روزنامه رویداد امروز شماره 1062 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1062

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1062

روزنامه رویداد امروز شماره 1062

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 03‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1060‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫امام علی (ع) ‪:‬‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫حق‪ ،‬راه بهشت است و باطلراه جهنم‬ ‫و بر سر هر راهى دعوت کننده‏اى است‬ ‫کردستان‬ ‫سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی شود و همه جای دنیا مربوط به مجامع باالدستی است و مسئولین عالی رتبه هستند‬ ‫ویترین‬ ‫که تعیین می کنند‪ ،‬اما وزارت خارجه مجری است‬ ‫دردسر افت‬ ‫ط برای‬ ‫بلو ‬ ‫جنگل های زاگرس‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫مبارزه با افت در‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامهنگار‬ ‫‪www.ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ـای مســکن‪ ،‬ارزاق‬ ‫قیمتهــا در بخشهـ‬ ‫افزایــش‬ ‫های اصلی مردم در‬ ‫خدمات جزو دغدغه‬ ‫عمومی‪ ،‬ارائه‬ ‫روز بیشتر و بیشتر‬ ‫دغدغهای که روزبه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬است‬ ‫شاهد روند رو به رشد‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫گذشته تاکنون‪،‬‬ ‫در چند سال‬ ‫بودیم افزایشی که‬ ‫عرضه و خدمات‬ ‫قیمتها در بازار‬ ‫بیشتر بوده است که‬ ‫صددرصدی و یا‬ ‫در بسیاری موارد‬ ‫شیوع پیدا کرد بیشتر‬ ‫که کرونا ویروس‬ ‫این مهم در ایامی‬ ‫به حالت تعطیل‬ ‫زیادی از کسبوکارها‬ ‫شد؛ زیرا بخش‬ ‫کل بخش تولید با‬ ‫درامدند و بهطور‬ ‫یــا نیمه تعطیــل‬ ‫و‬ ‫مشکلمواجهشد‪.‬‬ ‫ها علیه کشورمان‬ ‫نیز وجود تحریم‬ ‫در بخشی دیگر‬ ‫بازار سنگینی کند‬ ‫داد تا سایه رکود بر‬ ‫دستبهدست هم‬ ‫باشیم و این امر در‬ ‫بیکاری در کشور‬ ‫شاهد افزایش امار‬ ‫بیشتر خود را نمایان‬ ‫و‬ ‫همچون کردستان‬ ‫استان مرزنشینی‬ ‫باالدستی محروم‬ ‫که از صنایع مادر و‬ ‫در استانی‬ ‫مقابلهبااینهمه‬ ‫میکند و کوچکشتوانماندگاریو‬ ‫استصنایع‬ ‫تعطیلیمیروند‪.‬‬ ‫بهخوابسنگین‬ ‫مشکالتراندارندو‬ ‫اقتصادی که مردم دیگر‬ ‫این روزهای سخت‬ ‫حال در‬ ‫ندارند شاهد افزایش‬ ‫بسیاری از مشکالت را‬ ‫توان تحمل‬ ‫هــای حملونقل‬ ‫تاکســی و هزینه‬ ‫ـت نــان‪ ،‬کرایــه‬ ‫که همگان به ان‬ ‫قیمـ‬ ‫موارد بسیار دیگری‬ ‫جادهای هستند و‬ ‫امنیت روانی را از‬ ‫نوسانات قیمتها‬ ‫اگاهی داریم و این‬ ‫جامعهمیزداید‪.‬‬ ‫زمــان انتخابات‬ ‫شــرایطی که به‬ ‫بنابرایــن در چنین‬ ‫ـت از مســئوالن و‬ ‫باقــی نمانــده اسـ‬ ‫فرصــت چندانــی‬ ‫نامتوازن و نامتعارف‬ ‫میرود که جلو رشد‬ ‫مدیران انتظار‬ ‫شرایط مشارکت مردم‬ ‫بگیرند و نگذارند که‬ ‫قیمتها را‬ ‫میانمدتی را برای‬ ‫حداقل برنامههای‬ ‫سختتر شود و‬ ‫رفع مشکالت و‬ ‫باشــند و به فکر‬ ‫قیمتها داشــته‬ ‫مهار‬ ‫گشاییاقتصادیباشند‪.‬‬ ‫گره‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫هلدینگتوسعهتوکا‬ ‫می تواندکارامدترین‬ ‫هلدینگ فوالدمبارکهباشد‬ ‫‪01‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گلهای زاگرس‬ ‫بلوط برای جن‬ ‫دردسر افت‬ ‫اغازشده است‬ ‫جنگلهای استان‬ ‫‪ 1472‬هکتار از‬ ‫دوشنبه‬ ‫برای مشارکت‬ ‫شرایط را‬ ‫سختتر نکنید‬ ‫مردم‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‬ ‫رشد‪ 50‬درصدی اعتبار‬ ‫هزینه ایخراسانجنوبی‬ ‫در الیحه بودجه‪1400‬‬ ‫سیاستخارجیدروزارتخارجهتعییننمی شود‬ ‫رویدا د کردستان‬ ‫رویاد دکردستان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫تهیه و تامین واکسن‬ ‫در اولویت برنامه های‬ ‫دولت است‬ ‫مناسبت‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫نسانشبهایقدر‬ ‫مقدراتا‬ ‫محیامیشود‬ ‫اینکه در این شب‬ ‫بیان داشت‪:‬‬ ‫خوب اســت که‬ ‫چهکارهایــی‬ ‫ـده ولیفقیــه در‬ ‫مفاتیحالجنان و‬ ‫نماینـ‬ ‫انجام شود در‬ ‫گفت‪ :‬شــب قدر ان‬ ‫دعا موجود اســت‪.‬‬ ‫کردســتان‬ ‫کتابهای‬ ‫قران بهیکباره‬ ‫شبی است که‬ ‫فقیه در کردستان‬ ‫نماینده ولی‬ ‫نازلشده است‪،‬‬ ‫بر پیامبر (ص)‬ ‫اینکه انسان در این‬ ‫عبدالرضا پورذهبی‬ ‫افزود‪ :‬اما‬ ‫ـال شــبی مهمتــر از‬ ‫در طــول سـ‬ ‫چه بخواهد و چه‬ ‫شــب عزیز‬ ‫وجود ندارد لذا باید‬ ‫شــب قدر‬ ‫روایاتمان داریم‪.‬‬ ‫بگوید این امر را در‬ ‫این شب را بدانیم‪.‬‬ ‫ایتاهلل حقشناس‬ ‫قدر‬ ‫امــروز‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مرحوم‬ ‫رویــداد‬ ‫گــزارش‬ ‫او‬ ‫ـان در شــب قــدر‬ ‫بــه‬ ‫عبدالرضا پورذهبی‬ ‫ـد همینکــه انسـ‬ ‫االسالموالمســلمین‬ ‫تقدیر میفرمودنـ‬ ‫دارد‪ ،‬حاال با ذکر‬ ‫حجت‬ ‫ـبهای ســال که‬ ‫این موضوعیــت‬ ‫کرد‪ :‬بزرگترین شـ‬ ‫بیــدار باشــد‬ ‫ممکن اســت که‬ ‫اظهار‬ ‫شود‪ ،‬بنا بر روایات‬ ‫که چهبهتر‪ ،‬اما‬ ‫شبها مقدر می‬ ‫و دعــا باشــد‬ ‫الهی در این‬ ‫چهکار کنم و چه‬ ‫یکم و شب بیست‬ ‫که در این شب‬ ‫نوزدهم‪ ،‬شب بیست و‬ ‫کسی بگوید‬ ‫فقیه در کردستان‬ ‫شب‬ ‫ــت‪.‬نماینده ولیفقیــه در‬ ‫بخواهم‪ .‬نماینده ولی‬ ‫ســوم رمضــان اس‬ ‫است چیزی‬ ‫که در شب قدر‬ ‫و‬ ‫شب قدر ان شبی‬ ‫چند نفر هستند‬ ‫کردستان در ادامه گفت‪:‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـود‪ ،‬یکی کسی‬ ‫ـده‬ ‫پیامبر (ص) نازلشـ‬ ‫مستجاب نمیشـ‬ ‫ـران بهیکباره بــر‬ ‫دعاهایشــان‬ ‫را بــه دل دارد و‬ ‫کــه قـ‬ ‫مهمتر از شب قدر‬ ‫ــه فــرد دیگــری‬ ‫طول ســال شــبی‬ ‫اســت کــه کین‬ ‫ـران از او ناراضی‬ ‫اســت‪ ،‬در‬ ‫مقدرات انسان‬ ‫ـی اســت کــه دیگـ‬ ‫در این شب عزیز‬ ‫دیگری کسـ‬ ‫وجود ندارد‪،‬‬ ‫طول یکعمر محیا‬ ‫یک سال بلکه در‬ ‫پورذهبی هستند‪.‬‬ ‫در طول‬ ‫االسالموالمسلمین‬ ‫میشود‪ .‬حجت‬ ‫‪ 117۰‬میلیاردریال‬ ‫پرداخت هیاریهای کردستان‬ ‫بهشهرداریهاود‬ ‫مدیرکل امــور مالیاتی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬ســال گذشته‬ ‫کردســتان‬ ‫امــور مالیاتــی‬ ‫اداره کل منابع‬ ‫مدیــرکل‬ ‫شــهرداریهای قــروه ‪۵۸‬‬ ‫محمدپناه اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬طــی ســال‬ ‫بــه‬ ‫ادامه است‪.‬‬ ‫راستای اهداف‬ ‫کردســتان گفـ‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫ابخیزداری کردستان در‬ ‫ـط اردیبهشــت‬ ‫میلیــارد و‬ ‫از یک هزار و ‪۱۷۰‬‬ ‫اقلیمــی تا اواسـ‬ ‫ــا طبیعی و‬ ‫مبــارزه با افات‬ ‫گذشته بیش‬ ‫میلیــارد و ‪۶۸۰‬‬ ‫افزود‪ :‬و شــرایط‬ ‫محلولپاشــی ب‬ ‫ســازمانی و در جهت‬ ‫کامیــاران ‪۴۲‬‬ ‫انجام میشــود‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬عملیــات‬ ‫به شــهرداریها و‬ ‫اب و وظایــف‬ ‫کرد که بر اســاس‬ ‫دارد‪ .‬او بیــان‬ ‫بیولوژیــک ‪BT‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫بیجار ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫پودر قابلحل در‬ ‫جنگلــی اقــدام‬ ‫کل محلــول‬ ‫جنگلهــای اســتان‬ ‫میلیون ریال‪،‬‬ ‫حسن سجودی‬ ‫اســتان از محــل‬ ‫بیولوژیکی ‪ BT‬که‬ ‫و بیماریهــای‬ ‫ـور اراضــی اداره‬ ‫‪ ۳۴۴‬هکتــار از‬ ‫امده‪ ،‬محدودههــای‬ ‫دهیاریهــای‬ ‫ـگالن ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫ـکی با محلول‬ ‫مصرفی ســالیانه‬ ‫حفاظــت و امـ‬ ‫در ‪ ۹‬هــزار و‬ ‫ـزارش بهدســت‬ ‫ریــال‪ ،‬دهـ‬ ‫معــاون‬ ‫عملیات گیاهپزشـ‬ ‫ـاس مقدار معین‬ ‫مالیات بر ارزشافزوده‬ ‫کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫نتایــج و گـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫اســت‪ ،‬بر اسـ‬ ‫ـات پایش انجام و‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیون ریال‬ ‫ـی و ابخیــزداری‬ ‫عوارض‬ ‫دلیل خشکسالی‬ ‫مناطق جنگلی‬ ‫و مبارزه با افات‬ ‫مهمترین عملیـ‬ ‫دیواندره ‪ ۲۵‬میلیارد و‬ ‫منابــع طبیعـ‬ ‫شود اما امسال به‬ ‫ـد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫الوده به افت در‬ ‫پیشاگاهی کنترل‬ ‫ـارزه بیولوژیــک در‬ ‫برگخوار بلوط از‬ ‫اینکه ریال‪،‬‬ ‫پرداخــت شـ‬ ‫استفاده می‬ ‫چهار میلیارد ریال از‬ ‫موضوع‪ ،‬بهموقع‬ ‫عنوان پایش‬ ‫افت جوانه خوار و‬ ‫شناســایی و مبـ‬ ‫سجودی با اشاره به‬ ‫و ‪ ۴۷۲‬هکتــار‬ ‫شهرداری سرواباد هم‬ ‫منفی ان بر این‬ ‫جنگلهــای حــوزه‬ ‫اســتان مــورد‬ ‫ـی در یــک هــزار‬ ‫رویداد امروز‪ :‬حسن‬ ‫هــای شهرســتان‬ ‫موجود و تاثیر‬ ‫دهیاریها و به‬ ‫ــب طبیعــی در‬ ‫معاون حفاظت و‬ ‫و امــراض جنگلـ‬ ‫هکتــار در جنگل‬ ‫پرداختشده است‪.‬‬ ‫به شــهرداریها و‬ ‫عوامــل تخری‬ ‫شروعشده است‪.‬‬ ‫با ان در یکهزار‬ ‫ســطح ‪۸۰۰‬‬ ‫پرداخت مالیــات‬ ‫و این محل‬ ‫دســتور کار قرار‬ ‫ـش از ‪ ۳۶۷‬میلیارد‬ ‫کل این مبارزه‬ ‫عملیات مبارزه‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫و عمران شــهرها‬ ‫ســرواباد و کامیاران در‬ ‫زاگرس بوده که‬ ‫ســجودی یاداور شــد‪ :‬بیـ‬ ‫ـور اراضــی اداره‬ ‫اداره کل منابع‬ ‫ســتان اغازشــده‬ ‫ابادانی‪ ،‬توســعه‬ ‫ـورت مریوان‪،‬‬ ‫حفاظتی جنگلهای‬ ‫حفاظــت و امـ‬ ‫امور اراضی‬ ‫ـاب ســایر نقاط‬ ‫از جنگلهــای ا‬ ‫بهمنظــور‬ ‫هــار داشــت‪ :‬این‬ ‫معــاون‬ ‫ـات کنتــرل بهصـ‬ ‫با اشاره به نقش‬ ‫کردستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ریال هم بهحسـ‬ ‫و ‪ ۴۷۲‬هکتــار‬ ‫اظ‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫عمل‬ ‫ـ‬ ‫میلیون‬ ‫ش‬ ‫گرفت‪.‬او‬ ‫می‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـر‬ ‫ابخیزداری‬ ‫روســتاها انجــام‬ ‫ـالیانه معــادل ‪ ۲‬برابـ‬ ‫کردســتان گفـ‬ ‫توسعه و ‪۳۵۰‬‬ ‫روستاهایفاقددهیاری‬ ‫های الــوده بــه‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫عدالت اجتماعی‪،‬‬ ‫شروع تغییرات دما‬ ‫فــزود‪ :‬بــارش سـ‬ ‫ـذف سرشــاخه‬ ‫شهرهای کوچک‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیاکبر محمدپناه‬ ‫و زا گــرس ا‬ ‫مهم موجب تحقق‬ ‫خوار هرساله با‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از کل‬ ‫مکانیکــی بــا حـ‬ ‫مالیاتــی شامل‬ ‫اســتان واریزشده‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫فصــل زمســتان‬ ‫افت جوانه‬ ‫ـط کشور‪ ،‬ریزش‬ ‫زنی درختان بلوط‬ ‫ـن فرهنگســازی‬ ‫دارای دهیاری در‬ ‫ـوس (دموکــه) در‬ ‫ـت جنگلهــای‬ ‫به‬ ‫بارندگی متوسـ‬ ‫و روســتاهای‬ ‫صــادی و همچنیـ‬ ‫همزمــان با جوانه‬ ‫درصد‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫لوران‬ ‫افزوده‪ ۹‬درصد است‬ ‫ـ‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫تامین‬ ‫ـه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫اینکــه مبــارزه‬ ‫شــهرداریهای مرکزی‬ ‫جوانههــا کلنـ‬ ‫اقت‬ ‫علیــه بیمــاری نی‬ ‫در این منطقه و‬ ‫ـت‪ ،‬و رطوبــت‬ ‫نرخ مالیات بر ارزش‬ ‫بــا بیــان‬ ‫کنتــرل مکانیکــی‬ ‫ـاه بــا تغذیــه از‬ ‫نزوالت کشور‬ ‫ـود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ـاران اغازشــده اسـ‬ ‫ـده جنگلهــای‬ ‫میلیارد است‪.‬‬ ‫درصد مالیات و ســه‬ ‫اوایــل فروردینمـ‬ ‫و عملیــات‬ ‫ـاخههای الوده به‬ ‫میشـ‬ ‫ســرواباد و کامیـ‬ ‫ویژگیهــای عمـ‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬سقز ‪۱۲۲‬‬ ‫عــث تضعیــف‬ ‫ـدم کنتــرل در‬ ‫مطابق قانون شــامل ‪۶‬‬ ‫مریــوان‪،‬‬ ‫حذف شـ‬ ‫از اب کشــور از‬ ‫خــت بلــوط با‬ ‫ـت در صــورت عـ‬ ‫ســنندج با ‪۳۰۵‬‬ ‫ـت که هرماه این‬ ‫میلیــارد و که‬ ‫ـاه ذکر انگلــی لورانتــوس با سوزاندن انها خارج از‬ ‫و برگهــای در‬ ‫ـار کــرد‪ :‬ایــن افـ‬ ‫عوارض ارزشافزوده اسـ‬ ‫ـال‪ ،‬مریــوان ‪۱۰۳‬‬ ‫شــود‪ .‬محمدپنـ‬ ‫بلوط خســارت‬ ‫اظهـ‬ ‫زاگرس است‪.‬‬ ‫لورانتوس و جمعاوری و‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیــون ریـ‬ ‫پذیری درخت می‬ ‫با ‪ ۸۴‬درصد‬ ‫مستقیم بهحساب‬ ‫ـع‪ ،‬بــه درختــان‬ ‫هکتار انجامشده‬ ‫شــهرداری بانــه هم‬ ‫عملیات اســیب‬ ‫لــول بیولوژیــک‬ ‫و اقــدام بهموقـ‬ ‫وصولشــده بهطور‬ ‫فصل پاییز در ‪۶۷۲‬‬ ‫ـات مبــارزه از مح‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــون ریال و‬ ‫ــان اینکــه ایــن‬ ‫را از عوارض‬ ‫حرارت جنگل در‬ ‫کــرد‪ :‬در عملیـ‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬او بی‬ ‫هاواریزمیشود‪.‬‬ ‫بیشــترین مبلــغ‬ ‫بســته به درجه‬ ‫شهرداریهاودهیاری‬ ‫ـعه ملی و طرح‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلیون ریال‬ ‫وارد‬ ‫اســتفاده میشود و‬ ‫ـارات صندوق توسـ‬ ‫میلیارد و‬ ‫ارزشافزوده دریافت‬ ‫اســتفاده از ‪BT‬‬ ‫از محــل اعتبـ‬ ‫عوارض مالیات بــر‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫جنگلهای زاگرس با‬ ‫محــل‬ ‫ملی صیانت از‬ ‫خـــبر‬ ‫ارگران نمونه‬ ‫تجلیل از ک‬ ‫استان داده شد و ‪۴۳‬‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫رداری سنندج‬ ‫‪ ۷۵‬مورد اخطار به‬ ‫االینده پلمب شــده‬ ‫نظارت مردمی‪،‬‬ ‫درنتیجــه ‪ ۹‬واحد‬ ‫شه‬ ‫انجام شــود‪ .‬معاون‬ ‫تعطیلی صادر و‬ ‫را در سال جاری‪،‬‬ ‫مناسبتهفته کار‬ ‫مــورد دســتور‬ ‫اصالحی توســط واحد‬ ‫های این اداره کل‬ ‫نسخه شامل موارد‬ ‫شهرداریسنندجبه‬ ‫بیان کرد‪ :‬اموزش‪،‬‬ ‫مهمترین برنامه‬ ‫نسخ و ریز‬ ‫حد االرم‪ ،‬فرایند‬ ‫شد‪ :‬پایش و ترویج‬ ‫زیست کردستان‬ ‫کارگراننمونه‬ ‫است‪ .‬او یکی از‬ ‫محیطزیســت اســتان‬ ‫خدمات ارائهشــده‬ ‫سبز خواند و یاداور‬ ‫حفاظت محیط‬ ‫واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫تجویزی و‬ ‫و پایش اداره کل‬ ‫اداره کل حفاظت‬ ‫توسعه پایدار و صنایع‬ ‫بیمــه ســالمت‬ ‫زمان بهرهبرداری هم‬ ‫کارگرتجلیلشدند‪.‬‬ ‫الزم هم به صاحبان‬ ‫با حضور شهردار‬ ‫ـاون نظارت و پایش‬ ‫ـتان کردســتان در‬ ‫محیطی کمک به‬ ‫مدیــرکل‬ ‫عکس و تمدید اعتبار‬ ‫و‬ ‫رعایت الزامات ان را در‬ ‫مشوقهای قانونی‬ ‫امروز‪ :‬در مراسمی‬ ‫‪ ۳۰۳‬روز هــوای اسـ‬ ‫معـ‬ ‫زیســت‬ ‫و تغییــر‬ ‫ـت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫زیستمحیطی و‬ ‫دنبال میکنیم‪ .‬اداره‬ ‫حمیدی مشاوره و‬ ‫به گزارش رویداد‬ ‫ـت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫شهر به مناسبت‬ ‫کردســتان گفـ‬ ‫منظور کاهش و رفع الودگیهای عملکردی در فرهنگ‬ ‫سامانه امکانپذیر‬ ‫پایدار در سال جاری‬ ‫رویداد امــروز‪ ،‬اقبــال‬ ‫کردســتان گفـ‬ ‫این‬ ‫شــهرداری‬ ‫به‬ ‫بیمه در این‬ ‫ـتان‬ ‫توسعه‬ ‫تدریجــی نســخ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـنندج کارگران نمونه‬ ‫عنوان یک اولویت‬ ‫ـاس خدماتی ا‬ ‫سالاخیرهمچنین‬ ‫ـت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫منظور دستیابی به‬ ‫شهردار سنندج در این‬ ‫بهجایگزینــی‬ ‫ـرایط پــاک قــرار داشـ‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت‬ ‫بهطور مستمر به‬ ‫کردستانطیچند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اسـ‬ ‫سـ‬ ‫بابیان اینکه به‬ ‫کارگر تجلیل شدند‪.‬‬ ‫ارائهشــده اســت و‬ ‫ـال ‪ ۱۳۹۹‬اشــاره و‬ ‫محیطزیستاستان‬ ‫شـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بهجای دفترچه از‬ ‫قرار دارد‪ .‬حمیدی‬ ‫شهرستانهای سقز‪ ،‬بانه‪،‬‬ ‫هوای اســتان در سـ‬ ‫هفته کار و‬ ‫کارکنان شهرداری‬ ‫کلحفاظت‬ ‫گذشته ‪ ۳۰۳‬روز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ماموریتی اداره کل‬ ‫یــاداور شــد‪:‬‬ ‫پایش کیفیت هوا در‬ ‫بخش عظیمی از‬ ‫به کیفیت‬ ‫خطر بیندازد برخورد‬ ‫انور اسماعیلی‬ ‫الودگی هوا طی سال‬ ‫دستور برنامههای‬ ‫کردســتان‬ ‫ـت و در راســتای‬ ‫شاخص‬ ‫اینکه‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫مراسم بابیان‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫طول‬ ‫از در راستای‬ ‫در شرایط ناسالم‬ ‫اول اردیبهشـ‬ ‫سنجشالودگیو کنترل‬ ‫های ایستگاههای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همواره در‬ ‫بهداشت عمومی‬ ‫ســتان میتوانند‬ ‫مورد نظارت و پایش‬ ‫قبول و تنها یک روز‬ ‫بیمهشدگان ا‬ ‫داده‬ ‫الودگیهایی که‬ ‫کارگری هســتند‪،‬‬ ‫وسنندجدستگاه‬ ‫به بیمهشدگان‪،‬‬ ‫اینکه رفع یا با‬ ‫پاک‪ ۶۲ ،‬روز قابل‬ ‫حدود یک هزار‬ ‫خدماترسانی به‬ ‫از جامعه‬ ‫مریوانقروه‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫ـامانه ســرویسهای‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫هوای استان‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫است‪ .‬او تصریح‬ ‫شبانهروزی در حال‬ ‫دسترســی بــه سـ‬ ‫سرویسهایشهروندی‬ ‫کل میشود‪،‬‬ ‫استان انجامشده‬ ‫نصبکردهاست‪.‬‬ ‫ــاس قرار داشــته‬ ‫سال و بهصورت‬ ‫گزارش بــرای‬ ‫ـه ادرس ‪https://‬‬ ‫اداره‬ ‫فعال‬ ‫س‬ ‫هوا‬ ‫سامانه‬ ‫ح‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫خدماتی‬ ‫ازجمله رسالتهای‬ ‫برای گروه‬ ‫‪ ۱۵۰‬فقره شــکوائیه‬ ‫راهاندازی شد‪ .‬به‬ ‫واحدهای تولیدی و‬ ‫بیمــه ســالمت بـ‬ ‫شهروندانفهیمهستند‪.‬‬ ‫های زیستمحیطی‬ ‫انجامشــده و بررســی‬ ‫سالمت در استان‬ ‫شــهروندی‬ ‫کارگران شــهرداری‬ ‫انالین صنایع استان‬ ‫مراجعــه کرده‬ ‫بیمه‬ ‫کاهش الودگی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی‬ ‫جــه پایشهــای‬ ‫صیدی عنوان کــرد‪:‬‬ ‫‪/eservices.ihio.gov.ir‬‬ ‫همواره بهطور مستمر و‬ ‫به کــرد‪ :‬درنتی‬ ‫امروز‪ ،‬انور اسماعیلی‬ ‫حشــمتاله‬ ‫بحرانهــا در خــط‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫دارد عدم ‪/esc‬‬ ‫نــد‪ .‬او همچنین‬ ‫کنترل و قبل از رسیدن‬ ‫رویداد‬ ‫ـان‬ ‫است‪،‬‬ ‫الزم را دریافــت کن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـخه الکترونیکــی‬ ‫ز‬ ‫در‬ ‫در طــول ســال و‬ ‫انتشار االیندهها‬ ‫مشــکالت که نسـ‬ ‫و خدمــات‬ ‫هستند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫پایش قرار میگیرد تا‬ ‫همــواره‬ ‫شــکایات در بیمه‬ ‫که پزشک تجویز‬ ‫از‬ ‫ـانی به شهروندان‬ ‫مورد‬ ‫ـدازی ســامانه ثبت‬ ‫از خدماتی است‬ ‫مقدم خدماترسـ‬ ‫شــهرداری در تمامی‬ ‫های بــه راهانـ‬ ‫اطالع بیمار‬ ‫‪https://shekayat.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اساسسامانهسرویس‬ ‫خدوم و زحمتکش‬ ‫ســتان بــه ادرس‬ ‫تالش کارگران‬ ‫کردهاست‪،‬برهمین‬ ‫ســالمت ا‬ ‫ارامستان‪ ،‬فضای سبز‬ ‫افزود‪ :‬بیمهشــدگان‬ ‫بررسی میشود‪.‬‬ ‫پاکبانها‪ ،‬کارگران‬ ‫ســالمت در استانهای کشور و ‪ ihio.gov.ir‬اشــاره کــرد و‬ ‫شده است با دقت‬ ‫بخشها اعم از‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫شهروندی بیمه‬ ‫«بزالنه» در نظر گرفته‬ ‫خدمات بیمهای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬صرفــا‬ ‫سخت کرونایی‬ ‫شکایتی در زمینه‬ ‫تاریخی‪ ،‬روستای‬ ‫حفاظــت از بافــت‬ ‫کردستان راهاندازی شد‪.‬‬ ‫عمران در شــرایط‬ ‫میتوانند هر‬ ‫ســاماندهی و تــالش در‬ ‫کــرد‪ :‬در راســتای‬ ‫تمامــی جوانــب‬ ‫مذکور و با مراجعه‬ ‫بهتبع ان‬ ‫و‬ ‫ـتای بزالنه اجرا‬ ‫این سامانه اشاره‬ ‫او اضافــه‬ ‫بــا لحــاظ کردن‬ ‫ـزود‪ :‬نظمبخشــی‪،‬‬ ‫از طریق سامانه‬ ‫معاونت در روسـ‬ ‫مزایا و قابلیتهای‬ ‫ــزوم هماهنگی‬ ‫ـی هورامــان بایــد‬ ‫و خود دارند‬ ‫ـده توســط این‬ ‫اهداف و اقدامات‬ ‫صیــدی افـ‬ ‫پیشــخوان خدمات‬ ‫او به‬ ‫ـده وزارت میراث‬ ‫ـود‪.‬او بــا اشــاره بــه ل‬ ‫گردشگری و جهانـ‬ ‫طرحهای تائید شـ‬ ‫اطالعــات هویتــی‬ ‫عدالت نسبی ازجمله‬ ‫درمانــی و دفاتر‬ ‫نهایی نیز بــر عهـ‬ ‫طبیعــی انجــام شـ‬ ‫فــت‪ :‬مشــاهده‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫فرهنگی افزود‪ :‬بنیاد‬ ‫راستای رعایت‬ ‫شماره بــه مراکز‬ ‫رضایتمندی کارگران‬ ‫نظــارت و تائیــد‬ ‫فرهنگــی و‬ ‫کــرد و گ‬ ‫مرکزی شهرستان‬ ‫فرهنگی اداره کل‬ ‫اداره کل میراث‬ ‫خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫خواهــد شــد و‬ ‫در این دوره جهت‬ ‫بیمهشده بر اساس‬ ‫روستای «بزالنه»‬ ‫ـتایی از توابع بخش‬ ‫معاون میراث‬ ‫اجرایی استان با‬ ‫دولت‪ ،‬شکایت‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫ـت که در راســتای‬ ‫ای‪ ،‬احراز هویت‬ ‫از بافت تاریخی‬ ‫ســت‪.‬بزالنه‪ ،‬روسـ‬ ‫دستگاههای‬ ‫سرشماری عمومی‬ ‫بیمه‬ ‫ازجمله نهادهایی اسـ‬ ‫مشــاهده کامــل‬ ‫کردستان حفاظت‬ ‫انجام فرهنگی ا‬ ‫ـتای حفاظت از‬ ‫بر اساس اخرین‬ ‫ـماره تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫گرانقدر بوده است‪.‬‬ ‫صنایعدستی‬ ‫قــالب اســالمی‬ ‫و گفــت‪ :‬در راسـ‬ ‫شهرداری ازلحاظ‬ ‫خدمات زیادی را‬ ‫کردستان اســت که‬ ‫ملــی و شـ‬ ‫ـتای مســکن ان‬ ‫این روستا بالغبر‬ ‫ضــروری برشــمرد‬ ‫ــحالم که امروز‬ ‫روستاهای استان تالش و‬ ‫ســنندج در‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬جمعیت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫رو‬ ‫ـری‬ ‫در‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫معاونت‬ ‫خو‬ ‫ا‬ ‫ســنندج را‬ ‫هرگونه مشکل‬ ‫او گفت‪:‬‬ ‫ـانی دارای ساختار‬ ‫ـکن کشــور در سال‬ ‫توسعه و ابادانی‬ ‫تائید شــده ایــن‬ ‫کردستان ایجاد‬ ‫کارکنان و نیروی انسـ‬ ‫خــی‪ ،‬طرحهــای‬ ‫نفوس و مسـ‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫بافــت تاری‬ ‫عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ســاماندهی‬ ‫ـنندج در پایــان‬ ‫روســتای داده است‪.‬معاون هوارمان را نابخشودنی‬ ‫ـت‪ .‬شــهردار سـ‬ ‫‪ ۱۷۰‬نفر است‪.‬‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫ــان در بازدید از‬ ‫بــل قبولــی اسـ‬ ‫ســعه و ابادانی‬ ‫ذکرشده‬ ‫جهانی‬ ‫از‬ ‫ـده‬ ‫ثبت‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫محمدامین‬ ‫رضایتمنــدی حاصل‬ ‫قا‬ ‫های در مسیر‬ ‫که بهمنظور تو‬ ‫ـزارش رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫های بنیاد مســکن‬ ‫ـت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫کــرد‪ :‬بیشــک‬ ‫بــه گـ‬ ‫دوره مرهون تالش‬ ‫طرحها و برنامه‬ ‫ـنندج اظهار داشـ‬ ‫عنــوان‬ ‫ــت کمکهــای‬ ‫«بزالنه» از توابع سـ‬ ‫شــهرداری در ایــن‬ ‫از طریــق پرداخ‬ ‫ـوزه پرونده ثبت‬ ‫مددجویــان را‬ ‫فعالیتهــای‬ ‫تاریخی‬ ‫ـی روســتاهای حـ‬ ‫گــران عزیــز بــه‬ ‫الحسنه و همچنین‬ ‫ـتان کردســتان از‬ ‫زیرســاختی در تمامـ‬ ‫شایســته شــما کار‬ ‫تسهیالت قرض‬ ‫کمیتــه امــداد اسـ‬ ‫خدماترســانی‬ ‫توســعهای و‬ ‫ـرای بالعوض و‬ ‫مدیریت و منابع‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـازی‪ ،‬بنیاد مســکن‪،‬‬ ‫و‬ ‫معاون توسعه‬ ‫واحــد مســکن بـ‬ ‫اداره راه و شهرسـ‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫ســاخت و خریــد ‪۸۳۸‬‬ ‫ـم با گرامیداشت‬ ‫داد‪ .‬همکاری‬ ‫سپاه تامین میکند‪.‬‬ ‫نیز در این مراسـ‬ ‫سال گذشته خبر‬ ‫برنامهوبودجه و‬ ‫اکنون ‪ ۱۸۰‬زندانی‬ ‫شــهرداری ســنندج‬ ‫مددجویان کردستانی در‬ ‫ورود بــه مجموعه‬ ‫ـول ســازمان‬ ‫ـارک رمضان هم‬ ‫یــت اداره راه و‬ ‫ـروز‪ ،‬محمــد رسـ‬ ‫ــرد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫به خاطر ماه مبـ‬ ‫گفــت‪ :‬بــا حما‬ ‫خواست‪ ،‬با اهدای‬ ‫ـزارش رویــداد امـ‬ ‫روز کارگــر بیــان ک‬ ‫و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫شــیخی زاده‬ ‫حوزه نیروی انسانی‬ ‫مردم خیر و نیکوکار‬ ‫حــد مســکن در‬ ‫بــه گـ‬ ‫برای ازادی زندانیان‬ ‫مدیرکل جدیــد اداره‬ ‫نظمیهایی در‬ ‫ســاخت ‪ ۲۴۶‬وا‬ ‫مرخصی هستند‪ .‬او از‬ ‫مالــی و غیر عمد‬ ‫ماه مبارک رمضان‬ ‫زاده در دیــدار بــا‬ ‫مشکالت و بی‬ ‫تبریک شهرســازی‬ ‫در همین راستا‬ ‫زندانیان جرائم‬ ‫قــروه و دهگالن‬ ‫امســال با در‬ ‫شــیخی‬ ‫ریزان هرساله در‬ ‫کمال کاظمی افزود‪:‬‬ ‫ـدی زمینــه ازادی‬ ‫کردستان ضمن‬ ‫دیوانــدره‪ ،‬بیجــار‪،‬‬ ‫ـود و امید اســت‬ ‫عمد جشن گل‬ ‫ـد‪ .‬رئیس زندان‬ ‫وجود داشــت‪.‬‬ ‫شهرســازی اســتان‬ ‫کمکهــای نقـ‬ ‫مــد برگزار میشـ‬ ‫احیای ســاختار‬ ‫واحد شــهرهای‬ ‫خانواده برگردنـ‬ ‫جرائم مالی و غیر‬ ‫داد‪ :‬حــل مشــکل‬ ‫راه و‬ ‫رئیس زندان سقز‬ ‫ـم مالــی و غیــر ع‬ ‫ســرمایه انســانی‬ ‫انــان به اغوش‬ ‫از مجمــوع ‪۸۳۸‬‬ ‫گفت‪ ۲۷ :‬زندانــی‬ ‫ســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫های مردمی را در‬ ‫بیشتری ازاد شوند‪.‬‬ ‫دارند‪ .‬جرائـ‬ ‫همــکاری حوزه‬ ‫فراهــم کننــد تا‬ ‫ـاب او اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اغازشــده ا‬ ‫بهویژه کارکنان‬ ‫ـس زندان ســقز‬ ‫ســانه هم کمک‬ ‫مهمتریــن نیازهــای‬ ‫کمک‬ ‫ـا‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫زندانیان‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ریال‬ ‫قضات‬ ‫انت‬ ‫سنندج‬ ‫ـتانی‬ ‫رئیـ‬ ‫بــه ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫کمکهای مردمی‬ ‫شــت‪ :‬اصحاب ر‬ ‫ـاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫مددجویان کردسـ‬ ‫ـاغل در شــهرداری‬ ‫بهعنــوان یکــی از‬ ‫نقدی را برای ازادی‬ ‫برای ازادی نیاز‬ ‫ســقز اظهار دا‬ ‫قضا از زندانیان اشـ‬ ‫ـکن تامینشــده‬ ‫انسانی را تشکیل‬ ‫کارکنان شـ‬ ‫کرد‪ :‬در جشــن‬ ‫ـان مســکن‬ ‫بیشترین کمک‬ ‫ـتغال و رفع مســئله‬ ‫ایــن شهرســتان‬ ‫مسـ‬ ‫کنند و از نزدیک‬ ‫اذریــون اظهــار‬ ‫حمایت دســتگاه‬ ‫بــرای مددجویـ‬ ‫عظیمی از نیروی‬ ‫اطالعرسانی کنند تا‬ ‫بهاندازه بحث اشـ‬ ‫حضور پیدا می‬ ‫ـداد امــروز‪ :‬حســن‬ ‫ــته ‪ ۶۱۸‬واحــد‬ ‫زندانی بــه‬ ‫شرکتی که بخش‬ ‫گرفت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫ـوند‪ .‬رسانهها‬ ‫مددجویان خانــوار‬ ‫پنجشنبه در زندان سقز‬ ‫ســال گذش‬ ‫دیه کشور و ‪۱۹‬‬ ‫بــه گــزارش رویـ‬ ‫هــا مطلــع میشـ‬ ‫دســتور کار قــرار‬ ‫کمک ستاد‬ ‫و ضروری است‪.‬‬ ‫زندانیان جذب کنیم‪.‬‬ ‫واحد ان نیز برای‬ ‫پرونده دادگاه هر‬ ‫از وضعیــت ان‬ ‫بیکاری مهم‬ ‫مــیداد؛ در‬ ‫سنندج تشکیلشده‬ ‫روســتایی و ‪۲۲۰‬‬ ‫تاکید کرد این‬ ‫گلریزان پارسال‪ ۱۰ ،‬زندانی با زندانیان ســقز ازاد و ‪۷۰‬‬ ‫این نهاد مسکن‬ ‫کار در شهرداری‬ ‫بــا زندانیــان دیــدار کــرده و خانوادههای زندانیان‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫انجمن حمایت از‬ ‫کرد‪ :‬شــوراهای‬ ‫است‪ .‬او اضافه‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬بیش از‬ ‫شــهری بوده‬ ‫برای رفاه حال‬ ‫هــم از طریــق‬ ‫به اینکه در ســال‬ ‫مشاغل اجراشده‬ ‫اذریون بر تالش‬ ‫طرح طبقهبندی‬ ‫شــد‪ .‬او با اشــاره‬ ‫سنوات تجمیعی‬ ‫اوری شد‪ .‬افزود‪:‬‬ ‫و‬ ‫مالی مختومه‬ ‫زندانیان سقزی جمع‬ ‫برای حل مشکل‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این‬ ‫ریال برای ازادی‬ ‫گروههای شغلی نیز‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫الزم انجام شــد و‬ ‫بازنگریهای‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسی اصالح شد‪.‬‬ ‫پس از‬ ‫همچنیــن در ابتدای‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫ـید قربانی افزود‪:‬‬ ‫درشهرهایاستان‬ ‫افزایشیافتــه است‪.‬رشـ‬ ‫اصالحشبکه‬ ‫شده‬ ‫مجهز‬ ‫عملیات توســعه شبکه‬ ‫الکترونیک‬ ‫رستمی دبیر‬ ‫توسعهفاضالبشرکت‬ ‫مدیرکل درصــد‬ ‫ــتان به خدمات‬ ‫یاداور شــد‪ :‬بیشــترین‬ ‫معاونبهرهبرداریو‬ ‫شــان میدهــد‪.‬‬ ‫عبید‬ ‫یازدهم ‪ ۱۸‬مدرســه اس‬ ‫پیداکرده است‪.‬‬ ‫بهشهرسنندجبه‬ ‫ـته ‪ 62/78‬او‬ ‫‪ 84/7‬درصــدی را ن‬ ‫‪ ۴۴‬مدرسه افزایش‬ ‫ــازی دولت‬ ‫سال گذشتهمربوط‬ ‫بینالمللی تئاتر‬ ‫ـ‬ ‫افزایشیافتــه و رشــد‬ ‫ـتان بــه استانداردس‬ ‫جاری این امار به‬ ‫ـای کردســتان گفــت‪ :‬ســال گذش شهرهای فاضالبدر‬ ‫دیگر از دستاوردهای‬ ‫و پسازان در شهر‬ ‫بود که در سال‬ ‫ـازی مدارس کردسـ‬ ‫شنواره‬ ‫ابفـ‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬تا‬ ‫را یکی‬ ‫شبکهفاضالبدر‬ ‫‪7/34‬کیلومتر بوده است‬ ‫نیز اشــاره کرد و‬ ‫ـعه‪ ،‬تجهیــز و نوسـ‬ ‫نوســازی مدارس‬ ‫کیلومترعملیاتاصالح‬ ‫اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات یازدهم هیچ مدرسهای‬ ‫بخاریهــای نفتــی‬ ‫جمشید میزان‬ ‫حدود توسـ‬ ‫شبکههایفاضالب‬ ‫ج یابانی مریوان شد‬ ‫توســعه‪ ،‬تجهیز و‬ ‫ـهری و روستایی با‬ ‫گرمایشــی و حــذف‬ ‫مناطق شــهری او‬ ‫گزارش رویداد امروز‪:‬‬ ‫در ابتدای دولت‬ ‫بیشترینعملیاتتوسعه‬ ‫مدیرکل‬ ‫برشمرد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬مدرســه شـ‬ ‫استان اجرا شد‪ .‬به‬ ‫خ‬ ‫به و سیســتم‬ ‫ـت امــا هماکنون‬ ‫کالس درس در‬ ‫توسعه بانه‬ ‫ـال ‪ ۱۳۹۹‬حدود‬ ‫اطالعات دسترســی نداشـ‬ ‫دولت ‪ ۶‬هزار و ‪۸۳۱‬‬ ‫احداثشــده اســت‪.‬‬ ‫است‪ .‬دولت‬ ‫ـال ‪ ۱۳۹۹‬عملیات‬ ‫‪5/18‬کیلومتراجراشد‪.‬‬ ‫حکمی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫پایان‬ ‫طی‬ ‫شده‬ ‫گفت‪ :‬در این‬ ‫درس در کردســتان‬ ‫زرین اظهار کرد‪ :‬در سـ‬ ‫هنرهای نمایشــی‬ ‫استاندارد مجهز‬ ‫ـتان بــه شــبکه ملی‬ ‫هســتند‪ .‬مدیرکل‬ ‫کیلومتر بهمیزان‬ ‫سیستم گرمایشی‬ ‫بازسازی مدارس‬ ‫قادر اشــنا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬کالس‬ ‫امــکان بهرهمند‬ ‫اطالعات و در اسـ‬ ‫فاضالبو‪34/79‬‬ ‫ـاد اســالمی استان‬ ‫اشاره به تخریب و‬ ‫استان به‬ ‫ـتان از ایــن‬ ‫یک‬ ‫‪ 27/99‬کیلومترشبکه‬ ‫توســعه فناوری‬ ‫دانشامــوزان را‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـ‬ ‫ماجد احمدی با‬ ‫ــزود‪ :‬در ابتدای و روستایی وپرورش کردســتان نیز‬ ‫هوشمند ‪ ۷۵‬درصــد مــدارس اسـ همچنین اموزش مجــازی‬ ‫عبید رســتمی‬ ‫گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫پانزدهمین جشــنواره تئاتر‬ ‫ـت تدبیر و امید اف‬ ‫مدیرکل اموزش‬ ‫درس به امکانات‬ ‫وپــرورش کردســتان‬ ‫ـد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫هشتســاله دولـ‬ ‫را بهعنــوان دبیــر‬ ‫مدارس و کالسهای‬ ‫‪ ۳۹۶‬مدرســه بود‬ ‫کرد و اموزش‬ ‫کــرد و یاداور شـ‬ ‫اســتان در دوره‬ ‫ـزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫کردســتان‬ ‫تخریبی در اســتان‬ ‫دســتاوردها اعالم‬ ‫ارتباطات و تجهیز‬ ‫در اســتان اعالم‬ ‫بهرهمند هستند‪.‬‬ ‫معرفی کرد‪ .‬به گـ‬ ‫دولت تدبیر و امید‬ ‫یازدهم تعداد مدارس‬ ‫یکــی دیگــر از‬ ‫رشد ‪ ۷۶‬درصدی‬ ‫از اموزش مجازی‬ ‫خیابانی مریوان‬ ‫است‪ :‬جشنواره‬ ‫کالسهای درس‬ ‫از دســتاوردهای‬ ‫دولت‬ ‫‪ ۶۹۹‬باب رسید و با‬ ‫دانشاموزان استان‬ ‫به رستمی امده‬ ‫دولت را یکی‬ ‫تنها ‪ ۲۳‬درصــد‬ ‫جاری این امار به‬ ‫‪ ۸۵ ۵۰.۱۶‬درصد‬ ‫حکم اشــنا خطاب‬ ‫دولــت یازدهم‬ ‫همچنیــن در ابتــدای‬ ‫مهمتریــن رویــداد‬ ‫که در سال‬ ‫ــت‪ :‬در ابتــدای‬ ‫در‬ ‫جاری این امار به‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مریــوان بهعنــوان‬ ‫روستایی در گف‬ ‫شده بود که در سال‬ ‫شــده اســت‪ .‬او‬ ‫تئاتــر خیابانــی‬ ‫ـازی شــده شهری و‬ ‫ارزنده و مهمی در‬ ‫استان هوشمند سازی‬ ‫روبــرو‬ ‫در کشور‪ ،‬جایگاه‬ ‫کالسهای مقاومسـ‬ ‫‪ ۸۷۱‬کالس درس‬ ‫اینگونه نمایشی‬ ‫یازدهم تعداد‬ ‫صاحبنظران و‬ ‫ســال جــاری بــه‬ ‫و سایر کشورها‪،‬‬ ‫کالس بــود کــه در‬ ‫میان هنرمندان ایران‬ ‫اســتان ‪۳۲۶‬‬ ‫شریف مریوان دارد‪.‬‬ ‫مخاطبان و بهویژه مردم‬ ‫کردس‬ ‫شته ‪ ۳۰۳‬روز هوای‬ ‫تانیها سال گذ‬ ‫روستای «بزالنه»‬ ‫بافت تاریخی‬ ‫ریال برای ازادی‬ ‫لیارد‬ ‫‪ ۲۰۰‬می‬ ‫پاک تنفس کردند‬ ‫برگزاری شب احیای ماه رمضان‬ ‫رویسهایشهروندی‬ ‫راهاندازیسامانهس‬ ‫بیمهسالمت‬ ‫ندج حفظ میشود‬ ‫سن‬ ‫زندانیان جرائم غیر‬ ‫سقزی نیاز است‬ ‫عمد‬ ‫انشاموزان استان‬ ‫ندی ‪ ۸5‬درصد د‬ ‫بهرهم‬ ‫واحد مسکن برای‬ ‫خرید‪۸۳۸‬‬ ‫ساخت و جویانکردستانی‬ ‫مدد‬ ‫از اموزش مجازی‬ ‫ورزش‬ ‫تمدید یا تصمیم نهایی به جای تعارف و پنهان کاری‬ ‫ضروری است‬ ‫دوستاره‬ ‫پرسپولیسبرسر‬ ‫دوراهی انتخاب‬ ‫صالح‪ ۶۲‬کیلومتر‬ ‫ا ضالبشهری کردستان‬ ‫شبکهفا‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬امین برنجکار‪/‬مهر‬ ‫شرایط را برای مشارکت‬ ‫مردمسخت ترنکنید‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫سیاستخارجیدروزارتخارجهتعییننمی شود‬ ‫رهبرمعظمانقالب گفتند‪:‬سیاستخارجیدر‬ ‫هیچجایدنیادر وزارتخارجهتعییننمی شودو‬ ‫همهجایدنیامربوطبهمجامعباالدستیاستو‬ ‫مسئولینعالی رتبههستندکهتعیینمی کنند‪.‬البته‬ ‫وزارتخارجههممشارکتدارد‪.‬امامجریاست‪.‬‬ ‫معظمانقالب‬ ‫بهگزارشفارس‪،‬سخنرانیمهمرهبر ّ‬ ‫کهبعدازظهر گذشتهایرادشد‪.‬‬ ‫محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقالب را‬ ‫درذیلبخوانید‪:‬‬ ‫*قلــه ماه رمضان ایــام قدر و لیالی مبارکه قدر‬ ‫اســت‪ .‬ما به این قله رسیدیم‪ .‬از فرصت بی نظیر‬ ‫توســل و تضرع و دعا و طلب از پروردگار اســتفاده‬ ‫کنیــم و ایــن مــاه ضیافــت الهــی اســت‪ .‬برتریــن‬ ‫ضیافت هایالهیدرهمینایاممبارکاست‪.‬‬ ‫*روز معلم در جمهوری اسالمی برابر است با‬ ‫شــهادت مرحوم شــهید مطهری‪ .‬خصوصیاتی در‬ ‫ایشاناستکهاینبرایهمهمعلمینچهمعلمین‬ ‫حوزه هایعلمیهچهدانشگاه هاومدارسبایستی‬ ‫همهاینراالگوقرار بدهند‪.‬جامعهارزشمندمعلم‬ ‫مــا این را باید ســرلوحه خود قــرار دهد‪ .‬کار معلم‬ ‫انتقال میراث گذشــته به نسل بعد است‪ .‬باید با‬ ‫مهارتتماماین هارابهنسلبعدیخودمنتقل کند‬ ‫وبایدشاگردانشانرااهلفکربار بیاورند‪.‬‬ ‫* همچنین توجه داشته باشند معلمین که از‬ ‫فکر مخاطب خودشــان‪ ،‬دانش اموز و دانشــجو و‬ ‫طلبه و غیره‪ ،‬از فکر او صیانت کنند‪ .‬در کشــور ما‬ ‫خوشبختانهامروزامکاناموزشبهشکلگسترده ای‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در گذشــته ایــن مقــدار امــوزش برای‬ ‫جوانــان و نوجوانــان و کــودکان فراهــم نبــود کــه‬ ‫امــروز بــه برکــت جمهــوری اســامی وجــود دارد‪.‬‬ ‫خودمعلمینعزیزهمیکبخشمهمیاز همین‬ ‫امکانات هســتند‪ .‬یعنی امکان اموزش با افزایش‬ ‫تعدادمعلمینوسوادباالیان هابحمداهللغنایی‬ ‫پیدا کرده اســت؛ بنابراین معلمان افســران ســپاه‬ ‫پیشرفتکشورهستند‪.‬‬ ‫*در پایان این بخش جا دارد از نقش ستودنی‬ ‫معلمان در ایــن دوران گرفتاری همه گیر و بیماری‬ ‫همه گیــر یاد کنــم که خدمات اموزشــی را تعطیل‬ ‫نکردند و از راه دور بهترین خدمات را ارائه کردند‬ ‫و زحمــات ان ها را مضاعف کــرد‪ .‬خانواده ها هم‬ ‫مخصوصا مادران‪ .‬از مادران‬ ‫انصافا کمک کردند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دانش اموزانصمیمانهتشکرمی کنم‪.‬‬ ‫*امــا روز کارگــر؛ مــا ســال گذشــته روز کارگــر‬ ‫برنامه خوبی داشتیم‪ .‬ارتباط تصویری با کارگران‬ ‫و کارافرینان برگزار شــد و دیدار به یادماندنی بود‪.‬‬ ‫متاســفانه به خاطر رواج اخیر این ویروس‬ ‫امســال ُ‬ ‫منحوس امکان این هم فراهم نشد که کارگران در‬ ‫جایی جمع شوند و با ان ها از دور صحبت کنیم و‬ ‫این نوع انگلیسی این ویروس خطرش باالتر است‬ ‫‪07‬‬ ‫ان طور کهمی گویند‪.‬‬ ‫*یک مســئله بحث حمایت از کارگران است‬ ‫یک موضوع هم ایجاد کار‪ .‬درباره تمجید از کارگر‬ ‫همین بس که دست کارگر دستی است که خدا و‬ ‫پیغمبرش او را دوست دارند‪ .‬پیامبر دست کارگر را‬ ‫بوسید‪ .‬جامعه کارگری حق بزرگی به گردن همه‬ ‫احادجامعهدارد‪.‬چوندر اقتصادی کهمی خواهد‬ ‫روی پای خودش بایستند و تکیه به خارج از کشور‬ ‫نــدارد در چنیــن اقتصــادی کارگر نقش مهمی ایفا‬ ‫می کند و ستون اصلی است‪ .‬تولید وابسته به کارگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫* ّامامسئلهحمایتاز کارگران کهمسئلهبسیار‬ ‫مهمی است و این شعار امسال ما‪ ،‬پشتیبانی یکی‬ ‫از انواع پشتیبانی از تولید حمایت از کارگران است‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم از تولید ملی کشور حمایت کنیم‬ ‫باید از کارگران حمایت کنیم‪ .‬این یک قلم مهم از‬ ‫پشتیبانیاست‬ ‫*مســئله بیمــه و درمــان یک مســئله دیگری‬ ‫از حمایــت اســت‪ .‬اینهــا الزم اســت کــه در برخی‬ ‫بنگاه های مردمی این به خوبی رعایت می شــود‪.‬‬ ‫همهبایدرعایت کنندویکیازمسائلاصلیبحث‬ ‫کارگری همین باید باشد‪ .‬امنیت شغلی هم یکی‬ ‫از انواع حمایت هاست‪ .‬کارگر نباید دغدغه داشته‬ ‫باشد که کارش را می گیرند یا نه‪ .‬اینکه به تعطیلی‬ ‫کارخانه ها حساس هستیم به همین علت است‪.‬‬ ‫کارگر باید امنیت شــغلی داشته باشــد و بداند که‬ ‫شغلاوتضمینشدهاست‪.‬‬ ‫* مســئله مهم دیگر مســکن کارگر اســت که‬ ‫بخــش مهــم درامــد ان صــرف اجاره بها می شــود‬ ‫که برای مســکن ان ها باید فکر اساســی کرد‪ .‬من‬ ‫شنیده ام که مجلس این را در بودجه گنجانده که‬ ‫اگراین طور استومحققشود کمکبزرگیاست‪.‬‬ ‫یک مسئله مهم دیگر تولید اشتغال و کار است که‬ ‫اگر برنامه ریزی درستی در ایجاد اشتغال دولت ها‬ ‫داشــت باشــند و این برنامه ریزی را با دقت دنبال‬ ‫کنند و از ظرفیت های بخش خصوصی ایجاد کنند‬ ‫این کمکبزرگیبهاقتصاد کشورخواهد کرد‬ ‫* این روزها صحبت تحریم می شود البته چند‬ ‫ســال اســت که مطرح اســت‪ .‬به نظر ما بهترین و‬ ‫موفق تریــن کار بــرای خنثــی کــردن تحریم تالش‬ ‫واقعینهشعاریتقویتتولیدملیاست‪.‬اگراین‬ ‫رابهمعنایواقعیکلمهتولیدکردیمودنبالکردیم‬ ‫مطمئن باشــید خنثی و برطرف می شــوند‪ .‬چون‬ ‫وقتی دیدند کشور از تحریم ضربه نخورد و تالش‬ ‫درونیاوبیشترشدناگزیرمی شودتحریمرابردارد‪.‬‬ ‫*دو مطلب؛ یکی اینکه انتخابات به معنای‬ ‫واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم‬ ‫را از انتخابات دلسرد کرد‪ .‬مطلب دیگر این است‬ ‫که انتخابات را با حرف های بیهــوده و وعده های‬ ‫فریبندهوبدونپشتوانهنبایدخراب کرد‪.‬‬ ‫*کسانی که مایل هستند در این کارزار شرکت‬ ‫کننــد به معنای واقعــی‪ ،‬کار ارائه کنند بــه مردم‪.‬‬ ‫انتخابان فرصت بی بدیلی اســت که هیچ چیزی‬ ‫جای ان را در اســتحکام پایه های نظام نمی گیرد‪.‬‬ ‫وقتیمردمحضورپیدا کنندهیچقدرتینمی تواند‬ ‫کشور را تکان دهد‪ .‬پس هر کسی که در انتخابات‬ ‫شــرکت می کند برای سرنوشــت کشــور و اینده ان‬ ‫تــاش می کنند‪ .‬عــده ای مردم را دلســرد می کنند‪.‬‬ ‫خدشه کردندر انتخاباتودر دستگاه هاییچون‬ ‫شوراینگهبانغلطاست‪.‬‬ ‫*همــه انتخابات هــای ما ســالم بوده اســت‪،‬‬ ‫ممکن اســت تخلفاتی در گوشــه و کنار بــوده که‬ ‫رخ داده است‪ّ ،‬اما تاثیری در نتیجه نداشته است‪.‬‬ ‫مواردیبوده کهشکایتشدهوماپیگیری کرده ایم‬ ‫و تحقیق جدی کردیم‪ .‬تخلفی که خالف امانت‬ ‫مطلقادرانتخابات هایمانبودهاست‪.‬‬ ‫باشد‬ ‫ً‬ ‫* مسئله بعد این است که اظهاراتی برخی از‬ ‫کسانی کهواردمیدانمی شوندانجاممی دهند که‬ ‫اظهارات خوبی نیست‪ .‬حرف های فریبنده است‬ ‫که هیچ پشــتوانه فکری و برنامه ای ندارد‪ ،‬چیزی‬ ‫می گویند بدون اینکه امکانات کشور را بشناسند‪.‬‬ ‫یشــوند از‬ ‫برخــی از ایــن بــرادران که وارد عرصه م ‬ ‫خیلی از امکانات کشور شاید مطلع نشوند‪ .‬باید‬ ‫برنامهبهمعنایواقعیکلمهارادهشود‪.‬بایدطوری‬ ‫باشد که وقتی کارشناسان به حرف یک فرد نگاه‬ ‫می کنندببیندمتقناست‪.‬‬ ‫* گاهــی هــم حرف هایــی که گفته می شــود‬ ‫کانه از اساس‪ ،‬قانون اساسی را قبول ندارند‪ .‬خب‬ ‫کســی که می خواهد در راس دستگاه اجرایی قرار‬ ‫می گیردبایداین هاراباورداشتهباشد‪.‬البتهازبرخی‬ ‫مسئولین کشور هم این روزها حرف هایی شنیده‬ ‫شــد که برای انســان مایه تعجب و مایه تاســف‬ ‫است‪.‬‬ ‫* شــنیدیم که رســانه های دشــمن و مخالف‬ ‫جمهــوری اســامی هــم پخــش کرده اند‪ .‬انســان‬ ‫متاسف می شــود وقتی اینها را می شنود‪ .‬برخی از‬ ‫ایــن حرف ها تکرار حرف های امریکاســت‪ .‬فرض‬ ‫کنیــد امریکایی ها سال هاســت از نفــوذ جمهوری‬ ‫اسالمیبهشدتناراحتهستند‪.‬ازشهیدسلیمانی‬ ‫بهخاطراینناراحتبودندوبهاینخاطرایشانرا‬ ‫بهشهادترساندند‪.‬‬ ‫*مانبایدحرفیبزنیم کهاینمعناراتداعی کند‬ ‫کــه داریــم حرف ان ها را تکرار می کنیم چه در باره‬ ‫نیرویقدسچهشخصشهیدسلیمانی‪.‬برنامه های‬ ‫کشور اعماز برنامه هاینظامیوعلمیوفرهنگی‬ ‫ودیپلماسیاستومجموعهاین هاسیاست کشور‬ ‫را تشکیل می دهد‪ .‬این که این بخش ان بخش را‬ ‫اصالمعنینداردواینخطایبزرگیاست‬ ‫نفی کند ً‬ ‫انصافا‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫سر‬ ‫نباید‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫کهازمسئول‬ ‫ً‬ ‫نیروی قدس بزرگ ترین عامل موثر در جلوگیری از‬ ‫دیپلماسیمنفعلدرغرباسیاست‪.‬‬ ‫*ایننیرو‪،‬سیاستجمهوریاسالمیراتحقق‬ ‫بخشید‪ .‬غربی ها اصرار دارند که سیاست خارجه‬ ‫ایرانزیرپرچمان هاباشد‪.‬میلانهاایناستچون‬ ‫ســال ها این طــور بوده اســت‪ .‬هــم در اواخر قاچار‬ ‫هــم در دوران پهلــوی ایــران تحــت ســیطره غرب‬ ‫بوده‪ .‬انقالب ایران را از سیطره ان ها خارج کرده و‬ ‫حاال تالش می کنند که ان سیطره را برگردانند‪ .‬لذا‬ ‫جمهوریاسالمیباچینارتباطبرقرارمی کندان ها‬ ‫ناراحت می شوند‪ ،‬با روسیه ارتباط برقار می کنند‬ ‫ان هاناراحتمی شوند‪.‬‬ ‫*بندهمواردمتعددیراسراغدارماز کشورهای‬ ‫همسایهکهمسئوالنعالی رتبه شانمی خواستندبه‬ ‫ایرانسفرکنندکهامریکایی هامخالفتمی کردند‪.‬‬ ‫مانمی توانیمدرمقابلخواستان هاکوتاهبیاییم‪.‬‬ ‫باید پرتوان عمل کنیم‪ .‬این را هم همه بدانند که‬ ‫سیاســت خارجــی در هیــچ جــای دنیــا در وزارت‬ ‫خارجهتعییننمی شود‪.‬در همهجایدنیامربوط‬ ‫بهمجامعباالدستیومسئولینعالی رتبههستندکه‬ ‫تعیین می کنند‪ .‬البته وزارت خارجه هم مشارکت‬ ‫دارد‪ّ .‬اما مجری است‪.‬‬ ‫*در کشور ماهمشورای عالیامنیتملیاست‬ ‫وهمهحضور دارند‪،‬تصمیم گیریمی شودووزارت‬ ‫خارجهبهشیوه هایخودشبایداجرا کند‪.‬مراقب‬ ‫دشمن شــاد کردن هم باشــیم‪ .‬من امیدوارم همه‬ ‫واقعامایلهستندخدمتکنند‬ ‫مسئولینکشور که ً‬ ‫به نظام جمهوری اسالمی و مرد مشــان ان شاءاهلل‬ ‫خداتوفیقدهدبتوانندبهبهترینوجهانجامدهد‪.‬‬ ‫* ان شــاءاهلل خــدا مــا را از دعــای ولی عصــر و‬ ‫رضایت ان بزرگوار برخوردار کند‪ .‬دعا برای تعجیل‬ ‫در فرج این شب ها مهم است‪ .‬دعا برای وجود ان‬ ‫بزرگوار مهماست‪.‬وقتیشماایشانرادعامی کنید‬ ‫ایشــان هم شــما را دعا می کند و دعای این بزرگوار‬ ‫حقیقتا‬ ‫برایشمامهماست‪.‬ارواحشهداوامامرا که‬ ‫ً‬ ‫جای امام بزرگوار ما خالی است را از ما راضی کند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫خطربودجه‬ ‫بیخ گوش رتبه بندی‬ ‫معلمان!‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به صورت فشرده‬ ‫کد فرخوان ‪2000091990000001‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1400.589 :‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ‪ -‬منطقه کرمان‬ ‫منطقهکرمان‬ ‫شرکتملیپخشفراوردههایایران‪/‬منطقهکرماندرنظرداردپیمانمشروحذیلراازطریقمناقصهعمومییکمرحلهایبهپیمانکارانواجدشرایطواگذارنماید‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافت‬ ‫اسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکاتازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‪www.setadiran.ir‬انجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ‪/ 1456 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪ 85193768‬می باشد ‪ .‬لذا از متقاضیان شرکت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارک مندرج در ذیل ‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫تجدید مناقصه خرید یک‬ ‫دستگاه‬ ‫‪SAN STORAGE‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪8/739/000/000/-‬‬ ‫مبلغتضمینفرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از‬ ‫سامانهستاد‬ ‫تاریخ بارگزاری پاکات در سامانه‬ ‫ستاد(مهلتارسالپیشنهاد)‬ ‫زمان جلسه توجیهی‬ ‫تاریخ بازگشایی اولیه‬ ‫پاکات ارزیابی کیفی‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‬ ‫الف و ج‬ ‫‪436/950/000/-‬‬ ‫ازتارخ چاپ اگهی ‪1400/2/12‬‬ ‫تا تاریخ ‪1400/2/18‬‬ ‫‪1400/2/28‬‬ ‫‪ 1400/2/22‬سالن‬ ‫جلسات منطقه ساعت ‪10‬‬ ‫‪ 1400/2/29‬ساعت ‪8‬‬ ‫‪1400/3/5‬‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫محل اجراء‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ ‫نوع تضمین‬ ‫ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به شماره حساب ‪ 9200055212‬بانک ملت و شناسه ‪ 55281‬شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه کرمان‬ ‫محلگشایشپیشنهادها‬ ‫کرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان تلفن ‪034 – 32531191‬‬ ‫شرایط عمومی ومدارک‬ ‫مورد نیاز‬ ‫ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ‪ ،‬تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت‪ ،‬تصویر اگهی تاسیس شرکت ‪ ،‬گواهی اخرین تغییرات در روزنامه رسمی ‪ ،‬سوابق شغلی و تحصیلی مدیر عامل‬ ‫و اعضاء هیئت مدیره ‪ ،‬گواهی صاحبان امضاء مجاز شرکت و مشخصات هویتی شرکت ( گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی ) ‪ ،‬ارائه اسناد مبنی بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شرکت ‪ ،‬ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام‬ ‫مالیات و عوارض ارزش افزوده‪/‬عدم وجود سوء عملکرد در سنوات گذشته‪/‬عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ( در صورت قرارداشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله ‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه‬ ‫گزار ضبط خواهد گردید )‪/‬احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی ( ‪/)HSE‬کلیه مدارک و مستندات مهمور و می بایست به تائید مدیر عامل شرکت رسیده باشند‪/.‬کلیه‬ ‫مدارک و مستندات ارائه شده میبایست اصل یا برابر با اصل شده باشند ( از طریق دفتر خانه های اسناد رسمی )‪ .‬قرارداشتن در لیست تامین کنندگان مورد تائید وزارت نفت ( وندور لیست سامانه ‪ ) EP‬و ارائه گواهینامه صالحیت‬ ‫ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫شرایط خصوصی‬ ‫‪-1‬داشتن حداقل رتبه سه شواری عالی انفورماتیک در زمینه ارائه تجهیزات غیر ‪ MainFrame‬و یا تولید و ارائه قطعات و ملزومات‬ ‫‪-2‬دارا بودن حداقل ‪ 5‬مورد حسن سابقه مرتبط با قرارداد جاری از شرکت ها و موسسات دولتی در مورد برند موضوع مناقصه به همراه قرارداد فروش تجهیزات ذخیره سازی در ‪ 5‬سال اخیر و ارسال مدارک مربوطه‬ ‫‪ -3‬معرفی تیم تخصصی(تصمیم در مورد تعداد نفرات بر عهده مناقصه گر می باشد) جهت نصب و راه اندازی ‪ SAN‬مربوط به برند موضوع مناقصه‬ ‫‪-4‬موجود بودن قطعات یدکی مانند کنترلر‪ ،‬پاور و دیسک سخت مدل مناقصه در انبار شرکت که قابل بازدید باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬یک سال گارانتی تعویض بدون قید و شرط کلیه اقالم مندرج در ‪LOM‬و ‪ 10‬سال گارانتی تامین قطعات و خدمات پس از فروش‬ ‫‪-6‬تحویل‪ ،‬نصب و راه اندازی اولیه حداکثر دو ماه پس از مشخص گردیدن برنده مناقصه‬ ‫‪-7‬تحویل کاال ها به صورت پک اصلی ریتیل و طبق استانداردهای درج شده در سایت شرکت ‪ HPE‬قابل تایید می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬سال ساخت کلیه قطعات مورد مناقصه بایستی از ‪ 2019‬به بعد باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬در صورت عدم تحویل و یا مستعمل بودن(‪ )refurbished‬هر یک از اقالم موجود در ‪ ،LOM‬قرارداد فسخ و طبق مقررات مربوطه با شرکت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-10‬نصب و پیکربندی کامل تجهیزات در محل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان(به ادرس کرمان‪ ،‬چهارراه خواجو‪ ،‬جنب زمین ورزشی) به همراه هزینه ایاب و ذهاب به عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬انتقال ماشین های مجازی از روی سرورهای قدیمی به ذخیره ساز‪.‬‬ ‫‪-12‬تبدیل سیستمهای فیزیکی به مجازی و انتقال انها به ذخیره ساز‪.‬‬ ‫‪-13‬بروزرسانی فریمور دستگاه به اخرین ورژن موجود و تهیه و ارسال فایل بروزرسانی به صورت مداوم تا ‪ 2‬سال‪.‬‬ ‫‪-14‬اموزش ‪ 5‬نفر از کارکنان این شرکت به مدت حداقل ‪ 20‬ساعت در خصوص نحوه استفاده و تنظیمات اولیه در محل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانکه هزینه های مربوط اعم از ایاب و ذهاب و اموزش به‬ ‫عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫‪-15‬طراحی و پیکر بندی ذخیره ساز براساس نیاز شرکت ملی نفت کرمان با تایید کارفرما به عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫‪-16‬تجهیزات می بایست به صورت یک ‪ Shared Storage‬دارای قابلیت ‪ Multi-Patching‬بر روی سرورهای ‪ ESXI‬این شرکت نصب و راه اندازی گردد‪.‬‬ ‫‪-17‬فروشنده متعهد میگردد تمامی تجهیزات را تا یک سال در محل نصب تجهیزات و به صورت رایگان پشتیبانی کند‪ .‬الزم به ذکر است که هزینه ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده فروشنده است‪.‬‬ ‫‪-18‬نصب و پیکر بندی ‪ VMware ESXI‬بر روی ‪ GB 8 HPE‬و نصب ان بر روی سرور سخت افزاری سازمان بر عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫‪-19‬ضمنا در طول مدت زمان گارانتی(بند ‪ 5‬و ‪ )17‬و بروز رسانی فریمور(بند ‪)13‬شرکت برنده موظف به معرفی فرد یا افراد جدید پس از اتمام مدت همکاری با نفرات معرفی شده به هر دلیل با ان شرکت‪ ،‬طی نامه کتبی به مناقصه‬ ‫گذار حداکثر ظرف مدت ‪ 24‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصاتدستگاه‬ ‫‪Part Number‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage‬‬ ‫‪Q1J01B‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪HPE MSA 2.4 TB 12G SAS 10K SFF 2.5in HDD enterprise 512e‬‬ ‫‪Q2R41A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪HPE MSA 16G SW FC SFP+ 4-pk transceiver‬‬ ‫‪C8R24B‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪HPE SN1100Q 16GB 1P FC HBA‬‬ ‫‪P9D93A‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪HPE Premier Flex LC/LC Multi- mode OM4 2f 5m Cable‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪HPE 8 GB Dual microSD flash USB drive‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪HPE MSA 1.6TB 12G SAS Mixed Use SFF 2.5in‬‬ ‫‪QK734A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪741279-B21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪N9X91A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی‬ ‫نوبت اول اگهی روزیکشنبه مورخ ‪ 1400/2/12‬و نوبت دوم اگهی روز دو شنبه ‪1400/2/13‬‬ ‫توضیحات‬ ‫تکمیل فرمهای ارزیابی کیفی ‪ ،‬ضمن ًا ارائه کلیه مدارک شرایط عمومی در سامانه به همراه فرمهای ارزیابی کیفی بارگزاری گردد‪.‬‬ ‫صرف ًا اسناد پاکت های پیشنهادی (ب) و (ج) دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و(ج) ؛ اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وه مورد‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫مناقصه با هر تعداد شرکت کننده بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫اگهی های فوق قابل مشاهده در سایت های ‪:‬‬ ‫‪http://Kerman.niopdc.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪1128228 :‬‬ ‫‪http://IETS.MPORG.ir‬‬ ‫‪http://Monaghese.niopdc.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫رابطه ایران و عربستان‬ ‫به نفع دو کشور است‬ ‫معــاون اســبق اســیا و اقیانوســیه وزارت خارجه‬ ‫گفــت‪ :‬امریــکا مخالــف ارتبــاط مجــدد ایــران و‬ ‫عربستان نیست ولی موافق این است که عربستان‬ ‫از گذشــته ای کــه بــا ترامــپ داشــته و بیشــتر از حد‬ ‫ســرمایه گذاری روی جمهوری خواهــان کــرد تغییــر‬ ‫مســیر دهــد‪ .‬بــه گــزارش مــدارا‪ ،‬ابراهیــم رحیم پور‬ ‫دربــاره میانجیگــری عــراق بیــن ایــران و عربســتان‬ ‫گفــت‪ :‬عــراق بــرای ایــران و یــا حتی عربســتان این‬ ‫میانجیگیــری را انجام نمی دهد بلکه برای خودش‬ ‫این کار را انجام می دهد‪ .‬وضعیت به نحوی است‬ ‫کــه قاعدتــا می خواهــد در این مســئله نفع خود را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬وضعیتــی که بیــن ایران و عربســتان‬ ‫شاهد هستیم‪ ،‬اتفاقاتی در حال رقم خوردن است‬ ‫و امیدواریــم ایــن چنیــن شــود و این رابطــه به نفع‬ ‫عربســتان هــم اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تــا چنــد ســال‬ ‫گذشــته عــراق نمــی توانســت بیــن ایــن دو کشــور‬ ‫میانجیگیری داشــته باشــد به دلیــل اینکه به حدی‬ ‫وضــع وخیم و بــد بود که نمی توانســتند همچنین‬ ‫در عراق هم افرادی به ترتیب وارد این مســئولیت‬ ‫شدند که سعی کردند این مسر را طی کنند اما ابزار‬ ‫و ادوات جور نبود‪ .‬در این پدیده های سیاسی هم‬ ‫این چنین نیســت که درباره موضوعی که بیان می‬ ‫کنید همان را بتوان جواب داد‪ .‬او افزود‪ :‬الکاظمی‬ ‫نســبت بــه نخســت وزیرهــای ســابق عــراق بیشــتر‬ ‫هــدف اقتصــادی دارد البتــه او هــدف هــای امنیتی‬ ‫و نظامــی نیــز دارد ولی انچه مشــخصات الکاظمی‬ ‫اســت مشــخصات اقتصــادی اســت و تعهداتــی که‬ ‫برای مســائل اقتصادی عراق دارد و از ســوی غربی‬ ‫ـخصا امریکایی ها حمایت هم می شــود‪.‬‬ ‫ها و مشـ ً‬ ‫رحیم پور براین باور است‪ :‬نخست وزیر عراق این‬ ‫دستور کار را دارد بجای اینکه درباره مسائل امنیتی‬ ‫با ایران و عربســتان کار کند از مســیر اقتصادی این‬ ‫حرکــت را بزند‪ .‬البته مســئله امنیتــی منطقه در دل‬ ‫کار وجود دارد‪ .‬این هم موقعی این کار را می کند‬ ‫که ایران از جهت مسائل اقتصادی در بدترین وضع‬ ‫مشــخص اســت‪ .‬معــاون اســبق اســیا و اقیانوســیه‬ ‫وزارت خارجه اشــاره کرد‪ :‬اگر قرار اســت کســی در‬ ‫ایــن امــر میانجیگیــری کند عراقی ها بهترین کشــور‬ ‫هستند‪ .‬چون با همه فراز و نشیب هایی که ایران‬ ‫داشــته اســت روابط خوبــی دارند و عربســتان هم‬ ‫مدتی است قبل از الکاظمی شروع کرد کار بیشتری‬ ‫کنــد بــه نیت جدا کــردن عراق از ایران و یا به نیت‬ ‫اینکه در مقطعی بتواند مســئله شــیعه را حل کند‪.‬‬ ‫عربســتان از نظر مسئله شیعیان خود نقطه ضعف‬ ‫دارد‪ .‬وقتی با کشور بزرگ شیعه در می افتد اقلیت‬ ‫شــیعه کشور خودش نیز از جهت تعداد‪ ،‬موقعیت‬ ‫ژئوپولتیک شیعه نشین عربستان نیز اهمیت دارد‪.‬‬ ‫از ایــن جهــت شــاهد هســتیم عربســتان هــم ایــن‬ ‫فاکتــور را اهمیــت مــی دهد که نشــان دهــد پیوند‬ ‫ان با شــیعیان بد نیســت و عراق هم دومین کشــور‬ ‫شیعه است‪.‬‬ ‫موازنه قدرت در منطقه به‬ ‫نفع ایران است‬ ‫یــک دیپلمــات پیشــین و اســتاد جغرافیــای‬ ‫سیاسی‪ ،‬مذاکرات بین ایران و عربستان و در ادامه‬ ‫کشــورهای منطقه را مثبــت ارزیابی و تاکید کرد که‬ ‫ایــن بهبود روابــط می تواند مانع نفوذ اســرائیل در‬ ‫منطقه شود‪.‬‬ ‫رضــا فرج ـی راد در گفت وگــو بــا ایلنــا‪ ،‬دربــاره‬ ‫تغییــر مناســبات در منطقــه و تاثیــر ان بــر هژمونــی‬ ‫ایران اظهار داشت‪ :‬ایران ازیک طرف همواره تاکید‬ ‫داشــته با کشور های منطقه (که بیشتر منظور حوزه‬ ‫جفــارس اســت)‪ ،‬درباره ثبــات و امنیت منطقه‬ ‫خلی ‬ ‫گفت وگــو داشــته باشــد و طرح هایــی مثــل «طــرح‬ ‫هرمــز» را ارائــه داده اســت‪ .‬از ســویی نیــز ا گــر بــه‬ ‫خاطــر داشــته باشــیم‪ ،‬ایاالت متحــده امریــکا تاکید‬ ‫داشــت ه کــه عالوه بــر اینکه در رابطه بــا برجام باید‬ ‫مذاکره کنیم‪ ،‬بهتر است در رابطه با مسائل منطقه‬ ‫نیز گفت وگو شود که طبیعتا ایران نمی پذیرفت اما‬ ‫امریکایی ها اصرار می کردند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬درنهایــت یــک راه حــل ســومی‬ ‫پیــدا شــد و ان اینکــه خارجی هــا حضــور نداشــته‬ ‫باشــند امــا کشــورهای منطقه صحبــت کنند‪ .‬حال‬ ‫در رابطه با چه باید صحبت کنند؟ ثبات و امنیت‬ ‫منطقــه و چیــزی کــه در ایــن رابطــه اختالف نظــر‬ ‫دارنــد‪ .‬اختالف نظــر اول طبیعتــا روی یمن اســت‬ ‫چرا کــه امنیت مســتقیم عربســتان ســعودی اکنون‬ ‫بــه دلیــل جنگــی کــه ســعودی ها در یمــن شــروع‬ ‫کردند‪ ،‬به خطر افتاده است‪ .‬مسئله دوم لبنان و‬ ‫بعد ســوریه و عراق اســت‪ .‬مذاکرات بین ایران و‬ ‫عربســتان بعد از مذاکرات وین انجام شــد‪ .‬دلیل‬ ‫اینکــه بــن ســلمان یک مصاحبــه مثبــت در رابطه‬ ‫بــا ایــران انجام داد هم درنتیجــه همان مذاکرات‬ ‫بود‪.‬ایــن تحلیلگــر مســائل ژئوپلتیــک منطقــه بــا‬ ‫بیــان اینکــه طرحــی که ایــران دربــاره گفت وگوی‬ ‫کشــورهای منطقــه بــا یکدیگــر داشــت در حــال‬ ‫پیش رفتن اســت و درعین حال نیز می شــود گفت‬ ‫بخشــی از خواســته امریکایی ها نیز براورده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬همان گونــه کــه طــرف‬ ‫ایرانی اصرار داشــت ما مســتقیم با امریکا مذاکره‬ ‫نمی کنیــم و باواســطه اروپایی هــا در حال مذاکره‬ ‫هســتند‪ ،‬در ایــن موضــوع نیــز امریــکا پذیرفت که‬ ‫کشــورهای منطقــه بــا ایــران صحبــت کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضوع قطعی اســت کــه امریکایی ها چراغ ســبز‬ ‫نشــان دادند و حتی به ســعودی ها تاکید داشــتند‬ ‫کــه بــا ایــران دربــاره مســائل منطقــه وارد مذاکره‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫محمود صادقی‪ ،‬نماینده پیشین مجلس ادعا کرد‪:‬‬ ‫تعددکاندیداهابهنفعاصالح طلباناست‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫باقی مانده اســت‪ .‬چند روز گذشــته گزینه های نهایی حزب اتحاد‬ ‫ملت مشخص شــدند (ظریف‪ ،‬جهانگیری‪ ،‬تاجزاده‪ ،‬موالوردی و‬ ‫سید محمد صدر) همچنین حزب کارگزاران نیز (محسن هاشمی‪،‬‬ ‫ظریــف و جهانگیــری) را به عنــوان گزین ههــای اصلــی خــود بــرای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردند‪ .‬با معرفی گزینه های سایر‬ ‫احزاب تاثیرگذار همچون اعتماد ملی‪ ،‬اســامی در نهاد اجما عســاز‬ ‫بررســی خواهند شــد تــا درنهایت اصالح طلبان به یــک نام نهایی‬ ‫نهــا با چنین نام هایــی امکان پیــروزی در رقابت‬ ‫برســند؛ امــا ایا ا ‬ ‫رادارنــد؟ وضعیــت اصالح طلبــان بــا حضــور این چهر ههــا چگونه‬ ‫است؟ این ها سواالتی است که محمود صادقی به ان پاسخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمــود صادقی‪ ،‬دبیر کل حزب اصالح طلب انجمن اســامی‬ ‫مدرســین دانشــگاه ها و نماینــده ســابق تهــران در مجلس شــورای‬ ‫اســامی می گویــد‪ :‬اصالح طلبــان با تمــام توان تصمیم دارنــد وارد‬ ‫تهــا قبل کار‬ ‫انتخابــات شــوند و بــا یک انســجام حداکثری از مد ‬ ‫تشکیالتی کرده اند و در قالب کمیته های مختلف جلسات خوبی‬ ‫را تشــکیل دادند و ســازوکار های متعددی را برای انتخابات تعیین‬ ‫کردند و از این هفته هم فرایند بررسی کاندیدا ها شروع می شود و‬ ‫کاندیدا یا کاندیدا های خودشان را اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد ‪ ،24‬او ادامــه داد‪ :‬شــرایط اصالح طلبــان را‬ ‫مثبت ارزیابی می کنم و شخصیت های بسیاری از اصالح طلبان برای‬ ‫انتخابــات کاندیدا شــده اند و همین تعدد هــم می تواند به نوعی‬ ‫نشــان دهنده میل به مشــارکت باشــد‪ .‬باوجود همــه مخاطرات و‬ ‫محدودیت ها اصالح طلبان می خواهند که درصحنه حضورداشــته‬ ‫باشند و این اتفاق مثبتی است و باید دید که درنهایت اصالحات‬ ‫به چه جمع بندی می رسد و شورای نگهبان نیز چه عملکردی را در‬ ‫قبال این جریان خواهد داشــت؛ اما تا به این لحظه ان چیزی که‬ ‫می بینم تحرک خوبی است‪ ،‬بااینکه بدنه مردمی جریان اصالحات‬ ‫هنوز ان تحرک و انگیزه الزم را پیدا نکرده اما در سطح نخبگانی و‬ ‫تشکیالتی اصالح طلبان تحرک چشمگیر و خوبی ایجادشده است‪.‬‬ ‫صادقی با بیان اینکه هریک از گزینه های اصالح طلب یک ظرفیتی‬ ‫را دارا هستند‪ ،‬گفت‪ :‬اقای ظریف درمجموع به نظرم جز اشخاصی‬ ‫است که نسبت به سایر کاندیدا ها پتانسیل جذب باالیی برای ارا‬ ‫عمومــی دارد‪ .‬عامــه مردم البته از دولت روحانی نارضایتی دارند‪،‬‬ ‫امــا شــاید تنهــا جایــی کــه نقطه قــوت دولــت روحانی محســوب‬ ‫یشــود‪ ،‬سیاســت خارجی و رفع تحریم ها اســت‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫م ‬ ‫تاثیر خود را در سایر بخش ها به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی‬ ‫لمس کردند‪ ،‬خب در این حوزه مردم نظر مثبتی دارند و ظریف را‬ ‫نماد گشایش و رفع تحریم ها می دانند و معتقدم می تواند اعتماد‬ ‫ازدست رفته را تا حدی بازسازی کند‪.‬‬ ‫انتشار فایل صوتی جایگاه ظریف را ارتقا بخشید‬ ‫جمع بندی نرسیده ام‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شخصا در این موقعیت معتقدم‬ ‫هرچقدر که تعداد کاندیدا ها بیشتر باشد‪ ،‬به نفع جریان اصالحات‬ ‫اســت و اگر با دســت پرتری در انتخابات حاضر شــوند‪ ،‬می توانند‬ ‫تاثیرگــذاری بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬حضــور جهانگیــری در دولت‬ ‫روحانــی خصوصــا در دوره دوم‪ ،‬ســرمایه اجتماعــی او را تضعیف‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا درمجمــوع او به عنــوان یــک پتانســیل خــوب می توانــد‬ ‫درصحنــه حضــور پیدا کند و اســتقبال مــردم از حضــور او در کالب‬ ‫هاوس نیز نشان دهنده سیگنال های مثبتی دراین باره است‪.‬‬ ‫نماینــده ســابق مجلــس‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه رونــد انتخابات‬ ‫یک رونــد ســیال اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بااینکــه فرصــت کمــی تــا‬ ‫انتخابــات باقی مانده اســت‪ ،‬ولــی با یک مناظره‪ ،‬یــک اتفاق یا‬ ‫یــک حــرف ممکن اســت شــرایط تغییــر کنــد و ارا خاکســتری به‬ ‫سمت یک فرد یا گروه برود‪ .‬اکنون گزینه نهایی جریان اصولگرا‬ ‫مشــخص نشده اســت و نمی توانیم پیش بینی خاصی هم داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات ویــن می تواند تاثیر بســیار‬ ‫زیــادی روی انتخابــات داشــته باشــد‪ ،‬بنابرایــن معتقــدم جریــان‬ ‫اصالحــات از شــرایط بســیار خوبی برخوردار هســتند کــه بتوانند‬ ‫رویــاروی اصولگرایــان بایســتند‪ .‬ایــن انتخابات البته ســختی های‬ ‫خــاص خــود را هــم دارد و کاندیــدای اصالحــات ممکــن اســت‬ ‫به عنــوان گزینــه وضــع موجود تلقی شــود‪ ،‬خصوصــا در رابطه با‬ ‫اقــای جهانگیــری‪ .‬به نتیجــه رســیدن مذاکرات می تواند شــرایط‬ ‫ظریف را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫رفتن به سمت الریجانی عدول از ظریف است‬ ‫صادقــی ادامــه داد‪ :‬ممکــن اســت تصمیمــات دقیقــه نــودی در‬ ‫انتخابات گرفته شــود و از حاال نمی توان درباره برخی از موضوعات‬ ‫به صورت قاطعانه صحبت کرد‪ .‬نمونه بارز ان انتخابات ‪ ۹۲‬است و‬ ‫یکهفتهماندهبهانتخابات کمتر کسیفکرمی کرد کهچنینرویدادی‬ ‫اتفاقبیفتد؛اماباتوجهبهسازوکاری کهتاکنونمشخص شده‪،‬رویهبه‬ ‫این صورت است که اگر گزینه مورد اجماع جریان اصالحات از سوی‬ ‫شــورای نگهبان رد صالحیت شــود‪ ،‬با توجه به تجربه گذشته‪ ،‬دیگر‬ ‫کاندیدایی معرفی نخواهیم کرد و هیچ گونه گزینه پوششی نخواهیم‬ ‫داشــت‪ ،‬حتــی اقــای الریجانــی‪ .‬رفتن به ســمت الریجانــی را عدول‬ ‫از اقــای ظریــف می دانم؛ یعنی ظریف را هم اصالح طلبــان او را یک‬ ‫اصالح طلب تمام عیار نمی دانند و پایین تر از او را قبول ندارند‪ .‬ظریف‬ ‫به نوعی سقف و کف اصالح طلبان است‪.‬‬ ‫دوقطبیظریفوشهیدسلیمانیافتادنبهتلهدشمناست‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه کشورمان در پستی اینستاگرامی عکس نوشتی به شرح زیر منتشر‬ ‫کرد‪«.‬پــروردگارا! مــا و بــرادران مــا را که در ایمان بر ما ســبقت گرفتند‪ ،‬ببخش و در دل هایمان کینه‏ای‬ ‫نسبت به اهل ایمان قرار مده که تو رئوف و مهربانی» (حشر‪ ۶۰ :‬‏)‬ ‫فرارسیدن ایام شهادت موالی متقیان را تسلیت عرض می کنم‪ .‬همو که بقول موالنا‬ ‫من چو تیغم پر گهرهای وصال‪/‬زنده گردانم نه کشته در قتال‬ ‫یک هفته ای اســت که در پی پخش برداشــت و تحلیل تلخ این دانشــجوی روابط خارجی از یک‬ ‫برهه تاریخی ‪ -‬ان هم صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات به مسئولین اینده و بدون هیچ گونه قصدی‬ ‫برای انتشار وسیع و یا حتی محدود ان ‪ -‬احساسات پاک عاشقان شهید واالمقام سردار سپهبد قاسم‬ ‫سلیمانی و خانواده ان شهید و به خصوص شیر دخترش زینب خانم ‪ -‬که برایم همچون فرزندان خودم‬ ‫عزیز است ‪ -‬جریحه دار شده است‪ .‬برخی هم تالش کرده اند از این شرایط ناگوار وسیله ای برای برهم‬ ‫زدن همدلــی میــان احــاد مــردم دالور این مرزوبوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه سیاســی بســازند‪ .‬از‬ ‫همه بزرگوارانی که در این روزها ‪ -‬با علم به عشق و همراهی دیرینم با شهید سلیمانی ‪ -‬با حمایت و‬ ‫روشنگری های خود بنده را مرهون لطفشان قرار داده اند سپاسگزارم‪ .‬الزم است تاکید کنم که عرایض‬ ‫ت ان ندارم ‪ -‬ذره ای از عظمت شهید سلیمانی و نقش‬ ‫بنده ‪ -‬که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعی ‬ ‫بی بدیل او در بازافرینی امنیت ایران‪ ،‬منطقه و جهان نمی کاهد‪ .‬ولی اگر می دانســتم جمله ای از ان‬ ‫عرایــض انتشــار عمومــی پیــدا می کند‪ ،‬حتما همچون گذشــته ان را بر زبان نم ـی اوردم‪ .‬نه برای اینکه‬ ‫مــردم را محــرم نمی دانم‪ ،‬بلکه ازان جهت که در جهان به هم پیوســته کنونی که انتخاب مخاطب را‬ ‫ناممکن ساخته و در اشفته بازار سیاست‪ ،‬اغیار را محرم نمی شمارم‪ .‬هر چه داریم از این مردم است‬ ‫و همان گونه که برادرم شهید حاج قاسم جانش را فدای این مردم نمود‪ ،‬من هم اگر ابرویی دارم ان‬ ‫را با افتخار فدای همین مردم می کنم که ما را سریســت با تو که گر خلق روزگار ‪/‬دشــمن شــوند و ســر‬ ‫برود هم بر ان سریم‬ ‫در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام اعمال شب قدر‪ ،‬همه کسانی که به باور خودم‬ ‫به من تهمت و افترا زد ه بودند را بخشیدم‪ .‬امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه‬ ‫خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند‪.‬‬ ‫رو سینه را چون سینه ها هفت اب شو از کینه ها‪/‬وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو‪/‬باید که‬ ‫جمله جان شوی تا الیق جانان شوی‪/‬گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو‬ ‫خبر‬ ‫عدم حضور مشکلی را حل نمی کند‬ ‫سید کاظم دلخوش اباتری‪ ،‬نماینده صومعه سرا در مجلس‪،‬‬ ‫بــا تاکیــد بر اهمیت مشــارکت حداکثــری در انتخابــات پیش رو‬ ‫گفت‪ :‬علی رغم تمام مشکالت همچون شیوع کرونا و مدیریت‬ ‫ضعیــف بایــد توجــه کنیــم این کشــور بــرای خود مردم اســت و‬ ‫مســئولین نظــام هــم از خــود مردم هســتند‪ ،‬بر همین اســاس به‬ ‫هــر میــزان حضور مردم در پای صندوق های رای پرشــورتر باشــد‬ ‫و میــزان تعرفه ها بیانگر حضور گســترده مردم باشــد قطعا این‬ ‫مهــم در معــادالت دیپلماتیک سیاســی و اقتصــادی جهان با ما‬ ‫تاثیرگــذار خواهــد بود‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬او افــزود‪ :‬نباید به این‬ ‫بهانــه کــه برخی مدیریت ها ضعیف اســت صحنــه انتخابات را‬ ‫ترک کنیم‪ ،‬صحنه انتخابات و این کشور برای همه مردم است‪،‬‬ ‫این مردم باید در تعیین سرنوشــت خود مشارکت داشته باشند‬ ‫و توجــه کننــد که عدم حضور مشــکلی را حل نمی کند‪ .‬نماینده‬ ‫یتــوان انگیــزه‬ ‫صومع هســرا در مجلــس دربــاره اینکــه چگونــه م ‬ ‫مردم برای مشارکت در انتخابات را برانگیخت؟ گفت‪ :‬شرایط‬ ‫تحریــم‪ ،‬ضعــف مدیریت هــا در برخــی از بخش هــا‪ ،‬مشــکالت‬ ‫و شــرایط کرونایــی همــه و همــه موجــب شــده مــردم دلخــور‬ ‫باشــند‪ ،‬همــه مــا هــم شــاهد این مباحث و مشــکالت هســتیم‪،‬‬ ‫ولــی هرکســی کــه خود را دغدغــه مند می داند بایــد به مردم و‬ ‫جامعه ا گاهی رســانی کند که وجود این مشــکالت دلیل خوبی‬ ‫نیســت که ما صحنه انتخابات را ترک کنیم‪ .‬دلخوش گفت‪ :‬به‬ ‫هــر میــزان کنار بنشــینیم دشــمنان ایــن اب وخاک بیشــتر به جلو‬ ‫می ایند هر که به خاک و وطن خود عالقه مند است باید در این‬ ‫عرصه حضور پرشور داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی اصالح طلبان از ‪ 14‬کاندیدای پیشنهادی‬ ‫جبهــه اصالح طلبــان ایــران‪ ۱۰ ،‬کاندیــدای پیشــنهادی اولیــه‬ ‫خود و فهرســت کاندیدا هایی که توســط حداقل ‪ ۱۰‬عضو مجمع‬ ‫عمومی جبهه اصالح طلبان ایران برای حضور در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬پیشنهادشده اند را معرفی کردند‪.‬‬ ‫فهرســت کاندید هایــی کــه توســط حداقــل ‪ ۱۰‬عضــو مجمــع‬ ‫عمومی جبهه اصالح طلبان ایران برای حضور در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬پیشنهادشده اند به شرح زیر است‪:‬‬ ‫تهیه و تامین واکسن در اولویت‬ ‫برنامه های دولت است‬ ‫دویســت و بیســت و‬ ‫مراحــل اداری معطــل‬ ‫دومین جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫شــود و واکســن الزم طبــق‬ ‫اقتصــادی دولــت بــه ریاســت‬ ‫نشــده‪،‬‬ ‫اولویت هــای تعیی ‬ ‫حســن روحانــی رئیس جمهور‬ ‫در اختیــار گروه هــای مختلف‬ ‫برگزار شــد و در ابتدای جلسه‬ ‫جامعــه قــرار گیرد‪ .‬بــه دنبال‬ ‫حسن روحانی‬ ‫اقدامــات انجام شــده بــرای‬ ‫تزریق بــه کادر درمــان‪ ،‬افراد‬ ‫تامیــن اعتبــار ریالــی و ارزی‬ ‫در گروه های سنی بیش از ‪۶۵‬‬ ‫تامیــن و خریــد واکســن موردبحــث و بررســی سال و افراد با بیماری های زمینه ای در اولویت‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬بــه گــزارش فــارس‪ ،‬ســرعت ارائــه خدمات قــرار می گیرند‪ .‬رئیس جمهور با‬ ‫بخشــیدن در تولید و واردات واکســن‪ ،‬تسریع تاکید بر شکســت دشــمن در جنــگ اقتصادی‬ ‫در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک و اذعــان انــان بــه بی نتیجــه بــودن سیاســت‬ ‫مرکزی‪ ،‬هماهنگی میان دستگاه های مختلف فشــار حداکثری گفت‪ :‬با شکســت دشــمن در‬ ‫در داخــل و نمایندگی هــای ایــران در خــارج از جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به استانه رفع‬ ‫کشــور برای تســهیل واردات و اســتفاده وزارت تحریم ها با توجه به مذاکرات اخیر‪ ،‬می توان‬ ‫بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی امیدوار بود که اقتصاد کشــور به مسیر تعادل‬ ‫بــرای واردات واکســن ازجملــه موضوعــات و شــکوفایی ســال های ‪ ۹۳‬تــا ‪ ۹۶‬بازگــردد‪.‬‬ ‫موردبحــث در خصــوص تامیــن واکســن بود‪ .‬روحانــی بــا اشــاره بــه سواســتفاده عــده ای در‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین داخــل و خــارج از تحریم هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫واکســن در برنامه های دولت گفت‪ :‬مقابله با ایــن عده بــرای ممانعــت از کاهــش احتمالی‬ ‫کرونــا در گرو دو اصل رعایت دســتورالعمل ها نــرخ ارز‪ ،‬کمــاکان بــه دنبــال ایجــاد مانــع در‬ ‫و واکسیناســیون اســت‪ .‬همان طــور که رعایت برابــر گشــایش های احتمالــی و ایجــاد هــراس‬ ‫دستورالعمل ها وظیفه همه اقشار مردم است‪ ،‬و ناامیــدی در میــان جامعــه و مــردم به ویــژه‬ ‫دولت نیز تامین و ســاخت واکسن را به عنوان فعاالن اقتصادی هســتند ولی یکی از اهداف‬ ‫اصل اول همه فعالیت های خود تعیین کرده مهم دولت و بانک مرکزی‪ ،‬تعادل قیمت ارز‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬دولت با اختصاص بــاال بــردن ارزش پول ملی و شــرایط مناســب‬ ‫ارز الزم مشــکل تامیــن منابــع را بــرای خرید و قیمت کاال اســت‪ .‬رئیس جمهــور تصریح کرد‪:‬‬ ‫واردات واکســن‪ ،‬حــل کــرده اســت و از ایــن بــدون تردیــد بــا حفــظ انســجام و هماهنگی‬ ‫نظــر هیچ یــک از دســتگاه های ذی ربــط نبایــد در کشــور می توانیــم در هفته های اتی شــاهد‬ ‫اجازه دهند تامین فوری واکســن در پیچ وخم گشایش های امیدبخش باشیم‪.‬‬ ‫شوراینگهبانرابطهخوبی‬ ‫بااصالح طلبانندارد‬ ‫با یک مناظره یا یک اتفاق شرایط تغییر می کند‬ ‫این فعال اصالح طلب ادامه داد‪ :‬دکتر ظریف ارتباط خوبی با‬ ‫حاکمیت و رهبری دارند و از افراد مورد اعتماد رهبری بوده و هستند‬ ‫و ازاین جهت فکر می کنم شــرایط خوبی دارند‪ .‬تخریب هایی که‬ ‫یشــود‪ ،‬نشــان‬ ‫بعــد از انتشــار فایــل صوتی ظریف نســبت به او م ‪‎‬‬ ‫می دهــد کــه مخالفان و تندرو ها چقدر نگران شــده اند و می تواند‬ ‫موقعیت ظریف را ارتقا ببخشد‪ .‬این تخریب ها کامال نشان دهنده‬ ‫نگرانــی رقبــا اســت‪ .‬درواقع انتشــار ایــن فایل صوتی باعــث ارتقا‬ ‫جایگاه او درصحنه انتخاباتی شد‪.‬‬ ‫صادقــی بــا بیــان اینکــه در خصوص اقــای جهانگیــری هنوز به‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪-۱‬عباس اخوندی ‪-۲‬مســعود پزشــکیان ‪-۳‬مصطفی تــاج زاده‬ ‫‪-۴‬اسحاق جهانگیری ‪-۵‬صادق خرازی ‪-۶‬زهرا شجاعی‬ ‫‪-۷‬محمد شریعتمداری ‪-۸‬محمود صادقی ‪-۹‬محمد صدر ‪-۱۰‬‬ ‫جواد ظریف ‪-۱۱‬محمدرضا عارف‬ ‫‪-۱۲‬مصطفی کواکبیان ‪-۱۳‬شــهیندخت موالوردی ‪-۱۴‬محسن‬ ‫هاشمی‬ ‫بشــده اند و از‬ ‫ایــن افــراد در مرحلــه اول تصمیم گیــری انتخا ‬ ‫میان ان ها مجدد انتخاب صورت می گیرد‪ .‬از میان چهره هایی که‬ ‫نامشان در باالامده‪ ،‬کسانی که یک سوم ارا اعضای مجمع ملی را‬ ‫کسب کرده باشند‪ ،‬از ‪ 13‬تا ‪ ۱۸‬اردیبهشت فرصت دارند تا با حضور‬ ‫در مجمــع ملی جبهــه اصالحات برنامه های خــود را برای اعضای‬ ‫مجمع ارائه دهند تا درنهایت اعضای جبهه ی اصالحات درباره ی‬ ‫ایــن افراد رای گیری کــرده و کاندیداهای نهایی اصالح طلبان برای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫علی محمــد نمــازی‪ ،‬عضــو‬ ‫وجــود دارد‪ .‬نمازی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شــورای مرکزی حــزب کارگزاران‬ ‫وقتیجریانیدرتائیدصالحیت‬ ‫ســازندگی گفت‪ :‬رابط ه خوبی‬ ‫مشــکالت داشته باشد‪ ،‬مجبور‬ ‫کهشوراینگهبانبااصولگرایان‬ ‫اســت به ســمت کاندیداهایی‬ ‫دارد با اصالح طلبان ندارند‪ .‬به‬ ‫برود که عالوه بر داشتن شرایط‬ ‫علی محمدنمازی‬ ‫گزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬‬ ‫الزم‪،‬احتمالتائیدصالحیتان‬ ‫علی محمدنمازیدربارهچرایی‬ ‫نیزباال باشد‪.‬‬ ‫تعدد کاندیداهای اصالح طلبان برای انتخابات‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران‬ ‫ریاســت جمهوری ‪ ،۱۴۰۰‬اظهــار کرد‪ :‬یک روندی ســازندگی تصریــح کــرد‪ :‬اصولگرایــان هنــگام ‬ ‫در کشور از سال ‪ ۸۸‬به وجود امد که مشکالتی انتخاب کاندیدای موردنظر خود به دو موضوع‬ ‫برای اصالح طلبان ایجاد کرد و بعدازان در سال داشــتن شــرایط الزم و اقبــال عمومــی توجــه‬ ‫‪ ،۹۲‬کاندیــدای اصلی اصالح طلبــان که مرحوم می کننــد‪ ،‬امــا اصالح طلبــان عــاوه بــر ایــن دو‬ ‫ایت ا‪ ...‬هاشــمی بود تائید صالحیت نشــد‪ ،‬به شرایط باید این را در نظر بگیرند که گزینه شان‬ ‫همیندلیلمجبور شدیم اقایروحانیرامعرفی مــورد تائیــد شــورای نگهبان هســت یا خیــر‪ .‬او‬ ‫و از او حمایــت کنیــم‪ .‬او افزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۶‬هم خاطرنشــان کرد‪ :‬این موضــوع تائید صالحیت‬ ‫بر اساس عملکرد‪ ،‬روحانی مجدد انتخاب شد و اســت که باعث می شــود اصالح طلبان نتوانند‬ ‫مشکلی نبود‪ ،‬مشکل اینجاست که رابطه ای که کاندیدای شــاخص جریان خود را معرفی کنند‬ ‫شوراینگهبانبااصولگرایانداردبااصالح طلبان وبه این ترتیبچندین کاندیدامعرفیمی شود‪،‬‬ ‫نــدارد و کاندیــدای اصولگرایــان به راحتــی مورد اما بر اســاس فرایندی که اصالح طلبان تعریف‬ ‫تائید شــورای نگهبــان قرار می گیــرد‪ ،‬اما احتمال کرده انــد در این دوره درنهایت فقط یک یا دو‬ ‫اینکه کاندیدای اصالح طلبان رد صالحیت شود نامزد معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫اصولگرایانفکرمی کنندبه راحتی‬ ‫می توانندصحنهراببرند‬ ‫یک نماینده مجلس گفت‪:‬‬ ‫اینکه خــود را با موج انتقادات‬ ‫در طیــف اصولگرا افــراد زیادی‬ ‫موجــود در جامعــه همــراه‬ ‫خــود را اماده حضــور درصحنه‬ ‫می بینند فکر می کنند به راحتی‬ ‫کردنــد و خیلــی از ان هــا هم تا‬ ‫می تواننــد صحنــه را ببرنــد‪،‬‬ ‫االن اعــام امادگــی کردند ولی‬ ‫درحالی کــه بایــد بــرای جلــب‬ ‫علی اکبرکریمی‬ ‫با توجه به موقعیت رئیسی که‬ ‫ارای عمومــی برنامه مشــخص‬ ‫می تواندمورداجماعطیف های‬ ‫داشته باشند؛ ان ها باید برنامه‬ ‫مختلفباشداینبحثوجوددارد کهدر صورت خــود را بــرای حل مشــکالت و اداره کشــور ارائه‬ ‫حضورایشانتعدادزیادیاز کاندیداهایاصولگرا کنند‪ .‬کریمی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫به نفع ایشان کناره گیری خواهند کرد‪ .‬علی اکبر کاندیداهــای اصلــی و کســانی کــه مــردم منتظر‬ ‫کریمــی‪ ،‬نماینــده اراک در مجلــس‪ ،‬در تحلیــل حضورشان هستند باید هرچه سریع تر به صحنه‬ ‫شرایطانتخاباتریاستجمهوری گفت‪:‬شرایط بیایندو گفت وگوهایخودرابامردمبرقرار کنند‪.‬‬ ‫کلیسیاسی کشوربه گونه ایاست کهشایدطیف درنهایتشایداینباعثشودهممردمشناخت‬ ‫سیاســی اصالح طلبــان و حامیــان اقــای روحانی بهتــری از ان هــا بــه دســت بیاورنــد و هــم تنــور‬ ‫عالقه ای ندارند که تنور انتخابات گرم شود‪ ،‬زیرا انتخابات گرم شود و ما شاهد برگزاری انتخاباتی‬ ‫در مواجهه با مردم پاسخی برای عملکرد‪ ۸‬ساله پرشور باشیم‪ .‬این نماینده مجلس یاداور شد‪ :‬در‬ ‫خود ندارند و به نوعی مسئولیت این عملکرد را طیــف اصولگرا افراد زیادی خــود را اماده حضور‬ ‫متوجــه خود نمی داننــد و می خواهنــد از زیر بار درصحنه کردند و خیلی از ان ها هم تا االن اعالم‬ ‫مسئولیت شانه خالی کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬او امادگی کردند ولی با توجه به موقعیت رئیسی‬ ‫افزود‪ :‬به نظر می رسد اعتدالیون و اصالح طلبان کــه می توانــد مــورد اجماع طیف هــای مختلف‬ ‫در شــرایط بغرنجــی قــرار دارند؛ ان هــا از طرفی باشد این بحث وجود دارد که در صورت حضور‬ ‫عالقهدارنددر قدرتتداومحضورداشتهباشندو ایشــان تعداد زیــادی از کاندیداهای اصولگرا به‬ ‫خیلیاز چهره هایشاخصان هاتاکیدداشتند که نفعایشان کناره گیریخواهند کرد؛اینسردرگمی‬ ‫بایددرصحنهباشندوچونعملکردقابل توجهی نیستبلکهبهمعنایپیدا کردنراه هایانسجام‬ ‫نهایتا گزینه ای بیاید که بیشترین‬ ‫ندارنــد حضورشــان درصحنــه ســخت اســت‪ .‬بیشتر است تا ً‬ ‫نماینده اراک در مجلــس ادامه داد‪ :‬اصولگرایان انســجام را در جریــان اصولگرایــی و همچنیــن‬ ‫به عنــوان جنــاح منتقد دولت کنونی به واســطه مجموعه ارایمردمایجاد کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بورس چگونه سپر تورم شد؟‬ ‫رئیس جمهوریدستور ترخیصفوری‬ ‫کاالهای اساسی را صادر کرد‬ ‫به دنبال گزارشــی که اخیرا‬ ‫بنــدر امــام خمینــی (ره) دپــو‬ ‫از ســوی معاونــت اقتصــادی‬ ‫شــده اســت کــه ایــن موضــوع‬ ‫دولــت و بــا نظر دســتگاه های‬ ‫ب هطــور ویــژه بــه رئیس جمهور‬ ‫مربوطــه در رابطــه بــا موانــع‬ ‫اعالم شــده بود‪ .‬ارونقی ادامه‬ ‫ترخیــص کاالهــای اساســی‬ ‫داد‪ :‬بر اســاس تصمیمات ستاد‬ ‫مهرداد جمال‬ ‫ارونقی‬ ‫دپــو شــده بــه رئیس جمهوری‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی دولــت‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬وی موافقت خود‬ ‫کــه بــه تائیــد رئیس جمهــور‬ ‫را بــا پیشــنهادات مطــرح شــده اعالم و دســتور رسیده است قرار بر این شد تا در مورد موانع و‬ ‫پیگیــری و اجرا را صادر کرده اســت‪ .‬به گزارش مشکالت تامین ارز‪ ،‬بانک مرکزی رویه تخصیص‬ ‫ایســنا‪ ،‬اخیــرا طــی جلســه معاونــت اقتصادی و تامین ارز کاالهای اساســی را تســریع کند‪ .‬وی‬ ‫دولت و دستگاه های مربوطه در حوزه تجارت‪ ،‬در رابطــه بــا وظایف محول شــده به گمرک نیز‬ ‫مشــکالت و موانــع اصلــی در رابطــه بــا اظهار‪ ،‬توضیح داد که گمرک ایران باید طی فراخوان به‬ ‫ترخیــص و انتقال کاالهای اساســی به بــازار به تمامیمتقاضیانی کهتمایلدارنداز رویهاعتباری‬ ‫ویژه کاالهای موجود در بندر امام خمینی (ره) استفاده کنند اعالم کند تا درخواست خود را به‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت و همراه با مجموعه ای بانک مرکزی ارائه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف‬ ‫از پیشــنهادات بــه رئیس جمهــوری اعالم شــد‪ .‬سه روز کاری از زمان اعالم نسبت به موافقت با‬ ‫تازه ترین اعالم مهرداد جمال ارونقی ‪ -‬معاون درخواستاقدام کند‪.‬اینمقاممسئولدر گمرک‬ ‫فنی گمرک ایران ‪ -‬به ایســنا حاکی از ان اســت ایران گفت‪ :‬گمرک موظف است در اسرع وقت‬ ‫که رئیس جمهوری دســتور فوری بررســی و رفع اطالعات مربوط به ترخیص کاالها را به صورت‬ ‫مشــکل رســوب کاالهــای اساســی در بنــادر و برخط در ســامانه جامع تجارت قرار دهد‪ .‬وی‬ ‫گمــرک به ویژه بنــدر امام خمینــی (ره) را صادر همچنین با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در مورد‬ ‫و بــا پیشــنهادات مطــرح شــده در زمینــه ارزی ترخیص ‪ ۹۰‬درصدی کاالهای اساسی و موافقتی‬ ‫و همچنیــن مــوارد مربــوط بــه وزارتخان ههــای که رئیس جمهوری در این رابطه داشته‪ ،‬توضیح‬ ‫صمــت و جهــاد کشــاورزی و همچنیــن گمــرک داد که پیشنهاد این بود که کارگروه تنظیم بازار‬ ‫ایران موافقت کرده است‪ .‬وی در این رابطه با موضــوع مجــوز ترخیــص ‪ ۹۰‬درصــدی کاالهــای‬ ‫اشــاره به اخرین وضعیت امار کاالهای اساسی اساسی را که قبال تا اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۹‬وضع‬ ‫در بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه کرده بود برای سال جاری نیز تمدید کند که با‬ ‫ســال جــاری جمــع کاالهــای اساســی شــامل موافقــت رئیس جمهوری مقرر شــد این تمدید‬ ‫موجــودی و کاالی موجــود در شــناورهای پــای صــورت گرفته و ترخیــص ‪ ۹۰‬درصدی کاالهای‬ ‫اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ‪ ۵.۲‬میلیون اساسی در صف تخصیص ارز بدون کد رهگیری‬ ‫تــن می رســد که حــدود ‪ ۳.۸‬میلیون تــن ان در بانک برای سال جاری نیز انجام شود‪.‬‬ ‫تدوین‪ ۲‬هزار استاندارداموزشمهارتی‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬در یــک ســال گذشــته بالغ بــر ‪ ۲‬هــزار‬ ‫اســتاندارد امــوزش مهارتــی در ســازمان فنی‬ ‫و حرف ـه ای تدویــن شــده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایرنا از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫«محمــد شــریعتمداری» در اییــن رونمایــی‬ ‫از طــرح ایجــاد ‪ ۱۴۰۰‬مرکــز مهــارت امــوزی‬ ‫جــوار کارگاهی و بین کارگاهی و رونمایی از‬ ‫یــک هزار اســتاندارد امــوزش مهارت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایجــاد مرا کــز جوار کارگاهــی و بین کارگاهی‬ ‫باعــث شــد امــوزش فنی و حرف ـه ای با کار و‬ ‫شــغل کارگــران عجیــن شــود و ان هــا بتوانند‬ ‫تهــای خود را ارتقا دهند‪ .‬وزیر تعاون‬ ‫مهار ‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن مرا کــز همچنیــن باعــث شــدند‬ ‫کســانی کــه بــه دنبــال شــغل هســتند هــم‬ ‫بتوانند اموزش ببینند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫بــازار ســرمایه کــه روزهــای پرفراز و نشــیبی‬ ‫را پشــت ســر مــی گــذارد‪ ،‬به بــاور کارشناســان‬ ‫و مســئوالن کشــور را از تــورم عظیمــی نجــات‬ ‫داده اســت؛ موضوعــی که یک کارشــناس بازار‬ ‫ســرمایه ضمن تشــریح ان‪ ،‬به بررسی راهکاری‬ ‫برای احیای این بازار پرداخت‪.‬‬ ‫همایــون دارابــی در گفــت و گــو با ایســنا‪،‬‬ ‫بــا بیان اینکه می توان ســال ‪ ۱۳۹۹‬در اقتصاد‬ ‫ایران را سال حمایت بازار سرمایه از بازار پول‬ ‫نامید‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رونق گرفتن بازار ســرمایه‬ ‫در ابتــدای ایــن ســال و تامیــن مالــی دولــت از‬ ‫ایــن طریــق را نمــی تــوان نادیــده گرفــت چه‬ ‫بســا کــه اگر ایــن ‪ ۲۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان از‬ ‫مصــارف دولتــی از طریق بــازار ســرمایه تامین‬ ‫نشده بود‪ ،‬دولت بنا به سنت همیشگی خود‪،‬‬ ‫ناچــار به دســت بــردن در جیب بانــک مرکزی‬ ‫و بانــک هــا مــی شــد کــه همیــن امــر منجــر به‬ ‫افزایــش حــدود ‪ ۵۰‬درصــدی پایه پولی‪ ،‬رشــد‬ ‫هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر به تورمی‬ ‫افسارگســیخته تر از ‪ ۳۶‬درصد ســال ‪ ۱۳۹۹‬می‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن اگر چیــزی جز ایــن روش نبود‪،‬‬ ‫تمــام بــار کســری بودجــه ســال ‪ ۹۹‬دولــت را‬ ‫بانک مرکزی و بانک ها به دوش کشیده و در‬ ‫نتیجــه با افزایش بیش از پیش مطالبات بانک‬ ‫هــا از دولــت‪ ،‬وضعیــت نابســامانی در صورت‬ ‫های مالی انها به وجود می امد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکــه اقتصاددانــان همواره‬ ‫بازارهای مختلف را در هم تنیده می بینند (نظریه‬ ‫اشــوب) و معتقدند که عدم تعادل یک بازار در‬ ‫مــدت کوتاهــی بــر بازارهــای دیگر تاثیــر خواهد‬ ‫گذاشــت و منجــر به عدم تعــادل در چرخه کلی‬ ‫اقتصــاد می شــود‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬تجربیات جهانی‬ ‫نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی‬ ‫از اقتصاد ایجاد می شــود (مثــل رکود بزرگ دهه‬ ‫‪ ۳۰‬میالدی‪ ،‬بحران ‪ ۲۰۰۸‬و رکود ناشــی از کرونا‬ ‫ویــروس) بالفاصلــه بخــش های دیگــر اقتصادی‬ ‫از جملــه بــازار پــول بــه کمک بخش هــای درگیر‬ ‫رکود شتافته و با سیاست های اقتصادی مناسب‬ ‫سعی در کاهش بحران دارند‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫ســرمایه ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل همین همبســتگی‬ ‫بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه‪،‬‬ ‫می توان گفت که اگر در ســال ‪ ۹۹‬امکان تامین‬ ‫مالی دولت از بازار ســرمایه فراهم نمی شــد‪ ،‬نه‬ ‫تنهــا بازار پول وضعیت نامناســب تری پیدا می‬ ‫کــرد‪ ،‬بلکــه اوضاع نامناســب بانک هــا از طریق‬ ‫سهامشان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر‬ ‫می گذاشت‪ .‬دارابی در ادامه با بیان اینکه یکی‬ ‫از راهکارهایی که اخیرا به منظور تعادل بخشی‬ ‫بــه بــازار ســرمایه مطــرح شــده‪ ،‬ارایه تســهیالت‬ ‫بانکی برای ســرمایه گذاری در ان اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایــن راهــکار می توانــد به دالیــل مختلف نقش‬ ‫مناســبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه‪،‬‬ ‫بازار پول و حتی کاهش تورم ایفا کند‪ .‬نخســت‬ ‫‪3‬‬ ‫انکــه ارایــه تســهیالت و تحریــک تقاضــا در بازار‬ ‫سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به‬ ‫انتظــار رشــد در این بــازار می شــود و همین امر‪،‬‬ ‫عاملــی برای جــذب نقدینگی و ســرمایه گذاری‬ ‫بیشتر شده و می تواند شروع کننده حرکتی باشد‬ ‫که عالوه بر رشد این بازار‪ ،‬امکان تامین مالی برای‬ ‫انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم اورد و تا حدودی‬ ‫از رشد نقدینگی و تورم بکاهد‪ .‬وی افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر از انجایی که سهام اغلب بانک ها در بورس‬ ‫داد و ســتد می شــود‪ ،‬بهبود بازار سرمایه منجر به‬ ‫ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود‬ ‫نسبت کفایت سرمایه بانک ها می شود و از این‬ ‫طریــق نیز بر بهبــود وضعیت بازار پــول تاثیر می‬ ‫گذارد‪ .‬همچنین با توجه به ارزندگی قیمت سهم‬ ‫هــای بنیادی موجود در بازار و پیش بینی کســب‬ ‫سود مناسب این شرکت ها در سال ‪ ،۱۴۰۰‬به نظر‬ ‫می رسد ارایه تسهیالت به منظور سرمایه گذاری‬ ‫در بازار ســهام عایدی مناسبی را نصیب مشارکت‬ ‫کننــدگان از جملــه بانک ها و ســپرده گــذاران می‬ ‫کند‪ .‬دارابی در پایان افزود‪ :‬در نهایت نیز دریافت‬ ‫سپرده ها و ارایه تسهیالت به وسیله بانک ها جزو‬ ‫فعالیــت اصلــی ایــن واســطه های مالی به شــمار‬ ‫مــی رود و مادامی که اســتقراضی از بانک مرکزی‬ ‫صــورت نگرفتــه و پــول پرقــدرت جدیــدی ایجاد‬ ‫نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه‬ ‫با تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه گذاری‬ ‫مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫ساخت شاهین واسطه‬ ‫باربرداری بدنه کوره‬ ‫قوس الکتریکی فوالد سبا‬ ‫بــا تالش کارکنان تعمیــرگاه مرکزی مجتمع فوالد‬ ‫ســبا و با اتکا به توان تخصصی شــرکت های داخلی‪،‬‬ ‫ســاخت شــاهین واســطه باربــرداری‪ ،‬تعویــض و‬ ‫جابه جایی بدنه کوره قوس الکتریکی این شرکت با‬ ‫موفقیت انجام شــد و صرفه جویــی ‪ 10‬میلیارد ریالی‬ ‫بــرای مجتمــع فوالد ســبا به همراه داشــت‪ .‬منوچهر‬ ‫بهرامی رئیس تعمیرگاه مرکزی مجتمع فوالد ســبا با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬در راستای پشتیبانی از خطوط‬ ‫تولیــد‪ ،‬افزایــش ســطح اماده بــه کاری تجهیزات خط‬ ‫تولیــد و اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای داخلــی‬ ‫کشــور‪ ،‬ســاخت شــاهین واســطه باربرداری‪ ،‬حمل و‬ ‫جابه جایــی بدنــه کــوره قــوس الکتریکی فوالد ســبا‬ ‫در برنامــه تعمیــرگاه مرکــزی مجتمع فوالد ســبا قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی در تشریح چگونگی اجرای پروژه افزود‪:‬‬ ‫بــه علت حساســیت ایــن تجهیز که یک نوع وســیله‬ ‫باربــرداری اســت‪ ،‬ابتــدا نقشــه های موجــود بررســی‬ ‫شــد و ســپس بــا اســتفاده از نرم افزارهــای شبی هســاز‪،‬‬ ‫صحــت مــدارک فنــی بررســی و نقایــص ان برطــرف‬ ‫گردیــد‪ .‬اکبر عابدینی‪ ،‬کارشــناس تعمیرات تعمیرگاه‬ ‫مرکزی مجتمع فوالد ســبا نیز در خصوص بازرس ـی ها‬ ‫و کنترل هــای حیــن انجام کار این تجهیز یاداور شــد‪:‬‬ ‫در ایــن فراینــد از انجــام فعالیت هــای تخصصــی و‬ ‫مهندسی نظیر بررسی های فنی و مهندسی مکانیک‪،‬‬ ‫متالــورژی‪ ،‬جوشــکاری تخصصی‪ ،‬انجــام فرایندهای‬ ‫مختلــف مونتــاژ‪ ،‬داده بــرداری ابعادی‪ ،‬انجــام انواع‬ ‫تســت های انالیز شیمیایی‪ ،‬تست های مخرب و غیر‬ ‫مخــرب‪ ،‬عملیات حرارتی و تنش زدایی و بازرس ـی ها‬ ‫و کنترل فرایند در حین ســاخت این تجهیز بر اســاس‬ ‫استانداردهای رایج استفاده شد‪.‬‬ ‫عبور از مرز تولید ماهانه‬ ‫ورق فوالدی در شرکت‬ ‫فوالد امیرکبیر‬ ‫خبر‬ ‫خروج ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان از بورس برای خرید ارز دیجیتال‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس اظهار داشــت‪ :‬هــم حقیقی های‬ ‫بــزرگ و هــم حقوقی هــا بیــش از ‪ ۱۵۰‬هــزار میلیارد تومــان را در‬ ‫مــدت زمــان کوتاهــی از بازار خارج کردند‪ .‬محســن علیزاده در‬ ‫گفت وگــو بــا ایلنا در مورد خــروج ارقام نجومی از بازار ســرمایه‬ ‫توســط حقوقی هــای بزرگ اظهار داشــت‪ :‬در مدت زمان بســیار‬ ‫کوتاهــی بیــش از ‪ 150‬هــزار میلیارد تومان از بازار ســرمایه خارج‬ ‫شده است‪ .‬وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده‬ ‫اما بی اخالقی محســوب می شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خروج این میزان‬ ‫نقدینگــی از بــازار غیرقانونــی نبــوده امــا بایــد تعهــد اخالقی را‬ ‫رعایــت می کردنــد‪ ،‬وقتــی به شــخصیت حقوقی لقــب حرفه ای‬ ‫را در بــازار می دهیــم بایــد اخــاق حرف ـه ای را هــم بــروز دهند‪.‬‬ ‫متاســفانه عــده ای ســودی را کــه از ایــن بــازار کســب کردنــد در‬ ‫محــل نامناســب دیگری ســرمایه گذاری کرده اند اما قــرار بر این‬ ‫بــوده ایــن ســرمایه برای توســعه بــازار خرج شــود و مجــددا به‬ ‫بــورس و بــازار ســرمایه برگــردد‪ .‬عضــو ناظر شــورای عالی بورس‬ ‫بــا بیــان اینکــه فرامــوش نکنیم که هدف از توســعه بــازار رونق‬ ‫بــازار بــود‪ ،‬افزود‪ :‬به طورقطع ســود حاصل از رونــق تولید عاید‬ ‫یشــد و به بــازار ســرمایه هم برمی گشــت اما این‬ ‫همــه مــردم م ‬ ‫اتفــاق نیفتــاد‪ .‬علیزاده ادامــه داد‪ :‬به یکی از ایــن حقوقی های‬ ‫خیلــی بزرگ که ســرمایه خود را از بازار خــارج کرده‪ ،‬گفتم باید‬ ‫ایــن عــدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شــرایط حمایت‬ ‫کنید‪ ،‬ان ها مدعی شــدند که با این ســودی که از بازار به دست‬ ‫امــده‪ ،‬معوقــات حقوق چند ســال گذشــته را پرداخــت کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬قــرار نبوده ایــن پول ها صرف کــم کاری مدیران‬ ‫این شــرکت ها شــود‪ .‬شــرکت های حقوقی تعهــد اخالقی دارند‬ ‫کــه ایــن ســود را صرف توســعه بــازار یــا توســعه تولید کننــد اما‬ ‫متعهد به ان نبودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شــهرام عالی وند‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشاناظهار کرد‪:‬باهمتوتالشتمامنیروهایتولیدی‬ ‫وپشتیبانیوباتکیهبرتوانداخلی‪،‬همراهبابرنامه ریزی‬ ‫و مدیریت فرایندها‪ ،‬رکورد ماهیانه تولید در خط نورد‬ ‫سرد به ‪ 21‬هزار و ‪ 55‬تن ارتقا یافت‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬وی افــزود‪ :‬بــا ثبــت این رکورد بــار دیگر کارکنان‬ ‫غیرتمند فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬طنین «ما می توانیم» را‬ ‫تکرار کردندوتوانستندرکوردماهانهقبلیخطنوردسرد‬ ‫را کــه در اذرمــاه ‪ ۹۹‬و بــه مقــدار ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۴۴‬تن بود‬ ‫بهبودبخشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫هلدینگ توسعه توکا می تواند کارامدترین هلدینگ فوالد مبارکه باشد‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در مراسم افتتاح‬ ‫هلدینگمالیفوالدمبارکهاظهار کرد‪:‬تشکیلهلدینگ‬ ‫سرمایه گذاری توسعه توکا یکی از اقداماتی که بود که‬ ‫یشــد‪ .‬به گزارش ایراســین‪،‬‬ ‫باید هرچه زودتر انجام م ‬ ‫حمیدرضــا عظیمیان بــا بیان این مطلــب‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫واقع هلدینگ ســرمایه گذاری توسعه توکا یک اقدام‬ ‫تشــریفاتی و صرفــا تامین مالی نیســت‪ ،‬زیــرا دنیا به‬ ‫ســمتی پیش می رود که اگر همراه با تحــوالت ان به‬ ‫پیش نرویم‪ ،‬از دنیا جا خواهیم ماند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در‬ ‫دوران جنــگ زمانی که قرار بــر چاپ پول بود‪ ،‬بدون‬ ‫ضمانت و پشتوانه اجازه ان را نداشتند و بعد از گرفتن‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫اجازه اداره‬ ‫داشت؛ اما‬ ‫مدارسکار وجود‬ ‫نوسازیبرای این‬ ‫کلبسیاری‬ ‫مشکالت‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫جدیدمی توانفعالیت های‬ ‫اکنونبا کمکفناوری های‬ ‫بانکــی را بــا چابکی و اطمینان باال انجــام داد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه باید خود را به ابزارهای روز مجهز کنیم‪،‬‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬معاونــت اقتصــادی و مالی شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه باید این هلدینگ را با روش های مختلف‬ ‫توسعهدهدوزمینهرابرایایجاد کارامدترینهلدینگ‬ ‫در بخش تامین پول و سرمایه‪ ،‬تامین مالی پروژه ها و‬ ‫شبکه های مالی فراهم اورد‪ .‬البته سایر هلدینگ های‬ ‫گــروه مبارکــه مثل توکافــوالد‪ ،‬فوالد متیــل و‪ ...‬نیز در‬ ‫حوز ههــای تولیــد‪ ،‬بازرگانــی و خدمــات غیرمالــی بــا‬ ‫جدیت به فعالیت خود در این حوزه ها ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬هیچ شــکی نیســت کــه باید این‬ ‫شمالی‬ ‫نوسازی‬ ‫خراسانی ها به این‬ ‫مدارسو همه نیازمند‬ ‫توسعه پیدا کند‬ ‫هلدینگ‬ ‫منظور فراهم گردد‪ .‬مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫صاحب نظران داخلی و خارجی است‪ .‬امروزه استفاده‬ ‫و بهره مندی از این منابع ارزشمند داخلی و بین المللی‬ ‫از طریقوبینارها‪،‬دوره هایانالینومجازیباسهولت‬ ‫و کیفیت بهتری نسبت به گذشته در دسترس است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬برای حضور قدرتمند در بازار‬ ‫ســرمایه و ارائــه خدمات به صنایــع فوالدی و غیر‬ ‫فــوالدی توســعه توکا باید ســرمایه گذاری عظیمی‬ ‫در بخــش ســخت افزار‪ ،‬ای تی و حتــی دارایی های‬ ‫ثابــت از قبیــل ســاختمان و تجهیزات انجــام گیرد‬ ‫تهــا بــا ســرعت‪ ،‬دقت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای اینکه بتوانید از حمایت شرکت فوالد تــا امــکان انجــام فعالی ‬ ‫مبارکه به خوبی استفاده کنید‪ ،‬باید برخی موارد بیشتر امنیــت بــاال تضمیــن گــردد‪ .‬عظیمیان ادامــه داد‪:‬‬ ‫خریددانش‬ ‫گیرد‪ .‬نخست‬ ‫مورد توجه‬ ‫‪،‬نصب‬ ‫نظرقراردارد‬ ‫در‬ ‫ایزوگاماینکــه مذاکرات برای برجــام در حال‬ ‫اجرایــا توجــه به‬ ‫ اندوزی وواستفاده ب‬ ‫از دانش روز‪ ،‬همچنین بهره گیری از تجارب اســاتید و انجــام اســت‪ .‬در صــورت نتیجه بخــش بــودن این‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫جهت مدارس سطح استان را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد‪ .‬لذا از‬ ‫مذاکرات‪ ،‬از هم اکنون باید به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫کنیــد کــه ایــن هلدینــگ اولیــن مجموعه ای باشــد‬ ‫کــه امــکان مبادالت بــا بازارهای مالــی بین المللی‬ ‫را داشــته باشــد؛ بنابرایــن بایــد بــا برنامه ریــزی و‬ ‫مطالعــه و کمــک گرفتــن از مشــاوران بــرای ایــن‬ ‫موضــوع اســتراتژی مشــخصی داشــت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬یکی از مواردی که بســیار‬ ‫مــورد تاکیــد بنــده بــوده و مهم اســت‪ ،‬پاکدســتی‬ ‫اســت؛ زیــرا از قدیم االیام‪ ،‬پاکدســتی معیار اعتبار‬ ‫انســان بــوده اســت‪ .‬اعتبار نیز در ســایه شــفافیت‬ ‫تهــا و کارهــا و همچنیــن رعایت‬ ‫در انجــام فعالی ‬ ‫انصاف به دست می اید‪ .‬وی افزود‪ :‬باید فعالیت‬ ‫هلدینگ توســعه تــوکا به گونه ای باشــد که حجم‬ ‫عظیمــی از نقدینگــی و درامد را بــه همراه بیاورد‪.‬‬ ‫البته این امر زمان بر است و در یک دوره بلندمدت‬ ‫با داشــتن پاکدســتی‪ ،‬انصــاف و‪ ...‬حاصــل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬درصورتی کــه بتوانیــد امــکان‬ ‫تعامــات با بازارهای بین المللی را فراهم اورید‪،‬‬ ‫فــوالد مبارکــه همــواره در کنار شــما خواهد بود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن امــر نیازمنــد برنامه ریــزی و اقــدام در‬ ‫یک بازه زمانی ‪ 5‬تا ‪ 7‬ســاله اســت که در صورت‬ ‫تحقــق‪ ،‬کل کشــور از این موضــوع منتفع خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬معاونت‬ ‫مالی و اقتصادی باید با همکاری و توافق با این‬ ‫مجموعه‪ ،‬شــرایط تقویت و رشد درامد هلدینگ‬ ‫را فراهــم ســازد‪ ،‬به گونــه ای کــه پــس از ‪ 2‬ســال‪،‬‬ ‫توســعه توکا به درامد ناشــی از ارائه خدمات به‬ ‫شــرکت های گــروه فوالد مبارکه وابســتگی نداشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کلیه شرکتها‪،‬تامین کنندگان وتولیدکنندگان دارای صالحیت) درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫تا مورخ ‪ 1400/02/15‬به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات‬ ‫‪ iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫موضوع‬ ‫ایزوگام‬ ‫اجرای‬ ‫تحویلخرید‬ ‫تاریخدارد‬ ‫شمالی در نظر‬ ‫خراسان‬ ‫بازگشایی‬ ‫اسناد ‪،‬نصب وتاریخ‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫اداره کل نوسازی مدارس مبلغ‬ ‫مدت پیمان‬ ‫پیشنهادات ساعت‪8‬‬ ‫مناقصه و پیشنهادها تا‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫محل اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫لذا‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫مناقصه‬ ‫به‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫قانون‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫استان‬ ‫مدارس سطح‬ ‫جهت‬ ‫صبح مورخ‬ ‫ساعت ‪9‬مورخ‬ ‫(ریال)‬ ‫از‬ ‫شرکتها‪،‬تامین کنندگان وتولیدکنندگان دارای صالحیت) درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫کلیهخرید‪،‬نصب‬ ‫سطح استان‬ ‫واجرای ایزوگام‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2/042/500/000‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/26‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات‬ ‫‪ 1400/02/15‬به‬ ‫تا مورخ‬ ‫مدارس‬ ‫‪ iets.mporg.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫‪-‬تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار) ‪ :‬ضمانت نامه های معتبرمورد اشاره در ایین نامه تضمین برای معامالت‬ ‫بازگشایی‬ ‫وموردقبول تاریخ‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫دولتی به شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬هـ مورخ مبلغ‬ ‫افتتاح‬ ‫تاریختاریخ‬ ‫اسناد سه ماه از‬ ‫تحویلمدت‬ ‫کارفرمابه‬ ‫‪94/9/22‬‬ ‫مدت پیمان‬ ‫محل اجرا‬ ‫موضوع‬ ‫(ماه)‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫مناقصه و پیشنهادها تا‬ ‫پیشنهادات ساعت‪8‬‬ ‫صبح مورخ‬ ‫ساعت ‪9‬مورخ‬ ‫(ریال)‬ ‫‪IR 880100004079030607940314‬‬ ‫حساب شماره شبا‬ ‫پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به‬ ‫خرید‪،‬نصب‬ ‫تملک اداره کل نوسازی مدارس خزاسان شمالی نزد بانک مرکزی‪.‬‬ ‫سپرده استان‬ ‫به نام وجوه تمرکز سطح‬ ‫واجرای ایزوگام‬ ‫محل مدارس‬ ‫تحویل اسناد و پیشنهادها‪ :‬دبیرخانه اداره کل‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2/042/500/000‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/26‬‬ ‫اعتبار‬ ‫جلسات‪:‬اداره کل‬ ‫شرکتپیشنهادها‪:‬سالن‬ ‫بازگشایی‬ ‫محل‬ ‫های معتبرمورد اشاره در ایین نامه تضمین برای معامالت‬ ‫ضمانت نامه‬ ‫درمناقصه(ارجاع کار)‬ ‫‪-‬تضمین‬ ‫شناسه اگهی ‪1129299:‬‬ ‫شمارهماه‬ ‫پیشنهادات ‪ :‬سه‬ ‫کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح‬ ‫وموردقبول‬ ‫‪94/9/22‬‬ ‫مورخ‬ ‫روابط هـ‬ ‫‪/123402‬ت ‪50659‬‬ ‫دولتی به‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫نوسازی مدارس‬ ‫اداره کل‬ ‫عمومی‬ ‫پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره شبا ‪IR 880100004079030607940314‬‬ ‫به نام وجوه تمرکز سپرده تملک اداره کل نوسازی مدارس خزاسان شمالی نزد بانک مرکزی‪.‬‬ ‫محل تحویل اسناد و پیشنهادها‪ :‬دبیرخانه اداره کل‬ ‫محل بازگشایی پیشنهادها‪:‬سالن جلسات اداره کل اعتبار‬ ‫پیشنهادات ‪ :‬سه ماه‬ ‫روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی‬ ‫شناسه اگهی ‪1129299:‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫بیش از ‪ 130‬کیلومتر‬ ‫الیروبی شبکه فاضالب در‬ ‫منطقه ‪ 6‬اصفهان‬ ‫مدیــر امــور ابفا منطقــه ‪ 6‬اصفهان از شست وشــو و‬ ‫الیروبی بیش از ‪ 130‬کیلومتر شبکه فاضالب و سم پاشی‬ ‫بیــش از ‪ 8‬هــزار منهــول فاضالب در ســال گذشــته خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گزارش روابط عمومی ابفا منطقه ‪ 6‬اصفهان‪،‬‬ ‫مدیــر امــور ابفا منطقه ‪ 6‬با اعالم این خبــر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شست وشو و الیروبی بیش از ‪ 130‬کیلومتر از شبکه های‬ ‫فاضالب جهت حفظ بهداشــت شــهری‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫پس زدگیودر راستایبهبودعملکردبادستگاهواترجت‬ ‫توسط عوامل پیمانکار بهره بردار در سال ‪ 99‬به انجام‬ ‫رســیده اســت‪ .‬خلیلی افزود‪ :‬در همین مدت به منظور‬ ‫مبارزه با حشرات موذی بیش از ‪ 8‬هزار منهول از شبکه‬ ‫فاضالب ســم پاشی شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین در سال‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ 8‬کیلومتر عملیــات اســفالت و ترمیم‬ ‫ترانشه انجام گرفته است و در همین مدت ‪ 225‬مورد‬ ‫دریچه فاضالب در معابر هم سطح سازی شده و بیش از‬ ‫‪ 250‬مورد حادثه فاضالب توسط اکیپ امداد فاضالب‬ ‫رفع شــده اســت‪ .‬مدیر امور ابفا منطقه ‪ 6‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ 28‬کیلومتر شبکه فاضالب اصلی‬ ‫و فرعــی در منطقــه خوراســگان اجــرا شــده و در حــال‬ ‫بهره برداریاست‪.‬‬ ‫انتقال کلکتور خروجی به‬ ‫داخل ساختمان ایستگاه‬ ‫پمپاژ مورچه خورت‬ ‫کلکتــور خروجی ایســتگاه پمپاژ مورچه خــورت به‬ ‫داخل ســاختمان ایســتگاه پمپــاژ ّاب انتقــال یافت‪ .‬به‬ ‫گزارشروابطعمومیابفایشاهین شهر‪،‬در اینعملیات‬ ‫لوله فوالدی به طول ‪ 12‬متر با استفاده از بیل مکانیکی‬ ‫و مهارت خاص به منظور اجرای لوله برگشت از ایستگاه‬ ‫پمپاژ به خط اصلی لوله انتقال اب شاهین شهر با قطر‬ ‫‪ 700‬میلی متــر‪ ،‬انجــام شــد‪ .‬همچنیــن در این عملیات‬ ‫اتصاالت کلکتور خطرفتجهتنصبوالوهای کنترل‬ ‫نیزانجامشد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی‬ ‫روابط عمومی های ابفا و‬ ‫ذوب اهن‬ ‫نخســتین نشســت هم اندیشــی میــان روابــط‬ ‫یهــای شــرکت های ابفــای اســتان اصفهــان و‬ ‫عموم ‬ ‫ذوب اهــن برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت کــه بــا هدف‬ ‫گســازی مصــرف‬ ‫همــکاری بیشــتر در خصــوص فرهن ‬ ‫بهینه اب برگزار شد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان گفت‪ :‬همکاری این دو شرکت‬ ‫در اقناع و تغییر نگرش مردم در خصوص میزان مصرف‬ ‫اب صنایع و مباحثی نظیر بازچرخانی اب و استفاده از‬ ‫پســاب در صنایــع‪ ،‬ضروری اســت‪ .‬مهرداد خورســندی‬ ‫ضمن تشریح فعالیت های روابط عمومی ابفای استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬امادگی این شــرکت را بــرای هر نوع همکاری‬ ‫در خصوص مباحث مدیریت مصــرف اب اعالم کرد و‬ ‫افزود‪:‬شرکتابفااز هرگونههمکاریدر مباحثاموزشی‬ ‫مدیریــت مصــرف اب در صنایع و تولید محتــوا در این‬ ‫خصوص استقبال می کند‪ .‬در ادامه علیرضا امیری‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط عمومی شــرکت ذوب اهن اصفهان ضمن تاکید‬ ‫بر مســئولیت اجتماعی ذوب اهن در مدیریت مصرف‬ ‫اب عنوان کرد‪ :‬این شرکت فعالیت های بسیاری از قبیل‬ ‫بازچرخانی اب و اســتفاده از پســاب و کشــت گیاهان‬ ‫کــم اب بــر را در ایــن خصوص مدنظر قرار داده اســت‪.‬‬ ‫در این نشســت همچنیــن کارشناســان روابط عمومی‬ ‫هر دو شرکت با هدف هم افزایی‪ ،‬به توضیح عملکرد‬ ‫واحدهایخودپرداختند‪.‬‬ ‫توزیع کمک های مومنانه‬ ‫بین خانوارهای نیازمند‬ ‫بســیج از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــا نهضت‬ ‫کهــای مومنانه به عنوان یک نهــاد مردمی در کنار‬ ‫کم ‬ ‫هم وطنــان بــوده اســت و در ایــن مرحلــه ‪ 150‬بســته‬ ‫کهــای معیشــتی شــامل ‪ 7‬قلــم کاالی اساســی از‬ ‫کم ‬ ‫جمله برنــج‪ ،‬مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬ماکارونی و رب‬ ‫گوجه فرنگــی و خرمــا بیــن محرومــان توزیع شــد‪ .‬به‬ ‫مناسبت میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام‬ ‫کهــای مومنانه‬ ‫حســن مجتبــی (ع) مرحله ســوم کم ‬ ‫ابفای اســتان اصفهان بین خانواده های نیازمند توزیع‬ ‫شــد‪ .‬فرمانــده بســیج شــرکت ابفــای اســتان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی‬ ‫بر تداوم نهضت کمک مومنانه در پی شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬بســته های ارزاق بــا عنوان همدلــی مومنانه با‬ ‫مشــارکت مدیــران و تعــدادی از کارکنــان شــرکت ابفا‬ ‫میان نیازمندان توزیع شــد‪ .‬هاشــم امینی با اشــاره به‬ ‫توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه بین خانوارهای‬ ‫نیازمند اعالم کرد‪ :‬بسیج از ابتدای شیوع ویروس کرونا‬ ‫با نهضت کمک های مومنانه به عنوان یک نهاد مردمی‬ ‫در کنــار هم وطنــان بــوده اســت و در این مرحلــه ‪150‬‬ ‫بسته کمک های معیشتی شامل ‪ 7‬قلم کاالی اساسی‬ ‫از جملــه برنــج‪ ،‬مــرغ‪ ،‬روغــن‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬ماکارونی و‬ ‫رب گوجه فرنگــی و خرمــا بین محرومان توزیع شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر بســته از کمک های معیشــتی بــه ارزش‬ ‫‪ 300‬هزار تومان اســت که پس از شناســایی نیازمندان‬ ‫با همکاری خیریه های معتبر توسط کارکنان بسیجی‬ ‫ابفــا در اختیــار ا نهــا قــرار گرفت‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫ابفای استان اصفهان با تشکر از خیرین در اجرای این‬ ‫طرح افزود‪ :‬تا رفع این ویروس‪ ،‬با استفاده از ظرفیت‬ ‫سازمان بسیج درصدد رفع برخی از مشکالت معیشتی‬ ‫نیازمندانخواهیمبود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد‬ ‫وعده عراق برای پرداخت سریع مطالبات ایران‬ ‫وزیــر نیرو در خصوص مطالبات ایــران از عراق‬ ‫در بخــش انــرژی گفت‪ :‬در مقایســه با بخش گاز‪ ،‬‬ ‫مطالبات بخش برق بسیار عدد کمتری است و در‬ ‫حال پیگیری هستیم و وزیر برق عراق امروز وعده‬ ‫کردند که با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و‬ ‫گاز پرداخت های خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬رضــا اردکانیان روز یکشــنبه‬ ‫در نشســت خبری مشــترک بــا وزیر برق عــراق در‬ ‫خصــوص مطالبات ایران از عــراق در بخش انرژی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این که از حدود یک ماه پیش‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری به من دســتور داد بــرای تامین ارز‬ ‫موردنیاز واردات واکســن از نقاط مختلف جهان‬ ‫با تائید وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫پیگیر باشم‪ ،‬در نشست امروز هم مذاکرات خوبی‬ ‫در این خصوص داشــتیم‪ ،‬البته تماس های من به‬ ‫طور مستقیم با بانک تجارت عراق است و تقریبا‬ ‫روزانه با رئیس این بانک در تماس هستم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ترتیب هایــی بایــد در‬ ‫تهران‪ ،‬بخشی در بغداد و بخشی در مسکو داده‬ ‫یشــد و خوشبختانه همه ترتیب های قراردادی‬ ‫م ‬ ‫مهیــا شــده و انتظــار مــا ایــن اســت که نخســتین‬ ‫تهــا (از ســوی عــراق) ظرف روزهــای اتی‬ ‫پرداخ ‬ ‫انجــام شــود و بتوانیم مســائل مالــی قراردادهای‬ ‫خریــد دو میلیــون دوز و ‪ ۶۰‬میلیــون دوز واکســن‬ ‫را هــم به موقــع حــل کنیــم که هیچ گونــه وقفه و‬ ‫اختاللی برای ورود برنامه ریزی شــده واکسن های‬ ‫مورد تائید وزارت بهداشت پیش نیاید‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬عــاوه بر مســکو‪ ،‬نقــاط و‬ ‫مســیرهای دیگری هم هســت که در حــال دنبال‬ ‫شدن است اما مانند هر کار دیگری این اولین مورد‬ ‫کمی وقت گیرتر است تا مسیر باز شود و همه چیز‬ ‫مهیا باشد که ان شاءاهلل در اخرین گام های خودش‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫اردکانیــان گفت‪ :‬در بخش واکســن هم دیروز‬ ‫رئیس جمهــوری اســامی ایــران اعــام کردنــد که‬ ‫دولت جمهوری اســامی ایران یک و نیم میلیون‬ ‫دالر برای واکســن در نظر گرفتــه و با تائید وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اقدا مهــای‬ ‫الزم از طــرف بانک مرکزی صورت خواهد گرفت‬ ‫یهــای‬ ‫و روســای کمیســیون های مشــترک همکار ‬ ‫اقتصادی در جاهایی که منابع مالی داریم پیگیری‬ ‫تامین این منابع را خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بنده به دلیل این مسئولیت در‬ ‫کمیسیون های مشترک با عراق و فدراسیون روسیه‬ ‫این کار را دنبال می کنم و جزو اولویت های کاری‬ ‫من به عنوان وزیر نیرو است‪ .‬یک پیگیری مستمر‬ ‫روزانه است درعین حالی که تصمیم داریم از این‬ ‫محــل‪ ،‬منابــع ارزی الزم برای ســبد کواکس را هم‬ ‫پرداخــت کنیــم تــا ان میــزان واکســنی کــه وزارت‬ ‫بهداشــت نیــاز دارد و برنامه ریــزی کرده اند زودتر‬ ‫وارد کشور شود‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشــاره به ســفر وزیر برق عراق به‬ ‫تهران و دیدار وی با وزیر نفت جمهوری اســامی‬ ‫ایــران و بازدیدهایــی کــه از بخش صنعت برق و‬ ‫گاز کشورمان خواهند داشت‪ ،‬از میزبانی تهران از‬ ‫وزیر برق عراق تا فردا خبر داد و گفت‪ :‬کمیسیون‬ ‫همکاری های مشترک اقتصادی ایران و عراق بعد‬ ‫از ســال ها‪ ،‬ســال گذشــته در تهران برگزار شــد و از‬ ‫طــرف ایران‪ ،‬وزارت نیــرو و از طرف عراق‪ ،‬وزارت‬ ‫تجارت این کشور مسئول این کمیسیون هستند‪،‬‬ ‫اما همکاری های وزارت برق عراق با وزارت نیرو و‬ ‫وزارت نفت وسعت زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ســفر عمدتا در راســتای تنظیم‬ ‫ترتیب های مالی برای پرداخت بدهی های عراق‬ ‫به طور عمده به شرکت ملی گاز ایران و مقداری‬ ‫هم به شــرکت توانیر اســت و البته به قرار اطالع‪،‬‬ ‫چارچوب خوبی را با وزیر نفت کشــورمان توافق‬ ‫کرده اند‪ .‬اردکانیان در پاسخ به سوالی در خصوص‬ ‫کمبودهای احتمالی اب و گاز برای صادرات انرژی‬ ‫بــه عراق از ســوی ایران اظهار داشــت‪ :‬ما امســال‬ ‫حــدودا ‪ ۵۰‬درصد نســبت به ســال قبــل دچار کم‬ ‫بارشی هستیم‪ ،‬سال بسیار خشکی است و عالوه‬ ‫بر مشــکل در بخش اب که با ان مواجه هســتیم‪،‬‬ ‫این مسئله در تولید برق هم در ایران اثرگذار است‬ ‫و حــدود ‪ ۳‬هــزار مــگاوات تولیــد برق ابی های ما‬ ‫امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی در مقایسه با بخش گاز‪ ،‬مطالبات‬ ‫بخــش بــرق بســیار عدد کمتــری اســت و در حال‬ ‫پیگیــری هســتیم و وزیــر برق عــراق امــروز وعده‬ ‫کردند که با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و‬ ‫گاز پرداخت های خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به سوالی درباره میزان صادرات‬ ‫برق ایران در تابستان امسال به عراق اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دلیل ارتباطی که با همه کشــورهای همســایه‬ ‫داریــم امــکان تبــادل انــرژی وجــود دارد‪ ،‬یعنی از‬ ‫یک کشور همسایه برق می خریم و به کشور دیگر‬ ‫همسایهبرقمی فروشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــون کشــوری کــه بــه مــا بــرق‬ ‫می فروشد وجه ان را نقدا مطالبه می کند‪ ،‬کشوری‬ ‫یخــرد وجــه ان را بایــد به موقــع‬ ‫هــم کــه بــرق م ‬ ‫پرداخت کند‪ .‬این از موضوعاتی است که برادران‬ ‫عراقی ما هم در جریان ان هستند و می دانند که‬ ‫همــواره تــاش کردیم شــرایط انها را هــم در نظر‬ ‫بگیریــم اما این موضوع نســبی و طرفینی اســت‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪:‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبیعــی اســت کــه از مدتــی قبــل‬ ‫برنامه ریــزی را در ایــن زمینــه شــروع کردیــم و‬ ‫امیدواریمبهترتیبباتوجهبهاولویت بندی هایی‬ ‫که داریم بتوانیم اب و برق را تامین کنیم‪ .‬شرایط‬ ‫کرونایی‪ ،‬حساسیت تامین به موقع و کافی اب و‬ ‫برق در داخل کشور را بیشتر می کند و ما متعهدیم‬ ‫اب و برق موردنیاز مصرف داخلی را بتوانیم تامین‬ ‫کنیم‪ .‬البته مردم هم در جریان هستند و ان شاءاهلل‬ ‫همــکاری خواهنــد داشــت کــه امســال مصــرف‬ ‫معقولیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اردکانیــان در پاســخ بــه ســوال دیگــری درباره‬ ‫ظرفیت تولید برق در کشور تصریح کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫نصــب شــده مــا بــه پشــتوانه تالش هایــی کــه در‬ ‫‪ ۴۰‬ســال گذشــته صورت گرفتــه از حــدود ‪ ۷‬هزار‬ ‫مــگاوات در ابتــدای پیــروزی انقالب بــه ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫مگاوات رسیده است‪ .‬قراردادی که با وزارت برق‬ ‫عــراق برای صــادرات داریم حداکثر حــدود ‪۱۳۰۰‬‬ ‫مگاوات است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرارداد مــا با وزارت بــرق عراق بر‬ ‫اســاس فرمولی اســت که قیمت انــرژی‪ ،‬نهایتا به‬ ‫یورو می بایســت به شرکت توانیر پرداخت شود‪.‬‬ ‫در سفر قبلی من به بغداد با توافقی که با وزارت‬ ‫برق عراق و بانک تجارت این کشــور انجام شــد‬ ‫حســاب یورویی برای هر دو شــرکت توانیر و ملی‬ ‫گاز در بانک تجارت عراق افتتاح شد و اگر قرارداد‬ ‫محترم بماند هر دو سمت ان محترم خواهد ماند؛‬ ‫یعنی پرداخت ها یورویی صورت گیرد‪ ،‬صادرات‬ ‫برق و گاز هم طبق قرارداد انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم وزارت نیرو‪ ،‬اردکانیان در خصوص‬ ‫نیاز برق عراق اظهار داشت ‪ :‬ما هم متوجه مشکل‬ ‫تامیــن و مصــرف بــرق در عراق هســتیم‪ .‬مصرف‬ ‫ســرانه برق در عراق بســیار باالســت؛ بخشــی به‬ ‫خاطر شرایط اقلیمی و بخش بزرگ تر ان به خاطر‬ ‫تلفات وســیع برق در شــبکه توزیع است‪ .‬تلفات‬ ‫انرژی در شبکه توزیع ایران حدود ‪ ۹‬درصد و این‬ ‫رقم در عراق حدود ‪ ۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی یــاداوری کــرد‪ :‬از دو ســال پیش پیشــنهاد‬ ‫مکتوبــی را در قالــب یک قــرارداد بــه وزارت برق‬ ‫عراق دادیم که شــرکت های ایرانی امادگی دارند‬ ‫ظرف مدت حداکثر دو ســال تلفات شبکه توزیع‬ ‫بــرق عــراق را از حــدود ‪ ۵۰‬درصــد بــه حــدود ‪۲۰‬‬ ‫درصــد کاهش دهند و این یعنی افزایش ظرفیت‬ ‫انرژی در عراق به میزان ‪ ۳۰‬درصد که بسیار بیش‬ ‫از انرژی وارداتی از ایران اســت‪ ،‬اما متاســفانه این‬ ‫یکــه از ســمت شــرکت های ایرانی‬ ‫قــرارداد درحال ‬ ‫امضــا شــده و رقــم ان هــم بــاال نیســت و حتــی‬ ‫پرداخــت ان هــم می تواند در طــول زمان صورت‬ ‫گیرد هنوز از سمت عراق امضا نشده است‪.‬‬ ‫اردکانیــان تاکیــد کرد‪ :‬مــا امادگی داریــم که از‬ ‫همه توان فنی و مهندسی برای کمک به خواهران‬ ‫و برادران عراقی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعمال محدودیت های روشنایی برای گذر از خاموشی تابستان‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویداد امــروز‪ :‬مدیــرکل مدیریت بحران‬ ‫استان قزوین گفت‪ :‬نگران تامین انرژی موردنیاز در‬ ‫پیک تابستان به دلیل کاهش‪ 30‬درصدی بارندگی‬ ‫در سال ابی جاری در استان قزوین هستیم‪.‬‬ ‫قــدرت الــه مهدیخانــی در جلســه شــورای‬ ‫هماهنگی‪ ،‬پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ‬ ‫به بحران با تاکید بر صرفه جویی در مصرف انرژی‬ ‫در ســطح اســتان و مدیریــت مصــرف در ادارات و‬ ‫واحدهــای صنعتی افزود‪ :‬کاهــش بارندگی‪ ،‬بروز‬ ‫شهــای ابــی‪ ،‬کاهش تولیــد انرژی و بــاال رفتن‬ ‫تن ‬ ‫مصرف برق از چالش های جدی است که در پیک‬ ‫تابستان باید برای ان تدابیری اتخاذ شود‪.‬‬ ‫وی محــدوده زمانــی پیک مصرف انــرژی را از‬ ‫‪ 15‬اردیبهشت تا ‪ 15‬شهریورماه اعالم کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دلیل چالش ناشــی از پیــک انرژی برق در‬ ‫تابســتان‪ ،‬صرفه جویی در مصرف برق در ادارات‬ ‫الزامــی اســت و میــزان مصرف برق دســتگاه های‬ ‫اجرایی نباید از ‪ 50‬درصد سال قبل بیشتر باشد‪.‬‬ ‫وی از صاحبان واحدهای صنعتی و کشاورزی‬ ‫اســتان خواســت ضمن همراهی با شــرکت توزیع‬ ‫نیــروی بــرق نســبت بــه مدیریــت مصــرف بــرق‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫معاون امور فروش و مشترکین شرکت توزیع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان قزویــن هــم در ایــن جلســه‬ ‫کاهش ‪ 200‬مگاوات مصرف برق در استان قزوین‬ ‫بــرای جلوگیری از خاموشــی را الزامی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬صرفه جویــی در مصــرف بــرق ادارات‪،‬‬ ‫بخــش صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و مشــترکین خانگی‬ ‫باید جدی گرفته شــود‪ .‬سید محمد قافله باشی‬ ‫با تاکید بر این مطلب که میزان صرفه جویی در‬ ‫مصــرف برق در ســاعات اداری بایــد ‪ 50‬درصد و‬ ‫ساعات غیر اداری تا ‪ 90‬درصد انجام شود افزود‪:‬‬ ‫همچنین بــرای مدیریت مصرف انــرژی در پیک‬ ‫تابســتان روشــنایی معابر عمومی‪ ،‬بوســتان ها و‬ ‫بلوارهــا طبــق دســتورالعمل جدیــد تــا ‪ 50‬درصد‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در استان قزوین حدود ‪ 780‬تا‬ ‫‪ 840‬مگاوات برق مصرف داریم که بر اساس ابالغ‬ ‫شرکت توانیر باید‪ 150‬تا‪ 200‬مگاوات صرفه جویی‬ ‫کنیم که این میزان معادل یک ششم مصرف انرژی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــه منظــور مدیریــت صحیح‬ ‫مصرف برق در پیک تابســتان پیشــنهاد می شود‬ ‫ساعات کار ادارات به ‪ 7‬صبح تا ‪ 12‬ظهر‪ ،‬ساعت‬ ‫کار بانک ها تا ‪ 30/11‬صبح‪ ،‬قطع روزانه ‪ 2‬ساعت‬ ‫برق جایگاه های ‪ CNG‬در پیک تابســتان و قطع‬ ‫برق چاه های کشــاورزی از ســاعت ‪ 12‬تا ‪ 16‬تغییر‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫معاون امور فروش و مشــترکین شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان قزوین گفت‪ 47 :‬درصد مصرف‬ ‫انرژی برق استان قزوین مربوط به بخش صنعت‪،‬‬ ‫‪ 23‬درصــد کشــاورزی و حــدود ‪ 20‬درصد خانگی‬ ‫است لذا باید تالش می کنیم تا با مدیریت منطقی‬ ‫برای بخش خانگی خاموشی اعمال نشود‪.‬‬ ‫قافلــه باشــی از کشــف و ضبــط ‪ 1991‬رمــز ارز‬ ‫غیرمجــاز در اســتان طی ســال گذشــته خبــر داد و‬ ‫افزود‪ :‬رمز ارز یکی از مراکز پرمصرف انرژی اســت‬ ‫و امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی بتوانیم با‬ ‫اینفعالیتغیرمجاز مقابله کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مطالبــه ‪ 200‬میلیــارد تومانی‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرقاستاناز مشترکینصنعتی‬ ‫و اداری تاکیــد کــرد‪ :‬در صــورت وصــول این میزان‬ ‫مطالبات می توانیم بخشی از مشکالت شرکت را‬ ‫حل کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جلسه گذر از پیک بار تابستان ‪ 1400‬در توزیع نیروی برق گلستان برگزار شد‬ ‫جلسه گذر از پیک بار تابستان ‪ 1400‬با حضور‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬معاونین و مدیران ســتادی در ســالن‬ ‫جلسات شــرکت توزیع نیروی برق گلستان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق گلســتان؛ علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت‬ ‫با اشاره به کمبود بارش ها در سال جاری و کمبود‬ ‫اب ســدها اظهار داشــت‪ :‬با توجه به این کمبود‪،‬‬ ‫متاسفانه نیروگاه های برقابی کشور با محدودیت‬ ‫تولیــد برق مواجه خواهند شــد که به عنوان یکی‬ ‫شهــای جــدی تامیــن بــرق در ایــام گــرم‬ ‫از چال ‬ ‫ســال (ایام پیک مصرف) در تابســتان ســال جاری‬ ‫مطــرح اســت لذا مدیریت مصــرف و مدیریت بار‬ ‫خصوصـ ًـا در بخــش مصــارف کشــاورزی‪ ،‬صنعتی‬ ‫برای شرکت های توزیع برق بسیار مهم و ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه پیــک تابســتان و مدیریــت‬ ‫بــار زمســتان ســال ‪ 99‬اشــاره کــرد و در این راســتا‬ ‫ضمــن بیــان موفقیت های شــرکت در گــذر موفق‬ ‫شهــای تک تک همکاران‬ ‫از ایــن بحران ها‪ ،‬از تال ‬ ‫صمیمانه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نصیری بر لزوم امادگی فنی واحدهای مختلف‬ ‫شــرکت برای گذر از پیک بار تابســتان ‪ 1400‬تاکید‬ ‫کــرد و اظهــار امیــدواری نمود که بــا تدابیر دولت‬ ‫و کارشناســان امــر‪ ،‬مشــکل کمبــود ســوخت گاز‬ ‫نیروگاه ها در زمســتان ‪ 1400‬و به دنبال ان مشکل‬ ‫تولید برق حادث نشــود تا مردم عزیز با اطمینان‬ ‫خاطر بیشــتری‪ ،‬شــاهد کمبود تولید برق در فصل‬ ‫زمســتان نباشند‪.‬شــایان ذکــر اســت کــه جلســه‬ ‫هماهنگی بــرای مدیریت پیک بار تابســتان ‪1400‬‬ ‫در منطقــه مازندران و گلســتان‪ ،‬با حضور معاون‬ ‫هماهنگــی توزیــع نیــروی بــرق شــرکت توانیــر‪،‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع شــرکت توانیــر‪،‬‬ ‫مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای مازندران‬ ‫و توزیع نیروی برق استان های مازندران و گلستان‬ ‫و معاونین و مدیران حوزه بهره برداری و خدمات‬ ‫مشــترکین در شــرکت بــرق منطق ـه ای مازنــدران‬ ‫و گلســتان برگــزار شــد‪.‬در این جلســه هماهنگی؛‬ ‫مهندس غالمعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی‬ ‫توزیــع شــرکت توانیــر طــی ســخنانی بــا اشــاره به‬ ‫شهــای مدیریــت عرضه و تقاضــای انرژی برق‬ ‫رو ‬ ‫در کشــور از اقدامات خوب صورت گرفته در گذر‬ ‫از پیــک تابســتان ‪ 98‬و ‪ 99‬و نیــز مدیریــت انــرژی‬ ‫بــرق زمســتان ‪ ،99‬صمیمانه قدردانــی نمود‪ .‬وی‬ ‫مدیریت بار انجام شــده در ســطح کشــور در سال‬ ‫‪ 98‬را ‪ 3/6‬درصــد و در ســال ‪ 99‬را حــدود ‪7/9‬‬ ‫درصد اعالم کرد و با اشــاره به رویکرد کشــورهای‬ ‫درحال توســعه دنیــا در مدیریــت گــذر از پیــک و‬ ‫مدیریت تقاضا‪ ،‬یکی از تجربه های موفق در این‬ ‫زمینــه را «مدیریــت جابجایــی بار» عنــوان نمود‪.‬‬ ‫مهنــدس رخشــانی مهــر در بخش پایانی ســخنان‬ ‫خــود ابراز امیــدواری کرد که این جلســات بتواند‬ ‫دیدگاه مشترکی در مدیریت گذر از پیک تابستان‬ ‫در بین مدیران صنعت برق کشور ارائه نماید تا با‬ ‫اســتفاده از روش های بهره ور‪ ،‬بتوان این مدیریت‬ ‫را به درستی انجام داد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 6‬میلیون و ‪ 800‬هزار خدمت توسط‬ ‫شرکت گاز گیالن ارائه شد‬ ‫با گسترش ویروس کرونا در‬ ‫هزار خدمتاز طریقتلفن گویا‬ ‫استان گیالن‪،‬خدمات رسانیبه‬ ‫به متقاضیان ارائه شــده است‪.‬‬ ‫مشترکین گاز طبیعی از راه های‬ ‫حســین اکبر همچنین از ارائه ‪2‬‬ ‫غیرحضوریافزایشچشمگیری‬ ‫میلیــون و ‪ 514‬هــزار خدمت از‬ ‫داشــته اســت و در همین راستا‬ ‫طریقدفاترپیشخواندر استان‬ ‫حسین اکبر‬ ‫بال غبــر ‪ 6‬میلیــون و ‪ 800‬هــزار‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬این میزان در‬ ‫خدمــت در ســال ‪ 1399‬بــه‬ ‫حــدود ‪ 37‬درصــد از مجمــوع‬ ‫ثبت رسیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان خدمات ارائه شــده در سال گذشته است و باید‬ ‫گیالن با تاکید بر گســترش ســطح کیفــی و تنوع تمهیدات الزم برای کاهش این امار و سوق دادن‬ ‫خدمــات قابــل ارائه از راه هــای مختلف به ویژه مردم به ســمت خدمات الکترونیک اندیشیده‬ ‫از طریــق مجــازی بــه مــردم و مشــترکین اظهــار شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬متاسفانه علیرغم فراهم‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال گذشــته بالغ بر ‪ 6‬میلیون و ‪ 800‬نمودن امکانات الزم در سایت‪ ،‬نرم افزار موبایلی‬ ‫خدمت مرتبط با گاز به مشــترکین و متقاضیان و تلفــن گویــا‪ ،‬باز هم شــاهد مراجعه مــردم به‬ ‫ارائه شــده است‪ .‬حســین اکبر افزود‪ :‬شرکت گاز ادارات گاز بــرای دریافــت خدمــات هســتیم‬ ‫بــرای جلوگیری از گســترش ویــروس کرونا‪ ،‬کلیه بنحویکــه در ســال گذشــته بالغ بــر ‪ 31‬هــزار‬ ‫خدمــات خــود را از درگاه هــای غیرحضــوری در خدمــت از طریق مراکز میز خدمت ادارات‬ ‫اختیار مردم و مشترکین محترم قرار داده است و بــه متقاضیان ارائه شــده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بر این اســاس در ســال گذشته بیش از ‪ 3‬میلیون شــرکت گاز گیــان در خاتمــه بــار دیگــر از‬ ‫و ‪ 790‬هــزار خدمــت از طریــق ســایت‪ ،‬نرم افزار همــه مردم و مشــترکین گرامی درخواســت کرد‬ ‫موبایلی و تلفن گویای‪ 3414‬به مردم ارائه شده تــا کلیه خدمات مورد نیاز خــود را از درگاه های‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت‪ :‬غیرحضــوری همچــون تلفــن گویــای ‪،3414‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬بیش از ‪ 2‬میلیون ‪ 300‬هزار خدمت ســایت شــرکت گاز اســتان گیــان بــه ادرس‬ ‫از طریق ســایت‪ ،‬بالغ بر یک میلیــون و ‪ 220‬هزار ‪ WWW.NIGC-GL.IR‬و یــا نرم افزار موبایلی‬ ‫خدمت توســط نرم افزار موبایلی و بیش از ‪ 219‬خدماتالکترونیک گازدریافتنمایند‪.‬‬ ‫سالمت اب شرب اصفهان به طور مستمر‬ ‫رصدمی شود‬ ‫ســامت و کیفیــت اب‬ ‫ازمایــش کلــر باقی مانــده در‬ ‫براساس استانداردهای ‪1053‬‬ ‫نقــاط شــهری و روســتایی‬ ‫و ‪ 1011‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫اســتان انجــام گرفــت کــه‬ ‫توســط نهادهــای نظارتــی‬ ‫نتیجــه ‪ 99.74‬درصــد کلــر‬ ‫بررســی و کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫ســنجی ها در مناطــق شــهری‬ ‫مهدیمیرجهانیان‬ ‫کنتــرل و نظارت بر ســامت و‬ ‫و ‪ 99.48‬درصــد در مناطــق‬ ‫کیفیت اب شرب جز وظایف‬ ‫روســتایی مطلــوب بــوده‬ ‫ذاتی و اساســی نهادهــای نظارتی مانند مرکز اســت‪ .‬میرجهانیان افزود‪ :‬همچنین در ســال‬ ‫بهداشــت اســت‪ .‬مهدی میرجهانیــان با بیان گذشــته ‪ 25‬هــزار ازمایــش میکروبــی اب در‬ ‫این که گروه های مهندسی بهداشت اب مرکز ســطح اســتان انجام شــد که نتایج به دســت‬ ‫بهداشــت بــه طــور روزانــه پارامترهــای کیفی امده نشــان داد مطلوبیت اب شــرب شــهری‬ ‫اب شــرب را بررســی می کنند‪ ،‬اظهار داشــت‪ 100 :‬درصــد و روســتایی ‪ 99.84‬درصــد بــوده‬ ‫سالمت و کیفیت اب براساس استانداردهای اســت‪ .‬وی با اشــاره بــه انجــام ‪ 1500‬ازمایش‬ ‫‪ 1053‬و ‪ 1011‬ســازمان ملی اســتاندارد توســط شــیمیایی روی اب شــرب در ســال گذشــته‬ ‫نهادهــای نظارتــی بررســی و کنترل می شــود‪ .‬گفت‪ :‬نتایج این ازمایش ها بیانگر ســامت و‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه روزه ســامت و کیفیــت اب کیفیت مطلوب اب شرب شهرها و روستاهای‬ ‫شــرب از لحاظ میکروبی‪ ،‬شــیمیایی و میزان اســتان بــوده اســت‪ .‬وی وجود امــاح در اب‬ ‫کلر باقی مانده توسط مرکز بهداشت اصفهان شــرب را برای ســامت مردم ضروری دانست‬ ‫کنتــرل می شــود‪ .‬مدیــر گروه ســامت محیط و تاکید کرد‪ :‬امالح معدنی باید در اب شرب‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا تاکیــد موجود باشــد و درصورتی که امالح ان گرفته‬ ‫بــر ســامت اب شــرب شــهرها و روســتاهای شــود‪ ،‬تبدیــل بــه اب مقطــر شــده کــه بــرای‬ ‫اســتان عنوان کرد‪ :‬در ســال گذشته ‪ 450‬هزار سالمتی مضر است‪.‬‬ ‫خاموشی یک قدمنزدیک شد‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫مگاواتی تولید برق در ســاعات‬ ‫نیروگاه هــای برق ابــی امســال‬ ‫اوج مصر ف می شود‪ .‬مصطفی‬ ‫بــه دلیــل کاهــش بارش هــا‬ ‫رجبــی مشــهدی‪ -‬ســخنگوی‬ ‫کمک رســان صنعــت بــرق‬ ‫صنعت بــرق کشــور دراین باره‬ ‫نیستند‪ ،‬مسئوالن برقی دست‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت نیرو تمــام تالش‬ ‫مصطفیرجبی‬ ‫بــه دامــان مدیریــت مصــرف‬ ‫خــود را برای جبــران این میزان‬ ‫مشهدی‬ ‫از ســوی مشــترکان شــدند تــا‬ ‫کمبــود برق بکار بســته اســت‪،‬‬ ‫جایی که طبق اعالم سخنگوی صنعت برق در در همین خصوص برنامه ای با ‪ ۴۵‬محور اصلی‬ ‫صــورت ادامــه روند کنونی مصرف بــرق‪ ،‬ناچار بــرای جلوگیــری از بــروز خاموشــی تدوین شــده‬ ‫به اســتفاده از ذخایر ابی ســدها برای تولید برق است که البته وزارت نیرو اجرای این برنامه ها را‬ ‫هستیم و این موضوع می تواند ما را در تابستان ابتدا از خود شروع و به کارگیری کولرهای گازی و‬ ‫به شــدت دچار مشــکل کند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬وسایل سرمایشــی را از ماه جاری در شرکت های‬ ‫افزایــش قابل مالحظــه و زودهنگام دمــای هوا زیرمجموعه خود ممنوع کرده است‪ .‬وی شرط‬ ‫ســبب افزایش بی ســابقه مصرف برق به میزان اعمال نشدن خاموشی های برنامه ریزی شده را‬ ‫‪ ۲۲‬درصد در فروردین ماه سال جاری در مقایسه همکاری همه مشترکان دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫با سال گذشته شده و این در شرایطی است که تنهاباهمکاریمشترکانورعایتسقفمصرف‬ ‫کم بارشی نیز موجب کاهش‪ ۳۴‬درصدی حجم اســتانی می توانیم از خاموشی برنامه ریزی شده‬ ‫اب مخــازن نیروگاه هــای برق ابی و متناســب با رهایــی یابیم‪ .‬به همین دلیل از همه مشــترکان‬ ‫ان‪ ،‬کاهــش ظرفیت تولید بــرق این نیروگاه ها و درخواستمی کنیماز هم اکنوننسبتبه کاهش‬ ‫ایجاد عدم توازن تولید و مصرف برق در کشــور مصرفخوداقدام کنند‪.‬اودر خصوصمهم ترین‬ ‫شــده اســت‪ .‬این در شرایطی اســت که هرساله دلیل افزایش مصرف برق گفت‪ :‬باالترین میزان‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬درصد از برق مورد نیاز در ســاعت های مصرفبهوسایلسرمایشیتعلقدارد کهدر این‬ ‫پیک توسط نیروگاه های برق ابی تامین می شود میان سهم کولرهای گازی بیشتر از کولرهای ابی‬ ‫اما امسال به دلیل بارش کم نزوالت جوی‪ ۳۴ ،‬است‪.‬افزایشبار سرمایشیبهدلیلنبودامادگی‬ ‫درصد از مخازن سدهای نیروگاه های برق ابی را الزم برای تحمل این افزایش‪ ،‬ممکن است شبکه‬ ‫در اختیار نداریم که منجر به کسری حدود ‪ ۴۰۰۰‬را با مشکل روبرو کند‪.‬‬ ‫برقارزانایراندر اختیار استخراج کنندگان‬ ‫غیرمجاز رمزارز‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اهواز‬ ‫بــا اشــاره بــه فعالیــت غیرمجــاز دســتگاه های‬ ‫اســتخراج رمــز ارز گفــت‪ :‬اســتخراج هــر واحد‬ ‫بیت کویــن نیــاز بــه ‪ ۷۲‬مــگاوات ســاعت‬ ‫بــرق دارد و بــا توجــه بــه قیمت نازل بــرق در‬ ‫ایــران و بــه ویــژه مناطــق گرمســیر‪ ،‬بســیاری‬ ‫از اســتخراج کنندگان اقــدام بــه اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتال با برق ارزان می کنند‪ .‬حســن کریمی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا تالش‬ ‫نیروهــای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز‪،‬‬ ‫عوامــل نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایــی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۸‬دستگاه استخراج رمز ارز در اهواز کشف‬ ‫و ضبــط شــد‪ .‬وی با اشــاره بــه انجام عملیات‬ ‫گســترده بــرای کشــف دســتگاه های رمــز ارز‬ ‫غیرمجاز در کالن شهر اهواز افزود‪ :‬در عملیاتی‬ ‫کــه بــا حضور ماموران انتظامی و دســتور مقام‬ ‫قضایــی صــورت گرفــت‪ ،‬این تعداد دســتگاه‬ ‫استخراج رمز ارز در مناطق عین ‪ ۲‬اهواز‪ ،‬کوی‬ ‫سیاحی و کوی چبیشــات در گاراژهای متروکه‬ ‫کشف و جمع اوری شدند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫توسعهارتباطاتمردمی وظیفهذاتی‬ ‫منابعطبیعیوابخیزداری‬ ‫خراسانرضویاست‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫با مشــکلی مواجهه می باشــند‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫کــه در ادارات منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان رضــوی‬ ‫ابخیزداری شهرســتان ها پاســخ‬ ‫کفــت‪ :‬توســعه ارتباطــات‬ ‫دریافــت ننموده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫مردمی باهدف جلب و جذب‬ ‫از طریــق تلفــن ‪38680843‬‬ ‫محسن فنودی‬ ‫مشــارکت مردم اعم از شهری و‬ ‫و یــا بــا ســامانه اینترنتی‬ ‫روستایی برای حفظ و حراست‬ ‫‪ mizekhedmat.frw.ir‬تقاضای‬ ‫وتوسعهمنابعطبیعیتجدیدشوندهوظیفهذاتی دیــدار بــا مدیــرکل را نمــوده تــا در اســرع وقــت‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری است‪ .‬محسن فنودی به وســیله روابط عمومی این امکان میسر شود‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای دریافــت نظرات و رفع مشــکالت فنــودی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا در اداره کل منابع‬ ‫احتمالــی‪ ،‬مــردم و ســاکنین در حوز ههــا بــر این طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی همواره خود‬ ‫باوریم که بدون حمایت و مشارکت مردم هیچ را ملزم به پاسخگویی در ارتباط با وظیفه مندی‬ ‫اقدامی در عرصه های منابع طبیعی و ابخیزداری به مردم عزیز دانسته و برای دیدار با مخاطبین‬ ‫پایدار نخواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هر فردی از احاد محترم اعالم امادگی می کنیم‪ .‬شایان ذکر است‪:‬‬ ‫جامعه کهدر ارتباطبامنابعطبیعیوابخیزداری به منظور ارتباط مستقیم با مردم‪ ،‬مدیرکل منابع‬ ‫خراســان رضــوی اعــم از جنگل‪ ،‬مرتــع‪ ،‬بیابان‪ ،‬طبیعــی روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه اقــدام بــه‬ ‫اراضی ملی پروژه های ابخیزداری و ابخوان داری مالقاتحضوریبامتقاضیانمی نماید‪.‬‬ ‫اتمامفرایندارشیوالکترونیکیاسناد‬ ‫شهرداریمنطقهیکهمدان‬ ‫شــهردار منطقــه یــک شــهر‬ ‫مکانیــزه شــهرداری باهــدف‬ ‫همــدان بــا اشــاره ب هضــرورت‬ ‫حذف گردش دستی و فیزیکی‬ ‫حفظ و نگهداری از پرونده های‬ ‫پروند ههــا دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان و تسهیل دسترسی‬ ‫بــا اجرای ایــن طــرح از هرگونه‬ ‫به اطالعــات مربوطــه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سواســتفاد ه احتمالی جلوگیری‬ ‫مسعود دهبانی‬ ‫تمامــی پروند ههــای اداری‬ ‫شــده و ســطح امنیــت و امکان‬ ‫صابر‬ ‫شــهروندان در پروســه کاری و‬ ‫دسترسی اســان به پرونده های‬ ‫بایگانی این منطقه با بیش از چهار میلیون برگه‪ ،‬موجود نیز افزایش یافته اســت‪ .‬شــهردار منطقه‬ ‫ظــرف یک ســال ب هصــورت الکترونیکــی ثبت و یــک همــدان با اشــاره به اینکــه پروند ههــا در ‪۶‬‬ ‫ضبط شدهاست‪.‬‬ ‫بخش نوسازی‪ ،‬شهرسازی‪ ،‬کمیسیون ماده ‪،۱۰۰‬‬ ‫مســعود دهبانــی صابــر بــا اشــاره بــه اتمــام کمیســیون مــاده ‪ ،۷۷‬کســب و پیشــه و توافق‬ ‫یشــده اند‪ ،‬افزود‪ :‬چهار میلیون و ‪۱۸۰‬‬ ‫فرایند ارشیو الکترونیکی اسناد شهرداری منطقه دسته بند ‬ ‫یــک‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تمامــی پروند ههــای اداری هزار برگ پرونده طی ‪ ۱۳‬ماه از اجرای این طرح‬ ‫شهروندان در پروسه کاری و بایگانی این منطقه به صورت الکترونیکی ارشیوشده اند که بیشترین‬ ‫بــا بیــش از چهار میلیــون برگه‪ ،‬ظرف یک ســال تعــداد ان ها مربــوط به پرونده های نوســازی با‬ ‫به صورت الکترونیکی ثبت و ضب ‬ ‫طشــده است‪ .‬بیش از ‪ ۳‬میلیون برگ است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح که از ســال گذشــته‬ ‫دهبانی صابر با بیان اینکه ارشیو الکترونیکی‬ ‫در شــهرداری منطقــه یــک همــدان اغــاز شــد با اســناد شــامل دو بخــش فیزیکــی و ســامانه ای‬ ‫صرف ‪ ۶۲۵‬میلیون تومان اعتبار به صورت کامل است‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش فیزیکی‪ ،‬مکان مناسب‬ ‫نهایی و به پایان رسید‪ .‬شهردار منطقه یک شهر و ایمنــی بــرای پروند ههــا با اســتفاده از بهترین‬ ‫همــدان گفــت کــه پروند ههــا و مــدارک موجود مصالــح ایجــاد شــد و در بخــش ســامانه ای نیز‬ ‫این منطقه برای نخستین بار در مدیریت شهری کیفیــت بــاالی تصاویــر و نقش ـه های اســکن‬ ‫همدان به صورت الکترونیکی تهیه‪ ،‬جمع اوری و شــده یکــی از نقاط قوتی بود کــه در این طرح‬ ‫ارشیوشدهاست‪.‬‬ ‫موردتوجــه قــرار گرفــت‪ .‬او افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫او افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تمامــی صحت ســنجی و اعتبارسنجی تمامی مدارک و‬ ‫پرونده های اداری شــهروندان در پروســه کاری و پرونده هابرعهده کارشناسانحراستشهرداری‬ ‫بایگانی این منطقه با بیش از چهار میلیون برگه همــدان بــود تــا بتــوان به تمامــی شــهروندان‬ ‫ظــرف یک ســال ب هصــورت الکترونیکــی ثبت و اطمینــان خاطــر داد کــه با اجــرای این طــرح از‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ضبط شدهاست‪.‬دهبانیصابرباتاکیدبرضرورت پروند ههــا بــه نحــو احســن مراقبت م ‬ ‫حفــظ و نگهــداری از پروند ههــای شــهروندان و شهردار منطقه یک همدان‪ ،‬سرعت باالی ارشیو‬ ‫یهــای‬ ‫تسهیل دسترســی به اطالعات مربوطه‪ ،‬گفت‪ :‬الکترونیکــی پروند ههــا را از دیگــر ویژگ ‬ ‫شهرداری منطقه یک پیشگام اجرای طرح ارشیو بــارز ایــن طرح دانســت و افــزود‪ :‬روزانه به طور‬ ‫الکترونیکــی اســناد و مــدارک مدیریــت شــهری متوسط بیش از هفت هزار برگ توسط هر فرد‬ ‫همــدان اســت‪ .‬او هــدف از اجــرای این طــرح را اسکن و بایگانی می شود که با توجه به وجود‬ ‫ایجــاد فای ‬ ‫لهــای دیجیتالی جهت پشــتیبانی از برخی مشــکالت از قبیل شــیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫پروند ههــای فیزیکــی و حفــظ اســناد و مــدارک کاهش نیروها‪ ،‬کیفیت نامناسب اوراق قدیمی‪،‬‬ ‫مربــوط به پرونده ها در قبال حوادث طبیعی و چیدمان نامناسب و بایگانی های گذشته‪ ،‬طرح‬ ‫غیرطبیعی و نیز جهت استفاده در سیستم های با بهترین کیفیت ممکن اجرا شد‪.‬‬ ‫حفظ اقتدار و امنیت کشور در گرو حضور‬ ‫حداکثریدر انتخاباتاست‬ ‫حجت االســام سید حسن‬ ‫امامینانقالبهموارهبراینبود‬ ‫اکبریمسئولنمایندگیولی فقیه‬ ‫که همه مردم‪ ،‬گروه ها و نیرو ها‬ ‫در سپاه امام علی ابن ابیطالب‬ ‫مسئول اند در انتخابات به ویژه‬ ‫(ع) اســتان قــم در گفت وگــو با‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫خبرنــگاران در قــم بــا اشــاره به‬ ‫شرکت کنند چراکه می خواهند‬ ‫حسن اکبری‬ ‫اهمیت حضور حداکثری مردم‬ ‫سرمایهعظیمجامعهدینیرابه‬ ‫در انتخابــات گفــت‪ :‬اراده ملی‬ ‫دستایندولتورئیس جمهور‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رای‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ ‬ ‫و حضــور مــردم در پای صندو‬ ‫بسپارند تا او بتواند مردم را در ابعاد مختلف به‬ ‫موضوعاتی است که نشان از اقتدار یک ملت و سمت وســوی کمال برســاند‪ .‬مسئول نمایندگی‬ ‫بروز و ظهور ظرفیت ها و توانمندی های ان ملت ولی فقیه در ســپاه اســتان قم با اشاره به اهمیت‬ ‫در دنیــا اســت که در ذهن همــه قدرت های دنیا رای مــردم در سرنوشــت کشــور عنــوان کــرد‪ :‬در‬ ‫به عنــوان یــک امر مهم و اساســی نقــش خواهد حوزه های فرهنگی‪ ،‬علمی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫بســت و دشــمن نیــز در برخــورد و رویارویــی اقتصادیواداره کلیجامعهمجریرئیس جمهور‬ ‫ایــن ملت بــا مشــکالت برای تحقق بخشــیدن است و بستگی دارد مردم چه کسی را به عنوان‬ ‫ارمان هایشــان متزلــزل خواهد شــد‪ .‬او همچنین سکان دار امر اجرایی انتخاب می کنند و ازاین رو‬ ‫افزود‪ :‬حضور گســترده که برگرفتــه از اراده ملت بایــد تــاش کنند فردی مناســب و درشــان و تراز‬ ‫است می تواند رویکرد دشمن را در برخورد با این نظــام انتخــاب کننــد کــه دولتــی دلســوز‪ ،‬دارای‬ ‫نظام عوض کند و رویارویی دشمن با این مسئله برنامه‪ ،‬با مدیریت وســیع و گسترده که درشان‬ ‫کار اسانینیست‪.‬حجت االسالماکبریادامهداد‪ :‬اینمردمباشدسرکار بیاید‪.‬حجت االسالماکبری‬ ‫حفظ اقتدار ملت و نظام در گرو پیروی مردم از ادامه داد‪ :‬انتخابات یک تکلیف شرعی است و‬ ‫فرامین رهبر انقالب و پیوند مردم با این نظام و همه نســبت به این موضوع مسئولیم و باید به‬ ‫انقالب است و اگر این پیوند اتفاق بیفتد‪ ،‬حتی این نکته توجه داشــته باشیم که عدم حضور و‬ ‫یشــود که دشــمن‬ ‫همــه دنیا کنار هم جمع شــوند و دسیســه کنند یا حضور کمرنگ ما باعث م ‬ ‫ـددا در ایــن نظــام طمع کند چرا گه دشــمن‬ ‫نمی توانند برای شکســت این نظام و ملت گام مجـ ً‬ ‫بردارند و این گونه مردم می توانند مکر دشمن را همــواره اماده اســت هر فرصتی که پیدا می کند‬ ‫در هم بشکنند و این از نتایج حضور حداکثری در ضرب ـه ای بــه کشــور و نظام وارد کنــد و حضور ما‬ ‫انتخاباتاست‪.‬اوهمچنینخاطرنشانکرد‪:‬تاکید مانعاینهدفدشمنخواهدشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫رشد‪ 50‬درصدیاعتبارهزینه ایخراسانجنوبی‬ ‫در الیحه بودجه‪1400‬‬ ‫محمــد قربانــی ‪ -‬بیرجنــد‪ :‬معــاون هماهنگــی‬ ‫برنامه وبودجه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫خراســان جنوبی گفت‪ :‬در الیحه بودجه ســال‬ ‫جاری‪ ۴۸۶ ،‬میلیارد تومان اعتبار هزینه ای برای‬ ‫اســتان در نظر گرفت هشــده اســت که در مقایسه‬ ‫بااعتبار هزینه ای ابالغی ابتدای ســال ‪ ،99‬رشد‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫علی بهدانی در نشســت شورای برنامه ریزی‬ ‫و توســعه استان خراسان جنوبی اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش اداره کل امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایی استان‪ ،‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫عمرانی استان در قالب وجه نقد و اوراق خزانه‬ ‫از محــل منابــع مختلــف‪ ،‬توســط دســتگاه های‬ ‫اجرایی جذب نشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بخشی از این نقدینگی در روزهای‬ ‫پایانــی ســال گذشــته به حســاب دســتگاه های‬ ‫اجرایی استان واریز شد که تالش براین است تا‬ ‫‪ ۳۱‬تیرماه‪ ،‬اعتبارات مذکور جذب شود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی برنامه وبودجه ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبــی بیان‬ ‫کرد‪ :‬بنا به دستور استاندار‪ ،‬معاونت هماهنگی‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری بــا برگــزاری جلســات‬ ‫مختلــف با دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬زمینه جذب‬ ‫حداکثــری این اعتبارات را فراهم خواهد کرد تا‬ ‫اعتباری از استان برگشت نخورد‪.‬‬ ‫او اعتبــارات هزین ـه ای اســتان در پایان ســال‬ ‫گذشــته را ‪ ۳۸۹‬میلیــارد تومــان اعــام کــرد و‬ ‫افــزود‪ ۹۹.۸۴ :‬درصــد ایــن اعتبــار تخصیــص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫بهدانــی عنوان کــرد‪ ۷۵ :‬درصد از اعتبارات‬ ‫هزین ـه ای صرفــا در زمینــه پرداخــت حقــوق‬ ‫کارکنــان اعــم از رســمی‪ ،‬پیمانــی و قــراردادی‬ ‫هزینه شــده اســت و ‪ ۲۵‬درصد باقیمانده برای‬ ‫سایر پرسنلی و غیر پرسنلی دستگاه های اجرایی‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ابتــدای ســال گذشــته اعتبــارات‬ ‫عمرانــی اســتان ‪ ۵۹۳‬میلیــارد تومــان بــود کــه‬ ‫بــا رشــد ‪ ۴۸‬درصــدی در طول ســال‪ ،‬بــه ‪۸۸۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬رســید که‬ ‫از ایــن مبلــغ حــدود ‪ ۶۰‬درصد تخصیص ابالغ و‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی برنامه وبودجه ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریزی خراســان جنوبی عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬درامد عمومی اســتان خراســان جنوبی در‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬مبلــغ ‪ ۴۲۰‬میلیــارد‬ ‫تومان پیش بینی گردیده بود که عملکرد استان‬ ‫در پایان ســال ‪ ۱۳۹۹‬مبلــغ ‪ ۵۵۳‬میلیارد تومان‬ ‫بود که در درامدهای عمومی استان شاهد رشد‬ ‫‪ ۳۱‬درصدی بودیم‪.‬‬ ‫او در خصوص عملکرد استان در نقل وانتقال‬ ‫نیروی انسانی در دستگاه های مشمول اعتبارات‬ ‫هزینه ای اســتانی گفت‪ :‬ســال گذشته ‪ ۲۱‬نیروی‬ ‫‪5‬‬ ‫انســانی از دستگاه های اجرایی مذکور از استان‬ ‫خارج و هفت نفر ورودی به استان داشته ایم‪.‬‬ ‫بهدانــی افــزود‪ :‬ازلحــاظ نیــروی انســانی در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مشــمول نظــام هزینه ای‬ ‫اســتانی در پایان ســال ‪ ،۱۳۹۹‬ســه هزار و ‪۷۹۲‬‬ ‫نیــروی رســمی‪ ،‬پیمانــی‪ ،‬قــرارداد کار معیــن‪،‬‬ ‫کارگــری موقــت‪ ،‬کارگــری دائــم‪ ،‬وظیفــه و……‬ ‫درموافقتنامــه هــای متبادلــه‪ ،‬لحــاظ شــده اند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی برنامه وبودجــه ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریزی خراســان جنوبی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تعداد بازنشستگان استان در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫تعــداد ‪ ۷۵‬نفر بوده که مبلغ ‪ ۱۴‬میلیارد تومان‬ ‫بــار مالــی پــاداش پایــان خدمــت و مرخصــی‬ ‫ذخیر هشــده نامبــردگان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬پرداخت‬ ‫گردیــد‪ .‬او افــزود‪ :‬علی رغــم رشــد ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫اعتبــارات هزین ـه ای ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه بــا اعتبــار‬ ‫هزینه ای اســتان در ابتدای ســال ‪ ،۱۳۹۹‬با توجه‬ ‫بــه ضریــب ریالــی ابالغــی و از طرفی بخشــنامه‬ ‫نســازی حقــوق نیروهــای قــراردادی بــا‬ ‫همسا ‬ ‫نیروهــای پیمانی‪ ،‬فعال بــا محدودیت اعتبارات‬ ‫مواجه هســتیم و از دســتگاه های اجرایی تقاضا‬ ‫دارم هماننــد ســال گذشــته‪ ،‬نســبت به صرفــه‬ ‫جویی و مدیریت اعتبارات ابالغی‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بخشی از اعتبارات هزینه ای و عمرانی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬ابــاغ گردیــده کــه به محــض ابــاغ‬ ‫جــداول تفصیلــی و دســتورالعمل های تهیــه و‬ ‫تنظیم موافقت نامه‪ ،‬نسبت به برگزاری شورای‬ ‫برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهردارمشهدخبرداد‬ ‫اغاز بهره برداریاز اکوپارکتاپایانخردادماه‪۱۴۰۰‬‬ ‫شــهردار مشــهد در یادداشتی نوشــت‪ :‬پروژه‬ ‫اکــو پــارک حــدود ‪ ۸۵‬درصــد پیشــرفت دارد و‬ ‫بــه امید خدا تا پایــان خردادماه بهره برداری ان‬ ‫اغاز می شود‪ .‬محمدرضا کالئی درباره پیشرفت‬ ‫پنجمین مگاپروژه سبز این دوره مدیریت شهری‬ ‫می نویســد‪ :‬ایــن پــروژه حــال و هــوای متفاوتی‬ ‫دارد و یکــی از اهــداف و کارکردهایــی که برای‬ ‫ان تعریــف کرده ایــم‪ ،‬کمک به اشــنایی بیشــتر‬ ‫کــودکان و فرزنــدان با محیط زیســت و طبیعت‬ ‫است و در کنار ان خانواده ها نیز بتوانند در کنار‬ ‫یکدیگــر در فضایــی شــبه روســتایی و عشــایری‬ ‫یهــای روزمــره شــهری‬ ‫ب ـه دوراز هیاهــو و گرفتار ‬ ‫وقت خود را سپری کنند‪.‬‬ ‫ایــن پروژه را «اکوپــارک» نام گذاری کرده ایم‬ ‫کــه درگذشــته دربــاره بخشــی از ان در پســت‬ ‫دهکده طبیعت و خانواده توضیحاتی رو عرض‬ ‫کرده بودم و حاال تصمیم بر این شــد تا در کنار‬ ‫کــوه پــارک‪ ،‬رود پارک‪ ،‬بوم پارک و کشــت پارک‬ ‫این پروژه را نیز در فضایی به وسعت ‪ ۳۰‬هکتار‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫فگــذاری‬ ‫همونطــور کــه عــرض کــردم هد ‬ ‫اصلــی مــا در ایــن پــروژه این اســت کــه بتوانیم‬ ‫چگونگی همزیستی با محیط زیست و طبیعت‬ ‫را یــاد بگیریــم؛ بــرای وســایل بــازی مجموعــه‬ ‫سعی کرده ایم از وسایل بازی طبیعی در فضای‬ ‫طبیعت استفاده کنیم و حتی روشنایی مسیر را‬ ‫نیــز با المان های طبیعــی انجام بدهیم‪ .‬به ویژه‬ ‫اینکــه به مرورزمــان انــرژی مصرفــی اکوپــارک از‬ ‫منابــع پایدار خورشــید و باد تامین خواهد شــد‬ ‫و می توانــد مجموعه جذابــی از ابزارهای انرژی‬ ‫تجدیــد پذیــر باشــد‪ .‬درواقــع اکوپــارک نقطــه‬ ‫اتصــال کــوه پارک با بوســتان خورشــید اســت و‬ ‫امیــدوارم فضای فوق العاده ای برای لذت بردن‬ ‫از طبیعــت بکــر و جــذاب ارتفاعــات جنوبــی‬ ‫مشهد ایجاد شود‪.‬‬ ‫تحقیقــات زیس ـت محیطی مفصلــی دربــاره‬ ‫این پروژه انجام شده‪ .‬باورم این است که ایجاد‬ ‫فضاهای تفرجی۔ زیســت محیطی شهری برای‬ ‫حرکت در مسیر توسعه پایدار در شهر به شدت‬ ‫الزم اســت‪ .‬ایــن پــروژه حــدود ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫پیشرفت دارد و به امید خدا تا پایان خردادماه‬ ‫بهر هبــرداری ان اغاز می شــود‪ .‬تمام تالش بنده‬ ‫و همکارانم در شــهرداری مشــهد این اســت که‬ ‫بتوانیــم بــا ایجــاد فضاهــای این چنینی ســهمی‬ ‫هرچند ناچیز در بهتر شــدن حال همشــهریان و‬ ‫افزایش شوق زندگی در شهر داشته باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پذیرشمیهمانخارجیبهاستانقزوین‬ ‫منوطبهتائیددانشگاهعلومپزشکی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬جانشــین ســتاد کرونــای‬ ‫اســتان قزویــن از منــع ورود میهمــان خارجــی از‬ ‫کشــورهای هند‪ ،‬افریقا‪ ،‬پاکستان و افغانستان به‬ ‫اســتان قزوین خبر داد‪ .‬منوچهر حبیبی در جلســه‬ ‫ســتاد مقابله با کرونای اســتان قزوین با بیان این‬ ‫مطلــب کــه پذیــرش میهمــان خارجــی منــوط به‬ ‫تائید دانشگاه علوم پزشکی است افزود‪ :‬همچنین‬ ‫پذیرش میهمان خارجی از کشورهای هند‪ ،‬افریقا‪،‬‬ ‫پاکســتان و افغانســتان تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع‬ ‫است‪ .‬او با تاکید بر تشدید نظارت بر مطب های‬ ‫پزشکی خاطرنشــان کرد‪ :‬مطب های پزشکان که‬ ‫پروتکل های بهداشتی و ممنوعیت های کرونایی‬ ‫را رعایت نمی کنند‪ ،‬توسط گشت های ناظر ستاد‬ ‫کرونا پلمب می شوند‪ .‬او خواستار همکاری بیشتر‬ ‫ســازمان صمــت نســبت بــه اعمــال ســخت گیری‬ ‫و نظــارت بــر عملکــرد اصنــاف شــد و تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫شهــای اعال مشــده از تاریــخ ‪۳۰‬‬ ‫بــر اســاس گزار ‬ ‫فروردیــن تا ‪ ۵‬اردیبهشــت بیــش از ‪ ۵۶۸۱‬بازدید‬ ‫توسط شبکه بهداشت انجام شده است که در این‬ ‫نظارت ها ‪ 365‬مورد تخلف از اصناف شناسایی و‬ ‫پلمب شده اند اما طبق امار سازمان صمت ‪،385‬‬ ‫مورد بازدید صورت گرفته است که فقط ‪ 4‬مورد‬ ‫بشــده اند‪ .‬حبیبی اعــام کرد‪ :‬همچنین منع‬ ‫پلم ‬ ‫ترددهای شــبانه خودرویی بعد از ش ـب های قدر‬ ‫یشــود و هر خودرویی که دو بار‬ ‫همچنان اجرا م ‬ ‫تخلف شــبانه داشــته باشــد توســط پلیــس راهور‬ ‫به پارکینگ منتقل شــود‪ .‬جانشین ستاد مقابله با‬ ‫کرونای استان قزوین در ادامه با اشاره به استفاده‬ ‫از ظرفیت دستگاه های مختلف استان برای تسریع‬ ‫در تزریــق واکســن کرونا در اســتان گفــت‪ :‬در این‬ ‫رابطه هماهنگی های الزم صورت گرفته اســت تا‬ ‫افراد باالی ‪ 65‬سال استان از طریق درمانگاه های‬ ‫مشخص شده برای فرهنگیان‪ ،‬سالمندان نظامی‪،‬‬ ‫ســالمندان تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫سالمندان حوزه بسیج و سپاه‪ ،‬بنیاد شهید و مراکز‬ ‫درمانی دانشــگاه علوم پزشــکی واکســینه شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان قزوین هم‬ ‫در این جلســه ضمن ابراز امیــدواری از عبور پیک‬ ‫بیماری در هفته اینده گفت‪ :‬طی هفته اینده ضمن‬ ‫عبــور از پیــک بیمــاری کرونــا در اســتان؛ وضعیت‬ ‫بیماران بدحال نشان می دهد که روزهای سختی‬ ‫را در پیــش روداریــم‪ .‬پیمــان نامــدار بــا اشــاره به‬ ‫اماد هســازی تعداد ‪ 105‬تخت ای ســی یو‪ ،‬اضافه‬ ‫کــردن ‪ 30‬تخت بیمارســتانی و پذیرش ‪ 212‬بیمار‬ ‫در بیمارستان صحرایی استان توضیح داد‪ :‬بهترین‬ ‫راهکار برای عبور از شــرایط کنونی رعایت نکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬پروتکل های اعالم شده‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ماســک و عــدم دورهمــی‬ ‫هــای خانوادگــی و تجمــع اســت‪ .‬او کاهــش امار‬ ‫بســتری های بیمارســتانی و افزایش تســت مثبت‬ ‫بیمــاران در اســتان را مورداشــاره قــرارداد و اعــام‬ ‫کرد‪ :‬تالش می کنیم با ترخیص ســریع تر بیماران از‬ ‫مراکــز درمانــی‪ ،‬شــرایط را بــرای خدمات دهی در‬ ‫بیمارستان هایدولتیمهیا کنیم‪.‬‬ ‫او علــت ‪ 53‬درصــد ابتال در اســتان را تماس با‬ ‫فرد الوده اعالم کرد و گفت‪ :‬طبق بررسی صورت‬ ‫گرفته ‪ 53‬درصد افراد الوده از طریق تماس با فرد‬ ‫الوده به ویروس مبتال شده اند و ‪ 6/21‬درصد افراد‬ ‫مبتال هم از طریق شرکت در میهمانی و دورهمی‬ ‫هاالوده شده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایطرحتکمیلیبهسازیمحور پردیسان‪-‬ورجان‬ ‫در راســتای ارتقــا ســطح ســرویس و افزایش ضریب ایمنــی‪ ،‬طرح‬ ‫تکمیلیبهسازیمحور پردیسان ‪-‬ورجان(استانقم)عملیاتیشد‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم‬ ‫ضمن اعالم خبر فوق افزود‪ :‬طول مسیر اجرایی طرح تکمیلی بهسازی‬ ‫محور پردیســان ‪ -‬ورجان افزون بر ‪ 4‬کیلومتر اســت‪ .‬اکبر نوروزپور با‬ ‫یاداوری انکه طول محور پردیسان ‪ -‬ورجان بالغ بر ‪ 12‬کیلومتر است‬ ‫افزود‪ :‬طی ســال ‪ 97‬نســبت به بهســازی این محور که از مســیرهای‬ ‫پرتردد استان است‪ ،‬اقدام و‪ 8‬کیلومتر از ان در قالب عملیات لکه گیری‬ ‫و روکش اسفالت بهسازی شد‪.‬‬ ‫او هزینه اجرایی طرح تکمیلی بهسازی محور پردیسان ‪ -‬ورجان را‬ ‫افزون بر‪ 28‬میلیارد ریال عنوان و متذکر گردید‪ :‬هزینه این طرح از محل‬ ‫اعتباراتسازمانراهداریوحمل ونقلجاده ایتامین شدهاست‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم‬ ‫بازه زمانی اجرا و تکمیل این پروژه را شش ماهه براورد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی طرح از ‪ 20‬فروردین ماه امسال شروع شده که انشاهلل‬ ‫در پایان تابستان‪ 1400‬شاهد تکمیل ان باشیم‪.‬‬ ‫او در خصوص مشــخصات فنی ‪ -‬اجرایی طرح تکمیلی بهســازی‬ ‫محور پردیسان ‪ -‬ورجان نیز بیان داشت‪ :‬بسته به وضعیت رویه راه‬ ‫در مقاطــع مختلف ان اقداماتی شــامل لکه گیری‪ ،‬درزگیــری و روکش‬ ‫اســفالت به مرحله اجــرا درمی اید‪ .‬نوروزپور در ادامه توضیــح داد‪ :‬در‬ ‫اســتان قم‪ ،‬همچون دیگر اســتان های حاشــیه کویر‪ ،‬مناطق ییالقی‬ ‫ان مانند بخش کهک‪ ،‬به دلیل اب وهوای مناســب از ســویی و تنوع‬ ‫محصوالت باغی و تولیدات دامی از سویی دیگر‪ ،‬محورهای ان غالبا‬ ‫شاهد ترافیک پرحجمی هستند‪ .‬او افزود‪ :‬به دلیل انچه ذکر گردید‪،‬‬ ‫طرح ارتقا ســطح ســرویس و افزایش ضریب ایمنی محورهای بخش‬ ‫کهک هماره در اولویت اقدامات این اداره کل هستند‪ .‬معاون راهداری‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم در ادامه به تعدادی‬ ‫از طرح ها و دیگر اقدامات مرتبط که هم اینک در ســطح محورهای‬ ‫بخش کهک در حال اجرا می باشند اشاره و عنوان کرد‪ :‬پروژه احداث‬ ‫پل و رفع نقطه پر تصادف خوراباد که مراحل پایانی می گذراند درزمره‬ ‫مهم ترینطرح هایعمرانجاده ایبخش کهکاست‪.‬‬ ‫اکبرنوروزپور‪،‬استقرار نیوجرسی هایمفصلیواجرایعملیات کوه‬ ‫بری و تعریض مسیر در محور سیرو ‪ -‬کهک را‪ ،‬از دیگر اقدامات این‬ ‫اداره کل در بخش کهک دانست و یاداور شد‪ :‬در سال‪ 98‬طی اقدامی‬ ‫کم سابقه‪،‬نسبتبهاجرایطرحی گستردهدر راستایایمن سازیمحور‬ ‫پردیسان ‪ -‬ورجان اقدام گردید که نقشی چشمگیر در کاهش حوادث‬ ‫این محور داشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در طرح مذکور که با همکاری سازمان مدیریت پسماند‬ ‫و در قالب عملیات شانه سازی و اصالح شیب شیروانی صورت گرفت‬ ‫افزون بر‪ 500‬هزار تن بارریزی در حریم و شانه محور پردیسان ‪ -‬ورجان‬ ‫اجرا شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کاهش تدریجی کاربرد‬ ‫فیزیکی دفترچه های بیمه‬ ‫سالمت از اول اردیبهشت‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان سمنان گفت‪ :‬تمامی‬ ‫بیمه شــدگان ایــن ســازمان و همچنیــن کســانی کــه‬ ‫متقاضیتحتپوششبیمهسالمتهستندمی توانند‬ ‫بدون در دســت داشــتن دفترچه بیمه تنها با کد ملی‬ ‫خدمــت بگیرنــد‪ .‬رضــا ممتحن با بیــان اینکــه اجرای‬ ‫طرح نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیک یک‬ ‫الزام از ســوی دولت اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تسریع در رسیدگی‬ ‫نســخ مراکز طرف قرارداد‪ -‬کاهش خطاهای انســانی‬ ‫در نسخه نویســی‪ -‬ایجاد پرونده سالمت الکترونیک‬ ‫و دسترســی اســان بــه ســوابق بیمــار‪ -‬حــذف و کنترل‬ ‫هزینه هــای غیر ضــرور و تجویــز منطقــی دارو ازجمله‬ ‫مزایای تحقق این طرح در حوزه سالمت کشور است‪.‬‬ ‫اودر خصوصاینکهبیمه شدگانچگونهبدوندفترچه‬ ‫می توانند خدمات درمانی خود را دریافت کنند گفت‪:‬‬ ‫بیمه شــدگان در هنگام بیماری و مراجعه به پزشک و‬ ‫یا موسســات درمانی می توانند فقط کد ملــی خود را‬ ‫ارائه دهند‪ .‬ممتحن گفت‪ :‬دسترسی به سامانه نسخه‬ ‫الکترونیکسازمانبرای کلیهپزشکانوسایرموسسات‬ ‫تشــخیصی درمانی طرف قرارداد در بخش خصوصی‬ ‫فراهم شــده و پزشــکان می تواننــد نســبت بــه تجویز‬ ‫الکترونیکاقدامکنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمه ســامت اســتان ســمنان گفــت‪ :‬در‬ ‫مــواردی کــه دسترســی بــه ســامانه های الکترونیــک‬ ‫امکان پذیرنباشدوهمچنینبه منظور اطالعبیمه شده‬ ‫و پزشــک و موسســه از اعتبــار دفترچــه بیمــه‪ ،‬تنهــا با‬ ‫شماره گیری‪*۱۶۶۶#‬ازوضعیتاعتباربیمه ایخوداگاه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کرونا باعث دور افتادن‬ ‫‪ 1200‬دانش اموز استان‬ ‫سمنان از تحصیل شد‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش اســتان ســمنان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬دانش اموز ابتدایی و ‪ ۶۰۰‬دانش اموز پایه های‬ ‫متوســطه ایــن اســتان بــه دلیل مشــکالت ناشــی از‬ ‫کرونــا از تحصیــل بازماندنــد‪ .‬محمد دســتورانی در‬ ‫نشســت خبری با اصحاب رســانه به مناســبت اغاز‬ ‫هفتــه معلــم بــا بیــان اینکه تــرک تحصیــل یکی از‬ ‫تبعــات شــیوع ویروس کرونا و امــوزش مجازی بود‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬تاکنــون یک ســوم از دانش امــوزان از‬ ‫تحصیــل بازمانــده به تحصیل بازگردانده شــدند و‬ ‫ســاماندهی باقــی دانش امــوزان نیــز در دســتور کار‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬هرســال پیــش از کرونــا‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬دانش امــوز اســتان از تحصیــل بازمی مانند که‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬الی ‪ ۴۰‬درصد انان اموزش پذیر نبودند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان ســمنان گفــت‪ :‬از‬ ‫دیگر تبعات اموزش مجازی‪ ،‬کاهش عمق یادگیری‬ ‫دانش اموزان اســت که اثرات ان در ســال های بعد‬ ‫نمایان می شــود‪ .‬دســتورانی افزود‪ :‬نظام اموزشــی‬ ‫کل جهــان در ســال تحصیلــی جاری باوجود شــیوع‬ ‫کرونا تجربیاتی را لمس کرد که بی سابقه بود و طی‬ ‫ایــن تجربیــات‪ ،‬مرجعیت و شــان معلم و مدرســه‬ ‫را یک بــار برای همیشــه بــه همگان ثابــت کرد‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬لزوم انعطاف درروش اموزش و نیاز به‬ ‫ابزارهای نوین برای اموزش نمایان شد به طوری که‬ ‫حتی بعد از کرونا الزم اســت بخشــی از اموزش ها‬ ‫به صــورت مجــازی ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫اموزش وپرورش استان سمنان گفت‪ :‬امسال رویکرد‬ ‫تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان‪ ،‬مبتنی بر جلوه های‬ ‫معلمی در زیســت بوم جدید و خالقیت ها است و‬ ‫بــر همین اســاس‪ ،‬تعــدادی از معلمان ویــژه که در‬ ‫فــرم امتیازبنــدی امتیــاز کافــی ندارند ولــی کارهای‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫ویــژه و خالقانــه انجــام دادنــد تقدیــر م ‬ ‫دســتورانی بــا اشــاره به کاهــش چشــمگیر ثبت نام‬ ‫در پایه پیش دبســتانی گفت‪ :‬سال گذشته تنها ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از دانش امــوزان در پیش دبســتانی ثبت نام‬ ‫کردنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیت ایــن پایه‪،‬‬ ‫در طــرح امــوزش مجــازی پیش دبســتانی کتــاب‬ ‫و کاربــرگ امــاده شــد و دانش امــوزان با شــهریه ای‬ ‫معادل یک چهارم شــرایط عادی در فضای مجازی‬ ‫کار برگ هــا را فراهــم می کردنــد و بازخــورد اموزش‬ ‫انان با حضور هفته ای یک روز در مدرســه بررســی‬ ‫می شــد‪ .‬دســتورانی افــزود‪ :‬طی این طــرح‪ ،‬حضور‬ ‫دانش اموزان پیش دبســتانی تا ‪ ۶۰‬درصد رشــد کرد‬ ‫و برای جذب ‪ ۴۰‬درصد باقی مانده نیز در تابستان‬ ‫تالش می شود‪.‬او گفت‪ :‬برای اینکه اموزش وپرورش‬ ‫از شرایط فعلی جهش کند و ارتقا یابد‪ ،‬الزم است‬ ‫در برنامه هفتم توسعه یک نظام نامه مشترک بین‬ ‫اموزش وپرورش و ســایر دســتگاه ها تدوین‪ ،‬تصویب‬ ‫و ابــاغ شــود تــا ســایر دســتگاه ها ســهم خــود در‬ ‫اموزش وپرورش را به صورت قانونی ایفا کنند در غیر‬ ‫ایــن صــورت اموزش وپرورش در گام دوم انقالب نیز‬ ‫تنها می ماند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اعتبارات اموزش وپرورش‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نســبت به ســال قبل ان ‪ ۲۴‬درصد رشد‬ ‫داشت اما این میزان از رشد با توجه به تورم مناسب‬ ‫نیست و باید سهم اموزش وپرورش از اعتبارات ملی‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصــد فعلــی بــه حداقــل ‪ ۲۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫دســتورانی افــزود‪ :‬ســهم اموزش وپــرورش از تولیــد‬ ‫ناخالص ملی نیز ‪ ۲.۸‬درصد اســت و باید به ‪ ۶‬الی‬ ‫‪ ۱۰‬درصد برســد‪ .‬او گفت‪ :‬سطح اموزش وپرورش در‬ ‫اســتان ســمنان ازنظر کمی مناسب است و میانگین‬ ‫پوشــش دانش اموزان ‪ ۱۲‬درصد بیش از کشور است‬ ‫اما ازنظر کیفی باید ارتقا پیدا کند‪ .‬معاون پژوهش‬ ‫برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫اســتان سمنان نیز در این نشست گفت‪ :‬در افزایش‬ ‫قانون پذیری و پیشــرفت تحصیلی ضروری اســت‬ ‫امــا هنــگام ثبت نــام در کالش اول ابتدایی اجباری‬ ‫نیست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شرایط را برای مشارکت‬ ‫مردم سخت تر نکنید‬ ‫رویدا د کردستان‬ ‫ط برای جنگل های زاگرس‬ ‫دردسر افت بلو ‬ ‫مبارزه با افت در ‪ 1472‬هکتار از جنگل های استان اغازشده است‬ ‫فردین کمانگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫شهــای مســکن‪ ،‬ارزاق‬ ‫تهــا در بخ ‬ ‫افزایــش قیم ‬ ‫عمومی‪ ،‬ارائه خدمات جزو دغدغه های اصلی مردم در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬است دغدغه ای که روزبه روز بیشتر و بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته تاکنون‪ ،‬شاهد روند رو به رشد‬ ‫قیمت ها در بازار عرضه و خدمات بودیم افزایشی که‬ ‫در بسیاری موارد صددرصدی و یا بیشتر بوده است که ‬ ‫ن مهم در ایامی که کرونا ویروس شیوع پیدا کرد بیشتر‬ ‫ای ‬ ‫شد؛ زیرا بخش زیادی از کسب وکارها به حالت تعطیل‬ ‫و یــا نیمه تعطیــل درامدند و به طور کل بخش تولید با‬ ‫مشکلمواجهشد‪.‬‬ ‫در بخشی دیگر نیز وجود تحریم ها علیه کشورمان‬ ‫دست به دست هم داد تا سایه رکود بر بازار سنگینی کند‬ ‫و شاهد افزایش امار بیکاری در کشور باشیم و این امر در‬ ‫استان مرزنشینی همچون کردستان بیشتر خود را نمایان‬ ‫می کند و در استانی که از صنایع مادر و باالدستی محروم‬ ‫استصنایع کوچکشتوانماندگاریومقابلهبااین همه‬ ‫مشکالتراندارندوبهخواب سنگینتعطیلیمی روند‪.‬‬ ‫حال در این روزهای سخت اقتصادی که مردم دیگر‬ ‫توان تحمل بسیاری از مشکالت را ندارند شاهد افزایش‬ ‫قیمــت نــان‪ ،‬کرایــه تاکســی و هزین ههــای حمل ونقل‬ ‫جاده ای هستند و موارد بسیار دیگری که همگان به ان‬ ‫اگاهی داریم و این نوسانات قیمت ها امنیت روانی را از‬ ‫جامعهمی زداید‪.‬‬ ‫بنابرایــن در چنین شــرایطی که به زمــان انتخابات‬ ‫فرصــت چندانــی باقــی نمانــده اســت از مســئوالن و‬ ‫مدیران انتظار می رود که جلو رشد نامتوازن و نامتعارف‬ ‫قیمت ها را بگیرند و نگذارند که شرایط مشارکت مردم‬ ‫سخت تر شود و حداقل برنامه های میان مدتی را برای‬ ‫مهار قیمت ها داشــته باشــند و به فکر رفع مشکالت و‬ ‫گره گشاییاقتصادیباشند‪.‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تجلیل از کارگران نمونه‬ ‫شهرداری سنندج‬ ‫کارگراننمونهشهرداریسنندجبهمناسبتهفته کار‬ ‫و کارگرتجلیلشدند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ :‬در مراسمی با حضور شهردار‬ ‫ســنندج کارگران نمونه شــهرداری این شهر به مناسبت‬ ‫هفته کار و کارگر تجلیل شدند‪ .‬شهردار سنندج در این‬ ‫مراسم بابیان اینکه بخش عظیمی از کارکنان شهرداری‬ ‫از جامعه کارگری هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همواره در طول‬ ‫سال و به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به‬ ‫شهروندانفهیمهستند‪.‬‬ ‫حشــمت اله صیدی عنوان کــرد‪ :‬کارگران شــهرداری‬ ‫همــواره در طــول ســال و در زمــان بحرا نهــا در خــط‬ ‫مقدم خدمات رســانی به شهروندان هستند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫تالش کارگران خدوم و زحمتکش شــهرداری در تمامی‬ ‫بخش ها اعم از پاکبان ها‪ ،‬کارگران ارامستان‪ ،‬فضای سبز‬ ‫و عمران در شــرایط سخت کرونایی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫صیــدی افــزود‪ :‬نظم بخشــی‪ ،‬ســاماندهی و تــاش در‬ ‫راستای رعایت عدالت نسبی ازجمله اهداف و اقدامات‬ ‫مدیریت شهری در این دوره جهت رضایتمندی کارگران‬ ‫گران قدر بوده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬خوشــحالم که امروز شهرداری ازلحاظ‬ ‫ســاماندهی کارکنان و نیروی انســانی دارای ساختار‬ ‫قابــل قبولــی اســت‪ .‬شــهردار ســنندج در پایــان‬ ‫لشــده از‬ ‫یشــک رضایتمنــدی حاص ‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ب ‬ ‫تهــای شــهرداری در ایــن دوره مرهون تالش‬ ‫فعالی ‬ ‫و خدمات رســانی شایســته شــما کارگــران عزیــز بــه‬ ‫شــهروندان اســت‪ .‬معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫شــهرداری ســنندج نیز در این مراســم با گرامیداشت‬ ‫روز کارگــر بیــان کــرد‪ :‬در ابتــدای ورود بــه مجموعه‬ ‫مشکالت و بی نظمی هایی در حوزه نیروی انسانی‬ ‫وجود داشــت‪ .‬کمال کاظمی افزود‪ :‬در همین راستا‬ ‫بــا همــکاری حوزه ســرمایه انســانی احیای ســاختار‬ ‫کارکنان شــاغل در شــهرداری سنندج به ویژه کارکنان‬ ‫شرکتی که بخش عظیمی از نیروی انسانی را تشکیل‬ ‫م ـی داد؛ در دســتور کار قــرار گرفت‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬شــوراهای کار در شهرداری سنندج تشکیل شده‬ ‫و طرح طبقه بندی مشاغل اجراشده است‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این برای حل مشکل سنوات تجمیعی‬ ‫بازنگری های الزم انجام شــد و گروه های شغلی نیز‬ ‫پس از بررسی اصالح شد‪.‬‬ ‫عبید رستمی دبیر‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫خیابانی مریوان شد‬ ‫قادر اشــنا‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشــی طی حکمی‬ ‫عبید رســتمی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫کردســتان را به عنــوان دبیــر پانزدهمین جشــنواره تئاتر‬ ‫خیابانی مریوان معرفی کرد‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫در حکم اشــنا خطاب به رستمی امده است‪ :‬جشنواره‬ ‫تئاتــر خیابانــی مریــوان به عنــوان مهم تریــن رویــداد‬ ‫این گونه نمایشی در کشور‪ ،‬جایگاه ارزنده و مهمی در‬ ‫میان هنرمندان ایران و سایر کشورها‪ ،‬صاحب نظران و‬ ‫مخاطبان و به ویژه مردم شریف مریوان دارد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کردســتان گفــت‪:‬‬ ‫ط از مهم ترین‬ ‫افت جوانه خوار و برگ خوار بلو ‬ ‫لهــای حــوزه‬ ‫عوامــل تخریــب طبیعــی در جنگ ‬ ‫زاگرس بوده که عملیات مبارزه با ان در یک هزار‬ ‫لهــای اســتان اغازشــده‬ ‫و ‪ ۴۷۲‬هکتــار از جنگ ‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬علی اکبر محمدپناه‬ ‫لهــای‬ ‫بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا افــت جنگ ‬ ‫مریــوان‪ ،‬ســرواباد و کامیــاران اغازشــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن افــت در صــورت عــدم کنتــرل‬ ‫و اقــدام به موقــع‪ ،‬بــه درختــان بلوط خســارت‬ ‫وارد خواهــد کــرد‪ .‬او بیــان اینکــه ایــن عملیات‬ ‫از محــل اعتبــارات صندوق توســعه ملی و طرح‬ ‫ملی صیانت از جنگل های زاگرس با اســتفاده از‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫محلــول بیولوژیــک ‪ BT‬انجام م ‬ ‫لهــای اســتان‬ ‫در ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۴۴‬هکتــار از جنگ ‬ ‫عملیــات پایش انجام و عملیات گیاه پزشــکی با‬ ‫عنوان پایش پیش اگاهی کنترل و مبارزه با افات‬ ‫و امــراض جنگلــی در یــک هــزار و ‪ ۴۷۲‬هکتــار‬ ‫انجام شد ه است‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری کردستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫افت جوانه خوار هرساله با شروع تغییرات دما‬ ‫و رطوبــت هم زمــان با جوانه زنی درختان بلوط‬ ‫نمــاه بــا تغذیــه از جوان ههــا‬ ‫در اوایــل فروردی ‬ ‫گهــای درخــت بلــوط باعــث تضعیــف و‬ ‫و بر ‬ ‫یشــود‪ .‬محمدپنــاه ذکر‬ ‫اســیب پذیری درخت م ‬ ‫کــرد‪ :‬در عملیــات مبــارزه از محلــول بیولوژیــک‬ ‫‪ BT‬اســتفاده می شود و بســته به درجه حرارت‬ ‫و شــرایط اقلیمــی تا اواســط اردیبهشــت ادامه‬ ‫دارد‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬عملیــات محلول پاشــی بــا‬ ‫محلول بیولوژیکی ‪ BT‬که پودر قابل حل در اب‬ ‫اســت‪ ،‬بر اســاس مقدار معین مصرفی ســالیانه‬ ‫استفاده می شود اما امسال به دلیل خشکسالی‬ ‫موجود و تاثیر منفی ان بر این موضوع‪ ،‬به موقع‬ ‫این مبارزه شروع شده است‪ .‬معاون حفاظت و‬ ‫امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬عملیــات کنتــرل ب هصــورت‬ ‫مکانیکــی بــا حــذف سرشــاخه های الــوده بــه‬ ‫کلنــی لورانتــوس (دموکــه) در فصــل زمســتان و‬ ‫عملیــات کنتــرل مکانیکــی علیــه بیمــاری نیمــه‬ ‫انگلــی لورانتــوس با حذف شــاخه های الوده به‬ ‫لورانتوس و جمع اوری و سوزاندن ان ها خارج از‬ ‫جنگل در فصل پاییز در ‪ ۶۷۲‬هکتار انجام شده‬ ‫است‪ .‬محمدپناه اظهار داشت‪ :‬اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری کردستان در راستای اهداف‬ ‫و وظایــف ســازمانی و در جهت مبــارزه با افات‬ ‫یهــای جنگلــی اقــدام کرد که بر اســاس‬ ‫و بیمار ‬ ‫نتایــج و گــزارش به دس ـت امده‪ ،‬محدود ههــای‬ ‫الوده به افت در مناطق جنگلی شهرســتان های‬ ‫اســتان مــورد شناســایی و مبــارزه بیولوژیــک در‬ ‫لهــای شهرســتان‬ ‫ســطح ‪ ۸۰۰‬هکتــار در جنگ ‬ ‫مریوان‪ ،‬ســرواباد و کامیاران در دســتور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬او با اشاره به نقش حفاظتی جنگل های‬ ‫زا گــرس افــزود‪ :‬بــارش ســالیانه معــادل ‪ ۲‬برابــر‬ ‫بارندگی متوســط کشور‪ ،‬ریزش ‪ ۳۰‬درصد از کل‬ ‫نزوالت کشور در این منطقه و تامین ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫لهــای‬ ‫یهــای عمــده جنگ ‬ ‫از اب کشــور از ویژگ ‬ ‫زاگرس است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کردستانی ها سال گذشته ‪ ۳۰۳‬روز هوای پاک تنفس کردند‬ ‫معــاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۰۳‬روز هــوای اســتان کردســتان در‬ ‫شــرایط پــاک قــرار داشــت‪ .‬بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬اقبــال حمیدی‬ ‫به کیفیت هوای اســتان در ســال ‪ ۱۳۹۹‬اشــاره و اظهار کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫داده های ایستگاه های سنجش الودگی هوا طی سال گذشته ‪ ۳۰۳‬روز‬ ‫هوای استان پاک‪ ۶۲ ،‬روز قابل قبول و تنها یک روز در شرایط ناسالم‬ ‫برای گروه های حســاس قرار داشــته است‪ .‬او با اشاره به اینکه رفع یا‬ ‫کاهش الودگی های زیست محیطی ازجمله رسالت های این اداره کل‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا همواره به طور مستمر و انالین صنایع استان‬ ‫مورد پایش قرار می گیرد تا انتشار االینده ها کنترل و قبل از رسیدن به‬ ‫حد االرم‪ ،‬فرایند اصالحی توســط واحد انجام شــود‪ .‬معاون نظارت‬ ‫و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد‪ :‬اموزش‪،‬‬ ‫مشاوره و مشوق های قانونی الزم هم به صاحبان واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫خدماتی اســتان به منظور کاهش و رفع الودگی های زیس ـت محیطی‬ ‫ارائ هشــده اســت و به طور مستمر به عنوان یک اولویت عملکردی در‬ ‫دستور برنامه های ماموریتی اداره کل قرار دارد‪ .‬حمیدی بابیان اینکه‬ ‫با الودگی هایی که بهداشت عمومی مردم را به خطر بیندازد برخورد‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته حدود یک هزار مورد نظارت و پایش از‬ ‫واحدهای تولیدی و خدماتی فعال استان انجام شده است‪ .‬او تصریح‬ ‫شهــای انجا مشــده و بررســی ‪ ۱۵۰‬فقره شــکوائیه‬ ‫کــرد‪ :‬درنتیجــه پای ‬ ‫مردمی‪ ۷۵ ،‬مورد اخطار به واحدهای تولیدی استان داده شد و ‪۴۳‬‬ ‫مــورد دســتور تعطیلی صادر و درنتیجــه ‪ ۹‬واحد االینده پلمب شــده‬ ‫است‪ .‬او یکی از مهم ترین برنامه های این اداره کل را در سال جاری‪،‬‬ ‫کمک به توسعه پایدار و صنایع سبز خواند و یاداور شد‪ :‬پایش و ترویج‬ ‫فرهنگ زیست محیطی و رعایت الزامات ان را در زمان بهره برداری هم‬ ‫به منظور دستیابی به توسعه پایدار در سال جاری دنبال می کنیم‪ .‬اداره‬ ‫کلحفاظتمحیط زیستاستان کردستانطیچندسالاخیرهمچنین‬ ‫در راستای برنامه های پایش کیفیت هوا در شهرستان های سقز‪ ،‬بانه‪،‬‬ ‫مریوانقروهوسنندجدستگاهسنجشالودگیو کنترل کیفیتشاخص‬ ‫هوانصب کردهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بافت تاریخی روستای «بزالنه» سنندج حفظ می شود‬ ‫ث فرهنگی ادار ه کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫معاون میرا ‬ ‫صنایع دستی کردستان حفاظت از بافت تاریخی روستای «بزالنه»‬ ‫ســنندج را امــری ضــروری برشــمرد و گفــت‪ :‬در راســتای حفاظت از‬ ‫حهــای تائید شــده ایــن معاونت در روســتای‬ ‫بافــت تاریخــی‪ ،‬طر ‬ ‫ذکرشده اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ :‬محمدامینیــان در بازدید از روســتای‬ ‫تاریخی «بزالنه» از توابع ســنندج اظهار داشــت‪ :‬اجرای طرح های‬ ‫توســعه ای و زیرســاختی در تمامــی روســتاهای حــوزه پرونده ثبت‬ ‫جهانــی هورامــان بایــد بــا لحــاظ کردن تمامــی جوانــب تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و طبیعــی انجــام شــود‪.‬او بــا اشــاره بــه لــزوم هماهنگی‬ ‫دستگاه های اجرایی استان با اداره کل میراث فرهنگی افزود‪ :‬بنیاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی ازجمله نهادهایی اســت که در راســتای‬ ‫توسعه و ابادانی روستاهای استان تالش و خدمات زیادی را انجام‬ ‫داده است‪.‬معاون میراث فرهنگی کردستان ایجاد هرگونه مشکل‬ ‫در مسیر ثبت جهانی هوارمان را نابخشودنی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫طرح ها و برنامه های بنیاد مســکن که به منظور توســعه و ابادانی‬ ‫روستای «بزالنه» در نظر گرفته شده است با دقت بررسی می شود‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در راســتای حفاظــت از بافــت تاریخــی‪ ،‬صرفــا‬ ‫طرح های تائید شــده توســط این معاونت در روســتای بزالنه اجرا‬ ‫خواهــد شــد و نظــارت و تائیــد نهایی نیز بــر عهــده وزارت میراث‬ ‫فرهنگی اســت‪.‬بزالنه‪ ،‬روســتایی از توابع بخش مرکزی شهرستان‬ ‫ســنندج در کردستان اســت که بر اساس اخرین سرشماری عمومی‬ ‫نفوس و مســکن کشــور در سال ‪ ،۱۳۹۵‬جمعیت این روستا بالغ بر‬ ‫‪ ۱۷۰‬نفر است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال برای ازادی زندانیان جرائم غیر عمد سقزی نیاز است‬ ‫رئیــس زندان ســقز گفت‪ ۲۷ :‬زندانــی جرائم مالی و غیر عمد‬ ‫ایــن شهرســتان برای ازادی نیاز بــه ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال کمک دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ :‬حســن اذریــون اظهــار کرد‪ :‬در جشــن‬ ‫گل ریزان پارسال‪ ۱۰ ،‬زندانی با کمک ستاد دیه کشور و ‪ ۱۹‬زندانی‬ ‫هــم از طریــق انجمن حمایت از زندانیان ســقز ازاد و ‪ ۷۰‬پرونده‬ ‫مالی مختومه شــد‪ .‬او با اشــاره به اینکه در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد ریال برای ازادی زندانیان سقزی جمع اوری شد‪ .‬افزود‪:‬‬ ‫جشن گل ریزان هرساله در ماه مبارک رمضان برای ازادی زندانیان‬ ‫یشــود و امید اســت امســال با‬ ‫جرائــم مالــی و غیــر عمــد برگزار م ‬ ‫کمک های مردمی زندانیان بیشتری ازاد شوند‪ .‬رئیس زندان سقز‬ ‫بــه حمایت دســتگاه قضا از زندانیان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬قضات‬ ‫دادگاه هر پنجشنبه در زندان سقز حضور پیدا می کنند و از نزدیک‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫نهــا مطلــع م ‬ ‫بــا زندانیــان دیــدار کــرده و از وضعیــت ا ‬ ‫اذریون بر تالش برای رفاه حال خانواده های زندانیان تاکید کرد‬ ‫و یــاداور شــد‪ :‬به خاطر ماه مبــارک رمضان هم اکنون ‪ ۱۸۰‬زندانی‬ ‫در مرخصی هستند‪ .‬او از مردم خیر و نیکوکار خواست‪ ،‬با اهدای‬ ‫کهــای نقــدی زمینــه ازادی زندانیان جرائم مالــی و غیر عمد‬ ‫کم ‬ ‫را فراهــم کننــد تا انــان به اغوش خانواده برگردنــد‪ .‬رئیس زندان‬ ‫ســقز اظهار داشــت ‪ :‬اصحاب رســانه هم کمک های مردمی را در‬ ‫رسانه ها اطالع رسانی کنند تا بیشترین کمک نقدی را برای ازادی‬ ‫این زندانیان جذب کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره مندی ‪ 85‬درصد دانش اموزان استان از اموزش مجازی‬ ‫مدیرکل توســعه‪ ،‬تجهیز و نوســازی مدارس کردســتان گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان ســال ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۳۰۰‬مدرســه شــهری و روستایی با حدود‬ ‫ثشــده اســت‪ .‬به‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۰۰‬کالس درس در کردســتان احدا ‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬ماجد احمدی با اشاره به تخریب و بازسازی مدارس‬ ‫تســاله دولــت تدبیر و امید افــزود‪ :‬در ابتدای‬ ‫اســتان در دوره هش ‬ ‫دولت یازدهم تعداد مدارس تخریبی در اســتان ‪ ۳۹۶‬مدرســه بود‬ ‫که در سال جاری این امار به ‪ ۶۹۹‬باب رسید و با رشد ‪ ۷۶‬درصدی‬ ‫روبــرو شــده اســت‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ابتــدای دولت‬ ‫یازدهم تعداد کالس های مقاو مســازی شــده شهری و روستایی در‬ ‫اســتان ‪ ۳۲۶‬کالس بــود کــه در ســال جــاری بــه ‪ ۸۷۱‬کالس درس‬ ‫افزایش یافتــه و رشــد ‪ 84/7‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫توســعه‪ ،‬تجهیــز و نوســازی مدارس کردســتان بــه استانداردســازی‬ ‫یهــای نفتــی نیز اشــاره کرد و‬ ‫و سیســتم گرمایشــی و حــذف بخار ‬ ‫گفت‪ :‬در این دولت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۳۱‬کالس درس در مناطق شــهری‬ ‫و روستایی استان به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش کردســتان نیز توســعه فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات و تجهیز مدارس و کالس های درس به امکانات هوشمند‬ ‫را یکی از دســتاوردهای دولت تدبیر و امید در اســتان اعالم کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ابتــدای دولــت یازدهم تنها ‪ ۲۳‬درصــد کالس های درس‬ ‫استان هوشمند سازی شده بود که در سال جاری این امار به ‪۵۰.۱۶‬‬ ‫درصــد افزایش یافتــه است‪.‬رشــید قربانی افزود‪ :‬همچنیــن در ابتدای‬ ‫دولت یازدهم ‪ ۱۸‬مدرســه اســتان به خدمات الکترونیک مجهز شده‬ ‫بود که در سال جاری این امار به ‪ ۴۴‬مدرسه افزایش پیداکرده است‪.‬‬ ‫او اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات را یکی دیگر از دستاوردهای‬ ‫دولت برشمرد و اضافه کرد‪ :‬در ابتدای دولت یازدهم هیچ مدرسه ای‬ ‫در اســتان بــه شــبکه ملی اطالعات دسترســی نداشــت امــا هم اکنون‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد مــدارس اســتان از ایــن امــکان بهره مند هســتند‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپــرورش کردســتان همچنین اموزش مجــازی دانش امــوزان را‬ ‫یکــی دیگــر از دســتاوردها اعالم کــرد و یاداور شــد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۸۵‬درصد دانش اموزان استان از اموزش مجازی بهره مند هستند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مقدراتانسانشب هایقدر‬ ‫مهیامی شود‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در‬ ‫بیان داشت‪ :‬اینکه در این شب‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬شــب قدر ان‬ ‫چه کارهایــی خوب اســت که‬ ‫شبی است که قران به یک باره‬ ‫انجام شود در مفاتیح الجنان و‬ ‫بر پیامبر (ص) نازل شده است‪،‬‬ ‫کتاب های دعا موجود اســت‪.‬‬ ‫در طــول ســال شــبی مهم تــر از‬ ‫نماینده ولی فقیه در کردستان‬ ‫عبدالرضا پورذهبی‬ ‫شــب قدر وجود ندارد لذا باید‬ ‫افزود‪ :‬اما اینکه انسان در این‬ ‫قدر این شب را بدانیم‪.‬‬ ‫شــب عزیز چه بخواهد و چه‬ ‫رویــداد‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫امــروز‪ ،‬بگوید این امر را در روایاتمان داریم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین عبدالرضا پورذهبی‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬مرحوم ایت اهلل حق شناس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بزرگ ترین شــب های ســال که تقدیر می فرمودنــد همین کــه انســان در شــب قــدر‬ ‫الهی در این شب ها مقدر می شود‪ ،‬بنا بر روایات بیــدار باشــد این موضوعیــت دارد‪ ،‬حاال با ذکر‬ ‫شب نوزدهم‪ ،‬شب بیست و یکم و شب بیست و دعــا باشــد که چه بهتر‪ ،‬اما ممکن اســت که‬ ‫و ســوم رمضــان اســت‪.‬نماینده ولی فقیــه در کسی بگوید که در این شب چه کار کنم و چه‬ ‫کردستان در ادامه گفت‪ :‬شب قدر ان شبی است چیزی بخواهم‪ .‬نماینده ولی فقیه در کردستان‬ ‫کــه قــران به یک باره بــر پیامبر (ص) نازل شــده اظهار داشت‪ :‬چند نفر هستند که در شب قدر‬ ‫اســت‪ ،‬در طول ســال شــبی مهم تر از شب قدر دعاهایشــان مستجاب نمی شــود‪ ،‬یکی کسی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬در این شب عزیز مقدرات انسان اســت کــه کینــه فــرد دیگــری را بــه دل دارد و‬ ‫در طول یک ســال بلکه در طول یک عمر مهیا دیگری کســی اســت کــه دیگــران از او ناراضی‬ ‫می شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین پورذهبی هستند‪.‬‬ ‫پرداخت‪ 1170‬میلیاردریال‬ ‫به شهرداری ها و دهیاری های کردستان‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی‬ ‫کردنــد‪ .‬مدیرکل امــور مالیاتی‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬طــی ســال‬ ‫کردســتان افزود‪ :‬ســال گذشته‬ ‫گذشته بیش از یک هزار و ‪۱۷۰‬‬ ‫بــه شــهرداری های قــروه ‪۵۸‬‬ ‫میلیارد ریال به شــهرداری ها و‬ ‫میلیــارد و ‪ ۴۷۰‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫دهیاری هــای اســتان از محــل‬ ‫کامیــاران ‪ ۴۲‬میلیــارد و ‪۶۸۰‬‬ ‫حسن سجودی‬ ‫عوارض مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬بیجار ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫پرداخــت شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ریــال‪ ،‬دهــگالن ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫رویداد امروز‪ :‬حسن سجودی با اشاره به اینکه ریال‪ ،‬دیواندره ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۵۵۰‬میلیون ریال‬ ‫پرداخت مالیــات به شــهرداری ها و دهیاری ها و به شهرداری سرواباد هم چهار میلیارد ریال از‬ ‫به منظــور ابادانی‪ ،‬توســعه و عمران شــهرها و این محل پرداخت شده است‪.‬‬ ‫روســتاها انجــام می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬این‬ ‫ســجودی یاداور شــد‪ :‬بیــش از ‪ ۳۶۷‬میلیارد‬ ‫مهم موجب تحقق عدالت اجتماعی‪ ،‬توسعه و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال هم به حســاب ســایر نقاط‬ ‫اقتصــادی و همچنیــن فرهنگ ســازی مالیاتــی شاملشهرهای کوچک‪،‬روستاهایفاقددهیاری‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬شــهرداری های مرکزی و روســتاهای دارای دهیاری در اســتان واریزشده‬ ‫ســنندج با ‪ ۳۰۵‬میلیارد ریال‪ ،‬سقز ‪ ۱۲۲‬میلیارد است‪ .‬نرخ مالیات بر ارزش افزوده‪ ۹‬درصد است‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬مریــوان ‪ ۱۰۳‬میلیــارد و که مطابق قانون شــامل ‪ ۶‬درصد مالیات و ســه‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــون ریال و شــهرداری بانــه هم با ‪ ۸۴‬درصد عوارض ارزش افزوده اســت که هرماه این‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۱۰‬میلیون ریال بیشــترین مبلــغ را از عوارض وصول شــده به طور مستقیم به حساب‬ ‫محــل عوارض مالیات بــر ارزش افزوده دریافت شهرداری ها ودهیاری هاواریزمی شود‪.‬‬ ‫راه اندازیسامانهسرویس هایشهروندی‬ ‫بیمهسالمت‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫ریز نسخه شامل موارد تجویزی‬ ‫کردســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫و خدمــات ارائه شــده و تغییــر‬ ‫به جایگزینــی تدریجــی نســخ‬ ‫عکــس و تمدید اعتبار بیمه در‬ ‫الکترونیکی به جای دفترچه از‬ ‫اینسامانهامکان پذیراست‪.‬‬ ‫اول اردیبهشــت و در راســتای‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫انور اسماعیلی‬ ‫ارائه خدمات به بیمه شدگان‪،‬‬ ‫کردستانیاداورشد‪:‬بیمه شدگان‬ ‫سامانهسرویس هایشهروندی‬ ‫استان می توانند برای دسترسی‬ ‫بیمه سالمت در استان راه اندازی شد‪ .‬به گزارش به سامانه سرویس های شهروندی بیمه سالمت‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬انور اسماعیلی اظهار داشت‪ :‬یکی بــه ادرس ‪/https://eservices.ihio.gov.ir/esc‬‬ ‫از مشــکالت که نســخه الکترونیکــی دارد عدم مراجعه کردهوخدماتالزمرادریافت کنند‪.‬‬ ‫اطالع بیمار از خدماتی است که پزشک تجویز‬ ‫اوهمچنینبهراه اندازیسامانهثبتشکایات‬ ‫کردهاست‪،‬برهمیناساسسامانهسرویس های در بیمــه ســامت اســتان بــه ادرس‬ ‫شهروندی بیمه ســامت در استان های کشور و ‪h t t p s : / / s h e k a y a t . i h i o . g o v . i r‬‬ ‫به تبع ان کردستان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬بیمه شدگان می توانند‬ ‫او به مزایا و قابلیت های این ســامانه اشــاره هــر شــکایتی در زمینــه خدمــات بیمــه ای خود‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مشــاهده اطالعــات هویتــی و دارنــد از طریــق ســامانه مذکــور و بــا مراجعــه‬ ‫بیمه ای‪ ،‬احراز هویت بیمه شده بر اساس شماره بــه مراکز درمانــی و دفاتر پیشــخوان خدمات‬ ‫ملیوشمارهتلفنهمراه‪،‬مشاهده کاملنسخو دولت‪ ،‬شکایت خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫ساخت و خرید‪ ۸۳۸‬واحد مسکن برای‬ ‫مددجویانکردستانی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کردســتان از‬ ‫ســاخت و خریــد ‪ ۸۳۸‬واحــد مســکن بــرای‬ ‫مددجویان کردستانی در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬محمــد رســول‬ ‫شــیخی زاده در دیــدار بــا مدیرکل جدیــد اداره‬ ‫راه و شهرســازی اســتان کردستان ضمن تبریک‬ ‫انتصــاب او اظهار کرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۸۳۸‬واحد‬ ‫مســکن تامین شــده مددجویان کردســتانی در‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶۱۸‬واحــد بــرای مددجویــان‬ ‫روســتایی و ‪ ۲۲۰‬واحد ان نیز برای مددجویان‬ ‫شــهری بوده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این نهاد مسکن‬ ‫کهــای‬ ‫مددجویــان را از طریــق پرداخــت کم ‬ ‫بالعوض و تسهیالت قرض الحسنه و همچنین‬ ‫همکاری اداره راه و شهرســازی‪ ،‬بنیاد مســکن‪،‬‬ ‫ســازمان برنامه وبودجه و سپاه تامین می کند‪.‬‬ ‫شــیخی زاده گفــت‪ :‬بــا حمایــت اداره راه و‬ ‫شهرســازی ســاخت ‪ ۲۴۶‬واحــد مســکن در‬ ‫شــهرهای دیوانــدره‪ ،‬بیجــار‪ ،‬قــروه و دهگالن‬ ‫اغازشــده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬حــل مشــکل‬ ‫مســکن به عنــوان یکــی از مهم تریــن نیازهــای‬ ‫خانــوار به اندازه بحث اشــتغال و رفع مســئله‬ ‫بیکاری مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫اصالح‪ ۶۲‬کیلومتر‬ ‫شبکهفاضالبشهری کردستان‬ ‫معاونبهره برداریوتوسعهفاضالبشرکت‬ ‫ابفــای کردســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪62/78‬‬ ‫کیلومترعملیاتاصالحشبکهفاضالبدرشهرهای‬ ‫استان اجرا شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ :‬جمشید‬ ‫زرین اظهار کرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬عملیات توسعه‬ ‫‪ 27/99‬کیلومترشبکهفاضالبو‪ 34/79‬کیلومتر‬ ‫اصالحشبکهدرشهرهایاستانانجام شدهاست‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬بیشــترین عملیات توســعه شبکه‬ ‫فاضالبدرسال گذشتهمربوطبهشهرسنندجبه‬ ‫میزان‪7/34‬کیلومتر بوده است و پس ازان در شهر‬ ‫بانهبیشترینعملیاتتوسعهشبکه هایفاضالب‬ ‫بهمیزان‪5/18‬کیلومتراجراشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چراغ سبز دورتموند‬ ‫به سانچو برای جدایی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫نیمار در سودای بازگشت‬ ‫بهبارسلونا‬ ‫ســران پــی اس جــی‬ ‫جــی می دانســتند کــه خــوان‬ ‫می دانســتند کــه دیــر یــا زود از‬ ‫الپورتــا رئیس جدید بارســلونا‬ ‫بارســلونا بــرای نیمــار بــا ا نهــا‬ ‫قصــد دارد بــرای جــذب نیمــار‬ ‫تمــاس گرفتــه خواهــد شــد‪.‬با‬ ‫سهــای اولیــه را برقرار کند‬ ‫تما ‬ ‫نزدیک شدن به فصل تابستان‬ ‫چراکــه از طریــق برخــی منابع‬ ‫نیمار‬ ‫و بــه ســنت ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫مطلع شــده بود کــه بین نیمار‬ ‫دوباره شاهد افزایش شایعات‬ ‫و بارســلونا مذاکراتــی ابتدایی‬ ‫بازگشت نیمار به بارسلونا هستیم‪.‬طبق ادعای صورت گرفته اســت‪.‬درواقع پس ازاینکه ســتاره‬ ‫رادیــو ‪ ،RAC1‬خــوان الپورتا تالش خود را برای برزیلی حاضر نشد پیش از بازی رفت برابر سیتی‬ ‫جــذب ســتاره برزیلــی اغــاز کــرده و رســما برای درنیمه نهاییلیگقهرمانانامضاینهاییراپای‬ ‫برگردانــدن نیمــار بــه نوکمــپ وارد عمل شــده برگه تمدیدش بزند‪ ،‬تردید سران پی اس جی به‬ ‫اســت‪ .‬مدیران بارســلونا تماس هایی با باشگاه سمتبارسلونارفتوحدسشاننیزدرستبود‪.‬‬ ‫پاری سن ژرمن در این خصوص برقرار کرده اند‪ ،‬تمایل لیونل مسی برای تمدید قرارداد و منتفی‬ ‫اگرچه اولین پاسخ از طرف ناصر الخلیفی منفی شدن احتمال جدایی او از بارسا‪ ،‬نیمار را نیز برای‬ ‫بــوده و او تمایلــی به فروش نیمار نشــان نداده تمدید با پی اس جی مردد کرده است و او حاال‬ ‫است‪.‬طبق گزارش نشریه اکیپ‪ ،‬سران پی اس در سودای بازگشت است‪.‬‬ ‫دستیار مورینیو‬ ‫سرمربی الهالل می شود‬ ‫دوستارهپرسپولیس‬ ‫بر سر دوراهی انتخاب‬ ‫فراز کمالوند رسما‬ ‫سرمربی سایپا شد‬ ‫یپــوش و‬ ‫جدایــی احتمالــی دو چهــره مل ‬ ‫سرشناس پرسپولیس مهم ترین اتفاق تابستان نقل‬ ‫و انتقاالتی سرخ ها خواهد بود‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫بســایت اســتاد الدوحه در روزهای پیش‬ ‫ســه‪ ،‬و ‬ ‫از برگــزاری اخرین مســابقه پرســپولیس در مرحله‬ ‫گروهی لیگ قهرمانان اســیا در دو خبر متفاوت و‬ ‫اختصاصــی اعالم کرد‪ ،‬دو چهره مهم تیم فوتبال‬ ‫پرسپولیس‪،‬احمدنوراللهیوحسین کنعانی زادگان‬ ‫بــه تیــم االهلــی قطــر خواهنــد پیوســت‪ .‬ایــن‬ ‫دو بازیکــن کــه مهر ههــای ثابــت تیــم ملــی و از‬ ‫نهــای پرســپولیس بــه شــمار می اینــد و از‬ ‫بهتری ‬ ‫محبوبیت خاصی هم در بین هواداران پرسپولیس‬ ‫چکــدام واکنشــی بــه ایــن خبرها‬ ‫برخوردارنــد‪ ،‬هی ‬ ‫نداشــتند و به صورت تلویحــی موضوع را تکذیب‬ ‫کردنــد؛ امــا باوجود تکذیب این مســئله از ســوی‬ ‫یحیی گل محمدی‪،‬هیچ کسنمی تواند کتمان کند‬ ‫که مذاکرات و تماس ها با این دو بازیکن ارزشمند‬ ‫پرسپولیس اغازشده است‪ .‬به هرحال فوتبال قطر‬ ‫از مصرف کنند ههــای فوتبال ایران اســت و انتقال‬ ‫سالیانه چهار یا پنج بازیکن شاخص به بازار فوتبال‬ ‫این کشور چیز عجیبی نیست و بازیکنانی که قصد‬ ‫تغییرات در زندگی خود را دارند‪ ،‬با توجه به نرخ‬ ‫ارز بدشــان نمی ایــد یک فصــل را حداقــل در لیگ‬ ‫قطر بگذرانند تا عالوه بر این که اب وهوایی ازنظر‬ ‫فوتبالــی عــوض کنند‪ ،‬به شــرایط مالــی خود هم‬ ‫سروســامان خوبــی بدهند‪ .‬کنعان ـی زادگان که در‬ ‫لیگ قهرمانان موفق به گلزنی شد‪ ،‬پس از جدایی‬ ‫برانکــو بــه پیراهن پرســپولیس رســید و حاال پس‬ ‫از دو فصــل درخشــان‪ ،‬جدای ـی اش قریب الوقوع‬ ‫به نظر می رســد‪ .‬در فصل گذشــته مهدی ترابی و‬ ‫شــجاع خلیل زاده دو چهره کلیدی پرســپولیس در‬ ‫تهــا و در دو مقطــع مختلف به لیگ‬ ‫پایــان رقاب ‬ ‫قطر رفتند که حضور هر یک از ان ها می توانست‬ ‫کمک کنندهپرسپولیسدر رقابتبرایقهرمانیاسیا‬ ‫باشد؛ امسال اگرچه پرسپولیس تیم پر و پیمان تری‬ ‫اســت امــا بازهــم کنعان ـی زادگان و نوراللهــی دو‬ ‫بازیکــن شــاخص ایــن تیــم بــه شــمار می رونــد و‬ ‫تهــا‪ ،‬به خصــوص‬ ‫جدایــی ا نهــا در کــوران رقاب ‬ ‫بــا توجــه بــه عــزم پرســپولیس بــرای قهرمانــی در‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان اسیا می تواند ضربه ای‬ ‫جبران ناپذیــر به تیم یحیی بزنــد‪ .‬دراین بین البته‬ ‫شــایعه هم وجود دارد که شــجاع خلیل زاده پس‬ ‫از یک فصل حضور در تیم الریان به لیگ برتر ایران‬ ‫و باشــگاه پرســپولیس بازخواهد گشــت و اگر این‬ ‫اتفاق بیفتــد‪ ،‬جدایی کنعان ـی زادگان و حضور او‬ ‫از دغدغه های یحیی گل محمدی خواهد کاست‬ ‫اما این موضوع هم فعال در حد شایعات است و‬ ‫کسی نمی تواند روی ان حساب کند‪ ،‬بنابراین تمام‬ ‫تالش باشــگاه به ایجاد یک تابلوی ایســت برای‬ ‫دو چهره شــاخص و می پوش تیمش است‪ .‬نکته‬ ‫این که احمد نوراللهی فصل گذشته هم از لیگ قطر‬ ‫پیشنهاد بسیار خوبی داشت اما با توجه به این که‬ ‫دوست داشت امسال در نقش یکی کاپیتان های‬ ‫تیمش در پرســپولیس نقش افرینی کنــد‪ ،‬در جمع‬ ‫هم تیمی هایش باقی ماند‪ .‬احمد نوراللهی بهترین‬ ‫گلزن این فصل پرســپولیس‪ ،‬ششــمین ســال بازی‬ ‫با پیراهن این تیم را ســپری می کند و حاال شــاید‬ ‫با جدایی‪ ،‬شــانس رســیدن با بازوبند کاپیتانی را‬ ‫از دســت بدهد‪ .‬البته این ســتاره گلستانی ممکن‬ ‫اســت با توجه به شــرایط پیش رو امسال تصمیم‬ ‫متفاوتــی اتخاذ کند که البته پیش بینی هایی هم‬ ‫در ایــن زمینه صورت گرفته و پرســپولیس باوجود‬ ‫هافبک های دفاعی خوش نقشی مثل کامیابی نیا‪،‬‬ ‫سرلک و شریفی به هرحال به نسبت دفاع وسط‬ ‫دغدغه کمتری در این پســت داشته باشد‪ .‬ضمن‬ ‫ان که گفته می شود رضا اسدی هافبک بلندقامت‬ ‫ســابق تراکتور بازیکن مدنظر باشــگاه پرسپولیس‬ ‫اســت گــر احمــد نوراللهی تیم را ترک کنــد‪ .‬با این‬ ‫وصف و در شرایطی که پرسپولیس برای پنجمین‬ ‫قهرمانــی رقابــت خــود در لیگ را در بــازی مقابل‬ ‫ســپاهان دوبــاره اغاز خواهــد کرد‪ ،‬فعال همه چیز‬ ‫مســکوت می ماند تا در پایان در مردادماه درباره‬ ‫این مســائل تصمیــم نهایی گرفته بشــود‪ .‬زمانی‬ ‫که البته پرسپولیس فاصله زیادی با مرحله حذفی‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا نخواهد داشت و چه بهتر که‬ ‫طرفیــن به جای الپوشــانی و پنهــان کاری در زمینه‬ ‫بــه راه حل واقعی برســند‪ .‬این که ایــن دو بازیکن‬ ‫قرارداد خود را با باشگاه تمدید کنند یا اگر قصد بر‬ ‫ی است‪ ،‬باشگاه به سرعت برای پیدا کردن‬ ‫جدای ‬ ‫جانشینان مناسب و در حد ان ها وارد عمل شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تیم ملی باید در بحرین بجنگد‬ ‫باشــگاه الهــال عربســتان‬ ‫کرد که الهالل بــا ژوزه مورایس‬ ‫هواپیمــای اختصاصــی را برای‬ ‫به توافق رسیده است و او قرار‬ ‫دســتیار مورینیــو در نظر گرفته‬ ‫اســت به همراه دستیاران خود‬ ‫اســت تا هر چه ســریع تر راهی‬ ‫با هواپیمــای اختصــاص راهی‬ ‫ریاض شــود و هدایت این تیم‬ ‫ریاض شــود تا مذاکرات نهایی‬ ‫ژوزه مورایس‬ ‫را عهده گیرد‪.‬الهالل عربستان‬ ‫خــود را با ســران الهــال انجام‬ ‫در لیگ قهرمانان اسیا نمایشی‬ ‫دهد‪.‬پیش ازاین هم از خورخه‬ ‫ناامیدکننــده داشــت و ب هســختی توانســت که خســوس به عنوان گزینه اصلی یاد شد که البته‬ ‫جواز صعود از مرحله گروهی را به دست اورد‪ .‬بازیکنان الهالل با بازگشــت او مخالفت نشــان‬ ‫الهــال بــا روژیر میکالــه‪ ،‬ســرمربی برزیلی خود دادندتارئیسباشگاههمسراغ گزینهدیگربرود‪.‬‬ ‫ادامــه نخواهــد داد و تقریبــا اخــراج ایــن مربی الهالل در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اسیا به‬ ‫قطعی شــده است‪.‬یک ســایت پرتغالی اعالم مصافاستقاللخواهدرفت‪.‬‬ ‫‪ 20‬هزار یورویی که پنجره‬ ‫استقالل را بست‬ ‫در حالــی پنجــره باشــگاه اســتقالل بــه دلیــل عدم‬ ‫پرداخت مطالبات لکیچ بسته شد که مبلغ این بدهی‬ ‫‪ 20‬هزار یورو بوده است‪ .‬درحالی که هواداران استقالل‬ ‫صبــح امــروز را با خبر جدایی فــراز کمالوند از این تیم‬ ‫اغــاز کردنــد‪ ،‬شــوک بعــدی که بــه این تیم وارد شــد‪،‬‬ ‫بســته شــدن پنجره نقــل و انتقاالت باشــگاه به دلیل‬ ‫عــدم پرداخــت مطالبات میلیســیچ لکیچ بــود‪ .‬فصل‬ ‫قبل و پس از حضور فرهاد مجیدی به عنوان جایگزین‬ ‫اســتراماچونی در تیم اســتقالل‪ ،‬او میلیسیچ لکیچ که‬ ‫تابعیت صربستانی اسپانیایی دارد را به عنوان دستیار‬ ‫خود انتخاب کرد؛ اما با جدایی لکیچ از ابی پوشان‪،‬‬ ‫او خواستار دریافت مطالباتش شد‪ .‬لکیچ خرداد سال‬ ‫گذشــته با ارسال نامه ای به باشگاه استقالل‪ ،‬خواستار‬ ‫دریافت مطالباتش شد ولی این اتفاق رخ نداد تا اینکه‬ ‫با پیگیری های این مربی‪ ،‬امروز و پس از ارســال نامه‬ ‫فیفا‪ ،‬پنجره نقل و انتقاالتی استقالل بسته شد‪ .‬نکته‬ ‫مهم اینکه مبلغ طلب میلیسیچ لکیچ تنها‪ 20‬هزار یورو‬ ‫بــوده کــه به دلیل عدم پرداخت ان‪ ،‬این مربی پس از‬ ‫شکایت از ابی پوشان‪ ،‬باعث بسته شدن پنجره نقل و‬ ‫انتقاالتی باشگاه شد‪ .‬اکنون مدیران استقالل باید مبلغ‬ ‫‪ 20‬هزار یورو به عالوه پنج هزار فرانک سوئیس بابت‬ ‫جریمه فیفا پرداخت کنند تا پنجره نقل و انتقاالتی این‬ ‫باشگاه باز شود‪.‬‬ ‫تمدید یا تصمیم نهایی به جای تعارف و پنهان کاری ضروری است‬ ‫بروســیا دورتمونــد تاییــد‬ ‫جدایی هالند از این باشــگاه‬ ‫کرده اســت که ســال گذشــته‬ ‫بــه ایــن اســانی هــم نیســت‬ ‫بــا جیــدون ســانچو‪ ،‬ســتاره‬ ‫چراکــه او ماننــد ســانچو‪ ،‬از‬ ‫انگلیســی خــود‪ ،‬توافــق‬ ‫قبــل با مدیــران این باشــگاه‬ ‫کــرده کــه بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫بــرای جدایــی احتمالــی بــه‬ ‫جیدون سانچو‬ ‫شــرایط می توانــد از ایــن‬ ‫توافــق نرســیده اســت‪.‬زورک‬ ‫تیــم جــدا شــود‪.‬درحالی که‬ ‫گفــت‪« :‬ماســال گذشــته بــا‬ ‫دورتموند مشــغول جنگیدن بــرای حضور در جیدون سانچو بین خودمان توافق کردیم و‬ ‫چمپیونزلیگ در فصل بعد اســت‪ ،‬دو ســتاره قول و قرار گذاشتیم که تحت شرایط خاصی‬ ‫بااستعداد خود را در استانه جدایی می بیند‪ .‬او می تواند از باشگاه جدا شود‪.‬او چند سالی‬ ‫مایکل زورک‪ ،‬مدیر ورزشی دورتموند‪ ،‬تایید اســت که در کنار ما اســت‪ .‬هرچند ما چنین‬ ‫کرده است که جیدون سانچو از سال گذشته توافقــی بــا ارلینــگ نداریم‪».‬مدیــر ورزشــی‬ ‫با این باشــگاه توافق کرده که تحت شرایط دورتمونــد در ادامه تایید کرد که این توافق‬ ‫خاصی بتواند از این تیم جدا شود اما ارلینگ خصوصی بین ســانچو و باشــگاه در تابستان‬ ‫هالند‪ ،‬دیگر ســتاره این تیم‪ ،‬چنین شــرایطی گذشــته کــه منچســتریونایتد قصــد جــذب‬ ‫ندارد‪.‬زوج خط حمله دورتموند را به عنوان سانچو را داشت‪ ،‬تقریبا جامه عمل پوشیده‬ ‫یکــی از برتریــن مهاجمــان جهــان فوتبــال بــود‪ .‬زورک در ادامــه در ارتباط بــا مذاکرات‬ ‫در حــال حاضــر می شناســند که باشــگاه های بــا یونایتــد بــر ســر ســانچو افــزود‪« :‬در پایان‬ ‫بســیاری خواهــان امضــای قــرارداد بــا ا ‬ ‫نهــا انتظارات و الزامات ما براورده نشد‪».‬سانچو‬ ‫هســتند‪ ،‬ا ‬ ‫نهــم پــس از فصلــی ناامیدکننــده کــه از منچسترســیتی بــه دورتمونــد پیوســته‬ ‫نهــا در‬ ‫بــرای دورتمونــد کــه اکنون با خطر از دســت اســت‪ ،‬پــس از پیگیــری ناموفــق ا ‬ ‫دادن جایگاه خود در چمپیونزلیگ نیز روبه رو فصل گذشته‪ ،‬همچنان با شیاطین سرخ اوله‬ ‫اســت‪.‬هالند کــه توســط مینــو رایــوال‪ ،‬مدیــر گونار سولسشــر در ارتباط اســت‪ .‬البته تمرکز‬ ‫برنامه معروفش‪ ،‬در این ماه ها با بزرگ ترین ایــن وینگر بااســتعداد در حال حاضر بیش از‬ ‫باشگاه های اروپایی مشغول مذاکره بوده و هــر چیــز بر روی رســیدن به ترکیــب تیم ملی‬ ‫اکنون مدیر ورزشی دورتموند اعالم کرده که انگلیس در رقابت های یورو ‪ 2020‬است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-151‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002269‬مورخ ‪1399/11/30‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای عبدالجواد غالمیان فرزند حسین در ششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل‬ ‫بر ساختمان به مساحت ‪ 178/77‬متر مربع از پالک شماره ‪ 1987‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی‬ ‫علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی مالک رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/13 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-153‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم اگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شــکایت ایــران از ‪ AFC‬در دادگاه عالی ورزش در کوتاه مدت‬ ‫تغییــری در برنامه ریــزی انتخابــی جام جهانی ایجــاد نکرد و تیم‬ ‫ملــی اکنــون بایــد بــا بــازی در اب وهوای گــرم و شــرجی بحرین‪،‬‬ ‫گلیمش را از اب بیرون بکشــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬بعد از گذشــت‬ ‫حــدود دو مــاه از تصمیم بحث برانگیز کنفدراســیون فوتبال اســیا‬ ‫در اعطای میزبانی بازی های گروه ایران در انتخابی جام جهانی‬ ‫بــه بحریــن‪ ،‬دادگاه داوری ورزش در واکنــش به شــکایت ایران و‬ ‫درخواست برگزار نشدن موقت بازی ها‪ ،‬واکنش منفی نشان داد‪.‬‬ ‫طبــق نظــر ‪ CAS‬که مطابــق الیحه دفاعی ‪ AFC‬اســت‪ ،‬توقف‬ ‫یهــا تــا زمــان صــدور رای در پرونــده اصلــی کــه بــا محوریــت‬ ‫باز ‬ ‫«صالحیــت نداشــتن دبیرخانــه ‪ AFC‬در اعطــای میزبانــی بــه‬ ‫یشــود‪ ،‬موجب از دســت رفتن زمان کافی برای‬ ‫بحرین» دنبال م ‬ ‫یشــود‪ .‬درنتیجه ‪ AFC‬رســیدگی‬ ‫برگزاری انتخابی جام جهانی م ‬ ‫به این پرونده را از برگزاری مســابقات در زمان مقرر جدا کرده و‬ ‫پرونــده ســیر معمول و عــادی خود را طی خواهــد کرد که باعث‬ ‫یهــا در زمــان مقرر در بحرین برگزار شــود‪ .‬ایران هم‬ ‫یشــود باز ‬ ‫م ‬ ‫مجبور است از قوانین تبعیت کند و در این مسابقات حاضر شود‪.‬‬ ‫مشــاور عالی حقوقی رئیس فدراســیون فوتبال در واکنش به این‬ ‫تصمیــم دادگاه داوری ورزش گفــت‪ :‬فشــردگی مســابقات و لزوم‬ ‫به اتمام رســیدن بازی ها در زمان مدنظر ‪ AFC‬ســبب شــد ‪CAS‬‬ ‫درخواســت مــا را نپذیــرد‪ .‬در حــال حاضــر ‪ AFC‬تــا ‪ ۱۷‬مــی (‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت) فرصت خواســته تــا الیحه دفاعی ـه اش را در پرونده‬ ‫اصلی ارائه بدهد‪ .‬از طرفی از ‪ ۳‬ژوئن (‪ ۱۳‬خرداد) هم مسابقات‬ ‫شروع می شود؛ یعنی فقط ‪ ۱۵‬روز بین ارائه الیحه ‪ AFC‬تا شروع‬ ‫مســابقات زمان داریم و این کارمان را ســخت می کند‪ .‬شرایط به‬ ‫شــکلی اســت کــه کارمــان بــرای امیــدواری بــه صــدور رای قبل از‬ ‫شروع رقابت های مرحله گروهی سخت شده است‪ ،‬البته بحث‬ ‫ناامیــدی نیســت زیــرا با امیــدواری جلــو رفتیم‪ .‬طبــق گفته وکیل‬ ‫گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ -1‬مقدار ‪ 18/0560‬شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام اقای دانش ادیب نژاد صادره‬ ‫سنندج فرزند حسین‬ ‫‪ -2‬مقدار ‪ 18/69816‬شعیر مشاع از ششدانگ بنام اقای داوود ادیب نژاد صادره سنندج فرزند‬ ‫حسین تحت پالک ‪ ۳۲۰‬فرعی از ‪ ۸‬اصلی بخش ده به مساحت ‪ ۶۱۸۸۵‬مترمربع جزء نسق‬ ‫زارعانه شماره ‪ ۴۳۳۸‬مورخ ‪ 51/7/16‬دفتر ‪ ۱۴‬سنندج بنام اقایان مجید و حسین ملکی به ادرس‬ ‫سنندج روستای گزنه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/1/29‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/2/13‬هیوا احمدیان‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت منطقه دو سنندج ‪ /1460‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-155‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰3۰۶۰۱۳00۲33۵‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/11‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هادی خسروی بغداده فرزند حجی‬ ‫در ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت ‪ 48/90‬متر مربع تمامت باقیمانده پالک ‪۳۶۱۷‬‬ ‫فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده‬ ‫مع الواسطه از اقای ابراهیم دست نشان مالک رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ایــران در پرونده شــکایت از ‪ ،AFC‬شــانس کمی بــرای جلوگیری‬ ‫یهــا در بحرین باقی مانده و طبیعتا امیدی هم به‬ ‫از برگــزاری باز ‬ ‫ایــن اتفــاق نیســت و به نظر می رســد دادگاه عالــی ورزش زمانی‬ ‫رای خــود را دربــاره ایــن پرونده اعالم کند کــه بازی ها در بحرین‬ ‫برگــزار و حتــی خاتمه یافته اســت‪ .‬با توجــه به وضعیت کنونی‪،‬‬ ‫ســرمربی تیم ملی راهی جزیره کیش شــده تا از محل اردوی این‬ ‫تیم پیش از اعزام به بحرین بازدیدی داشــته باشــد و شــرایط را‬ ‫برای اماده سازی تیمش در اب وهوای مشابه با این کشور بررسی‬ ‫کنــد‪ .‬نکتــه حائــز اهمیت در اتفاقــات اخیر‪ ،‬رســیدگی قانونی به‬ ‫اقدام ‪ AFC‬و از طرفی انجام تدارکات الزم برای اماده سازی تیم‬ ‫ملی برای کسب نتایج مناسب در انتخابی جام جهانی است که‬ ‫می توانــد در اینــده باعــث احقاق حقوق ایــران در مواردی مانند‬ ‫یهــای بین المللی و همین طور ادامه امیــدواری ایران برای‬ ‫میزبان ‬ ‫کسب سهمیه جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر شود‪.‬‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/13 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ - 9-265‬شماره‪ 692/97 :‬ش ح ‪ 7‬مشخصات محکوم علیه نام‪ :‬حسین اقا نام خانوادگی‪ :‬مهدور‬ ‫نام پدر‪ :‬ماشااهلل نشانی محل اقامت‪ :‬گلدشت‪ -‬خ بهشتی – ده متری پنجم ‪ 5‬مشخصات محکوم‬ ‫له نام‪ :‬علیرضا نام خانوادگی‪ :‬غالمی موگویی نام پدر‪ :‬اسداله نشانی محل اقامت‪ :‬گلدشت‪ -‬خ امام‬ ‫رضا – پالک ‪ 39‬محکوم به بموجب رای شماره ‪ 827‬تاریخ ‪ 97/7/29‬حوزه گلدشت شورای حل‬ ‫اختالف شهرستان نجف اباد که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 50/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 1/710/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت‬ ‫تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ‪ 97/6/17‬لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر‬ ‫حق االجرا‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه‬ ‫مکلف است ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد‬ ‫یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان مسیر باشد و در صورتی که خود را‬ ‫قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا‬ ‫تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان نجف‬ ‫اباد‪ -‬گلدشت ‪/1130248‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-266‬چون ششدانگ قطعه ملک مشجر پالک شماره ‪ 1006/1‬واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬ثبت‬ ‫اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا افالکیان نجف ابادی فرزند امیرقلی و شرکا در جریان ثبت‬ ‫است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون‬ ‫ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/3/10‬ساعت‬ ‫‪ ۸‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود‬ ‫روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در‬ ‫روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از‬ ‫تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/02/13 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬مهدی صادقی وصفی‪/1127508‬م الف‬ ‫مدیرفنیپیشیناستقاللرسماهدایتسایپایتهران‬ ‫را بــر عهــده گرفت‪ .‬فراز کمالوند بعد از جلســه دیروز با‬ ‫مســئوالن باشــگاه ســایپا به توافق نهایی رسید و رسما‬ ‫قراردادش را با این تیم امضا کرد‪ .‬این مربی باتجربه که‬ ‫پیش ازاینبه عنوانمدیرفنیدراستقالل کارمی کرد‪،‬بعد‬ ‫از صعود ابی های پایتخت به دور حذفی لیگ قهرمانان‬ ‫اسیابه طوررسمیجدایی اشاز کادرفنیاستقاللرامطرح‬ ‫کرد‪ .‬کمالوندبعدازتوافقبافرهادمجیدیواحمدمددی‬ ‫سرمربی و مدیرعامل استقالل از جمع ابی های پایتخت‬ ‫جدا شد‪ .‬کمالوند که از چندی قبل با مسئوالن سایپا به‬ ‫توافق رسیده بود‪ ،‬ظهر امروز جلسه نهایی اش را با ان ها‬ ‫برگزار کرد و درنهایت این جلســه به عقد قرارداد منجر‬ ‫شد‪ .‬تیم سایپای تهران بعد از استعفای ابراهیم صادقی‬ ‫از سمت سرمربیگری اگرچه محسن بیاتی نیا را به عنوان‬ ‫ســرمربی موقــت انتخــاب کــرده بــود‪ ،‬اما منتظر شــد تا‬ ‫استقاللاز لیگقهرماناناسیابرگرددوباتوافقسه طرفه‬ ‫فراز کمالوندرابه عنوانسرمربیجدیدخودرسماانتخاب‬ ‫و معرفــی کنــد‪ .‬این مربی باتجربه فوتبال ایران ســابقه‬ ‫سرمربیگری در تیم های متعددی ازجمله تراکتور تبریز‪،‬‬ ‫گسترش فوالد تبریز‪ ،‬صنعت نفت ابادان‪ ،‬پارس جنوبی‬ ‫جم‪ ،‬شــاهین بوشــهر‪ ،‬شــیرین فراز کرمانشــاه و ‪ ...‬را در‬ ‫کارنامه دارد‪ .‬حاال مسئوالن سایپا با انتخاب کمالوند به‬ ‫دنبال بقا در لیگ برتر هستند‪ .‬نارنجی پوشان لیگ برتر‬ ‫تاکنون‪ 18‬امتیازدررقابت هایلیگبرتر کسب کردندودر‬ ‫رتبهسیزدهمجدولرده بندیقرارگرفته اندکهامیدوارندبا‬ ‫حضور کمالوندبتوانندبه روزهایخوبخودبرگردندودر‬ ‫پایانفصلجشنبقابگیرند‪.‬‬ ‫برتری پیکان مقابل‬ ‫پدیده مشهد‬ ‫شــاگردان تارتار موفق به کســب پیروزی در دیدار‬ ‫تدارکاتی مقابل پدیده شدند‪ .‬تیم های فوتبال پیکان‬ ‫و پدیــده مشــهد بــا توجــه بــه وقفــه مســابقات لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬از فرصت اســتفاده کردند و در ورزشــگاه کارگران‬ ‫تهران مســابقه ای دوســتانه مقابل هم انجــام دادند‪.‬‬ ‫محمــد نــوری‪ ،‬هافبک باتجربــه پیــکان در دقیقه ‪۱۵‬‬ ‫روی تــوپ ارســالی از جناحیــن با ضربــه بغل پا موفق‬ ‫شد دروازه پدیده را باز کند و شاگردان مهدی تارتار را‬ ‫پیش بیندازد‪ .‬دو تیم که از نفرات اصلی خود در این‬ ‫بازی دوستانه بهره می بردند‪ ،‬در ادامه مسابقه گلزنی‬ ‫نکردند تا پیکان با تک گل محمد نوری به برتری برابر‬ ‫پدیده دست پیدا کند‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود عمومی مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک تیران و کرون بخش ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬ثبت اصفهان‪:‬‬ ‫‪ -9-267‬پیرو اگهی نوبتی منتشر شده در روزنامه نصف جهان شماره ‪ ۴۰۱۷‬مورخ‬ ‫‪ 1400/02/01‬اگهی تحدید حدود عمومی مربوطه به شرح ذیل منتشر می شود‪:‬‬ ‫بخش ‪ ۱۲‬ثبت اصفهان‬ ‫شماره یک اصلی واقع در تیران ‪ -‬فرعی ذیل‪:‬‬ ‫‪ - 8651‬فاطمه دادخواه فرزند رضا به شماره شناسنامه ‪ ۴۹۶‬و ابراهیم دادخواه فرزند عباس‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ :۲۰‬تمامت ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی و مشجر به مساحت‬ ‫‪ 1105/78‬متر مربع (که قبل از استانداردسازی پالک ‪ 2656/1‬فرعی از اصلی مذکور بوده‬ ‫است)‪.‬‬ ‫بخش ‪ ۱۳‬ثبت اصفهان‬ ‫‪ ۲۶۵‬اصلی ‪ -‬محمد حشمتی فرزند فتح اهلل به شماره شناسنامه ‪ :235‬تمامت ششدانگ یک‬ ‫قطعه ملک مشجر به مساحت ‪ 49912/10‬مترمربع‪.‬‬ ‫تاریخ تحدید حدود‪1400/03/05 :‬‬ ‫تحدید حدود به ترتیب از ساعت ‪ 8:30‬صبح روز مقرر در محل شروع خواهد شد‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت به مالک و مجاورین اعالم میشود که در روز و ساعت مقرر در محل‬ ‫حضور به هم رسانند‪ .‬چنانچه هر یک از مالکین یا نمایندگان قانونی انها در موقع تحدید حدود‬ ‫حاضر نباشند مطابق ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت‪ ،‬ملک انها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین‬ ‫تهدید خواهد شد‪ .‬اعتراضات مجاورین و مالکین که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق‬ ‫مقررات ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی روز به‬ ‫صورت کتبی و مستقیم پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف‬ ‫پرونده های معترضی ثبت‪ ،‬معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره‬ ‫بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به‬ ‫این اداره تسلیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار روز‪ 1400/02/13 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران و کرون‪-‬‬ ‫سید محمد حسن مصطفوی ‪/1128111‬م الف‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ماه ‪ 03 / 1400‬می ‪ 20 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1060‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫بزرگترین محموله واکسن‬ ‫کرونا توسط هالل احمر به‬ ‫ایران رسید‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دبیر کل جمعیت هالل احمر از ورود بزرگترین محموله واکســن‬ ‫کرونــا از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنون در کشــور توســط این‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫جمعیت از چین به ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدحسن قوسیان مقدم گفت‪ :‬با گرامیداشت‬ ‫لیالــی قــدر و ایام ســوگواری علــوی و پوزش از محنــت کادر درمان و‬ ‫هموطنــان که در ســخت ترین شــرایط جنگ اقتصــادی و دریغ های‬ ‫پزشکی علیه کشور صبوری می کنند‪ ،‬همچنین با قدردانی از حمایت‬ ‫رهبــری معظــم و ریاســت جمهــوری و دولــت تدبیــر و امیــد و دفتــر‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬بزرگترین محموله واکسن کرونا توسط جمعیت‬ ‫هالل احمر دقایقی قبل وارد کشــور شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این محموله‬ ‫واکسن کرونا به میزان یک میلیون دوز از طریق جمعیت هالل احمر‬ ‫ایران امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد‪.‬‬ ‫خطربودجهبیخ گوشرتبه بندیمعلمان!‬ ‫طبــق الیحــه رتبه بنــدی‪ ،‬معلمــان در‬ ‫یشــده و در ‪ ۵‬رتبــه‬ ‫چهــار صالحیــت بررس ‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬کســب رتبه باالتر مســتلزم ‪۶‬‬ ‫سال توقف است؛ برخی کارشناسان بودجه‬ ‫ســنواتی را پاشــنه اشــیل الیحــه رتبه بنــدی‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫به گزارشتسنیم؛سرانجامپساز مدت ها‬ ‫انتظــار‪ ،‬الیحــه رتبه بنــدی معلمــان از ســوی‬ ‫یکــه‬ ‫دولــت بــه مجلــس ارائــه شــد و درحال ‬ ‫پیش ازاین اخباری مبنی بر اجرای ان در هفته‬ ‫معلم اعال مشــده بود اما بر اساس گفته های‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬روند بررســی این الیحه‬ ‫طوالنــی خواهد بــود‪ .‬رتبه بندی تا بــه امروز‬ ‫در میــان قاطبه فرهنگیان بــا افزایش حقوق‬ ‫گره خورده اســت امــا زمزمه هایی که از میان‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫مســئوالن اموزش وپرورش شــنیده م ‬ ‫ماجرای دیگری را حکایت می کند‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ایــن موضــوع را پیــش می کشــند کــه لطفــا‬ ‫رتبه بنــدی را بــه افزایــش حقوق گــره نزنید‪،‬‬ ‫هدف این طرح‪ ،‬ارتقای کیفیت اموزش و به‬ ‫طبع ان افزایش انگیزه های مالی است‪.‬‬ ‫رتبه بندی معلمان با این معیارها‬ ‫بــر اســاس انچــه پــس از بررســی الیحــه‬ ‫پیشــنهادی دولت بــرای رتبه بندی معلمان‪،‬‬ ‫متوجــه ان شــدیم‪ ،‬معلمــان بــر اســاس‬ ‫صالحیت هایی همچون صالحیت معلمی‪،‬‬ ‫یهــای رفتــاری‪،‬‬ ‫صالحیــت عمومــی یــا ویژگ ‬ ‫صالحیــت تخصصــی و صالحیــت حرفه ای‬ ‫یشــده و در رتب ههــای یــک تا پنــج قرار‬ ‫بررس ‬ ‫می گیرند‪ .‬شرایط کسب‪ ،‬ارتقا‪ ،‬توقف و تنزل‬ ‫رتبــه در ایین نامــه اجرایی این قانون تعیین‬ ‫می شود ورود به فرایند رتبه بندی معلمان با‬ ‫حداقل‪ 2‬سال سابقه خدمت صورت گرفته و‬ ‫کسب رتبه های باالتر مستلزم حداقل ‪ 6‬سال‬ ‫توقف در هر یک از رتبه ها و کســب شــرایط‬ ‫نشــده در ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫الزم تعیی ‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬البتــه وعــده اجــرای رتبه بندی‬ ‫یشــود و‬ ‫معلمــان سال هاســت که شــنیده م ‬ ‫ایــن موضــوع مدت هاســت محــل بحــث و‬ ‫اختالف نظــر میان مســئوالن‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫معلمــان اســت انجــا کــه در طول ســال های‬ ‫گذشته در دو مرحله ترمیم حقوق فرهنگیان‬ ‫بــه نام رتبه بنــدی اجرا شــد بااین وجود هنوز‬ ‫عــده ای زیادی بــر این باورند که همچنان در‬ ‫نقطــه شــروع ایســتاده اند و رتبه بنــدی رنگ‬ ‫اجــرا به خود ندیده اســت‪ .‬حال باید دید با‬ ‫تدوینقانونرتبه بندی‪،‬بحثافزایشکیفیت‬ ‫اموزشی و در کنار ان ارائه مشوق های مالی به‬ ‫معلمان پس از ســال ها کش وقوس عملیاتی‬ ‫خواهدشد؟‬ ‫بودجه سنواتی پاشنه اشیل رتبه بندی‬ ‫در همین رابطه خلیل جوادیار؛ کارشناس‬ ‫مســائل اموزش وپــرورش دربــاره رتبه بنــدی‬ ‫معلمــان گفــت‪ :‬بــر اســاس انچــه در برنامــه‬ ‫ششــم توســعه در ردیــف دو از بنــد الــف‬ ‫مــاده ‪ 63‬تکلیــف شــده‪ ،‬دولــت موظــف‬ ‫اســت نظام رتبه بندی معلمان را با توجه به‬ ‫عملکرد رقابتی تدوین و در بودجه ســنواتی‬ ‫تهــا تمــام افــراد فقــط بحث‬ ‫نظــام پرداخ ‬ ‫نظام رتبه بندی را دیده اند و به استقرار نظام‬ ‫پرداخت هاتوجهینکرده اند‪.‬‬ ‫نظام پرداخت ویژه معلمان تدوین‬ ‫شود‬ ‫پیش بینی کند‪ .‬بودجه ســنواتی پاشنه اشیل‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان اســت‪ .‬او دربــاره تعیین‬ ‫بودجه پایدار برای رتبه بندی معلمان گفت‪:‬‬ ‫وقتی قرار اســت قانونــی از مجلس به عنوان‬ ‫نظــام رتبه بندی معلمان گذرانده شــود باید‬ ‫ردیــف بودجــه مســتقل‪ ،‬مشــخص و دائــم‬ ‫پیدا کند‪ ،‬اینکه هرســال بودجه رتبه بندی را‬ ‫منوط به بودجه ســنواتی کنیم‪ ،‬پاشنه اشیل‬ ‫الیحهرتبه بندیمعلماناست‪.‬این کارشناس‬ ‫مســائل اموزش وپــرورش افــزود‪ :‬رتبه بنــدی‬ ‫باید در فلســفه موضوع به نتیجه یکســان و‬ ‫دیــدگاه هم جنس در بدنه سیاس ـت گذاری و‬ ‫اجــرا برســد‪ ،‬هم اکنون هــر وقــت پول داریم‬ ‫از رتبه بنــدی صحبــت می کنیــم و هــر وقــت‬ ‫پول نداریمبهشکلیدیگر‪.‬‬ ‫رتبه بندی گرفتار باز ی های سیاسی‬ ‫او به ضرورت تدوین نظام پرداخت ویژه‬ ‫معلمانپیشاز رتبه بندیاشارهوتصریح کرد‪:‬‬ ‫رتبه بندی را به بازی هایی در سیاست گذاری و‬ ‫اجراتبدیل کرده اند‪،‬سال‪ 94‬کهبحثارتقای‬ ‫شغلیمعلمانمطرحشدبه نوعیخواستگاه‬ ‫ان همیــن رتبه بنــدی بــود؛ نظــام پرداخــت‬ ‫معلمان را در حداقل‪ 10‬کشور مطالعه کردم‪،‬‬ ‫ا نهــا نظــام پرداخــت حقــوق را بــه بحــث‬ ‫رتبه بندی پیونــد نمی زنند‪ ،‬رتبه بنــدی امری‬ ‫کامال مستقل و دارای ماهیت‪ ،‬نگاه حرفه ای‬ ‫به معلمان اســت‪ .‬جواد یار با اشاره به اینکه‬ ‫نظامپرداختمعلمانبایدمشخص ترازانچه‬ ‫هست‪،‬باشدهم اکنوناز کارمندی‪،‬معلمیو‬ ‫حتیبرخیاوقاتدریافت کارگریبهمعلمان‬ ‫پرداخت می شود‪ ،‬متذکر شد‪ :‬برای رتبه بندی‬ ‫باید ماهیت مشخص و مستقل قائل باشیم و‬ ‫برایانبودجهمجزا‪،‬سازوکار مستقلوقانون‬ ‫مشــخص و مدونــی ارائه کنیم تا دســتخوش‬ ‫ســلیقه بازی و ســنوات نشــود‪ .‬این کارشناس‬ ‫مسائل اموزش وپرورش گفت‪ :‬حداقل در سه‬ ‫دولت موضوع رتبه بندی مطرح شده است و‬ ‫هم اکنون به بحث الیحه در ســطح مجلس‬ ‫رســیده است؛ ماده ‪ 63‬برنامه ششم توسعه‬ ‫اشاره می کند‪ ،‬تهیه نظام رتبه بندی و استقرار‬ ‫لهــا ایــن‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی از راه ح ‬ ‫اســت ابتــدا نظــام پرداخت ویژه معلمــان و‬ ‫نــه فرهنگیــان را طراحــی کنیــم یعنــی کادر‬ ‫اداری و خدماتــی از ان خــارج شــوند‪ ،‬معلــم‬ ‫تعریــف مشــخصی دارد و در ایــن الیحــه بر‬ ‫ان تعریــف صحــه گذاشت هشــده اســت‪ ،‬اگــر‬ ‫نظــام پرداخت تدوین و تصویب شــود یکی‬ ‫از زیرمجموعه های ان بحث رتبه بندی است‪.‬‬ ‫جوادیار با انتقاد از رتبه بندی که هم اکنون در‬ ‫حالاجراست‪،‬ادامهداد‪:‬رتبه بندیهم اکنون‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬معلمانی که به سابقه‬ ‫خاصی می رسند‪ ،‬طبق مصوبه هیئت دولت‬ ‫بــر اســاس روش معیــوب ازمــون الکترونیکی‬ ‫یشــوند‪ ،‬مخالــف ایــن موضــوع‬ ‫ارزشــیابی م ‬ ‫هستیم هیچ وقت ابزار را نباید در مصوبه ای‬ ‫کهشکلایین نامهومقررهپیدامی کند‪،‬لحاظ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معلمان مدارس غیردولتی از رتبه بندی‬ ‫جا ماندند‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه الیحــه رتبه بنــدی‬ ‫معلمان تقدیم مجلس شــد تا این قانون در‬ ‫قالــب بودجه ‪ 1400‬تدوین و تصویب شــود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬انچه به ان اصرار دارم این است که‬ ‫نظام رتبه بندی را با نظام سنجش صالحیت‬ ‫و کســب گواهی نامــه صالحیــت معلمــی‬ ‫یکسان نبینیم همچنین الیحه تدوین شده با‬ ‫رویکرد معلمان بخش دولتی است و اصال به‬ ‫مــدارس غیردولتی توجه نکرده انــد ایا فردی‬ ‫کــه در مــدارس دولتی درس می دهد با فردی‬ ‫که در مدارس غیردولتی را همین کار را انجام‬ ‫می دهد تفاوتی دارد که عده ای را رتبه بندی‬ ‫وعده ای را رها می کنیم؟‬ ‫گواهینامه صالحیت معلمی پاشنه‬ ‫اشیل رتبه بندی‬ ‫جوادیــار ادامه داد‪ :‬نبود روش یکســان‬ ‫در بحــث به کارگیــری معلمــان بــر اســاس‬ ‫گواهینامه صالحیت معلمی یکی از پاشنه‬ ‫اشیل های الیحه رتبه بندی است که باید به‬ ‫ان توجه زیادی می شد البته در مصوبه اخیر‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگی در تبصره ‪5‬‬ ‫دربــاره جــذب منابــع انســانی بــه بحــث‬ ‫گواهینامــه صالحیــت معلمــی به خوبــی‬ ‫پرداخت هشــده اســت اگــر ایین نامــه خوبی‬ ‫بــرای ان تدویــن و تمــام مــدارس دولتــی‬ ‫و غیردولتــی و تمــام افــرادی کــه به شــغل‬ ‫معلمــی مشــغول هســتند را در بربگیــرد‪،‬‬ ‫معلمــی را در حرفــه فارغ از بحث دریافت‬ ‫حقــوق لحاظ خواهد کرد‪ .‬او هشــدار داد‪:‬‬ ‫هم اکنــون دانــش امــوزان توانمنــد به دلیل‬ ‫نبود شغل در جامعه و خال اشتغال در تراز‬ ‫باالی درسی‪ ،‬معلمی را انتخاب می کنند اما‬ ‫در این انتخاب بحث انگیزه وجود ندارد و‬ ‫فقط مطالبه شغل است!‬ ‫بازدید معاون بازسازی و مسکن‬ ‫روستایی کشور از پروژه های‬ ‫مسکن روستایی و شهری‬ ‫استان قم‬ ‫مهندس مهدیان معاون بازســازی و مســکن روســتایی کشــور‪ ،‬مهندس جودی مدیرکل‬ ‫بازسازی‪،‬مهندسسهرابیمدیرکلمسکنروستاییدفترمرکزی‪،‬مهندسبلدیمدیرکلبنیاد‬ ‫مسکن استان‪ ،‬مهندس مال اسماعیلی معاون بازسازی و مسکن روستایی و مهندس رضوانپور‬ ‫معاون مسکن شهری از پروژه های ‪ 100‬واحدی طایقان‪ 196,‬واحدی سلفچگان‪ 50 ،‬واحدی‬ ‫دستگرد و‪ 270‬واحدی افق میدان جوان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم‪ ،‬در این بازدید مهندس بلدی مدیرکل‬ ‫بنیاد مسکن گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها را به صورت جداگانه ارائه نمود و‬ ‫گفت‪:‬بیشاز نیمیاز منازلروستاییاستاندر مقابلزلزلهمقاومتندارندوبهتراستقبلاز‬ ‫زلزلهاینواحدهایمسکونیمقاوم سازیشوندتادر زمانزلزلهودیگرحوادثطبیعیشاهد‬ ‫کمترین خسارت جانی و مالی باشیم‪ .‬او با اشاره به تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان‬ ‫برنامه وبودجه‪ ،‬استانداری و بنیاد مسکن گفت‪ :‬هدف از این تفاهم نامه ساخت‪ 1000‬واحد‬ ‫مسکونی است که جامعه هدف ان خانوارهای کم درامد‪ ،‬اسیب پذیر در مناطق روستایی و‬ ‫شهرهایدارایظرفیتاستقراردائمجمعیتشاملخانوارهایدارایواحدهایمسکونیغیر‬ ‫مقاوم و در معرض خطر و خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب است‪ .‬مهندس مهدیان‬ ‫با تاکید بر احداث واحدهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله و رعایت اصول فنی و مهندسی‬ ‫در ساخت وسازها گفت‪ :‬در طرح ارائه تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی باید از تمامی‬ ‫پتانسیل های استانی‪ ،‬به ویژه ظرفیت دهیاری روستاهای استان بهره برداری های الزم را به‬ ‫کاربرد‪ .‬او با قدردانی از عملکرد بنیاد مســکن اســتان اظهار داشــت‪ :‬بنیاد مسکن استان قم‬ ‫در امر خدمات رسانی به مناطق زلزله زده کشور و بازسازی واحدهای مسکونی اسیب دیده‬ ‫ناشی از سیل اقدامات ارزنده ای انجام داده است و هم اکنون نیز شاهد تحوالت بسیار خوبی‬ ‫در حوزه های مختلف مسکن شهری‪ ،‬روستایی‪ ،‬طرح ویژه مسکن روستایی و ‪ ...‬هستیم‪.‬‬ ‫پرداخت هزینه درمان کرونا‬ ‫برای دانش اموزان‬ ‫مدیرکلتعاونوپشتیبانیوزارتاموزش وپرورشاز پرداختتمامهزینه هایدرمان کرونا‬ ‫برایدانش اموزاندارایبیمهحوادثدانش اموزیوفرهنگیاندارایبیمهتکمیلیتاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬گودرز کریمی فر در خصوص کارکرد بیمه دانش اموزی و اینکه ایا‬ ‫درمان کرونا را هم پوشش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بیمه حوادث دانش اموزی یعنی امنیت خاطر‬ ‫برای دانش اموزان‪ .‬ما گفته ایم در طول شبانه روز این بیمه در قبال همه حوادث دانش اموزان‬ ‫را پوشــش می دهد و مالک حضور فیزیکی دانش اموز در مدرســه نیست بلکه نفس وجود‬ ‫دانش اموز بودن مالک است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر دانش اموزی در خانه بود و یک مشکل کلیوی‬ ‫برایش پیش امد یا به هر دلیل به سمعک نیاز پیدا کرد و موارد بسیار این چنینی با ‪۵‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۰‬تومانپرداختبیمهحوادثهمهاین هاپوششدادهمی شود‪.‬اودربارهاینکهایاهزینه‬ ‫درمان بیماری کرونا هم شامل ان می شود گفت‪ :‬بله‪ .‬اگر دانش اموزی دچار کرونا شود همه‬ ‫موارد ازجمله دارو ها را این بیمه پوشش می دهد‪ .‬کریمی فر درباره گالیه برخی معلمان در‬ ‫خصوصبیمهتکمیلیفرهنگیانواینکهپوششبیمه ایبرایدرمان کرونادر مراکزخصوصی‬ ‫حقیقتابیمهبی نظیریاست‬ ‫بادردسرهمراهخواهدبودنیزبیان کرد‪:‬بیمهتکمیلیفرهنگیان‬ ‫ً‬ ‫که فرهنگیان با‪۴۹‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان تا سقف نامحدود تحت بیمه درمانی هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫تعاونوپشتیبانیوزارتاموزش وپرورش گفت‪:‬در مراکزطرفقرارداداینبیمههمههزینه ها‬ ‫رایگان است که با‪ ۵۵۰۰‬مرکز درمانی طرف قراردادیم‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی فشرده( نوبت اول) شماره مجوز‪1400.681‬‬ ‫شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ /‬منطقه زاهدان‬ ‫شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان در نظر دارد اجرای پروژه موضوعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید ‪.‬‬ ‫موضوع مناقصات ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مدت انجام کار‬ ‫شماره مجوز سامانه ستاد‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت ‪ 2‬و سوختگیری زاهدان‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000002‬‬ ‫‪ 96/425/057/470‬ریال‬ ‫‪ 4/821/260/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت ‪ ,‬ناحیه و سوختگیری زابل‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000003‬‬ ‫‪ 52/824/030/052‬ریال‬ ‫‪ 2/641/200/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت و ناحیه خاش و ناحیه سراوان‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000004‬‬ ‫‪ 37/583/952/350‬ریال‬ ‫‪ 1/879/200/000‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و دفتری ستاد منطقه و ناحیه مرکزی زاهدان‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪2000091583000005‬‬ ‫‪ 31/465/183/747‬ریال‬ ‫‪ 1/573/260/000‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫واگذاری حجمی زمانی امور عملیاتی ‪ ,‬فروش و اندازه گیری باک خودروهای پایانه مرزی میلک‬ ‫یک سال شمسی‬ ‫‪20000091583000006‬‬ ‫‪ 16/511/263/043‬ریال‬ ‫‪ 825/564/000‬ریال‬ ‫حجم کار ‪:‬‬ ‫‪ . 1‬امور خدماتی و عملیاتی انبار نفت و سوختگیری زاهدان به تعداد ‪ 47‬نفر نیروی انسانی ‪.‬انجام روتین های ‪A‬و‪ B‬و سایر هزینه‬ ‫های خدماتی و عملیاتی ‪.‬‬ ‫‪ .2‬امور خدماتی و عملیاتی انبار نفت ‪ .‬سوختگیری و ناحیه زابل به تعداد ‪ 27‬نفر نیروی انسانی ‪.‬انجام روتین های ‪A‬و‪ B‬و سایر‬ ‫هزینه های خدماتی و عملیاتی ‪.‬‬ ‫‪ .3‬امور خدماتی و عملیاتی انبار نفت و ناحیه خاش و همچنین امور خدماتی ناحیه سراوان به تعداد ‪ 19‬نفر نیروی انسانی ‪.‬انجام‬ ‫روتین های ‪A‬و‪ B‬و سایر هزینه های خدماتی و عملیاتی‬ ‫‪ .4‬امور خدماتی ‪ .‬باغبانی و فضای سبز ستاد منطقه و ناحیه مرکزی به تعداد ‪ 17‬نفر نیروی انسانی و سایر هزینه های خدماتی‬ ‫‪ .5‬امور عملیاتی و فروش و اندازه گیری باک خودروهای پایانه مرزی میلک به تعداد ‪ 8‬نفر نیروی انســانی و ســایر هزینه های‬ ‫عملیاتی‬ ‫تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ‪ :‬از تاریخ انتشار اخرین اگهی روزنامه‬ ‫نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) اقدام نمایند الزم‬ ‫بذکر اســت کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از‬ ‫طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف زاهدان ‪ .‬خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر‬ ‫شهدای وحدت شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان تلفن ‪ 054-33428301- 3 :‬داخلی ‪121‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهد اور بال مانع است‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬تضمین قابل قبول ‪ :‬یکی از تضامین معتبر در ایین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی مصوب ‪ 1394/9/22‬می باشد‪( .‬در صورت واریز سپرده نقدی‪ ،‬حساب سپرده بانکی مجاز شرکت‪ ،‬حساب مجاز شرکت‬ ‫به شماره ‪ 9200055319‬با کد شناسه پرداخت ‪ 14715536‬نزد بانک ملت وتحویل فیش واریزی به خزانه شرکت و دریافت‬ ‫رسید وجه می باشد )‬ ‫* پس از ارزیابی شرکت کنندگان توسط کمیته فنی و بازرگانی منطقه‪ ،‬پیشنهاداتی که به تایید کمیته فنی و بازرگانی‬ ‫رسیده است بازگشایی خواهد شد ‪.‬‬ ‫حداقل تعداد مناقصه گران برای بازگشایی در هر مناقصه سه پاکت می باشد‬ ‫شرایط متقاضیان ‪ :‬کلیه شرکتهای توانمند‬ ‫‪ -1‬ارائه تصویر گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -2‬ارائه تصویر گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬احراز حداقل امتیاز قابل قبول (امتیاز ‪ )60‬براساس معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران‬ ‫‪ -4‬احراز حداقل امتیاز قابل قبول (امتیاز‪ )60‬براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشت‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی (‪)HSE‬‬ ‫‪ -5‬ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر ‪ 2‬سال گذشته که توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه‬ ‫حسابداران رسمی انجام پذیرفته باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬سوابق مالی شرکت کنندگان در مناقصه ( از جمله صورتهای مالی شامل ترازنامه ‪ .‬صورت سود و زیان ‪ .‬صورت گردش‬ ‫وجوه نقد و یادداشتها و توضیحات همراه صورتهای مالی و ‪) ..........‬‬ ‫‪ -7‬ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت‪ ،‬تصویر اگهی ثبت شرکت بهمراه اخرین تغییرات در روزنامه رسمی‪ ،‬تصویر‬ ‫اظهارنامه ثبت شرکت‪ ،‬تصویر کد اقتصادی‪ ،‬تصویر شناسه ملی‪ ،‬تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -8‬ارائه نمونه امضاء تعهداور ازدفتراسناد رسمی برای افراد صاحب صالحیت شرکت براساس اخرین تغییرات در روزنامه رسمی‬ ‫‪ -9‬عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای گذشته‬ ‫‪ -10‬ارائه خالصه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪-11‬متقاضیان می توانند در یک موضوع یا در کلیه موضوعات مناقصه شرکت نمایند و فرمهای ارزیابی کیفی را تکمیل کنند ‪.‬‬ ‫* تمامی مستندات ارائه شده در مناقصه میبایستی ممهور به مهر و امضاء مجاز پیمانکار و بصورت اصل و یا برابر اصل باشد‪.‬‬ ‫روابــط عمــومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!