روزنامه رویداد امروز شماره 1059 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1059

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1059

روزنامه رویداد امروز شماره 1059

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 12‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫‪ 02‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 19‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1059‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫برروحتمامشیعیانتیغ زدند‬ ‫برمردترینمردجهانتیغ زدند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫قم‬ ‫ساختارقیمت گذاریخودروتغییرمی کند‬ ‫رویدا د قم‬ ‫درزمستانسالگذشتهازاصالحشیوهقیمت گذاریدستوریخبردادنداماباگذشتچندماههنوزخبریازاینتغییرنیستوفشار‬ ‫برتولیدکنندگانادامهدارد‬ ‫باز اجتماعی شدن‬ ‫سدی مقابل‬ ‫بازگشت به زندان‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪09‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد دق م‬ ‫‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1057‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫ثبت نام یک میلیون نفر برای هزار سهمیه‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫اجتماعیشدن‬ ‫باز‬ ‫شت به زندان‬ ‫دی مقابل بازگ‬ ‫س‬ ‫حضور در شب های‬ ‫قدر مستحب و مراعات‬ ‫دستورالعمل ها‬ ‫واجب است‬ ‫مناسبت‬ ‫امروز‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫روند صعودی ابتال به کرونا‬ ‫در خراسانجنوبی‬ ‫اقتصاد‬ ‫چک ها تا‪ ۲۰‬اردیبهشت‬ ‫برگشتنمی خورند‬ ‫‪03‬‬ ‫افطاریســـاده‬ ‫رصتیبرایمعرفی‬ ‫هرما»ف‬ ‫جشنواره«ش هایمدیریتشهری‬ ‫ظرفیت‬ ‫ورزش‬ ‫شوافقرنطین ه‬ ‫برایپرسپولیس‬ ‫پنجشنبه ‪09‬‬ ‫برگزاری نخســتین‬ ‫نژاد افــزود‪:‬‬ ‫ـانهای «شــهرما»‬ ‫جشــنواره رسـ‬ ‫قم بــا بیان اینکه‬ ‫شــهردار‬ ‫رقابت ســالم در‬ ‫ســبب ایجــاد‬ ‫هدف شهرداری در‬ ‫لــب نســبت بــه‬ ‫مهمترین‬ ‫انعــکاس مطا‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ســتین جشــنواره‬ ‫برگــزاری نخ‬ ‫ضعــف‪ ،‬فرصت‬ ‫نقاط قوت‪،‬‬ ‫«شــهرما» ارتقــاء‬ ‫مسجد جمکران‬ ‫ـای موجــود در‬ ‫رســانهای‬ ‫جای خالی‬ ‫و تهدیدهـ‬ ‫سید مرتضی‬ ‫فرهنگ شــهروندی‬ ‫شــد‪ ،‬بهطوریکه‬ ‫حقــوق و‬ ‫سقاییان نژاد‬ ‫الیحه بودجه‬ ‫کالنشهر قم‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری این‬ ‫در‬ ‫امدواهالیرسانه‬ ‫بوده است‬ ‫بینرسانههاپدید‬ ‫فرصتی برای معرفی‬ ‫ــدس جمکــران‬ ‫قلمفرسایی‬ ‫ضعف و تهدیدها‬ ‫جشنواره‬ ‫ــزی مســجد مق‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫بهتر نقاط قوت‪،‬‬ ‫عــاون برنامهری‬ ‫مدیریت شهری به‬ ‫به علــت کمبود‬ ‫م‬ ‫اختتامیه در احصای‬ ‫عمرانــی مســجد‬ ‫ظرفیت سقاییان نژاد در مراسم‬ ‫رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫رقابتپرداختند‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬پروژههــای‬ ‫این راســتا نیازمند‬ ‫موســوی نــژاد‪-‬‬ ‫گفـ‬ ‫تبریک باهمبه‬ ‫سید مرتضی‬ ‫اهداف این جشــنواره‬ ‫پیش میرود و در‬ ‫ایمــن ســادات‬ ‫رسانهای شهرما‪ ،‬با‬ ‫میشــوند دسته‬ ‫ـه یکــی دیگــر از‬ ‫بودجه بهکندی‬ ‫ـه دســته تقســیم‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫او بـ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رسانهها بهعنوان‬ ‫بودجه‬ ‫ـتقبال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫زندانیان به‬ ‫دولت و تخصیص‬ ‫و قدردانی از اسـ‬ ‫ـری انها به پایان‬ ‫پرورش و تقویت‬ ‫سند چشمانداز‬ ‫ماه مبارک رمضان‬ ‫حمایت‬ ‫ـنواره در راســتای‬ ‫ـی که تحمل کیفـ‬ ‫مدیریت شهری اشاره‬ ‫ـمیان از تدوین‬ ‫ایام‬ ‫اول زندانیانـ‬ ‫ـدان از ایــن جشـ‬ ‫ـوند و دســته دوم‬ ‫ابوالقاســم هاشـ‬ ‫ارتباطی‪ ،‬بین مردم و‬ ‫بــا شــعار ملجا‬ ‫رســانه و هنرمنـ‬ ‫زندان ازاد میشـ‬ ‫برگزاری این جشنوارهها‬ ‫ـار کــرد‪ :‬پل‬ ‫ــدس جمکــران‬ ‫اهالــی‬ ‫میرســد و از‬ ‫برگــزاری ان اظهـ‬ ‫خــاص بــه انها‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ـجد‬ ‫گفت‪ :‬رسانهها با‬ ‫‪ ۱۲‬ســاله مسـ‬ ‫جهانــی بــا اتــکا‬ ‫ـتند کــه در ایــام‬ ‫دســتاندرکاران‬ ‫شهروندی کرد و‬ ‫تخصصیتر و دارای‬ ‫هــدوی در تــراز‬ ‫زندانیانــی هسـ‬ ‫و‬ ‫داده میشــود ولــی‬ ‫حقوق و فرهنگ‬ ‫علمی‪ ،‬فنی و هنری‬ ‫ـادی و مرجــع م‬ ‫جمکــران برای‬ ‫ازاینجهت ارتقاء‬ ‫عبـ‬ ‫ـر اســاس وثیقــه‬ ‫شــد تا ازنظر‬ ‫طوریکه بتوانند‬ ‫خبر داد‪ :‬مســجد‬ ‫مرخصــی بـ‬ ‫یک اصل دنبال‬ ‫ـتر میشوند‪ ،‬به‬ ‫متهمــان متواری‬ ‫ـر ایــن انتظارات‬ ‫از‬ ‫عنوان‬ ‫ـ‬ ‫استفاده‬ ‫ش‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫ندارند‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫در جشــنواره‬ ‫ـند چشــمانداز با‬ ‫انجام دهند‪ .‬شهردار‬ ‫شــت بــه زنــدان‬ ‫بشناسیم‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫شــدن بیانیه سـ‬ ‫هستند که مدتی‬ ‫ارتباطی را بهخوبی‬ ‫بازگ‬ ‫در ســطح شــهر‬ ‫نخست شهر را‬ ‫محقق‬ ‫سوم زندانیانی‬ ‫شــناختیم‪ ،‬این پل‬ ‫ـخنان خــود با بیان‬ ‫فکری و فرهنگی‬ ‫در گام‬ ‫هســتند‪ .‬دسته‬ ‫ـده ولــی بنــا بــر‬ ‫یک خانواده بزرگ‬ ‫ـش دیگری از سـ‬ ‫ظرفیــت نخبــگان‬ ‫نــه انجام داده‬ ‫انهــا باقیمانـ‬ ‫موجود قــم در بخـ‬ ‫شــهر را همانند‬ ‫شهروندان‪ ،‬شهر‬ ‫زمی‬ ‫این‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫از زمــان زندا‬ ‫یــزی عمیقی در‬ ‫ان و چالشهــای‬ ‫مدیریت شــهری از پول‬ ‫و موافقت رهبر‬ ‫قــم برنامهر‬ ‫بر همین اســاس‬ ‫توانیــم در مــورد‬ ‫رئیس قوه قضائیــه‬ ‫اینکه‬ ‫مردم و رسانهها‬ ‫برنامههای ســالیانه‬ ‫می‬ ‫درخواســت‬ ‫و ارتباط ان بین‬ ‫اســت و تمام‬ ‫ســجد عملیاتی‬ ‫را اداره میکند‬ ‫انقالب ازاد میشوند‪.‬‬ ‫صحبت کنیم‪.‬‬ ‫و برنامهها تاثیر‬ ‫تصویــب تولیت م‬ ‫توانیم روی نقاط‬ ‫پیشــبرد اهــداف‬ ‫معظم‬ ‫تنظیــم و پــس از‬ ‫کرد‪ :‬همچنین می‬ ‫میتوانند در‬ ‫جرمان حرفه ای‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫او ابــراز‬ ‫مطالباتانرادستهبندی‬ ‫رح کنترل م‬ ‫ـته باشــد‪ .‬او بــا‬ ‫ـور‪ ،‬رئیــس پلیس‬ ‫ط‬ ‫اجرا میشوند‪.‬‬ ‫لــف در بیانیــه‬ ‫انحرفبزنیمو‬ ‫بســزایی داشـ‬ ‫میکائیــل قهرمانپـ‬ ‫و‬ ‫ـیار مهم اســت‪،‬‬ ‫ســاحتهای مخت‬ ‫مثبت‬ ‫رسانهایمرتبطدر‬ ‫ســرهنگ‬ ‫کالبد شــهری نیز بسـ‬ ‫ـتان قــم با بیان‬ ‫او ادامــه داد‪:‬‬ ‫کردهوتولیدات‬ ‫خدمترسانی‪،‬‬ ‫ــی انتظامی اسـ‬ ‫اینکه شــناخت‬ ‫های خاص خود‬ ‫ســاحت فرهنگی‪،‬‬ ‫اگاهــی فرمانده‬ ‫و برنامهریزی اشیم‪.‬شهردار قم با بیان‬ ‫کرد‪ :‬قم شاخصه‬ ‫ـه و تحمــل کیفر‬ ‫چشمانداز شامل‬ ‫مدیریــت منابــع‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫کــه زنــدان رفتـ‬ ‫این زمینه داشته ب‬ ‫مقدســه حضرت‬ ‫شــر و پژوهــش‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۲‬وظیفه دارد و‬ ‫اینکــه مجرمــی‬ ‫ـود حرم شــریف‬ ‫کنتــرل مجرمیــن‬ ‫ـانه‪ ،‬عمــران‪ ،‬ن‬ ‫در ابعاد مختلف‬ ‫ــل هــر ســاحت‬ ‫را دارد و وجـ‬ ‫زیرپوشــش طــرح‬ ‫رسـ‬ ‫جمکران‪ ،‬وجود‬ ‫شهرداری‬ ‫ـانی اســت‪ .‬در ذی‬ ‫ـاید یــک وزارتخانه‬ ‫را گذرانــده‬ ‫(س)‪ ،‬وجود مسجد‬ ‫ـه روز در هرماه‬ ‫ـی و منابــع انسـ‬ ‫شــرایطی بوده که شـ‬ ‫برنامه سالیانه بر‬ ‫میگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬سـ‬ ‫کرد‪ :‬معصومه‬ ‫مالـ‬ ‫مراجع محترم یک‬ ‫این در‬ ‫و ابالغشــده که‬ ‫حرفهای قرار‬ ‫ـته باشــد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــه بهصــورت‬ ‫علمیه و بیــوت‬ ‫راهبردهایی تبیین‬ ‫وظیفه بیشــتر نداشـ‬ ‫ــورت میگیــرد‬ ‫حوزههــای‬ ‫کالنشــهر به شــمار‬ ‫صورت میگیرد‪.‬‬ ‫جــرای طــرح ص‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫شهری یک ضرورت‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫ساحت‬ ‫ــزرگ بــرای ایــن‬ ‫ـری‬ ‫ا‬ ‫ازنظر‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫وظایف مدیریت‬ ‫اساس همین‬ ‫ـتان اســت ولــی م‬ ‫خدمات پس از خروج‬ ‫خدمات عمرانی‬ ‫مناسب ظرفیــت ب‬ ‫شــناخت‬ ‫ســری در کل اسـ‬ ‫بابیان اینکه توسعه‬ ‫دادند میتوانند از‬ ‫جشنوارهها نیز فرصت‬ ‫بــا همــکاری و‬ ‫سرا‬ ‫بلندمــدت تــا ‪۳۰‬‬ ‫هاشمیان‬ ‫مسجد جمکران‬ ‫اســت کــه‬ ‫نــده شــخصیت‬ ‫سقاییان میرود‪.‬‬ ‫است و برگزاری‬ ‫کــی و وامهــای‬ ‫برنامههای مهم‬ ‫یــان اینکــه پرو‬ ‫تســهیالت بان‬ ‫شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫طــرح پلیــس اگاهــی شهرستان‪ ،‬کالنتریها‬ ‫رفاهی ازجمله‬ ‫ســتان قــم بــا ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫توج‬ ‫امر‬ ‫برای معرفی ان به‬ ‫قابل‬ ‫ـن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـگیری‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایـ‬ ‫بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫بخــش مقــدار‬ ‫همیاری پلیس پیشـ‬ ‫ــم تشــکیل می‬ ‫میلیون تومان‬ ‫ـت کــه در ایــن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫به بــرای مته‬ ‫راقبتی الزامی برای فرد‬ ‫در طول گذراندن‬ ‫دستگیر میشود‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫ها اجرا میشود‪.‬‬ ‫برای اینکه کمکی‬ ‫وجــود دارد‪،‬‬ ‫که رفتار متهــم‬ ‫و پاسگاه‬ ‫اقدامات م‬ ‫ـف قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مراقبتــی را الزامی‬ ‫عقبماندگــی‬ ‫ســازمان امور زندانها‬ ‫کمــک میکند‬ ‫ـائل گامهایی در‬ ‫ـرد و بــه اتخــاذ‬ ‫در ســطوح مختلـ‬ ‫ـری از اقدامــات‬ ‫یا پیشهای برای‬ ‫فرهنگی و ســایر مسـ‬ ‫مدنظــر قــرار گیـ‬ ‫مجرمــان‬ ‫او یــک سـ‬ ‫خطرناک هســتند‬ ‫ـته باشــد شــغل و‬ ‫ـدن یــک ســری از‬ ‫فعالیتهای‬ ‫محکومیــت‬ ‫شده است؛ اما در‬ ‫پس از خــروج از‬ ‫مــان حرفهای و‬ ‫زندانیان داشـ‬ ‫و افــزود‪ :‬گذرانـ‬ ‫امرارمعــاش کننــد و‬ ‫چشمانداز برداشته‬ ‫یــر و مهارتهــا‬ ‫برخــی از مجر‬ ‫عنــوان کــرد‬ ‫ـه میشــوند که‬ ‫و مشــاوره تا دو‬ ‫اقدامــات‪ ،‬تداب‬ ‫ظــر میگیــرد تــا‬ ‫راســتای سند‬ ‫ــه علت کمبود‬ ‫اولویتهــای‬ ‫ـک در نظــر گرفتـ‬ ‫دورههــای اموزشــی‬ ‫انهــا در ن‬ ‫ایجاد تســهیالت ب‬ ‫سرمســت‬ ‫کــه در ســطح یـ‬ ‫ســوی معاونــت‬ ‫کارگاههــا و‬ ‫جرم برنگردند‪.‬‬ ‫زندان کمک میکند‪.‬‬ ‫خــش عمرانی و‬ ‫الزامی اســت‪ .‬برای‬ ‫خدماتــی نیمــهکاره‬ ‫ســتایی مدیریت‬ ‫ـدور گواهی فنی و‬ ‫ـاش وزندگــی از‬ ‫دوباره به چرخه‬ ‫ب‬ ‫فرد و خانواده او‬ ‫ـکلدارند زیرا با‬ ‫زیــر بنایی رو‬ ‫هــای عمرانــی و‬ ‫ازنظــر امرارمعـ‬ ‫ـه زندانیان و صـ‬ ‫قــم از کســب‬ ‫شوند و برخی تعدد‬ ‫ســال برای‬ ‫اراذلواوبــاش مشـ‬ ‫فرد مددجو اســت‬ ‫بودجــه پروژه‬ ‫امــوزش بـ‬ ‫اســتاندار‬ ‫موردتوجه قــرارداد و‬ ‫جنایی کنترل می‬ ‫مــردم بــا‬ ‫اجتماعی شــدن‬ ‫امنیت‬ ‫اســتان را‬ ‫ســتان در جــذب‬ ‫اطالعات‬ ‫کمک به باز‬ ‫میشــوند که در‬ ‫او کمــک میکند‬ ‫نادرست و خالف قانون مجدداً‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫بر دوش خیرین‪،‬‬ ‫رتبــه ســوم ا‬ ‫حرفهای‬ ‫صــد روســتاهای‬ ‫ــطح دو نامیده‬ ‫هایی بر اســاس‬ ‫ـرد را احیــا و بــه‬ ‫سه کارهای‬ ‫بار اصلــی بودجه‬ ‫افــزود‪ 100 :‬در‬ ‫جرمدارند که س‬ ‫ــه ارائه اموزش‬ ‫ســتایی و رتبــه‬ ‫و توانمنــدی فـ‬ ‫و برخی ســطح‬ ‫او تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫او بــا اشــاره ب‬ ‫سلب میکنند‪.‬‬ ‫طریــق نــذورات‪،‬‬ ‫تســهیالت رو‬ ‫نــوار متصــل بــه‬ ‫جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫اییننامه داخلی به‬ ‫کنترل میشــوند‬ ‫قرار مردم را‬ ‫فرماندهــی انتظامــی‬ ‫ـزاران اســت و از‬ ‫بــاالی ‪ 20‬خا‬ ‫معاونتها‬ ‫رابطه صحیح با‬ ‫ســازمان زندانهــا و‬ ‫ـارت عالــی بــر‬ ‫که در ســطح ســه‬ ‫نبایــد از نقــش‬ ‫زائریــن و نمازگـ‬ ‫پلیــس اگاهــی‬ ‫ــه این کمکها‬ ‫چهــار در نظـ‬ ‫هستند و ‪ 99‬درصد‬ ‫دارد قانــون‬ ‫دورههایی زندانیان‬ ‫بنابراین کســانی‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫بهرام سرمست‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـود‬ ‫رئ‬ ‫ـح‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـود‬ ‫تصر‬ ‫شبکه برق‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫اساس‬ ‫ج‬ ‫ـات و هدایا فراهم‬ ‫های روســتایی در‬ ‫ســت‪ :‬قانــون و‬ ‫کاویانــی‬ ‫هســتند‬ ‫پاسگاهها رسیدگی‬ ‫متهمان گفت‪ :‬بر این‬ ‫دینی و ســمنها‬ ‫مبالغ پایینی دارند؛‬ ‫ـتان قــم معتقــد ا‬ ‫اجرای پروژه‬ ‫یک روستا نیز از‬ ‫موقوفـ‬ ‫ـی و حرفــهای و‬ ‫سطح کالنتریها و‬ ‫مذهبی‪ ،‬نهادهای‬ ‫ـال قانــون انجــام‬ ‫روستاها بهجز‬ ‫مسجد میرسد و‬ ‫اسـ‬ ‫گواهیهــای فنـ‬ ‫دارند در‬ ‫تشــکلهای‬ ‫نمیتــوان اعمـ‬ ‫میتوانند کمک‬ ‫کمکم به دست‬ ‫میگذراننــد و‬ ‫سال ‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫کندی و تاخیر مواجه‬ ‫‪ 96‬درصد روستاها‬ ‫و بیشــتر از ان‬ ‫بدون تردید انها‬ ‫یــن و باالتریــن‬ ‫صادر میشود‪.‬‬ ‫برخوردارند و نیز‬ ‫پروژههای عمرانی با‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫سرمســت اســتاندار‬ ‫غافل شــویم‬ ‫اراذلواوبــاش‬ ‫حــوزه پایینتر‬ ‫تحصیلی برای انها‬ ‫محکومان جرائم‬ ‫دکتر نعمت گاز‬ ‫مشــکالت اقتصــادی نیز‬ ‫درنتیجــه‬ ‫برای بیان اینکه‪،‬‬ ‫بــه اطالعــات‬ ‫بهــرام‬ ‫اقدامات پس از خروج‬ ‫داد کــه در ایــن‬ ‫تسریع در ازادی‬ ‫ویدئــو کنفرانــس‬ ‫تــا فرد به جرم‬ ‫متصل هستند‪ .‬او‬ ‫او بــا اشــاره‬ ‫همچنیــن تــورم و‬ ‫شایستهای به‬ ‫کاویانی با بیان اینکه‬ ‫ـاش بــه پلیــس‬ ‫در نظــر میگیرند‬ ‫حاشــیه جلســه‬ ‫باشند یا در زمینه‬ ‫به شبکه اب‬ ‫میشــوند‬ ‫روستایی و ارائه‬ ‫اصلــی اراذلواوبـ‬ ‫میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قــم در‬ ‫شــدت جــرم را‬ ‫ـتجمهور که به‬ ‫ویژه مالی داشته‬ ‫ممکــن اســت‬ ‫شاخص توسعه‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش‬ ‫دودســته تقســیم‬ ‫چند برابر میکند‪.‬‬ ‫عــاون اول ریاسـ‬ ‫غیرعمدی به‬ ‫ـنامه و اطالعات‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اســتان قم در‬ ‫از زنــدان بــه‬ ‫هزینهها را‬ ‫جایگاه مهم این‬ ‫جهانگیــری م‬ ‫میانگین کشوری باالتر‬ ‫انتظامی اســت که‬ ‫برمیگــردد که شناسـ‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫برنگــردد‪ .‬او‬ ‫خود بخواهد فرد‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫امنیتی‬ ‫دریافت رضایت‬ ‫ـوراها و بــا حضــور مدیــران کل خدمات به روستاییان از‬ ‫اطالعــات‬ ‫انهــا را انجــام‬ ‫هاشمیان بیان‬ ‫عقیده شــخصی‬ ‫ــرم دادگســتری‬ ‫مناســبت روز شـ‬ ‫دولت نگاهی به این‬ ‫ناحیــه صنعتــی‬ ‫رادارنــد و کنتــرل‬ ‫این بخشــی مراقبتهای وظایف خــود را حفظ‬ ‫ـگیری از وقــوع ج‬ ‫فــردی بنا به‬ ‫شــوراهای روســتایی‬ ‫ـه داد‪ :‬احــداث ‪5‬‬ ‫زندان ازاد نشــود که‬ ‫ضرورت دارد مجلس و‬ ‫اراذلواوبــاش‬ ‫مدیــر پیشـ‬ ‫ـتگاههای ناظــر‬ ‫ـتایی و اعضــای‬ ‫قالب ســالمت‬ ‫اســت‪ ،‬ادامـ‬ ‫بههیچوجــه از‬ ‫امار بایــد دسـ‬ ‫مسجد؛‬ ‫صنعتی در روســتاها‪،‬‬ ‫امــور روسـ‬ ‫تربیتی و دورهها‬ ‫وضعیت فرد در‬ ‫گزارش وضعیت‬ ‫مجــرم‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫اقدامــات تامینی‪،‬‬ ‫توســعه نواحی‬ ‫ســتان قــم رصد‬ ‫میدهند‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مکان داشته باشند‪.‬‬ ‫در طول این دو‬ ‫از قانون است‪.‬‬ ‫کشور و جدید و‬ ‫کننــد که اگر‬ ‫از ارتــکاب ا‬ ‫افرادی کــه تمایل به‬ ‫استان برگزار‬ ‫مان متواری‬ ‫اقتصاد روستاها‪،‬‬ ‫روان فرد را اولویت‬ ‫انتظار فراتر‬ ‫نترل محکو‬ ‫جــدی نداشــت‬ ‫میشــود گفت‪:‬‬ ‫ســتایی در سطح‬ ‫توسعه صنعت و رونق‬ ‫در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫جسم‪ ،‬روح و‬ ‫طرح ک‬ ‫فرماندهــی انتظامــی‬ ‫زندانیان دریافت‬ ‫زنــدان تاثیــرات‬ ‫ـتاها و توسعه رو‬ ‫که میخواهند از‬ ‫هاشــمیان‬ ‫از شد در کنار‬ ‫ســهراه زیر اقدام‬ ‫مهاجرت معکوس به‬ ‫ـارت بر عملکرد‬ ‫زندانیــان در‬ ‫ورود و خروج‬ ‫روسـ‬ ‫پلیــس اگاهــی‬ ‫و افزود‪ :‬کســانی‬ ‫امید حاکی‬ ‫دارند میتوانند از‬ ‫افراد بــا رصد و نظـ‬ ‫جوانان درنتیجه‬ ‫رئیــس‬ ‫تفکیــک و کنتــرل‬ ‫ســال ذکر کرد‬ ‫ـرل‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫کن‬ ‫ـجد‬ ‫خروج بهرهمند‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـن‬ ‫بهویژه در طول دولت تدبیر و تسهیالت در اشتغال‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫کمک به م‬ ‫‪۱۵۵۵۵۳۱۳۵۵‬‬ ‫جرائــم ایـ‬ ‫ـاره بــه اجــرای‬ ‫ســاس وظایــف‬ ‫ـی و دیگر مراجع‬ ‫مراقبتهای پس از‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ملت به شماره‬ ‫ضامن‪ ،‬محل زندگی‪،‬‬ ‫ـتان قــم بــا اشـ‬ ‫ـواری بــر ا‬ ‫ـق مراجع انتظامـ‬ ‫توسعه امکانات و‬ ‫حمایت مرکز‬ ‫روستاها را در پی‬ ‫کنند‪ :‬حســاب بانک‬ ‫اسـ‬ ‫ـت‪ :‬محکومــان متـ‬ ‫دورههای مشــاوره و‬ ‫میگیرد که شغل‪،‬‬ ‫انهــا از طریـ‬ ‫حسابی مخصوص‬ ‫چند برابری از‬ ‫ازلحــاظ جــذب‬ ‫صیانت از خود فرد‬ ‫ـان متــواری گفـ‬ ‫ـور ضروری بایــد‬ ‫ـته صورت‬ ‫ـودن یــا فــوت‬ ‫مقدس جمکران و‬ ‫داد‪ :‬در ســال ‪99‬‬ ‫کنند که در راستای‬ ‫محکومـ‬ ‫شــوند بهطـ‬ ‫ـاص فــرد و زندهبـ‬ ‫تحمــل کیفــر داشـ‬ ‫حاصل شود که‬ ‫او ادامــه‬ ‫به نام مسجد‬ ‫زمان به شــماره‬ ‫جلوگیری‬ ‫روستا دارد‪.‬‬ ‫ـتای رتبــه ســوم‬ ‫نوع دیگر اقدامات‬ ‫بگذرانند تا اطمینان‬ ‫اطالعــات خـ‬ ‫ســتند کــه بایــد‬ ‫وضعیت روستاهای‬ ‫ـرای ســالمتی امــام‬ ‫ــتغالزایی روسـ‬ ‫ـت‪ .‬به گفته او‬ ‫کســانی ه‬ ‫غربالگری را‬ ‫استاندار قم با اشاره به‬ ‫تســهیالت اش‬ ‫نــذورات دامــی بـ‬ ‫گرفتار نشدند‪ .‬او‬ ‫وثیقه به مرخصــی رفتند و موردبررسی قرار میگیرد‪.‬‬ ‫و جامعه اسـ‬ ‫راه دیگر ســامانه‬ ‫ـی بــر پروژههــای‬ ‫حمایــت فرد و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تسهیالت‬ ‫یا دیگر اسیبها‬ ‫ـند ولــی با ارائــه‬ ‫ـک ملــت اســت‪.‬‬ ‫ظــر نظــارت عالـ‬ ‫خــروج ناظر بر‬ ‫شخصیت برای متهمان‬ ‫به دام اعتیاد‬ ‫ـتند که با توجه‬ ‫باشـ‬ ‫در ســال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۰۰۰۳۱۳۱۸‬بانـ‬ ‫زندان اشــتغالی‬ ‫کشــوری و ازن‬ ‫حمایتــی پــس از‬ ‫ـوری داشــتیم کــه‬ ‫زندان بازنگشـ‬ ‫تشکیل پرونده‬ ‫رصد رفتار متهم‬ ‫اســتان‬ ‫مددجویانی که در‬ ‫ـتای در ســال ‪ 99‬و‬ ‫اساسی برای قوه‬ ‫بــه چهــارم کشـ‬ ‫با توجه به‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫در موعد مقرر به جغرافیایی و محل زندگی‬ ‫بــه بخــش روسـ‬ ‫‪ #۳۱۳*۷۸۰‬است‪.‬‬ ‫اصل ‪ ۱۵۶‬قانون‬ ‫تواننــد دورههــای‬ ‫روســتایی رت‬ ‫استان به توسعه‬ ‫دســتگیری و خانوادهاش اســت‪ .‬دســتورالعمل این شیوهنامه‬ ‫اعطایــی‬ ‫*‬ ‫بر اســاس‬ ‫روستاها از محل‬ ‫ـس از خــروج می‬ ‫ضامن‪ ،‬موقعیت‬ ‫توجه ویژه مدیریت‬ ‫‪ 500‬میلیارد تومانی‬ ‫فرانگرفتنــد پـ‬ ‫شــف‪ ،‬تعقیب و‬ ‫اقدام میشــود و به‬ ‫به‬ ‫زندان بر اســاس‬ ‫از ایــن خدمــات‬ ‫توسعه نشان از‬ ‫درامدزایی‬ ‫و پس از خروج‬ ‫قضائیــه در کنار ک‬ ‫شــگیری در‬ ‫دســتگیری انها‬ ‫ای را بگذراننــد و‬ ‫اثرات مهمی در‬ ‫ازمایشگاه برای‬ ‫ســانی میشــود‬ ‫وظایفی مانند پی‬ ‫ســبت به‬ ‫فنــی و حرفــه‬ ‫ادامه تحمل کیفری‬ ‫روستاییاست‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزشافزوده‬ ‫مــدت بهرهمنــد‬ ‫در زندان اطالعر‬ ‫ـاق حقوق عامه‪،‬‬ ‫خدمــات حمایتــی‬ ‫ن قضایی برای گذراندن‬ ‫ـای اشــتغال بلند‬ ‫فعالیت ‪4‬‬ ‫تامینی و تربیتی‬ ‫احقـ‬ ‫فــر میتواننــد از‬ ‫در قالــب وامهـ‬ ‫مقام‬ ‫اتخاذ اقدامات‬ ‫روستاها داشته است‪.‬‬ ‫بازدید کمیته ویژهای‬ ‫و تحمــل کی‬ ‫بر فعالیتهای‬ ‫از وقوع جرم و‬ ‫داده میشوند‪.‬‬ ‫کاویانی با اشاره به‬ ‫تحویل‬ ‫نظارت‬ ‫محکومان متواری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ـتقرار فرد گفت‪:‬‬ ‫گرفتهشده است‪.‬‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫یا‬ ‫متهمان‬ ‫مددجــو از محل اسـ‬ ‫نظر‬ ‫ی از حمایت ها و ‬ ‫طرح دوم کنترل‬ ‫ـگیری از وقــوع‬ ‫شود نیز در‬ ‫صنعتی در قم‬ ‫بــا موافقت‬ ‫ــی‪ ،‬مدیــر پیشـ‬ ‫ شرایط بهره مند‬ ‫سراسر کشور اجرا می‬ ‫وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫واحدهای‬ ‫ســعید کاویان‬ ‫در راســتای رصد‬ ‫وج متهمان‬ ‫که این طرح در‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬بر‬ ‫ی پس از خر‬ ‫تفکیکشــده و در‬ ‫ایــن بازدید‬ ‫است‬ ‫خانواده فرد صورت‬ ‫ـتری اســتان قم‬ ‫مراقبت ها‬ ‫ـت قــم گفــت‪ :‬در‬ ‫ـرایط بهرهمنــدی از‬ ‫ایــن محکومان‬ ‫جرم دادگسـ‬ ‫اجتماعی‬ ‫ســالت دســتگاه‬ ‫ظــت محیطزیسـ‬ ‫کــه نــوع جرم‬ ‫بــا اشــاره به شـ‬ ‫ــرار میگیرد‪ .‬او‬ ‫ترین وظیفه و ر‬ ‫مدیــرکل حفا‬ ‫متهمان بهداشتی‪ ،‬روانی و فرزندانش بتواند خدمات‬ ‫کاویانــی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫هــای مختلف ق‬ ‫این اســاس مهم‬ ‫های پس از خروج‬ ‫نظارت بر فعالیت‬ ‫گیرد تا برای خود یا‬ ‫اختیــار معاونت‬ ‫ـوم پزشــکی قــم‬ ‫گرفتهشــده برای‬ ‫جامعه و فرد اســت و بر این حمایتها و مراقبت‬ ‫کرد‪ :‬معرفینامه‬ ‫راستای گسترش‬ ‫دانشــگاه علـ‬ ‫ازمایشــگاههای‬ ‫قضایی صیانت از‬ ‫دیگر امور در نظر‬ ‫نامه افراد باید بیشتر از می دریافت کند‪ .‬او عنوان‬ ‫در کار‪ ،‬تعــداد‬ ‫دو دارای حقوقی‬ ‫فراخوان گروههای‬ ‫با اشــاره بــه‬ ‫اساس این شیوه‬ ‫معاونت‬ ‫ـریع‬ ‫دیگری‬ ‫ـر‬ ‫المقدور‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫دیده‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫ـوی‬ ‫و‬ ‫چهار‬ ‫ـهیل‬ ‫حتی‬ ‫ـ‬ ‫گفت‪ :‬بر‬ ‫یــن بخــش از س‬ ‫ـاون بهداشــتی‬ ‫ـاس بــزهکار و بزه‬ ‫داشته باشند و ظرف‬ ‫و تسـ‬ ‫از یک واحد به‬ ‫میشــود تا بتواند‬ ‫زندانیــان گفــت‪ :‬ا‬ ‫معـ‬ ‫امدند اسـ‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫الزم به فرد ارائه‬ ‫محکومیت کیفری‬ ‫های حمایتی مانند‬ ‫جدیــد بــرای‬ ‫ـود که افــرادی که‬ ‫معتمد اســتان‬ ‫ـوم پزشــکی قــم‬ ‫ها سه ماه‬ ‫ـدان این تقاضا را‬ ‫نهادها و ســازمان‬ ‫ــی انجام میشـ‬ ‫به هستند‪.‬‬ ‫دانشــگاه علـ‬ ‫داخلی ســازمان‬ ‫ـا اعــالم خواهد‬ ‫ـال از ازادی از زنـ‬ ‫پیداکرده است‪.‬‬ ‫اجتماع‬ ‫تا از ظرفیــت‬ ‫حرفهای ندارند‬ ‫مند شــود و مانع‬ ‫‪ ۲۳۹‬اییننامــه‬ ‫کرونــا متعاقبـ‬ ‫واحد افزایش‬ ‫مــدت یک سـ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ـرح واکسیناســیون‬ ‫خروج داشــته باشــند‬ ‫ازاد شدند و کار و‬ ‫ســتی بهره‬ ‫در مــاده‬ ‫ــیوهنامه ارائــه‬ ‫ســوی مشــکینی‬ ‫از اتمــام طـ‬ ‫و از زندان‬ ‫مراقبت پس از‬ ‫زیرپوشش همان‬ ‫دســتورالعمل و ش‬ ‫ســید رضــا مو‬ ‫خاطرنشان کمیتــه امــداد یا بهزی ـود‪.‬زندانیان میتواننــد‬ ‫احداث ســایت‬ ‫‪ ۸۰‬ســال در برابر‬ ‫ـان از مراکز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معرفی میشوند تا‬ ‫و همچنیــن‬ ‫مناســب جهــت‬ ‫بهرهمند شوند‪ .‬او‬ ‫ـزش مجــدد او شـ‬ ‫افــراد باالی‬ ‫خــروج زندانیـ‬ ‫داشت‪ :‬امیدواریم‬ ‫موسســات‬ ‫گیرند و امرارمعاش‬ ‫ـال گذشــته مکان‬ ‫سیامک محبی‬ ‫این حمایتها‬ ‫زمینههای اشتغال‬ ‫مراقبتــی پــس از‬ ‫متهم و از لغـ‬ ‫او اظهار‬ ‫قم پــس از طی‬ ‫ـا‪ ،‬در اســتان قم‬ ‫سـ‬ ‫و موسسات قرار‬ ‫هدف اصلی از‬ ‫اشتغال را بگذرانند تا‬ ‫ظــر بــر شــخص‬ ‫خدمــات‬ ‫ـی و ویژه اســتان‬ ‫بیمــاری کرونـ‬ ‫خــوان بعــدی‬ ‫فروشگاهها‬ ‫ـن حمایتهــا نا‬ ‫بینیشده اســت که‬ ‫مراکز دورههای‬ ‫ســماندهای صنعتـ‬ ‫جرم خارج شوند‪.‬‬ ‫فراهم شــود تا پس‬ ‫بتوانیــم فرا‬ ‫تصویــب رســید و‬ ‫ســیامک محبــی در‬ ‫در کــرد‪ :‬ایـ‬ ‫ازادشــده پیش‬ ‫پ‬ ‫پس از ازادی به‬ ‫نوعی از چرخه‬ ‫مهارت برای انها‬ ‫ـی و قانونــی بــه‬ ‫در ســطح کالن‬ ‫‪ ۸۰‬سال را اعالم‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫اش است و متهم‬ ‫کنند و به‬ ‫کنترل مجرمان‬ ‫شرایط و فراگیری‬ ‫مراحــل کارشناسـ‬ ‫وضعیــت خود و‬ ‫قــوه قضائیه را‬ ‫برای سنین ‪ ۷۵‬تا‬ ‫تعیین شد که در روز‬ ‫خانواده‬ ‫خبرنــگاران اظهار‬ ‫شــاره بــه نحوه‬ ‫سیاســتهای‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ـدان بــا توجه به‬ ‫مراجعه میکند و‬ ‫قهرمانپور با ا‬ ‫گفتوگو با‬ ‫سال به ‪ ۵‬سال‪ ،‬سایر‬ ‫صالحیتدار ان نیز‬ ‫ــروج از زنـ‬ ‫ســالمندان بیــش از ‪۸۰‬‬ ‫کرد‪ :‬بهعنوانمثال‬ ‫جمعیت کیفری و کاهش ورودی حمایت پس از خروج‬ ‫افراد شکلگرفته‬ ‫سرمایهگذار‬ ‫ادامه با تناوب ‪۵‬‬ ‫ـان بــا روز جهانی‬ ‫زندان خاطرنشان‬ ‫قالــب کاهش‬ ‫مدت دو ســال زیرپوشش از خ شــخصیتی که برای این‬ ‫ـرد‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫در کنیم و در‬ ‫جــرم جلوگیری‬ ‫ماه امســال همزمـ‬ ‫ازادشده از‬ ‫کـ‬ ‫سطح استان افزایش‬ ‫ـی میشــود و به‬ ‫اردیبهشــتماه‬ ‫میکند تــا از تکرار‬ ‫ـی‪ ،‬پرونده‬ ‫قمیواکسینهشوند‪.‬‬ ‫دوم اردیبهشــت‬ ‫برقراری ارتباط با‬ ‫حضور استاندار قم‬ ‫روز شــنبه یازدهم‬ ‫بررسـ‬ ‫ـاوره و روانشناسـ‬ ‫زنــدان تبییــن‬ ‫ســرقت منزل در‬ ‫های الزم را برای‬ ‫شهروندانی‬ ‫عملیات اجرایی ان با‬ ‫ســال تــا‬ ‫نــد و حوزه مشـ‬ ‫زمانی که‬ ‫بتوانند مهارت‬ ‫معاون بهداشــتی‬ ‫ـود کدامیــک از‬ ‫اورند‪ .‬رویکرد چنین‬ ‫قــرار میگیر‬ ‫زمین پاک‬ ‫به اتمام رســید‪.‬‬ ‫حمایتی بــرای انها‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫ـی‬ ‫دست‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫کمک‬ ‫ـدا میکنــد برر‬ ‫ازاد شود‪.‬‬ ‫این اســتان‬ ‫خانواده و اجتماع به‬ ‫یک رسالت دیگر‬ ‫مــه و خدمــات‬ ‫پیـ‬ ‫و اکنون از زندان‬ ‫شــرایط گمنامی‬ ‫درمانــی‪ ،‬بی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫صنعتی استان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫شــگیری از وقوع‬ ‫سارق منزل بودند‬ ‫ســت که فرد در‬ ‫پسماندهای ویژه و‬ ‫ـت تــا زمانــی کــه‬ ‫او‬ ‫اســت‪ .‬مدیر پی‬ ‫اقداماتــی این ا‬ ‫زندانیان‬ ‫تاهل و امرارمعاش‬ ‫فــرد زندانــی اسـ‬ ‫اجتماعــی شــدن او‬ ‫او از انتقال‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫به میزان حدود‬ ‫اشاره به افرادی که‬ ‫شرایط زندگی‪ ،‬کار و‬ ‫بــه گمنامــی‬ ‫شــده و بــه بــاز‬ ‫او‬ ‫ـور‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ـک‬ ‫امحای‬ ‫با‬ ‫قم‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫چرخه‬ ‫استان‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫گذراندند وارد جامع‬ ‫برمیگــردد بتوانــد بـ‬ ‫بــه مراکز مجاز‬ ‫مجدد فرد به زندان‬ ‫جرم دادگستری‬ ‫شــخص شــود به‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫قــم‬ ‫بــه جامعــه‬ ‫ـی میشــود تا م‬ ‫و زمینه بازگشت‬ ‫فنی و حرفهای را‬ ‫نظر داشــت اگر‬ ‫و الزام‬ ‫او بررسـ‬ ‫کنترل مجرمین‬ ‫کمک شده‬ ‫زندان دورههای‬ ‫ـب کنــد‪ .‬باید در‬ ‫‪ ۴۵‬تن در ســال گذشته ‪( iranemp.ir‬ســامانه‬ ‫خیــر؟ بهنوعی‬ ‫کردند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫جرم و در‬ ‫توانمندی کسـ‬ ‫جرم برگشــتند یا‬ ‫تردید زمینه ارتکاب‬ ‫تحصیلی دریافت‬ ‫ـام در ســامانه‬ ‫کمرنگ شود‪.‬‬ ‫شد و کارشناسان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـال‬ ‫ثبت‬ ‫ـی‬ ‫بدون‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و گواه‬ ‫ـب از خود بروز‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پار‬ ‫بــه‬ ‫فرد طرد شود‬ ‫تمام توان اغاز‬ ‫رفتار و کردار مناسـ‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫پســماندها) خبــر‬ ‫شکل میگیرد‪.‬‬ ‫مجرمــان تحمــل‬ ‫این افراد که‬ ‫ـت و پهنههــا بــر‬ ‫منطقه بیدهند و‬ ‫مدیریــت‬ ‫مجدد به زندان‬ ‫داد‪ :‬تعــدادی از‬ ‫شــبکه مراقبـ‬ ‫ــرم دادگســتری‬ ‫ـاره ورود‬ ‫ناحیه صنعتــی در‬ ‫بهبــود تولیــدات‬ ‫او ادامــه‬ ‫ـگیری از وقــوع ج‬ ‫کــه متهــم دوبـ‬ ‫بــا ایجاد یــک‬ ‫معــاون‬ ‫ایــن کار نظارت‬ ‫خوراباد‪ ،‬سیرو‪،‬‬ ‫گذراندنــد و یــا این‬ ‫مدیــر پیشـ‬ ‫ــرای دقیــق‬ ‫ناحیه صنعتی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫کیفــری را‬ ‫مراقبــت‪ ،‬کنترل و‬ ‫توسعه ‪ ۴‬شهرک و‬ ‫اج داشتند‪ .‬سالمی با اشاره‬ ‫گیاهی‬ ‫جرم برگشــته کــه‬ ‫موافقت شده است‪.‬‬ ‫مستمر‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار هکتــار از‬ ‫بــه چرخــه‬ ‫ــهاب و قنوات‬ ‫قــم گفــت‪:‬‬ ‫ـدن فرایندهــای‬ ‫ـایی بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ش‬ ‫بــه متحولشـ‬ ‫اشــاره به شناسـ‬ ‫و کلــزا قــم برای‬ ‫موســوی بــا‬ ‫مــزارع غــالت‬ ‫مقدماتی و پیشرفته‬ ‫بهکارگیری پهباد‪،‬‬ ‫ـطح شــهر قــم و‬ ‫سمپاشــی با‬ ‫متخلــف در سـ‬ ‫محمدعلی سالمی‬ ‫در دوره اموزش‬ ‫بیماریهــا و افــات‬ ‫گاراژ ضایعاتــی‬ ‫میتوانند‬ ‫ـد‪ .‬حیــدری مراد‬ ‫فناوریهــای نویــن‬ ‫واحد از انها در‬ ‫مبــارزه بــا‬ ‫ـک شــرکت کننـ‬ ‫ـب بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫گفــت‪ :‬از‬ ‫ـد‪ .‬محمدعلــی‬ ‫ســاخت عروسـ‬ ‫مــکاری در پلمـ‬ ‫سمپاشــی شـ‬ ‫عروسکسازی را پس‬ ‫سمپاشــی مــزارع‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬وضعیت‬ ‫ه‬ ‫بــاد در عملیــات‬ ‫یــح کــرد‪ :‬در سـ‬ ‫برگزاری کارگاه اموزش‬ ‫گفتوگویی اظهار‬ ‫همچــون په‬ ‫ـال گذشــته تصر‬ ‫از شــیوع ویروس‬ ‫زمان‬ ‫پهباد ازنظر اقتصادی‬ ‫ســالمی در‬ ‫قابلقبول و ‪۸۹‬‬ ‫برسمپاشیبرای‬ ‫سـ‬ ‫ارامش نســبی ناشــی‬ ‫‪ ۲۷۷‬روز پــاک و‬ ‫استفاده میشــود‪،‬‬ ‫عملیات گستردهعالوه‬ ‫گفــت‪ :‬کارگاه‬ ‫هــوای شــهر قم‬ ‫از برقراری‬ ‫مخصوص اســتان‬ ‫ـان برگزاری این‬ ‫ـرفت بهحســاب‬ ‫حساس و عموم مردم‬ ‫کرد‪:‬این‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫عروسک‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ــه اســت و پیشـ‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫های‬ ‫گیاهاناز محلول‬ ‫ذکر و خاطرنشــان‬ ‫برای گروههای‬ ‫مــدرس‬ ‫نخســتین بــار‬ ‫مقرونبهصرف‬ ‫تغذیهمناسب‬ ‫روز ناســالم‬ ‫و در شــرایطی با‬ ‫کرونــا‬ ‫عروسکســازی بــرای‬ ‫موجب تقویــت مزارع‬ ‫را نیز باال میبرد‪.‬‬ ‫بــهزودی اعــالم‬ ‫میاید‪ ،‬سرعت کار‬ ‫اموزشــی‬ ‫ـتفاده کردیم که‬ ‫ـل خانــه جــوان‬ ‫کارگاه اموزشــی‬ ‫برگزار میشــود‪.‬‬ ‫ـر شــبکه مراقبت‬ ‫ـت اســتان قم از‬ ‫هــم اسـ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عمومــی در محـ‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫هــای بهداشــتی‬ ‫ـاره بــه نقــش موثـ‬ ‫ـت محیطزیسـ‬ ‫و بهصــورت‬ ‫ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫ـه حــس خــوب‬ ‫رعایــت پروتکل‬ ‫مدیــرکل حفاظـ‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫ـکی با اشــاره به‬ ‫میشود‪ .‬او‬ ‫پاشــی زمینهای‬ ‫پاسگاه محیطبانی‬ ‫همــت موسسـ‬ ‫ها و بیماریها در‬ ‫نمایشهای عروسـ‬ ‫موفق عملیات سم‬ ‫اســتان قــم بــه‬ ‫های خورشیدی در‬ ‫کم داشتیم‪ ،‬تنش‬ ‫امــور جوانــان‬ ‫ایــن هنرمنــد‬ ‫اهمیت در اجــرای‬ ‫بارندگی موثر‬ ‫سازی خاطرنشان‬ ‫نصب پنل‬ ‫در قم ‪ ۲۰‬شــبکه‬ ‫ـگاه محیطبانی‬ ‫مشــارکت معاونــت‬ ‫پاشیمزارعاستان‬ ‫کارگاه عروسک‬ ‫ـتان‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ـدازی مجدد پاسـ‬ ‫زندگــی و‬ ‫ـدری مــراد در‬ ‫اهداف برگزاری‬ ‫گیاهانزیادبودهوسم‬ ‫کشــاورزی اسـ‬ ‫ســمندری و راهانـ‬ ‫یــد نمایشهای‬ ‫ـر فعالیتهــای‬ ‫ـده پلنــگ دره‬ ‫ـود‪ .‬معیــن حیـ‬ ‫بهســرعت انجام‬ ‫میشــود که تول‬ ‫زمینــه نظــارت بـ‬ ‫قــه حفاظتشـ‬ ‫برگــزار میشـ‬ ‫ـه اســت و بایــد‬ ‫ــرد‪ :‬چند ســالی‬ ‫ـزاری نخســتین‬ ‫مراقبــت در‬ ‫جــرد در منط‬ ‫بیشــتری یافتـ‬ ‫در تالش هســتیم‬ ‫مورد ان در سطح‬ ‫ـت‪ :‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫ک‬ ‫خبرنــگاران از برگـ‬ ‫راه‬ ‫احتمالی جلوگیری‬ ‫قــم کــم شــده و‬ ‫فعال اســت که ‪۱۵‬‬ ‫خبــر داد و گفـ‬ ‫گفتوگــو بــا‬ ‫تــا از اســیبهای‬ ‫ـورت عمومــی در‬ ‫عروســکی در‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫افات کشــاورزی‬ ‫شــی و بــا بهــره‬ ‫مناطق کوهســتانی‬ ‫‪ ۲۹‬پرونــده و‬ ‫میگرفــت‬ ‫عروسکســازی بهصـ‬ ‫عملیات مهم مبــارزه با‬ ‫عروســکهای نمای‬ ‫ســت انســانی‬ ‫و پنج مورد ان در‬ ‫کارگاه‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن کارگاه‬ ‫حــوزه محیطزی‬ ‫بــا امــوزش‬ ‫نــد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫و دشــتها‬ ‫زمینه نمایشهای‬ ‫‪ ۲۶‬پرونــده در‬ ‫داد و اظهــار کـ‬ ‫در‬ ‫دلیل شــرایط اب‬ ‫ک‬ ‫اولیه عروســک که‬ ‫زیســت طبیعــی‬ ‫ـاتید مجرب در‬ ‫ســتان قــم خبــر‬ ‫ـا در مزارع قم به‬ ‫کارافرینی برای گروه‬ ‫کارگاهی با اصول‬ ‫استاناست‪.‬‬ ‫جســتن از اسـ‬ ‫حــوزه محیط‬ ‫ا‬ ‫نــگ اینگونــه‬ ‫و بیماریهـ‬ ‫ماه ســال جاری با‬ ‫«ماپت» این دوره‬ ‫در‬ ‫در قالــب کالس‬ ‫استفاده از ابزارها‬ ‫ـاهد حضــور پرر‬ ‫تشکیلشــده است‪.‬‬ ‫ـتان از اول فروردین‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫همراه‬ ‫های‬ ‫ـه‬ ‫ش‬ ‫اموز‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ساخت عروســک‬ ‫مدتزمان ‪ 3‬جل‬ ‫مجامع قضایی‬ ‫عروســکی‬ ‫سازی است به‬ ‫کودکان قمی باشــیم‬ ‫منابــع مالــی و‬ ‫هوایی اسـ‬ ‫ســال به باال در‬ ‫داده حجم‬ ‫او گفــت‪ :‬پس از‬ ‫تالش میشــود‬ ‫ـدید اعتبــارات و‬ ‫در صحنه برای‬ ‫منــدان امــوزش‬ ‫ســنی ‪12‬‬ ‫شــنا میشــوند‪.‬‬ ‫برگــزار میشــود‪.‬‬ ‫او از کمبــود شـ‬ ‫نمایشها‬ ‫بهویژه در حوزه‬ ‫زن» بــه عالقه‬ ‫و مــواد اولیه ا‬ ‫انان اهدا کنیم‪.‬‬ ‫صــورت رایــگان‬ ‫شــرکتکنندگان‬ ‫کارگاه یــا «فــک‬ ‫نیروی انســانی‬ ‫ـکهای نمایشی‪،‬‬ ‫دوســاعته به‬ ‫لبخند و شادی را به‬ ‫دوره اموزشــی بــه‬ ‫همچنیــن تعــداد‬ ‫ـرکتکنندگان در‬ ‫ســاخت عروسـ‬ ‫ـه کرد و گفت‪:‬‬ ‫عالقهمندان و‬ ‫اموزش پایــان ایــن‬ ‫شــود‪ .‬مدرس‬ ‫یــان اینکــه شـ‬ ‫اســتان قم گالیـ‬ ‫اعطا خواهد شــد و‬ ‫ـه در ایــن کارگاه‬ ‫او باب‬ ‫ـه و شــناخت‬ ‫ـگان حفاظــت در‬ ‫وضعیــت اعتبارات‬ ‫گواهــی معتبر‬ ‫بــا اصــول اولیـ‬ ‫ـاره بــه نکاتی کـ‬ ‫یـ‬ ‫اخیــر برای بهبود‬ ‫ـرکتکنندگان در‬ ‫تصریح بــا اشـ‬ ‫عروسکســازی‬ ‫ـود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شـ‬ ‫شــنا میشــوند‪،‬‬ ‫در ســالهای‬ ‫کل تالشهــای‬ ‫ـدل عروســک ا‬ ‫گرفته داده میشـ‬ ‫در ایــن اداره‬ ‫انــواع مـ‬ ‫یــروی انســانی‬ ‫ریزیهای صــورت‬ ‫حدودی کاســتیهای‬ ‫ون‬ ‫بر اســاس برنامه‬ ‫ـورت گرفتــه و تا‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫بســیاری صـ‬ ‫ترمیم شــده است‪.‬‬ ‫حوزههای گوناگون‬ ‫متعدد در‬ ‫در‬ ‫‪07‬‬ ‫سر خ پوشان تهرانی شرایط دشواری را‬ ‫پیش روی خود می بینند‬ ‫صدا در خیابان های شهر می پیچد‪« :‬اللهم لک صمنا‪ » ...‬پیش از شیوع کرونا مردم روزه دار صحنه های زیبایی خلق می کردند و سفره های افطار در گوشه و کنار شهر برپا بود‪ ،‬اما امسال نیز با توجه به شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ماه مبارک رمضان متفاوت است و با توجه به پروتکل های بهداشتی و الزام به فاصله گذاری اجتماعی مناسبات ماه مبارک رمضان و افطاری دادن ها هم فرق کرده است‪.‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪03‬‬ ‫کسبرتبهسوماستان‬ ‫تسهیالتروستایی‬ ‫جذب‬ ‫مندانباالی‪ 80‬سال‬ ‫سال‬ ‫قم واکسینه شدند‬ ‫در‬ ‫‪ ۱۷‬هزار هکتار‬ ‫قم سمپاشی شد‬ ‫از مزارع‬ ‫ستین بار در قم‬ ‫سکسازی برای نخ‬ ‫ارگاه اموزشی عرو‬ ‫برگزاری ک‬ ‫عکس ‪ :‬سید سعیدرضا رضوی‪/‬مهر‬ ‫برگزاری کارگاه‬ ‫اموزشی عروسک سازی‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫در قم‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به صورت فشرده‬ ‫کد فرخوان ‪2000091990000001‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مخدر‬ ‫رشد مصرف مواد‬ ‫شماره مجوز‪1400.589 :‬‬ ‫صنعتی در زنان‬ ‫نگران کننده است‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ‪ -‬منطقه کرمان‬ ‫منطقهکرمان‬ ‫شرکتملیپخشفراوردههایایران‪/‬منطقهکرماندرنظرداردپیمانمشروحذیلراازطریقمناقصهعمومییکمرحلهایبهپیمانکارانواجدشرایطواگذارنماید‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافت‬ ‫اسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکاتازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‪www.setadiran.ir‬انجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ‪/ 1456 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪ 85193768‬می باشد ‪ .‬لذا از متقاضیان شرکت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارک مندرج در ذیل ‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫(شماره ‪)1400-1-1-10‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -1‬نــام مناقصــه گزار‪ :‬شــرکت توزیع بــرق فارس بــه ادرس شــیراز‪ -‬خیابــان معدل‪ -‬حــد فاصل فلســطین و مالصــدرا تلفــن امــور تــدارکات ‪071-32317869‬‬ ‫تلفن شرکت ‪071-32319574-80‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی از تولیدکنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان فارس (سهامی خاص) ‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/11‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪ 1400/02/16‬به مدت ‪ 5‬روز کاری‬ ‫‪ -4‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد‪ :‬فیش واریزی به مبلغ ‪ 220000‬ریال واریز به حساب جاری شماره ‪ 07860-74827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬دسترسی به اگهی مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشــانی ‪ www.tavanir.org.ir‬و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به ادرس ‪www.farsedc.ir‬‬ ‫اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2000007000000014‬امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬شیراز‪ -‬خیابان معدل‪ -‬حد فاصل فلسطین و مالصدرا‪ -‬ساختمان ‪ -147‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬امور تدارکات‪ -‬تلفن ‪071-32318617‬‬ ‫‪ -7‬زمان تحویل اسناد‪ 10 :‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫‪ -8‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر معاونت پشتیبانی‬ ‫فشردهباز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد نصاب‬ ‫کمیسیون مناقصه‬ ‫‪1400/02/28‬بابا حضور‬ ‫سه شنبه‬ ‫مناقصه ساعت ‪12‬‬ ‫اگهیمناقصه گر‪/‬‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات ارزیابی کیفی شرکت ها‪/‬‬ ‫اعضاءکیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورخای همراه‬ ‫مرحله‬ ‫عمومیروزدو‬ ‫الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم شده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد‪ ،‬مفتوح می گردد و به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫(شماره ‪)1400-1-1-10‬‬ ‫در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫جلسه‬ ‫پیشنهاددهندگان در‬ ‫مناقصــهحضور‬ ‫الزامی بوده و‬ ‫پاکات‬ ‫ادرس شــیراز‪ -‬خیابــان معدل‪ -‬حــد فاصل فلســطین و مالصــدرا تلفــن امــور تــدارکات ‪071-32317869‬‬ ‫ازادبــه‬ ‫فارس‬ ‫بــرق‬ ‫گزار‪ :‬شــرکت توزیع‬ ‫نــام‬ ‫‪-10‬ذکر شماره مناقصه روی‪-1‬‬ ‫به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی‪ ،‬چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد‬ ‫‪ 1799850000‬ریال که‬ ‫تلفن مبلغ‬ ‫‪ -11‬تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪071-32319574-80‬‬ ‫شرکت‬ ‫خریدتحویل‬ ‫پاکات‬ ‫مناقصه‪:‬سایر‬ ‫همزمان با‬ ‫گرفته و‬ ‫که بایستی در‬ ‫گردد‪.‬مسی از تولیدکنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر‬ ‫گزارضعیف‬ ‫مناقصهفشار‬ ‫انواع کابل‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫پاکتبرقالف قرار‪-2‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫لغایتباشد‪.‬‬ ‫قبول نمی‬ ‫نقد و ‪ )...‬قابل‬ ‫شخصیازوجه‬ ‫زمانسایر‬ ‫شده یا‬ ‫خاص)مبلغ یاد‬ ‫کمتر از‬ ‫ضمنا‬ ‫تضمین(سهامی‬ ‫استان فارس‬ ‫ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪ 1400/02/16‬به مدت ‪ 5‬روز کاری‬ ‫‪1400/02/11‬‬ ‫تاریخ‬ ‫(چکمناقصه‪:‬‬ ‫موارداسناد‬ ‫دریافت‬ ‫‪-3‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مختار می‬ ‫تحویلرد یا‬ ‫فارس در‬ ‫ریال واریز به حساب جاری شماره ‪ 07860-74827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪220000‬‬ ‫پیشنهاداتمبلغ‬ ‫کلیهواریزی به‬ ‫قبولفیش‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫برقجهت‬ ‫توزیعنیاز‬ ‫شرکتمورد‬ ‫‪-12‬مدارک‬ ‫‪-4‬‬ ‫شناسه اگهی‪1129795 :‬‬ ‫مندرجاز است‪.‬‬ ‫مناقصه‬ ‫مربوط در‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫‪ -13‬سایر‬ ‫نشــانیبرق استان فارس‬ ‫توزیعبهنیروی‬ ‫شرکت‬ ‫‪ www.tavanir.org.ir‬و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به ادرس ‪www.farsedc.ir‬‬ ‫معامالت توانیر‬ ‫طریق شبکه اطالع رسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناداگهی‬ ‫دسترسی به‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫ادرس محل‬ ‫‪-5‬‬ ‫اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2000007000000014‬امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬شیراز‪ -‬خیابان معدل‪ -‬حد فاصل فلسطین و مالصدرا‪ -‬ساختمان ‪ -147‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬امور تدارکات‪ -‬تلفن ‪071-32318617‬‬ ‫‪ -7‬زمان تحویل اسناد‪ 10 :‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫‪ -8‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر معاونت پشتیبانی‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات ارزیابی کیفی شرکت ها‪ /‬مناقصه گر‪ /‬ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/02/28‬با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد نصاب‬ ‫الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم شده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد‪ ،‬مفتوح می گردد و به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر‬ ‫در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-10‬ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -11‬تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 1799850000‬ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی‪ ،‬چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد‬ ‫که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد‪.‬‬ ‫ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و ‪ )...‬قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1129795 :‬‬ ‫‪ -13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد تعداد یک قطعه پالک زمین با کاربری‬ ‫کارگاهی واقع در دولت اباد‪ ،‬خیابان شــهریار‪ ،‬روبروی ســنگبری ایرانا‪،‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫رســاند‪ ،‬لذا متقاضیان‬ ‫کوره درویش را از طریق مزایده عمومی به فروش‬ ‫میمه‪،‬‬ ‫شاهین شهر‬ ‫شهرداری های‬ ‫اداری پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت ودریافت‬ ‫‪1400/02/27‬‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫شرکتوقت‬ ‫حداکثر تا پایان‬ ‫کاربری‬ ‫زمین با‬ ‫قطعه‬ ‫دفتردارد‬ ‫مربوطهدربهنظر‬ ‫برخوار‬ ‫تحویلشهر و‬ ‫وخمینی‬ ‫خیابان شهید‬ ‫پالکشهر‬ ‫شاهین‬ ‫یکدر‬ ‫تعدادواقع‬ ‫شرکت‬ ‫اســناد‬ ‫ایرانا‪،‬‬ ‫‪66‬روبروی‬ ‫شــهریار‪،‬‬ ‫خیابان‬ ‫انتهای اباد‪،‬‬ ‫(مخابرات) دولت‬ ‫کارگاهی واقع در‬ ‫ســنگبریکسب‬ ‫مراجعه و یا جهت‬ ‫غربی پالک‬ ‫فرعی ‪9‬‬ ‫بهشتی‬ ‫متقاضیان‬ ‫رســاند‪،‬‬ ‫مزایده عمومی به‬ ‫درویش‬ ‫کوره‬ ‫حاصللذانمایند‪.‬‬ ‫فروشتماس‬ ‫‪03145367010‬‬ ‫طریقتلفن‬ ‫بیشترراباازشماره‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫مدیریتمورخ‬ ‫شرکتدوشنبه‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫جهت ‪1127098‬‬ ‫‪ 1400/02/27‬م الف‪:‬‬ ‫پسماندشهرداریها‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید‬ ‫بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب‬ ‫اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 03145367010‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شهرداریها‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫شرکتدر‬ ‫با ما‬ ‫م الف‪1127098 :‬‬ ‫تجدید مناقصه خرید یک‬ ‫دستگاه‬ ‫‪SAN STORAGE‬‬ ‫محل اجراء‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقهکرمان‬ ‫نوع تضمین‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغتضمینفرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از‬ ‫سامانهستاد‬ ‫تاریخ بارگزاری پاکات در سامانه‬ ‫ستاد(مهلتارسالپیشنهاد)‬ ‫زمان جلسه توجیهی‬ ‫تاریخ بازگشایی اولیه‬ ‫پاکات ارزیابی کیفی‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‬ ‫الف و ج‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به صورت فشرده‬ ‫‪1400/3/5‬‬ ‫‪ 1400/2/22‬سالن‬ ‫ازتارخ چاپ اگهی ‪1400/2/12‬‬ ‫‪8/739/000/000/‬‬‫‪2000091990000001‬‬ ‫‪ 436/950/000/‬کد فرخوان‬‫‪ 1400/2/29‬ساعت ‪8‬‬ ‫‪1400/2/28‬‬ ‫نوبت‪10‬اول‬ ‫ساعت‬ ‫جلسات منطقه ساعت ‪10‬‬ ‫تا تاریخ ‪1400/2/18‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫شماره مجوز‪1400.589 :‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ ‫مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ‪ -‬منطقه کرمان‬ ‫برگزاریمناقصهازدریافت‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫ملیشرایط‬ ‫واجد‬ ‫پیمانکاران‬ ‫مرحلهای‬ ‫عمومی‬ ‫حسابمناقصه‬ ‫شمارهطریق‬ ‫مشروحبهذیلرااز‬ ‫پیمان‬ ‫ضمانتدارد‬ ‫مبلغدرنظر‬ ‫کرمان‬ ‫منطقه‬ ‫فراوردههای‬ ‫کرمان‬ ‫منطقه‬ ‫نفتی‬ ‫واگذار های‬ ‫پخش فراورد‬ ‫شرکت‬ ‫به‪55281‬‬ ‫شناسه‬ ‫یکملت و‬ ‫بانک‬ ‫‪9200055212‬‬ ‫در مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫نقدی‬ ‫ایران‪/‬یا واریز‬ ‫معتبر بانکی‬ ‫شرکتملیپخشضمانت نامه‬ ‫اسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکاتازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‪www.setadiran.ir‬انجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت‬ ‫انجام‪034‬مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ‪/ 1456 :‬‬ ‫ستاد جهت‬ ‫نفتیتماس‬ ‫اطالعات‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫محقق‬ ‫ورزشیمناقصه‬ ‫شرکت در‬ ‫جهت‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫گشایشقبلی ‪،‬‬ ‫عضویت‬ ‫‪– 32531191‬‬ ‫سامانه تلفن‬ ‫منطقه کرمان‬ ‫فراورده های‬ ‫پخش‬ ‫شرکت ملی‬ ‫جنب زمین‬ ‫خواجو‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءکرمان چهارراه‬ ‫پیشنهادها‬ ‫عدممحل‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪ 85193768‬می باشد ‪ .‬لذا از متقاضیان شرکت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارک مندرج در ذیل ‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه‬ ‫ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ‪ ،‬تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت‪ ،‬تصویر اگهی تاسیس شرکت ‪ ،‬گواهی اخرین تغییرات در روزنامه رسمی ‪ ،‬سوابق شغلی و تحصیلی مدیر عامل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شرایط عمومی ومدارک‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫مورد نیاز‬ ‫تجدید مناقصه خرید یک‬ ‫دستگاه‬ ‫‪SAN STORAGE‬‬ ‫محل اجراء‬ ‫نوع تضمین‬ ‫محلگشایشپیشنهادها‬ ‫شرایط خصوصی‬ ‫شرایط عمومی ومدارک‬ ‫مورد نیاز‬ ‫شرایط خصوصی‬ ‫مشخصاتدستگاه‬ ‫و اعضاء هیئت مدیره ‪ ،‬گواهی صاحبان امضاء مجاز شرکت و مشخصات هویتی شرکت ( گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی ) ‪ ،‬ارائه اسناد مبنی بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شرکت ‪ ،‬ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام‬ ‫مالیات و عوارض ارزش افزوده‪/‬عدم وجود سوء عملکرد در سنوات گذشته‪/‬عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ( در صورت قرارداشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله ‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه‬ ‫مبلغتضمینفرایند‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‬ ‫تاریخ بازگشایی اولیه‬ ‫تاریخ بارگزاری پاکات در سامانه‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از‬ ‫(ریال)‬ ‫اولیه‬ ‫براورد‬ ‫زمان جلسه‬ ‫توجیهی و می بایست به تائید مدیر عامل شرکت رسیده باشند‪/.‬کلیه‬ ‫مستندات مهمور‬ ‫)‪/‬احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی ( ‪/)HSE‬کلیه مدارک و‬ ‫گردید‬ ‫خواهد‬ ‫مبلغضبط‬ ‫گزار‬ ‫الف و ج‬ ‫پاکات ارزیابی کیفی‬ ‫ستاد(مهلتارسالپیشنهاد)‬ ‫سامانهستاد‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مدارک و مستندات ارائه شده میبایست اصل یا برابر با اصل شده باشند ( از طریق دفتر خانه های اسناد رسمی )‪ .‬قرارداشتن در لیست تامین کنندگان مورد تائید وزارت نفت ( وندور لیست سامانه ‪ ) EP‬و ارائه گواهینامه صالحیت‬ ‫ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫‪1400/3/5‬‬ ‫‪ 1400/2/22‬سالن‬ ‫ازتارخ چاپ اگهی ‪1400/2/12‬‬ ‫‪8/739/000/000/‬‬‫‪ 1400/2/29‬ساعت ‪8‬‬ ‫‪1400/2/28‬‬ ‫‪436/950/000/‬‬‫ساعت ‪10‬‬ ‫جلسات منطقه ساعت ‪10‬‬ ‫غیر ‪1400/2/18‬‬ ‫تجهیزاتتاریخ‬ ‫تا‬ ‫‪ MainFrame‬و یا تولید و ارائه قطعات و ملزومات‬ ‫‪-1‬داشتن حداقل رتبه سه شواری عالی انفورماتیک در زمینه ارائه‬ ‫‪-2‬دارا بودن حداقل ‪ 5‬مورد حسن سابقه مرتبط با قرارداد جاری از شرکت ها و موسسات دولتی در مورد برند موضوع مناقصه به همراه قرارداد فروش تجهیزات ذخیره سازی در ‪ 5‬سال اخیر و ارسال مدارک مربوطه‬ ‫‪ -3‬معرفی تیم تخصصی(تصمیم در مورد تعداد نفرات بر عهده مناقصه گر می باشد) جهت نصب و راه اندازی ‪ SAN‬مربوط به برند موضوع مناقصه‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ ‫‪-4‬موجود بودن قطعات یدکی مانند کنترلر‪ ،‬پاور و دیسک سخت مدل مناقصه در انبار شرکت که قابل بازدید باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬یک سال گارانتی تعویض بدون قید و شرط کلیه اقالم مندرج در ‪LOM‬و ‪ 10‬سال گارانتی تامین قطعات و خدمات پس از فروش‬ ‫مناقصهمناقصه به شماره حساب ‪ 9200055212‬بانک ملت و شناسه ‪ 55281‬شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه کرمان‬ ‫شرکت در‬ ‫مبلغ‬ ‫واریز نقدی‬ ‫بانکی‬ ‫نامه معتبر‬ ‫ضمانت‬ ‫ضمانتبرنده‬ ‫گردیدن‬ ‫مشخص‬ ‫ماهیاپس از‬ ‫حداکثر دو‬ ‫اولیه‬ ‫‪-6‬تحویل‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫‪-7‬تحویل کاال ها به صورت پک اصلی ریتیل و طبق استانداردهای درج شده در سایت شرکت ‪ HPE‬قابل تایید می باشد‪.‬‬ ‫باشد‪.‬خواجو جنب زمین ورزشی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان تلفن ‪034 – 32531191‬‬ ‫چهارراه‬ ‫کرمان‬ ‫‪-8‬سال ساخت کلیه قطعات مورد مناقصه بایستی از ‪ 2019‬به بعد‬ ‫‪-9‬در صورت عدم تحویل و یا مستعمل بودن(‪ )refurbished‬هر یک از اقالم موجود در ‪ ،LOM‬قرارداد فسخ و طبق مقررات مربوطه با شرکت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫تحصیلی مدیر عامل‬ ‫شغلی‬ ‫عهدهسوابق‬ ‫رسمی ‪،‬‬ ‫روزنامه‬ ‫تغییرات در‬ ‫اخرین‬ ‫شرکت ‪،‬‬ ‫تاسیس‬ ‫چهارراهاگهی‬ ‫شرکت‪ ،‬تصویر‬ ‫اساسنامه‬ ‫صفحات‬ ‫نفتیکلیه‬ ‫تصویر‬ ‫شرکت ‪،‬‬ ‫مدیره‬ ‫مدیر‬ ‫شناسنامه‬ ‫تصویر کارت‬ ‫ارائه‬ ‫میوباشد‪.‬‬ ‫فروشنده‬ ‫ذهاب به‬ ‫ایاب و‬ ‫همراه هزینه‬ ‫گواهیبه‬ ‫ورزشی)‬ ‫جنب زمین‬ ‫خواجو‪،‬‬ ‫ادرس کرمان‪،‬‬ ‫کرمان(به‬ ‫منطقه‬ ‫های‬ ‫فراورده‬ ‫هیاتپخش‬ ‫اعضاءملی‬ ‫عامل وشرکت‬ ‫در محل‬ ‫تجهیزات‬ ‫ملی وکامل‬ ‫پیکربندی‬ ‫‪-10‬نصب و‬ ‫مشخصات هویتی شرکت ( گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی ) ‪ ،‬ارائه اسناد مبنی بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شرکت ‪ ،‬ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام‬ ‫مجاز‬ ‫صاحبان امضاء‬ ‫های‪ ،‬گواهی‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫و اعضاء‬ ‫شرکت وذخیره ساز‪.‬‬ ‫قدیمی به‬ ‫سرورهای‬ ‫مجازی از روی‬ ‫ماشین‬ ‫‪-11‬انتقال‬ ‫گذشته‪/‬عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ( در صورت قرارداشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله ‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه‬ ‫سوء‬ ‫افزوده‪/‬عدم وجود‬ ‫ارزش‬ ‫عوارض‬ ‫مالیات و‬ ‫سنواتساز‪.‬‬ ‫درذخیره‬ ‫عملکرد به‬ ‫انتقال انها‬ ‫مجازی و‬ ‫های فیزیکی به‬ ‫سیستم‬ ‫‪-12‬تبدیل‬ ‫زیست محیطی ( ‪/)HSE‬کلیه مدارک و مستندات مهمور و می بایست به تائید مدیر عامل شرکت رسیده باشند‪/.‬کلیه‬ ‫بهداشتی ‪،‬‬ ‫معیارهای‬ ‫اساس‬ ‫قبول بر‬ ‫قابل‬ ‫)‪/‬احرازبهامتیاز‬ ‫خواهد‬ ‫گزار ضبط‬ ‫ایمنی و‪ 2‬سال‪.‬‬ ‫مداوم تا‬ ‫توانمندیبه صورت‬ ‫ارزیابیبروزرسانی‬ ‫ارسال فایل‬ ‫تهیه و‬ ‫موجود و‬ ‫ورژن‬ ‫اخرین‬ ‫گردیددستگاه‬ ‫فریمور‬ ‫‪-13‬بروزرسانی‬ ‫صالحیت‬ ‫مربوط ‪EP‬‬ ‫های سامانه‬ ‫لیست‬ ‫کرمانکهوندور‬ ‫وزارت نفت (‬ ‫قرارداشتن در‬ ‫رسمی‬ ‫های اسناد‬ ‫دفتر خانه‬ ‫باشند ( از‬ ‫اصل‪20‬شده‬ ‫برابر با‬ ‫اصل یا‬ ‫میبایست‬ ‫مستنداتازارائه‬ ‫مدارک و‬ ‫به‬ ‫گواهینامهاموزش‬ ‫ارائه و ذهاب و‬ ‫اعم )ازوایاب‬ ‫هزینه‬ ‫تائیدمنطقه‬ ‫موردنفتی‬ ‫کنندگانهای‬ ‫تامین فراورده‬ ‫لیستپخش‬ ‫شرکت ملی‬ ‫اولیه)‪ .‬در محل‬ ‫تنظیمات‬ ‫استفاده و‬ ‫طریقنحوه‬ ‫خصوص‬ ‫ساعت در‬ ‫حداقل‬ ‫مدت‬ ‫شرکت به‬ ‫شدهاین‬ ‫کارکنان‬ ‫‪-14‬اموزش ‪ 5‬نفر‬ ‫باشد‪.‬اجتماعی‬ ‫میامور‬ ‫کار و‬ ‫ایمنی از اداره‬ ‫فروشنده‬ ‫عهده‬ ‫‪-15‬طراحی و پیکر بندی ذخیره ساز براساس نیاز شرکت ملی نفت کرمان با تایید کارفرما به عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫ملزومات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‪MainFrame‬‬ ‫غیر‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارائه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫انفورماتیک‬ ‫عالی‬ ‫شواری‬ ‫سه‬ ‫رتبه‬ ‫حداقل‬ ‫‪-1‬داشتن‬ ‫‪-16‬تجهیزات می بایست به صورت یک ‪ Shared Storage‬دارای قابلیت ‪ Multi-Patching‬بر روی سرورهای ‪ ESXI‬این شرکت نصب و راه اندازی گردد‪.‬‬ ‫ارسال مدارک مربوطه‬ ‫اخیر و‬ ‫عهده‪ 5‬سال‬ ‫سازی در‬ ‫ذخیره‬ ‫تجهیزات‬ ‫فروش‬ ‫همراه‬ ‫موضوع‬ ‫مورد برند‬ ‫صورتدر‬ ‫به دولتی‬ ‫موسسات‬ ‫نصبها و‬ ‫شرکت‬ ‫جاری از‬ ‫قرارداد‬ ‫تمامیسابقه‬ ‫میگرددحسن‬ ‫متعهد‪ 5‬مورد‬ ‫‪-17‬فروشندهحداقل‬ ‫‪-2‬دارا بودن‬ ‫است‪.‬‬ ‫فروشنده‬ ‫اسکان بر‬ ‫ذهاب و‬ ‫ایاب و‬ ‫قراردادهزینه‬ ‫است که‬ ‫مناقصهبهبهذکر‬ ‫کند‪ .‬الزم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫رایگان‬ ‫تجهیزات و‬ ‫محل‬ ‫سال در‬ ‫مرتبطراباتا یک‬ ‫تجهیزات‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫مربوط به برند‬ ‫افزاریاندازی‬ ‫نصب و راه‬ ‫نصبگرانمی‬ ‫مناقصه‬ ‫عهده‬ ‫نفرات بر‬ ‫تعداد‬ ‫تخصصی(تصمیم در مورد‬ ‫معرفیوتیم‬ ‫‪-3‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فروشنده می‬ ‫‪SAN‬عهده‬ ‫سازمان بر‬ ‫جهتسخت‬ ‫باشد)سرور‬ ‫بر روی‬ ‫‪ GB‬و‬ ‫‪8 HPE‬‬ ‫روی‬ ‫‪ VMware‬بر‬ ‫پیکر بندی ‪ESXI‬‬ ‫‪-18‬نصب‬ ‫به بازدید‬ ‫قابل‬ ‫شرکت که‬ ‫مناقصه در انبار‬ ‫سخت مدل‬ ‫دیسک‬ ‫کنترلر‪ ،‬وپاور‬ ‫یدکی مانند‬ ‫قطعات‬ ‫بودن‬ ‫باشد‪.‬یا افراد جدید پس از اتمام مدت همکاری با نفرات معرفی شده به هر دلیل با ان شرکت‪ ،‬طی نامه کتبی به مناقصه‬ ‫معرفی فرد‬ ‫موظف‬ ‫‪)13‬شرکت برنده‬ ‫فریمور(بند‬ ‫رسانی‬ ‫‪)17‬وو بروز‬ ‫گارانتی(بند ‪5‬‬ ‫مدت زمان‬ ‫طول‬ ‫‪-4‬موجوددر‬ ‫‪-19‬ضمنا‬ ‫شرط کلیه اقالم مندرج در ‪LOM‬و ‪ 10‬سال گارانتی تامین قطعات و خدمات پس از فروش‬ ‫و‬ ‫قید‬ ‫بدون‬ ‫تعویض‬ ‫گارانتی‬ ‫سال‬ ‫‪-5‬یک‬ ‫گذار حداکثر ظرف مدت ‪ 24‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬تحویل‪ ،‬نصب و راه اندازی اولیه حداکثر دو ماه پس از مشخص گردیدن برنده مناقصه‬ ‫‪-7‬تحویل کاال ها به صورت پک اصلی ریتیل و طبق استانداردهای درج شده در سایت شرکت ‪ HPE‬قابل تایید می باشد‪.‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪Part Number‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫ردیف‬ ‫ساخت کلیه قطعات مورد مناقصه بایستی از ‪ 2019‬به بعد باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬سال‬ ‫‪-9‬در صورت عدم تحویل و یا مستعمل بودن(‪ )refurbished‬هر یک از اقالم موجود در ‪ ،LOM‬قرارداد فسخ و طبق مقررات مربوطه با شرکت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage‬‬ ‫‪Q1J01B‬به عهده فروشنده می باشد‪1 .‬‬ ‫‪-10‬نصب‪1‬و پیکربندی کامل تجهیزات در محل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان(به ادرس کرمان‪ ،‬چهارراه خواجو‪ ،‬جنب زمین ورزشی) به همراه هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫‪-11‬انتقال ماشین های مجازی از روی سرورهای قدیمی به ذخیره ساز‪.‬‬ ‫‪Q2R41A‬‬ ‫‪HPE MSA 2.4 TB 12G SAS 10K SFF 2.5in HDD enterprise 512e‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-12‬تبدیل سیستمهای فیزیکی به مجازی و انتقال انها به ذخیره ساز‪.‬‬ ‫‪-13‬بروزرسانی فریمور دستگاه به اخرین ورژن موجود و تهیه و ارسال فایل بروزرسانی به صورت مداوم تا ‪ 2‬سال‪.‬‬ ‫‪C8R24B‬‬ ‫‪HPE MSA 16G SW FC SFP+ 4-pk transceiver‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-14‬اموزش ‪ 5‬نفر از کارکنان این شرکت به مدت حداقل ‪ 20‬ساعت در خصوص نحوه استفاده و تنظیمات اولیه در محل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانکه هزینه های مربوط اعم از ایاب و ذهاب‪2‬و اموزش به‬ ‫عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫‪P9D93A‬‬ ‫‪HPE SN1100Q 16GB 1P FC HBA‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-15‬طراحی و پیکر بندی ذخیره ساز براساس نیاز شرکت ملی نفت کرمان با تایید کارفرما به عهده فروشنده می باشد‪.‬‬ ‫‪HPE‬گردد‪.‬‬ ‫‪Premier‬اندازی‬ ‫نصب و راه‬ ‫شرکت‬ ‫‪Multi‬این‬‫‪ESXImode‬‬ ‫سرورهای‬ ‫‪ Multi-Patching‬بر‬ ‫‪-16‬تجهیزات می بایست به صورت یک ‪ Shared Storage‬دارای قابلیت‬ ‫‪QK734A‬‬ ‫‪Flex‬‬ ‫‪LC/LC‬‬ ‫روی‪OM4‬‬ ‫‪2f 5m‬‬ ‫‪Cable‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-17‬فروشنده متعهد میگردد تمامی تجهیزات را تا یک سال در محل نصب تجهیزات و به صورت رایگان پشتیبانی کند‪ .‬الزم به ذکر است که هزینه ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده فروشنده است‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫فروشنده‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ان‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫‪GB‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪HPE‬‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‪VMware‬‬ ‫‪ESXI‬‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫و‬ ‫‪741279-B21‬‬ ‫‪HPE‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪GB‬‬ ‫‪Dual‬‬ ‫‪microSD‬‬ ‫‪flash‬‬ ‫‪USB‬‬ ‫‪drive‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-18‬نصب‪6‬‬ ‫‪-19‬ضمنا در طول مدت زمان گارانتی(بند ‪ 5‬و ‪ )17‬و بروز رسانی فریمور(بند ‪)13‬شرکت برنده موظف به معرفی فرد یا افراد جدید پس از اتمام مدت همکاری با نفرات معرفی شده به هر دلیل با ان شرکت‪ ،‬طی نامه کتبی به مناقصه‬ ‫‪N9X91A‬‬ ‫‪HPE MSA 1.6TB 12G SAS Mixed Use SFF 2.5in‬‬ ‫حداکثر ظرف مدت ‪ 24‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گذار ‪7‬‬ ‫ردیف‬ ‫تاریخ چاپ اگهی‬ ‫شرح کاال‬ ‫روزیکشنبه مورخ ‪ 1400/2/12‬و نوبت دوم اگهی روز دو شنبه ‪1400/2/13‬‬ ‫نوبت اول اگهی‬ ‫‪HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage‬‬ ‫توضیحات‬ ‫‪Part Number‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪Q1J01B‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل ‪1‬‬ ‫فرمهای ارزیابی کیفی ‪ ،‬ضمن ًا ارائه کلیه مدارک شرایط عمومی در سامانه به همراه فرمهای ارزیابی کیفی بارگزاری گردد‪.‬‬ ‫صرف ًا اسناد پاکت های پیشنهادی (ب) و (ج) دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و(ج) ؛ اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وه مورد‬ ‫‪Q2R41A‬‬ ‫‪HPE MSA 2.4 TB 12G SAS 10K SFF 2.5in HDD enterprise 512e‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫مناقصه با هر تعداد شرکت کننده بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشخصاتدستگاه‬ ‫قابل مشاهده در سایت های ‪:‬‬ ‫اگهی های فوق‬ ‫‪http://Kerman.niopdc.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪1128228 :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪http://IETS.MPORG.ir‬‬ ‫‪HPE MSA 16G SW FC SFP+ 4-pk transceiver‬‬ ‫‪C8R24B‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪HPE SN1100Q 16GB 1P FC HBA‬‬ ‫‪P9D93A‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪HPE Premier Flex LC/LC Multi- mode OM4 2f 5m Cable‬‬ ‫‪QK734A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪741279-B21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪N9X91A‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪http://Monaghese.niopdc.ir‬‬ ‫‪HPE 8 GB Dual microSD flash USB drive‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منطقه‪HPE‬کرمان‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫‪MSA 1.6TB 12G SAS Mixed Use SFF 2.5in‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی‬ ‫نوبت اول اگهی روزیکشنبه مورخ ‪ 1400/2/12‬و نوبت دوم اگهی روز دو شنبه ‪1400/2/13‬‬ ‫توضیحات‬ ‫تکمیل فرمهای ارزیابی کیفی ‪ ،‬ضمن ًا ارائه کلیه مدارک شرایط عمومی در سامانه به همراه فرمهای ارزیابی کیفی بارگزاری گردد‪.‬‬ ‫صرف ًا اسناد پاکت های پیشنهادی (ب) و (ج) دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و(ج) ؛ اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وه مورد‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫مناقصه با هر تعداد شرکت کننده بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫اگهی های فوق قابل مشاهده در سایت های ‪:‬‬ ‫‪http://Kerman.niopdc.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪1128228 :‬‬ ‫‪http://IETS.MPORG.ir‬‬ ‫‪http://Monaghese.niopdc.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫عزم جدی دولت امریکا‬ ‫برای احیای برجام‬ ‫یکاستادروابطبین الملل گفت‪:‬علی رغممشکالت‬ ‫موجود‪ ،‬چشم انداز احیای برجام روشن است‪.‬‬ ‫شارون وینر‪ ،‬استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی‬ ‫دانشگاهامریکاییواشنگتندرارزیابیجلساتنشست‬ ‫کمیســیون مشــترک برجام در وین گفــت‪ :‬فکر می کنم‬ ‫چشم انداز احیایتوافقهسته ایروشناست‪.‬قطعابه‬ ‫نفع دولت بایدن است که ایران را در مسائل هسته ای‬ ‫درگیر کند و با ایران در مورد این مسائل توافق و برجام‬ ‫را احیــا کنــد‪ .‬به نظر من برجام مناس ـب ترین توافق در‬ ‫راستای سیاست منع اشاعه هسته ای است‪ .‬او در ادامه‬ ‫بر عزم جدی دولت امریکا برای احیای برجام تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬دولت باید به وضوح درک کند که برای این که‬ ‫برجــام احیا شــود‪ ،‬ایاالت متحده باید هر چه ســریع تر‬ ‫اقدامات بیشتری برای لغو تحریم ها انجام داده و زمینه‬ ‫ورود مجــدد تهــران به اقتصــاد جهانی را مهیا کند تا در‬ ‫این صورت اقدامات الزم برای احیای برجام و بازگشت‬ ‫ایــران بــه تعهدات انجام شــود‪ .‬شــارون وینر هم چنین‬ ‫تاکید کرد‪:‬ازانجاکهرئیس جمهورامریکابهبرجاممتعهد‬ ‫است؛ من فکر می کنم که این باعث می شود چشم انداز‬ ‫احیای برجام روشن باشد‪ .‬البته موانع زیادی پیش روی‬ ‫بایدن است‪ .‬اعضای کنگره و حتی دموکرات ها با برجام‬ ‫و بهبود روابط با ایران مخالفند اما بایدن می خواهد در‬ ‫مقابل مخالفت ها بایستد‪ .‬او همچنین به فایل صوتی‬ ‫منتشرشده از وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫ایران این صدای ضبط شده نشان داد موانع و مشکالت‬ ‫داخلی برای بهبود روابط میان ایران و امریکا وجود دارد‬ ‫وهمینموانعمی تواندبه راحتیبابهبودروابطوتوافق‬ ‫میــان این دو کشــور مخالفت کنــد و درواقــع در هر دو‬ ‫کشور موانعی برای احیای برجام وجود دارد‪.‬‬ ‫ایران و عربستان می توانند‬ ‫به حل مسائل منطقه ای‬ ‫کمک کنند‬ ‫یک کارشناس مسائل بین الملل گفت‪ :‬عربستان‬ ‫االن برخالف گذشته که اصال به عادی سازی روابط‬ ‫با ایران تمایل نشــان نمی داد ترغیب شــده اســت‪،‬‬ ‫چــون در یمــن بــه بن بســت رســیده و از ســویی بــا‬ ‫بایدن بر ســر چند موضوع اختــاف دارد که ترجیح‬ ‫می دهــد هــر چــه زودتــر مســائلش را بــا ایــران حــل‬ ‫کنــد تــا از موازنــه قــدرت در منطقــه عقــب نمانــد‪.‬‬ ‫حســن بهشــتی پور در گفت وگو با ایســنا با اشاره به‬ ‫اخبــاری که در رابطه با برگزاری مذاکرات منطقه ای‬ ‫حشــده‪ ،‬گفــت‪ :‬ایران و‬ ‫میان ایران و عربســتان مطر ‬ ‫عربســتان دو قــدرت منطق ـه ای هســتند و باهــم بــر‬ ‫ســر نفــوذ در منطقه رقابت دارنــد‪ ،‬درعین حال این‬ ‫دو کشــور می توانند در سطح منطقه و در تعامالت‬ ‫دوجانبــه همــکاری داشــته باشــند و همــکاری ان ها‬ ‫طبعــا خدمــت و خیــر بزرگــی بــرای این دو کشــور و‬ ‫شهــا بــرای‬ ‫منطقــه دارد‪ .‬او گفــت‪ :‬معتقــدم تال ‬ ‫یســازی روابــط ایــران و عربســتان می توانــد‬ ‫عاد ‬ ‫در اینــده نزدیــک بــه ارتقــای ایــن روابط به ســطح‬ ‫دوســتانه نیز بینجامد‪ .‬کشــورها همســایگان خود را‬ ‫انتخاب نمی کنند و این یک مسئله ژئوپلیتیک است‪.‬‬ ‫هرکــدام از دو کشــور ایــران و عربســتان در جهــان‬ ‫اســام نفــوذ خود را دارنــد و نمی توانند با توجه به‬ ‫نهــا برقرار‬ ‫مجــواری و همســایگی تعاملــی بین ا ‬ ‫ه ‬ ‫نباشــد‪ .‬این کارشناس مســائل بین الملل اظهار کرد‪:‬‬ ‫یســازی روابــط میــان ایران و عربســتان‬ ‫ابتــکار عاد ‬ ‫می توانــد روی بحــران یمن تاثیر مســتقیم بگذارد و‬ ‫ایــران می توانــد بــه حل وفصل ان کمــک کند‪ .‬بعد‬ ‫از شــش ســال جنــگ و بن بســت در ان‪ ،‬عربســتان‬ ‫دیده اســت که در مــدت کوتاهی به نفع خود حل‬ ‫کنــد‪ .‬اینکه تصور شــود یمن بــدون حوثی ها امکان‬ ‫صلــح و برقــراری ارامــش دارد کامال اشــتباه اســت و‬ ‫عربســتان هم امروز به این مســئله پی برده اســت‪.‬‬ ‫امروز امکان شکل گیری دولت فراگیر در یمن وجود‬ ‫دارد‪ .‬به هرحال عربســتان هــم حدود ‪ 1300‬کیلومتر‬ ‫مرز مشــترک با یمن دارد و این همســایگی تاثیرات‬ ‫خود را دارد و عربستان هم نگران است که پرونده‬ ‫یمن به کجا می رسد‪ .‬بهشتی پور با بیان این که روی‬ ‫کار امدن جو بایدن در ترغیب عربســتان به مذاکره‬ ‫بــر ســر یمــن و حــل مشــکالت با ایــران تاثیر داشــته‬ ‫اســت افزود‪ :‬درهرحال بایدن هم فشار اورده است‬ ‫کــه مشــکل یمــن راحل کنــد‪ .‬از نگاه امریکا مســئله‬ ‫یمن نمی تواند تا ابد ادامه یابد و این مسئله عاملی‬ ‫مهم است که عربستان به سمت حل مسئله بر سر‬ ‫یمن با ایران برود‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد که ایران و عربســتان می توانند در‬ ‫چارچوب حل مسائل دوجانبه خود به حل مسائل‬ ‫منطقه ای نیز کمک کنند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســائل بین الملل دربــاره تعامل‬ ‫یســازی‬ ‫رژیــم اســراییل بــا کشــورهای منطقه و عاد ‬ ‫روابــط ایــن کشــورها بــا ایــن رژیــم و تاثیــر ان بــر‬ ‫حل وفصل مشــکالت میان ایران و عربســتان گفت‪:‬‬ ‫اینجا مدیریت دســت خود عربستان و ایران است‪.‬‬ ‫یســازی روابــط میــان برخــی کشــورهای عربی‬ ‫عاد ‬ ‫منطقــه بــا رژیــم اســراییل به دنبــال انچــه امریکا و‬ ‫اســراییل به عنــوان ایــران هراســی دامــن می زدنــد‬ ‫دنبال می شد تا دو هدف راهبردی را برای خودشان‬ ‫تامیــن کنند؛ یکی بحث حضور در منطقه و دیگری‬ ‫ایجاد اتحاد منطقه ای علیه ایران‪ .‬با رفع تنش میان‬ ‫ایــران و عربســتان قابــل پیش بینی اســت که روابط‬ ‫میان ایران و کشورهای عربی منطقه هم به سمت‬ ‫یســازی پیش برود‪ .‬اگر این تعامل میان تهران‬ ‫عاد ‬ ‫و ریاض شکل گیرد حتما مانع از سوءاستفاده امریکا‬ ‫و اســراییل به ضرر ایران در ســطح منطقه می شود‪.‬‬ ‫ب هعــاوه شــرایط بــرای همــکاری دســته جمعی در‬ ‫منطقه خلیج فارس نیز فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫حضور در شب های قدر مستحب و مراعات‬ ‫دستورالعملهاواجباست‬ ‫رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکه تا پایان امســال بایــد پروتکل های‬ ‫بهداشــتی رعایــت شــود‪ ،‬گفــت‪ ۳۹ :‬درصــد مردم دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی را رعایت نمی کنند که خطرناک است و معنایش این است‬ ‫کــه می خواهیم بیشــتر در این مــوج باقی بمانیم و دیرتــر از ان خارج‬ ‫شــویم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حســن روحانی در جلســه ســتاد ملی کرونا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ا نشــاءاهلل همیشــه مردم ما موفــق باشــند و از خداوند طلب‬ ‫مغفرت‪،‬رحمتوشفایهمهبیمارانبه ویژه کسانی کهبهدلیل کرونا‬ ‫در بیمارســتان و تقویت کادر درمان را کنند‪ .‬ا نشــاءاهلل خداوند پایان‬ ‫این ویروس را تســریع کند‪ .‬این ش ـب ها گران قدر است اما باید حتما‬ ‫پروتکل های بهداشتی را با حداکثر رعایت انجام دهند‪ .‬حضور در یک‬ ‫جلسهمستحباستامارعایتپروتکل هایبهداشتیواجباستو‬ ‫همه باید ان ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه امکانات دیجیتالی کشور باید این مراسم را‬ ‫به سمع و نظر مردم برساند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صداوسیما باید کاری کند‬ ‫که این مجالس را به خانه مردم بکشاند و مردم از عطر معنویت این‬ ‫شب پرفیض استفاده کنند و حال و مناجات برای ان ها فراهم شود‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه برگزاری مراسم شب های احیا برای مناطق زرد‬ ‫و نارنجی صرفا در اماکن باز فراهم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬مردم در‬ ‫موقع خروج و ورود باید رعایت کنند‪ .‬در امار و ارقام‪ ،‬مراعات مردم در‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتی‪ ۶۱‬درصداست کهخطرناکاست‪.‬وقتی‬ ‫‪ ۳۹‬درصد مردم رعایت نمی کنند‪ ،‬معنایش این است که می خواهیم‬ ‫بیشتر در این موج باقی بمانیم و دیرتر از ان خارج شویم‪ .‬ناظران باید‬ ‫نظارت های خود را تشدید کنند تا در پایان هفته شاهد تبدیل مناطق‬ ‫قرمز به نارنجی باشیم‪ .‬رئیس جمهوری یکی از نگرانی های ستاد ملی‬ ‫مقابلــه بــا کرونا را جهش های ویروس کرونا برشــمرد و ابــراز کرد‪ :‬این‬ ‫ویروس به صورت ثابت باقی نمی ماند و به مبارزه خودش برای زنده‬ ‫ماندن و ازار دادن ادامه می دهد‪ .‬وقتی داروی جدیدی داده می شود‪،‬‬ ‫جهش می یابد‪ .‬وقتی در شرایطی است که ایمنی بدن بیمار نسبت‬ ‫به ان عکس العمل می دهد‪ ،‬خود را تجهیز می کند تا مقاومت کنند‪.‬‬ ‫ویروس شکل جدیدی به خود می گیرد و هرروز به شکل و یک قیافه‬ ‫یشــود‪ .‬او در ادامــه گفت‪ :‬موج چهــارم را‬ ‫یهــای وارد عمــل م ‬ ‫و ویژگ ‬ ‫ویروس انگلیسی برای ما درست کرد که از مرز عراق ویروس وارد شد‬ ‫و استان خوزستان و مجاور و سپس کل کشور را الوده کرد و خسارت‬ ‫بزرگی دیدیم‪ .‬موج ایجاد می شود اول جان و سالمت مردم را به خطر‬ ‫می انــدازد‪ ،‬افــراد زیادی جان خود را از دســت می دهند که خســارت‬ ‫عظیم و بزرگی است که وارد می شود و از طرف دیگر باعث می شود‬ ‫که وضعیت قرمز شود و ناچار شویم مغازه ها و کسب وکارها را تعطیل‬ ‫کنیم و ازلحاظ مالی دچار مشکل شویم و رفت وامدها را محدود کنیم‬ ‫و مراکز اموزشی و بخشی از فعالیت اداری را تعطیل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افزود‪ :‬همــه این کارها اثار مالی‪ ،‬روحــی‪ ،‬روانی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی دارد همه این اثار سخت در سایه مراعات مردم‬ ‫می تواند ایجاد نشود‪ .‬اگر در اینده موج پنجمی مواجه شویم در سایه‬ ‫این اســت که اصول بهداشــتی را مراعات نکردیم‪ .‬با رعایت نکردن‬ ‫اصول بهداشتی نخست به انسان و بعد به خانواده و جامعه ظلم‬ ‫می شود‪ .‬این ظلم بزرگی است که باید به ان توجه کنیم‪.‬‬ ‫واکسن زدن بهتر از واکسن نزدن است‬ ‫روحانی در ادامه به واکسن کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬در کنار‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬واکســن یــک عامــل بــزرگ برای این اســت کــه زودتر‬ ‫بتوانیم از این ویروس خالص شــویم‪ .‬واکس ـن هایی که دولت ها‬ ‫یشــود تنــوع‬ ‫تولیــد می کننــد و در کشــورهای مختلــف مصــرف م ‬ ‫دارد و ممکن اســت که اثار ان هم یکســان نباشد؛ اما درعین حال‬ ‫امروز واکســن زدن بهتر از واکســن نزدن اســت‪ .‬واکسن می تواند‬ ‫شــرایط را بهتــر کنــد و بــرای حفظ جان و قطع زنجیــره می تواند‬ ‫موثر باشد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬دولت همه تالش خود را به کار گرفته‬ ‫که واکس ـن هایی که وزارت بهداشــت تائیــد می کند به رغم همه‬ ‫مشکالتی در تامین ارز و ریال داریم وارد کنیم‪ .‬درست است که‬ ‫امروز در وین مذاکره می کنیم و پیشرفت هایی در این مذاکرات‬ ‫لشــده اســت اما هنــوز در تحریم هســتیم و توافقی حاصل‬ ‫حاص ‬ ‫نشــده اســت کــه در ســایه ان مشــکالت و موانــع پیــش روی مــا‬ ‫برداشت هشــده اســت‪ .‬امروز هنوز این موانع پیش روی ما اســت‪.‬‬ ‫روحانی یاداور شــد‪ :‬در جلســه پنجشنبه یکی از مسائل تامین ارز‬ ‫و ریــال بــود که دولت حتما تامین می کند‪ .‬واکس ـن های مختلف‬ ‫از کشــورهای مختلــف ســفارش داد هشــده اســت و در حــال ورود‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬خوشبختانه گروه اول که کادر درمان و مدافعین‬ ‫سالمت و برخی مشاغلی که در بعضی بخش ها با ان ها همکاری‬ ‫می کنند واکســن دریافت کردند و این بخش اول برای ما بســیار‬ ‫نهــا افرادی که‬ ‫مهــم بــود‪ .‬بخــش دوم که ســالمندان و در کنار ا ‬ ‫دارای بیماری زمینه ای بودند نیز شــروع شــد‪ .‬امیدواریم به تدریج‬ ‫در اردیبهشــت و خرداد بتوانیم واکسیناســیون همه ســالمندان و‬ ‫بیماران زمینه ای را به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫واکسن زدن به معنای مصونیت نیست‬ ‫روحانــی بــا اشــاره بــه واکسیناســیون گرو ههــای مختلــف در‬ ‫اولویت بندی های سوم و چهارم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای گروه های‬ ‫بعدی در ســند ملی واکسیناســیون کرونا فکری نشــده اســت که‬ ‫می شود درباره ان ها فکر کرد‪ .‬گروه هایی که با مردم زیاد سروکار‬ ‫دارند برخی از دوســتان می گویند که ان ها در زدن واکســن تقدم‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬یک گروه‪ ،‬رانندگان تاکســی و اتوبوس هستند که‬ ‫ترددهای زیادی دارند‪ .‬گروه هایی هم هســتند که مرتبا با مردم‬ ‫یشــود این‬ ‫در ارتباط هســتند مانند نیروهای مرزبانی و پلیس‪ .‬م ‬ ‫گرو ههــا را تقــدم داد‪ .‬رئیس جمهــوری بــا ابــراز امیدواری نســبت‬ ‫به تداوم واکسیناســیون تصریح کرد‪ :‬نســبت به واردات واکســن‬ ‫خارجــی و حمایــت از واکســن داخلــی‪ ،‬باقــدرت تــاش خــود را‬ ‫ادامه خواهیم داد تا مردم از واکسن بهره مند شوند و جان مردم‬ ‫حفاظت شود و شرایط برای کسب وکار مردم و تحصیل فرزندان‬ ‫فراهم شــود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬اگر کارکنیم و روند واردات واکســن‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬ممکن اســت شــرایطی فراهم شــود که در نیمه دوم‬ ‫وضعیت بهتری را داشته باشیم‪ .‬حداقل تا پایان امسال باید همه‬ ‫لهــای بهداشــتی را رعایــت کننــد یعنی اگر کســی واکســن‬ ‫پروتک ‬ ‫زد‪ ،‬معنای ان مصون شــدن نیســت‪ .‬این نوبت اول اســت و باید‬ ‫واکسن دوم هم زده شود‪ .‬زدن دوز دوم هم معنایش این نیست‬ ‫کــه فرد کامال مصون شــده باشــد چراکــه باید واکنش بــدن افراد‬ ‫به واکســن دید‪.‬او اضافه کرد‪ :‬واکســن زدن به معنای مصون شــدن‬ ‫افراد نیست چراکه اوال زمان می برد تا با بدن فرد سازگار شود و ثانیا‬ ‫این واکسن ممکن است فرد را از یک نوع ویروس حفاظت کند و این‬ ‫احتمال وجود دارد که ویروس جهش یافته دیگری وارد شود بنابراین‬ ‫همهملزمبهرعایتپروتکل هایبهداشتیهستند‪.‬‬ ‫دوقطبیظریفوشهیدسلیمانیافتادنبهتلهدشمناست‬ ‫فو‬ ‫یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬دوقطبی‫ ظری ‬‬ ‫‫شهید سردار سلیمانی در کشور‪ ،‬افتادن به تله دشمن است‬‬‬‬‪.‬‬ ‫‏ جلیلرحیمیجهان ابادیدر مطلبیدر صفحهتوییترخودنوشت‪:‬‬ ‫یاست‪،‬ایجادتقابل‬ ‫یهوشمندانهوبازدارندگیدفاع ‬‬ ‫«تامین‫مناف ‬عو‫امنیتملی‫ایرا ‬ننیازمند‫دیپلماس ‬‬ ‫یدر کشور‪،‬افتادن‬ ‫فو‫شهیدسردار سلیمان ‬‬ ‫بینایندوبازویقدرتمندملی‪،‬زیان بار است‪،‬دوقطبی‫دکترظری ‬‬ ‫باشیم!»‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫به تله دشمن است‪ .‬وزارت خارجه برای موفقیت در مذاکرات وین نیازمند حمایت است‪ .‬هوشیار‬ ‫خبر‬ ‫شعار انتخابات‪ ۱۴۰۰‬عمل گرایی باشد‬ ‫عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن دوره از انتخابــات با توجه بــه دغدغه ها و‬ ‫شهــای موجــود بایــد بر عمل گرایــی کاندیداهــا تکیه کرده‬ ‫چال ‬ ‫و ســنجید کــه ایــا کاندیداهــا تــوان اجرایــی کــردن شــعارهایی‬ ‫کــه می دهنــد را دارنــد یــا خیــر‪ .‬هــادی بیگــی نــژاد در گفت وگو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬ضمــن ارزیابی فضــای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در کشــور بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در بحــث رقابت های انتخاباتی زمانی که ما به ســال های‬ ‫قبــل برمی گردیــم می بینیــم عمدتا حتی زمانی کــه کاندیداهای‬ ‫تهــا بودنــد‪ ،‬حالــت دوقطبی نســبی‬ ‫متعــددی در صحنــه رقاب ‬ ‫شــکل گرفته اســت و این دوره نیز از این رویه مســتثنی نخواهد‬ ‫لقــوی دوقطبــی نســبی‬ ‫بــود‪ .‬او در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬به احتما ‬ ‫بین دو جریان شــکل خواهد گرفت‪ .‬به عنوان مثال در ســال ‪۹۲‬‬ ‫علی رغم اینکه کاندیداهای متعددی در صحنه بودند دوقطبی‬ ‫جلیلــی و روحانــی شــکل گرفت‪ .‬در ســال ‪ ۹۶‬و یا ‪ ۸۸‬نیز عرف‬ ‫بر این رویه بوده اســت‪ .‬نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای‬ ‫اســامی معتقد اســت‪ :‬معموال دوقطبی نسبی ایجاد می شود و‬ ‫یشــود راستی یا اصولگرا یا‬ ‫تفکری که پایبند به انقالب اســت م ‬ ‫انقالبی و تفکری دیگر که مبانی فکری غربی دارد اصالح طلب‬ ‫یــا غرب گــرا نام گرفتــه و به رقابــت می پردازنــد‪ .‬پیش بینی بنده‬ ‫ایــن اســت که در این دوره نیز شــاهد شــکل گیری ایــن دوقطبی‬ ‫باشــیم‪ .‬او در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬امــا در ایــن دوره از انتخابــات‬ ‫شــرایط کشــور به گونه ای است که ما باید به سمت عمل گرایی‬ ‫تهــا حرف هایــی‬ ‫حرکــت کنیــم‪ .‬معمــوال کاندیداهــا در رقاب ‬ ‫می زننــد و شــعارهایی می دهنــد کــه ارزو بــوده و قابــل تحقــق‬ ‫نیســتند‪ .‬رهبری در ســال ‪ ۹۲‬خطاب به کاندیداها فرمودند که‬ ‫یک جوری صحبت کنید که اگر یک ســال دیگر فیلم شــما پخش‬ ‫شد خجالت نکشید‪ .‬عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شــورای اســامی افــزود‪ :‬در ایــن دوره از انتخابــات بــا توجه به‬ ‫شهــای موجود باید بر عمل گرایی تکیه کنیم‪.‬‬ ‫دغدغه هــا و چال ‬ ‫بایــد دیــد ایــا کاندیداهــا تــوان اجرایــی کــردن شــعارهایی کــه‬ ‫می دهنــد را دارنــد و ایــن امر تنها با بررســی ســوابق افــراد قابل‬ ‫تحقــق اســت‪ .‬مــا امــروز مشــکالتی در حــوزه مســکن‪ ،‬انــرژی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و توزیــع کاال داریــم بایــد ســنجید ایا کســی که قصد‬ ‫بــر عهــده گرفتن ســکان اجرایی کشــور را دارد توانایی حل این‬ ‫مشکالت را دارد‪ .‬شعار انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬باید عمل گرایی باشد‪.‬‬ ‫بایــد ســنجید که فرد چ ـه کاری می خواهد انجام دهد و چه قدر‬ ‫در انجــام ان توانایــی دارد‪ .‬بیگــی نــژاد تاکیــد کــرد‪ :‬امــا بحث‬ ‫مشارکت مردم یک موضوع حساس است‪ .‬هر برگه رای بیشتری‬ ‫کــه بــه صندوق انداخته شــود یک گلوله کمتر به ســمت کشــور‬ ‫خواهــد امــد‪ .‬به عبارت دیگر مشــارکت حداکثــری مانع به خطر‬ ‫افتادن امنیت کشــور شــده و این باور پوچ را از ذهن دشمن که‬ ‫فکر می کنند مردم دلسرد شده اند خارج می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گزینه هایاصلی رقابت های انتخاباتی همچنانمعلوم نیست‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی تاکیــد‬ ‫کرد‪ :‬به نظر بنده همانند ســال های گذشــته شــاهد شــکل گیری‬ ‫دوقطبــی رقابتــی بین جریــان اصولگــرا و اصالح طلب خواهیم‬ ‫بــود و در ســه روز پایانــی رقابت ها هرکدام بــر روی یک چهره‬ ‫متمرکز خواهند شــد‪ .‬کمال حســین پور در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫ضمــن ارزیابــی از فضــای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در کشــور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫فضــای انتخاباتــی تــا بــه امروز به گون ـه ای بوده کــه گزینه های‬ ‫اصلــی رقابت هــای انتخاباتــی علی رغــم ســال های گذشــته‬ ‫همچنان معلوم نیســت‪ .‬در شــرایطی که تنها چند روز به اغاز‬ ‫رسمی ثبت نام کاندیداها باقی مانده است در فضای رسانه ای‬ ‫و محافــل عمومــی جامعــه هنــوز گزینه هــای اصلــی انتخابــات‬ ‫نامعلــوم اس ـت ‪ .‬او در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬ایــن امــر خــود بــه‬ ‫ایجــاد شــور انتخاباتی در هفته هــای پیش رو و پس از ثبت نام‬ ‫کاندیداهــا کمــک خواهــد کــرد‪ .‬همــواره در انتخابات گذشــته‬ ‫شــاهد رقابــت بیــن چندیــن چهــره شــاخص بودیــم امــا امــروز‬ ‫بحــث چندیــن نفــر مطــرح اســت‪ .‬علی رغــم تالش کشــورهای‬ ‫غربــی و برخــی از کشــورهای عربــی به منظــور حاشــیه بــردن‬ ‫انتخابات به نظر می رســد در هفته های اتی شــاهد شــکل گیری‬ ‫فضــای پرشــور رقابتــی خواهیــم بــود‪ .‬نماینده مردم سردشــت‬ ‫و پیرانشــهر در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫چالش هــای اصلــی در برگــزاری انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬بحــث شــیوع‬ ‫کرونــا در کشــور اســت کــه کنتــرل ان حائز اهمیت اســت‪ .‬باید‬ ‫اقدامــات الزم بــرای کنترل این بیماری با جدیت دنبال شــود‪.‬‬ ‫ازنظر بنده مانند ســالیان گذشــته مشــارکت مردم در انتخابات‬ ‫بــاال خواهــد بود و بــار دیگر دشــمنان ناکام خواهنــد ماند‪ .‬او‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬اما در بحث رقابت های انتخاباتی نیز به‬ ‫نظر بنده همانند ســال های گذشــته شــاهد شکل گیری دوقطبی‬ ‫رقابتــی بیــن جریــان اصولگرا و اصالح طلــب خواهیم بود و در‬ ‫ســه روز پایانــی رقابت هــا هرکــدام بــر روی یــک چهــره متمرکز‬ ‫خواهنــد شــد و رقابــت اصلــی در انتخابــات بیــن ایــن دو فــرد‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬حضور ای ـت اهلل رئیســی نیــز می تواند‬ ‫باعــث اجماع نیروهای انقالبی و اصولگرا شــده و بنده حضور‬ ‫ایشــان را مثبت تلقی می کنم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فضای انتخاباتی پرشوری پیش رو است‬ ‫ســخنگوی کمیســیون امــور‬ ‫مــردم اســت و در انتخابات نیز‬ ‫داخلــی کشــور و شــوراها تاکید‬ ‫تاثیرگذار خواهــد بود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گفتمان های مختلفی وارد‬ ‫کــرد‪ :‬شــیوع بیمــاری کرونــا بــر‬ ‫عرصــه انتخابــات شــده اند امــا‬ ‫معیشــت اقشــار مختلفــی از‬ ‫نیروهای انقالب و وفادار نظام‬ ‫جامعــه اثر گذاشــته و منجر به‬ ‫علی حدادی‬ ‫بایــد انســجام و وحــدت خــود‬ ‫اسیب پذیری بخشی از مشاغل‬ ‫را حفــظ کــرده و باانگیزه الهی‬ ‫شدهاست‪.‬توجهبهاینمسئله‬ ‫گام بردارند‪ .‬علی حدادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬و اهتمــام جــدی بــرای کنتــرل این بیمــاری امری‬ ‫در ارزیابی از فضای انتخاباتی کشــور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ضروری است‪ .‬نگاه مسئوالن در این مدت باید‬ ‫ایــن روزهــا کاندیداها با شــعارهای مختلفی در به بطن جامعه باشــد و به حواشی نپردازند‪ .‬او‬ ‫حــال ورود بــه عرصه انتخابات هســتند و مردم تاکید کرد‪ :‬هنوز فضای جدی انتخاباتی در کشور‬ ‫در حال رصد کاندیداها و شیوه هایی هستند که ایجاد نشــده اســت اما در هفته های اتی شــاهد‬ ‫هرکدام در ادامه پیش خواهند گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬شکل گیری فضای پرشور انتخاباتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫مردم در طول ‪ ۴۰‬ســال گذشــته حضور پرشــوری افــرادی کــه وارد ایــن عرصه شــده و در ادامه نیز‬ ‫در انتخابــات داشــته و در ایــن دوره نیز قطعا با خواهند امد باید به معنای واقعی در کنار مردم‬ ‫دنبــال کردن فضای رقابتی در پای صنــدوق رای بوده و در عمل در کنار مردم باشند و نه در شعار‪.‬‬ ‫حضور یافتهوانتخابصحیحیخواهندداشت‪ .‬نــگاه کاندیداهــا در رقابت هــای انتخاباتی باید‬ ‫نماینده مردم طالقان و ساوجبالغ در ادامه اظهار دنبال کردن مشکالت مردم و حل این مشکالت‬ ‫کرد‪ :‬نکته حائز اهمیت این اســت که مسئوالن باشــد‪ .‬رقابت هــای انتخاباتــی بایــد صادقانه و‬ ‫بایــد بــه وظیفه خود به درســتی عمل کنند و به عدالت محور باشد‪ .‬حدادی افزود‪ :‬امروز مطالبه‬ ‫حاشیه هایزیادی کهبعضادر فضایرقابت های مــردم مبارزه جدی با تبعیض اســت‪ .‬کاندیداها‬ ‫انتخاباتی شــکل می گیرد توجه نداشــته باشند‪ .‬بایــد پــای حرفی کــه در رقابت هــای انتخاباتی‬ ‫وظیفه مسئوالن رسیدگی به امورات مردم است‪ .‬می زنند در عمل بایســتند‪ .‬باید محور رقابت ها‬ ‫سخنگوی کمیسیونامورداخلی کشوروشوراهابا امیدافرین باشــد چراکه هرکجا کــه انگیزه الهی‬ ‫بیان اینکه بحث معیشت مردم و شیوع بیماری باشدهیچبن بستیوجودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫کرونا دو مقوله ای است که امروز دغدغه جدی‬ ‫مذاکراتوینبرخالف‬ ‫خطوطقرمزنظاماست‬ ‫ابوالفضل ابوترابی نماینده‬ ‫مشــکالت از طریــق مذاکرات‬ ‫مــردم نجف ابــاد در مجلــس‬ ‫هســتیم امــا منتقدیــن مذاکره‬ ‫شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫نمی گذارنــد و بــا مــا مخالفت‬ ‫فایــل صوتــی منتشرشــده از‬ ‫می کنند تــا از این طریق دهان‬ ‫محمدجــواد ظریــف گفــت‪:‬‬ ‫منتقــدان را ببندنــد‪ .‬ابوترابــی‬ ‫ابوالفضل‬ ‫ایــن فایل صوتــی درواقع اتش ‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مذاکــرات‬ ‫ابوترابی‬ ‫تهیه و اســم رمزی اســت که با‬ ‫ویــن برخــاف خطــوط قرمــز‬ ‫ان دهان منتقدین مذاکرات وین بســته شود و نظام است ؛ چراکه در مصوبه مجلس در قانون‬ ‫بتواننــد بــا این اظهــارات عده زیــادی از خواص اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و فرمایشات‬ ‫را در بــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات وین همراه رهبرانقالببربرداشتهشدنتحریم هابه صورت‬ ‫کننــد‪ .‬بــه گــزارش فــارس‪ ،‬او افزود‪ :‬پیشــقراول یکجا از سوی طرف مقابل در برجام تاکید شده‬ ‫صحبت هــای اقای ظریــف در این فایل صوتی است‪ .‬او افزود‪ :‬اگر به اظهارات اخیر سفیر فرانسه‬ ‫اظهــارات اقــای روحانــی اســت کــه بارهــا از دقت کنیم می بینیم که او نیز عنوان کرده ما برای‬ ‫مذاکــرات وین حمایت کرده و عنوان کرده که نتایج انتخابات در ایران باید بخشی از تحریم ها‬ ‫به دنبال به نتیجه رساندن مذاکرات وین برای را برداریم و به همین خاطر بخشی از دارایی های‬ ‫رفــع تحریم هاســت‪ .‬نماینده مــردم نجف اباد بلوکه شده در استانه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در مجلس شــورای اســامی اظهار داشــت‪ :‬این در ایران ازاد و وارد کشور خواهد شد و پس ازانکه‬ ‫اقایــان هماننــد دوره قبلــی انتخابــات ســعی گزینه موردنظــر در انتخابات پیروز شــد‪ ،‬دوباره‬ ‫دارنــد این گونــه القــا کننــد که ما بــه دنبال حل تحریم هااعمالخواهدشد‪.‬‬ ‫بعیداستتاج زاده‬ ‫تائیدصالحیتشود‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫وضعیــت جریــان اصالحــات‬ ‫اصولگــرا گفــت‪ :‬از جنــاح‬ ‫بــرای ریاســت جمهــوری هــم‬ ‫مقابــل محمدرضــا عــارف‬ ‫گفــت‪ :‬ممکن اســت که علی‬ ‫وارد خواهــد شــد و احتمــاال‬ ‫الریجانــی وارد عرصه رقابت‬ ‫صالحیتش هــم احراز خواهد‬ ‫انتخابــات شــود‪ ،‬معتقــدم‬ ‫محمدحسنقدیری‬ ‫شــد و احتمــاال الریجانــی‬ ‫کــه ظریــف نشــان داد کــه‬ ‫ابیانه‬ ‫هــم وارد خواهــد شــد‪ .‬البتــه‬ ‫صالحیــت داشــتن پســت‬ ‫افــراد بســیاری نامــزد شــدند کــه بعید اســت حساســی ماننــد وزارت خارجــه را هــم ندارد‬ ‫صالحیتشان احراز شود‪ .‬محمدحسن قدیری چــه برســد بــه پســت ریاســت جمهــوری‪ .‬از‬ ‫ابیانه سفیر اسبق کشورمان در استرالیا درباره جنــاح مقابــل محمدرضا عــارف وارد خواهد‬ ‫وضعیت جریان اصولگرا در انتخابات ریاست شــد و احتمــاال صالحیتش هم احــراز خواهد‬ ‫جمهــوری ســیزدهم گفت‪ :‬معتقــدم که ورود شد و احتماال الریجانی هم وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی بــه عرصــه انتخابــات البته افراد بسیاری نامزد شدند که بعید است‬ ‫ریاست جمهوری به نفع کشور و مردم است صالحیتشــان احــراز شــود‪ .‬بــرای مثــال فردی‬ ‫و امیدوارم که حتی اگر شخصا مایل به ورود مانند تاج زاده نامزد شــده اســت که از ســران‬ ‫بــه انتخابــات نیســت درنهایت راضی شــود‪ ،‬فتنــه بود و ادعای تقلــب می کرد؛ درحالی که‬ ‫کمــا اینکــه او خودش مایل بود که در اســتان فیلــم مخفــی کــه از او گرفته شــده و موجــود‬ ‫قدس باقی بماند‪ ،‬اما ورودش به قوه قضائیه اســت که در گعده دوســتانش اذعان می کند‬ ‫به نفع عدالت کشور بود؛ بنابراین افراد بیش کــه مــا انتخابــات را باخته ایــم و این حجم از‬ ‫از هــر چیــز بایــد این نکتــه را در نظــر بگیرند تقلــب ممکــن نیســت‪ .‬درحالی کــه بااینکــه‬ ‫کــه ایا باید مطابق میــل خود عمل کرده و یا می دانســت انتخابات صحیح است پس چرا‬ ‫اینکه مطابق مصلحت کشــور رفتار کنند‪ .‬به رای مردم را زیر سوال برد؟ او با این اقدامش‬ ‫گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬او ادامــه نشــان داد کــه اصال برای رای مــردم احترامی‬ ‫داد‪ :‬ریشه فساد در قوه مجریه قرار دارد و او قائــل نیســت و یــک کودتا بر ضــد ارای مردم‬ ‫هــم که در مبارزه با فســاد دارای ید طوالیی بــه پــا کــرد حــاال می خواهــد وارد انتخابــات‬ ‫اســت به خوبــی می تواند هم با مفســدان در شــود؟ او تصریح کرد‪ :‬او وارد می شــود که رد‬ ‫درون قوه مجریه مقابله کند و هم ریشه های شود و بعد بگوید ما برای این رای نمی اوریم‬ ‫فســاد را بخشــکاند؛ بنابراین نامزدی او برای کــه نامزدهــای انتخاباتــی ما تائیــد صالحیت‬ ‫ریاســت جمهوری به مصلحت کشــور اســت‪ .‬نمی شــوند‪ ،‬درحالی کــه در انتخابات مجلس‬ ‫عالوه بر این با مبارزه جدی با فساد در درون یازدهــم شــاهد بودیــم کــه چهــره شــاخص‬ ‫قوه مجریه اصوال پرونده های فســاد کم تری اصالح طلبــان یعنی مجید انصاری تنها هفتاد‬ ‫شکل خواهد گرفت که قوه قضائیه بخواهد هــزار رای اورد؛ امــا درصددنــد تا این موضوع‬ ‫به ان ها رســیدگی کند‪ .‬فعال اصولگرا درباره را مخفی کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چک ها تا‪ ۲۰‬اردیبهشت‬ ‫برگشتنمی خورند‬ ‫اقتصــادی‬ ‫معــاون‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬ستاد ملی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تصمیم گیری در این‬ ‫کرونا به این تصویب رســید که‬ ‫مورد ابعاد مختلفی دارد اما در‬ ‫برای بازه از اول اردیبهش ـت ماه‬ ‫مجموع ستاد ملی کرونا به این‬ ‫تنفسی‬ ‫تابیستماردیبهشت ماه‪،‬‬ ‫تصویب رســید کــه برای بــازه از‬ ‫محمدنهاوندیان‬ ‫بــه مبــادالت بــا چــک دهــد و‬ ‫اول اردیبهش ـت ماه تــا بیســتم‬ ‫کهــا و موسســات اعتبــاری‬ ‫بان ‬ ‫اردیبهش ـت ماه یک تنفسی به‬ ‫از صــدور گواهــی عــدم پرداخت چــک اجتناب مبــادالت با چــک دهد و بانک ها و موسســات‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد نهاوندیان معاون اعتبــاری از صــدور گواهــی عــدم پرداخت چک‬ ‫اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی اجتنــاب کننــد و محاکم و ضابطین قضایی هم‬ ‫مقابله با کرونا گفت‪ :‬امروز در ســتاد ملی کرونا از صــدور اجراییه و اجــرای ان ها خودداری کنند‬ ‫با توجه به اثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای یعنی گویی کهیکفرصتیراایجاد کردیمتااین‬ ‫واحدهای تولیدی گرفته شــد کــه قدری بتوانند شــرایط غیرعادی به شــرایط عادی برگردد‪ .‬وی‬ ‫سرپا باشند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از موارد این بود اظهــار کرد‪ :‬تصمیم دیگر در رابطه با بحث های‬ ‫کــه بــا توجه به تعطیلی اصنــاف و اینکه برخی مالیاتیبودبهسببهمینمحدودیت هاممکن‬ ‫از واحدهــا امــکان فــروش محصــوالت خــود را استبعضیاز واحدهانتوانستهباشندمالیاتبر‬ ‫نداشتند اما بر اساس روال متعارف چک هایی را عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ســال ‪ ۹۹‬خود‬ ‫عمال امکان پر کردن موجودی را پرداخــت کند و ممکن اســت اقســاط معوق‬ ‫صــادر کرده اند و ً‬ ‫حساب و پرداخت چک را پیدا نمی کنند و این داشــته باشــند و سررســید اقساط رســیده باشد‪،‬‬ ‫بــه طور زنجیــره بار مشــکالتی را ایجاد می کند‪ .‬مهلت پرداخت تا پایان خرداد‪ ۱۴۰۰‬امهال شد‪.‬‬ ‫ثبت نامیکمیلیوننفربرایهزارسهمیه‬ ‫ساختارقیمت گذاریخودروتغییرمی کند‬ ‫در شــرایطی کــه شــورای‬ ‫یشــود‬ ‫میلیــون تومــان تمــام م ‬ ‫رقابــت هنــوز تصمیــم قطعــی‬ ‫تگــذاری دســتوری‬ ‫امــا بــا قیم ‬ ‫خــود بــرای تغییــر در قیمــت‬ ‫تولیدکننده را مجبور می کنند که‬ ‫رســمی خــودرو در بهــار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ان را‪ ۴۰‬میلیون تومان بفروشد‪.‬‬ ‫را اعــام نکــرده‪ ،‬زیان انباشــته‬ ‫نتیجه چنین سیاســتی شــرایط‬ ‫محمدرضا‬ ‫خودروسازان به بدهی سنگین‬ ‫امروز خودروسازان است که ان‬ ‫نجفی منش‬ ‫ان ها منجر شده است‪.‬‬ ‫را می بینیم‪ .‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬از حدود ‪ ۱۰‬ســال قبل که تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری رانتی‬ ‫شــورای رقابت‪ ،‬بازار خــودرو را یک بازار انحصار گسترده در بازار خودرو به وجود اورده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تلقیواعالم کرد کهازاین پسقیمتمحصوالت وقتی فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار‬ ‫داخلی این بازار به شکل دستوری اعالم می شود چنددهمیلیونتومانباشد‪،‬می بینیم که کارخانه‬ ‫تا امروز‪ ،‬همچنان روند اعالم قیمت ادامه داشته هزار دستگاه خودرو را عرضه می کند اما ناگهان‬ ‫و با وجود ایجاد فاصله ای قابل توجه میان نرخ یک میلیوننفربرایاینخودروثبت ناممی کنند‪.‬‬ ‫کارخانه و نرخ بازار ازاد‪ ،‬شورای رقابت همچنان بخش مهمی از این جمعیت صرفا به دنبال به‬ ‫اصــرار بــه تــداوم ایــن فراینــد دارد‪ .‬این شــورا در دســت اوردن رانــت و فــروش خــودرو بــا قیمتی‬ ‫ســه فصــل بهار‪ ،‬تابســتان و پاییز ســال گذشــته فراتر در بازار ازاد هســتند‪ .‬نجفی منش با اشــاره‬ ‫قیمت های جدید خودروســازان را اعالم کرد اما بــه زیان انباشــته خودروســازان گفــت‪ :‬براوردها‬ ‫در زمســتان پارســال و بهــار امســال هنوز قیمت نشان می دهد که میزان زیان خودروسازان به‪۲۷‬‬ ‫جدیــد را اعــام نکرده و به نظر می رســد همین هزار میلیارد تومان رسیده و ان ها بیش از این رقم‬ ‫موضــوع فشــار را بر خودروســازان و فعــاالن این زیان را به قطعه ســازان بدهکار هســتند‪ .‬سوال‬ ‫حــوزه افزایــش داده اســت‪ .‬محمدرضــا نجفــی این است که ایا می توان با همین شرایط ادامه‬ ‫منــش – عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی داد؟ویخاطرنشان کرد‪:‬تازمانی کهتکلیفاین‬ ‫تهران–در گفت وگوباایسنا‪،‬اظهار کرد‪:‬برخالف قیمت گذاری دســتوری مشخص نشود‪ ،‬احتماال‬ ‫برخی اظهارنظرها مشکل اصلی صنعت خودرو شــرایط به همین شــکل باقی خواهد مانــد‪ .‬در‬ ‫در ســال های گذشته نه تحریم های خارجی که زمستان سال گذشته از اصالح شیوه قیمت گذاری‬ ‫تصمیمــات غلــط داخلی و فشــاری اســت که از دستوری خبر دادند اما با گذشت چند ماه هنوز‬ ‫این محل به تولیدکنندگان وارد شده است‪ .‬وی خبریاز اینتغییرنیستوفشار برتولیدکنندگان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬فــرض کنیــد تولید یک محصــول ‪ ۵۰‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫ارایه خدمات تجهیزات رادیویی‬ ‫الکترونیکیشد‬ ‫معاوناموررادیوییرگوالتوریازالکترونیکی‬ ‫شدن ارائه خدمات ورود‪ ،‬خریدوفروش و یا تولید‬ ‫و فروش تجهیزات رادیویی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنابهنقلاز سازمانتنظیممقرراتوارتباطات‬ ‫رادیویی‪ ،‬نســترن محسنی اظهار کرد‪ :‬ازاین پس‬ ‫تمامیمراحلدرخواست هایدریافت‪،‬تمدیدو‬ ‫یا لغو این دسته از پروانه ها بصورت الکترونیکی‬ ‫و بدون نیاز به ارسال مدارک یا مراجعه حضوری‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬دارندگان‬ ‫متقاضیان انجام م ‬ ‫پروانه های عرضه خدمــات ورود‪ ،‬خریدوفروش‬ ‫تجهیزات رادیویی و یا تولید و فروش تجهیزات‬ ‫رادیویی‪ ،‬بدون در نظر گرفتن اعتبار پروانه شان‪،‬‬ ‫بایستی تا پایان اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۰‬با مراجعه‬ ‫بــه پایــگاه اطالع رســانی رگوالتــوری بــه ادرس‬ ‫‪،www.cra.ir‬بخشخدماتالکترونیک‪،‬منوی‬ ‫ارایه خدمات ورود‪ ،‬خریدوفروش‪/‬تولید و فروش‬ ‫تجهیــزات رادیویــی و یا به منــوی میز خدمت‪،‬‬ ‫گزینــه ارایــه مجوزهــای مربــوط بــه خدمــات‬ ‫رادیویــی‪ ،‬زیر منوی صــدور پروانه ارایه خدمات‬ ‫رادیویی‪ ،‬وارد ســامانه شــوند و تمــام اطالعات‬ ‫مربــوط به هر یــک از پروانه های خود را تکمیل‬ ‫کننــد‪ .‬معــاون امــور رادیویــی رگوالتــوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬درصورتی که اطالعات ثبت شده مربوط به‬ ‫مدیرعامــل و اعضای هیات مدیــره با اطالعات‬ ‫ارسالی به سازمان برای دریافت پروانه مغایرت‬ ‫داشــته باشند‪ ،‬دارندگان پروانه عالوه بر تکمیل‬ ‫اطالعات‪ ،‬بایستی تقاضای تغییر پروانه را نیز به‬ ‫سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییارسال‬ ‫کنند‪ .‬محسنی درباره نحوه ورود به سامانه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دارندگان پروانه با حساب کاربری که پیش‬ ‫از این از ســامانه ثبت ســفارش‪ ،‬ترخیص و تائید‬ ‫نمونه تجهیزات فاوا دریافت کرده اند می توانند‬ ‫وارد سامانه شده و اطالعات خود را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دارندگان پروانه عرضه خدمات ورود‪،‬‬ ‫خریدوفروش تجهیزات رادیویی یا پروانه تولید‬ ‫و فــروش تجهیزات رادیویی که پیش از این نام‬ ‫کاربری دریافت نکرده اند و همچنین متقاضیان‬ ‫دریافت هر یک از پروانه های ذکر شده بایستی‬ ‫ابتدابامراجعهبهسامانهثبتسفارش‪،‬ترخیص‬ ‫و تائید نمونه تجهیــزات فاوا در بخش خدمات‬ ‫الکترونیــک پایــگاه اطالع رســانی رگوالتــوری‪،‬‬ ‫حســاب کاربــری دریافــت کننــد‪ .‬معــاون امــور‬ ‫نپــس‬ ‫رادیویــی رگوالتــوری تاکیــد کــرد‪ :‬ازای ‬ ‫درخواس ـت های صــدور‪ ،‬تمدیــد‪ ،‬تغییــر و لغــو‬ ‫پروانه های عرضه خدمــات ورود‪ ،‬خریدوفروش‬ ‫تجهیزات رادیویی و یا تولید و فروش تجهیزات‬ ‫رادیویــی در ســامانه ارائــه خدمــات ورود‪،‬‬ ‫خریدوفروش‪/‬تولید و فروش تجهیزات رادیوئی‬ ‫بررسیمی شود‪.‬‬ ‫محســنی درباره متقاضیانی که درخواســت‬ ‫و مدارک خود را قبل از ‪ ۷‬اردیبهش ـت ماه جاری‬ ‫ارســال کرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬رونــد تمدیــد و تغییــر‬ ‫پروان ههــای ایــن دســته از متقاضیان ماننــد روال‬ ‫یشــود ولی دارندگان این پروانه ها‬ ‫قبل انجام م ‬ ‫نیز بایســتی اطالعات درج شده در سامانه ارایه‬ ‫خدمات ورود‪ ،‬خریدوفروش و یا تولید و فروش‬ ‫تجهیــزات رادیویی را تا پایان اردیبهشــت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کاملکنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪:‬‬ ‫تخودروطبیعیاست‬ ‫افزایشقیم ‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در تحلیل‬ ‫وضعیــت بازار خــودرو‪ ،‬افزایش قیمت خــودرو را با‬ ‫وجود تالطم های اقتصــادی امری طبیعی و فضای‬ ‫مجازیرانیزدرمسیرقیمت گذاریموثردانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فرشاد مقیمی با حضور در یک‬ ‫برنامهتلویزیونی‪،‬ازوضعیتصنعتخودرو کشور‪،‬‬ ‫بازار ان‪،‬فعالیت هایاخیرایران خودروواقداماتان‬ ‫در مسیر خودکفایی‪ ،‬تاثیر تحریم ها بر این صنعت‪،‬‬ ‫ایندهاینصنعتدرسایهبرجامو‪...‬سخن گفت‪.‬در‬ ‫ابتدایاینبرنامه‪،‬مقیمیپساز صحبتدر رابطهبا‬ ‫خودوچگونگیورودشاز معاونتوزارتصنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت (صمت) به جــاده مخصوص به‬ ‫دعــوت وزیــر وقت صمــت (رضا رحمانــی)‪ ،‬ان هم‬ ‫در ســال شرایط سخت ناشــی از تحریم ها و اوضاع‬ ‫نامناسب صنعت خودروسازی کشور در شهریور ماه‬ ‫سال‪،۱۳۹۸‬درپاسخبهاظهاراتمجریبرنامهمبنی‬ ‫بر شــرایط نامســاعد ان زمان که بطور مثال قیمت‬ ‫خــودرو جهش قیمتــی شــدیدی را تجربــه می کرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬زمانی که در تالطم های کالن اقتصادی قرار‬ ‫می گیریم‪ ،‬خودرو که کاالیی ســرمایه ای به حساب‬ ‫می اید‪ ،‬بیشتر موردتقاضا قرار می گیرد و افراد کثیری‬ ‫عالقه مندبهسرمایه گذاریدراینبازارمی شوند‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه در گذشــته نیــز‬ ‫سرمایه گذاری هایی در قالب طرح های پیش فروش‬ ‫شهــای اتــی اتفــاق می افتــاد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اما‬ ‫و فرو ‬ ‫بخشــی از دلیــل فاصله قیمتی که میــان دو قیمت‬ ‫کارخانه و بازار ایجاد می شــد‪ ،‬به عرضه کم خودرو‬ ‫از خودروسازان نیز مرتبط بود؛ چراکه در اوایل سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نســبت به ســال ‪ ،۱۳۹۷‬کاهش قابل توجه‬ ‫تولیدخودروایجادشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط مــردم تاحــدودی در‬ ‫بحث خریدوفروش خودرو تردید می کنند و همین‬ ‫موضوعسببایجادشرایطنابساماندربازارمی شود‬ ‫وبه طبع‪،‬قیمتانافزایشپیدامی کند‪.‬راه حلاین‬ ‫موضوع هم این است که رشد تولید اتفاق بیفتد‪ .‬به‬ ‫عبارتیعالوه براینکهبایستیبازاراشباعشود‪،‬بایستی‬ ‫شرایط اقتصادی هم به ثبات برسد‪ .‬هر چه شرایط‬ ‫اقتصادیدر کشورباثبات ترشودوتولیدرشد کند‪،‬هر‬ ‫بازاریتثبیتمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملایران خودرو‪،‬افزایشقیمتخودرودر‬ ‫این شرایط را امری طبیعی دانست و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫چنینشرایطی‪،‬افزایشقیمتیدربازاراتفاقمی افتد‬ ‫که بخشی از ان هم حباب بوده و ارزش واقعی کاال‬ ‫نیست؛بلکهارزشیاست کهدر نتیجهحضور برخی‬ ‫افراددر اینبازار اشفته‪،‬شکلمی گیرد‪.‬افرادیدر این‬ ‫حوزهبازاربهدنبالمنافعیهستند کهاینمنافعهم‬ ‫سببایجادتغییراتیدربازارمی شود‪.‬‬ ‫تبعات هجوم افراد به بازار‬ ‫مقیمــی یــاداور شــد‪ :‬زمانــی در فضــای مجــازی‬ ‫هم هست و به دست ما نرسید‪ .‬در حقیقت در مبدا‬ ‫تولیدشداماارسالنشد‪.‬البتههمینتحریم هاوموانع‬ ‫سببشد کهامروز بههمتمهندسانخوددر تولید‬ ‫داخلیوخودکفاییاینقطعات‪،‬مفتخرباشیم‪.‬‬ ‫درقطعاتالکترونیکیبهبازارهایجهانی‬ ‫نیازداریم‬ ‫خودروییقیمت گذاریمی شودامامردماطالعدقیق‬ ‫از اینکهخودرومذکور بااینقیمتمعاملهشدهیانه‬ ‫راندارند‪،‬لذااین هاقیمت گذاریکاذباستتافضای‬ ‫قیمتی خودرو یا کاال را در ان بازه قیمتی تثبیت کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مردم در چنین شرایطی‪ ،‬نگران افزایش‬ ‫قیمــت روزانــه خودرو هم هســتند و بنابرایــن برای‬ ‫حضور در بازار ترغیب می شوند و می خواهند برای‬ ‫جلوگیری از مواجهه با قیمت باالتر‪ ،‬هرچه سریع تر‬ ‫واردبازار شوند‪.‬از سویدیگرعرضهنیزمحدوداست‬ ‫یشــود؛ بنابراین‬ ‫یا در مقاطعی (عرضه) مدیریت م ‬ ‫بــه صــورت ناخوداگاه با مراجعــه افراد به بــازار‪ ،‬در‬ ‫شرایطی که تقاضا متناسب با میزان عرضه نیست‪،‬‬ ‫قطعبهیقینافراددر امرقیمت گذاری‪،‬تعیین کننده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تغییــرات در‬ ‫شــاخص های کالن اقتصــادی نیــز بی تاثیر نبــوده و‬ ‫هم زمان با انچه که اشــاره شــد‪ ،‬افزایش نرخ ارز نیز‬ ‫در بازار ایجادشد‪.‬طبیعتاباافزایشنرخارز‪،‬قطعات‬ ‫یشــود؛ لذا‬ ‫وارداتــی هم با افزایش قیمت مواجه م ‬ ‫این تصور در مردم ایجاد می شود که قیمت خودرو‬ ‫در اینده نزدیک احتماال گران خواهد شد و این خود‬ ‫عاملیبرایافزایشبیشترقیمتمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪ ،‬در رابطه با تاثیر فضای‬ ‫مجازیبرقیمتخودرودربازار‪ ،‬گفت‪:‬درحالحاضر‬ ‫فضایمجازیبسیارتعیین کنندهقیمتشدهاستو‬ ‫مردم بسیاری از اطالعات مورد نیاز خود را از فضای‬ ‫مجازی کسبمی کنندوبرایناساسخوراکبیشتری‬ ‫همدر انتولیدمی شودودر اختیار مردمقرار می گیرد‬ ‫وسببجریانسازیمی شود‪.‬پ‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در زمــان فعالیــت خــود در‬ ‫وزارت صمــت موضــوع میزان معامالت و تغییرات‬ ‫شتــر را از برخــی دفترخان ههــا‬ ‫ان بــا ما ههــای پی ‬ ‫کامال مشــهود بود‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫پیگیــری می کرده اسـ‬ ‫ً‬ ‫که نه خودروهای دست دوم معامله می شود و نه‬ ‫خودروهای صفر‪ .‬در حقیقت فضا بــرای افرادی که‬ ‫خودرویامنابعمالیدر اختیار داشتند‪،‬فراهممی شد‬ ‫که به این بازار ورود کرده و از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫فرانسوی هاخیلیپیش ترچمدان هارابستند‬ ‫در ادامهاینبرنامه‪،‬مقیمیضمناشارهبهاینکه‬ ‫خودروسازان فرانسوی بسیار پیش تر از انکه تحریم‬ ‫بخواهد اجرا شود‪ ،‬ترک همکاری کردند یاداور شد‪:‬‬ ‫یشــد کــه از ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫از ‪ ۱۳‬فروردیــن‪ ۱۳۹۸‬اعــام م ‬ ‫تحریم ها اعمال می شود‪ .‬در همان روزهای ابتدایی‬ ‫فرانسوی هاچمدانخودرابستندوبه تدریجاز کشور‬ ‫خارج شدند‪ .‬در نهایت هم این مردم بودند که در‬ ‫مقابلمحصوالتیکهبایدتولیدمی شد‪،‬دستخالی‬ ‫ماندند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که چرا معتقدید اصرار‬ ‫برای همکاری با فرانســوی ها به افتی برای صنعت‬ ‫خودروســازی تبدیل شــده است؟ تاکید کرد‪ :‬هرچه‬ ‫یهــا و مشــارکت ها بیشــتر باشــد‪ ،‬دســتاورد‬ ‫همکار ‬ ‫اهداف نیز توفیق بیشتری خواهد داشت اما اینکه‬ ‫همــکاری بــا چــه شــرکت و اشــخاصی و بر ســر چه‬ ‫موضوعاتی باشد‪ ،‬نکات کلیدی است که ابتدا باید‬ ‫تعیینتکلیفشود‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬درهمکاری هایمشترکباخارج‬ ‫از کشــور دیگر به هیچ عنوان نباید بــر روی محصول‬ ‫همــکاری کنیــم‪ .‬امــروز به اعتقــاد بنده بایســتی در‬ ‫امر دانش و فناوری شــریک با ســایر کشورها شویم؛‬ ‫چنانچه کسی(کشوری‪/‬شرکتی)شرایطالزمهرابرای‬ ‫این همکاری دارد‪ ،‬می توان با ان وارد مشارکت شد و‬ ‫ارتباطبرقرار کرد‪.‬البتهیکسریشروطدیگرهموجود‬ ‫دارد که ممکن اســت در شــاخص هایی که بررســی‬ ‫می شود‪،‬برخیحوزه هااز دستور کار خارجشوند‪.‬‬ ‫مقیمی ضمن یاداوری اینکه دسترسی به برخی‬ ‫قطعاتبرایماوجودنداشتوورودهرگونهقطعه‬ ‫را ممنوع کرده بودند یا برخی از قطعات در گمرک‬ ‫وجود داشــت امــا امکان ترخیص نبود‪ ،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫فرایندهاییتوانستیممصوباتیرااخذکردهتابتوانیم‬ ‫این قطعات را ترخیص کنیم و خودروها را در اختیار‬ ‫مردم قرار دهیم‪ .‬با توجه به اینکه شرایط ترخیص‬ ‫ان ها اعالم نشــده بود‪ ،‬این عدم اظهار ســبب شده‬ ‫بود که قطعات در گمرک باقی بماند‪ .‬بخشی دیگر‬ ‫ازقطعاتنیزدر کشورهایمبدابود کهالبتههمچنان‬ ‫مدیرعامــل ایرا نخــودرو بــا بیان اینکه امــروز در‬ ‫صنعــت خــودروی کشــور مصرف کننــده قطعــات‬ ‫الکترونیکی هستیم و در مسیر برقی سازی خودروها‬ ‫در حالحرکت‪،‬تاکید کرد‪:‬اینبرقی سازیخودروبه‬ ‫معنایاستفادهبیشترازقطعاتالکترونیکیدرخودرو‬ ‫است کهاینقطعاتالکترونیکیبیشتردرخودروبه‬ ‫معنایوابستگیبهخارج کشور همهست‪.‬خودرو‬ ‫که تنها نباید در داخل تولید و در داخل هم مصرف‬ ‫شود؛ لذا بایستی به بازارهای جهانی دسترسی پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــرای انکــه بتوانیم خــودروی‬ ‫خودمانرابهبازار جهانیعرضه کنیم‪،‬یکیاز ابزارها‬ ‫و روش ها این است که خودرو را به روز تولید کنیم‪.‬‬ ‫این مهم در محصول جدید ایران خودرو ظرف کمتر‬ ‫از یک سال به سرانجام رسید‪ .‬بخش قابل توجهی از‬ ‫قطعاتانبایستیاز خارجاز کشور واردمی شدتابه‬ ‫مرحلهتولیدبرسدامابههمتقطعه سازانموفقبه‬ ‫انام این کار در داخل شدیم‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر خودروســاز ادامــه داد‪ :‬نشســتی بــا‬ ‫قطعه سازانبرگزار کردیموازهمهقطعه سازانسراسر‬ ‫کشوردعوتشد کهضمنانمیثاق نامه ایامضاشد‪.‬‬ ‫باقطعه سازان کشور توافق کردیم کهظرفیتتولید‬ ‫روزانه خود را از حدود‪ ۶۰۰‬تا‪ ۷۰۰‬دستگاه به حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬دستگاه در روز برسانیم‪ .‬طی میثاق نامه اول به‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬دستگاهرسیدیمومجددمیثاق نامه ایدیگربا‬ ‫قطع هســازان منعقد شــد تا به‪ ۲۵۰۰‬دستگاه در روز‬ ‫برسیم‪ .‬با توجه به اینکه این رقم عدد قابل توجهی‬ ‫استوبههرمیزان کهبیشترشودوبازار کششداشته‬ ‫باشد‪،‬سببخواهدشدکهبتوانیمهزینه هایسرباررا‬ ‫بیشترسرشکنکنیم‪.‬‬ ‫مقیمــی بــا بیــان اینکــه در تولید یــک خودرو‬ ‫‪ ۳۷‬درصــد مــواد اولیــه و ‪ ۳۰‬درصــد قطعــات‬ ‫الکترونیکی به کار می رود اظهار کرد‪ ۳۳ :‬درصد‬ ‫الباقی مربوط به خودروســاز و همکارانی اســت‬ ‫کــه در ایــن حــوزه فعــال هســتیم‪ .‬در محصــول‬ ‫جدیــد تارا که بــه زودی به بازار عرضه می شــود‬ ‫ی ان به شرایط بسیار خوبی رسیده‬ ‫و مسائل کیف ‬ ‫و قابلیــت عرضــه دارد‪ ۹۲.۳ ،‬درصــد قراردادها‬ ‫بــا شــرکت های داخلــی امضا شــده اســت‪ .‬حتی‬ ‫خــودرو دنــا پــاس اتوماتیک که در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به بازار عرضه شد‪ ،‬توانسته شرایط خوبی را به‬ ‫لحاظ کیفی کسب کند و اولین خودروی ‪ ۵‬ستاره‬ ‫کیفی تولید داخل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتحادیه امالک‪:‬‬ ‫راهکارها برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن به مسئوالن ارائه شد‬ ‫رئیساتحادیهمشاورانامالک گفت‪:‬بهمنظورجلوگیریازتخلفات‬ ‫مربوطبهمعامالتمسکن‪،‬پیشنهاداتیبهقوایسه گانهداده ایم که‬ ‫درجلسهبامعاونپیشگیریازوقوعجرمدادگستریاستانتهرانمطرح‬ ‫کردیم؛ درج پالک ثبتی‪ ،‬لینک شدن به بانک برای اگاهی از وضعیت‬ ‫رهنملکواطالعازپیشینهطرفینمعاملهازجملهاینراهکارهااست‪.‬‬ ‫مصطفیقلیخسرویدر گفت وگوباایسنااظهار کرد‪:‬اخیراجلسه ای‬ ‫رابااقایدیزجی‪،‬معاونپیشگیریاز وقوعجرمدادگستریاستانتهران‬ ‫داشتیم کهموضوع کدرهگیریبراساسپالکثبتی‪،‬پیشگیریازتخلفات‬ ‫مربوطبهمعامالتامالکودسترسیاتحادیهبهاطالعاتملکیمثل‬ ‫در رهن بانک بودن ملک‪ ،‬ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬مجلسشورایاسالمی‪ ۱۷‬فروردین ماهامسال‪،‬ذیلقانون‬ ‫جهشتولیدمسکن‪،‬دریافت کدرهگیریبرایمعامالتراالزامی کرد که‬ ‫اقدامبجاومناسبیبود‪.‬مسئله ای کهدراین بینوجودداردایناست که‬ ‫طبق قانون‪ ۱۰‬مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار‬ ‫است‪.‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک تصریح کرد‪ :‬ما این درخواست را‬ ‫داریم که کدرهگیریبراساسپالکثبتیصادرشود‪.‬اگرایناقدامصورت‬ ‫گیرد ملکی که معامله می شود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات‬ ‫جلوگیریبهعملمی اید‪.‬درطرح کاداستر که‪ ۱۲‬سالپیشنیزارایهشدبر‬ ‫لزومدرجپالکثبتیتاکیدشدهبود‪.‬خسرویبابیاناینکهبرایجلوگیری‬ ‫از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت‪ :‬اقدام بعدی باید این‬ ‫باشد کهدسترسیافرادمتخلفبهسامانهرامسدود کنیم‪.‬بااینکهعموم‬ ‫مشاوران امالک قابل اعتماد هستند‪ ،‬ممکن است خدای نکرده برخی‬ ‫افرادقابلاعتمادنباشند کهماصرفابهافرادموجهدسترسیمی دهیم‪.‬‬ ‫همچنینممکناستطرفینمعامله‪،‬ممنوعالخروجیاممنوعالمعامله‬ ‫باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم‪ .‬درخواست ما از قوای مجریه‬ ‫و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬قرارداد نوشته می شود و بعد متوجه‬ ‫می شویمفروشندهممنو عالمعاملهاستیاسنددر رهنبانکقرار دارد‪.‬‬ ‫در بعضی از سندها اطالعات رهن درج نشده است؛ بنابراین ما باید به‬ ‫بانک ها متصل شویم و طبق پالک ثبتی‪ ،‬اطالعات تسهیالتی ملک را‬ ‫دریافتکنیم‪.‬‬ ‫رئیساتحادیهمشاورانامالکگفت‪:‬سامانهامالکومستغالتباید‬ ‫تقویتشودتاهمهاطالعاتمربوطبهملکقابلیتثبتداشتهباشد‪.‬‬ ‫اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوع المعامله‪ ،‬کسی قراردادی را‬ ‫منعقد کردهمجرماستوبایدضرر وزیانخریدار راپرداخت کند‪.‬‬ ‫خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود‪:‬‬ ‫وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که‬ ‫می تواند در جهت عملی کردن برنامه های ما قدم بردارد‪ .‬مجلس نیز با‬ ‫شناختصحیح‪،‬لزومدریافت کدرهگیریرابهتصویبرساندهاست‪.‬‬ ‫لذاخواهشمااز قوایسه گانهایناست کهاقداماتمذکور رادر جهت‬ ‫پیشگیریازتخلفاتحوزهزمینومسکنانجامدهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۱۱‬گلوگاه صنعتی شناسایی شد‬ ‫معــاون امــور صنایــع وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت از شناسایی‪ ۲۱۱‬گلوگاه صنعتی خبر داد که‬ ‫برنامه ریزیبرایرفعان هادر دستور کار مراکزتوسعه‬ ‫ومراکزتوسعهفناوریقرارخواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در مراسم‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاریمشترکبینمعاونتامور‬ ‫صنایعوزارتصنعتباستادویژهتوسعهفناورینانو‬ ‫نهادریاستجمهوریدر محلوزارتصنعتافزود‪:‬‬ ‫هــدف از برنامــه امروز ارائــه و اعالم نیازمندی ها به‬ ‫بخشفناورانهکشوراست‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬هدف از اجرای این تفاهم نامه‪،‬‬ ‫شناســایی و اولویت بندی نیازهــای فناورانــه و ارائه‬ ‫یهــای نوین برای تامین‬ ‫ی مبتنی بر فناور ‬ ‫راهکارهــا ‬ ‫ـازار‬ ‫ایــن نیازهــا از طریــق توانمندســازی و توســعه بـ ِ‬ ‫ت های عرضه کننــده محصــوالت و تجهیزات‬ ‫شــرک ‪‎‬‬ ‫یهــای نویــن‪ ،‬ارتقــای قابلیت های‬ ‫مبتنــی بــر فناور ‪ ‎‬‬ ‫فناورانهبنگاه هایصنعتی کشوروهمچنین‪،‬ارتقای‬ ‫فناوری و جهش تولید این شرکت‪‎‬ها به واسطه قرار‬ ‫گرفتن در زنجیره تامین شــرکت‪‎‬های بزرگ داخلی و‬ ‫تسریعدرمعرفیوبه هم رسانیاینشرکت هااست‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعت خاطرنشــان کــرد‪ :‬مطابق‬ ‫گزارش بانک مرکزی در‪ ۹‬ماهه پارسال در هم سنجی‬ ‫بــا ســال ‪ ۹۸‬رشــد ‪ ۷.۸‬درصــدی تولیــدات صنعتی‬ ‫محققشد‪.‬ویاظهارداشت‪:‬سال گذشتههفتهزار‬ ‫و‪ ۴۰۰‬واحدجدیدصنعتیبهبهره برداریرسید کهدر‬ ‫مقایسه با سال‪ ۹۸‬رشد‪ ۱۰‬درصدی ثبت کرد‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی گفت‪ :‬پارسال همچنین رشد‪۲۳‬‬ ‫درصدی اشــتغال و اشــتغال زایی برای‪ ۱۴۲‬هزار نفر‬ ‫به طور مستقیم و رشد‪ ۲۰‬درصدی سرمایه گذاری به‬ ‫میزان‪ ۲۰۷‬هزارمیلیاردتومانرابهدنبالداشتهاست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬فقط در ‪ ۳۰‬طرح صنعتی‬ ‫و معدنی در ســال گذشــته‪ ۱۳۰‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫سرمایه گذاریانجامشد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول ادامه داد‪ :‬پارســال تعــداد ‪۴۰‬‬ ‫هزار فقره جواز صنعتی صادر شد که تاکنون‪ ۱۱‬هزار‬ ‫فقرهانبهمرحلهانعقادواگذاریزمیندرشهرک های‬ ‫صنعتیرسیدهوواردمرحلهاجراییشدهاست‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی یاداور شد‪ :‬در‪ ۱۶‬رشته از‪ ۲۵‬رشته‬ ‫فعالیتصنعتیمنتخبواصلیدرسال گذشتهرشد‬ ‫حاصل شده است که از ان جمله رشد‪ ۷۰‬درصدی در‬ ‫بخشلوازم خانگیقابلاشارهاست‪.‬‬ ‫معاونوزیرصنعتخاطرنشان کرد‪:‬پارسال‪۳.۵‬‬ ‫میلیارد دالر داخلی سازی در کاالهایی که پیش تر در‬ ‫انزمینه هاواردکنندهبودیم‪،‬منجربهسرمایه گذاریو‬ ‫انعقاد قرارداد ساخت شد و برای امسال نیز داخلی‬ ‫سازیو کاهشارزبری‪ ۳.۴‬میلیارددالریبرنامه ریزی‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در صــورت تامیــن‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومان سرمایه در گردش جدید‪ ،‬ظرفیت های خالی‬ ‫واحدهای منتخب صنعتی تکمیل خواهد شــد که‬ ‫خــود منجــر بــه افزایــش‪ ۱۵‬درصــدی تولیــد در این‬ ‫حوزه هاخواهدشد‪.‬‬ ‫در این مراسم «سعید سرکار» دبیر ستاد توسعه‬ ‫فناورینانوریاستجمهوریافزود‪:‬اقتصادمقاومتی‬ ‫از مطالبات جدی رهبر معظم انقالب است که جز‬ ‫با توجه به قابلیت های داخلی کشور و جدی گرفته‬ ‫شدنساختداخلمحققنخواهدشد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــروز هیــچ صنعت و محصولــی را‬ ‫نمی توانیافت کهازفناورینانوتاثیرنیافتهباشد‪.‬‬ ‫سرکار به مقام چهارم علمی ایران در فناوری نانو‬ ‫اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬در توسعه فناوری تاکنون‪۳۰۰‬‬ ‫شرکتدانش بنیاندرحوزهنانوبهثبترسیدهو‪۷۵۰‬‬ ‫محصولتولیدشدهدر بازار داریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز رســوخ فناوری در صنایع‬ ‫یشــود تا صنایع کشــور برای ارتقای‬ ‫موجود دنبال م ‬ ‫کیفی محصوالت داخلی و حفظ بازارهای خود به‬ ‫فناورینانوتوجهویژهداشتهباشند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز فنــاوری نانــو در ‪ ۱۸‬حــوزه‬ ‫صنعتیواردشدهاستتایاری رسانصنایعدر تحقق‬ ‫جهش تولید و جهش بازار باشــد‪ ،‬در این راســتا‪۲۶۱‬‬ ‫پروژه موفق در بخش صنعتی به سرانجام رسیده و‬ ‫طی‪ ۵۴‬جلسهچالشصنعتیبرگزارشدهدر‪ ۱۷‬مورد‬ ‫منجربهسرمایه گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان به‬ ‫مناسبت روز کارگر‬ ‫منصوریــزدی زاده‪ ،‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫به مناســبت فرارســیدن روز کارگر‪ ،‬نوشت‪ :‬شما کارگران‬ ‫گران قدر در ســایه صالبت خود به نیکی نشــان دادید‬ ‫کــه جوهــر جــان ادمی بــا کار جــا می یابد‪ ،‬زندگــی در‬ ‫پرتــو تــاش روشــنی می گیــرد و ایــن قشــر تالشــگر و پر‬ ‫همت‪ ،‬پیش قراوالن نشاط افرین در پهنه پیشرفت و‬ ‫توســعه این سرزمین هســتند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫وی در ادامــه نگاشــته اســت‪ :‬خرســندیم کــه خانــواده‬ ‫بزرگ ذوب اهن اصفهان مملو از پوالدمردانی است که‬ ‫در کســوت مقدس کارگری‪ ،‬خدمات ارزنده ای را در راه‬ ‫ســرافرازی میهن اســامی ارائه کرده اند و مفتخریم به‬ ‫این تالش گرانی که ماموریت بزرگ ایشــان ارتقاء تولید‬ ‫ملی اســت‪ .‬به خوبی اگاهیم؛ چرخ صنعت ذوب اهن‬ ‫اصفهان در دوران سخت کرونا و تحریم با دست توانای‬ ‫شما به چرخش درامد و حیات پر توفیق و دستاوردهای‬ ‫بزرگ این مجتمع عظیم صنعتی بیش ازپیش وامدار کار‬ ‫و سخت کوشــی شماســت‪ .‬بی گمان‪ ،‬نام بلند و پراوازه‬ ‫ذوب اهناصفهاناز رهگذر ارادهوتالشخستگی ناپذیر‬ ‫شــما بر تارک ســپهر صنعتی ایران نقش بســته اســت و‬ ‫ازاین پس نیز درخشــش ذوب اهن اصفهان در گرو فکر‬ ‫خــوش و تــاش دیــر پای شــما خواهــد بود‪ .‬فرصــت را‬ ‫مغتنم شــمرده با ارزوی قبولی طاعات و عبادات همه‬ ‫همکاران در ماه قران و رحمت الهی‪ ،‬هفته و روز کارگر‬ ‫را به یکایک شما عزیزان شادباش می گویم و با تمسک‬ ‫به پیــام اور بزرگ اســام‪ ،‬حضرت ختمی مرتبــت (ص)‬ ‫بر دســت هایتان بوســه می زنــم‪ ،‬بازوانتــان را به گرمی‬ ‫می فشــارم‪ ،‬عرق پیشــانی تان را پاس می دارم و از ژرف‬ ‫نایوجودمخستهنباشیدمی گویم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت واریز‬ ‫بخش دوم سود سهام‬ ‫عدالت اعالم شد‬ ‫مدیرعاملشرکتسپرده گذارمرکزیاخرینوضعیت‬ ‫واریز بخش دوم سود سهام عدالت را اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫به محض اینکه شرکت ها سود را واریز کنند‪ ،‬به حساب‬ ‫مشــموالن واریز خواهد شــد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین‬ ‫فهیمــی در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکه هنــوز پنج‬ ‫شرکت سود سهام داران را واریز نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬فرصت‬ ‫این شرکت ها تمام شده است و اگر واریز نکنند اسامی‬ ‫ا نهــا اعالم عمومی خواهد شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬البته این‬ ‫اعالم عمومی عالوه بر پیگیری ها و جریمه های قانون‬ ‫توســعه اســت و ضمانت اجرای قوی دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ســپرده گذاری مرکزی در ادامه در مورد ازادسازی‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد باقی مانــده ســهام عدالت نیز توضیــح داد‪:‬‬ ‫امکان خریدوفروش سهام عدالت تابعی از شرایط بازار‬ ‫است‪ .‬اگر شرایط طوری پیش رود که امکان فروش همه‬ ‫متقاضیان فراهم شود‪،‬مابقیسهامنیزازادخواهدشد‪.‬‬ ‫دالالن جوجه فاکتور‬ ‫نمی دهند‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی‬ ‫گفــت‪ :‬کلیــه حســاب های ســامانه بــازارگاه در بانــک‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬بــا وزارت جهــاد کشــاورزی مکاتباتی‬ ‫انجــام دادیــم که ســرمایه در گــردش مرغــداران در این‬ ‫بانک به گونه ای تعریف شود که به واحدهای مرغداری‬ ‫تســهیالتی اعطــا شــود تــا ایــن واحدهــا بتواننــد بدون‬ ‫هیچ مشــکلی و به طور مســتقیم جوجــه و نهاده های‬ ‫موردنیازشــان را تامیــن کننــد؛ اما بعد از گذشــت ‪ ۴‬ماه‬ ‫هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است‪ .‬حبیب اسداهلل‬ ‫نژاد در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه سیاست گذاری‬ ‫تولید مرغ در اردیبهشت ماه حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون قطعه‬ ‫اســت درحالی کــه پیش بینی می شــود کل تولیــدات در‬ ‫اردیبهشــت ماه بــه عــددی حــدود ‪ ۱۱۰‬میلیــون قطعه‬ ‫برسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حقیقت ‪ ۶‬ماه پیش که مسئوالن‬ ‫متوجه شدند ممکن است در سال ‪ ۱۴۰۰‬با کمبود تولید‬ ‫مواجه شــویم باید تدابیری برای ان اتخاذ می کردند تا‬ ‫از ان طرف واحدهای مرغ مادر نیز مجبور نشوند تا ‪۷۶‬‬ ‫هفتگیجوجه هاییراواردبازار کنند کهتوجیهاقتصادی‬ ‫وبازدهیمطلوبنداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی به وضعیت خریدوفروش جوجه یکروزه اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬واحدهای مرغ مادر بیشــتر تمایــل دارند‬ ‫باواســطه ها و دالالن کار کننــد‪ .‬از طرفــی دالالن بــه‬ ‫خریداران جوجه فاکتور نمی دهند یا اگر فاکتور بدهند‬ ‫عــدد دیگــری در ان درج می کننــد کــه اعتبــاری نــدارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی در‬ ‫تائیــد صحبت هــای برخی از فعــاالن صنعت طیور که‬ ‫گفته بودند مرغداران نقدینگی ندارند و همین امر ان ها‬ ‫را به سمت دالالن سوق می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬جوجه‪ ،‬نهاده‬ ‫وسایراقالمموردنیاز برایپرورشمرغبایستیبه صورت‬ ‫نقدیخریداریشود‪.‬‬ ‫از طرفــی هزینه هــای تولید هم چندین برابر شــده‬ ‫اســت و شــرایط تولید در چندین ســال اخیر به گونه ای‬ ‫نبــوده کــه مرغــداران بتواننــد ســرمایه ای جمــع کنند‪.‬‬ ‫بانک ها هم در ارائه تسهیالت سخت گیری های خاص‬ ‫خودشــان را دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کلیه حســاب های‬ ‫سامانه بازارگاه در بانک کشاورزی است‪ .‬با وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی مکاتباتی انجام دادیم که سرمایه در گردش‬ ‫مرغداران در این بانک به گونه ای تعریف شــود که به‬ ‫واحدهای مرغداری تسهیالتی اعطا شود تا این واحدها‬ ‫بتوانند بدون هیچ مشکلی و به طور مستقیم جوجه و‬ ‫نهاده های موردنیازشــان را تامین کنند‪ .‬اســداهلل نژاد در‬ ‫پایان گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬ماه اســت که درخواســت خود را‬ ‫در این خصوص به وزارت جهاد کشاورزی فرستادیم و‬ ‫باوجوداینکه قول پیگیری به ما داده اند‪ ،‬اما هنوز هیچ‬ ‫نتیجه ایحاصلنشدهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ 1000‬ایستگاه اندازه گیری‬ ‫مشترکین عمده گاز‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫کالیبره شد‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحر رحمتی‪ :‬رئیس امور اندازه گیری و‬ ‫توزیع شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به کالیبراسیون‬ ‫‪ 1207‬مــورد تصحیــح کننــده و یــک هــزار ایســتگاه‬ ‫اندازه گیــری گاز مشــترکین عمــده ایــن اســتان در ســال‬ ‫گذشــته گفت‪ :‬کالیبراســیون تجهیــزات اندازه گیــری گاز‬ ‫در خراســان رضــوی طی ســال ‪ 99‬ب هصــورت حداکثری‬ ‫انجام شده است‪ .‬جواد معصومی با اشاره به اهمیت‬ ‫فرایند کالیبراســیون دستگاه های اندازه گیری و تصحیح‬ ‫کننده ها در راستای اطمینان از صحت عملکرد و دقت‬ ‫ارزیابی دستگاه ها اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 99‬تعداد ‪6833‬‬ ‫گیــج فشــار و دمــا‪ 1284 ،‬کنتــور توربینــی و ‪ 1207‬مورد‬ ‫تصحیح کننده گاز در خراســان رضوی کالیبره شــد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن مدت با تالش و تعامــل کارکنان امور‬ ‫اندازه گیــری و توزیــع گاز و همچنیــن امــور بهر هبــرداری‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضوی‪ ،‬کالیبراسیون دستگاه های‬ ‫اندازه گیری با تحقق حداکثری مورد بازبینی قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬معصومی بــا بیان این مطلب که کالیبراســیون‬ ‫تجهیزات اندازه گیری گاز از مهم ترین مولفه های فروش‬ ‫است گفت‪ :‬کالیبره کردن دستگاه ها در زمان مشخص‬ ‫ومطابقاستانداردها‪،‬موجباندازه گیریدقیقوبدون‬ ‫نقصودر نهایترعایتانصافدر محاسبه گازبهابرای‬ ‫ســازمان و ذی نفعان می شود‪ .‬رئیس امور اندازه گیری و‬ ‫توزیع شــرکت گاز اســتان تصریح کرد‪ :‬در حــوزه بازدید‬ ‫از ایســتگاه های گاز نیــز در ســال ‪ ،99‬تعــداد ‪ 1000‬مورد‬ ‫ایســتگاه اندازه گیــری مشــترکین عمــده موردبررســی‪،‬‬ ‫پایش فیزیکی‪ ،‬ارشیو گیری تصحیح کننده ها‪ ،‬تحلیل و‬ ‫بررســی نوع رفتار مصــرف و صحت عملکرد تجهیزات‬ ‫اندازه گیری انجام شده که حجم گاز کشف شده قابل‬ ‫تعدیــل ایــن تعداد ایســتگاه معــادل هفت میلیــون و‬ ‫‪ 259‬هزار مترمکعب بوده است‪ .‬معصومی با اشاره به‬ ‫وسعت جغرافیایی خراسان رضوی و حجم اقدامات و‬ ‫فعالیت هایانجامشدهدر حوزه کالیبراسیونتجهیزات‬ ‫و بازدیــد ایســتگاه های گاز افــزود‪ :‬تمــام ایــن فرایندها‬ ‫به صورت کامال مکانیزه از طریق نرم افزار ‪ PM‬پیگیری‬ ‫و اقدام می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫امادگــی دارد تــا از طریق تلفن ‪ 37072130‬نســبت به‬ ‫تبادل تجربیات و اشتراک گذاری فعالیت ها و اقدامات‬ ‫شاخص این شرکت با دیگر شرکت های تابعه صنعت‬ ‫گاز کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫گازرسانی‬ ‫به ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی و‬ ‫تولیدی در سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان سمنان اظهار داشت‪:‬‬ ‫در راستای رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان در سال‪۹۹‬‬ ‫گازرســانی شــده که از این تعداد گازرسانی به ‪ ۹۰‬واحد‬ ‫مشمول مصوبه شورای اقتصاد‪ ،‬با حمایت های دولتی‬ ‫انجامشدهاست‪.‬علیرضااعوانیبابیاناینکه گازرسانی‬ ‫بهاینواحدهامستلزمایجادزیرساختایمنوشبکه ی‬ ‫اســتاندارد اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با گازدارشــدن این صنایع ‪۲۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۲۰‬متــر مکعــب در ســاعت حجم جایگزینی‬ ‫گاز در مقایســه ســایر فراورده های نفتی ایجــاد گردید‪.‬‬ ‫او با اشــاره به سنجش عملکرد این شــرکت در سال ‪۹۹‬‬ ‫گفت‪:‬با گازرسانیبهواحدهایصنعتیوتولیدیشاهد‬ ‫افزایــش ‪ ۸۴‬درصدی مشــترکین ایــن حوزه و همچنین‬ ‫افزایش ‪ ۳۶‬درصدی حجم جایگزینی بودیم که اجرای‬ ‫ایــن امــر صرفه جویی بالغ بر ‪ ۷‬میلیون لیتــر در مصرف‬ ‫فراورده های نفتی را به همراه داشته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استانسمناننقشبی بدیل گاز در سبدانرژی‬ ‫را قابل توجــه دانســت و افــزود‪ :‬اجرای مصوبه شــورای‬ ‫اقتصــاد فرصت مغتنمی برای گازرســانی با تســهیالت‬ ‫مناســب به واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم نموده‬ ‫اســت‪ .‬اعوانــی در پایان گفــت‪ :‬جایگزینی گاز طبیعی‬ ‫به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این شرکت عالوه بر‬ ‫حفظ محیط زیســت‪ ،‬در رونق تولید و رشــد و توسعه‬ ‫استانتاثیربسزاییدارد‪.‬‬ ‫شرکت های ایرانی ‪۳۵۰۰‬‬ ‫کیلومتر از لوله های طرح‬ ‫‪ ۲۸‬مخزن را می سازند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطق نفت خیــز جنوب‬ ‫اعالم کرد ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از لوله های موردنیاز‬ ‫یســازند‪.‬‬ ‫طرح ‪ ۲۸‬مخزن را شــرکت های بزرگ ایرانی م ‬ ‫بــه گزارش شــبکه اطالع رســانی نفــت و انرژی (شــانا)‪،‬‬ ‫«احمد محمدی» افزود‪ :‬برای اجرای طرح توســعه ‪۲۸‬‬ ‫مخــزن‪ ،‬افزون بر پنج هزار کیلومتر انــواع لوله موردنیاز‬ ‫است که تاکنون سه هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از ان در برنامه‬ ‫تولید سازندگان داخلی قرار گرفته و قرارداد ساخت یک‬ ‫هزار کیلومتر لوله قطعی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه طی ارزیابی شرکت های توانمند داخلی‪ ،‬تاکنون‬ ‫لولهســازی اســفراین‪ ،‬گــروه ملــی صنعتی‬ ‫شــرکت های ­ ‬ ‫لولهســازی ســاوه برای‬ ‫فــوالد ایــران‪ ،‬لول هســازی اهواز و ­ ‬ ‫ساخت لوله های موردنیاز این طرح ملی در نظر گرفته‬ ‫شــده اند‪ .‬مدیرعامل شــرکت مناطــق نفت خیز جنوب‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در طــرح توســعه ‪ ۲۸‬مخــزن‪ ،‬حجم زیادی‬ ‫از کاالهــای موردنیاز متعلق به لوله های درون چاهی و‬ ‫روســطحی اختصاص یافته و از این نظر زمینه مناســبی‬ ‫برای افزایش تولید شرکت های لوله سازی و فوالدسازی‬ ‫فراهمشدهاست‪.‬محمدی گفت‪:‬لوله هایروسطحیو‬ ‫درون چاهی مورد این طرح در دو بخش لوله­ های بدون‬ ‫درز و لوله های درزدار تقسیم بندی می شود و ویژگی های‬ ‫لوله ها به شرکت های داخلی ارائه شده است تا در قالب‬ ‫همکاریمطلوبان هارابسازندونیازهایصنعتنفت‬ ‫را پاسخ دهند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫چگونه از سال سخت کم ابی گذر کنیم؟‬ ‫تابستانسختیپیشرویهرمزگاناست‬ ‫هرمزگان با توجه به خشک سالی های پی درپی‬ ‫بهــای زیرزمینی‪ ،‬کاهش‬ ‫و همچنیــن پایین رفتن ا ‬ ‫اب سدها‪ ،‬همواره با بحران جدی اب مواجه است‬ ‫و امسال نیز به دلیل نبود بارندگی در پارسال شرایط‬ ‫ســخت کم ابــی را تجربه می کنــد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫خشک سالی و کم ابی‪ ۲۰‬ساله در هرمزگان موجب‬ ‫خشــک شــدن ‪ ۳۶۵‬حلقه چاه اب اشــامیدنی‪۱۸ ،‬‬ ‫دهنه چشمه و قنات و‪ ۱۰۰‬حلقه چاه اب کشاورزی‬ ‫و کاهــش اب‪ ۱۳۵‬حلقــه چاه بین‪ ۳۰‬تــا‪ ۷۰‬درصد‬ ‫شده است؛ در سال زراعی جاری نیز به دلیل کاهش‬ ‫بارندگیذخایرابیسدهایاستان کاهشیافتهواب‬ ‫برخی از ســدها رو به پایان است‪ .‬اگرچه امسال نیز‬ ‫همچون ســال های گذشته (به جز ســال‪ )۹۸‬میزان‬ ‫بارندگی هادراقصینقاطکشور کاهشداشتهاست‪،‬‬ ‫امااین کاهشدر هرمزگانشرایطبحرانی تریداردو‬ ‫براساساطالعاتاداره کلهواشناسیاستانازابتدای‬ ‫سالزراعیجاریتاکنونتنها‪ ۱۲‬میلی متربارانباریده‬ ‫که در هم سنجی با مدت مشابه پارسال ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫کاهش دارد؛ یعنی در چهار دهه گذشــته این میزان‬ ‫کاهش بی سابقه بوده است‪ .‬البته سال‪ ۹۸‬بارندگی‬ ‫بی ســابقه ای در هرمزگان صورت گرفت که مردم و‬ ‫مسئوالن این استان را دل خوش برای رفع کم ابی و‬ ‫خشک سالی هایناشیاز‪ ۲‬دهه گذشتهدراستان کرد‬ ‫اما با نبود بارندگی در سال ‪ ۹۹‬به یکباره این اروزها‬ ‫نقش بر اب شد که این بحران امسال بویژه در فصل‬ ‫تابستانخودرانشانمی دهد‪.‬حالباتوجهبهاینکه‬ ‫فصل بارش در زمستان گذشته‪ ،‬از دست رفته است‬ ‫و اکنون نیز وارد فصل گرمای ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــده ایم‪،‬‬ ‫لذا امسال دیگر امیدی به احیا و جبران خسارت های‬ ‫ناشی از نبود بارش تنها از طریق مدیریت و مصرف‬ ‫بهینه اب و همچنین کاهش مصرف شــدید اب در‬ ‫بخش های کشــاورزی‪ ،‬صنعتی و شرب و استفاده از‬ ‫اب شیرین کن هانیست‪.‬‬ ‫تابستانسختیپیشروداریم‬ ‫با کاهش شدید بارندگی هرمزگان در سال زراعی‬ ‫جــاری (‪ ،)۱۴۰۰-۱۳۹۹‬زمزم ههــای کاهــش شــدید‬ ‫اب در پشــت ســدها و کمبود منابع زیرزمینی استان‬ ‫نیز به گوش می رســد و مســئوالن استانی و کشوری‬ ‫و کارشناســان حوزه اب امســال بویژه تابســتان خبر‬ ‫از شــرایط ســخت ابی در ایــن منطقــه را دادده اند‪.‬‬ ‫سدهای استقالل میناب با ‪ ۲۴۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ظرفیت‪ ،‬سد شمیل و نیان بندرعباس با‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب ظرفیت و سد جگین جاسک نیز با ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب ظرفیت از جمله ســدهای بزرگ‬ ‫هرمزگان هستند که این روزها به دلیل نبود بارندگی‬ ‫حال و روز خوبی ندارند و می طلبد که در بخش های‬ ‫مختلف شــرب‪ ،‬کشــاورزی و صنعتی راهکاری برای‬ ‫صرفه جویــی و مصــرف بهینــه اب صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرستشرکتابمنطقه ایهرمزگاندراینراستااز‬ ‫افتشدیدذخایرابیسدهایاستانبهدلیل کاهش‬ ‫بارندگی در سال زراعی جاری (از مهرماه‪ ۹۹‬تا پایان‬ ‫فروردین ماه امســال) خبر داد و گفــت‪ :‬اب برخی از‬ ‫سدهایاستاننیزهم اکنونروبهپایاناست‪.‬جمشید‬ ‫عیدانیباتاکیدبرصرفه جوییهرچهبیشترمردمدر‬ ‫مصرف اب بویژه در تابســتان امسال اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر اب ســد شــمیل و نیان و سد استقالل‬ ‫میناب کهازمهم ترینمنابعتامیناباستانهستند‪،‬‬ ‫بهترتیببه‪ ۱۵‬و‪ ۳۵‬درصدظرفیترسیدهوباتوجه‬ ‫به این شرایط و به منظور پیشگیری از افت فشار و‬ ‫جیره بندی ان در روزهای پیش روی‪ ،‬بر صرفه جویی‬ ‫هرچــه بیشــتر تاکید داریــم‪ .‬این مقام مســئول بیان‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال های اخیر کاهش بارندگی موجب‬ ‫بهــای زیرزمینی و خشــک شــدن‬ ‫کاهــش ســطح ا ‬ ‫چاه های بســیاری شــده است که در چنین شرایطی‬ ‫مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع اب‪،‬‬ ‫اســتفاده از روش های نوین ابیاری و ابیاری قطره ای‪،‬‬ ‫جلوگیری از اتالف اب و تغییر الگوی کشت توسط‬ ‫کشاورزان از مهم ترین عواملی است که در‏مدیریت‬ ‫منابع اب موجود مهم و اثرگذار است‪ .‬عیدانی تاکید‬ ‫کرد‪:‬باتوجهبه کم بارشیوخشک سالی هایمتوالی‬ ‫در استان هرمزگان نیاز است که ذخیره اب سدها به‬ ‫درســتی مدیریت شــود و ان را بیهوده هدر ندهیم و‬ ‫الزم است فرهنگ سازی مصرف بهینه اب بویژه در‬ ‫تابستانامسالصورت گیرد‪.‬مدیرعاملشرکتابو‬ ‫فاضالب هرمزگان نیز در این راستا اعالم کرده است‪:‬‬ ‫تابستان پیش روی بی دغدغه برای اب و فاضالب‬ ‫نخواهد بود؛ چراکه بارش امسال نسبت به متوسط‬ ‫ســال قبل‪ ۹۵‬درصد کاهش داشــته و باعث شده تا‬ ‫ایناستانبهاقلیمی کهذاتاناست‪،‬برگردد‪.‬امین‬ ‫قصمــی افــزود‪ :‬از مجموع یک هزار و‪ ۱۷۵‬روســتای‬ ‫تحت پوشــش اب و فاضــاب هرمزگان‪ ،‬هم اکنون‬ ‫تعداد‪ ۳۸۵‬روستاباجمعیتیافزونبر‪ ۳۳۰‬هزار نفر‬ ‫با تنش ابی روبرو هستند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیشترین تنش ابی مربوط به روستاهای مرکز‬ ‫و شرق هرمزگان است و نگرانی هایی نیز در بحث‬ ‫کمبود اب در شهرســتان سیریک در ماه های گذشته‬ ‫وجود داشت که اقدام های الزم برای تامین نیاز ابی‬ ‫روستاها و شهر سیریک در دستور کار این شرکت قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬استاندار هرمزگان نیز در این زمینه گفته‬ ‫ت هزار و‬ ‫است‪ :‬میزان مصرف اب شرب استان هش ‬ ‫‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه است که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر کسری‬ ‫تولید اب داریم و به لحاظ تامین و مدیریت منابع‬ ‫اب شرب و کشاورزی سال سختی پیش روی داریم‪.‬‬ ‫فریــدون همتی با اشــاره به برنامه ریــزی برای ایجاد‬ ‫منابع ابی پایدار برای مراکز مهم جمعیتی هرمزگان‬ ‫بویژه روستاها اظهار داشته است‪ :‬بر مبنای تکلیفی‬ ‫کــه برای خدمت رســانی به مردم اســتان بــرای خود‬ ‫تعریف کرده ایم‪،‬باوجودپراکندگیروستاهاومنابع‬ ‫مالیهنگفتبرایانتقالاببهاینمناطق‪،‬عملیات‬ ‫اب رسانی را با بهره گیری از تمام امکانات به روستاها‬ ‫ادامه می‪‎‬دهیم اما با توجه به شرایط خشک سالی‬ ‫الزم اســت شــهروندان در مدیریــت مصــرف منابع‬ ‫ابــی بــا ما همــکاری داشــته باشــند‪ .‬وی بــا تاکید بر‬ ‫اینکه در شــرایط خشک سالی و کم بارشی باید قدر‬ ‫قطره قطره از این اب را بدانیم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬مصرف‬ ‫بهینه اب و جلوگیری از هدر دادن ان از موارد بسیار‬ ‫مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬استاندار‬ ‫هرمزگانهمچنینیاداور شد‪:‬هرمزگاناز استان های‬ ‫فراخشک کشور محسوب می شود و بیش از ‪ ۲‬دهه‬ ‫کس ـالی‪ ،‬شــرایط اب رســانی در ایــن اســتان را‬ ‫خش ‬ ‫ســخت کرده‪ ،‬لذا تاکید بر تامین منابع ابی دریایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح هایی برای رفع بحران اب در روستاها‬ ‫شرکت اب و فاضالب هرمزگان برای رفع بحران‬ ‫اب در استان طرح های کوچک و بزرگی را اجرا و یا در‬ ‫دست اقدام دارد که در این راستا می توان به اجرای‬ ‫‪ ۹۹‬طرح اب رسانی به روستاهای این استان با هزینه‬ ‫هشتهزار و‪ ۲۴۵‬میلیاردریالاشاره کرد‪.‬مدیرعامل‬ ‫اب و فاضالب هرمزگان گفت‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫طرح ها‪ ۱۰۷‬روستا با جمعیتی افزون بر‪ ۹۸‬هزار نفر‬ ‫از طرحابشربپایدار بهره مندخواهندشد‪.‬قصمی‬ ‫افــزود‪ :‬در این راســتا همچنین تکمیــل ‪ ۲۳‬مجتمع‬ ‫اب رسانی شامل‪ ۵۶۷‬روستا از محل اعتبارات ملی و‬ ‫استانیدرشهرستان هایبندرعباس‪،‬میناب‪،‬بشاگرد‪،‬‬ ‫جاســک‪ ،‬رودان‪ ،‬حاجی اباد‪ ،‬قشم‪ ،‬بندرلنگه‪ ،‬بندر‬ ‫خمیر و بستک در دست اجراست‪ .‬این مسئول بیان‬ ‫داشت‪ :‬اب رسانی به‪ ۹۱‬روستا نیز با نیاز ابی معادل‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬مترمکعــب در مــاه‪ ،‬هم اکنون‬ ‫به صورت ســیار انجام می شود‪ .‬قصمی همچنین با‬ ‫توجهبهاولویتبهبوداب رسانیبهروستاهادر طرح‬ ‫یکپارچ هســازی شــرکت های اب و فاضــاب گفت‪:‬‬ ‫در ایــن رابطه تاکنون حجم عملیاتــی‪ ۱۹‬طرح تک‬ ‫روستاییدرمناطقمختلفهرمزگانبااعتبار‪۶۴‬هزار‬ ‫و‪ ۹۴۴‬میلیون ریال در سال مالی‪ ۹۷‬و‪ ۹۸‬اجرا شده‬ ‫است‪.‬ویبیانداشت‪:‬اینطرح هاشاملاحداث‪۲۶‬‬ ‫مخزنذخیرهاب‪،‬چهار ایستگاهپمپاژ‪ ۱۱۴،‬مترخط‬ ‫انتقال و‪ ۱۰۵.۳‬متر شــبکه توزیع اســت که با اجرای‬ ‫ان‪ ۱۹،‬روســتا از طرح ارتقای اب رســانی به روســتاها‬ ‫بهره مند شــدند‪ .‬مدیرعامــل ابفای هرمــزگان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬همچنین در سال‪ ،۹۸‬تعداد چهار مجتمع‬ ‫روستایی شامل «کشار»‪« ،‬کرتی و گابریک کمبکی»‪،‬‬ ‫«ســرچاهان و شــهدای»‪« ،‬شهســوار وجانشینی» با‬ ‫جمعیت هفت هزار و‪ ۹۲۰‬نفر با اعتبار هزینه شده‬ ‫‪ ۵۴۲‬هزار و‪ ۸۳۰‬میلیون ریال در شهرستان های بندر‬ ‫خمیر‪ ،‬جاســک‪ ،‬حاجی اباد و میناب از طرح ارتقای‬ ‫اب رســانی به روســتاها بهره مند شــدند‪ .‬قصمی در‬ ‫ادامه به برنامه های رفع تنش ابی در ســال جاری و‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال‪ ۱۴۰۰‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬تکمیل و بهر هبــرداری از طرح های نیمه تمام در‬ ‫دستور کار است و با تحقق این مهم‪ ،‬روند اب رسانی‬ ‫به‪ ۴۷‬روستا با جمعیتی بیش از ‪ ۲۹‬هزار و‪ ۴۴۶‬نفر‬ ‫تا پایان سال جاری بهبود و ارتقا می یابد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باتکمیلطرح هایپیشبینیشدهتاپایانتابستان‬ ‫امســال‪ ،‬تعداد‪ ۱۶۱‬روســتا با جمعیتی افزون بر‪۳۸‬‬ ‫هزار و‪ ۳۲۳‬نفر از اب شرب پایدار بهره مند خواهند‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان‬ ‫همچنین از برطرف شدن بخش عمده ای از نیازهای‬ ‫ابــی میناب در ســال جــاری با تکمیل پروژ ههــای در‬ ‫دست اجرا خبر داد که یکی از مهم ترین پروژه های‬ ‫در دستاجراتامینابشهرمیناباز منابعسطحی‬ ‫وتصفیه خانهسدسرنیاست‪.‬ویتصریح کرد‪:‬خط‬ ‫انتقال اب ســد ســرنی ظرفیت انتقال ‪ ۵۷۰‬لیتر اب‬ ‫بــر ثانیــه را دارد و اجرای این طرح در راســتای حفظ‬ ‫سفره های زیرزمینی و عمل به وعده هایی است که‬ ‫ابفا و استاندار هرمزگان قول اجرایی شدن ان را داده‬ ‫بودند کهباعث کاهشبرداشتاباز دشتمیناب‬ ‫یشــود‪ .‬قصمی با بیان اینکه نیاز ابی‬ ‫برای شــرب م ‬ ‫میناب بیش از ‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب در سال است‪،‬‬ ‫ادامهداد‪:‬باتکمیلخطانتقالابازتصفیه خانهسد‬ ‫سرنیتامخازناینشهر‪،‬نیازابیمشترکانشهرمیناب‬ ‫تاپایانامسالازمنابعسطحیتامینخواهدشد‪.‬وی‬ ‫یاداورشد‪«:‬سدسرنیمتشکلازسهبخشسد‪،‬خط‬ ‫انتقالوتصفیه خانه»است کهتصفیه خانهاینپروژه‬ ‫توانایی تصفیه‪ ۲‬مترمکعب اب در هر ثانیه را دارد و‬ ‫براساسبرنامه ریزی هایانجامشدهاینپروژهتاپایان‬ ‫امسال به بهره برداری می رسد‪ .‬استاندار هرمزگان نیز‬ ‫بیان داشت‪ :‬با توجهی که به بخش اب و منابع ابی‬ ‫در دولت یازدهم و بویژه در دولت دوازدهم صورت‬ ‫گرفتومجموعهاقدام هاینظام مند‪،‬هوشمندانهو‬ ‫برنامه ریزیدقیقپیشروی‪،‬مشکلابرادر مناطق‬ ‫حلخواهیم کرد‪.‬همتیتصریح کرد‪:‬در سالجاریو‬ ‫دربرخیمناطقبه واسطهخشک سالیممکناست‬ ‫با کمبود اب روبرو شویم اما با نقشه راهی که برای‬ ‫تامینابپایدارروستاهادرنظر گرفتهشده‪،‬هرمزگان‬ ‫به زودییکیاز استان هایموفقبهلحاظتامیناب‬ ‫شربپایدارمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پایان انحصار خارجی ها در تامین کاتالیست های صنعت پتروشیمی‬ ‫دبیــر کل انجمن صنفــی و کارفرمایی صنعت‬ ‫پتروشیمیاز عزمصنعتپتروشیمیبه ویژهشرکت‬ ‫یســازی‬ ‫پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی بــرای بوم ‬ ‫کاتالیس ـت ها با هــدف پایان انحصــار خارجی ها‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد مهدوی ابهری از امادگی‬ ‫و همکاری جدی شرکت های پتروشیمی با شرکت‬ ‫پژوهش و فناوری پتروشیمی به منظور بومی سازی‬ ‫کاتالیس ـت های مــورد نیاز این صنعت خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال تولید تمامی کاتالیست های مورد‬ ‫نیــاز صنعــت و حتی صادرات هســتیم و امیدوارم‬ ‫با همکاری شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی‬ ‫و پژوهشــگران و کارشناســان این شرکت در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬از واردات کاتالیست بی نیاز شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاتالیست ها در صنعت پتروشیمی‬ ‫نقــش موثــر و مهمــی دارنــد و اگــر کاتالیس ـت ها‬ ‫نباشــند در حقیقت صنعت پتروشیمی نمی تواند‬ ‫حرکت کند و اکنون در ســال «تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی ها» صنعت پتروشیمی ایران با تکیه‬ ‫بر توان داخلی همگام با افزایش ظرفیت تولید با‬ ‫شتابی مطلوب در مسیر توسعه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دبیــر کل انجمن صنفــی و کارفرمایی صنعت‬ ‫پتروشــیمی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت پژوهــش‬ ‫و فنــاوری پتروشــیمی و ‪ R&D‬هــای تمامــی‬ ‫پتروشــیمی ها در تــاش هســتند کاتالیس ـت ها را‬ ‫یســازی کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫در داخــل کشــور بوم ‬ ‫خوشــبختانه در این زمینــه به موفقیت هایی هم‬ ‫رســیده ایم و هر ســال بســیاری از کاتالیس ـت های‬ ‫گوناگون را در داخل کشور با کیفیت بسیار خوب‬ ‫بومی سازی و تولید می کنیم‪ ،‬همچنین باید توجه‬ ‫داشــت که محصول کاتالیســت تولیدی محصول‬ ‫مرغوبــی اســت‪.‬طبق اعالم شــرکت ملــی صنایع‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬مهدوی با تاکید بر اینکه تا دو ســال‬ ‫پیــش محتاج شــرکت های خارجی مانند شــرکت‬ ‫بــازل بودیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون صنایع پایین دســتی‬ ‫پتروشــیمی محصوالت متنوعــی را در بخش های‬ ‫مختلف به ویژه محصوالت پلیمری تولید و روانه‬ ‫بازارهــای داخلی و خارجی می کنند و این حاصل‬ ‫اعتمــاد شــرکت های باالدســت پتروشــیمی بــه‬ ‫کاتالیست هایایرانیاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دانش فنی موجود در کشور در‬ ‫بهترین شــرایط قرار دارد و در صنعت پتروشــیمی‬ ‫بدون کاتالیست دچار مشکل می شویم‪ ،‬بنابراین‬ ‫بــرای تحقیــق و توســعه در ایــن زمینــه باید بیش‬ ‫از گذشــته همســو بــا شــرکت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫پتروشــیمی و شــرکت های دیگــر بخــش خصوص‬ ‫فعــال در ایــن حــوزه تــاش کنیــم و ایــن موضوع‬ ‫نویدبخش پیشرفت و توسعه است‪.‬‬ ‫دبیــر کل انجمن صنفــی و کارفرمایی صنعت‬ ‫پتروشــیمی درباره همکاری و استقبال شرکت های‬ ‫پتروشیمی از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬هر دو طرف از این همکاری اســتقبال‬ ‫می کنند و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز‬ ‫رابطه خوبی با واحدهای پتروشیمی دارد‪ .‬شرکت‬ ‫پژوهش و فناوری پتروشیمی موردحمایت شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی و شــرکت های پتروشیمی‬ ‫اســت تــا به نتایج خوبــی برســند و مــا از واردات‬ ‫بی نیازشویم‪.‬‬ ‫مهــدوی تصریح کــرد‪ :‬بــرای فاصلــه گرفتن از‬ ‫خام فروشــی‪ ،‬باید به صنعت پتروشــیمی نگاهی‬ ‫ویــژه داشــت و بخــش خصوصی امــاده همکاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ستاد پایش تنش ابی در استان های کشور تشکیل می شود‬ ‫معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت‬ ‫اب و فاضــاب کشــور گفــت‪ :‬ســتاد پایــش تنــش‬ ‫ش اب در ســطح‬ ‫ابــی برای مراقبت های کاهش تن ‬ ‫شهرها و روستاهای تمامی استان های کشور تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حمیدرضا کشــفی‪ ،‬بــا اعالم‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬با توجه به کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫نــزوالت جــوی در ســال ابــی اخیــر و احتمــال بروز‬ ‫تنــش ابی در مراکز جمعیتی تحت پوشــش‪ ،‬برای‬ ‫مراقبت های الزم در کاهش سطح تنش های ابی در‬ ‫سطح شهر و روستاهای استان ها‪ ،‬ستاد پایش تنش‬ ‫ابی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی شــرکت های اب و فاضالب‬ ‫ملــزم بــه تشــکیل ســتاد پایــش تنــش ابی بــوده و‬ ‫ضروری اســت گزارش جلســات تشــکیل شــده این‬ ‫ســتاد هــر هفته بــه معاونــت راهبری و نظــارت بر‬ ‫بهره برداری ابفای کشور ارسال شود‪.‬‬ ‫به گفته کشــفی‪ ،‬با دســتور مدیرعامل شــرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور هرگونه نوبت بندی‬ ‫اب در شهرها و روستاهای کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت‬ ‫اب و فاضالب کشور خاطرنشان کرد‪ :‬باید در این‬ ‫ســتاد تمهیدات الزم جهت شناسایی و پیش بینی‬ ‫رفع مشــکل تامیــن اب به ویــژه در مناطقــی که با‬ ‫مشکل کمبود تولید اب روبرو هستند صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تمامــی تیم های واکنش ســریع‬ ‫در مراکــز امــداد و رفــع حــوادث شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب کشــور بایــد ب هصــورت اماد هبــاش تمــام‬ ‫وقــت و با ســرعت ویژه موارد مربــوط به حوادث‬ ‫را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫کشفیهمچنینتصریح کرد‪:‬بادستور حمیدرضا‬ ‫جانبــاز‪ -‬مدیرعامل شــرکت مهندســی شــرکت اب‬ ‫و فاضالب کشــور باید پیش بینی و تدارکات تانکر‬ ‫اب رسانی ثابت و سیار و همچنین سامانه های تهیه‬ ‫و توزیع بسته بندی برای شهرها و روستاهایی که با‬ ‫کمبود احتمالــی اب مواجه خواهند بود در برنامه‬ ‫کاری مدیران شرکت های اب و فاضالب کشور قرار‬ ‫گیــرد‪.‬وی اضافه کــرد‪ :‬شــرکت های اب و فاضالب‬ ‫کشور بایدهمچونسال های گذشتهضمنهمکاری‬ ‫یهــای الزم را جهت‬ ‫با مراکز بهداشــتی‪ ،‬برنامه ریز ‬ ‫حفظ شــاخص های کیفیت اب شرب در محدوده‬ ‫مطلوب انجام دهد‪.‬‬ ‫به گفته معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب کشــور‪ ،‬تــدارک تجهیــزات‬ ‫ماشــین االت مــورد نیــاز و ضــروری به ویــژه دیــزل‬ ‫ژنراتور‪ ،‬تولید‪ ،‬تامین و ذخیره اب بسته بندی شده‬ ‫به میزان کافی در استان یا سایر نقاط کشور از دیگر‬ ‫وظایف ستاد پایش تنش ابی استان ها است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫همراهی ادارات اب و برق گلستان‬ ‫در مانور مدیریت مصرف برق‬ ‫در اجــرای فــاز اول مانــور‬ ‫مانوری که روز سه شنبه؛ هفتم‬ ‫هماهنــگ کشــوری مدیریــت‬ ‫اردیبهشــت ماه هم زمــان بــا‬ ‫مصرف برق ویژه دستگاه های‬ ‫سراسر کشور برگزار شد‪،‬مصرف‬ ‫اجرایــی صنعت اب و برق که‬ ‫بــرق ادارات و میــزان کاهــش‬ ‫بــا هــدف کاهــش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫مصرف در ساعات اوج مصرف‬ ‫علی اکبرنصیری‬ ‫مصــرف بــرق صــورت گرفــت‬ ‫موردبررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شاهد همراهی مناسب ادارات‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫زیرمجموعــه وزارت نیرو با این مانور در اســتان برق استان گلستان در ابتدای این مانور با ارسال‬ ‫گلستان بودیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت پیــام رادیویــی در مصاحبــه بــا صداوســیمای‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان؛ مهنــدس مرکز گلستان به تشــریح لزوم برگزاری مطلوب‬ ‫علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی و هماهنــگ ایــن مانــور پرداخــت و بــا برقراری‬ ‫برق اســتان گلســتان با بیان این مطلب افزود‪ :‬ارتبــاط تصویری بــا مدیریت های توزیع برق بر‬ ‫هم زمــان بــا اغاز فصل گرمــا و به منظور تامین روند اجرای این مانور در شهرستان ها نیز نظارت‬ ‫برق مطمئن و پایدار مورد نیاز هم وطنان‪ ،‬طی داشت‪.‬‬ ‫امادگیمقابلهباخشک سالیوتنشابی‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫در راســتای پیشــگیری‬ ‫مترمکعبی حجم اب سد ازاد‪،‬‬ ‫از تنــش ابــی و ســازگاری بــا‬ ‫جهــت رهاســازی دومرحله ای‬ ‫کم ابی در ســال جــاری‪ ،‬کمیته‬ ‫(اردیبهشــت و مهرمــاه) بــه‬ ‫مدیریــت بحــران و پدافنــد‬ ‫ســد قشــاق انجــام شــده‬ ‫غیرعامل برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اســت‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫ارش اریا نژاد‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬ارش اریــا نــژاد‬ ‫در راســتای جلوگیری از قطعی‬ ‫ضمن اشــاره به میــزان کاهش‬ ‫بــرق در تاسیســات و ادارات‬ ‫بارندگی در فروردین ماه ســال جاری نسبت به شهرســتان های تابعــه در فصــول پیــک مصرف‬ ‫مدت مشــابه در ســال گذشــته‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بــرق‪ ،‬امادگی هــای الزم جهــت اســتقرار دیــزل‬ ‫با توجه به شــرایط خشک ســالی حادث شده‪ ،‬ژنراتورها‪ ،‬بعمل امده است‪ .‬اریا نژاد خاطرنشان‬ ‫جلســات کمیتــه مدیریــت بحــران و پدافنــد کــرد‪ :‬پایش اب ســد قشــاق به صورت مســتمر‬ ‫غیرعامــل جهت بررســی و هماهنگی های الزم صورت می پذیرد و به منظور ارتقاء کیفی اب این‬ ‫به صورت هفتگــی برگزار می گــردد‪ .‬مدیرعامل سدهماهنگی هایالزمبراساسمطالعاتبعمل‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای کردســتان به تســریع در امده جهت خرید تجهیزات با شرکت مدیریت‬ ‫اقدامــات مدیریتــی در حــوزه بحــران و پدافند منابع اب ایران صورت گرفته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫غیرعامــل اشــاره کرد و گفت‪ :‬تامین اب شــرب شرکت اب منطقه ای کردستان‪ ،‬در پایان با اشاره‬ ‫شهروندان از اولویت های این شرکت است که به کاهش نزوالت جوی و کم ابی امسال یاداور‬ ‫برنامه ریزی هایعملیاتیجهتتامینابشرب شد‪ ،‬عبور از شرایط پیش رو صرفا با همکاری و‬ ‫پایدار به خصوص در شهرهایی که منبع تامین همدلیهماستانی هایشریفبامصرفصحیح‬ ‫اب شرب ان از محل سدها است‪ ،‬انجام گردیده و بهینه منابع اب در تمامی بخش های شــرب‪،‬‬ ‫وهمچنینهماهنگی هایالزمباشرکتتوسعه کشاورزی‪ ،‬صنعت و خدمات امکان پذیر خواهد‬ ‫اب و نیروی ایران در خصوص ذخیره ‪ 40‬میلیون بود‪.‬‬ ‫بهره مندی‪۹۶‬درصدجمعیتروستایی‬ ‫کردستاناز گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬کیلومتــر در مناطــق‬ ‫کردستان گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫روســتایی و ‪ ۵۷۹‬کیلومتــر در‬ ‫‪ ۹۶‬درصد جمعیت روســتایی‬ ‫مناطــق صنعتــی اجــرا شــده‬ ‫اســتان از گاز طبیعــی بهره مند‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫اســت که این شــاخص نسبت‬ ‫کردســتان به اجرای ‪ ۲۴۶‬طرح‬ ‫احمدفعله گری‬ ‫بــه ســال گذشــته ســه درصــد‬ ‫گازرسانی در سال گذشته اشاره‬ ‫ارتقا یافت‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امسال نیز براساس‬ ‫امــروز‪ ،‬احمد فعله گری با اشــاره بــه اینکه این برنامه ریــزی صورت گرفته‪ ۲۲۰ ،‬واحد صنعتی‬ ‫اســتان از لحــاظ شــاخص گازرســانی روســتایی استان در قالب مصوبه شورای اقتصاد به شبکه‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬اســتان برتر کشــور است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سراسری گاز طبیعی متصل می شود‪ .‬فعله گری‬ ‫اکنون یک هزار و ‪ ۴۰۲‬روستای استان به شبکه با بیان اینکه تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬تمام روستاهای‬ ‫سراســری گاز طبیعی متصل و ضریب نفوذ گاز بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار جمعیــت اســتان‪ ،‬به شــبکه‬ ‫در جمعیــت شــهری ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت‪ .‬وی بــا سراســری گاز طبیعی متصل خواهد شد‪ .‬یاداور‬ ‫بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۵۳‬کیلومتر شبکه شــد‪ :‬در حال حاضر عملیات گازرســانی به ‪۶۵‬‬ ‫گاز در اســتان اجرا شده اســت‪ ،‬افزود‪ ۲ :‬هزار و روستای استان در دست اجرا و ‪ ۹۵‬روستا نیز در‬ ‫‪ ۹۳۴‬کیلومتر شــبکه گاز در شهرها‪ ،‬هفت هزار مرحله انجام مناقصه است‪.‬‬ ‫نخستینردیفشیرین سازیپاالیشگاه‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبیتحویل می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس گفت‪:‬‬ ‫نخســتین ردیــف شیرین ســازی فــاز ‪ ۱۴‬پــارس‬ ‫جنوبیتانیمهتیرماهامسالتحویل گروهراه انداز‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد مشکین فام با‬ ‫اشاره به فعالیت های پیمانکاران پاالیشگاه فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی در جبهه هــای کاری مختلف‬ ‫بخش خشــکی ایــن طــرح گفت‪ :‬طبــق برنامه‬ ‫نشــده‪ ،‬نخســتین ردیــف شیرین ســازی‬ ‫تعیی ‬ ‫پاالیشــگاه فــاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی اواســط تیرماه‬ ‫ســال جــاری تحویــل گــروه راه انــداز می شــود و‬ ‫در ادامــه‪ ،‬فعالیت هــای راه انــدازی بــه منظــور‬ ‫اماد هســازی واحدهــای مختلــف ایــن ردیــف تا‬ ‫ورود گاز در نخســتین ردیــف پاالیشــی فــاز ‪۱۴‬‬ ‫ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬مشــکین فام با اشــاره به‬ ‫برگزاری مستمر جلسات هفتگی در ستاد مرکزی‬ ‫و ســایت پاالیشــگاه فــاز ‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی بــه‬ ‫منظــور پیگیری کاالهای باقی مانده و رســیدگی‬ ‫به مشکالت پیمانکاران‪ ،‬افزود‪ :‬با پیگیری های‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬واحدهــای جانبــی فــاز ‪ ۱۴‬پــارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬اکنون اماده راه اندازی است و در بخش‬ ‫فراینــدی نیــز واحدهــای ورودی (‪Reception‬‬ ‫‪ )facility‬طبــق تعهــد پیمانکاران تــا خردادماه‬ ‫امســال اماده دریافت گاز می شوند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت نفــت و گاز پــارس‪ ،‬یکــی از چالش های‬ ‫موجود در ادامه فعالیت های اجرایی پاالیشگاه‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬را شــکل گیری موج چهارم کرونا در کشور‬ ‫عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬پس از تعطیالت سال نو‬ ‫و تشدید بیماری کووید ‪ ۱۹‬در شهرهای مختلف‬ ‫کشور‪ ،‬برخی از نفرات شاغل در پاالیشگاه طرح‬ ‫به این ویروس مبتال شدند که با وجود تهمیدات‬ ‫انجام شده‪ ،‬روند بیماری در پاالیشگاه نسبت به‬ ‫اسفندماه‪ ۹۹‬افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫تجهیزمرکزاموزشیعملینیروهای‬ ‫پیمانکاریشرکت گاز‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز لرستان از تجهیز مرکز‬ ‫اموزشی عملی نیروهای پیمانکاری شرکت گاز‬ ‫‪ h‬ســتان بــا هزینــه ای بالغ بر دو میلیــارد تومان‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کرم گودرزی یازدهم‬ ‫اردیبهشــت در مراســم افتتــاح مرکــز اموزشــی‬ ‫عملی نیروهای پیمانکاری شــرکت گاز لرستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تفاهم نامه ای که بین شــرکت ملی‬ ‫گاز ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور امضا‬ ‫شده در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫و اموزش نیروهای کارامد بوده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫عملیاتسم پاشیبهارهدرختاندر راستای‬ ‫پیشگیریازطغیانشته ها‬ ‫عملیات سم پاشــی درختان‬ ‫فرعــی و معابــر به مشــارکت و‬ ‫در تمامی مناطق دهگانه شهر‬ ‫اطالع رســانی مردم نیاز داریم و‬ ‫اغازشــده و تــا پایــان فصل بهار‬ ‫شــهروندان در صورت مشاهده‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬رئیــس‬ ‫نقاط اسیب پذیر و درختانی که‬ ‫سازمان سیما منظر و فضای سبز‬ ‫ابیاری و سم پاشــی نشده اند به‬ ‫پیمان بضاعتی‬ ‫شــهری شــهرداری کــرج از ادامه‬ ‫سامانه‪ 10001147‬پیامک ارسال‬ ‫پور‬ ‫عملیــات سم پاشــی درختــان‬ ‫کنند تا در اسرع وقت و با اعزام‬ ‫سطح شهر به منظور دفع افات نباتی و مبارزه با اکیپ های فضای سبز به موضوع رسیدگی شود‪.‬‬ ‫بیماری های گیاهی و نیز جلوگیری از تکثیر شته ها این مسئول از کاشت گونه های جایگزین چمن‬ ‫خبردادو گفت‪:‬اینعملیاتدرفصلبهارهمزمان برایتوسعهفضایسبزشهریخبردادوافزود‪:‬به‬ ‫با شروع برگ دهی و شکوفایی درختان با جدیت دلیل کمبود منابع ابی شهر و استان این سیاست‬ ‫وشدتبیشتریصورتمی گیرد‪.‬پیمانبضاعتی از سال ‪ 96‬در فضای سبز کرج اعمال شده و برای‬ ‫پور اظهار داشــت‪ :‬عملیات سم پاشی درختان در توسعه سطوح حداکثر ‪ 10‬تا ‪ 12‬درصد به کاشت‬ ‫تمامی مناطق دهگانه شــهر تــا پایان فصل بهار چمناختصاصدادهمی شود‪.‬رئیسسازمانسیما‬ ‫دمای هوا این منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج‪ ،‬حذف‬ ‫ادامه خواهد داشــت و با افزایش ِ‬ ‫عملیــات گســترده تر و اکیپ های فضای ســبز در کامل چمن از فضای سبز را کار غیرعلمی دانست‬ ‫ساعاتشبانهنیزمشغولسم پاشیوافتزدایی وافزود‪:‬این گونهعالوهبرمیزانتولیداکسیژنباال‬ ‫از فضای سبز خواهند بود‪ .‬او با توضیح اینکه در ومیزانجذب گردوغباردرزیباییبصریتاثیرگذار‬ ‫طرح سم پاشی بهاره درختان خیابان های اصلی بــوده و از همــه مهم تر لمس و احســاس چمن را‬ ‫در اولویــت خواهنــد بــود افــزود‪ :‬در خیابان های هیچ گونهگیاهیدیگرندارد‪.‬‬ ‫جذبسرمایه گذاریواجرایپروژه های‬ ‫مشارکتیسازمانفاواشهرداریاصفهان‬ ‫جــذب ســرمایه گذار در‬ ‫ان بــه فضــای کار اشــتراکی و‬ ‫حوز ههــای مختلــف همــواره‬ ‫تقویــت اکوسیســتم کارافرینی‬ ‫عاملیبرجستهبرایتداومرشد‬ ‫و کس ـب وکارهای دانش بنیــان‬ ‫اقتصادیبودهوبرهمیناساس‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل ســازمان فاوا‬ ‫ســازمان فاوا در جهت افزایش‬ ‫شــهرداری اصفهــان در ادامــه‬ ‫حمیدرضا ابطحی‬ ‫تــوان اجرایــی و همگام شــدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این سازمان از ارائه و‬ ‫بــا افزایــش ســرعت تغییــرات‬ ‫به کارگیریایده ها‪،‬اندیشه های‬ ‫فن اوری و پوشش نیازهای شهرداری اصفهان در نــو و جدید برای افزایــش بهره وری‪ ،‬ب ـه روزاوری‬ ‫صدداستتااز سرمایه گذاریبخشخصوصیدر و ایجــاد ارزش از دارایی هایــی موجــود خدمات‬ ‫اجرای پروژه های مشترک حوزه فناوری اطالعات شــهروندی‪ ،‬همچنیــن موضوعاتی ماننــد ‪،GIS‬‬ ‫وارتباطاتاستفادهنماید‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء‪ ،‬تجاری سازی داده های سازمانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با بازی سازی و‪ ...‬استقبال می کند و در تالش است‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬اعمال مدیریت هدفمند سازوکاری مناســب برای رشد و نمو سرمایه های‬ ‫درامرسرمایه گذاریومشارکت ها‪،‬متناسب سازی شهر ایجاد کند‪ .‬در این زمینه مجید غالمی‪ ،‬مدیر‬ ‫اولویت پروژه های ازاین دســت نسبت به اجرای ســرمایه گذاری و مشــارکت های ســازمان فاوا نیز‬ ‫پروژ ههــای دیگــر فنــاوری اطالعــات شــهرداری بیان کرد‪ :‬این ســازمان با ایجاد امکان مشارکت‬ ‫اصفهــان‪ ،‬تســهیل در جــذب‪ ،‬افزایــش ضریــب و ســرمایه گذاری روی دارایی های سازمان جهت‬ ‫اطمینان و امنیت جهت سرمایه گذاری و تضمین تبدیــل ان ها به ارزش های بلندمدت ســازمانی‪،‬‬ ‫ســوداوری ان برای تحقق اهداف شهر هوشمند قصــد دارد گا مهــای ارزنــده ای در جهت تحقق‬ ‫ازجملــه مهم تریــن راهبردهای ســازمان فــاوا در اهــداف ســرمایه گذاری و اجــرای پروژ ههــای‬ ‫سال جدید است‪ .‬سید حمیدرضا ابطحی ضمن مشــارکتی در این حوزه مهم و حیاتی شــهرداری‬ ‫قدردانــی از عملکــرد مدیریت ســرمایه گذاری و اصفهانبردارد‪.‬‬ ‫مشارکت های این سازمان اعالم کرد‪ :‬این واحد‬ ‫او در پایــان بــا اعــام کانا لهــای ارتباطــی‬ ‫در دو سال گذشته به منظور معرفی فرصت های عالقه منــدان و ســازمان فــاوا در حــوزه‬ ‫ســرمایه گذاری و جــذب افــراد توانمنــد و اجرای سرمایه گذاری گفت‪ :‬شــماره تلفن ‪36628053‬‬ ‫پروژ ههــای مشــارکتی اقدامــات خوبــی انجــام مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های سازمان‬ ‫داده کــه نمونه ان در پروژه توســعه مشــارکتی‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان‬ ‫بهر هبــرداری و تجار ‬ ‫یســازی کانا لهــای ارتباطی و ایمیل‪ ICT.Invest@isfahan.ir‬اماده دریافت‬ ‫فیبر نوری ســازمان فاوا و نیز جذب ســرمایه گذار پیشــنهادها و ایده های تمامی ســرمایه گذاران و‬ ‫برای بهســازی مرکز اموزش این سازمان و تبدیل عالقه مندان به این حوزه است‪.‬‬ ‫موافقتبافعالیتاصنافاستانمرکزی‬ ‫در ساعاتمشخص‬ ‫اســتاندار مرکــزی گفــت‪ :‬اصنــاف گــروه دو‬ ‫اســتان از امــروز از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح تــا ‪۱۸.۳۰‬‬ ‫عصر مجاز به فعالیت هستند‪ .‬سید علی اقازاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روند واکسیناسیون در استان مرکزی‬ ‫به خوبی در حال طی شدن است و رتبه خوبی‬ ‫بشــده است‪ .‬از ‪۲۸‬‬ ‫در اجرا توســط استان کس ‬ ‫هزار دز واکسن تحویلی‪ ۲۴،‬هزار دز تزریق شده‬ ‫و امیدواریــم طی هفته جاری تمامــی افراد ‪۸۰‬‬ ‫ســال به باال در اســتان واکســن دریافت کنند و‬ ‫از هفته اینده ‪ ۷۰‬ســال به باال اغاز شــود‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه امیدواریم طی دو ماه اینده گروه های‬ ‫بیشتری واکسن دریافت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬طی یک‬ ‫هفته گذشــته با همکاری بخش های مختلف‪،‬‬ ‫اصناف و مردم خوشــبختانه درمجموع شــاهد‬ ‫کاهش قابل توجهــی در موارد فوتی و مبتالیان‬ ‫هستیم‪ .‬استاندار مرکزی تصریح کرد‪ :‬در طول ‪۴‬‬ ‫هفته اخیر اصناف استان مرکزی یک هفته بیشتر‬ ‫از تعطیلی مصوب ســتاد ملی تعطیل شــدند و‬ ‫این امر باعث شد که هشت هزار نفر به صورت‬ ‫مســتقیم تحت تاثیــر ایــن تعطیلی ها متحمل‬ ‫خســارت شــوند‪ .‬اقــازاده بــا اشــاره بــه تصمیم‬ ‫امروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬چک های‬ ‫صــادره از ســوی اصنــاف تــا دو هفتــه اینــده در‬ ‫کهــا برگشــت نخواهــد خــورد و معــاون‬ ‫بان ‬ ‫کهــای‬ ‫اقتصــادی اســتاندار نیــز بــا شــورای بان ‬ ‫اســتان این موضوع را پیگیــری می کند و جرائم‬ ‫ناشــی از عــدم صــدور اظهارنامــه نیز بخشــوده‬ ‫یشــوند‪ ،‬همچنین امهالی برای مدت دو ماه‬ ‫م ‬ ‫از سوی سازمان امور مالیاتی برای اصناف در نظر‬ ‫گرفته شدهاست‪.‬‬ ‫دیدار نمایندهمردمعلی اباددر مجلس‬ ‫بارئیسمخابراتاینشهرستان‬ ‫نماینــده مــردم علی ابــاد در مجلس شــورای‬ ‫اســامی با حضور در مخابرات این شهرستان با‬ ‫کوروش مزیدی دیدار کرد‪.‬‬ ‫کــوروش مزیدی با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫در دیدار با نوروزی بر رفع موانع و مســائل‬ ‫پیــش رو در خصــوص توســعه مخابرات در‬ ‫شهرســتان علی اباد کتول بحث و تبادل نظر‬ ‫شــد‪ .‬رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان‬ ‫علی ابــاد کتــول بــا مثبــت ارزیابــی کــردن‬ ‫عملکــرد مخابــرات در کســب رضایتمنــدی‬ ‫مشــترکان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان بــا ‪6008‬‬ ‫مشــترک اینترنــت پرســرعت و بالغ بــر ‪41‬‬ ‫هــزار مشــترک تلفــن ثابــت از ضریــب نفوذ‬ ‫‪ 28‬درصــدی برخــوردار بــوده و امیدواریــم‬ ‫بتوانیــم بــا اجــرای برنامه هــای در دســت‬ ‫اقدام در ســال جدید شــاهد توســعه و رشد‬ ‫شــاخص های ارتباطــی در ایــن شهرســتان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫روند صعودی ابتال به کرونا در خراسان جنوبی‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند گفت‪:‬‬ ‫نمودار مبتالیان به کرونا در خراسان جنوبی اوایل‬ ‫هفته گذشته به صورت مقطعی نزولی شد اما در‬ ‫حال حاضر روند ابتال در این استان صعودی است‪.‬‬ ‫محمــد دهقانــی در نشســت ســتاد اســتانی‬ ‫مدیریــت کرونا که به ریاســت اســتاندار خراســان‬ ‫جنوبی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬اوایل هفته گذشته ‪۱۵۶‬‬ ‫بیمار بستری در بیمارستان های استان داشتیم که‬ ‫این امار به‪ ۱۸۷‬بیمار رسیده اما امار فوتی ها تقریبا‬ ‫ثابت است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬میــزان بســتری از هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیت استان به ‪ 22/5‬رسیده که این امار قبال‬ ‫‪ 19/7‬بــوده اســت‪ .‬دبیــر ســتاد اســتانی مدیریت‬ ‫کرونا اظهار داشــت‪ :‬در زمینه رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی استفاده از ماســک در ادارات ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫و در صنوف ‪ 92/1‬بوده است‪ ،‬نماز جمعه هفته‬ ‫گذشته نیز فقط در شهرستان های زرد برگزار شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هفته گذشــته شاهد باز شدن برخی‬ ‫اصنــاف ب هصــورت گروهی در ‪ ۲‬شهرســتان طبس‬ ‫و فــردوس بودیم که رعایت نظارت هوشــمند در‬ ‫فــردوس بــه ‪ ۱۰‬درصــد و در طبس و بیرجند به ‪۶۰‬‬ ‫درصد رسیده و مکاتبات الزم با فرمانداران صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬دهقانی گفت‪ :‬برخی شهرســتان ها‬ ‫نظیــر بیرجند‪ ،‬سربیشــه‪ ،‬زیرکــوه و قاینــات اقدام‬ ‫بــه برگــزاری نمــاز در فضــای بســته کردنــد کــه‬ ‫تذکرات الزم صورت گرفته اســت‪ .‬او درباره روند‬ ‫واکسیناســیون در خراســان جنوبی گفــت‪ :‬تقریبا‬ ‫تمامــی کادر درمــان اســتان به غیــراز کســانی کــه‬ ‫خودشــان از تزریــق واکســن خــودداری کردنــد و‬ ‫کســانی که در دوره کوتاهی بعد از ابتال به کرونا‬ ‫هستند‪،‬واکسینهشدند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود‪:‬‬ ‫از س هشــنبه هفتــه گذشــته واکسیناســیون افــراد‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬ســال در اســتان اغاز شــد که طبق امار‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار ســالمند بــاالی ‪ ۸۰‬ســال در خراســان‬ ‫‪5‬‬ ‫جنوبــی داریــم و طبــق ابالغیــه جدیــد مــادران‬ ‫باردار باالی ســه ماه حاملگی هم باید واکســن‬ ‫بزنند‪ .‬فرمانده انتظامی خراسان جنوبی هم در‬ ‫این نشست گفت از ‪ ۲۱‬فروردین امسال و تاکید‬ ‫بر کنترل عبور و مرور در استان پنج هزار جریمه‬ ‫برای رانندگان متخلف صادرشــده است‪ .‬سردار‬ ‫ناصر فرشید افزود‪ :‬به طور میانگین ‪ ۲۲۸‬خودرو‬ ‫بــه دلیل رعایت نکردن محدودیت های شــبانه‬ ‫در هرروز جریمه شدند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در خصوص جریمه ‪ ۵۰۰‬هزارتومانی‬ ‫‪ ۸۲‬برگــه صــادر و ‪ ۱۹۸‬خــودرو هــم یک میلیــون‬ ‫تومانجریمه شده اند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی خراســان جنوبــی از اعمال‬ ‫قانون ‪ ۱۱۱‬خودرو به دلیل ورود به شهرهای قرمز‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۷‬هــزار خودرو‬ ‫عودت داده شــد و ‪ ۱۸۰‬هزار تذکر لســانی صورت‬ ‫گرفت‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬متاسفانه تاکنون ‪ ۵۴۰‬نفر‬ ‫از ماموران پلیس مبتالبه ویروس کرونا شــده اند و‬ ‫‪ ۶۰‬نفر در قرنطینه خانگی به سر می برند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باحضور تولیتاستانقدسرضویانجامشد‬ ‫توزیعبسته هایافطاریسادهدر یگانمرزبانیاستانخراسانرضوی‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬همزمــان با حضور‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در یگان مرزبانی استان‬ ‫خراســان رضوی‪ ۱۴۰۰ ،‬بســت ه افطاری ساده در این‬ ‫یــگان توزیــع و نیروهای ان مهمــان ضیافت افطار‬ ‫رضوی شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی کــه‬ ‫شهــا‬ ‫به منظــور عــرض خــدا قــوت و تقدیــر از تال ‬ ‫و خدمــات نیروهــای مرزبانــی‪ ،‬در محــل یــگان‬ ‫فرماندهی مرزبانی اســتان خراســان رضوی حضور‬ ‫یافته بود‪ ،‬در ســخنانی کوتاه در جمع فرماندهان‬ ‫تهــا‬ ‫و ســربازان ایــن یــگان اظهــار کــرد‪ :‬مجاهد ‬ ‫شهــای شــبانه روزی نیروهــای مرزبانــی کــه‬ ‫و تال ‬ ‫باتحمل سختی ها از امنیت کشور صیانت می کنند‪،‬‬ ‫قابل تقدیروستودنیاست‪.‬اوبابیاناینکهحافظان‬ ‫مرزهای کشور باایثار وازخودگذشتگیامنیترابرای‬ ‫مــردم رقم زده انــد‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬نیروهــای مرزبانی‬ ‫کشــور با هوشــیاری‪ ،‬اقتــدار‪ ،‬فــداکاری و قاطعیت‬ ‫خــود‪ ،‬نقــش بســیار مهمــی در امنیــت‪ ،‬اســایش و‬ ‫ارامــش مردم دارند‪ .‬تولیت اســتان قــدس رضوی با‬ ‫بیــان اینکه اگر تالش های نیروی های مرزبانی نبود‬ ‫امروز مردم در شــهرها و روســتاها امنیت نداشتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران اسالمی علی رغم میل دشمنان در اوج‬ ‫ثبات و امنیت است‪ ،‬در طول سال ها منطقه اطراف‬ ‫کشور ما به ناامنی های مختلفی دچار شده است اما‬ ‫بحمداهلل کشــور ایران همواره از یک امنیت پایدار‬ ‫برخوردار بوده اســت‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مروی تصریح کرد‪ :‬اگر مردم نگرانی ها و گالیه های‬ ‫به حقی در حوزه های اقتصادی و معیشتی دارند‪،‬‬ ‫اما از حیث امنیت همه راضی هســتند و هیچ کس‬ ‫در این کشور احساس ناامنی و خطر نمی کند و این‬ ‫نعمــت امنیت مرهون تالش هــای نیروهای مقتدر‬ ‫مرزبانیاست‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن دیــدار بســته های افطاری ســاده‬ ‫در یــگان مرزبانی اســتان خراســان رضــوی توزیع و‬ ‫نیروهای این یگان افطار را مهمان ضیافت رضوی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استفادهاز ایده هایهنرمنداندر توسعهساریضروریاست‬ ‫نشست حمیدرضا مرادی‪ ،‬سرپرست شهرداری‬ ‫مرکزمازندرانبااعضایخانههنرمندانساریدردفتر‬ ‫شهردار برگزار شد‪.‬به گزارشپایگاهخبریهموطن‪،‬‬ ‫در ایننشستحمیدرضامرادیسرپرستشهرداری‬ ‫ســاری با اشــاره به لزوم اســتفاده از تفکر‪ ،‬ایده ها و‬ ‫تهــای هنرمنــدان ســاروی در توســعه مرکز‬ ‫خالقی ‬ ‫اســتان گفت‪ :‬شهرداری امادگی همکاری و استفاده‬ ‫از خالقیت ها و پیشنهاد های هنرمندان ســاروی در‬ ‫اجــرای پروژ ههــای مرتبط با حوز ههــای فرهنگی و‬ ‫هنری جهت توســعه مرکز اســتان را دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫برنامه ریزی جهت اســتفاده از ابنیه بوستان والیت‬ ‫برای استقرار خانه هنرمندان در حال انجام است و‬ ‫پس از بررسی و هماهنگی های الزم‪ ،‬بخشی از این‬ ‫ابنیه به خانه هنرمندان اختصاص می باید‪ .‬مرادی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقدامات الزم برای همکاری های مشترک‬ ‫میانسازمانفرهنگی‪،‬اجتماعیوورزشیشهرداری‬ ‫ساریوخانههنرمنداناستانصورتخواهد گرفت‬ ‫تاباتقویتاینارتباطبتوانیمخدماتشایسته تری‬ ‫به شهروندان ساروی ارائه کنیم‪ .‬سرپرست شهرداری‬ ‫ساری گفت‪ :‬تشکیل کارگروه های فرهنگی و هنری‬ ‫با استفاده از ظرفیت کارشناسان شــهرداری ساری و‬ ‫هنرمندان ســاروی در دســتور کار قرارگرفته که پس‬ ‫از برگزاری این نشست های تخصصی و کارشناسی‬ ‫از نتایــج به دس ـت امده در حوز ههــای مربوطــه در‬ ‫مدیریتشهریبهره برداریخواهیم کرد‪.‬اوافزود‪:‬با‬ ‫توجهبهراه اندازی کارگاهبزرگالمانسازیشهرداری‬ ‫ســاری در ماه اینده که با اســتفاده از توان و ظرفیت‬ ‫درون سازمانی در حال انجام است‪ ،‬از ظرفیت خانه‬ ‫هنرمندان به عنــوان اتاق فکر کارگروه المان ســازی‬ ‫اســتفاده می کنیم‪ .‬باید برون ســپاری ها و استفاده از‬ ‫پیمانکاران در این حوزه ها به طورکلی برچیده شود‬ ‫و کارها با اســتفاده از توان داخلی به انجام برســد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬عبدالرضا اتحاد رئیس خانه‬ ‫هنرمندان شهرســتان ســاری با اســتقبال از همکاری‬ ‫همه جانبــه در حوز ههــای مرتبط فرهنگی و هنری‬ ‫با شــهرداری ساری‪ ،‬ضمن قدردانی از حمایت های‬ ‫حمیدرضا مرادی سرپرســت شهرداری ســاری از این‬ ‫خانــه و نگاه های بســیار خــوب او به فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری بر پایه مشورت و تخصص گرایی‪،‬‬ ‫برهمکاریباشهرداریساریتاکید کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش‪ ۴۵‬درصدیتعدادوشدتحوادثناشیاز کار در استانسمنان‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬بررس ـی های امــاری در خصوص‬ ‫نــرخ وقــوع حوادث شــغلی در اســتان ســمنان‪،‬‬ ‫هم ازنظر تعداد و هم ازلحاظ شــدت وقوع در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬کاهش چشــمگیری را نشــان می دهد‪.‬‬ ‫اســماعیل غنیان با اشــاره به اینکه در ســال ‪۹۸‬‬ ‫تعــداد کل حــوادث شــغلی اتفاق افتــاده ‪۱۷۷‬‬ ‫ششــده است‪ ،‬شاخص مذکور را برای‬ ‫مورد گزار ‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۹۹‬مــورد حادثــه اعــام نمود‬ ‫کــه مبین کاهش حــدود ‪ ۴۵‬درصدی نرخ وقوع‬ ‫حوادث ناشی از کار در سال ‪ ۹۹‬به نسبت سال‬ ‫قبــل از ان اســت‪ .‬او بــه اهمیــت موضوع تالش‬ ‫بازرسان کار برای ارتقای فرهنگ انجام کار ایمن‬ ‫توســط کارگــران و نظــارت موثــر بر پیاد هســازی‬ ‫نظامــات مدیریــت ایمنــی در کارگا ههــا توســط‬ ‫کارفرمایــان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬صــرف انرژی و‬ ‫برنامه ریــزی در جهــت ارتقــای فرهنگ ایمنی و‬ ‫اســتقرار نظامــات مدیریــت ایمنــی در کارگاه ها‬ ‫مســتقیما بــر صیانــت از نیــروی کار فعــال و‬ ‫منابع مادی کشــور در برابر حــوادث تاثیر دارد‪.‬‬ ‫غنیــان افــزود‪ :‬بر این اســاس باهــدف گذاری ها‬ ‫یهــای صــورت گرفتــه بــرای تحقق‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫مــوارد یادشــده‪ ،‬بررس ـی های امــاری حا کــی از‬ ‫کاهش چشــمگیر شــدت وقوع حــوادث به ویژه‬ ‫حوادث ناشــی از کار منجر به فوت در سال ‪۹۹‬‬ ‫است‪ ،‬به طوری که تعداد حوادث منجر به فوت‬ ‫کارگران در محیط های کاری در سال ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫ششــده اســت کــه ایــن شــاخص‬ ‫‪ ۲۴‬مــورد گزار ‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۱۳‬مــورد بوده اســت و این‬ ‫مهم نیز مبین کاهش ‪ ۵۴‬درصدی نرخ حوادث‬ ‫ناشی از کار منجر به فوت در سال ‪ ۹۹‬در استان‬ ‫سمنان است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هجومملخ هابهمزارعمریوان‬ ‫غریبه رحیمی‪-‬کردستان‪:‬مدیر جهاد کشــاورزی مریوان گفت ‪ :‬افت‬ ‫ملــخ شــاخک بلنــد بومــی به یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از مــزارع این‬ ‫شهرســتان هجوم بردند‪ .‬محمدرحیمی اظهار داشت ‪ ۳۰۰ :‬هکتار از‬ ‫مزارع الوده در نوار مرزی است که به دلیل عدم امنیت غیرقابل مبارزه‬ ‫بــوده و تــا این تاریخ خســارت وارده به علت عدم ریزش به ســطح‬ ‫مزارع و باغات و مراتع خیلی کم گزارش شده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫مبارزه با افت ملخ شاخک بلند از سوم فروردین امسال اغاز و اواخر‬ ‫خردادمــاه همچنــان ادامه دارد افزود‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۸۲۰‬هکتار از‬ ‫مزارع الوده شهرستان محلول پاشی شده است‪ .‬رئیس جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان مریوان یاداور شد‪ :‬مبارزه علیه این افت با استفاده از سم‬ ‫یشــود که تاکنون بیش از ‪ ۵۵۰‬لیتر از این ســم در‬ ‫دلتامترین انجام م ‬ ‫عشــده اســت‪ .‬او‬ ‫بیــن کشــاورزان و باغــداران ب هصــورت رایگان توزی ‬ ‫اضافه کرد ‪ :‬مبارزه با این افت به ‪ ۲‬روش انجام شده است که درروش‬ ‫به صورت محلول پاشــی با اســتفاده سم دلتامترین (کانون های اولیه‬ ‫الوده به ملخ) به میزان ‪ ۵۰۰ -۳۰۰‬سی سی در هکتار و درروش دوم‬ ‫به صورت طعمه پاشی با استفاده از تهیه طعمه با سموم دلتامترین‪،‬‬ ‫ماالتیون و سبوس گندم است‪ .‬او گفت‪ :‬روستاهای الوده به افت ملخ‬ ‫در محور نوار مرزی شامل لیو‪ ،‬مرانه‪ ،‬اسنوه‪ ،‬سردوش‪ ،‬پیران‪ ،‬پیران‬ ‫کهن‪ ،‬اسکول‪ ،‬ویسه‪ ،‬انجیران‪ ،‬دره وران‪ ،‬چور و ننه‪ ،‬دری‪ ،‬نشکاش‪،‬‬ ‫شــیخه کویره‪ ،‬کله یونجه و تعدادی از روســتاهای بخش سرشــیو و‬ ‫کوماسی است‪.‬رحیمی یاداور شد ‪ :‬در عملیات مبارزه علیه این افت‬ ‫‪ ۴۱‬دســتگاه شــامل یک دستگاه پشــت تراکتوری ‪ ۲‬هزار لیتری‪ ،‬یک‬ ‫دستگاه پشت تراکتوری چهار هزار لیتری‪ ،‬سه دستگاه توربوالینر‪۳۰ ،‬‬ ‫دستگاه پشتی موتوری‪ ۲ ،‬دستگاه ‪ ۱۰۰‬لیتری فرغونی و چهار دستگاه‬ ‫پشتی ساده استفاده می شود‪.‬او به مشکالت مهم در راستای مبارزه با‬ ‫ملخشاخکبلنداشاره کردوافزود‪ :‬کمبودسم پاش هایپشتیتلمبه ای‬ ‫و عدم همکاری کشــاورزان روســتاهای ملخ خیز جهت مبارزه با افت‬ ‫ملخدر کانون هایاولیهوهمچنین کمبوداعتبار در خصوصبه کارگیری‬ ‫کارگرانمبارزهباافتملخوصعب العبور بودن کانون هایاولیهمناطق‬ ‫ملخ خیز و نبود اب کافی در ان مناطق از مهم ترین مشکالت موجود بر‬ ‫سر راه مبارزه با این افت است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز عملیاتواکسیناسیونویروس کروناافرادباالی‪۸۰‬سال‬ ‫عملیاتواکسیناسیونویروس کروناافرادباالی‪ ۸۰‬سالبهتفکیک‬ ‫جمعیــت تحــت پوشــش در مراکز خدمات جامع ســامت شــهری‪،‬‬ ‫بیمارســتان ها و سایر مراکز تعیین شده در سطح اســتان مازندران اغاز‬ ‫شد‪ .‬گروه های هدف به صورت تلفنی جهت دریافت واکسن دعوت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری تعداد‬ ‫تخت های مراقبت ویژه‬ ‫بیمارستانی در سمنان‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی استان سمنان گفت‪ :‬تعداد تخت های ویژه در‬ ‫بیمارســتان های زیر نظر این دانشگاه از ابتدای شیوع‬ ‫کرونا تاکنون ‪ ۲‬برابر شــد و افزایش تخت و بخش ها‬ ‫در برنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫نویــد دانایی ابراز داشــت‪ :‬پیش از شــیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬در بیمارســتان های زیرمجموعه دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی استان سمنان‪،‬‬ ‫‪ ۳۸‬تخت ای سی یو وجود داشت اما همزمان با موج‬ ‫اول شیوع بیماری‪ ،‬تعداد این تخت ها‪ ۴۰‬عدد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬او با بیان اینکه ایجاد هر تخت ویژه بین‪ ۸‬تا‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه دارد افزود‪ :‬بخش سوانح سوختگی‬ ‫بیمارستان کوثرسمنان‪،‬تعدادتخت هایمراقبت های‬ ‫ویــژه را حــدود ‪ ۲۰‬عــدد افزایــش داد؛ ایــن بخش ‪۴۴‬‬ ‫تخت ویژه دارد که ‪ ۲۰‬تخت برای سوانح سوختگی و‬ ‫باقی برای بیماران کرونایی و یا سایر کاربردها در اینده‬ ‫قابل اســتفاده است‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و‬ ‫خدماتبهداشتیدرمانیاستانسمنان گفت‪:‬ساخت‬ ‫مجموعه او ای پی بیمارســتان های امیرالمومنین (ع)‬ ‫ســمنان‪ ،‬کوثر و معتمدی گرمســار اتفاق خوبی برای‬ ‫افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در اینده‬ ‫است‪ ،‬به طوری که در حال حاضر نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از مراجعه کنندگان به این بخش ها از استان های دیگر‬ ‫هستند‪ .‬او ابراز داشت‪ :‬راه اندازی بخش بزرگ اسکوپی‬ ‫بیمارســتان کوثــر با ارائــه خدمــات تصویربرداری های‬ ‫درون بین اقدام مهمی از دانشــگاه با همکاری خیران‬ ‫ســامت اســت کــه اثرات مثبــت ان ظرف چند ســال‬ ‫اینده مشاهده می شود‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشــتی درمانی استان سمنان بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬دســتگاه سی تی اســکن اهدایــی ســازمان جهانــی‬ ‫بهداشــت در بیمارســتان کوثــر ســمنان و بیمارســتان‬ ‫معتمدی گرمسار به تازگینصبشد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف ‪ 11‬پرونده‬ ‫در امور اراضی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی کردستان‬ ‫به منظــور بررســی درخواســت های واگــذاری‬ ‫اراضــی منابع ملــی و دولتی جهت اجــرای طرح های‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی در سطح استان اولین‬ ‫جلســه کمیســیون طرح هــای کشــاورزی و تولیــدی‬ ‫موضوع ماده ‪ 2‬دســتورالعمل واگــذاری اراضی منابع‬ ‫ملی و دولتی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان‪ ،‬مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری‪ ،‬نماینده اســتاندار‪ ،‬مدیر‬ ‫امــور اراضــی‪ ،‬معاون بهبود تولیدات گیاهی‪ ،‬معاون‬ ‫بهبود تولیدات دامی و مدیر اب وخاک و امور فنی و‬ ‫مهندســی در سازمان جهاد کشــاورزی برگزار و تعداد‬ ‫‪ 11‬فقــره پرونــده بــه مســاحت ‪ 218592‬مترمربــع‬ ‫بررســی و تعیین تکلیف شــد‪ .‬ملکی اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫طرح ها مربوط به درخواس ـت های واگذاری‪ ،‬تمدید‬ ‫قرارداد اجاره‪ ،‬تائید اجرای طرح اراضی منابع ملی و‬ ‫دولتی جهت اجرای طرح های کشــاورزی و تولیدی و‬ ‫در شهرســتان های سنندج‪ ،‬کامیاران‪ ،‬دهگالن و سقز‬ ‫هستند که تصمیمات الزم در مورد ان ها اخذ شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬کــه از ایــن طرح هــا می تــوان بــه طــرح‬ ‫گاوداری شــیری در شهرســتان ســنندج بــه مســاحت‬ ‫‪ 1300‬مترمربع و طرح طوبی در شهرستان کامیاران به‬ ‫مساحت ‪ 34357‬مترمربع اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬واحد راکد و نیمه فعال‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫کردستان احیا می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی کردستان‬ ‫گفت‪ :‬امســال ‪ ۴۵‬واحد راکد و نیمه فعال مســتقر در‬ ‫شهرک های صنعتی استان‪ ،‬احیاشده و به چرخه تولید‬ ‫بازمی گردد‪ .‬احمد خسروی با اشاره به اینکه‪ ۲۹‬درصد‬ ‫واحدهایصنعتیمستقردر شهرک هایصنعتیاستان‬ ‫راکد و نیمه فعال است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سال گذشته بر‬ ‫اساس برنامه ریزی انجام شده‪ ۴۷‬واحد صنعتی راکد و‬ ‫نیمه فعال در شــهرک های صنعتی استان احیا شد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه بر مبنای برنامه اعالم شده‪ ۴۵‬واحد راکد‬ ‫و نیمه فعال موجود در شهرک های صنعتی استان در‬ ‫سال جاری به چرخه تولید بازگردانده می شود‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬تاکنون بازگشــت ‪ ۲۰‬واحد به چرخه تولیــد را در‬ ‫نیمه نخســت سال جاری در دســتور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتی کردستانبااشاره‬ ‫به اینکه احیای مابقی واحدها هم در نیمه دوم امسال‬ ‫پیگیریخواهدشد‪،‬افزود‪:‬از طریق کلینیک کسب وکار‬ ‫اقــدام بــه عارضه یابــی واحدهــای راکــد و نیمه فعال‬ ‫می کنیم و در صورت نیاز ان ها را به کارگروه تسهیل و‬ ‫رفعموانعتولیداستانمعرفیخواهیم کرد‪.‬‬ ‫امار مبتالیان به کرونا در‬ ‫سیرجان و جنوب استان‬ ‫هشداردهنده است‬ ‫شهــا‪ ،‬در‬ ‫اســتاندار کرمــان گفــت‪ :‬بــر اســاس گزار ‬ ‫سیرجانوجنوباستانامارهای کروناییهشداردهنده‬ ‫اســت و با توجه به اینکه جاهای دیگر دارد به ثبات‬ ‫نســبی نزدیــک می شــود‪ ،‬ایــن مناطــق نیاز بــه کنترل‬ ‫جدی تری دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی زینی وند افزود‪:‬‬ ‫در کل کشور به نوعیشیبنزولیامار مبتالیانبه کرونا‬ ‫دارد اغاز می شود اما در استان کرمان این گونه نیست‬ ‫و اخبار ویروس هندی و وضعیت استان های هم جوار‪،‬‬ ‫هشدارهایی به ما می دهد که اگر دقت نکنیم و عادی‬ ‫انگاریشود‪،‬خیلیوضعیتبدتریخواهیمداشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫بازاجتماعیشدن‬ ‫سدی مقابل بازگشت به زندان‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫جای خالی مسجد جمکران‬ ‫در الیحه بودجه‬ ‫معــاون برنامه ریــزی مســجد مقــدس جمکــران‬ ‫گفــت‪ :‬پروژ ههــای عمرانــی مســجد به علــت کمبود‬ ‫بودجه به کندی پیش می رود و در این راســتا نیازمند‬ ‫حمایت دولت و تخصیص بودجه هستیم‪.‬‬ ‫ابوالقاســم هاشــمیان از تدوین سند چشم انداز‬ ‫‪ ۱۲‬ســاله مســجد مقــدس جمکــران بــا شــعار ملجا‬ ‫عبــادی و مرجــع مهــدوی در تــراز جهانــی بــا اتــکا‬ ‫بــر ایــن انتظارات خبر داد‪ :‬مســجد جمکــران برای‬ ‫محقق شــدن بیانیه ســند چش ـم انداز با استفاده از‬ ‫ظرفیــت نخبــگان فکری و فرهنگی در ســطح شــهر‬ ‫قــم برنامه ریــزی عمیقی در این زمینــه انجام داده‬ ‫اســت و تمام برنامه های ســالیانه بر همین اســاس‬ ‫تنظیــم و پــس از تصویــب تولیت مســجد عملیاتی‬ ‫و اجرا می شوند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ســاحت های مختلــف در بیانیــه‬ ‫چشم انداز شامل ســاحت فرهنگی‪ ،‬خدمت رسانی‪،‬‬ ‫رســانه‪ ،‬عمــران‪ ،‬نشــر و پژوهــش‪ ،‬مدیریــت منابــع‬ ‫مالــی و منابــع انســانی اســت‪ .‬در ذیــل هــر ســاحت‬ ‫راهبردهایی تبیین و ابال غشــده که برنامه سالیانه بر‬ ‫اساس همین ساحت ها صورت می گیرد‪.‬‬ ‫هاشمیان بابیان اینکه توسعه خدمات عمرانی‬ ‫و رفاهی ازجمله برنامه های مهم مسجد جمکران‬ ‫اســت کــه در ایــن بخــش مقــدار قابل توجهــی‬ ‫عقب ماندگــی وجــود دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫فعالیت های فرهنگی و ســایر مســائل گام هایی در‬ ‫راســتای سند چشم انداز برداشته شده است؛ اما در‬ ‫بخــش عمرانی و ایجاد تســهیالت بــه علت کمبود‬ ‫بودجــه پروژ ههــای عمرانــی و خدماتــی نیم ـه کاره‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫او تاکیــد کرد‪ :‬بار اصلــی بودجه بر دوش خیرین‪،‬‬ ‫زائریــن و نمازگــزاران اســت و از طریــق نــذورات‪،‬‬ ‫یشــود کــه این کمک ها‬ ‫موقوفــات و هدایا فراهم م ‬ ‫کم کم به دست مسجد می رسد و مبالغ پایینی دارند؛‬ ‫درنتیجــه پروژه های عمرانی با کندی و تاخیر مواجه‬ ‫یشــوند همچنیــن تــورم و مشــکالت اقتصــادی نیز‬ ‫م ‬ ‫هزینه ها را چند برابر می کند‪.‬‬ ‫هاشمیان بیان کرد‪ :‬با توجه به جایگاه مهم این‬ ‫مسجد؛ ضرورت دارد مجلس و دولت نگاهی به این‬ ‫مکان داشته باشند‪.‬‬ ‫هاشــمیان در پایــان گفــت‪ :‬افرادی کــه تمایل به‬ ‫کمک به مســجد دارند می توانند از س ـه راه زیر اقدام‬ ‫کنند‪ :‬حســاب بانک ملت به شماره ‪۱۵۵۵۵۳۱۳۵۵‬‬ ‫به نام مسجد مقدس جمکران و حسابی مخصوص‬ ‫نــذورات دامــی بــرای ســامتی امــام زمان به شــماره‬ ‫‪ ۱۹۰۰۰۳۱۳۱۸‬بانــک ملــت اســت‪ .‬راه دیگر ســامانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 4‬ازمایشگاه برای‬ ‫نظارت بر فعالیت های‬ ‫واحدهای صنعتی در قم‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت قــم گفــت‪ :‬در‬ ‫راستای گسترش نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی‬ ‫و تســهیل و تســریع در کار‪ ،‬تعــداد ازمایشــگاه های‬ ‫معتمد اســتان در ســال گذشــته از یک واحد به چهار‬ ‫واحد افزایش پیداکرده است‪.‬‬ ‫ســید رضــا موســوی مشــکینی اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ســال گذشــته مکان مناســب جهــت احداث ســایت‬ ‫پســماندهای صنعتــی و ویژه اســتان قم پــس از طی‬ ‫مراحــل کارشناســی و قانونــی بــه تصویــب رســید و‬ ‫سرمایه گذار صالحیت دار ان نیز تعیین شد که در روز‬ ‫دوم اردیبهش ـت ماه امســال هم زمــان بــا روز جهانی‬ ‫زمین پاک عملیات اجرایی ان با حضور استاندار قم‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫او از انتقال پسماندهای ویژه و صنعتی استان‬ ‫قــم بــه مراکز مجاز امحای کشــور به میزان حدود‬ ‫‪ ۴۵‬تن در ســال گذشته و الزام واحدهای صنعتی‬ ‫بــه ثبت نــام در ســامانه ‪( iranemp.ir‬ســامانه‬ ‫مدیریــت پســماندها) خبــر داد و گفــت‪ :‬پارســال‬ ‫بــا ایجاد یــک ناحیه صنعتــی در منطقه بیدهند و‬ ‫توسعه ‪ ۴‬شهرک و ناحیه صنعتی خوراباد‪ ،‬سیرو‪،‬‬ ‫شــهاب و قنوات موافقت شده است‪.‬‬ ‫موســوی بــا اشــاره به شناســایی بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫گاراژ ضایعاتــی متخلــف در ســطح شــهر قــم و‬ ‫همــکاری در پلمــب بیش از ‪ ۱۳۰‬واحد از ان ها در‬ ‫ســال گذشــته تصریــح کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬وضعیت‬ ‫هــوای شــهر قم ‪ ۲۷۷‬روز پــاک و قابل قبول و ‪۸۹‬‬ ‫روز ناســالم برای گروه های حساس و عموم مردم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان قم از‬ ‫نصب پنل های خورشیدی در پاسگاه محیط بانی‬ ‫ســمندری و راه انــدازی مجدد پاســگاه محیط بانی‬ ‫راهجــرد در منطقــه حفاظت شــده پلنــگ دره‬ ‫در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫در حــوزه محیط زیســت انســانی ‪ ۲۹‬پرونــده و‬ ‫در حــوزه محیط زیســت طبیعــی ‪ ۲۶‬پرونــده در‬ ‫مجامع قضایی تشکیل شــده است‪.‬‬ ‫او از کمبــود شــدید اعتبــارات و منابــع مالــی و‬ ‫همچنیــن تعــداد نیروی انســانی به ویژه در حوزه‬ ‫یــگان حفاظــت در اســتان قم گالیــه کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر برای بهبود وضعیــت اعتبارات‬ ‫و نیــروی انســانی در ایــن اداره کل تالش هــای‬ ‫بســیاری صــورت گرفتــه و تا حدودی کاســتی های‬ ‫متعدد در حوزه های گوناگون ترمیم شــده است‪.‬‬ ‫رویدا د مق‬ ‫ایمــن ســادات موســوی نــژاد‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫یشــوند دسته‬ ‫زندانیان به ســه دســته تقســیم م ‬ ‫اول زندانیانــی که تحمل کیفــری ان ها به پایان‬ ‫یشــوند و دســته دوم‬ ‫می رســد و از زندان ازاد م ‬ ‫زندانیانــی هســتند کــه در ایــام خــاص بــه ان ها‬ ‫یشــود ولــی‬ ‫مرخصــی بــر اســاس وثیقــه داده م ‬ ‫بازگشــت بــه زنــدان ندارند که متهمــان متواری‬ ‫هســتند‪ .‬دسته سوم زندانیانی هستند که مدتی‬ ‫نهــا باقی مانــده ولــی بنــا بــر‬ ‫از زمــان زندانــی ا ‬ ‫درخواســت رئیس قوه قضائیــه و موافقت رهبر‬ ‫معظم انقالب ازاد می شوند‪.‬‬ ‫طرح کنترل مجرمان حرفه ای‬ ‫ســرهنگ میکائیــل قهرمانپــور‪ ،‬رئیــس پلیس‬ ‫اگاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان قــم با بیان‬ ‫اینکــه مجرمــی کــه زنــدان رفتــه و تحمــل کیفر‬ ‫را گذرانــده زیرپوشــش طــرح کنتــرل مجرمیــن‬ ‫حرفه ای قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ســه روز در هرماه‬ ‫اجــرای طــرح صــورت می گیــرد کــه ب هصــورت‬ ‫سراســری در کل اســتان اســت ولــی مجــری این‬ ‫طــرح پلیــس اگاهــی اســت کــه بــا همــکاری و‬ ‫همیاری پلیس پیشــگیری شهرستان‪ ،‬کالنتری ها‬ ‫و پاسگاه ها اجرا می شود‪.‬‬ ‫مجرمــان در ســطوح مختلــف قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی از مجرمــان حرفه ای و خطرناک هســتند‬ ‫یشــوند که‬ ‫کــه در ســطح یــک در نظــر گرفتــه م ‬ ‫ازنظــر امرارمعــاش وزندگــی از ســوی معاونــت‬ ‫اطالعات جنایی کنترل می شوند و برخی تعدد‬ ‫یشــوند که در‬ ‫جرم دارند که ســطح دو نامیده م ‬ ‫یشــوند و برخی ســطح سه‬ ‫معاونت ها کنترل م ‬ ‫هســتند بنابراین کســانی که در ســطح ســه قرار‬ ‫دارند در سطح کالنتری ها و پاسگاه ها رسیدگی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اطالعــات اراذل واوبــاش‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش اصلــی اراذل واوبــاش بــه پلیــس‬ ‫یگــردد که شناســنامه و اطالعات‬ ‫اطالعــات برم ‬ ‫نهــا را انجــام‬ ‫اراذل واوبــاش رادارنــد و کنتــرل ا ‬ ‫می دهند‬ ‫طرح کنترل محکومان متواری‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان قــم بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح کنتــرل‬ ‫محکومــان متــواری گفــت‪ :‬محکومــان متــواری‬ ‫کســانی هســتند کــه بایــد تحمــل کیفــر داشــته‬ ‫باشــند ولــی با ارائــه وثیقه به مرخصــی رفتند و‬ ‫در موعد مقرر به زندان بازنگشــتند که با توجه‬ ‫به ضامن‪ ،‬موقعیت جغرافیایی و محل زندگی‬ ‫یشــود و به‬ ‫نســبت به دســتگیری ان ها اقدام م ‬ ‫مقام قضایی برای گذراندن ادامه تحمل کیفری‬ ‫تحویل داده می شوند‪.‬‬ ‫طرح دوم کنترل متهمان یا محکومان متواری‬ ‫است که این طرح در سراسر کشور اجرا می شود‬ ‫کشــده و در‬ ‫کــه نــوع جرم ایــن محکومان تفکی ‬ ‫تهــای مختلف قــرار می گیرد‪ .‬او‬ ‫اختیــار معاون ‬ ‫با اشــاره بــه دیگر امور در نظر گرفت هشــده برای‬ ‫زندانیــان گفــت‪ :‬ایــن بخــش از ســوی معاونت‬ ‫یشــود که افــرادی که امدند‬ ‫اجتماعــی انجام م ‬ ‫و از زندان ازاد شدند و کار و حرفه ای ندارند به‬ ‫موسســات معرفی می شوند تا زیرپوشش همان‬ ‫فروشگاه ها و موسسات قرار گیرند و امرارمعاش‬ ‫کنند و به نوعی از چرخه جرم خارج شوند‪.‬‬ ‫قهرمانپور با اشــاره بــه نحوه کنترل مجرمان‬ ‫ازادشده از زندان خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫زمانی که ســرقت منزل در سطح استان افزایش‬ ‫یشــود کدا میــک از‬ ‫پیــدا می کنــد بررســی م ‬ ‫زندانیان سارق منزل بودند و اکنون از زندان ازاد‬ ‫شدند‪ .‬شرایط زندگی‪ ،‬کار و تاهل و امرارمعاش‬ ‫یشــود تا مشــخص شــود به چرخه‬ ‫او بررســی م ‬ ‫جرم برگشــتند یا خیــر؟ به نوعی کنترل مجرمین‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تعــدادی از مجرمــان تحمــل‬ ‫کیفــری را گذراندنــد و یــا اینکــه متهــم دوبــاره‬ ‫بــه چرخــه جرم برگشــته کــه مراقبــت‪ ،‬کنترل و‬ ‫دستگیر می شود‪.‬‬ ‫ســازمان امور زندان ها برای اینکه کمکی به‬ ‫زندانیان داشــته باشــد شــغل و یا پیشه ای برای‬ ‫نهــا در نظــر می گیــرد تــا امرارمعــاش کننــد و‬ ‫ا ‬ ‫دوباره به چرخه جرم برنگردند‪.‬‬ ‫مــردم بــا اراذل واوبــاش مشــکل دارند زیرا با‬ ‫کارهای نادرست و خالف قانون مجددا امنیت‬ ‫مردم را سلب می کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان قــم معتقــد اســت‪ :‬قانــون وجــود دارد‬ ‫یتــوان اعمــال قانــون انجــام‬ ‫و بیشــتر از ان نم ‬ ‫داد کــه در ایــن حــوزه پایین تریــن و باالتریــن‬ ‫شــدت جــرم را در نظــر می گیرند تــا فرد به جرم‬ ‫برنگــردد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ممکــن اســت‬ ‫فــردی بنا به عقیده شــخصی خود بخواهد فرد‬ ‫مجــرم به هیچ وجــه از زندان ازاد نشــود که این‬ ‫انتظار فراتر از قانون است‪ .‬او با بیان اینکه امار‬ ‫یشــود گفت‪:‬‬ ‫ورود و خروج زندانیان دریافت م ‬ ‫بــر اســاس وظایــف تفکیــک و کنتــرل زندانیــان‬ ‫صورت می گیرد که شغل‪ ،‬ضامن‪ ،‬محل زندگی‪،‬‬ ‫اطالعــات خــاص فــرد و زند هبــودن یــا فــوت‬ ‫موردبررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان‬ ‫بر اســاس اصل ‪ ۱۵۶‬قانون اساسی برای قوه‬ ‫قضائیــه در کنار کشــف‪ ،‬تعقیب و دســتگیری و‬ ‫احقــاق حقوق عامه‪ ،‬وظایفی مانند پیشــگیری‬ ‫از وقوع جرم و اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی‬ ‫نیز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ســعید کاویانــی‪ ،‬مدیــر پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جرم دادگســتری اســتان قم خاطرنشــان کرد‪ :‬بر‬ ‫این اســاس مهم ترین وظیفه و رســالت دســتگاه‬ ‫قضایی صیانت از جامعه و فرد اســت و بر این‬ ‫اســاس بــزه کار و بزه دیده هــر دو دارای حقوقی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۲۳۹‬ایین نامــه داخلی ســازمان ها‬ ‫و همچنیــن دســتورالعمل و شــیوه نامه ارائــه‬ ‫خدمــات مراقبتــی پــس از خــروج زندانیــان‬ ‫ازادشــده پیش بینی شده اســت که هدف اصلی‬ ‫سیاس ـت های قــوه قضائیه را در ســطح کالن در‬ ‫قالــب کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی‬ ‫زنــدان تبییــن می کند تــا از تکرار جــرم جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬یک رسالت دیگر کمک‬ ‫بــه گمنامــی فــرد زندانــی اســت تــا زمانــی کــه‬ ‫ک بــه او‬ ‫یگــردد بتوانــد بــا کم ـ ‬ ‫بــه جامعــه برم ‬ ‫توانمندی کســب کنــد‪ .‬باید در نظر داشــت اگر‬ ‫فرد طرد شود بدون تردید زمینه ارتکاب جرم و‬ ‫ورود مجدد به زندان شکل می گیرد‪.‬‬ ‫مدیــر پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری‬ ‫اســتان قــم بــا بیــان اینکــه پرونــده شــخصیت‬ ‫میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن امر‬ ‫بــرای متهــم تشــکیل ‬ ‫کمــک می کند که رفتار متهــم در طول گذراندن‬ ‫محکومیــت مدنظــر قــرار گیــرد و بــه اتخــاذ‬ ‫تهــا پس از خــروج از‬ ‫اقدامــات‪ ،‬تدابیــر و مهار ‬ ‫زندان کمک می کند‪.‬‬ ‫اموزش به زندانیان و صدور گواهی فنی‬ ‫و حرفه ای‬ ‫او بــا اشــاره بــه ارائه اموزش هایی بر اســاس‬ ‫نهــا و ایین نامه داخلی به‬ ‫قانــون ســازمان زندا ‬ ‫متهمان گفت‪ :‬بر این اساس دوره هایی زندانیان‬ ‫یهــای فنــی و حرف ـه ای و‬ ‫می گذراننــد و گواه ‬ ‫تحصیلی برای ان ها صادر می شود‪.‬‬ ‫کاویانی با بیان اینکه اقدامات پس از خروج‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از زنــدان بــه دودســته تقســیم م ‬ ‫بخشــی مراقبت های امنیتی انتظامی اســت که‬ ‫بایــد دســتگاه های ناظــر وظایف خــود را حفظ‬ ‫کننــد که اگر اقدامــات تامینی‪ ،‬تربیتی و دوره ها‬ ‫در زنــدان تاثیــرات جــدی نداشــت از ارتــکاب‬ ‫جرائــم ایــن افراد بــا رصد و نظــارت بر عملکرد‬ ‫نهــا از طریــق مراجع انتظامــی و دیگر مراجع‬ ‫ا ‬ ‫جلوگیری کنند که در راستای صیانت از خود فرد‬ ‫و جامعه اســت‪ .‬به گفته او نوع دیگر اقدامات‬ ‫حمایتــی پــس از خــروج ناظر بر حمایــت فرد و‬ ‫خانواده اش اســت‪ .‬با توجه به رصد رفتار متهم‬ ‫در زندان بر اســاس دســتورالعمل این شیوه نامه‬ ‫یشــود و پس از خروج‬ ‫در زندان اطالع رســانی م ‬ ‫و تحمــل کیفــر می تواننــد از خدمــات حمایتــی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫شرایط بهره مندی از حمایت ها و‬ ‫مراقبت های پس از خروج متهمان‬ ‫کاویانــی بــا اشــاره به شــرایط بهره منــدی از‬ ‫حمایت ها و مراقبت های پس از خروج متهمان‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس این شیوه نامه افراد باید بیشتر از‬ ‫سه ماه محکومیت کیفری داشته باشند و ظرف‬ ‫مــدت یک ســال از ازادی از زنــدان این تقاضا را‬ ‫از مراکز مراقبت پس از خروج داشــته باشــند تا‬ ‫از این حمایت ها بهره مند شوند‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫تهــا ناظــر بــر شــخص متهم و‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن حمای ‬ ‫خانواده اش است و متهم پس از ازادی به مراکز‬ ‫حمایت پس از خروج مراجعه می کند و شرایط‬ ‫یشــود و به مدت دو ســال زیرپوشش‬ ‫بررســی م ‬ ‫قــرار می گیرنــد و حوزه مشــاوره و روانشناســی‪،‬‬ ‫درمانــی‪ ،‬بیمــه و خدمــات حمایتی بــرای ان ها‬ ‫یشــده اســت‪ .‬مدیر پیشــگیری از وقوع‬ ‫پیش بین ‬ ‫جرم دادگستری استان قم با اشاره به افرادی که‬ ‫در زندان دوره های فنی و حرفه ای را گذراندند‬ ‫و گواهــی تحصیلی دریافت کردند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این افراد که رفتار و کردار مناســب از خود بروز‬ ‫دادند می توانند از خدمات پس از خروج ازنظر‬ ‫تســهیالت بانکــی و وا مهــای بلندمــدت تــا ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اقدامات مراقبتی الزامی برای فرد‬ ‫او یــک ســری از اقدامــات مراقبتــی را الزامی‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬گذرانــدن یــک ســری از‬ ‫کارگا ههــا و دور ههــای اموزشــی و مشــاوره تا دو‬ ‫ســال برای فرد و خانواده او الزامی اســت‪ .‬برای‬ ‫کمک به باز اجتماعی شــدن فرد مددجو اســت‬ ‫و توانمنــدی فــرد را احیــا و بــه او کمــک می کند‬ ‫رابطه صحیح با جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫کاویانــی تصریــح کــرد‪ :‬نبایــد از نقــش‬ ‫تشــکل های مذهبی‪ ،‬نهادهای دینی و ســمن ها‬ ‫غافل شــویم بدون تردید ان ها می توانند کمک‬ ‫شایسته ای به تسریع در ازادی محکومان جرائم‬ ‫غیرعمدی به ویژه مالی داشته باشند یا در زمینه‬ ‫دریافت رضایت همکاری کنند‪.‬‬ ‫مدیــر پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری‬ ‫اســتان قــم رصد وضعیت فرد در قالب ســامت‬ ‫جسم‪ ،‬روح و روان فرد را اولویت در طول این دو‬ ‫ســال ذکر کرد و افزود‪ :‬کســانی که می خواهند از‬ ‫حمایت مرکز مراقبت های پس از خروج بهره مند‬ ‫شــوند ب هطــور ضروری بایــد دوره های مشــاوره و‬ ‫غربالگری را بگذرانند تا اطمینان حاصل شود که‬ ‫به دام اعتیاد یا دیگر اسیب ها گرفتار نشدند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مددجویانی که در زندان اشــتغالی‬ ‫فرانگرفتنــد پــس از خــروج می تواننــد دور ههــای‬ ‫فنــی و حرف ـه ای را بگذراننــد و از ایــن خدمــات‬ ‫در قالــب وا مهــای اشــتغال بلندمــدت بهره منــد‬ ‫شوند‪ .‬کاویانی با اشاره به بازدید کمیته ویژه ای‬ ‫بــا موافقت مددجــو از محل اســتقرار فرد گفت‪:‬‬ ‫ایــن بازدید در راســتای رصد وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬روانی و اجتماعی خانواده فرد صورت‬ ‫می گیرد تا برای خود یا فرزندانش بتواند خدمات‬ ‫دیگری دریافت کند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬معرفی نامه‬ ‫الزم به فرد ارائه می شــود تا بتواند حتی المقدور‬ ‫از ظرفیــت نهادها و ســازمان های حمایتی مانند‬ ‫کمیتــه امــداد یا بهزیســتی بهره مند شــود و مانع‬ ‫از لغــزش مجــدد او شــود‪.‬زندانیان می تواننــد‬ ‫دوره های اشتغال را بگذرانند تا زمینه های اشتغال‬ ‫و فراگیری مهارت برای ان ها فراهم شــود تا پس‬ ‫از خــروج از زنــدان بــا توجه به وضعیــت خود و‬ ‫پرونده شــخصیتی که برای این افراد شکل گرفته‬ ‫بتوانند مهارت های الزم را برای برقراری ارتباط با‬ ‫خانواده و اجتماع به دست اورند‪ .‬رویکرد چنین‬ ‫اقداماتــی این اســت که فرد در شــرایط گمنامی‬ ‫وارد جامعــه شــده و بــه بــاز اجتماعــی شــدن او‬ ‫کمک شده و زمینه بازگشت مجدد فرد به زندان‬ ‫کمرنگ شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی عروسک سازی برای نخستین بار در قم‬ ‫کســازی گفــت‪ :‬کارگاه‬ ‫مــدرس عروس ‬ ‫کســازی بــرای نخســتین بــار‬ ‫اموزشــی عروس ‬ ‫و به صــورت عمومــی در محــل خانــه جــوان‬ ‫اســتان قــم بــه همــت موسســه حــس خــوب‬ ‫زندگــی و مشــارکت معاونــت امــور جوانــان‬ ‫یشــود‪ .‬معیــن حیــدری مــراد در‬ ‫برگــزار م ‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگاران از برگــزاری نخســتین‬ ‫کارگاه عروسک ســازی به صــورت عمومــی در‬ ‫اســتان قــم خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬ایــن کارگاه‬ ‫اموزشــی در قالــب کالس کارافرینی برای گروه‬ ‫ســنی ‪ 12‬ســال به باال در مدت زمان ‪ 3‬جلســه‬ ‫دوســاعته به صــورت رایــگان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه شــرکت کنندگان در کارگاه‬ ‫کســازی بــا اصــول اولیــه و شــناخت‬ ‫عروس ‬ ‫انــواع مــدل عروســک اشــنا می شــوند‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بر اســاس برنامه ریزی های صــورت گرفته‬ ‫تالش می شــود ساخت عروس ـک های «ماپت»‬ ‫یــا «فــک زن» بــه عالقه منــدان امــوزش داده‬ ‫شــود‪ .‬مدرس ســاخت عروس ـک های نمایشی‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه نکاتی کــه در ایــن کارگاه اموزش‬ ‫یشــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شــرکت کنندگان در‬ ‫داده م ‬ ‫این دوره کارگاهی با اصول اولیه عروســک که‬ ‫حجم سازی است به همراه استفاده از ابزارها‬ ‫یشــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬پس از‬ ‫و مــواد اولیه اشــنا م ‬ ‫پایــان ایــن دوره اموزشــی بــه شــرکت کنندگان‬ ‫گواهــی معتبر اعطا خواهد شــد و عالقه مندان‬ ‫می توانند در دوره اموزش مقدماتی و پیشرفته‬ ‫ســاخت عروســک شــرکت کننــد‪ .‬حیــدری مراد‬ ‫زمان برگزاری کارگاه اموزش عروسک سازی را پس‬ ‫از برقراری ارامش نســبی ناشــی از شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا ذکر و خاطرنشــان کرد‪ :‬زمــان برگزاری این‬ ‫کارگاه اموزشــی بــه زودی اعــام و در شــرایطی با‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫لهــای بهداشــتی برگزار م ‬ ‫رعایــت پروتک ‬ ‫ایــن هنرمنــد نمایش های عروســکی با اشــاره به‬ ‫اهداف برگزاری کارگاه عروسک سازی خاطرنشان‬ ‫یشــود که تولیــد نمایش های‬ ‫کــرد‪ :‬چند ســالی م ‬ ‫عروســکی در قــم کــم شــده و در تالش هســتیم‬ ‫بــا امــوزش عروس ـک های نمایشــی و بــا بهــره‬ ‫جســتن از اســاتید مجرب در زمینه نمایش های‬ ‫عروســکی شــاهد حضــور پررنــگ این گونــه‬ ‫نمایش ها در صحنه برای کودکان قمی باشــیم‬ ‫و لبخند و شادی را به انان اهدا کنیم‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کسبرتبهسوماستان‬ ‫در جذبتسهیالتروستایی‬ ‫اســتاندار قــم از کســب‬ ‫تهــای‬ ‫سرمســت اولوی ‬ ‫رتبــه ســوم اســتان در جــذب‬ ‫زیــر بنایی روســتایی مدیریت‬ ‫تســهیالت روســتایی و رتبــه‬ ‫اســتان را موردتوجه قــرارداد و‬ ‫چهــار در نظــارت عالــی بــر‬ ‫افــزود‪ 100 :‬درصــد روســتاهای‬ ‫اجرای پروژه های روســتایی در‬ ‫بــاالی ‪ 20‬خانــوار متصــل بــه‬ ‫بهرام سرمست‬ ‫سال ‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫شبکه برق هستند و ‪ 99‬درصد‬ ‫بهــرام سرمســت اســتاندار‬ ‫روستاها به جز یک روستا نیز از‬ ‫قــم در حاشــیه جلســه ویدئــو کنفرانــس دکتر نعمت گاز برخوردارند و نیز ‪ 96‬درصد روستاها‬ ‫جهانگیــری معــاون اول ریاســت جمهور که به به شبکه اب متصل هستند‪ .‬او برای بیان اینکه‪،‬‬ ‫مناســبت روز شــوراها و بــا حضــور مدیــران کل اســتان قم در شاخص توسعه روستایی و ارائه‬ ‫امــور روســتایی و اعضــای شــوراهای روســتایی خدمات به روستاییان از میانگین کشوری باالتر‬ ‫استان برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گزارش وضعیت اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬احــداث ‪ 5‬ناحیــه صنعتــی‬ ‫روســتاها و توسعه روســتایی در سطح کشور و جدید و توســعه نواحی صنعتی در روســتاها‪،‬‬ ‫به ویژه در طول دولت تدبیر و امید حاکی از شد در کنار توسعه صنعت و رونق اقتصاد روستاها‪،‬‬ ‫چند برابری از توسعه امکانات و تسهیالت در اشتغال جوانان درنتیجه مهاجرت معکوس به‬ ‫روستا دارد‪.‬‬ ‫روستاها را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫استاندار قم با اشاره به وضعیت روستاهای‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ 99‬ازلحــاظ جــذب‬ ‫اســتان در ســال گذشته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تسهیالت تســهیالت اشــتغال زایی روســتای رتبــه ســوم‬ ‫اعطایــی بــه بخــش روســتای در ســال ‪ 99‬و کشــوری و ازنظــر نظــارت عالــی بــر پروژ ههــای‬ ‫درامدزایی ‪ 500‬میلیارد تومانی روستاها از محل روســتایی رتبــه چهــارم کشــوری داشــتیم کــه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده اثرات مهمی در توسعه نشان از توجه ویژه مدیریت استان به توسعه‬ ‫روستاها داشته است‪.‬‬ ‫روستاییاست‪.‬‬ ‫جشنواره«شهرما»فرصتیبرایمعرفی‬ ‫ظرفیت هایمدیریتشهری‬ ‫شــهردار قم بــا بیان اینکه‬ ‫نژاد افــزود‪ :‬برگزاری نخســتین‬ ‫مهم ترین هدف شهرداری در‬ ‫جشــنواره رســانه ای «شــهرما»‬ ‫برگــزاری نخســتین جشــنواره‬ ‫ســبب ایجــاد رقابت ســالم در‬ ‫رســانه ای «شــهرما» ارتقــاء‬ ‫انعــکاس مطالــب نســبت بــه‬ ‫حقــوق و فرهنگ شــهروندی‬ ‫نقاط قوت‪ ،‬ضعــف‪ ،‬فرصت‬ ‫سید مرتضی‬ ‫بوده است گفت‪ :‬برگزاری این‬ ‫و تهدیدهــای موجــود در‬ ‫سقاییان نژاد‬ ‫جشنواره فرصتی برای معرفی‬ ‫کالن شهر قم شــد‪ ،‬به طوری که‬ ‫ظرفیت مدیریت شهری به شهروندان است‪ .‬قلم فرساییبینرسانه هاپدیدامدواهالیرسانه‬ ‫سید مرتضی سقاییان نژاد در مراسم اختتامیه در احصای بهتر نقاط قوت‪ ،‬ضعف و تهدیدها‬ ‫نخستین جشنواره رسانه ای شهرما‪ ،‬با تبریک باهمبهرقابتپرداختند‪.‬‬ ‫ایام ماه مبارک رمضان و قدردانی از اســتقبال‬ ‫او بــه یکــی دیگــر از اهداف این جشــنواره‬ ‫اهالــی رســانه و هنرمنــدان از ایــن جشــنواره در راســتای پرورش و تقویت رسانه ها به عنوان‬ ‫و دســت اندرکاران برگــزاری ان اظهــار کــرد‪ :‬پل ارتباطی‪ ،‬بین مردم و مدیریت شهری اشاره‬ ‫ازاین جهت ارتقاء حقوق و فرهنگ شهروندی کرد و گفت‪ :‬رسانه ها با برگزاری این جشنواره ها‬ ‫در جشــنواره به عنوان یک اصل دنبال شــد تا ازنظر علمی‪ ،‬فنی و هنری تخصصی تر و دارای‬ ‫در گام نخست شهر را بشناسیم‪ ،‬بنابراین اگر اطالعات بیشــتر می شوند‪ ،‬به طوری که بتوانند‬ ‫شــهر را همانند یک خانواده بزرگ شــناختیم‪ ،‬این پل ارتباطی را به خوبی انجام دهند‪ .‬شهردار‬ ‫می توانیــم در مــورد ان و چالش هــای موجود قــم در بخــش دیگری از ســخنان خــود با بیان‬ ‫صحبت کنیم‪.‬‬ ‫اینکه مدیریت شــهری از پول شهروندان‪ ،‬شهر‬ ‫او ابــراز کرد‪ :‬همچنین می توانیم روی نقاط را اداره می کند و ارتباط ان بین مردم و رسانه ها‬ ‫مثبتانحرفبزنیمومطالباتانرادسته بندی می توانند در پیشــبرد اهــداف و برنامه ها تاثیر‬ ‫و برنامه ریزی کرده و تولیدات رسانه ای مرتبط در بســزایی داشــته باشــد‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫این زمینه داشته باشیم‪.‬شهردار قم با بیان اینکه شــناخت کالبد شــهری نیز بســیار مهم اســت‪،‬‬ ‫شهرداری در ابعاد مختلف ‪ ۳۷۲‬وظیفه دارد و خاطرنشــان کرد‪ :‬قم شاخصه های خاص خود‬ ‫این در شــرایطی بوده که شــاید یــک وزارتخانه را دارد و وجــود حرم شــریف مقدســه حضرت‬ ‫‪ ۲۵‬وظیفه بیشــتر نداشــته باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معصومه (س)‪ ،‬وجود مسجد جمکران‪ ،‬وجود‬ ‫شــناخت وظایف مدیریت شهری یک ضرورت حوزه هــای علمیه و بیــوت مراجع محترم یک‬ ‫است و برگزاری جشنواره ها نیز فرصت مناسب ظرفیــت بــزرگ بــرای ایــن کالن شــهر به شــمار‬ ‫برای معرفی ان به شــهروندان اســت‪ .‬سقاییان می رود‪.‬‬ ‫سالمندانباالی‪ 80‬سال‬ ‫در قم واکسینه شدند‬ ‫معــاون بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم‬ ‫ادامه داد‪ :‬فراخوان گروه های‬ ‫از اتمــام طــرح واکسیناســیون‬ ‫جدیــد بــرای واکسیناســیون‬ ‫افــراد باالی ‪ ۸۰‬ســال در برابر‬ ‫کرونــا متعاقبــا اعــام خواهد‬ ‫بیمــاری کرونــا‪ ،‬در اســتان قم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیامک محبی‬ ‫خبــر داد‪ .‬ســیامک محبــی در‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬امیدواریم‬ ‫گفت وگو با خبرنــگاران اظهار‬ ‫بتوانیــم فراخــوان بعــدی‬ ‫کــرد‪ :‬واکسیناســیون ســالمندان بیــش از ‪ ۸۰‬واکسیناسیون برای سنین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬سال را اعالم‬ ‫ســال تــا روز شــنبه یازدهم اردیبهشــت ماه در کنیم و در ادامه با تناوب ‪ ۵‬سال به ‪ ۵‬سال‪ ،‬سایر‬ ‫این اســتان به اتمام رســید‪ .‬معاون بهداشــتی شهروندانیقمیواکسینهشوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬هزار هکتار‬ ‫از مزارع قم سم پاشی شد‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات‬ ‫تمام توان اغاز شد و کارشناسان‬ ‫گیاهی سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫شــبکه مراقبــت و پهن ههــا بــر‬ ‫قــم گفــت‪ ۱۷ :‬هــزار هکتــار از‬ ‫اجــرای دقیــق ایــن کار نظارت‬ ‫مــزارع غــات و کلــزا قــم برای‬ ‫مستمر داشتند‪ .‬سالمی با اشاره‬ ‫مبــارزه بــا بیماری هــا و افــات‬ ‫بــه متحول شــدن فرایندهــای‬ ‫محمدعلی سالمی‬ ‫سم پاشــی شــد‪ .‬محمدعلــی‬ ‫سم پاشــی با به کارگیری پهباد‪،‬‬ ‫ســامی در گفت وگویی اظهار‬ ‫گفــت‪ :‬از فناوری هــای نویــن‬ ‫کرد‪:‬اینعملیات گستردهعالوهبرسم پاشیبرای همچــون پهبــاد در عملیــات سم پاشــی مــزارع‬ ‫تغذیهمناسب گیاهاناز محلول هایمخصوص اســتان استفاده می شــود‪ ،‬پهباد ازنظر اقتصادی‬ ‫هــم اســتفاده کردیم که موجب تقویــت مزارع مقرون به صرفــه اســت و پیشــرفت به حســاب‬ ‫می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امسال با توجه به این که می اید‪ ،‬سرعت کار را نیز باال می برد‪.‬‬ ‫بارندگی موثر کم داشتیم‪ ،‬تنش ها و بیماری ها در‬ ‫او بــا اشــاره بــه نقــش موثــر شــبکه مراقبت‬ ‫گیاهانزیادبودهوسم پاش ‬ ‫یمزارعاستاناهمیت در اجــرای موفق عملیات سم پاشــی زمین های‬ ‫بیشــتری یافتــه اســت و بایــد به ســرعت انجام کشــاورزی اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در قم ‪ ۲۰‬شــبکه‬ ‫تهــای‬ ‫می گرفــت تــا از اســیب های احتمالی جلوگیری مراقبــت در زمینــه نظــارت بــر فعالی ‬ ‫کنــد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬عملیات مهم مبــارزه با افات کشــاورزی فعال اســت که ‪ ۱۵‬مورد ان در سطح‬ ‫و بیماری هــا در مزارع قم به دلیل شــرایط اب و دشــت ها و پنج مورد ان در مناطق کوهســتانی‬ ‫هوایی اســتان از اول فروردین ماه ســال جاری با استاناست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫مدافع سیتی در استانه‬ ‫بازگشت به بارسلونا‬ ‫اریــک گارســیا بــا پذیــرش‬ ‫پیش بارسلونا به گارسیا اطالع‬ ‫درخواســت بارســا حــاال در‬ ‫داد کــه توافــق قبلــی بــر ســر‬ ‫یک قدمی بازگشت قرار دارد‪.‬‬ ‫دستمزدنمی تواندمحققشود‬ ‫بارسلونابا کادر مدیریتیجدید‬ ‫و به دلیل مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫خــود از همین حــاال به دنبال‬ ‫دســتمزد قبلی قابــل پرداخت‬ ‫اریک گارسیا‬ ‫مهیاکــردن تیمــی قدرتمنــد و‬ ‫نیســت‪ .‬ســتاره اســپانیایی‬ ‫پرستاره برای فصل بعد است‬ ‫ابتــدا ابــراز ناامیــدی کــرد ولی‬ ‫و قصد دارد ناکامی سال های اخیر خود در لیگ اکنون پذیرفته اســت کــه با توقع مالی کمتری‬ ‫قهرمانــان را جبران کند‪ .‬نشــریه اســپورت ســه به باشــگاه ســابقش برگردد‪ .‬گارســیا محصول‬ ‫هفته پیش در گزارشی مدعی شد این تیم برای اکادمــی الماسیاســت ولی ســال ‪ 2017‬ترجیح‬ ‫انتقال اریک گارســیا به توافق رســیده و مدافع داد راهی سیتی شود‪ .‬گواردیوال پس از قهرمانی‬ ‫اسپانیایی منچسترسیتی قطعا از ابتدای فصل سیتی در جام اتحادیه تایید کرده بود که گارسیا‬ ‫بعد لباس بارسلونا را بر تن خواهد کرد‪ .‬قرارداد به بارسا می رود‪« :‬اریک گارسیا یکی از بازیکنان‬ ‫اریک گارسیا با باشگاه انگلیسی در پایان فصل محبوب من اســت‪ .‬بــه خاطر رفتاری کــه دارد‬ ‫تمام می شود‪ .‬رسانه های اسپانیایی ادعا کردند دوست داشتم ‪ 15‬تا اریک گارسیا داشته باشم‪.‬‬ ‫که بارســلونا با ایــوان دال پنیا مدیر برنامه های او همیشــه بــه فکر تیــم اســت‪ .‬او در لحظات‬ ‫گارســیا در حــال مذاکره اســت تا هرچــه زودتر خوب یا بد همواره چهره خوبی است‪ .‬همیشه‬ ‫کار این انتقال را نهایی کند‪ .‬دو طرف از ماه ها بــه مربــی و دیگــر کارکنان تیم کمــک می کند‪.‬‬ ‫پیش به توافق شفاهی رسیده اند و تنها بحث او اغلــب اوقــات بــه دلیل اینکه قرار اســت به‬ ‫بر سر برخی جزئیات باقی مانده است‪ .‬چندی بارسلونا برود روی نیمکت نیست‪».‬‬ ‫ژاوی در استانه اخراج از السد‬ ‫بخش عربی ســایت ا‪.‬اس‬ ‫نیــاز داشــت امــا بــا شکســت‬ ‫اســپانیا اعــام کرد کــه پس از‬ ‫غیرمنتظــره مقابــل نماینــده‬ ‫حذف السد از لیگ قهرمانان‬ ‫عربســتان‪ ،‬در رده دوم قــرار‬ ‫اســیا‪ ،‬ژاوی در اســتانه اخراج‬ ‫گرفــت و ازانجایی که از میان‬ ‫از ایــن تیــم قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫‪ 5‬تیمــی که در گروه هایشــان‬ ‫ژاوی‬ ‫شکســت السد مقابل النصر و‬ ‫یشــوند تنهــا ‪ 3‬تیم به‬ ‫دوم م ‬ ‫حــذف از لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫مرحلــه بعــد راه می یابنــد‪،‬‬ ‫بــه مــذاق مدیــران ایــن تیــم خوش نیامــده و تیــم ژاوی از صعــود بازماند و از دور رقابت ها‬ ‫گزارش های غیررسمی از برخی منابع‪ ،‬حکایت کنــار رفت‪ .‬این روزنامه در ادامه اورده اســت‬ ‫از ان دارد کــه ممکــن اســت ژاوی علی رغــم کــه ژاوی به همراه بازیکنان الســد نســبت به‬ ‫کســب قهرمانی لیگ ســتارگان با السد ان هم تصمیمات داور مسابقه بسیار معترض بودند‬ ‫بدون شکست‪ ،‬از سمتش برکنار شود‪ .‬بخش و اعتقاد داشتند که یکی از عوامل حذف السد‬ ‫عربی وب سایت ا‪.‬اس اسپانیا نوشته است که از دور رقابت ها‪ ،‬تصمیمات اشتباه تیم داوری‬ ‫پــس از باخــت دو بر یک الســد در برابر النصر بازی بوده اســت‪ .‬ا‪.‬اس در پایان نوشته است‬ ‫کــه منجر به حذف ایــن تیم از لیگ قهرمانان که این ناکامی یک عالمت ســوال بزرگ را در‬ ‫اســیا شــد‪ ،‬ژاوی هرنانــدز ســرمربی ایــن تیــم ذهــن ایجاد می کند که چگونه الســد با ژاوی‬ ‫در اســتانه خداحافظــی از این تیــم قرارگرفته در ‪ 22‬بــازی لیــگ قطر بدون شکســت عنوان‬ ‫اســت‪ .‬ا‪.‬اس نوشــته اســت کــه اگرچــه الســد قهرمانی را کســب کرد اما در دو دیدار مقابل‬ ‫تــا روز پایانــی صدرنشــین جــدول رده بنــدی النصر که در لیگ عربستان در رده هفتم است‪،‬‬ ‫بــود و بــرای صعود تنها به کســب یــک امتیاز تن به شکست داده است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-128‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۲۶۸‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/29‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی غالمی ثانی فرزند عباسعلی در ششدانگ‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 273/26‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۵۴۵‬فرعی از ‪ -۴‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای رضا ندافی مالک رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-130‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۲۲۹‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/25‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی معصومی رهنی فرزند محمد در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل ‪ 30/84‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۵۷‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده‬ ‫مع الواسطه از اقایان عباس قهرمانی و اسداله قهرمانی مالکین رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سید ضیاءالدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-131‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۲۳۰‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/25‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫شواف قرنطین ه‬ ‫برای پرسپولیس‬ ‫پرونده پرسپولیس و‬ ‫شجاع دوباره در استیناف‬ ‫جشــنبه‬ ‫بود و با ورود این تیم به ایران‪ ،‬ان ها تا پن ‬ ‫هفتــه جــاری در قرنطینــه خواهنــد بــود و جمعه‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشت ماه در اصفهان به مصاف سپاهان‬ ‫خواهنــد رفت‪ .‬بنا بر اعالم‪ ،‬فدراســیون فوتبال با‬ ‫درخواستقرنطینهتیمپرسپولیسدر هتلاکادمی‬ ‫و مهمان سرای کمپ تیم های ملی موافقت کرده‬ ‫است‪ .‬تیم فوتبال پرسپولیس ‪ ۱۰‬اردیبهشت از هند‬ ‫بــه ایران بازگشــت و بالفاصله به قرنطینه رفت‪،‬‬ ‫دراین بیــن اما اظهــارات اخیر یحیی گل محمدی‪،‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با نوع و‬ ‫نحوهقرنطینه اینتیمعجیبوباورنکردنیاست‪.‬‬ ‫وی می گوید‪« :‬تست پی‪.‬سی‪.‬ار داده ایم و منتظر‬ ‫مشخص شدن جواب ان هستیم و پس ازان برنامه‬ ‫یشــود‪ ،‬در حــال حاضر بالتکلیف‬ ‫ما مشــخص م ‬ ‫هستیم‪ ،‬نه می توانیم تمرین کنیم و نه می توانیم‬ ‫با خانواده هایمان در ارتباط باشیم‪ ،‬واقعا شرایط‬ ‫خیلــی بدی را پشــت ســر می گذاریم و پــس از ‪۲۰‬‬ ‫روز تحمــل شــرایط ســخت در هنــد‪ ،‬مجــددا در‬ ‫قرنطینه قرار داریم‪ ،‬هرچند که از تصمیم مربوط‬ ‫به قرنطینه تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت‬ ‫از هند اســتقبال می کنیم و باید مشــخص شود که‬ ‫همگی سالم هستیم اما اینکه بالتکلیف هستیم و‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حجت معصومی رهنی فرزند محمد در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل ‪ 30/84‬متر مربع از پالک شماره‬ ‫‪ ۵۷‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده‬ ‫مع الواسطه از اقایان عباس قهرمانی و اسداله قهرمانی مالکین رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سید ضیاءالدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-132‬برابر رای شمارات ‪ ۱۴۰۰-0162‬و ‪ ۱۴۰۰-۰۱۶۴‬مورخه ‪ 1400/01/19‬هیات به شماره‬ ‫کالسه ‪ 99-391‬و ‪ 99-392‬موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضیان اقای زین العابدین شاهدی فرزند محمدبرات بشماره شناسنامه ‪ ۱۴۶۰‬صادره از بجنورد‬ ‫و خانم هاجر نامور فرزند بابا بشماره شناسنامه ‪ ۳۵‬صادره از جاجرم در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫که هر کدام از مالکین به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ سهیم و شریک میباشند به مساحت‬ ‫‪ ۲۰۰‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2864‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-258‬شماره‪ 983642 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/01/29 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 983642‬له خانم بتول مجیری علیه اقای مهدی هادیان فر به‬ ‫خواسته مطالبه مبلغ ‪ 405/481/000‬ریال در حق محکوم له و مبلغ ‪ 21/574/000‬ریال حق‬ ‫االجرای دولتی در نظر دارد یک دستگاه موتورسیکلت پارت کویر ابی رنگ مدل ‪ 83‬به شماره‬ ‫انتظامی تهران ‪ 79839 -27‬را از طریق مزایده به فروش رساند موتورسیکلت مذکور دارای فرمان‬ ‫‪ ،‬باک ‪ ،‬تنه ‪ ،‬چراغ ها ‪ ،‬سیستم کالج و ترمز های سالم و الستیک ها دارای ‪ 50‬درصد کارایی و‬ ‫باطری فاقد کاردهی می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ‪ 80/000/000‬ریال ارزیابی نموده‬ ‫است لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه ‪ 1400/02/27‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده‬ ‫به نشانی پارکینگ حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید‪ .‬خریدار‬ ‫کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی‬ ‫را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید‬ ‫در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان‬ ‫شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده‬ ‫دادگستری خمینی شهر به شماره ‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن‬ ‫اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و‬ ‫اسکوچیچ هنوز از امکانات‬ ‫کیش راضی نیست‬ ‫اسکوچیچ پیش از برپایی اردوی تیم ملی در جزیره‬ ‫کیش از زمین تمرینی و مجموعه ورزشی المپیک کیش‬ ‫بازدید کرد‪.‬پیشاز سفربهمنامهبرایبرگزاریدیدارهای‬ ‫مرحلــه مقدماتــی صعــود به جــام جهانــی قرار اســت‬ ‫شاگردان دراگان اسکوچیچ در کیش اردوی اماده سازی را‬ ‫سپری کنندوازانجاباپروازیمستقیمراهی کشور بحرین‬ ‫شــوند؛ ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از برگزاری‬ ‫اردوی تیــم ملــی در ایــن جزیــره‪ ،‬از امکانــات و شــرایط‬ ‫موجود در کیش بازدید کرد‪ .‬از صحبت های او می شود‬ ‫این طور نتیجه گرفت که امکانات ورزشگاه کیش هنوز‬ ‫مناسبنیستند‪.‬سرمربیتیمملیفوتبالایرانباحضور‬ ‫در مجموعه ورزشی المپیک کیش از امکانات و شرایط‬ ‫زمین هایفوتبال‪،‬استخروسالنبدنسازیبازدیدکرد‪.‬وی‬ ‫با ابراز رضایت از تغییرات صورت گرفته در این مجموعه‬ ‫نسبت به بازدید قبلی خود‪ ،‬اظهار امیدواری کرد تا زمان‬ ‫شروعاردوتیمملی‪،‬اینامکاناتتقویتشود‪.‬مهم ترین‬ ‫مسئلهبرایبرگزاریاردوزمینچمنونور استادیومبوده‬ ‫و الزم است اقدام های بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫سرخ پوشان تهرانی شرایط دشواری را پیش روی خود می بینند‬ ‫در حالی تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت‬ ‫از هند باید قرنطینه یک هفته ای را به منظور حضور‬ ‫مجدد در لیگ برتر فوتبال ایران پشت سر بگذارد‬ ‫که اظهارات یحیی گل محمدی در رابطه با نحوه‬ ‫قرنطینه این تیم بسیار عجیب و قابل تامل است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حضور تیم فوتبال پرسپولیس در‬ ‫هند به منظور برگزاری رقابت های مرحله گروهی‬ ‫این فصل لیگ قهرمانان اسیا هم زمان شده بود با‬ ‫شیوع ویروس کرونای هندی و با توجه به انتقال‬ ‫عجیب وغریب این ویروس و مرگ ومیرهای فراوان‬ ‫یهــا در چنــد روز اخیــر‪ ،‬نگرانی هایــی بــرای‬ ‫هند ‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در رابطه‬ ‫با بازگشت سرخ پوشان از هند به وجود امد و وزیر‬ ‫بهداشت در نامه ای انی به معاون خود خواستار‬ ‫قرنطینــه کامــل و انجــام تس ـت های مربوطه تیم‬ ‫فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت از هند شد‪ .‬در‬ ‫همین رابطه بنا بر دســتور وزارت ورزش و جوانان‬ ‫در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و دستور‬ ‫وزارت بهداشــت بــه دلیل مســئله کنتــرل ویروس‬ ‫کرونــای هنــدی‪ ،‬تیــم فوتبــال پرســپولیس پــس از‬ ‫بازگشت از هند به دلیل حضور در مرحله گروهی‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬یک هفته در قرنطینه خواهد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫هنوز ریکاوری و تمرین نکرده ایم تیم ما را عصبی‬ ‫کرده است‪ ».‬وی در مورد شرایط قرنطینه ای تیم‬ ‫فوتبالپرسپولیسادامهداد‪«:‬وقتیبحثقرنطینه‬ ‫یشــود بایــد موب همــو اجــرا شــود و هیچ گونــه‬ ‫م ‬ ‫ارتباطــی بیــن نفراتی که از هند به ایــران امده اند‬ ‫بــا افــراد دیگر وجود نداشــته باشــد‪ ،‬زمانــی که از‬ ‫هواپیما پیاده شدیم با اتوبوس به کمپ امدیم‪،‬‬ ‫راننده اتوبوس کجاست؟ کســی از وی خبر دارد؟‬ ‫به هرحال راننده اتوبوس نزد خانواده اش می رود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کارکنــان هتــل حضــور دارند و‬ ‫جالب تر اینکه در هتل‪ ،‬مســافر نیز وجود داشــت‬ ‫و مهمانــان هتــل نیز حضور داشــتند‪ .‬به رســتوران‬ ‫می رویــم و بازهــم ایــن افــراد حضور دارنــد و این‬ ‫مسئله با نفس واقعی قرنطینه مغایر است و اگر ما‬ ‫الوده باشیم‪ ،‬این الودگی ممکن است به خیلی ها‬ ‫سرایت کند‪ .‬درواقع صرفا اسم قرنطینه روی تیم‬ ‫پرســپولیس قرارگرفته و اینکه تصور کنید قرنطینه‬ ‫هســتیم این گونه نیســت و ارتبــاط وجــود دارد و‬ ‫افــراد متفرقــه زیــادی حضــور دارند‪ ».‬حال ســوال‬ ‫اصلی این اســت که پــس از ابالغ اجرای قرنطینه‬ ‫تیــم فوتبال پرســپولیس پــس از بازگشــت از هند‪،‬‬ ‫مسئول نظارت بر نحوه اجرای قرنطینه کیست و‬ ‫چــه برنامه ریــزی ای در این زمینه به منظور ارتباط‬ ‫حداقلی افراد مختلف با اعضای ‪ ۵۰‬نفره این تیم‬ ‫صورت گرفته است؟ ایا قرنطینه اعضای این تیم‬ ‫بــا افــراد متفرقه اعم از مهمانان و مســافران هتل‬ ‫منطقی است؟ به چه علت هتل از نفرات متفرقه‬ ‫تخلیــه نشــده اســت؟ کســی از پرســنل هواپیما‪،‬‬ ‫راننده اتوبوس‪ ،‬کارکنان‪ ،‬مســافران و مهمان های‬ ‫هتــل خبــر دارد و ایا این افراد با دیگران در ارتباط‬ ‫هستند یا خیر؟ هیچ کس با اصل موضوع قرنطینه‬ ‫تیم فوتبال پرســپولیس پس از بازگشــت از هند به‬ ‫دلیل احتمال شیوع ویروس کرونای هندی مخالف‬ ‫نیست و به طور حتم اقدام اولیه به درستی صورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬همان طــور که تیم فوتبــال الوحده‬ ‫نیــز پــس از پایان مســابقات مرحلــه گروهی لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا در کشور هند‪ ،‬باید قرنطینه ‪ ۱۰‬روزه‬ ‫را در امارات پشــت ســر بگــذارد‪ .‬درعین حال باید‬ ‫شرایط قرنطینه پرسپولیس به گونه ای مدنظر قرار‬ ‫گیــرد که امــکان تمرین و ریکاوری بــرای بازیکنان‬ ‫از سوی کادر فنی فراهم باشد چراکه با استناد به‬ ‫صحبت های یحیی گل محمدی‪ ،‬این تیم در حال‬ ‫حاضــر شــرایط و اجازه تمرین نــدارد و در صورت‬ ‫ادامه این روند دچار افت بدنی خواهند شد‪.‬‬ ‫درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل‬ ‫اجرا نمایید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/02/12 :‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی‬ ‫شهر ـ کریمی م الف‪1129298 :‬‬ ‫اگهی ابالغ موضوع ماده ‪ 105‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫(بهای ثمنیه اعیانی)‬ ‫‪ -9-261‬نظر به اینکه سند مالکیت تمامت ‪ 72863‬سهم مشاع از ‪ 6978960‬سهم به نام خانم ندا‬ ‫متقی زاده و ‪ 145726‬سهم مشاع از ‪ 6978960‬سهم به نام اقای نعمت اله متقی زاده و ‪156135‬‬ ‫سهم مشاع از ‪ 6978960‬سهم به نام کاظم متقی زاده و ‪ 145726‬سهم مشاع از ‪ 6978960‬سهم‬ ‫به نام محمدرضا متقی زاده زمین پالک ‪ 440/425‬گز بخش شانزده ثبت اصفهان به استثناء بهاء‬ ‫ثمنیه اعیانی (که متعلق به خانم فرخنده منصوری بوده و نامبرده فوت نموده و ورثه وی عبارتند از‬ ‫اقایان سیدعبداله و سیدرحمت اله و خانم ها پروین سادات و اقدس اسدی پور) و طی درخواست‬ ‫وارده به شماره ‪ 139921702035057989‬مورخ ‪ 1399/12/16‬خواستار واریز بهای ثمنیه اعیانی‬ ‫به صندوق ثبت در اجرای ماده ‪ 105‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت و سپس حذف عبارت به‬ ‫استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از سند مالکیت خود گردیده اند و طبق درخواست وارده به شماره‬ ‫‪ 140021702035002462‬مورخ ‪ 1400/01/29‬اظهار داشته دسترسی به مالک ندارد و طبق‬ ‫نظریه کارشناسی رسمی دادگستری بهاء ثمنیه اعیانی ‪ 520450‬سهم مشاع از ‪ 6978960‬سهم‬ ‫ششدانگ (سی و سه میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و سی و هفت ریال) براورد و‬ ‫اعالم گردیده است لذا به موجب این اگهی مراتب به ورثه بانوی نامبرده مرحومه ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه مدعی تضییع حق می باشد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار به دادگاه صالحه مراجعه و‬ ‫گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت شاهین شهر ارائه نماید و در صورتی که ظرف مهلت مذکور‬ ‫گواهی طرح دعوی به اداره تسلیم نشود این ادراه برابر مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتی که‬ ‫مدعی تضییع حق نباشد با ارائه مدرک شناسایی معتبر به این ادراه جهت اخذ سپرده مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت طرح دعوی اقدامات بعدی موکول به ارائه حکم قطعی از مراجع قضایی‬ ‫خواهد بود‪ .‬اقدام کنندگان‪ :‬غالمی و محمدپور‪ -‬عباسعلی عمرانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1129696‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-262‬اقای میکائیل توحیدی کادیجانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ضمن تسلیم ‪2‬‬ ‫برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده اند سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه‬ ‫اپارتمان به مساحت ‪ 81/58‬مترمربع قطعه ‪ 12‬تفکیکی به شماره ‪ 10086‬فرعی از ‪ 149‬اصلی‬ ‫مفروز از پالک ‪ 3341‬فرعی از اصلی مذکور جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج ذیل ثبت و صفحه‬ ‫‪ 333‬دفتر ‪ 179‬امالک به شماره سریال ‪ 328784‬بنام میکائیل توحیدی کادیجانی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند رهنی شماره ‪ 10575‬مورخ‬ ‫‪ 1393/2/16‬دفتر ‪ 78‬کرج در رهن بانک مسکن قرار گرفته است به علت جابه جایی مفقود‬ ‫گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی‬ ‫به ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده‬ ‫روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪.‬‬ ‫بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬م‪/‬الف ‪/775‬ف محمد‬ ‫شکری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-133‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۰۱۴۷‬مورخه ‪ 1400/01/19‬هیات به شماره کالسه ‪۹۹-۵۵۰‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوالفضل‬ ‫گریوانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ‪ ۳۰۵۶‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 149/91‬مترمربع از پالک ‪ ۱۱۶‬فرعی از ‪ ۱۲۹‬اصلی واقع در اراضی ملکش خراسان‬ ‫شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رضا قورچی فرزند ملک محمد محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫باشگاه پرسپولیس بعد از اعالم رای کمیته وضعیت‬ ‫بازیکنان فدراسیون فوتبال‪ ،‬دادخواست جدیدی درباره‬ ‫شــکایت از مدافــع ســابق تیمــش بــه کمیته اســتیناف‬ ‫ارائه کرد‪ .‬پس از شــکایت باشــگاه پرسپولیس از شجاع‬ ‫خلیل زادهدر کمیتهوضعیتبازیکنانفدراسیونفوتبال‬ ‫ایران مبنی بر اینکه فســخ قرارداد یک طرفه خلیل زاده‬ ‫غیرقانونی بوده اســت‪ ،‬این کمیته اعــام کرد با توجه‬ ‫به حضور خلیل زاده در یک باشگاه خارجی‪ ،‬صالحیت‬ ‫رسیدگیبهپروندهراندارد‪.‬پس ازاینموضوعپرسپولیس‬ ‫پرونــده را به کمیته اســتیناف برد و این کمیتــه رای داد‬ ‫که کمیتــه وضعیت باید به این پرونده رســیدگی کند‪.‬‬ ‫ازاین رو مجددا دادخواســتی تنظیم و پرونده به کمیته‬ ‫وضعیت رفت که دوباره این کمیته به رای قبلی خود‬ ‫مبنــی بــر عدم صالحیت به رســیدگی بــه پرونده اکتفا‬ ‫کرد‪ .‬پس ازاین موضوع پرسپولیس دادخواست جدیدی‬ ‫تنظیــم و به کمیته اســتیناف بــرده و منتظر صــدور رای‬ ‫است‪ .‬در همین حال یک کارشناس حقوقی درباره این‬ ‫پرونده اظهار کرد‪ :‬وقتی کمیته اســتیناف نظر می دهد‬ ‫و می گوید کمیته وضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال‬ ‫ایران صالحیت رســیدگی به موضوع را دارد و به عنوان‬ ‫یکمرجععالینظرمی دهد‪،‬مرجعزیرمجموعهیعنی‬ ‫کمیته وضعیت بازیکنان باید طبق ان نظر‪ ،‬رای بدهد‪.‬‬ ‫اینکه مجددا با تغییر عناوین ان رای‪ ،‬بخواهیم همان‬ ‫نظر قبلی را تکرار کنیم‪ ،‬دارای ایراد است و ضرر ان فقط‬ ‫یشــود‪ .‬چون قضیه طوالنی‬ ‫به خواهان پرونده وارد م ‬ ‫می شود و مجددا باید الیحه نوشته شود‪.‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2860‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-129‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۰۴۶‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/30‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی نوبخت فرزند اسماعیل در ششدانگ‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 226/82‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۳۰۶‬فرعی از ‪ - ۳‬اصلی واقع در‬ ‫اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت اقای حسن طحان مالک‬ ‫رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‬ ‫تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/12 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-259‬اقای مسلم ماالمیریان فرزند غالمحسین احد از ورثه مرحومه کبری باقری نوغان‬ ‫به موجب گواهی انحصاروراثت ‪ 9909976857100270‬مورخ ‪ 1399/08/06‬شعبه اول‬ ‫حصروراثت شورای حل اختالف شاهین شهر باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و‬ ‫امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪396123‬الف‪ 96‬را که به‬ ‫میزان ششدانگ یک واحد مسکونی به شماره پالک ثبتی ‪ 406/27586‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه‬ ‫ثبتی اصفهان (شاهین شهر) به شماره دفتر امالک الکترونیک ‪ 139620302035014961‬به‬ ‫نام کبری باقری نوغان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال به شماره ‪16775‬‬ ‫مورخ ‪ 1396/09/23‬دفتر ‪ 435‬شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله ی دیگری هم انجام‬ ‫نشده و نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪،‬‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این‬ ‫اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین‬ ‫شهر م‪/‬الف ‪1129658‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو تاکسی سیستم سمند تیپ ایکس ‪ 7‬به رنگ زرد خورشیدی‬ ‫با نوار شطرنجی مشکی‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 915 -13‬ت ‪52‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 12484027832‬و شماره شاسی ‪ 15500233‬مدل ‪1384‬‬ ‫به نام فتح اله قدیری قهدریجانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه ‪25823‬‬ ‫و کدملی ‪ 1280256461‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 12‬اردیبهشت ماه ‪ 02 / 1400‬می ‪ 19 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1059‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫معــاون قــران و عتــرت وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت‪ :‬بخش‬ ‫محتوایینمایشگاهقرانکریمبه صورتنشست هایمجازی(وبینارها) ی‬ ‫امروزی است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬اقای عبدالهادی فقهی زاده در مراسم افتتاحیه‬ ‫نمایشگاه قران کریم بابیان اینکه محققان خارجی در نمایشگاه مجازی‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫قران کریم حضورداشته اند افزود‪ :‬عالوه بر حضور کارشناسان‪ ،‬بخش های‬ ‫اموزشی هم برای کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است‪ .‬او گفت‪ :‬قران‬ ‫کریم در بردارنده کالم الهی است که در طول‪ ۲۳‬سال بر پیامبر اکرم (ص)‬ ‫در حوزه های گوناگوناعتقادی‪،‬رفتاریوالزاماتاخالقینازل شدهاست‪.‬‬ ‫معاونقرانوعترتوزیرفرهنگوارشاداسالمیافزود‪:‬نمایشگاهمجازی‬ ‫قران کریم دو بخش عمده فروشگاهی و محتوایی دارد که نخستین بار‬ ‫کتاب های حوزه دین و دفاع مقدس هم عرضه شده است‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی قران کریم است‪ ،‬ولی امیدواریم ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬نمایشگاه مجازی قران کریم تا‪ ۲۰‬اردیبهشت در پایگاه اینترنتی به‬ ‫نشانی‪ www.iqfa.ir‬برپاست‪.‬‬ ‫حضور محققان خارجی در‬ ‫نمایشگاه مجازی قران کریم‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رشدمصرفموادمخدر صنعتیدر زناننگران کنندهاست‬ ‫مدیــرکل درمان و حمایت های اجتماعی‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت‪ :‬سرعت رشد‬ ‫اعتیاد در زنان رو به افزایش است ضمن اینکه‬ ‫رشــد مصرف مــواد صنعتی به عنــوان درمان‬ ‫الغری در میان زنان نیز نگران کننده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا تویسرکان منش اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬امــار شــیوع اعتیــاد در مردان بیشــتر‬ ‫است و سهم زنان از جامعه اماری معتادان‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۶‬هزار نفر اســت که معــادل ‪ ۶‬درصد کل‬ ‫معتادان و ‪ ۶‬دهم درصد کل جمعیت کشور‬ ‫اســت اما ســرعت رشــد اعتیاد در زنــان رو به‬ ‫افزایش است ضمن اینکه رشد مصرف مواد‬ ‫صنعتی به عنوان درمان الغری در میان زنان‬ ‫نگران کننــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬در میــان ایــن‬ ‫قشر‪ ،‬زنان بی خانمان و متجاهری هستند که‬ ‫برای این گروه خاص‪ ،‬توسعه مراکز درمان و‬ ‫نگهداری زنان صورت گرفته اســت‪ .‬چنانچه‬ ‫در سال گذشته پنج مرکز نگهداری ویژه زنان‬ ‫در تهران‪،‬سیستانوبلوچستان‪،‬مشهد‪،‬تبریز‬ ‫و اصفهــان اختصاص یافت‪ .‬مدیــرکل درمان‬ ‫ســتاد مبارزه با مــواد مخدر با یــاداوری اینکه‬ ‫اســیب هایی کــه متوجه زنان اســت بیــش از‬ ‫مردان اســت و انگ اجتماعــی باالتری دارند‬ ‫و برای دسترســی به مواد مجبور به تن دادن‬ ‫به اسیب های اجتماعی هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل زنــان در اولویت کارهــا قرار‬ ‫گرفتند و برای گروه زنان معتادی که متجاهر‬ ‫نیســتند بنا داریم خدمــات درمــان و کاهش‬ ‫اسیب اقشار اسیب پذیر بخصوص بانوان را در‬ ‫مراکــز خدمات درمانی دنبال کنیم‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه فاصله شــروع مصرف تا تزریــق مواد و‬ ‫همچنین اقدام داوطلبانه این زنان برای ترک‬ ‫کمتــر اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ ۶ :‬هــزار مرکــز جامع‬ ‫سالمت و بیش از ‪ ۱۷‬هزار خانه بهداشت در‬ ‫کشور وجود دارد که با هماهنگی های صورت‬ ‫گرفته با معاونت های وزارت بهداشت قصد‬ ‫داریــم دسترســی ایــن افــراد بــه درما نهــای‬ ‫خدمات درمانی ســوءمصرف مواد را توسعه‬ ‫دهیم‪ .‬اکنون این کار در سیستان و بلوچستان‬ ‫به عنوانپایلوتشروع شدهاست‪.‬‬ ‫پیگیری های درمانی و مراقبت‪ ،‬ســامت به‬ ‫جامعه بازمی گردنــد‪ .‬در مورد بقیه معتادان‬ ‫مصرف کننده هم هر دو شیوه درمان و کاهش‬ ‫اســیب انجام می شود و ما هدف نهایی این‬ ‫است که فرد از مصرف مواد جدا شود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۷۵‬میلیارد ناموت به بیمه‬ ‫معتادان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معتادان اسیب پذیری بیشتری در‬ ‫برابر کرونا دارند‬ ‫تویسرکان منش با تاکید بر اینکه وظیفه‬ ‫نگهــداری و درمان معتادان بــر عهده دولت‬ ‫استومعتادانمتجاهردرمراکزنگهدار کمپ‬ ‫اعتیاد در حال سپری کردن مجازات جایگزین‬ ‫حبس هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬معتادان به‬ ‫دلیلمصرفموادمخدر دچار ضعفسیستم‬ ‫ایمنیهستنددرحالی کهمهم ترینسددفاعی‬ ‫در برابر کرونا سیســتم ایمنی بدن است پس‬ ‫اینافراداسیب پذیریبیشتریدر برابرویروس‬ ‫کرونا دارند‪ .‬او افزود‪ :‬به همین دلیل این افراد‬ ‫لهــای ملــی واکســن کرونا پس‬ ‫طبــق پروتک ‬ ‫از کادر درمــان‪ ،‬قــرار می گیرنــد و به نوعــی در‬ ‫اولویت دریافت واکسن هستند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫نرخ جمع اوری معتادان در مراکز ترک در سال‬ ‫‪ ،۹۹‬بالغ بر ‪ ۵۸‬هزار نفر هستند پس سهمیه‬ ‫باالیی از واکسننخواهند داشت‪.‬‬ ‫اغلب داروهای گیاهی ترک اعتیاد‬ ‫غیرعلمیهستند‬ ‫مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫دربــاره داروهــای گیاهــی درمــان تــرک اعتیاد‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬اغلــب داروهــای گیاهــی کــه در‬ ‫مراکز غیرمجاز تحت عنوان داروی ترک توزیع‬ ‫یشــود‪ ،‬غیرعلمــی و دارای ترکیبــات مضــر‬ ‫م ‬ ‫هستند‪.‬خوشبختانهستادباهمکاریمعاونت‬ ‫علمــی فناوری ریاســت جمهوری موفق شــد‬ ‫داروهایــی تولید کند کــه در درمان و کاهش‬ ‫وابستگی و اسیب‪ ،‬اثربخشی بیشتری نشان‬ ‫داده اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬قصد داریم ســهم‬ ‫بیشــتری از درمان اعتیاد را به داروهای نوین‬ ‫بدهیــم و داروهــای جدیــد وارد بــازار شــود‪.‬‬ ‫تویسرکان منش یاداور شد‪ :‬برای درمان اعتیاد‬ ‫یک روش منحصرب هفــرد برای همه نداریم و‬ ‫درمان ها باید همراه با مددکار و حمایت های‬ ‫اجتماعیتحتنظرپزشکمتخصصصورت‬ ‫گیــرد زیرا اعتیاد بیماری پیچیده ای اســت که‬ ‫درما نهــای ان هم ویژگی و پیچیدگی خاص‬ ‫خــود را دارد‪ .‬او بابیــان اینکــه هــدف نهایی‬ ‫درمان اعتیاد عدم وابســتگی به مواد و پاکی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬با مصرف مواد مخدر‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در فیزیولــوژی بــدن بــه وجــود می ایــد کــه‬ ‫خاصیتتکرار کردنمصرفمی دهدبههمین‬ ‫دلیل دستیابی به هدف نهایی در کوتاه مدت‬ ‫اماکنپذیرنیستبلکهفقطیکسریعوارض‬ ‫و مشــکالت اعتیاد را کاهش می دهد‪ .‬تالش‬ ‫داریم با داروهای خاص س ـم زدایی و کاهش‬ ‫عالئم جسمانی و وابستگی روحی را در افراد‬ ‫ایجاد کنیمتارفتارهایخطرناکواسیب رسان‬ ‫نداشــته باشــند و مشــکالت کنترل شــود‪ .‬به‬ ‫گفته تویســرکان منش‪ ،‬با ادامه ایــن روند در‬ ‫تهــای روانی‬ ‫بلندمــدت می توانیم با حمای ‬ ‫و مــددکاری فــرد را ب هطــور کامــل بــه زندگی‬ ‫بازگردانیم؛امااکنوندر دنیامیزانبازگشتبه‬ ‫مواد باال است‪ .‬در ایران نیز نگهداری معتادان‬ ‫پهــا بــرای تعــداد کمــی از معتــادان‬ ‫در کم ‬ ‫امکان پذیــر اســت به این معنا کــه طبق امار‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر مصرف کننده مواد‬ ‫در کشور هستند که از این تعداد کمتر از سه‬ ‫درصد معتادان متجاهری هستند که وظیفه‬ ‫کســازی انان‬ ‫ســتاد و دستگاه های اجرایی پا ‬ ‫است‪ .‬او توضیح داد‪ :‬معتادان متجاهر سه تا‬ ‫یشــوند که در این‬ ‫‪ ۶‬ماه در مرکز نگهداری م ‬ ‫مــدت امــکان ارائه همــه خدمــات درمانی‪،‬‬ ‫روانشناسی و حمایت اجتماعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫خوشبختانه مراکز جامعی در کشور در شرف‬ ‫تاســیس اســت که بعد از نگهداری معتادان‬ ‫متجاهــر در مراکــز ماده ‪ ،۱۶‬ایــن افراد به این‬ ‫مراکز مراجعه می کنند و ضمن حرفه اموزی‪،‬‬ ‫مدیــرکل درمان و حمایت های اجتماعی‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره بیمه سالمت‬ ‫معتادان هم یاداور شد‪ :‬مطابق قانون مبارزه‬ ‫با مواد مخدر‪ ،‬دولت مکلف اســت که برای‬ ‫همه معتادان‪ ،‬اعتبارات بیمه را در نظر بگیرد‬ ‫که این امر از سال ‪ ۹۲‬شروع شد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــارد تومان اعتبارات بیمه معتادان در‬ ‫سال‪ ۹۹‬اختصاصیافت کهباهماهنگی های‬ ‫بینسازمانیوفعالیتمنسجمموفقشدیم‬ ‫عمــده اعتبــارات را جذب کنیم‪ .‬همچنین در‬ ‫جلسات متعدد کمیته درمان ابالغ کردیم که‬ ‫همه مراکز کاهش اسیب باید با بیمه سالمت‬ ‫قراردادداشتهباشند‪.‬‬ ‫تویســرکان منش از تخصیص اعتبــار ‪۷۵‬‬ ‫میلیارد تومانی به بیمه معتادان در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبردادوتاکید کرد‪:‬بیمهراهکار مناسبیبرای‬ ‫تامین هزینه درمان و کاهش اســیب اســت و‬ ‫به نوعی دلگرمی است برای مددجو که تا با‬ ‫فراغ بال به درمان ترک و زخم های باز بپردازد‪.‬‬ ‫یکی از استراتژی های ستاد این است که همه‬ ‫معتــادان تحت پوشــش بیمــه قــرار گیرند و‬ ‫خدمات بیمه ای دریافت کنند‪ .‬امیدواریم که‬ ‫با این پوشــش در سال های اینده شاهد رشد‬ ‫چشــمگیرتر اعتبارات درمان و کاهش اسیب‬ ‫اعتیادباشیم‪.‬‬ ‫سندرومجاذبهسلبریتی هادر دوراننوجوانی‬ ‫یک روانشناس با اشاره به عالیق نوجوانان به سلبریتی های داخلی و خارجی‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی‬ ‫مواقع نوجوان وســواس فکری بیش ازحدی نســبت به جزئیات زندگی افراد مشــهور پیدا می کند و‬ ‫ساعات زیادی را به این مسئله اختصاص می دهد که می تواند درنهایت منجر به واقعیت زدا شدن‬ ‫نوجوان‪ ،‬گسســت پیدا کردن از زندگی واقعی و غرق شــدن در زندگی فرد مشــهور شــود‪ .‬در این‬ ‫صورت باید به فکر درمان افتاد‪.‬دکتر مژگان ناقل در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه نوجوان به‬ ‫سلبریتی های داخلی و خارجی در حد فانتزی های کوچک نوجوانی تا حدود زیادی طبیعی است و‬ ‫در تمام نوجوانان وجود دارد‪ .‬بعضا پیش از گسترش فناوری و زمانی که اینترنت هم وجود نداشت‬ ‫این گرایش های نوجوانان به افراد مشهور دیده می شد‪ .‬این روانشناس ادامه داد‪ :‬نوجوان تنها بدنی‬ ‫بزرگ سال پیداکرده است اما ذهن او هنوز فرایندهای عالی شناختی بزرگ سالی را ندارد‪ .‬همچنان‬ ‫درباره برنامه ریزی ها‪ ،‬تصمیم گیری ها و شناخت افراد ممکن است کودکانه عمل کند‪ .‬نوجوان تصور‬ ‫می کند با الگوبرداری از سلبریتی ها می تواند به اندازه ان ها توجه دریافت کند و خوشحال باشد‪ .‬او‬ ‫درباره سندروم پرستش سلبریتی ادامه داد‪ :‬این سندرم منجر به وسواس فکری و اضطراب و افسردگی‬ ‫زیاد می شود‪ .‬اضطراب در مورد تصویر بدن نیز از دیگر مضرات ان است چراکه دائما نوجوان بدن‬ ‫خود را با افراد مشهور مقایسه می کند و در درازمدت می تواند کم اشتهایی روانی را نیز در نوجوان‬ ‫ایجاد کند‪ .‬او افزود‪ :‬نوجوانان دوست دارند مرکز توجه باشند‪ ،‬الگوهای خاصی را برای شکل گیری‬ ‫هویتشان انتخاب می کنند و دوست دادند هویتشان را با افرادی بسازند که بیشتر دیده می شوند‪.‬‬ ‫تقریبا‬ ‫الگوبرداریاز افرادمشهور داخلیوخارجیمثل گروه هایموسیقیخارجیمسئله ایاست که ً‬ ‫در تمام دنیا رواج دارد و با توجه به پیشرفت ّفناوری نمی توان جلوی ان را گرفت‪ .‬ناقل همچنین‬ ‫این را هم گفت که در شرایط فعلی که ّفناوری گسترش یافته‪ ،‬نمی توان نفوذ فرهنگ های بیگانه را‬ ‫نادیده گرفت و درعین حال نمی توان تمام درها را به روی ّفناوری و این نفوذ بست تا نوجوانان تحت‬ ‫تاثیر قرار نگیرند‪ .‬باید الگوسازی داخلی خود را به حدی قوی کنیم که نوجوان از سلبریتی های داخلی‬ ‫الگوبرداری کند‪ .‬به گفته این روانشناس‪ ،‬میزان اسیبی که الگوبرداری از گروه های مشهور خارجی‬ ‫نظیر گروه های موسیقی به نوجوانان می زند به میزان گرایش نوجوان به این گروه ها بستگی دارد‪.‬‬ ‫بعضا در برخی از گروه ها ترویج مصرف مواد مخدر دیده می شود که این مسئله برای نوجوان بسیار‬ ‫اسیب زااست‪.‬اوتوصیه کرد‪:‬نوجوانانمی توانند گروه هایمختلفوسلبریتی های گوناگونرادنبال‬ ‫کنند‪ ،‬عالئق ان ها را بسنجند و به عنوان سرگرمی به این مسئله نگاه کنند تا این دنبال کردن زندگی‬ ‫سلبریتی هاتبدیلبهبخشیاز زندگیان هانشود‪.‬‬ ‫جان اب‪،‬در خطر است‪،‬مراقب باشیم‬ ‫براورد داده های ماهواره ای از تغییر سطح‬ ‫اب ‪ ۱۰‬تاالب و دریاچه کشور‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫من یک معلم هستم‬ ‫زاده ایــل قشــقایی بــودم درســت‬ ‫بهبود رضایی‬ ‫هم عصر با دوران شــکوفایی معجزه‬ ‫سیاسی‬ ‫علوم‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫اســای علــم و دانــش در میــان ایالت‬ ‫‪ info@ruydadiran.com‬عشــایر ایــران به دســت اســتاد بهمن‬ ‫بیگی! علمی که هم نام داشت و هم‬ ‫نان! همانی که چادر و گچ سفید و تابلو سبزش کویر تشنه و ظلمانی ایل را همچون ید‬ ‫بیضای موسی (ع) سیراب و روشنی بخشیده بود‪ .‬همه ارزو داشتند در مکتبش بیاموزند‬ ‫درراه ترویج و روشنگری و دانش افزایی سهمی داشته باشند‪ .‬ارزوی هر پدر و مادر ایلیاتی‬ ‫بود که در فرصت پنج ساله ایجادشده استاد بهمن بیگی فرزندانشان را به قله موفقیت‬ ‫برســانند‪ .‬دایی ام نیز با حضور موفقیت امیز در دانشســرای عشــایری به استخدام اموزش‬ ‫عشــایری درامده و برگشــته بود تا ادای دین کند و فرزندان فامیل را در قشــاق و ییالق‬ ‫و در مســیر کوچ و ایل راه اموزش داده و به رشــد و شــکوفایی ان ها کمک کند‪ .‬او الگوی‬ ‫موفق همه افراد فامیل بود‪ ،‬حقوقش باالترین حقوق کارمندان دولت حتی از سرهنگ‬ ‫ارتش نیز افزون بود و از جایگاه اجتماعی خوبی نیز دز بین مردم برخوردار بود به شدت‬ ‫احساس خوشبختی می کرد چراکه کسوت و رسالت معلمی را به خوبی انتخاب کرده بود‬ ‫همگان غبطه و شاید حسرت روزگار او را داشتند‪ .‬در چنین روزگاری سن و سالم به شش‬ ‫رســیده و برای تحصیل بدون هیچ مقدمه‪ ،‬شــرایط و هزینه خاصی در مدرســه عشــایری‬ ‫خان دایی ثبت نام شدیم‪ .‬دبستان عشایری در دل طبیعت زیبا و خوش رنگ پاییز در دامنه‬ ‫کوه های زاگرس جلوه خاصی داشت‪ .‬عجله داشتیم تا زود یاد بگیریم و دوران دبستان را‬ ‫به پایان برسانیم و پا جای پای استاد بگذاریم‪ .‬همه مدارس عشایری مختلط (دو جنس‬ ‫پسر و دختر) و چندپایه اداره می شوند یعنی یک اموزگار تمامی پایه های کالسی را تدریس‬ ‫می کند‪ .‬او برای مدیریت بهتر و زمان بندی و استفاده از فرصت از خلیفه نیز استفاده می کرد‬ ‫خلیفه همان دانش اموزی که مســئول تدریس پایه های پایین تر از خود را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫روزهــا می گذشــت و مــا نیــز با حرص و ولع‪ ،‬عشــق و عالقه و نیــز ترس از تنبیه معلم که‬ ‫بسیار رایج و کارساز هم بود با تالش مضاعف در حال یادگیری بودیم‪ .‬پدران و مادران نیز‬ ‫با ارزوهای بلند خود در حال نظاره و تماشای مدرسه بودند‪ .‬معلم جایگاه ویژه داشت‬ ‫گروهی از دانش اموزان پایه های چهارم و پنجم مســئول جمع اوری هیزم برای مدرســه و‬ ‫معلم بودند دیگران نیز فراخور توانایی خود در تالش برای جبران زحمات ارزشمند معلم‬ ‫مهمانی می دادند و ســوغاتی می اوردند و ان را برای خود افتخاری می دانســتند‪ .‬معلم‬ ‫نماینده شــورای اداری شهرســتان در میان ایل بود او در همه امور نظارت داشــت و منبع‬ ‫موثق دولتیان نیز بود‪ .‬در این شــرایطی عاشــق معلمی شــدم روز و شــب می خواندیم و‬ ‫می خواندیم حفظ می کردیم به دوراز هرگونه امکانات اولیه تمامی ازمایش های علوم را‬ ‫در ذهن تجســم می کردیم‪ .‬جدول ضرب را به غیراز کالس اول همه باید از بر می بودند‪.‬‬ ‫با گچ های چهارگوش باید تمرین خط می کردیم همه اشعار فارسی را باید حفظ باشیم‪.‬‬ ‫با ورود و حضور هر فردی باید سخت ترین کلمات (قسطنطنیه‪ ،‬سانفرانسیسکو و‪ )...‬را‬ ‫می نوشتیم‪ .‬باور کنید از تغذیه مناسبی نیز خبری نبود بیشتر خوراکی ها نان و ماست و پیاز‪.‬‬ ‫لیمو پنیر تخم مرغ‪ ،‬در طبیعت همه این ها خوش مزه و دلپذیر بود برای رسیدن به معلمی‬ ‫این سختی ها مانعی نبودند‪ .‬در مدارس عشایری بعد از کالس پنجم و با حضور در ازمون‬ ‫دانشسرا در کم ترین زمان می شد به ارزوهای بزرگ رسید‪.‬‬ ‫اما تحصیل ما با انقالب مصادف شد عالوه بر تعطیلی مدارس و دانشگاه ها کال شرایط‬ ‫ادامه تحصیل و ورود به دانشســرا عشــایری نیز تغییر اساســی کرد و اینک باید تا ســوم‬ ‫راهنمایی منتظر ماند تا بتوانی ســد کنکور دانشســرا را بشــکنی و به امال خویش برســی‬ ‫تــا ســوم راهنمایی نیز با صبوری گذشــت عشــق و عالقــه معلمی ام بیش ازپیــش افزوده‬ ‫می شد هنوز معلم و معلمی رویای دست نیافتنی برایم بود باالخره توانستم با دریافت‬ ‫گواهی نامه پایان تحصیالت دوره راهنمایی به دانشســرای تربیت معلم چهارســاله وارد‬ ‫شــوم‪ .‬ان زمان پذیرش در ازمون دانشســرا موفقیت مهمی محسوب می شد‪ .‬اکنون پس‬ ‫از گذشت سی وسه سال‪ ،‬اندازه خردلی از شور و عالقه ای از معلمی ام کاسته نشده است‬ ‫همچنان با همان عالقه اولیه در محل کارم حضور می یابم اما واقعیت های ملموسی است‬ ‫که نمی توان نادیده گرفته شود همانی که منجر به ان شده که چرا معلمی و سرانجامش‬ ‫چنین شــده اســت‪ .‬چرا درواقع سرداران عرصه تعلیم و تربیت جایگاهی نزد سربازانش‬ ‫ندارد‪ :‬چرا فرزندان فرهنگیان حاضر نیستند کسوت پدر یا مادر خود را انتخاب کنند؟ چرا‬ ‫در استانه بازنشستگی فرهنگی باید دنبال شغل دوم باشد و عرضه را برای یک جوان هم‬ ‫محــدود کنــد؟ در عصــر حاضر همزمان با انفجار علم بهترین ســرمایه های هر کشــوری‬ ‫همان نیروی انسانی اش است هر چه برنامه ریزی بهتری در جهت پروش ان انجام شود‬ ‫موفقیت های بیشتری رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫کمترینتزریقواکسن‬ ‫در گلستان‪ ،‬خراسان شمالی‬ ‫اصفهان و فارس‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام‬ ‫در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 10‬روز ‪ 1400 / 02 / 12‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز پنج شنبه تاریخ ‪1400 / 02 / 16‬‬ ‫ســازمان فضایی ایران تغییر مســاحت ســطح اب ‪ ۱۰‬تاالب و دریاچه کشــور را با‬ ‫استفاده از داده های ماهواره ای براورد کرد که این بررسی نشان می دهد که هامون های‬ ‫سیستانوبختگاندر حالخشکشدن کاملهستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پایش ماهواره ای تغییرات سطح اب ‪ ۱۰‬دریاچه و تاالب کشور که‬ ‫توسط اداره سنجش ازدور سازمان فضایی ایران انجام شده است مربوط به فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نســبت به فروردین ‪ ۱۳۹۹‬اســت‪ .‬در این مطالعه با اســتفاده از تصاویر تکراری‬ ‫ماهواره ای تغییرات سطح اب برخی دریاچه ها و تاالب های کشور در این بازه زمانی‬ ‫موردبررسی قرارگرفته است‪ .‬این بررسی و پایش مربوط به تغییرات مساحت سطح‬ ‫اب‪ ۱۰‬تاالب و دریاچه در استان های اصفهان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬البرز‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫چهارمحال بختیاری‪ ،‬مازندران و فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای می شود‪ .‬در این‬ ‫پایش برای هر منطقه دو تصویر از ماهواره ‪ ۲-Sentinel‬در ماه فروردین ‪ ۱۴۰۰‬و ‪۱۳۹۹‬‬ ‫استفاده شده و تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است‪ .‬با توجه به‬ ‫توانتفکیکمکانیتصاویرسنتیل‪ ۱۰* ۱۰( ۲‬متر)‪،‬دقتمساحت هایمحاسبه شدهدر‬ ‫مقیاس‪ ۱۰۰۰۰۰:۱‬است‪.‬در مناطقی کهسطحابباپوشش گیاهیبه طور کاملپوشیده‬ ‫شده باشد‪ ،‬در پردازش تصاویر ماهواره ای به عنوان پوشش گیاهی در نظر گرفته می شود‬ ‫صرفاسطوح‬ ‫ودرنتیجهاز سطحاب کاستهمی شود‪.‬سطوحاستخراج شدهدر اینجدول ً‬ ‫ابی تاالب ها است و بررسی وضعیت مساحت سطح ابی این تاالب ها نشان می دهد‬ ‫که متاسفانه سطح تمامی تاالب ها و دریاچه ها به جز تاالب گاوخونی و چغاخور‪ ،‬در‬ ‫مقایسه با ماه مشابه سال‪ ۱۳۹۹‬در حال کاهش است‪ .‬داده های ماهواره ای حاکی از ان‬ ‫اصال شرایط مناسبی ندارند و در حال خشک شدن کامل‬ ‫است که هامون های سیستان ً‬ ‫هستند‪.‬در همینحالوضعیتمساحتابیدریاچهبختگانوارژندر استانفارسنیز‬ ‫به هیچ عنوانخوبنیستوخشک شده اند‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 8:30‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400 / 02 / 27‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫عنوان و مشخصات کلی پروژه‬ ‫مبلغ براورد مناقصه‬ ‫(به ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار(به‬ ‫ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫محل دریافت اسناد‪،‬‬ ‫تحویل و گشایش‬ ‫پیشنهادات‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫مناقصات‬ ‫‪400/16‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خط‬ ‫برگشت از مخزن ‪ RE2‬به سمت شبکه توزیع اب‬ ‫شهر قزوین‬ ‫‪45.235.462.262‬‬ ‫‪2.262.000.000‬‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬رشته‬ ‫اب‬ ‫نشانی مناقصه گزار‬ ‫ساعت ‪ 9:30‬مورخه‬ ‫‪1400/02 /27‬‬ ‫‪400/17‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خط‬ ‫انتقال و اجرای پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب‪،‬‬ ‫همراه با رفع نقاط انفصال موجود و احیای بخشی از‬ ‫شبکه فاضالب شهر شال‬ ‫‪8.992.877.261‬‬ ‫‪449.700.000‬‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬رشته‬ ‫اب‬ ‫نشانی مناقصه گزار‬ ‫ساعت ‪ 10‬مورخه‬ ‫‪1400/02 /27‬‬ ‫‪400/18‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مخزن ‪ 500‬متر‬ ‫مکعبی بتنی و اجرای ایستگاه پمپاژ روستای مهدی‬ ‫اباد شهرستان قزوین‬ ‫‪5.207.685.510‬‬ ‫‪261.000.000‬‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬رشته‬ ‫اب یا حداقل رتبه ‪5‬‬ ‫رشته ابنیه‬ ‫نشانی مناقصه گزار‬ ‫ساعت ‪ 10‬مورخه‬ ‫‪1400/02 /27‬‬ ‫اطالعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف؛ ادرس‪ :‬قزوین‪ ،‬چهارراه‬ ‫ولیعصر«عج»‪ ،‬بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬کوچه گلستان پنجم‪ ،‬پالک ‪ ،4‬شرکت اب و فاضالب استان قزوین ‪ .‬تلفن‪ 33379051-4 :‬نمابر‪33378167 :‬‬ ‫اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021- 27313131‬دفتر ثبت نام‪021- 88969737 :‬و‬ ‫‪021-85193768‬‬ ‫ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ اخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫ـ هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت اب و فاضالب استان قزوین تامین می گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫مدیــرکل مراکــز مراقبتــی ســازمان بهزیســتی کشــور بابیــان اینکه کمتریــن تزریق‬ ‫واکســن به افراد مقیم و کارکنان مراکز توان بخشــی مراقبتی در اســتان ها به ترتیب‬ ‫مربــوط به گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬اصفهــان و فارس اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریم‬ ‫تمامــی افــراد مقیــم و کارکنان مراکز در لکه گیری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬واکسن را دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مصطفی ســراج با اشــاره به فرایند واکسیناسیون در مراکز تحت‬ ‫نظــارت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۴۸۲‬نفــر دوز اول واکســن دریافــت کردند به‬ ‫عبارتــی ‪ ۲۴.۶‬درصــد کل افــراد و کارکنان مقیم در مراکز که از این تعداد ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۸‬نفر دوز مرحله دوم را دریافت کردند که جمع تزریق برای تمامی سالمندان‬ ‫و کارکنــان ایــن مراکــز ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۱۰‬نفــر بــوده اســت یعنــی ‪ ۷۱.۴‬درصــد کل مراکز‬ ‫ســالمندان و جمع تزریق برای ســایر افراد مقیم ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۷۱‬مورد که به عبارتی‬ ‫حــدود ‪ ۵‬درصــد کل افــراد ســایر گروه ها‪ .‬مدیرکل مراکز مراقبتی ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمترین تزریق واکسن به افراد مقیم و کارکنان مراکز در استان ها‬ ‫به ترتیب گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬اصفهان و فارس اســت که در اســتان گلستان‬ ‫و خراســان شــمالی ایــن امــار بــه ‪ ۵۰‬درصــد هــم نرســیده و بیشــترین واکسیناســیون‬ ‫مربوط به اســتان های لرســتان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬اذربایجان شرقی و یزد است؛ لذا به طور‬ ‫میانگین در مقایســه با امار ‪ ۲‬روز گذشــته روزانه شــاهد یک درصد رشــد بودیم‪ .‬او‬ ‫در پایان یاداور شد‪ :‬اگر با این شتاب دانشگاه علوم پزشکی واکسیناسیون را انجام‬ ‫دهنــد‪ ۷۵ ،‬روز زمــان خواهــد بــرد تــا واکسیناســیون مراکــز توان بخشــی مراقبتی در‬ ‫فاز اول بودند به اتمام برســد لذا این ســرعت با برنامه پیش بینی شــده ســتاد ملی‬ ‫کرونــا منطبق نیســت و باید این ســرعت افزایش پیدا کنــد و همکاران ما در وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــه جد روند اســتان هایی که عقب هســتند را‬ ‫رســیدگی کنند‪ .‬امیدواریم بر اســاس گفته مســئوالن وزارت بهداشــت مبنی بر اینکه‬ ‫برنامــه در حال لکه گیری اســت تمامی افــراد مقیم و کارکنان مراکز در این لکه گیری‬ ‫واکسن را دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!