روزنامه رویداد امروز شماره 1061 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1061

روزنامه رویداد امروز شماره 1061

روزنامه رویداد امروز شماره 1061

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 05‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 22‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1061‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نامزدهایجناحراستیکی‬ ‫پس از دیگری از راه می رسند‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫راهدشوار اصولگرایان‬ ‫برای وحدت‬ ‫‪03‬‬ ‫امسالساخت وساز‬ ‫رونقمی گیرد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫رویداد ایران ‪07‬‬ ‫مدیرکلامور مالیاتیاستانالبرز‪:‬‬ ‫افزایش‪ 16‬درصدی‬ ‫واریز عوارض ارزش‬ ‫ افزوده به حساب‬ ‫شهرداری ها و دهیاری‬ ‫برنامه ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن کارگری در دستور کار قرار می گیرد‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫کورسویامیدبرایمسکنکارگران‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪42‬‬ ‫تامین مسکن مناسب برای گروه های کارگری‪ ،‬برنامه ای است که دولت و مجلس بر روی ان متمرکز شده و در حال حاضر پروژه احداث ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫کارگری در دستور کار دولت است‬ ‫سومین حرم اهل بیت‬ ‫شهر راز و نرگس‬ ‫و بهارنارنج‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪11‬‬ ‫شنبه ‪11‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان‪ ،‬بامداد سه شنبه ‪ ۱۴‬اردیبهشت در بیمارستان کودکان تبریز برگزار شد‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫روتکلهایبهداشتی‬ ‫یبندیبهپ‬ ‫ضرورتپا ریافت واکسن کرونا‬ ‫پس از د‬ ‫‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫گس و بهارنارنج‬ ‫نر‬ ‫شیراز‬ ‫دیبهشت روز ملی‬ ‫تاکنون خبر داد که از‬ ‫نفر از ابتدا‬ ‫به بهانه ‪ 15‬ار‬ ‫ترخیص شده و یا‬ ‫بیمارستانها‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫خانگیخارجشدهاند‪.‬‬ ‫مدیــر‬ ‫از ایزوله‬ ‫ـوم پزشــکی و‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫دانشــگاه علـ‬ ‫ـینی بــا اشــاره به‬ ‫دکتر حسـ‬ ‫بهداشــتی درمانــی‬ ‫ضبط اشیای‬ ‫واکسیناسیون در سراسر‬ ‫خدمــات‬ ‫کشف و‬ ‫اجرای‬ ‫اعــالم اخریــن‬ ‫شــیراز ضمــن‬ ‫کرد‪ :‬استان فارس‬ ‫تاریخی در شیراز‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫کروناویــروس در‬ ‫روح اله حسینی‬ ‫واکسیناســیون علیه‬ ‫وضعیــت‬ ‫در اجــرای‬ ‫با اشــاره به اغاز‬ ‫فرهنگی اســتان‬ ‫ــتان فارس‪،‬‬ ‫عرصههــای مدیریت‬ ‫حفاظــت میراث‬ ‫فرمانــده یــگان‬ ‫ـز همچون دیگــر‬ ‫اس واکسیناســیون سراسری‬ ‫تاریخی در شیراز خبر‬ ‫کرد‪ :‬کرونــا نیـ‬ ‫ـتاز اســت و تعــداد‬ ‫اجرای‬ ‫ـف و ضبط اشــیای‬ ‫تاکید‬ ‫سال‪،‬‬ ‫ـران‪ ،‬در کشــور پیشـ‬ ‫سالمندان باالی هشتاد‬ ‫فارس از کشـ‬ ‫درصد ایــن بحـ‬ ‫هدف در اســتان‬ ‫در گروه‬ ‫دریافت واکســن‪،‬‬ ‫ـهای از گروههــای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در پی‬ ‫ســالمندان باوجــود‬ ‫قابلمالحظـ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در حال دریافت‬ ‫محمدرضا بهمنینژاد‬ ‫دارد و رعایت نکات‬ ‫در‬ ‫را دریافت کرده یا‬ ‫سرهنگ‬ ‫احتمال ابتال وجود‬ ‫ــر خریدوفروش‬ ‫فارس واکسن‬ ‫ـع معتبر مبنی ب‬ ‫پایینی‬ ‫ــت خبــر از منابـ‬ ‫بایدجدی گرفت‪.‬‬ ‫در منزلی واقع در‬ ‫واکسنهستند‪.‬‬ ‫دریاف‬ ‫پیشگیرانهرا‬ ‫ـگاه اعــالم کرد‪:‬‬ ‫ـکههای تاریخی‬ ‫دکتــر ســید روح‬ ‫مســئول در دانشـ‬ ‫شــیاء عتیقه و سـ‬ ‫ـزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫و عوامل ســتادی‬ ‫ایــن مقام‬ ‫ا‬ ‫بــرای بــه شــیوه‬ ‫بــه گـ‬ ‫فرماندهی‬ ‫ـیوع این بیماری‬ ‫ــق واکســن‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای شـ‬ ‫شــهرک ارین شــیراز‪ ،‬این اطالعاتی و با هماهنگی‬ ‫اله حســینی‬ ‫تشــخیصی نوبــت و زمــان تزری تدریجی بــه گروههای‬ ‫تحقیق و اقدامات‬ ‫ـزار و ‪ 135‬تســت‬ ‫ــوری بهصــورت‬ ‫ورود و بازرســی‪ ،‬بــا‬ ‫با انجام‬ ‫تاکنــون‪ 838 ،‬هـ‬ ‫شده که غیرحض‬ ‫میشــود که در چه‬ ‫ـی و اخــذ مجــوز‬ ‫های استان تهیه‬ ‫اعالم و اطالعرســانی‬ ‫مرجــع قضایـ‬ ‫ــادی وارد منزل‬ ‫مولکولی در ازمایشگاه‬ ‫از معروفتریــن‬ ‫ــزار و هدف‬ ‫دریافت واکسن خود‬ ‫پلیس امنیت اقتص‬ ‫ـای شــیراز یکــی‬ ‫انجامشــده‪ 242 ،‬ه‬ ‫به چه مکانی برای‬ ‫مــکاری ماموران‬ ‫بــاغ جهاننمـ‬ ‫ـی ازانجا تعدادی‬ ‫ـیراز اســت کــه‬ ‫ســی نمونههای‬ ‫ه‬ ‫است؛ ساعتی‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرسـ‬ ‫شــگری شــهر شـ‬ ‫با برر‬ ‫قطعی شناساییشــده‬ ‫مذکــور شــدند‪ .‬او‬ ‫جاذبههــای گرد‬ ‫خطــی‪ ،‬دو عدد‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫زندیه بازمیگردد‪.‬‬ ‫‪ 545‬بیمار مثبت‬ ‫حاضر هیچ مراجعه‬ ‫یک جلــد قران‬ ‫ـهید حاج قاسم‬ ‫ساخت ان به دوران‬ ‫ـیاء عتیقه شــامل‬ ‫ـد کــرد‪ :‬در حال‬ ‫ابتدای اغاز طرح شـ‬ ‫تعداد ‪ ۳۷‬قطعه‬ ‫احتمال‬ ‫اباد از قدیمیترین‬ ‫او تاکیـ‬ ‫اشـ‬ ‫همچنین از‬ ‫مجموعه ســالمت‬ ‫ــدد ابریز فلزی‪،‬‬ ‫‪ 832‬مورد تســت‬ ‫اباد‪ :‬بــاغ عفیف‬ ‫ـه درب منــازل از‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫افراد‪،‬‬ ‫عفیف‬ ‫و‬ ‫خنجر‪،‬‬ ‫هزار‬ ‫ــتری‪ ،‬یــک مهر‬ ‫شاید ازنظر بسیاری از‬ ‫باغ‬ ‫ســلیمانی تاکنون‪94 ،‬‬ ‫صفویه بناشده و‬ ‫تیغــه‬ ‫‪ 530‬حضــوری بـ‬ ‫واکسن وجود ندارد و‬ ‫‪ ۱۶‬حلقــه انگش‬ ‫است که در دوران‬ ‫بازیار‪-‬رویدادامروز‪:‬‬ ‫تعداد‪ 13‬هزار و‬ ‫ـواع ســکه‪ ،‬تعــداد‬ ‫نویسی یا تزریق‬ ‫تمامی فصلها باشــد؛‬ ‫باغهای شیراز‬ ‫زهرا‬ ‫انجامشده که از این‬ ‫ـت عــدد انــواع‬ ‫اصلی پادشــاهان‬ ‫درمجموع برای نام‬ ‫انـ‬ ‫کمکصداوسیما‬ ‫هــر ســنگی‪ ،‬هفـ‬ ‫زیباترین فصل از میان‬ ‫سریع‬ ‫از گردشــگاههای‬ ‫برنامهدراینرابطه‪،‬به‬ ‫شناساییشــده اســت و‬ ‫ـتوانهای‪ ،‬یــک م‬ ‫از ان زمان یکی‬ ‫جذاب‪ ،‬معموال‬ ‫بهار‬ ‫یک قطعهســنگ‬ ‫عفیفاباد عالوه‬ ‫اسـ‬ ‫مبتالبه هرگونه‬ ‫مطبوع و منظرههای‬ ‫بیمــار مثبت‬ ‫هم استانیها اعالم‬ ‫مکعبــی شــکل‪،‬‬ ‫است‪ .‬مجموعه باغ‬ ‫هــزار و ‪ 75‬بیمار‬ ‫هوای‬ ‫رسانههای رسمی به‬ ‫هــر فلــزی گــرد و‬ ‫بهار با‬ ‫شمرده میشود‪.‬‬ ‫ایرانی بوده‬ ‫ـای دوات‪ ،‬یک‬ ‫ـدا تاکنــون‪256 ،‬‬ ‫در وسط ان قرار‬ ‫م‬ ‫است‪ .‬یا سایر‬ ‫برای مســافرت هم‬ ‫شــبیه بهجـ‬ ‫عمارت زیبایی که‬ ‫از ابتـ‬ ‫فارس شناساییشده‬ ‫بهترین فصل‬ ‫بر محیط باغ و‬ ‫مقاصد مانند کیش‬ ‫مرمــر دارای چهار ســوراخ مخصوص نگهداری دعا‬ ‫و یک قهوهخانه‬ ‫کووید ‪ 19‬در استان‬ ‫عالئم میشود‪.‬‬ ‫است برای برخی‬ ‫اینکه تزریق واکســن‬ ‫حمــام تاریخــی‬ ‫فلزی استوانهای‬ ‫و مشکوک دارای‬ ‫اگرچه ممکن‬ ‫حســینی بابیــان‬ ‫دارد‪ ،‬دارای یــک‬ ‫زمستانمناسبتربه‬ ‫قطعهاشی‬ ‫‪ ۱۴۵‬عــدد انواع‬ ‫مجموع بیماران مثبت‬ ‫ـم خالــی از لطف‬ ‫دکتــر‬ ‫ـت‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫گرمسیریاست‪،‬‬ ‫ـه قــاب حــاوی‬ ‫فهرست یونسکو دارد‪.‬‬ ‫ـه دیــدن انها هـ‬ ‫های اســتان بســتری‬ ‫او‬ ‫ایمنــی نهایی نیسـ‬ ‫کهمنطقهای‬ ‫ســم‪ ،‬ســه جعبـ‬ ‫ســنتی اســت کـ‬ ‫زمان برای سفر به‬ ‫اکنون در بیمارســتان‬ ‫ثبت جهانی شده در‬ ‫اشــیاء تاریخــی‬ ‫و طل‬ ‫افزود‪ :‬بــه معنــی‬ ‫بهار قطعا بهترین‬ ‫الزم است تا زمانی‬ ‫دان‪ ،‬قاشــق و دیگــر‬ ‫که هم‬ ‫نشانههای مهم بودن‬ ‫لوحهای ‪ ۱۲‬اثر‬ ‫‪ 59‬نفر اعالم کرد و‬ ‫نظر برسد؛ اما‬ ‫کنندگان واکسن نیز‬ ‫پیــکان‪ ،‬ســورمه‬ ‫که از بهار و بهویژه‬ ‫مستندات تاریخی و‬ ‫شــاهچراغ‪ :‬از دیگر‬ ‫مالک در منزل‪،‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ـی از زیباتریــن و‬ ‫هستند را نیز دو هزار و‬ ‫شرایط دریافت‬ ‫کمتر کسی اســت‬ ‫ـت و ســتاد ملــی‬ ‫هستند که طبق‬ ‫حرم‬ ‫توجه به عدم حضور‬ ‫احمد ابن موســی‬ ‫ســتان قــوام‪ :‬یکـ‬ ‫به دلیل وخامت‬ ‫شهر که به تیراژه‬ ‫شیراز‬ ‫شــیراز است‪.‬‬ ‫ـه وزارت بهداشـ‬ ‫وجود مبارک حضرت‬ ‫بــاغ نارنج‬ ‫کشف شد و با‬ ‫صورتجلسه و‬ ‫تعداد‪ 319،‬بیمار‬ ‫نشان میدهد این‬ ‫ـت‪ .‬در نارنجستان‬ ‫کــه مجموعـ‬ ‫همچنان نکات‬ ‫شیرازنشنیدهباشد‪.‬‬ ‫مسیح این شــهر‪،‬‬ ‫همسر او و مامورین‬ ‫این مضجع شریف‬ ‫از این‬ ‫سنگی ایالمی‪،‬‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫باغهای ایرانی اسـ‬ ‫کرونا را اعالم کند‪،‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫سال قبل از میالد‬ ‫مراتب در حضور‬ ‫اصلی امام رضا است‪.‬‬ ‫شاید متفاوت با تمام‬ ‫بخشهای‪،ICU‬‬ ‫مشــهورترین‬ ‫قانونی تحویل پلیس‬ ‫دیــده میشــود‬ ‫پایان‬ ‫معروف است در ‪2000‬‬ ‫جسمی‪ ،‬در‬ ‫شیراز رنگ و بویی‬ ‫های (ع) برادر‬ ‫رنگ و رونق بیشتر‬ ‫ـت هنــر ایرانــی‬ ‫برای سیر مراحل‬ ‫مدیر روابط عمومی کرونــا پیشگیرانهرارعایتکنند‪.‬‬ ‫بهارنارنج تمام هم‬ ‫بهار در‬ ‫دیدنی در سلسله‬ ‫ـوام رد پــای هفـ‬ ‫شاهچراغ معروف است‪،‬‬ ‫اشیاء مکشوفه‬ ‫دریافت میکنند‪.‬‬ ‫حفاظت میراث‬ ‫کاری‪ ،‬اجــرکاری‪،‬‬ ‫‪ 96‬بهداشتی‬ ‫افشار قـ‬ ‫است‪ .‬این شهر زیبا و‬ ‫دارد؛ وقتیکه عطر‬ ‫درمانــی‬ ‫شد‪ .‬فرمانده یگان‬ ‫ـت ایران که به‬ ‫ـی ســنتی‪ ،‬اینــه‬ ‫مربوطبهزماننادرشاه‬ ‫ـودی ‪ 229‬هــزار و‬ ‫کشیدن بناشده‬ ‫شــهرهای ایران‬ ‫و گچبــری‪ ،‬نقاشـ‬ ‫امنیت اقتصادی‬ ‫ـه و زندیه پایتخـ‬ ‫ـگاه همچنین از بهبـ‬ ‫ســاس مــوادی از‬ ‫است‪ .‬برای به تصویر‬ ‫در جایجای ان‬ ‫مطهرشاهچراغ‪،‬‬ ‫ـاهی صفاری‪ ،‬بوییـ‬ ‫ـارس‪ ،‬گفــت‪ :‬بر ا‬ ‫بزرگ نقره به این‬ ‫کاری و منبتکاری‬ ‫دانشـ‬ ‫به محل حرم‬ ‫فضای شهر را پرکرده‬ ‫رنگی که پادشـ‬ ‫فرهنگــی اســتان فـ‬ ‫یک چلچراغ بســیار‬ ‫حجاری‪ ،‬معرق‬ ‫در زمان بنیامیه‬ ‫حفاری غیرمجاز‬ ‫شــدهاند‪ .‬این اثر‬ ‫منظرههای هزار‬ ‫است‪ .‬شهر نرگسها‬ ‫میشــود که‬ ‫تعزیرات‪ ،‬هرگونه‬ ‫چه تمامتر جلوهگر‬ ‫شیراز نمیتوان از‬ ‫نصر‪ ،‬مکان اول ان‬ ‫است‪ ،‬صحبت بوده‬ ‫فصل نهم قانون‬ ‫بهار در‬ ‫به زیبایی هر‬ ‫فرهنگی تاریخی جرم‬ ‫‪ ۱۰۷۳‬در فهرست‬ ‫شده که قلعه ابو‬ ‫استانهدیه کرد‪.‬‬ ‫رنگارنگ خلقشده‬ ‫ـیراز یکــی دیگــر از‬ ‫ماه‪ ۱۳۵۳‬باشماره‬ ‫خاطراتی فعلی منتقل‬ ‫خریدوفروش اشــیاء و اموال‬ ‫های‬ ‫گل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫توسط‬ ‫اردیبهشت‬ ‫ـزه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫امــوال مرتبــط‪،‬‬ ‫ـگاه علــی بــن ح‬ ‫مهماز تاریخاین‬ ‫های شــیراز حاوی‬ ‫کوهی در‬ ‫و‬ ‫ـا ضبــط اشــیاء و‬ ‫ارامـ‬ ‫جای گرفتومیراثی‬ ‫بیشــتر سفرنامه‬ ‫ـهر بوده است‪.‬‬ ‫است که در کوه بابا‬ ‫به دلیل موقعیت‬ ‫ســوب شــده و بـ‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫اثار ملیایران‬ ‫ـتماه در این شـ‬ ‫های معنوی شهر‬ ‫از گذشته تاکنون‬ ‫مح‬ ‫نقدی در پی دارد‪.‬‬ ‫تجربــهی اردیبهشـ‬ ‫مکانی برای مکان‬ ‫شــهر شیراز‬ ‫حبس و جریمه‬ ‫این امامزاده شریف‪ ،‬مامن دیگر سرزمینبهشمار امد‪.‬‬ ‫بیبدیــل از‬ ‫با اثار تاریخیاش‬ ‫منطقه حاصل خیــز و‬ ‫مجازات‬ ‫بر تنگه اهللاکبر‪،‬‬ ‫قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درصــدی و در‬ ‫زیادی بهار شیراز را‬ ‫خلیفه عباسی در‬ ‫بنای دروازه قران‬ ‫مکانــی خوب‪،‬‬ ‫ســت‪ .‬همین‬ ‫بــا کاهــش‬ ‫هستند‪ .‬افراد‬ ‫دست ماموران خبیث‬ ‫دروازه قــران‪:‬‬ ‫شناسند؛ اما نمیتوان از‬ ‫شیراز ساختهشده‬ ‫بلندمدت با کاهش‬ ‫مبــادالت تجــاری‪ ،‬موردتوجه بوده ا کشــاورزان علویها از‬ ‫نارنجستان قوام می‬ ‫شد از کشور خود‬ ‫ورودی اصفهان به‬ ‫شبکه توزیع‬ ‫مقایسه با‬ ‫برونرفت از بحران‬ ‫همین مســئله ســبب‬ ‫پسکوچههایقصر‬ ‫مانند‬ ‫در ابتدای راه‬ ‫کاال میان عشــایر‪،‬‬ ‫دستور عضدالدوله‬ ‫با متخلفین‬ ‫میــزان بارشهــا‬ ‫تنها راه‬ ‫فرار بود که‬ ‫شهر گفتواز کوچه‬ ‫ســبب دادوســتد‬ ‫الذکر به غاری (بابا‬ ‫دروازه قران بود به‬ ‫‪ ۴۴‬درصــدی‬ ‫خود را به دســت‬ ‫اردیبهشتماه امر‬ ‫بهار در این‬ ‫مدیریتمصرفاست‬ ‫شوند‪ .‬امامزاده فوق‬ ‫است‪ ،‬سازه‬ ‫مرغ برخورد‬ ‫شهر داد‪ .‬بهفرمان‬ ‫ـده تا معیشــت‬ ‫نکرد‪.‬میتوان گفت‬ ‫ـتیم‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫های راهی ایران‬ ‫کمابی‬ ‫زندگی میکردند‪.‬‬ ‫و باغداران میشـ‬ ‫خاصی به ورودی‬ ‫مواجــه هسـ‬ ‫گوشت‬ ‫دشتصحبت‬ ‫قرار گرفتن در جاده‬ ‫ـل شــرکت ابفــا‬ ‫برده و در ان گذران‬ ‫برپا شد و جلوه‬ ‫دلپذیر که غالبا با‬ ‫شد تا مردم از زیر‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫عالوه بر این موارد‬ ‫ـی اســتحصالی‬ ‫وهوای فوقالعــاده‬ ‫کوهــی) پناه‬ ‫میدهــد امامزاده‬ ‫دروازه‪ ،‬قرانی نهاده‬ ‫قانونی میشود‬ ‫متاســفانه دبـ‬ ‫همراه بیاورند‪.‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬دلیل دیگری‬ ‫بــه دلیــل اب‬ ‫ـارس‪ ،‬همزمــان بــا‬ ‫وحدیثها نشــان‬ ‫او بر باالی این‬ ‫گلهــای بهارنارنج‬ ‫برکت قران‪ ،‬مسافرت‬ ‫سمت بندرعباس و‬ ‫ـه اکثریــت منابع‬ ‫برخــی حرف‬ ‫اســتان فـ‬ ‫نیازهای خود به شــغل‬ ‫ـای بــاران و عطر‬ ‫وامد کرده و بهحکم‬ ‫محسوب تجاری به‬ ‫اب قریــب بـ‬ ‫ـمار میرود‪ .‬شــهر‬ ‫علی بوستانی‬ ‫ماههای گرم ســال‪،‬‬ ‫قطرههـ‬ ‫حمــزه بــرای رفع‬ ‫ـع وزارت جهــاد‬ ‫ان رفت‬ ‫بودن این شــهر به شـ‬ ‫برای سفر به شیراز‬ ‫به اتمام برسانند؛‬ ‫نظیــر چاههــا‪،‬‬ ‫فرارســیدن‬ ‫ـود علــی بن‬ ‫مدیریــت و منابـ‬ ‫شود‪ ،‬بهترین زمان‬ ‫ماه بــرای مهــم‬ ‫سالمت و امنیت‬ ‫اب اســتان‬ ‫ـخن بــه دلیــل وجـ‬ ‫معــاون توســعه‬ ‫ـریح وضعیت منابع‬ ‫رویاوردهبودند‪.‬‬ ‫می‬ ‫سرسبزی در شیراز در‬ ‫روز اخیــر از کل‬ ‫خود را به‬ ‫حافظ ملقب به‬ ‫ســعدی شیرینسـ‬ ‫تاثیرعدمبارشها‪،‬‬ ‫ضمن تشـ‬ ‫هیزمشکنی‬ ‫بر اینکــه در چند‬ ‫اوج شکوفایی و‬ ‫رنگها‪ :‬مسجد‬ ‫شمسالدین محمد‬ ‫ماه‪ ،‬حافــظ و‬ ‫سارهاوقنوات‪،‬تحت‬ ‫ومذهبیهمیشه‬ ‫کشــاورزی بــا تاکیــد‬ ‫نصیرالملک‪ ،‬مســجد‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫حافظیه‪:‬‬ ‫ـیراز در اردیبهشت‬ ‫ـل مرغداریهــا‪،‬‬ ‫فرهنگی‪،‬طبیعی‬ ‫به لسانالغیب از‬ ‫اب اســتان‪ ،‬تنهــا راه گریــز از تقاضای اب چشمه‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫مســجد‬ ‫ضــه مــرغ از قبیـ‬ ‫ـت است‪ .‬شــهر شـ‬ ‫معروف شیراز است‬ ‫ابنیهیتاریخی‪،‬‬ ‫شیرازی و مشهور‬ ‫مدیریت مصرف و‬ ‫جهانگردان بوده است‪.‬‬ ‫چشمگیری داشته‬ ‫یــره تولیــد و عر‬ ‫اردیبهشـ‬ ‫خواجه حافظ‬ ‫ـر‬ ‫ـاجد‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫بازد‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫حافظ‬ ‫را‬ ‫زنج‬ ‫ـیراز‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫ابی‬ ‫ـارس‬ ‫نصیرالملک شـ‬ ‫روستاهای استان‬ ‫ســبز و تماشــایی‬ ‫بحران کم‬ ‫موردتوجه توریست ها و‬ ‫تاریخ ایرانزمیــن‪،‬‬ ‫ـگاههای اســتان فـ‬ ‫امروز‪ ،‬علی بوستانی‬ ‫تعدادی از شهرها و‬ ‫بســیار زیبــا‪ ،‬سر‬ ‫بنیامیه تاسیس و‬ ‫گودعربان و خیابان لطفعلیخان زند مشــهورترین شــعرای‬ ‫کشــتارگاهها و فروشـ‬ ‫ـه و باغهــای ایــن‬ ‫به گزارش رویداد‬ ‫ـامل فــروش مرغ‬ ‫زیبا و باصفــا بود و‬ ‫پراکنش اب شرب‬ ‫ـال ‪ 693‬توسط‬ ‫ســت‪ .‬بطوریکه‬ ‫بهارنارنــج در کوچـ‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫که در محله‬ ‫ـت‪ :‬تخلفاتــی شـ‬ ‫قرار دارد‪ .‬مســجد‬ ‫شــیراز در سـ‬ ‫مصلی که منطقــهای‬ ‫بحران قرارگرفته ا‬ ‫منابع اب استان‪،‬‬ ‫پادشاهی پیدرپی‬ ‫شــکوفههای‬ ‫شــته اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫ســجد شــاهچراغ‬ ‫به این سرسبزی‬ ‫گلگشــت‬ ‫ـدی در بعضی از‬ ‫ـاره به وضعیت‬ ‫در وضعیــت‬ ‫ـت به خاک سپرده‬ ‫تحت سلسلههای‬ ‫دا‬ ‫و در نزدیکی م‬ ‫وضعیت‪ ،‬ابرســانی‬ ‫و هوای زیبایی را‬ ‫با اشـ‬ ‫ـوب و یا قطعهبنـ‬ ‫های متوالی طی‬ ‫دیدنی دوران قاجار‬ ‫به ان داشـ‬ ‫همگان مرمت شد و‬ ‫شهر چنان حال‬ ‫به وجود امد‪ .‬در‬ ‫برونرفــت از ایــن‬ ‫باالتــر از نــرخ مصـ‬ ‫استمرار خشکسالی‬ ‫که ازجمله بناهای‬ ‫مصوب مشــاهده‬ ‫موجب شده است‬ ‫و ‪ 10‬و ‪ 11‬میالدی‬ ‫‪ ۱۲۹۳‬حافظ عالقه زیادی حافظیه مشهور گشت‪.‬‬ ‫ـران و جهــت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬کف شکنی‬ ‫بارندگی و‬ ‫نصیرالملک‬ ‫ـدم نصب قیمت‬ ‫در ســدههای ‪9‬‬ ‫طراوت میافزاید که‬ ‫داشــت‪ :‬کشــور ایـ‬ ‫فارس است در ســال‬ ‫ازانپس ان محل به‬ ‫بهقدری پیشرفت‬ ‫اجارهی چاههای‬ ‫فروشــگاهها و عـ‬ ‫های اخیــر‪ ،‬اظهــار‬ ‫و‬ ‫قضایی با متخلفین‬ ‫ـهر شــیراز و استان‬ ‫مصلحالدیــن مشــرف‬ ‫شد‪ .‬شد و‬ ‫میالدی این شهر‬ ‫منطقه ســیار‪،‬‬ ‫ـازی شــبکههای‬ ‫ماه شیراز بدانند‪.‬‬ ‫ســال‬ ‫گرد هم در شـ‬ ‫از طریق مراجــع‬ ‫قرن ســیزدهم‬ ‫نصیرالملک ساخته‬ ‫ســعدیه‪ :‬ارامــگاه شــیخ‬ ‫ازنظر اقلیمی در‬ ‫برخی مناطق بازسـ‬ ‫ماه اردیبهشت را‬ ‫شــد کــه قطعــا‬ ‫هنرمندان بســیاری‬ ‫ـورای اسالمی شهر‬ ‫ان استان فارس‪،‬‬ ‫امروز‪ ،‬شــاهرخ‬ ‫ســط حســنعلی‬ ‫میانگین چاهها و در‬ ‫شــیرازی‪ ،‬در انتهای‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫دهه ‪ 80‬شمســی‪ ،‬شـ‬ ‫که دانشــمندان و‬ ‫به گــزارش رویداد‬ ‫بهتبع‬ ‫ایران قمری تو‬ ‫از سال ‪ ۱۲۹۳‬تا‬ ‫ــهور به ســعدی‬ ‫واقعشدهاستو‬ ‫مورد لزوم اســت‪.‬‬ ‫روز شیراز در کــرد‬ ‫در اغاز‬ ‫خــورد میشــود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬سال و‬ ‫قطب فرهنــگ و هنر‬ ‫بن عبداهلل مش‬ ‫یکی از قطبهای‬ ‫خشکونیمهخشک‬ ‫در دامنه کوه در‬ ‫میانگین توزیع اب‬ ‫گذاری روزی به نام‬ ‫مدت ساخت ان‬ ‫بر‬ ‫داشت‪ :‬در همین‬ ‫و این شــهر را به‬ ‫کرد‪ :‬استان فارس‬ ‫کنار باغ دلگشــا‬ ‫وقت‪ ،‬پیشنهاد نام‬ ‫فارس کمتراز یکسوم‬ ‫فارس در ادامه اظهار‬ ‫تصویب امدنــد‬ ‫اینشهرمربوطبه‬ ‫انجامیده است‪.‬‬ ‫خیابان بوســتان و‬ ‫شــجری تصریح‬ ‫شرایط عادی عالوه‬ ‫شمسی به طول‬ ‫بنای اصلــی و اولیه‬ ‫مجلس کــرد که به‬ ‫البتهبیشترپیشرفت‬ ‫بیش ابفا استان‬ ‫بارندگیدر استان‬ ‫شهرها و روستاهای‬ ‫مقبــره خواجوی‬ ‫تاریخی ‪۱۳۰۵‬‬ ‫کشور است که در‬ ‫شــیراز قــرار دارد‪،‬‬ ‫ـم ملــی را تقدیم‬ ‫که میانگین تبخیر‬ ‫رسمی بدل کردند‪.‬‬ ‫تعداد قابلتوجهی از‬ ‫خواجــوی کرمانی‪:‬‬ ‫است که بیشتر اثار‬ ‫ـمال شــرق‬ ‫تقویـ‬ ‫تولید مرغ در‬ ‫است‪ ،‬درصورتی‬ ‫ـتانهای مجــاور را‬ ‫بود که بهصورت‬ ‫اتابکان فارس است‬ ‫ـالوه بر راستا‬ ‫به سر میبرند که‬ ‫ارامــگاه‬ ‫پادشاهی زندیه‬ ‫جهانی‬ ‫بخشــی از نیاز اسـ‬ ‫این نخســتین بار‬ ‫تنگ اهللاکبر شیراز‪ ،‬شـ سعدی مربوط به دوره‬ ‫جهانی اســت‪ .‬عـ‬ ‫شرایط تنش ابی‬ ‫تقویم ملی دوران‬ ‫رســید و‬ ‫بــر نیــاز داخلــی‬ ‫ضلع ناحیه غربی‬ ‫در شــرایط فعلی‬ ‫اینسلسلهاست‪.‬‬ ‫ـه برابــر میانگیــن‬ ‫ارامگاه‬ ‫استان نیز در‬ ‫ـی در حدود سال‬ ‫شــهرهای ایران در‬ ‫ـالی و عدم نزول‬ ‫و کرمانی در‬ ‫بهجاماندهشهر‪،‬از‬ ‫از سـ‬ ‫ـد‪ ،‬امــا متاســفانه‬ ‫این مقدار بارندگی‬ ‫ـهر‪ ،‬ساختهشــده‬ ‫ابنبطوطه مراکشـ‬ ‫روزی به نام یکی از‬ ‫ادامه روند خشکسـ‬ ‫شــاعران‪ ،‬ادبیــات‬ ‫یــز تامیــن میکنـ‬ ‫دروازه قــران ایــن شـ‬ ‫توزیع زمانی و مکانی‬ ‫هرسالهبهمناسبت‬ ‫و نخستین بار‬ ‫شبکه توزیع گوشت‬ ‫بازار حاجی شیراز‪ :‬از‬ ‫ـزود‪ :‬در صورت‬ ‫ـیراز بهعنوان شــهر‬ ‫ن‬ ‫به شــرایط بحران‬ ‫از انزمانبهبعد‬ ‫ـروی‬ ‫ایــن‪،‬‬ ‫رکناباد از نزدیک‬ ‫انضباطی در طول‬ ‫را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ـت‪ .‬بوســتانی افـ‬ ‫شــهر شـ‬ ‫ـاران مطلــوب‪ ،‬ورود‬ ‫ثبتمیشود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل وجــود روبـ همچنین چشمه مشهور‬ ‫متعددیدر شهر‬ ‫بینظمی و بی‬ ‫‪ ۷۵۰‬قمری ان‬ ‫ـیار نامتناســب اسـ‬ ‫ـده کــه در تامیــن‬ ‫توان به بازار حاجی‬ ‫نفر در بــارش بـ‬ ‫های‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برنامه‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـز‬ ‫است‪.‬‬ ‫عرضــه باعــث ش‬ ‫بــاغ جهاننمــا‪:‬‬ ‫گل شــناخته می‬ ‫نیـ‬ ‫شیراز‪،‬جشنوارههاو‬ ‫بازارهای شیراز می‬ ‫مقدار ابی که هر‬ ‫ای که در این شهر‬ ‫عبــور میکنــد‪.‬‬ ‫ــرغ از تولیــد تــا‬ ‫فرهنگیشهرشیراز‬ ‫قریبالوقوعاست‪.‬‬ ‫قدیمیترین‬ ‫روز‬ ‫سرانه اب یعنی‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬سال قدمت‬ ‫ها و درختان میوه‬ ‫ارامــگاه خواجــو‬ ‫م‬ ‫از ســخنان خود‬ ‫جاذبههایتاریخیو‬ ‫مصرف‬ ‫ایجاد شــود‪ .‬او با‬ ‫دنیا معادل‪ ۱۵۰‬لیتر‬ ‫کوچــک زمینــی‬ ‫کرد‪ .‬این بازار دارای‬ ‫بســیاری از باغ‬ ‫در بخش دیگری‬ ‫دوستداشتنی است‪.‬‬ ‫برگزار شدو‬ ‫ـرغ مــردم اخــالل‬ ‫ـای شــیراز بهشــت‬ ‫شیرازمعرفیشد‪.‬‬ ‫مصرف میکند در‬ ‫شــیراز اشــاره‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬ابــراز‬ ‫بوســتانی‬ ‫خیابان لطفعلیخان‬ ‫مـ‬ ‫ـود‪ ،‬فوقالعاده‬ ‫اقتصاد منابــع اب‪،‬‬ ‫بــاغ جهاننمـ‬ ‫سنتهاوادابورسوم‬ ‫شبانهروز‬ ‫ـخت اقتصــادی‬ ‫ـادل ‪ ۲۵۰‬لیتر در‬ ‫ـکوه و زیبایی ان‬ ‫است‪ .‬بازار حاجی در‬ ‫گردشگری و دیده میشـ‬ ‫و باغهای متعدد‬ ‫ـت‪ :‬در خصوص‬ ‫ـور در شــرایط سـ‬ ‫وهمچنین‬ ‫در کشــور ما معـ‬ ‫دیدنی اســت کــه شـ‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تاریخی‬ ‫مختلفی است‪.‬‬ ‫شهرها اظهــار داشـ‬ ‫باغ ارم‪ ،‬باغ دلگشا‬ ‫کشـ‬ ‫اماکن و فضاهای‬ ‫در شــبانهروز و‬ ‫تکلیفی اب توســط‬ ‫ایــن شــهر‬ ‫خوراکهای دامی بــا‬ ‫ـبز و پرگل شــیراز‬ ‫دارای قسمتهای‬ ‫ـزاری بهعنوانمثال‬ ‫رایگان بودن تمامی‬ ‫انکه این مقدار در‬ ‫اعمال تعرفههای‬ ‫شهرباغهاهستند‪.‬‬ ‫از باغهــای سرسـ‬ ‫زند بناشده که‬ ‫کــرد‪ :‬نهــاده و‬ ‫مصوب مرغ ســود‬ ‫ـنتهای اولیه برگـ‬ ‫ـبانهروز است‪ .‬حال‬ ‫حسنساختهشد‪.‬‬ ‫روز به دلیل‬ ‫اینشهربهعنوان‬ ‫جلــوهای دیگــر‬ ‫ـالف قابلتوجهی‬ ‫شــیراز ازجمله سـ‬ ‫ــده و در قیمت‬ ‫ــش میگــذارد‪.‬‬ ‫شـ‬ ‫دستور قوامالدین‬ ‫حدود ‪ ۲۹۰‬لیتر در‬ ‫دیگرنماد‬ ‫و فاضــالب‪ ،‬اختـ‬ ‫فرهنگــی‬ ‫نــدگان بــه نمای‬ ‫ســختی تامینش‬ ‫بازار حاجیبه‬ ‫نصیر الملک‬ ‫فارس‬ ‫ـجری با اشــاره به‬ ‫شــرکت اب‬ ‫ســرای گلشــن از‬ ‫به‬ ‫را بــرای بازدیدکن‬ ‫اباد تا مسجد‬ ‫قیمت فــروش ان‬ ‫شــده اســت‪ .‬شـ‬ ‫و روستاهای استان غیرمتعارف بودن مصرف‬ ‫ـیر‪ :‬ســرای مشــیر یا‬ ‫بزرگداشت این روز شد‪.‬‬ ‫از عفیف‬ ‫تمامشــده اب و‬ ‫ثبت ملی شده و‬ ‫ـه عوامــل دیده‬ ‫ســرای مشـ‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫است که نشاندهنده‬ ‫بیــن قیمــت‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۸۵‬اثر‬ ‫ـت کــه در انتهــای‬ ‫همـ‬ ‫ـان میدهــد کــه‬ ‫شیوع کرونا‬ ‫زنجیرههای عرضه در‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫استان فارس‬ ‫قاجاریــه در شــیراز اسـ‬ ‫شیراز در ایام‬ ‫و محاســبات نشـ‬ ‫مردماستاناست‪.‬‬ ‫تعطیلــی مراکــز‬ ‫اینکه با ایجاد‬ ‫روز‬ ‫قراردادی از نوســانات‬ ‫اثــار دوره‬ ‫وجــود دارد‬ ‫ـرقی ان قرارگرفته‬ ‫شده هر مترمکعب‬ ‫ابدر میان‬ ‫ـا شــیوع کرونــا و‬ ‫وضعیت منابع اب‬ ‫وکیل در گوشــه شـ‬ ‫حوزه طیور و تولید‬ ‫متاســفانه بـ‬ ‫ناچیزی از هزینه تمام‬ ‫محدودیت تــردد و‬ ‫فارس در ادامه‪،‬‬ ‫جنوبــی بــازار‬ ‫بهویــژه در‬ ‫نظاممند میشــود‪،‬‬ ‫نقشهای دایرهای‬ ‫حاضر ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫پرداخت میشــود و این‬ ‫ابفا اســتان‬ ‫نــری‪ ،‬تاریخــی و‬ ‫و شــبکه توزیــع‬ ‫که دارای طرح و‬ ‫توصیف کرد‪ :‬در حال‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ه‬ ‫ســط مشــترکین‬ ‫تولیــد جلوگیــری‬ ‫اســت‪ .‬این ســرا‬ ‫شدند که عالوه بر از‬ ‫این زمینه ایفای‬ ‫میرزا ابوالحسن خان‬ ‫استان را چنین‬ ‫تحت اب تو‬ ‫بودن تامین اب‬ ‫گردهماییها‪ ،‬موجب‬ ‫رود اتحادیهها در‬ ‫گوش) است‪ ،‬توسط‬ ‫ـهرها و روســتاهای‬ ‫بیانگر گران و پرهزینه‬ ‫ـزود‪ :‬انتظار مــی‬ ‫برگزاری‬ ‫شیراز‪ ،‬برنامههای روز‬ ‫مدیریت و منابع وزارت‬ ‫درصد از اب شــرب شـ‬ ‫(هشــت‬ ‫باغ هفتتنان‪ :‬باغ‬ ‫های موضــوع‬ ‫افـ‬ ‫واقعیتهای موجود‪،‬‬ ‫رونق گردشگری در‬ ‫احداثشده است‪.‬‬ ‫فارس از منابع اب‬ ‫معاون توســعه‬ ‫است که تمام این‬ ‫بین رفتن‬ ‫شود‪.‬درسال‪،1399‬‬ ‫مشیرالملک‬ ‫شرکت ابفا استان‬ ‫نقش کنند‪.‬‬ ‫اندازی طرح تولید‬ ‫ترین اماکن تاریخی‬ ‫است که شرب‬ ‫مشترکین گرامی‬ ‫صورتمجازیبرگزار‬ ‫پوشش‬ ‫راه‬ ‫ـا‬ ‫تنان یکی از قدیمی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫دستاندرکاران و‬ ‫شود‪ .‬این در حالی‬ ‫کشــاورزی اظهار‬ ‫شیرازنیزبه‬ ‫ورزشی شیراز بهعنوان‬ ‫تکیه هفت‬ ‫بر ســاماندهی و‬ ‫مسئولیت ما‬ ‫زیرزمینی تامین می‬ ‫پیش از عهد زندیه‬ ‫جهــاد‬ ‫اصول صرفهجویی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ـای اینــده عــالوه‬ ‫کاهش شدید نزوالت‬ ‫این باغ به سدههای‬ ‫حفــظ و رعایت‬ ‫قــراردادی در روزهـ‬ ‫سازمان‬ ‫این روز را از طریق‬ ‫ابی جاری شاهد‬ ‫شیراز است‪.‬‬ ‫داخلی اســتان فارس‪،‬‬ ‫خان زند اســت‪.‬‬ ‫ـتان را جهــت‬ ‫شیراز‪ ،‬برنامههای‬ ‫سنگینترمیکند‪.‬‬ ‫در سال‬ ‫بناهای دوره کریم‬ ‫صددرصــدی بــازار‬ ‫الهی در سراســر اسـ‬ ‫نهاد اجرایی روز‬ ‫بهینهاز ابشرب‪،‬‬ ‫و عمــارت ان از‬ ‫صفحاتپرمخاطب‬ ‫ـمانی و باران رحمت‬ ‫تامیــن نیــاز‬ ‫مجاور نیز فراهم‬ ‫در شــمال ارامگاه‬ ‫ــته استفاده‬ ‫صفحاتشهرداریو‬ ‫مرغ به اســتانهای‬ ‫اسـ‬ ‫کوه چهل مقام و‬ ‫ـبت به ســال گذش‬ ‫سایتهاو‬ ‫امکان صادرات‬ ‫صــورت رایگان و‬ ‫این باغ در بن‬ ‫بهطوریکــه نسـ‬ ‫ـبکههای مجــازی به‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫حافظقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫شــیرازی در شـ‬ ‫برنامههای ان اجرای‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫برگزار کرد که ازجمله‬ ‫گسترده‬ ‫مطرحشیرازبود‪.‬‬ ‫انالینازخوانندگان‬ ‫ورداری ‪ 520‬منزل‬ ‫کنسرتهای‬ ‫از شهر شیراز‬ ‫برخ‬ ‫تاریخچه کوتاهی‬ ‫نامهای مختلف‬ ‫از سامانههای‬ ‫شــیرازیس و شــیراز‬ ‫مسکونی‬ ‫تیرازیــس‪،‬‬ ‫بهزیســتی اســتان‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خورشیدی‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـه عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫فــارس در ادامـ‬ ‫بهزیســتی فــارس‬ ‫دیســپاچینگ شــرکت‬ ‫مراجعه به ســامانه‬ ‫مدیــرکل‬ ‫کرونا در مناطق زرد‬ ‫و‬ ‫بــرداری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دلیل شیوع‬ ‫بهره‬ ‫خواهم‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪۱۰۴‬‬ ‫معــاون‬ ‫گفت‪ :‬هماکنون بر‬ ‫شــهروندان می‬ ‫این سامانه‪ ،‬ما‬ ‫گفت‪ :‬در سـ‬ ‫ــه بــا (‪ )echart‬و‬ ‫برق اســتان فــارس‪،‬‬ ‫کاری پرحجــم را در‬ ‫درخواست خدمات از‬ ‫و ســفید معاین‬ ‫صــد و ســیوچهار‬ ‫توزیع نیروی‬ ‫ـت و چهــار مــاه‬ ‫در اســتان فارس‬ ‫مجموعه شفافیت و‬ ‫اطالعات مدنظر را‬ ‫هــزار و چهار‬ ‫شهرستانها معاینه با‬ ‫منزل مســکونی‬ ‫و شــیراز اسـ‬ ‫شــهرداری مجبور کنند تا‬ ‫باهمت همکارانم در‬ ‫روی پشــتبام ‪520‬‬ ‫ـردم ناراضیاند‬ ‫در سایر‬ ‫ســال غربالگری‬ ‫ـت‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫از خوشــحالی مـ‬ ‫همچنیــن اعالم کرد‪:‬‬ ‫پیــش داریم که‬ ‫کــودک ‪ ۳‬تــا ‪۶‬‬ ‫پرباری را را در‬ ‫اپتیک پالس انجام شد‬ ‫نصبشــده اسـ‬ ‫تعداد محمدحسین اسماعیلی‬ ‫و عــدهای نیز‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬گزارش‬ ‫ــای خورشــیدی‬ ‫ـامانه قــرار دهیم‪ .‬او‬ ‫امیدوار باشند‪.‬‬ ‫دستگاه‬ ‫ـه شــعار تولیــد‪،‬‬ ‫فســا بــا ‪ ،۷۴‬الر‬ ‫شــدند که از این‬ ‫پنله‬ ‫مردم به اینده شهر‬ ‫روی سـ‬ ‫امادگی دارم که حتی‬ ‫شــهرداری تالش‬ ‫تنبلی چشم‪ ،‬هزار‬ ‫اینکه شهرســتانهای‬ ‫ـیراز بــا اشــاره بـ‬ ‫بینایی‬ ‫مایل نیستند‬ ‫ـخنان رهبــری گفت‪:‬‬ ‫عنوان شــهردار شــیراز‬ ‫که ‪ ۶۱۰‬مورد‬ ‫شــهردار شـ‬ ‫مبتالبــه تنبلــی‬ ‫جالیــر بابیــان‬ ‫عــالم کــرد‪ :‬بــه‬ ‫ـن شهرســتانها‬ ‫شهروندان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫باوجود من به‬ ‫مختلف میدهم‬ ‫ـاره بــه فرازی از سـ‬ ‫‪ ۶۱۰‬کــودک‬ ‫عیوب انکساری و‬ ‫ــع زداییهــا ا‬ ‫‪ ۴۶‬ســامانه برتریـ‬ ‫اســت و به‬ ‫که روی نامههای‬ ‫بر اینکه معتقدم‬ ‫در او بــا اشـ‬ ‫مورد مشــکالت‬ ‫‪ ۴۸‬و نیریــز بــا‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫اینده کشــور روشــن‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫تمام دستوراتی‬ ‫پشــتیبانیها و مان خدمتگزاری به مردم شیراز‬ ‫اســکندرپور با تاکید‬ ‫و چهلوپنج‬ ‫بــا‬ ‫مردم مطلع شوند‬ ‫چشمی نظیر انحراف‬ ‫های خورشــیدی‬ ‫طبق گفته ایشــان‬ ‫از شورای اسالمی‬ ‫چشــم بودهانــد‪ .‬محمدصادق کشــفی نژاد‬ ‫شفافیت قرار گیرد تا‬ ‫کسانی که مدعی‬ ‫ـون شــهرداری این‬ ‫نصــب ســامانه‬ ‫مورد مشکالت دیگر‬ ‫در هر پنج دوره‬ ‫کنم که مانعتراشی‬ ‫تابش خورشــید‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬ســید‬ ‫باوجود در سامانه‬ ‫در‬ ‫متفاوتــی همچـ‬ ‫ـتوری روی نامههــا و‬ ‫قانون فعلی نیز‬ ‫انجام معاینههای‬ ‫ـی نوعی ‪۵۰‬‬ ‫ـتان فــارس ازنظر‬ ‫هستند اعالم می‬ ‫رویـ‬ ‫دســتگاههای‬ ‫صــورت گرفتــه و‬ ‫روزانــه چــه دسـ‬ ‫چشــم یا امبلیوپـ‬ ‫اگر واقعــا اعتقاد‬ ‫داده شد و جهت‬ ‫ســتند‪ ،‬افزود‪ :‬اسـ‬ ‫هر سطحی‬ ‫متوقف کــردن انها‪،‬‬ ‫و جهان اســت‪،‬‬ ‫ـیراز تالشهایی‬ ‫کــه شــهردار‬ ‫ـان داشــت‪ :‬تنبلی‬ ‫عهدهدارنــد‪ .‬مــا‬ ‫و تشــخیص‬ ‫ه‬ ‫خوبی در ایران‬ ‫ـیراز در شــهر شـ‬ ‫پزشکارجاعشدند‪.‬‬ ‫موفق عمل کردهاند‪،‬‬ ‫ـرای پروژههــا و‬ ‫بیـ‬ ‫را کاهش میدهد‬ ‫وظیفــه را بــر‬ ‫دارای شــرایط بســیار‬ ‫بــر ســر اجـ‬ ‫خواهیم به مردم شـ‬ ‫تخصصیتربهچشم‬ ‫قراردادهامیدهد‪.‬‬ ‫بینایی است که دید‬ ‫بلکه این خیانت‬ ‫مترمربع‪ ،‬معادل ‪۲‬‬ ‫نشیبهایی که بوده‬ ‫اعالم نتیجه بررسی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز‬ ‫ـاور داریم که می‬ ‫مردم شیراز نیست‬ ‫اختالل‬ ‫توان به ازای هــر‬ ‫شهر در دوره پنجم‬ ‫برای ما فراز و‬ ‫بینایی و حتی نابینایی‬ ‫شــیراز با اشاره به‬ ‫نــژاد افــزود‪ :‬در‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬و بـ‬ ‫بهطوریکــه می‬ ‫خدمت به‬ ‫خدمت کنیم و مــردم‬ ‫ویژه شورای اسالمی‬ ‫خورشیدی در طول‬ ‫پیشرفت ان منجر به کم‬ ‫شــهردار‬ ‫کشــفی‬ ‫اسالمی شهر شیراز‬ ‫جــرای این طرح‬ ‫ــت‪ .‬به گزارش‬ ‫کنیم‪ .‬افزود‪ :‬به‬ ‫کیلووات ساعت برق‬ ‫مــه نقاط شــهر‬ ‫که رئیس شــورای‬ ‫بیماری به علت ظاهر‬ ‫داوطلبان شورای‬ ‫مردم شــیراز اس‬ ‫ـالهای گذشــته ا‬ ‫در پروژهای ه‬ ‫را در انها زنــده‬ ‫گزارش عملکــردی‬ ‫هزار و ‪۲ ۰۰‬‬ ‫ازانجاییکه این‬ ‫صالحیتهای‬ ‫به‬ ‫همچــون سـ‬ ‫ـت‪ :‬امروز در شــهر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ســتند باید امیــد‬ ‫ـتور کار خــود قــرار‬ ‫بــا توجه بــه‬ ‫میشود‪،‬‬ ‫ـد‪ ،‬در ایــن مســیر‬ ‫نیســت در دوره‬ ‫از نتیجــه ان گفـ‬ ‫‪ ۸۰‬مهــم ه‬ ‫های‬ ‫ـورت رایــگان در دسـ‬ ‫ـیراز‬ ‫جریان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫تشــخیص‬ ‫داد‬ ‫ـهردار‬ ‫تولید‬ ‫ـه‬ ‫ـه‬ ‫شهروندان‪،‬‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫ئ‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ـالمی شــهر شــیراز ارا‬ ‫ش‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫شفافیت و ابــراز تاسـ‬ ‫سال‬ ‫افکار ســنجی بیش‬ ‫ـالم چشــم قابل‬ ‫باتجربــه از همه‬ ‫معاینه را بهصـ‬ ‫شیراز خطاب به‬ ‫ســازمان بهزیســتی‬ ‫ـان اینکــه هــر‬ ‫سـ‬ ‫مقدماتی اسـ‬ ‫نظرســنجی مرکز‬ ‫افراد متخصص و‬ ‫کودکانبایدمستمر‬ ‫شهردار شیراز سامانه‬ ‫نگاهی شهردار‬ ‫ـم‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫جالیــر بابیـ‬ ‫داران گفت‪ :‬تمــام‬ ‫وزارت نیرو ‪۳۰‬‬ ‫طبق‬ ‫شــیراز نیازمنــد‬ ‫طالیی‪ ۳‬تا‪ ۶‬سالگی‬ ‫ـبت به ان پــروژه‬ ‫موفق بوده است‪.‬‬ ‫اینکه دایره انتخاب‬ ‫درمان دادهایـ‬ ‫ـاص کمکهزینه‬ ‫ـد داخــل باشــد‪،‬‬ ‫سیاســی و تریبــون‬ ‫اســالمی شهر‬ ‫مردم شــیراز نسـ‬ ‫موقع و اقدام به‬ ‫گروهها هســتیم و‬ ‫عینک و با اختصـ‬ ‫برای این اســت‬ ‫نیروگاهــش از تولیـ‬ ‫درصد‬ ‫چندین بار پاسخگوی‬ ‫گرانتر خریداری‬ ‫تا با تشخیص به‬ ‫فراهــم میشــود‬ ‫بــرای تهیــه‬ ‫مصوبات بســیار مترقی شــورای بارگذاری ســالیق و‬ ‫کنیم‪ ،‬خدمت به‬ ‫نیز این کــودکان را‬ ‫ســرمایهگذاران را‬ ‫شــوند‬ ‫ــود در این راستا‬ ‫دارند‪ ،‬چرا ما باید‬ ‫کــه هماکنــون‬ ‫کنیــم که را از‬ ‫قبل‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫از‬ ‫عملهــای جراحــی‬ ‫تر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫این‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫پنجــم دانســت‬ ‫کودکان جلوگیری‬ ‫درصد برق‬ ‫صــت را فراهــم‬ ‫نهادهای مختلف‬ ‫مثبت‬ ‫ـیدی برق خود‬ ‫مردم را هرروز‬ ‫فرصت استفاده‬ ‫تنبلی انجــام‬ ‫شــیراز در دوره‬ ‫دوبــاره ایــن فر‬ ‫از نابینایی‬ ‫پنلهای خورشـ‬ ‫ـام این پــروژه در‬ ‫ـامانه اقدام خوبی‬ ‫بلکه در بلندمدت‬ ‫اجرای طرح غربالگری‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫ســت کــه مــا‬ ‫اسالمی دوره ششم‬ ‫نــد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫چرایــی انجـ‬ ‫شــهرداری در این سـ‬ ‫دهند و وزارت نیرو‬ ‫مردم نیســت‬ ‫موردحمایت‬ ‫از منتقدین خوا‬ ‫میک‬ ‫ـازمان بهزیستی‬ ‫مردم در شــورای‬ ‫پرتــوان را از شــهر‬ ‫یک اطالعــات‬ ‫ســری ارائه می‬ ‫ـذاری اطالعــات نه‬ ‫حیدر اســکندرپور‬ ‫سـ‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫میلیارد نمایندگان‬ ‫توانمنــد‪ ،‬خــالق و‬ ‫را به شــبکه سرا‬ ‫را برای‬ ‫هماکنــون این بارگـ‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫جالیــر‪ ،‬پنلهــای‬ ‫از نیروهــای‬ ‫چشم را در دستور کار‬ ‫روی اجــرای ‪۹۸۰‬‬ ‫فرصت حضور انها‬ ‫انتخاب شوند و اقدامات شهرداری اسکندرپور اســت امــا‬ ‫ـداری میکنــد‪.‬‬ ‫ـت و همکاران ما‬ ‫ســخ دهنــد چــرا‬ ‫درصورتیکه باید‬ ‫ـن بــرق را خریـ‬ ‫ـورا و نه مردم اسـ‬ ‫ـاط مختلــف شــهر‬ ‫برای سوختهای‬ ‫کــه پا‬ ‫دیگر سامان دهند‪.‬‬ ‫میگیریــم‪،‬‬ ‫ایـ‬ ‫مورد انتظار شـ‬ ‫ـروژه عمرانــی در نقـ‬ ‫جایگزینی مناسب‬ ‫ـردی را روی این‬ ‫دوره چهارســاله‬ ‫نقــاط مختلف‬ ‫ـش اطالعــات کاربـ‬ ‫خورشــیدی را‬ ‫تومــان پـ‬ ‫میلیــارد تومــان‬ ‫تولید هــر کیلووات‬ ‫را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ـرای پروژهها در‬ ‫بایــد بیشازپیـ‬ ‫ـتند بلکــه روی ‪۲۰‬‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬با‬ ‫به مردم گفت‪ :‬از‬ ‫ــا توجــه به اجـ‬ ‫نــده‪ ،‬ماههــای‬ ‫حســاس نیسـ‬ ‫ـیت دارنــد و ب‬ ‫فســیلی عنــوان‬ ‫دهند‪ .‬اســکندرپور‬ ‫از انتشار یکتن‬ ‫ـرد‪ :‬ماههــای ای‬ ‫ــه شــهر حساسـ‬ ‫ســامانه قرار‬ ‫خورشیدی میتوان‬ ‫شــیراز اضافــه کـ‬ ‫ـروژه در یــک نقط‬ ‫ـرای شــهرداری و‬ ‫ســاعت انرژی‬ ‫ـردم از اجــرای این‬ ‫درواقع پاکی این‬ ‫پـ‬ ‫ســرزندگی و نشــاط بـ‬ ‫جلوگیری کرد که‬ ‫ظــر من چــون مـ‬ ‫کنند تــالش‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــه ن‬ ‫دیاکسید کربن‬ ‫هشتســاله کارایی‬ ‫ان استقبال می‬ ‫خوشحال هستند و از‬ ‫معادل ‪ ۴۶‬درخت‬ ‫نیروگاههــا‬ ‫پروژه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یت‪ ،‬شهر راز و‬ ‫مین حرم اهلب‬ ‫سو‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مذهبیوفرهنگیماه‬ ‫های‬ ‫اجرایبرنامه بسترفضایمجازی‬ ‫خدادر‬ ‫جرای پروژهها‪ ،‬خ‬ ‫مانعتراشی بر سر ا‬ ‫یانت به مردم است‬ ‫گامبلنداب رسانی‬ ‫پایدار به‪ ۱۶۰‬روستای‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫بالگریبیناییبیش‬ ‫غر‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا نوعی‪ /‬مهر‬ ‫مانع تراشی بر سر اجرای‬ ‫پروژه ها‪،‬خیانت‬ ‫به مردم است‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪48528359‬‬ ‫موضوع‬ ‫شماره‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪48528299‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫خرید دوربین فیلمبرداری ‪IKEGAMI‬‬ ‫به همراه متعلقات‬ ‫نگهداری و تعمیرات سازه ها و ساختمان های‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت مرتبط‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪1400/02/21‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪1400/02/26‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪1400/02/28‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫ایشرکت‬ ‫نواحی‬ ‫نقلدر کلیه‬ ‫صنعتی‬ ‫مبارکه در نظر دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫فوالدالبرز‬ ‫استان‬ ‫جاده‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و‬ ‫مزایده‬ ‫دامیدر اسناد مزایده‬ ‫مندرج‬ ‫مشخصات‪ ،‬اطالعات‬ ‫شده و به‬ ‫اساس‬ ‫مواد مصرفی‬ ‫‪1400/02/21‬از طریق خرید‬ ‫جزئیاتتن کود‬ ‫خریداریودوازده هزار‬ ‫عمومی شرح‪48529983‬‬ ‫شرایط ذکرمناقصه‬ ‫‪3‬‬ ‫عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫طراحی‪ ،‬خرید‪ ،‬نصب و ساخت غبارگیرهای‬ ‫جدید نوارکربن دیسشارژ فوالدسازی‬ ‫توضیحات‬ ‫مدت‬ ‫شماره مزایده‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫مناقصات و مزایدات‪ :‬جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشــتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و‬ ‫مزایدات بخش خرید و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫‪،‬نگهداری و‬ ‫واگذاری‬ ‫نمائید‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫(‪)SRM‬‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫سیستم‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫ها‪ ،‬فراخوان مربوطه‬ ‫بخــش‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫نشــانی‬ ‫اطالعات بیشتر به‬ ‫‪30,750,720,000‬کســب‬ ‫فراخوانها‪ :‬جهت‬ ‫اطالعیهماه‬ ‫سه‬ ‫‪5099004224000008‬‬ ‫‪1,538,000,000‬‬ ‫سایرتابلوی‬ ‫دستگاه‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫مراجعهکرج‪-‬‬ ‫محور ازاد راه‬ ‫قزوین‬ ‫کد اگهی‪1400-06 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫سه ماه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫وحید لطیفی منصوراباد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهردر نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدی‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/13‬می باشد‪.‬‬ ‫مغفرت‬ ‫سعید‪ ،‬رحمت‬ ‫هایفقید‬ ‫نامهان‬ ‫ضمانتبرای‬ ‫تسلیتیاگفته‪،‬‬ ‫معتمدی را‬ ‫غیر بانکی که‬ ‫موسساتواعتباری‬ ‫صادره از سوی‬ ‫نامه بانکی و‬ ‫عباسعلی‪ -1‬ضمانت‬ ‫مرحوم ارجاع کار‪:‬‬ ‫ارجمندتان‪،‬در فرایند‬ ‫برادرتضمین شرکت‬ ‫درگذشت نوع‬ ‫صبر و‬ ‫جنابعالی و‬ ‫دارای مجوز و‬ ‫ارزومندم‪.‬شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار‬ ‫شکیباییشرکت عمران‬ ‫هستند‪ ،‬در وجه‬ ‫داغدارایران‬ ‫بازماندگاناسالمی‬ ‫مرکزی جمهوری‬ ‫برایسوی بانک‬ ‫فعالیت از‬ ‫امروز‪ 4001119۵06377117‬بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده‬ ‫شماره‬ ‫حساب‬ ‫واریزی به‬ ‫امیرفیش‬ ‫سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه ‪-2‬‬ ‫رویداد‬ ‫روزنامه‬ ‫اکبری‪-‬‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد)‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره و تاریخ مناقصه‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫سرکار خانم زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫مبلغ‬ ‫براورد(ریال)‬ ‫گواهینامه صالحیت‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫تهیه مصالح و اجرای‬ ‫مغفرت و برای‬ ‫پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از‬ ‫داشتن حداقل پایه‬ ‫محوطه سازی و اسفالت‬ ‫پنج در گرایش‬ ‫مسکونی‬ ‫بلوکهای‬ ‫مابین‬ ‫صبروشکیباییارزومندیم‪.‬‬ ‫داغدار‬ ‫بازماندگان‬ ‫مناقصه ‪/1400/975‬ص‬ ‫‪1‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫‪36‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫سامانهستاد‬ ‫‪08‬‬ ‫از موانع تا عوامل ایجاد‬ ‫ارتباط موثر‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده)‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫ردیف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪48518834‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪4‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫مبلغ (ریال)‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫برداری از چهار‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫‪-‬کرج‬ ‫‪07‬‬ ‫خراسانجنوبینیازمندتوجهویژه تر‬ ‫در زمینه اب است‬ ‫از ‪ 104‬هزار کودک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪03‬‬ ‫ساختدرب هایفلکسیبل‬ ‫کک سازیذوب اهن‪،‬‬ ‫دستاورد بزرگ بومی سازی‬ ‫مراسم شب احیادر بیمارستان کودکان تبریز‬ ‫به بهانه ‪ 15‬اردیبهشت روز ملی شیراز‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫‪02‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫خاص)‬ ‫کرمانشاه(سهامی ‪2‬‬ ‫محالت ایثار ‪ 1‬الی ‪ 3‬در‬ ‫‪63.613.570.339‬‬ ‫مورخ ‪1400/02/09‬‬ ‫و شهر جدید‬ ‫پنجم‬ ‫برزن‬ ‫ریال بر اساس‬ ‫‪3.180.678.517‬‬ ‫روزنامه رویداد امروز‬ ‫همکاران روزنامه‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫فوالدشهر به استناد‬ ‫فهرست بهاء ابنیه‬ ‫ریال‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫مصوبات هشتصد و هفتاد‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪2000001335000002‬‬ ‫و یکمین جلسه هیات‬ ‫مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫یک مرحله ای ( نوبت دوم)‬ ‫مناقصه ‪/1400/976‬ص‬ ‫مورخ ‪1400/02/09‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000003‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای‬ ‫محوطه سازی و اسفالت‬ ‫مابین بلوکهای مسکونی‬ ‫محالت ایثار ‪ 4‬الی ‪ 6‬در‬ ‫برزن پنجم شهر جدید‬ ‫فوالدشهر به استناد‬ ‫مصوبات هشتصد و هفتاد‬ ‫و یکمین جلسه هیات‬ ‫مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪58.943.669.992‬‬ ‫ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهاء ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫ساختمان و ابنیه یا‬ ‫راه و ترابری از‬ ‫سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی سابق)‬ ‫داشتن حداقل پایه‬ ‫پنج در گرایش‬ ‫ساختمان و ابنیه یا‬ ‫راه و ترابری از‬ ‫سازمان برنامه و‬ ‫بودجه ( سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‬ ‫ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل سی درصد‬ ‫از مبالغ ناخالص صورت‬ ‫وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای‬ ‫موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت‬ ‫کارشناسی روز و پرداخت‬ ‫مابقی به صورت نقدی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫پرداخت حداقل سی و پنج‬ ‫درصد از مبالغ ناخالص صورت‬ ‫وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای‬ ‫موجود با کاربری مختلف در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت‬ ‫کارشناسی روز و پرداخت‬ ‫مابقی به صورت نقدی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‪2.947.183.500‬‬ ‫نظر دارد ‪50،000‬کیلو گرم انواع‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در‬ ‫ریال‬ ‫ســیم الومینیومی اســقاط رااز طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند‪.‬لذاکلیه شــرکت هــای تولید کننده‬ ‫مدیریتسایرپسماند‬ ‫شرایط‪:‬شهرداری های شــاهین شهر و میمه‪ ،‬ســیم و کابــل و کارخانجــات ذوب فلزات مــی توانندجهــت دریافت اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت‬ ‫شــرکتاگاهی از‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و‬ ‫‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی به امــور تدارکات این شــرکت واقــع در کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫دریافت مجتمع‬ ‫خمینی شهر و برخواردر نظــر دارد عملیات بارگیری قیف سالن‬ ‫حداقل سی درصد‬ ‫پرداخت‬ ‫اجرای‬ ‫شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــهتهیه مصالح و‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و‬ ‫ســایت‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫داشتن حداقل پایه‬ ‫از مبالغ ناخالص صورت‬ ‫عملیات اماده سازی محله‬ ‫‪86.036.337.722‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫پنج در گرایش‬ ‫وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫‪/1400/977‬ص‬ ‫‪ www.kpedc.ir‬مناقصه‬ ‫دیار ‪ 3‬در برزن چهارم‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫ریال بر اساس‬ ‫بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از طریق‬ ‫راه و ترابری از‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای‬ ‫مورخ ‪1400/02/09‬‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫مناقصه عمومی توضیحات‪:‬‬ ‫فهرست بهای راه‪،‬‬ ‫‪4.301.816.886‬‬ ‫امضای‬ ‫گواهی‬ ‫الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫سازمان برنامه و‬ ‫موجود با کاربری مختلف در‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫استناد مصوبات هشتصد‬ ‫باند فرودگاه و‬ ‫ریال‬ ‫زیر نقد‬ ‫وجه‬ ‫بانکی و یا واریز‬ ‫هفتاد ونامه‬ ‫ضمانت‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫ نوع تضمین شرکتدردر‬‫بودجه( سازمان‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به قیمت‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫یکمین جلسه‬ ‫و‬ ‫سازی راه اهن‬ ‫(‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫سابقهستاد‬ ‫دارایدر سامانه‬ ‫اسنادو مزایده‬ ‫سازند‪.‬زمان دریافت‬ ‫مزایده محقق‬ ‫شرکت در‬ ‫الکترونیکی را جهت‬ ‫مدیریت و برنامه‬ ‫کارشناسی روز و پرداخت‬ ‫‪2000001335000004‬‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ ‫واگذار نماید‪،‬‬ ‫کار مرتبط‬ ‫صالحیت‬ ‫حقوقی واجد‬ ‫حقیقی و‬ ‫اشخاص‬ ‫به‬ ‫ مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 697،500،000‬ریالسال ‪1400‬‬‫ریزی سابق)‬ ‫مابقی به صورت نقدی صورت‬ ‫عمران شهر جدید‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫‪99/08/26‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪14‬ظهر‬ ‫ساعت‬ ‫لغایت‬ ‫صبح‬ ‫‪8‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪99/08/18‬‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫اداری‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫بازدید‬ ‫مهلت‬ ‫بهگیرد‪.‬‬ ‫موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکتمی‬ ‫فوالدشهر‬ ‫ زمان بازدیدوخریداسنادکاالی‬‫راهداری و حمل‬ ‫چهارشنبهدبیرخانه اداره کل‬ ‫اداریضمانت نامه به‬ ‫وقتو تحویل‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫زمان و محل‬ ‫جهت دریافت‬ ‫‪1400/02/29‬‬ ‫پیشنهادات‪:‬تادرپایان‬ ‫تحویل حداکثر‬ ‫متقاضیان‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬لذا‬ ‫نشانی فوق‪ -‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/02/13‬تا روز یکشنبه مورخ ‪. 1400/02/19‬‬ ‫و نقل جاده ای استان البرز در قبال دریافت رسید از تاریخ ‪ 99/08/18‬لغایت ‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪ 14‬ظهرروز شنبه‬ ‫‪. 1400/03/01‬‬ ‫روز شنبه‬ ‫مزایده‪14:30:‬‬ ‫پیشنهاد‪ :‬ساعت‬ ‫زمانی ارائه‬ ‫مهلت‬ ‫ زمان و ‪-‬‬‫یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬ ‫مورخ‪11:00‬روز‬ ‫تاساعت‪:‬‬ ‫حداکثر‬ ‫پاکت های‬ ‫تسلیم‬ ‫مکان‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫انقضایشهر‬ ‫شاهین‬ ‫مخدوش وشرکت‬ ‫به دفتر‬ ‫مربوطه‬ ‫می باشد‪.‬وبهتحویل‬ ‫خیابانفراخوان‬ ‫مدت مقرر در‬ ‫دربعد از‬ ‫واقع که‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫مشروط‪،‬‬ ‫اســنادامضاء‪،‬‬ ‫پیشنهادهای فاقد‬ ‫‪. 1400/03/02‬‬ ‫مورخ‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روزیکشنبه‬ ‫ها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز‬ ‫بازگشاییپاکت‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫مورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫پاکت‬ ‫ زمان و‪-‬مکان‬‫واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬تاریخ جلسه بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪99/09/02‬راس‬ ‫پاکتها‪:‬‬ ‫مناقصه و‬ ‫خصوص اسناد‬ ‫اطالعاتوبیشتر‬ ‫جهت دریافت‬ ‫مناقصهوگزار‬ ‫دستگاه‬ ‫درمقابل ‪ -‬اطالعات‬‫عهده خریدار‬ ‫ارائهبه‬ ‫مقرارات‬ ‫قوانین و‬ ‫نظایردران طبق‬ ‫مالیات‪،‬عوارض‬ ‫هرگونه‬ ‫دریافت‬ ‫تماسنقدا‬ ‫فروش‪،‬وجه ان‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫مراجعه و‬ ‫پالک ‪66‬‬ ‫فرعی ‪9‬‬ ‫انتهای‬ ‫فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی ‪ ، 84917۵1740‬صندوق پستی‪8491۵-167‬‬ ‫اسناد فقط از‬ ‫جهتارسال‬ ‫یا است)‪.‬‬ ‫بالمانع‬ ‫شناسایی معتبر‬ ‫غربیو کارت‬ ‫معرفی نامه‬ ‫شرکت با‬ ‫(مخابرات)نماینده‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪031۵2624181‬‬ ‫نویس‪:‬‬ ‫دور‬ ‫‪031۵2630161-۵‬‬ ‫تلفن‬ ‫طریق سامانه ستاد می باشد‪ .‬پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬‫با شماره تلفن ‪ 0314۵290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شد‪.‬تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪88969737‬و ‪8۵193768‬‬ ‫اطالعات‬‫اثر داده نخواهد‬ ‫نماید‪ ( .‬اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫واصل‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در‬‫*سایر‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره تماس‪026- 34203400-3:‬‬ ‫الف‪1130282 :‬‬ ‫اسناد مزایده م‬ ‫الف‪1128۵10 :‬‬ ‫داخلی‪ 135-176‬م‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫شهرداریها‬ ‫شرکتمدیریتپسماند‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫برجام خارج از چارچوب‬ ‫اجالس وین احیا نمی شود‬ ‫استاد دانشگاه امریکایی تاکید کرد‪ :‬توافق هسته ای‬ ‫یشــود اما روند‬ ‫خارج از چارچوب اجالس وین احیا نم ‬ ‫مذاکرات وین نباید تا ماه ژوئن طول بکشد‪.‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬جان ولوبی با اشــاره به نشس ـت های کمیســیون‬ ‫مشترک در وین گفت‪ :‬نشست وین تنها مکان ممکن‬ ‫برای بازگشــت مجــدد ایاالت متحده به برجام اســت‪.‬‬ ‫تهــا بــا تحریــک‬ ‫فکــر نمی کنــم ایــن رونــد بتوانــد مد ‬ ‫مخالفان برجام در ایران و ایاالت متحده ادامه یابد اما‬ ‫من هنوز هم خوش بین هستم که توافق هسته ای احیا‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما اگر روند مذاکرات بیش از ژوئن یا ژوئیه‬ ‫طول بکشــد‪ ،‬این گونه نیســت‪.‬او اضافه کرد‪ :‬معتقدم‬ ‫ایاالت متحدهبرخیازتحریم هارالغومی کند‪،‬اماممکن‬ ‫اســت در مورد لغو همه تحریم ها تردید وجود داشــته‬ ‫باشد‪ .‬من مطمئن نیستم که توافق هســته ای خارج از‬ ‫چارچوب اجالس وین احیا شود اما‪ ،‬همان طور که گفتم‬ ‫بااحتیاط خوش بین هستم‪.‬ولوبی یاداور شد‪ :‬اگر ایران‬ ‫به اجرای کامل توافق بازنگــردد‪ ،‬در این صورت توافق‬ ‫هسته ای وجود نخواهد داشت‪ .‬من تصور می کنم ایران‬ ‫همامادهبازگشتبهتعهداتخوددرتوافق نامهاست‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در مورد تالش اسرائیل برای مقابله با‬ ‫برجام گفت‪:‬خرابکارینطنزتالشیبود کهاسرائیلبرای‬ ‫مقابله با احیای توافق هسته ای انجام داد‪ .‬اسرائیلی ها‬ ‫امیدوارند کهبتواننددولتایرانرابهیکواکنشنظامی‬ ‫علیه دشــمنان خود در منطقــه وادار کننــد‪ .‬ان ها گمان‬ ‫می کننــد کــه این امــر از انعقاد توافق بــا ایاالت متحده‬ ‫جلوگیریمی کند‪،‬زیرادولتبایدنازاسرائیلو کشورهای‬ ‫شورایهمکاریخلیج فارسفاصلهنخواهد گرفت‪.‬‬ ‫بدهی انگلیس به ایران و‬ ‫ازادی زندانیان دو مسئله‬ ‫مجزا است‬ ‫نخس ـت وزیر انگلیس و معاون وزیر خارجه در امور‬ ‫خاورمیانه و افریقا مواضع لندن را درباره پرداخت بدهی‬ ‫‪ ۴۲‬ســال پیــش انگلیــس به ایران بر ســر یــک معاهده‬ ‫تســلیحاتی میــان دو کشــور و ازادی نازنیــن زاغری بیان‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایسنا ‪ ،‬بوریس جانسون نخست وزیر‬ ‫انگلیس روز دوشــنبه در یــک کارزار انتخاباتی پارلمانی‬ ‫گفت که تداوم زندانی بودن نازنین زاغری شهروند دو‬ ‫تابعیتی انگلیسی‪-‬ایرانی که به اتهامات امنیتی در ایران‬ ‫زندانی است و کشمکش بر سر یک معاهده تسلیحاتی‬ ‫‪ ۴۲‬ســال قبــل بــا ایــران «دو مســئله کامال جــدا از هم»‬ ‫هســتند‪ .‬جانســون در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬طبعا ما‬ ‫اطمینانحاصلمی کنیم کههر کاریاز دستمانبرمی اید‬ ‫بــرای حفاظــت از منافــع نازنین و تمام پروند ههــای دو‬ ‫تابعیتیبسیار بغرنجی کهدر تهرانداریم‪،‬انجامدهیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫نامزدهای جناح راست یکی پس از دیگری از راه می رسند‬ ‫راه دشوار اصولگرایان برای وحدت‬ ‫اصولگرایــان ب هجــز انتخابــات ‪ ۹۶‬چنــدان بــا‬ ‫رســیدن به وحــدت با یکدیگر و توافــق روی یک‬ ‫کاندیدای خاص میانه خوبی نداشــته اند‪ ،‬اتفاقی‬ ‫کــه بعیــد بــه نظــر نمی رســد در انتخابــات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هــم تکرار شــود‪ .‬بــه گزارش خبــر انالیــن‪ ،‬تنها در‬ ‫انتخابات‪ ۹۶‬بود که جبهه متحد نیروهای انقالب‬ ‫(جمنا) موفق شــد با فشــار بر قالیبــاف کاری کند‬ ‫تــا او بــه نفع ســید ابراهیــم رئیســی از رقابت کنار‬ ‫بــرود‪ .‬هرچنــد که نتایج ان انتخابات هم به نفع‬ ‫اصولگرایــان نبود امــا ارای نزدیک به ‪ ۱۶‬میلیونی‬ ‫رئیسی به انان نشان داد که رسیدن به کاندیدای‬ ‫واحــد می توانــد ا نهــا را به پیــروزی در انتخابات‬ ‫نزدیک کند‪ .‬در انتخابات ریاست جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــا توجــه به شــرایط کشــور‪ ،‬نارضایتی بخشــی از‬ ‫جامعه و احتمال نبودن کاندیدای رای اور در میان‬ ‫اصالح طلبــا ن کــه بتوانــد از فیلتــر شــورای نگهبان‬ ‫بگــذرد‪ ،‬این وسوســه به دل خیلــی از اصولگرایان‬ ‫افتــاده که در رقابتی درون گروهی شــانس خود را‬ ‫برایرسیدنبهپاستور امتحان کنند‪.‬همینموضوع‬ ‫باعث شده که در هفته های اخیر اصولگرایانی که‬ ‫اندک سابقه ای دارند و حتی برخی بدون داشتن‬ ‫سابقه اجرایی قابل توجه‪ ،‬خود را به عنوان نامزد‬ ‫انتخابات‪ ۱۴۰۰‬معرفی کنند‪.‬‬ ‫حمل ائتالف بر شانه های شانا‬ ‫در ایــن میــان دو گــروه هــم بــرای بــه وحدت‬ ‫رســاندن جناح راست تشکیل شده اســت؛ شورای‬ ‫ائتالف نیروهای انقالب اســامی (شانا) و شورای‬ ‫وحــدت اصولگرایــان امــا تشــکیل ایــن دو گــروه‬ ‫بــرای وحــدت‪ ،‬خود به زمینه ای برای انشــقاق در‬ ‫میان اصولگرایان بدل شــده اســت‪ .‬شــانا به دلیل‬ ‫ا نکــه توانســت با ایجاد فهرســتی واحــد در میان‬ ‫اصولگرایــان بــا شــعار ایــران ســربلند‪ ،‬ایــن جناح‬ ‫را بــر مجلــس یازدهــم حاکــم کنــد بــرای خــود در‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬هم حقی ویژه‬ ‫قائــل اســت‪ .‬شــانا حــاال هــم می خواهــد بــار به‬ ‫وحدت رســاندن اصولگرایان را بر شانه های خود‬ ‫حمل کند‪ .‬غالمعلی حداد عادل ‪ ۲۳‬فروردین در‬ ‫نشســت شــورای مرکزی نیروهای انقالب اسالمی‬ ‫درباره کاندیدای نهایی این شــورا برای انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ســوال از ســوی‬ ‫یشــود کــه کاندیدای‬ ‫مــردم و رســانه ها مطــرح م ‬ ‫ائتالف چه کســی خواهد بود و ما ضمن بررســی‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-150‬برابر رای شماره ‪ 1399/11/01 - 1399603020350000222‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی خانم فاطمه اعظمی فرزند علی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 21‬صادره از ‪ -‬در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت ‪ 220/58‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 301‬اصلی واقع در بخش‪ 16‬خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسین نظری حاجی‬ ‫ابادی‪ ،‬به ادرس شاهین شهر حاجی اباد خیابان والیت کوچه شهید علیرضا عبدالی پالک‪ 80‬محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که اشخاصی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع صالحه تقدیم نموده و گواهی مشعر بر طرح دعوی‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم و ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/15 :‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شاهین شهر‪ -‬عباسعلی عمرانی م الف‪1123846/‬‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-158‬نظر به اینکه هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره ‪139960323054000278‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/13‬تصرفات مالکانه خانم راضیه نجیبی فر فرزند محمد شش دانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 506/86‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 425‬فرعی از ‪ -97‬اصلی واقع در فین قطعه ‪ 3‬بخش‬ ‫‪ ۳ 2‬قانون تعیین تکلیف و کد ‪ 977‬مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه رای به انتشار‬ ‫اگهی های ماده ‪ ۳‬صادر گردیده است را تائید نموده است و به جهت عدم دسترسی و فوت مالک‬ ‫رسمی خانم شهربانو قطب مقرر گردید پس از انتشار اگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی‬ ‫سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به همین جهت در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت‬ ‫اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار‬ ‫اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت‬ ‫بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول‬ ‫اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه‬ ‫صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه‬ ‫تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/15 :‬اسمعیل ربیع نژاد‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه ‪ - 2‬م الف‪1400/26/‬‬ ‫شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۰۰۸۸ :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-177‬برابر رای شماره ‪ 1399/12/20 – ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۳۱۳۰‬هیات اول‪/‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی مرادی زالوابی فرزند‬ ‫عبدالمحمد به شماره شناسنامه ‪ ۲‬صادره از اسالم اباد غرب کد ملی ‪ ۳۳۴۱۴۸۷۹۱۳‬در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 101/31‬متر مربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ ۱۱‬و ‪ -۱۹‬اصلی‬ ‫واقع در بخش سه حومه کرمانشاه به ادرس شهرک دولت اباد ‪ ۱۰‬متری کوچه ششم پالک ‪ ۴‬که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از زارع صاحب نسق اقای‬ ‫شیرزاد امینی موسی نارنجی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بعد به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دقیــق و هوشــمندانه عرصه سیاســی و اجتماعی‬ ‫کشــور و اخبار فعالیت های چهره های در معرض‬ ‫کاندیداتــوری صبــر می کنیم تا تکلیــف ثبت نام ها‬ ‫مشــخص شــود و طبــق ســازوکاری مشــخص بــا‬ ‫معیارهایمنطقیتصمیمخواهیم گرفت‪.‬‬ ‫تالش شورای وحدت برای احیای نفوذ‬ ‫جامعتین‬ ‫از طرفــی مصطفــی پورمحمــدی دبیــر عالــی‬ ‫جامعــه روحانیــت مبــارز ‪ ۱۵‬ابان ‪ ۹۹‬در نشســت‬ ‫هم اندیشــی ایــن تشــکل اصولگــرا بــا احــزاب و‬ ‫تشــکل های انقالبی‪ ،‬اســتارت اغاز به کار شــورای‬ ‫وحــدت اصولگرایان را زد و با بیان این که جامعه‬ ‫روحانیــت مبــارز‪ ،‬میزبانــی صــادق و امیــن بــرای‬ ‫همــه احــزاب و جریا نهــای موجــود در گفتمــان‬ ‫ارزشــی و انقالبی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با ساماندهی کار‬ ‫تشــکیالتی و ایجاد ارتباط منســجم‪ ،‬همه اضالع‬ ‫و جریان های همسو با نیروهای انقالبی و والیی‬ ‫و ارزشــی را تجمیــع می کنیم‪ .‬شــورای وحــدت در‬ ‫ابــان ‪ ۹۹‬به ریاســت محمدعلی موحدی کرمانی‬ ‫و ســخنگویی منوچهر متکی با حضور نمایندگان‬ ‫جامعــه روحانیت مبارز‪ ،‬احزاب اصولگرا و اقشــار‬ ‫اجتماعی‪ ،‬باهدف تقویت هم گرایی و هم افزایی‬ ‫جریان اصولگرایی در کشور تشکیل شد‪ .‬جامعه‬ ‫روحانیت که با ایجاد شــورای ائتالف‪ ،‬مرجعیت‬ ‫خود را در میان اصولگرایان ازدست رفته می دید با‬ ‫جمع کردن ‪ ۴۰‬تشکل اصولگرا در کنار خود تالش‬ ‫کرد دوران نفوذ روحانیت را این بار بدون جامعه‬ ‫مدرسین‪ ،‬در جناح راست تکرار کند‪.‬‬ ‫شــورای وحــدت باهدف ایجاد اتحــاد در میان‬ ‫اصولگرایانتشکیلشد‪.‬درهمینزمینهپورمحمدی‬ ‫هشتم اسفند ‪ ۹۹‬در همایش بانوان جبهه انقالب‬ ‫گفــت‪ :‬مــا در جامعــه روحانیــت نه به عنــوان یک‬ ‫کنشگر سیاسی بلکه به عنوان اینکه نقش هدایتی‬ ‫و مشــورتی و دســتگیری داشــته باشــیم وارد ایــن‬ ‫عرصــه شــدیم و دعوت کردیم بــه وحدت نیروها‬ ‫و خــرد جمعــی و عقالنیــت و اخــاق و رویکــرد‬ ‫علم مدارانــه و تخصصی‪ .‬چنــد دوره تالش کردیم‬ ‫امادیدیمدوستاندر خردجمعی کوتاهیمی کنند‪.‬‬ ‫نبایــد اجــازه دهیم جامعــه تکه تکه شــود‪ .‬در این‬ ‫جهت تالش شــده و خواهد شــد‪ .‬شــورای وحدت‬ ‫اصولگرایانتشکیلشدتاهمهدورهمجمع شویم‪.‬‬ ‫ارایش سیاســی ما باید از وضع اشــفته خارج شود‪.‬‬ ‫اما اسداله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه و عضو‬ ‫شــورای وحدت ‪ ۲۴‬بهمن ‪ ۹۹‬اتش اختالف درون‬ ‫جناحــی را شــعله ور کرد و دربــاره همراهی نکردن‬ ‫شــورای ائتالف با ســازوکار شــورای وحــدت گفت‪:‬‬ ‫شگــرا اســت‬ ‫شــورای وحــدت شــامل ‪ ۴۰‬حــزب ارز ‬ ‫بنابراین وقتی مجموعه ای با این تعــداد از احزاب‬ ‫کســو جامعــه روحانیــت مبارز‬ ‫لشــده و از ی ‬ ‫تشکی ‬ ‫نیــز حضور دارد و از ســوی دیگــر هم موردحمایت‬ ‫روحانیت سراسر کشور است‪ ،‬پس طبیعی است که‬ ‫شورای ائتالف باید با شورای وحدت همراه شود‪.‬‬ ‫کنایه هایپینگ پنگی‬ ‫ایــت ا‪ ...‬محمدعلی موحــدی کرمانی رئیس‬ ‫شورای وحدت ‪ ۹۹‬در نشست رونمایی از سامانه‬ ‫ایــن شــورا بــا انتقــاد از مواضــع دوگانــه برخــی از‬ ‫فعاالن سیاســی در شــورای ائتالف‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫توصیــه می کنم برخــی تجربــه انتخابات مجلس‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/02/1 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/15 :‬سعید سلیم فر‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ‪ ۲‬شهرستان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪ -9-270‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫‪ 173‬اصلی موسوم به قریه معصوم زاده‬ ‫ششدانگ پالک ‪ ۱۳۴۸۸‬فرعی یک باب انباری‬ ‫مالکیت‪ :‬اقایان ‪ -1‬جواد درتومی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ‪ ۰۶۷۰3۵۰۳۸۹‬کدملی‬ ‫‪ -2 ۰۶۷۰3۵۰۳۸۹‬محسن درتومی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ‪ ۰۶۸۲۵۵۵۵۰۹‬کد ملی‬ ‫‪ -3 ۰۶۸۲۵۵۵۵۰۹‬میثم درتومی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ‪ ۰۶۷۰۵۱۰۵۷۲‬کد ملی‬ ‫‪۰۶۷۰۵۱۰۵۷۲‬‬ ‫در روز پنج شنبه ششم خرداد ماه سال یک هزار و چهارصد (‪ )1400/03/06‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل‬ ‫شروع و به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های‬ ‫فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم‬ ‫رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و‬ ‫اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در‬ ‫موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته‬ ‫خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی‪ ،‬معترضین می‬ ‫بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح‬ ‫قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ :‬چهارشنبه‬ ‫‪ 1400/02/15‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪/2915‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-271‬چون ششدانگ یک بابخانه پالک شماره ‪ 700/18‬واقع در قطعه ‪ 4‬نجف اباد بخش ‪۱۱‬‬ ‫ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مریم نوروزی فرزند عباس در جریان ثبت است به علت عدم‬ ‫حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون‬ ‫ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/3/17‬ساعت ‪9‬‬ ‫صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز‬ ‫بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و‬ ‫ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ‬ ‫تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/15 :‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1129709‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-272‬اقای ابوالقاسم اکبری با وکالت محسن اکبری فرزند ابوالقاسم به موجب وکالتنامه ‪13262‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/11/18‬دفتر ‪ 325‬شاهین شهر به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء‬ ‫شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪438212‬د‪ 91‬را که به میزان‬ ‫ششدانگ اپارتمان به شماره پالک ثبتی ‪ 301/76279‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین‬ ‫شهر) که در صفحه ‪ 260‬دفتر ‪ 898‬ذیل ثبت ‪ 201445‬به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به‬ ‫موجب سند انتقال به شماره ‪ 14413‬مورخ ‪ 1393/10/09‬دفتر ‪ 408‬شاهین شهر به او انتقال یافته و‬ ‫معامله دیگری هم انجام نشده و به موجب سند رهنی ‪ 14414‬مورخ ‪ 1393/10/09‬دفتر ‪ 408‬شاهین‬ ‫شهر در رهن بانک مسکن قرار گرفته و نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده چون درخواست‬ ‫صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که‬ ‫هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض‬ ‫خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬‬ ‫الف ‪1130481‬‬ ‫اخطار‬ ‫‪ -9-274‬نام و نام خانوادگی مخاطب‪ :‬مرضیه کریمی حسین ابادی شغل‪ :‬خانه دار اقامتگاه و‬ ‫ادرس‪ :‬مجهول المکان موضوع‪ :‬اجرای طالق رجعی شما توسط همسر دائمی شما بنام مهدی‬ ‫اله داد فرزند شکراهلل به موجب دادنامه قطعی ‪ 9909973757302749‬دادگاه بخش مهردشت‬ ‫مورخ ‪ 1399/11/30‬ظرف مدت یک هفته پس از انتشار در روزنامه کثیراالنتشار به دفتر‬ ‫ســال گذشــته را به نفع خود مصادره به مطلوب‬ ‫نکننــد و ان را به عنــوان یــک موفقیتــی کــه خــود‬ ‫ایجــاد کرده اند قلمداد نکننــد‪ ...‬پورمحمدی که‬ ‫زمزمه های برخی اصولگرایان درباره تالش جامعه‬ ‫روحانیت برای بازیابی نقش پدرخواندگی سابق‬ ‫را شــنیده بــود در همــان جلســه‪ ،‬با تحلیل فضای‬ ‫سیاسی حاکم بر کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چنانچه بارها‬ ‫عنوا نشــده‪ ،‬جامعــه روحانیــت مبــارز در شــورای‬ ‫وحــدت نقــش کمک کننــده و حامــی جریان های‬ ‫انقالبی را دارد و به هیچ عنوان بنای پدرخواندگی‬ ‫و اعمال نظــر خاصــی در جریان انتخابــات ندارد‪.‬‬ ‫ی حذف‬ ‫جامعه روحانیت مبارز به هیچ عنوان در پ ‬ ‫هیچ گروه و گرایش سیاسی در کشور نیست و در‬ ‫ت و عزت‬ ‫پی مشــارکت حداکثــری‪ ،‬ایجاد وحــد ‬ ‫ملی است‪ .‬این اظهارات پورمحمدی می توانست‬ ‫به عنوان حسن نیتی از سوی شورای وحدت تلقی‬ ‫و به عنــوان دســت دوســتی انــان به ســمت شــانا‬ ‫برداشــت شــود‪ .‬موضوعــی کــه از ســوی دو طرف‬ ‫پیگیری و جلساتی هم میان اعضای این دو شورا‬ ‫برگزار و زمزمه هایی مبنی بر ادغام ان ها و تشکیل‬ ‫شــورای وحدت ملی از ســوی اصولگرایان شــنیده‬ ‫شــد‪ .‬در همیــن زمینــه پورمحمــدی ‪ ۱۹‬فروردیــن‬ ‫دربــاره یکی شــدن دو شــورای ائتــاف و وحدت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با شــورای ائتــاف گفت وگوهای زیادی‬ ‫انجــام داده ایــم و بــه همراهی و همدلــی این دو‬ ‫شــورا کامــا خوش بیــن هســتم ولی ایــن موضوع‬ ‫ازنظر تشکیالتی و تصمیم گیری هنوز نهایی نشده‬ ‫اســت؛ امــا مهــدی چمــران نایب رئیــس شــورای‬ ‫ائتــاف ‪ ۲۰‬فروردین در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬درباره‬ ‫ادغــام این دو شــورا و تشــکیل ائتالفــی با عنوان‬ ‫شــورای وحــدت ملــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه به‬ ‫نتیجــه ‪ ۱۰۰‬درصــدی نرســیدیم و این نــام در حد‬ ‫گمانه زنی اســت‪ ،‬ولی امیدواریم این موضوع به‬ ‫نتیجه برســد‪ .‬چمران ‪ ۲۴‬فروردین هم در پاسخ‬ ‫به سوالی درباره رایزنی با کاندیداهای انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری توسط شورای ائتالف با کنایه‬ ‫به اخبار تصمیمات شــورای وحدت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نــوع کار مــا بــا دوســتان دیگــر متفــاوت اســت و‬ ‫این گونه نیســت که چند نفر بنشــینند و تصمیم‬ ‫بگیرنــد به همین دلیل تا این لحظه وارد مرحله‬ ‫رایزنی با کاندیداها یا بررسی مصادیق انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری نشده ایم‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رد صالحیت ها بدون حساب وکتاب‬ ‫بوده است‬ ‫حســین نورانــی نــژاد‪،‬‬ ‫بی حســاب وکتاب بــوده و‬ ‫ســخنگوی حــزب اتحــاد ملت‬ ‫فقــط می خواســتند عــده ای را‬ ‫بــا اشــاره بــه فضــای انتخاباتی‬ ‫رد صالحیت کنند‪ .‬نورانی نژاد‬ ‫موجــود در کشــور گفــت‪ :‬هنوز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرکســی می گوید‬ ‫فضــای کشــور ان چنان کــه‬ ‫نامزدهــای رد شــده در پرونــده‬ ‫حسین نورانی‬ ‫نژاد‬ ‫بایدوشــاید انتخاباتی نشــده و‬ ‫خود تخلف داشتند‪ ،‬مستندات‬ ‫حتی موضع و کاندیدای اصلی‬ ‫و دالیــل ان را بــه کاندیداهــا‬ ‫بســیاری از احــزاب و فعاالن سیاســی مشــخص اعالم کندمخصوصادربارهاعضایسابقوفعلی‬ ‫نیست‪.‬بهاعتقادمنبایدبهاینموضوعپرداخته شورا که روزی عضو بوده اند‪ .‬حق مردم است که‬ ‫شــود که چه بالیی ســر نهاد انتخابات امده که بدانند به کســی کــه رای دادند چه کــرده و چه‬ ‫در اســتانه مهم تریــن انتخابات کشــور هســتیم تخلفی انجام داده است‪ .‬اگر تخلفی وجود دارد‬ ‫اما کماکان در فضای اماواگر و ابهام هستیم که اعــام کنند تا تلقی ابزاری کردن قانــون برای رد‬ ‫مثال ایا ظریف می اید یا نمی اید؟ رئیسی می اید کردن اعضایی که موردعالقه شان نیست‪ ،‬پیش‬ ‫یا نمی اید؟ متغیرهای موثر بر حضور کاندیداها نیاید‪ .‬سخنگوی حزب اتحاد ملت در پاسخ به‬ ‫چیســت و چــه تصمیمــی در ســر دارنــد؟ البتــه این سوال که ایا برای انتخابات لیست می دهند‬ ‫بااین وجود فکر می کنم طی روزهای اتی این فضا یا خیر؟ گفت‪ :‬اصل برای ما شرکت در انتخابات‬ ‫تغییر کندوباالخرهبامشخصشدن کاندیداها‪ ،‬اســت‪ .‬انتخابات اســفندماه ‪ ۹۸‬هم که لیســت‬ ‫فضایانتخاباتیدر کشور ایجادشود‪.‬ولیاسباب ندادیــم دلیلــش این بود که واقعا نتوانســتیم و‬ ‫ودالیلاینتردیدعمومیشایستهبررسیاست‪ .‬کاندیــدای اصالح طلــب چندانــی باقی نماند تا‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬او علت رد صالحیت کاندیدهای بخواهیم لیســت دهیــم‪ .‬نورانــی نــژاد در ادامه‬ ‫این حزب در انتخابات شوراها را سیاسی نام برد عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر افرادی از میان حزب ما‬ ‫و افــزود‪ :‬تعــداد زیــادی از اعضــای حــزب ما که هستند که تائید صالحیت شده اند اما اکثریت را‬ ‫پیش ازاین‪،‬سابقهعضویتدرهیچحزبدیگری رد کردند و ازانجایی که انتخابات حزبی نیست‪،‬‬ ‫نداشــتند و فقــط در حــزب اتحــاد ملــت عضــو شــخص کاندیدها باید در خصوص پیگیــری رد‬ ‫بودنــد‪ ،‬به دلیل عضویت در احزاب غیرقانونی صالحیــت خــود اقــدام کننــد امــا اصالح طلبــان‬ ‫رد شدند‪ ،‬یا حتی فردی داریم که سال ها پس از هموارهسعیمی کنندازهمهظرفیت هایقانونی‬ ‫انقالب به دنیا امده اما به دلیل تحکیم پایه های برای احقاق حق خود اســتفاده کنند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫رژیم ســلطنتی پیشــین رد صالحیت شده است درمجموع این راه و رســم انتخابات نیســت‪ ،‬راه‬ ‫یــا حتــی افــرادی داریــم که با اســتناد بــه احکام ورسمجمهوریتنیست‪،‬این هاقانون شکنیبه‬ ‫محاکم صالحه با عناوین فسق و فجور‪ ،‬ارتداد نــام قانون و ایســتادگی در برابر حق مــردم و ان‬ ‫و‪ ...‬رد شدند درحالی که تاکنون سابقه کالنتری چیزی است که در نقطه عزیمت نظام جمهوری‬ ‫رفتــن هــم نداشــته اند‪ ،‬برخــی از نامزدها نیز به اسالمی در انقالب ‪ ۵۷‬وعده داده شد‪ .‬ان هایی‬ ‫دلیــل عدم التزام به والیت فقیه‪ ،‬اســام و‪ ...‬رد کــه ایــن رفتارهــای حذفــی را می کننــد‪ ،‬هــر چه‬ ‫شدند‪ .‬تمام این موارد نشان می دهد بررسی ها هستند‪،‬انقالبینیستند ‪.‬‬ ‫رئیسی تمایلی به کاندیداتوری ندارد‬ ‫حسین کنعانی مقدم‪ ،‬عضو شورای وحدت‬ ‫اصولگرایــان در خصــوص اخرین خبر یا شــنیده‬ ‫پیرامون کاندیداتوری ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬با‬ ‫توجه به ابراز تمایل این شــورا برای حمایت از‬ ‫او‪ ،‬گفــت‪ :‬چیــزی کــه ما اکنــون رصد می کنیم‪،‬‬ ‫ایــن اســت که ایشــان تمایــل بــه کاندیداتوری‬ ‫طالق ‪ 127‬تیران مراجعه نمائید‪ .‬دفتر رسمی ازدواج ‪ 103‬و طالق ‪ 127‬تیران ‪/1130708‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-275‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002213‬مورخ ‪1399/11/20‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صدیقه پورقیصر فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 184‬مترمربع از پالک شماره ‪ 2279‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک‬ ‫حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از محمدحسین رضائیان و زهرا قربان زاده مالکین‬ ‫رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/30 :‬سید ضیاء الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-276‬نظر به اینکه حسن کوهی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی‬ ‫است سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 20‬فرعی از ‪ 2152‬اصلی واقع در بخش یک شهر تربت‬ ‫حیدریه که متعلق به نامبرده می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق‬ ‫و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ 139820306006005731‬بنام حسن کوهی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 625‬صادره‬ ‫تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده است و سامانه مدیریت کشوری امالک بیش از این‬ ‫حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را‬ ‫به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-279‬اقای یوسف اقائی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که‬ ‫سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول سمت‬ ‫شمالی قطعه اول تفکیکی بمساحت ‪ 75‬مترمربع بشماره پالک ‪ 10786‬فرعی از ‪ 155‬اصلی مفروز‬ ‫و مجزی شده از ‪ 1439‬فرعی از اصلی مذکور وافع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج بنام‬ ‫متقاضی ثبت و سند بشماره چاپی ‪ 943981‬و دفتر الکترونیکی بشماره ‪13982033100900112‬‬ ‫صادر و تسلیم شد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪ .‬بدیهی است چنانچه‬ ‫ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬م‪ /‬الف ‪/763‬ف عباسعلی شوش پاشا رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج‬ ‫حکم ورشکستگی‬ ‫‪ -9-277‬به عموم بستانکاران خواهان که حکم ورشکستگی ایشان به موجب دادنامه شماره‬ ‫‪ 9909977639700492‬مورخ ‪ 1399/04/08‬و دادنامه شماره ‪ 9909977639702422‬مورخه‬ ‫‪ 1399/12/26‬از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر لنگه صادر گردیده و تاریخ توقف ان‬ ‫ندارند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او در پاســخ به ســوالی‬ ‫دربــاره روند دعوت از کاندیداها و ارائه برنامه ‬ ‫ان هــا بــه شــورای وحدت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬این‬ ‫فرایند اکنون در حال انجام اســت و کاندیدا ها‬ ‫به شورای وحدت می ایند و برنامه های خود را‬ ‫ارائهمی دهند‪.‬‬ ‫‪ 1396/06/27‬اعالم گردیده اگهی گردد‪ .‬جلسه بستانکاران در ساعت ‪ 12‬صبح روز پنج شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/06/11‬به ادرس بندر عباس بلوار امام خمینی روبروی بیمارستان کودکان ساختمان هرمز‬ ‫طبقه دوم واحد ‪ 4‬تشکیل می گردد‪ .‬کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی‬ ‫که با تاجر ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن ان هستند می توانند در موعد و‬ ‫محل مذکور حضور بهم رسانند‪ .‬ضمنا ‪ -1‬کلیه بستانکاران و کسانی که هر گونه ادعایی از تاجر‬ ‫ورشکسته فوق دارند باید اصل با تصویر مصدق مدارک خود را ظرف ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫به مدیر تصفیه و یا به ادرس فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی‬ ‫که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد‪-2 .‬کسانی که به تاجر ورشکساه فوق الذکر‬ ‫بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه حساب تعیین شده از سوی‬ ‫مدیران تصفیه بپردازند‪ .‬طبق ماده ‪ 24‬قانون تصفیه امور ورشکستگی بدهکاران متخلف از این وظیفه‬ ‫به جریمه نقدی معادل ‪ 25‬درصد دین محکوم خواهد شد‪ .‬توضیح اینکه وفق وفق قوانین موضوعه‬ ‫دادگاهها می توانند عالوه بر جریمه نقدی بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم‬ ‫نمایند‪-3 .‬کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه از انتشار این اگهی اموال را تحت اختیار مدیر تصفیه بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به‬ ‫ان مال دارند از انان سلب خواهد شد‪ .‬مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/25 :‬قاضی شعبه اول حقوقی‬ ‫دادگستری شهرستان بندرلنگه‪ -‬علیرضا جابر ‪/1400/68‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده شماره پرونده کالسه ‪9902624‬‬ ‫‪ -9-284‬شماره اگهی‪ 140003916045000030 :‬شماره پرونده‪139904016045002282 :‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 9902624‬با توجه به اعالم کارشناس رسمی دادگستری مورخ‬ ‫‪ 99/11/14‬یک دستگاه خودرو به شماره ‪533-19‬ل ‪ 13‬متعلق به اقای سعید توبره ریزی واقع در‬ ‫توقفگاه زاگرس با مشخصات زیر میباشد‪ :‬الف‪ -‬مشخصات سواری پژو‪ RD‬به شماره ‪ 533‬ل ‪13‬‬ ‫ایران ‪ 19‬نوع‪ :‬سواری –سیستم‪ :‬پژو – رنگ‪ :‬سبز – تیپ‪ :‬ارد دی ای ‪ – 1600‬مدل‪ – 1383 :‬تعداد‬ ‫محور‪ 2 :‬محور تعداد سیلندر‪ – 4 :‬تعداد چرخ‪ – 4 :‬شماره موتور‪ – 11783003274 :‬شماره شاسی‪:‬‬ ‫‪ 83103729‬ب‪ :‬وضعیت ظاهری و فنی خودرو مورد نظر‪ :‬موتور‪ :‬نیاز به سرویس دارد‪ .‬سیستم انتقال‬ ‫نیرو‪ :‬سالم و فعال – داشبورد‪ :‬متعارف – اتاق (بدنه)‪ :‬به شرح بند توضیحات – شاسی‪ :‬برخورد قبلی‬ ‫دارد – صندلی‪ :‬متعارف و فاقد روکش – تایر ها‪ :‬حدود ‪ 35‬درصد سالم میباشند‪ .‬فرمان و سیستم‬ ‫تعلیق و جلوبندی‪ :‬نیاز به سرویس دارد‪ .‬توضیحات‪ :‬بدنه خط و خش متعدد دارد – گلگیر جلو راست‬ ‫و سمت راست درب موتور برخورد داشته و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد – باطری معیوب بود و‬ ‫کیلومتر کارکرد واقعی مشخص نیست – چراغ و راهنمای جلو راست و جلو پنجره شکسته است‬ ‫– بدنه رنگ غیر فابریک متعدد دارد – فاقد درب اب پاش است – درب های جلو فاقد زه است –‬ ‫سپر عقب شکسته است‪ .‬ارزش پایه کارشناسی روز (بدون کسر دیون دولتی)مبلغ ‪136/000/000‬‬ ‫ریال معادل سیزده میلیون و ششصد هزار تومان تعیین میگردد‪ .‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/02/25‬در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه – فرهنگیان فاز یک – خیابان‬ ‫شهید مطاعی – اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمانشاه از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده‬ ‫از مبلغ ‪ 136/000/000‬ریال (سیزده میلیون و ششصد هزار تومان) شروع و به باالترین قیمت‬ ‫پیشنهادی نقدا فروخته میشود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق‬ ‫مزایده نقدا وصول خواهد شد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف‬ ‫است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع‬ ‫نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراین صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا خودرو با توجه به اعالم‬ ‫بستانکار فاقد بیمه نامه می باشد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سندکمپانی خودرو سواری سیستم پراید تیپ صبا(جی تی‬ ‫ایکس) به رنگ سفید شیری‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 543 -45‬د ‪ 11‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 0011569‬و شماره شاسی ‪ S1412278588166‬مدل ‪ 1378‬به نام‬ ‫مژگان عرب ده زیاری فرزند رضا شماره شناسنامه ‪ 8089‬کدملی ‪2993761846‬‬ ‫صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز بهسازی باند‪ ۲۹‬چپ مهراباد در نیمه‬ ‫دوماردیبهشت‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها‬ ‫اســت که به صورت مشارکتی‬ ‫و ناوبــری هوایــی ایــران از اغــاز‬ ‫با پیمانکار تامین می شود‪۵۰.‬‬ ‫بهسازی باند ‪ ۲۹‬چپ مهراباد در‬ ‫درصد این مبلغ توسط پیمان‬ ‫نیمــه دوم اردیبهشــت خبــر داد‪.‬‬ ‫و ‪ ۵۰‬درصــد از محــل منابــع‬ ‫ســیاوش امیرمکــری‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فرودگا ههــا و ناوبــری‬ ‫سیاوش‬ ‫شرکتفرودگاه هاوناوبریهوایی‬ ‫هوایــی ایــران تامیــن خواهــد‬ ‫امیرمکری‬ ‫ایران در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬انشــااهلل طبق‬ ‫وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه بهسازی برنامه ریزی کهداریمنیمهدوماردیبهشت ماهاین‬ ‫بانــد‪ ۲۰‬چپ فرودگاه بی ‬ ‫نالمللــی مهراباد تهران پروژه اغاز شده و امیدوار هستیم که تا بهمن ماه‬ ‫مهم تریــن پــروژه پیــش روی این شــرکت اســت‪ ،‬به اتمام برســد‪ .‬مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و‬ ‫گفت‪ :‬اکنون باند‪ ۲۹‬چپ مهراباد به عنوان باند ناوبری هوایی ایران در ارتباط با محدودیت های‬ ‫نالمللی مهراباد تهران هنگام بهسازی‬ ‫اصلیفرودگاهمهراباداستفادهمی شود‪،‬اماباتوجه فرودگاه بی ‬ ‫به قدمت باند‪ ،‬نیاز به بهسازی اساسی دارد‪ .‬وی بانــد ‪ ۲۹‬چــپ گفت‪ :‬قطعا با شــروع این پــروژه‬ ‫ادامه داد‪ :‬طی یک سال گذشته با بررسی جامعی باند عملیاتی مهراباد باند ‪ ۲۹‬راست خواهد شد‬ ‫که در خصوص روش بهسازی این باند در شرکت که در این مورد هماهنگی با سازمان هواپیمایی‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به انجام رسید‪ ،‬کشــوری و شــرکت های هواپیمایــی انجام شــده‬ ‫در نهایت یک پیمانکار با سابقه برای این پروژه است‪.‬طبیعتاهنگاماستفادهاز اینباندیکسری‬ ‫تهــا و موانــع وجــود دارد که البته با‬ ‫انتخاب شد‪ .‬این پیمانکار هم در حوزه راه سازی از محدودی ‬ ‫و هــم در حــوزه فرودگاهی جزو پیمانکاران قوی برنامه ریزیوتعیینوتهیهدستورالعمل هایالزم‬ ‫و صاحب نام است‪ .‬هدف از این انتخاب ان بود باند‪ ۲۹‬راست مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫که با یک برنامه ریزی دقیق بتوانیم در کوتاه ترین قاعدتا استفاده از این باند می تواند برای بعضی‬ ‫زمان ممکن و در یک برنامه‪ ۸‬ماهه‪ ،‬باند اصلی از پروازهــا محدودیت هایی را ایجاد کند‪ .‬ولی با‬ ‫فرودگاهمهرابادرابهسازیاساسیکنیم‪.‬امیرمکری توجهبهزماناجرایپروژهسعیداریم که کمترین‬ ‫در ارتبــاط با بــراورد هزینه این پروژه گفت‪ :‬مبلغ وقفه را در کار شرکت های هواپیمایی و پروازها در‬ ‫بــراوردی پروژه حــدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان مهرابادایجادکنیم‪.‬‬ ‫امسالساخت وساز رونقمی گیرد‬ ‫معــاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫ســالیانه احداث کرد‪ .‬معاون‬ ‫گفت‪ :‬با اقداماتی همچون طرح‬ ‫مســکن و ساختمان وزیر راه و‬ ‫اقــدام ملــی‪ ،‬طرح جهــش تولید‬ ‫شهرســازی گفــت‪ :‬به طورکلی‬ ‫مســکن و همچنیــن تســهیالت‬ ‫کوتا همــدت‪،‬‬ ‫اقدامــات‬ ‫مناســبی کــه مجلــس تعییــن‬ ‫میا نمــدت و بلندمــدت را در‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫کــرده‪ ،‬ســال پررونقــی در حــوزه‬ ‫وزارتخانــه دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫ساخت وســاز خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫کوتاه مدت‪،‬مالیاتخانه های‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با ایســنا اظهار خالــی اســت‪ .‬میا نمــدت طــرح اقــدام ملــی و‬ ‫کرد‪ :‬دولت برای کنترل بازار مسکن برنامه هایی بلندمدتبرنامه ریزیبرایتولیدوعرضهمسکن‬ ‫را بــه طــور هم زمــان در دســتور کار دارد؛ یکــی از در پنــج ســال اینــده اســت‪ .‬در ایــن خصوص به‬ ‫اقدامــات‪ ،‬مالیــات بــر خان ههــای خالی اســت‪ .‬همه اســتان ها اعالم شده تا زمین مناسب برای‬ ‫اقدام دیگر تکمیل سریع تر مسکن مهر است که پنج ســال اینده را به منظور ساخت وســاز تامین‬ ‫تقریبا تمام شده است‪ .‬سومی ارائه تسهیالت به کنند تا دولت ها در اینده مجبور نباشــند از صفر‬ ‫واحدهای نیمه تمــام خواهد بود که چندین بار شــروع کنند‪ .‬وی همچنین درباره امار خانه های‬ ‫اعالم کردیم هرکسی واحد نیمه کاره دارد که به خالی گفــت‪ :‬تا زمانی که امار جدیدی از تعداد‬ ‫لحاظ کمبود نقدینگی نتوانسته تمام کند ما در خانه هایخالینداشتهباشیمتعداد‪ ۲.۶‬میلیون‬ ‫قالب طرح اقدام ملی به او تسهیالت می دهیم واحد مســکونی خالی بر اســاس سرشماری سال‬ ‫تــا پــروژه خود را به اتمام برســاند‪ .‬وی افــزود‪ :‬از ‪ ۱۳۹۵‬مالک خواهد بود‪ .‬البته امسال امار جدید‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفته محمــودزاده‪ ،‬کســانی‬ ‫طرف دیگر در قالب طرح اقدام ملی‪ ،‬پروژه های ارائــه م ‬ ‫متعــددی به تعداد بیــش از ‪ ۵۳۰‬هــزار واحد در هســتند که تعداد زیادی واحد مســکونی دارند‬ ‫حــال اجرا اســت‪ .‬محمودزاده خاطرنشــان کرد‪ :‬و به عنوان ســرمایه نگهداری می کنند‪ .‬اشــکالی‬ ‫امسال همچنین مجلس در قانون بودجه اعتبار هــم نــدارد فقــط اصــرار دولت بر این اســت که‬ ‫خوبی برای تسهیالت مسکن تعیین کرده که با خالی نباشد‪ .‬برای حل مسئله مسکن باید همه‬ ‫همراهینظامبانکیسالپررونقیدر حوزهتولید برنام ههــا هم زمــان فعال شــود نه اینکــه صرفا‬ ‫مسکن خواهد بود‪ .‬قانون جهش تولید مسکن بــا تولید بخواهیم مســئله را حــل کنیم؛ زیــرا در‬ ‫نیــز که مصوب مجلس اســت و االن در شــورای خوش بینانه تریــن حالــت یک تــا دو ســال زمان‬ ‫نگهبان قرار دارد ریل گذاری الزم را ایجاد می کند می برد تا محصول وارد بازار مسکن شود‪ .‬در این‬ ‫تا بتوان تولید مسکن را افزایش داد و در حد نیاز مقطعبایدبازار رامدیریت کنید‪.‬‬ ‫پیشنهادات بورس در جلسه سران قوا‬ ‫تصویبشد‬ ‫رئیس ســازمان بــورس گفت‪:‬‬ ‫همچنیــن شــرکت هایی کــه‬ ‫در جلســه دوشــنبه ســتاد عالــی‬ ‫سود تقسیم نشده سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هماهنگــی اقتصادی ســران قوا‪،‬‬ ‫ان هابهحسابسرمایهمنتقل‬ ‫همه ‪ ۷‬پیشــنهاد ســازمان بورس‬ ‫یشــود‪ ،‬مشــمول مالیات با‬ ‫م ‬ ‫و اوراق بهــادار جهت حمایت از‬ ‫نرخ صفر خواهند بود‪ .‬دهقان‬ ‫محمدعلیدهقان‬ ‫بازار سرمایه با اصالحات جزیی‬ ‫دهنوی از اجازه سرمایه گذاری‬ ‫دهنوی‬ ‫به تصویب رسید و این مصوبات‬ ‫صندوق توســعه ملی در بازار‬ ‫بعد از تائید مقام معظم رهبری برای اجرا ابالغ ســرمایه بر اساس مصوبات جلسه سران قوا خبر‬ ‫خواهند شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی دهقان دادو گفت‪:‬براساساینمصوبهصندوقتوسعه‬ ‫دهنــوی رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار با ملی مجاز به ســرمایه گذاری در بازارهای پولی و‬ ‫اشــاره به نظر مســاعد روسای محترم سه قوه در مالــی داخلی از جمله بازار ســرمایه شــد‪ .‬رئیس‬ ‫خصوص بســته پیشــنهادی ســازمان بــورس که سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه‬ ‫پی ‬ ‫شتــر در هیــات دولت مصوب شــده بــود‪ ،‬از مربــوط بــه جبــران زیــان خریــداران واحدهــای‬ ‫تائیــد نهایی این مصوبات بــا اصالحات جزیی ســرمایه گذاری صنــدوق قابــل معاملــه پاالیش‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس مصوبات امروز‪ ،‬مقرر یکم تصریح کرد‪ :‬در این جلسه مقرر شد تا زیان‬ ‫شد‪ ۸۰‬درصد از مالیات نقل وانتقال سهام در سال محقــق شــده ان دســته از خریــداران واحدهای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود‪ .‬سرمایه گذاریصندوققابلمعاملهپاالیشیکم‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلسه با انتشار ‪ ۲۰‬هزار میلیارد کــه واحدهای مذکــور را از دولت خریداری کرده ‬ ‫تومان اوراق بدهی توســط صندوق تثبیت بازار و تاکنون به فروش نرسانده اند‪ ،‬از طریق اعطای‬ ‫سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ســهام جبران شــود‪ .‬سخنگوی ســازمان بورس و‬ ‫بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسالمی اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب‬ ‫ایــران موافقت شــد‪ .‬ســخنگوی ســازمان بورس اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار‬ ‫و اوراق بهــادار بــا اشــاره بــه مفاد مــاده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬این مصوبات در صورت‬ ‫قانون رفع موانع تولید تصریح کرد‪ :‬پیرو مصوبه تائید مقام معظم رهبری برای اجرا ابالغ خواهند‬ ‫این جلســه بانک ها و موسســات اعتبــاری برای شد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب‬ ‫برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب ارائه شــده از ســوی ســران قوای مقننه و قضائیه‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی از اظهار داشت‪:‬از جملهاینمواردپیشنهادمجلس‬ ‫شــمول مــاده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانــون رفــع موانــع تولید شورای اسالمی در خصوص حذف قیمت گذاری‬ ‫خــارج خواهنــد بــود‪ .‬رئیــس ســازمان بــورس و دســتوری از محصوالت شــرکت های بورسی بود‬ ‫اوراق بهادار خاطرنشــان کرد‪ :‬در این جلســه به که مقرر شد تمامی این پیشنهادات در کمیسیون‬ ‫منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد مقدماتیشورایعالیهماهنگیاقتصادیبررسی‬ ‫شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند‬ ‫مجموعشان حمایت کنند مالیات بر درامد ان ها بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات‬ ‫در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود‪ .‬این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫برنامه ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن کارگری در دستور کار قرار می گیرد‬ ‫کورسویامیدبرایمسکنکارگران‬ ‫تامین مسکن مناسب برای گروه های کارگری‪،‬‬ ‫برنامه ای اســت کــه دولت و مجلس بــر روی ان‬ ‫متمرکز شــده و در حال حاضر پروژه احداث ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی کارگری در دستور کار دولت‬ ‫است؛ رهبر انقالب نیز موضوع مسکن کارگران را‬ ‫مهم عنوان کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تامین مسکن اقشار کارگری‪،‬‬ ‫موضــوع مهمــی اســت کــه مقــام معظــم رهبری‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای در ســخنان خود به‬ ‫نبــاره فرمودنــد‬ ‫ان اشــاره کردنــد‪ .‬ایشــان درای ‬ ‫«یــک موضــوع دیگر‪ ،‬مســکن کارگران اســت که‬ ‫مهم است‪ .‬امروز بخش مهمی از درامد کارگران‬ ‫یشــود؛ بــرای مســکن‬ ‫صــرف اجــار ه مســکن م ‬ ‫البته من شنیدم که‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کارگران باید فکر اساسی‬ ‫ّ‬ ‫امســال مجلس شــورای اسالمی این را در بودجه‬ ‫نشــاءاﷲ همین جور‬ ‫گنجانده اند که اگر چنانچه ا ‬ ‫تحقق پیدا کند‪،‬‬ ‫باشد و به خوبی عمل بشود و ّ‬ ‫کمک بزرگی است‪».‬‬ ‫امــار دقیقــی از تعــداد کارگــران مســتاجر در‬ ‫دست نیست اما فعاالن کارگری تخمین می زنند‬ ‫که حدود ‪ ۵۰‬درصد کارگران مسکن داشته باشند‬ ‫و مابقی فاقد خانه باشــند؛ اما به هرحال بخش‬ ‫عمده حقوق کارگران صرف هزینه های مســکن‬ ‫و اجاره بها می شود؛ به نحوی که برای اجاره یک‬ ‫خانه ‪ ۱۰۰‬متری دســت کم باید ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تعــداد خانوارهای اجاره نشــین شــهری از ‪۲۱‬‬ ‫درصــد در ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه ‪ ۳۷‬درصــد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬رســیده اســت‪ .‬بر اســاس امار ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫در شــهر تهران ‪ ۴۴‬درصد افراد مســتاجر هستند‪.‬‬ ‫این امار در کل کشور ‪ ۳۱‬درصد است‪ .‬در هفت‬ ‫اســتان از جمله تهــران‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمد‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬قم و لرســتان نرخ اجاره نشینی بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد اســت‪ .‬در شــش اســتان شــامل یزد‪،‬‬ ‫مازندران و گلستان نرخ اجاره نشینی کمتر از ‪۳۰‬‬ ‫درصد و در بقیه اســتان های کشــور بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫باوجودانکــه طــی ده ههــای اخیــر بــرای‬ ‫تامیــن مســکن اقشــار پاییــن از جملــه کارگران‪،‬‬ ‫برنامه هایــی ارائــه شــده رونــد رو بــه رشــد‬ ‫مستاجران در کشور نشان می دهد که طرح های‬ ‫تامین مسکن‪ ،‬پاسخگوی نیاز کشور نبوده است‪.‬‬ ‫باوجودانکه فعــاالن کارگری امیــدوار بودند‬ ‫حــق مســکن در هفتــه کارگــر (روزهــای ‪ ۵‬تــا‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهشــت) در هیــات دولــت بــه تصویــب‬ ‫برســد هنــوز خبــری از ایــن موضــوع نیســت‪ .‬در‬ ‫ایــن خصــوص ناصر چمنــی ـ رئیس کانــون عالی‬ ‫انجمن های صنفی کارگران ـ گفته است‪ :‬یک ماه‬ ‫از ســال گذشــته و حق مسکن ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی‬ ‫که مبلغ زیادی هم نیســت هنوز تصویب نشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی کارگــران را نیــروی مولــد جامعــه‬ ‫توصیــف کــرد کــه ســهم بســزایی در رونــق‬ ‫تولیــد داخلــی و توســعه اقتصــادی دارنــد و‬ ‫گفــت‪ :‬کارگــران در تحقــق شــعار امســال کــه‬ ‫از ســوی مقــام معظــم رهبری نام گذاری شــده‬ ‫نقــش موثــری دارنــد و مــا باید شــعار امســال‬ ‫را بــه معنــای واقعــی عملیاتــی کنیــم‪ .‬ا گــر به‬ ‫دنبــال مانــع زدایــی از بخــش تولیــد هســتیم‬ ‫بایــد موانــع تولید را از میان برداریم و یکی از‬ ‫این موانع تبصره دو ماده ‪ ۷‬قانون کار اســت‬ ‫کــه دولــت می توانــد وزارت کار را مکلف کند‬ ‫ایین نامه مذکور را در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫تدویــن و بــه هیــات دولــت ارســال کنــد تــا با‬ ‫تصویــب ان تکلیــف کارهای مســتمر و موقت‬ ‫در قراردادهای کار مشــخص شود‪.‬‬ ‫البته شنیده می شود که موضوع حق مسکن‬ ‫کارگران در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت‬ ‫قرار دارد و احتماال در روزهای اینده به تصویب‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫یمــاه ســال ‪ ۱۳۹۸‬وزارت راه و‬ ‫یکــم د ‬ ‫شهرســازی‪ ،‬ذیــل طــرح اقــدام ملــی مســکن‪،‬‬ ‫تفاهم نامه احداث مسکن کارگری بین وزرای راه‬ ‫و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید‬ ‫و قرار شــد ‪ ۲۰۰‬هزار مســکن بــرای خانواده های‬ ‫کارگــری‪ ،‬بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحت‬ ‫پوشــش ســازمان تامین اجتماعی طی ســه ســال‬ ‫احــداث شــود‪ .‬پیگیری هــا از رونــد اجــرای ایــن‬ ‫طرح نشان می دهد که هرچند با سرعت پایین‪،‬‬ ‫اما برنامه در حال اجرا اســت و ســاخت مســکن‬ ‫ملــی بــر اســاس تفاهم نامه هــای امضــا شــده بــا‬ ‫دســتگاه های دولتــی نســبت بــه مــدل ثبت نــام‬ ‫عمومی از روال مناسب تری برخوردار است‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ســاخت مســکن توســط‬ ‫یهــای کارگــری سال هاســت که بــه عنوان‬ ‫تعاون ‬ ‫یــک ظرفیــت دنبال می شــود و کمــاکان در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی تمهیداتــی را بــرای‬ ‫تامیــن مســکن محرومــان در دســتور کار قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬در بنــد ‪ ۱۰‬تبصــره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تاکیــد شــده کــه ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫تســهیالت بــه بخــش احــداث و نوســازی واحــد‬ ‫مسکونی اختصاص پیدا کند‪ .‬مصوبه مجلس در‬ ‫طــرح جهش تولید و تامین مســکن و بند مذکور‬ ‫در قانــون بودجــه‪ ،‬تکمیــل کننده یکدیگــر برای‬ ‫تامین مسکن محرومان هستند و اجرای کامل ان‬ ‫تــا حــدودی موجب کاهش التهاب بازار مســکن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون‬ ‫عمــران مجلس ـ گفته با بیان اینکه باید ســاالنه‬ ‫حداقل ‪ ۱.۵‬میلیون واحد مسکن ساخته شود تا‬ ‫نیازهــا و کمبودهــای حال حاضر ایــن حوزه رفع‬ ‫شود گفته است‪ :‬باید تالش کنیم مصوبه مربوطه‬ ‫بــه ســاخت مســکن در قانون بودجــه ‪ ،۱۴۰۰‬به‬ ‫قانــون دائمــی تبدیــل شــده و به مدت ‪ ۶‬ســال‪،‬‬ ‫تکــرار شــود‪ .‬در قانــون ســاماندهی و حمایــت‬ ‫از تولیــد و عرضــه مســکن ســال ‪ ۹۵‬ویژگی هــای‬ ‫افرادی که باید از تسهیالت مسکن استفاده کنند‪،‬‬ ‫به صورت کامل مشخص شده است‪ ،‬لذا وزارت‬ ‫راه و شهرســازی با توجه به بیانات مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص لزوم توجه به مسکن کارگران‬ ‫باید در دستور عمل اجرایی قانون مذکور‪ ،‬برای‬ ‫کارگران اولویتی همانند اقشار ضعیف جامعه و‬ ‫محروم قائل شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساخت درب های فلکسیبل کک سازی ذوب اهن‪ ،‬دستاورد بزرگ بومی سازی‬ ‫محمدرضا یزدان پناه مدیرمهندسی نگهداری‬ ‫و تعمیــرات و کارگا ههــای ســاخت ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان در گفتگــوی ویــژه خبــری در ســیمای‬ ‫اصفهــان بــه تشــریح فعالیت های این حــوزه به‬ ‫ویژه ساخت درب های فلکسیبل بخش تولیدات‬ ‫کک و مواد شــیمیایی پرداخت‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫یهــای شــماره یک و ســه کک‬ ‫فعــال بــودن باتر ‬ ‫ســازی ذوب اهن‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬باتری شماره ‪۳‬‬ ‫کک سازی که در سال ‪ ۱۳۹۱‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫نمود‪ ،‬پس از گذشت چند سال از بهره برداری‪ ،‬با‬ ‫مشکل دفرمگی‪ ،‬پیچیدگی و نشتی گاز از ناحیه‬ ‫درب ها مواجه گردید‪ .‬طبیعتا جایگزینی درب ها‬ ‫با تکنولوژی روز دنیا یعنی درب های فلکســیبل‪،‬‬ ‫مســتلزم خروج میــزان قابل توجهی ارز از کشــور‬ ‫و صــرف هزینــه بــاالی هفت و نیم میلیــون دالر‬ ‫بود‪ .‬ضمن اینکه به واسطه تحریم های ظالمانه‬ ‫انجــام ایــن امــر در کوتا همــدت نیــز میســر نبود‪.‬‬ ‫یزدان پناه گفت‪ :‬مدیریت عالی کارخانه در یک‬ ‫تصمیم و اقدام جســورانه‪ ،‬ســاخت این درب ها‬ ‫را در داخــل شــرکت رقــم زد‪ .‬در ابتــدا دفتــر فنی‬ ‫بخــش تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی‪ ،‬طــی ‪۵‬‬ ‫ماه کار شبانه روزی و با صرف ‪ ۴‬هزار نفر ساعت‬ ‫نیــروی کارشناســی و تهیــه ‪ ۲۵۰‬شــیت نقشــه به‬ ‫روش مهندســی معکوس مراحــل طراحی و تهیه‬ ‫نقش ـه های موردنیــاز را بــه اتمــام رســاند‪ .‬پس از‬ ‫بهــا در مجموعــه‬ ‫ان مراحــل ســاخت ایــن در ‬ ‫کارگاه های ســاخت مدیریت مهندســی نت اغاز‬ ‫گردیــد‪ .‬در ایــن کارگا ههــا‪ ،‬کلیه مراحل ســاخت‬ ‫از جملــه ســاخت مدل‪ ،‬فرم گیــری‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫برشکاری‪ ،‬اهنگری‪ ،‬جوشــکاری‪ ،‬اسکلت فلزی‪،‬‬ ‫ماشــین کاری‪ ،‬عملیــات حرارتــی و مونتــاژ انجــام‬ ‫گردید‪ .‬مدیر مهندســی نــت ذوب اهن گفت‪ :‬در‬ ‫ســاخت این درب ها‪ ،‬تمامی مراحل پروسه های‬ ‫تولیــد بــه طــور کامــل در کارگا ههــای ســاخت‬ ‫ذوب اهــن انجــام شــد و خوشــبختانه موفــق‬ ‫شــدیم از اواخــر ســال ‪ ۹۷‬که مراحــل طراحی به‬ ‫پایــان رســید تــا مهرماه ســال ‪ ،۹۹‬جمعــا تعداد‬ ‫‪ ۱۶۸‬عدد درب را ســاخته وجهت مراحل نســوز‬ ‫چینی و نصب‪ ،‬تحویل بهره بردار محترم نماییم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاید بســیاری از هم وطنان عزیزمان‬ ‫تصورشــان از درب‪ ،‬یــک قطعــه ســاده باشــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد اشــاره نمود کــه درب های فلکســیبل از‬ ‫پیچیدگــی بســیار زیــادی در ســاخت برخــوردار‬ ‫بهــای ســمت ماشــین باتــری کک‬ ‫هســتند‪ .‬در ‬ ‫ســازی‪ ،‬از تعــداد ‪ ۱۳۰۰‬عــدد قطعه با تنوع ‪۲۳۰‬‬ ‫نوع قطعه تشــکیل شــده اســت‪ .‬ریخته گری این‬ ‫قطعه بســیار مشــکل و جنس این قطعه‪ ،‬چدن‬ ‫گرافیت فشرده (کامپکت) است‪ .‬طول درب های‬ ‫فلکسیبل ‪ ۷‬متر است و با توجه به اینکه نسبت‬ ‫ضخامت قطعه به ارتفاع بســیار کم هســت‪ ،‬در‬ ‫طــی فرایند ریخت هگــری همواره نگرانــی از بابت‬ ‫خطــر ترک خوردگــی و پیچیدگی و عدم رســیدن‬ ‫ذوب به نقاط مختلف قطعه وجود داشت؛ که‬ ‫خوشبختانه با دانش فنی کم نظیر پرسنل کارگاه‬ ‫ریخته گری ومدلسازی که در کشور زبانزد همگان‬ ‫اســت‪ ،‬خوشــبختانه هــر ‪ ۱۶۸‬درب فلکســیبل‬ ‫باکیفیــت باال ســاخته شــد و توانســتیم به جمع‬ ‫چند کشــور معدود دنیا که ســازنده این درب ها‬ ‫هستند بپیوندیم‪ .‬یزدان پناه با بیان اینکه هزینه‬ ‫ســاخت این درب ها در داخل کشــور و بر اســاس‬ ‫محاسبات واحد فنی اقتصادی مدیریت مهندسی‬ ‫نــت‪ ،‬حــدود یک چهــارم قیمت خریــد از خارج‬ ‫ارزیابــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مهم ترین مشــکل‬ ‫قبــل از نصــب ایــن درب ها‪ ،‬نشــت گاز کک بود‬ ‫که الودگی زیس ـت محیطی برای همکاران شاغل‬ ‫در ناحیه باتری ها و نیز ساکنین محترم شهرهای‬ ‫هم جوار به همراه داشــت‪ .‬خوشــبختانه نشــتی‬ ‫ایــن گازهــا بــه طــور کامل مرتفع شــد و ایــن گاز‬ ‫مجددا در پروســه تولید استفاده می شود‪ .‬ضمن‬ ‫ً‬ ‫اینکه اجرای پروژه فوق‪ ،‬تنظیم مناسب تر دمای‬ ‫باتری و کاهش زمان پخت کک و بازیافت مواد‬ ‫اولیــه در چرخــه تولیــد را نیــز به همراه داشــت‪.‬‬ ‫طبیعتا مشــکل درب های طرح قدیم نیز که نیاز‬ ‫بــه حضــور مســتمر اپراتور جهت تنظیــم درب ها‬ ‫را داشــت مرتفــع گردیــده و از ویژگــی ارزشــمند‬ ‫بهــای فلکســیبل (رگالژ و تنظیــم مســتمر‬ ‫در ‬ ‫بــدون نیــاز بــه حضــور اپراتــور) بهــره الزم گرفته‬ ‫یهــای خــاص و‬ ‫شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬یکــی از ویژگ ‬ ‫متمایــز ذوب اهــن اصفهان در مقایســه با صنایع‬ ‫فوالدی دگر در کشــور‪ ،‬قابلیت اســتفاده کامل از‬ ‫گازهای فرایندی اســت که در سیکل تولید ایجاد‬ ‫می گردد که این ویژگی ارزشــمند در ســایر صنایع‬ ‫وجود نــدارد‪ .‬به بیان دیگر در ذوب اهن اصفهان‬ ‫گازهای حاصل از فرایند تولید در بخش های کوره‬ ‫مجددا و به صورت کامل در‬ ‫بلند و کک ســازی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شهــا (کور ههــای نــورد و نیروگا ههــا) و‬ ‫ســایر بخ ‬ ‫به عنــوان ســوخت مکمــل به همــراه گاز طبیعی‬ ‫مورداســتفاده قــرار می گیــرد که عــاوه بر ذخیره‬ ‫انــرژی‪ ،‬مصــرف گاز طبیعــی را بــه میــزان قابــل‬ ‫توجهی کاهش خواهد داد‪ .‬مدیر مهندســی نت‬ ‫ذوب اهن با اشــاره به اینکه رضایتمندی ساکنین‬ ‫مجــوار همــواره از اهمیــت‬ ‫محتــرم شــهرهای ه ‬ ‫ویژ ههــای بــرای مجموعــه ذوب اهــن برخــوردار‬ ‫بوده اســت‪ ،‬اضافه نمود کــه اجرای پروژه مزبور‬ ‫و تعویض کلیه درب های طرح قدیم و جایگزینی‬ ‫بهــای فلکســیبل‪ ،‬رضایتمنــدی ســاکنین‬ ‫بــا در ‬ ‫محترم شهرهای اطراف را به همراه داشته است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از موارد مهم که همواره مورد تاکید‬ ‫مدیریــت محتــرم عامل قرار می گرفت‪ ،‬ســاخت‬ ‫درب های فکســیبل در حداقل زمان ممکن بود‪.‬‬ ‫لــذا کارگا ههــای ســاخت ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬از‬ ‫زمان شــروع ســاخت درب های فلکســیبل‪ ،‬حتی‬ ‫یــک روز ســاخت ایــن قطعه را متوقــف نکردند‬ ‫و ب هصــورت شــبانه روزی و کار در ایــام تعطیــل‪،‬‬ ‫ساخت این درب ها را مطابق با گراف زمان بندی‬ ‫پیش بینی شــده دنبــال نمودند‪ .‬وی افــزود‪۷۴ :‬‬ ‫عدد درب ســمت کک که در مجاورت بیشــتری‬ ‫با شهرهای اطراف بودند در مرحله اول تعویض‬ ‫شــدند و در مرحلــه دوم تعــداد ‪ ۷۴‬عــدد درب‬ ‫ســمت ماشــین هم تعویــض گردید و تعــداد ‪۲۰‬‬ ‫عــدد درب هــم به عنوان رزرو ســاخته شــد‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه پخــش زنــده تلویزیونی اخبار ســاعت‬ ‫یهــای منحصرب هفــرد مدیریــت‬ ‫‪ ۲۰‬بــه ویژگ ‬ ‫مهندســی نگهــداری و تعمیــرات و کارگا ههــای‬ ‫ســاخت ذوب اهــن اصفهــان پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫این مدیریت متشکل از سه معاونت تعمیرات‪،‬‬ ‫ساخت و بازرسی فنی است‪ .‬معاونت تعمیرات‪،‬‬ ‫عهــده دار تعمیــرات شــبانه روزی‪ ،‬تعمیــرات‬ ‫اضطــراری‪ ،‬تعمیرات اساســی وهمینطــور متولی‬ ‫اجرای کلیه پروژه های حوزه معاونت بهره برداری‬ ‫اســت‪ .‬مدیر مهندســی نت ذوب اهــن گفت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬مجموعـ ًـا ‪ ۱۷۰۰‬تعمیــرات جــاری یــا‬ ‫شــبانه روزی‪ ۸۵ ،‬مــورد تعمیــرات اساســی و ‪۵۲‬‬ ‫پــروژه کالن در ســطح حــوزه بهر هبــرداری انجام‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مجتمــع عظیــم صنعتی خوشــبختانه‬ ‫در اجــرای کلیــه تعمیــرات موردنیــاز کارخانــه‪،‬‬ ‫به طور صد در صد خودکفا شــده اســت و اجرای‬ ‫هرگونه تعمیرات و بازســازی در ســطح کارخانه‬ ‫بومی سازی شده است که طبیعتا دستیابی به این‬ ‫افتخار بزرگ‪ ،‬برازنــده مجموعه بزرگ ذوب اهن‬ ‫اصفهــان بــا قدمــت بیــش از نیم قرن اســت‪ .‬وی‬ ‫از مجموعــه کارگا ههــای معاونــت ســاخت ایــن‬ ‫مدیریــت به عنــوان کارخانجــات ســاخت کــه‬ ‫امکانات کم نظیری را در سطح کشور دارند‪ ،‬یاد‬ ‫نمود و افزود‪ :‬این معاونت عهده دار ســاخت و‬ ‫تعمیر کلیه تجهیزات و قطعات مکانیکی اســت‬ ‫و همچنیــن طراحــی‪ ،‬تکنولــوژی‪ ،‬برنامه ریــزی و‬ ‫کنتــرل کیفی قطعات کارخانه را انجام می دهد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن معاونــت‪ ،‬عهــده دار نظــارت بــر‬ ‫کنترل کیفی ساخت قطعات موردنیاز ذوب اهن‬ ‫در کلیــه شــرکت ها و کارخانجات طــرف قرارداد‬ ‫در سطح کشور را برعهده دارد‪ .‬ایشان افزود طی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬در مجموعــه کارگاه هــای ســاخت‪،‬‬ ‫رکــورد ســاخت ‪ ۳۷۰‬هــزار قطعــه در طول ســال‬ ‫را ثبــت کردیم‪ .‬وی تنوع بســیار بــاالی ماتریال و‬ ‫اســتفاده از قریب بــه ‪ ۵۳۰‬نوع ماتریال مختلف‬ ‫در کارگاه اســکلت فلــزی و اهنگــری و از طــرف‬ ‫دیگــر تنــوع وزنی قطعــات در ایــن کارگاه از ‪۲۰۰‬‬ ‫گــرم تــا ‪ ۱۵۰۰۰۰‬کیلوگرم و یا وجود دســتگاه های‬ ‫منحصربه فرد در کشــور در کارگاه ماشــین کاری و‬ ‫عملیات حرارتی نظیر کاروسل بزرگ با قطر کاری‬ ‫‪ ۸‬متــر و ارتفــاع ‪ ۵‬متــر و وزن قطعــه ‪ ۱۴۰‬تــن و‬ ‫تنــوع بیــش از ‪ ۹۵۰‬نوع ابــزار در ایــن کارگاه ونیز‬ ‫توانمندی تعمیر انواع مکانیســم های سنگین در‬ ‫کارگاه تعمیــر تجهیــزات ســنگین را از ویژگی های‬ ‫ارزشمند این مجموعه توصیف نمود‪ .‬یزدان پناه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در معاونــت بازرســی فنی‪ ،‬کلیه‬ ‫تجهیــزات مکانیکــی‪ ،‬نوار نقاله هــا‪ ،‬جرثقیل ها‪،‬‬ ‫اسانســورها‪ ،‬مکانیســم های روان کاری‪ ،‬پایــش‬ ‫وضعیت مکانیسم های دوار یا ‪ ،CM‬تست های‬ ‫غیر مخرب در ســطح کارخانه مورد بازرسی فنی‬ ‫همکاراناینواحدقرارمی گیرد‪.‬مدیرمهندسینت‬ ‫ذوب اهن گفت‪ :‬در این شرکت برخالف رویه رایج‬ ‫در بســیاری از صنایــع کشــور‪ ،‬قریــب بــه ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تجهیزات و قطعات موردنیــاز در داخل کارخانه و‬ ‫در کارگاه های ســاخت تولید می شود‪ .‬در این راستا‬ ‫باید گفت‪ ،‬در کارگاه مدل سازی ذوب اهن که اولین‬ ‫کارگاه متمرکز مدل سازی در کشور است تا به امروز‬ ‫تعداد ‪ ۱۸‬هزار مجموعه مدل ســاخته شــده است‬ ‫و انبــار مد لهــای مــا در ذوب اهــن به عنوان شــهر‬ ‫مد لهــا شــناخته می شــود‪ .‬در کارگاه ریخته گــری‪،‬‬ ‫قابلیت ریخت هگــری برای بیــش از ‪ ۱۵۰‬مارک متنوع‬ ‫وجود دارد که هیچ کارگاه و کارخانه ای در ایران این‬ ‫وسعت عملکرد را ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کارگاه های‬ ‫ساخت عالوه بر‪ ۱۶‬قسمت داخلی‪ ،‬به‪ ۲۴‬شرکت‬ ‫و کارخانه داخل کشــور نیز خدمات ارائه می شود؛‬ ‫یعنی عالوه بر تامین نیازهای کارخانه ذوب اهن‪،‬‬ ‫در شــرایط ظرفیــت خــای تجهیــزات و کارگاه هــا‪،‬‬ ‫توانمندیرفعنیازهایتجهیزاتیسایرصنایع کشور‬ ‫نیــز وجود دارد‪ .‬یــزدان پناه به عملیات ریومپینگ‬ ‫و بازســازی و نوســازی واحدهــای اصلــی کارخانــه‬ ‫ذوب اهــن و دســتاوردهای حاصــل شــده در ایــن‬ ‫زمینه نیز پرداخت و گفت‪ :‬در ابتدای سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ریومپینگ ایستگاه ریخته گری شماره ‪ ۷‬با استفاده‬ ‫از تــوان داخلــی و توســط نیروهــای مهندســی‬ ‫نــت و بخــش فوالدســازی صــورت پذیرفــت که‬ ‫طی ان به جز تجهیزات زیربنایی ایســتگاه عمده‬ ‫تجهیزاتمکانیکی‪،‬انرژیتیک‪،‬ساختمانی‪،‬برقیو‬ ‫اتوماسیونی تحت عملیات بازسازی وبروزرسانی و‬ ‫مدرنیزاسیون قرار گرفت‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫همیاری ذوب اهن در‬ ‫ازادسازی زندانیان جرائم‬ ‫غیر عمد‬ ‫شرکتذوب اهناصفهانهمچونسال های گذشته‬ ‫بــا حضــور در برنامــه یک شــهر ضیافــت در مــاه مبارک‬ ‫رمضان در ســنت حسنه ازادســازی زندانیان جرائم غیر‬ ‫عمدهمیارینمود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مهــدی بهرامــی معاون‬ ‫پشــتیبانی و خدمات اجتماعــی ذوب اهن اصفهــان در‬ ‫این برنامه گفت‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان‬ ‫اولین تولیدکننده فوالد در کشور از بدو تاسیس تاکنون‬ ‫هموارهدرراستایمسئولیت هایاجتماعیدرعرصه های‬ ‫مختلفاز جملهپیروزیانقالباسالمی‪،‬دفاعمقدس‪،‬‬ ‫توســعه صنعت کشــور‪ ،‬ایجــاد فضای ســبز‪ ،‬حفاظت‬ ‫از محیط زیســت‪ ،‬توســعه ورزش قهرمانــی و همگانی‬ ‫عملکرددرخشانیداشتهاست‪.‬‬ ‫علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب اهن نیز در‬ ‫این برنامه‪ ،‬به نقش ذوب اهن اصفهان در شــکل گیری‬ ‫ســایر صنایــع فــوالدی به عنــوان بزرگ ترین مســئولیت‬ ‫اجتماعی این شرکت اشاره کرد و گفت‪ :‬این شرکت در‬ ‫هر شرایطی مسئولیت اجتماعی را در اولویت قرار داده‬ ‫و با توجه به بحران اب‪ ،‬فعالیت های مختلفی جهت‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب و تامین ان از طریق پساب‬ ‫شهرهای اطراف انجام داده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است مجموعه ذوب اهن اصفهان چهار‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال کمک نقدی جهت ازادسازی‬ ‫زندانیان جرائم غیر عمد و یک میلیارد ریال کمک نقدی‬ ‫نیز جهت حمایت از خانواده این زندانیان اهداء کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه شرکت پویش بازرگان نیز هزینه درمان یک‬ ‫بیمار به مبلغ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال را اهداء نمود‪.‬‬ ‫تجلیل از شهدای کارگر و‬ ‫کارگران نمونه در ذوب اهن‬ ‫اصفهان‬ ‫مراســم نمادیــن تجلیل از شــهدای کارگــر و کارگران‬ ‫نمونه و بزرگداشت روز کارگر‪ ،‬در محل یادمان شهدای‬ ‫گمنــام ذوب اهــن اصفهــان و همچنیــن مراســمی در‬ ‫گلزار شــهدای زرین شــهر با حضور مسئولین شهرستان‪،‬‬ ‫ذوب اهناصفهانوتنیچنداز کارگرانشرکتبارعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتیبرگزارشد‪.‬‬ ‫مراســم در محل یادمان شــهدای گمنام ذوب اهن‪،‬‬ ‫ضمــن تجدید میثاق با ارمان های شــهدا‪ ،‬از چند کارگر‬ ‫نمونــه ذوب اهــن به نمایندگــی از ‪ ۵۲‬کارگر نمونه این‬ ‫شرکت تجلیل شد و از محمد خدامی تالشگر مدیریت‬ ‫اتوماســیون و ارتباطات شــرکت که در جشــنواره امتنان‬ ‫به عنــوان کارگر نمونه برگزیده شــد نیز به صــورت ویژه‬ ‫قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫حجت االسالم قاسم باقریان امام جمعه زرین شهر‬ ‫در این مراسم‪ ،‬قشر کارگر را بسترساز کار‪ ،‬تالش و همت‬ ‫نامیــد و گفت‪ :‬ســعی و تــاش کارگــران‪ ،‬در دین مبین‬ ‫اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باعث توسعه‬ ‫و رونق کشور می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬کارگران در جبهه های‬ ‫دفاع مقدس معجزه کردند و هرکجا‪ ،‬سختی و مشکلی‬ ‫پیشامد‪،‬این کارگرانباهوش‪،‬جسور وایثارگربودند که‬ ‫گره ها را باز کردند‪.‬‬ ‫امام جمعــه زریــن شــهر با اشــاره به نام گذاری ســال‬ ‫جــاری توســط مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ها‪ ،‬مانــع زدایــی هــا‪ ،‬بزرگ تریــن حمایت و‬ ‫پشــتیبانی از تولیــد در ســال جــاری را رســیدگی بــه امور‬ ‫کارگران‪ ،‬توسعه فرهنگ کار و تالش و بسیج جامعه به‬ ‫سمت کار دانست و گفت‪ :‬اماده سازی نسل اینده برای‬ ‫کار و تالش‪ ،‬موتور محرکه اقتصاد کشــور خواهد بود و‬ ‫بدین ترتیب همان طور که در جبهه های دفاع مقدس‪،‬‬ ‫موفق بودیم می توانیم در عرصه صنعت و اقتصاد نیز‬ ‫دستاوردهایبیشتریحاصلکنیم‪.‬‬ ‫خدامراد صالحی فرماندار شهرســتان لنجــان نیز در‬ ‫اینمراسم گفت‪:‬ذوب اهناصفهانیکیاز محیط های‬ ‫اصلی و بزرگ کارگری کشور و منطقه است و الزم است‬ ‫که از تمام کارگران پر همت این مجتمع عظیم صنعتی‬ ‫قدردانی کنم‪ .‬فرماندار شهرستان لنجان‪ ،‬به بحران اب‬ ‫نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬در جلســات با مسئولین استان‪،‬‬ ‫مشکالتی کهبحراناببرایاینمجتمععظیمصنعتی‬ ‫ایجــاد کرده را مطرح نمــودم و امیدوارم با یاری خدا در‬ ‫سالی که به فرموده مقام معظم رهبری‪ ،‬باید از تولید‬ ‫ملی بیش از گذشــته پشــتیبانی شــود‪ ،‬شــاهد حل این‬ ‫مشکلمهمباشیم‪.‬‬ ‫در این مراســم که احمد اکبری معاون سرمایه های‬ ‫انســانی و توســعه مدیریت‪ ،‬ســرهنگ مهران مختاری‬ ‫فرمانــده بســیج و تنــی چنــد از مدیــران ذوب اهــن نیز‬ ‫حضور داشــتند‪ ،‬مهــرداد توالئیــان معاون بهر هبــرداری‬ ‫این شــرکت گفت‪ :‬باتوجه به اینکه سال جاری توسط‬ ‫مقام معظم رهبری با عنوان تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع‬ ‫زدایی ها‪ ،‬نام گذاری شــده اســت‪ ،‬لذا روز کارگر امسال‪،‬‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد و در این فرصت باید از تمام کارگران‬ ‫ذوب اهن که همکاران سخت کوش من هستند‪ ،‬تشکر‬ ‫و قدردانی کنم‪ .‬وی با اشــاره به اینکه بزرگ ترین قشــر‬ ‫کارگری در منطقه مربوط به ذوب اهن اصفهان اســت‬ ‫و اثــرات ان بــر منطقه و کشــور مشــهود اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امسال بزرگ ترین مانع تولید‪ ،‬بحران اب است و در این‬ ‫شرایط تالشــگران ذوب اهن با تمام وجود برای حفظ‬ ‫تولید مجاهدت می کنند اما برای حل این مشکل نیاز به‬ ‫حمایت اساسی مسئولین منطقه و استان داریم‪ .‬مهدی‬ ‫کریمیرئیسادارهتعاون‪ ،‬کار ورفاهاجتماعیشهرستان‬ ‫لنجان نیز طی ســخنانی‪ ،‬کارگر را رکن اصلی صنعت و‬ ‫اقتصاد کشور دانست و گزارشی از برنامه های این اداره‬ ‫جهت بزرگداشت هفته کارگر ارائه داد‪ .‬وی همچنین به‬ ‫فرازهاییاززندگینامهسهشهید کارگرشهرستانلنجان که‬ ‫از خانواده بزرگ ذوب اهن اصفهان هستند اشاره کرد و‬ ‫ابراز امیدواری نمود که حل مشکالت کارگران همواره در‬ ‫اولویتفعالیت هایمسئولینباشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-280‬برابر اراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه‬ ‫وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل‪ ،‬تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫الف)اراء صادره از هیات شعبه اول ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 8183‬مورخ ‪ 1399/08/02‬به شماره کالسه ‪ 0639‬اقای‪/‬خانم علیرضا حبیبی خوزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 89‬کدملی ‪ 1141586010‬صادره فرزند علی اصغر نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب مغازه به مساحت ‪19.27‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 646‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت‬ ‫در صفحه ‪ 527‬دفتر ‪ 533‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 4753‬مورخ ‪ 1399/12/16‬به شماره کالسه ‪ 1400‬اقای‪/‬خانم محمد نبیان خوزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 141‬کدملی ‪ 1140933426‬صادره فرزند رمضانعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب مغازه به مساحت‪45.04‬‬ ‫مترمربع پالک شماره‪ 1602‬فرعی از ‪ 159‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل‬ ‫ثبت در صفحه ‪ 231‬دفتر ‪ 311‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 0210‬مورخ ‪ 1400/01/16‬به شماره کالسه ‪ 2183‬اقای‪/‬خانم حمیدرضا مجیری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 749‬کدملی ‪ 1141700719‬صادره فرزند حسنعلی نسبت به زمین مزروعی به مساحت ‪ 2094‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 744‬فرعی از ‪ 108‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪23225‬‬ ‫مورخ ‪ 98/11/14‬دفتر ‪ 305‬و سند ‪ 22679‬مورخ‪ 98/08/20‬دفتر ‪ 305‬و سند ‪ 23648‬مورخ ‪ 99/12/16‬دفتر ‪305‬‬ ‫و سند ‪ 23870‬دفتر ‪ 305‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 5028‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2246‬اقای ‪ /‬خانم رجبعلی روح الهی‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 266‬کدملی ‪ 1140956876‬صادره فرزند کریم نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.14‬مترمربع پالک شماره‪ 521‬فرعی از‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل سند ‪ 244467‬مورخ ‪ 99/09/23‬و سند ‪ 244746‬مورخ ‪ 99/10/22‬و سند ‪ 75992‬مورخ ‪67/02/25‬‬ ‫دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 5030‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2247‬اقای‪/‬خانم صفرعلی روح الهی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12‬کدملی ‪ 1140981714‬صادره فرزند کریم نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 252.14‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 521‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪244467‬‬ ‫مورخ ‪ 99/09/23‬و سند ‪ 244746‬مورخ ‪ 99/10/22‬و سند ‪ 75992‬مورخ ‪ 67/02/25‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 0619‬مورخ ‪ 1399/09/28‬به شماره کالسه ‪ 0730‬اقای‪ /‬خانم محمدعلی نوروزی فروشانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1130143988‬کدملی ‪ 1130143988‬صادره فرزند مصطفی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از شش‬ ‫دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 429.66‬مترمربع پالک شماره‪ 914‬فرعی از‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 74024‬مورخ ‪ 97/12/25‬دفتر ‪ 172‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 5198‬مورخ ‪ 1399/12/23‬به شماره کالسه ‪ 2277‬اقای‪ /‬خانم مجتبی اقائی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 138‬کدملی ‪ 1141610361‬صادره فرزند محمد نسبت به‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 101.89‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 149‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 511‬دفتر ‪ 125‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 0597‬مورخ ‪ 1399/09/28‬به شماره کالسه ‪ 0609‬اقای‪/‬خانم علیرضا رحمتی اندانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1130156354‬کدملی ‪ 1130156354‬صادره فرزند حسین نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 241‬مترمربع پالک شماره ‪ 696‬فرعی از‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهرشامل مع االوسطه از صفحه ‪ 362‬و ‪ 506‬دفتر ‪ 531‬و ‪ 685‬مصطفی و محمد اسماعیلی و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 0601‬مورخ ‪ 1399/09/28‬به شماره کالسه ‪ 0611‬اقای‪ /‬خانم رستا رحمتی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1131360291‬کدملی ‪ 1131360291‬صادره فرزند محمدرضا نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از شش دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 241‬مترمربع پالک شماره ‪ 696‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهرشامل مع االوسطه از صفحه ‪ 362‬و ‪ 506‬دفتر ‪ 531‬و ‪ 685‬مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 0599‬مورخ ‪ 1399/09/28‬به شماره کالسه ‪ 0610‬اقای‪ /‬خانم حمیدرضا رحمتی اندانی به‬ ‫شناسنامه شماره کدملی‪ 1130342921‬صادره فرزند حسین نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 241‬مترمربع پالک شماره ‪ 696‬فرعی از‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل مع االوسطه از صفحه ‪ 362‬و ‪ 506‬دفتر ‪ 531‬و ‪ 685‬مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 0335‬مورخ ‪ 1400/01/18‬به شماره کالسه ‪ 2301‬اقای‪/‬خانم محسن حاجی باقری به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 17074‬کدملی ‪ 1142385469‬صادره خمینی شهر فرزند محمدعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫انبار به مساحت ‪ 180.96‬مترمربع پالک شماره ‪ 1216‬فرعی از ‪ 106‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از صفحه ‪ 305‬دفتر ‪ 442‬عباس پریشانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 0098‬مورخ ‪ 1400/01/14‬به شماره کالسه ‪ 2161‬اقای‪ /‬خانم رحیم امینی مورنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1005‬کدملی ‪ 1285509900‬صادره فرزند حسین در نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب باغ به مساحت ‪995.8‬‬ ‫مترمربع پالک شماره‪ 72‬و ‪ 84‬فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع‬ ‫الوسطه از محمد علی مهرابی و حسن مهرابی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 2704‬مورخ ‪ 1399/11/04‬به شماره کالسه ‪ 2702‬اقای‪ /‬خانم خدیجه اعتصامی ورنوسفادرانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1941‬کدملی ‪ 1141188066‬صادره فرزند امین اهلل نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب کارگاه به مساحت ‪ 598.80‬مترمربع پالک شماره ‪ 16‬فرعی از‪ 156‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 115118‬مورخ ‪ 97/07/21‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪ 43230‬مورخ ‪ 98/08/12‬دفتر ‪301‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 2702‬مورخ ‪ 1399/11/04‬به شماره کالسه ‪ 1714‬اقای‪/‬خانم رضا مختاری ورنوسفادرانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 13676‬کدملی ‪ 1140135503‬صادره فرزند محمدعلی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب کارگاه به مساحت ‪ 598.80‬مترمربع پالک شماره ‪ 16‬فرعی از ‪ 156‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهرشامل سند ‪ 115118‬مورخ ‪ 97/07/21‬دفتر ‪ 46‬سند ‪ 43230‬مورخ ‪ 98/08/12‬دفتر ‪301‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 5177‬مورخ‪ 1399/12/20‬به شماره کالسه ‪ 0200‬اقای‪ /‬خانم پریسا جباری خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1130370275‬کدملی ‪ 1130370275‬صادره فرزند ابراهیم نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 141.94‬مترمربع پالک شماره‪ 803‬فرعی از‪ 111‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهرشامل سند ‪ 30996‬مورخ ‪ 98/04/30‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 7414‬مورخ ‪ 1394/04/23‬به شماره کالسه ‪ 6128‬خانم میمنت تقوی زاده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 59929‬کدملی ‪ 1281695424‬صادره اصفهان فرزند براتعلی نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 317.83‬مترمربع پالک شماره ‪ 2065‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫شامل سند رسمی ‪ 45815‬مورخ ‪ 83/03/17‬دفترخانه ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 4943‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 1972‬اقای‪/‬خانم علیرضا کیانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 18429‬کدملی ‪ 1140183834‬صادره فرزند حسین نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی‬ ‫به مساحت ‪ 144‬مترمربع پالک شماره ‪ 60‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهرشامل سند ‪ 7821‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 4813‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 2008‬اقای‪/‬خانم حمزه نیکو به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 183‬کدملی ‪ 1141705184‬صادره فرزند فتح اله نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 30.80‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2184‬فرعی از‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪244058‬‬ ‫مورخ ‪ 99/07/29‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 4823‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 1418‬اقای‪/‬خانم اکرم مجیری اندانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 14‬کدملی ‪ 1141671646‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب ساختمان نیمه تمام دو طبقه‬ ‫به مساحت ‪ 169.05‬مترمربع پالک شماره ‪ 704‬فرعی از‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل صفحه ‪ 56‬دفتر ‪ 415‬دفتر ‪ 353‬صفحات ‪ 371‬و ‪ 380‬و ‪ 368‬صفحه ‪ 380‬و صفحه ‪ 371‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 4821‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 1417‬اقای‪/‬خانم اکرم مجیری اندانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 14‬کدملی ‪ 1141671646‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه سه طبقه به انظمام ثمنیه‬ ‫اعیانی به مساحت ‪ 236.60‬مترمربع پالک شماره ‪ 704‬فرعی از‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر شامل دفتر ‪ 253‬و صفحه ‪ 371‬و ‪ 380‬و ‪ 368‬و دفتر ‪ 415‬صفحه ‪ 56‬و صفحه ‪ 380‬و ‪368‬‬ ‫و ‪ 371‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ 2920‬مورخ ‪ 1398/03/09‬به شماره کالسه ‪ 0483‬اقای‪/‬خانم مجتبی جوالیی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 348‬کدملی ‪ 1141607395‬صادره فرزند غالمحسین نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه‬ ‫و فوقانی به مساحت ‪ 220.61‬مترمربع پالک شماره ‪ 476‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در بابا فضلگاه بخش‪14‬‬ ‫اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت مجتبی جوالیی سند ‪ 124996‬مورخ‬ ‫‪ 87/04/04‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ 2923‬مورخ ‪ 1398/03/09‬به شماره کالسه ‪ 0334‬اقای‪/‬خانم محمد حسین جوالیی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1130548228‬کدملی ‪ 1130548228‬صادره فرزند مجتبی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از شش‬ ‫دانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت‪ 220.61‬مترمربع پالک شماره ‪ 476‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در بابا‬ ‫فضلگاه بخش‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت مجتبی جوالیی سند‬ ‫‪ 124996‬مورخ ‪ 87/04/04‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ 5272‬مورخ ‪ 1399/12/25‬به شماره کالسه ‪ 2506‬اقای‪ /‬خانم فرهاد صرامی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 197‬کدملی ‪ 1141705321‬صادره فرزند شکراهلل نسبت ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 200‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 562‬فرعی از ‪ 158‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه‬ ‫از شهرداری خمینی ثبت در صفحه ‪ 172‬دفتر ‪ 152‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ 5101‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2312‬اقای‪ /‬خانم عباسعلی زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 174‬کدملی ‪ 1141520011‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 1‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهرشامل ثبت در صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 142‬و سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ 5104‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2315‬اقای‪ /‬خانم سعید زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 181‬کدملی ‪ 1141616513‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به‪ 1‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 73‬و ثبت در صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 142‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ 5105‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2313‬اقای‪ /‬خانم حمید زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 348‬کدملی ‪ 1141678969‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 1‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل دفتر ‪ 142‬صفحه ‪ 121‬و سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 38‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ 5106‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2314‬اقای‪ /‬خانم محسن زهتابی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 730‬کدملی ‪ 1141175940‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 1‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫شامل دفتر ‪ 142‬صفحه ‪ 121‬سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 35‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ 5093‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2308‬اقای‪ /‬خانم عزت زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 101‬کدملی‪ 1141500590‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 5‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 142‬و سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪ 5095‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2309‬اقای‪ /‬خانم زهرابیگم زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 173‬کدملی ‪ 1141547147‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 5‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 142‬و سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ 5097‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2310‬اقای‪ /‬خانم فاطمه زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 329‬کدملی ‪ 1141626780‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ 5‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 142‬و سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ )..73‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ 5099‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2311‬اقای‪ /‬خانم فرشته زهتابی خوزانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 307‬کدملی ‪ 1141716755‬صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪ /5‬دانگ از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 252.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1148‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 121‬دفتر ‪ 142‬و سند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ )....73‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای شماره ‪ 5333‬مورخ ‪ 1399/12/27‬به شماره کالسه ‪ 2500‬اقای‪ /‬خانم نورعلی پریشانی فروشانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2818‬کدملی ‪ 1141265311‬صادره فرزند رمضانعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 195‬مترمربع پالک شماره ‪ 112‬فرعی از‪ 80‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل‬ ‫سند ‪ 88712‬مورخ ‪ 74/11/19‬دفتر ‪ 63‬مع االواسطه و سند ‪ 133954‬مورخ ‪ 98/01/28‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ 4810‬مورخ ‪ 1399/12/16‬به شماره کالسه ‪ 1779‬اقای‪ /‬خانم علیرضا امین پور به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 391‬کدملی ‪ 1141041545‬صادره فرزند نعمت اله نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪430.70‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 53‬فرعی از ‪ 159‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند‬ ‫‪ 113538‬مورخ ‪ 27/05/78‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ 5339‬مورخ ‪ 1399/12/27‬به شماره کالسه ‪ 2041‬اقای‪ /‬خانم اسماعیل پور حسن ورنوسفادرانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 964‬کدملی ‪ 1140820621‬صادره فرزند حیدر نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 235.50‬مترمربع پالک شماره‪ 2618‬فرعی از‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل سند ‪ 42989‬مورخ ‪ 62/12/02‬دفتر‪ 61‬و سند ‪ 37265‬مورخ ‪ 99/09/03‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ 5341‬مورخ ‪ 1399/12/27‬به شماره کالسه ‪ 2040‬اقای ‪ /‬خانم محمد پور حسن‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 963‬کدملی ‪ 1140820613‬صادره فرزند حیدرنسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪6‬‬ ‫دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 235.50‬مترمربع پالک شماره‪ 2618‬فرعی از‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 42989‬مورخ ‪ 62/12/02‬دفتر ‪ 61‬و سند ‪ 37265‬مورخ ‪ 99/09/03‬دفتر‬ ‫‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ 0321‬مورخ ‪ 1400/01/18‬به شماره کالسه ‪ 1843‬مالکیت اقای ‪ /‬خانم محمد‬ ‫رضا گلی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1600‬کدملی ‪ 0384993540‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب خانه مخروبه نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت ‪ 130.25‬مترمربع پالک شماره‪311‬‬ ‫فرعی از‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 12552‬مورخ ‪98/10/10‬‬ ‫دفتر ‪ 388‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -37‬رای شماره ‪ 4566‬مورخ ‪ 1399/12/11‬به شماره کالسه ‪ 2057‬اقای ‪ /‬خانم جعفر شاهین‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 3720‬کدملی ‪ 1141307944‬صادره فرزند عباسعلی نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 297.25‬مترمربع پالک شماره ‪ 506‬و ‪507‬فرعی از‪ 158‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از ورثه پیمانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ 4929‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 2491‬اقای ‪ /‬خانم جعفر زاغی‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 681553‬کدملی ‪ 1130139352‬صادره فرزند باقر نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 219.46‬مترمربع پالک شماره‪ 493‬فرعی از‪ 117‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 332‬دفتر ‪ 233‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ 4655‬مورخ ‪ 1399/12/13‬به شماره کالسه ‪ 2531‬خانم شهین زاغی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1130082571‬کدملی ‪ 1130082571‬صادره فرزند باقرنسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب مغازه ‪ .‬به‬ ‫مساحت ‪ 43.40‬مترمربع پالک شماره ‪493‬فرعی از‪ 117‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شه شامل مع االوسطه از مالکیت باقر زاغی ثبت در صفحه ‪ 332‬دفتر ‪233‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ 0355‬مورخ ‪ 1400/01/18‬به شماره کالسه ‪ 0025‬اقای ‪ /‬خانم غالمرضا‬ ‫طاهری اندانی به شناسنامه شماره ‪ 4077‬کدملی ‪ 1142268918‬صادره فرزند اسماعیل نسبت یه ‪ 3‬دنگ یکباب‬ ‫خانه ‪ .‬به مساحت ‪ 208.88‬مترمربع پالک شماره ‪22‬فرعی از‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل سند ‪ 216098‬مورخ ‪ 91/12/13‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 29676‬مورخح ‪ 53/05/07‬دفتر ‪ 61‬و سند‬ ‫‪ 84597‬مورخ ‪ 90/10/29‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ 0353‬مورخ ‪ 1400/01/18‬به شماره کالسه ‪ 0040‬اقای ‪ /‬خانم زهرا عمادی اندانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 3822‬کدملی ‪ 1141347253‬صادره فرزند محمدعلی نسبت یه ‪ 3‬دنگ یکباب خانه ‪ .‬به‬ ‫مساحت ‪ 208.88‬مترمربع پالک شماره ‪22‬فرعی از‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل سند ‪ 216098‬مورخ ‪ 91/12/13‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 29676‬مورخ ‪ 53/05/07‬دفتر ‪ 61‬و سند ‪84597‬‬ ‫مورخ ‪ 46 90/10/29‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -42‬رای شماره ‪ 4776‬مورخ ‪ 1399/12/16‬به شماره کالسه ‪ 2388‬اقای ‪ /‬خانم همدم ملک‬ ‫زاده به شناسنامه شماره ‪ 423‬کدملی ‪ 1140900651‬صادره فرزند شفیع نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 315.02‬مترمربع پالک شماره‪ 2312‬فرعی از ‪87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهرشامل سند ‪ 11541‬مورخ ‪ 30/06/19‬دفتر ‪ 38‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسم الحظه و محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -43‬رای شماره ‪ 8797‬مورخ ‪ 1399/08/11‬به شماره کالسه ‪ 1484‬اقای ‪ /‬خانم عزت حیدری‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی ‪ 1142200061‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به ‪ 1.5‬دانگ مشاع از شش دانگ‬ ‫یکباب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 200.22‬مترمربع پالک شماره ‪ 411‬و ‪ 410.1‬فرعی از‪ 111‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 92571‬مورخ ‪ 92/09/21‬دفتر ‪46‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -44‬رای شماره ‪ 8793‬مورخ ‪ 1399/08/11‬به شماره کالسه ‪ 1482‬اقای ‪ /‬خانم زهرا محمدی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 18714‬کدملی ‪ 1292340509‬صادره فرزند علی اکبر نسبت به ‪ 1.5‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 200.22‬مترمربع پالک شماره‪ 411‬و ‪ 410.1‬فرعی از‪ 111‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 92571‬مورخ ‪ 92/09/21‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -45‬رای شماره ‪ 8791‬مورخ ‪ 1399/08/11‬به شماره کالسه ‪ 1481‬اقای ‪ /‬خانم تورج محمدی‬ ‫دادرسی به شناسنامه شماره ‪ 4366‬کدملی ‪ 1290576963‬صادره فرزند رجبعلی نسبت به ‪ 1.5‬دانگ مشاع از‬ ‫شش دانگ یکباب خانه دو طبقه ‪ .‬به مساحت ‪ 200.22‬مترمربع پالک شماره‪ 410.1‬و ‪ 411‬فرعی از‪ 111‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 92571‬مورخ ‪ 92/09/21‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -46‬رای شماره ‪ 8795‬مورخ ‪ 1399/08/11‬به شماره کالسه ‪ 1483‬اقای ‪ /‬خانم علی اکبر‬ ‫محمدی به شناسنامه شماره ‪ 1401‬کدملی ‪ 1284642305‬صادره فرزند یداله نسبت به ‪ 1.5‬دانگ مشاع از ‪6‬‬ ‫دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 200.22‬مترمربع پالک شماره‪ 410.1‬و ‪ 411‬فرعی از‪ 111‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 92571‬مورخ ‪ 92/09/21‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -47‬رای شماره ‪ 4960‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 2145‬اقای ‪ /‬خانم ازیتا مختاری‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1130108295‬کدملی ‪ 1130108295‬صادره فرزند اکبر نسبت به ‪ 1‬دانگ از ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 612.30‬مترمربع پالک شماره ‪128‬فرعی از‪ 116‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 8026‬مورخ ‪ 57/02/27‬دفتر ‪ 59‬و سند ‪ 72786‬مورخ‬ ‫‪ 88/08/17‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -48‬رای شماره ‪ 4957‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 2132‬اقای ‪ /‬خانم فریبا حاجی‬ ‫هاشمی به شناسنامه شماره ‪ 49224‬کدملی ‪ 1280917830‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به ‪ 5‬دانگ از ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 612.30‬مترمربع پالک شماره ‪128‬فرعی از‪ 116‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 8026‬مورخ ‪ 57/02/27‬دفتر ‪ 59‬و سند ‪ 72786‬مورخ‬ ‫‪ 88/08/17‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -49‬رای شماره ‪ 5297‬مورخ ‪ 1399/12/26‬به شماره کالسه ‪ 2615‬اقای ‪ /‬خانم مهناز شیخی‬ ‫خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 1550‬کدملی ‪ 1141137801‬صادره فرزند نصراله نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 134.13‬مترمربع پالک شماره‪216‬فرعی از‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل ثبت در صفحه ‪ 119‬و ‪ 569‬دفتر ‪ 367‬و ‪ 476‬محمد رضا اتشگران و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -50‬رای شماره ‪ 4999‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 2189‬اقای ‪ /‬خانم زهرا کمالی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1914‬کدملی ‪ 1141328135‬صادره خمینی شهر فرزند محمود نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 285.5‬مترمربع پالک شماره ‪ 65‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر شامل سند ‪ 25048‬مورخ ‪88/08/03‬و سند ‪ 15834‬مورخ ‪ 86/12/13‬و سند ‪86/12/13 15835‬‬ ‫مورخ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -51‬رای شماره ‪ 4893‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 2107‬اقای ‪ /‬خانم علی اکبر‬ ‫عسگری به شناسنامه شماره ‪ 1130307654‬کدملی ‪ 1130307654‬صادره فرزند علی نسبت به ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 153.11‬مترمربع پالک شماره ‪596‬فرعی از‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل صفحه ‪ 67‬دفتر ‪ 81‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -52‬رای شماره ‪ 5336‬مورخ ‪ 1399/12/27‬به شماره کالسه ‪ 1463‬اقای ‪ /‬خانم سعید هاشمی‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 599‬کدملی ‪ 1141208644‬صادره فرزند عباسعلی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪6‬‬ ‫دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 288.50‬مترمربع پالک شماره‪ 140‬فرعی از‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ستد ‪6829‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫‪ -53‬رای شماره ‪ 0476‬مورخ ‪ 1400/01/25‬به شماره کالسه ‪ 2284‬اقای ‪ /‬خانم محمدعلی‬ ‫اقامحمدی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 17‬کدملی ‪ 1140950363‬صادره فرزند محمد نسبت به ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 19.75‬مترمربع پالک شماره ‪535‬فرعی از‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 47161‬مورخ ‪ 68/04/28‬دفتر ‪ 59‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -54‬رای شماره ‪ 4653‬مورخ ‪ 1399/12/13‬به شماره کالسه اقای ‪ /‬خانم مرتضی فرهادی خوزانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 158‬کدملی ‪ 1141586703‬صادره خمینی شهر فرزند عبدالحسین نسبت به ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه در حال ساخت به مساحت ‪ 248.33.3‬مترمربع پالک شماره ‪ 32‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر ‪ 1642‬شامل سند ‪ 36020‬مورخ ‪ 99/06/06‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -55‬رای شماره ‪ 0492‬مورخ ‪ 1400/01/28‬به شماره کالسه ‪ 2059‬مالکیت اقای ‪ /‬خانم رضا‬ ‫سلیمانی دهنوی به شناسنامه شماره ‪ 501‬کدملی ‪ 1293121401‬صادره فرزند رضا نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب‬ ‫کارگاه در ساخت شیشه سازسی‪ .‬به مساحت ‪ 650.40‬مترمربع پالک شماره‪ 86‬فرعی از‪ 170‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 11177‬مورخ ‪ 92/12/27‬دفتر ‪ 357‬مع االوسطه از‬ ‫کصطفی ادیبانو مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -56‬رای شماره ‪ 0494‬مورخ ‪ 1400/01/28‬به شماره کالسه ‪ 2060‬اقای ‪ /‬خانم رضا سلیمانی‬ ‫دهنوی به شناسنامه شماره ‪ 501‬کدملی ‪ 1293121401‬صادره فرزند رضا نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب کارگاه در‬ ‫ساخت شیشه سازسی‪ .‬به مساحت ‪ 650.40‬مترمربع پالک شماره‪ 86‬فرعی از‪ 170‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شه شامل سند ‪ 11177‬مورخ ‪ 97/12/27‬دفتر ‪ 357‬مع االوسطه از کصطفی ادیبانو‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -57‬رای شماره ‪ 5357‬مورخ ‪ 1399/12/28‬به شماره کالسه ‪ 1835‬اقای ‪ /‬خانم معصومه اسالمی‬ ‫نژاد به شناسنامه شماره ‪ 552‬کدملی ‪ 1141082675‬صادره فرزند محمدنسب به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ یکباب‬ ‫خانه نیمه ساز به مساحت ‪ 229.95‬مترمربع پالک شماره‪ 57‬و ‪ 58‬فرعی از‪ 80‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 4272‬مورخ ‪ 99/03/20‬دفتر ‪ 301‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -58‬رای شماره ‪ 5355‬مورخ ‪ 1399/12/28‬به شماره کالسه ‪ 1696‬اقای ‪ /‬خانم احمدرضا پریشانی‬ ‫فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 337‬کدملی ‪ 1141607281‬صادره فرزند نادعلی نسب به ‪ 3‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ‬ ‫یکباب خانه نیمه ساز به مساحت ‪ 229.95‬مترمربع پالک شماره‪ 57‬و ‪ 58‬فرعی از‪ 80‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 47272‬مورخ ‪ 99/03/20‬دفتر ‪ 301‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ ، 1400/02/15 :‬نوبت دوم‪ 1400/02/30 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1129488‬م الف‬ ‫«اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»‬ ‫‪ -9-282‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪.‬‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 140‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬خانم ام البنین الماسی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 916‬کدملی‬ ‫‪ 1262322545‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 107.30‬مترمربع پالک شماره ‪ 1475‬فرعی از ‪3‬‬ ‫اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی سیدجواد سیدی بیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪ 134‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬اقای خیراله ایمانی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 8848‬کدملی‬ ‫‪ 6199250788‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 391.25‬مترمربع پالک شماره ‪ 3264‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 1‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی وراث عباس ایمانی‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪138‬و‪ 139‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬اقای ابوذر شفائی مقدم به شناسنامه شماره ‪ 751‬کدملی‬ ‫‪ 6199954181‬فرزند غالمرضا و خانم فاطمه سرمدی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪6190018416‬‬ ‫فرزند مجتبی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 108.12‬مترمربع پالک شماره ‪ 1021‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالکین حسین اباد بیدگل‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 132‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬اقای محمد یونسی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 7701‬کدملی‬ ‫‪ 6199239202‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 124‬مترمربع پالک شماره ‪ 234‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 14‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 133‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬خانم زهرا رمضانی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 8021‬کدملی‬ ‫‪ 6199242513‬فرزند احمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 121‬مترمربع پالک شماره ‪ 235‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 14‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪212‬و‪ 213‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای ابوالفضل رهبری فرد به شناسنامه شماره ‪12088‬‬ ‫کدملی ‪ 6199160878‬فرزند محمدعلی و خانم سمیه ویسی میانرودی به شناسنامه شماره ‪ 12090‬کدملی‬ ‫‪ 1263433383‬فرزند غالمرضا (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 87.50‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 237‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 3‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫مالکینرسمی‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪214‬و‪ 215‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای علیرضا علی اکبرزاده بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 0‬کدملی ‪ 6190040608‬فرزند محمد و خانم معصومه مبینی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 248‬کدملی‬ ‫‪ 6199591798‬فرزند حاجی حسین (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 269.75‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 23‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 223‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالک رسمی حمزه اله علی اکبرزاده‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪ 216‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای میالد حسن زاده به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 0482022701‬فرزند غالم نبی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 176.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 107‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 235‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی محمد نگاری‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪130‬و‪ 131‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬خانم باشی خانم مکاری قمصری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 4570‬کدملی ‪ 6199207874‬فرزند عباس و خانم مطهره فرزین بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 136‬کدملی‬ ‫‪ 6199462343‬فرزند یداله (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 327.50‬مترمربع پالک شماره ‪64‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 54‬فرعی از ‪ 252‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک‬ ‫رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی محمدرضا اله یار زاده بیدگلی‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪ 217‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای مرتضی احمدی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 1250030269‬فرزند اقاعباس‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 42.25‬مترمربع پالک شماره ‪ 41‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 7‬فرعی از ‪ 293‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی وراث عباس احمدی‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪ 364‬مورخ ‪ 1400/02/07‬هیات‪ :‬خانم ریحانه معظمی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 92‬کدملی‬ ‫‪ 6199656555‬فرزند علی محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 193.75‬مترمربع پالک شماره ‪ 6‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از قسمتی از پالک شماره ‪ 5‬فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ‪ 609‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪3‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی غالمحسین اسماعیلی و اسماعیل اسماعیلی‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪219‬و‪ 220‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای ابوالفضل مدبر نژاد به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 6190011535‬فرزند مصطفی و خانم مهتاب روشن دل ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪0018505351‬‬ ‫فرزند عباس (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 145‬مترمربع پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 1908‬اصلی و ‪1‬‬ ‫فرعی از ‪ 1920‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی ابوالفضل رافعی و زهرا شیدائیان‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪221‬و‪222‬و‪ 223‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬خانم عذرا زارع مقدم ارانی به شناسنامه شماره ‪404‬‬ ‫کدملی ‪ 6199481038‬فرزند غالمحسین نسبت به دو دانگ و اقای محمدرضا شیرابادی ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 612‬کدملی ‪ 6199737288‬فرزند اقاعلی نسبت به یک و نیم دانگ و خانم مریم دهقان ارانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190045200‬فرزند سعید نسبت به دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 87.47‬مترمربع پالک شماره ‪ 13‬فرعی مفروز و مجزی از ‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪ 5‬فرعی و قسمتی از مشاعات‬ ‫از پالک ‪ 2318‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی عذرا زارع مقدم‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪ 3176‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات ‪ :‬اقای سیدعلی موسوی به شناسنامه شماره ‪ 11371‬کدملی‬ ‫‪ 6199153693‬فرزند سیداحمد ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 200.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 10099‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 1178‬و ‪ 2642‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل سعیدی ارانی‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪ 224‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اموزش و پرورش شهرستان اران و بیدگل به شناسه ملی‬ ‫‪ ، 14001922668‬ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 152.60‬مترمربع پالک شماره ‪10113‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 66‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 225‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اموزش و پرورش شهرستان اران و بیدگل به شناسه ملی‬ ‫‪ ، 14001922668‬ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 159.04‬مترمربع پالک شماره ‪10114‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 66‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )17‬رای شماره ‪226‬و‪ 227‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای حسین شبانی ارانی به شناسنامه شماره ‪10470‬‬ ‫کدملی ‪ 6199144678‬فرزند عباس و خانم زینب خدادادی نوش ابادی به شناسنامه شماره ‪ 146‬کدملی‬ ‫‪ 6199897188‬فرزند حسن (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 107.5‬مترمربع پالک شماره ‪10115‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1178‬فرعی از پالک ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی خانم فاطمه عمورجبی‬ ‫‪ )18‬رای شماره ‪362‬و‪ 363‬مورخ ‪ 1400/02/07‬هیات ‪ :‬اقای مهدی جوزقی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪9644‬‬ ‫کدملی ‪ 6199258762‬فرزند عباس و خانم محبوبه نوروزپور به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 1250053765‬فرزند‬ ‫زین العابدین (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 258.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 10120‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 7320‬و ‪ 66‬فرعی از پالک ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )19‬رای شماره ‪ 389‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای اکبر عرفان ارانی به شناسنامه شماره ‪ 220‬کدملی‬ ‫‪ 6199502744‬فرزند جواداقا در ششدانگ یکباب چهاردیواری مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 123.60‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 10123‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 302‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی محمود روحانی‬ ‫‪ )20‬رای شماره ‪ 390‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬خانم بتول حریری کاشانی به شناسنامه شماره ‪ 699‬کدملی‬ ‫‪ 0043933645‬فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب چهاردیواری مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪122.75‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10124‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 302‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪3‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی محمود روحانی‬ ‫‪ )21‬رای شماره ‪391‬و‪ 392‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای محمد خلیق ارانی به شناسنامه شماره ‪ 2‬کدملی‬ ‫‪ 6199610067‬فرزند حسینعلی و خانم فرزانه خلیق ارانی به شناسنامه شماره ‪ 178‬کدملی ‪ 6199611829‬فرزند‬ ‫یوسف (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 292‬مترمربع پالک شماره ‪ 10125‬فرعی مفروز و مجزی از‬ ‫‪ 1088‬و ‪ 8288‬و ‪ 8943‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعود اباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالکین رسمی ورثه علیا غیاثیان و رحمت اله خلیق‬ ‫‪ )22‬رای شماره ‪393‬و‪ 394‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای حسن دالورزاده ارانی به شناسنامه شماره ‪10‬‬ ‫کدملی ‪ 6199424123‬فرزند اقا حسین نسبت به دو و نیم دانگ و خانم اشرف قربانی ده سوخته به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 265‬کدملی ‪ 6329843147‬فرزند میرزا قلی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 261.33‬مترمربع پالک شماره ‪ 10126‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1088‬و ‪ 8943‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی‬ ‫واقع در مسعود اباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی حسن‬ ‫دالورزاده ارانی‬ ‫‪ )23‬رای شماره ‪ 127‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬خانم ریحانه قاسمی به شناسنامه شماره ‪ 1117‬کدملی‬ ‫‪ 6199925270‬فرزند رحمت اله‪ ،‬ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪ 151.30‬مترمربع پالک شماره ‪2097‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 183‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالک رسمی سیداحمد عباس زاده ارانی‬ ‫‪ )24‬رای شماره ‪125‬و‪ 126‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬اقای حسن غفوری به شناسنامه شماره ‪ 231‬کدملی‬ ‫‪ 6199721004‬فرزند عباس و خانم زهرا سادات عباسزاده ارانی به شناسنامه شماره ‪ 2796‬کدملی ‪6199942043‬‬ ‫فرزند سیدحسین (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‪ 148.38‬مترمربع پالک شماره‪ 2098‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 371‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی وراث عباس غفوری و انسیه کویری‬ ‫‪ )25‬رای شماره ‪232‬و‪ 233‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای ایمان رحیمی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 0011997443‬فرزند حسین و خانم منیره سادات عباس زاده به شناسنامه شماره ‪ 6190022987‬کدملی‬ ‫‪ 6190022987‬فرزند سیدسعید (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‪ 168.6‬مترمربع پالک شماره ‪2099‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1311‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪.‬‬ ‫مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی ایمان رحیمی‬ ‫‪ )26‬رای شماره ‪ 234‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای رسول ابتدائی ارانی به شناسنامه شماره ‪ 1127‬کدملی‬ ‫‪ 6199925378‬فرزند جواد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 120.50‬مترمربع پالک شماره ‪1245‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 343‬فرعی از ‪ 2645‬اصلی واقع در وشاد بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از‬ ‫مالک رسمی حسینعلی کاظمی‬ ‫‪ )27‬رای شماره ‪ 347‬مورخ ‪ 1400/02/07‬هیات ‪ :‬اقای علی منعمی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 9914‬کدملی‬ ‫‪ 6199261461‬فرزند اصغر نسبت به ‪ 387652‬سهم مشاع از ‪ 66964100‬سهم ششدانگ مزرعه به مساحت‬ ‫‪ 669641‬مترمربع پالک شماره ‪ 2702‬اصلی واقع در نظام اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالک رسمی عباس فینی بیدگلی‬ ‫‪ )28‬رای شماره ‪269‬و‪ 270‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای رمضانعلی حمیدی فرد به شناسنامه شماره ‪214‬‬ ‫کدملی ‪ 6199609931‬و خانم صغری کریمشاهی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 220‬کدملی ‪ 6199594101‬فرزند‬ ‫حسن (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 163.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 590‬فرعی مفروز و مجزی‬ ‫از ‪ 491‬فرعی از ‪ 2703‬اصلی واقع در دوالب بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی رضا‬ ‫یتیمیبیدگلی‬ ‫‪ )29‬رای شماره ‪135‬و‪ 136‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬اقای عبدالخالق احمدی پور به شناسنامه شماره ‪49‬‬ ‫کدملی ‪ 1818357781‬فرزند احمد و خانم خدیجه دادائی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 141‬کدملی ‪6199617894‬‬ ‫فرزند علی اکبر (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 105‬مترمربع پالک شماره ‪ 1924‬فرعی از ‪2840‬‬ ‫اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی زهرا غفوری‬ ‫‪ )30‬رای شماره ‪123‬و‪ 124‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬اقای سلمان پنجی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 6190049095‬فرزند مسلم و خانم ملیحه مطهریان به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190090060‬فرزند محسن‬ ‫(بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 78‬مترمربع پالک شماره ‪ 6629‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 16‬فرعی‬ ‫از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی سلمان پنجی بیدگلی‬ ‫‪ )31‬رای شماره ‪ 236‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای امیر دلداری به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪1278529918‬‬ ‫فرزند کمال الدین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 152‬مترمربع پالک شماره ‪ 6630‬فرعی مفروز و مجزی از‬ ‫‪ 163‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی سیدعباس پردل‬ ‫‪ )32‬رای شماره ‪386‬و‪387‬و‪ 388‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای غالمعلی ترکمن به شناسنامه شماره ‪ 3‬کدملی‬ ‫‪ 3933776538‬فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ و اقای شاپور ترکمن به شناسنامه شماره ‪ 2‬کدملی‬ ‫‪ 3933705649‬فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ و اقای کاوس ترکمن به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی‬ ‫‪ 3933730181‬فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪811.42‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 6633‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 138‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حیدر کوره پز‬ ‫‪ )33‬رای شماره ‪ 137‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬خانم سمیه بابائی نوش ابادی به شناسنامه شماره ‪ 7‬کدملی‬ ‫‪ 6199907604‬فرزند حسن ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 136‬مترمربع پالک شماره ‪ 1873‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 78‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در حسن اباد نوش اباد بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالکین حسن اباد نوش اباد‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/30 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک اران‬ ‫و بیدگل ‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1131162‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش‪ ۳۲‬درصدی کشف چوب  االت‬ ‫جنگلیدر گیالن‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امروز‪:‬مدیــرکل‬ ‫دهه گذشــته اقــدام به تصرف‬ ‫منابع طبیعی گیالن‪ ،‬از کشف‬ ‫اراضــی ملــی و کاشــت درخت‬ ‫و ضبــط ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۲۹۸‬اصله‬ ‫در ایــن اراضــی کردنــد و اکنون‬ ‫چوب االت جنگلی قاچاق خبر‬ ‫بدون مجوز قانونی قطع و نیز‬ ‫داد و گفــت‪ :‬امــروزه قاچــاق‬ ‫پرداخت اجرت المثل اقدام به‬ ‫میر حامد اختری‬ ‫چــوب فقط با وانت و نیســان‬ ‫قطعایندرختانقطور می کنند‬ ‫صــورت نمی گیــرد و برخــی از‬ ‫کهقاچاقمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫محموله ها از خودروهای سواری همچون پیکان‬ ‫مدیــرکل منابع طبیعی گیالن‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫و پراید کشف شده که کار یگان حفاظت را دشوار اداره کلمنابعطبیعیوابخیزداریاستان گیالناز‬ ‫می کنــد‪ .‬میر حامد اختــری با اشــاره به عملکرد تمام نیروها برای مقابله با قاچاق چوب استفاده‬ ‫مطلــوب اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬شش مرحله طرح تشدید مقابله‬ ‫استان گیالن در حوزه مبارزه با قاچاق چوب االت با قاچاق چوب االت جنگلی را در استان به اجرا‬ ‫جنگلــی‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۶۷۰‬فقره دراوردیم که در این راستا بازدید از کارخانجات‬ ‫عملیــات کشــف و ضبــط چــوب االت قاچــاق بزرگ و کوچک چوب در دســتور کار جدی قرار‬ ‫داشــتیم که نســبت به ســال ‪ ۳۲ ،۱۳۹۸‬درصد دارد‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی گیالن‪ ،‬با اشاره به‬ ‫افزایش در تعداد عملیات را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بازداشــت ‪ ۲۲۳۱‬قاچاقچــی چــوب و معرفــی‬ ‫او از کشــف و ضبــط ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۲۹۸‬اصلــه انان به مراجع قضایی‪ ،‬از افزایش ‪ ۸۱‬درصدی‬ ‫تشــده خبــر داد و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫چــوب االت جنگلی قاچــاق خبــر داد و تصریح افــراد بازداش ‬ ‫کرد‪ :‬در تعداد چوب االت مکشوفه شاهد رشد‪ ۱۱۱۳ ۱۱‬دستگاه وانت‪ ،‬کامیون‪ ،‬پیکان‪ ،‬پراید‪ ،‬ال‬ ‫درصدی هستیم‪ ،‬اما ازنظر حجم‪ ۹‬درصد کاهش ‪ ،۹۰‬نیسان‪ ،‬مینی بوس و جیپ نیز توقیف شده‬ ‫داشتیم‪ .‬اختری‪ ،‬افزایش قیمت چوب را یکی از است‪.‬‬ ‫دالیلاصلیافزایشقاچاقدانستومتذکرشد‪:‬‬ ‫اختــری از تجهیــز یــگان حفاظــت اداره کل‬ ‫غالبچوب االتجنگلی کشف شدهازنوع کاج‪ ،‬منابع طبیعی گیالن به یک دستگاه کوادکوپتر‬ ‫توســکا‪ ،‬بلوط‪ ،‬راش و ممرز اســت؛ البته شــاهد جهت حفاظــت از عرصه های جنگلی خبر داد‬ ‫قطع غیــر مجاز درختان دست کاشــت همچون و عنوان کرد‪ :‬این دستگاه خریداری شده و طی‬ ‫صنوبر نیز هستیم‪ ،‬زیرا برخی از افراد از حدود سه روزهای اتی مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بیمارستان‪ ۱۳۳‬تختخوابیلنگرود‬ ‫اماده افتتاح است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫و دانشــجویی بــه خــود دیــده‬ ‫پزشــکی گیــان ارتقــای‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاخص هایبهداشتیودرمانی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫را از دغدغ ههــای بــا اولویــت‬ ‫پزشــکی گیــان بــا بیــان اینکه‬ ‫در اســتان برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫توسعه زیرساخت های درمانی‬ ‫ارسالن ساالری‬ ‫بیمارســتان ‪ ۱۳۳‬تختخوابــی‬ ‫در گیــان در مقایســه بــا ســایر‬ ‫لنگــرود بااعتبــار ‪ ۱۹۰‬میلیــارد‬ ‫اســتان ها بســیار مغفول مانده‬ ‫تومان اماده افتتاح است‪ .‬دکتر ارسالن ساالری در بود‪ ،‬گفت‪:‬تحملبخش هایدرمانیمستهلکو‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬رشد و توسعه زیرساخت های فرسوده حوزه درمان به هیچ وجه زیبنده استان و‬ ‫بهداشت و درمان را یکی از اولویت های دانشگاه مردم نجیب ان نبوده و سعی ما تاکنون بر ارتقای‬ ‫علــوم پزشــکی گیــان برشــمرد و اظهــار کــرد‪ :‬زیرساخت های درمانی بوده و به حول قوه الهی‬ ‫توسعه شــاخص های ســامت در گیالن یکی از پیشــرفت های قابل توجهــی در این زمینه عاید‬ ‫محوری تریــن دغدغه های ما طی دو ســال اخیر حوزه ســامت گیالن شده اســت‪ .‬ساالری یکی‬ ‫بــوده و همچنان به عنوان مهم تریــن رویکرد در از ابر پروژه های دانشــگاه علوم پزشکی گیالن را‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی گیالندنبالمی شود‪.‬‬ ‫احــداث و بهره برداری از بیمارســتان ها برشــمرد‬ ‫او با بیان اینکه توسعه و رشد زیرساخت های و افــزود‪ :‬داشــتن بیمارســتانی درخور و مناســب‬ ‫بهداشتودرماناستانبههردلیلیعقب مانده بــرای مــردم اســتان به ویژه مردم لنگــرود یکی از‬ ‫یهــای اولوی ـت دار مــا بــوده کــه مراحل‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬علیرغم تحریم های ظالمانه‪ ،‬بحران نیازمند ‬ ‫مالی دولت در سال های اخیر و همچنین شیوع احــداث و بهر هبــرداری ان بــه اتمام رســیده و در‬ ‫کرونا‪،‬استان گیالنرشدقابل توجهیرادر بسیاری بحران کرونا به اضطرار مورداســتفاده قرارگرفته‬ ‫از بخش ها به ویژه بهداشــت‪ ،‬درمان و فرهنگی و به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫موفقیت مخابرات منطقه گلستان‬ ‫در دانش افزایی‬ ‫مخابرات منطقه گلســتان‬ ‫کارکنان اموزش دیده می توانند‬ ‫در شــاخص ســرانه اموزشــی‬ ‫تهــا و‬ ‫بــرای بهبــود فعالی ‬ ‫و تعــداد کارکنــان و مدیــران‬ ‫افزایش کیفیتانموثرترباشند‬ ‫اموزش دیــده در ســال ‪۹۹‬‬ ‫و به روزرسانی دانش مرتبط با‬ ‫رتبــه برتــر کشــوری را کســب‬ ‫هر فعالیت از نکات محوری و‬ ‫غالمعلی‬ ‫کــرد‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی بــا‬ ‫موردتوجه در مخابرات منطقه‬ ‫شهمرادی‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه دانش افزایی‬ ‫گلستاناست‪.‬‬ ‫و کســب مهارت های حیــن کار می تواند اثرات‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهگلستانباتبریککسب‬ ‫بســیار مانــدگاری در کیفیــت فرایندهــای کاری رتبه برتر در سرانه اموزشی بین مناطق مخابراتی‬ ‫داشــته باشــد افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس مخابرات کشور ابراز امیدواری کردبتوانیمباتقویتوبهبود‬ ‫منطقه گلســتان بــا برنامه ریزی مدون در ســال برنامه های اموزشــی در این زمینه موفق تر عمل‬ ‫‪ 99‬در این راســتا توانســت حائز رتبه برتر شود‪ .‬نماییموبا کارکنانومدیراناموزش دیدهومجهز‬ ‫او بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره های اموزشــی در بــه علــم روز‪ ،‬در ارائه خدمات و کســب رضایت‬ ‫بخ ‬ ‫شهــای مختلــف فنــی و غیــر فنــی گفــت‪ :‬مشتریانتالشکنیم‪.‬‬ ‫‪۴۲۰۰‬معلمحق التدریسوپیش دبستانی‬ ‫به زودیجذبمی شوند‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫و غیــره تعیین تکلیف شــدند‪.‬‬ ‫مازنــدران بــا اشــاره ب هضــرورت‬ ‫ســعدی پــور بــا اظهــار اینکــه‬ ‫تعیینتکلیفوضعیتمعلمان‬ ‫دوره های اموزشی مربیان شش‬ ‫حق التدریس و پیش دبســتانی‬ ‫مــاه طول می کشــد و با گــذر از‬ ‫خبــر از جذب چهار هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دوره نسبت به تعیین تکلیف‬ ‫علیرضا سعدی‬ ‫نفر داد‪.‬‬ ‫پور‬ ‫اقدام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫دو دوره ایــن طــرح اجرا شــد‪.‬‬ ‫هم وطــن؛ علیرضــا ســعدی پــور دربــاره تبدیــل مدیرکل اموزش وپرورش مازندران درباره طرح‬ ‫وضعیت معلمــان حق التدریس اظهار داشــت‪ :‬رتبه بنــدی معلمــان نیــز گفت‪ :‬ایــن طرح پس‬ ‫قانون تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی در از تصویــب در مجلــس و بــا ابــاغ شــیوه نامه‬ ‫استان عملی شد و این مربیان باید به دانشگاه اجرایی در سال جاری عملیاتی می شود‪ .‬او با‬ ‫فرهنگیان مراجعه کنند‪ .‬او با بیان اینکه تاکنون اشاره به رفع موانع اعتباری رتبه بندی معلمان‬ ‫دومرحلهتعیینتکلیفمربیانپیش دبستانیو گفــت‪ :‬به زودی شــیوه نامه ایــن طرح تصویب‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا اظهــار اینکــه ســهمیه‬ ‫حق التدریس در استان انجام شد‪ ،‬افزود‪ :‬اخرین و ابــاغ م ‬ ‫مرحله نیز به زودی انجام می شود و این مربیان استان در جذب مربیان پیش دبستانی‪ ،‬خدمات‬ ‫باید دوره های دانشگاه فرهنگیان را سپری کنند‪ .‬اموزشــی و نهضت ســواداموزی چهار هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در اســتان معلمــان خرید خدمات نفر اســت‪ ،‬این سهمیه را در کشــور ‪ ۸۸‬هزار نفر‬ ‫اموزشــی‪ ،‬نهضت ســواداموزی‪ ،‬پیش دبســتانی اعالم کرد‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش‪ 16‬درصدی واریز عوارض ارزش افزوده‬ ‫به حساب شهرداری ها و دهیاری‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با اعالم خبر‬ ‫واریــز عوارض ارزش افزوده به میزان ‪ ۵۱۳‬میلیارد‬ ‫تومــان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به حســاب شــهرداری ها‬ ‫و دهیــاری اســتان البــرز گفــت‪ :‬به شــهرداری ها و‬ ‫یهــا از محــل ارزش افــزوده ‪ ۵۱۳‬میلیــارد‬ ‫دهیار ‬ ‫تومان در سال ‪ ۹۹‬پرداخت شده است ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫نســبت به سال ‪ ۹۸‬این مقدار افزایش پیداکرده‬ ‫اســت‪ ،‬به نحوی که در سال گذشته ‪ ۴۴۳‬میلیارد‬ ‫تومان بوده اســت و از مبلــغ ‪ ۵۱۳‬میلیارد تومان‬ ‫تشــده رقــم ‪ ۳۶۴‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫پرداخ ‬ ‫شــهرداری ها و ‪ ۱۴۸‬میلیــارد تومان به دهیاری ها‬ ‫اختصاص یافتــه اســت محمدرضــا محمــدی در‬ ‫بخــش دیگری از ســخنان خود به تشــریح نحوه‬ ‫توزیــع و پرداخــت عــوارض بــه شــهرداری ها و‬ ‫یهــا پرداخــت و در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫دهیار ‬ ‫ایــن عــوارض بر اســاس نفــوس و جمعیت به هر‬ ‫شــهر تعلق می گیرد و به هر شــهری که جمعیت‬ ‫بیشــتری داشــته باشــد عــوارض بیشــتری تعلــق‬ ‫می گیــرد و در برنامــه پنجم توســعه عــوارض هر‬ ‫شــهر مختــص بــه همــان شــهر خواهــد بــود و در‬ ‫برنامه ششم توسعه که در سال ‪ ۹۶‬اجرایی شد‬ ‫به نسبت ‪ ۷۰‬به ‪ ۳۰‬به شهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫او بــا اعــام اینکــه در ســال گذشــته بــرای‬ ‫شــهرداری کــرج ‪ ۱۹۷‬میلیــارد تومــان‪ ،‬بــرای‬ ‫شــهرداری فردیس ‪ ۵۷‬میلیارد تومان‪ ،‬شــهرداری‬ ‫نظراباد و محمد شهر بیش از ‪ ۱۷‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫مشکین دشت بیش از ‪ ۹‬میلیارد تومان‪ ،‬شهرداری‬ ‫هشتگرد بیش از ‪ ۸‬میلیارد تومان و اشتهارد بیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلیارد تومان عوارض پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ایــن مســئول با اشــاره بــه اینکه شــهرداری ها‬ ‫گســازی پرداخــت عــوارض توســط‬ ‫بــرای فرهن ‬ ‫شــهروندان می تواننــد بــا تشــکر و قدردانــی از‬ ‫مــردم بــرای پرداخــت عــوارض بــا نصــب تابلو و‬ ‫بنرهایی در سطح شهر مردم را از اقدامات خود‬ ‫کــه با پرداخت عوارض شــهر صــورت گرفته اگاه‬ ‫کنند گفت‪ :‬شهرداری ها می توانند محلی را بانام‬ ‫عــوارض ارزش افــزوده نام گذاری کــرده و مردم را‬ ‫تشــویق و امیــدوار کنــد که ان ها هم ســهمی در‬ ‫عمران و ابادانی شهرشان دارند و نمود پرداخت‬ ‫عوارض را در سطح شهر مشاهده کنند و این حق‬ ‫قانونی یک شــهروند است‪ .‬محمدرضا محمدی‬ ‫در ادامه ضمن تشریح درامدهای مالیاتی استان‬ ‫البــرز اظهــار داشــت‪ :‬درامدهــای مالیاتــی اســتان‬ ‫البرز خوشبختانه از مقداری که در قانون بودجه‬ ‫یشــده بــود فراتر رفته و افزایش داشــته‬ ‫پیش بین ‬ ‫اســت‪ .‬او در همین خصوص اضافه کرد‪ :‬از سهم‬ ‫مالیــات از درامــد عمومــی در بودجــه اســتان در‬ ‫حــدود ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان وصو لشــده‬ ‫اســت کــه ایــن مقــدار ب هجــز عوارضی اســت که‬ ‫به حساب شهرداری ها واریز می شود‪.‬‬ ‫حرکت به سمت هوشمند سازی کلیه‬ ‫خدمات مالیاتی‬ ‫محمدیدر خصوصبخشودگیجرائممالیاتی‬ ‫افــزود‪ :‬بخشــودگی جرائم موضوع دســتورالعمل‬ ‫صادره برای هر دوره یا ســال در هر منبع حســب‬ ‫مــورد به ترتیب پرداخت مانده بدهی طبق برگ‬ ‫قطعی ابالغ شده تا پایان خردادماه‪ ۱۳۹۹‬حداکثر‬ ‫تا تاریخ ‪ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰‬برای کلیه فعاالن اقتصادی‬ ‫تــا ‪ ۷۲‬درصــد‪ ،‬پرداخت مانــده بدهی طبق برگ‬ ‫قطعی ابال غشــده از تاریخ ‪ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹‬حداکثر‬ ‫ظــرف مــدت یک مــاه پــس از ابالغ بــرگ قطعی‬ ‫نشــده‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد خواهد بود‪ .‬این زمان تعیی ‬ ‫فرصــت بســیار خوبــی اســت تــا مودیــان بدهــی‬ ‫مالیاتی خود را با بهره مندی از بخشودگی پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬اهداف اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬موضــوع دیگــری بــود کــه مدیــرکل امور‬ ‫مالیاتی اســتان البرز در این نشســت به ان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬حرکت به ســمت هوشــمند ســازی‬ ‫کلیــه خدمات مالیاتی هــدف اصلی این ســازمان‬ ‫است که برای افزایش رضایتمندی مودیان و عموم‬ ‫شهروندان صورت گرفته است تا درنهایت به یک‬ ‫نظام مالیاتی مدرن و هوشمند داشته باشیم‪.‬‬ ‫او بــا اعــام اینکــه از ســال های قبــل ثبــت‬ ‫اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی شــده اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا الکترونیکی شــدن ثبــت اظهارنامه ها‬ ‫مودیــان و اداره امــور مالیاتــی ازاین جهــت دیگــر‬ ‫هیــچ مشــکلی ندارنــد و تمــام مراحــل از ابتــدای‬ ‫اعالم امادگی مودی به صورت الکترونیکی انجام‬ ‫می شود‪ .‬او در همین خصوص افزود‪ :‬با مشاهده‬ ‫اوراق مالیاتــی به صورت الکترونیکی که در حکم‬ ‫ابــاغ اســت‪ ،‬مــودی می توانــد ثبــت اظهارنامــه‪،‬‬ ‫اعتــراض و ابــاغ و کلیه امور مربوط بــه اداره امور‬ ‫مالیاتی را الکترونیکی انجام دهد که هم در وقت‬ ‫یشــود و هــم نیــازی بــه مراجعه‬ ‫صرفه جویــی م ‬ ‫حضوری به اداره امور مالیاتی نخواهد بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان البــرز در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد سامانه‬ ‫مودیان پایانه های فروشگاهی پرداخت و در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬صاحبان حرف و مشاغل پزشکی‬ ‫در قانون بودجه ســال ‪ ۹۸‬ابتدا مکلف به انجام‬ ‫ان شــدند که حدود ‪ ۳۰‬رشــته شــغلی که شــامل‬ ‫‪ ۵۰‬شــغل بود هم در ســال ‪ ۹۸‬به ان اضافه شــد‬ ‫و از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تمامــی مودیــان مالیاتــی‬ ‫(خرده فروشــانی که مســتقیما بــا مصرف کنندگان‬ ‫نهائــی ارتبــاط دارنــد) ب هجــز اســتثنائاتی کــه در‬ ‫هیئت وزیران تصویب شده ملزم به استفاده از این‬ ‫سامانهفروشگاهیهستند‪.‬‬ ‫به خوش حسابان جایزه تعلق می گیرد‬ ‫او ضمــن اظهــار امیــدواری از اینکــه مودیــان‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن ســامانه فــروش اداره کل امــور‬ ‫مالیاتــی را در شفاف ســازی درامدهــای یاری کنند‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مســلما انجــام این مهــم گامی در‬ ‫راســتای جلوگیــری از فــرار مالیاتی خواهد بــود؛ و‬ ‫از مودیــان انتظــار داریــم که اظهارنامه خــود را بر‬ ‫اساس واقعیت و اتفاق سال مالی خود تکمیل و‬ ‫تسلیم اداره مالیات کنند‪ .‬او همچنین به برشمردن‬ ‫موارد معافیت و بخشودگی مالیاتی اشاره کرد و با‬ ‫اعالم اینکه شرط اول استفاده از معافیت تسلیم‬ ‫اظهارنامــه اســت افــزود‪ :‬درصورتی که یــک واحد‬ ‫تولیــدی ب هصــرف اینکــه از مالیــات معاف اســت‬ ‫بــه تکالیف قانونی خود عمــل نکند نمی تواند از‬ ‫معافیت استفاده کند و نحوه استفاده از معافیت‬ ‫به این صورت محاســبه می شــود که فرد در زمان‬ ‫مقــرر اظهارنام ـه اش را تســلیم اداره مالیــات کنــد‬ ‫و بعــد از محاســبه و رســیدگی بــه اظهارنامه نرخ‬ ‫مالیاتصفر تعیین می شود‪.‬‬ ‫محمــدی اضافــه کــرد‪ :‬محاســبه نــرخ مالیات‬ ‫شــخص حقوقــی ‪ ۲۵‬درصــد اســت کــه اگــر در‬ ‫اظهارنامه ای که تنظیم می کنند‪ ،‬نســبت به ســال‬ ‫قبل افزایش درامد داشــته باشــد به نســبت هر ‪۱۰‬‬ ‫درصــد میــزان افزایــش درامــد یک واحــد درصد و‬ ‫حداکثر تا ‪ ۵‬واحد درصد از نرخ ‪ ۲۵‬درصد مالیاتی‬ ‫کاهــش می یابــد و یــا اگر کســی ســه ســال متوالی‬ ‫اظهارنامه تســلیم نماید و حساب ســود و زیانش‬ ‫موردپذیرش قرار گیرد یا میزان مالیات تنظیم شده‬ ‫را در مرحلــه توافق بــا رئیس امور حل وفصل کند‬ ‫تــا میــزان ‪ ۵‬درصد جایزه خوش حســابی دریافت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــا اعالم اینکه اگر کســی مالیات‬ ‫ســال خــود را در همان اوایل ســال مالی پرداخت‬ ‫کند به ازای هرماه یک درصد جایزه خوش حسابی‬ ‫به او تعلق می گیرد خاطرنشان ساخت‪ :‬اما عدم‬ ‫تســلیم اظهارنامــه مالیاتی برای مــودی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جریمــه غیرقابل بخشــش صــادر خواهــد شــد و‬ ‫اظهارنامه هایی که بر اســاس کذب باشــد نیز ‪۳۰‬‬ ‫درصد جریمه کتمان و غیرقابل بخشــش و هزینه‬ ‫دیرکــرد پرداخــت بــه ازای هرمــاه دونیــم درصــد‬ ‫جریمــه دارد و طبــق مــاد ‪ ۲۷۴‬مــوارد زیــر جــرم‬ ‫مالیاتی محســوب می شــود و مرتکب یا مرتکبان‬ ‫حســب مورد به مجازات درجه ‪( ۶‬حبس از شش‬ ‫ماه تا دو سال) محکوم می شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اردیبهشت ماه اخرین زمان تعویض کارت های قدیمی با «قم کارت»‬ ‫اخرین مرحله انتقال اعتبار کارت های قدیم‬ ‫بــه قــم کارت بــا توجــه بــه اطالع رســانی های‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬پایــان اردیبهش ـت ماه بــوده و‬ ‫پس ازایــن تاریخ‪ ،‬کارت های قدیمی فاقد اعتبار‬ ‫یمــاه‪ ،‬طرح اســتقرار‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬از ابتــدای د ‬ ‫تهــای شــهروندی قــم‬ ‫ســامانه جامــع پرداخ ‬ ‫کارت ب هصــورت انالیــن در شــهرداری قــم اغــاز‬ ‫شد که در این راستا یکی از اقدامات جایگزینی‬ ‫تهــای‬ ‫سهــا بــا کار ‬ ‫کارت قدیمــی اتوبو ‬ ‫شــهروندی قــم کارت بــود‪ .‬در همیــن زمینــه در‬ ‫چنــد ماه گذشــته بخــش عظیمــی از کارت های‬ ‫تهــای جدید ب هصــورت رایگان‬ ‫اتوبــوس با کار ‬ ‫تعویــض شــده اســت‪ ،‬امــا همچنــان بخشــی از‬ ‫صاحبــان ایــن کارت هــا علیرغــم چندیــن مــورد‬ ‫اطالع رســانی عمومــی‪ ،‬بــرای تعویــض اقــدام‬ ‫نکرده انــد‪ .‬در همیــن ایــن راســتا مقررشــده کــه‬ ‫پایان اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬اخرین مرحله‬ ‫انتقــال اعتبــار کارت هــای قدیم به قــم کارت با‬ ‫توجــه بــه اطالع رســانی های صــورت گرفتــه و‬ ‫تمدید چندین باره این موضوع باشد و پس ازاین‬ ‫تهــای قدیمــی فاقــد اعتبــار خواهد‬ ‫تاریــخ کار ‬ ‫بــود‪ .‬قم کارت یــک کارت شــهروندی بوده که‬ ‫قرار اســت بســیاری از خدمات حوزه شــهری در‬ ‫بستر ان بارگذاری و در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ورود دستگاه های اجرایی استان همدان برای حل مشکالت کوی فردوس‬ ‫نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی پس از بازدید از کوی فردوس با تاکید بر‬ ‫اینکه مشــکل مالی برای ســاخت مدرســه در این‬ ‫کوی وجود ندارد خواستار تامین زمین برای ساخت‬ ‫مدرسه شد‪.‬‬ ‫چهارمینجلسهبررسیمشکالت کویفردوس‬ ‫با حضور حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون‬ ‫برنامه بودجه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فرماندار و‬ ‫شهردار همدان و دیگر مسئوالن برگزار شد و برخی‬ ‫از ســاکنان این کوی نیز به بیان مشکالت خویش‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی در این بازدید بیان کرد‪ :‬همدان با سرعت‬ ‫بســیار باال رو به رشــد است در طرح جامع شهری‬ ‫همــدان اگــر هــرروز دنبال کار نباشــیم مشــکالت‬ ‫هــرروز افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬حمیدرضــا حاجی‬ ‫بابایــی با بیان اینکه هیچ وظیف ـه ای باالتر از این‬ ‫نیست که مردم راضی باشند افزود‪ :‬سیاست سند‬ ‫تحول بنیادین اموزش وپرورش این است که ما در‬ ‫ان منطقــه مدرســه بســازیم که حداقــل ‪ 4‬حیاط‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــرای ســاخت مدرســه در منطقــه‬ ‫کوی فردوس ازلحاظ مالی مشــکلی نیست که با‬ ‫مســاعدت مسئوالن قابل حل است و فقط زمین‬ ‫بایــد تامین شــود که به محــض اماد هســازی زمین‬ ‫کلنگ زنی شروع می شود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬ما در شهر همدان هرکجا بخواهیم‬ ‫مدرسه بسازیم باید مجتمع بسازیم‪ .‬باید قانون از‬ ‫ابتدای شروع طرح ساخت مسکن از اول اجرا شود‬ ‫تا این مشکالت پیش نیاید‪ .‬نماینده مردم همدان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪ :‬امیدواریــم‬ ‫باهمــت فرماندار و مدیریت خــوب او ریل گذاری‬ ‫خوبــی برای رفع مشــکالت کوی فــردوس انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرمانــدار همــدان هم بــه مباحث عمــده در‬ ‫کــوی فــردوس اشــاره کرد و گفت‪ :‬کــوی فردوس‬ ‫تعــداد ‪ 603‬واحــد مســکن مهــر دارد که شــامل‬ ‫‪ 240‬واحــد در قالــب تفاهم نامــه س ـه جانبه‬ ‫تحــت عنوان فروتن و جامعــه معلولین و ‪363‬‬ ‫واحــد در قالب تعاونی کــه ‪ 169‬واحد نیمه کاره‬ ‫بــرای بازنشســتگان‪ 98 ،‬واحد ناجــا و ‪ 96‬واحد‬ ‫هگمتان احداث شده است‪ .‬محمدعلی محمدی‬ ‫در ادامه خواستار تعیین تکلیف برخی مشکالت‬ ‫کوی فردوس شد و افزود‪ :‬نیاز ساکنان منطقه به‬ ‫نانوایی‪ ،‬فضای ســبز‪ ،‬مرکز اموزشــی‪ ،‬واحدهای‬ ‫خدماتی‪ ،‬تهیه مایحتاج عمومی و‪ ...‬در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪ .‬ســاخت نانوایــی تما مخــودکار‬ ‫در اولویــت قــرار داد هشــده کــه بــا جاگــذاری‬ ‫کانکــس در محــل انجــام شــد و فقــط انشــعاب‬ ‫اب باقی مانــده کــه ظرف چنــد روز اینده مرتفع‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرماندار همدان گفت‪ :‬در رابطه با‬ ‫فضای مذهبی و مسجد زمینی به مساحت ‪496‬‬ ‫مترمربع تحویل اوقاف و امور خیریه شده است‬ ‫که علی الظاهر هیئت امنا هم تشکیل شده و دنبال‬ ‫اخــذ پروانــه هســتند کــه ظاهــرا خیری نیــز برای‬ ‫ســاخت مســجد اعالم امادگی کرده است‪ .‬او در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬یکی از مباحث مهم برای مدیریت‬ ‫شــهری و شــهرداری منطقــه موضــوع تحویــل ان‬ ‫مجموعــه به شــهرداری منطقه اســت کــه بتواند‬ ‫مدیریــت کنــد کــه علی رغــم اعتبــار ‪ 1400‬کــه به‬ ‫همین منظور لحاظ گردیده اما هنوز میسر نشده‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای ایجاد فضای سبز در این‬ ‫منطقه‪ ،‬زمینی به مســاحت ‪ 1400‬متر دید هشــده‬ ‫نهــا را درخواســت‬ ‫کــه شــهرداری منطقــه زمی ‬ ‫کرده که باید توســط راه و شهرســازی زمینش در‬ ‫اختیار گذاشته شود تا بتوانند کارهایش را انجام‬ ‫دهند‪ .‬عباس صوفی شــهردار همــدان نیز گفت‪:‬‬ ‫شــهرداری بــرای حل مشــکل مردم بیشــتر از حد‬ ‫وظایــف خــود اعالم امادگی کرده اســت‪ .‬هزینه‬ ‫اماد هســازی منطقــه‪ ،‬ســاخت پیاده رو‪ ،‬ســاخت‬ ‫پــارک بــا توافق بین راه و شهرســازی و شــهرداری‬ ‫انجام شــده و برای ان اعالم امادگی می کنیم‪ .‬او‬ ‫همچنین در رابطه با محوطه ســازی بیان کرد‪ :‬با‬ ‫براورد هزینه حاضریــم در صورت واگذاری زمین‬ ‫به شــهرداری کار صورت گیرد‪ .‬صوفی بیان کرد‪:‬‬ ‫در رابطه با دسترســی به حمل ونقل عمومی نیز‬ ‫راه و شهرســازی مســیر خوبی برای تردد طراحی‬ ‫نکــرده و بــرای دسترســی به بلوار اصلــی نیازمند‬ ‫تملکی هســتیم که جزو قرارداد راه و شهرســازی‬ ‫است تا اتوبوس ها راحت تردد کنند که با مشکل‬ ‫مواجــه نشــوند‪ .‬صوفــی همچنیــن در رابطــه بــا‬ ‫ساخت پارک گفت‪ :‬به علت وجود شیب ساخت‬ ‫ان میسر نیست که فقط می توان فضای سبز انجا‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کشت چغندرقند در ‪۹۸۳‬‬ ‫هکتار از مزارع کشاورزی‬ ‫استان قزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــر زراعــت ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫فصــل کشــت تاکنــون بیــش از ‪ ۹۸۳‬‏هکتــار از‬ ‫مــزارع کشــاورزی اســتان بــه زیر کشــت چغندرقند‬ ‫رفته اســت‪ .‬تورج بنیادی افزود‪:‬‏اســتان قزوین در‬ ‫ســال جاری در ســطح ‪ ۲۸۰۰‬هکتار برنامه کشــت‬ ‫چغندرقند دارد که تاکنون در سطح ‏‪ ۱۵۹۳‬هکتار‬ ‫قــرارداد کشــت بــا ‪ ۲۴۸‬بهره بــردار منعقدشــده‬ ‫است ‏‪.‬‬ ‫او پیش بینــی کرد‪ :‬در صــورت تحقق کامل برنامه‬ ‫ابالغی کشــت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار تن چغندرقند از‬ ‫این‏میزان ســطح زیر کشت برداشت شود ‏‪ .‬بنیادی‬ ‫بــا توجــه بــه محدودیت ابــی و همچنیــن کاهش‬ ‫میــزان بارندگی در ســال زراعی جاری خاطرنشــان‬ ‫‏ســاخت‪ :‬باهــدف اســتفاده بهینــه از منابــع ابــی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی شــده اســت تــا بخشــی از کشــت‬ ‫چغندرقند‏به صورت نشایی انجام شود ‏‪.‬‬ ‫او مزایــای کشــت نشــایی چغندرقنــد را اســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع ابــی‪ ،‬کاهــش طــول دوره رشــد‪،‬‬ ‫کاهــش‏افات و بیماری هــای ابتدای فصل‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه هــای تولیــد مربــوط بــه مرحلــه کاشــت‪،‬‬ ‫افزایــش عملکرد‪،‬‏و درنهایت افزایش بهره وری در‬ ‫بخش کشاورزی برشمرد ‏‪.‬‬ ‫مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫قزویــن بــا توجــه بــه افزایــش دو برابــری قیمــت‬ ‫خریــد‏چغندرقنــد نســبت بــه ســال گذشــته اظهار‬ ‫امیــدواری کرد‪ :‬در ســال جاری بــا توجه به برنامه‬ ‫ابالغی کشــت و‏همت و تالش کشــاورزان‪ ،‬بتوان‬ ‫در راســتای سیاســت ها و اهــداف تولیــد گا مهــای‬ ‫خوبی برداشت ‏‪.‬‬ ‫اهدا تجهیزات ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫ریالی بانک مهر ایران‬ ‫به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کرمانشاه‬ ‫محمدرضا نجفی شــعاع مدیر بانک قرض الحسنه‬ ‫مهــر ایــران اســتان کرمانشــاه اظهار داشــت‪ :‬بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران از محل وجه التزام جریمه‬ ‫دیرکــرد مبلــغ ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال را بــرای خرید ‪۱۵‬‬ ‫هــزار قلــم تجهیــزات در ‪ ۱۲۶‬مرکز پزشــکی ســطح‬ ‫کشــور اختصــاص داد‪ .‬نجفــی شــعاع افزود‪ :‬ســهم‬ ‫اســتان کرمانشــاه ‪ ۵‬میلیارد ریال بــرای خرید ‪۳۴۰‬‬ ‫قلم تجهیزات شامل؛ ‪ ۲۳‬دستگاه کپسول اکسیژن‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬دســتگاه ضدعفونی کننــده بیمارســتانی‪۱۴۶ ،‬‬ ‫دســتگاه تب ســنج لیــزری و ‪ ۱۴۶‬پالــس اکســی متر‬ ‫است که به دانشگاه علوم پزشکی به عنوان اولین‬ ‫پرچم دار حوزه ســامت اهدا شد‪ .‬مدیریت بانک‬ ‫قرض الحســنه مهر ایران افزود‪ :‬همچنین پرداخت‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار فقــره تســهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریالــی بــا‬ ‫ســود ‪ ۴‬درصــد در قالــب تفاهم نامــه ای بــا وزارت‬ ‫بهداشــت منعقدشــده که سهم استان کرمانشاه از‬ ‫طریق وزارت بهداشت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بانــک قرض الحســنه مهــر‬ ‫ایــران همــواره در مشــکالت و ســختی ها در کنــار‬ ‫مــردم بــوده اســت ان چنان کــه در زلزلــه ســال ‪۹۶‬‬ ‫اقدام به ســاخت مرکز بهداشت و ‪ ۴‬مدرسه نمود‬ ‫همچنین ‪ ۱۵‬میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫نیــز بــه زلزلــه زدگان پرداخــت شــد‪ .‬نجفــی شــعاع‬ ‫گفت‪ :‬برای بانک قرض الحسنه مهر ایران از طریق‬ ‫دولــت خــط اعتبــاری تامیــن نشــده و از طریــق‬ ‫سهامداری بانک های کشور در حال گردش است‪.‬‬ ‫وضعیت نابسامان شهر‬ ‫صنعتی رشت نتیجه‬ ‫سوء مدیریت است‬ ‫رئیس کل دادگســتری گیالن گفت‪ :‬وضع نابسامان‬ ‫اســفالت راه هــا‪ ،‬جدول بنــدی‪ ،‬روشــنایی معابــر‪،‬‬ ‫فضــای ســبز و بســیاری از نواقصــی کــه در شــهرک‬ ‫صنعتــی دیــده می شــود نتیجه ســوء مدیریت این‬ ‫مجموعه است‪.‬‬ ‫حجت االســام حمــزه خلیلــی در نشســت ســتاد‬ ‫اســتانی اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی در‬ ‫دســتگاه قضــا از وضعیــت نابســامان مدیریــت و‬ ‫نگهداری شهر صنعتی رشت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گیــان بــا انتقــاد‬ ‫شــدید از نحــوه مدیریــت شــهر صنعتــی ر شــت‬ ‫و وضعیــت نابســامان نگهــداری ایــن شــهرک‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وضــع نابســامان اســفالت را ه هــا‪،‬‬ ‫جدو ل بنــدی‪ ،‬روشــنایی معابــر‪ ،‬فضــای ســبز‬ ‫و بســیاری از نواقصــی کــه در شــهرک صنعتــی‬ ‫دیــده می شــود نتیجــه ســوء مدیریــت ا یــن‬ ‫مجموعــه بــوده و الزم اســت متولیــان ا مــر در‬ ‫اســرع وقــت بــرای رفــع ایــن معضــات اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی اســتان گیــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه مشــکالت شــهر صنعتی رشــت باتدبیر و‬ ‫عزمــی جــدی و مشــارکت کارخانجــات مســتقر‬ ‫در ان قابل حــل اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬الزم‬ ‫اســت مدیریــت شــهر ک های صنعتــی برنا مــه‬ ‫زما ن بند ی شــده بــرای رفــع مشــکالت مو جــود‬ ‫را به داد ســتانی ارائه و ســریعا اقدام کنند در‬ ‫غیــر ایــن صــورت بــه دلیل ترک فعــل و اهمال‬ ‫در انجــام وظایــف‪ ،‬تحــت تعقیــب قضا یــی‬ ‫قــرار خواهند گرفت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کشف و ضبط اشیای‬ ‫تاریخی در شیراز‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میراث فرهنگی اســتان‬ ‫فارس از کشــف و ضبط اشــیای تاریخی در شیراز خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا بهمنی نژاد اظهار کرد‪ :‬در پی‬ ‫دریافــت خبــر از منابــع معتبر مبنی بــر خریدوفروش‬ ‫اشــیاء عتیقه و ســکه های تاریخی در منزلی واقع در‬ ‫شــهرک ارین شــیراز‪ ،‬این فرماندهی و عوامل ســتادی‬ ‫با انجام تحقیق و اقدامات اطالعاتی و با هماهنگی‬ ‫مرجــع قضایــی و اخــذ مجــوز ورود و بازرســی‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری ماموران پلیس امنیت اقتصــادی وارد منزل‬ ‫مذکــور شــدند‪ .‬او افــزود‪ :‬در بازرســی ازانجا تعدادی‬ ‫اشــیاء عتیقه شــامل یک جلــد قران خطــی‪ ،‬دو عدد‬ ‫تیغــه خنجر‪ ،‬دو عــدد ابریز فلزی‪ ،‬تعداد ‪ ۳۷‬قطعه‬ ‫ک مهر‬ ‫انــواع ســکه‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۶‬حلقــه انگشــتری‪ ،‬ی ـ ‬ ‫ک مهــر ســنگی‪ ،‬هفــت عــدد انــواع‬ ‫اســتوانه ای‪ ،‬ی ـ ‬ ‫ک قطع هســنگ‬ ‫مهــر فلــزی گــرد و مکعبــی شــکل‪ ،‬ی ‬ ‫مرمــر دارای چهار ســوراخ شــبیه ب هجــای دوات‪ ،‬یک‬ ‫قطعه اشی فلزی استوانه ای مخصوص نگهداری دعا‬ ‫و طلســم‪ ،‬س ـ ه جعبــه قــاب حــاوی ‪ ۱۴۵‬عــدد انواع‬ ‫پیــکان‪ ،‬ســورمه دان‪ ،‬قاشــق و دیگــر اشــیاء تاریخــی‬ ‫کشف شد و با توجه به عدم حضور مالک در منزل‪،‬‬ ‫مراتب در حضور همسر او و مامورین صورت جلسه و‬ ‫اشیاء مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی شد‪ .‬فرمانده یگان حفاظت میراث‬ ‫فرهنگــی اســتان فــارس‪ ،‬گفــت‪ :‬بر اســاس مــوادی از‬ ‫فصل نهم قانون تعزیرات‪ ،‬هرگونه حفاری غیرمجاز‬ ‫و خریدوفروش اشــیاء و اموال فرهنگی تاریخی جرم‬ ‫محســوب شــده و بــا ضبــط اشــیاء و امــوال مرتبــط‪،‬‬ ‫مجازات حبس و جریمه نقدی در پی دارد‪.‬‬ ‫با متخلفین شبکه توزیع‬ ‫گوشت مرغ برخورد‬ ‫قانونی می شود‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا تاکیــد بر اینکــه در چند روز اخیــر از کل‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫زنجیــره تولیــد و عرضــه مــرغ از قبیــل مرغدار ‬ ‫کشــتارگاه ها و فروشــگاه های اســتان فــارس بازدیــد‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تخلفاتــی شــامل فــروش مرغ‬ ‫باالتــر از نــرخ مصــوب و یا قطعه بنــدی در بعضی از‬ ‫فروشــگاه ها و عــدم نصب قیمت مصوب مشــاهده‬ ‫شــد کــه قطعــا از طریق مراجــع قضایی با متخلفین‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬شــاهرخ‬ ‫برخــورد م ‬ ‫شــجری تصریح کرد‪ :‬استان فارس یکی از قطب های‬ ‫تولید مرغ در کشور است که در شرایط عادی عالوه‬ ‫بــر نیــاز داخلــی بخشــی از نیاز اســتان های مجــاور را‬ ‫نیــز تامیــن می کنــد‪ ،‬امــا متاســفانه در شــرایط فعلی‬ ‫بی نظمی و بی انضباطی در طول شبکه توزیع گوشت‬ ‫مــرغ از تولیــد تــا عرضــه باعــث شــده کــه در تامیــن‬ ‫مــرغ مــردم اخــال ایجاد شــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه‬ ‫کشــور در شــرایط ســخت اقتصــادی قــرار دارد‪ ،‬ابــراز‬ ‫کــرد‪ :‬نهــاده و خوراک های دامی بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫نشــده و در قیمت مصوب مرغ ســود‬ ‫ب هســختی تامی ‬ ‫همــه عوامــل دید هشــده اســت‪ .‬شــجری با اشــاره به‬ ‫اینکه با ایجاد زنجیره های عرضه در بخش کشاورزی‬ ‫به ویــژه در حوزه طیور و تولید قراردادی از نوســانات‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫تولیــد جلوگیــری و شــبکه توزیــع نظام مند م ‬ ‫افــزود‪ :‬انتظار م ـی رود اتحادیه ها در این زمینه ایفای‬ ‫نقش کنند‪ .‬معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی اظهار کرد‪ :‬بــا راه اندازی طرح تولید‬ ‫قــراردادی در روزهــای اینــده عــاوه بر ســاماندهی و‬ ‫تامیــن نیــاز صددرصــدی بــازار داخلی اســتان فارس‪،‬‬ ‫امکان صادرات مرغ به اســتان های مجاور نیز فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برخورداری ‪ 520‬منزل‬ ‫مسکونی از سامانه های‬ ‫خورشیدی‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و دیســپاچینگ شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان فــارس‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون بر‬ ‫روی پش ـت بام ‪ 520‬منزل مســکونی در اســتان فارس‬ ‫بشــده اســت‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫لهــای خورشــیدی نص ‬ ‫پن ‬ ‫جالیــر بابیــان اینکه شهرســتان های فســا بــا ‪ ،۷۴‬الر‬ ‫بــا ‪ ۴۸‬و نی ریــز بــا ‪ ۴۶‬ســامانه برتریــن شهرســتان ها‬ ‫در نصــب ســامانه های خورشــیدی در ســطح اســتان‬ ‫هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬اســتان فــارس ازنظر تابش خورشــید‬ ‫دارای شــرایط بســیار خوبی در ایران و جهان اســت‪،‬‬ ‫یکــه می توان به ازای هــر مترمربع‪ ،‬معادل ‪۲‬‬ ‫به طور ‬ ‫هزار و ‪ ۲ ۰۰‬کیلووات ساعت برق خورشیدی در طول‬ ‫سال تولید کرد‪.‬‬ ‫جالیــر بابیــان اینکــه هــر ســرمایه گذاری کــه‬ ‫نیروگاهــش از تولیــد داخــل باشــد‪ ،‬وزارت نیرو ‪۳۰‬‬ ‫درصد برق این ســرمایه گذاران را گران تر خریداری‬ ‫می کنــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پنل های خورشــیدی برق خود‬ ‫را به شــبکه سراســری ارائه می دهند و وزارت نیرو‬ ‫ایــن بــرق را خریــداری می کنــد‪ .‬جالیــر‪ ،‬پنل هــای‬ ‫خورشــیدی را جایگزینی مناسب برای سوخت های‬ ‫فســیلی عنــوان کــرد و گفت‪ :‬با تولید هــر کیلووات‬ ‫ســاعت انرژی خورشیدی می توان از انتشار یک تن‬ ‫دی اکسید کربن جلوگیری کرد که درواقع پاکی این‬ ‫نیروگاه هــا معادل ‪ ۴۶‬درخت هشت ســاله کارایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫شماره ‪42‬‬ ‫به بهانه ‪ 15‬اردیبهشت روز ملی شیراز‬ ‫سومین حرم اهل بیت‪ ،‬شهر راز و نرگس و بهارنارنج‬ ‫زهرابازیار‪-‬رویدادامروز‪:‬شاید ازنظر بسیاری از افراد‪،‬‬ ‫بهار زیباترین فصل از میان تمامی فصل ها باشــد؛‬ ‫بهار با هوای مطبوع و منظره های جذاب‪ ،‬معموال‬ ‫بهترین فصل برای مســافرت هم شمرده می شود‪.‬‬ ‫اگرچه ممکن است برای برخی مقاصد مانند کیش‬ ‫کهمنطقه ای گرمسیریاست‪،‬زمستانمناسب تربه‬ ‫نظر برسد؛ اما بهار قطعا بهترین زمان برای سفر به‬ ‫شــیراز است‪ .‬کمتر کسی اســت که از بهار و به ویژه‬ ‫اردیبهشتشیرازنشنیدهباشد‪.‬‬ ‫بهار در شیراز رنگ و بویی شاید متفاوت با تمام‬ ‫شــهرهای ایران دارد؛ وقتی که عطر بهارنارنج تمام‬ ‫فضای شهر را پرکرده است‪ .‬برای به تصویر کشیدن‬ ‫بهار در شیراز نمی توان از منظره های هزار رنگی که‬ ‫توسط گل های رنگارنگ خلق شده است‪ ،‬صحبت‬ ‫نکرد‪ .‬بیشــتر سفرنامه های شــیراز حاوی خاطراتی‬ ‫بی بدیــل از تجرب ـه ی اردیبهش ـت ماه در این شــهر‬ ‫هستند‪ .‬افراد زیادی بهار شیراز را با اثار تاریخی اش‬ ‫مانند نارنجستان قوام می شناسند؛ اما نمی توان از‬ ‫بهار در اینشهر گفتواز کوچه پس کوچه هایقصر‬ ‫دشتصحبتنکرد‪.‬می توان گفتاردیبهشت ماه‬ ‫بــه دلیــل اب وهوای فوق العــاده دلپذیر که غالبا با‬ ‫لهــای بهارنارنج همراه‬ ‫قطر ههــای بــاران و عطر گ ‬ ‫می شود‪ ،‬بهترین زمان برای سفر به شیراز محسوب‬ ‫می گردد‪ .‬اوج شکوفایی و سرسبزی در شیراز در ماه‬ ‫اردیبهشــت است‪ .‬شــهر شــیراز در اردیبهشت ماه‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬عطــر‬ ‫بســیار زیبــا‪ ،‬سرســبز و تماشــایی م ‬ ‫شــکوفه های بهارنارنــج در کوچــه و با غهــای ایــن‬ ‫شهر چنان حال و هوای زیبایی را به این سرسبزی‬ ‫و طراوت می افزاید که موجب شده است همگان‬ ‫ماه اردیبهشت را ماه شیراز بدانند‪.‬‬ ‫در اغاز دهه ‪ 80‬شمســی‪ ،‬شــورای اسالمی شهر‬ ‫وقت‪ ،‬پیشنهاد نام گذاری روزی به نام روز شیراز در‬ ‫تقویــم ملــی را تقدیم مجلس کــرد که به تصویب‬ ‫رســید و این نخســتین بار بود که به صورت رسمی‬ ‫روزی به نام یکی از شــهرهای ایران در تقویم ملی‬ ‫ثبتمی شود‪.‬از انزمانبهبعدهرسالهبهمناسبت‬ ‫روز شیراز‪،‬جشنواره هاوبرنامه هایمتعددیدر شهر‬ ‫برگزار شدوجاذبه هایتاریخیوفرهنگیشهرشیراز‬ ‫وهمچنینسنت هاواداب ورسومشیرازمعرفیشد‪.‬‬ ‫رایگان بودن تمامی اماکن و فضاهای گردشگری و‬ ‫فرهنگــی شــیراز ازجمله ســنت های اولیه برگــزاری‬ ‫بزرگداشت این روز شد‪.‬‬ ‫روز شیراز در ایام شیوع کرونا‬ ‫متاســفانه بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز‬ ‫گردشــگری‪ ،‬هنــری‪ ،‬تاریخــی و محدودیت تــردد و‬ ‫برگزاری گردهمایی ها‪ ،‬موجب شدند که عالوه بر از‬ ‫بین رفتن رونق گردشگری در شیراز‪ ،‬برنامه های روز‬ ‫شیرازنیزبه صورتمجازیبرگزارشود‪.‬درسال‪،1399‬‬ ‫سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شیراز به عنوان‬ ‫نهاد اجرایی روز شیراز‪ ،‬برنامه های این روز را از طریق‬ ‫سایت هاوصفحاتشهرداریوصفحاتپرمخاطب‬ ‫شــیرازی در شــبکه های مجــازی ب هصــورت رایگان و‬ ‫گسترده برگزار کرد که ازجمله برنامه های ان اجرای‬ ‫کنسرت هایانالینازخوانندگانمطرحشیرازبود‪.‬‬ ‫شیراز هستند که طبق مستندات تاریخی و لوح های‬ ‫سنگی ایالمی‪ ،‬نشان می دهد این شهر که به تیراژه‬ ‫هم معروف است در ‪ 2000‬سال قبل از میالد مسیح‬ ‫بناشده است‪ .‬این شهر زیبا و دیدنی در سلسله های‬ ‫پادشــاهی صفاری‪ ،‬بوییــه و زندیه پایتخــت ایران‬ ‫بوده است‪ .‬شهر نرگس ها در زمان بنی امیه به محل‬ ‫فعلی منتقل شده که قلعه ابو نصر‪ ،‬مکان اول ان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫شــهر شیراز از گذشته تاکنون به دلیل موقعیت‬ ‫مکانــی خوب‪ ،‬منطقه حاصل خیــز و مکانی برای‬ ‫مبــادالت تجــاری‪ ،‬موردتوجه بوده اســت‪ .‬همین‬ ‫امر ســبب دادوســتد کاال میان عشــایر‪ ،‬کشــاورزان‬ ‫یشــده تا معیشــت خود را به دســت‬ ‫و باغداران م ‬ ‫بیاورند‪ .‬عالوه بر این موارد قرار گرفتن در جاده های‬ ‫تجاری به سمت بندرعباس و بوشهر‪ ،‬دلیل دیگری‬ ‫بــرای مهــم بودن این شــهر به شــمار می رود‪ .‬شــهر‬ ‫نســخن بــه دلیــل وجــود‬ ‫حافــظ و ســعدی شیری ‬ ‫ابنیه یتاریخی‪،‬فرهنگی‪،‬طبیعیومذهبیهمیشه‬ ‫موردتوجه توریست ها و جهانگردان بوده است‪.‬‬ ‫شــیراز در ســال ‪ 693‬توسط بنی امیه تاسیس و‬ ‫مرمت شد و تحت سلسله های پادشاهی پی درپی‬ ‫در ســده های ‪ 9‬و ‪ 10‬و ‪ 11‬میالدی به وجود امد‪ .‬در‬ ‫قرن ســیزدهم میالدی این شهر به قدری پیشرفت‬ ‫کــرد که دانشــمندان و هنرمندان بســیاری گرد هم‬ ‫امدنــد و این شــهر را به قطب فرهنــگ و هنر ایران‬ ‫بدل کردند‪.‬البتهبیشترپیشرفتاینشهرمربوطبه‬ ‫دوران پادشاهی زندیه است که بیشتر اثار تاریخی‬ ‫به جاماندهشهر‪،‬از اینسلسلهاست‪.‬‬ ‫شــهر شــیراز به عنوان شــهر شــاعران‪ ،‬ادبیــات و‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن بــه دلیــل وجــود‬ ‫گل شــناخته م ‬ ‫بســیاری از باغ ها و درختان میوه ای که در این شهر‬ ‫یشــود‪ ،‬فوق العاده دوست داشتنی است‪.‬‬ ‫دیده م ‬ ‫به عنوان مثال باغ ارم‪ ،‬باغ دلگشا و باغ های متعدد‬ ‫دیگرنماداینشهربه عنوانشهرباغ هاهستند‪.‬‬ ‫از عفیف اباد تا مسجد نصیر الملک‬ ‫استان فارس ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۸۵‬اثر ثبت ملی شده و‬ ‫‪ ۱۲‬اثر ثبت جهانی شده در فهرست یونسکو دارد‪.‬‬ ‫حرم شــاهچراغ‪ :‬از دیگر نشانه های مهم بودن‬ ‫این شــهر‪ ،‬وجود مبارک حضرت احمد ابن موســی‬ ‫(ع) برادر اصلی امام رضا است‪ .‬این مضجع شریف‬ ‫که به شاهچراغ معروف است‪ ،‬رنگ و رونق بیشتر‬ ‫حرممطهرشاهچراغ‪،‬مربوطبهزماننادرشاهافشار‬ ‫یشــود که یک چلچراغ بســیار بزرگ نقره به این‬ ‫م ‬ ‫استانهدیه کرد‪.‬‬ ‫ارامــگاه علــی بــن حمــزه شــیراز یکــی دیگــر از‬ ‫مکان های معنوی شهر است که در کوه بابا کوهی‬ ‫قرارگرفته اســت‪ .‬این امامزاده شریف‪ ،‬مامن دیگر‬ ‫علوی ها از دست ماموران خبیث خلیفه عباسی در‬ ‫فرار بود که همین مســئله ســبب شد از کشور خود‬ ‫راهی ایران شوند‪ .‬امامزاده فوق الذکر به غاری (بابا‬ ‫کوهــی) پناه برده و در ان گذران زندگی می کردند‪.‬‬ ‫برخــی حرف وحدیث ها نشــان می دهــد امامزاده‬ ‫علــی بن حمــزه بــرای رفع نیازهای خود به شــغل‬ ‫هیزم شکنیرویاوردهبودند‪.‬‬ ‫مســجد نصیرالملک‪ ،‬مســجد رنگ ها‪ :‬مسجد‬ ‫نصیرالملک شــیراز از مســاجد معروف شیراز است‬ ‫که در محله گودعربان و خیابان لطفعلی خان زند‬ ‫و در نزدیکی مســجد شــاه چراغ قرار دارد‪ .‬مســجد‬ ‫نصیرالملک که ازجمله بناهای دیدنی دوران قاجار‬ ‫در شــهر شــیراز و استان فارس است در ســال ‪۱۲۹۳‬‬ ‫قمری توســط حســنعلی نصیرالملک ساخته شد‪.‬‬ ‫مدت ساخت ان حدود ‪ ۱۲‬سال و از سال ‪ ۱۲۹۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰۵‬شمسی به طول انجامیده است‪.‬‬ ‫ارامــگاه خواجــوی کرمانی‪ :‬مقبــر ه خواجوی‬ ‫کرمانی در ضلع ناحی ه غربی تنگ اهلل اکبر شیراز‪،‬‬ ‫روبــروی درواز ه قــران ایــن شــهر‪ ،‬ساخت هشــده‬ ‫است‪ .‬همچنین چشم ه مشهور رکناباد از نزدیک‬ ‫ارامــگاه خواجــو عبــور می کنــد‪ .‬بــاغ جهان نمــا‪:‬‬ ‫بــاغ جهان نمــای شــیراز بهشــت کوچــک زمینــی‬ ‫ایــن شــهر دیدنی اســت کــه شــکوه و زیبایی ان‬ ‫جلــوه ای دیگــر از با غهــای سرســبز و پرگل شــیراز‬ ‫یگــذارد‪.‬‬ ‫را بــرای بازدیدکننــدگان بــه نمایــش م ‬ ‫تاریخچه کوتاهی از شهر شیراز‬ ‫تیرازیــس‪ ،‬شــیرازیس و شــیراز نام های مختلف‬ ‫بــاغ جهان نمــای شــیراز یکــی از معروف تریــن‬ ‫جاذب ههــای گردشــگری شــهر شــیراز اســت کــه‬ ‫احتمال ساخت ان به دوران زندیه بازمی گردد‪.‬‬ ‫باغ عفیف اباد‪ :‬بــاغ عفیف اباد از قدیمی ترین‬ ‫باغ های شیراز است که در دوران صفویه بناشده و‬ ‫از ان زمان یکی از گردشــگاه های اصلی پادشــاهان‬ ‫ایرانی بوده است‪ .‬مجموع ه باغ عفیف اباد عالوه‬ ‫بر محیط باغ و عمارت زیبایی که در وسط ان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬دارای یــک حمــام تاریخــی و یک قهوه خانه ‬ ‫ســنتی اســت کــه دیــدن ان ها هــم خالــی از لطف‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بــاغ نارنجســتان قــوام‪ :‬یکــی از زیباتریــن و‬ ‫مشــهورترین باغ های ایرانی اســت‪ .‬در نارنجستان‬ ‫یشــود‬ ‫قــوام رد پــای هفــت هنــر ایرانــی دیــده م ‬ ‫چبــری‪ ،‬نقاشــی ســنتی‪ ،‬این ـه کاری‪ ،‬اجــرکاری‪،‬‬ ‫وگ ‬ ‫حجاری‪ ،‬معرق کاری و منبت کاری در جای جای ان‬ ‫به زیبایی هر چه تمام تر جلوه گر شــده اند‪ .‬این اثر‬ ‫در اردیبهشت ماه‪ ۱۳۵۳‬باشماره‪ ۱۰۷۳‬در فهرست‬ ‫اثار ملیایرانجای گرفتومیراثیمهماز تاریخاین‬ ‫سرزمینبهشمار امد‪.‬‬ ‫دروازه قــران‪ :‬بنای دروازه قران بر تنگه اهلل اکبر‪،‬‬ ‫در ابتدای راه ورودی اصفهان به شیراز ساخته شده‬ ‫است‪ ،‬سازه دروازه قران بود به دستور عضدالدوله‬ ‫برپا شد و جلوه خاصی به ورودی شهر داد‪ .‬به فرمان‬ ‫او بر باالی این دروازه‪ ،‬قرانی نهاده شد تا مردم از زیر‬ ‫ان رفت وامد کرده و به حکم برکت قران‪ ،‬مسافرت‬ ‫خود را به سالمت و امنیت به اتمام برسانند؛‬ ‫حافظیه‪ :‬شمس الدین محمد حافظ ملقب به‬ ‫خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب از‬ ‫مشــهورترین شــعرای تاریخ ایران زمیــن‪ ،‬حافظ در‬ ‫گلگشــت مصلی که منطق ـه ای زیبا و باصفــا بود و‬ ‫حافظ عالقه زیادی به ان داشــت به خاک سپرده‬ ‫شد و ازان پس ان محل به حافظیه مشهور گشت‪.‬‬ ‫ســعدیه‪ :‬ارامــگاه شــیخ مصلح الدیــن مشــرف‬ ‫بن عبداهلل مشــهور به ســعدی شــیرازی‪ ،‬در انتهای‬ ‫خیابان بوســتان و کنار باغ دلگشــا در دامنه کوه در‬ ‫شــمال شــرق شــیراز قــرار دارد‪ ،‬بنای اصلــی و اولیه‬ ‫ارامگاه سعدی مربوط به دوره اتابکان فارس است‬ ‫و نخستین بار ابن بطوطه مراکشــی در حدود سال‬ ‫‪ ۷۵۰‬قمری ان را مشاهده کرد‪ .‬بازار حاجی شیراز‪ :‬از‬ ‫قدیمی ترین بازارهای شیراز می توان به بازار حاجی‬ ‫شــیراز اشــاره کرد‪ .‬این بازار دارای ‪ ۱۰۰۰‬سال قدمت‬ ‫تاریخی است‪ .‬بازار حاجی در خیابان لطفعلی خان‬ ‫زند بناشده که دارای قسمت های مختلفی است‪.‬‬ ‫بازار حاجیبهدستور قوامالدینحسنساختهشد‪.‬‬ ‫ســرای مشــیر‪ :‬ســرای مشــیر یا ســرای گلشــن از‬ ‫اثــار دوره قاجاریــه در شــیراز اســت کــه در انتهــای‬ ‫جنوبــی بــازار وکیل در گوشــه شــرقی ان قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬این ســرا که دارای طرح و نقشه ای دایره ای‬ ‫(هشــت گوش) است‪ ،‬توسط میرزا ابوالحسن خان‬ ‫مشیرالملک احداث شده است‪ .‬باغ هفت تنان‪ :‬باغ‬ ‫تکیه هفت تنان یکی از قدیمی ترین اماکن تاریخی‬ ‫شیراز است‪ .‬این باغ به سده های پیش از عهد زندیه‬ ‫و عمــارت ان از بناهای دوره کریم خان زند اســت‪.‬‬ ‫این باغ در بن کوه چهل مقام و در شــمال ارامگاه‬ ‫حافظقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫مانع تراشی بر سر اجرای پروژه ها‪ ،‬خیانت به مردم است‬ ‫شــهردار شــیراز بــا اشــاره بــه شــعار تولیــد‪،‬‬ ‫یهــا اعــام کــرد‪ :‬بــه‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدای ‬ ‫کسانی که مدعی خدمتگزاری به مردم شیراز در‬ ‫هر سطحی هستند اعالم می کنم که مانع تراشی‬ ‫بــر ســر اجــرای پروژ ههــا و متوقف کــردن ان ها‪،‬‬ ‫خدمت به مردم شیراز نیست بلکه این خیانت‬ ‫به مردم شــیراز اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫شــهردار شــیراز خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر در پروژه ای‬ ‫طبق نظرســنجی مرکز افکار ســنجی بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد مردم شــیراز نســبت به ان پــروژه نگاهی‬ ‫مثبت دارند‪ ،‬چرا ما باید چندین بار پاسخگوی‬ ‫چرایــی انجــام این پــروژه در نهادهای مختلف‬ ‫باشــیم‪ .‬حیدر اســکندرپور از منتقدین خواســت‬ ‫کــه پاســخ دهنــد چــرا روی اجــرای ‪ ۹۸۰‬میلیارد‬ ‫تومــان پــروژه عمرانــی در نقــاط مختلــف شــهر‬ ‫حســاس نیســتند بلکــه روی ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫پــروژه در یــک نقطــه شــهر حساســیت دارنــد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــه نظــر من چــون مــردم از اجــرای این‬ ‫پروژه خوشحال هستند و از ان استقبال می کنند‬ ‫و عــده ای نیز از خوشــحالی مــردم ناراضی اند و‬ ‫مایل نیستند مردم به اینده شهر امیدوار باشند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه فرازی از ســخنان رهبــری گفت‪:‬‬ ‫طبق گفته ایشــان اینده کشــور روشــن اســت و‬ ‫دســتگاه های متفاوتــی همچــون شــهرداری این‬ ‫وظیفــه را بــر عهده دارنــد‪ .‬مــا اگر واقعــا اعتقاد‬ ‫و بــاور داریم که می خواهیم به مردم شــیراز در‬ ‫همــه نقاط شــهر خدمت کنیم و مــردم برای ما‬ ‫مهــم هســتند باید امیــد را در ان ها زنــده کنیم‪.‬‬ ‫شهردار شیراز خطاب به شهروندان‪ ،‬جریان های‬ ‫سیاســی و تریبــون داران گفت‪ :‬تمــام مقدماتی‬ ‫یشــود برای این اســت‬ ‫کــه هم اکنــون فراهــم م ‬ ‫کــه مــا دوبــاره ایــن فرصــت را فراهــم کنیــم که‬ ‫نمایندگان مردم در شــورای اسالمی دوره ششم‬ ‫انتخاب شوند و اقدامات شهرداری را برای یک‬ ‫دوره چهارســاله دیگر سامان دهند‪ .‬اسکندرپور‬ ‫بــا توجــه به اجــرای پروژه ها در نقــاط مختلف‬ ‫شــیراز اضافــه کــرد‪ :‬ما ههــای اینــده‪ ،‬ما ههــای‬ ‫تــاش‪ ،‬ســرزندگی و نشــاط بــرای شــهرداری و‬ ‫شــیراز اســت و چهــار مــاه کاری پرحجــم را در‬ ‫پیــش داریم که باهمت همکارانم در مجموعه‬ ‫شــهرداری تالش خواهیم کرد‪ ،‬گزارش پرباری را‬ ‫به شهروندان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫اســکندرپور با تاکید بر اینکه معتقدم باوجود‬ ‫قانون فعلی نیز در هر پنج دوره از شورای اسالمی‬ ‫شــهر شــیراز تالش هایی صــورت گرفتــه و باوجود‬ ‫فراز و نشیب هایی که بوده موفق عمل کرده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به ویژه شورای اسالمی شهر در دوره پنجم‬ ‫بــا توجه بــه گزارش عملکــردی که رئیس شــورای‬ ‫اســامی شــهر شــیراز ارائــه دادنــد‪ ،‬در ایــن مســیر‬ ‫موفق بوده است‪ .‬شهردار شیراز سامانه شفافیت‬ ‫را از مصوبات بســیار مترقی شــورای اســامی شهر‬ ‫شــیراز در دوره پنجــم دانســت و افــزود‪ :‬بارگذاری‬ ‫اطالعــات شــهرداری در این ســامانه اقدام خوبی‬ ‫اســت امــا هم اکنــون این بارگــذاری اطالعــات نه‬ ‫مورد انتظار شــورا و نه مردم اســت و همکاران ما‬ ‫بایــد بیش ازپیــش اطالعــات کاربــردی را روی این‬ ‫ســامانه قرار دهند‪ .‬اســکندرپور به مردم گفت‪ :‬از‬ ‫شــهروندان می خواهم که با مراجعه به ســامانه‬ ‫شفافیت و درخواست خدمات از این سامانه‪ ،‬ما‬ ‫را در شــهرداری مجبور کنند تا اطالعات مدنظر را‬ ‫روی ســامانه قــرار دهیم‪ .‬او همچنیــن اعالم کرد‪:‬‬ ‫من به عنوان شــهردار شــیراز امادگی دارم که حتی‬ ‫تمام دستوراتی که روی نامه های مختلف می دهم‬ ‫در سامانه شفافیت قرار گیرد تا مردم مطلع شوند‬ ‫کــه شــهردار روزانــه چــه دســتوری روی نام ههــا و‬ ‫قراردادهامی دهد ‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز با اشاره به اعالم نتیجه بررسی‬ ‫صالحیت های داوطلبان شورای اسالمی شهر شیراز‬ ‫و ابــراز تاســف از نتیجــه ان گفــت‪ :‬امروز در شــهر‬ ‫شــیراز نیازمنــد افراد متخصص و باتجربــه از همه‬ ‫ســایق و گروه ها هســتیم و اینکه دایره انتخاب‬ ‫مردم را هرروز کوچک تر از قبل کنیم‪ ،‬خدمت به‬ ‫مردم نیســت بلکه در بلندمدت فرصت استفاده‬ ‫از نیروهــای توانمنــد‪ ،‬خــاق و پرتــوان را از شــهر‬ ‫می گیریــم‪ ،‬درصورتی که باید فرصت حضور ان ها‬ ‫را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ضرورتپایبندیبهپروتکل هایبهداشتی‬ ‫پس از دریافت واکسن کرونا‬ ‫نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده و یا‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫از ایزولهخانگیخارج شده اند‪.‬‬ ‫خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫دکتر حســینی بــا اشــاره به‬ ‫شــیراز ضمــن اعــام اخریــن‬ ‫اجرای واکسیناسیون در سراسر‬ ‫وضعیــت کروناویــروس در‬ ‫روح اله حسینی‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان فارس‬ ‫اســتان فارس‪ ،‬با اشــاره به اغاز‬ ‫در اجــرای واکسیناســیون علیه‬ ‫اجرای واکسیناســیون سراسری‬ ‫در گروه سالمندان باالی هشتاد سال‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کرونــا نیــز همچون دیگــر عرصه هــای مدیریت‬ ‫در ســالمندان باوجــود دریافت واکســن‪ ،‬درصد ایــن بحــران‪ ،‬در کشــور پیشــتاز اســت و تعــداد‬ ‫پایینی احتمال ابتال وجود دارد و رعایت نکات قابل مالحظــه ای از گروه هــای هدف در اســتان‬ ‫فارس واکسن را دریافت کرده یا در حال دریافت‬ ‫پیشگیرانهرابایدجدی گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬دکتــر ســید روح واکسنهستند‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول در دانشــگاه اعــام کرد‪:‬‬ ‫اله حســینی گفت‪ :‬از ابتدای شــیوع این بیماری‬ ‫تاکنــون‪ 838 ،‬هــزار و ‪ 135‬تســت تشــخیصی نوبــت و زمــان تزریــق واکســن بــرای بــه شــیوه‬ ‫مولکولی در ازمایشگاه های استان تهیه شده که غیرحضــوری به صــورت تدریجی بــه گروه های‬ ‫با بررســی نمونه های انجام شــده‪ 242 ،‬هــزار و هدف اعالم و اطالع رســانی می شــود که در چه‬ ‫‪ 545‬بیمار مثبت قطعی شناسایی شــده است؛ ساعتی به چه مکانی برای دریافت واکسن خود‬ ‫همچنین از ابتدای اغاز طرح شــهید حاج قاسم مراجعهکنند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬در حال حاضر هیچ مراجعه‬ ‫ســلیمانی تاکنون‪ 94 ،‬هزار و ‪ 832‬مورد تســت‬ ‫سریع انجام شده که از این تعداد‪ 13‬هزار و‪ 530‬حضــوری بــه درب منــازل از مجموعه ســامت‬ ‫بیمــار مثبت شناسایی شــده اســت و درمجموع برای نام نویسی یا تزریق واکسن وجود ندارد و‬ ‫از ابتــدا تاکنــون‪ 256 ،‬هــزار و ‪ 75‬بیمار مبتالبه هرگونهبرنامهدراینرابطه‪،‬به کمکصداوسیما‬ ‫کووید ‪ 19‬در استان فارس شناسایی شده است‪ .‬یا سایر رسانه های رسمی به هم استانی ها اعالم‬ ‫او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای عالئم می شود‪.‬‬ ‫دکتــر حســینی بابیــان اینکه تزریق واکســن‬ ‫که هم اکنون در بیمارســتان های اســتان بســتری‬ ‫هستند را نیز دو هزار و‪ 59‬نفر اعالم کرد و افزود‪ :‬بــه معنــی ایمنــی نهایی نیســت‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫از این تعداد‪ 319،‬بیمار به دلیل وخامت شرایط دریافت کنندگان واکسن نیز الزم است تا زمانی‬ ‫جسمی‪ ،‬در بخش های‪ ،ICU‬مراقبت های ویژه کــه مجموعــه وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی‬ ‫درمانــی دریافت می کنند‪ .‬مدیر روابط عمومی کرونــا پایان کرونا را اعالم کند‪ ،‬همچنان نکات‬ ‫دانشــگاه همچنین از بهبــودی ‪ 229‬هــزار و ‪ 96‬بهداشتیپیشگیرانهرارعایتکنند‪.‬‬ ‫تنهاراهبرون رفت از بحران کم ابی مدیریت‬ ‫مصرفاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا‬ ‫‪ ۶۳‬درصــدی و در مقایســه‬ ‫اســتان فــارس‪ ،‬همزمــان بــا‬ ‫بــا بلندمــدت بــا کاهــش ‪۴۴‬‬ ‫فرارســیدن ماه های گرم سال‪،‬‬ ‫درصدی میزان بارش ها مواجه‬ ‫ضمن تشریح وضعیت منابع‬ ‫هســتیم‪ .‬او افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫اب اســتان‪ ،‬تنهــا راه گریــز از‬ ‫دبــی اســتحصالی اب قریــب‬ ‫علی بوستانی‬ ‫بحــران کم ابــی را مدیریــت‬ ‫بــه اکثریــت منابع اب اســتان‬ ‫مصرف و تقاضای اب دانست‪.‬‬ ‫نظیــر چاه هــا‪ ،‬چشم هســارها‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علی بوستانی با اشاره و قنــوات‪ ،‬تحــت تاثیــر عدم بارش هــا‪ ،‬کاهش‬ ‫به وضعیت منابع اب استان‪ ،‬پراکنش بارندگی چشــمگیری داشــته اســت‪ .‬در حال حاضر اب‬ ‫و استمرار خشکسالی های متوالی طی سال های شــرب تعدادی از شــهرها و روســتاهای اســتان‬ ‫اخیــر‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬کشــور ایــران و به تبع ان در وضعیت بحران قرارگرفته اســت‪ .‬بطوریکه‬ ‫استان فارس‪ ،‬ازنظر اقلیمی در منطق ه خشک و جهــت برون رفت از این وضعیت‪ ،‬اب رســانی‬ ‫نیمه خشکواقع شدهاستومیانگینبارندگی سیار‪ ،‬اجاره ی چاه های کشاورزی‪ ،‬کف شکنی‬ ‫در استان فارس کمتر از یک سوم میانگین جهانی چاه ها و در برخی مناطق بازســازی شبکه های‬ ‫است‪ ،‬درصورتی که میانگین تبخیر بیش از سه توزیع اب مورد لزوم اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫برابــر میانگیــن جهانــی اســت‪ .‬عالوه بــر این‪ ،‬ابفــا اســتان فــارس در ادامــه اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫توزیــع زمانــی و مکانــی ایــن مقــدار بارندگــی همیــن راســتا تعــداد قابل توجهی از شــهرها و‬ ‫نیز بســیار نامتناســب اســت‪ .‬بوســتانی افــزود‪ :‬روستاهای استان نیز در شرایط تنش ابی به سر‬ ‫مصرف ســرانه اب یعنی مقدار ابی که هر نفر می برند که در صورت ادامه روند خشکسالی و‬ ‫در شــبانه روز مصــرف می کنــد در دنیــا معــادل عدم نزول بارش باران مطلوب‪ ،‬ورود به شرایط‬ ‫‪ ۱۵۰‬لیتر در شبانه روز و در کشور ما معادل ‪ ۲۵۰‬بحران قریب الوقوع است‪.‬‬ ‫لیتر در شبانه روز است‪ .‬حال انکه این مقدار در‬ ‫بوســتانی در بخش دیگری از ســخنان خود‬ ‫شــهرها و روســتاهای اســتان فارس حدود ‪ ۲۹۰‬اظهــار داشــت‪ :‬در خصوص اقتصاد منابــع اب‪،‬‬ ‫لیتر در روز اســت که نشــان دهنده غیرمتعارف به دلیل اعمال تعرفه های تکلیفی اب توســط‬ ‫بودن مصرف اب در میان مردم اســتان اســت‪ .‬شــرکت اب و فاضــاب‪ ،‬اختــاف قابل توجهی‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا اســتان فارس در ادامه‪ ،‬بیــن قیمــت تمام شــده اب و قیمت فــروش ان‬ ‫وضعیــت منابــع اب اســتان را چنیــن توصیف وجــود دارد و محاســبات نشــان می دهــد کــه‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۷۸‬درصــد از اب شــرب درصد ناچیزی از هزینه تمام شده هر مترمکعب‬ ‫شــهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت ابفا اب توســط مشــترکین پرداخت می شــود و این‬ ‫اســتان فارس از منابع اب های زیرزمینی تامین موضــوع بیانگر گران و پرهزینه بودن تامین اب‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬این در حالی اســت که در ســال ابی شرب است که تمام این واقعیت های موجود‪،‬‬ ‫جاری شــاهد کاهش شــدید نزوالت اسمانی و مسئولیت ما دست اندرکاران و مشترکین گرامی‬ ‫باران رحمت الهی در سراســر اســتان هســتیم‪ .‬را جهــت حفــظ و رعایت اصول صرفه جویی و‬ ‫به طوری که نســبت به ســال گذشــته با کاهش استفادهبهینهاز ابشرب‪،‬سنگین ترمی کند‪.‬‬ ‫غربالگریبیناییبیشاز ‪ 104‬هزار کودک‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی فــارس‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان‬ ‫گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪۱۰۴‬‬ ‫فــارس در ادامــه عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫هــزار و چهارصــد و ســی وچهار‬ ‫دلیل شیوع کرونا در مناطق زرد‬ ‫کــودک ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬ســال غربالگری‬ ‫و ســفید معاینــه بــا‏(‪ )echart‬و‬ ‫در سایر شهرستان ها معاینه با‬ ‫بینایی شــدند که از این تعداد محمدصادق کشفی نژاد‬ ‫‪ ۶۱۰‬کــودک مبتالبــه تنبلــی‬ ‫دستگاه اپتیک پالس انجام شد‬ ‫چشــم بوده انــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫که ‪ ۶۱۰‬مورد تنبلی چشم‪ ،‬هزار‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬ســید محمدصادق کشــفی نژاد و چهل وپنج مورد مشــکالت عیوب انکساری و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬تنبلی چشــم یا امبلیوپــی نوعی ‪ ۵۰‬مورد مشکالت دیگر چشمی نظیر انحراف‬ ‫اختالل بینایی است که دید را کاهش می دهد و تشــخیص داده شد و جهت انجام معاینه های‬ ‫پیشرفت ان منجر به کم بینایی و حتی نابینایی تخصصی تربهچشم پزشکارجاعشدند‪.‬‬ ‫می شود‪ ،‬ازانجایی که این بیماری به علت ظاهر‬ ‫کشــفی نــژاد افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز‬ ‫ســالم چشــم قابل تشــخیص نیســت در دوره همچــون ســال های گذشــته اجــرای این طرح‬ ‫طالیی‪ ۳‬تا‪ ۶‬سالگی کودکانبایدمستمرمعاینه را به صــورت رایــگان در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫شــوند تا با تشخیص به موقع و اقدام به درمان داده ایــم‪ ،‬ضمــن اینکــه ســازمان بهزیســتی‬ ‫از نابینایی کودکان جلوگیری شــود در این راستا بــرای تهیــه عینک و با اختصــاص کمک هزینه‬ ‫ســازمان بهزیستی اجرای طرح غربالگری تنبلی انجــام عمل هــای جراحــی نیز این کــودکان را‬ ‫چشم را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫موردحمایت قرار خواهد داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شکست رکورد برگزاری مانور مدیریت‬ ‫بحران در منطقه چهار عملیات انتقال گاز‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫شکســت خــط بــر اثــر رانــش‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات‬ ‫زمین مســیر خط کالت‪/‬درگز‪،‬‬ ‫انتقــال گاز گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫شــیوع وســیع کرونــا‪ ،‬اختــال‬ ‫ایجاد امادگی و توانمندســازی‬ ‫عملیاتی (گم شدن‪ /‬گیر کردن‬ ‫کارکنان در زمــان بحران ها‪34،‬‬ ‫محمد کامل‬ ‫پیــگ)‪ ،‬ســیل و اب بردگــی در‬ ‫مورد مانور در ســال گذشــته در‬ ‫ایســتگاه طــرود‪ ،‬مســمومیت‬ ‫منطقه ‪ 4‬عملیات انتقال گاز برگزار شد‪ .‬محمد غذایی جمعی‪ ،‬افت فشار خط لوله ‪ 10‬اینچ و‬ ‫کامــل مدیر منطقه چهار عملیات انتقــال گاز با ‪ CGS‬تربت جام‪ ،‬نشت گاز از مخزن زیرزمینی‪،‬‬ ‫اشــاره بــه موثــر بــودن ایــن مانورهــا در امادگی انفجــار خط لولــه‪ ،‬اختالل عملیاتــی (یخ زدگی‬ ‫شســوزی‬ ‫همــکاران ایــن منطقه گفــت‪ :‬با برنامه ریــزی و خط ‪ 48‬اینچ و قطع جریان گاز) و ات ‬ ‫پیگیــری امــور ‪ HSE‬و پدافنــد غیرعامل منطقه در سوله حمل ونقل به انجام رسیده و متعاقب‬ ‫چهارعملیاتانتقال گازوهمکاریوعالقه مندی ان مطابق روش های اجرایی موجود با فراخوان‬ ‫بســیاری از واحدهــای منطقــه و علی الخصوص اعضاء کمیتهمدیریتشرایطاضطراریوپدافند‬ ‫مراکز بهره برداری و ایســتگاه های تقویت فشــار غیرعاملوهمچنین کمیته هایپدافندغیرعامل‬ ‫گاز‪ ،‬تعــداد ‪ 34‬مانــور با موضوعات متنــوع و در و مدیریــت مراکــز بهر هبــرداری و ایســتگاه های‬ ‫ســطوح متفــاوت در ســال ‪ 1399‬توســط ایــن تقویت فشار گاز مربوطه نسبت به کنترل ان ها‬ ‫منطقــه برگــزار شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به اقدام شــد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی‬ ‫تنــوع اب و هوایــی و گســتردگی بیــش از ‪ 5600‬منطقه جهت برگزاری دوره های اموزشی مرتبط‬ ‫کیلومتر خطوط لوله این منطقه در گستره چهار بــا بحــران اضافه نمــود‪:‬دوره مدیریت شــرایط‬ ‫اســتان کشــور‪ ،‬جهت افزایش سطح عملکردی اضطراری و پدافند غیرعامل و واکنش در شرایط‬ ‫واحدهای عملیاتی در شرایط اضطراری و بحران اضطــراری و پدافند غیرعامل در ســطح منطقه‬ ‫این رزمایش ها طراحی و اجرا شد‪ .‬مدیر منطقه برگزار شــده و دوره های بعدی نیز با هماهنگی‬ ‫چهار عملیات انتقال گاز با بیان این که ‪ 21‬مانور اموزشمنطقهدر حالبرنامه ریزیاست‪.‬محمد‬ ‫برنامه ریزی شده و ‪ 13‬مانور به صورت نوع صفر کامل در خاتمه تصریح نمود‪ :‬در سال جاری نیز‬ ‫شهــای علمی در‬ ‫بــودن (بدون اطالع) برگزار شــد‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬برگــزاری مانورها بر اســاس رو ‬ ‫ایــن مانورها با موضوعاتی نظیر ات ‬ ‫شســوزی در دستور کار منطقه قرار دارد که پس از تهیه و تایید‬ ‫مســیر خط لوله‪ ،‬برخورد خودروهای ســواری و ســناریوی رزمایــش و انجام مقدمــات معمول‪،‬‬ ‫ســنگین به تاسیســات ایستگاه شــیر حسن سو‪ ،‬اجراییخواهند گردید‪.‬‬ ‫‪ 64‬روستای کوهستانی گیالن گازدار‬ ‫خواهند شد‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬بــا‬ ‫بــه روســتاهای صعب العبور‬ ‫هــدف تحقــق عدالــت‬ ‫و کوهســتانی اســتان در ‪7‬‬ ‫اجتماعــی و برخــورداری‬ ‫شهرســتان در حــال انجــام‬ ‫همــه احــاد جامعــه از‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شهرســتان‬ ‫نعمت گاز طبیعی‪ ،‬شــرکت‬ ‫تالــش بــا ‪ 24‬روســتا‪،‬‬ ‫حسین اکبر‬ ‫گاز اســتان گیــان در طــرح‬ ‫بیشــترین سهم را از عملیات‬ ‫توســعه گازرســانی در ســال‬ ‫گازرســانی روســتایی دارا‬ ‫جدیــد‪ ،‬برنامــه گازرســانی به ‪ 64‬روســتای اســت و پــس از ان شهرســتان های املش با‬ ‫صعب العبــور و کوهســتانی را در دســتور ‪ 12‬روســتا‪ ،‬رودســر با ‪ 10‬روســتا‪ ،‬شفت با ‪9‬‬ ‫کار خــود دارد‪ .‬حســین اکبــر مدیرعامــل روســتا‪ ،‬اســتارا با ‪ 7‬روســتا و شهرستان های‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان در خصــوص رودبــار و لنگــرود هــر کــدام بــا یــک روســتا‬ ‫پروژه هــای گازرســانی در اســتان اظهــار قــرار دارنــد‪ .‬حســین اکبــر در ادامــه افزود‪:‬‬ ‫داشــت‪ :‬هم اکنــون عملیــات گازرســانی بــه همچنیــن پــروژه گازرســانی بــه ‪ 3‬روســتای‬ ‫‪ 64‬روســتای صعب العبــور گیــان در حــال کولوان‪ ،‬ویســرود و السک شهرستان شفت‬ ‫اجراســت و بــر اســاس برنامه ریزی هــای بــا جمعیــت ‪ 850‬خانــوار و اعتبــار تقریبــی‬ ‫بــه عمــل امــده عملیــات گازرســانی به این ‪ 10‬میلیــارد تومــان در مرحله بــراورد و اخذ‬ ‫روستاها تا پایان سال جاری به بهره برداری مجوز اســت و در صورت تصویب‪ ،‬در سال‬ ‫می رســد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ‪ 1400‬اجرایــی خواهــد شــد‪ .‬وی در خاتمه‬ ‫گیــان افــزود‪ :‬روســتاهای مذکــور دارای ‪ 4‬اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون درصــد بهره مندی‬ ‫هــزار و ‪ 300‬خانــوار می باشــند و بــر اســاس گاز روســتایی در گیــان حــدود ‪ 96‬درصــد‬ ‫براوردهــای به عمل امده هزینه گازرســانی اســت کــه بــا انجام عملیــات گازرســانی در‬ ‫بــه ان ها حــدود ‪ 80‬میلیــارد تومان خواهد ســال جــاری‪ ،‬ایــن میــزان بــه ‪ 97.3‬درصد‬ ‫شــد‪ .‬وی با بیــان اینکه عملیات گازرســانی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ماراتن بسیار سخت‬ ‫در تامین برق‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه کمبــود‬ ‫بــرق در کشــور گفــت‪ :‬ســال گذشــته را بــا‬ ‫روش هــای مدیریــت مصــرف و همــکاری‬ ‫بخــش صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و ادارات دولتی‬ ‫پشــت سر گذاشتیم اما امسال در مقایسه با‬ ‫سال گذشته به دلیل وضعیت ابی کشور‪ ،‬با‬ ‫کمبــود بــرق حدود ‪ ۴‬هــزار مگاواتی مواجه‬ ‫هســتیم‪ .‬همایــون حائــری در نشســتی کــه‬ ‫در اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬نمی دانیــم وضعیــت تابســتان چگونه‬ ‫خواهــد بــود و ممکــن اســت از خردادمــاه‬ ‫در تامیــن بــرق با مشــکل مواجه شــویم اما‬ ‫همــه تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا دچار‬ ‫مشــکل نشــویم‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬اقدامات پیشــگیرانه ای در خصوص‬ ‫مصــرف بــرق در حــال انجام اســت تا ببینیم‬ ‫در تابســتان با چــه وضعیتی مواجه خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬اکنون نیز با کمبود برق مواجه هســتیم‬ ‫و تامین برق در حال حاضر بســیار ســخت و‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور برق‬ ‫و انــرژی گفت‪ :‬ســال گذشــته را بــا روش های‬ ‫مدیریــت مصرف و همکاری بخش صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی و ادارات دولتی پشت سر گذاشتیم‬ ‫اما امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل‬ ‫وضعیت ابی کشــور‪ ،‬با کمبود برق حدود ‪۴‬‬ ‫هزار مگاواتی مواجه هستیم‪ .‬حائری عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای مدیریــت بــرق در اســتان ها بــا‬ ‫توجــه به وضعیتی که با ان مواجه هســتیم‬ ‫نیاز اســت که حمایت و پشــتیبانی قوی تری‬ ‫را از سوی استانداران شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه تر در زمینه اب است‬ ‫گام بلند اب رسانی پایدار به‪ ۱۶۰‬روستای خراسان جنوبی‬ ‫اب رسانیپایدار به‪ ۱۶۰‬روستایخراسانجنوبی‬ ‫با جمعیت برخوردار ‪ ۸۰‬هزار نفر از سال‪ ۹۲‬تاکنون‬ ‫عــاوه بــر تامیــن اب ســالم و بهداشــتی موردنیــاز‬ ‫روســتاییان‪ ،‬با توجــه به کاهش بارندگــی و تداوم‬ ‫کســالی در این اســتان گام بلندی در توســعه‬ ‫خش ‬ ‫روستاییوماندگاریجمعیتمحسوبمی شود‪.‬به‬ ‫گزارش ایرنا ‪ ۴۱‬درصد جمعیت خراسان جنوبی در‬ ‫مناطق روستایی سکونت دارد و بخش عمده ای از‬ ‫مشاغل مردم این استان کشاورزی و دامداری است‪،‬‬ ‫عالوهبراینباتوجهبهمرز طوالنیخراسانجنوبی‬ ‫با کشور افغانستانماندگاریجمعیتدر نوار مرزی‬ ‫شرق کشــور اهمیت فراوان دارد‪ .‬ازاین رو توجه به‬ ‫تامین زیرساخت های زندگی و کار در روستا به ویژه‬ ‫اب همواره مورد تاکید و مطالبه بوده که در هشت‬ ‫سال اخیر با برنامه ریزی‪ ،‬همت و تالش دولتمردان‬ ‫طرح های اب رســانی پایدار به مناطق روســتایی و‬ ‫عشــایری در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬اب رســانی به‬ ‫روستاهای خراسان جنوبی در شرایط خشک سالی‬ ‫و کم ابی که این اســتان کویری به ان دچار اســت‪،‬‬ ‫یکــی از خدمــات مانــدگار دولــت تدبیــر و امیــد و‬ ‫وزارت نیــرو بوده به طوری که ضریب برخــورداری از‬ ‫اب در روستاهای استان از ‪ ۸۹.۴۷‬به ‪ ۹۳.۶‬درصد‬ ‫و ضریــب بهره منــدی از اب از ‪ ۷۲.۶۹‬بــه ‪۷۶.۴‬‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬امارهایموجودنشانمی دهد‬ ‫دولتباوجودتحریموتنگناهایمالیدر سال های‬ ‫اخیــر برای اجــرای طرح های توســعه روســتایی در‬ ‫قالباحداثوتکمیلمجتمع هایبزرگیا کوچک‬ ‫اب رســانی به صورت گســترده و بی وقفه در تالش‬ ‫بوده و برنامه اب رســانی به ‪ ۳۶‬روســتای اســتان با‬ ‫جمعیت بالغ بر پنج هزار خانوار در سال گذشته‪،‬‬ ‫اب رســانی به ‪ ۱۲‬روســتا با جمعیت ‪ ۹‬هزار و ‪۶۳۲‬‬ ‫نفر در ســال جاری و تکمیل طرح اب رســانی به ‪۱۸‬‬ ‫روســتا تا پایان خرداد امسال خود شاهد این مدعا‬ ‫اســت‪ .‬بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تمامی روســتاهای پرجمعیت خراسان‬ ‫جنوبی یعنی ‪ ۱۰۰‬روستا با اولویت مناطق مرزی و‬ ‫محروم از اب شرب سالم و پایدار برخوردار خواهند‬ ‫شد‪ .‬تداوم نهضت اب رسانی به روستاهای خراسان‬ ‫جنوبــی بــه گون ـه ای بــوده که ســهم این اســتان از‬ ‫پویــش ‪#‬هــر هفتــه الف_ب_ایــران در ســال جاری‬ ‫با افتتاح طرح اب رســانی به ‪ ۱۲‬روســتا با اعتبار ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد تومان در پنجمین هفته این پویش سراسری‬ ‫رقم خورد‪ .‬با افتتاح این طرح ها که از طریق ارتباط‬ ‫تصویــری بــا وزیــر نیرو انجــام شــد‪ ۹ ،‬هــزار و ‪۶۳۲‬‬ ‫نفر در روســتاهای «علی ابــاد داورابــاد‪ ،‬مهدی اباد‪،‬‬ ‫اشک‪،‬خورشیدان‪،‬محمدیه‪،‬بهمن اباد‪،‬فندخت‪،‬‬ ‫افریز‪ ،‬تیغدر‪ ،‬شــهرک قومنجان‪ ،‬کرچ و بویک» در‬ ‫شهرســتان های بیرجند‪ ،‬درمیان‪ ،‬قاینــات و زیرکوه‬ ‫به اب ســالم و بهداشــتی دسترســی پیــدا کردند و‬ ‫ضریب بهره مندی از اب شــرب بهداشتی در استان‬ ‫یــک درصد افزایش یافت‪ .‬وزیر نیــرو دراین ارتباط‬ ‫تصویری گفت‪ :‬خراسان جنوبی اولین استانی بود‬ ‫که طرح سازگاری با کم ابی را تهیه و تصویب کرد که‬ ‫این مسئله حاکی از همکاری دستگاه های اجرایی‬ ‫در این اســتان اســت‪ .‬رضا اردکانیان افزود‪ :‬هدف از‬ ‫تهیهاینطرحدر استان هاانتقالاینپیامبهجامعه‬ ‫کســالی یــک حادثه غیرمترقبــه در‬ ‫اســت که خش ‬ ‫کشور ما نیست و باید با این پدیده مانند پدرانمان‬ ‫ســازگار شــویم‪ .‬وی در خصــوص پروژه های کاهش‬ ‫هدررفت اب در اســتان ها گفت‪ :‬کاهش هدررفت‬ ‫در شــبکه ها مســئولیت بزرگ وزارت نیرو‪ ،‬شــرکت‬ ‫مهندســی و شــرکت اب و فاضالب استان هاســت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو به افتتاح پروژه اب رســانی به ‪ ۹۱‬روستای‬ ‫کشور در پنجمین هفته پویش ‪#‬هر هفته الف_ب_‬ ‫ایران اشــاره کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۲‬پروژه در‬ ‫خراسانجنوبیبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬روستای دیگر در نوبت افتتاح طرح‬ ‫اب رسانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی هــم گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شهــای صــورت گرفتــه ‪ ۱۸‬پروژه اب رســانی‬ ‫تال ‬ ‫روســتایی تا پایان خرداد امســال در این اســتان‬ ‫بــه بهره برداری می رســد و اب رســانی به مابقی‬ ‫روســتاها تــا پایــان ســال جــاری در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد‪ .‬حســین امامــی در گفت وگــو بــا ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬در دولت تدبیر و امید اب رســانی پایدار‬ ‫به ‪ ۱۶۰‬روســتای خراســان جنوبی با اعتبار ‪۱۸۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان انجــام شــد کــه ‪ ۸۰‬هــزار نفر در‬ ‫این روســتاها از اب ســالم و بهداشــتی برخوردار‬ ‫شــدند‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ایــن اقدامــات و‬ ‫اجرای طرح های اب رسانی ضریب بهره مندی از‬ ‫اب از ‪ ۷۲.۶۹‬بــه ‪ ۷۶.۴‬و ضریــب برخــورداری‬ ‫از اب در روســتاهای استان از ‪ ۸۹.۴۷‬به ‪۹۳.۶‬‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان خراســان جنوبــی گفت‪ :‬ســال‬ ‫گذشته اب رسانی پایدار به ‪ ۳۶‬روستای خراسان‬ ‫جنوبی با اعتبار ‪ ۳۲‬میلیارد تومان و بهره مندی‬ ‫جمعیت پنج هزار خانوار انجام شــد‪ .‬وی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬امســال نیز با مجمــوع اعتبارات مــاده ‪۵۶‬‬ ‫قانــون الحــاق (ظرفیــت قانونــی در بودجــه‬ ‫ســاالنه) اب رسانی پایدار به ‪ ۱۰۰‬روستای استان‬ ‫را در دســتور کار داریم و طرح اب رســانی به ‪۱۲‬‬ ‫روســتا با اعتبار ‪ ۱۸‬میلیارد تومان روز گذشــته در‬ ‫پنجمیــن هفته پویش ‪#‬هر هفته الف_ب_ایران‬ ‫در ســال جــاری و بــا ارتبــاط تصویــری وزیر نیرو‬ ‫به بهره برداری رســید‪ .‬امامی به تشکیل قرارگاه‬ ‫اســتانی اب در جاری با تدبیر اســتاندار خراسان‬ ‫جنوبــی اشــاره کرد و گفت‪ :‬برنامــه جامع برای‬ ‫جلوگیری از تنش ابی در روستاهای استان شکل‬ ‫گرفتــه تــا شــاهد اقدامــات شایســته در راســتای‬ ‫خدمت رســانی بــه مــردم اســتان بخصــوص در‬ ‫فصل تابستان باشیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬شرکت اب‬ ‫و فاضالب خراســان جنوبــی ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه را تا خرداد امسال شامل اب رسانی به ‪۱۸‬‬ ‫روســتا و بهر هبــرداری از مدول دوم تصفیه خانه‬ ‫فاضــاب بیرجند را بــه بهر ه‪‎‬برداری می رســاند‪.‬‬ ‫وی بــه میزان اعتبار پروژه های مشــترک اجرایی‬ ‫شــده بــا ســایر نهادهــا در راســتای اب رســانی‬ ‫بــه مناطــق روســتایی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬این‬ ‫شــرکت پروژ ههــای مشــترک اب رســانی بــا بنیاد‬ ‫علــوی بــه مبلــغ چهــار میلیــارد تومــان‪ ،‬کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینی (ره) بــه مبلغ هفت میلیارد‬ ‫تومــان‪ ،‬بنیــاد برکــت هشــت میلیــارد تومــان‬ ‫و بنیــاد ابراهیمــی ‪ ۲.۵‬میلیــارد تومــان انجــام‬ ‫داده اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫خراســان جنوبــی ادامــه داد‪ :‬ایــن مجموعــه بــا‬ ‫بســیج سازندگی برای اجرای پروژه های مشترک‬ ‫اب رســانی و قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه در‬ ‫اجرای ‪ ۲‬پروژه اب رســانی به مجتمع اب رسانی‬ ‫خیراباد و خوشــاب همکاری داشــته اســت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬تمامی روستاهای پرجمعیت‬ ‫اســتان با اولویت مناطق مــرزی و محروم از اب‬ ‫شرب ســالم برخوردار خواهند شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان خراســان جنوبی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۳۳‬مجتمــع‬ ‫اب رســانی روســتایی در اســتان خراسان جنوبی‬ ‫در دست اجراست که ‪ ۶‬مجتمع تا پایان امسال‬ ‫یشــود و تکمیل ‪ ۲۷‬مجتمــع دیگر در‬ ‫تکمیــل م ‬ ‫ســال اینده در دســتور کار قرار دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫یکی از معضالت اساســی اســتان‪ ،‬هدررفت اب‬ ‫در شــبکه شــهری و روستایی است که هدررفت‬ ‫اب شــهری ‪ ۳۱‬درصــد و روســتایی ‪ ۳۹‬درصــد‬ ‫اســت و ‪ ۱۰‬درصــد از متوســط کشــوری باالتــر‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه در برنامه داریم در گام‬ ‫نخست هدردهی شبکه اب رسانی را تا متوسط‬ ‫کشــوری و در نهایــت بــه ‪ ۱۵‬درصــد برســانیم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در راســتای کاهــش میزان هدررفت‬ ‫اب نیز در ســال جــاری برنامه ریزی برای کاهش‬ ‫ســه درصــدی میزان پــرت اب در ایــن مجموعه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اب رسانی سیار به ‪ ۶۵‬هزار روستایی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫جنوبــی گفــت‪ :‬از ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد در‬ ‫راستای کاهش هدررفت اب در شهرها و روستاهای‬ ‫استان‪ ۱۲۵‬کیلومتراصالحخطانتقالو‪ ۴۵۰‬کیلومتر‬ ‫بازسازی شبکه توزیع انجام شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۰۰‬کیلومتر اجرای خط انتقال اب و‬ ‫شــبکه‪ ،‬اصالح و بازسازی شــبکه در استان اجرایی‬ ‫شد و امسال نیز اصالح و بازسازی‪ ۵۵۰‬کیلومتر را در‬ ‫برنامه داریم همچنین امسال ‪ ۲۸‬هزار متر مکعب‬ ‫مخــزن ذخیــره اب و حفر و تجهیــز ‪ ۲۵‬حلقه چاه‬ ‫در مناطق شــهری و روســتایی خراســان جنوبی در‬ ‫دستور کار است‪ .‬امامی با اشاره به اینکه ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫جمعیت روستایی استان زیرپوشش اب رسانی سیار‬ ‫قرار دارند گفت‪ :‬اکنون به ‪ ۳۸۱‬روســتای اســتان با‬ ‫جمعیت‪ ۶۵‬هزار نفراب رسانیسیار انجاممی شود‬ ‫که تعداد این روســتاها در اوج مصرف تابستان به‬ ‫‪ ۴۵۰‬روستای افزایش خواهد یافت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در اســتان به ازای هر خانوار روســتایی ‪ ۱۲۰‬لیتر اب‬ ‫ارســال می شود و امسال پیش بینی ما ارســال ‪۳۳۰‬‬ ‫هزار متر مکعب اب با اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫روستاییاناست‪.‬‬ ‫خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه در زمینه‬ ‫اب‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی هم گفــت‪ :‬کم ابی و‬ ‫یامسالتاثیرجدیبربخشدامداری‬ ‫تداومخشکسال ‬ ‫و کشاورزی استان گذاشته و خراسان جنوبی نیازمند‬ ‫توجهویژهدرسطحملیاست‪.‬حمیدمالنوریافزود‪:‬‬ ‫قرارگاه اســتانی اب را در ســال جاری برای ساماندهی‬ ‫اب رسانیبهروستاهابامحوریتمعاونتامورعمرانی‬ ‫استانداریراه اندازی کردیمتاازتمامیظرفیت هابرای‬ ‫فصلگرمااستفادهشودامابایدمسئوالنتوجهخاصی‬ ‫به این استان کم اب داشته باشند‪ .‬وی به گستردگی‬ ‫استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫گســتردگی‪ ،‬خشــک و کویری بودن‪ ،‬کم ابی و تعدد‬ ‫روستاهایاستان‪،‬الزماستدرخصوصتامیناعتبارات‬ ‫تخصیصیبهاستانتوجهویژهصورت گیرد‪.‬استاندار‬ ‫خراسانجنوبی گفت‪:‬باوجوداقداماتوزارتنیروو‬ ‫دستگاه های تابعه در استان برای اب رسانی پایدار به‬ ‫مناطقروستایی‪،‬کاهششدیدبارندگیوخشک سالی‬ ‫پوشش گیاهی مراتع را به شــدت کاهش داده است‬ ‫ومردم در تامیننهاده های دامی بامشکالتی روبه رو‬ ‫هســتند‪ .‬مالنوری افــزود‪ :‬با توجه به کاهش شــدید‬ ‫بارندگی ها‪ ،‬خراسان جنوبی بحرانی ترین وضعیت‬ ‫خشک سالیخودرادر‪ ۵۰‬سال گذشتهتجربهمی کند‬ ‫لذا منابع ابی اســتان از وضعیت تاسف بار و بحرانی‬ ‫برخوردار است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬سال گذشته بعد از‪۲‬‬ ‫دهه خشک سالی‪ ،‬خراسان جنوبی با‪ ۱۶۳‬میلی متر‬ ‫بارندگیازوضعیتنسبتاخوبیبرخوردارشدوامیدرا‬ ‫در دلمردماستانزنده کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۴‬میلیون مشترک خانگی اب از طرح امید بهره مند شدند‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور گفــت‪ :‬نزدیک به چهــار میلیون‬ ‫مشــترک (‪ ۱۵‬درصــد مشــترکان خانگی) بــا اجرای‬ ‫طــرح امید الگوی مصــرف اب از اول دی ‪ ۱۳۹۹‬از‬ ‫ت این طرح بهره مند شدند‪.‬‬ ‫مزی ‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مســعود خشــایی در حاشــیه‬ ‫اییــن بهر هبــرداری ‪ ۲‬طــرح اب رســانی و فاضالب‬ ‫شهری در قمصر کاشان در گفت وگو با خبرنگاران‬ ‫بــا اشــاره به اینکه مشــترکان مشــمول طــرح امید‬ ‫الگــوی مصــرف را در مرحلــه نخســت رعایــت و‬ ‫کســوم الگــوی مصــرف را به صورت‬ ‫پ ـس ازان تا ی ‬ ‫ماهیانه مصرف می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مشترکان‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫به طورکلی از پرداخت هرگونه وجهی بابت اب بها‬ ‫و تبعات ان معاف هستند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬بــا توجه به ارزیابی یک ماه‬ ‫نخســت اجــرای طــرح نزدیــک بــه چهــار میلیون‬ ‫مشترک مشمول ان شدند که صورت حساب های‬ ‫ارسال شده برای انان صفر بود‪.‬‬ ‫معاون ابفا کشــور در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫احتمال تغییر تعرفه ها نیز اظهار داشــت‪ :‬هنوز تا‬ ‫این لحظه در خصوص تغییر تعرفه ها بحثی نشده‬ ‫است‪ .‬خشایی با تاکید بر اینکه امسال در قانون‬ ‫بودجه و با همراهی مجلس منابع خوب اعتباری‬ ‫در حوزه اب و فاضالب برای شرکت ها پیش بینی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به انجام‬ ‫مزایده های خود به شــرح ذیل با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/04‬به قسمت‬ ‫امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مزایده فروش ‪ 2‬پالک زمین با کاربری مسکونی واقع در محله ‪ D3‬فوالدشهر‬ ‫‪ -2‬مزایده اجاره یک واحد تجاری واقع در مرکز برزن ب ساختمان سپهر تجاری همکف پالک ‪ 7‬با قیمت‬ ‫کارشناسی به مدت یکسال شمسی و قابل تمدید تا ‪ 3‬سال‬ ‫‪ -3‬مزایده اجاره ‪ 4‬واحد (غرفه) در ترمینال مسافربری فوالدشهر‬ ‫م الف‪1130676 :‬‬ ‫حسین ایزدی ‪ -‬سرپرست شهرداری فوالدشهر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور تقریبی امســال یکی‬ ‫از بهتریــن ســال ها بــا پیش بینی تخصیــص خوب‬ ‫منابــع اســت کــه رقــم ان بعــد از ابــاغ جدول ها‬ ‫اعالم خواهد شــد‪ .‬وی با بیان اینکه هدف طرح‬ ‫اب امید کاهش رفاه خانوار نیست‪ ،‬بلکه در نظر‬ ‫دارد با اموزش و اگاه سازی‪ ،‬رفتار مصرفی مشترکان‬ ‫را اصــاح کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تمامی مشــترکان خانگی‬ ‫جمعیت هدف این طرح هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬طــرح اب امید با اســتناد به‬ ‫تصویب نامه هیات وزیران به منظور بهینه سازی‬ ‫مصرف و تشویق مشترکان به کاهش مصرف اب‬ ‫در حال اجرا است‪.‬‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬مشــترکان کــم‬ ‫مصــرف خانگی کــه از ابتدای دی ماه تا یک ســوم‬ ‫الگوی تعیین شــده در ماه از اب شــرب اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬از معافیــت صددرصــدی در پرداخــت‬ ‫صورتحساباب بهابهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫مشترکان مشمول معافیت های صورتحساب‬ ‫اب بهــا در طــرح ملــی اب امید شــامل دســته اول‬ ‫مشترکان (کم مصرف) است که به صورت میانگین‬ ‫کســوم الگــوی مصــرف در مــاه اب مصرف‬ ‫زیــر ی ‬ ‫می کننــد و در ایــن خصــوص قبــوض این دســته از‬ ‫مشــترکان بر اســاس تعرفه های جاری محاســبه و‬ ‫ف داده خواهد شد‪.‬‬ ‫تخفی ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ستاد پایش تنش ابی در‬ ‫ابفای استان اصفهان اغاز‬ ‫بکار کرد‬ ‫در پی دســتورالعمل مدیرعامل شــرکت مهندسی‬ ‫اب و فاضالب کشور مبنی بر تشکیل ستاد تنش ابی‬ ‫در استان ها‪ ،‬نخستین جلسه ستاد تنش ابی در ابفای‬ ‫اســتان اصفهان برگزار شــد‪ .‬به گزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان در‬ ‫ایــن جلســه با اشــاره به کاهش ‪ 40‬درصــدی نزوالت‬ ‫جــوی در ســال ابــی اخیــر گفــت‪ :‬اعضــای این ســتاد‬ ‫موظف انــد هر هفتــه با ارائه پیشــنهادهای راهبردی‬ ‫برای مقابله با چالش کم ابی در جلسات ستاد شرکت‬ ‫کنند‪ .‬هاشم امینی بر اتخاذ راهکارهای جدید تامین و‬ ‫توزیع عادالنه اب در شهرها و روستاهای استان تاکید‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬ابفای استان اصفهان با بهره گیری‬ ‫از فناوری های نوین مانند سامانه های تله متری و تله‬ ‫کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه توزیع‪ ،‬سعی در‬ ‫توزیع عادالنه اب شــرب بین مردم دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان اطالع رسانی به‬ ‫مردم در خصوص کمیت و کیفیت اب را مهم ارزیابی‬ ‫کــرد و بیــان داشــت‪ :‬برخــی از ســودجویان در فضای‬ ‫مجــازی اطالعــات نادرســتی بــه مــردم می دهند که‬ ‫روابط عمومی به عنوان سخنگوی ابفا باید اطالعات‬ ‫دقیق را در اختیار مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫برگزاری ایین تجلیل از‬ ‫خدمات رئیس کنترل و‬ ‫نظارت منطقه گلستان‬ ‫اییــن نکوداشــت و تجلیــل از خدمــات صادقانه‬ ‫رئیس کنترل و نظارت شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتــی منطقــه گلســتان برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم‬ ‫مسئول روابط عمومی منطقه ضمن خوش امد گویی‬ ‫به مدعوین از تالش و خدمات ‪ 36‬ســاله محمدرضا‬ ‫تجری که به افتخار بازنشستگی نائل امده قدردانی‬ ‫کــرد و از او به عنــوان فــردی تاثیرگــذار و مــرد میــدان‬ ‫نــام بــرد‪ .‬در ادامــه عیســی افتخــاری‪ ،‬مدیــر منطقــه‬ ‫ضمــن توصیــف خصوصیــات و عملکــرد وی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬میــل بــه خدمــت صادقانــه و انســان مفیــد‬ ‫و موثــری بــودن از خصایــص بــارز تجری بــوده و این‬ ‫ویژگی های موثر باعث شده که همگی از او به عنوان‬ ‫یــک کارمنــد موفــق و موثــر یــاد می کننــد‪ .‬افتخــاری‬ ‫افزود‪ :‬زحمات صادقانه این جانباز ســرافراز‪ ،‬ســندی‬ ‫اســت بر افتخارات شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گلستان که به تاسی از فرهنگ جهاد و‬ ‫ایثارگری بوجود امده است‪ .‬در این مراسم جمعی از‬ ‫مسئولین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫گلستان‪ ،‬پلیس امنیت اقتصادی استان‪ ،‬دبیر کمیسیون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری گلستان‪ ،‬مدیران‬ ‫شرکت های حمل ونقل فراورده های نفتی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫شــرکت های مــوزع گاز مایــع و رئیــس امــور صنفــی‬ ‫جایگاهداران استان حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪ ۷۷‬درصد تعمیرات‬ ‫نیروگاه های کشور‬ ‫انجام شد‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی تولیــد شــرکت بــرق حرارتــی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۷۰‬هزار مگاوات (‪ ۷۷‬درصد)‬ ‫از برنامــه تعمیــرات نیروگاه هــای کشــور بــرای تامین‬ ‫برق پایدار پیک تابســتان امســال انجام شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا از پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫اســماعیل نمــازی افــزود‪ :‬دوره اورهــال (تعمیــرات‬ ‫اساســی) نیروگاه ها هر ســاله از پانزدهم شــهریورماه‬ ‫اغاز شده و تا انتهای اردیبهشت سال اینده به پایان‬ ‫می رســد و ابتــدای خردادمــاه ‪ ۵۸۳‬واحــد در ‪۱۲۹‬‬ ‫نیروگاه کشور برای تامین بار پیک شبکه سراسری برق‬ ‫کشــور اماده بهره برداری می شــوند‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای تعمیــرات نیروگاهــی ایــن دوره ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫مگاوات برنامه تعمیراتی پیش بینی شــده اســت که‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۷۰‬هزار مگاوات از این برنامه انجام‬ ‫شــده اســت و عمــده ‪ ۲۰‬هــزار مــگاوات باقی مانــده‬ ‫مربــوط بــه تعمیــرات دوره ای اســت کــه بایســتی تا‬ ‫انتهای اردیبهشــت ماه به انجام برسد و نیروگاه های‬ ‫حرارتــی بــرای تامیــن بــرق موردنیــاز پیک تابســتان‬ ‫امسال اماده خدمت رسانی شوند‪ .‬مدیرکل دفتر فنی‬ ‫تولید شــرکت برق حرارتی با اشــاره به پیشرفت ‪۷۷‬‬ ‫درصدی برنامه تعمیرات نیروگاه های سراســر کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام ها شامل تعمیرات اساسی واحدهای‬ ‫بخار‪ ،‬تعمیرات اساســی واحدهای گازی‪ ،‬مســیر داغ‬ ‫واحدهــای گازی‪ ،‬اتــاق احتــراق واحدهــای گازی و‬ ‫تعمیرات دوره ای واحدهای بخار است‪.‬‬ ‫اگهیفراخوانعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد بهره برداری از مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک‬ ‫که بنام شهرداری دولت اباد می باشد را به مدت ‪ ۵‬سال و به میزان حداقل ‪ ٪1۵‬از منافع (در امد)‬ ‫حاصل از انجام معاینه فنی خودروها را به صورت ماهیانه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه حراست شهرداری‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/03/01‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/03/02‬‬ ‫محــل دریافت اســناد‪ :‬دولــت ابــاد‪ -‬بلــوار طالقانــی ‪ -‬پایــگاه اینترنتــی ‪www.dolatabadcity.ir‬‬ ‫تلفن‪031-4۵822010 :‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫حسن حجتی ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫م الف‪11313۵9 :‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه ‪ 05 / 1400‬می ‪ 22 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1061‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫افتتاح نه هزار و دویست و‬ ‫پنجاهمین واحد مقاوم سازی‬ ‫شده طرح ویژه مسکن‬ ‫روستایی قم‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫نــه هزار و پنجاهمین واحد مســکونی مقاو مســازی شــده روســتایی‬ ‫درروستای ورجان از توابع بخش کهک که از طریق تسهیالت طرح ویژه‬ ‫بهسازیومقاوم سازیمسکنروستاییساخته شدهبود‪،‬باحضورمهندس‬ ‫مهدیانمعاونبازسازیومسکنروستایی کشور‪،‬مهندسجودیمدیرکل‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بازسازی‪ ،‬مهندس سهرابی مدیرکل مسکن روستای دفتر مرکزی‪ ،‬مهندس‬ ‫بلدی مدیرکل بنیاد مسکن استان‪ ،‬معاونین بازسازی و مسکن روستایی و‬ ‫مسکنشهریبنیادمسکناستانافتتاحوبهبهره برداریرسید‪.‬به گزارش‬ ‫روابطعمومیبنیادمسکناستانقم‪،‬مهندسبلدیمدیرکلبنیادمسکن‬ ‫استان با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن گفت‪ :‬این نهاد عالوه بر‬ ‫فعالیت های گســترده در حوزه های مختلف و ضرورت تامین مســکن و‬ ‫همچنینلزوممقاوم سازیواحدهایمسکونی‪،‬بهسازیمسکنروستایی‬ ‫را در دستور کار خود دارد که از سال ‪ 84‬تاکنون در شهرستان قم تعداد‬ ‫‪ 11‬هزار متقاضی احداث مسکن روستایی به بانک های عامل معرفی و‬ ‫مقاوم سازی تعداد ‪ 9250‬واحد اتمام و پایان کار اخذ نموده اند‪.‬‬ ‫مسئوالندر صحبت هایخوداجازهسوءاستفادهرابهدشمنانندهند‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در ســپاه حضــرت‬ ‫نبــی اکــرم (ص) اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیت ویــژه میدان در کنار دیپلماســی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مســئوالن در صحبت های خود اجازه‬ ‫سوءاستفادهبهدشمنانراندهند‪.‬‬ ‫حجت االسالم شمس اهلل جلیلیان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اهمیت شــب قــدر و ایام شــهادت امام‬ ‫علــی (ع) بــه نزول قــران و اهمیت و جایگاه‬ ‫والیــت اســت و حضــرت زهــرا (س) در ایــن‬ ‫ش ـب ها اجــازه نمی دادند بچه ها بخوابند تا‬ ‫از رحمت خداوند بهره مند شــوند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫امروز والیت فقیه ادامه راه ائمه هدی بوده و‬ ‫هرکجا از قران و والیت تبعیت شــده همراه‬ ‫باعــزت و ســربلندی و اگــر مشــکالتی وجود‬ ‫دارد به علت کم کاری مســئوالن بوده است‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در ســپاه حضرت نبی اکرم‬ ‫(ص) اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫توانایی دفاعی ایران در مقایسه با سال قبل‬ ‫بهپشتوانهافزایشسطحعلموفناوری کشور‬ ‫حتی با ســال گذشــته قابل مقایسه نیست و‬ ‫نباید نقش مجاهدان میــدان کم ارزش تلقی‬ ‫شود و خداوند نیز به ارزش خدمت در میدان‬ ‫قسمیادکردهاست‪.‬جلیلیانبااشارهبهاینکه‬ ‫میــدان و دیپلماســی تکمیل کننــده یکدیگــر‬ ‫هســتند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید در صحبت ها بســیار‬ ‫دقت شــود زیرا میدان همواره دیپلماســی را‬ ‫تقویتمی کندوافرادی کهخودراصاحب نظر‬ ‫در دیپلماسی می دانند باید مراقب باشند تا‬ ‫دشــمن در این شرایط ســو استفاده نکند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به انتخاب شعار تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫یهــا از تولیــد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مانــع زدای ‬ ‫اصالح نظام بانکی و سنگ اندازی ها در مسیر‬ ‫تولیــد نقــش مهمــی در تولیــد داخلــی دارند‬ ‫کــه باید برطرف شــود امــا در کنار ایــن موارد‬ ‫گســازی حوزه کار نیازمند هســتیم‪.‬‬ ‫به فرهن ‬ ‫نماینده ولی فقیه در ســپاه حضرت نبی اکرم‬ ‫(ص) اســتان کرمانشــاه ادامــه داد‪ :‬افزایــش‬ ‫کیفیــت کاالی داخلــی و عــدم اســتفاده از‬ ‫کاالی خارجــی در کنار پرهیز از مصرف گرایی‬ ‫گســازی موردنیــاز در‬ ‫و اســراف ازجمله فرهن ‬ ‫مورد تولید ملی اســت‪ .‬جلیلیان گفت‪ :‬سپاه‬ ‫پاسداران در عرصه خدمت گذاری‪ ،‬محرومی‬ ‫زدایی و حوزه فرهنگ و سیاست بسیار خوب‬ ‫عمل کرده و این عملکرد همواره مورد تایید‬ ‫امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده‬ ‫زیــرا گوش به فرمان رهبری بــودن‪ ،‬اگاه بودن‬ ‫به مســائل زمان‪ ،‬وظیفه شناســی‪ ،‬بصیرت و‬ ‫معنویت از شــاخصه های پاســداران اســت و‬ ‫افــرادی همچــون ســردار شــهید حاج قاســم‬ ‫سلیمانی در این مکتب تربیت می شوند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به اقدامات حوزه نمایندگی ولی فقیه‬ ‫در ســپاه نبی اکرم (ص) اضافه کــرد‪ :‬برگزاری‬ ‫جلسات قرانی در ماه مبارک رمضان در فضای‬ ‫بــاز و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫برگــزاری یــک هــزار ‪ ۴۷۹‬جلســه عقیدتــی و‬ ‫سیاسی ویژه پاسداران‪ ،‬برگزاری یک هزار و‪۱۱۱‬‬ ‫جلسات اگاهی بخشی ویژه سربازان وظیفه‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬جلســه بررســی بیانیه گام دوم انقالب‪،‬‬ ‫برگزاری دوره های تدبر در قران و نشست های‬ ‫درک مفاهیــم قــران و اخالق ویــژه جهادگران‬ ‫ســپاهی از اقدامــات نمایندگــی ولی فقیــه در‬ ‫سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه‬ ‫بودهاست‪.‬نمایندهولی فقیهدر سپاهحضرت‬ ‫نبی اکرم (ص) اســتان کرمانشــاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫همان گونه کهبارهاتاکیدشدهسپاهدر موضوع‬ ‫انتخاباتورودمصداقینخواهدداشتامادر‬ ‫برگزاریپرشوروتبیینویژگی هایموردنظررهبر‬ ‫معظم انقالب انجام وظیفه می کند‪ .‬جلیلیان‬ ‫بیان کرد‪ :‬دشمن در این روزها سعی دارد مردم‬ ‫را از حضور در انتخابات دلسرد کند اما مردم‬ ‫بار دیگر بصیرت خود را نشان خواهند داد و‬ ‫نقشهدشمنانراخنثیمی کنندزیرابهفرموده‬ ‫مقــام معظــم رهبــری جایــگاه رئیس جمهور‬ ‫یــک مقام پرمشــغله بوده و قــرار گرفتن فرد‬ ‫اصلح به مشکالت مردم کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر کســی از مجموعه ســپاه کاندید‬ ‫شــود به صرف این موضوع مجموعه ســپاه از‬ ‫او حمایت نخواهد کرد و تنها در مسیر والیت‬ ‫حرکتخواهد کرد‪.‬‬ ‫تولیتاستانقدسرضوی‪:‬‬ ‫لزومتوجهمراکزاموزشیاستانقدسبهتعامالتعلمیبا کشورهایهمسایه‬ ‫مشهدمقدسسحررحمتی‪-‬تولیتاستانقدسرضوی‬ ‫بر لزوم توجه مراکز اموزشــی اســتان قدس به تعامالت‬ ‫علمــی بــا کشــورهای همســایه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫فعالیت هایعلمیواموزشیبایدبه کشورهایهمسایه‬ ‫خود نیز توجه داشته باشیم‪ ،‬این کشور های بسیار حائز‬ ‫اهمیت هستند و نباید نسبت به مقاصد شوم امریکا در‬ ‫افتتاح مراکز اموزشی و تالش برای تغییر سبک زندگی و‬ ‫افکارجواناناینکشورهامنفعلبود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در دیــدار‬ ‫نمایندگانمعلمانواساتیدمدارسودانشگاه هایاستان‬ ‫قــدس رضوی ضمــن گرامیداشــت فرارســیدن دوازدهم‬ ‫اردیبهشت ماه روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی‬ ‫مطهــری‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬روز معلــم را به تمامی معلمان‪،‬‬ ‫مدرسان و اساتید سخت کوش و فداکار که مجاهدانه در‬ ‫عرصه یاموزش وپرورشنسلاینده کشورتالشمی کنند‪،‬‬ ‫تبریــک می گویم‪ .‬او بابیان اینکه اهتمــام اصلی بنده در‬ ‫اســتان قدس رضوی کار فرهنگی اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫نخستینجلسه ای کهبه منظور توفیقخدمتدر استان‬ ‫قدس خدمت رهبر معظم انقالب رسیدم‪ ،‬تاکید ایشان‬ ‫بر کار فرهنگی بود لذا با توجه به امکانات و مقدورات‬ ‫اولویتنخستاستانقدسابتداعمق بخشیوگسترش‬ ‫فعالیت هایفرهنگیوسپسرسیدگیبهاحسانجویان‬ ‫و نیازمندان است‪ .‬تولیت استان قدس رضوی بر اهمیت‬ ‫برخورداریاز همتبلندبرای کسبتوفیقاتتاکیدوبه‬ ‫متصدیانعرصهاموزش وپرورشاستانقدستوصیه کرد‪:‬‬ ‫در امور اموزشــی همت بلند و خواسته های بزرگ داشته‬ ‫باشــید و برای رســیدن به اهداف متعالی با برنامه ریزی‬ ‫عــزم خویش را جزم کنیــد؛ باید این گونه تصور کنیم که‬ ‫در کشــور جز مراکز علمی و اموزشــی اســتان قدس هیچ‬ ‫مدرســه و دانشــگاه دیگــری وجود نــدارد و تمام وظیفه‬ ‫کادرســازی برای کشــور بر عهده مراکز علمی و اموزشــی‬ ‫اســتان قــدس اســت‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬اولویت جــذب در‬ ‫از موانع تا عوامل ایجاد‬ ‫ارتباطموثر‬ ‫دانشــگاه های امام رضا (ع) و علوم اســامی رضوی باید‬ ‫فار غالتحصیالنمدارسامامرضا(ع)باشندواز سویدیگر‬ ‫کادر علمی و اموزشــی مدارس امام رضا (ع) باید توســط‬ ‫دانشگاه های علوم اسالمی رضوی و امام رضا (ع) تامین‬ ‫شــود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد‪ :‬استان‬ ‫تعلمی‬ ‫قدسدستگاهعالمالمحمد(ص)استوظرفی ‬ ‫و فرهنگی بسیار قوی دارد و می تواند در سطح کشور و‬ ‫جهانتاثیرگذاریعلمیوفرهنگیداشتهباشد‪.‬‬ ‫وحیدلطیفیمنصوراباد‪:‬یکی از عوامل مهم در موفقیت فردی هر شخصی ایجاد ارتباطات‬ ‫موفق اســت و برای ایجاد ارتباطات موفق در این مقاله ســعی در شــناخت موانع برقراری‬ ‫ارتباط موثر و همین طور ارائه راهکارهای ایجاد ارتباط موفق داریم در ابتدا موانع برقراری‬ ‫ارتباطموثررابیانمی کنیم‪.‬‬ ‫استرسواحساساتخارجاز کنترل‪:‬هنگامی کهاسترسداریدیاازنظراحساسیبیش ازحد‬ ‫تحت فشارقرارمی گیرید‪،‬به احتمال زیاددیگرانرابدخواهمی خوانید‪،‬سیگنال هایغیرکالمی‬ ‫گیج کننده یا مبهمی ارسال می کنید و از الگوهای رفتاری ناسازگار درحرکت زانوها و زبان بدن‬ ‫استفادهمی کنید‪.‬‬ ‫عدمتمرکز‪:‬هنگامی کهچندوظیفهراانجاممی دهیدنمی توانیدارتباطموثریبرقرار کنید‪.‬‬ ‫اگر تلفن خود را بررسی می کنید‪ ،‬برنامه ریزی می کنید که بعد چه چیزی بگویید یا رویاپردازی‬ ‫مطمئنا در مکالمه نشانه های غیرکالمی را از دست خواهید داد‪ .‬برای برقراری ارتباط‬ ‫کنید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫موثر‪ ،‬باید از حواس پرتی جلوگیری کرده و تمرکز خود را حفظ کنید‪.‬‬ ‫زبان بدن متناقض است‪ :‬ارتباطات غیرکالمی باید گفته ها را تقویت کند نه اینکه با ان ها‬ ‫مغایرتداشتهباشد‪.‬اگرشمایک چیزبگویید‪،‬امازبانبدنشماچیزدیگریبگوید‪،‬شنونده‬ ‫احتماال احساسمی کند کهشماصادقنیستید‪.‬به عنوان مثال‪،‬درحالی کهسرتانراتکان‬ ‫شما‬ ‫ً‬ ‫می دهیدنمی توانیدبلهبگویید‪.‬‬ ‫زبان بدن منفی‪ :‬اگر با گفته ها موافق نیستید یا دوست ندارید‪ ،‬می توانید از زبان بدن‬ ‫منفی استفاده کنید تا پیام شخص مقابل را رد کنید‪ ،‬مانند عبور از بازوها‪ ،‬جلوگیری از تماس‬ ‫چشمی یا ضربه زدن به پاها‪ .‬الزم نیست با گفته ها موافقت کنید یا حتی ان ها را دوست‬ ‫داشته باشید‪ ،‬اما برای برقراری ارتباط موثر و قرار دادن شخص مقابل در حالت دفاعی‪ ،‬مهم‬ ‫است که از ارسال سیگنال های منفی خودداری کنید‪.‬‬ ‫‪ 7‬راهکار برای ایجاد یک ارتباط موفق‬ ‫‪-1‬گوش دادن فعال‪ :‬یکی از راه های مهم برای برقراری ارتباط موفق گوش دادن فعال‬ ‫است و شاید بشود گفت اساسی ترین نیازهای انسان نیاز به درک و درک شدن است و بهترین‬ ‫راه برای درک مردم گوش دادن است‬ ‫‪-2‬ارتباط غیرکالمی‪ :‬ما اطالعات را با استفاده از کلمات حرکات و زبان بدن خود منتقل‬ ‫می کنیم ولی یکی از راه های ایجاد یک ارتباط موثر و موفق مدیریت ارتباطات غیرکالمی‬ ‫ازجمله تماس چشمی حاالت صورت سکوت حاالت دست ها بازو و پاها را شامل می شود‬ ‫‪-3‬سوال کردن‪:‬سوال کردننشان دهندهعالقهشمابهموضوعوهمچنیننشانمی دهد‬ ‫که ذهن شما درگیر موضوع است که راهکاری عالی برای پرسیدن سواالت متعدد در گفتگو‬ ‫استفاده از سواالت خبرنگاری است سواالتی مانند چطور چگونه چه کسی کجا ایا و ‪...‬‬ ‫‪-4‬پاک و شفاف صحبت کردن‪ :‬وقتی که صحبت می کنید واضح و موجز صحبت کنید و‬ ‫سعی کنید خیلی از کلمات سنگین استفاده نکنید یادتان باشد که ذهن ما از کلمات پیچیده‬ ‫فراری است و دوست دارد مطالب ساده را جذب کند‬ ‫‪-5‬توضیحوجمع بندی‪:‬برایاطمیناناز درستیسخنانی کهشنیده ایدمی توانیدباروشن‬ ‫کردن انچه شنیده اید از شخص گوینده اجازه بگیرید و به عقب برگردید و خالصه ای ازانچه‬ ‫شنیده اید را به ان شخص توضیح دهید این نشان دهنده این است که شما به سخنان ان‬ ‫شخصگوش داده اید‬ ‫‪-7‬حضور داشــتن‪ :‬حضور داشــتن و خــود را در معرض ارتباط با افراد قــرار دادن باعث‬ ‫می شود که شما به صورت تجربی مهارت های ارتباطی خود را باال ببرید و یکی از راه های‬ ‫ایجاد یک ارتباط موثر تجربه است و تنها را تجربه تست و تمرین است همانطور که پرواز‬ ‫را با پرواز شروع نمی کنند برای ایجاد یک ارتباط موثر حرفه ای طبیعی است که شما ممکن‬ ‫است در مراحل اولیه اشتباهاتی داشته باشید ولی با گذر زمان مهارت ارتباطی شما بهتر و بهتر‬ ‫می شود به طوری که گاهی فکر می کنید با هر شخصی که بخواهید می توانید ارتباط مثبت و‬ ‫سازنده ایرابگیرید‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی فشرده( نوبت اول) شماره مجوز‪1400.681‬‬ ‫شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ /‬منطقه زاهدان‬ ‫شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان در نظر دارد اجرای پروژه موضوعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید ‪.‬‬ ‫موضوع مناقصات ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مدت انجام کار‬ ‫شماره مجوز سامانه ستاد‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت ‪ 2‬و سوختگیری زاهدان‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000002‬‬ ‫‪ 96/425/057/470‬ریال‬ ‫‪ 4/821/260/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت ‪ ,‬ناحیه و سوختگیری زابل‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000003‬‬ ‫‪ 52/824/030/052‬ریال‬ ‫‪ 2/641/200/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت و ناحیه خاش و ناحیه سراوان‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000004‬‬ ‫‪ 37/583/952/350‬ریال‬ ‫‪ 1/879/200/000‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و دفتری ستاد منطقه و ناحیه مرکزی زاهدان‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000005‬‬ ‫‪ 31/465/183/747‬ریال‬ ‫‪ 1/573/260/000‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور عملیاتی ‪ ,‬فروش و اندازه گیری باک خودروهای پایانه مرزی میلک‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪20000091583000006‬‬ ‫‪ 16/511/263/043‬ریال‬ ‫‪ 825/564/000‬ریال‬ ‫حجم کار ‪:‬‬ ‫‪ . 1‬امور خدماتی و عملیاتی انبار نفت و سوختگیری زاهدان به تعداد ‪ 47‬نفر نیروی انسانی ‪.‬انجام روتین های ‪A‬و‪ B‬و سایر هزینه‬ ‫های خدماتی و عملیاتی ‪.‬‬ ‫‪ .2‬امور خدماتی و عملیاتی انبار نفت ‪ .‬سوختگیری و ناحیه زابل به تعداد ‪ 27‬نفر نیروی انسانی ‪.‬انجام روتین های ‪A‬و‪ B‬و سایر‬ ‫هزینه های خدماتی و عملیاتی ‪.‬‬ ‫‪ .3‬امور خدماتی و عملیاتی انبار نفت و ناحیه خاش و همچنین امور خدماتی ناحیه سراوان به تعداد ‪ 19‬نفر نیروی انسانی ‪.‬انجام‬ ‫روتین های ‪A‬و‪ B‬و سایر هزینه های خدماتی و عملیاتی‬ ‫‪ .4‬امور خدماتی ‪ .‬باغبانی و فضای سبز ستاد منطقه و ناحیه مرکزی به تعداد ‪ 17‬نفر نیروی انسانی و سایر هزینه های خدماتی‬ ‫‪ .5‬امور عملیاتی و فروش و اندازه گیری باک خودروهای پایانه مرزی میلک به تعداد ‪ 8‬نفر نیروی انســانی و ســایر هزینه های‬ ‫عملیاتی‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ‪ :‬از تاریخ انتشار اخرین اگهی روزنامه‬ ‫نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) اقدام نمایند الزم‬ ‫بذکر اســت کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از‬ ‫طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف زاهدان ‪ .‬خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر‬ ‫شهدای وحدت شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان تلفن ‪ 0۵4-33428301- 3 :‬داخلی ‪121‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهد اور بال مانع است‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬تضمین قابل قبول ‪ :‬یکی از تضامین معتبر در ایین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی مصوب ‪ 1394/9/22‬می باشد‪( .‬در صورت واریز سپرده نقدی‪ ،‬حساب سپرده بانکی مجاز شرکت‪ ،‬حساب مجاز شرکت‬ ‫به شماره ‪ 92000۵۵319‬با کد شناسه پرداخت ‪ 1471۵۵36‬نزد بانک ملت وتحویل فیش واریزی به خزانه شرکت و دریافت‬ ‫رسید وجه می باشد )‬ ‫* پس از ارزیابی شرکت کنندگان توسط کمیته فنی و بازرگانی منطقه‪ ،‬پیشنهاداتی که به تایید کمیته فنی و بازرگانی‬ ‫رسیده است بازگشایی خواهد شد ‪.‬‬ ‫حداقل تعداد مناقصه گران برای بازگشایی در هر مناقصه سه پاکت می باشد‬ ‫شرایط متقاضیان ‪ :‬کلیه شرکتهای توانمند‬ ‫‪ -1‬ارائه تصویر گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -2‬ارائه تصویر گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬احراز حداقل امتیاز قابل قبول (امتیاز ‪ )60‬براساس معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران‬ ‫‪ -4‬احراز حداقل امتیاز قابل قبول (امتیاز‪ )60‬براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشت‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی (‪)HSE‬‬ ‫‪ -۵‬ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر ‪ 2‬سال گذشته که توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه‬ ‫حسابداران رسمی انجام پذیرفته باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬سوابق مالی شرکت کنندگان در مناقصه ( از جمله صورتهای مالی شامل ترازنامه ‪ .‬صورت سود و زیان ‪ .‬صورت گردش‬ ‫وجوه نقد و یادداشتها و توضیحات همراه صورتهای مالی و ‪) ..........‬‬ ‫‪ -7‬ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت‪ ،‬تصویر اگهی ثبت شرکت بهمراه اخرین تغییرات در روزنامه رسمی‪ ،‬تصویر‬ ‫اظهارنامه ثبت شرکت‪ ،‬تصویر کد اقتصادی‪ ،‬تصویر شناسه ملی‪ ،‬تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -8‬ارائه نمونه امضاء تعهداور ازدفتراسناد رسمی برای افراد صاحب صالحیت شرکت براساس اخرین تغییرات در روزنامه رسمی‬ ‫‪ -9‬عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای گذشته‬ ‫‪ -10‬ارائه خالصه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪-11‬متقاضیان می توانند در یک موضوع یا در کلیه موضوعات مناقصه شرکت نمایند و فرمهای ارزیابی کیفی را تکمیل کنند ‪.‬‬ ‫* تمامی مستندات ارائه شده در مناقصه میبایستی ممهور به مهر و امضاء مجاز پیمانکار و بصورت اصل و یا برابر اصل باشد‪.‬‬ ‫روابــط عمــومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!