410100004001119506377117‬‬ ‫و شناســه واریز ‪( 963285300101026008222200001144‬واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز‬ ‫شودضمن ًا ثبت شناسه واریز الزامی است)‪.‬‬ ‫نکته مهم‪ :‬در ماشــین نویسی فیش واریزی و توضیحات ان توسط بانک بایستی حتم ًا نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫درج شده باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬متقاضیان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بیش از یک پالک شرکت کنند‪ ،‬در این صورت باید سپرده های‬ ‫جداگانه تهیه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )5‬با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه‬ ‫نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند مشترک ًا یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک فراخوان را‬ ‫هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫‪ )6‬عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪ 021- 41934 :‬دفتر ثبت نام استان تهران‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت بــه نشــانی اینترنتی‬ ‫‪. WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫م الف‪1134458 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫دعوت رسمی شورای‬ ‫ائتالف از رئیسی‬ ‫غالمعلــی حــداد عــادل‬ ‫رئیسشورایائتالفنیروهای‬ ‫انقالب در نامه ای رسمی که‬ ‫‪ ۳۵۰‬نامه حمایتی با هزاران‬ ‫امضــا از اســتان ها‪ ،‬شــهرها‪ ،‬احــزاب و کانونهــای‬ ‫اجتماعی ضمیمه ان شده است از ایت اهلل رئیسی‬ ‫برای نامزدی و حضور در انتخابات دعوت کرد‪.‬‬ ‫متــن نامــه غالمعلی حــداد عــادل خطاب به‬ ‫ایت اهلل رئیسی به این شرح است‪:‬‬ ‫با نزدیــک شــدن انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۰‬درخواست های روزافزونی از استان ها‬ ‫و شــهرهای سراسر کشور و نیز از احزاب سیاسی و‬ ‫تشکل هایصنفیو کانون هایاجتماعیبهشورای‬ ‫ائتالفنیروهایانقالباسالمیواصلمی شود که‬ ‫در ان ها از جناب عالی خواسته شده نامزدی خود‬ ‫را در انتخابات اعالم فرمایید‪.‬‬ ‫بــه پیوســت تعــداد بیــش از ‪ ۱۰۰‬فقــره از‬ ‫ایــن درخواســت ها کــه طــی روزهــای دوشــنبه و‬ ‫سه شنبه دریافت شده است ـ عالوه بر ‪ ۲۵۰‬فقره‬ ‫درخواستتقدیمشدهدر نامهقبلیـبهحضورتان‬ ‫ارسالمی شود‪.‬‬ ‫دوام ســامت و مزید توفیق جناب عالی را در‬ ‫خدمــت بــه انقالب و جمهوری اســامی ایــران از‬ ‫خداوند کریممسئلتمی کنم‪.‬‬ ‫نامه های دریافتی تا این لحظه خدمت شــما‬ ‫تقدیممی گردد‪.‬‬ ‫غالمعلیحدادعادل‬ ‫رئیسشورایائتالفنیروهایانقالباسالمی‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهشت‪۱۴۰۰‬‬ ‫محسن هاشمی‪:‬‬ ‫اگر فشاری نباشد ثبت نام‬ ‫نمی کنم‬ ‫ایرنا نوشــت‪ :‬رییس شــورای‬ ‫اســامی شهر تهران در خصوص‬ ‫داوطلــب شــدن در انتخابــات‬ ‫ریاست جمهوری‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬من‬ ‫بر روی حرفم هستم‪ ،‬تا فشاری نباشد ثبت نام نمی کنم‬ ‫امــا اگر جبهه اصالحــات ایران به اجماع برســد‪ ،‬در این‬ ‫باره تصمیم می گیرم‪ .‬وی‪ ،‬درباره ثبت نام در انتخابات‬ ‫ریاس ـت جمهوری گفت‪ :‬می دانید که ما منتظر هستیم‬ ‫که جبهه اصالحات ایران‪ ،‬براساس برنامه هایی که ارائه‬ ‫شــده‪ ،‬تصمیم نهایی را گرفته و به نامزدها اعالم کند‪.‬‬ ‫هاشمیبابیاناینکههنوزتصمیمنهاییجبههاصالحات‬ ‫ایراناعالمنشدهوفرصتهست‪ ،‬گفت‪:‬باهماندیشی‬ ‫و بررسی نظر جبهه اصالحات تصمیم می گیرم‪ .‬هاشمی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬من بر روی حرفم هســتم که تا فشــاری‬ ‫واقعا شــرایطی باشــد‬ ‫نباشــد‪ ،‬ثبت نام نمی کنم اما اگر ً‬ ‫که از من خواســته شود در انتخابات شرکت کنم‪ ،‬دریغ‬ ‫نخواهم کرد‪.‬انتخاباتسیزدهمیندورهرئیس جمهوری‬ ‫هم زمان با ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر‪ ،‬روستا‬ ‫و عشایر‪ ،‬دومین میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫نخستین میان دوره ای مجلس شورای اسالمی یازدهم‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬خردادماه‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫دفاعسخنگوازمصوبهشوراینگهبان‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان با اشاره مباحث‬ ‫مطرحشدهدربارهمصوبهاخیرایننهاددرباره‬ ‫انتخابــات‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی خنده دار اســت که‬ ‫شــورای نگهبان تصمیــم گیری خــود را منوط‬ ‫بــه امــدن یــا نیامدن یک یــا دو فرد کنــد‪ ،‬اگر‬ ‫معیار سن مالک است‪ ،‬این مصوبه برای یک‬ ‫انتخابات تصویب نشده است و اگر فردی که‬ ‫در این دور سنش اجازه حضور در انتخابات را‬ ‫نمی دهــد‪ ،‬دور بعدی می تواند در انتخابات‬ ‫ثبت نام کند‪،‬پسشوراینگهبانبراینیامدن‬ ‫افراداینمصوبهراتصویبنکردهاست‪.‬‬ ‫عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای‬ ‫نگهبان طی سخنانی در برنامه «ره یافت» که‬ ‫از رادیو اقتصاد پخش شد‪ ،‬با اشاره به مصوبه‬ ‫شــورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما ســال ها منتظر این بودیم تا شرایط‬ ‫ثبت نا مهــا در انتخابــات ریاس ـت جمهوری‬ ‫ساماندهیشودوهمان طور کهمی دانیددرهر‬ ‫دوره ای که انتخابات ریاســت جمهوری برگزار‬ ‫می شود‪،‬باثبت نامافرادیمواجهیم کهفاقد‬ ‫توانمندی های الزم بوده و حتی فاقد شرایط‬ ‫اولیههستند؛ازطرفدیگر‪،‬انعکاساینشکل‬ ‫از ثبت نا مهــا در شــان مــردم و درشــان نظــام‬ ‫جمهوری اســامی نیســت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫انتخابات در کشور ما مردمی است و مردم با‬ ‫شور و اشتیاق در انتخابات شرکت کرده و رای‬ ‫اصال در شان‬ ‫می دهند‪ ،‬این نوع از ثبت نام ها ً‬ ‫اینمردمنبود‪،‬افزود‪:‬مدت هادرانتظاربودیم‬ ‫تامجلساصالحاتخودبرقانونانتخاباترا‬ ‫واقعا در ادوار مختلف‪ ،‬مجالس‬ ‫ارائه دهد و ً‬ ‫هــم اقــدام قابــل قبولــی در این زمینــه انجام‬ ‫ندادندودرنهایتسیاست هایکلیانتخابات‬ ‫توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد و شورای‬ ‫نگهبــان در جــز ‪ ۵‬بنــد ‪ ۱۰‬از این سیاس ـت ها‪،‬‬ ‫مکلــف شــد تا شــرایط نامزدهــای انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری را در حوزه های رجل سیاسی‬ ‫ مذهبــی و مدیــر ‪ -‬مدبــر بــودن‪ ،‬تعییــن و‬‫تعریفکند‪.‬سخنگویشوراینگهبانتصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما در سال ‪ ۹۶‬بعد از ابالغ سیاست های‬ ‫کلــی انتخابــات‪ ،‬مصوبه ای داشــتیم کــه این‬ ‫رجل سیاســی ‪ -‬مذهبی و مدیر ‪ -‬مدبر بودن‬ ‫رابه صورتجزئی ترمشخص کردیم‪،‬از جمله‬ ‫اینکه داوطلــب انتخابات ریاس ـت جمهوری‬ ‫باید توانایی های جســمی‪ ،‬برنامه و ســابقه‬ ‫اجرایــی داشــته باشــد‪.‬کدخدایی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــورای نگهبان کــه در ســال‪ ۹۶‬این اقــدام را‬ ‫انجام داد‪ ،‬انتظار داشت که مجالسی بعد از‬ ‫ان مصوبه روی کار امدند‪ ،‬جزئیات بیشتر را با‬ ‫کار کارشناسی مشخص کرده و مسئله نحوه‬ ‫ثبت نام هارااصالحکنند؛دراینزمینه‪،‬مجلس‬ ‫فعلیمصوبه ایدر اینزمینهداشتامابعداز‬ ‫رفتوبرگشت هایمتعددبهشوراینگهبان‪،‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-345‬اگهی مزایده پرونده شماره بایگانی ‪ 9900159‬میزان ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪10817‬‬ ‫فرعی از ‪ 409‬اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ 16‬ناحیه ‪ 00‬حوزه‬ ‫ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان ششدانگ به مساحت ‪ 81/97‬مترمربع به شماال‪ :‬در ‪ 9‬قسمت‬ ‫که قسمتهای پنجم و هفتم ان شرقی‪ ،‬قسمت سوم ان غربی است‪ .‬به طول های‪ )1/48( :‬یک متر‬ ‫و چهل و هشت سانتیمتر‪ )5/38( ،‬پنج متر و هشت سانتیمتر‪ )0/22( ،‬بیست و دو سانتیمتر‪)1/53( ،‬‬ ‫یک متر و پنجاه و سه سانتیمتر‪ )1/48( ،‬یک متر و چهل وهشت سانتیمتر‪ )3/42( ،‬سه متر و چهل‬ ‫و دو سانتیمتر‪ )0/09( ،‬نه سانتیمتر‪ )3/46( ،‬سه متر و چهل و شش سانتیمتر‪ )0/25( ،‬بیست و پنج‬ ‫سانتیمتر‪ ،‬اول تا سوم دیواریست مشترک‪ ،‬چهارم درب و دیوار است‪ ،‬پنجم و ششم دیواریست‪ ،‬هفتم تا‬ ‫نهم دیواریست مشترک‪ ،‬اول تا سوم به اپارتمان قطعه ‪ 6‬چهارم تا ششم به راه پله و اسانسور مشاعی‬ ‫هفتم تا نهم به اپارتمان قطعه ‪ 4‬شرقا‪ :‬در دو قسمت بطول های‪ )0/15( :‬پانزده سانتیمتر‪)4/48( ،‬‬ ‫چهار متر و چهل و هشت سانتیمتر‪ ،‬اول دیواریست مشترک‪ ،‬دوم دیوار و پنجره است‪ ،‬اول به اپارتمان‬ ‫قطعه ‪ 4‬دوم به فضای حیاط مشاعی جنوبا‪ :‬بطول (‪ )15/05‬پانزده متر و پنج سانتیمتر‪ ،‬دیواریست به‬ ‫درز انقطاع مورد تفکیک به ملک مجاور شماره ‪ 8369‬فرعی از شماره ‪ 409‬اصلی غربا‪ :‬در سه قسمت‪،‬‬ ‫قسمت دوم ان جنوبی است به طولهای‪ )3/10( :‬سه متر و ده سانتیمتر‪ )0/47( ،‬چهل و هفت سانتیمتر‪،‬‬ ‫(‪ )2/88‬دو متر و هشتاد و هشت سانتیمتر‪ ،‬اول دیوار و پنجره است‪ ،‬دوم دیواریست‪ ،‬سوم دیوار و‬ ‫لبه بالکن‪ ،‬اول تا سوم به فضای حیاط مشاعی مالکیت مجید معظم فرزند حسن شماره شناسنامه‬ ‫‪ 2271‬تاریخ تولد ‪ 1357/10/05‬صادره از اصفهان دارای شماره ملی ‪ 1285962680‬به عنوان مالک‬ ‫ششدانگ اعیان متن سهم‪ :‬ششدانگ اعیان‪ ،‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 558879‬سری‬ ‫ه سال ‪ 91‬که در صفحه ‪ 68‬دفتر امالک جلد ‪ 878‬ذیل شماره ‪ 197401‬ثبت و صادر گردیده است‪.‬‬ ‫بموجب دستور شماره ‪ 139905802141001085‬مورخ ‪ 1399/06/03‬صادره از اجرای اسنادرسمی‬ ‫شاهین شهر به میزان شش دانگ اعیانی در ازای ‪ 200‬عدد سکه بهار ازادی مندرج در سند ازدواج‬ ‫به نفع مینا موگویی و صندوق دولت بازداشت می باشد‪ .‬طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک‬ ‫واقع در ادرس شاهین شهر مسکن مهر پردیس بلوار اذر خ بهمن فرعی ‪2‬جنوبی پالک‪ 311‬کدپستی‬ ‫‪ 8317987195‬طبقه یک واحد‪ 13‬مشخصات فنی مورد مزایده عبارت است از‪ :‬سازه از نوع اسکلت‬ ‫بتونی‪ ،‬نامی بیرونی اجر و پالستر سیمان و قدمت ‪ 8‬سال دارای ‪ 2‬اتاق خواب‪ ،‬اشپزخانه‪ ،‬حمام و‬ ‫سرویس بهداشتی‪ ،‬یک قطعه پارکینگ غیر مسقف‪ ،‬پوشش دیوارهای داخلی اندود گچ و کاغذدیواری‪،‬‬ ‫پوشش کف داخل سرامیک (سالن با پوشش ‪ )PVC‬اشپزخانه اوپن بوده پوشش کف و دیوارهای ان‬ ‫کاشی سرامیک است و کابینت ها ام دی اف می باشد‪ .‬دربهای داخلی چوبی بوده‪ ،‬پنجره ها دوجداره‬ ‫است‪ .‬دارای انشعابات اب و برق و گاز شهری بوده‪ ،‬سرویسهای بهداشتی کاشی و سرامیک‪ ،‬گرمایش‬ ‫با پکیج شوفاژ و سرمایش کولر ابی کال به مساحت ‪ 81/97‬مترمربع‪ .‬توجه به بازدید و مطالعات و‬ ‫بررسیهای بعمل امده مساحت عرصه و اعیان موقعیت مکانی امتیازات و کلیه عوامل موثر در ارزیابی‬ ‫ارزش ششدانگ ملک فوق در تهیه گزارش به مبلغ ‪ 5/400/000/000‬ریال معادل پنج میلیارد و‬ ‫چهارصد میلیون ریال براورد و اعالم گردیده و بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد که از ساعت‬ ‫‪ 9‬الی ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/10‬در واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر واقع در شاهین‬ ‫نظرهیئتعالیمجمعتشخیصنسبتبهان‬ ‫مصوبه یمجلس‪،‬تامیننشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در هفته ی گذشــته‬ ‫وقتیاعضایشوراینگهباندیدند کهمصوبه‬ ‫به نتیجه نرسید‪ ،‬اعالم کردند ما می خواهیم‬ ‫معیارها را برای ثبت نام انتخابات مشــخص‬ ‫کنیمتامسئلهشفاف ترباشد‪.‬سخنگویشورای‬ ‫نگهبــان با بیان اینکه اعضای محترم شــورای‬ ‫نگهبان مصوبه سال‪ ۹۶‬را اصالح کرده و یک‬ ‫شرایطشکلیرافقطبرایثبت نامپیشبینی‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله شرایط اعالم شده‪،‬‬ ‫سن‪ ۴۰‬سالتا‪ ۷۵‬سال‪،‬مدرکتحصیلیارشد‬ ‫و سابقه‪ ۴‬سال کار در پست های کالن است‬ ‫که این مسئله به عنوان یک مصوبه ی الزام اور‬ ‫برای وزیر محترم کشــور ارســال شــد و ایشــان‬ ‫هــم اعــام کرد که رئیس جمهــور و معاونت‬ ‫حقوقی نظراتــی دارند و مــا اعالم کردیم که‬ ‫اشکالیندارد‪،‬ولیمصوبهمارابایداجرا کنیم‬ ‫و تاییــد صالحیت ها طبق قانون اساســی بر‬ ‫عهده شورای نگهبان است‪ .‬کدخدایی اظهار‬ ‫داشت‪:‬شوراینگهبانهیچنگاهمحدودیت زا‬ ‫و ممنوعیت زا ندارد این متاسفانه در رسانه ها‬ ‫مطــرح شــد که شــورای نگهبان دنبــال ایجاد‬ ‫اصال چنین فرضی‬ ‫ممنوعیت خاصی هست؛ ً‬ ‫نبودوشوراینگهبانچنیننگاهینداشت‪.‬ما‬ ‫اتفاقامعتقدیمهرکسیتوانمنداستوشرایط‬ ‫ً‬ ‫الزم را در خودش می بیند‪ ،‬بیاید ثبت نام کند‬ ‫لهــا را نــدارد و یک روز‬ ‫نه اینکه کســی حداق ‬ ‫همپشتمیزادارینبودهوسابقه کیفریدارد‬ ‫ثبت نام کند‪.‬ماازافرادی کهمی تواندمدیریت‬ ‫کالن کشــور را بر عهده بگیرند و ســکان داری‬ ‫اجرایــی کشــور را در دســت بگیرنــد حتمـ ًـا‬ ‫می خواهیمتاحضورپیداکردهوثبت نامکنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نکتــه هــم مهــم اســت‬ ‫کــه ما مســئول اقدامــات اقــای رئیس جمهور‬ ‫شهــای مختلــف نیســتم و اقایــان هم‬ ‫و بخ ‬ ‫طبق تشــخیص خودشــان اقداماتی را انجام‬ ‫می دهند‪.‬اینجایکخلطمبحثیایجادشده‬ ‫و می گوینــد که قانون گذاری شــده اســت که‬ ‫این طور نیست‪ .‬ما همیشه با دوستان وزارت‬ ‫کشور توافقاتی را داریم و تصمیماتی را داریم‬ ‫از باب نظارت موثر خودمان مطابق اصل‪۹۹‬‬ ‫قانوناساسی کهنظراتمانرادربابنظارتبه‬ ‫وزارت کشور برایاجرااعالممی کنیم‪.‬‬ ‫مثال‬ ‫سخنگویشوراینگهبانتصریح کرد‪ً :‬‬ ‫در دوره گذشته اعضای شورای نگهبان اعالم‬ ‫صرفا تا ســاعت‪ ۱۲‬شــب‬ ‫کردند که رای گیری ً‬ ‫باید باشد چرا که اگر از ساعت‪ ۱۲‬بگذرد یک‬ ‫روز دیگر حساب می شود و طبق قانون باید‬ ‫انتخابات در یک روز برگزار شود‪ .‬این تصمیم‬ ‫گرفتــه و بــه وزارت کشــور اعالم شــد و وزارت‬ ‫کشور نیزبهانعمل کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نامه رئیس جمهــور درباره‬ ‫عــدم اجرای ایــن مصوبه گفت‪ :‬این تصمیم‬ ‫الزم االجرا بود و متاسفانه دیدیم که در نامه‬ ‫رئیس جمهوری گفتهشدهشوراینگهبانحق‬ ‫اصال قانــون گذاری‬ ‫قانــون گذاری نــدارد ولی ً‬ ‫اتفــاق نیفتــاده اســت؛ یک مبحــث الــزام اور‬ ‫هست کهشوراینگهبانمی گوید که کسانی‬ ‫که می ایند باید شــرایط شــکلی داشته باشند‬ ‫تنــام و ایــن یعنــی شــورای نگهبان‬ ‫بــرای ثب ‬ ‫تهــا کار رو خــودش‬ ‫بتوانــد در امــر صالحی ‬ ‫انجــام بدهد و حقی از کســی ضایع نشــود‪.‬‬ ‫اینکه هزاران نفر می ‍ایند در وزارت کشور برای‬ ‫تنــام با ان وضعیت اشــفته کــه همکاران‬ ‫ثب ‬ ‫شــما در صدا و سیما نیز بخش ـی هایی از ان را‬ ‫واقعا درشان مردم ما‬ ‫به تصویر می کشند که ً‬ ‫نیست‪ .‬کدخدایی تاکید کرد‪ :‬چه بسا با این‬ ‫حجمو کیفیتاز ثبت نام ها‪،‬افرادتوانمندبه‬ ‫اصال ثبت نام کنند‪ .‬پس ما اینجا در‬ ‫این دالیل ً‬ ‫مقامدفاعهستیمازافرادصالحوافرادشایسته‬ ‫و توانمنــد‪ ،‬و یــک نظــری را شــورای نگهبــان‬ ‫اعــام کــرده بــه وزارت کشــور و انهــا موظف‬ ‫هســتند این نظر رو اجرا کنند‪ .‬این نکته هم‬ ‫لزاما قانون‬ ‫مهم است که مصوبات الزام اور‪ ،‬ا ً‬ ‫نیست که این مصوبات هم در دولت و هم‬ ‫شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده می شود‪ .‬مزایده برای ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪10817‬‬ ‫فرعی از ‪ 409‬اصلی واقع در بخش ‪ 16‬شاهین شهر از مبلغ ‪ 5/400/000/000‬ریال معادل پانصدو‬ ‫چهل میلیون تومان شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک‬ ‫و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‬ ‫و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده ی برنده مزایده‬ ‫است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬ضمنا این اگهی در یک نوبت در رویداد امروز چاپ اصفهان‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/22‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می‬ ‫گردد‪ .‬توضیحا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت ‪10‬درصد از مبلغ پایه مزایده به‬ ‫حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده ی قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و‬ ‫ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪،‬‬ ‫مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب‬ ‫خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شاهین شهر م‪/‬الف ‪1127533‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-346‬سند مالکیت شش دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی به شماره قطعه ‪ 5‬تفکیکی و مساحت‬ ‫‪ 88/28‬متر مربع تحت پالک ‪ 5285‬فرعی از ‪ 3531‬فرعی از ‪-41‬اصلی بخش ‪ 5‬قزوین ‪ ،‬ذیل شماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ 139720309068015576‬و شماره چاپی ‪ 663200‬سری الف سال ‪ 97‬به نام خانم‬ ‫زینب عبدلی ثبت صادر و تسلیم شده است و به موجب سند رهنی به شماره ‪ 10011‬مورخ ‪97/8/19‬‬ ‫دفتر ‪ 126‬قزوین بنفع بانک مسکن شعبه فرهیختگان قزوین در رهن می باشد حال مالک فوق با ارائه‬ ‫دو برگ فرم شهادت شهود به وارده ‪ 68003001‬مورخ ‪ 1400/2/13‬مدعی فقدان سند به علت‬ ‫سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به استناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک‬ ‫مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد کرد‪.‬این اگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/2/22 :‬علی‬ ‫شهسواری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ 2‬قزوین شماره م الف‪1988 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-349‬نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۱۳۶۸۳ :‬فرعی از ‪ -۱‬اصلى‬ ‫واقع در بخش ‪ ۱۷‬اصفهان ذیل ثبت ‪ ۲۵۰۵۳‬در صفحه ‪ 466‬دفتر ‪ ۲۹۵‬امالک به نام سعید‬ ‫طحانی صادر و تسلیم گردیده است ‪ ،‬سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪:‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به انجام‬ ‫مزایده های خود به شــرح ذیل با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/04‬به قسمت‬ ‫امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مزایده فروش ‪ 2‬پالک زمین با کاربری مسکونی واقع در محله ‪ D3‬فوالدشهر‬ ‫‪ -2‬مزایده اجاره یک واحد تجاری واقع در مرکز برزن ب ساختمان سپهر تجاری همکف پالک ‪ 7‬با قیمت‬ ‫کارشناسی به مدت یکسال شمسی و قابل تمدید تا ‪ 3‬سال‬ ‫‪ -3‬مزایده اجاره ‪ 4‬واحد (غرفه) در ترمینال مسافربری فوالدشهر‬ ‫م الف‪1130676 :‬‬ ‫حسین ایزدی ‪ -‬سرپرست شهرداری فوالدشهر‬ ‫در مجمع تشخیص هست‪ .‬این مصوبه هم‬ ‫در واقــع مصوب ـه ای اســت برای ســاماندهی‬ ‫ثبت نام هاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه نظــر مــن دوســتان دولت‬ ‫و وزارت کشــور مقــداری بی انصافــی کردنــد‬ ‫و قضــاوت عجوالن ـه ای توســط برخــی افراد‬ ‫شــده است‪ .‬ما تالشــمان این بود که مصوبه‬ ‫مجلــس بــه ســامان رســیده و نهایی شــود و‬ ‫مطمئنهستماگرمصوبهمجلسهمنهایی‬ ‫یهــای عجوالنــه‬ ‫یشــد همیــن موضع گیر ‬ ‫م ‬ ‫و غیرمنصفانه نســبت بــه مجلس و شــورای‬ ‫تقریبا‬ ‫نگهبان هم انجام می شد‪ .‬این مصوبه ً‬ ‫همان مصوبه مجلس است و زمانی که دیگر‬ ‫از اجراییشدنمصوبهمجلسناامیدشدیم‪،‬‬ ‫همان روز تصمیم گرفتیم از باب نظارت موثر‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬همان موارد را به وزارت کشور‬ ‫اعالم کنیم‪.‬سخنگویشوراینگهباندر ادامه‬ ‫گفت‪:‬نکتهدیگراینکه‪،‬خیلیخنده دار است‬ ‫که شورای نگهبان تصمیم گیری خود را منوط‬ ‫بــه امــدن یــا نیامدن یک یــا دو فرد کنــد‪ ،‬اگر‬ ‫معیار سن مالک است‪ ،‬این مصوبه برای یک‬ ‫انتخابات تصویب نشده است و اگر فردی که‬ ‫در این دور سنش اجازه حضور در انتخابات را‬ ‫نمی دهــد‪ ،‬دور بعدی می تواند در انتخابات‬ ‫ثبت نام کند‪،‬پسشوراینگهبانبراینیامدن‬ ‫افراداینمصوبهراتصویبنکردهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬در میان گروه هایسیاسی‪،‬افراد‬ ‫متعددیهستندکهباهمینمصوبهمی توانند‬ ‫در انتخاباتثبت نام کنند‪،‬اگرشوراینگهبان‬ ‫خدایــی ناکرده قصدی داشــت که مانع این‬ ‫افــراد شــود‪ ،‬طــوری مصوبه را می نوشــت که‬ ‫هیچ کداماز اینافرادنتوانندثبت نام کنند‪،‬نه‬ ‫مثال برای یک نفر ممانعت ایجاد کند‪.‬‬ ‫اینکه ً‬ ‫اصال مصداقی نیســت و تعیین‬ ‫مصوبه‬ ‫ایــن‬ ‫ً‬ ‫مالک هاوشرایطاست‪.‬‬ ‫کدخداییتصریحکرد‪:‬جشنوارهثبت نام ها‬ ‫هم که در جلوی وزارت کشور اتفاق می افتد‬ ‫یهــای خارجــی هــم می امدنــد و‬ ‫و خبرگزار ‬ ‫هجمه هایی علیه شــورای نگهبــان را مطرح‬ ‫می کردنــد‪ .‬ما ناچاریــم قانون را رعایت کنیم‬ ‫و بــرای اجــرای قانــون هــم هزین ههــای ان را‬ ‫می پردازیموازاجرایقانون کوتاهنمی اییم‪.‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبانبابیاناینکهاین‬ ‫شــورا براساس شرایطی که اعالم کرده‪ ،‬فقط‬ ‫کسانیرابه عنوانثبت نام کنندهمی شناسد که‬ ‫این شــرایط را داشــته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بحث اســتثنا هم کــه در مصوبه امده اســت‬ ‫ایــن اســت که کــه اگر بر فرض محــال و نادر‪،‬‬ ‫یک شخصی نزدیک‪ ۴۰‬سال باشد ولی سایر‬ ‫شرایط را داشته باشد و اعتراضی کند‪ ،‬شورای‬ ‫نگهبانبه صورتجمعیاناعتراضرابررسی‬ ‫می کندونظرمی دهد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دهقان‪ :‬تکلیفی برای ائتالف‬ ‫با کاندیداهای نظامی ندارم‬ ‫ســردار دهقان گفــت‪ :‬رئیس جمهور باید‬ ‫عدم شفافیت است‪ .‬دوران عدم شفافیت ها‬ ‫تمــام وظایــف و اختیارات را بــا قدرت انجام‬ ‫به پایان رســیده اســت‪ .‬کاندیدای انتخابات‬ ‫دهــد انهایی که گفتند اختیارشــان کم بوده‬ ‫ریاست جمهوری با اعالم موضع دهقان خود‬ ‫خودشاننتوانستند‪.‬‬ ‫درباره برجام گفت‪ :‬برجام یک تصمیم ملی‬ ‫حســین‬ ‫ـردار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـن‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫خبرانال‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫اســت و مســئولین در چارچــوب نظــام بایــد‬ ‫حسین دهقان‬ ‫دهقــان بــا حضــور در وزارت کشــور‪ ،‬بــرای‬ ‫برجــام را انجــام دهنــد باید تمام عیــار مورد‬ ‫انتخاباتریاست جمهوری‪ ۱۴۰۰‬ثبت نام کرد‬ ‫توجه قرار می گرفت‪ .‬برجام را در ابتدا قبول‬ ‫او که به همراه همسرش حضور یافته بود‪ ،‬در جمع خبرنگاران داشتم و در مورد اجرا انتقاد داشتم‪ .‬وی درباره عمل به قانون‬ ‫حضور یافت‪ .‬سردار حسین دهقان‪ ،‬در پاسخ به این سوال که اساسی گفت‪ :‬رئیس جمهور باید تمام وظایف و اختیارات را با‬ ‫ایا با سایر کاندیداهای نظامی ائتالف می کنید یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬قدرتانجامدهدانهاییکهگفتنداختیارشانکمبودهخودشان‬ ‫هرکسی تکلیف خود را بهتر می داند و بنده چنین تکلیفی را نتوانستند‪.‬ویافزود‪:‬بندهباتماماساتیدو کارشناساننشست‬ ‫برایخودمقائلنیستم‪.‬او گفت‪:‬بندهبدونمنتظرماندنبرای چهرهبهچهرهداشتموبرنامه هاباتوجهبهمشکالتملموس‬ ‫کسی‪،‬در روز اولثبت نامامده امچراکهمعتقدم کهنظمبرایم جامعهنوشتهشدهاست‪.‬همکارانماافرادیتوانمندمتخصص‬ ‫مهم است‪ .‬او افزود‪ :‬نباید مردم را تا اخرین لحظه منتظر نگه و تجربه شده و توانمند هستند و همه ملت را به عنوان مردم‬ ‫داشتبایدبامردمروراستبودبیشترمشکالت کشور ناشیاز خودشاندرنظر گرفتهوپذیرفته اند‪.‬‬ ‫الریجانیمحاسباتانتخاباتیرا‬ ‫بر هم می زند‬ ‫قرن نو نوشت‪ :‬برخی گزارش ها از تغییر‬ ‫کــه بــا او مذاکــره کرده انــد از ناکارامدی اکثر‬ ‫ایــده علــی الریجانــی و تصمیــم تــازه برای‬ ‫نامزدهــای مطــرح ســخن گفته انــد و بــرای‬ ‫ورود به عرصه انتخابات دارد‪.‬عضو مجمع‬ ‫مجــاب کــردن وی تــاش کرده انــد‪ .‬گفتــه‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام کــه ایــن روزهــا‬ ‫می شود الریجانی در مالقات های اخیرش با‬ ‫ســرگرم توافقنامــه ‪ ۲۵‬ســاله ایــران و چیــن‬ ‫قاطعیتقبلبرنیامدنخودتاکیدنمی کند‪.‬‬ ‫علی الریجانی‬ ‫اســت‪ ،‬با درخواس ـت های مکــرر چهره های‬ ‫علــی الریجانی که ســه دوره رئیس مجلس‬ ‫برجســته مذهبی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی‪ ،‬در‬ ‫بوده‪ ،‬به مدت‪ ۱۰‬سال نیز رئیس صداوسیما‪،‬‬ ‫حالتجدیدنظردرتصمیم گذشتهخوداست‪.‬محافلسیاسی ‪ ۲‬ســال وزیر ارشــاد‪ ،‬ونیز مدتی معاون پارلمانی وزارت ســپاه‬ ‫پیشاز اینپیش بینیمی کردندالریجانیدر عرصهانتخابات بودهاست‪.‬بهنظرمی رسدحضور الریجانی‪،‬تماممحاسبات‬ ‫ریاست جمهوریسیزدهمگامنخواهدگذاشتاماچهره هایی سیاسی ‪-‬انتخاباتی را در استانه‪ ۲۸‬خرداد به هم می ریزد‪.‬‬ ‫سعیدمحمدبرایانتخاباتریاست جمهوری‬ ‫ثبت نام کرد‬ ‫ســردار ســعید محمد بــا حضور در ســتاد‬ ‫و ســفره انــان هــر روز کوچک تر شــده اســت‬ ‫انتخابات کشور برایداوطلبیدر سیزدهمین‬ ‫درحالی که منابع غنی خداوند به کشور عطا‬ ‫دوره انتخابات ریاس ـت جمهوری نام نویسی‬ ‫کرده کهباانمی توانیممشکالترابهحداقل‬ ‫کرد‪ .‬ســعید محمد شــنبه پس از نام نویســی‬ ‫برسانیم‪.‬فرماندهسابققرارگاهخاتماالنبیابا‬ ‫در ســتاد انتخابــات وزارت کشــور در جمــع‬ ‫تاکیدبراینکهدرپیتحولهمه جانبههستیم‪،‬‬ ‫سعیدمحمد‬ ‫خبرنــگاران گفت‪ :‬یکــی از کارهای خیــر اول‬ ‫گفت‪:‬بامشارکتجوانانسعیمی کنیماین‬ ‫صبح را ثبت نام دانستم و این عزم جزم من را‬ ‫تحــول را رقــم بزنیــم هرچنــد از تجربــه هم‬ ‫برایحضوردرانتخاباتنشانمی دهد‪.‬اینداوطلبانتخابات استفاده می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در همه عرصه های نظام نیاز به‬ ‫سیزدهمیندورهریاست جمهوریادامهداد‪:‬برداشتمایناست اصالحات با تکیه بر اصول داریم؛ رمز موفقیت ما مردم است‬ ‫بــا توجه به مشــکالت امروز مردم و مشــکالت عدیــده ای که و به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به عنوان پشتوانه‬ ‫ناشیاز سوءمدیریت هااستو گالیه مندی کهامروز نسبتبه دولت ســیزدهم نیاز داریم و خود مردم در صحنه باشــند و از‬ ‫مشکالتومعیشتشانو‬ ‫خصوصابی عدالتیدر اکثرعرصه ها برنامهتحولیحمایتکنند‪.‬سردارمحمداضافهکرد‪:‬مستقلدر‬ ‫ً‬ ‫دارند الزم اســت تحول بزرگی در جامعه اتفاق بیفتد‪ .‬ســردار ایندورهاز انتخاباتشرکت کردموموردحمایتاز هیچ یکاز‬ ‫محمد ادامه داد‪ :‬این تحول در حوزه برقراری عدالت در همه گروه هاقرارنگرفتمونمی خواهمبگیرمچونبیشترینضربه ها‬ ‫حوزه هااست‪.‬مردمنسبتبه کارگزاراننظام گالیه مندهستند را کشــور از فضــای دوقطبــی جامعه خورده اســت و مبنای ما‬ ‫نه نظام‪ ،‬چون از سوء تدبیرها و بی عملی ها ناراحت هستند شایسته ساالریاست‪.‬‬ ‫‪ 1400/02/19 -۳۲۰۰۰۹۲۷‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره ‪:‬‬ ‫‪ 1400/02/19 -۷۵۶‬به گواهی دفترخانه ‪ ۵۲‬اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان‬ ‫به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند‬ ‫لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده‬ ‫سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد ‪ .‬ذبیح‬ ‫اله فدائی اردستانی ‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان ‪/1134245‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-325‬شماره‪ 9902198 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/02/13 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده‬ ‫کالسه ‪ 9902198‬له خانم زهرا جعفری علیه اقای محمدتقی حاجیان به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 107/1249‬واقع در خمینی شهر ـ خیابان امیرکبیر ـ کوچه شماره ‪ 100‬ـ کوچه طالقانی ـ مقابل مدرسه گلستان به کدپستی‬ ‫‪ 8417638153‬را از طریق مزایده به فروش رساند‪ .‬ملک مذکور بصورت یک باب منزل مسکونی یک و نیم طبقه (نیم طبقه‬ ‫زیرزمین ـ همکف) به انضمام یک اتاق با حمام و سرویس بهداشتی بدون سقف روی پشت بام کنار سرسرا با زیر بنای اعیانی‬ ‫‪ 185‬مترمربع و مساحت عرصه حدود ‪ 185/99‬مترمربع که از این مقدار حدود ‪ 100/99‬مترمربع ان دارای سند مالکیت رسمی‬ ‫و مابقی ان به متراژ ‪ 85‬مترمربع ان فاقد سند رسمی و بصورت قولنامه ای می باشد‪ .‬اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر با سقف‬ ‫طاق ضربی می باشد‪ .‬طبقه زیرزمین بصورت یک سوییت مسکونی که دارای سالن با کف و بدنه سرامیک و سقف گچ پرداختی‬ ‫سفید ‪ ،‬اشپزخانه بصورت اپن ‪ ،‬کف و بدنه سرامیک و دارای کابینت فلزی و دارای سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری‬ ‫می باشد طبقه همکف بصورت یک واحد مسکونی که دارای اتاق های خواب و پذیرایی با کف و بدنه سرامیک و گچ پرداختی‬ ‫سفید‪ ،‬سقف گچ پرداختی سفید همراه با گچبری ‪ ،‬دارای کمد و دکور چوبی از جنس ام دی اف ‪ ،‬اشپزخانه بصورت اپن و ارگ‬ ‫با مصالح ام دی اف ‪ ،‬کف و بدنه سرامیک ‪ ،‬سقف گچ پرداختی سفید با ابزار گچبری و دارای کابینت فلزی با درب ام دی اف ‪،‬‬ ‫درب های داخلی چوبی و خارجی الومینیوم دو جداره ‪ ،‬سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری و کف خواب با پکیج می باشد‪.‬‬ ‫حیاط دارای کف موزاییک بدنه و نمای ساختمان از داخل و بیرون سنگ ‪ ،‬دارای درب ماشین رو و ساختمان دارای انشعابات اب‬ ‫‪ ،‬برق و گاز می باشد‪ .‬طبق استعالم از شهرداری منطقه ملک بصورت مسکونی دارای ‪ 186‬مترمربع عرصه و ‪ 186/73‬مترمربع‬ ‫اعیان که طبق طرح جامع در محدوده شهر با کاربری مسکونی در مسیر گذر می باشد که بابت عوارضات به شهرداری بدهکار‬ ‫می باشد‪ ،‬که کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ ان را ‪ 10/000/000/000‬ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در‬ ‫تاریخ سه شنبه ‪ 1400/03/11‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪.‬‬ ‫طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است‬ ‫که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع‬ ‫دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت‬ ‫در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره‬ ‫‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به‬ ‫اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا‬ ‫نمایید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/02/22 :‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪1132566 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سایپا ‪ 132 SE‬به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 969 -85‬د ‪ 96‬به شماره موتور ‪ 5071901‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS421100E1154166‬مدل ‪ 1393‬به نام رضا میر فرزند حسن شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3660128899‬کدملی‪ 3660128899‬صادره از زابل مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی خودروی سواری پراید ‪ 131 SE‬به رنگ سفید‬ ‫روغنی مدل ‪ ۱۳۹۵‬به شماره موتور ‪ 5532907‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAS411100G3458863‬به شماره پالک ‪ ۲۱‬ق ‪ ۵۲۵‬ایران‬ ‫‪ ۴۹‬به نام مهدی فلسفیان زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫جواز حمل اسلحه گلوله زنی برنو بلند ‪۱۳۰۹‬مدل ‪ ۵‬تیر گلنگدنی‬ ‫به شماره سالح ‪ -۰۹۵۲۹‬ک ساخت کارخانه اسلحه سازی برنو‬ ‫به نام جهانگیر جبا به شماره ملی ‪ ۴۲۳۱۳۸۶۰۰۵‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبارساقطمیباشد‪.‬‬ ‫اگهیفراخوانعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد بهره برداری از مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک‬ ‫که بنام شهرداری دولت اباد می باشد را به مدت ‪ 5‬سال و به میزان حداقل ‪ %15‬از منافع (در امد)‬ ‫حاصل از انجام معاینه فنی خودروها را به صورت ماهیانه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه حراست شهرداری‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/03/01‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/03/02‬‬ ‫محــل دریافت اســناد‪ :‬دولــت ابــاد‪ -‬بلــوار طالقانــی ‪ -‬پایــگاه اینترنتــی ‪www.dolatabadcity.ir‬‬ ‫تلفن‪031-45822010 :‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫حسن حجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫م الف‪1131359 :‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تامینتجهیزاتایمنیدریانوردیتوسط‬ ‫شرکت هایدانش بنیان‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اینکه وظایف و مسئولیت های‬ ‫با اشاره به چهار پروژه تولید بار‬ ‫ایــن ســازمان متنــوع و بســیار‬ ‫اول تجهیزات فناورانه توســط‬ ‫گســترده اســت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬در‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اظهار‬ ‫همین راستا و در سایر حوزه ها‪،‬‬ ‫داشــت‪ :‬ارزش ایــن پروژ ههــا ‪۲۰‬‬ ‫برای تامین تجهیــزات بندری و‬ ‫محمد راستاد‬ ‫میلیــارد تومــان اســت و انتظــار‬ ‫دریایی از طریــق تولید داخل‪،‬‬ ‫داریــم ایــن پروژ ههــا تــا پایــان‬ ‫موفق شــدیم در قالب قــرارداد‬ ‫ســال تکمیل شــده و به بهره برداری برســند‪ .‬به باشرکت هاوتولیدکنندگانداخلی‪،‬بخشزیادی‬ ‫گــزارش ایرنــا از وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬محمــد از تجهیزات مورد نیاز را تامین کنیم‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راستاد» در مراسم امضای چهار قرارداد تولید بار راه و شهرســازی افزود‪ :‬ســال گذشــته در حوزه‬ ‫اول تجهیــزات فناورانه الکترونیکی و مخابراتی شــناورها و نــاوگان مورد نیاز عملیــات بندری‪،‬‬ ‫بنادر کشــور بــا شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬اظهار قــرارداد ســاخت ‪ ۸۳‬فروند انواع شــناور برای‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از وظایف حاکمیتی سازمان بنادر بنــادر تجــاری‪ ،‬بــا صنایــع دریایــی داخلــی به‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬تامین ایمنی دریانوردی اســت که امضــا رســید کــه کار ســاخت ‪ ۴۲‬فرونــد ان‬ ‫ایــن پروژ ههــا در قالــب تولیــد بــار اول‪ ،‬نیازهای شــروع شــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان‬ ‫ایمنی دریانوردی کشور را تامین خواهد کرد‪ .‬وی بنــادر و دریانوردی‪ ،‬عالوه بر پویایی و ارتقای‬ ‫با اشاره به ظرفیت و توانمندی که در شرکت های تــوان صنایع داخلی‪ ،‬به نوعــی به خودکفایی‬ ‫دانش بنیــان ایجــاد شــده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا و بی نیــازی کشــور در حــوزه تامیــن تجهیــزات‬ ‫پیش ازایــن بــرای تامیــن تجهیــزات فناورانــه در بندری و دریایی کمک می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫حوزهایمنیدریانوردی‪،‬بهتولیدکنندگانخارجی ‪ ۹۸‬این ســازمان موفق شد ‪ ۷۶۸‬قطعه مورد‬ ‫نیاز داشتیم‪ ،‬اما با توانمندی ایجاد شده در میان نیاز در تجهیزات بندری را از طریق شرکت های‬ ‫شرکت های ایرانی‪ ،‬دیگر هیچ دغدغه و نگرانی ایرانی تامین کند که ارزش ان افزون بر ‪ ۶‬هزار‬ ‫از نظــر تامیــن تجهیــزات نداریم‪ .‬راســتاد با بیان میلیاردتوماناست‪.‬‬ ‫هشدار کمیسیوناقتصادیبهوزیر‬ ‫اقتصاددربارهانتخاباتسهامعدالت‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬در‬ ‫صورت عدم رفع مشکالت مربوط به انتخابات‬ ‫مجامع شرکت های استانی سهام عدالت‪ ،‬طرح‬ ‫دوفوریتــی ابطال این انتخابات را در دســتور کار‬ ‫قــرار خواهیــم داد‪ .‬بــه گزارش مهــر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پور ابراهیمی گفت‪ :‬طی نامه ای به وزیر اقتصاد‬ ‫درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرت های برگزاری‬ ‫انتخابــات مجامــع شــرکت های اســتانی ســهام‬ ‫عدالت‪ ،‬تاکیدات الزم انجام شــده و در صورت‬ ‫عدم رفع مشکالت و اصرار بر برگزاری ان به شکل‬ ‫کنونی‪،‬مادر کمیسیوناقتصادیمجلس‪،‬طرحدو‬ ‫فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار‬ ‫خواهیم داد‪ .‬وی افزود‪ :‬این وزارتخانه باید قبل‬ ‫از برگزاری انتخابات مذکور تمامی مغایرت های‬ ‫قانونی و ابهامات جدی و اساسی ان را رفع کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫در صورت عدم رفع این مشکالت و اصرار وزارت‬ ‫اقتصادوداراییبربرگزاریانتخاباتهیئت مدیره‬ ‫شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت اســتانی‬ ‫طبق روال در نظر گرفته شــده‪ ،‬ما در کمیســیون‬ ‫اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را‬ ‫در دســتور کار خــود قرار خواهیــم داد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس با مســئوالن ارشــد ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشــور در روز یکشــنبه و تبادل نظــر در خصوص‬ ‫وضعیــت نابســامان مدیریت ســهام عدالت در‬ ‫کشور و دغدغه های جدی در مورد نحوه برگزاری‬ ‫انتخاباتهیئت مدیرهشرکت هایتعاونیسهام‬ ‫عدالت‪ ،‬تدوین و ارســال این نامه در دســتور کار‬ ‫کمیسیونقرار گرفت‪.‬‬ ‫گرانی قیمت کارخانه ای خودرو و افت نرخ بازار‬ ‫هرچنــد ایــن روزهــا خودروســازان و شــورای‬ ‫رقابت خالف جهت روند نزولی نرخ ارز حرکت‬ ‫می کننــد و مدام به دنبال افزایش قیمت خودرو‬ ‫خهــا در بازار خــودرو همچنان رو‬ ‫هســتند‪ ،‬اما نر ‬ ‫به کاهش اســت و خریداران منتظر تداوم ریزش‬ ‫قیمت هاهستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فارس‪ ،‬شــورای رقابت در جلســه‬ ‫هفتــه گذشــته خــود افزایش قیمــت محصوالت‬ ‫ایران خودرو و سایپا را مصوب کرد‪ ،‬به طوری که‬ ‫قیمت محصوالت ایران خودرو به طور متوسط‬ ‫‪ ۸.۲‬درصد و محصوالت ســایپا به طور متوسط‬ ‫‪ ۸.۹‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبه شــورای رقابت‪ ،‬طبق تورم‬ ‫بخشــی یــک ســاله اعــام شــده توســط بانــک‬ ‫مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی‬ ‫در ســه ماهــه اول و دوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬و پــس از‬ ‫اعمــال متغیرهای کیفیت و بهــره وری در نهایت‬ ‫برای شــرکت ایران خودرو به طور متوســط ‪8.2‬‬ ‫درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ‪8.9‬‬ ‫درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر‬ ‫گرفتن بند فوق برای تمامی خودروهای مشمول‬ ‫دســتورالعمل قیمت گذاری شورا تا پایان شهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اعمال و اجرا می شود‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه بر مبنــای افزایش نــرخ ارز در ‪6‬‬ ‫ماهــه دوم ســال قبــل صادر شــد و ایــن در حالی‬ ‫اســت که از ابتدای امســال نرخ ارز روندی نزولی‬ ‫گرفتــه و ایــن موضوع بر قیمــت اکثر محصوالت‬ ‫تاثیرگــذار بــوده اســت‪ ،‬امــا در ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫شــورای رقابــت و خودروســازان برخــاف جهت‬ ‫حرکــت نــرخ ارز عمــل کــرده و افزایــش قیمــت‬ ‫کارخانه ای خودروها را مصوب کرده اند‪ ،‬هرچند‬ ‫خودروســازان بــه این افزایش قیمــت ‪ 9‬درصدی‬ ‫راضــی نیســتند و در حــال رایزنــی بــرای افزایــش‬ ‫قیمت باالتری هستند‪.‬‬ ‫امــا برخــاف خودروســازان‪ ،‬مــردم و بــازار‬ ‫خــودرو در انتظــار افت قیمت ها هســتند و افت‬ ‫نــرخ ارز و رکــود معامــات در بــازار باعث پایین‬ ‫امدن قیمت خودروها شده است‪.‬‬ ‫بررســی بازار خودرو نشــان می دهــد در حال‬ ‫حاضر هر دســتگاه پژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ ‪ ۲‬معادل ‪197‬‬ ‫میلیــون تومــان و پــژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬معــادل ‪253‬‬ ‫یشــوند کــه‬ ‫میلیــون تومــان در بــازار معاملــه م ‬ ‫نســبت به نرخ های ‪ 20‬روز پیش به ترتیب ‪ 12‬و‬ ‫‪ 4‬میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫همچنیــن قیمت پــژو ‪ ۲۰۶‬صندوقدار با افت‬ ‫‪ 20‬میلیــون تومانــی نســبت بــه ‪ 20‬روز قبــل‪ ،‬بــا‬ ‫قیمــت ‪ 248‬میلیون تومان بــه خریداران عرضه‬ ‫یشــود‪ .‬درعین حال‪ ،‬قیمت پــژو ‪ ۲۰۷‬دنده ای‬ ‫م ‬ ‫با افت ‪ 15‬میلیون تومانی به ‪ 278‬میلیون تومان‬ ‫و پــژو ‪ ۲۰۷‬دنــده اتوماتیــک بــا افــت ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومانی به قیمت ‪ 387‬میلیون تومان به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬قیمــت هر دســتگاه خودرو‬ ‫کوئیــک دنــده ای در بــازار بــا کاهــش ‪ 5‬میلیــون‬ ‫تومانــی بــه ‪ 150‬میلیون تومان رســیده و تندر ‪90‬‬ ‫مــدل ‪ E2‬بــا کاهش قیمــت ‪ 10‬میلیــون تومانی‪،‬‬ ‫معــادل ‪ 323‬میلیون تومان به مشــتریان عرضه‬ ‫یشــود‪ .‬در مــورد قیمت هایمــا ‪ S۷‬در بازار نیز‬ ‫م ‬ ‫بایــد بــه نــرخ ‪ 665‬میلیــون تومانی ایــن خودرو‬ ‫اشاره کنیم که ‪ 20‬میلیون تومان پایین تر از قیمت‬ ‫‪ 20‬روز پیش است‪ .‬قیمت سمند ال ایکس نیز با‬ ‫افــت ‪ 10‬میلیونــی به ‪ 183‬میلیون تومان رســیده‬ ‫و پــژو ‪ ۴۰۵‬نیز معــادل ‪ 187‬میلیون تومان و رانا‬ ‫‪ 203‬میلیون تومان در بازار معامله می شوند که‬ ‫تغییــر قیمــت چندانــی نســبت بــه ‪ 20‬روز پیش‬ ‫ندارند‪ .‬همچنین تیبا صندوق دار با کاهش قیمت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان کرمانشـاه در نظر دارد برونسـپاری امور فنی‬ ‫بیـن کلیـه شـرکت های خدماتی کـه در اساسـنامه انها انجام خدمـات حقوقی وخدماتـی با قابلیت‬ ‫مشـاوره خدماتـی وفنـی قیـد گردیـده اسـت ‪ ،‬از طریق مناقصـه عمومی یـک مرحله ای و براسـاس‬ ‫شـرایط منـدرج در اساسـنامه مناقصه واگـذار نماید ‪ ،‬لذا متقاضیـان محترم شـرکت دراین مناقصه‬ ‫مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد از سـاعت ‪ 08:00‬صبـح روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1400/02/26‬تا‬ ‫سـاعت ‪ 14:30‬روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1400/02/30‬بـه سـامانه الکترونیکـی دولـت بـه نشـانی‬ ‫(‪) www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1‬کارفرما ‪ :‬سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه‬ ‫‪ -2‬براورد مبلغ ‪ 12/000/000/000 :‬ریال (دوازده میلیارد ریال )‬ ‫‪ -3‬تضمین شـرکت در مناقصه ‪ :‬تضمین شـرکت در مناقصه مبلغ ‪ 600/000/000‬ریال (ششـصد‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ادعای گم شــدن ســه میلیون تن فوالد که‬ ‫نخستینبار بهصورتزمزمهمطرحشدوپساز‬ ‫ان به تدریج پا به رسانه ها گذاشت‪ ،‬روز گذشته‬ ‫با اظهارات سرپرســت معاونت امــور معادن و‬ ‫امــور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به کلیردشد‪.‬‬ ‫هفته های گذشــته هیاهویــی رســانه ای در‬ ‫خصوص گم شــدن ســه میلیون تن فوالد به پا‬ ‫خواست‪.‬مطرح کنندهاینمطلب‪،‬ادعامی کرد‬ ‫کــه مطابق امارهــای میزان تولیــد و صــادرات‪،‬‬ ‫سرنوشت سه میلیون تن فوالد در زنجیره تولید‬ ‫و صادرات در هاله ای از ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫کارشناسان و اهل فن اما می گفتند گم شدن‬ ‫اینمیزانفوالدبههمینسادگی هانیستوبه‬ ‫ظناینکهقاچاقشدهیابهنوعیاز کشورخارج‬ ‫شده یا گم شده باشد‪ ،‬برای انتقال ان ها نیازمند‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه کامیون‪ ۲۰‬تناست‪.‬‬ ‫یهــا در ایــن زمینــه از دبیــر انجمــن‬ ‫پیگیر ‬ ‫تولیدکنندگانفوالدایران‪،‬حکایتاز اختالفات‬ ‫اماریناشیازانبارگردانیشرکت هاداشت‪.‬‬ ‫ســید رسول خلیف هســلطانی به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫اختــاف امــاری موجــود ناشــی از انبارگردانــی‬ ‫شــرکت ها در ابتدای هر ســال اســت که به طور‬ ‫‪/123602‬ت ‪ 50659‬مـورخ ‪ 94/09/22‬بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی یا واریز وجه به حسـاب‬ ‫شـماره ‪( 4056042007595413‬شماره شـبای‪ ، )IR 090100004056042007595413‬بانک‬ ‫ب‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت بازگشـت اسـناد ‪ :‬راس سـاعت ‪ 14:30‬روز یکشـنبه مورخ ‪ 1400/03/09‬و‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهاد ها ‪ 3 :‬ماه از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها می باشد ‪.‬‬ ‫گشـایش پاکـت ها در سـاعت ‪ 16:00‬همـان روز ( روز یکشـنبه مورخ ‪ )1400/03/09‬می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نام و نشـانی کارفرما ‪ :‬کرمانشـاه ‪ -‬میدان سـپاه پاسـداران ‪ -‬بلوار کشـاورز ‪ -‬سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه ‪ -‬ضمنا شـماره تلفن ‪ 08331521078‬در سـاعات اداری پاسخگوی‬ ‫متقاضیـان محتـرم خواهد بود‪.‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه‬ ‫سخنگوی گمرک گفت‪ :‬پارسال بیش از ‪ ۳۲۴‬تن‬ ‫زعفــران بــه ارزش افــزون بر ‪ ۱۹۰‬میلیــون دالر به ‪۶۰‬‬ ‫کشــور صادر شد که پنج کشــور هنگ کنگ‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫اســپانیا‪ ،‬چین و افغانســتان‪ ۷۹ ،‬درصــد وزن و ‪۷۸‬‬ ‫درصــد ارزش کل صــادرات ایــن محصــول را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬به گزارش ایرنا از گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪« ،‬سید روح اهلل لطیفی» اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۳۲۴‬هزار و ‪ ۵۸۹‬کیلوگرم طالی سرخ به ارزش ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۲۳‬هزار و ‪ ۳۰۶‬دالر در ســال گذشــته به‬ ‫‪ ۶۰‬کشــور جهان صادر شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫نخســتین مقصد زعفران ایرانی در ســال گذشته بود‬ ‫کــه ‪ ۷۴‬هــزار و ‪ ۵۷۸‬کیلوگرم زعفــران به ارزش ‪۴۶‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۲۶‬هــزار و ‪ ۲۱۶‬دالر را خریــداری کرد و‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد وزن و ‪ ۲۴.۵‬درصــد ارزش کل زعفــران‬ ‫صادراتی کشور را به خود اختصاص داد‪ .‬سخنگوی‬ ‫گمرک درباره دیگر کشورهای خریدار زعفران ایرانی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امارات بــا خرید ‪ ۵۹‬هــزار و ‪۷۹۱‬‬ ‫کیلوگــرم بــه ارزش ‪ ۳۳‬میلیــون و ‪ ۹۴۲‬هــزار و ‪۲۷‬‬ ‫دالر و سهم ‪ ۱۸.۴‬درصد وزن و ‪ ۱۷.۸‬درصد ارزش‪،‬‬ ‫دومیــن خریــدار زعفــران ایرانــی در ســال ‪ ۹۹‬بــود و‬ ‫پس ازان اســپانیا با ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۲۵‬کیلوگرم به ارزش‬ ‫‪ ۲۶‬میلیــون و ‪ ۴۴۰‬هــزار و ‪ ۳۱۳‬دالر و ســهم وزنــی‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی و ارزش حدود ‪ ۱۴‬درصدی کشــور ســوم‬ ‫بــوده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چین بــا خرید ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۳۹‬کیلوگــرم زعفــران به ارزش ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۵۰۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۰‬دالر و سهم ‪ ۱۲.۳‬درصدی وزن و ‪۱۱.۸‬‬ ‫درصــدی ارزش‪ ،‬در جایــگاه چهــارم و افغانســتان با‬ ‫خریــد ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۷۸۱‬کیلوگــرم زعفــران بــه ارزش‬ ‫‪ ۱۹‬میلیــون و ‪ ۱۶۸‬هــزار و ‪ ۶۰۸‬دالر بــا ســهم خرید‬ ‫‪ ۱۰.۴‬درصــدی وزن و ‪ ۱۰‬درصــدی ارزش کل زعفران‬ ‫صادر شــده کشــور‪ ،‬پنجمین کشــور خریــدار زعفران‬ ‫ایرانــی در ســال ‪ ۹۹‬بوده اســت‪ .‬لطیفــی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با وجود صادرات زعفران به ‪ ۶۰‬کشــور‪ ،‬پنج کشــور‬ ‫هنگ کنــگ‪ ،‬امــارات‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬چیــن و افغانســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۷‬هــزار و ‪ ۳۱۴‬کیلوگــرم زعفــران بــه ارزش ‪۱۴۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۸۱‬هــزار و ‪ ۶۰۴‬دالر را خریــداری کردند‬ ‫کــه ‪ ۷۹‬درصــد وزن و ‪ ۷۸‬درصد ارزش کل صادرات‬ ‫ایــن کاال در ســال گذشــته بــوده اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬بر اساس اعالم گمرک در ‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۹‬در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۴۵‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تن کاال به ارزش‬ ‫‪ ۷۳‬میلیارد دالر از مبادی کشــور صادر و وارد شــده‬ ‫اســت کــه ســهم صــادرات ‪ ۱۱۲‬میلیون تن بــه ارزش‬ ‫‪ ۳۴‬میلیارد و ‪ ۲۵۶‬میلیون دالر و سهم واردات ‪۳۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تن بــه ارزش ‪ ۳۸‬میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫م الف‪417 :‬‬ ‫معمول اختالف متوسط یک میلیون تنی را در‬ ‫سال های گذشتهرقممی زدهاست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ب هطــور قطع اختالف ســه‬ ‫میلیــون تنــی یــاد شــده پــس از گذشــت دو یا‬ ‫ســه مــاه از اغاز ســال‪ ،‬با اطالعــات مربوط به‬ ‫انبارگردانی و حسابرســی شرکت ها و امارهای‬ ‫کلی تطبیق داده می شود و در ان زمان می توان‬ ‫اختالف قطعی را معین کرد که انتظار می رود‬ ‫به حدود یک میلیون تن کاهش یابد‪.‬‬ ‫خلیفه ســلطانی خاطرنشــان کرد‪ :‬تفاوت‬ ‫امــاری فــوالد یاد شــده یــا در انبارهــای فروش‬ ‫شــرکت ها موجــود اســت یــا اینکــه در انبــار‬ ‫بازرگانان قرار دارد و هیچ کس‪ ،‬صحبتی از گم‬ ‫شدن ان مطرح نکرده است‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی افــزود‪ :‬بــر اســاس امــار‬ ‫انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد پارســال ‪۱۸.۷‬‬ ‫میلیون تن بیلت و بلوم در کشور تولید شد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬بر اساس امار گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران‪ ،‬میــزان صــادرات بیلت و بلوم در ســال‬ ‫گذشته ‪ ۴.۷‬میلیون تن و بر اساس امار انجمن‬ ‫تولیدکنندگانفوالد‪،‬میزانتولیدمقاطعطویل‬ ‫(باضریبتبدیل)‪ ۱۲.۹‬میلیونتنبودهاست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به میزان اختالف ‪ ۱.۱‬میلیون‬ ‫تنــی میــان صــادرات و تولیــد در ایــن زنجیره‪،‬‬ ‫معتقد بود این میزان با توجه به فعالیت بیش‬ ‫از‪ ۱۵۰‬واحد تولید کننده مقاطع طویل فوالدی‬ ‫در حــال کار‪ ،‬رقــم قابــل اعتنــا و غیرمعقولــی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫همچنیــن در ادامــه‪ ،‬رئیــس انجمــن‬ ‫تولیدکننــدگان فــوالد ایــران گفت‪ :‬اگرچــه در‬ ‫مقایســه بیــن مصــرف ظاهــری فــوالد میانی‬ ‫(بیلت‪ ،‬بلوم و اسلب) و تولید کل محصوالت‬ ‫فــوالدی برای یک ســال‪ ،‬اختالف حدود ســه‬ ‫میلیون تن مشهود است‪ ،‬اما موضوع گم شدن‬ ‫یاقاچاقاینمقدار محصولمیانی‪،‬قابلاحراز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫«بهــرام ســبحانی» افــزود ‪ :‬امــار صــادرات‬ ‫یک ساله(از یکمفروردینتا‪ ۲۹‬اسفند)اعالمی‬ ‫توسط گمرکاترانمی توانبهتولیدهماندوره‬ ‫نسبتداد‪،‬زیرا کاالیی کهدر سهماههنخست‬ ‫هرسالاز گمرکات کشور صادر می شود‪،‬مربوط‬ ‫بهتولیداتسالقبلاست‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــواره در هــر مقطــع زمانی‪،‬‬ ‫بخشــی از محصــوالت میانــی خریداری شــده‬ ‫توسطواحدهاینوردبه عنوان کاالیدر جریان‬ ‫تولیددرطولخطتولیدوانبارمواداولیهموجود‬ ‫اســت که در امار تولید شــمش و اســلب منظور‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا از انجایی که هنــوز به محصول‬ ‫نهاییقابلفروشتبدیلنشدهدرامارمحصول‬ ‫نهایینمی اید‪.‬‬ ‫باالخره در این زمینه‪ ،‬روز گذشته سرپرست‬ ‫معاونــت امور معــادن و امــور معدنــی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا تکذیــب خبــر‬ ‫اختــاف امــاری تولیــد و مصرف فــوالد گفت‪:‬‬ ‫اختــاف فقــط ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن و مربــوط بــه‬ ‫موجودیانبارهایواحدهایتولیدیاست‪.‬‬ ‫«اسداهللکشاورز»اظهارداشت‪:‬تولیدواقعی‬ ‫شمش فوالد ‪ ۲۹‬میلیون تن بوده که به میزان‬ ‫‪ ۲۲.۲‬میلیونتنمصرفومیزانصادرات کشور‬ ‫نزدیک به‪ ۶‬میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار تن بوده است‪،‬‬ ‫ت و کسری‬ ‫پس اختالف فقط‪ ۳۰۰‬هزار تن اس ‬ ‫موجود‪ ،‬گمنشدهوبهمیزانموجودی کفانبار‬ ‫واحدهایتولیدیمربوطاست‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬پارسال در مجموع ‪ ۶‬هزار‬ ‫تن واردات شمش خام انجام شد که مربوط به‬ ‫اقالمخاصاستوامکانتولیدانوجودندارد‪،‬‬ ‫همچنینصادراتسال‪ ۹۸‬همحدود‪ ۶‬میلیون‬ ‫و‪ ۸۵۰‬هزار تن بوده است و کاهش ان به دلیل‬ ‫ساز و کار بازار بوده است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫میلیـون ریـال ) مـی باشـد که می بایسـت مطابـق ایین نامه تضمیـن برای معامـالت دولتی به شـماره‬ ‫ملـی شـعبه مرکزی به نام سـپرده سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه تهیـه و فیـش ان ارائه‬ ‫ت‬ ‫‪ 5‬میلیون تومانی به قیمت ‪ 124‬میلیون تومان و‬ ‫تیبا هاچ بک با افت ‪ 4‬میلیون تومانی به قیمت‬ ‫‪ 132‬میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر هر دستگاه دنا با قیمت ‪267‬‬ ‫میلیــون تومــان و دنا پــاس دنــده ای توربو ‪352‬‬ ‫یشــوند که در‬ ‫میلیــون تومــان در بــازار عرضــه م ‬ ‫مقایســه بــا ‪ 20‬روز پیش رشــد ‪ 3‬میلیون تومانی‬ ‫را داشته اند‪ .‬سایپا ‪ 111‬با افت ‪ 6‬میلیون تومانی‬ ‫میلیــون تومانــی بــا قیمــت ‪ 124‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫ســایپا ‪ 131‬بــا افــت ‪ 2‬میلیــون تومانی به قیمت‬ ‫‪ 110‬میلیــون تومان و ســاینا نیــز با افت ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومانی به قیمت ‪ 143‬میلیون تومان به مشتریان‬ ‫عرضه می شوند‪.‬‬ ‫در کنــار رایزنــی خودروســازان بــرای دریافت‬ ‫مجــوز ازادســازی قیمــت خــودرو و یا رشــد ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 40‬درصــدی قیمت تولیداتشــان‪ ،‬برخی مدیران‬ ‫وزارت صنعــت نیــز از مصوبــه شــورای رقابــت‬ ‫رضایــت نداشــته و ایــن موضــوع را رســما اعــام‬ ‫کرده انــد‪ .‬در ایــن رابطــه ســهیل معمارباشــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل صنایــع حمــل و نقــل وزارت صمــت بــا‬ ‫بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار‬ ‫خودروسازان و مشکالت ان ها نیست‪ ،‬از کاهش‬ ‫نتــر و زیــان ده توســط‬ ‫تولیــد خودروهــای ارزا ‬ ‫خودروسازان خبر داد‪.‬‬ ‫نکــه بــازار رونــد نزولــی دارد‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ای ‬ ‫ربطی بــه قیمت کارخانه ای محصــوالت ندارد‪.‬‬ ‫رونــد نزولــی قیمت ها در بــازار به دلیــل افزایش‬ ‫ثبــات اقتصــادی و انتظــارات روابــط بین الملــل‬ ‫اســت‪ .‬خــودرو از ســرهم بندی قطعــات‪ ،‬تولیــد‬ ‫یشــود و بایــد قیمــت قطعــات بررســی شــود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫تورم بخشی را بانک مرکزی اعالم کرده که سال‬ ‫گذشــته خودروســازان به چه میــزان تورم تجربه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫شــورای رقابــت بر اســاس این تــورم اعالمی‪،‬‬ ‫عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش‬ ‫تهــای قبلــی بــه رقــم اعالم شــده‪ ،‬رســیده‬ ‫قیم ‬ ‫است‪.‬‬ ‫امــا در مقابل‪ ،‬مجتبی رضاخــواه‪ ،‬عضو ناظر‬ ‫مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه در شهریور‬ ‫ســال گذشــته نیــز قیمــت خودروهــا بــا مصوبــه‬ ‫شــورای رقابت افزایش یافته بود‪ ،‬معتقد است‪:‬‬ ‫ســناریوهای مطرح در شــورا برای افزایش قیمت‬ ‫خــودرو‪ ،‬غیــر علمــی بــود و درعین حال‪ ،‬شــورای‬ ‫رقابت تخصص الزم را برای قیمت گذاری خودرو‬ ‫نــدارد‪ .‬این شــورا به عنــوان یک نهاد عمومی در‬ ‫مــوارد مختلــف از جملــه نرخ اینترنــت و قیمت‬ ‫خــودرو تصمیم گیــری می کنــد‪ ،‬درحالی کــه بــه‬ ‫جزئیات مسائل مسلط نیست‪.‬‬ ‫رضاخواه تصریح کرد‪ :‬شــورای رقابت قیمت‬ ‫خودروهــا را بــر مبنای تورم بخشــی خودروها در‬ ‫‪ 6‬ماهه دوم ســال قبل تعیین کرده‪ ،‬درحالی که‬ ‫در ان زمان نرخ ارز باال بود اما حاال پایین امده‬ ‫اســت و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به‬ ‫دلیل گرانی سال قبل‪ ،‬افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر قــرار اســت نــرخ تــورم‬ ‫محاسبه شود‪ ،‬باید به عوامل تولید توجه شود‪،‬‬ ‫در ایــن رابطــه نــرخ ارز کاهــش یافتــه‪ ،‬هرچنــد‬ ‫یتــوان بــه افزایــش هزینــه حقــوق و دســتمزد‬ ‫م ‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫درهرحــال‪ ،‬شــاید راهــکار افزایش بهــره وری‬ ‫خودروســازان و ایجاد رضایت در مردم‪ ،‬برقراری‬ ‫بازاری غیر انحصاری در کشــور اســت‪ ،‬بازاری که‬ ‫در ان‪ ،‬مجوزهای تولید خودروی استاندارد بدون‬ ‫سخت گیری بی مورد صادر شود‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫بدون خروج ارز اتفاق بیفتد و انحصاری برای دو‬ ‫خودروساز بزرگ وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصد زعفران ایران‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬به پنج کشور‬ ‫صادر شد‬ ‫گمشدن‪ ۳‬میلیونتنفوالدتکذیبشد‬ ‫وحقوقـی وسـامانه ‪ 131‬مدیریت امـور اراضی را با شـماره فراخـوان ‪ 2000003336000002‬در‬ ‫وم‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫شنای خودروسازان خالف جهت ارز ادامه دارد‬ ‫فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫‪3‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد ‪ ،‬زمینهای روستایی با کاربری‬ ‫تجاری را جهت خدمات محله ایی روســتایی در روستاهای مشــروحه ذیل از طریق مزایده کتبی‬ ‫سیستانوبلوچستان بفروش برساند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت و زمان دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1400 /02/25‬لغایت ‪1400/02/27‬‬ ‫‪ -2‬محل دریافت اسناد مزایده ‪:‬زاهدان– خیابان امداد روبروی مسجد امام حسن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی استان سیستان و بلو چستان واحد امورقراردادها ‪ .‬تلفن تماس‪0541 - 3230107-10‬‬ ‫سیب و سوران –بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیب وسوران‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل تحویل پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری مورخه ‪ 1400/03/08‬دبیر خانه حراست بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‬ ‫‪ -4‬زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 9/30‬صبح دو شنبه ‪ 1400/03/10‬در محل سالن جلسات‬ ‫حوزه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‬ ‫و‬ ‫بی‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫(‪r‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره مزایده‬ ‫نام روستا‬ ‫نام شهرستان‬ ‫ک‬ ‫‪22/1514‬‬ ‫سرسوره‬ ‫سیب و سوران‬ ‫م‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تالش برای تامین اب‬ ‫شرب با کیفیت پایدار‬ ‫در قم‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫تصفیــه و خطــوط انتقــال ابفــا از اتصــال مجتم عهــای‬ ‫اب رســانی ســلفچگان و ‪ 80‬روســتا به خط لوله جدید‬ ‫اب قم به منظور تامین اب شرب با کیفیت پایدار خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قم‪ ،‬مجید خداداد از اتصال خط انتقال مجتمع‬ ‫سلفچگان و‪ 80‬روستا به خط انتقال جدید اب قم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این پروژه با در نظر گرفتن مسائل پدافندی‬ ‫به منظور تامین اب شــرب با کیفیت پایدار‪ ،‬بخشــی از‬ ‫جمعیت اســتان به اجرا رسید‪ .‬وی تامین اب مورد نیاز‬ ‫مجتم عهــای ‪ 80‬روســتا و ســلفچگان در پیــک مصرف‬ ‫و همچنیــن امــکان افزایش ظرفیت تامیــن اب این دو‬ ‫مجتمع اب رســانی را از جمله اهداف اجرای این پروژه‬ ‫برشــمرد‪ .‬مدیر دفتر بهره برداری و توســعه تاسیســات‪،‬‬ ‫تامیــن‪ ،‬تصفیه و خطوط انتقال ابفا‪ ،‬قطــع اب و افت‬ ‫فشــار و کاهــش کیفیــت اب شــرب در مجتم عهــای‬ ‫سلفچگان و ‪ 80‬روستا در هنگام تعمیرات خط انتقال‬ ‫‪ 15‬خرداد و عدم ظرفیت کافی خط قدیم جهت تامین‬ ‫اب مورد نیاز مجتمع های‪ 80‬روستا و سلفچگان در پیک‬ ‫مصرف را از جمله مشکالتی ذکر کرد که منجر به اجرای‬ ‫این پروژه شــد‪ .‬وی جمعیت تحت پوشــش این پروژه‬ ‫حــدود ‪ 59‬هــزار نفــر اعالم کــرد و اظهار داشــت‪ :‬پروژه‬ ‫اتصالخطانتقالمجتمعسلفچگانو‪ 80‬روستابهخط‬ ‫انتقال جدید اب قم با اعتباری بالغ بر ‪ 5‬میلیارد ریال و‬ ‫طی دو روز به انجام رسید‪.‬‬ ‫نصب ‪ ۶۸۳‬انشعاب‬ ‫جدید اب اشامیدنی در‬ ‫شهرستان نکاء‬ ‫‪ ۶۸۳‬انشــعاب جدید اب اشــامیدنی طی سال ‪۹۹‬‬ ‫در شهرستان نکاء نصب و ‪ ۱۲۷۲‬مشترک به جمعیت‬ ‫بهره مند از اب اشامیدنی سالم و بهداشتی این شهرستان‬ ‫اضافــه شــد‪ .‬به گــزارش پایگاه خبری هم وطــن‪ ،‬الیاس‬ ‫صحراگــرد مدیــر امور ابفا شهرســتان نکاء بــا اعالم این‬ ‫خبر اظهار داشت‪ :‬طی سال گذشته ‪ ۶۳۳۴‬متر اصالح‬ ‫و بازسازی شبکه توزیع‪ ۷۱۲۲،‬متر توسعه شبکه توزیع‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۲‬مورد استاندارسازی‪ ،‬اصالح و بازسازی انشعابات‬ ‫همچنیــن تســت ‪ ۴۴۳‬مورد کنتــور خانگی‪ ،‬بررســی و‬ ‫شناســایی ‪ ۱۰۲۵‬مورد مشــترکین خانگی با مصرف زیر‬ ‫‪ ۱۰‬مترمکعب و ‪ ۵۳۱‬فقره تعویض کنتور خراب اجراء‬ ‫شد‪ .‬وی با اشاره به‪ ۲۲۵۶‬مورد پیمایش مشترکین طی‬ ‫سال‪ ۹۹‬افزود‪ :‬طی این مدت‪ ۹‬مورد بازسازی حوضچه‬ ‫شیراالت‪ ۳۶،‬مورد نصب شیراالت جدید‪ ۳۵۹۲،‬فقره‬ ‫رفع شکســتگی خطوط انتقال‪ ،‬شــبکه و انشــعابات‪،‬‬ ‫‪ ۸‬دســتگاه تعویض الکتروموتور‪ ۱۱ ،‬دســتگاه تعویض‬ ‫پمپ‪ ،‬استقرار و راه اندازی ‪ ۲‬دستگاه دیزل ژنراتور‪ ،‬رفع‬ ‫و عیب یابی ‪ ۴۳‬مورد تابلو برق و بهسازی ‪ ۳‬حلقه چاه‬ ‫صورت گرفت‪ .‬مدیر امور ابفا شهرســتان نکاء در ادامه‬ ‫ســخنانش از تعویض دو الکتروپمپ در ایســتگاه پمپاژ‬ ‫روســتای خورشــید –بایــع کال و چاه شــهید ســالخورده‬ ‫روســتای طوســکال در ابتــدای امســال خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫احــداث دیــوار ورودی بــه طــول ‪ ۸‬متر و ارتفــاع ‪ ۳‬متر‪،‬‬ ‫نصب نرده حفاظتی پشت ســاختمان اداری‪ ،‬بهسازی‬ ‫کامل دروازه ورودی و نیز در ورودی چاه شماره یک نکاء‬ ‫بــا اعتبــاری به مبلغ ‪ ۴۱۰‬میلیون ریــال از محل اعتبارات‬ ‫تبصره‪ ۳‬انجام شد‪.‬‬ ‫پرواز سارها باعث‬ ‫اختالل در شبکه برق‬ ‫گنبدکاووس شد‬ ‫مدیر امور توزیع نیروی برق گنبدکاووس گفت که‬ ‫ورود پرنــدگان مهاجر از گونه ســار و نشســتن گروهی‬ ‫ان ها بر روی سیم های شبکه برق‪ ،‬باعث بروز اختالل‬ ‫در ‪ ۴۰‬درصــد از شــبکه ‪ ۲۰‬کیلوولــت توزیــع بــرق این‬ ‫شهرستان شد‪ .‬محمدعلی عربگلو در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬گنبدکاووس هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر شــبکه‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوولــت دارد کــه ایــن روزهــا نشســتن ســارها بر‬ ‫روی ســیم های برق‪ ،‬ســبب ایجاد اختالل و خاموشی‬ ‫یشــود‪ .‬وی بابیــان اینکــه همه ســاله در فصل‬ ‫بــرق م ‬ ‫بهــار ســارهای مهاجر به ویژه از خراســان شــمالی وارد‬ ‫گلستان می شدند و مشکلی خاصی ایجاد نمی کردند‬ ‫افزود‪ :‬امسال با توجه به خشک سالی شدید این استان‬ ‫هم جوار‪ ،‬جمعیت بیشــتری از این پرندگان به اســتان‬ ‫امدند که نتیجه گروهی نشستن ان ها روی سیم های‬ ‫برق‪ ،‬اختالل در شــبکه توزیع اســت‪ .‬مدیر امور توزیع‬ ‫نیروی برق گنبدکاووس اضافه کرد‪ :‬تجمع این پرندگان‬ ‫روی سیم های شبکه توزیع برق باعث قطعی لحظه ای‬ ‫شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در شبکه های فرعی‬ ‫یشــود که با وجود اعزام تیم های شــرکت برق برای‬ ‫م ‬ ‫رفع مشــکل خرابی ها به دلیل تعدد موارد خاموشی ‪،‬‬ ‫در برخی مواقع وصل شدن مجدد برق زمان بیشتری‬ ‫نیاز دارد‪ .‬عربگلو گفت‪ :‬اقدامات مختلفی مانند تغییر‬ ‫ارایــش شــبکه توزیــع بــرق و نصــب اسپیســر (فاصلــه‬ ‫گــذار) بین خطــوط در محل تجمع این پرندگان برای‬ ‫پیشــگیری از بروز اختالل انجام شــد اما به سبب زیاد‬ ‫بودن تعداد ســارها همچنــان در برخی نقاط اختالل‬ ‫یشــود‪ .‬وی گفت‪ :‬امســال به دلیل کم ابی و‬ ‫ایجاد م ‬ ‫مشکل تولید برق در تابستان به مردم توصیه می شود‬ ‫برای پیشــگیری از افت فشــار و قطعی برق‪ ،‬مصرف‬ ‫لوازم برقی از جمله وسایل سرمایشی خود را در ساعت‬ ‫اوج مصرف (‪ ۱۳‬تا ‪ )۱۷‬مدیریت کنند‪ .‬گنبدکاووس با‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت و پنج هزار و ‪ ۷۲‬کیلومترمربع‬ ‫وســعت‪ ،‬ســه هزار و ‪ ۷۰۵‬کیلومتر شــبکه انتقال برق‬ ‫فشار ضعیف و متوسط دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مزرعه بادی میل نادر موجب افزایش امنیت منطقه خواهد شد‬ ‫مزرعه انرژی بادی؛ یک گام تا ارزاوری و توسعه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫ایجاد منطقه ویژه انرژی بادی میل نادر سیستان‬ ‫با ظرفیت تولید‪ ۵۰‬مگاوات برق و قابلیت رسیدن تا‬ ‫مرز یک هزار مگاوات محصول تدبیر و توجه دولت‬ ‫به نقاط محروم اما مستعد است بطوریکه سیستان‬ ‫و بلوچســتان را به صادرکننده برق در ســطح ملی و‬ ‫منطقه ایتبدیلخواهدکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا ایجــاد نیروگا ههــای بــادی و‬ ‫تبدیل انرژی الکتریکی با اســتفاده از توربین هایی با‬ ‫ظرفیت های باال پس از جنگ جهانی دوم با وجود‬ ‫نیازشدیدی کهصنایعروبهتوسعه کشورهایمترقی‬ ‫به منابع انرژی داشتند خیلی زود توانست جای خود‬ ‫را در جهــان پیــدا کند اتفاقی کــه در ایران با تخمین‬ ‫پتانسیل انرژی باد نیروگاه بادی منجیل در دهه‪ ۷۰‬و‬ ‫ســپس بینالود خراســان را به صورت جدی به میدان‬ ‫تولیدانرژیالکتریکیکشورمعرفیکرد‪.‬‬ ‫پس از انکه بر اســاس سیاست های کنونی انرژی‬ ‫در ایــران نرخ بــازده داخلی پروژه های باد در منطقه‬ ‫سیستانوبلوچستانمثبتارزیابیشدایجادمزرعه‬ ‫بــادی در این خطه که میزبان بادهــای‪ ۱۲۰‬روزه بود‬ ‫یهــا را به خــود گرفت و‬ ‫رنگ پیگیری مســتمر دولت ‬ ‫پس از گذر از دولت های گوناگون در دولت یازدهم‬ ‫ودوازدهممشهورترینویژگیاقلیمیمنطقهسیستان‬ ‫دی سال‪ ۹۷‬این منطقه را میزبان حائری معاون وزیر‬ ‫نیرو و سایر مسئوالن کرد تا به شکل رسمی عملیات‬ ‫اجرایی مزرعه بادی میل نادر رقم بخورد اتفاقی که‬ ‫با هدف ایجاد یک نیروگاه‪ ۵۰‬مگاواتی و با قابلیت‬ ‫افزایش تا یک هزار مگاوات ان را به منطقه ای تبدیل‬ ‫می کنــد تــا عالوه بر نخســتین بــودن در کشــور برای‬ ‫نالملل هم حرف برای‬ ‫رفع نیازهای انرژی ســطح بی ‬ ‫گفتن داشته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امیدواریم تا پایان‬ ‫امســال‪ ۵۰‬مگاوات نیروگاه برق در منطقه میل نادر‬ ‫اجرا و حدود‪ ۱۵۰‬مگاوات هم قرارداد نصب منعقد‬ ‫یشــود تــا بزرگ ترین مزرعه بــادی کشــور را در این‬ ‫م ‬ ‫منطقه داشــته باشــیم گفت که در موضوع میل نادر‬ ‫ســرمایه گذاری خوبی انجام شده و مپنا‪ ۵۰‬مگاوات‬ ‫را تــا پایــان ســال در ایــن منطقــه اجــرا خواهــد کــرد‬ ‫همچنین قبل از شروع بادهای‪ ۱۲۰‬روزه‪ ۱۰‬توربین با‬ ‫‪ ۲۵‬مگاوات در مدار قرار خواهد داد‪ .‬علیرضا پرنده‬ ‫مطلق ادامه داد‪ :‬این اقدامات در میل نادر شروع کار‬ ‫استزیراسرمایه گذارانمتعددیباامادهشدنبسترو‬ ‫زیرساختامادهسرمایه گذاریدراینمنطقههستند‪.‬‬ ‫معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارسیستان‬ ‫و بلوچســتان بــا بیان اینکه ایــن زون مهم انــرژی به‬ ‫وســعت‪ ۲۰‬هکتار ســاخته می شود و ظرفیت تولید‬ ‫بیــش از یــک هــزار مــگاوات انــرژی بــرق را دارد و‬ ‫می توانــد در دور اول بهر هبــرداری حداقــل ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫اشتغال زاییبههمراهداشتهباشد‪ ،‬گفت کهباتوجه‬ ‫به زیرساخت های ایجاد شده از سوی دولت در این‬ ‫منطقه از جمله خط انتقال و پســت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫برق و همچنین جاده دسترسی‪ ،‬شرایط ویژه ای برای‬ ‫سرمایه گذاریدر منطقهفراهمشدهوبهپشتوانهاین‬ ‫اقداماتبرایساختنیروگاه‪ ۵۰‬مگاواتیبیشاز‪۷۰‬‬ ‫میلیوندالرسرمایه گذاریخواهدشد‪.‬‬ ‫ماندانازنگنهتصریح کرد‪:‬برایناساستااخرسال‬ ‫‪ ٥٠‬مگاوات نیروگاه بادی در منطقه راه اندازی خواهد‬ ‫شد کهبه این ترتیبسیستانوبلوچستاناز‪ ۲‬نیروگاه‬ ‫بزرگ مقیاس‪ ۱۰‬مگاوات خورشیدی در حومه زاهدان‬ ‫و‪ ٥٠‬مــگاوات بــادی در میــل نادر سیســتان بهره مند‬ ‫یشــود‪ .‬کارشناس ارشد مدیریت توسعه روستایی‬ ‫م ‬ ‫گفــت‪ :‬بادهــای‪ ۱۲۰‬روزه کــه در ســال های اخیــر بــه‬ ‫سبب خشک سالی به‪ ۱۶۰‬روز نیز افزایش پیدا کرده‬ ‫همهسالهمشکالتزیادیبرایمردممنطقهسیستان‬ ‫بوجودمی اورددرحالی کهسال هاقبلمی توانستیمبا‬ ‫نصب توربین های بادی این انرژی رایگان را در اختیار‬ ‫گرفت و شغل و درامد ایجاد کرد‪.‬‬ ‫عبــاس نورزائــی بیــان کــرد‪ :‬بادهــای سیســتان‬ ‫قدرتمند و مداوم اســت و به هر تعداد مزرعه بادی‬ ‫پاســخ می دهــد‪ ،‬دولــت بــه ایــن اطمینان رســیده و‬ ‫ســرمایه گذاران نیــز باید بــه این اطمینان برســند که‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش سوداور خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ظرفیت مرز و نیاز افغانستان به انرژی برق‬ ‫بهترین فرصت برای تولید و صادرات این انرژی است‬ ‫و به طور حتم ســرمایه گذاری در زمینه انرژی بادی در‬ ‫کوتاه ترینزمانبهسوداوریخواهدرسید‪.‬‬ ‫کارشــناس ارشــد مدیریــت توســعه روســتایی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نیروگاه های بادی تنها هزینه زیرساخت‬ ‫و نگهــداری دارند و پس از هزینه اولیه با صــادرات و‬ ‫ارزاوریبیشترینبازدهیراخواهندداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪:‬تولیدبرقبانیروگاه هایموجوددر استانبیش‬ ‫از یک هزار و ‪ ۱۷۰‬مگاوات اما مصرف کل اســتان در‬ ‫بازه پیک مصرف تابستانی یک هزار و‪ ۵۶۲‬مگاوات‬ ‫اســت و تولیــد‪ ۵۰‬مــگاوات بــرق در مزرعه میل نادر‬ ‫حدودسهدرصدبرقموردنیاز استانراتامینخواهد‬ ‫کرد‪.‬پرندهمطلقافزود‪:‬وقتیصحبتاز برنامه ریزی‬ ‫یک هزار مگاواتی می شود یعنی به طورکلی خطوط‬ ‫انتقالنیرووپست هایبرقبراساسهمانافقیک‬ ‫هزار مگاواتی احداث شــود که اکنون یک خط ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولتبهطول‪ ۲۵‬کیلومتربرایانتقالبرقازمزرعه‬ ‫بادی میل نادر به شبکه سراسری را احداث می کنیم‬ ‫که‪ ۵۰‬میلیارد تومان هزینه دارد‪ .‬وی با اشاره به دیگر‬ ‫اقدامات برای تامین زیرســاخت های الزم در مزرعه‬ ‫بادی میل نادر‪ ،‬بیان کرد‪ ۲ :‬پست ‪ ۴۰۰‬کیلوولت به‬ ‫‪ ۱۳۲‬کیلوولتبااعتبار‪۳۰۰‬میلیاردتومانبایددرمحل‬ ‫مزرعه بادی احداث شود‪ .‬مدیرعامل برق منطقه ای‬ ‫سیستانوبلوچستانادامهداد‪:‬پساز رسیدنبهافق‬ ‫برنامه ریزی هزار مگاواتی در بزرگ ترین مزرعه بادی‬ ‫کشور می توانیم امیدوار باشیم که در کنار تامین نیاز‬ ‫اســتان در تابســتان که‪ ۴۰‬درصد را از شبکه سراسری‬ ‫دریافت می کنیم را تامین کرده و حتی به کشورهای‬ ‫همسایهوشبکهسراسرینیزبرقصادر کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکــه مزرعه بادی میل نــادر در‬ ‫توسعه استان و حفظ امنیت تاثیرگذار است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬وقتی بتوانیم نیاز تولیدکنندگان و صنایع را‬ ‫تامین کنیمشاهدحضوراناندراستانخواهیمبود که‬ ‫بهتوسعهاینمنطقهنیز کمکخواهد کردهمچنین‬ ‫با صادرات برق تولیدی به کشورهای همسایه شاهد‬ ‫افزایشامنیتخواهیمبود‪.‬‬ ‫بر اساس مفاد قرارداد منعقده بین شرکت مپبنا‬ ‫و ســازمان ســاتبا‪ ،‬تعداد ‪ ۲۰‬واحد توربین بادی ‪۲,۵‬‬ ‫مگاواتیساختشرکتمپنابههمراهسایرتجهیزات‬ ‫جانبیدرمنطقهمیلنادراستانسیستانوبلوچستان‬ ‫نصبوراه اندازیخواهدشد‪.‬‬ ‫شرکتمپنابه عنوانبزرگ ترینشرکتتولیدکننده‬ ‫توربین بادی کشور با تکیه بر دانش بومی‪ ،‬با احداث‬ ‫مزارع بادی جمعا به ظرفیت‪ ۱۰۵‬مگاوات در استان‬ ‫قزوین و اذربایجان شــرقی‪ ،‬بیشترین ظرفیت تولید‬ ‫برقبادی کشور رادر قالبقراردادخریدتضمینبرق‬ ‫تجدیدپذیربهخوداختصاصدادهاست‪.‬‬ ‫سیســتان و بلوچستان به ســبب داشتن اقلیمی‬ ‫مناســب و مناطــق واجد ظرفیــت باالی بــاد‪ ،‬زمینه‬ ‫الزم و مناســبی را برای استفاده و گسترش انرژی های‬ ‫نــو و پــاک مثل انرژی باد و تبدیل ان به الکتریســیته‬ ‫فراهم کرده؛ استعدادی که تا قبل از دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهــم در حــد یــک پدیده طبیعــی و در مواقع‬ ‫کس ـالی یک اهنــگ نامــوزون بود بــا اقدامات‬ ‫خش ‬ ‫پیگیرانه و ســرمایه گذاری این دولت در کمتر از ســه‬ ‫سالبهمحصولیبهناممزرعهمیلنادر منجرشد که‬ ‫بــا اهداف کوتاه مدت و بلندمدتــش روزی در ایران و‬ ‫جهان به دلیل نقش حیاتی در تولید انرژی برق بر سر‬ ‫زبان هاخواهدافتاد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملیات‪ ۱۵‬پروژهمهار سیالبدر منطقه ویژه اقتصادیپارس‬ ‫مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫خبر داد‪ :‬عملیات ‪ ۱۵‬پروژه مهار سیالب به صورت‬ ‫هم زمان با مبلغ ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد ریال توسط سازمان‬ ‫منطقــه ویــژه پــارس‪ ،‬در منطقه پــارس جنوبی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی منطقــه ویژه‬ ‫پــارس ُ ایرج خــرم دل اظهار داشــت‪ :‬ایــن پروژه ها‬ ‫با دســتور وزیر محتر م نفت و تاکیدات مدیرعامل‬ ‫محتــرم شــرکت ملــی نفــت و بــه منظــور تکمیــل‬ ‫بهــای ســرگردانی که از ســمت‬ ‫مهــار ســیالب و ا ‬ ‫حوضه های ابریز باالدســت به ســمت تاسیســات‬ ‫یشــدند‪ ،‬عملیاتی شده و‬ ‫پارس جنوبی ســرازیر م ‬ ‫هــدف از طــرح مهار و دفع ســیالب منطقــه ویژه‬ ‫پــارس‪ ،‬کنتــرل ســیالب های پارس جنوبی اســت‪،‬‬ ‫به نحوی که تاسیســات احداثی پایین دست دچار‬ ‫ت نشــوند و با اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫اســیب و خســار ‬ ‫تمامی اب ها توســط ســدها و کانال های هدایت‬ ‫سیالب کنترل و مهار خواهند شد‪.‬‬ ‫خــرم دل یــاداور شــد‪ :‬تاسیســات صنعتــی و‬ ‫پاالیشگاه ها به دلیل نبود این سدها با مشکالت‬ ‫فراوانی در فصل بارندگی روبرو خواهند شد که با‬ ‫دستور وزیر محترم نفت و همچنین کمیته بحران‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬این پروژه در دو منطقه پارس یک و‬ ‫پارس دو کنگان اجرایی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ایــن پروژ ههــا از پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی مطلوبــی برخــوردار هســتند و عملیــات‬ ‫اجرایی ان ها نیز مطابق برنامه زمان بندی شده در‬ ‫حال انجام است و نظارت بر عملکرد پیمانکاران‬ ‫حهــای‬ ‫ایــن پروژ ههــا بــر عهــده ی مدیریــت طر ‬ ‫مهندســی و همچنین مدیریت های مناطق پارس‬ ‫یک و دو منطقه ویژه پارس است‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســول بیان داشــت‪ :‬با اجــرای این‬ ‫پروژ ههــا و وجــود ‪ ۲۷‬ســد تاخیری کــه در منطقه‬ ‫فعال خواهد شد‪ ،‬همچنین ‪ ۸۰‬کیلومتر کانال مهار‬ ‫سیالب و ‪ ۲۰۰‬زیرابگذر‪ ،‬این نوید را می دهیم که‬ ‫دیگــر نگرانــی در زمینه اســیب و یا خســارت های‬ ‫احتمالی به پاالیشــگاه ها و مناطق پایین دســت‬ ‫در منطقه پارس یک و دو توســط ســیالب وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خرم دل تاکید کرد‪ :‬با بررس ـی هایی که توسط‬ ‫متخصصان انجام شده‪ ،‬این پروژه با این سطح و‬ ‫با این حجم از کار یک رکورد در مهار سیالب است‬ ‫که توسط سازمان منطقه ویژه اجرا می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باحضورمجازیوزیرنیرو‬ ‫طرحبهسازیشبکهبرق‪۲۲‬روستایاصفهانافتتاحشد‬ ‫مجری طرح جهادی بهسازی روستایی شرکت‬ ‫توزیع برق استان اصفهان گفت‪ :‬بهسازی شبکه‬ ‫توزیع برق ‪ ۲۲‬روســتای اســتان اصفهان در هفته‬ ‫ششــم پویــش «هــر هفته_الــف_ب_ ایــران» روز‬ ‫سه شنبه به صورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر‬ ‫نیرو به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫سید رسول کافی موسوی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬این طرح ها در مجمــوع با ‪۲۲.۲‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار در ‪ ۲۲‬روستای استان اصفهان‬ ‫ک میلیــارد ریال‬ ‫اجــرا و بــرای هر کــدام از ان ها ی ‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫حهــا در روســتاهای‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن طر ‬ ‫کاغذی اران و بیدگل‪ ،‬سهرویه اردستان‪ ،‬شورجه‬ ‫برخوار‪ ،‬دره ساری بویین و میاندشت‪ ،‬دولت اباد‬ ‫یشــهر‪ ،‬ارجنــگ‬ ‫تیــران و کــرون‪ ،‬تیرانچــی خمین ‬ ‫خوانســار‪ ،‬عروســان گلســتان خــور و بیابانــک‪،‬‬ ‫قمیشــلو دهاقــان‪ ،‬مانــدگان ســمیرم‪ ،‬جهادابــاد‬ ‫نشــهر‪ ،‬بــاغ ســرخ شــهرضا‪ ،‬خلــج فریدن‪،‬‬ ‫شاهی ‬ ‫بزمه فریدونشهر‪ ،‬بوستان فالورجان‪ ،‬شجاع اباد‬ ‫کاشان‪ ،‬سعیداباد گلپایگان‪ ،‬زرد خشویه لنجان‪،‬‬ ‫بداغ اباد مبارکه‪ ،‬ورپا علیا نائین‪ ،‬ورگوران نطنز و‬ ‫جالل ابــاد نجف اباد با جمعیــت ‪ ۱۱‬هزار و ‪۴۵۹‬‬ ‫تن اجرا شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنعت برق برنامه بهسازی و‬ ‫تقویت شبکه برق روستاها را در راستای حمایت‬ ‫و کمــک بــه روســتاییان در دســتور کار قــرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجری طرح جهادی بهسازی روستایی شرکت‬ ‫توزیع برق اســتان اصفهــان با بیان اینکه بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصد از این شبکه طول عمر باالی ‪ ۲۰‬سال‬ ‫دارد افــزود‪ :‬قدمــت و فرســودگی شــبکه‪ ،‬اجــرا‬ ‫نشــدن کامل طرح های هادی روســتایی از سوی‬ ‫متولیــان امــر در ســال های اخیــر ســبب قرارگیری‬ ‫شبکه برق در معابر روستاها شده و مشکالتی را‬ ‫برای روستاییان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬صنعــت برق با بیش از ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار کیلومتر شــبکه برق‪ ،‬وظیفه خدمت رســانی‬ ‫به جمعیت بیش از ‪ ۲۱‬میلیون نفر ساکن در ‪۵۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۰‬روستای کشور را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برنامــه بهســازی‬ ‫و تقویــت شــبکه برق ‪ ۱۰‬هزار روســتا بــا توجه به‬ ‫گشــایش های ایجاد شــده در تبصره های ‪ ۶‬و ‪۱۵‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ،۱۴۰۰‬تدوین و تا پایان سال‬ ‫به اتمام خواهد رسید و امکان بهسازی و تقویت‬ ‫شبکه برق در تمامی روستاهای کشور در برنامه‬ ‫‪ ۵‬ســاله بــا حمایــت نمایندگان مجلــس‪ ،‬فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هماهنگــی بــرای تحویــل‬ ‫ســامانه های بــرق خورشــیدی قابــل حمــل بــه‬ ‫عشــایر نیز توســط اداره کل امور عشایر اصفهان‬ ‫با واجدان شــرایط انجام شــده است و به تدریج‬ ‫از هفته اینده تحویل عشایر استان خواهد شد‪.‬‬ ‫در هفتــه ششــم پویــش ‪#‬هر هفتــه الف ب_‬ ‫ایران؛ با حضور وزیر نیرو‪ ،‬طرح های ملی صنعت‬ ‫بــرق کشــور بــا اعتبــار ‪ ۱۳۴۵‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تهرانی هامنتظرنوبت بندی‬ ‫اب باشند‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫اب در زمســتان بــه حــدود‬ ‫درصــدی بارندگی ها در کشــور‬ ‫دو میلیــون و ‪ ۶۰۰‬مترمکعــب‬ ‫نسبتبهسال گذشتهوضعیت‬ ‫می رســید‪ ،‬اما امســال در هیچ‬ ‫تامیــن اب تهــران در مرحلــه‬ ‫ف اب تهــران کم تر‬ ‫روزی مصــر ‬ ‫هشدار قرار گرفته تا جایی که‬ ‫از سه میلیون مترمکعب نبوده‬ ‫محمدرضابختیاری‬ ‫طبق اعالم مدیرعامل شــرکت‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه وی در حــال‬ ‫اب و فاضــاب اســتان تهــران‬ ‫حاضــر ‪ ۶۰‬درصــد مــردم تهران‬ ‫اگــر وضعیــت مصــرف به شــکل کنونی تــداوم زیــر الگــوی مصــرف‪ ۲۰ ،‬درصــد برابر بــا الگوی‬ ‫یابد‪ ،‬تامین اب تهران با مشــکل جدی مواجه مصــرف و ‪ ۲۰‬درصــد باالی الگــوی مصرف اب‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬از ابتدای امســال مصــرف می کنند‪ .‬چنان چه در امارها مشــاهده‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰۴‬میلیــون مترمکعــب اب در تهــران می شود‪ ،‬متوسط بیشینه دمای هوا هفته منتهی‬ ‫مصرف شــده است‪ .‬سرانه تولید در شهر تهران به ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه ‪ ۲۹.۹‬درجه بوده که این‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬لیتر و سرانه مصرف ‪ ۲۴۰‬لیتر است رقم نســبت به مشــابه ســال قبل هفت درجه‬ ‫و مابه التفاوت سرانه مصرف و تولید در رقم اب افزایش داشته است‪ .‬تا تاریخ‪ ۱۲‬اردیبهشت ماه‬ ‫به حســاب نیامده محاســبه می شــود‪ .‬در شهر ‪ ۱۴۰۰‬حجم ذخیره سدهای استان تهران ‪۷۹۴‬‬ ‫تهران هر فرد به طور متوســط ‪ ۲۴۰‬لیتر اب در میلیــون مترمکعب بوده اســت که ایــن رقم در‬ ‫شبانه روز مصرف می کند که این رقم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬ســال گذشــته ‪ ۹۳۲‬میلیــون مترمکعــب بــوده‬ ‫درصــد بیش تــر از حد اســتاندارد اســت‪ .‬در این اســت‪ .‬هم اکنــون حجــم ســد الر ‪ ۱۱۴‬میلیــون‬ ‫راســتا محمدرضا بختیاری‪ -‬مدیرعامل شــرکت مترمکعب‪ ،‬ســد لتیان ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب‪،‬‬ ‫اب و فاضالب استان تهران با اشاره به افزایش سد ماملو ‪ ۱۲۵‬میلیون مترمکعب‪ ،‬سد طالقان‬ ‫‪ ۴۵‬درصــدی مصــرف اب در بازه زمانی ابتدای ‪ ۳۲۲‬میلیــون مترمکعــب و ســد امیرکبیــر ‪۱۷۷‬‬ ‫شــیوع ویروس کرونا گفت‪ :‬همه ســاله مصرف میلیونمترمکعباست‪.‬‬ ‫تداومنگران کنندهروندافزایشیمصرف‬ ‫برق در خوزستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫پربــاری طوالنی مــدت شــش‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫ماهه خواهد شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫امســال شــبکه برق خیلی زود‬ ‫شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫وارد پربــاری شــده اســت و‬ ‫خوزســتان با اشــاره به کاهش‬ ‫ایــن خود منجر به وارد شــدن‬ ‫‪ ۶۵‬درصــدی تولیــد بــرق در‬ ‫محموددشت بزرگ‬ ‫اســیب بــه شــبکه و رخ دادن‬ ‫نیروگاه هــای برق ابــی در‬ ‫حادث ههــای احتمالی به علت‬ ‫فروردین ماه سال جاری گفت‪:‬‬ ‫پرباری طوالنی مدت شــش ماهه خواهد شد‪ .‬امسال بخشی از تولید نیروگاه های برق ابی را به‬ ‫محمــود دشــت بزرگ در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬دلیل خشک سالی و کاهش ذخیره اب سدها در‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬تداوم روند افزایشــی مصرف برق اختیار نخواهیم داشت که این خود بزرگ ترین‬ ‫در خوزســتان نگران کننــده اســت؛ در روزهــای مســئله صنعت برق است‪ .‬دشــت بزرگ افزود‪:‬‬ ‫گذشــته رشــد ‪ ۳۷‬و ‪ ۲۳‬درصــدی در پیــک تمهیــدات الزم بــرای اماده ســازی شــبکه و‬ ‫مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال های افزایش ظرفیت انجام شــده اســت امــا باید در‬ ‫قبل اتفاق افتاده است؛ این موضوع هشداری نظر داشــت کــه بدون جمع اوری دســتگاه های‬ ‫از ســال متفاوتــی اســت کــه در پیــش داریــم‪ .‬استخراج غیرقانونی رمزارز و همراهی مشترکین‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایش دما نســبت به ســال در کاهش مصرف برق‪ ،‬حفظ پایداری شبکه در‬ ‫قبــل‪ ،‬افزود‪ :‬مصــرف ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۲۶‬مگاوات شــرایطی که با کاهش تولید و افزایش مصرف‬ ‫در ســاعت های اوج نشان می دهد که امسال روبه رو شده ایم‪ ،‬سخت است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫شبکه برق خیلی زود وارد پرباری شده است و اولویــت مــا خامــوش نشــدن بخــش خانگی و‬ ‫این خود منجر به وارد شــدن اســیب به شبکه اسایش شهروندان است و همه برنامه ریزی ها با‬ ‫و رخ دادن حادثه هــای احتمالــی بــه علــت حفظ این اولویت در حال انجام است‪.‬‬ ‫ساختسدخرمرودشهرستانتویسرکان‬ ‫‪ ۴۰‬درصدپیشرفتفیزیکیدارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫حاضــر ‪ ۱۴۳‬نفــر بــا اســتفاده از‬ ‫منطق ـه ای همــدان گفــت کــه‬ ‫‪ ۷۰‬دستگاه ماشین االت سبک‬ ‫پــروژه ســاخت ســد مخزنــی‬ ‫و سنگین سدسازی در این پروژه‬ ‫خرمرود در شهرستان تویسرکان‬ ‫عمرانیمشغولبه کار هستند‪.‬‬ ‫بــا ‪ ۱۷۵‬میلیــارد تومان هزینه و‬ ‫وی با بیان اینکه این سد از نوع‬ ‫منصور ستوده‬ ‫‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در‬ ‫خاکــی همگن با هســته رســی‬ ‫دست اجراست‪ .‬منصور ستوده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬نزدیــک بــه ‪۲‬‬ ‫خرمرود‬ ‫سد‬ ‫اینکه‬ ‫در گفت وگو با ایرنا با اشاره به‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۲‬هزار مترمکعــب خاک ریزی برای‬ ‫بــر روی رودخانــه ای به همین نــام و در نزدیکی بدنه این سد انجام می شود‪ .‬ستوده با اشاره به‬ ‫روســتای اشــتران شهرســتان تویســرکان احــداث اینکه طول تاج این ســد ‪ ۷۰۰‬متر اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این سد از نوع زون بندی با هسته ارتفاع ســد از پی ‪ ۵۴‬متر و ارتفاع از کف ان ‪۴۶‬‬ ‫رسی است که برای نخستین بار با سرمایه گذاری متراست‪.‬‬ ‫بخــش خصوصی ســاخته می شــود‪ .‬وی با بیان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای همــدان‬ ‫اینکه عملیات اجرایی این سد با اعتبار اولیه‪ ۱۷۵‬با اشــاره به اینکه سرریز ســد ازاد با دهانه اوجی‬ ‫میلیارد تومان و سود مشارکت‪ ۱۴۱‬میلیارد تومان شــکل و ‪ ۱۹۶‬مترمکعب بر ثانیه ظرفیــت دارد‪،‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۶‬اغاز شــده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه افــزود‪ :‬بــا بهره بــرداری از ســد خرمرود عــاوه بر‬ ‫به نرخ تورم‪ ،‬پیش بینی می شود در مجموع ‪ ۴۰۰‬ماندگاری جمعیت فعلــی‪ ،‬مهاجرت معکوس‬ ‫میلیاردتومانبرایتکمیلوبهره برداریاز اینسد بــه این مناطق روســتایی شهرســتان تویســرکان‬ ‫هزینه شود‪ .‬ستوده گفت‪ :‬حجم مخزن این سد نیــز پیش بینی می شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫هشــت میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار مترمکعب ظرفیت منطقه ای همدان با بیان اینکه سد مخزنی خرم‬ ‫دارد کــه هشــت میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار مترمکعب رود ‪ ۱۲۰‬هکتار وســعت دارد که ســطح دریاچه‬ ‫ان مفید اســت که عالوه بر تامین اب شــرب ‪ ۴۰‬ان ‪ ۶۳.۵‬هکتار اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬طول سر‬ ‫روستا‪ ،‬برای بخش کشاورزی و صنعت نیز مورد ریــز این ســد ‪ ۲۰‬متر و ظرفیت سیســتم انحراف‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه این سد تونل بتنی سد نیز ‪ ۶۸‬مترمکعب بر ثانیه است‪.‬‬ ‫ساالنه‪ ۹‬میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار مترمکعب اب قابل سد خرمرود در ‪ ۵۴‬کیلومتری جنوب غربی شهر‬ ‫تنظیــم را تامین می کند‪ ،‬افزود‪ ۲ :‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬همــدان و در منطقــه خرمــرود بیــن دو روســتای‬ ‫هــزار مترمکعب ان در بخش شــرب و صنعت‪ ،‬سیستانه و اشتران شهرستان تویســرکان در حال‬ ‫پنج میلیون مترمکعــب ان در بخش کشــاورزی احداث است‪ .‬سدهای ابشینه‪ ،‬اکباتان‪ ،‬سرابی‬ ‫و یک میلیون و ‪ ۴۰‬هزار مترمکعب نیز در بخش تویســرکان‪ ،‬شــنجور رزن‪ ،‬شــیرین ســو و کالن‬ ‫محیطزیستصرفمی شود‪.‬مدیرعاملشرکت مالیر نیز از دیگر سدهای بزرگ استان همدان به‬ ‫اب منطقــه ای همــدان تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حسابمی ایند‪.‬‬ ‫تحویل‪ ۲۰‬هزار نیروگاه کوچکخورشیدی‬ ‫بهعشایر کشور‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیع‬ ‫نیــروی بــرق ایــران از تحویــل ‪ ۲۰‬هــزار نیــروگاه‬ ‫کوچک خورشــیدی به عشایر خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫طرح بهارســتان روســتا محور اســت و هدف ان‬ ‫بازســازی و اصالح روشــنایی روستاها است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمدحسن متولی زاده در مراسم‬ ‫افتتــاح طرح های صنعت برق در هفته ششــم‬ ‫پویــش هر هفته ‪#‬الــف ب‪-‬ایران با حضور رضا‬ ‫اردکانیان وزیر نیرو از محل مرکز پایش صنعت‬ ‫بــرق افــزود‪ :‬تــاش دولت تدبیر و امیــد در این‬ ‫ســال ها سبب شد پوشش برق رسانی روستایی‬ ‫ایران این چنین رشد یابد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دومینپناهگاهسگ هایبالصاحب‬ ‫در کرج به بهره برداری رسید‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســید و پــروژه‬ ‫کــرج گفــت‪ :‬دومیــن پناهــگاه‬ ‫بازچرخانی شــیرابه نیــز از دیگر‬ ‫س ـگ های بالصاحــب باهدف‬ ‫تهــای عمرانی ســازمان‬ ‫فعالی ‬ ‫جم ـع اوری و کنتــرل س ـگ های‬ ‫مدیریــت پســماند شــهرداری‬ ‫بالصاحبوپیشگیریازبیماری‬ ‫کرج است که به منظور کاهش‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫و همچنین ایجاد امنیت روانی‬ ‫شــیرابه های حلقــه دره بــه‬ ‫مســازی محیطی امن در‬ ‫و فراه ‬ ‫بهره برداریرسیدند‪.‬‬ ‫سطحشهربهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫سلیم نژاد تاکید کرد‪ :‬پروژه ‪ RCCP‬محوطه‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬اکبر ســلیم نــژاد در هوادهی تخمیر کارخانه کمپوست حلقه دره با‬ ‫شنبه های جهادی با حضور در ایین افتتاح چند ظرفیــت پــردازش ‪ ۵۰۰‬تن زباله در روز به متراژ ‪3‬‬ ‫پروژه ســازمان مدیریت پســماند اظهار داشــت‪ :‬هکتار یکی از پروژه هایی است که با مبلغ بیش از‬ ‫اولیــن پناهــگاه س ـگ های بالصاحــب در زمینی حدود شش میلیارد تومان به بهره برداری رسیده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 7‬هــزار مترمربــع از ســال ‪ 93‬در است‪.‬‬ ‫حــال خدمت رســانی اســت و با افتتــاح دومین‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر کرج بیان کرد‪:‬‬ ‫پناهگاه حیوانات بالصاحب در باغستان که بر خــط یــک و دو کارخانه کمپوســت بــا ظرفیت‬ ‫اســاس باالترین اســتانداردهای زیست محیطی روزانــه ‪ 550‬تــن ورودی زبالــه جهــت تفکیــک و‬ ‫احداث شدهسرانهنگهداریحیواناتبالصاحب جداسازیپسماندهایخشکوترنیاز بهاحداث‬ ‫در استان به‪ 12500‬هزار مترمربع رسیده است‪.‬‬ ‫‪ RCCP‬و محوطه جدید داشت که این مهم نیز‬ ‫رئیسشورایاسالمیشهر کرجعنوان کرد‪:‬به به بهره برداری رسید و تا پایان خردادماه همزمان‬ ‫دلیل نواقص فنی و اجرایی غیراصولی پروژه های با راه اندازی خط‪ 3‬کارخانه کمپوست‪ 1.4‬هکتار‬ ‫‪( RCCP‬محوطــه هوادهــی تخمیــر کارخانــه محوطه ‪ RCCP‬به این میزان اضافه خواهد شد‬ ‫کمپوست)‪،‬بازچرخانیشیرابهوپناهگاهحیوانات که مجموع محوطه تا پایان خردادماه به حدود‬ ‫بالصاحــب امــکان بهر هبــرداری از ایــن پروژه ها ‪ 6‬هکتار افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بــازه زمانــی ســال ‪ 99‬وجــود نداشــت‪ ،‬طــی‬ ‫سلیم نژاد یاداور شد‪ :‬پروژه های بازچرخانی‬ ‫بازدیدهای فنی و بهره گیری از مشاورین مجرب شــیرابه یکی از مهم ترین پروژه های کارشــده در‬ ‫و بازبینی نقشه های اجرایی‪ ،‬تغییراتی در پروژه اســتان اســت به این دلیــل که برای اولیــن بار در‬ ‫شــکل گرفت تا مدل های خروجــی ان باالترین کشور فرایندبازچرخانیشیرابهباهدف کم کردن‬ ‫بهره وری و اســتانداردهای الزم محیط زیســت را حجــم ورودی شــیرابه الگــون هــا و در اینــده ای‬ ‫دارا باشند تا مورد تائید قرار گیرند‪.‬‬ ‫نزدیک خشک کردن الگون های موجود و در پی‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬محوطــه هوادهــی تخمیــر ان رفع بوی بد منتشره و جلوگیری از الودگی های‬ ‫بهــای زیرزمینــی بــه اجرا‬ ‫کارخانه کمپوســت حلقه دره به متراژ دو هکتار محیطــی و خــاک و ا ‬ ‫باهدف افزایش تولید کود کمپوست و دفن زباله درامده است‪.‬‬ ‫ارتقای قم ازنظر تعداد شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫رئیــس پارک علــم و فناوری‬ ‫اخــوان علمــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫قــم گفــت‪ :‬ایــن اســتان ازنظــر‬ ‫از ســال ‪ ۹۳‬تــا ‪ ۹۹‬قــم ازنظــر‬ ‫تعداد شــرکت های دانش بنیان‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان بــه‬ ‫از رتبه ‪ ۱۷‬کشور در سال ‪ ۹۳‬به‬ ‫ترتیــب در رتب ههــای ‪،۱۴ ،۱۷‬‬ ‫رتبه هشــت کشور در ســال ‪۹۹‬‬ ‫‪ ۹،۱۳ ۱۲،،۱۳‬و هشت کشوری‬ ‫حسین اخوان‬ ‫رســید که ایــن ارتقــای ‪ ۹‬پله ای‬ ‫بوده اســت‪ .‬رئیس پارک علم و‬ ‫علوی‬ ‫نشــان از رونــد پرشــتاب قــم در‬ ‫فناوری قــم ادامه داد‪ :‬فعالیت‬ ‫ایــن حوزه است‪.‬ســید حســین اخوان علــوی در پارک علم و فناوری اســتان در ســال ‪ ۹۱‬با ‪ ۲‬مرکز‬ ‫گفت وگــو با خبرنــگاران افزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۳‬تنها رشــد اغاز شــد ولــی امروز زیس ـت بوم قم تقریبا‬ ‫لشــده اســت‪ .‬او با اشــاره به ظرفیت های‬ ‫‪ ۲۱‬شرکت دانش بنیان در سطح این استان وجود تکمی ‬ ‫داشت که از این تعداد‪ ۱۰‬شرکت عضو پارک علم زیس ـت بوم فناوری اســتان ادامه داد‪ ۲۰۰ :‬واحد‬ ‫وفناوریقمبودند کهاینامار طیسال هایاخیر فناور‪ ،‬فعالیت پارک علم و فناوری‪ ،‬هفت مرکز‬ ‫هموارهافزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫رشــد‪ ،‬پنــج شــتاب دهنده‪ ۶ ،‬مرکــز نــواوری‪۹۵ ،‬‬ ‫او بابیان اینکه زیست بوم فناوری استان قم شرکت دانش بنیان و حضور فعال دانشگاه های‬ ‫تهــای فناوری قم اســت‪.‬‬ ‫در طی ســال های اخیر رشــد و بالندگی خود را با اســتان ازجمله ظرفی ‬ ‫شــتاب ادامه داده اســت گفت‪ :‬هم اکنون قم با او بابیــان اینکــه ظرفیت های فناوری اســتان قم‬ ‫‪ ۹۵‬شرکت ازنظر تعداد شرکت های دانش بنیان موردتوجــه مســئوالن کشــوری قرارگرفته اســت‬ ‫در رتبــه هشــتم قــرار دارد ضمــن اینکــه تعــداد گفت‪ :‬زیس ـت بوم فناوری اســتان به عنــوان یک‬ ‫شــرکت های دانش بنیان عضو این پــارک به ‪ ۳۷‬زیس ـت بوم زنــده و پویــا می توانــد گره گشــای‬ ‫شرکتافزایش یافتهاست‪.‬‬ ‫مشکالتاستانو کشور باشد‪.‬‬ ‫نام‪ 42‬بانویشهید‬ ‫برخیابان هایمشهد‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس‬ ‫خیابان های شــهر مشهد قرار‬ ‫سازمان فرهنگی و اجتماعی‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شــهرداری مشــهد گفــت‪:‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬ایــن ‪42‬‬ ‫بــا ارائــه الیحــه از ســوی‬ ‫بانوی گران قدر در تظاهرات‬ ‫شــهرداری و تصویب شــورای‬ ‫مربــوط بــه پیــروزی انقالب‬ ‫مجتبی منتظری‬ ‫اســامی شــهر بــرای اولیــن‬ ‫اســامی‪ ،‬دفــاع مقــدس و‬ ‫بــار در کشــور نــام ‪ 42‬بانوی‬ ‫کشــتار حجــاج در مراســم‬ ‫شــهید روی معابــر شــهری مشــهد نام گــذاری برائــت از مشــرکین ‪ 1366‬در عربســتان بــه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درجه رفیع شهادت رسیده اند‪.‬‬ ‫ســید مجتبــی منتظری در حاشــیه جلســه‬ ‫معاون شــهردار و رئیس سازمان فرهنگی‬ ‫علنی شــورای شــهر در این خصــوص‪ ،‬افزود‪ :‬و اجتماعــی شــهرداری مشــهد ادامــه داد‪:‬‬ ‫در ایــن اقدام فرهنگی نام ‪ 42‬بانوی شــهید اســامی این ‪ 42‬شهید گران قدر با تائید بنیاد‬ ‫گرا ‬ ‫نقــدر هماننــد نــام ‪ 7000‬هــزار شــهید شــهید روی معابــر محــل زندگی و یــا یکی از‬ ‫گرانقدرمــرد بــرای اولیــن بــار در کشــور روی نزدیکان این شهدا نام گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاریاموزش هایمهارتی‬ ‫در ‪ ۲۱۷‬حرفه در همدان‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و‬ ‫سهــای امــوزش فنــی‬ ‫در کال ‬ ‫حرف ـه ای اســتان همــدان بــا‬ ‫و حرف ـه ای شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫اشاره به برگزاری اموزش های‬ ‫وهــب مختــاران افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫مهارتــی در ‪ ۲۱۷‬حرفــه‬ ‫تعــداد شــرکت کننده در چهار‬ ‫و عملکــرد مراکــز امــوزش‬ ‫خوشــه خدمــات‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫مختاران‬ ‫وهب‬ ‫دولتــی بانــوان‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال‬ ‫فرهنگ و هنر و کشــاورزی در‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ 7400‬بانــو‬ ‫مراکــز دولتــی اســتان همدان‬ ‫در اموز ‬ ‫شهــای مهارتــی را اموختند‪ .‬او با اشــاره‬ ‫شهــا فنــی و حرفه ای اســتان شــرکت اموز ‬ ‫کرده اند‪.‬وهــب مختــاران‪ ،‬مدیــرکل امــوزش بــه اینکه اموزش های مهارتــی در ‪ ۲۱۷‬حرفه‬ ‫فنــی و حرف ـه ای اســتان همــدان با اشــاره به برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بازاریــاب بیمــه‪،‬‬ ‫برگــزاری اموز ‬ ‫شهــای مهارتــی در ‪ ۲۱۷‬حرفه راهنمای طبیعت گردی‪ ،‬زعفران کار‪ ،‬متصدی‬ ‫یشــاپ‪ ،‬پژوهشــگر‪ ،‬برنامه ریــز اقتصادی‬ ‫و عملکــرد مراکــز امــوزش دولتــی بانــوان در کاف ‬ ‫دوران همه گیــری کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬هفــت هزار امــور خانواده‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬میناکاری و کامپیوتر‬ ‫و ‪ ۴۶۴‬نفــر از بانــوان اســتان ســال گذشــته از رشته های ارائه شده در این مراکز است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫قم در میانه نقشه کرونای استان ها‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم این‬ ‫اســتان را بر اساس نقشه حرارتی کشــور و نرخ بروز‬ ‫بیمــاری در هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفر جمعیــت در حالی در‬ ‫رتبه شانزدهم در بین استان های کشور دانست که‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد در رتبه نخست و سیستان و‬ ‫بلوچستان در رتبه سی و یکم قرار دارند‪.‬‬ ‫ســیامک محبــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران‬ ‫بــا اشــاره به میانگین جدیــد بســتری های روزانه‬ ‫کرونایی در استان اظهار کرد‪ :‬مقایسه امار فصل‬ ‫بهــار ســال ‪ ۱۳۹۹‬با بهار ســال جــاری در موضوع‬ ‫کرونا بیانگر افزایش تعداد بیماران شناسایی شده‬ ‫اســت‪ ،‬به این ترتیب که در بهار ســال قبل تعداد‬ ‫بیمار کرونای شناسایی شده در استان به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیت‪ ،‬تنهــا ‪ 0/2‬نفر بود‪ ،‬درحالی که‬ ‫ایــن امــار در حــال حاضــر بــه ‪ ۱/۱‬نفــر رســیده و‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬برابــر شــده اســت‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۹۰۵‬نمونه گیری انجا مشــده‬ ‫در هفتــه قبل‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۲۸۸‬بیمار جدید کرونا‬ ‫یشــده اند و بایــد گفــت رونــد‬ ‫در اســتان شناسای ‬ ‫صعــودی مــوج اخیر بیماری کووید ‪ ۱۹‬در اســتان‬ ‫قم به حالت سطح یا همان ِف َلت رسیده است و‬ ‫همچنان به حالت نزولی در بستری های کرونایی‬ ‫نرسیده ایم‪ .‬رئیس مرکز بهداشت استان قم ادامه‬ ‫داد‪ :‬قم بر اســاس رنگ بندی های داخلی استان‪،‬‬ ‫هیچ منطقه ابی یا زرد ندارد و تقریبا اکثر مناطق‬ ‫استان همچنان قرمز و تعداد محدودی از مناطق‬ ‫نیــز نارنجــی هســتند‪ .‬محبــی با اشــاره بــه درگیر‬ ‫شــدن ‪ ۱۴۳‬کودک کمتر از ‪ ۵‬ســال و ‪ ۶۴۷‬کودک‬ ‫و نوجوان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۸‬ســال به کرونا در اســتان بیان‬ ‫کــرد‪ :‬خوشــبختانه در بین این افــراد‪ ،‬جان باخته‬ ‫یکــه فراوانــی‬ ‫کرونایــی وجــود نــدارد‪ ،‬درحال ‬ ‫تشــدگان‪،‬‬ ‫مرگ ومیــر کرونایــی در بیــن همه فو ‬ ‫مربوط به بیماران ‪ ۶۰‬سال و بیشتر‪ ،‬با ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬او اســتان قم را بر اساس نقشه حرارتی و‬ ‫نرخ بروز بیماری در هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت در‬ ‫رتبه شــانزدهم در بین ‪ ۳۱‬اســتان کشــور اعالم و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬این امر نشــان از افزایش رتبه قم در‬ ‫‪5‬‬ ‫ایــن جــدول و بیانگــر وضعیت نامطلوب شــیوع‬ ‫کرونا در استان است‪ .‬معاون بهداشتی دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی قــم دربــاره اخریــن امــار رعایــت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی در بین مشاغل و اصناف‬ ‫مختلف اســتان نیز گفت‪ :‬جایگاه های سوخت‪،‬‬ ‫ارامســتان ها‪ ،‬پایانه هــای مســافربری درون و‬ ‫لهــا و مســافرخانه ها‪ ،‬اماکــن‬ ‫نشــهری‪ ،‬هت ‬ ‫برو ‬ ‫بین راهی‪ ،‬نانوایی ها‪ ،‬ابمیوه و بستنی فروشی ها‪،‬‬ ‫اغذیه فروش ـی ها و مطب هــا ازجملــه مــواردی‬ ‫هســتند که رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در‬ ‫نهــا کمتر از ‪ ۷۵‬درصد گزارش می شــود که این‬ ‫ا ‬ ‫امار‪ ،‬نیاز بیشتر به توجه و همچنین نظارت بیشتر‬ ‫در بین این مشاغل و اصناف را گوشزد می کند‪.‬‬ ‫محبی ســپس به درصد اســتفاده از ماســک در‬ ‫بین عموم مردم قم اشاره و اذعان کرد‪ :‬اخرین امار‬ ‫بیانگر ان اســت که حداکثر ‪ ۶۹‬درصد مردم اســتان‬ ‫از ماسک استفاده می کنند‪ ،‬ضمن ان که استفاده از‬ ‫ماســک در وســایل نقلیه عمومی از این مقدار هم‬ ‫کمتر است و عدد‪ ۶۶‬درصد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملسازمانپارک هاوفضایسبزشهرداریاصفهانخبرداد‪:‬‬ ‫برگزاریجشنواره«گلسرخ»در عیدفطر‬ ‫مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در قالب برگزاری جشــنواره «گل ســرخ» در شــهر اصفهان‬ ‫‪ 20‬هــزار درختچه گل رز (گل ســرخ) از چهــارراه تختی تا دروازه‬ ‫نهــای چهاربــاغ پاییــن‪ ،‬چهاربــاغ عباســی و‬ ‫شــیراز در خیابا ‬ ‫چهارباغ باال در گلدان باکس کاشته می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬فــروغ مرتضایی نژاد با اشــاره به‬ ‫اینکه گل ســرخ یا گل َورد به زبان عربی از گل هایی اســت که‬ ‫‪ 150‬گونه و حدود ‪ 20‬هزار رقم را در دنیا دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫گل بومــی ایــران اســت و در نواحــی مرکزی رشــد می کند چراکه‬ ‫انواع نسترن ها در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه گل ســرخ گل ملی ایران اســت و در ‪ 10‬کشــور‬ ‫دنیــا هــم به همین عنوان شناخت هشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در کتب‬ ‫قدیمی ما مدام صحبت از گل سرخ بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان‬ ‫افــزود‪ :‬درواقــع گل ســرخ نبایــد حتمــا رنــگ قرمز داشــته باشــد‬ ‫چراکه منظور از گل ســرخ همان گل رز اســت که ما در کشــور و‬ ‫دنیا بارنگ های مختلف می بینیم‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه در ایــران هــم نســترن ها به عنــوان پایه های‬ ‫اصلی این گل به شــمار می رود و روی پایه نســترن انواع رزهای‬ ‫ُپ َرپــر پیونــد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر همیــن اســاس کاشــت این گل‬ ‫تحت عنوان «جشــنواره گل ســرخ» در عید فطر انجام می شــود‬ ‫و سعی کردیم رنگ قرمز این گل را در جشنواره قرار دهیم‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد تصریح کرد‪ :‬گل رز جزو گونه های درختچه ای‬ ‫بسیار مقاوم است و برخی از واریته ها مثل نسترن سفید که در‬ ‫شهر اصفهان دیده می شود دوام و عمر گل دهی بسیار طوالنی‬ ‫دارد به طوری کــه گل دهــی از بهــار اغــاز می شــود و تــا زمســتان‬ ‫پایه ها پر از گل است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ایــن جشــنواره گونــه رزی کــه پیش بینی شــده‬ ‫ب هصــورت باکس داخــل گلدان قرارگرفته و از چهــارراه تختی تا‬ ‫نهــای چهاربــاغ پایین‪ ،‬چهارباغ عباســی‬ ‫دروازه شــیراز در خیابا ‬ ‫یشــود؛ البتــه در مناطــق دیگــر هــم‬ ‫و نیــز چهاربــاغ بــاال کار م ‬ ‫به صورت موردی رز هفت رنگ کاشته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جشــنواره فقط در یــک محور ‪ 20‬هــزار درختچه‬ ‫گل رز متمرکزشــده قرار دارد تا عالوه بر زیبایی و نشــاط شــهر‪،‬‬ ‫این گونه گل به شهروندان هم معرفی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویخبرداد‬ ‫بزرگداشتروزهایملیفردوسیوخیامبه صورتمجازیبرگزار می شود‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬جلســه انجمن اثار‬ ‫و مفاخر فرهنگی استان با حضور مروارید مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی‪ ،‬رئیس‬ ‫نمایندگــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی‬ ‫اســتان‪ ،‬اعضای انجمن‪ ،‬معاون فرمانــدار و رئیس‬ ‫اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی نیشــابور با موضوع‬ ‫بزرگداشت روزهای ملی فردوسی و خیام برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان در‬ ‫این جلســه گفت‪ :‬امســال نیز شــیوع بیماری کرونا‬ ‫و مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬برگزاری هر‬ ‫نوع تجمع را محدود کرده است و بنا بر همین امر‬ ‫بزرگداشت روزهای ملی فردوسی و خیام به صورت‬ ‫یشــود‪ .‬جعفر مروارید با اشــاره به‬ ‫مجازی برگزار م ‬ ‫برگزاری جلسات ستاد بزرگداشت روز ملی خیام در‬ ‫نیشابورافزود‪:‬همهمسئولیناینشهرستاندرتالش‬ ‫هستنداینبزرگداشتبهبهترینشکلبرگزار شودو‬ ‫ما نیز در انجمن اثار و مفاخر فرهنگی استان و این‬ ‫اداره کل در کنار این شهرستان هستیم‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫اثار و مفاخر فرهنگی خراســان رضوی با اشــاره به‬ ‫برگزاری همایش روز بزرگداشت فردوسی در مشهد‬ ‫گفت‪ :‬برای همایش ملی «شاهنامه و زبان فارسی»‬ ‫که به صورت مجازی توســط خرد ســرای فردوســی‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اطالع رسانی مناسب صورت پذیرد‬ ‫کــه اکثریــت عالقه منــدان بتواننــد در این همایش‬ ‫شرکت کنند‪ .‬او گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های که‬ ‫انجا مشــده است‪ ،‬سخنرانی های علمی مناسب و‬ ‫خوبی برای این همایش در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان رضوی‬ ‫بیان داشت‪ :‬پیام دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی نیــز همزمــان بــا ‪ ۲۵‬اردیبهشــت روز ملی‬ ‫فردوسی و پاسداشت زبان فارسی و‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫روز ملی خیام منتشــر و در برنامه های بزرگداشــت‬ ‫مجازیقرائتمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدیدمدیرمخابراتمنطقهگلستانازمجتمعورزشیشهدا‬ ‫مدیرمخابراتمنطقه گلستانازمجتمعورزشی‬ ‫شهدابازدید کرد‪.‬‬ ‫غالمعلیشهمرادی کهازمجموعهورزشیشهدا‬ ‫مخابراتبازدیدمی کردضمنارائهراهکارهایمفید‬ ‫در بهره برداریموثراز اینمجموعه گفت‪:‬متاسفانه‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیت شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬این‬ ‫مجموعه در سال اخیر غیرفعال بوده است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اهمیت تقویت و ارتقاء ســطح‬ ‫ســامت جســمی کارکنان و خانــواده ان ها گفت‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی های انجام شده در مجموعه ورزشی‬ ‫شــهدا مخابرات فعالیت های خوبی اجرا می شده‬ ‫سهــای ورزشــی مناســب بــرای همــکاران و‬ ‫و کال ‬ ‫خانواده ان ها برگزار می شد‪.‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلستان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط ازلحاظ‬ ‫وضعیت شــیوع ویــروس کرونا و صــدور مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیصالح فعالیت این مجموعه از سر‬ ‫گرفته شود و شادابی کارکنان را در مخابرات منطقه‬ ‫گلستانشاهدباشیم کهیقیناتاثیربسزاییدر کارایی‬ ‫و ارائه خدمات مطلوب خواهد داشت‪.‬‬ ‫الزم بــه یاداوری اســت در حاشــیه این بازدید‪،‬‬ ‫دکتر غالمعلی شــهمرادی و هیئت همراه از ســالن‬ ‫تنیس روی میز که به همت مهندس حاج ابراهیمی‬ ‫و مهنــدس بزرگمهــر از همــکاران مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان راه اندازی شــده اســت نیز بازدید کرد و با‬ ‫ارزوی توفیق برای ان ها گفت‪ :‬حمایت های الزم از‬ ‫این مجموعه را در دستور کار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکالتحوزهبانکی‪،‬مالیاتیوبیمه ایواحدهایتولیدیبوشهربررسیمی شود‬ ‫مدیرکل ســازمان بازرسی و مدیرعامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان بوشــهر‪ ،‬به منظــور‬ ‫بررســی مســائل و مشــکالت پیــش روی تولیــد‪،‬‬ ‫از واحدهــای تولیدی مســتقر در شــهرک صنعتی‬ ‫بوشهر ‪ 2‬بازدید کردند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫مدیــرکل بازرســی اســتان بــا اشــاره به مشــکالت‬ ‫واحدهــای تولیــدی گفــت‪ :‬بایــد بررســی کرد که‬ ‫کهــا‬ ‫چــه تعــداد واحــد تولیــدی بــه تملــک بان ‬ ‫درامــده و همچنیــن چــه تعــداد از واحدهــای‬ ‫بــه تملــک درامده‪ ،‬فعــال نیســتند و علت عدم‬ ‫فعالیت چیســت که در این راســتا اقداماتی هم‬ ‫از ناحیــه ســازمان انجا مشــده و در حال پیگیری‬ ‫هســتیم‪ .‬او افــزود‪ :‬البتــه مشــکالت و مطالباتــی‬ ‫کهــا دارنــد کــه بایــد نــکات قانونی ان‬ ‫هــم بان ‬ ‫مدنظــر قرار بگیرد همچنین از ســوی دولت یک‬ ‫ســری تســهیالت برای مهلــت دادن در پرداخت‬ ‫سررسید اقساط در حوزه بانک ها و همچنین در‬ ‫حوزه مالیاتی به واحدهای تولیدی داده شده که‬ ‫این ها نیز در دســتور کار ســازمان قرار دارد‪ .‬او در‬ ‫بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بوشهر‬ ‫‪ ۲‬گفــت‪ :‬وضعیت تولید در این شــهرک صنعتی‬ ‫اســتان مطلوب اســت و البته واحدهــای تولیدی‬ ‫مشــکالتی در حــوزه مالیــات و تامیــن اجتماعی‬ ‫دارنــد کــه در دســتور پیگیــری بازرســی اســتان‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬در ادامــه صفــوی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی بابیان اینکه یکی از‬ ‫عمــده مســائل و چالش هــای صنایــع کوچک و‬ ‫متوسط استان نبود سرمایه در گردش‪ ،‬نرخ باالی‬ ‫بهــره تســهیالت بانکــی و دوره کــم بازپرداخت‬ ‫است اظهار داشت‪ :‬حل این مشکل نیازمند عزم‬ ‫جــدی مســئوالن اســتانی و بانک هــای عامــل در‬ ‫جهت رفع مشــکالت و تسهیل درروند پرداخت‬ ‫تسهیالت با نرخ بهره پایین به صنایع کوچک و‬ ‫متوســط استان اســت‪ .‬او همچنین بیان داشت‪:‬‬ ‫در راســتای بهبــود فــروش تولیــدات و همچنیــن‬ ‫صادرات واحدهای صنعتی‪ ،‬می بایست مدیران‬ ‫واحدهــای تولیــدی با رایزنی و همکاری با ســایر‬ ‫دستگاه ها جهت معرفی و شناسایی محصوالت‬ ‫تولیدی و صنعتی در سطح استانی و ملی‪ ،‬توان‬ ‫رقابتــی خود را بیشــتر کرده تا شــاهد رونــق بازار‬ ‫فروش در داخل و همچنین صادرات محصوالت‬ ‫به بازارهای بین المللی باشیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫درخواست شوراهای‬ ‫ائتالف شهرستان های‬ ‫چهارمحال و بختیاری از‬ ‫رئیسی برای حضور در‬ ‫انتخابات‬ ‫دبیر شــورای ائتالف چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫تقریبــا تمــام اعضــای شهرســتانی و اســتانی‪ ،‬حضرت‬ ‫ایــت اهلل رئیســی را بهترین فرد بــرای گزینه نهایی این‬ ‫شوراجهتحضور در انتخاباتپیشرومعرفی کردند‪.‬‬ ‫مهــدی حامــدی در گفت وگــو بــا فــارس در خصــوص‬ ‫عملکــرد ایــن شــورا در چهارمحــال و بختیــاری گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ســازوکار شــورا و اولویت ایجاد اتحاد بین‬ ‫کاندیداهای انقالبی با توجه به نظر اعضای استان ها‬ ‫و شهرستان ها‪ ،‬نظرسنجی های میدانی روی گزینه های‬ ‫احتمالی برای ریاســت جمهوری دوره اینده در اســتان‬ ‫مــا هــم انجــام شــد‪ .‬دبیــر شــورای ائتــاف نیروهــای‬ ‫انقــاب چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد‪ :‬بر اســاس‬ ‫نظرســنجی های متعددی که انجــام گرفت درنهایت‬ ‫تقریباتماماعضا‪،‬حضرتایت اهللرئیسیرابهترینفرد‬ ‫برای گزینه نهایی این شورا جهت حضور در انتخابات‬ ‫پیشرومعرفی کردند‪.‬اوافزود‪:‬شورایائتالفاستانو‬ ‫شهرستان هایچهارمحالوبختیاریدرنامه هایرسمی‬ ‫و مجزا خطاب به حداد عادل‪ ،‬رئیس شــورای ائتالف‬ ‫کشــور نظر اســتان را اعالم کردند و درخواســت کردند‬ ‫شورای ائتالف برای حضور ایت اهلل رئیسی در انتخابات‬ ‫پیش رو مقدمات و رایزنی های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫روند نزولی ابتال به کرونا‬ ‫در مازندران‬ ‫قاسماویس‪،‬سرپرستمعاونتبهداشتیدانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران در گفتگو با خبرنگاران‪ ،‬روند‬ ‫ابتال افراد به بیماری را در استان نزولی دانست و گفت‪:‬‬ ‫زمانی که بهتر شــدن وضعیت در بین جامعه به یک‬ ‫روش عادی انگاری تبدیل شود شاهد گسترش بیماری‬ ‫خواهیم بود و این تجربه تلخ را در اواخر سال گذشته و‬ ‫اوایل فروردین ماه سال جاری مشاهده کردیم‪.‬‬ ‫او بــه تعطیالت عید فطــر و دیدوبازدیدها اشــاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر کرونایی هندی و افریقایی‬ ‫در کشــور مشاهده شده است که باید برای کنترل این‬ ‫ویــروس مــردم فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت و از‬ ‫تجمعــات‪ ،‬دیدوبازدید و مســافرت خــودداری کنند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران بابیان اینکه فاز نخست واکسیناسیون از ‪۲۱‬‬ ‫بهمن ماه اغازشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار دوز واکسن به دانشگاه مازندران تخصیص پیدا‬ ‫کرد که ‪ ۸۰‬درصد ان ها تزریق شده است و مشخصات‬ ‫کامل دریافت کنندگان واکسن در سامانه بومی ما ثبت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دکتــر اویــس با اعالم اینکــه در فــاز دوم نیز تزریق‬ ‫واکسن برای افراد باالی ‪ ۸۰‬سال در حال انجام است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬افرادی که در گروه های سنی‪ ۸۰‬سال به باال‬ ‫واکسنتزریقنکردندمی توانندواکسندریافت کنند‪.‬‬ ‫او بــا اعــام اینکــه در روزهــای اینــده واکس ـن های‬ ‫بیشــتری وارد کشور می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪۴‬‬ ‫واکسن اســپوتنیک او روسیه‪ ،‬سینوفارم چین‪ ،‬بهارات‬ ‫هندواسترازنکا کرهجنوبیواکسنتزریقی کشور است‪.‬‬ ‫سرپرستمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫مازندران افزود‪ :‬امید است واکسن تولیدی کشور کوو‬ ‫برکت و کونژوکه تولید ایران و کوبا به زودی تزریق و در‬ ‫سبدواکسیناسیونقرار گیرد‪.‬‬ ‫دکتــر اویــس بابیــان اینکه ایــن واکســن کرونای‬ ‫پاستور که توسط انستیتو فینالی کوبا و با مشارکت‬ ‫انستیتو پاستور ایران تولید شد پس از گذراندن موفق‬ ‫مراحل یک و دو کارازمایی‪ ،‬چهارشنبه در مازندران‬ ‫وارد مرحله ‪ ۳‬کارازمایی بالینی می شود‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این که هفت استان و هشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کشور برای کارازمایی فاز سوم این واکسن داوطلب‬ ‫شدند ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی مازندران‬ ‫و بابل را برای اجرای این طرح ‪ ۶‬هزار نفر اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲۰۰‬نفر از دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران برای شرکت در اجرای این طرح نام نویسی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشت استان با دعوت از داوطلبان‬ ‫شهرستان های ساری میاندورود‪ ،‬قائم شهر و جویبار‬ ‫بــرای مشــارکت در مرحلــه ســوم کارازمایــی بالینــی‬ ‫واکســن پاســتور افزود‪ :‬ایرانیان گروه سنی ‪ ۱۸‬تا ‪۸۰‬‬ ‫ســال فاقد هرگونه بیمــاری زمینه ای یــا بیماری های‬ ‫زمینه ای کنترل شــده می توانند با مراجعه به نشانی‬ ‫اینترنتی ‪ http://pasteurcovac.ir‬و یا ‹تماس تلفنی‬ ‫بــا شــماره ‪ ۳۴۴۰۷‬نســبت به ثبت نام اقــدام کنند‪.‬‬ ‫او تصریــح کرد‪ :‬واکسیناســیون داوطلبــان به صورت‬ ‫متمرکز در ساری انجام می شود‪.‬‬ ‫اویــس قرنطینــه افرادی کــه این واکســن تزریق‬ ‫کردنــد را تکذیــب کــرد و بابیــان اینکه این واکســن‬ ‫ایمنــی بخشــی باالیــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تولید واکســن‬ ‫بــا کوبــا تجربــه خوبی برای کشــور ما بوده اســت و‬ ‫واکســن هپاتیت نیز واکســن هایی که در کوبا تولید‬ ‫و تزریــق می شــود‪ .‬سرپرســت معاونــت بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــا اعــام اینکه‬ ‫این دانشگاه در کنار ‪ ۸‬دانشگاه دیگر کشور اجرای‬ ‫فــاز ســوم ازمایــش بالینــی را پذیرفته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران مسئولیت تزریق ‪۳‬‬ ‫هزار واکســن را برعهده گرفته که تاکنون هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫نفر ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫دکتــر اویــس در پایــان بــا تاکیــد بر اینکــه تزریق‬ ‫لهــای‬ ‫واکســن بــه معنــای پایــان رعایــت پروتک ‬ ‫بهداشــتی نیســت افزود‪ :‬پــس از تزریق واکســن نیز‬ ‫اســتفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫باید ادامه پیدا کند‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خانواده ها نگران‬ ‫برگزاری حضوری‬ ‫امتحانات نهایی نباشند‬ ‫جلسه کمیته امنیتی انتظامی ستاد مدیریت بیماری‬ ‫کرونــای اســتان بــه ریاســت معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اجتماعــی اســتانداری و با حضور مدیران دســتگاه های‬ ‫اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزاری شد‪ .‬ثمینی‬ ‫در حاشیه این جلسه اظهار داشت‪ :‬تردد وسائط نقلیه‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۲‬روز س هشــنبه بیســت و یکم تا ساعت ‪۱۲‬‬ ‫روز شــنبه بیســت و پنجــم اردیبهش ـت ماه جــاری بیــن‬ ‫شــهرهای اســتان ممنوع و کنتــرل عبور و مــرور از مبادی‬ ‫ورودی و خروجــی شــهرها انجــام خواهد شــد‪ .‬معاون‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره‬ ‫به مصوبه جدید ستاد مدیریت بیماری کرونا گفت‪ :‬با‬ ‫تصمیم ستاد‪ ،‬جریمه خودروها با پالک غیربومی برای‬ ‫ورود به شهرهای با وضعیت زرد نیز افزایش پیداکرده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به اینکه برخی از مردم در ایام‬ ‫تعطیالت نوروز پروتکل های بهداشــتی را به طور کامل‬ ‫رعایتنکردهوهشدارهایستاد کروناراجدینگرفتند‪،‬‬ ‫شــاهد موج چهــارم کرونا در کشــور بودیم به نحوی که‬ ‫وضعیت در بیشتر شهرهای کشور قرمز شده بود‪ .‬ثمینی‬ ‫ضمــن تشــکر از مردم تصریــح کرد‪ :‬از هم اســتانی های‬ ‫محتــرم می خواهیــم در تعطیالت پیشــرو از ســفرهای‬ ‫غیرضروری‪ ،‬مســافرت‪ ،‬گردهمایی و تجمع خودداری‬ ‫کنند تا بتوانیم شاهد کاهش تعداد مبتالیان به بیماری‬ ‫کرونا باشیم‪ .‬معاون استاندار لرستان در ادامه با اشاره به‬ ‫برگزاری امتحانات نهایی دانش اموزان در مقاطع نهم و‬ ‫دوازدهم گفت‪ :‬با تدابیری که از طرف اموزش وپرورش‬ ‫و دانشــگاه علوم پزشــکی استان اندیشیده شده‪ ،‬جای‬ ‫هیچ گونــه نگرانی برای خانواده وجــود ندارد و تمامی‬ ‫امکانات برای برگزاری امتحانات فراهم امده است‪ .‬او‬ ‫در مورد چگونگی برگزاری نماز عید ســعید فطر عنوان‬ ‫داشــت‪ :‬نماز عید فطر بر اســاس مصوبه ستاد مدیریت‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬با توجه به رنگ بندی شهرها در فضاهای‬ ‫باز وباجمعیتمحدودورعایتپروتکل هایبهداشتی‬ ‫برگزارمی شود‪.‬‬ ‫تقدیر نماینده ولی فقیه‬ ‫در لرستان از جمعیت‬ ‫هالل احمر استان‬ ‫در هفته هالل‬ ‫نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم اباد از‬ ‫تالش های جمعیت هالل احمر اســتان در بحث مبارزه‬ ‫بــا ویــروس کرونا تقدیــر کرد‪ .‬صــارم رضایی مدیرعامل‬ ‫جمعیتهالل احمرلرستانبااشارهبهتکمیلپروژه های‬ ‫انبارهــای امــدادی‪ ،‬احــداث و افتتــاح ســاختمان اداری‬ ‫امدادی شهرستان سلسله‪ ،‬تجهیز و افزایش کمی ناوگان‬ ‫خودرویی‪ ،‬افتتاح سایت امداد هوایی و ‪ ...‬اشاره کرد و‬ ‫گفت کارکنان و اعضای داوطلب این جمعیت اماده تر از‬ ‫هر زمان دیگری اماده پاسخگویی به حوادث و سوانح‬ ‫طبیعی و غیرطبیعی در سطح استان و کشور است‪.‬‬ ‫حجت االسالمشاهرخینیزباارزویقبولیطاعاتو‬ ‫عبادات و تبریک هفته هالل احمر اظهار داشت‪ :‬کسانی‬ ‫که عضو هالل احمر هستند هم وظیفه سازمانی و هم‬ ‫وظیفــه دینی خــود را انجا م می دهند و خوشــا به حال‬ ‫انان که در این مسیر کمک می کنند‪ .‬او بابیان اینکه هر‬ ‫مسلمان به خودی خود عضوی از جمعیت هالل احمر‬ ‫ت افزود‪ :‬مسلمان برادر مسلمان است و باید به یاری‬ ‫اس ‬ ‫برادرش بشتابد در غیر این صورت خداوند در روز نیاز به‬ ‫او کمک نمی کند‪.‬‬ ‫او در ادامــه بابیــان اینکــه کمک رســانی عبــادت‬ ‫اســت تاکید نمــود‪ :‬هالل احمر نیازمند افــراد دانا‪ ،‬توانا‬ ‫شهــا را دوره‬ ‫و متخصــص اســت کــه هرازگاهــی اموز ‬ ‫(بازاموزی)وبرتوانایی هایشانبیفزایند‪.‬حجت االسالم‬ ‫شــاهرخی تشــریح کرد‪ :‬نحــوه خدمــات در هالل احمر‬ ‫برخالف دســتگاه های دیگر به گونه ای اســت که اگر در‬ ‫انجام وظایف خود کوتاهی کنند اثارش در کوتاه مدت‬ ‫مشاهده می شود و این مشخصه هالل احمر است که‬ ‫خدماتشانرابا کمیتو کیفیتباال انجاممی دهند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫پلشهیدسلیمانیکار ماندگارسازمان‬ ‫راهداریپلدختراست‬ ‫تجلیل از خبرنگاران‬ ‫لرستانی شرکت کننده در‬ ‫مسابقه خ مثل خبرنگار‬ ‫از شــرکت کنندگان در دومیــن دوره مســابقه خ‬ ‫مثــل خبرنــگار اداره اطالع رســانی و روابــط عمومــی‬ ‫اموزش وپــرورش لرســتان تجلیــل شــد‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫اطالع رســانی و روابــط عمومــی اموزش وپرورش اســتان‬ ‫وجه مشترک معلمان و خبرنگاران متعهد و فرهیخته‬ ‫استان را در اگاه بخشی به جامعه دانست و با تقدیر از‬ ‫شرکت خبرنگاران شریف استان در دومین دوره مسابقه‬ ‫خ مثل خبرنگار گفت‪ :‬در مســابقه امســال از اصحاب‬ ‫رسانه استان این سوال مطرح شد که تالش و فداکاری‬ ‫معلمــان را در ایــام کرونا چگونه دیدید و در این رابطه‬ ‫حدودچهلاثربهروابطعمومیاموزش وپرورشلرستان‬ ‫ارســال شــد‪ .‬صیاد درگاه پور افزود‪ :‬با توجه به کیفیت‬ ‫مطالب ارسالی و تهیه خبر و گزارش های مکتوب فاخر‬ ‫در اینرابطهتصمیم گرفتهشدبه تمامیشرکت کنندگان‬ ‫در دومین دوره مسابقه خ مثل خبرنگار روابط عمومی‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان به رســم یادبــود لــوح ســپاس و‬ ‫هدی ـه ای تقدیــم گردد که بــه نمایندگــی از این تعداد‬ ‫شرکت کننده و به دلیل شرایط کرونا امروز از تعدادی از‬ ‫خبرنگارانشرکت کنندهبه صورتحضوریتجلیلشد‪.‬‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫نماینده مــردم پلدختر و معمــوالن در مجلس‬ ‫شورایاسالمی گفت‪:‬پلشهیدسلیمانیدر دوراهی‬ ‫بابازید بهترین پروژه و کار ماندگار سازمان راهداری‬ ‫در شهرستان پلدختر هم ازنظر کمی و کیفی و هم‬ ‫سرعتاجراشناختهمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬سید حمیدرضا کاظمی‬ ‫نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در دیدار با مدیرکل و شورای معاونین اداره‬ ‫کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای لرســتان گفت‪:‬‬ ‫پروژه احداث پل شهید سلیمانی در دوراهی بابازید‬ ‫کار ماندگار ســازمان راهداری در شهرســتان پلدختر‬ ‫اســت و به عنــوان بهترین پــروژه هــم ازنظر کمی و‬ ‫کیفی و هم سرعت اجرا شناخته می شود‪.‬‬ ‫نگاه مثبت وزیر راه و شهرسازی در پیگیری‬ ‫پروژه های سیل پلدختر‬ ‫او با قدردانی از نگاه مثبت وزیر راه و شهرسازی‬ ‫درپیگیریپروژه هایسیلشهرستانپلدخترافزود‪:‬با‬ ‫توجه به شرایط خاص پلدختر و خسارات سیل های‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به زیرساخت های پلدختر‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫وزارت راه و شهرسازی اعتبارات سیل این شهرستان را‬ ‫جدایازسرجمعاعتباراتشهرستانیببیند‪.‬‬ ‫کاظمــی خواســتار اولویت بنــدی پروژ ههــای‬ ‫شهرستان پلدختر ازجمله تسریع در احداث پل های‬ ‫برگالن سوخته‪ ،‬پران پرویز‪ ،‬برافتاب غزال و پیگیری‬ ‫بهســازی و روکــش اســفالت تعــدادی از را ههــای‬ ‫روستایی و تامین ماشین االت راهداری موردنیاز این‬ ‫شهرستان گردید‪ .‬عباس شرفی‪ ،‬مدیرکل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای لرستان نیز در این دیدار با اشاره‬ ‫به عدم تخصیص اعتبارات اســتانی ســیل گفت‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ‪ ۲۸۰۰‬میلیــارد تومــان خســارات ســیل به‬ ‫راه های استان لرستان‪ ۱۳۰۰ ،‬میلیارد تومان مربوط‬ ‫به تخریب زیرساخت های شهرستان پلدختر بوده‬ ‫اســت این در حالی اســت که کل اعتبارات سیل در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بالغ بر ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان یعنی ‪ ۸‬درصد‬ ‫خسارات بوده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬باوجــود همــه ایــن محدودیت های‬ ‫اعتباری‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تعهد ایجاد شد‬ ‫و در حال حاضر به دلیل عدم تخصیص اعتبارات‪،‬‬ ‫پیمانــکاران بخــش خصوصی با کمبــود نقدینگی‬ ‫مواجــه هســتند کــه ضــرورت دارد در جلس ـه ای با‬ ‫حضور اســتاندار‪ ،‬اولویت بندی پروژه های استان در‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬صورت پذیرد‪.‬‬ ‫همچنان منتظر تخصیص سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی استان هستیم‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در جلس ـه ای که با حضور اســتاندار‬ ‫لرســتان و رئیس ســازمان راهداری داشتیم مقرر شد‬ ‫اســتان ‪ ۵۰‬میلیــارد تومان در این هفته بــه راهداری‬ ‫تخصیص دهد و سازمان هم متعهد شد در صورت‬ ‫تامین این اعتبار از سوی استاندار‪ ۳۸،‬میلیارد تومان‬ ‫در نظــر بگیــرد که ســازمان در این هفتــه ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫تومــان ابــاغ نمــوده اما همچنان منتظر تخصیص‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ب هطــور شــبانه روزی در تماس با وزیــر راه‬ ‫و شهرســازی و رئیــس ســازمان‪ ،‬پیگیــر تســهیل در‬ ‫پروژه هایسیلهستیموباعنایتمقامعالیوزارت‬ ‫از همه ظرفیت ها در این راستا بهره گیری می کنیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای لرســتان‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر پیگیر مجوز اجرای‪ ۲۵‬کیلومتر‬ ‫روکش اســفالت در شهرســتان پلدختر هســتیم که‬ ‫به محضدریافتمجوز‪،‬عملیاتیمی شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ســهم شهرستان پلدختر از ‪ ۶۰‬کیلومتر‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی طرح ابرار ‪ ۱‬حدود‬ ‫‪ ۱۶‬کیلومتــر بوده که تاکنون ‪ ۱۲‬کیلومتر ان محقق‬ ‫شــده اســت مابقی نیز در حال اجرا اســت در طرح‬ ‫ابــرار ‪ ۲‬نیــز ســهم خوبــی بــرای ایــن شهرســتان در‬ ‫نظرخواهیمگرفت‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه رضاییان فرماندار پلدختر‬ ‫بخشــی از دغدغ ههــای ایــن شهرســتان در حــوزه‬ ‫تجهیزات و ماشــین االت را مطرح نمود‪ ،‬همچنین‬ ‫عــارف امرایــی معاون راهــداری و مصطفی ملکی‬ ‫صادقــی معــاون فنــی و را ههــای روســتایی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای لرســتان نیز در‬ ‫ســخنانی به تشــریح وضعیت پروژه های این اداره‬ ‫کل در شهرســتان پلدختــر و موانــع و مشــکالت و‬ ‫راهکارهایقابل اجراموجودپرداختند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتقال اب برای کاشت محصوالت ابدوست در اراضی دیم ممنوع است‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت‪ :‬انتقال اب برای‬ ‫کاشــت محصوالت ابدوســت در اراضی دیم ممنوع است و علیه‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫متخلفیــن اعال مجــرم و بــه دســتگاه قضائــی معرفــی م ‬ ‫اســفندیار حســنی مقدم در جلســه بررسی خشکســالی و تاثیر ان‬ ‫شهــای کشــاورزی با اشــاره بــه اینکــه امســال یکی از‬ ‫بــر زیــر بخ ‬ ‫یســابقه ترین خشکســالی ها را در قــرن اخیــر تجربــه کرده ایم‪،‬‬ ‫ب ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما شاهد کاهش پنجاه درصد دبی رودخانه همچنین‬ ‫لتــا پنجاه درصــدی بارندگی نســبت به مدت مشــابه‬ ‫کاهــش چه ‬ ‫بودیم‪ ،‬از طرفی پراکنش هم نامناسب بود‪ .‬او افزود‪ :‬طبق اخرین‬ ‫براوردهــا خشکســالی تاکنــون چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫شهــای کشــاورزی خســارت وارد کــرده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫بــه زیــر بخ ‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر مدیریت خشکسالی و‬ ‫مصوبات جلسه امروز گفت‪ :‬انتقال اب برای کاشت محصوالت‬ ‫ابدوست در اراضی دیم ممنوع است و علیه متخلفین اعالم جرم‬ ‫یشــوند‪ .‬حســنی مقدم بیان کرد‪:‬‬ ‫و به دســتگاه قضائی معرفی م ‬ ‫نکتــه دیگــر اینکه کشــاورزان در اراضی ابی نیز ســطح زیر کشــت‬ ‫محصوالت ابدوست را کاهش دهند‪ ،‬همچنین نسبت به مصرف‬ ‫ابــی کــه در اختیاردارند توجه کنند‪ ،‬زیرا کشــاورزان پایین دســت‬ ‫نیــز بــه ایــن اب نیــاز دارنــد‪ .‬او توصیــه کــرد‪ :‬کشــاورزان ب هجــای‬ ‫کاشــت هندوانــه و ســیب زمینی کاشــت گیاهــان علوف ـه ای مانند‬ ‫ذرت علوف ـه ای را در دســتور کار خــود قرار دهند‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی لرســتان افزود‪ :‬موضوع دیگر اینکه کشــاورزان و‬ ‫دامــداران از مــزارع موجود حداکثر اســتفاده را کرده و جمع اوری‬ ‫کاه و کلش را در نظر داشته باشند‪ .‬حسنی مقدم گفت‪ :‬روزهای‬ ‫اینــده بخشــنامه خریــد دام مــازاد از عشــایر و روســتاییان ابالغ و‬ ‫شــرکت پشــتیبانی امــور دام مکلف اســت بخشــی از دا مهــا را به‬ ‫قیمت عادالنه خریداری کند تا دامداران متضرر نشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫احیای قایق دراگون بوت بعد از ده سال‬ ‫قایــق و ورزش درا گــون بــوت بعــد از ده‬ ‫ســال توســط هومــن صارمیــان‪ ،‬رئیــس هیئت‬ ‫قایقرانــی لرســتان احیــا و بــه چرخــه فعالیت‬ ‫برگشــت‪ .‬درا گــون بــوت (‪ )Dragon Boat‬یــا‬ ‫قایــق اژدها‪ ،‬یکی از رشــته های تیمی پارویی‬ ‫و تیمی ترین ورزش دنیاســت‪.‬‬ ‫این رشــته ورزشــی در قایق هایی با حضور‬ ‫‪ ۱۰‬یــا ‪ ۲۰‬پــاروزن بــه همــراه یــک ســکاندار و‬ ‫یک طبال انجام می شود که درمجموع در هر‬ ‫قایــق ‪ ۱۲‬یــا ‪ ۲۲‬نفــر حضــور دارنــد‪ .‬پاروزنان‬ ‫بــا هماهنگــی کامل و با صــدای طبل پاروهای‬ ‫خــود را وارد اب کــرده و قایــق را بــه ســمت‬ ‫جلــو بــه حرکت درمی اورند‪ .‬طبــال با نواختن‬ ‫طبــل‪ ،‬به هماهنگی پاروزنــان کمک می کند و‬ ‫ســکاندار به وسیله ســکان جهت حرکت قایق‬ ‫را تعیین می کند‪ .‬این قایق ها به شــکل اژدها‬ ‫بــوده و دارای ســر و دم اژدهــا نیز می باشــند‪.‬‬ ‫صــدای طبــل و تعــداد زیــاد شــرکت کنندگان‬ ‫باعث می شــود تا مسابقات این رشته ورزشی‬ ‫دارای هیجــان بســیار زیادی باشــد‪ .‬در اســتان‬ ‫لرســتان ایــن قایــق بــه مــدت ده ســال دچــار‬ ‫فرســودگی صددرصدی شده بود که به همت‬ ‫رئیــس هیئت قایقرانی لرســتان و حمایت های‬ ‫حشــمت اهلل امان اللهــی‪ ،‬مدیــرکل ورزش‬ ‫و جوانــان اســتان تعمیــر و موجــب احیــای‬ ‫مجــدد ایــن ورزش در اســتان شــد‪ .‬درگذشــته‬ ‫ورزشــکارانی ملی پوش ازجمله علی عالی پور‪،‬‬ ‫رضــا قوچی فر‪ ،‬محمــد بهاروند و فاطمه مراد‬ ‫خانی در این ورزش فعالیت داشته که سابقه‬ ‫شــرکت در مســابقات اســیایی و جهانــی را در‬ ‫کارنامه ی خوددارند‪.‬‬ ‫هم اکنــون مربیگــری ایــن تیــم بــر عهــده‬ ‫مهــدی فاضلی اســت که ســابقه مربیگری تیم‬ ‫ملی را داراست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیت لرستان در طرح توانمندسازی محلی با رویکرد کسب وکارهای‬ ‫خرد جمعیت هالل احمر کشور‬ ‫طی ایینی که در ســالن همایش های وزارت‬ ‫کشــور برگــزار شــد از صــارم رضایــی مدیرعامــل‬ ‫جمعیــت هالل احمــر لرســتان به عنــوان اســتان‬ ‫برتــر طــرح توانمندســازی محلــی بــا رویکــرد‬ ‫کس ـب وکارهای خرد جمعیت هالل احمر کشور‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬طرح توانمندســازی‬ ‫محلی با رویکرد کسب وکارهای خرد از سه سال‬ ‫پیــش در حــوزه جوانــان جمعیــت هالل احمــر‬ ‫لرستان اغاز به کارکرده و امروز در ایین اختتامیه‬ ‫شهــای وزارت کشــور برگــزار‬ ‫ان در ســالن همای ‬ ‫شد در این ایین از خدمات جمعیت هالل احمر‬ ‫اســتان لرســتان به عنوان یکی از استان های برتر‬ ‫کشــور تقدیر و با اهــدای لوحی از صارم رضایی‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان قدردانی‬ ‫شــد‪ .‬این اییــن با حضور معاون وزارت کشــور‪،‬‬ ‫نماینــده فدراســیون بین المللــی صلیــب ســرخ‪،‬‬ ‫دبیر کل جمعیت هالل احمر جمهوری اســامی‬ ‫ایران و رئیس ســازمان جوانان‪ ،‬مدیران عامل و‬ ‫معاونین جوانان جمعیت هالل احمر اســتان ها‬ ‫به مناســبت گرامیداشت هفته هالل احمر و روز‬ ‫صلیب سرخ جهانی برگزار شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خط لوله تغذیه ‪ ۱۶‬اینچ خرم اباد مقاوم سازی شد‬ ‫مقاو مســازی‪ ،‬بازســازی و افزایــش تاب اوری‬ ‫خــط لولــه تغذیــه ‪ ۱۶‬اینچ خرم اباد بــا ایمنی و‬ ‫موفقیت به اتمام رسید‪ .‬به گزارش رویداد امروز‬ ‫لرســتان‪ ،‬گودرزی مدیرعامل شرکت گاز لرستان‬ ‫در حاشــیه بازدیــد از ایــن پــروژه ضمــن اظهــار‬ ‫رضایــت از پیشــرفت اجــرای پــروژه و عملیــات‬ ‫اتصــال و نصــب ولــو ‪ ۱۶‬اینــچ اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مقاو مســازی و تــاب اوری خــط تغذیــه ‪ ۱۶‬اینچ‬ ‫خرم اباد که از خطوط مهم تغذیه گاز شهرستان‬ ‫خرم اباد بشمار می اید نقش مهمی در تامین گاز‬ ‫صنایع غرب خرم اباد و روستاهای اطراف دارد‪.‬‬ ‫گودرزی افزود‪ :‬از صنایع مهمی که در مســیر‬ ‫این خط تغذیه قرار دارند می توان پتروشــیمی‬ ‫لرســتان‪ ،‬شــهرک صنعتــی شــماره ‪ ،۲‬نیــروگاه‬ ‫بــرق ‪ CHP‬کوثــر‪ ،‬الکل ســازی شــهید رســولی و‬ ‫مجتمــع فوالد خرم اباد را نام برد‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ایــن خــط تغذیه در ســیل ‪ ۹۸‬اســیب دیده بود‬ ‫کــه در همــان ســال ب هصــورت موقــت تعمیــر و‬ ‫مقاوم سازی شد ولی با مطالعات و بررسی های‬ ‫انجام شده تغییر مسیر و تعمیق حدود ‪ ۷۰۰‬متر‬ ‫از خــط لولــه مذکور در محــل رودخانه انجام و‬ ‫خط لوله قدیمی در معرض ســیل به طورکلی از‬ ‫مســیر رودخانه جمع اوری شد‪ .‬گودرزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم زمان با تغییر مسیر و تعمیق این خط‬ ‫تغذیــه نصــب یــک عــدد شــیر ‪ ۱۶‬اینــچ جهــت‬ ‫تاب اوری شــبکه و اطمینــان از جریان پایدار گاز‬ ‫برای صنایع شهرستان خرم اباد طراحی و نصب‬ ‫شــد کــه بــا اجــرای این عملیــات امــکان تغذیه‬ ‫جداگانه از هرکدام از ایســتگاه های ‪ CGS‬صبور‬ ‫و کمالوند فراهم می گردد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اجرایطرحارتقایامنیتاجتماعی‬ ‫در خرم اباد‬ ‫فرمانده انتظامی خرم اباد‬ ‫همــکاران توقیــف و روانــه‬ ‫از اجــرای طرح ارتقای امنیت‬ ‫پارکینگ شده است‪.‬‬ ‫اجتماعــی در ایــن شهرســتان‬ ‫ســرهنگ دولتشــاهی‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد‬ ‫افزود‪ :‬در راستای همین طرح‬ ‫امــروز‪ ،‬ســرهنگ عبــاس‬ ‫تعــداد ‪ ۲‬نفــر خرد هفــروش‬ ‫عباس دولتشاهی‬ ‫دولتشــاهی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مــواد مخــدر در ســطح‬ ‫در راســتای ارتقــاء امنیــت‬ ‫شهرســتان شناســایی که پس‬ ‫اجتماعی و به منظور برخورد قاطع با هرگونه از هماهنگی های قضایی و پس از بازرســی از‬ ‫هنجارشــکنی در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته طــرح محل های موردنظر‪ ،‬مقادیر قابل توجهی انواع‬ ‫ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان به مــواد مخــدر از انــان کشــف و ضبــط و تعداد‬ ‫مرحله اجرا درامده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬نفــر معتــاد متجاهر نیز در ســطح محالت‬ ‫او بیــان داشــت‪ :‬پــس از برنامه ریزی هــای جمع اوری و تحویل کمپ های مجاز به منظور‬ ‫صورت گرفته و انجام اقدامات پلیسی ماموران تــرک اعتیاد بازپروری شــد‪ .‬فرمانــده انتظامی‬ ‫انتظامــی شهرســتان موفــق بــه شناســایی ‪ ۱۳‬خرم ابــاد ادامــه داد‪ :‬در همین راســتان تعداد‬ ‫سارق که با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و ‪ ۲۳‬نفــر از متهمــان تحــت تعقیــب دســتگاه‬ ‫پس از انجام تحقیقات فنی به ‪ ۲۶‬فقره انواع قضائی‪ ،‬پلیس و غیره دستگیر و تحویل مرجع‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‪ ،‬همچنیــن در بحث مربوطه شده است‪.‬‬ ‫توقیــف خودروهــا و موتورســیکلت های کــه‬ ‫دولتشــاهی ضمــن قدردانــی از همــکاری‬ ‫اقدام به مخدوش کردن پالک و یا با حرکات خوب مردم‪ ،‬از شــهروندان خواست‪ ،‬هرگونه‬ ‫نمایشــی و الودگــی صوتــی بــرای شــهروندان موارد مشــکوک را به مرکــز فوریت های پلیس‬ ‫ایجاد مزاحمت می کنند ‪ ۸۶‬دســتگاه توســط ‪ ۱۱۰‬اعالم تا بالفاصله اقدام الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫دریافتفطریهدامجدید‬ ‫کاله بردارانسایبری‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا‬ ‫کارت بانکــی‬ ‫اطالعــات‬ ‫ناجا گفت‪ :‬همزمان با نزدیک‬ ‫فریب خــوردگان نســبت‬ ‫شدن به ایام عید سعید فطر و‬ ‫بــه برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫اعمالمذهبیاینایاممجرمان‬ ‫حســاب های مالــی انــان‬ ‫ســایبری با طراحی سایت های‬ ‫کاله برداری می نمایند‪.‬‬ ‫رامین پاشایی‬ ‫جعلــی و تبلیغــات فریبنــده‬ ‫سرهنگ پاشــایی افزود‪ :‬بر‬ ‫در فضــای مجــازی و عمدتــا‬ ‫اســاس رصدهای پیش دستانه‬ ‫شبکه های اجتماعی و پیام رسان های غیربومی صورت گرفته در فضای مجازی یک باند‪ 3‬نفره‬ ‫مترصد کاله برداریاز هم وطنانباعنواندریافت که مترصد کاله برداری از هم وطنان با این شیوه‬ ‫فطریهوسایرنذوراتمی باشند‪.‬‬ ‫و شگرد بودند طی هماهنگی با مرجع محترم‬ ‫ســرهنگ رامیــن پاشــایی در تشــریح این قضایی ضمن دستگیری‪ ،‬به جهت سیر مراحل‬ ‫خبــر افزود‪ :‬شــیوه و شــگرد مجرمین به این قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و فعالیت‬ ‫شــکل است که عمدتا با سوءاستفاده از نام چندینسایتبااقداممشابهنیزمتوقف گردید‪.‬‬ ‫اشــخاص و چهره هــای شناخته شــده هنــری‬ ‫ایــن مقام انتظامی افزود‪ :‬هم وطنان گرامی‬ ‫و یــا ورزشــی و یــا جعل عنوان ســازمان ها و به منظــور واریز وجوهات نقــدی و یا غیر نقدی‬ ‫نهادهــای اجرائــی ذی صــاح بــا اســتفاده از تحــت عنــوان فطریه و ســایر نــذورات صرفــا از‬ ‫شــگردهای مختلــف و اســتفاده از تصاویــر مســیرهای دسترســی قانونــی و قابل اعتماد که‬ ‫نیازمندان و سایر اقدامات فریبنده با اعالم از ســوی رســانه ملــی و خبرگزاری هــای معتبــر‬ ‫شماره حســاب های شــخصی از متقاضیــان اطالع رســانی می گــردد اقــدام و از واریز هرگونه‬ ‫کال هبــرداری می نماینــد‪ .‬معــاون اجتماعــی وجــه به حســاب شــخصی ســایر افــراد اکیــدا‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا گفــت در شــیوه دیگــر ایــن خــودداری نماینــد و در صــورت مشــاهده موارد‬ ‫مجرمیــن بــا طراحــی ســایت های جعلــی مشــکوک مراتب از طریق شــماره ‪093680‬‬ ‫بــا همیــن عنــوان و هدایــت متقاضیــان بــه و یــا ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫درگاه هــای جعلــی بانکــی بــا دســت اوردن ‪ WWW.CYBERPOLICE.IR‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫بهسازیشبکهتوزیعبرق‬ ‫‪ ۲۶‬روستای استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫اجراشــده و عــاوه بــر ان‪،‬‬ ‫بــرق لرســتان گفــت‪ :‬بهســازی‬ ‫مقررشــده اســت امسال شبکه‬ ‫شــبکه توزیع برق ‪ ۲۶‬روســتای‬ ‫توزیــع بــرق ‪ ۴۵۰‬روســتای‬ ‫اســتان انجام شــده و قرار است‬ ‫اســتان در قالب طــرح جهادی‬ ‫در هفتــه ششــم پویــش هــر‬ ‫«بهارســتان» بازســازی شــود‪.‬‬ ‫فریدون خودنیا‬ ‫هفته_الف_ب_ایرانبه صورت‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق‬ ‫ویدیــو کنفرانس با حضور وزیر‬ ‫لرســتان گفت‪ :‬همچنین طرح‬ ‫نیروبهره برداریشود‪.‬‬ ‫برق رسانی به‪ ۲۹‬روستای این استان با جمعیت‬ ‫فریــدون خودنیا در گفت وگو بــا ایرنا افزود‪ ۱۸۰ :‬خانــوار ســال گذشــته با ‪ ۱۲‬میلیــارد تومان‬ ‫این طرح ها بااعتبار بیش از چهار میلیارد تومان هزینه‪ ،‬اجرا و بهره برداری شد‪.‬‬ ‫عشایر کوچ رو بیش از ‪ ۴۳‬میلیارد تومان‬ ‫به مراتع خسارت زدند‬ ‫مسئول اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداریلرستان گفت‪:‬عشایر کوچروغیربومی‬ ‫امسال‪ ۴۳‬میلیاردو‪ ۸۴۸‬میلیونتومانبهمراتع‬ ‫ایــن اســتان خســارت وارد کردنــد‪ .‬حاجــی رضا‬ ‫جودکیدر گفت وگوباایرنااظهار کرد‪:‬عمده ترین‬ ‫خسارت را عشایر غیربومی استان های همدان و‬ ‫کرمانشــاه به مراتع لرســتان وارد و عشایر بومی‬ ‫استان با انجام کوچ ماشین رو‪ ،‬خسارت کمتری‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬او با اشاره به زمان کوچ عشایر از‬ ‫ابتدای اسفند تا اواخر فروردین ماه گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬خانوار عشایراستان هایهمدانو کرمانشاه‬ ‫هرساله به مدت ‪ ۲‬ماه از لرستان عبور می کنند و‬ ‫اگر میانگین دارایی هر خانوار را‪ ۳۰۰‬واحد دامی‬ ‫در نظــر بگیریــم حــدود ‪ ۲۴۰‬هــزار واحــد دامی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬او افزود‪ :‬نیاز علوفه هر واحد‬ ‫دامی به طور میانگین ‪ ۱.۵‬کیلوگرم و روزانه ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار کیلوگرم است که در ‪ ۲‬ماهه زمان کوچ ‪۲۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن علوفه از مراتع لرســتان مصرف‬ ‫می شودوبااحتسابقیمتهر کیلوگرمعلوفه‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰‬تومان‪ ،‬درمجموع ‪ ۴۳‬میلیارد و ‪۸۴۸‬‬ ‫میلیونتومانخسارتبهمراتعلرستانواردشده‬ ‫است‪ .‬جودکی ادامه داد‪ :‬عشایر بومی با خودرو‬ ‫اقدام به کوچ می کنند که شاید به مراتع اسیبی‬ ‫وارد نشــود اما به دلیل رســیدن سریع به مقصد‬ ‫شــاهد چــرای زودرس دام هســتیم‪ .‬جودکــی با‬ ‫اشاره به وجود ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۳۵۷‬هکتار مرتع در‬ ‫لرستان گفت‪ :‬به طور متوسط و در شرایط ایده‬ ‫ال میانگین تولید علوفه در استان ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم‬ ‫در هکتار است که اکنون با توجه به خشکسالی‬ ‫این تولید ‪ ۶۰‬درصد کاهش یافته و طبق امار‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلوگــرم علوفــه افــت تولیــد در هکتــار‬ ‫گزارش شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر جامعــه‬ ‫عشــایری لرســتان بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار و ‪۶۳۸‬‬ ‫خانــوار بــا جمعیتی معادل ‪ ۸۳‬هــزار و ‪۶۹۰‬‬ ‫نفر اســت که در ‪ ۱۴‬ایل و ‪ ۱۵‬طایفه مســتقل‬ ‫ســازمان یافته هســتند و با داشتن یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد دامــی ســاالنه ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از پروتئیــن موردنیاز اســتان را تامین می کند‪.‬‬ ‫تولیدات ســاالنه عشــایر استان شامل ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تن گوشــت قرمــز‪ ۲۹ ،‬هزار تن شــیر‪ ،‬یــک هزار‬ ‫و ‪ ۳۲‬تــن پشــم‪ ۱۸ ،‬تــن عســل‪ ۱۷ ،‬تــن روغن‬ ‫حیوانــی‪ ۶۳۰ ،‬تــن پــرورش ماهی ســردابی‪۱۵ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۵۷‬تــن گنــدم‪ ۱۵ ،‬هــزار و ‪ ۵۲۳‬تــن‬ ‫جــو‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۳۲‬تن حبوبــات‪ ،‬هفت هزار‬ ‫و ‪ ۴۶۰‬تــن صیفی جات و همچنیــن پنج درصد‬ ‫صنایع دستیاستاناست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫کومان در یک قدمی اخراج‬ ‫از بارسلونا‬ ‫ممکن اســت رونالد کومان‬ ‫فصــل را بــا دوگانــه داخلی نیز‬ ‫در صورت فتح اللیگا نیز فصل‬ ‫بــه پایــان برســاند‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫بعــد جایــی روی نیمکــت این‬ ‫این ســرمربی هلندی از باشگاه‬ ‫تیــم نداشــته باشــد‪ .‬در فاصله‬ ‫جــدا بشــود‪ .‬منتقــدان رونالــد‬ ‫ســه هفته مانده به پایــان این‬ ‫کومانازتاکتیک هایبیش ازحد‬ ‫کومان‬ ‫فصلاللیگا‪،‬بارسلونابادوامتیاز‬ ‫دفاعــی او و تکرار نمایش های‬ ‫اختالف با صدر جدول در رتبه‬ ‫ضعیفدربازی هایبزرگانتقاد‬ ‫ســوم قرار داشــته و هنوز هم از شــانس قهرمانی می کنند‪.‬بارسلونادر اینفصلدر اللیگانتوانسته‬ ‫برخوردار اســت؛ اما دســتیابی بــه این موفقیت استهیچ یکازرقبایاصلیخودماننداتلتیکویا‬ ‫نیز اینده رونالد کومان در این باشگاه را تضمین رئالمادریدراشکستدهد‪.‬همچنیناینتیمدر‬ ‫نخواهــد کــرد‪ .‬منابع مختلف بــه ‪ ESPN‬اعالم لیگ قهرمانان نیز با اختالف سه گل در استادیوم‬ ‫کرده انــد که رونالد کومان به طور فعــال در حال نوکمپمغلوبیوونتوسوپاریسنژرمنشدو‬ ‫برنامه ریزیبرایفصلایندهبودهوبه عنوان مثال دربازی هایمهممغلوبیهمیشگیبودهاست‪.‬‬ ‫جــذب ممفیــس دپــای هنــوز در دســتور کار این البته بر کسی پوشیده نیست که رونالد کومان در‬ ‫باشــگاه اســت‪ .‬ایــن وینگــر هلندی در تابســتان اگوستسال گذشتهودر مقطعیدشوار هدایت‬ ‫گذشتهنیزموردتوجه کومانبودوحاال قرار است بارسلونا را به عهده گرفت‪ .‬بارسا در ان روزها در‬ ‫ماه ژوئن و با پایان یافتن قراردادش با لیون‪ ،‬این لیگ قهرمانان اروپا‪ 8‬بر دو مغلوب بایرن مونیخ‬ ‫تیمرابه صورترایگانترک کردهوراهیبارسلونا شده بود و لیونل مسی نیز قصد داشت این تیم را‬ ‫شــود؛ اما برخی منابع دیگر به ‪ ESPN‬گفته اند ترک کند‪.‬اینبحراندرنهایتمنجربهاستعفای‬ ‫که چندین نفر از اعضای مدیر احساس می کنند جوزپ ماریا بارتومئو در اکتبر ســال گذشته شده‬ ‫ســبک بــازی تیــم کومــان بــا اهــداف بلندمدت و در ادامــه خــوان الپورتــا در مــاه مارچ به عنوان‬ ‫باشــگاه هماهنــگ نیســت و حتی اگر بارســلونا جانشیناوانتخابشد‪.‬‬ ‫مدافع رئال فصل را از دست داد‬ ‫فرالند مندی مدافع چپ‬ ‫اودریوســوال در فصــل جــاری‬ ‫فرانســوی رئــال مادریــد دیگر‬ ‫یشــود و پیش ازاین‬ ‫مصدوم م ‬ ‫نمی توانــد تیم را در ســه بازی‬ ‫‪ 100‬روز را ب ـه دوراز میادیــن‬ ‫باقیمانــده فصــل همراهــی‬ ‫بوده اســت‪ .‬خبــر بداصلی اما‬ ‫کنــد‪ .‬تنهــا ســه بــازی دیگــر‬ ‫به فرالنــد منــدی برمی گردد‪.‬‬ ‫فرالند مندی‬ ‫تــا پایــان فصــل باقی مانــده‬ ‫او پــس از بــازی بــا چلســی در‬ ‫و رئــال مادریــد همچنــان بــا‬ ‫استمفورد بریج مصدوم شد و‬ ‫معضــل مصدومی ‬ ‫تهــای متعــدد بازیکنانــش بازی برابر ســویا را از دســت داد و اعالم شد که‬ ‫دس ـت به گریبان است‪ .‬پنجشنبه پیش رو رئال دیگــر نمی تواند تا پایان فصل بــرای رئال بازی‬ ‫بایــد دیــداری بســیار حســاس در زمیــن گرانادا کنــد‪ .‬به این ترتیــب منــدی بــازی برابــر گرانادا‪،‬‬ ‫انجــام دهــد و برای ایــن بازی تقریبــا می توان بیلبائو و ویارئال را از دســت خواهــد داد‪ .‬رئال‬ ‫گفــت الــوارو اودریوســا را در اختیــار نخواهــد پنجشنب هشــب بدون شــش مدافع خود یعنی‬ ‫داشــت‪ .‬مدافــع راســت رئــال پــس از دنــی ســرخیو راموس‪ ،‬رافــا واران‪ ،‬مندی‪ ،‬کارواخال‪،‬‬ ‫کارواخــال و لــوکاس واســکز‪ ،‬ســومین بازیکنی اودریوســوال و لوکاس به میــدان خواهد رفت‪.‬‬ ‫اســت کــه در این پســت بــه کار گرفت هشــده و برای پر کردن جای خالی اودریوسوال‪ ،‬ماروین‬ ‫مثــل ان دو مصــدوم شــده و قــادر به همراهی پــارک و فــده والــورده مدنظــر هســتند و جــای‬ ‫رئــال نیســت‪ .‬ایــن چهارمیــن بــاری اســت که مندی را نیز مارسلو یا میگل گوتیرز پر می کنند‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-347‬دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور‬ ‫ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح‬ ‫دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 140060302027000271‬مورخ ‪ 1400/01/19‬امیرحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 249‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1289288003‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیمحمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 140060302027000307‬مورخ ‪ 1400/01/19‬صدیقه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 373‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1287641385‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 782‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫بهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 140060302027000309‬مورخ ‪ 1400/01/19‬طاهره بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 42413‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849721‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیمحمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 140060302027000311‬مورخ ‪ 1400/01/21‬مهناز بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 304‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1289322074‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 782‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫بهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 140060302027000313‬مورخ ‪ 1400/01/21‬شهال بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 499‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1289363277‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 782‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫بهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 140060302027000315‬مورخ ‪ 1400/01/21‬اسماعیل بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 42412‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849711‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیمحمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 140060302027000317‬مورخ ‪ 1400/01/21‬غالمحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1425‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289383847‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیمحمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 140060302027000321‬مورخ ‪ 1400/01/21‬محمود بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1291‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1288020181‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 117/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیمحمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 140060302027000281‬مورخ ‪ 1400/01/19‬امیرحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 249‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1289288003‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫محمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 140060302027000288‬مورخ ‪ 1400/01/19‬اسماعیل بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 42412‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849711‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫محمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 140060302027000277‬مورخ ‪ 1400/01/19‬غالمحسین بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1425‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289383847‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫محمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 140060302027000300‬مورخ ‪ 1400/01/19‬محمود بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1291‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1288020181‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫محمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 140060302027000283‬مورخ ‪ 1400/01/19‬شهال بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 499‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1289363277‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 782‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫بهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 140060302027000295‬مورخ ‪ 1400/01/19‬مهناز بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 304‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1289322074‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 782‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫بهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 140060302027000302‬مورخ ‪ 1400/01/19‬طاهره بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 42413‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1280849721‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪782‬‬ ‫دغدغه هاییحییوفرهاد‬ ‫تا جمعه داغ‬ ‫در فاصله سه دو روز مانده تا دربی پایتخت‬ ‫بررســی وضعیت اســتقالل و پرســپولیس خالی از‬ ‫لطف نیســت‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬استقالل و‬ ‫پرســپولیس با گــذر از دور گروهی لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا و صعود مقتدرانه به مرحله حذفی روزهای‬ ‫پرحاشــیه ای را تجربــه می کننــد‪ .‬ســرخابی ها در‬ ‫هفته بیســت و دوم لیگ برتر مقابل دو نماینده‬ ‫اصفهان قرار گرفتند و در کسب برد ناکام بودند‪.‬‬ ‫البته که حواشــی متفاوتی را نیــز تجربه کرده اند‬ ‫نهــا قبــل از دربــی‬ ‫کــه می توانــد در وضعیــت ا ‬ ‫پایتخــت را تاثیرگذار باشــد‪ .‬طبیعی اســت که با‬ ‫نزدیک شدن به دربی پایتخت کادر فنی دو تیم‬ ‫بیشتر به دنبال برقراری ارامش در تیمشان باشند‬ ‫اما شکست استقالل مقابل ذوب اهن و حواشی‬ ‫پیش امــده در اصفهان در مســابقه پرســپولیس و‬ ‫ســپاهان ناخوداگاه برخی حواشــی را به دو تیم‬ ‫تحمیل کرده اســت‪ .‬حاال اســتقالل و پرسپولیس‬ ‫بــا حاشــیه هایی متفــاوت بــه دربــی می رســند و‬ ‫عالوه بر مســائل فنی که برای هردو بســیار مهم‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد روی مســائل و اتفاقــات نیــز تمرکــز‬ ‫کننــد‪ .‬در بحــث فنی هم با توجه به نتایجی که‬ ‫حاصل شــد‪ ،‬ســرخابی ها برای بــرد در مصاف با‬ ‫رقیب ســنتی برنامه ریزی خواهند کرد‪ .‬قطعا نه‬ ‫فرهاد مجیدی دلش می خواهد فاصله امتیازی با‬ ‫پرســپولیس در جدول را ادامه بدهد و نه یحیی‬ ‫گل محمدی دوســت دارد از سپاهان عقب بیفتد‬ ‫و البته استقالل هم به کورس قهرمانی نزدیک تر‬ ‫شــود‪ .‬در چنیــن فضایــی بــه بررســی وضعیــت‬ ‫اســتقالل و پرسپولیس قبل از دربی پرداخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استقالل به دنبال فراموشی کابوس‬ ‫ذوب اهن‬ ‫بعد از بازگشــت از عربســتان فرهاد مجیدی‬ ‫بــا یــک اتفــاق غیرمنتظــره روبــه رو شــد‪ .‬جایی‬ ‫کــه فــراز کمالونــد دوســت قدیمــی و مدیرفنــی‬ ‫تیمــش را بــه دلیــل حضــور در راس کادر فنــی‬ ‫ســایپای تهران از دســت داد‪ .‬اگرچه استقاللی ها‬ ‫ســعی کردند موضوع جدایــی ناگهانی کمالوند‬ ‫بــا کمترین اســیب به تیــم مدیریت شــود‪ ،‬اما در‬ ‫عمل چنین اتفاقی نیفتاد و این موضوع حواشی‬ ‫متعددی را به همراه داشــت‪ .‬ســرمربی استقالل‬ ‫امــا ســعی کرد بــا اجــرای قوانین سفت وســخت‬ ‫تیمش را از رسانه ها و فضای مجازی و حاشیه ای‬ ‫فوتبــال دور کند‪ .‬حاال اســتقاللی ها مدت زیادی‬ ‫اســت با هیچ رســانه ای گفت وگو نکردند و تنها‬ ‫مصاحبه ها را مدیرعامل‪ ،‬ســرمربی و ســخنگوی‬ ‫باشگاه انجام می دهند‪ .‬از طرف اخبار مربوط به‬ ‫اســتقالل هم به طور رسمی از رسانه های باشگاه‬ ‫یشــود تا تیم در ســکوت کامل‬ ‫پوشــش داده نم ‬ ‫نحــال این قوانین‬ ‫خبــری اماده دربی شــود‪ .‬باای ‬ ‫در مصــاف بــا ذوب اهــن کارســاز نشــد تــا فرهاد‬ ‫مجیــدی اولیــن شکســت لیــگ برتــری خــود در‬ ‫فصــل جــاری را با اســتقالل تجربه کنــد‪ .‬البته که‬ ‫خستگی ناشی از حضور فشرده در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا یکی از عمده ترین دالیل این شکست بود‪.‬‬ ‫باوجود شکســت مقابل ذوب اهــن اما بازیکنان‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫محمدبهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره‪ 140060302027000306‬مورخ‪ 1400/01/19‬صدیقه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه‪ 373‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1287641385‬در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 782‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 13/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد‬ ‫بهرامیفرزندالیاس‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شماره‪ 140060302027001569‬مورخ‪ 1400/02/09‬حسین رحیمی فرزند رحیم بشماره شناسنامه‪ 2061‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی‪ 1291502130‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 9479‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت‪ 177/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره‪ 139960302027020215‬مورخ‪ 1399/12/09‬رضا اقاجانی فشارکی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه‪ 2‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی‪ 5659553648‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 1576‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 190/01‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139960302027020686‬مورخ ‪ 1399/12/24‬دلشاد جمشیدی حسن ابادی فرزند محمود بشماره شناسنامه ‪13‬‬ ‫صادره از جرقویه سفلی بشماره ملی‪ 5649878595‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 5729‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 130/56‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302027020614‬مورخ ‪ 1399/12/18‬حمید سلمانی فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 280‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی‪ 1291485309‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 7736‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت‪ 139/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالمحمد سلمانی سمسوری ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 140060302027001803‬مورخ ‪ 1400/02/15‬روح اله خداپرست فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 202‬صادره از‬ ‫فریدونشهر بشماره ملی ‪ 1129936422‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 39‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت‪ 83/72‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد عریضی فرزند عبدالحسین‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302027019313‬مورخ ‪ 1399/11/25‬مرتضی ماندنی ماربینی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 746‬صادره‬ ‫از اردستان بشماره ملی ‪ 1189204908‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت‪ 195/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای عبدالرحیم کشاورز هفدانی فرزند‬ ‫محمدرضا‪.‬‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139860302027015490‬مورخ ‪ 1398/11/27‬مصطفی قاسمی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ‪ 2191‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286817961‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 12999‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 105/22‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسداله‬ ‫فروغی ابری فرزند حسین‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139860302027015493‬مورخ ‪ 1398/11/27‬زهرا طیبی ورتونی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 11‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 5659608132‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪12999‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 105/22‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسداله فروغی ابری‬ ‫فرزندحسین‪.‬‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302027020440‬مورخ ‪ 1399/12/14‬ابراهیم توسلی مزرعه شوری فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪22‬‬ ‫صادره از کوهپایه بشماره ملی‪ 5659591485‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 1572‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 17/77‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 140060302027001259‬مورخ ‪ 1400/02/04‬مرضیه مشهدی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 678‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1293371971‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 9599‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 171/06‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم مرضیه‬ ‫مشهدی فرزند حسین و اقای هادی گلی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 140060302027001252‬مورخ ‪ 1400/02/04‬هادی گلی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 621‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1291615792‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9599‬واقع‬ ‫در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 171/06‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم مرضیه مشهدی فرزند‬ ‫حسین و اقای هادی گلی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 28‬رای شماره‪ 140060302027001026‬مورخ‪ 1400/1/30‬محسن نظارتی زاده قلعه مردانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه‪1746‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی‪ 1287849717‬در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 72‬فرعی از اصلی ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 201/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 140060302027001024‬مورخ ‪ 1400/1/30‬مینا شوشتری یگانه فرزند خسرو بشماره شناسنامه ‪ 61925‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1281047104‬در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪72‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 201/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302027020209‬مورخ ‪ 1399/12/09‬علی میرزائی خوندابی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ‪ 4‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی‪ 1091876460‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 6054‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت‪ 254/70‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302027019267‬مورخ ‪ 1399/11/21‬مرضیه اکبریان خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪1584‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291567951‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6095‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 139/62‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج جعفر و حبیبه سلطان و‬ ‫فاطمه سلطان شهرت همگی لقمانی اوالد محمد حسن ‪.‬‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 140060302027000001‬مورخ ‪ 1400/01/07‬مرتضی فتاحی اردکانی فرزند میرزا حسن بشماره شناسنامه ‪434‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی‪ 1289281971‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 27‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15316‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 229‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 140060302027000247‬مورخ ‪ 1400/01/18‬مجید لطیفی خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪14900‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283851415‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 9384‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 123/79‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعیمیباشد‪.‬‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 140060302027000246‬مورخ ‪ 1400/01/18‬اکرم حسینی خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪3515‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1278316174‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پرسپولیس نگران حاشیه ها‬ ‫بعد از صدرنشــینی در گروه و کســب امتیاز از‬ ‫تســاز در اصفهــان‪ ،‬اکنون یحیی‬ ‫جــدال سرنوش ‬ ‫گل محمــدی بــار دیگــر در دربــی حاضــر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬تســاوی های پرگل در دیدارهای اخیر که در‬ ‫اکبریان دربی ‪95‬‬ ‫را سوت می زند‬ ‫بــا اعــام کمیتــه داوران‪ ،‬محمدرضــا اکبریــان بازی‬ ‫تیم هــای پرســپولیس و اســتقالل را ســوت می زنــد‪ .‬در‬ ‫شــرایطی که از روزهای گذشــته‪ ،‬گمانه زنــی درباره تیم‬ ‫داوری دربی شدت گرفته بود‪ ،‬حاال کمیته داوران هفته‬ ‫بیست و سوم را مشخص کرده که در ان نام محمدرضا‬ ‫بشــده تا‬ ‫اکبریان به عنوان داور وســط دربی ‪ 95‬انتخا ‬ ‫طبق پیش بینی ها‪ ،‬او سوت شهراورد را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫ان طور کهفدراسیونفوتبالاعالم کرده‪،‬علیرضاایلدرم‪،‬‬ ‫مهدی عالیقدر و حسن اکرمی کمک های او در این بازی‬ ‫خواهند بود‪ .‬محمدرضا مدیر روســتا کمک داور ذخیره‬ ‫انتخاب شــده و رحیم رحیمی مقدم نیــز به عنوان ناظر‬ ‫داوری حضور خواهد داشت‪ .‬این اولین باری است که‬ ‫محمدرضا اکبریان داور دربی را سوت خواهد زد‪ .‬او در‬ ‫سه هفته اخیر استراحت داشت و حاال با امادگی کامل‬ ‫به اســتقبال شــهراورد مــی رود‪ .‬اکبریان در لیگ امســال‬ ‫مصاف پرســپولیس در هفتــه دوم مقابل صنعت نفت‬ ‫ابادان را قضاوت کرده و برای اســتقالل هم جدال این‬ ‫تیم در مقابل گل گهر را ســوت زده اســت و حاال اولین‬ ‫فرصت قضاوت در شهراورد پایتخت و دومین قضاوت‬ ‫برایسرخابی هادر لیگبیستمبرایاوپیش امدهاست‪.‬‬ ‫استقالل و پرسپولیس قبل از دربی به دنبال ارامش هستند‬ ‫و کادر فنی اســتقالل برای مســابقه با پرسپولیس‬ ‫انگیزه های متفاوتــی دارد‪ .‬همان طور که مربیان‬ ‫استقالل اعالم کردند سیستم بازی تیم در مصاف‬ ‫بــا پرســپولیس بــا دیــدار ذوب اهــن فــرق دارد و‬ ‫بی تردیــد عــاوه بــر کادر فنــی کــه برنامه ریــزی‬ ‫متفاوتــی بــرای دربی می کننــد‪ ،‬بازیکنــان هم با‬ ‫اســترس و انگیزه بیشــتری وارد مســابقه با رقیب‬ ‫سنتی می شوند‪ .‬مسئله مهم درباره استقالل این‬ ‫اســت که مصدومــان پرتعداد این تیــم به دربی‬ ‫پایتخــت می رســند‪ .‬محمــد نــادری کــه مقابــل‬ ‫ذوب اهن هم بازی کرد و سایر بازیکنان نیز با نظر‬ ‫پزشــکان اســتراحت کردنــد تا مقابل پرســپولیس‬ ‫حاضــر باشــند‪ .‬وریــا غفوری‪ ،‬فرشــید اســماعیلی‬ ‫و متیــن کریــم زاده ‪ 3‬بازیکــن مصدوم اســتقالل‬ ‫بودنــد کــه بــا تالش های کادر پزشــکی مشــکلی‬ ‫بــرای مســابقه بــا پرســپولیس نخواهند داشــت‪.‬‬ ‫بی تردیــد اضافه شــدن غفــوری و اســماعیلی به‬ ‫ترکیــب اســتقالل می تواند بســیاری از مســائل را‬ ‫ازنظر بار تجربی این تیم در دربی رفع کند‪ .‬البته‬ ‫ارش رضاونــد بــاکارت زردی که مقابل ذوب اهن‬ ‫دریافت کرد‪ ،‬دیدار دربی را ازدســت داده است‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه باعــث خواهــد شــد مجیــدی روی‬ ‫جایگزین او فکر کند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برخی از ان ها نیز شــانس با او و تیمش برای برد‬ ‫یار نبود‪ ،‬انگیزه زیادی را برای ســرمربی ســرخ ها‬ ‫شــکل داده تــا ایــن بــار مقابــل فرهــاد مجیــدی‬ ‫به عنــوان پیــروز از زمیــن خارج شــود‪ .‬بااین حال‬ ‫در حــال حاضر دو موضوع مهم تمرکز باشــگاه و‬ ‫کادر فنــی را معطــوف به خودکرده اســت‪ .‬اولی‬ ‫مربوط به حواشی اصفهان است که تنش بزرگی‬ ‫را شــکل داده اســت و مدیریــت و کادر فنــی بــه‬ ‫دنبال این اســت تا در فاصله کوتاه باقیمانده تا‬ ‫دربی موضوعی باعث محرومیت برای بازیکنان‬ ‫و اعضای تیم نشود‪ .‬از سوی دیگر بحث مربوط‬ ‫بــه ســه بازیکــن مصــدوم پرســپولیس نگرانــی‬ ‫بزرگــی بــرای کادر فنــی خصوصــا در دو پســت‬ ‫شــکل داده اســت‪ .‬امید عالیشــاه‪ ،‬محمدحسین‬ ‫کنعانــی زادگان و ســیامک نعمتــی ســه بازیکــن‬ ‫مصدوم پرسپولیس هستند که دو نفر از ان ها در‬ ‫پست های حساس این تیم حاضر هستند و غیبت‬ ‫احتمالــی ان ها می تواند دردســر بزرگی برای این‬ ‫تیم در اســتانه دربی شــکل دهد‪ .‬قرار اســت این‬ ‫سه بازیکن بعد از انجام تست و عکس برداری با‬ ‫نظر کادر پزشکی در تمرینات حاضر شوند و باید‬ ‫دیــد شــرایط بــرای یحیی و تیمش به چه شــکل‬ ‫پیش خواهد رفت‪ .‬پرسپولیس بازیکن محرومی‬ ‫ندارد و تنها ســه کارته این تیم میالد ســرلک بود‬ ‫کــه برابــر ســپاهان کارتــی دریافت نکرد تــا ان ها‬ ‫یکــه بازیکنان مصدوم خــود را در اختیار‬ ‫درصورت ‬ ‫داشته باشند‪ ،‬با قوای کامل برابر شاگردان فرهاد‬ ‫مجیدی حاضر شوند‪.‬‬ ‫پالک‪ 9384‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 123/79‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 140060302027001306‬مورخ ‪ 1400/02/05‬مهدی ابراهیمی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 705‬صادره از‬ ‫ابادان بشماره ملی ‪ 1819459314‬در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪4716‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 194/24‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 140060302027001307‬مورخ ‪ 1400/02/05‬الله شاه زیدی فرزند جالل بشماره شناسنامه ‪ 2013‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1288226519‬در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 4716‬فرعی از اصلی ‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 194/24‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 140060302027000202‬مورخ ‪ 1400/1/17‬رسول باقری هستیانی فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 74‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1283996235‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 182/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای حسینعلی عباسی هستیانی‬ ‫فرزندمحمدهاشم‪.‬‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 140060302027001178‬مورخ ‪ 1400/02/01‬مرضیه بدیع صنایع اصفهانی فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪73606‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281835374‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 39‬رای شماره‪ 140060302027001179‬مورخ‪ 1400/02/01‬مسیب استکی فرزند محمد بشماره شناسنامه‪ 283‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1293363383‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 140060302027001180‬مورخ ‪ 1400/02/01‬حسین کاظمی دولت ابادی فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ 6‬صادره از‬ ‫تودشک بشماره ملی‪ 1249767441‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 140060302027001181‬مورخ ‪ 1400/02/01‬مجید حق شناس فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ 31‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288251858‬در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد ‪..‬‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139760302027007048‬مورخ ‪ 1397/07/28‬محمد صادقی فرزند ارسالن بشماره شناسنامه ‪ 356‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1288808275‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪7897‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 170/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 139760302027007049‬مورخ ‪ 1397/07/28‬طوبی خانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از شهرضا‬ ‫بشماره ملی ‪ 1199616591‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در‬ ‫بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 170/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 140060302027001384‬مورخ ‪ 1400/02/06‬پری جعفری کوپائی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه ‪ 827‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286717851‬در ‪ 93/5‬سهم مشاع از ‪ 254‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/38‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیعلیرضاحدادیانفرزندمحمدعلی‪.‬‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 140060302027001385‬مورخ ‪ 1400/02/06‬الهه حدادیان فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 1273360702‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1273360702‬در ‪ 47‬سهم مشاع از ‪ 254‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/38‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیعلیرضاحدادیانفرزندمحمدعلی‪.‬‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 140060302027001386‬مورخ ‪ 1400/02/06‬روح اله حدادیان فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪1270114557‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270114557‬در ‪ 113/5‬سهم مشاع از ‪ 254‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 10393‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 253/38‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫ازمالکرسمیعلیرضاحدادیانفرزندمحمدعلی‪.‬‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 140060302027000214‬مورخ ‪ 1400/1/17‬محسن صفرزاده قهدریجانی فرزند نصراله بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1100041737‬صادره از فالورجان بشماره ملی ‪ 1100041737‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6625‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 208‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 139960302027019515‬مورخ ‪ 1399/11/26‬اقدس یزدانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ‪ 3792‬صادره از اباده‬ ‫بشماره ملی‪ 2410445802‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 1‬واقع در بخش‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت‪ 243/28‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا کشاورز هفدانی‪.‬‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 140060302027000087‬مورخ ‪ 1400/01/14‬اکبر محمدیان کرویه فرزند گودرز بشماره شناسنامه ‪ 48‬صادره از‬ ‫شهرضا بشماره ملی ‪ 1199767654‬در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪623‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 12703‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 136/53‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 140060302027001294‬مورخ ‪ 1400/02/05‬زهرا لطیفی خوراسگانی فرزند یداله بشماره شناسنامه ‪ 8700‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283788871‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪6924‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 226/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 140060302027001293‬مورخ ‪ 1400/02/05‬مهدی حبیبی خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪7862‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283780410‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 6924‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 226/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 140060302027001351‬مورخ ‪ 1400/02/05‬علی قلی براتی داشکسنی فرزند شکراله بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291300856‬در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 129/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم کشاورز‬ ‫هفدانیفرزندحاجیعلی‪.‬‬ ‫حمایت باشگاه تراکتور از‬ ‫رسول خطیبی‬ ‫حسن اذرنیا می گوید باوجود نتایج خطیبی در لیگ‬ ‫برتر‪،‬باشگاهتراکتور از اوحمایتخواهد کردوبرنامه ای‬ ‫‪ ۵‬ساله با این مربی دارد‪ .‬حسن اذرنیا درباره وضعیت‬ ‫تیم پس از دیدار مقابل پیکان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تصمیم‬ ‫رسول خطیبی‪ ،‬پس از بازگشت تیم به تبریز‪ ،‬بازیکنان‬ ‫یک روز اســتراحت کردند و تمرینات زیر نظر کادر فنی‬ ‫از ســر گرفته شــد‪ .‬وی با تاکید بر موضع باشــگاه درباره‬ ‫حمایتاز رسولخطیبی‪،‬یاداور شد‪:‬رسولخطیبیبرای‬ ‫تراکتور برنامه پنج ساله دارد و هیئت مدیره نیز قاطعانه‬ ‫از او حمایت می کند‪ .‬خطیبی باقدرت به کار خود ادامه‬ ‫خواهــد داد‪ .‬مدیــر تیم فوتبال تراکتور ادامــه داد‪ :‬ما در‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا موفق به صعود از گروه شده ایم و‬ ‫روند تیم خوب اســت‪ .‬امیدوارم در هفته های اینده در‬ ‫لیگ برتر نیز نتایج درخشان تراکتور اغاز می شود‪ .‬اذرنیا‬ ‫در مــورد اخرین وضعیت مســعود شــجاعی و اشــکان‬ ‫دژاگه‪ ،‬گفت‪ :‬این دو بازیکن با ما تا پایان فصل قرارداد‬ ‫دارند و باشگاه به صورت عام از کلیه طرفین قرارداد با‬ ‫خــود درخواســت دارد که ضمــن احترام به تصمیمات‬ ‫هیئت مدیــره و کادر فنــی‪ ،‬رفتارهای خــود را با مقررات‬ ‫و مفاد قرارداد فی مابین تطبیق دهند‪ .‬در همین راســتا‬ ‫باشگاه با اقایان شجاعی و دژاگه برای اخذ هماهنگی‬ ‫بیشتران هاباتصمیماتقانونیهیئت مدیرهو کادر فنی‬ ‫در حال مذاکره و تفاهم است‪.‬‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 140060302027001347‬مورخ ‪ 1400/02/05‬سکینه نریمانی فرزند سید عباس بشماره شناسنامه ‪ 23‬صادره از‬ ‫برخوار بشماره ملی ‪ 6609483949‬در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 129/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم کشاورز هفدانی‬ ‫فرزندحاجیعلی‪.‬‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 140060302027001692‬مورخ ‪ 1400/02/12‬اکبر شریفی فرزند اسداله بشماره شناسنامه ‪ 1128‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی‪ 1287559360‬در ششدانگ یکباب درب باغ محضور مشجر احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 35‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 4669‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 139960302027019522‬مورخ ‪ 1399/11/26‬رضا احمدی پزوه فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 2454‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی‪ 1283688786‬در ششدانگ یکباب خانه مخروبه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 5585‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 222‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی غالمعلی عباس زاده ‪.‬‬ ‫‪ - 56‬رای شماره‪ 139960302027020716‬مورخ‪ 1399/12/25‬علی اصغر منصوری تودشکچوئی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 23‬صادره از کوهپایه بشماره ملی‪ 5659538134‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 10393‬واقع در‬ ‫بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 138/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حبیب اله سرلتی‪.‬‬ ‫‪ - 57‬رای شماره ‪ 140060302027000174‬مورخ ‪ 1400/01/16‬مصطفی نبوی فرزند امیر قلی بشماره شناسنامه ‪ 1047‬صادره از‬ ‫مرکزی بشماره ملی ‪ 1754148808‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت‪ 198‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 58‬رای شماره‪ 139960302027019999‬مورخ‪ 1399/12/04‬بتول قیصری خوراسگانی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه‪9351‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283795388‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 6067‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 248/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 59‬رای شماره ‪ 139960302027019998‬مورخ ‪ 1399/12/04‬حسن محسنی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 32988‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1282255193‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪6067‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 248/13‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 60‬رای شماره ‪ 139960302027020494‬مورخ ‪ 1399/12/16‬سعید صحرائی فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه ‪3457‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287315593‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 39‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 83/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای حاج میرزا محمد برادران‬ ‫توتونچی فرزند میرزا حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 61‬رای شماره‪ 139960302027017155‬مورخ‪ 1399/10/14‬حسن شیرینی کردابادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه‪ 24‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291194355‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 165‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 10353‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 253/03‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 62‬رای شماره ‪ 139960302027020489‬مورخ ‪ 1399/12/16‬مهدی نوریان رامشه فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 1487‬صادره از‬ ‫اصفهان بشماره ملی ‪ 1287936822‬در ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 12411‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 130/80‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 63‬رای شماره ‪ 140060302027000243‬مورخ ‪ 1400/01/18‬محدثه مظاهری فرزند احمد بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 5650045453‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 5650045453‬در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10393‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 87/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 64‬رای شماره ‪ 140060302027000241‬مورخ ‪ 1400/01/18‬مهرداد ناظمی فرزند صفزعلی بشماره شناسنامه ‪1270579010‬‬ ‫صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ 1270579010‬در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک‪ 10393‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 87/23‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 65‬رای شماره ‪ 139960302027019294‬مورخ ‪ 1399/11/25‬صغری بنایی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ‪ 7‬صادره از اصفهان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1291851925‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8429‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 118/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مرتضیفالحتیفرزندعبدالرزاق‪.‬‬ ‫‪ - 66‬رای شماره‪ 139960302027019293‬مورخ‪ 1399/11/25‬حسن فیروزیان پور اصفهانی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه‪52236‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281619434‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 8429‬فرعی از اصلی‪ 15190‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 118/30‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیمرتضیفالحتیفرزندعبدالرزاق‪.‬‬ ‫‪ - 67‬رای شماره‪ 139960302027019523‬مورخ‪ 1399/11/26‬حمیدرضا شرکت العباسیه فرزند اصغر بشماره شناسنامه‪ 809‬صادره‬ ‫از تهران بشماره ملی‪ 0452360803‬در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 977‬فرعی از اصلی‪15190‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 17/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 68‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027001645‬مورخ ‪ 1400/02/09‬حسینعلی احمدی دستجردی فرزند غالمرضا بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2769‬صادره از جرقویه بشماره ملی ‪ 5649455163‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک‪ 13199‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 124/36‬مترمربع خریداری طی سند رسمی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ 139960302027010961‬مورخ ‪ 1399/05/27‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 69‬رای اصالحی شماره‪ 140060302027001548‬مورخ‪ 1400/02/08‬نعمت اله سبحانی خوراسگانی فرزند محمدحسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 841‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293373605‬در ‪ 202‬سهم مشاع از ‪ 426/38‬سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک‪ 6474‬واقع در بخش‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 426/38‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی صحیح‬ ‫می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027010397‬مورخ ‪ 1399/05/15‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 70‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000199‬مورخ ‪ 1400/01/17‬قدرت اله صادقی فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه ‪697‬‬ ‫صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287798004‬در سه دانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 2‬فرعی از اصلی ‪ 10276‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 500/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی محمد ترکیان فرزند حسینعلی صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027015747‬مورخ ‪ 1399/08/29‬به‬ ‫اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/06 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی‬ ‫شبان ‪/1134136‬م الف‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 22‬اردیبهشت ماه ‪ 12 / 1400‬می ‪ 29 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫بیماران کرونایی هیچ وقت‬ ‫منتظر دارو نماندند‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫عضو کمیته علمی ســتاد مبارزه با کرونا اظهار داشــت‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫در ایران دیگر نیازی به خرید از کشورهای خارجی ندارد و واکسن ایرانی‬ ‫بسیار ایمن است‪ .‬بنده هم همین واکسن را دریافت کردم و واکسنی که‬ ‫زدم اب مقطر نبود بلکه کوو ایران برکت بود‪ .‬به گزارش ایلنا؛ مینو محرز‬ ‫در مراسم رونمایی از اولین محصول تولیدشده واکسن کوو ایران بابیان‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اینکه به عنوان یک ایرانی افتخار می کنم چنین سایتی برای تولید واکسن‬ ‫ایجادشــده اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مدیرانی بسیار الیق‪ ،‬علمی و عالم در‬ ‫این مجموعه دیدم و جوانان متخصص ایرانی افتخار و سرمایه کشورمان‬ ‫یشــوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ســرمایه ایــران فقط منابع زیرزمینی‬ ‫محســوب م ‬ ‫نیستند و مهمتر از ان متخصصانی هستند که در این مجموعه ها تالش‬ ‫می کنند تا واکســن ایمن به دســت مردم برسد و می دانم بسیاری از این‬ ‫متخصصاندر اینمجموعهماه هاست کهبهخانهنرفته اند‪.‬عضو کمیته‬ ‫علمیستادمبارزهبا کروناتاکید کرد‪:‬روزانه‪ 30‬تا‪ 40‬مبتالبه کروناراویزیت‬ ‫می کنــم و دقیقــا در جریان این بیماری هســتم و می دانم که هیچ وقت‬ ‫بیماران کروناییمنتظردارویارائه شدهبرای کرونانبودند‪.‬‬ ‫‪ 120‬شهید پرستار در بحران کرونا‬ ‫رئی ـس کل ســازمان نظــام پرســتاری‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰۰‬هزار پرســتار به عنوان‬ ‫مدافعــان ســامت در مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫بــه بیمــاری مبتــا شــدند‪ .‬از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۱۲۰‬نفــر جــان باختنــد‪ .‬مشــکل اصلــی‬ ‫کمبــود پرســتار اســت و باوجــود ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫مجــوز اســتخدامی فقط ســه هزار پرســتار‬ ‫اســتخدام شــدند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد‬ ‫میرزابیگــی افــزود‪ :‬پرســتاران در ‪ ۱۴‬مــاه‬ ‫گذشــته ایثارگــری کردنــد‪ ،‬بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر انــان بــه کرونــا مبتــا شــدند‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬نفــر در ایــن راه جــان باختنــد و‬ ‫ا گــر فــداکاری پرســتاران در مراقبــت از‬ ‫بیمــاران نبــود‪ ،‬بحــران کوویــد‪ ۱۹‬بــه این‬ ‫یشــود‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫یهــا کنتــرل نم ‬ ‫راحت ‬ ‫به طورمعمــول همــواره بیــن ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬هزار‬ ‫پرســتار در کشــور بــه علت ابتال بــه کرونا‬ ‫یــا قرنطینــه هســتند‪ ،‬یــا در اســتعالجی‬ ‫بــه ســر می برنــد‪ ،‬بااین وجــود به محــض‬ ‫یشــوند و‬ ‫بهبود بر بالین بیماران حاضر م ‬ ‫صحنه های زیبا و تعجب برانگیز فداکاری‬ ‫را رقــم می زننــد‪ .‬رئیس کل ســازمان نظام‬ ‫پرســتاری ادامه داد‪ :‬در یک ســال گذشته‬ ‫اتفاقــات بزرگی در حوزه پرســتاری افتاد‪،‬‬ ‫مــردم قــدردان پرســتاران بودنــد و اوج‬ ‫ان پیــام رهبــر معظــم انقــاب بــود کــه‬ ‫دو بــار در روز پرســتار ســال ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫از پرســتاران قدردانــی کردنــد و دســتور‬ ‫دادنــد تــا قانــون تعرفه گــذاری خدمات‬ ‫پرســتاری اجــرا شــود‪ .‬او گفــت‪ :‬رســانه ها‬ ‫در ‪۱۴‬ماه گذشــته فداکاری های پرستاران‬ ‫را به خوبــی منعکــس کردنــد و از انــان‬ ‫تشکر می کنیم اما باوجود قدردانی مردم‬ ‫و مســئوالن از جامعــه پرســتاری‪ ،‬انــان‬ ‫مطالبــات بــه حقــی دارنــد کــه از مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬دولــت و کاندیداهــای‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری انتظار داریم‬ ‫نهــا توجــه کننــد‪ .‬رئیس کل ســازمان‬ ‫بــه ا ‬ ‫نظام پرســتاری با اشــاره به پیشرفت های‬ ‫حــوزه پرســتاری در ایران گفــت‪ :‬در زمان‬ ‫پیــروزی انقــاب فقــط یــک دانشــکده‬ ‫پرســتاری فیروزگــر را داشــتیم‪ ،‬کارشناســی‬ ‫ارشــد و دکتــرای پرســتاری در کشــور‬ ‫معنــا نداشــت اما اکنــون ‪ ۱۹۵‬دانشــکده‬ ‫پرســتاری و ‪ ۶۰‬هزار دانشــجوی پرســتاری‬ ‫در مقاطــع مختلف داریــم‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫عــاوه بر ان ‪ ۱۷‬دوره و گرایش تخصصی‬ ‫پرســتاری در مقطــع کارشناســی ارشــد و‬ ‫دکترا تعریف شده است‪ ،‬فارغ التحصیالن‬ ‫ایــن دوره هــای عــاوه بــر فعالیــت در‬ ‫بالیــن و هیئت علمــی دانشــگاه می توانند‬ ‫به عنــوان هیئت علمــی بالینــی در امــوزش‬ ‫پرســتار در بالیــن و بیمارســتان ها فعالیت‬ ‫کننــد و ایین نامــه هیئت علمــی بالینــی‬ ‫پرســتاری نیــز سال هاســت اجــرا می شــود‬ ‫و پرســتاران پــا به پای پزشــکان به ســمت‬ ‫دوره هــای تخصصــی و میکــرو تخصصــی‬ ‫پیــش می رونــد‪ .‬میرزابیگــی بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــکل مزمــن کمبــود پرســتار در ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬اوایــل انقــاب نســبت پرســتار به‬ ‫تخــت بیمارســتانی ‪ ۲‬دهــم بــه ازای هــر‬ ‫تخــت بــود امــا اکنون بــه ‪ ۸‬دهم پرســتار‬ ‫به ازای هر تخت رســیده اســت‪ .‬باوجود‬ ‫پیشــرفت های صــورت گرفته امــا هنوز با‬ ‫اســتاندارد جهانــی ‪ ۲.۵‬پرســتار بــه ازای‬ ‫هــر تخت فاصلــه زیادی داریم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در یــک ســال گذشــته و بعــد از کرونــا بــا‬ ‫تالش هــای انجا مشــده بیــش از ‪ ۵۳‬هــزار‬ ‫مجوز اســتخدامی برای پرستاران اخذ شد‬ ‫اما باوجود توصیه سازمان برنامه وبودجه‬ ‫و برگــزاری ازمــون اســتخدامی توســط‬ ‫وزارت بهداشــت حداکثر ســه هزار پرستار‬ ‫در عمل اســتخدام شــدند‪ .‬دانشــگاه های‬ ‫علــوم پزشــکی وضعیــت بحرانــی را‬ ‫درک نمی کننــد و بــا همــان روال عــادی‬ ‫بوروکراتیک ‪ ۱۰‬سال پیش و ‪ ۵‬سال پیش‬ ‫برایاستخدامعملمی کنند‪.‬رئیس کلسازمان‬ ‫نظام با اشــاره به اهمیت فعالیت پرســتاران‬ ‫در مبــارزه بــا کرونــا گفــت‪ :‬اگــر مراقبت های‬ ‫پرســتاران نبود‪ ،‬بحــران کرونا به مراتب بیش‬ ‫انچــه امروز هســت در ایران کشــته م ـی داد‪،‬‬ ‫زیــرا کرونــا درمــان و داروی مشــخصی ندارد‬ ‫و فقــط مراقبــت و مراقبــت اســت کــه جان‬ ‫بیماران را نجات می دهد‪ .‬او افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫پرستارانفعالدر بیمارستان ها‪،‬هزارانپرستار‬ ‫بــا گرایــش بهداشــت جامعــه و جامعه نگر‬ ‫تربیت شده اند‪ ۱۷۰۰،‬مرکزمراقبتدرمنزلنیز‬ ‫تاسیس شده است که ‪ ۱۲۰۰‬مرکز ان ها فعال‬ ‫هستند‪ ۴۰۰ .‬مرکز از ان ها در بحران کرونا به‬ ‫بیمارانخدمتارائه کردندنقشاینمراکزدر‬ ‫مراقبت از بیمــاران در منزل فوق العاده بود‪،‬‬ ‫نه تنهــا در کاهش هزین ههــای درمان بلکه در‬ ‫کاهش مســائل و مشکالت روانی و عاطفی‬ ‫موثــر بودند و حتی یک مــورد از بیمارانی که‬ ‫تحــت مراقبــت پرســتاران در منــزل بودنــد‪،‬‬ ‫فوتنکردند‪ .‬میرزابیگی گفت‪ :‬سازمان نظام‬ ‫پرستاریبهنمایندگیازجامعهپرستاریاعالم‬ ‫برای انجام واکسیناســیون سراسری کرونا‬ ‫توســط پرستاران زیر نظر وزارت بهداشت‬ ‫اعــام کــرد‪ ،‬بــا همــه مرا کــز تصمیم گیری‬ ‫اعــم از وزارت بهداشــت‪ ،‬ســتاد کرونــا و‬ ‫تولیدکننــدگان واکســن مکاتبــه کردیــم تا‬ ‫به محــض ورود و تولید هر میزان واکســن‬ ‫برای تســریع در واکسیناسیون اقدام کنیم‬ ‫و حتــی یــک ســاعت در واکسیناســیون‬ ‫مردم تاخیر ایجاد نشود‪.‬‬ ‫گالیه از سهمیه کم واکسن برای‬ ‫پرستاران‬ ‫او دربــاره واکسیناســیون پرســتاران نیز‬ ‫گفــت‪ :‬پرســتارانی کــه در بیمارســتان ها‬ ‫بوده اند اغلب واکسن زده اند اما باوجود‬ ‫کاهش االینده های زیست محیطی با اجرای طرح « ُمد پایدار»‬ ‫رویداد مد پایدار با رویکرد صنایع دستی و محتوای ساخت‬ ‫عروسک های ایران و ملل با تن پوش های قومیتی سنتی‬ ‫و مدرن در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫رییس مرکز تخصصی بانوان افتاب و دبیرخانه رویداد‬ ‫مد پایدار گفت‪ :‬این رویداد با همکاری دفتر امور زنان و‬ ‫خانواده استانداری اصفهان‪ ،‬کمیسیون فرهنگی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری‪،‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‪ ،‬اداره کل فنی‬ ‫و حرفه ای استان اصفهان‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‪ ،‬دانشگاه‬ ‫جامع علمی کاربردی استان‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫اصفهان‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬مرکز‬ ‫تخصصی بانوان افتاب و موسسه مدیافت برگزار می شود‪.‬‬ ‫لیال لندی با بیان اینکه مرکز تخصصی بانوان افتاب در‬ ‫اصفهان به عنوان دبیرخانه رویداد مد پایدار مشخص شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬این رویداد در راستای استفاده از بازیافت‬ ‫صنایع نساجی موثر در شرایط بحرانی حاضر هم از لحاظ‬ ‫اقتصادی و پایدار بودن مد و حمایت از قشر نیازمند جامعه‬ ‫و هم توجه ویژه به شعار «هوای پاک حق همه ماست»‬ ‫برنامه ریزی شده چراکه صنعت مد به عنوان دومین‬ ‫صنعت االینده جهان شناخته شده است لذا ضرورت دارد‬ ‫که ما با بازیافت و بازگشت مجدد مواد به چرخه طبیعت‬ ‫بر اهمیت کاهش االینده های زیست محیطی تاکید کنیم‪.‬‬ ‫لندی تصریح کرد‪ :‬استفاده از دور ریزهای پارچه و لباس‬ ‫برای احیای لباس اقوام در ابعاد کوچکتر‪ ،‬تقویت کارافرینی‬ ‫در حوزه هنر و صنعت پوشاک اقوام‪ ،‬همگام کردن مد‬ ‫پایدار با لباس های تاریخی و قومی‪ ،‬ایجاد بستری مناسب‬ ‫برای ارائه توانمندی هنرمندان کشور‪ ،‬شناساندن لباس و‬ ‫سوزندوزی های به کار رفته در لباس مناطق مختلف با‬ ‫روش های جذاب‪ ،‬نمایش اثار با مضمون عروسک های‬ ‫دستساز پارچه ای با تن پوش لباس اقوام و شعارهای‬ ‫مخصوص‪ ،‬احیای حس برگرفته شده از تاریخ لباس و اقوام‪،‬‬ ‫معرفی اثار برگزیده و صاحب اثر‪ ،‬تشویق و حمایت ویژه از‬ ‫طراحان عروسک ها و طراحان لباس به خصوص طراحان‬ ‫عروسک های قومیتی و تجلیل از انها‪ ،‬فراهم کردن فضای‬ ‫رقابتی سالم به منظور ارتقای فرهنگی و رسیدن به هویت‬ ‫خودباوری از مهمترین اهداف این رویداد است‪.‬‬ ‫رییس مرکز تخصصی بانوان افتاب ادامه داد‪ :‬مخاطبان‬ ‫این جشنواره شامل هنرمندان‪ ،‬پژوهشگران حیطه لباس‬ ‫اقوام‪ ،‬هنردوستان اثار عروسکی‪ ،‬تولیدکنندگان عروسک‪،‬‬ ‫دانشجویان و اساتید رشته های مختلف طراحی و دوخت‪،‬‬ ‫مجموعه داران بزرگ هنری و طراحان خارجی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این رویداد در دو بخش ساخت عروسک‬ ‫های بومی و سنتی پارچه ای با تن پوش های قومیتی از‬ ‫زمان هخامنشی تاکنون و ساخت عروسک های خالقانه‬ ‫با مواد دلخواه شامل کاموا‪ ،‬پارچه‪ ،‬کنف‪ ،‬چوب و ‪ ...‬برگزار‬ ‫شده است‪.‬وی به بخشی از شرایط جشنواره از جمله نبود‬ ‫محدودیت سنی برای شرکت کنندگان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫شرکت تمامی هنرمندان در این جشنواره ازاد است؛‬ ‫همچنین دبیرخانه رویداد با کسب اجازه از هنرمند‪ ،‬حق‬ ‫استفاده از اثار را در رسانه ها‪ ،‬تبلیغات فرهنگی و نمایش‬ ‫در داخل و خارج از کشور خواهد داشت؛ دبیرخانه جشنواره‬ ‫مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از ارسال نامطلوب اثار و‬ ‫پست را نمی پذیرد؛ همچنین هنرمندان موظف هستند تا‬ ‫‪ 20‬روز پس از برگزاری جشنواره برای گرفتن اثار خود‬ ‫اقدام کنند در غیر اینصورت دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی‬ ‫در قبال حفظ اثار نخواهد داشت‪.‬رییس مرکز تخصصی‬ ‫بانوان افتاب تصریح کرد‪ :‬بخش رقابتی حضوری این‬ ‫فراخوان به دلیل محدودیت های کرونایی لغو و بخش‬ ‫رقابتی مجازی ان تا ‪ 15‬اردیبهشت انجام شد و پس از‬ ‫ان اثار به دبیرخانه ارسال و اختتامیه رویداد پس از انجام‬ ‫داوری در تاریخ ‪ 20‬خردادماه همزمان با روز صنایع دستی‬ ‫برگزار می شود‪.‬لندی خاطرنشان کرد‪ :‬افراد برگزیده در‬ ‫دو بخش ساخت عروسک های بومی سنتی با تن پوش‬ ‫قومیتی و ساخت عروسک های خالقانه انتخاب می شوند‬ ‫که در هر دو گروه جوایز نفر نخست تندیس به همراه لوح‬ ‫تقدیر و کارت هدیه ‪ 3‬میلیون تومانی‪ ،‬نفر دوم تندیس‪ ،‬لوح‬ ‫تقدیر و هدیه نقدی ‪ 2‬میلیون تومانی و نفر سوم تندیس‪،‬‬ ‫لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫ُمدیافت؛ تلفیق عروسکسازی و بازیافت‬ ‫افاق امیریان طراح «مدیافت» نیز درباره برگزاری این رویداد‬ ‫گفت‪ :‬مدیافت یعنی مد برگرفته شده از بازیافت اما منظور‬ ‫از بازیافت‪ ،‬استفاده از پارچهها‪ ،‬کیفها و لباسهایی است‬ ‫که بالاستفاده در کمدها مانده‪ ،‬دمقیچیها و پارچههای‬ ‫اضافه در تولیدیهای مانتو یا لباسها و مانتوهایی که از مد‬ ‫افتاده و در مزونها باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی هدف از برگزاری این رویداد را بازگرداندن دوباره انها‬ ‫به چرخه مصرف و حفاظت از محیط زیست عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬با این کار میتوان عروسک‪ ،‬کیف‪ ،‬اکسسوری و‬ ‫زیوراالت‪ ،‬مانتو‪ ،‬لباس مجلسی‪ ،‬کفش و هر چیز پوشیدنی‬ ‫دیگری تولید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدیافت برندی ثبتشده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدیافت اولین برند رویداد مد پایدار با رویکرد صنایعدستی‬ ‫است‪ .‬در این رویداد خانمها و اقایان هنرمند با استفاده‬ ‫از هنر مخصوص به شهر خود از این مواد بالاستفاده و‬ ‫بازیافتی‪ ،‬عروسکهای بومی‪ ،‬سنتی و مدرن خلق میکنند‪.‬‬ ‫امیریان با اشاره به فراخوان مد پایدار با رویکرد صنایعدستی‬ ‫درباره چگونگی شرکت در این رویداد اظهار داشت‪:‬‬ ‫عالقهمندان عکسهای عروسکهایی که ساختهاند را به‬ ‫دبیرخانه ارسال کرده که تاکنون حدود ‪ 800‬اثر نیز رسیده‬ ‫و پس از اتمام مهلت ارسال اثار از میان انها عروسکهایی‬ ‫که با معیارهای ما از نظر محیط زیستی و میزان خالقیت‬ ‫منطبق باشد را در مرحله اول گزینش میکنیم و از‬ ‫صاحبان این اثار میخواهیم عروسکها را برای ما ارسال‬ ‫کنند‪ ،‬سپس داوران از میان انها اثار برگزیده را انتخاب‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫طراح رویداد مدیافت با بیان اینکه ‪ 35‬سال است به‬ ‫کارهای هنری مشغول است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کار خود را با هنر‬ ‫سوزندوزی اغاز کرده و نزدیک به ‪ 73‬کتاب تالیف کردهام‬ ‫و حدود ‪ 17‬سال است در برنامههای اموزشی تلویزیون‬ ‫تدریس میکنم و دو برند «مدیافت» در حوزه حفاظت‬ ‫از محیط زیست و «ابریشم» در حوزه دوختهای سنتی‬ ‫صنایعدستی را ایجاد کردهام‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اغاز همکاری خود با مرکز تخصصی‬ ‫بانوان افتاب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان از حدود هفت ماه پیش‪،‬‬ ‫از کمکهای دلسوزانه مدیر این مرکز و حمایت از‬ ‫رویداد مد پایدار با رویکرد صنایعدستی تشکر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر‬ ‫و اشنایی با رویداد مد پایدار با رویکرد صنایعدستی‬ ‫می توانند به وبسایت مرکز تخصصی بانوان افتاب‬ ‫شهرداری اصفهان (‪ )banooaftab.com‬و مدیافت‬ ‫(‪ )modyaft.ir‬و صفحه اینستاگرام این رویداد‬ ‫(‪ )modyaaft‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســهمیه باالیــی که به نظام پزشــکی برای‬ ‫پزشــکان بخــش خصوصــی در مطب هــا‬ ‫و حتــی منش ـی های مطب هــا داده شــد‪،‬‬ ‫ایــن ســهمیه به علــت عملکــرد معاونت‬ ‫بهداشــتی به موقــع در اختیــار پرســتاران‬ ‫بخــش خصوصــی و مرا کــز مراقبــت در‬ ‫منــزل قــرار نگرفــت و تازه ســه روز اســت‬ ‫که اعالم کرده اند لیســت پرستاران واجد‬ ‫شــرایط را بدهیــم تــا ســهمیه واکســن‬ ‫اختصــاص دهند‪ .‬رئیس کل ســازمان نظام‬ ‫پرســتاری افزود‪ :‬تاکنــون حدود پنج هزار‬ ‫پرســتار در اســتان تهــران در ســایت نظام‬ ‫پرســتاری اعــام کرده انــد کــه واکســن‬ ‫نگرفته انــد و امیدواریــم بــا مســاعدت‬ ‫معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت‬ ‫ب ـه زودی ایــن تعــداد پرســتار از مجمــوع‬ ‫‪ ۴۵‬هــزار پرســتار ایــن اســتان واکســینه‬ ‫شــوند و ب هســرعت در کل کشــور ایــن‬ ‫مشــکل برطــرف شــود تــا پرســتاران هــم‬ ‫در بالیــن بیمــاران و هــم واکسیناســیون‬ ‫سراســری بتواننــد نقــش خود را بهتــر ایفا‬ ‫کننــد‪ .‬میرزابیگــی ادامــه داد‪ :‬امیدواریــم‬ ‫تعرفــه خدمــات مراقبت در منــزل نیز هر‬ ‫چــه زودتر در شــورای عالی بیمه تصویب‬ ‫شــود تا این مراکز بتوانند بیشــتر به مردم‬ ‫خدمت رســانی کننــد و از بــار هزینه هــا و‬ ‫مشــکالت بیمــاران کــم شــود‪ .‬گــر چــه با‬ ‫اجرای طرح تحول سالمت دولت پوشش‬ ‫بیشــتری به هزینه هــای درمانی داد اما با‬ ‫توجه به افزایش نرخ تعرفه های پزشکی‬ ‫درمجمــوع میزان پرداخت از جیب مردم‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬او گفت‪ :‬مراکز هوم کر‬ ‫یــا مراقبــت در منــزل در المان و بســیاری‬ ‫از کشــورها نقــش بســیار مهمــی در کنترل‬ ‫کرونــا نداشــتند و در ایــران نیز باید از این‬ ‫ظرفیت بزرگ بیشتر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مشکالتاقتصادیداروخانه ها‬ ‫را فرسوده کرده است‬ ‫رئیس انجمن داروســازان ایران با انتقاد ازانچه تغییر ناگهانی ایین نامه های‬ ‫مرتبــط بــا فعالیــت داروخانه ها» خواند‪ ،‬از ســازمان غذا او دارو خواســت که در‬ ‫فراینــد بازنگــری ضوابط و ایین نامه مربوط به داروخانه ها‪ ،‬نظرات داروســازان‬ ‫را اخــذ کند‪.‬محمدباقــر ضیــا‪ ،‬رئیــس انجمن داروســازان ایران در گفتگو با ایســنا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجه بــه نقش حیاتی داروخانه ها در نظام ســامت کشــور و‬ ‫حساســیت هایی که نســبت به عملکرد و فعالیت های داروخانه ها وجود دارد‪،‬‬ ‫توقع انجمن داروســازان ایران این اســت که سازمان های دولتی‪ ،‬پیش از اصالح‬ ‫و تغییــر ایین نامه هــا نســبت به اخــذ نظرات مشــورتی انجمن داروســازان ایران‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬این موضوع خصوصا در رابطه با ســازمان غذا و دارو‬ ‫از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت؛ چراکه بسیاری از فعالیت های داروخانه ها‪،‬‬ ‫به صورت های مختلف با سازمان غذا و دارو و ایین نامه های ان در ارتباط است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مــاده ‪ 3‬قانــون بهبود کس ـب وکار و همچنین ماده ســه قانون تشــکیل‬ ‫ســازمان نظــام پزشــکی ناظــر بر این خواســته اســت و مــا توقعی فراتــر از قانون‬ ‫نداریــم‪ .‬ضیــا اضافه کرد‪ :‬سال هاســت که داروســازان و همچنیــن داروخانه های‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬به معنای واقعی تحت فشار هستند و مشکالت اقتصادی‪ ،‬تاخیر‬ ‫در پرداخت هــا‪ ،‬بیمــاری کرونــا و ده ها معضل دیگر توان ان ها را فرســوده کرده‬ ‫و اینکــه چش ـم باز کنند و ببینند ایین نامه هایــی که فعالیت داروخانه ها بر ان ها‬ ‫استوار است‪ ،‬ناگهان تغییر کرده‪ ،‬از انصاف به دور است‪ .‬ضیا ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫گمانه زنی ها موجب شده که سوال ها و نگرانی هایی بابت تغییرات ایین نامه ها‬ ‫و ضوابط سازمان غذا و دارو در خصوص داروخانه ها میان داروسازان به وجود‬ ‫ایــد و الزم اســت کــه پیــش از تشــدید ایــن مباحث و انحــراف موضــوع‪ ،‬به این‬ ‫اصل مهم ماده ‪ 3‬قانون بهبود کس ـب وکار توجه شــود‪ .‬رئیس انجمن داروسازان‬ ‫ایــران در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬تقاضای مشــخص ما این اســت که ســازمان غذا و‬ ‫دارو قبل از ابالغ هر ایین نامه یا ضابطه ای مربوط به داروخانه ها‪ ،‬نظر انجمن‬ ‫داروسازان ایران را به عنوان تشکل صنفی مرتبط اخذ و موردتوجه قرار دهد؛ نه‬ ‫اینکــه نماینــده صنف به جلســات بازنگری ایین نامه ها دعوت نشــود و یک باره‬ ‫بدون اخذ نظرات صنف‪ ،‬ایین نامه ای ابالغ شود که همه را شوکه کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده سپاه استان قم‪:‬‬ ‫حضور حداکثری در انتخابات‬ ‫نشانه تائید حکومت و نظام است‬ ‫معاون هماهنگ کننده سپاه قم گفت‪ :‬انتخابات یکی از جلوه های مردم ساالری دینی‬ ‫است و غربی ها به ان می گویند دموکراسی اما ما این را قبول نداریم و به فرموده حضرت اقا‬ ‫در ایران مردم ساالری دینی را داریم‪.‬‬ ‫مهــدی کبیــری پور افزود‪ :‬یکــی از عرصه هایی که مردم خودشــان ورود پیدا می کنند و‬ ‫مستقیما سرنوشت خود را رقم می زنند انتخابات ریاست جمهوری است‪ .‬کبیری پور در ادامه‬ ‫ً‬ ‫گفت‪ :‬انتخابات از دو زاویه برای ما مهم است ‪ ،‬زاویه اول حضور حداکثری است که وقتی‬ ‫اکثریــت یــک ملتی در چنین ازمونی ورود پیدا می کنند و پای صندوق رای می اینــد و در ان‬ ‫سیستم و فرایندی که نظام تعریف کرده است قرار می گیرند و انتخاب انجام می دهند و این‬ ‫نشانه تائید ان سیستم و نظام است‪ .‬کبیری پور با توجه به نقش دشمن در این عرصه بیان‬ ‫کرد‪ :‬باید همه سالیق‪،‬نگاه ها و گرایش های مختلف سیاسی و حتی مذهبی برای سرنوشت‬ ‫کشور خود مشارکت کنند و رای خود را نافذ بدانند؛ چراکه دشمن در نقطه مقابل کار می کند‬ ‫و به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی است و می خواهد به مردم بگوید که انتخابات برای شما‬ ‫بی اثر است و نقشی در تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ندارید و در اصل نقش‬ ‫دولت ها را کمرنگ می کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگر به حافظه تاریخی خود در ادوار مختلف‬ ‫ریاست جمهوری رجوع کنیم می بینیم که با تغییر دولت ها‪ ،‬در شرایط اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫وفرهنگی کشور نیزتغییرایجادشدهاست‪.‬معاونهماهنگ کنندهسپاهاستانقمافزود‪:‬این‬ ‫تبلیغات و عملکرد روانی دشمن است که بعضی ها را به غفلت می برد و یادشان می رود که‬ ‫این انتخابات بود که حوزه های معیشتی را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬زاویه‬ ‫دوم که برای ما مهم است انتخاب اصلح است‪ ،‬انتخاب فردی که بتواند شرایط را به گونه ای‬ ‫رقمبزند کهبهزاویهاولنیزحضور حداکثری کمک کندواگرفردیروی کار بیاید کهمعتقدتر‬ ‫باشد‪ ،‬روحیه جهادی‪ ،‬روحیه استکبارستیزی داشته باشد و به فکر مردم و مستضعفین باشد‬ ‫قطعا شرایط اقتصادی‪ ،‬معیشتی مردم‪،‬‬ ‫؛چهار الی هشــت ســال در این خط تالش بکند‪ً ،‬‬ ‫حوزه های سیاسی و فرهنگی جامعه به سمتی می رود که مقبولیت نظام در چشم مردم‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬ولی اگر ما غفلت کنیم و فردی بیاید که نگاهش نگاه به بیرون باشد‬ ‫و نگاه به دست بیگانگان و قدرت های غربی داشته باشد‪ ،‬شرایط معیشتی بدتر می شود و‬ ‫به نظام اسیب وارد می شود لذا این انتخابات به خصوص با توجه به اتفاقاتی که طی چند‬ ‫سال اخیر افتاده است‪،‬انتخابات تعیین کننده ای است‪ .‬معاون هماهنگ کننده سپاه قم در‬ ‫پایان اظهار داشت ‪ :‬امیدواریم که رسانه ها و هرکسی که فرصت دارد‪ ،‬اول تبیین کنند که‬ ‫انتخابات خیلی می تواند در زندگی و اسایش مردم تاثیر بگذارد و دوم اینکه انتخاب اصلح‬ ‫می تواند ما را به خواسته های انقالبی و ارمانی برساند‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی‬ ‫اطفاء توسط منابع طبیعی‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫کارگاه اموزشی اطفاء حریق با حضور دهیاران و همیاران طبیعت در پایگاه اطفاء حریق‬ ‫اورامانات در محل قوری قلعه برگزار شد ‪.‬‬ ‫در ایــن کارگاه علــت اتش ســوزی و پیامدهــا و راهکارهای مقابله با ان توســط دهیاران‬ ‫موردبررسی قرار گرفت ‪ .‬دکتر حسن زاده در این دوره افزود‪ :‬با توجه به اینکه عامل اصلی‬ ‫اتش سوزی انسانی است‪ .‬هدف اصلی از این گردهمایی پیشگیری از اتش سوزی در اراضی‬ ‫کشاورزی و منابع با اموزش و ارتقا دانش عمومی و ایجاد یک محیط توانمند برای مشارکت‬ ‫جوامع محلی است ‪ .‬در این دور ه اموزشی دهیاران عالوه براشنایی با نحوه اطفاء حریق‬ ‫در هنگام اتش سوزی‪ ،‬نحوه کار با مهارکننده های اتش را نیز فراگرفتند‪ .‬محمودی بخشدار‬ ‫شاهو نیز گفت‪ :‬سازمان های مردم نهاد ‪ ،‬نیروهای داوطلب مردمی به ویژه دهیاران و اعضای‬ ‫شورای روستاها‪ ،‬بیشترین نقش را در کنترل اتش سوزی های شهرستان داشته اند و باید از این‬ ‫ظرفیت به خوبی بهره ببریم‪ .‬بخشدار شاهو بابیان اینکه مردم نقش اصلی را در صیانت از‬ ‫جنگل ها و مراتع دارند افزود‪ :‬با توجه به رشد مناسب گیاهان و افزایش پوشش گیاهی و گرم‬ ‫شدن هوا‪،‬احتمال وقوع اتش سوزی در عرصه های طبیعی افزایش یافته که مراقبت و نظارت‬ ‫بیشتریرامی طلبد‪.‬اوباقدردانیاز کارکنانادارهمنابعطبیعیشهرستانروانسرامادگیخود‬ ‫را برای همکاری در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی اعالم کرد‪.‬‬ ‫«اگهی فراخوان مناقصه » شماره‪1400-11 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت گاز اســتان اذربایجانشــرقی درنظردارد پروژه تامین قطعات و اتصــاالت ‪ ،‬نصب و راه انــدازی و تعویض‬ ‫شرکت گاز‬ ‫و تثبیت کنتور و رگالتور مشــترکین جز محور شهرســتان اهر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫استاناذربایجانشرقی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬برگزار ‪ ،‬و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید‪.‬‬ ‫بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصالح دارای حداقل پایه ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه‬ ‫تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق ایین نامه تضمین‬ ‫معامالت دولتی به مبلغ ‪(1/000/000/000/-‬یک میلیارد ریال) دعوت می نماید ‪ ،‬حداکثر تا ‪ 10‬روز پس از انتشــار نوبت دوم این اگهی‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگی خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ‪ ،‬تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا در اسناد مناقصه توزیعی‪ ،‬تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است ‪ .‬مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫ثبت نام و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 34496274 :‬و ‪041-34448095‬‬ ‫دورنگار‪041-34447089 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1133204 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اذربایجانشرقی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!