روزنامه رویداد امروز شماره 1063 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1063

روزنامه رویداد امروز شماره 1063

روزنامه رویداد امروز شماره 1063

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫ممنوعیتسفر‬ ‫در ایام عید فطر‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 08‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 25‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1063‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫اتمام حجت با صادرکنندگانی‬ ‫که ارز نیاوردند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کرمانشاه‬ ‫سواستفاده گران هنوز خبر افزایش رسمی قیمت خودرو را نشنیده اند‬ ‫حرکت خودروبرخالف تصمیمشورایرقابت‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫رویدا د کرمانشاه‬ ‫به دنبال افزایش قیمت کارخانه ای محصوالت خودروسازان برای سال جاری توسط شورای رقابت‪ ،‬تصورها براین بود که طبق روال دفعات پیش‪ ،‬قیمت ها در بازار‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ازاد نیز افزایش یابد‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫صددرصدی‬ ‫رشد‬ ‫جایی مسافر در‬ ‫جابه‬ ‫فروردینماه‬ ‫کرمانشاه در‬ ‫ـتان‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت‬ ‫رویاد دکرمانشاه‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫در جدیدترینسناریوهایغربی‬ ‫پیش بینیشد‬ ‫بهبودپرشتابصادرات‬ ‫نفت ایران در ماه های اینده‬ ‫اقتصاد‬ ‫لزومهمکاری با خارجی ها‬ ‫در خودروسازی بر اساس‬ ‫اسنادباالدستی‬ ‫ورزش‬ ‫فلسطینمهم ترین مسئله امتاسالمیاست‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪07‬‬ ‫فهرستاخرتیم ملیجاییبرای ریسکندارد‬ ‫ماجراجوییممنوع‬ ‫اقایاسکوچیچ‬ ‫صهیونیست ها‪ ،‬فلسطین غصب شده را به پایگاه تروریسم تبدیل کرده اند‬ ‫سیاست‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫بیمهسهم کارفرما‬ ‫صددرصدیحق‬ ‫پرداخت‬ ‫بهز یستیاستان‬ ‫فرماجامعههدف‬ ‫وخویش‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫وستاییاستان‬ ‫صدجمعیتر‬ ‫هرهمندی‪ 82‬در‬ ‫ب‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫رویداد ایران ‪07‬‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫بهره مندی‬ ‫‪ 82‬درصد جمعیت‬ ‫روستایی استان‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫‪02‬‬ ‫ـا و خویشفرما‬ ‫ســهم کارفرمـ‬ ‫بــارات دولتــی‬ ‫از محــل اعت‬ ‫مشــارکتهای‬ ‫معــاون‬ ‫‪ ۶۷۶‬نفــر از‬ ‫بــه تعــداد‬ ‫ی‪،‬اشتغال‪،‬مســکن و‬ ‫پرداخت شد ‪.‬‬ ‫مردم‬ ‫مددجویان‬ ‫غیردولتــی اداره کل‬ ‫ـزود‪ :‬بهمنظــور‬ ‫مرا کــز‬ ‫وی افـ‬ ‫ـتان کرمانشــاه‬ ‫بهزیســتی اسـ‬ ‫کارفرمایانــی و‬ ‫حمایــت از‬ ‫ـت صددرصــدی‬ ‫زهره شریفی‬ ‫ـاغل در بخــش‬ ‫از پرداخـ‬ ‫معلــوالن شـ‬ ‫ســهم کارفرمــا و‬ ‫حــق بیمــه‬ ‫‪ ۷،۶۳۵،۰۰۰‬ریــال بــا‬ ‫تــی مبلــغ ‪،۰۰۰‬‬ ‫جامعــه هــدف‬ ‫‪ 99‬غیردول‬ ‫خویشفرمــا‬ ‫کارایــی معلــوالن‬ ‫شــاه در ســال‬ ‫کمکهزینــه عــدم‬ ‫ـتی اســتان کرمان‬ ‫ســال عنــوان‬ ‫بهزیسـ‬ ‫ـریفی گفــت‪ :‬در‬ ‫پرداختشده است ‪.‬‬ ‫شـ‬ ‫خبــر داد‪ .‬زهــره ‪۱۸،۰۷۰،۰۰‬ریــال حــق‬ ‫ـته مبلــغ ‪۰،۰۰۰‬‬ ‫گذشـ‬ ‫برنامهریــزی به عمل‬ ‫ـزود‪ :‬باتوجــه به‬ ‫شــهبازی افـ‬ ‫ـانی درســال ‪،۹۹‬‬ ‫منظور توســعه گازرسـ‬ ‫امده و به‬ ‫جدید به مشترکان‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۱‬مشترک‬ ‫قــل جادهای اسـ‬ ‫تعداد ‪۲۹‬‬ ‫ـداری و حملون‬ ‫تحقق این مهم‪،‬‬ ‫مدیــرکل راهـ‬ ‫اضافه شده که جهت‬ ‫جابجایی مســافر در‬ ‫کرمانشاه با اعالم‬ ‫گاز استان‬ ‫ــد صددرصــدی‬ ‫و نصب ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫کرمانشــاه از رش‬ ‫ـبکه گذاری اجرا‬ ‫جاری نســبت به‬ ‫مدیرعامل‬ ‫محرومیتزدایی‬ ‫‪ ۸۵۴‬کیلومتر شـ‬ ‫فروردینماه ســال‬ ‫ـهری و روســتایی‬ ‫توسعه گازرسانیو‬ ‫این اســتان طــی‬ ‫ـعاب در بخــش شـ‬ ‫داد‪ .‬فریبرز کرمی‬ ‫اینکهبهمنظور‬ ‫کرمانشاه در سال‬ ‫و ‪ ۴۸۲‬انشـ‬ ‫ــال گذشته خبر‬ ‫ــرکت گاز استان‬ ‫‪ ۲۱۹‬روستا در استان‬ ‫مدت مشــابه در س‬ ‫ـت‪ .‬مدیرعامل ش‬ ‫ای جابهجاشــده‬ ‫از روســتاها‪،‬‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫انجام گرفته اسـ‬ ‫مســافران جــاده‬ ‫راستای گازرسانی به‬ ‫فــت‪ :‬اکنون ‪۸۲‬‬ ‫اشــاره بــه امــار‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫عــداد مســافران‬ ‫‪ ۹۹‬گازدار شــد‪ ،‬گ‬ ‫بــا‬ ‫طبیعی بهرهمند‬ ‫کرمانشاه در‬ ‫ـاه اظهــار کــرد‪ :‬ت‬ ‫در استان در سال‬ ‫کرمانشــاه از گاز‬ ‫اســتان کرمانشـ‬ ‫افزایش نفوذ گازرسانی‬ ‫جــاری بیــش از‬ ‫روســتایی استان‬ ‫در‬ ‫فرودیــن مــاه ســال‬ ‫روستاها و‬ ‫ـبکه گذاری‪ ،‬زمینه‬ ‫جابهجاشــده در‬ ‫‪ ۸۵۴‬کیلومتر شـ‬ ‫در مدت مشــابه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫اجرای‬ ‫ـوده که این تعداد‬ ‫‪ ،۹۹ ۵۰۶‬با‬ ‫در استان شامل‬ ‫شــهبازی در گفت و‬ ‫‪ ۲۰۸‬هــزار نفــر بـ‬ ‫‪ ۷۳۳‬انشــعاب‬ ‫طبیعی هســتند که‬ ‫چهــار هــزار نفــر‬ ‫ســیروس‬ ‫نصب ‪ ۸۴‬هزار و‬ ‫ـتان اعــالم کننــد‬ ‫استان در سال گذشته‬ ‫مصرف کننده گاز‬ ‫ـش از یکصــد و‬ ‫بخش روستایی و ‪۱۹‬‬ ‫نظــارت اسـ‬ ‫به ‪ ۲۱۹‬روستای‬ ‫ســال گذشــته بیـ‬ ‫روســتا اســتان‬ ‫شــهری به تعداد‬ ‫جایی مســافران در‬ ‫‪ ۸۱۴‬انشعاب در‬ ‫با گازرسانی‬ ‫در‬ ‫ـتراک در بخــش‬ ‫یک هزار و ‪۷۱۴‬‬ ‫مرحلــه هــم هیئت‬ ‫خانوار روســتایی‬ ‫‪ ۶۴‬هزار و‬ ‫بابیان اینکه جابه‬ ‫شهری فراهم شد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تعداد‪،‬‬ ‫ا‬ ‫‪۴۷۰‬‬ ‫‪۳۷۴‬‬ ‫و در ایــن‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مورد‬ ‫ـتاد انتخابــات‬ ‫ـزار‬ ‫برخورداری ‪ ۹‬هزار‬ ‫را دارند که از‬ ‫بوده اســت‪.‬او‬ ‫توضیح داد هـ‬ ‫‪ ۱۱۷‬هزار و ‪۹۸۱‬‬ ‫انشعاب در بخش‬ ‫مدت مشــابه در‬ ‫دبیــر سـ‬ ‫روز فرصت دارند‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫زمینه‬ ‫و ‪ ۶۵۸‬خانوار و‬ ‫هستند‪ .‬او همچنین‬ ‫هزار و ‪۹۱۹‬‬ ‫جاری نســبت به‬ ‫ابتدای گازرسانی‬ ‫طبیعی فراهم شد‪.‬‬ ‫نظــارت ‪۱۰‬‬ ‫عالوه ‪ ۴۳۸‬هزار‬ ‫تعداد چهار هزار و‬ ‫فروردینماه ســال‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪:‬‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫داد‪ :‬در مجموع‪ ،‬از‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫از نعمت گاز‬ ‫به ‪ ۳۵۳‬روســتا به‬ ‫بخش روستایی به‬ ‫هــا را بررســی و‬ ‫ــاه گازرسانی به‬ ‫شهبازی ادامه‬ ‫اســتان‬ ‫درصد رشد داشته‬ ‫و ‪ ۴۷۳‬کیلومتر‬ ‫کــه صالحیت‬ ‫گاز اســتان کرمانش‬ ‫اکنون نیز گازرســانی‬ ‫ازگله اشتراک در‬ ‫جمعیت شــهری‬ ‫کــی از هشــت‬ ‫ــال گذشته صد‬ ‫تاکنون‪ ،‬مقــدار ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫صادره رشــد یکصد‬ ‫برنامه شــرکت‬ ‫پایان ســال هم‬ ‫و شــبکه داخلی‬ ‫س‬ ‫عــادل ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫کرمانشــاه ی‬ ‫ـه فرمانداریهــا‬ ‫در اســتان‬ ‫صورتوضعیتهای‬ ‫زمینه برخــورداری‬ ‫ـاالی ‪ ۲۰‬خانــوار تا‬ ‫نوســود و ریجاب‬ ‫‪ ۴۰۸‬خانــوار م‬ ‫نتیجــه را بـ‬ ‫گازدار هســتند‪.‬‬ ‫ســت کــه صفــر‬ ‫انجام شــده کــه‬ ‫ـام روســتاهای بـ‬ ‫ریزی شــهرهای‬ ‫ایــن مدت‬ ‫ســت‪.‬مدیرکل راهــداری و‬ ‫اجرا است‪ .‬شهبازی‬ ‫جمعیــت روســتایی‬ ‫شــهر کشــور ا‬ ‫ــد و چنانچــه‬ ‫شــبکه گــذاری‬ ‫تمـ‬ ‫همین منظور برنامه‬ ‫ـتان از نعمت گاز‬ ‫کرمانشاه در دست‬ ‫اعــالم میکنن‬ ‫صــدی داشــته ا‬ ‫و ‪ ۸۲‬درصــد‬ ‫جلیل باالیی‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬در‬ ‫ــات بهصــورت‬ ‫ســت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫‪ ۴۵۱‬مشــترک در اسـ‬ ‫است‪ .‬در اســتان‬ ‫ـاه تصریــح کرد‪:‬‬ ‫و ‪ ۳۱‬در‬ ‫استان کرمانشاه ‪۹۹‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬انتخاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ا‬ ‫ـط ایــن هیئــت‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫‪ ۶۲۴‬هزار و‬ ‫اســتان کرمانشـ‬ ‫امر صورت گرفته‬ ‫در‬ ‫حاضر‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫افــرادی توسـ‬ ‫ش‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ای‬ ‫حال‬ ‫مشترک جدید به‬ ‫برگزار میشــود‪.‬‬ ‫منظور تحقق این‬ ‫حملونقــل جاده‬ ‫یاداور شد‪ :‬در‬ ‫فراهم اورده است‪.‬‬ ‫مربوط به ناوگان‬ ‫ـانی به ‪ ۲۹‬شــهر‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫‪ ۲۹‬هزار و ‪۸۶۱‬‬ ‫الزم به‬ ‫میتوانند اعتراض‬ ‫‪ ۶۸۰‬روستا به تعداد‬ ‫وضعیتهای صادره‬ ‫طبیعی را‬ ‫شــهری با گازرسـ‬ ‫سال ‪ ۹۹‬تعداد‬ ‫صالحیت شــدند‪،‬‬ ‫اکنون یک هزار و‬ ‫استان اضافه شد‪.‬‬ ‫فــارس‪ ،‬جلیــل‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫تعداد صورت‬ ‫فروردینماه سال‬ ‫هســتند‪ .‬او ادامه‬ ‫به گفته او‪،‬‬ ‫هــار هــم رد‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫کنندگان گاز طبیعی در‬ ‫نظارت اعالم کنند‪ .‬او‬ ‫ـادل ‪ ۸۲‬درصــد در‬ ‫ســی و سواری در‬ ‫طبیعی برخوردار‬ ‫ـاب رســانه‪ ،‬اظ‬ ‫‪ ۱۵۴‬خانــوار معـ‬ ‫ـترک در مصرف‬ ‫به هیئت عالی‬ ‫اتوبوسی‪ ،‬مینیبو‬ ‫از نعمــت گاز‬ ‫در جمــع اصحـ‬ ‫ـه این تعداد در‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار و‬ ‫ـالمی خود را‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۱‬مشـ‬ ‫ـات انتخاباتی در‬ ‫یاداور شد‪ :‬در استان‬ ‫باالیــی‬ ‫هزار مورد بوده کـ‬ ‫ـات شــورای اسـ‬ ‫ـال حاضــر ‪۶۲۴‬‬ ‫ـارهای به تخلفـ‬ ‫هستند‪ .‬شهبازی‬ ‫ـاری بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫ـت‪ :‬فراینــد انتخابـ‬ ‫گازرسانی داد‪ :‬در حـ‬ ‫از ‪ ۱۳‬هزار مورد‬ ‫در ادامه اشـ‬ ‫استان گازدار‬ ‫جـ‬ ‫دهندگان داشــت‬ ‫ـال گذشــته بیش‬ ‫داشـ‬ ‫زمانی اعالم شــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۳۵‬روستا قابلیت‬ ‫ــراز هویت رای‬ ‫مشــابه در سـ‬ ‫ســتا در دو بازده‬ ‫کرمانشــاه ‪ ۲‬هزار و‬ ‫ـون بیــش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫خصوص اح‬ ‫اطالعــات بــرای‬ ‫شــهر و رو‬ ‫ــورای اســالمی‬ ‫مدت اســت‪.‬کرمی گفــت‪ :‬هماکنـ‬ ‫دانــش فنــاوری‬ ‫داد‪ :‬انتخابــات ش‬ ‫خـــبر‬ ‫در جابهجایــی‬ ‫و از کمــک‬ ‫بــوده‬ ‫تخلفات ســخن گفت‬ ‫او ادامــه‬ ‫ــتان کرمانشــاه‬ ‫شــروع شــد کــه‬ ‫ـاره به نظارت بر‬ ‫‪ ۹۰۰‬راننــده در اس‬ ‫ـری از ایــن قبیل‬ ‫ـخ ‪ ۲۰‬اســفندماه‬ ‫ـود‪ .‬مرادی با اشـ‬ ‫اشاره به ناوگان‬ ‫ـام از جلوگیـ‬ ‫و‬ ‫شــهر از تاریـ‬ ‫کشــاورزان میشـ‬ ‫ــت بــر خطر در‬ ‫فعال هستند‪ .‬او با‬ ‫زمینه به شهرستانها‬ ‫همچــون ثبتنـ‬ ‫ـتگاه احــراز هوی‬ ‫چالش برای خود‬ ‫مسافران جادهای‬ ‫ها گفت‪ :‬در این‬ ‫ـون چنــد مرحلــه‬ ‫و ‪ ۹۹‬دســتگاه‬ ‫و افــزود‪ :‬دسـ‬ ‫برداری اب منطقهای‬ ‫شود که در کمتر از‬ ‫کنترل چاه‬ ‫فــزود‪ :‬یکصــد‬ ‫تاکنـ‬ ‫کــز چهارگانــه‪،‬‬ ‫چاهها و جلوگیری از‬ ‫حفاظت و بهره‬ ‫اخذ رای نصب می‬ ‫ونقــل مســافر ا‬ ‫اســتعالم از مرا‬ ‫عمده اب مصارف کشاورزی و هوشمند برای اینگونه‬ ‫و ‪ ۹۱۶‬دســتگاه‬ ‫علی مرادی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل‬ ‫اجرایی را شــعبه‬ ‫داوطلبــان‪،‬‬ ‫فرد رایدهنده را‬ ‫ـتگاه مینیبــوس‬ ‫به اینکه بخش‬ ‫المنفعه کردن چاههای‬ ‫شده و نصب کنتور‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫واجد شرایط بودن‬ ‫ها از هیئتهای‬ ‫تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫ــوس‪ ۸۶۰ ،‬دسـ‬ ‫کاهش ابالغ‬ ‫ســافر در اســتان‬ ‫انسداد یا مسلوب‬ ‫بررســی صالحیت‬ ‫را با تنش ابی مواجه کرده اما کرمانشاه در گفتوگو با‬ ‫اتوب‬ ‫بررسی ‪ ۲‬ثانیه‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫کشور‬ ‫غیرمجاز‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـتور‬ ‫جا‬ ‫مرحله‬ ‫جابه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سراسر‬ ‫د‬ ‫برداشتهای‬ ‫ـرب هســتند‪ ،‬در‬ ‫مصرف میشود اظهار‬ ‫ـودرو ســواری در‬ ‫گذاشتیم و در استانه‬ ‫کاهش نزوالت جوی‬ ‫بارندگی را در کشور دارد‬ ‫مشخص میکند‪.‬‬ ‫حریم چاههای اب شـ‬ ‫پر اببــر ازجمله‬ ‫خـ‬ ‫هــکار جلوگیــری‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫پشت سر‬ ‫بیشترین کاهش‬ ‫نظارت رد صالحیت‬ ‫بایــد کشــتهای‬ ‫غیرمجازی که در‬ ‫کرمانشاه است‪ .‬در‬ ‫در خصــوص را‬ ‫کرمانشاه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫صالحیت توسط هیئت‬ ‫یــت اب اســتان‬ ‫باالیــی‬ ‫در این میان‬ ‫بــرداری اب منطقهای‬ ‫سخت در انتظار مردم‬ ‫عــالم نتیجــه و‬ ‫بارندگــی و وضع‬ ‫انتخابات استان‬ ‫حفاظــت و بهره‬ ‫شــمارش ارا‪ ،‬ا‬ ‫میدهد تابستانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایجاد‬ ‫ـتاد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫دبیر‬ ‫عالوه‬ ‫ـات‬ ‫معاون‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نشان‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫سبب‬ ‫رغم از تخل‬ ‫ابی و روانابها‬ ‫ـج متوقف شــود‪.‬‬ ‫و این‬ ‫ـذ رای‪ ،‬اضافــه‬ ‫نوع از محصوالت‬ ‫شــدگان‬ ‫پروژه تلهکابین‬ ‫خوشبختانه علی‬ ‫بارش باران‪ ،‬منابع‬ ‫برنـ‬ ‫حیــن روز اخـ‬ ‫طورقطع کشت این‬ ‫کرمانشاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫کاهش چشمگیر‬ ‫تخلفــات در‬ ‫شــرب ســبب تحمیل خسارت کرمانشاه عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫یکی از هشــت‬ ‫قرارداد‬ ‫شــمنان در زدن‬ ‫زمینه تامین اب‬ ‫خوشــبختانه کرمانشــاه‬ ‫ــای ناموفــق د‬ ‫امنیت غذایی کشور‬ ‫مشــکالت بســیار در‬ ‫مانشاه لغو شد‬ ‫همــه تالشه‬ ‫‪ ۱۱۱‬نفر کــرد‪:‬‬ ‫ـا ‪ ۱۰۰‬انتخابات‬ ‫درنهایت تهدید‬ ‫مشــارکت‪ ،‬یکهــزار و‬ ‫ســت که صفر تـ‬ ‫بخش کشاورزی و‬ ‫کر‬ ‫شــهر کشــور ا‬ ‫بسیاری به‬ ‫بــه طبل عدم‬ ‫ـت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫‪ ۳۴‬شهر استان‬ ‫خـــبر‬ ‫و مشــارکتهای‬ ‫الکترونیکی اسـ‬ ‫برای ‪ ۱۸۲‬کرسی در‬ ‫ســازمان ســرمایهگذاری‬ ‫این بهصــورت‬ ‫ـر اینکــه «عــالج‬ ‫داوطلب‬ ‫که این نشان از‬ ‫یــس‬ ‫ـت‪ :‬قــرارداد پــروژه‬ ‫دیمزارها به بحث‬ ‫رهبــری مبنــی بـ‬ ‫ثبتنام کردند‬ ‫رئ شــهرداری کرمانشــاه گفـ‬ ‫طرح جهش تولید در‬ ‫فرمایشــات‬ ‫ســترده مــردم و‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ـی را بــاور دارند‬ ‫اعتبــارات‬ ‫ـی لغــو شــد‪ .‬به‬ ‫مردمــی‬ ‫بیولوژیک علیه افات‬ ‫شــور حضــور گ‬ ‫ـردم قانــون اساسـ‬ ‫تخلفــات حقوقـ‬ ‫دردهــای ک‬ ‫حشرات مفید و مبارزه‬ ‫دارد کــه مـ‬ ‫گفت‪ :‬این مردم‬ ‫کابیــن بــه دلیــل‬ ‫بایــد اداره امــور‬ ‫خزلی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ـت‪ .‬معاون بهبود‬ ‫تولید‬ ‫اصلح اســت»‪،‬‬ ‫تله‬ ‫اعتقاددارنــد کــه‬ ‫اختصاصیافته اسـ‬ ‫انتخاب فرد‬ ‫امروز‪ ،‬علیاصغر‬ ‫ـود تولیــد قــدرت‬ ‫و کمــاکان‬ ‫خود انها باشد‪ .‬او‬ ‫مــزارع نخــود‬ ‫گزارش رویداد‬ ‫به دلیل تخلفات‬ ‫شــرکت فعــال در‬ ‫ـه بــا انتخــاب خـ‬ ‫ـهرها به دســت‬ ‫کابین کرمانشــاه‬ ‫ـی ســازمان از ‪۱۳‬‬ ‫در هســتند کـ‬ ‫بینالمللی میکنند‬ ‫محلی شـ‬ ‫قــرارداد پــروژه تله‬ ‫بهبــود تولیدات‬ ‫تولیــدات گیاهـ‬ ‫ـی صالحیتها‬ ‫ـزود‪ :‬انحرافــات‬ ‫براکون)درخواست‬ ‫حکومــت در عرصه‬ ‫صفوی‪ ،‬معــاون‬ ‫ـان کــرد‪ :‬در بررسـ‬ ‫ـده اســت‪ .‬او افـ‬ ‫حشراتمفید(زنبور‬ ‫ســید افشــین‬ ‫صالحیت برای‬ ‫اساســی مدیریتی‪،‬‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫پیمانــکار لغــو شـ‬ ‫اشاره به رتبه اول‬ ‫حوزهتولید‬ ‫ـات حقوقــی که‬ ‫زنبور براکون جهت‬ ‫‪ ۹۴‬درصد تائید‬ ‫موجبــات تغییرات‬ ‫جهاد کشاورزی با‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫تخل‬ ‫میلیون‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫در قــرارداد پــروژه‬ ‫گیاهی سازمان‬ ‫بعــد و هــم‬ ‫نسبت به تهیه‪۱۳‬‬ ‫هیئتهای‬ ‫فراهــم میکنند‬ ‫دیم در کشور به‬ ‫و شــهروندان را‬ ‫پیمانــکار‬ ‫نفــر بــه مرحلــه‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫نخبــگان را‬ ‫ـت و تولید نخود‬ ‫اینــده شــهرداری‬ ‫نخود اقدام کنند‪.‬‬ ‫و یکهــزار و ‪۱۰‬‬ ‫کرمانشــاه درکشـ‬ ‫شــدگان تغییــر مدیــران و تحقیقات و بررســی فرد‬ ‫عــث میشــد در‬ ‫شــدند‬ ‫رهاسازی در مزارع‬ ‫جهاد کشاورزی و‬ ‫این قرارداد بود‪.‬‬ ‫ـزود‪ :‬رد صالحیت‬ ‫با‬ ‫فیمابین وزارت‬ ‫ضــرورت دارد با‬ ‫عامل اصلی لغو‬ ‫رفتنــد‪ .‬باالیــی افـ‬ ‫قرارداد همکاری‬ ‫فرصت لــذا‬ ‫کند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫مردمی‬ ‫امام (ره) اشــاره کرد‬ ‫متحمــل‬ ‫ـت اداری امروز‬ ‫و مشارکتهای‬ ‫را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫نهــم تــا اخر وقـ‬ ‫ـتاد اجرایی فرمان‬ ‫سازمان سرمایهگذاری‬ ‫هیئت اصلح‬ ‫ـد در دیمزارها که‬ ‫از روز‬ ‫سـ‬ ‫چندیــن بــار بــه‬ ‫را بــه دبیرخانــه‬ ‫رئیس‬ ‫ـرح جهــش تولیـ‬ ‫ـاه بابیــان اینکــه‬ ‫ـد اعتــراض خــود‬ ‫بــا توجــه بــه طـ‬ ‫شــهرداری کرمانشـ‬ ‫امسال بخشی از‬ ‫دارنـ‬ ‫کرد‪ :‬لغو قرارداد‬ ‫بهحساب میاید‪،‬‬ ‫تصریح‬ ‫تذکر دادهشده بود‬ ‫طرحی ‪ ۵‬ساله‬ ‫پروژه خواســت و‬ ‫پیمانکار‬ ‫پروژه نیســت‪ ،‬این‬ ‫خـــبر‬ ‫به معنای اتمام‬ ‫ـود ادامه خواهد‬ ‫اســت و بکار خـ‬ ‫مطالبه شــهروندان‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫مطرحشده مبنی بر‬ ‫پذیرفت که قابلتقدیر‬ ‫خصوص شایعات‬ ‫صورت‬ ‫ایدر ساماندهیو‬ ‫داد‪ .‬خزلی در‬ ‫از تحصیــل‬ ‫پروژه تلهکابین‬ ‫شرکتابمنطقه‬ ‫و بازمانــده‬ ‫جهت تعطیلی‬ ‫اقدامبینظیر‬ ‫دستور محیط زیستی‬ ‫(پارکینگشهرداری)‬ ‫ســعی میشــود‬ ‫بیاساس بوده و‬ ‫بخشیازمسیرابشوران‬ ‫این موضوع کامال‬ ‫اســت کــه‬ ‫ـت فرهنگــی‬ ‫بازسازی‬ ‫شهروندان در این‬ ‫کرمانشــاه گفت‪:‬‬ ‫معاونـ‬ ‫ـای مشــاوره‪،‬‬ ‫مردم است و با‬ ‫شرایط نامناسبی برای‬ ‫بــا برنامههـ‬ ‫تلهکابین خواست‬ ‫گفت‪ :‬پیشــینه‬ ‫مدیرعاملجدید‬ ‫یاداور شد‪:‬‬ ‫رفت این موضوع‬ ‫میشود‪،‬‬ ‫کمیتــه امداد‬ ‫شهالییبهعنوان‬ ‫مــادی و حــل‬ ‫زیســتمحیطی‬ ‫داشت و بیم ان می‬ ‫حمایتهــای‬ ‫محمودرضا‬ ‫تکذیب دســتورالعملهای عمرانی و‬ ‫کمیته امــداد حول‬ ‫کرمانشاه معرفی و از‬ ‫بخش وجود‬ ‫به دنبال داشــته‬ ‫اسکان دانشاموزان‬ ‫فرهنگــی‬ ‫رعایت‬ ‫منطقهای استان‬ ‫برای شــهروندان‬ ‫شــرکت اب‬ ‫مشکل‬ ‫ـائل اعتقــادی‬ ‫تهدیدات جانی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫همت و مســاعدت‬ ‫محــور مسـ‬ ‫درویشیتقدیرشد‪.‬‬ ‫هزینــه رفتوامد‬ ‫لطــف خداوند‪،‬‬ ‫کامیار جمشیدی‬ ‫خدماتبهرام‬ ‫یــا تامیــن‬ ‫ســت و تمرکــز‬ ‫وزیر نیرو در امور اب‬ ‫باشــد که بــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫خطر مرتفع شــد‬ ‫و مذهبــی ا‬ ‫بازگردنــد‪ .‬او‬ ‫خامسی معاون‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ثبت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫اندرکار‬ ‫بــه تحصیــل‬ ‫تقی زاده‬ ‫ـه عوامــل دســت‬ ‫در ایــن مــاه‬ ‫مدیریت منابع اب ایران‬ ‫مســیرهای بعدی‬ ‫همـ‬ ‫ـه هــای کمیتــه‬ ‫برنامههــا‬ ‫داراییهای شرکت‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫باقیمانــده کار نیز در‬ ‫از دیگــر برنامـ‬ ‫ـه امــوزش قــران‬ ‫و ابفا و‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫و امیــدوارم‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫مطلــوب صورت‬ ‫معطــوف بـ‬ ‫تامین بســتههای‬ ‫تودیع و معارفه‬ ‫پیرامــون مــاه‬ ‫ـاالری به اقدامات‬ ‫برای دانشاموزان‬ ‫منطقهای غرب در‬ ‫در مراســم‬ ‫ـائلی اســت کــه‬ ‫ارتباطی تصویری‪ ،‬با‬ ‫ادامــه یابد‪ .‬سـ‬ ‫سدهای استان نیز‬ ‫امــداد‬ ‫کریــم و مسـ‬ ‫شــاک و تقویت‬ ‫استان کرمانشاه در‬ ‫شــگری در حوزه‬ ‫برق‬ ‫لوازمالتحریر‪ ،‬پو‬ ‫منطقهای‬ ‫درویشی‪-‬مدیرعامل‬ ‫گرفته برای گرد‬ ‫مبارک رمضان است‪.‬‬ ‫تحصیلــی‪،‬‬ ‫موثر درویشی تشکر‬ ‫ـوزان اســت کــه بــا‬ ‫کنارهگیریواستعفای‬ ‫سامانه سادا‬ ‫گفتوگــو بــا اوای‬ ‫گفت‪ :‬از اقدامات‬ ‫تحصیلــی دانشامـ‬ ‫اشارهبه‬ ‫به خواست خود‬ ‫ـار جمشــیدی در‬ ‫اشاره داشت‬ ‫باتجربهایاست‬ ‫همهگیری بنیــه‬ ‫منطقهای کرمانشاه‪-‬‬ ‫ســات اموزشــی‬ ‫کامیـ‬ ‫گفت‪ :‬در سیالب‬ ‫نیزفردشایستهو‬ ‫تفاهمنامــه با موس‬ ‫توجه به شــرایط‬ ‫بــرق منطقهای‬ ‫پیشین اب‬ ‫چشمگیری داشتهاند‪،‬‬ ‫میکنم‪.‬شهالیی‬ ‫طی فرایند علمی و‬ ‫پشــتیبانی شــرکت‬ ‫پــراو گفــت‪ :‬بــا‬ ‫ـای امضــای‬ ‫ـال گذشــته ‪۱۲۸‬‬ ‫انتخاب مدیریت عامل‬ ‫عمرانی توسعهای‬ ‫را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ـاب مدیریــت و‬ ‫ـته‪ ،‬برنامــه هـ‬ ‫معاون مالی و‬ ‫ـده اســت‪ .‬در سـ‬ ‫برنامههای توسعهای‬ ‫های شــرکت برق‬ ‫زلزلــه ســرپل ذهـ‬ ‫معاون هماهنگی امور‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫گرفت و پس از انجام‬ ‫از ســال گذشـ‬ ‫ـای انجامشـ‬ ‫درصدی دارایی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬و‬ ‫برق استان و‬ ‫پوشــش کمیتــه‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫مهرداد ساالری‬ ‫کرونــا‬ ‫ـرب‪ ،‬از ثبت ‪۱۰۰‬‬ ‫در قالــب فضـ‬ ‫جلســه با تقدیر از‬ ‫دانشامــوزان تحــت‬ ‫ـط صنعت اب و‬ ‫خبر داد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫مصاحبهای‬ ‫درنهایــت مهندس‬ ‫کمیتــه امــداد‬ ‫غـ‬ ‫خدمات مناسبی توسـ‬ ‫کرمانشــاه نیز در این‬ ‫ـت‪ .‬او نفــر از‬ ‫در ســامانه ســادا‬ ‫دولتی و موسسات‬ ‫فرهنگــی‬ ‫ـاص و مربوطــه‪،‬‬ ‫انتخاب اســتانداری‬ ‫منطقهای غرب‬ ‫مددجویان شــده اسـ‬ ‫استان که اقدامات‬ ‫خـ‬ ‫ایــن شــرکت در‬ ‫دانشــگاههای‬ ‫فرایندهــای کاندیداهای ثبتنامشده‬ ‫صنعت اب و برق‬ ‫ــی و پشــتیبانی‬ ‫ـب امداد در‬ ‫مجــازی تقدیم‬ ‫شــدهاند‪ .‬ایــن‬ ‫ـی‪ ،‬معــاون مال‬ ‫همه مدیران‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار مخاطـ‬ ‫شــهالئی از بین‬ ‫اموزشــی پذیرفته‬ ‫صــادی و دارایی‬ ‫فرزایـ‬ ‫در حــال حاضــر‬ ‫گفت‪ :‬وزارت امور اقت‬ ‫لــف معتبــر‬ ‫ـرد‪ :‬از خدمــات‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫مخت‬ ‫ایــن خصــوص‬ ‫ـازی در گروههــای‬ ‫ـئول اضافــه کـ‬ ‫اندازی ســامانهای به‬ ‫شد‪.‬‬ ‫و مقــام مسـ‬ ‫در فضــای مجـ‬ ‫یــر اقــدام به راه‬ ‫دانشــجویان پرداخــت‬ ‫خـــبر‬ ‫هــای فرهنگــی‬ ‫در ســالهای اخ‬ ‫مــوال غیرمنقول‬ ‫تــه امــداد بــه‬ ‫ـی از برنامه‬ ‫ســامانه جامع ا‬ ‫میکننــد‪ .‬کمی‬ ‫شــهریه اســت و‬ ‫مددجویـ‬ ‫ســامانه ســادا یا‬ ‫خدماترسانی کردند‬ ‫ـه و یــا نیمــی از‬ ‫مــداد اســتفاده‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پا‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مدیر‬ ‫مذهبــی کمیتــه ا‬ ‫رمضان کمکهزینـ‬ ‫مردم اسیبدیده‬ ‫اجرایــی در راســتای‬ ‫توسط صندوق‬ ‫در انجا به‬ ‫های جهــادی ویژه‬ ‫ـبت ماه مبــارک‬ ‫ـهریه دانشــجویان‬ ‫دســتگاههای‬ ‫همه دستگاههای‬ ‫ـی دیگــر از گروه‬ ‫اکنــون بــه مناسـ‬ ‫ـی مابقی شـ‬ ‫راهاندازی نمود و‬ ‫وام دانشجویی‬ ‫و هماکنــون یکـ‬ ‫هم‬ ‫اموزشهــای مذهبـ‬ ‫اموال دولتی ایران‬ ‫حال ساخت مسکن‬ ‫دانشجویی بهصورت‬ ‫امالک خــود را در‬ ‫ـنواره قرانــی و‬ ‫و بلوچســتان در‬ ‫کرد کــه تمامی‬ ‫جــازی رفاه‬ ‫ـیدی گفــت‪۱۲ :‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـتان‬ ‫ج‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ســیج ســازندگی‬ ‫در سی‬ ‫ـی در فضــای م‬ ‫اجرایــی را مکلـ‬ ‫میشــود‪ .‬جمشـ‬ ‫توجه بهضرورت‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس ب‬ ‫مســابقات فرهنگـ‬ ‫کمیته پرداخــت‬ ‫کنند‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫ـال گذشــته فاقد‬ ‫ـتان کرمانشــاه بــا‬ ‫بــرای محرومین‬ ‫و‬ ‫این ســامانه ثبت‬ ‫ســانی به اقشــار‬ ‫معاونــت فرهنگــی‬ ‫دانشاموز در سـ‬ ‫بانک اطالعاتی‬ ‫ـیج ســازندگی اسـ‬ ‫ـاه بابیان خدمتر‬ ‫هزار هــزار نفــر‬ ‫گــزار میشــود‪.‬‬ ‫اطالعات ثبتشده در‬ ‫رئیــس بسـ‬ ‫اموزشــی شــاد‬ ‫‪ ۴۹۹‬گــروه جهادی‬ ‫اســتان کرمانشـ‬ ‫بر‬ ‫کرد‪ :‬همچنین ‪۴‬‬ ‫بیش از یک ســال‬ ‫ـوده و از سیســتم‬ ‫اعتبارســنجی‬ ‫کاربران از طریق‬ ‫فعالیت یک هــزار و‬ ‫یــروس کرونــا در‬ ‫ـداد در ادامه بیان‬ ‫اموزش گوشــی بـ‬ ‫اعمالشده توســط‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫ـزار نفــر از ایــن‬ ‫جهادگــر در حال‬ ‫اســیبدیده از و‬ ‫امـ‬ ‫ـیج سازندگی در‬ ‫ســادا‪ ،‬تغییرات‬ ‫ســتان در حــال‬ ‫نکردهانــد ‪ ۷‬هـ‬ ‫ـت‪ ۵۱ :‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫کارشناســان اداره‬ ‫عملکرد بسـ‬ ‫از مددجویــان ا‬ ‫ـاران اســتفاده‬ ‫صورت ادواری توســط‬ ‫در اســتان گفـ‬ ‫ـش کمیتــه امداد‬ ‫ســتان کرمانشــاه‬ ‫نفــر‬ ‫ـنواره کشــوری بـ‬ ‫گذشــته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مطلوب بود و این طرح‬ ‫فرایندهــا به‬ ‫ـوزان تحــت پوشـ‬ ‫به مردم محروم ا‬ ‫ســی و در صورت‬ ‫شــرکت در جشـ‬ ‫شهید سلیمانی بسیار‬ ‫خدمترســانی‬ ‫اوراق بهادار برر‬ ‫محور دانشامـ‬ ‫مــک خیریــن و‬ ‫نشســت خبری به‬ ‫بــرای‬ ‫امــوال دولتــی و‬ ‫مهار کند هرچند به‬ ‫جشــنواره حــول‬ ‫طرح‬ ‫تــه امــداد بــا ک‬ ‫و اســناد و ســایر‬ ‫ـران هزارخانــی در‬ ‫کل‬ ‫ـی هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫هســتند‪ .‬کمی‬ ‫پیک گذشته کرونا را‬ ‫روابط میان امالک‬ ‫ـتند‪ .‬کامـ‬ ‫ـت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫بسیج سازندگی‬ ‫وحـ‬ ‫که در بخشهای‬ ‫توانست‬ ‫شــاهده تناقض‬ ‫تعطیالتنوروزی‬ ‫هــا توانســته اسـ‬ ‫هسـ فرارسیدن سالروز تاسیس‬ ‫و جهت تصحیح‬ ‫قران اموزی است‬ ‫م‬ ‫هاودورهمیهای‬ ‫دیگــر نهاد‬ ‫نامعتبر شناختهشده‬ ‫‪ ۱۶۰‬لــب تاب‬ ‫مناسبت‬ ‫باگذشــت بیش ‪۲۱‬‬ ‫قران و‬ ‫دلیلمسافرت‬ ‫خوانی‪ ،‬تجوید‪،‬‬ ‫اغاز شد‪ .‬هزارخانی‬ ‫قوانین حاکم‪،‬‬ ‫دانشامــوزان و‬ ‫یــی بازمیگردد‬ ‫به لطــف خداوند‬ ‫روخوانــی و روان‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫تبلــت بــرای‬ ‫ســتگاههای اجرا‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تهیه کنــد و قطعا‬ ‫مختلــف‬ ‫فرمان رهبری این‬ ‫پیک چهارم در‬ ‫ازجمله نقاشی‬ ‫ســاب کاربری د‬ ‫های مومنانه که‬ ‫بسیج سازندگی به‬ ‫دانشــجویان نخبه‬ ‫ـادا موثر اســت‪.‬‬ ‫مسابقات مختلف‬ ‫بهح‬ ‫طرح رزمایش کمک‬ ‫درصد تکمیل سـ‬ ‫سال از تاسیس‬ ‫ضــای بــرای‬ ‫همچنان برقرار‬ ‫تفســیر و‬ ‫در کشور واستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در‬ ‫تغییرات مذکور بر‬ ‫شیوع کرونا ‪۳۰۵‬‬ ‫ـث قــران در ف‬ ‫کرونایی کشــور‬ ‫خدمات گوناگونی‬ ‫ـناد شــرکت برق‬ ‫و‬ ‫پیرامــون مبحـ‬ ‫رهبری بوده از ابتدای‬ ‫اگر شــرایط‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫منشا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـالک‬ ‫مجموعه‬ ‫بیشــتری گوشــی‬ ‫ـعر‬ ‫کرده‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـت‬ ‫ش‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫سعی‬ ‫مورد تاکید‬ ‫و‬ ‫یــی در مــورد ثبـ‬ ‫در سال گذشته‬ ‫‪ ۶۴۲‬بسته اموزشی‬ ‫مسئوالنمربوطه‬ ‫بــه تهیه تعداد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تعداد‬ ‫فرزا‬ ‫برگزار میشــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۹۹‬گروه جهادی‬ ‫کرمانشاهبودهاستو‬ ‫معیشتی‪ ۲۱ ،‬هزار و‬ ‫باشــد نیــاز‬ ‫در سامانه سادا‬ ‫و دانشــجویان‬ ‫دهه اول انقالب تا‬ ‫مجازی‬ ‫اشاره به یک هزار و‬ ‫توانســتند در این‬ ‫هزار بسته‬ ‫ســته پوشــاک و‬ ‫منطقهای غرب‬ ‫برای دانش اموزان‬ ‫سادا ثبت نهایی‬ ‫جهاد سازندگی در‬ ‫دســتاوردهای کرمانشاه با‬ ‫مددجویان اســتان‬ ‫استان کرمانشاه یک‬ ‫هــار هزار و ‪ ۴۱۳‬ب‬ ‫ـرکت در ســامانه‬ ‫امید و تبلــت‬ ‫تا جای خالی‬ ‫فــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫و لوازمتحریــر‪ ،‬چ‬ ‫نفــر از‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬در‬ ‫دیگر از اقدامات از‬ ‫‪ ۹۸‬ملک از این شـ‬ ‫شــوری شــوند و‬ ‫ـتی و ‪ ۴۸۸‬جهیزیه‬ ‫ـار جمشــیدی ا‬ ‫های برق غرب اعم‬ ‫در استان‬ ‫شــهدا و بســیاری‬ ‫فعالیت ‪ ۵۱‬هــزار و‬ ‫مســابقات حائز رتبه ک‬ ‫حدود زیادی پُ ر شود‪.‬‬ ‫‪ ۵۹۹‬بســته بهداشـ‬ ‫اســت‪ .‬کامیـ‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد دارایی‬ ‫حوزه فرهنگی‬ ‫موجود‪ ،‬بســیج‬ ‫کرمانشاهاست‪.‬‬ ‫ـروه جهــادی بــا‬ ‫به رتبههای برتر‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار و‬ ‫توزیعشــده است‪ .‬او‬ ‫شده است که‬ ‫کمیته امداد در‬ ‫توجه به امکانات‬ ‫های امور انتقال‬ ‫سازندگیدر استان‬ ‫هــزار و ‪ ۴۹۹‬گـ‬ ‫ـال هم بتوانند‬ ‫ثبتنام کــرده و‬ ‫برنامههــای‬ ‫نیازمندان شناساییشده‬ ‫ستادی‪ ،‬ساختمان‬ ‫او افــزود‪ :‬با‬ ‫بسیار ویژهای بسیج‬ ‫هزینه شده برای‬ ‫اســت امسـ‬ ‫نــواده اســت‪.‬‬ ‫ســامانه اطلــس‬ ‫ـیدی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بابیان میزان اعتبار‬ ‫ساختمان حوزه‬ ‫از زندانیان جرائم‬ ‫کرد‪ :‬بین‬ ‫کرمانشاهاقدامات‬ ‫ــم بنیــان خا‬ ‫‪ ۷۵۰‬جهادگــر در‬ ‫های انتقــال و فوق‬ ‫پیدا کننــد‪ .‬جمشـ‬ ‫از‬ ‫هزارخانی‬ ‫سال گذشته‪ ۴۱۱‬نفر‬ ‫بحــث تحکی‬ ‫هزارخانــی اضافــه‬ ‫استان‬ ‫ـتان‬ ‫ـت‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫دختــران تحت‬ ‫سازندگی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫پ‬ ‫عدالت‬ ‫ـت‬ ‫ـه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫دسـ‬ ‫ـروژه عمرانــی و فنـ‬ ‫مددجویان کمیته‬ ‫و کردســتان و ه‬ ‫بیان کرد‪ :‬در‬ ‫ســنامه هســتند‪.‬‬ ‫محرومین و گســترش‬ ‫ـده و ‪ ۵۳۳‬هزار و‬ ‫ـارت زندگــی به‬ ‫کردســتان و ایالم را‬ ‫ایــالم‬ ‫میلیون دارای شنا‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۶۶‬پـ‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارنفری‬ ‫ـطح تقســیمبندی‬ ‫مالی از زنــدان ازادشـ‬ ‫جهــت کمــک به‬ ‫امــوزش مهـ‬ ‫ـتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫ابزارهای تشویقی‬ ‫از جامعه‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیــارد و ‪۷۵۵‬‬ ‫زدایــی انجام داده‬ ‫جهادی دارای ســه سـ‬ ‫در‬ ‫نفر دانشاموز‬ ‫غیــر عمــد و‬ ‫توزیع در ســه اسـ‬ ‫ارائهشــده اســت‬ ‫تهیه جهیزیه و‬ ‫محروم و محرومیت‬ ‫شــاه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫عمرانی گروههــای‬ ‫عادی در حوزه محله‬ ‫ـاعت به افراد اموزش‬ ‫ـجو پوشــش‪،‬‬ ‫کرمان‬ ‫امداد استان‬ ‫در مناطــق‬ ‫مطلقه از برنامه‬ ‫ـش از ‪ ۱۲‬هزار پروژه‬ ‫سطح نخست و‬ ‫‪ ۲۱۰‬نفــر سـ‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفــر دانشـ‬ ‫ـه صورت گرفته‬ ‫شامل میشود‪.‬‬ ‫ازدواج مجدد زنــان‬ ‫ـان تاکنون برای بیـ‬ ‫صرف هستند که‬ ‫فعالیت میکند و‬ ‫ـدود یــک هــزار و‬ ‫ـای بســیار خوبی کـ‬ ‫کرمانشاه با اشاره تومـ‬ ‫مــداد بــرای‬ ‫ازدواج اســت‪.‬‬ ‫محرومیتزدایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـدف موردنظر خود‬ ‫و یکــی از کارهـ‬ ‫و حـ‬ ‫ــنه در شــهرهای‬ ‫هــای کمیتــه ا‬ ‫امداد در بحث‬ ‫کرمانشــاه برای‬ ‫بسیج سازندگی استان‬ ‫از و جامعــه هـ‬ ‫مقاومت و سپاه‬ ‫هــای قــرض حس‬ ‫ـتند‪ ،‬از اولویت‬ ‫های کمیته‬ ‫امروز در اســتان‬ ‫ـرد‪ :‬یکــی دیگــر‬ ‫رئیس‬ ‫جهادی فعال در حوزه‬ ‫شــکیل صندوق‬ ‫گیرملیپوش‬ ‫هسـ‬ ‫ـرک تحصیلکرده‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۸‬تا به‬ ‫او خاطرنشــان کـ‬ ‫است و یک هزار‬ ‫استانها ت‬ ‫و سطح گروه‬ ‫اقدامات صورت گرفته از‬ ‫دانشامــوزان تـ‬ ‫کشتی‬ ‫برای اشتغالزایی‬ ‫و شــده اســت‪.‬‬ ‫جهادیویژهدر سایر‬ ‫ســازندگی ایجاد‬ ‫شناســایی‬ ‫ـازی ‪ ۹‬هزار‬ ‫مختلف استان‬ ‫به‬ ‫و وظایف بســیج‬ ‫ناحیهفعالیتو گروه‬ ‫ســتان کرمانشــاه‬ ‫نشاهی درگذشت‬ ‫ـه داد‪ :‬در جریان‬ ‫قرض حســنه در ا‬ ‫ـح کــرد‪ :‬احداث‪ ،‬تکمیل و بازسـ مسجد‪ ،‬مســئولیتها‬ ‫فرهنگ انقالب‬ ‫ـت دارند‪ .‬او ادامـ‬ ‫تصریـ‬ ‫و ‪ ۲۰۴‬صندوق‬ ‫جهادی برگرفته از‬ ‫کرما‬ ‫نیازمندان‪ ۴۶۲ ،‬باب‬ ‫هم مجوز فعالیـ‬ ‫تقویت گفتمان‬ ‫خادمین شهدا با‪۴۰‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫ـت زیــرا فرهنــگ‬ ‫و ملیپوش تیم‬ ‫تشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫اب روســتایی‪۶۷ ،‬‬ ‫سخت گروه جهادی‬ ‫ـتان کرمانشــاه اسـ‬ ‫شــتیگیر فرنگــی‬ ‫رســانی و کانــال‬ ‫امروز زلزله سی‬ ‫و به مدت‪ ۱۰‬روز‬ ‫اســالمی در اسـ‬ ‫علــی دلفانی‪ ،‬ک‬ ‫‪ ۸۴‬پــروژه اب‬ ‫ـیاری از مشــکالت‬ ‫پیش در بیمارستان‬ ‫مناطق زلزلهزده اعزام‬ ‫باب مدرســه‪۵۹ ،‬‬ ‫توانایــی حل بسـ‬ ‫کشور که چند روز‬ ‫پل روســتایی‪۵۴ ،‬‬ ‫استان داوطلب به‬ ‫مجموعه جهــادی‬ ‫ملی ناشنوایان‬ ‫مورد راه و ‪۶۴‬‬ ‫حــی قرار گرفت‬ ‫بسیج سازندگی‬ ‫بهداشت‪ ۱۶،‬مورد‬ ‫تحت عمل جرا‬ ‫دارا اســت‪ .‬رئیس‬ ‫عالم و‪ ۲۵‬خانه‬ ‫ـاه‬ ‫یادمان جامعه را‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کرمان‬ ‫ـن‬ ‫ـی‬ ‫شــهادت امیــر المومنیـ‬ ‫خانه‬ ‫طالقانـ‬ ‫سیل بند‪ ،‬پنج مورد‬ ‫ـب و در شــب‬ ‫ـی و هشت مورد‬ ‫سهشنبهشـ‬ ‫ورزشـ‬ ‫فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫حضرت علی (ع) دار‬ ‫انشاهبهصورتتمام‬ ‫در کرم‬ ‫انتخابات ونیکیبرگزارمیشود‬ ‫الکتر‬ ‫نشاه به صدا درامد‬ ‫ابی در استان کرما‬ ‫اژیر خطر کم‬ ‫دستور کار است‬ ‫ژیک علیه افات در‬ ‫یولو‬ ‫توسعه مبارزه ب‬ ‫انتصاب‬ ‫مدیرعامل جدید‬ ‫جهادگر در حال‬ ‫امدادحولمحور‬ ‫هنگی کمیته‬ ‫پیشینهفر تقادیومذهبیاست‬ ‫مسائلاع‬ ‫طقهای کرمانشاه‬ ‫اب من‬ ‫خدمترسانی به‬ ‫مردم کم برخوردار‬ ‫کرمانشاه هستند‬ ‫صفحه اخر‬ ‫اژیر خطر کم ابی‬ ‫در استان کرمانشاه به‬ ‫صدا درامد‬ ‫‪08‬‬ ‫قصه یتلخی کههمچنانادامهدارد‬ ‫دنیایتاریک‬ ‫معدن کاران‬ ‫ابوزمینی کهمارامی بلعد‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده‬ ‫عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫مبلغ (ریال)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫شماره مزایده‬ ‫مدت‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫بحــران اب همچنــان یکی از ریس ـک های می کنــد‪ ،‬رتبه بحــران اب در بین ریس ـک های حالی که در ســال جدید‪ ،‬با همه گیری کرونا‪ ،‬اجتماعی در کنار هم با سهم ‪ ۲۲‬درصدی‪ ،‬در‬ ‫پیش روی کسب وکارهای ایرانی است که بیش جهانی تغییر کرده است‪.‬بر این اساس‪ ،‬مجمع بحــران اب اهمیــت کمتــری نســبت به ســایر فهریست ریســک های ‪ ۱۰‬گانه ای قرار دارد که‬ ‫از پیــش شــدت یافتــه و ابعــاد تــازه ای از خود جهانــی اقتصــاد هر ســال ریس ـک هایی را که ریسک ها در سطح جهان پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کسب وکارهایایرانیراتهدیدمی کند‪.‬‬ ‫رمضانعلی‬ ‫اقای‬ ‫دســت‬ ‫ســال اینــده بــا ان‬ ‫جنابدر ‪۱۰‬‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬تنش ابــی می تواند تهدیدی کس ـب وکارها‬ ‫معتمدیایــن حــال بحران اب همچنــان یکی از‬ ‫بــا‬ ‫یک مقاله علمی که توسط سه پژوهشگر‬ ‫بــرای امنیــت غذایی‪ ،‬بهداشــت و ســامتی و‬ ‫ هایی‬ ‫ه‬ ‫ نام‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫پر‬ ‫در‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ کن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مدیرکل و پنجــه نـ‬ ‫بــرای‬ ‫جدی‬ ‫مخاطــرات‬ ‫کســب وکارهای ایران ایرانی در نشــریه نیچر منتشــر شــده با بررسی‬ ‫محترمـرمفرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫حتیعاملیبرایسست شدنقدم هاییباشد که توســط فعاالن اقتصادی تکمیل م ‬ ‫یشــود اســت‪ .‬در گــزارش منطقــه ای مجمــع جهانی وضعیــت ســفره های اب زیرزمینــی ایــران در‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫کــه بر زمین می گذاریم‪.‬به گــزارش ایرناپالس‪ ،‬رتبه بندی می کند و مخاطرات جهانی را در پنج اقتصــاد از ریســک هایی کــه کســب وکارها را فاصله ســال های ‪ ۱۳۸۱‬تــا ‪ ۱۳۹۴‬می تواند به‬ ‫ارزومندم‪.‬‬ ‫شکیبایی‬ ‫داغدار‬ ‫جنابعالی‬ ‫برایمیالدی‬ ‫اغاز همه گیری کرونا در ســالوگذشــته‬ ‫ژئوپلوتیکی‪،‬‬ ‫بازماندگانزیستی‪،‬‬ ‫دستهواقتصادی‪ ،‬محیط‬ ‫ کنند‪ ،‬سهم ریسک‬ ‫صبر و تهدید می‬ ‫بحران اب برای این پرسش پاسخ دهد‪ .‬بر اساس یافته های این‬ ‫موجب شــد نقشه ریسک جهانی سال جاری اجتماعیوفناورانه گزارشمی دهد‪.‬‬ ‫کســب وکارهایی ایرانــی ‪ ۲۲‬درصــد به دســت پژوهش‪،‬ایرانبیشترینمیزانبرداشتوتخلیه‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫میالدی تغییراتی را نسبت به سال های گذشته‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۱۲‬تا ســال گذشــته‪ ،‬بحران اب امــده اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ۱۰ ،‬ریســکی کــه اب های زیرزمینی در منطقه خاورمیانه را دارد و‬ ‫نشــان دهد‪ .‬بر اســاس گزارش مجمع جهانی بهعنوانیکیاز ریسک هایاجتماعی‪،‬همواره کســب وکارهای ایرانــی بــا ان مواجه هســتند‪ ،‬در فاصله سال های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۹۴‬حدود ‪۷۴‬‬ ‫اقتصاد که هر سال ریسک های جهانی را از دو در رتبه نخســت تا پنجم ریسک های جهانی در ســه دســته اقتصــادی‪ ،‬ژئوپلوتیکــی و کیلومترمکعبازاب هایزیرزمینیکشورتخلیه‬ ‫م در‬ ‫همکاراناست ان ه ‬ ‫منظر «احتمال وقوع» و «اثرگذاری» رتبه بندی از منظر تاثیرگذاری قرار داشــته‬ ‫ارجمند اجتماعــی قرار دارد که بحــران اب و بی ثباتی شده است‪.‬‬ ‫سرکار خانم زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫ارزومندیم‪.‬‬ ‫داغدارصبر‬ ‫بازماندگان‬ ‫مرحله ای خدمات‬ ‫شکیبایییک‬ ‫مناقصهو عمومی‬ ‫فراخوان‬ ‫نوبت اول‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫واگذاری ‪،‬نگهداری و‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابل‬ ‫اجاره‬ ‫مدیرمسئول و همکاران روزنامه روزنامه رویداد امروز‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین اب اشامیدنی‬ ‫محور ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫قزوینبنادر و دریانوردی‬ ‫اداره کل‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه ‪ :‬راهبری مجموعه درمانگاههای صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مــدت‬ ‫روستای قمیشلو شهرستان ارومیه به شماره (‪ )2000005390000007‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫استان خوزستان ـ منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫اذربایجان غربی ( سهامی خاص )‬ ‫زمـان اگهی تماس حاصل نمود‪.‬‬ ‫)‬ ‫ره‬ ‫(‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫بندر‬ ‫(ره)‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫بندر‬ ‫دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫امـور قراردادها‪0615228- 2099-2049-3054 :‬‬ ‫‪ -2‬شرایط الزامی متقاضیان‪:‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫اداره پشتیبانی‪ -‬بیمه ‪ ،‬رفاه و بهداشت عمومی‪0615228-2129 -5035 :‬‬ ‫‪ .1‬مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه‬ ‫بهره‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫بارگذاری اسناد‪:‬‬ ‫پاکات و‬ ‫نحوهتسلیم‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل‬ ‫‪.2‬ارائه گواهی صالحیت کار معتبر از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫مراجعه‬ ‫مشاهده‬ ‫است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫برداری از چهار‬ ‫خـود را تـا سـاعت ‪15‬روز یکشـنبه مــورخ‬ ‫پیشنهــادات‬ ‫متقاضیـان‬ ‫مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫بایـدبخش‬ ‫مدت به‬ ‫‪. 3‬ارائه تاییدیه عدم بدهی از سوی اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی ‪36‬ماه‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪2‬‬ ‫در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/18‬می باشد‪.‬‬ ‫الکترونیکـی دولـت ( سـتاد ایـران) بـه ادرس‬ ‫سـامانه تـدارکات‬ ‫اجاره‪/‬انتخاب‬ ‫‪ 1400/03/09‬درکارتابل‬ ‫اجاره‬ ‫(شایان ذکر است ارائه تاییدیه عدم بدهی برای کلیه شرکت کنندگان اعم از‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫بر‬ ‫عـالوه‬ ‫مکلفنـد‬ ‫متقاضیـان‬ ‫ضمنـا‬ ‫‪.‬‬ ‫نماینـد‬ ‫بارگـذاری‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫تابعه‬ ‫بنادر‬ ‫و‬ ‫دریانوردی‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫فاقد‬ ‫یا‬ ‫قرارداد‬ ‫دارای‬ ‫شرکتهای‬ ‫نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع قیمت اسناد‬ ‫شرکت در‬ ‫تضمین‬ ‫اجرا‬ ‫مدت‬ ‫اولیه‬ ‫شــرکت توزیعمبلغ‬ ‫کرمانشــاه در‬ ‫اســتان‬ ‫براوردبرق‬ ‫نیروی‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫صالحیت های مورد نیاز‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص) موضوع مناقصه‬ ‫بارگـذاری اسـناد خـود در سـایت مذکورنسـبت به تحویـل فیزیکـی پاکت الف‬ ‫می باشد)‬ ‫الزامی‬ ‫(ریال)‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫(ماه)‬ ‫(ریال)‬ ‫کرج‬‫(ضمانتنامـه بانکی) به دبیـرخانــه مرکـزی اداره کل بنادر و دریانوردی استــان ســیم الومینیومی اســقاط رااز طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند‪.‬لذاکلیه شــرکت هــای تولید کننده‬ ‫‪.4‬ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫تامین اب اشامیدنی‬ ‫*** در صورت عدم احراز شرایط فوق ‪ ،‬سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران خوزستان‪ -‬منطقه ویـــژه اقتصـــادی بندر امام خمینی(ره) ـ واقع در طبقه‬ ‫اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت ‪1/000/000‬‬ ‫‪365/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7/290/200/379‬‬ ‫توانندجهــت دریافت‬ ‫مــی‬ ‫روستای ذوب فلزات‬ ‫کارخانجــات‬ ‫‪0615228‬ی ســیم و کابــل و‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و اگاهی از سایر شرایط‪:‬‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫قمیشلو شهرستان ارومیه‬ ‫همکـف ‪ -‬سـاختمان مرکـزی ‪ -‬صنـدوق پسـتی ‪ 159‬تلفـن ‪- 4001‬‬ ‫به شرح ذیل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت ‪.‬‬ ‫مالی کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫واقــع در‬ ‫شــرکت‬ ‫این‬ ‫تدارکات‬ ‫امــور‬ ‫به‬ ‫اگهــی‬ ‫ایــن‬ ‫انتشــار‬ ‫تاریــخ‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫‪5‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫سامانه دریافـت‬ ‫تسـلیم و رسـید‬ ‫‪0615228‬‬ ‫‪- 2226900‬‬ ‫فاکـس‬ ‫تدارکات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫البرز‬ ‫استان‬ ‫جاده ای‬ ‫امتیازنقل‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫‪:‬‬ ‫متقاضیان‬ ‫دهی به‬ ‫ارزیابی و‬ ‫اداره کل شاخصهای‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬بودجه عمومی ‪ -‬سایر ابزارهای تامین منابع‬ ‫‪ -1‬تجربه و سوابق اجرایی ‪ -2‬توان مالی و پشتیبانی ‪ -3‬حسن سابقه در کارهای تبصره‪:‬کلیهیمراحلبرگزاریازدریافتاسنادمناقصهتاارائهی‬ ‫پیشنهادمناقصهگران شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــه ســایت هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫تدارکاتمزایده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مزایده تا‬ ‫اسناد‬ ‫برگزاری مزایده از‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل‬ ‫گران(ستادایران)ادرس‬ ‫الکترونیکیدولت‬ ‫ارائهسامانه‬ ‫طریقدرگاه‬ ‫پوشههااز‬ ‫دریافتگشایش‬ ‫و‬ ‫قبلی ‪ -4‬توان فنی و برنامه ریزی و دانش در زمینه مورد نظر‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:00‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/02/21‬‬ ‫مناقصه گران در صورت ‪ www.kpedc.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪100‬‬ ‫از‬ ‫‪60‬‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬ ‫ارزیابی کیفی‪،‬‬ ‫قابل قبول‬ ‫امتیاز‬ ‫**حداقل‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫طریقدردرگاه‬ ‫ها از‬ ‫پاکت‬ ‫و بازگشایی‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز چهار شنبه تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫دریافت گواهی امضای توضیحات‪:‬‬ ‫گواهی‬ ‫دریافت‬ ‫جهتمذکور‬ ‫سایت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در‬ ‫نحوهدر‬ ‫محل وگران‬ ‫مزایده‬ ‫الزم‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫امضایصورت عدم انجام‬ ‫سازند فلذا در‬ ‫محقق‬ ‫شرکت ودر مناقصه‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫صورتمناقصه‪:‬‬ ‫خرید اسناد‬ ‫اســتمهلت‪،‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ‪ 1400/02/18‬تا پایان وقت فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول ‪ -‬نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬ ‫مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه‪ ،‬پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در‬ ‫نمیگردد‪ .‬در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫واقعمزایده‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد‬ ‫اداری مورخ ‪ 1400/02/26‬روز یکشنبه با مراجعه به سایت ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫بصورتریال‬ ‫‪697،500،000‬‬ ‫فیزیکی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهادها‪ ،‬پس از رویت دفتر قراردادها‬ ‫مزایدهالک و مهر شده‬ ‫شرکتکاردررا بصورت‬ ‫تضمین ارجاع‬ ‫ مبلغ فرایند‬‫سامانه ‪021-41934 :‬‬ ‫عضویت‬ ‫مورخانجام مراحل‬ ‫ستاد جهت‬ ‫ساعتسامانه‬ ‫شماره تماس‬ ‫میدرباشد‬ ‫‪99/08/26‬‬ ‫‪14‬ظهر‬ ‫‪ 99/08/18‬ساعت ‪ 8‬صبح لغایت‬ ‫اداری از‬ ‫مهلت بازدید‬ ‫تاریخاقدام نمایند‪* .‬‬ ‫رایگان اسناد‬ ‫روزهایخرید)‬ ‫دردریافـت (‬ ‫نسبت به‬ ‫نمایند‪.‬موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬ ‫بازدیدوخریداسنادکاالی‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی ‪:‬‬ ‫‪ -4‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪:‬‬ ‫ زمان تحویل دبیر خانه شرکت‬‫حمل‬ ‫راهداری‬ ‫اداره‬ ‫دبیرخانه‬ ‫پاکتنامه‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محل تحویل پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت‬ ‫دفتـر جلســات به‬ ‫درومحـل‬ ‫کل‪1400/03/10‬‬ ‫تاریخ‬ ‫متقاضیان در‬ ‫ارزیابیبهکیفی‬ ‫مناقصه گران باید مبلغ به عدد ‪ 2/500/000/000‬به حروف (دو میلیارد و پانصد ادرس خوزستــان ـ بندرامام خمینی (ره)‪ ،‬مجتمع بنـدری امـام خمینی (ره) نشانی فوقاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫تمدید به دفعات‬ ‫شرط وازقابل‬ ‫دریافتقید و‬ ‫قبالبانکی بدون‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫استانبصورت‬ ‫میلیون ریال )را‬ ‫‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫تاریخ‬ ‫رسید‬ ‫البرز در‬ ‫و نقل جاده ای‬ ‫شرکت‬ ‫‪،99/9/2‬‬ ‫یکشنبه ومورخ‬ ‫‪11:00‬روز‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫خیابانهای‬ ‫تسلیم پاکت‬ ‫قراردادها و تلفن‬ ‫دبیرخانهدفتر‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکت اب‬ ‫تاساعت‪:‬پستی ‪363‬‬ ‫حداکثر صندوق‬ ‫راه مخابرات‬ ‫ارتش چهار‬ ‫مکان ارومیه‬ ‫ زمان وادرس‪:‬‬‫مفتوح میگردد‪.‬‬ ‫یا اصل فیــش واریز وجـه به حسـاب شمـاره ‪ 2196452203002‬نـزد بانـک‬ ‫فراخوان‬ ‫مقرر در‬ ‫بعد از‬ ‫تبصره‪:‬که‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫مخدوش و‬ ‫امضاء‪،‬‬ ‫فاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫می باشد‪ .‬به‬ ‫باید مطابق‬ ‫مدتمناقصه‬ ‫انقضایو اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫اسناد‬ ‫‪ 3881‬با شمـاره‬ ‫مشروط‪،‬کـد بانـک‬ ‫خمینـی (ره)‬ ‫بنـدرامـام‬ ‫تاسیسـات‬ ‫صادرات شعبـه‬ ‫بازگشایی پاکت ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫شرایط مذکور توسط ‪ -‬زمان و مکان‬ ‫‪04431945371‬‬ ‫مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ارائه‬ ‫‪IR‬‬ ‫‪130190000002196452203002‬‬ ‫شبـا‬ ‫ً‬ ‫واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬تاریخ جلسه بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫نظایر ان طبق قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬ ‫مالیات‪،‬عوارض و‬ ‫هرگونه‬ ‫دریافت‬ ‫تماسان‬ ‫فروش‪،‬وجه‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫مراحل عضویت در‬ ‫جهتوانجام‬ ‫نقداستاد‬ ‫سامانه‬ ‫درمقابلاطالعات‬‫‪ -8‬زمان و محل بازگشایی پاکات ( الف‪ -‬ب‪ -‬ج)حاوی اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫‪-5‬جلسهپرسشوپاسخاسنادمناقصهراسساعت‪10‬صبحروزدوشنبهمورخ‪1400/03/03‬‬ ‫‪10‬صبحروز‬ ‫است)‪.‬ساعـت‬ ‫متقاضیــانراس‬ ‫پیشنهادهــای‬ ‫شنبهاز‬ ‫اسنادسهفقط‬ ‫ارسال‬ ‫بالمانع‬ ‫شناسایی معتبر‬ ‫شرکت با‬ ‫نماینده‬ ‫‪9‬صبح‬ ‫کارتبنـدری‬ ‫نامهدرومجتمـع‬ ‫معرفیواقـع‬ ‫دفتر جلسات‬ ‫طبقه چهارم ‪-‬‬ ‫(حضورمرکزی‪-‬‬ ‫محل ساختمان‬ ‫ساعت در‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مـورخ‪1400/03/11‬در است‪ .‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫محـلدفتـرجلســاتبهادرسخوزستــانـبندرامامخمینی(ره)‪،‬مجتمعبنـدری‬ ‫امام خمینی(ره) برگزار خواهـد شد‪ . .‬با عنایت به لزوم شفاف سازی تعهدات مندرج در‬ ‫کننده‪ /‬مناقصه‬ ‫تامین‬ ‫پروفایل‬ ‫نام‪/‬‬ ‫ثبت‬ ‫"‬ ‫بخش‬ ‫(‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫سامانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫استانها‪،‬‬ ‫سایر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫دفاتر‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫اداره‬ ‫تسلیم‬ ‫ساختمانتهیه‬ ‫خمینی(ره)‪-‬مقررات‬ ‫معتبر مطابق‬ ‫طریق سامانه ستاد می باشد‪ .‬پیشنهاد دهنده مکلف است‬ ‫کل مورد ارزیابی قرار ‪ -‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬ ‫مفتوح و‬ ‫چهارم‬ ‫مرکزیوـ طبقه‬ ‫تضمین امـام‬ ‫قرارداد و پیوست مربوطه به صورت موکد توصیه می شود متقاضیان در جلسه توجیهی‬ ‫شد‪.‬است‪.‬‬ ‫موجود‬ ‫گر"‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫جهتیابند و‬ ‫مناقصات حضور‬ ‫دستگاهبرگزاری‬ ‫ماده ‪ 17‬قانون‬ ‫اطالعاتدر اجرای‬ ‫نماید‪ ( .‬رفع ابهام‬ ‫اثر داده نخواهد‬ ‫سواالتاطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫دریافت‬ ‫مزایده گزار‬ ‫تماس‬ ‫احتمالیخودراجهتارائهانالیزقیمت مناسبازدستگاهنظارتمطرحنمایند‪،‬ضمن ًادر **مدت اعتبارپیشنهادها‪ :‬مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید ‪ 90‬روز باشد‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ 1400/02/18 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/02/20 :‬‬ ‫(( اگهی تجدید مناقصه ی یک مرحله ای فشرده))‬ ‫شماره مناقصه ‪/ 2675 :‬ص‪14‬مورخ ‪1400/02/12‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪ 026- 34203400-3:‬داخلی‪* 135-176‬سایر‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ‪ -‬منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)‬ ‫انجام مراحل‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1131839 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫گفت وگوی مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیم با امریکا‬ ‫ضرورتی ندارد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه فضای مذاکرات وین را‬ ‫کندامامثبتارزیابی کردو گفت‪:‬رئیس جمهوریامریکا‬ ‫باید بین پایبندی به میراث ناکام دولت ترامپ یا فاصله‬ ‫گرفتن از ان سیاس ـت ها و بازگشــت به تعهدات توافق‬ ‫هسته ای‪،‬انتخابکند‪.‬‬ ‫ســعید خطیب زاده در گفت وگو با شــبکه ان‪ .‬بی‪.‬‬ ‫سی امریکا در پاسخ به پرسشی درباره فضای مذاکرات‬ ‫ویناظهار داشت‪:‬فضامثبتاست‪،‬اگرچهپیشرفت ها‬ ‫احتمال ناکافی بوده اما به اندازه ای هم بوده که اکنون‬ ‫مرحله تنظیــم پیش نویس ها و مفاهمــه بین طرف ها‬ ‫اغازشــده است‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به این که اختالفاتی‬ ‫پیرامون موضوعاتی وجود دارد؛ روند کار سریع نیست‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه مهــم اســت کــه واشــنگتن بایــد بدانــد که‬ ‫گفت وگوهــای ویــن برای دور جدیدی از بده بســتان یا‬ ‫چانه زنیومذاکرهنیست‪.‬سخنگویدستگاهدیپلماسی‬ ‫در پاسخبهپرسشیدرباره گفت وگویمستقیمباامریکا‬ ‫یهــای مذاکرات‬ ‫و افزایــش ســرعت و کاهــش پیچیدگ ‬ ‫توضیــح داد‪ :‬انچــه در ویــن اتفــاق می افتــد‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نشســت فصلی کمیسیون مشــترک برجام اســت‪ ،‬این‬ ‫نشســت میان ایران و امریکا نیســت‪ .‬ایران و گروه ‪۴+۱‬‬ ‫وهمچنیناتحادیهاروپابه عنوانهماهنگ کنندهتوافق‬ ‫بر این مسئله تمرکز دارند که ان طرفی که از توافق خارج‬ ‫شــد و به مشــارکت خــود در توافق پایــان داد‪ ،‬چگونه‬ ‫می توانــد بــه پایبندی کامــل و احتماال به خــود توافق‬ ‫بازگردد‪.‬خطیبزادهافزود‪:‬برهمیناساسانچهدر وین‬ ‫اتفاق می افتد در حوزه کمیسیون مشترک برجام است‪.‬‬ ‫گروه ‪ ۴+۱‬و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند که با امریکا‬ ‫هماهنگ کرده و در ارتباط باشند‪ .‬ایران این تصمیم را‬ ‫نگرفته است‪ ،‬زیرا وقتی که ترامپ و دولت وقت امریکا‬ ‫از توافق خارج شدند‪ ،‬از ما نپرسید یا با ما گفت وگو یا‬ ‫مذاکره نکرد‪ .‬حتی باهم پیمانان خود نیز مذاکره نکرد‪.‬‬ ‫وقتی هم که تحریم های غیرقانونی را علیه ایران اعمال‬ ‫کردند‪ ،‬با ما در ارتباط و تماس نبودند لذا فکر می کنیم‬ ‫ضرورتی به گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیم با امریکا‬ ‫نیست البته اگر واشنگتن واقعا و صادقانه قصد دارد به‬ ‫پایبندیبهتعهداتخودبازگردد‪.‬‬ ‫مذاکره کنندگان را نهادهای‬ ‫باالدستی تائید می کنند‬ ‫تحلیلگر ارشــد مســائل ژئوپلتیک به بررســی نقش‬ ‫وزارت خارجه در سیاس ـت گذاری های کالن و همچنین‬ ‫چگونگیحفظبرجامبرایحفظمنافعمردمورهایی‬ ‫ازمشکالتمعیشتیپرداخت‪.‬‬ ‫عبدالرضا فرجی راد اســتاد ژئوپلتیک در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪ ،‬با اشــاره به هجمه های اخیر به ظریف و بیانات‬ ‫رهبر انقالب درباره اینکه اگر سیاست گذاری خارجی به‬ ‫عهده دولت نیست چرا تیم دیپلماسی موردحمله قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬با بیان اینکه سیاست خارجی بر اساس قانون‬ ‫اساســی در اختیار رهبری اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬البته در‬ ‫صحبتی هم که رهبری داشتند‪ ،‬نگفتند که حتما ایشان‬ ‫بایدتصمیمبگیرند‪،‬بلکه گفتندنهادهاوافرادباالدستی‬ ‫باید تصمیم بگیرند که به شورای عالی امنیت ملی نیز‬ ‫اشاره داشتند که رئیس جمهور و وزیر خارجه نیز عضو ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن موضــع کــه شــورای عالی امنیت‬ ‫مســاز و سیاس ـت گذار اســت از ابتــدای انقــاب‪،‬‬ ‫تصمی ‬ ‫یصــدر و با وزارت اقای والیتی جا افتاد‬ ‫بعــد از رفتن بن ‬ ‫و تداوم پیدا کرد‪ .‬مســائل در شــورای عالی امنیت ملی‬ ‫بررســی می شوند و البته وزارت خارجه نیز نظر خودش‬ ‫را می دهــد ؛ امــا مصوبات شــورای عالی امنیت ملی که‬ ‫رهبری تائید می کنند به اجرا درمی ایند و اجرای ان نیز با‬ ‫وزارت خارجه است‪ .‬البته وزارت خارجه پیشنهادهایی‬ ‫می دهد که یا قبول و یا رد می شود اما اجرای سیاست ها‬ ‫بــا وزارت خارجــه اســت‪ .‬ایــن تحلیل گر ارشــد مســائل‬ ‫سیاســت خارجی گفت ‪ :‬در برجام نیز ما شــاهد همین‬ ‫روند بودیم‪ ،‬اما عده ای در داخل دلشــان می خواســت‬ ‫بگوینــد کــه وزارت خارجــه و دولت بدون همفکری با‬ ‫نهادهای باالدســتی کار می کنند؛ این نیز درســت نبود‪.‬‬ ‫یشــود برجــام ســه ســال پیــش را فقــط وزارت‬ ‫مگــر م ‬ ‫خارجــه پیــش ببرد؟ موبه موی ان چیزی کــه در وین یا‬ ‫یشــد و به شــورای‬ ‫یشــد اطالع داده م ‬ ‫در ژنو مطرح م ‬ ‫عالی امنیت ملی وصل می شد و ان ها می گفتند که جلو‬ ‫برویدیامسائلتغییردادهشود؛اکنوننیزهمینشرایط‬ ‫راداریم و دیپلمات های ما با هماهنگی پیش می روند‪،‬‬ ‫بــه چه دلیل اســت که چنــد روز مذاکره می کنند و بعد‬ ‫برمی گردنــد؟ دلیلــش این اســت کــه برمی گردند که با‬ ‫باالدستی ها مشورت کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫برجــام قبلــی و در همین برجام فعلی که ترامــپ از ان‬ ‫خارج شد و اکنون در حال احیای ان هستند‪ ،‬بی تقوایی‬ ‫هم شد‪ .‬بعضی ها بدون در نظر گرفتن منافع مردم و‬ ‫منافع ملی و بی توجه به مشــکالت ســخت معیشت‬ ‫مردموانمودمی کنند کهبرجامراوزارتخارجهیادولت‬ ‫پیشمی برد؛البتهشایدچونرئیس جمهور هرروز در این‬ ‫رابطه صحبت می کند‪ ،‬فکر کنند حق با ان هاست‪ ،‬اما‬ ‫رئیس جمهــور هــم هرچه تحویل ملــت می دهــد را در‬ ‫جلســه شــورای عالی امنیت ملی یا درجایی هماهنگ‬ ‫کرده و از سوی رهبری تائید شده است‪.‬‬ ‫مبادا ظلم برایمان‬ ‫عادی شود‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات در توئیتر‬ ‫و اینستاگرام خود درباره روز قدس نوشت‪ :‬از فلسطین‬ ‫تا فلسطین؛ مبادا ظلم برایمان عادی شود‪ .‬ظلم‪ ،‬ظلم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫رویداد‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫فلسطین مهم ترین مسئله امت اسالمی است‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکید کردنــد‪ :‬ماجرای‬ ‫فلســطین همچنان مهم ترین وزنده ترین مســئله‬ ‫مشترک امت اسالمی است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حضــرت ای ـت اهلل خامنه ای‬ ‫هم زمــان بــا روز جهانــی قــدس خطــاب بــه امت‬ ‫اســامی و ملــت ایران تاکید کردند‪ :‬مبــارزه با این‬ ‫رژیم سفاک مبارزه با ظلم و تروریسم است که این‬ ‫وظیفه همگانی است‪ .‬حرکت نزولی و روبه زوال‬ ‫رژیم دشمن صهیونیستی اغازشده و وقفه نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬ایشــان تصریح کردند‪ :‬صهیونیس ـت ها‪،‬‬ ‫فلسطین غصب شده را به پایگاه تروریسم تبدیل‬ ‫کرده انــد‪ .‬چکیــده ســخنان رهبر انقالب اســامی‬ ‫ایران به این شرح است‪:‬‬ ‫فلسطین؛ مهم ترین و زنده ترین مسئله امّ ت‬ ‫اسالمی‬ ‫ماجــرای فلســطین‪ ،‬همچنــان مهم تریــن و‬ ‫زنده ترین مســئله مشــترک امت اســامی اســت‪.‬‬ ‫سیاس ـت های نظام ســرمایه داری ظالم و ســفاک‪،‬‬ ‫دست یک ّملت را از خان ه خود‪ ،‬از میهن و خاک‬ ‫ابــا و اجــدادی خــود کوتــاه کــرده و در ان‪ ،‬رژیمی‬ ‫تروریســت و مردمــی بیگانــه را نشــانده اســت‪.‬‬ ‫سس ـت تر و بی پای هتــر از منطق پوشــالی تاســیس‬ ‫رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی ها بنا بر ادعای‬ ‫خود‪ ،‬به یهودیان در سال های جنگ جهانی دوم‬ ‫ظلــم کرده انــد‪ ،‬پس باید بــا اواره کــردن ملتی در‬ ‫غرب اســیا و کشــتارهای فجیع در ان کشور انتقام‬ ‫یهودیــان را گرفــت ‪ !...‬ایــن منطقــی اســت کــه‬ ‫دولت های غربی با حمایت بی دریغ و دیوانه وار‬ ‫خود از رژیم صهیونیستی به ان تکیه کرده و بدین‬ ‫گونــه‪ ،‬هم ـه ی ّادعاهــای دروغیــن خــود در بــاب‬ ‫حقــوق بشــر و دموکراســی را تخطئــه کرده اند؛ و‬ ‫این ماجرای خنده اور و گریه اور بیش از هفتادسال‬ ‫است که ادامه دارد و هر از چندی برگ دیگری بر‬ ‫ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫مبارزه با رژیم صهیونیستی‪ ،‬وظیفه ای همگانی‬ ‫ب شــده را از‬ ‫صهیونیس ـت ها فلســطین غص ـ ‬ ‫روز ّاول بــه یک پایگاه تروریســم تبدیل کرده اند‪.‬‬ ‫اســرائیل نه یک کشــور که یک پادگان تروریستی‬ ‫علیــه ّملت فلســطین و دیگر ملت های مســلمان‬ ‫اســت‪ .‬مبارزه با این رژیم سفاک‪ ،‬مبارزه با ظلم و‬ ‫مبارزه با تروریسم است؛ و این وظیفه ای همگانی‬ ‫است‪ .‬یک نکت ه قابل توجه این است که اگرچه‬ ‫دولــت غاصب در ســال ‪ ۱۹۴۸‬تاســیس شــد ولی‬ ‫مقدمات دس ـت اندازی به این نقطه ی ّ‬ ‫حساس از‬ ‫منطقه ی اسالمی‪ ،‬سال ها پیش از ان اغازشده بود‪.‬‬ ‫فعال غرب در‬ ‫این سال ها مقارن است با دخالت ّ‬ ‫کشورهای اسالمی برای حاکم کردن سکوالریسم‬ ‫و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رساندن‬ ‫دولت های مستبد و شیفته یا دست نشاند ه غرب‪.‬‬ ‫مطالع ـه ی حوادث ان ســال ها در ایــران و ترکیه و‬ ‫کشــورهای عربی غرب اســیا تا شــمال افریقا‪ ،‬این‬ ‫حقیقت تلخ را اشکار می کند که ضعف و تفرقه در‬ ‫ّامت اسالمی‪ ،‬زمینه ساز فاجعه ی غصب فلسطین‬ ‫شــد و این ضربه از ســوی جهان اســتکبار بر امت‬ ‫اسالمی وارد امد‪.‬‬ ‫هم افزایی اردوگاه غرب و شرق با‬ ‫سرمایه داران صهیونیست در مسئله ی‬ ‫غصب فلسطین‬ ‫این عبرت اموز اســت که در ان مقطع‪ ،‬هر دو‬ ‫اردوگاه ســرمایه داری و کمونیســم بــا قــارون های‬ ‫صهیونیست به هم افزایی رسیدند؛ انگلیس اصل‬ ‫توطئــه را طراحــی و پیگیــری کــرد‪ ،‬ســرمایه داران‬ ‫صهیونیست اجرای ان را با پول و سالح بر عهده‬ ‫گرفتنــد و شــوروی اولیــن دولتــی بــود که تاســیس‬ ‫دولــت نامشــروع را بــه رســمیت شــناخت و انبوه‬ ‫یهودیان را به انجا اعزام کرد‪.‬‬ ‫رژیم غاصب‪ ،‬محصول ان وضعیت در جهان‬ ‫اســام از ســویی و ایــن توطئــه و تهاجــم و تجاوز‬ ‫اروپایی از سوی دیگر بود‪.‬‬ ‫امروز دیگر وضع جهان‪ ،‬مانند ان روز نیست؛‬ ‫مــا بایــد ایــن حقیقــت را همــواره در نظــر داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬امــروز موازن ـ ه قــوا بــه نفــع دنیای اســام‬ ‫تغییریافتــه اســت‪ .‬حــوادث گوناگــون سیاســی و‬ ‫اجتماعی در اروپا و امریکا‪ ،‬ضعف ها و اختالالت‬ ‫عمیق ســاختاری و مدیریتی و اخالقی غربی ها را‬ ‫در برابر جهانیان عریان کرد‪ .‬قضایای انتخابات در‬ ‫امریکا و ازمون به شدت رسوای مدیران پر مدعا و‬ ‫ّ‬ ‫متکبر ان و نیز مواجه ه یک سال ه ناموفق با کرونای‬ ‫همه گیر در امریکا و اروپا و حواشــی شــرم اور ان و‬ ‫اشفتگی های سیاسی و اجتماعی اخیر در مهم ترین‬ ‫کشــورهای اروپایــی‪ ،‬همه نشــانه ی ســیر نزولی و‬ ‫افولی اردوگاه غرب است‪.‬‬ ‫در ســوی دیگــر‪ ،‬رشــد نیروهــای مقاومــت در‬ ‫حســاس ترین مناطق اسالمی‪ ،‬رشــد توانایی های‬ ‫دفاعــی و هجومــی انــان‪ ،‬رشــد خوداگاهــی و‬ ‫انگیزه و امید در ّملت های مسلمان‪ ،‬رشد گرایش‬ ‫بــه شــعارهای اســامی و قرانــی‪ ،‬رشــد علمــی‪،‬‬ ‫تهــا‪،‬‬ ‫رشــد اســتقالل طلبی و خوداتکائــی در ّمل ‬ ‫نشــانه های مبارکی اســت که اینده ی بهتر را نوید‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫لزوم هم افزایی کشورهای مسلمان بر محور‬ ‫فلسطین و قدس‬ ‫در ایــن اینــده ی مبــارک‪ ،‬بایــد هم افزایــی‬ ‫کشــورهای مســلمان‪ ،‬یک هدف عمده و اساسی‬ ‫باشــد و ایــن چنــدان دور از دســترس ب ـ ه نظــر‬ ‫نمی رســد‪ .‬محور این هم افزایی‪ ،‬قضی ه فلسطین‬ ‫ب ه معنی هم ه کشــور و سرنوشــت قدس شــریف‬ ‫است‪ .‬این همان حقیقتی است که دل نورانی امام‬ ‫خمینی عظیم (ره) را به اعالم روز جهانی قدس در‬ ‫اخرین جمعه ی ماه رمضان هدایت کرد‪.‬‬ ‫هم افزایــی مســلمین بر محور قدس شــریف‪،‬‬ ‫کابوس دشــمن صهیونیســت و حامیان امریکایی‬ ‫و اروپایی ان اســت‪ .‬طرح ناکام «معامله ی قرن»‬ ‫یســازی روابــط چنــد‬ ‫و ســپس تــاش بــرای عاد ‬ ‫دولــت ضعیف عربی با رژیم غاصب‪ ،‬تالش های‬ ‫مذبوحانه برای فرار از ان کابوس است‪.‬‬ ‫من قاطعانه می گویم‪ :‬این تالش ها به جایی‬ ‫نخواهــد رســید؛ حرکــت نزولــی و روب ـه زوال رژیم‬ ‫دشــمن صهیونیســتی اغازشــده و وقفــه نخواهــد‬ ‫داشت‪.‬تداوم مقاومت در سرزمین های اشغالی و‬ ‫حمایتجهانیمسلماناناز مجاهدانفلسطینی‬ ‫دو عامل مهم‪ ،‬تعیین کننده ی اینده اســت‪ّ :‬اول ـ‬ ‫متــر ـ تداوم مقاومت در داخل ســرزمین های‬ ‫و مه ‬ ‫فلســطین و تقویت خط جهاد و شهادت و دوم‪،‬‬ ‫حمایت جهانی دولت ها و ّملت های مسلمان در‬ ‫سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی‪.‬‬ ‫همه ـ دولتمردان‪ ،‬روشنفکران‪ ،‬عالمان دینی‪،‬‬ ‫احــزاب و گرو ههــا‪ ،‬جوانان غیور و دیگر قشــرها ـ‬ ‫باید جایگاه خود در این حرکت سراسری را بیابیم‬ ‫و نقش ایفا کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دادگاه متهمان را علنی برگزار کنید‬ ‫جمعــی از خانواده هــای قربانیــان ســقوط‬ ‫هواپیمای اوکراینی با انتشار متنی ضمن تاکید‬ ‫بر محاکمه عوامل اصلی این حادثه‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به تماس دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با‬ ‫برخــی از خانواده ها در مورد پرداخت غرامت‬ ‫و رد ایــن پیشــنهاد نوشــتند‪« :‬خانواده هــای‬ ‫داغــدار در ایــن مقطــع خواســته های روشــنی‬ ‫را خطــاب بــه مســئوالن قضایــی مطــرح‬ ‫می نماینــد»‪ .‬بــه گــزارش جمــاران‪ ،‬در بخشــی‬ ‫از این نامه امده اســت‪ :‬بر اســاس ابالغیه های‬ ‫یکســانی کــه بــرای خانواد ههــای داغــدار‬ ‫لشــده‪ ،‬برای ‪ ۱۰‬نفر از متهمان قرار جلب‬ ‫ارسا ‬ ‫و برای بقیه قرار منع تعقیب صادرشده‪ ،‬الاقل‬ ‫نام هر دو گروه را برای خانواده های داغدار و‬ ‫وکالیشان مشخص کنید؛‬ ‫تنهــا اولویــت خانواد ههــای داغــدار‪،‬‬ ‫دادخواهی عزیزان مظلومشــان است‪ ،‬هرگونه‬ ‫موضوع دیگر ازجمله غرامت‪ ،‬می بایست پس‬ ‫عزیزانشــان بــه یــاری ازادگان عدالت خــواه‬ ‫ســخت محتاجنــد‪ .‬ایا وقت ان نرســیده اســت‬ ‫کــه از میــان خیــل عظیــم گروه هــای مرجــع‪،‬‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬اصحــاب رســانه‪ ،‬مدافعان حقوق‬ ‫بشــر‪ ،‬قضات و وکالی دادگستری‪ ،‬اقشار مردم‬ ‫و ازادیخواهــان جهــان‪ ،‬صاحبــان قــدرت و‬ ‫کلیه کســانی که صدایشــان به جایی می رســد‪،‬‬ ‫نهــای خفت ـه ای بیــدار و بــه یــاری ایــن‬ ‫وجدا ‬ ‫خانواده های مظلوم بشتابند؟‬ ‫خـــبر‬ ‫اعتماد ازدست رفته مردم با معجزه به دست می اید‬ ‫محمــود صادقــی‪ ،‬نماینــده مجلــس دهــم‪،‬‬ ‫در رابطــه بــا فضــای انتخاباتــی گفــت‪ :‬بــه نظــر‬ ‫می رسد در مقایسه با جبهه اصالحات در اردوگاه‬ ‫اصولگرایــی انســجام کافــی بــرای انتخابــات به‬ ‫وجود نیامده و مقداری تشتت و تفرق زیاد است‬ ‫یشــوند بنابراین به‬ ‫و در دو شــورا دســته بندی م ‬ ‫وحدت رسیدن ان ها همراه با چالش هایی بوده‬ ‫و فعال درگیر چالش های درونی هستند و مدعی‬ ‫زیاد دارند‪ .‬به گزارش برنا او ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به عملکرد انتخابات گذشته و بعضی از شواهد‬ ‫یشــود با تعدد کاندیدا وارد شــوند‬ ‫پیش بینی م ‬ ‫و بعد از شــروع مبارزات انتخاباتی نهایتا در ان‬ ‫زمــان بــا توجه بــه اقتضای شــرایط بــه وحدت‬ ‫برســند امــا در حــال حاضر به نظــرم اختالف در‬ ‫بین ان ها زیاد اســت‪ .‬صادقی با اشاره به اینکه‬ ‫جــواد ظریف تــا االن برای کاندیداتــوری اعالم‬ ‫امادگــی نکــرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬جــواد ظریف نه‬ ‫قبل از قضایای اخیر و نه بعد از ان چیزی اعالم‬ ‫نکــرد‪ ،‬در خصــوص امادگــی و تمایــل او بــرای‬ ‫کاندیدا شــدن هنوز شــک و تردید وجــود دارد‪.‬‬ ‫ا گــر حاضر بــه حضور در انتخابات شــود یکی از‬ ‫گزینه هایــی اســت کــه مجموعــه می تواند روی‬ ‫او بــه اجمــاع برســد‪ .‬او همچنیــن در رابطــه بــا‬ ‫افزایــش مشــارکت در انتخابــات بیان کــرد‪ :‬این‬ ‫امــر نیــاز بــه معجــزه دارد و بــا کارهــای عــادی‬ ‫نمی شود‪« .‬اعتماد ازدست رفته مردم» را باید با‬ ‫معجزه به دست اورد و راه حل دیگری نداریم‪.‬‬ ‫من احســاس می کنم برخی خیلی تمایل ندارند‬ ‫مــردم در این انتخابات شــرکت کنند‪ .‬عزمی در‬ ‫یشــود‬ ‫متولیــان امر و برخی مســئوالن دیده نم ‬ ‫بلکه برعکس می خواهند فضای انتخابات رکود‬ ‫باشــد و احتماال با یک رای حداقلی کاندیدا یا‬ ‫کاندیداهــای موردنظــر خودشــان را از صنــدوق‬ ‫بیرون بیاورند‪ .‬او افزود‪ :‬مردم در نظرسنجی ها‬ ‫دو موضــوع را مطــرح کردنــد البتــه افــرادی کــه‬ ‫مــردد بودنــد‪ .‬صداوســیما در نظرســنجی خــود‬ ‫اعــام کــرد کــه ‪ ۵۱‬درصــد گفتنــد قطعــا در‬ ‫انتخابــات شــرکت نمی کنیــم‪ ۱ ،‬درصــد گفتنــد‬ ‫شــرکت می کنیم و حدود بینابینی که حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصــد اســت گفتند به دو فاکتــور مهم و اصلی‬ ‫که چه کسی کاندیدا می شود و بهبود وضعیت‬ ‫اقتصــادی در ایــن بــازه زمانــی بســتگی دارد لذا‬ ‫برای مردم اهمیت دارد‪ ،‬جدا از ان جمع زیادی‬ ‫حتی با این تحوالت هم از قهر بیرون نمی ایند‪.‬‬ ‫صادقی با اشــاره به را هحــل موجود برای بهبود‬ ‫فضــای انتخاباتــی عنوان کرد‪ :‬مــن فکر می کنم‬ ‫افــرادی کــه بــرای رقابــت خودشــان را امــاده‬ ‫می کننــد اعــم از اصولگــرا و اصالح طلــب بایــد‬ ‫خودشان را برای یک رقابت برنامه محور اماده‬ ‫نطــور کــه رهبــری هــم تاکیــد کردنــد‬ ‫کننــد هما ‬ ‫درواقــع بــا برنامــه بــه ایــن عرصــه پــا بگذارنــد‬ ‫ممنوعیت سفر در ایام عید فطر‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫فرمانــده قــرارگاه عملیاتی‬ ‫کامــل جمعیــت هالل احمــر‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا ضمــن ابــاغ‬ ‫برای اجرای مصوبه ممنوعیت‬ ‫رســمی ممنوعیــت تمامــی‬ ‫ســفرها‪ ،‬از سازمان صداوسیما‬ ‫ســفرها در ایــام عیــد فطــر در‬ ‫خواســت موضــوع ممنوعیــت‬ ‫سراســر کشــور بــه وزیــر راه و‬ ‫ســفرها را از طریق شبکه های‬ ‫عبدالرضارحمانی‬ ‫فضلی‬ ‫شهرســازی و فرمانــده نیــروی‬ ‫پرمخاطب رادیو و تلویزیون‪،‬‬ ‫انتظامی‪ ،‬خواستار اتخاذ همه‬ ‫مستمرا اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫تمهیدات الزم برای تحقق ممنوعیت ســفرها‬ ‫جلســه کمیته هــای تخصصــی ســتاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا روز گذشــته در حضــور‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬عبدالرضا رحمانی رئیس جمهــوری برگــزار شــد و در ایــن جلســه‬ ‫فضلــی در نامــه ای خطــاب بــه وزیــر راه و روســای کمیته هــای بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫شهرسازی و فرمانده نیروی انتظامی به استناد اجتماعــی‪ -‬امنیتــی‪ ،‬امــوزش و تبلیغــات و‬ ‫مصوبه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی همچنیــن قــرارگاه عملیاتی گــزارش خــود را از‬ ‫مدیریــت کرونــا در حضــور رئیس جمهــوری‪ ،‬وضعیــت شــیوع بیماری در شــهرهای مختلف‬ ‫ممنوعیت تمامی ســفرها در ایــام عید فطر در کشور‪ ،‬وضعیت جدید شهرها ازنظر رنگ بندی‬ ‫سراســر کشــور از ســاعت ‪ ۱۲‬روز سه شــنبه ‪ ۲۱‬ســطح بیماری و اقدامات انجام شده در زمینه‬ ‫اردیبهشت ماه تا ظهر روز شنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشت کنتــرل و مهــار بیمــاری و نظــارت بــر رعایــت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را رســما ابــاغ کــرد‪ .‬وزیــر کشــور در این پروتکل هــا ارائــه کردند‪ .‬کمیته های تخصصی‬ ‫ابالغیــه‪ ،‬از وزارت راه و شهرســازی و ناجــا ستاد ملی مقابله با کرونا در این جلسه ضمن‬ ‫خواســت‪ ،‬بــا پیش بینی همه تمهیــدات الزم‪ ،‬موافقت با پیشــنهاد تمدیــد محدودیت های‬ ‫ممنوعیت تمامی سفرها در همه مناطق کشور اعمال شــده در شهرهای نارنجی و قرمز اعالم‬ ‫یهــا از‬ ‫فــارغ از هرگونه رنگ بنــدی کرونایی را در بازه کردنــد کــه ســفرها در همــه رنگ بند ‬ ‫زمانــی مصــوب بــه نحــو کامــل محقــق کنند‪ .‬ســاعت ‪ ۱۲‬روز سه شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت تا ظهر‬ ‫فرمانــده قــرارگاه عملیاتی مبــارزه بــا کرونا در روز شنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشت مصادف با تعطیالت‬ ‫رونوشــت این ابالغیه‪ ،‬ضمــن جلب همکاری عید سعید فطر ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫کرونا در میزان مشارکت‬ ‫تاثیر ندارد‬ ‫سخنگوی کمیسیوناموزش‬ ‫اصالح طلــب بوده که در بدنه‬ ‫و تحقیقــات مجلــس معتقــد‬ ‫دولت حضــور داشــتند‪ ،‬اکنون‬ ‫است که کرونا به هیچ وجه در‬ ‫مــردم بــه دنبــال شــخصی‬ ‫میــزان مشــارکت در انتخابات‬ ‫هســتند کــه مشــکالت را رفــع‬ ‫تاثیــر نــدارد و رونــد رای گیــری‬ ‫کنــد این فــرد را هــم در جریان‬ ‫احمد حسین‬ ‫فالحی‬ ‫از صبــح تــا شــب یعنــی در‬ ‫اصالح طلــب جســت وجو‬ ‫زمــان برگــزاری‪ ،‬ا نهــم در‬ ‫نمی کننــد‪ .‬فالحــی گفــت‪ :‬اما‬ ‫چنــد دقیقــه رای دادن هــر شــخص در حــوزه همیشــه جریــان اصالح طلــب از امــواج فضای‬ ‫انتخابیــه موجــب تجمــع نخواهــد شــد‪ .‬بــه جامعه اســتفاده کرده و توانســته تغییراتی در‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬حجت االســام احمــد حســین افــکار عمومــی و افکار قشــر خاکســتری ایجاد‬ ‫فالحــی در ارزیابــی از فضــای انتخاباتی کشــور کنــد‪ ،‬ایــن احتمــال بازهــم وجــود دارد‪ ،‬همین‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سیر مشارکت در انتخابات از اوایل دوگانــه دیپلماســی و میــدان قابــل پیش بینــی‬ ‫پاییــز افزایش یافتــه بــود امــا در اســفندماه بــه بــود که قرار اســت چنیــن دوگانه ای در اســتانه‬ ‫دلیــل بی تدبیری هــا در زمینــه عدم کنتــرل بازار انتخابــات ایجاد کنند که اگر در این چندســاله‬ ‫وصف های طویل اقالم غذایی و بدبینی ای که در برجــام موفــق نبودیم به دلیل میــدان بوده‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬این سیر صعودی مشارکت متوقف است‪ ،‬امیدوارم مردم با بصیرت کافی شخصی‬ ‫شــد‪ ،‬اگرچه مردم ما همیشــه ثابت کردند که را انتخاب کنند که به دنبال حل مشکالت باشد‬ ‫در زمــان خودش و در پایبنــدی به ارزش ها پای نه سیاســی کاری‪ .‬نماینده مردم همــدان درباره‬ ‫نظــام و انقــاب ایســتاده اند‪ .‬او بــا بیــان اینکه اینکــه میزان تاثیر عوامل موثر بر نحوه برگزاری‬ ‫پیش بینی می کنم ان شاءاهلل مشارکت باالی ‪ ۵۰‬انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬همچون کرونا چقدر و چگونه‬ ‫درصد در انتخابات داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬انچه اســت؟ عنوان کرد‪ :‬کرونا به هیچ وجه در میزان‬ ‫مشــخص است این اســت که مردم از عملکرد مشــارکت تاثیر ندارد‪ ،‬روند رای گیری از صبح تا‬ ‫‪ ۸‬ســاله جریــان اصالح طلــب کــه دولــت را در شــب یعنــی در زمــان برگــزاری‪ ،‬ان هــم در چند‬ ‫اختیار داشــته ناراحت هستند‪ ،‬نمی توان گفت دقیقه رای دادن هر شــخص در حوزه انتخابیه‬ ‫دولــت کنونی اصالح طلــب نبــود‪ ،‬از معاونت موجب تجمع نخواهد شــد و معتقدم این امر‬ ‫اول تا بســیاری از وزارتخانه ها و مدیریت ها در هیچ تاثیری در میزان مشارکت نخواهد داشت‪،‬‬ ‫دست جریان اصالح طلب بود‪ ،‬اگر ناامیدی در این هــا بهانه هایــی اســت کــه برخــی مطــرح‬ ‫کشور ایجادشده به دلیل عملکرد برخی مدیران می کنند‪.‬‬ ‫مذاکرات در چارچوب ترسیم شده نظام‬ ‫در حال پیگیری است‬ ‫درخواست جمعی از خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫از ختــم رســیدگی عادالنــه و مجــازات امران و‬ ‫عامالن این فاجعه در هر ســطحی که باشــند‪،‬‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن متــن کــه « درد‬ ‫دل خانواد ههــای قربانیــان جنایــت ســرنگونی‬ ‫عمــدی هواپیمــای اوکراینــی « خوانده شــده‪،‬‬ ‫می افزایــد‪ :‬خانواد ههــای قربانیــان بی گنــاه‬ ‫ایــن جنایت‪ ،‬دل ســوخته و بینهایــت مظلومند‬ ‫لشــده خــود و‬ ‫و بــرای احقــاق حقــوق پایما ‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫به خصوص اینکه بیشــتر خودشان را اثبات کنند‬ ‫تــا دیگــری را نفــی کننــد‪ .‬اصولگرایــان حاشــیه‬ ‫امنیتــی بــرای تائیــد صالحیت دارنــد بنابرایــن از‬ ‫ایــن ابــزار‪ ،‬بــرای حــذف رقبــا اســتفاده نکنند و‬ ‫بگذارنــد انتخاباتــی عادالنــه و رقابتــی شــکل‬ ‫بگیرد و این هم باعث پیشرفت کشور می شود‬ ‫و در عرصــه رقابت اشــخاص ذی صالح تر بیرون‬ ‫می ایند و برای حل مشکالت کشور موثرتر واقع‬ ‫می شوند و درعین حال برای تقویت مشروعیت‬ ‫نظــام ایــن قضیه موثر اســت‪ .‬او گفت‪ :‬انتخاب‬ ‫فرد اصلح کار مشــکلی اســت‪ ،‬کاندیداهایی که‬ ‫ازجمله خودم صالحیت باالتری دارند متاسفانه‬ ‫ممکــن اســت در معــرض رد صالحیــت باشــند‪،‬‬ ‫کاندیداهایــی کــه امــکان عبــور از فیلتــر شــورای‬ ‫نگهبان را دارند شانس کمتری برای جلب اعتماد‬ ‫مردم دارند که این چالشی است که با ان درگیر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫دفتــر‬ ‫رئیــس‬ ‫مذاکــرات در هفته هــای‬ ‫رئیس جمهــوری بــا اشــاره‬ ‫قبــل می تــوان بــه دورنمای‬ ‫بــه رونــد مذاکــرات ویــن‬ ‫رفــع تحریم هــا امیــدوار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با رونــد فعلی‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫بــود»‪،‬‬ ‫پیش بینــی مــا ایــن اســت‬ ‫کــرد‪ :‬بــا رونــد فعلــی‬ ‫محمود واعظی‬ ‫کــه بامهــارت و توانمنــدی‬ ‫پیش بینــی مــا ایــن ا ســت‬ ‫تیــم مذاکر ه کننــده ایــران‬ ‫کــه بامهــارت و توانمنــدی‬ ‫انشــا الــه رفــع تحریم هــا ‪ -‬بــا رعایــت تیــم مذاکره کننــده ایــران انشــا الــه رفــع‬ ‫خطــوط قرمــز و چارچو ب هــای ابالغــی تحریم هــا – بــا رعایــت خطــوط قر مــز‬ ‫مراجــع عالی تصمیم ســازی کشــور‪ -‬دور از و چارچو ب هــای ابالغــی مراجــع عا لــی‬ ‫دســترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫تصمیم ســازی کشــور‪ -‬دور از دســترس‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمــود واعظــی نخواهــد بــود‪ .‬واعظــی در پاســخ بــه‬ ‫رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری‪ ،‬ضمــن پرسشــی دربــاره صحت وســقم ادعای یک‬ ‫تشــریح اخریــن رونــد گفت وگــو در رســانه مبنی بــر زیاده خواهی طرف مقابل‬ ‫ویــن‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه مذا کــرات و تاثیــر روانــی ان در بــازار‬ ‫گفت وگوهــا در چارچــوب ترسیم شــده خاطرنشــان کــرد‪ :‬بله در روزهای گذ شــته‬ ‫نظــام در حالی پیگیری اســت و بر اســاس و متاثــر از جــو مثبــت مذاکــرات و یــن‪،‬‬ ‫گزارش هــای واصلــه‪ ،‬پیشــرفت های در بــازار ارز رونــدی نزولی را طــی می کرد که‬ ‫زمینــه رفــع تحریم هــای مرتبــط بــا برجام متاســفانه بــا خبرســازی دروغ یــک ر ســانه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬او در پاســخ بــه رســمی‪ ،‬امــروز ایــن رونــد دچــار اختــال‬ ‫پرسشــی دربــاره ادعــای بــروز برخــی شــد‪ .‬لــذا خبرســازان بایــد بداننــد کــه‬ ‫اختال ف نظرهــای جــدی در مذاکــرات‪ ،‬اقدامــات غیرمســئوالنه و جناحــی ا ن هــا‬ ‫ضمــن رد ادعاهــای جدیــد‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه عالمت های اشــتباهی به افــکار عمومی و‬ ‫همچنــان گفت وگوهــای دشــواری در فضــای اقتصــادی کشــور می فرســتد و ا یــن‬ ‫پیــش روســت امــا گا م هایــی کــه تاکنــون حرکــت در چارچــوب رقابت هــای جناحی‬ ‫برداشته شــده امیدوارکننــده اســت و مرســوم قابل ارزیابی و تفســیر نیســت‪ .‬او‬ ‫ادعــای بــروز اختال ف نظرهایــی کــه منجر ا فــزود‪ :‬انچه در این شــرایط مهم باید در‬ ‫بــه اختــال دررونــد کلی مذاکرات شــود‪ ،‬دســتور کار قــرار بگیــرد‪ ،‬منافع ملی ا ســت‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫و اگــر حتی گروهی بــا برجام مخالفند هم‬ ‫رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری بــا بیــان نبایــد بــا خبرســازی موجــب تضعیــف تیم‬ ‫اینکــه «بــا ارزیابی هــای انجا م شــده از مذاکر ه کننده شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت‬ ‫تجــار را بــا گــروه محــدودی‬ ‫بــار دیگــر اعــام کــرد کــه‬ ‫کــه بــه تعهــدات خــود عمل‬ ‫صادرکنندگانی که از ابتدای سال‬ ‫نکرده انــد مقایســه کــرد امــا‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬صادرات داشته اما تعهد‬ ‫به نظر می رسد سیاست های‬ ‫ارزی خود را ایفا نکرده اند‪ ،‬باید‬ ‫دولــت و در راس انهــا کمیتــه‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫وضعیت خود را تعیین تکلیف‬ ‫اقدام ارزی برای شفاف سازی‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از ابتدای‬ ‫دقیــق فراینــد بازگشــت ایــن‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬و هم زمان با ازسرگیری تحریم های ارزها به کشور ادامه دارد‪ .‬حمید زادبوم – رئیس‬ ‫امریــکا علیــه ایــران‪ ،‬دولت به منظــور تضمین سازمانتوسعهتجارت– گفتهصادرکنندگانی که‬ ‫تامین ارز موردنیاز برای واردات کاالهای اساسی در ســال ‪ ۱۳۹۷‬نســبت به ایفای تعهــدات ارزی‬ ‫برای صادرکنندگان تعهد ارزی را در نظر گرفت خود اقدام نکرده اند‪ ،‬در صورت تائید وجود ارز‬ ‫که بر اساس ان‪ ،‬کلیه فعاالن اقتصادی که کاالی حاصل از صادرات توسط کمیته مندرج در بند ‪۲‬‬ ‫خــود را در خــارج از مرزهــای ایران فروخته اند‪ ،‬بخش الف بســته سیاستی می توانند نسبت به‬ ‫باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به کشور ایفــای تعهدات ارزی خــود اقدام کنند؛ بنابراین‬ ‫بازگردانند‪ .‬برای تشویق صادرکنندگان در اجرای الزم است در خصوص ان دسته از صادرکنندگان‬ ‫این سیاست اعالم شد که برخی معافیت های سال ‪ ۱۳۹۷‬که بر اساس اعالم خود ارز حاصل از‬ ‫مالیات یا تسهیالتی که در اختیار صادرکنندگان صادرات را در اختیار ندارند یا وجود ارز حاصل از‬ ‫قرار می گیرد تنها برای افرادی است که ارز خود صادرات ایشان احراز نشده است‪ ،‬اقدام مقتضی‬ ‫را طبق زمان بندی به کشور بازگردانده اند و اگر صورت گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬صادرکنندگان معرفی‬ ‫افرادی به ســودجویی و دور زدن قوانین متهم شده توسط بانک مرکزی به مراجع قضایی نیز‬ ‫شوند‪ ،‬نام انها از سوی بانک مرکزی به مراجع که بر اســاس تعلیق تعقیب انجام شــده توسط‬ ‫قضایی اعالم خواهد شد‪ .‬هرچند اتاق بازرگانی بانــک مرکــزی فرصــت تعییــن تکلیــف ایفــای‬ ‫در پاسخ به این نگاه دولت اعالم کرد که برخی تعهدات ارزی خود را دارند‪ ،‬موظفند نسبت به‬ ‫صادرکننــدگان به دلیل مشــکل تحریــم و کرونا ایفای تعهدات ارزی خود بر اســاس بند ‪ ۲‬ماده‬ ‫توان بازگشــت ارز نداشــته اند و نمی توان تمام الف بسته سیاستی اقدام کنند‪.‬‬ ‫لزوم همکاری با خارجی ها در‬ ‫خودروسازیبراساساسنادباالدستی‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه‬ ‫و قطع هســازان خــودروی کشــور گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫سیاست هاواسنادباالدستیدر مدیریتصنعت‬ ‫خودروســازی فصل الخطــاب باشــد و در ایــن‬ ‫صورت‪ ،‬همکاری با کدام کشور یا شرکت فرقی‬ ‫ینــژاد در گفت وگو‬ ‫نخواهــد داشــت‪ .‬ارش محب ‬ ‫یهــا به صنعت‬ ‫بــا ایرنــا درباره بازگشــت خارج ‬ ‫خودروسازی کشــورمان‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون مذاکره ها‬ ‫از ســوی شرکت های بخش خصوصی در جریان‬ ‫اســت‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ایــن‬ ‫شــرکت ها تمهیدات الزم را می اندیشــند که اگر‬ ‫روزی برجــام احیــاء و تحریم ها برداشــته شــود‪،‬‬ ‫فرصت را از دست نداده و کارهای حقوقی الزم‬ ‫رابهانجامبرسانند‪.‬اینمقامصنفیتصریح کرد‪:‬‬ ‫یهــا از جمله چینی ها‬ ‫ مذاکر ههــا با همه خارج ‬ ‫یهــا در جریان اســت و به عبارتی همه‬ ‫و اروپای ‬ ‫گزینه ها روی میز اســت تا در نهایت بتوان انچه‬ ‫به نفع کشور است را عملیاتی و اجرایی کرد‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انچه مسلم است اسناد باالدستی‬ ‫باید در صنعت خودرو تعیین کننده تصمیم ها و‬ ‫حتی مشارکت های خارجی باشد‪ ،‬زیرا مطمئنیم‬ ‫منافــع ملی و منافــع قطع هســازان در ان لحاظ‬ ‫می شود و در این صورت دیگر فرقی نمی کند با‬ ‫کدام کشور بههمکاریبپردازیم‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫سواستفاده گران هنوز خبر افزایش رسمی قیمت خودرو را نشنیده اند‬ ‫اتمام حجتباصادرکنندگانی‬ ‫که ارز نیاوردند‬ ‫‪3‬‬ ‫حرکت خودرو برخالف تصمیم شورای رقابت‬ ‫بــه دنبــال افزایــش قیمــت کارخان ـه ای‬ ‫محصوالت خودروسازان برای سال جاری توسط‬ ‫شــورای رقابــت‪ ،‬تصورهــا برایــن بــود کــه طبــق‬ ‫تهــا در بــازار ازاد نیــز‬ ‫روال دفعــات پیــش‪ ،‬قیم ‬ ‫افزایــش یابد؛ چراکه سواســتفاده گران بســیاری‪،‬‬ ‫منتظــر چنیــن فرصت هایــی هســتند تــا قیمــت‬ ‫خــودرو را دس ـت خوش نوســان های افزایشــی‬ ‫کنند؛ اما این بار گویا هنوز خبردار افزایش قیمت‬ ‫رســمی نشــده اند و قیمت ها نسبت به دو هفته‬ ‫پیــش نه تنها افزایش نداشــته که بلکه در برخی‬ ‫محصوالت کاهشــی هم شــده؛ البته دو احتمال‬ ‫بــرای ایــن کاهش وجود دارد کــه به ان خواهیم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬چنــد روزی اســت کــه از‬ ‫تصویب افزایش متوسط ‪ ۸.۲‬درصد قیمت برای‬ ‫محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو و متوسط‬ ‫‪ ۸.۹‬درصــد بــرای محصــوالت گروه ســایپا برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬توسط شورای رقابت می گذرد‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت براســاس تــورم بخشــی‬ ‫یکســاله اعالم شــده توســط بانک مرکزی و پس‬ ‫از کســر تورم های اعمال شــده قبلی در سه ماهه‬ ‫اول و دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬و در نهایت پس از اعمال‬ ‫متغیرهای کیفیت و بهره وری محاســبه شــده که‬ ‫بــرای تمامی خودروهای مشــمول دســتورالعمل‬ ‫قیمت گذاری شــورا تا پایان شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬اعمال‬ ‫و اجرا می شود‪.‬‬ ‫طی تماس با هر دو خوساز بزرگ مشخص شد‬ ‫تهــای جدید به خودروســازان‬ ‫کــه تاکنون‪ ،‬قیم ‬ ‫ابالغ نشــده و این امر به هفته اتی موکول شــده‬ ‫اســت‪ .‬جالب اینجاســت که بازار ازاد خودرو نیز‬ ‫هنوز این افزایش قیمت را اعمال نکرده است‪.‬‬ ‫علیرغــم اینکــه یکــی از اهداف ایــن تصمیم‬ ‫شــورای رقابت برای افزایش قیمت ها به صورت‬ ‫فصلــی که از ســال گذشــته اغاز شــد و برای ســه‬ ‫فصــل اول ســال نیز اجرایی شــد‪ ،‬کاهش فاصله‬ ‫قیمــت کارخانه ای محصوالت و قیمت ان ها در‬ ‫بازار اتخاذ شد اما تجربه های پیشین اثبات کرد‬ ‫کــه پس از افزایش قیمت های رســمی‪ ،‬قیمت ها‬ ‫در بازار ازاد نیز تکانی افزایشی خورد‪.‬‬ ‫حتی پس از اعالم خبر احتمال افزایش قیمت‬ ‫مصوب خودروها درب کارخانه برای سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تهــا در ســال‬ ‫کــه در اولیــن روزهــای اغــاز فعالی ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬توســط رئیس شــورای رقابت مطرح شــد‪،‬‬ ‫تگــذاران بــازار ازاد را بــه تکاپــوی‬ ‫دالالن و قیم ‬ ‫تهــا کشــاند؛ امــا اکنــون علیرغــم‬ ‫افزایــش قیم ‬ ‫اینکــه چنــد روزی (از روز دوشــنبه) از اعــام خبر‬ ‫تصویب افزایش قیمت ها می گذرد‪ ،‬هنوز تاثیری‬ ‫در قیمت خودروها در بازار ایجاد نداشته است‪.‬‬ ‫تهــای ثبــت شــده در‬ ‫ن قیم ‬ ‫بررســی اخری ـ ‬ ‫یهــای فــروش روز گذشــته (پنجشــنبه) و‬ ‫اگه ‬ ‫مقایســه ان بــا قیمت های اوایل اردیبهش ـت ماه‬ ‫نشان می دهد طی روزهای اخیر نه تنها قیمت ها‬ ‫افزایشــی نشــده است بلکه نســبت به دو هفته‬ ‫پیش کاهش هم یافته است‪ .‬امکان دارد که این‬ ‫موضوع به سبب تعطیلی سه هفت ه اخیر بازارهای‬ ‫تهــای‬ ‫رســمی معــادالت بــه جهــت محدودی ‬ ‫کرونایــی‪ ،‬عدم اعالم قیمت های جدید رســمی‬ ‫محصوالت ایران خودرو و سایپا‪ ،‬فراگیری بیشتر‬ ‫ویروس کرونا و ظهور کروناهای هندی‪ ،‬افریقایی‬ ‫و هیبرید هندی‪-‬کالیفرنیایی باشــد که تمایل به‬ ‫خردی و فروش خودرو حتی به شکل مجازی و از‬ ‫طریق اگهی های فروش اینترنتی و البته شاید هم‬ ‫ماه مبارک رمضان باشد و مردم خرید و فروش را‬ ‫به بعد از این ایام موکول کرده اند‪.‬‬ ‫یهــای درج شــده در‬ ‫بررســی اخریــن اگه ‬ ‫ســایت های اینترنتــی معامالت و مقایســه ان ها‬ ‫بــا قیمت ها در روزهای نخســت اردیبهش ـت ماه‬ ‫نشــان می دهــد کــه بطــور مثــال در محصــوالت‬ ‫نخــودرو‪ ۲۰۶ ،‬تیــپ ‪ ۲‬کــه تا‬ ‫گــروه صنعتــی ایرا ‬ ‫‪ ۲۱۸‬میلیــون تومــان هم پیش رفته بود اکنون با‬ ‫حــدود قیمتی ‪ ۱۹۸‬تا ‪ ۲۱۰‬میلیون تومان یا تیپ‬ ‫‪ ۵‬ان کــه تــا ‪ ۲۵۵‬و ‪ ۲۶۰‬میلیــون تومــان هم باال‬ ‫رفــت اکنــون در محــدوده ‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫ثبــت قیمت شــده اند‪ .‬پــژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک نیز از‬ ‫محــدوده ‪ ۳۸۵‬میلیــون تومان بــه ‪ ۳۷۹‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫همچنیــن پــژو پــارس از حــدود ‪ ۲۱۸‬میلیــون‬ ‫تومان پایین امده و به ‪ ۲۱۰‬میلیون تومان نزدیک‬ ‫شــده اســت‪ .‬پژو ‪ GLX ۴۰۵‬همچنان در همان‬ ‫تگــذاری‬ ‫رنــج ‪ ۱۸۷‬تــا ‪ ۱۸۹‬میلیــون تومــان قیم ‬ ‫شــده است‪ .‬ســمند ‪ LX‬نیز از ‪ ۱۹۱‬میلیون تومان‬ ‫به حدود ‪ ۱۸۲‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رانــا هــم از ‪ ۲۰۶‬میلیــون تومان ارزان تر شــده‬ ‫و مابیــن ‪ ۱۹۹‬تــا ‪ ۲۰۲‬میلیــون تومــان‪ ،‬بســته به‬ ‫دلخواه دارنده خودرو (اگهی کننده) قیمت گذاری‬ ‫شده است‪ .‬دنا حدود دو تا چهار میلیون تومان‬ ‫و دنا پالس هم حدود هفت الی هشت میلیون‬ ‫تومان کاهش قیمت داشته است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دنا در محدوده ‪ ۲۶۶‬تا ‪ ۲۶۸‬میلیون تومان و دنا‬ ‫پالس در محدوده ‪ ۳۴۲‬میلیون تومان است‪..‬‬ ‫نهــا در محصــوالت دیگــر‬ ‫عــاوه برای ‬ ‫خودروســاز بزرگ کشــور نیز نوســان های کاهشی‬ ‫قیمت نسبت به دو هفته گذشته دیده می شود‪.‬‬ ‫بطــور مثــال ســایپا ‪ ۱۱۱‬از ‪ ۱۲۷‬میلیــون تومان به‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلیــون تومــان‪ ،‬ســایپا ‪ ۱۳۱‬از ‪ ۱۱۶‬میلیــون‬ ‫تومان به حدود ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان و ســایپا ‪۱۵۱‬‬ ‫(پراید وانت) هم از محدوده ‪ ۱۲۴‬میلیون تومان‬ ‫به زیر ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ساینا نیز از ‪ ۱۴۸‬میلیون تومان به ‪ ۱۴۰‬تا ‪۱۴۳‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬تیبــا ‪ ۲‬از ‪ ۱۳۲‬تومان بــه ‪ ۱۲۵‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تومان و تیبا ‪ ۲‬پالس از ‪ ۱۵۵۰‬به ‪۱۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۵‬میلیون تومان رسیده اند‪.‬‬ ‫کوییک دنده ای و کوییک ‪ R‬نیز طی دو هفته‬ ‫اخیــر نوســان قیمتی چنــدان نداشــته و در همان‬ ‫محدود ههــای قبلــی‪ ،‬قیمت گذاری شــده اند‪ .‬در‬ ‫حــال حاضر کوییک دنده ای حدود ‪ ۱۴۵‬میلیون‬ ‫تومــان و کوییــک ‪ R‬در محــدوده ‪ ۱۵۲‬میلیــون‬ ‫تومان قرار دارند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت همان طور که اشــاره شــد‪،‬‬ ‫تهــای رســمی در نتیجــه معامالت رســمی‬ ‫قیم ‬ ‫در واحدهای صنفی و نمایشــگاه های رســمی به‬ ‫ســبب تعطیلی محدودیت های کرونایی وجود‬ ‫تهــای اعالمی بــرای محصوالت و‬ ‫نــدارد و قیم ‬ ‫میــزان نوســانات ان ها تقریبی بــوده و محدوده‬ ‫قیمت ها به صورت میانگین اشاره شده است که‬ ‫از بررســی قیمت های درج شــده در اگهی فروش‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫دستگاه های خودگردان‬ ‫بانک ملی راهی مناسب‬ ‫برای انتقال پول‬ ‫اگر سالمتی برایتان ارزشمند است و در این روزهای‬ ‫کرونایی نمی خواهید حتی چند دقیقه را در صف بانک‬ ‫بایستید اما باید وجه نقدی را به حساب خود یا دیگری‬ ‫انتقالدهید‪،‬تنهاراهدستگاه هایخودگردانبانکملی‬ ‫ایبنابهنقلاز روابطعمومیبانکملی‬ ‫است‪.‬به گزارش ِ‬ ‫ایران‪ ،‬دستگاه های خودگردان بانک ملی ایران عالوه بر‬ ‫همــه خدمات معمول قابل ارائه بر روی دســتگاه های‬ ‫خودپــرداز‪ ،‬عملیــات دریافت وجه نقــد و واریز انی به‬ ‫حساب مشتریان این بانک را نیز انجام می دهند‪ .‬این‬ ‫دســتگاه ها به صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته فعــال هســتند و در‬ ‫هر تراکنش حداکثر ‪ ۱۵۰‬برگه اســکناس یا ایران چک را‬ ‫دریافــت می کنند‪ .‬دســتگاه های خودگــردان می توانند‬ ‫معضــل همــراه داشــتن وجــه نقــد را حــل کننــد بدون‬ ‫انکــه نیاز باشــد تا فرد برای انتقــال و واریز پول خود به‬ ‫حساب‪ ،‬به شعب بانک مراجعه کند و در صف انتظار‬ ‫بایســتد‪ .‬از طرفی این دســتگاه ها نیازی به پول گذاری‬ ‫نــدارد‪ .‬اســکناس دریافتــی از مشــتری را در خود ذخیره‬ ‫می کنند و به مشــتری بعدی که به اســکناس نیاز دارد‪،‬‬ ‫تحویل می دهند‪ .‬در دســتگاه های خودگــردان کاربران‬ ‫می تواننــد اطالعات تراکنش خــود را از طریق یک ‪QR‬‬ ‫‪ Code‬که روی صفحه خودگردان به نمایش در می اید‬ ‫دریافــت کــرده و یــا حتــی عکــس ان را بــرای مخاطب‬ ‫خود ارسال کنند‪ .‬بدین ترتیب عالوه بر کاهش احتمال‬ ‫شیوع بیماری کرونا با استفاده از خودگردان ها به جای‬ ‫مراجعه حضوری به شــعب‪ ،‬جایگزینــی ‪ QR Code‬با‬ ‫رسید کاغذی هم می تواند مخاطرات زیست محیطی را‬ ‫کاهشدهد‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون حامی‬ ‫شانزدهمین جشنواره ملی‬ ‫تعاونی های برتر‬ ‫بانــک توســعه تعــاون بــه عنــوان یکــی از حامیان‬ ‫برگزاری شــانزدهمین جشــنواره ملــی تعاونی های برتر‬ ‫ایبنا‬ ‫در شــهریورماه ســال جاری حضور دارد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬مراسم‬ ‫نهایی جشنواره تعاونی های برتر و تقدیر از برگزیدگان‬ ‫بهرسمهرسالهدر شهریورماهسالجاریبرگزار می گردد‬ ‫و تعاونی هــای برتر اســتانی در هفته تعــاون (‪ ۱۳‬تا ‪۲۰‬‬ ‫شــهریور) باحضور مقامات اســتانی و تعاونی های برتر‬ ‫ملی نیز در روز تعاون (‪ ۱۳‬شــهریور) با حضور مقامات‬ ‫کشــوری تجلیــل و تکریم خواهند شــد‪ .‬بانک توســعه‬ ‫تعــاون بــه عنــوان یکــی از نهادهای مالــی تخصصی و‬ ‫توسعه ایبخشتعاونهموارهبهعنوانیکیاز حامیان‬ ‫وبرگزارکنندگانجشنوارهحضوریفعالدارد‪.‬‬ ‫امهال مالیاتی دردی از صنوف دوا نمی کند‬ ‫در بیــن مصوبــات دولت بــرای حمایت از بازار ســرمایه‪،‬‬ ‫صفر محاســبه شــدن مالیات شــرکت های بورســی بــه منظور‬ ‫افزایــش ســرمایه نیز دیده می شــود‪ ،‬درحالیکــه از زمان ورود‬ ‫ویــروس کرونــا به کشــور فعاالن اقتصــادی و صنوف تنها به‬ ‫امهال های ناکارامد مواجه شده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬از زمــان ورود ویروس کرونا به کشــور‬ ‫تاکنــون بــا هــر بار شــدت گرفتن تعــداد مبتالیــان و فوتی ها‬ ‫اصناف و مشاغل کشور با تعطیلی مواجه شده اند که در این‬ ‫بین هم ادارات مالیاتی و هم بانک ها برای نقل وانتقال مالی‬ ‫فعالیتمی کردند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از مشــاغل بــر اثــر‬ ‫تهــا و تعطیــات کرونایــی بــا کاهــش درامدهای‬ ‫محدودی ‬ ‫خود متضرر شده اند و در پرداخت هزینه های خود با مشکل‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫طبــق قانــون مالیاتی‪ ،‬پرداخت مالیــات و تعیین نرخ ان‬ ‫بر اســاس میزان درامد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی‬ ‫هــر چه بر میــزان درامد افراد افزوده شــود‪ ،‬مالیات بیشــتری‬ ‫اگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ‪/1617‬ش ب شورای محترم اسالمی شهر بهارستان به شرح جدول زیر نسبت به برگزاری‬ ‫مزایده های عمومی اقدام نماید‪:‬‬ ‫موضوع مورد مزایده‬ ‫مدت اجاره‬ ‫قیمت پایه اجاره ماهیانه‬ ‫میزان سپرده شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫اجاره یک باب واحد تجاری واقع در‬ ‫خیابان ولی عصر جنوبی نبش گذر‬ ‫رحمت‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫‪23/000/000‬‬ ‫‪13/800/000‬‬ ‫اجاره اتاق تایپ و تکثیر ساختمان‬ ‫شهرداری بهارستان‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪9/240/000‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان می توانند از روز شــنبه مورخ ‪ 1400/02/18‬تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ‪ 1400/03/01‬جهت دریافت اســناد مزایده به‬ ‫امور قراردادها شهرداری بهارستان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/03/12‬راس ساعت ‪ 14:30‬بعد از ظهر در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫داود بحیرایی ‪ -‬شهردار بهارستان‬ ‫م الف‪1131672 :‬‬ ‫هم باید پرداخت کند و درصورتی که فردی درامدی نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬ان شخص از پرداخت مالیات معاف می شود که با این‬ ‫حساب‪ ،‬افراد و فعاالن اقتصادی اسیب دیده از کرونا نیز باید‬ ‫مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این‬ ‫زمینه تنها به امهال مالیاتی اکتفا کرده است‪.‬‬ ‫در عوض سازمان امور مالیاتی باید برای صاحبان مشاغلی‬ ‫که فعالیت اقتصادی ان ها در ما ه و روزهای محدودیت ها و‬ ‫تعطیالت کرونایی به تعطیلی رفته اســت‪ ،‬مالیات ان زمان‬ ‫را برای این افراد محاســبه نکند و صرفا برای زمان هایی که‬ ‫فعالیت اقتصادی صورت گرفته‪ ،‬مالیات در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬طبق گفته کارشناسان اقتصادی راهکار موثر‬ ‫دیگر برای جبران ضرر صنوف و حمایت از ان ها در این زمان‬ ‫قسط بندی پرداخت های مالیاتی است‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بارهــا صــدای اعتــراض صنــوف و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی را بلنــد کــرد تــا اینکــه به تازگــی نائب رئیــس اتاق‬ ‫اصنــاف تهــران اعــام کــرده کــه بالغ بــر ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫واحدهــای صنفــی اجــاره ای هســتند که صاحبــان ان ها برای‬ ‫اجاره مغازه و اجاره منزل دچار مشکل هستند و خواستار در‬ ‫نظر گرفتن بسته حمایتی برای مشاغل اسیب دیده یا اعمال‬ ‫قرنطینه کامل شد‪.‬‬ ‫کهــا و‬ ‫وی ضمــن بیــان اینکــه برگشــت نخــوردن چ ‬ ‫حمایت هــای مالیاتــی اجــرا نشــده اســت‪ ،‬از ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی خواســت تــا در روزهــای تعطیلــی صنــوف‪ ،‬پرونده‬ ‫مالیاتی را بســته حســاب کند زیرا معتقد اســت که امهال دو‬ ‫ماهه پرداخت مالیات ها به ان ها کمکی نمی کند‪.‬‬ ‫امــا دولــت در طــول شــیوع ویروس کرونا نه تنها دســت‬ ‫به اقدام حمایتی موثری از صنوف نزده اســت بلکه اکنون‬ ‫نیــز بــرای حمایــت از بــازار ســرمایه طی مصوبــات جدیدی‬ ‫شــرکت های بورســی را بــا شــروطی معــاف از مالیــات کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جزئیــات مصوبات جدیــد دولت برای حمایت از بورس‬ ‫بیانگــر ایــن اســت کــه مالیــات ان بخــش از ســود انباشــته‬ ‫شــرکت های بورســی که به حســاب افزایش ســرمایه منظور‬ ‫شود‪ ،‬صفر محاسبه می شود‪.‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره‬ ‫‪2000001492000009‬‬ ‫خرید ‪ ،‬نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل پســت اســتان خراســان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ‪ ،‬نصب و راه اندازی پنج دســتگاه مینی چیلر به شماره‬ ‫‪ 2000001492000009‬راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با براورد اولیه مبلغ ‪ 12/000/000/000‬ریال (دوازده میلیارد ریال ) به اشخاص‬ ‫حقوقی که موضوع اصلی فعالیت انها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‬ ‫گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشاراگهی مناقصه در روزنامه وسامانه‪ :‬مورخه ‪ 1400/02/18‬میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ازساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه تاریخ ‪1400/02/19‬لغایت ساعت ‪ 9‬روز شنبه تاریخ ‪. 1400/02/25‬‬ ‫‪ -2‬مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت ‪ :‬ازساعت ‪ 9‬صبح تاریخ ‪ 1400/02/25‬لغایت ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪ 1400/03/04‬میباشد‬ ‫‪ -3‬محل تحویل اسناد و پیشنهادات ‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به ادرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد کمیسیون معامالت ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل ‪:‬‬ ‫‪ -1-5‬ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ‪ 600/000/000‬ریال (ششصد میلیون ریال )ازیکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره ‪2000001492000009‬‬ ‫واگذاری خرید ‪ ،‬نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر به پیمانکاربخش خصوصی ‪.‬‬ ‫‪ -2-5‬اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ ‪600/000/000‬ریال (ششــصد میلیون ریال)به حساب شماره ‪ 4001047706372416‬نزد بانک مرکزی بنام‬ ‫سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران (شناسه ‪.)388047760283100811200062000001‬‬ ‫‪ -3-5‬ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫‪-4-5‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)‪.‬‬ ‫‪-5-5‬وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان‪.‬‬ ‫‪ -6-5‬ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند‪.‬‬ ‫زمان بازگشائی مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روزپنجشنبه ‪ ، 1400/03/06‬نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با ارائه‬ ‫معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراسناد مناقصه ‪ :‬مشهد ‪ ,‬خیابان امام خمینی ‪ ,‬خیابان شهید توالئی ‪ ,‬اداره کل پست خراسان‬ ‫رضوی ‪ ,‬طبقه ‪ , 6‬کمیسیون معامالت ‪ ,‬تلفن تماس ‪05138016340‬‬ ‫‪ -7‬هزینه های مربوط به انتشار اگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1131841 :‬‬ ‫اداره کل پست استان خراسان رضوی‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر‬ ‫رئیس حوضه ابریز کارون‬ ‫بزرگ منصوب شد‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو و مدیرعامل شــرکت‬ ‫مدیریــت منابــع اب ایــران‪ ،‬در حکمــی «فــراز رابعــی‬ ‫غالمــی» را بــه عنوان رئیس حوضه ابریــز کارون بزرگ‬ ‫منصــوب کــرد‪ .‬به گزارش ایرنــا از وزارت نیــرو‪ ،‬در این‬ ‫حکــم انتصــاب‪ ،‬تدویــن نقشــه راه مدیریــت حوضه‬ ‫ابریــز‪ ،‬تدویــن سیاس ـت ها و برنام ههــای مدیریــت‬ ‫زنجیــره اب‪ ،‬تهیــه و تدویــن اب قابل برنامه ریــزی در‬ ‫چارچــوپ نظام نامه ها و دســتورالعمل های مربوطه‪،‬‬ ‫تدوین سیاست ها و برنامه های تعادل بخشی منابع‬ ‫و مصارف‪ ،‬توســعه منابع اب‪ ،‬تامین مالی و بودجه‪،‬‬ ‫مدیریت حریم و بســتر رودخان ههــا‪ ،‬اعمال مدیریت‬ ‫تقاضا و مصرف اب‪ ،‬انجام امور محوله از شورای عالی‬ ‫اب و نظارت بر اجرای مصوبات ان شورا مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬در این حکم همچنین‬ ‫انجام امور مربوط به کمیسیون‪/‬شورای حوضه ابریز‪،‬‬ ‫نظارت بر تامین نیاز زیست محیطی تاالب های واقع‬ ‫در حوضه های ابریز و نیاز زیست محیطی رودخانه ها‪،‬‬ ‫برنامــه بهر هبــرداری‪ ،‬توجــه بــه برنامه های ســازگاری‬ ‫بــا کم ابــی اســتان های ذی نفــع‪ ،‬تهیه اطلــس و بانک‬ ‫اطالعات منابع اب‪ ،‬تدوین سیاس ـت ها و برنامه های‬ ‫مدیریت خشک سالی و سیالب مورد اشاره قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬فراز رابعی غالمی‪ ،‬پیش ازاین به عنوان مدیرکل‬ ‫دفتر مطالعات پایه منابع اب و معاون مطالعات پایه‬ ‫جامع منابع اب در شــرکت مادر تخصصی منابع اب‬ ‫ایران و ســازمان اب و برق خوزســتان فعالیت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬پــس از ابــاغ ســاختار جدیــد مدیریت بخش‬ ‫اب کشور بر اساس مدیریت حوضه ابریز‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫نیــرو در امــور اب و ابفا و مدیرعامل شــرکت مدیریت‬ ‫منابع اب ایران‪ ،‬پیش تر نیز «غزال جعفری» را به عنوان‬ ‫رئیس حوضه ابریز اترک و حوضه های شمالی‪« ،‬شاهپور‬ ‫رجایی» را به عنوان رئیس حوضه ابریز رودخانه کرخه‬ ‫و مــرزی غــرب‪« ،‬مهــرزاد احســانی» را به عنوان رئیس‬ ‫حوضه رودخانه زهره‪ ،‬جراحی و حوضه های جنوبی‪،‬‬ ‫«مسعود میرمحمد صادقی» را به سمت رئیس حوضه‬ ‫ابریز رودخانه سفیدرود بزرگ‪« ،‬احمد قندهاری» را به‬ ‫عنــوان رئیس حوضه ابریــز رودخانه ارس‪« ،‬هوشــنگ‬ ‫مالیــی» را بــه عنــوان رئیــس حوضــه ابریــز رودخانــه‬ ‫زاینــده رود و «مســعود باقــرزاده کریمــی» را به عنوان‬ ‫رئیس حوضه ابریز دریاچه ارومیه منصوب کرد‪.‬‬ ‫امادگی برای تامین سوخت‬ ‫نیروگاه های حرارتی برای‬ ‫عبور از تابستان‬ ‫شهــا و احتمــال افــت تولیــد بــرق در‬ ‫کاهــش بار ‬ ‫نیروگا ههــای برق ابــی در حالــی مطــرح شــده کــه زیر‬ ‫مجموع ههــای وزارت نفــت امادگی کامل برای تامین‬ ‫سوخت نیروگاه های حرارتی برای عبور از اوج مصرف‬ ‫تابستان را دارا هستند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬کاهش بارش ها‬ ‫در ســال ابی جــاری عالوه بر انکــه دغدغه تامین اب‬ ‫را در تابســتان و بــا وجــود شــرایط کرونا ایجــاد کرده‪،‬‬ ‫همچنین احتمال افزایش خاموشی ها با رشد مصرف‬ ‫برق و کاهش توان نیروگاه های برق ابی به دلیل کمبود‬ ‫اب را نیــز در پــی داشــته اســت‪ .‬نگاهــی بــه ظرفیــت‬ ‫تولید برق ایران نشان می دهد که در حال حاضر این‬ ‫ظرفیت بیش از ‪ ۸۵‬هزار مگاوات است‪ .‬از این میزان‪،‬‬ ‫نیروگاه های حرارتی با ظرفیتی ‪ ۶۸‬مگاواتی‪ ،‬ســهمی‬ ‫‪ ۸۱‬درصــدی در تولیــد بــرق دارند‪ .‬ســهم نیروگاه های‬ ‫برق ابی نیز حدود ‪ ۱۵‬درصد از مجموع ظرفیت تولید‬ ‫بــرق اســت‪ .‬این اعداد نشــان می دهد کــه مهم ترین‬ ‫منبع تامین برق همچنان نیروگاه های حرارتی است‪.‬‬ ‫بااین حال در تابستان که مصرف برق به اوج می رسد‪،‬‬ ‫تهــای تولیــد بــرق ضــروری‬ ‫اســتفاده از تمــام ظرفی ‬ ‫یشــود‪ ،‬بنابراین اگر نیروگا ههــای برق ابی نتوانند با‬ ‫م ‬ ‫تمــام ظرفیــت کار کنند‪ ،‬ممکن اســت در تابســتان با‬ ‫کمبود برق روبه رو باشیم‪ .‬برای کاهش این مشکل البته‬ ‫نیروگاه های حرارتی با تامین کامل ســوخت مورد نیاز‬ ‫می توانندموثرباشند‪.‬تامین کاملسوختنیروگاه های‬ ‫حرارتی البته به طور کامل انجام می شود زیرا مصرف‬ ‫گاز خانگی با گرم شدن هوا با کاهش همراه می شود‬ ‫و این کاهش فرصت را برای تامین سوخت نیروگاه ها‬ ‫فراهم می کند‪ .‬کاهش مصرف گاز در بخش خانگی‪،‬‬ ‫در حالی اتفاق می افتد که اگر جایگزینی برای ان مانند‬ ‫نیروگا ههــا‪ ،‬صنایــع و صــادرات وجود نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫بــا کاهش تولیــد گاز روبه رو خواهیم بــود‪ .‬بنابراین در‬ ‫تابســتان گاز مــورد نیــاز نیروگاه ها بــدون محدودیت‬ ‫یشــود و حتــی به جز مــواردی که به شــبکه‬ ‫تامیــن م ‬ ‫گاز متصل نیســتند‪ ،‬مصرف ســوخت مایع به حداقل‬ ‫می رســد‪ .‬بااین حال مصرف برق در تابســتان ان چنان‬ ‫بــاال می رود که بایــد ظرفیت نیروگا ههــای برق ابی را‬ ‫نیــز به خدمت گرفت‪ .‬موضوعــی که حتی با افزایش‬ ‫سوخت رسانی به نیروگاه های حرارتی نیز قابل جبران‬ ‫نیســت و بــه دلیــل کم ابــی امســال لــزوم مدیریــت و‬ ‫صرفه جویی در مصرف را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر سال‬ ‫‪ ١٤٠٠‬را با رکوردشکنی‬ ‫اغاز کرد‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر فروردین ‪ ۱۴۰۰‬را با ثبت بهترین‬ ‫رکــورد تولید انواع محصوالت هیدروکربنی و پلیمری‪،‬‬ ‫نســبت به ‪ ۱۰‬ســال گذشــته اغاز کرد‪ .‬به گزارش شــانا‬ ‫به نقل از پتروشــیمی امیرکبیر‪ ،‬این مجتمع تولیدی در‬ ‫نمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــا تولید بیــش از ‪ ۱۴۰‬هزارتن انواع‬ ‫فروردی ‬ ‫محصوالت هیدروکربنی ‪ ،‬ضمن تحقــق ‪ ۱۰۲‬درصدی‬ ‫برنامــه تولیــد‪ ،‬توانســت از مــرز مجمــوع تولیــدات‬ ‫هیدروکربنی امیرکبیر نسبت به مدت مشابه در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته عبور کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫در جدیدترین سناریوهای غربی پیش بینی شد‬ ‫بهبود پرشتاب صادرات نفت ایران در ماه های اینده‬ ‫تحلیلگــران ژئوپلیتیکــی واشــنگتن بــه میزان‬ ‫فزاینــده ای انتظــار دارنــد امریکا و ایــران تا پایان‬ ‫مــاه میالدی جاری به توافقی برســند که به رفع‬ ‫مهــا علیه نفت‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬کشــتیرانی و‬ ‫تحری ‬ ‫ســایر بخش های کلیدی تا ســه ماهه ســوم ســال‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ایــن‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬منتهــی م ‬ ‫تحلیلگــران پیش بینــی می کننــد خریــداران نفت‬ ‫اروپایی و اســیایی زمانی که توافق برجام اعالم‬ ‫شود‪ ،‬مذاکره برای خرید از ایران را اغاز خواهند‬ ‫کرد اما احتماال منتظر رفع کامل تحریم ها از سوی‬ ‫یشــوند تــا خریدشــان را شــروع‬ ‫دولــت بایــدن م ‬ ‫کنند‪ .‬تحلیلگران پیش بینی کردند ایران می تواند‬ ‫تولید نفت را تا سال میالدی اینده به حدود ‪۳.۹‬‬ ‫میلیون بشکه در روز که سطح پیش از تحریم ها‬ ‫بــود‪ ،‬برگردانــد‪ .‬طبــق جدیدتریــن نظرســنجی‬ ‫اوپک پالس «اس اند پی گلوبال پالتس»‪ ،‬ایران‬ ‫در مــارس ‪ ۲.۳‬میلیــون بشــکه در روز نفت تولید‬ ‫کرد‪ .‬مذاکرات غیرمستقیم میان امریکا و ایران که‬ ‫اوایل اوریل در وین اغاز شد‪ ،‬چشم انداز رسیدن‬ ‫بــه چارچوبــی بــرای بازگشــت دوباره بــه توافق‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬برجــام را بــه وجــود اورده اســت‪ .‬فرناندو‬ ‫فرریررا‪ ،‬مدیر ســرویس ریســک ژئوپلیتیکی گروه‬ ‫راپیدان انرژی دراین باره گفت‪ :‬پیشرفت در وین‬ ‫اهسته اما مستمر بوده است‪ .‬ما انعطاف پذیری‬ ‫دو طرف مذاکره را مشاهده کردیم چراکه بایدن‬ ‫تمایل دارد سریع حرکت کند و تهران می داند که‬ ‫بعضی تحریم ها باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫اش ســینگ‪ ،‬مدیر تحلیل عرضه و تولید «اس‬ ‫انــد پــی گلوبــال پالتــس انالیتیکــس» دراین باره‬ ‫گفــت‪ :‬انتظــار م ـی رود توافقــی تــا پایان مــاه مه‬ ‫اماده شــود که شــامل معافیت از تحریم ها برای‬ ‫فروش ‪ ۵۰۰‬هزار بشــکه در روز نفت باشد و پس‬ ‫از ان معافیت کامل از تحریم های نفتی تا پایان‬ ‫سپتامبر اعالم می شود‪ .‬این گاه شمار در مقایسه‬ ‫بــا دورنمایی کــه ماه گذشــته از توافق احتمالی‬ ‫مهــا تــا پایــان ســال ارائــه‬ ‫در اوت و رفــع تحری ‬ ‫شــد‪ ،‬ســرعت بیشــتری پیدا کرده اســت‪ .‬پالتس‬ ‫انالیتیکس پیش بینی می کند صادرات نفت خام‬ ‫و میعانــات ایــران تــا ژانویــه ســال ‪ ۲۰۲۲‬به ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون بشــکه در روز می رســد که باالتر از ‪۸۲۵‬‬ ‫هزار بشــکه در روز در ســه ماهه اول ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬خواهــد بود‪ .‬گــروه راپیدان انرژی احتمال‬ ‫توافــق تــا اواســط یــا اواخــر ماه مــه و دو تا ســه‬ ‫مــاه زمــان بــرای اجرایــی شــدن ان را ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیش بینــی می کند و انتظار دارد عمــده صادرات‬ ‫نفــت ایــران در ســه ماهه ســوم ســال ‪ ۲۰۲۱‬احیا‬ ‫شــده و به ظرفیت تولید ‪ ۳.۵‬میلیون بشــکه در‬ ‫روز تا پایان سال نزدیک شود‪ .‬فرریرا انتظار دارد‬ ‫خریداران نفت اروپایی و اسیایی مذاکرات برای‬ ‫تحویــل محمول ههــای ایــران را به محــض این که‬ ‫نقشــه راه توافــق در مــاه میــادی جــاری اعــام‬ ‫شــود‪ ،‬اغاز کنند اما تا زمانی که امریکا رســما به‬ ‫مهــا علیــه ایران پایــان دهد‪ ،‬خویشــتن دار‬ ‫تحری ‬ ‫می مانند‪ .‬وی پیش بینی کرد صادرات نفت ایران‬ ‫تا زمانی که امریکا به برجام برگردد‪ ،‬یک تا ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون بشــکه در روز خواهــد مانــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫انتظار نداریم مانع غیرقابل عبوری برای رســیدن‬ ‫بــه توافق مشــاهده کنیــم‪ .‬هنــری روم‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ارشد گروه اوراسیا پیش بینی کرد تحریم های نفتی‬ ‫تا زمانی که ایران به طور کامل تعهدات برجامی‬ ‫را ازســرنگیرد‪ ،‬ب هطــور کامــل لغــو نخواهد شــد و‬ ‫دســتکم دو مــاه زمــان خواهد برد تا ایــران پس از‬ ‫توافق به تعهداتش برگردد‪ .‬وی براورد کرد ایران‬ ‫قــادر خواهد بود صادراتش را به میــزان ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز افزایش دهد و بخشی از ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫بشــکه ذخایر شــناور خود را در ســه ماهه چهارم‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬یا سه ماهه اول سال ‪ ۲۰۲۱‬صادر کند‪.‬‬ ‫ایران سپس تا سه ماهه چهارم سال ‪ ۲۰۲۲‬یا سه‬ ‫ماهه اول سال ‪ ۲۰۲۳‬به تولید ‪ ۳.۸‬میلیون بشکه‬ ‫در روز نفــت بازخواهــد گشــت‪ .‬روم اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تحت سناریوی سریع تری که در ان امریکا و ایران‬ ‫رسما تا ژوئیه به برجام برمی گردند‪ ،‬ایران می تواند‬ ‫افزایش تولید را اغاز کند و سه ماهه زودتر از زمان‬ ‫براورد شده در سناریوی مقدماتی به سطح تولید‬ ‫پیش از تحریم ها برمی گردد‪.‬‬ ‫تحلیلگــران انتظــار ندارنــد تــا زمانــی کــه‬ ‫شهــای بایــدن متحــد‬ ‫تهــا پشــت تال ‬ ‫دموکرا ‬ ‫مانده اند‪ ،‬کنگره امریکا با لغو تحریم ها مخالفت‬ ‫کند‪ .‬چش ـم انداز افزایش تولید ایران در شــرایطی‬ ‫پیش روی بازار قرار گرفته که رشد تقاضای جهانی‬ ‫تهــای ســفرهای‬ ‫بــرای نفــت بــه دلیــل محدودی ‬ ‫بین المللــی و شــتاب گرفتن گــذار به ســوی انرژی‬ ‫پــاک‪ ،‬ضعیف مانده اســت‪ .‬هنــری روم گفت‪ :‬تا‬ ‫زمانــی که مصرف بهبود چشــمگیری پیدا نکرده‬ ‫اســت اوپک پالس همچنان باید بازار را مدیریت‬ ‫کنــد‪ .‬خارج از اوپک‪ ،‬بازگشــت کامــل نفت ایران‬ ‫به بازارها‪ ،‬اوضاع را برای تولیدکنندگان به منظور‬ ‫جذب ســرمایه گذاری برای حفظ و توســعه تولید‬ ‫دشــوارتر خواهــد کــرد‪ .‬نماینــدگان اوپــک پــاس‬ ‫می گوینــد ا نهــا بــه دقــت بــه نظــارت مذاکرات‬ ‫یهــای تولید ایران نشســته اند؛‬ ‫برجــام و پیش بین ‬ ‫امــا فعال نیازی نمی بینند ایــن گروه برنامه هایش‬ ‫بــرای تســهیل تدریجــی محدودیــت عرضــه در‬ ‫ماه های اینده را تغییر دهد زیرا بازار افزایش اخیر‬ ‫صادرات نفت ایران را بدون این که تاثیری بر رشد‬ ‫قیمت ها داشــته باشد‪ ،‬جذب کرده است‪ .‬تحت‬ ‫توافق کاهش تولید اوپک پالس‪ ،‬ایران به همراه‬ ‫ونزوئال و لیبی از مشارکت در کاهش تولید معاف‬ ‫شــده اســت‪ .‬طبق بــراورد پالتــس‪ ،‬تولید ایــران از‬ ‫ابتــدای ســال میــادی جــاری ‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه در‬ ‫روز افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬بــر اســاس گزارش‬ ‫پالتس‪ ،‬شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫عربستان سعودی پس از نشست اول اوریل اوپک‬ ‫پــاس به خبرنگاران گفت‪ :‬اگر ایران حجم نفتی‬ ‫که تحلیلگــران می گویند دارد را صــادر کند‪ ،‬بازار‬ ‫این حجم را جذب می کند و در واقع تاثیری روی‬ ‫قیمت ها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جوالن بحران اب در تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ذخایر برفی شــرق تهران‬ ‫مطلوب نیست و این موضوع نگران کننده بوده و‬ ‫ممکن است برای تامین اب در تابستان با مشکل‬ ‫مواجه شویم‪ .‬محمدرضا بختیاری در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه زمانی که ذخایر برف کاهش‬ ‫می یابــد‪ ،‬قطعــا اب ورودی بــه ســدها نیــز کمتر‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همیشه در این مواقع سال‬ ‫م ‬ ‫در باالدســت ســدهای لتیــان و الر شــش تــا ‪۶.۵‬‬ ‫متر ارتفاع برف داشــتیم اما اکنون حداکثر ارتفاع‬ ‫یک متر است و این هشدار بسیار سنگینی است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر بخش زیادی از‬ ‫منابع اب شــهر تهران را در شــرق استان از دست‬ ‫داده ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬پیش بینــی می کنیــم تابســتان‬ ‫امسال شبیه تابستان ‪ ۱۳۹۷‬و سخت باشد‪ ،‬اب‬ ‫رودخان ههــا محــدود اســت‪ ،‬وقتی ذخیــره برف‬ ‫کم باشــد ورودی به ســدها کاهــش پیدا می کند‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و بــه بقیــه ســامانه ها نیــز فشــار وارد م ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان تهران‬ ‫با بیان اینکه وارد مدار شــدن تصفیه خانه ششم‬ ‫کمک بسیار زیادی به تامین اب شهر خواهد کرد‬ ‫و بــه دلیل رینگ شــدن شــبکه می توانیــم تامین‬ ‫اب را مدیریــت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬تمــام تالش ما این‬ ‫اســت که تابســتان را بدون مشــکل ســپری کنیم‬ ‫امــا برای این موضوع نیازمند همکاری مشــترکان‬ ‫نیــز هســتیم‪ .‬بختیاری بــا اشــاره به احتمال تغییر‬ ‫کیفیــت اب در فصــل تابســتان گفــت‪ :‬اگــر مردم‬ ‫همکاری کنند و مشکلی پیش نیاید به هیچ عنوان‬ ‫دچــار افــت کیفیــت اب نخواهیــم شــد و تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد بــا مدیریــت فشــار و برنام ههــای‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اب مــورد نیــاز مشــترکان را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه مصرف اب شرب‬ ‫شــهروندان تهرانی در روز شــنبه (‪ ۱۱‬اردیبهش ـ ‬ ‫ت‬ ‫امســال) به ســه میلیارد و ‪ ۲۹۲‬میلیون لیتر رســید‬ ‫که نســبت به مدت مشــابه سال قبل نزدیک به‬ ‫یــک درصــد افزایــش را نشــان می دهــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هر چند طی دو روز گذشــته شــاهد بارندگی های‬ ‫پراکنده در اســتان تهران بودیم‪ ،‬اما این بارش ها‬ ‫اثری در جبران کمبود انباشته اب استان نخواهد‬ ‫داشــت؛ چراکه بر اســاس امارهای رســمی‪ ،‬سهم‬ ‫بارش های اســتان تهران تا پایــان فروردین ‪۲.۳۱‬‬ ‫میلی متر بوده اســت‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان تهران‪ ،‬طی هفته گذشــته‬ ‫(از چهــارم تــا دهــم اردیبهش ـت ماه) ‪ ۲۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۳۱‬میلیــون لیتــر اب در تهــران مصــرف شــده‬ ‫اســت و بیش تریــن میزان مصرف نیــز مربوط به‬ ‫روز س هشــنبه هفته گذشــته (ســه میلیــارد و ‪۳۶۰‬‬ ‫میلیون لیتر) بوده اســت‪ .‬بختیــاری با بیان اینکه‬ ‫ایــن در حالی اســت که روند افزایــش دمای هوا‬ ‫طــی روزهــای اینــده شــدت بیشــتری می گیــرد و‬ ‫همیــن مســئله روی میــزان مصــرف اب در تهران‬ ‫اثر می گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬چنان چه در امارها مشاهده‬ ‫می شود‪ ،‬متوسط بیشینه دمای هوا هفته منتهی‬ ‫به ‪ ۱۰‬اردیبهشــت ماه ‪ ۲۹.۹‬درجه بوده که این‬ ‫رقــم نســبت بــه مشــابه ســال قبل هفــت درجه‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬تــا تاریــخ ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۰‬حجم ذخیره سدهای استان‬ ‫تهــران ‪ ۷۹۴‬میلیــون مترمکعــب بوده اســت که‬ ‫این رقم در سال گذشته ‪ ۹۳۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫بوده است‪ .‬هم اکنون حجم سد الر ‪ ۱۱۴‬میلیون‬ ‫مترمکعب‪ ،‬سد لتیان ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب‪ ،‬سد‬ ‫ماملو ‪ ۱۲۵‬میلیون مترمکعب‪ ،‬سد طالقان ‪۳۲۲‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب و ســد امیرکبیــر ‪ ۱۷۷‬میلیون‬ ‫مترمکعب است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توانمندسازیماهشهری ها‪،‬محور فعالیت هایهلدینگخلیج فارس‬ ‫درمسئولیتاجتماعی‬ ‫مدیــر برنــد‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی و روابــط‬ ‫عمومی هلدینگ خلیج فارس از دســتور مســاعد‬ ‫و موکــد فرماندار ماهشــهر بــه اداره ها و نهادها‬ ‫بــرای معرفــی واحدهــای تولیــدی برای شــرکت‬ ‫در نمایشــگاه توانمندســازی و حمایــت از‬ ‫شــرکت های منطقــه در تامیــن نیازهای عمومی‬ ‫و تخصصــی شــرکت های پتروشــیمی ماهشــهر‬ ‫خبــر داد و تاکیــد کــرد‪ :‬پتروشــیمی های منطقــه‬ ‫بــر ایــن باورنــد کــه ب هطــور حداکثــری کاالها و‬ ‫خدمات مورد نیاز خود را از بندر ماهشهر تامین‬ ‫کننــد‪ .‬بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از ســتاد خبری‬ ‫نخســتین نمایشگاه توانمندســازی و حمایت از‬ ‫شــرکت های منطقــه در تامیــن نیازهای عمومی‬ ‫و تخصصــی شــرکت های پتروشــیمی ماهشــهر‪،‬‬ ‫جواد گلی در دومین نشست کارگروه تخصصی‬ ‫توانمندســازی جامعــه محلــی کــه بــا حضــور‬ ‫مدیــران روابط عمومــی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬خدمات و‬ ‫خودکفایی شرکت های تابع هلدینگ در منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی ماهشــهر‪ ،‬در ســالن همایــش‬ ‫جفــارس برگــزار شــد‪،‬‬ ‫شــرکت فجــر انــرژی خلی ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از دغدغ ههــای اصلــی همــه‬ ‫مدیران صنعت پتروشــیمی مسئولیت اجتماعی‬ ‫اســت‪ .‬بسیار خوشحال هستیم که در این دوره‬ ‫جفــارس‪ ،‬مســئولیت‬ ‫از مدیریــت هلدینــگ خلی ‬ ‫اجتماعــی دوبــاره ســاماندهی و اقدا مهــای ان‬ ‫ســبب خرسندسازی در شهرســتان بندر ماهشهر‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی با اشــاره بــه اینکــه اقدام های‬ ‫انجا مشــده در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در‬ ‫شهرستان بندر ماهشهر و بندر امام به عنوان الگو‬ ‫برای عســلویه و دیگر مناطق در نظر گرفته شــده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در دوره طوالنی فعالیت شرکت ها‬ ‫و ســازمان های وابســته به وزارت نفــت‪ ،‬موضوع‬ ‫مسئولیت اجتماعی ب ه شــکل کنونی دارای اسناد‬ ‫باالدســتی‪ ،‬برنامه‪ ،‬مطالعات راهبردی و سازمان‬ ‫اجرایــی نبــوده و ســبب خشــنودی اســت که این‬ ‫بخش اکنون پایه گذاری و به صورت مستقل‪ ،‬دارای‬ ‫مدیریت وظیفه ای و ســند راهبردی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر برند‪ ،‬روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی‬ ‫هلدینگ خلیج فارس با تاکید بر اینکه مســئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دیگر در هلدینگ خلیج فارس محدود‬ ‫کهــای‬ ‫بــه کارهــای عام المنفعــه و ســاده و کم ‬ ‫مقطعــی به نهادهای حمایت پذیر نیســت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون توســعه پایدار منطقه و توانمندســازی‬ ‫همه جانبــه مــردم ایــن مناطــق‪ ،‬بخــش اصلــی‬ ‫اقدام های مسئولیت اجتماعی را تشکیل می دهد‬ ‫و در ایــن زمینــه کمیتــه مســئولیت اجتماعــی بــا‬ ‫حضــور مدیران عامل شــرکت های تابع هلدینگ‬ ‫جفــارس تشــکیل شــده اســت‪ .‬گلــی گفت‪:‬‬ ‫خلی ‬ ‫اکنــون بــرای ایجــاد اشــتغال از مــدل رایــج نیــاز‬ ‫جوانــان بــه جــذب در شــرکت ها خــارج شــده‬ ‫و بــرای توانمندســازی کارگا ههــای تولیــدی و‬ ‫حمایت ان ها برای ایجاد اشــتغال برای جوانان‬ ‫منطقــه برنامه داریم و پتروشــیمی های منطقه‪،‬‬ ‫باید با وجود همه موانع و دشــواری ها با خرید‬ ‫از منطقــه نیازهــای (کاال و خدمــات) خــود را از‬ ‫شهرستان بندر ماهشهر تامین کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بارقهبرققشمبابهره برداریاز‪ ۲‬نیروگاه‬ ‫بــا افتتاح ‪ ۲‬نیروگاه برق در قشــم و تولیــد ‪ ۳۵۰‬مگاوات برق‪،‬‬ ‫تدبیر دولت برای خودکفایی این جزیره در حوزه برق کارگر افتاد‬ ‫مهــای ظالمانه و بــا تکیه بر توان داخلــی‪ ،‬امروز‬ ‫و بــا وجــود تحری ‬ ‫این جزیره می تواند مازاد تولید خود را به داخل کشور صادر کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬پیش ازاین دولت‪ ،‬جزیره قشــم بــا ‪ ۱۵۰‬هزار نفر‬ ‫تهــای مختلــف صنعتی‪ ،‬تجــاری و جــز ان‪ ،‬در‬ ‫جمعیــت و فعالی ‬ ‫حــوزه بــرق فقــط مصرف کننده بود و هیچ گونه فعالیتــی در حوزه‬ ‫تولیــد ایــن انرژی وجود نداشــت‪ .‬این در حالی بود که شــکوفایی‬ ‫تهــای عظیم این جزیــره در حوزه های مختلف اقتصادی و‬ ‫ظرفی ‬ ‫گردشــگری نیاز این منطقه به داشــتن زیرساخت های مختلف و از‬ ‫جمله برق را بیش ازپیش ضروری می کرد‪ .‬اجرای طرح های نفتی‪،‬‬ ‫گازی‪ ،‬ایجاد هاب پتروشــیمی‪ ،‬رشد شرکت های تولیدی صنعتی و‬ ‫کشاورزی و توسعه گردشگری در کنار مصارف خانگی برق‪ ،‬ضرورت‬ ‫تولیــد برق در قشــم را افزایش داده بــود‪ .‬ازاین رو دولت طرح های‬ ‫مختلفی برای تولید برق در قشم اغاز کرد‪ .‬اولین طرح تولید برق‬ ‫در ایــن جزیــره‪ ،‬نیروگاه انرژی خورشــیدی ‪ ۱۰‬مگاواتی برق بود که‬ ‫بیستم اسفند ‪ ۱۳۹۶‬به ثمر نشست‪ .‬این طرح زیر سایه برجام و با‬ ‫ســرمایه گذارانی از کشور ایتالیا در این منطقه اجرا شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫نیروگاه انرژی خورشــیدی قشــم گفت‪ :‬این طرح با ســرمایه گذاری‬ ‫هشت میلیون یورویی و طی مدت ‪ ۲‬سال اجرا و بهره برداری شد‬ ‫که ســاالنه نیاز پنج هزار خانوار را تامین می کند‪ .‬اســتفانو فالکونیو‬ ‫افزود‪ ۲۵ :‬کیلومتر کابل الومینیومی‪ ۲۰۰ ،‬کیلومتر کابل خورشیدی‬ ‫و ‪ ۳۰‬هزار پنل خورشیدی نصب شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬با بهره برداری‬ ‫از مرحلــه اول و دوم نیــروگاه ســیکل ترکیبی با ظرفیت نهایی ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلووات برق جزیره قشــم در تولید برق خودکفا شــد‪ .‬مرحل ه اول‬ ‫ایــن نیــروگاه با یک توربین که ظرفیت تولیــد ‪ ۱۷۰‬مگاوات برق را‬ ‫داشت در مردادماه سال قبل اغاز به کارکرد‪ .‬مرحله دوم ان نیز پس‬ ‫از حــدود یــک ماه از افتتاح مرحلــه اول و با ظرفیت ‪ ۱۷۰‬مگاوات‬ ‫و ســرمایه گذاری ‪ ۱۹۰‬میلیــون یورو به بهر هبــرداری و ظرفیت تولید‬ ‫نیروگاه در مجموع به ‪ ۳۴۰‬مگاوات رسید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سقفمصرف انرژی برای‬ ‫هراستانتعیینشد‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫وزارت نیرو ارســال شده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امســال برای هر اســتان‬ ‫ایــن شــرکت ها بایــد مصــرف‬ ‫ســقف مصرفــی در نظر گرفته‬ ‫بــرق خــود را نســبت بــه ســال‬ ‫شده و این برنامه به استانداران‬ ‫گذشته‪ ۵۰‬درصد کاهشدهند‪.‬‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫وی‪ ،‬ایــن اقدام را الگویی برای‬ ‫مصطفی‬ ‫ایرنا از شــرکت مدیریت تولید‪،‬‬ ‫سایر شرکت و نهادهای دولتی‬ ‫رجبی مشهدی‬ ‫انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫دانست که می تواند به صورت‬ ‫ایران (توانیر)‪« ،‬مصطفی رجبی مشهدی» افزود‪ :‬گســترده مورد توجه و اجرا قرار گیرد‪ .‬این مقام‬ ‫مشترکان در هر استان می توانند در زمینه مصرف مســئول بیان داشت‪ :‬اگر دمای کولر گازی را یک‬ ‫باتوجهبهسقفتعیینشدههمکاری کنند‪.‬وی درجه افزایش دهیم‪ ،‬حدود سه درصد از مصرف‬ ‫ادامه داد‪ :‬امســال رشــد مصــرف ‪ ۲۲‬درصدی را بــرق ان کاســته می شــود کــه به عبارت دیگر اگر‬ ‫داشته ایم کهعددقابلتوجهیاستدرحالی که کولرهای گازی یا دستگاه های سرمایشی روی‪۲۵‬‬ ‫هــر ســاله این میــزان پنج تــا هفت درصــد بود‪ .‬درجه قرار گیرند‪ ،‬حدود‪ ۲۰‬درصد از مصرف برق‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪ ،‬یکی از مهم ترین دالیل کاهش می یابد‪ .‬رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایــن رشــد مصــرف را شــروع خــوب و پرقــدرت امسال پایش ها از دستگاه های اجرایی را تشدید‬ ‫صنایع در ســال جاری دانســت‪ .‬رجبی مشهدی خواهیــم کرد و درعین حــال از طریق کنتورهای‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بااین حال به دلیل قرار گرفتن هوشــمند و به کارگیــری اینترنــت اشــیا (‪)IOT‬‬ ‫در شــرایط کم بارشــی‪ ،‬شــاهدیم ‪ ۳۵‬درصــد از مصــرف برق ان ها کنترل خواهیم کــرد و پس از‬ ‫حجم سدهای کشور خالی است که این موضوع ســاعت کار اداری‪ ،‬برق سیستم های سرمایشی‬ ‫سبب می شود در ساعت های پیک حدود چهار انان قطع خواهد شــد‪ .‬سخنگوی صنعت برق‬ ‫هزار مگاوات از تولید نیروگاه های برق ابی را در افــزود‪ :‬کلید گذر از تابســتان امســال بــا رعایت‬ ‫اختیار نداشتهودچار کمبوددر تولیدبرقباشیم‪ .‬دمــای ‪ ۲۵‬درجه در کولرهای گازی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫وی گفــت‪ :‬همواره بیــش از ‪ ۶۰‬درصد از مصرف دور کند کولرهای ابی و استفاده نکردن از وسایل‬ ‫برق در ماه های گرم ســال به وسایل سرمایشی برقی پرمصرف در ساعت اوج مصرف است که‬ ‫اختصاصدارد‪.‬سخنگویصنعتبرقادامهداد‪ :‬بهراحتیتوسطهمههم وطنانقابلاجراست‪.‬‬ ‫به منظور بهره گیری از این ظرفیت برای مدیریت وی در ادامه با تسلیت به مناسبت جان باختن‬ ‫مصــرف برق‪ ،‬در اقدامی پیش دســتانه تصمیم ‪ ۶‬نفر از همکاران صنعت برق در حادثه ســیل‬ ‫گرفتــه شــد کــه اســتفاده از کولر در شــرکت های اخیر در منطقه گلباف کرمان‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران‬ ‫اب و بــرق زیرمجموعــه وزارت نیرو ممنوع و در سخت کوشصنعتبرقدرسخت ترینشرایط‪،‬‬ ‫سایر شرکت ها و اداره های دولتی نیز با همکاری برای پایدار ماندن شــبکه برق و روشــن و خنک‬ ‫استانداران‪،‬محدودباشد‪.‬رجبی مشهدیافزود‪ :‬ماندن خانه های هم وطنان‪ ،‬حتی جان خویش‬ ‫بر اســاس این ابالغیه که به شــرکت های تابعه را نیز از دست می دهند‪.‬‬ ‫رشد‪ ۲۶‬درصدی گازرسانی‬ ‫بهروستاهایگلستان‬ ‫توســعه خدمت رســانی‬ ‫برخــوردار‪ ،‬چهــار هــزار و ‪۱۳۲‬‬ ‫بــه مناطــق محــروم و‬ ‫میلیــارد ریال ســرمایه گذاری در‬ ‫روســتاهای دورافتــاده‪ ،‬یکی از‬ ‫بخش گازرسانی به روستاهای‬ ‫چش ـم اندازهای ترسیم شــده‬ ‫اســتان انجام شد‪ .‬علی طالبی‬ ‫دولــت در گلســتان بــود کــه بر‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر حدود ‪۹۰‬‬ ‫علی طالبی‬ ‫مبنای ان و با هدف بهره مندی‬ ‫درصد از مجموع ‪ ۹۸۴‬روستای‬ ‫حداکثریشهرونداناز سوخت‬ ‫گلستان به شــبکه سراسری گاز‬ ‫طبیعــی‪ ،‬طــی هشــت ســال گذشــته و با رشــد طبیعی متصل هستند‪ .‬طالبی افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۲۶‬درصــدی‪ ،‬شــعله ابــی گاز در ‪ ۲۴۱‬روســتای عملیــات گازرســانی به ‪ ۱۶‬روســتای گلســتان در‬ ‫محروم و کمتر توســعه یافته این اســتان روشن حــال انجــام اســت و گازرســانی به ‪ ۳۰‬روســتای‬ ‫شد‪ .‬دولت تدبیر و امید از سال ‪ ۹۲‬تاکنون برای دیگر نیز در مرحله طراحی برای اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫ایجاد زیرساخت های توسعه و خدمات رسانی مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان در ادامه اظهار‬ ‫به مردم گلستان در بخش های مختلف از جمله داشت‪ :‬توسعه گازرسانی به شهرها نیز در دولت‬ ‫گازرسانی به مناطق روستایی و مرزی‪ ،‬شهرها و تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفت به طوری که‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتی پنج هــزار و ‪ ۵۵۴‬در حــال حاضــر و بــا هزینه ‪ ۷۲۷‬میلیــارد ریالی‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد و گام موثری برای دولت طی هشت سال اخیر‪ ۱۰۰ ،‬درصد ساکنان‬ ‫محرومیت زدایی و گســترش عدالت اجتماعی ‪ ۳۳‬شهر شامل ‪ ۳۸۰‬هزار خانوار به گاز طبیعی‬ ‫برداشت‪ .‬تا سال ‪ ۹۲‬تعداد روستاهای برخوردار دسترسی دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ابتدای دولت‬ ‫از گاز طبیعی در گلســتان ‪ ۶۵۳‬روســتا بود که با تدبیر و امید ‪ ۴۳۹‬هزار خانوار شهری و گلستان‬ ‫اقدامات هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم از گاز طبیعی استفاده می کردند که این رقم در‬ ‫هم اکنون این عدد به ‪ ۸۹۴‬روستا رسیده است‪ .‬حــال حاضر به حدود ‪ ۶۱۰‬هــزار خانوار افزایش‬ ‫خط لوله گاز طبیعی در ســال های ‪ ۵۳‬تا ‪ ۵۵‬از پیدا کرده است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز گلستان‬ ‫پاالیشگاه گاز سرخس برای گازرسانی به نیروگاه همچنین گفت که در هشــت ســال گذشته سه‬ ‫نکا از گلســتان که ان زمان بخشــی از محدوده هزار و ‪ ۳۴‬کیلومتر خطوط شــبکه گازرسانی به‬ ‫اســتان مازندران بود عبور کرد و ســال ‪ ۶۰‬گرگان مناطق شــهری‪ ،‬روســتایی و واحدهای صنعتی‬ ‫به عنــوان نخســتین شــهر و روســتاهای امیرابــاد استان انجام شــد‪ .‬طالبی افزود‪ :‬حجم خطوط‬ ‫(گرگان)‪ ،‬قزلجه (ازادشــهر) و یساقی (کردکوی) شــبکه گازرســانی در گلســتان از ‪ ۶‬هــزار و ‪۸۰۷‬‬ ‫به عنوان نخســتین روســتاهای این اســتان از گاز کیلومتر قبل از اغاز فعالیت دولت تدبیر و امید‬ ‫طبیعــی برخوردار شــدند‪ .‬ســال ‪ ۷۸‬با تشــکیل بــه ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۴۱‬کیلومتر افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫استان گلستان‪ ،‬شرکت گاز این استان شمالی در ویبهروند گازرسانیواحدهایصنعتی گلستان‬ ‫مردادهمانسالتاسیسوچندماهبعدفعالیت طی هشــت ســال گذشته اشــاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫خود را اغاز کرد ضمن اینکه تا قبل از اغاز به کار سرمایه گذاریافزونبر‪ ۶۹۵‬میلیاردریالیاز محل‬ ‫شرکت گاز گلستان اهالی ‪ ۱۶‬شهر و ‪ ۲۴‬روستای اعتبارات ســرمایه ای‪ ،‬تعداد واحدهای صنعتی‬ ‫این استان شامل ‪ ۱۱۷‬هزار خانوار از گاز طبیعی گازرسانی شده استان از هزار و‪ ۸۹۸‬مورد در سال‬ ‫بهره مند شده بودند که برای گازرسانی به ان ها ‪ ۹۲‬به سه هزار و‪ ۱۷۵‬مورد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۹۰‬کیلومتــر شــبکه انجــام و ‪ ۷۶‬هزار و شــرکت گاز گلستان مســاحتی حدود ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬عدد انشعاب واگذار شده بود‪ .‬مدیرعامل ‪ ۴۳۷‬کیلومتر مربع و متشــکل از ‪ ۱۴‬شهرستان‪،‬‬ ‫شرکت گاز گلستان درباره عملکرد دولت تدبیر و ‪ ۲۹‬شهر‪ ۱۵ ،‬بخش و ‪ ۶۰‬دهستان و با جمعیتی‬ ‫امید در هشت سال گذشته به ایرنا گفت که در حــدود یک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری را تحــت‬ ‫اینمدتباهدفتوسعهمناطقمحرومو کمتر پوشش دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬خودرو عمومی در زاهدان‬ ‫رایگان گازسوز شد‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی‬ ‫منطقــه زاهــدان گفت‪ :‬بــا اجــرای طرح گازســوز‬ ‫کردن رایگان خودروهای عمومی که از بهمن ماه‬ ‫پارسال در منطقه زاهدان اغاز شده‪ ،‬تاکنون ‪۴۰۰‬‬ ‫دســتگاه خودرو عمومی در زاهدان گازسوز شده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش شــانا به نقــل از شــرکت ملی‬ ‫پخشفراورده هاینفتیمنطقهزاهدان‪،‬ابراهیم‬ ‫پوریزدانی اجرای طرح گازســوزکردن خودروهای‬ ‫عمومــی را فرصتــی بســیار خــوب بــرای مالــکان‬ ‫خودروها عنوان کرد که می توانند با مراجعه به‬ ‫مراکز مجــاز‪ ،‬به صورت رایــگان خودروهای خود‬ ‫را گازســوز کننــد‪ .‬وی اجرای این طــرح را از جمله‬ ‫اقدام هایموثردولتبه منظور کاهشالودگیهوا‬ ‫وبرخورداریناوگانحمل ونقلعمومیازسوخت‬ ‫پاکبرشمرد‪.‬مدیرشرکتملیپخشفراورده های‬ ‫نفتیمنطقهزاهدانافزود‪:‬هم اکنوندومرکزارائه‬ ‫خدمــات و نصب تجهیزات ســی ان جی زیر نظر‬ ‫اتحادیه سوخت های جایگزین کشور در زاهدان‬ ‫فعال و اماده ارائه خدمات به متقاضیان است‪.‬‬ ‫پوریزدانــی بــا اعالم این خبر که بــه زودی تعداد‬ ‫جایگاه های عرضه سی ان جی در منطقه افزایش‬ ‫می یابد‪،‬گفت‪:‬فرایندساختجایگاه هایعرضه‬ ‫گاز طبیعیفشرده(سی ان جی)در منطقهدر حال‬ ‫پیگیری اســت و بــه زودی شــاهد افزایش تعداد‬ ‫این جایگاه ها در زاهدان و دیگر شهرهای استان‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حضور ‪ ۲۲‬ناشر استان خراسان رضوی در‬ ‫نخستیننمایشگاهمجازیقران کریم‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫خراسان‪،‬نسیمرضوان‪،‬جامعه‬ ‫مقدس‪:‬مدیرکلفرهنگوارشاد‬ ‫قاریــان قــران مشــهد‪ ،‬ملــک‬ ‫اســامی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫اعظــم‪ ،‬تدبــر در قران و ســیره‪،‬‬ ‫نخستیننمایشگاهمجازیقران‬ ‫اوای رعنــا‪ ،‬اســتوار‪ ،‬راز تــوکل‪،‬‬ ‫کریــم کــه بــا اهتمــام معاونت‬ ‫والعصــر‪ ،‬موسســه مطالعــات‬ ‫جعفر مروارید‬ ‫قــران و عترت وزارت فرهنگ و‬ ‫راهبردی علوم و معارف اسالم‬ ‫ارشــاد اسالمی با شــعار» قران؛‬ ‫نور‪ ،‬موسسه فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫کتاب رشــد و رویش» در حال برگزاری اســت‪ ،‬با انتشاراتی ضریح افتاب‪ ،‬دانشگاه علوم اسالمی‬ ‫استقبال میلیونی مردم در اولین روز مواجه شد‪ .‬رضــوی‪ ،‬چش ـم انداز قطب‪ ،‬بوی شــهر بهشــت‬ ‫جعفــر مرواریــد ضمن عرض تســلیت شــهادت ســپیده باوران‪ ،‬پیام کلیدر و شــاملو‪ ۲۲ ،‬ناشری‬ ‫حضرت علی (ع) و گرامیداشت لیالی قدر افزود‪ :‬هســتند که در این نمایشــگاه از خراسان رضوی‬ ‫شــرایط شــیوع کرونا که در اکثر مراکز استان ها و حضوردارند‪.‬‬ ‫شــهرها با وضعیــت قرمز روبرو هســتیم‪ ،‬باعث‬ ‫نکــه کتاب های ناشــران با ‪۲۰‬‬ ‫او بــا بیــان ای ‬ ‫شد نمایشگاه قران کریم به صورت مجازی برگزار درصــد تخفیــف در نمایشــگاه مجــازی قــران‬ ‫یشــود افــزود‪ :‬امــکان بازدید و‬ ‫شود‪ .‬او افزود‪ :‬این نمایشگاه ‪ ۱۱‬اردیبهشت ماه کریــم عرضــه م ‬ ‫با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی افتتاح و خریــد به صورت ‪ ۲۴‬ســاعته برای عمــوم مردم‬ ‫تا‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه دایر است‪ .‬مدیرکل فرهنگ و بــدون محدودیــت جغرافیایی در نخســتین‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی گفــت‪ :‬طبق نمایشگاه مجازی قران کریم فراهم شده است‪،‬‬ ‫اطالعــات ارائ هشــده از ســوی معاونت فنــاوری کتاب های خریداری شده توسط بازدیدکنندگان‬ ‫اطالعــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬در از نمایشــگاه به صورت رایگان ارسال می شود و‬ ‫روز نخستنمایشگاهمجازیقران کریم‪،‬بازدید هزینه ارســال پســت‪ ،‬توســط وزارت فرهنگ و‬ ‫میلیونــی بــه ثبــت رســیده اســت و بیش از ســه ارشاد اسالمی در نظر گرفته شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫میلیون مراجعه در ‪ ۱۲‬ساعت ابتدایی اغاز به کار فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان رضوی ادامه‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی قران کریم ثبت شده داد‪ :‬ارسال کتاب ها از طریق شرکت ملی پست‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در ایــن نمایشــگاه مجــازی دو (طرف قرارداد نخستین نمایشگاه مجازی قران‬ ‫بخــش اصلــی فروشــگاهی و محتوایــی وجــود کریــم) و ســایر شــرکت های فعــال امکان پذیــر‬ ‫دارد که بخش فروشگاهی به فروش کتاب های اســت‪ .‬مروارید همچنین از حضور ‪ ۱۴‬موسســه‬ ‫چاپــی در حــوزه دین و دفــاع مقدس اختصاص قرانی استان در بخش محتوایی این نمایشگاه‬ ‫دارد و امــکان عرضــه و فــروش تمــام کتاب های خبر داد و گفت‪ :‬قرار اســت در این نمایشــگاه‬ ‫مربوط به دین و حوزه دفاع مقدس که ناشران ‪ ۳۰‬وبینــار تخصصــی در حوز ههــای گوناگــون‬ ‫از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مجوز چاپ فرهنــگ قرانــی برگــزار شــود کــه ‪ ۱۰‬وبینــار در‬ ‫گرفته باشند‪ ،‬فراهم شده است‪ .‬مروارید از حضور سطح بین المللی و با حضور میهمانان برجسته‬ ‫‪ ۲۲‬ناشر از خراسان رضوی در این نمایشگاه خبر فرهنگ قرانی و اسالمی از ‪ ۱۰‬کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫داد و گفت‪ :‬به نشر‪ ،‬بنیاد پژوهش های اسالمی نخســتین نمایشــگاه مجازی قران کریم از ‪ ۱۱‬تا‬ ‫اســتان قــدس رضوی‪ ،‬موسســه فرهنگــی هنری ‪ ۲۰‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬به نشــانی ‪www.iqfa.ir‬‬ ‫خراسان‪،‬شمشاد‪،‬عالمهطباطبائی‪،‬حوزهعلمیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۴‬درصدی صادرات کاال از مرز‬ ‫زمینیاستارا‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫ب هصــورت ترانزیــت ورودی‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای گیــان‬ ‫واردشــده اســت که نســبت به‬ ‫گفــت‪ :‬در یــک مــاه نخســت‬ ‫مشــابه ســال ‪ ۹۹‬میــزان ‪۴۶۴‬‬ ‫امســال صــادرات کاال از مــرز‬ ‫درصــد افزایش داشــته اســت و‬ ‫اســتارا ‪ ۳۴‬درصــد رشــد داشــته‬ ‫عمــده ترانزیــت ورودی به این‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫اســت‪ .‬فریبرز مرادی افــزود‪ :‬در‬ ‫اســتان انــواع تختــه و ارد بــوده‬ ‫یک ماهه نخســت امســال ‪84‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫هزار و ‪ 753‬تن کاال از مرز زمینی استارا صادر شد‬ ‫او افــزود‪ :‬در بخــش ترانزیــت خروجــی نیــز‬ ‫جشــده‬ ‫کــه عمده صــادرات میوه و تره بار و انواع کاشــی ‪ ۹۶۸۵‬تــن کاال از مــرز زمینی اســتارا خار ‬ ‫اســت و این رقم نســبت به مدت مشــابه ســال اســت که عمده ترانزیت خروجی برنج و چای‬ ‫گذشته‪ ۳۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫است‪ .‬فریبرز مرادی با بیان اینکه در فروردین ماه‬ ‫او گفــت‪ :‬در طــی ایــن مــدت ‪ ۸۱۴۱‬تن کاال امســال ‪ ۹۶۲۰‬کامیــون از مــرز زمینی اســتارا تردد‬ ‫توســط ناوگان جاده ای از مرز زمینی اســتارا وارد داشته است افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۴۶۷۰‬دستگاه‬ ‫کشور شده است و نسبت به سال قبل ‪ ۹‬درصد کامیون با میانگین روزانه‪ ۱۵۱‬دستگاه از مرز استارا‬ ‫افزایــش داشــته اســت کــه عمــده واردات انواع وارد کشــور شــده اســت و تعداد ‪ ۴۹۵۰‬دستگاه‬ ‫تخته‪ ،‬پنبه و نخ بوده است‪.‬‬ ‫کامیون با میانگین روزانه‪ ۱۶۰‬دستگاه از مرز استارا‬ ‫مدیرکلراهداریوحمل ونقلجاده ایاستان از کشور خارج شده است که میانگین تردد روزانه‬ ‫گیالن در ادامه گفت‪ :‬در فروردین ماه امسال ‪ 17‬کامیون در این مرز در یک ماه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬برابر‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۳‬تــن کاال از اســتان گیــان ترانزیت ‪ ۳۱۱‬دستگاه در روز بوده است‪ .‬مرادی گفت‪ :‬در‬ ‫شــده اســت کــه از این مقــدار ‪ ۱۲۹۰۳‬تــن از مرز حال حاضر ‪ ۴‬شرکت حمل ونقل بین المللی کاال‬ ‫زمینــی اســتارا و ‪ ۴۷۷۰‬تــن از مــرز دریایی انزلی و شــرکت حمل ونقــل بین المللــی مســافر و ‪۱۴۰‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نمایندگیشرکت هایحمل ونقلبین المللی کاال‬ ‫او گفــت‪ ۷۹۸۸ :‬تــن کاال از مرزهای اســتان در استان گیالنمشغولانجامفعالیتهستند‪.‬‬ ‫ایجاد‪ 1600‬فرصت شغلی با بهره برداری از‬ ‫‪ ۲۴‬واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی‬ ‫اســتاندار گیالن بــا تاکید بر‬ ‫واحدهای تولیدی با پیشرفت‬ ‫لزوم شــتاب در تامین امکانات‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬درصد طی سال جاری‬ ‫خدماتــی و رفــع مشــکالت‬ ‫نیز اشاره و اضافه کرد‪ :‬در بخش‬ ‫زیرساختی نواحی و شهرک های‬ ‫صنعت‪ ۱۱‬و در بخش کشاورزی‬ ‫صنعتی گفــت‪ :‬با بهر هبــرداری‬ ‫‪ ۱۳‬واحــد بــزرگ داریــم کــه بــا‬ ‫ارسالن زارع‬ ‫از ‪ ۲۴‬واحــد بــزرگ صنعتــی و‬ ‫بهره برداری از این طرح ها برای‬ ‫کشــاورزی اســتان‪ ،‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫کهــزار و ‪ ۶۰۰‬جــوان بومــی‬ ‫ی ‬ ‫یشــود‪ .‬زارع‬ ‫فرصتشغلیبرایجوانانبومیایجادمی شود‪ .‬به صورت مســتقیم اشــتغال زایی م ‬ ‫ارســان زارع پــس از بازدید از ناحیه صنعتی ناحیه صنعتی کیشستان صومعه سرا را از نواحی‬ ‫کیشســتان و شــهرک گلخان ـه ای ایــن منطقــه و مستعدتوسعهوافزایشظرفیتتولیدواشتغال‬ ‫برگــزاری جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانع در اســتان دانست و گفت‪ :‬در شهرک گلخانه ای‬ ‫تولیــد؛ در گفت وگو با خبرنــگاران‪ ،‬به نام گذاری و کشــاورزی بازدیــد شــده نیــز مشــکالتی بــود و‬ ‫ســال جاری تحــت عنوان تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و موردبررســی قرار گرفت کــه امیدواریم با تامین‬ ‫مانع زدای ‬ ‫یهــا اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬عالوه اعتبار در نیمه نخســت ســال جاری‪ ،‬شاهد رفع‬ ‫بــر برگــزاری جلســات کارگــروه در مرکــز اســتان؛ تنگناهای زیرساختی به ویژه در شبکه توزیع برق‬ ‫رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی به ویژه و اب باشــیم‪ .‬اســتاندار گیالن از یک واحد تولید‬ ‫نیمه تمام‪ ،‬بازدیدها و بررس ـی های میدانی جزو صنایع ســلولزی که با حجم سرمایه گذاری بیش‬ ‫برنام ههــای ماســت‪ .‬او بــا یــاداوری اینکــه طــی از ‪ ۱۲۴‬میلیــارد ریــال و ظرفیت تولید ســاالنه ‪۴۱‬‬ ‫سال گذشته در راستای سیاست راهبردی اقتصاد هزار تن نئوپان خام در ناحیه صنعتی کیشستان‬ ‫مقاومتــی و تحقق شــعار ســال اقدامات خوبی صومع هســرا راه انــدازی شــده‪ ،‬بازدید کــرد‪ .‬زارع‬ ‫توسط دستگاه ها و همت بلند بخش خصوصی همچنین پس از برگزاری جلسه کارگروه تسهیل‬ ‫و کارافرینــان صــورت گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬بر اســاس و رفع موانع تولید در ناحیه صنعتی کیشســتان‬ ‫برنامه‪ ،‬واحدهای با پیشــرفت باالی ‪ ۶۰‬درصد صومعه سرا‪ ،‬از سه واحد گلخانه واقع در شهرک‬ ‫که در نیمه نخســت ســال شناسایی شده بودند گلخانه ایو کشاورزیاینمنطقهنیزبازدید کردو‬ ‫تا پایان ســال گذشــته بــه بهره برداری رســیدند‪ .‬از نزدیک در جریان فرایند تولید و مشکالت ان ها‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــه شناســایی برایتوسعهفعالیت هاقرار گرفت‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دستگاه هایاجراییبرنامهعملیاتیمنطبقبراسناد‬ ‫امایشملیواستانیتدوینکنند‬ ‫محمــد قربانی‪-‬بیرجند‪:‬سرپرســت حــوزه‬ ‫برنامه ریــزی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مکلــف هســتند کــه برنامــه عملیاتــی خــود را‬ ‫به گون ـه ای تدویــن و عملیاتــی کننــد کــه زمینــه‬ ‫تحقق امایش ســرزمینی فراهــم و کامال منطبق‬ ‫بر اســناد امایش ملی و استانی باشد‪ .‬امیرخانی‬ ‫نــژاد در نشســت خبــری بــه برنامــه عملیاتــی‬ ‫دستگاه های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫در اخرین جلســه شورای اداری استان‪ ،‬استاندار‬ ‫خراســان جنوبی دستور احصاء برنامه عملیاتی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی را بــرای ارائــه در شــورای‬ ‫برنامه ریزی و توســعه اســتان داد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫به طورکلــی توســعه خراســان جنوبــی در دو‬ ‫تهــای‬ ‫قســمت اساســی اعــم از اجــرای فعالی ‬ ‫شهــای خصوصــی‪،‬‬ ‫توســعه ای کــه توســط بخ ‬ ‫یشــود‬ ‫نهادهــا و تشــکل های اقتصادی انجام م ‬ ‫بــا برنامه هایــی نظیــر جهــش تولیــد‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی‪ ،‬تســهیل و رفع موانــع‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کسب وکار و توسعه اقتصادی اشتغال روستایی‬ ‫و تامیــن زیرســاخت های توســعه اســت کــه در‬ ‫برنامــه عملیاتــی دســتگاه های اجرایــی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬به طورکلی سیاست هایی که‬ ‫نشــده‪ ،‬قســمت‬ ‫در ســتاد توســعه خاوران معی ‬ ‫تهــای توســعه ای مــا اســت‪.‬‬ ‫اجــرای فعالی ‬ ‫سرپرســت حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫تامیــن زیرســاخت های توســعه ای کــه توســط‬ ‫یشــود برنامــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی انجــام م ‬ ‫عملیاتــی انــان اســت‪ .‬خانی نژاد بــا بیان اینکه‬ ‫در ایــن راســتا محورهــای توســعه اســتان کــه از‬ ‫اسناد امایش احصاء شده است را در ‪ ۸‬قسمت‬ ‫مــاک عمــل قراردادیــم گفــت‪ :‬گــزارش برنامــه‬ ‫عملیاتــی دســتگاه های اجرایی اســتان در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫استان احصاء و با تطبیق با اسناد امایش ملی و‬ ‫استانی تحلیل شده بود ارائه شد‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن راســتا مقــرر شــد ایــن برنامــه بــا‬ ‫مشــارکت حــوزه معاونــت پشــتیبانی و ارزیابی‬ ‫عملکرد استانداری و کمک از اساتید دانشگاهی‬ ‫مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته و مجدد تا پایان‬ ‫اردیبهشت به سمع و نظر استاندار برسد‪ .‬خانی‬ ‫نژاد اظهار داشــت‪ :‬در این راســتا با دستگاه های‬ ‫اجرایــی مکاتباتــی صورت گرفته اســت و تا ‪۲۰‬‬ ‫فروردین ماه به انان مهلت داده شــد تا احصاء‬ ‫اطالعات انجام شود‪ .‬او با اشاره به اینکه در فاز‬ ‫نخســت بخش های مهم و هســته های کلیدی‪،‬‬ ‫کهــا و پیشــران های توســعه را بــر اســاس‬ ‫محر ‬ ‫اســناد امایش در هر بخش و اقدامات هدف را‬ ‫مشــخص کردیم افزود‪ :‬برنامه ‪ ۱۴۰۰‬دستگاه ها‬ ‫مشخص شده است‪ .‬خانی نژاد گفت‪ :‬همچنین‬ ‫در فــاز بعــدی نیــز اطالعــات راســتی ازمایــی و‬ ‫برنامه هایــی کــه بــه ظرفیــت امایش ســرزمینی‬ ‫دســتگاه ها مرتبط اســت تدوین خواهد شــد و‬ ‫بر اســاس ظرفیت های هر دســتگاه برنامه های‬ ‫نمــدت و بلندمــدت احصــاء‬ ‫کوتاه مــدت‪ ،‬میا ‬ ‫شــده و بــه همــراه شــرح وظایف دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و برنامه زمان بندی اجرای هر عملیات‬ ‫در طول ســال به شــورای برنامه ریزی و توســعه‬ ‫استان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تصمیم شهرداری اصفهان بر تکمیل حلقه چهارم حفاظتی از نقطه صفر تا پل افتاب‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬درروند بررسی اجرای‬ ‫حهــای عمرانی مهم شــهر اصفهــان بر ادامه‬ ‫طر ‬ ‫اجــرای حلقــه چهــارم حفاظتی شــهر اصفهان از‬ ‫نقطــه صفر تا پــل افتاب به طول هفت کیلومتر‬ ‫تصمیم گیــری شــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫قدرت اله نوروزی در جلســه بررســی مشــکالت‬ ‫و برنامه ریــزی پروژه های شــاخص عمرانی شــهر‬ ‫اصفهــان اظهــار کرد‪ :‬در ســال گذشــته جلســات‬ ‫حهــای عمرانــی شــهر‬ ‫بررســی رونــد اجــرای طر ‬ ‫اصفهــان هــر دو هفته یک بار با حضــور مدیران‬ ‫مربوطه در شــهرداری برگزار می شد که به دلیل‬ ‫اهمیــت ایــن کار‪ ،‬ایــن رونــد امســال هــر هفتــه‬ ‫یشــود‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬بــا ایــن اقــدام‬ ‫برگــزار م ‬ ‫حهــا هــم شــتاب‬ ‫ســرعت پیگیــری و اجــرای طر ‬ ‫بیشــتری خواهــد گرفــت تــا بســیاری از پروژه ها‬ ‫تکمیل شــود‪ .‬شهردار اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫شهرداری هدف گذاری اجرای طرح ها خود را بر‬ ‫اساس جدول زمان بندی انجام می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همــه بخش های شــهرداری را موظف به تامین‬ ‫خـــبر‬ ‫مالــی‪ ،‬اجــرای ازادســازی و اقدامــات مربــوط‬ ‫حهــای عمرانی‬ ‫بــه تامین مصالــح موردنیــاز طر ‬ ‫کردیــم تا طبق زمان بندی هر مرحله از پروژه ها‬ ‫پیش رود‪ .‬او بابیان اینکه تصمیم گیری در مورد‬ ‫تکمیل ادامه رینگ چهارم شهر اصفهان ازجمله‬ ‫مصوبــات جلســه بررســی اجــرای پروژ ههــای‬ ‫یکــه بــر تکمیل‬ ‫عمرانــی شــهرداری بــود به طور ‬ ‫حلقه حفاظتی از نقطه صفر تا پل افتاب تاکید‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــول این بخــش از رینــگ‪ ،‬هفت‬ ‫کیلومتــر اســت‪ .‬نــوروزی در مــورد دیگر مباحث‬ ‫حشــده در جلســه بیــان کــرد‪ :‬ازادســازی‬ ‫مطر ‬ ‫طــرح ســاخت پــل شــهید کشــور طی مذاکــره با‬ ‫ارتــش و تامیــن ســیمان موردنیاز بــا گفت وگو با‬ ‫کارخانه های ســیمان در این جلسه موردبررسی‬ ‫و پیگیــری قــرار گرفــت‪ .‬او از ســرعت اجــرای‬ ‫حهــای عمرانــی شــهر ابــراز خرســندی کــرد‬ ‫طر ‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا توجــه به رونــد اجرای کار تــا پایان‬ ‫خردادمــاه و نیز در تیرماه بســیاری از پروژه های‬ ‫یشــود‪ .‬در ادامه این جلســه‪،‬‬ ‫شــهری افتتــاح م ‬ ‫ایــرج مظفــر با اشــاره بــه ازادســازی ‪ 60‬درصدی‬ ‫حلقــه حفاظتی شــهر اصفهــان از کیلومتر ‪ 600‬تا‬ ‫هفــت و از کیلومتــر ‪ 600‬تا یک رینگ‪ ،‬برای اغاز‬ ‫عملیات عمرانی این بخش از طرح‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باقی مانده ازادســازی ها باید از سوی منطقه ‪15‬‬ ‫اجرایی شــود و شــهرداری نیز با دریافت مجوز‪،‬‬ ‫عملیــات عمرانــی را اغاز خواهد کــرد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیش تر هم مجوز عملیات عمرانی کیلومتر‬ ‫‪ 2/5‬تا ‪ 4‬رینگ چهارم دریافت شــده بود که با‬ ‫انجام ‪ 50‬درصدی ازادســازی ها از ســوی منطقه‬ ‫‪ ،15‬عملیــات عمرانــی این قســمت هــم انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای اینکه بتوانیم تا شــش ماه اینده‬ ‫ترافیــک خاتون ابــاد را بــر روی مســیری ایمــن‬ ‫برقرار کرده و زمینه اتصال پل سردار سلیمانی و‬ ‫پل افتاب را فراهم کنیم‪ ،‬مقرر شد برای کیلومتر‬ ‫یــک تــا ‪ 2.5‬حلقــه حفاظتــی شــهر کــه بیــن دو‬ ‫روستای دهنو و خاتون اباد قرارگرفته‪ ،‬تمهیداتی‬ ‫برای تعریض مســیر اندیشــیده شــود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام می توانــد اثــر بزرگــی در روان شــدن‬ ‫ترافیک قسمت شرق اصفهان داشته باشد‪.‬‬ ‫مظفــر بــا اشــاره بــه پروژه هــای در دســت‬ ‫اقــدام از ســوی ســازمان عمــران شــهرداری‬ ‫اصفهــان گفت‪ :‬مبلــغ مجمــوع قراردادهای در‬ ‫دســت اجــرای ایــن ســازمان هم اکنــون به ‪300‬‬ ‫میلیــارد تومــان رســیده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬البتــه‬ ‫عــاوه بر این طرح ها‪ ،‬پروژه های حلقه چهارم‬ ‫شــهر هــم از ســوی ســازمان عمــران شــهرداری‬ ‫در حــال اجــرا اســت‪ .‬معــاون عمــران شــهری‬ ‫شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد‪ :‬هم اکنــون‬ ‫پروژ ههــای مهمــی همچــون تکمیــل میــدان‬ ‫شــهدای هســته ای‪ ،‬ســاخت خیابان ارغوانیه و‬ ‫روشن دشت‪ ،‬تعریض پل زندان‪ ،‬تقاطع شهید‬ ‫کشــوری‪ ،‬ســاخت ضلع شــرقی رینــگ چهارم و‬ ‫چندیــن خیابان ســازی در مناطــق ‪ 7،12‬و ‪ 9‬از‬ ‫ســوی ســازمان عمران در حال انجام اســت که‬ ‫بیشتر ان ها تا پایان تیرماه تکمیل می شود‪.‬‬ ‫بازدید شهردار از طر ح های در دست ساخت شهرداری گرگان‬ ‫عبدالرضا دادبود شهردار گرگان از پروژه زیرگذر‬ ‫محلی افسران ‪ -‬انجیراب بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫این پروژه در روزهای پایانی سال ‪ 99‬با حضور‬ ‫مقامات اســتانی و شهرستانی کلنگ زنی و براورد‬ ‫شــده طــی مــدت ‪ 4‬مــاه بــه بهر هبــرداری برســد‪.‬‬ ‫مجمــوع اعتبارات در نظر گرفته بــرای این زیرگذر‬ ‫حدود‪ 20‬میلیارد تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫دادبود همچنین از پیشــرفت فیزیکی و روند‬ ‫احــداث پروژ ههــای شــهربازی مــدرن‪ ،‬پیســت‬ ‫دوچرخ هســواری و مســیر پیــاده در میدان بســیج‬ ‫بازدید کرده بود‪ .‬او به منظور بازدید از پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی و روند احداث شــهربازی مدرن به محل‬ ‫ســاخت ایــن پــروژه بزرگ رفت و بــا پیمانکاران و‬ ‫مجریان طرح دیدار و گفتگو کرد‪ .‬او در نشســت‬ ‫کارگاهی با حضور تمامی عوامل ســازنده شــرکت‬ ‫و گزارشــی از اخرین روند ســاخت شهربازی مدرن‬ ‫را دریافــت کــرد‪ .‬شــهردار گرگان ســپس در میدان‬ ‫بســیج حضــور یافــت و از نحوه ســاخت پیســت‬ ‫دوچرخه سواری و مسیر پیاده در این میدان بازدید‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پرچم «القدس لنا» بر فراز شهر همدان به اهتزاز درامد‬ ‫بــه مناســبت فرارســیدن اخریــن جمعــه ماه‬ ‫مبــارک رمضــان و روز جهانی قــدس‪ ،‬ایین اهتزاز‬ ‫پرچــم حمایت از ازادی قدس شــریف در میدان‬ ‫پژوهــش شــهر همــدان برگــزار شــد‪ .‬ایــن پرچــم‬ ‫بــا ابعــاد ‪ ۱۵۰‬مترمربــع‪ ،‬یــاداور انزجــار تمامــی‬ ‫شــهروندان همدانــی از سیاس ـت های رژیــم‬ ‫صهیونیســتی است که توسط شــهرداری همدان‬ ‫و بــه همــت شــهرداری منطقــه یــک و بــا جملــه‬ ‫«القدس لنا» بر فراز شهر همدان به اهتزاز درامده‬ ‫است‪ .‬دهبانی صابر مدیر منطقه یک با اشاره به‬ ‫اینکــه یکی از وظایف مهم شــهرداری ها تعظیم‬ ‫شــعائر دینی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬انقالبی و اســامی است‬ ‫عنوان کرد شهرداری منطقه یک در تمامی مراسم‬ ‫مذهبی طی ســالیان اخیر ســعی کرده است تا با‬ ‫فضاسازی مناسب و برگزاری مناسب این رویدادها‬ ‫نهــا ببخشــد‪ .‬مدیــر منطقه‬ ‫جلــوه ای ویــژه بــه ا ‬ ‫یک با اشــاره به اینکــه اخرین جمعه ماه مبارک‬ ‫رمضــان که ابتــکار امام خمینی (ره) معمار بزرگ‬ ‫انقــاب اســامی به عنــوان روز قــدس نام گذاری‬ ‫شــد اظهار کرد تمامی مســلمین جهان این روز را‬ ‫به عنوان روزی علیه رژیم منحوس و سیاست هایی‬ ‫که جهان خواران علیه مظلومین اتخاذ کرده اند به‬ ‫پا می خیزند که متاسفانه در سال جاری با توجه به‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیراهپیمایی هاصورت‬ ‫نپذیرفت و نیاز بود تا با فضاسازی گسترده تری این‬ ‫بــه جهانیان منعکس گــردد‪ .‬او گفــت با توجه به‬ ‫دید مناسبی که در اکثر نقاط شهر به پرچم میدان‬ ‫پژوهش وجود دارد ســعی شده است تا در تمامی‬ ‫مناســبت های مذهبی و فرهنگی از این پتانسیل‬ ‫اســتفاده شــود و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه‬ ‫فرارسیدن اخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز‬ ‫قدس نیز پرچمی با جمله «القدس لنا» نیز در این‬ ‫مکان نصب گردید امیدواریم تا همگام با تمامی‬ ‫مســلمین جهان شاهد محو شدن کامل اسراییل‬ ‫از روی نقشه جغرافیایی باشیم‪ .‬حجت االسالم‬ ‫ســید حســن فاضلیان‪ ،‬رئیس شــورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه قدس و فلسطین‬ ‫یکی از مهم ترین مسائلی است که جهان اسالم با‬ ‫ان روبرو است عنوان کرد روز قدس یکی از بهترین‬ ‫تهــا بــرای دفــاع و حمایــت از مــردم مظلوم‬ ‫فرص ‬ ‫فلســطین اســت‪ .‬او در ادامــه اظهار کرد امســال با‬ ‫توجــه به شــیوع ویــروس کرونا و بــا در نظر گرفتن‬ ‫سالمت مردم و پرهیز از عادی انگاری ویروس کرونا‬ ‫همچون سال گذشته راهپیمایی نخواهیم داشت‬ ‫امــا از ظرفیــت فضــای مجازی‪ ،‬فضاســازی تبلیغی‬ ‫و فرهنگــی شــهری برای ترویــج و بزرگداشــت این‬ ‫روز اســتفاده خواهد شــد‪ .‬رئیس شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی در ادامه از به اهتزاز درامدن پرچم‬ ‫«القدس لنا» بر فراز شــهر همدان اســتقبال کرد و از‬ ‫اقداماتی که شهرداری منطقه یک طی یک سال‬ ‫گذشته در ترویج شعائر دینی و فضاسازی شهری‬ ‫داشته است تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫هجوم افت ملخ و پروانه‬ ‫دم قهوه ای به ‪ 8500‬هکتار‬ ‫از اراضی طارم‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امروز‪:‬معاونــت امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری قزویــن گفــت‪ :‬امکانــات اســتان بــرای‬ ‫مبــارزه به موقــع با افت ملــخ و پروانه دم قهوه ای‬ ‫در منطقــه طارم بســیج می شــود‪ .‬علــی فرخزاد در‬ ‫جلســه ســتاد پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهی‬ ‫عملیــات پاســخ بــه بحــران در رابطــه بــا بررســی‬ ‫وضعیــت هجــوم ملــخ و پروانــه بــه مناطــق طارم‬ ‫افــزود‪ :‬افــت ملــخ مراکشــی و پروانــه دم قهوه ای‬ ‫مــزارع‪ ،‬باغــات و جنگل هــای بلوط اســتان قزوین‬ ‫را تهدیــد می کنــد و ازایــن رو امکانــات و ابزارهــای‬ ‫مناســب بــرای سم پاشــی به موقــع و جلوگیــری از‬ ‫زادوولد این افت به کار گرفته می شــود‪ .‬او اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در این رابطه مجوز پرواز هواپیمای سم پاشی‬ ‫صادر خواهد شــد و از ظرفیت سایر مجموعه های‬ ‫اســتان شــامل ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬ارتش و‬ ‫تشکل های مردمی و همکاری دهیاری ها و جوامع‬ ‫محلی در ســرعت بخشــیدن برای مبارزه با هجوم‬ ‫این افت استفاده می شود‪ .‬او با اشاره به پرداخت‬ ‫‪ 150‬میلیون تومان اعتبار برای تسریع در سم پاشی‬ ‫منطقــه بــه اداره منابع طبیعی اســتان یاداور شــد‪:‬‬ ‫همچنیــن می توان بخشــی از اعتبــارات دهیاری ها‬ ‫و روســتاها را بــرای سم پاشــی و مبــارزه بــا افــت‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان‬ ‫قزوین هم با اشــاره به هجــوم افت ملخ و پروانه‬ ‫دم قهوه ای به ‪ 8500‬هکتار از اراضی منطقه طارم‬ ‫قزویــن گفت‪ :‬بیش از ‪ 8‬هزار هکتار از جنگل های‬ ‫حســین اباد‪ ،‬کمــرود و حســن اباد در منطقــه طارم‬ ‫از مدتــی قبل با هجــوم پروانه دم قهوه ای مواجه‬ ‫شــده اســت کــه بایــد به ســرعت بــرای پیشــگیری‬ ‫از اســیب های بیشــتر اقــدام شــود‪ .‬قــدرت ا‪...‬‬ ‫مهدیخانی همچنین به هجوم ملخ های مراکشــی‬ ‫در ‪ 500‬هکتــار از باغــات و مــزارع طــارم اشــاره و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار‬ ‫داریــم از اعتبــارات ‪ 50‬میلیــارد تومانــی معاونــت‬ ‫حفــظ نباتات برای دریافت ســهم اســتان و تامین‬ ‫ســم در اجــرای طــرح مبــارزه با افــت پیگیری الزم‬ ‫را انجــام دهــد‪ .‬او ضمــن ابراز نگرانــی از تاخیر در‬ ‫مبارزه با افت ملخ و پروانه دم قهوه ای در اســتان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬افت های ملخ و پروانه دم قهوه ای‬ ‫از دو مــاه گذشــته در اســتان مشاهده شــده اســت‬ ‫و باید به ســرعت برای سم پاشــی اقدام شــود تا از‬ ‫تکثیر و خسارت های بیشتر پیشگیری شود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در ادامه‬ ‫بــا اشــاره به سم پاشــی ‪ 18‬هزار هکتــار از اراضی و‬ ‫باغات طارم علیه افت ملخ گفت‪ :‬برای سم پاشی‬ ‫مزارع و باغات و مبارزه با این افت نیازمند بسیج‬ ‫امکانات و همکاری سایر استان ها هستیم‪ .‬فاطمه‬ ‫خمســه افــزود‪ :‬مقررشــده بــود بــرای تامیــن ســم‬ ‫موردنیاز مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان از محل مدیریت‬ ‫بحران تزریق شود اما تاکنون انجام نشده است و‬ ‫با کمبود نیرو و اعتبار هم مواجه هســتیم‪ .‬معاون‬ ‫بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫قزویــن هــم کاهــش بارندگــی و گرم شــدن هــوا را‬ ‫علــت هجــوم زودرس افــت بــه اســتان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬عملیــات سم پاشــی همه ســاله در مناطــق‬ ‫مختلــف انجــام می شــود امــا امســال بــا توجــه به‬ ‫خشک سالی و کاهش بارندگی‪ ،‬دسته های پروازی‬ ‫ملــخ وارد منطقــه طارم شــده و با هجــوم زودرس‬ ‫این افت مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫عدم رونق بافت‬ ‫فرسوده قم به دلیل‬ ‫نبود سیاست های‬ ‫تشویقی موثر‬ ‫معاون شهرســازی و معماری شــهرداری قم گفت‪:‬‬ ‫محدودیــت ارتفــاع‪ ،‬نبــود سیاســت های تشــویقی‬ ‫موثر در ســطح کالن کشــور با توجه به مشــکالت‬ ‫اقتصادی افراد ســاکن در بافت فرســوده ها‪ ،‬سبب‬ ‫شــده تــا کمتر شــاهد بازافرینــی شــهری و رونق در‬ ‫بافت فرسوده باشیم‪.‬‬ ‫نشــهر قم‬ ‫غالمرضــا جانقربــان بــا بیــان اینکــه کال ‬ ‫دارای یک هزار و ‪ ۵۸۰‬هکتار بافت فرسوده بوده‬ ‫و حــدود ‪ ۳۱۵‬هکتــار ان بافــت تاریخــی اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از محــدود قانونی ‪ ۱۳‬هــزار هکتار‬ ‫قــم‪ ،‬حــدود چهــار هــزار هکتــار ان شــاخصه های‬ ‫بافت فرسوده را دارد و بیش از ‪ ۶۰‬درصد جمعیت‬ ‫شهر قم در این چهار هزار هکتار سکونت دارند‪.‬‬ ‫معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری قــم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬باالتریــن مســاحت منــازل در‬ ‫بافــت فرســوده قــم ‪ ۲۰۰‬مترمربــع اســت و بیشــتر‬ ‫مســاحت های عرصــه نیز زیر ‪ ۲۰۰‬مترمربع اســت‪.‬‬ ‫جانقربان با اشــاره به اینکه بافت فرســوده قم در‬ ‫شــش منطقــه شــهری متمرکز اســت و تنهــا منطقه‬ ‫هشت و بخش هایی از منطقه چهار بافت فرسوده‬ ‫نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نوع کالبد‪ ،‬ریزدانگی‪ ،‬قدمت‬ ‫باالی ساختمان ها و موضوع ایمنی ان ها مسئله ای‬ ‫اســت کــه بافت فرســوده قم از ان رنــج می دهد‪.‬‬ ‫او ابراز کرد‪ :‬کمبود زیرســاخت های شهری همانند‬ ‫فضای ســبز‪ ،‬کاربری های فرهنگی و ورزشــی نیز از‬ ‫دیگر مشــکالت شــهروندان قمی ســاکن در بافت‬ ‫فرســوده اســت‪ .‬معــاون شهرســازی و معمــاری‬ ‫شــهرداری قــم افــزود‪ :‬محدودیــت ارتفــاع‪ ،‬نبــود‬ ‫سیاست های تشویقی موثر در سطح کالن کشور با‬ ‫توجه به مشکالت اقتصادی افراد ساکن در بافت‬ ‫فرســوده ها‪ ،‬ســبب شــده تا کمتر شــاهد بازافرینی‬ ‫شهری و رونق در بافت فرسوده باشیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫رشد صددرصدی‬ ‫جابه جایی مسافر در‬ ‫کرمانشاه در فروردین ماه‬ ‫️مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اســتان کرمانشاه از رشد‬ ‫صددرصدی جابجایی مسافر در‬ ‫این استان طی فروردین ماه سال‬ ‫جاری نســبت به مدت مشــابه در ســال گذشــته خبر‬ ‫داد‪ .‬فریبرز کرمی با اشــاره به امار مسافران جاده ای‬ ‫جابه جاشــده در اســتان کرمانشــاه اظهار کرد‪ :‬تعداد‬ ‫مســافران جابه جاشــده در فرودیــن ماه ســال جاری‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۸‬هــزار نفر بوده که ایــن تعداد در مدت‬ ‫مشــابه در ســال گذشــته بیش از یک صد و چهار هزار‬ ‫نفر بوده اســت️‪.‬او بابیان اینکه جابه جایی مسافران‬ ‫در فروردین ماه ســال جاری نســبت به مدت مشــابه‬ ‫در ســال گذشــته صــد درصــد رشــد داشــته اســت‪،‬‬ ‫تهــای صــادره‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن مــدت صورت وضعی ‬ ‫کصــد و ‪ ۳۱‬درصــدی داشــته اســت️‪.‬مدیرکل‬ ‫رشــد ی ‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه‬ ‫تهــای صــادره‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تعــداد صورت وضعی ‬ ‫مربوط به ناوگان اتوبوســی‪ ،‬مینی بوسی و سواری در‬ ‫فروردین ماه ســال جاری بیــش از ‪ ۳۰‬هزار مورد بوده‬ ‫که این تعداد در مدت مشــابه در ســال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۱۳‬هــزار مــورد بوده اســت️‪.‬کرمی گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬راننده در اســتان کرمانشــاه در‬ ‫جابه جایــی مســافران جــاده ای فعال هســتند‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به ناوگان حمل ونقل مســافر افزود‪ :‬یک صد و‬ ‫‪ ۹۹‬دستگاه اتوبوس‪ ۸۶۰ ،‬دستگاه مینی بوس و ‪۹۱۶‬‬ ‫دستگاه خودرو سواری در جابه جایی مسافر در استان‬ ‫کرمانشاه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫قرارداد پروژه تله کابین‬ ‫کرمانشاه لغو شد‬ ‫رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های‬ ‫مردمــی شــهرداری کرمانشــاه گفــت‪ :‬قــرارداد پــروژه‬ ‫تله کابیــن بــه دلیــل تخلفــات حقوقــی لغــو شــد‪ .‬به‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬علی اصغر خزلی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫قــرارداد پــروژه تله کابین کرمانشــاه به دلیل تخلفات‬ ‫پیمانــکار لغــو شــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬انحرافــات‬ ‫پیمانــکار در قــرارداد پــروژه و تخلفــات حقوقــی که‬ ‫یشــد در اینــده شــهرداری و شــهروندان را‬ ‫باعــث م ‬ ‫متحمــل ضرر کند‪ ،‬عامل اصلی لغو این قرارداد بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی‬ ‫شــهرداری کرمانشــاه بابیــان اینکــه چندیــن بــار بــه‬ ‫پیمانکار تذکر داده شده بود تصریح کرد‪ :‬لغو قرارداد‬ ‫به معنای اتمام پروژه نیســت‪ ،‬این پروژه خواســت و‬ ‫مطالبه شــهروندان اســت و بکار خــود ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬خزلی در خصوص شایعات مطرح شده مبنی بر‬ ‫دستور محیط زیستی جهت تعطیلی پروژه تله کابین‬ ‫کرمانشــاه گفت‪ :‬این موضوع کامال بی اساس بوده و‬ ‫تکذیب می شود‪ ،‬تله کابین خواست مردم است و با‬ ‫رعایت دســتورالعمل های عمرانی و زیس ـت محیطی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫دارایی های شرکت‬ ‫برق منطقه ای غرب در‬ ‫سامانه سادا‬ ‫معاون مالی و پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫غــرب‪ ،‬از ثبت ‪ ۱۰۰‬درصدی دارایی های شــرکت برق‬ ‫منطقه ای غرب در ســامانه ســادا خبر داد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫فرزایــی‪ ،‬معــاون مالــی و پشــتیبانی ایــن شــرکت در‬ ‫ایــن خصــوص گفت‪ :‬وزارت امور اقتصــادی و دارایی‬ ‫در ســال های اخیــر اقــدام به راه اندازی ســامانه ای به‬ ‫نام ســامانه ســادا یا ســامانه جامع امــوال غیرمنقول‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در راســتای مدیریــت و پایــش‬ ‫اموال دولتی ایران راه اندازی نمود و همه دستگاه های‬ ‫اجرایــی را مکلــف کرد کــه تمامی امالک خــود را در‬ ‫این ســامانه ثبت کنند‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫اعتبارســنجی اطالعات ثبت شده در بانک اطالعاتی‬ ‫ســادا‪ ،‬تغییرات اعمال شده توســط کاربران از طریق‬ ‫فرایندهــا به صورت ادواری توســط کارشناســان اداره‬ ‫کل امــوال دولتــی و اوراق بهادار بررســی و در صورت‬ ‫مشــاهده تناقض روابط میان امالک و اســناد و ســایر‬ ‫قوانین حاکم‪ ،‬نامعتبر شناخته شده و جهت تصحیح‬ ‫به حساب کاربری دستگاه های اجرایی بازمی گردد و‬ ‫تغییرات مذکور بر درصد تکمیل سادا موثر است‪.‬‬ ‫کشتی گیرملی پوش‬ ‫کرمانشاهی درگذشت‬ ‫علــی دلفانی‪ ،‬کشــتی گیر فرنگــی و ملی پوش تیم‬ ‫ملی ناشنوایان کشور که چند روز پیش در بیمارستان‬ ‫طالقانــی کرمانشــاه تحت عمل جراحــی قرار گرفت‬ ‫سه شنبه شب و در شب شهادت امیر المومنین حضرت‬ ‫علی (ع) دار فانی را وداع گفت‪ .‬کشتی گیر ‪ ۲۱‬ساله‬ ‫تهــای جهانــی ترکیــه امــاده‬ ‫کــه خــود را بــرای رقاب ‬ ‫می کرد حدود ‪ ۱۰‬روز پیش در یک باشگاه خصوصی‬ ‫در شهرستان صحنه حین تمرین دچار ضایعه نخاعی‬ ‫از ناحیه گردن شــد‪ .‬دلفانی بعد از اسیب های وارده‬ ‫به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل و تحت عمل‬ ‫جراحی قرار گرفت اما سه شنب هشــب ‪ ۱۴‬اردیبهشت‬ ‫دعوت حق را لبیک گفت‪.‬‬ ‫رویدا د کرمانشاه‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫بهرهمندی‪ 82‬درصدجمعیتروستاییاستان‬ ‫از گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اعالم‬ ‫اینکهبهمنظورتوسعه گازرسانیومحرومیت زدایی‬ ‫از روســتاها‪ ۲۱۹ ،‬روستا در استان کرمانشاه در سال‬ ‫‪ ۹۹‬گازدار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنون ‪ ۸۲‬درصد جمعیت‬ ‫روســتایی استان کرمانشــاه از گاز طبیعی بهره مند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ســیروس شــهبازی در گفت و گو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫با گازرسانی به ‪ ۲۱۹‬روستای استان در سال گذشته‬ ‫زمینه برخورداری ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۷۴‬خانوار روســتایی‬ ‫از نعمت گاز طبیعی فراهم شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫برنامه شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه گازرسانی به‬ ‫تمــام روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار تا پایان ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به همین منظور برنامه ریزی‬ ‫الزم به منظور تحقق این امر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اکنون یک هزار و ‪ ۶۸۰‬روستا به تعداد‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار و ‪ ۱۵۴‬خانــوار معــادل ‪ ۸۲‬درصــد در‬ ‫استان گازدار هستند‪ .‬شهبازی یاداور شد‪ :‬در استان‬ ‫کرمانشــاه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۳۵‬روستا قابلیت گازرسانی‬ ‫را دارند که از این تعداد‪ ،‬یک هزار و ‪ ۷۱۴‬روســتا‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانوار هستند‪ .‬او همچنین توضیح داد‬ ‫هم اکنون نیز گازرســانی به ‪ ۳۵۳‬روســتا به عالوه‬ ‫شــهرهای نوســود و ریجاب و شــبکه داخلی ازگله‬ ‫در اســتان کرمانشاه در دست اجرا است‪ .‬شهبازی‬ ‫یاداور شد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در استان کرمانشاه ‪۹۹‬‬ ‫درصد جمعیت شــهری با گازرســانی به ‪ ۲۹‬شــهر‬ ‫از نعمــت گاز طبیعی برخوردار هســتند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۶۲۴‬هزار و ‪ ۴۵۱‬مشــترک در‬ ‫اســتان مصرف کننده گاز طبیعی هســتند که ‪۵۰۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۰‬اشــتراک در بخــش شــهری به تعداد‬ ‫‪ ۴۳۸‬هزار و ‪ ۶۵۸‬خانوار و ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۹۸۱‬مورد‬ ‫اشتراک در بخش روستایی به تعداد چهار هزار و‬ ‫‪ ۴۰۸‬خانــوار معــادل ‪ ۹۹‬درصد جمعیت شــهری‬ ‫و ‪ ۸۲‬درصــد جمعیــت روســتایی گازدار هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمانشاه گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬تعداد ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۸۶۱‬مشترک جدید به‬ ‫مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان اضافه شد‪.‬‬ ‫شــهبازی افــزود‪ :‬باتوجــه به برنامه ریــزی به عمل‬ ‫امده و به منظور توســعه گازرســانی درســال ‪،۹۹‬‬ ‫تعداد ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۸۶۱‬مشترک جدید به مشترکان‬ ‫گاز استان اضافه شده که جهت تحقق این مهم‪،‬‬ ‫‪ ۸۵۴‬کیلومتر شــبکه گذاری اجرا و نصب ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۲‬انشــعاب در بخــش شــهری و روســتایی‬ ‫انجام گرفته اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز استان‬ ‫کرمانشاه در ادامه گفت‪ :‬در راستای گازرسانی به‬ ‫روستاها و افزایش نفوذ گازرسانی در استان در سال‬ ‫‪ ،۹۹‬با اجرای ‪ ۸۵۴‬کیلومتر شــبکه گذاری‪ ،‬زمینه‬ ‫نصب ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۷۳۳‬انشــعاب در استان شامل‬ ‫‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۸۱۴‬انشعاب در بخش روستایی و ‪۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۹‬انشعاب در بخش شهری فراهم شد‪.‬‬ ‫شهبازی ادامه داد‪ :‬در مجموع‪ ،‬از ابتدای گازرسانی‬ ‫در اســتان تاکنون‪ ،‬مقــدار ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴۷۳‬کیلومتر‬ ‫شــبکه گــذاری انجام شــده کــه زمینه برخــورداری‬ ‫‪ ۶۲۴‬هزار و ‪ ۴۵۱‬مشــترک در اســتان از نعمت گاز‬ ‫طبیعی را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اژیر خطر کم ابی در استان کرمانشاه به صدا درامد‬ ‫کاهش نزوالت جوی سراسر کشور را با تنش ابی مواجه کرده اما‬ ‫در این میان استان کرمانشاه بیشترین کاهش بارندگی را در کشور دارد‬ ‫و این نشا ن می دهد تابستانی سخت در انتظار مردم کرمانشاه است‪.‬‬ ‫کاهش چشمگیر بارش باران‪ ،‬منابع ابی و رواناب ها عالوه بر ایجاد‬ ‫مشــکالت بســیار در زمینه تامین اب شــرب ســبب تحمیل خسارت‬ ‫بسیاری به بخش کشاورزی و درنهایت تهدید امنیت غذایی کشور‬ ‫خـــبر‬ ‫می شود‪ .‬علی مرادی‪ ،‬معاون حفاظت و بهره برداری اب منطقه ای‬ ‫کرمانشاه در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به اینکه بخش عمده اب‬ ‫در بخش کشاورزی مصرف می شود اظهار داشت‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫ببــر ازجمله‬ ‫بارندگــی و وضعیــت اب اســتان بایــد کش ـت های پر ا ‬ ‫برنــج متوقف شــود‪ .‬معاون حفاظــت و بهر هبــرداری اب منطقه ای‬ ‫کرمانشاه عنوان کرد‪ :‬به طورقطع کشت این نوع از محصوالت سبب‬ ‫یشــود‪ .‬مرادی با اشــاره به نظارت بر‬ ‫چالش برای خود کشــاورزان م ‬ ‫مصارف کشاورزی و کنترل چاه ها گفت‪ :‬در این زمینه به شهرستان ها‬ ‫ابالغ شده و نصب کنتور هوشمند برای این گونه چاه ها و جلوگیری از‬ ‫برداشت های غیرمجاز و انسداد یا مسلوب المنفعه کردن چاه های‬ ‫غیرمجازی که در حریم چاه های اب شــرب هســتند‪ ،‬در دســتور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫توسعه مبارزه بیولوژیک علیه افات در دستور کار است‬ ‫ســید افشــین صفوی‪ ،‬معــاون بهبــود تولیدات‬ ‫گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به رتبه اول‬ ‫کرمانشــاه درکشــت و تولید نخود دیم در کشور به‬ ‫قرارداد همکاری فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه طــرح جهــش تولیــد در دیم زارها که‬ ‫طرحی ‪ ۵‬ساله به حساب می اید‪ ،‬امسال بخشی از‬ ‫اعتبــارات طرح جهش تولید در دیم زارها به بحث‬ ‫تولید حشرات مفید و مبارزه بیولوژیک علیه افات‬ ‫مــزارع نخــود اختصاص یافته اســت‪ .‬معاون بهبود‬ ‫تولیــدات گیاهــی ســازمان از ‪ ۱۳‬شــرکت فعــال در‬ ‫حوزهتولیدحشراتمفید(زنبور براکون)درخواست‬ ‫کرد‪ ،‬نسبت به تهیه‪ ۱۳‬میلیون زنبور براکون جهت‬ ‫رهاسازی در مزارع نخود اقدام کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتصاب مدیرعامل جدید اب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫محمودرضاشهالییبه عنوانمدیرعاملجدید‬ ‫شــرکت اب منطقه ای استان کرمانشاه معرفی و از‬ ‫خدماتبهرامدرویشیتقدیرشد‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور اب‬ ‫و ابفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران‬ ‫در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫منطقه ای استان کرمانشاه در ارتباطی تصویری‪ ،‬با‬ ‫اشارهبه کناره گیریواستعفایدرویشی‪-‬مدیرعامل‬ ‫پیشین اب منطقه ای کرمانشاه‪ -‬به خواست خود‬ ‫افزود‪ :‬انتخاب مدیریت عامل طی فرایند علمی و‬ ‫مصاحبه ای در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام‬ ‫فرایندهــای خــاص و مربوطــه‪ ،‬درنهایــت مهندس‬ ‫شــهالئی از بین کاندیداهای ثبت نام شده انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهرداد ساالری معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫اســتانداری کرمانشــاه نیز در این جلســه با تقدیر از‬ ‫همه مدیران صنعت اب و برق استان که اقدامات‬ ‫توسعه ای چشمگیری داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬در سیالب‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬و زلزلــه ســرپل ذهــاب مدیریــت و‬ ‫خدمات مناسبی توســط صنعت اب و برق استان‬ ‫صورت پذیرفت که قابل تقدیر است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اقدامبی نظیرشرکتابمنطقه ایدر ساماندهیو‬ ‫بازسازیبخشیازمسیرابشوران(پارکینگشهرداری)‬ ‫یاداور شد‪ :‬شرایط نامناسبی برای شهروندان در این‬ ‫بخش وجود داشت و بیم ان می رفت این موضوع‬ ‫تهدیدات جانی برای شــهروندان به دنبال داشــته‬ ‫باشــد که بــه لطــف خداوند‪ ،‬همت و مســاعدت‬ ‫همــه عوامــل دس ـت اندرکار ایــن خطر مرتفع شــد‬ ‫و امیــدوارم باقیمانــده کار نیز در مســیرهای بعدی‬ ‫ادامــه یابد‪ .‬ســاالری به اقدامات مطلــوب صورت‬ ‫گرفته برای گردشــگری در حوزه سدهای استان نیز‬ ‫اشاره داشت گفت‪ :‬از اقدامات موثر درویشی تشکر‬ ‫می کنم‪.‬شهالیینیزفردشایستهوباتجربه ایاست‬ ‫و برنامه های توسعه ای را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جهادگران در حال خدمت رسانی به مردم کم برخوردار کرمانشاه هستند‬ ‫رئیــس بســیج ســازندگی اســتان کرمانشــاه بــا‬ ‫اشــاره بــه فعالیت یک هــزار و ‪ ۴۹۹‬گــروه جهادی‬ ‫در اســتان گفــت‪ ۵۱ :‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬جهادگــر در حال‬ ‫خدمت رســانی به مردم محروم اســتان کرمانشــاه‬ ‫هســتند‪ .‬کامــران هزارخانــی در نشســت خبری به‬ ‫مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس بسیج سازندگی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬به لطــف خداوند باگذشــت بیش ‪۲۱‬‬ ‫سال از تاسیس بسیج سازندگی به فرمان رهبری این‬ ‫مجموعهمنشاخدمات گوناگونیدر کشور واستان‬ ‫کرمانشاهبودهاستومسئوالنمربوطهسعی کرده‬ ‫تا جای خالی جهاد سازندگی در دهه اول انقالب تا‬ ‫حدود زیادی ُپر شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬با توجه به امکانات موجود‪ ،‬بســیج‬ ‫سازندگیدر استان کرمانشاهاقداماتبسیار ویژه ای‬ ‫در جهــت کمــک به محرومین و گســترش عدالت‬ ‫در مناطــق محروم و محرومیت زدایــی انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه با اشاره‬ ‫به اقدامات صورت گرفته از سال ‪ ۱۳۸۸‬تا به امروز‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬احداث‪ ،‬تکمیل و بازســازی ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحد مسکونی نیازمندان‪ ۴۶۲ ،‬باب مسجد‪،‬‬ ‫‪ ۸۴‬پــروژه اب رســانی و کانــال اب روســتایی‪۶۷ ،‬‬ ‫مورد راه و ‪ ۶۴‬پل روســتایی‪ ۵۴ ،‬باب مدرســه‪۵۹ ،‬‬ ‫خانه عالم و‪ ۲۵‬خانه بهداشت‪ ۱۶،‬مورد مجموعه‬ ‫ورزشــی و هشت مورد سیل بند‪ ،‬پنج مورد یادمان‬ ‫شــهدا و بســیاری دیگر از اقدامات از دســتاوردهای‬ ‫بسیجسازندگیدر استان کرمانشاهاست‪.‬‬ ‫هزارخانی بابیان میزان اعتبار هزینه شده برای‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۶۶‬پــروژه عمرانــی و فنــی در اســتان‬ ‫کرمانشــاه بیــان کــرد‪ ۱۲۵ :‬میلیــارد و ‪ ۷۵۵‬میلیون‬ ‫تومــان تاکنون برای بیــش از ‪ ۱۲‬هزار پروژه عمرانی‬ ‫در اســتان کرمانشــاه برای محرومیت زدایی صرف‬ ‫شــده اســت‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫مســئولیت ها و وظایف بســیج ســازندگی ایجاد و‬ ‫تقویت گفتمان جهادی برگرفته از فرهنگ انقالب‬ ‫اســامی در اســتان کرمانشــاه اســت زیــرا فرهنــگ‬ ‫جهــادی توانایــی حل بســیاری از مشــکالت امروز‬ ‫جامعه را دارا اســت‪ .‬رئیس بسیج سازندگی استان‬ ‫کرمانشاه با اشاره به یک هزار و ‪ ۴۹۹‬گروه جهادی‬ ‫در استان کرمانشاه گفت‪ :‬در استان کرمانشاه یک‬ ‫هــزار و ‪ ۴۹۹‬گــروه جهــادی بــا فعالیت ‪ ۵۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬جهادگــر در ســامانه اطلــس ثبت نام کــرده و‬ ‫دارای شناســنامه هســتند‪ .‬هزارخانــی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫گرو ههــای جهادی دارای ســه ســطح تقســیم بندی‬ ‫هستند که سطح نخست و عادی در حوزه محله‬ ‫و جامعــه هــدف موردنظر خود فعالیت می کند و‬ ‫سطح گروه جهادی فعال در حوزه مقاومت و سپاه‬ ‫ناحیهفعالیتو گروهجهادیویژهدر سایراستان ها‬ ‫هم مجوز فعالیــت دارند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در جریان‬ ‫زلزله سی سخت گروه جهادی خادمین شهدا با‪۴۰‬‬ ‫داوطلب به مناطق زلزله زده اعزام و به مدت‪ ۱۰‬روز‬ ‫در انجا به مردم اسیب دیده خدمات رسانی کردند‬ ‫و هم اکنــون یکــی دیگــر از گروه های جهــادی ویژه‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان در حال ساخت مسکن‬ ‫بــرای محرومین هســتند‪ .‬رئیس بســیج ســازندگی‬ ‫اســتان کرمانشــاه بابیان خدمت رســانی به اقشــار‬ ‫اســیب دیده از ویــروس کرونــا در بیش از یک ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عملکرد بســیج سازندگی در‬ ‫طرح شهید سلیمانی بسیار مطلوب بود و این طرح‬ ‫توانست پیک گذشته کرونا را مهار کند هرچند به‬ ‫دلیلمسافرت هاودورهمی هایتعطیالتنوروزی‬ ‫پیک چهارم در استان کرمانشاه اغاز شد‪ .‬هزارخانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در طرح رزمایش کمک های مومنانه که‬ ‫مورد تاکید رهبری بوده از ابتدای شیوع کرونا ‪۳۰۵‬‬ ‫هزار بسته معیشتی‪ ۲۱ ،‬هزار و ‪ ۶۴۲‬بسته اموزشی‬ ‫و لوازم تحریــر‪ ،‬چهــار هزار و ‪ ۴۱۳‬بســته پوشــاک و‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار و ‪ ۵۹۹‬بســته بهداشــتی و ‪ ۴۸۸‬جهیزیه‬ ‫بین نیازمندان شناسایی شده توزی عشــده است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬در سال گذشته‪ ۴۱۱‬نفر از زندانیان جرائم‬ ‫غیــر عمــد و مالی از زنــدان ازادشــده و ‪ ۵۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۱۰‬نفــر ســاعت به افراد اموزش ارائ هشــده اســت‬ ‫و یکــی از کارهــای بســیار خوبی کــه صورت گرفته‬ ‫قهــای قــرض حســنه در شــهرهای‬ ‫تشــکیل صندو ‬ ‫مختلف استان برای اشتغال زایی است و یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۴‬صندوق قرض حســنه در اســتان کرمانشــاه‬ ‫تشکیل شدهاست‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پرداختصددرصدیحقبیمهسهم کارفرما‬ ‫وخویش فرماجامعههدفبهزیستیاستان‬ ‫معــاون مشــارکت های‬ ‫ســهم کارفرمــا و خویش فرما‬ ‫مردمی‪،‬اشتغال‪،‬مســکن و‬ ‫از محــل اعتبــارات دولتــی‬ ‫مرا کــز غیردولتــی اداره کل‬ ‫بــه تعــداد ‪ ۶۷۶‬نفــر از‬ ‫بهزیســتی اســتان کرمانشــاه‬ ‫مددجویان پرداخت شد ‪.‬‬ ‫از پرداخــت صددرصــدی‬ ‫وی افــزود‪ :‬به منظــور‬ ‫زهره شریفی‬ ‫حــق بیمــه ســهم کارفرمــا و‬ ‫حمایــت از کارفرمایانــی و‬ ‫خویش فرمــا جامعــه هــدف‬ ‫معلــوالن شــاغل در بخــش‬ ‫بهزیســتی اســتان کرمانشــاه در ســال ‪ 99‬غیردولتــی مبلــغ ‪ ۷،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰‬ریــال بــا‬ ‫خبــر داد‪ .‬زهــره شــریفی گفــت‪ :‬در ســال عنــوان کمک هزینــه عــدم کارایــی معلــوالن‬ ‫گذشــته مبلــغ ‪۱۸،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰‬ریــال حــق پرداخت شده است ‪.‬‬ ‫انتخاباتدر کرمانشاهبه صورتتمام‬ ‫الکترونیکیبرگزارمی شود‬ ‫دبیــر ســتاد انتخابــات‬ ‫نظــارت اســتان اعــام کننــد‬ ‫اســتان کرمانشــاه گفــت‪:‬‬ ‫و در ایــن مرحلــه هــم هیئت‬ ‫کرمانشــاه یکــی از هشــت‬ ‫نظــارت ‪ ۱۰‬روز فرصت دارند‬ ‫شــهر کشــور اســت کــه صفــر‬ ‫کــه صالحیت هــا را بررســی و‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬انتخابــات به صــورت‬ ‫یهــا‬ ‫نتیجــه را بــه فرماندار ‬ ‫جلیل باالیی‬ ‫الکترونیکــی برگزار می شــود‪.‬‬ ‫اعــام می کننــد و چنانچــه‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬جلیــل‬ ‫افــرادی توســط ایــن هیئــت‬ ‫باالیــی در جمــع اصحــاب رســانه‪ ،‬اظهــار هــم رد صالحیت شــدند‪ ،‬می توانند اعتراض‬ ‫داشــت‪ :‬فراینــد انتخابــات شــورای اســامی خود را به هیئت عالی نظارت اعالم کنند‪ .‬او‬ ‫شــهر و روســتا در دو بازده زمانی اعالم شــد‪ .‬در ادامه اشــاره ای به تخلفــات انتخاباتی در‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬انتخابــات شــورای اســامی خصوص احــراز هویت رای دهندگان داشــت‬ ‫شــهر از تاریــخ ‪ ۲۰‬اســفندماه شــروع شــد کــه و از کمــک دانــش فنــاوری اطالعــات بــرای‬ ‫تاکنــون چنــد مرحلــه همچــون ثبت نــام از جلوگیــری از ایــن قبیل تخلفات ســخن گفت‬ ‫داوطلبــان‪ ،‬اســتعالم از مراکــز چهارگانــه‪ ،‬و افــزود‪ :‬دســتگاه احــراز هویــت بــر خطر در‬ ‫بررســی صالحیت ها از هیئت های اجرایی را شــعبه اخذ رای نصب می شود که در کمتر از‬ ‫پشت سر گذاشتیم و در استانه مرحله بررسی ‪ ۲‬ثانیه واجد شرایط بودن فرد رای دهنده را‬ ‫صالحیت توسط هیئت نظارت رد صالحیت مشخص می کند‪.‬‬ ‫شــدگان هستیم‪ .‬دبیر ســتاد انتخابات استان‬ ‫باالیــی در خصــوص راهــکار جلوگیــری‬ ‫کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه علی رغم از تخلفــات شــمارش ارا‪ ،‬اعــام نتیجــه و‬ ‫همــه تالش هــای ناموفــق دشــمنان در زدن تخلفــات در حیــن روز اخــذ رای‪ ،‬اضافــه‬ ‫بــه طبل عدم مشــارکت‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۱۱۱‬نفر کــرد‪ :‬خوشــبختانه کرمانشــاه یکی از هشــت‬ ‫داوطلب برای ‪ ۱۸۲‬کرسی در ‪ ۳۴‬شهر استان شــهر کشــور اســت که صفر تــا ‪ ۱۰۰‬انتخابات‬ ‫کرمانشاه ثبت نام کردند که این نشان از این به صــورت الکترونیکی اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫دارد کــه مــردم قانــون اساســی را بــاور دارند فرمایشــات رهبــری مبنــی بــر اینکــه «عــاج‬ ‫و کم ـا کان اعتقاددارنــد کــه بایــد اداره امــور دردهــای کشــور حضــور گســترده مــردم و‬ ‫محلی شــهرها به دســت خود ان ها باشد‪ .‬او انتخاب فرد اصلح اســت»‪ ،‬گفت‪ :‬این مردم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بررســی صالحیت ها در هســتند کــه بــا انتخــاب خــود تولیــد قــدرت‬ ‫هیئت های اجرایی ‪ ۹۴‬درصد تائید صالحیت برای حکومــت در عرصه بین المللی می کنند‬ ‫شــدند و یک هــزار و ‪ ۱۰‬نفــر بــه مرحلــه بعــد و هــم موجبــات تغییرات اساســی مدیریتی‪،‬‬ ‫رفتنــد‪ .‬باالیــی افــزود‪ :‬رد صالحی ‬ ‫ت شــدگان تغییــر مدیــران و نخبــگان را فراهــم می کنند‬ ‫از روز نهــم تــا اخر وقــت اداری امروز فرصت لــذا ضــرورت دارد با تحقیقات و بررســی فرد‬ ‫دارنــد اعتــراض خــود را بــه دبیرخانــه هیئت اصلح را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫پیشینهفرهنگی کمیتهامدادحولمحور‬ ‫مسائلاعتقادیومذهبیاست‬ ‫معاونــت فرهنگــی‬ ‫و بازمانــده از تحصیــل‬ ‫کمیتــه امداد گفت‪ :‬پیشــینه‬ ‫اســت کــه ســعی می شــود‬ ‫فرهنگــی کمیته امــداد حول‬ ‫بــا برنامه هــای مشــاوره‪،‬‬ ‫محــور مســائل اعتقــادی‬ ‫حمایت هــای مــادی و حــل‬ ‫و مذهبــی اســت و تمرکــز‬ ‫مشکل اسکان دانش اموزان‬ ‫کامیار جمشیدی‬ ‫برنامه هــا در ایــن مــاه‬ ‫یــا تامیــن هزینــه رفت وامد‬ ‫معطــوف بــه امــوزش قــران‬ ‫بــه تحصیــل بازگردنــد‪ .‬او‬ ‫کریــم و مســائلی اســت کــه پیرامــون مــاه ادامــه داد‪ :‬از دیگــر برنامــه هــای کمیتــه‬ ‫مبارک رمضان است‪.‬‬ ‫امــداد برای دانش اموزان تامین بســته های‬ ‫کامیــار جمشــیدی در گفت وگــو بــا اوای تحصیلــی‪ ،‬لوازم التحریر‪ ،‬پوشــاک و تقویت‬ ‫پــراو گفــت‪ :‬بــا توجه به شــرایط همه گیری بنیــه تحصیلــی دانش امــوزان اســت کــه بــا‬ ‫کرونــا از ســال گذشــته‪ ،‬برنامــه هــای امضــای تفاهم نامــه با موسســات اموزشــی‬ ‫فرهنگــی کمیتــه امــداد در قالــب فضــای انجام شــده اســت‪ .‬در ســال گذشــته ‪۱۲۸‬‬ ‫مجــازی تقدیم مددجویان شــده اســت‪ .‬او نفــر از دانش امــوزان تحــت پوشــش کمیتــه‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۵‬هــزار مخاطــب امداد در دانشــگاه های دولتی و موسسات‬ ‫در فضــای مجــازی در گروه هــای مختلــف معتبــر اموزشــی پذیرفته شــده اند‪ .‬ایــن‬ ‫مددجویــی از برنامه هــای فرهنگــی و مقــام مســئول اضافــه کــرد‪ :‬از خدمــات‬ ‫مذهبــی کمیتــه امــداد اســتفاده می کننــد‪ .‬کمیتــه امــداد بــه دانشــجویان پرداخــت‬ ‫هم اکنــون بــه مناســبت ماه مبــارک رمضان کمک هزینــه و یــا نیمــی از شــهریه اســت و‬ ‫جشــنواره قرانــی و اموزش هــای مذهبــی مابقی شــهریه دانشــجویان توسط صندوق‬ ‫و مســابقات فرهنگــی در فضــای مجــازی رفاه دانشجویی به صورت وام دانشجویی‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬معاونــت فرهنگــی کمیته پرداخــت می شــود‪ .‬جمشــیدی گفــت‪۱۲ :‬‬ ‫امــداد در ادامه بیان کرد‪ :‬همچنین ‪ ۴‬هزار هــزار نفــر دانش اموز در ســال گذشــته فاقد‬ ‫نفــر از مددجویــان اســتان در حــال اموزش گوشــی بــوده و از سیســتم اموزشــی شــاد‬ ‫بــرای شــرکت در جشــنواره کشــوری بــاران اســتفاده نکرده انــد ‪ ۷‬هــزار نفــر از ایــن‬ ‫وحــی هســتند‪ .‬ایــن جشــنواره حــول محور دانش امــوزان تحــت پوشــش کمیتــه امداد‬ ‫قران و قران اموزی است که در بخش های هســتند‪ .‬کمیتــه امــداد بــا کمــک خیریــن و‬ ‫مختلــف روخوانــی و روان خوانی‪ ،‬تجوید‪ ،‬دیگــر نهادهــا توانســته اســت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تفســیر و مسابقات مختلف ازجمله نقاشی تبلــت بــرای دانش امــوزان و ‪ ۱۶۰‬لــب تاب‬ ‫و شــعر پیرامــون مبحــث قــران در فضــای بــرای دانشــجویان نخبه تهیه کنــد و قطعا‬ ‫مجازی برگزار می شــود‪ .‬در سال گذشته ‪ ۱۴‬اگر شــرایط کرونایی کشــور همچنان برقرار‬ ‫نفــر از مددجویان اســتان توانســتند در این باشــد نیــاز بــه تهیه تعداد بیشــتری گوشــی‬ ‫مســابقات حائز رتبه کشــوری شــوند و امید و تبلــت برای دانش اموزان و دانشــجویان‬ ‫اســت امســال هم بتوانند به رتبه های برتر اســت‪ .‬کامیــار جمشــیدی افــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫دســت پیدا کننــد‪ .‬جمشــیدی تصریح کرد‪ :‬برنامه هــای کمیته امداد در حوزه فرهنگی‬ ‫از جامعه ‪ ۲۰۰‬هزارنفری مددجویان کمیته بحــث تحکیــم بنیــان خانــواده اســت‪.‬‬ ‫امداد استان حدود ‪ ۲۴‬هزار نفر دانش اموز امــوزش مهــارت زندگــی به دختــران تحت‬ ‫و حــدود یــک هــزار و ‪ ۶۵۰‬نفــر دانشــجو پوشــش‪ ،‬تهیه جهیزیه و ابزارهای تشویقی‬ ‫هســتند‪ ،‬از اولویت هــای کمیتــه امــداد بــرای ازدواج مجدد زنــان مطلقه از برنامه‬ ‫شناســایی دانش امــوزان تــرک تحصیل کرده های کمیته امداد در بحث ازدواج اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫امار وحشتناک توخل برابر دشمن‬ ‫شماره یک‬ ‫فهرست اخر تیم ملی جایی برای ریسک ندارد‬ ‫ماجراجوییممنوع‬ ‫اقایاسکوچیچ‬ ‫چلســی در فینــال‬ ‫حداقل شش بار با ان ها روبه رو‬ ‫چمپیونزلیگ با منچسترسیتی‬ ‫چکــس امــاری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬هی ‬ ‫دیــدار خواهــد کــرد و بــه نظر‬ ‫بهتــر از گواردیــوال نــدارد‪ .‬در‬ ‫می رســد کــه تومــاس توخــل‬ ‫شش مصاف اخیر دو سرمربی‪،‬‬ ‫قــرار اســت پــپ گواردیــوال را‬ ‫توخــل تنهــا یــک پیــروزی و‬ ‫توماس توخل‬ ‫شکســت دهــد‪ .‬بزرگ تریــن‬ ‫یــک تســاوی بــه دســت اورده‬ ‫کابوس توماس توخل در دنیای سرمربیگری در و چهار بار نیز طعم شکســت را چشــیده است‪.‬‬ ‫جهان فوتبال‪ ،‬پپ گواردیوال اســت و حاال این البته سرمربی المانی می تواند به پیروزی در ماه‬ ‫دوبایددر فینالچمپیونزلیگبار دیگربهمصاف اوریل امسال برابر سیتی در نیمه نهایی‪FA Cup‬‬ ‫یکدیگــر برونــد‪ .‬ســرمربی المانی چلســی یک د لخــوش باشــد کــه با تک گل حکیــم زیاش به‬ ‫سال پس از شکســت خوردن برابر بایرن مونیخ دســت امد و شــانس بردن دبل را به او و ابی ها‬ ‫به همراه ‪ PSG‬در فینال چمپیونزلیگ‪ ،‬بار دیگر داده است‪ .‬به شکلی طعنه برانگیز اما دومین‬ ‫خود را به فینال این رقابت ها رسانده است؛ اما ســرمربی که توخل بیش از همه به او باخته‪،‬‬ ‫پــس از شکســت دادن مقتدرانــه رئــال مادرید‪ ،‬یورگن کلوپ اســت که ســرمربی فعلی ابی ها‬ ‫توخل حاال باید با دشمن شماره یک خود‪ ،‬پپ در دورتموند جانشین او شد‪ .‬در ‪ 15‬دیدار برابر‬ ‫گواردیوال‪ ،‬در استانبول مواجه شود و نگاهی به تیم های کلوپ‪ ،‬توخل سه برد‪ ،‬سه تساوی و ‪9‬‬ ‫امار او برابر نابغه اسپانیایی می تواند امیدهای شکست به دست اورده است‪ .‬یوپ هاینکس‬ ‫او را تیره وتــار کنــد‪ .‬درواقــع بــا در نظــر گرفتــن و فلیکس ماگات نیز در هر بازی برابر توخل تنها‬ ‫ســرمربیانی کــه توخــل در طــول فعالیــت خود یک امتیاز ازدست داده اند‪.‬‬ ‫وضعیت مبهم محمد صالح‬ ‫در لیورپول‬ ‫محمــد صــاح‪ ،‬مهاجــم‬ ‫چکــس در باشــگاه دربــاره‬ ‫هی ‬ ‫لیورپول‪ ،‬تایید کرده که هنوز‬ ‫هیــچ موضعی با من صحبت‬ ‫درباره تمدید قرارداد صحبتی‬ ‫نمی کنــد و درنتیجــه مــن هم‬ ‫با قرمزها نکرده اســت‪ .‬برای‬ ‫هیچ چیــز نمی دانــم‪ ».‬این به‬ ‫مدتــی طوالنــی صحبــت از‬ ‫ان معنــا اســت کــه احتمــال‬ ‫محمد صالح‬ ‫احتمال پیوستن محمد صالح‬ ‫دارد صــاح از لیورپــول جــدا‬ ‫به یکی از دو تیم رئال مادرید‬ ‫شــود و دیگــر باشــگاه ها ایــن‬ ‫یــا بارســلونا در اللیــگا م ‬ ‫یشــد‪ .‬صــاح نیــز در فرصــت رادارنــد تــا بــرای بــه خدمــت گرفتن‬ ‫مقابل هرگز این احتمال که ممکن است برای مهاجــم مصــری قرمزهــا اقــدام کننــد‪ .‬اکنــون‬ ‫ادامــه فوتبالــش به اســپانیا بــرود را رد نکرد و فاش شــده اســت کــه صــاح‪ ،‬در ادامه تالش‬ ‫نهــا بــرای رســیدن بــه رویــای قهرمانــی در‬ ‫اخیــرا نیز در مصاحب ـه ای گفته بود که ممکن ا ‬ ‫اســت روزی برای یکــی از این دو غول فوتبال چمپیونزلیــگ‪ ،‬خریدی رویای برای پاری ســن‬ ‫اســپانیا بازی کند‪ .‬بــا توجه به این صحبت ها ژرمن است‪ .‬در این گزارش حتی ادعاشده که‬ ‫انتظــار می رفــت که لیورپــول خیلــی زود وارد خــود صالح هــم مایل به جدایــی از لیورپول‬ ‫مذاکــره بــا صــاح بــرای تمدیــد قــرارداد ایــن است و مائوریسیو پوچتینو‪ ،‬سرمربی ‪ ،PSG‬او‬ ‫مهاجم مصری شود؛ اما باوجوداینکه قرارداد را مناس ـب ترین فــرد برای رهبری پــروژه ای که‬ ‫فعلــی او در ســال ‪ 2023‬بــه پایــان می رســد‪ ،‬در پایتخت فرانسه دنبال می کند‪ ،‬می بیند‪ .‬با‬ ‫صــاح تاییــد کرده اســت کــه هیچ کس بــا او این شــایعات که صالح می تواند به چالشــی‬ ‫دربــاره قــرارداد جدید صحبت نکرده اســت‪ .‬جدیــد پا بگــذارد و با وضعیتی که قــرارداد او‬ ‫صالح درباره تمدید قرارداد گفت‪« :‬هیچ کس دارد‪ ،‬به نظر می رســد که ستاره مصری اکنون‬ ‫درای ‬ ‫نبــاره بــا من صحبت نمی کنــد‪ .‬پس من گزینه هایی بیشــتر از انتقال به اسپانیا را پیش‬ ‫هم نمی توانم حرف چندانی درباره ان بزنم‪ .‬رو دارد‪ .‬البته اگر تصمیم به ترک انفیلد بگیرد‪.‬‬ ‫عذرخواهی ستاره رئال مادرید از هواداران‬ ‫ادن هــازارد‪ ،‬ســتاره رئــال مادریــد‪ ،‬در‬ ‫اینســتاگرام از هــواداران ایــن تیــم عذرخواهــی‬ ‫کرد‪ .‬چهارشنبه شب گذشته چلسی موفق شد با‬ ‫دو گل رئال مادرید را شکســت داده و به فینال‬ ‫چمپیونزلیگ صعود کند‪ .‬چیزی که حتی شاید‬ ‫بیشتر از شکست دل هواداران رئال را به درد اورد‬ ‫و خشم ان ها را برانگیخت‪ ،‬خنده و شوخی ادن‬ ‫هازاردبابازیکنانچلسیپساز سوتپایانبازی‬ ‫بود‪ .‬هازارد که سابقه سال ها بازی در چلسی را‬ ‫دارد‪ ،‬پس از ناکامی از صعود به فینال در پایان‬ ‫بــازی و روبه روی دوربین های تلویزیونــی درون‬ ‫زمیــن چمــن بــه خوش وبــش بــا کــورت زومــا و‬ ‫هم تیمی های سابقش پرداخت و خنده های او‬ ‫نمک بر زخم رئالی ها ریخــت‪ .‬این رفتار هازارد‬ ‫بازتاب گسترده ای در فضای مجازی نیز داشت و‬ ‫هواداراناز سراسرجهانیک صداستارهبلژیکیرا‬ ‫سرزنش کردند و خواهان رفتن او شدند‪ .‬هازارد‬ ‫اکنوندر استوریاینستاگرامخوداز هوادارانرئال‬ ‫مادریدعذرخواهی کردهو گفته کهقصدشهرگز‬ ‫رنجاندنان هانبودهاست‪.‬‬ ‫هازارد نوشت‪« :‬من متاسفم‪ .‬امروز کامنت‬ ‫هــای زیادی درباره خــودم خواندم و قصد من‬ ‫هرگــز توهیــن کردن به هــواداران رئــال مادرید‬ ‫نبــود‪ .‬بــازی کــردن بــرای رئال مادرید همیشــه‬ ‫رویــای مــن بــود و من بــه اینجا امدم تــا پیروز‬ ‫شوم‪ .‬فصل هنوز تمام نشده است و حاال باید‬ ‫در کنــار هم بــرای قهرمانی در اللیگا بجنگیم‪.‬‬ ‫زنده بادمادرید‪».‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-169‬برابر رای شماره ‪ 139960309001002406‬مورخ ‪ 1400/12/9‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1398114409001000050‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی کمیته امداد امام خمینی (ره) بشناسه ملی ‪ 14001913664‬در یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 1158/12‬متر مربع پالک ‪ 64‬اصلی ‪.‬واقع در بخش ‪ 12‬قزوین‬ ‫خریداری از کلیه زارعین صاحب نسق محرز گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/1/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/2/18 :‬شعبان عسگری‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین شماره م الف‪1935 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-189‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۰۷۳‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/04‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسن عصار فرزند محمد در ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 58/96‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۶۹۴‬فرعی از ‪ - ۱۵۴‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقای ابوالحسن خدمتی‬ ‫کاخکی مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫‪7‬‬ ‫حــدود بیســت روز دیگــر اردوی اماد هســازی‬ ‫تیم ملی ایران برای انجام بازی های دور برگشت‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مرحله اول مقدماتی جام جهانی اغاز م ‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬تیم ملی فوتبال ایران که‬ ‫بــا شــش امتیاز در رده ســوم گروه خود قــرار دارد‬ ‫در خردادمــاه چهــار بــازی مهــم مقابــل حریفان‬ ‫خــود انجام خواهــد داد‪ .‬به همین دلیــل اردوی‬ ‫یشــود‬ ‫تیم ملی از چهارم خرداد در تهران اغاز م ‬ ‫و دراگان اســکوچیچ بــرای اولیــن فرصــت این را‬ ‫می یابــد که تیم ملــی را در یک اردوی بلندمدت‬ ‫تمریــن دهــد‪ .‬حــال اســکوچیچی کــه انتخابش‬ ‫به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی چنــدان بــا اقبــال‬ ‫عمومــی مواجه نشــد‪ ،‬ایــن فرصــت را دارد تا در‬ ‫یــک اردوی فشــرده امضای خــود را پای عملکرد‬ ‫تیم ملی بگذارد‪ .‬او بهتر از هرکســی می داند که‬ ‫چهــار بازی پیــش روی تیم ملی و به خصوص دو‬ ‫بازی مقابل بحرین و عراق مهم ترین ازمون های‬ ‫او در مقام سرمربی است چراکه او برای اولین بار‬ ‫مسئول فنی تیمی شده که هشتاد میلیون هوادار‬ ‫را پشــت ســرخود می بینــد‪ .‬حتــی حســاس ترین‬ ‫یهــای باشــگاهی کــه او به عنــوان ســرمربی‬ ‫باز ‬ ‫تجربــه کــرده هم ذره ای از حساســیت و اهمیت‬ ‫چهــار بــازی پیــش روی تیم ملــی را نداشــته اند‪.‬‬ ‫پس این فرصتی اســت تا او هم اقبال عمومی را‬ ‫بــه خــود برگرداند و هم حضــورش روی نیمکت‬ ‫تیــم ملی ایــران را ادامه دار کنــد‪ .‬فرصت برای او‬ ‫انــدک اســت و او باید بخش زیــادی از وظایفش‬ ‫را تــا قبــل از اردوی تیــم ملــی به انجام برســاند‪.‬‬ ‫اســکوچیچ باید تا همی ـن االن و در ذهن خود تا‬ ‫حــدود زیادی ترکیــب موردنظرش برای تیم ملی‬ ‫را شناخته باشد‪ .‬حداقل باید به یک جمع بندی‬ ‫رســیده باشــد کــه به چه نوع بازیکنانــی و با چه‬ ‫توانایی هایی برای ترکیب اصلی تیمش نیاز دارد‪.‬‬ ‫باید با انالیز حریفان اصلی یعنی عراق و بحرین‪،‬‬ ‫سیســتم بازی مناســب را انتخاب کرده باشــد‪ .‬او‬ ‫فرصت سعی و خطا ندارد و بنابراین باید تا االن‬ ‫تصمیم گرفته باشد که سبک بازی تیمش چگونه‬ ‫باشــد‪ .‬بایــد در ذهــن خود هر بــازی را با چندین‬ ‫احتمال تصور کرده باشــد و بداند که اگر تیمش‬ ‫عقب افتاد چه طرحی بریزد و اگر جلو افتاد چه‬ ‫کنــد‪ .‬بایــد خود را اماده کرده باشــد تــا روزی که‬ ‫ملی پوشــان به اردو امدند بتواند با چند جلســه‬ ‫تمریــن تاکتیکی وظایف همه ان ها را مشــخص‬ ‫کنــد‪ .‬بایــد زوج ســازی ها مشــخص و بداند از هر‬ ‫بازیکنــی چگونــه در کنار زوجش بهــره بگیرد‪ .‬او‬ ‫بایــد تمامــی مســائل تاکتیکــی را تــا روز قبــل از‬ ‫اردو در ذهنــش نهایــی کند و با یک برنامه ریزی‬ ‫مشــخص بــرای هــرروز اردو‪ ،‬فقــط بــه طراحــی‬ ‫تمریناتی بپردازد که او را به اهداف تاکتیکی اش‬ ‫برسانند‪ .‬انچه مشخص است تیم ملی جز برای‬ ‫بــردن در چهــار بازی اینده و صدرنشــینی به چیز‬ ‫دیگری نباید فکر کند‪ .‬اینکه اعتمادبه نفس بردن‬ ‫این بازی ها به بازیکنان تزریق شــود بدون انکه‬ ‫اســترس بیش ازحد به ان ها تحمیل شــود نیاز به‬ ‫یــک برنامه ریــزی مشــخص دارد کــه اســکوچیچ‬ ‫بایــد به خوبــی بــه ان فکــر کــرده باشــد‪ .‬جــدا از‬ ‫مســائل تاکتیکی او و کادر فن ـی اش باید امادگی‬ ‫این را داشــته باشــند تا از بروز هرگونه حاشیه در‬ ‫اردوی تیــم ملی خودداری کنند‪ .‬ان ها باید حتی‬ ‫بــه راهکارهــای تقویت روحیــه و اعتمادبه نفس‬ ‫بازیکنــان اندیشــیده باشــند و حتــی بــه اینکــه‬ ‫چگونه اوقات بازیکنان در اردو را شاد نگه دارند‬ ‫و اتمسفر اردو را صمیمی و بانشاط کنند‪ .‬اگر در‬ ‫زمــان کــی روش اولویت با گل نخوردن بود و گل‬ ‫زدن دربازی های دشــوار و با حریفان مهم بیشــتر‬ ‫به شانس و اقبال و توانایی های فردی بازیکنان‬ ‫مستعد ایرانی سپرده می شد حاال نیاز است تا گل‬ ‫زدن در تیم ملی کامال با برنامه باشــد و راحت؛‬ ‫امــا نبایــد از یاد برد که ســازمان دفاعــی ایران در‬ ‫دو بــازی مقابــل بحرین و عراق کــه منجر به دو‬ ‫باخت برای ایران شد اصال تعریفی نداشت و اگر‬ ‫برای ان فکری نشود‪ ،‬ممکن است بازهم دروازه‬ ‫خــود را مقابــل ایــن دو تیم بازشــده ببینیم‪ .‬پس‬ ‫الزم است اسکوچیچ تصمیمش را برای چگونگی‬ ‫برقراری تعادل بین دفاع و حمله گرفته باشــد و‬ ‫بداند وظایف دفاعی هر بازیکن چیست‪ .‬انتظار‬ ‫نمی رود که در این مرحله ســازمان دفاعی ایران‬ ‫یهــای جــام جهانی باشــد کــه در ان‬ ‫مشــابه باز ‬ ‫وینگری چون طارمی نیز بیشــتر اگاه به وظایف‬ ‫دفاعــی اش بــود تا هجومی‪ ،‬اما باید اســکوچیچ‬ ‫به این نتیجه رسیده باشد که مثال از طارمی چه‬ ‫انتظاراتــی در دفــاع دارد‪ .‬اگــر در زمــان کی روش‬ ‫اولویــت بــا گل نخــوردن بود‪ ،‬حاال نیاز اســت تا‬ ‫گل زدن در تیــم ملــی کامــا با برنامه باشــد‪ .‬اگر‬ ‫اســکوچیچ همچــون ک ـی روش کــه در فواصــل‬ ‫بیــن اردوهای تیم ملــی‪ ،‬در ذهنــش برنامه های‬ ‫یکــرد و با برنامه‬ ‫تاکتیکــی تیمش را مشــخص م ‬ ‫کامل به اردو می رفت‪ ،‬خود را اماده اردوی پیش‬ ‫رو کرده باشد‪ ،‬بردن بحرین و عراق چندان دشوار‬ ‫نمی نماید‪ .‬می توان امیدوار بود که اسکوچیچ در‬ ‫این مدت با سبک سنگین کردن توانایی های هر‬ ‫بازیکــن‪ ،‬بازیکنان متناســب بــا تاکتیک تیمش را‬ ‫حداقل در ذهنش انتخاب کرده باشد و با تحلیل‬ ‫حریفان‪ ،‬روی کاغذ راه های بردن ان ها را نوشته‬ ‫باشــد‪ .‬در این صورت انچــه می ماند یک اردوی‬ ‫یشــده و رســیدن بــه یــک هماهنگــی‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫تاکتیکی اســت که اردوی خردادماه این فرصت‬ ‫را به دراگان خوش تیپ می دهد‪ .‬از بررســی ســه‬ ‫بازی دوستانه تیم ملی در زمان اسکوچیچ به این‬ ‫نتیجه می توان رسید که سرمربی تیم ملی تقریبا‬ ‫روی چنــد بازیکــن برای حضــور در ترکیب اصلی‬ ‫به قطعیت رسیده است‪ .‬به نظر می رسد دراگان‬ ‫قلب خط دفاعش را با شجاع و کنعانی زادگان‬ ‫می بنــدد و پیــکان حملــه تیمــش را بــه طارمــی‬ ‫یســپارد‪ .‬در دفــاع چــپ هــم میــاد‬ ‫و ســردار م ‬ ‫محمــدی در ســه بــازی دوســتانه اخیــر تیــم ملی‬ ‫بی رقیب بوده و عالقه دراگان به وحید امیری و‬ ‫احمد نوراللهی نیز شانس ان ها را برای حضور در‬ ‫ترکیب اصلی باالبرده؛ اما در شرایطی که دست‬ ‫دراگان بــرای دعــوت از بازیکنان لژیونر کامال باز‬ ‫اســت و از خوش اقبالی اش تعداد زیادی بازیکن‬ ‫در فــاز هجومــی هم در اروپا بــازی می کنند‪ ،‬این‬ ‫مربــی کار اصلــی را بایــد قبــل از برگــزاری اردو و‬ ‫انجایی انجام دهد که اگاهانه و مطابق نیازش‬ ‫و بامطالعــه کامل بر روی توانایی ها و پتانســیل‬ ‫هر بازیکن‪ ،‬انتخاب هایش را به اردوی تیم ملی‬ ‫فراخوانــد و تنهــا در فاصله کوتاهی تــا اولین روز‬ ‫اردو تــا بــازی اول‪ ،‬تمام نقش های تاکتیکی را به‬ ‫ان ها القا کند‪ .‬پس این روزها روز کار است ان هم‬ ‫نه در تمرین که در ذهن دراگان‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تاخیر بازی با استقالل‬ ‫و به هم ریختگی ذوب اهن‬ ‫اعضــای تیــم فوتبــال ذوب اهــن بــه دلیــل تاخیــر‬ ‫دوروزه دیــدار برابــر اســتقالل حســابی بــه دردســر‬ ‫افتاده انــد‪ .‬تاخیــر دوروزه دو دیــدار حســاس هفتــه‬ ‫بیســت و دوم رقابت های لیگ برتر در شــرایطی رخ‬ ‫داد کــه از میــان چهــار تیــم اصفهانــی و تهرانــی تنها‬ ‫مجتبی فریدونی مدیرعامل سبزپوشان بود که به این‬ ‫برنامه به صورت رسمی با مصاحبه های خود واکنش‬ ‫نشــان داد و تاکید داشت که برنامه ریزی جدید ضرر‬ ‫مالــی و ســازماندهی زیــادی بــه تیمــش وارد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حاال از این تیم خبر می رسد که تعویق دوروزه‬ ‫دیدار تیم های استقالل تهران و ذوب اهن سبب شده‬ ‫تا مسئوالن باشگاه با مشکالتی برای برنامه ریزی دو‬ ‫دیدار خارج از خانه برابر اســتقالل و ســپس گل گهر‬ ‫سیرجان مواجه شوند‪ .‬بدین صورت که عالوه بر زیان‬ ‫مالی بابت خرید بلیط هواپیما و رزرو پرواز چارتر از‬ ‫تهران به سیرجان و همچنین از سیرجان به اصفهان‬ ‫بــر اســاس تاریخ های قبلی اعالم شــده و بــا توجه به‬ ‫نبود بلیط هواپیما در تاریخ جدید از مقصد اصفهان‬ ‫بــه تهــران‪ ،‬بخشــی از اعضــای ایــن تیم شــامگاه روز‬ ‫جمعه و بقیه کاروان روز شنبه و در دو پرواز جداگانه‬ ‫به تهران سفر خواهد کرد‪ .‬این تیم که قرار بود بعد‬ ‫از دیــدار بــا تیم اســتقالل تهــران اردویــی را در تهران‬ ‫برگزار و ســپس با پرواز چارتر راهی ســیرجان شود‪ ،‬با‬ ‫تغییــر برنامــه ان دیــدار و تاخیــر دوروزه ان بــازی نیز‬ ‫با مشــکالت زیادی مواجه شــده که مدیران باشــگاه‬ ‫بــه موضوعاتــی از قبیل زمین تمرین در تهــران‪ ،‬پرواز‬ ‫تهران سیرجان و همچنین پرواز بازگشت از سیرجان‬ ‫بــه اصفهــان اشــاره کرده اند‪ .‬گفتنی اســت ان طور که‬ ‫روابــط عمومی باشــگاه ذوب اهن می گویــد در حال‬ ‫حاضــر هنــوز برنامه تیم فوتبال ذوب اهن برای ســفر‬ ‫به سیرجان و بازگشت به اصفهان مشخص نیست‪.‬‬ ‫رد مذاکره با ایران‬ ‫از سوی برانکو‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتبال عمان به خبر مذاکره اش‬ ‫بــا فدراســیون فوتبال ایران و قبــول هدایت تیم ملی‬ ‫کشورمان واکنش نشان داد و گفت‪ :‬تا سال ‪ ۲۰۲۲‬با‬ ‫عمــان قرارداد دارم‪ .‬تیم ملی فوتبــال ایران در حالی‬ ‫خود را برای بازی های دور برگشت مرحله مقدماتی‬ ‫جــام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر امــاده می کند که خبرهایی‬ ‫پیرامون تغییر در راس کادر فنی ملی پوشان و حضور‬ ‫قریب الوقوع برانکو ایوانکوویچ مطرح شــده اســت‪.‬‬ ‫گفته می شــود فدراســیون فوتبال قصد دارد در پایان‬ ‫مرحلــه دوم انتخابی جام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬و انتخابی‬ ‫جام ملت های ‪ ۲۰۲۳‬برانکو را به خدمت بگیرد‪ .‬این‬ ‫در حالــی اســت کــه برانکو ضمن رد خبــر مذاکره اش‬ ‫بــا فدراســیون فوتبــال‪ ،‬از ادامــه کارش در عمان خبر‬ ‫داد‪ .‬برانکو در گفتگو با مهر‪ ،‬درباره شایعه پیشنهاد‬ ‫فدراســیون فوتبــال ایــران به وی برای حضــور در تیم‬ ‫ملــی تصریــح کــرد‪ :‬اصــا‪ .‬به هیچ وجــه بــا هیچ کس‬ ‫در ایــران راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت و مذاکــره‬ ‫نکرده ام‪.‬‬ ‫اتالنتا به دنبال جذب‬ ‫سردار ازمون‬ ‫خـــبر‬ ‫قائدی در راه لیگ ستارگان قطر است‬ ‫روزنامه الرایه قطر در مطلبی مدعی شد که‬ ‫دو تیــم الســد و الدحیل خواســتار جذب مهدی‬ ‫قائــدی هســتند‪ .‬درخشــش مهــدی قائــدی در‬ ‫رقابت های لیگ ستارگان قطر‪ ،‬منجر به تعریف‬ ‫و تمجید رســانه های منطقه از این ســتاره اینده‬ ‫دار فوتبال ایران شده و زمزمه های زیادی مبنی‬ ‫بــر درخواســت تیم های منطقــه و اروپایی برای‬ ‫جــذب باشــوی کوچــک به گــوش می رســد؛ اما‬ ‫روزنامــه الرایــه قطــر در مطلبــی بــه تمایــل زیاد‬ ‫دو باشــگاه متمــول قطــری برای جــذب قائدی‬ ‫اشــاره کرده اســت‪ .‬این روزنامه نوشته است که‬ ‫مهــدی قائدی مهاجــم تیم فوتبال اســتقالل به‬ ‫حضور در فصل بعد لیگ ســتارگان قطر نزدیک‬ ‫شده است‪ .‬این روزنامه در ادامه نوشته است‪:‬‬ ‫چندین گزارش خارجی از پیشــنهاد ها جدی به‬ ‫این ســتاره ایرانی به گوش می رســد که از الســد‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/18 :‬سید ضیاءالدین‬ ‫مهدوی شهری ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-297‬خانم فاطمه دهقانی به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما‬ ‫گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به شماره ‪ 841‬فرعی از‬ ‫‪ 2645‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که درصفحه ‪ 125‬دفتر ‪ 96‬امالک ذیل‬ ‫شماره ‪ 19982‬بنامش ثبت و سند مالکیت ان صادر و تسلیم گردیده در اثر جابه جایی مفقود و‬ ‫اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده ‪ 120‬اصالحی ایین‬ ‫نامه قانون ثبت مراتب اگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض‬ ‫خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس‬ ‫و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1129487‬م الف‬ ‫حکم ورشکستگی‬ ‫‪ -9-298‬به موجب احکام صادره در پرونده کالسه‪ 9809987639701154‬حکم به ورشکستگی‬ ‫اقای حمید حسن نژاد بستانوئی فرزند عبداله صادر گردید‪ .‬به عموم بستانکاران خواهان که حکم‬ ‫ورشکستگی حمید حسن نژاد بستانوئی فرزند عبداله به موجب دادنامه شماره ‪9909977639700492‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/04/08‬و دادنامه شماره ‪ 9909977639702422‬مورخه ‪ 1399/12/26‬از شعبه اول‬ ‫دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر لنگه صادر گردیده و تاریخ توقف ان ‪ 1396/06/27‬اعالم‬ ‫گردیده اگهی گردد‪ .‬جلسه بستانکاران در ساعت ‪ 12‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/06/11‬به‬ ‫ادرس بندر عباس بلوار امام خمینی روبروی بیمارستان کودکان ساختمان هرمز طبقه دوم واحد‬ ‫‪ 4‬تشکیل می گردد‪ .‬کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با تاجر‬ ‫ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن ان هستند می توانند در موعد و محل مذکور‬ ‫حضور بهم رسانند‪ .‬ضمنا ‪ -1‬کلیه بستانکاران و کسانی که هر گونه ادعایی از تاجر ورشکسته فوق‬ ‫دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار این اگهی به مدیر تصفیه‬ ‫و یا به ادرس فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در‬ ‫کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد‪-2 .‬کسانی که به تاجر ورشکسته فوق الذکر بدهی‬ ‫دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه حساب تعیین شده از سوی‬ ‫مدیران تصفیه بپردازند‪ .‬طبق ماده ‪ 24‬قانون تصفیه امور ورشکستگی بدهکاران متخلف از این وظیفه‬ ‫به جریمه نقدی معادل ‪ 25‬درصد دین محکوم خواهد شد‪ .‬توضیح اینکه وفق وفق قوانین موضوعه‬ ‫دادگاهها می توانند عالوه بر جریمه نقدی‪ ،‬بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم‬ ‫به عنــوان جدی تریــن خواهــان مهــدی قائــدی‬ ‫نا مبــرده شــده اســت‪ .‬الرایــه در پایــان نوشــته‬ ‫اســت‪ :‬مهــدی قائــدی بازیکنــی اســت کــه در‬ ‫مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانان اســیا بــا تیمش‬ ‫درخشــید و به اســتقالل برای صعــود به مرحله‬ ‫یشــود‬ ‫بعــدی ایــن بازی ها کمک کرد و گفته م ‬ ‫کــه الدحیــل دیگــر باشــگاهی اســت کــه بــرای‬ ‫اســتفاده از خدمــات این بازیکــن عالقه خود را‬ ‫نشان داده است‪ .‬این در حالی است که هنوز ‪2‬‬ ‫سال از قرارداد مهدی قائدی با باشگاه استقالل‬ ‫باقی مانــده و بایــد دیــد در انتهــای فصــل فرهــاد‬ ‫مجیــدی و مدیــران اســتقالل در خصــوص اینــده‬ ‫قائــدی چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد‪ .‬هرچند‬ ‫گفته می شود باشوی کوچک از چند تیم اروپایی‬ ‫نیز پیشنهاد هایی را دریافت کرده ولی باید تا پایان‬ ‫فصل نقل و انتقاالت صبوری به خرج داد‪.‬‬ ‫نمایند‪-3 .‬کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه از انتشار این اگهی اموال را تحت اختیار مدیر تصفیه بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت‬ ‫به ان مال دارند از انان سلب خواهد شد‪ .‬مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/28 :‬قاضی شعبه اول‬ ‫حقوقی دادگستری شهرستان بندرلنگه‪ -‬علیرضا جابر ‪/1400/68‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-295‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۵۴‬اصلی اراضی طارمی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 149/80‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۲۳۷‬فرعی از ‪۱۵۴‬‬ ‫اصلی فوق ابتیاعی اقای قهرمان رسولی از محل مالکیت رسمی حمیدرضا سازگارا فرزند عباس‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400-0083‬مورخه ‪ - 1400/01/23‬کالسه ‪99-0309‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/02/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/03/02‬علیخان نادری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودروی پیکان وانت مدل ‪ ۹۰‬به شماره پالک ‪ 123‬ب ‪ -48‬ایران ‪26‬‬ ‫و به شماره شاسی ‪ NAAA885RG245522‬و شماره موتور ‪11490030048‬‬ ‫متعلق به اینجانب محمد صحت دهدار به شماره ملی ‪ 5919853751‬مدتی است‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دو تیم اتاالنتا و ااس رم ایتالیا خواهان به خدمت‬ ‫گرفتن ســردار ازمون مهاجم تیم ملی ایران هســتند‪.‬‬ ‫اتاالنتا حاضر است برای خرید سردار مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫یورو هزینه کند‪ .‬ســایت «اســپورت اکسپرس» روسیه‬ ‫گــزارش داد باشــگاه اتاالنتــا ایتالیــا قصــد دارد ســردار‬ ‫ازمون مهاجم ایرانی تیم زنیت سنت پترزبورگ را به‬ ‫خدمت بگیرد‪ .‬جدایی «موریل» و «دووان زاپاتا» دو‬ ‫مهاجــم کلمبیایــی از تیم اتاالنتا در نقــل و انتقاالت‬ ‫تابستانی‪ ،‬دلیل روی اوردن مسئوالن این باشگاه به‬ ‫سردار ازمون شده است‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود عمومی مربوط به قسمتی از امالک و‬ ‫مستغالت اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون بخش ‪۱۲‬‬ ‫ثبت اصفهان‪:‬‬ ‫‪ -9-296‬شماره ‪ ۳‬اصلی‪ -‬فروعات ذیل‪:‬‬ ‫‪ - ۶۶‬فلورا و فریال هر دو سلطانی تیرانی فرزندان على اکبر و ایران صفاریه‬ ‫فرزند حبیب اقا به نسبت سهم االرث ‪ -‬تمامت ششدانگ یک قطعه ملک‬ ‫محصور‪.‬‬ ‫تاریخ تحدید حدود‪1400/03/13 :‬‬ ‫تحدید حدود به ترتیب از ساعت ‪ 8:30‬صبح روز مقرر در محل شروع خواهد‬ ‫شد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت به مالک و مجاورین اعالم میشود‬ ‫که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند‪ .‬چنانچه هریک از‬ ‫مالکین یا نمایندگان قانونی انها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت‪ ،‬ملک انها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‬ ‫خواهد شد‪ .‬اعتراضات مجاورین و مالکین که در موقع مقرر حاضر نبوده‬ ‫اند‪ ،‬مطابق مقررات ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید‬ ‫حدود فقط تا سی روز به صورت کتبی و مستقیم پذیرفته خواهد شد و طبق‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت‪ ،‬معترض‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم‬ ‫دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به‬ ‫این اداره تسلیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار روز‪ 1400/02/18 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫تیران و کرون‪ -‬سید محمد حسن مصطفوی ‪/1129767‬م الف‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه ‪ 08 / 1400‬می ‪ 25 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1063‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫تولید پنل های خورشیدی‬ ‫بومی با درصد جذب باال‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان درباره تولید پنل های خورشیدی‬ ‫بومی که در تولید برق راندمان باالیی دارند‪ ،‬توضیح داد‪.‬‬ ‫رضا پوالب مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشاره به کارکرد پنل های خورشیدی این شرکت بیان‬ ‫کــرد‪ :‬پنــل خورشــیدی با تولید برق در تمــام مناطق اب و هوایــی اعم از‬ ‫مناطقخشکیاطوفانیبسیار مقاوم بودهودر همهمکان هاقابل نصب‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هرپنل خورشیدی با‪ ۴۵‬ولت انرژی‪ ،‬بیشتر از پنل های‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫موجود در بازار به جذب و ذخیره انرژی می پردازد و با تولید برق بیشتر در‬ ‫کاهشهزینهوتولید کمترنسبتبهپنل هایپیشینموجوددر بازار نقش‬ ‫مهمی دارد‪ .‬به گفته این مدیرعامل‪ ،‬درروش ساخت این پنل خورشیدی‬ ‫الیاژی بکار برده شده که دارای جذب باالیی است و با تولید باالی برق‬ ‫ازنظر کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی بوده چراکه در ساخت ان‬ ‫از فناوری جدید و دانش بروز استفاده شده است‪ .‬پوالب بیان کرد‪ :‬ایده‬ ‫اولیهاینطرحبهدستمخترعانومبتکران کشورمانبود کهطیازمون‪،‬‬ ‫خطا و تحقیقات طوالنی به دست جوانان ایرانی ساخته و برای اولین بار‬ ‫در شهر تربت حیدریه ازمایش شد زیرا این منطقه از نور خورشید‪ ،‬در سطح‬ ‫متعادلیبرخورداراست‪.‬‬ ‫قصه یتلخی کههمچنانادامهدارد‬ ‫دنیایتاریکمعدن کاران‬ ‫‪ ۱۲‬ظهــرروز شــنبه ‪ ۱۱‬اردیبهش ـت ماه‪،‬‬ ‫در تونــل شــماره ‪ ۴۲‬معــدن بــزرگ طــزره‬ ‫ـوان ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۵‬ســاله حبــس‬ ‫دو کارگــر جـ ِ‬ ‫شدند و بعد از گذشت شش روز‪ ،‬باالخره‬ ‫امدادگران توانســتند جســد ان ها را بیرون‬ ‫ـران جوانــی کــه بــه امیــد‬ ‫بکشــند‪ .‬کارگـ ِ‬ ‫ساختن اینده ی خود پا به معدن گذاشتند‬ ‫ِ‬ ‫اما سرنوشتشان جور دیگری رقم خورد‪.‬‬ ‫کابوس مرگ همیشــه‬ ‫بــه گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫همراهشــان اســت! از حبــس شــدن در‬ ‫ـزش اوار گرفته‬ ‫یــک فضای بســته براثــر ریـ ِ‬ ‫تــا گازگرفتگــی و برق گرفتگــی و انفجــار‪،‬‬ ‫ـوادث مرگبار‬ ‫ای ‬ ‫نهــا عمده تریــن دالیل حـ ِ‬ ‫در معــدن اســت‪ .‬همــان شــغلی کــه‬ ‫عنوان‬ ‫چکــس جــرات ندارد قبــل از ان‪،‬‬ ‫هی ‬ ‫ِ‬ ‫کار ســخت را بــرای شــغل خــود برگزینــد!‬ ‫نهــا که مدعی هســتند کارشــان ســخت‬ ‫ا ‬ ‫کار ما بعد از کار‬ ‫اســت همیشــه می گویند ِ‬ ‫در معدن سخت ترین است‪.‬‬ ‫کارگران معدن در چه شرایطی کار‬ ‫می کنند؟‬ ‫صدا‪ ،‬ارتعاش‪ ،‬گرما‪ ،‬گردوغبار‪ ،‬گازها‬ ‫و بخارات شــیمیایی‪ ،‬این ها بخشــی از ان‬ ‫چیزی اســت که کارگران معدن‪ ،‬روزانه با‬ ‫ان درگیرنــد‪ .‬کارگرانی که بعد از گذشــت‬ ‫مدتی از کار در چنین شــرایطی معموال با‬ ‫یهــای بســیاری مواجه‬ ‫مشــکالت و بیمار ‬ ‫یشــوند؛ معــدود کارگــران معدنــی را‬ ‫م ‬ ‫ـکالت‬ ‫م ‬ ‫یتــوان ســراغ گرفــت کــه بــا مشـ ِ‬ ‫سهــای گا ه و بیــگاه‬ ‫ریــوی و تنگـ ِـی نف ‬ ‫دس ـت وپنجه نــرم نکنند! شــاید به همین‬ ‫دلیل اســت که کمترین شــغلی را می توان‬ ‫در این ســطح‪ ،‬سخت و زیان اور دانست‪.‬‬ ‫طبــق قانــون کارهــای ســخت و زیــان اور‪،‬‬ ‫نهــا عوامــل‬ ‫کارهایــی اســت کــه در ا ‬ ‫فیزیکی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬مکانیکی و بیولوژیکی‬ ‫محیــط کار‪ ،‬غیراســتاندارد بــوده و در اثــر‬ ‫اشــتغال کارگــر تنشــی به مراتــب باالتــر از‬ ‫تهــای طبیعــی (جســمی و روانــی)‬ ‫ظرفی ‬ ‫در وی ایجــاد گــردد که نتیجــه ان بیماری‬ ‫شغلی و عوارض ناشی از ان بوده و بتوان‬ ‫بــا به کارگیــری تمهیدات فنی‪ ،‬مهندســی‪،‬‬ ‫بهداشــتی و ایمنی و غیره‪ ،‬صفت ســخت‬ ‫و زیــان اور بــودن را از ان مشــاغل کاهــش‬ ‫یــا حــذف نمود‪ .‬این مشــاغل به دو گروه‬ ‫تقسیم می شوند‪:‬‬ ‫گروه الف‪ :‬مشــاغلی که صفت سخت‬ ‫و زیــان اوری بــا ماهیــت شــغل وابســتگی‬ ‫دارد امــا می توان بــا به کارگیری تمهیدات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ایمنی و تدابیر مناسب توسط‬ ‫کارفرما سختی و زیان اوری ان ها را حذف‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫ماهیتا ســخت‬ ‫که‬ ‫ـاغلی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ب‪:‬‬ ‫ـروه‬ ‫گـ‬ ‫ً‬ ‫و زیــان اور بوده و بــا به کارگیری تمهیدات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ایمنــی و تدابیــر فنــی توســط‬ ‫کارفرم ـا ‪ ،‬صفــت ســخت و زیــان اوری‬ ‫نهــا کاهش یافته ولی کماکان ســخت و‬ ‫ا ‬ ‫زیان اوری ان ها حفظ می گردد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در قانــون اورده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬برخــی از کارهــا ماهیتــا ســخت و‬ ‫زیان اور هستند‪ .‬کار معدن نیز ازاین دست‬ ‫مشاغل است؛ یعنی چه محیط به لحاظ‬ ‫ایمنــی و بهداشــت‪ ،‬مســاعد باشــد و چــه‬ ‫کار معدن در هر وضعیتی‪ ،‬سخت‬ ‫نباشد‪ِ ،‬‬ ‫ـان خــود را در‬ ‫و زیــان اور اســت‪ .‬ا ‬ ‫نهــا جـ ِ‬ ‫ـال دریافــت دســتمزد حداقلــی‪ ،‬کــف‬ ‫قبـ ِ‬ ‫دستشــان می گیرنــد و هرروز در یک قدمی‬ ‫مــرگ کار می کننــد‪ .‬پــای صحبت بســیاری‬ ‫از ایــن کارگــران کــه بنشــینیم‪ ،‬متوجــه‬ ‫ـود کار در چنیــن‬ ‫خواهیــم شــد کــه باوجـ ِ‬ ‫شــرایطی نه تنهــا دســتمزدی بیش از ســایر‬ ‫کارگــران دریافــت نمی کننــد بلکــه گاهــی‬ ‫انــدک دســتمزد و حقوقشــان نیــز نادیــده‬ ‫ـات مــزدی‪ ،‬عــدم‬ ‫گرفتــه م ‬ ‫یشــود‪ .‬معوقـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫ـدن لیسـ ِ‬ ‫پرداخـ ِ‬ ‫ـت حق بیمه و یا رد شـ ِ‬ ‫نهــا در رده ی مشــاغل عــادی و‬ ‫بیم ـه ی ا ‬ ‫بودن‬ ‫بدون محاســبه ی ســخت و زیان اور ِ‬ ‫شغل‪ ،‬ازجمله مهم ترین دغدغه های این‬ ‫کارگران اســت‪ .‬علی رغم اینکه طبق ماده‬ ‫‪ ۵۲‬قانــون کار‪ ،‬کار این کارگران‪ ،‬نباید در‬ ‫روز از ‪ ۶‬ســاعت و در هفته از ‪ ۳۶‬ســاعت‬ ‫تجــاوز کند اما ان ها گاهی مجبورند بیش‬ ‫کفاف‬ ‫از یک شیفت کار کنند تا درامدشان ِ‬ ‫هزینه های زندگی را بدهد!‬ ‫وضعیت روحی‬ ‫از محیط کار گرفته تا‬ ‫ِ‬ ‫ایمنی معدن حائز‬ ‫کارگران در بحث‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت است‬ ‫از این ها که بگذریم به گفته ی بسیاری‬ ‫از کارشناســان‪ ،‬ایمنی و بهداشــت محیط‬ ‫معادن کوچک‬ ‫کار‪ ،‬خاصه در محیط ها و‬ ‫ِ‬ ‫یشــود‪ .‬شــهرام غریب‬ ‫معموال رعایت نم ‬ ‫(کارشــناس ایمنی و بهداشــت محیط کار)‬ ‫در خصــوص شــرایط کار در معدن گفت‪:‬‬ ‫هر چه یک صنعت‪ ،‬پو لســازتر باشد مثل‬ ‫معــدن و فــوالد و نفــت و گاز‪ ،‬قاعدتــا‬ ‫قتــر‪ ،‬ریزبینانه تر و‬ ‫بایــد دارای ایمنـ ِـی دقی ‬ ‫کاراتــری نیــز باشــد‪ .‬در معــدن‪ ،‬حوادثــی‬ ‫ـتی نواحی‬ ‫مثــل ریز ‬ ‫شهـ ِ‬ ‫ـای طبیعــی‪ ،‬سسـ ِ‬ ‫و بدن ههــای تونــل‪ ،‬انفجــار‪ ،‬غبارهــای‬ ‫موجــود‪ ،‬خطاهــای انســانی‪ ،‬تصــادف و‬ ‫تصاد مهــا‪ ،‬برخــورد بــا موانــع و اجســام‬ ‫نهــا‬ ‫ُبرنــده وجــود دارد کــه هرکــدام از ای ‬ ‫دارای دســته بندی های متفاوتــی هســتند‪.‬‬ ‫ن ‪ ۹۵‬قانون‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬طبق ماده قانو ‬ ‫تجهیزات‬ ‫کار‪ ،‬کارفرما می بایست وسایل و‬ ‫ِ‬ ‫ـب ایمنــی را در اختیــار کارگــران قرار‬ ‫مناسـ ِ‬ ‫دهــد‪ .‬همچنیــن طبــق ماده قانــون ‪۱۰۵‬‬ ‫قانــون کار‪ ،‬ا گــر کارشــناس ایمنی و بازرس‬ ‫کار‪ ،‬شــرایط محیــط را ناایمــن تشــخیص‬ ‫دهــد‪ ،‬این موضوع باید گزارش شــود و بر‬ ‫اســاس این گزارش می بایســت‪ ،‬پیگیری و‬ ‫درنهایــت نقــص کنترل شــود‪ .‬در خصوص‬ ‫کار در معــدن بایــد اصــول کار در فضــای‬ ‫بســته موردتوجــه قــرار گیــرد‪ .‬یکــی از‬ ‫خطرنا ک تریــن مشــکالتی کــه در فضــای‬ ‫بســته به وجــود می ایــد‪ ،‬کمبود اکســیژن‬ ‫اســت‪ .‬این کارشــناس ایمنی و بهداشــت‬ ‫محیــط کار گفــت‪ :‬مبحــث مهمــی کــه در‬ ‫ایمنـ ِـی کار بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫ی اســت و اصــا طبــق‬ ‫بحــث پیش بین ـ ‬ ‫قانون ایمنی پیشــگیری‪ ،‬کنترل و اقدام و‬ ‫اعــام صریح ازجملــه اضالع مثلث ایمنی‬ ‫ایمنی معدن‬ ‫هســتند؛ بنابرایــن در بحــث ِ‬ ‫نیــز پیش بینی هایــی را بایــد موردتوجــه‬ ‫قــرارداد؛ ب هطــور مثال پیش بینــی راه های‬ ‫فــرار‪ ،‬پیش بینـ ِـی اینکــه ا گــر اشــخاصی‬ ‫محبــوس شــوند در چــه زمانــی و چگونــه‬ ‫نهــا دسترســی پیــدا کــرد‪،‬‬ ‫یتــوان بــه ا ‬ ‫م ‬ ‫ـیژن موردنیــاز در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اک‬ ‫ـدار‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ بی‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ان محیــط‪ ،‬تهویــه مناســب و همچنیــن‬ ‫نهــا‬ ‫مانیتورینــگ و رصـ ِـد کارگــران‪ ،‬ای ‬ ‫مــواردی اســت کــه بایــد موردتوجــه قــرار‬ ‫ـردن‬ ‫گیرنــد‪ .‬عــاوه بــر ای ‬ ‫نهــا چــک کـ ِ‬ ‫روزان ـه ی مناطقــی کــه احتمــال ریــزش‬ ‫نهــا باالســت‪ ،‬در کار معــدن بســیار‬ ‫در ا ‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬برای شــروع کار روزانه‪ ،‬در‬ ‫ابتــدا می بایســت کارشــناس مربوطه وارد‬ ‫معدن شــود و بعد از بررسی ها‪ ،‬کارگر کار‬ ‫خــود را اغاز کنــد‪ .‬او افزود‪ :‬در کار معدن‬ ‫قوای جســمانی کارگران نیز اهمیت دارد‪،‬‬ ‫به غیــراز قوای جســمانی‪ ،‬باید به تقویت‬ ‫روحی ـه ی ایــن کارگــران نیز توجــه ویژه ای‬ ‫نشــان داد؛ کارگــری کــه به لحــاظ روحی‬ ‫اســیب دیده اســت خیلــی زودتــر دچــار‬ ‫یشــود تــا کارگــری کــه مشــکل‬ ‫اســیب م ‬ ‫روحی و فکری ندارد‪.‬‬ ‫ایمنی هزینه نیست‬ ‫غریــب با تاکید بر اینکــه ایمنی هزینه‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کارفرمایانــی کــه ایمنــی‬ ‫برایشــان هزینــه اســت و نمی تواننــد‬ ‫هزینــه کننــد‪ ،‬نبایــد اجــازه ی کار داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ما ســه اصل مهم داریم؛ انســان‪،‬‬ ‫محیط زیست و تجهیزات‪ .‬برای هیچ کدام‬ ‫یتــوان قیمتی در نظر‬ ‫از ایــن مولف ههــا نم ‬ ‫گرفــت‪ .‬ا گــر بــه ایــن ســه اصــل کــه جــان‬ ‫انســان در صدر همه ی ان هاســت‪ ،‬توجه‬ ‫نکنیــم شــاهد چنیــن اتفاقاتــی خواهیــم‬ ‫بــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه حادث ـه ی معــدن‬ ‫زغا لســنگ یــورت‪ ،‬گفــت‪ :‬حادثــه در‬ ‫معدن زغا لســنگ بســیار زیاد اســت و ما‬ ‫معدن زغا لســنگ در کشــور بسیار داریم؛‬ ‫بنابرایــن ا گــر توجــه ویــژه ای نشــود طــی‬ ‫روزهــا و ما ههــا و ســال های بعد همچنان‬ ‫هشدار نسبتبهافزایشفشار برمنابعابزیرزمینی‬ ‫در دوران خشک سالی‬ ‫مدیرکلدفتر کنترلسیالبوابخوان داریسازمانجنگل ها‪،‬‬ ‫مراتع و ابخیزداری ضمن اشاره به اینکه بهره برداری نامناسب‬ ‫شرایط دشواری را در ‪ ۶۷‬درصد از ابخوان های کشور به وجود‬ ‫اورده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط خشک سالی در ایران ممکن است‬ ‫سببافزایشفشارهابرمنابعابزیرزمینیشود‪.‬‬ ‫ابوالقاســم حســین پــور در گفت وگــو با ایســنا با اشــاره به‬ ‫وضعیت بحرانی سفره های اب زیرزمینی و فرونشست زمین‬ ‫در کشور اظهار کرد‪ :‬شرایط خشک سالی در ایران ممکن است‬ ‫که ســبب افزایش فشــارها بر منابع اب زیرزمینی شود اما باید‬ ‫این را بدانیم که اگر چنین شرایطی را مدیریت نکنیم‪ ،‬منابع‬ ‫اب زیرزمینی فرصت تجدید حیات را از دست خواهند داد و‬ ‫هشدارهایی که در خصوص فرونشست زمین داده می شود‪،‬‬ ‫بــه واقعیــت تبدیل خواهــد شــد‪ .‬او در ادامه بابیــان اینکه از‬ ‫فرونشستزمیندرایرانبه عنوانفاجعهقرننامبردهمی شود‬ ‫و فرونشست زمین تهدیدی جدی است که به صورت خاموش‬ ‫و خزنده از زیرزمین حیات ســرزمین را می بلعد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولین مســئله ای که باید برای فرونشســت زمین به ان توجه‬ ‫کنیم‪ ،‬کنترل اضافه برداشت ها و نظارت بر برداشت از اب های‬ ‫زیرزمینی اســت‪ .‬نیاز اســت که ما با نگاه پایداری ســرزمین از‬ ‫منابع ابی خود بهره برداری کنیم‪ .‬مدیرکل دفتر کنترل سیالب‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتع و ابخیــزداری اظهار‬ ‫و ابخــوان داری ســازمان جنگ ‬ ‫کرد‪ :‬نرخ فرونشســت در ایران بســیار باال اســت و دشت های‬ ‫مهم کشــور با بیالن منفی اب مواجه هســتند‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫بهر هبــرداری نامناســب شــرایط دشــواری را در ‪ ۶۷‬درصــد از‬ ‫ابخوان های کشور به وجود اورده و باعث شده است که این‬ ‫ابخوان ها به عنوان ابخوان های ممنوعه و بحرانی با نرخ های‬ ‫فرونشست بیش از ‪ ۳۵‬سانتیمتر معرفی شوند‪ .‬حسین پور با‬ ‫اشــاره به اینکه اجرای فعالیت های ابخیزداری و ابخوان داری‬ ‫ســبب ذخیره ســیالب ها در دوران ترســالی و درنتیجه کاهش‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫کســالی م ‬ ‫فشــار بر منابع اب زیرزمینی در زمان خش ‬ ‫گفت‪ :‬در این جهت برنامه هایی تدوین شده و در دست اجرا‬ ‫است‪ .‬ما نیاز داریم که‪ ۱۲۵‬میلیون هکتار از حوضه های ابخیز‬ ‫کشــور به طور کامل تحت پوشــش فعالیت های ابخیزداری و‬ ‫ابخوان داری قرار بگیرند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر طرح های‬ ‫پخش ســیالب در ابخوان های کشــور در دســت اجرا است‪ .‬از‬ ‫ســویی دیگــر در فصل اب قانون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬برای اولین بار‬ ‫اعتبــاری بــرای اجرای طرح های ابخیــزداری و ابخــوان داری در‬ ‫کشور پیش بینی شده است اما این مبلغ بسیار کم است (حدود‬ ‫‪ ۲۲‬میلیارد تومان) و شــاید برای اجــرای یک پروژه ابخیزداری‬ ‫هــم کافی نباشــد‪ .‬این مبلغ به هیچ عنوان با ســطح وســیع و‬ ‫گســترده حوض ههــای ابخیز مشــرف به دش ـت های بحرانی و‬ ‫ممنوعه و البته مخاطره فرونشست همخوانی ندارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر کنترل ســیالب و ابخوان داری ســازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیزداری کشــور در ادامه تصریح کرد‪ :‬بر اســاس ارزیابی های‬ ‫صورت گرفته هر هکتار ابخیزداری‪ ۵۳۰‬مترمکعب و هر هکتار‬ ‫ابخوان داری به طور متوسط بیش از ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب اب را در‬ ‫سال به زمین نفوذ می دهد و موجب تقویت ذخیره «اب سبز»‬ ‫در خــاک و «اب ابــی» در ابخوان چاه ها‪ ،‬چشــمه ها و قنوات‬ ‫می شود‪ .‬حسین پور در پایان تاکید کرد‪ :‬اقدامات ابخیزداری‬ ‫و ابخــوان داری بــا حفــظ و پایــداری اب در چرخــه طبیعــت‪،‬‬ ‫کوششیهماهنگرادر جهت کنترلتبعاتتخلیهابخوان هاو‬ ‫مهارفرونشستزمیندنبالمی کنند‪.‬بدونتردیدابخوان داری‪،‬‬ ‫بخشیاز راهکار حلمسئلهفرونشستزمیناستوشایداین‬ ‫اخرین فرصت ما برای نجات ابخوان ها باشد‪ .‬امید است که‬ ‫این مهم در قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و برنامه هفتم توســعه‬ ‫در مهار فاجعه خاموش قرن بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــاهد وقوع چنین حوادثی خواهیم بود‪.‬‬ ‫البتــه نقــش عوامل طبیعــی را در بروز این‬ ‫حوادث نمی توان نادیده گرفت اما نقش‬ ‫ان ها در مقایســه با نقش عوامل انســانی‬ ‫بسیار کمتر است‪ .‬او با اشاره به حادثه ی‬ ‫ـات‬ ‫ـدن عملیـ ِ‬ ‫ـدن طــرزه و طوالنــی شـ ِ‬ ‫معـ ِ‬ ‫جســتجو بــرای امدادرســانی و ســرانجام‬ ‫مرگ ایــن دو کارگر‪ ،‬گفت‪ :‬نباید فراموش‬ ‫ِ‬ ‫ن مــوارد دیگــر ثانی ههــا‬ ‫کنیــم کــه در ای ـ ‬ ‫تعیین کننــده هســتند و نه جلســات‪ .‬باید‬ ‫دســتورات تعجیلی و تاکیدی برای بررسی‬ ‫هرچه زودتر به این موضوع داده می شــد‬ ‫تا می توانســتند این عزیزان را سالم بیرون‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد صورت وضعیت باید‬ ‫برای ایمنی لحاظ شود‬ ‫ایــن کارشــناس ایمنــی و بهداشــت‬ ‫محیــط کار در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه‬ ‫یتــوان از بــروز چنیــن حوادثی‬ ‫چگونــه م ‬ ‫جلوگیری کــرد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من بهترین‬ ‫و موثرترین راهکار برای اینکه این مسائل‬ ‫کنتــرل شــود و کارفرمای باالدســت خیلی‬ ‫راحــت بتوانــد پیمانــکار را کنتــرل کنــد‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه چیــزی حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از صورت وضعیــت پیمانــکاران‬ ‫بــرای ایمنــی لحاظ شــود‪ .‬ا گــر درصدی از‬ ‫صورت وضعیــت در اختیــار ایمنــی باشــد‬ ‫ـورت رعایــت‬ ‫و کارفرمایــان بداننــد در صـ ِ‬ ‫نکــردن مســائل ایمنــی و بهداشــت‪،‬‬ ‫مقداری از پولشان داده نمی شود‪ ،‬در این‬ ‫صورت بالغ بر ‪ ۷۰‬درصد از حوادث کنترل‬ ‫می شــود‪ .‬درواقع کارفرما مجبور است به‬ ‫شدن پول خود‪ ،‬بهترین شرایط‬ ‫خاطر ازاد ِ‬ ‫را مهیا کند و حوادث کنترل شود‪.‬‬ ‫غریــب گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه ایمنی را‬ ‫به عنــوان اخریــن ایتــم در نظــر بگیریــم و‬ ‫محوری‬ ‫بگوییــم هزینه دارد و تفکر تولید‬ ‫ِ‬ ‫صــرف داشــته باشــیم‪ ،‬ایمنــی همیشــه در‬ ‫صــف انتظــار باقــی می مانــد‪ ،‬امــا وقتــی‬ ‫دیــدگاه مــا تولیــد همــراه بــا ایمنی باشــد‬ ‫مطمئنــا جــان انســان ها‪ ،‬محیط زیســت‪،‬‬ ‫روانی تمام‬ ‫تجهیــزات و شــرایط روحــی و ِ‬ ‫کارگــران و خانواده هایشــان نیــز در امــان‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫استفاده از تمام اختیارات‬ ‫برای جلوگیری از تعطیلی‬ ‫واحدهایتولیدی‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت به عنوان یکی از مخاطبان اصلی فرمایشــات‬ ‫معظــم لــه خــود را مکلــف می دانــد بــا اســتفاده از تمــام ابزارها و اختیــارات خود‬ ‫ازجملــه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در ایــن مســیر گام هــای جــدی و موثــر‬ ‫برداشــته و ضمــن پیگیــری بــرای رفــع موانــع تولیــد و پشــتیبانی از ایــن بخــش‪ ،‬از‬ ‫تعطیلــی بنگاه هــا جلوگیری کرده و زمینه احیاء مجــدد واحدهای تولیدی تملیکی‬ ‫و یا واگذارشــده که به هر نحو غیرفعال شــده اند را فراهم نماید‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری (مدظله العالــی) در تاریــخ ‪ 12‬اردیبهشــت ‪ 1400‬در‬ ‫بیانــات قاطــع و ارزشــمندی بیــان داشــتند‪ :‬افــرادی کــه بــه علت منافع شــخصی‬ ‫خــود و بــرای اســتفاده از زمیــن و ارزش افــزوده ان‪ ،‬کارخانه هــا را بــه تعطیلــی‬ ‫می کشــانند‪ ،‬بداننــد کــه مرتکــب کار باطــل و حرام شــده اند و ایــن کار‪ ،‬خیانت‬ ‫بــه مــردم و کارگــران و اســتقالل و اقتصــاد کشــور و ضربــه بــه تولید ملی اســت‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اطالعیــه ای بــه شــرح ز یــر‬ ‫صــادر کــرد‪ :‬وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت به عنوان یکــی از مخاطبان اصلی‬ ‫فرمایشــات معظــم لــه خــود را مکلــف می دانــد بــا اســتفاده از تمــام ابزارهــا و‬ ‫اختیــارات خــود ازجمله ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید در این مســیر گام های‬ ‫جــدی و موثــر برداشــته و ضمــن پیگیــری بــرای رفــع موانع تولیــد و پشــتیبانی از‬ ‫ایــن بخــش‪ ،‬از تعطیلــی بنگاه ها جلوگیری کــرده و زمینه احیاء مجدد واحدهای‬ ‫تولیــدی تملیکــی و یــا واگذارشــده کــه بــه هــر نحــو غیرفعــال شــده اند را فراهم‬ ‫نماید‪ .‬در کنار این رویکرد راهبردی که بر مبنای فرمایشــات ایشــان ترسیم شــده‬ ‫و مــورد پیگیــری قرار می گیرد‪ ،‬بر اســاس شــعار ســال تولیــد؛ پشــتیبانی ها و مانع‬ ‫زدایی هــا‪ ،‬ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در ‪ 11‬فروردیــن طــی بخشــنامه ای‬ ‫به تمامــی اســتانداران ابالغ کرد‪ ،‬تعطیلــی فعالیت بنگاه های تولیدی و یا توقف‬ ‫رونــد تکمیــل طرح هــای ســرمایه گذاری‪ ،‬بــه دلیــل مانع تراشــی ها‪ ،‬مداخــات‬ ‫غیرضــروری و یــا ایجــاد موانــع توســط دســتگاه های اجرایــی و بانک هــای عامل‬ ‫در اســتان ها به هیچ عنــوان قابل پذیــرش نبــوده و کارگروه هــای اســتانی و به ویژه‬ ‫روســای کارگروه ها دراین ارتباط‪ ،‬مســئولیت مســتقیم دارند تا از بروز این رخداد‬ ‫در ســطح اســتان ها‪ ،‬بــه جــد جلوگیــری نماینــد‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه دریافت‬ ‫گــزارش رســمی بانــک مرکــزی از وضعیــت واحدهــای تملک شــده از ســوی نظام‬ ‫بانکــی و ضــرورت تعییــن تکلیــف ان هــا‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای احیــاء واحدهــای‬ ‫غیرفعــال در دســتور کار وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و ســتاد قرارگرفته که‬ ‫بعــد از نهایــی شــدن و تصویــب ان‪ ،‬اطالع رســانی الزم صــورت می پذیرد‪ .‬برای‬ ‫تحقــق کامــل ایــن امــر مهــم‪ ،‬همراهــی و همــکاری دســتگاه هایی چــون وزارت‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بانــک مرکزی‬ ‫و ســازمان برنامه وبودجــه ضــروری اســت تا موانــع احیاء ایــن بنگاه ها در حوزه‬ ‫مالیــات‪ ،‬بیمه و تســهیالت بانکی مرتفع شــده و از تعطیلــی بنگاه های فعلی نیز‬ ‫جلوگیری شــود‪ .‬لذا این وزارت با توجه به شــعار ســال و طی رایزنی و تعامل با‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬انجمن ها و تشــکل ها‪ ،‬بســته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی‬ ‫از تولیــد‪ ،‬احیــاء واحدهــای راکــد و جلوگیــری از تعطیلــی واحدهــای فعلــی را‬ ‫تهیه کــرده کــه مراحــل نهایــی برای تصویــب در دولت و مجلس را طــی می کند‪.‬‬ ‫دراین ارتبــاط همــکاری اثربخش قوه قضائیه با ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید‬ ‫کــه در قالــب کمیتــه حمایــت قضایــی از تولیــد و ســرمایه گذاری و حضــور فعــال‬ ‫در ســتاد متبلــور شــده اســت‪ ،‬نویدبخش پشــتیبانی این قوه برای اجــرای قوانین‬ ‫و مقــررات حمایتــی بخــش تولیــد بــوده تــا برخــی موانــع نیــز بــا همراهــی قــوه‬ ‫قضائیه مرتفع شــود‪ .‬در خاتمه تاکید می شــود‪ ،‬با توجه به سیاســت های ابالغی‬ ‫ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬اقدامــات وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫و برخــی تعامــات صــورت گرفتــه بیــن دســتگاه ها‪ ،‬در ســال ‪ 1399‬موانــع بیش‬ ‫مجددا به چرخــه تولید‬ ‫از ‪ 1500‬واحــد راکــد و غیرفعــال مرتفــع و ایــن واحدهــا‬ ‫ً‬ ‫بازگشــته اند‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه فرامیــن مقــام معظــم رهبــری (مدظله العالــی) و‬ ‫باهدف تحقق شــعار ســال‪ ،‬این برنامه باقوت و ابعاد وســیع تری در سال جاری‬ ‫دنبــال می شــود تــا عــاوه بــر جلوگیــری از تعطیلــی بنگاه هــای اقتصــادی‪ ،‬زمینــه‬ ‫توســعه اســتقالل کشــور و افزایــش تولیــد ملــی فراهــم و اشــتغال و ارزش افزوده‬ ‫بیشــتری نصیب کشور ســربلند ایران شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد مدارس کشور ایمن هستند‬ ‫رئیس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬میزان کالس های درس غیراســتاندارد کشــور بــه ‪۱۹.۵‬‬ ‫درصد کاهش یافته است و هم اکنون بیش از ‪ ۸۰‬درصد مدارس‬ ‫ایمــن هســتند‪ .‬به گــزارش مهــر‪ ،‬مهرالــه رخشــانی مهر رئیس‬ ‫ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس کشــور در مراســم‬ ‫افتتاح متمرکز ‪ ۲۶۸‬فضای اموزشــی با ‪ ۱۲۹۵‬کالس درس که‬ ‫با حضور ریاست جمهور و وزیر اموزش پرورش به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و‬ ‫تجهیز مدارس کشور در پرتوی حمایت وزیر اموزش وپرورش و‬ ‫حضور غرورافرین خیرین نیک اندیش به موضوع مدرسه سازی‬ ‫توانسته است‏در هشت سال اخیر جهش چشمگیری در حوزه‬ ‫ساختوتجهیزفضاهایاموزشیوپرورشی کشور‏ایجادنماید‪،‬‬ ‫به گونه ای که می توان از ان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم‬ ‫دولــت تدبیر و امید یادکرد‪.‬‏رخشــانی مهر اظهــار کرد‪ :‬حضور‬ ‫زنان و مردان روش ـن ضمیری مانند‏حافظی ها‪ ،‬مصلی نژادها‪،‬‬ ‫یهــا‪ ،‬گیتی نژادها موجب گردید تعهــدات خیرین از‬ ‫ابراهیم ‬ ‫‪ ۵۳۲‬میلیارد تومان در‏ســال ‪ ۱۳۹۲‬به بیش از ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬برســد‪ ،‬عالوه براین در راســتای بســط‬ ‫و‏توســعه فرهنــگ مشــارکت در امــر مدرس هســازی از طریــق‬ ‫برنامه هایی مانند طرح اجر به اجر شاهد‏مشارکت خرد بیش‬ ‫از یک میلیــون نفــر از مردم در این موضوع بودیــم که یادگار و‬ ‫سرمایه ایارزشمندبرایحمایتاز نظامتعلیموتربیتخواهد‬ ‫بود‪.‬‏رئیسسازماننوسازی‪،‬توسعهوتجهیزمدارس کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬امروز در نخستین گام از تحقق اهداف و برنامه های سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در شــرایطی شــاهد‏افتتاح و بهره برداری از ‪ ۲۶۸‬فضای‬ ‫اموزشــی بــا ‪ ۱۲۹۵‬کالس درس و زیربنــای حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار‬ ‫‏مترمربعدر‪ ۱۵‬استان کشور واعتباریبالغ بر‪ ۱,۰۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫هســتیم که در ‪ ۸‬سال گذشــته‏حدود ‪ ۱۶‬هزار فضای اموزشی‬ ‫بــا ‪ ۸۱۵۰۰‬کالس درس و زیربنــای بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــون مترمربع‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســیده اســت که ایــن میــزان از فعالیت های‬ ‫مدرس هســازی موجب افزایش متوسط ســرانه فضای‏اموزشی‬ ‫کشور از حدود‪ ۴.۸۶‬مترمربع به‪ ۵.۲۲‬مترمربع در سال‪۱۳۹۹‬‬ ‫برســد؛ به گونه ای که در طول دولت های یازدهــم و دوازدهم‬ ‫ب هطــور میانگیــن روزانــه ‪ ۲۸‬کالس درس اســتاندارد احداث و‬ ‫تقدیــم کــودکان‏و نوجوانــان ایــن ســرزمین شــده اســت؛ و در‬ ‫تحقق این مهم‪ ،‬دولت محترم در هرروز بیش از ‪ ۲.۲‬میلیارد‬ ‫‏ریال به موضوع مدرسه سازی اختصاص داده است و همچنین‬ ‫در سال ‪ 7/5 ،۱۳۹۹‬درصد اعتبارات‏عمرانی کشور به موضوع‬ ‫مدرس هســازی اختصــاص یافــت‏‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در اغــاز به کار‬ ‫دولت وجود مدارس خشت و گلی مسئله جدی و حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد فضاهای اموزشی‏کشور فرسوده قلمداد می شد‪ ،‬امروز‬ ‫خوشحالم اعالم کنم عالوه بر حذف عبارت مدارس خشت و‬ ‫گلی‏از ادبیات فضاهای اموزشی کشور‪ ،‬در هشت سال گذشته‬ ‫علی رغم تمام محدودیت ها و معذوریت ها‏میزان کالس های‬ ‫درس غیراســتاندارد کشــور هــم بــه ‪ 19/5‬درصــد کاهش یافته‬ ‫اســت و هم اکنــون بیــش‏از ‪ ۸۰‬درصــد مدارس ایمن هســتند‪.‬‬ ‫‏رخشــانی مهر گفت‪ :‬استانداردســازی دســتگاه های گرمایشی‬ ‫مــدارس همــواره از دغدغه های اولیا و مربیان بوده اســت‪ ،‬در‬ ‫‏همین راستا‪ ،‬در تمامی مدارسی که زیرساخت های گاز و برق‬ ‫وجود داشته است‪ ،‬تمامی بخاری های‏غیراستاندارد برچیده و‬ ‫دستگاه های ایمن جایگزین ان ها شد‪ .‬به گونه ای که در ‪ ۸‬سال‬ ‫اخیر با‏استانداردسازی‪ ۲۷۶‬هزار کالس درس‪ ،‬روزانه‪ ۹۴‬کالس‬ ‫درس استانداردسازی شد و بیش از‪۸‬‏میلیون دانش اموز از کالس‬ ‫ایمن و استاندارد برخوردار شدند‪.‬‏‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!