روزنامه رویداد امروز شماره 1065 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1065

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1065

روزنامه رویداد امروز شماره 1065

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون نفر‬ ‫تا پایان تیرماه‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 10‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1065‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫اولویتاصلیمشارکتحداکثری‬ ‫مردمدر انتخاباتاست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گلستان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تبریز؛باغشهری که‬ ‫بهبرج هایمسکونی‬ ‫تبدیل شد‬ ‫سایهسنگینانتخاباتبرمذاکراتوین‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫اقتصاد‬ ‫برداشت چای بهاره‬ ‫سرمایه ای خاموش‬ ‫با اینده ای روشن‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪20‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫رویاد دگلستان‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫است‬ ‫ایندهایروشن‬ ‫با‬ ‫ورزش‬ ‫سرم‬ ‫‪07‬‬ ‫مقایسه ارزش هشت تیم یک هشتم نهایی لیگ‬ ‫قهرمانانجالب توجهاست‬ ‫با نزدیک شدن به اواسط بهار‪ ،‬برداشت و فراوری چای در مزارع استان گیالن اغازشده است‪ .‬فرق چای بهاره با چای تابستانه و چای پاییزه در این است که چای برداشت شده از باغات شمال کشور در فصل‬ ‫بهار از تلخی و طعم گس بیشتری نسبت به چای های تولید شده در فصل تابستان و چای پاییزی برخوردار است‪ .‬نود درصد چای کشور در استان گیالن تولید می شود‪.‬‬ ‫استقاللگران ترین‬ ‫تیم ایران در اسیا‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫وعیتورودبه گلستان‬ ‫ممن‬ ‫مبدا زابل و زاهدان‬ ‫از‬ ‫دوشنبه ‪20‬‬ ‫توشن ضروری‬ ‫‪ ۲‬در شــهرهای‬ ‫گــروه شــغلی‬ ‫جامع گردشگری‬ ‫نارنجی بالمانع اســت‪.‬‬ ‫تعریف طرح‬ ‫قرمز و‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬با‬ ‫استاندار‬ ‫ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫حقشــناس در‬ ‫ـاهده نوع هندی‬ ‫توجه به مشـ‬ ‫مشــاهده نــوع‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بــا توجــه بــه‬ ‫در برخی مناطق‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫ـروس کرونــا‪ ،‬ســتاد‬ ‫گیاهی و جانوری خود‬ ‫هنــدی ویـ‬ ‫ـور‪ ،‬با تصمیم ستاد‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫های طبیعی و تنوع‬ ‫جنوب کشـ‬ ‫در گلستانتصمیم‬ ‫با جاذبه‬ ‫شناختهشده است‬ ‫واریز ‪۶۵۰‬‬ ‫هادی حقشناس‬ ‫استانی کرونا‬ ‫با کرونا گلستان‬ ‫بدون زباله ایران‬ ‫استانی مقابله‬ ‫مدت یک هفته‬ ‫بهعنوان پارک‬ ‫حقوق دولتی‬ ‫و خارجی در ان‬ ‫گرفــت که به‬ ‫ـک هفتــه ورود‬ ‫گردشــگر داخلی‬ ‫از معوقات‬ ‫بــه مــدت یـ‬ ‫و ســاالنه هزاران‬ ‫شــهرهای سیستان‬ ‫توشن میتوانند‬ ‫ســتان از برخی از‬ ‫و‬ ‫ابگیر‬ ‫حساب دولت‬ ‫ـوس‬ ‫متولیان‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اتو‬ ‫ـق‬ ‫گل‬ ‫مســافران از طریـ‬ ‫بیتوته میکنند‪ .‬حال‬ ‫ـتان ورود به‬ ‫شمالی کشور است‬ ‫مواجــه شــود‪ .‬او‬ ‫معادن به‬ ‫ـاوت و تعریف طرح‬ ‫و زاهدان به گلسـ‬ ‫بــا محدودیــت‬ ‫یکی از استانهای‬ ‫با شــرایطی متفـ‬ ‫از شــهرهای زابل‬ ‫و بلوچســتان‬ ‫گلستان‪،‬‬ ‫میتوان بنادر گز و‬ ‫استانهایکشور‪،‬‬ ‫ایــن تجربه را‬ ‫هواپیما‬ ‫عدم وصول حقوق‬ ‫توانمنــد دولتــی و‬ ‫همانندتمامی‬ ‫خطه‪ ،‬از سویی‬ ‫فعل در خصوص‬ ‫ـذب ســرمایهگذار‬ ‫که با سفر به ان‬ ‫موضوع ترک‬ ‫سویی دیگر مناطق‬ ‫ممنوعشد‪.‬‬ ‫ـه ســتاد خاطرنشانکرد‪ :‬اردیبهشتماه تا ظهر شنبه‬ ‫جامــع و جـ‬ ‫دیوان محاسبات‬ ‫یقین ســود ناشی از‬ ‫در حاشــیه جلسـ‬ ‫دریای کاسپین و از‬ ‫دستور کار دادسرای‬ ‫عصر سهشنبه ‪۲۱‬‬ ‫اجرا نمود که بهطور‬ ‫هادی حقشــناس‬ ‫ترکمن را در‬ ‫دولتی معادن در‬ ‫طبیعت بینظیر جنگل‬ ‫ـروج از گلســتان‬ ‫تالش کادر از‬ ‫غیردولتی‬ ‫منطقه‪ ،‬بهخصوص‬ ‫ـتماه‪ ،‬ورود و خـ‬ ‫کرونا اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫و کوهســتانی و‬ ‫راس سفره اهالی‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهشـ‬ ‫استانی مقابله با‬ ‫جلگــهای‬ ‫شهر و روستا در این‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫ـتان خاطرنشــان‬ ‫این اقدام در‬ ‫رابطه‪ ،‬برابر خود‬ ‫استانوبهویژه کسبه‪،‬‬ ‫مرحله بعد‪ ،‬دســت‬ ‫ـت‪ .‬اســتاندار گلسـ‬ ‫نظاره نشست‪ .‬هر‬ ‫ترین گزارش در این‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫همراهمی‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫س‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ـوع‬ ‫گلستان‬ ‫بر اساس تازه‬ ‫پررنگ‬ ‫دارد‬ ‫ـ‬ ‫استان حدود ممن‬ ‫دوازدهم بهصورت‬ ‫پزشکیو‬ ‫منحصربهفرد خود را‬ ‫عدن‪-‬تجارت در‬ ‫جوانان را‬ ‫بافتطبیعیابگیر‬ ‫امتحانات پایه نهــم و‬ ‫کرونایی بستری در‬ ‫سازمان صنعت‪-‬م‬ ‫ویژگی و جذابیت‬ ‫تخریبمحیطو‬ ‫تعداد بیماران‬ ‫اظهاری مسئولین‬ ‫کرد‪ :‬در کــرد‪:‬‬ ‫استان‪،‬‬ ‫عالوه بر بهرهمندی‬ ‫پروتکلهایبهداشتی‬ ‫سودجویانرااز‬ ‫ســت کــه بالغبر‬ ‫همیشه کوتاهمیکند‪.‬‬ ‫کند‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫ـگران با سفر به انها‬ ‫مشخصشــده ا‬ ‫وبارعایت کامل‬ ‫پیرامونجنگلیانبرای‬ ‫نفر کاهش پیدا‬ ‫ـتانهای مختلف‪،‬‬ ‫و ‪ ۷‬حضوری‬ ‫که گردشـ‬ ‫توانند لحظات شــاد‬ ‫ـود‪ .‬در هر مدرســه‬ ‫دولتی از معادن‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫ـتان داریم‬ ‫اسـ‬ ‫و‬ ‫جدی بگیرید‬ ‫ـذاری انجام میشـ‬ ‫ـای خدادادی‪ ،‬می‬ ‫میلیارد تومان حقوق‬ ‫رسوبات ابگیر را‬ ‫حال حاضر یک شــهر قرمز در اسـ وضعیت و فاصلهگـ‬ ‫از نعمتهـ‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫یکنوبتامتحان‬ ‫‪ ۶۵‬درصد از این‬ ‫تخلیه‬ ‫ـوابق به ایــن موضوع‬ ‫دل طبیعت سپری‬ ‫نارنجی و ‪ ۶‬شهر در‬ ‫تا‪ ۶۰‬دانشاموز در‬ ‫که پس از وصول‪،‬‬ ‫گردشگری توشن‬ ‫کــه با بررســی سـ‬ ‫و مفرحی را در‬ ‫با حداکثر‪۵۰‬‬ ‫شــهر در وضعیت‬ ‫معوق مانده است‬ ‫کوچک در منتهیالیه‬ ‫تعریف طرح جامع‬ ‫هرچنــد‬ ‫جــارت اختصاص‬ ‫ــرح گردشــگری‬ ‫ســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـن‪ ،‬نام روستایی‬ ‫صنعت‪-‬معدن‪-‬ت‬ ‫کــه پیشتــر‪ ،‬ط‬ ‫دارند‪ .‬اســتاندار گل‬ ‫برخورد‬ ‫ـ‬ ‫مشاغل میدهند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫تو‬ ‫وزارت‬ ‫زمینه‬ ‫ـنا‪،‬‬ ‫ـید‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـرار‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫وجــوه بــه‬ ‫ـتان «انجیراب» ا‬ ‫و توسعه بخش‬ ‫ضروری است‬ ‫و ایجاد خواهیــم‬ ‫زرد قـ‬ ‫قضایی و نظارتی‬ ‫بــوم گــردی یک‬ ‫کرونا از امروز فعالیت‬ ‫ـهر گرگان در دهسـ‬ ‫اکتشافات جدید‬ ‫متناسب با طبیعت‬ ‫که دستگاههای‬ ‫ـف احــداث کلبــه‬ ‫باظرافت و حساسیت‬ ‫تصمیم ستاد ملی‬ ‫جنوب شـ‬ ‫مییابد تا در مسیر‬ ‫کوتاهی را از جاده‬ ‫تعریف یک طرح‬ ‫و توشــن بــا تعریـ‬ ‫صــول بهموقــع‪،‬‬ ‫ـتی‪ ،‬اتلیه عکس‪،‬‬ ‫سودجویان در این منطقه‬ ‫ســب بــا جنــگل‬ ‫مسیر‬ ‫برســد و عــدم و‬ ‫بازارچه صنایعدسـ‬ ‫گردشــگری متنا‬ ‫که باید برای رسیدن به ان معروفیت این روستا با‬ ‫ـدن بــه مصــرف‬ ‫یک طبقه و گلی‪،‬‬ ‫رشــد و توســعه‬ ‫رونــد‪ .‬این روزها عملیــات اجرای زیرســاختهای‬ ‫در نظر گرفتهشده‬ ‫معـ‬ ‫ان بــه مدیریت‬ ‫کرد‪ .‬انچه را که بر‬ ‫اجرای سیاســتها و‬ ‫بیشــتر پیش می‬ ‫ـواری و قایقســواری‬ ‫کاری‪ ،‬جابجایــی‬ ‫تحویــل قانونــی‬ ‫اصلی سپری‬ ‫موجب تاخیر در‬ ‫کوچکی اســت که اب‬ ‫برای دوچرخهسـ‬ ‫روســتا بــا جــدول‬ ‫عملی نشد و باید‬ ‫کوهســتان و‬ ‫بسترساز درامدزایی‬ ‫ابگیر و یا اببندان‬ ‫طــرح هــادی‬ ‫طرحها هیچ موقع‬ ‫معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫راههای اصلی و‬ ‫ذیصالح‪ ،‬میتواند‬ ‫افزوده‪،‬‬ ‫شود و پس از عبور‬ ‫ولی این‬ ‫در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ســازی و اسفالت‬ ‫بخش‬ ‫نگاهی ویژه را در‬ ‫متولی‬ ‫«دوبرار» تامین می‬ ‫ـوان محاســبات‬ ‫تیرهای برق‪ ،‬زیر‬ ‫پایدار جوانان جهت جلوگیری بود‪ ،‬باالدست استان گلستان‬ ‫ان از چشمه‬ ‫پیگیریهــای دیـ‬ ‫که بخش وسیعی‬ ‫مسکونی این دهکده در دستور کار روستائیان و اشتغال‬ ‫و‬ ‫طبیعی مسئوالن‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫نگرش جزیرهای‬ ‫ش‬ ‫بهحســاب منجر‬ ‫میرسیم‪ .‬ابگیری‬ ‫برای مثال‪ ،‬منابع‬ ‫مجوزها و تغییر در‬ ‫فرعی منطقه‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫انجام است‪ .‬انچه را‬ ‫از روستا‪ ،‬به ان‬ ‫مهاجرت به شهر باشد‪.‬‬ ‫واقعشده است و‬ ‫ـتان تسهیل صدور‬ ‫ــال جــاری وجه‬ ‫بــه واریــز‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬از‬ ‫سرعت در حال‬ ‫کوهستان و جنگل‬ ‫ـتارا در غــرب اسـ‬ ‫شده از‬ ‫پایان خردادماه س‬ ‫زیرمجموعــه خــود‬ ‫منتهی قرار دارد و با‬ ‫در شهرســتان اسـ‬ ‫از ان در میان‬ ‫شهرداریتشکیلو‬ ‫موجب نگرانی اهالی‬ ‫مقررشــده اســت تا‬ ‫‪ ۱۵۱۲‬ســازمانهای‬ ‫واریز شود و این‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫و ابخیــزداری‬ ‫خطر جدی مواجه‬ ‫پنجشنبهدر‬ ‫بیش از سایر موارد‬ ‫بیبی یانلو را که‬ ‫میلیارد تومان دیگر نیز‬ ‫بسیار کوچک ان به‬ ‫انچه را که ابگیر را با‬ ‫اراضی کشــاورزی‬ ‫خانوادههایی که‬ ‫بالفاصلهپیگیریهای‬ ‫احاله پارک جنگلی‬ ‫بخش‬ ‫معادل ‪ ۲‬هزار‬ ‫ـاله که سویی دیگر‬ ‫حقوق دولــت ادامه‬ ‫ـترس قــرار گرفتن‬ ‫است که متولیان‬ ‫ــن‪ ،‬خلــوت گاه‬ ‫گیالن‪،‬‬ ‫مقررشد‬ ‫ـرگان دســتور داد‬ ‫قــراردادی ‪ ۱۵‬سـ‬ ‫اســت‪ ،‬در دسـ‬ ‫تــا تحقق کامل‬ ‫عدم تخلیه رسوبات‬ ‫میشــود‪ .‬ابگیر توش‬ ‫تبدیلشــدن بــه‬ ‫شــهردار گـ‬ ‫شــود‪ .‬بر اســاس‬ ‫ـعت دارد‪ ،‬طــی‬ ‫رونــد پیگیریها‬ ‫شهرنشــینی خســته‬ ‫مرزی کرده است‪،‬‬ ‫مــاده ‪ ۱۴‬قانون‬ ‫ـراف روســتا بــرای‬ ‫کشــاورزی و اب منطقهای‬ ‫جــدی انجــام‬ ‫هکتــار وسـ‬ ‫کــه در پرداخت‬ ‫شــلوغی و ازدحام‬ ‫شــهرداری این بنــدر‬ ‫ســت طبــق‬ ‫و طبیعــی اطـ‬ ‫که باید با نظارت‬ ‫اشــخاصی‬ ‫مربوطه‪ ،‬ســازمان جهاد‬ ‫مالی شــهرداری‪،‬‬ ‫اســت که از‬ ‫تمدیــد اســت‪ ،‬به‬ ‫هیاهوهای شهری‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬گفتنــی ا همچنین ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫سودجویان است‬ ‫زمینه اعمال کنند‬ ‫گــزارش مدیــر‬ ‫ایجاد زیرساختها‬ ‫قابــل‬ ‫لحظاتی را برای فرار از‬ ‫بــا کارگران کوتاهی کردند‬ ‫مقتضی را در این‬ ‫حیاطخلوت‬ ‫مصوب سال ‪ ۱۳۷۷‬و‬ ‫ربط‪ ،‬مانع از این‬ ‫شهرداری استارا با‬ ‫تغییراتسامانهچک‪،‬‬ ‫شدهاند و‬ ‫حقوق‬ ‫و باید تصمیمات‬ ‫دارندگان پروانه‬ ‫دستگاههای ذی‬ ‫معادن‬ ‫واگذار کرده و‬ ‫فصل گرما و کاهش‬ ‫دلیل‬ ‫برجذب گردشگر‬ ‫قانونیصورتبگیرد‪.‬‬ ‫ـوب ســال ‪،۱۳۹۰‬‬ ‫کافی و مستمر‬ ‫نزدیک شدن به‬ ‫توشن‪ ،‬فقط یک‬ ‫بافت طبیعی‪ ،‬عالوه‬ ‫به جابجایی حســاب طی‬ ‫ـالح معادن مصـ‬ ‫برخورد‬ ‫بهانجاپناهمیبرند‪ .‬گردشگری استان گلستان‪،‬‬ ‫کرامت و با توجه به‬ ‫درصدی از بهای ماده‬ ‫حال حاضر ابگیر‬ ‫الزم را در این زمینه‬ ‫اصـ‬ ‫با حفظ‬ ‫عبدالرضا دادبود‬ ‫امکان‬ ‫ـد روز گذشــته‬ ‫برای حفظ‬ ‫برخالف سایر اماکن‬ ‫رویداد شد‪ .‬در‬ ‫معادن میبایست‬ ‫سطح ابگیر‪ ،‬اقدامات‬ ‫در چنـ‬ ‫ـته فراهــم نبود اما‬ ‫خوشنشــینهای‬ ‫بهرهبرداری از‬ ‫تحت عنوان حقوق‬ ‫موقتی طبیعت دوســتان اســت ایجاد اشتغال پایدار‪ ،‬شرایطی را گردشگری این حجم اب‬ ‫‪ 10‬روز گذشـ‬ ‫حــدودی از هجوم‬ ‫تامین اعتبار از ســوی‬ ‫ابگیر برای بیتوته‬ ‫معدن را به نرخ روز‬ ‫افزایش زیرساختهای‬ ‫بر جای میماند‪،‬‬ ‫«توشــن» تــا‬ ‫نبودهوپیمانکاران‬ ‫علیرغم‬ ‫مانده است‪ .‬اثار‬ ‫معدنی در سر‬ ‫اکنون انجامدهند‪.‬‬ ‫دیوان محاســبات‬ ‫برای اهالی روســتا‬ ‫گردشگران و‬ ‫برایعدمپرداخت‬ ‫اپارتمانساز در امان‬ ‫قــوق پاکبانــان و‬ ‫بیبی یانلو‪ ،‬هم‬ ‫پرداخت کننــد‪.‬‬ ‫راحتی و انچه را که‬ ‫بالفاصله ایندلیلی‬ ‫ـدن تل عظیمی از‬ ‫شــهرداری‪ ،‬ح‬ ‫ویالنشین و‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫پرداخت بودهاند‪.‬‬ ‫دولتــی بــه دولــت‬ ‫وضعیت صنعت‬ ‫ویالهای غیرمجاز به‬ ‫طبیعت و بر جای مانـ‬ ‫کهشهردار گرگان‬ ‫شهرستان‬ ‫قرارداد موظف به‬ ‫انتشار گزارشی از‬ ‫تخریب ساختمانها و‬ ‫کارگرانبهتاخیرافتاد‬ ‫ـرارداد وفق مواد‬ ‫اطراف تخریــب‬ ‫پیمانکاران برخورد قانونی‬ ‫کشور پیشازاین با‬ ‫ذخایر سنگاهن‪ ،‬بر‬ ‫ـتا بهخصوص در‬ ‫پیگیــری ویژه قـ‬ ‫پایان مقرر شد با‬ ‫ـه و کنار این روسـ‬ ‫ـوع را در دســتور کار‬ ‫نســبت به اتمام‬ ‫است زباله است‪.‬‬ ‫بهصورتی طراحی‬ ‫ـور بررســی در‬ ‫در گوشـ‬ ‫فوالد و هشــدار‬ ‫موضـ‬ ‫معادن جدید تاکید‬ ‫این مهم مبین این‬ ‫ضمن اینکه رونــد کار‬ ‫شــهرداری را مامـ‬ ‫چشم میخورد و‬ ‫بخشی در اکتشاف‬ ‫ســئول حراســت‬ ‫ـکاران و شــود‪.‬‬ ‫هرماه حقــوق تمام‬ ‫ابگیر به‬ ‫لزوم ســرعت‬ ‫وم‬ ‫ـی از ســوی پیمانـ‬ ‫حداکثر تــا پنجم‬ ‫کوتاهیهــای احتمالـ‬ ‫خـــبر‬ ‫شده شــود کــه‬ ‫همچنین به دستور‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫اساس گزارش ارائه‬ ‫ها پرداخت شود‪.‬‬ ‫شهرداری کرد‪ .‬بر‬ ‫بیفتد شــاید یکباره‬ ‫مدیران افراد به ان‬ ‫مجوز پرداختعیدی‬ ‫مدیران‬ ‫گفت‪ :‬ا گــر این اتفاق‬ ‫برخی پیمانکاران و‬ ‫دادبود‪،‬مقرر شد‬ ‫برخوردار شوند و‬ ‫اطالعرســانی شــود‪،‬‬ ‫ســوی حراســت‪،‬‬ ‫که عبدالرضا‬ ‫ترافل قاچاق‬ ‫سعید فطر به تمام‬ ‫نعمت اب شــرب‬ ‫از‬ ‫مقصر شناخته شدند‬ ‫تصریح کرد‪ :‬و‬ ‫ـبت فرارسیدن عید‬ ‫کشف‬ ‫ســتای اســتان از‬ ‫«مجتمع زاو» خبر داد و‬ ‫شهرداری در این زمینه‬ ‫میاید‪ .‬او بابیان‬ ‫دستور به مناسـ‬ ‫اخذ و هفته اینده‬ ‫‪ ۳۰‬الی ‪ ۴۰‬رو‬ ‫حوزه اب به شــمار‬ ‫گلستان از طریق‬ ‫دستور شهردار در‬ ‫شورای اسالمی شهر‬ ‫گلستان را از اب شرب‬ ‫در بندرگز‬ ‫انقالب بزرگی در‬ ‫قانونی باانان به‬ ‫‪ ۱۰‬روستای‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫کارگران از‬ ‫روستاهای استان‬ ‫تومان ایــن مهــم‬ ‫برخورد‬ ‫ســتان از وجــود‬ ‫در نوار شــمالی‬ ‫اینکه بتوانیم تمامی‬ ‫ــالب اســتان گل‬ ‫روســتاهای فاقد اب‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیــارد‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر خط‬ ‫ترافل قاچاق در‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫ـرکت اب و فاض‬ ‫به این برای‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫نیــاز به بیــش از‬ ‫ـتان اینکه اکثر‬ ‫بندرگز از کشف‬ ‫وجود ندارد باید‬ ‫فوقالعادهای روز‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫داد و ابرســانی‬ ‫بهرهمنــد کنیــم‬ ‫ـالب اســتان گلسـ‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫اســاس‪ ،‬جلســه‬ ‫هیچ منبع مطمئن‬ ‫این اســتان خبر‬ ‫اشــامیدنی‬ ‫دارای اب شــرب‬ ‫ـرکت اب و فاضـ‬ ‫بر همین‬ ‫این مناطق‬ ‫ـتای فاقد اب در‬ ‫ـارد تومان اعتبار‬ ‫مردم این روســتاها‬ ‫ـم‪ .‬مدیرعامــل شـ‬ ‫شرب روستایی‬ ‫‪ ۷۴‬روسـ‬ ‫ـش از ‪ ۲‬هزار میلیـ‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫انجا اجرا کنیم که‬ ‫اینکه اعتبارداریـ‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬ماموران‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در حوزه اب‬ ‫ـوط بــه تامین بیـ‬ ‫این‬ ‫خوش انتقال در‬ ‫فارس با اشــاره به‬ ‫ـدی مهدوی نیــا‬ ‫مجموع اعتبارات سال‬ ‫روســتاها را منـ‬ ‫اشاره به یک خبر‬ ‫ســرهنگ مهـ‬ ‫در گفتوگــو با‬ ‫زنی در سطح حوزه‬ ‫اعتبار افزود‪:‬‬ ‫است‪ .‬هرمزی با‬ ‫ـت‪ .‬بهــزاد هرمــزی‬ ‫اعالم شوند‪.‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫شهرستان حین گشت‬ ‫میلیارد تومان بوده‬ ‫دانسـ‬ ‫اینده قرار اســت‬ ‫گلستان نیازمند ‪۲‬‬ ‫کالنتری ‪۱۱‬‬ ‫مشکوک و ان را متوقف‬ ‫هستند که ‪۶۳‬‬ ‫ـه طــی یک مــاه‬ ‫رسانی روستاهای‬ ‫دستگاه خودرو سمند‬ ‫گلستان فاقد اب‬ ‫اب روســتایی کـ‬ ‫اب‬ ‫جاری هم احداث‬ ‫رسانی در حــوزه‬ ‫‪ ۷۴‬روستای استان‬ ‫افزود‪ :‬در بازرســی از‬ ‫به یک‬ ‫برای ســال‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫است‪ .‬او از اب‬ ‫انتظامی بندرگز‬ ‫ـته ‪ ۹‬روســتا بوده‬ ‫کردنــد‪ .‬فرمانــده‬ ‫حــد مســکونی‬ ‫ـارچ ترافل قاچاق‬ ‫در دو ســال گذشـ‬ ‫‪ 10‬هــزار وا‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلوگــرم قـ‬ ‫بنیــاد مســکن‬ ‫این رقم‬ ‫ـر‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫خــودرو موردن‬ ‫مدیــرکل‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫یک‬ ‫ان‬ ‫کارشناســان ارزش‬ ‫مصرف برق ادارات‬ ‫روستایی در‬ ‫ـتان گفــت‪ :‬در‬ ‫کــه برابــر اعــالم‬ ‫خـــبر‬ ‫صرفهجویی در‬ ‫اســتان گلسـ‬ ‫کشــف شــد‬ ‫مســکن اســتان‬ ‫ــده اســت‪ .‬او با‬ ‫دو پیشنهاد برای‬ ‫مدیرکل بنیاد‬ ‫ـون ریــال براورد ش‬ ‫هزار و ‪ 500‬پروژه‬ ‫ارائه‬ ‫یــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیـ‬ ‫سال جاری‪،‬‬ ‫ـان کــرد‪ :‬تثبیــت‬ ‫عملیات و معرفی‬ ‫میل‬ ‫گلســتان بیـ‬ ‫یک متهم در این‬ ‫قالب طرح هادی‬ ‫ـی روزهــای اتــی‬ ‫اشاره به دستگیری‬ ‫عمرانی در‬ ‫ـدور بیش از ‪100‬‬ ‫قاچاقچیان کاال‬ ‫ــده و طـ‬ ‫محمد حسینی‬ ‫مالکیت با صـ‬ ‫گفت‪ :‬برخورد با‬ ‫روســتاهای گلســتان اجــرا‬ ‫مراجع قضائی‪،‬‬ ‫بــه اســتانها ابالغش فرمانداریهــا بــه ادارات‬ ‫سند مالکیت شهری‬ ‫همواره از مطالبات‬ ‫او به‬ ‫در‬ ‫ـط اســتانداری و‬ ‫هزار جلد‬ ‫اقتصادی جامعه‬ ‫محمد حسینی‬ ‫اجرای ان مورد‬ ‫توسـ‬ ‫و مخالن امنیت‬ ‫میشود‪ .‬سید‬ ‫از هشــت هــزار‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ـتا‬ ‫اعالم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫لذا پلیس در این را‬ ‫واگــذاری بیــش‬ ‫وادارات شهرســتانی‬ ‫توســعه روســتاها‬ ‫مســئوالن بوده‬ ‫و روســتایی‪،‬‬ ‫نصیــری اضافه‬ ‫کل‬ ‫اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مســکونی به مساحت‬ ‫مردم و‬ ‫ها و رفع نیازهای‬ ‫قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫زمین با کاربری‬ ‫بازرســی دورهای‬ ‫ســتان گفــت‪ :‬با‬ ‫تامیــن زیرســاخت‬ ‫تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــنایی معابــر و‬ ‫ـینی در قطعه‬ ‫عمرانــی اســتاندار گل‬ ‫ـع بــه جوانــان‪،‬‬ ‫از طریــق‬ ‫توان‬ ‫یکدرمیــان رو‬ ‫شــکل حاشیهنشـ‬ ‫میلیــون مترمربـ‬ ‫معــاون‬ ‫در تابستان امسال‬ ‫کــرد‪ :‬خاموشــی‬ ‫روســتائیان بــه حل م‬ ‫بیــش از دو‬ ‫روشنایی پارکها‪،‬‬ ‫گرمای بیسابقهای که‬ ‫مسکن در روستاهای‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی‬ ‫جوان و فاقدان‬ ‫توجه به‬ ‫ادارات در روزهای‬ ‫سوخترسانی به‬ ‫کمــک میکند‪.‬‬ ‫بلوارها و‬ ‫اســتان اجرایــی‬ ‫دارای زوجهای‬ ‫پیشنهاد تعطیلی‬ ‫ـاد برای توســعه‬ ‫شــهرها‬ ‫شــته در ســطح‬ ‫ـان اینکــه اســتان‬ ‫پیش روداریم‪،‬‬ ‫ــر اقدامــات بنیـ‬ ‫ساعت کاری ادارات در‬ ‫کــه از ســال گذ‬ ‫اســتان از دیگ‬ ‫ـتان گلســتان بابیـ‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫جمعیت روستایی‬ ‫پرواز در مرکز‬ ‫و پیشنهاد تغییر‬ ‫در ســطح کشــور‬ ‫اسـ‬ ‫جاری هم ادامــه‬ ‫حفظ و افزایش‬ ‫پنجشنبه‬ ‫جمعیــت روســتایی‬ ‫شــد در ســال‬ ‫‪1۵۰۰‬‬ ‫ـتان اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـران روســتاها‪،‬‬ ‫موردبررسیقرارمیگیرد‪.‬‬ ‫ســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫دومیــن‬ ‫توزیع نیروی برق اسـ‬ ‫ـادی باهــدف عمـ‬ ‫مهاجرت معکوس ا‬ ‫گیریهواپیمایی‬ ‫تابستان‬ ‫ســتاد مدیریت‬ ‫افــزود‪ :‬طــرح هـ‬ ‫شــرکت‬ ‫ادارات و بانکها‬ ‫ـرای از طریق‬ ‫غراوی در جلســه‬ ‫توســعه کالبدی‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫سوخت‬ ‫کردن کولرهای گازی‬ ‫ـتای اجراشــده و بـ‬ ‫میر محمد‬ ‫های دیگری برای‬ ‫ـان ایــن مطلــب‬ ‫ـی در ‪ 670‬روسـ‬ ‫خاموش‬ ‫داد‪ :‬برنامه‬ ‫اضافــی در ادارات‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬بابیـ‬ ‫طرحهــای هادی‬ ‫و ابادانـ‬ ‫منطقهگلستان‬ ‫برابری اعتبارت‬ ‫ـردن المپهای‬ ‫مصــرف بــرق‬ ‫طریــق بازنگــری‬ ‫هم با افزایش دو‬ ‫ســاس پیــش رو‪،‬‬ ‫و خامــوش کـ‬ ‫ـی روســتاها از‬ ‫مصرف برق اســت‬ ‫ســال جاری‬ ‫توجه به شــرایط ح‬ ‫بافــت بــاارزش‬ ‫‪ 500‬پــروژه عمرانـ‬ ‫موثر برای کاهش‬ ‫ــظ معمــاری و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا‬ ‫هواپیمایــی گــرگان از‬ ‫ها برای ادارات‬ ‫بنیــاد‪ ،‬هــزار و‬ ‫از راههای‬ ‫روســتاها‪ ،‬حف‬ ‫ـی انتظار داریم‬ ‫تعطیلی پنجشنبه‬ ‫منظومههای روستایی‬ ‫ـز ســوختگیری‬ ‫عمرانــی‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫اجرا‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اعتبار‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫پیشــنهادهای‬ ‫ک‬ ‫مر‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـن‬ ‫سال‬ ‫ـس‬ ‫برنامهریــزی و تامیـ‬ ‫تاریخی و سنتی‪ ،‬تهیه‬ ‫رئیـ‬ ‫کاری از ســاعت ‪6‬‬ ‫و از مدیران دسـ‬ ‫استان گلستان در‬ ‫زمینه همکاری الزم‬ ‫غیره در دســتور کار‬ ‫به ‪ 1500‬پرواز در‬ ‫روســتایی‬ ‫شــروع ســاعات‬ ‫مقاوم و مناسب از‬ ‫نظارت کافی‪ ،‬در این‬ ‫سوخترسانی‬ ‫ــتغال و‬ ‫گلســتان و‬ ‫نتیجه بررسیها‬ ‫وی گفت‪ :‬مســکن‬ ‫امیدواری کرد با‬ ‫ضمن‬ ‫ـی قرار میگیرد و‬ ‫استقبال مردم باهدف تولید و اش امیدواریم در سال ‪1400‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـند‪ .‬نصیری اظهار‬ ‫‪ 1399‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪30:‬موردبررسـ‬ ‫سوخترســانی به‬ ‫انســان بوده و با‬ ‫بنیاد قرار دارد که‬ ‫خواهد شد تا تصمیم‬ ‫را داشــته باشـ‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تجاری و‬ ‫دربــاره جزئیات‬ ‫نیازهای اولیه‬ ‫تاکنون این‬ ‫جهش در توسعه‬ ‫ـرف همراهــی و‬ ‫استاندار انعکاس داده‬ ‫مشترکین صنعتی‪،‬‬ ‫ســجاد نقــوی‬ ‫در بخش مسکن‬ ‫برنامهها شاهد‬ ‫مدیریــت مصـ‬ ‫هواپیمایی گرگان‬ ‫به‬ ‫خاموشی همکاری‬ ‫با تحقق این‬ ‫ظرفیتهای بنیاد‬ ‫و مشــترکان در‬ ‫مصرف برق‪ ،‬تابستان‬ ‫خصوص اتخاذ شود‪.‬‬ ‫ـز ســوختگیری‬ ‫ــی و معیشــت‬ ‫مســکونی روســتایی‬ ‫از‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬ناچار‬ ‫توجه بــه کاهش‬ ‫هواپیماهــا در مرکـ‬ ‫صرفهجویی در‬ ‫ــاء ســطح زندگ‬ ‫نهایی در این‬ ‫میلیون و ‪ 800‬هزار لیتر‬ ‫‪ ۹۹‬دستگاههای‬ ‫‪ 80‬هــزار واحــد‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬بــا‬ ‫روســتاها‪ ،‬ارتق‬ ‫خانگی و‬ ‫همکاری الزم را‬ ‫بابیان اینکه در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬بیش از ‪3‬‬ ‫خاموشی سپری شود‬ ‫بیــش از‬ ‫گلســتان؛ در‬ ‫معکوس باشیم‪.‬‬ ‫واحد ان مربوط به‬ ‫یــد نیروگاههای‬ ‫افزود‪ :‬سال‬ ‫غراوی‬ ‫است‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫امسال با حداقل‬ ‫روستائیان و مهاجرت‬ ‫ـرای گــذر از پیــک‬ ‫ـی و ظرفیت تول‬ ‫ـده که ‪ 22‬هزار‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫پرواز تامینشده‬ ‫درصدی ادارات‬ ‫احداثشـ‬ ‫ـکاری خوبــی بـ‬ ‫شــدید منابع ابـ‬ ‫طبق گفته حسینی‬ ‫انــرژی بــرق در‬ ‫سوخت برای ‪1500‬‬ ‫کاهش مصرف ‪50‬‬ ‫اجرایــی همـ‬ ‫به مقاصد تهران‪،‬‬ ‫هم همــه باید‬ ‫‪ 98‬و ‪ 99‬است‪.‬‬ ‫بــع ان کمبــود‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫بینالمللی گرگان‬ ‫گفــت‪ :‬امســال‬ ‫برقابــی و بهت‬ ‫سالهای‬ ‫مصرف بیرویه باشد‬ ‫پروازها از فرودگاه‬ ‫صــرف داشــتند‬ ‫بندرعباس‪ ،‬عسلویه و‬ ‫باشــند‪ .‬علیاکبر‬ ‫م‬ ‫ســال جاری‪ ،‬اگر‬ ‫ـزی دقیــق پــایکار‬ ‫کیش‪ ،‬قشم‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫تابســتان‬ ‫بــا برنامهریـ‬ ‫نقوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مشــهد‪،‬‬ ‫یــع نیــروی برق‬ ‫انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫مــل شــرکت توز‬ ‫کشــور قزاقستان‬ ‫نصیــری مدیرعا‬ ‫ســبت بــه مــدت‬ ‫جاری نیاز مجتمع‬ ‫فــراورده در ســال ‪ ۹۹‬ن‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‬ ‫خـــبر‬ ‫مصــرف ایــن‬ ‫گلستان میگو‬ ‫‪ 11‬درصــد کاهــش‬ ‫نزدیک بــه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫اداره کل شیالت‬ ‫از ان (ســال ‪)98‬‬ ‫پــرورش میگو گمیشــان‬ ‫معاون ابزیپروری‬ ‫شــابه ســال قبــل‬ ‫اســت افــزود‪:‬‬ ‫محدودیتهای‬ ‫توجه به وجود یک‬ ‫م‬ ‫امسالبیندوهزار الی‬ ‫ســطح فنــاوری‬ ‫این میزان به دلیل‬ ‫میگو است که با‬ ‫پیشبینیمیشود‬ ‫اســتان ارتقــای‬ ‫نشان میدهد که‬ ‫قطعه بچه‬ ‫های پارک علم‬ ‫بیماری کرونا بوده‬ ‫این نیاز به میزان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫گلستان تولید شود‪ .‬به‬ ‫مشــارکت در طرح‬ ‫جلوگیری از شیوع‬ ‫استان‪ ،‬بخشی از‬ ‫و‪ ۳۰۰‬تن میگو در‬ ‫مخابــرات با‬ ‫مرکز تکثیر در‬ ‫ایجادشده جهت‬ ‫ـرای همــکاری در‬ ‫گرگان با ظرفیت‬ ‫تواند از ســوی این‬ ‫دو هزار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخستین‬ ‫گیری هواپیمایی‬ ‫ایــن فرصــت بـ‬ ‫میلیون قطعه می‬ ‫مهر‪ ،‬محمود سقلی‬ ‫است‪ .‬مرکز سوخت‬ ‫و فنــاوری از‬ ‫تعداد حدود ‪۵۰‬‬ ‫ابراز امیدواری‬ ‫سوخترسانی به‬ ‫گزارش‬ ‫اســتفاده کرده و‬ ‫جنوب کشــور‪ ،‬به‬ ‫هزار لیتری‪ ،‬وظیفه‬ ‫فناوری بر استمرار‬ ‫مرکزتامینشود‪.‬‬ ‫توســعه استان‬ ‫محموله بچه میگو از‬ ‫ذخیرهسازی ‪360‬‬ ‫ـته باشــد‪ .‬مدیــر‬ ‫بینالمللی گرگان‬ ‫ـیالت اســتان گلستان‬ ‫مدیر پارک علم و‬ ‫جهتذخیرهسازی‬ ‫هــای موثــر داشـ‬ ‫کشور در فرودگاه‬ ‫معاون ابزیپروری شـ‬ ‫در دیدار با‬ ‫و‪ ۶۰۰‬هزار قطعه‬ ‫کــرد همکاری‬ ‫ناوگان هواپیمایی‬ ‫یــت و حمایت‬ ‫یکمیلیون‬ ‫بچه میگو بســیار‬ ‫دوجانبهتاکیدشد‪.‬‬ ‫میگو گمیشــان‪ ،‬وارد‬ ‫ـه گلســتان تقو‬ ‫ـری را در بازماندگی‬ ‫همکاریهای‬ ‫در مجتمع پرورش‬ ‫مخابــرات منطقـ‬ ‫ـان ایــن مطلــب‬ ‫را به عهده دارد‪.‬‬ ‫شیالت نقش نرسـ‬ ‫ارزیابــی کــرد و‬ ‫کرد‪ :‬ایجــاد مراکز‬ ‫و تولید‬ ‫شــهمرادی بابیـ‬ ‫ابزیپروری اداره کل‬ ‫اپ هــا را مهــم‬ ‫ســت و تصریــح‬ ‫غالمعلــی‬ ‫درگــرو تعامــل و‬ ‫تاثیرگــذار دان‬ ‫از اســتارت‬ ‫ـتان شد‪ .‬معاون‬ ‫کارافرینان حوزه‬ ‫از اهمیت بســیار‬ ‫ـاوری در اســتان‬ ‫ـه بــا رعایت همه‬ ‫اسـ‬ ‫ـود با حمایــت از‬ ‫مزارع پرورش میگو‬ ‫بعد از تزریق‬ ‫کــه رشــد فنـ‬ ‫ـت‪ :‬ایــن محمولـ‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬میشـ‬ ‫ـای نرســری در‬ ‫ســطح علمــی و‬ ‫گلســتان گفـ‬ ‫بچه میگو برخوردار‬ ‫عارضه جدی‬ ‫ـتگاههای ذیربط‬ ‫انجــام ازمایشهـ‬ ‫صــوص ارتقــای‬ ‫میزان بازماندگی‬ ‫همــکاری دسـ‬ ‫ـای بهداشــتی و‬ ‫زیرساختهای‬ ‫فنــاوری‪ ،‬در خ‬ ‫سازی باالیی در‬ ‫کرونا در گلستان‬ ‫تاثیرگذاری برداشت‪.‬‬ ‫طبیعی اســتان‪،‬‬ ‫پروتکلهـ‬ ‫عنوان تامینکننده‬ ‫ـکی برای ذخیره‬ ‫توجه به شــرایط‬ ‫استان گامهای‬ ‫مخابرات به‬ ‫از ســوی دامپزشـ‬ ‫همکاری با تمامی‬ ‫واکسن‬ ‫اســت زیــرا با‬ ‫فناوری‬ ‫ـازی بچــه میگــو‬ ‫موردنیاز‬ ‫این زمینه اماده‬ ‫بیماری لکه سفید‪،‬‬ ‫انتقــال و ذخیرهسـ‬ ‫شاهده نشده است‬ ‫ارتباطی در‬ ‫سال پرورش پس از‬ ‫او در جلســهای‬ ‫در ماههــای‬ ‫دمای استان به زیر‬ ‫در دومین‬ ‫اجرایــی را دارد‪.‬‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫م‬ ‫اردیبهشت) که‬ ‫دســتگاههای‬ ‫فناوری اســتان با‬ ‫اختیار تولیدکنندگان‬ ‫(فروردین و‬ ‫گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫وانامیمیگوجهت‬ ‫مدیر پارک علــم و‬ ‫‪ ۳۲۰‬هکتار از مزارع‬ ‫در‬ ‫ـگاه علــوم پزشــکی‬ ‫میرسد‪،‬نیاز گونه‬ ‫بــا غفــاری‬ ‫جاری حدود هزار و‬ ‫رشــد و توســعه‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫این ‪ ۲۲‬درجه‬ ‫واکســن دریافــت‬ ‫دمای‪ ۲۵‬درجه است‬ ‫در سال‬ ‫ـه عامــل اصلــی‬ ‫شــان زیر کشــت‬ ‫نفــر در گلســتان‬ ‫شرایط بیرونی‪ ،‬به‬ ‫تاکیــد بــر اینکـ‬ ‫پرورش میگو گمی‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۴‬هــزار‬ ‫های تحمل‬ ‫مشاهده نشده‬ ‫نرسریبرایمیگوها‬ ‫مجتمــع‬ ‫توجهبهدستورالعمل‬ ‫جدی بعد از تزریق‬ ‫شرایطدر استخرهای‬ ‫محصولمیروندکهبا‬ ‫کردهاند و عارضه‬ ‫دارای کهاین‬ ‫خـــبر‬ ‫در شــرایط پیک‬ ‫میگوها پــس از ورود‬ ‫بهداشتی‪،‬مزارع‬ ‫فاضل اظهــار کرد‪:‬‬ ‫میشــود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫ـد بــود‪ .‬مهاجــر‬ ‫کمیتهفنیالزامات‬ ‫ســت‪ .‬عبدالرضــا‬ ‫‪ ۳۵۰‬فراهم‬ ‫های استان کمتر‬ ‫نرسری‪ ،‬با طی ‪ ۳۰‬روز‬ ‫تعطیــل خواهنـ‬ ‫صادره‬ ‫ا‬ ‫هکتار بین‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫ـتیم و میزان بستری‬ ‫ابــی همچنــان‬ ‫استان‪ ،‬در استخرهای‬ ‫ـه اعتبــار انهــا‬ ‫میتوانند برای هر‬ ‫چهارم کرونا هسـ‬ ‫نارنجــی‪ ،‬زرد و‬ ‫بیمارانهم بهتر است‪.‬‬ ‫مــال اماده جهت‬ ‫هر هکتار به‬ ‫وکالتنامههایــی کـ‬ ‫نرسری‬ ‫میتوانند نسبت‬ ‫وزن یــک گرم کا‬ ‫بدون نرسری برای‬ ‫وضعیت عمومی حال‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــند بــه تعداد‬ ‫و رســیدن بــه‬ ‫دریافت خدمات‬ ‫هزار قطعه و مزارع‬ ‫ـتان افزود‪ :‬نوعی‬ ‫دهی بســطامی‬ ‫شده و‬ ‫منقضــی شــده با‬ ‫پرورشمیشود‪.‬‬ ‫بچه میگو انجام‬ ‫متقاضیان جهت‬ ‫علوم پزشــکی گلسـ‬ ‫جستجوی جمله «نوبت‬ ‫سازیدر استخرهای‬ ‫ــالت کرونایــی‬ ‫قطعه‪ ،‬ذخیرهسازی‬ ‫پالک گرگان‬ ‫خواهند بود‪ .‬او‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫بهواســطه تعطی‬ ‫بچه ذخیره‬ ‫جنوب شرقی کشور‬ ‫تعطیلی مرکز تعویض‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫اینترنتی از سایت و یا‬ ‫تمدید و دارای اعتبــار‬ ‫میزان نیاز استان به‬ ‫در‬ ‫افریقایی‬ ‫لغو‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نوبت‬ ‫کرونایی‬ ‫استان گلستان از‬ ‫به مرکز تعویض‬ ‫های اینترنتی اقدام‬ ‫جهشیافته هندی و‬ ‫سقلی با اشاره به‬ ‫به اخذ‬ ‫روزهــای تعطیــل‬ ‫ـطح کشــور پخش‬ ‫رئیس پلیس راهور‬ ‫هنــگام مراجعه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫پالک» در سایت‬ ‫ـرد‪ :‬همــه دفاتــر‬ ‫امکان اینکه در سـ‬ ‫درخواســت کرد در‬ ‫مرکز تعویض‬ ‫ـوس کرونــا همــه‬ ‫گلســتان بیــان کـ‬ ‫مشاهدهشــده و‬ ‫از مراجعــان‬ ‫روش تشــخیص این‬ ‫بســطامی اظهار کرد‪:‬‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ـره ویــروس منحـ‬ ‫ـس راهــور اســتان‬ ‫خدمات خودرویی‬ ‫دارد‪ .‬او بــا اشــاره به‬ ‫ـت قطــع زنجیـ‬ ‫پالک گرگان خبر ســرهنگ عباس مهاجر‬ ‫رئیــس پلیـ‬ ‫ـتانها بهجــز دفاتر‬ ‫پــالک بــه جهـ‬ ‫شــود وجــود‬ ‫کشور چند ازمایشگاه‬ ‫(‪ 16‬اردیبهشــت)‬ ‫ـه گــزارش مهر‪،‬‬ ‫خودرویی شهرسـ‬ ‫را رعایت کنند‪.‬‬ ‫از روز پنجشــنبه‬ ‫گفت‪ :‬در سطح‬ ‫بـ‬ ‫لغو و خدمات‬ ‫کرونایی هستند‪ ،‬بازگشاییشده پروتکلهای بهداشتی‬ ‫نوع جهشیافته‬ ‫پلیس راهور ناجا‬ ‫جــام میدهند و‬ ‫در وضعیت قرمز‬ ‫تعویض پالک گرگان‬ ‫برابر ابالغیه‬ ‫انهــا بــه رنگ‬ ‫تشــخیص ایــن نوع را ان‬ ‫شــهرهایی که‬ ‫ـت کاری در مرکز‬ ‫تبدیــل وضعیــت‬ ‫محــدود‪ ،‬کار‬ ‫فاضل ادامه داد‪ :‬نوع‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫تعطیلــی و محدودیـ‬ ‫های قرمــز تــا زمــان‬ ‫ـته اغاز و نســبت‬ ‫دیر ارسال میشود‪.‬‬ ‫و شهرســتان‬ ‫مطابق روال گذشـ‬ ‫جواب انهم‬ ‫کوتاهی داشته و بیمار‬ ‫ـایی مرکــز تعویض‬ ‫فعالیت ان‬ ‫توجه به بازگشـ‬ ‫افریقایی دوره کمون‬ ‫ـود‪ .‬او افــزود‪ :‬بــا‬ ‫میشود و احتمال‬ ‫هندی و‬ ‫اقــدام میشـ‬ ‫ـرعت دچار عالئم‬ ‫بعد از ابتال بهسـ‬ ‫ومیر هم باال است‪.‬‬ ‫مرگ‬ ‫ایهایخاموش‬ ‫‪03‬‬ ‫دالر بــه‬ ‫کانال‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫بازمی گردد؟‬ ‫دور چهارم مذاکرات در وین ادامه دارد؛ مقامات غربی نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز رضایت کرده اما مدعی اند که ایران هنوز تصمیم و اراده سیاسی‬ ‫الزم برای بازگشت به برجام را ندارد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫تعریف طرح جامع گردشگری توشن‬ ‫ضروری است‬ ‫‪02‬‬ ‫برایبرخوردقانونی‬ ‫شهردار‬ ‫دستور قصران عدم پرداخت‬ ‫با م کارگرانشهرداری‬ ‫حقوق‬ ‫ستان فاقد اب است‬ ‫‪ ۷۴‬روستای گل‬ ‫مرانی در روستاهای‬ ‫پروژه ع‬ ‫‪ 1500‬استاناجرامیشود‬ ‫غییر ساعت کاری‬ ‫زهای پنجشنبه یا ت‬ ‫ارات گلستان در رو‬ ‫تعطیلی اد‬ ‫همکاری‬ ‫مخابرات با پارک‬ ‫علم و فناوری در‬ ‫ستای توسعه استان‬ ‫را‬ ‫تولید‪۲۳00‬تنمیگو‬ ‫پیشبینی‬ ‫ویض پالک گرگان‬ ‫بازگشایی مرکز تع‬ ‫عکس ‪ :‬امید رجبی پور‪/‬تسنیم‬ ‫ارائهدوپیشنهادبرایصرفه جویی‬ ‫در مصرف برق ادارات‬ ‫تعطیلیادارات گلستان‬ ‫در روزهایپنج شنبهیا‬ ‫تغییرساعت کاری‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫اوج و فرود پرندگان‬ ‫مهاجر در حصار تهدیدهای‬ ‫ط زیستی‬ ‫محی ‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین اب اشامیدنی‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫روستای قمیشلو شهرستان ارومیه به شماره (‪ )2000005390000007‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫اذربایجان غربی ( سهامی خاص )‬ ‫دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/18‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫صالحیت های مورد نیاز‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫تامین اب اشامیدنی روستای‬ ‫قمیشلو شهرستان ارومیه‬ ‫‪7/290/200/379‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪365/000/000‬‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬بودجه عمومی ‪ -‬سایر ابزارهای تامین منابع مالی‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:00‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/02/21‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز چهار شنبه تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫خدمات‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه‪ ،‬پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در‬ ‫قراردادها‬ ‫مرحلهازایرویت‬ ‫پیشنهادها‪ ،‬پس‬ ‫مهلت‬ ‫اذربایجانقبل از‬ ‫بصورت فیزیکی‬ ‫اب ومهر شده‬ ‫الک و‬ ‫فرایند ارجاع کار را بصورت‬ ‫دفتراشامیدنی‬ ‫تامین اب‬ ‫ارسالعمومی یک‬ ‫مناقصه‬ ‫اخرین دارد‬ ‫غربی در نظر‬ ‫فاضالب استان‬ ‫شرکت‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫خانه‬ ‫تحویل دبیر‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫شرکتروستای قمیشلو شهرستان ارومیه به شماره (‪ )2000005390000007‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫اذربایجان غربی ( سهامی خاص )‬ ‫پاکتهای الف‪:‬‬ ‫مناقصه و‬ ‫خصوص‬ ‫بیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫گزار جهت‬ ‫پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫ارائهتا ارائه‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناداسناد‬ ‫دریافت‬ ‫مناقصه از‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫نماید‪ .‬کلیه‬ ‫مناقصهبرگزار‬ ‫اطالعات تماس دستگاه دولت‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫دفتر‬ ‫غربی‬ ‫اذربایجان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫‪363‬‬ ‫پستی‬ ‫صندوق‬ ‫مخابرات‬ ‫راه‬ ‫چهار‬ ‫ارتش‬ ‫خیابان‬ ‫ارومیه‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫طریق‬ ‫پاکتها از‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪04431945371‬‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫است مناقصه‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/18‬می باشد‪.‬‬ ‫در‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مدت اجرا‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫های مورد‬ ‫مناقصه‬ ‫پروفایلنیازتامین کننده‪/‬‬ ‫صالحیتنام‪/‬‬ ‫(‪ )www.setadiran.ir‬بخش " ثبت‬ ‫سامانه‬ ‫مناقصهثبت نام سایر استانها‪،‬‬ ‫موضوع دفاتر‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫(ریال)‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫(ریال) در سایت (ماه)‬ ‫گر" موجود است‪.‬‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫تامین اب اشامیدنی روستای‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪365/000/000‬‬ ‫نشر اگهی‪9‬‬ ‫‪7/290/200/379‬‬ ‫‪1400/02/20‬‬ ‫دوم‪:‬‬ ‫نوبت‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1400/02/18‬‬ ‫اول‪:‬‬ ‫نوبت‬ ‫قمیشلواگهی‬ ‫تاریخ نشر‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫شهرستان ارومیه‬ ‫منابع مالی‬ ‫ابزارهای تامین‬ ‫بودجه عمومی ‪-‬‬ ‫اعتبار‪:‬‬ ‫شرکتتامین‬ ‫محل‬ ‫خاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫سایرغربی‬ ‫اذربایجان‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:00‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/02/21‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز چهار شنبه تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه‪ ،‬پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار را بصورت الک و مهر شده بصورت فیزیکی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهادها‪ ،‬پس از رویت دفتر قراردادها‬ ‫تحویل دبیر خانه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن‬ ‫‪04431945371‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش " ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه‬ ‫گر" موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ 1400/02/18 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/02/20 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫تغییر لحن عربستان‬ ‫مثبت است‬ ‫ســفیر پیشــین ایــران در اردن‪ ،‬تغییــر سیاســت‬ ‫عربســتان در قبــال ایران و اظهارات اخیر بن ســلمان‬ ‫نبــاره را تابعــی از تحوالت‬ ‫ولیعهــد ایــن کشــور درای ‬ ‫بین المللی و تغییر سیاست خارجی امریکا دانست و‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد درگیری بین ایران و عربســتان به منظور‬ ‫فــروش ســاح بیشــتر بــه منطقــه و زمین هســازی برای‬ ‫تقویــت حضور نظامی‪ ،‬بخشــی از سیاســت خارجی‬ ‫ترامپ بود اما بایدن حاضر نیســت اقدامات ترامپ‬ ‫را انجام دهد و به عربستان سالح و مهمات بفروشد‬ ‫کــه بر ســر مردم یمن بریزد‪ .‬بــا این وضعیت طبیعی‬ ‫اســت که عربســتان هم ناچار اســت با این تحوالت‬ ‫بین المللــی خــودش را وفق دهد و بــا ایران همکاری‬ ‫کنــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬نصــراهلل تاجیــک درعین حال‬ ‫وضعیت ولیعهدی بن سلمان را باوجود مخالفت های‬ ‫درون خاندان سعودی متزلزل دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بن ســلمان دنبال صفر کردن تنش های خارجی‬ ‫و باز کردن وزنه ها از پای سیاســت خارجی عربستان‬ ‫اســت تا هم چهره عربســتان را در افکار عمومی دنیا‬ ‫بزک کند و هم تضمینی باشد برای جانشینی پدرش‪،‬‬ ‫بنابرایــن االن روی ایــن موضــوع ب هجــای درگیــری‬ ‫باسیاست خارجی ایران و یا تداوم جنگ یمن تمرکز‬ ‫دارد‪ .‬او درعین حال‪ ،‬تغییر لحن بن ســلمان را تغییر‬ ‫گفتمان ندانســت و افزود‪ :‬هنوز ولیعهد ســعودی بر‬ ‫تداوم گفتمان سابق عربستان علیه ایران تاکید دارد‬ ‫و او بایــد بدانــد کــه اصــرار ورزیــدن بر سیاس ـت های‬ ‫گذشــته نتیجه بخش نخواهد بود‪ .‬ولی همین تغییر‬ ‫لحن در حد خود خوب است و زمینه ای برای تداوم‬ ‫گفت وگوهــای دو کشــور بــرای ذوب کــردن یخ ها در‬ ‫سیاســت خارجی است‪ .‬این تحلیلگر مسائل منطقه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همین حد از تغییر مواضع عربستان‬ ‫نکــه طــی چنــد ســال گذشــته در دوران‬ ‫و ولیعهــد ا ‬ ‫ترامپ اماده مذاکره با ایران نبود و االن گویا دو دور‬ ‫مذاکره بین این دو کشــور در عراق برگزارشــده و بن‬ ‫سلمان نیز این چنین موضع گیری علنی می کند به نظر‬ ‫من مثبت اســت اما نباید این گونه پنداشــته شود که‬ ‫البــد از فالکــت به این روز افتاده و درعین حال نباید‬ ‫ان را هم هیچ بپنداریم بلکه باید بر اســاس شــرایط‬ ‫بین المللی و منطقه ای به این حرکت عربســتان وزن‬ ‫مناسبی بدهیم و روابط متوازنی را با این کشور مهم‬ ‫منطقــه برقرار کنیم‪ .‬تاجیک‪ ،‬ســفر اخیر محمدجواد‬ ‫ظریــف وزیــر امــور خارجــه به عــراق‪ ،‬قطــر‪ ،‬عمان و‬ ‫کویت اشــاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به اخبار راه یافته‬ ‫به رســانه ها دربــاره دیدار بین برخــی دیپلمات های‬ ‫ایرانــی و ســعودی در بغــداد و نقــش میانجیگرانــه‬ ‫کســو و بهبــود‬ ‫یهــا بیــن ایــران و امریــکا از ی ‬ ‫قطر ‬ ‫روابطشان با عربستان از سوی دیگر‪ ،‬فکر می کنم سفر‬ ‫اقای ظریف به منطقه هم در چارچوب دیپلماســی‬ ‫برای بهبود روابط منطقه ای و استقبال از سخنان بن‬ ‫ســلمان انجا مشــده و هم فراهم کردن زمینه سیاسی‬ ‫مذاکرات وین در مورد برجام‪.‬‬ ‫اروپا برای حفظ برجام‬ ‫سخت کار می کند‬ ‫سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫بــر عــزم جدی این اتحادیه بــرای حفظ برجام تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اروپا برای حفظ برجام سخت کارکرده‬ ‫و می کند‪.‬‬ ‫پیتــر اســتانو در گفت وگــو بــا ایلنــا در ارزیابــی‬ ‫مذاکرات کمیســیون مشــترک برجــام در وین برای‬ ‫احیای توافق هسته ای گفت‪ :‬ما در اتحادیه اروپا‬ ‫جلسات وین را هماهنگ و برگزار می کنیم؛ اکنون‬ ‫مذا کــرات ویــن بیانگــر تــاش جــدی دیپلماســی‬ ‫بــرای احیــای برجــام اســت‪ .‬او تاکید کــرد‪ :‬توافق‬ ‫هســته ای ایــران یکــی از عناصــر اصلی در ســاختار‬ ‫منــع گســترش ســاح های هســته ای جهانی اســت‬ ‫و بــه امنیــت منطقــه‪ ،‬اروپــا و فراتــر از ان کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬پیتــر اســتانو افــزود‪ :‬اتحادیــه اروپا برای‬ ‫زنــده نگه داشــتن برجــام بســیار ســخت کارکــرده‬ ‫و می کنــد‪ .‬اتحادیــه اروپــا همچنــان بــه رعایــت‬ ‫توافق نامه های بین المللی و برای امنیت مشــترک‬ ‫بین المللــی متعهــد بــه اجــرای برجــام اســت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬دولــت جــو بایــدن منافــع ایاالت متحــده‬ ‫ـا واضح‬ ‫بــرای پیوســتن مجــدد بــه برجــام را کامـ ً‬ ‫اعــام کــرده و ایــن همــان چیــزی اســت کــه‬ ‫تالش های دیپلماتیک کنونی بر ان متمرکز خواهد‬ ‫بود‪ .‬این مقام اروپایی در ادامه در خصوص عزم‬ ‫جــدی تمامــی طرف ها برای احیــای برجام گفت‪:‬‬ ‫ایــن دلیــل کار دیپلماتیــک فعلــی در وین اســت؛‬ ‫فعالیت هــای در حــال انجــام در ویــن بیانگــر این‬ ‫اســت کــه کلیــه شــرکت کنندگان و ایاالت متحــده‬ ‫بــرای یافتن راهی که چگونــه بتوانند برجام را به‬ ‫مســیر خود بازگردانند تالش می کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در روزهــا و هفت ههــای گذشــته‬ ‫پیشــرفت های متوســطی صــورت گرفتــه اســت؛‬ ‫بااین حال‪ ،‬هنوز کار بیشتری الزم است و تا زمانی که‬ ‫در مورد همه چیز به درک مشــترک نرسیم‪ ،‬به توافق‬ ‫نخواهیم رسید‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون تمرکز ما یافتن راهی‬ ‫برای بازگشت امریکا به برجام و تمرکز بر اجرای موثر‬ ‫و کامل توافق هســته ای توسط همه طرف ها است‪.‬‬ ‫پیتر استانو هم چنین به موانع و اقدامات بدخواهانه‬ ‫عــده ای در راســتای ممانعــت از احیای برجام اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مــا بــا نگرانــی اقدامــات این چنینــی را‬ ‫پیگیــری می کنیــم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬الزم اســت بگویــم‬ ‫مــا با نگرانــی گزارش های مربوط بــه حادثه ای را که‬ ‫چند هفته پیش در تاسیسات هسته ای نطنز در ایران‬ ‫اتفــاق افتاد‪ ،‬دنبــال می کردیم کــه می تواند اقدامی‬ ‫خرابکارانه باشــد‪ .‬علل این واقعه باید کامال روشــن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫سایهسنگینانتخاباتبرمذاکراتوین‬ ‫دور چهــارم مذاکــرات در ویــن ادامــه دارد؛‬ ‫مقامات غربی نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز‬ ‫رضایت کرده اما مدعی اند که ایران هنوز تصمیم‬ ‫و اراده سیاســی الزم بــرای بازگشــت بــه برجــام را‬ ‫ندارد‪ .‬عدم وجود اراده سیاسی از سوی ایران یک‬ ‫تفسیر بیشتر ندارد و این تفسیر ارتباط مستقیمی‬ ‫با انتخابات ریاســت جمهوری خردادماه دارد‪ .‬به‬ ‫گــزارش رویــداد ‪ ،24‬انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫خردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــر مذاکــرات ویــن کــه ایــن بــار‬ ‫برخالف رویه مرسوم نه در هتل کوبورگ معروف‬ ‫کــه در گرنــد هتــل در حــال برگزاری اســت‪ ،‬ســایه‬ ‫انداختهاست‪.‬منابعاگاهبی نام ونشانصداوسیما‬ ‫با درز اطالعات محرمانه جریان مذاکرات ســعی‬ ‫در سنگ اندازی بر سر راه این فرایند دارند و دولت‬ ‫ب هطــور علنــی منتقــد رویکــرد ایــن جریان اســت‪.‬‬ ‫جریانی کهبهنظرمی رسدنگرانتاثیرنتیجهمثبت‬ ‫مذاکرات بر انتخابات به سود جریان رقیبند‪.‬‬ ‫اولویت اصلی مشارکت حداکثری مردم‬ ‫در انتخابات است‬ ‫یک نماینده سابق مجلس‬ ‫انتخابات ندارند‪ .‬این نماینده‬ ‫گفــت‪ :‬نیــاز اســت مجریــان‬ ‫ســابق مجلــس ادامــه داد‪:‬‬ ‫و ناظــران انتخابــات بــه ایــن‬ ‫متاسفانه برخی از این موضوع‬ ‫موضوع توجه کنند که اولویت‬ ‫غافل هستند که چشم دنیا به‬ ‫اصلــی‪ ،‬مشــارکت حداکثــری‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در ایران است‪.‬‬ ‫علیبختیار‬ ‫مــردم در انتخابــات اســت‪ .‬به‬ ‫نیــاز اســت مجریــان و ناظــران‬ ‫گــزارش ایمنــا‪ ،‬علی بختیــار در‬ ‫انتخابات به این موضوع توجه‬ ‫مــورد رد صالحیــت کاندیداهــای اصالح طلب کنند که اولویت اصلی‪ ،‬مشارکت حداکثری مردم‬ ‫در انتخابات شــورای اســامی شــهر اظهار کرد‪ :‬در انتخابات اســت‪ .‬بختیار خاطرنشــان کرد‪ :‬رد‬ ‫رد صالحیت های گســترد ه اصالح طلبان باعث صالحیــت گســترده اصالح طلبــان در انتخابات‬ ‫ایجــاد فضــای ســرد در اســتانه انتخابات شــده خالف منافع ملی و قانون اساسی است و طبق‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬برگزارکننــدگان انتخابات باید قانون هرگونه تخلف کاندیداها باید در دادگاه‬ ‫در پــی ایجــاد شــور انتخاباتــی باشــند‪ ،‬امــا رد صالح بررسی شود؛ بنابراین درصورتی که تخلف‬ ‫صالحیت کاندیداها نشان دهند ه این است که کاندیداهــا در دادگاه مطــرح نشــده یــا تبرئــه‬ ‫برخی تمایلی به مشــارکت حداکثــری مردم در شده اند نباید به خاطر ان رد صالحیت شوند‪.‬‬ ‫رئیسیاعالم کاندیداتوریمی کند‬ ‫تاثیر انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬بر مذاکرات وین‬ ‫تهــای مختلــف‬ ‫نیم نگاهــی بــه تعامــل دول ‬ ‫تهــا‬ ‫ایــران بعــد از انقــاب نشــان می دهــد دول ‬ ‫در نــوع نگــرش نظــام بــه جهــان موثرنــد‪ .‬دولت‬ ‫خاتمــی موفق شــد نــام ایــران را در کنار گفتگوی‬ ‫تمد نهــا در جهــان خــوش اوازه کنــد؛ در دولــت‬ ‫هاشمی رفسنجانی به لطف انچه عفت مرعشی‬ ‫همســر ایت اهلل هاشمی «وجود روابط خانوادگی‬ ‫قــوی» می خوانــد‪ ،‬روابط ایران و جهــان عرب در‬ ‫وضعیتــی به مراتــب بهتر از تمــام دوران ‪ ۴۰‬ســاله‬ ‫اخیر قرار داشت؛ در دولت احمدی نژاد به واسطه‬ ‫شــعار هایش در رد هولوکاســت و تقویــت برنامه‬ ‫هســته ای ایــران‪ ،‬رابطه ایــران و جهان به کمترین‬ ‫حد ممکن تقلیل یافته و معطوف به کشــور های‬ ‫تــازه ای نظیــر ونزوئــا و جیبوتــی شــد در دولــت‬ ‫روحانــی هــم دســتاورد نــگاه دولت به جهــان در‬ ‫برجام متبلور شده است‪.‬‬ ‫حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت‬ ‫ملــی دولــت نهم ســال ‪ ۹۱‬در گفتگو با مجله مهر‬ ‫نامــه بــه تفــاوت رفتا رهــای دولت ها اشــاره کرده‬ ‫ینــژاد کامــا رفتــارش بــا‬ ‫و گفتــه‪ :‬دولــت احمد ‬ ‫تهــای گذشــته متفــاوت بــود‪ .‬دولــت نهــم‬ ‫دول ‬ ‫به صراحــت می گفــت که تفکــر ما بــا دولت های‬ ‫گذشــته متفاوت اســت‪ .‬حتی می گفتند این راهی‬ ‫که ما انتخاب کردیم راه درست است‪.‬‬ ‫در بخشــی از این گفتگو امده اســت‪ :‬تصمیم‬ ‫نظام این بود که در دولت اقای خاتمی اصفهان را‬ ‫راه اندازی کنیم‪ ،‬اروپایی ها نیز نسبت به راه اندازی‬ ‫اصفهان مشــکل چندانی نداشــتند اما نتوانســتند‬ ‫توافق امریکا را بگیرند‪ .‬جک اســتراو برای همین‬ ‫موضوع به امریکا رفت تا توافق ان ها را بگیرد اما‬ ‫ان ها گفتند که صبر کنید تا ببینیم رئیس جمهوری‬ ‫بعدی ایران کیست‪ .‬انگلیسی ها نیز این استدالل‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫را بیــان می کردنــد و می گفتند ایــن دولت زمانش‬ ‫تما مشــده و نمی دانیــم دولــت بعــدی کیســت‪.‬‬ ‫توافق با این دولت بی فایده است‪ .‬باید صبر کرد‬ ‫کــه رئیس جمهــور و دولت جدید مشــخص شــود‬ ‫پس ازان توافق کنیم؛ یعنی انگلیس تا شهریور ‪84‬‬ ‫می خواست صبر کند‪.‬‬ ‫متغیر انتخابات از یک منظر دیگر نیز می تواند‬ ‫بــر مذاکــرات ویــن تاثیرگــذار باشــد‪ .‬جریا نهــای‬ ‫مختلف سیاسی در کشور رویکرد متفاوتی نسبت‬ ‫بــه روابــط بــا غــرب و شــرق دارنــد‪ .‬تفــاوت بین‬ ‫جریان ها در مصاحبه اخیر محمدجواد ظریف با‬ ‫سعید لیالز که فایل صوتی ان افشا شد بهتر عیان‬ ‫شده است‪ .‬جریانی درون کشور رابطه با شرق را‬ ‫بــر رابطه با غــرب ارجح می داند‪ .‬خروج امریکا از‬ ‫برجام ایران را به اجبار به دامن شــرق ســوق داده‬ ‫است؛ اتفاقاتی ازجمله پرواز جنگنده های روسی‬ ‫از پایگاه هوایی نوژه همدان‪ ،‬توافق ‪ ۲۵‬ســاله با‬ ‫چین و توافق های تجاری متعدد با روسیه از نمونه‬ ‫تفوق شــرق بر غرب در سیاست خارجی ایران در‬ ‫ایامتحریم هاست‪.‬‬ ‫افشاگری ظریف‬ ‫اخیــرا نیــز محمدجــواد ظریــف دســت بــه‬ ‫افشــاگری زده و گفتــه روس ها در زمــان مذاکرات‬ ‫برجام تمام تالششــان را برای شکســت مذاکرات‬ ‫انجــام داده انــد‪ .‬ظریــف گفتــه روســیه بــا برجام‬ ‫موافق نبود و زمانی که به یک توافق نزدیک شد‪،‬‬ ‫روس ها غافلگیر شدند‪ ،‬چون فکر نمی کردند ایران‬ ‫بتواند با غرب به توافق برسد‪ .‬از سوی دیگر سطح‬ ‫دیپلمات روس شرکت کننده در مذاکرات این دوره‬ ‫وین حاکی از نارضایتی روســیه از بازگشت امریکا‬ ‫به برجام است‪ .‬درحالی که همه کشور های عضو‬ ‫برجــام ازجملــه ایــران و امریکا نماینــدگان ویژه و‬ ‫معاون وزیر خارجه خود را برای مذاکره عازم وین‬ ‫کرده اند‪ ،‬روســیه به حضور نماینده ثابت خود در‬ ‫ســازمان های بین المللی ویــن اکتفا کرده و هیئتی‬ ‫از مســکو بــرای ایــن منظــور اعــزام نکرده اســت‪.‬‬ ‫بسیاری از رسانه ها و کارشناسان بر این باورند که‬ ‫این سیگنال نشان دهنده نارضایتی روسیه از روند‬ ‫مذاکرات است‪.‬‬ ‫مســئله رویکرد نگاه به شــرق و نگاه به غرب‬ ‫به وضــوح بــر نتیجه مذاکرات هســته ای ایــران در‬ ‫ادوار مختلف تاثیرگذار بوده است‪ .‬جریانی که به‬ ‫قول ظریف میدان را بر دیپلماسی ارجح می دانند‪،‬‬ ‫نگاه به شرق را در سیاست خارجی دنبال می کنند‬ ‫و این نگاه مستلزم عدم وجود رابطه دیپلماتیک‬ ‫قوی با غرب است‪.‬‬ ‫مذاکرات تفاوت با دوره های قبلی‬ ‫تهــای ایــران دوره با‬ ‫یکــی از مهم تریــن تفاو ‬ ‫دور ههــای قبلــی مذاکــرات اظهــارات صریح رهبر‬ ‫ایــران دربــاره منشــا سیاســت خارجــی جمهــوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ .‬رهبری در پیامی که هم زمان‬ ‫بــا روز معلم منتشــر شــد به اظهــارات ظریــف در‬ ‫فایــل صوتی افشاشــده اعتراض کــرد و اعالم کرد‬ ‫سیاســت خارجــی کشــور درجایــی ب هجــز وزارت‬ ‫خارجه تصمیم گیری می شود و وزارت خارجه تنها‬ ‫مجری سیاست های کالنی است که این نهاد های‬ ‫باالدستی تدوین کرده اند‪.‬‬ ‫این فرض را باید در کنار یک اقدام موردتوجه‬ ‫قرارداد‪ .‬حاکمیت در پایان دوران ریاست جمهوری‬ ‫ینــژاد بــدون توجه به رویکر دهــای دولت‬ ‫احمد ‬ ‫وقــت تیمی را برای مذاکره هســته ای محرمانه با‬ ‫امریکا راهی مسقط کرد‪ .‬هیئت مذاکره کننده به‬ ‫ریاســت صالحــی و والیتــی از ســوی بیــت رهبری‬ ‫مجوز داشتند که بدون هماهنگی با وزارت خارجه‬ ‫و به اذعان احمدی نژاد بدون حتی اطالع رســانی‬ ‫به دولت وقت اقدام به مذاکره مستقیم با امریکا‬ ‫کننــد‪ .‬مذاکراتی که درنهایت به توافق هســته ای‬ ‫شفــرض نشــان‬ ‫برجــام منتهــی شــد‪ .‬ایــن دو پی ‬ ‫می دهــد اظهارنظــر اخیر عبــاس عراقچی خطاب‬ ‫به مذاکره کنندگان کشور های عضو برجام به ویژه‬ ‫بشــده اســت‪ .‬عراقچی روز‬ ‫امریــکا دقیق و حسا ‬ ‫جمعه پس از پایان نشســت کمیســیون مشــترک‬ ‫برجــام تاکیــد کــرد مذاکــرات ربطــی بــه موضــوع‬ ‫انتخاباتندارد‪.‬‬ ‫پیام علنی رهبری سیگنالی به مذاکره کنندگان‬ ‫غربی نیز هست‪ .‬این پیام نشان می دهد حتی در‬ ‫صورت روی کار امدن یک دولت اصولگرا نیز نظام‬ ‫خواســتار مذاکره برای بازگشــت امریکا به برجام‬ ‫اســت و برای این منظور نیز اصولی را تبیین کرده‬ ‫که تغییر دولت ها تاثیری بر اجرای ان ها نخواهد‬ ‫گذاشــت؛ عدم مذاکره مســتقیم بــا امریکایی ها‪،‬‬ ‫عــدم مذاکــره درباره برنامه موشــکی و منطقه ای‬ ‫ایــران و بازگشــت ایران به تعهداتــش بعد از لغو‬ ‫همهتحریم ها‪.‬‬ ‫از طرفی کاندیدا های بالقوه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری هیچ کدام تا امروز علیه برجام و مذاکرات‬ ‫وین موضع گیری نکرده اند‪ .‬سعید محمد فرمانده‬ ‫ســابق خاتم االنبیــا و نامزد ریاســت جمهــوری در‬ ‫یک نشســت خبری اذعان کرده به برجام احترام‬ ‫یگــذارد و علی رغم انتقاداتی کــه دارد به دنبال‬ ‫م ‬ ‫اجرای این توافق است‪ .‬سعید جلیلی هم در یک‬ ‫گفتگوی تفصیلی گفته که مخالف مذاکره نیست‬ ‫بلکه مذاکرات باید به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫بایدنبایدتصمیمبگیرد‬ ‫محمدجــواد ظریــف‪ ،‬شنبه شــب در توییتــی نوشــت‪ :‬هم زمان باانکه در تــاش برای احیای‬ ‫برجام در وین هســتیم‪ ،‬الزم اســت به یاد بیاوریم که از کجا این موضوع اغاز شــد‪ .‬ســه ســال‬ ‫قبــل در چنیــن روزی‪ ،‬یــک دلقــک ســیه روی تعهــدات ایاالت متحــده ذیــل برجــام و قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬را نقــض کرد‪.‬‏امــروز‪ ،‬رئیس جمهــور بایــدن بایــد تصمیــم بگیرد که ایــا ایاالت متحده به‬ ‫بی قانونی ادامه خواهد داد و یا به قانون پایبند می شــود‪ .‬مســئولیت بر شــانه ایاالت متحده‬ ‫است و نه ایران‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون نفر تا پایان تیرماه واکسن کرونا دریافت می کنند‬ ‫رئیس جمهــوری بابیان اینکه تهیه‪ ،‬تامین و ســاخت واکســن‬ ‫اصلی ترین اولویت کاری ســازمان برنامه وبودجه‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و وزارت بهداشــت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طبق برنامه وزارت بهداشــت‬ ‫تــا پایــان تیرماه ‪ ۱۳‬میلیون نفر گروه پرخطر در کشــور واکســینه‬ ‫خواهند شــد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫دویســت و بیســت و ســومین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولــت بــه ریاســت حســن روحانــی برگزار شــد‪ .‬در ابتــدای این‬ ‫جلســه پیــرو تصمیمــات ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت برای‬ ‫تامیــن منابــع الزم و اولویت بخشــی در پرداخت هــای ضــروری‬ ‫تهیه‪ ،‬تامین و خرید واکســن‪ ،‬دستگاه های مختلف گزارش های‬ ‫اقدامــات انجا مشــده در ایــن زمینــه را ارائــه کردنــد‪ .‬تهیــه و‬ ‫تامیــن واکســن از صنــدوق کووا کــس و خرید و واردات واکســن‬ ‫مطابــق توافقــات انجا مشــده بــا برخی از کشــورها‪ ،‬تســریع در‬ ‫پرداخــت منابــع تخصیص یافتــه و هماهنگی هــای الزم میــان‬ ‫دســتگاه ها بــرای پیشــبرد امــور‪ ،‬ازجملــه مباحــث مطرح شــده‬ ‫در ایــن جلســه بــرای تامین فوری واکســن بــود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با اشــاره بــه اهمیت اجرای ســند واکسیناســیون‪ ،‬گفــت‪ :‬اگرچه‬ ‫مســیر تهیــه و تامیــن واکســن چنــدان هموار و اســان نیســت اما‬ ‫به رغــم محدودیت هایــی کــه در این خصــوص در جهان وجود‬ ‫تهــای تحریمــی در زمینه‬ ‫دارد و همچنیــن بــه جهــت محدودی ‬ ‫شهــا و اقدامــات‬ ‫اختصــاص منابــع ارزی ان‪ ،‬بــا عنایــت بــه تال ‬ ‫انجا مشــده می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه تامیــن و واردات‬ ‫واکســن به یک روال قطعی با ســرعت الزم برسد به گونه ای که‬ ‫هیــچ ناهماهنگی و مانعی در این مســیر وجود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫روحانــی با اشــاره به ماموریت و وظایف دســتگاه های مختلف‬ ‫در این خصوص افزود‪ :‬همان طور که دولت اعالم کرده اســت‪،‬‬ ‫تهیه‪ ،‬تامین و ساخت واکسن اصلی ترین اولویت کاری سازمان‬ ‫برنامه وبودجه‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت بهداشــت و درمان بوده‬ ‫کــه البتــه در ایــن زمینــه وزارت امــور خارجــه نیز اهتمــام ویژه و‬ ‫موثری در دســتور کار خود قرار داده اســت‪ .‬رئیس جمهور تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬اولویــت سیاســتی دولت‪ ،‬ایجاد توان تولیــد داخلی در امر‬ ‫واکســن اســت‪ ،‬ولــی ازنظــر زمانی تا رســیدن به نقطــه تکاپوی‬ ‫تامین داخلی‪ ،‬برای حفظ جان مردم نباید زمان را از دست داد‬ ‫و نیاز کشــور باید از محل واردات واکســن تامین شــود به همین‬ ‫منظور وزارت بهداشت هم زمان با واردات‪ ،‬برای خرید واکسن‬ ‫تولیــد داخــل از تولیدکننــدگان داخلــی‪ ،‬قــرارداد منعقــد کرده و‬ ‫پرداخت های الزم را صورت می دهد‪.‬‬ ‫روحانــی با تاکید بر الزام اجرای ســند واکسیناســیون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان تا پایان تیرماه ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫نفر گروه پرخطر در کشــور‪ ،‬واکســینه خواهند شد و روند اجرای‬ ‫عملیات واکسیناسیون به نحوی انجام خواهد گرفت که تزریق‬ ‫روزانه واکســن در ســایت مربوطه ثبت و به طور منظم افزایش‬ ‫یابــد‪ .‬در ایــن جلســه‪ ،‬حمایــت از خانوارهــا و کس ـب وکارهای‬ ‫اســیب دیده از کرونــا در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا ارائه بســته های حمایتی‬ ‫موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت و تاکیــد شــد بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه اصنــاف در طول یک ســال گذشــته با همه تــوان خود به‬ ‫میــدان امدنــد و باوجــود زیــان مالی گســترده‪ ،‬بــه ادامه حیات‬ ‫اقتصــادی کشــور کمــک کردند‪ ،‬الزم اســت حمایت هــای جامع‬ ‫دولــت از اصنــاف‪ ،‬خانواد ههــا و کس ـب وکارهای اســیب دیده‬ ‫تــا پایــان شــیوع کرونــا ادامــه یابــد‪ .‬روحانــی پــس از گــزارش‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه از میزان حمایت هــای مختلف ازجمله‬ ‫کس ـب وکارها و خانوارهای اســیب دیده از کرونا در سال گذشته‬ ‫و برنامه های حمایتی در سال جاری در این زمینه‪ ،‬گفت‪ :‬اسیب‬ ‫گســترده پاندمــی کووید ‪ ۱۹‬به اقتصاد‪ ،‬ماننــد خود این بیماری‬ ‫امری فراگیر و جهانی بوده و هیچ کشــوری از خســارت های ان‬ ‫مصون نمانده اســت اما فشــار اقتصادی این بیماری به کشور و‬ ‫ملــت ما بســیار بیشــتر و مضاعــف بوده چراکه ایران در شــرایط‬ ‫ســخت ترین و غیرانســانی ترین جنــگ اقتصــادی جهــان‪ ،‬با این‬ ‫بیماری و عوارض ناشی از ان مقابله کرده است‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬در روز‬ ‫می گویــد کــه برنامــه مــن برای‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت برابر‬ ‫حضور در انتخابات چیســت؟‬ ‫با عید ســعید فطر برای شرکت‬ ‫شــما نکته و توصیــه ای دارید؟‬ ‫در انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫چــه کنــم؟ حجت االســام‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬اعــام کاندیداتــوری‬ ‫علی اصغر حجازی می گوید که‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫خواهــد کــرد و در همــان روز و‬ ‫مانند سال ‪ ۹۶‬حضور پیدا کنید‬ ‫یا روز جمعه‪ ۲۴‬اردیبهشت‪ ،‬با‬ ‫درانتخاباتومسئله اینیست‪.‬‬ ‫حضور در ستاد انتخابات کشور مستقر در وزارت بعدازایــن دیدار‪ ،‬رئیســی به جمع بندی قطعی‬ ‫کشــور‪ ،‬رسما برای نامزدی ثبت نام خواهد کرد‪ .‬برای حضور در انتخابات رسیده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مدارا‪ ،‬طی دو روز گذشــته‪ ،‬دو فرد از‬ ‫طی روزهای گذشته نیز‪ ،‬بیش از ‪ ۲۲۰‬نماینده‬ ‫جریانراست‪،‬یعنیپرویزسروریوسعیدمحمد مجلــس در نامــه ای خطــاب بــه ســید ابراهیــم‬ ‫مدعی شده اند که رئیسی برای کاندیداتوری اذن رئیسی‪ ،‬با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫مقام معظم رهبری را اخذ نکرده اســت‪ ،‬اما در سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی کشــور و تبییــن‬ ‫همین راســتا برخــی کانال های تلگرامــی‪ ،‬اعالم شــاخص های رئیس قوه مجریه مطلوب اینده‪،‬‬ ‫کردند رئیسی‪ ،‬دوشنبه دو هفته قبل در ضیافت از او برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست‬ ‫افطار بیت رهبری مجو ز مهمی دریافت کرد که جمهوری ‪ ۲۸‬خــرداد دعوت کردند‪ .‬نامه ای که‬ ‫منابع خبری بسیار نزدیک به ایشان ان را مجوز نشــان می دهد قاطبه مجلس نیز برای ریاســت‬ ‫ورو د به انتخابات می دانند‪ .‬در جلسه افطاری‪ ،‬جمهــوری نه روی قالیباف بلکه بر روی رئیســی‬ ‫رهبرانقالبصرفامیزبانبودندوایت اهللرئیسی نظــر دارند‪ .‬منوچهر متکی نیز چنــد روز پیش در‬ ‫نیزاز مطرح کردنمستقیمحضورشدر انتخابات گفت وگــوی خود بــا یکــی از خبرگزاری ها عنوان‬ ‫اتی ریاست جمهوری از باب حیا امتناع می کند‪ .‬کــرده بــود کــه بــه نظر می رســد احتمــال حضور‬ ‫بعد از اتمام جلسه هنگام خروج از دفتر رهبری‪ ،‬ایت اهلل رئیسی در انتخابات نسبت به ماه قبل‬ ‫ابراهیمرئیسیخطاببهحجت االسالمحجازی افزایش یافتهاست‪.‬‬ ‫میزانمشارکت‬ ‫در تهران ‪ 25‬تا ‪ 27‬درصد است‬ ‫فعال و تحلیلگر سیاســی درباره این موضوع‬ ‫گفــت‪ :‬تردید نکنید که اصولگرایــان با بیش از ‪۶‬‬ ‫و ‪ ۷‬نامــزد وارد انتخابات می شــوند‪ .‬به طورکلی‬ ‫اصولگرایــان خیلــی باهم رفیق نیســتند و تصور‬ ‫می کنند فقط فرد خودشان می توانند در جهت‬ ‫منافع ملی حرکت و اصول انقالب را پیاده کنند‬ ‫و واقعیــت این اســت کــه هیــچ دو اصولگرایی‬ ‫یکدیگرراقبولندارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نامه نیــوز‪ ،‬محمــد مهاجــری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬صرفــا دو اتفــاق ممکــن اســت‬ ‫باعــث کنــار رفتــن اصولگرایــان بــه نفــع هم‬ ‫شــود؛ نخست انکه ان فردی که کنار می رود‬ ‫به این نتیجه برســد که حتما رای نمی اورد و‬ ‫دوم انکه نیروهای رقیب یعنی اصالح طلبان‬ ‫و اعتدال گرایــان ظهــوری جــدی در انتخابات‬ ‫داشــته باشــند و اصولگرایــان از تــرس اینکــه‬ ‫نکنــد اش و جایــش را به رقبای خود بدهند‪،‬‬ ‫به نفع هم کنار بروند؛ اما اگر این دو شرایط‬ ‫وجــود نداشــته باشــد و اصالح طلبــان بــه هر‬ ‫دلیلــی پایــگاه رایــی نداشــته باشــند و ازقضــا‬ ‫هرکــدام از نامزدهــای اصولگــرا تصور کند که‬ ‫پیروز انتخابات اســت‪ ،‬تحت هیچ شــرایطی‬ ‫بــه نفع هــم کنــار نمی روند‪ .‬او دربــاره اینکه‬ ‫ایــا ممکــن اســت نامزد دیگــری در کنار ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی وارد انتخابــات شــود‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬مطمئــن باشــید کــه اگــر در کنــار اقــای‬ ‫رئیســی نامزد دیگری بیاید‪ ،‬هیچ یک به نفع‬ ‫کنــار نمی رونــد و انجــا اغاز اختالف گســترده‬ ‫میــان اصولگرایــان خواهــد بــود امــا بــه نظــر‬ ‫مــن بایــد پیش ازاین هــا صبــر کــرد و دیــد که‬ ‫در روزهــای اینــده تغییــری در رغبــت مــردم‬ ‫بــه انتخابــات ایجاد می شــود یا نــه‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بر اساس نظرسنجی ها میزان مشارکت‬ ‫در تهــران ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۲۷‬درصــد اســت و ا گــر در‬ ‫این درصد تغییری رخ ندهد‪ ،‬می توان چنین‬ ‫پیش بینــی کــرد کــه در مراکز اســتان ها هم با‬ ‫میزانــی تغییــر همیــن وضعیــت رخ می دهد؛‬ ‫گرچــه ممکن اســت انتخابات شــوراها قدری‬ ‫به کمک انتخابات ریاست جمهوری بیاید اما‬ ‫ان هــم نمی توانــد فضای کلــی را تغییر دهد‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا رئیسی می تواند اذن رهبری برای ورود به‬ ‫انتخابــات را بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شــیوه رهبری‬ ‫این طــور نیســت کــه پاســخ صریحــی مبنــی‬ ‫برامــدن یــا نیامــدن مســئوالن در انتخابــات‬ ‫بدهند‪ .‬تنها درباره اقای ســید حســن خمینی‬ ‫ایشــان نظرشان را به صراحت بیان کردند که‬ ‫ان هم یک استثنا بود و اقای خمینی هم جزو‬ ‫مسئوالن نیست‪ .‬البته ممکن است نزدیکان‬ ‫رهبــری تحلیل های خودشــان ازنظر ایشــان را‬ ‫ارائه دهند اما من تصور می کنم اقای رئیسی‬ ‫پاســخ روشــنی از رهبری مبنی بر ورود یا عدم‬ ‫ورودش بــه انتخابــات دریافــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫درمجمــوع تصــور می کنــم رئیســی تصمیمش‬ ‫نامــزد شــدن اســت و صرفا در صورتــی نامزد‬ ‫نمی شــود که یا بداند رای اش پایین اســت یا‬ ‫انکــه اصال رای نمــی اورد‪ .‬او به هر یک از دو‬ ‫حالــت برســد‪ ،‬نامــزد نمی شــود‪ .‬مهاجری در‬ ‫پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شرایط‬ ‫انتخاباتی علی الریجانی در میان اصولگرایان‬ ‫را چگونه می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬من هم قبول دارم‬ ‫که شــرایط اقای الریجانی تغییر کرده اســت‬ ‫امــا برخــاف همــه می گویم کــه او امــروز در‬ ‫نامزد نشدن مستحکم تر از گذشته است‪.‬‬ ‫نماز عیدفطر‬ ‫در تمام کشور برگزار می شود‬ ‫معاون سازمان دهی شــورای سیاست گذاری‬ ‫ائمهجمعه گفت‪:‬طبقمصوبهستادملی کرونا‪،‬‬ ‫در تمــام شــهرهای کشــور نمــاز عید فطــر برگزار‬ ‫خواهد شــد‪ .‬حجت االســام علی نــوری درباره‬ ‫برگزاری نماز عید فطر افزود‪ :‬مصوبه و تصمیم بر‬ ‫این شده که در شهرهای زرد و ابی بر اساس طرح‬ ‫مدیریتهوشمندنمازهایعیدفطربرقرارباشدو‬ ‫در شهرهای نارنجی و قرمز در فضای باز نمازهای‬ ‫عیدفطربرگزار شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر اساس مصوبه ابالغیه از ستاد‬ ‫ملی کروناامسالدر تمامشهرهای کشور نماز عید‬ ‫فطر با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫معاون سازمان دهی شــورای سیاست گذاری‬ ‫ائمه جمعه یاداور شد‪ :‬همان گونه که قبل از ان‬ ‫ســتادهای نماز جمعه و ائمه جمعه در سراســر‬ ‫کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی نمازهای‬ ‫جمعــه را برگــزار کردیــم نماز عیــد را هــم برگزار‬ ‫می کنیــم‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬در شــهرهای زرد و ابی‬ ‫می توانند در فضای مســقف برگزار کنند ولی در‬ ‫شهرهای نارنجی و زرد باید در فضای باز نماز عید‬ ‫برگزارشود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دالر به کانال‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫بازمی گردد؟‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫بــه وجــود می ایــد کــه ریــال در‬ ‫و چیــن می گویــد ســه عامــل‬ ‫حال از دســت دادن ارزش خود‬ ‫اصلی بر قیمت دالر در اقتصاد‬ ‫اســت و برای جلوگیــری از زیان‬ ‫ایــران تاثیــر دارد کــه با کنار هم‬ ‫بیشــتر‪ ،‬باید ثروت را به ارزهای‬ ‫قــرار دادن ا نهــا می توان اینده‬ ‫دیگــر بدل کرد که همین اقدام‬ ‫مجیدرضاحریری‬ ‫ایــن نــرخ را پیش بینــی کــرد‪.‬‬ ‫در کنــار شــرایط روانــی جامعه‬ ‫مجیدرضا حریــری در گفت وگو‬ ‫منجر به افزایش جــدی نرخ ارز‬ ‫یشــود که ما ان را در طول ســال های گذشــته‬ ‫با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این تردیدی نیســت که م ‬ ‫جایــگاه ریــال و ارزش پول ملی ایران در قیاس با بارهــا مشــاهده کرده ایــم‪ .‬وی با اشــاره به روند‬ ‫ارزهایی مانند دالر‪ ،‬تاثیری قابل توجه در قیمت کاهشــی قیمــت دالر در روزهــای گذشــته‪ ،‬بیان‬ ‫تمام شده کاالها و تورم و میزان هزینه های ثابت کرد‪ :‬انچه که باعث شد نرخ دالر ازاد از ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫زندگــی مــردم دارد؛ ازاین رو نــرخ دالر و ثبات ان تومان به مرز ‪ ۲۰‬هزار تومان برســد و در نهایت‬ ‫اهمیتزیادیدربرنامه ریزیاقتصادیومدیریت کاهشــی نزدیک بــه ‪ ۲۰‬درصــدی را تجربه کند‪،‬‬ ‫زندگــی دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکه در ســطح کالن فروکــش کردن فضــای منفی جامعــه و امید به‬ ‫سه عامل بر تعیین قیمت دالر در اقتصاد ایران لغو تحریم ها و بهبود نسبی شرایط بود‪ .‬هرچند‬ ‫نقش اساسی دارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عامل نخست در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی زمان بندی‬ ‫بــه شــرایط کالن اقتصــادی ایــران بازم ‬ ‫یگــردد‪ .‬مشخصی نیز در این زمینه وجود ندارد اما صرف‬ ‫وضعیــت تــورم‪ ،‬ارزش افــزوده‪ ،‬رشــد اقتصادی‪ ،‬بهبود فضای روانی جامعه بر قیمت دالر چنین‬ ‫ســرمایه گذاری و بســیاری از عوامل دیگر در کنار تاثیری گذاشته است‪ .‬رئیس اتاق ایران و چین‬ ‫یکدیگر ارزش ذاتی ریال را تعیین می کنند که در با بیان اینکه گام دوم برای کاهش قیمت دالر‪،‬‬ ‫مقایسه با دالر نرخی را مشخص می کند‪ .‬رئیس لغو تحریم ها و بهبود واقعی شرایط است‪ ،‬بیان‬ ‫اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد‪ :‬عامل دوم‪ ،‬کرد‪ :‬اگر عرضه ارز در مقایســه با تقاضا افزایش‬ ‫در رابطه با میزان دسترســی بــه دالر و عرضه ان پیدا کند و دسترســی ما به دالر گســترش یابد‪،‬‬ ‫از ســوی بانــک مرکزی اســت‪ .‬ما در دهــه ‪ ۹۰‬دو می توان انتظار داشــت که قیمــت دالر کاهش‬ ‫شوک قیمتی دالر داشتیم که هر دو ان ها پس از یابد اما دراین بین سیاست بانک مرکزی و نحوه‬ ‫شــکل گیری تحریم ها و تشدید ان ها ایجاد شد‪ .‬مدیریــت بــازار اهمیــت فراوانــی دارد‪ .‬حریــری‬ ‫یک بار دالر از ‪ ۱۰۰۰‬تومان به حدود ‪ ۴۰۰۰‬تومان با تاکید بر اینکه کسی نمی تواند قیمت دقیقی‬ ‫و بــار دوم بــه مرز ‪ ۳۰‬هزار تومان رســید و دوباره برای دالر مشخص کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درصورتی که‬ ‫بازگشت‪.‬حالاگربانکمرکزیدسترسیبیشتری دو عامل فضای روانی و کاهش فشار تحریم ها‬ ‫بــه ارز داشــته باشــد و عرضــه را در برابــر تقاضــا رخ دهد‪ ،‬می توان انتظار داشت که نرخ دالر به‬ ‫افزایــش دهــد‪ ،‬بخشــی از افزایــش قیمــت دالر کانال‪ ۱۵‬هزار تومان نیز نزدیک شود اما این توقع‬ ‫در ســال های گذشــته متوقف خواهد شد‪ .‬البته کــه دالر دوبــاره ‪ ۴۰۰۰‬یــا ‪ ۵۰۰۰‬تومــان شــود‪ ،‬در‬ ‫اجرای این سیاســت پیچیدگ ‬ ‫یهــای خاص خود کوتاه مدت ممکن نیست و اگر چند سال اقتصاد‬ ‫را دارد و نمی توان به راحتی از افزایش دسترســی ایران حرکت رو به رشد داشته باشد و مختصات‬ ‫به ارز و تزریق ان به بازار ســخن گفت‪ .‬حریری کالن خود را بهبود بخشد‪ ،‬انگاه باید دید که ایا‬ ‫ســومین عامل تاثیرگــذار بر قیمت ارز را شــرایط شرایط‪،‬مناسب کاهشبیشترقیمتدالرخواهد‬ ‫روانی جامعه دانســت و گفت‪ :‬هرچه ناامیدی بــود یــا خیر‪ .‬تــا ان زمان‪ ،‬چنیــن انتظــاری دور از‬ ‫نسبت به اینده اقتصاد افزایش یابد‪ ،‬این تصور واقعیتخواهدبود‪.‬‬ ‫یکبانکدیگربهبانک هایصادرکننده‬ ‫کارتاعتباریسهامعدالتاضافهشد‬ ‫پیش ازایــن اعــام شــده‬ ‫ســهام عدالت صــادر می کنند‪.‬‬ ‫بــود کــه تــا اخــر اردیبهشــت‬ ‫اکنــون‪ ،‬عبــاس معمارنــژاد در‬ ‫کهــا‪ ،‬کارت اعتباری‬ ‫همــه بان ‬ ‫تازه تریــن گفت وگــوی خــود با‬ ‫ســهام عدالت صــادر می کنند؛‬ ‫ایســنا‪ ،‬از صدور کارت اعتباری‬ ‫اکنــون طبق اعالم معاون وزیر‬ ‫ســهام عدالــت توســط پســت‬ ‫عباسمعمارنژاد‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬یــک بانــک دیگــر به‬ ‫بانــک عالوه بــر دو بانک ملی‬ ‫کهــای صادرکننــده کارت‬ ‫بان ‬ ‫و تجارت خبــر داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اعتباری سهام عدالت اضافه شده است و سایر از انجا که پست بانک شعب و دفاتر زیادی در‬ ‫بانک ها نیز با امادگی سیســتم های خود کارت مناطق روســتایی دارد‪ ،‬خیلی از اقشار ضعیف‬ ‫اعتباری سهام عدالت صادر می کنند‪ .‬به گزارش کــه در ایــن مناطق زندگی می کننــد‪ ،‬می توانند‬ ‫ایســنا‪ ،‬دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت از کارت اعتبــاری ســهام عدالــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬بهمــن پارســال برای مشــموالن این ســهام معاون وزیر اقتصاد گفت‪ :‬ســایر بانک ها نیز با‬ ‫فراهم شــده است و تاکنون تنها دو بانک ملی اماده شــدن سیســتم های مربوطه ان ها در این‬ ‫کهــای صادرکننده‬ ‫و تجــارت برای صــدور این کارت اعالم امادگی زمینــه به مــرور زمان به بان ‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫کرده انــد کــه متقاضیــان می تواننــد بــه صورت کارت اعتباری ســهام عدالت اضافه م ‬ ‫غیرحضــوری کارت خــود را دریافــت کننــد‪ .‬وی در پایــان ســخنانش تاکیــد کــرد کــه فرایند‬ ‫پیش ازاین‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد اعالم کرده بود صــدور کارت اعتبــاری ســهام عدالت در پســت‬ ‫که به جز دو بانک ملی و تجارت سایر بانک ها بانک نیز همانند بانک ملی و تجارت به صورت‬ ‫نیــز تــا اردیبهشــت ســال جــاری کارت اعتبــاری غیرحضوری و انالین انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬مقصداصلی‬ ‫صادرات کاالهایایرانی‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه‬ ‫دقیقی نیز از این بخش صورت‬ ‫تجــارت می گویــد بــه زودی در‬ ‫گیرد‪ .‬معاون وزیر صمت ادامه‬ ‫دیــداری میــان صادرکننــدگان‬ ‫داد‪:‬در ایننشستهم اندیشی‬ ‫و فعــاالن اقتصــادی و وزیــر‬ ‫همچنینبرخیزیرساخت های‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪،‬‬ ‫موثر در حوزه توســعه صادرات‬ ‫تهــای‬ ‫اولوی ‬ ‫اصلی تریــن‬ ‫از جملــه موافقت نام ههــا و‬ ‫صادراتــی کشــور مــرور خواهــد شــد‪ .‬به گــزارش تعامــات با برخــی از اتحادی ههــای بین المللی‬ ‫ایســنا‪ ،‬در شــرایطی کــه با توجه به نامشــخص مورد بررســی قرار خواهد کرد‪ .‬رئیس کل سازمان‬ ‫بودن سرنوشــت تحریم ها‪ ،‬هنوز معلوم نیست توســعه تجارت ایران گفت‪ :‬بررســی مشــکالت‬ ‫دولــت دوازدهــم تجــارت و صــادرات را چگونه و موانــع پیش روی صادرکننــدگان در حوزه های‬ ‫به دولت واگذار خواهند کرد به نظر می رسد در زیرساخت هایتجارت‪،‬تعهداتارزی‪،‬مشوق ها‬ ‫هفته های پایانی فعالیت دولت‪ ،‬رزم حسینی‪ ،‬و میزان اثربخشی برخی نهادهای نقش افرین‪،‬‬ ‫تهــای صادراتــی اقتصادهــای‬ ‫وزیــر صمــت قصــد دریافــت گزارشــی از اخرین بررســی ظرفی ‬ ‫وضعیــت صادراتــی کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬دارد و نوظهــور از دیگــر محورهای مورد بررســی در این‬ ‫البتهمقاصداصلیصادراتی کاالهایایرانینیزبار نشست خواهد بود‪ .‬این نشست با حضور وزیر‬ ‫دیگر بررسی خواهد شد‪ .‬حمید زادبوم – رئیس صمت‪،‬قائم مقاموزیردر امور بازرگانی‪،‬رئیس کل‬ ‫سازمان توسعه تجارت – در این زمینه گفته‪ :‬در سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬تعدادی از روسای‬ ‫ایــن نشســت عالوه بر بررســی تحــوالت جدید کمیسیون های مجلس شورای اســامی‪ ،‬روسای‬ ‫در نحــوه ایفــای ارزی صادرکنندگان‪ ،‬به بررســی برخیانجمن هاواتحادیه هایصادراتی‪،‬روسای‬ ‫ظرفیــت کشــورهای هــدف صادراتی شــامل ‪ ۱۵‬اتاق های اصناف‪ ،‬بازرگانی و تعاون‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کشــور همســایه و دو کشــور چین و هند جهت برخی شــرکت های پیشــرو در حــوزه صــادرات‪،‬‬ ‫قهــای مشــترک ایــران و کشــورهای‬ ‫صــادرات کاالهای ایرانی پرداخته خواهد شــد‪ .‬روســای اتا ‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن نشســت قــرار اســت ضمــن هــدف‪ ،‬نماینــدگان گمــرک‪ ،‬بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫بررســی ظرفی ‬ ‫تهــای توســعه ای صــادرات بــر صنــدوق ضمانــت صــادرات و صندوق توســعه‬ ‫اساس گروه های کاالیی و گزارش دهی مسئوالن ملــی و معاونان مرتبط در وزارتخانه های جهاد‬ ‫دســتگاه های مســئول مختلــف‪ ،‬اسیب شناســی کشاورزی‪ ،‬امور خارجه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه‪:‬‬ ‫‪ 16‬پروژه کالن اقتصادی کشور که با کمک بانک سپه‬ ‫به اجرا درامد‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه با‬ ‫تاکید بر ایفای نقش موثر و حمایتی بانک سپه در‬ ‫پروژ ههــای مختلف اقتصادی کالن کشــور شــامل‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشــیمی و صنایــع مولد تولیــدی از‬ ‫حضــور در ‪ 16‬پروژه بزرگ و اســتراتژیک اقتصادی‬ ‫کشور به ارزش بیش از ‪ 10‬میلیارد دالر خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫بانک سپه محمدکاظم چقازردی با ارائه اماری از‬ ‫میزا ن ســرمایه گذاری های بانک ســپه طی سنوات‬ ‫اخیر در پروژه های مختلف اقتصادی گفت‪ :‬بانک‬ ‫سپه با حمایت مالی از پروژه های راهبردی نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬سیمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و صنایــع غذایی‪ ،‬بهداشــت ودرمان‪ ،‬گردشــگری‬ ‫عالوه بر افزایش تولید و اشــتغال‪ ،‬ســهم بسزایی‬ ‫در ایجاد درامدهای ارزی در کشور داشته است‪.‬‬ ‫چقــازردی اضافــه کرد‪ :‬بانک ســپه در راســتای‬ ‫تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و همسویی‬ ‫با راهبردهای اقتصادی کشور با مشارکت و تامین‬ ‫مالــی پــروژه کالن اقتصــادی برای بیــش از ‪ 10‬هزار‬ ‫نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه بانک سپه استفاده موثری‬ ‫از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی داشته‬ ‫اســت افــزود‪ :‬میــزان ‪ 700‬میلیــون دالر تســهیالت‬ ‫در مرحلــه اخــذ مجــوز از صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫بــا عاملیــت بانک ســپه و مشــارکت بانک ملت‪،‬‬ ‫تجــارت و پارســیان به منظــور بهســازی طــرح‬ ‫تاسیســات و جمع اوری گازهای مشــعل فلر یا سر‬ ‫چاهــی مربــوط به فــاز دوم پاالیــش گاز بید بلند‬ ‫به صورت سندیکایی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫چقــازردی بــه حمایــت بانک ســپه از شــرکت‬ ‫مهندســی و توســعه ســروک اذر با پیشــرفت ‪98‬‬ ‫درصــدی کــه در حــال اتمــام اســت اشــاره کــرد و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬این پــروژه در حال حاضــر به تولید‬ ‫زود هنــگام ‪ 35‬هــزار بشــکه نفــت در روز رســیده‬ ‫است که در صورت فراهم شدن زمینه های جذب‬ ‫تسهیالت به ظرفیت نهایی ‪ 65‬هزار بشکه در روز‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫وی هم چنیــن رویکــرد بانــک ســپه را تقویــت‬ ‫تهــای بالقــوه‬ ‫تــوان داخلــی و اســتفاده از ظرفی ‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬پیشرفت ‪ 99‬درصدی شرکت‬ ‫حفاری دانا کیش و پروژه های ‪ 18A‬و ‪ 18B‬میدان‬ ‫مشــترک گازی پارس جنوبی مشــترک بین ایران و‬ ‫قطر‪ ،‬حضور در تسهیالت سندیکایی برای اجرای‬ ‫پروژه های شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان‬ ‫بــا ‪ 80‬درصد پیشــرفت فیزیکی بخــش دیگری از‬ ‫اقدامات بانک سپه است‪.‬‬ ‫چقــازردی بــا تاکیــد بــر حمایــت از تولیــد و‬ ‫رونــق اقتصــادی در بانــک ســپه در راســتای عمل‬ ‫بــه منویــات مقام معظم رهبــری از بررســی طرح‬ ‫قــرارداد تســهیالت ‪ 900‬میلیــارد ریالــی مربوط به‬ ‫پــروژه تولید لوله های بدون درز گالوانیزه شــرکت‬ ‫فوالد تجارت طروق در اســتان ســمنان‪ ،‬حمایت‬ ‫از تولیــد نفــت و گاز شــرکت توســعه نفــت و گاز‬ ‫صبــا ارونــد با ظرفیت تولید ‪ 55‬هزار بشــکه نفت‬ ‫در روز کــه دارای پیشــرفت فیزیکــی ‪ 70‬درصــد و‬ ‫حمایت از پروژه تولید پلی پروپیلن شرکت هیرسا‬ ‫پلیمر ســمند واقــع در خوزســتان‪ ،‬ماهشــهر با ‪17‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫سپه همچنین به اختصاص دو هزار و ‪ 200‬میلیارد‬ ‫ریال به عاملیت بانک سپه و مشارکت بانک رفاه‬ ‫کارگران به پروژه قطار شهری کرمانشاه‪ ،‬مشارکت‬ ‫در تســهیالت ســندیکایی بــه ارزش ‪ 443‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 184‬میلیــون دالر بــه عاملیت بانک پارســیان و‬ ‫مشارکت بانک های سپه‪ ،‬ملی و صنعت و معدن‬ ‫بــرای پــروژه تولید کاغــذ از باگاس واقع در اســتان‬ ‫خوزستان و طرح تسهیالت تکمیلی تولید باطری‬ ‫خودرو شــرکت تولیدی و بازرگانی اشــجع باطری‬ ‫واقع در شهر اردبیل که با مشارکت بانک سپه به‬ ‫بهره برداری رســیده و در حال حاضر طرح توسعه‬ ‫برای تولید انواع ‪ USB‬توســط همین شــرکت ‪25‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫چقازردی بر لزوم شناسایی و تزریق منابع مالی‬ ‫برای فعال سازی واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و‪...‬‬ ‫توســط مدیــران مناطق تاکید و اظهار کــرد‪ :‬طرح‬ ‫تولید شمش از منیزیم و کلسینه شرکت تیوا تجارت‬ ‫ماهــان بــه مبلــغ ‪ 500‬میلیــارد ریــال بــا ‪ 70‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی و مبلــغ دو هــزار میلیــارد ریال‬ ‫تسهیالت از محل منابع داخلی بانک برای طرح‬ ‫تولید فوالد شرکت فوالد جهان ارا اروند که دارای‬ ‫‪ 80‬درصد پیشرفت فیزیکی ازجمله فعالیت های‬ ‫بانک سپه در این خصوص است‪.‬‬ ‫وی در خاتمه به حمایت بانک ســپه از طرح‬ ‫تولیــد ‪ 500‬مگاوات برق شــرکت مولــد نیروگاهی‬ ‫هریــس بــا ‪ 98‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی و طرح‬ ‫تولید ‪ 460‬مگاوات برق شــرکت ســبالن برق امید‬ ‫با ‪ 70‬درصد پیشــرفت فیزیکی‪ ،‬طرح تولید انواع‬ ‫تختــه فشــرده و ام دی اف شــرکت پــاک چــوب‬ ‫خوزستان با ‪ 40‬درصد پیشرفت فیزیکی‪ ،‬حمایت‬ ‫از طرح تولید ســیمان خاکســتری شــرکت ســیمان‬ ‫تیــس چابهار بــه ظرفیت یک میلیون تن در ســال‬ ‫و تخصیــص اعتبار ب ه منظــور اتمام واحد مجتمع‬ ‫اقامتــی و رفاهــی و ســرگرمی شــرکت اریــا جهش‬ ‫شــرق در خراســان شمالی شهر بجنورد که تاکنون‬ ‫‪ 70‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را از دیگر‬ ‫اقدامــات بانــک در راســتای حمایــت از صاحبــان‬ ‫مشاغل و تولیدکنندگان عنوان کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نوسازی ‪ ۱۲‬هزار دستگاهی ناوگان حمل ونقل در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫واکاوی برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‪،۱۴۰۰‬‬ ‫حاکی از برنامه ریزی برای جایگزینی و نوسازی ‪ ۱۲‬هزار دستگاهی در‬ ‫ناوگان حمل ونقل درون و برون شهری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قرار است این برنامه با مسئولیت سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و با مشارکت معاونت های امور صنایع‬ ‫و طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬شــرکت های خودروســاز و همچنین‬ ‫قطعه سازانذی ربطاجراییشود‪.‬‬ ‫نحــال‪ ،‬بررســی عملکــرد در ایــن حوزه در ســال های گذشــته‬ ‫باای ‬ ‫عملکردمطلوبیرانشاننمی دهد‪.‬‬ ‫طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین در سال ‪ ۹۶‬پیرو‬ ‫دستور رئیس جمهوری و ابالغ وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دستور کار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح که با هدف بهین هســازی مصرف ســوخت و کاهش‬ ‫الودگی های زیس ـت محیطی تعریف شــده بود‪ ،‬با تخصیص حداکثر‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد قیمــت فــروش خودروها به عنوان یارانه از ســوی دولت از‬ ‫محل صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت‪ ،‬مقرر بود تعداد‬ ‫‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه انواع خودروی تجاری سنگین طی سه سال‬ ‫جایگزین خودروهای فرسوده موجود شود‪ ،‬اما در ادامه تغییراتی در‬ ‫ان اعمال شــد‪.‬بر اســاس مصوبه شورای اقتصاد قرار است ‪ ۱۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دستگاه انواع ناوگان تجاری شامل ‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه انواع‬ ‫اتوبوس و مینی بوس و ‪ ۱۰۸‬هزار دستگاه کامیون‪ ،‬کامیونت و کشنده‬ ‫در مدت سه سال نوسازی شود و ایدرو مدیریت اجرایی طرح نوسازی‬ ‫ناوگان تجاری را عهده دار است‪.‬منابع ارزی مورد نیاز این طرح از طریق‬ ‫صرفه جویــی در مصرف ســوخت خودروها (طی مــدت زمان کارکرد‬ ‫خــودروی موضــوع طرح و پیمایش پیش بینی شــده) حاصل خواهد‬ ‫شد‪.‬بخشــی از منابع ریالی مورد نیاز طرح از طریق شــبکه بانکی به‬ ‫صورت تسهیالت ‪ ۶۰‬ماهه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که اورده‬ ‫نقدی متقاضیان در مرحله ثبت نام‪ ۲۰‬درصد ارزش خودرو است‪.‬‬ ‫به گفته «بهزاد اعتمادی» معاون توسعه صنایع حمل ونقل ایدرو‪،‬‬ ‫اجرای این پروژه معطل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل مواجهه با تحریم ها در عمل نتوانسته تخصیص ان چنانی داشته‬ ‫باشد‪.‬وی به ایرنا گفت‪ :‬قرار است همه خودروهای این طرح توسط‬ ‫‪ ۱۷‬شرکت خودروساز در داخل ساخته شوند و برخی از اجزا و قطعات‬ ‫از جمله موتور‪ ،‬گیربکس و اکسل را از خارج تامین کنند‪.‬‬ ‫اعتمادی خاطرنشان کرد ‪ :‬با توجه به رزرو انجام شده از قبل برای‬ ‫این اجزا و قطعات در شــرکت های خارجی‪ ،‬هیچ مشــکلی بر ســر راه‬ ‫ورود ان ها به کشور وجود ندارد و فقط معطل تخصیص ارز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ســال ‪ ۹۸‬تاکنون بیش از ‪ ۷۰۰‬دســتگاه خودرو در‬ ‫قالب این طرح تولید شده است‪.‬‬ ‫معاونتوسعهصنایعحمل ونقلایدرو گفت‪:‬هرچندتاکنونبیش‬ ‫از ‪ ۴۲‬هزار ثبت ســفارش به ارزش حدود ‪ ۲‬میلیارد یورو انجام شــده‪،‬‬ ‫همچنین برای بیش از ‪ ۲۳‬هزار دستگاه خودروی سنگین «مسدودی‬ ‫ارزی» از طریق منابع صندوق توسعه ملی اخذ شده‪ ،‬اما در عمل کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬میلیون یورو توسط بانک مرکزی تامین شده است‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬ایدرو در ســال ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان مســئول توسعه‬ ‫ناوگان ریلی بین شهری‪ ،‬تامین یک هزار دستگاه واگن قطار و طراحی و‬ ‫ساخت‪ ۱۰۵‬دستگاه واگن مترو را در برنامه دارد‪.‬‬ ‫مطابق برنامه هــای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امســال در‬ ‫راستای توسعه صنایع دریایی‪ ،‬ساخت داخل‪ ۴۳‬فروند شناور سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی و جایگزینی‪ ۳۰‬فروند شناور استیجاری وزارت نفت‬ ‫با شناورهای ساخت داخل در دستور کار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تداوم رکود در بازار خودرو‬ ‫بررس ـی ها از بــازار خودروی پایتخت حاکــی از تداوم رکــود در این‬ ‫بازار با وجود اجازه بازگشایی نمایشگاه ها از ابتدای هفته جاری است؛‬ ‫فروشندگانی که نیازمند پول بوده اند حتی حاضر شده اند که خودروی‬ ‫خود را تا‪ ۳۰‬درصد زیر قیمت سایت های خودرویی بفروشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حتی پایان یافتن تعطیالت کرونایی سه هفته ای‬ ‫نمایشگاه های خودرو نتوانست قفل معامالت را باز کند و با حرکت‬ ‫تدریجی ارز در مدار کاهشی‪ ،‬به نظر می رسد رکود این بازار عمیق تر‬ ‫شده باشد‪ .‬سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی‬ ‫تهران گفت‪ :‬عامل اصلی تداوم این رکود‪ ،‬کاهش نرخ ارز است‪.‬‬ ‫به گفتهاینمقامصنفی‪،‬باتوجهبهاخبار مثبتواصلهاز توافقات‬ ‫خارجی و احتمال برداشــته شــدن تحریم ها‪ ،‬مردم همچنان از خرید‬ ‫خـــبر‬ ‫دستنگهداشته اندوامیدوار به کاهشقیمت هایبیشترهستند‪.‬‬ ‫موتمنــی تصریح کرد ‪ :‬در ایــن روزها مراجعه کننده به بنگاه ها به‬ ‫حدود صفر رسیده و افرادی که قصد خرید داشته باشند‪ ،‬با چانه زنی‬ ‫می توانندزیرهمینقیمت هاخودروبخرند‪.‬‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهد که حتی فروشــندگانی که نیازمند پول‬ ‫بوده اندتا‪ ۳۰‬درصدزیرقیمت‪-‬البتهقیمت هایی کهدر فضایمجازی‬ ‫وسایت هایخودروییشاهدانهستیم‪-‬خودرویخودرافروخته اند‪.‬‬ ‫قیمت برخی خودورها در فضای مجازی در روز گذشته به شرح زیر‬ ‫است‪ :‬پراید‪ ۱۱۱‬حدود‪ ۱۲۵‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا‪ ۲‬مدل‪ ۱۴۰۰‬نزدیک به‬ ‫‪ ۱۳۳‬میلیون تومان‪ ،‬سمند ال‪ .‬ایکس مدل ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۸۶‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۴۰۵‬اس‪ .‬ال‪ .‬ایکــس مدل ‪ ۱۴۰۰‬نزدیک به ‪ ۱۸۶‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬حدود ‪ ۱۹۷‬میلیون تومان و تیپ ‪ ۵‬نزدیک به‬ ‫‪ ۲۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬بسترن اتوماتیک‪ ۴۱۲‬میلیون تومان‪ ،‬برلیانس اچ‬ ‫‪ ۳۳۰‬حــدود ‪ ۳۴۲‬میلیــون تومان و پژو ‪ ۲۰۰۸‬نزدیک به ‪ ۸۹۰‬میلیون‬ ‫تومان‪.‬‬ ‫اواخر هفته گذشته با جو روانی ایجاد شده در پی ریزش نرخ ارز‪،‬‬ ‫کاهش شدید قیمت ها در بازار خودروهای خارجی رقم زد‪ ،‬به طوری‬ ‫که شاهد افت‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصدی قیمت ها در مقایسه با اواخر اسفندماه‬ ‫‪ ۹۹‬بودیم‪ .‬به اعتقاد کارشناســان‪ ،‬در صورت تداوم این روند به ویژه‬ ‫ثابــت مانــدن نرخ دالر در کانــال ‪ ۲۰‬هزار تومانی‪ ،‬ریزش بیش ازپیش‬ ‫قیمت ها اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل هیچ کس در این روزها‬ ‫برایخریداقدامنمی کند‪.‬‬ ‫طبقاعالممعاونوزیرراهوشهرسازی‬ ‫واماجاره‪ ۱۴۰۰‬بهستاد کروناپیشنهادشد‬ ‫وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت کمک‬ ‫ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که ستاد‬ ‫دراین بارهتصمیم گیریخواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬با شیوع ویروس کرونا از سال‬ ‫گذشــته وزارت راه و شهرســازی دو برنامــه را بــرای‬ ‫کمک به اقشــار اجاره نشین در دســتور کار قرار داد‬ ‫کــه در ســتاد ملــی کرونا به تصویب رســید‪ .‬یکی از‬ ‫این موارد پرداخت کمک ودیعه مسکن و دیگری‬ ‫تمدیــد قراردادهــای اجاره بود‪ .‬هر دو برنامه نیز با‬ ‫توفیقنسبیمواجهشد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته دولــت اعــام کــرد کــه مالــکان‬ ‫اجازه ندارند مســتاجران را بیرون کنند‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫مســتاجر خودش تمایلی به ماندن نداشــته باشد‪.‬‬ ‫بــه صاحب خانه ها اجــازه داده شــد در تهــران ‪۲۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬ســایر کال نشــهرها ‪ ۲۰‬درصد و دیگر نقاط‬ ‫شــهری ‪ ۱۵‬درصد به نرخ اجاره ســالیانه بیافزایند‪.‬‬ ‫هرچنــد بخشــنامه تمدیــد قراردادهــای اجــاره به‬ ‫دالیلــی همچــون اگاه نبودن برخی مســتاجران از‬ ‫حقوق قانونی خود و سوءاستفاده بعضی مالکان‬ ‫در مواردی عقیم ماند اما در بسیاری دیگر از موارد‬ ‫به اجرا رسید‪.‬‬ ‫پرداخت وام کمک ودیعه مســکن موسوم به‬ ‫تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات نیز مصوبه‬ ‫دیگری بود که مردادماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬در ســتاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا تصویب شــد‪ .‬این وام در تهران ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬در شــهرهای بزرگ ‪ ۳۰‬میلیــون و در‬ ‫سایر شهرها‪ ۱۵‬میلیون تومان با نرخ سود‪ ۱۳‬درصد‬ ‫بود که به مستاجر پرداخت شد و کل مبلغ بعد از‬ ‫اتمام قرارداد اجاره به بانک مسترد می شود‪.‬‬ ‫امسالنیزانطور کهمحمودمحمودزادهـمعاون‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ـ اعــام کــرده‪ ،‬کمک ودیعه‬ ‫اجاره و تمدید اجاره ها به ستاد ملی کرونا پیشنهاد‬ ‫شــده که در این باره ســتاد ملی کرونا تصمیم گیری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او توضیحات بیشتری درباره مبلغ وام‬ ‫اجاره در سال جاری ارائه نداده اما احتمال افزایش‬ ‫ارقام وجود دارد‪.‬‬ ‫محمودزاده همچنین با بیان اینکه حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار واحد مسکن ملی اماده افتتاح است گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه بخشــی از واگذاری ها به شکل‬ ‫واگــذاری گروهــی و کوچــک مقیاس بوده اســت‬ ‫یشــدن‬ ‫ایــن اطالعات در حال جمع اوری و نهای ‬ ‫اســت که به زودی اطالع رســانی خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫چنــد روز قبــل هم به ایســنا گفته بــود‪ :‬در اینده‬ ‫نزدیــک مرحلــه دوم بهره بــرداری از واحدهــای‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن در تعدادی از اســتان ها‬ ‫یشــود و تــا پایــان دولــت چنــد مرحله‬ ‫انجــام م ‬ ‫افتتاح خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تسهیالت مرابحه خرید کاال و‬ ‫خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان‬ ‫‪ ۳۰ ،۵۰‬و ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬از اوایــل مردادمــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در ســتاد ملــی مقابله با کرونا تصویب شــد‬ ‫و مهلــت پرداخــت ان تا پایان اســفندماه به اتمام‬ ‫رســید‪ .‬سود این تســهیالت ‪ ۱۳‬درصد است‪ .‬نحوه‬ ‫بازپرداخت ان بدین صورت است که در روش اول‪،‬‬ ‫گیرندگان وام (مســتاجران) می توانند تســهیالت را‬ ‫کســاله دریافت کننــد و صرفا ســود ان را ماهانه‬ ‫ی ‬ ‫بپردازند و در پایان سال‪ ،‬اصل ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در روش دوم‪ ،‬متقاضیان می توانند وام را ســه ساله‬ ‫دریافــت کنند و در مدت ‪ ۳۶‬ماه اصــل و فرع ان را‬ ‫به بانک بپردازند‪ .‬مستاجران در تهران ماهانه‪۵۴۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬کال نشــهرها ‪ ۳۲۰‬هزار تومان و ســایر‬ ‫شهرها‪ ۱۶۰‬هزار تومان پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫هزینه پیامک بانک های‬ ‫دولتی هم زیاد شد‬ ‫درحالی کــه پیش ازایــن‪ ،‬طبــق گفته دبیر شــورای‬ ‫هماهنگــی بانک هــای دولتــی و نیمه دولتــی هزینــه‬ ‫ســرویس پیامــک در ایــن بانک ها همچنــان حداکثر‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار تومــان اســت و برنامه ای بــرای افزایش این‬ ‫هزینــه وجــود ندارد‪ ،‬بررســی های حاکی از ان اســت‬ ‫که برخی از بانک های دولتی هزینه سرویس پیامکی‬ ‫خود را افزایش داده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پیش ازاین‬ ‫برخی از بانک های خصوصی اقدام به افزایش هزینه‬ ‫سرویس پیامکی خود از ‪ ۱۵‬به ‪ ۳۰‬هزار تومان کردند‬ ‫که دلیل ان افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات‬ ‫اعالم شــد‪ .‬دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫خصوصــی در واکنش به ایــن موضوع گفت که هنوز‬ ‫تصمیمــی بــرای افزایــش هزینــه ســرویس پیامکــی‬ ‫بانک ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در اینده‬ ‫نزدیــک این نرخ به دلیل هزینه های بانک ها در این‬ ‫زمینــه افزایــش یابــد‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬پس ازایــن‪ ،‬اکنون‬ ‫برخــی از بانک هــای دولتــی هم با ارســال پیامک به‬ ‫مشــتریان خــود اعــام کرده انــد که به منظور ارســال‬ ‫پیامک تراکنش های واریز و برداشــت از حساب شما‬ ‫مبلغ ‪ ۲۰‬هزار تومان برای کارمزد ساالنه کسر می شود‪.‬‬ ‫پیگیری ها از بانک تجارت در این زمینه حاکی از ان‬ ‫است که با افزایش تورم‪ ،‬هزینه ها و مجوزهای بانک‬ ‫مرکزی این افزایش ‪ ۱۰‬هزار تومانی در هزینه سرویس‬ ‫پیامکــی این بانک صورت گرفته اســت‪ .‬پیش ازاین‬ ‫بانک تجارت برای سرویس پیامکی خود از مشتریان‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان دریافت می کرد که اکنون این مبلغ به‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان افزایش یافته اســت ‪ .‬از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫پیگیری هــا از شــورای هماهنگی بانک هــای دولتی و‬ ‫نیمه دولتــی بــرای دریافت جزئیــات مربوطه و اینکه‬ ‫ایا مجوز افزایش هزینه سرویس پیامکی به بانک ها‬ ‫داده شــده اســت یا خیر؟ بی پاســخ ماند و این شــورا‬ ‫تاکنون پاســخی در این راســتا نداده اســت ‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اســت که بانک ها دلیل افزایش هزینه ســرویس‬ ‫پیامکــی خــود افزایــش هزینــه بانک ها چــون هزینه‬ ‫مخابــرات می داننــد‪ ،‬درحالی کــه طبــق گفتــه رئیس‬ ‫هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران افزایش قانونی‬ ‫و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال پیگیری‬ ‫است و هنوز اجرا نشده است‪.‬‬ ‫گاوداران خواستار افزایش‬ ‫قیمت شیرخام شدند‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت‪:‬‬ ‫قیمــت جهانــی و داخلــی نهاده هــای دامــی افزایش‬ ‫یافتــه و همیــن امــر نیز منجــر به افزایــش هزینه های‬ ‫تولید شــیر و گوشــت شده است‪ .‬سید احمد مقدسی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬با بیان اینکــه قیمت جهانی‬ ‫نهاده هــای دامــی چــون جــو‪ ،‬ذرت و ســویا افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬قیمت علوفــه‪ ،‬یونجه و‬ ‫ذرت علوفه ای نیز در داخل افزایش داشــته و همین‬ ‫امر باعث شده که هزینه های تولید شیرخام افزایش‬ ‫یابــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیل ایــن افزایش هزینه ها‬ ‫درخواست افزایش قیمت شیر خام را به وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی و ســازمان حمایت ارســال کردیم و قیمت‬ ‫‪ ۶۲۹۵‬تومــان را بــرای شــیر خام پیشــنهاد دادیم که‬ ‫ایــن پیشــنهاد در حــال بررســی اســت‪ .‬رئیــس هیات‬ ‫مدیره انجمن گاوداران اضافه کرد‪ :‬اگر با درخواست‬ ‫افزایش قیمت شیر موافقت نشود تولید نابود خواهد‬ ‫شــد و گاوداران نیــز بــرای جلوگیــری از ضــرر و زیــان‬ ‫گاوهای مولدشان را روانه کشتارگاه خواهند کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫چاره ای جز این ندارند‪ .‬وی در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه در حــال حاضر چند درصد نهاده های دامی مورد‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫نیــاز گاوداری هــا بــا قیمت مصــوب تامین م ‬ ‫گفت‪ ۲۰:‬درصد نهاده های دامی با قیمت مصوب و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مابقی را گاوداران از بازار ازاد تهیه می کنند‪.‬‬ ‫مقدســی در پایان گفت‪ ۷۰ :‬درصد هزینه های تولید‬ ‫شــیر و گوشــت را نهــاده تشــکیل می دهــد و افزایش‬ ‫قیمت نهاده ها منجر به افزایش قیمت شیر و گوشت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نفروختن بلیت سفر به‬ ‫کرونایی ها‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه هیــچ بیمار‬ ‫کرونایــی نمی توانــد بــا وســایل حمل ونقــل عمومی‬ ‫سفر برود چون بلیتی به او فروخته نخواهد شد و بر‬ ‫اســاس رصدهای صورت گرفته موبایلی ان ها عمدتا‬ ‫ســفرهای درون شــهری داشــته اند نه برون شهری‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬در پی طرح اظهــارات ایرج حریرچی‬ ‫–معاون وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی –‬ ‫مبنی بر اینکه ‪ ۵۱‬هزار نفر از کسانی که برگه دستشان‬ ‫اســت و کرونــا مثبــت هســتند قرنطینــه شــان را بــه‬ ‫فواصل چندین کیلومتری و حتی مسافرت شکسته اند‬ ‫ســراغ بســیاری از مســئوالن وزارت را ه وشهرسازی در‬ ‫بخش هــای مختلــف حمل ونقــل هوایــی‪ ،‬ریلــی و‬ ‫جاده ای رفتیم که همه ان ها بر این نکته تاکید کردند‬ ‫که ســامانه ماســک از ســال گذشــته در سیســتم های‬ ‫بلیت فروشــی ان ها فعال شــده و اگر مسافری تست‬ ‫کرونایش مثبت شده باشد نمی تواند بلیت تهیه کند‬ ‫و از مسافرت او جلوگیری به عمل خواهد امد‪ .‬محمد‬ ‫اسالمی – وزیر راه و شهرسازی – در گفت وگو با ایسنا‬ ‫درباره اینکه ایا به مسافر مشکوک یا مبتال به کرونا در‬ ‫ماه های گذشــته بلیتی برای سفر فروخته شده است‬ ‫و اساسا این امارهای ارائه شده نسان دهنده نقص و‬ ‫مشــکل در کدام بخش است؟ اظهار کرد‪ :‬مسافرانی‬ ‫کــه بــه کرونا مبتال شــده باشــند به هیچ وجــه اجازه‬ ‫یشــود و‬ ‫ســفر با وســایل حمل ونقل عمومی داده نم ‬ ‫نمی توانند بلیتی را برای سفر تهیه کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کنترل نشر گاز به میزان‬ ‫چهار میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫متر مکعب در سمنان‬ ‫رئیــس بازرســی فنــی شــرکت گاز اســتان ســمنان از‬ ‫ِ‬ ‫روزمینی‬ ‫نشت یابی کاملخطوطوتاسیساتزیرزمینیو‬ ‫تحــت مدیریــت شــرکت گاز اســتان ســمنان‪ ،‬مطابــق‬ ‫اخرین دســتورالعمل های ابالغی‪ ،‬در ســال گذشته خبر‬ ‫داد‪ .‬بهزاد خلیلی با اعالم خبر فوق اظهار داشت‪ :‬طی‬ ‫عملیات نشت یابی مذکور‪ ،‬جمعا از تداوم نشت حدود‬ ‫‪ ۱۲‬هزار نقطه ی نشــتی از تاسیسات شامل علمک ها‪،‬‬ ‫شیرهای مدفون‪ ،‬خطوط تغذیه و توزیع و ایستگاه ها‬ ‫جلوگیری به عمل امده است‪ .‬رئیس بازرسی فنی شرکت‬ ‫میزان قابل توجه کنترل نشر گاز‬ ‫گاز اســتان ســمنان‪ ،‬به ِ‬ ‫در نشت یابی از تاسیسات استان اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫راستای سیاست های کالن شرکت در خصوص مدیریت‬ ‫گازهای گمشــده‪ ،‬اقدامات مناســبی در دستور کار خود‬ ‫قرار گرفت که یکی از موثرترین ان ها استفاده از دستگاه‬ ‫‪ Hi Flow Sampler‬بوده است‪ .‬استفاده از این دستگاه‬ ‫موفقشدیممقدار نشتیبهمیزانتقریبیچهار میلیون‬ ‫و‪ ۸۰۰‬هزار متر مکعب گاز را شناسایی و کنترل نماییم‪.‬‬ ‫خلیلی در رابطه با فرایند کار نشت یابی در این شرکت‬ ‫افزود‪ :‬پس از شناسایی موارد نشتی توسط تیم بازرسین‬ ‫کنترل نشــت گاز‪ ،‬موارد نشــتی و مخاطره امیز از طریق‬ ‫ســامانه مدیریت نش ـت یابی در اســرع وقت به واحد‬ ‫بهر هبــرداری اعالم و واحدهای مربوطه در ســریع ترین‬ ‫زمان ممکن‪ ،‬نسبت به رفع نشتی اقدام می کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه این نشت یابی و رشد ‪ ۴۰‬درصدی تعداد‬ ‫نقاط کشف نشتی در سال‪ ،۹۹‬نشان از اهتمام شرکت‬ ‫در کاهش گازهای گمشده و انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬این پــروژه بدون هیچ هزینه مالی و عدم‬ ‫تماما توسط واحد‬ ‫اســتفاده از خدمات مشاور انجام و ً‬ ‫بازرسی فنی هدف گذاری و اجرا شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به بازرســی و نش ـت یابی از خطوط و همه تاسیســات‬ ‫گازرسانیتامنازلمشترکان‪،‬اضافه کرد‪:‬مسئولیتحفظ‬ ‫ایمنی در داخل خانه بر عهده مشــترکان اســت و الزم‬ ‫است مصرف کنندگان گاز طبیعی‪ ،‬وسایل و تاسیسات‬ ‫گازی ملــک خــود را ب هصــورت مســتمر بازرســی کننــد‪.‬‬ ‫خلیلی در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬اقدامات فوق عالوه‬ ‫بر افزایش ضریب ایمنی‪ ،‬بهبود بهره وری‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫خطراتاحتمالی‪،‬ارتقایسطحکیفیعملکردتاسیسات‬ ‫گازرسانی‪ ،‬کاهشهدر رفت گاز ونیز کاهشالودگی های‬ ‫زیس ـت محیطی؛ عاملی موثردر حفظ و صیانت از گاز‬ ‫طبیعــی به عنوان یک ســرمایه ملی به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫همچنینتداومفعالیت هاییادشده‪،‬می تواندعالوهبر‬ ‫حرکتدر مسیراصلپنجاهقانوناساسی کشور‪،‬بخشی‬ ‫از تعهــدات بین المللــی کشــورمان‪ ،‬در راســتای کاهش‬ ‫انتشار گاز گلخانه ایبهاتمسفرراعملیاتیسازد‪.‬‬ ‫خروج واحد شماره سه‬ ‫بخاری نیروگاه شهید‬ ‫رجایی از مدار تولید برق‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬به منظور بازدید و انجام تعمیرات‬ ‫دوره ای واحد شماره ‪ 3‬بخاری نیروگاه شهید رجایی با‬ ‫ظرفیت‪ 250‬مگاواتاز شبکهسراسریتولیدبرق‪،‬خارج‬ ‫شد‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکتمدیریتتولیدبرق‬ ‫شهیدرجایی‪،‬سرپرستمدیریتنیروگاهبخاردرتشریح‬ ‫این خبر گفت‪ :‬طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شده‪،‬‬ ‫واحدشمارهسهبخاریایننیروگاهدرادامهفعالیت های‬ ‫تعمیرات واحدهای سیزده گانه از مدار تولید برق خارج‬ ‫شد تا تحت تعمیرات بازدیدد دوره ای قرار گیرد‪ .‬حبیب‬ ‫شریفی افزود‪ :‬در این دوره از برنامه های تعمیراتی که‬ ‫به منظور کســب امادگی تولید برق در پیک تابســتان‬ ‫انجام می شود‪ ،‬بازدید از فن ها و الکتروموتورهای ‪6/6‬‬ ‫کیلوولت‪ ،‬بازدید لوله های فشار باال‪ ،‬بازدید از پمپ ها‬ ‫والکتروموتورهای‪ 6/6‬کیلوولت‪،‬تستنشتیلوله های‬ ‫فاینال رهیت و بازدید از بسکت های ایر هیتر‪ ،‬بخشی‬ ‫از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات‬ ‫مکانیک نیروگاه به انجام می رسد‪ .‬سرپرست مدیریت‬ ‫نیروگاه بخار شــهید رجایــی‪ ،‬در ادامه بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫حوزه الکتریک و ابزار دقیق هم متخصصان تعمیرات‬ ‫نیروگاه‪ ،‬بازدید و سرویس بریکرهای ‪ 400‬ولت‪ ،‬بازدید‬ ‫و ســرویس ژنراتــور سیســتم تحریــک‪ ،‬تســت رل ههــای‬ ‫حفاظتی‪ ،‬تست و تنظیم ترانسمیترهای دبی‪ ،‬بازدید و‬ ‫کالیبراسیوناناالیزرهایجدید‪،‬همچنینتستوتنظیم‬ ‫ترانس های سیســتم اطفای حریق و انجام تس ـت های‬ ‫مربوطهرابررویانواعتجهیزاتالکتریکیوابزار دقیقی‬ ‫انجامخواهندداد‪.‬‬ ‫واحد ‪ 120‬مگاواتی نیروگاه‬ ‫اصفهان به مدار تولید‬ ‫بازگشت‬ ‫واحد شماره سه بخاری نیروگاه اصفهان به ظرفیت‬ ‫‪ 120‬مــگاوات هم زمان با تامین اب موردنیاز به شــبکه‬ ‫سراســری پیوســت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫مدیریــت تولیــد بــرق اصفهــان‪ ،‬مهندس مجیــد دایی‬ ‫کریم زاده‪،‬مدیرامور بهره بردارینیروگاهاصفهانبااعالم‬ ‫ایــن خبر افــزود‪ :‬واحــد ‪ 120‬مگاواتی این مجموعه که‬ ‫فروردین ماه امسال پس از انجام تعمیرات نیمه سنگین‬ ‫توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان‬ ‫با موفقیت وارد مدار تولید شــده بود به دلیل عدم اب‬ ‫موردنیاز از مدار تولید خارج شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬با تامین‬ ‫اب موردنیــاز مجــددا این واحد بخاری پــس از ‪ ۱۵‬ماه‪،‬‬ ‫بار دیگر به شبکه سراسری پیوست و تولید‪ ۱۲۰‬مگاواتی‬ ‫خودراتجربه کرد‪.‬مدیرامور بهره بردارینیروگاهاصفهان‬ ‫اظهار امیدواری کرد که با تامین اب موردنیاز واحدها‪،‬‬ ‫میزان تولید برق نیروگاه اصفهان به ویژه در روزهای گرم‬ ‫و پیک تابستان هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫طی هشت سال گذشته انجام شد‬ ‫رشد‪ ۶۲‬درصدی گازرسانی به روستاهای خراسان شمالی‬ ‫رشــد ‪ ۶۲‬درصــدی گاز دار شــدن روســتاهای‬ ‫خراسان شمالی در هشت سال گذشته موجب شد‬ ‫تاهم اکنونحدود‪ ۹۹.۷‬درصداز ساکنانروستاهای‬ ‫دور و نزدیک این استان از گاز شهری برخوردار شوند‬ ‫و نشــان انرژی ســبز بر ســینه روســتاهای این استان‬ ‫بدرخشد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این روزها با گشت وگذار‬ ‫در روســتاهای دور و نزدیک استان خراسان شمالی‬ ‫تنها چیزی که بیش از سایر زیرساخت ها توجه هر‬ ‫تازه واردی را به خود جلب می کند‪ ،‬علمک های گاز‬ ‫شهری است که بر تارک روستاهای این خطه شمال‬ ‫شــرق کشور می درخشــد و دیگر خبری از خاطرات‬ ‫تلخ زمســتان های ســرد بدون نفت و پخت وپز زیر‬ ‫چهار پایه چراغ های خوراک پزی نفتی و حتی گاها‬ ‫استفاده از فضوالت حیوانی برای این کار نیست‪.‬‬ ‫اندکی برگشت به گذشته نه چندان و ورق زدن‬ ‫خاطرات روستاییان مناطق صعب العبور و برفگیر‬ ‫اســتان خراسان شمالی نشان می دهد که تا قبل از‬ ‫گاز دار شــدن این روســتاها‪ ،‬فصل زمســتان و سرما‬ ‫طاقت فرســای زیــر ‪ ۲۰‬درجه ســانتی گراد در برخی‬ ‫مناطق کوهستانی استان خراسان شمالی کابوسی‬ ‫وحشــتناک برای روستاییان این دیار بود‪ ،‬به طوری‬ ‫دغدغه تامین سوخت زمستانی حتی در کمرکش‬ ‫گرمــای مردادماه نیز رهایشــان نمی کرد‪ .‬بر اســاس‬ ‫یکبرنامهنانوشتهبهدلیلصعب العبور بودناکثر‬ ‫مناطق روستایی استان خراسان شمالی و یا کمبود‬ ‫نفت سفید در زمستان به علت کمبود خودروهای‬ ‫سوخت رسانروستاییانبه ناچاربایدتابستاننفت‬ ‫زمستانی موردنیازشان را تامین می کردند و به دلیل‬ ‫حجم نفت سهمیه شش ماهه فصل سرما‪ ،‬گاها نیز‬ ‫روستاییان با کمبود گالن برای ذخیره سازی مواجه‬ ‫بودند و دغدغه تامین سوخت زمستانی از یک سو‬ ‫و گالــن نفــت از ســوی دیگر فشــار را بر روســتاییان‬ ‫یکــرد و هر روســتایی کــه به هر دلیلی‬ ‫مضاعــف م ‬ ‫نمی توانست سوخت زمستانی خود را در تابستان‬ ‫خریداری کند‪ ،‬باید دعا می کرد که سرمای شدید در‬ ‫منطقهحاکمنشودویااین کهاز خوش اقبالی گاهی‬ ‫نیزدرمیانهزمستاننفتیبهسراغشانمی امددرغیر‬ ‫این صورت باید برای گذران زمستان پس از نفت به‬ ‫هیزم باغات روی می اردند و یا بعضا نیز از فصوالت‬ ‫حیوانی برای گرم کردن خانه ها و پخت وپز استفاده‬ ‫کنند‪ .‬اما در کمتر از هشت سال گذشته با حمایت‬ ‫وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز ایران امــروز ‪۹۹.۷‬‬ ‫درصد از روســتاهای اســتان خراســان شــمالی از گاز‬ ‫شهری برخوردار شدند و دیگر نه تنها با بخاری نفتی‬ ‫که با سیلندرهای گاز و پیک نیک و سایر تجهیزات‬ ‫گرمایشی سنتی خداحافظی کردند و حتی برخی از‬ ‫جوان ترهــا نیــز در خانه های جدید برای بهره گیری‬ ‫بهتر از انرژی گرمایشی از شوفاژ استفاده می کنند و‬ ‫تجربــه جدیدی از زندگی روســتایی در این دیار در‬ ‫حال رقم خوردن اســت‪ .‬طبق امار رسمی صرفا در‬ ‫سال‪ ۹۹‬با گاز شدن چهار هزار‪ ۲۲۶‬خانوار روستایی‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬میلیون لیتر نفت سفید و دو هزار تن گاز‬ ‫مایع مصرفی برای زمستان در روستاهای این استان‬ ‫صرفه جویی شد و با احتساب قیمت هر لیتر نفت‬ ‫ســفید ‪ ۱۵۰۰‬هزار ریال و گاز مایع حدود دو هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر کیلوگرم ســاالنه چندین میلیارد تومان در‬ ‫هزینهخانوار روستاییانودولت کاهشیافت‪.‬‬ ‫یکی از روستاییان شهرستان مرزی راز و جرگالن‬ ‫گفــت‪ :‬تــا قبــل از گازرســانی بــه تامیــن ســوخت و‬ ‫کپسول گاز دغدغه اصلی ما در زمستان و تابستان‬ ‫بود و همیشــه باید معطل دریافت ســهمیه نفت‬ ‫سفید زمســتانی و پر کردن سیلندرهای گاز باشیم‪،‬‬ ‫چراکــه نیمــی از ســال بــه دلیــل بــرف و بــوران بــه‬ ‫ســختی می توانســتیم نفت و گاز مایع تهیه کنیم‪.‬‬ ‫محمــد بهمن افزود‪ :‬با تالش مســئوالن اســتانی و‬ ‫ملی تمام روستاهای کوچک و بزرگ این شهرستان‬ ‫مــرزی از نعمــت گاز برخــوردار شــدند و زمســتان‬ ‫را بــا خیــال اســوده در کنــار هــم زندگــی می کنیم و‬ ‫برخی از خانوارهای روســتایی که پیش تر به دلیل‬ ‫همیــن مشــکالت ســوخت زمســتانی‪ ،‬اقامتــی در‬ ‫روســتا نداشــتند؛ دوباره به زمســتان بــه خانه های‬ ‫خــود برگشــتند‪ .‬وی در تعریف روزهای بــدون گاز‬ ‫و چگونگــی گذران زمســتان می گویــد‪ :‬در برخی از‬ ‫سال ها کهبا کمبودتامیننفتمواجهمی شدیمبه‬ ‫اجبار از هیزم نیز برای گرم کردن و پخت پز استفاده‬ ‫می کردیم که عالوه بر اینکه باعث قطع درختان و‬ ‫بوته هامی شدبسیار سختنیزبود‪.‬‬ ‫خراسان شمالی در صدر روستاهای برخوردار‬ ‫از گاز‬ ‫تالش کارگزاران دولت در حوزه گازرسانی برای‬ ‫بهره مندیروستاهایایناستاناز انرژیسبزموجب‬ ‫شد تا طبق امار میانگین روستاهای برخوردار از گاز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی به ‪ ۹۹.۷‬درصد برسد که‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬درصد از میانگین کشــوری باالتر است و‬ ‫هم اکنــون از حدود ‪ ۴۰۰‬هزار روســتایی این اســتان‬ ‫حدود‪ ۳۹۰‬هزار نفر از گاز برخوردار شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫تا پیش از سال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۲۹۰‬روستای این استان‬ ‫از نعمت گاز شــهری برخوردار بودند که این امار‬ ‫هم اکنــون به ‪ ۷۵۶‬روســتا رســید به طوری که تمام‬ ‫روستاهایی که امکان گازرسانی از قبیل قرارگیری در‬ ‫مسیر خط لوله انتقال و وضعیت طبیعی داشتند‪،‬‬ ‫از نعمت گاز شــهری برخوردار شــدند‪ .‬حسن رضا‬ ‫میربلوکــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در مجموع در دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫‪ ۴۵۶‬روستا گازدار شدند و به طور میانگین ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۵۵‬روســتای استان زیرساخت های پوشش‬ ‫گاز شهری قرار گرفتند‪ .‬وی گفت‪ :‬در ابتدای دولت‬ ‫یازدهم طول شــبکه گازرســانی در این اســتان سه‬ ‫هــزار و ‪ ۶۳۶‬کیلومتــر بود کــه هم اکنون به هفت‬ ‫هزار و ‪ ۳۱۲‬کیلومتر رســیده اســت و ضریب نفوذ‬ ‫گاز این استان در حوزه شهری هم اینک ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫و روســتایی ‪ ۹۹.۷‬درصد اســت‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در شــرایط فعلی میزان برخــورداری مناطق‬ ‫روستایی استان از گاز طبیعی نسبت به میانگین‬ ‫کشوری حدود ‪ ۱۵‬درصد و مناطق شهری نیز حدود‬ ‫چهــار درصــد بیشــتر اســت و ایــن اســتان در صدر‬ ‫استان های برخوردار از گاز شهری و سبز کشور قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫این استان در زمینه گازرسانی به روستاها رتبه سوم‬ ‫کشوری را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫میــر بلوکــی هزینه نصب هــر عملک بــرای گاز‬ ‫دار شدن خانوارهای روستایی را در استان خراسان‬ ‫شمالی بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال اعالم کرد که با‬ ‫حساب سرانگشتی در هشت ساله گذشته حداقل‬ ‫برای گازدار شــدن بیش از ‪ ۴۵۶‬روســتای این استان‬ ‫افزون بر ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که با‬ ‫وجود تنگناهای اقتصادی و مالی دولت این میزان‬ ‫هزینهبی سابقهبود‪.‬‬ ‫وی تعداد روستاهای باالی‪ ۲۰‬خانوار این استان‬ ‫را ‪ ۷۲۰‬خانوار اعالم کرد و اظهار داشت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۷۰۸‬روســتا تاکنون از گاز شهری برخوردار شدند و‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬روستا نیز به دلیل دوری از شبکه انتقال از‬ ‫گاز شهری برخوردار نشدند که باید از سایر انرژی از‬ ‫جملهبرقاستفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شمالی گفت‪:‬‬ ‫همچنین از ‪ ۳۸‬روستای زیر ‪ ۲۰‬خانوار استان نیز ‪۲۵‬‬ ‫خانوار که نزدیکی شــبکه انتقال گاز قرار داشتند و‬ ‫یا میانگین هزینه گازرسانی به این مناطق برای هر‬ ‫خانوار کمتر از ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال بود‪ ،‬از گاز برخوردار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫میربلوکیبابیاناینکهخراسانشمالیدر ردیف‬ ‫استان های سبز کشور به دلیل استفاده از انرژی گاز‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ضریب نفوذ گاز شــهری‬ ‫اســتان ‪ ۱۰۰‬درصد و روستاها نیز ‪ ۹۹.۷‬درصد است‬ ‫و در مجمــوع هــم اینک ‪ ۳۳۲‬هزار مشــترک گاز در‬ ‫استان وجود دارد که حدود ‪ ۱۰۰‬هزار مشترک گاز در‬ ‫چندسالاخیراضافهشدند‪.‬‬ ‫وی سهم گاز طبیعی در تامین سبد انرژی استان‬ ‫را بیش از ‪ ۸۲‬درصد اعالم کرد و اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫اســتان پس از استان بوشــهر در رتبه دوم کشوری را‬ ‫برخورداریاز گاز شهریدر مناطقروستاییوشهری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی با جمعیتی‪ ۸۶۳‬هزار نفری که‬ ‫‪ ۴۴‬درصد انان در روســتاها سکونت دارند‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرامور ابفایشهرستانهمدان‪:‬‬ ‫‪ 300‬متر شبکه فرسوده اب رسانی همدان از مدار خارج شد‬ ‫بــا تــاش نیروهای واحد حــوادث و اتفاقات‪،‬‬ ‫‪ 300‬متراز شبکه فرسوده اب رسانی همدان از مدار‬ ‫خارج شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ابفای استان‬ ‫همدان‪ ،‬در همین رابطه مدیر امور ابفای شهرستان‬ ‫همدان با اشاره به اینکه بخشی از شبکه فرسوده‬ ‫اب رسانی همدان علیرغم ایجاد شبکه های جدید‬ ‫همچنان در مدار بهره برداری قرار داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا توجه به شــرایط کم ابی ســال جــاری بازنگری‬ ‫شــبکه توزیــع اب و انجــام اصالحــات موردنیاز تا‬ ‫حد زیادی از هدر رفت اب جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫حسین اذرتکین افزود‪ :‬با اقدام واحد حوادث در‬ ‫قطع و جمع اوری بخشی از شبکه فرسوده توزیع‬ ‫اب‪ ،‬زمینه ذخیره ســه لیتر بر ثانیه اب در مخازن‬ ‫شــهر همدان فراهم شد‪ .‬الزم به ذکر است؛ قطع‬ ‫شبکه توزیع قدیمی شب ها و در ساعاتی که مردم‬ ‫کمترین نیاز ابی را داشــتند توســط اکیپ حوادث‬ ‫و در دو شــب متوالــی انجــام شــد‪ .‬رئیــس گــروه‬ ‫تحقیقــات شــرکت اب و فاضالب اســتان همدان‬ ‫از مشــارکت و اســتقبال ‪ 76‬درصــد کارکنــان ایــن‬ ‫شــرکت از سامانه جامع نظام پیشنهادات و ثبت‬ ‫پیشــنهادات خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫ابفــای اســتان همدان‪ ،‬الهام شــهبازی با اشــاره به‬ ‫اینکه‪ ،‬سامانه جامع نظام پیشنهادات با عنایت‬ ‫بــه تاکیــدات مدیرعامــل شــرکت و همچنیــن بــر‬ ‫مبنــای اهمیت دریافت نظرات ســازنده همکاران‬ ‫درســایت شرکت اب و فاضالب اســتان راه اندازی‬ ‫و در دسترس کارکنان و هم استانی های عزیز قرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر همین اســاس شــرکت کنندگان‬ ‫پــس از ورود بــه ســامانه و ســاخت نــام کاربــری‬ ‫می توانند پیشــنهادات خــود را ثبــت نمایند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه سخنانش گفت کلیه پیشنهادات پس از‬ ‫ثبــت به منظور رفــع نواقص احتمالی‪ ،‬جمع بندی‬ ‫و تصویــب بــه کمیت ههــای تخصصــی و پ ـس ازان‬ ‫بــه کمیتــه مرکزی نظام رســیدگی به پیشــنهادات‬ ‫یشــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در سال گذشته ‪469‬‬ ‫ارجاع م ‬ ‫پیشنهاد ثبت شده مورد ارزیابی قرار گرفت که از‬ ‫این تعداد ‪ 112‬پیشــنهاد به مرحله اجرا رسید که‬ ‫همه پیشنهاددهندگان با درج در پرونده پرسنلی‬ ‫تقدیر و حدود ‪ 60‬درصد مشمول پاداش ریالی در‬ ‫محدوده ‪ 50‬تا ‪ 400‬هزار تومان گردیدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد‬ ‫کاهش‪ 50‬درصدی بارش ها‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬امسال بارش ها حدود‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نســبت به ســال گذشته کمتر اســت و این موجب‬ ‫یشــود کــه دقــت ما در مصــرف اب باالتــر رود و‬ ‫م ‬ ‫بــا توجــه به این که تولید انرژی در کشــور به وجود‬ ‫نیروگا ههــای برق ابی متکی اســت‪ ،‬کم بارشــی در‬ ‫تولید برق هم اثر می گذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا اردکانیان با حضور در یک‬ ‫برنامه تلویزیونی اظهار کرد‪ ٣٢٠٠ :‬مگاوات امسال‬ ‫برق ناشــی از نیروگا ههــای برق ابی ما کمتر بوده و‬ ‫الزم است در مصرف انرژی هم دقت کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نباید انتظــار بارش ســاالنه‬ ‫متوسط‪ ۲۵۰‬میلی متری را داشته و در شرایط حدی‬ ‫باید بســیار مراقب مصرف باشــیم‪ ،‬افزود‪ :‬مصرف‬ ‫باید به اندازه باشد‪ ،‬مصرف صحیح بیش از هر چیز‬ ‫و پیش از هر چیز یک مسئله اخالقی است‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو گفت‪ :‬اگر برخورد اخالقی با مصرف‬ ‫اب و انرژی داشته باشیم‪ ،‬مسئله ای پیش نمی اید‪.‬‬ ‫بــاالی ‪ ۹۰‬درصــد اب موجــود در بخش کشــاورزی‬ ‫مصرف می شود‪ ،‬امنیت غذایی برای ما مهم است‪،‬‬ ‫اما میزان مصرف اب در این بخش هم حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اردکانیــان افــزود‪ :‬در بخش صنعت اب کمتری‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا ارزش افــزوده بســیار باالیی‬ ‫مصــرف م ‬ ‫دارد و این موجب می شود اب این بخش را تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬اما نه این که لزوما از اب شرب استفاده شود‪.‬‬ ‫یشــود از پساب تصفیه شــده فاضالب و شیرین‬ ‫م ‬ ‫کردن اب دریا استفاده کرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر رعایت مصرف دستگاه های‬ ‫سرمایشی در تابستان امسال گفت‪ :‬دمای اسایش‬ ‫حدود ‪ ۲۶‬درجه اســت و هر یک درجه حرکت به‬ ‫سمت دمای اسایش‪ ،‬سه درصد در کاهش مصرف‬ ‫انرژی موثر است‪.‬‬ ‫وی دربــاره لــزوم اســتفاده نکــردن از کولرهــای‬ ‫گازی در ادارات دولتــی گفــت‪ :‬از حــدود ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫مگاوات توان مورد نیاز برای تامین برق در تابستان‬ ‫در اوج بار‪ ۲۴ ،‬هزار مگاوات مصرف دســتگاه های‬ ‫سرمایشــی اســت و به راحتی می توان این میزان را‬ ‫که هزار مگاوات ان مربوط به دستگاه های دولتی‬ ‫اســت‪ ،‬حداقل یک هزار مگاوات کاهش داد‪ .‬این‬ ‫موجب می شود که تابستان امسال بدون مخاطره‬ ‫سپریشود‪.‬‬ ‫اردکانیــان افــزود‪ :‬فروردیــن امســال ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫انرژی بیشتری نســبت به فروردین سال گذشته در‬ ‫کشور مصرف شد که بخشی از ان به گرمای زودرس‬ ‫و کم ابیوبخشیهمبارمزارزهایغیرمجاز مرتبط‬ ‫بوده که به شدت دنبال می شود اما بخش عمده به‬ ‫تحرکتولیدبرمی گردد‪.‬‬ ‫وی درعین حال گفت‪ :‬مردم‪ ،‬ســال گذشــته در‬ ‫مصرف‪ ،‬مدارای خوبی داشتند؛ امید است امسال‬ ‫هم این همراهی در مصرف اب و برق ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی از بهر هبــرداری ‪ ۲۷‬پــروژه از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون در چارچوب پویــش ‪#‬هر هفته‬ ‫الــف _ب_ایــران خبــر داد و گفــت‪ :‬س هشــنبه‬ ‫هفتــه جــاری و در هفته ششــم این پویش‪ ،‬اغاز‬ ‫بهر هبــرداری از طــرح بزرگــی بــا عنوان بهســازی‬ ‫شــبکه برق ‪ ۱۰‬هزار روســتای کشور کلید خواهد‬ ‫خورد که این هفته بهســازی شــبکه ‪ ۵۰۰‬روســتا‬ ‫عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو اظهار کــرد‪ :‬عالوه ایــن طرح های‬ ‫بهســازی شــبکه‪ ۱۰ ،‬هزار خانوار عشــایر کوچ رو‬ ‫لهــای‬ ‫از ســامانه های متحــرک بــرق اعــم از پی ‬ ‫لهــای خورشــیدی بهره منــد‬ ‫ســوختی و پن ‬ ‫یشــوند‪.‬وی دربــاره پویــش ‪#‬هــر هفتــه‬ ‫م ‬ ‫الف_ب_ایــران گفــت‪ :‬این طرح از نیمه ســال و‬ ‫مهرمــاه ‪ ۹۸‬بــا اعالم رئیس جمهوری در جلســه‬ ‫هفدهــم مهــر هیئت وزیــران شــروع شــد‪ ،‬هدف‬ ‫اصلــی مــا این بود که وزارت نیرو به عنوان یک‬ ‫دستگاه خدماتی در تمام سال ها دست اندرکار‬ ‫حهــای اب و بــرق اســت‪ ،‬در کــوران‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫جنــگ اقتصادی و تبلیغاتی کــه علیه پایداری و‬ ‫تاب اوری و شــرایط کشــور صــورت می گیرد‪ ،‬در‬ ‫چنیــن شــرایطی به ســهم خود نشــان دهیم که‬ ‫هیــچ نــوع روزمرگی بر صنعت اب و برق حاکم‬ ‫نیست و دارای برنامه هستیم‪.‬‬ ‫اردکانیــان افــزود‪ :‬برای نیمه دوم ســال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۲۲۷‬پروژه با سرمایه گذاری ‪ ۳۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به ثمر رسید که اخرین پروژه ها در ‪ ۲۰‬اسفند همان‬ ‫سالافتتاحشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به اتکای این ظرفیت ایجاد شده و‬ ‫خانواده بزرگ صنعت اب و برق در داخل و خارج‬ ‫از دولــت‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیــز ایــن پویــش را بــا ابعاد‬ ‫گتــری شــروع و در ابتــدای ســال اعــام کردیــم‬ ‫بزر ‬ ‫‪ ۲۵۰‬طرح با ســرمایه گذاری ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫افتتاح می شود ولی با استقبالی که به وجود امد و‬ ‫ظرفیتی که تا پایان سال وجود داشت‪ ۳۰۷ ،‬طرح‬ ‫با سرمایه گذاری‪ ۸۱‬هزار میلیارد تومان به ثمر رسید‪.‬‬ ‫حهــا بــه ‪ ۱۴‬ســد بــزرگ‬ ‫وی از جملــه ایــن طر ‬ ‫مخزنی‪ ۱۴ ،‬نیــروگاه‪ ۳۰ ،‬نیروگاه مقیاس کوچک‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬نیــروگاه تجدیدپذیــر‪ ۹ ،‬تصفیه خانــه اب‪۱۳ ،‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب و اب رســانی پایدار به ‪۱۶۵۰‬‬ ‫روستای کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه عالوه بر این ها‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬توانســتیم ‪ ۵۰‬پــروژه ســازوکاری هــم به ثمر‬ ‫برســانیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬هم با این هدف‬ ‫و نگاه که مردم از بابت تغییر و تحول دولت باید‬ ‫بهره مندباشند‪،‬از ابتدایسالتاهفتهچهارماسفند‬ ‫‪ ۲۹۰‬پروژه با سرمایه گذاری ‪ ۶۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برنامه ریزی شــده اســت‪.‬اردکانیان درباره اســتفاده‬ ‫علمی از اب و برق با بهره مندی از فناوری های روز‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬شرایط اقلیمی کشور گرم و خشک‬ ‫است و در سال های اخیر هم موضوع تغییر اقلیم از‬ ‫حالت یک نظریه و فرضیه خارج شده و به عنوان‬ ‫یکحقیقتدر مجامععلمیجهانمطرحاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 120‬واحد تولیدی در سال ‪ 1399‬از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند‬ ‫هم اکنون بالغ بر ‪ 1000‬واحد‬ ‫ســاعت حجــم جایگزینــی گاز‬ ‫تولیــدی و صنعتــی در اســتان‬ ‫در مقایســه ســایر فراورد ههــای‬ ‫گازدار هســتند کــه گازرســانی‬ ‫نفتــی ایجــاد شــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫بــه ‪ 120‬واحــد مذکور‪ ،‬در ســال‬ ‫شــرکت گاز اســتان البرز با اشاره‬ ‫گذشــته انجام شــده اســت‪ .‬به‬ ‫به سنجش عملکرد این شرکت‬ ‫حسین تقی نژاد‬ ‫گــزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫در ســال ‪ 99‬گفت‪ :‬با گازرسانی‬ ‫گاز اســتان البــرز‪ ،‬حســین تقــی‬ ‫بهواحدهایصنعتیوتولیدی‪،‬‬ ‫نــژاد مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البــرز با عالم شاهد افزایش‪ 14‬درصدی مشترکین در این حوزه‬ ‫خبر فوق‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در راستای رونق تولید و هستیم‪ .‬حسین تقی نژاد نقش بی بدیل گاز در‬ ‫کمک به اقتصاد کشور‪ ،‬تعداد‪ 120‬واحد تولیدی سبد انرژی را قابل توجه دانست و افزود‪ :‬اجرای‬ ‫و صنعتی در استان البرز در سال ‪ 1399‬گازرسانی مصوبــه شــورای اقتصــاد فرصت مغتنمــی برای‬ ‫شــده کــه از این تعداد‪ ،‬گازرســانی بــه ‪ 25‬واحد گازرســانی بــا تســهیالت مناســب بــه واحدهای‬ ‫مشمول مصوبه شورای اقتصاد‪ ،‬با حمایت های تولیدی و صنعتی فراهم کرده است‪ .‬تقی نژاد در‬ ‫دولتــی انجــام شــده اســت‪ .‬تقــی نــژاد بــا بیــان پایان گفت‪:‬جایگزینی گاز طبیعیبهعنوانیکی‬ ‫اینکه گازرســانی به این واحدها مســتلزم ایجاد از اهداف استراتژیک این شرکت عالوه بر حفظ‬ ‫زیرساخت ایمن و شبکه استاندارد است‪ ،‬گفت‪ :‬محیط زیســت‪ ،‬در رونق تولید و رشــد و توسعه‬ ‫با گازدارشدن این صنایع‪ 57000،‬متر مکعب در استاننیزتاثیربسزاییدارد‪.‬‬ ‫افزایشروستاهاینیازمنداب رسانیبا‬ ‫تانکرسیار کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫سرپرســت شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد گفــت‪ :‬در صــورت ادامه‬ ‫کاهش بارندگی ها اب رسانی با تانکر سیار استان‬ ‫به ‪ ۱۶۵‬روســتا افزایش خواهد یافت‪ .‬اســفندیار‬ ‫برخه در گفت وگو با ایســنا افزود‪ :‬ســال گذشته‬ ‫‪ ۱۲۵‬روســتای ایــن اســتان بــا تنــش ابــی مواجه‬ ‫بودنــد کــه امســال با توجه به خشک ســالی که‬ ‫پیش رو داریم این تعداد به ‪ ۱۶۵‬روستا افزایش‬ ‫خواهد یافت و با تانکر سیار اب رسانی خواهند‬ ‫شد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در حال پیگیری هستیم که‬ ‫اقداماتــی از جمله اجاره تانکر‪ ،‬برای اب رســانی‬ ‫سیار به روستاهایی که با مشکل اب مواجه اند‪،‬‬ ‫انجام دهیم و در حال حاضر هم اب رســانی به‬ ‫روســتاهای فاقد شبکه اب رسانی استان با تانکر‬ ‫ســیار انجام می شــوند‪ .‬سرپرســت شــرکت اب و‬ ‫فاضالباستان کهگیلویهوبویراحمدخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬اعتبــارات خوبــی در ایــن زمینه پیش بینی‬ ‫شــده اســت درصورتی کــه تخصــص داده شــود‪.‬‬ ‫برخــه تصریــح کرد‪ :‬تاکنــون در زمینه اب شــرب‬ ‫شهرهای استان مشکلی و کمبودی نداریم البته‬ ‫بحــث مصرف برق اســت که بــا توجه به تنش‬ ‫برقی که وجود دارد طبق مصوبه وزارت نیرو باید‬ ‫پهــای مخــازن اب اســتان در ســاعاتی از روز‬ ‫پم ‬ ‫خاموش شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬میزان بارندگی ها‬ ‫طی امســال در شــهرهای ســی ســخت‪ ،‬یاســوج‬ ‫و دهدشــت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد کاهش داشــت که‬ ‫در صورت ادامه کم بارشــی قطعا در روستاهای‬ ‫استان با مشکل جدی مواجه می شویم‪ .‬البته در‬ ‫شهرها امادگی کامل باید در زمینه مشکالت اب‬ ‫و کم ابی داشــته باشیم‪ .‬سرپرست شرکت اب و‬ ‫فاضالباستان کهگیلویهوبویراحمدعنوان کرد‪:‬‬ ‫انتظار داریم که استانداری‪ ،‬اب و فاضالب کشور‬ ‫وسازمانمدیریتاستانباتوجهبهخشک سالی‬ ‫که در پیش داریم اعتبارات این شرکت را افزایش‬ ‫دهنــد‪ .‬برخــه با اشــاره بــه انشــعابات غیرمجاز‬ ‫در اســتان بخصــوص در رابطــه با ابیــاری باغات‬ ‫و اراضــی کشــاورزی بــا اب شــرب تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫مهم ترین مشکل اب و فاضالب استان استفاده‬ ‫غیرمجــاز از اب شــرب بــرای ابیــاری باغــات و‬ ‫اراضی کشاورزی است که در صورت مشاهده‬ ‫و گــزارش بــا متخلفــان در ایــن زمینــه برخــورد‬ ‫قانونــی و قضایــی خواهــد شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬از‬ ‫مردم استان کهگیلویه و بویراحمد انتظار داریم‬ ‫که یک تانکر ذخیره اب در پشت بام هر واحد‬ ‫مســکونی خــود داشــته باشــند تــا در صــورت‬ ‫قطعــی اب بــه مدت یک یا دو روز با مشــکل‬ ‫شهــا‪،‬‬ ‫مواجــه نشــوند‪ .‬بــا ایــن وضعیــت بار ‬ ‫چاه های اب شــرب اســتان با ُافت مواجه اند که‬ ‫قطعا با سوختگی روبه رو می شوند‪ .‬برخه بیان‬ ‫کرد‪:‬از‪ ۱۶۴۰‬روستایاستان کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫‪ ۱۰۱۸‬روســتا دارای شــبکه اب رســانی و تحــت‬ ‫پوشش شرکت اب و فاضالب هستند‪.‬‬ ‫رتبه نخستایران‬ ‫در ظرفیتتولیدبرقخاورمیانه‬ ‫نایب رئیــس ســندیکای صنعت بــرق ایران‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اســامی ایــران از نظر ظرفیت‬ ‫صنعت برق نصب شده‪ ،‬رتبه نخست منطقه‬ ‫را بــا بیــش از ‪ ۸۵‬هــزار مــگاوات بــرق بــه خود‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬پیام باقری در گفت وگو‬ ‫با ایرنا افزود‪ :‬نوســان های نرخ ارز در ســال های‬ ‫اخیر اثر خود را بر روی افزایش قیمت نهاده های‬ ‫تولید گذاشــته و این امــر باعث افزایش قیمت‬ ‫ا نهــا متناســب بــا نــرخ ارز شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬افزایــش قیمت نهاده های تولید نیز‬ ‫ســبب شــده بســیار از قراردادهای صنعت برق‬ ‫دیگــر توجیــه نداشــته باشــد و اکنون بــا تعداد‬ ‫زیــادی از قراردادها روبه رو هســتیم که متوقف‬ ‫شــده اند‪ .‬عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬غربالگــری ایــن نــوع قراردادها و‬ ‫اصــاح ســاختارهای حقوقــی و قــراردادی باید‬ ‫در دســتور کار قــرار گیرد‪ .‬باقــری‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫ایــن نــوع قراردادها و خارج کــردن قراردادهای‬ ‫بدون اولویت را از راهکارهای مناســب ارزیابی‬ ‫و خاطرنشــان کــرد ‪ :‬تامیــن مالــی قراردادهــای‬ ‫اولوی ـت دار می توانــد بــه رفــع چالش هــای‬ ‫صنعــت بــرق بیانجامــد‪ .‬وی‪ ،‬اصــاح تبصــره‬ ‫‪ ۸۰‬قانــون ســال ‪ ۱۳۵۶‬کــه در ان بــه وزیــر نیرو‬ ‫اجازه می دهد با اختیارات خود درباره این نوع‬ ‫قراردادها دخالت کند را راهکار دیگری در این‬ ‫زمینه برشــمرد‪ .‬نایب رئیس ســندیکای صنعت‬ ‫بــرق ایــران گفت‪ :‬ایــن تبصره مربوط به ســال‬ ‫‪ ۵۶‬اســت و بر اســاس شــرایط ان زمان نگاشته‬ ‫شــده‪ ،‬بنابراین ضروری اســت با شرایط کنونی‬ ‫ایــن تبصــره اصالح شــده و اختیــارات وزیر نیرو‬ ‫بــرای تعییــن تکلیــف قراردادها افزایــش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال های اخیــر بــا رویکردی‬ ‫درســت و جهت گیری مناســب‪ ،‬بیشتر تمرکز بر‬ ‫روی تولید و ساخت داخل و حمایت های الزم‬ ‫از تولید ملی بوده اســت که البته باید خدمات‬ ‫را هــم در زمــره تولید قــرار داده و حمایت کرد‪.‬‬ ‫باقری افزود‪ :‬امسال با توجه به شعار سال باید‬ ‫بــر روی حمایــت از صنایــع مولد و صنایعی که‬ ‫ارزش افزوده بیشتر و خلق ثروت می کنند متمرکز‬ ‫شد‪ ،‬زیرا این نوع صنایع تبعات مثبت بیشتری‬ ‫برای کشور به همراه خواهند داشت‪ .‬این فعال‬ ‫صنعتبرق کشور خاطرنشان کرد‪:‬اشتغال زایی‬ ‫بیشــتر‪ ،‬ثــروت افرینی‪ ،‬رونــق در کســب وکار و‬ ‫توسعه اقتصادی کشور ناشی از توجه به صنایع‬ ‫مولــد و حمایت از این نوع صنایع اســت‪ .‬وی‪،‬‬ ‫صنعــت برق را جــزو صنایع مولد‪ ،‬اســتراتژیک‬ ‫و زیربنایــی برشــمرد و گفــت‪ :‬صنعــت بــرق‬ ‫زیرســاخت بســیاری از صنایع است که توسعه‬ ‫زیــادی در ســایر صنایــع می توانــد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان‬ ‫اینکه صنعت برق کشورمان صنعتی پویا است‬ ‫کــه از بالندگــی هم برخوردار اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اینصنعتمستعدجذبسرمایهنیزهست که‬ ‫سهم قابل قبولی هم در تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشور دارد‪ .‬باقری گفت‪ :‬صنعت برق در بخش‬ ‫صــادرات نیــز به دلیل ظرفیت ســازی مناســب‪،‬‬ ‫بومی ســازی و ضریــب بــاالی ســاخت داخــل‪،‬‬ ‫قابلیت خوبی محســوب می شــود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬صنعــت بــرق کشــورمان در چارچــوب و‬ ‫قالب اقتصادی مقاومتی قرار داشته که درون زا‪،‬‬ ‫برون گــرا و دانش بنیــان اســت‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫ســندیکای صنعت برق ایران خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫صنعت برق از همه شــاخص های یک صنعت‬ ‫مولــد بــرای اینکــه مــورد حمایــت قــرار بگیــرد‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬بنــا بــه دالیل‬ ‫و موانعــی صنعــت بــرق ایــران نتوانســته در‬ ‫ســال های اخیــر متناســب با ظرفیت هــای خود‬ ‫رشــد کند‪ ،‬درحالی که جای پیشرفت و حرکت‬ ‫بیشتری در ان وجود دارد‪ .‬عضو کمیسیون انرژی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬امسال که توسط‬ ‫رهبر معظم انقالب به نام «تولید‪ ،‬پشتیبانی و‬ ‫مانع زدایی ها» نام گذاری شده‪ ،‬این امر می تواند‬ ‫برای صنعت برق بســیار رهگشــا باشــد و برای‬ ‫رســیدن به اهداف کالن اقتصادی کشــور اماده‬ ‫شــود‪ .‬وی‪ ،‬علت اصلی مشــکالت این صنعت‬ ‫را اقتصــاد ناتراز ان عنــوان کرد و گفت‪ :‬این امر‬ ‫منتهی به کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری‬ ‫در این صنعت شده است‪ .‬باقری صنعت برق‬ ‫را با قابلیت سرمایه بری بسیار باال توصیف کرد‬ ‫که همه عرصه های ان نیاز به تزریق سرمایه و‬ ‫منابع مالی دارد‪ .‬نایب رئیس سندیکای صنعت‬ ‫بــرق ایران گفت‪ :‬کمبود ســرمایه گذاری در این‬ ‫صنعت ســبب رکــود فعالیت ها شــده و فضای‬ ‫کسب وکار ان از رونق الزم برخوردار نیست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پایشهوشمندتغییرکاربری هایغیرمجاز‬ ‫در اراضی کشاورزی استان البرز‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫تغییر کاربری اراضی کشــاورزی‬ ‫کشــاورزی اســتان البــرز گفــت‪:‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســامانه هوشــمند‬ ‫طــرح هوشــمند ســازی پایــش‬ ‫بــرای پایش تغییــر کاربری های‬ ‫تغییر کاربری اراضی استان البرز‬ ‫مهــای‬ ‫غیرمجــاز از الگوریت ‬ ‫تحولی نو در حفاظت از اراضی‬ ‫هــوش مصنوعی و شــبکه های‬ ‫عبداله مخبر‬ ‫و برخورد با تغییــر کاربری های‬ ‫عصبــی بــرای تشــخیص تغییر‬ ‫غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی‬ ‫یهــا اســتفاده می کنــد‪ .‬او‬ ‫کاربر ‬ ‫استاناست‪.‬‬ ‫به دستاوردهای قابل انتظار این طرح اشاره کرد‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬عبدالــه مخبــر در و افزود‪ :‬بهترین دســتاورد این سامانه هوشمند‪،‬‬ ‫ائیــن رونمایــی از ســامانه هوشــمند رصد تغییر شناسایی نقاطی است که تغییر کاربری دارند که‬ ‫کاربری هایغیرمجاز بااشارهبهاهمیتحفاظت با بهره برداری از این پروژه تحول خوبی در حوزه‬ ‫از اراضــی کشــاورزی اســتان و لــزوم به کارگیــری پایش تغییر کاربری اراضی استان رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫شیوه هاینویندرصیانتازعرصه های کشاورزی‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص‬ ‫در راســتای امنیــت غذایــی گفــت‪ :‬از ابتــدای وضعیت پیشــرفت این پــروژه تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫حضورم در ســازمان جهاد کشاورزی استان البرز‪ ،‬حال حاضر خروجی های سامانه هوشمند تغییر‬ ‫جوانب طرح پایش هوشمند تغییر کاربری های کاربری اراضی کشاورزی اماده است؛ الگوریتم ها‬ ‫غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان البرز بررسی و نوشت هشــده و تــا یــک الــی دو ماه اینده ســامانه‬ ‫موردمطالعه قرار گرفت و درنهایت‪ ،‬فاز اجرایی تحت وب هم اماده استفاده میشــود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ایــن طــرح در اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬بــا همکاری یک در حالحاضراز طریقشرکتدانش بنیانهمکار‬ ‫شرکتدانش بنیاناغاز شد‪.‬‬ ‫پروژه‪ ،‬خروجی های سامانه دریافت و هر ‪ ۳‬الی‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص ‪ ۵‬روز یک بار جهت بررسی و اقدامات اجرایی در‬ ‫اهــداف ایــن پروژه گفت‪ :‬فاز اول پروژه ســامانه اختیار مدیریتامور اراضیاستانقرار می¬گیرد‪.‬‬ ‫هوشــمند کشــاورزی‪ ،‬رصــد و پایــش هوشــمند‬ ‫دکترمخبردر خصوصجنبهنواوریاینپروژه‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی باغــی و زراعی بــوده و در با اشــاره به اینکه این طرح برای اولین بار اســت‬ ‫فازهای بعدی هدف حرکت به سمت کشاورزی که در اســتان و با اســتفاده از تصاویر ماهــواره ای‬ ‫هوشــمند در سایر حوزه هاســت ازجمله افزایش اقدام به رصد و شناســایی تغییــر کاربری اراضی‬ ‫یشــود؛ ابــراز امیدواری کــرد با این تحول‬ ‫بهرهوری محصوالت کشاورزی از طریق تخمین اجرا م ‬ ‫کود‪ ،‬تخمین بهرهوری محصول‪ ،‬میزان افات از جدیــد در حــوزه حفاظــت از اراضــی کشــاورزی‬ ‫طریق تغییر رنگ محصول که از طریق تصاویر استان‪ ،‬اقدامات اجرایی الزم و به موقع نسبت‬ ‫ماهوارهای مشخص می شود‪ .‬مخبر در خصوص بــه شناســایی نقاطی کــه در ان ها تغییر کاربری‬ ‫قابلیت ها و کارکرد این سامانه هوشمند در رصد رخ داده‪ ،‬صورت گیرد‪.‬‬ ‫اقتدار شهیدسلیمانیدر میدانپشتوانه‬ ‫قدرتدیپلماسیمابود‬ ‫ســحر رحمتــی ‪ -‬مشــهد‬ ‫امنیــت منطقــه اشــاره و ابــراز‬ ‫مقدس‪:‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫یشــک نقــش شــهید‬ ‫کــرد‪ :‬ب ‬ ‫رضــوی بابیــان اینکــه شــهید‬ ‫ســلیمانی در ایجاد همســویی‬ ‫سلیمانیبرایدیپلماسی کشور‬ ‫در کشــورهای ســوریه و عــراق‬ ‫قدرت اورد‪ ،‬گفت‪ :‬اقتدار شهید‬ ‫بــرای مقابلــه باســیل حمالت‬ ‫احمد مروی‬ ‫ســلیمانی در میــدان پشــتوانه‬ ‫تهــای‬ ‫داعــش کــه بــا حمای ‬ ‫قدرت دیپلماسی ما بود‪.‬‬ ‫مالی و تسلیحاتی صهیونیسم‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در استکبار وارتجاعمنطقهقدرت گرفتهبود‪،‬بسیار‬ ‫جلســه بیان معارف اعتقادی «معــاد در قران» چشم گیراست‪.‬‬ ‫که در حرم مطهر رضوی برگزار شــد‪ ،‬ایســتادگی‬ ‫او بابیــان اینکــه شــهید ســلیمانی بــرای‬ ‫در برابر ظالمان و مستکبران را یکی از مصادیق دیپلماسی قدرت اورد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در دیپلماسی‬ ‫تعظیم شعائر الهی دانست و عنوان کرد‪ :‬باید حرف برای گفتن داریم‪ ،‬به دلیل ان اســت که‬ ‫یــاد کســانی کــه در راه احیای این شــعائر الهی در میدان از قدرت و اقتدار برخورداریم‪ ،‬اگر ان‬ ‫مقاومت و ایستادگی کردند و با نثار خون خود مسئول ما باقدرت به مقام امریکایی می گوید‬ ‫به فیض شهادت رسیدند را گرامی بداریم‪.‬‬ ‫«هرگز یک ایرانی را تهدید نکن» و او این سخن‬ ‫او بابیــان اینکــه رشــادت ها‪ ،‬فداکار ‬ ‫یهــا و را گنده گویی نمی پندارد‪ ،‬به این سبب است که‬ ‫خدمات شــهید ســلیمانی از خاطر ملت ایران و می دانند پشــتوانه این ســخن در میدان ســردار‬ ‫امت اسالم هیچ گاه پاک نخواهد شد‪ ،‬تصریح ســلیمانی اســت و ازانچــه این ســردار بــزرگ در‬ ‫کرد‪ :‬شــهید ســلیمانی مرد میدان و دیپلماســی سوریه و عراق بر سر داعش و حامیان ان اورده‪،‬‬ ‫بــود‪ .‬بیــان و تحلیــل قــوی و اســتدالل های اگاه اســت‪ .‬مروی گفت‪ :‬اگر ما در دیپلماســی‬ ‫قدرتمندانه این شــهید باعث تاثیرگــذاری او در این گونه مقتدرانه و عزتمندانه می توانیم سخن‬ ‫کشورهای منطقه شده بود‪.‬‬ ‫بگوییم و سران کشورهای به ظاهر قدرتمند دنیا‬ ‫تولیت اســتان قدس رضوی به نقش بســیار را سر یک میز بنشانیم‪ ،‬به خاطر اقتدار کشور ما‬ ‫موثــر و تعیین کننده شــهید ســلیمانی در حفظ در میدان است و باید قدر ان را بدانیم‪.‬‬ ‫نهاییشدنطرحپیادهراه هایپیوسته‪۱۱‬‬ ‫محله شهر قم در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاونحمل ونقلوترافیک‬ ‫ارا مســازی هســته مرکزی شهر‬ ‫شــهرداری قــم از نهایــی شــدن‬ ‫و پیاده را هســازی برنامه هایی‬ ‫طرح پیاده راه های پیوســته ‪11‬‬ ‫شــهرداری بــرای تغییــر نگرش‬ ‫محله در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫جامعــه از خــودرو محوری به‬ ‫عبــاس ذاکریــان بــا تاکیــد‬ ‫انسان محوری است‪.‬‬ ‫عباس ذاکریان‬ ‫بر اهمیت تغییــر نگاه خودرو‬ ‫معــاون حمل ونقــل و‬ ‫محــوری بــه انســان محوری‪،‬‬ ‫ترافیک شهرداری قم در ادامه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه شــاهد حاکمیــت به طرح مطالعاتی پیاده راه های پیوسته اشاره‬ ‫خودروهــای شــخصی و تک سرنشــین در شــهر کــرد و گفــت‪ :‬این طرح در ســال ‪ ۹۹‬بامطالعه‬ ‫بوده که ترافیک و الودگی هوا را رقم زده است‪ ۱۱ .‬محله و باهدف تسهیل عبور و مرور عابران‬ ‫معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری قــم پیاده اغاز و در سال گذشته یک محله نهایی‬ ‫تغییر فرهنگ را تنها راه برون رفت از ترافیک و شــده و ‪ ۱۰‬محلــه دیگر امســال نهایــی و برای‬ ‫الودگی هوا دانست و افزود‪ :‬تعریض خیابان ها اجرایی شدن در اختیار مناطق قرار می گیرد‪.‬‬ ‫و ساخت تقاطع و بزرگراه نمی تواند ترافیک را‬ ‫ذاکریــان طراحــی پیــاده را ههــای پیوســته‬ ‫ساماندهی کرده و تنها عامل تشویق کننده ای را تشــریح و بیــان کرد‪ :‬طراحــی پیاده راه ها به‬ ‫برای ســفرهای درون شهری با خودرو شخصی گونه اســت کــه پیــاده رو چند خیابــان پرتردد‬ ‫نســازی و بازسازی شده‬ ‫هستند‪ .‬ذاکریان کاهش استقبال شهروندان در به صورت پیوســته ایم ‬ ‫اســتفاده از حمل ونقل عمومــی را نگران کننده و امــکان تــردد ب هصــورت پیــاده در ایــن چند‬ ‫خوانــد و تصریــح کــرد‪ :‬طبــق امارهــا ســهم خیابان امکان پذیر می شود و نخستین طرح نیز‬ ‫اتوبــوس و نــاوگان اتوبوس رانــی از ســفرهای از خیابان صفاییه‪ ،‬خیابان فاطمی (دورشــهر)‬ ‫درو ‬ ‫نشــهری تنها ‪ ۸‬درصد بوده درحالی که در خیابان معلم و رســالت در ســال گذشــته کلید‬ ‫گســازی و اجرای پیوست های‬ ‫کشــورهای توســعه یافته حمل ونقــل عمومــی خورد‪ .‬او فرهن ‬ ‫و دوچرخــه جایی بــرای اســتفاده از خودروی فرهنگی را الزم و ضروری خواند و تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــخصی باقــی نگذاشــته اســت‪ .‬او تامیــن امار تصادفات‪ ،‬اســتفاده از خودروی شــخصی‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای تغییــر فرهنــگ در سفرهای درون شهری و کمتر از چهار کیلومتر‬ ‫گســازی و اجرای‬ ‫جامعه را الزم و ضروری دانست و عنوان کرد‪ :‬نشــان می دهد نیاز به فرهن ‬ ‫نوســازی نــاوگان اتوبوس رانــی‪ ،‬تغییر خطوط پیوس ـت های فرهنگــی یکــی از بایدهای مهم‬ ‫اتوبوس رانــی‪ ،‬ایجــاد نظــم در ســرفاصله ها در قــم بــوده و بایــد در جهت ارتقــاء فرهنگ‬ ‫و همچنیــن طراحــی مســیرهای دوچرخــه و شهروندی تالش کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫تبریز؛باغشهریکهبهبرج هایمسکونیتبدیلشد‬ ‫تبریــز کــه درگذشــته عنــوان بــاغ شــهر را بــا‬ ‫خود یدک می کشــید‪ ،‬حاال در مقایســه با ســایر‬ ‫نشــهرهای کشــور سرانه فضای ســبز پایینی‬ ‫کال ‬ ‫دارد؛ هرچند بازگشت به باغ شهر در دستور کار‬ ‫مدیران شهری قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ایــن رابطــه مدیرعامــل‬ ‫ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهری تبریز‬ ‫گفت‪ :‬در طول ســالیان گذشــته‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫باغــات در تبریــز‪ ،‬موجــب از بین رفتــن ان ها و‬ ‫جایگزینــی بناهــا فقــر فضــای ســبز را بــه دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫داریــوش نویــن‪ ،‬اولویــت نداشــتن فضــای‬ ‫ســبز و از بیــن بــردن ان را یکــی از اصلی تریــن‬ ‫علــل کاهــش ســرانه فضــای ســبز دانســته و‬ ‫افــزود‪ :‬درنتیجه بی توجهی مدیــران به باغات‬ ‫و جایگزیــن کــردن فضــای ســبز تبریــز در طــول‬ ‫‪ ۴۰‬یــا ‪ ۵۰‬ســال گذشــته کاهش یافته اســت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــهرداری تبریــز در طــی چهــل ماه‬ ‫گذشته به احداث ‪ ۴۰‬پارک محله ای در مناطق‬ ‫مختلــف شــهر اقدام کرده اســت کــه حدود ‪۱۵‬‬ ‫مــورد نیــز در دســت احــداث اســت و یــا اماده‬ ‫افتتــاح اســت‪ .‬نویــن به تملک باغــات قدیمی‬ ‫نشــهر تبریز توسط شــهرداری اشاره کرده‬ ‫در کال ‬ ‫و افزود‪ :‬طرح نهضت کاشــت یک میلیون اصله‬ ‫نهال نیز اغازشــده اســت که در پی این اقدام‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار اصلــه نهال اعــم از درخت و‬ ‫درختچه باهدف توزیع متوازن در ســطح شــهر‬ ‫کاشته شده است‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر نامتــوازن‬ ‫بــودن فضــای ســبز شــهری گفــت‪ :‬شــهرداری‬ ‫کهــای محل ـه ای تــاش‬ ‫تبریــز بــا اجــرای پار ‬ ‫کــرده اســت بــرای توزیــع عادالنــه و دسترســی‬ ‫متــوازن بــه فضای ســبز گام های عملــی بردارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز‬ ‫شــهری تبریــز ادامــه داد‪ :‬شــهرداری در مناطــق‬ ‫مختلــف کــه امــکان هیچ گونــه ســاخت پــارک‬ ‫وجود نداشــت واحدهای مســکونی را تملک و‬ ‫بــه پــارک تبدیل کــرده اســت‪ .‬او در رابطه با از‬ ‫بیــن بــردن فضای ســبز به دلیل احــداث برخی‬ ‫از پروژ ههــای عمرانــی گفت‪ :‬احــداث برخی از‬ ‫پروژه های عمرانی منجر به از بین رفتن فضای‬ ‫سبز شهری می شود اما شهرداری کالن شهر تبریز‬ ‫از تکنولــوژی انتقال درختان بهره مند اســت که‬ ‫درختــان محــل اجــرای پــروژه به مناطــق دیگر‬ ‫منتقل می گردد‪.‬‬ ‫باغ شهری که تبدیل به برج های مسکونی‬ ‫شد‬ ‫در این رابطه عضو شورای اسالمی کالن شهر‬ ‫نیــک واقعیــت اســت کــه بــا‬ ‫تبریــز گفــت‪ :‬ای ‬ ‫مقایســه تصاویر ‪ ۵۰‬ســال گذشــته تبریــز باحال‬ ‫حاضر‪ ،‬کالن شهر تبریز از یک باغ شهر به شهری‬ ‫پر از برج های مسکونی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫محــرم محمــدزاده بــه تغییــر کاربر ‬ ‫فضای ســبز شــهری به کاربری های مســکونی و‬ ‫تجاری در سال های گذشته اشاره کرده و افزود‪:‬‬ ‫امروزه تملک کاربری های مسکونی برای تبدیل‬ ‫بــه فضــای ســبز شــهری انجــام گردیــده اســت‬ ‫چنانچــه احــداث پــارک ســفیر امیــد در شــهرک‬ ‫طالقانــی کــه در اوایل یک منبــع ابی بود اما با‬ ‫رایزنی های انجا مشــده و تملک این منطقه به‬ ‫یک پارک تبدیل شده است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬امــا متاســفانه در طی ســال های‬ ‫گذشــته با توجــه به عــدم درامد پایدار شــهرداری‬ ‫و عــدم پرداخــت حقــوق کارمنــدان‪ ،‬برخــی از‬ ‫یهــای فضــای ســبز شــهری را بــرای ســاخت‬ ‫کاربر ‬ ‫واحدهــای تجــاری واگذار کرده انــد؛ چنانچه این‬ ‫روند اغلب از سال ‪ ۱۳۶۵‬و تا چند سال گذشته نیز‬ ‫ادامه داشته است‪ .‬رئیس کمسیون سرمایه گذاری‬ ‫از وضعیت فضای ســبز شــهری در کال نشــهر تبریز‬ ‫گلــه کــرده و گفــت‪ :‬با مقایســه فضای ســبز ســایر‬ ‫یتــوان بــه ایــن دس ـت یافت کــه‬ ‫کال نشــهرها‪ ،‬م ‬ ‫وضعیت فضای سبز شهری کالن شهر تبریز مطلوب‬ ‫نیست و در حال حاضر‪ ،‬فضای سبزی که در تبریز‬ ‫بــه چشــم می خورد ازلحاظ کارشناســی نیــز مورد‬ ‫تایید نیست‪ .‬محمد زاده بیان کرد‪ :‬اگر قرار بر این‬ ‫است که یک میلیون اصله نهال در تبریز کاشته شود‬ ‫باید به مواردی ازجمله تامین اب‪ ،‬نحوه کاشت و‬ ‫… نیز توجه کرد و این در حالی است که شهرداری‬ ‫برای کاشت این درختان‪ ،‬بودجه ای تعیین کرده‬ ‫اســت‪.‬او در ادامــه افــزود‪ :‬بودجــه هنگفتــی در‬ ‫نام گذاری سال فضای سبز به سازمان سیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سبز شهری اختصاص داده شد اما متاسفانه‬ ‫ایــن بودجــه حیف ومیــل شــد؛ مــا این بودجــه را‬ ‫بشــده اختصــاص‬ ‫بــرای خریــد روبا نهــای نص ‬ ‫نداده بودیم و متاســفانه این بودجه طبق اصول‬ ‫کارشناسی خرج نشده و به جای اینکه به کیفیت‬ ‫توجــه کنند‪ ،‬کمیت را موردتوجه خــود قراردادند‬ ‫تا جایی که بنده از این وضعیت ناراضی هستم‪.‬‬ ‫قشــده‬ ‫محمــد زاده گفــت‪ :‬بودجه هنگفت تزری ‬ ‫به ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری تبریز‬ ‫را بــه هــر نحــو ممکن بــه اتمام رســانده و بــا اب‬ ‫حمام دوســت گرفتند کــه مایه بی تدبیری برخی‬ ‫از مســئوالن شــهری اســت‪ .‬عضو شــورای اسالمی‬ ‫کال نشــهر تبریز ادامــه داد‪ :‬اگر بار دیگر بودجه ای‬ ‫هنگفت به سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫تزریــق نشــود قطعـ ًـا یک شــاخه گل هــم در این‬ ‫شــهر به چشم نخواهد خورد؛ با بودجه هنگفت‬ ‫اختصــاص داد هشــده بــه ایــن ســازمان‪ ،‬اقدامات‬ ‫زیادی را می توانســتند انجام دهند که برای نســل‬ ‫اینده هم باقی بماند‪.‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا و تعطیلی پارک ها‬ ‫او با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‬ ‫پارک ها گفت‪ :‬باوجود منع عبور و مرور‪ ،‬بسته‬ ‫کهــا و عــدم رفت وامد مــردم‪ ،‬مبالغ‬ ‫بــودن پار ‬ ‫زیادی صرف کاشت گل در پارک ها به خصوص‬ ‫ائــل گلــی تبریز شــد که ایــن اقــدام همانند اب‬ ‫در هــاون کوبیــدن اســت‪.‬محمد زاده در پاســخ‬ ‫به ســوالی مبنی بــر نامتوازن بودن فضای ســبز در‬ ‫کال نشــهر تبریز پاســخ داد‪ :‬فضای ســبز حق تمام‬ ‫مــردم تبریــز در تمــام محــات اســت امــا بــا هیچ‬ ‫فضای سبزی در مناطق پایین شهری ایجاد نشده‬ ‫اســت؛ در برخــی از محــات کال نشــهر تبریــز که‬ ‫محــل ســکونت برخــی از مدیــران اســت کاشــت‬ ‫انــواع درختــان و گل هــا روزبــه روز افزایش یافته و‬ ‫ساماندهی می شوند اما ایا همین درختان و گل ها‬ ‫نشــهری نیز کاشته شــده است؟ او‬ ‫در مناطق پایی ‬ ‫در پایان گفت‪ :‬نامتوازن بودن فضای سبز شهری از‬ ‫این نشات می گیرد که مسئوالن ذی ربط‪ ،‬نسبت‬ ‫به رضایت شهروندان بی تفاوت هستند و این یک‬ ‫نقص در عملکرد مسئوالن هستند‪.‬‬ ‫لزوم تامین مقدار اب موردنیاز درختان‬ ‫عضــو هیئت علمی‪ ،‬رئیــس مرکــز تحقیقات‪،‬‬ ‫امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اذربایجــان‬ ‫شــرقی گفــت‪ :‬مهم تریــن اثــرات فضــای ســبز در‬ ‫شــهرها کاهــش الودگــی هــوا‪ ،‬کاهــش الودگــی‬ ‫صوتــی‪ ،‬تعدیــل دمــا‪ ،‬افزایش رطوبت نســبی و‬ ‫جــذب گردوغبار اســت‪ .‬احمــد بایبــوردی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حجــم زیــادی از منابــع اب شــهری به دلیل‬ ‫کشت گونه های گیاهی متفاوت در کنار یکدیگر‬ ‫و مشخص نبودن نیاز ابی این گیاهان در فضای‬ ‫سبز تلف می شود به گونه ای که میانگین ابی برای‬ ‫ابیاری درختان در هفته الزم اســت حدود ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۷۵‬لیتــر بــوده که این مقدار اب بســته به بافت‬ ‫خاک‪ ،‬وزن مخصوص خاک‪ ،‬دمای هوا به صورت‬ ‫روزانــه و میــزان بارش متغیر اســت‪ .‬او افزود‪ :‬لذا‬ ‫وقتی شــعار کاشــت یک میلیون اصله نهال داده‬ ‫یشــود بایــد به تامیــن این مقــدار اب موردنیاز‬ ‫م ‬ ‫توجه نمود‪ .‬با توجه خشکسالی های اخیر و تنش‬ ‫ابی و کاهش ســطح اب هــای زیرزمینی حتی اگر‬ ‫بتوانیم در تمامی عرصه ها از حیاط منازل گرفته‬ ‫تا پارک های حاشیه ای نهال کاری کنیم بعد از رشد‬ ‫اولیه در ســال اول نخواهیم توانســت این حجم‬ ‫اب موردنیاز را تامین کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ ۱۳۰۰۰‬هکتار زمینجهتتوسعهزراعتچوبدر جنوبسمنان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫اجــرای طرح توســعه زراعت چــوب با تولید ‪ ۸۰‬هــزار اصله نهال‬ ‫در شهرســتان های ســمنان و شاهرود باهدف جلوگیری از تخریب‬ ‫یشــود‪ .‬جعفر مرادی حقیقی ابراز داشــت‪ :‬پنج‬ ‫جنگل ها دنبال م ‬ ‫گونه درختی برای طرح توســعه زراعت چوب در اســتان ســمنان‬ ‫یشــده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کاشت درختان اکالیپتوس‪،‬‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫ســنجد و کاج تهران در مناطق گرمســیر اســتان ســمنان و کاشــت‬ ‫درختانــی ماننــد صنوبر و تبریزی برای مناطق شــمالی و سردســیر‬ ‫استان برنامه ریزی شده است‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اســتان ســمنان بیان کرد‪ :‬اجرای طرح توســعه زراعت چوب یکی‬ ‫طرح ملی برای تنفس جنگل ها و در قالب اجرای طرح ‪ ۹‬در ‪۹۹‬‬ ‫اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬توسعه زراعت چوب با همکاری شهرداری‬ ‫سمنان و استفاده از اب های نامتعارف فاضالب شهری در مناطق‬ ‫جنوبی ســمنان و شــاهرود دنبال می شود‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری اســتان ســمنان با اشــاره به نقش افرینی مهم زراعت‬ ‫چوب در تامین مواد اولیه‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬اشتغال‪ ،‬معیشت و بی نیازی‬ ‫از واردات و افزایش میزان صادرات اظهار داشت‪ :‬موضوع زراعت‬ ‫چــوب به عنــوان یک طــرح راهبردی بــرای اشــتغال زایی و حفظ‬ ‫عرصه های منابع طبیعی موردتوجه است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬یکهزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هکتار زمین در مناطق جنوبی شــهر ســمنان برای توســعه‬ ‫زراعــت چــوب در نظــر گرفت هشــده که با شــهرداری ســمنان برای‬ ‫توســعه زراعــت چوب به صورت مشــارکتی در این منطقه توافق‬ ‫شــد‪ .‬مرادی حقیقی یاداور شــد‪ :‬اکنون ‪ ۲۵‬هکتار نهال کاری شد‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬هکتار دیگر امسال نهال کاری می شود و ‪ ۵۰‬هکتار دیگر نیز با‬ ‫مشارکت شهرداری توسعه زراعت چوب دنبال می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان ســمنان اظهار داشــت‪ :‬طرح‬ ‫ایجاد بادشکن زنده به منظور جلوگیری از فرسایش بادی و خاکی‬ ‫و جلوگیــری از خســارت بــه اراضــی کشــاورزی و زیرســاخت های‬ ‫شــهری و روســتایی با استفاده از کاشت درختان به منظور توسعه‬ ‫زراعت چوب امسال نیز مانند سال گذشته دنبال می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حفاظتازمیراثفرهنگینیازمنداستفادهازظرفیت هایفرابخشی‬ ‫در دیــدار سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی و فرمانــده ســپاه نبــی‬ ‫اکرم (ص) استان کرمانشاه بر ضرورت بهره گیری از‬ ‫توان فرابخشــی برای حفاظــت از میراث فرهنگی‬ ‫تاکیــد شــد‪ .‬به گزارش میراث اریا‪ ،‬جبــار گوهری در‬ ‫دیدار با ســردار بهمن ریحانی اظهــار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گســتردگی ماموریت های ســازمانی و تعدد اثار‬ ‫تاریخی ایــن اداره کل نیازمند همراهی و همکاری‬ ‫ســایر ارگان ها در پیشبرد اهداف ســازمانی به ویژه‬ ‫حفاظــت و صیانت از میــراث تاریخی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫مذهبیاستاناست‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی استان کرمانشاه افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های گسترده سپاه به لحاظ نیروی انسانی‬ ‫و اشرافیت امنیتی می تواند یاریگر ما در حفاظت از‬ ‫اثار تاریخی سطح استان باشد‪ ،‬کما اینکه همواره در‬ ‫کنار مجموعه مــا بوده اند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬به لحاظ‬ ‫فرهنگینیزامادههمکاری گستردهبامجموعهسپاه‬ ‫نبی اکرم (ص) استان هستیم‪.‬‬ ‫گوهــری همچنین به ظرفیت پــروژه راهیان نور‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــوزه گردشــگری مذهبی‬ ‫با پشــت ســر گذاشتن شــرایط کرونا اماده هرگونه‬ ‫همکاریوتعاملهستیم‪.‬همچنیندر ایننشست‬ ‫سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم (ص)‬ ‫کرمانشــاه اظهار کرد‪ :‬کشــور و اســتان کرمانشاه به‬ ‫لحاظ عقبه تاریخی از جایگاه ویژه ای برخوردارند‬ ‫کهبایدبرایحفظونگهداریانسختگیریصورت‬ ‫گیرد تا این پیشــینه و تمدن به فراموشــی ســپرده‬ ‫نشود‪.‬فرماندهسپاهنبیاکرم(ص)استان کرمانشاه‬ ‫افزود‪ :‬خوشــبختانه در کشور قوانین سخت گیرانه‬ ‫خوبی برای حفاظت از میراث فرهنگی وضع شده‬ ‫است کهاینسخت گیری هادر قانونبرایحفاظت‬ ‫از اثــار تاریخی و فرهنگی ضروری اســت‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه ایــران دارای یک پیشــینه تاریخی ارزشــمند‬ ‫است که داشته های فرهنگی بسیار ارزشمندی دارد‬ ‫گفت‪ :‬چه در دوره اسالمی و چه پیش از اسالم اثار‬ ‫تاریخی بسیار مهمی در کشور وجود دارد که نشان‬ ‫از تمــدن غنــی و اصیــل بودن این ســرزمین اســت‪.‬‬ ‫ســردار ریحانی تصریــح کرد‪ :‬در هرکــدام موزه های‬ ‫بزرگ دنیا بخش مهمی به عنوان ایــران وجود دارد‬ ‫که اثار ارزشــمند تاریخی کشــور ما در ان به نمایش‬ ‫درامدهاســت که متاســفانه در ســالیان گذشــته به‬ ‫تاراج رفته و از کشور خارج شده است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫حفاظت از میراث فرهنگی و انتقال ان به نسل های‬ ‫ایندهیکوظیفهملیاست کهبایدموردتوجههمه‬ ‫ما باشــد‪ .‬فرمانده ســپاه نبی اکرم (ص) کرمانشــاه‬ ‫ادامه داد‪ :‬در کنار ضرورت حفاظت از اثار تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و مذهبــی‪ ،‬بایــد این نکتــه را نیز مدنظر‬ ‫قرارداد که شــرایط همزیستی مناسبی بین مردم و‬ ‫اثار تاریخی ایجاد شود که قوانین بازدارنده زندگی‬ ‫مردم را نیز مختل نکند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫گسترش اثار تاریخی دولت به لحاظ نیروی انسانی‬ ‫و اعتبــارات توانایــی حفاظت‪ ،‬نگهــداری و مرمت‬ ‫همه اثار را ندارد و باید از ظرفیت های فرا بخشی‬ ‫و به ویــژه بخش خصوصی اســتفاده شــود‪ .‬ســردار‬ ‫ریحانیبااشارهبهاهمیتتوجهبهمسائلفرهنگی‬ ‫در محوطه هایتاریخیفرهنگیاشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫شایدبسیاریاز اتفاقاتاجتناب ناپذیرباشداماباید‬ ‫به گونه ایرفتار شود کهقوانینبازدارندهبامالیمت‬ ‫و حفظ شانیت افراد لحاظ شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پخت ‪ 435‬هزار پرس غذای‬ ‫گرم با مشارکت موقوفات‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد‬ ‫گفــت‪ :‬در مــاه مبــارک رمضــان با همــکاری خیرین‪،‬‬ ‫‪ 435‬هزار پرس غذای گرم با رعایت شیوه های نامه‬ ‫بهداشــتی پخته شــد و دربســته بندی های بیرون بر‬ ‫بین نیازمندان توزیع شــد‪ .‬حجت االســام صفر پور‬ ‫در تشــریح برنامه های اوقاف ناحیه یک مشــهد در‬ ‫مــاه مبارک رمضان‪ ،‬گفــت‪ :‬اداره اوقاف ناحیه یک‬ ‫مشهد با مشارکت خیرین و عوائد موقوفات‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ 15‬هــزار پــرس غــذای گرم در ‪ 19‬اشــپزخانه حاشــیه‬ ‫شهر با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی پخت‬ ‫می کنــد و به صــورت غذای بیرون بر بیــن نیازمندان‬ ‫توزیــع می کنــد‪ .‬او افزود‪ :‬در طرح نان حاج رضوان‪،‬‬ ‫بــه ‪ 500‬خانــوار نیازمنــد کارت نان یک میلیون ریالی‬ ‫اهدا می شود‪ .‬رئیس اداره اوقاف ناحیه یک مشهد‬ ‫تصریــح کــرد‪ 7 :‬هــزار روغن خوراکی یــک لیتری به‬ ‫ارزش ‪ 700‬میلیــون ریــال بیــن نیازمنــدان و جامعــه‬ ‫هــدف توزیع شــد‪ .‬حجت االســام صفرپــور گفت‪:‬‬ ‫‪ 1740‬بســته معیشــتی بــه ارزش ‪ 4‬میلیــارد و ‪350‬‬ ‫میلیون ریال از محل موقوفات تهیه و بین نیازمندان‬ ‫و اســیب دیــدگان از بیمــاری کرونــا توزیــع شــد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ 20 :‬هــزار بطری اب معدنی نیز در شــب های‬ ‫قدر بین شرکت کنندگان این مراسم توزیع شد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره اوقــاف ناحیه یک مشــهد اظهــار کرد‪ :‬از محل‬ ‫موقوفات مرتبط به ‪ 40‬مسجد در سطح شهر مشهد‬ ‫جهــت برپایی مراســم جزء خوانــی و ترتیل خوانی‬ ‫کمک شد‪ .‬حجت االسالم صفرپور اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح حفظ موضوعی قران کریم در بخش رضویه با‬ ‫عنــوان ایه های والیت از دیگر برنامه ناحیه یک در‬ ‫ماه مبارک رمضان است‪.‬‬ ‫ساخت توربین بادی‪-‬ابی‬ ‫توسط نخبگان بسیجی قم‬ ‫مســئول بســیج علمی پژوهشــی اســتان گفت‪:‬‬ ‫نخبــگان بســیجی اســتان قــم موفــق بــه ســاخت‬ ‫توربین های بادی ابی باصرفه جویی ‪ ۹۳‬درصدی‬ ‫هزینه تولید نسبت به نمونه مشابه شدند‪ .‬عباس‬ ‫کاویانــی با اشــاره به ســاخت توربین های بادی و‬ ‫ابــی توســط بســیجیان گفــت‪ :‬یکــی از طرح هــای‬ ‫موردحمایت بســیج علمی پژوهشی‪ ،‬توربین های‬ ‫بــادی و ابــی اســت کــه مخترعیــن بســیجی ایــن‬ ‫ســازمان طراحــی و ســاخته اند‪ .‬او بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه این طرح مزایای بســیار خوبی دارد افزود‪:‬‬ ‫تمــام قطعــات ایــن توربین هــا ازجملــه اینورتر ان‬ ‫ســاخت داخــل اســت و هیچ یــک از قطعــات این‬ ‫دستگاه وارداتی نیست و این یکی از مزایای مهم‬ ‫طرح هایی است که در داخل کشور اجرا می شود‪.‬‬ ‫کاویانی با توجه به ســاختار این طرح ادامه داد‪:‬‬ ‫این توربین خیلی ساده طراحی شده است که این‬ ‫موضــوع باعث تولید اســان و ســریع این دســتگاه‬ ‫می شــود‪ .‬او همچنیــن با اشــاره به طراحی ســاده‬ ‫این دســتگاه گفت‪ :‬بر همین اساس قیمت نهایی‬ ‫تمام شــده تولیــد به شــدت کاهش خواهد داشــت‬ ‫به گونــه ای کــه بســیجیان در اســتان تهــران بــرای‬ ‫هــر کیلــووات حــدود ‪ 100‬میلیــون تومــان هزینــه‬ ‫کرده انــد ولــی ما در قم برای هــر کیلووات تنها ‪7‬‬ ‫میلیــون تومــان هزینــه کرده ایــم‪ .‬بابیــان اینکه در‬ ‫کشــور مناطــق بادخیــز زیادی وجــود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم تریــن مــورد بــرای ســاخت ایــن دســتگاه این‬ ‫اســت که ما بتوانیم از باد و اب در کشــور‪ ،‬انرژی‬ ‫تولیــد کنیــم و حتی بــرای خانواده هــای کم درامد‬ ‫و محــروم اشــتغال زایی کنیــم‪ ،‬به گونــه ای که این‬ ‫دســتگاه ها را به صورت وام هــای کم بهره یا کمک‬ ‫بالعــوض در اختیار این عزیــزان قرار دهیم و بعد‬ ‫از مدتی که کســب درامد داشــتند این دســتگاه را‬ ‫از ما خریداری کنند‪ .‬کاویانی در ادامه به بادهای‬ ‫‪ 120‬روزه سیســتان و بلوچســتان اشــاره و تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬در مناطقی از این اســتان برق وجود ندارد و‬ ‫یــا در قبــال مصــرف برق باید هزینــه بدهند که با‬ ‫استفاده از این توربین هم می توانند برای مصرف‬ ‫خــود برق تولیــد کنند و هم می تواننــد این انرژی‬ ‫تولیدشــده را برای کسب درامد بفروشند‪ .‬مسئول‬ ‫ســازمان علمــی پژوهشــی ســپاه امــام علــی ابــن‬ ‫ابیطالــب (ع) در ادامــه اظهار داشــت‪ :‬اولویت ما‬ ‫در طرح هــا‪ ،‬بحث انرژی و ســامت اســت‪ ،‬اگر از‬ ‫عزیزان بســیجی افرادی باشــند که بتوانند در این‬ ‫مثــا از مــواد تجزیه پذیر‬ ‫زمینه هــا فعالیــت کننــد‪ً ،‬‬ ‫بــرق تولیــد کنند یا مواردی از ایــن قبیل‪ ،‬ما اماده‬ ‫حمایت های مادی و معنوی از بســیجیان هســتیم‬ ‫و بــرای تولیــد طــرح در حــد توان کمــک خواهیم‬ ‫کــرد‪ .‬کاویانــی در رابطــه بــا محیــط کارگاه و‬ ‫کارگروه هــای موجــود گفت‪ :‬مکانی که بســیجیان‬ ‫بتواننــد ایده هــای خــود را بــه محصــول تبدیــل‬ ‫کننــد‪ ،‬کارگاه مرکــز رشــد ســازمان اســت که جنب‬ ‫ناحیه ویژه بســیج شهرســتان قرار دارد و در حال‬ ‫حاضر در حال تکمیل و تجهیز این کارگاه هستیم‬ ‫و هم زمــان نیــز دو گــروه مکانیــک و بــرق در این‬ ‫کارگاه مشــغول کار هســتند و برای گــروه هوافضا‬ ‫نیــز اتفاقــات خوبــی رقــم خواهــد خــورد و دیگــر‬ ‫گروه هــا نیــز در اینــده نزدیــک می تواننــد فعالیت‬ ‫خــود را اغــاز کننــد‪ .‬او خاطرنشــان ســاخت‪ :‬مــا‬ ‫تابه حال بالغ بر ‪ 150‬بسیجی را حمایت کرده ایم‪،‬‬ ‫مورد مهم در کل کشــور این اســت که محصوالت‬ ‫تولیدشــده در خدمــت مخلوق خدا قــرار بگیرد و‬ ‫هــم بــرای ســازنده و هــم مــردم‪ ،‬منافعی داشــته‬ ‫باشــد که انشــا اهلل به این موضوع هم رســیدگی و‬ ‫برای تحقق ان برنامه ریزی خواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫واریز ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫از معوقات حقوق دولتی‬ ‫معادن به حساب دولت‬ ‫موضوع ترک فعل در خصوص عدم وصول حقوق‬ ‫دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫بر اساس تازه ترین گزارش در این رابطه‪ ،‬برابر خود‬ ‫اظهاری مسئولین سازمان صنعت‪-‬معدن‪-‬تجارت در‬ ‫صشــده اســت کــه بالغ بر‬ ‫اســتان های مختلف‪ ،‬مشخ ‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن‬ ‫معوق مانده است که پس از وصول‪ ۶۵ ،‬درصد از این‬ ‫وجــوه بــه وزارت صنعت‪-‬معدن‪-‬تجــارت اختصاص‬ ‫می یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش‬ ‫معــدن بــه مصــرف برســد و عــدم وصــول به موقــع‪،‬‬ ‫موجب تاخیر در اجرای سیاس ـت ها و رشــد و توســعه‬ ‫بخش معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫یهــای دیــوان محاســبات در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫پیگیر ‬ ‫بــه واریــز ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان به حســاب منجر شــد و‬ ‫مقررشــده اســت تا پایان خردادماه ســال جــاری وجه‬ ‫معادل ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این‬ ‫رونــد پیگیری ها تــا تحقق کامل حقوق دولــت ادامه‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬گفتنــی اســت طبــق مــاده ‪ ۱۴‬قانون‬ ‫معادن مصوب سال ‪ ۱۳۷۷‬و همچنین ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫اصــاح معادن مصــوب ســال ‪ ،۱۳۹۰‬دارندگان پروانه‬ ‫بهره برداری از معادن می بایست درصدی از بهای ماده‬ ‫معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق‬ ‫دولتــی بــه دولــت پرداخت کننــد‪ .‬دیوان محاســبات‬ ‫کشور پیش ازاین با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت‬ ‫فوالد و هشــدار نســبت به اتمام ذخایر سنگ اهن‪ ،‬بر‬ ‫لزوم ســرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫کشف ترافل قاچاق‬ ‫در بندرگز‬ ‫فرمانده انتظامی بندرگز از کشف ترافل قاچاق در‬ ‫این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی مهدوی نیــا اظهار کــرد‪ :‬ماموران‬ ‫کالنتری ‪ ۱۱‬شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه‬ ‫به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک و ان را متوقف‬ ‫کردنــد‪ .‬فرمانــده انتظامی بندرگز افزود‪ :‬در بازرســی از‬ ‫خــودرو موردنظــر‪ ۲۵۰ ،‬کیلوگــرم قــارچ ترافل قاچاق‬ ‫کشــف شــد کــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ان یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال براورد شــده اســت‪ .‬او با‬ ‫اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات و معرفی‬ ‫او به مراجع قضائی‪ ،‬گفت‪ :‬برخورد با قاچاقچیان کاال‬ ‫و مخالن امنیت اقتصادی جامعه همواره از مطالبات‬ ‫مردم و مســئوالن بوده لذا پلیس در این راســتا با تمام‬ ‫توان تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫سوخت رسانی به‬ ‫‪ 1500‬پرواز در مرکز‬ ‫سوخت گیریهواپیمایی‬ ‫منطقهگلستان‬ ‫رئیــس مرکــز ســوخت گیری هواپیمایــی گــرگان از‬ ‫سوخت رسانی به ‪ 1500‬پرواز در استان گلستان در سال‬ ‫‪ 1399‬خبر داد‪.‬‬ ‫ســجاد نقــوی دربــاره جزئیات سوخت رســانی به‬ ‫هواپیماهــا در مرکــز ســوخت گیری هواپیمایی گرگان‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته‪ ،‬بیش از ‪ 3‬میلیون و ‪ 800‬هزار لیتر‬ ‫سوخت برای ‪ 1500‬پرواز تامین شده است‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫پروازها از فرودگاه بین المللی گرگان به مقاصد تهران‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬کیش‪ ،‬قشم‪ ،‬زاهدان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬عسلویه و‬ ‫کشــور قزاقستان انجا مشــده اســت‪ .‬نقوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مصــرف ایــن فــراورده در ســال ‪ ۹۹‬نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل از ان (ســال ‪ 11 )98‬درصــد کاهــش‬ ‫نشان می دهد که این میزان به دلیل محدودیت های‬ ‫ایجادشده جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بوده‬ ‫است‪ .‬مرکز سوخت گیری هواپیمایی گرگان با ظرفیت‬ ‫ذخیره سازی ‪ 360‬هزار لیتری‪ ،‬وظیفه سوخت رسانی به‬ ‫ناوگان هواپیمایی کشور در فرودگاه بین المللی گرگان‬ ‫را به عهده دارد‪.‬‬ ‫عارضه جدی بعد از تزریق‬ ‫واکسن کرونا در گلستان‬ ‫مشاهده نشده است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۴‬هــزار نفــر در گلســتان واکســن دریافــت‬ ‫کرده اند و عارضه جدی بعد از تزریق مشاهده نشده‬ ‫اســت‪ .‬عبدالرضــا فاضل اظهــار کرد‪ :‬در شــرایط پیک‬ ‫چهارم کرونا هســتیم و میزان بستری های استان کمتر‬ ‫شده و وضعیت عمومی حال بیماران هم بهتر است‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان افزود‪ :‬نوعی‬ ‫جهش یافته هندی و افریقایی در جنوب شرقی کشور‬ ‫مشاهد هشــده و امکان اینکه در ســطح کشــور پخش‬ ‫شــود وجــود دارد‪ .‬او بــا اشــاره به روش تشــخیص این‬ ‫نوع جهش یافته گفت‪ :‬در سطح کشور چند ازمایشگاه‬ ‫محــدود‪ ،‬کار تشــخیص ایــن نوع را انجــام می دهند و‬ ‫جواب ان هم دیر ارسال می شود‪ .‬فاضل ادامه داد‪ :‬نوع‬ ‫هندی و افریقایی دوره کمون کوتاهی داشته و بیمار‬ ‫بعد از ابتال ب هســرعت دچار عالئم می شود و احتمال‬ ‫مرگ ومیر هم باال است‪.‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫تعریف طرح جامع گردشگری توشن ضروری است‬ ‫سرمایه ایخاموشبااینده ایروشن‬ ‫گلستان‪ ،‬یکی از استان های شمالی کشور است‬ ‫که با سفر به ان خطه‪ ،‬از سویی می توان بنادر گز و‬ ‫ترکمن را در دریای کاسپین و از سویی دیگر مناطق‬ ‫جلگ ـه ای و کوهســتانی و طبیعت بی نظیر جنگل‬ ‫گلستان را به نظاره نشست‪ .‬هر شهر و روستا در این‬ ‫استان‪ ،‬ویژگی و جذابیت منحصربه فرد خود را دارد‬ ‫که گردشــگران با سفر به ان ها عالوه بر بهره مندی‬ ‫تهــای خدادادی‪ ،‬می توانند لحظات شــاد‬ ‫از نعم ‬ ‫و مفرحی را در دل طبیعت سپری کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬توشــن‪ ،‬نام روستایی کوچک در منتهی الیه‬ ‫جنوب شــهر گرگان در دهســتان «انجیراب» اســت‬ ‫که باید برای رسیدن به ان مسیر کوتاهی را از جاده‬ ‫اصلی سپری کرد‪ .‬انچه را که بر معروفیت این روستا‬ ‫افزوده‪ ،‬ابگیر و یا اب بندان کوچکی اســت که اب‬ ‫ان از چشمه «دوبرار» تامین می شود و پس از عبور‬ ‫از روستا‪ ،‬به ان می رسیم‪ .‬ابگیری که بخش وسیعی‬ ‫از ان در میان کوهستان و جنگل واقع شده است و‬ ‫بخش بسیار کوچک ان به اراضی کشاورزی منتهی‬ ‫یشــود‪ .‬ابگیر توشــن‪ ،‬خلــوت گاه خانواده هایی‬ ‫م ‬ ‫اســت که از شــلوغی و ازدحام شهرنشــینی خســته‬ ‫شده اند و لحظاتی را برای فرار از هیاهوهای شهری‬ ‫بهانجاپناهمی برند‪.‬‬ ‫برخالف سایر اماکن گردشگری استان گلستان‪،‬‬ ‫«توشــن» تــا حــدودی از هجوم خوش نشــین های‬ ‫ویالنشین و اپارتمان ساز در امان مانده است‪ .‬اثار‬ ‫تخریب ساختمان ها و ویالهای غیرمجاز به راحتی‬ ‫در گوشــه و کنار این روســتا به خصوص در اطراف‬ ‫ابگیر به چشم می خورد و این مهم مبین این است‬ ‫که دستگاه های قضایی و نظارتی در زمینه برخورد‬ ‫با سودجویان در این منطقه باظرافت و حساسیت‬ ‫بیشــتر پیش می رونــد‪ .‬این روزها عملیــات اجرای‬ ‫ح هــادی روســتا بــا جــدول کاری‪ ،‬جابجایــی‬ ‫طــر ‬ ‫تیرهای برق‪ ،‬زیرســازی و اسفالت راه های اصلی و‬ ‫فرعی منطقه مسکونی این دهکده در دستور کار‬ ‫قرار دارد و با سرعت در حال انجام است‪ .‬انچه را‬ ‫که بیش از سایر موارد موجب نگرانی اهالی شده‬ ‫اســت‪ ،‬در دســترس قــرار گرفتن اراضی کشــاورزی‬ ‫لشــدن بــه‬ ‫و طبیعــی اطــراف روســتا بــرای تبدی ‬ ‫حیاط خلوت سودجویان است که باید با نظارت‬ ‫کافی و مستمر دستگاه های ذی ربط‪ ،‬مانع از این‬ ‫رویداد شد‪ .‬در حال حاضر ابگیر توشن‪ ،‬فقط یک‬ ‫ابگیر برای بیتوته موقتی طبیعت دوســتان اســت‬ ‫و انچه را که برای اهالی روســتا بر جای می ماند‪،‬‬ ‫تخریــب طبیعت و بر جای مانــدن تل عظیمی از‬ ‫زباله است‪.‬‬ ‫تعریف طرح جامع گردشگری توشن‬ ‫ضروری است‬ ‫تعریف یک طرح متناسب با طبیعت و ایجاد‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری متناســب بــا جنــگل و‬ ‫کوهســتان و تحویــل قانونــی ان بــه مدیریت یک‬ ‫متولی ذیصالح‪ ،‬می تواند بسترساز درامدزایی برای‬ ‫روستائیان و اشتغال پایدار جوانان جهت جلوگیری‬ ‫از مهاجرت به شهر باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری در شهرســتان اســتارا در غــرب اســتان‬ ‫گیالن‪ ،‬احاله پارک جنگلی بی بی یانلو را که ‪۱۵۱۲‬‬ ‫هکتــار وســعت دارد‪ ،‬طــی قــراردادی ‪ ۱۵‬ســاله که‬ ‫قابــل تمدیــد اســت‪ ،‬به شــهرداری این بنــدر مرزی‬ ‫واگذار کرده و شهرداری استارا با ایجاد زیرساخت ها‬ ‫با حفظ بافت طبیعی‪ ،‬عالوه برجذب گردشگر و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‪ ،‬شرایطی را برای حفظ کرامت‬ ‫گردشگران و افزایش زیرساخت های گردشگری این‬ ‫شهرستان ایجاد کرده است‪ .‬بی بی یانلو‪ ،‬هم اکنون‬ ‫با جاذبه های طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری خود‬ ‫به عنوان پارک بدون زباله ایران شناخته شده است‬ ‫و ســاالنه هزاران گردشــگر داخلی و خارجی در ان‬ ‫بیتوته می کنند‪ .‬حال متولیان ابگیر توشن می توانند‬ ‫ایــن تجربه را با شــرایطی متفــاوت و تعریف طرح‬ ‫جامــع و جــذب ســرمایه گذار توانمنــد دولتــی و‬ ‫غیردولتی اجرا نمود که به طور یقین ســود ناشی از‬ ‫این اقدام در راس سفره اهالی منطقه‪ ،‬به خصوص‬ ‫جوانان را پررنگ می کند و در مرحله بعد‪ ،‬دســت‬ ‫سودجویانراازتخریبمحیطوبافتطبیعیابگیر‬ ‫وپیرامونجنگلیانبرایهمیشه کوتاهمی کند‪.‬‬ ‫تخلیه رسوبات ابگیر را جدی بگیرید‬ ‫هرچنــد کــه با بررســی ســوابق به ایــن موضوع‬ ‫شتــر‪ ،‬طــرح گردشــگری‬ ‫خواهیــم رســید کــه پی ‬ ‫توشــن بــا تعریــف احــداث کلبــه بــوم گــردی یک‬ ‫طبقه و گلی‪ ،‬بازارچه صنایع دســتی‪ ،‬اتلیه عکس‪،‬‬ ‫قســواری در نظر گرفته شده‬ ‫دوچرخ هســواری و قای ‬ ‫بود‪ ،‬ولی این طرح ها هیچ موقع عملی نشد و باید‬ ‫مسئوالن باالدست استان گلستان نگاهی ویژه را در‬ ‫تسهیل صدور مجوزها و تغییر در نگرش جزیره ای‬ ‫ســازمان های زیرمجموعــه خــود داشــته باشــند‪ .‬از‬ ‫سویی دیگر انچه را که ابگیر را با خطر جدی مواجه‬ ‫کرده است‪ ،‬عدم تخلیه رسوبات است که متولیان‬ ‫مربوطه‪ ،‬ســازمان جهاد کشــاورزی و اب منطقه ای‬ ‫باید تصمیمات مقتضی را در این زمینه اعمال کنند‬ ‫و با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و کاهش‬ ‫حجم اب سطح ابگیر‪ ،‬اقدامات الزم را در این زمینه‬ ‫انجامدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷۴‬روستای گلستان فاقد اب است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان از وجــود‬ ‫‪ ۷۴‬روســتای فاقد اب در این اســتان خبر داد و اب رســانی به این‬ ‫روســتاها را منــوط بــه تامین بیــش از ‪ ۲‬هزار میلیــارد تومان اعتبار‬ ‫دانســت‪ .‬بهــزاد هرمــزی در گفت وگــو با فارس با اشــاره به اینکه‬ ‫اب رسانی روستاهای گلستان نیازمند ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ ۷۴ :‬روستای استان گلستان فاقد اب هستند که‬ ‫این رقم در دو ســال گذشــته ‪ ۹‬روســتا بوده است‪ .‬او از اب رسانی‬ ‫‪ ۱۰‬روستای گلستان از طریق «مجتمع زاو» خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای اینکه بتوانیم تمامی روستاهای استان گلستان را از اب شرب‬ ‫اشــامیدنی بهره منــد کنیــم نیــاز به بیــش از ‪ ۲‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫اعتبارداریــم‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان‬ ‫افزود‪ :‬مجموع اعتبارات سال ‪ ۱۳۹۹‬در حوزه اب شرب روستایی‬ ‫‪ ۶۳‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬هرمزی با اشاره به یک خبر خوش‬ ‫در حــوزه اب روســتایی کــه طــی یک مــاه اینده قرار اســت اعالم‬ ‫و اطالع رســانی شــود‪ ،‬گفت‪ :‬ا گــر این اتفاق بیفتد شــاید یک باره‬ ‫‪ ۳۰‬الی ‪ ۴۰‬روســتای اســتان از نعمت اب شــرب برخوردار شوند و‬ ‫ایــن مهــم انقالب بزرگی در حوزه اب به شــمار می اید‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه اکثر روســتاهای فاقد اب در نوار شــمالی هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این مناطق هیچ منبع مطمئن وجود ندارد باید ‪ ۱۰۰‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال در انجا اجرا کنیم که مردم این روســتاها دارای اب شــرب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارائه دو پیشنهاد برای صرفه جویی در مصرف برق ادارات‬ ‫تعطیلی ادارات گلستان در روزهای پنج شنبه یا تغییر ساعت کاری‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬با‬ ‫توجه به گرمای بی سابقه ای که در تابستان امسال‬ ‫پیش روداریم‪ ،‬پیشنهاد تعطیلی ادارات در روزهای‬ ‫پنجشنبه و پیشنهاد تغییر ساعت کاری ادارات در‬ ‫تابستانموردبررسیقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫میر محمد غراوی در جلســه ســتاد مدیریت‬ ‫مصــرف بــرق ســال ‪ ،۱۴۰۰‬بابیــان ایــن مطلــب‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به شــرایط حســاس پیــش رو‪،‬‬ ‫پیشــنهادهای تعطیلی پنجشنبه ها برای ادارات‬ ‫گلســتان و شــروع ســاعات کاری از ســاعت ‪6‬‬ ‫‪30:‬موردبررســی قرار می گیرد و نتیجه بررسی ها‬ ‫به استاندار انعکاس داده خواهد شد تا تصمیم‬ ‫نهایی در این خصوص اتخاذ شود‪.‬‬ ‫غراوی بابیان اینکه در سال ‪ ۹۹‬دستگاه های‬ ‫اجرایــی همــکاری خوبــی بــرای گــذر از پیــک‬ ‫مصــرف داشــتند گفــت‪ :‬امســال هم همــه باید‬ ‫بــا برنامه ریــزی دقیــق پــای کار باشــند‪ .‬علی اکبر‬ ‫نصیــری مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫گلســتان؛ در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجه بــه کاهش‬ ‫شــدید منابع ابــی و ظرفیت تولیــد نیروگاه های‬ ‫برق ابــی و به تبــع ان کمبــود انــرژی بــرق در‬ ‫تابســتان ســال جاری‪ ،‬اگر مصرف بی رویه باشد‬ ‫و مشــترکان در مدیریــت مصــرف همراهــی و‬ ‫همکاری الزم را نداشته باشند‪ ،‬ناچار خاموشی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کاهش مصرف ‪ 50‬درصدی ادارات‬ ‫بــه اســتان ها ابال غشــده و طــی روزهــای اتــی‬ ‫یهــا بــه ادارات‬ ‫توســط اســتانداری و فرماندار ‬ ‫کل وادارات شهرســتانی اعالم و اجرای ان مورد‬ ‫بازرســی دوره ای قــرار می گیــرد‪ .‬نصیــری اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬خاموشــی یک درمیــان روشــنایی معابــر و‬ ‫بلوارها و کاهش ‪ 50‬درصدی روشنایی پارک ها‪،‬‬ ‫کــه از ســال گذشــته در ســطح اســتان اجرایــی‬ ‫شــد در ســال جاری هم ادامــه دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان اظهار داشت‪:‬‬ ‫خاموش کردن کولرهای گازی ادارات و بانک ها‬ ‫و خامــوش کــردن المپ های اضافــی در ادارات‬ ‫از راهه ای موثر برای کاهش مصرف برق اســت‬ ‫و از مدیران دســتگاه های اجرایــی انتظار داریم‬ ‫ضمن نظارت کافی‪ ،‬در این زمینه همکاری الزم‬ ‫را داشــته باشــند‪ .‬نصیری اظهار امیدواری کرد با‬ ‫همکاری مشترکین صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تجاری و‬ ‫خانگی و صرفه جویی در مصرف برق‪ ،‬تابستان‬ ‫امسال با حداقل خاموشی سپری شود‬ ‫خـــبر‬ ‫همکاری مخابرات با پارک علم و فناوری در راستای توسعه استان‬ ‫در دیدار با مدیر پارک علم و فناوری بر استمرار‬ ‫همکاری هایدوجانبهتاکیدشد‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بابیــان ایــن مطلــب‬ ‫کــه رشــد فنــاوری در اســتان درگــرو تعامــل و‬ ‫همــکاری دســتگاه های ذی ربط اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مخابرات به عنوان تامین کننده زیرساخت های‬ ‫ارتباطی در این زمینه اماده همکاری با تمامی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی را دارد‪ .‬او در جلس ـه ای‬ ‫بــا غفــاری مدیر پارک علــم و فناوری اســتان با‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه عامــل اصلــی رشــد و توســعه‬ ‫اســتان ارتقــای ســطح فنــاوری اســت افــزود‪:‬‬ ‫مخابــرات با مشــارکت در طرح های پارک علم‬ ‫و فنــاوری از ایــن فرصــت بــرای همــکاری در‬ ‫توســعه استان اســتفاده کرده و ابراز امیدواری‬ ‫یهــای موثــر داشــته باشــد‪ .‬مدیــر‬ ‫کــرد همکار ‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان تقویــت و حمایت‬ ‫از اســتارت اپ هــا را مهــم ارزیابــی کــرد و‬ ‫گفت‪ :‬می شــود با حمایــت از کارافرینان حوزه‬ ‫فنــاوری‪ ،‬در خصــوص ارتقــای ســطح علمــی و‬ ‫فناوری استان گام های تاثیرگذاری برداشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازگشایی مرکز تعویض پالک گرگان‬ ‫رئیس پلیس راهور استان گلستان از لغو تعطیلی مرکز تعویض‬ ‫پالک گرگان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬ســرهنگ عباس مهاجر بســطامی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برابر ابالغیه پلیس راهور ناجا از روز پنجشــنبه (‪ 16‬اردیبهشــت)‬ ‫تعطیلــی و محدودیــت کاری در مرکز تعویض پالک گرگان لغو و‬ ‫فعالیت ان مطابق روال گذشــته اغاز و نســبت به ارائه خدمات‬ ‫یشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬بــا توجه به بازگشــایی مرکــز تعویض‬ ‫اقــدام م ‬ ‫پالک گرگان متقاضیان جهت دریافت خدمات می توانند نسبت‬ ‫به اخذ نوبت اینترنتی از سایت و یا جستجوی جمله «نوبت دهی‬ ‫مرکز تعویض پالک» در سایت های اینترنتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان بیــان کــرد‪ :‬همــه دفاتــر‬ ‫خدمات خودرویی شهرســتان ها ب هجــز دفاتر خدمات خودرویی‬ ‫شــهرهایی که در وضعیت قرمز کرونایی هستند‪ ،‬بازگشایی شده‬ ‫نهــا بــه رنگ‬ ‫و شهرســتان های قرمــز تــا زمــان تبدیــل وضعیــت ا ‬ ‫نارنجــی‪ ،‬زرد و ابــی همچنــان تعطیــل خواهنــد بــود‪ .‬مهاجــر‬ ‫نهــا‬ ‫بســطامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وکالت نامه هایــی کــه اعتبــار ا ‬ ‫به واســطه تعطیــات کرونایــی منقضــی شــده باشــند بــه تعداد‬ ‫روزهــای تعطیــل کرونایی تمدید و دارای اعتبــار خواهند بود‪ .‬او‬ ‫از مراجعــان درخواســت کرد در هنــگام مراجعه به مرکز تعویض‬ ‫پــاک بــه جهــت قطــع زنجیــره ویــروس منحــوس کرونــا همــه‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ممنوعیتورودبه گلستان‬ ‫از مبدا زابل و زاهدان‬ ‫استاندار گلســتان گفت‪ :‬با‬ ‫گــروه شــغلی ‪ ۲‬در شــهرهای‬ ‫توجه به مشــاهده نوع هندی‬ ‫قرمز و نارنجی بالمانع اســت‪.‬‬ ‫ویروس کرونا در برخی مناطق‬ ‫قشــناس در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫ح ‬ ‫جنوب کشــور‪ ،‬با تصمیم ستاد‬ ‫بــا توجــه بــه مشــاهده نــوع‬ ‫استانی مقابله با کرونا گلستان‬ ‫هنــدی ویــروس کرونــا‪ ،‬ســتاد‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫بــه مــدت یــک هفتــه ورود‬ ‫استانی کرونادر گلستانتصمیم‬ ‫مســافران از طریــق اتوبــوس و‬ ‫گرفــت که به مدت یک هفته‬ ‫هواپیما از شــهرهای زابل و زاهدان به گلســتان ورود به گلســتان از برخی از شــهرهای سیستان‬ ‫ممنوعشد‪.‬‬ ‫و بلوچســتان بــا محدودیــت مواجــه شــود‪ .‬او‬ ‫هادی حق شــناس در حاشــیه جلســه ســتاد خاطرنشانکرد‪:‬همانندتمامیاستان هایکشور‪،‬‬ ‫استانی مقابله با کرونا اظهار کرد‪ :‬با تالش کادر از عصر سه شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه تا ظهر شنبه‬ ‫پزشکیوهمراهمیمردماستانوبه ویژه کسبه‪ ۲۵ ،‬اردیبهشــت ماه‪ ،‬ورود و خــروج از گلســتان‬ ‫تعداد بیماران کرونایی بستری در استان حدود ممنــوع اســت‪ .‬اســتاندار گلســتان خاطرنشــان‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر کاهش پیدا کند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در کــرد‪ :‬امتحانات پایه نهــم و دوازدهم به صورت‬ ‫حال حاضر یک شــهر قرمز در اســتان داریم و ‪ ۷‬حضوریوبارعایت کاملپروتکل هایبهداشتی‬ ‫شــهر در وضعیت نارنجی و ‪ ۶‬شهر در وضعیت و فاصله گــذاری انجام می شــود‪ .‬در هر مدرســه‬ ‫زرد قــرار دارند‪ .‬اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬با حداکثر‪ ۵۰‬تا‪ ۶۰‬دانش اموز در یکنوبتامتحان‬ ‫تصمیم ستاد ملی کرونا از امروز فعالیت مشاغل می دهند‪.‬‬ ‫دستور شهردار برایبرخوردقانونی‬ ‫با مقصران عدم پرداخت‬ ‫حقوق کارگران شهرداری‬ ‫شــهردار گــرگان دســتور داد‬ ‫پنجشنبهدر شهرداریتشکیلو‬ ‫بــا اشــخاصی کــه در پرداخت‬ ‫مقررشدبالفاصلهپیگیری های‬ ‫حقوق کارگران کوتاهی کردند‬ ‫جــدی انجــام شــود‪ .‬بر اســاس‬ ‫برخوردقانونیصورتبگیرد‪.‬‬ ‫گــزارش مدیــر مالی شــهرداری‪،‬‬ ‫در چنــد روز گذشــته‬ ‫بهدلیلتغییراتسامانهچک‪،‬‬ ‫عبدالرضا دادبود‬ ‫علی رغم تامین اعتبار از ســوی‬ ‫امکان جابجایی حســاب طی‬ ‫شــهرداری‪ ،‬حقــوق پاکبانــان و‬ ‫‪ 10‬روز گذشــته فراهــم نبود اما‬ ‫کارگرانبهتاخیرافتاد کهشهردار گرگانبالفاصله ایندلیلیبرایعدمپرداختنبودهوپیمانکاران‬ ‫موضــوع را در دســتور کار پیگیــری ویژه قــرارداد وفق مواد قرارداد موظف به پرداخت بوده اند‪.‬‬ ‫و مســئول حراســت شــهرداری را مامــور بررســی در پایان مقرر شد با پیمانکاران برخورد قانونی‬ ‫کوتاهی هــای احتمالــی از ســوی پیمانــکاران و شــود‪ .‬ضمن اینکه رونــد کار به صورتی طراحی‬ ‫مدیران شهرداری کرد‪ .‬بر اساس گزارش ارائه شده شــود کــه حداکثر تــا پنجم هرماه حقــوق تمام‬ ‫از ســوی حراســت‪ ،‬برخی پیمانکاران و مدیران افراد به ان ها پرداخت شود‪ .‬همچنین به دستور‬ ‫شهرداری در این زمینه مقصر شناخته شدند که عبدالرضادادبود‪،‬مقرر شدمجوز پرداختعیدی‬ ‫برخورد قانونی با انان به دستور شهردار در دستور به مناســبت فرارسیدن عید سعید فطر به تمام‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫کارگران از شورای اسالمی شهر اخذ و هفته اینده‬ ‫بر همین اســاس‪ ،‬جلســه فوق العاده ای روز اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ 1500‬پروژه عمرانی در روستاهای‬ ‫استاناجرامی شود‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫برای ســال جاری هم احداث‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫‪ 10‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫سال جاری‪ ،‬هزار و ‪ 500‬پروژه‬ ‫روستایی در دستور کار است‪.‬‬ ‫عمرانی در قالب طرح هادی‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن اســتان‬ ‫در روســتاهای گلســتان اجــرا‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬تثبیــت‬ ‫محمد حسینی‬ ‫می شود‪ .‬سید محمد حسینی‬ ‫مالکیت با صــدور بیش از ‪100‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬توســعه روســتاها‬ ‫هزار جلد سند مالکیت شهری‬ ‫از طریــق تامیــن زیرســاخت ها و رفع نیازهای و روســتایی‪ ،‬واگــذاری بیــش از هشــت هــزار‬ ‫روســتائیان بــه حل مشــکل حاشیه نشــینی در قطعه زمین با کاربری مســکونی به مساحت‬ ‫شــهرها کمــک می کند‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن بیــش از دو میلیــون مترمربــع بــه جوانــان‪،‬‬ ‫اســتان گلســتان بابیــان اینکــه اســتان دارای زوج های جوان و فاقدان مسکن در روستاهای‬ ‫دومیــن جمعیــت روســتایی در ســطح کشــور اســتان از دیگــر اقدامــات بنیــاد برای توســعه‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬طــرح هــادی باهــدف عمــران روســتاها‪ ،‬حفظ و افزایش جمعیت روستایی‬ ‫و ابادانــی در ‪ 670‬روســتای اجراشــده و بــرای از طریق مهاجرت معکوس اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫ســال جاری هم با افزایش دو برابری اعتبارت داد‪ :‬برنامه های دیگری برای توســعه کالبدی‬ ‫عمرانــی بنیــاد‪ ،‬هــزار و ‪ 500‬پــروژه عمرانــی روســتاها از طریــق بازنگــری طرح هــای هادی‬ ‫روســتایی برنامه ریــزی و تامیــن اعتبارشــده روســتاها‪ ،‬حفــظ معمــاری و بافــت بــاارزش‬ ‫اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬مســکن مقاوم و مناسب از تاریخی و سنتی‪ ،‬تهیه منظومه های روستایی‬ ‫نیازهای اولیه انســان بوده و با استقبال مردم باهدف تولید و اشــتغال و غیره در دســتور کار‬ ‫از ظرفیت های بنیاد در بخش مسکن تاکنون این بنیاد قرار دارد که امیدواریم در سال ‪1400‬‬ ‫بیــش از ‪ 80‬هــزار واحــد مســکونی روســتایی با تحقق این برنامه ها شاهد جهش در توسعه‬ ‫احداث شــده که ‪ 22‬هزار واحد ان مربوط به روســتاها‪ ،‬ارتقــاء ســطح زندگــی و معیشــت‬ ‫سال های ‪ 98‬و ‪ 99‬است‪ .‬طبق گفته حسینی روستائیان و مهاجرت معکوس باشیم‪.‬‬ ‫پیش بینیتولید‪۲۳۰۰‬تنمیگو‬ ‫معاون ابزی پروری اداره کل شیالت گلستان‬ ‫گفت‪:‬پیش بینیمی شودامسالبیندوهزار الی‬ ‫دو هزار و‪ ۳۰۰‬تن میگو در گلستان تولید شود‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬محمود سقلی اظهار کرد‪ :‬نخستین‬ ‫محموله بچه میگو از جنوب کشــور‪ ،‬به تعداد‬ ‫یک میلیونو‪ ۶۰۰‬هزار قطعهجهتذخیره سازی‬ ‫و تولید در مجتمع پرورش میگو گمیشــان‪ ،‬وارد‬ ‫اســتان شد‪ .‬معاون ابزی پروری اداره کل شیالت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ایــن محمولــه بــا رعایت همه‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و انجــام ازمایش هــای‬ ‫موردنیاز از ســوی دامپزشــکی برای ذخیره سازی‬ ‫در دومین سال پرورش پس از بیماری لکه سفید‪،‬‬ ‫در اختیار تولیدکنندگانقرارگرفتهاست‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫در سال جاری حدود هزار و ‪ ۳۲۰‬هکتار از مزارع‬ ‫مجتمــع پرورش میگو گمیشــان زیر کشــت این‬ ‫محصولمی روندکهباتوجهبهدستورالعمل های‬ ‫صادره کمیتهفنیالزاماتبهداشتی‪،‬مزارعدارای‬ ‫نرسری می توانند برای هر هکتار بین‪ ۲۵۰‬تا‪۳۵۰‬‬ ‫هزار قطعه و مزارع بدون نرسری برای هر هکتار‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار قطعه‪ ،‬ذخیره سازی بچه میگو انجام‬ ‫دهند‪ .‬سقلی با اشاره به میزان نیاز استان به بچه‬ ‫میگو خاطرنشان کرد‪ :‬در سال جاری نیاز مجتمع‬ ‫پــرورش میگو گمیشــان نزدیک بــه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫قطعه بچه میگو است که با توجه به وجود یک‬ ‫مرکز تکثیر در استان‪ ،‬بخشی از این نیاز به میزان‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬میلیون قطعه می تواند از ســوی این‬ ‫مرکزتامینشود‪.‬‬ ‫معاون ابزی پروری شــیالت اســتان گلستان‬ ‫نقش نرســری را در بازماندگی بچه میگو بســیار‬ ‫تاثیرگــذار دانســت و تصریــح کرد‪ :‬ایجــاد مراکز‬ ‫نرســری در مزارع پرورش میگو از اهمیت بســیار‬ ‫باالیی در میزان بازماندگی بچه میگو برخوردار‬ ‫اســت زیــرا با توجه به شــرایط طبیعی اســتان‪،‬‬ ‫در ماه هــای انتقــال و ذخیره ســازی بچــه میگــو‬ ‫(فروردین و اردیبهشت) که دمای استان به زیر‬ ‫‪ ۲۲‬درجهمی رسد‪،‬نیاز گونهوانامیمیگوجهت‬ ‫تحمل شرایط بیرونی‪ ،‬به دمای‪ ۲۵‬درجه است‬ ‫کهاینشرایطدر استخرهاینرسریبرایمیگوها‬ ‫فراهم می شــود‪ .‬او گفت‪ :‬میگوها پــس از ورود‬ ‫به استان‪ ،‬در استخرهای نرسری‪ ،‬با طی ‪ ۳۰‬روز‬ ‫و رســیدن بــه وزن یــک گرم کامــا اماده جهت‬ ‫ذخیره سازیدر استخرهایپرورشمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫او ج گیری دوباره گرت بیل‬ ‫در تاتنهام‬ ‫مدیر برنامه های گرت بیل‬ ‫بیل در رئال منتفی خواهد بود‬ ‫شــرط ســنگینی را پیــش پــای‬ ‫و او بایــد بــه دنبال تیمی دیگر‬ ‫رئــال بــرای فــروش این بازیکن‬ ‫برای خود باشــد‪ .‬اگر زیدان به‬ ‫گذاشــت‪ .‬گــرت بیل تابســتان‬ ‫هــر دلیلی فصــل بعــد در رئال‬ ‫گذشتهبود کهبه صورتقرضی‬ ‫نباشــد‪ ،‬بیل باید بین تمدید با‬ ‫گرت بیل‬ ‫از رئــال راهــی تاتنهــام شــد‪ .‬او‬ ‫رئــال و تالش بــرای اثبات خود‬ ‫زیــر نظــر ژوزه مورینیــو هرگز به‬ ‫بــه مربــی جدیــد یا انتقــال به‬ ‫بازیکن ثابت تیم تبدیل نشد و در چند مقطع تیمی دیگر‪ ،‬یکی را انتخاب کند‪ .‬جاناتان بارنت‬ ‫بــا مربــی پرتغالی مشــکالتی هم پیدا کــرد‪ .‬با ایجنــت گرت بیل در مورد اینده این بازیکن به‬ ‫برکناری مورینیو فضا برای بیل بازتر شد تا جایی اســکای اســپورتس گفــت‪« :‬او به عنــوان یکی از‬ ‫که در دو بازی اخیر لیگ برتر برابر ساوتهمپتون بهتریــن بازیکنــان دنیا به تاتنهام برگشــت و به‬ ‫و شــفیلد یونایتد توانســته ‪ 4‬گل به ثمر برساند چندین مصدومیت هم دچار شد و مدتی روی‬ ‫و مجموع گل هایش برای تاتنهــام را به عدد ‪ 14‬فرم نبود ولی وقتی این مشکالت تمام شدند‪،‬‬ ‫برساند‪ .‬اوج گیری گرت بیل باعث شده تا همه تنها چیزی که نیاز داشــت‪ ،‬بازی در یک پســت‬ ‫معادالت در مورد او به هم بخورد‪ .‬ابتدا تاتنهام درست و حضور متوالی در ترکیب ثابت تاتنهام‬ ‫هیچ تمایلی برای جذب قطعی بیل نداشت و بود‪.‬رایانمیسونسرمربیجدیدبهبیلفرصت‬ ‫قرار بود او به رئال برگردد ولی طبق ادعای دیلی الزم را داده و همــه می بیننــد کــه او چــه انــدازه‬ ‫میل‪،‬دنیللویمالکتاتنهاماکنونمتقاعدشده خوش درخشــیده اســت‪ .‬نه زیدان و نه مورینیو‬ ‫اســت تــا بــرای خرید قطعی گــرت بیــل از رئال به گرت فرصت الزم را برای درخشش ندادند‪.‬‬ ‫اقدام کند‪ .‬از قرارداد ستاره ولزی با رئال تنها یک حاال تیمی که بیل را می خواهد‪ ،‬باید پول زیادی‬ ‫ســال دیگر باقیمانده و انتقال دوبــاره قرضی او داشته باشد و اینکه خود بازیکن هم عالقه مند‬ ‫یشــود تا خیلی از‬ ‫غیرممکن اســت‪ .‬درصورتی که زین الدین زیدان به انتقال باشــد‪ .‬این باعث م ‬ ‫روی نیمکــت رئــال ماندنی شــود‪ ،‬ادامه حضور باشگاه ها از دور خارج شوند‪».‬‬ ‫نیمار در پاریس ماندنی شد‬ ‫قــرارداد نیمــار‪ ،‬ســتاره‬ ‫در فرانســه ماندنــی خواهــد‬ ‫برزیلــی و ‪ 29‬ســاله بــا پــاری‬ ‫شد‪ .‬ستاره برزیلی که در سال‬ ‫ســن ژرمــن تــا ســال ‪2025‬‬ ‫‪ 2016‬و در انتقالی جنجالی و‬ ‫تمدیــد شــد‪ .‬ایــن بار ســریال‬ ‫‪ 222‬میلیون یورویی به عنوان‬ ‫اخبار نقل و انتقاالتی در مورد‬ ‫گران قیمت ترینبازیکنتاریخ‬ ‫نیمار‬ ‫نیمــار پیــش از شــروع شــدن‬ ‫فوتبال راهی پاری ســن ژرمن‬ ‫تمام شــد و در تابستان پیش‬ ‫شــده بــود‪ ،‬در ایــن ســال ها‬ ‫رو برخالف چهار ســال اخیر دیگر اخبار حول تــاش زیــادی بــرای پوشــیدن دوبــاره لبــاس‬ ‫محــور جدایی یــا ماندن نیمــار نخواهد بود‪ ،‬بارسلونا داشت که البته به سرانجامی نرسید‪.‬‬ ‫زیــرا او قــراردادش را با پاری ســن ژرمن تمدید ابتــدا اخبــار حاکی از تمدیــد قــرارداد نیمار تا‬ ‫کــرد‪ .‬در هفته های اخیر اخبــار زیادی در مورد ســال ‪ 2026‬بــود اما او درنهایــت برای تمدید‬ ‫عدم تمایل نیمار به ماندن به پاریس و عالقه تــا ســال ‪ 2025‬به توافق رســید‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫ایــن ســتاره برزیلــی بــه بازگشــت به بارســلونا نیمار تا سن ‪ 33‬سالگی و اواخر دوران ورزشی‬ ‫منتشرشــده بــود؛ اما باشــگاه پاری ســن ژرمن خــود در پاریــس باقــی خواهــد مانــد‪ .‬پــروژه‬ ‫رســما اعالم کرد برای تمدید قرارداد سه ساله بعــدی پیــش روی مدیــران پاری ســن ژرمن را‬ ‫بــا نیمــار به توافق رســیده و او تا ســال ‪ 2025‬باید حفظ کیلیان امباپه دانست‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-201‬برابر رای شماره ‪ 140060306021000126‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه ترابی فرزند سید‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 1378‬صادره از بردسکن در ششدانگ یکقطعه باغ بدون ثمن‬ ‫اعیان به مساحت ‪ 25334/80‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 79‬اصلی اراضی ابراهیم اباد‬ ‫واقع در بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه بی‬ ‫بی نصیری محرز گردیده است‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/20 :‬غالمرضا‬ ‫گنج بخش‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-307‬شرکت مهیاگاز (سهامی خاص) به شماره ثبت ‪ 45559‬و شناسه ملی‬ ‫‪ 10100908847‬باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود در دفترخانه‬ ‫‪ 357‬اصفهان رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪ 446777‬را‬ ‫که به میزان ششدانگ به شماره پالک ثبتی ‪ 229/457‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی‬ ‫اصفهان (شاهین شهر)که در صفحه ‪ 522‬دفتر ‪ 253‬ذیل شماره ‪ 56970‬شرکت مهیاگاز‬ ‫(سهامی خاص) ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی ‪ 128074‬مورخ‬ ‫‪ 1370/02/28‬دفترخانه ‪ 56‬اصفهان به او انتقال قطعی یافته و به موجب اسناد ‪83763‬‬ ‫مورخ ‪ 1370/06/13‬و ‪ 84063‬مورخ ‪ 1370/07/20‬و ‪ 84574‬مورخ ‪ 1370/06/16‬و‬ ‫‪ 85332‬مورخ ‪ 1371/01/19‬و ‪ 88048‬مورخ ‪ 1371/12/20‬دفتر ‪ 65‬اصفهان در رهن‬ ‫بانک ملی شعبه اصفهان می باشد و به موجب نامه شماره ‪ 10538‬مورخ ‪1379/03/09‬‬ ‫بازداشت می باشد و نیز به موجب شماره نامه ‪ 11739‬مورخ ‪ 1379/03/27‬و ‪11733‬‬ ‫مورخ ‪ 1378/03/17‬و ‪ 11735‬مورخ ‪ 1379/02/17‬و ‪ 10759‬مورخ ‪1379/03/10‬‬ ‫و ‪ 11737‬مورخ ‪ 1379/03/17‬و ‪ 11741‬مورخ ‪ 1379/03/17‬و ‪ 12111‬مورخ‬ ‫‪ 1379/03/19‬به نفع اجرای ثبت اصفهان بازداشت است و نیز به موجب نامه شماره‬ ‫‪ 29889‬مورخ ‪ 1380/07/11‬اجرای ثبت اصفهان به نفع شرکت صنعت بیمه و به‬ ‫موجب نامه شماره ‪2019/10374‬مورخ ‪ 1387/06/20‬اداره امور مالیاتی و نامه شماره‬ ‫‪ 262/83‬مورخ ‪ 1383/09/23‬دادگستری شاهین شهر به نفع شرکت رفاه و نامه شماره‬ ‫‪ 230/80‬مورخ ‪ 1380/08/06‬اجرای احکام دادگاه شاهین شهر و نامه شماره ‪86/84‬‬ ‫مورخ ‪ 1384/11/03‬اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر و نامه شماره ‪/3108‬‬ ‫الف ج مورخ ‪ 1388/08/26‬اجرای اسناد رسمی اصفهان و به موجب نامه شماره ‪19139‬‬ ‫مورخ ‪ 1385/03/12‬سازمان تامین اجتماعی بازداشت می باشد و معامله دیگری هم‬ ‫انجام نشده و نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور سند المثنی‬ ‫گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز‬ ‫اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و‬ ‫اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1132307‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-308‬شماره‪ 9901593 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/02/15 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9901593‬له خانم اشرف پناهی به طرفیت‬ ‫اقای حسن مارانی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 70‬عددسکه بهار ازادی در حق محکوم له‬ ‫و مبلغ ‪ 20/000/000‬ریال بابت حق االجرا در نظر دارد یک دستگاه پژو سواری پارس‬ ‫به شماره انتظامی ‪ 146‬ی ‪ 62‬ایران ‪ 13‬مدل ‪ 1391‬به رنگ سفید که کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری ارزش ان را معادل ‪ 1/250/000/000‬ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده‬ ‫به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه ‪ 1400/03/17‬ساعت ‪ 10‬در محل‬ ‫استقاللگران ترین‬ ‫تیم ایران در اسیا‬ ‫مقایســه ارزش هشــت تیم راه یافته به مرحله‬ ‫یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اســیا ‪2021‬‬ ‫نشــان می دهــد که ‪ 3‬نماینــده کشــورمان در این‬ ‫مرحله چقدر برای حضور در این رقابت ها هزینه‬ ‫کرده انــد‪ .‬بــه گــزارش دانشــجو‪ ،‬پرونــده مرحلــه‬ ‫گروهی لیگ قهرمانان اسیا ‪ 2021‬در منطقه غرب‬ ‫هفته گذشته بسته شد و ‪ 8‬تیم راه یافته به مرحله‬ ‫یک هشتم نهایی مشخص شدند‪ .‬ایران با داشتن‬ ‫‪ 3‬نماینــده یعنی اســتقالل‪ ،‬پرســپولیس و تراکتور‬ ‫بیشترین سهم را در کشورهای غرب اسیا از ان خود‬ ‫کرد و پیشرفت فوتبالش را به رخ اسیایی ها کشید‪.‬‬ ‫همیشه در تقابل نمایندگان کشورمان با تیم های‬ ‫متمول عربی در لیگ قهرمانان اسیا هزینه هنگفت‬ ‫رقبا برای تجدیدقوای تیمشان مطرح می شود‪ .‬به‬ ‫همیــن بهانــه ارزش ‪ 8‬تیم راه یافته به این مرحله‬ ‫موردبررســی قرارگرفته اند‪.‬این گزارش با استناد به‬ ‫ســایت معتبر «ترانســفر مارکت» است و با توجه‬ ‫به مطالب ان‪ ،‬به مقایسه قیمت ‪ 8‬تیم راه یافته‬ ‫به مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫‪ 2021‬پرداخت هشــده است‪ .‬با بررسی این موضوع‬ ‫یشــود که کدام تیم بیشــترین هزینه‬ ‫مشــخص م ‬ ‫را کــرده و کــدام تیــم ارزان تریــن اســت‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش تیم های کشــورمان در ســبد نقل و انتقاالت‬ ‫و قیاسشان با هم بررسی شده است‪.‬ارزش تقریبی‬ ‫تیم های راه یافته نشان از فاصله نجومی تیم های‬ ‫مهــا دارد‪ .‬دو تیم‬ ‫پایتخت عربســتان بــا دیگــر تی ‬ ‫مطــرح ریــاض یعنــی الهــال و النصــر کــه رقبــای‬ ‫استقالل و تراکتور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا به شمار می ایند تنها تیم های باالی‬ ‫‪ 1000‬میلیــارد تومانی هســتند‪.‬النصر رقیب تراکتور‬ ‫گران تریــن تیــم مرحلــه یک هشــتم نهایــی لیــگ‬ ‫قهرمانان اسیا به شمار می اید‪ .‬البته الهالل رقیب‬ ‫استقالل هم بافاصله اندک دومین تیم گران قیمت‬ ‫ایــن مرحلــه است‪.‬شــارجه امــارات ســومین تیــم‬ ‫گران قیمت مرحله یک هشتم است ولی با نگاه به‬ ‫ارزشش این تیم(‪ 500‬میلیارد تومان) در مقایسه با‬ ‫مهــای اول و دوم فاصله زیادی دارد و به نوعی‬ ‫تی ‬ ‫سعودی ها هزینه دو برابر و حتی چند برابر نسبت‬ ‫بــه تیم های دیگــر راه یافته به مرحله یک هشــتم‬ ‫نهایــی لیــگ قهرمانــان اســیا کردند‪.‬اســتقالل‬ ‫باارزش تقریبی ‪ 375‬میلیارد تومان چهارمین تیم‬ ‫گران قیمت مرحله یک هشتم نهایی و گران ترین‬ ‫تیم کشــورمان در این مسابقات به شمار می اید‪.‬‬ ‫یهــا هــم بافاصلــه‬ ‫پرســپولیس رقیــب ســنتی اب ‬ ‫انــدک بــاارزش حدود ‪ 305‬میلیارد تومان پنجمین‬ ‫و دومیــن تیم گران قیمت در اســیا و ایران اســت‪.‬‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند‬ ‫‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی پارکینگ نصر خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را‬ ‫از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار‬ ‫می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از‬ ‫کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام‬ ‫مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می‬ ‫بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری‬ ‫خمینی شهر نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم‬ ‫ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده‬ ‫را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید‪ .‬مدیر و‬ ‫دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1400/02/20 :‬م الف‪1131797 :‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-309‬شماره‪ 972751 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/02/06 :‬اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 972751‬له اقای عباس عسگری‬ ‫با وکالت خانم مریم اسدی به طرفیت اقای مجید زاهدیان به خواسته مطالبه مبلغ‬ ‫‪ 2/769/000/000‬ریال در حق محکوم له و مبلغ ‪ 138/362/000‬ریال بابت حق االجرا‬ ‫در نظر دارد مقدار ‪ 2/113‬دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ‪ 225‬فرعی از ‪ 73‬اصلی‬ ‫بخش ‪ 14‬اصفهان دارای سند تک برگ را که به صورت یک باب منزل مسکونی در دو‬ ‫طبقه همکف و اول واقع در خمینی شهر خیابان شهید فهمیده بن بست شهیدان رحمتی‬ ‫کدپستی ‪ 8417843411‬با مساحت عرصه ‪ 155/56‬مترمربع و زیربنای ‪ 220‬مترمربع‬ ‫با اسکلت دیوار باربر و سقف تیرچه بلوک و نازک کاری شده سیستم گرمایشی بخاری‬ ‫گازی و سرمایشی کولرابی دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد که کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ان را معادل ‪ 8/250/000/000‬ریال ارزیابی نموده‬ ‫را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه ‪1399/03/05‬‬ ‫ساعت ‪ 09:00‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر‬ ‫برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی باال مراجعه و مورد‬ ‫مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪،‬‬ ‫خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه‬ ‫پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای‬ ‫احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده‬ ‫می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری‬ ‫خمینی شهر نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم‬ ‫ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده‬ ‫را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید‪ .‬مدیر و‬ ‫دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1400/02/20 :‬م الف‪1131176 :‬‬ ‫اگهی ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی‬ ‫‪ -9-311‬کارشناس رسمی دادگستری طی برگ ارزیابی وارده به شماره ‪۳۲۰۰۰۵۹۹‬‬ ‫مورخه ‪ 1400/02/08‬اعالم نموده ارزش بهای ثمنیه اعیانی همسران مرحوم هوشنگ‬ ‫جاللی که عبارتند از مهین امیر جاللی مالک بهای ثمنیه اعیانی یک‪-‬شانزدهم اعیانی‬ ‫مقدار ‪ 11156250‬ریال و خانم اقدس هاشمی مالک بهاء یک‪ -‬شانزدهم اعیانی‬ ‫ششدانگ یکبابخانه پالک ‪ 5224‬فرعی واقع در اردستان ‪-۱‬اصلی دهستان گرمسیر‬ ‫بخش هفده ثبت اصفهان مقدار ‪ 11156250‬ریال و بابت ان مبالغ فوق به حساب سپرده‬ ‫این اداره واریز گردیده است‪ .‬لذا مراتب اگهی تا از تاریخ انتشار در ساعات اداری به این‬ ‫اداره مراجعه و نسبت به دریافت ان اقدام نمائید و چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر‬ ‫اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی‬ ‫ان را به این اداره ارائه نمائید‪ .‬در غیر اینصورت بهای ثمنیه اعیانی که بنام نامبرگان در‬ ‫جریان ثبت است حذف می گردد‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی‪ -‬مدیر واحدثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک اردستان ‪/1132603‬م الف‬ ‫اگهی ارزیابی بها ثمنیه اعیانی‬ ‫‪ -9-312‬کارشناس رسمی دادگستری طی برگ ارزیابی وارده به شماره ‪۳۲۰۰۰۵۹۹‬‬ ‫مورخه ‪ 1400/02/08‬اعالم نموده ارزش بهای ثمنیه اعیانی همسران مرحوم هوشنگ‬ ‫جاللی که عبارتند از مهین امیر جاللی مالک بهای ثمنیه اعیانی یک‪-‬شانزدهم اعیانی‬ ‫تراکتور مقابل گران ترین تیم اسیا‬ ‫مشــخص شــد النصــر عربســتان گران تریــن‬ ‫تیــم ایــن مســابقات اســت و بــا داشــتن بازیکنان‬ ‫خارجــی گران قیمــت مثــل عبدالرزاق حمــدا‪6 ...‬‬ ‫میلیون یورویی مقابل تراکتور قرار می گیرد‪ .‬ارزش‬ ‫شــاگردان خطیبــی ازلحــاظ پولــی یک پنجــم تیم‬ ‫سعودی است و تراکتوری ها به نوعی در این بازی‬ ‫با دالرهای نفتی سعودی ها تقابل خواهند کرد‪.‬‬ ‫پرسپولیس مقابل ارزان ترین تیم اسیا‬ ‫با نگاه به ارزش تیم اســتقالل تاجیکستان که‬ ‫غالبــا متکــی بــه بازیکنــان داخلی اســت‪ ،‬متوجه‬ ‫شوید این تیم شگفتی ساز جام است‪ .‬استقالل با‬ ‫کمترین هزینه موفق شــده به این مرحله برســد‪.‬‬ ‫تیم شگفتی ساز تاجیک باارزش ‪ 120‬میلیارد تومانی‬ ‫می خواهد مقابل پرسپولیس‪ 305‬میلیاردی رقابت‬ ‫کنــد‪ .‬درواقــع ارزش مالی شــاگردان گل محمدی‬ ‫لغو پنج مسابقه از برنامه‬ ‫تازه لیگ برتر‬ ‫سازمان لیگ اعالم کرد که پنج مسابقه معوقه لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬در تاریخ های اعالم شده برگزار نمی شوند‪ .‬این خبر‬ ‫در حالی اعالم شده که لیگبرتر از شنبه گذشتهبا حضور‬ ‫نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان اسیا پیگیری شد؛ اما‬ ‫حاال ســازمان لیگ اعالم کرده که پنج بازی معوقه در‬ ‫شتــر اعالم شــده‪ ،‬برگزار نخواهند شــد‪.‬‬ ‫تاریخ هــای پی ‬ ‫چهاربازیبهخاطررقابتهایلیگقهرمانانلغوشدند‬ ‫وبازیاستقاللباصنعتنفتنیزپیشاز لیگقهرمانان‬ ‫به تعویق افتاد‪ .‬قرار بود استقالل روز ‪ ۳۱‬اردیبهشت با‬ ‫صنعت نفت بازی کند اما حاال به جای ان سه روز قبل‬ ‫تر بازی جام حذفی را مقابل ذوب اهن برگزار می کند‪.‬‬ ‫همچنیندوبازیسایپابافوالدوتراکتور بافوالدهم که‬ ‫طبقبرنامه‪،‬باید‪ ۳۱‬اردیبهشتوچهار خردادبهانجام‬ ‫می رســید‪ ،‬برگزار نخواهد شــد‪ .‬اخرین بازی لغو شــده‪،‬‬ ‫تقابل پرسپولیس با ذوب اهن و استقالل با شهرخودرو‬ ‫است که باید به میزبانی اصفهان و تهران در روز چهار‬ ‫خــرداد برگــزار می شــد اما به زمان دیگری موکول شــده‬ ‫اســت‪ .‬قرار اســت اردوی تیم ملی روز چهار خرداد اغاز‬ ‫شــود و بنابراین‪ ،‬اخرین بازی باشــگاهی پیش از اردوی‬ ‫تیم ملی تقابل نمایندگان ایران با حریفان جام حذفی‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫مقایسه ارزش هشت تیم‬ ‫یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان جالب توجه است‬ ‫الوحده امارات بعد از پرســپولیس ششــم اســت و‬ ‫نکته جالب ارزش تراکتور است که با حدود ‪220‬‬ ‫میلیارد تومان در رده هفتم قرار دارد‪ .‬تیم تبریزی‬ ‫جزو تیم های کم هزینه مرحله یک هشــتم نهایی‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا به شمار می اید‪ .‬در رده اخر هم‬ ‫استقاللتاجیکستانپدیدهاینمسابقاتقرار دارد‬ ‫که ارزش حدود ‪ 120‬میلیارد تومان دارد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توافق اولیه پرسپولیس با‬ ‫احمد نورالهی‬ ‫تقریبا ‪ 3‬برابر استقالل است‪.‬‬ ‫استقالل مقابل دومین تیم گران قیمت اسیا‬ ‫اگرچــه النصــر بافاصلــه انــدک از الهــال‬ ‫گران قیمت تریــن تیــم مرحله یک هشــتم نهایی‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا ‪ 2021‬به شــمار می اید ولی‬ ‫جایگاه الهالل در میان مردم عربستان و مقامات‬ ‫ســعودی قابــل قیــاس بــا النصر نیست‪.‬اســتقالل‬ ‫بایــد مقابــل پرافتخارتریــن تیم عربســتان و جزو‬ ‫‪ 3‬باشــگاه پرافتخار تاریخ اسیا قرار بگیرد‪ .‬ارزش‬ ‫پولی الهالل تقریبا ‪ 3‬برابر اســتقالل اســت‪.‬طبق‬ ‫اعالم کنفدراســیون فوتبال اسیا بازی های مرحله‬ ‫یک هشتم نهایی به صورت تک بازی در روزهای‬ ‫‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬ســپتامبر (‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬شــهریور) برگــزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬هنوز فرمت برگزاری به دلیل شرایط‬ ‫کرونایــی مشــخص نیســت و دو احتمــال وجود‬ ‫دارد‪ .‬احتمــال اول ایــن اســت بــه دلیــل شــرایط‬ ‫کرونایی بازی ها در کشــور بی طرف برگزار شــود‪.‬‬ ‫احتمــال دوم در صــورت بهبــودی شــرایط کرونــا‬ ‫بازی ها طبق برنامه سابق برگزار شود که در این‬ ‫صورت استقالل در تهران میزبان الهالل عربستان‬ ‫یشــود‪ .‬پرســپولیس و تراکتــور هــم بــه ترتیــب‬ ‫م ‬ ‫میهمان اســتقالل تاجیکســتان و النصر عربســتان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مقدار ‪ ۱۶۸۱۸۷۵۰‬ریال و خانم اقدس هاشمی مالک بهاء یک‪-‬شانزدهم اعیانی‬ ‫ششدانگ یکباب اطاق پالک ‪ ۱۳۴۴۹‬فرعی واقع در اردستان ‪ -۱‬اصلی دهستان گرمسیر‬ ‫بخش هفده ثبت اصفهان مقدار ‪ ۱۶۸۱۸۷۵۰‬ریال و بابت ان مبالغ فوق به حساب سپرده‬ ‫این اداره واریز گردیده است‪ .‬لذا مراتب اگهی تا از تاریخ انتشار در ساعات اداری به این‬ ‫اداره مراجعه و نسبت به دریافت ان اقدام نمائید و چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر‬ ‫اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی‬ ‫ان را به این اداره ارائه نمائید‪ .‬در غیر اینصورت بهای ثمنیه اعیانی که بنام نامبردگان در‬ ‫جریان ثبت است حذف می گردد‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک اردستان ‪/۱۱۳۲۶۰۷‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-313‬اقای سعید ساعدی نیا به وکالت از اقای عیدی محمد ظاهری بیرگانی به‬ ‫شماره وکالت ‪ 221503‬مورخ ‪ 1399/09/25‬دفتر ‪ 33‬شاهین شهر باستناد دو برگ‬ ‫استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود در دفترخانه ‪ 325‬شاهین شهر رسما گواهی‬ ‫شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪ 941801‬را که به میزان ششدانگ به شماره‬ ‫پالک ثبتی ‪ 301/11819‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین شهر) که در‬ ‫صفحه ‪ 202‬دفتر ‪ 162‬ذیل شماره ‪ 22115‬به نام عیدی محمد ظاهری بیرگانی ثبت و‬ ‫صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی ‪ 28989‬مورخ ‪ 1379/10/12‬دفترخانه ‪104‬‬ ‫شاهین شهر به او انتقال یافته و نیز به موجب سند شماره ‪ 28991‬مورخ ‪1379/10/12‬‬ ‫دفتر ‪ 104‬شاهین شهر به نفع شرکت ملی نفت ایران در رهن می باشد و معامله دیگری‬ ‫هم انجام نشده و نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور سند‬ ‫المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که‬ ‫هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا‬ ‫‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس‬ ‫و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1132926‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-310‬خانم زهرا رامی احد از ورثه حسن رامی به پیوست دو برگ استشهادیه مصدق‬ ‫که امضا شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ و چهار‬ ‫پنجم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین به شماره ‪ 1011‬فرعی از پالک ‪ 2640‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که درصفحه ‪ 440‬دفتر ‪ 111‬امالک ذیل شماره‬ ‫‪ 22636‬بنام حسن رامی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده در نزد احدی از ورثه‬ ‫می باشد اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده و نیز معامله دیگری صورت‬ ‫نگرفته لذا طبق تبصره سه ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی تا‬ ‫هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند‬ ‫با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1132606‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-315‬نظر به اینکه علی نوربخش باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و‬ ‫مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 2‬فرعی از ‪ 3797‬اصلی‬ ‫واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه که متعلق به نامبرده می باشد به علت نامعلوم‬ ‫مفقود گردیده که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند‬ ‫مالکیت مذکور ذیل دفتر الکترونیکی ‪ 139905306006002379‬بنام علی نوربخش‬ ‫فرزند عباس صادر و تسلیم گردیده است و سامانه مدیریت کشوری امالک بیش از این‬ ‫حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت‬ ‫اگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم‬ ‫نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬محمدکاظم باقرزاده‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک تربت حیدریه ‪389‬‬ ‫هافبک ملی پوش پرســپولیس به توافق اولیه برای‬ ‫تمدیــد قــرارداد بــا پرســپولیس رســیده اســت‪ .‬باشــگاه‬ ‫پرسپولیس پس از بازگشت از کشور هند با حاشیه های‬ ‫مربوط به جدایی چند بازیکن اصلی خود روبرو شد تا‬ ‫ابراهیم شــکوری در نشست خبری هفته گذشته راجع‬ ‫بــه ایــن موضوع صحبت کند‪ .‬معاون اجرایی باشــگاه‬ ‫پرسپولیس ضمن اشاره به درخواست ان ها برای تمدید‬ ‫قرارداد بازیکنان اصلی خود خبر از پیشنهادهای‪ ۴۰‬الی‬ ‫‪ ۵۰‬میلیاردتومانی کشورهایعربینسبتبهجذباین‬ ‫بازیکنانداد‪.‬هیئتمدیرهسرخپوشاننیزمجوز مذاکره‬ ‫بابازیکنانفعلیبرایتمدیدقراردادرابهجعفرسمیعی‬ ‫مدیرعامل باشگاه داد تا سمیعی پای میز مذاکره با ان ها‬ ‫بنشــیند‪ .‬همین موضوع باعث شــروع مذاکــرات احمد‬ ‫نورالهی‪ ،‬محمدحســین کنعانی زادگان و وحید امیری‬ ‫شد تا ان ها شرایط خود را برای ماندن بیان کنند‪ .‬وحید‬ ‫امیری که قبل از این هم ماندن در پرسپولیس را به جعفر‬ ‫سمیعیاعالم کردهبودبهزودیپایقراردادجدیدخود‬ ‫را امضا می کند‪ .‬احمد نورالهی هافبک تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران نیز که پیشنهاد قابل توجهی از لیگ ستارگان قطر‬ ‫دارد پس از کش و قوس های فراوان موافقت اولیه اش را‬ ‫با تمدید ان به شرط افزایش قابل توجه رقم قراردادش‬ ‫راپذیرفتهاست‪.‬‬ ‫مفقودی مدارک تراکتور‬ ‫سند و برگ سبز تراکتور ‪ ۴۷۵‬جفت مدل ‪ ۹۸‬به شماره پالک‬ ‫‪۵۵۶‬ک‪-۹۸‬ایران‪۲۶‬بهشمارهشاسی‪N3HKTAD20KEV01301‬‬ ‫و شماره موتور ‪ MT4A2W2263G‬متعلق به اینجانب توران ایزدی‬ ‫به شماره ملی ‪ 5249852141‬مدتی است مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت پایان خدمت سید مصطفی شریعت زاده فرزند سید محمد کد ملی‬ ‫‪ 1755964579‬شماره شناسنامه ‪ 159‬متولد ‪ 1361‬اهواز به شماره سریال‬ ‫‪ 850921313450‬و شروع خدمت ‪ 1384/5/18‬و پایان خدمت ‪1385/7/3‬‬ ‫صادره از اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو پراید صبا تیپ جی تی ایکس به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 314 -13‬س ‪ 55‬به شماره موتور ‪ M3123239‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412278601620‬مدل ‪ 1378‬به نام فرشته عارفان فرزند عباس شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1538‬و شماره ملی ‪ 1287826466‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط میباشد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز و کارت خودروی سواری سمند ایکس ‪ ۷‬مدل‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به رنگ خاکستری متالیک به شماره موتور ‪ ۱۲۴۸۶۱۷۴۹۸۷‬به‬ ‫شماره شاسی ‪ ۷۰۷۱۰۳۰۶‬به شماره پالک ‪ ۱۶‬ب ‪ ۸۸۷‬ایران ‪ ۴۹‬به نام‬ ‫جالل نوشادیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودروی سواری پراید مدل ‪ ۱۳۹۰‬به رنگ سفید‬ ‫روغنی به شماره شاسی ‪ S3412290907796‬به شماره موتور‬ ‫‪ 4094197‬به شماره پالک ‪ ۶۷‬ج ‪ ۹۲۴‬ایران ‪ ۴۹‬به نام ازیتا‬ ‫خواجه پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو وانت پیکان ‪1600i‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 557 -13‬و ‪ 54‬به شماره موتور‬ ‫‪ 11488073741‬و شماره شاسی ‪ NAAA36AA8AG883052‬مدل ‪1388‬‬ ‫به نام مهدی میرزایی فرزند ولی اله شماره شناسنامه ‪ 100‬کدملی ‪1159859655‬‬ ‫صادره از فریدن(اصفهان) مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 20‬اردیبهشت ماه ‪ 10 / 1400‬می ‪ 27 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1065‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫همه مجوز های تردد‬ ‫بین شهری باطل است‬ ‫سخنگوی ناجا گفت‪ :‬تمام مجوز هایی که برای تردد بین شهری‬ ‫در دوره شیوع کرونا صادرشده‪ ،‬باطل است‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ســردار حاجیــان در مصاحبــه بــا خبرنــگار خبرگزاری صداوســیما‬ ‫گفت‪ :‬از همکاری مردم برای پرهیز از ســفر های غیرضروری در دوره‬ ‫کرونا تشکر می کنیم که همکاری الزم را در این مدت با پلیس راهور‬ ‫داشــته اند‪ .‬او افــزود‪ :‬از مــردم می خواهیــم کــه در ایــام عید فطر به‬ ‫ســفر نرونــد‪ ،‬زیــرا ارتباط مســتقیم با ســامتی مردم دارد و بایســتی‬ ‫تهــای ســتاد ملــی کرونــا رعایــت شــود‪ .‬ســردار حاجیــان‬ ‫محدودی ‬ ‫نشــهری داشــته باشــند‪ ،‬در دوره کرونا‬ ‫گفت‪ :‬رانندگانی که تردد بی ‬ ‫به ویژه در روز های عید فطر جریمه خواهند شد و تاکنون ‪ ۲۷۷‬هزار‬ ‫خــودرو جریمــه یک میلیون تومانی و ‪ ۱۵۷‬هــزار خودرو جریمه ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتومانی شده است‪.‬‬ ‫اوج و فرود پرندگان‬ ‫مهاجردر حصار تهدیدهای‬ ‫طزیستی‬ ‫محی ‬ ‫اواز بخــوان‪ ،‬پــرواز کن‪ ،‬اوج بگیر مثل‬ ‫پرنده شعار روز جهانی پرندگان مهاجر در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬است که باهدف جلب توجه‪،‬‬ ‫ارتقاء سطح ا گاهی و اموزش در خصوص‬ ‫پرنــدگان مهاجــر و تهدیــدات پیــش روی‬ ‫ان ها تعیین شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنــا‪ ،‬پرنــدگان موجودات‬ ‫نحــال‬ ‫زیبــا‪ ،‬دوست داشــتنی و درعی ‬ ‫مفیــد بــرای انســان و طبیعــت هســتند‪،‬‬ ‫پرنــدگان عالوه بــر اینکه با کنتــرل افات‪،‬‬ ‫گرده افشــانی و پراکنــش بــذر گیاهــان‬ ‫در حفــظ عملکــرد اکوسیســتم ها نقــش‬ ‫بســزایی ایفــا می کننــد‪ ،‬بــا صــدای زیبــا و‬ ‫دل نشــینان ارام بخــش و نوازشــگر روح‬ ‫خسته انســان امروزی هستند‪ .‬به طورکلی‬ ‫روح و روان انســان با طبیعت و حیوانات‬ ‫عجین اســت‪ ،‬وقتــی از کار روزانه خســته‬ ‫یشــوید دلتــان می خواهــد بــه طبیعــت‬ ‫م ‬ ‫بزنیــد جایــی کــه فقــط درخــت و گیاه و‬ ‫صدای پرندگان باشد تا به ارامش برسید‪،‬‬ ‫چنــد دقیقه خــود را در ایــن وضعیت رها‬ ‫یشــود؛ اما‬ ‫کنید می بیند که حالتان بهتر م ‬ ‫انســان مانند همیشــه با نفس زیاده خواه‬ ‫خــود عرصــه را بــر ایــن موجــودات زیبــا‬ ‫نهــا را در تصرف‬ ‫تنــگ کرده و زیســتگاه ا ‬ ‫خــود دراورده اســت و ب هجــای درخــت و‬ ‫ســبزه این بتن و ســیمان اســت که ســر به‬ ‫فلک کشــیده و این طور شــد کــه پرندگان‬ ‫مجبــور شــدند اشــیانه خــود را در میــان‬ ‫انبوه خانه های سیمانی بنا کنند‪ ،‬این طور‬ ‫شــد کــه درختان جایشــان را بــه برج های‬ ‫بی روح سیمانی دادند و دیگر خبری از ان‬ ‫لطافــت و طراوت درختان در شــهر وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ایران ازلحاظ اقلیمی کشوری غنی‬ ‫یشــود کــه تعداد‬ ‫اســت ازای ـن رو گفتــه م ‬ ‫پرنــدگان در ایــران از تمــام قــاره اروپــا‬ ‫بهــای‬ ‫بیشــتر اســت درواقــع وجــود تاال ‬ ‫فراوان باعث شــد که پرندگان زیادی این‬ ‫اب وخــاک را خانــه خــود برگزینند و حتی‬ ‫ســاالنه تعــداد زیــادی پرنده به کشــور ما‬ ‫نهــا نیــز حظــی از‬ ‫مهاجــرت می کننــد تــا ا ‬ ‫ایــن اقلیــم غنی ببرنــد‪ .‬گون ههــای زیادی‬ ‫از پرنــدگان مهاجــر هســتند‪ ،‬مهاجــرت یــا‬ ‫ســفر پرنــدگان معموال منظــم و به صورت‬ ‫فصلــی و رفت وبرگشــت اســت‪ ،‬بــه گفته‬ ‫کارشناســان ســفر پرندگان ممکن است در‬ ‫پاسخ به تغییرات اب و هوایی‪ ،‬دسترسی‬ ‫به مواد غذایی و یافتن زیســتگاه مناسب‬ ‫باشــد‪ ،‬حضــور پرنــدگان در یــک منطقــه‬ ‫یشــویم‬ ‫نشــانه هایی اســت کــه متوجه م ‬ ‫کــدام زیســتگاه در تعــادل اســت و اینکــه‬ ‫چرخــه طبیعــت دارد کار خــود را درســت‬ ‫انجــام می دهــد یــا نــه‪ .‬تخمین زد هشــده‬ ‫در دنیــا حــدود ‪ ۵۰‬میلیــارد بــال پرنــده‬ ‫از حــدود ‪ ۹‬هــزار گونــه وجــود دارد کــه‬ ‫نهــا مهاجر هســتند‪ ،‬بر‬ ‫حجــم زیــادی از ا ‬ ‫همیــن اســاس حــدود ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬میلیــون بال‬ ‫در فصــول مختلــف بــه ایــران مهاجــرت‬ ‫می کننــد‪ ،‬در ایــران حــدود ‪ ۵۳۰‬گونــه‬ ‫پرنده وجود دارد که از این تعداد حدود‬ ‫‪ ۳۲۰‬گونه مهاجر هســتند که برخی ان ها‬ ‫جــزو پرنــدگان مهاجــر داخلــی و برخــی‬ ‫مشکالتاقتصادی‬ ‫داروخانه هارا‬ ‫فرسوده کرده است‬ ‫رئیــس انجمــن داروســازان ایــران بــا انتقــاد ازانچــه تغییــر‬ ‫ناگهانــی ایین نامه هــای مرتبــط بــا فعالیــت داروخانه هــا»‬ ‫خواند‪ ،‬از ســازمان غذا او دارو خواســت که در فرایند بازنگری‬ ‫خارجی هســتند‪ .‬ایران به علت موقعیت‬ ‫جغرافیایــی و اقلیمــی متنوعی که دارد از‬ ‫گذشــته کریــدور اصلی مهاجــرت پرندگان‬ ‫بوده و بر این اســاس ساالنه حجم زیادی‬ ‫پرنــده بــرای زمســتان گذرانی وارد کشــور‬ ‫بهــای ان ســاکن‬ ‫یشــوند تــا در تاال ‬ ‫م ‬ ‫شوند اما در چند سال اخیر عواملی مانند‬ ‫توســعه شهرنشــینی‪ ،‬تخریب زیســتگاه ها‬ ‫و شــکار بی رویه جــزو عوامل تهدید ان ها‬ ‫شناخته شده است‪ .‬شواهد نشان می دهد‬ ‫در چند ســال گذشــته عوامل تهدید سبب‬ ‫از بیــن رفتــن تعــداد زیــادی از پرنــدگان‬ ‫اعــم از مهاجــر و بومــی کشــورها شــده‬ ‫اســت چنــد ســالی اســت کــه شــاهد تلف‬ ‫شــدن حجــم زیادی از پرنــدگان مهاجر در‬ ‫تــاالب میانکالــه هســتیم که جلوگیــری از‬ ‫این مســئله قطعا نیازمند بررســی و دقت‬ ‫نظــر بیشــتر دســتگاه های متولــی اســت‪.‬‬ ‫یکــه کیومــرث کالنتــری معــاون‬ ‫به طور ‬ ‫محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت در پیــام خــود‬ ‫بــه مناســبت روز جهانــی پرنــدگان مهاجر‬ ‫گفــت‪ :‬ایــران نیــز هم هســاله میزبــان خیل‬ ‫عظیمــی از پرنــدگان مهاجــر درمســیرهای‬ ‫مهاجرتی ان هاســت کــه به صورت عبوری‬ ‫یــا زمســتان گــذران‪ ،‬بهــاره یــا تابســتانه‬ ‫میهمــان طبیعت بی نظیر کشــور عزیزمان‬ ‫یشــوند‪ .‬اغلــب ایــن پرنــدگان بــه‬ ‫م ‬ ‫بهــا‬ ‫بهــا وابســته اند و زیبایــی تاال ‬ ‫تاال ‬ ‫را صدچنــدان می کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬امــا‬ ‫ایــن پرنــدگان در مســیر مهاجــرت خود با‬ ‫ضوابط و ایین نامه مربوط به داروخانه ها‪ ،‬نظرات داروسازان‬ ‫را اخذ کند‪.‬‬ ‫محمدباقر ضیا‪ ،‬رئیس انجمن داروســازان ایران در گفتگو با‬ ‫ایســنا اظهــار داشــت‪ :‬با توجه بــه نقش حیاتــی داروخانه ها در‬ ‫نظام ســامت کشور و حساسیت هایی که نسبت به عملکرد و‬ ‫فعالیت های داروخانه ها وجود دارد‪ ،‬توقع انجمن داروسازان‬ ‫ایران این است که سازمان های دولتی‪ ،‬پیش از اصالح و تغییر‬ ‫ایین نامه ها نســبت به اخذ نظرات مشورتی انجمن داروسازان‬ ‫ایران اقدام کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این موضوع خصوصا در رابطه‬ ‫بــا ســازمان غــذا و دارو از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت؛‬ ‫چرا کــه بســیاری از فعالیت هــای داروخانه هــا‪ ،‬به صــورت هــای‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫تهدیــدات بســیاری ازجملــه تخریــب و از‬ ‫دســت رفتن زیستگاه‪ ،‬شــکار غیرقانونی‪،‬‬ ‫مســمومیت‪ ،‬برخــورد بــا ســازه های‬ ‫نســاز مانند ســاختمان های شیشه ای‬ ‫انسا ‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫لهــای انتقال برق روبرو م ‬ ‫و کاب ‬ ‫تغییــر اقلیــم هــم تهدیــد اساســی دیگری‬ ‫اســت که با تاثیر مخرب بر زیســتگاه های‬ ‫موردنیاز ان ها برای تولیدمثل‪ ،‬اســتراحت‬ ‫و تغذیــه فشــار مضاعــف بــر پرنــده‬ ‫وارد می کنــد‪ .‬البتــه ایــن تهدیــدات فقــط‬ ‫مختــص کشــور مــا نیســت بلکــه می توان‬ ‫گفت که بیشــتر کشــورها کم وبیش با این‬ ‫مســائل مواجه هســتند ازای ـن رو به منظور‬ ‫افزایــش توجه جهانی به موضوع اهمیت‬ ‫مختلــف بــا ســازمان غــذا و دارو و ایین نامه هــای ان در ارتباط‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬مــاده ‪ 3‬قانون بهبــود کس ـب وکار و همچنین‬ ‫مــاده ســه قانــون تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی ناظر بــر این‬ ‫خواســته اســت و مــا توقعی فراتر از قانــون نداریم‪ .‬ضیا اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬سال هاســت کــه داروســازان و همچنیــن داروخانه هــای‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬به معنای واقعی تحت فشار هستند و مشکالت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تاخیر در پرداخت هــا‪ ،‬بیماری کرونا و ده ها معضل‬ ‫دیگــر تــوان ان هــا را فرســوده کــرده و اینکــه چش ـم باز کننــد و‬ ‫ببیننــد ایین نامه هایــی که فعالیت داروخانه ها بر ان ها اســتوار‬ ‫اســت‪ ،‬ناگهــان تغییــر کــرده‪ ،‬از انصــاف بــه دور اســت‪ .‬ضیــا‬ ‫ادامــه داد‪ :‬برخــی گمانه زنی هــا موجــب شــده کــه ســوال ها و‬ ‫چاپ اول‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد بکار گیری و تامین نیرو در سطح استان سیستان و بلوچستان بشرح جدول زیر را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫سیستانوبلوچستان ‪ -2‬موضوع ‪ :‬بکار گیری و تامین نیرو حفاظتی و مراقبتی از اراضی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬مهلت و زمان دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/22‬لغایت ‪1400/02/26‬‬ ‫چســتانطریق‬ ‫جدول زیر را از‬ ‫بلوچستان بشرح‬ ‫استان سیستان‬ ‫نیرو در‬ ‫بکار گیری و‬ ‫نظر دارد‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫اسالمی استان‬ ‫مسکن‬ ‫‪ -4‬محــل دریافت بنیاد‬ ‫واحد‬ ‫سیســتان و بلو‬ ‫اســالمیواســتان‬ ‫سطحانقالب‬ ‫مســکن‬ ‫تامینبنیاد‬ ‫عســکری (ع)‬ ‫حســن‬ ‫مســجددرامام‬ ‫روبروی‬ ‫خیابان امداد‬ ‫انقالبزاهدان ‪-‬‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫اســناد‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫امور قراردادها ‪ .‬جهت کســب اطالعات بیشــتر میتوانید به ســایتهای ‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصــات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫شرایط‪054 :‬‬ ‫تلفن تماس‪- 33230107-10‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫خدماتاسالمی‬ ‫شــرح انقالب‬ ‫بنیادبا مسکن‬ ‫‪:‬داشتنگزار ‪:‬‬ ‫گرانمناقصه‬ ‫‪ -5‬شــرایط مناقصه ‪-1‬‬ ‫بودن گواهی صالحیت انجام خدمات حفاظتی مراقبتی و ایمنی از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫مناقصه و دارا‬ ‫موضوع‬ ‫مرتبط با‬ ‫شرکت‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫اراضی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان طبق قوانین اداره کل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫از‬ ‫مراقبتی‬ ‫و‬ ‫حفاظتی‬ ‫نیرو‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫‪:‬‬ ‫موضوع‬ ‫‪-2‬‬ ‫رفاه اجتماعی همچنین نیروی انتظامی برای شرکت کنندگان در این مناقصه الزامیست‪.‬‬ ‫‪1400/02/26‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/02/22‬‬ ‫تاریخ‬ ‫دریافت اسناد ‪:‬‬ ‫‪ 1400‬به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‪.‬‬ ‫مورخه‪/02/05‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪10‬صبح روز‬ ‫پیشنهادهااز‪ :‬تا‬ ‫زمانتحویل‬ ‫مهلت وو محل‬ ‫‪ -3‬مهلت‬ ‫‪-6‬‬ ‫فوق‪ .‬مســکن انقالب اســالمی اســتان سیســتان و بلو چســتان واحد‬ ‫(ع) بنیاد‬ ‫عســکری‬ ‫چهارشنبهامام حســن‬ ‫روزمســجد‬ ‫روبروی‬ ‫خیابان‬ ‫زاهدان ‪-‬‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫اســناد‬ ‫دریافت‬ ‫‪-4‬‬ ‫نشانی‬ ‫‪ 1400/02/05‬به‬ ‫امدادصبح‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ساعت‬ ‫پیشنهادها ‪:‬‬ ‫پاکات‬ ‫بازگشایی‬ ‫محــلمحل‬ ‫‪ -7‬زمان و‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫مســکنمراجعه‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫رســانی‬ ‫بانکاطالع‬ ‫پایگاه ملی‬ ‫‪ sb.bonyadmaskan.ir‬و‬ ‫ســایتهای‬ ‫میتوانید به‬ ‫اطالعات بیشــتر‬ ‫جهت کســب‬ ‫قراردادها ‪.‬‬ ‫امور‬ ‫انقالب اســتان‬ ‫مناقصــات رســولی بنام بنیاد‬ ‫شــعبه چهارراه‬ ‫صادرات‬ ‫صادرات نزد‬ ‫‪ 0203028707008‬بانک‬ ‫ســپهر‬ ‫حســاب جاری‬ ‫‪ 350/000‬ریال به‬ ‫مبلــغ‬ ‫‪ -8‬واریــز‬ ‫‪054‬‬ ‫‬‫تماس‪33230107-10‬‬ ‫تلفن‬ ‫سیستان و بلو چستان بابت خرید هر یک از اسناد مناقصه‬ ‫‪ -5‬شــرایط مناقصه گران ‪:‬داشتن شرکت با شــرح خدمات مرتبط با موضوع مناقصه و دارا بودن گواهی صالحیت انجام خدمات حفاظتی مراقبتی و ایمنی از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫الزامیست‪.‬‬ ‫انتظامی‬ ‫همچنین نیروی‬ ‫اجتماعی‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫موضوع‬ ‫خدمتبرای شرکت کنندگان در این مناقصهشرح‬ ‫محل‬ ‫مناقصه‬ ‫رفاهشماره‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویل پیشنهادها ‪ :‬تا ‪10‬صبح روز چهارشنبه مورخه‪ 1400 /02/05‬به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی فوق‪.‬‬ ‫اسالمی‬ ‫انقالب‬ ‫چهارشنبهاراضی بنیاد مسکن‬ ‫جهت حفاظت از‬ ‫تامین نیرو‬ ‫بکارگیری و‬ ‫فوق‪.‬‬ ‫نشانی‬ ‫‪ 1400/02/05‬به‬ ‫صبح روز‬ ‫‪11:00‬‬ ‫پیشنهادها ‪ :‬ساعت‬ ‫پاکات‬ ‫‪22/5397‬محل بازگشایی‬ ‫‪ -7‬زمان و‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫زاهدان‬ ‫شهرستان‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫‪ -8‬واریــز مبلــغ ‪ 350/000‬ریال به حســاب جاری ســپهر ‪ 0203028707008‬بانک صادرات نزد بانک صادرات شــعبه چهارراه رســولی بنام بنیاد مســکن انقالب اســتان‬ ‫یک از اسناد مناقصه‬ ‫‪22/5398‬چستان بابت خرید هر‬ ‫سیستان و بلو‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫شهرستان چابهار‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫چاپ اول‬ ‫چابهار و بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 80‬نفر‬ ‫محل‬ ‫درجمناقصه‬ ‫شماره‬ ‫خدمت ‪1400/02/21‬‬ ‫‪ 1400/02/20‬و‬ ‫اگهی‬ ‫تاریخ‬ ‫شرح موضوع‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪13/775/872/260‬‬ ‫‪688/793/613‬‬ ‫‪58/003/672/675‬‬ ‫‪2/900/183/634‬‬ ‫‪22/5397‬‬ ‫شهرستان زاهدان‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمیو بلوچستان‬ ‫سیستان‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫انقالب‬ ‫تعداد ‪ 19‬نفر‬ ‫بلوچستان به‬ ‫بنیاد مسکنسیستان و‬ ‫‪22/5398‬‬ ‫شهرستان چابهار‬ ‫بکارگیری و تامین نیرو جهت حفاظت از اراضی منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫چابهار و بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان به تعداد ‪ 80‬نفر‬ ‫تاریخ درج اگهی ‪ 1400/02/20‬و ‪1400/02/21‬‬ ‫‪ru‬‬ ‫سیستان و‪y d‬‬ ‫استان‪a d‬‬ ‫اسالمی‪i r‬‬ ‫مسکن ‪.‬انقالب‪a n‬‬ ‫‪m‬بنیاد‪c o‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫پرنــدگان مهاجر‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۰۶‬توافقنامه‬ ‫پرنــدگان مهاجــر ابــی افریقــا ‪ -‬اوراســیا‬ ‫اقــدام به نام گذاری و برگزاری روز جهانی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر کــرده اســت‪ .‬درواقــع‬ ‫ایــن روز در واکنــش به تبلیغــات منفی در‬ ‫مــورد پرنــدگان مهاجر که درنتیجه شــیوع‬ ‫انفلوانزای مرغی ایجادشده بود‪ ،‬انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درواقــع روز جهانــی پرنــدگان مهاجــر‬ ‫یــک کمپین ا گاهی افزایی ســاالنه اســت‬ ‫کــه بــر نیــاز بــه محافظــت از پرنــدگان‬ ‫نهــا تاکیــد‬ ‫مهاجــر و زیســتگاه های ا ‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن روز هرســاله در دو نوبــت‬ ‫مصــادف بــا دومیــن شــنبه از ما ههــای‬ ‫مــه (اردیبهشــت ‪ -‬خــرداد) و اکتبــر (مهــر‬ ‫و ابــان) همزمــان بــا اوج مهاجــرت در‬ ‫یشــود و‬ ‫بیــن پرنــدگان گرامــی داشــت ه م ‬ ‫هرســاله بــه فراخــور شــرایط و وضعیــت‬ ‫زیســتگاه ها و محیط زیســت شعاری برای‬ ‫یشــود که امسال‬ ‫این روز در نظر گرفته م ‬ ‫اواز بخــوان‪ ،‬پــرواز کــن‪ ،‬اوج بگیــر مثــل‬ ‫نشــده است‪ .‬هرســاله افراد و‬ ‫پرنده تعیی ‬ ‫سازمان های مربوطه در سراسر جهان این‬ ‫روز را با برگزاری فســتیوال ها‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزشــی و نمایشــگاه ها گرامــی می دارند‬ ‫امــا امســال بــه علــت همه گیــری و خطــر‬ ‫ابتــا به ویروس کرونا رویدادها به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫نگرانی هایــی بابــت تغییــرات ایین نامه هــا و ضوابــط ســازمان‬ ‫غذا و دارو در خصوص داروخانه ها میان داروســازان به وجود‬ ‫ایــد و الزم اســت کــه پیــش از تشــدید ایــن مباحــث و انحراف‬ ‫موضــوع‪ ،‬بــه ایــن اصــل مهم مــاده ‪ 3‬قانــون بهبود کس ـب وکار‬ ‫توجــه شــود‪ .‬رئیــس انجمن داروســازان ایران در پایــان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تقاضای مشخص ما این است که سازمان غذا و دارو قبل‬ ‫از ابالغ هر ایین نامه یا ضابطه ای مربوط به داروخانه ها‪ ،‬نظر‬ ‫انجمن داروســازان ایران را به عنوان تشــکل صنفی مرتبط اخذ‬ ‫و موردتوجــه قــرار دهــد؛ نه اینکــه نماینده صنف به جلســات‬ ‫بازنگــری ایین نامه هــا دعــوت نشــود و یک بــاره بــدون اخــذ‬ ‫نظرات صنف‪ ،‬ایین نامه ای ابالغ شــود که همه را شــوکه کند‪.‬‬ ‫حلقه هایمفقود‬ ‫زنجیره تولید‬ ‫نظر به تشدید مشکالت اقتصادی در‬ ‫سمیرا میر قادری‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه ســال های اخیر‪ ،‬رهبر انقالب‪ ،‬عنوان‬ ‫تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫را برای نام گذاری سال‪ 1400‬برگزیدند‪.‬‬ ‫بدیهی است این نام گذاری‪ ،‬نشان از ضرورت توجه به تولید دارد‪ .‬در تعریف تولید می توان‬ ‫گفت تهیه کاال و خدمات موردنیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است و اقداماتی که‬ ‫برای تبدیل منابع به کاالی موردنیاز صورت می گیرد فعالیت تولیدی است‪ .‬نیروی انسانی‪،‬‬ ‫سرمایهومدیریتنیزاز عواملتولیدبشمار می ایند‪.‬نکتهحائزاهمیتایناست کهدر مسیر‬ ‫توجه به تولید‪ ،‬بررسی مشکالت تولید یکی از گام های اساسی است‪ .‬ازاین رو ابتدا به برخی‬ ‫از مشکالتی که در راستای رونق تولید وجود دارد اشاره نموده و پس ازان به ارائه راهکارهایی‬ ‫جهتبهبودوضعیتتولیدپرداختهمی شود‪.‬‬ ‫زمان بر و پیچیده بودن اخذ مجوزهای تولید و وجود بوروکراسی اداری افراطی یکی از‬ ‫مشکالتی است که در گام اول مسیر تولید وجود دارد تا انجا که برخی از متقاضیان‪ ،‬از ان‬ ‫به عنوانهفت خانرستمیادمی کنند‪.‬چه بساانگیزه‪،‬انرژیوزمانی کهمی بایستدر چرخه‬ ‫تولید صرف شود در پیچ وخم های مسیر اداری اخذ مجوز هدررفته و درنهایت بعضی از افراد‬ ‫را از ادامه مسیر بازمی دارد‪ .‬در اینجا ضرورت تجدیدنظر در مراحل اخذ مجوز و مدارک الزم‪،‬‬ ‫با حفظ موارد اجتناب ناپذیر‪ ،‬از سوی ادارات مربوطه احساس می شود تا درنهایت نه تنها‬ ‫مسئلهمذکور مانعیبرایتولیدنباشدبلکهسهولتدر اخذمجوزهاومدارک‪،‬خودانگیزه ای‬ ‫بابتاغاز فعالیتتولیدی گردد‪.‬‬ ‫تامین سرمایه و نقدینگی کافی یکی از دغدغه هایی است که در ذهن یک فرد خالق‬ ‫در زمینه تولید وجود دارد‪ .‬چه بسا افرادی که تخصص و تجربه الزم جهت راه اندازی یک‬ ‫فعالیت تولیدی را دارند اما به جهت ناکافی بودن امکانات مادی‪ ،‬فرصت ارائه توانایی های‬ ‫خود را نمی یابند‪ .‬تجدیدنظر در سیاست های اعتبار دهی بانک ها به گونه ای که به افزایش‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی جهت تزریق به بخش تولید منجر شود‪ ،‬راهگشاست‪ .‬گفتنی است‬ ‫توجه به درصد بهره بانکی این تسهیالت‪ ،‬خود مبحث بسیار مهمی است‪ .‬به طور دقیق تر‬ ‫می توان گفت محاسبه نرخ بهره این تسهیالت باید با در نظر گرفتن درامدها و هزینه های‬ ‫معمول یک واحد تولیدی تعیین گردد به نحوی که ان واحد‪ ،‬توان بازپرداخت اصل و بهره‬ ‫تســهیالت را داشــته باشــد‪ .‬صدها واحد تولیدی که فقط و فقط به دلیل عدم توانایی در‬ ‫بازپرداخت اقساط و پلکانی شدن جرائم دیرکرد‪ ،‬محکوم به تعطیلی شده اند شاهدی بر‬ ‫اهمیتاینموضوعاست‪.‬‬ ‫یکی دیگر از قطعات پازل تولید‪ ،‬نیروی انسانی است که ارتقاء سطح بهره وری ان منجر‬ ‫به بهره وری کل تولید می شود‪ .‬فراوان اند فعالیت های تولیدی که باوجوداینکه در موقعیت‬ ‫مناسبی از وضعیت مالی هستند اما به دلیل ضعف در عملکرد نیروی انسانی در سطوح‬ ‫مختلف‪ ،‬با شکست مواجه شده اند‪ .‬یکی از سرمایه های انسانی که نقش مهمی در تبدیل‬ ‫منابع شــرکت به درامد دارد مدیران واحدهای تولیدی هســتند‪ .‬مفهوم توانایی مدیریت‬ ‫بیانگر اســتفاده بهینه از منابع موجود در فرایند تحقق اهداف ســازمانی است و بسیاری از‬ ‫صاحب نظران‪،‬موفقیتوشکستنهادهاراناشیاز تفاوتدر نحوهمدیریتانانمی دانند؛‬ ‫بنابراینتوجهبهمقولهانتخابمدیریت‪،‬در جهتبه کارگیریمدیرانتوانمنداز کلیدی ترین‬ ‫فاکتورهای موفقیت در تولید اســت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ســطوح پایین تر‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی بخشی از نیروی بکار گرفته شده در تولید هستند افزایش دانش‬ ‫عملی دانشجویان و اموزش مهارت متناسب با رشته تحصیلی امری ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫بدین منظور اعمال تغییرات در چارت درسی رشته ها باهدف مزبور‪ ،‬تدبیر سازوکار مناسب‬ ‫در دانشــگاه ها و ایجاد تعامل الزم بین دانشــگاه ها و واحدهای تولیدی تاثیر بســزایی در‬ ‫این امر دارد‪ .‬ضمن اینکه اســتفاده از توانایی نخبگان از اهمیت باالیی برخوردار اســت و‬ ‫توجه به شرکت های دانش بنیان‪ ،‬یکی از راهکارهای مناسب جهت به بار نشستن علم و‬ ‫خالقیــت همین نخبگان اســت کــه این مهم‪ ،‬حمایت های مــادی و معنوی ســازمان های‬ ‫مربوطه را می طلبد‪ .‬در راســتای تحقق جهش تولید‪ ،‬از قابلیت های حرفه حســابداری در‬ ‫دو بخش حسابداری مالی و حسابداری مدیریت می توان بهره برد چراکه حسابداری یک‬ ‫سیستم اطالعاتی است که با ارائه اطالعات الزم جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان‪ ،‬در‬ ‫جهت تخصیص بهینه منابع و افزایش ارزش گام برمی دارد‪ .‬سیستم حسابداری مالی با ارائه‬ ‫اطالعات به سرمایه گذاران‪ ،‬اعتباردهندگان‪ ،‬سهامداران و ‪ ...‬در قالب صورت های مالی‪ ،‬در‬ ‫تخصیص بهینه منابع نقش بسزایی دارد‪ .‬شاهد این ادعا بورس اوراق بهادار است که یکی‬ ‫از مهمترین بازارها جهت جذب سرمایه و تامین مالی تولیدکنندگان است‪ .‬لذا مبنای تمامی‬ ‫معامالت در بورس‪ ،‬همین صورت های مالی تهیه شده در سیستم حسابداری است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر وظیفه سیستم حسابداری مدیریت ارائه اطالعات به مدیران‪ ،‬در زمینه محاسبه بهای‬ ‫تمام شدهمحصوالت‪،‬ارزیابیعملکردوتصمیم گیریاست‪...‬درنهایتمی توان گفتحرفه‬ ‫حسابداری با ارائه اطالعات قابل اتکا‪ ،‬مربوط و درعین حال شفاف نه تنها یکی از ابزارهای‬ ‫مهم در تامین سالمت اقتصادی است بلکه یکی از ابزارهای مهم جهت کمک به هدایت‬ ‫سرمایه هابهسمتتولیدوجهت دهیبهمدیریتدر رابطهبافرصت هاوموقعیت هااست‪.‬‬ ‫صرفا به عوامل دخیل در چرخه تولید ختم نمی شود لذا بخشی از گره این‬ ‫اما تمامی مسائل ً‬ ‫مسائل به دست مصرف کننده نهایی بازمی گردد‪ .‬اینجاست که نقش بازار فروش محصول‬ ‫نمایان می شود و مردم کشورمان به عنوان خریدار محصول‪ ،‬می توانند نقش اساسی در به‬ ‫ثمر رسیدن فعالیت های عوامل تولید ایفا نمایند‪ .‬همراهی مردم در زمینه خرید محصوالت‬ ‫تولید داخل باوجود جوالن محصوالت خارجی‪ ،‬یکی از گام های مهم در مسیر جهش تولید‬ ‫است‪ .‬این مهم‪ ،‬از یک سو با افزایش کیفیت محصوالت از سوی تولیدکننده داخلی و از سوی‬ ‫دیگرباافزایشفرهنگعمومیبه منظور اولویتقرار دادنمحصوالتتولیدداخلبههنگام‬ ‫خرید‪،‬امکان پذیراست‪.‬‬ ‫تولیدپروتز هایزانوولگنباحمایتصندوقنواوریوشکوفایی‬ ‫یک شــرکت دانش بنیــان تولیدکننده پروتــز مفصل زانو‬ ‫و لگــن بــا حمایت صندوق نواوری موفــق به تصاحب ‪۱۸‬‬ ‫درصــد از ســهم بــازار این محصول در ایران شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬هادی جواهری‪ ،‬مدیرعامل یک‬ ‫شرکت خدمات پزشکی با اشاره به محصوالت این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬انتقال دانش و فناوری تولید کاشتنی های ارتوپدی و‬ ‫توسعه صنایع مرتبط یکی از اهداف شرکت است‪ .‬شرکت‬ ‫ماتحت لیسانس شرکت مدکتای سوئیس اولین تولیدکننده‬ ‫مفاصل زانو و ران در ایران است‪ .‬او افزود‪ :‬این محصول با‬ ‫نمونه هایی که به استخوان پیچ می شوند متفاوت است؛‬ ‫به این شــکل که پزشــک بافت استخوانی را بریده و خارج‬ ‫لهــای تولیــدی مــا را جایگزین می کنــد‪ .‬در‬ ‫می کنــد و مفص ‬ ‫حــال حاضر ســه محصــول مفصل زانو‪ ،‬مفصل لگــن و بای‬ ‫پوالر (نیمه مفصل لگن) عمده ترین تولیدات ما را تشکیل‬ ‫می دهــد‪ .‬البتــه محصوالت دیگــری نیز تولیــد می کنیم که‬ ‫بــه دلیــل تقاضای کم بازار نســبت به این محصــوالت‪ ،‬در‬ ‫تعداد محدود تولید می شود‪ .‬جواهری در مورد سهم بازار‬ ‫و میزان ظرفیت تولید این محصول نیز توضیح داد و گفت‪:‬‬ ‫نیــاز بازار به میزان حمایــت دولت از عمل های ارتوپدی در‬ ‫بیمارســتان های دولتــی بســتگی دارد‪ ،‬بــرای مثــال در زمان‬ ‫اجرای طرح سالمت و افزایش حمایت دولت میزان تقاضا‬ ‫بــرای این گونــه عمل ها نیز افزایش یافت و به همان میزان‬ ‫تقاضای بیشــتری برای محصوالت ما وجود داشــت اما در‬ ‫امســال میزان تقاضا نصف شــده بود و نزدیک به ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫عمل زانو و همین مقدار عمل لگن و حدود ‪ ۷۰‬هزار عمل‬ ‫درصد از این‬ ‫بای پوالر در کشور داشتیم که ما نزدیک به‬ ‫نوبت‪۱۸‬اول‬ ‫بازار را تامین کردیم‪.‬‬ ‫اگهیتجدیدمناقصهعمومی‬ ‫شــهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مشخصات‬ ‫‪ -1‬عملیات اجرایی بهســازی تاالر شهرداری (تاسیسات برقی و نماسازی دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) مطابقنوبت اول‬ ‫مندرج در اسناد تجدید مناقصه‬ ‫برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫اتصاالتاباد‬ ‫شــهرداری دولت‬ ‫کاروگیت‬ ‫‪ -2‬خرید‪ ،‬حمل و تحویل لوله و‬ ‫حراست واگذار‬ ‫واجد شرایط‬ ‫پیمانکاران‬ ‫نماید‪.‬روز شنبه مورخ ‪1400/03/08‬‬ ‫شهرداری‪:‬‬ ‫دبیرخانه‬ ‫مهلت تحویل اسناد به‬ ‫(تاسیسات برقی و نماسازی دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) مطابق مشخصات‬ ‫تاالر شهرداری‬ ‫بهســازی‬ ‫اجرایی‬ ‫عملیات‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1400/03/09‬‬ ‫مورخ‬ ‫روز یکشنبه‬ ‫پاکات‪:‬‬ ‫گشایش‬ ‫مناقصه‬ ‫مندرج در‬ ‫اباد ‪ -‬بلوار طالقانی ‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031-45822010 :‬‬ ‫تجدیددولت‬ ‫اسناداسناد‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫محل‬ ‫خرید‪ ،‬حمل و‬ ‫م‪-2‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫کاروگیتحجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫‪1133279‬تحویل لوله و اتصاالت حسن‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/03/08‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد ‪ -‬بلوار طالقانی ‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031-45822010 :‬‬ ‫م الف‪1133279 :‬‬ ‫حسن حجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫اگهیتجدیدمناقصهعمومی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!