روزنامه رویداد امروز شماره 1062 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1062

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1062

روزنامه رویداد امروز شماره 1062

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 06‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 23‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1062‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رد صالحیت داوطلبان شوراها دردسرساز است‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کرمان‬ ‫تحریمشکستهشدهاست‬ ‫رویدا د کرمان‬ ‫به عنوان رئیس دولت به مردم اعالم می کنم تحریم شکسته شده است و اگر همه باهم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می شود‬ ‫جای خالی نواوری‬ ‫در کشاورزی کرمان‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫شارکت اتاق کرمان‬ ‫م‬ ‫کسیناسیون‬ ‫در وا‬ ‫سالمندان‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد دکرمان‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫ستارت اپ فروش‬ ‫کرمان حتی یک ا‬ ‫در حوزه کش‬ ‫لی نواوری در‬ ‫جای خا‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تکمیلساخترینگ چهارم در اصفهان ادامه دارد‬ ‫پروژهمجموعهپل ها‬ ‫وتقاطعغیرهمسطح‬ ‫سردار سلیمانی‬ ‫در یک قدمی افتتاح‬ ‫سیاست‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪02‬‬ ‫اب رسانی به بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫روستاوشهراستانسمنان‬ ‫حادثه معدن زغال سنگ در حدود ساعت ‪ ١٢‬ظهر روز شنبه ‪ ١١‬اردیبهشت ماه در تونل شماره ‪ ٤٢‬معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی در کارگاه استخراج ‪ ١٣ k‬پیشرو‪،‬‬ ‫هنگام استخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد که در این حادثه ‪ ۲‬نفر کارگر پیمانکاری شرکت به نام های میالد روشنائی و سید اصغر افضلی دچار حادثه و محبوس شده اند‬ ‫ورزش‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫ثبتچندینرکورد‬ ‫‪04‬‬ ‫دستاوردهایپویشهرهفتهالف‪-‬ب‪-‬ایران‬ ‫درخشان است‬ ‫عملیات نجات کارگران معدن طزره دامغان‬ ‫کرمان حتی یک استارت اپ فروش در‬ ‫حوزه کشاورزی ندارد‬ ‫اورزی ندارد‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫اورزی کرمان‬ ‫کش‬ ‫انتخابات پرشور‬ ‫در محاق‬ ‫دالیل روند کاهش نرخ ارز‬ ‫از زبانهمتی‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ادعای عجیب خبرنگار معروف ایتالیایی‬ ‫درباره مهاجم تیم ملی ایران‬ ‫یداتشهربابک‬ ‫در تول‬ ‫ـانتره مصرفی ذوب‬ ‫تولید کنسـ‬ ‫این ماه ‪36228‬‬ ‫خاتوناباد در‬ ‫مجتمــع مــس‬ ‫نسبت به باالترین‬ ‫مدیــر‬ ‫تن بوده که‬ ‫رکــورد تولیــدات‬ ‫شــهربابک از‬ ‫در بهمن گذشته‬ ‫رکورد ماهیانه‬ ‫مجتمعمسشهربابک‬ ‫‪ 33259‬تــن‪8/9 ،‬‬ ‫ماهیانه‬ ‫بــا رقــم‬ ‫سال‪ 1400‬خبر داد‪.‬‬ ‫در فروردین‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ابراهیمی نسب‬ ‫درصد‬ ‫ابراهیمــی نســب حسین‬ ‫حســین‬ ‫مجتمــع مــس‬ ‫مدیــر‬ ‫ســال تولیــد؛‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫کنســانتره ذوب‬ ‫گفت‪ :‬اند حاصل از‬ ‫مانعزداییها با‬ ‫حمایت شــهربابک‬ ‫پشــتیبانیها؛‬ ‫ــه در برابر رکورد‬ ‫ـز ‪ 7773‬بوده ک‬ ‫حداکثری همکاران و‬ ‫خاتونابــاد نیـ‬ ‫تالش و کوشــش‬ ‫میزان ‪ 7,267‬تن ‪7‬‬ ‫شهربابک موفق به‬ ‫ابان ماه گذشته به‬ ‫مس‬ ‫مجتمع‬ ‫ماهیانه قبلی در‬ ‫مدیران ارشد‪،‬‬ ‫جدید در تولیدات‬ ‫رشد نشان میدهد‪.‬‬ ‫ثبت چندین رکــورد‬ ‫معدن درصد‬ ‫مجتمع مس شهربابک‬ ‫افزود‪ :‬کل استخراج‬ ‫همچنین خبر داد‪:‬‬ ‫خود شده است‪ .‬او‬ ‫او‬ ‫ذوب خاتوناباد هم‬ ‫‪ 5767787‬تن بوده‬ ‫شده در اند تولیدی‬ ‫در فروردینمــاه‬ ‫اسفند سال موفق‬ ‫نسبت به رکورد‬ ‫میــدوک‬ ‫ثبت برساند که‬ ‫رکورد ماهیانه در‬ ‫‪ 11210‬تن را به‬ ‫درحالیکه باالترین‬ ‫‪ 11,167‬تن‪0/4،‬‬ ‫کــه ‪ 13/6‬درصد‬ ‫گذشته به میزان‬ ‫‪ 5078000‬تــن بــوده‬ ‫بهمنماه سال‬ ‫گذشــته و‬ ‫افزایشنشانمیدهد‪.‬‬ ‫افزایشنشانمیدهد‪.‬‬ ‫نسبتبهرکوردقبلی‬ ‫میزان درصد‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫ابراهیمی نســب‬ ‫زنبورهایالمانیبهدنبال‬ ‫صیدسردار ازمون‬ ‫ساعت دورههای‬ ‫‪ 22‬هزار نفر‬ ‫برگزاری بیش از شرکت گاز استان‬ ‫اموزشی در‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫کرمان در ادامه انجام‬ ‫کرمان‪ ،‬اموزشوپرورش‬ ‫اتاق‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ـته‪ ،‬در اجــرای طرح‬ ‫خود‪ ،‬با‬ ‫ـوری بــا رعایــت‬ ‫پرســتاران بازنشسـ‬ ‫اموزشــی حضـ‬ ‫کرمان و جامعه‬ ‫همکاری و مشارکت‬ ‫های بهداشــتی‪،‬‬ ‫افراد باالی ‪ 80‬سال‬ ‫شــیوهنامه‬ ‫شرکت گازاستان‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫هیئترئیســه اتاق‬ ‫مدیرعامل‬ ‫انالین‪ ،‬افالین (سامانه‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬عضو‬ ‫مجازی‬ ‫دارد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫با توجه به شیوع‬ ‫که واکسیناسیون‬ ‫کرمان گفت‪:‬‬ ‫ـازی شــرکت ملــی‬ ‫گفت‪ :‬ازانجایی‬ ‫امــوزش مجـ‬ ‫کرمان در همین رابطه‬ ‫و محدودیت در‬ ‫اکثر این مراکز دارای‬ ‫ویــروس کرونا‬ ‫غیرحضــوری و‬ ‫انجام میشود و‬ ‫گاز ایــران)‪،‬‬ ‫در مراکز بهداشت‬ ‫هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫وامد افراد سالمند به‬ ‫برگــزاری دوره‬ ‫صــورت گرفتــه‬ ‫کوچک هستند‪ ،‬رفت‬ ‫کتــاب محــور‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫گاز استان کرمان‬ ‫پله و فضای‬ ‫دشواربود کهتصمیم‬ ‫ما در شــرکت‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫فاصلهاجتماعی‬ ‫اینمراکزورعایت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تنها در ششماهه‬ ‫عباس جبالبارزی‬ ‫و نواوری در این‬ ‫توانستهایم‬ ‫بهســازی و اموزش‬ ‫سهولت کار گرفته شد‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫تا‬ ‫ـان بابیــان اینکــه‬ ‫کرده و نگذاشته‬ ‫‪ ،1399‬بیــش از ‪22‬‬ ‫به اقدامی برای‬ ‫وپــرورش اســتان‬ ‫کشــاورزی با مشکل‬ ‫حضوری اســتان کرمـ‬ ‫است کهباوجود‬ ‫و اگاهی کارکنان‬ ‫دوم ســال‬ ‫اداره کل اموزش‬ ‫شود‪».‬اوحتیمعتقد‬ ‫اموزشیبهصورت‬ ‫مشــکالت بخش‬ ‫انسانی و ارتقای دانش‬ ‫ـزود‪ :‬در ایــن طــرح‬ ‫در میدان علی ابن‬ ‫عرصهایجاد‬ ‫نباید امیدی به حل‬ ‫هزار نفرساعتدوره‬ ‫ـران حتــی امــکان‬ ‫افـ‬ ‫مجازی نیروی‬ ‫ـردی و مدیریتی‬ ‫به گفته او ســهم‬ ‫اموزشی «سعادت»‬ ‫ـی متفــاوت در ایـ‬ ‫ندارند‪ .‬دلیــل این امر‬ ‫های بهداشــتی‪،‬‬ ‫تخصصــی‪ ،‬کاربـ‬ ‫اســتارتاپی داشــت‪.‬‬ ‫کرمان مجموعه‬ ‫نظــام حکمرانـ‬ ‫بدون پله است‬ ‫نامه‬ ‫در زمینههــای‬ ‫ـکان مجوز گرفتــن‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ـرکت مدنظــر قرار‬ ‫نیزمیسرنیست‪.‬‬ ‫را که فضای باز و‬ ‫و بــا رعایت شــیوه غیرحضوریبرگزار کنیم‪.‬‬ ‫نــواوری ای تــی امـ‬ ‫و دارو و صنعت‬ ‫تجــارت ایران حدود ‪ 2‬درصد الگوبرداریاز سایر کشورها‬ ‫افزایش بهرهوری شـ‬ ‫طالب (فابریک)‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هــای الزم از غذا‬ ‫انالین‪،‬مجازیافالینو‬ ‫ـارت انالین از کل‬ ‫ـداد امروز‪:‬نقــش‬ ‫دولت اســت اما‬ ‫ابی‬ ‫ترین باهــدف‬ ‫بــا تهیــه تقویــم‬ ‫تضمین فــروش حرف‬ ‫ــم گرفتن مجوز‬ ‫طرح اختصاص داده‬ ‫تجـ‬ ‫قاضیزاده‪-‬رویـ‬ ‫قــد دخالتهای‬ ‫اینکه یکی از مهم‬ ‫ـزود‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫ـده اســت‪ .‬ه‬ ‫مرضیــه‬ ‫برای اجرای این‬ ‫اگرچــه او منت‬ ‫ـگاه او تــا قبــل از‬ ‫کسیناتورهایمراکزبهداشت‬ ‫منوچهر فالح با تاکید بر‬ ‫میگیــرد‪ ،‬افـ‬ ‫دولت هم نمیبیند‪.‬‬ ‫کشــاورزی کرمــان گمشـ‬ ‫اســت‪ .‬از نـ‬ ‫کارکنان و برگزاری‬ ‫ســت‪ .‬قائــم پناه‬ ‫و معدن است‪.‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬توجه‬ ‫خــروج یکبــاره‬ ‫کهامکانحضوروا‬ ‫سالیانه برای تمامی‬ ‫بهتر از فروش‬ ‫و مدیریــت در‬ ‫زدن بیفایــده ا‬ ‫برنامههای اجرایی‬ ‫ـت میشــود حجم‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫راهــکار را در‬ ‫ازانجایی‬ ‫بخش تولید‬ ‫باید با یک نقشه‬ ‫از الگــوی کشــت‬ ‫ـان و اموزشــی‬ ‫مدیریــت عمومــی‪،‬‬ ‫اهداف و‬ ‫که تا فصل برداشـ‬ ‫نداشــت زیــرا انها‬ ‫کشاورز الگوی کشت‬ ‫استارتاپها در‬ ‫میگوید‪«:‬دولت‬ ‫و مهارتــی کارکنـ‬ ‫سالهاســت‬ ‫شــغلی‪ ،‬بهبــود‬ ‫در این مرکز وجود‬ ‫وقتی میتوانم به‬ ‫وارد بازار میشــود‬ ‫گلزاده دراینباره‬ ‫قابلیتهــای دانشــی‬ ‫جامعه پرســتاران‬ ‫خارج شــود و اجازه‬ ‫های دورههــای‬ ‫فناوری میگوید‪«:‬‬ ‫اســاتید مجرب‪،‬‬ ‫محصول یکبــاره‬ ‫محصول را تولید‬ ‫میپرداختند‪ ،‬از‬ ‫بــه‬ ‫عمل کردند‬ ‫ــال از ایــن حوزه‬ ‫بهعنوان سرمایه‬ ‫‪ HSE‬با اســتفاده از‬ ‫گســتردهای از‬ ‫در ایــن مراکــز‬ ‫کشاورز بداند که اگر ان‬ ‫رئیس پارک علم و‬ ‫یکبار سیبزمینی‪،‬‬ ‫راه ظــرف ‪ 5‬س‬ ‫شــد علمی افراد‬ ‫جبالبارزی‪ ،‬تصریح‬ ‫دوم فرهنگی و‬ ‫را بدهــد چراکــه‬ ‫سپهوند‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬فالح گفت‪ :‬با‬ ‫بخش دهیم که‬ ‫افزایش ر‬ ‫سرازیری میافتد‪.‬‬ ‫برای همین هم‬ ‫دیگــر درخواست همکاری شد‪.‬‬ ‫خــش خصوصــی‬ ‫افزود‪ :‬در ششماهه‬ ‫مهم دســتیافته اسـ‬ ‫که ان را بخرد و‬ ‫و قیمت در‬ ‫محمدرضا محدود اســتارتاپها در‬ ‫محصوالتی همچون‬ ‫ســرمایهگذاری ب‬ ‫پذیرفت در ادامه انجام‬ ‫بازنشسته‬ ‫اصلی شــرکت اســت‪،‬‬ ‫گذاری را باال توجیه‬ ‫کند کسی هست‬ ‫ویــژه به این‬ ‫اموزشــی یادشــده و‬ ‫مــان اما فعالیت‬ ‫پیاز و گوجه و حتی‬ ‫راستا اتاق کرمان‬ ‫هرگونه ســرمایه‬ ‫ســاعت امــوزش‬ ‫اول‬ ‫کر‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ضرورت دورههای‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫شد‪».‬‬ ‫ک‬ ‫دیگر‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همین‬ ‫ـا‬ ‫مقولــه خالصــه‬ ‫سمت فروش وارد‬ ‫در چنیــن فضایی‬ ‫کرونا‪،‬هزینههای‬ ‫بــا دخالتهـ‬ ‫بار‬ ‫ـش از ‪ 10000‬نفــر‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫پیش زمینه موفقیت‬ ‫توجه به‬ ‫اولویتبنــدی بــرای‬ ‫کشــاورزی را در دو‬ ‫اجتماعیخوددردوران‬ ‫ســال بیـ‬ ‫ـالف دیجــی کاال و‬ ‫ترجیح باید از‬ ‫ـوال اینجاســت که‬ ‫نگاه این کارفرما‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 5000‬نفر ساعت اموزش محدودیتهــای موجــود‪،‬‬ ‫کشــاورزان و دوم‬ ‫خرمــا‪ .‬سـ‬ ‫ـمون برخـ‬ ‫مسئولیتهای‬ ‫کشــت هســتیم‬ ‫دستمزد عوامل را بر‬ ‫و میکند‪ .‬از‬ ‫خــش خصوصــی‬ ‫کارکنان رسمی‪،‬‬ ‫اعتماد در بخش‬ ‫نداشــتن الگوی‬ ‫اجــرای انها‪ ،‬بر‬ ‫بــه گفتــه او کشـ تضمین فروش میدهد‬ ‫در زمینه پرداخت‬ ‫ـتقیم و همچنین‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ورود ب‬ ‫ای نداشــتن‬ ‫ما همچنان درگیر‬ ‫دورهها و شــیوهی‬ ‫بهطور حضوری‪.‬‬ ‫اجرای این طرح‬ ‫کارکنان قرارداد مسـ‬ ‫اســتارتاپهای‬ ‫قوانین خلقالســاعه‬ ‫پلتفرمها به کشاورز‬ ‫ارشد رئیس دانشگاه‬ ‫اجــرای ایــن‬ ‫ـکلگیری هرگونه‬ ‫خرید محصوالت‬ ‫دورهها تعیینشــده‬ ‫مربوط به‬ ‫ظرف یک تا سه ماه‬ ‫مرتبط سایر‬ ‫دســتبهگریبان‬ ‫همین رابطه مشاور‬ ‫کارکنان پیمانکاری‬ ‫ای کــه قبــل از شـ‬ ‫امکان مردم به‬ ‫اولویــت و ماهیــت‬ ‫مااستارتاپهای‬ ‫و تاجــران‬ ‫داند که محصولش‬ ‫عهده گیرد‪ .‬در‬ ‫نفر ساعت برای‬ ‫اســت‪ .‬بهگونــه‬ ‫همکاریهایاتاق‬ ‫ممنوعیت صادرات‪،‬‬ ‫سرمایهگذاریهای‬ ‫های اســاس‬ ‫میگوید‪«:‬نهاینکه‬ ‫بیش از ‪6000‬‬ ‫این کشاورز می‬ ‫نگاهاومشکالت‬ ‫ضمنقدردانیاز‬ ‫قیمت دستوری و‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫یــح کــرد‪ :‬برنامه‬ ‫او‬ ‫ــیم اما واقعیت‬ ‫علومپزشکی کرمان‬ ‫فروشمیرسد‪.‬از‬ ‫استارتاپی باید‬ ‫مثل‬ ‫ـده اســت‪ .‬او تصر‬ ‫کرمان در دوران کرونا‪،‬‬ ‫فروش نداشــته باش‬ ‫بعد اســتارتاپهای‬ ‫در «کشمون»به‬ ‫دورههای است‪.‬‬ ‫استارتاپیوجوددارد؟‬ ‫برگزارشـ‬ ‫نبودن با نیاز بازار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کارگروه با توزیع و‬ ‫صــه انجام دهد و‬ ‫ـان در حــوزه تولید‬ ‫طریق مشارکت در‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مقوله متناســب‬ ‫است روزانه در دو‬ ‫را در ایــن عر‬ ‫کرمان با‬ ‫ـتارتاپهای کرمـ‬ ‫کیکاووسی‪ ،‬دبیر سابق‬ ‫ـش خصوصــی کــه‬ ‫اموزشــی مذکور از‬ ‫کشــاورزان در دو‬ ‫ـذار «کشــمون» که‬ ‫نخست این طرح قرار‬ ‫اســت کــه اسـ‬ ‫شــکل گیــرد‪ .‬بخـ‬ ‫به گفته کیقباد‬ ‫امیرمداح‪ ،‬مدیر شرکت‬ ‫ـه اســت‪ .‬بنیانگـ‬ ‫حوزه کشاورزی باالی‬ ‫گفت‪ :‬در فاز‬ ‫مرتبــط بــا ان‬ ‫پنج نفر واکسیناتور‬ ‫یــک فروشــگاه‬ ‫کردند‪ ».‬منصور‬ ‫و اقلیــم منطقـ‬ ‫حاال چند ماهی‬ ‫شتاب استان‪ ،‬در‬ ‫عصر و در هر نوبت‬ ‫ـب قراردادهــای‬ ‫ها بهتر عمل‬ ‫خود برای ایجاد‬ ‫زعفران اغاز کرده بود‬ ‫رویدادهای‬ ‫نوبت از صبح تا‬ ‫میتوانــد در قالـ‬ ‫عمده این استارت اپ‬ ‫نوذرنخعی‪،‬افزود‪:‬‬ ‫خصوص تجربه‬ ‫فعالیتش را با‬ ‫پایانه صادراتی‪.‬‬ ‫فناوری پدیدار در‬ ‫سالمندانبپردازند‪.‬‬ ‫استارتاپ فعال داریم‪.‬‬ ‫کشاورزی میگوید‪:‬‬ ‫را به ســمت برنج و روغنزیتون و زنجیرهای باشد و یا یک‬ ‫بهواکسیناسیون‬ ‫هستند تا فروش‬ ‫‪30‬‬ ‫سالمند‪ 80‬سال به‬ ‫اســتارتاپ حوزه فروش در‬ ‫کشاورزی نیست‬ ‫ـت که بازارش‬ ‫تولید و نواوری فعال‬ ‫در خصوص علت‬ ‫بیش از‪ 10‬هزار نفر‬ ‫حل مشکالت‬ ‫استارت یک‬ ‫اما در بخش‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫طرح الگوی کشت است که اسـ محصوالت رفته اســت‪ .‬او‬ ‫استارتاپ راه‬ ‫تولید‬ ‫سه‬ ‫واکسن‬ ‫پلتفــرم نواوری‬ ‫تنها‬ ‫محصول‪.‬بهعبارتدیگر‬ ‫مایه موفقیت این‬ ‫وجود داشته باشد که‬ ‫جدیددیگرتقاضای‬ ‫همکاری ســایر‬ ‫ــی‪ ،‬مدیر فنــی‬ ‫«بن‬ ‫باال در شهر کرمان‬ ‫وبازاریابی‬ ‫رویهمیگوید‪«:‬نسل‬ ‫کشاورزیراغببه‬ ‫جاویــد مومن‬ ‫ـد‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫کــه مشــکالت‬ ‫ســتان کرمــان نیز‬ ‫بخش فروش داریم که عمده انهم در متاسفانهسازمانجهاد‬ ‫اینتغییر‬ ‫را دریافت میکننـ‬ ‫و تقاضا برای این‬ ‫معتقــد اســت‬ ‫بــرق جنوب ا‬ ‫جنوبــی یا چین‬ ‫اپ فعال در‬ ‫خرید زعفران ندارد‬ ‫«هــماوا» امــا‬ ‫ـیون افراد باالی ‪80‬‬ ‫اطالعات نیست‪».‬‬ ‫کــره‬ ‫نمیشود و نیازمند‬ ‫همکاری و تالش‬ ‫چندانی برای‬ ‫شکلگرفتهاست‪.‬‬ ‫باوجوداین تغییر رویه‬ ‫دوم برای واکسیناسـ‬ ‫و قرار دادن‬ ‫ضمن تشکر از‬ ‫استارت اپ حل‬ ‫«هدفاینبود‬ ‫محصولپسته‬ ‫شعاعی معاون‬ ‫قرار اســت مرکز‬ ‫پایین امده است‪».‬‬ ‫شکل نگرفته‬ ‫کرمان راهاندازی تا‬ ‫کشاورزی با‬ ‫بتول شیخ‬ ‫‪ SME‬مخفــف‬ ‫ـکاران و پیمانــکاران‬ ‫اپ کشاورزی‬ ‫اودر خصوصطرحشمیگوید‪ :‬محصولشان را محصول‬ ‫زعفران اما خود او نیز‬ ‫اموزش فنی و حرفهای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ استارت‬ ‫کلیــه همـ‬ ‫و مهندســی‬ ‫چندساله در حوزه‬ ‫در بخــش فروش‪،‬‬ ‫سال در مرکز‬ ‫ارتباط با کشاورزان هم‬ ‫از بازار ســازمانهای ‪Small & Medium SME‬‬ ‫برنامهریــزی‬ ‫در پروژههــای‬ ‫های و فعالیت‬ ‫ـت اســتارت اپها‬ ‫که با برقراری‬ ‫سهم «کشمون»‬ ‫اجرایــی کــه‬ ‫واکسیناسیونتسریعشود‪.‬‬ ‫ـارت ‪Enterprises‬‬ ‫ـاره به سیاســت‬ ‫بعدی دانش و نهاده‬ ‫محدودیـ‬ ‫موضوع تاکید دارد که‬ ‫شــرکت‪ ،‬با اشـ‬ ‫هــای کوچک و‬ ‫صورت شــبانهروزی‬ ‫عبـ‬ ‫که از دید کیکاووسی علت اصلی بفروشیم وهم در مراحل‬ ‫طرح به این‬ ‫نــده کلیه بنگاه‬ ‫صدم درصد است‪.‬‬ ‫مذکــور‪ ،‬به‬ ‫موضوعی اســت‬ ‫و افزایش سطح‬ ‫طرح در مشهد با‬ ‫ســت و دربرگیر‬ ‫ـن امــر اســت‪ .‬او‬ ‫برنج در حد یک‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫صنعتی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫کشاورزی» مشابه این‬ ‫انــد قدردانــی و‬ ‫ا‬ ‫ـه دغدغــه در ایـ‬ ‫هم زعفران و‬ ‫بتول شیخ شعاعی‬ ‫خدمت در سیل‬ ‫تــالش نموده‬ ‫اعم از بنگاههــای‬ ‫نیفتاده و تولید‬ ‫ان شــکل نگرفتـ‬ ‫درستی نداریم‬ ‫استارتاپی که چندان‬ ‫و بــا توجــه بــه‬ ‫کشور متوســط‬ ‫اقتصاد کشاورزی‬ ‫رفاهــی مــردم‬ ‫ایــن موضوع جا‬ ‫ـت کــه باعــث‬ ‫ـت را حاصل تالش‬ ‫فداکاران‬ ‫شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫گوید‪«:‬هنــوز فرهنگ‬ ‫و فعال اقتصادی‬ ‫کشــاورزی اسـ‬ ‫قرار کشمون‬ ‫ایــن موفقیـ‬ ‫ـت‪« .‬کشمون» با‬ ‫صنعت بــرق که جزو‬ ‫گلزاده‪ ،‬کارافرین‬ ‫می‬ ‫بازرگانــی و‬ ‫رودرروی دالالن‬ ‫الگوی کشــت نداشـ‬ ‫توســعه مناطق‬ ‫غافلگیر شدند‬ ‫اهداف نظام مقدس‬ ‫اهمیــت‬ ‫فرشید‬ ‫ندارد که خود را‬ ‫استارتاپهای مرتبط با‬ ‫با ارتباطی با‬ ‫توزیــع ثــروت و‬ ‫حاال حوزه فعالیتش‬ ‫شرکت در راستای‬ ‫های اولیــه زندگــی‬ ‫کسی جرئت‬ ‫شروع این امر ابتدا‬ ‫است که بهطورکلی‬ ‫اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫رسانی جمعی‬ ‫است که هنوز برای‬ ‫کارش را اغــاز کرد اما‬ ‫ـاخت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫معتقد‬ ‫عمل‬ ‫معتقد است که‬ ‫استارتاپهاضعیف‬ ‫نمود‪ :‬در سال‪ ۹۹‬برق‬ ‫اداره برق در سیل‬ ‫شکل زعفــران‬ ‫معتقد‬ ‫اسالمیدانست‪.‬‬ ‫هم رسانده است‪.‬‬ ‫دهد‪ ».‬او‬ ‫مانی‪-‬رویداد امروز‪ 6:‬مامور‬ ‫کشاورزینسبتبهالباقی‬ ‫کنونی است‪ ،‬اظهار‬ ‫مرتبط با این امر‬ ‫ـرق جمهوری‬ ‫زیتون و خرما و برنج‬ ‫دخالتهای حاشــیهای شــود‪ .‬او کشــاورزی راه زیادی در‬ ‫ـی شــرکت توزیــع‬ ‫تا شــتابدهنده‬ ‫روســتای فاقــد بـ‬ ‫کایت را به روغن‬ ‫حمزه سل‬ ‫ـزارش روابــط عمومـ‬ ‫اصلی این موضوع را‬ ‫نواوری به بخش‬ ‫استارتاپها گذاشت‬ ‫را از دست دادند‬ ‫الزم اســت‬ ‫خانــوار کــه در ‪۵۰‬‬ ‫رفسنجانشتابدهنده‬ ‫بــه گـ‬ ‫ســازمانهایی چــون‬ ‫گذشته جان خود‬ ‫اند‪ .‬او علت‬ ‫ورود‬ ‫کرمان‪ ،‬علی زینی وند‪،‬‬ ‫بــه ‪۵۶۰‬‬ ‫لیلی به الالی‬ ‫عــادل ‪۱۸۷۱۸۷‬‬ ‫‪ ۱۵‬روز دوشــنبه در‬ ‫چند شب‬ ‫گیرندهمانطور کهدر‬ ‫ـت و قبــل از ان‬ ‫برای نباید‬ ‫برق جنوب استان‬ ‫ـتند بااعتبــاری م‬ ‫بنیانگــذار «کشــمون» امــا کرده ممنوعیتهایشمیداند‪.‬‬ ‫قطعی برق در ســاعت‬ ‫ای که زمینهای شد‬ ‫درستی پیــش اسـ‬ ‫راستا نیروی‬ ‫ســکونت داشـ‬ ‫ـت و معــدن و‬ ‫تقدیریاز مدیرعامل‬ ‫پنــاه‪،‬‬ ‫های دولتیو‬ ‫گرفت‪ .‬شتابدهنده‬ ‫به دنبال‬ ‫است و در همین‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعـ‬ ‫گلباف شهرستان‬ ‫وید‪«:‬اقتصاد کشاورزی ما به‬ ‫کرمانبااهداءلوح‬ ‫محمــد قائــم محدودیتیبرایفعالیت‬ ‫ریال‪ ،‬انجامشده‬ ‫واستارتاپهایی‬ ‫حرمک از توابع بخش‬ ‫وزارت جهــاد‬ ‫نخست استاندار‬ ‫زمینه اقداماتی‬ ‫گلزاده میگ‬ ‫نخست کشوری‬ ‫میلیون‬ ‫شکل شرکتهایدانشبنیان‬ ‫معتقداست کههیچ‬ ‫دولتی که سعی کرده‬ ‫منطقه نسک و‬ ‫صنعتی باید در این‬ ‫ـنگ از ارتفاعات بر‬ ‫دلیل کسب رتبه‬ ‫استان کرمان‪ ،‬رتبه‬ ‫ـدارد و اصــوال نبایــد‬ ‫شکلگیری‬ ‫نگرفته و سیاستهای‬ ‫ـای جدیــد مرتبط‬ ‫این شرکت به‬ ‫بارش باران و ریزش سـ‬ ‫شرکت برق جنوب‬ ‫شهرکهای‬ ‫کشــور وجــود نـ‬ ‫برق استان تبریک‬ ‫ـد کودهــا و بذرهـ‬ ‫برق را مابین ‪۳۹‬‬ ‫دهد و یا در بخش‬ ‫خصوصی شکل‬ ‫کرمــان در اثــر‬ ‫اســتارتاپی در‬ ‫از نیروهــای اداره‬ ‫به روستاهای فاقد‬ ‫در مقولــه تولیـ‬ ‫روستاهای فاقد‬ ‫کنترل قیمت را انجام‬ ‫الالی فعاالن بخش‬ ‫ـی جهانــی ایــن‬ ‫کیلوولت‪ ۶ ،‬نفر‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫برقرسانی‬ ‫برقرسانی به‬ ‫اســت‪ « :‬کســب‬ ‫فــروش و بازاریابـ‬ ‫خــط انتقال ‪۲۰‬‬ ‫همیشــه‬ ‫ـی لیلی لی بــه‬ ‫کسب نموده است‪.‬‬ ‫این اقتصــاد را دچار‬ ‫بــه محــل اعزام‬ ‫متن چنین امده‬ ‫ـا پســته و حتــی‬ ‫روی‬ ‫خـ‬ ‫توزیع سطح کشور‪،‬‬ ‫ممنوعیــت بگــذارد‪،‬‬ ‫ـش کــردن بــاران‬ ‫گفت‪ .‬در این‬ ‫بـ‬ ‫رسانیبهروستاهای‬ ‫شرکت‬ ‫گلبــاف بــا فروکـ‬ ‫هم صــادرات‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬مقام برتر‬ ‫وظیفهبهدلیلاغاز‬ ‫که گذاشت‪.‬‬ ‫نخست کشوریدر برق‬ ‫بــرق‬ ‫ســت کــه چندان‬ ‫محصول‪.‬‬ ‫شعاعی افزود‪ :‬در‬ ‫نیروهادر هنگامانجام‬ ‫ـم اضافــه میکند‬ ‫ـاه البتــه معتقــد ا‬ ‫فاقد برق رتبه‬ ‫سال پیاپی به شما و‬ ‫شیخ‬ ‫ــن موضــوع را هـ‬ ‫میشوند‪.‬این‬ ‫قائــم پنـ‬ ‫جریان تند سیالب‬ ‫ـانی به روستاهای‬ ‫را برای هشتمین‬ ‫او البتــه ای‬ ‫بهراحتی بخش‬ ‫غافلگیر و گرفتار‬ ‫شــوری در برقرسـ‬ ‫شرکت فاقد برق‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫شدید‬ ‫ک‬ ‫رگبار‬ ‫عملیات‬ ‫پیاپی نصیب این‬ ‫کارکنان خدوم شرکت‬ ‫مجدد‬ ‫صاحبان ایده در‬ ‫دستمیدهند‪.‬‬ ‫هشــتمین ســال‬ ‫دیگری بر تمامی‬ ‫متاسفانهجانخودرااز‬ ‫رئیس اتاق کرمان‪:‬‬ ‫میگویم که حاصل‬ ‫برای‬ ‫خـــبر‬ ‫ـامل اکیپ تجســس‬ ‫همکاران برگ زرین‬ ‫شدهو‬ ‫استان کرمان تبریک‬ ‫‪ ۱۲‬تیم زمینی شـ‬ ‫گردیــد و با تالش‬ ‫جنوب جنوب‬ ‫صادقانه ان مجموعه‬ ‫جســتجو با اعزام‬ ‫اغاز و روز بعد پیکر‬ ‫ـرکت توزیع برق‬ ‫های موثر و خدمت‬ ‫وزین افتخارات شـ‬ ‫یاب و ‪ ۲‬تیم هوایی‬ ‫تعداد تالش‬ ‫سیاستهای دولت‬ ‫دفتر‬ ‫سگهای زنده‬ ‫ـد‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫تحقق اهداف و‬ ‫سیالبپیدامیشوند‪.‬‬ ‫کرمان افزوده شـ‬ ‫این در راستای‬ ‫سیاســت توســعه‬ ‫باختگاندرمسیر‬ ‫اســتان‬ ‫حوزه تحت پوشــش‬ ‫حــران‪ ،‬مصطفی‬ ‫ـد ازجملــه اجرای‬ ‫جان‬ ‫ـازمان مدیریــت ب‬ ‫روســتاهای برقدار در‬ ‫تدبیــر و امیـ‬ ‫افزایش سطح رفاه‬ ‫بنــا بــر اعــالم سـ‬ ‫پایان سال‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫دهقــان‪ ،‬علیرضــا‬ ‫ارتقاء زیرساختها و‬ ‫شرکت‪ ۳۸۴۵‬روستا تا‬ ‫توکلــی‪ ،‬مســلم‬ ‫ـرقدار پایدار‪،‬‬ ‫قدردانــی از زحمات‬ ‫ابراهیمــی‪ ،‬محســن‬ ‫واگذاری مجوزها در‬ ‫ـرد‪ ۵۰ :‬روســتای بـ‬ ‫حســینی در این‬ ‫بوده اســت‪ .‬ضمــن‬ ‫در انجام امور و‬ ‫ـلی و محمدمیــرزا‬ ‫او خاطرنشــان کـ‬ ‫بردسیر‪ ،‬مــردم‬ ‫ــت همچنان در‬ ‫اتاق کرمان گفت‪:‬‬ ‫فــری‪ ،‬علی توسـ‬ ‫چه میگوید؟» از‬ ‫گرانقدر امید اس‬ ‫های ارزوئیه‪ ،‬بافت‪،‬‬ ‫جع‬ ‫رئیس‬ ‫جمله «ببینیم تهران‬ ‫شــما و همکار‬ ‫را از دست دادند‪.‬‬ ‫شده در شهرستان‬ ‫ویژه اهالی نجیب و‬ ‫های مختلف باید‬ ‫ریگان‪ ،‬ســیرجان‪،‬‬ ‫کرمان میتوان‬ ‫حادثه جانشان‬ ‫ـانی به مردم به‬ ‫دستگاه‬ ‫حذف و جمله «در‬ ‫جیرفت‪ ،‬رودبار جنوب‪،‬‬ ‫ـتند‪ .‬خدمترسـ‬ ‫دهکده خرما در بم‬ ‫توسعه و تولید استان‬ ‫موفق و موید باشید‪».‬‬ ‫بم‪،‬‬ ‫منوجان واقع هسـ‬ ‫جایگزین ان شود‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫شریف جنوب استان‬ ‫ساخت‬ ‫ـاب‪ ،‬قلعــه گنــج و‬ ‫متقاضیان بود»‬ ‫فاریـ‬ ‫ـرکت توزیــع نیروی‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫پاسخگوی نیاز‬ ‫ثروت میکند‬ ‫ـا‪ ،‬مدیرعامــل شـ‬ ‫نشست کارگروه‬ ‫مهــدوی نیـ‬ ‫تولید‬ ‫مهدی طبیب زاده در‬ ‫صــادی مجلس و‬ ‫سید‬ ‫رئیس کمیســیون اقت‬ ‫امــور اقتصــادی‬ ‫اســتاندار کرمان‪،‬‬ ‫ـتگاهها ماننــد راه و‬ ‫ــت هماهنگــی‬ ‫بــا حضور‬ ‫سرپرســت معاون‬ ‫ـزود‪ :‬در برخــی دسـ‬ ‫خرما در بم بهعنوان‬ ‫یــران اســتان افـ‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫دهکده‬ ‫ســایر مد‬ ‫منطقهای‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫استانداری کرمان از احداث صــادرات خرما با ایجاد‬ ‫محیطزیســت‪ ،‬اب‬ ‫ــه اخذ مجوز از‬ ‫هوشــمندانه بهمنظور‬ ‫شهرســازی‪،‬‬ ‫ــیاری را منوط ب‬ ‫اقدامی‬ ‫فعالیتهای بس‬ ‫اشتغال پایدار نام برد‪.‬‬ ‫دادن زمان‪ ،‬هزینه‬ ‫تجــارت انجــام‬ ‫افزوده‪ ،‬تولید ثروت و‬ ‫موجب از دست‬ ‫ـتفاده میشــود تــا‬ ‫و‬ ‫کمیته تخصصی‬ ‫ارزش‬ ‫دانند و این موضوع‬ ‫ـازها (‪ )Frother‬اسـ‬ ‫شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در‬ ‫مهرابی‬ ‫حسین‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تهران‬ ‫داخل کف‬ ‫زمان انجام کار می‬ ‫مزاحم از کانی هدف‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫که ایــن موضوع‬ ‫بررســی مسائل و‬ ‫ــاخت‬ ‫بالتکلیفی در مورد‬ ‫جداسازی عامل‬ ‫ـب تحقق شــعار‬ ‫ـات ارائــه میدهد‬ ‫تولید با موضوع‬ ‫مدیر مهندســی معکــوس و س شــیمیایی درنهایت‬ ‫مالی و‬ ‫در کرمــان موجـ‬ ‫ـهیل و رفع موانع‬ ‫داد‪:‬متداولترین‬ ‫ـای خــود خدمـ‬ ‫فعاالن اقتصادی از‬ ‫ـت‪ :‬برای ســرعت‬ ‫نیــاز متقاضیــان‬ ‫نهفقــط اعضـ‬ ‫تسـ‬ ‫سلیماننژادادامه‬ ‫بومیســازی ماده‬ ‫شد‪ .‬طبیب زاده‪،‬‬ ‫تری شود تا همه‬ ‫خرمــا اظهار داشـ‬ ‫پاســخگو بــودن‬ ‫محققشود‪.‬‬ ‫ــکلگرفتهاند و‬ ‫ـرکت گل گهــر از‬ ‫انصرافها خواهد‬ ‫فلوتاسیونموادمعدنی‬ ‫مشــکالت دهکده‬ ‫ســانی گســترده‬ ‫ـه در مجلس در‬ ‫از کف تولید ش‬ ‫معدنی و صنعتی‬ ‫شـ‬ ‫الزم و احــداث این‬ ‫باید اطالعر‬ ‫جلوگیری از بســیاری‬ ‫با اشــاره به اینکـ‬ ‫کرمان یــاد و اظهار‬ ‫ساز مورداستفادهدر‬ ‫تاثیرگذار کشــور‬ ‫حمایــت شــرکت‬ ‫صدور مجوزهــای‬ ‫برخی مســائل را‬ ‫ســال و‬ ‫افزود‪ :‬تصمیمات‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬او‬ ‫داد‪ .‬به کف‬ ‫متیــل ایزوبوتیل‬ ‫اصلی تولیــد در‬ ‫‪ MIBC‬بــا‬ ‫بخشــی بــه روند‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫که همکاری کنند‬ ‫اند تا حــدودی‬ ‫روش سیرجان خبر‬ ‫مقیــاس صنعتــی‪،‬‬ ‫عنــوان معضــل‬ ‫ایــن فرصــت‬ ‫واحد سرمایهگذاری‬ ‫بودهاند توانســته‬ ‫دستگاهها میخواهم‬ ‫قانون اتاق ایران‬ ‫از بانکهــا به‬ ‫گهر و شرکت گهر‬ ‫مختلــف در‬ ‫تواند در این زمینه‬ ‫در حــذف گوگــرد‬ ‫چــون واقعــی‬ ‫کرد و از پنجره‬ ‫ـی طرح اصالح‬ ‫دهکده از تمام‬ ‫در قالب احکام‬ ‫گل‬ ‫بینالملل شــرکت‬ ‫داشته باشند‪ .‬او از‬ ‫بخش خصوصی می‬ ‫این مشکل را انکار‬ ‫بــوده کــه‬ ‫نیاز حال بررسـ‬ ‫شــیدن در صدور‬ ‫میتوانــد‬ ‫روابط عمومی و امور‬ ‫قوانین توجه ویژه‬ ‫بدهند که اتاق و‬ ‫کرد‪ :‬نباید‬ ‫فرهنگــی تولید‬ ‫برای ســرعت بخ‬ ‫نژاد گفــت‪ :‬کربونیــل (‪ )MIBC‬هماتیتی و همینطور در‬ ‫و مجریان هم به‬ ‫گزارش‬ ‫ـات کارشــده در اتــاق کرمــانورابراهیمی‪ ،‬به تولید مازاد‬ ‫ســامان‬ ‫و خاص در تمام‬ ‫کرد‪ :‬رفع موانع‬ ‫ســرمایهگذاری اســتان‬ ‫جــالل ســلیمان‬ ‫ـیما و موضوعـ‬ ‫ســانتره مگنتیتی‪،‬‬ ‫یک محصول ویژه‬ ‫ــند‪ .‬او تصریــح‬ ‫پیشنهاد داده شود‪ .‬پ‬ ‫گل گهــر‪ ،‬مهنــدس‬ ‫و اطلس‬ ‫برنامههــای صداوسـ‬ ‫کنسانتره از کن‬ ‫و روی نیز کاربرد‬ ‫خرمای بم بهعنوان‬ ‫تاثیرگــذار باش‬ ‫گذاریها بهره برد‪.‬‬ ‫و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫زمینه صــادرات برای‬ ‫در این قانون‬ ‫فلوتاسیون مس‪ ،‬سرب‬ ‫بومیسازی حوزه‬ ‫مــان فرهنگــی‪،‬‬ ‫ـوب کرمــان اشــاره‬ ‫تحقق شــعار ســال‬ ‫مجوزها و اغاز سرمایه‬ ‫ظرفیت خوبی در‬ ‫موثر در تریبون‬ ‫کارشناســان کارگروه‬ ‫فرهنگســازی‪ ،‬گفت‬ ‫ـرکت گل فرایند‬ ‫کشــاورزی در جنـ‬ ‫یکی از اصلیترین‬ ‫ـد کرد‪ :‬فضا برای‬ ‫دنیــا یادکرد که‬ ‫مشــخص باشــد‬ ‫باید کلیدواژههای‬ ‫بــرای بازاریابی و‬ ‫مختلف و بــه‬ ‫ـامل کارشناســان شـ‬ ‫کرد‪ :‬فلوتاسیون‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـاق کرمــان تاکیـ‬ ‫صــادرات محصــول باید‬ ‫کند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫رســانهها دارد و‬ ‫دارد‪ .‬او اظهار‬ ‫ـی جدی‪ ،‬امــور‬ ‫رئیــس اتـ‬ ‫اشاره به اینکه اگر‬ ‫ـرکت گل گهر شـ‬ ‫شیمیاییاست کهدر‬ ‫فعالیت ســایر‬ ‫هزینه محســوب‬ ‫جهــش تولیــد و‬ ‫ـد باکار کارشناسـ‬ ‫ـر روش بهعنــوان‬ ‫شـ‬ ‫اســتان کرمــان فراهم می مضافتینمونهاقدامات‬ ‫شود‪ .‬زینیوند با‬ ‫جدایشفیزیکی‬ ‫خصوصــی بهترین‬ ‫بازرگانی میــزان‬ ‫تلف کــردن وقت و‬ ‫اســت فقط بایـ‬ ‫ســان شــرکت گهـ‬ ‫غیررسمی ارائه‬ ‫جهانیاینخرمای‬ ‫تجربه روشهای‬ ‫ـاده‬ ‫گهــر و کارشنا‬ ‫بخش‬ ‫چسبیدن حبابهای‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫صــورت‪،‬‬ ‫ا‬ ‫رسمی‬ ‫مانند‬ ‫ـرا‬ ‫برند‬ ‫پیگیــری کــرد زیـ‬ ‫برخی های‬ ‫تقویت‬ ‫ــرا در غیــر ایــن‬ ‫فعلی‪ 20 ،‬ساختار‬ ‫ـا انتقال دانــش و‬ ‫استفاده از مکانیسم‬ ‫مطالعاتیانجام گیرد‪.‬‬ ‫موانــع تولیــد را‬ ‫ـت‪ :‬اتاق زی‬ ‫شــاره بــه اینکه‬ ‫ساختارهای دولتی‬ ‫ـکار بهرهبــردار‪ ،‬بـ‬ ‫ساخت ماده ان با‬ ‫رفــع‬ ‫بهصــورت کف در‬ ‫ـود‪ ،‬گفـ‬ ‫میداند‪ .‬او با ا‬ ‫الزم کارشناسیو‬ ‫پیمانـ‬ ‫نشســت بابیان‬ ‫کرد‪ :‬بهجای‬ ‫تولید‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫ـواد ابــران و انتقال‬ ‫ها را رفــع موانــع‬ ‫مشــکالت برطــرف شــده بـ ســاختارهای میشود‪.‬‬ ‫داخلی موفق به‬ ‫کرمان نیز در این‬ ‫ـاد میکند‪ ،‬اظهار‬ ‫اشاره به سال تقویت‬ ‫در هــوا بــه مـ‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫ـتیم‪ ،‬بســیاری از‬ ‫خود به ســازنده‬ ‫ســبوکار اتاق‬ ‫درنهایت جمعاوری‬ ‫موانع فیزیکی ایجـ‬ ‫ـعار ســال مبتنی بر‬ ‫ســی و پیگیــری‬ ‫مهرابی با‬ ‫های انجامگرفته‬ ‫‪ MIBC‬شدند که‬ ‫های داشـ‬ ‫دبیر واحد ک‬ ‫سلول فلوتاســیون و‬ ‫ـته باهــدف برر‬ ‫ذهنــی در تولید‬ ‫فرماندهی تحقق شـ‬ ‫گفت‪ :‬با هماهنگی‬ ‫فوقالعاده ارزبر‬ ‫اجرای انها‪ ،‬ذهن‬ ‫تصمیمگیری کرد‪.‬‬ ‫ـش در ســال گذشـ‬ ‫شود‪ .‬سطح‬ ‫موانــع‬ ‫گوگرد محقق شده و‬ ‫شــیمیایی‬ ‫و مانع زدایی ها‬ ‫کرمان محل‬ ‫ـتند اما در فراینــد‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫نیاز ابــی و دیگر‬ ‫(شناورسازی)استفادهمی‬ ‫سرعت برای انها‬ ‫اینکــه ایــن بخـ‬ ‫حذف کانی محتوی‬ ‫قوانیــن مثبت هسـ‬ ‫ـرکت اب در تامیــن‬ ‫راهاندازی شده‬ ‫موانع میشود‪.‬‬ ‫است تا بتوان با‬ ‫فرایندفلوتاسیون‬ ‫شیمیایی کف‪،‬‬ ‫روح‬ ‫سرب‪-‬روی انجام‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫ـرار شــده کــه شـ‬ ‫های منفی و ایجاد‬ ‫ـکل ‪ 302‬پرونده‬ ‫موجود‬ ‫ــا همکاری الزم‬ ‫کشور است‬ ‫مواد‬ ‫کانیهای مس و یا‬ ‫قـ‬ ‫بهترین مشکالت‬ ‫ـد بــوده کــه مشـ‬ ‫جفا به تولید و‬ ‫باعث برداشت‬ ‫در دیگر مجوزه‬ ‫تولید اوضاع را‬ ‫او افزود‪ :‬در فرایند فلوتاسیون از ‪ ،)Collectors‬یا تغلیظ‬ ‫ورودی ایــن واحـ‬ ‫‪ 4200‬تومانی‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫منفی‬ ‫ـورای اســالمی‪،‬‬ ‫حکومتی از‬ ‫عســجدی افزود‪:‬‬ ‫کرد‪:‬البته بجای‬ ‫ارز‬ ‫های دولتی و‬ ‫اقتصادی مجلس شـ‬ ‫‪ 379‬پرونــده‬ ‫دسـ‬ ‫فعالکننــده (‬ ‫اقدام اســت‪ .‬عباس‬ ‫مســئول تصریح‬ ‫خروج دستگاه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫تکلیــف طرحهای‬ ‫رئیس کمیســیون‬ ‫شــته باشند‪ .‬این‬ ‫مابقی در دســت‬ ‫مربوط به مشــکالت‬ ‫مختلــف شــامل ‪ )Depressan‬و همچنین‬ ‫مجتمع فراورده خرما‬ ‫ســال را تعییــن‬ ‫را دا‬ ‫‪ 30‬برطرف و‬ ‫تاکید بر اینکه نباید‬ ‫ـروه تحقــق شــعار‬ ‫‪ 41‬درصــد موارد‬ ‫سامان میدهد‬ ‫این مجموعه باید‬ ‫ـت کنندههــا (‪ts‬‬ ‫با فعالیــت زیر‬ ‫اســتاندار کرمان با‬ ‫ایــن پروندههــا‬ ‫کمــک کارگـ‬ ‫بازداشـ‬ ‫ماننــد حقوقــی‪،‬‬ ‫دهکــده نام‬ ‫مرکز اســتان صادر‬ ‫گفــت‪ :‬بنگاهها‬ ‫باید در بررســی‬ ‫ادامه این نشســت‬ ‫کارگروه تحقق شعار‬ ‫ــه حوزههایــی‬ ‫مجوزهای الزم را از‬ ‫ـتان دانســت و‬ ‫تحمیل میکنند که‬ ‫ـی ان مربــوط ب‬ ‫در‬ ‫نیمهتمــام اسـ‬ ‫برخورد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باشــد تا بتوانیم‬ ‫ـران روند و طرح‬ ‫بانکــی و مابقـ‬ ‫ـور هزینههایی را‬ ‫مالیاتی بوده است‪.‬‬ ‫ـعار سال‪ ،‬شــعاری‬ ‫صورت باید به تهـ‬ ‫اتاق کرمان در‬ ‫ـا ان شــعاری برخورد نشــود درصد‪ ،‬به خود و کشـ‬ ‫اجرایی‪ ،‬بیمهای و‬ ‫با شـ‬ ‫یــم و در غیر این‬ ‫ورابراهیمی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫پروژه‬ ‫ب‬ ‫تا‬ ‫ـم‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫کرد‬ ‫دستگاههای‬ ‫کن‬ ‫اشاره به دوفاز بودن‬ ‫ـه اتــاق وا گــذار‬ ‫ـس ایــن کارگــروه‬ ‫ـوند‪ .‬محمدرضــا پ‬ ‫اقتصادی اســتان‬ ‫ســال را بـ‬ ‫ارزیابی شود‪ .‬او با‬ ‫ـوان جانشــین رئیـ‬ ‫متوقف شـ‬ ‫اساســی که دوفاز‬ ‫بهتمامی فعاالن‬ ‫انجا‬ ‫ـاق کرمــان بهعنـ‬ ‫ئــه اطالعــات و‬ ‫دلیل تفاوتهای‬ ‫پســندیده و مناســب‬ ‫و رئیــس اتـ‬ ‫موظــف بــه ارا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬به‬ ‫وند‪ ،‬اقدامی‬ ‫فــراوری خرما و‬ ‫مــه دســتگاهها‬ ‫ـعی شــود مجتمع‬ ‫هستند‪ .‬علی زینی‬ ‫انتخابشــده و ه‬ ‫ـن پروژه دارد‪ ،‬سـ‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫شود تا در ادامه‬ ‫ایـ‬ ‫مورد درخواست‬ ‫صورت مجزا بررســی‬ ‫گزارش‬ ‫دهکده خرما به‬ ‫مشکل مواجه نشویم‪.‬‬ ‫کار با‬ ‫نیرویبرقجنوب‬ ‫فقیتشرکتتوزیع‬ ‫تاهایفاقدبرق‬ ‫مو‬ ‫برقرسانیبهروس‬ ‫استاندر‬ ‫«ببینیم تهران‬ ‫چه میگوید؟» از‬ ‫ستان حذف شود‬ ‫ادبیات توسعه ا‬ ‫شیمیایی‪MIBC‬‬ ‫بومیسازیماده گلگهرو گهرروش‬ ‫مایتشرکتهای‬ ‫باح‬ ‫عکس ‪ :‬سید سعیدرضا رضوی‪/‬مهر‬ ‫رئیس اتاق کرمان‪:‬‬ ‫«ببینیم تهران چه می گوید؟»‬ ‫از ادبیات توسعه استان‬ ‫حذف شود‬ ‫بزرگ شده است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در جوامعی مانند ایران که تکثر اقوام‪،‬‬ ‫گویش و عقاید به عنوان یک فرصت جمعی و‬ ‫نه تهدید‪ ،‬قلمداد می شود‪ ،‬بهترین مسیر برای‬ ‫تحقق گونه گونیمطالبات‪،‬انتخاباتوجلب‬ ‫نظرعموممردمدر عیناحترامبهخواسته های‬ ‫اقلیت است‪ .‬از همین منظر جمهوری اسالمی‬ ‫در نخســتین ماه های پس از پیــروزی انقالب‪،‬‬ ‫گزینه صندوق رای را برگزید و همه ساختارهای‬ ‫حقیقی و حقوقی خود را بر ارای عموم بنا نهاد‪.‬‬ ‫ایــن راهبــرد اساســی که از ســوی رهبران و‬ ‫شــخصیت های موثــر انقــاب‪ ،‬برگزیده شــد‪،‬‬ ‫بهترین دلیل استحکام پایه های انسجام ملی‬ ‫و امنیت در ایران بوده اســت؛ به نظر می رسد‬ ‫مانقالبوپیشاز ایشان‬ ‫دلیلتاکیدرهبرمعظ ‬ ‫امــام خمینــی(ره) و همه مســئوالن طــراز اول‬ ‫کشور از سال‪ ۵۸‬تا کنون‪ ،‬بر گزینه صندوق رای‬ ‫همینبودهباشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اگــر جامعــه چنــد ده میلیونی ایــران را‬ ‫همچونبدنیکموجودزندهدر نظربگیریم‪،‬‬ ‫حرکــت و کارکــرد صحیــح اندا مهــا و اعضــا و‬ ‫جوارح‪ ،‬بستگی تام و تمامی به گردش خون‬ ‫و رســاندن مواد غذایی و اکســیژن دارد؛ از این‬ ‫زاویــه‪ ،‬انتخابــات نقــش چرخــش نخبــگان و‬ ‫جاری کردن خون تازه به شریان های مدیریتی‬ ‫کشور را به خود می گیرد که مرتبط با «حیات»‬ ‫و«امنیت» کشوراست؛ناگفتهپیداست کهتنها‬ ‫با گردن نهادن به انتخاب و سالیق نوشونده و‬ ‫در حال تغییر اقشار مختلف جامعه است که‬ ‫جریــان خون و انــرژی در انــدام جامعه تدوام‬ ‫می یابدوسالمتویکپارچگیجمعیمحقق‬ ‫یشــود؛ شــاید از همیــن منظــر رهبــر معظم‬ ‫م ‬ ‫انقــاب‪ ،‬انتخابات را «عــاج دردهای مزمن»‬ ‫کشوردانسته اند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در نــگاه منطق ـه ای و بین المللــی نیز‬ ‫انچه هدف گیری سیاســی و البته اقتصادی و‬ ‫نظامــی قدرت های جهانی در شــیوه تعامل‬ ‫بــا ایــران را تعیین می کند‪ ،‬میــزان حمایت و‬ ‫مقبولیــت مردمــی حاکمیت مســتقر اســت؛‬ ‫انتخابات و حضور حداکثری ملت در مقابل‬ ‫چشــم قدرت های منطقــه و جهان‪ ،‬بهترین‬ ‫جلوه مشروعیت و مقبولیت حکومت بوده‬ ‫و الزم اســت کــه هر چند ســال یکبــار‪ ،‬تکرار‬ ‫شود؛ در ‪ ۲۵‬سال اخیر حداقل دو انتخابات‬ ‫مهم ریاســت جمهــوری یکی در ســال ‪ ۷۶‬و‬ ‫دیگری سال ‪ ،۹۲‬نقش بی مانندی در ارتقای‬ ‫امنیــت ســرزمینی و حیــات جمعی مــردم ما‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۷۶‬با خروج ســفرای اروپایی از‬ ‫کشور‪ ،‬شرایطی خاصی را افریده بود و در سال‬ ‫‪ ۹۲‬تهدیدی امنیتی به واســطه قطعنامه های‬ ‫جهانی علیه ایران شکل گرفته بود که حضور‬ ‫پرشور مردم در انتخابات‪ ،‬هر دو تهدید بزرگ را‬ ‫بهخوبیخنثی کرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از انجــا کــه بــه دالیل گوناگــون‪ ،‬نظام‬ ‫حزبــی مشــابه با انچــه در جوامع دیگــر رایج‬ ‫اســت‪ ،‬در کشــور مــا شــکل نگرفتــه‪ ،‬راهــکار‬ ‫انتخابــات و گزینه صندوق رای بهترین شــیوه‬ ‫برایجلبمشارکتمدنیشهرونداناست‪.‬‬ ‫اگر «مشــارکت سیاسی» را مهمترین کنش‬ ‫برای نقش افرینی جمعی و تحقق مطالبات در‬ ‫نظربگیریم‪،‬انتخاباتدر کشور ما‪،‬اصلی ترین‬ ‫فاکتورتحققمشارکتدر گسترهملیو کشوری‬ ‫است؛ رابطه تنگاتنگ مشارکت و امنیت ملی‪،‬‬ ‫اهمیت برگزاری انتخابات و رجوع به صندوق‬ ‫رای را به خوبی اشکار می کند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در میان ـ ­ه عصــر ارتباطــات و انقــاب‬ ‫اطالعــات‪ ،‬گزار ههــای فکری و عقیدتی نقش‬ ‫تهــا‬ ‫بی بدیلــی در قــوام و تولیــد قــدرت مل ‬ ‫پیــدا کرده انــد؛ انچه بــه عنوان قــدرت «نرم»‬ ‫در مقابل قدرت ســخت‪ ،‬توصیف می شود در‬ ‫همینمقولهمی گنجد؛واقعیتانکهجمهوری‬ ‫اسالمی از ابتدای استقرار‪ ،‬قدرت نرم خود را به‬ ‫خوبی تولید‪ ،‬باز تولید و منتشر کرده و با اتکای‬ ‫بــه همین برتــری‪ ،‬امنیت کشــور را ارتقــا داده‬ ‫است؛بحث هایانتخاباتیعمدتاازسویهمه‬ ‫نامزدهــا و جریان ها بیشــتر در ذیل ایدئولوژی‬ ‫انقــاب و در چارچــوب قــدرت نرم جمهوری‬ ‫یشــوند و بازتولید‪ ،‬پیرایش و‬ ‫اسالمی طرح م ‬ ‫نوســازی چند ســال یکبــار ان‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫امنیت نرم و سخت کشور دارد‪.‬‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬اگرچــه انتخابــات‪ ،‬ظاهــری‬ ‫سیاسی و یا اقتصادی صرف دارد‪ ،‬اما در باطن‬ ‫با کارکردهای گفتمانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫فرامنطقه ای‪،‬نقشبی دیلیدر تولیدوافزایش‬ ‫شــاخص امنیت و قدرت کشــور دارد و شاید از‬ ‫این منظر با هیچ پدیده سیاســی دیگری قابل‬ ‫قیاس نباشــد؛ حضور پرشــور و حداکثری احاد‬ ‫جامعه در انتخابات‪ ،‬امنیت و ارامش کشور را‬ ‫تضمینوتثبیتخواهد کرد‪.‬‬ ‫کاراوا؛ پژواک اندوه‬ ‫و شادمانی هاست‬ ‫پیامدهایپانسیون نشینی‬ ‫رواجزندگیانتزاعیوناهنجاری هایرفتاری‬ ‫نگاهیبهانتخابات؛قدرتنرموارتقای«امنیت» کشور‬ ‫انتخابات به عنوان نماد و شــاخصه مهم‬ ‫یــک حکومت مردمی و مبتنی بر دموکراســی‬ ‫است؛ جمهوری اسالمی نیز به عنوان نظامی‬ ‫از جنــس «جمهوری» و مرد مســاالری دینی‪ ،‬از‬ ‫نقش قوام بخش انتخابات و رای مردم بسیار‬ ‫بهــره بــرده و بیــش از ‪ ۴۰‬انتخابــات در عمــر‬ ‫‪ ۴۲‬ســاله خود برگــزار کرده؛ از همه پرس ـی ها‬ ‫تــا انتخاب رئیس جمهــوری‪ ،‬خبــرگان رهبری‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای شــهر و‬ ‫روستا‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرناپالس‪ ،‬بخشــی از ســخنان‬ ‫عصــر یکشــنبه رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬درباره‬ ‫انتخابــات و تاثیر ان بر امنیت و ارتقای کشــور‬ ‫بــود؛ ایشــان انتخابــات را «فرصــت مهــم و‬ ‫بی نظیــری بــرای اســتحکام پایه های اقتــدار و‬ ‫امنیت کشــور خواندند»‪ .‬چندی پیش هم در‬ ‫سخان نوروزی خود تاکید کرده بودند که «ما‬ ‫بایــد تالش کنیم ایــران را قوی کنیم» و حضور‬ ‫و مشارکت مردم را در این قوت ملی تاثیرگذار‬ ‫توصیفکردند‪.‬‬ ‫در اســتانه برگزاری انتخابات مهــم ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫رابطــه انتخابــات بــا امنیــت و اقتدار کشــور را‬ ‫بازخوانیمی کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مقولــه امنیت‪ ،‬بزرگترین نیاز و دغدغه‬ ‫نظام های سیاسی است که بدون ان هیچکدام‬ ‫از اهــداف اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫ایدئولوژیک محقق نمی شود؛ به همین دلیل‬ ‫هرسالههزینه های گزافیدرهمه کشورهابرای‬ ‫ارتقای امنیت و حفاظت از مرزهای سرزمینی و‬ ‫مولفه هایقدرتملی‪،‬صرفمی شود‪.‬‬ ‫بــدون امنیــت و ارامــش هیــچ جامع ـه ای‬ ‫امکان زیست و بالندگی را ندارد‪ .‬توجه اساسی‬ ‫بهموجودیتوحیات کشور‪،‬مهمترینفلسفه‬ ‫تشکیل نهادهای حکومتی و حاکمیتی است؛‬ ‫در جمهــوری اســامی نیــز بــر توجــه ویــژه به‬ ‫«امنیت ملی»‪ ،‬هم در قانون اساسی و هم در‬ ‫سیاستگزاری های کالن کشور تاکیدشدهاست‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در متون علوم سیاسی رابطه مستقیمی‬ ‫بیــن تحقــق اراده مــردم و امنیت و اســتحکام‬ ‫پای ههــای یــک دولت‪-‬ملــت وجــود دارد؛ در‬ ‫دنیــای مدرن اعتمــاد و التزام بــه اراده جمعی‬ ‫بــا اســتفاده از ســازوکارهای نویــن‪ ،‬عامــل‬ ‫تســازی در تمشــیب امــور اســت‪ .‬اگر‬ ‫سرنوش ‬ ‫در گذشــته ســلیقه و انتخاب اکثریت جامعه‬ ‫از راه های خشــونت بار و شورش های جمعی‪،‬‬ ‫یشــد‪ ،‬امروزه صندوق رای فیصله‬ ‫مشخص م ‬ ‫بخش تنازعات و حکمرانی اراده جمعی است‬ ‫و جایگزیــن حرکت های کور و خشــونت های‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫بشــناس اجتماعــی می گویــد‪:‬‬ ‫یــک اسی ‬ ‫پانسیون نشــینی اگرچــه یکــی از پدید ههــای‬ ‫ناشی از شهرنشینی مدرن است اما باید توجه‬ ‫داشت که رشد افسارگسیخته ان می تواند به‬ ‫رواجزندگیانتزاعیوناهنجاری هایرفتاریدر‬ ‫جامعهبیانجامد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬پانســیون ها یکی‬ ‫از پرطرفدارتریــن و پرترددتریــن مراکــز اقامتی‬ ‫هســتند که در شــهرهای مهاجرپذیر و کالن از‬ ‫اهمیت بســیار ویــژه ای برخوردارنــد‪ .‬در واقع‬ ‫پانســیون جــزو ارزان تریــن مکا نهــای اقامتی‬ ‫است که افراد با اقامت در این مراکز می توانند‬ ‫به زندگی خود در شهرهای بزرگ ادامه داده و‬ ‫به کار خود مشغول شوند‪.‬‬ ‫ت پانســیون ها و مروری‬ ‫با نگاهی به ســای ‬ ‫بر قوانین انها اینگونه به نظر می رسد که این‬ ‫پانسیون ها برای پذیرش و ورود مقرراتی دارند‪.‬‬ ‫مقرراتــی کــه انها ملــزم به اجرای ان هســتند‪.‬‬ ‫هــر عضو یا ســاکن بــا کارت شناســایی و ارایه‬ ‫معرفی نامه از محل کار خود و پرداخت پول‬ ‫یــک مــاه و ودیع ـه ای در قبــال ســکونت یک‬ ‫ماه می تواند در انجا ســاکن شــود‪ .‬عــدم ارایه‬ ‫یکــی از ایــن مــدارک بــه منزله عدم ســکونت‬ ‫است‪ .‬این پانسیون ها در نقاط مختلف شهر‬ ‫تهران و با زیربناهای مختلف در طبقات متنوع‬ ‫پراکنده شده اند‪.‬براساس اطالعات سایتی که‬ ‫بزرگ تریــن مرجع جس ـت وجوی خوابــگاه در‬ ‫کشور است‪،‬بسیاریاز اینپانسیون هاباعنوان‬ ‫اینکــه از وزارت گردشــگری‪ ،‬اتحادیه هتلداری‬ ‫و اماکن تهران بزرگ مجوز گرفته اند مشــغول‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬ان هم در حالی که ودیعه ها‬ ‫واجاره هاییسنگینبابتامکاناتومحیطی‬ ‫مناسبوصمیمیاز ساکنانانجامی گیرند‪.‬‬ ‫اتاق های این پانسیون ها دو تختی یا چهار‬ ‫و گاهــی ‪ ۶‬تختــی اســت‪ .‬گاهــی در بعضی از‬ ‫طبقاتاتاق های‪ ۱۰‬تختینیزوجوددارد‪.‬مبلغ‬ ‫ماهیانهنیزدر نقاطمختلفشهرمتنوعاست‪.‬‬ ‫تغییر خانه های اجاره ای به‬ ‫پانسیون نشینی‬ ‫چنــد روز پیش محمدعلی فرخ مهر رئیس‬ ‫اتحادیههتل دارانتهراندربارهپانسیون نشینی‬ ‫بــه روزنامــه «فــراز» گفــت‪« :‬بــا گــران شــدن‬ ‫اجاره بها‪ ،‬بســیاری خانه های اجــاره ای خود را‬ ‫پــس می دهند تا در پانســیون ها زندگی کنند‪.‬‬ ‫پانسیون هاعمومااز دلپروژه هایانبوه سازیو‬ ‫کوچک سازیواحدهایمسکونیدرشهرهایی‬ ‫کهبامشکلمسکنمواجهبودند‪،‬بیرونامد‪».‬‬ ‫به گفته فرخ مهر «تهران نیز از این قاعده‬ ‫مستثنی نبوده‪ .‬مخصوصا در یک سال گذشته‬ ‫که با افزایش قیمت مسکن‪ ،‬نرخ اجاره نشینی‬ ‫هم رشد افسارگسیخته ای را تجربه کرد و به‬ ‫این ترتیب بسیاری را به حاشیه شهر راند‪».‬‬ ‫پیــش از ایــن نیز مدیرکل دفتر ســتاد ملی‬ ‫بازافرینی شهری‪ ،‬از رواج «خوابگاه کارمندی»‬ ‫در شهر تهران خبر داده بود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه زهــرا اســکندری «کارمنــدان‪،‬‬ ‫دانشــجویان و کارگــران بســیاری هســتند که‬ ‫دیگــر تــوان تهیــه مســکن مســتقل اجــاره ای‬ ‫را هــم ندارنــد و ترجیــح می دهنــد بــه جــای‬ ‫مسکن‪ ،‬محیطی برای خواب به شکل مشاع‬ ‫و مشــارکتی داشــته باشــند‪ .‬تراکم جمعیتی‪،‬‬ ‫نداشتن شغل مناسب‪ ،‬باال بودن هزینه های‬ ‫معیشــتی و هزینه های مســکن باعث ایجاد‬ ‫این پدید ه جدید در کالنشهرها شده است‪».‬‬ ‫رواج خوابگاه ‪ -‬کارمندی در شهر تهران‬ ‫ایــن شــرایط برخــی بنــگاه داران در‬ ‫کالنشــهرها را بــه ایــن فکــر انداختــه کــه بــا‬ ‫کســازی و انبو هســازی پاســخگوی ایــن‬ ‫کوچ ‬ ‫نیاز افراد به ویژه در کالنشــهری مانند تهران‬ ‫باشــند‪ .‬از ایــن جهــت افزایش پانســیون ها و‬ ‫خوابگاه های غیردولتی در تهران که با حجم‬ ‫انبوهــی از مهاجــران روبه رو اســت‪ ،‬عادی به‬ ‫نظر می رســد‪.‬حال پرسش اساســی این است‬ ‫جایگزینــی خانه های اجاره ای با پانســیون و‬ ‫ایــن زندگــی معلق چــه اثــاری و پیامدهایی‬ ‫برای جامعه دارد؟‬ ‫در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع امیرمحمــود‬ ‫حریرچــی اسیب شــناس به ایرناپــاس گفت‪:‬‬ ‫پانسیون ها در جهان قدمت طوالنی دارند و‬ ‫در کشــورهای دیگر به نام هاســتل و نام های‬ ‫دیگر معروف هســتند‪ .‬اما وجود و رشــد این‬ ‫مکان ها در تهران عالوه بر مساله مسکن به‬ ‫اســتعاره ای از زندگــی شهرنشــینی بدل شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هر کالنشــهری نســبت بین روابط کار‬ ‫و امر تولید و تولیدکننده‪ ،‬مدام پدیده تازه ای‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪ .‬از این رو وجود پانســیون‬ ‫می تواند پاســخی به نیاز انسان شهرنشین و‬ ‫پایتخت نشینباشد‪.‬‬ ‫حریرچی ادامه داد‪ :‬امروز شــما می توانید‬ ‫با مراجعه به ســایت های اینترنتی انواع این‬ ‫پانســیون ها را بیابید و از خدمات ارائه شــده‬ ‫انها اگاه شوید‪ .‬چنین مراکز اقامتی که قاعدتا‬ ‫بایــد بیشــتر مورد اســتفاده دانشــجو‪ ،‬کارمند‬ ‫و کارامــوز باشــد بــه علــت تراکــم جمعیتی‪،‬‬ ‫نداشتن شغل مناسب و باال بودن هزینه های‬ ‫معیشتی و مسکن‪ ،‬عمال طیف گسترده تری از‬ ‫افــراد را به ویژه در کالنشــهرها در خود جای‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫پانسیون نشینی؛ هزینه های گزاف با‬ ‫امکانات نامناسب‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولیــن تداعــی کــه از زندگــی‬ ‫پانسیونی به ذهن می رســد‪ ،‬موقتی بودن ان‬ ‫است‪ .‬این نوع سکونت می تواند شکل خاصی‬ ‫از رابطــه و زندگــی را تعریــف کند‪ .‬رابطه های‬ ‫موقتــی کــه بــه دوســتی و روابــط اجتماعــی‬ ‫مداومینمی انجامدوبسیار گسستهاست‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر در این مکان ها ادمها فقط‬ ‫طشــان بســط‬ ‫از کنار یکدیگر می گذرند و رواب ‬ ‫نمی یابدو کم کمبهیکزندگی ویکرابطه ای‬ ‫انتزاعیمی انجامد‪.‬اینرابطهانتزاعیمحصول‬ ‫شرایط و نوع زندگی ساکنان این پانسیون ها و‬ ‫خواه ناخواه از پیامدهای زندگی شهرنشینی و‬ ‫مدرن امروزی است‪.‬‬ ‫این اسیب شــناس ادامه داد‪ :‬این نوع نگاه‬ ‫یهــای‬ ‫پول محــور ســبب شــده کــه ناهنجار ‬ ‫رفتــاری و اخالقــی در اینگونــه مکا نهــا رو به‬ ‫افزایش باشد‪ .‬از سوی دیگر با توجه اینکه این‬ ‫پانســیون ها با عنوان دانشــجویی و کارمندی‬ ‫اجاره داده می شوند‪ ،‬از دختران جوان تا زنان‬ ‫‪ 50‬ســاله هــم در اینگونــه مکا نهــا مشــاهده‬ ‫می شوند؛یعنیبسیاریاز افراددیگر کههرچه‬ ‫باشنددانشجونیستند‪،‬نیزبهدلیلعدمنظارت‬ ‫درســت‪ ،‬با عنوان دانشجو در این پانسیون ها‬ ‫سکونتدارند‪.‬‬ ‫حریرچــی معتقــد اســت‪ :‬با ایــن وجود‪،‬‬ ‫پانسیون نشــینی‪ ،‬یکــی از راه هــای غلبــه بــر‬ ‫مشکل مسکن جوانان است و بیشتر ساکنان‬ ‫ایــن پانســیون ها را دانشــجویان تشــکیل‬ ‫می دهند‪ .‬باید تاکید کرد‪ ،‬بسیاری از کسانی‬ ‫که در این مکان ها ســاکن هســتند‪ ،‬با وجود‬ ‫انکــه هزینه هــای گزافــی را بــرای اجاره بهــا‬ ‫می پردازند‪ ،‬اما در عمل از امکانات مناسب‬ ‫زندگــی برخــوردار نیســتند‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫دانشــجویان ســاکن‪ ،‬بــدون اینکــه امیــدی‬ ‫به اینده کاری داشــته باشــند با شــهریه های‬ ‫سنگین دانشگاه و هزینه های مادی و روحی‬ ‫به زندگی روزمره خود در این پانسیون ها به‬ ‫ناچار ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پدیــده می توانــد‬ ‫هشداری برای مسئوالن باشد زیرا با باال رفتن‬ ‫هزینــه زندگــی و مســکن ایــن دانشــجویان‪،‬‬ ‫احتمــال ناتوانــی در تامیــن هزین ههــا و افــت‬ ‫تحصیلی و کاهش کیفیت اموزشی انان وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین باید حداقل برای حل مشکالت‬ ‫اینقشرراهکاریاندیشید‪.‬‬ ‫ایــن اســیب شــناس در عیــن حــال یــاداور‬ ‫شهــای‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن پانســیون ها بــرای پژوه ‬ ‫جامعه شناســانه بســیار مفید اســت تــا از این‬ ‫طریق بتوان زندگی نســل جوان امروز را رصد‬ ‫و بر اساس داده های علمی برای نیازهای انان‬ ‫راهکارهاییاجتماعیارائه کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫هیئت ایرانی گفتگوهای‬ ‫وین را با نکته سنجی‬ ‫به پیش می برد‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان گفت‪ :‬اگر‬ ‫امریکا اصراری بر حفظ تحریم های فلج کننده علیه‬ ‫فشــده‬ ‫ایران داشــت‪ ،‬قطعا تاکنون گفتگوها متوق ‬ ‫بود‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬سعید خطیب زاده در پاسخ‬ ‫به ســوال خبرنگاران در مورد انتشــار برخی از اخبار‬ ‫در یکــی از رســانه ها بــه نقــل از منابــع مطلع مبنی‬ ‫مهــای فلج کننده‬ ‫نکــه امریکا بــر حفــظ تحری ‬ ‫بــر ای ‬ ‫علیه ایران اصرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نکات اختالفی میان‬ ‫ایران و امریکا در وین کم نیســتند و برخی مواضع‬ ‫امریــکا در ویــن قابل قبــول نبــوده و ازاین روســت‬ ‫کــه هیئــت ایرانــی گفتگوهــای ویــن را بــا دقــت و‬ ‫یبــرد‪.‬او ادامــه داد‪ :‬امــا در‬ ‫نکت هســنجی به پیــش م ‬ ‫ایــن مــورد خاص که ســوال می پرســید ‪ -‬کــه بازهم ‬ ‫یــک رســانه از قــول منابع ا گاه ناشــناس خــود ادعا‬ ‫کــرده‪ -‬نه تنهــا این مورد و موارد ادعایی شــبیه این‬ ‫غلــط اســت بلکــه همــه یقیــن بداننــد ا گــر امریــکا‬ ‫اصــراری بــر این گونــه امــور داشــت قطعــا تاکنــون‬ ‫فشــده بود‪.‬بــر اســاس ایــن گــزارش‬ ‫گفتگوهــا متوق ‬ ‫به تازگی شــبکه خبری انگلیس ـی زبان «پرس تی وی»‬ ‫به نقل از منبع مطلع در تهران مدعی شــده اســت‬ ‫کــه امریــکا تاکنــون نه تنها انجــام اصالحاتــی را که‬ ‫باعث کاهش ریسک همکاری اقتصادی و بانکی با‬ ‫یشــود‪ ،‬نپذیرفته اســت‪ ،‬بلکه عمال ریسک‬ ‫ایران م ‬ ‫همکاری با ایران را باالتر برده است‪.‬‬ ‫استقبال امریکا از مذاکره‬ ‫ ‬ ‫تهران‪-‬ریاض‬ ‫وزیــر امــور خارجــه امریــکا در گفت وگویــی‪،‬‬ ‫مواضع این کشــور درباره پیش بــرد روند مذاکرات‬ ‫وین در راستای احیای توافق هسته ای و دیپلماسی‬ ‫مســتقل کشــورهای منطقــه بــا یکدیگــری ازجملــه‬ ‫ایران‪-‬عربستان را بیان کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬انتونی‬ ‫بلینکن‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا که برای مشارکت‬ ‫در مذاکرات نشست جی ‪ ۷‬به لندن سفرکرده است‪،‬‬ ‫در گفت وگــو بــا روزنامــه فایننشــال تایمز در پاســخ‬ ‫بــه پرسشــی در مــورد انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫پیــش رو در ایــران و امکان تاثیرگذاری انتخابات بر‬ ‫مذاکرات هسته ای‪ ،‬با گفتن این که در مورد ان نظر‬ ‫نمی دهد‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی بســیار دشــوار اســت و‬ ‫مــن نمی خواهــم در مــورد تاثیری که رقــم خوردن‬ ‫یــک نتیجه یا نتیجه ای دیگــر در انتخابات ایران بر‬ ‫مذا کــرات هســته ای دارد یــا ندارد حــدس و گمانی‬ ‫مطــرح کنــم ولــی در مورد نکته ای که اشــاره شــد‪،‬‬ ‫بــه نظرم واضح اســت کــه تصمیم گیرنــده در نظام‬ ‫ایران کیست و ان شخص رهبر است و او است که‬ ‫تصمیمــات اصلی را در مورد رویکرد ایران می گیرد‪.‬‬ ‫او دربــاره مذا کــرات ایران و عربســتان نیز بیان کرد‬ ‫که گفت وگوها میان ایران و عربســتان ســعودی در‬ ‫راستای کاهش تنش در خاورمیانه‪ ،‬پیشرفتی است‬ ‫که از ان استقبال می شود‪ .‬بلینکن البته اخبار حاکی‬ ‫از مذا کــرات میــان تهــران و ریاض را تائیــد نکرد اما‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر ان ها در حــال مذاکره انــد‪ ،‬این موضوع‬ ‫نبــاره افزود‪:‬‬ ‫به طورکلــی خوب اســت‪ .‬بلینکن درای ‬ ‫مذا کــره همیشــه بهتــر از هــر چیــز دیگــری به عنوان‬ ‫یشــود؟‬ ‫جایگزیــن ان اســت‪ .‬ایــا بــه نتیجه ختم م ‬ ‫ایــن ســوال دیگری اســت؛ اما مذاکره‪ ،‬تــاش برای‬ ‫کاهش تنش ها و دیدن این که ایا می توان به توافق‬ ‫رســید‪ ،‬تالش برای ترغیب کشــورها به این که برای‬ ‫برخی فعالیت ها که شــما از ان ها رضایت ندارید‪،‬‬ ‫کاری کننــد‪ ،‬خــوب اســت‪ ،‬مثبــت و موثــر اســت‪.‬‬ ‫بلینکن گفت درحالی که ازنظر او واشنگتن هنوز در‬ ‫شهــای دیپلماتیــک بین المللی نقشــی اصلی را‬ ‫تال ‬ ‫ایفا می کند‪ ،‬فکر می کند بیشتر به نفع کشورهاست‬ ‫اگر خودشان وارد عمل شوند‪ .‬او در این راستا بیان‬ ‫کرد‪ :‬این که کشــورها مستقیما و بدون ما در منطقه‬ ‫گفت وگو کنند‪ ،‬حتی بهتر است‪.‬‬ ‫پیش بینی رفتار امریکا‬ ‫دشوار است‬ ‫متیــو انتونــی اســتاد علــوم سیاســی و روابــط‬ ‫بین الملــل دانشــگاه کرنــل امریــکا در ارزیابــی‬ ‫نشســت کمیســیون مشــترک برجــا در ویــن گفت‪:‬‬ ‫جلسه وین ازان جهت مهم بود که نشان می دهد‬ ‫طرفیــن مایل به دیدار بدون پیش شــرط هســتند‪.‬‬ ‫ایــن واقعیــت کــه طرفیــن توافــق کرده انــد پــس‬ ‫از بازگشــت بــه خانــه بــرای رایزنی بــا دولت های‬ ‫خــود مذا کــرات را از ســر بگیرنــد‪ ،‬نشــانه خوبــی‬ ‫اســت‪.‬او در ادامه در مورد احتمال لغو تحریم ها‬ ‫توســط امریــکا‪ ،‬گفــت‪ :‬پیش بینــی رفتــار امریــکا‬ ‫دشــوار اســت؛ در این مرحلــه ایاالت متحده دیگر‬ ‫طــرف برجــام نیســت؛ بنابرایــن بحث هــای ان در‬ ‫ویــن با دولت ایران غیررســمی بوده اســت‪ .‬جای‬ ‫تردیــد اســت کــه ایاالت متحــده بالفاصلــه پس از‬ ‫جلســات ویــن در مــورد لغــو تحریم هــا تصمیمــی‬ ‫بگیــرد و مــا هنــوز نمی دانیــم «رونــد ویــن» چــه‬ ‫مــدت طــول خواهــد کشــید‪.‬او هم چنیــن اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــه نظــر می رســد طرف هــای اصلــی برجام‪،‬‬ ‫ازجملــه ایاالت متحــده می خواهنــد بــه برجــام‬ ‫بازگردنــد امــا ایــن بیشــتر بــه ایــن بســتگی دارد‬ ‫کــه ایــا ایــران مایــل بــه بازگشــت اســت و در این‬ ‫صــورت‪ ،‬ایاالت متحده در چه زمانی قادر به لغو‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ازجمله تحریم های اضافی اعمال شده‬ ‫تحــت دولت ترامــپ خواهد بــود‪ .‬انتونی گفت‪:‬‬ ‫طرفــداران و مخالفــان توافــق هســته ای هــم در‬ ‫ایــران و هم در ایاالت متحده وجود دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫رد صالحیت داوطلبان شوراها دردسرساز است‬ ‫انتخاباتپرشوردرمحاق‬ ‫انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر‪ ،‬روستا و عشایر‬ ‫هم زمان با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری‪ ،‬دومین میان دوره ای‬ ‫مجلــس خبــرگان رهبری و نخســتین میــان دوره ای مجلس شــورای‬ ‫اسالمی یازدهم‪ ۲۸ ،‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‪ .‬این انتخابات‬ ‫امــا از هم اکنــون بــا حاشــیه ها و اعتراضاتی همراه بوده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪،‬برخی از جریان ها و شخصیت های سیاسی نسبت به‬ ‫عملکــرد هیئت های اجرایــی و نظــارت در رد صالحیت داوطلبان‬ ‫اعتراض کرده اند‪ ،‬بیشینه معترضان داوطلبان اصالح طلبی هستند‬ ‫کــه دلیــل رد صالحیــت خــود را مــوارد قانونی اعــام نمی­ کنند‪ .‬در‬ ‫مقابل اعضای این هیئت ها هرگونه شــائبه سیاســی در پروســه رد‬ ‫تهــا را تکذیــب کــرده و از قانونــی بــودن اقدامــات خــود‬ ‫صالحی ‬ ‫می گویند‪ .‬با افزایش انتقادات دولت پیگیر فرایند احراز صالحیت ها‬ ‫شده است و معترضان امیدوارند در این زمینه تجدیدنظر صورت‬ ‫گیــرد‪ .‬برخــی تحلیلگــران‪ ،‬برگــزاری هم زمــان انتخابات شــوراها و‬ ‫ریاست جمهوری را یکی از دالیل افزایش حضور احتمالی مردم در‬ ‫انتخابات می­ دانند که با توجه به اهمیت مورد تاکید این حضور از‬ ‫ســوی رهبر انقالب‪ ،‬فراهم ســاختن زمینه های ان در روزهای اینده‬ ‫اهمیت و البته اولویت می یابد‪.‬‬ ‫اعتراض ها به رد صالحیت ها‬ ‫هم زمــان بــا اعــام نتایــج بررســی صالحیت هــای داوطلبــان‬ ‫تهــا هــم اغــاز‬ ‫انتخابــات شــوراها‪ ،‬اعتراضــات بــه رد صالحی ‬ ‫شــد‪ .‬بر اســاس خبرهای منتشرشــده ‪ ۱۲‬عضو فعلی شورای شهر‬ ‫پنجــم تهــران کــه داوطلــب حضــور در انتخابات ششــمین دوره‬ ‫شــوراها بوده انــد تنهــا ‪ ۲‬نفــر احــراز صالحیــت شــده اند‪ .‬علــی‬ ‫ربیعی‪ ،‬ســخنگوی دولت بابیان اینکه هزار نفر از اعضای فعلی‬ ‫شــورای اســامی شــهرها از ســوی هیئــت نظــارت رد صالحیــت‬ ‫نشــهر تهران بیش از ‪ ۸۰‬درصد و‬ ‫شــده اند‪ ،‬گفته اســت‪ :‬در کال ‬ ‫در شــهرهایی مثل رشــت‪ ،‬کرج و ســمنان نیز بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫رد صالحیت داشته ایم‪ .‬نکته جالب این است که ‪ ۳۷۴۶‬نفر از‬ ‫رد صالحیت شــدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه ســابقه ای‬ ‫نداشــته اند‪ ،‬بااین حال در هیئت نظارت رد صالحیت شــده اند‪.‬‬ ‫او افزوده است‪ :‬بنا بر گزارش های وارده تعداد ‪ ۲۱‬شهر به دلیل‬ ‫رد صالحیت گســترده داوطلبان حدنصاب الزم را برای برگزاری‬ ‫انتخابات و تشــکیل شــورا ازدس ـت داده و بیش از ‪ ۵۰‬شــهر دیگر‬ ‫نیــز در معــرض عدم حدنصــاب هســتند‪.‬زهرا نژاد بهــرام‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت رئیسه شورای کنونی تهران در اعتراض به رد صالحیت ها‬ ‫گفتــه اســت‪ :‬ایــن پرســش مطــرح اســت که ایــن نماینــدگان که‬ ‫اکنون مســئولیت مصوبه گذاری در شــهرها را به عهده دارند اگر‬ ‫دچار مسائلی هستند چرا به مراجع صالحه معرفی نشده اند و‬ ‫اگر صالحیت دارند که همچنان فعالیت کنند پس چگونه است‬ ‫که برای انتخابات اتی رد صالحیت می شوند؟‬ ‫پیــروز حناچی‪،‬شــهردار تهــران هــم تصریــح کــرده اســت‪ :‬رد‬ ‫صالحیت ها ممکن است‪ ،‬موجب شود که بهترین و مطمئن ترین‬ ‫افراد برای اداره شهر‪ ،‬وارد شورا نشوند‪ ،‬طبیعتا تعدادی از افرادی‬ ‫می ماننــد کــه ممکــن اســت بــا رای حداقلــی وارد شــورا شــوند و‬ ‫بهترین ها و مطمئن ترین ها برای اداره شهر نباشد‪.‬‬ ‫حســین نورانی نژاد‪ ،‬ســخنگوی حزب اتحاد ملت با اشــاره به‬ ‫اینکه رد صالحیت ها بی حســاب وکتاب و سیاســی بــوده‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرده اســت‪« :‬تعــدادی از اعضای حزب ما که پیش ازاین‪ ،‬ســابقه‬ ‫عضویــت در هیــچ حزب دیگری نداشــتند و فقــط در حزب اتحاد‬ ‫ملت عضوند‪ ،‬به دلیل عضویت در احزاب غیرقانونی رد شدند‪ ،‬یا‬ ‫حتی فردی داریم که سال ها پس از انقالب به دنیا امده اما به دلیل‬ ‫تحکیم پایه های رژیم ســلطنتی پیشین رد صالحیت شده است‪».‬‬ ‫حــزب اتحاد ملت همچنین در بیانی ـه ای درباره رد صالحیت ها در‬ ‫انتخابات هشدار داده و ان را در تناقض با برگزاری انتخابات پرشور‬ ‫دانســته اســت‪ .‬این انتقــادات درحالی که صورت می گیــرد که هم‬ ‫هیئــت اجرایــی و هم هیئت نظارت بر بررســی دقیق‪ ،‬منصفانه و‬ ‫دور از شائبه های سیاسی افراد تاکیددارند‪.‬‬ ‫دولت پیگیر اعتراضات است‬ ‫تهــا‪ ،‬برخــی از‬ ‫ضهــا بــه رد صالحی ‬ ‫در پــی بــاال گرفتــن اعترا ‬ ‫شــخصیت­ های سیاســی از دولــت خواســتند؛ پیگیــر مطالبــات رد‬ ‫صالحیــت شــدگان و رویــه موجود باشــند‪ .‬در همیــن زمینه ربیعی‬ ‫تهــا دریکی از جلســات دولت خبر‬ ‫از بررســی موضــوع رد صالحی ‬ ‫داد‪ .‬روز سه شنبه هم جمال عرف‪ ،‬رئیس ستاد انتخابات کشور از‬ ‫دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور با محمدباقر قالیباف‪،‬‬ ‫رئیس مجلس به منظور پیگیری گســتردگی رد صالحیت داوطلبان‬ ‫انتخابات شوراها خبر داد و تاکید کرد که در این نشست وزیر کشور‬ ‫تهــای نظارت‬ ‫نســبت بــه رد صالحیت داوطلبان شــوراها در هیئ ‬ ‫شهرســتان ها ابــراز نگرانــی کرده اســت‪ .‬در ارتباط با این نشســت‬ ‫بابک نگهداری‪ ،‬مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس هم از تاکید‬ ‫قالیباف بر استفاده از افراد متخصص و متعهد در شوراهای شهر و‬ ‫روســتا و پرهیز از تنگ تر ســاختن دایره صالحیت ها ســخن گفت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تصمیم بر ان شــد که در بررســی صالحیت نامزدهای‬ ‫انتخابات شورای شهر‪ ،‬صالحیت افرادی که استعالم ان ها از کلیه‬ ‫مراجع نظارتی مثبت اســت‪ ،‬با امعان نظر از ســوی هیئت نظارت‬ ‫مورد تائید قرار گیرد‪.‬‬ ‫انتخابات پرشور نیاز حیاتی کشور‬ ‫هم از ابتدای امسال و هم حتی در ماه­های پایانی سال گذشته‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین تاکیدات و تصریحات دلســوزان و عقالی کشــور‬ ‫و رهبر انقالب اســامی‪ ،‬ضرورت برگزاری انتخابات پرشــور اســت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب این مهم را بار دیگر روز یکشنبه ‪ ۱۳‬اردیبهشت یاداور‬ ‫شده و تاکید کردند‪ :‬انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت‬ ‫مهــم اســت و نبایــد مردم را از انتخابات دلســرد کــرد؛ انتخابات را‬ ‫فهــای بیهوده و وعده های فریبنده و بدون پشــتوانه نباید‬ ‫بــا حر ‬ ‫خراب کرد‪ .‬یک عده ای مردم را دلسرد می کنند با خدشه کردن در‬ ‫انتخابات‪ ،‬خدشه کردن در نوع دست اندرکارانی که در انتخابات‬ ‫هســتند‪ ،‬چه شــورای محترم نگهبان‪ ،‬چه دیگر دســتگاه ها؛ در کار‬ ‫این ها خدشــه می کنند؛ این غلط اســت‪.‬هم رئیس جمهوری و هم‬ ‫اعضای کابینه مدت هاست درباره دور شدن مردم از صندوق رای‬ ‫هشــدار می­ دهنــد‪ .‬در تازه ترین این هشــدارها ربیعــی تاکید کرده‬ ‫اســت‪ :‬به نظر می رســد نتایج این نوع رد صالحیت های گســترده‬ ‫موجــب کاهش مشــارکت مــردم و پاییــن امدن انگیــزه انتخاباتی‬ ‫تهــا در مــورد ایــن حجــم از‬ ‫شــود‪ .‬اســتنادات و دالیــل رد صالحی ‬ ‫افــراد چنانچــه به عنــوان نمونه امــاری به کل جامعه تعمیــم داده‬ ‫شــود‪ ،‬نتیجه نگران کننده ای خواهد داشــت‪ .‬باوجوداین تاکیدات‬ ‫باید منتظر ماند و دید که ایا تغییری در احراز صالحیت داوطلبان‬ ‫انتخابات شهر و روستا به وجود خواهد امد تا ابتدا امکان برگزاری‬ ‫ان در شــهر و روســتاهای مختلف و در مرحله بعد برگزاری پرشــور‬ ‫ان مهیا شود‪.‬‬ ‫ردصالحیت هاپیگیریمی شود‬ ‫معصومه ابتکار‪ ،‬معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به رد صالحیت بیشتر‬ ‫نامزدهای انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا‪ ،‬در پیامی در صفحه توییتر خود یاداور شــد‪ :‬در دولت‬ ‫گزارشــی از رد صالحیــت وســیع داوطلبــان اصالحــات و اعتــدال‪ ،‬حتــی فاقد هــر ســابقه ای در مراجع‬ ‫اســتعالمی‪ ،‬در انتخابات شــوراها ارائه و قرار شــد از ســطح عالی پیگیری شــود‪ .‬وی در بخشــی دیگر‬ ‫نوشت‪ :‬اعتراض و نگرانی های مردم را مطرح و تاکید کردم اثار غیرقابل اجتناب اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فرهنگی حذف اکثریت را نباید نادیده گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملکرد اصولگرایان چشم انداز مطلوبیندارد‬ ‫محمدرضــا بادامچــی‪ ،‬نماینــده مجلــس دهــم‪ ،‬در خصوص‬ ‫حضــور اصولگرایــان در انتخابــات گفت‪ :‬ارزیابی من این اســت‬ ‫کــه بــه تشــتت اراء می رســند و انشــااهلل نوبت بــه اصالح طلبان‬ ‫می رســد کــه یک رئیس جمهور قابلی را بــه جامعه معرفی کنند‬ ‫تــا بتوانیــم‪ ،‬مشــکالت جامعه را حل وفصــل کنیم‪ .‬ا گــر جایگاه‬ ‫ریاســت جمهوری به اصولگرایان واگذار شــود قطعا نمی توانند‬ ‫مسائل کشور را حل وفصل کنند و کشور را با بحران های دیگری‪،‬‬ ‫روبــرو می کننــد‪ .‬بــه گزارش برنــا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬کمــا اینکه دوره ‬ ‫قبلــی ریاســت جمهوری‪ ،‬کشــور را بــا بن بس ـت ها و تنش هایی‬ ‫روبــرو کردنــد کــه شــاید د ههــا ســال بــا تالش هایــی کــه انجــام‬ ‫می دهیم نتوانیم ان خالهای ایجادشده و پسرفت های توسعه‬ ‫جامعــه را جبــران کنیــم‪ .‬این یک نویدی برای ملت ایران اســت‬ ‫کــه تــاش شــود یــک رئیس جمهــور اصالح طلب و توســعه خواه‬ ‫انتخاب شــود‪.‬بادامچی در رابطه با ســازوکار معرفی کاندیدا از‬ ‫ســوی اصالح طلبان گفت‪ :‬این وظیفه بر عهده جبهه اصالحات‬ ‫است که قطعا پس از بررسی بهترین گزینه را معرفی می کنند و‬ ‫باالتر از ان به رای عمومی می گذارند که مردم هم نظر بدهند‪.‬‬ ‫این مبارک ترین اقداماتی است که جبهه اصالحات در نظر دارد‬ ‫که بهترین گزینه انتخابی خود را به رای مردم بگذارد و بعد از‬ ‫ان ها بخواهد که در انتخابات ثبت نام کنند و این مسئله قطعا‬ ‫قــوام حضــور مردم را باالتر می برد و مردم بیشــتر بــه انتخابات‬ ‫و سرنوشــت خودشــان‪ ،‬اهمیــت می دهند و ایــن حرکات باعث‬ ‫یشــود‪ ،‬صندوق هــا بــا حضــور مردم بیشــتر شــود‪ .‬او همچنین‬ ‫م ‬ ‫دربــاره عملکــرد اصولگرایان افــزود‪ :‬با تجربیاتی کــه از عملکرد‬ ‫کســاله گذشــته دیدیم و همه می بینند‪ ،‬متاســفانه‬ ‫مجلس در ی ‬ ‫عملکرد اصولگرایان چشم انداز مطلوبی ندارد‪ .‬ما به چیزهایی‬ ‫نیاز داریم تا کشورمان را از منجالب و گرفتاری ها نجات بدهد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن اقدامــات اجمــاع در مقابــل جهــان و کشــورهای‬ ‫ب را کنار‬ ‫منطقــه اســت تــا بــا ان هــا تعامــل برقــرار کــرده و رقی ـ ‬ ‫بزنیــم و عالقه منــدی مــردم را به نظام و کشــور بیشــتر کنیم؛ اما‬ ‫بــا امــدن اصولگرایان من چش ـم انداز خوبــی نمی بینم‪ ،‬احتمال‬ ‫دارد همیــن تنش هایــی کــه وجــود دارد عمیق تر هم بشــود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر با انبوه مشکالت روبرو هستیم یکی جهان‪ ،‬دیگری‬ ‫منطقــه و مهم تریــن ان تحریــم اســت که مســائلی عمیقی بوده‬ ‫و بر کشــور همواره شــده و فردی باتدبیر باید این مشــکالت را‬ ‫حل کند و همچنین مردم را از گرفتاری اقتصادی نجات بدهد‪.‬‬ ‫اصولگرایان در بین خودشان اختالف نظر دارند؛ امیدواریم یک‬ ‫رئیس جمهــور اصالح طلــب انتخاب شــود‪.‬نماینده مجلس دهم‬ ‫درباره کاهش مشــارکت مردم گفت‪ :‬مشــکل کار همین جا است‬ ‫ا گــر مســئولین امــر راه را همــوار کننــد و حضور افراد شایســته در‬ ‫انتخابــات بــدون واهمــه فراهم شــود و به ان ها دلــداری دهند‬ ‫یشــود و تائیــد صالحیــت منطقی و بررس ـی ها‬ ‫کــه ابروریــزی نم ‬ ‫درســت صــورت می گیــرد و ا گــر ایــن رویکــرد حاکم باشــد قطعا‬ ‫افــراد شایســته به صحنــه انتخابــات می ایند و مردم هم کشــور‬ ‫خود را دوســت دارند و رای می دهند‪ .‬مردم می خواهند کشــور‬ ‫اعتال و توســعه یابد اگر افراد شایســته مطرح شوند فکر می کنم‬ ‫در مــدت کوتــاه بــا حضور مردم روبرو شــویم هرچنــد باید روی‬ ‫این موضوع‪ ،‬کار بشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جهانگیری پاسخگویمردم باشد‬ ‫محمدابراهیــم رضایــی‪ ،‬نماینــده اســبق مجلــس‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫اینکــه جهانگیــری بایــد پاســخگوی نابســامانی اقتصادی کشــور‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬جهانگیــری به عنــوان معــاون اول رئیس جمهــور‬ ‫خــودش متولــی نابســامانی اقتصــادی کشــور اســت و بایــد‬ ‫پاســخگوی مردم باشــد‪.‬درواقع انچه مردم به عنوان بزرگ ترین‬ ‫مشکل با ان گریبان گیر هستند مقوله معیشت و اقتصاد است‪.‬‬ ‫از طرفــی دولــت تدبیر و امید با توجه بــه اینکه همه ظرفیت و‬ ‫فعالیــت اقتصادی را داشــت‪ ،‬اما نخواســت سیاس ـت های مقام‬ ‫معظــم رهبــری را اجرایــی کنــد‪.‬او افــزود‪ :‬انچــه امــروز از زبــان‬ ‫دولــت گفتــه می شــود تنهــا جنبــه تبلیغــی دارد و کســی ان ها را‬ ‫نمی پذیــرد و بــرای مــردم قابل قبــول نیســت‪.‬رضایی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد به این نکته اشــاره کنم تالش هایی هــم در بعضی از‬ ‫حوز ههــا ماننــد وزارت نیرو انجام شــده اســت اما انچه در شــان‬ ‫مــردم بایــد اتفــاق می افتاد بــه واقعیت نرســید‪ .‬درواقع دولت‬ ‫نتوانست به معنای واقعی کلمه کار کند چراکه این امر به نظر‬ ‫من به خاطر وجود عناصر نفوذی در دولت است‪.‬او ادامه داد‪ :‬‬ ‫در بانــک مرکــزی در دولــت تدبیــر و امیــد هیچ اقدامــی به نفع‬ ‫مــردم صــورت نگرفت چراکه یکی از ارکان مهم اقتصادی بانک‬ ‫مرکــزی بــوده که تاکنــون هیچ کاری انجام نداده اســت‪ .‬به طور‬ ‫مثــال بانــک مرکــزی یک سیاســت اصلی را در طول ‪ ۸‬ســال عمر‬ ‫دولت انجام نداده است و در بحران ارز و سکه‪ ،‬مردم بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصد فقیر شدند‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬در حال حاضر وضعیت بسیار بد مردم در حوزه‬ ‫معیشت و اقتصاد جز غم و غصه برای ان ها چیزی ندارد و اکنون‬ ‫فهــای بیهــوده دولت را کســی نمی پذیرد این در حالی اســت‬ ‫حر ‬ ‫که امیدواریم در راســتای انقالب و منافع ملی دولت اینده بتواند‬ ‫اقتصاد و معیشت مردم را به وضعیت مطلوب برساند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تحریم شکسته شده است‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪:‬‬ ‫تحریم شکسته شده است و اگر‬ ‫به عنوان رئیس دولت به مردم‬ ‫همهباهممتحدباشیمبه زودی‬ ‫اعــام می کنم تحریم شکســته‬ ‫تحریمبرداشتهمی شودوطرف‬ ‫شــده اســت و اگــر همــه باهــم‬ ‫مــا می داند راهی جز بازگشــت‬ ‫متحــد باشــیم بــه زودی تحریم‬ ‫به قانــون مقــررات و تعهدات‬ ‫حسن روحانی‬ ‫برداشــته می شــود‪ .‬طــرف مــا‬ ‫خــود و موافقت نامــه برجــام‬ ‫می دانــد راهی جز بازگشــت به‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫تعهداتخودوموافقت نامهبرجامندارد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز یک صدا در دنیا گفته می شود راهی‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه جــز اجــرای کامل برجــام برای صلــح و امنیت و‬ ‫هیئــت دولــت افزود‪ :‬قولــی که به مــردم دادیم منطقه و جهان وجود ندارد و این یکپارچه است‬ ‫این است که در این ماه های پایانی که حدود ‪ ۳‬ممکن است رژیم دغل کاری مثل صهیونیست ها‬ ‫ماهی که از دولت مانده همچنان ما اهدافمان حرفدیگریبزنند کهان ها کسینیستندامادنیا‬ ‫را دنبال می کنیم‪ .‬هدف ما این است که تحریم امــروز هم صدا و یک صدا اســت که بســیار مهم‬ ‫را برداریــم‪ ،‬کرونــا را مهار کنیم ‪ ،‬معیشــت مردم اســت‪.‬روحانی درباره واکســن کرونا هم گفت‪:‬‬ ‫بهتــر شــود و تا انجایی کــه می توانیم طرح های امروز شرکت های خصوصی به میدان امده اند و‬ ‫نیمه تمام را تکمیل کنیــم‪ .‬بانک مرکزی وظیفه به راحتیمی توانیمدر ماه هایپیشرومیلیون ها‬ ‫مهمــی بــر دوش دارد و کار بزرگــی دارد انجــام واکســن در کشــور تولیــد کنیــم و واکسیناســیون‬ ‫می دهد‪ .‬این که قیمت دالر کاهش پیدا می کند انجام شود‪ .‬اگر همه دست به دست هم دهیم و‬ ‫و ارزش پول ملی باال می رود یعنی کاهش تورم دســت بخش خصوصی را برای واردات واکســن‬ ‫اســت و مردم راحت تر بتواننــد اجناس موردنیاز بــاز بگذاریــم همــه افــرادی کــه به خاطر ســن و‬ ‫خــود را باقیمــت عادالنه تــری خریــداری کننــد‪ .‬بیماری هــای زمینه ای درخطر هســتند‪ ،‬واکســن‬ ‫رئیس جمهوری با اشــاره به مذاکرات وین اظهار خواهند زد و گروه یک گروه ‪ ۲‬و بخشی از گروه‬ ‫کــرد‪ :‬در زمینــه تحریم کاری کــه مذاکره کنندگان ‪ ۳‬تا تیرماه همه واکسن می زنند و انشاهلل واکسن‬ ‫مــا در وین انجــام دادند کار بزرگی بوده و طرف داخلــی هــم به ایــران می اید و واکســن خارجی‬ ‫مقابل اگر به طور کامل به قانون‪ ،‬به تعهدات و هم اماده اســت‪.‬او اضافه کــرد‪ :‬امیدواریم ده ها‬ ‫به قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬برگردد به نظر من زود تمام میلیون دوز واکسن در اینده در اختیار مردم قرار‬ ‫می شود‪ .‬مذاکرات در چارچوب و حرکت درستی بگیــرد و به جایی یک میلیون جایــی ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫در حال انجام است و مسیر‪ ،‬مسیر درستی است‪ .‬واکسن ســفارش دادیم و همه این ها به سرعت‬ ‫روحانــی خطــاب بــه ملــت ایــران گفــت‪ :‬مردم وارد می شــود‪ .‬روحانــی بــا بیان اینکــه هدف ما‬ ‫ثمره ایستادگی‪ ،‬صبر و مقاومت خود را در وین رفع تحریم‪ ،‬از بین بردن کرونا و پایان پروژه های‬ ‫می بینند و اگر گزارش درست باشد و جناح بازی نیمه تمــام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بانک مرکــزی وظیفه‬ ‫نباشد و گزارش را درست به گوش مردم برسانیم‪ ،‬مهمی را بر دوش دارد و اینکه قیمت دالر کاهش‬ ‫نشانه عظمت ملت ایران و نشانه این است که می یابد و ارزش پول ملی باال می رود به معنای‬ ‫طرف های ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای کاهشتورموخریدراحت تروباقیمتعادالنه تر‬ ‫قانــون و مقــررات بین المللــی وجود نــدارد‪ .‬این اجنــاس توســط مــردم اســت‪.‬او افــزود‪ :‬حرکت‬ ‫پیروزی دولت در ماه های پایانی است‪.‬او ادامه بزرگی را شــاهد هستیم که در روزهای اینده هم‬ ‫داد‪ :‬به عنوان رئیس دولت به مردم اعالم می کنم این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫چاره ای جز شرکت کردن‬ ‫در انتخاباتنداریم‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫اصالحــات اســت‪.‬میرلوحی‬ ‫اصالح طلب گفت‪ :‬راه دیگر‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫کــه بتــوان به راحتــی از ایــن‬ ‫جریــان اصالحــات بیــش‬ ‫باتالق هــا و محدودیت هــا‬ ‫از همــه بــا چالــش تحریــم‬ ‫عبــور کــرد ایــن اســت کــه‬ ‫روبــرو اســت‪ .‬تحریمی هــا‬ ‫محمودمیرلوحی‬ ‫مذا کــرات برجــام بــه نتیجه‬ ‫قبــا براندازهــا بودنــد و‬ ‫برســد و بــا دنیــا تنش زدایی‬ ‫به راحتــی می شــد بــا ان هــا‬ ‫کنیــم‪ .‬در داخــل انتخابــات ازاد و رقابتــی گفتگــو کــرد امــا االن بخــش قابل توجهــی‬ ‫را حمایــت و مشــارکت مــردم را بــه راه حل از خاکســتری ها هســتند کــه معتقدنــد از‬ ‫تبدیــل کنیــم‪ .‬ســید محمــود میرلوحــی در انتخابــات گذشــته نتیجــه نگرفتنــد و االن‬ ‫خصوص شــرایط پیش روی اصالح طلبان با وقتــی جریــان اصالحــات ان هــا را دعــوت‬ ‫اشــاره به رد صالحیت کاندیداهای شــورای می کنــد از موضــع حسابرســی و حســاب‬ ‫شــهر گفــت‪ :‬انتخابــات ریاســت جمهــوری کشــی از عملکرد و کارکرد صحبت می کنند‪.‬‬ ‫فراگیــر‪ ،‬جامــع و سراســری بــوده و حــوزه ایــن سیاســتمدار اصالح طلــب خاطرنشــان‬ ‫انتخابیــه ان در پهنــه جهانی اســت و مانند کــرد‪ :‬بعــد از انتخابــات ‪ ۹۶‬تاکنــون جریان‬ ‫انتخابــات مجلــس و شــوراها نیســت‪.‬به اصالحــات عمــا به عنــوان دعوت کننــده و‬ ‫گــزارش برنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬انتخابــات ریاســت پشــتیبان‪ ،‬ســرمایه اجتماعــی خود را پشــت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬عــاوه بــر ایــران ایرانیــان خارج دولــت اورد و این یــک چالشــی اســت کــه‬ ‫از کشــور را هــم در برمی گیــرد‪ .‬اگــر شــور‪ ،‬اصالح طلبــان بــا ان روبرو هســتند‪ .‬بخشــی‬ ‫حضــور و مشــارکت حداکثــری رخ بدهــد از جامعــه در ایــن قضیه هــم اصولگرایان و‬ ‫روی شــوراها هم اثر خواهد گذاشت‪ .‬هنوز هــم پایداری هــا در جریان رقیــب در داخل‬ ‫یــخ انتخابات ذوب نشــده گرچه به صورت و هــم حاشیه نشــین ها و بخــش اقتصادی و‬ ‫مالیم در حال گرم شــدن است اما هنوز به کســانی کــه در این فضا اســیب دیدند و به‬ ‫مرحله ای که در دوره های قبل بود نرسیده ان ها فشــار امد‪ ،‬نقدی دارند و چالش های‬ ‫و دلیــل ایــن اســت کــه هنــوز کاندیداهــا پیش روی اصالحات گســترده اســت و باید‬ ‫تعییــن نشــده اند‪.‬میرلوحی اظهــار کــرد‪ :‬به بــه همه این مشــکالت فائق بیاید و بتواند‬ ‫دلیــل برخی شــرایط و پیش امدن کرونا در جامعــه و مــردم را همچنــان دعوت کند‪.‬او‬ ‫شــکل گیری نهاد اجماع ساز تاخیر پیش امد تصریــح کــرد‪ :‬راه دیگــر که بتــوان به راحتی‬ ‫امــا به تازگی شــرایطی فراهم شــد که اولین از ایــن باتالق هــا و محدودیت ها عبور کرد‬ ‫پیشــنهاد ها به دســت نهاد رســیده که نهاد ایــن اســت کــه مذاکــرات برجــام بــه نتیجه‬ ‫برنامــه و انگیزه هــای حضــور ایــن افــراد را برســد و با دنیا تنش زدایی کنیم‪.‬‬ ‫اعــام می کنــد‪ .‬برخــی از افراد مطرح شــده‬ ‫میرلوحی خاطرنشــان کرد‪ :‬صداوسیما‪،‬‬ ‫هنــوز اعــام کاندیداتــوری نکرده انــد‪.‬او قــوه قضائیــه‪ ،‬شــورای نگهبــان و دولــت را‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بعــد از اعــام کاندیدا به نقطه می خواهنــد یک صــدا و در مقابل نهادهای‬ ‫نفس گیــر نظــارت اســتصوابی و صالحیت ها مشــارکتی و انتخاباتی را یکدســت کنند که‬ ‫می رســیم اینکــه کدام یــک از افــراد از فیلتــر قبــا هــم تجربه شــده اســت‪ .‬ممکن اســت‬ ‫شــورای نگهبــان عبــور خواهنــد کــرد و به ظاهــر امــروز بگوینــد جوانــان ولی همان‬ ‫می تواننــد درصحنــه حضورداشــته باشــند‪ .‬کهن ســال هایی هســتند کــه درگذشــته ان‬ ‫بــه نظر می اید شــرایط پر چالشــی خواهیم مســیر و سرنوشــت را بــرای کشــور ایجــاد‬ ‫داشــت‪ .‬ازیک طرف جریــان اصالحات باید کردند و منابع کشــور را تلف کردند و زمان‬ ‫شــخصیت های موردنظــر را تشــویق بــه از دست رفت‪.‬‬ ‫حضــور کنــد و تمایل انگیــزه ان ها را به حد‬ ‫همچنیــن مــا را بــا دنیــا درگیــر کردنــد‪،‬‬ ‫ضــرورت برســاند از طــرف دیگــر تقریبــا در قطعنامه هــای متعــدد را بــه مــا تحمیــل‬ ‫ابزار نظارت اســتصوابی ســعی بر این است کردنــد و حــاال هــم همچنــان طلبــکار و‬ ‫که صحنه انتخابات را تک ساحتی و فضا را صدایشان از همه بلندتر است‪ .‬چاره ای جز‬ ‫بــرای رقبــا محدود کند کــه مهم ترین رقیب شــرکت کردن در انتخابات نداریم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دالیل روند کاهش نرخ ارز‬ ‫از زبانهمتی‬ ‫همتــی در مــورد رونــد‬ ‫نظام بانکی به جد می خواهم‬ ‫کاهشــی نــرخ ارز گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ضمــن تالش برای پاس ـخ گویی‬ ‫روزهــا در برخــی از اظهــارات‬ ‫به مطالبی که در مورد عملکرد‬ ‫یشــود اقدامات بانک‬ ‫تالش م ‬ ‫ان ها مطرح می شود‪ ،‬باقدرت‪،‬‬ ‫که‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تعدیل‬ ‫برای‬ ‫مرکــزی‬ ‫در اجــرای فرمــان رهبــر معظم‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫در راســتای تالش بــرای تقویت‬ ‫انقالب‪ ،‬درمســیر جهش تولید‬ ‫ارزش پــول ملــی و پاســخ بــه‬ ‫تالش کرده و همچون گذشته‪،‬‬ ‫مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه پشــتیبانی الزم را از رشــد تولیدات کشــور‪ ،‬در هر‬ ‫کنند‪ .‬درحالی که احتمال رفع تحری ‬ ‫مهــا و ازادی دو بخش کاال و خدمات به عمل اورند‪ .‬همتی‬ ‫منابع بانک مرکزی‪ ،‬انتظارات مثبتی در بــازار ارز در مورد روند کاهشــی نرخ ارز گفت‪ :‬این روزها‬ ‫یشــود اقدامات‬ ‫ایجــاد کرده اســت و کاهش نــرخ ارز در این بازار در برخــی از اظهــارات تــاش م ‬ ‫امری منطقی است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالناصر بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای‬ ‫همتی در گفت وگویی توضیحاتی را در خصوص تــاش برای تقویــت ارزش پول ملی و پاســخ به‬ ‫برخــی گزار ‬ ‫شهــای رســانه ای مبنــی بــر اخــال مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه‬ ‫مهــا و ازادی‬ ‫بانک ها در امر تولید ارائه کرد و گفت‪ :‬بانک ها‪ ،‬کنند‪ .‬درحالی که احتمال رفع تحری ‬ ‫به هیچ وجــه بــری از خطــا و اشــکال نیســتند‪ .‬منابع بانک مرکزی‪ ،‬انتظارات مثبتی در بــازار ارز‬ ‫نمونه اش اقدامات بانک مرکزی در ســاماندهی ایجــاد کرده اســت و کاهش نــرخ ارز در این بازار‬ ‫برخی از ان ها و برخورد با مفاســد و تخلفات و امری منطقی اســت‪ .‬رئیس کل بانــک مرکزی در‬ ‫حتی اعمال مدیریت و سرپرستی بر برخی دیگر پایان در مورد سیاست بانک مرکزی درخصوص‬ ‫قبالهم گفته امبانک‬ ‫از ان ها اســت ولی تمرکز رســانه ای یک طرفه بر مدیریتبازار ارز تاکید کرد‪ً :‬‬ ‫معرفی کردن بانک ها به عنوان مخل تولید‪ ،‬دور مرکزی به دوراز هیجانات غیرمنطقی و به صورت‬ ‫از انصاف و غیر واقعی اســت‪ .‬در مورد عملکرد تدریجــی متناســب بــا عوامــل موثر بــر عرضه و‬ ‫بان ‬ ‫کهــا در خدمت بــه تولید‪ ،‬حتما در فرصت تقاضــای ارز در بــازار ثانویــه و افزایــش قــدرت‬ ‫مناســب گزارش الزم به مردم عزیز خواهم داد‪ .‬بازارسازی خود‪ ،‬بازار را به سمت تعادل راهبری‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی افــزود‪ :‬از همکارانم در و مدیریت خواهد کرد‪.‬‬ ‫افتتاحمرحلهدوممسکنملیبه زودی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫بــود‪ .‬شــهریورماه ‪ ۱۳۹۸‬طــرح‬ ‫گفــت‪ :‬در اینده نزدیک مرحله‬ ‫اقــدام ملــی مســکن بــا حضور‬ ‫دوم بهر هبــرداری از واحدهــای‬ ‫رئیس جمهور کلنگ زنی شــد و‬ ‫طــرح اقــدام ملــی مســکن در‬ ‫‪ ۱۸‬ابــان مــاه ‪ ۱۳۹۸‬ثبت نام از‬ ‫تعــدادی از اســتان ها انجــام‬ ‫متقاضیان در چهار استان اغاز و‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫یشــود و تا پایــان دولت چند‬ ‫م ‬ ‫ســپس به دیگر استان ها تسری‬ ‫مرحله افتتاح خواهیم داشت‪.‬‬ ‫پیدا کــرد‪ .‬برای این پــروژه ‪۴۰۰‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با ایســنا اظهار هــزار واحــد تعریــف شــد کــه در دور اول و دوم‬ ‫کــرد‪ :‬ب ـه زودی مرحلــه دوم افتتــاح تعــدادی از نام نویسی ‪ ۱.۶‬میلیون نفر از طریق سایت ‪tem.‬‬ ‫واحدهــای طــرح اقدام ملی مســکن را خواهیم ‪ mrud.ir‬و پیامــک ثبت نام کردند که ‪ ۴۶۰‬هزار‬ ‫داشــت و هم اکنون در حال جمع بنــدی اعداد و نفر واجد شرایط شناخته شدند‪ .‬اولین واحدها‬ ‫ارقــام هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه ریزی شــده که بــه تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۶۰‬واحد در روز یکم ابان‬ ‫تا پایان دولت چند مرحله افتتاح مســکن ملی ماه ‪ ۱۳۹۹‬به دســتور رئیس جمهور افتتاح شــد‪.‬‬ ‫داشــته باشــیم تا ا نشــاءاهلل به یک عــدد خوب مسئوالن وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬پیشرفت پروژه‬ ‫در این زمینه برسیم‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی اقــدام ملــی مســکن را حــدود ‪ ۲۵‬درصــد اعالم‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضــر بیــش از ‪ ۵۳۰‬هزار کرده اند و اســامی قول داده در نیمه اول ســال‬ ‫واحد اقدام ملی مســکن در دســت اجرا است و ‪ ۱۴۰۰‬ماهانــه ‪ ۲۰‬هــزار واحــد افتتاح شــود‪ .‬این‬ ‫این عدد دائما افزایش پیدا می کند‪ .‬محمودزاده پــروژه از طریــق اورده متقاضیــان و ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫درباره پدیده خریدوفروش واحدهای اقدام ملی تومان وام بانکی با نرخ ســود ‪ ۱۸‬درصد ســاخته‬ ‫مســکن در فضای مجــازی و برخی دفاتر امالک می شود‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬کســانی کــه واحدهــا را خریــداری کننــد‬ ‫اورده متقاضیــان در مرحلــه اول حــدود ‪۴۰‬‬ ‫متضرر می شوند؛ زیرا در نهایت واحد مسکونی میلیونتوماناست‪.‬میانگینقیمتاینواحدها‬ ‫به شخصی که اسم نویسی کرده واگذار می شود‪ .‬در کل کشــور طبــق اخرین بــراورد از هزینه های‬ ‫ایــن اقــدام غیرقانونی اســت و اگر مصادیقی در زمســتان ‪ ۱۳۹۹‬بــه حــدود ‪ ۴.۹‬میلیــون تومــان‬ ‫تنــام مراحل‬ ‫این خصوص دیده شود از طریق اصناف مرتبط در هــر مترمربع رســیده اســت‪ .‬ثب ‬ ‫برخوردمی کنیم‪.‬معاونوزیرراهوشهرسازیتاکید اول‪ ،‬دوم و سوم به پایان رسیده است‪ .‬فرصت‬ ‫کرد‪ :‬کسانی که فرم «ج» ان ها سبز است نیازی به ثبت نام در مرحله سوم از ‪ ۱۸‬دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز‬ ‫خرید امتیاز ندارند؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی به شد و پنجشــنبه (‪ ۲۵‬دی ماه) به اتمام رسید‪ .‬در‬ ‫هر میزان که درخواست برای مسکن ملی وجود صورتخالیشدنظرفیتیاتامینزمین‪،‬امکان‬ ‫داشــته باشد‪ ،‬پاسخگوی نیاز هم وطنان خواهد ثبت نام مجدد وجود دارد‪.‬‬ ‫انباشت‪ ۳‬میلیونتن کاالیاساسیتوسط‬ ‫‪۵۰‬واردکننده‬ ‫اظهار شده و تشریفات گمرکی‬ ‫معــاون امــور گمرکــی‬ ‫ان در حــال انجــام اســت امــا‬ ‫گمــرک ایــران اعــام کرد‪ :‬ســه‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۷۳‬هزار و ‪۵۴‬‬ ‫میلیــون تــن کاالی اساســی‬ ‫تن کاالی اساسی موجود هنوز‬ ‫بــا ارز ترجیحــی توســط ‪۵۰‬‬ ‫اظهار نشــده است و عالوه بر‬ ‫واردکننــده در گمــرک بنــدر‬ ‫مهرداد جمال‬ ‫این هفت فروند شناور حامل‬ ‫امــام خمینــی (ره) باقی مانده‬ ‫ارونقی‬ ‫ذرت‪ ،‬کنجالــه ســویا‪ ،‬روغن و‬ ‫است که با توجه به مصوبات‬ ‫اخیر دولت باید نســبت به ترخیــص ان اقدام دان ههــای روغنــی بــه میــزان ‪ ۱۹۹‬هــزار و ‪۱۹۶‬‬ ‫شــود‪ .‬به گزارش روز چهارشنبه ایرنا‪« ،‬مهرداد تن در کنار اسکله مشغول تشریفات تخلیه و‬ ‫جمال ارونقی» نامه ای را در خصوص کاالهای هشت فروند شناور شامل کنجاله سویا‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫اساسی دپو شده در گمرکات کشور منتشر کرد‪ ،‬گنــدم و جو به میران ‪ ۴۸۰‬هــزار و ‪ ۲۹۹‬تن در‬ ‫در این نامه امده اســت‪ :‬به دنبال بررسی های انتظار پهلوگیری در بندر هستند که اغلب ان ها‬ ‫صــورت گرفتــه در خصــوص کاالهای اساســی مشکل اسنادی دارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به تصمیمات‬ ‫موجــود در بنــادر و گمرکات به ویــژه بندر امام‬ ‫خمینــی (ره) موجــودی ‪ ۶‬قلــم کاالی اساســی ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در پایــان‬ ‫مشــمول ارز ترجیحــی ‪ ٤٢۰۰‬تومانــی شــامل فروردین ماه به تمام صاحبان کاالهای اساسی‬ ‫گنــدم‪ ،‬ذرت‪ ،‬جــو‪ ،‬دان ههــای روغنی‪ ،‬کنجالۀ از ســوی گمرک اعالم شد که در صورت تمایل‬ ‫ســویا و روغن خــام در بنادر و گمرکات کشــور بــرای اســتفاده از رویــه اعتبــاری‪ ،‬می تواننــد‬ ‫معــادل چهــار میلیــون و ‪ ۱۵۴‬هــزار و ‪ ۹۸۰‬تن درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه دهند‪.‬‬ ‫براورد شده است‪ .‬معاون گمرک ایران افزوده معاون گمرک ایران تاکید کرد‪ :‬کارگروه تنظیم‬ ‫اســت‪ :‬موجــودی کاالهــای اساســی مشــمول بــازار ترخیــص ‪ ۹۰‬درصــدی کاالهــای اساســی‬ ‫ارز ترجیحــی موجــود در بنــدر امــام خمینــی را بــرای ســال جــاری تمدید کرده تــا معاونت‬ ‫(ره) بیــش از ‪ ۷٤‬درصــد برابــر با ســه میلیون و بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫‪ ۸۹‬هــزار و ‪ ۵۸۵‬تــن کاالی اساســی بــوده که تجــارت در صورت صالحدیــد موافقت فوری‬ ‫متعلــق بــه ‪ ٥٠‬واردکننده اســت و شــامل ‪ ۱۵۷‬خــود را بــه شــرکت ها اعــام کنــد و همچنیــن‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۱‬تن گندم‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۵۰۴‬هزار وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز مهلتــی را تعییــن‬ ‫و ‪ ۹۳۴‬تــن ذرت‪ ۲۸۱ ،‬هــزار و ‪ ۷۶۳‬تــن جو‪ ،‬کرده تا در زمان تخلیه کاالهای اساسی نسبت‬ ‫‪ ۲۹۷‬هــزار و ‪ ۶۴۴‬تــن دانه های روغنی‪ ۶۸۱ ،‬بــه تاییده مجوز ســامانه بــازارگاه اقدام شــود‬ ‫هزار و ‪ ۵۸‬تن کنجاله سویا و ‪ ۱۶۶‬هزار و ‪ ۲۵۴‬تــا بــرای صــدور مجور تشــریفات ترخیص کاال‬ ‫تن روغن خام می شود‪ .‬ارونقی اضافه کرد‪ :‬از هیچ گونه معطلی صورت نگیرد و صدور مجوز‬ ‫این کاالهای اساسی یک میلیون و ‪ ۸۱۶‬هزار و سیستمی قرنطینه نباتی به منزله صدور مجوز‬ ‫‪ ۵۳۱‬تن کاال به گمرک بندر امام خمینی (ره) این سامانه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری شرایط را بهبود نمی بخشد‬ ‫دودسرکوبقیمتسنگ اهندرچشمسهامداران‬ ‫کارشناسان بر این باورند که با ورود سنگ اهن‬ ‫بــه بورس کاال‪ ،‬شــاهد شــفافیت و کامل تر شــدن‬ ‫عرضــه زنجیــره فــوالد در بــورس خواهیــم بــود‪،‬‬ ‫ششــرط هایی مانند عدم‬ ‫امــا ایــن کار نیاز بــه پی ‬ ‫تگــذاری دســتوری دارد تــا نــرخ ب هصــورت‬ ‫قیم ‬ ‫شفاف تعیین شود؛ اتفاقی که تجربه ثابت کرده‬ ‫دولت با اعمال این گونه دســتورات پای دالالن و‬ ‫رانت خواران را به بازار باز کرده است‪.‬‬ ‫احمــد بیــات ‪ -‬کارشــناس بازارهــای کاالیــی‬ ‫ در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا بیــان اینکــه دولــت‬‫تگــذاری دســتوری قیمــت ســنگ اهن را‬ ‫بــا قیم ‬ ‫طی ســال های اخیر ســرکوب کرده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درنهایــت دود ایــن کار بــه چشــم ســهامدار از‬ ‫سهامدار سهام عدالت گرفته تا افرادی که از بورس‬ ‫ســهام شــرکت های معدنی را خریده اند که عامه‬ ‫مردم هستند می رود؛ اما عرضه مستمر سنگ اهن‬ ‫در بــورس کاال قطعا به ســود ســهامداران خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اینکــه ورود ســنگ اهن بــه‬ ‫بورس کاال در نهایت چقدر به نفع مصرف کننده‬ ‫نهایی است؟ عنوان کرد‪ :‬هر کاالیی که به بورس‬ ‫کاال وارد شود از این پیش شرط برخوردار است که‬ ‫برای ان کشف نرخ شفاف و درستی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫قطعا ورود سنگ اهن به بورس کاال نیز از این منظر‬ ‫ً‬ ‫اهمیــت مضاعفی دارد‪ ،‬چراکه کشــف قیمت در‬ ‫حلق ههــای مختلف زنجیــره فوالد (از ســنگ اهن‬ ‫گرفتــه تا مقاطع ســاختمانی و صنعتی) بســیار با‬ ‫اهمیتاست‪.‬‬ ‫بیات ادامه داد‪ :‬نکته ای که باید در نظر داشت‬ ‫این است که طبیعتا در ابتدای زنجیره فوالد تعداد‬ ‫تولیدکنند ههــای ســنگ اهن و همچنیــن تعــداد‬ ‫مصرف کنند ههــا محــدود هســتند کــه همیــن کار‬ ‫قیمت گذاری را دشوار می کند‪ .‬حتی گاهی با این‬ ‫مورد مواجه می شویم که کاال بر روی تابلو عرضه‬ ‫می شود اما تقاضایی برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه افــزود‪ :‬نکتــه‬ ‫دیگــری کــه باید در مورد ان کارشناســی صورت‬ ‫بگیــرد ایــن اســت کــه چــرا برخــی کاالهــا قبــل‬ ‫از اینکــه وارد بــورس شــوند‪ ،‬متقاضــی دارنــد‬ ‫امــا وقتــی روی تابلــوی بــورس قــرار می گیرنــد‪،‬‬ ‫یشــود که بســیار‬ ‫خریــداری بــرای ان ها پیدا نم ‬ ‫مطمئنا اگر این پرســش اساسی‬ ‫عجیب اســت و‬ ‫ً‬ ‫پاسخ داده شود خیلی از مسائل حل می شود‪.‬‬ ‫بیــات در ادامــه دربــاره برخــی موانــع‬ ‫عرضه های بورسی سنگ اهن‪ ،‬گفت‪ :‬سازوکاری‬ ‫کــه بــرای معامله ســنگ اهن در خــارج از بورس‬ ‫وجود دارد اگر بخواهم صریح و شــفاف بگویم‬ ‫بــرای برخــی از تولیدکنند ههــا ســودده تر اســت‬ ‫چراکــه وقتــی امارهــا بــه وســیله بورس شــفاف‬ ‫یشــود برخــی اقداماتــی کــه در گذشــته در‬ ‫م ‬ ‫یشــد‪ ،‬کنار‬ ‫فضــای مه الــود بازار ســنتی انجام م ‬ ‫م ـی رود و به این ترتیــب برخــی تولیدکنند ههــا‬ ‫ترجیــح می دهنــد‪ ،‬اطالعاتشــان را در اختیــار‬ ‫همــگان قــرار ندهند‪ .‬برخی فروشــندگان هم از‬ ‫شفافیت بورس فراری هستند و ترجیح می دهد‬ ‫قیمتــی اعالم کنند که بــرای خریداران جذابیتی‬ ‫نداشته باشد تا بتوانند محصول را در بازار ازاد و‬ ‫با شیوه دلخواه خود به فروش برسانند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اینکــه ایا عرضه ســنگ اهن‬ ‫به نفع ســهامداران شرکت های معدنی خواهد‬ ‫قطعا به نفــع انان و‬ ‫بــود یــا خیر؟ عنوان کــرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫حتــی ســهامداران فــوالدی اســت‪ .‬هم اکنــون‬ ‫یکی از مشــکالتی که وجود دارد این اســت که‬ ‫فالن شــرکت تولیدکننده شــمش فوالد می گوید‬ ‫چــرا بایــد کاال را بــا قیمــت پای ـه ای کــه دولــت‬ ‫یکــه متقاضی‬ ‫در نظــر گرفتــه عرضــه کند درحال ‬ ‫حاضــر اســت ان را خارج از بــورس با نرخ باالتر‬ ‫خریــداری کنــد؛ در واقــع واقعــی ســازی قیمت‬ ‫ســنگ اهن روندی بــرای اصالح نرخ کل زنجیره‬ ‫فوالد است و به نفع کل سهامداران این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد‪ :‬دولت‬ ‫تگــذاری دســتوری قیمــت ســنگ اهن را‬ ‫بــا قیم ‬ ‫طــی ســال های اخیــر ســرکوب کــرده اســت کــه‬ ‫درنهایت دود ان به چشــم ســهامدار از ســهامدار‬ ‫ســهام عدالت گرفته تا افرادی که از بورس ســهام‬ ‫شــرکت های معدنی را خریده انــد که عامه مردم‬ ‫هستندمی رود‪.‬‬ ‫طبیعتــا در هرجایــی کــه‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـوان‬ ‫بیــات عنـ‬ ‫ً‬ ‫ســرکوب قیمتــی رخ دهــد‪ ،‬عمــوم مردم هســتند‬ ‫قطعــا در جاهایی که دولت‬ ‫کــه زیــان می بینند و‬ ‫ً‬ ‫سهام دارد بیت المال نیز مورد اسیب خواهد دید‬ ‫که به ضرر کل جامعه است‪ .‬همچنین با سرکوب‬ ‫قیمت‪ ،‬منافع سهامداران شرکت های خصوصی و‬ ‫خرد نیز به جیب عده ای خاص می رود که از رانت‬ ‫اصال به دست‬ ‫دولتی استفاده می کنند و منافع ان ً‬ ‫مصرف کننــده نهایــی که هــدف سیاســت گذاران‬ ‫هستند‪،‬نمی رسد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بازارهــای کاالیــی افــزود‪:‬‬ ‫متاسفانه‪ ،‬تلقی بخشی از دولت این است که با‬ ‫سیاست قیمت دستوری‪ ،‬محصول را با قیمت ارزان‬ ‫به دست خریدار می رساند اما تجربه نشان داده‬ ‫با این شیوه عرضه ای در بورس انجام نمی شود و‬ ‫درنهایت‪ ،‬مصرف کننده مجبور است کاال را با نرخ‬ ‫بازار ازاد و باالترین قیمت تهیه کند؛ اما اگر اجازه‬ ‫داده شود کاال براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در‬ ‫عرضه های بورسی کشف شود‪ ،‬کاال نیز به قیمت‬ ‫پایین تری به دست مشتری می رسد و سود ان به‬ ‫قطعا‬ ‫همه خواهد رسید‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬البته ً‬ ‫در ایــن میــان افرادی که به دنبــال رانت و فروش‬ ‫محصول با قیمت بازار ازاد هســتند ســنگ اندازی‬ ‫خواهنــد کــرد و از قیمت گــذاری دســتوری دفــاع‬ ‫خواهند کرد اما باید با اجرای درست قوانین بورس‬ ‫کاال‪ ،‬اجازه نداد کاری از پیش ببرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورتی برای بازگشت خارجی ها به صنعت لوازم خانگی نیست‬ ‫مدیــرکل دفتر صنایــع برق‪ ،‬الکترونیــک و لوازم خانگــی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت (صمت) با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت‬ ‫و قیمــت لوازم خانگــی‪ ،‬از تشــدید برخورد با قاچــاق لوازم خانگی‬ ‫در ســال جــاری خبــر داد و گفت کــه وزارت صمت به دنبال ایجاد‬ ‫انحصار در بازار لوازم خانگی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دو سال پیش و با تشدید تحریم های امریکا‬ ‫دو شرکت کره ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی‬ ‫ســرمایه گذاری کــرده بودنــد‪ ،‬ایــران را ترک کردنــد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برنــد ایــن دو شــرکت در ایــران به جی پالس و ســام تغییــر کرده و‬ ‫قطعات ان ها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می شود‪.‬‬ ‫وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ‬ ‫داد؛ اما حاال با اغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت‬ ‫احتمال بازگشــت برجام‪ ،‬گمانه زنی هایی از بازگشــت شرکت های‬ ‫خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد‪.‬‬ ‫معاون دادســتان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی‬ ‫که مشــابه داخلی دارد را نمی دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی نیز پیشــنهاد ورود ممنــوع و تنبیه برای خارجی هایی‬ ‫کــه ایــران را تــرک کردند مطرح کــرده‪ ،‬اما یک عضــو هیات مدیره‬ ‫کنفدراســیون صنعت با این رویه مخالف بود حاال موضع رســمی‬ ‫وزارت صمت نیز این اســت که ضرورتی برای بازگشــت خارجی ها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این رابطه کیوان گردان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره بازگشت‬ ‫شــرکت های خارجــی تولیــد لوازم خانگــی بــه ایران گفــت‪ :‬موضع‬ ‫وزارت صمــت این اســت که بازگشــت برندهــای خارجی ضرورتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاســخ به ســوالی در رابطه با وجود تقاضا در‬ ‫بازار برای محصوالت کره ای و قاچاق این کاالها به کشور تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال جــاری برخورد جدی بــا قاچــاق لوازم خانگی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬به طوری که با سامانه های خوبی ایجاد شده لوازم خانگی‬ ‫قاچاق قابل رهگیری اســت؛ بنابراین بازرســان و دستگاه انتظامی‬ ‫می توانند با حضور در مغازه ها به سرعت کاالی قاچاق را تشخیص‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫گردان با بیان اینکه شناسه کاال یک کد عمومی است که برای‬ ‫مثال همه یخچال های ‪ ۲۰‬فوت را شامل می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫کد رهگیری که در سال جاری اجرایی می شود‪ ،‬مانند پالک خودرو‬ ‫اســت که روی دستگاه لوازم خانگی نصب می شود‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫مکلف هستند تا ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه کد رهگیری را دریافت و نصب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر به گفته این مقام مســئول کاالی ایرانی در حال‬ ‫حاضــر بــا بهترین کیفیت و قابل رقابت با مشــابه خارجی اســت‪،‬‬ ‫بنابراین هم مسئوالن و هم مردم وظیفه دارند از تولید و سرمایه‬ ‫ایرانــی حمایــت کننــد‪ .‬کــره جنوبــی نیــز بــا حمایت داخلــی خود‬ ‫توانست دروازه های جهانی را بگشاید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر وضعیــت مشــابهی در حــوزه‬ ‫لوازم خانگــی در کشــور در حــال رخ دادن اســت‪ .‬مــردم چند ســال‬ ‫مشکالت را تحمل کردند‪ ،‬اما حاال تاکید داریم که کاالها باید با‬ ‫کیفیت‪ ،‬قیمت و خدمات پس از فروش مناســب تر عرضه شــود و‬ ‫رقابت مناسب نیز بین بنگاه ها شکل بگیرد تا مردم بتوانند واحدی‬ ‫که کاالی بهتری عرضه می کند را انتخاب کنند‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫بــرق‪ ،‬الکترونیــک و لوازم خانگــی تاکیــد کرد کــه وزارت صمت به‬ ‫دنبال ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کمتر کشوری تورم باالی ‪ ۵‬درصد دارد‬ ‫رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر برنامه ریزی درست و مدیریت صحیحی صورت نگیرد‬ ‫مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی کند‪ .‬تجربه گذشته‬ ‫نشــان داده کــه سیســتم اقتصــادی مــا نتوانســته چنیــن مدیریــت‬ ‫صحیحی را اعمال کند‪ .‬فریال مستوفی در گفت وگو با ایلنا در مورد‬ ‫احتمال افزایش نرخ تورم و تبعات ان بر اقتصاد کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫امــکان افزایــش نرخ تــورم در ماه های اتی وجــود دارد‪ .‬از انجا که‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار تومــان رســیده و بــا احتمال‬ ‫افزایش نقدینگی‪ ،‬باال رفتن نرخ تورم محتمل است‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫دستمزدها نیز ‪ ۳۹‬درصد افزایش داشته‪ ،‬این دستمزدها به کسانی‬ ‫داده می شود که نیازمند خرید هستند و ان را وارد بازار می کنند و‬ ‫این موضوع نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور ازاد‬ ‫شــده و در بــازار داخلی مورد اســتفاده قرار گیــرد‪ ،‬می تواند مضافا‬ ‫باعث ایجاد تورم شــود‪ .‬تورم امروز یکی از بزرگ ترین مشــکالت و‬ ‫مسائل کشور است؛ در کمتر توسعه یافته ترین کشورهای جهان نیز‬ ‫میزان تورم حدود ‪ ۵‬درصد است اما در کشور ما تورم با این شتاب‬ ‫زیاد سفره های مردم را خالی و چشم اندازها را تیره وتار کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حقوقبازنشستگانتامیناجتماعی‪۱۳۲‬درصدافزایشیافت‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬از‬ ‫اســفند ‪ ۹۸‬تا فروردین ‪( ۱۴۰۰‬طی ‪ ۱۴‬ماه) حقوق‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعی‪ ۱۳۲‬درصدوپرداخت‬ ‫مستمریحداقل بگیران‪ ۱۵۰‬درصدافزایشیافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬محمد شــریعتمداری در ارتبــاط ویدئو‬ ‫کنفرانسی با روسای کانون های بازنشستگان سراسر‬ ‫کشــور اظهــار داشــت‪ :‬بیمه تکمیلی بازنشســتگان‬ ‫تامین اجتماعی از جمله موضوعات مهمی اســت‬ ‫کــه بــا توجــه به افزایش نیاز این قشــر بــه درمان و‬ ‫مراقبت های پزشکی در اولویت قرار گرفت و سهم‬ ‫اورده ســازمان تامیــن اجتماعــی در بیمــه تکمیلی‬ ‫نسبت به سال گذشته هفت برابر شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به همت بخش درمان سازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی‪ ،‬درمان همه بیم هشــدگان تامین‬ ‫اجتماعیدرشهرهایی کهسازمان‪،‬بیمارستانملکی‬ ‫ندارددر بیمارستان هایدولتیرایگاناست‪.‬‬ ‫وزیر تعاون تاکید کرد‪ :‬همچنین برای جلوگیری‬ ‫از تردد و رفاه بیشتر بازنشستگان ‪ ۶۵‬سال به باال‪،‬‬ ‫درمانان هاحتیدر صورتوجودبیمارستانملکی‪،‬‬ ‫در بیمارستان هایدولتیرایگاناست‪.‬‬ ‫شریعتمداری افزود‪ :‬در یک اقدام بی سابقه در‬ ‫‪ ۱۴‬ماهه گذشته‪ ،‬پرداخت‪ ۱۴۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بدهی دولت به تامین اجتماعی تصویب شــد که‬ ‫بخشــی از ان پرداخــت و بخش دیگــر ان به زودی‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تالش کرده ام همه همکارانم‬ ‫را در دولــت متقاعــد کنــم کــه در ایــن دولت همه‬ ‫دیونسازمانتامیناجتماعیراتامین کنند‪،‬هرچند‬ ‫پرداخــت ‪ ۱۴۴‬هزار میلیارد تومان دیــون دولت در‬ ‫این ایام در طول تاریخ سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون اظهار داشــت‪ :‬باید دیــون را صفر‬ ‫کنیم‪،‬قانون‪،‬ساختار وروشپرداختانرابه خوبی‬ ‫تعیین و مشخص کرده است و فکر می کنم در عمر‬ ‫باقی ماندهدولتاینموضوععملیاست‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پرداخت وام بــدون بهره به‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی در‪ ۱۴‬ماه گذشته‪۱۳،‬‬ ‫برابــر شــده و از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۲‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیاردتومانرسیدهاست‪.‬‬ ‫شریعتمداریبااشارهبهسخناناخیررهبرمعظم‬ ‫انقالب در خصوص کارگران تصریح کرد‪ :‬ایشان بر‬ ‫تامینمعیشت کارگرانومهارت اموزیتاکید کردند‬ ‫که دراین ارتباط بین صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫و سازمان اموزش فنی و حرفه ای یادداشت تفاهم‬ ‫همکاریبهامضارسیدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به توانمندی های ســازمان‬ ‫یتــوان در این‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬همیــن الگــو را م ‬ ‫سازمان اجرا کرد‪.‬‬ ‫شریعتمداری با بیان اینکه برای افزایش نشاط‬ ‫بازنشســتگان و کارگــران بازنشســته مهارت امــوزی‬ ‫نیاز اســت‪ ،‬افزود‪ :‬توســعه فعالیت های کوچک و‬ ‫متوسط از دیگر محورهایی بود که در فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت که ما نیز‬ ‫تاسیس‪ ۱۴۰۰‬مرکز جوار کارگاهی را در برنامه داریم‬ ‫و روز گذشته از ‪ ۱۴۰‬مرکز ان رونمایی کردیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این مراکز می توانند خدمات خود‬ ‫رابهجامعهبازنشستگانوفرزندانانانارائهدهند‪.‬‬ ‫شریعتمداریبهموضوعمسکنجامعه کارگری‬ ‫موردتاکیدرهبرمعظمانقالبنیزاشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫برنامه ایجاد مسکن ملی تهیه شده و برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم تا مصالح ساختمانی با تخفیف حداکثری‬ ‫در اختیار تعاونی هایمسکن کارگریقرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون افــزود‪ ۶۰ :‬هــزار واحد مســکونی‬ ‫هم اکنــون در دســت ســاخت و اجراســت‪ .‬همیــن‬ ‫هدف را باید برای جامعه بازنشســتگان نیز دنبال‬ ‫کنیــم و امیدواریــم ایــن بخش از فرمایشــات مقام‬ ‫معظمرهبریرانیزبتوانیمتحققببخشیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برخی معتقد بودند که اجرای‬ ‫همسان سازیومتناسب سازیشدنینیستو کسی‬ ‫جرات ورود به ان را ندارد‪.‬‬ ‫شــریعتمداری تاکیــد کــرد‪ :‬کانــون شــوراهای‬ ‫عالی بازنشستگان تامین اجتماعی‪ ،‬نماینده تمام‬ ‫بازنشســتگان تامین اجتماعی کشور اســت و باید‬ ‫حرف بازنشستگان را بشنود و ان را بازگو کند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫‪ ۱۹‬هزار وام ازدواج‬ ‫پرداخت شد‬ ‫مدیــر اداره اعتبــارات بانک مرکزی گفــت‪ :‬از ابتدای‬ ‫ســال جــاری حــدود ‪ ۱۹‬هزار فقره تســهیالت ازدواج به‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۴۶۶‬میلیــارد تومــان پرداخت شــده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارشایسنا‪،‬شهرزاددانشمندیباتاکیدبراینکهنسبت‬ ‫تســهیالت قرض الحسنه به منابع قرض الحسنه پس از‬ ‫کسر سپرده قانونی در پایان بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬بالغ بر ‪۱۱۰‬‬ ‫درصد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابراین بانک ها عالوه بر‬ ‫منابعپس اندازقرض الحسنه‪،‬بخشیازمنابعجاری شان‬ ‫را نیز بایت تکالیف تســهیالت قرض الحسنه پرداخت‬ ‫کرده انــد‪ .‬لــذا در خصــوص تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫صرفــا منابع بانک ها نباید مدنظر قــرار گیرد و مصارف‬ ‫قرض الحسنهنیزبایدموردتوجهباشد‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در اولویــت‬ ‫کهــا قــرار دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ســال جاری تکالیف‬ ‫بان ‬ ‫قرض الحســنه بیش از ســه برابر شــده اســت و بانک ها‬ ‫عالوه بر قرض الحســنه ازدواج‪ ،‬مکلف به پرداخت به‬ ‫قرض الحسنه در ســایر امور اعم از اشتغال زایی‪ ،‬درمان‬ ‫و‪...‬نیزهستند‪.‬دانشمندی کهدر یکبرنامهتلویزیونی‬ ‫حضــور یافتــه بــود‪ ،‬با تاکید بــر اینکه بانک ها در ســال‬ ‫جاری از محل وصولی اقساط تسهیالت قبلی و جذب‬ ‫قطعــا پرداخــت وام ازدواج را در اولویت‬ ‫منابــع جدید‬ ‫ً‬ ‫قرار خواهند داد‪ ،‬گفت‪ :‬در ســال گذشــته به ‪ ۸۲۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۵‬نفــر بــه مبلغ ‪ ۴۳۰‬هزار میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه ازدواج پرداخت شده اســت‪ .‬مدیر اداره‬ ‫اعتبــارات بانــک مرکزی افزود‪ :‬در ســال گذشــته حدود‬ ‫‪ ۸۰‬هزار نفر در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج بودنــد که در صورت تکمیل مــدارک وام خود را‬ ‫دریافــت می کردنــد اما به دالیلی از جملــه زمزمه های‬ ‫افزایش مبلغ این تســهیالت برای تکمیل پرونده خود‬ ‫اقدامی نکردند‪ .‬دانشمندی خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق با‬ ‫قانون بودجه امســال‪ ،‬مزدوجین ســال ‪ ۱۳۹۷‬به بعد‬ ‫می توانندمشمولوام‪ ۷۰‬میلیونییا‪ ۱۰۰‬میلیونیشوند‪،‬‬ ‫لذا اگر کســانی که در صف هســتند از سال ‪ ۹۷‬به بعد‬ ‫ازدواج کرده باشــند‪ ،‬مشمول قانون جدید می شوند و‬ ‫اگرتاریخازدواجشانقبلاز‪ ۱۳۹۷‬باشد‪،‬مشمولقانون‬ ‫قبلیخواهندشد‪.‬‬ ‫ایرانیان خارج نشین‬ ‫چگونه کد بورسی بگیرند؟‬ ‫مدیــر مرکز تمــاس ‪ ۱۵۶۹‬درگاه یکپارچه ذی نفعان‬ ‫بازار ســرمایه نحوه اخذ کد بورســی برای ایرانیان مقیم‬ ‫خــارج از کشــور را توضیــح داد‪ .‬مژگان صفــری مقدم در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬از در دسترس بودن سایت سجام برای‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کشــور خبر داد و گفت‪ :‬ســامانه‬ ‫ســجام بــه نشــانی ‪ WWW.SEJAM.IR‬بــه تازگی در‬ ‫کشورهای دیگر نیز قابل دسترسی است و ایرانیان مقیم‬ ‫خارج از کشــور می توانند در سجام ثبت نام کنند‪ .‬البته‬ ‫پیش شرط سجامی شدن‪ ،‬کارت ملی هوشمند است‪،‬‬ ‫زیرا این فرایند باید به صورت الکترونیکی انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از اینکه فرایند احراز هویت الکترونیک‬ ‫ســجام با کارت ملی هوشــمند انجام شــد‪ ،‬کد بورســی‬ ‫برای افراد پیامک می شــود‪ .‬برای معامله هم که باید‬ ‫از طریــق کارگــزاری اقــدام کننــد‪ .‬برخــی کارگزاری ها در‬ ‫کشورهای دیگر شعبه دارند‪ .‬البته این قسمت در حیطه‬ ‫کار شرکت سپرده گذاری مرکزی نیست‪ .‬مدیر مرکز تماس‬ ‫‪ ۱۵۶۹‬درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه ادامه داد‪:‬‬ ‫هزینه ثبت نام در ســجام ‪ ۱۰‬هزار تومان اســت‪ .‬اگر فرد‬ ‫حســاب ایرانــی دارد می توانــد تراکنش را انجــام دهد‪.‬‬ ‫اگــر هم بخواهد می تواند در لینک های رایگان ســجام‬ ‫ثبت نامکند‪.‬‬ ‫خسارت روزانه ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیاردی اصناف از‬ ‫محدودیت های کرونایی‬ ‫دبیــر کل اتاق اصناف از کاهش فــروش روزانه ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اصناف در محدودیت های اخیر کرونایی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدباقر مجتبایی در یک‬ ‫برنامــه تلویزیونــی اظهار کــرد‪ :‬یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحــد صنفــی در گروه ‪ ،۱‬یک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد‬ ‫در گــروه ‪ ۲‬و حــدود ‪ ۳۰‬هــزار واحــد در گــروه ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫هستند؛ بنابراین اتاق اصناف پیشنهاد داده گروه ‪ ۲‬در‬ ‫شهرهای قرمز مجاز به فعالیت باشند؛ اما این موضوع‬ ‫باید هم زمان با قول اتحادیه های صنفی برای تشــدید‬ ‫نظارت ها و هماهنگی با ستاد کرونا باشد‪ .‬وی همچنین‬ ‫از کاهــش فــروش ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومانــی واحدهای‬ ‫صنفی در دو هفته تعطیالت اذرماه سال قبل خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در مدت یاد شده‪ ۸۹۳‬هزار فقره چک اصناف‬ ‫به ارزش ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان برگشت خورد‪ .‬اگر بعد‬ ‫خانوار را ‪ ۳.۸‬در نظر بگیریم بیش از سه میلیون نفر از‬ ‫این وضعیت اسیب دیدند‪ .‬بسیاری از این خسارت ها از‬ ‫سود نیست بلکه از هزینه های جاری مثل اجاره است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر خیلی از واحدهای صنفی نوپا هســتند و‬ ‫پس اندازیندارند‪،‬بنابرایندر شرایطفعلیتحت فشار‬ ‫هستند‪ .‬مجتبایی با اشاره به نبود حمایت های دولتی‬ ‫در شــرایط محدودیت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســه مصوبه اخیر‬ ‫هم جزو کم ترین پیشــنهادات اتاق اصناف بــود‪ .‬برای‬ ‫مثــال همیــن فرصت برگشــت نخــوردن چک ها کافی‬ ‫یشــد‪.‬‬ ‫نیســت و بایــد حداقــل ‪ ۴۰‬روز در نظــر گرفته م ‬ ‫چراکه واحد صنفی بعد از ‪ ۲۰‬روز بسته بودن وضعیت‬ ‫خوبــی ندارد‪ .‬به گفته وی محاســبات نشــان می دهد‬ ‫طی محدودیت های هفته های اخیر نیز اصناف روزانه‪۵‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان کاهش فــروش دارند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که شاغالن در بخش مشاغل کوچک و متوسط با‬ ‫خانواده هایشانحدود‪ ۳۵‬میلیوننفراز جمعیت کشور‬ ‫را شامل می شوند که باید در این شرایط اوضاع ان ها را‬ ‫درک کرد‪ .‬این وضعیت به کل اقتصاد مربوط اســت و‬ ‫حتی توان مردم برای دریافت خدمات درمانی کاهش‬ ‫پیدامی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫شرکت گاز استان سمنان؛‬ ‫سرامد در رعایت حقوق‬ ‫ارباب رجوع‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از کسب رتبه‬ ‫برتــر رعایــت حقوق ارباب رجوع از ســوی این شــرکت‬ ‫خبر داد‪ .‬علیرضا اعوانی اظهار کرد‪ :‬بر اســاس ارزیابی‬ ‫صــورت گرفتــه از شــرکت گاز اســتان ســمنان به عنوان‬ ‫دستگاه سرامد در رعایت حقوق ارباب رجوع تقدیر و‬ ‫لوح استانی سطح یک این ارزیابی به شرکت گاز اهدا‬ ‫شد‪ .‬وی با اشاره به بخشی از اقدامات ویژه شرکت گاز‬ ‫استان در حوزه تکریم ارباب رجوع گفت‪ :‬رضایتمندی‬ ‫مشتریان از اهداف کالن و استراتژیک شرکت گاز است؛‬ ‫در این راستا شرکت گاز استان سمنان در سال‪ ۹۹‬نسبت‬ ‫به بازنگری و اصالح فرایندهای ارائه خدمات‪ ،‬کاهش‬ ‫مدت زمان ارائه خدمت‪ ،‬توسعه خدمات الکترونیک‪،‬‬ ‫نظرسنجی و پایش مستمر رضایت مراجعان‪ ،‬توسعه‬ ‫سیستم ثبت شکایات‪ ،‬پاسخگویی و همچنین توسعه‬ ‫میــز خدمت اقدام نموده اســت؛ ســنجش اثربخشــی‬ ‫اقدامات فوق الذکر این شرکت را موفق به کسب رتبه‬ ‫برتر در بین دستگاه های اجرایی استان نمود‪.‬‬ ‫وضعیت گازرسانی‬ ‫در شرق گلستان مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‬ ‫با حضور نماینده شــرق استان گلستان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی وضعیت گازرســانی در منطقــه مورد‬ ‫بررســی قرار گرفت‪ .‬اریان پور نماینده شهرســتان های‬ ‫گالیکــش‪ ،‬مــراوه تپه‪ ،‬کاللــه و مینودشــت در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مهندس طالبی مدیرعامل گاز گلستان‬ ‫و همراهان طی نشســتی مشترک در خصوص شرایط‬ ‫گازرسانی به روستاهای در حال اجرا و سایر روستاهای‬ ‫باقی مانــده حــوزه انتخابیــه شــرق اســتان تبــادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این نشســت وضعیت پروژه های گازرســانی در‬ ‫حال اجرا و همچنین شــرایط روســتاهایی که در حال‬ ‫حاضــر امکان گازرســانی را با توجــه به هزینه اجرایی‬ ‫باالیی و یا واقع شدن در حریم رودخانه و یا کاسه سد‬ ‫و موارد مرتبط دیگر ندارند مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین مقرر گردید موضوع اشاره‬ ‫شــده جهت بررســی بیشــتر و اجماع نظر‪ ،‬پس از عید‬ ‫ســعید فطر با حضور نماینده شــرق اســتان گلستان و‬ ‫دستگاه های مربوطه‪ ،‬مورد ارزیابی دقیق قرارگرفته و‬ ‫پــس از بحــث و بررســی راهکارهایی موثر جهت رفع‬ ‫مشکالت موجود اتخاذ و تصمیم گیری مناسب صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫تغییر شماره مرکز‬ ‫پاسخگویی شرکت گاز‬ ‫تهران‬ ‫ســخنگوی شــرکت گاز اســتان تهران گفت‪ :‬شماره‬ ‫تلفن مرکز پاسخگویی و ارتباطات مردمی شرکت گاز‬ ‫استان تهران از ‪ ۱۷۹۴‬به ‪ ۱۵۹۴‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫امیرحســین جاودان در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه مشترکان تهرانی می توانند تمام مشکالت خود‬ ‫را در ساعات اداری از طریق این سامانه پیگیری کنند‬ ‫و دیگر نیاز به مراجعه حضوری به ادارات گازرســانی‬ ‫در ســطح اســتان تهران نیســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون با‬ ‫خــط ‪ ۴‬رقمــی ‪ ۱۷۹۴‬پاســخگویی در تهــران صــورت‬ ‫می گرفــت امــا از طریــق امــور فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطات ستاد ملی گاز شماره ‪ ۱۵۹۴‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پاســخ به تمــام مشــکالت از جمله اطالع‬ ‫از صورتحســاب‪ ،‬اعــام رقم کنتور‪ ،‬اطــاع از مقررات‪،‬‬ ‫تعرف ههــا و خدمــات شــرکت‪ ،‬ارتبــاط بــا کارشناســان‬ ‫پاســخگویی به جهت ارائه خدمات بیشتر‪ ،‬ارتباط با‬ ‫واحد شکایات از طریق سامانه ‪ ۱۵۹۴‬انجام می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت گاز استان تهران اظهار کرد‪ :‬در صورت‬ ‫هرگونه حادثه و یا قطع جریان گاز مشــترکان تهرانی‬ ‫می توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفن ‪۱۹۴‬‬ ‫سامانه مرکز پیام شرکت گاز تماس بگیرند تا در صورت‬ ‫لزوم نیروهای امدادی برای ان ها اعزام شوند‪.‬‬ ‫پایانه جاسک‪ ،‬ضامن‬ ‫استمرار صادرات نفت خام‬ ‫مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اشاره به‬ ‫اهمیت پایانه صادراتی جاســک و موقعیت راهبردی‬ ‫ســواحل مکــران گفــت‪ :‬فعالیــت ایــن پایانــه‪ ،‬ضامن‬ ‫استمرار صادرات نفت خام‪ ،‬تمرکززدایی از پایانه های‬ ‫صادراتی و توســعه پایدار و اشتغال زایی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت پایانه های نفتی‬ ‫ایران‪« ،‬عباس اسدروز» اضافه کرد‪ :‬پایانه نفتی جاسک‬ ‫از بزرگ ترین و مهم ترین طرح ها در جنوب شرق کشور‬ ‫اســت که بهره برداری ان بی شک ســبب رونق در این‬ ‫منطقه می شود‪ ،‬با بهره برداری از این پایانه‪ ،‬افزون بر‬ ‫زمینه سازی برای رونق صنایع پایین دست در سواحل‬ ‫ن بار از دریای عمان‬ ‫مکران‪ ،‬ایران می تواند برای نخستی ‬ ‫نفت صادر کند‪.‬‬ ‫وی امنیت اقتصــادی برای خریــداران نفت ایران‪،‬‬ ‫شهــا‪ ،‬کاهــش زمــان تقاضــا تــا‬ ‫کاهــش مســیر نفت ک ‬ ‫عرضه نفت خام و میعانات گازی‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫حمل ونقــل و بیمه‪ ،‬زمین هســازی برای ســاخت صنایع‬ ‫پایین دســت در منطقــه مکــران و در نهایــت کاهــش‬ ‫وابستگی به گلوگاه تنگه هرمز را از مزیت های ایجاد‬ ‫پایانــه جاســک خوانــد و گفــت‪ :‬ایــن پایانــه شــامل‬ ‫بخش هایی مانند سامانه های اندازه گیری یا میترینگ‬ ‫نفت خام‪ ،‬خطوط لوله زیردریایی و گوی شناور است‬ ‫که فاز نخست ان در دستور کار راه اندازی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دستاوردهای پویش هر هفته الف‪-‬ب‪-‬ایران درخشان است‬ ‫اب رسانی به بیش از‪ ۱۰۰‬روستا و شهر استان سمنان‬ ‫پویــش «هــر هفته الــف‪ -‬ب‪-‬ایــران» در اســتان‬ ‫ســمنان در قالب طرح های مجتمع ‪ ۷۵‬روســتایی‪،‬‬ ‫اب رســانی جداگانه به ‪ ۳۰‬روســتا‪ ،‬تامین اب پایدار‬ ‫شهرسرخهواجرایتصفیه خانهفاضالبشهمیرزاد‪،‬‬ ‫اقدامی خالق و تدبیری ارزشــمند در توسعه شبکه‬ ‫اب رسانی و تصفیه خانه فاضالب در دولت تدبیر و‬ ‫امید اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬هر هفته‪ -‬الف‪ -‬ب‪-‬‬ ‫ایران»عنوانپویشیاست کهرضااردکانیانوزیرنیرو‬ ‫برای افتتاح هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت‬ ‫اب و بــرق از ســال ‪ ۱۳۹۸‬کلیــد زد‪ ،‬در ایــن پویش‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۷‬پروژه با ‪ ۳۳‬هزار میلیارد تومان اعتبار تا پایان‬ ‫سال‪ ۱۳۹۸‬در ‪ ۳۱‬استان کشور به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز با وجود تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫جمهوریاسالمیایراناینپویشبه خوبیاجراشد‬ ‫ومناطقشهریوروستاییاستانسمناننیزاز مزایای‬ ‫حهــای اب رســانی در قالــب ایــن پویش‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫بهره مند شدند‪ .‬با همت و تالش متخصصان بومی‬ ‫در قالب پویش هر هفته‪-‬الف‪ -‬ب‪-‬ایران طرح های‬ ‫اب رســانی بــه ‪ ۳۰‬روســتا و شــهر ســرخه و اجــرای‬ ‫مجتمــع ‪ ۷۵‬روســتایی‪ ،‬در اســتان ســمنان اجرایی‬ ‫و در شــهر شــهمیرزاد استان سمنان نیز تصفیه خانه‬ ‫فاضــاب ایجاد شــد‪ .‬در واقع این پویش‪ ،‬تالشــی‬ ‫است که نشان دهیم ایرانیان امیدوار و سخت کوش‬ ‫در هر شــرایطی‪ ،‬در ســخت ترین روزهای تحریم و‬ ‫مخاصمه هایخارجی‪،‬بهسازندگیوابادانی کشور‬ ‫خویــش همــت می گمارند‪ .‬الــف‪ ،‬نشــانی از اب و‬ ‫ابادانی اســت و ب‪ ،‬نشــانه ای از برق و بردباری و با‬ ‫هم بودن‪ ،‬برای ساختن ایرانی که شایسته ایرانیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫هزینه کرد‪ ۱.۵‬هزار میلیارد ریالی برای‬ ‫اب رسانی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان سمنان‬ ‫گفــت‪ :‬بر اســاس براوردها یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ح اب و فاضالب در قالب‬ ‫ریال برای اجرای چهار طر ‬ ‫پویش الف‪ -‬ب‪ -‬ایران برای خدمت رسانی به مردم‬ ‫از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شد‪ .‬محمد‬ ‫طاهــری در گفت وگــو بــا ایرنــا‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬چهار‬ ‫طــرح در قالــب پویــش هر هفتــه الــف‪ -‬ب‪ -‬ایران‬ ‫در پوشــش طرح های اب و فاضالب اســتان سمنان‬ ‫افتتاح شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اب رسانی به ‪ ۱۱‬روستای‬ ‫استان سمنان با اعتبار‪ ۱۰۴‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫از دیگرطرح هاییبود کهدر قالبپویشالف‪-‬ب‪-‬‬ ‫ایران افتتاح شد‪ .‬طاهری تصریح کرد‪ :‬اب رسانی به‬ ‫مجتمع ‪ ۷۵‬روستایی در غرب استان سمنان اولین‬ ‫طرح افتتاح شــده در استان با حضور رضا اردکانیان‬ ‫وزیر نیرو در قالب طرح پویش الف‪ -‬ب‪ -‬ایران بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مرداد سال گذشته نیز تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهمیرزاد در شهرستان مهدی شهر با اعتبار‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیارد ریال و اب رسانی به ‪ ۱۹‬روستا در قالب‬ ‫پویشالف‪-‬ب‪-‬ایرانافتتاحشد‪.‬ویاظهار داشت‪:‬‬ ‫اب رســانی به شهرستان ســرخه با ‪ ۸۱‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال سومین و یکی از مهم ترین طرح های شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان سمنان بود که در قالب پویش‬ ‫الــف‪ -‬ب‪ -‬ایران با حضــور وزیر نیرو به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬مدیرعاملشرکتابوفاضالباستانسمنان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پویش هر هفته الف‪ -‬ب‪ -‬ایران وزارت‬ ‫نیــرو الگویی موفق برای ارائه دســتاوردهای دولت‬ ‫است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در کنار ساخت وساز‪ ،‬راهبردها‬ ‫و راهکارهــا در ارتقــای خدمات رســانی و مدیریــت‬ ‫مصرفابدر قالبپویشهرهفتهالف‪-‬ب‪-‬ایران‬ ‫در دستور کار است‪.‬مدیرعاملشرکتابوفاضالب‬ ‫استانسمنان گفت‪:‬قرار گرفتنتماممشترکانشهری‬ ‫این شــرکت تحت پوشــش ســامانه ‪ ۱۲۲‬برای بیان‬ ‫مشــکالت خود و بررسی رایگان گزارش ها از جمله‬ ‫اقداماتدر ارتقایخدمات رسانیاست‪.‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫جدید احداث شهرســتان ســرخه منتقل م ‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستانسمناناظهار‬ ‫داشت‪:‬تخصیصیک میلیونو‪ ۷۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫اب در طرح اب رسانی به شهرستان سرخه برای افق‬ ‫‪ ۱۴۲۵‬پیش بینیومجوزهایالزمصادر شدهاست‪.‬‬ ‫شهرستان سرخه در ‪ ۱۷۰‬کیلومتری شرق تهران قرار‬ ‫دارد و با مرکز استان سمنان‪ ۲۰‬کیلومتر فاصله دارد‪،‬‬ ‫این شهرستان از شمال با شهرستان فیروزکوه استان‬ ‫تهــران و از جنــوب بــا اصفهان و کویر لــوت از غرب‬ ‫با شهرســتان ارادان و گرمسار و از شرق با شهرستان‬ ‫یشــهر همســایه اســت‪ .‬جمعیــت‬ ‫ســمنان و مهد ‬ ‫شهرســتان ســرخه در سرشــماری نفــوس و مســکن‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به تعداد ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۳۰‬نفر براورد شــد که‬ ‫بیش از پنج هزار و‪ ۱۴۰‬نفر از ان در مناطق روستایی‬ ‫زندگیمی کنند‪.‬‬ ‫برخورداری‪ ۱۸‬هزار نفر از اجرای تصفیه خانه‬ ‫اجرای طرح های اب رسانی به ‪ ۳۰‬روستای‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫ســمنان گفت‪ ۲۳۰ :‬میلیارد ریــال برای افتتاح طرح‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در شهمیرزاد هزینه شد و ‪۱۸‬‬ ‫هزار نفرجمعیتاز مزایایاجرایاینطرحبرخوردار‬ ‫یشــوند‪ .‬طاهری با اشــاره بــه اینکه روش تصفیه‬ ‫م ‬ ‫در این مکان لجن فعال اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تصفیه خانهفاضالبشهمیرزادچهار هزار و‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫مکعب در شبانه روز است‪ .‬وی تصریح کرد‪ ۹ :‬هزار‬ ‫مترطولشبکهجمع اوریفاضالبو‪ ۳‬هزار مترطول‬ ‫خــط انتقال طرح تصفیه خانه فاضالب شــهمیرزاد‬ ‫است و اجرای طرح تصفیه خانه و شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالبشهمیرزادسال‪ ۹۲‬اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان سمنان‬ ‫ابراز داشت‪ :‬طرح اب رسانی به شهرستان سرخه با‬ ‫احداث ‪ ۸۱‬کیلومتر خط اصلی انتقال اب‪ ،‬احداث‬ ‫ایستگاه های پمپاژ و مخازن ذخیره اب و تاسیسات‬ ‫فنیومهندسیمربوطهواجرایخطانتقالوتامین‬ ‫برق ‪ ۲۰‬کیلوولت به بهره برداری رسید‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای اب رسانی به شهرستان سرخه ابتدا از اب‬ ‫چاه های محدوده مهاباد در شهرستان فیروزکوه در‬ ‫مخزن‪ ۲‬هزار مترمکعبی طارن جمع اوری می شود و‬ ‫سپس از مخزن طارن به مخزن پنج هزار مترمکعبی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان سمنان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای طرح های اب رســانی به‬ ‫‪ ۱۹‬روســتای اســتان با هزینه کرد ‪ ۴۳‬میلیارد ریال و‬ ‫اب رسانی به‪ ۱۱‬روستای دیگر استان سمنان با اعتبار‬ ‫‪ ۱۰۴‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از دیگر طرح هایی‬ ‫بود که در قالب پویش «الف‪ -‬ب‪ -‬ایران» هم زمان‬ ‫بــا افتتــاح تصفیه خانه فاضــاب افتتاح شــد‪ .‬وی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬اصالح و بازســازی شــبکه توزیــع اب‪،‬‬ ‫احــداث و بازســازی مخــازن زمینــی و هوایــی‪،‬‬ ‫استانداردسازی انشــعابات‪ ،‬احداث خط انتقال و‬ ‫اجرای ســامانه تله متری از جمله طرح های افتتاح‬ ‫شده در زمینه اب رسانی به روستاهای استان سمنان‬ ‫در قالب پویش «الف‪ -‬ب‪ -‬ایران» اســت‪ .‬طاهری‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬طرح های اب رســانی به ‪ ۱۹‬روســتای‬ ‫استان سمنان در قالب این پویش در هشت روستای‬ ‫خارتوران شاهرود‪ ۹ ،‬روستای فاز سوم مجتمع ‪۷۵‬‬ ‫روســتایی گرمســار و ارادان و یک روســتا در هر یک‬ ‫یشــهر و میامــی اســت‪ .‬وی‬ ‫از شهرســتان های مهد ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پنج هزار و‪ ۳۷۳‬نفر در ‪ ۱۹‬روستای‬ ‫استان سمنان از مزایای اجرای طرح های اب رسانی‬ ‫در قالــب پویــش «الــف‪ -‬ب‪ -‬ایــران» بهره منــد‬ ‫می شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫شهمیرزاد‬ ‫سمنان‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬شــبکه توزیع اب به طول ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬متر‪ ،‬خط انتقال اب به طول چهار هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫متــر‪ ،‬هشــت بــاب مخــزن هوایی به حجــم ‪۳۸۵‬‬ ‫مترمکعــب و یــک بــاب مخزن زمینــی به ظرفیت‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر مکعب از جمله طرح هایی اســت که در‬ ‫قالب پویش «الف‪ -‬ب‪ -‬ایران» در استان اجرا شد‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬در قالــب پویش هر هفته الف‪-‬‬ ‫ب‪ -‬ایران اب رســانی به ‪ ۱۱‬روســتای شــلی‪ ،‬استانه‪،‬‬ ‫سرخده‪ ،‬جزن‪ ،‬بیابانک‪ ،‬صوفی اباد‪ ،‬عبداهلل اباد‪،‬‬ ‫ناسار‪ ،‬غیاث اباد‪ ،‬ده نمک‪ ،‬زمان اباد و پل ابریشم‬ ‫اب رســانی شــد‪ .‬طاهری تصریح کرد‪ :‬بــرای اجرای‬ ‫طرح های اب رسانی به ‪ ۱۱‬روستای استان سمنان در‬ ‫قالب پویش هر هفته الف‪ -‬ب‪ -‬ایران حدود ‪۱۰۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار صرف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬احداث مخزن زمینی به حجم ‪۶۵۰‬‬ ‫متر مکعب‪ ،‬احداث مخــزن هوایی به حجم ‪۲۱۰‬‬ ‫مترمکعب‪ ،‬احداث خطوط انتقال به طول‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬متر‪ ،‬توســعه شــبکه توزیــع اب به طول یک‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬متر‪ ،‬اصالح شــبکه توزیــع اب به طول‬ ‫ح اب رســانی‬ ‫هفت هزار و ‪ ۳۰۰‬متر برای افتتاح طر ‬ ‫بــه ‪ ۱۱‬روســتای اســتان ســمنان در قالــب پویش هر‬ ‫هفته الف‪ -‬ب‪ -‬ایران اجرا شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان ســمنان بیــان کــرد‪ :‬حفــر ‪۲‬‬ ‫حلقه چاه با ظرفیت ‪ ۱۴‬لیتر بر ثانیه‪ ،‬احداث یک‬ ‫بــاب ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت چهــار لیتر بر ثانیه‪،‬‬ ‫بشــیرین کن و‬ ‫حصارکشــی‪ ،‬بهســازی‪ ،‬احــداث ا ‬ ‫‪ ۲‬شــبکه مجــزا در روســتای ده نمک بــرای مصرف‬ ‫اشامیدنی و بهداشتی از طرح های اماده افتتاح در‬ ‫‪ ۱۱‬روستای استان سمنان در قالب پویش هر هفته‬ ‫الف‪ -‬ب‪ -‬ایران اســت‪ .‬شهرســتان های گرمســار و‬ ‫ارادان در غــرب اســتان ســمنان‪ ،‬از ظرفیــت باالیی‬ ‫در حوزه کشاورزی و روستایی برخوردارند و تامین‬ ‫نیازهــای روســتاییان ماننــد تامیــن اب نگهدارنده‬ ‫جمعیت مولد در مناطق روستایی است که اجرای‬ ‫طرح های اب رسانی در این مناطق نقشی مهم در‬ ‫ممانعتاز مهاجرتبهشهرهاداشتهاست‪.‬پویش‬ ‫الف ‪ -‬ب ‪ -‬ایران نشان دهنده این است که ابادانی‬ ‫ایــران در هیچ شــرایطی حتی تحریم های ظالمانه‬ ‫متوقــف نخواهد شــد و جمهــوری اســامی با اتکا‬ ‫به تــوان داخلی خود‪ ،‬دســتاوردهای بی نظیــری را‬ ‫در عرصه های مختلف مانند اب و برق ثبت کرده‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع وزارت نیــرو در همه ایام تحریم و‬ ‫تنگناهــای مالــی در دولــت تدبیر و امیــد‪ ،‬با عزمی‬ ‫راســخ و بکارگیری همه توان مهندســی و مدیریتی‬ ‫بخش های مختلف دولتی‪ ،‬عمومی و خصوصی در‬ ‫سراسر کشور سرمایه گذاری های عظیمی را در زمینه‬ ‫تامین اب و برق مطمئن و پایدار به انجام رسانده‬ ‫است به گونه ای که امروزه از استانداردهای باالی‬ ‫جهانی در زمینه دسترســی به اب و برق در سراســر‬ ‫کشور برخورداریم و به ان می بالیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار مدیرعامل ابفای استان اصفهان؛‬ ‫سامانه دوم راه اندازی نشود؛‪ 4300‬لیتر در ثانیه کمبود اب شرب خواهیم داشت‬ ‫مدیرعاملابفایاصفهاناز کمبود‪ 4300‬لیتراب‬ ‫در ثانیه برای تامین اب شرب مشترکین این شرکت‬ ‫در تابستان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫هاشم امینی افزود‪ :‬کاهش‪ 40‬درصدی بارندگی‬ ‫در ســال ابــی جــاری و ادامــه خشــکی زاینــده رود‬ ‫موجب شده تا امسال بسیاری از چاه های محلی و‬ ‫فلمن از مدار بهره برداری خارج شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ادامه خشک سالی ها میزان ابدهی‬ ‫ایــن چا ههــا بین ‪ 1800‬تــا ‪ 2000‬لیتر در ثانیه کاهش‬ ‫یافتهاست‪.‬‬ ‫امینی با بیان این که ‪ 14‬ســال از زمانی که قرار‬ ‫بود ســامانه دوم اب رســانی اصفهان بزرگ در مدار‬ ‫بهر هبــرداری قــرار گیــرد گذشــته اســت‪ ،‬بــر اجــرا و‬ ‫بهره برداری سریع تر از این طرح توسط شرکت اب‬ ‫منطقه ایتاکیدکرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن ســامانه عــاوه بــر رویکــرد‬ ‫پدافنــدی‪ ،‬نقــش مهمــی در تامیــن کمبــود اب‬ ‫شــرب مردم ســاکن در ‪ 56‬شــهر و ‪ 380‬روستای‬ ‫تحت پوشــش طــرح اب رســانی اصفهــان بزرگ‬ ‫دارد و درصورتی که امسال به بهره برداری نرسد‬ ‫چالــش بزرگــی در تامین اب مشــترکین خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ابفای اســتان اصفهــان در بخش‬ ‫دیگــری از ســخنانش بــه افزایــش ‪ 12‬تــا ‪18‬‬ ‫درصدی مصرف اب در شــهرهای تحت پوشش‬ ‫بر اثر شیوع ویروس کرونا در سال گذشته اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مدیریت مصرف همچنان یکی از‬ ‫راهکارهای غلبه بر تبعات بحران کم ابی است‬ ‫و این شــرکت سعی کرده با شناسایی مشترکین‬ ‫نهــا را بــا‬ ‫پرمصــرف خانگــی و غیــر خانگــی‪ ،‬ا ‬ ‫روش های مصرف بهینه اب اشنا کند‪.‬‬ ‫وی درعین حــال افــزود‪ :‬فعاالن صنعت ابفا در‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬امسال نیز با اجرای تدابیری همانند‬ ‫زونبندیشبکه‪،‬نصبشیرهایفشارشکن‪،‬بررسی‬ ‫والوها‪،‬اعمالمدیریتفشار‪،‬شناساییورفعنشت‬ ‫اب در شبکه‪ ،‬اصالح خطوط فرسوده انتقال و قطع‬ ‫انشعاباتغیرمجاز‪،‬بهدنبالتامینپایدار ابشرب‬ ‫و گذر از فصل گرم تابســتان بدون کمترین چالش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نیروگاهشهیدرجاییامادهتولیدانرژیالکتریکیدر پیکتابستان‪ 1400‬می شود‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امروز‪:‬برنامــه امادگی تابســتانه‬ ‫واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی برای‬ ‫کمــک بــه پایــداری تولید برق تابســتان امســال‪،‬‬ ‫تدوین و عملیاتی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬برنامه امادگی تابستانه‬ ‫واحدهــای بخــاری و ســیکل ترکیبی ایــن نیروگاه‬ ‫بــرای تولیــد بــرق مطمئــن و پایــدار در تابســتان‬ ‫‪ ،1400‬تدویــن و از ســوی حوز ههــای تعمیــرات‪،‬‬ ‫بهر هبــرداری‪ ،‬منابــع انســانی‪ ،‬پشــتیبانی و ‪،...‬‬ ‫عملیاتی شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش هرساله با هدف کسب‬ ‫امادگی الزم برای تولید انرژی الکتریکی در فصل‬ ‫پرمصرف تابســتان‪ ،‬تجهیزات واحدهای نیروگاه‬ ‫مــورد بازبینــی قــرار می گیــرد و در صــورت وجود‬ ‫اشــکال در ان ها‪ ،‬نســبت به تعمیــر و یا تعویض‬ ‫یشــود تا خللی در فرایند‬ ‫قطعات ان ها اقدام م ‬ ‫تولید برق به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود‪.‬‬ ‫بــه همین منظــور‪ ،‬برنامــه امادگی تابســتانه‬ ‫یشــود تــا تجهیــزات مهــم‬ ‫به گون ـه ای تدویــن م ‬ ‫و اساســی واحدهــا کــه نقــش مهمــی در مقابلــه‬ ‫بــا شــرایط افزایــش دمــای هــوا دارنــد‪ ،‬مــورد‬ ‫بررســی و بازبینــی قــرار گیــرد کــه دراین ارتبــاط‪،‬‬ ‫برج های خنک کن اصلــی‪ ،‬جایگاه ویژه ای دارند‬ ‫به گونه ای که امادگی این تجهیزات بزرگ‪ ،‬مانع‬ ‫از افت راندمان و بهره وری در واحدهای بخاری‬ ‫یشــود‪ .‬ازاین روی‪ ،‬شناســایی و رفع نشــتی در‬ ‫م ‬ ‫جهــا‪ ،‬شســت و شــوی دلتاهــا در ‪3‬‬ ‫دلتاهــای بر ‬ ‫مرحله‪ ،‬بازدید و تنظیم لوورهای دلتاها و ‪ ،...‬از‬ ‫اقدامات مهمی است که با اجرای برنامه امادگی‬ ‫تابستانه‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش بــه بازدیــد و امــاده‬ ‫ســازی سیســتم های خنک کاری کمکــی واحدها‬ ‫(‪ ،)ACT‬هواســازها و چیلرهــای واحدهــا‪،‬‬ ‫کمپرســورها‪ ،‬همچنین سیســتم هوای سرویس و‬ ‫کنترلی و بویلرهای کمکی اشــاره شــده اســت که‬ ‫ایــن اقدامــات تا پیش از اغاز پیک تابســتان‪ ،‬به‬ ‫پایان می رســد‪.‬اماده ســازی سیســتم خنک کاری‬ ‫واحدهــای گازی‪ ،‬شســت و شــوی رادیاتورهــای‬ ‫ان و بازدید و اماده سازی سیستم «مه پاش» که‬ ‫نقش مهمی در افزایش تولید برق در ساعات گرم‬ ‫روز دارد‪ ،‬از اقدامات دیگری است که در نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫از موارد مهم در برنامه تابستانه‪ ،‬اطمینان از‬ ‫عملکرد صحیح سیستم های ایمنی واحدها است‬ ‫که با اجرای این برنامه‪ ،‬تاکنون نقاط پرخطر در‬ ‫نیروگاه شناســایی شده و همراه با ان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و خودروهای اتش نشــانی و سیســتم های اطفای‬ ‫حریــق هــم با انجــام تعمیــرات الزم‪ ،‬از امادگی‬ ‫مقابلــه بــا شــرایط بــروز حادثــه برخوردار شــده‬ ‫پهــای‬ ‫اســت‪ .‬بازدیــد و بررس ـی های فنــی از پم ‬ ‫تزریــق هیپوکلرید و دیگر تجهیــزات این حوزه و‬ ‫بازدیــد و تمیزکاری اســتخرهای میــان راهی‪ ،‬اب‬ ‫خام و ‪ ...‬نیز از فعالیت هایی اســت که از ســوی‬ ‫متخصصان امور شیمی نیروگاه های بخار و سیکل‬ ‫ترکیبی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫فعالیت های مرتبط با برنامه امادگی تابستانه‬ ‫با استفاده از ظرفیت های داخلی به اتمام رسیده‬ ‫و یا در حال انجام است که پایش ان نیز تا پایان‬ ‫تابستان ‪ ،1400‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شبکه های ابیاری و زهکشی فومنات‬ ‫مورد بازدید قرار گرفت‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫بــه کاهــش شــدید ورودی اب‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای گیالن‬ ‫بــه ســد ســفیدرود و همچنین‬ ‫بــه اتفــاق مدیرعامــل شــرکت‬ ‫رودخانه هــای اســتان بــه دلیل‬ ‫بهره برداری از شبکه های ابیاری‬ ‫کاهــش نزوالت جــوی تصریح‬ ‫و زهکشــی اســتان در خصوص‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال ابی جــاری برای‬ ‫خرمی‬ ‫وحید ّ‬ ‫نظارت بــر توزیع عادالنه اب‪،‬‬ ‫الیروبی ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از انهار و‬ ‫از شــبکه های ابیــاری دشــت‬ ‫زهکش هاینیازمندبهالیروبی‬ ‫فومنات بازدید نمود‪ .‬وحید ّ‬ ‫خرمی در حاشــیه در استان برنامه ریزی صورت گرفت که تاکنون‬ ‫این بازدید اظهار داشت؛ اولین نوبت ابگذاری ‪ ۴۸۰‬کیلومتــر از ان هــا الیروبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫کانا لهــای ابیــاری از روز پنجــم اردیبهشــت ماه‬ ‫خرمی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت های‬ ‫در کانال های فومنات و راســت ســنگر (مناطق منابع ابی در جهت تامین اب زراعی گفت‪ :‬در‬ ‫شرقی استان) و از نهم اردیبهشت ماه در کانال محدوده فومنات که امروز بازدید شــد‪ ،‬اراضی‬ ‫چــپ ســنگر (مناطق مرکزی اســتان) اغاز شــده کــه در نوبــت وصل اب قــرار دارند به خوبی در‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در این مــدت انتظار می رود حــال ابگیــری هســتند و اب مناســبی در مســیر‬ ‫کــه کشــاورزان عزیــز و زحمتکــش نشــاء برنــج ان ها جریان دارد و اظهار امیدواری کرد؛ انشاله‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی به انجام برســانند‪ .‬تا پایان این مرحله از ابگذاری‪ ،‬کلیه شــالیزارها‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گیالن با اشاره محدوده ابدار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬روستای پل دختر از نعمت گاز‬ ‫برخوردارمی شوند‬ ‫مدیرعاملشرکتگازلرستان‬ ‫بوده است‪ .‬گودرزی با تاکید بر‬ ‫گفــت‪ ۱۶ :‬روســتای پل دختــر از‬ ‫اینکــه عمــده تالش ما در ســال‬ ‫نعمت گاز برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫جــاری معطــوف به تســریع در‬ ‫کرم گــودرزی در بازدیــد از روند‬ ‫پروژه های گازرســانی روســتایی‬ ‫اجرایــی پــروژه گازرســانی بــه‬ ‫اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬روند اجرای‬ ‫کرم گودرزی‬ ‫روســتاهای افرینــه و بــاغ گل‪،‬‬ ‫پروژه گازرسانی افرینه با مشکل‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا بهره بــرداری از‬ ‫معــارض همــراه بــود کــه بــا‬ ‫پروژه گازرسانی به محور افرینه زیودار ‪ ۱۶‬روستا پیگیری هایانجامشدهاینمشکلبرطرفشده‬ ‫دیگراز نعمت گاز بهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫وامیدمی رود کهباهمکاریمردمومسئولیناین‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬ضمن اینکه ســه روســتای پروژه در اینده نزدیک به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫محور باغ گل نیز که عملیات اجرایی ان اغاز شده‬ ‫کاظمینمایندهمردمپل دخترمجلسشورای‬ ‫تا هفته دولت سال جاری از نعمت گاز بهره مند اســامی نیز در این بازدید از زحمات و اقدامات‬ ‫خواهند شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرعامل شرکت مجموعه شــرکت گاز لرســتان در زمینه توســعه‬ ‫گاز لرستان در خصوص مشخصات پروژه افرینه‪ ،‬گازرســانی و خدمات دهــی تشــکر و قدردانــی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در این پروژه ‪ ۳۰‬کیلومتر خط کــرد‪ .‬وی بــا اعــام امادگــی خــود بــرای هرگونه‬ ‫تغذیــه فلزی در مناطق ســخت و صعب العبور مساعدت با شرکت گاز استان جهت تسریع در‬ ‫و شــش کیلومتر شــبکه پلی اتیلن اجرا شــده و با روند خدمت رسانی اظهار کرد‪ :‬بایستی از تمامی‬ ‫تهــا برای ارائه خدمت به مردم اســتفاده‬ ‫در دســت ســاخت بــودن چهار ایســتگاه تقلیل فرص ‬ ‫فشــار ‪ ،TBS‬دارای پیشــرفت فیزیکــی باالتــر از نماییم و با همدلی و تالش مضاعف مشکالت‬ ‫‪ ۸۹‬درصد بوده که متاســفانه معارضین محلی موجــود را شناســایی و مرتفــع نماییــم تــا مردم‬ ‫و توقف چندین باره طرح در دو نقطه از مســیر شریف بتوانند از خدمات نظام مقدس جمهوری‬ ‫عامل اصلی تاخیر در اتمام و بهره برداری از پروژه اسالمیبهره مندشوند‪.‬‬ ‫تهران نیازمند‪ ۶۰۰‬مگاوات کاهش‬ ‫مصرف برق است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫خــود بگیــرد که این مســئله با‬ ‫نیروی برق تهران بزرگ گفت‪:‬‬ ‫توجــه بــه ایجــاد محدودیــت‬ ‫بــرای اطمینــان از تامیــن بــرق‬ ‫تولید در نیروگاه های برق ابی‪،‬‬ ‫پایتخــت در ســاعات اوج بــار‬ ‫نگران کننده است‪ .‬طبق اعالم‬ ‫فصــل گرمــا‪ ۶۰۰ ،‬مــگاوات‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫حسین صبوری‬ ‫کاهــش در مصــرف بــرق ایــن‬ ‫توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ‬ ‫کال نشــهر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن دلیــل از‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حســین صبــوری کاهــش سال گذشته‪ ،‬طرح های مدیریت بار این شرکت‬ ‫نــزوالت اســمانی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و فروردیــن در بخش های مختلف با شدتی دو چندان اغاز‬ ‫و اردیبهشــت ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬را عاملــی موثــر شده و در این زمینه‪ ،‬تفاهم نامه های همکاری با‬ ‫در کاهــش تولیــد نیروگاه هــای برق ابــی کشــور مشترکان بزرگ اداری‪ ،‬صنعتی و تجاری نیز امضا‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬اوج مصــرف بــرق تهــران در شــده اســت‪ .‬صبوری بــا بیان این کــه مدیریت‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۹۲‬تــا ‪ ۱۳۹۸‬ســاالنه بــه شــکل موفق بار در ســال گذشته منجر به جلوگیری از‬ ‫متوســط‪ ۳ ،‬درصــد افزایش پیدا می کــرد که با وقوع خاموشی در پایتخت شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده و اجرای طرح های سال جاری برای اطمینان از تامین برق پایتخت‬ ‫مدیریت بار و همکاری مشــترکان‪ ،‬این روند در در ساعات اوج بار نیازمند حدود ‪ ۶۰۰‬مگاوات‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬کاهــش یافــت‪ .‬وی کاهــش در مصــرف بــرق در ســاعات پربــاری‬ ‫افزود‪ :‬در ســال جاری با توجه به بارندگی های هســتیم کــه اگرچــه تمام تــوان فنــی و اجرایی‬ ‫انــدک و گرمــای زودرس هــوا و همچنین تغییر خود را برای این مهم به کار گرفته ایم‪ ،‬اما برای‬ ‫معادالت ناشی از شیوع بیماری کرونا پیش بینی دستیابی به این هدف‪ ،‬نیازمند همراهی همه‬ ‫می کنیم میزان مصرف برق‪ ،‬شیب افزایشی به مشترکانتهرانیهستیم‪.‬‬ ‫رفع موانع و پشتیبانی از تولید پایدار گاز‬ ‫در پارسجنوبی‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس گفت‪:‬‬ ‫تحقــق تولیــد ایمــن و پایــدار گاز از پارس جنوبی‬ ‫مســتلزم رفع موانع و پشتیبانی از تولید است که‬ ‫امسال به طور جدی پیگیری می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬محمدمشکین فامبااشارهبهنام گذاریسال‬ ‫‪۱۴۰۰‬باعنوان«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همچون گذشته تالش می کنیم با رفع‬ ‫موانعوانجامپشتیبانی هایموثر‪،‬تولیدحداکثری‪،‬‬ ‫ایمن و پایدار گاز از پارس جنوبی را در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نیزمحقق کنیم‪.‬ویبابیاناینکهپشتیبانیورفع‬ ‫موانع از ملزومات تولید ایمن و پایدار گاز در پارس‬ ‫جنوبی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬برای اســتمرار تولید ایمن و‬ ‫پایدار‪ ،‬باید از بخش تولید به طور جدی پشتیبانی‬ ‫و حمایت و موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد‬ ‫نیز برداشــته شــود‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت و گاز‬ ‫پارس با بیان اینکه به عنوان یکی از شــرکت های‬ ‫تولیدیپیشراندر اقتصاد کشور‪،‬سهمبیشاز‪۷۰‬‬ ‫درصدیاز تولید گاز غنیوتامینخوراکبه منظور‬ ‫تولیــد ‪ ۴۰‬درصد بنزین کشــور را به عهــده داریم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬پارسجنوبیاز مهم ترینقطب های‬ ‫تولیدیکشورواینشرکتمتولیتوسعهوعملیات‬ ‫بهره برداری از این میدان اســت‪ ،‬درنتیجه به طور‬ ‫فزاینده و جدی تر این شعار هم در بخش تقویت‬ ‫تولید و هم در بخش پشتیبانی و شناسایی موانع‬ ‫دنبال می شود تا با عملکردی مناسب‪ ،‬نیاز کشور‬ ‫بــه تولید پارس جنوبی به ویژه در فصل زمســتان‬ ‫تامین شود‪ .‬طبق اعالم وزارت نفت‪ ،‬مشکین فام‬ ‫بابیاناینکهاقدام هایمهمیدر زمینهرفعموانع‬ ‫و پشتیبانی از تولید ایمن و حداکثری گاز در پارس‬ ‫جنوبی انجام شــده اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال برنامه ها و پیشنهادهای الزم در این زمینه‬ ‫به وزارت نفت اعالم شــده که این موارد در حال‬ ‫رسیدگی هســتند‪ .‬وی به نشست های مستمر با‬ ‫مدیریت تولید و عملیات این شرکت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪:‬درنشست هایهفتگی‪،‬تنگناهاومشکالت‬ ‫پیش روی عملیات تولید اعالم و متناسب با این‬ ‫مشــکالت‪ ،‬برنامه ریــزی و بــرای رفع ان هــا اقدام‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شهرداری کرجپیگیرسهمیهتبدیل‬ ‫وضعیتتامیننیرواز سازمان‬ ‫شهرداری هاشود‬ ‫رئیــس کمیســیون تلفیــق‬ ‫تهــای مقتضــی انجــام‬ ‫حمای ‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج گفت‪:‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با توجه به بخشــنامه ســازمان‬ ‫زارع به بخشــنامه ســازمان‬ ‫شــهرداری ها و دهیارهای کشور‬ ‫شــهرداری ها و دهیارهای کشور‬ ‫در خصوصسهمیهبه کارگیریو‬ ‫اشــاره کــرد و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫عباس زارع‬ ‫تبدیل وضعیت‪ ،‬شهرداری کرج‬ ‫بخشنامه سازمان شــهرداری ها‬ ‫هرچهسریع ترپیگیری هایالزم‬ ‫و دهیارهای کشور در خصوص‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫ســهمیه به کارگیری و تبدیل وضعیت‪ ،‬شهرداری‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬عباس زارع در نطق کــرج هر چه ســریع تر نســبت به تکمیــل فرم ها‬ ‫پیش از دستور دویست و چهل و ششمین جلسه و ارائــه اطالعــات دقیــق و عادالنــه اقــدام و‬ ‫یهــای الزم را بــرای اخذ ســهمیه بیشــتر و‬ ‫رسمی شورای اسالمی شهر کرج اظهار داشت‪ :‬با پیگیر ‬ ‫توجــه به تذکر این جانب در دویســت و ســی و حداکثری به عمل اورد‪.‬‬ ‫ششمین جلسه شورا در خصوص پرونده حقوقی‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر‬ ‫پــاک ثبتــی ‪ ۳۵۷۲‬فرعــی از ‪ ۱۷۰‬بــا توجــه بــه کرج در بخش دیگری از ســخنانش بیان کرد‪ :‬در‬ ‫گزارش اخذشــده‪ ،‬پرونده حقوقی الزم طی شــد خصوص تعهدات برنامه ای و اخالقی شهرداری‬ ‫و درخواست دارم که موضوع تجدیدنظرخواهی برای پروژه های اولویت دار سی گانه ضمن تشکر‬ ‫ب هصــورت ویــژه پیگیــری و هزینه های دادرســی از فعال شدن پروژه کنارگذر مهرشهر‪ ،‬در خصوص‬ ‫موردنیاز در موعد مقرر تامین شود‪.‬‬ ‫سهــای زبالــه‪ ،‬متــرو‪ ،‬بزرگــراه‬ ‫پــروژه خریــد باک ‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد‪ :‬شمالی‪ ،‬بلوار استاد جوادی که قول بهره برداری‬ ‫با توجه به بررسی های صورت گرفته فرایندهای در چند نوبت داده شده بود و عمل نشده اقدام‬ ‫کاری اداره کل حقوقــی اصــاح شــد و به صورت شــود و بــا توجــه بــه تباصــر بودجــه و تعهدات‬ ‫شفاف و باقابلیت پیگیری مراحل پرونده هایی اخالقــی در جهــت تکمیل و بهر هبــرداری ظرف‬ ‫انجــام م ‬ ‫یشــود کــه شایســته اســت از عملکــرد چنــد مــاه اخیــر اقــدام الزم انجــام و علل دقیق‬ ‫بهینه عطاء الهی مدیرکل حقوقی به عنوان یک تاخیــر در پروژ ههــای فوق الذکر گــزارش و برنامه‬ ‫مدیر جوان و شایسته قدردانی شود و الزم است بهره برداری را با قید زمان اعالم کنند‪.‬‬ ‫رقابتورویدادملیانتقالتجربه‬ ‫تمبنا‬ ‫پروژه هایمشارک ‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس‬ ‫که منجر به جم ـع اوری بیش از‬ ‫ســازمان فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫‪ 200‬هــزار نظــر مردمــی در طی‬ ‫شــهرداری مشهد گفت‪ :‬رویداد‬ ‫‪ 2‬ســال اغازیــن طــرح «محلــه‬ ‫رقابتــی و ملــی انتقــال تجربــه‬ ‫ما» شده است افتخار می کنیم؛‬ ‫پروژ ههــای مشــارکت مبنــا بــه‬ ‫و می دانیــم مســیر رســیدن بــه‬ ‫سید مجتبی‬ ‫همت این سازمان و با مشارکت‬ ‫چش ـم انداز طــرح‪ ،‬در پیــش‬ ‫منتظری‬ ‫شهــای شــورای‬ ‫مرکــز پژوه ‬ ‫رویمان قرار دارد‪.‬‬ ‫اسالمیشهرمشهدبرگزار می شود‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا‬ ‫سید مجتبی منتظری در تشریح جزییات این معتقدیــم برای حرکت به ســمت هــدف واالی‬ ‫رویــداد اجتماعی‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬یکی از مهم ترین طــرح محله مــا‪ ،‬افزایــش حس تعلــق و ارتقای‬ ‫مباحثمدیریتشهریجدیدوالگوهایتوسعه فرهنگ مشــارکت جویی شــهروندان‪ ،‬به رشد و‬ ‫پایدارشهری‪،‬مسئلهمشارکتعمومیشهروندان یادگیری پیوســته نیــاز داریم‪ .‬رشــدی که حاصل‬ ‫در اداره امور شهرها است‪.‬‬ ‫ازمون وخطاهایقابل سنجشباشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بحث های نظری و تجربی فراوانی‬ ‫منتظری ادامــه داد‪ :‬امیدواریم در این رویداد‬ ‫در این مورد صورت گرفته است تا ابعاد شرایط با هم اندیشی در مورد روش های جلب مشارکت‬ ‫و پیامدهای مشــارکت شهروندان را تبیین کند‪ .‬و گسترش و ارتقای فرهنگ صحیح مطالبه گری‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی و بتوانیم طرح محله ما را همراه با رشد‪ ،‬در مسیر‬ ‫اجتماعی شــهرداری مشــهد تاکیــد کــرد‪ :‬در این هدفهدایت کنیم‪.‬از تمامیتیم هایعالقه مند‬ ‫راســتا‪ ،‬پــروژه «محلــه مــا» از ســال ‪ 96‬تاکنــون و متشــکل از تســهیلگران اجتماعی و شــهری در‬ ‫باهدف تقویت هویت محلی به منظور افزایش تخصص های شهرســازی‪ ،‬معمــاری‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫یشــود تا با شرکت در این‬ ‫حــس تعلــق و ارتقای فرهنگ مشــارکت جویی عمران و ‪ ...‬دعوت م ‬ ‫شهروندان در شهر مشهد اجراشده است‪.‬‬ ‫رقابت‪ ،‬ایده اجراشــده تیم خود را با ما و ســایر‬ ‫منتظــری ضمــن اشــاره بــه اهــداف و شرکت کنندگانبهاشتراکبگذارند‪.‬‬ ‫چشم اندازهایمدیریتشهری‪،‬افزود‪:‬اینپروژه‬ ‫تنــام در این رویداد فقط‬ ‫او عنــوان کــرد‪ :‬ثب ‬ ‫در تالش است تا روندهای جاری مدیریت شهری در قالب تیم های ‪ 2‬تا ‪ 8‬نفره امکان پذیر است‪.‬‬ ‫را به روندهای مشارکتی و مردمی و رویکرد باال شهروندا ن می توانند ایده اجراشده خود را در هر‬ ‫به پایین جاری در مدیریت شهری را به رویکرد یک از چهار حوزه تشکل های مردمی‪ ،‬محالت‬ ‫پایینبهباال تبدیل کند‪.‬‬ ‫شــهری‪ ،‬مناطــق شــهری و نواحــی روســتایی در‬ ‫اوعنوانکرد‪:‬مابهمشارکتهمشهری هایمان رقابتثبت کنند‪.‬‬ ‫طرحروکشحفاظتیاسفالت‬ ‫در محورهای فرعی و روستایی استان قم‬ ‫عملیاتیشد‬ ‫معــاون فنــی و را ههــای‬ ‫ایــن پــروژه از محــل اعتبــارات‬ ‫روســتایی اداره کل راهــداری و‬ ‫ســازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫حمل ونقل جاده ای اســتان قم‬ ‫جاده ایتامین شدهاست‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬بااعتبــاری افــزون بر ‪82‬‬ ‫معــاون فنــی و را ههــای‬ ‫میلیــارد ریــال‪ ،‬پــروژه بهســازی‬ ‫روســتایی اداره کل راهــداری و‬ ‫محمدرضا‬ ‫یک صد کیلومتراز راه هایفرعی‬ ‫حمل ونقل جاده ای اســتان قم‬ ‫زیدابادی‬ ‫– روستایی استان قم‪ ،‬با اجرای‬ ‫در خصــوص بازه زمانــی اجرا و‬ ‫ منظور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫طرح درزگیری و فوگسیل‬ ‫تکمیل این طرح اظهار داشت‪ :‬با توجه به روند‬ ‫ارتقاسطحسرویس‪،‬پروژهبهسازیراه هایفرعی اجرایی مناســب پــروژه که نتیجــه پیگیری های‬ ‫– روســتایی استان قم با اجرای طرح درزگیری و مجدانه مســئولین و عوامــل اجرایی ان اســت‪،‬‬ ‫الیه حفاطتی اسفالت (فوگسیل) عملیاتی شد‪ .‬ان شــاهلل در پایان اذرماه امســال شاهد تکمیل و‬ ‫معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری بهره برداری از این طرح باشیم‪.‬‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعالم خبر‬ ‫محمدرضــا زیدابــادی متذکــر شــد‪ :‬عملیات‬ ‫فوق تصریح کرد‪ :‬این طرح در راستای اقدامات اجرایی پروژه بهسازی راه های فرعی – روستایی‬ ‫کم هزینــه و زودبــازده و به منظــور بهبود کیفیت استان از بیستم فروردین ماه امسال کلید خورده‬ ‫روسازیدر سطحراه هایفرعی–روستاییاستان است‪ .‬او در ادامه با توضیحی مجمل در خصوص‬ ‫قم عملیاتی شــده اســت‪ .‬محمدرضــا زیدابادی مشخصات و ویژگی های الیه حفاظتی اسفالتی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن طــرح در محــور فرعی – روســتایی عنوان کرد‪ :‬در عملیات درزگیری از قیر پلیمری و‬ ‫استان و جمعا به طول یک صد کیلومتر در حال در عملیات فوگ ســیل از امولسیون ‪ css‬استفاده‬ ‫اجرا است‪ .‬او محورهای نوراباد‪،‬ورجان و قاهان می‏شود که به عنوان الیه حفاظتی (متناسب با‬ ‫را ازجمله راه های مشــمول این طرح دانســت و وضعیترویهراه)موردبهره برداریقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از دیگر محورهای روستایی و فرعی‬ ‫یهــای مهم در اســتفاده از‬ ‫زیدابــادی از ویژگ ‬ ‫مشــمول طرح درزگیری و فوگســیل م ‬ ‫یتــوان به روش فــوگ ســیل جهــت نگهــداری از را ههــا‪ ،‬به‬ ‫محورهای کهک‪،‬ابرجس‪،‬ساریهخاتون‪،‬جریک تســریع در اجرا‪،‬هزینــه کــم و‪...‬اشــاره و افــزود‪:‬‬ ‫اغاج‪،‬ورزنه‪،‬احمداباد و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬زیدابادی از دیگــر مزایــای اســتفاده از ایــن نوع امولســیون‬ ‫یتــوان به عــدم الودگی های زیس ـت محیطی‬ ‫اعتبار تخصیصی این پــروژه را بالغ بر ‪ 82‬میلیارد م ‬ ‫ریال عنوان و خاطرنشان ساخت‪ :‬هزینه اجرایی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫تکمیل ساخت رینگ چهارم در اصفهان ادامه دارد‬ ‫پروژهمجموعهپل هاوتقاطعغیرهمسطحسردارسلیمانی‬ ‫در یک قدمی افتتاح‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ثبت نام از حامیان ایتام و‬ ‫فرزندان محسنین قمی‬ ‫ثبت نام از حامیان ایتام و فرزندان محسنین قمی با‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی در میدان استانه قم در‬ ‫روز‪ ۲۱‬رمضان‪ ،‬برگزار شد‪ .‬اکبر میرشکار‪ ،‬مدیرکل کمیته‬ ‫امداد استان گفت‪:‬در حال حاضر هزار و‪ ۷۱۲‬یتیم و سه‬ ‫هزار و‪ ۱۲۴‬فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد‬ ‫اســتان قم در انتظار حمایت خیــران و حامیان گرامی‬ ‫هستندگفت‪:‬‬ ‫او از مــردم نیکــوکار و خیــران اســتان قــم کــه بــا‬ ‫کمک هــای خود‪ ،‬همیشــه ایــن نهــاد را در خدمت به‬ ‫نیازمنــدان یاری کرده اند گفت‪ :‬مردم نیکوکار اســتان‪،‬‬ ‫امسال هم می توانند با مراجعه حضوری به این پایگاه‬ ‫یا ارســال عدد ‪ ۱‬به سامانه ‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۵‬در این کار‬ ‫خداپسندانهشرکتکنند‪.‬‬ ‫خروج مازندران از‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫باتکمیلبخش هایجانبیپروژهمجموعهپل ها‬ ‫وتقاطعغیرهمسطحسردار شهیدسلیمانیازجمله‬ ‫روکشاسفالت‪،‬نرده گذاری‪،‬نصبنمادپروژهو‪...‬‬ ‫ایــن طرح بزرگ عمرانی در یک قدمی بهره برداری‬ ‫کامــل و افتتــاح قرار دارد‪.‬بــه گزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح سردار‬ ‫شهید سلیمانی در ابتدای کیلومتر صفر حلقه چهارم‬ ‫حفاظتی شهر اصفهان قرار دارد و رینگ چهارم به‬ ‫طول‪ 78‬کیلومتر از این نقطه اغاز می شود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای این اقدامات‪ ،‬عملیات دیگری باقی‬ ‫نمی ماندجزبخشیاز محوطهاطرافپلبهسمت‬ ‫خاتون اباد که باید به سمت شمال پروژه ازادسازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تکمیل پازل رینگ چهارم ادامه دارد‬ ‫بیش از ‪ 17‬هزار مترمربع‪ ،‬مساحت پل سازی‬ ‫پروژه شهید سلیمانی‬ ‫در این پروژه‪ ،‬پنج پل وجود دارد که پل شماره‬ ‫یــک بــه طول ‪ 492‬متر و عرض ‪ 14‬متر‪ ،‬پل شــماره‬ ‫دو به طول ‪ 200‬متر و عرض ‪ 18‬متر‪ ،‬پل شماره سه‬ ‫‪ 177‬متــر و عــرض ‪ 18‬متر و پل شــماره چهار نیز به‬ ‫طــول ‪ 106‬متــر و عرض ‪ 19‬متر و مجموع مســاحت‬ ‫لســازی این پروژه حــدود ‪ 17‬هزار و ‪ 500‬مترمربع‬ ‫پ ‬ ‫است‪ .‬عالوه بر پل های این پروژه‪ ،‬زیرگذری به طول‬ ‫‪ 780‬متر ایجادشــده که در مســیر شــمال به شــرق‬ ‫است و پل شماره پنج محسوب می شود‪ ،‬پل شماره‬ ‫یک حرکت شــرق به جنــوب را انجام می دهد که‬ ‫به بهره برداری رسید‪ ،‬پل شماره دو حرکت جنوب‬ ‫به شــمال رینگ را پوشش می دهد‪ ،‬پل شماره سه‬ ‫از شمال به جنوب و پل شماره چهار دارای دو لوپ‬ ‫اســت که یکی از ان ها از ســمت شــهر اصفهان به‬ ‫ســمت شــمال و دیگری از سمت جنوب به سمت‬ ‫شهر اصفهان را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫‪ 130‬میلیارد ناموت‪ ،‬هزینه اجرایی‬ ‫لهــا و تقاطــع‬ ‫هزینــه اجــرای مجموعــه پ ‬ ‫غیرهمســطح شــهید ســلیمانی ‪ 130‬میلیارد تومان‬ ‫اســت‪ ،‬عالوه بر این ســه و نیم میلیارد تومان برای‬ ‫لوله کشــی فضــای ســبز‪ ،‬پنــج میلیــارد تومــان برای‬ ‫روشــنایی و ســه میلیــارد تومــان بــرای نورپــردازی‬ ‫پیش بینی و برای ازادسازی این پروژه نیز حدود ‪25‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه شــده اســت‪ .‬همچنین حجم‬ ‫زیادی تاسیســات در مســیر پروژه ازجمله اب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫بــرق و فاضالب وجود داشــت که علی رغم وجود‬ ‫تمام ســختی ها و مشکالت‪ ،‬شــهرداری اصفهان با‬ ‫هماهنگی های الزم‪ ،‬مراحل نهایــی ان را به اتمام‬ ‫یکــه با تکمیــل عملیــات بتن ریزی‪،‬‬ ‫رســاند به طور ‬ ‫لهــا همچنیــن عملیــات‬ ‫دیــواره ســازی تمــام پ ‬ ‫جدول گذاری و اسفالت ان انجام شد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 3 ،2‬و ‪ 4‬سال گذشته انجام شد و بخشی از‬ ‫عملیات نرده گذاری و اجرای اسفالت پل شماره ‪3‬‬ ‫و بخشی از پل شماره ‪ 4‬باقی مانده بود که امسال‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و به پایان رسید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمانعمرانشهرداریاصفهانبابیاناینکهعمده‬ ‫عملیات اجرایی طرح به پایان رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملیات تکمیلی شامل بخشــی از اجرای اسفالت‬ ‫لهــا اســت؛ بــه دلیــل اینکــه اســتفاده از‬ ‫روکــش پ ‬ ‫سرباره به جهت عمر بیشتر روکش اسفالت مدنظر‬ ‫قرارگرفته‪،‬در حالتهیهسربارههستیمتااینمرحله‬ ‫نیــز ب ـه زودی تکمیل شــود‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫ساخت و اماده سازی نماد پروژه در حال اجراست‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬مجید طرفه تابان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به حرکت‬ ‫پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی بر‬ ‫اساس جدول زمان بندی اظهار کرد‪ :‬این پروژه شامل‬ ‫‪ 5‬پل در چهار سطح است که پل شماره یک شامل‬ ‫(مسیر شرق به جنوب) اواخر سال گذشته در مسیر‬ ‫خدمت قرار گرفت و به روی عبور خودروها گشوده‬ ‫شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬عمده عملیات عمرانی پل های‬ ‫تکمیل ازادسازی برای بهره برداری کامل‬ ‫عملیات اجرایی طرح به پایان رسیده است‬ ‫از پروژه‬ ‫طرفه تابان بیان کرد‪ :‬در این پروژه تعداد کمی‬ ‫چاه هایدفعاب هایسطحیوسپتیکباقی مانده‬ ‫است که در حال انجام است‪ .‬او افزود‪ :‬برای اجرای‬ ‫درزهایانبساطیپلبایدمدتیاز بهره برداریپروژه‬ ‫بگذرد تا این کار انجام شده و درزها تخریب نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار‬ ‫او با اشــاره بــه ادامه اجرای عملیات پروژه های‬ ‫رینــگ حفاظتی شــهر اصفهــان حدفاصــل پل های‬ ‫شــهید ســلیمانی از کیلومتــر صفرتــا ‪ 600‬گفــت‪:‬‬ ‫حدفاصــل پل های ســردار ســلیمانی تــا ‪ 600‬متر به‬ ‫ســمت خاتون اباد پلــی بر روی کانال به طــول ‪200‬‬ ‫متر احداث می شود که با ازادسازی توسط منطقه‬ ‫‪ 15‬شهرداری اصفهان‪ ،‬عملیات اجرایی این بخش‬ ‫از مسیر اغاز و با احداث این پل ‪ 200‬متری و ‪ 500‬متر‬ ‫از مسیررینگ‪ ،‬کلمجموعهپل هایشهیدسلیمانی‬ ‫به ســمت شــمال هم قابلیت بهره برداری خواهد‬ ‫داشت‪.‬طرفه تابان بیان کرد‪ :‬در ادامه اجرای مسیر‬ ‫رینگ‪،‬اجرایعملیاتبعداز خاتون ابادتا کیلومتراژ‬ ‫‪ 4‬را خواهیم داشت که درواقع از کیلومتر‪ 2.5‬رینگ‬ ‫تا ‪ 4‬را شامل می شود؛ این بخش شامل هزار و ‪500‬‬ ‫متــر احــداث رینگ به عــرض ‪ 72‬متــر و دارای یک‬ ‫تقاطعغیرهمسطحاست‪.‬‬ ‫اتمام دیواره های بتنی پروژه‬ ‫او افــزود‪ :‬در محــور حدفاصل رینگ و روســتای‬ ‫بهــاران (موســوم بــه تقاطــع بهــاران) یــک زیرگــذر‬ ‫قرار دارد که با ســاخت ان این بخش از رینگ هم‬ ‫تکمیل شده و بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمانعمرانشهرداریاصفهاناضافه کرد‪:‬تاکنون‬ ‫لوپ های این پروژه هم تکمیل و با انجام اسفالت‬ ‫ان‪ ،‬در مرحله بهره برداری قرار دارد‪.‬او در خصوص‬ ‫دیواره هایبتنیطرحهم گفت‪:‬اینبخشاز کار نیز‬ ‫روز گذشته به پایان رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کتابخانهاستانقدسرضویمیزبانبیشترینقران هایپوستیجهان‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬کتابخانه اســتان‬ ‫قــدس رضوی با ‪ 120‬نســخه خطی قــران کریم و‬ ‫جزوات قران از جنس پوست‪ ،‬صاحب بیشترین‬ ‫قران های پوستی در جهان است‪.‬‬ ‫کارشــناس ارزشــیابی و ثبــت نســخ خطــی‬ ‫ســازمان کتابخان ههــا‪ ،‬موز ههــا و مرکــز اســناد‬ ‫اســتان قــدس رضــوی با اشــاره به نگهــداری ‪22‬‬ ‫هزار نســخه قران و جزوه قرانی در مرکز نســخ‬ ‫خطــی کتابخانــۀ اســتان قدس رضــوی از دوران‬ ‫صــدر اســام تاکنــون اظهــار کــرد‪ :‬حــدود ‪120‬‬ ‫نهــا و جزوات قرانــی این مرکز بر‬ ‫نســخه از قرا ‬ ‫روی پوست کتابت شده که این بیشترین تعداد‬ ‫قران پوستی در جهان است‪ .‬سید رضا صداقت‬ ‫حســینی با اشاره به وجود نسخ قرانی نفیس و‬ ‫کمیــاب‪ ،‬در ایــن مجموعه بخش گســترده ای از‬ ‫این نســخ را وقفی دانســت و افزود‪ :‬قران های‬ ‫منســوب بــه دســتخط ائمــه معصومیــن (ع)‬ ‫هماننــد قران های منســوب به دســتخط مبارک‬ ‫امــام علــی (ع)‪ ،‬امــام حســن (ع)‪ ،‬امام حســین‬ ‫(ع)‪ ،‬امــام ســجاد (ع)‪ ،‬امــام موســی کاظم (ع)‬ ‫و امــام رضــا (ع) از شــاخص ترین ایــن نفایــس‬ ‫اســت‪ .‬او از جزوات قرانی وقفی ابن ســیمجور‬ ‫در شــمار دیگــر نفایــس خطــی مکتوب بــر روی‬ ‫پوست نام برد و خاطرنشان کرد‪ :‬این مصحف‬ ‫شریف به شمارۀ ثبت ‪ 11223‬که به خط کوفی‬ ‫‪ ۱۳‬ســطری در ســال ‪ ۳۶۳‬هجــری توســط ابــن‬ ‫ســیمجور کتابت شده از ســوره مبارکه ال عمران‬ ‫اغاز و به ســوره مبارکه مائده ختم می شــود‪ .‬او‬ ‫همچنیــن بــه دیگر جــزوه وقفــی ابن ســیمجور‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬این جــزوه قرانــی به خط‬ ‫کوفی ‪ ۱۳‬ســطری در ســال ‪ ۳۸۳‬کتابت شــده و‬ ‫از ســوره مبارکه حمد اغاز و به ســوره ال عمران‬ ‫یشــود که بــه شــمارۀ ‪ 11224‬در گنجینۀ‬ ‫ختــم م ‬ ‫رضوی به ثبت رســیده اســت‪ .‬صداقت حســینی‬ ‫در پایان بیان کرد‪ :‬کتابخانه استان قدس رضوی‬ ‫باوجود قران های بســیار نفیس و کهن منســوب‬ ‫به دستخط ائمه اطهار (ع) و جزوات کشواد بن‬ ‫امالس‪ ،‬ابن سیمجور‪ ،‬ابن کثیر‪ ،‬راوندی‪ ،‬یاقوت‪،‬‬ ‫طباخ‪ ،‬بایســنقر‪ ،‬علیرضا عباســی و‪ ...‬به یکی از‬ ‫غنی تریــن و بزرگ تریــن کتابخانه هــای ایــران و‬ ‫جهــان اســام و مکانــی برای پژوهــش و تحقیق‬ ‫اندیشمندان و قران پژوهان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهبرایهرگونهقاچاق گندمدر کرمانشاهبستهشود‬ ‫شهرام کرمی دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه بابیان اینکه‬ ‫شــیوع و همه گیــری بیمــاری کرونا منجــر به کاهش نیــرو در بخش‬ ‫کشــاورزی و همچنین تغییرات در سیاس ـت های صادراتی بســیاری‬ ‫از کشــورهای جهان شــده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع در کوتاه مدت‬ ‫برنامه ریزی و هشدار بسیاری از کشورهای منطقه را در زمینه امنیت‬ ‫غذایی به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در این راستا‪ ،‬از هم اکنون کشورهای واردکننده‬ ‫برای افزایش سطح ذخایر مواد غذایی خود در حال تالش هستند‬ ‫و کشورهای بزرگ صادرکننده نیز برای محدودسازی صادرات خود‬ ‫اقدام می کنند که این مسئله افزایش کم سابقه قیمت محصوالت‬ ‫غذایی اصلی مانند گندم و برنج را در برخی از کشورها به همراه‬ ‫داشته که با توجه به وضعیت کنونی قیمت ارز منجر به ارزش چند‬ ‫برابری قیمت گندم در کشــورهای همســایه شــده است‪ .‬دادستان‬ ‫کرمانشاه اضافه کرد‪ :‬براین اساس طبق گزارش های واصله‪ ،‬علیرغم‬ ‫اهمیت گندم در نظام اقتصادی کشــور و به ویژه در شــرایط فعلی‬ ‫برخــی از افــراد تحــت عنوان «ســلف خری» در تالش هســتند تا با‬ ‫اســتفاده از شرایط کنونی نسبت به انباشت و قاچاق محصوالت‬ ‫اســتراتژیک ازجمله گندم به کشــورهای همســایه و کســب و سود‬ ‫هرچه بیشــتر اقــدام کنند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ایــن اقدام نه تنها موجب‬ ‫یشــود بلکه در شــرایط فعلی موجب‬ ‫تشــویش اذهــان عمومی م ‬ ‫اخالل در نظام اقتصادی و درنتیجه گران شــدن نامتعارف قیمت‬ ‫نــان به عنــوان قــوت غالب مردم خواهد شــد‪ .‬کرمــی بابیان اینکه‬ ‫طبق گزارش های واصله برخی افراد سودجو از هم اکنون اماکنی را‬ ‫جهت انبار گندم در نظر گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد ضمن ارتباط‬ ‫مســتقیم بــا کشــاورزان و گهگاه تبلیغات در فضای مجــازی عنوان‬ ‫می کنند که گندم را به صورت نقدی و باقیمتی باالتر از نرخ مصوب‬ ‫دولتی خریداری می کنند‪ .‬دادستان کرمانشاه در ادامه به تاکیدات‬ ‫رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از قاچاق محصوالت کشاورزی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬همچنین رئیس قوه قضائیه نیز همواره تاکید دارد که‬ ‫دادستان های مناطق مرزی و بنادر با همکاری دستگاه های امنیتی‬ ‫و انتظامی باید با یک هماهنگی جدی‪ ،‬پیگیری مجدانه و اقدام‬ ‫بدون تســامح به گونه ای فعال تر در مبارزه با قاچاق عمل کنند تا‬ ‫مردم تفاوت این مبارزه و نتایج ان را به خوبی احساس کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنابرایــن در ادامه اقدامات صورت گرفته‬ ‫در ســال گذشــته در سطح اســتان مقرر است به منظور پیشگیری از‬ ‫اخــال در نظــام اقتصــادی در جهــت صیانت از حقــوق عمومی و‬ ‫تامیــن ارامــش ذهنــی و روانی شــهروندان در امر مبــارزه با قاچاق‬ ‫گنــدم اقداماتــی در دســتور کار دســتگاه های ذی ربــط قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کرمی اعالم کرد‪ :‬بنابراین به همه دادستان های عمومی و انقالب‬ ‫شهرســتان های تابعه به ویژه شهرســتان های مرزی تاکید می کنیم‪،‬‬ ‫ضمن طرح موضوع در شورای تامین شهرستان و همچنین نظارت‬ ‫جدی بر دســتگاه های متولی در راســتای صیانت از حقوق عمومی‬ ‫تمهیــدات الزم را به منظــور مقابلــه با انبار و قاچاق گنــدم و یا اراد‬ ‫در حــوزه قضایــی مربوطه در نظر بگیرند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫فرماندهــی مرزبانــی اســتان بــا همــکاری اداره کل اطالعــات و‬ ‫اطالعات ســپاه ضمن تقویت اشــراف اطالعاتی بر منطقه و حوزه‬ ‫اســتحفاظی ب هطــور جــد بــرای مقابله بــا قاچاق کاالهای اساســی‬ ‫به ویژه گندم اقدام و به تشدید مبارزه با قاچاق در مرزهای کشور‬ ‫بپردازند و همچنین در این راستا الزم است مراقبت های بیشتری از‬ ‫مبادی ورودی و خروجی اســتان صورت گیرد‪ .‬دادســتان کرمانشاه‬ ‫افــزود‪ :‬پلیــس مبارزه با قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬پلیس نظــارت بر اماکن‬ ‫عمومی و اداره کل اطالعات با همکاری تعزیرات حکومتی امکان‬ ‫دپویی که خارج از سیستم دولتی خریداری شده اند را شناسایی و بر‬ ‫ان ها نظارت کامل داشته باشند‪ .‬کرمی گفت‪ :‬پلیس فتا نسبت به‬ ‫شناسایی افرادی که از طریق فضای مجازی نسبت به خرید غالت‬ ‫مانند گندم‪ ،‬جو‪ ،‬برنج و ‪ ...‬به صورت عمده مبادرت می کنند اقدام‬ ‫و ضمن اخذ تعهد کتبی به انان هشــدار داده شــود که در صورت‬ ‫خرید و انبار نمودن گندم‪ ،‬تمامی محصوالت دپو شده توقیف و‬ ‫به سیلوهای دولتی انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫در رنگ بنــدی رســمی شهرســتان های کشــور تمام‬ ‫مناطق مازندران از وضعیت قرمز خارج شدند‪ .‬به جز‬ ‫شهرســتان های میاندرود‪ ،‬ســیمرغ‪ ،‬ســوادکوه شمالی‪،‬‬ ‫ســوادکوه‪ ،‬فریدونکنــار و کالردشــت کــه در وضعیت‬ ‫زرد کرونایی قرار دارند‪ ،‬مابقی مناطق استان نارنجی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده‬ ‫دومیلیاردی برای یک‬ ‫شرکت تولید شیشه‬ ‫برای یک شــرکت تولید شیشه در اســتان مازندران‬ ‫به اتهام تقلب پرونده تخلف تشکیل شده است‪ .‬به‬ ‫گــزارش هم وطن؛ حســین اصغرزاده معــاون نظارت‪،‬‬ ‫بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت مازنــدران با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬در پی بررسی به عمل امده از سوی بازرسان این‬ ‫سازمان از یک شرکت در صنایع شیشه‪ ،‬تخلف تقلب‬ ‫این شرکت محرز شده است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬پرونده‬ ‫تخلفاینشرکتبهارزشدومیلیاردریالتشکیل شده‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن پرونــده جهــت ســیر‬ ‫روال قانونــی و صــدور رای به اداره تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال شــده است‪ .‬معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مازندران از عموم شهروندان مازندرانی تقاضا‬ ‫کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم‬ ‫از گران فروشی‪ ،‬عدم درج قیمت‪ ،‬عدم صدور فاکتور‪،‬‬ ‫تقلب و ‪...‬مراتب را به تلفن‪ 124‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫راه اندازی دهکده‬ ‫صنایع دستی و پایگاه‬ ‫پژوهشی سفال‬ ‫در سمنان‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان ســمنان از برنامه هــای ایــن‬ ‫اداره کل به منظــور معرفــی بیشــتر صنایع دســتی‬ ‫اســتان نــام برد و گفــت‪ :‬انتخاب ســمنان به عنوان‬ ‫شهر خالق در حوزه صنایع دستی در زمینه ترویج و‬ ‫معرفی صنایع دستی و به ویژه سفال منحصربه فرد‬ ‫ســمنان موثــر اســت‪ .‬حمیدرضــا دوســتمحمدی در‬ ‫دیــدار بــا مدیــرکل و معاونــان اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی اســتان ســمنان از تالش هــای اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی در معرفــی ســمنان‬ ‫به عنوان شــهر خــاق صنایع دســتی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی استان سمنان افزود‪ :‬اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان سمنان‬ ‫امــاده هرگونــه همکاری بــرای اســتفاده از ظرفیت‬ ‫ایجادشــده بــرای معرفــی ســمنان به عنــوان شــهر‬ ‫خالق فرهنگ و هنر در حوزه صنایع دســتی است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬اســتان سمنان توان باالیی در زمینه‬ ‫صنایع دســتی به خصــوص در حــوزه ســفال دارد و‬ ‫اساتید استان در این زمینه در سطح کشوری مطرح‬ ‫هســتند‪ .‬دوســتمحمدی با تاکید بر اینکه تولیدات‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی بایــد بــر اســاس هویــت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬عالقــه و نیــاز مــردم هــر منطقه باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬راه اندازی دهکده صنایع دســتی‪ ،‬هنرســتان‬ ‫صنایع دســتی و پایــگاه پژوهشــی ســفال ازجملــه‬ ‫برنامه هــای ایــن اداره کل اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان ســمنان نیز گفــت‪ :‬اجرای‬ ‫موفق شهر خالق نیاز به مشارکت اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی استان دارد و‬ ‫فعالیت هــای مشــترک در ایــن قالب بایــد تعریف‬ ‫و اجرایــی شــود‪ .‬فرشــید فــاح بــا تاکید بــر اجرای‬ ‫فعالیت های مشترک فرهنگی توسط این دو اداره‬ ‫کل‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هم افزایی می تــوان زمینه رونق هر‬ ‫چه بیشتر صنایع دستی و سفال را در استان فراهم‬ ‫کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه ســمنان در زمینه صنایع دســتی‬ ‫و ســفال مطــرح اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد از ظرفیــت‬ ‫صنایع دستی استان بهره برداری بیشتری شود‪ .‬فالح‬ ‫به با تبیین اهداف و برنامه های اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان ســمنان بــرای دســتیابی‬ ‫ســمنان به عنوان پایتخت کتاب‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫کتابخانه های گنجینه با مشارکت اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان سمنان‬ ‫ازجمله طرح های ابتکاری است که در زمینه حفظ‬ ‫و نگهــداری تالیفــات فرهیختگان اســتان و معرفی‬ ‫این افراد به نسل جدید موثر خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مشارکت اتاق کرمان‬ ‫در واکسیناسیون‬ ‫سالمندان‬ ‫اتاق کرمان در ادامه انجام مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود‪ ،‬با دانشگاه علوم پزشکی کرمان‪ ،‬اموزش وپرورش‬ ‫کرمان و جامعه پرســتاران بازنشســته‪ ،‬در اجــرای طرح‬ ‫واکسیناسیون افراد باالی ‪ 80‬سال همکاری و مشارکت‬ ‫دارد‪ .‬بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬عضو هیئت رئیســه اتاق‬ ‫کرمان در همین رابطه گفت‪ :‬ازانجایی که واکسیناسیون‬ ‫در مراکز بهداشت انجام می شود و اکثر این مراکز دارای‬ ‫پله و فضای کوچک هستند‪ ،‬رفت وامد افراد سالمند به‬ ‫اینمراکزورعایتفاصلهاجتماعیدشواربود کهتصمیم‬ ‫به اقدامی برای سهولت کار گرفته شد‪ .‬عباس جبالبارزی‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن طــرح اداره کل اموزش وپــرورش اســتان‬ ‫کرمان مجموعه اموزشی «سعادت» در میدان علی ابن‬ ‫ابی طالب (فابریک) را که فضای باز و بدون پله است‬ ‫برای اجرای این طرح اختصاص داده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ازانجایی کهامکانحضورواکسیناتورهایمراکزبهداشت‬ ‫در این مرکز وجود نداشــت زیــرا ان ها به ارائه خدمات‬ ‫دیگــر در ایــن مراکــز می پرداختند‪ ،‬از جامعه پرســتاران‬ ‫بازنشسته درخواست همکاری شد‪ .‬جبالبارزی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در همین راستا اتاق کرمان پذیرفت در ادامه انجام‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیخوددردورانکرونا‪،‬هزینه های‬ ‫اجرای این طرح در زمینه پرداخت دستمزد عوامل را بر‬ ‫عهده گیرد‪ .‬در همین رابطه مشاور ارشد رئیس دانشگاه‬ ‫علومپزشکی کرمانضمنقدردانیاز همکاری هایاتاق‬ ‫کرمان با دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دوران کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در فاز نخست این طرح قرار است روزانه در دو‬ ‫نوبت از صبح تا عصر و در هر نوبت پنج نفر واکسیناتور‬ ‫بهواکسیناسیونسالمندانبپردازند‪.‬نوذرنخعی‪،‬افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود بیش از‪ 10‬هزار نفر سالمند‪ 80‬سال به‬ ‫باال در شهر کرمان وجود داشته باشد که واکسن تولید‬ ‫کــره جنوبــی یا چین را دریافت می کننــد‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫قرار اســت مرکز دوم برای واکسیناســیون افراد باالی ‪80‬‬ ‫سال در مرکز اموزش فنی و حرفه ای کرمان راه اندازی تا‬ ‫واکسیناسیونتسریعشود‪.‬‬ ‫فداکاران خدمت در سیل‬ ‫غافل گیر شدند‬ ‫حمزه سلمانی‪-‬رویداد امروز‪ 6:‬مامور اداره برق در سیل‬ ‫چند شب گذشته جان خود را از دست دادند‬ ‫به دنبال قطعی برق در ســاعت ‪ ۱۵‬روز دوشــنبه در‬ ‫منطقه نسک و حرمک از توابع بخش گلباف شهرستان‬ ‫کرمــان در اثــر بارش باران و ریزش ســنگ از ارتفاعات بر‬ ‫روی خــط انتقال ‪ ۲۰‬کیلوولت‪ ۶ ،‬نفر از نیروهــای اداره‬ ‫بــرق گلبــاف بــا فروکــش کــردن بــاران بــه محــل اعزام‬ ‫می شوند‪.‬ایننیروهادر هنگامانجام وظیفهبهدلیلاغاز‬ ‫مجدد رگبار شدید غافل گیر و گرفتار جریان تند سیالب‬ ‫شدهومتاسفانهجانخودرااز دستمی دهند‪.‬عملیات‬ ‫جســتجو با اعزام ‪ ۱۲‬تیم زمینی شــامل اکیپ تجســس‬ ‫سگ های زنده یاب و ‪ ۲‬تیم هوایی اغاز و روز بعد پیکر‬ ‫جان باختگاندرمسیرسیالبپیدامی شوند‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام ســازمان مدیریــت بحــران‪ ،‬مصطفی‬ ‫ابراهیمــی‪ ،‬محســن توکلــی‪ ،‬مســلم دهقــان‪ ،‬علیرضــا‬ ‫جعفــری‪ ،‬علی توســلی و محمدمیــرزا حســینی در این‬ ‫حادثه جانشان را از دست دادند‪.‬‬ ‫ساخت دهکد ه خرما در بم‬ ‫تولید ثروت می کند‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫استانداری کرمان از احداث دهکده خرما در بم به عنوان‬ ‫اقدامی هوشــمندانه به منظور صــادرات خرما با ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬تولید ثروت و اشتغال پایدار نام برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین مهرابی در کمیته تخصصی‬ ‫تســهیل و رفع موانع تولید با موضوع بررســی مسائل و‬ ‫مشــکالت دهکده خرمــا اظهار داشــت‪ :‬برای ســرعت‬ ‫بخشــی بــه روند صدور مجوزهــای الزم و احــداث این‬ ‫دهکده از تمام دستگاه ها می خواهم که همکاری کنند‬ ‫و مجریان هم به قوانین توجه ویژه داشته باشند‪ .‬او از‬ ‫خرمای بم به عنوان یک محصول ویژه و خاص در تمام‬ ‫دنیــا یادکرد که ظرفیت خوبی در زمینه صــادرات برای‬ ‫اســتان کرمــان فراهم می کند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای بازاریابی و‬ ‫تقویتبرندجهانیاینخرمایمضافتینمونهاقدامات‬ ‫الزم کارشناسیومطالعاتیانجام گیرد‪.‬‬ ‫مهرابی با اشاره به سال تقویت تولید‪ ،‬اشتغال زایی‬ ‫و مانع زدایی ها گفت‪ :‬با هماهنگی های انجام گرفته‬ ‫قــرار شــده کــه شــرکت اب در تامیــن نیاز ابــی و دیگر‬ ‫دســتگاه های اجرایی در دیگر مجوزهــا همکاری الزم‬ ‫را داشــته باشند‪ .‬این مســئول تصریح کرد‪:‬البته بجای‬ ‫دهکــده نام این مجموعه باید مجتمع فراورده خرما‬ ‫باشــد تا بتوانیم مجوزهای الزم را از مرکز اســتان صادر‬ ‫کنیــم و در غیر این صورت باید به تهــران روند و طرح‬ ‫انجا ارزیابی شود‪ .‬او با اشاره به دوفاز بودن این پروژه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬به دلیل تفاوت های اساســی که دوفاز‬ ‫ایــن پروژه دارد‪ ،‬ســعی شــود مجتمع فــراوری خرما و‬ ‫دهکده خرما به صورت مجزا بررســی شود تا در ادامه‬ ‫کار با مشکل مواجه نشویم‪.‬‬ ‫رویدا د کرمان‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫کرمان حتی یک استارت اپ فروش در حوزه کشاورزی ندارد‬ ‫جای خالی نواوری در کشاورزی کرمان‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ثبتچندینرکورددر تولیداتشهربابک‬ ‫مدیــر مجتمــع مــس‬ ‫تولید کنســانتره مصرفی ذوب‬ ‫شــهربابک از رکــورد تولیــدات‬ ‫خاتون اباد در این ماه ‪36228‬‬ ‫ماهیانهمجتمعمسشهربابک‬ ‫تن بوده که نسبت به باالترین‬ ‫در فروردین سال‪ 1400‬خبر داد‪.‬‬ ‫رکورد ماهیانه در بهمن گذشته‬ ‫بــا رقــم ‪ 33259‬تــن‪8/9 ،‬‬ ‫حســین ابراهیمــی نســب حسین ابراهیمی نسب‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال تولیــد؛‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫پشــتیبانی ها؛ مانع زدایی ها با‬ ‫مدیــر مجتمــع مــس‬ ‫تالش و کوشــش حداکثری همکاران و حمایت شــهربابک گفت‪ :‬اند حاصل از کنســانتره ذوب‬ ‫مدیران ارشد‪ ،‬مجتمع مس شهربابک موفق به خاتون ابــاد نیــز ‪ 7773‬بوده کــه در برابر رکورد‬ ‫ثبت چندین رکــورد جدید در تولیدات ماهیانه قبلی در ابان ماه گذشته به میزان ‪ 7,267‬تن ‪7‬‬ ‫خود شده است‪ .‬او افزود‪ :‬کل استخراج معدن درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫میــدوک در فروردین مــاه ‪ 5767787‬تن بوده‬ ‫او همچنین خبر داد‪ :‬مجتمع مس شهربابک‬ ‫درحالی که باالترین رکورد ماهیانه در اسفند سال موفق شده در اند تولیدی ذوب خاتون اباد هم‬ ‫گذشــته و ‪ 5078000‬تــن بــوده کــه ‪ 13/6‬درصد ‪ 11210‬تن را به ثبت برساند که نسبت به رکورد‬ ‫نسبتبهرکوردقبلیافزایشنشانمی دهد‪.‬‬ ‫بهمن ماه سال گذشته به میزان‪ 11,167‬تن‪0/4،‬‬ ‫ابراهیمی نســب ادامه داد‪ :‬همچنین میزان درصدافزایشنشانمی دهد‪.‬‬ ‫برگزاری بیش از ‪ 22‬هزار نفر ساعت دوره های‬ ‫اموزشی در شرکت گاز استان‬ ‫مرضیــه قاضی زاده‪-‬رویــداد امروز‪:‬نقــش نــواوری‬ ‫مشــده اســت‪.‬‬ ‫و مدیریــت در کشــاورزی کرمــان گ ‬ ‫یشــود حجم‬ ‫سال هاســت که تا فصل برداشــت م ‬ ‫یشــود‬ ‫کبــاره وارد بازار م ‬ ‫گســترده ای از محصول ی ‬ ‫و قیمت در سرازیری می افتد‪ .‬یک بار سیب زمینی‪،‬‬ ‫بار دیگر پیاز و گوجه و حتی محصوالتی همچون‬ ‫خرمــا‪ .‬ســوال اینجاســت که در چنیــن فضایی که‬ ‫ت هســتیم‬ ‫ما همچنان درگیر نداشــتن الگوی کش ـ ‬ ‫و تاجــران دس ـت به گریبان قوانین خلق الســاعه ای‬ ‫مثل قیمت دستوری و ممنوعیت صادرات‪ ،‬امکان‬ ‫فعالیت هایاستارتاپیوجوددارد؟‬ ‫به گفته کیقباد کیکاووسی‪ ،‬دبیر سابق کارگروه‬ ‫رویدادهای شتاب استان‪ ،‬در حوزه کشاورزی باالی‬ ‫پ فعال داریم‪ .‬عمده این استارت اپ ها‬ ‫‪ 30‬استارتا ‬ ‫اما در بخش تولید و نواوری فعال هستند تا فروش‬ ‫وبازاریابیمحصول‪.‬به عبارت دیگرتنهاسهاستارت‬ ‫اپ فعال در بخش فروش داریم که عمده ان هم در‬ ‫محصولپستهشکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫فرهنگ استارت اپ کشاورزی شکل نگرفته‬ ‫محدودیــت اســتارت اپ ها در بخــش فروش‪،‬‬ ‫ موضوعی اســت که از دید کیکاووسی علت اصلی ‬ ‫ان شــکل نگرفتــه دغدغــه در ایــن امــر اســت‪ .‬او‬ ‫می گوید‪«:‬هنــوز فرهنگ ایــن موضوع جا نیفتاده و‬ ‫کسی جرئت ندارد که خود را رودرروی دالالن قرار‬ ‫دهد‪ ».‬او معتقد است که برای شروع این امر ابتدا‬ ‫الزم اســت تا شــتاب دهنده مرتبط با این امر شکل‬ ‫گیرندهمان طور کهدررفسنجانشتاب دهنده کایت‬ ‫شکل گرفت‪ .‬شتاب دهنده ای که زمینه ای شد برای‬ ‫شکل گیریشرکت هایدانش بنیانواستارتاپ هایی‬ ‫در مقولــه تولیــد کودهــا و بذرهــای جدیــد مرتبط‬ ‫بــا پســته و حتــی فــروش و بازاریابــی جهانــی ایــن‬ ‫محصول‪.‬‬ ‫او البتــه ایــن موضــوع را هــم اضافــه می کند که‬ ‫صاحبان ایده در بخش کشــاورزی به راحتی بخش‬ ‫ای تــی امــکان مجوز گرفتــن ندارند‪ .‬دلیــل این امر‬ ‫هــم گرفتن مجوزهــای الزم از غذا و دارو و صنعت‬ ‫و معدن است‪.‬‬ ‫استارتاپ ها در بخش تولید بهتر از فروش‬ ‫عمل کردند‬ ‫محمدرضا سپهوند‪ ،‬رئیس پارک علم و فناوری‬ ‫کرمــان اما فعالیت محدود اســتارتاپ ها در بخش‬ ‫کشــاورزی را در دو مقولــه خالصــه می کنــد‪ .‬اول‬ ‫نداشــتن اعتماد در بخش کشــاورزان و دوم ترجیح‬ ‫مردم به خرید محصوالت به طور حضوری‪.‬‬ ‫اومی گوید ‪«:‬نهاینکهمااستارت اپ هایمرتبط‬ ‫با توزیع و فروش نداشــته باشــیم اما واقعیت این‬ ‫اســت کــه اســتارت اپ های کرمــان در حــوزه تولید‬ ‫بهتر عمل کردند‪ ».‬منصور امیرمداح‪ ،‬مدیر شرکت‬ ‫فناوری پدیدار در خصوص تجربه خود برای ایجاد‬ ‫پ حوزه فروش در کشاورزی می گوید‪:‬‬ ‫یک اســتارتا ‬ ‫«بن مایه موفقیت این طرح الگوی کشت است که‬ ‫متاسفانهسازمانجهاد کشاورزیراغببههمکاری‬ ‫و قرار دادن اطالعات نیست‪».‬‬ ‫اودر خصوصطرحشمی گوید‪«:‬هدفاینبود‬ ‫که با برقراری ارتباط با کشاورزا ن هم محصولشان را‬ ‫بفروشیم وهم در مراحل بعدی دانش و نهاده های‬ ‫تولید کشاورزی» مشابه این طرح در مشهد با طرح‬ ‫کشمون شروع به کار کرد‪ .‬استارتاپی که چندان هم‬ ‫با ارتباطی با الگوی کشــت نداشــت‪« .‬کشمون» با‬ ‫زعفــران کارش را اغــاز کرد اما حاال حوزه فعالیتش‬ ‫را به روغن زیتون و خرما و برنج هم رسانده است‪.‬‬ ‫نباید لی لی به الالی استارتاپ ها گذاشت‬ ‫محمــد قائــم پنــاه‪ ،‬بنیا نگــذار «کشــمون» امــا‬ ‫معتقداست کههیچمحدودیتیبرایفعالیت های‬ ‫اســتارتاپی در کشــور وجــود نــدارد و اصــوال نبایــد‬ ‫خــی لی لی لی بــه الالی فعاالن بخش خصوصی‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫قائــم پنــاه البتــه معتقــد اســت کــه چندان هم‬ ‫نباید امیدی به حل مشــکالت بخش کشــاورزی با‬ ‫فعالیت های اســتارتاپی داشــت‪ .‬به گفته او ســهم‬ ‫تجــارت انالین از کل تجــارت ایران حدود ‪ 2‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬از نــگاه او تــا قبــل از تضمین فــروش حرف‬ ‫از الگــوی کشــت زدن بی فایــده اســت‪ .‬قائــم پناه‬ ‫می گوید‪ «:‬وقتی می توانم به کشاورز الگوی کشت‬ ‫دهیم که کشاورز بداند که اگر ان محصول را تولید‬ ‫کند کسی هست که ان را بخرد و برای همین هم‬ ‫باید از سمت فروش وارد شد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه او کشــمون برخــاف دیجــی کاال و‬ ‫سایر پلتفرم ها به کشاورز تضمین فروش می دهد و‬ ‫کشاورز می داند که محصولش ظرف یک تا سه ماه‬ ‫در «کشمون»بهفروشمی رسد‪.‬از نگاهاومشکالت‬ ‫کشــاورزان در دو مقوله متناســب نبودن با نیاز بازار‬ ‫و اقلیــم منطقــه اســت‪ .‬بنیا نگــذار «کشــمون» که‬ ‫فعالیتش را با زعفران اغاز کرده بود حاال چند ماهی‬ ‫اســت که بازارش را به ســمت برنج و روغن زیتون و‬ ‫ســایر محصوالت رفته اســت‪ .‬او در خصوص علت‬ ‫اینتغییررویهمی گوید‪«:‬نسلجدیددیگرتقاضای‬ ‫چندانی برای خرید زعفران ندارد و تقاضا برای این‬ ‫محصول پایین امده است‪ ».‬باوجوداین تغییر رویه‬ ‫و فعالیت چندساله در حوزه زعفران اما خود او نیز‬ ‫به این موضوع تاکید دارد که سهم «کشمون» از بازار‬ ‫زعفران و برنج در حد یک صدم درصد است‪.‬‬ ‫اقتصاد کشاورزی درستی نداریم‬ ‫فرشید گلزاده‪ ،‬کارافرین و فعال اقتصادی کشور‬ ‫معتقد است که به طورکلی استارتاپ های مرتبط با‬ ‫کشاورزینسبتبهالباقیاستارتاپ هاضعیفعمل‬ ‫کرده اند‪ .‬او علت اصلی این موضوع را دخالت های‬ ‫دولتیوممنوعیت هایشمی داند‪.‬‬ ‫گلزاده می گوید‪«:‬اقتصاد کشاورزی ما به درستی‬ ‫شکل نگرفته و سیاست های دولتی که سعی کرده‬ ‫همیشــه کنترل قیمت را انجام دهد و یا در بخش‬ ‫صــادرات ممنوعیــت بگــذارد‪ ،‬این اقتصــاد را دچار‬ ‫مشکل کرده و نگذاشته تا فناوری و نواوری در این‬ ‫عرصهایجادشود‪».‬اوحتیمعتقداست کهباوجود‬ ‫نظــام حکمرانــی متفــاوت در ایــران حتــی امــکان‬ ‫الگوبرداریاز سایر کشورهانیزمیسرنیست‪.‬‬ ‫اگرچــه او منتقــد دخالت های دولت اســت اما‬ ‫کبــاره دولت هم نمی بیند‪.‬‬ ‫راهــکار را در خــروج ی ‬ ‫گلزاده دراین باره می گوید‪«:‬دولت باید با یک نقشه‬ ‫راه ظــرف ‪ 5‬ســال از ایــن حوزه خارج شــود و اجازه‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی را بدهــد چراکــه‬ ‫تهــا هرگونه ســرمایه گذاری را باال توجیه‬ ‫بــا دخال ‬ ‫می کند‪ .‬از نگاه این کارفرما‪ ،‬پیش زمینه موفقیت‬ ‫اســتارتاپ های کشــاورزی‪ ،‬ورود بخــش خصوصــی‬ ‫اســت‪ .‬به گون ـه ای کــه قبــل از شــکل گیری هرگونه‬ ‫استارتاپی باید بخش خصوصی سرمایه گذاری های‬ ‫را در ایــن عرصــه انجام دهد و بعد اســتارتاپ های‬ ‫مرتبــط بــا ان شــکل گیــرد‪ .‬بخــش خصوصــی کــه‬ ‫می توانــد در قالــب قراردادهــای یــک فروشــگاه‬ ‫زنجیره ای باشد و یا یک پایانه صادراتی‪.‬‬ ‫پ راه حل مشکالت کشاورزی نیست‬ ‫استارتا ‬ ‫جاویــد مومنــی‪ ،‬مدیر فنــی پلتفــرم نواوری‬ ‫«ه ـم اوا» امــا معتقــد اســت کــه مشــکالت‬ ‫کشاورزی با استارت اپ حل نمی شود و نیازمند‬ ‫ســازمان های ‪ SME‬اســت‪ SME .‬مخفــف‬ ‫عبــارت ‪Small & Medium Enterprises‬‬ ‫اســت و دربرگیرنــده کلیه بنگا ههــای کوچک و‬ ‫متوســط اعم از بنگا ههــای صنعتی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫بازرگانــی و کشــاورزی اســت کــه باعــث‬ ‫اشــتغال زایی‪ ،‬توزیــع ثــروت و توســعه مناطق‬ ‫حاشــیه ای شــود‪ .‬او معتقد است که هنوز برای‬ ‫ورود نواوری به بخش کشــاورزی راه زیادی در‬ ‫پیــش اســت و قبــل از ان ســازمان هایی چــون‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و معــدن و‬ ‫شهرک های صنعتی باید در این زمینه اقداماتی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس اتاق کرمان‪:‬‬ ‫«ببینیم تهران چه می گوید؟» از ادبیات توسعه استان حذف شود‬ ‫رئیس اتاق کرمان گفت‪ :‬در انجام امور و واگذاری مجوزها در‬ ‫دستگاه های مختلف باید جمله «ببینیم تهران چه می گوید؟» از‬ ‫ادبیات توسعه و تولید استان حذف و جمله «در کرمان می توان‬ ‫پاسخگوی نیاز متقاضیان بود» جایگزین ان شود‪.‬‬ ‫سید مهدی طبیب زاده در نشست کارگروه تحقق شعار سال‬ ‫بــا حضور اســتاندار کرمان‪ ،‬رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس و‬ ‫ســایر مدیــران اســتان افــزود‪ :‬در برخــی دســتگاه ها ماننــد راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬محیط زیســت‪ ،‬اب منطقه ای‪ ،‬برق‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت انجــام فعالیت های بســیاری را منوط بــه اخذ مجوز از‬ ‫تهران می دانند و این موضوع موجب از دست دادن زمان‪ ،‬هزینه‬ ‫مالی و بالتکلیفی در مورد زمان انجام کار می شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫پاســخگو بــودن نیــاز متقاضیــان در کرمــان موجــب تحقق شــعار‬ ‫ســال و جلوگیری از بســیاری انصراف ها خواهد شد‪ .‬طبیب زاده‪،‬‬ ‫کهــا به عنــوان معضــل اصلی تولیــد در کرمان یــاد و اظهار‬ ‫از بان ‬ ‫کرد‪ :‬نباید این مشکل را انکار کرد و از پنجره واحد سرمایه گذاری‬ ‫و اطلس ســرمایه گذاری اســتان برای ســرعت بخشــیدن در صدور‬ ‫مجوزها و اغاز سرمایه گذاری ها بهره برد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق کرمــان تاکیــد کرد‪ :‬فضا برای تحقق شــعار ســال‬ ‫امــاده اســت فقط بایــد باکار کارشناســی جدی‪ ،‬امــور مختلف و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد را پیگیــری کــرد زیــرا بخش خصوصــی بهترین‬ ‫پشــتیبانی ها را رفــع موانــع می داند‪ .‬او با اشــاره بــه اینکه برخی‬ ‫موانــع ذهنــی در تولید موانع فیزیکی ایجــاد می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫روح قوانیــن مثبت هســتند اما در فراینــد اجرای ان ها‪ ،‬ذهن های‬ ‫منفی باعث برداشت های منفی و ایجاد موانع می شود‪.‬‬ ‫خروج دستگاه های دولتی و حکومتی از تولید اوضاع را‬ ‫سامان می دهد‬ ‫در ادامه این نشســت اســتاندار کرمان با تاکید بر اینکه نباید‬ ‫با شــعار سال‪ ،‬شــعاری برخورد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه تحقق شعار‬ ‫ســال را بــه اتــاق وا گــذار کردیــم تا بــا ان شــعاری برخورد نشــود‬ ‫و رئیــس اتــاق کرمــان به عنــوان جانشــین رئیــس ایــن کارگــروه‬ ‫بشــده و همــه دســتگاه ها موظــف بــه ارائــه اطالعــات و‬ ‫انتخا ‬ ‫گزارش مورد درخواست بخش خصوصی هستند‪ .‬علی زینی وند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تصمیمات تاثیرگذار کشــور از کف تولید شــکل گرفته اند و‬ ‫چــون واقعــی بوده اند توانســته اند تا حــدودی برخی مســائل را‬ ‫ســامان بدهند که اتاق و بخش خصوصی می تواند در این زمینه‬ ‫تاثیرگــذار باشــند‪ .‬او تصریــح کرد‪ :‬رفع موانع فرهنگــی تولید نیاز‬ ‫گســازی‪ ،‬گفتمــان فرهنگــی‪ ،‬برنام ههــای صداوســیما و‬ ‫بــه فرهن ‬ ‫فعالیت ســایر رســانه ها دارد و باید کلیدواژه های موثر در تریبون‬ ‫های رسمی و غیررسمی ارائه شود‪ .‬زینی وند با اشاره به اینکه اگر‬ ‫به جای ساختارهای دولتی فعلی‪ 20 ،‬ساختار مانند اتاق بازرگانی‬ ‫داشــتیم‪ ،‬بســیاری از مشــکالت برطــرف شــده بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اتاق‬ ‫کرمان محل فرماندهی تحقق شــعار ســال مبتنی بر ســاختارهای‬ ‫موجود است تا بتوان با سرعت برای ان ها تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی جفا به تولید و کشور است‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی‪ ،‬بهترین‬ ‫کمــک کارگــروه تحقــق شــعار ســال را تعییــن تکلیــف طرح های‬ ‫نیمه تمــام اســتان دانســت و گفــت‪ :‬بنگاه ها با فعالیــت زیر ‪30‬‬ ‫درصد‪ ،‬به خود و کشــور هزینه هایی را تحمیل می کنند که باید‬ ‫متوقف شــوند‪ .‬محمدرضــا پورابراهیمی‪ ،‬افزود‪ :‬اتاق کرمان در‬ ‫اقدامی پســندیده و مناســب به تمامی فعاالن اقتصادی اســتان‬ ‫نه فقــط اعضــای خــود خدمــات ارائــه می دهد که ایــن موضوع‬ ‫باید اطالع رســانی گســترده تری شود تا همه فعاالن اقتصادی از‬ ‫ایــن فرصــت اســتفاده کنند‪ .‬او با اشــاره به اینکــه در مجلس در‬ ‫حال بررســی طرح اصالح قانون اتاق ایران هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫موضوعــات کارشــده در اتــاق کرمــان می توانــد در قالب احکام‬ ‫در این قانون پیشنهاد داده شود‪ .‬پورابراهیمی‪ ،‬به تولید مازاد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در جنــوب کرمــان اشــاره و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫میــزان جهــش تولیــد و صــادرات محصــول باید مشــخص باشــد‬ ‫زیــرا در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬تلف کــردن وقت و هزینه محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دبیر واحد کس ـب وکار اتاق کرمان نیز در این نشســت بابیان‬ ‫اینکــه ایــن بخــش در ســال گذشــته باهــدف بررســی و پیگیــری‬ ‫مشکالت فعاالن اقتصادی راه اندازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 379‬پرونــده ورودی ایــن واحــد بــوده کــه مشــکل ‪ 302‬پرونده‬ ‫برطرف و مابقی در دســت اقدام اســت‪ .‬عباس عســجدی افزود‪:‬‬ ‫در بررســی ایــن پروند ههــا ‪ 41‬درصــد موارد مربوط به مشــکالت‬ ‫بانکــی و مابقــی ان مربــوط بــه حوزه هایــی ماننــد حقوقــی‪،‬‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬بیمه ای و مالیاتی بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت گازاستان‬ ‫اموزشــی حضــوری بــا رعایــت‬ ‫کرمان گفت‪ :‬با توجه به شیوع‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی‪،‬‬ ‫ویــروس کرونا و محدودیت در‬ ‫مجازی انالین‪ ،‬افالین (سامانه‬ ‫برگــزاری دور ههــای اموزشــی‪،‬‬ ‫امــوزش مجــازی شــرکت ملــی‬ ‫ما در شــرکت گاز استان کرمان‬ ‫گاز ایــران)‪ ،‬غیرحضــوری و‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫توانسته ایم تنها در شش ماهه‬ ‫کتــاب محــور صــورت گرفتــه‬ ‫دوم ســال ‪ ،1399‬بیــش از ‪22‬‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫هزار نفرساعتدورهاموزشیبه صورتحضوری اســتان کرمــان بابیــان اینکــه بهســازی و اموزش‬ ‫و بــا رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬مجازی نیروی انسانی و ارتقای دانش و اگاهی کارکنان‬ ‫انالین‪،‬مجازیافالینوغیرحضوریبرگزار کنیم‪ .‬در زمینه هــای تخصصــی‪ ،‬کاربــردی و مدیریتی‬ ‫منوچهر فالح با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین باهــدف افزایش بهره وری شــرکت مدنظــر قرار‬ ‫اهداف و برنامه های اجرایی این شرکت‪ ،‬توجه می گیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن شــرکت بــا تهیــه تقویــم‬ ‫بــه قابلیت هــای دانشــی و مهارتــی کارکنــان و اموزشــی سالیانه برای تمامی کارکنان و برگزاری‬ ‫افزایش رشــد علمی افراد به عنوان سرمایه های دوره هــای شــغلی‪ ،‬بهبــود مدیریــت عمومــی‪،‬‬ ‫اصلی شــرکت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در شش ماهه دوم فرهنگی و ‪ HSE‬با اســتفاده از اســاتید مجرب‪،‬‬ ‫ســال بیــش از ‪ 10000‬نفــر ســاعت امــوزش ویــژه به این مهم دســت یافته اســت‪ .‬فالح گفت‪ :‬با‬ ‫کارکنان رسمی‪ ،‬بیش از ‪ 5000‬نفر ساعت اموزش توجه به ضرورت دوره های اموزشــی یادشــده و‬ ‫مربوط به کارکنان قرارداد مســتقیم و همچنین محدودیت هــای موجــود‪ ،‬اولویت بنــدی بــرای‬ ‫بیش از ‪ 6000‬نفر ساعت برای کارکنان پیمانکاری اجــرای ایــن دوره ها و شــیوه ی اجــرای ان ها‪ ،‬بر‬ ‫نشــده‬ ‫برگزارشــده اســت‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬برنامه های اســاس اولویــت و ماهیــت دوره ها تعیی ‬ ‫اموزشــی مذکور از طریق مشارکت در دوره های است‪.‬‬ ‫موفقیتشرکتتوزیعنیرویبرقجنوب‬ ‫استان در برق رسانیبه روستاهای فاقد برق‬ ‫بتول شیخ شعاعی معاون‬ ‫بــرق جنوب اســتان کرمــان نیز‬ ‫برنامه ریــزی و مهندســی‬ ‫ضمن تشکر از همکاری و تالش‬ ‫شــرکت‪ ،‬با اشــاره به سیاســت‬ ‫کلیــه همــکاران و پیمانــکاران‬ ‫توسعه پایدار و افزایش سطح‬ ‫اجرایــی کــه در پروژ ههــای‬ ‫رفاهــی مــردم و بــا توجــه بــه‬ ‫مذکــور‪ ،‬به صورت شــبانه روزی‬ ‫بتول شیخ شعاعی‬ ‫اهمیــت صنعت بــرق که جزو‬ ‫تــاش نموده انــد قدردانــی و‬ ‫زیرســاخت های اولیــه زندگــی‬ ‫ایــن موفقیــت را حاصل تالش‬ ‫کنونی است‪ ،‬اظهار نمود‪ :‬در سال‪ ۹۹‬برق رسانی جمعی شرکت در راستای اهداف نظام مقدس‬ ‫بــه ‪ ۵۶۰‬خانــوار کــه در ‪ ۵۰‬روســتای فاقــد بــرق جمهوریاسالمیدانست‪.‬‬ ‫ســکونت داشــتند بااعتبــاری معــادل ‪۱۸۷۱۸۷‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬انجام شده است و در همین راستا نیروی برق جنوب استان کرمان‪ ،‬علی زینی وند‪،‬‬ ‫شرکت برق جنوب استان کرمان‪ ،‬رتبه نخست استاندار کرمانبااهداءلوحتقدیریاز مدیرعامل‬ ‫برق رسانی به روستاهای فاقد برق را مابین ‪ ۳۹‬این شرکت به دلیل کسب رتبه نخست کشوری‬ ‫شرکت توزیع سطح کشور‪ ،‬کسب نموده است‪ .‬برق رسانی به روستاهای فاقد برق استان تبریک‬ ‫شیخ شعاعی افزود‪ :‬در سال‪ ۱۳۹۹‬مقام برتر گفت‪ .‬در این متن چنین امده اســت‪ « :‬کســب‬ ‫کشــوری در برق رســانی به روستاهای فاقد برق رتبهنخست کشوریدر برق رسانیبهروستاهای‬ ‫برای هشــتمین ســال پیاپی نصیب این شرکت فاقد برق را برای هشتمین سال پیاپی به شما و‬ ‫گردیــد و با تالش همکاران برگ زرین دیگری بر تمامی کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫دفتر وزین افتخارات شــرکت توزیع برق جنوب جنوب استان کرمان تبریک می گویم که حاصل‬ ‫اســتان کرمان افزوده شــد‪ .‬بدین ترتیب تعداد تالش های موثر و خدمت صادقانه ان مجموعه‬ ‫روســتاهای برق دار در حوزه تحت پوشــش این در راستای تحقق اهداف و سیاست های دولت‬ ‫شرکت‪ ۳۸۴۵‬روستا تا پایان سال‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫تدبیــر و امیــد ازجملــه اجرای سیاســت توســعه‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ ۵۰ :‬روســتای بــرق دار پایدار‪ ،‬ارتقاء زیرساخت ها و افزایش سطح رفاه‬ ‫شده در شهرستان های ارزوئیه‪ ،‬بافت‪ ،‬بردسیر‪ ،‬مــردم بوده اســت‪ .‬ضمــن قدردانــی از زحمات‬ ‫بم‪ ،‬جیرفت‪ ،‬رودبار جنوب‪ ،‬ریگان‪ ،‬ســیرجان‪ ،‬شــما و همکار گران قدر امید اســت همچنان در‬ ‫فاریــاب‪ ،‬قلعــه گنــج و منوجان واقع هســتند‪ .‬خدمت رســانی به مردم به ویژه اهالی نجیب و‬ ‫مهــدوی نیــا‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی شریف جنوب استان موفق و موید باشید‪».‬‬ ‫بومی سازیمادهشیمیایی‪MIBC‬‬ ‫باحمایتشرکت های گل گهر و گهر روش‬ ‫مدیر مهندســی معکــوس و ســاخت داخل‬ ‫شــرکت گل گهــر از بومی ســازی ماده شــیمیایی‬ ‫‪ MIBC‬بــا حمایــت شــرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر و شرکت گهر روش سیرجان خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت‬ ‫گل گهــر‪ ،‬مهنــدس جــال ســلیمان نژاد گفــت‪:‬‬ ‫کارشناســان کارگروه بومی سازی حوزه کنسانتره‬ ‫شــرکت گل گهر شــامل کارشناســان شــرکت گل‬ ‫گهــر و کارشناســان شــرکت گهــر روش به عنــوان‬ ‫پیمانــکار بهره بــردار‪ ،‬بــا انتقال دانــش و تجربه‬ ‫خود به ســازنده داخلی موفق به ساخت ماده‬ ‫شــیمیایی فوق العاده ارزبر ‪ MIBC‬شدند که در‬ ‫فرایندفلوتاسیون(شناورسازی)استفادهمی شود ‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در فرایند فلوتاسیون از مواد شیمیایی‬ ‫مختلــف شــامل فعال کننــده (‪،)Collectors‬‬ ‫بازداشــت کننده هــا (‪ )Depressants‬و همچنین‬ ‫کف ســازها (‪ )Frother‬اســتفاده می شــود تــا‬ ‫درنهایت جداسازی عامل مزاحم از کانی هدف‬ ‫محققشود‪.‬سلیماننژادادامهداد‪:‬متداول ترین‬ ‫کف ساز مورداستفادهدر فلوتاسیونموادمعدنی‬ ‫مختلــف در مقیــاس صنعتــی‪ ،‬متیــل ایزوبوتیل‬ ‫کربونیــل (‪ )MIBC‬بــوده کــه در حــذف گوگــرد‬ ‫از کنســانتره مگنتیتی‪ ،‬هماتیتی و همین طور در‬ ‫فرایند فلوتاسیون مس‪ ،‬سرب و روی نیز کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬فلوتاسیون یکی از اصلی ترین‬ ‫روش هایجدایشفیزیکیشیمیاییاست کهدر‬ ‫ان با استفاده از مکانیسم چسبیدن حباب های‬ ‫هــوا بــه مــواد ابــران و انتقال به صــورت کف در‬ ‫سطح سلول فلوتاســیون و درنهایت جمع اوری‬ ‫کف‪ ،‬حذف کانی محتوی گوگرد محقق شده و‬ ‫یا تغلیظ کانی های مس و یا سرب‪-‬روی انجام‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫ژاوی تا ‪ 2023‬در السد می ماند‬ ‫برخالف اخبار رســانه های‬ ‫قطــری حفظ می کنــد‪ ،‬امــا در‬ ‫عربی مبنی بر جدایی اسطوره‬ ‫این قرارداد بندی تحت عنوان‬ ‫بارســا از فوتبال قطــر‪ ،‬روزنامه‬ ‫«بند بارســلونا» وجــود دارد که‬ ‫‪ AS‬اسپانیا می گوید انتهای این‬ ‫به موجــب ان در صــورت ارائه‬ ‫هفته‪ ،‬قــرارداد ژاوی و الســد تا‬ ‫پیشنهاد از سوی بلوگرانا‪ ،‬ژاوی‬ ‫ژاوی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2023‬تمدیــد م ‬ ‫می توانــد به صورت خــودکار و‬ ‫پس از شکست الســد در دیدار‬ ‫رایــگان راهــی بارســلونا شــود‪.‬‬ ‫پایانــی خــود در مرحله گروهــی لیگ قهرمانان این روزنامه در ادامه نوشته است‪ :‬ژاوی و السد‬ ‫اسیا‪ ،‬شایعات زیادی در خصوص ادامه همکاری مدتی بود که در مورد تمدید قرارداد با یکدیگر‬ ‫این باشــگاه با ســرمربی اسپانیایی خود مطرح مذاکره می کردند‪ ،‬اما این مربی اســپانیایی بود‬ ‫شد و حتی گمانه زنی ها درباره انتخاب جانشین که از مدیران السد کمی زمان برای تصمیم گیری‬ ‫برای ژاوی نیز در صدر اخبار منطقه قرار گرفت‪ .‬درخواســت کــرد‪ .‬در اصــل ژاوی می خواســت‬ ‫درحالی که از روی ویتوریا ســرمربی سابق النصر فقــط یک ســال دیگــر قــراردادش را تمدید کند‬ ‫به عنوان یکــی از کاندیداهای جایگزینــی ژاوی امــا پافشــاری های مدیــران الســد منجر بــه این‬ ‫نام برده می شد اما اکنون روزنامه‪ AS‬اسپانیا با رد شــد تا او یک قرارداد دوســاله را با این تیم امضا‬ ‫تمامی شایعات مربوط به اخراج ژاوی‪ ،‬مدعی کنــد خصوصــا اینکه این کشــور قصــد دارد جام‬ ‫شــده است که قرارداد این مربی حتی در پایان جهانــی ‪ 2022‬را برگــزار می کنــد و حضــور ژاوی‬ ‫هفته نیز تمدید خواهد شد‪ .‬روزنامه‪ AS‬اسپانیا به عنوان ســفیر فوتبال قطر مســئله مهمی برای‬ ‫در این زمینه نوشته است‪ :‬ژاوی هرناندز و کادر این کشــور اســت‪ .‬درنهایت بازیکن افســانه ای‬ ‫فن ـی اش این هفته قــرارداد خــود را تــا ‪ 30‬ژوئن بلوگرانــا پذیرفت که قــراردادش را بــه مدت دو‬ ‫‪ 2023‬با السد تمدید می کنند‪ .‬این قرارداد قبال سال دیگر با السد تمدید کند‪ ،‬اما با حفظ بند‬ ‫تنظیم شده و فقط منتظر امضای ژاوی است که پیشنهاد بارسلونا که در صورت نیاز این باشگاه‬ ‫طی روزهای اینده نیز رسمی می شود‪ .‬قراردادی بــه خدمات ژاوی‪ ،‬او بدون هیچ گونه دردســری‬ ‫کــه او را بــرای دو فصــل اینــده در ایــن باشــگاه بتوانددوحهرابهمقصد کاتالونیاترک کند‪.‬‬ ‫دنیله ده روسی دستیار احتمالی‬ ‫مورینیو در رم‬ ‫رسانه های ایتالیایی گزارش‬ ‫پس ازاینکه در فصــل ‪2009-10‬‬ ‫کرده انــد کــه دنیله ده روســی‪،‬‬ ‫سه گانه را با اینتر برد‪ ،‬نخستین‬ ‫کاپیتان سابق رم‪ ،‬ممکن است‬ ‫بار است که ایتالیا بازمی گردد‪.‬‬ ‫به عنوان دســتیار ژوزه مورینیو‪،‬‬ ‫یشــود که اقــای خاص‬ ‫گفته م ‬ ‫ســرمربی فصل بعــد این تیم‪،‬‬ ‫قصــد دارد تغییــرات عمده ای‬ ‫دنیله ده روسی‬ ‫مشــغول بــه کار شــود‪ .‬دنیلــه‬ ‫در رم صورت بدهد و به همین‬ ‫ده روســی به تازگــی کار خــود را‬ ‫زودی لیستی از بازیکنان مدنظر‬ ‫به عنوان یکی از دستیاران روبرتو مانچینی در تیم خــود در پنجــره تابســتانی را در اختیــار مدیــران‬ ‫ملی ایتالیا اغاز کرده بود اما روزنامه ایل مساجرو باشــگاه قرار داده است‪ .‬این روزنامه ادعا کرده‬ ‫ادعا می کند که این هافبک ســابق جالوروســی اســت که قرار اســت ژرژ مندس به همراه تیاگو‬ ‫قرار اســت به رم بازگردد‪ .‬دن و رایان فریدکین‪ ،‬پینتو برای فراهم اوردن تیم موردنظر مورینیو با‬ ‫مالــکان باشــگاه رم‪ ،‬اعــام کردند کــه در پایان یکدیگر همکاری کنند‪ .‬عالوه بر حضور بازیکنان‬ ‫فصل پائولو فونسکا‪ ،‬سرمربی فعلی این تیم‪ ،‬از جدیــد در رم‪ ،‬ایــن گزارش فاش کرده اســت که‬ ‫باشگاه جداشده و ژوزه مورینیو‪ ،‬سرمربی مطرح ده روســی نیز ممکن است به المپیکو بازگردد و‬ ‫پرتغالــی‪ ،‬هدایت رم ‬ ‫یهــا را برای فصل بعد بر به عنوان دســتیار مورینیو روی نیمکت بنشینند‪.‬‬ ‫عهــده خواهــد گرفت‪ .‬تغییر و تحــوالت در رم ده روسی در ماه مارس به عنوان مربی فنی جدید‬ ‫اغازشده است و اولین گام فریدکین ها استخدام تیم ملی ایتالیا منصوب شده بود تا در کنار روبرتو‬ ‫یــک ســرمربی جدیــد و نامــدار بــود؛ مورینیــو مانچینیبابازیکنانتیمملیایتالیا کار کند‪.‬‬ ‫دورخیزیونایتد‬ ‫برای خرید کاپیتان تاتنهام‬ ‫منچستریونایتد قرار است‬ ‫کشــیده شد و عده ای به داخل‬ ‫در تابستان پیش رو پیشنهادی‬ ‫ورزشگاه یافتند و صحنه هایی‬ ‫‪ 110‬میلیون یورویی برای خرید‬ ‫عجیب را به تخریب ورزشگاه‬ ‫هــری کیــن‪ ،‬کاپیتــان و ســتاره‬ ‫بهــای دودزا‬ ‫و اتــش زدن بم ‬ ‫تاتنهــام‪ ،‬ارائــه کنــد‪ .‬مالــکان‬ ‫در تئاتــر رویاهــا رقــم زدنــد که‬ ‫هری کین‬ ‫منچســتریونایتد امیدوارنــد تــا‬ ‫موجب لغو شدن بازی دو تیم‬ ‫بــا خرید هــری کیــن در پنجره‬ ‫نیز شــد‪ .‬پس ازاینکه شرکت در‬ ‫تابستانی بتوانند خشم هواداران این تیم که در پروژه شکست خورده سوپر لیگ جرقه نخستین‬ ‫هفته هایاخیرمتوجهخانواده گلیزر شدهاست‪ ،‬اعتراضات را زد‪ ،‬اکنون هواداران یونایتد همگی‬ ‫کصــدا خواهــان فروش باشــگاه و کنــار رفتن‬ ‫فروبنشــانند‪ .‬هــواداران یونایتــد در هفت ههــای ی ‬ ‫اخیــر و پــس از افتضاح ســوپر لیــگ‪ ،‬عصبانیت جوئلواورام گلیزر هستند‪.‬حاال اما گلیزرهاقصد‬ ‫خــود را نســبت بــه مالــکان امریکایی باشــگاه دارنــد تــا با تالش بــرای به خدمت گرفتن هری‬ ‫نشــان داده انــد و خواهان رفتن ان ها از یونایتد کیــن دل هــواداران را به دســت اورده و اوضاع را‬ ‫شده اند‪.‬تظاهرات گستردهروزیکشنبههواداران ارام کنند‪ .‬ســان گزارش کرده اســت که شیاطین‬ ‫منچستریونایتد در بیرون از اولدترافورد‪ ،‬قبل از سرخمایلندرسماپیشنهادخودبرایخرید کینرا‬ ‫بازی خانگی ان ها مقابل لیورپول‪ ،‬به خشونت بهتاتنهامارائه کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-172‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به‬ ‫شرح رای شماره ‪ 139960323136001037‬مورخ ‪ 99/12/16‬تصرفات مالکانه خلیل واحدی‬ ‫سرریگانی فرزند محمد تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 144/46‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک ‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون‬ ‫مذکور بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است‬ ‫به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی‬ ‫صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و‬ ‫صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از‬ ‫ادعای عجیب خبرنگار معروف ایتالیایی‬ ‫درباره مهاجم تیم ملی ایران‬ ‫زنبورهای المانی‬ ‫به دنبال صید‬ ‫سردار ازمون‬ ‫نیکولــو اســکیرا خبرنــگار مشــهور ایتالیایــی‬ ‫روزنامــه گاتزتا دلو اســپورت از تمایــل دورتموند‬ ‫بــرای بــه خدمت گرفتن ســردار ازمون خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬درخشش های خیره کننده‬ ‫سردار ازمون در فوتبال روسیه همچنان ادامه دارد‬ ‫و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد‪ ،‬این ســتاره ایرانی‬ ‫باشــگاه زنیت‪ ،‬برای دومین فصل متوالی عنوان‬ ‫اقای گلی لیگ برتر روسیه را از ان خود می کند که‬ ‫همین مســئله منجر به عالقه باشــگاه های بزرگ‬ ‫اروپایی به جذب سردار شده است‪ .‬ستاره ایرانی‬ ‫زنیت که در این فصل و در ‪ 23‬بازی موفق شده‬ ‫اســت ‪ 19‬گل بــرای تیمــش بــه ثمــر برســاند‪ ،‬در‬ ‫ســال های گذشــته تیم های زیــادی را خواهان به‬ ‫خدمــت گیری خــود می دید ولی ســردار تصمیم‬ ‫گرفــت فوتبالش را در روســیه ادامــه دهد و حاال‬ ‫در ‪ 26‬سالگی دوبار متوالی اقای گل فوتبال این‬ ‫مهــای بزرگــی را خواهان‬ ‫کشــور شــده و اکنون تی ‬ ‫یکــه طــی روزهای‬ ‫جــذب خــود می بینــد‪ .‬درحال ‬ ‫گذشته اخباری مبنی بر عالقه باشگاه های اتاالنتا‬ ‫و رم ایتالیا برای به خدمت گیری سردار به گوش‬ ‫می رسید‪ ،‬اما اکنون نیکولو اسکیرا خبرنگار مشهور‬ ‫روزنامه گاتزتا دلو اسپورت و یکی از منابع خبری‬ ‫موثــق درزمینــه نقــل و انتقــاالت‪ ،‬خبــر از عالقه‬ ‫زنبورهــای المان برای جذب ســتاره ایرانی زنیت‬ ‫می دهــد‪ .‬اســکیرا در صفحــه رســمی توئیتر خود‬ ‫بــا ارســال توئیتــی از عالقه دورتمونــد به جذاب‬ ‫ازمون خبر داد‪ .‬اســکیرا در این توئیت اعالم کرد‬ ‫کــه دورتمونــد در خصوص جــذب ســردار ازمون‬ ‫مهاجــم زنیــت‪ ،‬درخواســت کســب اطالعاتــی‬ ‫کرده است‪ .‬فابریتزیو رومانو‪ ،‬جانلوکا دی مارزیو‬ ‫نیکولو اسکیرا مشهورترین خبرنگاران حوزه نقل و‬ ‫انتقاالت فوتبال ایتالیا و اروپا محسوب می شوند‬ ‫و معمــوال اخبــاری که از ســوی این افراد منتشــر‬ ‫یشــود‪ ،‬دارای صحت وســقم باالیــی اســت و‬ ‫م ‬ ‫بــه نظــر می رســد عالقــه دورتمونــد بــه جــذب‬ ‫ســردار‪ ،‬پالس هایــی بــرای فروش هالنــد خواهد‬ ‫بــود‪ .‬ارلینــگ هالند غــول نــروژی دورتموندی ها‬ ‫ایــن روزها در صدر اخبار نقل و انتقاالت فوتبال‬ ‫جهــان قــرار دارد‪ .‬تقریبــا تمــام عالقه منــدان به‬ ‫فوتبــال در سراســر دنیــا منتظــر تصمیــم هالنــد و‬ ‫دورتمونــد در خصــوص تعییــن تیــم جدیــد این‬ ‫ســتاره جدید دنیای فوتبال هســتند و باالخره او‬ ‫و مدیر برنامه هایش موفق خواهند شد رضایت‬ ‫مدیران دورتموند برای جدایی را کســب کنند یا‬ ‫اتفاقات دیگری رخ می دهد‪ .‬باشــگاه های بزرگ‬ ‫اروپایی نظیر رئال مادرید‪ ،‬بارسلونا‪ ،‬چلسی‪ ،‬هر‬ ‫دو تیم شهر منچستر و‪ ...‬به دنبال جذب هالند‬ ‫هســتند و مینــو رایــوال مدیر برنام ههــای هالند با‬ ‫فشــار حداکثــری بــر روی مدیــران دورتموند‪ ،‬به‬ ‫دنبــال خــارج کردن موکلش از ایــن تیم و حضور‬ ‫او در یــک باشــگاه بــزرگ اروپایی اســت‪ .‬پرس و‬ ‫یهــا در خصوص جذب ســردار‬ ‫جــوی دورتموند ‬ ‫این شائبه را در ذهن فوتبال دوستان ایجاد کرده‬ ‫است که دورتموند در برابر خواسته های هالند و‬ ‫مشــده و قصد دارد در این تابســتان‬ ‫رایــوال تسلی ‬ ‫مهاجــم خــود را بــه باالتریــن قیمت بفروشــد و‬ ‫نهــا از اکنــون بــه دنبال انتخاب یک جانشــین‬ ‫ا ‬ ‫برای ارلینگ هالند هستند‪ .‬به هرحال چند هفته‬ ‫تا پایان رقابت های فوتبال در لیگ های اروپایی‬ ‫باقــی نمانده و پس ازان‪ ،‬شــاهد اغــاز یورو ‪2020‬‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬باید منتظــر ماند و دیــد ایا هالند‬ ‫در ایــن تابســتان دورتمونــد را تــرک خواهــد کرد‬ ‫و در صــورت رخ دادن ایــن اتفاق‪ ،‬ســردار ازمون‬ ‫به عنوان پروژه ای برای جایگزینی این غول نروژی‬ ‫یکــه این اتفاق‬ ‫بــه زنبورها می پیوندد؟ درصورت ‬ ‫رخ دهد‪ ،‬ازمون وظیفه سختی به عنوان جانشین‬ ‫ارلینگ هالند در دورتموند خواهد داشت‪ .‬او باید‬ ‫جــا پای بزرگانی همچون لواندوفســکی و هالند‬ ‫بگــذارد‪ .‬تــا اغــاز بــازار نقــل و انتقــاالت اروپایی‬ ‫زمــان زیــادی باقــی نمانــده و عالقه منــدان بــه‬ ‫فوتبال در ایران نیز منتظر هستند تا یکی بزرگ ترین‬ ‫جابجایی هــای فوتبال ایــران در اروپــا رخ دهد؛ اما‬ ‫این فقط یک طرف ماجراست چراکه اخیر سماک‬ ‫ســرمربی تیم ازمون بعد از قهرمانــی زنیت در این‬ ‫فصل از بازی های لیگ برتر روسیه در صحبت های‬ ‫ابتدایی کهباسرانباشگاهزنیتداشتهیکخواسته‬ ‫را به طورجــدی مطــرح کــرده؛ ادامه حضور ســردار‬ ‫ازمون و ارتم در ترکیب تیم زنیت‪ .‬زنیت در فصلی‬ ‫کــه در حــال به پایان رســیدن اســت بــا ‪ 71‬گل زده‬ ‫بهترینخطحملهفوتبالروسیهمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫جالب اینکه نزدیک به نیمی از این گل ها توسط دو‬ ‫بازیکن به ثمر رســیده است‪ .‬ســردار ازمون و ارتم‪.‬‬ ‫مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تا به اینجای کار زننده‬ ‫‪ 19‬گل برای زنیت بوده‪ .‬هم چنین ارتم هم ‪ 15‬گل‬ ‫تا به اینجای کار به ثمر رســانده‪ .‬به واقع این زوج‬ ‫زننده ‪ 34‬گل در این فصل از بازی های لیگ برتر‬ ‫روسیه بودند و قوی ترین زوج خط حمله فوتبال‬ ‫روسیه به حساب می ایند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نگرانی ها پیرامون بدهی‪ 68‬میلیاردی باشگاه پرسپولیس‬ ‫باشگاه پرسپولیس با بدهی سنگین‪ 68‬میلیاردی مواجه است که‬ ‫بایــد دیــد مدیــران این تیم چه برنامه ای تا پایان فصــل برای انجام‬ ‫تعهدات خود در این زمینه دنبال خواهند کرد‪ .‬ه گزارش ورزش سه‪،‬‬ ‫در شرایطی که پرداخت مطالبات بدهی مربوط به ماریو بودیمیر‪،‬‬ ‫برانکو ایوانکوویچ و دیگر طلبکاران باشگاه شرایط را برای مدیران‬ ‫این تیم شــدت ســخت کرده بود‪ ،‬ان ها متوســل به قرض شده اند و‬ ‫اکنون نگرانی بزرگی در خصوص اینده این باشگاه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بایــد دیــد مدیران فعلی این باشــگاه چــه برنامه ای بــرای پرداخت‬ ‫بدهی هایی که به واسطه قرض گرفتن از برخی شرکت ها و شهرداری‬ ‫داشــته اند در نظــر دارنــد‪ .‬اتفاقی که درصورتی که به ســرانجام الزم‬ ‫نرسد‪ ،‬می تواند در فصل اینده شرایط سختی برای این باشگاه و حتی‬ ‫مدیران بعدی شکل دهد‪ .‬ماجرا از جایی سخت برای این باشگاه‬ ‫تصور خواهد شد که ان ها تا به این لحظه تنها ‪ 45‬درصد از مطالبات‬ ‫بازیکنان را پرداخت کرده اند و برای تمدید قرارداد و تسویه حساب با‬ ‫بازیکنان و اعضای کادر فنی مسلما نیازمند منابع مالی الزم خواهند‬ ‫بود که در شرایط فعلی با توجه به حجم بدهی ها و مطالباتی که‬ ‫از سوی بازیکنان می توان یک چالش بزرگ را برای ان ها متصور بود‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که مدیران پرســپولیس امید زیــادی به دریافت‬ ‫مطالبات خود از ‪ AFC‬بابت حضور در فینال لیگ قهرمانان اسیا در‬ ‫فصــل گذشــته دوختــه بودند که تا به این لحظه بــرای این موضوع‬ ‫نــاکام مانده انــد و البتــه همانند همیشــه و گذشــته‪ ،‬ایــن مطالبات‬ ‫پیش خور شده است؛ اما اکنون ماجرای بدهی ‪ 68‬میلیاردی باشگاه‬ ‫پرسپولیس به یکی از دغدغه های بزرگ مدیران این تیم تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬این باشگاه مبلغ ‪ 534‬هزار یورو در تاریخ یازدهم بهمن ماه‬ ‫سال گذشته از شرکت ارتباطات پرتوی ابی که در ان زمان معادل‬ ‫یشــده‪ ،‬قرض گرفته اســت‪ .‬ان ها در‬ ‫ریالی اش ‪ 15‬میلیارد تومان م ‬ ‫تاریخ پانزدهم دی ماه سال گذشته نیز مبلغ هشت میلیارد تومان‬ ‫از شرکت تدبیر پرداز دلفا قرض گرفتند تا به اینجا مبلغ ‪ 23‬میلیارد‬ ‫تومان بدهی داشــته باشــند‪ .‬قرض بعدی مدیران پرســپولیس طی‬ ‫دو مرحله از شــرکت همراه اول و به مبلغ ‪ 30‬میلیارد تومان (طی‬ ‫دو دریافتی ‪ 15‬میلیارد تومانی) به تاریخ های نهم و بیست و سوم‬ ‫اذرماه ســال ‪ 99‬بوده اســت‪ .‬شــرکت دیگری که باشــگاه و مدیران‬ ‫نهــا دریافتــی به شــکل قرض داشــته اند‪« ،‬شــرکت‬ ‫پرســپولیس از ا ‬ ‫تحقیقاتــی ازمــون کیفیــت» بوده کــه پرسپولیس ـی ها در تاریخ ‪27‬‬ ‫اسفندماه سال ‪ 99‬مبلغ پنج میلیارد تومان از ان ها قرض گرفته اند‪.‬‬ ‫این مبلغ جمع بدهی های پرسپولیس را به شرکت های مخابراتی به‬ ‫طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای‬ ‫فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می‬ ‫بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و‬ ‫تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست‬ ‫اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت‬ ‫مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/16 :‬ابوالحسن دستوری‬ ‫– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک ‪/1400/39‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-173‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به‬ ‫شرح رای شماره ‪ 139960323136001058‬مورخ ‪ 99/12/23‬تصرفات مالکانه خانم مریم رکابی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز پژو تیپ اریان ‪ 206‬مدل ‪ 1389‬به رنگ سفید ‪ -‬روغنی به‬ ‫برگ سبز خودرو ‪ 206‬به رنگ نقره ای به شماره انتظامی ایران ‪ 862 -13‬ب ‪18‬‬ ‫شماره شهربانی ایران‪ 585 -12‬هـ ‪ 62‬به شماره موتور ‪13389006901‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 10FSM84637335‬و شماره شاسی ‪ 83605910‬مدل ‪1383‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAP41FD6AJ285196 :‬به نام اینجانب فاطمه زینالی‬ ‫به نام زهرا ناجی اصفهانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه ‪ 57943‬و ش ملی‬ ‫فرزند موسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫‪ 1281005878‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ 58‬میلیارد تومان رســانده اســت؛ اما درنهایت بدهی ‪ 10‬میلیاردی‬ ‫پرســپولیس که در زمان حضور رســول پناه به حســاب این باشــگاه‬ ‫اضافــه کرده اســت مربوط به دریافتی ‪ 10‬میلیــارد تومان در تاریخ‬ ‫‪ 12‬ابان ماه سال ‪ 99‬است که از شهرداری منطقه ‪ 18‬دریافت شده‬ ‫که شــهردار ان محمد فیاض‪ ،‬عضو کنونی هیئت مدیره پرســپولیس‬ ‫است‪ .‬با احتساب این بدهی ها اکنون باشگاه پرسپولیس با توجه‬ ‫به ارائه چک و سفته ممهور به مهر باشگاه به این شرکت ها‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 68‬میلیارد بدهی خواهد بود که مسلما می تواند یک چالش بزرگ‬ ‫برای ســرخ ها در اســتانه پایان دولت و نزدیک شــدن به تغییرات‬ ‫در بدنه ورزش محســوب شــود‪ .‬این در حالی است که در این زمینه‬ ‫بــه نظر می رســد تخلفی صــورت گرفته و ان این اســت کــه مدیران‬ ‫فعلی باشــگاه پرســپولیس برای ضمانــت پرداخت ایــن بدهی ها از‬ ‫چک و سفته باشگاه که با مهر باشگاه همراه بوده استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫دراین بیــن بایــد کار ا نهــا را در ایــن خصوص برای تمدید قــرارداد و‬ ‫تسویه حســاب با بازیکنان و مربیان فعلی هم ســخت تصور کرد و‬ ‫همــه در انتظــار معجزه ای بــرای تامین منابع مالــی و پرداختی این‬ ‫بدهی ها خواهند بود‪ .‬حاال تهیه بودجه برای جذب بازیکنان مدنظر‬ ‫کادر فنی برای فصل اینده بماند‪.‬‬ ‫فرزند غالم تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 152/65‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور به‬ ‫میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت‬ ‫عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم‬ ‫گردد و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق‬ ‫اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود‬ ‫و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم‬ ‫دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره‬ ‫ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب فاطمه زینالی مالک خودرو پژو‪ 206‬اریان مدل ‪1389‬به شماره شهربانی‬ ‫ایران ‪ 858 -12‬هـ ‪ 62‬به شماره شاسی ‪ 13389006901‬و شماره موتور‬ ‫‪ NAAP41FD6AJ285196‬بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد‬ ‫مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف‬ ‫مدت ‪ 10‬روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‬ ‫ساختمان سمند مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط‬ ‫مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫زلزله در فدراسیون فوتبال‬ ‫با واگذاری ساختمان ها‬ ‫فدراســیون فوتبــال اعــام کــرد در زمــان ریاســت‬ ‫مهــدی تــاج مبلــغ دو میلیــون یــورو را بــرای پرداخت‬ ‫بخشی از قرارداد مارک ویلموتس از شستا قرض کرده‬ ‫که خســارت ناشــی از این قرارداد و بدهی فدراســیون‬ ‫بــه شســتا‪ ،‬موجــب انتقال شــش دانگ ســند تک برگ‬ ‫فدراســیون فوتبــال و ســه دانــگ ســاختمان باشــگاه‬ ‫پرســپولیس به نام شســتا شــد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬شستا‬ ‫(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در ازای بدهی‬ ‫دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به این هلدینگ‪،‬‬ ‫اقــدام بــه توقیــف و مالکیــت ســاختمان های ایــن‬ ‫فدراسیون کرده و ازاین پس فدراسیون به جای پرداخت‬ ‫بدهی‪ ،‬باید به فکر مکان جدیدی غیر از محل کنونی‬ ‫باشد‪ .‬همچنین این پرونده پای باشگاه پرسپولیس را‬ ‫هم به وسط کشیده و مالکیت سه دانگ از ساختمان‬ ‫این باشــگاه که در مالکیت فدراســیون بود‪ ،‬به شســتا‬ ‫واگذارشــده اســت‪ .‬درحالی کــه تاکنــون فدراســیون‬ ‫فوتبال نسبت به این اتفاق سکوت کرده بود‪ ،‬میرشاد‬ ‫ماجدی‪ ،‬عضو هیئت رئیســه این فدراســیون به شستا‬ ‫حمله کرده و ان ها را تداخل در اماد هســازی تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران برای حضور در انتخابی جام جهانی متهم‬ ‫کرده اســت‪ .‬این فدراسیون در واکنش به این موضوع‬ ‫نوشــت‪ :‬فدراســیون فوتبــال در زمــان ریاســت مهــدی‬ ‫تــاج مبلــغ دو میلیون یورو را برای پرداخت بخشــی از‬ ‫قــرارداد مــارک ویلموتس از شســتا قرض کــرده بود که‬ ‫حاال خسارت ناشی از این قرارداد و بدهی فدراسیون‬ ‫به شســتا‪ ،‬انتقال شــش دانگ سند تک برگ فدراسیون‬ ‫فوتبال و ســه دانگ ســاختمان باشــگاه پرسپولیس به‬ ‫نــام شســتا صــورت گرفــت‪ .‬میرشــاد ماجــدی‪ ،‬عضــو‬ ‫هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫ســرمربی ســابق تیــم ملی بــا توجه به مشــکالتی که‬ ‫برای فدراسیون و تیم ملی فوتبال ایجاد کرده‪ ،‬اکنون‬ ‫همه ما را دچار دردســر کرده اســت‪ .‬فدراسیون جدید‬ ‫در راس کار امــده و هــرروز با مشــکالتی جدیدی که از‬ ‫قبل به جامانده درگیر است‪ .‬این بدان معنا نیست که‬ ‫نمی خواهیم مشــکالت را حل نکنیم بلکه نیاز داریم‬ ‫در بهترین زمان ممکن اقدام به حل معضالت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون تمام ایران باید کمک حال فدراسیون‬ ‫فوتبال و تیم ملی فوتبال کشــورمان باشــند تا این تیم‬ ‫بتواند در مسابقات انتخابی که خردادماه در بحرین‬ ‫برگــزار می شــود موفــق شــود‪ .‬به جای کمک کــردن پا‬ ‫روی خرخره فدراســیون گذاشته شــده و هر دم شــاهد‬ ‫بروز یک مشکل جدید هستیم‪ .‬رئیس کمیته جوانان‬ ‫در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬این موضوعات قابل حل اســت‪.‬‬ ‫ای کاش شــرکت شســتا صبر می کرد و بعد از مقدماتی‬ ‫جام جهانی و دیدارهای سخت پیش رو‪ ،‬اقدام به این‬ ‫کار می کرد‪ .‬اکنون وقت حمایت از فدراسیون است و‬ ‫باید تمرکزمان روی مســائل فنی و تدارکاتی تیم ملی‬ ‫بگذاریم نه اینکه شاهد بروز مشکل باشیم‪.‬‬ ‫درخواست هراتیان برای‬ ‫واکسینه لیگ برتری ها‬ ‫زهــره هراتیــان رئیــس مرکــز ایفمــارک کــه به عنوان‬ ‫افســر کنترل دوپینــگ دربازی های لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫حضور داشــت ابراز امیــدواری کرد که برای فصل اینده‬ ‫بازیکنان لیگ برتر در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند‪.‬‬ ‫او در خصوص تجربه حضور در لیگ قهرمانان اســیا به‬ ‫ســایت فدراســیون فوتبال گفــت‪ :‬تمام تیم هــا در یک‬ ‫حباب امنیتی قرار داشتند؛ یعنی اجازه خروج درجایی‬ ‫که حضور داشتند را نداشتند‪ .‬فقط باید به محل تمرین‬ ‫می رفتند و برمی گشــتند و در زمان مســابقه هم حضور‬ ‫پیدا می کردند‪ .‬تقریبا در همه کشور هر سه روز تست‬ ‫‪ PCR‬از تیم ها گرفته می شد و شرایط برخورد با موارد‬ ‫مثبــت در کشــورهای مختلــف‪ ،‬متفــاوت بود؛ مثــا در‬ ‫عربســتان فرد مثبت بعد از ‪ 72‬ســاعت‪ ،‬اگر دو تست‬ ‫منفی ارائه می داد به فاصله ‪ 24‬ساعت می توانست از‬ ‫قرنطینه خارج شود؛ اما در امارات باید‪ 10‬روز در قرنطینه‬ ‫می مانــد و بعــد از قرنطینه خــارج می شــد‪ .‬تاییدهای‬ ‫مختلف متخصص قلــب و ریه هم بایــد زمینه پرونده‬ ‫پزشــکی می شد‪ .‬هراتیان از کســب تجربیات جدید در‬ ‫اینمسابقاتوپیاده کردناندربازی هایلیگبرترخبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــا توجه به تجربه ای کــه در لیگ فوتبال‬ ‫ایرانداشتیم‪.‬باعثشد کهبه شخصهبااعتمادبه نفس‬ ‫بهتری در مسابقات حضورداشته باشم‪ .‬احاطه کاملی‬ ‫در حوزه های مختلف کرونا و ورزش فوتبال را داشتیم‪.‬‬ ‫مــواردی نیــز در حیــن انجام برگزاری مســابقات تجربه‬ ‫کردیم و تالش می کنم ان موارد را به عنوان یک الگو برای‬ ‫لیگحرفه ایفوتبالایراناستفادهبکنم‪.‬‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/16 :‬ابوالحسن دستوری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک ‪/1400/41‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پراید صبا جی – تی ‪ -‬ایکس به رنگ زغالی متالیک به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 662 -13‬ی ‪ 28‬به شماره موتور ‪ 345496‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1412281810519‬مدل ‪ 1381‬به نام کمال یزدانی دهاقانی‬ ‫فرزند عبدالرسول شماره شناسنامه‪ 778‬و ش ملی‪ 1287948804‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫به اطالع می رساند اصل مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی‬ ‫ساختمان شماره‪ ، ۲۰-۴۳۹ :‬محل صدور‪ :‬اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه ‪ 06 / 1400‬می ‪ 23 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1062‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫ریزسوزن های یخی دارو را‬ ‫به بدن می رسانند‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫محققان وصله های حاوی ریز ســوزن را از یخ ابداع کرده اند که دارو‬ ‫را به بدن منتقل می کند و مزایای بیشتری نسبت به ریزسوزن های فعلی‬ ‫دارد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬هرچند تزریق با سوزن دردناک است اما وصله های‬ ‫حاوی ریز سوزن جایگزینی بدون درد برای ان ها هستند‪ .‬در همین راستا‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫گروهی از محققان دانشگاه سیتی در هنگ کنگ یک نسخه از این فناوری‬ ‫را ابداع کرده اند که از یخ ساخته می شود‪ .‬به این ترتیب تولید و استفاده‬ ‫تتــر خواهد بود‪ .‬به طورمعمول ریز ســوزن های‬ ‫از وصلــه ریز ســوزن راح ‬ ‫این چنینیازپلیمرهایزیستتجزیه پذیرساختهمی شوند کهپسازانتقال‬ ‫دارو به بدن حل می شوند؛ اما در تحقیق جدید به جای پلیمر از یک ماده‬ ‫ساده تر یعنی یخ استفاده شده است‪ .‬اصل به کارگیری ریزسوزن های کریو‬ ‫مشابه نمونه های قبلی است‪ .‬سلول های درمانی در ریز سوزن ها بارگیری‬ ‫می شوند‪ ،‬اگرچه در این حالت ان ها با یک ماده محافظت کننده برودتی‬ ‫یشــوند‪ .‬وقتی ســوزن ها وارد پوســت‬ ‫ترکیب و ســپس در یخ منجمد م ‬ ‫می شوند‪،‬تکهوصلهپشتیان هامی شکند‪.‬‬ ‫کاراوا؛پژواکاندوهوشادمانی هاست‬ ‫جشــنواره ملــی اواهــا و تران ههــای کار‬ ‫(کاراوا) همزمــان با هفته فرهنگی اصفهان‬ ‫بــا اجــرای قطعــات قالــی؛ بــر اســاس کالم‬ ‫سگــری؛‬ ‫نقش ـه خوان های قالی بافــی و م ‬ ‫بر اســاس کارکــرد ابزاراالت قدیم مســگری‬ ‫توســط گروه موســیقی مهرین و اعــام اثار‬ ‫برتر به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گفته معاون فرهنگی شهردار و رئیس‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهــان‪ ،‬کاراواهــای جغرافیــای فرهنگــی‬ ‫ایــران‪ ،‬پژواکی از اندوه ها و شــادمانی های‬ ‫مردمانی اســت کــه برای گــذران زندگی در‬ ‫همــه عرص ههــای کار و تــاش اســتین بــاال‬ ‫زده انــد‪ .‬محمد عیدی با اشــاره به برگزاری‬ ‫جشــنواره ملــی کاراوا گفت‪ :‬ایران اســامی‬ ‫ما کاشی معرقی است که در عین وحدت‬ ‫نمادیــن‪ ،‬بسترســاز تکثر و گونــه گونی زیبا‬ ‫و معنــاداری اســت کــه تحقیــق در ان برای‬ ‫پژوهشــگران مــردم نــگار و یــا محققــان‬ ‫مرد مشــناس هی ـچ گاه روی تکــرار نمی گیرد‬ ‫و همیشــه از طراوت و ســرزندگی برخوردار‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬مردم این سرزمین پیرزمان‬ ‫به حکم روابط مبتنی بر ارزش های مشروع‬ ‫اجتماعــی و اصــل تطابق پذیــری‪ ،‬ادغــام‬ ‫پذیری و جهت گرایی های در دل فرهنگ‪،‬‬ ‫گهــای‬ ‫گهــا و یــا خرده فرهن ‬ ‫ریــز فرهن ‬ ‫بــس عمیق و ســترگی رویانده انــد که یکی‬ ‫از جنب ههــای ایــن عــروس هــزار جلــوه و‬ ‫کرشمه‪ ،‬کاراواهاست که نمودی نمادین و‬ ‫پرروایت و خاطره نخل باسق فرهنگ عامه‬ ‫یشــود‪ .‬او اظهــار‬ ‫یــا فولکلــور محســوب م ‬ ‫داشــت‪ :‬کاراواهــای جغرافیــای فرهنگــی‬ ‫ایــران پژواکــی از اندو ههــا و شــادمانی های‬ ‫مردمانی اســت کــه برای گــذران زندگی در‬ ‫همــه عرص ههــای کار و تــاش اســتین بــاال‬ ‫زده انــد و بــه امیــد لطــف حضــرت بــاری و‬ ‫بــه یمــن مــودت و همدلــی و مشــارکت از‬ ‫طبیعــت ســخاوتمند روزی می طلبنــد‪ .‬بــه‬ ‫گفته او‪ ،‬در بیشــتر این کاراواها‪ ،‬پوشــش و‬ ‫مهربانــی و امیــد به زندگــی و جریان دینی‬ ‫چون اب گوارایی در چشمه ساران فرهنگ‬ ‫ایــن بــوم مــوج می زنــد و بــه شــنوندگان و‬ ‫جویندگان و گوهرشناسان و گنج یابان جان‬ ‫تــازه می بخشــد‪ .‬رئیــس ســازمان فرهنگــی‬ ‫اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان بابیان‬ ‫اینکه کاراواها دیرینه زمان ماضی از صافی‬ ‫تجربــه زیســتی گذشــته اند و سینه ب هســینه‬ ‫بــه یــادگار مانده انــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬کاراواهــا‬ ‫ســبب ســهولت انجــام کار و مایه انســجام‬ ‫فرهنگی و باعث نشــاط اجتماعی و مبدع‬ ‫یشــک‬ ‫خالقیت های فرهنگی بوده اند و ب ‬ ‫جــز الیتجزاعــی از هویت ماســت کــه باید‬ ‫نگاهــش داشــته و حراســتش کنیــم‪ .‬عیدی‬ ‫درباره اهداف برگزاری نخســتین جشــنواره‬ ‫ملــی کاراوا تصریح کرد‪ :‬معاونت فرهنگی‬ ‫شــهرداری اصفهان خــود را جزئی از میراث‬ ‫داران و میراث بانان فرهنگ واال و پرافتخار‬ ‫ایــن ســرزمین می دانــد کــه باید بــه ثبت و‬ ‫تعرفه هایموجود‬ ‫رانژه کشی شرکت های‬ ‫‪ fcp‬بدون توجیه‬ ‫اقتصادیاست‬ ‫تعرف ههــای مصوبه رگوالتــوری برای رانژه کردن شــرکت های ‪،fcp‬‬ ‫فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت وبه هیچ وجــه پاســخگوی هزینه های‬ ‫مربوطه نیســت‪.‬به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت‬ ‫مخابــرات ایران مهندس بیدخــام‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شرکت مخابرات ایران‪ ،‬ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬اخرین مصوبات‬ ‫رگوالتــوری در خصوص هزین ههــای رانژه و درانــژه کردن خطوط برای‬ ‫شرکت های‪ ،FCP‬با توجه به افزایش تورم جامعه وعدم تامین هزینه‬ ‫تجهیزات برای رانژه کشی‪ ،‬کار رانژه خطوط در برخی از مراکز مخابراتی‬ ‫ضبط این گنجینه پرمحتوا اهتمام گذارد و‬ ‫برای شناسایی و شناساندن ان برنامه ریزی‬ ‫کنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬پــس از ثبــت و ضبــط‬ ‫مســتندات‪ ،‬امکان بهره گیری پژوهشــگران‬ ‫برای تحلیل مردم شناختی و فرهنگی ایجاد‬ ‫یشــود تا به حکم کار فصل های گذشته‪،‬‬ ‫م ‬ ‫شهــای کنونــی‬ ‫فضاهایــی بــرای ایفــای نق ‬ ‫ان هم با زبان امروزی فراهم اورد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫به حکــم اینکه توســعه فرهنگــی‪ ،‬روئیدن‬ ‫بر سر ریشه هاســت و پرداختن روایت های‬ ‫خودمانی‪ ،‬برانیم تا فرصتی برای هنرمندان‬ ‫بیافرینیم تا با خلق اثار ملهم از این دفینه‬ ‫بــاارزش‪ ،‬جهانــی را چــون گذشــته مبهوت‬ ‫بــا مشــکل مواجه کرده اســت‪ .‬شــرکت مخابــرات ایــران در این زمینه‬ ‫مکاتباتی را با ســازمان تنظیم مقررات برای رفع مشــکل و ارائه راهکار‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او با اشاره به اینکه اخرین مصوبه در زمینه رانژه کردن‬ ‫خطوط مربوط به ســال ‪ 1395‬اســت تصریح کرد‪ :‬طبق اعالم وزارت‬ ‫کار و امور اجتماعی از سال ‪ 1395‬تاکنون دستمزد نیروی انسانی بیش‬ ‫از ‪ 263‬درصد و قیمت ســیم رانژه ‪ 1100‬درصد افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫لذا قیمت گذاری توســط کمیســیون تنظیم مقــررات برای رانــژه کردن‬ ‫خطوط فاقد توجیه اقتصادی اســت‪ .‬ادامه این روند خدمت گذاری‬ ‫شرکت مخابرات ایران را متحمل ضرر و زیان بیشتری می کند‪ .‬مهندس‬ ‫بیدخام با تاکید بر اینکه این شــرکت خود را همچنان ملزم به اجرای‬ ‫مصوباترگوالتوریمی داندوبراساسقوانینباالدستیودر چارچوب‬ ‫مقرارت و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مفاد مندرج‬ ‫در پروانه اقدام به فعالیت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط خاص‬ ‫به دلیل کمبود تجهیزات و محدودیت های موجود درروند رانژه کشی‬ ‫شرکت های‪ ،FCP‬کار رانژه خطوط در برخی از مراکز مخابراتی به دلیل‬ ‫«نبود ســیم رانژه» با مشــکل مواجه شــده اســت‪ .‬او با اشاره به حجم‬ ‫رانژه کشی انجام شده در سال ‪ 1399‬و ضرر ‪ 2‬هزار میلیارد ریال در این‬ ‫بازدیدحضوریومجازیمعاونابتدایی‬ ‫اموزش وپرورش مازندران از مدارس ساری‬ ‫در راســتای نظــارت بر عملکرد مــدارس و‬ ‫بررســی فرایند اموزش در زیس ـت بوم جدید‪،‬‬ ‫بازدیــد حضوری و مجازی از مدارس ابتدایی‬ ‫ناحیه یک ساری صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫بازدیــد حضــوری و مجــازی از مــدارس‬ ‫ابتدایــی بــا حضــور بهــروز منصــور کیایــی‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی اموزش وپــرورش‬ ‫مازندران‪ ،‬ســید کاظم هاشمی رئیس اداره‬ ‫ّفنــاوری ابتدایــی اموزش وپــرورش‪ ،‬قاســم‬ ‫مهــدوی رئیــس اداره دوره اول و ســیده‬ ‫مرضیــه شــجاعی رئیــس اداره دوره دوم‬ ‫اموزش ابتدایی اموزش وپرورش مازندران و‬ ‫مسئوالن ناحیه یک صورت گرفت‪ .‬معاون‬ ‫امــوزش ابتدایی اموزش وپــرورش مازندران‬ ‫در نشست با مدیران مدارس ضمن تسلیت‬ ‫شهادت امام اول شیعیان‪ ،‬ایام گرامیداشت‬ ‫مقام واالی معلم را به همه همکاران این‬ ‫ناحیه تبریک گفت و توجه ویژه به اموزش‬ ‫و نظــارت کامــل بر میزان کیفیــت یادگیری‬ ‫دانش امــوزان را مورد تاکید قــرارداد‪ .‬بهروز‬ ‫منصورکیائــی بــا اشــاره بــه حساســیت کار‬ ‫تعلیــم و تربیت در شــرایط فعلــی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه ب هقــرار گرفتــن معلمان عزیــز در‬ ‫زیس ـت بوم جدیــد و تــاش همــکاران‪ ،‬در‬ ‫شهــا و توانمندی های‬ ‫زمــان کوتاهــی اموز ‬ ‫الزم کســب شــد‪ .‬بااین حال اموزش فضای‬ ‫مجــازی فرصــت خوبــی خواهــد بــود کــه‬ ‫در ســال اینــده همــکاران عزیــز تلفیقــی از‬ ‫حضــور دانش امــوزان و اســتفاده از بســتر‬ ‫امــن شــاد را به عنوان یک فــن مدنظر قرار‬ ‫دهنــد‪ .‬او بابیان اینکه معلمــان مازندرانی‬ ‫در دوره کرونا خوش درخشــیدند‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم در ســال تحصیلــی اینــده‬ ‫اتفاقــات خــوب و خوشــایندی رخ دهــد و‬ ‫ان شورونشــاط حضور فراگیران در مدارس‬ ‫بازگــردد‪ .‬شــایان ذکر اســت در ایــن بازدیــد‬ ‫‪ ۵‬مدرســه غیردولتی رشــد‪ ،‬دولتی صادقیه‬ ‫و محدثه و روســتایی پاییــن دزا دختران و‬ ‫پسران موردبررسی قرار گرفتند و با تعدادی‬ ‫از والدیــن دانش امــوزان ایــن مــدارس طی‬ ‫تمــاس تلفنی در خصوص وضعیت اموزش‬ ‫گفتگوهایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫و متوجــه ایران کند‪ .‬عیــدی نهادینه کردن‬ ‫فرهنــگ کار بــر مبنــای درس نام ـه ای کــه‬ ‫گذشــتگان بــرای مــا میــراث نهادنــد را از‬ ‫دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره‬ ‫عنــوان کــرد و گفت‪ :‬جهان شــهر اصفهان‬ ‫به عنــوان کانــون میان فرهنگــی معتبر در‬ ‫مســیر هویت ســاز ابریشــم و نقطــه ثقــل‬ ‫افرینش های هنری و فرهنگی عزم ان کرد‬ ‫تــا ایــن جشــنواره را در ابعــاد ملــی برگزار‬ ‫کند به امید انکه این مســیر پردوام باشــد‬ ‫و بــا ارزوی مضاعف کــه روزی بتوانیم در‬ ‫این مســیر اواهای کار را در سطح جهانی‬ ‫برگــزار کــرده و فضاهــای گفت وگویی در‬ ‫روابــط بین فرهنگی بو مهــا ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در‬ ‫این خصوص بیان داشــت‪ :‬خدا را شاکر و‬ ‫سپاســگزار هســتیم بار دیگر اصفهان عزیز‬ ‫بــا برگــزاری جشــنواره ملــی کاراوا‪ ،‬ابداع‬ ‫و ابتــکار دیگــری را بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫اســت‪ .‬علیرضــا نصــر اصفهانــی افــزود‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اینکــه مامــور بــه ایــن هســتیم‬ ‫میراث هــای ملمــوس و ناملمــوس را در‬ ‫اصفهــان پاس بداریم‪ ،‬این کار ازهرجهت‬ ‫ستودنی است‪ .‬او ضمن تشکر از تالش و‬ ‫کوشــش همه عزیزانی که در این راه گام‬ ‫نهادنــد تا خلق جدیدی داشــته باشــیم و‬ ‫اثار گذشتگان را نیز پاس بداریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬جشــنواره کاراوا کار ارزشــمندی‬ ‫اســت و بایــد انچــه گذشــتگان به یــادگار‬ ‫گذاشــته اند را به نسل اینده منتقل کنیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی از این کارهای خوب‬ ‫کــه در کشــور مــا مــورد غفلــت قرارگرفته‬ ‫و اصفهــان ایــن غفلت را جبــران می کند‪،‬‬ ‫پرداختــن بــه ترانــه و اواهایــی اســت که‬ ‫یشــود و امروزه‬ ‫در هنــگام کار خوانــده م ‬ ‫می توانــد بــرای مــا درس امــوز باشــد زیــرا‬ ‫از افســردگی و دلمردگــی در حیــن انجام‬ ‫کار جلوگیــری می کنــد‪ .‬نصــر اصفهانــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیــدوارم جشــنواره‬ ‫ملی کاراوا در ســال های اینــده با پویایی‬ ‫بیشــتری انجام گیرد‪ .‬دبیر اولین جشنواره‬ ‫ملــی کاراوا نیــز گفــت‪ :‬اولیــن جشــنواره‬ ‫کاراوا بــا تــاش همــکاران در معاونــت‬ ‫فرهنگــی و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫ورزشــی شــهرداری اصفهــان اســت بــا‬ ‫نزدیــک به شــش ماه کارشناســی و انجام‬ ‫کار پژوهشــی در هفتــه فرهنگــی اصفهان‬ ‫بــا انتخــاب ‪ 20‬اثر برتر به کار خود خاتمه‬ ‫داد‪ .‬مرتضی رشیدی اظهار داشت‪ :‬نزدیک‬ ‫به ‪ 185‬اثر از سراسر کشور به این جشنواره‬ ‫ارســال شد که از این مجموعه اثار راه یافته‬ ‫به جشــنواره‪ 13 ،‬اثر در دودســته منتخبین‬ ‫و ‪ 7‬اثر از پیشکســوتان و فعاالن فرهنگی‬ ‫به ویــژه دغدغــه منــدان فرهنگ عامــه‬ ‫موردتقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫زمینهاظهارداشت‪:‬امیدواریماقدامعملیدرخصوص ترمیمتعرفه های‬ ‫سیم کشی رانژه با توجه به تور م صورت گیرد و راهکارهای پیشنهادی‬ ‫شــرکت مخابرات ایران در این زمینه نیز موردپذیرش رگوالتوری واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهندسبیدخامهمچنیندراینرابطه گفت‪:‬دریکمرکزمخابراتی‬ ‫در تهران برای اجرای عملیات رانژه به ‪ 30‬متر سیم مسی نیاز است که‬ ‫اگــر قیمــت ان را متــری ‪ ۱۵۰۰‬تومــان در نظر بگیریم و دســتمزد اجرای‬ ‫این کار ‪ ۱۰‬هزار تومان باشــد‪ ،‬مجموع عملیات رانژه کشــی حداقل ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان خواهد بود و فروش ان به قیمت ‪ ۱۲‬هزار تومان به صرفه‬ ‫نیست‪.‬مدیرکلارتباطاتوامور بین المللشرکتمخابراتایرانافزود‪:‬‬ ‫هزینــه تامین برق شــرکت های ‪ FCP‬که بر اســاس مصوبــه رگوالتوری‬ ‫یشــود و از ســال ‪ ۹۴‬ثابت مانده‪ ،‬باید بر اســاس تعرفه های‬ ‫انجام م ‬ ‫جدید برق محاسبه شود‪ .‬گفتی است‪ ،‬رانژه کردن خطوط تلفن ثابت‬ ‫به این معناست که مسیر سیم تلفن ثابت مشترک در مرکز مخابراتی‬ ‫به گونه ای تغییر می کند که از تجهیزات شــرکت ارائه دهنده خدمات‬ ‫اینترنتی (‪ )FCP‬نیز بگذرد و امکان دریافت اینترنت را در کنار مکالمات‬ ‫صوتیداشتهباشد‪.‬‬ ‫در جریان بازدید از روند ساخت و تکمیل سد پلرود؛‬ ‫تاکیداستاندار گیالنبرافزایشتجهیزاتلجستیکی‬ ‫برای شتابدر تکمیل سدپلرود‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز‪ :‬استاندار گیالن سد پلرود‬ ‫در شهرســتان رودســر را پروژه ای بااهمیت در‬ ‫تامین اب اشــامیدنی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫در اینــده تولیــد برق عنوان و با تاکید بر لزوم‬ ‫افزایش تجهیزات لجســتیکی برای شتاب در‬ ‫تکمیلسد‪ ،‬گفت‪:‬همهدستگاه هایذی ربط‬ ‫باید برای بهره مندی مردم شرق گیالن از این‬ ‫پروژه ماندگار دولت‪ ،‬جدیت داشــته باشند‪.‬‬ ‫دکتــر ارســان زارع در حاشــیه بازدیــد از روند‬ ‫ساخت و تکمیل سد مخزنی پلرود شهرستان‬ ‫رودســر در گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬این پروژه‬ ‫را ازجملــه مهم تریــن پروژ ههــای عمرانــی در‬ ‫دست اجرای استان دانست و اظهار داشت‪:‬‬ ‫این سد به سبب ثمربخش بودن برای مردم‬ ‫در تامین اب اشــامیدنی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و در اینــده تولیــد بــرق؛ از اهمیــت خاصــی‬ ‫یهــای صورت‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬او به پیگیر ‬ ‫گرفتــه در جهت تامین اعتبار موردنیــاز برای‬ ‫بهره برداری در سال جاری اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با رفع مشکالت روند احداث این سد و‬ ‫افزایش ماشین االت‪ ،‬شاهد شتاب دو برابری‬ ‫پیشــرفت فیزیکی ســد پلــرود در هفته های‬ ‫پیش رو خواهیــم بود‪ .‬نماینده عالی دولت‬ ‫در گیــان بــر اســاس نظــر مشــاور طــرح ابراز‬ ‫امیدواری کرد که تا پایان خردادماه امســال‪،‬‬ ‫زمینه ابگیری ازمایشی این سد فراهم شود‪ .‬او‬ ‫به حجم ‪ ۱۳۲‬میلیون مترمکعبی مخزن سد‬ ‫پلــرود و حجم تنظیمی بال غبــر ‪ ۲۰۴‬میلیون‬ ‫مترمکعبی اشاره و ان را برای کشاورزان و سایر‬ ‫بهره برداران گیالن حائز اهمیت ارزیابی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براین مبنا‪ ،‬کیفیت و دقت اجرای سد‬ ‫نبایدتحت الشعاعسرعتقرار گیرد‪،‬هرچند‬ ‫که بایســتی تالش مضاعفی صــورت گیرد تا‬ ‫عقب ماندگــی زمانی جبران گردد‪ .‬اســتاندار‬ ‫گیالن ادامه داد‪ :‬با نظارت های دستگاه های‬ ‫متولی و تالش برای تســریع در بهره برداری‪،‬‬ ‫امیدواریم ازجملــه پروژه های ماندگار دولت‬ ‫تدبیروامیدبرایمردمعزیزباشد‪.‬سدمخزنی‬ ‫پلرود یکی از طرح های بزرگ تامین اب استان‬ ‫اســت که باهدف تنظیم اب رودخانه پلرود‬ ‫به عنــوان دومیــن رودخانــه بــزرگ گیــان و‬ ‫اســتفاده ازان جهــت تامیــن نیــاز ابــی بالغ بر‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار اراضی منطقه (پلرود‬ ‫و شــلمان رود) اجرا می شــود‪ .‬با اجرای طرح‬ ‫مخزنی پلــرود‪ ،‬عالوه بر تامیــن اب باغ های‬ ‫چای‪ ،‬نیاز اب شرب هشت شهر شرق گیالن‬ ‫ازجمله لنگرود‪ ،‬رودسر‪ ،‬چابکسر‪ ،‬کالچای‪،‬‬ ‫املش‪ ،‬کومله‪ ،‬واجارگاه و رحیم اباد به میزان‬ ‫‪ ۴۰‬میلیونمترمکعبدر سالتامینمی شود‪.‬‬ ‫عملیاتاجراییاینپروژهاز فروردین ماهسال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬اغــاز و پیشــرفت فیزیکــی ان تا زمان‬ ‫حاضر‪ ۷۵‬درصد عنوان شده است‪ .‬در جریان‬ ‫بازدید امروز دکتر زارع از ساخت و تکمیل سد‬ ‫پلرود‪ ،‬شــماری از مردم منطقه و روســتاهای‬ ‫اطــراف نیز مشــکالت خــود در زمینه تملک‬ ‫اراضی از سوی شرکت اب منطقه ای استان را‬ ‫بااستاندار گیالندر میان گذاشتند‪.‬‬ ‫صدور کارت شناسایی هوشمند‬ ‫برای افراد اوتیسم‬ ‫مدیر واحد ســامت انجمن اوتیســم ایران گفت‪ :‬این انجمن برای افراد دارای اختالل‬ ‫اوتیسم کارتشناساییهوشمندصادرمی کندوخانواده هامی توانندبامراجعهبهوب سایت‬ ‫‪ irautism.org‬نسبت به ثبت نام اقدام کرده و کارت شناسایی هوشمند اوتیسم را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬صحرانه جوادی افزود‪ :‬برای ثبت نام افراد دارای اوتیسم‪ ،‬سامانه جامعی‬ ‫با همکاری شــرکت فناپ راه اندازی شــده تا خانواده یا شــخص دارای اوتیســم بتوانند از هر‬ ‫نقطه ای از ایران در سایت واردشده و با پر کردن فرم های مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام ‬ ‫کنند و در ادامه ارزیابی‪ ،‬سنجش و تشکیل پرونده الکترونیک انجام شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پس از ثبت نام‪ ،‬کارشناســان انجمن اتیســم ایران با شــخص تماس گرفته و پس از ارزیابی‪،‬‬ ‫سنجش و تائید اطالعات‪ ،‬کارت شناسایی هوشمند برای فرد دارای اتیسم صادر می شود‪.‬‬ ‫این کارت عالوه بر مشخصات فردی‪ ،‬ویژگی های شخص دارای اتیسم را نیز شامل می شوند‬ ‫وهموارهبه عنوان کارتشناساییبرایمعرفیشخصدر سازمان هاومجموعه هایمختلف‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬همچنین پرونده الکترونیک شخص در کارت ذخیره شده و بر اساس نیاز توسط‬ ‫‪ QR‬کدی که بر روی کارت قرار دارد در اختیار مراکز مختلف قرار می گیرد‪ .‬جوادی یاداور شد‪:‬‬ ‫فاز نخست این طرح اجرایی شده و خانواده ها می توانند با مراجعه به وب سایت‪irautism.‬‬ ‫‪ org‬نسبت به ثبت نام اقدام کرده و کارت شناسایی هوشمند اوتیسم را دریافت کنند‪ .‬در‬ ‫فازهای بعدی این طرح‪ ،‬امکانات بیشتری در اختیار صاحبان کارت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محیط زیست مجوز واردات‬ ‫حیات وحش را صادر نکند‬ ‫بــه دنبــال تلــف شــدن یــک راس گورخــر نــر افریقایــی کــه هفتــه گذشــته بــه‬ ‫ایران منتقل شــده بود‪ ،‬یک فعال حقوق حیوانات ضمن تاکید بر اینکه ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت نبایــد مجــوز واردات گونه های حیات وحش به کشــور و‬ ‫باغ وحش هــا را صــادر کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬تــا زمانی که ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫رویــه نظــارت و عملکــرد خــود را در ایــن زمینــه تغییــر ندهــد‪ ،‬شــاهد تلفــات‬ ‫حیوانــات در باغ وحش های کشــور خواهیم بود‪.‬‬ ‫ســپهر ســلیمی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب‬ ‫باغ وحش هــای کشــور اظهــار کــرد‪ :‬در تمــام دنیــا علی رغم این ادعــا که هدف از‬ ‫فعالیت باغ وحش حفاظت و نگهداری از گونه های حیات وحش اســت اما عمال‬ ‫ایــن مراکــز جنبــه ســرگرمی دارد و تفاوتی با ســینما و پارک ندارنــد‪ .‬حیوانات نیز‬ ‫در ایــن مراکــز تلــف می شــوند و این مســئله هیــچ اهمیتی بــرای باغ وحش داران‬ ‫ندارنــد چراکــه ماننــد یــک دســتگاه شــهربازی که از بیــن مــی رود ان را جایگزین‬ ‫می کننــد و تنهــا جــان حیوانــات اســت کــه در ایــن میــان نادیده گرفته می شــود‪.‬‬ ‫ایــن حامــی حقــوق حیوانــات مدعی اســت‪ :‬ســازمان حفاظت محیط زیســت در‬ ‫زمینــه نظــارت و کنتــرل بــر باغ وحش هــا منفعل عمل کــرده و تاکنون درپی مرگ‬ ‫حیوانــات در ایــن مراکز هیچ اقدام موثری انجام نداده اســت‪ .‬هیچ نهاد متولی‬ ‫بــر ایــن مراکــز ازجملــه باغ وحــش هویــزه در اهــواز کــه حیوانات نگهداری شــده‬ ‫در ان مجبــور هســتند دمــای ‪ ۶۰‬درجــه تابســتان را در قفس هــای تنــگ تحمــل‬ ‫کننــد نظــارت نــدارد‪ .‬ســلیمی ادامــه داد‪ :‬بــه نظــر می رســد درامــد بســیار بــاالی‬ ‫تجارت حیات وحش و باغ وحش ها باعث شــده ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫نســبت بــه این مســائل توجــه چندانی نکند‪ .‬بــاغ پرندگان قم کــه تعداد زیادی‬ ‫از پرنده هــای نگهــداری شــده در ان تلــف شــدند‪ ،‬اعــام کــرد کــه قصــد خر یــد‬ ‫مجــدد پرنــده دارد و در باغ وحــش صفادشــت نیز یک ببر و زرافه تلف شــدند و‬ ‫باوجود انتقادات فراوانی که به این مراکز وارد اســت شــاهد موافقت ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت بــا انتقــال و ورود گونه های جدید به این مراکز هســتیم‬ ‫و هیــچ نهــاد قانونــی بر واردات گونه هــای حیات وحش به کشــور نظارت ندارد‬ ‫همچنیــن علی رغــم شــرایط تحریــم‪ ،‬گونه هــای حیات وحش به راحتــی خریداری‬ ‫و وارد کشــور می شــوند‪ .‬ایــن فعــال محیط زیســت دربــاره ایــن ادعا کــه احتماال‬ ‫نگهــداری چنــدروزه ســه گورخر افریقایی در گمرک بر تلف شــدن گورخر نر تاثیر‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ادعــا صحیــح نیســت چراکه روابــط گمــرک و مراحل‬ ‫ترخیــص حیوانــات مشــخص اســت‪ .‬این یــک فراینــد معمول اســت کــه حیوانات‬ ‫واردشــده بــه یــک کشــور چنــد روز در گمــرک بنــا بــر دالیــل بهداشــتی قرنطینــه‬ ‫می شــوند تا مشــخص شــود بیمار و ناقل بیماری نیستد‪ .‬ازاین رو تدابیری از پیش‬ ‫بایــد بــرای انتقــال ایــن گورخرهای افریقایی اندیشــیده می شــد امــا متولیان این‬ ‫انتقال نســبت به ان بی توجه بودند و حتی برای حضور نیروی متخصص جهت‬ ‫نظــارت بــر ســامت و وضعیــت ایــن گورخرهــا در محــل قرنطینــه اقــدام نکــرده‬ ‫بودند‪ .‬ســلیمی ادامه داد‪ :‬بارها حیوانات پس از گذشــت مدت زیادی از فرایند‬ ‫انتقــال در باغ وحش هــا تلف شــده اند‪ .‬اگــر باغ وحش هــای کشــور ادعــا می کننــد‬ ‫کــه بــرای حفاظــت و نگهــداری از گونه هــای حیات وحــش فعالیــت می کنند باید‬ ‫به جای واردات گونه های جدید‪ ،‬گونه های بومی داخل کشــور که دچار اســیب‬ ‫می شــوند را نگهــداری و تیمــار کننــد تــا در صورت امــکان به طبیعــت بازگردانند‬ ‫یــا در غیــر ایــن صــورت از ان ها نگهــداری کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مــا تنها از تلفات‬ ‫تعــدادی از گونه هایــی کــه در مراکــز نگهــداری حیات وحــش به ویــژه در تهــران‬ ‫نگهــداری می شــوند مطلــع می شــویم درحالی که ده هــا و صدها حیــوان دیگر در‬ ‫باغ وحش های ســایر شهرســتان های کشــور از بین می روند و هیچ کس از ان مطلع‬ ‫نمی شــود چراکه نظارتی بر این مراکز و شــرایط حیوانات ان ها نیســت‪ .‬ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت امــار دقیق و به روزی از تعــداد و گونه های حیات وحش‬ ‫موجــود در باغ وحش هــای کشــور نــدارد همچنیــن میــزان زادوولد ایــن حیوانات‬ ‫مشخص نیست و درنتیجه کسی نمی داند که بر سر نوزادان حیات وحش که در‬ ‫باغ وحش هــا متولد می شــوند چه می اید‪ .‬ســلیمی در پایان ضمــن تاکید بر اینکه‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت نبایــد مجــوز واردات گونه هــای حیات وحــش‬ ‫بــه کشــور و باغ وحــش را صــادر کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــدون شــک هــدف از انتقــال ســه‬ ‫گورخــر افریقایــی کــه به تازگــی وارد کشــور شــدند تولیدمثــل و زاداوری بــود امــا‬ ‫گورخــر نــر تلــف شــد‪ .‬درصورتی که حال دو ماده گورخر افریقایی مســاعد باشــد‬ ‫و زنــده بماننــد بــه زودی مجــوز واردات یــک گورخر نــر افریقایی دیگر به کشــور‬ ‫صــادر خواهــد شــد و تــا زمانی که ســازمان حفاظت محیط زیســت رویــه نظارت‬ ‫و عملکــرد خــود را در ایــن زمینــه تغییــر ندهــد شــاهد تلفــات و عــذاب کشــیدن‬ ‫حیوانــات در باغ وحش های کشــور خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!