روزنامه رویداد امروز شماره 1064 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1064

روزنامه رویداد امروز شماره 1064

روزنامه رویداد امروز شماره 1064

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ثبت نام کاندیداهای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫از ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 09‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1064‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‬ ‫کوچ عشایر به چهارمحال وبختیاری‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۶‬ماه پروژه همچنان‬ ‫افتتاح نشده است‬ ‫اماواگرهای ساخت‬ ‫پارکینگ عمومی‬ ‫یاسوج‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪16‬‬ ‫رویاد دکهگیلوهی وبوریاحمد‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫پنجشنبه ‪16‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫افتتاح نشده است‬ ‫اختصاص‬ ‫‪ 600‬میلیارد ریال به‬ ‫گین خشکسالی‬ ‫سایه سن‬ ‫سیاست‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪04‬‬ ‫در دومین مانور کاهش مصرف برق‬ ‫دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی‬ ‫کاهشمصرفبرق‬ ‫در مراکز دولتی استان‬ ‫اصفهانتحققیافت‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫نگاهی به بازی امشب سپاهان و پرسپولیس‬ ‫با کلید واژه حساسیت‬ ‫قوم بختیاری یکی از بزرگ ترین اقوام کوچرو کشور است که همه ساله مسافت زیاد و با مخاطره را برای رسیدن به بهترین مراتع پشت سر می گذارد‪ ،‬هرچند در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا عمده‬ ‫کوچ به صورت ماشینی انجام شد‪ ،‬اما کوچ همچنان مانند گذشته پر از سختی و خطر است‪.‬‬ ‫اینفینال‬ ‫زودرسزیباست‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫گیلویهوبویراحمدی‬ ‫که‬ ‫‪1200‬یتیم حمایتحامیان‬ ‫چشمانتظار‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫اهدا کنند‪ .‬او‬ ‫پروژه همچنان‬ ‫حاضر بیش از هشــت‬ ‫گذشت ‪ ۶‬ماه‬ ‫در حــال‬ ‫کمیتــه امــداد‬ ‫بعد از‬ ‫مدیــرکل‬ ‫فرزند محســنین از‬ ‫هــزار یتیم و‬ ‫بویراحمــد گفت‪:‬‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫کمیته امداد کهگیلویه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫حمایت‬ ‫ایتــام و فرزنــدان‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر از‬ ‫برخوردارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دو مــاه اینده فاز‬ ‫و بویراحمد‬ ‫تحت حمایــت این‬ ‫غیرحضوری‬ ‫و گفت‪ :‬تا‬ ‫ــن افــراد بــدون‬ ‫محســنین‬ ‫ایــن پارکینگ خبــر داد بــرداری میرســد‪ .‬حــال‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫قباد مبشری‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر از ای‬ ‫ـتان بــدون حامی و‬ ‫پارکینــگ بــه بهره‬ ‫ـمانتظار حمایت‬ ‫نهــاد در اسـ‬ ‫کد دستوری‬ ‫اول ایــن‬ ‫وعده دادهشــده‪،‬‬ ‫حامی و چشـ‬ ‫حمایــت خیــران‬ ‫قریب به شــش ماه از‬ ‫مخابرات با‬ ‫چشــمانتظار‬ ‫صــوص در این ماه‬ ‫باگذشــت‬ ‫عمومی در میدان‬ ‫خیران نیکوکار بهخ‬ ‫ـتند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫خودرو به پارکینگ‬ ‫یکی حامیان و‬ ‫‪*۲۰۲۰#‬‬ ‫نیکــوکار هسـ‬ ‫ـوج واقــع در میدان‬ ‫ـری به پویش ایران‬ ‫خبری از ورود‬ ‫جنتی مدیرکل اوقاف‬ ‫گفت‪ :‬طرح اکرام ایتام‬ ‫عمومی شــهر یاسـ‬ ‫رمضان هســتند‪ .‬مبشـ‬ ‫نیست‪ .‬سید نوراله‬ ‫تابش‪ ،‬قباد مبشری‬ ‫پارکینگ‬ ‫کمیته مبارک‬ ‫ـاه از وعــده افتتاح‬ ‫پویشاز سال گذشته‬ ‫محمدهادیامیریسرپرست‬ ‫هفتم تیر‬ ‫بویراحمد اظهار‬ ‫ـای طراحیشــده در‬ ‫ـد از گذشــت ‪ ۶‬مـ‬ ‫اشارهوبیان کرد‪:‬این‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫کهگیلو‬ ‫ـ‬ ‫موفقتریــن طرحه‬ ‫هفتــم تیــر بعـ‬ ‫ـور خیریه اســتان‬ ‫طرح مهربان‬ ‫غولهــای اهنین‬ ‫رایزنی با ادارات‪،‬‬ ‫وحیدلطیفی‪-‬یاسوج‪:‬سید بویراحمد گفت‪ :‬از زمان‬ ‫ـدان هفتم تیر شــهر‬ ‫از‬ ‫و امـ‬ ‫ـوص اجــرای ایــن‬ ‫ــوز در محاصــره‬ ‫هدف این است که با‬ ‫ــگ عمومــی میـ‬ ‫منطقه کهگیلویه و‬ ‫ســت کــه در خصـ‬ ‫و بهرهبــرداری هن‬ ‫ایتام اغازشده و‬ ‫یاسوج پایتخت‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬و تا پایان‬ ‫داشــت‪ :‬پارکین‬ ‫امــداد ا‬ ‫پدید امدن شــرایط‬ ‫مخابرات‬ ‫پیشرفتفیزیکی‬ ‫در زمینه کمک به‬ ‫گزارش تســنیم‪ ،‬شهر‬ ‫اصناف و بازاریان در‬ ‫کرونا در کشــور و با‬ ‫اکنوندارای‪ 90‬درصد‬ ‫اقدامــات موثری‬ ‫قرار دارد‪ .‬به‬ ‫تصریح نهادها‪،‬‬ ‫افزایش جمعیت‬ ‫فرزند محســنینی‬ ‫شــیوع ویروس‬ ‫هم‬ ‫تاکنون‬ ‫خدمات‬ ‫یاسوج‪،‬‬ ‫نیازمند‬ ‫از‬ ‫نیاز بــه اســتفاده‬ ‫انجامشده است‪ .‬او‬ ‫تکمیل این پروژه‬ ‫روزبــهروز در حال‬ ‫رمضان هیچ یتیم و‬ ‫کــم بر جامعــه‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫طبیعت ایــران‬ ‫فرزندان محسنین‬ ‫وارد ماه مبارک‬ ‫ســب در این شهر‬ ‫کمیتهامدادکهگیلویه‬ ‫بهعنــوان یکــی از‬ ‫خــاص حا‬ ‫است‪ .‬او‬ ‫تامین اعتبارات الزم‬ ‫و‬ ‫ملیخودمیتواند‬ ‫ســاختهای منا‬ ‫حامینباشد‪.‬مدیرکل‬ ‫ـرکتها و موسســات‬ ‫مالی است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫فردیباهویت کد‬ ‫اســت و نبود زیر‬ ‫کرده و بدون‬ ‫مشــکالت زیــادی‬ ‫غیرحضــوری شـ‬ ‫ابتدای ماه مبارک‬ ‫بیماری‪ ،‬بیشازپیش‬ ‫اعتبارات‬ ‫امیدواریم کمک‬ ‫کرد‪:‬هر ‪ ekram.mdad.‬شده و ثبتنام‬ ‫اشاره به اینکه از‬ ‫توانــد زمینــه بــروز‬ ‫این‬ ‫فاز اول این پروژه‪،‬‬ ‫شیوع‬ ‫با‬ ‫بویراحمد‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در اینــده‬ ‫ـی تبدیلشــدن به‬ ‫نیکوکار به حامیان ایتام‬ ‫و بهرهبرداری از‬ ‫ســامانه‪ir‬‬ ‫ومنطقهای و‬ ‫راهکارهای‬ ‫مخابرات ایران در همین‬ ‫یاسوج شود‪ .‬جنتی‬ ‫شــهری کــه مدعـ‬ ‫محسنینرادرهراستان‬ ‫تاکنون‪ ۱۲۰۰‬خیر‬ ‫معضل ترافیک شهر‬ ‫ضروری شــد و شــرکت‬ ‫شــود‪ .‬یاســوج‬ ‫حساب رمضان‬ ‫ایتاموفرزندان‬ ‫کشور است‪ ،‬امروزه با‬ ‫اضافهشــده اســت‪،‬‬ ‫سهولت در ارائه‬ ‫شایانی به‬ ‫ـگ عمومی این‬ ‫الزم و‬ ‫مبلغیبهدلخواهبه‬ ‫ســنین ایــن نهاد‬ ‫شاخص گردشگری در‬ ‫اندازی کد ‪ ussd‬برای‬ ‫استاندار کهگیلویه‬ ‫ـرد‪ :‬مجموعه پارکینـ‬ ‫انتخابکردهوماهیانه‬ ‫کرد‪ :‬اکــرام و مح‬ ‫هستند‪ .‬در بازدید‬ ‫اقدام به راه‬ ‫است‪ .‬در هر بخشی از‬ ‫قطب‬ ‫و همهکسانی که‬ ‫خاطرنشــان کـ‬ ‫خود نمــود‪ .‬امیری‬ ‫اســت و ظرفیت‬ ‫کند‪ .‬مبشری تاکید‬ ‫نارنجیرنگ‬ ‫مردم مومن و نیکوکار‬ ‫متعددی روبهرو‬ ‫ــتانی در مهرماه‬ ‫راستا غیرحضوری به مشــترکین‬ ‫ریحی_تجاری دوطبقه‬ ‫معنوی خود واریز‬ ‫چندین ســال است‬ ‫چالشهای‬ ‫همــراه مدیران اس‬ ‫ماهیانه‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫شهر یاسوج ورود‬ ‫برکتاینماهمبارک‬ ‫نیازهای مشترکین تلفن‬ ‫مجتمع تف‬ ‫فرزند‬ ‫خدمــات‬ ‫شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫و بویراحمــد بــه‬ ‫خدمات عمومی‬ ‫کمکهای نقدی‬ ‫دعوتمیکنیمبه‬ ‫پارکینگ میدان هفتم‬ ‫‪ 320‬خودرو را دارد‪.‬‬ ‫عدم اول بر عهده‬ ‫ـامانه پاسخگوی‬ ‫زیرســاختها و‬ ‫مجزا در خیابان‬ ‫حامیان ایتام عالوه بر‬ ‫های میتوانند‪،‬‬ ‫موالیمتقیاننیت‬ ‫گذشته از محل احداث‬ ‫پذیرش بیش از‬ ‫گفت‪ :‬این سـ‬ ‫روبهرو میشویم‪.‬‬ ‫ســت و خدمات‬ ‫ـوج در دو مکان‬ ‫قــدی هم کمک‬ ‫قدر وبهتبعیتاز‬ ‫ـرکت مخابــرات ا‬ ‫مشکالت مشهودی‬ ‫که مردم شــهر یاسـ‬ ‫ـش از ‪ 70‬درصدی‬ ‫براوردن سال‬ ‫ـد بهصــورت غیر ن‬ ‫های وشبهای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـت‬ ‫با‬ ‫ب‬ ‫سر‬ ‫ـرفت‬ ‫یاسوج‬ ‫کنیم‪،‬‬ ‫کمکرسانی به ایتام‬ ‫ثابــت و اینترنـ‬ ‫هفتم تیر چشمانتظار‬ ‫میتواننـ‬ ‫مجری طرح از پیشـ‬ ‫مراجعه حضوری‬ ‫عمومی در ســطح شهر‬ ‫معیشتی‪ ،‬بسته‬ ‫اعمال کنند و ما را در‬ ‫سامانه مشترکین را از‬ ‫فردوسی و میدان‬ ‫فلــزی تیــر‪،‬‬ ‫قالب بستههای‬ ‫وجود پارکینگهای‬ ‫صــار دیوارهــای‬ ‫جهت خود را‬ ‫مسئوالن و مدیران‬ ‫قابلارائه در این‬ ‫خود را در‬ ‫پیشخوان بینیاز ساخته‬ ‫ـای عمومــی از ح‬ ‫ملزوماتزندگی‬ ‫دغدغه اساسی مردم‪،‬‬ ‫مرحله پارکینگهـ‬ ‫پاسخگویی و دفاتر‬ ‫تحصیلی‪،‬پوشاکوسایر‬ ‫استان یاریکنند‪.‬‬ ‫امروزه به‬ ‫‪ *۲۰۲۰#‬شــرکت‬ ‫معضلی که حل ان در‬ ‫به مراکز‬ ‫ادارات کمیتهامداددر‬ ‫ـان کــرد‪ :‬ســامانه‬ ‫ـهری تبدیلشــده‪،‬‬ ‫فرزندمعنویخودبه‬ ‫ـت‪ .‬او خاطرنشـ‬ ‫شـ‬ ‫خدماتی از قبیل‬ ‫اسـ‬ ‫زمینه تلفن ثابت‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مخابــرات ایران در‬ ‫پیگیری ثبتنــام‪ ،‬ثبت‬ ‫پیش ثبتنــام و‬ ‫اعتبارات ارزشافزوده‬ ‫ثابت‪،‬‬ ‫متقاضیان‬ ‫استان متکی به‬ ‫تلفــن‬ ‫خرابی تلفن ثابت را به‬ ‫که شهرداران این‬ ‫صــاص اعتبــارات‬ ‫خرابی و پیگیری رفع‬ ‫موجب شده‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اولویــت اخت‬ ‫منطقه کهگیلویه و‬ ‫استان باید در این‬ ‫ـراز داشــت‪ :‬ســال‬ ‫سرپرســت مخابرات‬ ‫بویراحمد است‬ ‫نیست و شهرداران‬ ‫باشــند‪ .‬او ابـ‬ ‫ارائــه میکند‪.‬‬ ‫های کهگیلویه و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫برایمتقاضیاندر‬ ‫یاسوج چندان مطلوب‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫دسته از شهرداری‬ ‫و بویراحمــد‬ ‫سامانههمچنین‬ ‫حاجیزاده بر لزوم‬ ‫بهویژه‬ ‫ارزشافزوده با ان‬ ‫عمرانی استاندار‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬این‬ ‫ـت کــه باوجــود‬ ‫مخابرات(‪)ADSL‬نیز‬ ‫ترافیک هزینه کنند‪.‬‬ ‫بویراحمد گفت‪ ۶۰۰ :‬میلیارد و پاسخگو باشند‪ .‬معاون‬ ‫ترافیک کمکاری‬ ‫در حالــی اسـ‬ ‫حوزه زیرساخت و‬ ‫اینترنتپرسرعت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫استاندار کهگیلویه و‬ ‫بر اساس این طرح‬ ‫این استان در حوزه‬ ‫استان زمینه‬ ‫ـرف که ان را در‬ ‫حوزهسرویس‬ ‫مدیــرکل‬ ‫کرونایی بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫خرید ترافیک‪ ،‬مانده‬ ‫معاون عمرانی‬ ‫بودجه سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫اینکه شــهرداریهای‬ ‫ارزشافــزوده بایــد صـ‬ ‫جامع شهر یاسوج‬ ‫این استان در ردیف‬ ‫نام‪ ،‬تمدید قرارداد‪،‬‬ ‫شــرایط‬ ‫ـتان گفت‪ :‬تقویم‬ ‫با اشــاره به‬ ‫شــوند و با حذف‬ ‫پیگیری طرح‬ ‫درصــد اعتبــارات‬ ‫حوزه راه روستایی‬ ‫خدمات ثبت‬ ‫اســالمی اسـ‬ ‫ســوج ملحق می‬ ‫گــی و هنــری در‬ ‫پشــتیبانی میکند‪.‬‬ ‫ـد‪ ،‬بیــان کــرد‪۷۰ :‬‬ ‫کرد‪ :‬دالیلی شــامل‬ ‫ریال به‬ ‫و ســرابتاوه به یا‬ ‫برنامــه فرهن‬ ‫پنل (‪ )adsl.tci‬را‬ ‫ـوزه فرهنــگ و‬ ‫نیزبهبودمییابد‪.‬‬ ‫عالوه بر کردهانـ‬ ‫حاجیزاده عنوان‬ ‫شــهرهای مادوان‬ ‫اعتبــار و تغییــر رمز‬ ‫اجرایــی حـ‬ ‫از سوی این اداره‬ ‫ثبت شماره تلفن‬ ‫نابساماناننقطه‬ ‫اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫های شــهری شــود‪.‬‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شهرداریهای کهگیلویه‬ ‫ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مزایای این سامانه‪،‬‬ ‫خیزمهریاناوضاع‬ ‫ـتان بــرای بــازه‬ ‫زیرســاخت‬ ‫زاده در گفتوگــو با‬ ‫انسانیغیرمتخصصبه‬ ‫تقاطعحادثه‬ ‫او گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫هنــر ایــن اسـ‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مختلف اســتان‬ ‫کارکرد تلفن ثابت)‬ ‫کیامــرث حاجــی‬ ‫درامد ثابت و پایدار‬ ‫بیرویهنیروهای‬ ‫کل در نقــاط‬ ‫محمدعلی پیرسبزی‬ ‫اب روستایی‬ ‫دریافت پیامک هزینه‬ ‫مــاه نخســت‬ ‫افزود‪ :‬ورود‬ ‫توجهی به ایجاد‬ ‫همراه (برای‬ ‫زمانــی ‪۶‬‬ ‫پیرســبزی عنــوان‬ ‫شماره تلفن همراه‪،‬‬ ‫این ‪ ۳۴۰‬میلیارد ریال نیز به حوزه اختصاصیافته اســت‪ .‬او‬ ‫انباشت نیرو و بی‬ ‫اجــرا شــد‪.‬‬ ‫مشترکی خواهان ثبت‬ ‫و بویراحمد‪،‬‬ ‫و تدوینشــده‬ ‫ـال ‪ ۱۴۰۰‬اســتان‬ ‫امســال تهیــه‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ـه ان اســت کــه‬ ‫است و اگر‬ ‫باشــد؛ از طریق‬ ‫ردیف بودجه سـ‬ ‫هــم و قابلتوجـ‬ ‫ـک کارکرد قبــوض‬ ‫در‬ ‫مبلمان شهری در‬ ‫ـزارش پیوارنیوز‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬نکتــه م‬ ‫ـرای دریافــت پیامـ‬ ‫اسفالت‪ ،‬ترافیک و‬ ‫اســت‪ .‬بــه گـ‬ ‫هنری اجراشده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ـا‬ ‫ثبت‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـم‬ ‫وضعیت‬ ‫ــزود‪ :‬ایــن تقویـ‬ ‫درخواســت خود را‬ ‫های فرهنگی و‬ ‫ــی پیرســبزی اف‬ ‫نمود فعالیت‬ ‫ســامانه میتواند‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫ـود و همچنین این‬ ‫محمدعل‬ ‫این‬ ‫ظرفیــت فضــای‬ ‫خـــبر‬ ‫اداره کل فرهنــگ و‬ ‫مخابراتی بهرهمند شـ‬ ‫ســتفاده بهینــه از‬ ‫از ســوی‬ ‫ایــن خدمــت‬ ‫محوریــت ا‬ ‫طول سال همواره بر‬ ‫شناسه پرداخت را‬ ‫ارائه شناسه قبض و‬ ‫ـان بهبــود شــرایط کرونایــی در کهگیلویه و بویراحمد در‬ ‫سامانه قابلیت‬ ‫مجــازی تــا زمـ‬ ‫او گفت‪ :‬بیش از‬ ‫خاطرنشــان کرد؛‬ ‫میشود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫مخاطب محوری است‪.‬‬ ‫ثابت دارد‪ .‬امیری‬ ‫و بویراحمد اجرا‬ ‫مشــترکان تلفن‬ ‫تاکنون پایه‬ ‫ـری در ماه رمضان‬ ‫سیستم خدمات‬ ‫کهگیلویه‬ ‫به‬ ‫اســفندماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برای اســتفاده از‬ ‫ـت فرهنگی و هنـ‬ ‫پیشازاین مشــترکین‬ ‫ـرایط کرونایــی از‬ ‫روی ‪ ۵۰‬فعالیـ‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫سامانههای تلفنی یا‬ ‫شـ‬ ‫ـر منفی بــر‬ ‫توانستند از طریق‬ ‫در نقاط مختلف‬ ‫باعث مشــکالت‬ ‫غیرحضوری می‬ ‫تــا حــد قابلمالحظــهای تاثیـ کهگیلویه و امسال‬ ‫نیز در حال اجرا‬ ‫شرکت مخابرات‬ ‫ابی و خشکســالی‬ ‫که همگی انها‬ ‫اقدام نمایند؛ اما‬ ‫فرهنگی و هنری در‬ ‫بارندگــی هــا‪ ،‬کم‬ ‫یــه و بویراحمد‬ ‫پیشبینی شد‬ ‫سایت مخابرات‬ ‫کاهــش‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ـایر اســتان کهگیلو‬ ‫ـترکان و ســهولت در‬ ‫وب‬ ‫اختالل در زندگی عشـ‬ ‫خدماتدهی به مشـ‬ ‫مشــکالت زیاید برای‬ ‫بویراحمد داشته است‪.‬‬ ‫کهگیلویه هستند‪.‬‬ ‫زیــادی و‬ ‫بــرای بهبــود‬ ‫سامانه‪ USSD‬برای‬ ‫طی امسال باعث‬ ‫و ارشاد اسالمی‬ ‫اقدامبهراهاندازی‬ ‫ـت‪ .‬کم بارشــی‬ ‫خشک و یا کم‬ ‫مدیرکل فرهنگ‬ ‫ارتباطاتفراگیر‪،‬‬ ‫شــده اسـ‬ ‫علت چشمه های‬ ‫غیرحضوریخودنمود‪.‬‬ ‫شده و به هیمن‬ ‫استان کهگیلویه‬ ‫عشایر استان‬ ‫ارائهخدمات‬ ‫ـرب و دام عشایر‬ ‫که جوابگو اب شـ‬ ‫اب شــده اند‬ ‫از کولر برای‬ ‫در خصــوص در‬ ‫بویراحمد نیست‪.‬‬ ‫شهرســتان مارگــون‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مــی‪ ،‬فرمانــدار‬ ‫خشکســالی اب‬ ‫باقــر قائ‬ ‫بعلت کــم بارشــی و‬ ‫های اب و برق‬ ‫صورت فردبهفرد‬ ‫فــت‪:‬‬ ‫تاکنون با مشکل‬ ‫ازمونها به‬ ‫شرکت‬ ‫گفتوگــو بــا ایســنا گ عشایری این شهرستان‬ ‫دونفــره برگــزار‬ ‫روستا و منطقه‬ ‫روستا و منطقه‬ ‫یــا حداکثــر‬ ‫ممنوع است‬ ‫ـات ســواداموزی‬ ‫شرب ‪۱۲‬‬ ‫افزایش این تعداد‬ ‫معاون سواداموزی‬ ‫امتحانـ‬ ‫است که احتمال‬ ‫ـرای ‪ ۱۰۰‬خانوار‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫ـه و بویراحمــد‬ ‫مواجه شده‬ ‫ـوص نبــود اب بـ‬ ‫ـرق کهگیلویه و‬ ‫در کهگیلویـ‬ ‫اعتبــار برای رفع‬ ‫اســتان‬ ‫دارد‪ .‬او در خصـ‬ ‫ـرکت توزیــع نیروی بـ‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫کلــوار» در ایــن‬ ‫ســت‪ .‬با کمبود‬ ‫عشــایری وجــود‬ ‫تصمیمهــای ســتاد‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫قــه «ســیالب و‬ ‫مناطق عشــایری ا‬ ‫شرکتهای اب و‬ ‫زمینه به حدود‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫بــر اســاس‬ ‫ـایری «بــورک» منط‬ ‫استفاده از کولر برای‬ ‫ابرســانی به‬ ‫مواجهیم و در این‬ ‫اب مواجهند و به‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫کرونای شهرستانها‬ ‫در منطقــه عشـ‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫مناطق عشایری‬ ‫منطقه با مشــکل‬ ‫ابی عشــایر اســتان‬ ‫جمعیت عشایری‬ ‫ادارات محدود است‪.‬‬ ‫شــرایط کرونایی‬ ‫او بابیان اینکه‬ ‫مقابله با‬ ‫شــایر این‬ ‫ـتند‪ ،‬مشــکالت‬ ‫هادی زارع‬ ‫اب مورد نیاز خود‬ ‫بیاب شــدند‪.‬‬ ‫بــا توجه به‬ ‫داریم‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫ممنوع و برای سایر‬ ‫برگزار میشــود‪ .‬به‬ ‫جدی مواجه هسـ‬ ‫ـوان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــمه کم اب یا‬ ‫شهرســتان افزود‪ :‬ع کیلومتر را طی کرده تا‬ ‫تومان اعتبار نیاز‬ ‫برق‬ ‫خانــوار و ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تاخیــر انداختــن‬ ‫و مناطــق‬ ‫ـگاه خبرنــگاران جـ‬ ‫چ‬ ‫تنش ابی‬ ‫تانکر ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫بخاطر باید چند‬ ‫امــکان بــه‬ ‫بالغبــر ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫پیوارنیــوز؛ مدیــرکل‬ ‫بــه گــزارش باشـ‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫ســتان کهگیلویه و بویراحمد با سردسیری این استان با‬ ‫همین‬ ‫ــه و بویراحمــد‬ ‫یک ماه وجود دارد‬ ‫گــزارش‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫کهگیلو‬ ‫کهگیلویه‬ ‫مناطق‬ ‫خصوص‬ ‫ـتان‬ ‫برق‬ ‫ازمون تا حداکثر‬ ‫فرسودگی ناوگان اسـ‬ ‫‪ ۵۰‬درصد عشایر‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫وپــرورش اســتان در‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫شــایر اســتان در‬ ‫برق در تابستان‬ ‫گفت‪ :‬برگــزاری‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدیــرکل امور ع‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫فرد تصریح کرد‪:‬‬ ‫اموزش‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫و نفر است‪.‬‬ ‫امتحانات ســواداموزی‬ ‫ـل ا‪ ...‬اذر فــرد‪،‬‬ ‫ـایری اســتان در‬ ‫سامانه سواداموزی نیز‬ ‫رسانی میشوند‪ .‬اذر‬ ‫منظور اجرای بهتر‬ ‫ـتان بــرای کمک‬ ‫در مناطــق عشـ‬ ‫فضـ‬ ‫ـتفاده از کولــر در‬ ‫نشســت ســتاد‬ ‫به‬ ‫فعالیتهای و در‬ ‫سیار اب‬ ‫ـک افزود‪ :‬امســال‬ ‫امــور عشــایر اسـ‬ ‫ـی و خشکســالی‬ ‫گرفتــه شــد کــه اسـ‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬چشــمه‬ ‫ـدا‪ ...‬خواهش نیـ‬ ‫ازجملــه مشــکالت‬ ‫خصوص اجــرای‬ ‫مشــکالت کمابـ‬ ‫امســال‪ ،‬تصمیــم‬ ‫ممنوع‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـای ســید حمـ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫نیرو‬ ‫ـانی‬ ‫‪۸۰‬‬ ‫عمل‬ ‫هــر جلســه فقط‬ ‫زیرمجموعه وزارت‬ ‫ـگار ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬ابرسـ‬ ‫مــالک‬ ‫پایانــی دورههـ‬ ‫ـرایط خــاص در‬ ‫گفتوگــو بــا خبرنـ‬ ‫ـرکتهای اب و برق‬ ‫بویراحمــد معــادل‬ ‫و ازمونهــای‬ ‫نیــز بــا همــکاری‬ ‫بــه دلیــل شـ‬ ‫شـ‬ ‫در صورت تمایل‬ ‫ـتان کهگیلویــه و‬ ‫اموزشــی‬ ‫وادارات دولتــی‬ ‫سالمت سواداموزان‬ ‫انجام میشــود و‬ ‫ـق عشــایری اسـ‬ ‫ســایر شــرکتها‬ ‫ســواداموزی و با اولویت‬ ‫مناطـ‬ ‫ـع یک ازمون‬ ‫و در‬ ‫بویراحمدمحدودباشد‪.‬‬ ‫اضطراری ازمون‬ ‫ـل اجرایــی تابـ‬ ‫خـــبر‬ ‫امکان برگــزاری‬ ‫و‬ ‫کهگیلویه‬ ‫دهنــدگان و عوامـ‬ ‫ســواد اموزان‬ ‫ـاس این ابالغیه‬ ‫استانداری‬ ‫شده است‪ .‬رئیس‬ ‫و اموزش‬ ‫زاده افزود‪ :‬بر اسـ‬ ‫کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫مراقب باشند‪ .‬او بیان‬ ‫زندگی انها فراهم‬ ‫جمــال معتمــدی‬ ‫ـای ســتادهای‬ ‫ارسالشده است‪،‬‬ ‫بیشتر‬ ‫های در محل‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫تصمیمهـ‬ ‫تابعه وزارت نیرو‬ ‫با توجــه به رنگ‬ ‫مشاهدهشــده لذا توصیه میشــود مردم بویراحمدی را داغدار کرده‬ ‫ســنجش ســواداموزی‬ ‫که به شــرکتهای‬ ‫زارع پــور افزود‪:‬‬ ‫را نسبت به سال‬ ‫و‬ ‫کهگیلویه‬ ‫رعایت اداره‬ ‫علوم‬ ‫ـد هــم گفــت‪:‬‬ ‫ـادی‬ ‫دانشگاه‬ ‫تاکنون‪ ۶۱۹‬خانواده‬ ‫مصرف برق خود‬ ‫هـ‬ ‫نارنجیشد‪.‬رئیس‬ ‫ماسک استفاده کرده و‬ ‫وضعیــت کرونایــی‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمـ‬ ‫این شرکتها باید‬ ‫ها کرد‪ :‬کرونا‬ ‫بویراحمداز قرمزخارجو‬ ‫اقدام را الگویی‬ ‫گیری واکسیناسیون از‬ ‫اعالمشــده بــرای‬ ‫تمهیدی اســتان‬ ‫ـام معظم رهبری‬ ‫مردم محدودیت‬ ‫کاهش دهند‪ .‬او این‬ ‫کهگیلویهو‬ ‫مردم تا زمان همه‬ ‫بهداشــتی تاکید و‬ ‫شــعار ســال مقـ‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫گذشته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بویراحمــد گفــت‪:‬‬ ‫افریقایی که است‪،‬‬ ‫تــی دانســت که‬ ‫ازمون کتاب‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ـرکت ‪ ۷۱۷‬نفر از‬ ‫ـکی کهگیلویــه و‬ ‫ها و نهادهــای دول‬ ‫ــد از هر جلســه‬ ‫کرونای هندی و‬ ‫هارارعایت کنند‪.‬‬ ‫کهگیلویه و پزشکی‬ ‫راز موفقیت با شـ‬ ‫شــگاه علــوم پزشـ‬ ‫ـود تــا قبــل و بع‬ ‫ـرای ســایر شــرکت‬ ‫رعایت کنند گفت‪:‬‬ ‫جوار پروتکل‬ ‫و اجرا قرار گیرد‪.‬‬ ‫ـی و با عنوان‬ ‫رئیــس دان‬ ‫اعمالشده مرکز‬ ‫فراهــم میشـ‬ ‫بـ‬ ‫برگزار شد که ‪۱۰‬‬ ‫در استانهای هم‬ ‫بیشــتر از گذشــته‬ ‫گسترده موردتوجه‬ ‫ـورد ارزیابــی بالینـ‬ ‫محدودیتهای‬ ‫دهندگان دوره انتقال‬ ‫و انگلیسی است‬ ‫یزدانپناه را‬ ‫میتواند بهصورت‬ ‫ســواداموزان مـ‬ ‫خوشبختانه با تدابیر و‬ ‫ســتان کهگیلویه‬ ‫گزارشفارس‪،‬پرویز‬ ‫از کرونای چینی‬ ‫ـود‪ .‬اموزش‬ ‫ازمــون‪،‬‬ ‫توزیع نیروی برق ا‬ ‫کشوری معرفی شدند‪.‬‬ ‫خطرناکتر‬ ‫حــل انجــام شـ‬ ‫قرمزخارجشد‪.‬به‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫اعمالشدیاسوجمرکز‬ ‫و ضدعفونــی م‬ ‫بویراحمداز وضعیت‬ ‫کولــرگازی را یــک درجه‬ ‫ـه نفر مرحله‬ ‫بررسی و تجدیدنظر‬ ‫ســالمت‬ ‫محدودیتهایی که‬ ‫کالســی بــه مرحلـ‬ ‫فــت‪ :‬اگــر دمای‬ ‫محمد جلیل فر گفت‪:‬‬ ‫تدابیراتخاذشدهو‬ ‫و بویراحمــد گ‬ ‫ـت‪ :‬درصورتیکــه‬ ‫مصرف بــرق ان‬ ‫امتحانی با تشکیل گروه‬ ‫گفت‪:‬با‬ ‫او گفـ‬ ‫ـدود ســه درصــد از‬ ‫ـالم اموزشدهنده‬ ‫افزایــش دهیــم‪ ،‬حـ‬ ‫‪ ۱۵‬درصد اوراق‬ ‫ـیده با شــرایط اعـ‬ ‫کولرهای گازی یا‬ ‫خـــبر‬ ‫ازمــون اوراق‬ ‫ازمون رسـ‬ ‫بهعبارتدیگر اگر‬ ‫متمرکزانجامشد‪.‬‬ ‫ســواداموز‪ ،‬حــوزه‬ ‫کاسته میشــود که‬ ‫بررسیبهصورت‬ ‫قرار گیرند‪،‬حدود‬ ‫ـودن‬ ‫در این شــرایط‬ ‫سرمایشیروی‪ ۲۵‬درجه‬ ‫و داوطلــب بـ دستورالعملهای بهداشتی‬ ‫میکنم افرادی که‬ ‫خودم تالش‬ ‫دستگاههای‬ ‫مییابد‪ .‬معتمدی‬ ‫امدهاند نگهداشته‬ ‫تشکیل و با رعایت‬ ‫ـرف بــرق کاهــش‬ ‫جنگی به کمک ما‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از مصـ‬ ‫سخت و‬ ‫ـتگاههای اجرایی را‬ ‫در بیمارســتان‬ ‫لیالهــای زیــادی‬ ‫ـال پایشها از دسـ‬ ‫شــوند‪ .‬اکنــون‬ ‫زاده افــزود‪ :‬امسـ‬ ‫تشدید خواهیم کرد و‬ ‫بانام نیروهای ‪89‬‬ ‫ـهید جلیل یاســوج‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ـی بود کــه مدتی‬ ‫کشــور و شـ‬ ‫ـمند و بهکارگیری‬ ‫در استان‬ ‫نیروهایی که گاها‬ ‫ـدان پرســتار جوانـ‬ ‫طریق کنتورهای هوشـ‬ ‫فعالیت هستند‬ ‫لیــال راهـ‬ ‫بخش‬ ‫حال‬ ‫از‬ ‫ـال‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫ـوج‬ ‫ـ‬ ‫خود‬ ‫ح‬ ‫پس‬ ‫روزه‬ ‫درعین‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برق ادارات کنترل و‬ ‫میکشد تا حقوق‬ ‫شــهید جلیل یا‬ ‫ــزود‪ :‬مشــترکین‬ ‫را در بیمارســتان‬ ‫زمان زیادی نیز طول‬ ‫اشیا (‪ )IOT‬مصرف‬ ‫مــعاوری شــد اف‬ ‫ــت و اکنــون او‬ ‫سرمایشیانانقطع‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدت‬ ‫اینترنت‬ ‫شناســایی و ج‬ ‫ـی فعالیــت داش‬ ‫ــات بهخصوص‬ ‫برقسیستمهای‬ ‫ابیدر بویراحمد‬ ‫بیمــاران کرونایـ‬ ‫کنند‪ ،‬مسئوالن‬ ‫حفاظــت از تاسیس‬ ‫رئیس بیمارستان‬ ‫ساعات کار اداری‪،‬‬ ‫‪ 200‬فقرهتخلف‬ ‫را دریافت‬ ‫ســال در رعایت‬ ‫ـگاه بــه فکر این‬ ‫نســبت بــه‬ ‫زمینیان نیست تا‬ ‫شناسایی‬ ‫را انجــام دهنــد و‬ ‫گذر از تابستان ام‬ ‫ـتاندار و رئیــس دانشـ‬ ‫شهرستانبویراحمد‬ ‫دیگر در جمع‬ ‫اب اقدامــات الزم‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او کلید‬ ‫دانشگاه یاسوج‬ ‫بهویــژه اسـ‬ ‫امور ابوفاضالب‬ ‫استفاده از دور کند‬ ‫که برای کمک به‬ ‫بیش کنتورهــای‬ ‫یاسوج از مسئوالن‬ ‫کنتور اب هرچه‬ ‫مدیر‬ ‫در کولرهای گازی‪،‬‬ ‫ـند پرســتارهایی‬ ‫شهید جلیل‬ ‫شده از سال جاری‬ ‫بروز اشــکال فنی در‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫دمای‪ ۲۵‬درجه را‬ ‫پرســتاران باشـ‬ ‫وسایل برقی پرمصرف‬ ‫ـی شــهید جلیل‬ ‫طی مدت سپری‬ ‫شهرستان در صورت‬ ‫ای داشته‬ ‫اقدام کنند‪ .‬ارمین‬ ‫بیمارســتان کرونایـ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫و عدم استفاده از‬ ‫غیرمجاز در سطح‬ ‫نسبت به تعویض ان‬ ‫درخواســت عاجزانه ویروس منحوس کرونا‬ ‫مــردم اســتان‬ ‫کولرهای ابی‬ ‫بهراحتی توســط‬ ‫ــه حمایتهای‬ ‫‪ 200‬فقرهانشعاب‬ ‫علمدار سریعتر‬ ‫زاگرس‪ ،‬از وقتیکه‬ ‫کنتور و تاسیسات‬ ‫مصرف دانســت که‬ ‫این قشــر ب‬ ‫از‬ ‫شد‪ .‬به گزارش برنا‪،‬‬ ‫هرگونه دستکاری در‬ ‫ـز را تغییــر داد‪،‬‬ ‫صبح‬ ‫در ســاعات اوج‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫را انتخــاب کردهانــد‪ .‬نیروهایی که میدانند‬ ‫بویراحمد شناسایی‬ ‫ـردم شــد همهچیـ‬ ‫فقره گفت‪:‬‬ ‫ـود و برابر قانون با‬ ‫وطنانقابلاجراست‪.‬‬ ‫ـتاندار نیاز دارند‪،‬‬ ‫وارد زندگــی مـ‬ ‫همین مدت‪189‬‬ ‫محســوب میشـ‬ ‫از مــا گرفــت و‬ ‫نهایت ویژه اسـ‬ ‫بویراحمدافزود‪:‬متاسفانه‬ ‫همههم‬ ‫گلولــه کرونا به‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طی‬ ‫ابی تخلف‬ ‫هــای زندگــی را‬ ‫اســت ترکش یا‬ ‫ارمین‬ ‫جذب ایــن نیروها‬ ‫قضایی ارجــاع داده‬ ‫خیلــی از فرصت‬ ‫استان کهگیلویهو‬ ‫برخوردخواهدشد‪.‬‬ ‫هرلحظــه ممکن‬ ‫کــرد و هنوز هم‬ ‫اســت کــه برای‬ ‫نیرویبرق‬ ‫بارشی‪ ،‬شاهدیم که‬ ‫تخلف بــه مراجع‬ ‫لیال راهدان از دنیا‬ ‫عزیزانمان را اســمانی‬ ‫معیوب متخلفین‬ ‫او گفــت‪ :‬ورود‬ ‫استفاده شد کرده‬ ‫پرونــده‬ ‫گرفتن در شرایط کم‬ ‫همچون‬ ‫‪ 278‬دستگاه کنتور‬ ‫ــه کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫خیلــی از‬ ‫از هموطنانمان‬ ‫از خدمات انها‬ ‫به دلیل قرار‬ ‫خالی است که این‬ ‫ـث سمت انها شلیک و مســئوالن علوم پزشــکی‬ ‫ــالش خــود را ب‬ ‫شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫هرروز تعداد زیــادی‬ ‫بهصورت موقتی‬ ‫بیمارســتان باعـ‬ ‫ســدهای کشــور‬ ‫بویراحمد ت‬ ‫امیدوار هســتیم‬ ‫میتــازد و‬ ‫و‬ ‫‪ ۳۵‬درصد از حجم‬ ‫ـای ‪ 87‬روزه بــه‬ ‫تنها در کهگیلویه و‬ ‫از دنیا میروند‪.‬‬ ‫پیک حدود چهار‬ ‫و بروند‪،‬‬ ‫دارو بعــد از مرگ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫نیرو‬ ‫منحوس‬ ‫نه‬ ‫و ایــن موضــوع‬ ‫این قشــر ایــن‬ ‫مضاعــف بگیرند‬ ‫شــود در ســاعات‬ ‫ـل از اینکــه نوش‬ ‫اثر این ویروس‬ ‫پرستارانی بود که مدتی‬ ‫موضوع باعث می‬ ‫ـان مــا یک انــرژی‬ ‫ها باعــث گالیه‬ ‫و اســتاندار قبـ‬ ‫در‬ ‫برقابی را در اختیار‬ ‫قشر فداکار باشند‪.‬‬ ‫اســتان‬ ‫رئیس شــد کارکنـ‬ ‫دقیقتــر و تعــداد‬ ‫راهدان ازجمله‬ ‫تولید نیروگاههــای‬ ‫برسد به فکر این‬ ‫ـوج در بخش بلکــه در ســایر ســت‪.‬جاودان ســیرت‬ ‫لیال‬ ‫مراقبتهــای مــا‬ ‫هــزار مگاوات از‬ ‫شویم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اندازه سهراب‬ ‫شــهید جلیل یاسـ‬ ‫باعــث شــد‬ ‫زحمتکش شــده ا‬ ‫کمبود در تولید برق‬ ‫کافی باشــد‪ ،‬به‬ ‫بیمارســتان‬ ‫ـوج نیــز از رئیــس‬ ‫ـت‪ ،‬این پرســتار‬ ‫ـان نیز بهاندازه‬ ‫نداشته و دچار‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ـوم پزشــکی یاسـ‬ ‫را در کرونایی فعالیت داشـ‬ ‫محصول اب بــر در‬ ‫ـت نیروهایمـ‬ ‫ـان دانشــگاه علـ‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫ـج بهعنوان یــک‬ ‫ســوج درخواسـ‬ ‫بیمــاران‬ ‫ـود که قراردادشـ‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫کیلومتــر شــبکه‬ ‫ـوم پزشــکی یا‬ ‫ـج کشــت برنـ‬ ‫با توجه به بروز‬ ‫لــه نیروهایی بـ‬ ‫و بهینهســازی ‪100‬‬ ‫دانشــگاه علـ‬ ‫ـت‪ :‬کشــت برنـ‬ ‫ممنوع است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جــوان ازجم‬ ‫همچنیــن از اصــالح‬ ‫ترک کار میکردند‬ ‫ـدار کهگیلویــه گفـ‬ ‫زاده بابیان اینکه‬ ‫ـتان شهرستان‬ ‫ـی کشــت برنج‬ ‫و بعدازان باید‬ ‫فرمانـ‬ ‫خبر داد‪ .‬معتمدی‬ ‫بر در این شهرسـ‬ ‫ســالی و تنــش ابـ‬ ‫برای ‪ 89‬روز‬ ‫برق در این استان‬ ‫یک محصول اب‬ ‫پدیــده خشک‬ ‫استان کهگیلویه‬ ‫دارای مصرف اب‬ ‫بهعنوان‬ ‫های برق در‬ ‫خـــبر‬ ‫محصول کشــاورزی‬ ‫بیشتر برای حفظ‬ ‫اصالح و بهینهسازی شبکه خاموشیهای احتمالی‬ ‫دارا بهعنــوان‬ ‫کرد‪ :‬جذب اعتبار‬ ‫ممنوعاست‪.‬‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫باهدف جلوگیری از‬ ‫شهرستان ممنوع است‪.‬‬ ‫بویراحمد اظهار‬ ‫های قدیمــی بافت‬ ‫گــزارش باشــگاه‬ ‫و بویراحمد‬ ‫از نوســانات برق‬ ‫کهگیلویه و‬ ‫اینکه باال در این‬ ‫ـک‪ ،‬مرمــت خانه‬ ‫بــه‬ ‫پایدار و پیشــگیری‬ ‫و احیا میشــود‪.‬‬ ‫کهگیلویه با بیــان‬ ‫ـم روســتای کریـ‬ ‫ـاد بومگــردی در‬ ‫ـده اســت‪ ،‬مرمت‬ ‫ـرق‪ ،‬تامیــن برق‬ ‫ـی نــژاد فرمانــدار‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بافــت قدیـ‬ ‫ســرمایهگذاران ایجـ‬ ‫بـ‬ ‫دچار اســیب شـ‬ ‫کریمـ‬ ‫ـراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫امسال در حال انجام‬ ‫ـک‪ ،‬حمایــت از‬ ‫شهرســتان دنا‬ ‫کاری این اداره کل‬ ‫طریــق وزارت میـ‬ ‫در تابستان‬ ‫تاریخــی کریـ‬ ‫متوســط و ضعیف‬ ‫گردشــگری اســتان‬ ‫ترین برنامههای‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن اعتبــار از‬ ‫ـت قســمتهای‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ـتی‬ ‫شهرستان دنا مهم‬ ‫برق‬ ‫او تصریــح کـ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایعدسـ‬ ‫کیلومتر شــبکههای‬ ‫شــور بــرای مرمـ‬ ‫اتفاقاتی در نواحی ‪۹‬‬ ‫است‪ .‬روستاهای‬ ‫ریال برای مرمت‬ ‫مدیــرکل میــراث‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫صنایعدســتی ک‬ ‫اختصاص یک میلیارد‬ ‫گروه عملیاتی و‬ ‫اختصاصیافته‬ ‫گردشــگری و‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫با مشــارکت ‪۵۳‬‬ ‫گردشــگری کریک‬ ‫شد‪ .‬او گفت‪ :‬برای‬ ‫ـه و بویراحمــد از‬ ‫دنــا خبــر داد‪.‬‬ ‫و اســتان در‬ ‫شــده روستاهای‬ ‫اصالح و بهینهسازی‬ ‫کهگیلویـ‬ ‫ـک» در شهرســتان‬ ‫ـتی و گردشــگری‬ ‫ملی تخریب‬ ‫ـ‬ ‫استان‬ ‫ی‬ ‫«کر‬ ‫مدت‬ ‫ـتای‬ ‫گــی‪ ،‬صنایعدسـ‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫گانه‬ ‫به‬ ‫ـت تاریخــی رو‬ ‫شــده در ســطح‬ ‫‪ ۱۳۰‬نیروی انسانی‬ ‫ـرکل میــراث فرهن‬ ‫بافـ‬ ‫پیگیریهای انجام‬ ‫این شبکهها حدود‬ ‫زلزله اخیر مدیـ‬ ‫بویراحمدفعالیت‬ ‫صفایــی افزود‪ :‬با‬ ‫اصالح‬ ‫تاریخی کریک که در‬ ‫استان کهگیلویهو‬ ‫مجیــد‬ ‫یکروزدرشهرهای‬ ‫تخریبشده بافت‬ ‫بهطور گســترده‬ ‫قســمتهای‬ ‫اینده همچنان و‬ ‫ـته که در روزهای‬ ‫داشـ‬ ‫انجامخواهد گرفت‪.‬‬ ‫روستایی استان‬ ‫حوزه راه‬ ‫‪74‬رکودشکنی‬ ‫فوالد مبارکه در سال ‪99‬‬ ‫کرونا دستمایه مسائلسیاسی نشود‬ ‫اگر بخواهیم زنجیره انتقال را بشکنیم واکسیناسیون باید توسعه پیدا کند و‪ ۷۰‬درصد مردم‬ ‫از این واکسن استفاده کنند‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهخبرداد‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫رویدا د کهگیلوهی و بوریاحمد‬ ‫عمومییاسوج‬ ‫ختپارکینگ‬ ‫ماواگرهایسا‬ ‫ا‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اغاز واکسیناسیونافرادباالی‬ ‫‪ ۷۵‬سال از هفته جاری‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در استان‬ ‫بر زندگی عشایر‬ ‫سواداموزیبراساس‬ ‫امتحانات‬ ‫نحوهبرگزاری ستادمقابلهبا کرونا‬ ‫تصمیم‬ ‫سوج نارنجی شد‬ ‫یا‬ ‫پرستاران‬ ‫‪ 89‬روزه را در یابید‬ ‫شیمیایی‪MIBC‬‬ ‫بومیسازیماده گلگهرو گهرروش‬ ‫مایتشرکتهای‬ ‫باح‬ ‫با توجه به پدیده‬ ‫کشت برنج‬ ‫عدم کسالیدر کهگیلویه‬ ‫خش‬ ‫ماسوله ج‬ ‫ایران احیا میشود‬ ‫نوب‬ ‫عکس ‪ :‬احمد ریاحی دهکردی‪/‬ایرنا‬ ‫اختصاص‬ ‫‪ 600‬میلیارد ریال‬ ‫به حوزه راه‬ ‫روستایی استان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی‬ ‫فشرده ‪ -‬شماره ‪1400-03‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کد سامانه ستاد ‪2099001045000031 :‬‬ ‫کد پایگاه ملی مناقصات‪16.468.10 :‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان سمنان شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد مناقصه تهیه کاال و عملیات ساقه بلند نمودن و نصب گیربکس مناسب برای ‪ 38‬عدد شیر شبکه و توزیع استان سمنان‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫عنوان‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار‬ ‫شرکت گاز استان سمنان به نشانی‪ :‬سمنان‪-‬بلوار شهید اخالقی‪-‬نبش خیابان دهه فجر‬ ‫نوع‪،‬کمیت و کیفیت کاال یا خدمات‬ ‫تهیه کاال و عملیات ساقه بلند نمودن و نصب گیربکس مناسب برای ‪ 38‬عدد شیر شبکه و توزیع استان سمنان‬ ‫*در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مبلغ ‪ 797.000.000‬ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در ائین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه‬ ‫از ساعت ‪ 9‬مورخ ‪ 1400/02/18‬لغایت ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/02/21‬از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/03/04‬در سامانه فوق الذکر‬ ‫زمان گشایش پاکات‬ ‫پس از انجام ارزیابی کیفی (ب‪ . )1‬جلسه گشایش پاکات (الف‪ ،‬ب‪ ،2‬ج) متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬لذا دعوت بعمل می اید در صورت تمایل برای شرکت در این جلسه ‪،‬‬ ‫نماینده تام االختیار خود را کتبا به این امور معرفی نمائید‪.‬‬ ‫تلفکس امور قراردادها‬ ‫‪023-33453844‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به ادرس اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫* قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل ‪ ،‬با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪( .‬خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخل دارد ممنوع می باشد‪ ) .‬چاپ اگهی ‪ :‬نوبت اول ‪99/11/27‬‬ ‫نوبت دوم ‪99/11/29‬‬ ‫ضمنا متن اگهی در سایت ‪ http://www.shana,ir, , http://iets.mporg.ir‬نیز درج می گردد‪ .‬که اسناد بارگزاری شده در سایتهای مزبور صرفا جهت اطالع و رویت بوده و ضروری‬ ‫است کلیه مراحل مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه ‪ ,http://www.setadiran.ir‬انجام گردد و بدیهی است بارگزاری (اپلود ) و ارسال مدارک مورد نیاز و ارائه‬ ‫پیشنهادی مناقصه گزاران و بازگشایی پاکتها ‪ ،‬صرفا پس از دریافت (دانلود )اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1132301 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان‬ ‫فراخوان تجدید خدمات مشاوره مطالعات احداث ساختمان ایستگاه‬ ‫اتش نشانی بندر شهید باهنر‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تجدید خرید خدمات مشــاوره مطالعات احداث ساختمان ایستگاه اتش نشانی بندر‬ ‫شــهید باهنر به شماره ‪ 1400/4‬را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان از‬ ‫دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت‪ ،‬ارسال درخواست پیشنهاد(‪،)RFP‬ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪،‬مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/19‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/02/26‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/03/02‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬استان هرمزگان‪،‬شهر بندرعباس‪،‬بلوار پاسداران‪،‬میدان قائم‪،‬اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن‪076-32129271:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 85193768 :‬و ‪88969737‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها‪،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1131224 :‬‬ ‫اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫حلقه گم شده در بازپروری‬ ‫معتادانمتجاهر‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫اتهامات بی پایه دولت‬ ‫مغرب علیه وفاداران به‬ ‫ارمان فلسطین است‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اتهامــات بی پایه‬ ‫دولت مغرب را در راستای کمک به طرح های امریکا‬ ‫و رژیــم صهیونیســتی در منطقــه و علیه وفــاداران به‬ ‫ارمان به حق فلسطین ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســعید خطی ـب زاده‬ ‫در واکنــش بــه اظهــارات وزیــر امــور خارجــه مراکش‬ ‫در گفت وگــوی برخــط با اعضای البی صهیونیســتی‬ ‫«ایپــک» گفــت‪ :‬دولــت مغرب بــه دلیــل ناتوانی در‬ ‫حــل مســائل منطقه ای خود‪ ،‬ضمن حمایــت از رژیم‬ ‫جنایتــکار صهیونیســتی بــار دیگــر اتهامــات واهــی و‬ ‫بی اســاس خود علیه جمهوری اســامی ایران را تکرار‬ ‫کرده اســت‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬اتهامات‬ ‫بی پایــه دولت مغرب نســبت به جمهوری اســامی‬ ‫ایران را در راســتای کمک به طرح های امریکا و رژیم‬ ‫صهیونیستی در منطقه و علیه وفاداران به ارمان حقه‬ ‫فلســطین ارزیابی کرد و اظهار داشــت‪ :‬جای تاســف‬ ‫اســت کــه دولــت مغرب کــه در حال حاضر ریاســت‬ ‫کمیتــه قــدس را نیــز بــر عهــده دارد‪ ،‬در شــرایطی که‬ ‫جهــان اســام بیش از هــر زمان دیگری بــه وحدت و‬ ‫یکپارچگــی نیــاز دارد‪ ،‬در راســتای کمــک بــه اهداف‬ ‫دشــمنان امت اســامی توجهات را از موضوع اصلی‬ ‫جهان اســام که مقابله با تعدی به قدس شــریف و‬ ‫دفاع از حقوق ملت فلسطین است‪ ،‬منحرف می کند‪.‬‬ ‫«ناصر بوریطه» وزیر خارجه مغرب روز پنج شنبه برای‬ ‫نخستین بار در کنفرانس کمیته روابط عمومی امریکا‬ ‫ اســرائیل (البــی صهیونیســتی ایپــک) شــرکت کــرد‬‫یســازی‬ ‫حمایــت از اقــدام دولــت این کشــور در عاد ‬ ‫روابــط بــا رژیــم اشــغالگر قــدس‪ ،‬ادعاهایــی را علیه‬ ‫ایران مطرح کرد‪.‬‬ ‫مذاکرات وین با گرفتن‬ ‫تضمین همراه باشد‬ ‫ابراهیــم عزیــزی‪ ،‬عضو کمیســیون امنیــت ملی و‬ ‫سیاســت خارجــی مجلــس با اشــاره به اخریــن اخبار‬ ‫مذاکــرات ویــن تاکیــد کــرد‪ :‬مذاکره کننــدگان بایــد‬ ‫مالحظاتــی را مدنظــر بگیرنــد‪ ،‬بایــد منویــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری خــط قرمــز و فصــل الخطــاب بــرای‬ ‫تیــم مذاکره کننــده باشــد‪ ،‬به هیچ وجــه نمی توانیم و‬ ‫اجــازه نمی دهیــم دوبــاره توســط زورگویــان عالــم و‬ ‫جریان هایی که تمام توان خود را معطوف به مقابله‬ ‫بــا ایــران کرده انــد و دنبال این هســتند کــه به منافع‬ ‫ملــت ایــران اســیب بزننــد وارد مســامحه و معاملــه‬ ‫شویم‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬نماینده مردم شیراز در‬ ‫مجلــس بیان کــرد‪ :‬خط قرمز جمهوری اســامی این‬ ‫اســت که بایــد تحریم ها کامــل و بدون کم وکاســت‬ ‫لغو شــود‪ ،‬راســتی ازمایــی شــود و بعدازاین مرحله‪،‬‬ ‫یشــود بر مبنای منویات رهبر‬ ‫به دولت اجازه داده م ‬ ‫انقــاب و قانــون لغو تحریم و صیانت از منافع ملی‬ ‫اقــدام کنــد ایــن نکتــه بایــد ب هطــور جد توســط تیم‬ ‫مذاکره کننــده لحــاظ شــود‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬بارهــا‬ ‫گفته ایم که غربی ها دنبال فرسایشــی کردن هســتند‬ ‫و می خواهند مذاکره را برای مذاکره پیش ببرند‪ ،‬نه‬ ‫اینکه بر مبنای خواست و ملت ایران پای میز مذاکره‬ ‫بنشینند‪ ،‬اصرار می کنیم به غرب اعتماد نشود‪ ،‬منافع‬ ‫ملی بر هر تصمیمی مقدم باشد‪ ،‬برخی منافع حزبی‪،‬‬ ‫گروهی و ســطحی موردتوجه تیــم مذاکره کننده قرار‬ ‫یهــا محکم تریــن‬ ‫یهــا و اروپای ‬ ‫نگیــرد و از امریکای ‬ ‫تضمین ها را گرفت‪ .‬این عضو کمیسیون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس بیان کرد‪ :‬مذاکرات این دور‬ ‫باید با گرفتن تضمین ها همراه باشــد‪ ،‬باید اطمینان‬ ‫قطعی از انجام تعهدات طرف مقابل حاصل شود‪،‬‬ ‫این مذاکرات باید متضمن منافع ملی ملت و متضمن‬ ‫تامیــن اراده ملــت و قوانیــن مصــوب نظام اســامی‬ ‫باشــد وگرنه مذاکرات بی حاصــل و بی نتیجه و بازی‬ ‫کردن در زمین اروپایی ها و امریکایی ها است‪ .‬ان ها‬ ‫می خواهنــد خــود را اهل مذاکــره و مصالحه معرفی‬ ‫کننــد و در افکار جهــان خود را خوب جلوه دهند که‬ ‫نباید در این میدان بازی کنیم و توسط برخی اقایان‬ ‫به خودمان هم گل بزنیم‪.‬‬ ‫همه طرف های توافق‬ ‫هسته ای خواهان احیای‬ ‫برجام هستند‬ ‫استاد دانشگاه هاروارد تاکید کرد که نشست وین‬ ‫نشــان داد عــزم جــدی در همه طرف ها بــرای احیای‬ ‫توافق هسته ای وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنــا‪ ،‬مارویــن کالــب در ارزیابی روند‬ ‫نشســت کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن گفــت‪:‬‬ ‫معتقــدم نتیجــه حداقلــی مذاکــرات وین این اســت‬ ‫که نشــان داد کــه همه طرف های توافق هســته ای‪،‬‬ ‫ازجملــه ایران و ایاالت متحــده‪ ،‬از احیای این توافق‬ ‫طرفداری می کنند‪ .‬او در ادامه در مورد نتایج احتمالی‬ ‫نشســت ویــن گفت‪ :‬احتمال زیــادی وجــود دارد که‬ ‫یشــود‪ ،‬البته‬ ‫بعد از وین توافق به نوعی بازســازی م ‬ ‫توافــق جدیــد نه یک نســخه دقیق بلکه نســخه ای‬ ‫بســیار نزدیــک به توافق اصلی یعنــی برجام خواهد‬ ‫بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬توافق برای جلوگیری از حرکت ایران‬ ‫به ســمت ساخت سالح های هســته ای است اما من‬ ‫معتقدم امیدوارکننده ترین احتماالت نیز بعد از وین‬ ‫وجــود دارد و ان ایــن اســت کــه دو طــرف تهــران و‬ ‫واشــنگتن مذاکرات مســتقیمی را با اهداف مختلفی‬ ‫اغاز کنند که ازجمله ان ها می توان به کنار گذاشــتن‬ ‫مهــا و همچنیــن تضمین های این کشــور‬ ‫کامــل تحری ‬ ‫یهــای‬ ‫مبنــی بــر متوقــف کــردن حمــات و خرابکار ‬ ‫مخفی اسرائیل علیه ایران اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫کرونادستمایهمسائلسیاسینشود‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬کرونــا را یــک مســئله ملــی‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬موضــوع کرونــا یــک مســئله‬ ‫ملــی‪ ،‬انســانی و اخالقــی اســت؛ خواهــش‬ ‫چکــس ایــن داســتان را دســتمایه ای‬ ‫می کنــم هی ‬ ‫سیاســی برای مسائل حزبی و جناحی و یا برای‬ ‫انتخابــات قــرار ندهد‪.‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن‬ ‫روحانی در نشســت ســتاد ملی مقابلــه با کرونا‬ ‫دربــاره اهمیــت ش ـب های قــدر‪ ،‬گفــت‪ :‬به رغم‬ ‫اهمیت فوق العاده ش ـب های قدر که یک شب‬ ‫ان طبــق فرمــوده قــران کریــم از هــزار مــاه بهتر‬ ‫است؛ همه عالقه داشتند در مجالس و محافل‬ ‫ش ـب های قدر شــرکت کنند اما عده ای احتیاط‬ ‫لهــا در منــازل خــود‬ ‫کردنــد و بــا رعایــت پروتک ‬ ‫ماندند و از طریق صداوسیما یا سایر رسانه های‬ ‫جمعی از فیوضات این ش ـب ها بهره مند شدند‬ ‫امیــدوارم خداونــد از همــه قبــول کنــد و ما هم‬ ‫از ان ها قدردانی می کنیم چون اصول بهداشتی‬ ‫را رعایــت کردنــد‪ .‬رئیس جمهــوری بــا بیــان‬ ‫اینکــه هفته های گذشــته بــا موج چهــارم کرونا‬ ‫مواجــه شــده ایم‪ ،‬گفــت‪ :‬این خیــز در نمودارها‬ ‫هــم به خوبی مشــخص اســت که بســیار بلند و‬ ‫بیش از ســه خیز قبلی بوده اســت‪ .‬نوع ویروس‬ ‫انگلیســی متاسفانه موتاســیون (جهش) یافته و‬ ‫بسیار خطرناک است‪ .‬اگرچه طبق گزارش ها در‬ ‫اســتان ها نیز افت وخیزهایی مشــاهده می کنیم‬ ‫امــا عمدتا می توانیم بگوییم در همه اســتان ها‬ ‫بــه پیک رســیده ایم و طــی کردن ایــن پیک به‬ ‫ســیر نزولــی شرو عشــده اســت‪ .‬روحانــی افزود‪:‬‬ ‫اگرچه تعداد مبتالیان در این دوره بیشــتر بوده‬ ‫اســت اما تعداد فوتی ها برابر با دوره سوم بود‬ ‫کــه ایــن نتیجــه تــاش و زحمــات کادر درمــان‬ ‫اســت‪ .‬مهم این اســت که طــرف پس از تحمل‬ ‫دوران ســخت بیماری ب هســامت به خانه خود‬ ‫برگردد‪ .‬او در ادامه سخنانش از زحمات قرارگاه‬ ‫مقابله با بیماری کرونا در تهران‪ ،‬اســتانداری ها‬ ‫یهــا و بخشــداری ها‪ ،‬دانشــگاه ها و‬ ‫و فرماندار ‬ ‫روســای دانشــگاه های علوم پزشــکی‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسلح و ناجا که همه دست به دست هم دادند‬ ‫و تــاش کردند‪ ،‬قدردانی کرد‪ .‬رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫همچنین از انانی که بر کس ـب وکارها و ترددها‬ ‫نظــارت کرده انــد‪ ،‬تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬ا گــر‬ ‫همــه دست به دســت هــم نــداده بودیــم و این‬ ‫یهــا به خوبــی در این چنــد هفته برای‬ ‫رنگ بند ‬ ‫مناطــق نارنجی و قرمز اجرانشــده بــود امروز از‬ ‫پیک چهارم خارج نشده بودیم‪.‬‬ ‫نیازمند واردات واکسن خارجی هستیم‬ ‫روحانــی با بیان اینکه خروج از موج چهارم‬ ‫به چند هفته زمان نیاز دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تاکید‬ ‫مــن بــر موضــوع واکســن اســت و در این مقطع‬ ‫نیازمنــد واردکردن واکســن خارجی هســتیم‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬برخــی در نوشــته ها و گفت ههــای خــود‬ ‫اورده انــد کــه کمــی صبــر کنیــد تــا واکس ـن های‬ ‫داخلی می رســد و با فشــاری که داریم واکســن‬ ‫را از خارج نخریم که این حرف دقیقی نیست‪.‬‬ ‫همــان جملــه معروفــی کــه می گویــد «بهتریــن‬ ‫واکسن نخستین واکسن است» را باید استفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬هرکدامــی کــه اول بــه دســت انســان‬ ‫برســد بایــد تزریق شــود‪ .‬نباید معطــل بکنیم و‬ ‫یشــود‬ ‫نگوییــم صبــر کنیم ‪ ۲‬ماه دیگر که چه م ‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس جمهــوری اضافــه کــرد‪ :‬هــر‬ ‫یــا نم ‬ ‫واکســن مــورد تاییدی که رســید چه بــا تاثیر ‪۹۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬درصد و شــاید کمتر یا بیشــتر را باید فوری‬ ‫استفاده کرد‪ .‬گروه اول یعنی مدافعان سالمت‬ ‫از واکســن اســتفاده کردند‪ .‬واکسیناســیون گروه‬ ‫دوم اغــاز شــد و واکســینه کــردن افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬ســال در حــال انجــام اســت و امیدواریم در‬ ‫روزهــای اینــده بــه نهایــت برســد تــا گرو ههــای‬ ‫بعــدی را شــروع کنیــم و همچنیــن افــرادی کــه‬ ‫یهــای زمین ـه ای هســتند تــا بتوانیم‬ ‫دارای بیمار ‬ ‫نهــا را واکســینه کنیــم‪ .‬روحانــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ا ‬ ‫برنامــه بــه این صورت اســت در روزهــای اینده‬ ‫یک میلیــون دوز دیگر و اوایــل خرداد ‪ ۸‬میلیون‬ ‫دوز دیگــر در اختیــار ما قرار می گیــرد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه اوایــل خــرداد‪ ۸ ،‬میلیــون دوز دیگــر در‬ ‫اختیار ما قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم در این‬ ‫فاصلــه کوواکــس چند میلیــون دوز در اختیار ما‬ ‫قــرار دهــد و بتوانیم ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۴‬میلیون نفری که‬ ‫در اولویــت ما هســتند‪ ،‬در این دولت واکســینه‬ ‫شده تا بتوانیم بگوییم مرگ را مهار کرده ایم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری اضافــه کــرد‪ :‬مــا ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫دوز واکســن از کوواکــس خریــداری کردیــم و ‪۱۰‬‬ ‫میلیون واکسن اخیرا وارد کشور شده که مجموع‬ ‫یشــده‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫واکس ـن های خریدار ‬ ‫دوز خواهد بود‪ .‬این به غیراز واکسن های داخلی‬ ‫اســت؛ اما کشــور نیازمند واکســن داخلی است‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬ویروس کرونانشــان داد می تواند‬ ‫از اپیدمــی خطرنــاک بــه پاندمــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس نشــان داد کــه زود از بیــن نمی رود‬ ‫و جهش می یابد‪ .‬کشــور بایــد به توانمندی های‬ ‫علمی و تجهیزات برای ساختن واکسن برسد‪۱۶ .‬‬ ‫ماه اســت که با این ویروس مواجه شــدیم و در‬ ‫این مدت ابتدا فکر نمی شد بعد هفت تا هشت‬ ‫ماه بشــر بتواند به واکســنی برسد‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫ممکــن اســت این واکســن کامــل نباشــد و همه‬ ‫مراحل را طی نکرده باشد‪ .‬تهیه واکسن در دنیا‬ ‫باید زمانی در حدود ‪ ۲‬تا سه سال و حتی هفت‬ ‫تا هشــت ســال طی کند و در یک مورد‪ ۱۸ ،‬سال‬ ‫طول کشیده است‪ .‬کار بزرگی انجام شد و برخی‬ ‫مقــررات حــذف شــد‪ .‬این واکســن مفیــد و موثر‬ ‫است و می تواند جلوی مرگ ومیر را بگیرد‪ .‬اساس‬ ‫واکســن این اســت که بدن را برای مبارزه بهتر با‬ ‫ویــروس اماده می کنــد‪ .‬روحانی اضافه کرد‪ :‬یک‬ ‫یشــود‬ ‫ویــروس ناقص یا کشت هشــده وارد بدن م ‬ ‫و بــدن بــا ان مبارزه می کنــد‪ .‬در این مبارزه‪ ،‬یک‬ ‫یشــود و بــدن توانمنــدی پیدا‬ ‫پادتــن درســت م ‬ ‫می کند که انتی بادی بســازد‪ .‬وقتــی این ویروس‬ ‫وارد بدن شود‪ ،‬بدن به ان اشنا است و راحت تر‬ ‫می توانــد بــا ان مبــارزه کند‪ .‬ممکن اســت طرف‬ ‫بیمــار شــود ولی مرگ ومیــر نخواهیم داشــت‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬تهیه واکســن ضروری است ولو انکه همه‬ ‫مراحل را طی نکرده باشد‪ .‬باید از واکسن هایی‬ ‫که موردپذیرش سازمان جهانی بهداشت استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬البته کســی که واکســن می زند‪ ،‬مصونیت‬ ‫پیدا می کند ولی باید حواسش باشد ممکن است‬ ‫ناقــل نباشــد‪ .‬رئیس جمهــوری در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫کســی که واکســن زده باید مراقب باشــد چراکه‬ ‫می توانــد ناقــل بیماری برای خانواده و دوســتان‬ ‫خود باشــد‪ .‬واکســن به این معنا نیست که فرد‬ ‫بــا تزریق ان مصونیت پیدا می کند‪ .‬هم خودش‬ ‫معلــوم نیســت که صــد در صد مصون شــود هم‬ ‫اینکه ممکن است ناقل باشد و مشکالت ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مسئله کرونا‪ ،‬ملی و انسانی و اخالقی‬ ‫است‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬در ایران و سایر کشورها‪،‬‬ ‫مرگ ومیــر عمدتا برای ‪ ۶۰‬ســال به بــاال یا افراد‬ ‫دارای بیمــاری زمین ـه ای اســت‪ .‬بــر ایــن مبنــا‬ ‫نهــا را در اولویــت قراردادیــم؛‬ ‫اســت کــه مــا ا ‬ ‫بنابرایــن اولویــت مــا کم کردن مرگ ومیر اســت‬ ‫امــا بــرای جلوگیــری از انتقــال باید کار بیشــتری‬ ‫انجــام بگیــرد‪ .‬ا گــر بخواهیــم زنجیــره انتقــال را‬ ‫بشــکنیم واکسیناسیون باید توســعه پیدا کند و‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد مــردم از این واکســن اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬امیدواریم تا پایان امسال‬ ‫واکسیناســیون در ایــران انجــام شــود‪ .‬بخشــی‬ ‫از ان در ایــن دولــت و بخــش دیگــر در دولــت‬ ‫اینده انجام می شود و به نقطه ای می رسیم که‬ ‫موردنظر همه است ‪ .‬او افزود‪ :‬مسئله کرونا یک‬ ‫مسئله ملی و انسانی و اخالقی است خواهش‬ ‫چکــس ایــن داســتان را دســتمایه ای‬ ‫می کنــم هی ‬ ‫سیاســی برای مسائل حزبی و جناحی و یا برای‬ ‫انتخابات قرار ندهد‪ .‬این یک داستان ملی است‬ ‫و همــه بایــد تالش کنیــم و دست به دســت هم‬ ‫دهیــم تــا از ایــن ویــروس زودتر خالص شــویم‪.‬‬ ‫روحانــی تاکیــد کرد‪ :‬امیدواریــم خداوند توفیق‬ ‫دهد که انتخابات خوب و باشکوه و بااخالقی‬ ‫داشته باشیم که موردنظر همه مردم است‪.‬‬ ‫واکنشعلیمطهریبهمصوبهشوراینگهبان‬ ‫علی مطهری‪ ،‬داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬در پیامی توییتری نوشت‪« :‬در‬ ‫این که مصوبه اخیر شــورای نگهبان درباره شــرایط نامزد های ریاســت جمهوری مفید اســت و الزم بوده‬ ‫تردیدی نیست‪ .‬سخن در این است که ایا سیاست های کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫تدوین می شود می تواند قانون گذاری در موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟»‬ ‫خبر‬ ‫تنها خط قرمز برای مجلس رهبری است‬ ‫حســینعلی شــهریاری‪ ،‬رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمان‬ ‫مجلس‪ ،‬با اشــاره به اظهارات اخیــر رئیس جمهور مبنی بر اینکه‬ ‫نبایــد در تصمیمــات ســتاد ملــی کرونــا دخالتــی انجــام بشــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه گفتــه امــام راحــل (ره) مجلــس در راس امور‬ ‫نگــذاری و نظــارت دو وظیفــه مجلــس اســت و در‬ ‫اســت و قانو ‬ ‫قانون اساســی نیز ذکرشــده که مجلس می تواند به سیاس ـت ها‬ ‫و برنامه ریزی های داخلی و خارجی کشــور واردشــده و دخالت‬ ‫کنــد‪ .‬بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬او افــزود‪ :‬اینکــه رئیس جمهــور عنوان‬ ‫می کنــد نبایــد در تصمیمــات ســتاد ملــی کرونــا دخالــت صورت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬بــه نظرم حســن روحانی بایــد یک بار قانون اساســی را‬ ‫مــرور کنــد؛ جان مردم درگرو تصمیماتی اســت که در این ســتاد‬ ‫یشــود کــه در برخــی از مواقــع متاســفانه تصمیمــات‬ ‫اتخــاذ م ‬ ‫کارشناســی شــده و دقیق نیســت‪ .‬رئیس کمیســیون بهداشــت و‬ ‫درمان مجلس گفت‪ :‬اما متاسفانه این ستاد به توصیه ها توجه‬ ‫نمی کند و نمونه اش هم همین اتفاق پیک چهارم اســت که به‬ ‫توصی ههــا توجه نشــد و پیــش از عید ســفرها را محدود نکردند‬ ‫کــه نتیجــه ان شــیوع پیــک چهــارم بــود؛ ایــن در حالــی بــود که‬ ‫رئیس جمهــور در روز هفتــم فروردیــن در ســتاد مقابلــه بــا کرونا‬ ‫عنوان کرد که پیک کرونا تمام شده اما بعد در روز ‪ ۲۵‬همان ما‬ ‫گفت ما گرفتار پیک چهارم شــدیم‪ .‬نماینده زاهدان در مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬تنهــا خط قرمز برای مجلس و نمایندگان رهبری اســت و‬ ‫تنها ایشان هستند که می توانند به نمایندگان امرونهی کنند که‬ ‫ما این کار را انجام دهیم یا خیر و ما هم ســوگند خورده ایم که‬ ‫تابع والیت فقیه باشــیم‪ .‬شــهریاری تصریح کرد‪ :‬هیچ شــخصی‬ ‫بــرای مــا خــط قرمز نیســت نــه رئیس جمهــور‪ ،‬نه شــورای عالی‬ ‫امنیــت ملــی نــه هیــچ شــورای دیگــری مــا انجایــی کــه بایــد از‬ ‫حقــوق مــردم دفــاع کنیــم‪ ،‬ایــن کار را خواهیــم کــرد چه خوش‬ ‫دولت مردان بیاید و چه نیاید‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از مشــکالتی کــه مــردم مــا بــا ان مواجــه هســتند به دلیل ســوء‬ ‫مدیریــت دولتمــردان اســت و امیدواریم که مــردم در انتخابات‬ ‫پیش رو ریاســت جمهوری‪ ،‬شــخصی را انتخاب کنند که در تراز‬ ‫نظام اسالمی ما باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مصوبه شورای نگهبان برخالف قانون اساسی است‬ ‫یک استاد حقوق اساسی گفت‪ :‬طبق قانون‪ ،‬شورای نگهبان‬ ‫چنیــن اختیــاری را ندارد که به صورت مســتقل برای انتخابات یا‬ ‫نامز دهــای ان شــروطی تعریف کند‪ .‬شــورای نگهبــان باید مقید‬ ‫بــه قانــون اساســی و مســلمات و اصــول ان باشــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫انتخاب‪ ،‬علی اکبر گرجی و در واکنش به مصوبه جدید شــورای‬ ‫نگهبــان برای انتخابات ریاســت جمهــوری‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون‪،‬‬ ‫شــورای نگهبــان چنیــن اختیــاری را نــدارد که به صورت مســتقل‬ ‫بــرای انتخابــات یا نامزد های ان شــروطی تعریف کند‪ .‬شــورای‬ ‫نگهبــان بایــد مقیــد بــه قانــون اساســی و مســلمات و اصول ان‬ ‫باشــد‪ .‬چرا کــه اصــل ‪ ۱۱۵‬قانــون اساســی شــرایط نامزد هــای‬ ‫انتخابــات را به صــورت مصــرح ذکر کرده اســت‪ .‬ایــن حقوقدان‬ ‫ادامه داد‪ :‬قانون اساسی محصول اراده ملت حاکم است و این‬ ‫ملــت حاکم همانی اســت که شــورای نگهبــان و دیگر نهاد های‬ ‫کشــور‪ ،‬حیاتشــان را مدیــون ان بــوده و مشــروعیت خودشــان‬ ‫نشــات گرفتــه از همیــن اراده ملــت اســت؛ همــان ملتــی کــه در‬ ‫قانــون تصویــب و اراده کــرده کــه بیشــتر از اصــل ‪ ۱۱۵‬در قانون‬ ‫اساســی‪ ،‬شــرط و شــرایطی برای نامزد ها مطرح نشود؛ بنابراین‬ ‫اضافه کردن هر شرطی بیش از اصل ‪ ۱۱۵‬خالف قانون و نقض‬ ‫عهد و تعهد اســت‪ .‬او با طرح این پرســش که ایا اضافه کردن‬ ‫شــروط جدیــد و ایــا پیش بینی ســازوکار های مختلــف که در ‪۴۰‬‬ ‫ســال گذشته کمابیش با ان سروکار داریم توانسته است کیفیت‬ ‫انتخابــات را ارتقــا بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬ما طی ‪ ۴‬دهه گذشــته ازجمله‬ ‫در هر دوره از مجالس شورای اسالمی شاهد تغییرات در قانون‬ ‫انتخابــات مجلــس و خیــز مجلــس بــرای تغییــرات در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری بودیــم که هنوز بعد از گذشــت ‪ ۴۰‬ســال نیز‬ ‫این رویه به تعادل نرســیده اســت و ســوال مهم من این اســت‬ ‫که ایا تغییراتی که برای قوانین انتخاباتی لحاظ می شود سویه‬ ‫و هدفشــان تسهیل در رقابت اســت؟ گرجی افزود‪ :‬هر تغییری‬ ‫کــه ناقــض اصــل ازادی انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان و‬ ‫برابــری عدالتــی انتخاباتــی بیــن شــهروندان باشــد‪ ،‬غیرقانونــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن حقوقــدان با بیان اینکه در هرجایــی از دنیا دادگاه‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬عالی ترین مرجع پاسداری از انصاف و عقالنیت‬ ‫و کارامدی انتخابات اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــورای نگهبان هم باید به‬ ‫مدعی العمــوم عدالــت‪ ،‬انصــاف و ازادی در انتخابــات تبدیــل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســوال من به عنوان یک معلم حقوق اساســی این است که‬ ‫ایــا رویه های انتخاباتی و نظارت قیم مابانه شــورای نگهبان در‬ ‫این جهت حرکت می کند یا خیر؟ او افزود‪ :‬باکمال تاسف باید‬ ‫بگویــم کــه مــا نمی توانیــم اعالم کنیم کــه رویکر دهــای نظارتی‬ ‫ایــن نهــاد در راســتای بســط دادن قلمرو ازادی سیاســی بوده یا‬ ‫یهــای انتخاباتی‬ ‫روی ههــای این شــورا رو به توســعه حق و ازاد ‬ ‫قرار دارد‪ .‬این در حالی اســت که رویه همگنان شــورای نگهبان‬ ‫در ســایر کشــور ها رویه هایی را در پیش گرفتند که روزبه روز در‬ ‫جهــت ازادی ملــت و تحکیــم اقتــدار فــرد و گر وهــای جمعی و‬ ‫مدنی حرکت می کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون افراد باالی ‪ ۷۵‬سال‬ ‫از هفته جاری‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫می اید‪.‬واعظیخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫تامین واکســن کرونــا را اولویت‬ ‫با نگاهی به نمودار درمی یابیم‬ ‫رئیس جمهــوری‬ ‫نخســت‬ ‫درصد فوتی های باالی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬پس از شــروع‬ ‫براثربیماری کرونابیشتراز سنین‬ ‫واکسیناســیون افــراد بــاالی ‪۸۰‬‬ ‫دیگر است؛ بنابراین اولویت را‬ ‫محمود واعظی‬ ‫سال و همچنین باالی ‪ ۶۵‬سال‬ ‫بــه انــان و افــرادی داده ایم که‬ ‫دارای بیمــاری زمینــه ای‪ ،‬ایــن‬ ‫دارای بیماری زمینه ای هستند‪.‬‬ ‫هفتــه واکسیناســیون افراد بــاالی ‪ ۷۵‬ســال اغاز او با ابراز خوش بینی برای واردات و تولید داخلی‬ ‫می شود و به ترتیب سن افراد برای واکسیناسیون واکسن کرونا گفت‪ :‬قرار است در کنار این موارد‬ ‫پایین ترمی اید‪.‬‬ ‫واکسن روسی کرونا در داخل کشور تولید شود‪.‬‬ ‫محمــود واعظی در گفت وگو بــا ایرنا تامین واعظی با اشــاره به پیشــرفت های بسیار خوب‬ ‫واکسن کرونا را اولویت نخست رئیس جمهوری در زمینه تولید واکسن های «پاستور» و «برکت»‪،‬‬ ‫عنوان کردو گفت‪:‬بخشقابل توجهیاز نشست ابراز امیدواری کرد که با طی مراحل تولید واکسن‬ ‫قبلــی ســتاد اقتصادی دولــت به چگونگی تهیه داخلــی و همچنیــن تولیــد مشــترک ان بــا دیگر‬ ‫بودجه تامین واکسن کرونا به شکل ارزی یا ریالی کشــورها‪ ،‬فرصــت خریــد واکســن از خــارج را از‬ ‫اختصــاص داشــت و رئیس جمهوری به روســای دست ندهیم‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری در این‬ ‫بانــک مرکــزی و ســازمان برنامه وبودجه دســتور زمینه تاکید کرد‪ :‬حتی اگر یک فوتی براثر کرونا‬ ‫داده اســت تا ارز و ریال ان را تامین کنند‪ .‬رئیس کمتر شود موضوعی بسیار مهم است و باید این‬ ‫دفتر رئیس جمهوری همچنین سازمان غذا و دارو فرصت را غنیمت شمرد‪ .‬واعظی‪ ،‬خرید واکسن‬ ‫را پیگیر تهیه واکسن عنوان کرد و گفت‪ :‬چندین کرونا را مهم تر از تهیه اقالم دیگر توصیف کرد و‬ ‫قرارداد بسته شــده و واکســن های متنوعــی وارد گفت‪ :‬اینکه بتوانیم تا زمان تولید و بهره برداری از‬ ‫کشور شده و می شود‪ .‬پس از شروع واکسیناسیون واکسنداخلیبه سرعتواکسنوارد کنیم‪،‬برای‬ ‫افراد در معرض خطر باالی ‪ ۸۰‬سال و همچنین مااهمیتدارد‪.‬رئیسدفتررئیس جمهورییاداور‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬سال دارای بیماری زمینه ای‪ ،‬این هفته شد‪ :‬روال خوبی برای واردات واکسن شروع شده‬ ‫واکسیناســیون افراد باالی ‪ ۷۵‬سال اغاز می شود اســت و اگر کســی هم پس از تزریق واکســن به‬ ‫و به ترتیب سن افراد برای واکسیناسیون پایین تر کرونامبتالشداینبیماریمنجربهفوتاونشود‪.‬‬ ‫ثبت نامکاندیداهایانتخاباتریاست‬ ‫جمهوریاز ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫قائم مقــام دبیــر شــورای‬ ‫حشــده و‬ ‫علنــی مجلــس مطر ‬ ‫نگهبــان گفــت‪ :‬ثبت نــام‬ ‫مصوبات ان به شورای نگهبان‬ ‫کاندیداهای انتخابات ریاســت‬ ‫امده است و شرایط چندگانه را‬ ‫جمهــوری از ‪ ۲۱‬اردیبهشــت‬ ‫ان ها به صورت جزئی بر اساس‬ ‫اغــاز و بــه مدت پنــج روز ادامه‬ ‫نظریه شــورای نگهبان مصوب‬ ‫سیامک ره پیک‬ ‫دارد‪ .‬بعدازاینکــه صالحیت ها‬ ‫کردند‪.‬رهپیکخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رسیدگی و اعالم شد تا یک روز‬ ‫همین اواخر هم شورای نگهبان‬ ‫قبل از انتخابات تبلیغات ادامه دارد‪ .‬به گزارش مصوبات مجلس شورای اسالمی را بررسی کرد؛‬ ‫اعتماد انالین‪ ،‬ســیامک ره پیک قائم مقام دبیر شوراینگهبانازنظرماهوی‪ ۴۰‬سالسننامزدها‬ ‫شوراینگهباناظهار کرد‪:‬بخشعمد همصوبه ای و مدرک کارشناسی ارشد و ‪ ۴‬سال سوابق و عدم‬ ‫کــه اخیــرا در مــورد ثبت نــام نامزدهای ریاســت سوءپیشینه کیفری را قبول کرده است و مخالف‬ ‫جمهوری مطرح شده اســت‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬بوده و قانون اساسی و شرع ندانست‪ .‬او افزود‪ :‬هیئت‬ ‫در ابالغیه جدید هم امده است‪ .‬ضمن این که در عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام‬ ‫این ابالغیه ‪ ۴‬شرطی که در مورد سن‪ ،‬مدرک و کــه بر سیاســت ها کنترل داشــته و بــر ان نظارت‬ ‫سوابققضاییمطرح شدهاست‪،‬در مصوبهسال می کند‪ ،‬ایرادی را به مصوبه مجلس گرفتند که‬ ‫‪ ۹۶‬مصوب شــده اســت و در همان ســال اعالم طبق سیاست ها‪ ،‬شورای نگهبان بایستی این کار‬ ‫کردیم که ســن متناســب برای ریاست جمهوری را انجــام دهــد نــه مجلس‪ ،‬لذا شــورای نگهبان‬ ‫الزم اســت و بایســتی نامزدهــا مــدرک مناســب در هفته های اخیر مصوبه خود را نگاه و در ان‬ ‫هم داشــته باشــند‪ .‬همچنین عــدم محکومیت بازنگــری کــرده و همان مــواردی که در مصوبه‬ ‫هم نیاز اســت‪ .‬ســوابق کافی و قابل ارزیابی در مجلس بود و شورای نگهبا ن هم ماهوی به ان‬ ‫مســوولیت های کالن کشــور هم الزم اســت که ایرادی نداشت و سن متناسب رابین ‪ ۴۰‬تا ‪۷۵‬‬ ‫جزئیــات ان به تازگــی تصویب شــده اســت‪ .‬او در نظــر گرفــت و مــدرک را حداقل کارشناســی‬ ‫افزود‪ :‬مصوبه اخیر طبق مصوبه شورای نگهبان ارشــد و گواهــی سوءپیشــینه و ‪ ۴‬ســال ســابقه‬ ‫در سال‪ ۹۶‬بوده و طبق سیاست های کلی قانون مدیریــت کالن را ابالغ کردیم‪ ،‬لذا این موضوع‬ ‫اساسی و سیاست های کلی انتخابات که از سوی امر جدیدی نبوده است‪ .‬ره پیک اظهار داشت‪:‬‬ ‫مقام معظم رهبری ابالغ شده است‪ .‬قائم مقام شورای نگهبان رد صالحیت گسترده ندارد؛ چند‬ ‫دبیــر شــورای نگهبــان افــزود‪ :‬در ســال گذشــته هزار نفر ثبت نام کننده با عدم صالحیت قانونی‬ ‫مجلس شــورای اســامی بر اساس مصوبه ای که داریم‪ .‬او افزود‪ :‬برای تمامی کسانی در انتخابات‬ ‫شــورای نگهبــان در ســال ‪ ۹۶‬داشــت نزدیک به ثبت نام کنندپروندهتشکیلمی شودامارسیدگی‬ ‫یک ســال موضــوع انتخابات ریاســت جمهوری به انان به خاطر نداشتن بسیاری از شرایط اسان‬ ‫را در دســتور کار داشــت و چندیــن بــار در صحن است‪.‬‬ ‫اصالح طلبان کاندیدایرای سازیجز‬ ‫ظریفندارند‬ ‫سید رمضان شجاعی کیاسری‪ ،‬از چهره های‬ ‫اصولگرای نزدیک به «علی الریجانی» در رابطه‬ ‫ت گفت‪ :‬اخرین‬ ‫احتمال حضور او در این انتخابا ‬ ‫تحلیلی که می شــود در این مورد ارائه کرد این‬ ‫است که فضای سیاسی کشور در هفته های اخیر‬ ‫به ســمتی در حال حرکت اســت که به دالیلی‬ ‫که در ادامه خدمت شما عرض می کنم به نظر‬ ‫می رســد این فضا درنهایت الریجانی را مجبور‬ ‫به نام نویسی خواهد کرد حتی اگر رئیسی هم‬ ‫در انتخابــات ثبت نــام کند‪ .‬به گــزارش دیدبان‬ ‫ایران نماینده مجلس هشتم و نهم در ادامه با‬ ‫اشاره به این نکته که عدم اجماع اصولگرایان‬ ‫تنــدرو و تعــدد کاندیدای انــان یکی معضالت‬ ‫ایــن جریــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ســیزدهم اســت تصریح کــرد‪ :‬عملکرد ضعیف‬ ‫مجلــس انقالبــی در یک ســال گذشــته و قطع‬ ‫امید اصولگرایان سنتی و مردم نسبت به ان در‬ ‫کنار تعهد الریجانی به نظام و رهبری و همچنین‬ ‫احســاس نیــاز بــه حضــور ایشــان در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری پیش رو او را بی درنگ مجاب‬ ‫به حضور در این انتخابات خواهد کرد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در شرایط کنونی اصالح طلبان کاندیدای‬ ‫رای ساز جز محمدجواد ظریف نخواهند داشت‬ ‫که ان هم با توجه به شرایط پیش امده احتمال‬ ‫حضور ایشان بسیار کم است‪ .‬شجاعی کیاسری‬ ‫گفت‪ :‬محبوبیــت فوق العاده ظریــف با توجه‬ ‫بــه عملکرد صداوســیما طی روزهای گذشــته و‬ ‫همچنین فحاشی جریان تندرو به وزیر خارجه‬ ‫پس از انتشار فایل صوتی باعث شده تا حمایت‬ ‫ظریف از علی الریجانی در انتخابات پیش رو‬ ‫به عنــوان یک پشــتوانه مهم به حســاب بیاید‪.‬‬ ‫ضمن اینکه موفقیت در برجام و زمینه گشایش‬ ‫اقتصادی و نگاه مردم به حل ان توسط دولت‬ ‫می توانــد بســیار تاثیرگذار باشــد‪ .‬ایــن نماینده‬ ‫ادوار مازنــدران در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪« :‬در حــال حاضر و‬ ‫با توجه به وضعیتی که در ان به ســر می بریم‬ ‫رای اصولگرایان ســنتی در کنار ارای خاکســتری‬ ‫قطعــا در ســبد علــی الریجانی ریختــه خواهد‬ ‫شــد چراکه عملکرد و کارنامه موفق ایشــان در‬ ‫سه دوره مجلس در مقابل ضعف های عدیده‬ ‫اقــای قالیباف به عنــوان رئیس مجلس انقالبی‬ ‫یازدهم به خوبی بیانگر این موضوع اســت که‬ ‫ازنظر توانایی چه کسی شرایط و توانایی الزم‬ ‫بــرای اداره کشــور را دارد‪ .‬شــجاعی کیاســری با‬ ‫طــرح ایــن موضوع کــه در صــورت حضور علی‬ ‫الریجانــی در انتخابــات‪ ،‬او از حمایــت بیــش‬ ‫از ‪۷۰‬درصــد نماینــدگان ادوار مجلــس شــورای‬ ‫اســامی برخــوردار خواهــد بــود گفــت‪ :‬حضور‬ ‫الریجانی در این انتخابات می تواند‪ ،‬انگیزه ای‬ ‫باشد برای حضور مردم پای صندوق های رای تا‬ ‫اینکه دولت اینده به دوراز شــعارزدگی رایج در‬ ‫بین برخی جریان های سیاسی به دست افرادی‬ ‫بادانــش و الیق بیافتد‪ .‬تا خدای نکرده تجربه‬ ‫هشــت ســال دولت های نهم و دهــم بار دیگر‬ ‫تکرار نشود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫همهوظیفهداریمپاسخگویمطالبات‬ ‫کارگرانباشیم‬ ‫همزمــان بــا روز کاروکارگــر‪ ،‬‬ ‫دیگــری در شهرســتان مبارکــه‬ ‫پرویــن صالحی نماینــده مردم‬ ‫رعایــت گردیــده اســت بــه‬ ‫شهرســتان مبارکــه در مجلــس‬ ‫یهــا‬ ‫طــوری کــه فاصله گذار ‬ ‫شورای اسالمی در جمع اعضای‬ ‫در ســرویس های حمــل و‬ ‫مبارکه‬ ‫شــورای تامین شهرستان‬ ‫نقــل به خوبی صــورت گرفته‬ ‫پروین صالحی‬ ‫گفــت‪ :‬همــه مــا وظیفــه داریم‬ ‫اســت؛ مساله سالمتی نسبت‬ ‫تــا در جهــت پاســخگویی بــه‬ ‫بــه مســائل اقتصــاد و تولیــد‬ ‫مطالبات کارگرانتاجایی کهاز دستمانبرمی اید اولویــت بیشــتری دارد‪ .‬تمایــل همــه اعضــای‬ ‫گام برداریم‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬صالحی در شــورای تامین و من بر این بود که از نزدیک و‬ ‫این نشست که با حضور مدیرعامل فوالدمبارکه در دیدار حضوری در سطح شرکت فوالدمبارکه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با بیان این که فوالد مبارکه در صنعت روز کار و کارگــر را بــه کارگران ســاعی این بنگاه‬ ‫حر ‬ ‫فهــای زیادی برای گفتن دارد‪ ،‬خاطرنشــان صنعتــی تبریــک بگوییــم اما بــه دلیل شــرایط‬ ‫کــرد‪ :‬مجلــس شــورای اســامی دارای یــک ُبعــد خاص و رعایت پروتوکل های بهداشــتی توفیق‬ ‫نظارتی است که در همه امور می تواند این ُبعد دیدار عزیزان ســلب شــد‪ .‬صالحی با اشــاره به‬ ‫نظارتی را اعمال کند اما به زعم بنده حقیر این مطالبــات کارگری در شــرکت فوالد مبارکه بیان‬ ‫جنبهنظارتیمی توانداز راه هایمختلفدیگری داشت‪ :‬فرزندان جانبازان و ایثارگرانی که شاغل‬ ‫اعمــال گردد‪ .‬نماینده مردم شهرســتان مبارکه در شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه هستند‪،‬‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در خصوص معضل متقاضی تبدیل وضعیت هســتند؛ این موضوع‬ ‫کم ابــی ادامــه داد‪ :‬طبــق گزارشــات واصلــه از ‪ 2‬بــار در صحن علنی مجلس شــورای اســامی‬ ‫میزان اب در سد زاینده رود‪ ،‬این میزان نسبت مطرح گردیده که برای دومین بار مورد تصویب‬ ‫بــه ســال گذشــته از نصــف هــم کمتر اســت و قرار گرفت و این مســاله در بودجه ســال ‪1400‬‬ ‫مدیریــت توزیــع اب بایــد بــه گون ـه ای باشــد هم دیده شد‪ .‬الزم به ذکر است جلسه شورای‬ ‫کــه هــم کشــاورزان راضــی باشــند و هــم چرخ تامین مبارکه با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫صنعــت بچرخــد‪ .‬وی بــا تشــکر از مســئوالن بــا حضور اصغــر هدایت سرپرســت فرمانداری‬ ‫فــوالد مبارکــه تاکید کرد‪ :‬علی رغــم باال بودن شهرستان مبارکه‪ ،‬پروین صالحی مبارکه نماینده‬ ‫تعداد کارگران این شــرکت‪ ،‬دستورالعمل های مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مقابله با شــیوع ویروس کرونا بهتر از هر جای ودیگرمسئوالنشهرستانمبارکهبرگزار گردید‪.‬‬ ‫تامیناکسیژنرایگانتوسطفوالدمبارکه‬ ‫کمکبرایبهبودبیمارانکرونایی‬ ‫رئیــس بیمارســتان شــهدای لنجــان گفــت‪:‬‬ ‫بیمارســتان شــهدای لنجان تاکنــون کمک ها و‬ ‫تهــای بســیاری از ســوی شــرکت فوالد‬ ‫حمای ‬ ‫مبارکه دریافت کرده اســت اما تامین اکسیژن‬ ‫رایگان برای بیماران کرونایی ازجمله مهم ترین‬ ‫اقدامات این شرکت بوده که نشان از دغدغه‬ ‫فــوالد مبارکــه بــرای ســامتی مردم اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایراســین؛ شــیوع ویــروس کرونــا در کل‬ ‫کشــور طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر مشــکالت بســیاری‬ ‫را بــرای بســیاری از اســتان ها همچــون اســتان‬ ‫اصفهــان ایجــاد کــرده و گــذر از بحــران را بــه‬ ‫مهم تریــن موضــوع این اســتان صنعتی تبدیل‬ ‫کرده اســت‪ .‬ســفر وزیر بهداشت به این استان‬ ‫برای شــرکت در بیســت و سومین ایین پویش‬ ‫ره ســامت و اغاز فاز ســوم کار ازمایی بالینی‬ ‫واکســن کرونــا در اصفهــان بهانه ای شــد تا بار‬ ‫دیگر مدیریت شــرایط کرونایی در این استان‬ ‫و به خصــوص کمک ها و حمایت شــرکت های‬ ‫بــزرگ صنعتــی همچــون فــوالد مبارکــه را در‬ ‫قالب مســئولیت اجتماعی که بــر عهده ان ها‬ ‫اســت؛ بررســی کنیم‪ .‬شــرکت فــوالد مبارکه از‬ ‫ابتدای شــیوع گســترده کرونا با تامین اکسیژن‬ ‫رایگان و تجهیز بیمارســتان ها ان هم نه فقط‬ ‫بیمارســتان های اســتان اصفهان بلکه برای کل‬ ‫کشــور توانســته اســت به خوبــی از پــس ایــن‬ ‫رســالت ملــی خــود بربیاید‪ .‬رئیس بیمارســتان‬ ‫شهدای لنجان درخصوص اقدامات انجام شده‬ ‫از ســوی شــرکت فوالد مبارکــه در دوران کرونا‬ ‫در گفت وگو با ایراســین اظهار کرد‪ :‬بیمارستان‬ ‫شهدای لنجان تاکنون کمک ها و حمایت های‬ ‫بســیاری از سوی شرکت فوالد مبارکه دریافت‬ ‫کــرده اســت امــا تامیــن اکســیژن رایــگان برای‬ ‫بیمــاران کرونایی ازجملــه مهم ترین اقدامات‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه بوده اســت که نشــان از‬ ‫دغدغه این شــرکت برای سالمتی مردم دارد‪.‬‬ ‫محمــد ســوداوی با بیان این مطلــب در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬از مهرماه ســال ‪ ۹۹‬که بنده مســئولیت‬ ‫این بیمارستان را قبول کردم کمک های بسیاری‬ ‫خوبــی از ســوی شــرکت فــوالد مبارکــه به این‬ ‫بیمارستان صورت گرفته که ازجمله مهم ترین‬ ‫ان ها پرداخت هزینه خرید تجهیزات مورد نیز‬ ‫بخــش کووید بوده که کمک بســیار اثرگذاری‬ ‫برای این بخش بوده اســت‪ ،‬زیرا ما توانســتیم‬ ‫تجهیــزات موردنیاز برای بیمــاران کووید ‪ ۱۹‬را‬ ‫بــا کمــک شــرکت فــوالد مبارکــه خریــداری‬ ‫کردیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬همچنیــن اکســیژن مایع‬ ‫نیــز کــه یکــی از نیازهــای مهــم و اصلی برای‬ ‫بیمــاران کرونایــی اســت از ســوی فــوالد‬ ‫مبارکــه به صــورت رایــگان تامیــن شــده کــه‬ ‫بســیار ارزشــمند اســت و منجر به پیشــگیری‬ ‫و جلوگیــری از فــوت بیماران کرونایی شــده‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس بیمارســتان شــهدای لنجــان‬ ‫در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بــرای روز پرســتار‬ ‫نیــز جهــت تقدیــر از پرســتارانی کــه بیمــاران‬ ‫کرونایــی را مدیریــت می کردنــد و در خــط‬ ‫مقدم این بخش قرار داشتند از سوی شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه تقدیر و تشــکر شــد کــه اقدام‬ ‫بســیار ســازنده و روحیه بخشــی برای پرسنل‬ ‫درمــان بــود‪ .‬ســوداوی در پایــان گفــت‪ :‬بنــده‬ ‫به عنــوان یک خدمتگزار در حیطه ســامت از‬ ‫مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه‬ ‫کمال تشکر را دارم که دغدغه سالمتی مردم را‬ ‫دارند و در حیطه مســئولیت اجتماعی به فکر‬ ‫مردم و بیماران هســتند‪ .‬به نظر بنده شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این حیطه نقش بسیار خوبی‬ ‫داشــته و مــا امیدواریــم بتوانیــم همچنــان از‬ ‫ایــن حمایــت و محبت ان ها برای بیمــاران در‬ ‫بیمارستان شهدای لنجان بهره مند شویم‪.‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکههمیشه‬ ‫در امور خیرپیشقدماست‬ ‫مدیرکلپزشکیقانونیاستاناصفهان گفت‪:‬‬ ‫تهــای شــرکت فــوالد مبارکه در ســاخت‬ ‫حمای ‬ ‫ساختمان جدید پزشکی قانونی استان اصفهان‬ ‫درخور تحسین است‪ .‬علی سلیمان پور در گفت‬ ‫و گو با ایراسین ضمن تشکر و قدردانی از ایفای‬ ‫مسئولیت اجتماعی شــرکت فوالد مبارکه اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬با همدلی و همراهی امام جمعه اصفهان‬ ‫و رئیس دادگستری کل استان اصفهان و مجمع‬ ‫خیران استان اصفهان اقدامات موثری در ساخت‬ ‫و بهبــود فضــای فیزیکــی جدیــد بــرای اداره کل‬ ‫پزشکی قانونیاستان اصفهانانجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی چندین جلسه با مجمع خیرین‬ ‫استان اصفهان و تشریح شرح وظایف اداره کل‬ ‫پزشــکی قانونی اصفهان مشــکالت زیرساختی‬ ‫ایــن اداره تبییــن شــد و بــا همــکاری جامعــه‬ ‫خیــران اســتان اصفهــان و در راس ان مســاعدت‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬که همــواره در‬ ‫امور خیر پیش قدم اســت؛ بخش قابل توجهی‬ ‫از تامیــن فضای فیزیکی این اداره برطرف شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با تاکید‬ ‫بر کمک شایسته و مساعدت مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در ســاخت مکان جدید ایــن اداره‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان بخشــی از‬ ‫تاسیسات برقی پروژه در حال احداث ساختمان‬ ‫جدید پزشکی قانونی استان اصفهان را برعهده‬ ‫گرفــت که در خور تقدیر و تحســین اســت‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سالهاســت کــه درصدد ارتقاء کیفی‬ ‫فضای فیزیکی اداره کل پزشــکی قانونی اســتان‬ ‫اصفهان هســتیم کــه به دلیــل محدودیت های‬ ‫اعتباری به نتیجه نرسیده بود و اینک امیدواریم‬ ‫با همدلی و مســاعدت مجمع خیران و عنایت‬ ‫ویژه مســئوالن استان اصفهان‪ ،‬فاز نخست این‬ ‫پــروژه درســال جاری به بهــره برداری برســد و با‬ ‫کیفیــت مطلــوب در فضای فیزیکی مناســب به‬ ‫ارباب رجوع خدمت رســانی کنیم‪ .‬ســلیمان پور‬ ‫اهمیت مشارکت شرکت فوالد مبارکه در توسعه‬ ‫فضای فیزیکی مجموعه پزشکی قانونی استان‬ ‫اصفهان را تشــریح کرد و توضیح داد‪ :‬یک ســوم‬ ‫از پروند ههــای قضایی در دادگســتری و مجامع‬ ‫قضایــی اســتان اصفهــان در اداره کل پزشــکی‬ ‫قانونی‪ ،‬کارشناسیمیشودوطبیعیاستمیزان‬ ‫مراجعه به این اداره زیاد باشد‪.‬‬ ‫لــذا نیاز اســت کــه ضعف در زیرســاخت‬ ‫هــای فیزیکــی اداره پزشــکی قانونــی اســتان‬ ‫اصفهــان برطــرف شــود کــه ایــن مهــم بــا‬ ‫مســاعدت و همدلــی مجمــع خیــران اســتان‬ ‫اصفهــان و به ویژه شــرکت فــوالد مبارکه‪ ،‬در‬ ‫حال رفع شدن است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫چرا نرخ دالر کاهشی شد؟‬ ‫تاثیرپذیریشدیدنرخارزازشرایطسیاسی‬ ‫این روزها که روند قیمت ها در بازار ارز کاهشی‬ ‫اســت‪ ،‬یــک تحلیلگر اقتصــادی تنها عامــل موثر و‬ ‫کلیدی در این زمینه را اخبار مذاکرات ایران در وین‬ ‫می داند و معتقد است در این شرایط بانک مرکزی‬ ‫نبایــد اجــازه دهد نرخ ارز به کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫یشــود بلکه باید‬ ‫برســد‪ ،‬زیرا تولید داخل متضرر م ‬ ‫برای ارز نرخ تعادلی تعیین کند‪.‬‬ ‫کامران ندری در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫عامل روند کاهش قیمت ها در بازار ارز را مذاکرات‬ ‫وین دانست و گفت‪ :‬در چند روز گذشته نیز انتشار‬ ‫اخبار منفی از مذاکرات‪ ،‬بالفاصله بر روند بازار تاثیر‬ ‫گذاشــت و قیمــت ارز در اخرین روز هفته گذشــته‬ ‫افزایشیافت ‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬در اینزمینه‪،‬عاملموثردیگر کاهش‬ ‫تهدیدهای تحریمی است که دولت ترامپ تاکنون‬ ‫نه تنها برای اعمال تهدید سختگیری هایی نداشته‬ ‫بلکه مقداری گشــایش ها هــم در این زمینه ایجاد‬ ‫کــرده کــه در پی ان بخشــی از منابــع ازاد و فروش‬ ‫نفــت تــا حــدودی اســان تر شــده اس ـت ‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫رویکرد دولت جدید امریکا عامل کلیدی تحوالت‬ ‫در بــازار ارز اســت و بانــک مرکــزی سیاســت و قدم‬ ‫خاصی در این زمینه برنداشته است‪.‬‬ ‫ایــن تحلیلگر اقتصــادی ادامــه داد‪ :‬البته بانک‬ ‫مرکزی می توانست با خرید ارز در بازار مانع کاهش‬ ‫قیمت ارز شود اما این اقدام را عملی نکرده است‬ ‫که استراتژی این بانک هم کاهش نرخ ارز است ‪.‬‬ ‫نــدری تزریــق ارز توســط بانــک مرکــزی در این‬ ‫دوران را بعید دانست و گفت‪ :‬اکنون برای ارز بانک‬ ‫مرکزی تقاضای زیادی چون برای واردات واکسن که‬ ‫اولویت اصلی کشور است ‪ ،‬وجود دارد و از انجا که‬ ‫ایــن بانک برای تامین ارز دارو‪ ،‬کاالهای اساســی و‬ ‫واکســن و‪ ...‬تحت فشار اســت‪ ،‬دور از ذهن است‬ ‫که در بازار ارز تزریق کند‪.‬‬ ‫در ادامــه وی دربــاره تاثیــرات رونــد کاهــش‬ ‫قیمت ها در بازار ارز بر اقتصاد و تولید توضیح داد‪:‬‬ ‫هزینهتولیددراقتصاد کشوربسیارباالست کهناشی‬ ‫از ضعف مدیریتی‪ ،‬بوروکراسی اداری است و تورم‬ ‫سال هایاخیرهمبههزینه هایتولیدافزودهاست ؛‬ ‫با این شرایط اگر نرخ ارز کاهش یابد و واردات هم‬ ‫ازاد شــود‪ ،‬واردکننــدگان می تواننــد کاالهــای تولید‬ ‫داخل را با قیمت ارزان وارد کنند که تولیدکنندگان‬ ‫ضــرر می بیننــد‪ .‬اگــر واردات ممنــوع شــود‪ ،‬قاچاق‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد بنابرایــن‪ ،‬تعیین یــک نرخ‬ ‫تعادلیمعقولبرایارز متناسبباشرایطاقتصادی‬ ‫بهترین کاراست ‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیان اینکــه بانک‬ ‫مرکزی نمی تواســت مانع افزایش نرخ ارز شــود اما‬ ‫می توانــد مانــع کاهش نرخ ان شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬البته‬ ‫خبر‬ ‫ایــن اقدام بانــک مرکزی منوط به خرید ارز اســت‬ ‫کــه بایــد پــول پر قــدرت در اقتصــاد تزریق کند که‬ ‫تبعات تورمی دارد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬بانک مرکزی تنها‬ ‫نهادی است که به دلیل در اختیار داشتن اطالعات‬ ‫اقتصادی چون حجم نقدینگی‪ ،‬پایه پولی‪ ،‬تورم و‬ ‫‪ ...‬می تواند نرخ تعادلی برای ارز تعیین کند‪.‬‬ ‫ندری ادامه داد‪ :‬براساس اطالعات من باید نرخ‬ ‫ارز به پایین تر از ‪ ۲۰‬هزار تومان برسد‪ ،‬زیرا پایین تر از‬ ‫این محدوده مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه ایا تثبیت نرخ ارز در یک‬ ‫محــدوده مشــخص دســتکاری و مداخلــه در روند‬ ‫بازار نیســت؟ گفت‪ :‬کشــورهایی که نتوانســته اند‬ ‫سیاس ـت های پولی موثــری بر اقتصادشــان اعمال‬ ‫کننــد‪ ،‬بهترین اقــدام برای ان ها حرکت به ســمت‬ ‫نرخ ارز میخکوب شده و تعیین نرخ ثابت برای ارز‬ ‫اســت‪ .‬پیش از تحریم و با اتکا به درامدهای ارزی‬ ‫کافــی‪ ،‬بانک مرکزی همــواره نــرخ ارز را میخکوب‬ ‫کرده اس ـت ‪ .‬این تحلیلگــر اقتصادی ادامــه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه تورم باالیی در اقتصاد کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بانک مرکزی نباید نرخ ارز را متناسب با تورم‬ ‫تعدیل کند زیرا‪ ،‬اثار منفی بر انتظارات تورمی دارد و‬ ‫بهتر است که نرخ ارز را باالی‪ ۲۰‬هزار تومان تعیین‬ ‫کند تا تورم اتی هم در این نرخ دیده شود‪.‬‬ ‫طبق گفته ندری کاهش نرخ ارز گشایشی برای‬ ‫مصرف کنندگانایجادمی کندتا کاالهایخارجیرا‬ ‫با قیمتی ارزان تر بخرند اما از انطرف با ضربه زدن‬ ‫تولید‪ ،‬بیــکاری افزایش و درامدهــای مردم کاهش‬ ‫پیدا می کند بنابراین‪ ،‬تعیین یک نرخ تعادلی برای‬ ‫ارز و تثبیت ان برای دو تا ســه ســال‪ ،‬اقدام مهمی‬ ‫است که بانک مرکزی در ماه های اینده باید به ان‬ ‫توجهکند‪.‬‬ ‫ویدر پاسخبهاینکهرفع کاملتحریم هاچقدر‬ ‫زمــان می برد که بر بازار ارز تاثیر بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬اثر‬ ‫روانــی ان فوری اســت و مردم ســریع به فــروش ارز‬ ‫اقــدام می کنند‪ .‬در میــان مدت نیز دولت با فروش‬ ‫نفــت و درامدهای حاصــل از ان‪ ،‬ارز به بازار تزریق‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬خیلــی زمان نمی برد که کاهش‬ ‫نــرخ ارز در بــازار رخ بدهد مگر اینکه بانک مرکزی‬ ‫مانــع این امر شــود و مازاد ارز موجــود در اقتصاد را‬ ‫بخرد که اگر ممنوعیت های واردات برداشته شود‪،‬‬ ‫افزایش تقاضا برای ارز مانع از کاهش خیلی شدید‬ ‫نرخ ارز شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار امیدواری‬ ‫کرد تا اینگونه نباشد که به دالیل انتخابات و منافع‬ ‫سیاســی دخیــل در ان اجازه داده شــود که نــرخ ارز‬ ‫بیــش از انــدازه کاهش پیدا کند بلکــه تنها عوامل‬ ‫اقتصادیبایددر تعییننرخارز تعیین کنندهباشند‪.‬‬ ‫با تالش کارکنان و حمایت مدیران محقق شد؛‬ ‫دست یابی به بیشترین تولید ماهانه گندله در فوالد سنگان‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد ســنگان از دست یابی به رکورد جدید‬ ‫تولید ماهانه به میزان ‪ 422‬هزار و ‪ 669‬تن گندله در فروردین ماه‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علی امرایی ضمن اعالم این خبر اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان به عنــوان زیرمجموعه‬ ‫گروه فوالد مبارکه موفق شــد بعد از رکوردهای پی درپی در ســال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬در فروردین ماه امسال با وجود تعطیلی در ایام نوروز‬ ‫و موج چهارم کرونا به بیشــترین رکورد ماهانه تولید گندله دســت‬ ‫یابد تا نشان دهد عزم خود را برای عمل به شعار سال جزم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد ســنگان با اشــاره به اینکه این شرکت در سال‬ ‫گذشــته بــا تولید ســه میلیــون و ‪ ۳۰۴‬هزار و ‪ ۱۲۴‬تــن گندله موفق‬ ‫بــه ثبت رکورد تولید ســالیانه شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬علیرغم تمام موانع‬ ‫تهــای بــرق و گاز‬ ‫موجــود اعــم از کمبــود کنســانتره و محدودی ‬ ‫توانستیم به رشد قابل توجه ‪ ۱۳۰‬درصدی تولید گندله در سال ‪۹۹‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۸‬دست یابیم تا سهم مهمی در‬ ‫رشــد ‪ 6.5‬درصــدی تولیــد گندله در کشــور به عنــوان دومین قطب‬ ‫تولید گندله در شرق کشور را ایفا کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارسال روزانه بیش از ده هزار تن گندله به عنوان‬ ‫ماده اولیه پایدار به شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬برنامه ریزی منسجم‬ ‫و ضابطه مند در شــرکت فوالد ســنگان باعث شد تا تامین بخشی‬ ‫از گندله موردنیاز فوالد مبارکه تامین شود و در رسیدن به اهداف‬ ‫تولیدی که محور اصلی شــعارهای ســال در سال های گذشته است‬ ‫نائل شویم‪.‬‬ ‫امرایی با تاکید بر کیفیت مطلوب تولیدات گندله فوالد سنگان‬ ‫یســازی قطعات و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با بهین هســازی خطوط تولید و بوم ‬ ‫تجهیــزات عــاوه بر رشــد کمی‪ ،‬کیفیــت محصوالت تولیــدی این‬ ‫شرکت متناسب با استانداردهای شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تاســیس کارخانه کنسانتره ســازی با ظرفیت ‪۵‬‬ ‫میلیون تن در خردادماه گذشته گفت‪ :‬در راستای جلوگیری از خام‬ ‫فروشــی و جایگزینــی معــدن به جای نفــت هماهنگ بــا گام دوم‬ ‫انقالب این شرکت با حمایت کامل شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین‬ ‫کارخانه تولیدکننده کنسانتره را در شرق کشور احداث نمود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد ســنگان به اهتمام شــرکت فوالد ســنگان در‬ ‫ایفــای مســئولیت های اجتماعــی در اســتان خراســان رضــوی هــم‬ ‫اشاره ای کرد و گفت‪ :‬این شرکت در سال گذشته رتبه برتر بهره وری‬ ‫را در میان صد شــرکت صنعتی کشــور به دســت اورد و برای حفظ‬ ‫محیط زیست و تامین اب پایدار درصدد است تا از پساب فاضالب‬ ‫شــهرهای اطراف خواف اســتفاده کند‪ .‬شــایان ذکر اســت‪ ،‬شــرکت‬ ‫صنایع معدنی فوالد سنگان با هدف تولید پایدار بخشی از گندله‬ ‫موردنیاز شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در ســال ‪ ۱۳۹۴‬تاسیس شد‬ ‫و در حال حاضر واحد گندل هســازی این شــرکت با ظرفیت اســمی‬ ‫‪ ۵‬میلیــون تــن و همچنین بــا راه اندازی کارخانه کنسانتره ســازی با‬ ‫ظرفیت مشــابه واحد گندل هســازی درصدد تحقق اهداف تولیدی‬ ‫این شرکت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دست یابی به رکورد روزانه ‪ ۵۱۲۳‬تن کالف گرم در مجتمع فوالد سبا‬ ‫یپــور‪ ،‬مدیرعامــل مجتمع فــوالد ســبا‪ ،‬درباره‬ ‫مصطفــی عطای ‬ ‫رکورد جدید این مجموعه اظهار کرد‪ :‬در سال «تولید؛ پشتیبانی ها؛‬ ‫مانع زدایی ها» و هم زمان با شــب قدر و شــهادت امام علی (علیه‬ ‫السالم) با تالش و همدلی کارکنان مجتمع فوالد سبا تولید کالف‬ ‫گرم در این مجتمع به ‪ 5‬هزار و ‪ ۱۲۳‬تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬وی با بیان این که رکورد قبلی تولید در‬ ‫مجتمع فوالد سبا به میزان ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۲‬تن در ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه‬ ‫ســال گذشــته ثبت شــده بود‪ ،‬گفت‪ :‬رکورد جدید علی رغم موانع‬ ‫زیاد به ویژه شــیوع کرونا و کاهش نیروی انســانی در خطوط تولید‬ ‫به دســت امده اســت‪ .‬مدیرعامل مجتمع فوالد ســبا اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫این میزان تولید حدود ‪ ۹۰‬درصد ان مربوط به ورق های ضخامت‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲‬میلی متر با کیفیت مطلوب است که یکی از محصوالت پرکاربرد‬ ‫در تولیــد لولــه و پروفیــل و ابگرمکــن در کشــور به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫بخشــی از این ورق های تولیدی در شــرکت فوالد مبارکه نورد سرد‬ ‫یشــود و با ارزش افزوده باال در صنایع لوازم خانگی‪ ،‬ورق رنگی‬ ‫م ‬ ‫قهــای گالوانیــزه کاربــرد خواهد داشــت‪ .‬به گفته عطایی پور‬ ‫و ور ‬ ‫تالش حداکثری مدیریت و کارکنان این مجتمع‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫و قطعات‪ ،‬بهره گیری از تجارب ارزشــمند گذشته‪ ،‬افزایش سرعت‬ ‫تولید در خطوط مختلف تولید ازجمله فوالدســازی‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫نــورد گرم و همچنین کاهش توقفــات اضطراری و افزایش کیفیت‬ ‫اهن اسفنجی تولیدشده در این مجتمع‪ ،‬مهم ترین دالیل ثبت این‬ ‫رکــورد اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با اماد هســازی فعالیت های نوســازی‬ ‫اتوماسیون نورد گرم و ریخته گری در مجتمع فوالد سبا می توان گام‬ ‫بزرگی برای تحقق تولید سالیانه یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن کالف‬ ‫گــرم برداشــت‪ .‬مدیــر مجتمع فوالد ســبا ضمــن قدردانــی از تالش‬ ‫کارکنان و حمایت های مدیریت ارشد فوالد مبارکه اظهار امیدواری‬ ‫کرد در ادامه این روند موفقیت امیز همچنان شاهد تثبیت شرایط‬ ‫موجود خطوط تولید و دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده‬ ‫در مجتمع فوالد سبا باشیم‪ .‬بهمن خلیلی‪ ،‬مدیر عملیات مجتمع‬ ‫فوالد سبا نیز در این باره تصریح کرد‪ :‬با توجه به پیوستگی خطوط‬ ‫تولید در مجتمع فوالد ســبا ثبت این رکورد به منزله ثبت رکورد در‬ ‫واحدهــای باالدســتی از جملــه تولید مــذاب در کوره هــای قوس و‬ ‫ریخته گری اسلب نازک است‪.‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهخبرداد‬ ‫نیفتاده بود‪ ،‬از رکورد ‪ 7.5‬میلیون تن تولید فوالد‬ ‫خــام هــم عبــور کــرده بودیم کــه ایــن رقم بیش‬ ‫از ظرفیــت اســمی تولیــد ‪ 7.2‬تن فــوالد خام در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬فــوالد مبارکــه بــرای‬ ‫اولین بار توانست در فروردین ماه سال جاری‬ ‫بــه تولیــد ‪ 700‬هــزار تن تختــال برســد‪ ،‬این در‬ ‫حالــی اســت کــه رکوردهــای قبــل بیــن ‪ 630‬تا‬ ‫‪ 640‬هــزار تــن تولیــد بــوده اســت‪.‬حمیدرضا‬ ‫عظیمیــان میــزان فــروش محصــوالت فــوالد‬ ‫مبارکــه در ســال گذشــته را قابل قبــول ارزیابی‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬در سال گذشته برای نخستین‬ ‫بــار‪ 7 ،‬میلیــون و ‪ 670‬هــزار تــن بــار ورق های‬ ‫فــوالدی تحویــل مشــتریان دادیــم کــه این امر‬ ‫موجــب به وجــود امدن ارامش در بازار شــد و‬ ‫خیــال تولیدکننــدگان را از بابت موجودی مواد‬ ‫مورد نیاز تولید راحت کرد‪.‬‬ ‫عظیمیان با بیان این که کار هیچ گاه در فوالد‬ ‫یشــود‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬سیســتم‬ ‫مبارکــه تعطیــل نم ‬ ‫بارگیــری و تحویــل بــار فــوالد مبارکــه در تمامــی‬ ‫نواحی این شرکت برقرار است و خوشبختانه به‬ ‫مسائل معیشتی‪ ،‬رفاهی و ایمنی کارگران توجه‬ ‫ویژه ای گردیده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نظــارت و کنتــرل‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی علی رغم تردد روزانه‬ ‫حدود ‪ 20‬هزار نفر نیروی انسانی در فوالد مبارکه‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬بــا کنتر لهــای صورت گرفتــه در‬ ‫راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬با اینکه‬ ‫باشگاه سپاهان باید‬ ‫الگویی برای حرفه ای شدن‬ ‫سایر باشگاه ها باشد‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با اعضای‬ ‫ت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بر الگو شدن‬ ‫هیئ ‬ ‫ســپاهان بــه عنــوان یک باشــگاه حرفــه ای برای ســایر‬ ‫باشگاه هاورشته هایورزشی کشور تاکید کرد‪.‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دیدار‬ ‫ت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان که‬ ‫با اعضای هیئ ‬ ‫بــا حضور تعدادی از معاونین و مدیران صورت گرفت‬ ‫با تاکید براینکه باشگاه باید الگویی برای حرفه ای شدن‬ ‫سایر باشگاه ها و رشته های ورزشی کشور باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید با برنامه ریزی های مختلف و برگزاری همایش های‬ ‫علمی به سمت باشگاه داری حرفه ای برویم و باشگاه‬ ‫این رسالت را در کنار کارهای دیگر بر عهده دارد که در‬ ‫جامعهورزشیاینموضوعرانهادینه کردهوبایدالگویی‬ ‫برای حرفه ای شــدن برای دیگر باشــگاه ها و رشــته های‬ ‫ورزشــی باشــد‪ .‬مهنــدس حمیدرضــا عظیمیــان افــزود‪:‬‬ ‫توجــه و حمایــت از رشــته هایی که مخاطب بیشــتری‬ ‫دارد باید در اولویت برنامه های این باشگاه قرار بگیرد‬ ‫و برنامه ریزی هــای الزم در ایــن زمینــه انجام شــود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود از باشگاه سپاهان حمایت خواهد کرد‪،‬‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬توجه به استعدادهای درخشان و ورزش‬ ‫بانــوان و برنامه ریــزی بــرای ورزش جوانان و اســتفاده از‬ ‫ظرفیتانانبارویکردامیدبخشیبهجامعهموردتاکید‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه ورزشگاه نقش جهان را‬ ‫اورده مهــم و بــزرگ برای اصفهان و ایران عنوان و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اهمیت ورزشگاه باید نواقص ان جهت‬ ‫میزبانی شایسته مسابقات اسیایی و جهانی بزودی بر‬ ‫طرف گردد‪.‬عظیمیانبااشارهبهفعالیت‪ ۹۰‬تیمورزشی‬ ‫این باشگاه در گروه های سنی مختلف و در صدر جدول‬ ‫بودن تیم فوتبال سپاهان در بازی های لیگ برتر کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باشگاه سپاهان بر اساس رسالت و انتظاری که از‬ ‫ان داریم باید حمایت از رشته های پایه و استعدادهای‬ ‫درخشان را مد نظر نظر قرار دهد‪ .‬وی ضمن قدردانی از‬ ‫فعالیت هایورزشیرشته هایمختلفاینباشگاهبویژه‬ ‫رشته فوتبال و تالش هئیت مدیره و حمایت هواداران‬ ‫گفت‪ :‬یکی از بخش هایی که می تواند نشاط و شادابی‬ ‫را بــه جامعــه تزریق کند ورزش اســت و باشــگاه فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان با عملکرد خود به این مهم دست یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری در واحد‬ ‫فنی و تعمیرات شرکت‬ ‫فوالد سنگ‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتفوالدسنگ‪،‬مجتبی‬ ‫جعفریان‪ ،‬مدیر واحد فنی و تعمیرات این شــرکت‪ ،‬از‬ ‫افزایش بهره وری در این واحد خبر داد که در ســال ‪99‬‬ ‫با تالش چشمگیر کارکنان این واحد محقق شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬با شــکل گیری دفتر فنی برق و مکانیک‬ ‫در واحد فنی و تعمیرات‪ ،‬برنامه تعمیرات پیشگیرانه‬ ‫‪ PM‬در شرکت جاری سازی گردید و این امر سبب کاهش‬ ‫چشمگیر حجم تعمیرات اضطراری و توقف تجهیزات‬ ‫شد و افزایش ‪ 163‬درصدی فعالیت های نگهداری را به‬ ‫همراه داشت‪ .‬مدیر واحد فنی و تعمیرات شرکت فوالد‬ ‫سنگ افزود‪ :‬با پیاده سازی نظام‪ 5S‬در کارگاه های واحد‬ ‫فنی تعمیرات‪ ،‬عملیات کدینگ کاالها در انبار صورت‬ ‫پذیرفــت و در ادامه دفترچه فنی قطعات و تجهیزات‬ ‫اماد ه شد‪ .‬در پی ان نیز سطح ذخیره انبار تعریف گردید‬ ‫و در راستای تجهیز انبار اقدامات الزم انجام گرفت‪ .‬وی‬ ‫عملیاتبومی سازیتجهیزاتراازدیگرفعالیت هایاین‬ ‫واحدبرشمردوافزود‪:‬بابرنامه ریزیانجام شدهعملیات‬ ‫بومی سازی و ساخت قطعات از دی ماه‪ 1399‬در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و امیدواریم در ســال جدید با گســترش‬ ‫رونــد ایــن فعالیــت‪ ،‬صرفه جویــی قابل توجهــی برای‬ ‫شرکتبههمراهداشتهباشد‪.‬جعفریانمدیرواحدفنی‬ ‫و تعمیرات شرکت فوالد سنگ در پایان این موفقیت ها‬ ‫را نتیجه تالش شــبانه روزی و کار جهادی پرســنل واحد‬ ‫فنی و تعمیرات شرکت دانست و از زحمات انان تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ثبت رکورد جدید در‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪ 74‬رکودشکنیفوالدمبارکهدر سال‪99‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در جمــع‬ ‫اعضای شورای تامین شهرستان مبارکه با اشاره به‬ ‫اقدامات پیشگیرانه این شرکت در راستای مقابله‬ ‫با شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد‪ :‬برخالف‬ ‫افزایــش تولیــد‪ ،‬امــار ابتــا بــه ویــروس کرونــا در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه بسیار پایین است‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫در ایــن دیــدار کــه همزمــان بــا روز کاروکارگر و با‬ ‫حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس‬ ‫شــورای اســامی در شــرکت فــوالد مبارکــه برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال ‪ 99‬بــرای فــوالد مبارکه ســال‬ ‫رکوردهــا شــد چراکــه حــدود ‪ 74‬رکــورد در همه‬ ‫بخش ها صورت گرفــت؛ رکورد تولید فوالد خام‬ ‫در فــوالد مبارکــه هی ـچ گاه از ‪ 6‬میلیــون و ‪450‬‬ ‫هزار تن ســال ‪ 96‬عبور نکرده بود اما ســاعت ‪11‬‬ ‫صبح ‪ 30‬اسفند سال گذشته با همت و همراهی‬ ‫کارکنات شرکت‪ ،‬موفق به عبور از رکورد تولید ‪7‬‬ ‫میلیون تن فوالد خام شدیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در زمستان سال گذشته با توجه‬ ‫به افزایش مصرف برق و گاز در کشور‪ ،‬با قطعی‬ ‫‪ 25‬روزه برق و گاز در این شــرکت‪ ،‬تولید روزانه‬ ‫‪ 23‬هــزار تــن را از دســت دادیــم که اگــر این ‪25‬‬ ‫روز هــم در حــال تولید فوالد بودیــم و ان اتفاق‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫تولید در بیشــتر نواحی شــرکت با افزایش همراه‬ ‫هســت‪ ،‬امــار ابتــا در ایــن شــرکت بســیار پایین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬هزینه هایــی در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس بــرای ســاخت و تاســیس شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه خرچ شــده حــاال باید در راســتای‬ ‫انجــام مســئولیت های اجتماعــی مثــل کمک به‬ ‫زلزله زدگان‪ ،‬سیل زدگان و در حال حاضر کمک به‬ ‫نابودی ویروس کرونا به مردم بازگردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره به‬ ‫مشــکالت کمبــود اب اصفهــان و کاهــش میــزان‬ ‫اب موجود در سد زاینده رود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه در راستای کمک به اجرای مصوبه تامین‬ ‫خسارت کم ابی کشاورزان و حمایت از کشاورزان‬ ‫اصفهانــی‪ 100 ،‬میلیــارد تومــان بــه ســتاد مربوط‬ ‫در اســتانداری اصفهــان کمــک کــرد تا بخشــی از‬ ‫مشکالت این عزیزان برطرف گردد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است جلسه شورای تامین مبارکه‬ ‫با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با حضور اصغر‬ ‫هدایت سرپرســت فرمانداری شهرســتان مبارکه‪،‬‬ ‫پرویــن صالحــی مبارکه نماینده مردم شهرســتان‬ ‫مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی و دیگــر‬ ‫مسئوالن شهرستان مبارکه برگزار گردید‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد ســبا در راستای عمل به شعار سال‬ ‫و همزمان با شــب قدر و شهادت حضرت علی علیه‬ ‫الســام توانســت به تولیــد روزانه ‪ 5‬هــزار و ‪ 123‬تن‬ ‫کالف گرم دست پیدا کند و مدیر عامل این مجتمع‬ ‫از دســتیابی به تولید ســالیانه یک میلیون و ‪ 600‬هزار‬ ‫تــن کالف گــرم در صــورت برطرف شــدن موانع خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایراســین‪ ،‬مصطفی عطایی پور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ســال «تولید؛ پشــتیبانی ها؛ مانع زدایی ها» و‬ ‫همزمان با شب قدر و شهادت امام علی (ع) با تالش‬ ‫و همدلی کارکنان مجتمع فوالد سبا تولید کالف گرم‬ ‫در ایــن مجتمــع بــه ‪ 5‬هــزار و ‪ 123‬تــن رســید‪ .‬وی با‬ ‫بیــان این کــه رکورد قبلی تولید در مجتمع فوالد ســبا‬ ‫به میزان ‪ 5‬هزار و ‪ 62‬تن در ‪ 26‬اردیبهشت ماه سال‬ ‫گذشــته ثبت شد‪ ،‬گفت‪ :‬رکورد جدید علیرغم موانع‬ ‫زیــاد بــه ویــژه شــیوع کرونــا و کاهش نیروی انســانی‬ ‫در خطوط تولید به دســت امده اســت‪ .‬عطایی پور‬ ‫گفت‪ :‬از این میزان تولید حدود ‪ 90‬درصد ان مربوط‬ ‫بــه ورق های ضخامت ‪ 2‬میلی متر با کیفیت مطلوب‬ ‫است که یکی از محصوالت پرکاربرد در تولید لوله و‬ ‫پروفیل و ابگرمکن در کشور به شمار می رود‪ .‬بخشی‬ ‫از این ورق های تولیدی در شرکت فوالد مبارکه نورد‬ ‫ســرد می شــود و با ارزش افزوده بــاال در صنایع لوازم‬ ‫خانگــی‪ ،‬ورق رنگــی و ورق هــای گالوانیــزه کاربــرد‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫دیدار مدیرعامل توزیع‬ ‫نیروی برق استان گلستان‬ ‫با نماینده ولی فقیه در‬ ‫استان‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان گلستانو‬ ‫هیئتهمراهبانمایندهولیفقیهدر استانوامامجمعه‬ ‫گرگاندیدار و گفتگو کردند‪.‬علیاکبرنصیریمدیرعامل‬ ‫شــرکت در این دیدار گفت‪ :‬با توجه به کاهش شــدید‬ ‫منابع ابی و ظرفیت تولید نیروگاه های برق ابی‪ ،‬کمبود‬ ‫انرژی برق در سال جاری بیش از ‪ 2.5‬برابر سال های قبل‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود ‪ :‬کاهش مصرف ‪ 50‬درصــدی ادارات‬ ‫به اســتان ها ابالغ شــده و اگرمیزان مصرف در تابستان‬ ‫کاهش پیدا نکند ناگزیر به اعمال خاموشــی هســتیم‪.‬‬ ‫نصیریاظهار امیدواری کردباهمکاریمناسبمشترکین‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و تجــاری و خانگــی صرفه جویی‬ ‫در مصــرف برق‪ ،‬تابســتان امســال با مدیریت منطقی‬ ‫و حداقــل خاموشــی ســپری شــود‪ .‬در ادامه مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق گلستان گزارشــی از اقدامات‬ ‫انجــام شــده طی ســال اخیــر در حوزه های برق رســانی‬ ‫به روســتاها‪ ،‬کاهش خاموش ـی ها‪ ،‬توســعه شبکه های‬ ‫برق رسانی‪ ،‬مدیریت مصرف و بهره وری از انرژی های نو‬ ‫و تجدیدپذیر‪ ،‬کاهش تلفات و ‪ ...‬ارائه نمود‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان در این دیدار‬ ‫ضمن تقدیر از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گفــت‪ :‬مردم تاکنون در صنعت برق در حوزه مدیریت‬ ‫مصرف بخوبی همراهی کردند و انشاله امسال هم با‬ ‫مدیریت مصرف خود‪ ،‬بیش از پیش این صنعت را یاری‬ ‫خواهند نمود‪ .‬ایت ا‪ ...‬نورمفیدی اضافه کرد‪ :‬شــرکت‬ ‫توزیعنیرویبرقنیزبایستیبهمردمتوجهداشتهباشند‬ ‫و بــا توجــه به شــرایط کشــور و روبرو شــدن بــا ویروس‬ ‫منحوس کرونا‪ ،‬چون از نظر اقتصادی در تنگنا هستند‪،‬‬ ‫می طلبد که بیش از پیش مردم را یاری نمایند‪.‬‬ ‫تعویض شیراالت و‬ ‫اتصاالت فرسوده خط‬ ‫انتقال ‪ 15‬خرداد‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان از تعویض شیراالت و اتصاالت فرسوده‬ ‫خطلولهانتقالاب‪ 15‬خردادبااعتباریبالغبر‪ 10‬میلیارد‬ ‫ریــال خبــر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان قم‪ ،‬اقای مهندس جاسب زنگنه اینالو از‬ ‫اجرایفاز نخستعملیاتتعویضشیراالتواتصاالت‬ ‫فرســوده خط انتقــال ‪ 15‬خرداد خبــر داد و جلوگیری از‬ ‫نشت های بزرگ ‪ ،‬قابل مانور نمودن شیراالت فرسوده‬ ‫در مواقع حوادث و ضروری‪ ،‬عدم خروج طوالنی مدت‬ ‫خــط انتقــال در هنــگام حــوادث غیرمترقبــه و افزایش‬ ‫پایداریتامینوانتقالابشرباستانرااز جملهاهداف‬ ‫اجرای این پروژه خبر داد‪ .‬وی عمر باالی خط انتقال و‬ ‫اتصاالت‪ ،‬خوردگی بر اثر ماده کلر و عدم کارکرد مناسب‬ ‫شیراالت با گذشت زمان را از جمله علل فرسودگی این‬ ‫خطلولهبرشمردو گفت‪:‬اینخطلوله‪ 35‬سالقدمت‬ ‫دارد و ظرفیت انتقال هزار و‪ 700‬لیتر بر ثانیه را دارا است‬ ‫که یک میلیون و ‪ 300‬هزار نفر جمعیت استان را تحت‬ ‫پوشش قرار می دهد‪ .‬معاون بهره برداری و توسعه اب‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان‪ ،‬عدم امکان مانور شیراالت‬ ‫در هنگام تعمیــرات و حوادث‪ ،‬کاهش ظرفیت تامین‬ ‫اب شــرب شــهر قم و بخش های تابعه در هنگام بروز‬ ‫حادثــه در خــط انتقــال‪ ،‬افت کیفیت اب شــرب شــهر‬ ‫قــم و بخش های تابعه در هنگام بــروز حادثه در خط‬ ‫انتقال‪ ،‬نشت اتصاالت فرسوده در طول مسیر در حدود‬ ‫‪ 5‬لیتر بر ثانیه از جمله مشکالت ایجاد شده در این خط‬ ‫ذکــر کرد‪ .‬وی هزینه اجــرای این پروژه را ‪ 10‬میلیارد ریال‬ ‫و مــدت زمان عملیات اجرایــی ان را ‪ 10‬روز اعالم کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در اجرای این پروژه ‪ 21‬شیر گارد هوا و ‪13‬‬ ‫شیرهوابابه کارگیری‪ 950‬ساعتنیرویانسانیتعویض‬ ‫شد‪ .‬زنگنه در پایان یاداور شد‪ :‬فاز نخست این پروژه در‬ ‫مدت زمان بندی شده به پایان رسید و فازهای بعدی نیز‬ ‫در اینده نزدیک اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری مجازی کنفرانس‬ ‫مهندسی برق ایران‬ ‫بیســت و نهمیــن کنفرانــس مهندســی بــرق‬ ‫ایــران ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۳۰‬اردیبهشــت مــاه توســط انجمن‬ ‫علــوم مهندســی برق ایــران به صــورت مجازی در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار مــی شــود‪ .‬بــه‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬بیست و نهمین کنفرانس مهندسی‬ ‫بــرق ایــران ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۳۰‬اردیبهشــت مــاه بــا هدف‬ ‫ارائــه اخریــن دســتاوردهای علمــی در دانشــگاه‬ ‫صنعتــی امیرکبیر برگزار می شــود‪ .‬ایــن کنفرانس با‬ ‫محوریت الکترونیــک‪ ،‬قدرت‪ ،‬کنترل‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫کامپیوتــر و مهندســی پزشــکی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در حاشــیه ایــن کنفرانــس نمایشــگاه‬ ‫مجــازی بــا محوریــت صرفه جویــی در هزینه های‬ ‫تولید‪ ،‬نصب‪ ،‬حل مشکالت حفاظت و نگهداری‪،‬‬ ‫دسترســی ‪ ۲۴‬ساعته‪ ،‬امکان برقراری گفتگوی دو‬ ‫طرفــه بازدیدکننــدگان و غرف ـه داران‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫چنــد زبانــه و تجزیــه و تحلیــل رویدادهــای غرفه‬ ‫از ‪۲۷‬الی ‪ ۳۱‬اردیبهشــت ماه برگزار می شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن کنفرانــس کارگاه های اموزشــی و میزگردهای‬ ‫تخصصــی در ارتبــاط بــا چالش هــا و فرصت هــای‬ ‫پیــش روی صنعــت بــرق و مخابــرات کشــور بــا‬ ‫حضــور مســئوالن عالــی رتبــه کشــوری‪ ،‬مدیــران‬ ‫صنعــت و روســای دانشــگاه ها ‪ ۲۷‬اردیبهشــت‬ ‫ماه برگزار خواهد شــد‪ .‬بــه نقل از روابط عمومی‬ ‫دانشــگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬متقاضیان برای کســب‬ ‫اطالعات بیشــتر می توانند به نشانی الکترونیکی‬ ‫‪ /https://iceeconf.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫در دومین مانور کاهش مصرف برق دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی‬ ‫کاهش مصرف برق در مراکز دولتی استان اصفهان تحقق یافت‬ ‫دردومینمانور کاهشمصرفبرقدستگاه های‬ ‫اجرایی و ادارات دولتی که بطور همزمان در سراسر‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪ ،‬اعمــال کاهــش بــرق مصرفــی‬ ‫نهادهــای اجرایــی در اســتان اصفهــان بــا حضــور‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫شرکت های توزیع برق استان و شهرستان اصفهان‬ ‫و مدیــران بحــران و پدافنــد غیرعامــل و انــرژی در‬ ‫دستگاه های دولتی در ‪ 23‬شهرستان استان اصفهان‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حمید عالقمنــدان‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق اســتان اصفهــان با‬ ‫ابــراز قدردانــی از همراهی و همیاری دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و نهادهــای دولتی در اســتان بــرای حضور‬ ‫در مانور کاهش مصرف برق که بطور همزمان روز‬ ‫پانزدهاردیبهشتدر سراسر کشور برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه به وضعیت خشکســالی که همچنان بر‬ ‫کشور و بویژه استان اصفهان حاکم شده و همچنین‬ ‫افزایش زود هنگام درجه حرارت که باعث افزایش‬ ‫مصــرف برق شــده‪ ،‬بــا اجــرای دو مانــور‪ ،‬ابتــدا در‬ ‫شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو و سپس دیگر‬ ‫ادارات دولتــی و دســتگاه های اجرایــی توانســتیم‪،‬‬ ‫کاهش میزان مصرف را محقق سازیم‪.‬‬ ‫عالقمنــدان با بیــان انکــه برای تحقــق الگوی‬ ‫کاهش مصرف و عبور از قله پیک تابســتان بدون‬ ‫خاموشی‪ ،‬طالب یاری و همراهی از سوی نهادهای‬ ‫دولتی‪ ،‬صنایع‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬مراکز تجاری و مسکونی‬ ‫هستیم‪،‬افزود‪:‬تمامتوانخودرابکار گرفته ایمتابه‬ ‫سالمت و با حداقل تنش در مصرف برق‪ ،‬تابستان‬ ‫امسالراسپری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیع برق اســتان اصفهــان با بیان‬ ‫اهمیتفرهنگ سازیدرزمینهمصرفبهینهدرهمه‬ ‫حوز ههــا‪ ،‬از اقدامــات شــرکت توزیع برق اســتان و‬ ‫نهادهایدیگربرایمدیریتبهینهوتحققحداکثر‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف بــرق و اب ســخن راند و‬ ‫گفت‪ :‬در این برهه که با شیوع بیماری کرونا مواجه‬ ‫هســتیم‪ ،‬الزم اســت دقــت بیشــتری در مدیریــت‬ ‫مصرفاعمالشودتامردممابامشکالتمضاعفی‬ ‫مواجهنشوند‪.‬‬ ‫حمیــد عالقمندان بــا ابراز خرســندی از کاهش‬ ‫مصارف برق در ساختمان های اداری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه با افزایش دما و پیک بار را افزایش‬ ‫داده اســت‪ ،‬وظیفه ســنگینی در مدیریت پیک بار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫محمدرضامومنیان‪،‬رئیس گروهمدیریتبحران‬ ‫و پدافندغیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫درحاشیه این مانور گفت‪ :‬باتوجه به شرایط جوی‬ ‫به لحاظ کاهش بارش ها‪ ،‬افت اب های پشت سد‬ ‫وگرمای زودرس هوا و راه اندازی زود هنگام وســایل‬ ‫سرمایشی‪ ،‬برنامه مدیریت و کاهش مصرف برق‬ ‫توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر از مراکز دولتی و‬ ‫ادارات اغاز گردید و ســناریوی اجرایی ان از طریق‬ ‫دستورالعملمربوطهتعریفشد‪.‬‬ ‫مومنیان در ادامه افزود‪ :‬نخستین مرحله اجرای‬ ‫مانور کاهش مصرف برق در ســاختمان های اداری‬ ‫زیرمجموعــه وزارت نیــرو کــه شــامل تمــام ادارات‬ ‫بــرق و اب در کل کشــور اســت‪ ،‬اغــاز شــد و مــا نیز‬ ‫این مانور را در هفته گذشته در ‪23‬شهرستان تابعه‬ ‫اســتان اصفهان برای ‪ 64‬ســاختمان تحت پوشش‬ ‫اجــرا نمودیــم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طبق دســتورالعمل و‬ ‫سناریویتعریفشده‪،‬بایستیاز ساعت‪ 11‬تاپایان‬ ‫وقــت اداری‪ ،‬تمــام ادارات‪ ،‬مصــرف برق خود را تا‬ ‫‪ 50‬درصــد و بعــد از پایان وقــت اداری تا ‪ 90‬درصد‬ ‫کاهش دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬در مانور هفته گذشته که‬ ‫فقط برای ســاختمان های زیرمجموعه وزارت نیرو‬ ‫انجام شــد‪ ،‬اجــرای الگوی کاهش مصــرف‪ ،‬نتایج‬ ‫خوبی به همراه داشت‪.‬‬ ‫رئیس گروه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه‬ ‫اجــرای مانــور دوم مدیریــت کاهــش مصــرف در‬ ‫تمام ســاختمان ها و مراکز دولتی در ‪ 23‬شهرســتان‬ ‫در ‪ 15‬اردیبهشــت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬این مانــور بصورت‬ ‫ویدئو کنفرانس با حضور مدیر کل مدیریت بحران‬ ‫اســتانداری‪ ،‬فرمانداری ها‪ ،‬مدیــران ادارات دولتی‪،‬‬ ‫مدیران انرژی و پدافندغیرعامل با حضور در استان‬ ‫اصفهــان انجــام شــد‪ .‬وی دربــاره میــزان حضــور‬ ‫ســاختمان های دولتی در این مانــور گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 80‬درصــد ادارات دولتی مجهز به کنتور هوشــمند‬ ‫بــا قابلیــت کنتــرل از راه دور هســتند کــه در مانور‪،‬‬ ‫نمودارهای مصارف ادارات منتخب از راه دور پایش‬ ‫شــدند کــه نشــان داد اکثــر ادارات‪ ،‬الگــوی کاهش‬ ‫مصــرف را با تاکید بر کاهش اســتفاده از تجهیزات‬ ‫سرمایشیرعایتکردند‪.‬‬ ‫مومنیان با اشــاره به جایگزینی المپ های کم‬ ‫مصرف‪ ،‬استفاده از وسایل برقی با رتبه بندی انرژی‬ ‫‪ A‬و باالتر در ساختمان های دولتی و مسکونی‪ ،‬از‬ ‫همــکاری خــوب ادارات خبــر داد و گفــت‪ :‬در کنــار‬ ‫تعدیــل مصرف بــرق‪ ،‬تعــدادی از ســاختمان های‬ ‫دولتی از دیزل ژنراتور و پنل های خورشیدی نیز برای‬ ‫تامینبرقخوداستفادهمی کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مباحــث اصالح الگــوی مصرف‪،‬‬ ‫گفت‪:‬از هموطنانانتظار داریم کهبارعایتمصرف‬ ‫برق در ساعات پیک‪ ،‬مثل استفاده از کولرهای ابی‬ ‫بــا دور کنــد و اســتفاده از کولر های گازی با حداکثر‬ ‫‪25‬درجه ســانتیگراد و همچنین بکارگیری وســایل‬ ‫برقی پر مصرف خود از ساعت ‪ 11‬شب تا ‪ 11‬صبح‬ ‫‪ ،‬عالوه بر صرفه جویی اقتصادی‪ ،‬فشار کمتری به‬ ‫شبکه هایتوزیعتحمیلشود‪.‬‬ ‫مومنیــان دربــاره چگونگــی تامیــن ســوخت‬ ‫(گازوئیــل) دیــزل ژنراتورهای اضطــراری گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع نیاز به همکاری بیشــتر شــرکت نفت برای‬ ‫اختصاص سوخت دارد ‪ .‬البته هر شرکت و سازمانی‬ ‫کهمتقاضی گازوئیلباشد‪،‬شرکتتوزیعبرقاستان‬ ‫امادگی همکاری و معرفی به شرکت پاالیش نفت‬ ‫را دارد و امیدواریم که تا قبل از شــروع فصل گرما‪،‬‬ ‫تســهیالتی فراهــم شــود تــا بتوانیم ســوخت مورد‬ ‫نیــاز تامیــن و تحویل گردد‪ .‬رئیــس گروه مدیریت‬ ‫بحران و پدافندغیرعامل شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان از فعالیت و مشــاوره های همکاران واحد‬ ‫مدیریتمصرفدر اداراتبرقشهرستان هادر ارائه‬ ‫راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف به ادارات و‬ ‫سایر مشترکین خبر داد و گفت‪ :‬الزم است با عزم و‬ ‫اراده ملی برای گذر از پیک تابستان‪ ،‬الگوی کاهش‬ ‫مصرف را بطور جدی دنبال کنیم تا مشترکان دچار‬ ‫مشکالتیبهلحاظخاموشی هایناخواستهنشوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم صرفه جویی حداکثری برق در ادارات‬ ‫مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق شهرســتان اصفهــان گفــت ‪ :‬مانــور سراســری‬ ‫صرفه جویــی در ادارت اصفهان در ‪ 15‬اردیبهشــت‬ ‫ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬مرســل صالحی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به بحث خشکسالی و عدم بارش ها‬ ‫در اصفهان نیاز اســت که کلیــه موارد صرفه جویی‬ ‫برق در تمامی ادارت دولتی و غیر دولتی به خوبی‬ ‫لحاظ شود چرا که ادارات با صرفه جویی مناسب‬ ‫می توانند برق بیشتری را وارد مدار کنند‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهدر هفتماردیبهشتماهنیز‬ ‫یک مانور سراسری صرفه جویی برق در ادارات زیر‬ ‫مجموعه وزارت نیرو برگزار شد تا امادگی کامل بین‬ ‫نیروها به وجود اید‪ ،‬افزود‪ :‬دومین مانور به صورت‬ ‫سراسری و در ‪ 15‬اردیبهشت ماه برگزار گردید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دراین مانور نیروهای عملیاتی از‬ ‫هر منطقه در قالب‪ 5‬تیم عملیاتی و در مجموع ‪100‬‬ ‫نفرنیرویدر محلبهاداراتمراجعه کردندومیزان‬ ‫بــرق مصرفــی را از ســاعت ‪ 11‬تا پایان وقــت اداری‬ ‫مورد ارزیابی قرار دادند که هراداره باید‪ 50‬درصد در‬ ‫مصرف برق در این بازه زمانی صرفه جویی اعمال‬ ‫نماید‪ .‬صالحی افزود‪ :‬همچنین بعد از وقت اداری‬ ‫نیز باید صرفه جویی ‪ 90‬درصــدی در ادارات انجام‬ ‫شــود؛ البته دراین مانور نیروهای مرکز نیــز در اماده‬ ‫باشبودندو کنتورهایهوشمندرا کنترلمی کردند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی مصوبــات‬ ‫صرفه جوییبرقبرایمدیراندستگاه هایاجرایی‬ ‫ارســال و بــه انان ابالغ شــده افزود‪ :‬مراکز حســاس‬ ‫نظامی و انتظامی‪ ،‬درمانگاه ها و بیمارستان ها نیز‬ ‫باید دیزل ژنراتورهای خود را وارد مدار نمایند و البته‬ ‫دربحثصرفه جویینیزفعالیتداشتهباشند‪.‬البته‬ ‫مــا برق ایــن مراکز را قطع نمی کنیم ولی اگر به هر‬ ‫دلیلی دچار قطع برق شدند باید دیزل ژانراتورهای‬ ‫خود را وارد مدار کنند‪ .‬مدیر دفتر مدیریت مصرف‬ ‫شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه در حال حاضر ‪ 250‬مشترک دیماندی شرکت‬ ‫توزیع برق جزو مراکز حساس محسوب می شوند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ 650:‬مشترک دیماندی ادارای و مشترکین‬ ‫غیر دیماندی اداری (بانک ها ‪ ،‬شــهرداری ها‪ ،‬مراکز‬ ‫دادگســتری و ‪ )....‬درمانــور سراســری صرفه جویی‬ ‫برق حضور داشتند‪ .‬صالحی تاکید کرد‪ :‬در پیک بار‬ ‫تابستان سال گذشته ادارات اصفهان‪ 10‬مگاوات در‬ ‫مصرف برق صرفه جویی داشتند ؛ که ‪ 700‬میلیون‬ ‫تومــان پــاداش نیــز دریافــت کردنــد؛ شــهرداری ها‬ ‫بیشترین همکاری را در زمینه مصرف بهینه برق در‬ ‫ســطح شــهر و ســاختمان های زیر مجموعه اعمال‬ ‫کردند‪ .‬وی اشــاره کرد‪ :‬اگر امســال ادارت پرمصرف‬ ‫نســبت بــه کاهــش مصــرف بــرق اقــدام نکنند به‬ ‫صورت خودکار برق ان ها قطع خواهد شد‪ .‬مدیران‬ ‫در ادارات وظیفــه دارنــد کــه زمینه های اســتفاده از‬ ‫وســایل کــم مصــرف را فراهــم نماینــد و کارمندان‬ ‫را ملزم به اســتفاده بهینه از انرژی نمایند‪ ،‬نباید به‬ ‫دلیل اینکه پول برق از بیت المال پرداخت می شود‬ ‫در سطح ادارت حیف و میل و اتالف انرژی صورت‬ ‫گیــرد‪ .‬مدیــر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع‬ ‫برق شهرستان اصفهان‪ ،‬با اشاره به اینکه استاندار‬ ‫اصفهــان و رئیــس ســتاد مدیریت بحران اســتان در‬ ‫رابطــه بــا کاهــش مصــرف انــرژی در ادارات مرتبــا‬ ‫این موضوع را گوشــزد نموده اند‪ ،‬افزود‪ :‬امســال با‬ ‫متخلفین در ادارات برخورد جدی تری خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثانیهشمار روزهای کمابیدر پایتخت‬ ‫ثبــت کم ســابقه ترین کاهش بارش بــاران در‬ ‫سال ابی امسال نسبت به سال های قبل‪ ،‬کمبود‬ ‫ذخایــر برفــی‪ ،‬نزدیک شــدن بــه روزهــای گرم و‬ ‫افزایــش دمای هوا‪ ،‬تب و تــاب روزهای کم ابی‬ ‫در تهــران را‪ ،‬بــه ثانیه شــمار هشــدار می رســاند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد اب تهــران از منابع ســطحی از پشــت‬ ‫سدهای پنجگانه این استان وارد شبکه ابرسانی‬ ‫می شود که سدها با کاهش باران و کمبود ذخایر‬ ‫برفی مواجهند و ‪ ۳۰‬درصد اب از منابع زیرزمینی‬ ‫یشــود که برداشت بیش از حد از منابع‬ ‫تامین م ‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬پدیــده خشکســالی و فرونشســت را‬ ‫تشــدید کــرده اســت‪ .‬ایــن روزها کاهــش ذخیره‬ ‫ســدها و افزایــش مصــرف اب‪ ،‬نگرانی هایــی را‬ ‫در بیــن مســئوالن شــرکت های اب و فاضــاب‬ ‫و اب منطق ـه ای تهــران ایجــاد کــرده اســت کــه‬ ‫بیــش از گذشــته از مــردم بخواهند کــه الگوهای‬ ‫مدیریتــی مصــرف اب را رعایــت کنند‪ .‬بر اســاس‬ ‫اخریــن امارهــا از ســوی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان تهران‪ ،‬مشــترکان فعال اب در این استان‬ ‫حــدود یــک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬رشــته اســت کــه بــه‬ ‫صورت میانگین شــهروندان طی یک روز بیش از‬ ‫ســه میلیــون متر مکعب اب مصــرف می کنند اما‬ ‫این روزها با شــدت یافتن افزایش دما و روزهای‬ ‫کرونایــی شــاهد افزایش بیش از حد هســتیم‪ .‬از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون شــهروندان تهرانی بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیــون مترمکعــب اب مصرف کردند که‬ ‫باتوجه به افزایش دمای هوا و شرایط کرونایی‬ ‫نیازمند مدیریت مصرف است‪ .‬همچنین از زمان‬ ‫شیوع کرونا به صورت میانگین ‪ ۱۰‬درصد مصرف‬ ‫اب افزایش یافته اســت که امســال نیز به خاطر‬ ‫افزایش حرارت دمای هوای تهران شاهد مصرف‬ ‫بیشتر اب بوده ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 73‬هزار تماسمردمی توسطمرکزارتباطات گاز خراسانرضویپاسخگویی شد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬رییسروابطعمومی‬ ‫شرکت گاز خراسانرضوی گفت‪:‬درسال گذشته‪73‬‬ ‫هزار تماس با ســامانه تلفنــی ‪ 1894‬مرکز خدمات‬ ‫الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان‬ ‫رضویپاسخگوییشدهاست‪.‬‬ ‫حســن خیراندیش بــا اعالم ایــن مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از این امار‪ 34،‬هزار و‪ 645‬مورد تماس مربوط‬ ‫به شــش ماهه اول و ‪ 38‬هزار و ‪ 425‬مورد هم در‬ ‫نیمه دوم ســال ‪ 99‬می باشــد که نســبت به ســال‬ ‫گذشتهافزایشداشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به طور میانگین در ســال ‪ 99‬روزانه‬ ‫‪ 200‬مــورد تماس با ســامانه های تلفنــی ‪ 37074‬و‬ ‫‪ 1894‬مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی‬ ‫شرکت گاز استان انجام شده که هدف ان پیگیری‬ ‫غیرحضــوری مســائل مردمی در حــوزه بهره مندی‬ ‫شهروندان از نعمت الهی گاز بوده است‪.‬‬ ‫خیراندیــش ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫گســترده ویــروس کرونــا و لــزوم ارائــه خدمــات‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬مشــترکین محتــرم می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه درگا ههــای اینترنتــی ‪www.egas.‬‬ ‫‪ ir‬و ‪ www.nigc-khrz.ir‬و ســامانه های تلفنی‬ ‫‪ 1894‬و ‪ 37074‬از خدمــات الکترونیکــی و‬ ‫غیرحضــوری شــرکت گاز خراســان رضــوی بهــره‬ ‫مند شــوند‪.‬به گفته خیراندیش‪ ،‬پرداخت انی‪،‬‬ ‫ثبــت رقم کنتور‪ ،‬دریافــت خدمات غیرحضوری‬ ‫هماننــد پیگیــری زمــان نصــب علمــک‪ ،‬کنتــور‬ ‫و توســعه شــبکه و ‪ ...‬بخشــی از خدمــات ایــن‬ ‫سامانه است‪.‬‬ ‫رییــس روابط عمومی شــرکت گاز خراســان‬ ‫رضوی اضافه کرد‪ :‬مزیت سامانه ‪ 1894‬نسبت‬ ‫بــه دیگــر ســامانه های پرداختــی قبــوض‪ ،‬کســر‬ ‫فــوری بدهــی و امکان وصل مجــدد جریان گاز‬ ‫بدون نیاز به پیگیری بعدی می باشد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مرکز خدمــات الکترونیک‬ ‫و ارتباطات مردمی شــرکت گاز خراســان رضوی‬ ‫در سال ‪ 94‬به عنوان اولین مرکز ارتباط مردمی‬ ‫شــرکت های گاز اســتانی کشور تشــکیل شد که‬ ‫هــدف از راه انــدازی ان تکریــم شایســته ارباب‬ ‫رجــوع و ســهولت در پاســخگویی ســریع و بــه‬ ‫موقع به مشترکین گاز طبیعی می باشد‪.‬‬ ‫بهگفتهخیراندیش‪،‬شهروندانمحترممی توانند‬ ‫از طریــق تمــاس با این ســامانه‪ ،‬نســبت به انتقال‬ ‫نظرات و پیشــنهادات خود به مدیران شــرکت گاز‬ ‫خراسانرضویاقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شرایط در تابستان پیش رو بسیار‬ ‫سخت است‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت بــرق‬ ‫اســتان را با خود همراه نمایند‪.‬‬ ‫منطقهای گیالندر اولینجلسه‬ ‫گفتنی اســت کــه هماهنگی با‬ ‫کمیتــه مدیریت مصــرف برق‪،‬‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در‬ ‫اقدامــات فرهنگــی‪ -‬تبلیغــی‬ ‫خصوصبرگزاریجلساتکمیته‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط پیش‬ ‫پیــک بار بــه صــورت هفتگی‪،‬‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫رو و گرمــای شــدید هــوا در ماه‬ ‫ارتبــاط بیشــتر دفاتــر خدمــات‬ ‫های مرداد و شــهریور و کاهش‬ ‫مشــترکین‪ ،‬مدیریت مصرف و‬ ‫تولید نسبت به سال گذشته و تراز منفی تولید و وصــول درامد و روابط عمومی با شــرکت توزیع‬ ‫مصرف برق در ســال جــاری‪ ،‬مهم ترین اولویت نیروی برق در خصوص اشاعه فرهنگ مدیریت‬ ‫شرکت باید مدیریت استفاده بهینه از انرژی برق بهینه مصــرف برق و اســتفاده از ظرفیت عموم‬ ‫و استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت ها جهت مــردم در ایــن زمینــه‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت نظام‬ ‫عبور موفق از پیک بار ســال جاری باشد‪ .‬بهمن پیشنهادهادر سطحشرکتدر ارتباطبامدیریت‬ ‫داراب زاده بــا بیــان اینکــه شــرایط در تابســتان بهینه مصرف برق‪ ،‬هماهنگی دفتر امور حراست‬ ‫پیش رو نه تنها سخت نبوده بلکه بسیار سخت و محرمانــه و پایــگاه مقاومت بســیج با مراجع‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬تداوم فعالیت های اشاعه فرهنگ قانونی در خصوص شناسایی و برخورد قانونی‬ ‫مدیریت مصرف و لزوم برنامه ریزی های مناسب با استفاده کننده های غیر مجاز رمز ارز‪ ،‬مکاتبه با‬ ‫در راســتای اجــرای برنامه های پاســخگویی بار‪ ،‬ســازمان بســیج کارمندان در خصوص مباحث‬ ‫هماهنگی های الزم با شرکت توزیع نیروی برق مرتبط با مدیریت بهینه مصرف برق و معرفی‬ ‫گیالن و اخذ همکاری مطلوب از مشترکین برای مراکز استفاده کننده غیر مجاز رمز ارز و برخورد‬ ‫تابستان‪ ،1400‬توجه مضاعف به مراکز غیرمجاز قانونــی با انهــا‪ ،‬برنامه ریــزی الزم درخصوص‬ ‫رمزارز وهمکاریدفاترحراستبانیرویانتظامی نحــوه کاهــش مصــرف بــرق در ســتاد شــرکت‬ ‫و قوه قضاییه در این خصوص را از مواردی عنوان (کاهــش ‪ 50‬درصــد بــرق) و همچنیــن اجــرای‬ ‫کردند که باید بطور جد مد نظر تمامی کارکنان دســتورالعمل مســئول انــرژی بــرای تابســتان‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای گیالن ســال ‪ ،1400‬بررسی اســتفاده از دیزل ژنراتور با‬ ‫با اشــاره بــه برگزاری موفقیت امیــز مانور داخلی ظرفیت ‪ 200‬کیلووات موجود در انبار شــرکت‪،‬‬ ‫شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬در راســتای بررسی امکان تغییر محل قرارگیری دیزل ژنراتور‬ ‫مدیریت مصرف برق جلسه ای با استاندار گیالن ‪ 100‬کیلــووات در زیر ســاختمان باشــگاه ورزشــی‬ ‫در خصوص تغییرکار ساعات ادارات و همکاری شــرکت و اســتفاده از ظرفیت اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫صنایــع برگزار شــد‪ .‬نکته مهم در نهادینه ســازی دانشــگاه ازاد‪ ،‬مســاجد و ائمــه جماعــات در‬ ‫فرهنــگ مدیریت مصرف بهینه برق این اســت خصوص اشاعه فرهنگ مدیریت بهینه مصرف‬ ‫که ابتدا متولیان برق در این زمینه پیشگام باشند انرژی‪ ،‬از جمله مهمترین تصمیمات اخذ شده در‬ ‫تا بتوانند با الگوسازی‪ ،‬سایر دستگاه های اجرایی اینجلسهبود‪.‬‬ ‫شالیکاران گیالنیهرچهسریعترنسبت‬ ‫بهنشاءبرنجاقدام کنند‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب‬ ‫توجه به شرایط مناسب جوی‬ ‫منطقــه ای گیــان در بازدیــد از‬ ‫و وجــود اب کافــی در مجــاری‬ ‫شبکه هایابیاریمناطقمرکزی‬ ‫ابــی‪ ،‬هر چه ســریعتر نســبت‬ ‫اســتان اظهار داشت‪ :‬کشاورزان‬ ‫به نشــاء برنج براســاس تقویم‬ ‫عزیزوزحمتکش گیالنیهرچه‬ ‫زراعی اقدام و مازاد اب موجود‬ ‫وحید خرمی‬ ‫سریعتر نسبت به نشاء برنج بر‬ ‫را نیــز بــه ســمت اب بندانهای‬ ‫اساس تقویم زراعی اقدام کنند‪.‬‬ ‫حــوزه فعالیــت خویــش بــرای‬ ‫وحید خرمی گفت؛ اولین نوبت ابگذاری مناطق ذخیره ســازی هدایت نمایند‪ .‬شایان ذکر است‪،‬‬ ‫مرکــزی اســتان از نهم اردیبهشــت مــاه در کانال تمامــی کانال های اصلی ابیاری دشــت مرکزی از‬ ‫چپ سنگر اغاز شــده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه جمله؛ سنگر‪ ،‬خمام‪ ،‬خشکبیجار‪ ،‬الکان‪ ،‬لشت‬ ‫بــه پایش صــورت گرفته‪ ،‬خوشــبختانه در تمام نشا و مناطق مرکزی رشت از نزدیک مورد بازدید‬ ‫مناطق اب به اندازه کافی در مجاری ابی جریان و پایــش مدیران عامل شــرکت اب منطق ـه ای و‬ ‫داشــته و کشــاورزان عزیز نیز در حال فعالیت در شرکتبهره برداریاز شبکه هایابیاریوزهکشی‬ ‫شــالیزارهای خویش هستند و توصیه می شود با گیالنقرار گرفت‪.‬‬ ‫کشف‪ ۹۰‬دستگاه استخراج رمز ارز‬ ‫دیجیتالغیرمجاز در کردستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫پایدار برای مشــترکین استان در‬ ‫نیــروی بــرق اســتان از کشــف‬ ‫تابستان سال جاری با همکاری‬ ‫‪ ۹۰‬دســتگاه اســتخراج رمــز ارز‬ ‫مراکز انتظامی‪ ،‬شناسایی مراکز‬ ‫غیــر مجــاز در کردســتان طــی‬ ‫اســتخراج رمــز ارز دیجیتال غیر‬ ‫یک هفتــه اخیر خبــر داد‪ .‬هیوا‬ ‫مجــاز از اولویت هــای شــرکت‬ ‫هیوالهونیان‬ ‫لهونیــان در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫توزیــع بــرق اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در تشــریح این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشترکین کردستانی می توانند‬ ‫طی یک هفته اخیر ‪ ۹۰‬دستگاه استخراج رمز ارز از طریــق ســاز و کارهــای فراهــم شده(ســامانه‬ ‫غیر مجاز‪ ،‬توســط واحدهای تســت و بازرســی ”ســمات” توانیر‪ ،‬ارســال پیامک به ســر شــماره‬ ‫شهرســتان های تابعه و با هماهنگی مســئوالن شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان کردســتان به‬ ‫قضایــی و همــکاری ماموران انتظامــی در نقاط شماره‪ ۳۰۰۰۱۴۳۳‬و یا از طریق فضای مجازی یا‬ ‫مختلف استان شناسایی و ضبط شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ارسال پیامک به شماره همراه‪)۰۹۳۵۴۰۲۱۷۸۰‬‬ ‫تابســتان امســال بــه دلیــل کمبــود اب و کاهش استخراج کنندگان غیر قانونی رمز ارزها را اطالع‬ ‫نزوالت اسمانی با کاهش تولید برق در نیروگاه دهنــد تــا پــس از هماهنگــی هــای الزم مراجــع‬ ‫هایبرق‪-‬ابیمواجههستیم‪.‬مدیرعاملشرکت قضایی و انتظامی اقدام الزم صورت پذیرد‪ .‬وی‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان کردســتان بیان کرد‪ :‬در خاطرنشان کرد‪:‬تمامیافرادی کهقصدفعالیت‬ ‫شــرایط اپیدمی کرونا ویروس و در خانه ماندن در زمینــه اســتخراج رمز ارز دیجیتــال را دارند‬ ‫بسیاری از مشترکین و احتمال اغاز فصل گرمای بایــد در چارچــوب قانون و پس از اخذ مجوز‬ ‫زود هنگام در ســال جاری به نســبت چند ســال و در محــل های تعیین شــده فعالیت کنند و‬ ‫اخیر که ســبب افزایش مصرف برق در مقایســه در غیــر ایــن صــورت کار ان هــا غیــر قانونی و‬ ‫با دوره مشــابه ســال قبل شــده و از طرف دیگر تخلف محسوب می شود‪ .‬الزم به ذکر است؛‬ ‫ســوء اســتفاده ســودجویان از انــرژی برق جهت وزارت نیرو از اســتخراج کنندگان قانونی رمز ارز‬ ‫اســتخراج رمــز ارز به صورت غیــر مجاز‪ ،‬موجب حمایــت مــی کند امــا از طریق مراکــز قضایی و‬ ‫می شود که به شبکه های توزیع برق کشور و به انتظامی به شدت با کسانی که به صورت غیر‬ ‫تبع ان در استان کردستان فشاری مضاعف وارد مجاز‪ ،‬رمز ارز را استخراج می کنند برخورد قانونی‬ ‫شود‪ .‬لهونیان با بیان اینکه به منظور تامین برق خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۳۵‬درصدی تامین برق از سدهای‬ ‫برق ابی و لزوم مدیریتمصرف‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع اب و‬ ‫نیــروی ایــران گفــت‪ :‬پیش بینــی می شــود بــا‬ ‫کاهــش اب موجــود در ســدهای برق ابــی‪ ،‬بــا‬ ‫کمبــود ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــدی بــرای تامیــن بــرق‬ ‫مواجه شویم و همین مساله مدیریت مصرف‬ ‫را جدی تــر می کنــد‪« .‬ســید حســن رضــوی» در‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود‪ :‬امسال با‬ ‫کاهش بارش روبه رو شده ایم و این امر مسایل‬ ‫را پیچیده تر می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مرکزملی‬ ‫اقلیــم و مدیریــت بحــران خشکســالی‪ ،‬میزان‬ ‫بــارش هــای کشــور از ابتدای ســال ابــی جاری‬ ‫(مهرمــاه ‪ )۱۳۹۹‬تــا ‪ ۱۲‬اردیبهشــت را ‪۱۱۸.۵‬‬ ‫میلیمتــر اعالم کــرده و این درحالی اســت که‬ ‫در دوره بلندمــدت میــزان بــارش هــا ‪۲۰۷.۷‬‬ ‫میلیمتر بود که تفاوت ‪ ۴۲.۹‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ 39‬درصدبهحقوقحداقلبگیران تامین‬ ‫اجتماعیاضافهشد‬ ‫تامیــن‬ ‫مدیــرکل‬ ‫نســبت ازدس ـت رفته) اعمــال‬ ‫اجتماعــی اســتان قــم گفــت‪:‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دریافت کننــدگان حداقــل بگیر‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی‬ ‫‪ ۳۹‬درصــد و ســایر ســطوح ‪۲۶‬‬ ‫اســتان قم با اشاره به انتظارات‬ ‫درصدبه عالوهمبلغثابت‪۲۴۸‬‬ ‫و مطالبــه همــه ســطوح‬ ‫علی‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۵‬تومــان بــر مبنــای‬ ‫مســتمری بگیر از سازمان تامین‬ ‫اصغردادخواه‬ ‫دریافتی اسفند ‪ ۹۹‬به مستمری‬ ‫اجتماعــی و شــرایط ســخت‬ ‫همه بازنشســتگان‪ ،‬ازکارافتــادگان و بازماندگان اقتصادی بازنشســتگان گفت‪ :‬مقرر شد‪ ،‬پس از‬ ‫مشمولقانونتامی ‬ ‫بســازی حقوق‬ ‫ناجتماعیاضافه شدهاست‪ .‬اعمــال ماده ‪ ۹۶‬و اجرای متناس ‬ ‫علی اصغردادخواه افزود‪ :‬بر اساس مصوبات بازنشســتگان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و افزایــش مزایــای‬ ‫هیئــت دولــت‪ ،‬شــورای عالــی کار و همچنیــن جانبــی‪ ،‬افزایش دریافتی هیچ مســتمری بگیری‬ ‫اجــرای مــواد ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانــون متناس ‬ ‫بســازی نســبت به دریافتی اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫حقوق سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬مستمری تمام درصدنباشد‪.‬‬ ‫بازنشستگان‪،‬ازکارافتادگانوبازماندگانمشمول‬ ‫دادخواهدرخصوص کمک هزینهعائله مندی‬ ‫قانون تامین اجتماعــی افزایش یافت ه و در فیش و حــق اوالد نیــز بیــان داشــت‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫حقوقی این ماه قابل رویت است‪.‬‬ ‫یکسان سازیمبالغ کمک هزینه هایعائله مندی‬ ‫او همچنین مبنای اعمال افزایش مســتمری و اوالد هماننــد بازنشســتگان مشــمول قانــون‬ ‫مــاده ‪ ۹۶‬قانــون تامیــن اجتماعی (مرحلــه دوم مدیریت خدمات کشوری انجام شده و ازاین پس‬ ‫متناسب سازیحقوقبازنشستگاندرسال‪ )۱۴۰۰‬همه همسران بازمانده مستمری بگیر نیز همانند‬ ‫را بر اساس مجموع شاخص ها بر مبنای مستمری بازنشستگانوازکارافتادگاناز این کمکبهره مند‬ ‫سال ‪ ۹۹‬و مبلغ متناسب سازی مرحله اول اعالم می شوند‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه کمک هزینــه مســکن‬ ‫دادخــواه گفــت‪ :‬اجــرای متناس ‬ ‫بســازی بــا و کمک هزینه تامین معیشــت مستمری بگیران‬ ‫رعایت اصل س ـه جانبه گرایی و پــس از برگزاری ب ـ ه ترتیب به میزان ‪ ۱۱۴‬و ‪ ۶۶‬درصد نســبت به‬ ‫جلســات متعــدد کارشناســی ســازمان تامیــن مبالغ مربوطه در سال‪ 1399‬افزایش یافته است‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نماینــدگان کانــو ن عالــی کارگــران گفت‪ :‬احکام افزایش مستمری و متناسب سازی‬ ‫بازنشســته و مســتمری بگیران و رئیــس اتحادیه مستمری بگیران از تاریخ ‪ 10‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫پیشکسوتان کارگرانبازنشسته؛تعیینواجرایی طریق سامانه خدمات غیرحضوری ‪Es.tamin.‬‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫‪ ir‬در دســترس مســتمری بگیران قرارداد هشــده و‬ ‫او همچنین بیان داشــت‪ :‬در راســتای ارتقای فیش های حقوقی مســتمری بگیران هم زمان با‬ ‫نسبیسطحمعیشتمستمری بگیران‪۲‬شاخصه پرداخــت مســتمری انان از بیســتم ماه جــاری از‬ ‫« مدت سابقه پرداخت حق بیمه « و «دستمزد طریقهسامانهمذکورقابل رویتاست‪.‬‬ ‫مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال « ضریب‬ ‫افراد زیرپوشــش تامین اجتماعی اســتان قم‬ ‫ترمیمیدرخصوصمتناسب سازیحقوقافرادی بیــش از ‪ 783‬هــزار نفــر اســت کــه از این تعداد‬ ‫که در ســال های گذشــته نسبت مســتمری زمان حدود ‪ 45‬هزار نفر مستمری بگیراست و احکام‬ ‫برقراری انان به نســبت حداق ‬ ‫ل مستمری‪ ،‬افت جدیدحقوقبههمراهمتناسب سازیمرحلهدوم‬ ‫و کاهش داشــته اســت‪( ،‬با جبــران ‪ ۷۵‬درصد از برایتماممستمری بگیرانقمصادرشدهاست‪.‬‬ ‫معلمبه جزتعلیموتربیتدغدغهدیگری‬ ‫نداشتهباشد‬ ‫نماینــده مــردم کرمانشــاه‬ ‫اهداف عالی انقــاب در حوزه‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی با‬ ‫تعلیــم و تربیــت و جامعــه‬ ‫برپایــی مراســمی از تعــدادی‬ ‫مطلوب خواهیم بود‪ .‬او تاکید‬ ‫از فرهنگیــان شــاهد و ایثارگــر‬ ‫کرد‪ :‬برای دســتیابی به این سه‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان تجلیل‬ ‫اصل مهم‪ ،‬باید معلمــان را که‬ ‫محمد رشیدی‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن نشســت در راســتای‬ ‫افســران سپاه پیشــرفت کشور‬ ‫سلسهنشست هایگرامیداشت‬ ‫هســتند از همــه نظــر تقویت و‬ ‫مقــام معلــم بــا حضــور جمعــی از مســوولین و مجهز کنیم به طوری که یک معلم به جز تعلیم‬ ‫فرهنگیان و با رعایت پروتکل های بهداشتی در و تربیت دغدغه دیگری نداشته باشد‪ .‬رشیدی با‬ ‫محل سالن جلسات تدبیر اموزش وپرورش استان قدردانیازاقداماتاموزش وپرورشاستانبه ویژه‬ ‫برگزارشد‪.‬محمدرشیدینمایندهمردم کرمانشاه در ایام کرونا‪ ،‬گفت‪:‬بحثرتبه بندیفرهنگیانو‬ ‫در مجلس شورای اسالمی استعدادیابی‪ ،‬مهارت تبدیل وضعیت برخی از ان ها به صورت ویژه در‬ ‫افزایــی و تربیــت اخالقــی را ســه اصــل مهــم در حال پیگیری است و امیدواریم با همراهی سایر‬ ‫اموزش وپرورش نســل اینده عنوان کــرد و افزود‪ :‬نمایندگان و دیدگاه مثبت ریاست مجلس شاهد‬ ‫در صورت تحقق این ســه اصل‪ ،‬شــاهد نیل به حصولنتیجهمطلوبباشیم‪.‬‬ ‫تسریعدرتعیینتکلیفسرمایه گذار‬ ‫دریاچه نمک قم ضروری است‬ ‫استاندار قمبااشارهبهمذاکراتورایزنی های‬ ‫صورت گرفته با مجموعه های بخش خصوصی‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری در دریاچه نمک قم گفت‪:‬‬ ‫این موضوع باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف‬ ‫و نهایی شود‪.‬‬ ‫بهرام سرمست استاندار قم در جلسه شورای‬ ‫معادن استان که در سالن کرامت برگزار شد طی‬ ‫ســخنانی با اشــاره به اختصاص اعتبار ویژه برای‬ ‫انجام مطالعات مربوط به ایجاد راه دسترســی‬ ‫بــه دریاچه نمک اظهــار کرد‪ :‬احــداث این جاده‬ ‫می تواند زمینه را برای رونق سرمایه گذاری در این‬ ‫منطقهفراهمنماید‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشت استان قم خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاحفرهنگسرایاستادشریعت‬ ‫در محلهحصهاصفهان‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫تالش های زیادی اغاز می شود‪.‬‬ ‫هفتاد و نهمین برنامه افتتاحیه‬ ‫او با اشــاره بــه اینکه مردم‬ ‫«هــر یکشــنبه یــک افتتــاح»‪،‬‬ ‫اطشــاران و شــهرک میــاد‬ ‫امــروز فرهنگســرای اســتاد‬ ‫بــه یــاد دارنــد وقتــی ســال‬ ‫شریعت در محله حصه افتتاح‬ ‫گذشــته بــرای افتتاح ایســتگاه‬ ‫قدرت اله‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اتش نشــانی بــه ایــن محــل‬ ‫نوروزی‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫رفتیم‪ ،‬درخواس ـت های زیادی‬ ‫قــدرت الــه نــوروزی ادامــه داد‪ :‬ایــن محلــه به از ســوی مــردم این محلــه در خصــوص ورودی‬ ‫لحــاظ امکانــات شــهری و فرهنگــی نیــاز بــه این شهرک مطرح شد که همان موقع این محل‬ ‫اقدامــات جــدی دارد تــا زیرســاخت ها را بــرای مورد بازدید و موضوع در دستور کار قرار گرفت‪،‬‬ ‫بهره منــدی مردم توســعه دهیم‪ .‬در چند ســال گفــت‪ :‬بــر همین اســاس به مــردم قــول دادیم‬ ‫اخیر به این گونه مناطق از سوی شهرداری توجه باوجــود ســختی های زیاد ایــن کار را با جدیت‬ ‫ویژه ای شــده اســت و امروز هم یک مجموعه پیگیریکنیم‪.‬‬ ‫فرهنگــی کــه به نام اســتاد شــریعت نام گذاری‬ ‫شــهردار اصفهان افزود‪ :‬باوجود مشــکالت‬ ‫شده است‪ ،‬با امکانات مناسب در اختیار مردم زیادی که بر سر راه ازادسازی این خیابان وجود‬ ‫این محل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫داشــت فردا عملیات اجرایی و احداث ورودی‬ ‫شــهردار اصفهــان افــزود‪ :‬معتقــدم بایــد خیابان اطشاران‪ ،‬اغاز می شود تا مشکل چندین‬ ‫محله هایــی همچــون حصــه کانــون توجــه ساله مردم محل و خواسته به حق ان ها تامین‬ ‫دستگاه ها قرار گیرد‪ ،‬البته شهرداری تا جایی که شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬از پیگیری های مدیر منطقه‬ ‫مقدور بوده اســت توانســته در راستای عدالت ‪ 10‬و همکارانم در شــهرداری و مردمی که برای‬ ‫فضایــی اقدامــات بســیار خوبــی را بــرای ایــن ازادســازی همــکاری کردنــد تشــکر می کنــم و‬ ‫منطقه انجــام دهد‪ .‬نوروزی بیان کــرد‪ :‬در کنار امیــدوارم با حمایــت مردم و تــاش همکارانم‬ ‫ایــن افتتاحیــه کار مهم دیگری انجــام می گیرد در شهرداری در اولین فرصت شاهد افتتاح این‬ ‫و عملیــات اجرایی خیابان ورودی اطشــاران با خیابانباشیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اغازواکسیناسیون‪ ۷۵‬تا‪ ۸۰‬ساله ها‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان قــم از اغــاز‬ ‫واکسیناســیون افراد ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬ســاله در قم و از روز‬ ‫شنبههجدهماردیبهشت ماهخبرداد‪.‬‬ ‫ســیامک محبــی بــا اشــاره ب هضــرورت ترغیــب‬ ‫ســالمندان اســتان بــه تزریــق واکســن کرونــا بــرای‬ ‫جلوگیریاز افزایشمرگ ومیراینبیماریاظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون تنها حدود ســه هزار نفر از ‪ ۱۲‬هزار ســالمند‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬سال استان برای تزریق واکسن مراجعه‬ ‫سنی‬ ‫کرده اند که امیدواریم سایر افراد این محدوده ّ‬ ‫هم برای واکسینه شدن رایگان با در دست داشتن‬ ‫کارت ملــی بــه یکی از ســه مرکز واکسیناســیون قم‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬باپایانیافتنفراخوانتلفنیسالمندان‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬ساله دارای پرونده الکترونیکی از سوی‬ ‫مراقبان ســامت مراکز بهداشــت‪ ،‬دیگر نیــازی به‬ ‫فراخــوان تلفنــی بــرای ایــن افــراد نیســت و تمــام‬ ‫ســالمندان ‪ ۸۰‬ســاله و باالتــر می تواننــد به صورت‬ ‫رایگان علیه بیماری کرونا واکســینه شوند‪ .‬معاون‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم بــا بیــان‬ ‫نکــه ســه مرکــز واکسیناســیون در قــم حتــی در‬ ‫ای ‬ ‫روزهــای تعطیل پذیــرای افراد فراخوان شــده برای‬ ‫واکسیناســیون اســت ادامــه داد‪ :‬مرکــز شــماره یک‬ ‫واکسیناسیون کرونا در قم واقع در میدان روح اهلل‪،‬‬ ‫جنبدانشکدهبهداشتدر نوبتعصرواز ساعت‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬و مرکز شماره دو واقع در بلوار کارگر‪ ،‬مرکز‬ ‫امام موسی بن جعفر (ع) در نوبت صبح از ساعت‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬و در نوبت عصر از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬پذیرای‬ ‫ســالمندان عزیز برای واکسیناســیون کروناســت‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مرکز شماره سه واکسیناسیون نیز واقع‬ ‫در انتهای نیروگاه‪ ،‬رو به روی امامزاده سید معصوم‬ ‫(ع)‪ ،‬مرکز الزهراء (س) افتتاح شده و در نوبت عصر‬ ‫از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬در خدمت همشهریان فراخوان‬ ‫شــده اســت‪ .‬محبی همچنین اضافه کرد‪ :‬البته در‬ ‫تالش هســتیم تا در کنار این سه مرکز‪ ،‬چند پایگاه‬ ‫تجمیعیواکسیناسیونرانیزدرقمامادهبهره برداری‬ ‫کنیم که دراین باره‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬بازدید انجام شده و‬ ‫تاکنون دو پایگاه مجتمع امام خمینی (ره) در کنار‬ ‫گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) و همچنین سوله‬ ‫مدیریت بحران شهرداری در منطقه پردیسان برای‬ ‫راه اندازی به عنوان پایگاه تجمیعی واکسیناســیون‬ ‫انتخاب شده اند‪ .‬او درعین حال اذعان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳۷‬هزار دز واکسن کرونا به قم واردشده که بیش‬ ‫از ‪ ۱۶‬هــزار دز از ایــن ســهمیه بــه افــراد اولویــت دار‬ ‫تزریق شده و درعین حال هیچ گونه عارضه جدی در‬ ‫بین افراد واکسینه شده در استان دیده نشده است‪.‬‬ ‫رئیــس مرکز بهداشــت اســتان قم با اشــاره بــه اغاز‬ ‫واکسیناســیون افراد ‪ ۷۵‬ســال به باال در روستاهای‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬تزریق واکسن کووید‪ ۱۹‬به افراد‬ ‫‪ ۷۵‬ساله به باال در شهر قم نیز از روز شنبه هجدهم‬ ‫اردیبهشت ماه اغاز می شود‪ ،‬ضمن ان که الزم است‬ ‫سنی در صورت نداشتن پرونده‬ ‫تا افراد این مقطع ّ‬ ‫سالمت دریکی از مراکز بهداشت‪ ،‬به نزدیک ترین‬ ‫پایگاه سالمت محل سکونت خود مراجعه کنند و‬ ‫پروندهتشکیلدهند‪.‬‬ ‫محبی بر لزوم اطالع رسانی حداکثری رسانه ها‬ ‫و همچنین تبلیغات بیشتر برای واکسیناسیون افراد‬ ‫دارای اولویــت و فراخــوان شــده بــرای جلوگیــری‬ ‫حداکثریاز مرگ ومیر کروناییتاکید کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پروژهرودپارک گامیدر راستایزیباترشدنسیمایشهرمشهداست‬ ‫شهردار مشهد گفت‪ :‬یکی از ویژگی های پروژه‬ ‫رودپــارک‪ ،‬کمــک بــه زیباتر شــدن ســیمای شــهری‬ ‫اســت؛ همــان دغدغه ای کــه مــا در اقدامات خود‬ ‫در حوزه های مختلف پیگیر ان بودیم و هستیم و‬ ‫این که فضای بالاســتفاده حاشیه یکی از پر رفت و‬ ‫امدترین بزرگراه های مشهد‪ ،‬به جای زمین خالی و‬ ‫افتاده‪،‬یکعرصهعمومیبرایشهروندانباشد که‬ ‫به نظرم دستاورد مهمی می تواند در عرصه سیمای‬ ‫شهریبه حساباید‪.‬‬ ‫محمدرضا کالئی در یادداشــتی نوشــت‪ :‬پروژه‬ ‫رود پارک از ان مدل پروژه هایی است که با اجرایی‬ ‫شــدن ان‪ ،‬می توانیم به قول معــروف با یک تیر به‬ ‫چند تا هدف بزنیم؛ در وهله اول جذابیت و زیبایی‬ ‫پروژهاست کهفکرمی کنموقتیشریانابدر وسط‬ ‫ان جریان پیدا کند‪ ،‬در طول سال از دیدن ان لذت‬ ‫ببریــم و حال خــوب را در این محیط شــهری درک‬ ‫کنیم‪ .‬اتفاقی که امید به خدا و با تالش همکارانم‬ ‫طی یک ماه اینده رخ می دهد و رودخانه ای دائمی‬ ‫در طول سال در پروژه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫موضــوع بعــدی کمــک بــه زیباتــر شــدن‬ ‫ســیمای شــهری اســت؛ همان دغدغ ـه ای که ما‬ ‫در اقدامــات خــود در حوزه های مختلف پیگیر‬ ‫ان بودیم و هســتیم و این که فضای بالاســتفاده‬ ‫حاشــیه یکی از پر رفــت و امدترین بزرگراه های‬ ‫مشــهد‪ ،‬ب هجــای زمیــن خالــی و افتــاده‪ ،‬یــک‬ ‫عرصــه عمومــی بــرای شــهروندان باشــد کــه به‬ ‫نظرم دستاورد مهمی می تواند در عرصه سیمای‬ ‫شــهری به حســاب ایــد‪ .‬ایــن را هــم بایــد عرض‬ ‫کنم که در مســیر حاشــیه ای رودپارک نیز فضای‬ ‫دوچرخ هســواری‪ ،‬فضــای پیــاده روی و رینــگ‬ ‫ســامت که مســیر چهــار کیلومتری اســت‪ ،‬قرار‬ ‫دارد و می تواند به یکی از بهترین موقعیت های‬ ‫پیاده روی شهر تبدیل شود‪.‬‬ ‫در ادامــه پــروژه چهــل بــازه کــه ســال ها پیــش‬ ‫اجرایــی شــده‪ ،‬فــاز اول پــروژه رودپــارک را امید به‬ ‫خدا طی یک ماه اینده حدفاصل بولوار نمایشگاه‬ ‫تا بولوار دندان پزشکان در دسترس همشهریان قرار‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫پروژه رودپارک یکی از ان پروژه هایی اســت که‬ ‫بــه معنــای واقعی کلمه شــبانه روزی همکارانم در‬ ‫معاونــت عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شــهرداری‬ ‫مشهدوشهرداریمنطقه‪ ۱۱‬باهمراهیبنیادمسکن‬ ‫در تالش هستند تا در موعد مقرر برای بهره برداری‬ ‫اماده شود‪.‬‬ ‫پــروژه رود پــارک جــزو پروژه هایی اســت که در‬ ‫مســیر «مشــهد یک الگــو» می تواند تعریف شــود‬ ‫و انشــا اهلل تــا اواســط تابســتان‪ ،‬تعــداد بیشــتری‬ ‫از پروژه هایــی کــه درگذشــته کلنــگ زده ایــم را بــه‬ ‫بهره برداریمی رسانیم کهبه نوبتدربارههمهان ها‬ ‫گزارشی را خواهم گفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضایتفاهم نامهمیانکمیتهامدادچهارمحالوبختیاریوبانکسپه‬ ‫حســین فتاحــی –رویــداد امروز‪ :‬تفاهم نامــه همــکاری میــان‬ ‫کمیته امداد اســتان چهارمحال و بختیاری و بانک ســپه اســتان‬ ‫در راســتای رســیدگی بــه وضعیــت خانواده هــای نیازمنــد امضا‬ ‫شــد‪ .‬ایــن تفاهم نامــه همــکاری بــا حضــور علــی ملــک پــور‪،‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان و مهرشــاد شــجاعی‪ ،‬مدیــر امور‬ ‫شــعب بانــک ســپه اســتان بــه امضــا رســیده اســت‪ .‬شــجاعی‬ ‫مدیریــت بانــک ســپه اســتان گفت‪ :‬بر اســاس ایــن تفاهم نامه‬ ‫‪ ۱۷۰‬دســتگاه تبلــت بــا مشــارکت بانــک ســپه خریــداری و در‬ ‫اختیــار دانش امــوزان و دانشــجویان فاقــد هرگونــه تجهیــزات‬ ‫الکترونیکی قرار داده می شــود‬ ‫علی ملک پور از اقدامات بانک سپه در راستای ترویج فرهنگ‬ ‫خیر و احسان و کمک به خانواده های نیازمند تقدیر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عبور ارزشصادراتوصادراتمجددمنطقهازادانزلیاز مرز‪ ۱۸۸‬میلیوندالر‬ ‫علی اوسط اکبری مقدم‪ ،‬رئیس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد انزلی با بیان اینکه‬ ‫طی ‪ ۱۲‬ماهه سال گذشته مجموع صادرات ناشی‬ ‫از تولید و صادرات مجدد منطقه ازاد انزلی به رقم‬ ‫‪ 188/7‬میلیون دالر بالغ شد اظهار داشت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬ارزش محصوالت تولیدی صادرشده واحدهای‬ ‫صنعتی منطقــه ‪ 19/8‬میلیــون دالر بود که بخش‬ ‫عمده ان مشتمل بر کاالهای سلولوزی و شیمیایی‬ ‫وتجهیزاتصنعتیبودهاست‪.‬‬ ‫علی اوســط اکبــری مقدم با اشــاره به اینکه در‬ ‫طــول ســال ‪ ،۹۹‬صــادرات مجــدد انجا مشــده در‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی به ‪ 168/9‬میلیــون دالر افزایش‬ ‫یافــت اضافــه کــرد‪ :‬محصــوالت شــیمیایی‪ ،‬انواع‬ ‫چوب‪،‬ماشین االتصنعتیومحصوالت کشاورزی‬ ‫بیشــترین ســهم را در ســبد صادراتــی منطقــه دارا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی ارزش‬ ‫کاالهــای تولیــدی کــه طی ایــن مدت بــه بازارهای‬ ‫داخلــی کشــور صادرشــده را معــادل ‪ ۲۰۹‬میلیــون‬ ‫دالر عنــوان کــرد و گفت‪ :‬این امر بیانگر عزم جدی‬ ‫تولیدکنندگانمنطقهازادانزلیجهتتامینکاالهای‬ ‫اساسی و نیازهای ضروری بازارهای مصرف داخلی‬ ‫در شرایطتحریمی کشور است‪.‬‬ ‫اکبــری مقدم با بیان اینکه اســتمرار و گســترش‬ ‫فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی در شــرایط‬ ‫تحریمــی و همه گیــری بیمــاری کرونــا از مهم ترین‬ ‫اولویت های در دســتور کار سازمان متبوع او است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬طی ‪ ۱۲‬ماه سال ‪ ۹۹‬بالغ بر‬ ‫‪ ۱۵‬واحد تولیدی‪-‬صنعتی در این منطقه افتتاح و‬ ‫یا طرح توسعه خود را مورد بهره برداری قراردادند‬ ‫و ظرف شش سال گذشته سازمان با ارائه خدمات‬ ‫مشــاوره ای‪ ،‬رفع موانع مالی و حقوقی پیش روی‬ ‫تهــای تولیدی منطقــه‪ ،‬موجبات خــروج از‬ ‫فعالی ‬ ‫رکود ‪ ۷۰‬واحد صنعتی منطقه و در مدار تولید قرار‬ ‫گرفتن ان ها شده است‪.‬‬ ‫او توجــه بــه راهبرد تعیین شــده از ســوی مقام‬ ‫معظم رهبری در سال ‪ ۱۴۰۰‬را سرلوحه برنامه های‬ ‫کاری این سازمان بیان کرد و تصریح نمود‪ :‬به منظور‬ ‫پشتیبانیبیشترورفعموانعپیشرویتولیدکنندگان‬ ‫مشــغول به فعالیــت در منطقــه ازاد انزلی‪ ،‬فرایند‬ ‫جذب سرمایه گذار و اغاز عملیات احداث سومین‬ ‫شــهرک صنعتی منطقه ازاد انزلی از زمســتان ســال‬ ‫گذشــته در مســیر اجرائی قرارگرفته‪ ،‬شهرکی که در‬ ‫پس کرانه مجتمع بندری کاسپین و جوار خط ریل‬ ‫سراسری ایجاد می شود و پهنه صنعتی این منطقه‬ ‫را از حدود ‪ ۶۱‬هکتار کنونی به ‪ ۱۱۰‬هکتار و تعداد‬ ‫واحدهای تولیدی ســطح منطقه نیز از ‪ ۱۴۸‬واحد‬ ‫کنونی به حدود‪ ۳۵۰‬واحد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار رشتخبرداد؛‬ ‫استقرار نرم افزار کنترلپروژهدر شهرداریرشت‬ ‫شــهردار رشــت در حاشــیه بازدیــد از معاونــت حمل ونقــل و‬ ‫امــور زیــر بنایــی با اشــاره بــه اســتقرار نرم افــزار کنترل پــروژه در‬ ‫شــهرداری رشــت اظهــار داشــت‪ :‬هدف از اســتقرار ایــن نرم افزار‬ ‫ایجــاد پایــگاه اطالعاتــی و یکپارچ هســازی داد ههــای پروژه های‬ ‫عمرانی است‪.‬‬ ‫ســید محمداحمــدی افــزود‪ :‬بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار‬ ‫یتــوان وضعیــت کل پروژه های شــهرداری رشــت را رصد کرده‬ ‫م ‬ ‫و بر اساس زمان بندی الزم جهت تکمیل پروژه ها و پرداخت ها‬ ‫به پیمانکاران برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫احمــدی با اشــاره بــه اینکه تاکنــون این نرم افــزار در مناطق‬ ‫پنج گانه و دو سازمان شهرداری مستقرشده است‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫نرم افزار مذکور تا پایان هفته اینده به طور کامل استقراریافته و‬ ‫اماده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫شهردار رشت با بیان اینکه تمام پیمانکاران شهرداری جهت‬ ‫همــکاری موظــف بــه خریــد نرم افــزار مربوطه و ارائــه گزارش و‬ ‫تعییــن صورت وضعیــت از طریــق ان هســتند‪ ،‬ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰‬پیمانــکار به ایــن نرم افزار دسترســی پیداکرده و ‪۲۵‬‬ ‫قرارداد در ان وارد و ثبت شده است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬اموزش نهایی نرم افزار کنترل پروژه هفته‬ ‫اینــده بــه مدیــران و پیمانکاران شــهرداری داده می شــود ضمن‬ ‫اینکه مدیران شــهرداری از طریق این نرم افزار می توانند نسبت‬ ‫به اولویت بندی پروژه ها‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهند‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نقشه نقاط بحرانی مراتع‬ ‫البرز تهیه شد‬ ‫ســام خالقــی‪ ،‬جانشــین فرمانده یــگان حفاظت‬ ‫از منابع طبیعی اســتان البرز با اعالم خبر تهیه نقشــه‬ ‫نقــاط بحرانــی مراتــع البــرز افــزود‪ :‬یکــی از اقدامــات‬ ‫یگان حفاظت از مراتع برای اقدام به موقع در هنگام‬ ‫اتش سوزیدر عرصه ها‪،‬بلوک بندیوتهیهنقشهنقاط‬ ‫بحرانیاتش سوزیدر اینمناطقاست کهایننقشه ها‬ ‫بــه ادارات مربوطه و همچنین ســتاد مدیریت بحران‬ ‫اســتانداری ارسال شــده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬او بیان‬ ‫داشت‪:‬براساسهمیننقشه هاتیم هاینیروهاییگان‬ ‫حفاظت ســاماندهی می شوند ضمن هماهنگی الزم‬ ‫با دستگاه های اجرایی اثرگذار برای مقابله با حوادث‬ ‫اتش ســوزی به عمل امــده اســت ‪ .‬جانشــین فرمانــده‬ ‫یــگان حفاظــت از منابع طبیعی اســتان البــرز ازجمله‬ ‫این دستگاه ها را راهداری‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬هالل احمر‪،‬‬ ‫جهاد کشــاورزی‪ ،‬راه و شهرســازی و اورژانس برشــمرد‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین بایگان حفاظت سازمان‬ ‫جنگل هــا هماهنگــی الزم بــرای تجهیز یــگان البرز به‬ ‫ادوات جدید اطفای حریق انجام شده است‪.‬‬ ‫او بیان داشت‪ :‬یگان حفاظت منابع طبیعی تمام‬ ‫شهرســتان های اســتان نیــز بــه ادوات اطفــای حریــق‬ ‫همچــون فلکــس بــک‪ ،‬اتش کــوب‪ ،‬بیل‪ ،‬شــن کش‪،‬‬ ‫واترجت و تیغه مجهز شده است‪.‬‬ ‫خالقی به نقش شوراها‪ ،‬دهیارها و جوامع محلی‬ ‫نیــز در اطفــای حریق هــا اشــاره کــرد و گفت‪ :‬شــوراها‬ ‫پیشانی حمله به حریق در عرصه ها هستند به همین‬ ‫منظور ان هارانیزبهادواتاطفایحریقهمچوناتش‬ ‫کوب‪ ،‬بیل و شن کش مجهز کرده ایم‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد کــه بــه شــوراهای روســتایی‪،‬‬ ‫دهیاری هــا‪ ،‬همیــاران طبیعــت و جوامــع محلــی‬ ‫اموزش هــای الزم بــرای اطفــای حریق های احتمالی را‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع‬ ‫طبیعــی البرز گفت‪ :‬برای حفاظــت و مدیریت مراتع‪،‬‬ ‫‪۱۸‬قرقباندرعرصه هایطبیعیاستاناستقراریافته اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مدیریت چرای دام‪ ،‬جلوگیری از ورود‬ ‫دام های غیربومی به مراتع استان و تنظیم کوچ عشایر‬ ‫ازجمله اقداماتی است که برای پیشگیری از تخریب‬ ‫مراتع و منابع طبیعی در استان البرز اتخاذشده است‪.‬‬ ‫خالقی گفت‪ ۱۴ :‬نفر از قرقبان ها وظیفه حراست‬ ‫در ‪ ۱۱‬ایستگاه مراتع شهرستان های ساوجبالغ‪ ،‬طالقان‬ ‫و کرج و چهار نفر نیز در ایستگاه های قرقبانی مناطق‬ ‫قشالقینظرابادواشتهاردمستقرهستند‪.‬‬ ‫قرق عبارت است از جلوگیری از ورود دام به مرتع‬ ‫با اهداف مشخص برای مدت معین‪ .‬قرق مراتع یکی‬ ‫از سهل ترینوموثرترینروش هایاحیاءواصالحمراتع‬ ‫بخصوص در مراتع ییالقی اســت که ممکن اســت با‬ ‫هــدف تقویت پوشــش گیاهی‏‪ ،‬تولید بــذر‪ ،‬حفاظت‬ ‫خاک‪ ،‬حمایت و نگهــداری از دیگر پروژه های احیاء و‬ ‫اصالح مطالعه و بررســی پوشــش گیاهی و…باالخره‬ ‫حفاظتاز تاسیساتصورت گیرد‪.‬‬ ‫خالقی اظهار داشت‪ :‬کنترل ورود دام به عرصه های‬ ‫مرتعی از فروردین ماه سال جاری اغازشده و تاکنون ‪۶‬‬ ‫فقره پرونده تخلف برای ورود خارج از فصل دام ها به‬ ‫لشــده‬ ‫مراتــع در مراجع قضایی برای دامداران تشکی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه در این ‪ ۶‬فقره تخلف یک هزار و‬ ‫‪ ۵۲۷‬واحد دامی وارد عرصه های مرتعی شده بودند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به طورمعمول فصل چرای دام در مراتع ییالقی‬ ‫از اردیبهشت ماهاغاز می شود‪.‬‬ ‫بازچرخانی اب صنایع‬ ‫استان سمنان گامی در‬ ‫جهت جهش تولید است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫سمنان گفت‪:‬بازچرخانیابصنایعبه کمکتیم های‬ ‫پژوهشــی فنــاور چالش تامیــن اب را بــرای واحدهای‬ ‫صنعتی استان در راستای تحقق جهش تولید‪ ،‬برطرف‬ ‫می کند‪ .‬حسن ال بویه با بیان اینکه کمبود اب چالش‬ ‫اصلیصنعتاستاناست‪،‬افزود‪:‬بهره گیریاز تیم های‬ ‫پژوهشی فناور برای بازچرخانی اب در بخش صنعت‬ ‫می تواند این دغدغه صنایع اســتان را برطرف کند ‪ .‬او‬ ‫به شــرایط حاکم بر صنعت و اقتصاد کشــور اشــاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این مسئله سبب شده تفکر صنعتگر‬ ‫به سوینواوریبه منظور پایداریتوسعهصنعتیرود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫بیان کرد‪:‬بدونورودنواوریبهصنعتنمی توانانتظار‬ ‫رشد و پشتیبانی از این بخش را داشت‪ .‬ال بویه‪ ،‬وجود‬ ‫شتاب دهنده ها برای تقویت و مشارکت در مسیر رشد‬ ‫ایده های خالق را ضروری برشمرد و گفت‪ :‬مسیر رشد‬ ‫بسیاری از ایده ها در جهت تبدیل به تولید محصول در‬ ‫همان مرحله متوقف می شود‪ ،‬بسط و گسترش دانش‬ ‫در صنعــت و تولیــد محصول درگــرو حمایت از بخش‬ ‫شتاب ده یاست ‪.‬مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتی‬ ‫اســتان ســمنان با اشــاره به فعالیت کانون هماهنگی‬ ‫دانشگاهوصنعت(اتاقمسئله)‪،‬اضافه کرد‪:‬ایناقدام‬ ‫در راســتای ارتبــاط موثر صنعت‪ ،‬دانشــگاه و با هدف‬ ‫ارتقای فنی و تکنولوژی صنعت اســتان انجا مشــده که‬ ‫بایستی گسترش یابد‪ .‬ال بویه یاداور شد‪ :‬ایجاد پیوند‬ ‫میان دانشگا ه و صنعت‪ ،‬عالوه بر تامین بخش زیادی‬ ‫از نیازهای داخلی کشــور‪ ،‬کمک به جهش تولید و نیز‬ ‫توسعه صنعت را به ارمغان خواهد داشت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکهبرخیازصنایعمستع دفناوردرشهرک هاونواحی‬ ‫صنعتیاستانسمنانفعالهستند‪،‬افزود‪:‬اینصنایعبا‬ ‫اخذمجوزدانش بنیانازمزایایتبدیل شدنکارخانه های‬ ‫صنعتی به شرکت های دانش بنیان بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان سمنان‬ ‫یاداور شــد‪ :‬در صورت امکان پیشــنهاد می شود شهرک‬ ‫فناوریباتوجهبهدغدغهواحدهایفناور ایجادشود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫رویدا د یلوهی و بوریاحمد‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارائه خدمات غیرحضوری‬ ‫مخابرات با کد دستوری‬ ‫‪*۲۰۲۰#‬‬ ‫وحیدلطیفی‪-‬یاسوج‪:‬سیدمحمدهادیامیریسرپرست‬ ‫مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬از زمان‬ ‫شــیوع ویروس کرونا در کشــور و با پدید امدن شــرایط‬ ‫خــاص حاکــم بر جامعــه‪ ،‬نیاز بــه اســتفاده از خدمات‬ ‫غیرحضــوری شــرکت ها و موسســات به عنــوان یکــی از‬ ‫راهکارهای جلوگیری از شیوع این بیماری‪ ،‬بیش ازپیش‬ ‫الزم و ضروری شــد و شــرکت مخابرات ایران در همین‬ ‫راستا اقدام به راه اندازی کد ‪ ussd‬برای سهولت در ارائه‬ ‫خدمــات غیرحضوری به مشــترکین خود نمــود‪ .‬امیری‬ ‫گفت‪ :‬این ســامانه پاسخگوی نیازهای مشترکین تلفن‬ ‫ثابــت و اینترنــت شــرکت مخابــرات اســت و خدمات‬ ‫قابل ارائه در این سامانه مشترکین را از مراجعه حضوری‬ ‫به مراکز پاسخگویی و دفاتر پیشخوان بی نیاز ساخته‬ ‫اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســامانه ‪ *۲۰۲۰#‬شــرکت‬ ‫مخابــرات ایران در زمینه تلفن ثابت‪ ،‬خدماتی از قبیل‬ ‫تنــام‪ ،‬ثبت‬ ‫تنــام و پیگیری ثب ‬ ‫تلفــن ثابت‪ ،‬پیش ثب ‬ ‫خرابی و پیگیری رفع خرابی تلفن ثابت را به متقاضیان‬ ‫ارائــه می کند‪ .‬سرپرســت مخابرات منطقه کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد گفت‪:‬اینسامانههمچنینبرایمتقاضیاندر‬ ‫حوزهسرویساینترنتپرسرعتمخابرات(‪)ADSL‬نیز‬ ‫خدمات ثبت نام‪ ،‬تمدید قرارداد‪ ،‬خرید ترافیک‪ ،‬مانده‬ ‫اعتبــار و تغییــر رمز پنل (‪ )adsl.tci‬را پشــتیبانی می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از دیگر مزایای این سامانه‪ ،‬ثبت شماره تلفن‬ ‫همراه (برای دریافت پیامک هزینه کارکرد تلفن ثابت)‬ ‫است و اگر مشترکی خواهان ثبت شماره تلفن همراه‪،‬‬ ‫بــرای دریافــت پیامــک کارکرد قبــوض باشــد؛ از طریق‬ ‫این ســامانه می تواند درخواســت خود را ثبت کند و از‬ ‫ایــن خدمــت مخابراتی بهره مند شــود و همچنین این‬ ‫سامانه قابلیت ارائه شناسه قبض و شناسه پرداخت را‬ ‫به مشــترکان تلفن ثابت دارد‪ .‬امیری خاطرنشــان کرد؛‬ ‫پیش ازاین مشــترکین برای اســتفاده از سیستم خدمات‬ ‫غیرحضوری می توانستند از طریق سامانه های تلفنی یا‬ ‫وب سایت مخابرات اقدام نمایند؛ اما شرکت مخابرات‬ ‫بــرای بهبــود خدمات دهی به مشــترکان و ســهولت در‬ ‫ارتباطاتفراگیر‪،‬اقدامبهراه اندازیسامانه‪ USSD‬برای‬ ‫ارائهخدماتغیرحضوریخودنمود‪.‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫استفاده از کولر برای‬ ‫شرکت های اب و برق‬ ‫ممنوع است‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد گفت‪ :‬استفاده از کولر برای شرکت های اب و‬ ‫برق ممنوع و برای سایر ادارات محدود است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫به منظور اجرای بهتر مدیریت مصرف برق در تابستان‬ ‫امســال‪ ،‬تصمیــم گرفتــه شــد کــه اســتفاده از کولــر در‬ ‫شــرکت های اب و برق زیرمجموعه وزارت نیرو ممنوع‬ ‫و در ســایر شــرکت ها وادارات دولتــی نیــز بــا همــکاری‬ ‫استانداری کهگیلویهوبویراحمدمحدودباشد‪.‬‬ ‫جمــال معتمــدی زاده افزود‪ :‬بر اســاس این ابالغیه‬ ‫که به شــرکت های تابعه وزارت نیرو ارسال شده است‪،‬‬ ‫این شرکت ها باید مصرف برق خود را نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۵۰‬درصد کاهش دهند‪ .‬او این اقدام را الگویی‬ ‫بــرای ســایر شــرکت ها و نها دهــای دولتــی دانســت که‬ ‫می تواند به صورت گسترده موردتوجه و اجرا قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد گفــت‪ :‬اگــر دمای کولــرگازی را یــک درجه‬ ‫افزایــش دهیــم‪ ،‬حــدود ســه درصــد از مصرف بــرق ان‬ ‫یشــود که به عبارت دیگر اگر کولر های گازی یا‬ ‫کاسته م ‬ ‫دستگاه هایسرمایشیروی‪ ۲۵‬درجهقرار گیرند‪،‬حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از مصــرف بــرق کاهــش می یابد‪ .‬معتمدی‬ ‫زاده افــزود‪ :‬امســال پایش ها از دســتگاه های اجرایی را‬ ‫در استان کهگیلویه و بویراحمد تشدید خواهیم کرد و‬ ‫نحــال از طریق کنتور های هوشــمند و به کارگیری‬ ‫درعی ‬ ‫اینترنت اشیا (‪ )IOT‬مصرف برق ادارات کنترل و پس از‬ ‫ساعات کار اداری‪،‬برقسیستم هایسرمایشیانانقطع‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او کلید گذر از تابستان امســال در رعایت‬ ‫دمای‪ ۲۵‬درجه را در کولر های گازی‪ ،‬استفاده از دور کند‬ ‫کولر های ابی و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف‬ ‫در ســاعات اوج مصرف دانســت که به راحتی توســط‬ ‫همههم وطنانقابل اجراست‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫نیرویبرقاستان کهگیلویهوبویراحمدافزود‪:‬متاسفانه‬ ‫به دلیل قرار گرفتن در شرایط کم بارشی‪ ،‬شاهدیم که‬ ‫‪ ۳۵‬درصد از حجم س ـد های کشــور خالی است که این‬ ‫یشــود در ســاعات پیک حدود چهار‬ ‫موضوع باعث م ‬ ‫هــزار مگاوات از تولید نیروگا ههــای برق ابی را در اختیار‬ ‫نداشته و دچار کمبود در تولید برق شویم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫همچنیــن از اصــاح و بهین هســازی ‪ 100‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫برق در این استان خبر داد‪ .‬معتمدی زاده بابیان اینکه‬ ‫اصالح و بهینه سازی شبکه های برق در استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد باهدف جلوگیری از خاموشی های احتمالی‬ ‫بــرق‪ ،‬تامیــن برق پایدار و پیشــگیری از نوســانات برق‬ ‫در تابستان امسال در حال انجام است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر شــبکه های برق فشــار متوســط و ضعیف‬ ‫با مشــارکت ‪ ۵۳‬گروه عملیاتی و اتفاقاتی در نواحی ‪۹‬‬ ‫گانه این استان اصالح و بهینه سازی شد‪ .‬او گفت‪ :‬برای‬ ‫اصالح این شبکه ها حدود ‪ ۱۳۰‬نیروی انسانی به مدت‬ ‫یکروزدرشهرهایاستان کهگیلویهوبویراحمدفعالیت‬ ‫داشــته که در روزهای اینده همچنان و به طور گســترده‬ ‫انجامخواهد گرفت‪.‬‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۶‬ماه پروژه همچنان افتتاح نشده است‬ ‫اماواگرهایساختپارکینگعمومییاسوج‬ ‫پارکینگ عمومی شــهر یاســوج واقــع در میدان‬ ‫هفتــم تیــر بعــد از گذشــت ‪ ۶‬مــاه از وعــده افتتاح‬ ‫و بهر هبــرداری هنــوز در محاصــره غو لهــای اهنین‬ ‫قرار دارد‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬شهر یاسوج پایتخت‬ ‫طبیعت ایــران روزب ـه روز در حال افزایش جمعیت‬ ‫اســت و نبود زیرســاخت های مناســب در این شهر‬ ‫در اینــده می توانــد زمینــه بــروز مشــکالت زیــادی‬ ‫لشــدن به‬ ‫شــود‪ .‬یاســوج شــهری کــه مدعــی تبدی ‬ ‫قطب شاخص گردشگری در کشور است‪ ،‬امروزه با‬ ‫چالش های متعددی روبه رو است‪ .‬در هر بخشی از‬ ‫زیرســاخت ها و خدمات عمومی شهر یاسوج ورود‬ ‫کنیم‪ ،‬با مشکالت مشهودی روبه رو می شویم‪ .‬عدم‬ ‫وجود پارکینگ های عمومی در ســطح شهر یاسوج‬ ‫امروزه به دغدغه اساسی مردم‪ ،‬مسئوالن و مدیران‬ ‫لشــده‪ ،‬معضلی که حل ان در مرحله‬ ‫شــهری تبدی ‬ ‫اول بر عهده شــهرداری اســت‪ .‬چندین ســال است‬ ‫که مردم شــهر یاســوج در دو مکان مجزا در خیابان‬ ‫فردوسی و میدان هفتم تیر چشم انتظار سر براوردن‬ ‫گهــای عمومــی از حصــار دیوارهــای فلــزی‬ ‫پارکین ‬ ‫نارنجی رنگ هستند‪ .‬در بازدید استاندار کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد بــه همــراه مدیران اســتانی در مهرماه‬ ‫سال گذشته از محل احداث پارکینگ میدان هفتم‬ ‫تیــر‪ ،‬مجری طرح از پیشــرفت بیــش از ‪ 70‬درصدی‬ ‫ایــن پارکینگ خبــر داد و گفت‪ :‬تا دو مــاه اینده فاز‬ ‫اول ایــن پارکینــگ بــه بهر هبــرداری می رســد‪ .‬حــال‬ ‫باگذشــت قریب به شــش ماه از وعده داد هشــده‪،‬‬ ‫خبری از ورود خودرو به پارکینگ عمومی در میدان‬ ‫هفتم تیر نیست‪ .‬سید نوراله جنتی مدیرکل اوقاف‬ ‫و امــور خیریه اســتان کهگیلویــه و بویراحمد اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پارکینــگ عمومــی میــدان هفتم تیر شــهر‬ ‫یاسوج‪،‬هم اکنوندارای‪ 90‬درصدپیشرفتفیزیکی‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه نیازمند‬ ‫اعتبارات مالی است‪ ،‬افزود‪ :‬با تامین اعتبارات الزم‬ ‫و بهره برداری از فاز اول این پروژه‪ ،‬امیدواریم کمک‬ ‫شایانی به معضل ترافیک شهر یاسوج شود‪ .‬جنتی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجموعه پارکینــگ عمومی این‬ ‫مجتمع تفریحی_تجاری دوطبقه اســت و ظرفیت‬ ‫پذیرش بیش از ‪ 320‬خودرو را دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص ‪ 600‬میلیارد ریال به حوزه راه روستایی استان‬ ‫معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ ۶۰۰ :‬میلیارد‬ ‫ریال به حوزه راه روستایی این استان در ردیف بودجه سال‪ ۱۴۰۰‬استان‬ ‫اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫کیامــرث حاج ـی زاده در گفت وگــو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬عالوه بر‬ ‫این ‪ ۳۴۰‬میلیارد ریال نیز به حوزه اب روستایی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در ردیف بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســتان اختصاص یافته اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫وضعیت اسفالت‪ ،‬ترافیک و مبلمان شهری در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫و به ویژه یاسوج چندان مطلوب نیست و شهرداران استان باید در این‬ ‫زمینه پاسخگو باشند‪ .‬معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫با اشــاره به اینکه شــهرداری های این استان در حوزه ترافیک کم کاری‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ ۷۰ :‬درصــد اعتبــارات ارزش افــزوده بایــد صــرف‬ ‫زیرســاخت های شــهری شــود‪ .‬حاجی زاده عنوان کرد‪ :‬دالیلی شــامل‬ ‫ورودبی رویهنیروهایانسانیغیرمتخصصبهشهرداری های کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬انباشت نیرو و بی توجهی به ایجاد درامد ثابت و پایدار‬ ‫موجب شده که شهرداران این استان متکی به اعتبارات ارزش افزود ه‬ ‫باشــند‪ .‬او ابــراز داشــت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬اولویــت اختصــاص اعتبــارات‬ ‫ارزش افزوده با ان دسته از شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد است‬ ‫که ان را در حوزه زیرساخت و ترافیک هزینه کنند‪ .‬حاجی زاده بر لزوم‬ ‫پیگیری طرح جامع شهر یاسوج تاکید کرد و گفت‪ :‬بر اساس این طرح‬ ‫یشــوند و با حذف‬ ‫شــهرهای مادوان و ســرابتاوه به یاســوج ملحق م ‬ ‫تقاطعحادثه خیزمهریاناوضاعنابساماناننقطهنیزبهبودمی یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سایه سنگین خشکسالی بر زندگی عشایر‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬کم ابی و خشکســالی باعث مشــکالت‬ ‫زیــادی و اختالل در زندگی عشــایر اســتان کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫شــده اســت‪ .‬کم بارشــی طی امسال باعث مشــکالت زیاید برای‬ ‫عشایر استان شده و به هیمن علت چشمه های خشک و یا کم‬ ‫اب شــده اند که جوابگو اب شــرب و دام عشایر استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد نیست‪.‬‬ ‫باقــر قائمــی‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان مارگــون در خصــوص در‬ ‫گفت وگــو بــا ایســنا گفــت‪ :‬بعلت کــم بارشــی و خشکســالی اب‬ ‫شرب ‪ ۱۲‬روستا و منطقه عشایری این شهرستان تاکنون با مشکل‬ ‫مواجه شده است که احتمال افزایش این تعداد روستا و منطقه‬ ‫عشــایری وجــود دارد‪ .‬او در خصــوص نبــود اب بــرای ‪ ۱۰۰‬خانوار‬ ‫در منطقــه عشــایری «بــورک» منطقــه «ســیالب و کلــوار» در ایــن‬ ‫شهرســتان افزود‪ :‬عشــایر این منطقه با مشــکل اب مواجهند و به‬ ‫همین بخاطر باید چند کیلومتر را طی کرده تا اب مورد نیاز خود‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫فضــل ا‪ ...‬اذر فــرد‪ ،‬مدیــرکل امور عشــایر اســتان در خصوص‬ ‫مشــکالت کم ابــی و خشکســالی در مناطــق عشــایری اســتان در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد از ‪ ۲۰۰۰‬چشــمه‬ ‫مناطــق عشــایری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد معــادل ‪۱۶۰۰‬‬ ‫چشــمه کم اب یا بی اب شــدند‪ .‬او بابیان اینکه مناطق عشایری‬ ‫اســتان کهگیلویه و بویراحمد با تنش ابی جدی مواجه هســتند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ ۵۰ :‬درصد عشایر مناطق سردسیری این استان با تانکر‬ ‫سیار اب رسانی می شوند‪ .‬اذر فرد تصریح کرد‪ :‬فرسودگی ناوگان‬ ‫اب رســانی ازجملــه مشــکالت امــور عشــایر اســتان بــرای کمک و‬ ‫اب رســانی به مناطق عشــایری اســت‪ .‬با کمبود اعتبــار برای رفع‬ ‫مشــکالت ابی عشــایر اســتان مواجهیم و در این زمینه به حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬جمعیت عشایری‬ ‫غبــر ‪ ۱۲‬هزار خانــوار و ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بال ‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫یاسوج نارنجی شد‬ ‫کهگیلویهوبویراحمداز قرمزخارجونارنجیشد‪.‬رئیسدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه مردم محدودیت ها‬ ‫را بیشــتر از گذشــته رعایت کنند گفت‪ :‬کرونای هندی و افریقایی که‬ ‫خطرناک تر از کرونای چینی و انگلیسی است در استان های هم جوار‬ ‫یشــود مردم بیشتر مراقب باشند‪ .‬او بیان‬ ‫مشاهد هشــده لذا توصیه م ‬ ‫کرد‪ :‬کرونا تاکنون‪ ۶۱۹‬خانواده کهگیلویه و بویراحمدی را داغدار کرده‬ ‫است‪ ،‬مردم تا زمان همه گیری واکسیناسیون از ماسک استفاده کرده و‬ ‫پروتکل هارارعایت کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پرستاران ‪ 89‬روزه را دریابید‬ ‫لیــا راهــدان پرســتار جوانــی بود کــه مدتی‬ ‫را در بیمارســتان شــهید جلیل یاســوج در بخش‬ ‫بیمــاران کرونایــی فعالیــت داشــت و اکنــون او‬ ‫دیگر در جمع زمینیان نیست تا رئیس بیمارستان‬ ‫شهید جلیل یاسوج از مسئوالن دانشگاه یاسوج‬ ‫درخواســت عاجزانه ای داشته باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫صبح زاگرس‪ ،‬از وقتی که ویروس منحوس کرونا‬ ‫وارد زندگــی مــردم شــد همه چیــز را تغییــر داد‪،‬‬ ‫تهــای زندگــی را از مــا گرفــت و‬ ‫خیلــی از فرص ‬ ‫خیلــی از عزیزانمان را اســمانی کــرد و هنوز هم‬ ‫یتــازد و هرروز تعداد زیــادی از هم وطنانمان‬ ‫م ‬ ‫در اثر این ویروس منحوس از دنیا می روند‪.‬‬ ‫لیال راهدان ازجمله پرستارانی بود که مدتی‬ ‫را در بیمارســتان شــهید جلیل یاســوج در بخش‬ ‫بیمــاران کرونایی فعالیت داشــت‪ ،‬این پرســتار‬ ‫جــوان ازجملــه نیروهایی بــود که قراردادشــان‬ ‫برای ‪ 89‬روز و بعدازان باید ترک کار می کردند‬ ‫و به صورت موقتی از خدمات ان ها استفاده شد‬ ‫و ایــن موضــوع نه تنها در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بلکــه در ســایر اســتان ها باعــث گالیه این قشــر‬ ‫زحمت کش شــده اســت‪.‬جاودان ســیرت رئیس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج نیــز از رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج درخواســت‬ ‫کرده اســت کــه برای جذب ایــن نیروها نهایت‬ ‫تــاش خــود را بــه کار بگیرنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬ورود‬ ‫ایــن نیروهــای ‪ 87‬روزه بــه بیمارســتان باعــث‬ ‫شــد کارکنــان مــا یک انــرژی مضاعــف بگیرند و‬ ‫قتــر و تعــداد‬ ‫تهــای مــا دقی ‬ ‫باعــث شــد مراقب ‬ ‫نیروهایمــان نیز به اندازه کافی باشــد‪ ،‬به اندازه‬ ‫خودم تالش می کنم افرادی که در این شــرایط‬ ‫سخت و جنگی به کمک ما امده اند نگه داشته‬ ‫شــوند‪ .‬اکنــون لیالهــای زیــادی در بیمارســتان‬ ‫کشــور و شــهید جلیل یاســوج بانام نیروهای ‪89‬‬ ‫روزه در حال فعالیت هستند نیروهایی که گاها‬ ‫مدت زمان زیادی نیز طول می کشد تا حقوق خود‬ ‫را دریافت کنند‪ ،‬مسئوالن کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫به ویــژه اســتاندار و رئیــس دانشــگاه بــه فکر این‬ ‫پرســتاران باشــند پرســتارهایی که برای کمک به‬ ‫مــردم اســتان بیمارســتان کرونایــی شــهید جلیل‬ ‫را انتخــاب کرده انــد‪ .‬این قشــر بــه حمایت های‬ ‫ویژه اســتاندار نیاز دارند‪ ،‬نیروهایی که می دانند‬ ‫هرلحظــه ممکن اســت ترکش یا گلولــه کرونا به‬ ‫سمت ان ها شلیک و همچون لیال راهدان از دنیا‬ ‫بروند‪ ،‬امیدوار هســتیم مســئوالن علوم پزشــکی‬ ‫و اســتاندار قبــل از اینکــه نوش دارو بعــد از مرگ‬ ‫سهراب برسد به فکر این قشر فداکار باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ماسوله جنوب ایران احیا می شود‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد از اختصاص یک میلیارد ریال برای مرمت‬ ‫بافــت تاریخــی روســتای «کریــک» در شهرســتان دنــا خبــر داد‪.‬‬ ‫مجیــد صفایــی افزود‪ :‬با پیگیری های انجا مشــده در ســطح ملی‬ ‫قســمت های تخریب شده بافت تاریخی کریک که در زلزله اخیر‬ ‫‪1200‬یتیم کهگیلویهوبویراحمدی‬ ‫چشم انتظارحمایتحامیان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اهدا کنند‪ .‬او با اشــاره به اینکه‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضر بیش از هشــت‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر از ایتــام و فرزنــدان‬ ‫هــزار یتیم و فرزند محســنین از‬ ‫محســنین تحت حمایــت این‬ ‫حمایت کمیته امداد کهگیلویه‬ ‫نهــاد در اســتان بــدون حامی و‬ ‫و بویراحمد برخوردارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قباد مبشری‬ ‫چش ـم انتظار حمایــت خیــران‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر از ایــن افــراد بــدون‬ ‫نیکــوکار هســتند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫حامی و چشــم انتظار حمایت‬ ‫تابش‪ ،‬قباد مبشری گفت‪ :‬طرح اکرام ایتام یکی حامیان و خیران نیکوکار به خصــوص در این ماه‬ ‫از موفق تریــن طرح هــای طراحی شــده در کمیته مبارک رمضان هســتند‪ .‬مبشــری به پویش ایران‬ ‫امــداد اســت کــه در خصــوص اجــرای ایــن طرح مهرباناشارهوبیان کرد‪:‬اینپویشاز سال گذشته‬ ‫تاکنون اقدامــات موثری در زمینه کمک به ایتام اغازشده و هدف این است که با رایزنی با ادارات‪،‬‬ ‫و فرزندان محسنین انجام شده است‪ .‬او تصریح نهادها‪ ،‬اصناف و بازاریان در سال‪ ۱۴۰۰‬و تا پایان‬ ‫کرد‪:‬هرفردیباهویت کدملیخودمی تواندوارد ماه مبارک رمضان هیچ یتیم و فرزند محســنینی‬ ‫ســامانه‪ ekram.mdad.ir‬شده و ثبت نام کرده و بدونحامینباشد‪.‬مدیرکلکمیتهامدادکهگیلویه‬ ‫ایتاموفرزندانمحسنینرادرهراستانومنطقه ای و بویراحمد با اشاره به اینکه از ابتدای ماه مبارک‬ ‫انتخابکردهوماهیانهمبلغیب هدلخواهبه حساب رمضان تاکنون‪ ۱۲۰۰‬خیر نیکوکار به حامیان ایتام‬ ‫فرزند معنوی خود واریز کند‪ .‬مبشری تاکید کرد‪ :‬اکــرام و محســنین ایــن نهاد اضافه شــده اســت‪،‬‬ ‫حامیان ایتام عالوه بر کمک های نقدی ماهیانه‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم مومن و نیکوکار و همه کسانی که‬ ‫می تواننــد به صــورت غیر نقــدی هم کمک های می توانند‪،‬دعوتمی کنیمبهبرکتاینماهمبارک‬ ‫خود را در قالب بسته های معیشتی‪ ،‬بسته های وشب هایقدر وبهتبعیتاز موالیمتقیاننیت‬ ‫تحصیلی‪،‬پوشاکوسایرملزوماتزندگیجهت خود را اعمال کنند و ما را در کمک رسانی به ایتام‬ ‫فرزندمعنویخودبهادارات کمیتهامداددراستان یاریکنند‪.‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۶۰۰‬برنامه فرهنگی و هنری‬ ‫در استان‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫و بویراحمــد بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫اســامی اســتان گفت‪ :‬تقویم‬ ‫در حالــی اســت کــه باوجــود‬ ‫اجرایــی حــوزه فرهنــگ و‬ ‫شــرایط کرونایی بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫هنــر ایــن اســتان بــرای بــازه‬ ‫برنامــه فرهنگــی و هنــری در‬ ‫زمانــی ‪ ۶‬مــاه نخســت‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬از سوی این اداره‬ ‫محمدعلی پیرسبزی‬ ‫امســال تهیــه و تدوین شــده‬ ‫کل در نقــاط مختلف اســتان‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش پیوارنیوز‪،‬‬ ‫اجــرا شــد‪ .‬پیرســبزی عنــوان‬ ‫محمدعلــی پیرســبزی افــزود‪ :‬ایــن تقویــم بــا کــرد‪ :‬نکتــه مهــم و قابل توجــه ان اســت کــه‬ ‫محوریــت اســتفاده بهینــه از ظرفیــت فضــای نمود فعالیت های فرهنگی و هنری اجراشده‬ ‫مجــازی تــا زمــان بهبــود شــرایط کرونایــی در از ســوی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود‪ .‬او گفت‪ :‬کهگیلویه و بویراحمد در طول سال همواره بر‬ ‫شــرایط کرونایــی از اســفندماه ‪ ۱۳۹۸‬تاکنون پایه مخاطب محوری است‪ .‬او گفت‪ :‬بیش از‬ ‫تــا حــد قابل مالحظــه ای تاثیــر منفی بــر روی ‪ ۵۰‬فعالیــت فرهنگی و هنــری در ماه رمضان‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری در کهگیلویه و امسال در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بویراحمد داشته است‪.‬‬ ‫پیش بینی شد که همگی ان ها نیز در حال اجرا‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه هستند‪.‬‬ ‫نحوهبرگزاریامتحاناتسواداموزیبراساس‬ ‫تصمیمستادمقابلهبا کرونا‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با تدابیر و محدودیت های اعمال شده مرکز کهگیلویه و‬ ‫بویراحمداز وضعیتقرمزخارجشد‪.‬به گزارشفارس‪،‬پرویزیزدان پناه‬ ‫گفت‪:‬باتدابیراتخاذشدهومحدودیت هایی کهاعمالشدیاسوجمرکز‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شهرســتان دنا دچار اســیب شــده اســت‪ ،‬مرمت و احیا م ‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اعتبــار از طریــق وزارت میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی کشــور بــرای مرمــت قســمت های‬ ‫بشــده روستاهای گردشــگری کریک اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تخری ‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری و اســتان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد‪ :‬جذب اعتبار بیشتر برای حفظ‬ ‫بافــت قدیــم روســتای کریــک‪ ،‬مرمــت خانه های قدیمــی بافت‬ ‫تاریخــی کریــک‪ ،‬حمایــت از ســرمایه گذاران ایجــاد بو مگــردی در‬ ‫روستاهای شهرستان دنا مهم ترین برنامه های کاری این اداره کل‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫امتحانــات ســواداموزی‬ ‫ازمون ها به صورت فردبه فرد‬ ‫در کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫یــا حداکثــر دونفــره برگــزار‬ ‫بــر اســاس تصمیم هــای ســتاد‬ ‫می شــود‪ .‬معاون سواداموزی‬ ‫مقابله با کرونای شهرستان ها‬ ‫اســتان‬ ‫اموزش وپــرورش‬ ‫و مناطــق برگزار می شــود‪ .‬به‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫هادی زارع‬ ‫گــزارش پیوارنیــوز؛ مدیــرکل‬ ‫بــا توجه به شــرایط کرونایی‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان در‬ ‫امــکان بــه تاخیــر انداختــن‬ ‫نشســت ســتاد امتحانات ســواداموزی گفت‪ :‬برگــزاری ازمون تا حداکثر یک ماه وجود دارد‬ ‫مــاک عمل در خصوص اجــرای فعالیت های و در سامانه سواداموزی نیز قابل انجام است‪.‬‬ ‫اموزشــی و ازمون هــای پایانــی دوره هــای ســید حمــدا‪ ...‬خواهش نیــک افزود‪ :‬امســال‬ ‫ســواداموزی و با اولویت سالمت سواداموزان بــه دلیــل شــرایط خــاص در هــر جلســه فقط‬ ‫و اموزش دهنــدگان و عوامــل اجرایــی تابــع یک ازمون انجام می شــود و در صورت تمایل‬ ‫تصمیم هــای ســتاد های کرونایــی اســت‪ .‬ســواد اموزان امکان برگــزاری اضطراری ازمون‬ ‫هــادی زارع پــور افزود‪ :‬با توجــه به رنگ های در محل زندگی ان ها فراهم شده است‪ .‬رئیس‬ ‫اعال مشــده بــرای وضعیــت کرونایــی رعایت اداره ســنجش ســواداموزی اموزش وپــرورش‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی تاکید و تمهیدی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد هــم گفــت‪:‬‬ ‫فراهــم می شــود تــا قبــل و بعــد از هر جلســه ازمون کتاب شــعار ســال مقــام معظم رهبری‬ ‫ازمــون‪ ،‬ســواداموزان مــورد ارزیابــی بالینــی و با عنوان راز موفقیت با شــرکت ‪ ۷۱۷‬نفر از‬ ‫ســامت و ضدعفونــی محــل انجــام شــود‪ .‬اموزش دهندگان دوره انتقال برگزار شد که ‪۱۰‬‬ ‫او گفــت‪ :‬درصورتی کــه کالســی بــه مرحلــه نفر مرحله کشوری معرفی شدند‪.‬‬ ‫ازمون رســیده با شــرایط اعــام اموزش دهنده‬ ‫محمد جلیل فر گفت‪ :‬بررسی و تجدیدنظر‬ ‫و داوطلــب بــودن ســواداموز‪ ،‬حــوزه ازمــون اوراق ‪ ۱۵‬درصد اوراق امتحانی با تشکیل گروه‬ ‫تشکیل و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بررسیبه صورتمتمرکزانجامشد‪.‬‬ ‫شناسایی‪ 200‬فقرهتخلفابی‬ ‫دربویراحمد‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان‬ ‫بویراحمد گفت‪ :‬طی مدت سپری شده از سال‬ ‫جــاری بیــش از ‪ 200‬فقــره انشــعاب غیرمجــاز‬ ‫در ســطح شهرســتان بویراحمد شناسایی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش برنا‪ ،‬علمــدار ارمین اظهار داشــت‪:‬‬ ‫طــی همین مــدت ‪ 189‬فقــره پرونــده تخلف‬ ‫بــه مراجــع قضایی ارجاع داده شــد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه ‪ 278‬دســتگاه کنتور معیوب شناســایی‬ ‫و جمــع اوری شــد افزود‪ :‬مشــترکین نســبت به‬ ‫حفاظت از تاسیسات به خصوص کنتورهای اب‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام دهند و در صورت بروز‬ ‫اشکال فنی در کنتور اب هرچه سریع تر نسبت‬ ‫به تعویض ان اقدام کنند‪ .‬ارمین گفت‪ :‬هرگونه‬ ‫دســت کاری در کنتــور و تاسیســات ابی تخلف‬ ‫محســوب می شــود و برابر قانــون با متخلفین‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫عدم کشت برنج با توجه به پدیده‬ ‫خشکسالیدر کهگیلویه‬ ‫فرمانــدار کهگیلویــه گفــت‪ :‬کشــت برنــج‬ ‫ب بر در این شهرســتان‬ ‫به عنوان یک محصول ا ‬ ‫ممنوعاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬دارا‬ ‫ی نــژاد فرمانــدار کهگیلویه با بیــان اینکه‬ ‫کریم ـ ‬ ‫ب بــر در‬ ‫کشــت برنــج به عنوان یــک محصول ا ‬ ‫شهرستان ممنوع است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بروز‬ ‫پدیــده خشکســالی و تنــش ابــی کشــت برنج‬ ‫به عنــوان محصول کشــاورزی دارای مصرف اب‬ ‫باال در این شهرستان ممنوع است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫برای جدایی راموس از رئال‬ ‫شرایط برای تمدید قرارداد‬ ‫دســتمزد ســاالنه ‪ 12‬میلیــون‬ ‫و مانــدن ســرخیو رامــوس در‬ ‫یــورو (معــاون حقــوق فعلــی‬ ‫مادریــد دشــوارتر شــده اســت‪.‬‬ ‫راموس) برای داوید االبا است‪.‬‬ ‫عملکــرد ســرخیو رامــوس‬ ‫همچنین اینده رافائل واران نیز‬ ‫در دیــدار برگشــت مقابــل‬ ‫در هال ـه ای از ابهــام قــرار دارد‪.‬‬ ‫راموس‬ ‫شهــای فراوانــی‬ ‫چلســی واکن ‬ ‫قــرارداد واران مادریــد در ســال‬ ‫را برانگیخــت‪ .‬هــواداران ایــن‬ ‫‪ 2022‬بــه پایان می رســد و این‬ ‫مدافع باتجربه به قدرت رهبری سرخیو راموس مدافع فرانســوی تصمیــم دارد در صــورت عدم‬ ‫در ترکیــب رئــال مادرید اشــاره کردند اما برخی ارائه پیشنهاد مالی بهتر‪ ،‬راهی باشگاه جدیدی‬ ‫نیــز مدعــی شــدند وجــود بازیکنی ماننــد او نیز بشود‪ .‬منچســتریونایتد واران را می خواهد و در‬ ‫برای صعود این تیم به فینال کافی نبود‪ .‬فقط صورت جدایی او‪ ،‬ممکن است راموس شانس‬ ‫چهار بازی تا پایان اللیگا باقی مانده و باید دید بیشــتری برای تمدید قرارداد با شرایط دلخواه‬ ‫سرخیو راموس در روزهای پایانی فصل می تواند خــود داشــته باشــد‪ .‬رئــال مادریــد مایل اســت‬ ‫کســاله تمدید کرده و از او‬ ‫چقدر به تیمش کمک بکند‪ .‬قرارداد او در تاریخ قرارداد راموس را ی ‬ ‫‪ 30‬ژوئن تمام م ‬ ‫یشــود و مســئله اینجاست که خواهان قبول پیشنهاد ‪ 10‬درصد کاهش حقوق‬ ‫هنوز پیشنهاد مهمی از تیم دیگری برای راموس مانند بسیاری دیگر از بازیکنان شده اما راموس‬ ‫نرســیده تا او دســت باال را در مذاکرات داشــته خواهــان تمدیــد دوســاله و دریافــت دســتمزد‬ ‫باشــد‪ .‬از ســوی دیگر نیز به نظر می رسد انتقال فعلی است؛ اما هر چه به پایان فصل نزدیک‬ ‫داوید االبا به رئال مادرید قطعی شــده باشــد‪ .‬شــویم‪ ،‬شــرایط بــرای مانــدن رامــوس خصوصا‬ ‫مدافــع اتریشــی بایرن مونیــخ بــا کهکشــانی ها در صــورت عــدم حضور در ترکیب رئــال مادرید‬ ‫توافــق کــرده و اخبار حاکــی از اختصاص یافتن دشوارترمی شود‪.‬‬ ‫اینده ستاره لهستانی بایرن‬ ‫در هاله ای از ابهام‬ ‫شــایعات جــذب ارلینــگ‬ ‫رابــرت لواندوفســکی امیــدوار‬ ‫هالنــد باعــث دلخــوری رابرت‬ ‫است باشگاه بایرن برنامه های‬ ‫لواندوفسکی‪ ،‬ستاره لهستانی‬ ‫ســال های اتــی خــود را حــول‬ ‫بایرن مونیخشدهاست‪.‬علیرغم‬ ‫محور این بازیکن بناکرده و به‬ ‫ارائــه عملکردی قابل تحســین‬ ‫دنبــال مهاجم دیگری نباشــد‪.‬‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫و درخشــان در سال های اخیر‪،‬‬ ‫لواندوفسکی قصد دارد تا چند‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫احتمال جدایی‬ ‫ســال دیگــر به بــازی کــردن در‬ ‫از بایرن مونیخ هنوز به طور کامل منتفی نیست‪ .‬باالتریــن ســطح ادامه بدهد و ترجیــح او ادامه‬ ‫البته بایرن مونیخ قطعا در این تابســتان رابرت فعالیت در بایرن مونیخ است‪ ،‬اما باشگاه هنوز‬ ‫لواندوفســکی را نمی فروشــد‪ ،‬امــا در تابســتان موضــع شــفافی در ایــن خصــوص نداشــته و به‬ ‫سال اینده اوضاع متفاوت است‪ .‬لواندوفسکی همین علــت اینده ســتاره لهســتانی در هاله ای‬ ‫از شــایعات مــداوم در مــورد انتقــال احتمالــی از ابهــام قرارگرفتــه اســت‪ .‬چند باشــگاه متمول‬ ‫ارلینگ هالند‪ ،‬ستاره نروژی و جوان دورتموند به لیگ برتری ازجمله چلســی و منچسترســیتی و‬ ‫بایرن مونیخعصبانیشدهاست‪.‬درواقعتاکنون البته رئال مادرید برای خرید لواندوفسکی ابراز‬ ‫هیچ یکاز ارکانباشگاهبایرنبه صراحتنگفته تمایل کرده اند‪ .‬این ستاره ‪ 33‬ساله و لهستانی‬ ‫که این تیم تمایلی به جذب ارلینگ هالند ندارد کهاحتماال برندهجایزه کفشطالیفصلجاری‬ ‫وهمینرویهموجباتدلخوریستارهلهستانیو نیز خواهد شد‪ ،‬هنوز با قطعیت در مورد اینده‬ ‫گلزن بایرن مونیخ را فراهم کرده اســت‪ .‬درواقع تصمیم نگرفته و در حال بررسی شرایط است‪.‬‬ ‫ستاره بارسلونا در راه تیم رقیب تراکتور‬ ‫میرالیــم پیانیــچ‪ ،‬ســتاره‬ ‫تا شایعاتی در مورد احتمال‬ ‫صربســتانی بارســلونا ممکن‬ ‫انتقــال او به لیگ عربســتان‬ ‫اســت ب ـه زودی راهــی‬ ‫برای فصل بعد منتشر شود‪.‬‬ ‫فوتبــال عربســتان بشــود‪.‬‬ ‫از النصــر به عنــوان مشــتری‬ ‫تابســتان ســال گذشــته بــود‬ ‫احتمالــی میرالیــم پیانیــچ‬ ‫میرالیم پیانیچ‬ ‫کــه دو باشــگاه یوونتــوس‬ ‫نام برده شده و ممکن است‬ ‫و بارســلونا بــر ســر معاوضــه‬ ‫به زودی شــاهد انتقال او به‬ ‫میرالیم پیانیچ و ارتور ملو‪ ،‬دو هافبک خود این تیم زردپوش باشیم‪ .‬النصر که موفق به‬ ‫بــه توافــق دســت یافتنــد و اینجــا به جایــی صعــود به مرحله یک هشــتم لیگ قهرمانان‬ ‫غیرمنتظــره انجام شــد؛ اما تــا اینجای فصل شــد‪ ،‬در این مرحله بایــد به مصاف تراکتور‬ ‫نــه میرالیــم پیانیچ قادر به تکرار درخشــش بــرود و البتــه هنوز به صــورت مقطعی محل‬ ‫گذشــته خــود بوده و نــه ارتور ملــو‪ ،‬به نظر برگــزاری این دیدار مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫می رســد هیچ یک از دو تیم از این معاوضه ایــن در حالــی اســت کــه در ابتــدای فصــل‬ ‫ســودی نبرده انــد‪ .‬میرالیــم پیانیــچ در طول هواداران بارســلونا تصور می کردند با جذب‬ ‫تهــا شــاهد حضــور‬ ‫فصــل چنــد بــار صراحتا بــه نیمکت نشــینی میرالیــم پیانیــچ تــا مد ‬ ‫هــای خود در نوکمپ اعتراض کرده و بعید یک هافبک خالق و گلســاز در ترکیب خط‬ ‫اســت فصــل بعــد هــم شــاهد ادامــه حضور میانــی تیــم محبوبشــان خواهنــد بــود‪ ،‬امــا‬ ‫این هافبک گران قیمت در بارســلونا باشیم؛ رویــای درخشــش در ترکیــب بارســلونا برای‬ ‫امــا او ز در توئیتــر خــود تصویــری از پرچــم این هافبک صربســتانی زودتــر از حد انتظار‬ ‫عربســتان با عبارت «به زودی» منتشــر کرده به پایان رسید‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-193‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۱۶۷‬مورخه ‪ 1400/01/19‬هیات به شماره کالسه ‪-۲۰۷‬‬ ‫‪ ۹۸‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫الهرضا باغچقی فرزند موسی الرضا بشماره شناسنامه ‪ ۴‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت ‪ 214/50‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان‬ ‫شمالی بخش ‪ ۲‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای هیبت اله باغچقی فرزند فرج اله محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/19 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2879‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-194‬برابر رای شماره ‪ 1399-3947‬مورخه ‪ 1399/10/21‬هیات به شماره کالسه ‪-۲۰1‬‬ ‫‪ ۹7‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمدرضا نعمتی داغیان فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ‪ 27091‬صادره از قوچان در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 193/3‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه‬ ‫کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای هیبت اله باغچیقی فرزند‬ ‫اینفینال‬ ‫زودرسزیباست‬ ‫جــدال ســپاهان و پرســپولیس را اگــر‬ ‫تعیین کننده تریــن جــدال فصــل ندانیــم حداقــل‬ ‫می توان به عنوان یکی از ســه بازی حســاس لیگ‬ ‫بیستم از ان یاد کرد‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬سپاهان‬ ‫و پرسپولیس به عنوان تیم های اول و دوم جدول‬ ‫رده بندی امشــب در جدالی حســاس در اصفهان‬ ‫بــه مصاف هــم می روند‪ .‬جدالــی که اولین فینال‬ ‫از سه فینال محتمل لیگ برتر محسوب می شود‪.‬‬ ‫پــس از این بازی‪ ،‬دو بازی پرســپولیس و اســتقالل‬ ‫در هفتــه بعــد و اســتقالل بــا ســپاهان در هفتــه‬ ‫اخــر به نوعی تعییــن کننده تریــن بازی های لیگ‬ ‫خواهند بود‪ .‬سپاهان و پرسپولیس که حاال دیگر‬ ‫دو رقیــب ســنتی حداقــل در لیــگ برتر محســوب‬ ‫یشــوند‪ ،‬تاکتیکی تریــن تیم های نیم فصــل اول‬ ‫م ‬ ‫لیگ برتر بوده اند‪ .‬اگر اســتقالل فرهاد مجیدی را‬ ‫که هنوز از نظر تاکتیکی خود را به اثبات نرسانده‬ ‫فاکتور بگیریم‪ ،‬قرمزهای پایتخت و طالیی پوشان‬ ‫اصفهان از نظر بلوغ تاکتیکی در صدر تیم های لیگ‬ ‫قرار داشته اند و احتماال با اضافه شدن مجیدی به‬ ‫استقالل و جا افتادن اندیشه های این مربی در این‬ ‫تیم‪ ،‬ضلع ســومی نیز بــه غول های تاکتیکی لیگ‬ ‫اضافه شــود‪ .‬در ســبک بازی دو تیم پرســپولیس و‬ ‫سپاهانوتاکتیکتیمیانهامی توانشباهت هایی‬ ‫روز سخت لک در برابر‬ ‫بهترین خط حمله لیگ‬ ‫برای زدن گل مساوی تالش کرد که البته به جایی‬ ‫نرسید؛بنابراینانچهاز تاکتیکی ترینتیم هایلیگ‬ ‫برتــر انتظار م ـی رود یک بازی تاکتیکی اســت؛ اما‬ ‫این لزوما به معنای ان نخواهد بود که امشب در‬ ‫اصفهــان یک فوتبال زیبا و هیجانــی از دو تیم به‬ ‫نمایش در خواهد امد‪ .‬بازی های بزرگ استراتژی ها‬ ‫و تاکتیک های خاص خود را هم دارد و انچه بیش‬ ‫از اجرای تاکتیک ها اهمیت دارد‪ ،‬کم اشتباه ظاهر‬ ‫شــدن به خصوص در فاز دفاعی است‪ .‬چه بسیار‬ ‫بازی های بزرگی که نتیجه ان را یک اشتباه فاحش‬ ‫و یا از دست رفتن تمرکز یک تیم برای چند دقیقه‬ ‫تعیین کرده است‪ .‬پس انچه در این بازی اهمیت‬ ‫دارد ایــن اســت کــه کــدام تیــم کمتــر در مباحــث‬ ‫دفاعی اشــتباه می کند‪ .‬در بازی های بزرگ تمرکز‪،‬‬ ‫اشتباهات کمتر مهم تر است تا‬ ‫اعتماد به نفس و‬ ‫ِ‬ ‫سیستم و ترکیب‪ .‬برای همین مدیران پرسپولیس‬ ‫از رفتن به قرنطینه و درگیری ذهن بازیکنان خود‬ ‫به این موضوع هراس داشته و بارها اعتراض خود‬ ‫را به قرنطینه اعالم کرده بودند‪ .‬انها به خوبی از‬ ‫اهمیت امادگی روانی بازیکنــان خود برای جدال‬ ‫با سپاهان اگاه بودند‪ .‬ساختار دفاع هر دو تیم از‬ ‫ساختارهای قوی لیگ است اما ضعف هایی دارند‬ ‫که بی شــک از دید دو مربی پنهان نیســتند‪ .‬امار‬ ‫گل خورده کمتر پرسپولیس نشان از ساختار دفاعی‬ ‫قویتر پرسپولیس نسبت به ســپاهان دارد اما از ان‬ ‫طــرف خــط حملــه این تیــم زهــردار تر و ســاختار‬ ‫قتــر از پرســپولیس عمــل کــرده‬ ‫هجومــی ان موف ‬ ‫است‪ .‬در نیم فصل اول‪ ،‬سپاهان به جز سه بازی‪،‬‬ ‫در سایر بازی ها درصد مالکیت بیشتری نسبت به‬ ‫حریفان خود داشــته اســت که از قضا یکی از این‬ ‫سه بازی‪ ،‬جدال با پرسپولیس در تهران بود که با‬ ‫تساوی بدون گل خاتمه یافت‪ .‬با این حال تعداد‬ ‫تهــای گلزنــی این تیــم در ان بازی اندکی‬ ‫موقعی ‬ ‫از پرسپولیس بیشتر بود‪ .‬نکته مهم اینکه سپاهان‬ ‫در هیــچ کــدام از ایــن ســه بازی که مالکیــت را به‬ ‫حریــف داده بازنده نبوده اســت و اتفاقا در بازی‬ ‫مقابل استقالل و صنعت نفت علیرغم درصد کمتر‬ ‫مالکیت توپ با پیروزی زمین را ترک کرده است‪.‬‬ ‫ایــن دوو تیم باالترین تعداد شــانس گلزنــی را در‬ ‫نیم فصل اول داشته اند و در این بین پرسپولیس از‬ ‫سپاهان در خلق موقعیت گل موفق تر بوده است‪.‬‬ ‫با این حال سپاهان در گلزنی موفق تر بوده و این‬ ‫نشان از ضعف خط حمله پرسپولیس نسبت به‬ ‫ســپاهان در نیم فصــل اول دارد که البته با اضافه‬ ‫شدن ال کثیر و مغانلو احتماال اوضاع پرسپولیس در‬ ‫ادامه لیگ برای گلزنی بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باشگاه زنیت به دنبال تمدید قرارداد سردار ازمون‬ ‫یکــه رســانه های خارجی صحبــت از حضور ســردار ازمون‬ ‫درحال ‬ ‫مهــای مطــرح اروپایی می کننــد ازجمله دورتمونــد و رم زنیت‬ ‫در تی ‬ ‫به دنبال تمدید قرارداد ســردار ازمون اســت‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫اتفاقــی کــه اگر رخ دهد به معنی ادامه حضور ســردار ازمون در تیم‬ ‫زنیت خواهد بود به این خاطر که اگر باشگاه روسی نظر به فروش‬ ‫مهاجم تیم ملی فوتبال ایران داشــته باشــد دیگر دلیلی برای تمدید‬ ‫قرارداد این بازیکن وجود ندارد‪ .‬زنیت یک فصل دیگر با سردار ازمون‬ ‫یکــه بخواهــد او را بفروشــد نیازی به تمدید‬ ‫قــرارداد دارد و درصورت ‬ ‫قرارداد نیست و در شرایط فعلی هم می تواند با صدور رضایت نامه‬ ‫سردار ازمون به سود قابل توجهی دست یابد‪ .‬سایت اسپورت باکس‬ ‫نبــاره می نویســد‪« :‬باشــگاه زنیــت ســن پترزبورگ اماده‬ ‫روســیه درای ‬ ‫امضای قرارداد جدیدی با سردار ازمون‪ ،‬مهاجم ‪ 26‬ساله ایرانی اش‬ ‫می شود اما گزینه فروش او در نقل وانتقال های تابستانی را نیز مدنظر‬ ‫قرار می دهد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬باشگاه زنیت می خواهد پیشنهاد‬ ‫جدیدی به سردار ازمون برای تمدید قراردادش که سال اینده پایان‬ ‫خواهد یافت بدهد‪.‬‬ ‫البته زنیت اماده است تا در فصل تابستان گزینه های پیشنهادی‬ ‫یهــا در صــورت بــراورده کــردن‬ ‫خریــد ایــن بازیکــن از ســوی اروپای ‬ ‫خواسته های این باشگاه را بررسی کند‪ ».‬البته که نمی شود با باشگاه‬ ‫زنیت به تمدید قرارداد سردار ازمون به جای فروش او خرده گرفت‬ ‫به این خاطر که زنیت قهرمان لیگ برتر روسیه شده و فصل اتی هم‬ ‫یکی از تیم های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود‪ .‬صعود از‬ ‫مرحله گروهی زنیت را وسوسه کرده که به جای فروش سردار ازمون‬ ‫به دنبال تمدید قرارداد او باشــد‪ .‬به خصوص که زنیت در دو فصل‬ ‫فرج اله محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/19 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2876‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-192‬برابر رای شماره ‪ 99-5334‬مورخه ‪ 1399/12/16‬هیات به شماره کالسه ‪99-234‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسلم‬ ‫رحمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 336‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 89‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش‬ ‫‪ ۲‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رضا صدیق زاده ورثه محمد محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/19 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2892‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-301‬نظر به اینکه سند مالکیت ‪ ۵‬سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ مزرعه قالیی‬ ‫دفاع تراکتور و ماموریت‬ ‫تکرار رکورد اسیایی‬ ‫تیم تراکتور برای کسب سهمیه در لیگ بیستم‪ ،‬نیاز‬ ‫به خط دفاعی مســتحکم در ادامه مســابقات خواهد‬ ‫بــود‪ .‬سرخپوشــان تبریــزی پــس از صعود دل چســب از‬ ‫مرحله گروهی لیگ قهرمانان اســیا‪ ،‬اولین بازی خود را‬ ‫در مقابل پیکان برگزار خواهند کرد‪ .‬تی تی ها که از ‪19‬‬ ‫بازی‪ 26 ،‬امتیاز کســب کرده اند‪ ،‬برای صعود به جمع‬ ‫تیم هــای مدعی باالی جدول‪ ،‬بایــد در این بازی برنده‬ ‫شــوند و در غیر این صورت کارشــان برای ورود به جمع‬ ‫شــش تیم باالی جدول ســخت تر از قبل خواهد شــد‪.‬‬ ‫تراکتوری ها که هدف خود برای لیگ بیســتم را کســب‬ ‫سهمیه لیگ قهرمانان قرار داده اند‪ ،‬در حالی به استقبال‬ ‫حریفان لیگ برتری خواهند رفت کــه در ‪ 19‬بازی‪ ،‬امار‬ ‫‪ 17‬گل خــورده را ثبــت کردنــد کــه بــرای تیمــی مدعی‬ ‫امار نامطلوبی محســوب می شود‪ .‬نکته جالب این که‬ ‫تراکتوری ها در مرحله گروهی لیگ قهرمانان تنها‪ 3‬گل‬ ‫خوردندوبهترینخطدفاعیمنطقهغربلقب گرفتند‬ ‫تااماریبه شدتمتفاوتراثبت کردهباشند‪.‬محمدرضا‬ ‫اخباری دروازه بان سرخپوشان تبریزی در رقابت اسیایی‬ ‫عملکرد فوق العاده ای را از خود به جای گذاشت و حتی‬ ‫اشتباهاتمدافعانهمدر سایهدرخششاوپنهانماند‬ ‫اما مدافعان تراکتور نیز نمایش های بهتری را نسبت به‬ ‫مسابقات لیگ برتری داشتند و حاال تراکتور برای حفظ‬ ‫رونــد خــوب‪ ،‬به چنین عملکردی نیاز خواهد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر تراکتوری هــا موفق شــوند بــا میانگین گل خــورده‬ ‫اسیایی شــان لیگ برتر را به پایان برســانند تا اخر فصل‬ ‫حداکثــر بایــد ‪ 5‬گل دیگر بخورند و بــا ‪ 22‬گل کار را به‬ ‫اتمام برسانند که در این صورت امار دفاعی شان نسبت‬ ‫بهفصل گذشتهبهترخواهدبود‪.‬‬ ‫نگاهی به بازی امشب سپاهان و پرسپولیس‬ ‫با کلید واژه حساسیت‬ ‫رایافت‪.‬شباهت هایی کهنشانمی دهدموفقیت‬ ‫ایــن دو تیم در لیگ بیســتم اتفاقی نبوده اســت‪.‬‬ ‫یتــوان در‬ ‫مهتریــن شــباهت تاکتیکــی دو تیم را م ‬ ‫تنــوع راه های رســیدن بــه گل و گلزنی یافت‪ .‬هم‬ ‫پرســپولیس و هم سپاهان برای رسیدن به گل دل‬ ‫به یک روش و تکرار ان نبسته اند‪ .‬دو تیم هم به‬ ‫خوبی از کناره ها اســتفاده کرده اند و هم قابلیت‬ ‫اســتفاده از عمق دفــاع را برای گلزنی داشــته اند‪.‬‬ ‫در هــر دو تیــم محــور حمــات تیــم در زمان های‬ ‫متفــاوت یک بازی تغییر می کند و همین موضوع‬ ‫انالیــز بــازی ایــن دو تیــم را بــرای حریفان ســخت‬ ‫می کند‪ .‬هر دو تیم تمایل به بازی پرحوصله دارند‪.‬‬ ‫شــتاب زدگی تا حدود زیــادی از عملکرد بازیکنان‬ ‫دو تیــم حــذف شــده اســت‪ .‬از انجا که در بیشــتر‬ ‫یهــای لیــگ تیم های مقابل انها بازی بســته و‬ ‫باز ‬ ‫دفاعــی انجــام داده انــد‪ ،‬بازی با حوصلــه و دادن‬ ‫پاس های زیاد در حافظه تاکتیکی بازیکنان دو تیم‬ ‫رفته اســت‪ .‬نمونه بازی پر حوصله را می توان در‬ ‫بازی سپاهان و نفت مسجد سلیمان دید که اگرچه‬ ‫یهــا موفق به گلزنی نشــدند اما در طول‬ ‫اصفهان ‬ ‫بازی به روش های مختلف برای بــاز کردن دروازه‬ ‫حریــف رو اوردند‪ .‬یا اخیرا پرســپولیس در مصاف‬ ‫الوحده امارات تا دقایق اخر بازی بدون شتابزدگی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا خوب نتیجه نگرفته و‬ ‫موفق به صعود به مرحله حذفی بازی ها نشده است‪ .‬این انتقادات‬ ‫تماشاگران را به همراه داشته و حتی رئیس باشگاه چند روز پیش بعد‬ ‫از مسجل شدن قهرمانی زنیت اعالم کرد در فصل پیش رو باید به‬ ‫نتایج بهتری در لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کنیم و واقعیت این‬ ‫است ما در دو فصل اخیر این بازی ها نمایش های خوبی نداشتیم‪.‬‬ ‫شــاید ســردار ازمون هم بی میل با این اســتراتژی زنیت یعنی تمدید‬ ‫قرارداد نباشد به این خاطر که او هم اکنون در بهترین تیم روسیه توپ‬ ‫می زند و دستمزد خوبی می گیرد و به همراه تیمش در لیگ قهرمانان‬ ‫اروپا هم حاضر است‪ .‬زنیت سردار ازمون را با مبلغ ‪ 12‬میلیون یورو‬ ‫از روبین کازان خریداری کرده است و بابت هر قهرمانی در لیگ برتر‬ ‫روسیه یک میلیون یورو به حساب روبین کازان ریخته است‪.‬‬ ‫پالک ثبتی شماره‪ 0 :‬فرعی از ‪ 61‬اصلی علیا واقع در بخش ‪ ۱۷‬اصفهان ذیل ثبت ‪5841‬‬ ‫در صفحه ‪ ۳۶۰‬دفتر ‪ 162‬امالک به نام اسماعیل عامری صادر و تسلیم گردیده است‪،‬‬ ‫سپس عباسعلی عامری احدی از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪:‬‬ ‫‪ 1400/2/13-32000866‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل‬ ‫شماره‪ 1400/۲/13 - ۴۱۱۱ :‬به گواهی دفترخانه ‪ ۱۹‬اردستان رسیده است مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ان به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به‬ ‫این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه‬ ‫کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ذبیح اله فدایی اردستانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫اردستان ‪/1131434‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-303‬اقای عبداالمیر هفتنانی فرزند محمدعلی به وکالت از وراث وی زهرا سیخی با‬ ‫تسلیم ‪ 4‬برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن دو سند مالکیت به شماره سند ‪000732‬‬ ‫و ‪ 000733‬پ‪ 90‬هرکدام به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪301/68130‬‬ ‫در بخش ‪ 16‬ثبتی اصفهان در دفتر ‪745‬ص‪217‬و‪ 220‬به نامش صادر و تسلیم گردیده‬ ‫(بازداشت و رهن ندارد) نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور‬ ‫سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که‬ ‫هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز‬ ‫اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به‬ ‫ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جهت اطالع و پاسخ مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫شاهین شهر م‪/‬الف ‪1132294‬‬ ‫حامد لک دروازه بان اول تیم پرسپولیس روز دشواری‬ ‫را در مقابــل خــط حملــه ســپاهان خواهد داشــت‪ .‬تیم‬ ‫پرسپولیس در حالی به استقبال دیدار با سپاهان می رود‬ ‫کــه این تیم بهترین خط حمله لیــگ را در اختیــار دارد و‬ ‫بــا‪ ۳۶‬گل زده‪ ،‬عملکرد فوق العاده ای در گلزنی داشــته‬ ‫است‪.‬جدی ترینتعقیب کنندهسپاهان‪،‬پرسپولیساست‬ ‫کــه تنهــا‪ ۲۷‬گل زده و بــرای جبران این اختــاف باید در‬ ‫ادامه فصل‪ ۹‬گل بیشتر از سپاهان بزند‪ .‬احتماال امشب‬ ‫کی روشاستنلیدر نوکپیکانخطحملهسپاهانحاضر‬ ‫شود و حامد لک رویارویی جالبی را با او خواهد داشت‪.‬‬ ‫اگر لک فردا موفق به کلین شیت شود‪ ،‬پرسپولیس نیمی‬ ‫از راه موفقیــت را خواهــد رفــت و حداقل با یک امتیاز از‬ ‫دیدار سرنوشت ساز اصفهان‪،‬فرصتبازگشتبهصدر با‬ ‫پیروزی مقابل ذوب اهن را حفظ خواهد کرد‪ .‬لک که در‬ ‫مرحلهگروهیلیگقهرمانانتنهایک باردروازه اشرابسته‬ ‫نگهداشت‪،‬درنیم فصلاولتوانستمقابلسپاهانکلین‬ ‫شیت کندوبایددیدحاال بار دیگرموفقبهمحافظتاز‬ ‫دروازه اشخواهدشدیاخیر؟‬ ‫تقسیم قدرت در فدراسیون‬ ‫فوتبال‬ ‫تکلیــف کمیته هــای مختلــف فدراســیون فوتبــال‬ ‫مشخص شد و هر یک از اعضای هیئت رئیسه‪ ،‬ریاست‬ ‫یکــی از کمیته هــا را بر عهــده گرفتند‪ .‬ســرانجام بعد از‬ ‫گذشت دو ماه از شروع فعالیت دوره جدید فدراسیون‬ ‫فوتبال‪،‬تکلیفبرخیاز کمیته هاودپارتمان های کلیدی‬ ‫فدراسیون در حوزه های مختلف مشخص شد‪ .‬در این‬ ‫دوره هــم اکثــر ســمت های تخصصــی و غیرتخصصی‬ ‫بــه اعضــای هیئت رئیســه فدراســیون رســیده اســت تــا‬ ‫به نوعی شاهد تقسیم قدرت در این فدراسیون باشیم‪.‬‬ ‫در دوره کنونی‪ ،‬تعداد اعضای هیئت رئیسه با افزایش‬ ‫دونفری مواجه بود و از ‪ ۹‬به ‪ ۱۱‬نفر افزایش یافت ولی‬ ‫هنــوز برخی از ســمت ها ماننــد نایب رئیــس اول و دوم‬ ‫به صورت سرپرســتی اداره می شــوند تا در مجمع اینده‬ ‫اینفدراسیون‪،‬برایسمت هایفوقتصمیم گیریشود‪.‬‬ ‫شــهاب الدین عزیزی خادم‪ ،‬شــهره موسوی‪ ،‬طهمورث‬ ‫حیدری‪،‬احساناصولی‪،‬بهرامرضائیان‪،‬مهردادسراجی‪،‬‬ ‫خداداد افشــاریان‪ ،‬احمدرضا براتی و میرشــاد ماجدی‬ ‫اعضایهیئت رئیسهوحمیدرضامهرعلیوحیدربهاروند‬ ‫نیز سرپرست نایب رئیس اول و دوم هستند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی موتور سیکلت سیستم بهرو تیپ‬ ‫‪ 125CDI‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ‪ 38854 -621‬به شماره موتور‬ ‫‪ CG125NBJA3076657‬و شماره تنه‪ NBJ ***125A8965014‬مدل ‪1389‬‬ ‫به نام محمد رمضانی شمس ابادی فرزند علی شماره شناسنامه ‪ 1498‬کدملی‬ ‫‪ 1293052231‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل سالح و مهمات شکاری (سالح ساچمه زنی دو لول ته‬ ‫پر کالیبر ‪ 12‬شماره سالح ‪ 61807990‬شماره سریال‪1941139 :‬‬ ‫مدل کوسه ساخت ایران) بنام اینجانب محمدرضا رزم گاه فرزند‪:‬‬ ‫گل اقا کد ملی‪ 3622086361 :‬صادره از‪ :‬زاهدان مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بیمه نامه‪ ،‬کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی‬ ‫خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ایران ‪ 158 -85‬ص ‪ 11‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAANO1CE2FH248465‬مدل ‪ 1394‬به نام محمود دانایی فرزند علی‬ ‫رضا شماره شناسنامه ‪ 2968‬کدملی ‪ 3673651609‬صادره از زابل مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه ‪ 09 / 1400‬می ‪ 26 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1064‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫حلقه گم شده در بازپروری‬ ‫معتادان متجاهر‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیــس پلیــس مــواد مخدر فاتب گفــت‪ :‬یکــی از مطالبات پلیس‬ ‫بر اســاس برنامه ششم توسعه ورود دستگاه های متولی برای ایجاد‬ ‫اشــتغال معتادان بهبودیافته اســت‪.‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬سرهنگ‬ ‫«عبدالوهــاب حســنوند» بــا بیــان اینکــه اصــاح برخــی از محــات‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شــوش‪ ،‬مولــوی و هرنــدی از مطالبات رهبر معظم انقالب اســامی‬ ‫و مــردم اســت کــه ب هصــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دارد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۱۷ :‬ســازمان در خصــوص اصــاح مناطــق شــوش‪ ،‬مولوی و‬ ‫هرنــدی ســهیم هســتند‪ .‬او گفــت‪ :‬فراکســیون اجتماعــی مجلس به‬ ‫موضــوع اصــاح منطقه شــوش‪ ،‬مولــوی و هرندی ورود کرده اســت‬ ‫و ســازمان های مربوطــه بایــد در حوزه کاری خود پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب خاطرنشان کرد‪ :‬اگر تمامی‬ ‫طرح های اجراشده در منطقه شوش‪ ،‬مولوی و هرندی موردحمایت‬ ‫دســتگاه ها به خصــوص شــهرداری قــرار گیرد مشــکالت ایــن مناطق‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫توسعهنامتوازن‬ ‫وسبکمدیریتشهرهامهم ترینعلت‬ ‫شکل گیریپدیدهحاشیه نشینیاست‬ ‫رئیــس اندیشــکده حقــوق شــهری و‬ ‫شــهروندی مهم تریــن علــت شــکل گیری‬ ‫ـبک‬ ‫حاشیه نشــینی را توســع ه نامتــوازن و سـ ِ‬ ‫مدیریتشهرهادانست‪.‬‬ ‫بنیامینشکوهفررئیساندیشکدهحقوق‬ ‫شــهری و شــهروندی در گفت وگــو با تســنیم‬ ‫بــا اشــاره بــه گســترش پدیده حاشیه نشــینی‬ ‫ت و‬ ‫گفــت‪ :‬حاشیه نشــینی از معضــا ‬ ‫ی ناشی از توسع ه نامتوازن شهرها و‬ ‫پیامدها ‬ ‫یاست که‬ ‫فرهنگشهرنشین ‬ ‫افسارگسیختگی‬ ‫ِ‬ ‫بــا ضرایب متفاوتی حتی دامنگی ر بســیاری از‬ ‫کشــورهای پیشرفته شده اســت‪ .‬در بسیاری‬ ‫یدنیانیزشاهدحاشیه نشینانی ‬ ‫از کالنشهره ا ‬ ‫هســتیم کــه از حداقــل امکانــات زندگی هم‬ ‫محرومهستند‪.‬در کشور ماهمحاشیه نشینی‬ ‫یکی از پنج مســئله و چالش اصلی اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر شهرهایی چون تهران‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬اهواز‪ ،‬چابهار‪ ،‬بندرعباس بیشــترین‬ ‫درگیری با سکونت گاه های غیررسمی را دارند‪.‬‬ ‫سکونت گاه هایی که به علت شکاف عمیق‬ ‫اجتماعــی بیــن ســاکنان این ســکونت گاه ها‬ ‫شهــای‬ ‫و مناطــق رســمی شــهر‪ ،‬ابســتن تن ‬ ‫خطرناکــی اســت و هرازگاهــی خبرهــای‬ ‫ناخوشایندی از ان ها به گوش می رسد‪ .‬شکوه‬ ‫ی فقر و‬ ‫ن عامل بروز حاشیه نشین ‬ ‫فر ‪ ،‬مهم تری ‬ ‫ـتضعاف اقتصادی دانســت و افــزود‪ :‬فقر‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫یکــی از عوامــل اصلی پدیده حاشیه نشــینی‬ ‫اســت اما عامل اصلــی و به قولی علت تامه‬ ‫نیست‪ .‬این که در حاشیه های شهرهای بزرگ‬ ‫شــهروندانی با فقر مطلق دس ـت وپنج ه نرم‬ ‫می کنند و ما حتی تصوری از چگونگی گذران‬ ‫یشــان نداریم درواقع خود یک معلول‬ ‫زندگ ‬ ‫است‪ .‬البته فقر حاشیه نشینان ‪ ،‬منجر به بروز‬ ‫پیامدهایی چون سطح نازل سواد‪ ،‬گسترش‬ ‫اعتیاد‪ ،‬کودکان بی سرپرست و بد سرپرست‪،‬‬ ‫کار کــودکان‪ ،‬قاچــاق مــواد مخــدر‪ ،‬جنایت‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬رئیــس اندیشــکده‬ ‫قتــل و اعــدام م ‬ ‫حقوق شــهری و شــهروندی مهم ترین علت‬ ‫شکل گیری حاشیه نشینی را توسع ه نامتوازن‬ ‫ـبک مدیریت شــهرها دانســت و گفت‪:‬‬ ‫و سـ ِ‬ ‫درباره معضل حاشیه نشینی دو نگاه متفاوت‬ ‫در کشــور مــا وجــود دارد که درواقع نشــانگر‬ ‫ی در حــوزه ‬ ‫ی جــدی دو جهان بین ـ ‬ ‫رویاروی ـ ‬ ‫یاست‪.‬یکنگاه‪،‬‬ ‫تعامالتانسانیومدیریت ‬ ‫«نگــرش لیبرالی» اســت که بــا بی توجهی به‬ ‫عمال شرایط را به سوی حذف‬ ‫حاشیه نشینان ً‬ ‫طبعا مشکالت و اسیب های ‬ ‫ان ها می بر د که ً‬ ‫زیــادی در پــی دارد و نــگاه مقابــل ان‪ ،‬نــگاه‬ ‫ی و جهان بینی‬ ‫انقالبی مبتنی بر مبانی ارزش ـ ‬ ‫ِ‬ ‫الهی است که ب ه دنبال تبعید حاشیه نشینان‬ ‫و زاغه نشــینان نیســت و ان ها را دور از ذهن‬ ‫ی قــرار نمی دهــد‪ .‬صاحــب‬ ‫و مــورد بی مهــر ‬ ‫ایــن دیــدگاه حضرت امــام بوده اســت‪ .‬اگر‬ ‫رویکــرد ایشــان از ابتدای شــکل گیری انقالب‬ ‫بعضا‬ ‫بررسی شود‪ ،‬می بینیم با دیدگاهی که ً‬ ‫در مدیریت شهری امروز موجود دارد متفاوت‬ ‫اســت و امــام حاشیه نشــینان را ولی نعمــت‬ ‫می داننــد‪ .‬رهبــر انقــاب هم با همیــن نگاه‬ ‫به مشــکالت حاشیه نشــینا ن توجــه دارند و‬ ‫در جلســات با مســئوالن بر حل اســیب های‬ ‫اجتماعیناشیازحاشیه نشینیتاکیدمی کنند‪.‬‬ ‫او حاشیه نشــینی را معضــل مشــترک اکثــر‬ ‫سکوتابهام امیز‬ ‫محیط زیستدرباره‬ ‫قاچاقحیات وحش‬ ‫رئیسفراکسیونمحیط زیستمجلس‪،‬ازعملکرددفترحیات وحش‬ ‫سازمانمحیط زیستنسبتبهتجارتوقاچاقحیواناتانتقاد کردو‬ ‫کالنشهرهای دنیا دانست و گفت‪ :‬برخالف‬ ‫کشــورهای توســعه یافته که بــرای مهــار این‬ ‫مسئلهاجتماعی‪-‬اقتصادی‪،‬برنامه ریزی های‬ ‫عملی دارند‪ ،‬در کشور ما نه تنها این معضل‬ ‫کنتــرل نشــده‪ ،‬بلکــه رو بــه گســترش اســت‪.‬‬ ‫یکــه حاشیه نشــین ها از ‪ 4.5‬میلیــون‬ ‫به طور ‬ ‫نفــر در ســال ‪ 83‬بــه بیــش از ‪ 12‬میلیــون نفر‬ ‫در ســال ‪ 98‬افزایش پیداکرده اند! شــکوه فر‬ ‫یاداور شد‪ :‬پدیده مهاجرت از پیش از انقالب‬ ‫تاکنون وجود داشــته اســت‪ .‬افراد به حاشیه‬ ‫شــهرهای بــزرگ مهاجــرت کــرده و در گــروه‬ ‫جاماندگان توسعه شهری قرار می گیرند‪ .‬این‬ ‫روزها حتی ساکنان شهرهای بزرگ هم پله پله‬ ‫بهسمتحاشیهراندهمی شوند‪.‬نکته کلیدی‬ ‫نکــه این مناطــق به اصطالح‬ ‫و تاس ـف بار ای ‬ ‫بیــخ گــوش شــهرهای بزرگــی قــرار دارنــد؛ و‬ ‫ایــن بــه معنــای ظهــور حاشیه نشــین هایی‬ ‫اســت که چیزی بــرای از دســت دادن ندارند‬ ‫و می تواننــد دســت بــه ُکنش هایی بزنند که‬ ‫تاثیرات فرهنگی ‪ -‬اجتماعی و حتی سیاسی‬ ‫ امنیتــی را به دنبال داشــته باشــد‪ .‬او افزود‪:‬‬‫امــروز وضعیــت زندگی در ســکونت گاه های‬ ‫غیررســمی در حاشــیه مرکــز کشــور‪ ،‬ا نقــدر‬ ‫نگران کننــده اســت که چنــدی پیش معاون‬ ‫سیاســی و اجتماعــی وقت اســتانداری تهران‬ ‫گفته بود‪ 127‬نقطه اسیب خیز در استان برای‬ ‫اجرای طرح های فراگیر اجتماعی و فرهنگی‬ ‫با همکاری نهادهای ذی ربط شناسایی شده‬ ‫است‪ .‬وقتی بیش از‪ 20‬درصد جمعیت استان‬ ‫تهران را حاشیه نشــین ها تشــکیل می دهند‪،‬‬ ‫باید خدماتی در حد شــهرها به ســاکنا ن این‬ ‫گفت‪:‬وضعیتمجوزهایصادرشدهشفافنیست‪.‬‬ ‫ســمیه رفیعــی در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬در خصــوص وضعیــت تجارت‬ ‫حیات وحش در کشــور و مدیریت ان از ســوی ســازمان محیط زیســت‬ ‫گفت‪ :‬اگر از بعد کالن تجارت حیات وحش و احداث باغ وحش ها نگاه‬ ‫کنیم باید این سوال پرسیده شود که چرا باید باغ وحش احداث شود‪،‬‬ ‫قطعا تفکر سرمایه داری پشت سر ان قرار دارد‪ .‬او تجارت حیات وحش‬ ‫ً‬ ‫از ســوی باغ وحش داران داخلی را ناشــی از همکاری های نامیمون در‬ ‫داخل بدنه سازمان محیط زیست دانست و تاکید کرد‪ :‬پیش از انجام‬ ‫چنین مبادالتی‪ ،‬باید باغ وحش دار از سازمان محیط زیست و از سوی‬ ‫ســایتیس (کنوانســیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی‬ ‫در معــرض خطــر) مجــوز بگیــرد‪ .‬رفیعی با بیــان اینکه مــن به انتقال‬ ‫مناطق ارائه شــود‪ .‬متاســفانه بایــد گفت در‬ ‫امتداد پدیده غیرقابل انکار حاشیه نشینی که‬ ‫حد واسط جامعه روستایی و جامعه شهری‬ ‫اســت‪ ،‬پدیده نوظهور دیگــری تحت عنوان‬ ‫ نشینی حاشیه نشین ها» شکل گرفته‬ ‫«حاشیه ِ‬ ‫کهحاشیه نشینانبه واسطهمشکالتمتعدد‬ ‫کــه مهم تریــن ان مســئله اقتصــادی و تامین‬ ‫هزین ههــای مســکن اســت‪ ،‬توانایــی ادامــه‬ ‫سکونت در قسمت حاشیه ای شهر را ندارند‬ ‫وبازهماز مناطقحاشیه ایشهرعقب نشینی‬ ‫می کننــد! او گفت‪ :‬برخالف تصــورات رایج‪،‬‬ ‫حاشیه نشــینی فی نفســه اســیب اجتماعــی‬ ‫نیســت بلکــه علــت بســیاری از اســیب های‬ ‫یشــود گفــت‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬درواقــع م ‬ ‫حاشیه نشینی یکی از مسائل اجتماعی کشور‬ ‫است که به صورت بالقوه پتانسیل و ظرفیت‬ ‫ایجاد اســیب و بحران های اجتماعی را دارد‬ ‫؛ بنابرایــن مهم تریــن نهــادی کــه می توانــد‬ ‫تــوازن در جامعــه بــه وجــود بیــاورد نهادها‬ ‫تهــای محلــی مثل شــهرداری ها و‬ ‫و حکوم ‬ ‫دهداری هاســت‪ .‬ایــن مجموع ههــا از منابع‬ ‫شــهر اطالع دقیقــی دارنــد‪ .‬اگرچــه در حال‬ ‫حاضر از اختیارات الزم برخوردار نیستند ولی‬ ‫بــا همین اختیــارات فعلی هم شــهرداری ها‬ ‫می توانند اقدامات پیشگیرانه خوبی را برای‬ ‫حیات وحــش به منظــور نمایش در باغ وحش ها و کالن مســئله وجود‬ ‫باغ وحش ها انتقادات شدیدی دارم گفت‪ :‬مسئله اینجاست که وقتی‬ ‫این خبرها می رســد نشــان می دهد که تصمیم گیری ها در این بخش‬ ‫را دفتر تخصصی حیات وحش و یک فرد مشــخص مســئله دارد‪ ،‬این‬ ‫افراد در حال دوپهلو حرف زدن و انتقال اطالعات مبهم هستند‪ .‬او با‬ ‫اشارهبهاینکهتصمیم گیرندهاصلیدر اینماجراتابه حالاظهار قطعی‬ ‫درباره قاچاق حیات وحش در ایران نکرده اســت‪ .‬به مســئله قاچاق‬ ‫خفاش هایایرانیپرداختواظهار داشت‪:‬قبلاز بیماری کرونادر ایران‬ ‫تعداد زیادی از خفاش های ایران قاچاق شده اند اما هیچ موضعی از‬ ‫سازمانمحیط زیستندیده ایم‪.‬رئیسفراکسیونمحیط زیستمجلس‬ ‫ابراز داشت‪ :‬شاهین های ایران در روز روشن طوری قاچاق می شود که‬ ‫برگزاری ازمون جامع دانش حرفه ای معلمان‬ ‫طرح خرید خدمات‬ ‫رئیس مرکز برنامه ¬ریزی منابع انســانی و امور اداری‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش اطالعی ـه ای پیرامــون برنامــه‬ ‫ســنجش صالحیت و توســعه شایســتگی حرفه ای منابع‬ ‫انســانی (معلمــان) صــادر کرد‪.‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ناصر‬ ‫ســلیمان زاده در اطالعی ـه ای خطــاب بــه مدیــران کل‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان ها در هفتــه دوم اردیبهش ـت ماه‬ ‫جــاری‪ ،‬اعــام کــرد کــه پیــرو بخشــنامه ‪ ۲۸/۱۴۰‬مورخ‬ ‫‪ ۱۷‬شــهریور ‪ ۹۹‬و بــر اســاس مصوبــه شــورای راهبــری‬ ‫برنامــه ســنجش صالحیــت و توســعه شایســتگی وزارت‬ ‫متبــوع در هشــتم اردیبهشــت ‪ ۹۹‬مقرر شــد کــه به دلیل‬ ‫همپوشــانی برنامــه ســنجش صالحیــت با برنامــه جامع‬ ‫ارتقــای توانمنــدی و مهارت امــوزی دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫و دانشــگاه شــهید رجایــی‪ ،‬نتایج ازمــون و ارزیابی دوره‬ ‫مهارت امــوزی دانشــگاه موردپذیــرش اســت و نیروهــای‬ ‫حق¬ التدریس ازاد از شمول این برنامه خارج می شوند‪.‬‬ ‫همچنیــن ازمــون جامع دانش حرفــه¬ ای نیروهای طرح‬ ‫خریــد خدمــات در تاریــخ دوم خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬برگــزار و‬ ‫برنامــه ســنجش صالحیت انــان با اســتفاده از پنــج ابزار‬ ‫(ارزیابــی از تدریــس‪ ،‬مدیریــت اداره کالس‪ ،‬پوشــه کار‪،‬‬ ‫خودارزیابــی و ارزیابــی مافــوق) بــا برنامه ¬ریــزی اداره‬ ‫کل اموزش وپرورش اســتان از تاریخ ‪ ۱۵‬اردیبهشــت تا ‪۱۵‬‬ ‫یشــود‪ .‬نیروهای خریــد خدمات که‬ ‫خردادمــاه انجــام م ‬ ‫امتیــازات باالتــری در ازمــون کســب کنند برابــر قوانین و‬ ‫مقررات در تعیین مبالغ قرارداد سال اینده ان ها مدنظر‬ ‫قرار خواهد گرفت و قراردادشــان برای ســال اتی تمدید‬ ‫و ادامــه خدمــت خواهند داشــت‪ .‬در ضمن افــرادی که‬ ‫نمره کمتر از حدنصاب را کسب کنند‪ ،‬یک نوبت فرصت‬ ‫دیگر برای شــرکت در ازمون مجدد را خواهند داشــت و‬ ‫در صــورت عــدم موفقیت‪ ،‬اســتمرار خدمــت ان ها مجاز‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬در ایــن اطالعیــه همچنیــن اشار هشــده‬ ‫است که دوره ¬های مربوط به توسعه شایستگی (دوره‬ ‫‪ ۳۰‬ســاعت متمرکــز ســتادی و ‪ ۴۰‬ســاعت اختصاصــی‬ ‫دبیرخانه ¬هــای کشــوری) تــا نیمــه شــهریورماه تکــرار و‬ ‫ممانعت از جزیره ای و دوقطبی شــدن شهر‬ ‫داشته باشند که متاسفانه کمتر به ان توجه‬ ‫می کنند‪.‬بایدتوجهداشت کهنقشمدیریت‬ ‫شهری در مواجهه با این پدیده اجتماعی ‪-‬‬ ‫شهری نقشی کلیدی است و نهاد شهرداری‬ ‫می توانــد بــا ســاماندهی ســکونت گاه های‬ ‫غیررســمی وضعیــت کنونی حاشیه نشــینی‬ ‫را هم ســامان بدهد‪ .‬شــکوه فر با اشــاره به‬ ‫نکــه در ســال های گذشــته شــهرداری ها‬ ‫ای ‬ ‫تهــای چندانــی بــرای مهــار پدیــده‬ ‫موفقی ‬ ‫حاشیه نشــینی نداشــته اند‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫مسئولین شهری و شوراها باوجود وعده های‬ ‫مکــرر برای حل اســیب های اجتماعی‪ ،‬ادعا‬ ‫دارنــد حــل معضــل حاشیه نشــینی نیازمنــد‬ ‫زمان بیشــتری اســت! اما به نظــر من قصور‬ ‫ان ها در این زمینه ناشــی از حاکمیت همان‬ ‫نگاه لیبرالی بر مدیریت شهری است؛ مثال در‬ ‫طرح جامع و تفصیلی شهری به هیچ وجه به‬ ‫فقرا توجه نمی شود‪ .‬او افزود‪ :‬حاشیه نشینی‬ ‫کشــبه بــه وجــود‬ ‫پدیــده ای نیســت کــه ی ‬ ‫امده باشــد‪ ،‬یک شبه و با اجرای یک برنامه‬ ‫کوتا همــدت‪ ،‬ا نهــم با توجه بــه نبود تمرکز‬ ‫مدیریت در این زمینه و مرتبط بودن مسئله‬ ‫با نهادهای مختلف‪ ،‬حل نمی شود و نیازمند‬ ‫راه حل فرایندی است؛ اما می توان با برخی‬ ‫برای نیروهای رسمی و پیمانی گواهینامه ضمن خدمت‬ ‫صادر می شود و سایر نیروها پس از استخدام‪ ،‬گواهینامه‬ ‫ضمن خدمت دریافت خواهند کرد‪ .‬اســتان¬ های کشور‬ ‫می¬ توانند تا سقف پنج درصد از گروه معلمان داوطلب‬ ‫اعم از رسمی‪ ،‬پیمانی و غیررسمی را به شکل داوطلبانه‬ ‫در برنامــه ارزیابــی از شایســتگی بــا اســتفاده از ســه ابزار‬ ‫(ارزیابــی از تدریــس‪ ،‬مدیریت اداره کالس و پوشــه کار)‬ ‫شــرکت داده و نتایــج انــان را به شــکل مســتند به عنوان‬ ‫یکــی از مولف ههــای ارزیابــی بــرای طــرح رتبه¬ بنــدی‬ ‫معلمان نگهداری کنند‪.‬‬ ‫تصمیمات فوری پیامدهای ان را کنترل کرد‪.‬‬ ‫سیاســت کلــی جهانی در مواجهــه با پدیده‬ ‫سکونت گاه ها رویکردی سلبی نیست؛ یعنی‬ ‫ایــن تصور کــه با حذف فیزیکــی و تخریب‬ ‫گسترده سکونت گاه های غیررسمی می توان‬ ‫ســایه ایــن مســئله اجتماعــی و اقتصــادی و‬ ‫کالبدی را از ســر شهرها برداشت‪ ،‬یک گمان‬ ‫گرفتناینمحدوده ها‬ ‫منسوخاست‪.‬نادیده ِ‬ ‫و ســاکنین ا نهــا هــم بیش ازپیش مســئله را‬ ‫پیچیــده می کنــد؛ مثــا در کال نشــهرهایی‬ ‫مانند تهران که طبق امار رســمی ‪ 23‬درصد‬ ‫از جمعیت حاشیه نشین ساکن در بافت های‬ ‫ناکارامــد شــهری و حاشــیه ای کشــور در این‬ ‫اســتان ســکونت دارند‪ ،‬نمود بسیار بیشتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن تــاش شــهرداری بــرای ایجــاد‬ ‫فضایتعاملبینگروه هایمختلفاجتماعی‬ ‫می تواند وضع زندگی تهیدستان را بهتر کند و‬ ‫باعــث تــوازن نســبی اقتصادی و پیوســتگی‬ ‫اجتماعی شود‪ .‬از این نکته هم نباید غفلت‬ ‫کرد کهحلمعضلحاشیه نشینی کاریزمان َ ب ر‬ ‫اســت امــا مدیران شــهری باید توجه داشــته‬ ‫باشــند که اگر بخواهند به بهان ه کوتا ه بودن ‬ ‫دورهمسئولیتشانفقطبهحرفبسنده کنند‪،‬‬ ‫هیچ وقت کاری در این زمینه انجام نمی شود‪.‬‬ ‫چگونهجذاب‬ ‫و دوست داشتنی باشیم؟‬ ‫یاسوج ‪ -‬محمد امین تقوایی‪ :‬حتی تصور اینکه جذاب باشیم برای ما شیرین است‪ .‬اکثر‬ ‫ادم ها دوست دارند جذاب باشند ولی خیلی از افراد اطالع ندارند که چگونه دیگران‬ ‫را جذب خود کنند و گاه در این راه با مشکل مواجه می شوند در این مقاله ‪ 11‬مورد از‬ ‫مهم ترین اصول برای جذاب و دوست داشتنی بودن را مطرح می کنیم‬ ‫‪-1‬کســل کننده نباشــید‪ :‬شاید مهم ترین عامل برای جذاب بودن این نکته است که‬ ‫شــما باید کســل کننده نباشــید شما فرض کنید دارید به یک فیلم نگاه می کنید تا زمانی‬ ‫که از دیدن فیلم خســته نشــوید یعنی فیلم برای شــما جذاب بوده و موفق شــده شما‬ ‫را جذب کند و انچه که برای جذاب بودن مهم ترین عامل هســت کســل کننده نبودن‬ ‫است به خاطر همین در ادامه مهم ترین تکنیک ها برای کسل کننده نبودن بیان شده‬ ‫‪-2‬فن بیان‪ :‬وقتی که با دیگران صحبت می کنیم میتوانیم مثل یک خواننده حرفه‬ ‫ای کــه بــا کلمــات ما را مجذوب خــود می کند ما با هنر ســخنوری مخاطب را مجذوب‬ ‫سخنانمان کنیم برای داشتن جذابیت در سخنوری باید به چند نکته توجه کرد‬ ‫‪)1-2‬داشتن سرعت بیانی مناسب استفاده از فرازوفرود در جمالت انجام مکث بجا‬ ‫به همراه داشتن لحن در بیان‬ ‫‪)2-2‬مدیریــت تکیه کالم هــا‪ :‬یکــی از مشــکالتی کــه افــراد دارنــد ایــن اســت کــه‬ ‫تکیه کالم های خسته کننده ای دارند و یا وقتی که صحبت می کنند خیلی از اوای ِا استفاده‬ ‫می کنند‬ ‫‪)3-2‬در گفتگوهای دوطرفه بیش ازحد به صورت یک جانبه صحبت نکردن‬ ‫‪)4-2‬اگر به صورت غیرضروری به جزئیات بپردازید باعث می شود مخاطب از اصل‬ ‫موضوع عقب بیفتد و شما برای مخاطب کسل کننده شوید‬ ‫‪)5-2‬توجه به مخاطب‪ :‬در ارتباطاتمان با دیگران باید عالوه بر توجه به عالیق و‬ ‫خواسته های خودمان به خواسته های دیگران دقت و توجه داشته باشیم‬ ‫‪-3‬من منم و تو توئی‪ :‬سومین ویژگی برای جذاب بودن توجه به تفاوت های بین‬ ‫فــردی اســت افراد جــذاب تفاوت ها و اختالف ســلیقه های بین خود و دیگــران را درک‬ ‫می کننــد و به ان ها احترام می گذارند افراد جذاب کســانی هســتند کــه اعتقاددارند که‬ ‫مــن و تــو از هــم متفاوت هســتیم و مخاطــب را همان طوری که هســت می پذیرد و به‬ ‫تفاوت ها احترام می گذارد‬ ‫‪-4‬مثبت بودن‪ :‬ویژگی دیگر افراد جذاب مثبت اندیش بودن هســت مردم بیشــتر‬ ‫جذب افرادی می شوند که سودی داشته باشند و ازانجایی که افراد منفی نگر چیزی به‬ ‫زندگی افراد اضافه نمی کنند غالبا افراد ترجیح می دهند که در شرایط برابر برای انتخاب‬ ‫یک هم نشین‪ ،‬هم نشین یک شخص مثبت اندیش شود‬ ‫‪-5‬ســکوت کــردن‪ :‬افراد جذاب در مــورد موضوعاتی که اطالعات ندارند اظهارنظر‬ ‫نمی کنند و این یکی از دالیل جذابیت ان هاست‬ ‫‪-6‬گوش کردن‪ :‬افراد جذاب کســانی هســتند که عالوه بر گفتن گوش های شــنوایی‬ ‫برای شنیدن فعال حرف های مخاطبش دارد به خاطر همین مخاطب وقتی که شنیده‬ ‫شــود احســاس درک شــدن می کند و وقتی که شــخصی حس کند که درجایی دارد درک‬ ‫می شود بهتر جذب می شود‬ ‫یشــود لبخند‬ ‫‪-7‬لبخند زدن‪ :‬یکی دیگر از تکنیک هایی که باعث جذابیت افراد م ‬ ‫زدن هســت افــرادی که لبخند به لــب دارند حس بهتری را به مخاطب منتقل می کنند‬ ‫و این باعث می شود مخاطب بهتر جذب شود البته یادتان نرود که هر سخنی کاری و‬ ‫هر نکته مکانی دارد‬ ‫‪-8‬مرتب باشید‪ :‬یکی از عوامل ایجاد جذابیت در مخاطب رعایت اصول بهداشتی‬ ‫و ظاهری است‬ ‫‪-9‬برخورد مناسب‪ :‬وقتی که باکسی مالقات می کنید برای جذاب به نظر رسیدن باید‬ ‫جوری با ان برخورد کنید که انگار یک دوست قدیمی دوست داشتنی را دوباره دیدید‬ ‫‪-10‬تعریف دادن‪ :‬همه افراد تعریف را دوســت دارند و دوســت دارند که دیگران‬ ‫از ان هــا تعریــف و تمجید و حســن جویی کنند پس افراد کســانی کــه از ان ها تعریف‬ ‫و تمجید می کند را ترجیح می دهند بر ان هایی که به جای حســن جویی عیب جویی‬ ‫می کنند و یا اصال سکوت می کنند و خیلی مهم هست که وقتی حسن کسی را میگویید‬ ‫به همراه ان دلیلش را بگویید‬ ‫‪-11‬خودباوری‪ :‬وقتی که صمیمانه خودتان را دوست داشته باشید و درعین حال باور‬ ‫کنید که جذاب هستید باعث می شود جذابیت شما بیشتر شود اگر شما باور کنید فرد‬ ‫جذابی هســتید عالقه بیشــتری برای رعایت تکنیک هایی که در این مقاله گفت هشــده‬ ‫نشان می دهید درنتیجه به فرد جذاب تری تبدیل می شوید‬ ‫بنابراظهارنظرتمامکارشناساندرجمعیتشاهیندچارمشکلخواهیم‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬در این شرایط‪ ،‬مدیر مستقیم این مسئله که در رسانه ها‬ ‫درباره گونه های شهری صحبت می کند اما در مورد قاچاق گونه های‬ ‫ارزشــمند و بومی هیچ اظهارنظری نمی کند‪ .‬رفیعی با اشــاره به اینکه‬ ‫گون ههــای حیات وحش ما هــم از بعد قاچاق و هم در بعد حفاظت‬ ‫داخلی دچار مشکالتی هستند افزود‪ :‬رسانه ها در مورد نقل و انتقاالت‬ ‫و تکثیر در اســارت چون بخش خصوصی حســاس نیستند درحالی که‬ ‫اتفاقاتخوبیدر اینزمینهنمی افتد‪.‬زنده گیرییوز‪،‬انتقال گورخرهاو‬ ‫تلفاتی که به وجود می اید‪ ،‬ازانجایی که این گونه ها در معرض انقراض‬ ‫هستند دیگر جایگزین نمی شوند و ارزش اکولوژیکی بیشتری نسبت به‬ ‫گونه هاباغ وحشیدارندبایدحساس تربرخوردشود‪.‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره‬ ‫‪2000001492000009‬‬ ‫خرید ‪ ،‬نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل پســت اســتان خراســان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ‪ ،‬نصب و راه اندازی پنج دســتگاه مینی چیلر به شماره‬ ‫‪ 2000001492000009‬راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با براورد اولیه مبلغ ‪ 12/000/000/000‬ریال (دوازده میلیارد ریال ) به اشخاص‬ ‫حقوقی که موضوع اصلی فعالیت انها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‬ ‫گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشاراگهی مناقصه در روزنامه وسامانه‪ :‬مورخه ‪ 1400/02/18‬میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ازساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه تاریخ ‪1400/02/19‬لغایت ساعت ‪ 9‬روز شنبه تاریخ ‪. 1400/02/25‬‬ ‫‪ -2‬مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت ‪ :‬ازساعت ‪ 9‬صبح تاریخ ‪ 1400/02/25‬لغایت ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪ 1400/03/04‬میباشد‬ ‫‪ -3‬محل تحویل اسناد و پیشنهادات ‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به ادرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد کمیسیون معامالت ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل ‪:‬‬ ‫‪ -1-5‬ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ‪ 600/000/000‬ریال (ششصد میلیون ریال )ازیکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره ‪2000001492000009‬‬ ‫واگذاری خرید ‪ ،‬نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر به پیمانکاربخش خصوصی ‪.‬‬ ‫‪ -2-5‬اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ ‪600/000/000‬ریال (ششــصد میلیون ریال)به حساب شماره ‪ 4001047706372416‬نزد بانک مرکزی بنام‬ ‫سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران (شناسه ‪.)388047760283100811200062000001‬‬ ‫‪ -3-5‬ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫‪-4-5‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)‪.‬‬ ‫‪-5-5‬وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان‪.‬‬ ‫‪ -6-5‬ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند‪.‬‬ ‫زمان بازگشائی مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روزپنجشنبه ‪ ، 1400/03/06‬نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با ارائه‬ ‫معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراسناد مناقصه ‪ :‬مشهد ‪ ,‬خیابان امام خمینی ‪ ,‬خیابان شهید توالئی ‪ ,‬اداره کل پست خراسان‬ ‫رضوی ‪ ,‬طبقه ‪ , 6‬کمیسیون معامالت ‪ ,‬تلفن تماس ‪05138016340‬‬ ‫‪ -7‬هزینه های مربوط به انتشار اگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1131841 :‬‬ ‫اداره کل پست استان خراسان رضوی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!