روزنامه رویداد امروز شماره 1066 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1066

روزنامه رویداد امروز شماره 1066

روزنامه رویداد امروز شماره 1066

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 11‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 28‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1066‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫عجله ای برای‬ ‫به سرانجام رساندن‬ ‫مذاکرات وین نداریم‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تولید‪ ۹۳‬درصد ورق گرم کشور‬ ‫توسط گروهفوالدمبارکه‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گیالن‬ ‫مدیرعاملجمعیتهالل احمراستانهمدانخبرداد‪:‬‬ ‫بهره مندی‪ 244‬هزار نفر‬ ‫از برنامه هایمراقبتی‬ ‫وحمایتیهالل احمر‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نرخارزبازهمکاهشمی یابد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫سیاست‬ ‫واکسیناسیون کووید ‪ ۱۹‬در خودرو‬ ‫تعطیلی تمامی‬ ‫سواحل استان در‬ ‫تعطیالت اخر هفته‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪20‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫رویاد دگیالن‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫التاخرهفته‬ ‫استاندرتعطی‬ ‫‪6‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫تمامیسواحل‬ ‫یلی‬ ‫تعط‬ ‫صفحه اخر‬ ‫مرکز واکسیناسیون کووید ‪ ۱۹‬در خودرو برای تزریق واکسن مطابق برنامه زمانبندی سنی در بوستان جنگلی سرخه حصار تهران اغاز بکار کرد‪.‬همچنین طرح واکسیناسیون کرونا‬ ‫در خودرو برای سالمندان باالی ‪ ۸۰‬سال در پارک کوهستانی دراک شیراز انجام شد‪.‬‬ ‫ورودیک میلیوندز واکسن‬ ‫کروناتاهفتهاینده‬ ‫و صادرات مجدد‬ ‫عبور ارزش صادرات‬ ‫‪ ۱۸۸‬میلیون دالر‬ ‫منطقه ازاد انزلی از مرز‬ ‫‪39‬‬ ‫هزار اصله و قلمه‬ ‫تولید ساالنه‪۸۰۰‬‬ ‫صنوبردر گیالن‬ ‫الیروبی‬ ‫رتبه دوم‬ ‫‪08‬‬ ‫رئیسجمعیتهالل احمراعالم کرد‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫گیالن عنوان‬ ‫دوشنبه ‪20‬‬ ‫ــه گیری بیماری‬ ‫مدیریت کرونا‬ ‫تحریمی و هم‬ ‫در جلسه ستاد‬ ‫مهمترین اولویت های‬ ‫کرونا از‬ ‫اوســط اکبــری‬ ‫استاندار‬ ‫ســازمان ســازمان‬ ‫علــی‬ ‫در دســتورکار‬ ‫رییس هیــات مدیره و‬ ‫ـت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫مقــدم‪،‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫متبــوع او اسـ‬ ‫سازمان منطقه ازاد‬ ‫طی ‪ ۱۲‬ماه سال‬ ‫مدیرعامل‬ ‫کرد کــه موجودی‬ ‫همین راســتا‪،‬‬ ‫اینکهطی‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫ـردم تاکید و تصریح‬ ‫نوعیت سفر در‬ ‫انزلیبابیان‬ ‫واحــد تولیدی‪-‬‬ ‫مایحتــاج مـ‬ ‫در بــازار باقیمت‬ ‫اکبری مقدم‬ ‫‪ ۹۹‬بالغبــر ‪۱۵‬‬ ‫مم‬ ‫مجموع صادرات‬ ‫ـی و عرضــه انهــا‬ ‫ســال گذشته‬ ‫این منطقه افتتاح‬ ‫کاالهــای اساسـ‬ ‫عید فطر‪ ،‬شامل‬ ‫ـود‪ .‬ارســان زارع‬ ‫صنعتــی در‬ ‫یــد و صــادرات‬ ‫طور مداوم پایش شـ‬ ‫تعطیالت‬ ‫ناشــی از تول‬ ‫بهرهبــرداری قرار‬ ‫منصفانه‪ ،‬به‬ ‫استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـعه خود را مورد‬ ‫زرد هم میشود‬ ‫رقم‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫و یا طرح توسـ‬ ‫جلسه کارگروه تنظیم‬ ‫چندبــاره لــزوم‬ ‫گذشــته ســازمان با‬ ‫مجدد‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســتمر موجودی‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫ـان بــا یــاداوری‬ ‫ـرف شــش ســال‬ ‫بازرســی‪ ،‬پایش م‬ ‫میلیون دالر بالغ شــد‬ ‫اســتاندار گیـ‬ ‫ـده دادنــد و ظـ‬ ‫ســتانیها بــرای‬ ‫نظارت‪ ،‬کنترل‪،‬‬ ‫رفع موانــع مالی و‬ ‫‪188/7‬‬ ‫ـتاندار و جانشین‬ ‫در بازار ودسترسی‬ ‫تولیدی صادر شـ‬ ‫شــهروندان و هما‬ ‫ـات مشــاوره ای‪،‬‬ ‫معاون اسـ‬ ‫قیمتمنصفانه‬ ‫ارزش محصوالت‬ ‫بود ارائــه خدمـ‬ ‫همــکاری‬ ‫کاالهایاساسی‪،‬‬ ‫افزایش رعایت‬ ‫هایتولیدیمنطقه‪،‬‬ ‫ســال ‪۹۹‬‬ ‫مدیریت کرونا گیان‬ ‫این کارگروه است‪.‬‬ ‫‪ 19/8‬میلیون دالر‬ ‫قــال بیماری بــا‬ ‫پیشرویفعالیت‬ ‫رئیسستاد‬ ‫همه مردم از وظایف‬ ‫واحدهای صنعتی منطقه‬ ‫قطــع زنجیره انت‬ ‫سلولوزی حقوقی‬ ‫ـر اســتمرار تولید‬ ‫واحد صنعتی منطقه‬ ‫ممنوعیت ســفر به‬ ‫اسان برای‬ ‫بر لــزوم بهرهگیری‬ ‫های بهداشــتی‪ ،‬بـ‬ ‫مشتمل بر کاالهای‬ ‫خروج از رکود‪۷۰‬‬ ‫بــا اشــاره به‬ ‫دولــت در گیان‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫که بخش عمده ان‬ ‫علی موجبات‬ ‫اهمیت مراعات‬ ‫نماینــده عالــی‬ ‫ـاعت ‪ ۱۲‬ظهــر روز‬ ‫گرفتن انها شده است‪.‬‬ ‫بســیج اصناف‪،‬‬ ‫صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫ـانهای در تبییــن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـون‬ ‫از‬ ‫قرار‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـتان‬ ‫هم‬ ‫تولید‬ ‫تجهیزات‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ظرفیتهــای مردمــی‬ ‫ا‬ ‫محتواهای ر‬ ‫طول و در مدار‬ ‫و شیمیایی و‬ ‫ـی تاکیــد کــرد و‬ ‫شده از سوی مقام‬ ‫تا ساعت ‪ ۱۲‬ظهر‬ ‫تشکیلشدهبرای‬ ‫از‬ ‫ـاره به اینکــه در‬ ‫الزامــات کرونایـ‬ ‫به راهبرد تعیین‬ ‫بیست و یکم‬ ‫مردمنهادو گروههای‬ ‫اکبری مقدم با اشـ‬ ‫او توجه‬ ‫و توجــه بــه‬ ‫های اعمالشــده‬ ‫ســرلوحه برنامه‬ ‫سازمانهای‬ ‫اوســط‬ ‫گفت‪ :‬ممنوعیت‬ ‫انجام شده در منطقه‬ ‫و توزیع عادالنه‬ ‫توجه به محدودیت‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫اردیبهشتماه جاری‬ ‫ســتمر قیمتها‬ ‫‪ ،۹۹‬صادرات مجدد‬ ‫معظم رهبری‬ ‫گفــت‪ :‬با‬ ‫نظارت و پایش م‬ ‫مــی ســواحل و‬ ‫پنجم‬ ‫کرد و تصریح نمود‪:‬‬ ‫شهرهای‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫بیست‬ ‫یافت‬ ‫ـدگان‬ ‫شامل‬ ‫افزایش‬ ‫ـ‬ ‫تما‬ ‫کامــل مصرفکنن‬ ‫ـات پایــان هفتــه‪،‬‬ ‫این سازمان بیان‬ ‫شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫‪ 168/9‬میلیون دالر‬ ‫زمــان دسترســی‬ ‫چوب‪ ،‬های کاری‬ ‫در تعطیـ‬ ‫ـتان در بازه زمانی‬ ‫ازاد انزلی به‬ ‫موانعپیشروی‬ ‫سفر عاوه بر‬ ‫کاالهــا تــا‬ ‫کشاورزی استان مبنی‬ ‫شیمیایی‪ ،‬انواع‬ ‫پشتیبانیبیشترورفع‬ ‫برونشــهری اسـ‬ ‫و تفرجگاههــای‬ ‫او به گزارش جهاد‬ ‫کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫تفرجگاههای‬ ‫استان نیز میشود‪.‬‬ ‫کشــاورزی بهمنظور‬ ‫تمامــی ســواحل‬ ‫ارســان زارع در‬ ‫فعالیت در منطقه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫ـن مطلــب اظهــار‬ ‫اضافه‬ ‫ریزی در فروردینماه‬ ‫زرد‬ ‫پایــان هفتــه‪،‬‬ ‫ـدود میشــوند‪.‬‬ ‫ـی و محصوالت‬ ‫کنندگان مشــغول بــه‬ ‫اعامشده‪ ،‬مسدود‬ ‫نــژاد بــا بیــان ایـ‬ ‫درصدی جوجه‬ ‫نسبت به اسفندماه‬ ‫شــین االت صنعتـ‬ ‫مذکــور‪ ،‬مسـ‬ ‫محمــود قاســم‬ ‫دارا می تولید‬ ‫استان در بازه زمانی‬ ‫گیان‪ ،‬از همکاری‬ ‫ـرمایه گــذار و اغاز‬ ‫برافزایش ‪۳۵‬‬ ‫های استان با موارد‬ ‫سال قبل اشــاره و‬ ‫ما‬ ‫داشته اما این امار‬ ‫صادراتی منطقه‬ ‫برونشهری‬ ‫فراینــد جــذب سـ‬ ‫مدیریت کرونا‬ ‫ســتقرار در ورودی‬ ‫به مدت مشابه‬ ‫در ‪ 50‬درصدی‬ ‫بیشترین سهم را در سبد‬ ‫برابری است که‬ ‫ازاد انزلــی‪،‬‬ ‫داشــت‪ :‬پلیس با ا‬ ‫امســال نســبت‬ ‫شهرک صنعتی منطقه‬ ‫جلســه ســتاد دســتورالعملهای بهداشتی‬ ‫از طریق جریمه‬ ‫نمایانگر افزایش دو‬ ‫از سهمیه فعلی‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫ورودیهای فرعی؛‬ ‫واکسیناســیون در‬ ‫مدیرعاملسازمانمنطقهازادانزلیارزش عملیات احداث سومین‬ ‫بر این مبنا بیش‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫مردم در رعایت‬ ‫به انجام فرایند‬ ‫تخلف و یا گذر از‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫نیز نقشافرینی‬ ‫گذشته در مسیر اجرائی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حال حاضر ســه‬ ‫مدت به بازارهای‬ ‫کشور در ماه اتی‬ ‫او همچنیــن‬ ‫شبهای قدر و‬ ‫ـا بیــان اینکــه در‬ ‫جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫ملی اشــاره و با بیان‬ ‫سال‬ ‫بازار استان و مرکز‬ ‫تولیدی که طی این‬ ‫برگزاری مراسم‬ ‫بهداشتی در استان‬ ‫ـورد میکنــد‪ .‬او بـ‬ ‫قابلیت پشتیبانی‬ ‫شــش مناســب‬ ‫ـتان بر اســاس ســند‬ ‫‪ ۲۰۹‬میلیون ازاد انزلی از زمستان پسکرانهمجتمعبندری‬ ‫کاالهای‬ ‫استان به وضعیت‬ ‫تن گوشت مرغ نیز‬ ‫برخـ‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ســانهها در پو‬ ‫ســطح اسـ‬ ‫صادر شده را معادل‬ ‫تولیدات داخلی‬ ‫قرارگرفته‪،‬شهرکی کهدر‬ ‫شفت و تالش در‬ ‫افزون بر چهار هزار‬ ‫صداوســیما و ر‬ ‫رعایت‬ ‫های اتی با افزایش‬ ‫شهرســتان املش‪،‬‬ ‫داخلی کشور‬ ‫بهرهگیری مــردم در‬ ‫سراسری ایجاد میشود‬ ‫پایینتر است‬ ‫وجود دارد و‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریح‬ ‫بیانگر عزم جدی‬ ‫اینکه طی ماه‬ ‫میانگین کشوری‬ ‫ایــن ایــام بــرای‬ ‫ذخیرهسازیمیشود‪.‬‬ ‫مابقــی نارنجــی‬ ‫وسیعی از جامعه‬ ‫و جوار خط ریل‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این امر‬ ‫ـت‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رعا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫تامین کاسپین‬ ‫ـ‬ ‫اند‬ ‫ه‬ ‫سطح‬ ‫منجمد‬ ‫برنامه‬ ‫ـزان‬ ‫ـده‬ ‫حدود ‪ ۶۱‬هکتار‬ ‫عنوان‬ ‫ـه همچنــان میـ‬ ‫زرد تبدیلشـ‬ ‫تزریق واکســن به‬ ‫انتظامی و با تصمیم‬ ‫بهصورت‬ ‫دالر‬ ‫تعزیرات حکومتی‬ ‫ازاد انزلــی جهت‬ ‫صنعتی این منطقه را از‬ ‫او بــا بیــان اینکـ‬ ‫میانگین شــاهد‬ ‫ســیر همراهــی و‬ ‫کمیته امنیتــی و‬ ‫منازل‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫گیان نقشافرینی‬ ‫تولیدکننــدگان منطقــه‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن م‬ ‫هــای و پهنه‬ ‫ــرد‪ :‬با پیشــنهاد‬ ‫ــتی در اســتان از‬ ‫بهداشــت مبنی بر‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫استاندار‬ ‫در شــهرهای زرد‬ ‫وجــود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫خواهیــم بــود‪،‬‬ ‫ـای ضــروری بازار‬ ‫ک‬ ‫دســتورالعملهای بهداش‬ ‫بــه اعام وزارت‬ ‫‪ ۱۱۰‬هکتار و تعداد‬ ‫کرونا در این ایام‬ ‫راستایارائهامکانات‬ ‫بازار را یاداور شــد و‬ ‫ـای اساســی و نیازهـ‬ ‫همه شهروندان و‬ ‫او بــا اشــاره‬ ‫است‪ .‬کنونی به‬ ‫ـتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونایی و قرار داشتن‬ ‫دستگاههاونهادهادر‬ ‫کنونی به حدود‬ ‫در نظــارت بــر‬ ‫متخلفان جریمه‬ ‫کاالهـ‬ ‫تر است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫اگاهیبخشی بیشتر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫شرایط تحریمی کشور‬ ‫نیز از ‪ ۱۴۸‬واحد‬ ‫قرمز‬ ‫همدلی‬ ‫ـرای‬ ‫انسانی‬ ‫گیان از وضعیت‬ ‫کشوری پایین‬ ‫ورود اســت که بـ‬ ‫بازرسیها را نیازمند‬ ‫پزشکیاعماز نیروی‬ ‫برای قطع زنجیره‬ ‫سطح منطقه‬ ‫مصرف داخلی در‬ ‫خروج‬ ‫نارنجی و سه شهرستان‬ ‫ـم ممنوعیت‬ ‫معاون استاندار گیان‬ ‫تخلف در‬ ‫موردنیاز دانشگاهعلوم‬ ‫انتظار میرود که‬ ‫استمرار و گسترش‬ ‫مناســب در جهت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ظرفیتهای موجود‪،‬‬ ‫ـتان در وضعیت‬ ‫ســتانیها‬ ‫مقدم با بیان اینکه‬ ‫هـ هزارتومانی اعمال میشود‪.‬‬ ‫تولیــد محتواهــای‬ ‫ـات بهداشــتی را‬ ‫شرایط ‪ ۳۵۰‬واحد‬ ‫‪ 14‬شهرسـ‬ ‫ســتفاده از تمامی‬ ‫اکبری‬ ‫رســانهای بــا‬ ‫هاینهمودوازدهم‬ ‫شرایط زرد گفت‪ :‬بر اساس هما ویــروس‪ ،‬همچنــان الزامـ‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫اصناف دانست‪.‬‬ ‫تولیدیواقتصادیدر‬ ‫و اماکن و ا‬ ‫شاخص نیز جزء برترین‬ ‫برگزاریامتحاناتپایه‬ ‫تالش و شفت در‬ ‫و عدالت در میان‬ ‫تا پایان انتقــال‬ ‫فعالیتواحدهای‬ ‫املش‪،‬‬ ‫تکلیف است تا در این‬ ‫همچنینبه‬ ‫رعایت تقوا‬ ‫ـرد‪ :‬بــرای برگــزاری‬ ‫موردتوجهقراردهند‪.‬‬ ‫کرونا مدت شروع‬ ‫کرایه تاکسی در شهر‬ ‫ـوری اشــاره و بیــان کـ‬ ‫ستاد ملی مقابله با‬ ‫فعالیتهای یک‬ ‫زمان بهطورجدی‬ ‫مصوبه افزایش نرخ‬ ‫گزارش‬ ‫بهصــورت حضـ‬ ‫ظــارت دقیــق بــر‬ ‫گیان در کوتاهترین‬ ‫اموزشــی حــذف‬ ‫او به‬ ‫نظارت بر نصب نرخ‬ ‫استانهاباشیم‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬ن‬ ‫ـد از محتواهــای‬ ‫پیک اخیر بیماری در‬ ‫جامعنگر برای‬ ‫ـاره و بر ضرورت‬ ‫جــرای پروتکلها‬ ‫امتحانــات ‪ ۳۰‬درصـ‬ ‫رکورد محسوب‬ ‫برنامهریزی‬ ‫دوره‬ ‫رشــت نیز اشـ‬ ‫حضوری در مدارس‬ ‫منظور رعایــت کامل ا‬ ‫درون خودرو تاکید‬ ‫ضرورت انجام‬ ‫روز بوده که یک‬ ‫امتحانات بهصورت‬ ‫ســایی راننــده در‬ ‫اصنــاف به‬ ‫ممکن یعنی ‪25‬‬ ‫مطابق با قانون‬ ‫خواهند شد و‬ ‫نامه و کد شنا‬ ‫مایحتاج مردم‬ ‫طریق حوزه خواهد‬ ‫برخورد با متخلفان‪،‬‬ ‫تامین‬ ‫نشســتی دیگر بر‬ ‫جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫پایه دوازدهم به‬ ‫صورت گیرد و‬ ‫چراکه حفظ سامت‬ ‫زراعتچوباحاله‬ ‫ـان همچنین در‬ ‫شده و‬ ‫خودشان و برای‬ ‫به خسته بودن‬ ‫ـده متاســفانه در‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫استانرابرای‬ ‫چشمپوشــی باشــد‬ ‫اســتاندار گیـ‬ ‫دولت در گیان‬ ‫ــیهای انجامشـ‬ ‫جامعنگــر برای‬ ‫نماینده عالی‬ ‫مقدم و بدون‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬با‬ ‫کردیم‪،‬گفت‪:‬همچنین‬ ‫او افزود‪ :‬با بررس‬ ‫انجام برنامهریزی‬ ‫واروبارفروشیها‬ ‫ماه حضور در خط‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیریت‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫ـردم‪ ،‬مهمترین اولویت اســت‪ .‬او تعطیات ضــرورت‬ ‫ازجملهقهوهخانهها‪،‬خ‬ ‫درمانی با بیش از ‪14‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫چوباز اراضیسنواتی‬ ‫کــرد‪ :‬اگرچه مـ‬ ‫های اعمالشده در‬ ‫برخیمشاغل‬ ‫کادر‬ ‫طور کامل رعایت‬ ‫ـاری اشــاره و اظهار‬ ‫برداشت‬ ‫یــان‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫توجه به محدودیت‬ ‫دســتورالعملها به‬ ‫مقابلــه بــا این بیمـ‬ ‫وابخیــزداری گ‬ ‫ـر و کاج کــه بــا‬ ‫و ســوپرمارکتها‬ ‫های گذشته کاهش‬ ‫زراعــت صنوبـ‬ ‫این امر بیشتر شود‪.‬‬ ‫لستان بزرگ گیان‬ ‫هانسبتبههفته‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫تعدادبستری‬ ‫اینکه سه نها‬ ‫مفید مواجه شده‬ ‫باید‬ ‫گذشت عمر‬ ‫ـه زراعــت چوب‬ ‫نمیشود که حادثهخیز نیازمند‬ ‫خـــبر‬ ‫را اختصــاص بـ‬ ‫طریق مزایده اغاز‬ ‫بودنــد را از‬ ‫میرحامد اختری‬ ‫ـاالنه‪ ۵۰۰‬هزار اصله‬ ‫زمینــه بــه دنبال‬ ‫شــاره بــه رونــق‬ ‫دادیم و سـ‬ ‫گیالن جهیزات و امکانات‬ ‫و فعــال در ایــن‬ ‫کردیــم‪.‬او بــا ا‬ ‫تولیــد میکنیــم‪،‬‬ ‫ـرکتهای بومــی‬ ‫خلل برای تردد‬ ‫نهــال صنوبــر‬ ‫افزایش ت‬ ‫از امکانــات شـ‬ ‫مســتثنیات گیــان‪،‬‬ ‫بتوانیم بدون ایجاد‬ ‫چــوب در اراضــی‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫شــرایطی هســتیم که‬ ‫ـی صورت دهیم‪،‬‬ ‫و نجات است‬ ‫هم زراعــت‬ ‫گفت‪:‬با کمک‬ ‫گذشــته ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫ایجاد‬ ‫این ابراه اقداماتـ‬ ‫یکمیلیون اصله‬ ‫طــی چنــد ســال‬ ‫امداد‬ ‫شــت مــردم در‬ ‫لید ساالنه نهال به‬ ‫های مکانیکی بازو‬ ‫یــاداور شــد‪:‬‬ ‫قایقهــا و معی‬ ‫گیان زیر کشــت‬ ‫میزان تو‬ ‫ـاره به الیروبی‬ ‫بیان اینکه اهمیت‬ ‫استفاده از بارج و بیل‬ ‫جمعیــت‬ ‫ضــی مســتثنیات‬ ‫ـتان گیان با اشـ‬ ‫رســد‪.‬میرحامد اختری بــا‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ابتدا با‬ ‫درصدد ان هستیم‬ ‫هکتــار از ارا‬ ‫و دریانوردی اسـ‬ ‫زراعت چوب هم در‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫می‬ ‫حفاظت از جنگلها و‬ ‫ابایی بابیان اینکه‬ ‫گیان گفت‪:‬باتوجه‬ ‫مدیرکل بنادر‬ ‫بود و لذا کمک به‬ ‫ـط این ســازمان‬ ‫این مقوله شدیم‪.‬‬ ‫طبیعی و ضــرورت‬ ‫هالاحمر‬ ‫کرد‪ :‬انشــاءاهلل‬ ‫پوشیده صنوبر‬ ‫روگا بندرانزلی توسـ‬ ‫مستثنیات حاشیه‬ ‫نشســت الی به‬ ‫بلند وارد‬ ‫منابع‬ ‫دهیم‪ ،‬تصریح‬ ‫خیزی اســتان نیازمند‬ ‫اکوسیستمها بر کسی‬ ‫شــنبهبازار‬ ‫و هم در اراضی‬ ‫ســال گذشــته و‬ ‫پروژه را افزایش‬ ‫بــه حادثه‬ ‫الیروبی را از کف این‬ ‫اراضی ملی‬ ‫مراتع در پایداری‬ ‫الیروبی طی چهل‬ ‫که ســرعت اتمام‬ ‫کار ادارهکل منابع‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫جنگلهــا‪ ،‬مراتع و‬ ‫ـزات و امکانــات‬ ‫میتوانیم مواد‬ ‫عــدم انجــام‬ ‫شالیزارها در دستور‬ ‫یــش از ‪۶۰‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫افزایــش تجهیـ‬ ‫طور پیش برویم‬ ‫ایجاد کنیم تا گردش‬ ‫ـای باغات و‬ ‫ـری‪ ،‬همچنین از‬ ‫نیســت‪،‬‬ ‫اگر همین‬ ‫مختلف‪ ،‬با انباشــت گلوالی ب الیروبی شنبهبازار روگا‬ ‫ـتیم‪ .‬ســیاوش‬ ‫ـردم و ظرفیتهـ‬ ‫عمق مناسبی را‬ ‫ـتان قــرار دارد‪.‬اختـ‬ ‫دالیــل‬ ‫مناســب هسـ‬ ‫بــدون حضــور مـ‬ ‫ابایی در حاشیه‬ ‫خارج کرده و یک‬ ‫گفتنی است‪ ،‬اداره‬ ‫طبیعــی اسـ‬ ‫صنوبر خبــر داد‬ ‫ـزداری‬ ‫حمیدرضا‬ ‫و‬ ‫رودخانه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـهر‬ ‫ابخ‬ ‫ظــت از جنگلها‬ ‫ســتای تعامل شـ‬ ‫جریان داشته باشد‪.‬‬ ‫در نشست خبری‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار قلمه‬ ‫توانــد در امــر حفا‬ ‫ـاره به اینکه در را‬ ‫هفته هالاحمر‬ ‫سرعت بیشتری‬ ‫تولیــد ســاالنه‬ ‫گذشته و در راستای‬ ‫مردمــی نمی‬ ‫صنوبرکاری در ســال ‪۲۵‬‬ ‫بندرانزلی با اشـ‬ ‫غامی به مناسبت‬ ‫دریانوردی استان‬ ‫اب نیز با‬ ‫تصویب قانون توقف‬ ‫جزء پنج استان برتر‬ ‫گیان در سالیان‬ ‫ســتان‬ ‫اداره کل بنادر و‬ ‫ـان کرد‪ :‬هر هکتار‬ ‫دریانوردی استان‬ ‫باشد‪.‬او با اشاره به‬ ‫گیان در رتبهبندی‬ ‫حوضچه بندرانزلی را‬ ‫شهر مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫کشور از و بیـ‬ ‫کند که در یک دوره‬ ‫ــه کل بنادر و‬ ‫به روش بارج و‬ ‫موفق‬ ‫اظهار داشــت‪:‬‬ ‫امکانــات امدادی‬ ‫ابراههای منتهی به‬ ‫های هیرکانی شمال‬ ‫چوب تولید می‬ ‫مختلــف ازجمل‬ ‫مصب رودخانه‬ ‫بندر و‬ ‫دارد اما تجهیزات و‬ ‫شهر و بندر بارها‬ ‫و این در حالی‬ ‫بهرهبرداری از جنگل‬ ‫ها مترمکعب‬ ‫الی بــه دالیــل‬ ‫برداشت گلوالی‬ ‫لید‪ ۲۰۰‬مترمکعب‬ ‫محیطزیست و‬ ‫حادثهخیــز قــرار‬ ‫الیروبی قرار داده‬ ‫داشــته تعامل‬ ‫ـذرد و نشســت‬ ‫حفاظت از جنگل‬ ‫های هالاحمر را‬ ‫گیان اقدام به‬ ‫‪ ۱۰‬س ـاله شــاهد تو‬ ‫هایی که با‬ ‫افزایش چشــمگیری‬ ‫ایــن روگا میگـ‬ ‫ســیار باال مورد‬ ‫راهانــدازی خانه‬ ‫افزود‪ :‬در راستای‬ ‫عرصه نگذاشته‬ ‫چوب هشــت تا‬ ‫در حجمهای ب‬ ‫همچنین هزینه‬ ‫ناکافی اســت‪ .‬او‬ ‫سال ‪،۹۷‬‬ ‫ــهری و صنعتی‬ ‫کرده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با هماهنگی پیگیریها و مساعدت‬ ‫دیگری پا به این‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫موردنیازصنایع‪،‬زراعت‬ ‫هکتار خواهیــم بود‪.‬‬ ‫ــزار مترمکعــب‬ ‫ان‬ ‫فاضابهای ش‬ ‫ارگان و ســازمان‬ ‫بیل‬ ‫جمعیت عنوان و‬ ‫فرمانداری انزلی و‬ ‫والی بیــش از ‪ ۶۰‬ه‬ ‫برای ورود‬ ‫تامینچوباالت‬ ‫مکلف چــوب در‬ ‫اســت که هیچ‬ ‫درامد ان است که‬ ‫یکی از توفیقات این‬ ‫شهرداری شورای شهر و‬ ‫و‬ ‫بــا انباشــت گل‬ ‫ـد که مــا بتوانیم‬ ‫گیان فعال است‪،‬‬ ‫شدواستان گیان‬ ‫ـتان گیان بابیان‬ ‫معادل‪ ۱۵‬درصد‬ ‫در ایــن پــروژه‬ ‫گرفت باعث شـ‬ ‫خانه هال در استان‬ ‫برنامهششمتعریف‬ ‫زراعت چوب‬ ‫و دریانوردی اسـ‬ ‫لیزیدرسالهایاول‬ ‫ـدر انزلی انجام‬ ‫ـری‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫هماکنون‪۴۲۸‬‬ ‫اســتفاده است‪.‬‬ ‫هکتار تا پایان برنامه‬ ‫در‬ ‫ـتیم‪ .‬مدیرکل بنــادر‬ ‫الزم به مردم بوده‬ ‫نماینــده بنـ‬ ‫کشتمحصوالتجا‬ ‫و به عمــق ‪ ۳‬متـ‬ ‫لــف الیروبی و‬ ‫ارائه اموزشهای‬ ‫ـت چوب در ‪۶۶۰۰‬‬ ‫مواجه هسـ‬ ‫گیان‪،‬با توسط‬ ‫ـول ایــن کانــال‬ ‫روشهــای مخت‬ ‫خانهها باهدف‬ ‫بــه زراعـ‬ ‫این منطقه‬ ‫نیروهایامدادی‬ ‫‪ ۹۰۰‬متــر از طـ‬ ‫قابلجبراناست‪.‬‬ ‫ـا بــا اســتفاده از‬ ‫طبیعیوابخیزداری‬ ‫این‬ ‫حادثهتاقبلاز حضور‬ ‫اشــاره به حجم بــاالی الی در برداری اینکــه مـ‬ ‫تاسومزراعت‬ ‫است‪.‬مدیرکلمنابع‬ ‫ـام بدهیــم‪ .‬او با‬ ‫تادر صورتبروز‬ ‫هکتار از اراضیملی‬ ‫شوند‪ .‬غامی در‬ ‫چهل سال از الی‬ ‫را انجـ‬ ‫سال گذشته‪۱۸۰۰‬‬ ‫کمک و امدادرســانی‬ ‫مدتزمان سی‬ ‫بیاناینکه‬ ‫توجه به اینکه‬ ‫خودشــان‪ ،‬وارد‬ ‫جوانانهالاحمر‬ ‫افزود‪ :‬با‬ ‫استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫فعالیت‪ ۵۵۷‬کانون‬ ‫خـــبر‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫«ازاد»‪،‬‬ ‫ادامهبا‬ ‫ـت‪ :‬کانون جوانــان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫شـ‬ ‫در اســتان گیــان اظهار دا دانشــجویی‪ ،‬دانشامــوزی‬ ‫روســتایی‪ ،‬طــاب‪،‬‬ ‫عادالنــه امکانــات و‬ ‫ـای جوانــان این‬ ‫کانــون‬ ‫هــال از کانونهـ‬ ‫بهمنظــور تامیــن‬ ‫ــون غنچههــای‬ ‫صعبالعبــور در زمان‬ ‫ســتاها‬ ‫ـور بهبــود عبــور و‬ ‫فعالیتهای حوزه امور‬ ‫و کان‬ ‫مناطــق‬ ‫رو تســهیات الزم بهمنظـ‬ ‫ـت‪ .‬او با تشــریح‬ ‫بــه دریافــت و‬ ‫ایجــاد‬ ‫زیستمحیطی انجام‬ ‫جمعیت اسـ‬ ‫جمعیت هالاحمر در‬ ‫مقــرر نســبت‬ ‫ـرکت ملــی پخش‬ ‫ارتقاء شاخصهای‬ ‫درمان و توانبخشی‬ ‫مدیــر شـ‬ ‫ســوخت خــود‬ ‫مرور و‬ ‫یکی از برنامهها و‬ ‫رودسروتوانبخشی‬ ‫بهداشت‪،‬‬ ‫ذخیرهســازی‬ ‫نفتــی منطقــه‬ ‫که میتوان گفت‬ ‫مرکزتوانبخشیدر‬ ‫انقاب اسامی استان‬ ‫فراوردههــای‬ ‫همچنین گفت‪:‬‬ ‫میپذیــرد‬ ‫گیانبیان کرد‪:‬‬ ‫به شمار میاید‪.‬‬ ‫رشت در این حوزه‬ ‫اقدام کنند‪ .‬او‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫اساسی بنیاد مسکن‬ ‫ضــه الکترونیکــی‬ ‫هالاحمر استان در‬ ‫با اشــاره به تهیه‬ ‫گیــان‪ ،‬از عر‬ ‫کــه اطاعــات‬ ‫اقدامات‬ ‫جنب داروخانه‬ ‫انقاب اسامی گیان‬ ‫ـدازی بانــک امانات‬ ‫فرمانــدار لنگــرود‬ ‫خانوارهایــی‬ ‫ـت ســفید نیمــه‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫در ادامــه بــه راهانـ‬ ‫در دیــدار بــا‬ ‫عمرانی از قبیل طرح‬ ‫ســری دوم نفـ‬ ‫اناندرسایتجدید‬ ‫فعــال اســت‪ .‬او‬ ‫دارای ‪ 110‬روســتای‬ ‫اشارهوتصریح کرد‪:‬‬ ‫کورش باالدست‬ ‫طرحهای متنوع‬ ‫کارتبانکی‬ ‫ـت و خردادمــاه‬ ‫شهرســتان لنگــرود‬ ‫احمردر استان گیان‬ ‫و اجــرای‬ ‫ـکن کــه عمدتــا در‬ ‫دوم اردیبهشـ‬ ‫‪newtejaratasan.niopdc.‬‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫که طرح هادی‬ ‫جمعیتهال‬ ‫اکسیژنوویلچر که‬ ‫ـرح بهســازی مسـ‬ ‫جمعیت است‬ ‫در اســتان خبــر‬ ‫تجهیزاتازجمله کپسول‬ ‫‪ir‬‬ ‫هــادی‪ ،‬طـ‬ ‫باالی ‪ 20‬خانوار‬ ‫شــان کرد‪ :‬طرح‬ ‫ســال جــاری‬ ‫میتوانندسهمیه‬ ‫امانات اماده کردهاند‬ ‫امکاناتو‬ ‫میگردد‪ ،‬خاطرن‬ ‫تهیه گردیده است‪.‬‬ ‫اسان)ثبتشدهاست‪،‬‬ ‫باالدســت گفــت‪:‬‬ ‫روســتاها اجرا‬ ‫خیرین در بانک‬ ‫تمامی این روستاها‬ ‫یکی از مهمترین‬ ‫طبیعی (تجارت‬ ‫داد‪ .‬کــورش‬ ‫شــت و خردادماه‬ ‫لنگــرود ضمــن‬ ‫این جمعیت و‬ ‫برای استفاده قرار‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫خانوارهای فاقد گاز‬ ‫نیمه دوم اردیبه‬ ‫ــدری فرمانــدار‬ ‫امانت در اختیار افراد‬ ‫مقاومســازی‬ ‫نفت ســفید‬ ‫سهمیه نفت سفید‬ ‫در ادامــه حی‬ ‫بهبود محل زندگی‪،‬‬ ‫رایگان بهصورت‬ ‫این نهــاد گفت‪ :‬با‬ ‫محل دریافت کنند‪.‬‬ ‫یــزان ‪ 210‬لیتــر از‬ ‫امداد و نجات زیاز‬ ‫است که باهدف‬ ‫صعبالعبــور بــه م‬ ‫خدمــات ارزشــمند‬ ‫خود را از فروشندگی‬ ‫بیان داشت‪ :‬پایگاه‬ ‫طرحهای‬ ‫بروز‬ ‫زمان‬ ‫ـام کرد‪ :‬ســهمیه‬ ‫ـق‬ ‫از‬ ‫غامی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫منا‬ ‫ـتاها‬ ‫تقد‬ ‫جان و مال ساکنین‬ ‫پایــان خردادمــاه‬ ‫انبار امدادی فومن‬ ‫و‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫در عمــران روسـ‬ ‫منطقــه گیــان اعـ‬ ‫ــتماه لغایــت‬ ‫مشــارکت مردمــی‬ ‫دیلمان سیاهکل و‬ ‫در امان ماندن‬ ‫مدیــر‬ ‫ماندن در روستاها‬ ‫‪ 13‬اردیبهش‬ ‫کــی سرپرســت‬ ‫رودسر‪ ،‬اغوزی در‬ ‫مســکونی روســتایی جلــب‬ ‫توسعهای‪ ،‬ایمنسازی‬ ‫الکترونیکی بانکی‬ ‫هالاحمر کشــور در‬ ‫ایجاد انگیزه جهت‬ ‫طریــق کارتبان‬ ‫برای واحدهای‬ ‫ـاری بــه کارتهــای‬ ‫زمینههای مناسب‬ ‫رئیس جمعیت‬ ‫هــر خانــوار از‬ ‫ســوانح‪،‬‬ ‫در ‪ 646‬فقره‬ ‫خوانی کــه در اختیار‬ ‫بهزودی با حضور‬ ‫ســال جـ‬ ‫ســکن و تعامــل‬ ‫ـده اســت و از این ایجاد‬ ‫ـص یافــت‪ .‬مدیر‬ ‫ـامی دعوت نمود‬ ‫و دســتگاه کارت‬ ‫مقاومســازی م‬ ‫لنگرود صادرشـ‬ ‫نفتســوز تخصیـ‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫راهاندازی میشود‪.‬‬ ‫تاکنــون بیــش از‬ ‫ـتان را ســکونتگاهها و‬ ‫دهیاران‪ ،‬شــوراهای اسـ‬ ‫جاری خانــوار‬ ‫در شهرســتان‬ ‫خانوارهــای‬ ‫قرارگرفته است‬ ‫میتــوان خدمات‬ ‫این استان‬ ‫رتبــه دوم اسـ‬ ‫بــرزاده افــزود‪:‬‬ ‫فروردینماهسال‬ ‫ـازی این نهاد را‬ ‫نفت سفید محل‬ ‫از‬ ‫ـتگاههای مرتبط‬ ‫محمــد اک‬ ‫گیان گفت‪:‬طی‬ ‫فرهنگ مقاومسـ‬ ‫فروشــندگی‬ ‫حیــث شهرســتان لنگــرود ســت‪.‬مدیرکل بنیــاد ویــژه با دسـ‬ ‫ادامــه افــزود‪ :‬ان‬ ‫منطقه‬ ‫ســطح روســتاهای اســتان با راســتای ترویج‬ ‫نفت ســفید توزیع‬ ‫روستائیان ارائه داد‪.‬‬ ‫ـت اســت‪ .‬او در‬ ‫‪ 108‬هزار خانوار در‬ ‫اختصــاص داده ا‬ ‫و ‪ 900‬هــزار لیتــر‬ ‫بیماری کرونا در‬ ‫قابلبرداشـ‬ ‫هادی بیشتر و بهتر به‬ ‫یکمیلیــون‬ ‫موفق به ثبتنام‬ ‫ـتایی بــه خــود‬ ‫قرضالحسنه با کارمزد ‪ 5‬مساعدت نمایند‪.‬‬ ‫‪ 740‬هزار لیتر نفت‬ ‫ـد‪ :‬اجرای طــرح‬ ‫کسانی که تاکنون‬ ‫وضعیت‬ ‫اســتفاده از تســهیات‬ ‫ـند مالکیت روسـ‬ ‫این مقدار‪ ،‬بالغبر‬ ‫ســتان یاداور شـ‬ ‫ـکن مقاوم اقدام‬ ‫ـت‪ .‬دســته از‬ ‫ـرزاده بــه صدور سـ‬ ‫عــه بــه ســایت‬ ‫ـداد مســکن ا‬ ‫شد که از‬ ‫شکننده است‬ ‫به ســاخت مسـ‬ ‫صعبالعبور اسـ‬ ‫اکبـ‬ ‫ــد بــا مراج‬ ‫ـرد و گفــت‪ :‬تعـ‬ ‫درصد نســبت‬ ‫مربوط بــه مناطق‬ ‫استان بسیار‬ ‫شهرســتان اشــاره کـ‬ ‫روستایی بافت فرسوده‬ ‫کافی نفت نشــدهاند میتوانن ‪ newtejaratas‬نســبت‬ ‫ســفید‬ ‫در ایــن‬ ‫نمودند‪ ،‬اما اکثر اماکن‬ ‫اعام ذخیرهسازی‬ ‫اینترنتی ‪an.niopdc.ir‬‬ ‫بهداشت گیان گفت‪:‬‬ ‫پذیر هستند‪ ،‬لذا‬ ‫باالدست ضمن‬ ‫استان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ســوانح اســیب‬ ‫بیماریهای مرکز‬ ‫ثبتنام اقدام کنند‪.‬‬ ‫مصرفکنندگان‬ ‫دارند و در برابر‬ ‫مدیر گروه‬ ‫کرونا کاهشیافته‪،‬‬ ‫شهرستان رودسر‪:‬‬ ‫سفید موردنیاز‬ ‫بخصوص به‬ ‫ـتری بیماران مبتابه‬ ‫کننده نفت سفید‬ ‫وضعیت اب شرب‬ ‫خـــبر‬ ‫اگرچه امار بسـ‬ ‫بنابراین رعایت‬ ‫خانوارهای مصرف‬ ‫در جلسه بررسی‬ ‫ـیار شکننده است‬ ‫این وضعیت بسـ‬ ‫مدیرعامل ابفای گیالن‬ ‫شود‪.‬دکترحسن‬ ‫اما‬ ‫بایدجدی گرفته‬ ‫پروتکلهایبهداشتی‬ ‫شــت‪ :‬هماکنون‬ ‫با ایرنا اظهار دا‬ ‫ــاد در گفتوگو‬ ‫در بیمارستانهای‬ ‫رخ ش‬ ‫بیماری کووید‪۱۹‬‬ ‫‪ ۵۲۳‬بیمار مبتابه‬ ‫شــده اســت و با‬ ‫‪ ۱۰۷‬بیمــار بدحال‬ ‫بــرق برای این‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬اغاز‬ ‫ـه ارامش و امتیاز‬ ‫ـتری هســتند کــه‬ ‫پمپــاژ‪ ،‬حوضچـ‬ ‫ســتان گیــان بسـ‬ ‫بــارات اباغــی‪،‬‬ ‫ویژه هســتند‪ .‬او‬ ‫کمیته برنامهریزی‬ ‫ا‬ ‫تخصیــص اعت‬ ‫بخش مراقبتهای‬ ‫مانده که از محل‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫مبتابه کرونا در‬ ‫پروژه باقی‬ ‫مدیــرکل‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــه بهرهبرداری‬ ‫های بهداشتی برای‬ ‫جذب اعتبارات‬ ‫تنش ابی به دنبال‬ ‫پروتکل‬ ‫در ســال‬ ‫تصفیهخانــه‪ ،‬مبلغ ‪10‬‬ ‫همراه مدیرکل دیوان‬ ‫شهرستان و‬ ‫مدیــرکل راه و‬ ‫با تاکید بر ضرورت رعایت بیمارستانها خاطرنشان‬ ‫پــروژه هســتیم‪.‬‬ ‫گیان به‬ ‫ـهای بــرای ایــن‬ ‫ـرای کامــل ایــن‬ ‫میرســد‪.‬‬ ‫ـتان اب منطقـ‬ ‫ابی برای تکمیل‬ ‫ســتان از قطعــه‬ ‫بیماران بستری در‬ ‫موردنیــاز و اجـ‬ ‫و فاضــاب اسـ‬ ‫محاســبات ا‬ ‫نیز از محل تنش‬ ‫ســتان هــدف از‬ ‫کاهش امار‬ ‫مبتابه کرونــا در این‬ ‫فاضاب گیان بابیان‬ ‫ــل شــرکت اب‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫شهرســازی ا‬ ‫حاضــر امار بیمــار‬ ‫ـت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ـی منجیل‪-‬ســه‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫مدیرعام‬ ‫رودســر گفــت‪:‬‬ ‫کــرد‪ :‬در زمــان‬ ‫اول راه اصلـ‬ ‫تخصیصیافتــه اسـ‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫طــرح را اتصــال‬ ‫«اســفندماه» پارسال‬ ‫شــرب روســتای‬ ‫ســه فرمانــداری‬ ‫اجــرای ایــن‬ ‫ایــن پــروژه‬ ‫تقویت فشــار اب‬ ‫به دو ماه گذشته‬ ‫مراحل ســاخت‬ ‫بازدیــد کردند‪ .‬در‬ ‫گیــان در جل‬ ‫ماکان پدرام‬ ‫روســتای گیــان‪،‬‬ ‫اینکــه جهت‬ ‫اســتان نســبت‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫راهــی طارم‬ ‫و ازادراه قزوین‪-‬‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫ـک حلقــه چــاه‬ ‫اب شــرب ‪580‬‬ ‫ابفــای گیان با‬ ‫شــهر منجیل‬ ‫ـاء و ســفلی یـ‬ ‫برابر شده است‪ .‬او‬ ‫الت در ‪ 2‬فــاز‬ ‫ـد از ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تام‬ ‫ـه‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫منب‬ ‫ـتان اســت کــه‬ ‫قاســماباد‬ ‫جریــان بازدیـ‬ ‫نزدیک به دو‬ ‫تصفیهخانــه طــول‬ ‫ـتان زنجــان عنوان‬ ‫انتشار ویروس کرونا‬ ‫تجهیــز و راهاندازی‬ ‫موجــود در اسـ‬ ‫منطقه طارم و اسـ‬ ‫در و تجهیــز‬ ‫راه پیشــگیری از‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بــا‬ ‫عملیــات تکمیلــی‬ ‫شهرسازی گیان‬ ‫چشــمههای‬ ‫داد رشــت به‬ ‫پیشبینی میشــود‬ ‫بهداشــتی را تنها‬ ‫حفرشــده‪،‬‬ ‫مدیرکل راه و‬ ‫ســهیل در تردد‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ـتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید اب‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬خبر‬ ‫کاهش بارش برف‪،‬‬ ‫ایــن امر باعث ت‬ ‫تعریفشــده‬ ‫ـرد‪ :‬همچنان اسـ‬ ‫لیتر بر ثانیه بــه‬ ‫ـتان سال جاری‬ ‫برداری این پروژه‬ ‫کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫در این روستاها‬ ‫ـوان و تصریــح کـ‬ ‫دلیل‬ ‫ایــن چــاه ‪30‬‬ ‫تصفیهخانه تا تابسـ‬ ‫هزینه حملونقل‬ ‫دســتها و عدم‬ ‫ـینی بــا اشــاره به‬ ‫از بهره‬ ‫گیلــوان در حوزه‬‫ـال شــاهد کمابی‬ ‫عنـ‬ ‫مســیر و کاهش‬ ‫فاز اول این‬ ‫فیزیکی‪ ،‬شستشــوی‬ ‫ـزوده شــد‪ .‬حسـ‬ ‫به بازسازی خط‬ ‫راه اصلــی منجیــل‬ ‫تابســتان امسـ‬ ‫کوتاه شــدن‬ ‫رئیس هیئتمدیره‬ ‫ایــن روســتا افـ‬ ‫رعایــت فاصله‬ ‫ســد‪ .‬او با اشــاره‬ ‫ـق اقتصــادی در‬ ‫نکردن از مهمترین‬ ‫و گفــت‪:‬‬ ‫ابدهــی ‪ 35‬لیتر بر‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬کیلومتر‬ ‫محسن حسینی‬ ‫به اتمام میر‬ ‫کشــاورزی و رونـ‬ ‫غیرضروری و مســافرت‬ ‫دوم این روســتا با‬ ‫‪ 880‬متر‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اســتحفاظی گیان به طول‬ ‫باشیم‪.‬سید‬ ‫محصــوالت‬ ‫تاکید بــر رعایت‬ ‫حفــر چــاه‬ ‫«ســفیداب» به طول‬ ‫ــت‪ .‬مدیر گروه‬ ‫ترددهــای‬ ‫ـدازی این چاه و‬ ‫فــای گیــان بــا‬ ‫کیلومتر طول دارد‪.‬‬ ‫انتشــار کرونا اس‬ ‫ـا تجهیز و راهانـ‬ ‫گذر انتقال‬ ‫خوبــی در تامین‬ ‫و مدیرعامــل اب‬ ‫قطعه اول ان ‪۷‬‬ ‫منطقهمیشود‪.‬‬ ‫ـای پیشــگیری از‬ ‫ثانیــه‪ ،‬گفت‪ :‬بـ‬ ‫اب افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫عملیات پایــداری‬ ‫گیان با اشــاره به‬ ‫است که‬ ‫خط انتقال تا پایان‬ ‫راههـ‬ ‫پروژه از تابســتان‬ ‫یــی در مصــرف‬ ‫موردتوجه قرار‬ ‫اجــرای ایــن‬ ‫بهداشــت اســتان‬ ‫متر لولهگــذاری‬ ‫ـده اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫پدرام افــزود‪ :‬این‬ ‫صرفهجو‬ ‫شهرستان رودســر‬ ‫جلوگیــری از تنــش‬ ‫بیماریهای مرکز‬ ‫اجــرای ‪500‬‬ ‫مشــترکین ایجادشـ‬ ‫مــاکان‬ ‫ــر بیان داشــت‪:‬‬ ‫روستای قاسماباد‬ ‫شــورای تامین‬ ‫یــژه تابســتان و‬ ‫هــزار و ‪ 500‬متــر‬ ‫ـات عید ســعید فط‬ ‫ـرب اب شــرب‬ ‫مشکل اب شرب‬ ‫تاکید بر جلوگیری‬ ‫از شــرایط و‬ ‫یــن از اجــرای ‪4‬‬ ‫فرارســیدن تعطیـ‬ ‫سال جاری‪،‬‬ ‫عزیز‪ ،‬مصرف اب شـ‬ ‫ابفای گیان بــا‬ ‫کرونا و شــعلهور‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫گیــرد‪ .‬او همچن‬ ‫روستای فشکل‬ ‫هیئتمدیــره‬ ‫هم اســتانیهای‬ ‫ـار ویروس‬ ‫سفلی بهطور کامل‬ ‫ســفیداب بهعنوان‬ ‫جهت ابرســانی به‬ ‫غیرضروری پرهیز‬ ‫ابی‪،‬‬ ‫ایستگاه علیاء و‬ ‫های غیرمجــاز از‬ ‫مســافرتها موجب انتشـ درخواست میشود که‬ ‫از اســتفادههای‬ ‫ـش لولهگذاری‬ ‫از برداشــت‬ ‫عملیات احداث‬ ‫میشود و از مردم‬ ‫را مدیریــت و‬ ‫ـرب شــهرهای املـ‬ ‫مــده اب شــرب‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫شدن بیماری‬ ‫شاد خاطرنشان‬ ‫ـده اصلــی اب شـ‬ ‫اینکــه بخــش ع‬ ‫بایــد در پشته‬ ‫مسافرت نکنند‪ .‬دکتر رخ‬ ‫ـال تامینکننـ‬ ‫کننــد‪.‬او بابیــان‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫املش‪،‬‬ ‫الت‬ ‫بههیچ‬ ‫ســر‪ ،‬تصریــح کـ‬ ‫تصفیهخانــه طــول‬ ‫ـتان گیان شــامل‬ ‫ـرکت و رود‬ ‫اکنون جز ســه شهرسـ‬ ‫رودســر از‬ ‫ـر از اعتبــارات شـ‬ ‫مــاری کرونا قرار‬ ‫کرد‪ :‬هم‬ ‫ـت‪ ،‬گفــت‪ :‬غیـ‬ ‫وضعیــت زرد بی‬ ‫تامیــن اسـ‬ ‫و تالــش که در‬ ‫نارنجیهستند‪.‬‬ ‫شــفت شهرستانهایایناستان‬ ‫دارند‪،‬بقیه‬ ‫‪02‬‬ ‫هجمه هایداخلی‬ ‫بهتواندستگاهدیپلماسی‬ ‫اسیبمی زند‬ ‫تورم موضوعی ساختاری در کشور است که در مقاطعی بنا به دالیلی از جمله تحریم یا کرونا‪ ،‬شوک هایی به ان وارد می شود که بر این اساس باید به این نکته توجه کرد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫که چند دهه است که ریشه تورم در کشور‪ ،‬به نقدینگی برمی گردد و اکنون کف تورمی به ‪ ۲۰‬درصد رسیده است‬ ‫استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا‬ ‫گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫بازار روگا بندرانزلی‬ ‫شنبه‬ ‫شهرستان لنگرود در‬ ‫صدور اسناد مالکیت‬ ‫ومان به تصفیهخانه‬ ‫تنش ابی ‪ 10‬میلیارد ت‬ ‫از محل‬ ‫داده شد‬ ‫طول الت تخصیص‬ ‫نفتسفیدنیمهدوم‬ ‫توزیعسهمیه دادماهسالجاری‬ ‫اردیبهشتوخر‬ ‫مصوبهانتخاباتیشورای‬ ‫نگهبان را اجرا می کنیم‬ ‫ل‪-‬سهراهیطارم‬ ‫اصلیمنجی‬ ‫قطعهاولراه بهرهبرداریمیرسد‬ ‫سالایندهبه‬ ‫عکس از ‪ :‬مرضیه سلیمانی ‪ -‬ایرنا‬ ‫مناقصه عمومی (دو مرحله ای)‬ ‫نوبت اول‬ ‫ممنوعیتسفردر‬ ‫بهارستانفطر‬ ‫تعطیالتعید‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرساند شهرداری بهارســتان در نظر دارد بــا توجه به مصوبه شماره ‪/162‬ش ب مورخ ‪1400/02/13‬‬ ‫شهرداری‬ ‫شهر بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه های زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫اسالمی‬ ‫محترم‬ ‫شورای‬ ‫شامل شهرهای زرد‬ ‫هم می شود‬ ‫نام مناقصه‬ ‫عملیات اجرایی خدمات شهری شهر بهارستان (نظافت‪ ،‬رفت و روب‪،‬‬ ‫میزان سپرده (ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪4/600/000/000‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫بهارستان)‬ ‫محور ولیعصر‬ ‫جمع اوری زباله‪ ،‬حمل به محل دفن محدوده غرب‬ ‫مرحله ای)‬ ‫عمومیشهر(دو‬ ‫مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫روب‪،‬‬ ‫شهرداری (نظافت‪،‬‬ ‫میرساندبهارستان‬ ‫شهری شهر‬ ‫بهارستاناجرایی‬ ‫شهرداری عملیات‬ ‫‪1400/02/13‬‬ ‫دارد بــا توجه به مصوبه شماره‬ ‫رفتدرونظر‬ ‫بهارســتان‬ ‫خدماتاطالع‬ ‫بدینوسیله به‬ ‫‪/162‬ش ب مورخ ‪ 12‬ماه‬ ‫‪2/460/000/000‬‬ ‫بهارستان)‬ ‫شهر‬ ‫ولیعصر‬ ‫محور‬ ‫شرق‬ ‫محدوده‬ ‫دفن‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫حمل‬ ‫زباله‪،‬‬ ‫جمع‬ ‫اوریاسالمی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه های زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫محترم‬ ‫شورای‬ ‫‪ -1‬واجدین شــرایط می توانند از تاریخ ‪ 1400/02/20‬تا پایان وقت اداری ‪ 1400/03/03‬اسناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهرداری‬ ‫مدت اجرا‬ ‫میزان سپرده (ریال)‬ ‫نام مناقصه‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/03/09‬می باشد که باید به واحد دبیرخانه محرمانه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫خدماتاخذ‬ ‫اجراییو رسید‬ ‫عملیات تحویل‬ ‫حراست شهرداری‬ ‫شهر بهارستان (نظافت‪ ،‬رفت و روب‪،‬‬ ‫شهری‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪4/600/000/000‬‬ ‫‪.1400/03/10‬بهارستان)‬ ‫محور ولیعصر شهر‬ ‫غرب‬ ‫محدوده‬ ‫محل دفن‬ ‫حمل به‬ ‫اوری‬ ‫‪ -3‬جمع‬ ‫مورخ‬ ‫دوشنبه‬ ‫کیفی روز‬ ‫ارزیابی‬ ‫زباله‪ ،‬اسناد‬ ‫فرمهای‬ ‫گشایش‬ ‫‪ -4‬گشایش پیشنهادهای تائید شده در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬ساعت ‪ 14/30‬در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫(نظافت‪ ،‬رفت و روب‪،‬‬ ‫بهارستان‬ ‫تمام شهر‬ ‫شهری‬ ‫خدمات‬ ‫اجرایی‬ ‫عملیات‬ ‫مختار است‪.‬‬ ‫پیشنهادات‬ ‫یک یا‬ ‫در رد‬ ‫بهارستان‬ ‫‪ -5‬شهرداری‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪2/460/000/000‬‬ ‫باشد‪.‬شهر بهارستان)‬ ‫ولیعصر‬ ‫محدوده‬ ‫جزییاتبه محل‬ ‫زباله‪ ،‬حمل‬ ‫سایر اوری‬ ‫‪ -6‬جمع‬ ‫محور می‬ ‫شرقمندرج‬ ‫مناقصه‬ ‫دفن اسناد‬ ‫مربوطه در‬ ‫اطالعات و‬ ‫م الف‪1133972 :‬‬ ‫بهارستاناسناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهرداری‬ ‫‪1400/03/03‬‬ ‫وقت‪-‬اداری‬ ‫داوود تا پایان‬ ‫‪ -1‬واجدین شــرایط می توانند از تاریخ ‪1400/02/20‬‬ ‫شهردار‬ ‫بحیرایی‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/03/09‬می باشد که باید به واحد دبیرخانه محرمانه‬ ‫حراست شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬گشایش فرمهای اسناد ارزیابی کیفی روز دوشنبه مورخ ‪.1400/03/10‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -4‬گشایش پیشنهادهای تائید شده در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬ساعت ‪ 14/30‬در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسالمیمختار‬ ‫انقالبپیشنهادات‬ ‫یک یا تمام‬ ‫بنیاددر رد‬ ‫‪ -5‬شهرداری بهارستان‬ ‫سیستان و بلوچستان در نظر دارد ‪ ،‬زمینهای روستایی با کاربری‬ ‫استان‬ ‫مسکن‬ ‫‪ -6‬سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪ 1133972 :‬تجاری را جهت خدمات محله ایی روســتایی در روستاهای مشــروحه ذیل از طریق مزایده کتبی‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫داوود بحیرایی ‪ -‬شهردار بهارستان‬ ‫سیستانوبلوچستان بفروش برساند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت و زمان دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1400 /02/25‬لغایت ‪1400/02/27‬‬ ‫‪ -۲‬محل دریافت اسناد مزایده ‪:‬زاهدان– خیابان امداد روبروی مسجد امام حسن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقالب‬ ‫مزایده عمومی‬ ‫اسالمی استان سیستان و بلو چستان واحد اگهی‬ ‫تماس‪0541 - 3230107-10‬‬ ‫امورقراردادها ‪ .‬تلفن‬ ‫نوبت اول‬ ‫سیب و سوران –بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیب وسوران‬ ‫کاربری‬ ‫روستایی با‬ ‫‪1400/03/08‬دارد ‪،‬‬ ‫بلوچستان در نظر‬ ‫سیستان و‬ ‫اسالمی‬ ‫مسکن انقالب‬ ‫بنیاد مسکن‬ ‫زمینهایحراست‬ ‫دبیر خانه‬ ‫مورخه‬ ‫استان اداری‬ ‫پایان وقت‬ ‫پیشنهادها‪:‬‬ ‫بنیادتحویل‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل‬ ‫روســتایی در روستاهای مشــروحه ذیل از طریق مزایده کتبی‬ ‫محله ایی‬ ‫جهت خدمات‬ ‫تجاری را‬ ‫نشانی فوق‬ ‫بلوچستان به‬ ‫سیستان و‬ ‫انقالب اسالمی استان‬ ‫سیستانو‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بفروش‬ ‫پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 9/30‬صبح دو شنبه ‪ 1400/03/10‬در محل سالن جلسات‬ ‫بازگشایی‬ ‫بلوچستانمحل‬ ‫زمان و‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪1400/02/27‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400 /02/25‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مزایده‪ :‬از‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫زمان‬ ‫حوزهمهلت و‬ ‫‪-1‬‬ ‫نشانی فوق‬ ‫بلوچستان به‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫بنیاد مسکن‬ ‫مدیرکل‬ ‫‪ -۲‬محل دریافت اسناد مزایده ‪:‬زاهدان– خیابان امداد روبروی مسجد امام حسن عسکری (ع) بنیاد مسکن انقالب‬ ‫نام شهرستان‬ ‫نام‬ ‫شماره مزایده‬ ‫روستاتلفن تماس‪0541 - 3230107-10‬‬ ‫امورقراردادها ‪.‬‬ ‫سیستان و بلو چستان واحد‬ ‫اسالمی استان‬ ‫سیب وسوران‬ ‫–بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان‬ ‫سیب و سوران‬ ‫سرسوره‬ ‫سیب و سوران‬ ‫‪۲۲/1514‬‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل تحویل پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری مورخه ‪ 1400/03/08‬دبیر خانه حراست بنیاد مسکن‬ ‫نشانی فوق‬ ‫مسکنبه‬ ‫بلوچستان‬ ‫اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫انقالب‬ ‫انقالب اسالمی استان سیستان وبنیاد‬ ‫‪ -4‬زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 9/30‬صبح دو شنبه ‪ 1400/03/10‬در محل سالن جلسات‬ ‫حوزه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‬ ‫«اگهی فراخوان مناقصه » شماره‪1400-11 :‬‬ ‫باحضور نظامیان‬ ‫در انتخاباتبرخوردمی شد‬ ‫رئیسیتنهاچهرهقابلاجماع‬ ‫اصولگرایاناست‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت گاز اســتان اذربایجانشــرقی درنظردارد پروژه تامین قطعات و اتصــاالت ‪ ،‬نصب و راه انــدازی و تعویض‬ ‫شرکت گاز‬ ‫و تثبیت کنتور و رگالتور مشــترکین جز محور شهرســتان اهر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫استاناذربایجانشرقی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬برگزار ‪ ،‬و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید‪.‬‬ ‫بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصالح دارای حداقل پایه ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه‬ ‫تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق ایین نامه تضمین‬ ‫معامالت دولتی به مبلغ ‪(1/000/0/000/000/-‬یک میلیارد ریال) دعوت می نماید ‪ ،‬حداکثر تا ‪ 10‬روز پس از انتشار نوبت دوم این اگهی‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگی خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ‪ ،‬تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫دولت‬ ‫ضمنا در اسناد مناقصه توزیعی‪ ،‬تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است ‪ .‬مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫اســتان نمایند‪.‬‬ ‫گاز را دریافت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ثبت نام و گواهی امضای‬ ‫اذربایجانشــرقی درنظردارد پروژه تامین قطعات و اتصــاالت ‪ ،‬نصب و راه انــدازی و تعویض‬ ‫شــرکت‬ ‫‪041-34448095‬‬ ‫تلفن ‪:‬شرکت گاز‬ ‫رگالتور مشــترکین جز محور شهرســتان اهر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ 34496274‬و تثبیت کنتور و‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫استان‬ ‫‪041-34447089‬‬ ‫دورنگار‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬برگزار ‪ ،‬و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1133204‬‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه‬ ‫تجهیزات از سازمان‬ ‫تاسیسات و‬ ‫حداقل پایه ‪5‬‬ ‫دارای‬ ‫شرکتها و پیمانکاران ذیصالح‬ ‫منظورازکلیه‬ ‫بدین‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫استان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق ایین نامه تضمین‬ ‫معامالت دولتی به مبلغ ‪(1/000/0/000/000/-‬یک میلیارد ریال) دعوت می نماید ‪ ،‬حداکثر تا ‪ 10‬روز پس از انتشار نوبت دوم این اگهی‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگی خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ‪ ،‬تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫چاپ دوم‬ ‫ضمنا در اسناد مناقصه توزیعی‪ ،‬تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است ‪ .‬مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫نمایند‪ .‬و بلوچستان در نظر دارد بکار گیری و تامین نیرو در سطح استان سیستان و بلوچستان بشرح جدول زیر را از طریق‬ ‫استان سیستان‬ ‫اسالمی‬ ‫امضایمسکن انقالب‬ ‫ثبت نام و گواهی بنیاد‬ ‫دریافت‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫گران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی به مناقصه‬ ‫‪041-34448095‬‬ ‫تلفن ‪ 34496274 :‬و‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪041-34447089‬‬ ‫دورنگار‪:‬‬ ‫مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1133204‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اذربایجانشرقی‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫«اگهی فراخوان مناقصه » شماره‪1400-11 :‬‬ ‫‪ -۲‬موضوع ‪ :‬بکار گیری و تامین نیرو حفاظتی و مراقبتی از اراضی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬مهلت و زمان دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/22‬لغایت ‪1400/02/26‬‬ ‫‪ -4‬محــل دریافت اســناد مناقصه ‪ :‬زاهدان ‪ -‬خیابان امداد روبروی مســجد امام حســن عســکری (ع) بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان سیســتان و بلو چســتان واحد‬ ‫امور قراردادها ‪ .‬جهت کســب اطالعات بیشــتر میتوانید به ســایتهای ‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصــات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫‪ -5‬شــرایط مناقصه گران ‪:‬داشتن شرکت با شــرح خدمات مرتبط با موضوع مناقصه و دارا بودن گواهی صالحیت انجام خدمات حفاظتی مراقبتی و ایمنی از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫الزامیست‪.‬‬ ‫این ومناقصه‬ ‫کنندگان در‬ ‫انقالبشرکت‬ ‫انتظامی برای‬ ‫رفاه اجتماعی همچنین نیروی‬ ‫نظر دارد بکار گیری و تامین نیرو در سطح استان سیستان و بلوچستان بشرح جدول زیر را از طریق‬ ‫بلوچستان در‬ ‫سیستان‬ ‫اسالمی استان‬ ‫بنیاد مسکن‬ ‫نماید‪ 1400.‬به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‪.‬‬ ‫مورخه‪/02/05‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫مناقصه روز‬ ‫عمومیتابه‪10‬صبح‬ ‫پیشنهادها ‪:‬‬ ‫شرایط واگذار‬ ‫گران واجد‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویلمناقصه‬ ‫پاکات پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬صبح روز چهارشنبه ‪ 1400/02/05‬به نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمان و محل بازگشایی‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫صادرات نزد بانک صادرات شــعبه چهارراه رســولی بنام بنیاد مســکن انقالب اســتان‬ ‫‪0203028707008‬و بانک‬ ‫حســاب جاری‬ ‫ریال به‬ ‫‪350/000‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫ســپهراسالمی استان سیستان‬ ‫مسکن انقالب‬ ‫گزار ‪ :‬بنیاد‬ ‫مناقصه‬ ‫‪ -8‬واریــز مبلــغ ‪-1‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫مناقصه‬ ‫بکاراسناد‬ ‫یک از‬ ‫‪-۲‬خرید هر‬ ‫چستان بابت‬ ‫سیستانوبلو‬ ‫سیستان و‬ ‫تامین نیرو حفاظتی و مراقبتی از اراضی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گیری و‬ ‫موضوع ‪:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫چاپ دوم‬ ‫‪ -3‬مهلت و زمان دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/22‬لغایت ‪1400/02/26‬‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫شرح‬ ‫محل خدمت‬ ‫شماره‬ ‫واحد‬ ‫اســالمی اســتان سیســتان و بلو چســتان‬ ‫موضوع حســن عســکری (ع) بنیاد مســکن انقالب‬ ‫مســجد امام‬ ‫مناقصه ‪ :‬زاهدان ‪ -‬خیابان امداد روبروی‬ ‫مناقصهدریافت اســناد‬ ‫محــل‬ ‫‪-4‬‬ ‫اطالع رســانی مناقصــات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫ملی‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫‪sb.bonyadmaskan.ir‬‬ ‫ســایتهای‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫بیشــتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کســب‬ ‫جهت‬ ‫‪.‬‬ ‫قراردادها‬ ‫امور‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫شهرستان زاهدان‬ ‫‪22/5397‬‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫تماس‪054 - 33230107-10‬‬ ‫تلفن‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫‪ -5‬شــرایط مناقصه گران ‪:‬داشتن شرکت با شــرح خدمات مرتبط با موضوع مناقصه و دارا بودن گواهی صالحیت انجام خدمات حفاظتی مراقبتی و ایمنی از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫چابهار‬ ‫شهرستان‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫برای شرکت کنندگان در این مناقصه الزامیست‪.‬‬ ‫انتظامی‬ ‫‪22/5398‬همچنین نیروی‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫چابهار و بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 80‬نفر‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویل پیشنهادها ‪ :‬تا ‪10‬صبح روز چهارشنبه مورخه‪ 1400 /02/05‬به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪1400/02/20‬‬ ‫درجواگهی‬ ‫‪ 11:00 1400/02/21‬صبح روز چهارشنبه ‪ 1400/02/05‬به نشانی فوق‪.‬‬ ‫پاکات وپیشنهادها ‪ :‬ساعت‬ ‫محل بازگشایی‬ ‫تاریخزمان‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪ -8‬واریــز مبلــغ ‪ 350/000‬ریال به حســاب جاری ســپهر ‪ 0203028707008‬بانک صادرات نزد بانک صادرات شــعبه چهارراه رســولی بنام بنیاد مســکن انقالب اســتان‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫سیستان و بلو چستان بابت خرید هر یک از اسناد مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح موضوع‬ ‫محل خدمت‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شماره مزایده‬ ‫نام روستا‬ ‫نام شهرستان‬ ‫‪22/5397‬‬ ‫شهرستان زاهدان‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫‪۲۲/1514‬‬ ‫سرسوره‬ ‫سیب و سوران‬ ‫‪22/5398‬‬ ‫شهرستان چابهار‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫چابهار و بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 80‬نفر‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫تاریخ درج اگهی ‪ 1400/02/20‬و ‪1400/02/21‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫در ایران با تغییر دولت ها‬ ‫تغییر نمی کند‬ ‫ســفیر کشورمان در کرواســی با اعتقاد به این که‬ ‫مهــا در دســترس‬ ‫توافــق ویــن بــا لغــو عملــی تحری ‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬سیاســت خارجــی در ایــران‪ ،‬حاصل‬ ‫یــک فراینــد و اجمــاع حاکمیتــی اســت و بــا تغییــر‬ ‫تهــا‪ ،‬تغییر نمی کنــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬پرویز‬ ‫دول ‬ ‫اســماعیلی اظهار کرد‪ :‬توافــق در وین با لغو عملی‬ ‫مهــای قیــد شــده در برجــام و‬ ‫نشــده تحری ‬ ‫و تضمی ‬ ‫تحریم های ترامپ‪ ،‬در دسترس است‪.‬‬ ‫او در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای مــا جناح هــای‬ ‫سیاســی حا کــم در امریــکا تفاوتــی ندارنــد‪ ،‬بلکه‬ ‫احتــرام بــه ملت و منافع ملی ایران مهم اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیپلمــات کشــورمان در بخــش دیگــری از‬ ‫ایــن گفت وگــو اظهــار کرد‪ :‬ســکوت ســازمان های‬ ‫بین المللــی در قبــال خرابــکاری در ســایت نطنــز‬ ‫کــه تحت نظر اژانس اســت‪ ،‬تعجب برانگیز بود‪.‬‬ ‫او دربــاره برقــراری رابطه با عربســتان نیز گفت‪:‬‬ ‫بیــش از اینکــه بــه دالیــل تغییر لحن یا سیاســت‬ ‫عربســتان در قبــال منطقــه فکــر کنیم؛ ایــن تغییر‬ ‫را اگرچــه دیرهنــگام‪ ،‬ولی گامی ضروری و مثبت‬ ‫می دانیــم‪ .‬اســماعیلی افــزود‪ :‬پیشــگام مودت با‬ ‫همســایگان بوده ایــم؛ عربســتان می توانــد وارد‬ ‫فصــل تــازه ای از همــکاری بــا ایــران بــرای نیــل‬ ‫بــه ثبــات‪ ،‬صلــح و توســعه منطقــه شــود‪ .‬ســفیر‬ ‫کشــورمان در کرواسی اظهار داشت‪ :‬عادی سازی‬ ‫روابــط چنــد دولــت عربــی بــا اســرائیل‪ ،‬فقــط‬ ‫موجــب تشــدید تجــاوز و جنایــات رژیــم‬ ‫صهیونیســتی علیه مردم فلســطین و منطقه شــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه حقــوق ازدس ـت رفته ملــت فلســطین‪،‬‬ ‫یــک وظیفــه انســانی اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫این که این که (شــرکت نفت کرواســی) با خروج‬ ‫از ایــران‪ ،‬بــه منافــع خــود و کرواســی لطمــه زد؛‬ ‫بــه بازگشــت ‪ INA‬کمــک خواهــم کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫سیاســت خارجــی در ایــران‪ ،‬حاصــل یــک فرایند‬ ‫و اجمــاع حاکمیتــی اســت؛ بــا تغییــر دولت هــا‪،‬‬ ‫تغییــر نمی کند‪.‬‬ ‫نباید انتظار‬ ‫بازگشت سریع‬ ‫به برجام را داشت‬ ‫مقــام ســابق کاخ ســفید بازگشــت بــه برجــام را‬ ‫نبــر دانســت و گفــت‪ :‬مخالفت هایــی بــا ایــن‬ ‫زما ‬ ‫تهــای اســراییل بــا‬ ‫یشــود ماننــد مخالف ‬ ‫توافــق م ‬ ‫برجــام‪ ،‬بــه همیــن دلیــل احیــای برجام ب هســرعت‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد و نیازمند غلبه بر موانع است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬دنیــس جــت مشــاور پیشــین‬ ‫وزارت خارجــه امریــکا در مــورد نشســت ویــن‬ ‫گفت‪ :‬نشســت وین باعث پیشــرفت کنــد در روند‬ ‫یشــود اما موانع و مســائل دشــوار‬ ‫احیــای برجــام م ‬ ‫و پیچیــده ای وجــود دارد کــه بایــد مــورد مذاکره و‬ ‫حل شــود‪ .‬دو ســال طول کشــید تا مذاکره در مورد‬ ‫معاملــه اصلی صورت بگیــرد‪ ،‬بنابراین نباید انتظار‬ ‫بازگشــت ســریع به ان را داشــته باشــیم این اتفاق‬ ‫زمان بر است‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه افزود‪ :‬به طور حتم هدف‬ ‫جلســات‪ ،‬بازیابــی توافق نامه میان ایــران و امریکا‬ ‫اســت‪ ،‬اما مســائلی باقی مانده که باید حل شــود ‪.‬‬ ‫مهــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اگر‬ ‫او در ادامــه بــه تحری ‬ ‫قــرار اســت این توافــق دوباره تمدید و احیا شــود‪،‬‬ ‫باید امریکا تحریم ها را لغو کند‪ .‬چیزی که مشخص‬ ‫است این است که ایاالت متحده در مورد بازگشت‬ ‫به برجام کامال جدی اســت و با لغو تحریم ها این‬ ‫جدی بودن مشــخص می شود‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای رسیدن به توافق الزم است طرفین‬ ‫اقداماتــی انجــام دهند ایران هــم باید به تعهدات‬ ‫خود بازگردد‪ .‬برای احیای برجام بســیاری از موانع‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬مانند مخالفت هایی که با این توافق‬ ‫تهــای اســراییل بــا برجــام‪ ،‬بــه‬ ‫یشــود و مخالف ‬ ‫م ‬ ‫همین دلیل احیای برجام به سرعت اتفاق نخواهد‬ ‫افتــاد و نیازمنــد غلبــه بر موانع اســت‪ .‬دنیس جت‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مــن معتقــدم در چنــد روز اینــده و در‬ ‫مــدت کوتــاه نبایــد توقع احیــای برجام را داشــت‪،‬‬ ‫تصــور می کنــم مذاکرات برای احیــای برجام ممکن‬ ‫است ماه ها طول بکشد‪.‬‬ ‫ایرانی ها حمایت‬ ‫از دولت عراق را ثابت‬ ‫کرده اند‬ ‫نخس ـت وزیر عــراق با بیان اینکــه تالش می کند‬ ‫کــه کشــورش بــه مــکان دیــدار رقیبــان تبدیل شــود‬ ‫تاکیــد کرد که ایرانی ها ثابــت کرده اند که واقع گرا‬ ‫هستند و تالش می کنند که از دولت عراق حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مصطفــی الکاظمــی‪،‬‬ ‫نخس ـت وزیر عــراق در گفت وگــو بــا شــبکه قطــری‬ ‫الجزیــره تاکیــد کــرد‪ :‬تالش می کنیم که عــراق را به‬ ‫مــکان دیــدار رقیبان‪ ،‬فضای صلــح و گفت وگوهای‬ ‫منطقه ای تبدیل کنیم‪ .‬ما از هر فرصتی برای ایجاد‬ ‫ثبــات در منطقــه حمایــت می کنیــم‪ .‬الکاظمــی در‬ ‫بخشی از این مصاحبه گفت‪ :‬ایرانی ها ثابت کردند‬ ‫عگــرا هســتند و تــاش می کنند کــه از دولت‬ ‫کــه واق ‬ ‫(عراق) حمایت کنند و همچنین تالش می کنند که‬ ‫از تضعیــف دولت توســط شــبه نظامیــان ممانعت‬ ‫کنند‪ .‬نخست وزیر عراق همچنین جنایت های رژیم‬ ‫صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫عجله ایبرایبه سرانجام رساندن مذاکرات ویننداریم‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران یادداشت اعتراض ‬ ‫خــود را به ســفارت عــراق در تهران تســلیم کرد و‬ ‫این موضوع ادامه خواهد داشت‪ .‬طبیعی است که‬ ‫انتظار ما از دولت عراق این است که به وظایف‬ ‫خودش به احسن وجه عمل کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سعید خطیب زاده در واکنش‬ ‫به حمله به سرکنســولگری ایران در کربال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه عده ای تعرضی را به کنســولگری ما در‬ ‫کربال داشتند که از همان ابتدا با مراجع ذی ربط در‬ ‫عراق و در سرکنسولگری و همچنین سفارت ایران‬ ‫در بغدادارتباط گرفتهشد‪.‬نیروهایامنیتیوپلیس‬ ‫با افرادی که به صورت ناشــناس به سرکنسولگری‬ ‫حملــه کــرده بودنــد‪ ،‬برخــورد کــرد؛ جمهــوری‬ ‫اســامی ایران شــدیدا حمله به سفارت خانه ها و‬ ‫کنسولگری های خودش را محکوم می کند و طبق‬ ‫عملکرددیپلماتیکعراقدر چارچوب کنوانسیون‬ ‫‪ ،۱۹۶۱‬امیدوار است که دولت عراق در حفاظت‬ ‫و صیانت از شهرهای خودش با کمال دقت عمل‬ ‫کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬وزارت خارجــه جمهوری اســامی‬ ‫ایران یادداشــت اعتراض خود را به ســفارت عراق‬ ‫در تهران تســلیم کرد و این موضوع ادامه خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬طبیعــی اســت کــه انتظــار مــا از دولــت‬ ‫عراق این است که به وظایف خودش به احسن‬ ‫وجه عمل کند‪ .‬رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و‬ ‫رسانه ای وزارت خارجه درباره جزئیات ترور سردار‬ ‫ســلیمانی در رســانه های خارجــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مســیر‬ ‫پیگیری های پرونده ترور شــهید ســلیمانی در قوه‬ ‫قضاییــه در مجامــع بین المللی و در مســیر هایی‬ ‫یشــود پیگیری کرد‪ ،‬در حال انجام اســت و‬ ‫که م ‬ ‫در گفتگوهای دوجانبه حقوقی سیاسی و امنیتی‬ ‫یشــود‪ .‬بســیاری از این‬ ‫بــا دولت عراق پیگیری م ‬ ‫مسائل بر ما پوشیده نیست و بسیاری از ان ها در‬ ‫مرجع خودش انجام شده و در حال انجام است‪.‬‬ ‫موضــع مــا همان بــوده که درگذشــته اعال مشــده‬ ‫اســت؛ کســانی که مســتقیم یا غیرمســتقیم و در‬ ‫هر کشــوری در ایــن ترور ناجوانمردانــه و بزدالنه‬ ‫مشارکت داشته باشند‪ ،‬قطعا مسئولیت کیفری و‬ ‫قضایــی دارند و ما با ان ها در مســیرهای خودش‬ ‫برخوردهای الزم را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهیم مذاکرات فرسایشی شود‬ ‫خطی ـب زاده در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫اظهــارات عراقچــی در خصــوص تعویــق تاریخ‬ ‫قانــون مجلس بیــان کرد‪ :‬انچه عراقچی در این‬ ‫مصاحبــه گفتنــد ایــن اســت کــه قانــون مجلس‬ ‫الــزام اور اســت و توافقــی هــم کــه بین ایــران و‬ ‫اژانــس بــوده بــرای ‪ ۲۱‬مــی بــوده کــه همــه از‬ ‫ان مطلــع هســتند و یــک تاریــخ قطعــی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬چون عجله برای به ســرانجام رســاندن‬ ‫کــرد‪ :‬انتظــار جدی ما از رســانه ها این اســت که‬ ‫مانند همیشه همراه مردم و مصالح عالیه ان ها‬ ‫باشند‪ .‬قطعا بر اساس دستورالعمل ها برای تیم‬ ‫مذاکراتی عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬باید مدیریت انتظارات درباره‬ ‫مهــا انجام شــود تــا در فضای‬ ‫نتایــج رفــع تحری ‬ ‫ارامــش کار جلو برود‪ .‬ایــن موضوع امنیت ملی‬ ‫اســت و از طریق مجاری فرادســتگاهی پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اختالفات جدی وجود دارد‬ ‫ایــن گفت وگوهــا نداریــم‪ ،‬ضمــن اینکــه اجــازه‬ ‫نمی دهیــم مذاکرات فرسایشــی شــود‪ ،‬با دقت‬ ‫در عیــن رعایت ســرعت کارهــا را جلو می بریم‪.‬‬ ‫ما نمی خواهیم هیچ تاریخی مانع از این شــود‬ ‫که به طور دقیق دســتورالعمل های تیم اجرایی‬ ‫و عملیاتــی به خوبــی اجــرا نشــود‪ .‬او ادامــه‬ ‫بهــا بــرای بعــد از ‪ ۲۱‬مــی‬ ‫داد‪ :‬یکــی از انتخا ‬ ‫به طورقطع می تواند این باشد که اگر دو طرف‬ ‫در مسیر درست قرار داشته باشند و تهران با ان‬ ‫موافقت داشــته باشــد‪ ،‬این تاریخ تمدید شود؛‬ ‫البته طبیعی است که تیم مذاکره کننده تصمیم‬ ‫مهــا همه در تهــران صورت‬ ‫گیــر نیســت و تصمی ‬ ‫می گیرد‪.‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در‬ ‫مورد حادثه تروریستی مدرسه ای در کابل اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اتفاقات بسیار ناگواری در افغانستان رخ‬ ‫داد؛ واقعا پرپر شدن این جان ها که معصومانه‬ ‫و مظلومانه قربانی خشــونت تکفیری ها شدند‬ ‫دل وجــان ادم را بــه درد م ـی اورد‪ .‬مــا داغــدار‬ ‫افغانســتان هستیم‪ .‬متاســفانه وقایعی که طی‬ ‫یک ســال گذشــته اتفاق افتاده و در چند هفته‬ ‫گذشــته تشــدید شــده‪ ،‬مــا را ناراحــت می کنــد؛‬ ‫امــا اتفاقــات افغانســتان را از نزدیــک پیگیــری‬ ‫می کنیم و نگران برخی از این تحوالت هستیم‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬ضمــن تســلیت بــه خانواده های‬ ‫قربانیان این حمله وحشیانه به مدرسه و مردم‬ ‫افغانستان‪ ،‬زمان ان رسیده که از فضای برادری‬ ‫اســتفاده شود و مقابل این گروه های تکفیری و‬ ‫داعــش همــه متحد شــوند و ب هصــورت یکجا و‬ ‫یکپارچه عمــل کنند‪ .‬برای افغانســتان اینده ای‬ ‫ازاد و باثبــات ارزومندیــم و ایــن تنهــا از مســیر‬ ‫دشمنیداعش‬ ‫بادانش‬ ‫سخنگوی دولت در توییتی نوشت‪ :‬ان پیکرهای پاره پاره دانش‬ ‫اموزان و ان دفترها و کتاب های اغشــته به خون دختران ما‪ ،‬نشــان‬ ‫از دشــمنی داعش و داعشــیان با دانش دارد‪ .‬برای مجروحین ارزوی‬ ‫سالمتیدارم‪.‬‬ ‫تو گوهــای اصیــل بیــن گرو ههــای مختلــف‬ ‫گف ‬ ‫یگــذرد‪.‬‬ ‫افغانســتانی و دولــت افغانســتان م ‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی ایــران همــواره اماده‬ ‫تو گوها را تســهیل کنــد و هر‬ ‫بــوده کــه ایــن گف ‬ ‫کمکــی را که در اجرایی شــدن ایــن روند کمک‬ ‫کنــد‪ ،‬فراهم می کند‪ .‬امیدوارم روزهای بهتری را‬ ‫برای افغانستان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫سیاست های تیم مذاکره کننده در چارچوب‬ ‫دستورالعمل های نظام عمل می کند‬ ‫او دربــاره اقدامات تیم دیپلماســی ایران در‬ ‫ویــن و اینکــه نمایندگان مجلــس از جزئیات ان‬ ‫خبر ندارند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬سیاست های تیم‬ ‫مذاکره کننــده در چارچــوب دســتورالعمل های‬ ‫نظام عمل می کند و گزارش ها را به شورای عالی‬ ‫امنیــت ملــی ارســال می کنــد کــه رئیــس مجلس‬ ‫نیــز عضــو این شوراســت و از جزئیــات ان باخبر‬ ‫هســتند و طبیعتا رئیس مجلس شــورای اسالمی‬ ‫حتمــا همــکاران خودشــان را درباره ایــن فرایند‬ ‫مطلــع می کننــد ضمــن اینکه اقــای دکتر ظریف‬ ‫در جلســه دیروز کمیســیون امنیت ملی شــرکت‬ ‫داشتند‪.‬ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره‬ ‫اخریــن تحوالت مذاکرات وین و انتشــار برخی‬ ‫اخبــار از ســوی منابــع ا گاه ابراز داشــت‪ :‬وزارت‬ ‫امــور خارجه به خاطر جایگاه حرفه ای خود در‬ ‫مســائل داخلــی کمتــر ورود می کند و بــه صبر و‬ ‫شــکیبایی در این مســائل معروف اســت‪ .‬ما در‬ ‫وزارت امــور خارجــه هیچ منبــع اگاهی نداریم‪.‬‬ ‫همه رســانه ها بدانند هر منبع اگاهی از وزارت‬ ‫امور خارجه نیســت‪ .‬خطی ـب زاده با بیان اینکه‬ ‫مواضــع مــا صریــح و نشــان دار اســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫رئیــس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای‬ ‫مهــا در‬ ‫وزارت امــور خارجــه دربــاره رفــع تحری ‬ ‫مذاکــرات ویــن بیان کــرد‪ :‬گفت وگوهــا در وین‬ ‫چــون در فــاز نــگارش در حوزه هســته ای و رفع‬ ‫مهــا شــده اســت‪ ،‬بــا دقایــق و جزییــات‬ ‫تحری ‬ ‫مختلفــی روب ـه رو اســت‪ .‬ایــن جزییــات اجــازه‬ ‫نمی دهــد در فضــای عمومی وارد اعالن شــویم‬ ‫چون گفت وگوها در حال انجام اســت و هرروز‬ ‫به نتایج متفاوتی می رسد‪.‬‬ ‫خطی ـب زاده بــا بیــان اینکــه امریــکا در‬ ‫چارچــوب تعهــدات خــود بخــش عمــده ای از‬ ‫نهــا را‬ ‫کاری کــه بایــد انجــام دهــد و مــا هــم ا ‬ ‫ضــروری می دانیــم‪ ،‬قبــول کرده‪ ،‬گفــت‪ :‬درباره‬ ‫بخشــی هــم کــه قبــول نکــرده‪ ،‬اعــام کردیــم‬ ‫بایــد همه مــوارد لیســت مدنظر ایران‪ ،‬بــرای از‬ ‫بیــن بردن برجام بوده اســت و لــذا اینکه ان ها‬ ‫بخشــی‪ ،‬گروهی و اشــخاص یا با برچسب های‬ ‫مختلفی باشد پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬البته پوشیده نیست اختالفات‬ ‫جدی هم وجود دارد‪ .‬گزارش ها در تهران بررسی‬ ‫یشــود و هــرروز مواضــع بــه تیــم مذاکره کننده‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬دســتورالعمل هایی که در‬ ‫اطــاع داده م ‬ ‫یشــود‪ ،‬چارچــوب گفت وگوهای‬ ‫تهــران تهیــه م ‬ ‫ویــن اســت‪.‬او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چه‬ ‫تحریم هایی در مذاکرات وین رفع خواهد شــد‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬انچه باید تعلیق و برداشــته شــود‪،‬‬ ‫در برجام اورده شــده اســت‪ .‬مذاکــرات جدیدی‬ ‫دربــاره برجــام نمی کنیــم‪ .‬برجــام پــاس را هــم‬ ‫نمی پذیریــم‪ .‬طبیعــی اســت تمامــی اختالفــات‬ ‫بــرای انطبــاق تعهــدات امریــکا در رفــع موثــر‬ ‫تحریم ها است و نه رفع تحریم ها روی کاغذ‪ .‬به‬ ‫گفته رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬اینکه امریکا از چه مســیری‬ ‫مهــا را انجام می دهد‪ ،‬موضــوع ایران‬ ‫رفــع تحری ‬ ‫مهــا را دیده و‬ ‫نیســت بلکــه باید رفع موثر تحری ‬ ‫راســتی ازمایــی کنیم و بعد مــا اقدامات جبرانی‬ ‫خــود را متوقــف خواهیم کــرد‪ .‬موضع جمهوری‬ ‫اســامی برجام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه‬ ‫بیش است‪.‬‬ ‫تاطالعات ادعای قطعی‬ ‫به جایوزار ‬ ‫ل صوتی مطرح نکنید‬ ‫در مورد فای ‬ ‫حسا مالدیناشنا‪،‬رئیسپیشینمرکزبررسی هایاستراتژیکریاستجمهوریدرحسابتوییتریخودمطلبینوشت‪.‬‬ ‫تاطالعاتادعایقطعیدرموردفای لصوتیمطرحنکنید‪.‬‬ ‫ لطفا‪.۱ :‬به جایوزار ‬ ‫‪.۲‬به جایقو هقضائیهحکمقطعیدرمورداشخاصحقیقیوحقوقیصادرنکنید‪.‬‬ ‫خشفاهیمسئوالنودستگاه هایعمومیرادنبالبفرمایید‪.‬‬ ‫حقانونیدرموردقانون‪۱۳۵۳‬وقانون گذاریدرموردضرورتوالزاماتتدوینتاری ‬ ‫ ‪.۳‬اصال ‬ ‫خبر‬ ‫رئیسی تنها چهره قابل اجماع اصولگرایان است‬ ‫محمــد ســبزی‪ ،‬نماینــده ســاوه و زرندیه در مجلــس در مورد‬ ‫فضای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار کرد‪ :‬امســال به خاطر‬ ‫همه گیــری کرونــا شــرایط خاصــی داریم‪ ،‬شــرایطی کــه متفاوت‬ ‫کطــرف و‬ ‫بــا همــه ادوار گذشــته اســت‪ ،‬همه گیــری کرونــا ازی ‬ ‫مشــکالت معیشــتی مردم از طرف دیگر مطرح اســت‪ .‬دو ســال‬ ‫گذشته جزء سخت ترین سال های جمهوری اسالمی بوده است‪،‬‬ ‫پاییــز ‪ ۹۹‬مشــارکت مــردم رو بــه افزایش بود امــا ماجرای صف‬ ‫مرغ و روغن باعث شــد پیش بینی ها به سمت کاهش مشارکت‬ ‫پیــش رود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه‬ ‫در مجلــس بــا بیــان اینکه بعضــی از مردم از عملکرد مســئوالن‬ ‫احســاس ناامیــدی می کننــد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظرم هــر اقدامی که نور‬ ‫امیــد را در دل مــردم زنــده کند‪ ،‬میزان مشــارکت را باال می برد‪.‬‬ ‫مردم این تصور را دارند که دولت اصالح طلب و اصولگرا فرقی‬ ‫نمی کند درصورتی که واقعیت ماجرا متفاوت است‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع طبیعــی و‬ ‫محیط زیســت مجلــس اظهــار کرد‪ :‬مــردم می دانند کــه انتخاب‬ ‫درســت‪ ،‬باعث پیشــرفت‪ ،‬ازادی و رفاه می شود و انتخاب های‬ ‫نادرســت باعث ضرر همگانی می شــود‪ .‬به نظر اگر مسئوالن در‬ ‫همیــن زمــان باقی مانــده‪ ،‬فکری به حــال تنظیم بــازار کنند و از‬ ‫طرف دیگر رســانه ها اطالع رســانی کنند‪ ،‬مشارکت باال می رود‪.‬‬ ‫ســبزی تاکیــد کــرد‪« :‬نــه به فســاد» و «نه بــه افراد ناشایســت»‬ ‫درســت اســت‪ ،‬ایــن مســائل در صنــدوق رای مشــخص خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬او ارزیابــی خــود از ترکیــب سیاســی نامزدهــای انتخاباتــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه نظــرم‪ ،‬اصالح طلبان بــا عملکردی کــه از خود بجای‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬جایــگاه خوبــی در میان مردم ندارنــد‪ .‬نکته دیگر در‬ ‫مــورد اصالح طلبــان این اســت که مهــره کلیدی بــرای انتخابات‬ ‫ندارنــد پــس شــاید به علی الریجانی متوســل شــوند‪ .‬ســبزی در‬ ‫مــورد جبهــه سیاســی اصولگرایــان در انتخابات اظهــار کرد‪ :‬تنها‬ ‫چهره قابل اجماع اصولگرایان رئیســی اســت‪ .‬اگر ســید ابراهیم‬ ‫رئیسی بیاید‪ ،‬خیال بسیاری را راحت می کند اما اگر ایشان نیاید‬ ‫معلوم نیست که اجماع روی چه کسی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به شخصه پیش بینی می کنم سید ابراهیم رئیسی برای انتخابات‬ ‫نامزد می شود‪ ،‬هرچند که ایشان سمت مهمی دارد اما باالترین‬ ‫مقــام بعــد از رهبری ریاســت جمهوری اســت‪ .‬اگر قــوه اجرایی‬ ‫درس ـت کار کنــد‪ ،‬کار قوه قضائیــه هم راحت می شــود‪ .‬نماینده‬ ‫مــردم ســاوه گفت‪ :‬بســیاری از نیروهای سیاســی در رســانه های‬ ‫داخلــی و خارجــی تــاش می کنند تــا فضا را دوقطبــی کنند ولی‬ ‫یشــود‪ .‬مردم‬ ‫فکــر می کنــم اجازه دوقطبی شــدن فضــا داده نم ‬ ‫ایــران غیرقابل پیش بینی هســتند‪ ،‬درگذشــته راهپیمایی هایی را‬ ‫پیش بینــی می کردیــم کــه مــردم در ان حضــور پیــدا نکننــد ولی‬ ‫یشــد و همــه‬ ‫فــردای ان روز حضــور پرشــور مــردم مشــاهده م ‬ ‫پیش بینی ها نقض می شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخصیص یک میلیارد دالر ارز برای تامین واکسن کشور‬ ‫معاون اول رئیس جمهور گفت‪ :‬همبستگی‪ ،‬انسجام و حس‬ ‫خیرخواهــی مــردم و همچنین حضور فعاالنه و با برنامه دولت‬ ‫می تواند کشور را در عبور از بحران ها سربلند بیرون بیاورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬اســحاق جهانگیری شــیوع بیماری کرونا و‬ ‫مقابلــه بــا ان را یکــی از موضوعــات جدی در دســتور کار کشــور‬ ‫برشــمرد و ادامــه داد‪ :‬در اوایــل شــیوع ویــروس کرونــا تامیــن‬ ‫تجهیزات حفاظتی موردنیاز مردم‪ ،‬کادر پزشکی و بیمارستان ها‬ ‫مهم تریــن دغدغــه کشــور بــود امــا کارنامــه بخــش بهداشــت و‬ ‫تهــای بیمارســتانی و ای ســی یــو و ابــزار‬ ‫درمــان در تجهیــز تخ ‬ ‫موردنیاز مردم در زمان شیوع کرونا و در مدت زمان کوتاه بسیار‬ ‫درخشــان بود‪ .‬او با اشــاره به اینکه در روزهای نخســتین شــیوع‬ ‫کرونا ‪ 200‬هزار ماسک در روز تولید می شد و دغدغه کشور این‬ ‫بــود کــه چگونــه کادر درمان را به ماســک تجهیز کنیــم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ان زمــان و بــرای واردات ماســک به کشــور مانع تراش ـی های‬ ‫یشــد اما االن عالوه بر تامیــن نیازهای مردم‪،‬‬ ‫بســیاری انجــام م ‬ ‫یشــود و بــه تولید روزانــه ‪ 27‬میلیون‬ ‫صــادرات ماســک انجام م ‬ ‫ماسک رسیده ایم‪.‬‬ ‫جهانگیری با اشــاره به نظرســنجی های انجا مشــده در اوایل‬ ‫شــیوع بیماری کرونا در خصوص اسیب پذیری مردم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫پانــزده مــاه از شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور گذشــته اســت و‬ ‫همــه ابعــاد زندگــی مردم را تحــت تاثیر قرار داده اســت و باید‬ ‫جامعــه را به گون ـه ای مدیریت کنیم تا تمام این ابعاد نظارت و‬ ‫برنامه ریــزی شــود‪ .‬معاون اول رئیس جمهــور ادامه داد‪ :‬مرحله‬ ‫اول مدیریت کرونا در کشور بر عهده ستاد ملی کرونا است که‬ ‫باید تالش شــود هر چه ســریع تر واکسیناسیون رایگان و عمومی‬ ‫در کشــور انجــام شــود‪ .‬او بــا بیــان اینکــه بخشــی از بــار انجــام‬ ‫واکسیناســیون در کشــور بــر دوش جمعیــت هالل احمــر اســت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬میزان واکســن وارداتی نشــان می دهد که در زمینه‬ ‫تامین و خرید واکسن خارجی جهشی رخ داده است و در ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت بحث و صریحا تصمیم گیری شــد که‬ ‫باوجود تنگناهای ارزی دولت تامین واکســن یک اولویت باشد‬ ‫و در همین راســتا یک میلیارد دالر ارز برای تامین واکســن کشور‬ ‫اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫هجمه های داخلی به توان دستگاه‬ ‫دیپلماسیاسیبمی زند‬ ‫رئیــس پیشــین کمیســیون‬ ‫شکســت خورده و تحری مهــا‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی‬ ‫نتوانستهمنجربهتغییررفتارایران‬ ‫مجلس با بیان اینکه هجمه ها‬ ‫شود‪ .‬فالحت پیشه با اشاره به‬ ‫بــه تیــم مذاکره کننــده‪ ،‬امــکان‬ ‫حضور هیئت امریکایی در وین‬ ‫چانه زنــی و تــوان دیپلماتیــک‬ ‫تصریح کرد‪:‬حضور افرادینظیر‬ ‫حشمت ا‪ ...‬فالحت‬ ‫پیشه‬ ‫ایــران را تضعیف می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫رابمالیوریچاردنفیودرهیئت‬ ‫کــرد‪ :‬وزارت امور خارجه مجری‬ ‫امریــکا نشــان می دهــد امریــکا‬ ‫متعهدومتخصصبرایمذاکراتاستوتالش ها مسیری غیر از دیپلماسی را نمی تواند دنبال کند‪.‬‬ ‫بــرای احیــای برجام نشــان می دهــد کارنامه این اکنون دیگر ادعاها و مسائلی نظیر روی میز بودن‬ ‫وزارتخانه قابل دفاع است‪ .‬حشمت ا‪ ...‬فالحت گزینه نظامی مطرح نیست و این نشان می دهد‬ ‫پیشــه در گفت وگــو با ایرنا‪ ،‬با اشــاره بــه افزایش زمینــه برای احیای برجــام فراهم اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫هجمه ها به وزارت امور خارجه و دیپلمات های داد‪ :‬اینکه کشــور شــرایط مســاعدی را ندارد‪ ،‬به‬ ‫کشــورمان پس از انتشار فایل صوتی محمدجواد خاطردیپلماسینیستبلکهحاصلمجموعه ای‬ ‫ظریــف و جــدی شــدن مذاکــرات وین بــرای رفع از شرایط اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی است که‬ ‫تحریم ها گفت‪ :‬طبیعی است جوانب و شرایط الزمــه رفــع ان‪ ،‬وحدت ملی‪ ،‬ایجاد همبســتگی‬ ‫فایل صوتی محرمانه منتشرشــده از محمدجواد اجتماعی و فراهم کردن مشــارکت مردم اســت‪.‬‬ ‫ظریف و نقشی که برخی جریانات در انتشار ان نماینده سابق مجلس با بیان اینکه هجمه های‬ ‫داشته اند‪ ،‬باید در سازوکارهای قانونی پیگیری و داخلیبیشترازفشارخارجیتواندیپلماتیکایران‬ ‫دنبالشود‪.‬به گفتهاینتحلیلگرمسائلسیاست را تحلیل می برد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫خارجــی‪ ،‬مهم تــر از اینکــه چــه کســی و در چــه تیم سیاســت خارجی ایران برای احیــای برجام و‬ ‫شرایطیاینفایلصوتیمحرمانهرامنتشر کرده‪ ،‬تامین منافع ایران تالش می کند‪ ،‬نباید ترسید که‬ ‫ان است که کشور و مذاکرات وین ‪ -‬که به منظور رفعتحریم هابهسوداینجناحیاانجناحاست‪.‬‬ ‫رفع تحریم ها و احیای برجام در حال انجام است سیاست خارجی ایران امکان جناحی شدن ندارد‬ ‫ از شرایط سوء و تحریف هایی که در پی انتشار و حتــی وزیــر امــور خارجه امریــکا در گفت وگو با‬‫فایلشکل گرفته‪،‬ضربهنخورد‪.‬اوباتاکیدبراینکه فاینشنالتایمزهمگفتکهسیاستخارجیایران‬ ‫ایران هم اکنون گفت وگوهای حساسی را در وین وحدت گرایانه اســت‪ .‬فالحت پیشــه با تاکید بر‬ ‫انجــام می دهــد که بر منافع ملی اثرگذار اســت‪ ،‬اینکهادامههجمه هابهتیممذاکره کنندهووزارت‬ ‫اظهار داشت‪:‬ایرانهم اکنوندر مذاکراتاز موضع امور خارجه‪ ،‬امکان چانه زنی و توان دیپلماتیک‬ ‫قدرت واردشده و این موضوعی است که دیگران ایــران را در ویــن تضعیف می کنــد‪ ،‬ابراز داشــت‪:‬‬ ‫هــم بــه ان اعتراف می کنند‪ .‬اکنــون امریکایی ها حواشی داخلی می تواند متن و اصل کار را تحت‬ ‫اذعان دارند که کمپین فشار حداکثری علیه ایران تاثیرقراردهد‪.‬‬ ‫مصوبهانتخاباتیشوراینگهبانرا‬ ‫اجرامی کنیم‬ ‫عبدالرضــا رحمانی فضلی‪،‬‬ ‫هم زمــان برگــزار خواهــد شــد‪،‬‬ ‫وزیر کشــور با حضور در شــورای‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در انتخابــات ‪۲۸‬‬ ‫نگهبــان و شــرکت در همایــش‬ ‫خــرداد‪ ۴ ،‬انتخابــات را بــا ‪۴‬‬ ‫تهــای نظــارت انتخابات‬ ‫هیئ ‬ ‫قانون برگزار خواهیم کرد که کار‬ ‫ســیزدهمین دوره ریاســت‬ ‫سختی اســت‪ ،‬البته تالش های‬ ‫عبدالرضا‬ ‫جمهوری‪،‬طیسخنانیبااشاره‬ ‫زیادی در ‪ ۳‬ســال گذشته انجام‬ ‫رحمانیفضلی‬ ‫بــه برگزاری انتخابــات پیش رو‬ ‫دادیــم و الیحــه جامــع قانــون‬ ‫گفت‪ :‬من امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که انتخابــات را تهیه کــرده و به دولت دادیم و بعد‬ ‫میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد‪ ،‬از تائید دولت این الیحه به مجلس ارســال شــد‬ ‫به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود‪.‬‬ ‫امامتاسفانهدر مجلسقبلیومجلسفعلیاین‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬او با بیان اینکه ما در مسیر الیحهبهنتیجهنرسید‪.‬رحمانیفضلیهمچنین‬ ‫برداشــتن یک گام بلند دیگر در مسیر ارمان ها و گفت‪ :‬در انتخابات پیش رو ‪ ۶۰۰‬نفر فقط برای‬ ‫اهــداف امام راحل و انقالب اســامی هســتیم‪ ،‬تهران و درمجموع حدود‪ ۸۰۰‬نفر برای انتخابات‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر شــکر تمام نعمــات الهــی را به جای میــان دوره ای مجلس ثبت نام کرده اند و ما مثال‬ ‫بیاوریم‪ ،‬حتما شــکر داشــتن این مردم شریف و بایــد بــرای انتخابــات میــان دوره ای مجلس در‬ ‫عزیــز را نمی توانیم به جای بیاوریم‪ .‬وزیر کشــور تهــران کــه یــک کرســی دارد‪ ،‬تمــام فرایندهای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در دوران قبــل از مشــروطه‪ ،‬مــردم قانونی را اعمال کنیم‪ .‬او با بیان اینکه برگزاری‬ ‫رعیــت بودند و صرفا به حکام خودشــان خراج ‪ ۴‬انتخابــات بــا قوانیــن موجود ســخت اســت‬ ‫می دادند و دولت در قبال مردم هیچ مسئولیتی امــا همه باید تــاش کنیم حول محــور قانون‪،‬‬ ‫نداشت ولی در دوره مشروطیت به خاطر فشار انتخاباتی بی طرفانه و امن برگزار کنیم البته از‬ ‫و قیام علما و مردم‪ ،‬نتایج خوبی حاصل شــد و این مســئله هم نباید غافل شــد کــه به هرحال‬ ‫در این کشور‪ ،‬مجلس و قانون گذاری محقق شد برگزاری انتخابات در شــرایط کرونا‪ ،‬شــرایط و‬ ‫ولی متاسفانه همان هم از مسیر خودش خارج اقتضائات خاص خودش را دارد که ما تدابیری‬ ‫شــد و به نتیجه نرســید‪ .‬رحمانی فضلی اضافه بــرای این مســئله اندیشــیده ایم ازجمله اینکه‬ ‫کرد‪:‬قبلاز انقالباسالمیهمدرواقعانتخاباتی تعداد ‪ ۸‬هزار شعبه اخذ رای را به شعب قبلی‬ ‫برگزار می شد اما این انتخابات تشریفاتی بودند اضافــه کرده ایم تا تراکم جمعیت رخ ندهد یا‬ ‫و مردم حق انتخاب واقعی نداشــتند اما بعد از اینکه برای دوره ‪ ۲۰‬روزه تبلیغات‪ ،‬مســئله این‬ ‫انقالب اســامی برکات زیادی شامل حال مردم اســت که در مورد تجمعات تبلیغاتی چه کاری‬ ‫شــد کــه از ان جملــه می توان به حضــور واقعی باید انجام دهیم که برای این مسئله نیز تدابیری‬ ‫مــردم در انتخابــات اشــاره کــرد‪ .‬او خاطرنشــان اندیشیده خواهد شــد‪ .‬وزیر کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬ما امروز شــاهد برگزاری انتخاباتی در کشور طبق بررسی های ما‪ ،‬تمام مخالفین و معاندین‬ ‫هســتیم کــه مــردم در ان نقش افرینی می کنند و نظــام و حتی برخــی در داخل کشــور‪ ،‬باالتفاق‬ ‫برای داشتن این نعمت بزرگ‪ ،‬هرچقدر هم که دنبال کاهشمشارکتمردمدر انتخاباتهستند‬ ‫شــکر گذاری کنیم‪ ،‬کم است‪ .‬وزیر کشور با بیان اماانشااهللانتخاباتیپرشور وباحضور ومشارکت‬ ‫اینکهدر انتخاباتپیشرو‪ ۴‬انتخاباتبه صورت مردمیبرگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫باحضور نظامیان‬ ‫در انتخاباتبرخوردمی شد‬ ‫ســهیال جلــودار زاده‪ ،‬فعال‬ ‫در میــان نهادهــا وجود داشــته‬ ‫سیاســی اصالح طلــب‪ ،‬در‬ ‫باشــد‪ ،‬شــاهد افزایش امیــد در‬ ‫خصــوص فضــای انتخاباتــی‬ ‫بینمردمخواهیمبود‪.‬نماینده‬ ‫کشور‪،‬اظهار کرد‪:‬شوراینگهبان‬ ‫تهراندر مجلسدهمبهحضور‬ ‫اشخاصی که کمیامیددر مردم‬ ‫نظامیــان در عرصــه انتخابــات‬ ‫سهیال جلودار زاده‬ ‫ایجــاد می کننــد را رد صالحیت‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬این‬ ‫انقالب‪ ،‬گروهی از نظامیان که‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد‪ :‬گاهی من افرادی دلسوز و قوی بودند که قصد نقش افرینی‬ ‫به عنوان گروهی کهقصدبهدست گرفتنقدرت در سرنوشــت کشــور را داشــتند‪ .‬امــام خمینــی‬ ‫رادارم‪ ،‬فکــر می کنــم اگــر مخالفــان را ســاکت و فرمودند اشــخاص نظامی در سیاســت دخالت‬ ‫کامال به جایی بوده است‪ .‬بعد‬ ‫حذف کنممی توانمبهایده هایخوددست یابم نکنند که حرف ً‬ ‫درصورتی کــه تاریــخ و اموزه هــای دینی ما ثابت از جنگ زمانی که مســیر به قدرت رسیدن افراد‬ ‫می کند که با مردم داری می توان حکومت کرد‪ .‬تغییــر کــرد‪ ،‬باید کســانی که انگیزه و اســتعداد‬ ‫یشــدند‪.‬‬ ‫جلودار زاده گفت‪ :‬ســاکت کردن کارگران باعث سیاســی داشــتند‪ ،‬در احــزاب جمــع م ‬ ‫بقــا یــک نظام نمی شــود بلکــه احقــاق حقوق امروز این افراد قصد فعالیت در عرصه نظامی و‬ ‫ا نهــا موجــب ابقا و ثبات نظام می شــود‪ .‬امروز سیاسی رادارند که این راه ‪ ،‬راهی اصولی نیست‪.‬‬ ‫یک قدم در جهت افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫جلودار زاده خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه امروز‬ ‫برداشته شــده و همیــن موضــوع موجــب شــده نیروهای نظامی مانند احزاب فعالیت می کنند‬ ‫زخم هایشان التیام یابد‪ .‬او با بیان اینکه امید را کــه باید با حضور نظامیان در انتخابات برخورد‬ ‫عدالت ایجاد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر عدل و همدلی می شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نرخ ارز باز هم کاهش می یابد‬ ‫رئی ـس کل بانک مرکزی گفــت‪ :‬برای مقاصد‬ ‫سیاســی ارز پاشــی نمی کنیم تا قیمت ها در بازار‬ ‫ارز کاهشــی شــود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همتــی در برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری‬ ‫دربــاره تقویــت پــول ملــی در کنــار تــورم باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی‪ ،‬گفــت‪ :‬تورم موضوعی ســاختاری‬ ‫در کشــور اســت کــه در مقاطعی بنا بــه دالیلی‬ ‫از جملــه تحریــم یــا کرونــا‪ ،‬شــوک هایی بــه ان‬ ‫وارد می شود که بر این اساس باید به این نکته‬ ‫توجــه کــرد که چند دهه اســت که ریشــه تورم‬ ‫در کشور‪ ،‬به نقدینگی برمی گردد و اکنون کف‬ ‫تورمــی بــه ‪ ۲۰‬درصد رســیده اســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ا گــر دو ناتــرازی بودجه و صــادرات و واردات از‬ ‫بین نرود‪ ،‬تورم از بین نخواهد رفت؛ چراکه اگر‬ ‫این گونه نباشد‪ ،‬دولت باید با منابع ارزی بانک‬ ‫مرکزی واردات را صورت دهد که پول ان ناشی‬ ‫یشــود؛ ضمــن اینکه ناتــرازی بودجه‬ ‫از تــورم م ‬ ‫نیز به این تورم دامن زده اســت‪ .‬سیاست مالی‬ ‫نباید بر سیاست پولی سوار شود؛ چراکه باعث‬ ‫رشــد نقدینگی در کشور می شود و بنابراین این‬ ‫موضوعات را باید حل کرد‪ .‬همتی با بیان اینکه‬ ‫حکمرانــی اقتصــادی ایران غلط اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یشــد با تثبیت‬ ‫با این روش ســال های متعدد م ‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬تورم را کنترل کنیم؛ در حالیکه اگر این‬ ‫لنگــر از دســت ما خارج شــده اســت‪ ،‬تــورم هم‬ ‫از کنتــرل خــارج گردیده اســت؛ ضمــن اینکه در‬ ‫یک ســال گذشــته شــوک تحریم و کرونــا را هم‬ ‫بایــد بــه ناترازی ها اضافه کــرد‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬هدف گذاری‬ ‫تــورم را ‪ ۲۲‬درصــد اعــام کردیم؛ اما متاســفانه‬ ‫اثار کرونا درامدهای ارزی و درامدهای دولتی را‬ ‫دچار شــوک کرد و درعین حال‪ ،‬فشار حداکثری‬ ‫امریــکا بــر علیــه اقتصاد ایــران نیز بــه ان اضافه‬ ‫شــد؛ در حالیکــه مــا تصورمــان بــر ایــن بــود که‬ ‫نــرخ ارز از ‪ ۱۷‬هــزار تومــان باالتــر نــرود امــا بــه‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تومان رسیدیم که این عوامل موجب‬ ‫شــد تا به هدف گذاری تورم دســت پیدا نکنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اواخر ســال گذشــته قیمت کاالهای‬ ‫اساســی جهــش زیــادی داشــت کــه ایــن باعث‬ ‫شــد تــورم هم تاثیر بپذیــرد و افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۹‬واحــد درصــد رشــد پایــه پولــی ‪ ۲۷‬واحد‬ ‫درصــد خالــص دارایــی خارجــی بانــک مرکــزی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬یعنــی ‪ ۲۷‬درصــد ناشــی از تبدیل‬ ‫دارایی های ارزی مسدودی به ریال بوده است‪.‬‬ ‫فگــذاری تورمــی برای ســال ‪ ١۴٠٠‬تعدیل و‬ ‫هد ‬ ‫یشــود‪ .‬بانک مرکزی به تنهایی‬ ‫اطالع رســانی م ‬ ‫قادر به حل مشکالت کالن به تنهایی نیست و‬ ‫نیازمند کمک ســایر قواســت‪ .‬همتی ضمن بیان‬ ‫اینکــه اکنون نرخ ارز را کنتــرل کرده ایم و به ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان رسانده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم از این‬ ‫رقم هم پایین تر بیاید‪ .‬ناترازی بودجه باید حل‬ ‫شــود؛ یعنی وظیفه دولت و مجلس این اســت‬ ‫کــه این موضوع را حل کنند؛ در غیر این صورت‬ ‫تورم کنترل نخواهد شد؛ این در حالی است که‬ ‫صــادرات غیرنفتــی بایــد با رشــد تولیــد افزایش‬ ‫یابــد؛ ضمن اینکه هزین ههــای دولت باید کمتر‬ ‫شــود‪ .‬رئی ـس کل بانــک مرکــزی بیــان کــرد‪ :‬باید‬ ‫اصالحــات ســاختاری در کشــور رخ دهــد؛ ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه ا گــر این اصالحــات صورت‬ ‫نگیــرد‪ ،‬بانــک مرکــزی بــه تنهایــی نمی توانــد‬ ‫تــورم را کنتــرل کنــد؛ این در حالی اســت که اگر‬ ‫بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد اوراق را منتشــر‬ ‫نمی کرد باید نقدینگی را در حد ‪ ۷۶‬درصد رشد‬ ‫تجربه می کردیم؛ اما نقدینگی باالی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رشــد کــرد‪ .‬وی بــا بیان اینکــه ‪ ۴۳‬هــزار میلیارد‬ ‫تومــان وام ازدواج بــه ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر پرداخــت‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بانک ها وظیفه دارند کــه این وام‬ ‫را بپردازند؛ این در حالی است که ممکن است‬ ‫دو تــا ســه نفــر برونــد در مراحــل دریافــت وام‬ ‫ازدواج گیر کنند؛ اما نباید کار را زیر ســوال برد‪.‬‬ ‫مجلــس وام ازدواج را بــه دو برابــر رشــد داده و‬ ‫امســال بایــد بــاالی ‪ ۷۰‬هزار میلیــارد تومان وام‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬کاالوخدمات مورد نیاز خودبه شرح ذیل را باستـناد قانون برگـزاری مناقـصات‬ ‫وائـین نامه معـامالت ‪،‬ازطریق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای ازبین تولیدکنندگان وفروشندگان واجد‬ ‫شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند‪ ،‬خریداری نماید‪.‬‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪40011001‬‬ ‫تعداد‬ ‫المپ ‪ 125‬وات بخار جیوه‬ ‫‪6/000‬‬ ‫المپ ‪ 50‬وات بخار سدیم‬ ‫‪10/000‬‬ ‫المپ ‪ 150‬وات بخار سدیم‬ ‫‪2000001211000007‬‬ ‫واحد‬ ‫عدد‬ ‫‪5/000‬‬ ‫المپ ‪ 250‬وات بخار سدیم‬ ‫‪2/000‬‬ ‫المپ ‪ 400‬وات بخار سدیم‬ ‫‪200‬‬ ‫تاریخ توزیع دفترچه‬ ‫مهلت دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری‬ ‫وتحویل پاکات‬ ‫‪1400/02/22‬‬ ‫‪1400/02/30‬‬ ‫‪1400/03/11‬‬ ‫بازگشائی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪1400/03/12‬‬ ‫ازدواج بدهیــم‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بایــد‬ ‫منابــع قرض الحســنه را نیز در نظــر گرفت؛ پس‬ ‫باید اقســاط وام های قبلی برگشــت داده شده‬ ‫و منابع جدیدی به عنوان منابع قرض الحســنه‬ ‫وارد بانــک شــود‪ .‬همتــی افزود‪ :‬از ‪ ۵‬ســال قبل‬ ‫وا مهــای بانــک مرکزی قطع شــده و این وام ها‬ ‫یشــود‪ .‬مــا‬ ‫بــا ســود بــه کارکنــان پرداخــت م ‬ ‫عالقه منــد هســتیم کســانی کــه می خواهنــد‬ ‫ازدواج کننــد ســریع تر وام خــود را بگیرنــد؛‬ ‫وثیقــه ان هــم بایــد یــا یارانه باشــد یــا وثیقه‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫وام ازدواج اقســاط یک میلیــون تومانی دارد؛‬ ‫بنابرایــن یارانــه نقــدی نمی توانــد تضمیــن‬ ‫وام ازدواج باشــد‪ .‬رئی ـس کل بانــک مرکــزی با‬ ‫بیــان اینکــه بانک مرکزی در حــوزه بازار ارز و‬ ‫قیمــت ان سیاســی عمــل نمی کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫بانــک مرکــزی سیاســی عمل کرده بــود‪ ،‬حتما‬ ‫ذخایــر این بانــک افزایــش نمی یافت؛ چراکه‬ ‫هم اکنــون ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی بیش از‬ ‫ســال گذشــته اســت‪ .‬بســاط ســود مرکــب در‬ ‫نظــام بانک هــا بســته شــده اســت؛ پــس ا گــر‬ ‫بانکــی می خواهــد صورت هــای مالــی خود را‬ ‫بــه تائیــد بانــک مرکــزی برســاند‪ ،‬حتمــا بایــد‬ ‫امهــال اعــام شــده از ســوی بانــک مرکــزی‬ ‫رعایت شــود؛ در غیر ایــن صورت صورت های‬ ‫مالــی ان هــا تائیــد نخواهــد شــد‪ .‬رئی ـس کل‬ ‫بانــک مرکــزی ادامــه داد‪ :‬بانک هــا بایــد ‪۳۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان در مــاه بابت تســهیالت‬ ‫وام مســکن پرداخــت کننــد؛ امــا به هرحــال‬ ‫قانــون اســت کــه بانک هــا بایــد تــاش کننــد‬ ‫کــه اجرایــی کننــد‪ .‬بانک هــا عالقه منــد بــه‬ ‫کمــک در بورس هســتند؛ دو ســه تصمیم مهم‬ ‫در خصــوص انتشــار اوراق از ســوی ســازمان‬ ‫بــورس در شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی‬ ‫اتخاذ شــده اســت که وضعیت بــورس را بهتر‬ ‫می کنــد‪ .‬تقاضــا بــرای ارز کم شــده؛ ولی ریال‬ ‫منابــع ارزی فروختــه شــده صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی را ب ـه زودی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار‬ ‫ســرمایه می پردازیــم‪ .‬رئیــس کل بانــک مرکزی‬ ‫دربــاره اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی‬ ‫بــا بیــان اینکــه اقــای نوبخــت شــوخی کــرده‬ ‫اســت کــه دولــت از بانــک مرکــزی اســتقراض‬ ‫نکرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در دو ســال گذشــته ‪۱۳‬‬ ‫میلیــارد دالر ارز بــه کاالهای اساســی داده ایم‬ ‫کــه ایــن بدهی دولــت به بانک مرکزی اســت‬ ‫و بایــد ظرف ســه ســال باید به بانــک مرکزی‬ ‫برگــردد؛ این در حالی اســت که ما باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلــب داریــم‪.‬‬ ‫هــر زمــان که بانــک مرکزی به دولــت بدهکار‬ ‫شــد‪ ،‬حتمــا فاکتورهــای اقتصــادی اصالح شــده‬ ‫اســت‪ .‬همتی بیــان کرد‪ :‬مداخله فعلــی در بازار‬ ‫ارز مداخله بانک مرکزی نیست و مداخله ناشی‬ ‫از ارز صادرکنندگان است‪ .‬بانک مرکزی به عنوان‬ ‫بازارســاز موظــف بــه ممانعــت از نوســانات ارز‬ ‫اســت‪ .‬روش مدیریت بازار ارز سه سال است که‬ ‫تغییر کرده است‪ ،‬روش ما ارز پاشی نیست و در‬ ‫این راســتا بازار متشــکل ارزی ایجاد شــده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه امــروز بانک مرکــزی یک دالر‬ ‫هم در نیما عرضه نداشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند‬ ‫مذاکــرات و انتظــارات موجب می شــود که روند‬ ‫بــازار ارز رو بــه کاهــش باشــد‪ .‬هیــچ مشــکلی در‬ ‫تامیــن ارز واکســن کرونــا نداریــم و در این زمینه‬ ‫اقدامــات خوبی انجام شــده اســت‪ .‬پیش بینی‬ ‫یــک میلیــارد دالر برای خرید واکســن کرده ایم‪.‬‬ ‫هر درخواســتی از طرف وزارت بهداشــت باشد‪،‬‬ ‫فــورا ارز ان تامیــن می شــود‪ .‬رئیــس کل بانــک‬ ‫مرکــزی افزود‪ :‬در خــرداد و تیرماه نتایج خوبی‬ ‫بــرای تولید واکســن کرونــا داخلــی داریم لیکن‬ ‫برای تامین ارز واکسن خارجی هم تعللی نشده‬ ‫اســت‪ .‬محموله ‪ ۹‬میلیون دوز در راه است و در‬ ‫خردادمــاه محمولــه دوم کوواکــس می ایــد‪ .‬از‬ ‫روسیه هم در حال خرید واکسن هستیم‪.‬‬ ‫کمک دو میلیارد ریالی‬ ‫بانک ملی برای ازادسازی‬ ‫زندانیان‬ ‫هم زمانباسالروز شهادتمولی الموحدینعلی(ع)‬ ‫بانــک ملــی ایران دو میلیارد ریــال بــرای ازادی زندانیان‬ ‫جرائممالیغیر کاله برداریوغیرعمدناشیاز تصادفات‬ ‫ایبنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫(دیه) اهدا کرد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫بانــک ملــی ایــران‪ ،‬محمــود خادمیــان رئیــس صندوق‬ ‫پس انداز ملیایرانبهنمایندگیاز مدیرعاملاینبانک‪،‬‬ ‫با حضور در ستاد دیه کشور‪ ،‬یک فقره چک دو میلیارد‬ ‫ریالــی‪ ،‬بــرای ایــن امر خیر اهــدا کرد‪ .‬اســداهلل جوالیی‬ ‫رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور در این دیدار که علی‬ ‫مهربان‪ ،‬عضو هیئت مدیره این ستاد نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫ضمن تقدیر از حمایت های همیشگی بانک ملی ایران‬ ‫برایازادسازیزندانیانجرائمغیرعمد‪ ،‬گفت‪:‬اینستاد‬ ‫تمــام تــاش خود را می کند تا زندانیانی را که به صورت‬ ‫غیر عمد و صرفا به جهت عدم توانایی در پرداخت دیه‬ ‫در زندان هستند‪ ،‬در حد توان خود ازاد کند و در این راه‬ ‫از تمام خیرین انتظار داریم در حد وسع و توانایی خود‪،‬‬ ‫این ستاد را یاری کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک ملی ایران یکی‬ ‫از مراکــز و مجموعه هایی اســت که همــواره در این امر‬ ‫خیر پیشــتاز بوده و حمایت های الزم را به عمل اورده‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس صندوق پس انــداز ملی ایران نیــز در این‬ ‫مراسم گفت‪:‬اینبانکهموارهدر بخشمسئولیت های‬ ‫اجتماعی نقش برجسته ای ایفا کرده است‪ .‬در این میان‬ ‫ازادسازی زندانیان جرائم غیر عمد‪ ،‬یکی از سرفصل های‬ ‫مهم بانک در بخش مسئولیت های اجتماعی است که‬ ‫همواره توجه ویژه ای به ان شده است‪.‬‬ ‫دستاوردهای مهم بانک‬ ‫گردشگری از زبان رئیس‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫رئیس هیئت مدیره بانک گردشــگری گفت‪ :‬شــروع‬ ‫اجــرای پروژه بانکداری دیجیتالی‪ ،‬کاهش قیمت تمام‬ ‫شدهپول‪،‬بهثمررسیدنبسیاریاز پروژه هاوساماندهی‬ ‫بدهی بازار بین بانکی از دستاوردهای بانک گردشگری‬ ‫ایبنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫در سال‪ 99‬بود‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫بانک گردشــگری‪ ،‬حســین ثابتی افــزود‪ :‬رعایت دقیق‬ ‫دستورالعمل های بانک مرکزی‪ ،‬شفافیت مالی‪ ،‬بر روی‬ ‫کــدال قــرار گرفتــن بــه موقــع صورت های مالــی بانک‬ ‫و همچنیــن مقدمــات ورود برخــی شــرکت ها بــه بــازار‬ ‫سرمایه از دیگر دستاوردهای بانک به شمار می رود‪ .‬وی‬ ‫همچنینعملکردبانک گردشگریدر یکدههفعالیت‬ ‫را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬بانک در یک‬ ‫دهه اخیر فراز و نشــیب هایی را پشــت سر گذاشت اما‬ ‫سرمایه گذاری های بانک در این مدت به گونه ای بود که‬ ‫عمده ان ها به مرحله سوداوری رسیده است‪.‬‬ ‫تولید‪ ۹۳‬درصدورق گرم کشور توسط گروهفوالدمبارکه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه باوجدانی اگاه به ایفای‬ ‫مسئولیتاجتماعیمی پردازد‬ ‫رئیس کمیسیون مسئولیت‬ ‫در قوانیــن کشــور ما به ویــژه در‬ ‫اجتماعــی و حاکمیت شــرکتی‬ ‫قوانینامورمالیاتیلحاظنشده‬ ‫اتــاق ایران گفت‪ :‬اگرچه ایفای‬ ‫اســت؛ ایــن در حالی اســت که‬ ‫مســئولیت اجتماعی در قانون‬ ‫در کشــورهای دیگــر بنگاه های‬ ‫الــزام اور نیســت و در این زمینه‬ ‫اقتصــادی که در راســتای ایفای‬ ‫مسعودبنابیان‬ ‫خالء قانونی داریم اما شــرکت‬ ‫مسئولیتاجتماعی گامبردارند‬ ‫فــوالد مبارکه با انسان دوســتی‬ ‫مشــمول بســته های حمایتــی‬ ‫و وجــدان بیــدار بــه ایفای مســئولیت اجتماعی و تشــویقی قــرار می گیرنــد‪ .‬رئیــس کمیســیون‬ ‫خــودش م ‬ ‫یپــردازد‪ .‬مســعود بنابیــان رئیــس مســئولیت اجتماعــی و حاکمیت شــرکتی اتاق‬ ‫کمیسیونمسئولیتاجتماعیوحاکمیتشرکتی ایران تاکید کرد‪ :‬در اکثر کشورهای توسعه یافته‬ ‫اتــاق ایــران در گفت وگو با ایراســین با اشــاره به بنگاه هایاقتصادیوصنعتیباایفایمسئولیت‬ ‫اهمیــت ایفــای مســئولیت اجتماعــی صنایــع و اجتماعیمشمولمعافیتمالیاتیهممی شوند‬ ‫بنگاه های اقتصادی در کشور اظهار کرد‪ :‬با شیوع ایــن در حالــی اســت که در کشــور ما متاســفانه‬ ‫کرونامسئولیتاجتماعیدردنیامهمشدهاست؛ قانون گذار به این مهم توجه نکرده اســت‪ .‬وی‬ ‫امــا انچــه که در اتاق ایران به عنوان مســئولیت اضافه کرد‪ :‬مسئولیت اجتماعی در جوامع مدرن‬ ‫اجتماعــی قلمــداد م ‬ ‫یشــود مطابــق چارچوب وپیشرفتهمسئله ایمهماستوهمهبهاهمیت‬ ‫تعریف شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مســئولیت ان بــاور و اذعــان دارنــد و در چارت ســازمانی ان‬ ‫اجتماعی توسط بنگاه های اقتصادی و متناسب کشورها هم در نظر گرفته می شود؛ به این معنا‬ ‫با شــرایط موجود بازتعریف م ‬ ‫یشــود و الزام اور که بنگاه های اقتصادی و صنعتی در کشــورهای‬ ‫نیســت؛ بــه ایــن معنا کــه نمی توان مســئولیت توســعه یافته برای رســیدن به اهــداف خود به‬ ‫اجتماعی را به بنگاه اقتصادی تکلیف کرد بلکه مســئولیت اجتماعی نگاه ویژه ای دارند؛ چراکه‬ ‫به صورت کامال اختیاری است‪ .‬رئیس کمیسیون اگر این موضوع مورد غفلت قرار بگیرد ان شرکت‬ ‫مســئولیت اجتماعــی و حاکمیت شــرکتی اتاق در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل می شود؛‬ ‫ایران گفت‪:‬الزامبه«قانون»مهم ترینمسئولیت مســئله ای که متاسفانه در کشــور ما‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫اجتماعــی هــر بنگاه اقتصادی اســت و هر واحد شرکت ها و صنایع بدون در نظر گرفتن جایگاه‬ ‫اقتصادی و صنعتی بر اســاس وجــدان می تواند ویــژه مســئولیت اجتماعی از کمبود قانــون رنج‬ ‫نسبتبهجامعهپیرامونخودواردمیدانشودو می برد‪ .‬بنابیان گفت‪ :‬متاسفانه جایگاه تعریف‬ ‫به صورت کامالاختیاریبهنیازهایجامعهپاسخ شده مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در‬ ‫دهد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شــیوع کرونا باعث شــد تا کشــور ما در یاری رساندن به نهادهایی نظیر‬ ‫واحدهایصنعتیوبنگاه هایاقتصادیوارد گود کمیتــه امداد امــام خمینــی (ره) و هالل احمر‬ ‫یشــود و ایــن قبیــل یاری رســانی‬ ‫شــوند و با تجهیز بیمارستان ها و تامین اکسیژن خالصــه م ‬ ‫به مراکز درمانی یاری رسانی کنند که نمونه بارز را جــز هزین ههــای مقبــول در نظــر می گیرنــد؛‬ ‫یکــه مســئولیت اجتماعــی طیــف‬ ‫ان اقدامات شــرکت فوالد مبارکه است‪ .‬بنابیان درصورت ‬ ‫با اشاره به اینکه حتی رعایت دستورالعمل های وســیعی از یاری رســانی را متناســب با شرایط‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬ماهیت‬ ‫بهداشــتی در بنگا ههــای ریزودرشــت اقتصــادی موجــود شــامل م ‬ ‫در راســتای حفــظ ســامت پرســنل هــم نوعــی بنگا ههــای اقتصــادی و صنعتی در ســوداوری‬ ‫یشــود‪ .‬زمانــی کــه هیئت مدیــره‬ ‫مسئولیت اجتماعی قلمداد می شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬خالصــه م ‬ ‫شرکت فوالد مبارکه از دو سو هم در حفظ دقیق شــرکت فــوالد مبارکــه در برابــر ســهامداران‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی به ایفای مسئولیت خود موظف به پاســخگویی عملکرد اســت‪،‬‬ ‫اجتماعی پرداخته است و هم به صورت اختیاری تنها توجیه ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫و بــدون الــزام در راســتای تامین اکســیژن رایگان فوالد مبارکه به ویژه در تامین اکسیژن رایگان در‬ ‫و تجهیــزات مراکــز درمانی گام برداشــته اســت‪ .‬وجدان بیدار و انسان دوستی این شرکت خالصه‬ ‫وی اعــام کرد‪ :‬متاســفانه مســئولیت اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1/533/960/000‬‬ ‫بازگشایی پاکات مناقصه‬ ‫متعاقبا اعالم می گردد‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت ‪www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی(پاکت الف‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشانی‪:‬‬ ‫اصفهان چهارباغ عباسی‪ -‬خیابان عباس اباد ‪ -‬ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه‪،‬‬ ‫تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 031-32240691‬واحد مناقصات و خرید‪ -‬اقای برکت و جهت اگاهی بیشتر درمورد‬ ‫ِ‬ ‫خدمات این مناقصه با شماره تلفن ‪ 031- 36635121 :‬معاونت مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شرح‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪، 021-41934‬دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪ 021- 85193768‬تماس‬ ‫حاصلفرمائید‪.‬‬ ‫مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪0‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد‬ ‫مناقصه و مزایده ‪ ،‬ازاخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد‬ ‫* به مدارک ‪ ،‬پیشــنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش ‪ ،‬مشــروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫عملکرد‪ ۱۲‬ماههتولیدمحصوالتفوالدی‬ ‫در ســال‪ ۹۹‬منتشــر شد و بر اســاس ان باالترین‬ ‫رقم تولید به محصول ورق گرم اختصاص دارد‬ ‫و از مجمــوع‪ ۶‬میلیــون و‪ ۹۱۹‬هــزار و‪ ۴۶۲‬تــن‬ ‫ورق گــرم تولید شــده ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۴۴۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۶۲‬تن توســط شــرکت فوالد مبارکه و فوالد‬ ‫ســبا تولید شــده اســت یعنی‪ ۹۳‬درصد از ورق‬ ‫گرم تولیدی کشور توسط این گروه تولید شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬بر پایه جداول منتشر‬ ‫شده از سوی ایمیدرو‪ ،‬میزان تولید شرکت های‬ ‫فعــال در صنعــت فــوالد بــرای محصــوالت‬ ‫مختلف طی ســال‪ ۹۹‬امده اســت که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬شرکتجهانفوالدسیرجاندرسال‬ ‫‪ ۹۹‬توانســته میلگرد به میزان‪ ۲۹۲‬هزار و‪۹۴۱‬‬ ‫تن تولید کند‪ .‬شرکت ذوب اهن اصفهان نیز در‬ ‫مدت ‪ ۱۲‬ماهه ســال ‪ ۹۹‬موفق شــده در ســبد‬ ‫محصــوالت فــوالدی خود به این شــکل عمل‬ ‫کند‪ :‬تیراهن‪ ۸۱۷‬هزار و‪ ۲۰۵‬تن‪ ،‬میلگرد‪۵۲۴‬‬ ‫هــزار و‪ ۳۸۸‬تــن‪ ،‬کالف‪ ۳۸‬هــزار و‪ ۱۲۳‬تــن‪،‬‬ ‫شــمش کاالیی ‪ ۷۹۲‬هزار و ‪ ۸۶۳‬تن‪ ،‬ریل ‪۵۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۸‬تن و سایر محصوالت نیز ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۰‬تن را به تولید برساند‪ .‬فوالد اذربایجان‬ ‫در مــدت یاد شــده میلگرد به میــزان‪ ۳۴۰‬هزار‬ ‫و‪ ۷۱۱‬تن تولید کرده اســت‪ .‬همچنین شــرکت‬ ‫فوالد اکســین نیــز در مــدت‪ ۱۲‬ماهه ســال‪۹۹‬‬ ‫توانسته ورق عریض به مقدار ‪ ۸۱۱‬هزار و ‪۴۸۱‬‬ ‫تن به تولید برساند‪ .‬شرکت فوالد الیاژی ایران‬ ‫طیسال‪ ۳،۹۹‬محصولرادر سبدتولیدیخود‬ ‫داشــته است به این صورت که تسمه و کالف‬ ‫الیاژی‪-‬مهندســی به مقدار ‪ ۳۴‬هزارو‪ ۶۶۶‬تن‪،‬‬ ‫چهارگوش و سایر محصوالت الیاژی‪-‬مهندسی‬ ‫بــه مقدار ‪ ۵۹‬هــزار و‪ ۸۰۴‬تن و میلگرد الیاژی‪-‬‬ ‫مهندسینیزبهمیزان‪ ۲۷۸‬هزار و‪ ۸۱۵‬تنتولید‬ ‫کرده است‪ .‬در خصوص شرکت فوالد بناب نیز‬ ‫می توان گفت‪:‬طیمدت‪ ۱۲‬ماههساله‪ ۹۹‬تنها‬ ‫توانســته میلگرد به مقدار ‪ ۴۶۰‬هزار و‪ ۱۶۳‬تن‬ ‫تولید کند‪ .‬فوالد خراســان به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده فوالد در شرق کشور توانسته تولید‬ ‫میلگرد به مقدار ‪ ۴۹۹‬هزارو‪ ۷۲۱‬تن را در پایان‬ ‫سال‪ ۹۹‬بهثبتبرساند‪.‬فوالد کویرنیزدر مدت‬ ‫یادشدهمیلگرد‪ ۷۹۴‬هزار و‪ ۹۷۹‬تنتولید کرده‬ ‫است‪ .‬گروه فوالد مبارکه نیز در ‪ ۲‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه و فوالد سبا توانسته است طی مدت‪۱۲‬‬ ‫ماهه ســال‪ ۹۹‬در زمینه تولید ورق ســرد و ورق‬ ‫گرم رکوردهایی را به ثبت برساند‪ .‬به این شکل‬ ‫که شرکت فوالد مبارکه‪ ۵‬میلیون و‪ ۱۷۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۳‬تــن ورق گرم و یک میلیــون و‪ ۵۹۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۴۸‬تن ورق سرد تولید کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫فوالد سبا نیز در این مدت با تولید یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۶۳‬هــزار و‪ ۱۱۹‬تــن ورق گــرم‪ ،‬ســال‪ ۹۹‬را به‬ ‫پایانرساندهاست‪.‬در کنار شرکتفوالدمبارکه‬ ‫اگهی تجدیدمناقصه عمومی‬ ‫و فوالد سبا‪ ،‬شرکت نورد و لوله اهواز نیز در ‪۱۲‬‬ ‫ماهه سال‪ ۹۹‬توانسته‪ ۴۷۸‬هزار تن ورق گرم‬ ‫تولید کند؛بنابراینمجموع‪ ۶‬میلیونو‪ ۹۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۶۲‬تن ورق گرم در کشور تولید شده است‬ ‫که گروه فوالد مبارکه با تولید ‪ ۶‬میلیون و ‪۴۴۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۲‬تن ســهم ‪ ۹۳‬درصد در تولید ورق‬ ‫گرمسال گذشتهرابهخوداختصاصدادهاست‪.‬‬ ‫گــروه ملی صنعتی فوالد ایران در ســبد‬ ‫محصــوالت تولیــدی خــود طــی ســال ‪۹۹‬‬ ‫توانســته‪ :‬تیراهن به میــزان ‪ ۶۵‬هزار و ‪۵۹۴‬‬ ‫تن‪ ،‬میلگرد ‪ ۱۷۰‬هزار و ‪ ۴۵۴‬تن‪ ،‬کالف ‪۲۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲۹‬تــن و لولــه بــه میــزان ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۷۰‬تن جای دهد‪ .‬ورق خودرو چهارمحال‬ ‫و بختیاری نیز طی ‪ ۱۲‬ماهه ســال ‪ ۹۹‬موفق‬ ‫شــده ورق گالوانیــزه بــه میــزان ‪ ۲۴۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۲۴‬تــن تولیــد کنــد‪ .‬همچنیــن در پایــان‬ ‫می توان گفت درمیان همه تولیدات صورت‬ ‫گرفته طی ســال ‪ ،۹۹‬باالترین رقم تولید به‬ ‫محصــول ورق گــرم با ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۹۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۶۲‬تن اختصاص داشــته اســت و بعد از‬ ‫ان میلگــرد نیــز با تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۷‬تــن باالتریــن رقــم تولیــد را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-۲‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫سیستان و بلوچستان ‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 18920‬متر انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطار ‪،400 ،315 ،200،250‬‬ ‫‪ 800 ،600 ،500‬میلیمتر به همراه واشر و کوپلر‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬بازرس فنی‬ ‫‪-5‬مدت زمان تحویل‪ :‬حداکثر زمان تحویل لوله های فوق ‪ 30‬روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد و در شهر زاهدان می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪( 1800000000‬یک میلیاردوهشتصدمیلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار که می بایســت به صورت فیش واریز وجه به حســاب نسیم ‪ 4001114207144783‬نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه‬ ‫ســپرده(بودجه عمومی) شــرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون‬ ‫هیچگونه قید وشرط که ضمن بارگذاری تصویر ان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار را به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/02/21‬لغایت ‪ 1400/02/26‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 15‬مورخ‪ 1400/03/05‬می باشد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و تامین کنندگان (نمایندگی رســمی) واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(200000‬دویست هزار ریال) اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد‬ ‫مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ادرس وب سایت‪www.abfasb.ir :‬‬ ‫دفترقراردادهای شرکت اب وفاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫«در مصرف اب صرفه جویی کنیم»‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تامین نیازهای برق و‬ ‫انرژی با افزایش ظرفیت‬ ‫پست شهرستان خفر‬ ‫معاونبهره برداریوسخنگویشرکتبرقمنطقه ای‬ ‫استانفارساز افزایشظرفیتایستگاه‪ 63.20‬کیلوولت‬ ‫خفر از ‪ 45‬مگاولت امپر به ‪ 60‬مگاولت امپر خبر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این افزایش ظرفیت به منظور جوابگویی‬ ‫به رشد بار و افزایش مصرف مشترکین منطقه و تامین‬ ‫نیازهای جدید و نیز افزایش قابلیت اطمینان و پایداری‬ ‫یشــود‪ .‬مهدی توکلــی با یــاداوری لزوم‬ ‫شــبکه انجام م ‬ ‫صرفه جویی و مصرف بهینه برای گذر از تابستان پیش‬ ‫رو و عبــور از نقطــه اوج مصــرف افــزود‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫همواره مصرف بهینه می بایست مدنظر باشد و در همه‬ ‫ســطوح رعایت شــود با مدیریت بار و افزایش ظرفیت‬ ‫برخی از پست ها نیز می توان به عبور از روزهای گرم سال‬ ‫کمک کرد‪.‬ویبابیاناینکهپهنه هایصنعتیومشترکان‬ ‫کشــاورزی در جنوب اســتان فارس و شهرستان خفر نیاز‬ ‫بــه تامین برق پایدار در همه روزهای ســال بــه ویژه در‬ ‫روزهای گرم تابستانی دارند افزود‪ :‬این تغییر در پست‬ ‫‪ 63.20‬خفر می تواند پاسخگوی نیازهای منطقه باشد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و ســخنگوی شرکت برق منطقه ای‬ ‫استان فارس اضافه کرد‪ :‬با توجه به افزایش دمای هوا‬ ‫و تــداوم ان در روزهــای اینــده‪ ،‬صرفه جویــی در میــزان‬ ‫مصرفبرقتوسطمشترکینضرورتدارد‪.‬صنعتبرق‬ ‫یکی از صنایع زیربنایی است و تمام تالش خود را جهت‬ ‫تامین برق مطمئن و پایدار در دستور کار دارد و از هیچ‬ ‫کوششی جهت جلب رضایت مشترکین دریغ نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬همکاری مشــترکین در بخش های‬ ‫مختلف صنعتی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬اداری و خانگی‬ ‫در برنامه های مدیریت مصرف برق ســال ‪ 1400‬بســیار‬ ‫ارزشــمند اســت و انتظار می رود با تــداوم این همکاری‬ ‫اوج مصرف تابســتان ‪ 1400‬بدون مشــکل جدی سپری‬ ‫شود‪.‬سخنگویشرکتبرقمنطقه ایفارسدرعین حال‬ ‫نســبت بــه افزایــش مصرف بــرق در تابســتان پیش رو‬ ‫هشــدار داد و افزود‪ :‬به دلیل کاهش میزان بارندگی ها‬ ‫طی زمســتان ســال گذشــته و بهار امســال و فرارســیدن‬ ‫گرمای زودرس‪ ،‬با افزایش مصرف برق مواجه هستیم‪.‬‬ ‫اینمقاممسئول‪،‬تنظیمدمایوسایلسرمایشیبرروی‬ ‫‪ 24‬درجه‪ ،‬عدم اســتفاده از وســایل برقی ُپرمصرف در‬ ‫ساعات پیک بار یعنی از ساعت ‪ 12‬الی ‪ 17‬و همچنین‬ ‫ســاعات ‪ 19‬الی ‪ ،23‬اســتفاده از نور طبیعی روز و عدم‬ ‫استفاده از المپ های پرمصرف برای تامین روشنایی را‬ ‫موثرترین راهکارها برای رعایت الگوی مصرف و کاهش‬ ‫هزینهبرقمصرفیدانست‪.‬‬ ‫افزایش تولید محصوالت‬ ‫شرکت پاالیش گازفجرجم‬ ‫مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر‬ ‫جــم گفــت‪ :‬بــا اجــرای پــروژه تفکیک فــازی در شــرکت‬ ‫پاالیش گاز فجر جم‪ ،‬شــاهد افزایش چشــمگیر میزان‬ ‫اســتحصال گاز‪ ،‬میعانــات گازی و ‪ LPG‬به عنــوان ســه‬ ‫محصول اصلی این شرکت نسبت به گذشته هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سه ماهه اخر سال ‪ 1399‬تنها در تولید‬ ‫‪ LPG‬گاز مایــع ایــن شــرکت ‪ 65‬درصــد افزایــش تولید‬ ‫داشــته است‪ .‬مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز فجر جم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در همین مدت میزان افزایش گاز طبیعی‬ ‫‪ 18‬درصد و میعانات گازی نیز‪ 40‬درصد بوده است‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اهمیت اجرای پروژه طرح تفکیک فازی در‬ ‫این شرکت گفت‪ :‬در پاالیشگاه فجر جم طی سال های‬ ‫اخیــر بــا توجــه به اختالف فشــار گاز کنگان بــا خوراک‬ ‫دریافتی از پارس جنوبی و نار و اختالط این جریان ها در‬ ‫ورودی ضرورت داشت که این طرح اجرا شود‪ .‬مهندس‬ ‫نجفی دریافت حداکثری گاز از حوزه کنگان‪ ،‬استحصال‬ ‫بیشــتر گاز مایــع و میعانــات گازی از خــوراک ورودی و‬ ‫همچنین کاهش انتشــار االیندگی به محیط زیســت را‬ ‫از اهــداف مهــم اجــرای طرح تفکیک فازی در شــرکت‬ ‫پاالیش گاز فجر جم دانست‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد با‬ ‫توجه به نام گذاری سال ‪ 1400‬بنام «تولید؛ پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها»؛اجرایاینطرح کمکمهمیبهتولیددر‬ ‫شرکت پاالیش گاز فجر جم باشد‪.‬‬ ‫‪ 4000‬کیلومتر از خطوط‬ ‫منطقه ده عملیات انتقال‬ ‫گاز نشت یابی شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال‬ ‫گاز‪ ،‬علی نصیحت کن سرپرست منطقه با بیان اینکه‬ ‫شناسایی‪ ،‬کنترلورفعنشتیاز خطوطلوله‪،‬تاسیسات‬ ‫و تجهیــزات انتقــال گاز عاملــی موثــر در جلوگیــری از‬ ‫خطرافرینیبرایانسانومحیط زیستاست‪ ،‬گفت‪:‬در‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬کیلومتر نشت یابی در‬ ‫مسیر خطوط لوله سراسری انجام شده که در این میان‬ ‫‪ 573‬مورد نشتی شریان های انتقال گاز مشاهده و برای‬ ‫رفع ان اقدام الزم انجام شده است‪ .‬نصیحت کن ادامه‬ ‫داد‪ :‬افزون بر عملیات نشت یابی‪ ،‬همه نقاط تجاوز به‬ ‫حریم‪ ،‬اب بردگی ها‪ ،‬نمایان بودن لوله ها و دیگر موارد‬ ‫موجــود نیز توســط کارکنــان این منطقه بررســی و رفع‬ ‫شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه اقدام های قابل توجه‬ ‫دیگــری نیز در راســتای انتقال پایــدار و ایمن گاز صورت‬ ‫شهــای نوین‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بهره گیــری از رو ‬ ‫بازرسی فنی‪ ،‬بیش از ‪ 7‬هزار نقطه از لوله ها و تجهیزات‬ ‫تاسیساتتقویتفشار گاز خورموجوابپخشدر سال‬ ‫گذشــته ضخامت سنجی شــده که این کار زمینه تداوم‬ ‫انتقــال گاز ب هصــورت ایمن و پایــدار را به همــراه اورده‬ ‫اســت‪ .‬بــر پایه این گزارش‪ ،‬منطقــه ده عملیات انتقال‬ ‫گاز یکی از مناطق مهم شــرکت انتقال گاز ایران اســت‬ ‫کــه روزانه بالغ بر ‪ 720‬میلیون مترمکعب گاز تولیدی از‬ ‫پاالیشگاه های پارس جنوبی‪ ،‬فجم جم و پارسیان را به‬ ‫مراکزمصرف گاز کشور انتقالمی دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ضریب باالی بهره مندی از گاز به بهبود رفاه کمک می کند‬ ‫افزایش‪ ۹۷‬درصدیگازرسانیبهروستاهایساوهطیهشتسال‬ ‫انچه شهرســتان ســاوه را اکنون به عنوان قطب‬ ‫صنعت‪،‬تولیدواشتغالدر کشورمطرح کردهاستنه‬ ‫فقطموقعیتجغرافیاییوقرار گرفتنبرسرشریان‬ ‫ارتباطی شمال به جنوب و مرکز به غرب کشور بلکه‬ ‫توسعهزیرساخت هایالزممانند گازرسانیوضریب‬ ‫باالی بهره مندی از این نعمت الهی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬اکنون افزون بر‪ ۶۰۰‬کارخانه صنعتی با اشتغال‬ ‫‪ ۶۵‬هزارنیروی کاردرقالبشهرصنعتیومنطقهویژه‬ ‫اقتصادی کاوه و شهرهای صنعتی نوبران و احمداباد‬ ‫فعالیت می کننــد و واحدهای صنعتی خــارج از این‬ ‫محدوده ها مانند بزرگ ترین شــهر گلخانه ای کشــور‬ ‫در اوه‪ ،‬کارخان ههــای تولیــد گچ غرق اباد و بســیاری‬ ‫از صنایــع تبدیلــی بخش کشــاورزی به خصــوص در‬ ‫مناطق روستایی سبب اشتغال شمار زیادی از مردم و‬ ‫همچنینتولیدوارزش افزودهشدهاست‪.‬طبقامارها‪،‬‬ ‫مزیت شهرستان ساوه برای کل کشور معادل درامد‬ ‫ســاالنه به ارزش‪ ۵۵۰‬میلیون دالر اســت و بسیاری از‬ ‫کاالهای صادراتی به خارج از کشــور را کارخانه های‬ ‫این شهرستان تولید می کنند که تبدیل شدن به یک‬ ‫زون صنعتــی در جغرافیای اقتصادی کشــور مرهون‬ ‫حمایت مســئوالن استانی و شهرستانی برای تامین‬ ‫زیرساخت هادرشهرهایصنعتیوهمچنینحمایت‬ ‫ازسرمایه گذاراناست‪.‬جمعیتشهرستانساوهطبق‬ ‫سرشماری سال‪ ۱۳۹۵‬نزدیک به‪ ۲۸۵‬هزار نفر است‬ ‫اما توســعه صنایع و اغاز به فعالیت کارخانه ها که‬ ‫هر ســال چند مورد از ان ها را شــاهد هستیم بر شمار‬ ‫ســاکنان افزوده است و قطعا جمعیت فعلی از مرز‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر هــم عبور کرده اســت و حتــی یکی از‬ ‫دالیل ایجاد ‪ ۲۲‬ســکونتگاه غیررسمی در شهر ساوه‬ ‫طی‪ ۲‬دهه اخیر نیز روند فزاینده مهاجرت نیروهای‬ ‫کار از نقاط مختلف به این شهرستان است‪ .‬به طور‬ ‫طبیعیوقتییکشهرستانپذیرایموجچنددههزار‬ ‫نفریازمهاجرتمی شودبایدبرایزیرساخت هایان‬ ‫از قبیل مســکن‪ ،‬جاده‪ ،‬اب‪ ،‬برق و سایر شریان های‬ ‫حیاتیتدبیریاتخاذشود که گاز همیکیاز اینموارد‬ ‫مهماستووضعموجودنشانمی دهد که گازرسانی‬ ‫به ساوه به طورکلی بعد از انقالب و به طور خاص از‬ ‫نســو روندی شتابان به خود گرفت و‬ ‫ســال‪ ۹۲‬به ای ‬ ‫اکنونضریببهره مندیاز گاز در جامعهشهریباالی‬ ‫‪ ۹۸‬و در روستاها نیز به مرز ‪ ۹۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫گازرســانی به شهر ســاوه در ســال‪ ۱۳۶۳‬اغاز شد و‪۲‬‬ ‫سال بعد شعله های ابی‪ ،‬خانه های مردم این شهر را‬ ‫گرم کرد و اکنون ضریب بهره مندی جمعیت شهری‬ ‫از گاز طبیعی به مرز ‪ ۱۰۰‬درصد رسیده است‪ .‬شریان‬ ‫گازدربزرگ ترینشهرصنعتیایرانیعنیکاوه‪،‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی و شهرهای صنعتی نوبران و احمداباد‬ ‫نیزاز پیش زمینه هایتوسعهصنعتیشهرستانساوه‬ ‫یشــود‪ .‬در ســال های اخیر ســیر توسعه‬ ‫محســوب م ‬ ‫روســتاهای شهرســتان ســاوه در ‪ ۲‬بخــش مرکــزی و‬ ‫نوبران که در مجموع ‪ ۲۰۵‬روستا را در دل خود جای‬ ‫داده اند‪،‬شتاب گرفتویکیاز دالیلاینمسئلههم‬ ‫اهتمام دولت به افزایش ســطح خدمات و توســعه‬ ‫زیرســاخت های این مناطق بود که اتصال به شبکه‬ ‫سراسری گاز هم دراین بین بسیار اثرگذار است‪ .‬رئیس‬ ‫شرکت گاز ساوه گفت‪ :‬ضریب بهره مندی روستاهای‬ ‫این شهرستان از گاز طبیعی به مرز‪ ۹۳‬درصد افزایش‬ ‫یافتهاستوازاغازفعالیتدولتتدبیروامیدتاکنون‬ ‫‪ ۸۶‬روستای بخش های مرکز و نوبران به نعمت گاز‬ ‫طبیعیدسترسیپیدا کرده انددرحالی کهتاقبلاز ان‬ ‫کل روســتاهای دارای شــبکه گازرسانی این شهرستان‬ ‫‪ ۶۲‬مورد بود‪« .‬عباس اکبری» به ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬شــمار‬ ‫جمعیت روستایی بهره مند از گاز طبیعی در نتیجه‬ ‫حهــای گازرســانی در هشــت ســال اخیــر‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫چهار هزار و‪ ۵۰۰‬نفر اســت که در مقایســه با اغاز به‬ ‫کار دولت تدبیر و امید ‪ ۹۶.۷‬درصد افزایش را نشان‬ ‫می دهــد‪ .‬وی اضافه کــرد‪ :‬در اغاز کار دولت یازدهم‬ ‫حدود‪ ۲۷‬درصد از روستائیان شهرستان ســاوه دارای‬ ‫گاز طبیعی بودند که در این مدت با پروژه هایی که‬ ‫اجرا شــد میزان بهره مندی از این نعمت الهی تا مرز‬ ‫‪ ۶۴‬درصــد افزایــش یافت‪ .‬به گفته او از مجموع‪۱۱۱‬‬ ‫روســتای باالی‪ ۲۰‬خانوار شهرســتان ساوه در هشت‬ ‫ســال اخیر‪ ۸۱‬روســتا به شبکه سراسری گاز پیوستند‬ ‫و گازرســانی به هشــت روســتای دیگر نیز در دســت‬ ‫اقدام اســت کــه از نظر تعداد خانــوار‪ ،‬امارها حاکی‬ ‫از بهره منــدی ‪ ۸۵‬درصــدی ایــن بخــش از جمعیت‬ ‫روســتایی شهرســتان به شــبکه گاز دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫توسعه گازرسانیدر کنار خدماتسایردستگاه هایاز‬ ‫قبیل اب‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات‪ ،‬اجرای طرح های هادی و‬ ‫شبکه راه ها از عوامل تاثیرگذار بر بازگشت روستائیان‬ ‫مهاجر به زادگاهشان است‪ .‬وی همچنین گازرسانی‬ ‫بــه صنایع بلوکــی و خــارج از محدوده های صنعتی‬ ‫شهرستانساوهمانندبزرگ ترینشهر گلخانه ای کشور‬ ‫در اوهرااز دیگراقداماتشرکت گاز در دورانفعالیت‬ ‫دولتتدبیروامیدبرشمرد‪.‬همان گونه کهدر مقدمه‬ ‫گزارش عنوان شــد‪ ،‬ساوه به دلیل ماهیت صنعتی از‬ ‫نقاط مهاجرپذیر کشور به شمار می اید و طبق اعالم‬ ‫مدیران شهری در ‪ ۲‬دهه اخیر ‪ ۲۲‬منطقه حاشیه ای‬ ‫و سکونتگاه غیررسمی به بدنه این شهر الحاق شده‬ ‫است‪ .‬این مناطق به دلیل اینکه تا چهار سال پیش‬ ‫در طرح جامع شهری لحاظ نمی شدند‪ ،‬از دریافت‬ ‫مزایاییچون گازوسایرخدماتشهریمحرومبودند‬ ‫امــا با جدیــت دولت در برنامه بازافرینی شــهری به‬ ‫سکونتگاه های غیررسمی ساوه هم نگاهی راهبردی‬ ‫شد و دستگاه های خدمات رسان با کمک شهرداری‬ ‫نسبتبهتامینزیرساخت هایموردنیازاقدامکردند‪.‬‬ ‫گفته می شود حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر از جمعیت کنونی‬ ‫شــهر ســاوه که اکنون در مرز ‪ ۲۳۰‬هزار نفر قرار دارد را‬ ‫ساکنانمناطقحاشیه ایتشکیلمی دهندبههمین‬ ‫دلیلبایدتدابیریاتخاذمی شد کهاغوششهربهروی‬ ‫اینحجمجمعیت گشودهشودوبهترینراهکار هم‬ ‫ارائهخدمات‪،‬صدور اسنادمالکیتوساماندهیاین‬ ‫مناطق بود‪ .‬طبق اعالم رئیس شــرکت گاز ســاوه در‬ ‫چهار سال اخیر همه ‪ ۲۲‬نقطه حاشیه ای شهر ساوه‬ ‫با حمایت مسئوالن استانی و شهرستانی از نعمت‬ ‫گاز طبیعــی بهره منــد شــدند‪ .‬اکبــری اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــهرک هایی مانند گرشاســبی‪ ،‬عباس اباد شمالی و‬ ‫جنوبی‪،‬هدایت‪،‬فانوساباد‪،‬عبدلاباد‪،‬پیک نیک‬ ‫گاز و ســید جما لالدین اســدابادی از جمله مناطقی‬ ‫بودند که ســاکنان ان که عمدتا از اقشــار کم درامد و‬ ‫کارگری هســتند به شــبکه گاز سراســری پیوستند که‬ ‫این مسئله نشان از جدیت دولت تدبیر و امید برای‬ ‫خدمات دهــی به اقشــار محــروم جامعــه دارد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تقریبا در میان چهار شهر شهرستان ساوه هیچ‬ ‫نقطه بدون گازی که امکان گازرسانی داشته باشد‪،‬‬ ‫وجود ندارد و ضریب بهره مندی جمعیت شهری از‬ ‫گاز به طور کامل و ‪ ۱۰۰‬درصدی اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫تالش های شــرکت گاز و توســعه شبکه گازرسانی در‬ ‫هشتسال گذشته‪،‬هرسالحدودچهارهزارمشترک‬ ‫جدید در حوزه شهری از نعمت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫شده اند‪ .‬رئیس شرکت گاز ساوه در مورد اقداماتی که‬ ‫از سال‪ ۹۲‬تاکنوندر زمینهتوسعهشبکه گازرسانیبه‬ ‫مناطقشهریوروستاییانجامشدهاستوهمچنین‬ ‫وضعیتی که تا قبل از ان وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫شمار کلمشترکین گاز در اینشهرستان‪ ۱۱۱‬هزار و‪۱۶۴‬‬ ‫مورداستدرحالی کهتاسال‪ ۹۲‬وقبلاز اغاز فعالیت‬ ‫دولت یازدهم‪ ۷۶‬هزار و‪ ۵۹۴‬مشترک از گاز طبیعی‬ ‫استفادهمی کردند‪.‬اکبریهمچنینتعدادعلمکهای‬ ‫نصب شــده سطح شهرستان در هشــت سال اخیر را‬ ‫بیش از‪ ۱۲‬هزار مورد عنوان کرد و افزود‪ :‬میزان علمک‬ ‫نصب شــده از ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۲۲‬مورد در ســال ‪ ۹۲‬به‬ ‫‪ ۵۰‬هزار و‪ ۱۶۰‬عدد در حال حاضر افزایش یافت‪ .‬به‬ ‫گفتهاو‪،‬شبکه های گازرسانیشهرستانساوهنیزازیک‬ ‫هــزار و‪ ۳۲‬کیلومتــر در ســال‪ ۹۲‬به یک هــزار و‪۶۴۲‬‬ ‫کیلومتردرشرایطفعلیتوسعهیافت‪.‬اکبریهمچنین‬ ‫به روند تکمیل پروژه ایستگاه تقلیل فشار اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با اغاز فعالیت این طرح‪ ،‬افزون بر‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب در ســاعت به حجــم گاز قابل تحویل و‬ ‫مصرفی شهرستان اضافه می شود‪ .‬رئیس شرکت گاز‬ ‫ســاوه اظهار داشــت‪ :‬اکنون‪ ۱۰۹‬هزار مشترک و‪۷۴۸‬‬ ‫واحدصنفیدر شهرستانساوهاز نعمت گاز بهره مند‬ ‫هستند‪ .‬اکبری تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه همه باید‬ ‫بــرای تحقق منویات رهبر معظــم انقالب و تحقق‬ ‫شــعار حمایــت و مانــع زدایی از تولیــد تالش کنند‪،‬‬ ‫ازاین رو شرکت گاز فعالیت هیچ صنعتی را تاکنون به‬ ‫دلیل بدهی متوقف نکرده اســت و بیشترین سطح‬ ‫تعاملرابا کارخانه هاومراکزتولیدیدارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باعدمتوجهبهدستورالعمل هایمدیریتمصرف‪،‬قطعیبرقحتمیاست‬ ‫عباس رضایی استاندار اصفهان در نشستی که‬ ‫با حضور مدیران ادارات استان اصفهان به تشکیل‬ ‫کمیته ســتاد مدیریت بحران انرژی تاکید کرد و از‬ ‫تمام ادارات خواست که در مدیریت مصرف اب‬ ‫و بــرق تــاش الزم را داشــته باشــند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت های بــرق اســتان و شــهر اصفهــان‬ ‫برنامه احتمالی مدیریت اضطراری بار را به صورت‬ ‫مکتوب به تمام ادارات ابالغ نمایند به خصوص‬ ‫برای بیمارســتان ها کــه در شــرایط کرونایی امروز‬ ‫باید از برنامه ها مطلع باشند هرچند که باید دیزل‬ ‫ژنراتورهــای خــود را وارد مــدار کنند و در خصوص‬ ‫صنایع نیز به همین روال انجام شود و به صورت‬ ‫کتبــی بــه ایشــان ابالغ گــردد‪ .‬عبــاس رضایــی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬همه ادارات‪ ،‬بانک ها‪ ،‬ارتش و دیگر‬ ‫دستگاه های اجرایی موظف هستند که در مصرف‬ ‫بــرق و اب توجــه ویــژه نمایند و از لــوازم کاهنده‬ ‫در مصــرف اســتفاده کنند‪ .‬وی به دیگــر اقدامات‬ ‫در این حوزه اشاره کرد و گفت‪ :‬شهرداری ها باید‬ ‫نظارت های میدانی و اموزشی خود را در مدیریت‬ ‫مصــرف بــرق بیش از گذشــته داشــته باشــند و در‬ ‫ایــن مســیر نیــروی انتظامــی در پیگیری رمــز ارزها‬ ‫و شناســایی ان توســط شــرکت های توزیــع بــرق‬ ‫همراه و همگام باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید اگاهی‬ ‫مــردم را در خصــوص نصــب پنل های خورشــیدی‬ ‫بیش تر نماییم و از تمام ابزارهای کاربردی در این‬ ‫خصوص استفاده نماییم به طوری که شهرداری ها‬ ‫بــا ایجــاد قانون بــرای تراکم ســاختمان های بیش‬ ‫از ‪ 4‬طبقــه الــزام پیاد هســازی و نصــب پنــل هــای‬ ‫خورشیدی را در نظر گیرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و‬ ‫اســتفاده از انــرژی بایــد به تبــع ان ســازوکارهای‬ ‫مناســبی ایجاد شــود به طوری که رشــد تولید یکی‬ ‫از ان راهکارهای می باشــد که البته نه اســتفاده از‬ ‫انــرژی فســیلی بلکه انرژی های خورشــیدی اســت‬ ‫کــه بــازده بــاال و هزینــه کــم از شــاخص های ان‬ ‫می باشد‪ .‬استاندار اصفهان تاکید کرد‪ :‬اگر هر کدام‬ ‫از مشترکین بر اساس الزامات و دستورالعمل هایی‬ ‫کــه به ایشــان ابالغ شــده تخطی نماینــد‪ ،‬اجرای‬ ‫مدیریــت اضطــراری بــار در خصــوص ا نهــا هیــچ‬ ‫اشکالی نداشته و باید اعمال گردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رتبهبرترشرکتتوزیعبرقاستاناصفهاندرارزیابیوب سایتدستگاه هایاجرایی‬ ‫مســئول فنی پرتال شــرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬ارائــه خدمــات غیرحضــوری‪،‬‬ ‫تفکیک و دسته بندی موضوعی مطالب و سهولت‬ ‫دسترســی کاربران به محتوا و خدمات مورد نظر‬ ‫از ویژگی های وب سایت شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان است‪ .‬بنیامین پاینده‪ ،‬مسئول فنی پرتال‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان به کسب رتبه‬ ‫بســایت دســتگاه های اجرایــی‬ ‫برتــر ارزیابــی و ‬ ‫استان اصفهان اشاره کرد و گفت‪ :‬در ارزیابی سال‬ ‫بســایت دســتگاه های اجرایــی اســتان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ‬ ‫اصفهان‪ ،‬شــرکت توزیع برق اســتان‪ ،‬در مجموع‬ ‫ســه محــور خدمات‪ ،‬تعامل با کاربــر و اطالعات‬ ‫عمومی حائز رتبه برتر شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬بالشــک‬ ‫کسب این رتبه نتیجه نگاه ویژه مدیریت عامل و‬ ‫همچنین همکاری و همدلی مدیران و کارشناسان‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان به ویژه معاون‬ ‫برنامه ریزی و مدیر دفتر فناوری اطالعات است‪.‬‬ ‫مســئول فنــی پرتــال شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه هدف از ارزیابی وب سایت‬ ‫دستگاه های اجرایی استان ارتقاء‪ ،‬به روزرسانی‪،‬‬ ‫حضور موثر و کارامد دستگاه های اجرایی است‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬دفتر فنــاوری اطالعات اســتانداری‬ ‫بســایت‬ ‫اصفهــان بــا اجــرای طــرح ارزیابــی و ‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان گامــی بلنــد در‬ ‫جهــت ارائه مطلــوب خدمات به شــهروندان در‬ ‫فضــای مجــازی برداشــته اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫یکــی از راهکارهای افزایــش رضایت مندی مردم‬ ‫از دریافــت خدمــات دولتــی‪ ،‬ارائــه خدمــات به‬ ‫صورت الکترونیکی در بستر فضای مجازی است‬ ‫که با شیوع ویروس کرونا اهمیت ان بیش ازپیش‬ ‫گشــته اســت‪ .‬بنیامین پاینده‪ ،‬با اشاره به برخی‬ ‫از شــاخص های ســه محــور تعیین شــده ارزیابی‬ ‫بســایت دســتگاه های اجرایی گفت‪ :‬شــرکت‬ ‫و ‬ ‫توزیــع برق اســتان در محور خدمــات رتبه دوم‪،‬‬ ‫محور تعامل با کاربر رتبه اول و محور اطالعات‬ ‫عمومــی نیــز رتبــه دوم را کســب کــرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مجموع با کسب حدود ‪ 84/5‬امتیاز (از‬ ‫‪ 100‬امتیاز) در این سه محور موفق به کسب رتبه‬ ‫برتر در بین دســتگاه های اجرایی اســتان شــدیم‬ ‫کــه مهم تریــن عامل کســب ایــن امتیاز‪ ،‬توســعه‬ ‫متــوازن پرتــال شــرکت در ســه محور ذکر شــده از‬ ‫ابتــدای راه اندازی ان اســت‪ .‬مهنــدس پاینده‪ ،‬در‬ ‫بســایت‬ ‫خصوص شــاخص های مهــم ارزیابی و ‬ ‫دستگاه های اجرایی گفت‪ :‬بروز بودن اطالعات‬ ‫وبگاه‪ ،‬تفکیک و دسته بندی موضوعی اطالعات‬ ‫و پیوندها‪ ،‬ارائه فهرســت و شناسنامه خدمات‪،‬‬ ‫ایجــاد بســترهای تعامــل‪ ،‬نظرســنجی و ثبــت و‬ ‫پیگیری شــکایات و درخواس ـت ها‪ ،‬ارائه دقیق و‬ ‫شــفاف اطالعات تماس دســتگاه‪ ،‬مدیران ارشــد‬ ‫و مدیران واحدها از مهم ترین شــاخص های این‬ ‫ارزیابی بودند‪ .‬مســئول فنی پرتال شرکت توزیع‬ ‫یهــای‬ ‫بــرق اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ویژگ ‬ ‫برجسته وب سایت شــرکت توزیع برق استان در‬ ‫کســب مقام برتر استانی وب سایت دستگاه های‬ ‫اجرایــی تاکید کرد‪ ،‬ارائــه خدمات غیرحضوری‪،‬‬ ‫تفکیــک مطالــب و ســهولت دسترســی کاربــران‬ ‫یهــای‬ ‫بــه محتــوا و خدمــات مــورد نظــر از ویژگ ‬ ‫بســایت شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهان‬ ‫و ‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬از دیگر ویژگی ها پرتال شرکت‬ ‫توزیع برق اســتان اصفهان کاربر پســند بودن ان‬ ‫ی که کاربران در تمامی صفحات‬ ‫اســت به گونه ا ‬ ‫یشــوند‪ .‬پاینــده‪ ،‬بــه‬ ‫از ایــن ویژگــی بهره منــد م ‬ ‫بســایت شــرکت توزیع برق‬ ‫واکنش گرا بودن و ‬ ‫بســایت‬ ‫اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬و ‬ ‫شرکت توزیع برق استان به گونه ای طراحی شده‬ ‫اســت که کاربــران می تواننــد در کنار اســتفاده از‬ ‫رایانه با گوشی هوشمند نیز از محتوای ارائه شده‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬مســئول فنی پرتال شــرکت توزیع‬ ‫بســایت‬ ‫بــرق اســتان اصفهــان‪ ،‬به امــار بازدید و ‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وب سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫روزانه میزبان مراجعات بسیاری زیادی از مشترکین‬ ‫و متقاضیان‪ ،‬پیمانکارن و تولیدکنندگان‪ ،‬محققین‬ ‫و دانشــجویان و همکاران و بازنشســتگان اســت‬ ‫که پایداری و ســرویس دهی ســریع و مناســب این‬ ‫وب سایت را موضوعی حائز اهمیت کرده است‪.‬‬ ‫بنیامین پاینده‪ ،‬به هدف مهم شرکت توزیع برق‬ ‫استان اصفهان در ارائه خدمات غیرحضوری اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بر اساس هدف تعیین شده‪ ،‬شرکت‬ ‫توزیع برق استان باید تا سال ‪ ۱۴۰۵‬کلیه خدمات‬ ‫خود را به صورت غیرحضوری به کلیه ذینفعان از‬ ‫جمله مشترکین و متقاضیان خود ارائه کند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در این راستا دفتر فناوری ارتباطات و‬ ‫اطالعات به عنوان یک واحد کلیدی وظیفه تامین‬ ‫زیرساخت های فنی الزم جهت رسیدن مطلوب به‬ ‫این هدف را به عهده دارد‪ .‬پاینده گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر بخش اعظم اطالعات و خدمات شــرکت‬ ‫توزیع برق استان به صورت غیرحضوری با استفاده‬ ‫بســایت و میز خدمــت الکترونیک به‬ ‫از بســتر و ‬ ‫مشترکینارائهمی شود‪.‬ویتصریح کرد‪:‬اپلیکیشن‬ ‫موبایــل بــرق مــن و مرکــز تمــاس تلفنی ســمیع از‬ ‫دیگر ابزارهای شرکت توزیع برق استان در جهت‬ ‫توســعه خدمات غیرحضوری به مشترکین و سایر‬ ‫ذینفعان خود است‪.‬‬ ‫مســئول فنی پرتال شــرکت توزیع برق اســتان‬ ‫بســایت ها‬ ‫اصفهــان بــه چالش های پیش روی و ‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از متداول ترین چالش های‬ ‫بســایت ها ســهولت دسترســی کاربــران بــه‬ ‫و ‬ ‫مطالب مورد نظر خود اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در اکثر‬ ‫وب سایت های دستگاه های دولتی کاربران برای‬ ‫پیدا کردن مطلب یا خدمت مورد نظر خود زمان‬ ‫بسیاری را صرف جستجو می کنند که این مشکل‬ ‫در وب سایت شرکت توزیع برق استان به حداقل‬ ‫ممکــن رســیده چراکــه بــا دســته بندی موضوعی‬ ‫اطالعــات و خدمــات‪ ،‬ذینفعــان می تواننــد در‬ ‫کوتاه تریــن زمــان به مطلب یا خدمت مورد نظر‬ ‫دسترســی پیدا کرده و ان را به ســهولت دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬بنیامیــن پاینده‪ ،‬یکی دیگــر از چالش های‬ ‫بســایت ها را بحث پایداری سرویس و امنیت‬ ‫و ‬ ‫ان دانست و گفت‪ :‬در شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهــان ســعی کرده ایــم که با ایجاد بســترهای‬ ‫فنی مناسب و استفاده از محصوالت بومی شده‬ ‫و دارای گواهــی امنیــت از ازمایشــگاه های مــورد‬ ‫تائید مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات‬ ‫(افتا) کشــور امکان هک و قطعی ســرویس را به‬ ‫حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیریت مصرف اب با فرهنگ سازی‬ ‫در دستور کار مشترکین قرار گیرد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫در حــوزه برق رســانی می تواند‬ ‫و فاضــاب اســتان بوشــهر در‬ ‫بــر کم ابی دامن بزنــد‪ .‬وی‪ ،‬با‬ ‫نشســت با کارکنان این شرکت‬ ‫تاکیــد بــر افزایــش خدمــات و‬ ‫با بیان اینکه تابســتان ســختی‬ ‫پاسخگویی به مطالبات مردم‬ ‫در حــوزه تامیــن اب در پیش رو‬ ‫به صــورت شــبانه روزی گفت‪:‬‬ ‫عبدالحمید‬ ‫حمزه پور‬ ‫داریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کاهش‬ ‫کارکنــان شــرکت اب فاضــاب‬ ‫بــارش بــاران در فصل زمســتان‬ ‫تــا زمــان بازنشســتگی بایــد‬ ‫گذشــته و خشک ســالی ســبب بــروز مشــکالتی خدمات صادقانه خود ادامه دهند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫در حــوزه تامیــن اب و برق فراهم کرده که باید شــرکت اب و فاضــاب اســتان بوشــهر‪ ،‬با بیان‬ ‫فرهنگ سازی در مدیریت مصرف اب در دستور اینکه عوامل مختلفی سبب دغدغه در عرصه‬ ‫کار همهقرار بگیرد‪.‬عبدالحمیدحمزه پور تنهاراه اب رســانی در فصل تابستان شــده است افزود‪:‬‬ ‫گذشــت از تابستان امســال را مدیریت مصرف ویروس کرونا‪ ،‬کاهش درامد‪ ،‬گرمی شدید هوا‪،‬‬ ‫اب در شــهرها و روســتاها دانست و تاکید کرد‪ :‬اقلیم گرم و خشک و دیگر موضوع ها بر دغدغه‬ ‫گســازی‬ ‫کاهــش بارش باران در فصل ابی ســال گذشــته تامین اب افزوده اســت که باید فرهن ‬ ‫کشــور و اســتان بوشــهر بر روی منابع اب شرب در مدیریت مصرف در شهرها و روستاها ترویج‬ ‫اســتان گذاشــته اســت خصوصــا در مناطقــی از شود‪ .‬حمزه پور با بیان اینکه زیرساخت هایی در‬ ‫استان که اب ها ان ها از منابع اب محلی تامین تامین اب اشامیدنی اجرا شده است خاطرنشان‬ ‫می شود‪ .‬وی با بیان اینکه بخشی از منابع اب کرد‪ :‬همکاری صداوسیما‪ ،‬دهیاران‪ ،‬شهرداران و‬ ‫اشامیدنی استان بوشهر از طریق ‪ ۲۰۰‬حلقه چاه فعاالن اجتماعــی در افزایش اگاهی مردم برای‬ ‫اب این اســتان تامین می شــو د گفت‪ :‬بر اساس اهمیت مصرف اب اثرگذار است که تولید برنامه‬ ‫پیش پیش بین ‬ ‫ی درجه دمای هوای استان بوشهر و پخش در فضاهای مجازی امری مهم و ضروری‬ ‫در فصل تابســتان نسبت به ســال قبل افزایش است‪ .‬وی‪ ،‬قطع اب شبکه اب رسانی از فضاهای‬ ‫دارد و هر افزایش یک درجه ‪ ۳‬درصد بر مصرف ســبز شــهرداری ها‪ ،‬خانــ ه باغ هــا و انشــعابات‬ ‫اب مصرفی می افزاید‪ .‬حمزه پور‪ ،‬مشکالت در غیرمجاز را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد‪ :‬باید با‬ ‫تامیــن برق را ســبب بــروز بحران در اب رســانی هماهنگی همه جانبه اگاهی مردم در چگونگی‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬اب رســانی از طریــق تامین اب برای مدیریت مصرف و صرفه جویی‬ ‫ایســتگاه های پمپاژ میسر می شــود و مشکالت اب افزایش یابد‪.‬‬ ‫ادارات باید الگوی مناسب‬ ‫در مدیریتمصرفبرقباشند‬ ‫حمیدرضــا پیرپیــران‪،‬‬ ‫بــار اثرگــذار می باشــد‪ .‬وی در‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع برق‬ ‫ادامــه افــزود‪ :‬ادارات بایــد از‬ ‫اصفهــان در نشســت مدیــران‬ ‫ســاعت ‪ 11‬صبح تا پایان وقت‬ ‫ادارات بــا حضــور اســتاندار‬ ‫اداری ‪ 50‬درصــد مصرفشــان را‬ ‫اصفهــان به کنتــرل مصــرف در‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫حمیدرضا‬ ‫بخش اداری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫گذشــته کاهــش دهنــد و بعــد‬ ‫پیرپیران‬ ‫ادارات باید الگوی مناسبی برای‬ ‫از وقــت اداری بــه ‪ 10‬درصــد‬ ‫مدیریتمصرفدر سطحاستانباشندوتدابیری مصرفشان را تقلیل دهند‪ .‬پیرپیران عنوان کرد‪:‬‬ ‫کــه شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان در ایــن زمینه شناسایی و جمع اوری مراکز استخراج رمز ارزها‬ ‫داشــته اســتفاده از پتانســیل کنتورهای هوشمند یکی دیگر از اقداماتی است که به پیک سایی‬ ‫بــرای رصد میزان مصــرف ادارات می باشــد‪ .‬وی مصرف کمک شایان توجهی می نماید‪ .‬از دیگر‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬برچسب انرژی ساختمان سبز در خواســته های مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫ساختمان های اداری و ارائه برنامه اجرای اصالح اصفهــان‪ :‬تســریع در ارائه مجــوز ورود به مراکز‬ ‫شــاخص ها یکی دیگــر از اقدامــات در خصوص نصب ماینرهای تولید ارز دیجیتال از دادســتان‬ ‫ادارات می باشــد‪ .‬وی از استاندار خواست که در و عــدم بازگردانــدن ماینرهــا به افــراد خاطی و‬ ‫تابســتان ســاعات اداری از ‪ 6:30‬صبح تــا ‪ 13:30‬افزایش تعداد گروه های پلیس امنیت را می توان‬ ‫بعدازظهر تغییر یابد که این امر در کاهش پیک نام برد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات گازرسانی‬ ‫به محور صنعتی زرقان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫داد‪ :‬سرعت بخشیدن به روند‬ ‫فــارس از اغاز عملیات اجرایی‬ ‫گازرســانی بــه صنایــع‪ ،‬عــاوه‬ ‫گازرســانی بــه محــور صنعتــی‬ ‫بــر رفــع موانــع جهــش تولید‪،‬‬ ‫شــمال شــرق شــیراز خبــر داد‪.‬‬ ‫توســعه اقتصــادی و خدمــات‬ ‫غــام عبــاس حســینی افــزود‪:‬‬ ‫متــوازن گازرســانی‪ ،‬موجــب‬ ‫غالم عباس‬ ‫حسینی‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طــرح بزرگ‬ ‫جایگزینــی ایــن ســوخت پاک‬ ‫گازرسانی‪ ۱۹‬کیلومترلوله گذاری‬ ‫با دیگر سوخت های فسیلی و‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫انجــام و یــک ایســتگاه تقلیــل فشــار ‪ ۲۰‬هــزار کاهــش الودگی هوا و محیط زیســت م ‬ ‫مترمکعبی نصب می شــود‪ .‬این طرح با هدف الزم بــه ذکــر اســت که حــدود ‪ ۲۴‬درصد از کل‬ ‫گازرسانی به ‪ ۹۷‬واحد تولیدی و صنعتی زرقان واحدهای صنعتی اســتان فارس‪ ۴۰۰ ،‬کارخانه‬ ‫بــا ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار در مدت ‪ 8‬ماه اجرا و یــک شــهرک صنعتــی بــا بیــش از ‪ ۹۰‬کارگاه‬ ‫می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت‪ :‬با صنعتی و تولیدی در زرقان مســتقر است و این‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬توسعه صنایع بزرگ و کوچک شهرستان را به یکی از قطب های صنعتی استان‬ ‫شهرســتان صنعتــی زرقــان و امــکان تامیــن گاز فــارس تبدیل کرده اســت‪ .‬شهرســتان زرقان در‬ ‫نواحی صنعتی شــمال شرق شیراز را برای بیش ‪ ۲۵‬کیلومتری شمال شرقی شیراز و در مجاورت‬ ‫از بیســت ســال فراهــم خواهد کــرد‪ .‬وی ادامه بزرگراه پرتردد شیراز_ اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫شهرونداناصفهانیمطمئنباشند‬ ‫اباشامیدنیسالماست‬ ‫اب شرب باید دارای امالح‬ ‫منتشــر شــده در فضای مجازی‬ ‫مفید ماننــد کلســیم‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در فیلم های منتشر‬ ‫اهن‪ ،‬ســدیم و امــاح دیگر در‬ ‫شده‪ ،‬جامدات محلول در اب‬ ‫محدوده استاندارد ‪ 1053‬باشد‬ ‫را معــادل ســختی اب معرفی‬ ‫تا برای اشامیدن مناسب گردد‪.‬‬ ‫می کننــد درحالی کــه ایــن امــر‬ ‫فهیمهامیری‬ ‫مدیــر مرکز پایش و نظــارت بر‬ ‫اشتباهاست‪.‬‬ ‫کیفیت اب و فاضالب شــرکت‬ ‫وی به توضیح ســختی اب‬ ‫ابفای استان اصفهان گفت‪ :‬مدتی است برخی پرداخت و عنوان کرد‪ :‬ســختی اب بر اثر وجود‬ ‫افراد سودجو با انجام ازمایش های ساختگی و بیش ازاندازه نمک های محلول کلسیم و منیزیم‬ ‫انتشار نتایج‪ ،‬سالمت اب شرب را زیر سوال برده و تــا انــدازه ای اهــن و منگنــز در اب بــه وجــود‬ ‫و موجــب تشــویش اذهان عمومی می شــوند‪ .‬می ایــد کــه اســتاندارد ان ‪ 500‬میلی گــرم بــر لیتر‬ ‫فهیمه امیری ضمن رد این گونه شایعات عنوان اســت‪ .‬امیری افزود‪ :‬بر اســاس اســتاندارد ‪1053‬‬ ‫کرد‪ :‬افراد سودجو با ورود الکترودهای فلزی به حداکثــر مجــاز جامــدات محلــول در اب ‪1500‬‬ ‫داخل اب شرب حاوی امالح معدنی‪ ،‬موجب میلی گرم بر لیتر است‪.‬‬ ‫اکسیده شدن و تغییر رنگ اب شرب می شوند‪،‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر پایش روزانــه ی میکروبی‪،‬‬ ‫درحالی که هنگام ورود الکترود به اب مقطر که شیمیایی‪ ،‬االینده های معدنی و الی در مناطق‬ ‫فاقد امالح است‪ ،‬هیچ واکنشی ایجاد نشده و شهری و روستایی استان اصفهان افزود‪ :‬روزانه‬ ‫رنــگ اب تغییری نمی کنــد‪ .‬مدیر مرکز پایش و ‪ 27‬ازمایشــگاه تخصصــی اب بــا بهره گیــری از‬ ‫نظــارت بر کیفیت اب و فاضالب ابفای اســتان نیروهای متخصص‪ ،‬سنجش سالمت و کیفیت‬ ‫اصفهان با اشــاره به غیرعلمی بودن فیلم های اب را بر عهده دارند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۸‬هزار کارگر در طرح‬ ‫ساماندهیکارگران‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫خدمت رسانی مطلوبی به این‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫قشرزحمتکشصورتبپذیرد‪.‬‬ ‫شــهرداری مشــهد از به کارگیری‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫و اعــزام بیــش از ‪ ۱۱۵‬هــزار نفــر‬ ‫شهرداریمشهدبیان کرد‪:‬از اغاز‬ ‫نیروی کارگریتوسطشهروندان‬ ‫این طرح تاکنون بیش از هشت‬ ‫مهدی یعقوبی‬ ‫از طریــق ایســت کارهــا‪ ،‬از اغاز‬ ‫هزار نفر از کارگران ســاختمانی‬ ‫اجــرای ایــن طــرح تاکنــون خبر‬ ‫و موقــت بــا حضــور در ایســت‬ ‫داد‪.‬مهدییعقوبیبااعالماینخبراظهار کرد‪:‬از کارها و ثبت نام در ســامانه ســاماندهی کارگران‬ ‫اردیبهشتسال گذشتهباتوجهبهشیوع گسترده ساختمانیوموقت‪،‬تشکیلپروندهدادهو کارت‬ ‫بیماری کرونا و مشــکالت اقتصــادی پیش امده عضویت طرح ساماندهی کارگران ساختمانی و‬ ‫به ویژه برای جامعه کارگری‪ ،‬شــهرداری مشــهد موقت را دریافت کرده اند‪ .‬یعقوبی خاطرنشان‬ ‫باهدفتکریموساماندهی کارگرانساختمانیو کرد‪ :‬با توجه به اهمیت حمایت از کارگران‪ ،‬مقرر‬ ‫موقت‪ ،‬طرح ساماندهی این کارگران را در دستور شد کارگرانی که در طول روز توسط شهروندان و‬ ‫کار خــود قــرارداد کــه پــس از انجــام مطالعــات کارفرمایانبهپروژه ایاعزامنشده اندونیزافرادی‬ ‫تخصصی توســط مشــاور و با همراهی شــورای که به دلیل شــیوع بیماری کرونا بیکار شــده اند‪،‬‬ ‫اســامی شهر مشــهد‪ ،‬فرایند احداث ‪ ۱۲‬ایست بتواننــد در صــورت تمایل بــه پروژه های مرتبط‬ ‫کار ساماندهی کارگران ساختمانی و موقت اغاز با فضای ســبز شهرداری مشهد و انجام فعالیت‬ ‫شد تا کارفرمایان و شهروندان متقاضی دریافت درختکاری اعزام و به کارگیری شــوند؛ که تاکنون‬ ‫خدماتاز سویاین کارگران‪،‬بامراجعهحضوری بال غبــر ‪ ۱۷‬هزار نفر از این کارگــران به پروژه های‬ ‫و غیرحضــوری بــه این ایســت کارها نســبت به شهرداریمشهداعزام شده اند‪.‬‬ ‫به کارگیری کارگراناقدام کنند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬شــهروندان و کارفرمایــان‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به اجرای ناموفق این طرح می تواننــد به منظــور درخواســت و به کارگیــری‬ ‫در ســنوات گذشــته و در راســتای اجــرای طرحی کارگران ســاختمانی و موقت‪ ،‬از طریق مراجعه‬ ‫باقابلیــت تداوم و اجرا‪ ،‬با محوریت اســتانداری حضــوری بــه ایســت کارهــا و یــا ب هصــورت‬ ‫خراســان رضوی و با حضور ‪ ۱۲‬دســتگاه اجرایی غیرحضوریوتماسباسامانهپاسخگویی‪۳۱۷۵‬‬ ‫و دو تشــکل مردم نهــاد‪ ،‬تفاهم نام ـه ای منعقد نسبت به به کارگیری کارگران موردنیاز خود اقدام‬ ‫شــد تــا بــا همراهــی همــه دســتگاه های متولــی کنند‪.‬‬ ‫مراجعهحضوریشهروندانباالی‪ 80‬سال‬ ‫بهمراکزپنجاه گانهواکسیناسیوندر البرز‬ ‫مسئول کمیته اطالع رسانی‬ ‫وتصمیماجرائیقرارگاهاستانی‬ ‫ســتاد کرونای البرز‪ :‬شــهروندان‬ ‫البرز هرگونه سفر‪ ،‬در تعطیالت‬ ‫گرامــی بــاالی ‪ 80‬ســال بــرای‬ ‫عیــد ســعید فطر ممنوع اســت‬ ‫تزریقواکسنمی توانندحضورا‬ ‫و در صــورت ورود ماشــین های‬ ‫بهمراکزپنجاه گانهواکسیناسیون‬ ‫دارای پالک غیربومی به مبادی‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫در اســتان البــرز مراجعــه و یا در‬ ‫ورودی شهرســتان های اســتان‬ ‫سایتثبت نامنمایند‪.‬‬ ‫البــرز‪ ،‬جریمــه ‪ 500‬هزارتومانی‬ ‫ناصــر مقدم گفــت‪ :‬مســافرت در تعطیالت برایمتخلفیناعمالخواهدشدوالبتههمان طور‬ ‫عید ســعید فطر ممنوع است اســتان های البرز و که قبال گفت هشــده است محدوده اســتان البرز و‬ ‫تهرانیکاستانلحاظشدهوترددوسائطنقلیه استان تهران در قالب یک استان‪ ،‬لحاظ شده و‬ ‫متعلق به این دو اســتان‪ ،‬منع تردد به یکدیگر تردد ماشــین های متعلق به این دو استان‪ ،‬منع‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ .‬ناصــر مقدم پــس از برگــزاری ترددبهیکدیگرنخواهندداشت‪.‬‬ ‫جلسه قرارگاه عملیاتی مبارزه با بیماری کرونای‬ ‫او افــزود‪ :‬بــه دنبــال برنامه ریــزی جهــت‬ ‫البــرز کــه در روز یکشــنبه مــورخ ‪ 19‬اردیبهشــت اجــرای واکسیناســیون گروه های مختلف ســنی‬ ‫‪ 1400‬در ســالن شــهدای دولت اســتانداری برگزار اســتان‪ ،‬رونــد واکسیناســیون شــهروندان بــاالی‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در جلســه امــروز قــرارگاه عملیاتی ‪ 80‬ســال در حــال اجراســت و درصورتی که برای‬ ‫مبارزه با بیماری کرونای البرز شرایط بهداشتی و هریک از ســالمندان عزیز باالی ‪ 80‬سال پیامک‬ ‫درمانی اســتان موردبررسی قرار گرفت و نظرات هماهنگــی یا تماس تلفنی گرفته نشــده اســت‬ ‫وپیشنهاد هایمسئولینو کارشناسان کمیته های و از ایــن برنامــه جاافتاده انــد‪ ،‬ضمن ثبت نام در‬ ‫مختلفقرارگاه‪،‬استماعوبررسیشد‪.‬‬ ‫سامانهواکسیناسیوندر ادرساینترنتیبهنشانی‬ ‫مســئول کمیته اطالع رســانی و مدیریت جو ‪ salamat.gov.ir‬بــه مراکــز بهداشــتی منتخــب‬ ‫روانی اســتان البرز با ذکر مصوبات جلسه مذکور دانشگاه علوم پزشکی البرز مستقر در شهرستان‬ ‫بیان داشت‪ :‬بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا محلسکونتخودمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫‪ ۳۷‬هزار واحد صنفی مجوز دار‬ ‫در قم فعال است‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫توزیعــی و خدماتــی در اســتان‬ ‫معــدن و تجــارت قم گفت‪ :‬بر‬ ‫قم صادرشــده است‪ .‬او با بیان‬ ‫اســاس اخریــن امار تعــداد ‪۳۷‬‬ ‫نکــه بخش اصنــاف ظرفیت‬ ‫ای ‬ ‫هزار و ‪ ۶۹۲‬واحد صنفی مجوز‬ ‫باالیــی بــرای اشــتغال زایی در‬ ‫دار در این اســتان فعال اســت‪.‬‬ ‫میان حوزه های اقتصادی استان‬ ‫محمود سیجانی‬ ‫محمود ســیجانی در گفت وگو‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور میانگین‬ ‫با خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫بــه ازای هــر پروانــه کســب‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنین‬ ‫میان تعداد ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۶۸‬واحد صنفی استان بــرای ‪ 2/5‬تن شــغل ایجاد م ‬ ‫در بخش تولیدی و فنی و تعداد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۳۲۴‬میزان سرمایه گذاری در بخش اصناف به صورت‬ ‫هــزار واحد صنفی در حــوزه توزیعی و خدماتی بــراوردی بــه ازای هــر واحــد صنفــی یک میلیارد‬ ‫یشــود‪ .‬ســیجانی گفت‪:‬‬ ‫فعال اســت‪ .‬او با اشــاره به این که فرایند صدور ریــال در نظــر گرفتــه م ‬ ‫مجــوز برای فعالیت واحدهای صنفی جدید در اصناف اســتان در شرایط شــیوع ویروس کرونا و‬ ‫ســال جــاری باقــدرت ادامــه می یابد‪ ،‬افــزود‪ :‬در لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای‬ ‫همین راســتا طی فروردین ماه سال جاری تعداد محدودیت ها ‪،‬بیشترینهمکاریراداشتندوالزم‬ ‫‪ ۵۶‬فقــره مجــوز صنفــی بــا اشــتغال زایی بــرای است با ارائه تسهیالت متنوع و مشوق های مالی‬ ‫‪ ۱۴۰‬تن در رسته های تولیدی و فنی و همچنین از کسب وکار ایشانحمایتشود‪.‬‬ ‫احیایصنایع دستیورشته هایهنری‬ ‫هرمنطقهاز اهداف گذرهایفرهنگی‬ ‫هنریاست‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫فرهنگیهنریشهرستاندامغان‬ ‫اســامی اســتان ســمنان‪ ،‬احیای‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای توســعه این‬ ‫رشته هایهنریهربومومنطقه‬ ‫فعالیت هابایددرخصوصایجاد‬ ‫و نیــز صنایع دســتی را از اهــداف‬ ‫گذر فرهنگی اقدام کرد و در این‬ ‫ایجاد گذرهای فرهنگی و هنری‬ ‫خصوص تهیه فضــا و مکان این‬ ‫فرشید فالح‬ ‫دانست‪.‬فرشیدفالحدرنشستی‬ ‫گــذر بــر عهده شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫با شهردار و نیز رئیس شورای شهر‬ ‫فالح‪،‬بهاعطایتسهیالتبانکی‬ ‫دامغانومجریطرحباغایرانیدر اینشهرافزود‪ :‬بهمتقاضیانایجادکسب وکارهادرگذرهایفرهنگی‬ ‫در ایــن گذرهــا صنایع دســتی و هنرهــای مختلف نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این خصوص بین ســه تا‬ ‫ازجمله سفال و سرامیک‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬نقاشی و پنجمیلیاردریالتسهیالتبا کارمزدچهاردرصدبه‬ ‫‪...‬رادرقالب کسب وکارهایفرهنگیهنریدراین متقاضیانایجاد کسب وکارهایفرهنگیهنریدر‬ ‫گذرهاراه اندازی کرد‪.‬اوبااشارهبهسابقهتاریخیو اینگذرهااعطامی شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان خبر داد‪:‬‬ ‫بهره مندی‪ 244‬هزارنفرازبرنامه هایمراقبتی‬ ‫وحمایتیهالل احمر‬ ‫حمیــد ســپهری‪-‬همدان‪:‬مدیرعامل جمعیــت‬ ‫هالل احمــر اســتان همــدان بــا اشــاره بــه تهیــه‬ ‫طــرح اســکان اضطــراری و اینکــه ‪ 244‬هــزار نفر‬ ‫از برنام ههــای مراقبتــی و حمایتــی هالل احمــر‬ ‫بهــره برده اند‪ ،‬به شــرح اقدامات انجا مشــده در‬ ‫جمعیت طی سال گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان‬ ‫همدان ضمن تبریک روز جهانی صلیب ســرخ و‬ ‫هالل احمــر به شــرح مختصری از اقدامات ســال‬ ‫‪ 1399‬جمعیــت هالل احمــر اســتان پرداخــت و‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬در ســال ‪ 1399‬جمعیت هالل احمر‬ ‫اســتان ‪ 520‬ماموریت امدادی انجام داده اســت‬ ‫تهــای‬ ‫کــه ایــن عــدد ‪ 2‬درصــد از کل ماموری ‬ ‫انجا مشــده در کشــور را شامل می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در سال ‪ 1399‬در حوزه اموزش عمومی همگانی‬ ‫و تخصصــی حــدود ‪ 80‬هزار نفــر از احاد جامعه‬ ‫ب هصــورت حضــوری‪ ،‬نیمه حضــوری و مجــازی‬ ‫بهــره برده انــد و در حــوزه داوطلبــان یا خدمات‬ ‫اجتماعــی ‪ 538‬برنامــه داوطلبانــه انجا مشــده‬ ‫اســت که ‪ 7553‬نفــر روز کار داوطلبی روی داده‬ ‫اســت و ‪ 444‬هزار نفر از اســیب دیدگان استان از‬ ‫ایــن برنام ههــا بهره منــد شــده اند‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫کهــای داوطلبانــه جمعیــت در‬ ‫ارزش ریالــی کم ‬ ‫سال ‪ 1399‬بالغ بر ‪ 8‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون تومان‬ ‫بوده است که از طریق داوطلبین و خیرین استان‬ ‫عشــده اســت و‬ ‫جم ـع اوری و بین محرومین توزی ‬ ‫ب هصــورت توزیــع بســته های معیشــتی و غذایی‬ ‫کهــای مومنانه که حــدود ‪ 8‬هزار‬ ‫در قالــب کم ‬ ‫ســبد غذایــی بــاارزش میانگیــن ‪ 300‬هــزار تومان‬ ‫عشــده اســت‪.‬او افزود‪ :‬تهیه‬ ‫بین محرومین توزی ‬ ‫و توزیــع جهیزیه‪ ،‬ویزیت رایــگان‪ ،‬تهیه و توزیع‬ ‫سیسمونی و غذای گرم بین محرومین نیز اتفاق‬ ‫افتاده است و در حوزه معاونت امور جوانان نیز‬ ‫‪ 700‬برنامه انجا مشــده اســت و ‪ 32‬هزار نفر روز‬ ‫عضو جوان در این برنامه ها شرکت کرده اند‪ .‬او‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برنامه های شاخصی در حوزه جوانان‬ ‫یتــوان به طــرح عامران‬ ‫انجا مشــده اســت که م ‬ ‫ســامت‪ ،‬طرح نذر ســامت با خادمان سالمت‬ ‫کــه حول ‪ 244‬هزار نفــر از برنامه های مراقبتی و‬ ‫حمایتــی بهره برده انــد و اینکه محور بحث های‬ ‫مرتبــط بــه نظارتــی و هشــدار و مقابله بــا کرونا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫طرح های شــهید ســلیمانی و ناظران سالمت‬ ‫که در حال حاضر هم در جریان است و اقدامات‬ ‫مراقبتــی و حمایتــی توســط اعضــای جــوان و‬ ‫داوطلب جمعیت در سراســر اســتان نیز در حال‬ ‫اجــرا اســت و ‪ 244‬هــزار نفــر از ایــن برنام ههــا‬ ‫استفاده کرده اند‬ ‫تکمیل و خاتمه طرح اسکان اضطراری‬ ‫او یاداور شد‪ :‬در سال ‪ 1399‬یکی از اعضای‬ ‫امدادگر و جوان موفق به دریافت تندیس ملی‬ ‫فداکاری شــد که از مجموعه وزارت علوم و ‪12‬‬ ‫ســازمان متمرکــز در مرکــز ایــن جایزه بــه جوان‬ ‫موردنظــر از طــرف دانشــگاه های کشــور اهــدا‬ ‫شــد‪ .‬این تندیس در کشــور به ‪ 70‬دانشــجو که‬ ‫اقدامات فداکارانه داشــته اند اهدا می شود‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در طــرح یاس که با همکاری کمیته‬ ‫امــداد و جمعیــت انجام شــد در ســطح کشــور‬ ‫جمعیت کشور رتبه اول را کسب کردیم و این‬ ‫طــرح بــه اموزش و مشــارکت دختــران مجرد تا‬ ‫‪ 40‬ســال کــه تحــت پوشــش کمیتــه امــداد قرار‬ ‫شهــای‬ ‫یپــردازد و بــا دریافــت اموز ‬ ‫داشــتند م ‬ ‫کمک های اولیه و مدیریت بحران می توانند در‬ ‫مواقع لزوم خدمت رسانی کنند‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫تهیــه برنامه یا اکشــن پلن یا برنامــه عملیاتی‪،‬‬ ‫تکمیل و خاتمه طرح اســکان اضطراری و ارائه‬ ‫ان بــه ســتاد پیشــگیری اســتان کــه بــا همکاری‬ ‫اداره کل مدیریت بحران اســتانداری تهیه شده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن طــرح تاکنــون بــرای ‪ 8‬شهرســتان‬ ‫اســتان تهی هشــده اســت که به رفع چالش های‬ ‫مطــرح در زمــان حــوادث اســکان اضطــراری‬ ‫می پردازد که در پایان سال ‪ 99‬تهیه شده است‬ ‫و تقدیــم ســتاد پیشــگیری شــد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫برنام ههــای پیشــنهادی در ســال ‪ 1400‬گفــت‪:‬‬ ‫از برنامه هایــی که برای ســال اینــده پیش بینی‬ ‫کرده ایــم برنام ههــای امادگــی و تجهیــزات‬ ‫امــداد و نجات و اموزش های تخصصی اســت‪.‬‬ ‫یشــده اســت کــه در ســال اینــده ‪120‬‬ ‫پیش بین ‬ ‫هــزار نفــر از اموزش هــای همگانــی و عمومی و‬ ‫تخصصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫طرح مشارکت اجتماعی در محله های کم‬ ‫برخوردار‬ ‫او افزود‪ :‬پیش بینی شــده است که خدمات‬ ‫کمک هزین ههــای درمانــی و حمایتی را توســعه‬ ‫نطــور طــرح مشــارکت اجتماعــی‬ ‫دهیــم و همی ‬ ‫داوطلبان در محله های کم برخوردار در ســطح‬ ‫شهرســتان ها راداریــم که ‪ 6‬مرحله برای شــروع‬ ‫بشــده اند و با تشکیل خانه داوطلب در‬ ‫انتخا ‬ ‫محلــه موردنظــر این حمایت ها انجــام خواهد‬ ‫شــد و توســط افــراد محلــی به عنــوان شــهردار‬ ‫محلــه به جم ـع اوری اطالعــات موردنیــاز برای‬ ‫کمک به محرومین خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پلمب‪۱۱۵‬واحدصنفیمتخلفکروناییدر کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفت‪ :‬ابتدای امســال تاکنون ‪ ۱۱۵‬واحد‬ ‫صنفی متخلف کرونایی در این اســتان شناســایی و پلمب شــده‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش پیوارنیوز؛ پرویز یزدان پناه اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫انجام سه هزار مورد بازرسی از صنوف کهگیلویه و بویراحمد در‬ ‫این مدت ‪ ۲۴۷‬واحد صنفی متخلف کرونایی شناسایی شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ ۱۱۵ :‬مــورد از ایــن ‪ ۲۴۷‬واحــد صنفــی متخلــف‬ ‫شناسایی شده در کهگیلویه و بویراحمد پلمب شد و ‪ ۱۳۲‬واحد‬ ‫نیز اخطار قضایی دریافت کردند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد‪ :‬مهم ترین تخلف های ثبت شده‬ ‫بــرای ایــن ‪ ۲۴۷‬واحد صنفی مورد بازدید اســتان شــامل رعایت‬ ‫نشــدن بهداشــت فردی‪ ،‬استفاده نشــدن از ماسک بین خدمت‬ ‫گیرنــدگان‪ ،‬حفظ نشــدن فاصله گــذاری اجتماعــی و نبود تهویه‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫یــزدان پنــاه عنــوان کــرد‪ :‬تجمع هــا در شهرســتان دنــا رونــد‬ ‫افزایشــی دارد و دیگــر شهرســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫نیز به نســبت بهتر اســت‪ .‬او ابراز داشــت‪ :‬شهرســتان بویراحمد‬ ‫از وضعیــت کرونایــی قرمــز خارج و بــه نارنجی تبدیل شــده اما‬ ‫وضعیــت کرونایــی شهرســتان های کهگیلویه و باشــت همچنان‬ ‫قرمز است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایطرح«هر کارمندحامیفرزندمعنوی»در دستگاه های‬ ‫اجراییخراسانجنوبی‬ ‫محمدقربانی‪-‬بیرجند‪:‬مدیراداری‪،‬مالیوپشتیبانی‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبی‬ ‫از اجــرای طــرح «هــر کارمند حامــی فرزند معنوی»‬ ‫باهدف حمایت از اقشار اسیب پذیر جامعه به ویژه‬ ‫فرزندان ایتام و محســنین در دســتگاه های اجرایی‬ ‫خراسانجنوبیخبرداد‪.‬محمدحسینحسنیاظهار‬ ‫داشت‪ :‬طرحی در بین دستگاه های اجرایی تحت‬ ‫عنوانطرح«هرکارمندحامیفرزندمعنوی»باهدف‬ ‫حمایت از اقشار اسیب پذیر جامعه به ویژه فرزندان‬ ‫ایتام و محســنین در حال اجرا اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫طرحنیمهدومسال گذشتهتوسط کمیتهامداداجرا‬ ‫شدومطابقانابالغیه ایازمعاوناولرئیس جمهور‬ ‫برای پیوســتن دســتگاه های اجرایی به این کمپین‬ ‫و پویش صادر شــد‪ .‬مدیر اداری‪ ،‬مالی و پشــتیبانی‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به‬ ‫اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و بیان کرد‪ :‬هدف‬ ‫از اجرای این طرح حمایت از فرزندان معنوی است‬ ‫تابتوانیم گوشه ایاز دغدغه هاومشکالتاینقشر‬ ‫اسیب پذیر جامعه را پوشش دهیم‪ .‬حسنی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مطابق اطالع رسانی هایی که در سطح استان‬ ‫انجام شد‪ ،‬طرح موضوعی در سطح سازمان به ویژه‬ ‫در جلس ـه ای که شورای معاونین و مدیران سازمان‬ ‫حضور داشتند مطرح شد و با استقبال گرم مجموعه‬ ‫مدیریتــی ســازمان و رئیس ســازمان مواجه شــد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬پس ازان در بین همکاران سازمان‬ ‫برنامه وبودجهاستاننیزاطالع رسانیصورت گرفت‬ ‫و مورد استقبال گرم همکاران قرار گرفت و توانستیم‬ ‫بــا جلســات و تفاهم نامه هایی که با کمیتــه امداد‬ ‫اســتان داشــتیم مشــارکت صددرصدی و حداکثری‬ ‫همکاران را در این کمپین و پویش شاهد باشیم‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کمک به فرزندان‬ ‫معنویافزود‪:‬در حالحاضرتمامیهمکارانبهاین‬ ‫پویش پیوســتند و حدود ‪ 70‬نفر از همکاران ما که‬ ‫برخــی بیش از یک فرزند معنوی را تحت حمایت‬ ‫خودقراردادند‪.‬مدیراداری‪،‬مالیوپشتیبانیسازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به مشــکالت عدیده اقتصادی موجود‪ ،‬این‬ ‫قشــر اســیب پذیر بیشــتر در معرض اســیب هستند‬ ‫بنابرایــن تبیین شــرایط ایــن افــراد و دغدغه هایی‬ ‫کــه دارنــد می تواند انگیزه و رغبــت را برای کارکنان‬ ‫دستگاه هایاجراییبه گونه ایپیشببرد کهبتوانند‬ ‫حامی فرزندان معنوی شوند‪ .‬حسنی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این راســتا مجموعه مدیریتی به عنوان پیشانی‪ ،‬در‬ ‫سطح دستگاه های اجرایی اگر پیش قدم و پیشگام‬ ‫شــود می توانــد مابقــی همــکاران را در ایــن کمپین‬ ‫دعوت کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در کمیسیونصادرات‪،‬وارداتو گمرکاتاقبازرگانیفارسمطرحشد‪:‬‬ ‫قیمت هایپایهصادراتیبازنگریشود‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در نشســت کمیســیون صادرات‪،‬‬ ‫واردات و گمــرک اتــاق بازرگانــی فــارس‪ ،‬خواســتار بازنگــری در‬ ‫قیمت های پایه صادراتی شدند‪.‬‬ ‫عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیســیون صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و گمــرک اتــاق بازرگانــی فــارس در جلســه ایــن کمیســیون که با‬ ‫حضــور نماینــدگان بخــش دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬موضوع مهــم قیمت های پایــه صادراتی‬ ‫محصوالتــی یکــی از عوامــل تضعیــف صــادرات و تالش هــای‬ ‫صادرکنندگان ما برای بازارهای صادراتی است‪.‬‬ ‫خســرو فروغــان افــزود‪ :‬قیمــت پایــه محصــوالت صادراتــی‬ ‫تاثیــر مهمــی در تعهــد ارزی صادرکننــدگان و بازگشــت ارز بــه‬ ‫کشــور دارد‪ ،‬لــذا نیــاز اســت ایــن قیمــت در گروه هــای مختلــف‬ ‫به روزرسانی و واقعی باشد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی صــادرات منفعتــی برای‬ ‫صادرکننــدگان نــدارد و تنهــا هــدف از صــادرات حفــظ مشــتری‬ ‫و بازارهــای صادراتــی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پیشــنهاد بخــش‬ ‫خصوصــی ایــن اســت کــه قیمت پایــه صادراتــی در هر گــروه و‬ ‫بخــش بایــد بر مبنای نرخ فروش محصوالت در بازارهای هدف‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫فروغــان اضافــه کرد‪ :‬هزین ههــای اضافه ای بــر تولیدکنندگان‬ ‫لشــده کــه تفــاوت قیمــت کاالی تولیــدی‬ ‫و بخــش تولیــد تحمی ‬ ‫تهــای پایــه صادراتــی کاالهــا نیــز موضوعــی اســت کــه‬ ‫باقیم ‬ ‫خسارت و ضررهایی را به صادرکنندگان ما وارد می کند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬متاســفانه امــروز دســتگاه های دولتــی امــار و‬ ‫تصویــر واقعــی از وضعیــت اقتصــاد را ارائه نمی دهنــد و همین‬ ‫یهــای غیرواقعــی و غیرمنطقــی در این‬ ‫امــر موجــب تصمیم گیر ‬ ‫حــوزه می شــود و این در حالی اســت که بخــش خصوصی برای‬ ‫کمک به خودش بیان کننده واقعیت ها بوده اما گوش شــنوایی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫فروغــان بــا بیــان اینکه انتظار مــا به عنوان بخــش خصوصی‬ ‫مشــخص شــدن قیمت هــای واقعی پایــه کاالهــای صادراتی در‬ ‫هــر بخشــی بــر اســاس اســتدالل و واقعیت های موجود اســت‪،‬‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬بایــد در هــر گــروه کاالیی جلســات کارشناســی‬ ‫بــرای تعییــن قیمــت پایــه واقعــی کاالهــای صادراتی بــا حضور‬ ‫نماینــدگان بخــش خصوصــی و دولتــی برگــزار شــود و در تعیین‬ ‫قیمت پایه کاالهای صادراتی باید حداقل قیمت لحاظ شود تا‬ ‫در برگشت ارز مشکل ایجاد نشود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تنها راه تولیدکنندگان ما صادرات اســت‬ ‫لــذا بایــد بــه روند صادرات در کشــور تســهیل و چرخه صادرات‬ ‫قطع نشــود تصریح کرد‪ :‬امســال تاکنون نه تنها موانع در مســیر‬ ‫تولیــد‪ ،‬کــم نشــده بلکــه بیشــتر هــم شــده اســت و هزینــه ایــن‬ ‫عملکردها بر خانوار و عموم مردم تحمیل می شود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه هــادی حنایــی دیگــر عضــو هیئــت‬ ‫نماینــدگان اتــاق بازرگانــی فــارس نیــز بــا اشــاره بــه مشــکالت‬ ‫صادرات محصوالت کشــاورزی به ویژه میوه و تره بار اســتان به‬ ‫کشور قطر گفت‪ :‬سال ‪ 99‬فرصت خوبی برای افزایش صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی استان فارس بود اما عملکرد بانک مرکزی‬ ‫و دســتورالعمل ها و سیاس ـت گذاری های غلط در حوزه صادرات‬ ‫کشور موجب شد نتوانیم صادرات مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬با توجه به افزایش قیمت ها در حوزه کشــاورزی‪،‬‬ ‫امسال سال سختی برای کشاورزان و تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫ازجمله میوه و تره بار در اســتان خواهد بود که پیامد این مهم‬ ‫در صــادرات محصوالت کشــاورزی فارس نیــز پیش بینی خواهد‬ ‫شــد‪.‬حنایی با اشــاره به صادرات در ســال جاری اظهار داشــت‪:‬‬ ‫صــادرات نیــاز بــه حمایــت دارد و در ســال جاری احیــا صندوق‬ ‫توســعه صــادرات در اســتان بــرای حمایت از صــادرات یک نیاز‬ ‫اساســی اســت و همچنیــن بایــد بــر روی مزیت هــا و بازارهــای‬ ‫صادراتی استان سرمایه گذاری و تقویت شود‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬کشــور قطــر یکی از بازارهای مهم و مناســب‬ ‫صــادرات محصــوالت کشــاورزی اســتان فــارس اســت کــه بایــد‬ ‫برنامه ریزی شــود که بتوانیم فرصت های اقتصادی مان را حفظ‬ ‫و از ان به بهترین نحو استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایــن جلســه بــا دو دســتور جلســه بررســی قیمت هــای پایــه‬ ‫صادراتــی محصوالت لبنی اســتان و بررســی مشــکالت اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار به کشــور قطر برگزار‬ ‫و حاضران به بیان دیدگاه های خود پرداختند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پروژه مترو قم پیشگام‬ ‫حمایت از تولید داخل است‬ ‫شــهردار قــم گفــت‪ :‬متــرو‬ ‫قم را باید یکی از پیشــگامان‬ ‫حمایــت از تولیــد داخــل‬ ‫دانست و با توجه به ارزبری‪،‬‬ ‫بخشــی از این تجهیزات در داخل تامین شــد‪ .‬ســید‬ ‫مرتضی ســقائیان نژاد با اشــاره بــه اخرین وضعیت‬ ‫پــروژه متــرو قم اظهار داشــت‪ :‬پروژه متــرو قم یکی‬ ‫از مهم تریــن و درعین حال‪ ،‬حســاس ترین طرح های‬ ‫عمرانی شــهر است که خوشــبختانه روند خوبی در‬ ‫ایــن پــروژه در حــال اجراســت‪ .‬شــهردار قم بــا بیان‬ ‫اینکــه یکی از مشــکالت این پــروژه منابع مالی بود‬ ‫کــه خوشــبختانه در حــال حاضــر هیــچ مشــکلی در‬ ‫ایــن زمینــه وجود ندارد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬فاز نخســت این‬ ‫پروژه مهم از قلعه کامکار تا میدان مطهری به طول‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬کیلومتر در حال اجراســت کــه امیدواریم‬ ‫بــا تالشــی که در حــال انجام بوده بتوانیــم تا پایان‬ ‫خرداد تســت گرم این پروژه انجام شــود‪ .‬ســقائیان‬ ‫نژاد یکی از مشکالت قبلی در زمینه راه اندازی مترو‬ ‫را تامیــن تجهیــزات و واگــن برشــمرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫مترو قم را باید یکی از پیشــگامان حمایت از تولید‬ ‫داخل دانســت و با توجه به ارزبری‪ ،‬بخشــی از این‬ ‫تجهیــزات در داخــل تامیــن شــد‪ .‬او در مــورد تامین‬ ‫واگن هــای متــرو تصریح کرد‪ :‬با رایزنی ها در ســطح‬ ‫ملی مقررشده این فاز از مترو قم با دو رام قطار و ‪۱۰‬‬ ‫واگن به صورت قرضی از سازمان قطار شهری یکی از‬ ‫کالن شهرها به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ارائه ‪ ۱۱۰‬خدمت‬ ‫الکترونیکیشهرداری‬ ‫سمنان به شهروندان‬ ‫شــهردار ســمنان دســتاوردهای دوره پنجــم‬ ‫مدیریت شــهری سمنان در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطــات را تشــریح و عنــوان کــرد؛ یکــی از‬ ‫دســتاوردهای مهــم دوره پنجــم مدیریــت شــهری‬ ‫ســمنان تشــکیل ســازمان فاوا بود که فعالیت های‬ ‫مناســبی را در جهــت ارتقــای فنــاوری اطالعات در‬ ‫حوزه هــای مختلف شــهرداری و شــهروندی ســبب‬ ‫شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬از همــان ابتــدای تشــکیل ایــن‬ ‫ســازمان‪ ،‬دســتیابی به مولفه های شــهر هوشمند و‬ ‫الکترونیکــی کــردن خدمات شــهرداری در راســتای‬ ‫کنتــرل‪ ،‬هدایــت و توســعه همه جانبــه و پایــدار‬ ‫شــهر مدنظــر بــود‪ .‬ســازمان فــاوا توانســت در این‬ ‫مــدت بــا ایجاد ‪ ۱۷‬ســامانه‪ ۱۱۰ ،‬خدمات مختلف‬ ‫را به صــورت الکترونیــک ارائه نماید کــه این امر با‬ ‫مشــارکت شهروندان بیشــتر محقق می شود‪ .‬ناظم‬ ‫رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری الکترونیــک‬ ‫بســتری را فراهم می کند تــا ارائه خدمات موردنیاز‬ ‫بــه شــهروندان بــا حداکثــر کارایــی محقــق گــردد‬ ‫گفــت‪ :‬خدمــات الکترونیــک شــهرداری ســمنان در‬ ‫پایــگاه ‪ my.semnan.ir‬در زمینه هــای مختلــف‬ ‫فعالیــت شــهرداری ازجملــه حوزه هــای خدمــات‬ ‫شــهری‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و مــوارد متفــاوت‬ ‫دسته بندی شــده و در اختیــار شــهروندان قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬شــهردار ســمنان راه انــدازی کیــف پــول‬ ‫الکترونیــک را از خدمــات ارزنــده ســازمان فــاوا‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬راه اندازی این خدمت بســتر‬ ‫مناســبی را برای شکوفایی اقتصاد هوشمند شهری‬ ‫ســبب شــده به طوری کــه پرداخــت از کیــف پــول‬ ‫شــهروندی برای تمامی خدمات شهرداری ازجمله‬ ‫خدمــات تفریحــی و ســرگرمی‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬تاکســی‪،‬‬ ‫شهربازی‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬خدمات فرهنگی و گردشگری‬ ‫و حتــی پرداخــت عــوارض شــهری توســط ایــن‬ ‫ســامانه فراهم شده است‪ .‬او به مدیریت هوشمند‬ ‫پسماندهای خشک توسط شهروندان با راه اندازی‬ ‫ســامانه «ســیوا» اشــاره کرد و افزود‪ :‬شــهروندان با‬ ‫فروش پســماندهای خشــک در این سامانه و شارژ‬ ‫شــدن کیــف پــول الکترونیــک می تواننــد از دیگــر‬ ‫خدمــات شــهروندی شــهرداری و پرداخت عوارض‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بهزیستی قم اماده‬ ‫دریافت زکات فطره است‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان قــم گفت‪ :‬ایــن نهاد‬ ‫بــرای جمع اوری زکات فطره‪ ،‬کفــارات و نذورات در‬ ‫روز عید ســعید فطر اماده است‪ .‬مهدی پهلوانی با‬ ‫اشاره به فتاوای مراجع عظام تقلید مبنی بر امکان‬ ‫پرداخت زکات فطره به ســازمان بهزیســتی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی اســتان قم به عنوان واسطه خیر‬ ‫بین نیازمندان واقعی و جامعه هدف خود و خیرین‬ ‫و مردم نوع دوســت اســتان همچون سنوات گذشته‬ ‫امــاده دریافــت زکات فطــره‪ ،‬کفــارات و نــذورات‬ ‫مردمــی اســت و طبــق هماهنگــی صــورت گرفته از‬ ‫طریــق اســتانداری و فرمانــداری قم امســال نیز این‬ ‫برنامــه بانظــم و هماهنگــی خاصی تحــت نظارت‬ ‫شــورای زکات اســتان توســط ســازمان بهزیســتی و‬ ‫کمیتــه امداد حضــرت امام (ره) به صورت منســجم‬ ‫انجام خواهد شــد‪ .‬مدیرکل بهزیســتی قم با اشــاره‬ ‫بــه محدودیت های موجود به خاطــر بیماری کرونا‬ ‫و همچنیــن برگــزاری نماز عید در فضاهــای باز حرم‬ ‫مطهر‪ ،‬مســجد مقدس جمکران و مســاجد اســتان‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬صندوق های جمع اوری مشــترک دو نهاد‬ ‫حمایتی (کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی)‬ ‫به صــورت واحــد در اطــراف اماکــن مذکــور و معابر‬ ‫اصلی و مرکزی شــهر مســتقر می شود و مردم شریف‬ ‫و مومنین می توانند زکات فطره‪ ،‬کفارات و نذورات‬ ‫خود را از این طریق پرداخت نمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رویدا د الن‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ممنوعیت سفر در‬ ‫تعطیالت عید فطر‪ ،‬شامل‬ ‫شهرهای زرد هم می شود‬ ‫معاون اســتاندار و جانشین‬ ‫رئیسستادمدیریت کرونا گیالن‬ ‫بــا اشــاره به ممنوعیت ســفر به‬ ‫اســتان از ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر روز‬ ‫بیست و یکم تا ساعت ‪ ۱۲‬ظهر‬ ‫بیست و پنجم اردیبهشت ماه جاری گفت‪ :‬ممنوعیت‬ ‫سفر عالوه بر شهرهای قرمز و نارنجی شامل شهرهای‬ ‫زرد استان نیز می شود‪.‬‬ ‫محمــود قاســم نــژاد بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پلیس با اســتقرار در ورودی های استان با موارد‬ ‫تخلف و یا گذر از ورودی های فرعی؛ از طریق جریمه‬ ‫برخــورد می کنــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در حال حاضر ســه‬ ‫شهرســتان املش‪ ،‬شفت و تالش در استان به وضعیت‬ ‫لشــده اند و مابقــی نارنجــی هســتند‪ ،‬تصریح‬ ‫زرد تبدی ‬ ‫کــرد‪ :‬با پیشــنهاد کمیته امنیتــی و انتظامی و با تصمیم‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا در این ایام در شــهرهای زرد‬ ‫هــم ممنوعیت ورود اســت که بــرای متخلفان جریمه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارتومانی اعمال می شود‪ .‬معاون استاندار گیالن‬ ‫همچنینبهبرگزاریامتحاناتپایه هاینهمودوازدهم‬ ‫ب هصــورت حضــوری اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬بــرای برگــزاری‬ ‫امتحانــات ‪ ۳۰‬درصــد از محتواهــای اموزشــی حــذف‬ ‫خواهند شد و امتحانات به صورت حضوری در مدارس‬ ‫خودشان و برای پایه دوازدهم به طریق حوزه خواهد‬ ‫بود‪ .‬او افزود‪ :‬با بررس ـی های انجا مشــده متاســفانه در‬ ‫برخیمشاغلازجملهقهوه خانه ها‪،‬خواروبارفروشی ها‬ ‫و ســوپرمارکت ها دســتورالعمل ها به طور کامل رعایت‬ ‫نمی شود که باید نظارت بر این امر بیشتر شود‪.‬‬ ‫گیالن حادثه خیز نیازمند‬ ‫افزایش تجهیزات و امکانات‬ ‫امداد و نجات است‬ ‫جمعیــت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫هالل احمر گیالن گفت‪:‬باتوجه‬ ‫بــه حادثه خیزی اســتان نیازمند‬ ‫افزایــش تجهیــزات و امکانــات‬ ‫مناســب هســتیم‪ .‬ســیاوش‬ ‫غالمی به مناسبت هفته هالل احمر در نشست خبری‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬گیالن در رتبه بندی جزء پنج استان برتر‬ ‫حادثه خیــز قــرار دارد اما تجهیزات و امکانــات امدادی‬ ‫ان ناکافی اســت‪ .‬او راه انــدازی خانه های هالل احمر را‬ ‫یکی از توفیقات این جمعیت عنوان و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون‪ ۴۲۸‬خانه هالل در استان گیالن فعال است‪،‬‬ ‫این خانه ها باهدف ارائه اموزش های الزم به مردم بوده‬ ‫تادر صورتبروز حادثهتاقبلاز حضور نیروهایامدادی‬ ‫خودشــان‪ ،‬وارد کمک و امدادرســانی شوند‪ .‬غالمی در‬ ‫ادامهبااشارهبهفعالیت‪ ۵۵۷‬کانونجوانانهالل احمر‬ ‫در اســتان گیــان اظهار داشــت‪ :‬کانون جوانــان «ازاد»‪،‬‬ ‫کانــون روســتایی‪ ،‬طــاب‪ ،‬دانشــجویی‪ ،‬دانش امــوزی‬ ‫و کانــون غنچ ههــای هــال از کانو نهــای جوانــان این‬ ‫جمعیت اســت‪ .‬او با تشــریح فعالیت های حوزه امور‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر در‬ ‫گیالنبیان کرد‪:‬مرکزتوان بخشیدر رودسروتوان بخشی‬ ‫جنب داروخانه هالل احمر استان در رشت در این حوزه‬ ‫فعــال اســت‪ .‬او در ادامــه بــه راه انــدازی بانــک امانات‬ ‫جمعیتهالل احمردر استان گیالناشارهوتصریح کرد‪:‬‬ ‫امکاناتوتجهیزاتازجمله کپسولاکسیژنوویلچر که‬ ‫این جمعیت و خیرین در بانک امانات اماده کرده اند‬ ‫رایگان به صورت امانت در اختیار افراد برای استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬غالمی بیان داشت‪ :‬پایگاه امداد و نجات زیاز‬ ‫رودسر‪ ،‬اغوزی در دیلمان سیاهکل و انبار امدادی فومن‬ ‫به زودی با حضور رئیس جمعیت هالل احمر کشــور در‬ ‫این استان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وضعیت بیماری کرونا در‬ ‫استان بسیار شکننده است‬ ‫مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیالن گفت‪:‬‬ ‫اگرچه امار بســتری بیماران مبتالبه کرونا کاهش یافته‪،‬‬ ‫اما این وضعیت بســیار شکننده است بنابراین رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتیبایدجدی گرفتهشود‪.‬دکترحسن‬ ‫رخ شــاد در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۵۲۳‬بیمار مبتالبه بیماری کووید‪ ۱۹‬در بیمارستان های‬ ‫اســتان گیــان بســتری هســتند کــه ‪ ۱۰۷‬بیمــار بدحال‬ ‫مبتالبه کرونا در بخش مراقبت های ویژه هســتند‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی برای‬ ‫کاهش امار بیماران بستری در بیمارستان ها خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر امار بیمــار مبتالبه کرونــا در این‬ ‫اســتان نســبت به دو ماه گذشته «اســفندماه» پارسال‬ ‫نزدیک به دو برابر شده است‪ .‬او رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی را تنها راه پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا‬ ‫عنــوان و تصریــح کــرد‪ :‬همچنان اســتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫رعایــت فاصله فیزیکی‪ ،‬شستشــوی دس ـت ها و عدم‬ ‫ترددهــای غیرضروری و مســافرت نکردن از مهم ترین‬ ‫را ههــای پیشــگیری از انتشــار کرونا اســت‪ .‬مدیر گروه‬ ‫بیماری های مرکز بهداشــت اســتان گیالن با اشــاره به‬ ‫فرارســیدن تعطیــات عید ســعید فطــر بیان داشــت‪:‬‬ ‫مســافرت ها موجب انتشــار ویروس کرونا و شــعله ور‬ ‫شدن بیماری می شود و از مردم درخواست می شود که‬ ‫به هیچ وجه مسافرت نکنند‪ .‬دکتر رخ شاد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون جز ســه شهرســتان گیالن شــامل املش‪،‬‬ ‫شــفت و تالــش که در وضعیــت زرد بیمــاری کرونا قرار‬ ‫دارند‪،‬بقیهشهرستان هایایناستاننارنجیهستند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫تعطیلیتمامیسواحلاستاندرتعطیالتاخرهفته‬ ‫اســتاندار گیــان بــا یــاداوری چندبــاره لــزوم‬ ‫همــکاری شــهروندان و هم اســتانی ها بــرای‬ ‫قطــع زنجیره انتقــال بیماری بــا افزایش رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬بــر اســتمرار تولید‬ ‫محتواهای رســانه ای در تبییــن اهمیت مراعات‬ ‫و توجــه بــه الزامــات کرونایــی تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه به محدودیت های اعما لشــده‬ ‫در تعطیــات پایــان هفتــه‪ ،‬تمامــی ســواحل و‬ ‫نشــهری اســتان در بازه زمانی‬ ‫تفرجگاه های برو ‬ ‫یشــوند‪ .‬ارســان زارع در‬ ‫مذکــور‪ ،‬مســدود م ‬ ‫جلســه ســتاد مدیریت کرونا گیالن‪ ،‬از همکاری‬ ‫مردم در رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در‬ ‫برگزاری مراسم شب های قدر و نیز نقش افرینی‬ ‫صداوســیما و رســانه ها در پوشــش مناســب‬ ‫برنام ههــای ایــن ایــام بــرای بهره گیری مــردم در‬ ‫منازل‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اعالم وزارت بهداشــت مبنی بر‬ ‫خروج گیالن از وضعیت قرمز کرونایی و قرار داشتن‬ ‫‪ 14‬شهرســتان در وضعیت نارنجی و سه شهرستان‬ ‫املش‪ ،‬تالش و شفت در شرایط زرد گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا مدت شروع تا پایان‬ ‫دوره پیک اخیر بیماری در گیالن در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن یعنی ‪ 25‬روز بوده که یک رکورد محسوب‬ ‫شده و جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در گیالن به خسته بودن‬ ‫کادر درمانی با بیش از ‪ 14‬ماه حضور در خط مقدم‬ ‫مقابلــه بــا این بیمــاری اشــاره و اظهار کــرد‪ :‬اگرچه‬ ‫تعدادبستری هانسبتبههفته های گذشته کاهش‬ ‫‪ 50‬درصدی داشته اما این امار نسبت به اسفندماه‬ ‫ســال گذشــته نمایانگر افزایش دو برابری است که‬ ‫جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی در استان‬ ‫از میانگین کشوری پایین تر است‬ ‫او بــا بیــان اینکــه همچنــان میــزان رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی در اســتان از میانگین‬ ‫کشوری پایین تر است‪ ،‬گفت‪ :‬از همه شهروندان و‬ ‫هم اســتانی ها انتظار می رود که برای قطع زنجیره‬ ‫انتقــال ویــروس‪ ،‬همچنــان الزامــات بهداشــتی را‬ ‫به طورجدیموردتوجهقراردهند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬نظــارت دقیــق بــر فعالیت های‬ ‫اصنــاف به منظور رعایــت کامل اجــرای پروتکل ها‬ ‫صورت گیرد و برخورد با متخلفان‪ ،‬مطابق با قانون‬ ‫و بدون چشم پوشــی باشــد چراکه حفظ سالمت‬ ‫مــردم‪ ،‬مهم ترین اولویت اســت‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به محدودیت های اعمال شده در تعطیالت‬ ‫پایــان هفتــه‪ ،‬تمامــی ســواحل و تفرجگا ههــای‬ ‫برون شهری استان در بازه زمانی اعالم شده‪ ،‬مسدود‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫او همچنیــن به انجام فرایند واکسیناســیون در‬ ‫ســطح اســتان بر اســاس ســند ملی اشــاره و با بیان‬ ‫اینکه طی ماه های اتی با افزایش تولیدات داخلی‬ ‫شــاهد تزریق واکســن به سطح وسیعی از جامعه‬ ‫خواهیــم بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن مســیر همراهــی و‬ ‫همدلیدستگاه هاونهادهادر راستایارائهامکانات‬ ‫موردنیاز دانشگاهعلومپزشکیاعماز نیرویانسانی‬ ‫و اماکن و اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود‪،‬‬ ‫یک تکلیف است تا در این شاخص نیز جزء برترین‬ ‫استان هاباشیم‪.‬‬ ‫ضرورت انجام برنامه ریزی جامع نگر برای‬ ‫تامین مایحتاج مردم‬ ‫اســتاندار گیــان همچنین در نشســتی دیگر بر‬ ‫ضــرورت انجام برنامه ریزی جامع نگــر برای تامین‬ ‫مایحتــاج مــردم تاکید و تصریح کرد کــه موجودی‬ ‫کاالهــای اساســی و عرضــه ا نهــا در بــازار باقیمت‬ ‫منصفانه‪ ،‬به طور مداوم پایش شــود‪ .‬ارســان زارع‬ ‫در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫نظارت‪ ،‬کنترل‪ ،‬بازرســی‪ ،‬پایش مســتمر موجودی‬ ‫کاالهایاساسی‪،‬قیمتمنصفانهدر بازار ودسترسی‬ ‫اسان برای همه مردم از وظایف این کارگروه است‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیالن بر لــزوم بهره گیری‬ ‫تهــای مردمــی همچــون بســیج اصناف‪،‬‬ ‫از ظرفی ‬ ‫سازمان هایمردم نهادو گروه هایتشکیل شدهبرای‬ ‫نظارت و پایش مســتمر قیمت ها و توزیع عادالنه‬ ‫کاالهــا تــا زمــان دسترســی کامــل مصرف کننــدگان‬ ‫تاکید کرد‪ .‬او به گزارش جهاد کشاورزی استان مبنی‬ ‫برافزایش ‪ ۳۵‬درصدی جوجه ریزی در فروردین ماه‬ ‫امســال نســبت به مدت مشابه سال قبل اشــاره و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬بر این مبنا بیش از سهمیه فعلی‬ ‫قابلیت پشتیبانی بازار استان و مرکز کشور در ماه اتی‬ ‫وجود دارد و افزون بر چهار هزار تن گوشت مرغ نیز‬ ‫به صورتمنجمدذخیره سازیمی شود‪.‬‬ ‫استاندار گیالن نقش افرینی تعزیرات حکومتی‬ ‫در نظــارت بــر بازار را یاداور شــد و وجــود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تخلف در بازرسی ها را نیازمند اگاهی بخشی بیشتر‬ ‫رســانه ای بــا تولیــد محتواهــای مناســب در جهت‬ ‫رعایت تقوا و عدالت در میان اصناف دانست‪.‬‬ ‫او به مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهر‬ ‫رشــت نیز اشــاره و بر ضرورت نظارت بر نصب نرخ‬ ‫نامه و کد شناســایی راننــده در درون خودرو تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫الیروبی شنبه بازار روگا بندرانزلی‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن با اشــاره به الیروبی‬ ‫شــنبه بازار روگا بندرانزلی توســط این ســازمان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫عــدم انجــام الیروبی طی چهل ســال گذشــته و نشســت الی به‬ ‫دالیــل مختلف‪ ،‬با انباشــت گل والی بیــش از ‪ ۶۰‬هزار مترمکعب‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬حمیدرضا ابایی در حاشیه الیروبی شنبه بازار روگا‬ ‫شهرســتان بندرانزلی با اشــاره به اینکه در راســتای تعامل شــهر و‬ ‫بندر و مسئولیت های اجتماعی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن اقدام به برداشت گل والی مصب رودخانه به روش بارج و‬ ‫بیل کرده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با هماهنگی هایی که با محیط زیست و‬ ‫شهرداری شورای شهر و فرمانداری انزلی و پیگیری ها و مساعدت‬ ‫نماینــده بنــدر انزلی انجام گرفت باعث شــد که مــا بتوانیم برای‬ ‫‪ ۹۰۰‬متــر از طــول ایــن کانــال و به عمــق ‪ ۳‬متــری‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫را انجــام بدهیــم‪ .‬او با اشــاره به حجم بــاالی الی در این منطقه‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه مدت زمان سی چهل سال از الی برداری‬ ‫یگــذرد و نشســت الی بــه دالیــل مختلــف ازجملــه‬ ‫ایــن روگا م ‬ ‫ورود فاضالب های شــهری و صنعتی افزایش چشــمگیری داشــته‬ ‫در ایــن پــروژه بــا انباشــت گل والی بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار مترمکعــب‬ ‫مواجه هســتیم‪ .‬مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان گیالن بابیان‬ ‫شهــای مختلــف الیروبی و اســتفاده‬ ‫اینکــه مــا بــا اســتفاده از رو ‬ ‫از امکانــات شــرکت های بومــی و فعــال در ایــن زمینــه بــه دنبال‬ ‫ایجاد شــرایطی هســتیم که بتوانیم بدون ایجاد خلل برای تردد‬ ‫قهــا و معیشــت مــردم در این ابرا ه اقداماتــی صورت دهیم‪،‬‬ ‫قای ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ابتدا با استفاده از بارج و بیل های مکانیکی بازو‬ ‫بلند وارد این مقوله شدیم‪ .‬ابایی بابیان اینکه درصدد ان هستیم‬ ‫نشــاءاهلل‬ ‫که ســرعت اتمام پروژه را افزایش دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ا ‬ ‫اگر همین طور پیش برویم می توانیم مواد الیروبی را از کف این‬ ‫رودخانه خارج کرده و یک عمق مناسبی را ایجاد کنیم تا گردش‬ ‫اب نیز با سرعت بیشتری جریان داشته باشد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی استان گیالن در سالیان گذشته و در راستای‬ ‫تعامل شهر و بندر بارها ابراه های منتهی به حوضچه بندرانزلی را‬ ‫در حجم های بســیار باال مورد الیروبی قرار داده و این در حالی‬ ‫اســت که هیچ ارگان و ســازمان دیگری پا به این عرصه نگذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫رتبه دوم شهرستان لنگرود در صدور اسناد مالکیت‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان‬ ‫در دیــدار بــا فرمانــدار لنگــرود با اشــاره به تهیه‬ ‫و اجــرای طرح های متنوع عمرانی از قبیل طرح‬ ‫هــادی‪ ،‬طــرح بهســازی مســکن کــه عمدتــا در‬ ‫روســتاها اجرا می گردد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح‬ ‫مقاو مســازی مسکن روستایی یکی از مهم ترین‬ ‫طرح های است که باهدف بهبود محل زندگی‪،‬‬ ‫در امان ماندن جان و مال ساکنین در زمان بروز‬ ‫ســوانح‪ ،‬ایجاد انگیزه جهت ماندن در روستاها‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫محمــد اکبــرزاده افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از‬ ‫‪ 108‬هزار خانوار در ســطح روســتاهای اســتان با‬ ‫اســتفاده از تســهیالت قرض الحسنه با کارمزد ‪5‬‬ ‫درصد نســبت به ســاخت مســکن مقاوم اقدام‬ ‫نمودند‪ ،‬اما اکثر اماکن روستایی بافت فرسوده‬ ‫دارند و در برابر ســوانح اســیب پذیر هستند‪ ،‬لذا‬ ‫از دهیاران‪ ،‬شــوراهای اســامی دعوت نمود در‬ ‫راســتای ترویج فرهنگ مقاو مســازی این نهاد را‬ ‫مساعدت نمایند‪.‬‬ ‫اکبــرزاده بــه صدور ســند مالکیت روســتایی‬ ‫در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫‪ 646‬فقره برای واحدهای مســکونی روســتایی‬ ‫در شهرســتان لنگرود صادرشــده اســت و از این‬ ‫حیــث شهرســتان لنگــرود رتبــه دوم اســتان را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬مدیرکل بنیــاد‬ ‫مســکن اســتان یاداور شــد‪ :‬اجرای طــرح هادی‬ ‫روســتاها به منظــور تامیــن عادالنــه امکانــات و‬ ‫ایجــاد تســهیالت الزم به منظــور بهبــود عبــور و‬ ‫مرور و ارتقاء شاخص های زیست محیطی انجام‬ ‫می پذیــرد که می توان گفت یکی از برنامه ها و‬ ‫اقدامات اساسی بنیاد مسکن به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن‬ ‫گفــت‪ :‬شهرســتان لنگــرود دارای ‪ 110‬روســتای‬ ‫باالی ‪ 20‬خانوار جمعیت است که طرح هادی‬ ‫تمامی این روستاها تهیه گردیده است‪.‬‬ ‫در ادامــه حیــدری فرمانــدار لنگــرود ضمــن‬ ‫تقدیــر از خدمــات ارزشــمند این نهــاد گفت‪ :‬با‬ ‫ی در عمــران روســتاها و‬ ‫جلــب مشــارکت مردم ـ ‬ ‫ایجاد زمینه های مناسب توسعه ای‪ ،‬ایمن سازی‬ ‫ســکونتگاه ها و مقاو مســازی مســکن و تعامــل‬ ‫یتــوان خدمات‬ ‫ویــژه با دســتگاه های مرتبط م ‬ ‫بیشتر و بهتر به روستائیان ارائه داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل ابفای گیالن در جلسه بررسی وضعیت اب شرب شهرستان رودسر‪:‬‬ ‫از محل تنش ابی ‪ 10‬میلیارد تومان به تصفیه خانه طول الت‬ ‫تخصیص داده شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گیــان در جلســه فرمانــداری رودســر گفــت‪:‬‬ ‫منبــع تامیــن اب شــرب ‪ 580‬روســتای گیــان‪،‬‬ ‫چشــمه های موجــود در اســتان اســت کــه بــه‬ ‫یشــود در‬ ‫دلیل کاهش بارش برف‪ ،‬پیش بینی م ‬ ‫تابســتان امســال شــاهد کم ابی در این روستاها‬ ‫باشیم‪.‬سید محسن حسینی رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامــل ابفــای گیــان بــا تاکید بــر رعایت‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف اب افــزود‪ :‬بــرای گذر‬ ‫از شــرایط ویــژه تابســتان و جلوگیــری از تنــش‬ ‫ابی‪ ،‬هم اســتانی های عزیز‪ ،‬مصرف اب شــرب‬ ‫را مدیریــت و از اســتفاده های غیرضروری پرهیز‬ ‫کننــد‪.‬او بابیــان اینکــه بخــش عمــده اب شــرب‬ ‫رودســر از تصفیه خانــه طــول الت در حــال‬ ‫تامیــن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬غیــر از اعتبــارات شــرکت‬ ‫اب منطق ـه ای بــرای ایــن تصفیه خانــه‪ ،‬مبلغ ‪10‬‬ ‫میلیارد تومان نیز از محل تنش ابی برای تکمیل‬ ‫ایــن پــروژه تخصیص یافتــه اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ابفــای گیالن با اشــاره به اینکه مراحل ســاخت‬ ‫و تجهیــز تصفیه خانــه طــول الت در ‪ 2‬فــاز‬ ‫فشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عملیــات تکمیلــی‬ ‫تعری ‬ ‫فاز اول این تصفیه خانه تا تابســتان سال جاری‬ ‫به اتمام می رســد‪ .‬او با اشــاره به بازسازی خط‬ ‫انتقال «ســفیداب» به طول ‪ 880‬متر‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اجــرای ایــن عملیات پایــداری خوبــی در تامین‬ ‫اب شــرب مشــترکین ایجادشــده اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره ابفای گیالن بــا تاکید بر جلوگیری‬ ‫از برداش ـت های غیرمجــاز از ســفیداب به عنوان‬ ‫تامین کننــده اصلــی اب شــرب شــهرهای املــش‬ ‫و رودســر‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن موضــوع بایــد در‬ ‫شــورای تامین شهرستان رودســر موردتوجه قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬او همچنیــن از اجــرای ‪ 4‬هــزار و ‪ 500‬متــر‬ ‫لوله گذاری جهت اب رســانی به روستای فشکل‬ ‫پشته خبر داد و گفت‪ :‬عملیات احداث ایستگاه‬ ‫پمپــاژ‪ ،‬حوضچــه ارامش و امتیاز بــرق برای این‬ ‫پروژه باقی مانده که از محل کمیته برنامه ریزی‬ ‫شهرستان و تنش ابی به دنبال جذب اعتبارات‬ ‫موردنیــاز و اجــرای کامــل ایــن پــروژه هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گیالن بابیان‬ ‫اینکــه جهت تقویت فشــار اب شــرب روســتای‬ ‫قاس ـم اباد علیــاء و ســفلی یــک حلقــه چــاه‬ ‫حفرشــده‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬بــا تجهیــز و راه اندازی‬ ‫ایــن چــاه ‪ 30‬لیتر بر ثانیه بــه ظرفیت تولید اب‬ ‫ایــن روســتا افــزوده شــد‪ .‬حســینی بــا اشــاره به‬ ‫حفــر چــاه دوم این روســتا با ابدهــی ‪ 35‬لیتر بر‬ ‫ثانیــه‪ ،‬گفت‪ :‬بــا تجهیز و راه انــدازی این چاه و‬ ‫اجــرای ‪ 500‬متر لول هگــذاری خط انتقال تا پایان‬ ‫سال جاری‪ ،‬مشکل اب شرب روستای قاسم اباد‬ ‫علیاء و سفلی به طور کامل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عبور ارزش صادرات و صادرات مجدد‬ ‫منطقه ازاد انزلی از مرز ‪ ۱۸۸‬میلیون دالر‬ ‫علــی اوســط اکبــری‬ ‫تحریمی و همــه گیری بیماری‬ ‫مقــدم‪ ،‬رییس هیــات مدیره و‬ ‫کرونا از مهمترین اولویت های‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد‬ ‫در دســتورکار ســازمان ســازمان‬ ‫انزلیبابیاناینکهطی‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫متبــوع او اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ســال گذشته مجموع صادرات‬ ‫همین راســتا‪ ،‬طی ‪ ۱۲‬ماه سال‬ ‫علی اکبری مقدم‬ ‫ناشــی از تولیــد و صــادرات‬ ‫‪ ۹۹‬بالغ بــر ‪ ۱۵‬واحــد تولیدی‪-‬‬ ‫مجدد منطقه ازاد انزلی به رقم‬ ‫صنعتــی در این منطقه افتتاح‬ ‫‪ 188/7‬میلیون دالر بالغ شــد اظهار داشــت‪ :‬در و یا طرح توســعه خود را مورد بهره بــرداری قرار‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬ارزش محصوالت تولیدی صادر شــده دادنــد و ظــرف شــش ســال گذشــته ســازمان با‬ ‫واحدهای صنعتی منطقه‪ 19/8‬میلیون دالر بود ارائــه خدمــات مشــاوره ای‪ ،‬رفع موانــع مالی و‬ ‫که بخش عمده ان مشتمل بر کاالهای سلولوزی حقوقیپیشرویفعالیتهایتولیدیمنطقه‪،‬‬ ‫و شیمیایی و تجهیزات صنعتی بوده است‪ .‬علی موجبات خروج از رکود‪ ۷۰‬واحد صنعتی منطقه‬ ‫اوســط اکبری مقدم با اشــاره به اینکــه در طول و در مدار تولید قرار گرفتن انها شده است‪.‬‬ ‫سال ‪ ،۹۹‬صادرات مجدد انجام شده در منطقه‬ ‫او توجه به راهبرد تعیین شده از سوی مقام‬ ‫ازاد انزلی به ‪ 168/9‬میلیون دالر افزایش یافت معظم رهبری در ســال ‪ ۱۴۰۰‬را ســرلوحه برنامه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬محصوالت شیمیایی‪ ،‬انواع چوب‪ ،‬های کاری این سازمان بیان کرد و تصریح نمود‪:‬‬ ‫ماشــین االت صنعتــی و محصوالت کشــاورزی بهمنظور پشتیبانیبیشترورفعموانعپیشروی‬ ‫بیشترین سهم را در سبد صادراتی منطقه دارا می تولید کنندگان مشــغول بــه فعالیت در منطقه‬ ‫باشند‪.‬مدیرعاملسازمانمنطقهازادانزلیارزش ازاد انزلــی‪ ،‬فراینــد جــذب ســرمایه گــذار و اغاز‬ ‫کاالهای تولیدی که طی این مدت به بازارهای عملیات احداث سومین شهرک صنعتی منطقه‬ ‫داخلی کشور صادر شده را معادل ‪ ۲۰۹‬میلیون ازاد انزلی از زمستان سال گذشته در مسیر اجرائی‬ ‫دالر عنوان کرد و گفت‪ :‬این امر بیانگر عزم جدی قرارگرفته‪،‬شهرکی کهدرپسکرانهمجتمعبندری‬ ‫تولیدکننــدگان منطقــه ازاد انزلــی جهت تامین کاسپین و جوار خط ریل سراسری ایجاد می شود‬ ‫کاالهــای اساســی و نیازهــای ضــروری بازارهــای و پهنه صنعتی این منطقه را از حدود ‪ ۶۱‬هکتار‬ ‫مصرف داخلی در شرایط تحریمی کشور است‪ .‬کنونی به ‪ ۱۱۰‬هکتار و تعداد واحدهای تولیدی‬ ‫اکبری مقدم با بیان اینکه استمرار و گسترش سطح منطقه نیز از ‪ ۱۴۸‬واحد کنونی به حدود‬ ‫فعالیتواحدهایتولیدیواقتصادیدر شرایط ‪ ۳۵۰‬واحد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫تولید ساالنه‪ ۸۰۰‬هزار اصله و قلمه‬ ‫صنوبردر گیالن‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫استانرابرایزراعتچوباحاله‬ ‫وابخیــزداری گیــان‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫مدیریتکردیم‪،‬گفت‪:‬همچنین‬ ‫اینکه سه نهالستان بزرگ گیالن‬ ‫برداشتچوباز اراضیسنواتی‬ ‫را اختصــاص بــه زراعــت چوب‬ ‫زراعــت صنوبــر و کاج کــه بــا‬ ‫دادیم و ســاالنه‪ ۵۰۰‬هزار اصله‬ ‫گذشت عمر مفید مواجه شده‬ ‫میرحامد اختری‬ ‫نهــال صنوبــر تولیــد می کنیــم‪،‬‬ ‫بودنــد را از طریق مزایده اغاز‬ ‫گفت‪:‬با کمکبخشخصوصی‬ ‫کردیــم‪.‬او بــا اشــاره بــه رونــق‬ ‫میزان تولید ساالنه نهال به یک میلیون اصله هم زراعــت چــوب در اراضــی مســتثنیات گیــان‪،‬‬ ‫می رســد‪.‬میرحامد اختری بــا بیان اینکه اهمیت یــاداور شــد‪ :‬طــی چنــد ســال گذشــته ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫منابع طبیعی و ضــرورت حفاظت از جنگل ها و هکتــار از اراضــی مســتثنیات گیالن زیر کشــت‬ ‫مراتع در پایداری اکوسیستم ها بر کسی پوشیده صنوبر بود و لذا کمک به زراعت چوب هم در‬ ‫نیســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتع و اراضی ملی و هم در اراضی مستثنیات حاشیه‬ ‫ابخیــزداری بــدون حضــور مــردم و ظرفیت هــای باغات و شالیزارها در دستور کار اداره کل منابع‬ ‫مردمــی نمی توانــد در امــر حفاظــت از جنگل ها طبیعــی اســتان قــرار دارد‪.‬اختــری‪ ،‬همچنین از‬ ‫موفق باشد‪.‬او با اشاره به تصویب قانون توقف تولیــد ســاالنه ‪ ۳۰۰‬هــزار قلمه صنوبر خبــر داد‬ ‫بهره برداری از جنگل های هیرکانی شمال کشور از و بیــان کرد‪ :‬هر هکتار صنوبرکاری در ســال ‪۲۵‬‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬افزود‪ :‬در راستای حفاظت از جنگل ها مترمکعب چوب تولید می کند که در یک دوره‬ ‫وتامینچوب االتموردنیازصنایع‪،‬زراعتچوب هشــت تا‪ ۱۰‬ســاله شــاهد تولید‪ ۲۰۰‬مترمکعب‬ ‫دربرنامهششمتعریفشدواستان گیالنمکلف چــوب در هکتار خواهیــم بود‪ .‬همچنین هزینه‬ ‫بــه زراعــت چوب در ‪ ۶۶۰۰‬هکتار تا پایان برنامه زراعت چوب معادل‪ ۱۵‬درصد درامد ان است که‬ ‫است‪.‬مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریگیالن‪،‬با توسط کشتمحصوالتجالیزیدرسال هایاول‬ ‫بیاناینکهسال گذشته‪ ۱۸۰۰‬هکتار از اراضیملی تاسومزراعتقابلجبراناست‪.‬‬ ‫توزیعسهمیهنفتسفیدنیمهدوم‬ ‫اردیبهشت وخردادماه سال جاری‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخش‬ ‫مناطــق صعب العبــور در زمان‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫مقــرر نســبت بــه دریافــت و‬ ‫گیــان‪ ،‬از عرضــه الکترونیکــی‬ ‫ذخیره ســازی ســوخت خــود‬ ‫ســری دوم نفــت ســفید نیمــه‬ ‫اقدام کنند‪ .‬او همچنین گفت‪:‬‬ ‫دوم اردیبهشــت و خردادمــاه‬ ‫خانوارهایــی کــه اطالعــات‬ ‫کورش باالدست‬ ‫ســال جــاری در اســتان خبــر‬ ‫کارت بانکیاناندرسایتجدید‬ ‫داد‪ .‬کــورش باالدســت گفــت‪:‬‬ ‫‪newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی (تجارتاسان)ثبت شدهاست‪،‬می توانندسهمیه‬ ‫و مناطــق صعب العبــور بــه میــزان ‪ 210‬لیتــر از نفت ســفید نیمه دوم اردیبهشــت و خردادماه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشــت ماه لغایــت پایــان خردادمــاه خود را از فروشندگی محل دریافت کنند‪.‬‬ ‫ســال جــاری بــه کارت هــای الکترونیکی بانکی‬ ‫مدیــر منطقــه گیــان اعــام کرد‪ :‬ســهمیه‬ ‫خانوارهــای نفت ســوز تخصیــص یافــت‪ .‬مدیر هــر خانــوار از طریــق کارت بانکــی سرپرســت‬ ‫منطقه گیالن گفت‪:‬طیفروردین ماهسالجاری خانــوار و دســتگاه کارت خوانی کــه در اختیار‬ ‫یک میلیــون و ‪ 900‬هــزار لیتــر نفت ســفید توزیع فروشــندگی نفت سفید محل قرارگرفته است‬ ‫شد که از این مقدار‪ ،‬بالغ بر ‪ 740‬هزار لیتر نفت قابل برداشــت اســت‪ .‬او در ادامــه افــزود‪ :‬ان‬ ‫ســفید مربوط بــه مناطق صعب العبور اســت‪ .‬دســته از کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام‬ ‫باالدست ضمن اعالم ذخیره سازی کافی نفت نشــده اند می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫سفید موردنیاز مصرف کنندگان استان تاکید کرد‪ :‬اینترنتی ‪ newtejaratasan.niopdc.ir‬نســبت‬ ‫خانوارهای مصرف کننده نفت سفید بخصوص به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫قطعهاولراه اصلی منجیل‪-‬سه راهی طارم‬ ‫سالایندهبهبهره برداریمی رسد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬اغازشــده اســت و با‬ ‫گیالن به همراه مدیرکل دیوان‬ ‫تخصیــص اعتبــارات ابالغــی‪،‬‬ ‫محاســبات اســتان از قطعــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه بهره برداری‬ ‫اول راه اصلــی منجیل‪-‬ســه‬ ‫می رســد‪ .‬مدیــرکل راه و‬ ‫راهــی طارم بازدیــد کردند‪ .‬در‬ ‫شهرســازی اســتان هــدف از‬ ‫ماکان پدرام‬ ‫جریــان بازدیــد از ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح را اتصــال‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی گیالن‬ ‫شــهر منجیل و ازادراه قزوین‪-‬‬ ‫از بهره برداری این پروژه در سال ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد رشــت به منطقه طارم و اســتان زنجــان عنوان‬ ‫و گفــت‪ :‬راه اصلــی منجیــل ‪-‬گیلــوان در حوزه کــرد و افــزود‪ :‬ایــن امر باعث تســهیل در تردد‪،‬‬ ‫اســتحفاظی گیالن به طول حدود ‪ ۱۸‬کیلومتر کوتاه شــدن مســیر و کاهش هزینه حمل ونقل‬ ‫است که قطعه اول ان ‪ ۷‬کیلومتر طول دارد‪.‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و رونــق اقتصــادی در‬ ‫مــاکان پدرام افــزود‪ :‬این پروژه از تابســتان منطقهمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫رونالدو زیر تیغ تیز انتقادهای‬ ‫بی رحمانه‬ ‫فوقستاره‪36‬سالهپرتغالی‬ ‫کسب ســهمیه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شــاید بدترین روزهای فوتبالی‬ ‫مطابقانتظار‪،‬عملکردضعیف‬ ‫یگــذارد‪.‬‬ ‫خــود را پشــت ســر م ‬ ‫کریســتیانو رونالــدو در این بازی‬ ‫بــازی ضعیف شــب گذشــته او‬ ‫بازتابزیادیدررسانه هاداشت‬ ‫برابــر میــان باورنکردنــی بود‪.‬‬ ‫و برای مثال گاتزتا دلو اســپورت‬ ‫رونالدو‬ ‫یکشنبه شب گذشته یوونتوس‬ ‫معتبرترین نشریه ورزشی ایتالیا‬ ‫درزمینخودبرابرمیالنمتحمل‬ ‫انتقــاد تنــدی را بــه فوق ســتاره‬ ‫شکســت عجیب ‪ 3‬بر صفر شــد‪ .‬در دیداری که پرتغالــی وارد کــرد‪ .‬ان ها به رونالدو نمــره نازل‪4‬‬ ‫یووه نیاز به کسب سه امتیاز داشت تا همچنان دادند‪.‬در بخشیاز گزارش گاتزتااز بازیدیشبو‬ ‫شانس برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان داشته درموردرونالدومی خوانیم‪«:‬اوبدترینبدترینها‬ ‫باشــد‪ .‬یوونتوس که‪ 9‬قهرمانی متوالی ســری ا را دربازیبود‪.‬همهمی گفتند کهرونالدودراینبازی‬ ‫یدک می کشید‪ ،‬امسال قافیه را به اینتر باخت و بهترین فرصت برای نشــان دادن ضرب شســت‬ ‫حتیممکناستنتواندسهمیهلیگقهرمانانرا خود خواهد داشــت و این کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫به دست بیاورد‪ .‬میالن و یووه تا قبل از این بازی اینکــه او در بیابــان یوونتوس مثل یک کلیســای‬ ‫ازلحاظامتیاز برابربودندوهرتیمیبرندهمی شد باعظمت اســت اما او هم به سادگی یک بیابان‬ ‫به رتبه سوم می رفت‪ .‬کمتر کسی تصور می کرد بــود‪ .‬رونالــدو حتی نشــانه ای از یک لیــدر و رهبر‬ ‫که یوونتوس در خانه برابر میالن چنین شکست در زمین را از خود نشــان نداد‪ .‬اکنون جای ســوال‬ ‫ســنگینی را متحمــل شــود و به خصــوص اینکــه است که اگر یوونتوس نتواند سهمیه کسب کند‪،‬‬ ‫کریستیانو رونالد امید اول گلزنی تیم نیز نمایشی او در این تیم خواهد ماند؟» در ادامه امده است‪:‬‬ ‫ناامیدکننــده ارائــه دهــد‪ .‬یــووه بــازی را باخت و «در نیمه اول رونالدو حتی یک لمس توپ هم در‬ ‫به رتبه پنجم سقوط کرد و اکنون با ناپولی تیم محوطه جریمه میالن نداشت‪ .‬او مثل موراتا در‬ ‫چهارمجدولیکامتیازاختالفدارد‪.‬سههفتهبا زمینسرگردانبود‪،‬بدوناینکهحتییکشانس‬ ‫پایانباقیماندهویوونتوسهمچنانفرصتبرای گلزنیپیداکند‪.‬‬ ‫یووه اماده برکناری پیرلو پیش‬ ‫از پایان فصل‬ ‫یوونتوس با شکست شب‬ ‫اخراجنشود‪،‬در پایانرقابت ها‬ ‫گذشــته برابــر میــان ممکــن‬ ‫از ســمت خــود برکنــار خواهــد‬ ‫است برای اولین بار در ‪ 10‬سال‬ ‫شد‪ .‬ال استامپا ادعا کرده است‬ ‫گذشته نتواند در چمپیونزلیگ‬ ‫که ممکن اســت در بــازی برابر‬ ‫فصل بعد حضورداشته باشد‪.‬‬ ‫ساسولو که روز چهارشنبه برگزار‬ ‫پیرلو‬ ‫یوونتوس یکشنبه شب گذشته‬ ‫یشــود‪ ،‬ایگور تودور‪ ،‬دستیار‬ ‫م ‬ ‫در خانــه برابــر میــان ‪ 3‬بــر‬ ‫پیرلــو‪ ،‬روی نیمکــت ایــن تیم‬ ‫صفرشکســت خــورد تــا بــه رده پنجــم جــدول بنشــیند‪ .‬پیرلو اما پس ازاین شکســت گفت که‬ ‫رده بندی سقوط کند و امیدهایش برای رسیدن استعفا نخواهد داد و تا جایی که باشگاه به او‬ ‫بــه تــاپ فور و حضور در فصل بعد رقابت های اجازه دهد‪ ،‬به کارش ادامه خواهد داد‪ .‬از پیرلو‬ ‫چمپیونزلیــگ بــا خطــری جــدی مواجه شــود‪ .‬پرسیده شد که ایا اماده کناره گیری از سمت خود‬ ‫الاســتامپا گــزارش کرده اســت کــه ایگور تــودور در یوونتوس هست؟ سرمربی بیانکونری پاسخ‬ ‫امــاده جانشــینی انــدره ا پیرلو‪ ،‬ســرمربی فعلی داد‪« :‬نــه‪ .‬مــن کناره گیــری نخواهم کــرد‪ .‬من با‬ ‫یــووه و در دســت گرفتــن ســکان هدایــت ایــن شور و اشتیاق زیادی این نقش را در میان برخی‬ ‫تیم در هفته جاری است‪ .‬پیرلو که پیش از اغاز مشــکالت خاص بر عهده گرفتم‪ .‬من در اختیار‬ ‫فصل ‪ 2020-21‬جانشــین مائوریتزیو ساری روی باشگاه هستم‪ .‬هنوز سه بازی باقی مانده است‪،‬‬ ‫نیمکــت یوونتوس شــد‪ ،‬در اولین فصل خود با بنابراینتازمانی کهاجازهداشتهباشم کار خودرا‬ ‫بیانکونری اوقات سختی را در تورین پشت سر ادامهخواهمداد‪».‬رسانه هایایتالیاییامااکنون‬ ‫گذاشت‪.‬در این گزارشامدهاست کهایندهپیرلو دیگر مطمئن هستند که پیرلو به پایان کار خود‬ ‫مشخ ‬ ‫صشــده و حتــی اگــر پیــش از پایان فصل در یوونتوس رسیده است‪.‬‬ ‫ازمون هرروز در یک تیم اروپایی‬ ‫ســایت های روســی هرروز‬ ‫گــزارش‪ ،‬چنــد تیــم المانی به‬ ‫از حضور سردار ازمون در یک‬ ‫همراه رم و اتاالنتای ایتالیا نیز‬ ‫تیــم اروپایی خبــر می دهند و‬ ‫بــه دنبال خرید ســردار ازمون‬ ‫ایــن بــار قرعه به نام چلســی‬ ‫هســتند‪ .‬مهاجم زنیت در ‪24‬‬ ‫افتــاده اســت‪ .‬یــک رســانه‬ ‫بــازی فصــل جــاری لیــگ برتر‬ ‫ازمون‬ ‫ورزشــی روســیه مدعــی شــد‬ ‫روســیه ‪ 19‬گل زد و بهتریــن‬ ‫کــه اقای گل لیگ برتر روســیه‬ ‫گلزن این رقابت هاســت‪ .‬این‬ ‫موردتوجه تیم چلسی انگلیس قرار دارد‪ .‬این در حالــی اســت کــه ســردار ازمــون یک فصــل‬ ‫سایت روسیه ای دراین باره می نویسد‪ :‬باشگاه دیگــر با زنیت قــرارداد دارد و حتی صبحت از‬ ‫چلســی انگلیــس ســردار ازمــون‪ ،‬مهاجــم ‪ 26‬این اســت که باشــگاه روسی به دنبال تمدید‬ ‫ســاله و ایرانــی زنیت س ـن پترزبورگ را زیر نظر قرارداد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران است به‬ ‫دارد و بازی هایش در لیگ برتر روسیه را دنبال این خاطر که سماک برای درخشش زنیت در‬ ‫می کنــد‪ .‬ازمــون در بازی اخیر زنیــت برابر اوفا فصل پیش روی لیگ قهرمانان اروپا روی این‬ ‫یک ضربه پنالتی را از دست داد‪ .‬بر اساس این بازیکن ایرانی حساب بازکرده است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-208‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002325‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات اول موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫روح اله اسحاقی بیلندی فرزند رمضانعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 97/69‬مترمربع از پالک‬ ‫شماره ‪ 8305‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از‬ ‫اقایان محمد یعقوبی اول ریابی و محمد ناصر قنبری مالکین رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪3‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/21 :‬سید ضیاء الدین مهدوی شهری‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی نظریه رد درخواست افراز‬ ‫‪ -9-328‬شماره نامه‪ – 140085602006001422 :‬تاریخ ارسال‪ 1400/02/19 :‬اگهی نظریه رد درخواست‬ ‫افراز پالک شماره ‪ 75/7320‬بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان نظر به اینکه خواهان علی فتحیان فرزند محمدعلی‬ ‫به طرفیت مرتضی علوی فرزند سیدمحمود به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت با استعالم از دفتر‬ ‫امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در وقت مقرر شده در اگهی اخطار‬ ‫شماره ‪ 1399/11/27-139985602006011339‬نقشه بردار نقشه افرازی را ترسیم و طی نامه شماره‬ ‫‪ 1400/01/24-140085602006000461‬به شهرداری منطقه ‪ 3‬خمینی شهر ارسال که شهرداری طی نامه‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو تیپ ‪ 405‬جی ال‬ ‫ایکس به رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 354 -13‬ص‬ ‫‪ 96‬به شماره موتور ‪ 22527712432‬و شماره شاسی ‪ 0077312831‬مدل‬ ‫‪ 1377‬به نام صدرالسادات مدنی فرزند سید عبدالحسین شماره شناسنامه‪278‬‬ ‫کدملی ‪ 1198922559‬صادره از شهرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫روز خوب گلرها در بازی جذاب هفته‬ ‫لکونیازمندفقط‬ ‫کلین شیتکمداشتند‬ ‫دروازه بانــان پرســپولیس و ســپاهان‬ ‫علی رغم دریافت گل‪ ،‬روز خوبی را در جدال‬ ‫حســاس صدرنشــینان لیــگ برتــر داشــتند‪ .‬بــه‬ ‫گزارش ورزش سه‪ ،‬مهم ترین تقابل هفته لیگ‬ ‫برتر در شــرایطی با تســاوی یک بریک سپاهان‬ ‫و پرســپولیس بــه پایان رســید کــه حامد لک و‬ ‫ســید پیام نیازمند‪ ،‬دروازه بانان دو تیم که در‬ ‫اردوی اخیــر تیــم ملــی نیز در کنار هــم تمرین‬ ‫می کردنــد‪ ،‬بــازی موفقــی را باوجــود دریافت‬ ‫یــک گل پشــت ســر گذاشــتند‪ .‬در بیســت‬ ‫دقیقــه نخســت به جــز چنــد صحنــه نه چندان‬ ‫مهــم‪ ،‬دروازه بانــان بیشــتر بــازی بــا پــای خود‬ ‫را بــه رخ یکدیگــر می کشــاندند کــه البتــه هــر‬ ‫دو در ارســال و دفع هــای بلنــد دقــت الزم را‬ ‫نداشــتند‪ .‬هــدف ســپاهان از بــازی کــردن بــا‬ ‫پیــام نیازمند افزایش فاصله تیمی پرســپولیس‬ ‫و ایجــاد فضــا در یک ســوم میانــی زمیــن بــود‬ ‫و تقریبــا بیشــتر مواقعــی کــه بــه ایــن صــورت‬ ‫بازی ســازی کردنــد‪ ،‬موفق شــدند تا یک ســوم‬ ‫دفاعــی پرســپولیس پیــش برونــد‪ ،‬امــا زمانــی‬ ‫کــه بــا پرس شــدید پرســپولیس مواجه می شــد‬ ‫دفع هــای بلنــد و کم دقــت تــوپ را بــه تیــم‬ ‫پرســپولیس می رساند‪ .‬در سمت دیگر سپاهان‬ ‫بــا انالیــز حامــد لــک‪ ،‬در پــا بــه توپ شــدن با‬ ‫شــکل حرکتــی مهاجمــان خــود در پــرس قصد‬ ‫بهــره بــردن از ایــن نکته را داشــت‪ ،‬اما حامد‬ ‫لــک به واســطه تجربــه بــاالی خود ریســک را‬ ‫به حداقل رســاند و به محض تحت فشــار قرار‬ ‫گرفتــن از نقطــه قــوت بــازی بــا پای خــود که‬ ‫همان ضربات بلند اســت‪ ،‬استفاده کرد‪ .‬پیام‬ ‫نیازمنــد در نیمــه اول فشــار زیــادی را تحمــل‬ ‫کرد‪ ،‬اما تســلیم نشــد و توانســت بــا دومرتبه‬ ‫مهار ارســال ها و پوشــش مناســب پشت دفاع‬ ‫در دقیقــه ‪ ۳۲‬روی حرکــت مهــدی ترابــی و‬ ‫پــاس در عمــق عالــی او بــه احســان پهلــوان‬ ‫خــود را در موقعیت مناســب مهــار تک به تک‬ ‫قرار دهد و یک ســیو داشــته باشــد و اما اوج‬ ‫درخشش پیام در دقیقه ‪ ۳۶‬با دبل سیو روی‬ ‫ضربــه شــهریار مغانلــو و ریباند عیســی ال کثیر‬ ‫بــود کــه در ادامــه منجــر بــه یــک ضــد حملــه‬ ‫بــرای ســپاهان نیــز شــد‪ .‬حامد لــک نیمه دوم‬ ‫را متفــاوت شــروع کرد و اصرار به بازی ســازی‬ ‫با اســتفاده از پاس های کوتاه داشــت‪ .‬دقیقه‬ ‫‪ ۵۴‬نقطه ی کور دروازه پیام‪ ،‬عدم هماهنگی‬ ‫مدافعــان و هــوش بــاالی کمــال کامیابی نیــا‬ ‫در اســتفاده از عــدم ا گاهــی محیطــی پیــام و‬ ‫مدافعان ســپاهان موجب شد توپ به عیسی‬ ‫ال کثیــری برســد که تشــنه زدن ایــن گل بود تا‬ ‫ازاینجــا بــه بعد جای پیــام و حامد در تحمل‬ ‫فشــار حمــات عوض شــود‪ .‬اولین ســیو حامد‬ ‫‪ ۳‬دقیقــه بعــد از گل‪ ،‬بــا مهــار و جمع کــردن‬ ‫شــوت خطرنــاک امیــد نورافکــن ثبــت شــد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ ۶۵‬واکنــش دو دروازه بان را به همراه‬ ‫داشت‪ .‬مهار ارسال امید نورافکن برای حامد‬ ‫لــک و مهــار تک به تــک عیســی ال کثیــر بــرای‬ ‫پیــام نیازمنــدی کــه در ایــن بــازی روی مهــار‬ ‫تک به تک هــا عملکــرد قابــل قبولی از خود به‬ ‫نمایش گذاشت‪ .‬دقیقه ‪ ۶۷‬پاس بلند و دقیق‬ ‫حامــد لک بــرای مهدی ترابی می توانســت با‬ ‫هوشــیاری بیشــتر ترابی موقعیت خطرناکی را‬ ‫رقم بزند‪ .‬پیام نیازمند در ‪ ۷۲‬بســیار مســلط‬ ‫توانســت تیــم ســپاهان را بــا اســتفاده از پا به‬ ‫توپ قوی خود از پرس خارج کند تا تقریبا در‬ ‫ادامــه کار خاصــی بــرای انجام دادن نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬توانایــی و عالقه حامــد لک به خروج‬ ‫و بــاال ایســتادن او در زمــان ارســال ها موجب‬ ‫شــده بــود تــا ســپاهان هــدف ارســال خــود را‬ ‫نقطــه کــور و تیــر دو دروازه حامــد قــرار دهد‬ ‫کــه در دقیقــه ‪ ۷۷‬روی ارســال امیــد نورافکن‬ ‫موجــب شــد حامــد باوجود مهــار اولیه توپ‪،‬‬ ‫غافلگیر شود و کنعانی منجی دروازه او باشد‬ ‫و در ادامــه در دقیقــه ‪ ۸۰‬حامد بــا تمرکز باال‬ ‫بــه مهــار ارســالی دیگر این بــار مطمئــن ادامه‬ ‫داد‪ .‬حامــد کــه بــه دنبــال ثبــت کلین شــیتی‬ ‫دیگــر بــود‪ ،‬روی ضربــه محمــد محبــی بعد از‬ ‫برخــورد به ســیامک نعمتی از رســیدن به این‬ ‫هــدف بازمانــد‪ .‬در ادامــه حامــد با یــک مهار‬ ‫ارسال در دقیقه ‪ ۹۰+۱‬و یک شروع مجدد که‬ ‫منجــر بــه گرفتن خطا در زمین ســپاهان شــد‪،‬‬ ‫در ایــن بــازی به کار خود پایــان داد‪ .‬مجموع‬ ‫نــکات مثبــت عملکــرد دروازه بان های دو تیم‬ ‫در ایــن دیــدار حســاس شــامل مهــار ارســال‪،‬‬ ‫مهار تک به تک‪ ،‬بازی ســازی و کمک به خارج‬ ‫شــدن از پرس‪ ،‬ارامش و اعتمادبه نفس بود و‬ ‫مجمــوع نکات منفی عملکــرد دروازه بان های‬ ‫دو تیــم‪ ،‬درصــد باالی اشــتباه در دفع توپ و‬ ‫ضربات بلند و در گل ها‪ ،‬عدم رهبری و دادن‬ ‫اطالعــات مفید به مدافعان بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استقالل و لژیونرهای بی برگشت‬ ‫‪ ۷‬بازیکن ایرانی که اخیرا از استقالل به تیم های‬ ‫لشــده اند‪ ،‬همچنــان خــارج از ایران‬ ‫خارجــی منتق ‬ ‫تهــای فوتبالی خــود را ادامــه می دهند‪ .‬به‬ ‫فعالی ‬ ‫گــزارش مهــر‪ ،‬باشــگاه اســتقالل را می توان یکــی از‬ ‫اصلی تریــن تیم هایــی در تاریخ ایران دانســت که‬ ‫نقش مهمی در ترانســفر بازیکن داشــته اســت‪ .‬در‬ ‫تاریخ این باشــگاه بازیکنانی زیادی هســتند که در‬ ‫تیم هایاسیایی‪،‬اروپاییوحتیامریکاییعضویت‬ ‫یافته و میادین بین المللی زیادی را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر هم بودند بازیکنانی کــه از این‬ ‫باشگاه به تیم های خارجی رفته و با گام برداشتن‬ ‫در مسیر پیشــرفت‪ ،‬بدون برگشت به ایران به کار‬ ‫خود ادامه می دهند‪ .‬اولین فوتبالیســتی که از تیم‬ ‫اســتقالل (تــاج ســابق) لژیونر شــد‪ ،‬مرحــوم بیوک‬ ‫جدیکار بود که راهی تیمی به نام ویکتوریا برلین‬ ‫در المان غربی شــد تا مسیر ترانســفر بازیکنان را از‬ ‫این باشگاه باز کند‪ .‬محمدرضا عادلخانی نیز یکی‬ ‫دیگر از پیشگامان ترانسفر در باشگاه استقالل بود‬ ‫که وی نیز راهی فوتبال المان غربی شد و در تیمی‬ ‫به نام «وایس اسن» توپ زد‪.‬از جمله ترانسفر های‬ ‫مطرح ابی پوشان پیش از پیروزی انقالب می توان‬ ‫بهانتقالحسننظریواندرانیکاسکندریانبعداز‬ ‫جام جهانی ‪ ۱۹۷۸‬به لیگ حرفه ای فوتبال امریکا‬ ‫اشاره کرد‪ .‬پس از پیروزی انقالب اولین فوتبالیستی‬ ‫که از استقالل طعم لژیونر شدن را چشید‪ ،‬مرحوم‬ ‫رضــا احــدی بــود کــه او نیــز به تیــم وایس اســن از‬ ‫المــان غربی پیوســت‪ .‬بعد از جام جهانــی ‪۱۹۹۸‬‬ ‫فرانسهتعدادزیادیاز فوتبالیست هایایرانیراهی‬ ‫لیگ هایاروپاییشدند کهدر اینمیاناستقاللهم‬ ‫ســهم خوبی داشت‪ .‬یکی از بهترین و مطرح ترین‬ ‫انتقال های اســتقالل در ان دوران‪ ،‬ترانســفر مهدی‬ ‫پاشازاده به تیم مطرح بایرلورکوزن المان بود‪ .‬پس‬ ‫از او نیز علی موسوی‪ ،‬علیرضا منصوریان‪ ،‬سیروس‬ ‫دین محمــدی‪ ،‬داریــوش یزدانی‪ ،‬زنده یاد ســرژیک‬ ‫تیموریــان‪ ،‬علــی ســامره‪ ،‬فــراز فاطمــی‪ ،‬ســهراب‬ ‫بختیــاری زاده‪ ،‬محمــد مومنــی‪ ،‬فرهــاد مجیدی و‬ ‫محمدرضــا مهــدوی حضــور در لیگ هــای مطــرح‬ ‫کشــورهای المان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اتریش و‬ ‫بلژیــک را تجربه کردنــد‪ .‬این ها به جز تعــداد زیاد‬ ‫ترانســفر به باشگاه های عربی به خصوص در لیگ‬ ‫امارات بود‪ .‬البته در دهه ‪ ۶۰‬هم راهی برای حضور‬ ‫فوتبالیست هایمطرحایرانیدر لیگ هایعربیباز‬ ‫شد که در ان زمان هم بازیکنان مطرح و ملی پوشی‬ ‫مثــل بــرادران بیانــی‪ ،‬امیر قلعه نویــی‪ ،‬عبدالعلی‬ ‫چنگیــز‪ ،‬حســن روشــن و… در ایــن کشــورها توپ‬ ‫زدند‪ .‬در سال های اخیر هم‪ ۷‬بازیکن از استقالل به‬ ‫جرگهلژیونرهاپیوسته اند کههیچ یکاز ایننفرات‬ ‫بعد از ترانســفر‪ ،‬برگشــت نخورده و همچنان در‬ ‫لیگ های خارجی توپ می زنند که این ‪ ۷‬بازیکن‬ ‫عبارتند از؛ سید مجید حسینی‪ ،‬الهیار صیادمنش‪،‬‬ ‫کاوه رضایی‪ ،‬روزبه چشــمی‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬امید‬ ‫ابراهیمی و پژمان منتظری‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫احتمال محرومیت‬ ‫موقت بازیکنان‬ ‫پرسپولیس و سپاهان‬ ‫کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال پرونــده بازی‬ ‫پرسپولیس و سپاهان و درگیری های در این دیدار را با در‬ ‫دستور کار خودقرار خواهددادوچه بساچندبازیکنقبل‬ ‫از داربی تهران با حکم محرومیت موقت مواجه شوند‪.‬‬ ‫بعد از به صدا درامدن سوت بیژن حیدری و اتمام بازی‬ ‫بدونمشکلیخاص‪،‬در مسیرزمینتارختکن‪،‬تعدادی‬ ‫از بازیکنان و عوامل دو تیم پرسپولیس و سپاهان جنجال‬ ‫افریدنــد و زدوخوردهایــی دراین بیــن صــورت گرفت‪.‬‬ ‫چندین بازیکن باسابقه و جوان از هر دو تیم به همراه‬ ‫برخــی از عوامــل دو تیــم در این درگیری نقــش ویژه ای‬ ‫داشــتند و ایــن اتفاق می توانــد به قیمت محرومیت از‬ ‫یک یا دو بازی برای ان ها تمام شــود‪ .‬کمیته انضباطی‬ ‫فدراسیون فوتبال عالوه بر دریافت گزارش های رسمی‬ ‫از ناظر بازی و مسئوالن حاضر در ورزشگاه‪ ،‬مستنداتی را‬ ‫هم از سوی هر دو باشگاه دریافت کرده و با بررسی اسناد‬ ‫و مــدارک موجود‪ ،‬برای این دیدار پرونده ای را تشــکیل‬ ‫خواهــد داد‪ .‬ایــن احتمال وجــود دارد که قبل از حضور‬ ‫خاطیاندر جلسهرسیدگیبهپرونده‪،‬دستور محرومیت‬ ‫موقت برای چندین بازیکن و عضو از هر دو تیم صادر‬ ‫شود کهمعموال غیرقابلتجدیدنظراست‪.‬درصورتی که‬ ‫این اتفاق طی روزهای اینده رخ دهد‪ ،‬امکان دارد برخی‬ ‫از پرسپولیسی ها از جمله سعید اقایی که مشخصا به‬ ‫فیلم بردار ســپاهان حمله می کنــد‪ ،‬با محرومیت هایی‬ ‫مواجه شوند و داربی تهران را از دست بدهند‪.‬‬ ‫پیرمرد لیگ و ‪ ۱۰۵‬گل با‬ ‫پیراهن تیم های ایرانی‬ ‫لوسیانوپریراشب گذشتهموفقشدتایازدهمین گل‬ ‫خوداز روینقطهپنالتیرابرایتیمفوالدبهثمربرساند‪.‬‬ ‫لوسیانوپریرابا گلی کهبهثمررساندتعداد گل هایخود‬ ‫در لیــگ برتــر را به عدد ‪ ۸۵‬رســاند‪ ،‬او که از روی نقطه‬ ‫پنالتی دروازه علیرضا حقیقی را باز کرد تا یازده بار از روی‬ ‫نقطه پنالتی برای فوالد گلزنی کرده باشد‪ .‬این مهاجم‬ ‫برزیلی که در تک بازی جام حذفی این فصل ســه گل‬ ‫و در دیدارهــای اســیایی فــوالد ‪ ۴‬گل بــه ثمر رســانده‪،‬‬ ‫نشــان داده که اصال تمام شدنی نیست و حاال حاالها‬ ‫قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد و طبق صحبت های‬ ‫خــودش شــاید چند ســال دیگــر همچنان فوتبــال بازی‬ ‫کنــد‪ .‬او درمجمــوع ‪ ۸۵‬گل در لیگ برتر‪ ۸ ،‬گل در جام‬ ‫حذفی‪ ۱۰،‬گل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان و دو گل‬ ‫در مرحلهپلی افلیگقهرماناناسیابهثمررساندهتابه‬ ‫رکورد ‪ ۱۰۵‬گل با پیراهن تیم های ایرانی در طول ‪ ۹‬سال‬ ‫حضورشدستیابد‪.‬‬ ‫حکم رضا شکاری و‬ ‫تراکتور صادر شد‬ ‫بازیکن ســابق تراکتور موفق شد حکم دادخواهی‬ ‫خود را در خصوص شکایت از این باشگاه دریافت کند‪.‬‬ ‫رضا شکاری که بعد از جدایی از تراکتور پرونده شکایت‬ ‫خود را در کمیته انضباطی و تعیین وضعیت به جریان‬ ‫انداختــه بــود‪ ،‬موفق به دریافت حکم ان شــد‪ .‬پس از‬ ‫فســخ یک طرفه قرارداد شکاری با تراکتور‪ ،‬این باشگاه‬ ‫اقــدام بازیکن خــودش را غیرقانونی خوانــده و از او به‬ ‫کمیته تعیین وضعیت شکایت کرد و در سمت مقابل‬ ‫شــکاری و وکیلش که در تالش برای مذاکره و توافق با‬ ‫باشگاهبهنتیجهنرسیدند‪،‬متقابالشکایتیبابتجعل‬ ‫و دست بردن در قرارداد این بازیکن علیه تراکتور مطرح‬ ‫کردند‪ .‬با بررسی های انجام شده و مسجل شدن تخلف‬ ‫باشگاه تراکتور‪ ،‬رای به سود شکاری اعالم شده و قرارداد‬ ‫اینبازیکنباتراکتور باطل شدهاستوشکاریمی تواند‬ ‫به عنوان بازیکن ازاد به تیم خواهانش بپیوندد‪ .‬مهدی‬ ‫صادقــی‪ ،‬وکیل و رضا شــکاری در خصــوص پرونده این‬ ‫بازیکن گفت‪ :‬ما در این مدت تالش زیادی داشــتیم تا‬ ‫با مسئوالن تراکتور به توافق و تفاهم برسیم تا کار به‬ ‫شکایت نکشد ولی این مسئله محقق نشد تا ماجرا از‬ ‫طریق قانونی دنبال شود‪ .‬ما اگر شکایت خودمان را به‬ ‫فیفا و ‪ AFC‬ببریم این برای تراکتور دردسرســاز خواهد‬ ‫شدودرگیرمحرومیت هایسنگینمی شوند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1400/3/377-1400/01/25‬افراز ملک را مقدور ندانسته لذا با استناد به مواد ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامه قانون‬ ‫افراز و فروش امالک مشاعی مصوب ابان ماه سال ‪ 1357‬شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق‬ ‫صادر و مقرر می دارد ‪ :‬نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ می گردد‪ .‬این تصمیم به استناد ماده ‪ 2‬قانون‬ ‫افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نظریه فوق الذکر که ضمیمه ان است از طرف‬ ‫هر یک از شرکاء قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد‪ .‬لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه اگهی می شود‬ ‫تا ذینفع جهت پیگیری های ربوطه اقدام نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1133141 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-329‬شماره نامه‪ 140085602012001030 :‬نظر به اینکه سند مالکیت اصلی و دفترچه ای پالک ثبتی‬ ‫شماره‪ ۱۴۱ :‬فرعی از ‪ ۸‬اصلی واقع در محله اشجرد داران بخش ‪ ۱۳‬ثبت اصفهان دفتر ‪ ۱۰۳‬و صفحه ‪۵۷۲‬‬ ‫به نام اقای قربانعلی یوسفیان فرزند محمدعلى تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۶۸۸۹۹۸‬ثبت و صادر و تسلیم‬ ‫گردیده است و پس از ان به موجب سند شماره ‪ 69616‬مورخ ‪ 1385/4/25‬دفترخانه ‪ ۱۸‬داران در مالکیت‬ ‫اقای سعید اشرف فرزند رجبعلی به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ قرار گرفته است‪ ،‬سپس نامبرده با‬ ‫ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪ 139985602012005581 :‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که‬ ‫امضاء شهود ان ذیل ‪ ۷۰۵۰‬مورخ ‪ 1400/02/19‬به گواهی دفترخانه ‪ ۲۸۰‬داران رسیده است مدعی است که‬ ‫سند مالکیت ان به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق‬ ‫را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی‬ ‫می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به‬ ‫این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد‬ ‫بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک ‪ /1133200‬م الف‬ ‫اگهی دعوت به افراز پالک ‪ ۱۴۵۹‬بخش ‪ ۵‬سرخه‬ ‫‪ -9-331‬شماره نامه‪ 140085629130000419 :‬نظر به اینکه اقای مرتضی فیض مالک مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۱۴۵۹‬واقع در بخش ‪ ۵‬سرخه طی وارده ‪ ۱۴۰۰۲۱۷۲۹۱۳۰۰۰۰۴۲۵‬مورخه ‪1400/02/08‬‬ ‫درخواست افراز سهم مشاعی خود را از پالک مذکور نموده و به علت عدم دسترسی به مالک مشاعی‬ ‫درخواست درج اگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار را نموده‪ ،‬بدینوسیله از اقای حسینعلی فیض و‬ ‫هر کسی که با هر نحوی در این پالک دارای مالکیت رسمی و یا حق و حقوق قانونی می باشد دعوت می‬ ‫گردد تا روز دوشنبه مورخه ‪ 1400/03/10‬در ساعت ‪ ۱۰‬صبح در این واحد حاضر تا در معیت شما و به اتفاق‬ ‫نماینده و نقشه بردار و خواهان افراز جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک مورد افراز عزیمت نمایید‪.‬‬ ‫بدیهی است عدم حضور شما در موعد مقرر مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬روز سه شنبه‬ ‫مورخه ‪ 1400/02/21‬علی حسین جهانی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرخه ‪/1133118‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-332‬نظر به اینکه خانم صبیه احمدی راد فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ 3734‬و شماره ملی‬ ‫‪ ۲۹۷۲۲۱۳۳۳۵‬به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک فقره‬ ‫سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است‪ ،‬سند مالکیت کاداستری ششدانگ‬ ‫یکباب اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 163/9‬متر مربع به شماره پالک ‪ ۲۷۶۵‬فرعی از ‪ -۲۸‬اصلی واقع در‬ ‫پیرانشهر ‪ -‬بلوار کردستان ‪ -‬نقطه ا کارکنان دولت ‪ ۱۲ -‬متری شمالی کوچه رستوران خوان پایه بخش‬ ‫‪ -۲۲‬ارومیه؛ که متعلق به نامبرده می باشد‪ ،‬به علت سهل انگاری مفقود گردیده است‪ .‬که با بررسی پرونده‬ ‫ثبتی معلوم شد سند مالکیت کاداستری ششدانگ پالک فوق ذیل بشماره چاپی ‪ ۴۳۷۸۵۸‬پ ‪ 90‬و ذیل‬ ‫ثبت ‪ 9322‬شماره صفحه ‪ ۳۳۴‬و شماره دفتر امالک ‪ ۷۱‬بنام نامبرده ثبت و صادر گردیده است‪ .‬ششدانگ‬ ‫پالک فوق برابر سند رهنی شماره ‪ ۱۰۵۲۷‬مورخه ‪ 93/03/13‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ -6‬پیرانشهر در‬ ‫قبال مبلغ ‪ ۲۷۵۶۴2۷۳۲‬ریال در رهن بانک بانک مسکن شعبه پیرانشهر قرار گرفته است‪ .‬پرونده ثبتی بیش‬ ‫از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر‬ ‫میگردد هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد‪ ،‬بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا‬ ‫وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم‬ ‫ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/02/21‬حبیب الهامی‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک پیرانشهر‬ ‫اگهی نظریه رد درخواست افراز‬ ‫‪ -9-326‬شماره نامه‪ – 140085602006001424 :‬تاریخ ارسال‪ 1400/02/19 :‬اگهی نظریه رد‬ ‫درخواست افراز پالک شماره ‪ 75/7325‬بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان نظر به اینکه خواهان علی فتحیان‬ ‫فرزند محمدعلی به طرفیت مرتضی علوی فرزند سیدمحمود به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت‬ ‫با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در وقت‬ ‫مقرر شده در اگهی اخطار شماره ‪ 1399/11/27-139985602006011340‬نقشه بردار نقشه افرازی‬ ‫را ترسیم و طی نامه شماره ‪ 1400/01/24-140085602006000459‬به شهرداری منطقه ‪ 3‬خمینی‬ ‫شهر ارسال که شهرداری طی نامه شماره ‪ 1400/3/378-1400/01/25‬افراز ملک را مقدور ندانسته‬ ‫لذا با استناد به مواد ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب ابان ماه سال ‪1357‬‬ ‫شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر می دارد ‪ :‬نظریه مزبور برابر مقررات به‬ ‫طرفین ابالغ می گردد‪ .‬این تصمیم به استناد ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت‬ ‫ده روز از تاریخ ابالغ نظریه فوق الذکر که ضمیمه ان است از طرف هر یک از شرکاء قابل اعتراض‬ ‫در دادگاه صالح می باشد‪ .‬لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه اگهی می شود تا ذینفع جهت پیگیری‬ ‫های ربوطه اقدام نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی م الف‪1133143 :‬‬ ‫اگهی نظریه رد درخواست افراز‬ ‫‪ -9-327‬شماره نامه‪ – 140085602006001419 :‬تاریخ ارسال‪ 1400/02/19 :‬اگهی نظریه رد‬ ‫درخواست افراز پالک شماره ‪ 75/7314‬بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان نظر به اینکه خواهان علی فتحیان‬ ‫فرزند محمدعلی به طرفیت مرتضی علوی فرزند سیدمحمود به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت‬ ‫با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در وقت‬ ‫مقرر شده در اگهی اخطار شماره ‪ 1399/11/27-139985602006011341‬نقشه بردار نقشه افرازی‬ ‫را ترسیم و طی نامه شماره ‪ 1400/01/24-140085602006000457‬به شهرداری منطقه ‪ 3‬خمینی‬ ‫شهر ارسال که شهرداری طی نامه شماره ‪ 1400/3/376-1400/01/25‬افراز ملک را مقدور ندانسته‬ ‫لذا با استناد به مواد ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب ابان ماه سال ‪1357‬‬ ‫شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر می دارد ‪ :‬نظریه مزبور برابر مقررات به‬ ‫طرفین ابالغ می گردد‪ .‬این تصمیم به استناد ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت‬ ‫ده روز از تاریخ ابالغ نظریه فوق الذکر که ضمیمه ان است از طرف هر یک از شرکاء قابل اعتراض‬ ‫در دادگاه صالح می باشد‪ .‬لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه اگهی می شود تا ذینفع جهت پیگیری‬ ‫های مربوطه اقدام نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی م الف‪1133142 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید سایپا‪ 141‬ای به رنگ نقره ای متالیک به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 329 -53‬ق ‪ 81‬به شماره موتور ‪ 2751667‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1482287282101‬مدل ‪ 1387‬به نام مریم موسوی هاردنگی فرزند مراد‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1347‬کدملی ‪ 1170605354‬صادره از لنجان مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پراید به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 191 -71‬د ‪26‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 4434634‬و شماره شاسی ‪ S3412290388067‬مدل ‪1390‬‬ ‫به نام سید مصطفی احمدی فرزند سید علی شماره شناسنامه ‪ 77‬کدملی‬ ‫‪ 4623208907‬صادره از شهرکرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری‬ ‫سیستم پژو تیپ ‪ PARSXU7‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران‪ 177 -83‬ن ‪ 52‬به شماره موتور ‪ 124K0349526‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN01CA8EH 102556‬مدل ‪ 1393‬به نام محمدباقر ایالنی فرزند‬ ‫عبدالرضا کدملی ‪ 2360361791‬صادره از کازرون مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه ‪ 11 / 1400‬می ‪ 28 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1066‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از پیشنهاد اعتبار ‪ ۳۲۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانیمدیریتخشک سالیبااولویتتامینفوریوبهینهابشربشهری‬ ‫در همه نقاط کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اسماعیل نجار با اعالم این‬ ‫مطلب اظهار داشت‪ :‬با توجه به کاهش چشمگیر نزوالت جوی در سال‬ ‫ابیجارینسبتبهمیانگیندوره هایمشابه گذشتهپیشنهادتامیناعتبار‬ ‫برایجبرانخساراتخشک سالیعشایرومدیریتتنشابیسراسر کشور‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پیشنهاد اعتبار ‪ ۳۲۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانی مدیریت خشک سالی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬جلسات متعدد‬ ‫تخصصی پیرامون اثار و تبعات کم بارشــی ســال ابی گذشــته و به تبع ان‬ ‫خشک سالیحاکمبر کشورپروژه هایاضطراریپایداریومدیریتتنشاب‬ ‫شرب در سال جاری از وزارت نیرو اخذ شد‪ .‬رئیس سازمان مدیریت بحران‬ ‫کشوراضافه کرد‪:‬پیشنهاداختصاصمبلغ‪ ۳۲۲۰‬میلیاردتوماناعتبارتملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای در هیئت وزیران توسط این سازمان انجام پذیرفت‬ ‫که پس از تصویب در اختیار شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور وابسته‬ ‫به وزارت نیرو قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه طرح اب رسانی‬ ‫به شهرهای دارای تنش اب و ارتقای کیفی اب شرب و با هماهنگی سازمان‬ ‫مدیریتبحرانکشورهزینهشود‪.‬‬ ‫در ادامهبرنامه هایهریکشنبهیکافتتاحصورت گرفت؛‬ ‫تحققمطالبهچندساله‬ ‫شهروندان اصفهان با احداث فاز نخست‬ ‫خیابانورودیاطشاران‬ ‫در ادامه اجرای برنامه های «هر یکشنبه‪،‬‬ ‫یــک افتتــاح» بــا حضــور شــهردار اصفهــان‪،‬‬ ‫رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫پروژ ههــای فرهنگــی و عمرانــی منطقــه ‪۱۰‬‬ ‫شهرداری افتتاح و کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫قطار هر یکشنبه یک افتتاح بار دیگر به‬ ‫منطقه‪ 10‬شهرداریاصفهانرسیدوپروژه های‬ ‫مختلفی کلنگ زنی و به بهره برداری رســید‪.‬‬ ‫یکــی از پروژه هایــی کــه در ایــن منطقــه‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســید فرهنگســرای اســتاد‬ ‫محمدجــواد شــریعت بــود کــه در زمینی به‬ ‫وسعت یک هزار و ‪ ٨٠٠‬مترمربع با هزینه ای‬ ‫ثشــده اســت‪.‬‬ ‫بال غبــر ‪ ٧٠‬میلیارد ریال احدا ‬ ‫این فرهنگسرای مجهز و زیبا در محله حصه‬ ‫جنوبــی به عنوان یکــی از محروم ترین نقاط‬ ‫شــهر احــداث شــد و در اختیــار مــردم قــرار‬ ‫گرفت‪ .‬عملیات اجرایی احداث فاز نخست‬ ‫خیابان ورودی اطشاران به طول ‪ 300‬متر و با‬ ‫هزین ـه ای بالغ بر ‪ 340‬میلیارد ریال یکی دیگر‬ ‫از برنامه هایی بود که در منطقه ‪ 10‬شهرداری‬ ‫اصفهــان اغــاز شــد‪ .‬کلنــگ احــداث فــاز اول‬ ‫ورودی خیابان اطشاران را یکی از جوانان این‬ ‫محله بر زمین زد‪ .‬سال گذشته در زمان افتتاح‬ ‫ایســتگاه اتش نشانی اطشــاران ســاکنان این‬ ‫محله و شهرک میالد درخواست خود را مبنی‬ ‫بر احداث ورودی این محله مطرح کردند که‬ ‫موضوع بررســی و در دســتور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ســرانجام پس از رفع مشکالت زیاد در زمینه‬ ‫ازادسازیمسیرخیابانورودیمحلهاطشاران‪،‬‬ ‫عملیــات اجرایــی فاز نخســت احــداث این‬ ‫خیابان اغازشده تا مشکل چندین ساله مردم‬ ‫اطشــاران رفع و خواســته ان ها محقق شود‪.‬‬ ‫امروزهمچنینکلنگیکمجموعهگردشگری‬ ‫تفریحی با مساحت ‪ 1100‬مترمربع و زیربنای‬ ‫‪ 9‬هــزار مترمربــع کــه قــرار اســت در ‪ 8‬طبقه‬ ‫احداثشودباحضور شهردار اصفهانرئیسو‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به زمین‬ ‫زده شــد‪ .‬اغاز عملیات اجرایی بوســتان کوی‬ ‫میالد با مســاحت ‪ 4500‬مترمربع و هزینه ‪15‬‬ ‫میلیارد ریال یکی دیگر از برنامه هایی بود که‬ ‫در هفتاد و نهمین برنامه از سری برنامه های‬ ‫هریکشنبهیکافتتاحانجامشد‪.‬‬ ‫حصه و زینبیه با چهار سال گذشته‬ ‫تفاوت زیادی کرده است‬ ‫شهردار اصفهان در این ایین بابیان اینکه‬ ‫همــواره دغدغــه رفع مشــکالت و تغییر در‬ ‫شــرایط محله حصه را داشــتیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بــه دنبال تحقق شــعار عدالــت فضایی که‬ ‫یــک رویکــرد جدی بــود در محل ـه ای مانند‬ ‫حصه که شرایطی نامناســب دارد اقدامات‬ ‫زیادی در این چند ســال انجام شــد‪ .‬قدرت‬ ‫اله نوروزی تصریح کرد‪ :‬طی دو تا ســه ســال‬ ‫گذشــته بر اســاس مصوبات شــورای اسالمی‬ ‫شــهر و تصمیمات شهرداری شاهد تحوالت‬ ‫بســیار خوبــی در محلــه حصــه هســتیم؛‬ ‫خیابان ها و کوچه های محله حصه همگی‬ ‫اسفالت شده و رینگ چهارم از کنار این محله‬ ‫در حــال احــداث اســت‪ ،‬همچنین ســاخت‬ ‫ورزشگاه و مجموعه فرهنگی در این محله‬ ‫نویدبخش تغییرات قابل توجه در ان است‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫یکــه حرک ‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬درصورت ‬ ‫اغازشده در محله حصه تا سال های اینده نیز‬ ‫تــداوم پیدا کند به طور حتم محله حصه با‬ ‫تغییرات فراوان مواجه شده و امکانات این‬ ‫محله با ســایر نقاط شــهر همسان می شود‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان ادامه داد‪ :‬مردم این محله‬ ‫تفاوتی با شــهروندان سایر محالت اصفهان‬ ‫ندارند اگرچه می توان گفت وظیفه مدیریت‬ ‫شــهری نســبت بــه شــهروندان محله هایی‬ ‫مانند حصه سنگین تر است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫محله زینبیه نیز امروز نســبت به چهار ســال‬ ‫گذشته تغییرات اساسی داشته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بااین وجــود اقداماتــی کــه در ایــن محالت‬ ‫صورت گرفته کافی نیســت بلکه ریل گذاری‬ ‫برای یک حرکت قوی تر و وســیع تر اســت تا‬ ‫جایی که همه شهروندان احساس برابری‪،‬‬ ‫دیــده شــدن و بی نیــازی از نیازهــای اولیــه و‬ ‫احســاس ارامــش و اســایش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا نــگاه برابــر در این دوره مدیریت شــهری‬ ‫تهــا اغازشــده اگرچــه به این شــرایط‬ ‫حرک ‬ ‫راضــی نبوده و قانع نخواهیم شــد‪ .‬نوروزی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در بودجه های مصوب شــورای‬ ‫شــهر راه اعتــدال و تعدیــل و کاهش فاصله‬ ‫اجتماعی دید هشــده و امیدواریم این مســیر‬ ‫بــرای مدیــران اینده شــهر نیــز تداوم داشــته‬ ‫باشد‪ .‬او بابیان اینکه میدان ‪ 6‬راه در محله‬ ‫حصــه از معضالت موجود رهایی می یابد‪،‬‬ ‫گفــت‪ 6 :‬راه امــروز در چنــد متــری ازادراه‬ ‫قرارگرفته و بخشــی از ان ازاد و بخشــی نیز‬ ‫مشــده و از فشــارهای گذشــته رهایــی‬ ‫ترمی ‬ ‫پیداکرده است‪ .‬شهردار اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫بخشــی از اراضــی محــدوده میــدان شــش‬ ‫راه در مالکیــت اوقــاف قــرار دارد که در این‬ ‫راستا مذاکراتی با مسئولین اداره کل اوقاف‬ ‫و امــور خیریه اســتان اصفهان صورت گرفته‬ ‫تا با اتفاق نظر و اراده ای قوی این محدوده‬ ‫از بالتکلیفی خارج شود‪ .‬او افزود‪ :‬امیدوارم‬ ‫بــا حفظ حقوق وقفیات این اســناد به نوع‬ ‫دیگری در اختیار مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اهنگ پیشرفت و رشد شهر اصفهان‬ ‫ادامه دارد‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیز‬ ‫در این ایین با اشاره به افتتاح فرهنگسرای‬ ‫اســتاد شــریعت در محله حصه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این فرهنگســرا باکیفیت باال و تجهیز کامل‬ ‫در این محله ساخته شده و قرار است دانش‬ ‫امــوزان و مردم این محله از این فرهنگســرا‬ ‫استفاده کنند‪ .‬علیرضا نصر یکی از شعارهای‬ ‫مدیریت شهری را توزیع عادالنه خدمات و‬ ‫امکانات یا ایجاد عدالت فضایی ذکر کرد و‬ ‫افزود‪ :‬به جهت اینکه شهر یک موجود زنده‬ ‫یکــه امکان‬ ‫و به هم پیوســته اســت درصورت ‬ ‫براورده شدن نیازهای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫ورزشــی و عمرانی مردم براورده شــود سبب‬ ‫علقه و عالقه بیشــتر شهروندانی که در این‬ ‫یشــود‪ .‬او ضمن‬ ‫محــات زندگی می کنند م ‬ ‫ابراز امیدواری بر براورده شدن سایر نیازهای‬ ‫محله حصه و مناطق کمتر برخوردار شــهر‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬امیــدوارم اهنگ پیشــرفت و‬ ‫رشــد شــهر اصفهــان همچنــان ادامه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬رئیس شــورای اســامی شهر اصفهان‬ ‫در ادامه با اشــاره به احداث ورودی خیابان‬ ‫اطشاران در منطقه ‪ 10‬شهرداری‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این ورودی ســال های بســیاری بود که مورد‬ ‫درخواست مردم این منطقه قرار داشت و در‬ ‫شان مردم نبود که با اهتمام شهردار منطقه‬ ‫و همــکاری معتمدیــن محلــی و مالکیــن‪،‬‬ ‫ازادســازی های الزم انجــام و کلنــگ ان بــه‬ ‫زمیــن زده شــد‪ .‬او بابیان اینکــه احداث این‬ ‫خیابان می تواند به عنوان یک عامل محرک‬ ‫توسعه برای محله اطشاران و اهالی منطقه‬ ‫‪ 10‬باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬با توجه ب هســرعت عملی‬ ‫که در منطقه ‪ 10‬شهرداری در اجرای پروژه ها‬ ‫وجود دارد امیدوارم این پروژه ظرف ســه تا‬ ‫چهار ماه اینده به بهره برداری برسد‪ .‬علیرضا‬ ‫نصر همچنین در گفت وگوی انالین با همسر‬ ‫مرحوم اســتاد شریعت با اشاره به فضائل و‬ ‫کرامات اخالقی فراوان وی در مراسم افتتاح‬ ‫فرهنگســرایی به نام این اســتاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫این افتخار را داشــته ام که محضر این اســتاد‬ ‫تلمــذ کنــم و وی را فــردی صاحب نظــر و‬ ‫صاحب اندیشه می دانم‪ ،‬مسئولیت شناسی‬ ‫و ارتباط موثر با دانشــجویان موجب شــده‬ ‫بود ان ها اشتیاق زیادی به حضور در کالس‬ ‫مرحــوم شــریعت داشــته باشــند‪ .‬همچنین‬ ‫همســر مرحــوم شــریعت در این مراســم در‬ ‫گفتگویی انالین ضمن ابراز امیــدواری برای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ‪ 15/153‬مورخ ‪1400/02/06‬‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر سمنان نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و شکل هندسی‬ ‫به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید‪:‬‬ ‫شهرداری‪-‬زمین‬ ‫یک قطعه‬ ‫اگهی‬ ‫خیابان مالصدرا‬ ‫فروشدر بلوار‬ ‫مزایدهمربع واقع‬ ‫‪ 256/7‬متر‬ ‫‪ -1‬یک قطعه زمین به متراژ‬ ‫نوبت اول‬ ‫لذا کسانی که تمایل به خرید دارند می توانند از تاریخ درج اگهی تا مورخ ‪ 1400/03/01‬جهت اطالع‬ ‫شهرداری سمنان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ‪ 15/153‬مورخ ‪1400/02/06‬‬ ‫و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اســناد مزایده به واحد امالک شهرداری مرکز مراجعه‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر سمنان نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و شکل هندسی‬ ‫نمایند و قیمتهای پیشنهادی خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400/03/02‬صرفا از طریق‬ ‫به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید‪:‬‬ ‫پست پیشتاز (ویژه) به ادرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کد پستی ‪ 3513968686‬ارسال‬ ‫‪ -1‬یک قطعه زمین به متراژ ‪ 256/7‬متر مربع واقع در بلوار شهرداری‪ -‬خیابان مالصدرا‬ ‫نمایند‪ ،‬در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫لذا کسانی که تمایل به خرید دارند می توانند از تاریخ درج اگهی تا مورخ ‪ 1400/03/01‬جهت اطالع‬ ‫متقاضیان جهت اگاهی بیشتر می توانند به سایت ‪ www.semnan.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫مرکز‬ ‫شهرداری‬ ‫و بازدید از موقعیت ملک فوق الذکر و دریافت اســناد مزایده به واحد امالک‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان‬ ‫نمایند و قیمتهای پیشنهادی خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400/03/02‬صرفا از طریق‬ ‫پست پیشتاز (ویژه) به ادرس سمنان بلوار سعدی شهرداری مرکزی کد پستی ‪ 3513968686‬ارسال‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نمایند‪ ،‬در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت اگاهی بیشتر می توانند به سایت ‪ www.semnan.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫جشنواره رسانه ای امام رضا (ع)؛‬ ‫بسترساز ترویج گفتمان رضوی‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬براینخستینبار است‬ ‫که جشــنواره ای ویژه در حوزه رســانه با موضوع امام‬ ‫رضا(ع)برگزار می شود‪.‬جشنواره ای کهمرکزارتباطات‬ ‫و رسانه استان قدس رضوی بانی برگزاری ان است و‬ ‫بسیاری از اساتید برجسته حوزه خبر و رسانه داوران‬ ‫ان‪.‬‬ ‫جشــنواره رســانه ای امــام رضــا (ع)‪ ،‬نه فقــط‬ ‫به عنوان یک رقابت حرفه ای بین اهالی رســانه که‬ ‫بســتری برای ترویج فرهنگ ناب رضوی و اســتفاده‬ ‫از ظرفیت های رســانه ای برای این مهم اســت‪ .‬موضوعی که گاه از ان غفلت شــده و حاال‬ ‫اســتان قدس رضوی پای در این عرصه گذاشــته تا دســت در دســت خادمان رســانه ای امام‬ ‫رضا (ع)‪ ،‬برای بسط و توسعه ان تالش کنند‪ .‬دبیر علمی این جشنواره به اهمیت برگزاری‬ ‫این جشنواره اشاره و تصریح می کند‪ :‬هدف جشنواره رسانه ای امام رضا (ع)‪ ،‬ایجاد گفتمان‬ ‫ف و قوت‬ ‫رسانه ای در حوزه فرهنگ و سیره رضوی است تا بتوانیم با شناسایی نقاط ضع ‬ ‫ان‪ ،‬برای رفع کاستی ها و تقویت این گفتمان تالش کنیم‪ .‬همچنین برگزاری این جشنواره‬ ‫فرصت مناســبی برای خادمان رســانه ای گمنام امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشــور فراهم‬ ‫خواهد کرد تا با شناســایی ان ها‪ ،‬شبکه ســازی بهتری برای ارتباط با ان ها و ارتقاء تولیدات‬ ‫حوزه فرهنگ و سیره رضوی فراهم شود‪ .‬نصراللهی درباره ارزیابی اولیه این اثار نیز می گوید‪:‬‬ ‫در برخی از رشته های این جشنواره اثار بسیار فاخر و بدیع با پردازش نوین دریافت شد که‬ ‫قابل توجه هیئت داوران بود و می تواند برای تقویت تولیدات رسانه ای امیدبخش باشد‪ ،‬در‬ ‫برخیبخش هامثلطراحیبازی هایرایانه اینیزبهدلیلنوپابودن‪،‬نیازمندفرصتبیشتری‬ ‫برای اشــنایی عالقه مندان و تولید اثار مطلوب در دوره های بعدی هســتیم‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اینکه جشنواره رسانه ای امام رضا (ع) می تواند موتور محرک فعالیت های رسانه ای بیشتر و‬ ‫تالشمضاعفخادمانرسانه ایدر حوزهسیرهرضویباشد‪،‬می گوید‪:‬داورانجشنوارههمبا‬ ‫اتخاذمعیارهایحرفه ایتالشمی کنندشرایطرقابتمناسببرایتولیداثار فاخرتررافراهم‬ ‫کند‪ .‬نصراللهی درباره تعداد اثار دریافتی نیز اظهار می کند‪ :‬پس از انتشار فراخوان جشنواره‬ ‫و استقبال قابل توجه اهالی رسانه‪ 2598 ،‬اثر به دبیرخانه ارسال شد که شامل ‪ 812‬اثر در‬ ‫بخش رسانه های خبری و تحلیلی‪ 723،‬اثر در بخش رسانه های مجازی و‪ 1063‬اثر در بخش‬ ‫رسانه های صوتی و تصویری می شود‪ .‬نصرالهی در ادامه می گوید‪ :‬پس از داوری اثار ارسالی‬ ‫توسط هیئت داوران‪ ،‬درنهایت ‪ 240‬اثر به عنوان اثار منتخب اولیه انتخاب شد و به مرحله‬ ‫نهایی راه یافت که داوری ان نیز از ‪ 25‬فروردین ماه اغازشــده و درصورتی که دارای کیفیت‬ ‫الزم برای کســب رتبه های اول تا ســوم هر بخش باشــد‪ ،‬درنهایت ‪ 48‬اثر به عنوان اثار برتر‬ ‫بخش هایمختلفجشنوارهبرگزیدهومعرفیمی شوند‪.‬نصراللهیدربارهبرنامه ریزیصورت‬ ‫گرفته برای برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره نیز می گوید‪ :‬با توجه به شرایط کرونایی‬ ‫کشور و شهر مشهد‪ ،‬زمان دقیق برگزاری اختتامیه جشنواره مشخص نیست اما امیدواریم در‬ ‫تیرماهامسالبتوانیممراسماختتامیهرابرگزار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد‬ ‫اگهی مزایده فروش یک قطعه زمین‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان‬ ‫دبیر علمی جشنواره مطرح کرد‪:‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ادامه پیدا کردن راه اســتاد شریعت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدوارم راه استاد شریعت برای دانشجویان‬ ‫ادامــه داشــته باشــد زیــرا ان مرحــوم بــه کار‬ ‫خود عشــق می ورزید و همــواره وقت خود‬ ‫یکــرد‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫را صــرف مطالعــه م ‬ ‫فضائل اخالقی استاد شریعت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از عادت های ایشــان این بــود که همواره با‬ ‫یک بغل کتاب به منزل می امد و روزی نبود‬ ‫که بدون کتاب وارد خانه شود‪ .‬عالقه زیادی‬ ‫به دانشجویان خود داشت و حتی در زمان‬ ‫بیماری نیز همواره به تدریس مشغول بود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد گرا نقــدر عمــر خــود را صــرف‬ ‫اموزش وپرورش دانشــجویان کرد و نام گذاری‬ ‫این فرهنگسرا به نام استاد شریعت در محله‬ ‫کمتر برخوردار حصه جنوبی می تواند اهداف‬ ‫ایــن اســتاد را در جهت علم امــوزی جوانان و‬ ‫نوجوانانبراورده کند‪.‬‬ ‫ورود یک میلیون دز واکسن کرونا‬ ‫تا هفته اینده‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به برنامه این سازمان برای واکسیناسیون اتباع‬ ‫خارجــی‪ ،‬از ورود محمولــه جدید واکســن کرونا به کشــور نهایتا تــا اوایل هفته اینده‬ ‫خدمتی ماندگار در اختیار مردم محله‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حصه‬ ‫دکتر کریم همتی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به محموله های جدید واکسنی که‬ ‫مدیر منطقه ‪ 10‬شــهرداری اصفهان نیز در‬ ‫قرار است از سوی جمعیت هالل احمر وارد کشور شود‪ ،‬گفت‪ :‬بحث واکسن به این‬ ‫ایــن ایین با اشــاره بــه احداث فرهنگســرای‬ ‫صورت است که جمعیت هالل احمر با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت امور خارجه‬ ‫استاد شریعت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هفتاد و نهمین‬ ‫و سفرایمان تالش می کند تا بتوانیم واکسن وارد کنیم‪ .‬اواخر این هفته یا اوایل هفته‬ ‫احداث فرهنگسرا در محله حصه در‬ ‫ایین هر یکشنبه یک افتتاح این فرهنگسرا در‬ ‫اینده قرار است یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شود‪ .‬همچنین تا خردادماه‬ ‫راستای اهداف استاد شریعت‬ ‫زمینی به مســاحت ‪ 1500‬مترمربــع و زیربنای‬ ‫هم مقادیر قابل توجهی واکسن وارد کشور می شود‪ .‬او درباره وضعیت واکسیناسیون‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫اجتما‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی‬ ‫همراهی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫ شده‬ ‫ث‬ ‫احدا‬ ‫مترمربع‬ ‫‪1900‬‬ ‫ بر‬ ‫غ‬ ‫بال‬ ‫اتبــاع خارجــی که در کشــورمان زندگی می کننــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره اتبــاع خارجی به‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ورزشــی شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهان‬ ‫شهرداری‬ ‫اجتماعی‬ ‫فرهنگی‬ ‫سازمان‬ ‫فدراســیون و دفتر صلیب ســرخ درخواســت دادیم تا برای واکسیناســیون اتباع افغان‬ ‫شریعت‪،‬‬ ‫ـتاد‬ ‫بهره برداری از فرهنگســرای اسـ‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫و‬ ‫ماندگار‬ ‫خدمات‬ ‫بتوانیم‬ ‫کمک کرده و واکسن در اختیار ما قرار دهند‪ .‬از ‪ ۴۰‬میلیون دوز واکسنی که قرار شده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه در محله حصه محلهحصهداشتهباشیم‪.‬‬ ‫فدراســیون بــرای مهاجرین و رانده شــدگان کشــورهای درگیر جنــگ‪ ،‬اختصاص دهند‪،‬‬ ‫جنوبی بــا کمبود فرهنگســرا مواجــه بودیم‬ ‫حمیــد شــهبازی تصریــح کــرد‪ :‬همزمــان‬ ‫قرار شده سهمی را هم به ایران دهند‪ .‬البته واکسن ان از سوی فدراسیون بین المللی‬ ‫افتتاح فرهنگسرای استاد شریعت که شامل بــا بهره برداری از این فرهنگســرا ایین کلنگ‬ ‫هالل احمــر فعــا فراهم نشــده اســت‪ ،‬اما پیگیر موضوع هســتیم‪ .‬همتــی ادامه داد‪:‬‬ ‫کتابخانــه‪ ،‬فضای اموزشــی‪ ،‬فضای فعالیت زنــی چند پــروژه دیگر نیز در منطقه ‪ 10‬انجام‬ ‫درعین حال بخشی از کار هم که مربوط به اتباعی است که داخل ایران هستند‪ ،‬اما‬ ‫سمن ها و ‪ ...‬است اتفاق بسیار خوبی است‪ .‬می شود که ازجمله می توان به اغاز عملیات‬ ‫شناســنامه ندارند که قرار شــد وزارت کشــور کدهایی را به ان ها اختصاص دهند که‬ ‫فریده روشــن بابیان اینکه استاد شریعت به اجرایی بوستان کوی میالد و عملیات اجرایی‬ ‫جزئیات این موضوع را وزارت بهداشت پیگیری می کند‪ .‬او گفت‪ :‬مشخصا در بحث‬ ‫وزارتـته ب‬ ‫فضائــل اخالقی اراسـ‬ ‫نیروــود و ارتباط بســیار احداث مجموعه گردشــگری تفریحی اشاره‬ ‫اتباع خارجی و کمیســاریای عالی پناهندگان‪ ،‬از ســوی هالل احمر درخواست مکتوب‬ ‫اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫خاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـجویان‬ ‫خوبــی با دانشـ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دادیم که به محض اینکه واکسنشان فراهم شود‪ ،‬در اختیار ما هم قرار دهند تا ما هم‬ ‫شرکتابوفاضالباستاناذربایجانغربیدرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی(فشرده)احداثمخزن‪1000‬مترمکعبیسرایداری‬ ‫به روند واکسیناسیون اتباع خارجی کمک کنیم‪.‬‬ ‫و محوطه سازی و احداث خطوط انتقال و ساختمان سرچاهی و تجهیز و حصارکشی در روستای احمداباد و اصالح شبکه روستای ینگی اباد شهرستان شاهیندژ به‬ ‫شــماره (‪ )2000005390000010‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/21‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) یک مرحله ای خدمات‬ ‫نوبت اول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) یک مرحله ای خدمات‬ ‫نوبت اول‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫( ریال)‬ ‫گواهینامه و‬ ‫صالحیت‬ ‫قیمت اسناد(ریال)‬ ‫احداث مخزن ‪ ۱۰۰۰‬متر‬ ‫مکعبیوفاضالباستاناذربایجانغربیدرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی(فشرده)احداثمخزن‪1000‬مترمکعبیسرایداری‬ ‫شرکتاب‬ ‫سرایداری و محوطه سازی و احداث‬ ‫شبکهپایه ‪ 5‬و‬ ‫رشته اب‬ ‫روستای ینگی اباد شهرستان شاهیندژ به‬ ‫انتقال و ساختمان سرچاهی و تجهیز و حصارکشی در روستای احمداباد و اصالح‬ ‫خطوط‬ ‫انتقالوواحداث‬ ‫خطوطسازی‬ ‫و محوطه‬ ‫ساختمان سرچاهی‬ ‫‪۱/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫باالتر و گواهینامه‬ ‫‪3۱/477/988/459‬‬ ‫مناقصه تا ارائه‬ ‫مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫‪ ۱/574/۰۰۰/۰۰۰‬مراحل برگزاری‬ ‫تدارکات الکترونیکی‪۱2‬دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫(‪ )2000005390000010‬را از طریق سامانه‬ ‫شــماره‬ ‫تجهیز و حصارکشی در روستای‬ ‫و‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫ینگی‬ ‫شبکه روستای‬ ‫اصالح‬ ‫احمداباد و‬ ‫پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫بازگشایی‬ ‫گران و‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اباد شهرستان‬ ‫شاهیندژعضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ‬ ‫صورت عدم‬ ‫مناقصه گران در‬ ‫انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/21‬می باشد‪.‬‬ ‫محلتامیناعتبار‪:‬طرحهایعمرانی(نقدوسایرابزارهایتامینمالی(اسنادخزانهاسالمیو‪))...‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫( ریال)‬ ‫گواهینامه و‬ ‫صالحیت‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/02/26‬‬ ‫ساعت ‪ 09:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/03/12‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪:‬‬ ‫احداث مخزن ‪ ۱۰۰۰‬متر مکعبی‬ ‫کیفی‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/03/12‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫پاکتهای‬ ‫بازگشایی‬ ‫زمان‬ ‫احداث‬ ‫سازی و‬ ‫محوطه‬ ‫سرایداری و‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫سرچاهی‬ ‫ساختمان‬ ‫انتقال و‬ ‫خطوط‬ ‫‪1400/03/13‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫روز‬ ‫‪09:00‬‬ ‫ساعت‬ ‫ج)‪:‬‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫(الف‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکتهای‬ ‫بازگشایی‬ ‫زمان‬ ‫‪۱/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫باالتر و گواهینامه‬ ‫‪۱/574/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۱2‬‬ ‫‪3۱/477/988/459‬‬ ‫روستای‬ ‫حصارکشی در‬ ‫تجهیز و‬ ‫و‬ ‫گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫تماس دستگاه‬ ‫اطالعات‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫احمداباد و اصالح شبکه روستای ینگی‬ ‫شاهیندژچهار راه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ‪04431945371‬‬ ‫خیابان ارتش‬ ‫ارومیهشهرستان‬ ‫ادرس‪ :‬اباد‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫محلتامیناعتبار‪:‬طرحهایعمرانی(نقدوسایرابزارهایتامینمالی(اسنادخزانهاسالمیو‪))...‬‬ ‫اطالت تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬اگهی نوبت اول‪ 1400/02/21 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/02/25 :‬‬ ‫تاریخ نشر‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/02/26‬‬ ‫اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ ‫شرکتروزاب و‬ ‫فاضالب‪1400/03/12‬‬ ‫چهارشنبه تاریخ‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/03/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز پنج شنبه تاریخ ‪1400/03/13‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ‪04431945371‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫اطالت تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ 1400/02/21 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/02/25 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ ‫قیمت اسناد(ریال)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!