روزنامه رویداد امروز شماره 1058 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1058

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1058

روزنامه رویداد امروز شماره 1058

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 01‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 18‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1058‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫قزوین‬ ‫چرخش‪ 180‬درجه ای‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫عربستان سعودی به خوبی می داند که انعقاد یک توافق میان دو کشور شاید زمان بر باشد‪ ،‬اما درنهایت اتفاق خواهد افتاد‬ ‫تنش ابی سال جاری تاالب اله اباد را‬ ‫به کانون ریزگرد تبدیل می کند‬ ‫سایهخشکسالی‬ ‫بر سر قزوین‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪04‬‬ ‫شنبه ‪04‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫رویاد دقزوین‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫شکوهخلیــــج فارسدرجزیرهجنوبی‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تهرانی هااز ابتدایامسال‬ ‫‪۱۰۴‬میلیونمترمکعباب‬ ‫مصرفکردند‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫‪ /‬شماره ‪1052‬‬ ‫الیبرسرقزوین‬ ‫شکس‬ ‫‪02‬‬ ‫بازگشتبرندهایخارجی‬ ‫در دستور کار‬ ‫دولت نیست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫نگاه‬ ‫تصاد جامعه است‬ ‫اق‬ ‫شت یاد مدافعان س‬ ‫پاسدا‬ ‫گاره «نبض جهاد»‬ ‫المت در دیوار ن‬ ‫قاچاق کاال و ارز‬ ‫تهدید امنیت و اقتصاد‬ ‫جامعهاست‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه ‪ /‬کد ‪/10/26/00‬ف‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی (شماره ‪ /10‬ا ع‪)1400/‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫خلیج فارس ‪ -‬جزیره ابوموسی عکس‪ :‬امیرحسین خورگویی‪ /‬ایسنا‬ ‫الکتریک در واحد‬ ‫حوزه‬ ‫اجرای برنامههای تعمیراتیوگاهشهیدرجایی‬ ‫نیر‬ ‫شماره ‪ 2‬بخاری‬ ‫شاغلپرخطربرای‬ ‫ولویت‪ ۳‬م‬ ‫خبرنگاراندر ا واکسنقرار میگیرند‬ ‫تزریق‬ ‫‪08‬‬ ‫نخستیناسپری‬ ‫ضدکرونایایرانی‬ ‫رونماییشد‬ ‫ذهبیوفرهنگیماه‬ ‫هایم‬ ‫اجرایبرنامه بسترفضایمجازی‬ ‫خدادر‬ ‫تهدید امنیت و‬ ‫‪03‬‬ ‫معاونامور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫گذاریدر شهرکهای‬ ‫‪ ۵‬برابریسرمایه‬ ‫رشد‬ ‫صنعتیقزوین‬ ‫تبدیل می کند‬ ‫ریزگرد ‬ ‫‪07‬‬ ‫مدیرعاملشرکت اب و فاضالب استانتهران‪:‬‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت هرسال به نام روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده و دلیل این انتخاب اخراج پرتقالی ها از هرمز در این روز بوده است‪ .‬ابوموسی جنوبی ترین جزیره ایرانی خلیج فارس است که‬ ‫نماد اقتدار و تاریخ ایران زمین است‪.‬‬ ‫اد را به کانون ‬ ‫را بیــش از ‪۱۴‬‬ ‫ری تاالب اله اب‬ ‫قراردادهــا‬ ‫ـارد ریــال عنــوان‬ ‫ش ابی سال جا‬ ‫هــزار میلیـ‬ ‫رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫تن‬ ‫قزویــن ‪-‬‬ ‫هــار داشــت‪:‬‬ ‫کــرد و اظ‬ ‫شــرکت‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ـدازی کلیــه ایــن‬ ‫اســتان از جمله‬ ‫بــا راهانـ‬ ‫صنعتــی قزوین‬ ‫ات اماد هسازی ‬ ‫ــدید منابع ابی‬ ‫شــهرکهای‬ ‫صنعتــی زمینــه‬ ‫منجــر به افت ش‬ ‫تداوم عملی‬ ‫طرحهــای‬ ‫از جمله سفرهی‬ ‫یک ماه اول ســال‬ ‫سفرههای زیرزمینی‬ ‫هزار نفر فراهم‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫ کننده اصلی ‬ ‫سطح اب در‬ ‫اشــتغال ‪۱۸‬‬ ‫ـی پشــت ســدها‬ ‫از ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫برج های خنک‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫و نیــز مخــازن ابـ‬ ‫جــاری بیــش‬ ‫دشــت قزویــن‬ ‫ــم ذخیــره اب‪،‬‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫عملیاتــی ســال‬ ‫ه شهید رجایی‬ ‫کاهــش در حج‬ ‫از برنامــه‬ ‫ـرکت شــهرکهای‬ ‫گردیــده کــه ایــن‬ ‫ـرکل حفاظــت‬ ‫نیروگا‬ ‫هیئتمدیره شـ‬ ‫فصل تابســتان‬ ‫ـوط بــه وا گــذاری‬ ‫ـداد امــروز‪ :‬مدیـ‬ ‫تنشهــای ابی‪ ،‬در‬ ‫رئیــس‬ ‫مجموعــه شــرکت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مربـ‬ ‫قزویــن‪ -‬رویـ‬ ‫نیــروگاه شــهید‬ ‫ـی و صنفــی در‬ ‫گفت‪ :‬تــاالب اله‬ ‫موجــب بــروز‬ ‫جلسات برگزارشده در‬ ‫اســتان گفــت‪:‬‬ ‫گــی واحدهــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کارگاهـ‬ ‫ـت اســتان قزویــن‬ ‫ــه صنعتــی‬ ‫بهمنظــور اماد‬ ‫طی‬ ‫ســال گذشــته‬ ‫اراضــی‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫عملیات امادهســازی‬ ‫های بیابانی کشــور‬ ‫صنعتــی اســتان ب‬ ‫صنعتــی ماننــد‬ ‫ابی موردبررسی و‬ ‫تولید برق پایدار‬ ‫ـک یکی از کانون‬ ‫ـهرکها و نواحــی‬ ‫شــهرکهای‬ ‫راهکارهای کنترل تنش‬ ‫تولید» جامــه عمل‬ ‫رجایــی برای‬ ‫ابــاد در ابیـ‬ ‫قــق پیداکرده‬ ‫شـ‬ ‫شده این تاالب را‬ ‫استان‪،‬‬ ‫های دستگاههای‬ ‫شــعار « جهــش‬ ‫کننده اصلی نیروگاه‬ ‫خشکسالی پیشبینی‬ ‫قرارگرفته و پیشنهاد‬ ‫متقاضیــان ســرمایهگذاری تح حمیدرضا کــه بــه‬ ‫برابری ســرمایهگذار‬ ‫برجهای خنک‬ ‫ـزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫است و‬ ‫تبدیل میکند‪.‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫رویــداد امروز‪،‬‬ ‫ـانده و جــذب دو‬ ‫به کانون ریز گرد‬ ‫انجام اســت‪ .‬به گـ‬ ‫ـت‪ .‬به گزارش‬ ‫اتخاذشده است‪.‬‬ ‫جــذب پوشـ‬ ‫شــابه داشــت؛‬ ‫برای بار دیگر‬ ‫در حال‬ ‫ــرات مکانیــک‬ ‫اسـ‬ ‫شاخصهای الودگی‬ ‫یــن مــدت‪ ،‬بــا‬ ‫متولی امر‬ ‫ـه ســالهای م‬ ‫مدیــر امــور تعمی‬ ‫برای گذار از‬ ‫شــنتیائی یکی از‬ ‫ـور افــزود‪ :‬در ا‬ ‫‪ ۴۱‬نســبت بـ‬ ‫محمدرضــا اکبــری‬ ‫و مسئولین‬ ‫ســال «تولیــد‪،‬‬ ‫مهران‬ ‫کارکنان این امور‬ ‫خانپـ‬ ‫ـرد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫گذاری بــه میــزان‬ ‫تعامل مردم‬ ‫تحقــق شــعار‬ ‫ـاره به فعالیــت‬ ‫ریزگردهــا اعالم کـ‬ ‫متقاضــی ســرمایه‬ ‫در راســتای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫هــا » در ســال‬ ‫نیروگاه بخار با‬ ‫هــوا را وجــود‬ ‫ـای خنککننــده‬ ‫‪۴۶‬‬ ‫ـهرکها و نواحی‬ ‫ـاد منبــع ریزگرد‬ ‫ها‪ ،‬مانــع زدایی‬ ‫بحران‬ ‫کاهش نزوالت‬ ‫راندمــان برجهـ‬ ‫ـکی تــاالب و ایجـ‬ ‫زمین صنعتی در شـ‬ ‫ـا پشــتیبانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شدت‬ ‫جهــت ارتقــای‬ ‫توسعه شهرکهای‬ ‫موضــوع خشـ‬ ‫هکتار‬ ‫منظور پایداری تولید‬ ‫در مقایســه بـ‬ ‫الودگی هــوا را در‬ ‫مهدیخانی‬ ‫در‬ ‫ســاس پیشبینی‬ ‫هم اولویت را بر‬ ‫واگذارشــده کــه‬ ‫گفت‪ :‬هرســاله به‬ ‫ـد؛ قطعا مشــکل‬ ‫حدی اســت که بــر ا‬ ‫برابری جدید‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫صنعتــی‬ ‫اتفــاق بیافتـ‬ ‫ایــن نیروگاه‬ ‫فصل تابســتان‪،‬‬ ‫گذشــته رشــد ‪۵‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـور و تکمیــل‬ ‫ـوی‬ ‫سابقه‬ ‫گــی واحدها در‬ ‫جـ‬ ‫‪ ۵۰‬سال اخیر بی‬ ‫مدت مشــابه ســال‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫شدت تقاضامحـ‬ ‫ـرق و کســب اماد‬ ‫موانــع تولیــد و‬ ‫هواشناسی‪ ،‬در‬ ‫ـا رفــع نشــتی از‬ ‫ـی اســتان قزویــن‬ ‫پیش‬ ‫بـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬علیرغم‬ ‫ســازمان‬ ‫ـن خشکســالی‪،‬‬ ‫گذاری و رفــع‬ ‫ـرات مکانیــک‪ ،‬بـ‬ ‫مشــکالت اقلیمـ‬ ‫شــته اســت‪ .‬او‬ ‫البتــه شــواهد ایـ‬ ‫گذاری ســرمایه‬ ‫متخصصــان تعمیـ‬ ‫صنایع کوچک ادامه‬ ‫او دربــاره‬ ‫کننــده‪ ،‬اقدام به‬ ‫دا‬ ‫های انجامشده‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای ســرمایه‬ ‫رخنمون داشــته و‬ ‫ـت حداکثــری از‬ ‫برجهــای خنک‬ ‫بر اســاس بررسی‬ ‫هــای ظالمانــه‬ ‫ـاری‬ ‫در‬ ‫زدایی حمایـ‬ ‫فروردینمــاه جـ‬ ‫دلتاهــای واقــع‬ ‫اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تحریم‬ ‫ـوده که موجب‬ ‫نگرانکننده برای‬ ‫پشــتیبانیها‪ ،‬مانــع‬ ‫حتــی در‬ ‫ـارات وارده در حوزه‬ ‫این ســازهها نمـ‬ ‫مشکلی پیشامده و‬ ‫ـتیاق میدهد‪.‬‬ ‫در ســال تولیــد‪،‬‬ ‫ـع محدودیــت از‬ ‫ـی مبنــی بر خسـ‬ ‫شــنتیائی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ــر حمایــت از‬ ‫وری در واحدهــای‬ ‫بیشترین‬ ‫رونق تولید و اشـ‬ ‫سال جاری است‪.‬‬ ‫رفـ‬ ‫گزارشهایـ‬ ‫ضمــن تاکیــد ب‬ ‫ـم دریافت شــده‬ ‫ـرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫و بهبــود بهــره‬ ‫این امر نشــان از‬ ‫کمبود بارشها در‬ ‫خانپــور‬ ‫ـتان و زراعــت دیـ‬ ‫ارتقــای راندمــان‬ ‫ـک شدن تاالب‬ ‫تســهیل گــری‬ ‫الودگی برطـ‬ ‫ها؛‬ ‫صنعتی قزوین‬ ‫استان‪،‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫گذاران در راســتای‬ ‫ـی‬ ‫حوزه‬ ‫خ‬ ‫مسئولین‬ ‫ـ‬ ‫موضوع‬ ‫ن‬ ‫از نقــاط بحرا‬ ‫صــی در اســتان‬ ‫سال سختی را در‬ ‫شــترین نگرانی؛‬ ‫ایفای نقش مهم‬ ‫ـی ســرمایه‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی‬ ‫بخــش خصو‬ ‫جــود زه کش در‬ ‫نیروگاه میشود‪.‬‬ ‫ابیــک قرار نگیرد قطعا‬ ‫اداری دربرداشــتن‬ ‫بی‬ ‫ـت‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫دیگــر حوزههای‬ ‫ـهرکهای صنعتـ‬ ‫پیش خواهیم شد‪.‬‬ ‫کــه متاســفانه و‬ ‫محــدوده شهرســتان‬ ‫در بخشهــای‬ ‫ـردن بروکراســی‬ ‫ـن امــور در کنــار‬ ‫اسـ‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬شـ‬ ‫الــه اباد اســت‬ ‫وجود ریزگردها در‬ ‫بــع اب اســتان‬ ‫قزوین و کــم کـ‬ ‫ـاالب الــه ابــاد در‬ ‫اکبــری افــزود‪ :‬ایـ‬ ‫تولیدکننــدگان و‬ ‫دارد‪ .‬او‬ ‫میرساند که رفع‬ ‫موجب تخلیه اب ورودی و در مدیریــت منا‬ ‫ـگیری از ایجــاد‬ ‫ابگیر و مرطوب هوا و‬ ‫تـ‬ ‫حکیمیه‪ ،‬کاسپین‪،‬‬ ‫اصــالح الگــوی‬ ‫پیــش روی‬ ‫ویژهای را به انجام‬ ‫ـ‬ ‫تاالب‬ ‫ش‬ ‫نیز‬ ‫پی‬ ‫تاالب‬ ‫ـرای‬ ‫این‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ب‬ ‫اگر‬ ‫ـن‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ـع‬ ‫ی‬ ‫ترو‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫اقدامات‬ ‫طریق کنــار ا‬ ‫ترتیب موا‬ ‫ـرد‪ :‬همکاران این‬ ‫لیا‪ ،‬خرمد‬ ‫و ی ادامــه‬ ‫کشــاورزی و خانگــی بــا‬ ‫است درحالی‬ ‫‪ 3‬برج خنککن‬ ‫شرکت‪،‬‬ ‫نخواهد داشت اما‬ ‫صنعتــی طارم به‬ ‫ریزی بلندمــدت از‬ ‫خاطرنشــان کـ‬ ‫محصوالت اب بر‪،‬‬ ‫دلتاهای سکتور شــماره‬ ‫ساز شده است‪.‬‬ ‫ـکل ریزگرد وجود‬ ‫(کوهیــن) و ناحیه‬ ‫صنعتگران‬ ‫مشــکالت برنامه‬ ‫ممانعت از کشــت‬ ‫انتقال مشکل‬ ‫مدیریت بحران اســتان‬ ‫تمامــی امکانــات‬ ‫نشــتی اب از‬ ‫باشــد مشـ‬ ‫اببندهای مربوط‬ ‫ســرمایهگذار و‬ ‫بارش کم احتمال ایــن‬ ‫منطقــهای جهــت‬ ‫مصرف‪،‬‬ ‫ســانی اضطراری‬ ‫ـت بــاال‬ ‫درعینحــال مدیرکل‬ ‫ـماره یک‪ ،‬تعویض‬ ‫میــزان جــذب‬ ‫دلیل خشکسالی و‬ ‫اســتانداری و امــور اب‬ ‫از چاهها‪ ،‬ابر‬ ‫مــدت مجموعــه باهمـ ســرمایهگذاری فراهــم‬ ‫بیشــترین‬ ‫اصلی واحد شـ‬ ‫امسال به‬ ‫اصلــی برجهــای‬ ‫گرم ســال دچار‬ ‫مسئولین و مردم را تنها مسیر کنترل برداشــت‬ ‫لیا و شهر صنعتی‬ ‫صنعتــی را در‬ ‫در سطح شهرها‬ ‫ـاالت الیــن هــای‬ ‫ـرای متقاضیــان‬ ‫منطقه در فصول‬ ‫تصفیهشده شهرک‬ ‫قزوین تعامل بین‬ ‫مســاحت وا گــذاری‬ ‫و مخازن ســیار‬ ‫ـه هدرهــا و اتصـ‬ ‫را بـ‬ ‫میدهیم این‬ ‫پسابهای‬ ‫انها‪ ،‬بخشــی از‬ ‫پیش رو در اســتان دانســت بهوســیله تانکر‬ ‫بـ‬ ‫پیگیری میشود‪.‬‬ ‫مردم خواست با‬ ‫نگهــداری‬ ‫گذر از تنشهای ابی ِ‬ ‫مذکور داشتهاند‪.‬‬ ‫به تاالب اله اباد‬ ‫ـن میکنند‪.‬‬ ‫و‪...‬از کشــاورزان و‬ ‫نیرو‪ ،‬در ســال ابی‬ ‫خشکی شود‪.‬‬ ‫خنککننــده و ســرویس و متخصصان این امور به‬ ‫ســرمایهگذاری ایـ‬ ‫محیطزیســت اســتان البرز‬ ‫و روســتاها‬ ‫ــر اعــالم وزارت‬ ‫شهرک لیا و شهر‬ ‫جویی حداکثری‬ ‫ها بود که از سوی‬ ‫خانپــور میــزان‬ ‫و گفــت‪ :‬بنــا ب‬ ‫ـرکل حفاظــت‬ ‫مصرف و صرفه‬ ‫پسابهای‬ ‫این فعالیت‬ ‫اغاز پیک مصرف‬ ‫مشکل‬ ‫مدیـ‬ ‫خشــکی شــود و‬ ‫بارشهــا در کشــور کاهــش ‪ ۵۰‬رعایت الگوی‬ ‫ـارف خانگــی‪،‬‬ ‫ادامــه و پیــش از‬ ‫ـن تــاالب دچــار‬ ‫باید حل شود‬ ‫جــاری‪ ،‬میانگیــن‬ ‫کشــاورزی و مصـ‬ ‫جــام رســید و در‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر ایـ‬ ‫صنعتی البرز‬ ‫های خنککننده‬ ‫یکــی از منابــع‬ ‫زیســت اســتان‬ ‫ســهم اســتان قزوین کاهشی اب در حــوزه‬ ‫ان‬ ‫ـا مســئولین بــه‬ ‫اصالحی در برج‬ ‫حفاظــت محیط‬ ‫نداشــته باشــد‬ ‫درصدی داشــته که‬ ‫افزایــی الزم را بـ‬ ‫امسال‪ ،‬این اقدامات‬ ‫رطوبــت الزم را‬ ‫مدیــرکل‬ ‫هــد بــود و ا گــر‬ ‫های تصفیهشده به‬ ‫ســبت بــه میانگیــن ســالیانه تعامــل و هم‬ ‫اب را بهدرســتی‬ ‫ـرد منطقــه خوا‬ ‫بالغبــر ‪ ۳۰‬درصــد ن‬ ‫گفت‪ :‬انتقال پســاب‬ ‫هم انجام میشود‪.‬‬ ‫بتــوان بحــران‬ ‫گردوغبــار و ریزگـ‬ ‫ـالوه بــر قزوین و قزوین‬ ‫ـده اب پایدار در‬ ‫مهدیخانــی در خصوص تنش عمــلاورده تــا‬ ‫دیگر‬ ‫منبــع تامینکننـ‬ ‫اتفــاق بیافتــد عـ‬ ‫ـت‪ .‬قــدرت اله‬ ‫از ان عبور کرد‪.‬‬ ‫طی سال جاری‬ ‫تهران تــاالب الــه اباد‬ ‫ایــن موضــوع‬ ‫رطوبت اسـ‬ ‫تهدیدکنندهای که در‬ ‫مدیریت و‬ ‫ممکن اســت استان‬ ‫ـود و از این طریق‬ ‫برگزاری مسابقه‬ ‫پویش ‬ ‫و‬ ‫جوار؛‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫جدی‬ ‫ـد‬ ‫ه سوم ‬ ‫میشــود‪ .‬او‬ ‫ان منطقــه خواهـ‬ ‫داشت‪ :‬این پدیده‬ ‫اســتانهای هم‬ ‫شــود و ابی‬ ‫اجرای مرحل‬ ‫قــه تامیــن می‬ ‫خواهد داد اظهار‬ ‫ـت «شــبهای‬ ‫الشعاع قرار گیرد‪.‬‬ ‫اب پایــدار منط‬ ‫در استان رخ‬ ‫عکــس نوشـ‬ ‫را هم تحت‬ ‫ســازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫بارندگیهای تــاالب و‬ ‫مدل در قزوین‬ ‫در حاشیه جاده‪،‬‬ ‫موضوعــات «‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫رئیــس‬ ‫مشکل تخلیه پساب‬ ‫ایران ه‬ ‫رحمــت» در‬ ‫شــنتیایی‬ ‫ورزشــی شهرداری‬ ‫ـطح مطلوبی همچنین‬ ‫اجتماعی و‬ ‫ــبزندهداری»‪،‬‬ ‫ــن تاالب در سـ‬ ‫مردمــی کمیتــه‬ ‫نیایــش»‪« ،‬ش‬ ‫ـم ا گــر رطوبت ای‬ ‫ـعه مشــارکتهای‬ ‫ـت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫کـ‬ ‫معــاون توسـ‬ ‫قزویــن گفـ‬ ‫«توبــه» و «ســایر‬ ‫ـه ســوم پویــش‬ ‫خـــبر‬ ‫«قــران»‪،‬‬ ‫ـن گفــت‪ :‬مرحلـ‬ ‫مبارک رمضان و‬ ‫ـداد اســتان قزویـ‬ ‫فرارسیدن ماه‬ ‫مرتبط با شــبهای‬ ‫ـد‪ :‬مــردم بایــد‬ ‫ـه خانوادههــای‬ ‫امـ‬ ‫محمد درافشانی‬ ‫مفاهیــم‬ ‫ـت‪ ،‬یــاداور شـ‬ ‫ــدف کمــک بـ‬ ‫کرونا‪ ،‬برنامهها‬ ‫ـران همــدل باه‬ ‫شیوع بیماری‬ ‫داخلــی اسـ‬ ‫ـای مجــازی را از‬ ‫خــل‪ ،‬تعصب و‬ ‫ابتدای ماه مبارک‬ ‫ایـ‬ ‫بدون تشــریفات‬ ‫قــدر» در فضـ‬ ‫کاالهــای تولیــد دا‬ ‫متنوع مذهبی و‬ ‫دیده از کرونــا از‬ ‫گفت‪ :‬قاچاق کاال‬ ‫و مســابقات‬ ‫نیازمنــد و اســیب‬ ‫نســبت بــه‬ ‫در این ماه مبارک‬ ‫کاالیی که هیچ‬ ‫قزوین هم اجرا‬ ‫کاال اســت‬ ‫دولت به مردم‬ ‫برنامههای شــهرداری‬ ‫در سراسر استان‬ ‫داشته باشــند و از‬ ‫ویژه ایام ماه مبارک‬ ‫کاهش خدمات‬ ‫رمضان اغازشــده و‬ ‫شــده و دیگر‬ ‫حساســیت‬ ‫گــی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫فرهنگــی‬ ‫حمایــت نکنند‪.‬‬ ‫فــرزاد فرهادی‬ ‫داخلی‪ ،‬باعث‬ ‫مجازی تدارک دیده‬ ‫بیرویه کاال در‬ ‫رئیس ســازمان فرهن‬ ‫ـزارش رویداد امــروز‪،‬‬ ‫کشــور نــدارد‪،‬‬ ‫ان افزایش نــرخ‬ ‫رمضان در فضای‬ ‫امروز‪ ،‬برشــمرد‪.‬‬ ‫چــاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫منفعتــی برای‬ ‫ایــن ماه مبارک‬ ‫میشــود‪ .‬بــه گـ‬ ‫ــا و صیانــت از‬ ‫گذشــته در پی‬ ‫اســت و نتیجه‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬قا‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫اشاره به اقبال مردم‬ ‫ـت‪ :‬همچنین در‬ ‫مدیریــت انباره‬ ‫مواســات ســال‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـال اجراســت‪ .‬به‬ ‫و ورزشــی گفـ‬ ‫اقتصــاد جامعه‬ ‫است‪ .‬جمالی پور با‬ ‫کــرد‪ :‬رزمایــش‬ ‫او ادامــه داد‪:‬‬ ‫در بســتر فضــای‬ ‫ـای اســتان بایــد‬ ‫در حـ‬ ‫ـعبان اجرایی شــد و‬ ‫برگزاری برنامههای‬ ‫بیــان‬ ‫ـدی بــرای امنیت و‬ ‫جنوبی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کشور‬ ‫شــی روز قــدس‬ ‫جــود در انبارهـ‬ ‫انقالب در نیمه شـ‬ ‫درافشانی هدف از‬ ‫تهدیــدی جـ‬ ‫پویــش نقا‬ ‫ان امری ضروری‬ ‫کاال از شــهرهای‬ ‫کاالهــای مو‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بیانات رهبر‬ ‫محمد‬ ‫صورت گیرد و‬ ‫مومنانه اســتمرار‬ ‫توسعه و ترویج‬ ‫همین رو‪ ،‬مقابله با‬ ‫به خرید‬ ‫ـد ســال گذشــته‬ ‫ویژه دانش اموزان‬ ‫نظارت مســتمر‬ ‫همدلی و کمک‬ ‫فرهنگی ماه خدا‪،‬‬ ‫چــاق کــه از چنـ‬ ‫اســت و از‬ ‫ـدات داخلی اســت‪.‬‬ ‫تحــت پایــش و‬ ‫فضای مجازی‬ ‫ســال جاری نیز‬ ‫ـپ با عنــوان «ماه‬ ‫مذهبی و‬ ‫صورت مجاورت‬ ‫خریــد کاالی قا‬ ‫ـومین مرحله پویش‬ ‫در‬ ‫معارف دینی‪ ،‬معنوی‬ ‫اقتصادی سنگینی برای‬ ‫حمایــت از تولیـ‬ ‫ســاخت دو کلیـ‬ ‫در‬ ‫پرخطر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـتای‬ ‫ـای‬ ‫ادامه‬ ‫ـانی‬ ‫در راسـ‬ ‫ـت ا‪ ...‬جمالی‬ ‫ســبک زندگی و‬ ‫تفکیــک انبارهـ‬ ‫اسالمی درافشـ‬ ‫شده اســت‪ ،‬بار‬ ‫خواهد یافت‪ .‬او‬ ‫ادعیه ماه مبارک‬ ‫ـود‪ .‬او خطاب‬ ‫کمک به نیازمندان‬ ‫رویداد امــروز‪ ،‬هدایـ‬ ‫مرســوم‬ ‫ـع خــود مــردم‬ ‫با قران و شعائر‬ ‫محوریت فرازهایی از‬ ‫خطــر انجام شـ‬ ‫اثار پر برکتی برای‬ ‫داخلــی و بهتبـ‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫شهری با تاکید بر انس‬ ‫ـا انبارهــای کم‬ ‫قاچاق کاال و ارز‬ ‫شاغل ربنا» با‬ ‫قدیمی شــهر قزوین از‬ ‫ایران همدل‪،‬‬ ‫ســتاد مقابله با‬ ‫تولیدکنندههــای‬ ‫مشارکت مردمی‬ ‫ـاری کرونا و بـ‬ ‫ســتاد مقابله با‬ ‫مراقبین سالمت‬ ‫ســازمانهای عضو‬ ‫در پنج مســجد‬ ‫رکورد جدیدی از‬ ‫مــان شــیوع بیمـ‬ ‫پور در جلســه‬ ‫تجلیل از‬ ‫با قاچــاق کاال‪،‬‬ ‫مرکــز رمضان‬ ‫بــه مدیران‬ ‫خواهد داشت و‬ ‫صالحیــه و پخش در‬ ‫دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬از ز‬ ‫فــت‪ :‬در ســال‬ ‫ـر ســتاد مقابلــه‬ ‫دانســت‪ .‬او ســالمت شــهر قزویــن و‬ ‫اقتصادی کشــور‬ ‫رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫ارز و کشــفیات گ‬ ‫ســاجد جامــع و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تدابیـ‬ ‫مرزها‪ ،‬وضعیت‬ ‫کمک به محرومان‬ ‫ـکاری ارگانهــا‬ ‫یــن جمله م‬ ‫در پایگاههــای‬ ‫قاچــاق کاال‪،‬‬ ‫برنامههایی ذکر کرد‬ ‫بایــد با جدیت‬ ‫ایران همدل مردم‬ ‫بســته شــدن‬ ‫و همچنیــن همـ‬ ‫برای‬ ‫بــا حضــور فعال‬ ‫ـدن مرزها باعث‬ ‫مجازی را از دیگر‬ ‫هــای این ســتاد‬ ‫گذشته در رزمایش‬ ‫شــهید بلندیــان‬ ‫ارز و کشــفیات‬ ‫شــد و بســته شـ‬ ‫ـی بهویــژه ناجا‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فعالیت‬ ‫های ماه فضای‬ ‫او افزود‪ :‬ســال‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بهداشــت‬ ‫ارگانهایــی که در‬ ‫کمک کردند که‬ ‫کمی متحول‬ ‫ـتگاههای نظارتـ‬ ‫داخلــی شــد‪.‬‬ ‫از جملــه برنامه‬ ‫الی ‪ 30‬ماه رمضان‬ ‫‪ 12‬میلیارد تومان‬ ‫ـورت گیــرد و از‬ ‫و زحمــات دسـ‬ ‫تولیدکنندههــای‬ ‫ـی مراکــز قران را‬ ‫ـت قاچــاق و ارز‬ ‫اجتماعی که از ‪15‬‬ ‫ـتان قزوین بیش از‬ ‫بیشــتری صـ‬ ‫مسابقه احکام و‬ ‫دارنــد‪ ،‬تقدیر به‬ ‫کمکهای اهدایی‪،‬‬ ‫قرانـ‬ ‫جــان گرفتــن‬ ‫ـتان در امــر مدیریـ‬ ‫اسـ‬ ‫شــتن وضعیــت‬ ‫ـان کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫ـام ســازمانها و‬ ‫نقش ســازندهای‬ ‫گرم‪ ،‬سبد کاال و سایر‬ ‫شــرایط اسـ‬ ‫یــان اینکــه‪ ،‬دا‬ ‫او خاطرنشـ‬ ‫استان قزوین در یک‬ ‫مبــارک رمضــان‬ ‫همگانــی برای تمـ‬ ‫این ســتاد‪،‬‬ ‫شهرداری قزوین از دیگر‬ ‫در قالب غذای‬ ‫جمالــی پــور باب‬ ‫کرونــا اختصــاص‬ ‫برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫فرهنگســازی‬ ‫یــک وظیفــه‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ـراد اســیبدیده از‬ ‫اســتاندار قزویــن‬ ‫حدیث ویژه کارکنان‬ ‫شــهرداری قزوین‬ ‫ـوب‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫خوب‬ ‫مبارزه با قاچاق‬ ‫ـه نیازمنــدان و افـ‬ ‫ســوب میشــود‪.‬‬ ‫مناسب فرارسیدن‬ ‫های عمل اید‪.‬‬ ‫و ورزشــی‬ ‫اقتصــادی مطلـ‬ ‫مبارک رمضان ســال‬ ‫بهداشــت شهید‬ ‫در بحث پایش و‬ ‫بـ‬ ‫ارگانهــا مح‬ ‫های این سازمان به‬ ‫مردم از تولیدکننده‬ ‫از افزایــش نــرخ‬ ‫مشــارکت مرکز‬ ‫نــوان کرد‪ :‬در ماه‬ ‫سال گذشته‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان‬ ‫ســالمت و برنامه‬ ‫این برنامه با‬ ‫درصــد باالیــی‬ ‫فــت‪ .‬فرهادی ع‬ ‫جهت حمایت‬ ‫او یــاداور شــد‪:‬‬ ‫غــذای گــرم میان‬ ‫توجهــی داشــته‬ ‫یا‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫با قاچاق خوب‬ ‫رمضــان اســت‪.‬‬ ‫بــا روز مراقبیــن‬ ‫هــزار ســبد کاال و‬ ‫اقدامــات قابل‬ ‫مقابله صحیــح‬ ‫مــاه مبــارک‬ ‫بلندیــان همزمــان‬ ‫شــته بیــش از ‪310‬‬ ‫مشارکت در برگزاری‬ ‫برای ســال جاری‬ ‫موجــب برهــم زدن امنیت و بیــکاری‪ ،‬نتیجــه عدم‬ ‫مجــازی انجــام‬ ‫گذ‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬مورد‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ـای‬ ‫ک‬ ‫کاال‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ش‬ ‫ـاق‬ ‫ف‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫کــرد‪ :‬قا‬ ‫روز جهانــی مامــا‬ ‫ـدان و محرومــان‬ ‫ـابقه همچنین‬ ‫مقابله با ان بهعنوان‬ ‫های مذهبی شهر‪،‬‬ ‫‪ 313‬هزار برسانیم‪.‬‬ ‫نیازمنـ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬مسـ‬ ‫جامعه میشود و‬ ‫هیئتها و انجمن‬ ‫ایم تا این رقم را به‬ ‫ـود‪ .‬درافشــانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫کالم مراســم‬ ‫برنامهریزی کرده‬ ‫جمله اولین جشنواره‬ ‫میشـ‬ ‫محوریت پایگاه‬ ‫عارفانــه «نــگارش‬ ‫فضای مجازی از‬ ‫پویش ایران همدل با‬ ‫خـــبر‬ ‫خوشنویســی مشــق‬ ‫دیگر در بستر‬ ‫مســجدی و مســابقه‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫اسالمی‬ ‫اظهار‬ ‫پژوهشی‪،‬فرهنگیانقالب‬ ‫امیرالمومنین علی (ع)» از‬ ‫او‬ ‫کودک و نوجوان‬ ‫اطالعرسانیموسسه‬ ‫قصار حضرت‬ ‫ویروس قرانی‬ ‫رویــش در حــال‬ ‫دیگرنهادهااجرا‬ ‫که به دلیل شــیوع‬ ‫کتابخوانــی فصــل‬ ‫همکاری کمیتهامدادو‬ ‫برنامههایی اســت‬ ‫مشــارکت بــزرگ‬ ‫‪ khamenei.ir‬وبا‬ ‫های مردمی کمیته‬ ‫ــای مجــازی بــا‬ ‫مشارکت‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫توسعه‬ ‫نــا در بســتر فض‬ ‫خواهد شد‪ .‬معاون‬ ‫مردم‪ ،‬خیران و همه‬ ‫کرو‬ ‫قزویــن انجــام‬ ‫قرار میدهند‪.‬‬ ‫خوشنویســان اســتان‬ ‫قزوین ضمن دعوت از‬ ‫بازبینی‬ ‫الکتریک نیروگاه شهید‬ ‫انجمــن‬ ‫امداد استان‬ ‫پیوستنبهمرحلهسوم‬ ‫مدیر امور تعمیرات‬ ‫هایمسئولبرای‬ ‫ترانسهای کمکی‬ ‫نهادهاودستگاه‬ ‫مختلف مردم نیکوکار‬ ‫ادامه داد‪ :‬بازدید از‬ ‫همدل گفت‪ :‬اقشار‬ ‫رجایی‬ ‫و ترانسهــای‬ ‫پویش ایران‬ ‫اقشــار نیازمند و‬ ‫خنککننــده اصلــی‬ ‫کمکهای خود به‬ ‫الکتریک نیــروگاه بخار‬ ‫برجهــای‬ ‫ـای واقــع در رله‬ ‫میتوانند برای ارائه‬ ‫امــور تعمیــرات‬ ‫ری کد مهربانی ‪#‬‬ ‫بازدیــد از فنهـ‬ ‫مدیــر‬ ‫فرایند تعمیرات حوزه‬ ‫از طریق شمارگی‬ ‫کمکــی بویلــر‪،‬‬ ‫تصفیــه روغــن‬ ‫اسیبدیده از کرونا‬ ‫شهید رجایی گفت‪:‬‬ ‫‪-9979-5002-8515‬‬ ‫روغــن سیســتم‬ ‫نیروگاه‬ ‫در برنامه بازدید‬ ‫روم‪ ،‬پمــپ و‬ ‫و یا شــماره کارت‬ ‫ــای حفاظتــی‬ ‫نیروگاه شــهید رجایــی‬ ‫‪*8877*028‬‬ ‫تســت رلهه‬ ‫همچنین مراکز کمیته‬ ‫افزود‪:‬براساساعالم‬ ‫الکتریک‬ ‫الکتروموتورهــا‪،‬‬ ‫این نیروگاه انجام‬ ‫گرفتند‪.‬او‬ ‫کنند‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫ـت‪ ،‬فعالیتهای‬ ‫شماره دو بخاری‬ ‫‪ 6037‬اقدام‬ ‫وروستاهایاستان‬ ‫وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫کــر های ‪ 400‬ولـ‬ ‫دورهای واحد‬ ‫نیکوکاریدرسراسرشهرها‬ ‫ژنراتــور و بری‬ ‫ســخنگوی‬ ‫ـت پروتکلهــای‬ ‫دوره از برنامههــای‬ ‫امدادومراکز‬ ‫بــا رعایـ‬ ‫سومینمرحلهپویش‬ ‫پس از گروه یک که‬ ‫ـت کــه در ایــن‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫ــرکت مدیریت‬ ‫خبرنگاران‬ ‫کمکهایمردمیدر‬ ‫ســرویس دیگــری اسـ‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫ـت‪ .‬اقاداداش پور‬ ‫روابط عمومی ش‬ ‫تجهیــز‪ ،‬بازدیــد و‬ ‫امادهدریافت‬ ‫بهداشتی و‬ ‫بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫حال انجام اسـ‬ ‫بــه گزارش‬ ‫بــا ایــن‬ ‫محمد اقاداداش پور‬ ‫ـت و ‪ 400‬تعمیراتی در‬ ‫شامل کادر‬ ‫کرونا‪ ،‬ازاینپس‬ ‫بازدید دورهای‬ ‫ایرانهمدلهستند‪.‬‬ ‫ـژه بــرای پیــک و همــراه ســوئیچگیر ‪ 6/6‬کیلوولـ‬ ‫شهید رجایی‪،‬‬ ‫ستاد مقابله با‬ ‫پایان تعمیــرات‬ ‫بیمارانخاصو گروه‬ ‫ـن واحــد را بهویـ‬ ‫تولید برق‬ ‫ادامه یــاداور شــد‪ :‬با‬ ‫جانبازانو‬ ‫بریکرهــای‬ ‫سینما و تئاتر با قرار‬ ‫مگاوات برق به‬ ‫ســازی تجهیــزات الکتریکــی تعمیراتــی‪ ،‬ایـ‬ ‫جــام داده و در‬ ‫ـدار میکنند‪ .‬او‬ ‫سالخوردگانباالی‬ ‫ســالنهای‬ ‫‪ 2‬بخــاری‪250 ،‬‬ ‫خصــوص اماده‬ ‫ـن واحــد را نیز ان‬ ‫ـوف محمدحسین اسماعیلی‬ ‫ـاده تولید برق پایـ‬ ‫ ‪ 5600‬پرونده ‬ ‫صحــت واحد شــماره‬ ‫دو کهشامل‬ ‫در‬ ‫برق‪ ،‬ولــت ایـ‬ ‫افزوده میشود‪.‬‬ ‫در گــروه دوم صنـ‬ ‫خــاری کــه هماکنــون تحــت تابســتان‪ ،‬امـ‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫اطمی‬ ‫هستند در گروه سوم‬ ‫تولید‬ ‫سراسری‬ ‫فیزیکی‬ ‫ب‬ ‫گرفتــن‬ ‫واحــد شــماره ‪2‬‬ ‫تعمیراتــی‪ ،‬بــرای‬ ‫این واحد از مدار‬ ‫و ظرفیت تولید شبکه‬ ‫ـرار دارد گفــت‪:‬‬ ‫حذف ‬ ‫‪ ۶۵‬ســال‬ ‫در شــهرهایی کــه‬ ‫ـد و برنامــه‬ ‫ـزود‪ :‬بــا خروج‬ ‫را مــورد تســت‬ ‫بازدیــد دورهای قـ‬ ‫افـ‬ ‫قــدام بــه بازدیـ‬ ‫در دادگاه های ‬ ‫و مشــاغل‪،‬‬ ‫کرونا قرار دارند‪.‬‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬انهــا‬ ‫تعمیــرات‬ ‫ـور الکتریــک‪ ،‬ا‬ ‫دورهای واحــد‬ ‫پرخطر برای واکســن‬ ‫نموده عملکــرد‬ ‫ـر از قرمــز دارنــد‪،‬‬ ‫قضایی ‬ ‫کارکنــان امـ‬ ‫تعمیــرات بازدیــد‬ ‫مشــاغل‬ ‫وضعیتــی غیـ‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبه‬ ‫ـتم تحریــک ان‬ ‫در فراینــد‬ ‫‪ 250‬مگاوات‪،‬‬ ‫اطالعرسانیاستان‬ ‫ژنراتــور و سیسـ‬ ‫فعالیتبپردازند‪.‬‬ ‫استان قزوین‬ ‫بخاری با توان نامی‬ ‫ســرویس‬ ‫کل دبیرشورای‬ ‫میتوانندبه‬ ‫در کشور واحتمال‬ ‫شــماره دو‬ ‫امروز‪ ،‬مدیــرکل اداره‬ ‫سایر حوزههای‬ ‫دومواکسیناسیون‬ ‫امور همگام با‬ ‫به گــزارش رویــداد‬ ‫اعالم اغاز مرحله‬ ‫ـاوری اطالعــات‬ ‫برای قرار گیری در‬ ‫متخصصان این‬ ‫ـالمی استان قزوین با‬ ‫ــزی‪ ،‬امــار و فنـ‬ ‫لیست خبرنگاران‬ ‫عــاون برنامهری‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسـ‬ ‫با درخواست‬ ‫ـرای طرح حذف‬ ‫استان قزوین‪ ،‬تنها‬ ‫م‬ ‫ــتاد ملی مقابله‬ ‫ـتان قزویــن از اجـ‬ ‫برنامه ایمنسازی در‬ ‫خـــبر‬ ‫گفت‪ :‬با مصوبه س‬ ‫دادگســتری کل اسـ‬ ‫فرهنگ و اولویت‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫ـت ارائه به ســتاد‬ ‫ایــن خبــر‬ ‫شعب دادگستری‬ ‫پرداختند کــه این برنامه‬ ‫اطالعاتــی موجود جهـ‬ ‫های مســتمر وزارت‬ ‫فیزیکی پرونده در‬ ‫کرونا و با پیگیری‬ ‫تئاتر بانــک‬ ‫مهرماه ســال ‪99‬‬ ‫ـه اجــرای نمایش‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫سینمایی‪ ،‬سینما و‬ ‫ـیون اســتان‪ ،‬پایــگاه‬ ‫همتابادی گفت‪ :‬از‬ ‫رازی بـ‬ ‫صورت میدانی اجرا‬ ‫اسالمی و سازمان‬ ‫با واکسیناسـ‬ ‫بیمارســتانها نیز به‬ ‫عمــران تقوی‬ ‫تمامــی اقدامات‬ ‫خانــه مطبوعــات‬ ‫ارشاد‬ ‫منتقل شــدند تا‬ ‫در ســایر‬ ‫ــه اجرا رســید و‬ ‫طرحی الهام بخش‬ ‫ـا اعضــای اصلــی‬ ‫ـاغل ‪ ۳‬به گروه ‪۲‬‬ ‫ـن طــرح به مرحل‬ ‫بــوده و تنهـ‬ ‫او افزود‪ :‬تئارستان‬ ‫عناویــن از قبیــل‬ ‫از گروه مشـ‬ ‫معرفی خواهند شــد‪.‬‬ ‫ایـ‬ ‫حــوزهی فرهنگی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ـی موضوعــات و‬ ‫موفق از ســوی حوزه‬ ‫واکســن‬ ‫فعالیت ایــن دو‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫عنــوان الگویــی‬ ‫ایــن تغییــر‪،‬‬ ‫ـا‬ ‫با‬ ‫ابی و زرد و جهــت دریافت خبرنگارانی که هنوز عضو‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫صــر وراثــت و ‪...‬‬ ‫پرونده‬ ‫جهاد عظیم شــهدا و‬ ‫بــود و بــه‬ ‫ها ابــالغ شــد و از‬ ‫شــرایط ســفید و‬ ‫تامیــن دلیل‪ ،‬ح‬ ‫اسماعیلی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـبت پاسداشــت‬ ‫ــه ســایر اســتان‬ ‫طــالق توافقــی‪،‬‬ ‫شــهرهای دارای‬ ‫شــعبات مطــرح و‬ ‫درخواســت عضویت‬ ‫به مناسـ‬ ‫«نبض جهاد» در‬ ‫بهداشتیبالمانع‬ ‫هنــری کشــور ب‬ ‫در‬ ‫در برنامــه ریزی‬ ‫الکترونیکــی در‬ ‫مطبوعات نشــده و‬ ‫ســالمت از دیوارنگاره‬ ‫رعایتپروتکلهای‬ ‫ـوزه هنــری قزویــن‬ ‫ســتفاده از بســتر‬ ‫هماهنگی خانه‬ ‫ـزود‪ :‬از اغاز اجرای‬ ‫جهت عضویت اقدام‬ ‫نارنجیبا‬ ‫مدافعان‬ ‫ا‬ ‫ایــن نظــر حـ‬ ‫انقالب اســالمی‬ ‫قزوین رونمایی شد‪.‬‬ ‫اسماعیلیافزود‪:‬با‬ ‫قرارگرفتهاند‪ .‬او افـ‬ ‫اند هرچه ســریعتر‬ ‫بــرای هفته هنر‬ ‫شود‪.‬محمدحسین‬ ‫مورد رســیدگی‬ ‫بیمارستان والیت‬ ‫توانند نداده‬ ‫پرونده با حذف‬ ‫عضویت در خانه‬ ‫استاندار قزوین در ائین‬ ‫هــای خالقانه‬ ‫تئاتر و سینما می‬ ‫‪ 99‬تعداد ‪5607‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫شروط اییننامه‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫کرونا‪ ،‬ســالنهای‬ ‫کنند‪ .‬رعایت‬ ‫طرح تا پایان سال‬ ‫بــود‪ .‬امامقلــی‬ ‫ـدهاند‪ .‬به گزارش‬ ‫همچنین اعضایی که‬ ‫ســتاد‬ ‫به‬ ‫جهاد » فرهنگ را‬ ‫پیشــگام‬ ‫قزویــن با هدف‬ ‫اوراق‪ ،‬رســیدگی شـ‬ ‫در شهرهای غیر از وضعیت قرمز مطبوعات الزامی است و‬ ‫ـوار نگاره «نبض‬ ‫هنری‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫فیزیک‬ ‫ـ‬ ‫خود‬ ‫حوزه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫این‬ ‫دارند جهت تبدیل‬ ‫رونمایــی از‬ ‫فعالیت‬ ‫مطلب که اجــرای‬ ‫کامل‬ ‫گــر برنامههــای‬ ‫جامعه دانســت و‬ ‫فعالیتها همچنان در‬ ‫طرح دیوارنگاره‬ ‫عضویت افتخاری‬ ‫دی‬ ‫ـروز‪ ،‬او بابیــان ایــن‬ ‫عامل موثر در تعالی‬ ‫بگیرند و البته این‬ ‫مدافعام ســالمت‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬در خانــه‬ ‫رویــداد امـ‬ ‫قضائیه مبنی بر‬ ‫توانندمدارکخویش‬ ‫مهمترین‬ ‫از سر‬ ‫نیازمند عوامل و‬ ‫پاسداشت‬ ‫است‪.‬اسماعیلیبیان‬ ‫اجرای سیاست قوه‬ ‫در اســتان ایده‬ ‫خودبهاصلیمی‬ ‫پیشرفت کشور‬ ‫کــه در این زمینه‬ ‫هنرمندان جوان‬ ‫شهرهایقرمزممنوع‬ ‫طرح در راستای‬ ‫ابی عضویت‬ ‫گفت‪ :‬توسعه و‬ ‫است اظهار داشت‪:‬‬ ‫عضویــت مجــددا‬ ‫حــی و اجرا کنیم‬ ‫کنار فرهنگ می‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تواننددرشهرهای‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫ـرده و پــس از لغــو‬ ‫طرا‬ ‫هوشمند‬ ‫بود‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫مختلفــی را‬ ‫شــد‪ .‬او یاداورشـ‬ ‫متعددی اســت کــه در‬ ‫«سربازی بگو‪»...‬‬ ‫دستگاه قضایی‬ ‫سالنهایتئاترنیزمی‬ ‫بگیرند‪ .‬را کامــل کـ‬ ‫ایثارگرانه کادر درمانی در‬ ‫طراحــی و اجرا‬ ‫رســیدگی قضایــی‪،‬‬ ‫اصلی با مدارک کامل‬ ‫توسعه‬ ‫شعر و داســتان از‬ ‫امکانات‬ ‫کلیه‬ ‫ـتان) پــردازی‪،‬‬ ‫ـت خود را از ســر‬ ‫و پرســنلی که در‬ ‫ـالوه بــر تســریع در‬ ‫جشــنواره طنز‬ ‫تبدیل به عضویت‬ ‫خوبی برای کشور داشته باشد‪ .‬خالقانه می توان تالش‬ ‫و نارنجــی فعالیـ‬ ‫ـتان (تئاتر‪+‬بیمارسـ‬ ‫تصاویــر کادر درمان‬ ‫تواند دستاوردهای‬ ‫ـدگار کرد گفت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح عـ‬ ‫ـا نیــز جهت‬ ‫احتمــال مفقود‬ ‫و زرد‬ ‫یــن نکته که اگر‬ ‫ـنوارهی طنــز تئارسـ‬ ‫ایــن طــرح‬ ‫ـت و ضبط و مانـ‬ ‫ـوص واکســن کرونـ‬ ‫ــی و رفع کامل‬ ‫خدمترســانی‬ ‫جمالی پور با بیان ا‬ ‫استقبال عمومی‬ ‫ایــام کرونــا را ثبـ‬ ‫به نام جشـ‬ ‫ـش اطالــه دادرس‬ ‫ـد کــرد‪ :‬در خصـ‬ ‫بوعلــی و والیت‬ ‫قرار اقدامکنند‪.‬‬ ‫هزینههای رســیدگی‬ ‫هدایــت الــه‬ ‫مدافعان سالمت با‬ ‫انقالب اســالمی‬ ‫او تاکیـ‬ ‫کاهـ‬ ‫ــا از فرهنگ بی‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫سوم مشاغل پرخطر‬ ‫مراحل تنظیم و چاپ‬ ‫شــدن هفتــه هنر‬ ‫قضایی در کاهش‬ ‫در اختیار باشــد ام‬ ‫پاسداشــت‬ ‫ـنواره تئارســتان با‬ ‫خبرنگاران در اولویت‬ ‫افزود‪ :‬با مزین‬ ‫بخش کوچکی‬ ‫کنندثبت شــد و ســپس‬ ‫شــدن اوراق‬ ‫همــه امکانات‬ ‫ریزی‪ ،‬امار و فناوری‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬جشـ‬ ‫سالمت تالش کردیم تا‬ ‫نخواهیم گرفــت‬ ‫تا تصاویری زیبا‬ ‫است‪ .‬معاون برنامه‬ ‫هنرمندان می‬ ‫مواجــه شــد‪.‬‬ ‫شــیم‪ ،‬نتیجــه ای‬ ‫کار قــرار گرفت‬ ‫گذرد مدافعان‬ ‫های نمایشــی و‬ ‫عزیزان تشکر کرده‬ ‫بسیار موثر‬ ‫قزوین گفت‪ :‬در حال‬ ‫بهــره با‬ ‫عکس در دســتور‬ ‫و شــرکت گروه‬ ‫فرهنگ و هنر می‬ ‫کران زحمات این‬ ‫استان‬ ‫امامقلی حضور‬ ‫داوری و معرفی‬ ‫زیســتن از مســیر‬ ‫از دریای بی‬ ‫اطالعات دادگستری کل خانواده‪ ،‬جزایی‪ ،‬برخی‬ ‫اغاز شــد و پس از‬ ‫نگهداریم‪ .‬محمد رضا‬ ‫راه بهتر‬ ‫نــگ در اولویت‬ ‫خلق شود‪.‬‬ ‫ارزشــی اســتان‬ ‫داده هــر جا فره‬ ‫اقدام در شــعب‬ ‫یادشــان را زنده‬ ‫فضای باز بیمارســتان‬ ‫سالمت فرصتی بود‬ ‫و تجربــه نشــان‬ ‫حاضر این‬ ‫صورت گرفته است و‬ ‫امده است‪ .‬و‬ ‫ـب‪ ،‬گــروه هــا در‬ ‫هفته هنر و هفته‬ ‫بیشتری به دست‬ ‫شورای حل اختالف‬ ‫های اثــار منتخـ‬ ‫افزود‪ :‬تقارن‬ ‫بوده موفقیت های‬ ‫مجهز به امکانات‬ ‫حقوقی و‬ ‫های موجود برنامه‬ ‫هم در ادامه با ذکر‬ ‫کلیه شعب استان‬ ‫ـتفاده از ظرفیــت‬ ‫هنری استان قزوین‬ ‫در روزهای اتی‬ ‫های تا با اسـ‬ ‫حذف فیزیکی‬ ‫رئیس حوزه‬ ‫ابزار هنر و ایده‬ ‫الکترونیک و بهتبع ان‬ ‫که با استفاده از‬ ‫ایجاد پرونده‬ ‫این مطلب‬ ‫پروندهها میشوند‪.‬‬ ‫سایهخ‬ ‫‪02‬‬ ‫تغییر لحن صعودی ها از احتمال بهبود روابط خبر می دهد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫مسیرنفوذرا‬ ‫شناساییکنید‬ ‫مردم کمک کننددوبارهاتفاقات‬ ‫گذشته رخ ندهد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫‪08‬‬ ‫موفقیت در یک قدمی‬ ‫شماست‬ ‫محمداحتشامی‬ ‫یادداشت‬ ‫‪08‬‬ ‫سالمندان و دغدغه حافظه‬ ‫و شناخت در سالمندان‬ ‫زهره شریف نیا‬ ‫خانواده محترم بایگان‬ ‫مصیبت وارده را خدمت خانواده محترم‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان البرز در نظردارد از طریق فراخوان عمومی و مناقصه یک مرحله ای نسبت به انتخاب‬ ‫‪@rouydadiran‬‬ ‫تامین کنندگان واجد صالحیت جهت تامین ‪ 5250‬متر لوله پلی اتیلن فاضالبی در سایزهای ‪ 250‬و ‪ 315‬میلیمتر از‬ ‫جناب اقای رمضانعلی معتمدیتســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی‬ ‫نوبتنماید‪.‬‬ ‫شرایط ذکر شده در اسناد حاضر اقدام‬ ‫مزایدهمشخصات و‬ ‫عمرانی مطابق‬ ‫محل اعتبارات طرحهای‬ ‫اول‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫متعــال بــرای ان مرحومــه رحمــت و غفران‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد فراخوان و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫درگذشت برادر ارجمندتان‪ ،‬مرحوم عباسعلی معتمدی را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت‬ ‫‪ 2000005186000003‬انجام خواهد‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫(ستاد ) به‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫فراخوان دارد پروژه ذیل را بر‬ ‫شمارهدر نظر‬ ‫استانباالبرز‬ ‫ادرسنقل جاده ای‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫اداره کل‬ ‫ارزومندم‪.‬خانــواده محترم‪ ،‬صبر جمیل‬ ‫ـی و بــرای‬ ‫و برای جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و الهـ‬ ‫شکیبایی‬ ‫مزایده الکترونیکی را‬ ‫گواهی امضای‬ ‫مذکور و‬ ‫سایت‬ ‫جزئیاتثبت نام‬ ‫قبلی ‪ ,‬مراحل‬ ‫مشخصات‪ ،‬عضویت‬ ‫شرحدر صورت عدم‬ ‫مناقصهبهگران‬ ‫است‬ ‫شرایطالزم‬ ‫اساس شد و‬ ‫دریافتطریق‬ ‫مزایده از‬ ‫اسناد‬ ‫مندرجدردر‬ ‫اطالعات و‬ ‫شده و‬ ‫ذکر‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫امروز‬ ‫رویداد‬ ‫روزنامه‬ ‫اکبری‪-‬‬ ‫امیر‬ ‫و اجــر جزیل مســئلت مــی نماییم‪.‬‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫مناقصه محقق‬ ‫جهت شرکت‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫صالحیت‬ ‫در واجد‬ ‫پیمانکاران‬ ‫عمومی به‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های ‪ PDF‬اســناد ‪ ,‬موظف به ارائه ان در پاکت الک و مهر شــده تا ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫البرز می باشند‪.‬‬ ‫دفتر قراردادهای شرکت اب و‬ ‫مبلغبه‬ ‫‪1400/02/27‬‬ ‫مورخ‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‬ ‫توضیحات‬ ‫فاضالب استان مدت‬ ‫شماره مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی‪ ،‬از تاریخ ‪ 1400/02/08‬تا ساعت ‪ 1۹‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/02/12‬به سامانه الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند‪ .‬متقاضیان موظف‬ ‫تجدیدمزایده‬ ‫‪،‬نگهداری‬ ‫واگذاری‬ ‫مراجعه‪ 1400/02/27‬در سامانه تدارکات‬ ‫مشاهدهمورخ‬ ‫نحوهدوشنبه‬ ‫پسواز تکمیل مدارک خواسته شده‪ ،‬مدارک را حداکثر تا ساعت ‪ 1۹‬روز‬ ‫هســتند‬ ‫بهره برداری از چهار‬ ‫الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری نمایند‪36.‬ماه مدت به بخش مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000008 1,538,000,000‬‬ ‫‪30,750,720,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫بهستاد‬ ‫سامانه‬ ‫سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به‬ ‫اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج است‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫ســایر‬ ‫محور ازاد راه کرج‪-‬‬ ‫قزوین‬ ‫ادرس (‪ )iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1128314 :‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان البرز «سهامی خاص»‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫همکاران ارجمند‬ ‫سرکار خانم زهرا حسینی ‪ ،‬سرکار خانم مریم حسینی‬ ‫محمداحتشامی‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از پروردگار مهربان برای ان فقید سعید‪ ،‬رحمت و مغفرت و برای‬ ‫بازماندگانداغدارصبروشکیباییارزومندیم‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫مدیرمسئول و همکاران روزنامه روزنامه رویداد امروز‬ ‫انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی‬ ‫اگهی مزایده عمومی (‪)99/404‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫حفاظت فیزیکی‬ ‫پیمانکاردوم‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب نوبت‬ ‫‪،‬نگهداری و بهره‬ ‫نحوه مشاهده مراجعه‬ ‫الکترونیک دولت برگزار نماید‪ .‬مراحل برگزاری‬ ‫سامانه‬ ‫مرحلهطریق‬ ‫‪ 2000001484000002‬از‬ ‫به شماره‬ ‫برداری از چهار‬ ‫تدارکدوم)‬ ‫نوبت‬ ‫ای (‬ ‫یک‬ ‫مزایده‪/‬انتخاب‬ ‫است‪،‬مراقببخش‬ ‫جان اب‪،‬در خطر ‪36‬ماه مدت به‬ ‫باشیم‬ ‫سه ماه‬ ‫‪5099004224000009‬‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪17,847,648,000‬‬ ‫دستگاهتابلوی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارتابلاجاره‪/‬انتخاب‬ ‫اجاره‬ ‫مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بارگذاری اسناد و مدارک مناقصه از طریق‬ ‫تبلیغاتی واقع در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫نوبت اول‬ ‫کرمانشاه(سهامیخاص)‬ ‫صورتانواع‬ ‫‪50،000‬کیلو گرم‬ ‫استدارد‬ ‫در نظر‬ ‫دولتبرق‬ ‫نیروی‬ ‫شــرکت توزیع‬ ‫محور ازاد راه تهران‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫عدم عضویت‬ ‫مناقصه گران در‬ ‫کرمانشــاهالزم‬ ‫اســتانخواهد شد و‬ ‫(ستاد) انجام‬ ‫الکترونیکی‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫کرج‬‫ســیم الومینیومی اســقاط رااز طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند‪.‬لذاکلیه شــرکت هــای تولید کننده‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد مناقصات مشــروحه ذیل را از طریــق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام ســیم و کابــل و کارخانجــات ذوب فلزات مــی توانندجهــت دریافت اســناد مزایده و بازدیــد ظرف مدت‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد مزایده و اگاهی از سایر‬ ‫مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫زمان انتشار اولین اگهی‪ /‬ارسال به صفحه اعالن عمومی تاریخ ‪ 1400/02/08‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ 5‬روز کاری از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی به امــور تدارکات این شــرکت واقــع در کرمانشــاه‪ -‬خیابان‬ ‫مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضای‬ ‫گواهی‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫عضویت قبلی‪،‬‬ ‫ایعدم‬ ‫صورت‬ ‫گران در‬ ‫الزم است‬ ‫اداره کل خواهد شد و‬ ‫مراحلنظر دارد مزایده عمومی مذکور را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫البرز در‬ ‫استان‬ ‫جاده‬ ‫مناقصهنقل‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 10‬روز ‪ 1400 / 02 / 12‬می باشد‪.‬‬ ‫‪1400/02/15‬‬ ‫تاریخ‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫شــهید امجدیــان (ســیلو) و یــا بــه ســایت هــای ‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫‪1400‬اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫دریافت‬ ‫مزایده از‬ ‫مراحل‬ ‫‪.‬کلیه‬ ‫اسنادنماید‬ ‫برگزار‬ ‫الکترونیکی‬ ‫‪/ 02 / 16‬‬ ‫برگزاریشنبه تاریخ‬ ‫ساعت ‪ 1۹‬روز پنج‬ ‫سایت‪ :‬تا‬ ‫مناقصه از‬ ‫دولتدریافت‬ ‫مهلت زمانی‬ ‫های پیشنهاد‪ :‬تاریخ ‪1400/02/26‬‬ ‫مراجعهپاکت‬ ‫‪www.kpedc.ir‬ارسال‬ ‫مهلت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تاریخ‬ ‫دوشنبه‬ ‫روز‬ ‫‪8:30‬‬ ‫ساعت‬ ‫تا‬ ‫پیشنهادات‪:‬‬ ‫ارائه‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫توضیحات‪:‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬تاریخ ‪1400/02/27‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪،‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫قبلی‬ ‫الزم اســت‬ ‫‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای زمان بازگشایی‬ ‫براورد مناقصه‬ ‫مزایده گران در صورت عدم عضویت مبلغ‬ ‫شماره‬ ‫تحویل و گشایش‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫فرایند ارجاع کار(به‬ ‫عنوان و مشخصات کلی پروژه‬ ‫مناقصات‬ ‫(به ریال)‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1400/03/03‬یا واریز وجه نقد‬ ‫ضمانت نامه بانکی و‬ ‫مزایده‪:‬‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫نوع‬ ‫‬‫پیشنهادات‬ ‫ریال)‬ ‫زمان اعتبار پیشنهاد‪ :‬تاریخ‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬زمان دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد (‪ )setadiran.ir‬و‬ ‫مزایده‬ ‫شرکت در‬ ‫ساعت ‪ 9:30‬مورخه ‪ -‬مبلغ تضمین‬ ‫تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خط‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬رشته‬ ‫ریالدریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل‬ ‫‪697،500،000‬جهت‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫گزار باشد‬ ‫مناقصهمی‬ ‫‪99/08/26‬‬ ‫ساعت ‪14‬ظهرابمورخ‬ ‫صبح لغایت‬ ‫‪ 99/08/18‬ساعت ‪8‬‬ ‫اداری از‬ ‫در روزهای‬ ‫مهلت بازدید‬ ‫نشانی‬ ‫‪2.262.000.000‬‬ ‫‪45.235.462.262‬‬ ‫تاریخشبکه توزیع اب‬ ‫‪ RE2‬به سمت‬ ‫برگشت از مخزن‬ ‫‪400/16‬‬ ‫‪1400/02 /27‬‬ ‫ زمان بازدیدوخریداسنادکاالی موردمزایده‪:‬ازتاریخ‪99/8/18‬لغایت‪،99/8/22‬انبار اسقاط این شرکت به‬‫شهر قزوین‬ ‫پاکات (الف‪ .‬ب‪ .‬ج) ادرس‪ :‬خرم اباد‪ ،‬چهار راه امام خمینی (ره) خیابان ایت اله طالقانی روبروی اداره امور‬ ‫‪.‬مهلت‪ ،‬زمان و محل تحویل پیشنهادات‪ :‬در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل‬ ‫نشانی فوق‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خط‬ ‫خانه فاضالب‪،‬‬ ‫خروجی تصفیه‬ ‫درپساب‬ ‫اجرای‬ ‫انتقال و‬ ‫مورخه‬ ‫‪10‬‬ ‫ساعت‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬رشته‬ ‫لرستان‬ ‫استان‬ ‫بازرگانی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫غله‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫خانه‬ ‫دبیر‬ ‫مالیاتی‬ ‫شنبه‬ ‫ظهرروز‬ ‫لغایت‬ ‫‪99/08/18‬‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫رسید‬ ‫دریافت‬ ‫قبال‬ ‫البرز‬ ‫‪400/17‬استان‬ ‫و نقل جاده ای‬ ‫گزار‬ ‫‪ 99/09/01‬تا ساعت ‪14‬نشانی مناقصه‬ ‫‪449.700.000‬‬ ‫‪8.992.877.261‬‬ ‫ زمان و مکان تسلیم پاکت های مزایده‪ :‬حداکثر تاساعت‪11:00 :‬روز یکشنبه مورخ ‪ ،99/9/2‬دبیرخانه شرکت‬‫‪1400/02 /27‬‬ ‫اب‬ ‫همراه با رفع نقاط انفصال موجود و احیای بخشی از‬ ‫شبکه فاضالب شهر شال‬ ‫می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‬ ‫‪06633316382‬‬ ‫‪ 06633316381‬و‬ ‫یکشنبه مورخ ‪،99/9/2‬اتاق کنفرانس شرکت‬ ‫ها‪:‬ساعت‪12:00‬روز‬ ‫تلفن‪:‬بازگشایی پاکت‬ ‫ زمان و مکان‬‫مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مخزن ‪500‬‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫واصل شود‪ً 400/18،‬‬ ‫مورخه‬ ‫‪10‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪99/09/02‬راس‬ ‫‪5‬رشته‪5‬مورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫پاکات‪ :‬روز‬ ‫‪5.207.685.510‬بازگشایی‬ ‫مهدیمترتاریخ جلسه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫بتنی واثر‬ ‫ترتیب‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫جهت انجام مراحل‬ ‫نقداسامانه‬ ‫تماس‬ ‫درمقابل اطالعات‬‫نشانی مناقصه گزار‬ ‫اب یا حداقل رتبه‬ ‫‪261.000.000‬‬ ‫روستای‬ ‫ایستگاه پمپاژ‬ ‫اجرای‬ ‫مطلقا مکعبی‬ ‫قوانین و مقرارات به عهده خریدار‬ ‫درطبق‬ ‫عضویتان‬ ‫مالیات‪،‬عوارض و نظایر‬ ‫ستادهرگونه‬ ‫دریافت و‬ ‫فروش‪،‬وجه ان‬ ‫‪1400/02 /27‬‬ ‫رشته ابنیه‬ ‫اباد شهرستان قزوین‬ ‫فقط از‬ ‫ساعت ‪9‬صبح (حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است)‪ .‬ارسال اسناد‬ ‫بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬است‪.‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41۹34 :‬‬ ‫اطالعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف؛ ادرس‪ :‬قزوین‪ ،‬چهارراه ولیعصر«عج»‪،‬‬ ‫‪33378167‬‬ ‫تضمیننمابر‪:‬‬ ‫‪3337۹051-4‬‬ ‫دهندهقزوین ‪.‬‬ ‫فاضالب استان‬ ‫شرکت اب و‬ ‫پالک ‪،4‬‬ ‫ستادپنجم‪،‬‬ ‫سامانهگلستان‬ ‫طریق کوچه‬ ‫مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل‬ ‫معتبر‬ ‫تلفن‪:‬است‬ ‫مکلف‬ ‫پیشنهاد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‬ ‫حفاظتکمتر از‬ ‫سپرده های‬ ‫مخدوش‪،‬‬ ‫سپرده‪،‬‬ ‫ضمنافاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ به‬‫بدلیل تغییرات‬ ‫‪2000001484000001‬‬ ‫میزانشماره‬ ‫فیزیکی به‬ ‫پیمانکار‬ ‫سپردهانتخاب‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫*‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021- 27313131‬دفتر ثبت نام‪021- 88۹6۹737 :‬و ‪021-851۹3768‬‬ ‫اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬‬ ‫دستگاه‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافتشد‪.‬‬ ‫جهتداده نخواهد‬ ‫گزارترتیب اثر‬ ‫مزایدهمطلق ًا‬ ‫مشروط‪ ،‬مخدوش‬ ‫تماسامضاء‪،‬‬ ‫پیشنهادهای فاقد‬ ‫نماید‪ ( .‬ـ به‬ ‫شد‪ .‬مناقصه لغو گردیده است‪.‬‬ ‫نخواهداسناد‬ ‫اثر داده در‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ اخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫گردد‪ 026-.‬داخلی‪* 135-176‬سایر‬ ‫تماس‪34203400-3:‬‬ ‫گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک‪11‬شماره‬ ‫ـ هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت اب و فاضالب استان قزوین تامین می‬ ‫ستاد جهت انجام مراحل‬ ‫سامانه‬ ‫است‪.‬اطالعات‬ ‫روابطمندرج‬ ‫شرایط‪ ،‬اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده‬ ‫قزوین‬ ‫تماساستان‬ ‫فاضالب‬ ‫عمومی شرکت اب و‬ ‫عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس‪02141934‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1039869:‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل‬‫شد‪.‬عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان‬ ‫روابط‬ ‫می شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت هایی در مذاکرات‬ ‫وین حاصل شده است‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا بــا اشــاره بــه‬ ‫حصــول پیشــرفت در مذاکــرات ویــن اعــام کرد که‬ ‫همچنان چالش های بزرگی در راه باقی مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ند پرایس با اشاره به اینکه سومین‬ ‫دور مذاکرات وین در حال انجام گرفتن است مدعی‬ ‫شــد که هیئت امریکایی گفت وگوهای غیرمســتقیم‬ ‫اموزنده و منظمی با ایران داشته اند اما همچنان «راه‬ ‫طوالنی برای پیمودن» باقی مانده اســت‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت خارجــه امریــکا تصریح کرد‪ :‬پیشــرفت هایی‬ ‫لشــده اســت‪ .‬ما درک بهتــری از ایــن داریم که‬ ‫حاص ‬ ‫در صــورت بازگشــت ایــران به پایبنــدی چه کارهایی‬ ‫باید انجام دهیم و براوردمان این است که ایران نیز‬ ‫بهتر درک می کند که چه کارهایی برای تداوم پایبندی‬ ‫بــه برجــام باید انجام دهنــد‪ .‬ند پرایس با اشــاره به‬ ‫اینکــه هرگونــه بازگشــت به توافــق هســته ای ‪۲۰۱۵‬‬ ‫نیازمند رفع تحریم ها است‪ ،‬مدعی شد که واشنگتن‬ ‫تنهــا تحریم های مغایر با برجــام را لغو خواهد کرد‪.‬‬ ‫او در ایــن زمینــه مدعــی شــد‪ :‬حتی اگر ما بــه برجام‬ ‫بازگردیم به اعمال تحریم علیه فعالیت ها ایران که‬ ‫در برجام پوشش داده نشده است ‪ -‬از جمله اشاعه‬ ‫موشــکی‪ ،‬نقض حقوق بشــر و حمایت از تروریســم‬ ‫ ادامــه می دهیــم‪ .‬پرایس با اشــاره بــه اینکه برنامه‬‫هســته ای ایــران پــس از خــروج ترامــپ از برجــام و‬ ‫اعمال تحریم ها گسترش پیداکرده است‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫کــه همچنان «چالش های بزرگی» وجــود دارد و «راه‬ ‫طوالنی برای پیمودن باقی مانده است»‪.‬‬ ‫سند همکاری ‪ ۲۵‬ساله از‬ ‫نمادهای توازن در روابط‬ ‫خارجی است‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه‬ ‫دربــاره عــدم تــوازن در روابط ایران با برخی از کشــورها‬ ‫و پایین بودن مناسبات اقتصادی با این کشورها یاداور‬ ‫شــد‪ :‬اصلی تریــن کار وزارت امــور خارجه جهت دهی و‬ ‫ایجاد تعادل در روابط خارجی در امور مختلف از جمله‬ ‫اقتصــادی اســت‪ .‬شــیرین ترین میــوه انقالب اســامی‪،‬‬ ‫اســتقالل ایــران اســت‪ .‬اغــراق نکــرده ام اگــر بگویم که‬ ‫جمهوری اســامی مستقل ترین کشور دنیا است‪ .‬حتی‬ ‫ایاالت متحده مستقل نیست و سیاست های ان در گرو‬ ‫رژیم صهیونیستی است‪ .‬طی سال های بعد از انقالب‪،‬‬ ‫شعار نه شرقی نه غربی در کشور به خوبی حفظ شده‬ ‫اســت‪ .‬ســید رســول مهاجر در گفت وگو با ایرنا با تاکید‬ ‫بر اینکه وزارت امور خارجه به عنوان مســئول سیاســت‬ ‫خارجی در کشــور‪ ،‬این اعتدال را با کشــورها‪ ،‬ب هشــدت‬ ‫حفظ کرده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ســند همکاری ‪ ۲۵‬سال با‬ ‫چین یکی از نمادهای توســعه روابط و اعتدال اســت‪،‬‬ ‫علیرغم اینکه دشــمنان بــه دنبال تهییج افکار عمومی‬ ‫جامعهدر اینزمینهبودند کهامضایاینسندرانادرست‬ ‫تلقی کنند‪.‬ازنظران ها‪،‬اگراینسندبایک کشور اروپایی‬ ‫یشــد‪ ،‬این گونه جاروجنجال رسانه ای نداشت‪.‬‬ ‫امضا م ‬ ‫معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به بیان‬ ‫اینکه روابط ایران با روسیه و چین اصالت دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارتامور خارجهپرچم دار حمایتوتوسعهاینروابط‬ ‫است کما اینکه روابط ما با اروپا نیز دارای اصالت است‪.‬‬ ‫مهاجر با اشاره به امضای سند همکاری‪ ۲۵‬ساله با چین‬ ‫قبال با روسیه امضا کردیم و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬چنین سندی را ً‬ ‫اکنونبهدنبالتوسعهانسندهستیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تغییر لحن صعودی ها از احتمال بهبود روابط خبر می دهد‬ ‫مردم کمک کنند دوباره اتفاقات‬ ‫گذشته رخ ندهد‬ ‫چرخش ‪ 180‬درجه ای‬ ‫محمــد بــن ســلمان‪ ،‬ولیعهــد ســعودی اخیرا‬ ‫در گفت وگویــی اظهار کرده اســت‪ :‬ایران کشــور‬ ‫همســایه اســت و مــا خواهان رابط ـه ای خوب و‬ ‫ممتاز با ایران هستیم‪ .‬ما نمی خواهیم که شرایط‬ ‫با ایران دشوار باشد؛ برعکس ما می خواهیم این‬ ‫رابطه کامیاب شود و رشد کند چراکه ما منافعی‬ ‫نهــا نیــز‬ ‫بــرای ســعودی ها در ایــران داریــم و ا ‬ ‫منافعی برای ایران در عربستان دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز او در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫مدعی شده بود‪ :‬مشکل ما برخی رفتارهای منفی‬ ‫اســت کــه ان ها دارند حال چه برنامه هســته ای‬ ‫یا موشک های بالیستیک شان باشد و یا حمایت‬ ‫نامشروعشان از شبه نظامیان در برخی کشورها‪.‬‬ ‫مــا در حــال همــکاری بــا شــرکایمان در منطقه و‬ ‫جهان هستیم تا راه حلی برای این مشکالت پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬ما امیدواریم که بر مشکالت غلبه کنیم و‬ ‫رابط ـه ای خــوب و مثبت با ایران بســازیم که به‬ ‫نفع تمامی طرفین باشــد‪ .‬تلطیف شدن مواضع‬ ‫ایران و عربســتان نســبت به یکدیگر از تحوالت‬ ‫جدید در روابط و حرکت به ســمت تنش زدایی‬ ‫در مناســبات دوجانبــه خبــر می دهــد‪ .‬در همین‬ ‫زمینه ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ایران‬ ‫بــرای گفتگو و همکاری در منطقه خلیج فارس از‬ ‫جملــه پویــش صلح هرمز (ابتکار امید) پیشــگام‬ ‫مسیر مودت و همکاری منطقه ای بوده و از تغییر‬ ‫لحن عربســتان ســعودی استقبال می کند‪ .‬سعید‬ ‫خطیــب زاده‪ ،‬ســخنگوی وزارت امــور خارجــه‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی در خصوص اظهــارات اخیر‬ ‫ولیعهد عربســتان در خصوص مناســبات ایران و‬ ‫عربســتان و منطقه اظهار داشت‪ :‬با دیدگاه های‬ ‫ســازنده و روش گفتگــو محــور‪ ،‬ایــن دو کشــور‬ ‫مهــم منطقه و جهان اســام می توانند با پشــت‬ ‫ســر گذاشــتن اختالفــات‪ ،‬وارد فصــل تــازه ای از‬ ‫تعامــل و همــکاری بــرای نیل به صلــح و ثبات و‬ ‫توســعه منطقه ای شوند‪ .‬ســخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجــه افــزود‪ :‬جمهوری اســامی ایران بــا ارائه‬ ‫پیشــنهادها و طرح هایی برای گفتگو و همکاری‬ ‫در منطقه خلیج فارس از جمله پویش صلح هرمز‬ ‫(ابتــکار امید) پیشــگام مســیر مــودت و همکاری‬ ‫منطقه ای بوده و از تغییر لحن عربستان سعودی‬ ‫استقبال می کند‪ .‬خطیب زاده ابراز امیدواری کرد‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان ماه رحمــت و مغفرت الهی‬ ‫ســراغازی مبارک برای همگرایی جامعه اسالمی‬ ‫و زدودن جنــگ و اوارگــی و ناامنی از این منطقه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شرایط جهانی هم برای ایران و هم برای‬ ‫عربستان در حال تغییر است‬ ‫یک دیپلمات پیشین کشورمان نیز در این‬ ‫زمینــه گفــت‪ :‬ایــران و عربســتان بــا درک اینکه‬ ‫شرایط در عرصه جهانی تغییر کرده است‪ ،‬به‬ ‫این نتیجه رســیده اند که باید در راستای حفظ‬ ‫منافــع و موقعیــت خــود در ســطح منطقــه و‬ ‫جهــان‪ ،‬تغییراتی را در سیاست هایشــان ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬قاســم محبعلی‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا در‬ ‫ارتباط با انجام مذاکرات بین ایران و عربستان‬ ‫در عــراق و اظهــارات اخیــر ولیعهــد ســعودی‬ ‫مبنــی بر اینکــه خواهان روابط خــوب با ایران‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط جهانی هم برای ایران‬ ‫و هم برای عربســتان در حال تغییر اســت و با‬ ‫توجــه به ایــن تغییر باید سیاس ـت ها نیز به روز‬ ‫شود و ان ها در راستای حفظ منافع و موقعیت‬ ‫خودشــان در منطقه و جهــان باید اقداماتی را‬ ‫انجــام داده و تغییراتــی بــه وجــود اورند‪ .‬این‬ ‫کارشــناس مســائل خاورمیانــه بابیــان اینکــه‬ ‫عربســتان متوجه شــده که در امریکا تغییراتی‬ ‫بــه وجود امــده و امریکا نمی خواهــد به مانند‬ ‫دروان ترامــپ خــود را در منطقه در عربســتان‬ ‫خالصــه کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬جنــگ در یمــن‬ ‫هم به ســرانجام روشــنی نرســیده و هزینه های‬ ‫زیادی دراین ارتباط صرف شــده اســت و اینکه‬ ‫امریکایی هــا عالقه منــد هســتند کــه ترتیبــات‬ ‫در خاورمیانــه را بــه نحــوی به پیــش ببرنــد که‬ ‫نقــش و حضــور ان هــا در این منطقــه کمتر نیاز‬ ‫نهــا به ســمت توجهــات اصلی خود‬ ‫باشــد و ا ‬ ‫و تهدیــدات بزرگــی مانند تهدیدات اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاســی و ژئوپلیتیــک چیــن و جاه طلبی هــای‬ ‫ژئوپلیتیــک پوتیــن روســیه می رونــد و بایــد ان‬ ‫را کنتــرل کننــد‪ ،‬بنابرایــن خاورمیانه برای ان ها‬ ‫دســت و پاگیــر شــده و بــرای اینکــه بتوانند به‬ ‫مســائل بزرگ تــر توجــه کنند باید مشــکالت در‬ ‫ایــن منطقه را حل کنند‪ .‬عربســتان فهمیده که‬ ‫امریــکا نمی خواهد دیگر خــود را در منطقه در‬ ‫عربســتان خالصــه کنــد و بــه دنبــال ان اســت‬ ‫کــه در خاورمیانه و کشــورهایی چــون عراق و‬ ‫افغانستان ثبات ایجاد شود‪.‬‬ ‫محبعلــی ادامــه داد‪ :‬ایــران هــم‬ ‫عالقه مند اســت کــه سیاس ـت های خــود را در‬ ‫خاورمیانه بازسازی کند و به نحوی حرکت کند‬ ‫کــه سیاس ـت ها و اقداماتــی که انجــام می دهد‬ ‫ســودش بیشتر از هزینه هایی باشد که پرداخت‬ ‫می کند چراکه ما بعضا در سیاست خارجی خود‬ ‫در این ســال ها هزینه هایی را متحمل شــده ایم‬ ‫که هیچ ســودی به همراه نداشــته اســت‪ .‬او در‬ ‫پاســخ به این سوال که با توجه به این موضوع‬ ‫ایــا ایــن امید وجــود دارد کــه ایران و عربســتان‬ ‫هــر چه زودتر بتوانند مســائل خود در منطقه را‬ ‫حل کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر مشــکلی اســت‬ ‫چراکــه مســائل در خاورمیانــه پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫تاکنون راه حل های نظامی در خاورمیانه جواب‬ ‫نــداده و تنهــا راهی که برای کشــورهای منطقه‬ ‫باقی مانــده اســت ایــن اســت که دیپلماســی را‬ ‫سرلوحه اقدامات خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ماجرای برجام‬ ‫از ســوی دیگــر عربســتان ســعودی به خوبــی‬ ‫می داند که انعقاد یک توافق میان دو کشور شاید‬ ‫زمان بر باشد‪ ،‬اما درنهایت اتفاق خواهد افتاد‪ .‬در‬ ‫این رابطه انگلیس ـی ها یک جمله معروف دارند‪:‬‬ ‫«اگر نمی توانید چیزی را بر هم زنید‪ ،‬به ان ملحق‬ ‫شــوید»‪ .‬در این راستا‪ ،‬عربستان سعودی به نوعی‬ ‫می خواهد خود را در فرایند بحث و گفتگو هایی‬ ‫قــرار دهد کــه درنهایت قرار اســت به یک توافق‬ ‫بزرگ میان ایران و امریکا ختم شود‪.‬‬ ‫مسیرنفوذراشناسایی کنید‬ ‫حسام الدیناشنادر یک رشتهتوییتدر حساب‬ ‫کاربــری اش در توییتــر نوشــت‪« :‬مرکــز بررس ـی های‬ ‫استراتژیک عالوه بر ان که ارائه خدمات مشاوره ای‪،‬‬ ‫تحلیلــی‪ ،‬نظارتــی و اگاهی رســانی تخصصــی در‬ ‫حوز ههــای راهبــردی را در دســتور کار خود داشــته‪،‬‬ ‫مسئولیتمستندسازیدستاوردهایدولتیازدهم‬ ‫و دوازدهــم را نیــز برعهده گرفتــه اســت و تاکنــون‬ ‫چهــار جلــد از این مجموعه را اماده انتشــار نموده‬ ‫اســت؛ و در ادامــه همیــن مســیر‪ ،‬در اذرمــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مســئولیت نظارت بر اجــرای قرارداد نهاد ریاســت‬ ‫جمهوری با شــخصی حقیقی برای تولید و تدوین‬ ‫محصولفرهنگی‪-‬هنری«کارنامه‪/‬ان سویدولت»‬ ‫نیــز بــر عهده ایــن مرکز نهاده شــده اســت‪ .‬برنامه ‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-252‬نظربراینکه ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی قطعه ‪۲‬طبقه ‪ ۲‬بشماره ‪۳۲۷۷۶‬‬ ‫فرعی از مفروزی ‪ ۱۰۴۹‬فرعی از ‪ ۷۵۴۴‬اصلی واقع در بخش ‪ ۲‬اردبیل بشرح ص ‪ ....‬دفتر‬ ‫‪ ....‬ذیل ثبت ‪ ....‬بنام احمد شادمان فرزند بابا سند ثبت و صادر گردیده بود و بعدا برابر سند‬ ‫شماره ‪ ۱۴۴۷۸‬مورخه ‪ 96/11/02‬از پالک فوق اردبیل بنام على جعفر نژاد سند ثبت و صادر‬ ‫گردیده بود طبق وکالت بشماره ‪ -‬به علت اسباب کشی منزل اصل سند مالکیت در دست‬ ‫متقاضی صدور سند مالکیت ‪ -‬مفقود شده است فلذا مالک برای این پالک برابر درخواست‬ ‫وارده بشماره ‪۱۰۰۲۱۵۰‬مورخه ‪ 1400/02/01‬تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده‬ ‫است لذا مراتب طبق بخشنامه شماره ‪ 140080003144000068‬تاریخ ‪ 1400/02/08‬به‬ ‫دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی‬ ‫قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه اگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود سند مالکیت‬ ‫یا سند معامله بنام خود داشته باشند‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است‬ ‫پس از انقضای مدت مقرره پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام على‬ ‫جعفر نژاد سند صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد‪ .‬در‬ ‫اجرای استاندارد سازی نسبت به پالک فوق شماره بایگانی ‪ ۳۲۷۷۶‬فرعی از ‪ ۷۵۴۴‬اصلی‬ ‫بخش ‪ ۲‬اردبیل‪ -‬تاریخ انتشار اگهی ‪ -1400/02/11‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک‬ ‫شهرستان اردبیل‪ -‬بهرام حیدری‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-253‬نظر بر اینکه علی جعفرنژاد ایوریق برابر درخواست وارده بشماره ‪-۱۰۰۲۱4۷‬‬ ‫‪ 1400/02/1‬اعالم داشته که سند مالکیت مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان قطعه‬ ‫‪ 1‬در طبقه ‪ ۱‬شماره پالک ‪ ۳۲۷۷5‬فرعی مفروز از ‪ 1049‬فرعی از ‪ ۷۵44‬اصلی واقع در بخش‬ ‫دو اردبیل مربوط به صفحه – دفتر‪ -‬شماره ثبت ‪ -‬بشماره چاپی ‪ 793265‬سال ‪ ۹۸‬سری ه‬ ‫بنام علی جعفرنژاد ایوریق ثبت و صادر شده است بعلت اسباب کشی و جابجایی منزل مفقود‬ ‫و پس از جستجوی کامل پیدا نشده‪ ،‬لذا طبق تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه اصالحی‬ ‫قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است‪ ،‬که مراتب طی شماره یکتا‬ ‫‪ 139980003144000072‬مورخ ‪ 1400/02/09‬به کلیه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه گردیده‪،‬‬ ‫حال موضوع یکبار در روزنامه اگهی تاهرکس هرگونه ادعای به وجود سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله نزد خود داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این اگهی اصل سند مالکیت‬ ‫را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره اداره ثبت نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت المثنی بنام علی جعفرنژاد ایوریق طبق مقررات قانونی اقدام نموده و سند‬ ‫اولیه را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/02/11‬بهرام حیدری ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل‬ ‫اگهی ماده ‪3‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اشتهارد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-117‬برابر رای شماره ‪ 139960331014001072‬مورخ ‪ 1399/12/25‬هیات دوم موضوع‬ ‫«کارنامه‪/‬ا نســوی دولت» مطابق ضمیمه قرارداد‬ ‫باهــدف ثبت تالش ها‪ ،‬دســتاوردها و تجــارب وزرا‬ ‫و معاونین رئیس جمهور از طریق گفتگوی صریح‪،‬‬ ‫دقیــق و نظام منــد طراحــی و اجراشــده اســت‪.‬‬ ‫یهــای تصویــری و‬ ‫مقررشــد ه بــود گزیــده خروج ‬ ‫مکتوب برنامه در توافق با مصاحبه شوندگان و با‬ ‫اعمــال مالحظات ضــروری‪ ،‬از طریق صداوســیما‪،‬‬ ‫نمایــش خانگــی‪ ،‬مطبوعــات و کتاب در دســترس‬ ‫عمــوم قرار گیرد و نســخه قابل انتشــار محــدود ان‬ ‫نیز طبق اســتانداردهای مرسوم‪ ،‬ارشیو شود‪ .‬تولید‬ ‫این برنامه شامل ‪ ۳۳‬گفتگو با ‪ ۲۸‬نفر از وزیران و‬ ‫معاونانرئیس جمهور در‪ ۲۸‬اسفند‪ ۱۳۹۹‬باکیفیت‬ ‫استودیویی و استاندارد پخش تلویزیونی به پایان‬ ‫رسیده و اکنون در مرحله پساتولید‪ ،‬تکمیل و اعمال‬ ‫اصالحات موردنظر مصاحبه شــوندگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫برخی راهزنان حرفه ای با شبیخونی سیاسی‪ ،‬تالش‬ ‫دارند تا ضرورت این اقدام تاریخی زیر سوال برود و‬ ‫با سرقت و انتشار نابهنگام فایلی صوتی‪ ،‬موجب‬ ‫شده اند تا یک برنامه سازی اموزنده‪ ،‬روشمند و غیر‬ ‫محرمانه‪ ،‬مورد سوءاســتفاده سیاســی و رســانه ای‬ ‫قرار گیرد و در قامت یک معضل سیاسی و امنیتی‬ ‫جلــوه کنــد‪ .‬بنــده به عنــوان یکــی از عالقه منــدان‬ ‫مطالعات سیاس ـت گذاری عمومی خود را موظف‬ ‫بــه حراســت از دســتاوردهای قابل توجه همکاران‬ ‫بســیار عزیــزم در مرکــز بررس ـی های اســتراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری از جمله در شکل دادن به روایتی‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یداله مرادده فرزند رحمن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3015‬صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان (بصورت‬ ‫ساختمان مسکونی) به مساحت ‪ 369/89‬مترمربع در ششدانگ پالک ثبتی * فرعی از ‪141‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پالک * فرعی از * اصلی قطعه * واقع در شهر اشتهارد بخش‬ ‫مرکزی حوزه ثبت ملک اشتهارد خریداری از مالک رسمی مرحوم اقای (محمد حسین اقاسی)‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع از عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/11 :‬حمید شهدوست‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک م‪ /‬الف ‪/774‬ف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-248‬برابر رای شمارات ‪ ۱۴۰۰-۰۱۶۰‬و ‪ ۱۴۰۰-۰۱۶۱‬مورخه ‪ 1400/01/19‬هیات به‬ ‫شماره کالسه های ‪ ۹۹-۲۴۶‬و ‪ 99-247‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضیان اقای بشیر کاظمی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ‪ ۲۷۶۸‬صادره از‬ ‫بجنورد به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ و اقای احمد احمدی طراقی فرزند احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۳۰۴‬صادره از بجنورد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 333/25‬مترمربع از پالک ‪ ۱۳۷‬فرعی از ‪ ۱۷۳‬اصلی واقع در اراضی معصوم زاده خراسان‬ ‫شمالی بخش ‪ ۲‬بجنورد سهیم و شریک میباشند‪ .‬خریداری از مالک رسمی اقای حسن عامرى‬ ‫اختبار ابادی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/25 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2904‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-100‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪139960306013002336‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/11‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تفصیلی از تاریخ سیاستی و اجرایی کشور می دانم؛‬ ‫امیــدوارم مســئوالن ذی ربــط ب هجــای دراز کــردن‬ ‫حکیم باشی‪ ،‬حداقل یک مسیر نفوذ را شناسایی‬ ‫کنند؛ تا مشــخص شــود رئیس جمهور برای کاوش‬ ‫دقیق‪ ،‬شــفاف و بدون مالحظه درباره چگونگی‬ ‫دست اندازی به این میراث ملی هیچ خط قرمزی‬ ‫ندارد؛ خوش بود گر محک تجربه اید به میان ‪ -‬تا‬ ‫ســیه روی شــود هر که در او غش باشــد‪ .‬از درگاه‬ ‫خداونــد بلندمرتبــه و خطاپوش مســالت دارم بر‬ ‫توفیقاتمقاممعظمرهبری‪،‬دولتمحترم‪،‬قوای‬ ‫مســلح و همه خدمتگزاران کشــور بیفزاید و همه‬ ‫قصورها و تقصیرها را در خدمت به ملت مظلوم‬ ‫ایرانببخشاید‪».‬‬ ‫شــهردار تهــران رقابــت‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و‪ ...‬کــه‬ ‫و شــور کنــد؛ رد صالحیــت‬ ‫تحمــل می کننــد‪ ،‬انگیــزه الزم‬ ‫می شوند‪ ،‬طبیعتا تعدادی از‬ ‫را برای شرکت نداشته باشند‪،‬‬ ‫افــرادی می مانند کــه ممکن‬ ‫امــا بااین حــال امیدواریــم‬ ‫اســت بــا رای حداقلــی وارد‬ ‫شــرایط به گونــه ای شــود کــه‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫شــورا شــوند کــه بهترین ها و‬ ‫شــاهد حضــور گســترده مردم‬ ‫مطمئن ترین هــا بــرای اداره‬ ‫در انتخابــات باشــیم و نبایــد‬ ‫شهر نباشد‪.‬‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری را به شــورای شهر‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬پیــروز حناچــی افــزود‪ :‬گــره بزنیــم‪ .‬او بابیان اینکه انتخابات شــوراها‬ ‫امیــدوارم چنین اتفاقی رخ ندهــد‪ ،‬چراکه اگر مربــوط بــه محیطــی اســت کــه در ان زندگــی‬ ‫مــردم پــای صندوق هــای رای نباشــند ممکــن می کنیــم و اگــر بــه محیــط زندگی حساســیت‬ ‫است اتفاق سال های قبل تکرار شود و برخی داریــم باید افــرادی که می توانند ادامه دهنده‬ ‫از افــراد بــا رای کــم وارد شــورا شــوند کــه اگــر شــرایط خوب باشــند را انتخاب کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکــه‬ ‫رقابت پرشــور بود اساسا خواب شورای شهر را مــن از مــردم دعــوت می کنــم ازانجای ‬ ‫نیــز نمی دیدند‪ .‬حناچی بابیــان اینکه از مردم می داننــد چــه اتفاقاتی اخیرا در شــهر رخ داده‬ ‫خواهش می کنم که اگر این شیوه و نگاه اداره و چــه می کنیــم؛ اگــر اقدامات مــا موردقبول و‬ ‫شهر را قبول دارند‪ ،‬کمک کنند دوباره اتفاقات پسندشان بود فارغ از اینکه چه کسی شهردار‬ ‫گذشته رخ ندهد‪ ،‬گفت‪ :‬در مواقعی که مردم تهــران می شــود به پــای صنــدوق رای بیایند‪.‬‬ ‫پــای صنــدوق رای نباشــند ممکــن اســت هــر او افــزود‪ :‬شــهرداری و ایــن صندلــی ملک ما‬ ‫اتفاقی رخ دهد و جا دارد به سخنانی از امام نیســت و ماندنــی هــم نیســت‪ ،‬چرا کــه ا گــر‬ ‫خمینی (ره) اشاره کنم که همواره به مسئوالن ماندنی بود‪ ،‬قبل از ما ان را نگه می داشتند‬ ‫تاکیــد می کردند مادامی که مردم پشــت شــما و باید این پســت ها را واگــذار کنیم اما مهم‬ ‫هســتند‪ ،‬از هیچی نترســید اما بترســید از روزی این اســت که مســیر خوب و ریل گذاری های‬ ‫کــه مــردم پشــت شــمارا خالــی کنند‪ .‬شــهردار درســت محکــم شــود‪ .‬حناچــی بابیــان اینکه‬ ‫تهران بابیان اینکه حضور مردم «باطل السحر» انتخاب مدیریت شهری با رقابت های سیاسی‬ ‫خیلــی از مــواردی اســت که ممکن اســت‪ ،‬رخ عجین اســت؛ اما به هیچ وجه در اجرا سیاسی‬ ‫دهــد و عــدم حضورشــان موجــب می شــود نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ممکن است با رقابت های‬ ‫اتفاقاتــی مثل ســال های قبل رخ دهــد‪ ،‬ادامه سیاســی شــکل پیــدا کنــد و رای هــم بیاورنــد‪،‬‬ ‫داد‪ :‬هرچنــد کــه ممکن اســت برخــی از مردم اما در عمل کار اجرایی در شــهر اصال سیاســی‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل گرانی‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫برنده شدن در مسابقه‬ ‫بدون رقیب جدی افتخارافرین نیست‬ ‫حســین کمالــی‪ ،‬دبیــر کل‬ ‫اصولگرایانمرتبتکرار می کنند‬ ‫حزب اسالمی کار‪ ،‬در خصوص‬ ‫و جنــگ روانــی راه می اندازنــد‬ ‫شرایط پیش روی اصالح طلبان‬ ‫که اصالح طلبان موقعیت خود‬ ‫گفت‪ :‬اصالح طلبان از حدود ‪۶‬‬ ‫را بــه دلیــل ضعف هایــی کــه‬ ‫ماه پیش تصمیم قاطع خود را‬ ‫دولت فعلی در امر اجرا داشــته‬ ‫حسینکمالی‬ ‫گرفته اندکهدرانتخاباتشرکت‬ ‫و یــا ناتوانایی هایــی کــه در‬ ‫موثــر و فعــال و نقش افرینــی‬ ‫زمینه اقتصادی داشــته از دست‬ ‫سیاسی اجتماعی داشته باشند و بتوانند در این داده اند‪،‬تعیین کنندهنهاییسرنوشتانتخابات‬ ‫صحنه حضور پیدا کنند و به جمعیت خاموش نیست‪ .‬اوال همه مردم می دانند کهدولت فعلی‬ ‫و بی تفــاوت اضافــه نشــوند و در حقیقــت یک را نمی تــوان اصالح طلــب فرض کــرد‪ ،‬منتها این‬ ‫نقش موثر و سازنده ای را ایفا کنند‪ .‬اینکه کسانی دولــت از حمایــت اصالح طلبــان برخــوردار بود‬ ‫که برگزارکننده انتخابات هســتند احساس کنند به دلیل اینکه اصالح طلبــان در گزینه های خود‬ ‫که به چنین نقشــی جامعه و حاکمیت نیازمند روحانــی را کم خطرتــر و معتدل تــر برای جامعه‬ ‫اســت و اصالح طلبان می توانند چنین نقشــی را تشخیصدادند‪ .‬کمالیخاطرنشان کرد‪:‬روحانی‬ ‫عهده دار شــوند تعیین کننده برنامه های بعدی خود را اصالح طلب نمی داند و هیچ وقت خود را‬ ‫انتخاباتی اصالح طلبان اســت‪ .‬به گــزارش برنا‪ ،‬اصالح طلب معرفی نکرده است‪ .‬روحانی یک‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اگــر یــک انتخابــات ازاد‪ ،‬رقابتی و اصولگرای معتدل و مالیم است و عملکرد او هم‬ ‫سالم برگزار شود‪ ،‬اصالح طلبان کاندیدا خود را در هر چه هســت مربــوط به یک تصمیم جمعی‬ ‫صحنهانتخاباتعرضهمی کنندواینکهبعضیاز است‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر املی‬ ‫فرزند ابراهیم در ششدانگ قسمتی از یک باب منزل به مساحت ‪ 15/85‬مترمربع از‬ ‫پالک شماره ‪ 2204‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت‬ ‫ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/11 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ 405GLX-XU7‬به‬ ‫رنگ نقره ای ‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 241 -85‬ص ‪ 32‬به شماره موتور‬ ‫‪ 124K0173826‬و شماره شاسی ‪ NAAM01CA2DR522673‬مدل ‪ 1392‬به‬ ‫نام ابوالفضل قریب زاده فرزند علی شماره شناسنامه ‪ 10472‬کدملی ‪362115742‬‬ ‫صادره از زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪73/00/04 :‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪2000001173000013 :‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کارفرما‪ :‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کردســتان به ادرس‪ :‬سنندج‪ ،‬چهار راه اکباتان‪ ،‬روبروی‬ ‫استادیوم ملک نیا‪ ،‬کد پستی ‪6615763154‬‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده تکمیل عملیات اجرایی رانش گردنه ساتیله و صوفیان‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪ :‬طبق جدول ذیل و بر اساس فهرست بهاء راهداری ‪ 1400‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫براورد اولیه به ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل عملیات اجرایی‬ ‫رانش گردنه ساتیله و‬ ‫صوفیان‬ ‫‪73/00/04‬‬ ‫‪2000001173000013‬‬ ‫‪14/314/211/573‬‬ ‫‪716/000/000‬‬ ‫مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه‪ :‬طبق جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا سایر تضامین اعالم شده طبق‬ ‫تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ‪/123402‬ت ‪ 5065۹‬هـ مورخ ‪ 13۹4/0۹/22‬می باشد‪.‬‬ ‫کلیه شرکتهای دارای رتبه ‪ 5‬رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/02/11‬در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬از ساعت ‪08:00‬‬ ‫قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی به مدت ‪ 7‬روز و تا ساعت ‪ 1۹:00‬مورخ ‪ 1400/02/18‬از سامانه مذکور‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادها و درج ان در سامانه ستاد به مدت ‪ 14‬روز و حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/03/01‬ساعت ‪ 14:00‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت ‪ 08:00‬صبح ‪ 1400/03/03‬می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪517112۹ :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ایمنیمقدمهحقوقنیروی کار است‬ ‫دبیر کل خانه کارگر با تبریک‬ ‫عنوان مسئول امور بهداشتی و‬ ‫هفته کارگر به تالشــگران عرصه‬ ‫وزارت کار بــه عنوان مســئول‬ ‫کار و تولیــد از کســانی کــه بــرای‬ ‫حفاظــت و ایمنی نیــروی کار‬ ‫حفــظ ســامت و جــان کارگران‬ ‫بــه شــمار می رونــد و از هــر‬ ‫تالشمی کنند‪،‬تشکرکرد‪.‬علیرضا‬ ‫طرفــی که بــه کارگر بــه دلیل‬ ‫علیرضامحجوب‬ ‫محجوب کهدر وبینار بزرگداشت‬ ‫عــدم رعایــت نــکات ایمنــی‬ ‫روز جهانــی ایمنــی و بهداشــت‬ ‫فشــاری وارد شــود سالمت او‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه وی در تببین کلی‬ ‫حرفه ای‪ ۲۰۲۱‬که به همت انجمن متخصصین تهدیــد م ‬ ‫بهداشــت حرفه ای ایران برگزار شده بود‪ ،‬سخن موضوع حفاظت و ایمنی و بهداشت کار باید‬ ‫می گفت‪ ،‬بهداشت حرفه ای و حفاظت و ایمنی دســتگاه های تخصصــی بــه وظیفــه خــود به‬ ‫کار را از موضوعــات اساســی و کلیــدی قانون کار بهتریــن وجه عمل کنند؛ چه بســا مشــکالت‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬مقدمه حقوق نیروی کار و کارگر ناشی از عدم رعایت ایمنی در کارگاه ها باشد‬ ‫طهــای کار‬ ‫باتامینایمنیشروعمی شودودر بیشتر کارگاه ها و چــه فجایعــی را در برخــی محی ‬ ‫همــواره جملــه «اول ایمنی بعد کار» به چشــم ایجــاد کند؛ لذا باید همه دســتگاه ها در برابر‬ ‫می خورد‪ .‬دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه همه ســامت و حفاظــت و ایمنی و بهداشــت کار‬ ‫کارگاه ها از جمله کارگاه های کوچک کارگاه های متعهــد باشــند‪ .‬محجــوب بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫خاصمثل کارگاه هایخانوادگیهممشمولاین هــر کارگاهــی بایــد یک کمیته داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بخش از قانون هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر کارگاهی افــزود‪ :‬در کارگا ههــای کوچک و متوســط که‬ ‫در معــرض حادثــه باشــد یــا بهداشــت کارگــر و بیشــترین حوادث و مشکالت ایمنی را شاهد‬ ‫ســامت او و محیــط کار بــه خطر افتاده باشــد هستیم‪ ،‬موضوع بهداشت کار باید تقویت شود‬ ‫ایین نامه هایمبتنیبرموازینبهداشتیدرعرصه و این کار در صورت عالقه مندی تشکل ها قابل‬ ‫حفاظــت و ایمنی و بهداشــت حرفه ای‪ ،‬ضامن انجام است و شوراهای اسالمی کار‪ ،‬انجمن های‬ ‫این مهم هستند‪ .‬محجوب گفت‪ :‬در حال حاضر صنفی کارگران و خانه کارگر امادگی همکاری در‬ ‫بر اساس قانون کار‪ ،‬وزارت بهداشت و درمان به این زمینه را دارند‪.‬‬ ‫تمدیدتعطیلیبازار بزرگتهران‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران‬ ‫اصناف شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬طبق مصوبه ســتاد‬ ‫کنتــرل نخواهــد شــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫ملــی کرونــا و ابــاغ اســتاندار‬ ‫کــرد‪ :‬اصناف بــرای جلوگیری‬ ‫تهــران مبنــی بــر تمدیــد مجدد‬ ‫از ورشکســتی بایــد فعالیــت‬ ‫تهــای‬ ‫یــک هفت ـه ای محدودی ‬ ‫داشــته باشند و امادگی کامل‬ ‫قاسم نوده‬ ‫ضدکرونایــی در شــهرهای قرمز‬ ‫بــرای اجرای هــر نوع پروتکل‬ ‫فراهانی‬ ‫و نارنجی‪ ،‬در شــهر تهــران گروه‬ ‫بهداشــتی را دارند‪ ،‬اما بســته‬ ‫شغلی‪ ۱‬همچنانمی توانندهفت هایندهبارعایت بــودن واحدهــای صنفی و فعالیــت بانک ها و‬ ‫پروتکل های بهداشتی فعالیت کنند و گروه های ســازمان امور مالیاتی و ‪ ...‬با توجه به شــرایط‬ ‫شــغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬همچــون هفت ههــای گذشــته اقتصــادی ســخت اصنــاف انهــم بــدون هیــچ‬ ‫تعطیل هستند و به هیچ وجه امکان فعالیت را حمایتــی اصال کارشناســی و گره گشــا نیســت و‬ ‫ندارند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬قاســم نوده فراهانی بارهــا مراتب اعتراض خــود را اعــام کرده ایم‪.‬‬ ‫بــا اشــاره تمدیــد تعطیلــی بــازار بــزرگ تهــران‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران در پایان گفت‪ :‬حتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمدید تعطیلی صنوف گروه های در ســخت ترین شــرایط نیــز ســامتی مــردم و‬ ‫شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬از شنبه ‪ ۱۱‬اردیبهشت ماه اغاز هم وطنان اولویت اول اصناف است و از تمامی‬ ‫و تــا جمعــه ‪ ۱۷‬اردیبهش ـت ماه ادامــه خواهد صنــوف شــهر تهــران درخواســت دارم تمامــی‬ ‫داشــت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه صرفــا بــا تعطیلی پروتکل های بهداشتی را کامال رعایت فرمایند‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫بازگشتبرندهایخارجی دردستورکاردولتنیست‬ ‫معــاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬در حال حاضر بازگشت برندهای‬ ‫خارجی حوزه لوازم خانگی به کشور در دستور کار‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا شرکت های داخلی پس از تحریم ها‬ ‫خــود را بازیافته انــد و بــا اســتفاده از امکانــات و‬ ‫زیرســاخت های موجــود‪ ،‬عمــده نیازهــا در ایــن‬ ‫زمینه از داخل در حال تامین است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مهــدی صادقــی نیارکی در‬ ‫جریان افتتاح خطوط تولید ماشــین لباس شویی‬ ‫در یکــی از شــرکت های داخلــی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬افــزود‪ :‬سیاســت وزارت صنعــت‬ ‫تقویــت برندهــای ملــی‪ ،‬افزایش عمق ســاخت‬ ‫داخــل تولیــدات داخلــی و تولیــد محصــوالت‬ ‫صادرات محور است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬با توجه به هماهنگی های‬ ‫نهــا‪،‬‬ ‫بــه عمــل امــده بــا مجلــس و دیگــر ارگا ‬ ‫همچنیــن مطابق سیاس ـت های کالن کشــوری و‬ ‫سیاس ـت های وزارت صنعــت‪ ،‬بازگشــت بــدون‬ ‫جبران مافات برندهای مطرح خارجی به کشور‬ ‫بسیار بعید است‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬به طــور حتم‬ ‫برندهایــی که به دنبال بازگشــت به بــازار ایران‬ ‫هســتند باید سرمایه گذاری مســتقیم را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده و رضایت شــرکای ایرانی خود‬ ‫را جلــب کننــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت مــا مخالف‬ ‫بازگشتشان بوده و به طور حتم از برندهای ملی‬ ‫خودمان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬با خروج دو شرکت‬ ‫بزرگ کره ای یعنی ال‪ .‬جی و سامسونگ از ایران‪،‬‬ ‫سال سختی برای شرکای داخلی شان رقم خورد‪،‬‬ ‫اما ســال ‪ ۹۸‬شــرکت ها به این فکر افتادند که با‬ ‫استفاده از امکانات داخلی و سرمایه گذاری روی‬ ‫نــواوری‪ ،‬پلتفــرم و برندهــای خــود بــه ادامه کار‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی اظهار داشت‪ :‬به طور حتم در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬وضعیت بهتری را در صنعت‬ ‫لوازم خانگــی شــاهد خواهیم بــود و بــازار داخل‬ ‫تامین شده و حتی شرکت ها باید به فکر توسعه‬ ‫صادرات باشند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز مجموعه اقدام ها در وزارتخانه‬ ‫به گون ـه ای اســت کــه بخــش عمــده مــواد اولیه‬ ‫داخلی مورد نیاز از جمله فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫(شماره ‪)1400-1-1-10‬‬ ‫مــواد پتروشــیمی و پلیمرهــا در داخــل تامیــن‬ ‫یشــود و فقط در برخی مــوارد از جمله تامین‬ ‫م ‬ ‫ورق سرد کمبودهایی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا تعریــف یــک پروژه ســه‬ ‫میلیون تنی تولید ورق سرد که پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی داشته و همچنین طرح های دیگری‬ ‫در حــوزه پلیمر و پتروشــیمی‪ ،‬ب ـه زودی در تامین‬ ‫این اقالم نیز خودکفا شــده و حتی مازاد ان ها را‬ ‫به خارج صادر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صادقی‪ ،‬بحــث عرضه اختصاصی‬ ‫برخــی مــواد اولیــه بــرای صنایــع لوازم خانگــی‬ ‫و خــودرو کمــک کــرده تــا واحدهــا بتواننــد بــا‬ ‫تهــای پایه و بدون رقابت مواد اولیه مورد‬ ‫قیم ‬ ‫نیاز خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫صادقــی نیارکــی‪ ،‬همچنیــن به مصوبــه ‪۱۷۷‬‬ ‫ســتاد اقتصــادی دولت اشــاره کرد کــه روش های‬ ‫تامین ارز متنوعی را برای واحدها پیش بینی کرده‬ ‫تتــر بتواننــد به اســتفاده از ارز مــورد نیاز‬ ‫تــا راح ‬ ‫خود بپردازند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬درحالی که ایــن روزها متاثر‬ ‫از اخبــار و تحــوالت مثبــت سیاســی زمزم ههــای‬ ‫بازگشــت بســیاری از ایــن برندهــای خارجــی در‬ ‫صنایع مختلف کشــور بــه گوش می رســد‪ ،‬امروز‬ ‫بــه همــت صنعتگــران و مهندســان داخلــی‪،‬‬ ‫خطوط تولید ماشین های لباس شویی در یکی از‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬نــام مناقصــه گزار‪ :‬شــرکت توزیع بــرق فارس بــه ادرس شــیراز‪ -‬خیابــان معدل‪ -‬حــد فاصل فلســطین و مالصــدرا تلفــن امــور تــدارکات ‪071-3231786۹‬‬ ‫تلفن شرکت ‪071-3231۹574-80‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی از تولیدکنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان فارس (سهامی خاص) ‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/11‬لغایت ساعت ‪ 1۹:00‬مورخ ‪ 1400/02/16‬به مدت ‪ 5‬روز کاری‬ ‫‪ -4‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد‪ :‬فیش واریزی به مبلغ ‪ 220000‬ریال واریز به حساب جاری شماره ‪ 07860-74827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬دسترسی به اگهی مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشــانی ‪ www.tavanir.org.ir‬و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به ادرس ‪www.farsedc.ir‬‬ ‫اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2000007000000014‬امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬شیراز‪ -‬خیابان معدل‪ -‬حد فاصل فلسطین و مالصدرا‪ -‬ساختمان ‪ -147‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬امور تدارکات‪ -‬تلفن ‪071-32318617‬‬ ‫‪ -7‬زمان تحویل اسناد‪ 10 :‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫‪ -8‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر معاونت پشتیبانی‬ ‫فشرده‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫اگهی‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات ارزیابی کیفی شرکت ها‪ /‬مناقصه گر‪ /‬ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/02/28‬با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد نصاب‬ ‫موعداول‬ ‫نوبت‬ ‫(شماره‬ ‫مقرر‬ ‫‪)1400-1-1-10‬و به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫اعالم می گردد‪ ،‬مفتوح می گردد‬ ‫الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم شده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی‬ ‫در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ادرس شــیراز‪ -‬خیابــان معدل‪ -‬حــد فاصل فلســطین و مالصــدرا تلفــن امــور تــدارکات ‪071-3231786۹‬‬ ‫ازادبــه‬ ‫فارس‬ ‫بــرق‬ ‫گزار‪ :‬شــرکت توزیع‬ ‫نــام‬ ‫‪-10‬ذکر شماره مناقصه روی‪-1‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫جلسه‬ ‫پیشنهاددهندگان در‬ ‫مناقصــهحضور‬ ‫الزامی بوده و‬ ‫پاکات‬ ‫‪071-3231۹574-80‬‬ ‫شرکت‬ ‫به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی‪ ،‬چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد‬ ‫‪ 17۹۹850000‬ریال که‬ ‫تلفن مبلغ‬ ‫‪ -11‬تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫گردد‪.‬مسی از تولیدکنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر‬ ‫گزارضعیف‬ ‫مناقصهفشار‬ ‫انواع کابل‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫پاکتبرقالف قرار‪-2‬‬ ‫توزیع نیروی‬ ‫که شرکت‬ ‫خریدتحویل‬ ‫پاکات‬ ‫مناقصه‪:‬سایر‬ ‫همزمان با‬ ‫گرفته و‬ ‫بایستی در‬ ‫استان فارس (سهامی‬ ‫ساعت ‪ 1۹:00‬مورخ ‪ 1400/02/16‬به مدت ‪ 5‬روز کاری‬ ‫‪1400/02/11‬‬ ‫تاریخ‬ ‫(چکمناقصه‪:‬‬ ‫موارداسناد‬ ‫دریافت‬ ‫‪-3‬‬ ‫لغایتباشد‪.‬‬ ‫قبول نمی‬ ‫نقد و ‪ )...‬قابل‬ ‫شخصیازوجه‬ ‫زمانسایر‬ ‫شده یا‬ ‫خاص)مبلغ یاد‬ ‫کمتر از‬ ‫ضمنا تضمین‬ ‫ریال واریز به حساب جاری شماره ‪ 07860-74827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪220000‬‬ ‫پیشنهاداتمبلغ‬ ‫کلیهواریزی به‬ ‫قبولفیش‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫برقجهت‬ ‫توزیعنیاز‬ ‫شرکتمورد‬ ‫‪-12‬مدارک‬ ‫‪-4‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مختار می‬ ‫تحویلرد یا‬ ‫فارس در‬ ‫‪www.farsedc.ir‬‬ ‫طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشــانی ‪ www.tavanir.org.ir‬و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به ادرس‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناداگهی‬ ‫دسترسی به‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫ادرس محل‬ ‫‪-5‬‬ ‫شناسه اگهی‪112۹7۹5 :‬‬ ‫مندرجاز است‪.‬‬ ‫مناقصه‬ ‫مربوط در‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫‪ -13‬سایر‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2000007000000014‬امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬شیراز‪ -‬خیابان معدل‪ -‬حد فاصل فلسطین و مالصدرا‪ -‬ساختمان ‪ -147‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬امور تدارکات‪ -‬تلفن ‪071-32318617‬‬ ‫‪ -7‬زمان تحویل اسناد‪ 10 :‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫‪ -8‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ -‬طبقه اول‪ -‬دفتر معاونت پشتیبانی‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات ارزیابی کیفی شرکت ها‪ /‬مناقصه گر‪ /‬ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/02/28‬با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد نصاب‬ ‫الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم شده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد‪ ،‬مفتوح می گردد و به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر‬ ‫در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-10‬ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -11‬تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 17۹۹850000‬ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی‪ ،‬چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد‬ ‫که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد‪.‬‬ ‫ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و ‪ )...‬قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪112۹7۹5 :‬‬ ‫‪ -13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ســازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری در نظر دارد بر اســاس مــاده ‪ 5‬ایین نامه مالی‬ ‫شهرداری ها به استناد بند ‪1‬صورتجلسه شماره ‪101513‬مورخ‪۹8/۹/26‬هیات مدیره سازمان نسبت به اجاره پارکینگ‬ ‫طبقاتی مهر واقع در خرم اباد سبزه میدان خیابان مجاهدین اسالم کوچه ایت اهلل کمالونداز طریق مزایده عمومی اقدام‬ ‫نماید لذا متقاضیان می توانند با ارائه ضمنانت نامه بانکی یا واریز مبلغ ‪33000000‬سی و سه میلیون ریال به حساب‬ ‫شماره ‪ 100824۹3802‬بنامسازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهرداری خرم اباد نزد بانک شهر شعبه انقالب‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیشنهاد خود را همراه فیش واریزی به مدت ‪7‬روزکاری پس از انتشار اگهی در پاکت های در بسته به دبیر خانه سازمان‬ ‫‪5317868136‬‬ ‫طبقاتی‬ ‫پارکینگ‬ ‫کمالوند‬ ‫ایت اهلل‬ ‫میدان‪.‬بازکوچه‬ ‫ســازمانسبزه‬ ‫عمران باز افرینی به نشانی‬ ‫مالی‬ ‫پستی ‪ 5‬ایین نامه‬ ‫مهر‪.‬کدمــاده‬ ‫اســاس‬ ‫دارد بر‬ ‫‪.‬جنبدر نظر‬ ‫شهری‬ ‫فضاهای‬ ‫افرینی‬ ‫عمران و‬ ‫تعطیل‬ ‫اجارهایام‬ ‫روزهبهبه جز‬ ‫مزایده‬ ‫‪101513‬مورخ‪۹8/۹/26‬هیاتاسناد‬ ‫شماره کسب اطالعات بیشتر ودریافت‬ ‫توانند جهت‬ ‫متقاضیان می‬ ‫ها ‪.‬بهضمنا‬ ‫نماید‬ ‫ارسال‬ ‫پارکینگ‬ ‫همهنسبت‬ ‫سازمان‬ ‫مدیره‬ ‫‪1‬صورتجلسه‬ ‫استناد بند‬ ‫شهرداری‬ ‫عمومینمایید‬ ‫مزایدهحاصل‬ ‫‪33331030066‬تماس‬ ‫اسالمشماره‬ ‫نمایید وبا‬ ‫مراجعه‬ ‫میدان فوق‬ ‫سبزهادرس‬ ‫ســازمان به‬ ‫به امور‬ ‫اقدام‬ ‫تلفن اهلل کمالونداز طریق‬ ‫کوچه ایت‬ ‫مجاهدین‬ ‫خیابان‬ ‫قراردادهایخرم اباد‬ ‫طبقاتی مهر واقع در‬ ‫تسلیم‬ ‫سه شده‬ ‫‪33000000‬سیوومهر‬ ‫مبلغ ودر پاکات الک‬ ‫واریز بوده‬ ‫بدون ابهام‬ ‫‪،‬معین و‬ ‫ارائهمشخص‬ ‫حیثبامبلغ‬ ‫پیشنهادی‬ ‫شود‪.‬حساب‬ ‫ریال به‬ ‫میلیون‬ ‫بانکی یا‬ ‫ضمنانت نامه‬ ‫بایدمیازتوانند‬ ‫متقاضیان‬ ‫بهای لذا‬ ‫نماید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫شهرداری‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫شروط‬ ‫قبول‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ودادن‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شماره ‪ 100824۹3802‬بنامسازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهرداری خرم اباد نزد بانک شهر شعبه انقالب‬ ‫خواهد‬ ‫ضبط‬ ‫سپرده انها‬ ‫نشوند‬ ‫قرارداد‬ ‫حاضر به‬ ‫مزایده‬ ‫فیشو دوم‬ ‫همراه اول‬ ‫خودکهرا برنده‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫شد‪.‬سازمان‬ ‫خانه‬ ‫به دبیر‬ ‫ترتیببسته‬ ‫پاکتبههای در‬ ‫اگهی در‬ ‫انتشار‬ ‫انعقادپس از‬ ‫‪7‬روزکاری‬ ‫مدت‬ ‫واریزی به‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پستیمزایده می باشد‪.‬‬ ‫مهر‪.‬کدبرنده‬ ‫به عهده‬ ‫کارشناسی‬ ‫هزینه‬ ‫اگهی و‬ ‫چاپ‬ ‫کوچههزینه‬ ‫مختار و‬ ‫پیشنهادات‬ ‫قبول‬ ‫سازمانبازدر رد یا‬ ‫‪5317868136‬‬ ‫طبقاتی‬ ‫پارکینگ‬ ‫‪.‬جنب‬ ‫کمالوند‬ ‫ایت اهلل‬ ‫میدان‪.‬‬ ‫نشانی سبزه‬ ‫افرینی به‬ ‫عمران‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اول‪1400/2/11‬‬ ‫نوبت‬ ‫ارسالانتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل‬ ‫ضمنا متقاضیان‬ ‫نماید ‪.‬‬ ‫تلفنشهری خرم اباد‬ ‫فضاهای‬ ‫مراجعهو باز‬ ‫سازمان عمران‬ ‫عمومی‬ ‫به امور قراردادهای روابط‬ ‫‪33331030066‬تماس حاصل نمایید‬ ‫افرینیشماره‬ ‫نمایید وبا‬ ‫ادرس فوق‬ ‫ســازمان به‬ ‫بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ‪،‬معین و بدون ابهام بوده ودر پاکات الک و مهر شده تسلیم شود‪.‬‬ ‫شرکت در مزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫در صورتی که برنده اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه چاپ اگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/2/11‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫روابط عمومی سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری خرم اباد‬ ‫شرکت های داخلی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ایــن موفقیــت و راه انــدازی خــط تولیــد یــاد‬ ‫شده پس از دو سال کار تحقیقاتی و با مشارکت‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و پیمانــکاران داخلــی‬ ‫حاصل شــد و خطوط تولیدی یاد شده با حضور‬ ‫مهــدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افتتاح شد‪.‬‬ ‫ایــن توفیــق در حالــی بــه دســت امــد کــه‬ ‫سامسونگ کره جنوبی از حدود دو سال پیش در‬ ‫پی تشــدید تحریم های امریکایی به ناچار بازار‬ ‫کشورمان را ترک کرده بود‪.‬‬ ‫با این حال دست اندرکاران این شرکت دست‬ ‫از تــاش برنداشــتند و پس از راه انــدازی خطوط‬ ‫تولیــد تلویزیــون کــه ســال گذشــته اغــاز بــه کار‬ ‫کرد‪ ،‬امســال خطوط تولید ماشین لباس شویی را‬ ‫راه اندازی کردند‪.‬‬ ‫تحوالت اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع‬ ‫تحریم ها‪ ،‬این روزها بار دیگر احتمال بازگشــت‬ ‫برندهــای خارجی در حــوزه لوازم خانگی به ویژه‬ ‫برندهای مطرح کره ای را قوت بخشیده است‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته و پیــش از دور جدیــد‬ ‫مهــا برندهــای خارجــی حــدود ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫تحری ‬ ‫بازار لوازم خانگی کشــورمان را در اختیار داشتند‪.‬‬ ‫برندهــا و شــرکت هایی کــه روزگاری بــا تامیــن‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬خطــوط تولیــد و امــوزش نیــروی‬ ‫انســانی ایرانــی‪ ،‬تولیــدات باکیفیتــی در قالــب‬ ‫همکاری مشترک و با عمق داخلی سازی متفاوت‬ ‫در کشورمان تولید می کردند‪.‬‬ ‫با خروج دونالد ترامپ از برجام و در پی ان‬ ‫اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان‪ ،‬شاهد‬ ‫خــروج بســیاری برندهــای خارجی از کشــورمان‬ ‫متاثــر از فشــارهای امریکایی ها بودیم‪ .‬خروجی‬ ‫که به اعتقاد بســیاری مسئوالن و صاحب نظران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با میل و اراده خودشان نبود‪.‬‬ ‫این روزها اما‪ ،‬زمزمه های بازگشت بسیاری از‬ ‫این برندها در صنایع مختلف به گوش می رسد‪.‬‬ ‫بــا روی کار امــدن جــو بایدن در امریــکا و در پی‬ ‫ان از ســر گرفتــه شــدن گفت وگوهــای برجامــی‪،‬‬ ‫لغــو احتمالی تحریم ها انتظار مــی رود‪ .‬انتظاری‬ ‫کــه در صورت تحقق ان‪ ،‬هرچنــد ورود راحت تر‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬ســرمایه و برداشــته شــدن بســیاری‬ ‫تهــا در تجــارت بین الملــل را بــرای‬ ‫محدودی ‬ ‫کشــورمان بــه ارمغان خواهــد اورد‪ ،‬امــا نگرانی‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان از بــاز شــدن‬ ‫درهــای کشــور بــه روی واردات و گســیل انواع و‬ ‫اقســام محصوالت وارداتــی به ویژه محصوالتی‬ ‫که مشابه تولید داخلی دارند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫کارشناســان همــواره بــر تقویــت تولیــد ملی‪،‬‬ ‫تعمیق ســاخت داخــل و بومی ســازی حداکثری‬ ‫بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای داخلی تاکید داشــته و‬ ‫درعین حال‪ ،‬همکاری و تعامل درست و سازنده‬ ‫با سایر تولیدکنندگان و برندهای معتبر جهانی را‬ ‫توصیه می کند‪.‬‬ ‫به طورقطــع هیــچ ایرانــی شــریفی حاضــر‬ ‫نیســت حــال کــه در دوران ســخت تحریم هــا‪،‬‬ ‫صنعــت داخلــی بــا تــاش و زحمــت صنعتگران‬ ‫به خودکفایی نســبی رســیده‪ ،‬به دنبال واردات‬ ‫کاالهــای مشــابه باشــد و به هیچ عنــوان موافــق‬ ‫واردات کاالهــای نهایــی ســاخته شــده از هیــچ‬ ‫کشوری نبوده و نیست‪.‬‬ ‫امــروز بــار دیگر صنعتگران کشــورمان نشــان‬ ‫دادنــد قــادر بــه انجــام کارهــای بــزرگ و فتــح‬ ‫قله های فناوری مطابق با نیاز روز جامعه هستند‬ ‫و انتظار می رود دست اندرکاران امر نیز با تدوین‬ ‫قوانین و مقررات مناســب و انجام حمایت های‬ ‫الزم‪ ،‬بــه یاری عملی صنایع بپردازند؛ موضوعی‬ ‫کــه افزایــش اشــتغال و جهــش تولیــد را بــرای‬ ‫کشورمان به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫کارگران ساختمانی‬ ‫را هم در اولویت واکسن‬ ‫کرونا بگذارید‬ ‫نایب رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران‬ ‫ســاختمانی از وزارت بهداشــت و درمان و ســتاد مقابله‬ ‫بــا کرونــا خواســت تــا گــروه کارگــران ســاختمانی را که‬ ‫ناچــار بــه حضــور در پروژه هــای ســاختمانی هســتند و‬ ‫نمی تواننــد توقــف در کار داشــته باشــند‪ ،‬در اولویــت‬ ‫برنامه واکسیناســیون کرونا قرار بدهند‪ .‬هادی ساداتی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در ارزیابی تاثیر کرونا بر روند کار‬ ‫کارگران ســاختمانی از ابتدای سال‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫کرونا باعث شد تا بخش اعظمی از کارگران ساختمانی‬ ‫کار خود را از دست بدهند و بیش از ‪ ۶۰‬درصد روی کار‬ ‫ان هاوپروژه هایساختمانیاثرگذاربودولیخوشبختانه‬ ‫امســال مــورد خاصــی گــزارش نشــده و بــا رعایــت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری در محل کار‬ ‫حاضر می شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سال گذشته یکسری از‬ ‫کارگران ساختمانی مثل نقاشان‪ ،‬برق کاران و لوله کش ها‬ ‫که کار تعمیرات ســاختمان و فضاهای بســته را انجام‬ ‫می دادند با مشکل مواجه شدند ولی امسال با استفاده‬ ‫از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی به کار مشغول اند‪.‬‬ ‫نایب رئیسکانونانجمن هایصنفیکارگرانساختمانی‬ ‫دربــاره مصوبــه ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا و تعطیلی‬ ‫پروژه هایساختمانیاظهار کرد‪:‬علیرغمانکهدر شرایط‬ ‫قرمز هســتیم‪ ،‬پــروژه خاصــی تاکنون تعطیل نشــده و‬ ‫کارگــران با حفــظ و رعایت ضوابط و نکات بهداشــتی‬ ‫و دســتورالعمل های مربوطه کماکان به صورت نســبی‬ ‫مشغول کار هستند‪ .‬بعد از عید در اکثر ساختمان هایی‬ ‫که مورد رصد واقع شده اند‪ ،‬کارگران پذیرفته اند که در‬ ‫محیط کار از ماســک اســتفاده کنند و با رعایت فاصله‬ ‫از هم کار خود را ادامه می دهند‪ .‬به گفته ســاداتی‪ ،‬در‬ ‫ساختمان هایی که ابعاد بزرگ دارد و تجمع کارگر زیاد‬ ‫اســت چون محیط کار بســته نیســت و فضا باز است‪،‬‬ ‫کارگران با رعایت موارد ایمنی و بهداشــتی کار را دنبال‬ ‫می کنند و در ساختمان های با ابعاد کوچک تر نیز بیش از‬ ‫یک یا دو گروه مشغول کار نیستند‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا کارگران ساختمانی جزو مشاغل ضروری‬ ‫به شمار می روند یا نه؟ گفت‪ :‬طبعا کارگران ساختمانی‬ ‫به دلیل تعهدی که به کارفرما دارند و کارفرمایان هم‬ ‫در قبال ان به دیگران‪ ،‬ناچارند ســر ســاختمان و پروژه‬ ‫حاضر شوند‪ ،‬لذا جزو مشاغل ضروری به شمار می روند‬ ‫چون تعهدات زیادی پشتوانه کار ان ها است؛ هم برای‬ ‫کارفرما که ملک را سریع تحویل بدهد و پروژه را به اتمام‬ ‫برساند و هم برای کارگر که به دلیل مشکالت معیشتی‬ ‫و نبود کار و اتمام پروژه ناچار است سر ساختمان باشد‬ ‫ضمن انکه توقف کار ممکن است در برخی قسمت ها‬ ‫به مصالح ساختمان و نحوه ساخت ان اسیب برساند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-244‬برابر اراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها‬ ‫فاقد سند رسمی در واحد ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق‬ ‫مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 1‬رای شماره ‪ 139960302026024216‬مورخ ‪ 1399/11/29‬اقای احمد دانش‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 28348‬کدملی ‪ 2370281723‬صادره کازرون فرزند ماشاءاله بصورت‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 196‬مترمربع از پالک شماره ‪ 63‬فرعی از‪ 14458‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی‬ ‫مع الواسطه از مالکیت محمود و احمد و ابوالقاسم قنبریان‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302026007932‬مورخ ‪ 1399/04/18‬خانم طاهره‬ ‫شجاعان به شناسنامه شماره ‪ 1679‬کدملی ‪ 0731186141‬صادره تربت جام فرزند محمد‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان(به استثنا بها ثمنیه اعیانی ان) به‬ ‫مساحت ‪ 142.90‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری ازمالکیت مالکین رسمی سیف اله یزدانی و محمدعلی‬ ‫نصرالهی‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139960302026007933‬مورخ ‪ 1399/04/18‬اقای ولی اله‬ ‫نصرالهی به شناسنامه شماره ‪ 48003‬کدملی ‪ 1282405152‬صادره اصفهان فرزند محمد‬ ‫علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان (به استثنا بها ثمنیه اعیانی ان)‬ ‫به مساحت ‪ 142.90‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مقداری ازمالکیت مالک رسمی محمدعلی نصرالهی‬ ‫وهمچنین ازسند صلح با حق فسخ بنام متقاضی (ضمن اینکه درسند فوق حق فسخ سند‬ ‫ومنافع ان مادام الحیات باخود مصالح خانم طاهره شجاعان میباشد)‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139960302026021688‬مورخ ‪ 1399/10/12‬خانم مهسا ارجمند‬ ‫به شناسنامه و کدملی ‪ 1271073803‬صادره اصفهان فرزند علیرضا بصورت ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 94.85‬مترمربع از پالک ‪ 15159‬اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت صدیقه بیگم زارعی‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 140060302026000646‬مورخ ‪ 1400/01/17‬اقای اکبر‬ ‫چلونگر به شناسنامه شماره ‪ 258‬کدملی ‪ 1285643021‬صادره اصفهان فرزند تقی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان (برابرنامه اداره کل راه وشهرسازی اصفهان با کاربری کمربند‬ ‫سبزحفاظتی و گذر میباشد) به مساحت ‪ 258.76‬مترمربع پالک شماره ‪ 8‬فرعی از ‪ 452‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمی‬ ‫احمد شیرمحمدی دهنوی‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 139960302026023498‬مورخ ‪ 1399/11/15‬خانم پری موسوی‬ ‫خوابجانی به شناسنامه شماره ‪ 78456‬کدملی ‪ 1281879339‬صادره اصفهان فرزند حسین‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪143.89‬مترمربع‬ ‫از پالک ‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت فخری حسینی خوابجانی‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 139960302026023497‬مورخ ‪ 1399/11/15‬اقای سیدعلی‬ ‫موسوی به شناسنامه شماره ‪ 991‬کدملی ‪ 1283941740‬صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪143.89‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 15178‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت فخری حسینی خوابجانی‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 4259‬مورخ ‪ 1386/03/27‬ماده ‪ 147‬اصالحی قانون ثبت و رای‬ ‫اصالحی شماره ‪ 2600211‬مورخ ‪ 1400/1/22‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪ .‬اقای رسول ذکرالهی فرزند محمود به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 377‬کد ملی ‪ 1285407441‬صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور‬ ‫به مساحت ‪ 257.50‬مترمربع احداثی در پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی بالواسطه‬ ‫از اقای ابوالقاسم حاجی دلیگانی موضوع تقسیم نامه شماره ‪ 57464‬مورخ ‪ 1350/8/8‬دفتر‬ ‫یک اصفهان که در اگهی قبلی اشتباها مساحت ‪ 255.90‬مترمربع قید و منتشر شده است‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 139960302026022931‬مورخ ‪ 1399/11/05‬اقای سید محمد‬ ‫موسوی به شناسنامه شماره ‪ 1713‬کد ملی ‪ 1159896917‬صادره فریدن فرزند سید عبداهلل‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 146.10‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک‬ ‫رسمی میباشد‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 139960302026022932‬مورخ ‪ 1399/11/05‬اقای جواد‬ ‫شیرازی به شناسنامه شماره ‪ 114‬کد ملی ‪ 5129973496‬صادره دهاقان فرزند اکبر نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 227.87‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی محمد صدری‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 139960302026022933‬مورخ ‪ 1399/11/05‬خانم مریم مومنی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 7305‬کدملی ‪ 1171257880‬صادره زرین شهر فرزند رمضان نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 227.87‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی محمد صدری‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 139960302026007706‬مورخ ‪ 1399/04/16‬خانم سکینه‬ ‫عرب لودریچه به شناسنامه شماره ‪ 835‬کدملی ‪ 1283943298‬صادره اصفهان فرزند اصغر‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 106.41‬مترمربع پالک شماره ‪ 17‬فرعی‬ ‫از‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 139960302026021947‬مورخ ‪ 1399/10/15‬اقای رضا‬ ‫ذوالفقاری به شناسنامه شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 6219868943‬صادره فریدن فرزند حیدر نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 213.47‬مترمربع پالک شماره ‪ 90‬فرعی از ‪14915‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302026022710‬مورخ ‪ 1399/11/01‬خانم زهرا داودی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1152‬کدملی ‪ 1219893617‬صادره گلپایگان فرزند علی اصغر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 50.10‬مترمربع پالک شماره ‪15178‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه‬ ‫نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی رمضانعلی رفیعی دولت ابادی‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 139960302026022709‬مورخ ‪ 1399/11/01‬اقای علی اکبر‬ ‫عمادی به شناسنامه شماره ‪ 74‬کدملی ‪ 1229870962‬صادره خوانسار فرزند محمد نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 50.10‬مترمربع پالک شماره ‪15178‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه‬ ‫نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی رمضانعلی رفیعی دولت ابادی‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 139960302026022595‬مورخ ‪ 1399/10/30‬اقای اکبر عطائی‬ ‫کچویی به شناسنامه شماره ‪ 644‬کدملی ‪ 1285628934‬صادره اصفهان فرزند عزیز نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 285.52‬مترمربع پالک شماره ‪ 41‬فرعی از ‪15177‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه‬ ‫نامه عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی حاج نعمت اله امیدیان‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 139960302026025051‬مورخ ‪ 1399/12/20‬اقای عبدالرضا‬ ‫عطائی کچوئی به شناسنامه شماره ‪ 1677‬کدملی ‪ 1285002318‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫عبدالکریم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 137.82‬مترمربع از پالک شماره ‪7‬‬ ‫فرعی از‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که‬ ‫خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302026022521‬مورخ ‪ 1399/10/29‬خانم معصومه‬ ‫نظرپور کالئی به شناسنامه شماره ‪ 1202‬کدملی ‪ 1971553379‬صادره مسجد سلیمان فرزند‬ ‫جواد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 64.24‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک‬ ‫رسمی میباشد‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139960302026023460‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی‬ ‫شماره ‪ 139960302026023765‬مورخ ‪ 1399/11/21‬اقای سیداصغر اقادادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2153‬کدملی ‪ 1286700310‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو هشتم‬ ‫از ‪ 618‬سهم مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫رسمی و گواهی حصر وراثت رضا اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد ‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302026023464‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی‬ ‫شماره ‪ 139960302026023764‬مورخ ‪ 1399/11/21‬اقای سیداکبر اقادادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1511‬کدملی ‪ 1286754151‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو هشتم‬ ‫از ‪ 618‬سهم مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند‬ ‫رسمی و گواهی حصر وراثت رضا اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302026023459‬مورخ ‪ 1399/11/14‬خانم فاطمه‬ ‫محمدی کیانی به شناسنامه شماره ‪ 54019‬کدملی ‪ 1281637181‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫محمد نسبت به ‪ 500‬سهم مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪1090‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302026023463‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی‬ ‫شماره ‪ 139960302026023761‬مورخ ‪ 1399/11/21‬خانم بدری السادات اقادادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 2979‬کدملی ‪ 1287197442‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یک‬ ‫هشتم از ‪ 618‬سهم مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع‬ ‫از پالک ‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که‬ ‫دارای سند رسمی و گواهی حصر وراثت رضا اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139960302026023462‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی‬ ‫شماره ‪ 139960302026023760‬مورخ ‪ 1399/11/21‬خانم فخرالسادات اقادادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1715‬کدملی ‪ 1283566575‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یک هشتم‬ ‫از ‪ 618‬سهم مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند‬ ‫رسمی و گواهی حصر وراثت رضا اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 139960302026023461‬مورخ ‪ 1399/11/14‬و رای اصالحی‬ ‫شماره ‪ 139960302026023759‬مورخ ‪ 1399/11/21‬اقای سیدرسول اقادادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 58763‬کدملی ‪ 1281687049‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو هشتم‬ ‫از ‪ 618‬سهم مشاع از ‪ 1118‬سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1090‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 15180‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که دارای سند‬ ‫رسمی و گواهی حصر وراثت رضا اقادادی از شورای حل اختالف اصفهان میباشد‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302026024269‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای محمد رضا‬ ‫طاهری به شناسنامه شماره ‪ 1406‬کدملی ‪ 1285798465‬صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 232.70‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302026024829‬مورخ ‪ 1399/12/13‬اقای مرتضی‬ ‫قاسمی به شناسنامه شماره ‪ 2816‬کدملی ‪ 5759235451‬صادره چادگان فرزند عبداله نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 126.06‬مترمربع پالک شماره ‪ 516‬فرعی از ‪ 99‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمی سید احمد سجادی‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 139960302026024084‬مورخ ‪ 1399/11/27‬اقای محمود‬ ‫فقیهی به شناسنامه شماره ‪ 3214‬کدملی ‪ 1287041574‬صادره اصفهان فرزند تقی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 125‬مترمربع پالک شماره ‪ 969‬فرعی از ‪15177‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 140060302026000810‬مورخ ‪ 1400/01/21‬اقای حسین اله‬ ‫دادی به شناسنامه شماره ‪ 49459‬کدملی ‪ 1280920203‬صادره اصفهان فرزند محمد نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 483.32‬مترمربع پالک شماره ‪ 13900‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی‬ ‫میباشد‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302026024077‬مورخ ‪ 1399/11/27‬اقای علی رضائی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1270662732‬کدملی ‪ 1270662732‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 173.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 15180‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی‬ ‫میباشد‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302026024874‬مورخ ‪ 1399/12/14‬اقای رضا‬ ‫فرهادیان به شناسنامه شماره ‪ 25089‬کدملی ‪ 1280249129‬صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق‬ ‫بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 523.58‬مترمربع از پالک شماره ‪ 8‬فرعی از‪452‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت محمد مصطفی دهنوی‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 140060302026001038‬مورخ ‪ 1400/01/24‬اقای محمد‬ ‫قربانی به شناسنامه شماره ‪ 144‬کدملی ‪ 1291600787‬صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 184.72‬مترمربع پالک شماره ‪ 15178‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی‬ ‫میباشد‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 140060302026001051‬مورخ ‪ 1400/01/24‬خانم مهناز علی‬ ‫زاده انارکی به شناسنامه شماره ‪ 19‬کدملی ‪ 1249886120‬صادره نائین فرزند محمدرضا نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 112.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 68‬فرعی از ‪14457‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری ازمالکیت‬ ‫مالک رسمی ورثه محمد رضا پوستین دوز‬ ‫بدیهی است در صورت طی شدن مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/02/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/02/26 :‬شماره ثبت در‬ ‫دبیرخانه ‪ - 26064281 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان ‪ -‬محمد علی فالح‬ ‫‪/1129288‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-246‬دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 139960302027018845‬مورخ ‪ 1399/11/14‬ناصر توکلی مهدی ابادی‬ ‫فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 394‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284265862‬در مشاع‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 35‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 6213/71‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای علی بدیعی گورتی ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302027020220‬مورخ ‪ 1399/12/09‬علیداد شیاسی فرزند نوروز‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 142‬صادره از فریدونشهر بشماره ملی ‪ 1129198936‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3‬و ‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 187/45‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی عزیزاله صغیرزاده دارکی ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 139760302027007198‬مورخ ‪ 1397/08/02‬مجید گرمکی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1917‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291628894‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6819‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 174/97‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی فاطمه لطیفی ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شماره ‪ 139760302027007197‬مورخ ‪ 1397/08/02‬سعید گرمکی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 708‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291582681‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6819‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 174/97‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی فاطمه لطیفی ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 139960302027020681‬مورخ ‪ 1399/12/23‬طاهره بیگم قدسی بابوکانی‬ ‫فرزند سید ابوالفضل بشماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199501085‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 249‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 96/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی نام حسین بنائی فرزند غالمرضا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شماره ‪ 140060302027000010‬مورخ ‪ 1400/01/08‬احمدرضا اقا عبداللهیان فرزند‬ ‫براتعلی بشماره شناسنامه ‪ 93‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291407308‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7890‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 151‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫اقای صفرعلی احمدی فرزند حاج غالمحسین‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شماره ‪ 140060302027000464‬مورخ ‪ 1399/06/19‬محمود شاهین فرزند نعمت‬ ‫اله بشماره شناسنامه ‪ 57133‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281668230‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7890‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 151‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫اقای صفرعلی احمدی فرزند حاج غالمحسین‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای شماره ‪ 139860302027006665‬مورخ ‪ 1398/06/13‬جواد اتحادی ابری فرزند اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1889‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283646781‬در چهار و یک ‪ -‬چهارم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12574‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 160/62‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شماره ‪ 139860302027006664‬مورخ ‪ 1398/06/13‬حسینعلی اتحادی ابری فرزند‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 3512‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293400335‬در یک و نیم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12574‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 160/62‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 139960302027010335‬مورخ ‪ 1399/05/13‬عزت فالحتی فرزند‬ ‫عبدالرسول بشماره شناسنامه ‪ 49685‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281594237‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 23‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 25/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی عزت فالحتی فرزند عبدالرسول ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شماره ‪ 139960302027016050‬مورخ ‪ 1399/09/19‬حسنعلی حیدری فرزند‬ ‫رمضان بشماره شناسنامه ‪ 162‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291305076‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6915‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 223/28‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 139860302027012240‬مورخ ‪ 1398/10/05‬سید احمدرضا خدائی فرزند‬ ‫سیدکاظم بشماره شناسنامه ‪ 291‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288142005‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 168‬فرعی از اصلی ‪ 12953‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 209/28‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی علی فروغی ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شماره ‪ 139960302027016977‬مورخ ‪ 1399/10/08‬حسن عسکری فرزند‬ ‫اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 1426‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286867517‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 240‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شماره ‪ 139960302027016979‬مورخ ‪ 1399/10/08‬حسین علی عسگری فرزند‬ ‫اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 1961‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286924650‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 240‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شماره ‪ 139960302027015887‬مورخ ‪ 1399/09/15‬حسن شمسائی زفرقندی‬ ‫فرزند عطاء اله بشماره شناسنامه ‪ 1587‬صادره از اردستان بشماره ملی ‪ 1189131927‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 11549‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 202/60‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪ 140060302027001091‬مورخ ‪ 1398/04/22‬نسرین رجبی فرزند عیسی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 15122‬صادره از قصر شیرین بشماره ملی ‪ 3379538388‬در ششدانگ‬ ‫یکباب زمین محصور با بنای احداثی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 30‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 240/74‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شماره ‪ 139960302027019259‬مورخ ‪ 1399/11/21‬عباسعلی گودرزیان‬ ‫خوراسگانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه ‪ 125‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1291364994‬در ششدانگ یکباب خانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 8904‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 213/25‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی صدیقه زاغی رارانی ‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 139960302027020443‬مورخ ‪ 1399/12/14‬فریبا هادیان فرزند مرتضی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 67‬صادره از انگلستان ‪ -‬امور خارجه بشماره ملی ‪ 4723613196‬در چهار و‬ ‫نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1596‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 392‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 139960302027020444‬مورخ ‪ 1399/12/14‬سید ابوالفضل حسینی‬ ‫هرندی فرزند سید اصغر بشماره شناسنامه ‪ 547‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1293042714‬‬ ‫در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1596‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 392‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شماره ‪ 139960302027018060‬مورخ ‪ 1399/11/01‬حسن علی بورونی فرزند‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ 51014‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280935766‬در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 21/49‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شماره ‪ 139960302027016615‬مورخ ‪ 1399/10/01‬زهرا کریمی کردابادی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 14‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291436286‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10102‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 113/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اقای علی طاهری سواردزی‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای شماره ‪ 139960302027019257‬مورخ ‪ 1399/11/21‬مهین عنایتی ده سرخی‬ ‫فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1355‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287954367‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 8947‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15191‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 11/81‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی عوضعلی یزدانیان پوده فرزند یداله‪.‬‬ ‫‪ - 23‬رای شماره ‪ 139960302027019993‬مورخ ‪ 1399/12/03‬عفت ربانی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2036‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283687951‬در ششدانگ یکباب‬ ‫قطعه زمین کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 1448/96‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی حاجی غالمعلی طغیانی ( ربانی) فرزند حاج محمد علی‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 140060302027000484‬مورخ ‪ 1400/01/22‬علی الماسی اصفهانی فرزند‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 1834‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286923409‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه قدیمی مخروبه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 159‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 12953‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 424/34‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی اقایان محمود و علی فروغی ابری فرزندان اسماعیل ‪.‬‬ ‫‪ - 25‬رای شماره ‪ 139960302027015854‬مورخ ‪ 1399/09/05‬مجتبی ضیائی فرزند کمال‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 95‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199817597‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 173‬و ‪ 174‬فرعی از اصلی ‪10353‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 292/40‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 26‬رای شماره ‪ 139960302027015855‬مورخ ‪ 1399/09/05‬حسین احمدی فرزند اسداله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 16‬صادره از شهرکرد بشماره ملی ‪ 4621934597‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 173‬و ‪ 174‬فرعی از اصلی ‪10353‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 292/40‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 27‬رای شماره ‪ 139960302027016616‬مورخ ‪ 1399/10/01‬احمدعلی صادقی نظرابادی‬ ‫فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291355731‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10102‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 113/05‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اقای علی طاهری سواردزی‪.‬‬ ‫‪ - 28‬رای شماره ‪ 139960302027020496‬مورخ ‪ 1399/12/16‬اکرم شیرانی اصفهانی‬ ‫فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ 50679‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1280932414‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 280‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 21/77‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی اسماعیل قربانیان فرزند محمد علی‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302027020688‬مورخ ‪ 1399/12/24‬محمدعلی اسالمی پور‬ ‫فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ 1249721504‬در ششدانگ‬ ‫یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 392‬فرعی از اصلی ‪ 15234‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 48/38‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 30‬رای شماره ‪ 139960302027020512‬مورخ ‪ 1399/12/17‬نوذر قندی فرزند جمعه‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از لردگان بشماره ملی ‪ 4669724101‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ -8858 8864‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 256/70‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدرعلی و زهرا هر دو حسین پور شمس‬ ‫ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 31‬رای شماره ‪ 139960302027020515‬مورخ ‪ 1399/12/18‬ایران چاوشی زاده فرزند‬ ‫مهدی بشماره شناسنامه ‪ 851‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284540200‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ -8858 8864‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪256/70‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدرعلی و زهرا هر دو حسین‬ ‫پور شمس ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 32‬رای شماره ‪ 139960302027020428‬مورخ ‪ 1399/12/13‬حسین یوسفی گورتی فرزند‬ ‫شکراله بشماره شناسنامه ‪ 388‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287794912‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9995‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 147/26‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج سید‬ ‫محمد برکت‪.‬‬ ‫‪ - 33‬رای شماره ‪ 139960302027020396‬مورخ ‪ 1399/12/12‬مصطفی حبیب اللهی‬ ‫جوهرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 445‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293505188‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 171/37‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 34‬رای شماره ‪ 139960302027019895‬مورخ ‪ 1399/12/02‬صفرعلی اسماعیلی پیدانی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 19‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291193863‬در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11565‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 22/03‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 35‬رای شماره ‪ 139960302027019016‬مورخ ‪ 1399/11/15‬صدیقه شفیعی فرزند خسرو‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 119‬صادره از نیک اباد بشماره ملی ‪ 5649660328‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 203/10‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫خانم صغری زارعی هفدانی فرزند عزیزاله ‪.‬‬ ‫‪ - 36‬رای شماره ‪ 139960302027019017‬مورخ ‪ 1399/11/15‬عباس شفیعی فرزند حسن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 257‬صادره از نیک اباد بشماره ملی ‪ 5649957681‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 203/10‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫خانم صغری زارعی هفدانی فرزند عزیزاله ‪.‬‬ ‫‪ - 37‬رای شماره ‪ 139960302027019531‬مورخ ‪ 1399/11/26‬مریم علیخانی فرزند علی‬ ‫اصغر بشماره شناسنامه ‪ 1744‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288156553‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 122‬فرعی از اصلی ‪ 7897‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 163/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی اسماعیل پسر مرحوم علی عکاف اصفهانی‪.‬‬ ‫‪ - 38‬رای شماره ‪ 139960302027017669‬مورخ ‪ 1399/10/22‬بانک ملی فرزند ‪ -‬بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ -‬صادره از ‪ -‬بشماره ملی ‪ 10861677542‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7920‬فرعی از اصلی ‪ 15194‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 1335/58‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 39‬رای شماره ‪ 139960302027019008‬مورخ ‪ 1399/11/15‬یداله بزرمهری گیشیری‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 1269‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291588175‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 4‬فرعی از اصلی ‪11548‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 140/56‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 40‬رای شماره ‪ 139960302027020241‬مورخ ‪ 1399/12/10‬عبدالرسول اسمعیلی‬ ‫کمندانی فرزند ابراهیم علی بشماره شناسنامه ‪ 160‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 5659280951‬در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 236/60‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج حسن طباطبائی‬ ‫خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 41‬رای شماره ‪ 139960302027020398‬مورخ ‪ 1399/12/12‬علی رستمی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 27‬صادره از مالیر بشماره ملی ‪ 3934390900‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 27‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 143/78‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫حاج سید محمد قریشی خوراسگانی فرزند سید نصراله ‪.‬‬ ‫‪ - 42‬رای شماره ‪ 139960302027019995‬مورخ ‪ 1399/12/04‬مجید باقران خوراسگانی‬ ‫فرزند فضل اله بشماره شناسنامه ‪ 591‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291533818‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 5649‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 198/70‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 43‬رای شماره ‪ 140060302027000069‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ارش بادامی فرزند علی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7065‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292599111‬در ‪ 319/80‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 44‬رای شماره ‪ 140060302027000059‬مورخ ‪ 1400/01/14‬علی بادامی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 245‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286388570‬در ‪ 319/85‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 45‬رای شماره ‪ 139960302027020680‬مورخ ‪ 1399/12/23‬مریم وطنی فرزند کاظم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 643‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286802458‬در ‪ 319/80‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 46‬رای شماره ‪ 140060302027000057‬مورخ ‪ 1400/01/14‬نگین بادامی فرزند‬ ‫علی بشماره شناسنامه ‪ 1271067412‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271067412‬در‬ ‫‪319/80‬سهم مشاع از ‪ 4243/86‬سهم مشاع مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت‬ ‫ ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک‬‫توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 47‬رای شماره ‪ 140060302027000058‬مورخ ‪ 1400/01/14‬مصطفی فنائی فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 915‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286328691‬در ‪ 105/33‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 48‬رای شماره ‪ 140060302027000061‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فرشاد فنائی فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 228‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291050132‬در ‪126/40‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 49‬رای شماره ‪ 140060302027000072‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فرانک فنائی فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1595‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1285920279‬در ‪ 63/21‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 50‬رای شماره ‪ 140060302027000062‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فرامرز فنائی فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 548‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286002966‬در ‪ 126/40‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 51‬رای شماره ‪ 140060302027000077‬مورخ ‪ 1400/01/14‬شهال بادامی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2923‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286768489‬در ‪ 421/34‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی‬ ‫فرزندان محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ - 52‬رای شماره ‪ 140060302027000066‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ژیالدخت بادامی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 56267‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281659691‬در ‪ 421/34‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود‬ ‫و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 53‬رای شماره ‪ 140060302027000064‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ژیال بادامی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2113‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286569443‬در ‪ 421/34‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود‬ ‫و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 54‬رای شماره ‪ 140060302027000460‬مورخ ‪ 1399/12/23‬رسول بادامی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 355‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286414903‬در ‪ 429/25‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان‬ ‫محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 55‬رای شماره ‪ 140060302027000245‬مورخ ‪ 1400/01/18‬رحمت اله کریمی کردابادی‬ ‫فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291218661‬در ‪ 421‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 541/5‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب دامداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 10334‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 541/50‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد و خریداری از احمد ترکیان ‪.‬‬ ‫‪ - 56‬رای شماره ‪ 139960302027014345‬مورخ ‪ 1399/07/30‬پرویز صادقی بلداجی فرزند‬ ‫علی داد بشماره شناسنامه ‪ 5297‬صادره از بلداجی بشماره ملی ‪ 6299503701‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 57‬رای شماره ‪ 139960302027014346‬مورخ ‪ 1399/07/30‬کریم خاکسار بلداجی فرزند‬ ‫زیادخان بشماره شناسنامه ‪ 4951‬صادره از بلداجی بشماره ملی ‪ 6299500247‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 58‬رای شماره ‪ 139960302027019521‬مورخ ‪ 1399/11/26‬فاطمه پیشوائی فرزند سید‬ ‫محمود بشماره شناسنامه ‪ 279‬صادره از قم بشماره ملی ‪ 0381472159‬در ششدانگ یکباب‬ ‫کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3‬و‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 505/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫رحمت اله عنایتی دولت ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 59‬رای شماره ‪ 140060302027000830‬مورخ ‪ 1400/01/26‬حسین عدالت خواه فرزند‬ ‫نوروزعلی بشماره شناسنامه ‪ 952‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287531806‬در ‪ 99‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 60‬رای شماره ‪ 140060302027000512‬مورخ ‪ 1400/01/23‬مجید سرجوئی فرزند رحیم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 71986‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282460463‬در ‪ 101/70‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 267/40‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪14‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقایان حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی‪.‬‬ ‫‪ - 61‬رای شماره ‪ 140060302027000513‬مورخ ‪ 1400/01/23‬حمید رضا سرجوئی فرزند‬ ‫رحیم بشماره شناسنامه ‪ 6989‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292598352‬در ‪ 101/70‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 267/40‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 14‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/46‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقایان حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی‪.‬‬ ‫‪ - 62‬رای شماره ‪ 140060302027000514‬مورخ ‪ 1400/01/23‬عفت صفاری فرزند اصغر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 891‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286308305‬در ‪ 64‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 267/40‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪14‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 164/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقایان حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی‪.‬‬ ‫‪ - 63‬رای شماره ‪ 140060302027000203‬مورخ ‪ 1400/1/17‬زهرا ابوالحسنی فرزند علی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 653‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283913526‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 367/44‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی باقر طراح پزوه فرزند‬ ‫هاشم ‪.‬‬ ‫‪ - 64‬رای شماره ‪ 139960302027020483‬مورخ ‪ 1399/12/16‬علیرضا محمدعلی اف فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 2698‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292555467‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 71/65‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫اصغر شاه زیدی فرزند محمد‪.‬‬ ‫‪ - 65‬رای شماره ‪ 139960302027016911‬مورخ ‪ 1399/10/07‬علیرضا عبداللهیان فرزند کریم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1176‬صادره از ابادان بشماره ملی ‪ 1818191751‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1265‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم‬ ‫عصمت قاسمی ‪.‬‬ ‫‪ - 66‬رای شماره ‪ 139960302027015929‬مورخ ‪ 1399/09/17‬علیرضا معتمدی منش فرزند‬ ‫حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 45‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291358064‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 148/50‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫حاج یداله طغیانی خوراسگانی فرزند مرحوم غالمعلی‪.‬‬ ‫‪ - 67‬رای شماره ‪ 140060302027001228‬مورخ ‪ 1400/02/04‬حامد فرهادی دره ساری فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ 355‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291602445‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه ویالئی با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 893/33‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 68‬رای شماره ‪ 140060302027000244‬مورخ ‪ 1400/01/18‬محسن کریمی کردابادی فرزند‬ ‫رحمت اله بشماره شناسنامه ‪ 11‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291356800‬در ‪ 120/5‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 541/5‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب دامداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 10334‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 541/50‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد و خریداری از احمد ترکیان ‪.‬‬ ‫‪ - 69‬رای شماره ‪ 139960302027016045‬مورخ ‪ 1399/09/19‬حسین عباسی محمدابادی‬ ‫فرزند محمود بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270178512‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9333‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 188/35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای حسن‬ ‫رحیمی محمدابادی فرزند رمضان ‪.‬‬ ‫‪ - 70‬رای شماره ‪ 139960302027014864‬مورخ ‪ 1399/08/12‬علیرضا معتمدی منش فرزند‬ ‫حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 11523‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283817128‬در ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از اصلی ‪ 7876‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 14/16‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫فاطمه امینی پزوه‪.‬‬ ‫‪ - 71‬رای شماره ‪ 140060302027000363‬مورخ ‪ 1400/01/21‬سید عمار قدوسی فرزند‬ ‫سیدعلی بشماره شناسنامه ‪ 1758‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286015049‬در ‪ 18‬حبه‬ ‫مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 72‬رای شماره ‪ 140060302027000466‬مورخ ‪ 1400/01/22‬الهه سادات قدوسی‬ ‫شمس ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 1270616811‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1270616811‬در ‪ 9‬حبه مشاع مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪27400‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 73‬رای شماره ‪ 140060302027000475‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مجید قدوسی شمس‬ ‫ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 15‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286042879‬در‬ ‫‪ 18‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 74‬رای شماره ‪ 140060302027000478‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مسعود قدوسی شمس‬ ‫ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 988‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286076374‬در‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫‪ 18‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 27400‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 75‬رای شماره ‪ 140060302027000053‬مورخ ‪ 1400/01/14‬عزت یوسفی گورتی فرزند علی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291677941‬در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪5‬و‪4‬و‪2‬و‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 7741‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 743/70‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫اقای محمد علیزاده فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 76‬رای شماره ‪ 139960302027020689‬مورخ ‪ 1399/12/24‬علی کریم ارجی خوراسگانی‬ ‫فرزند رسول بشماره شناسنامه ‪ 645‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291582053‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5088‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 101‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 77‬رای شماره ‪ 139960302027015931‬مورخ ‪ 1399/09/17‬اکرم یزدانی خوراسگانی فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 11717‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283819066‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 148/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 78‬رای شماره ‪ 140060302027000073‬مورخ ‪ 1400/01/14‬پیمان بادامی فرزند رسول‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1271013630‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271013630‬در ‪ 450‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان‬ ‫محمود و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 79‬رای شماره ‪ 140060302027000076‬مورخ ‪ 1400/01/14‬ندا بادامی فرزند رسول بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1272929795‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1272929795‬در ‪ 400‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 4243/86‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب انبار و محوطه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه‬ ‫زمین پالک ‪ 11518‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 4243/86‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ژیال دخت ‪ -‬ژیال ‪ -‬شهال همگی بادامی فرزندان محمود‬ ‫و علی ‪ -‬رسول هر دو بادامی و خانم ملک توالئیان فرزند احمد ‪.‬‬ ‫‪ - 80‬رای شماره ‪ 139960302027018645‬مورخ ‪ 1399/11/09‬حسین فروغی ابری فرزند‬ ‫براتعلی بشماره شناسنامه ‪ 21‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291302115‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12535‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 203/60‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمود فروغی‬ ‫ابری‪.‬‬ ‫‪ - 81‬رای شماره ‪ 140060302027000259‬مورخ ‪ 1400/01/19‬ربابه اقائی میبدی فرزند سید‬ ‫علی اکبر بشماره شناسنامه ‪ 46‬صادره از میبد بشماره ملی ‪ 4489566824‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 118‬فرعی از اصلی ‪ 15234‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 175/40‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 82‬رای شماره ‪ 139960302027018753‬مورخ ‪ 1399/11/12‬محمد لقائی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2175‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293244392‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬فرعی از اصلی ‪ 10238‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 122/44‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ورثه‬ ‫اسماعیل قربانیان ‪.‬‬ ‫‪ - 83‬رای شماره ‪ 139960302027019177‬مورخ ‪ 1399/11/19‬فخری تمیزی فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 64324‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1281742325‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 3‬فرعی از اصلی ‪ 12484‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 130/20‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 84‬رای شماره ‪ 139960302027020378‬مورخ ‪ 1399/12/12‬ساالر عبدالی خینه فرزند‬ ‫اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ 925‬صادره از سمیرم بشماره ملی ‪ 1209263769‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 11548‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 189‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 85‬رای شماره ‪ 140060302027000046‬مورخ ‪ 1400/01/14‬فاطمه کیانی فرزند محمدرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 99‬صادره از جرقویه بشماره ملی ‪ 5649732752‬در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 80/13‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای رضا زارعی‬ ‫فرزند عزیزاله‪.‬‬ ‫‪ - 86‬رای شماره ‪ 140060302027000047‬مورخ ‪ 1400/01/14‬حمید رضا محمودی هرندی‬ ‫فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از هرند بشماره ملی ‪ 5659705480‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 80/13‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫اقای رضا زارعی فرزند عزیزاله‪.‬‬ ‫‪ - 87‬رای شماره ‪ 139960302027018980‬مورخ ‪ 1399/11/15‬مجید معصومی فرزند قاسم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 343‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287908675‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15188‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 195/02‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 88‬رای شماره ‪ 139960302027020291‬مورخ ‪ 1399/12/10‬معصومه هاشمی ریزی فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 1168‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289503133‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪15201‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 91/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی صالح شاهزیدی فرزند محمود‪.‬‬ ‫‪ - 89‬رای شماره ‪ 139960302027020292‬مورخ ‪ 1399/12/10‬مریم صادقیان فرزند ابراهیم‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1160282374‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1160282374‬در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 91/64‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی صالح شاهزیدی فرزند محمود‪.‬‬ ‫‪ - 90‬رای شماره ‪ 139960302027017466‬مورخ ‪ 1399/10/18‬زهره قربانی خاتون ابادی‬ ‫فرزند حسن علی بشماره شناسنامه ‪ 178‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291419500‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9335‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 156/70‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 91‬رای شماره ‪ 139960302027020230‬مورخ ‪ 1399/12/10‬الهام مهراموز فرزند قربانعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 7135‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293436399‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7897‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 117/91‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی پسر مرحوم اسداله‬ ‫امینی‪.‬‬ ‫‪ - 92‬رای شماره ‪ 139960302027020255‬مورخ ‪ 1399/12/10‬علی رضا رحیمیان کوپائی‬ ‫فرزند رسول بشماره شناسنامه ‪ 1274422558‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1274422558‬در‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 236/60‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 93‬رای شماره ‪ 140060302027000492‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید عمار قدوسی شمس‬ ‫ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 1758‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286015049‬در‬ ‫‪ 18‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 94‬رای شماره ‪ 140060302027000494‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مجید قدوسی شمس‬ ‫ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 15‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286042879‬در‬ ‫‪ 18‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 95‬رای شماره ‪ 140060302027000500‬مورخ ‪ 1400/01/22‬سید مسعود قدوسی شمس‬ ‫ابادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 988‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286076374‬در‬ ‫‪ 18‬حبه مشاع از ‪ 72‬مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 96‬رای شماره ‪ 140060302027000501‬مورخ ‪ 1400/01/22‬الهه سادات قدوسی فرزند سید‬ ‫علی بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270616811‬در ‪ 9‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 22‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 15914/81‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 97‬رای شماره ‪ 139960302027015748‬مورخ ‪ 1399/08/29‬ولی اله صفری هونجانی فرزند‬ ‫سیف اله بشماره شناسنامه ‪ 148‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ 1199764299‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در ثبت اصفهان به مساحت ‪207/18‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی شهرداری اصفهان ‪.‬‬ ‫‪ - 98‬رای شماره ‪ 139960302027017850‬مورخ ‪ 1399/10/25‬محمد رضا محمودی فرزند‬ ‫فیروز بشماره شناسنامه ‪ 1172‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286971195‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 27‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 147/88‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫احمد ابشاهی فرزند غالمحسین ‪.‬‬ ‫‪ - 99‬رای شماره ‪ 139960302027019031‬مورخ ‪ 1399/11/16‬زهرا مهرانی فرزند اصغر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 2310‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292415861‬در ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬و‪2‬و‪ 3‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 53/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای‬ ‫محمد تقی نیک نداف فرزند حاج رجبعلی ‪.‬‬ ‫‪ - 100‬رای شماره ‪ 140060302027000719‬مورخ ‪ 1400/01/24‬جواد حجه فروش فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 305‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1286908159‬در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 89/51‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباس‬ ‫شاهزیدی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 101‬رای شماره ‪ 140060302027000256‬مورخ ‪ 1400/01/19‬مصطفی جاللی فرزند سمیر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1275150438‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1275150438‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 14‬فرعی از اصلی ‪ 43‬واقع در بخش ‪18‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 196/11‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 102‬رای شماره ‪ 139960302027020219‬مورخ ‪ 1399/12/09‬مرتضی حسینی فرزند خلیل‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1331‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283642182‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12994‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 188/14‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 103‬رای شماره ‪ 139960302027020218‬مورخ ‪ 1399/12/09‬فاطمه فروغی ابری فرزند‬ ‫اکبر بشماره شناسنامه ‪ 1579‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283645841‬در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12994‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 188/14‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 104‬رای شماره ‪ 140060302027000213‬مورخ ‪ 1400/1/17‬سیف اهلل هالکویی فرزند‬ ‫مرادعلی بشماره شناسنامه ‪ 4‬صادره از فارسان بشماره ملی ‪ 4679578564‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12527‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 310/04‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی کیانی‬ ‫ابری فرزند باقر‪.‬‬ ‫‪ - 105‬رای شماره ‪ 140060302027000206‬مورخ ‪ 1400/1/17‬مریم فروغی ابری فرزند‬ ‫پرویز بشماره شناسنامه ‪ 1154‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291563628‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 13‬فرعی از اصلی ‪ 15192‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 35‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم‬ ‫صغری حاج اکبری حبیب ابادی ‪.‬‬ ‫‪ - 106‬رای شماره ‪ 139960302027020437‬مورخ ‪ 1399/12/13‬هادی محسنی فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 500‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293370193‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9682‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 112/42‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫حسین فالح ‪.‬‬ ‫‪ - 107‬رای شماره ‪ 139960302027020438‬مورخ ‪ 1399/12/13‬نرگس کارگری چهاربرجی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 11724‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292826916‬در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9682‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 112/42‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی حسین فالح ‪.‬‬ ‫‪ - 108‬رای شماره ‪ 139960302027017856‬مورخ ‪ 1399/10/25‬ناصر روشنیان طالخونچه‬ ‫فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ 222‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1289348911‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 124/20‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین کشاورز‬ ‫هفدانی ‪.‬‬ ‫‪ - 109‬رای شماره ‪ 140060302027000815‬مورخ ‪ 1400/01/26‬حمیدرضا عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 422‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288111010‬در ‪ 171‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 110‬رای شماره ‪ 140060302027000816‬مورخ ‪ 1400/01/26‬مریم عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 1697‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287938922‬در ‪27‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 111‬رای شماره ‪ 140060302027000822‬مورخ ‪ 1400/01/26‬سعید عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 1884‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288321066‬در ‪ 153‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 112‬رای شماره ‪ 140060302027000825‬مورخ ‪ 1400/01/26‬اعظم عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 41720‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282342908‬در ‪ 27‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 113‬رای شماره ‪ 140060302027000826‬مورخ ‪ 1400/01/26‬محسن عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 13800‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292666269‬در ‪ 153‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 3126‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا‬ ‫سرمدی اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 114‬رای شماره ‪ 140060302027000827‬مورخ ‪ 1400/01/26‬مجید عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 2923‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1288429835‬در ‪ 153‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 115‬رای شماره ‪ 140060302027000828‬مورخ ‪ 1400/01/26‬فخری عدالت خواه فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 42‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291062149‬در ‪ 27‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 792‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪3126‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 233/50‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین عدالت خواه فرزند نوروز علی و زهرا سرمدی‬ ‫اصفهانی فرزند سید زین العابدین‪.‬‬ ‫‪ - 116‬رای شماره ‪ 140060302027000201‬مورخ ‪ 1400/1/17‬سیدمحمود برکت فرزند اسداله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 24‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291260854‬در ششدانگ یکباب قطعه‬ ‫زمین مزروعی مشجر احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9333‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 1379/89‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 117‬رای شماره ‪ 139960302027019111‬مورخ ‪ 1399/11/18‬نریمان یزدانی مارنانی فرزند‬ ‫مهدی بشماره شناسنامه ‪ 27386‬صادره از تهران بشماره ملی ‪ 0059663741‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 6558‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 407/95‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 118‬رای شماره ‪ 140060302027000011‬مورخ ‪ 1400/01/08‬احمد نشیمی زفره ئی فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 3146‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287006681‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 216/28‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 119‬رای شماره ‪ 139960302027020393‬مورخ ‪ 1399/12/12‬پریسا زیرکی فرد فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ 1270805460‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270805460‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1959‬فرعی از اصلی ‪15190‬‬ ‫واقع در ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 19/41‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی اقایان حاج میرزا رحیم زارع و حاج میرزاکریم زارع ‪.‬‬ ‫‪ - 120‬رای شماره ‪ 140060302027000352‬مورخ ‪ 1400/01/21‬غالمرضا قلیجائی فرزند‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 213‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287506917‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 305‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 401/30‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 121‬رای شماره ‪ 140060302027000515‬مورخ ‪ 1400/01/23‬محمود محمدی کمال ابادی‬ ‫فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 1026‬صادره از جرقویه بشماره ملی ‪ 5649499292‬در ‪ 220‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ 4954/91‬سهم مشاع از ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ 147‬فرعی از اصلی ‪ 12953‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 4954/91‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ورثه پروانه پورقباد‪.‬‬ ‫‪ - 122‬رای شماره ‪ 140060302027000257‬مورخ ‪ 1400/01/19‬احمدرضا جابری پوده فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 34‬صادره از دهاقان بشماره ملی ‪ 5129864468‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 237‬فرعی از اصلی ‪ 15201‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 53/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫صالح شاهزیدی فرزند محمود‪.‬‬ ‫‪ - 123‬رای شماره ‪ 139960302027020006‬مورخ ‪ 1399/12/04‬علی لطیفی فرزند حسنعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1644‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287978916‬در ششدانگ یکباب کارگاه‬ ‫نجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9336‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 1254/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ - 124‬رای شماره ‪ 139960302027017862‬مورخ ‪ 1399/10/25‬محمد رضا فتحی خوراسگانی‬ ‫فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ‪ 48‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291280881‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 15271‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 212/57‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 125‬رای شماره ‪ 139960302027020488‬مورخ ‪ 1399/12/16‬فرزانه شیاری خوراسگانی‬ ‫فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 1270309341‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270309341‬در‬ ‫ششدانگ یکباب درب باغ احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9333‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 800/25‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫قربانعلی شیاری خوراسگانی فرزند حسین ‪.‬‬ ‫‪ - 126‬رای شماره ‪ 140060302027000286‬مورخ ‪ 1400/01/19‬زهرا کردیان بروجنی فرزند‬ ‫اسمعیل بشماره شناسنامه ‪ 2042‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1292914041‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 5803‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 213/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباس ابوالحسنی‬ ‫خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ - 127‬رای شماره ‪ 139960302027020445‬مورخ ‪ 1399/12/14‬مرضیه السادات بدری فرزند‬ ‫سید محمد بشماره شناسنامه ‪ 1271449978‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1271449978‬در نیم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1596‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 392‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 128‬رای شماره ‪ 140060302027000378‬مورخ ‪ 1400/01/21‬جواد علی شائی پزوه فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ 840‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291618007‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 217‬فرعی از اصلی ‪ 7949‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 181/95‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫رمضان هاشمی‪.‬‬ ‫‪ - 129‬رای شماره ‪ 140060302027000002‬مورخ ‪ 1400/01/07‬مجید مهتری خوراسگانی‬ ‫فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه ‪ 3407‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1293399272‬در‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7614‬واقع در بخش ‪5‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 28/27‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 130‬رای شماره ‪ 140060302027000169‬مورخ ‪ 1400/01/16‬وحید مطیع فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 44637‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1282369784‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 557/69‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 131‬رای شماره ‪ 140060302027000170‬مورخ ‪ 1400/01/16‬مجید مطیع فرزند حسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1359‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1283583453‬در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 557/69‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ - 132‬رای شماره ‪ 140060302027001023‬مورخ ‪ 1400/01/29‬محمد رضا منظری فرزند‬ ‫بهرام بشماره شناسنامه ‪ 1270870882‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270870882‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 9169‬فرعی از اصلی ‪15190‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 198/66‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -133‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000133‬مورخ ‪ 1400/01/16‬اشرف حیدری‬ ‫فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 6‬صادره از فالورجان بشماره ملی ‪ 1111604053‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 103/90‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدرعلی زارعی‬ ‫هفدانی‪ .‬صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027013594‬مورخ‪ 1399/04/19‬به‬ ‫اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ -134‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000150‬مورخ ‪ 1400/01/16‬سید محمد هاشمی‬ ‫فشارکی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270146475‬در‬ ‫ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ 1‬واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 312/50‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139760302027003353‬مورخ ‪ 1397/03/29‬به اشتباه‬ ‫ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 135‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000198‬مورخ ‪ 1400/01/17‬عصمت قدرتی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ -‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1287920993‬در سه دانگ‬ ‫یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 2‬فرعی از‬ ‫اصلی ‪ 10276‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 500/85‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی محمد ترکیان فرزند حسینعلی‪ .‬صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ 139960302027015746‬مورخ ‪ 1399/08/29‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 136‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000200‬مورخ ‪ 1400/01/17‬ملیحه حیدری‬ ‫دولت ابادی فرزند جواد بشماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270169270‬در‬ ‫‪ 28/600‬سهم مشاع از ‪ 200‬سهم یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪1‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 200‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی‬ ‫از مالک رسمی مشاعی می باشد‪ .‬صحیح می باشد که در رای شماره ‪139960302027012964‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/06/27‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 137‬رای اصالحی شماره ‪ 139960302027020392‬مورخ ‪ 1399/12/12‬شکراله باقری فیروز‬ ‫ابادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291427147‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 7725‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 142/41‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی سقراطی‬ ‫فرزند حسین صحیح می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027011017‬مورخ ‪1399/05/28‬‬ ‫به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 138‬رای اصالحی شماره ‪ 139960302027020509‬مورخ ‪ 1399/12/17‬مصطفی بابائی‬ ‫دورکی فرزند نصراله بشماره شناسنامه ‪ 43259‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪1280858184‬‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 19‬واقع در بخش‬ ‫‪ 18‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 136/68‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی حاج حسین دردشتی فرزند سید محمد حسین صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ 139960302027015404‬مورخ ‪ 1399/08/20‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 139‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000831‬مورخ ‪ 1400/01/26‬فرهاد محمدی‬ ‫فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ -‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1270994271‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه نیمه ساز احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 10408‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 166/68‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج‬ ‫هاشم هنرمند فرزند حسینعلی صحیح می باشد که در رای شماره ‪139960302027014724‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/08/08‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 140‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027000833‬مورخ ‪ 1400/01/26‬حسین عنایتی‬ ‫کلمانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291300872‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 162‬فرعی از اصلی ‪10353‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 294/92‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی سیف اله کریمی کلمانی فرزند علی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ 139960302027006446‬مورخ ‪ 1399/04/15‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ - 141‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027001456‬مورخ ‪ 1400/02/07‬داود محمدی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 1120‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1284671542‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 12574‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت‪184/369‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی منوچهر بنکدار صحیح‬ ‫می باشد که در رای شماره ‪ 139960302027010319‬مورخ ‪ 1399/05/12‬به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/26 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد وامالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی شبان ‪/1129093‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تداوم عملیات اماده سازی‬ ‫برج های خنک کننده اصلی‬ ‫نیروگاه شهید رجایی‬ ‫به منظــور امادگــی واحدهــای نیــروگاه شــهید‬ ‫رجایی برای تولید برق پایدار عملیات اماده سازی‬ ‫برج هــای خنک کننــده اصلــی نیــروگاه در حــال‬ ‫انجام اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫اکبــری مدیــر امــور تعمیــرات مکانیــک نیــروگاه‬ ‫بخــار بــا اشــاره بــه فعالیــت کارکنان ایــن امور در‬ ‫جهــت ارتقــای راندمان برج هــای خنک کننده این‬ ‫نیــروگاه گفــت‪ :‬هرســاله به منظــور پایــداری تولید‬ ‫برق و کســب امادگی واحدها در فصل تابســتان‪،‬‬ ‫متخصصــان تعمیــرات مکانیــک‪ ،‬بــا رفع نشــتی از‬ ‫دلتاهــای واقع در برج های خنک کننده‪ ،‬اقدام به‬ ‫رفع محدودیت از این ســازه ها نموده که موجب‬ ‫ارتقــای راندمــان و بهبــود بهــره وری در واحدهای‬ ‫نیروگاه می شود‪.‬‬ ‫اکبــری افــزود‪ :‬ایــن امــور در کنــار دیگــر حوزه های‬ ‫شرکت‪ ،‬اقدامات ویژه ای را به انجام می رساند که رفع‬ ‫نشــتی اب از دلتاهای سکتور شــماره ‪ 3‬برج خنک کن‬ ‫اصلی واحد شــماره یک‪ ،‬تعویض اب بندهای مربوط‬ ‫جهــای‬ ‫بــه هدرهــا و اتصــاالت الیــن هــای اصلــی بر ‬ ‫خنک کننــده و ســرویس و نگهــداری ان ها‪ ،‬بخشــی از‬ ‫این فعالیت ها بود که از سوی متخصصان این امور به‬ ‫انجــام رســید و در ادامــه و پیــش از اغاز پیک مصرف‬ ‫امسال‪ ،‬این اقدامات اصالحی در برج های خنک کننده‬ ‫دیگر هم انجام می شود‪.‬‬ ‫اجرای مرحله سوم پویش‬ ‫ایران همدل در قزوین‬ ‫معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه‬ ‫امــداد اســتان قزویــن گفــت‪ :‬مرحلــه ســوم پویــش‬ ‫ایــران همــدل باهــدف کمــک بــه خانواد ههــای‬ ‫نیازمنــد و اســیب دیده از کرونــا از ابتدای ماه مبارک‬ ‫رمضان اغازشــده و در سراسر استان قزوین هم اجرا‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬فــرزاد فرهادی‬ ‫م ‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬رزمایــش مواســات ســال گذشــته در پی‬ ‫بیانات رهبر انقالب در نیمه شــعبان اجرایی شــد و‬ ‫در ســال جاری نیز همدلی و کمک مومنانه اســتمرار‬ ‫خواهد یافت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ســومین مرحله پویش‬ ‫ایران همدل‪ ،‬اثار پر برکتی برای کمک به نیازمندان‬ ‫خواهد داشت و رکورد جدیدی از مشارکت مردمی‬ ‫برای کمک به محرومان رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ســال گذشته در رزمایش ایران همدل مردم‬ ‫اســتان قزوین بیش از ‪ 12‬میلیارد تومان کمک کردند که‬ ‫در قالب غذای گرم‪ ،‬سبد کاال و سایر کمک های اهدایی‪،‬‬ ‫بــه نیازمنــدان و افــراد اســیب دیده از کرونــا اختصــاص‬ ‫یافــت‪ .‬فرهادی عنــوان کرد‪ :‬در ماه مبارک رمضان ســال‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ 310‬هــزار ســبد کاال و غــذای گــرم میان‬ ‫نیازمنــدان و محرومــان توزیع شــد کــه برای ســال جاری‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم تا این رقم را به‪ 313‬هزار برسانیم‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬پویش ایران همدل با محوریت پایگاه‬ ‫اطالع رسانیموسسهپژوهشی‪،‬فرهنگیانقالباسالمی‬ ‫‪ khamenei.ir‬وباهمکاری کمیتهامدادودیگرنهادهااجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته‬ ‫امداد استان قزوین ضمن دعوت از مردم‪ ،‬خیران و همه‬ ‫نهادهاودستگاه هایمسئولبرایپیوستنبهمرحلهسوم‬ ‫پویش ایران همدل گفت‪ :‬اقشار مختلف مردم نیکوکار‬ ‫می توانند برای ارائه کمک های خود به اقشــار نیازمند و‬ ‫اسیب دیده از کرونا از طریق شمارگی ری کد مهربانی ‪#‬‬ ‫‪ *8877*028‬و یا شــماره کارت ‪-9979-5002-8515‬‬ ‫‪ 6037‬اقدام کنند‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬همچنین مراکز کمیته‬ ‫امدادومراکزنیکوکاریدرسراسرشهرهاوروستاهایاستان‬ ‫امادهدریافت کمک هایمردمیدرسومینمرحلهپویش‬ ‫ایرانهمدلهستند‪.‬‬ ‫حذف فیزیکی ‪ 5600‬پرونده‬ ‫قضایی در دادگاه های‬ ‫استان قزوین‬ ‫معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬امــار و فنــاوری اطالعــات‬ ‫دادگســتری کل اســتان قزویــن از اجــرای طرح حذف‬ ‫فیزیکی پرونده در شعب دادگستری استان خبر داد‪.‬‬ ‫عمــران تقوی همت ابادی گفت‪ :‬از مهرماه ســال ‪99‬‬ ‫ایــن طــرح به مرحلــه اجرا رســید و تمامــی اقدامات‬ ‫پروند ههــا در برخــی موضوعــات و عناویــن از قبیــل‬ ‫طــاق توافقــی‪ ،‬تامیــن دلیل‪ ،‬حصــر وراثــت و ‪ ...‬با‬ ‫اســتفاده از بســتر الکترونیکــی در شــعبات مطــرح و‬ ‫مورد رســیدگی قرارگرفته اند‪ .‬او افــزود‪ :‬از اغاز اجرای‬ ‫طرح تا پایان سال ‪ 99‬تعداد ‪ 5607‬پرونده با حذف‬ ‫کامل فیزیک و اوراق‪ ،‬رســیدگی شــده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬او بابیــان ایــن مطلب که اجــرای این‬ ‫طرح در راستای اجرای سیاست قوه قضائیه مبنی بر‬ ‫توسعه دستگاه قضایی هوشمند است اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح عــاوه بــر تســریع در رســیدگی قضایــی‪،‬‬ ‫کاهــش اطالــه دادرســی و رفع کامل احتمــال مفقود‬ ‫شــدن اوراق قضایی در کاهش هزینه های رســیدگی‬ ‫بسیار موثر است‪ .‬معاون برنامه ریزی‪ ،‬امار و فناوری‬ ‫اطالعات دادگستری کل استان قزوین گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این اقدام در شــعب خانواده‪ ،‬جزایی‪ ،‬برخی‬ ‫حقوقی و شورای حل اختالف صورت گرفته است و‬ ‫در روزهای اتی کلیه شعب استان مجهز به امکانات‬ ‫ایجاد پرونده الکترونیک و به تبع ان حذف فیزیکی‬ ‫پرونده ها می شوند‪.‬‬ ‫رویدا د قزوین‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫تنش ابی سال جاری تاالب اله اباد را به کانون ریزگرد تبدیل می کند‬ ‫سایهخشکسالیبرسرقزوین‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان قزویــن گفت‪ :‬تــاالب اله‬ ‫ابــاد در ابیــک یکی از کانون های بیابانی کشــور‬ ‫است و خشکسالی پیش بینی شده این تاالب را‬ ‫برای بار دیگر به کانون ریز گرد تبدیل می کند‪.‬‬ ‫مهران شــنتیائی یکی از شاخص های الودگی‬ ‫هــوا را وجــود ریزگردهــا اعالم کــرد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫موضــوع خشــکی تــاالب و ایجــاد منبــع ریزگرد‬ ‫اتفــاق بیافتــد؛ قطعا مشــکل الودگی هــوا را در‬ ‫پیش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫او دربــاره مشــکالت اقلیمــی اســتان قزویــن‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس بررسی های انجام شده‬ ‫بیشترین مشکلی پیش امده و نگران کننده برای‬ ‫استان‪ ،‬کمبود بارش ها در سال جاری است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی از نقــاط بحرانــی اســتان‬ ‫تــاالب الــه ابــاد در محــدوده شهرســتان ابیــک‬ ‫است درحالی که اگر این تاالب ابگیر و مرطوب‬ ‫باشــد مشــکل ریزگرد وجود نخواهد داشت اما‬ ‫امسال به دلیل خشکسالی و بارش کم احتمال‬ ‫می دهیم این منطقه در فصول گرم ســال دچار‬ ‫خشکی شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر ایــن تــاالب دچــار خشــکی شــود و‬ ‫رطوبــت الزم را نداشــته باشــد یکــی از منابــع‬ ‫گردوغبــار و ریزگــرد منطقــه خواهــد بــود و ا گــر‬ ‫ایــن موضــوع اتفــاق بیافتــد عــاوه بــر قزوین و‬ ‫اســتان های هم جوار؛ ممکن اســت استان تهران‬ ‫را هم تحت الشعاع قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــنتیایی اضافه کرد‪ :‬به دلیل بارندگی های‬ ‫کــم ا گــر رطوبت ایــن تاالب در ســطح مطلوبی‬ ‫منجــر به افت شــدید منابع ابی اســتان از جمله‬ ‫سطح اب در سفره های زیرزمینی از جمله سفره ی‬ ‫دشــت قزویــن و نیــز مخــازن ابــی پشــت ســدها‬ ‫گردیــده کــه ایــن کاهــش در حجــم ذخیــره اب‪،‬‬ ‫شهــای ابی‪ ،‬در فصل تابســتان‬ ‫موجــب بــروز تن ‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬طی جلسات برگزارشده در‬ ‫استان‪ ،‬راهکارهای کنترل تنش ابی موردبررسی و‬ ‫کارشناسی قرارگرفته و پیشنهاد های دستگاه های‬ ‫متولی امر اتخاذشده است‪.‬‬ ‫تعامل مردم و مسئولین برای گذار از‬ ‫بحران‬ ‫قرار نگیرد قطعا سال سختی را در حوزه الودگی‬ ‫هوا و وجود ریزگردها در پیش خواهیم شد‪.‬‬ ‫و ی ادامــه داد‪ :‬بــرای پیشــگیری از ایجــاد‬ ‫ایــن مشــکالت برنامه ریزی بلندمــدت از طریق‬ ‫اســتانداری و امــور اب منطق ـه ای جهــت انتقال‬ ‫پساب های تصفیه شده شهرک لیا و شهر صنعتی‬ ‫البرز به تاالب اله اباد پیگیری می شود‪.‬‬ ‫مشکل پساب های شهرک لیا و شهر‬ ‫صنعتی البرز باید حل شود‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬انتقال پســاب های تصفیه شده به‬ ‫تــاالب الــه اباد منبــع تامین کننــده اب پایدار در‬ ‫ان منطقــه خواهــد بــود و از این طریق رطوبت‬ ‫یشــود و‬ ‫تــاالب و اب پایــدار منطقــه تامیــن م ‬ ‫همچنین مشکل تخلیه پساب در حاشیه جاده‪،‬‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪ .‬شــنتیائی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بیشــترین نگرانی؛ موضوع خشــک شدن تاالب‬ ‫الــه اباد اســت کــه متاســفانه وجــود زه کش در‬ ‫کنــار ایــن تاالب نیز موجب تخلیه اب ورودی و‬ ‫مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫نحــال مدیرکل مدیریت بحران اســتان‬ ‫درعی ‬ ‫قزوین تعامل بین مسئولین و مردم را تنها مسیر‬ ‫پیش رو در اســتان دانســت‬ ‫گذر از تنش های ابی ِ‬ ‫و گفــت‪ :‬بنــا بــر اعــام وزارت نیرو‪ ،‬در ســال ابی‬ ‫شهــا در کشــور کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫جــاری‪ ،‬میانگیــن بار ‬ ‫درصدی داشــته که ســهم اســتان قزوین کاهشی‬ ‫غبــر ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه میانگیــن ســالیانه‬ ‫بال ‬ ‫اســت‪ .‬قــدرت اله مهدیخانــی در خصوص تنش‬ ‫ابی جدی و تهدیدکننده ای که در طی سال جاری‬ ‫در استان رخ خواهد داد اظهار داشت‪ :‬این پدیده‬ ‫مهدیخانی ادامه داد‪ :‬شدت کاهش نزوالت‬ ‫جــوی بــه حدی اســت که بــر اســاس پیش بینی‬ ‫ســازمان هواشناسی‪ ،‬در ‪ ۵۰‬سال اخیر بی سابقه‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬البتــه شــواهد ایــن خشکســالی‪،‬‬ ‫نمــاه جــاری رخنمون داشــته و‬ ‫حتــی در فروردی ‬ ‫گزارش هایــی مبنــی بر خســارات وارده در حوزه‬ ‫کشــاورزی اســتان و زراعــت دیــم دریافت شــده‬ ‫اســت‪ .‬او با تاکید بر ایفای نقش مهم مسئولین‬ ‫شهــای‬ ‫در مدیریــت منابــع اب اســتان در بخ ‬ ‫کشــاورزی و خانگــی بــا ترویــج اصــاح الگــوی‬ ‫مصرف‪ ،‬ممانعت از کشــت محصوالت اب بر‪،‬‬ ‫کنترل برداشــت از چاه ها‪ ،‬اب رســانی اضطراری‬ ‫به وســیله تانکر و مخازن ســیار در سطح شهرها‬ ‫و روســتاها و‪...‬از کشــاورزان و مردم خواست با‬ ‫رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی حداکثری‬ ‫اب در حــوزه کشــاورزی و مصــارف خانگــی‪،‬‬ ‫تعامــل و هم افزایــی الزم را بــا مســئولین بــه‬ ‫عم ـل اورده تــا بتــوان بحــران اب را به درســتی‬ ‫مدیریت و از ان عبور کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬تهدید امنیت و اقتصاد جامعه است‬ ‫اســتاندار قزویــن گفــت‪ :‬قاچــاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫تهدیــدی جــدی بــرای امنیت و اقتصــاد جامعه‬ ‫اســت و از همین رو‪ ،‬مقابله با ان امری ضروری‬ ‫در راســتای حمایــت از تولیــدات داخلی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬هدایــت ا‪ ...‬جمالی‬ ‫پور در جلســه ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تدابیــر ســتاد مقابلــه با قاچــاق کاال‪،‬‬ ‫نهــا‬ ‫ارز و کشــفیات و همچنیــن همــکاری ارگا ‬ ‫و زحمــات دســتگاه های نظارتــی به ویــژه ناجا‪،‬‬ ‫شــرایط اســتان در امــر مدیریــت قاچــاق و ارز‬ ‫خوب است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬استان قزوین در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬در بحث پایش و مبارزه با قاچاق‬ ‫اقدامــات قابل توجهــی داشــته اســت‪ .‬او بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬قاچــاق کاال موجــب برهــم زدن امنیت و‬ ‫اقتصاد جامعه می شود و مقابله با ان به عنوان‬ ‫یــک وظیفــه همگانــی برای تمــام ســازمان ها و‬ ‫یشــود‪ .‬اســتاندار قزویــن‬ ‫نهــا محســوب م ‬ ‫ارگا ‬ ‫بابیــان اینکــه درصــد باالیــی از افزایــش نــرخ‬ ‫بیــکاری‪ ،‬نتیجــه عدم مقابله صحیــح با قاچاق‬ ‫کاال اســت گفت‪ :‬قاچاق کاال بدون تشــریفات‬ ‫داخلی‪ ،‬باعث کاهش خدمات دولت به مردم‬ ‫اســت و نتیجه ان افزایش نــرخ بی رویه کاال در‬ ‫کشور است‪ .‬جمالی پور با اشاره به اقبال مردم‬ ‫به خرید کاال از شــهرهای جنوبی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خریــد کاالی قاچــاق کــه از چنــد ســال گذشــته‬ ‫مرســوم شده اســت‪ ،‬بار اقتصادی سنگینی برای‬ ‫تولیدکنند ههــای داخلــی و به تبــع خــود مــردم‬ ‫دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬از زمــان شــیوع بیمــاری کرونا و‬ ‫بســته شــدن مرزها‪ ،‬وضعیت اقتصادی کشــور‬ ‫کمی متحول شــد و بســته شــدن مرزها باعث‬ ‫جــان گرفتــن تولیدکننده هــای داخلــی شــد‪.‬‬ ‫جمالــی پــور بابیــان اینکــه‪ ،‬داشــتن وضعیــت‬ ‫اقتصــادی مطلــوب‪ ،‬نیازمنــد فرهنگ ســازی‬ ‫خوب جهت حمایت مردم از تولیدکننده های‬ ‫داخلــی اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬مــردم بایــد‬ ‫نســبت بــه کاالهــای تولیــد داخــل‪ ،‬تعصب و‬ ‫حساســیت داشته باشــند و از کاالیی که هیچ‬ ‫منفعتــی برای کشــور نــدارد‪ ،‬حمایــت نکنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مدیریــت انبارهــا و صیانــت از‬ ‫کاالهــای موجــود در انبارهــای اســتان بایــد‬ ‫تحــت پایــش و نظارت مســتمر صورت گیرد و‬ ‫تفکیــک انبارهــای پرخطر در صورت مجاورت‬ ‫بــا انبارهــای کم خطــر انجام شــود‪ .‬او خطاب‬ ‫بــه مدیران ســازمان های عضو ســتاد مقابله با‬ ‫قاچــاق کاال‪ ،‬ارز و کشــفیات گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فعالیت هــای این ســتاد بایــد با جدیت‬ ‫بیشــتری صــورت گیــرد و از ارگان هایــی که در‬ ‫این ســتاد‪ ،‬نقش ســازنده ای دارنــد‪ ،‬تقدیر به‬ ‫عمل اید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای برنامه های تعمیراتی حوزه الکتریک در واحد شماره ‪ 2‬بخاری‬ ‫نیروگاهشهیدرجایی‬ ‫مدیــر امــور تعمیــرات الکتریک نیــروگاه بخار‬ ‫نیروگاه شهید رجایی گفت‪ :‬فرایند تعمیرات حوزه‬ ‫الکتریک نیروگاه شــهید رجایــی در برنامه بازدید‬ ‫دوره ای واحد شماره دو بخاری این نیروگاه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬محمد اقاداداش پور‬ ‫در خصــوص اماده ســازی تجهیــزات الکتریکــی‬ ‫واحــد شــماره ‪ 2‬بخــاری کــه هم اکنــون تحــت‬ ‫تعمیــرات بازدیــد دوره ای قــرار دارد گفــت‪:‬‬ ‫در فراینــد تعمیــرات بازدیــد دوره ای واحــد‬ ‫شــماره دو بخاری با توان نامی ‪ 250‬مگاوات‪،‬‬ ‫متخصصان این امور همگام با سایر حوزه های‬ ‫تعمیراتــی‪ ،‬ایــن واحــد را به ویــژه بــرای پیــک‬ ‫تابســتان‪ ،‬امــاده تولید برق پایــدار می کنند‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬بــا خروج این واحد از مدار تولید برق‪،‬‬ ‫کارکنــان امــور الکتریــک‪ ،‬اقــدام بــه بازدیــد و‬ ‫ســرویس ژنراتــور و سیســتم تحریــک ان نموده‬ ‫و همــراه بــا ایــن تجهیــز‪ ،‬بازدیــد و ســرویس‬ ‫بریکرهــای ســوئیچگیر ‪ 6/6‬کیلوولــت و ‪400‬‬ ‫ولــت ایــن واحــد را نیز انجــام داده و در ادامه‬ ‫برنامــه تعمیراتــی‪ ،‬بــرای اطمینــان از صحــت‬ ‫عملکــرد تجهیــزات‪ ،‬ان هــا را مــورد تســت و‬ ‫بازبینی قرار می دهند‪.‬‬ ‫مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه شهید‬ ‫رجایی ادامه داد‪ :‬بازدید از ترانس های کمکی‬ ‫برج هــای خنک کننــده اصلــی و ترانس هــای‬ ‫کمکــی بویلــر‪ ،‬بازدیــد از فن هــای واقــع در رله‬ ‫روم‪ ،‬پمــپ و روغــن سیســتم تصفیــه روغــن‬ ‫الکتروموتورهــا‪ ،‬تســت رل ههــای حفاظتــی‬ ‫ژنراتــور و بریکــر های ‪ 400‬ولــت‪ ،‬فعالیت های‬ ‫دیگــری اســت کــه در ایــن دوره از برنامه هــای‬ ‫تعمیراتی در حال انجام اســت‪ .‬اقاداداش پور‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬با پایان تعمیــرات بازدید دوره ای‬ ‫واحد شــماره ‪ 2‬بخــاری‪ 250 ،‬مگاوات برق به‬ ‫ظرفیت تولید شبکه سراسری افزوده می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پاسداشت یاد مدافعان سالمت در دیوار نگاره «نبض جهاد»‬ ‫به مناســبت پاسداشــت جهاد عظیم شــهدا و‬ ‫مدافعان ســامت از دیوارنگاره «نبض جهاد» در‬ ‫بیمارستان والیت قزوین رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬استاندار قزوین در ائین‬ ‫رونمایــی از دیــوار نگاره «نبض جهاد » فرهنگ را‬ ‫مهمترین عامل موثر در تعالی جامعه دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬توسعه و پیشرفت کشور نیازمند عوامل و‬ ‫امکانات متعددی اســت کــه در کنار فرهنگ می‬ ‫تواند دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫هدایــت الــه جمالی پور با بیان ایــن نکته که اگر‬ ‫همــه امکانات در اختیار باشــد امــا از فرهنگ بی‬ ‫بهــره باشــیم‪ ،‬نتیجــه ای نخواهیم گرفــت افزود‪:‬‬ ‫راه بهتر زیســتن از مســیر فرهنگ و هنر می گذرد‬ ‫و تجربــه نشــان داده هــر جا فرهنــگ در اولویت‬ ‫بوده موفقیت های بیشتری به دست امده است‪.‬‬ ‫رئیس حوزه هنری استان قزوین هم در ادامه با ذکر‬ ‫این مطلب که با استفاده از ابزار هنر و ایده های‬ ‫خالقانه می توان تالش ایثارگرانه کادر درمانی در‬ ‫ایــام کرونــا را ثبــت و ضبط و مانــدگار کرد گفت‪:‬‬ ‫با مزین شــدن هفتــه هنر انقالب اســامی به نام‬ ‫مدافعان سالمت تالش کردیم تا بخش کوچکی‬ ‫از دریای بی‪‎‬کران زحمات این عزیزان تشکر کرده‬ ‫و یادشــان را زنده نگهداریم‪ .‬محمد رضا امامقلی‬ ‫افزود‪ :‬تقارن هفته هنر و هفته سالمت فرصتی بود‬ ‫تا با اســتفاده از ظرفیــت های موجود برنامه های‬ ‫مختلفــی را طراحــی و اجرا کنیم کــه در این زمینه‬ ‫جشــنواره طنز شعر و داســتان از «سربازی بگو‪»...‬‬ ‫جشــنواره ی طنــز تئارســتان (تئاتر‪+‬بیمارســتان)‬ ‫پاسداشــت مدافعان سالمت با استقبال عمومی‬ ‫مواجــه شــد‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬جشــنواره تئارســتان با‬ ‫حضور و شــرکت گروه‪‎‬های نمایشــی و هنرمندان‬ ‫ارزشــی اســتان اغاز شــد و پس از داوری و معرفی‬ ‫اثــار منتخــب‪ ،‬گــروه هــا در فضای باز بیمارســتان‬ ‫رازی بــه اجــرای نمایش پرداختند کــه این برنامه‬ ‫در ســایر بیمارســتان‪‎‬ها نیز به صورت میدانی اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬تئارستان طرحی الهام بخش‬ ‫بــود و بــه عنــوان الگویــی موفق از ســوی حوزه‬ ‫هنــری کشــور بــه ســایر اســتان ها ابــاغ شــد و از‬ ‫ایــن نظــر حــوزه هنــری قزویــن در برنام ـ ‪‎‬ه ریزی‬ ‫هــای خالقانه بــرای هفته هنر انقالب اســامی‬ ‫پیشــگام بــود‪ .‬امامقلــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫دیگــر برنام ‪‎‬ههــای حوزه هنری قزویــن با هدف‬ ‫پاسداشت مدافعام ســامت‪ ،‬طرح دیوارنگاره‬ ‫بود که توســط هنرمندان جوان در اســتان ایده‬ ‫ پــردازی‪ ،‬طراحــی و اجرا شــد‪ .‬او یاداورشــد‪ :‬در‬ ‫ایــن طــرح تصاویــر کادر درمان و پرســنلی که در‬ ‫بیمارســتان‪‎‬های بوعلــی و والیت خدمت رســانی‬ ‫می کنندثبت شــد و ســپس مراحل تنظیم و چاپ‬ ‫عکس در دســتور کار قــرار گرفت تا تصاویری زیبا‬ ‫خلق شود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رشد‪ ۵‬برابریسرمایه گذاریدر شهرک های‬ ‫صنعتیقزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫قراردادهــا را بیــش از ‪۱۴‬‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال عنــوان‬ ‫شــهرک های صنعتــی قزوین‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬در یک ماه اول ســال‬ ‫بــا راه انــدازی کلیــه ایــن‬ ‫جــاری بیــش از ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫طرح هــای صنعتــی زمینــه‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫از برنامــه عملیاتــی ســال‬ ‫اشــتغال ‪ ۱۸‬هزار نفر فراهم‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مربــوط بــه واگــذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اراضــی صنعتــی‪ ،‬کارگاهــی و صنفــی در‬ ‫رئیــس هیئت مدیره شــرکت شــهرک های‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان بــه صنعتــی اســتان گفــت‪ :‬مجموعــه شــرکت‬ ‫متقاضیــان ســرمایه گذاری تحقــق پیداکرده شــهرک های صنعتــی ماننــد ســال گذشــته‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش رویــداد امروز‪ ،‬حمیدرضا کــه بــه شــعار « جهــش تولید» جامــه عمل‬ ‫خانپــور افــزود‪ :‬در ایــن مــدت‪ ،‬بــا جــذب پوشــانده و جــذب دو برابری ســرمایه گذار‬ ‫‪ ۴۶‬متقاضــی ســرمایه گذاری بــه میــزان ‪ ۴۱‬نســبت بــه ســال های مشــابه داشــت؛‬ ‫هکتار زمین صنعتی در شــهرک ها و نواحی در راســتای تحقــق شــعار ســال «تولیــد‪،‬‬ ‫صنعتــی واگذارشــده کــه در مقایســه بــا پشــتیبانی ها‪ ،‬مانــع زدایی هــا » در ســال‬ ‫مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ‪ ۵‬برابری جدید هم اولویت را بر توسعه شهرک های‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬علیرغم شدت تقاضامحــور و تکمیــل زیرســاخت های‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه بــرای ســرمایه گذاری ســرمایه گذاری و رفــع موانــع تولیــد و‬ ‫در ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها‪ ،‬مانــع زدایی حمایــت حداکثــری از صنایع کوچک ادامه‬ ‫ها؛ این امر نشــان از رونق تولید و اشــتیاق می دهد‪.‬‬ ‫بخــش خصوصــی در اســتان صنعتی قزوین‬ ‫خانپــور ضمــن تاکیــد بــر حمایــت از‬ ‫دارد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬شــهرک های صنعتــی ســرمایه گذاران در راســتای تســهیل گــری‬ ‫لیا‪ ،‬خرمدشــت‪ ،‬حکیمیه‪ ،‬کاسپین‪ ،‬قزوین و کــم کــردن بروکراســی اداری دربرداشــتن‬ ‫(کوهیــن) و ناحیه صنعتــی طارم به ترتیب موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان و‬ ‫بیشــترین میــزان جــذب ســرمایه گذار و صنعتگران خاطرنشــان کــرد‪ :‬همکاران این‬ ‫مســاحت واگــذاری صنعتــی را در مــدت مجموعــه باهمــت بــاال تمامــی امکانــات‬ ‫مذکور داشته اند‪.‬‬ ‫را بــرای متقاضیــان ســرمایه گذاری فراهــم‬ ‫خانپــور میــزان ســرمایه گذاری ایــن می کنند‪.‬‬ ‫اجرایبرنامه هایمذهبیوفرهنگیماه‬ ‫خدا در بستر فضایمجازی‬ ‫رئیــس ســازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫می شــود‪ .‬او برگزاری مسابقه‬ ‫اجتماعی و ورزشــی شهرداری‬ ‫عکــس نوشــت «شــب های‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫رحمــت» در موضوعــات «‬ ‫فرارسیدن ماه مبارک رمضان و‬ ‫نیایــش»‪« ،‬شــب زنده داری»‪،‬‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬برنامه ها‬ ‫«قــران»‪« ،‬توبــه» و «ســایر‬ ‫محمد درافشانی‬ ‫و مســابقات متنوع مذهبی و‬ ‫مفاهیــم مرتبط با شــب های‬ ‫فرهنگــی ویژه ایام ماه مبارک‬ ‫قــدر» در فضــای مجــازی را از‬ ‫رمضان در فضای مجازی تدارک دیده شــده و دیگر برنامه های شــهرداری در این ماه مبارک‬ ‫در حــال اجراســت‪ .‬به گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬برشــمرد‪ .‬رئیس ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫محمد درافشانی هدف از برگزاری برنامه های و ورزشــی گفــت‪ :‬همچنین در ایــن ماه مبارک‬ ‫مذهبی و فرهنگی ماه خدا‪ ،‬توسعه و ترویج پویــش نقاشــی روز قــدس در بســتر فضــای‬ ‫ســبک زندگی و معارف دینی‪ ،‬معنوی فضای مجازی ویژه دانش اموزان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شهری با تاکید بر انس با قران و شعائر اسالمی درافشــانی ســاخت دو کلیــپ با عنــوان «ماه‬ ‫دانســت‪ .‬او تجلیل از مراقبین سالمت شاغل ربنا» با محوریت فرازهایی از ادعیه ماه مبارک‬ ‫در پایگاه هــای ســامت شــهر قزویــن و مرکــز رمضان در پنج مســجد قدیمی شــهر قزوین از‬ ‫بهداشــت شــهید بلندیــان بــا حضــور فعالیــن جمله مســاجد جامــع و صالحیــه و پخش در‬ ‫قرانــی مراکــز قران را از جملــه برنامه های ماه فضای مجازی را از دیگر برنامه هایی ذکر کرد‬ ‫مبــارک رمضــان ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی که از ‪ 15‬الی ‪ 30‬ماه رمضان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫و ورزشــی شــهرداری قزوین برشــمرد و گفت‪ :‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬برگزاری مسابقه احکام و‬ ‫این برنامه با مشــارکت مرکز بهداشــت شهید حدیث ویژه کارکنان شهرداری قزوین از دیگر‬ ‫بلندیــان هم زمــان بــا روز مراقبیــن ســامت و برنامه های این سازمان به مناسب فرارسیدن‬ ‫روز جهانــی مامــا در فضــای مجــازی انجــام مــاه مبــارک رمضــان اســت‪ .‬او یــاداور شــد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬درافشــانی اظهار داشــت‪ :‬مســابقه همچنین بیش از ‪ ۱۰‬مورد مشارکت در برگزاری‬ ‫خوشنویســی مشــق عارفانــه «نــگارش کالم مراســم هیئت ها و انجمن های مذهبی شهر‪،‬‬ ‫قصار حضرت امیرالمومنین علی (ع)» از دیگر در بستر فضای مجازی از جمله اولین جشنواره‬ ‫برنامه هایی اســت که به دلیل شــیوع ویروس قرانی کودک و نوجوان مســجدی و مســابقه‬ ‫کرونــا در بســتر فضــای مجــازی بــا مشــارکت بــزرگ کتاب خوانــی فصــل رویــش در حــال‬ ‫انجمــن خوشنویســان اســتان قزویــن انجــام برگزاری است‪.‬‬ ‫خبرنگاراندر اولویت‪ ۳‬مشاغلپرخطربرای‬ ‫تزریقواکسنقرار می گیرند‬ ‫بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫گرفتند‪.‬اوافزود‪:‬براساساعالم‬ ‫بهداشتی و دســتورالعمل های‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫ستاد مقابله با کرونا‪ ،‬ازاین پس‬ ‫خبرنگاران پس از گروه یک که‬ ‫ســالن های سینما و تئاتر با قرار‬ ‫شامل کادر بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫جانبازانوبیمارانخاصو گروه‬ ‫گرفتــن در گــروه دوم صنــوف محمدحسین اسماعیلی‬ ‫و مشــاغل‪ ،‬در شــهرهایی کــه‬ ‫دو کهشاملسالخوردگانباالی‬ ‫وضعیتــی غیــر از قرمــز دارنــد‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬ســال هستند در گروه سوم‬ ‫می توانندبهفعالیتبپردازند‪.‬‬ ‫مشــاغل پرخطر برای واکســن کرونا قرار دارند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬مدیــرکل اداره کل دبیرشورایاطالع رسانیاستان گفت‪:‬باتوجهبه‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی استان قزوین با اعالم اغاز مرحلهدومواکسیناسیوندر کشور واحتمال‬ ‫ایــن خبــر گفت‪ :‬با مصوبه ســتاد ملی مقابله با درخواست لیست خبرنگاران برای قرار گیری در‬ ‫کرونا و با پیگیری های مســتمر وزارت فرهنگ و اولویت برنامه ایمن سازی در استان قزوین‪ ،‬تنها‬ ‫ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی‪ ،‬سینما و تئاتر بانــک اطالعاتــی موجود جهــت ارائه به ســتاد‬ ‫از گروه مشــاغل ‪ ۳‬به گروه ‪ ۲‬منتقل شــدند تا با واکسیناســیون اســتان‪ ،‬پایــگاه خانه مطبوعات‬ ‫ایــن تغییــر‪ ،‬فعالیت ایــن دو حــوزه ی فرهنگی بــوده و تنهــا اعضــای اصلــی خانــه مطبوعــات‬ ‫در شــهرهای دارای شــرایط ســفید و ابی و زرد و جهــت دریافت واکســن معرفی خواهند شــد‪.‬‬ ‫نارنجیبارعایتپروتکل هایبهداشتیبالمانع اسماعیلی تاکید کرد‪ :‬خبرنگارانی که هنوز عضو‬ ‫شود‪.‬محمدحسیناسماعیلیافزود‪:‬باهماهنگی خانه مطبوعات نشــده و درخواســت عضویت‬ ‫ســتاد کرونا‪ ،‬ســالن های تئاتر و سینما می توانند نداده اند هرچه ســریع تر جهت عضویت اقدام‬ ‫فعالیت خود را در شهرهای غیر از وضعیت قرمز کنند‪ .‬رعایت شروط ایین نامه عضویت در خانه‬ ‫از سر بگیرند و البته این فعالیت ها همچنان در مطبوعات الزامی است و همچنین اعضایی که‬ ‫شهرهایقرمزممنوعاست‪.‬اسماعیلیبیان کرد‪ :‬در خانــه عضویت افتخاری دارند جهت تبدیل‬ ‫کلیهسالن هایتئاترنیزمی تواننددرشهرهایابی عضویتخودبهاصلیمی توانندمدارکخویش‬ ‫و زرد و نارنجــی فعالیــت خود را از ســر بگیرند‪ .‬را کامــل کــرده و پــس از لغــو عضویــت مجــددا‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬در خصــوص واکســن کرونــا نیــز جهت تبدیل به عضویت اصلی با مدارک کامل‬ ‫خبرنگاران در اولویت سوم مشاغل پرخطر قرار اقدامکنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تالش برای بهار و تابستانی بدون‬ ‫خاموشی با مصرف صحیح برق‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫روند افزایشــی بــرق مدیریت‬ ‫منطق ـه ای ســمنان در حاشــیه‬ ‫نگــردد‪ ،‬شــاهد مشــکالتی در‬ ‫جلســه مدیریت پیــک بار که‬ ‫تامیــن برق خواهیم بــود‪ .‬وی‬ ‫بــه صــورت ویدئو کنفرانســی‬ ‫با بیان امادگی کامل تجهیزات‬ ‫بــا حضــور معــاون بــرق و‬ ‫و تاسیســات بــرق در ســطح‬ ‫علی اکبر صباغ‬ ‫انــرژی وزیــر نیــرو‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫اســتان ســمنان در ارائــه برقی‬ ‫شــرکت توانیــر و مدیــران صنعــت بــرق کشــور مطمئن به مردم فهیم اســتان‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫برگزار شــد بر ضــرورت صرفه جویی در مصرف پرســنل خدوم صنعت برق با همت و تالشــی‬ ‫انرژی برق برای عبور بدون خاموشی در فصل مضاعــف و شــبانه روزی درصدد ان می باشــند‬ ‫بهار و تابســتان تاکید کرد‪ .‬سید علی اکبر صباغ تــا هم اســتانی های عزیــز‪ ،‬بــدون قطعی برق‬ ‫رئیــس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت برق ناشــی از پیــک بــار در فصــل گرما‪ ،‬تابســتان را‬ ‫منطقه ای سمنان با اشاره به افزایش زودهنگام سپری نمایند‪ .‬صباغ با اظهار تشکر از همراهی‬ ‫دمــا از ابتــدای ســال جــاری و کاهــش نــزوالت و مشــارکت مردم اســتان ســمنان و صنایع این‬ ‫اســمانی گفت‪ :‬بــاال رفتن دمای هــوا در اولین اســتان در رعایــت صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫مــاه از ســال جدیــد و ادامــه ایــن افزایــش در بــرق در ســاعت های اوج بــار‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد با‬ ‫ماه های اتی‪ ،‬منجر به رشد مصرف برق شده و هم افزایــی و مدیریت درســت مصرف‪ ،‬تالش‬ ‫کمبود بارندگی نیز بخشی از تولید نیروگاه های کنیم فصل های بهار و تابستان را بدون قطعی‬ ‫برق ابــی را کاهــش داده اســت و چنانچــه این برق سپری کنیم‪.‬‬ ‫تعویض پوشش ‪ 16‬هزار متر از خط لوله‬ ‫انتقال گاز در خراسان رضوی‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحر رحمتی‪:‬‬ ‫این عملیات برشمرد و تصریح‬ ‫در ســال گذشــته پوشــش ‪16‬‬ ‫کــرد‪ :‬یــک هــزار متــر تعویــض‬ ‫هــزار متــر از خطــوط لولــه گاز‬ ‫پوشــش نقاط پراکنده بــرروی‬ ‫منطقه چهــار عملیــات انتقال‬ ‫خــط ‪ 24‬اینــچ سنگ بســت‪/‬‬ ‫نســازی و‬ ‫گاز‪ ،‬بــا هــدف ایم ‬ ‫امام تقــی نیز از دیگــر اقدامات‬ ‫محمد کامل‬ ‫ارتقای سطح حفاظت لوله در‬ ‫انجــام شــده در ایــن حــوزه‬ ‫برابــر خوردگی‪ ،‬تعویض شــد‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته اســت‪ .‬وی‬ ‫محمــد کامــل‪ ،‬مدیر منطقه بــا اعــام این خبر بهره گیریازسرمایه هایانسانیمنطقهورعایت‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ترمیم و تعویض پوشــش خط لوله همه نکات ایمنی و بهداشــتی را از دیگر نکات‬ ‫در راستای ایمن سازی و انتقال پایدار گاز از جمله ایــن پروژه دانســت و افزود‪ :‬اجــرای پروژه هایی‬ ‫فعالیت هایی است که همواره در سطح شرکت ازاین دســت با نیروی انسانی محدود در بخش‬ ‫انتقــال گاز توجــه خاصــی بــه ان م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی نظــارت پروژ ههــا و در شــرایط بــد اب و هوایی‬ ‫تهــای جغرافیایی‪ ،‬صرفـ ًـا با تعهد و‬ ‫افزود‪ :‬بر این اســاس مطابق بررسی و شناسایی و موقعی ‬ ‫نقاط اسیب پذیر برروی خط ‪ 30‬اینچ سرخس‪ /‬تالش مضاعف میســر شــد‪ .‬مدیــر منطقه چهار‬ ‫نــکا‪ ،‬عملیــات تعویض پوشــش ‪ 15‬هــزار و ‪ 500‬عملیاتانتقال گاز‪،‬حفاریو کندنپوششقدیم‬ ‫متــر از این مســیر در محدوده کیلومتــر ‪ 290‬الی این خط لوله‪ ،‬سندبالست‪ ،‬تعویض پوشش و‬ ‫‪ 334‬در سال گذشته اغاز و با موفقیت به اتمام همچنینخاک ریزیدوبارهمطابقاستانداردهای‬ ‫رسید‪ .‬محمد کامل ارتقای سطح حفاظت لوله شرکت ملی گاز ایران را از مجموعه فعالیت های‬ ‫در برابر خوردگی خارجی و مهم تر از ان افزایش انجام شــده برای تعویض پوشــش این خطوط‬ ‫طول عمر و ضریب ایمنی را از مهم ترین اهداف عنوان کرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۳‬درصدی اب مخازن‬ ‫سدهایلرستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد کاهــش را نشــان‬ ‫منطق ـه ای لرســتان از کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫‪ ۲۳‬درصــدی اب مخــازن‬ ‫اب منطق ـه ای لرســتان بیــان‬ ‫ســدهای اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬هم اکنــون مجمــوع اب‬ ‫داریــوش حس ـن نژاد در‬ ‫ی ســدهای اســتان ‪۱.۹۴‬‬ ‫ورود ‬ ‫داریوش‬ ‫حسن نژاد‬ ‫گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره‬ ‫مترمکعــب در ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫بــه اخریــن وضعیــت مخازن‬ ‫حس ـن نژاد افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫ســدهای لرســتان اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضر خروجی سدهای لرستان نیز ‪ ۲۷۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫حجــم کل مخزن ســدهای مــروک‪ ،‬ایوشــان‪ ،‬گزارش شــده اســت‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬با توجه‬ ‫تنــگ هالــه‪ ،‬خان ابــاد‪ ،‬کزنــار و حوضیــان به اینکه حجم اب ورودی به سدهای لرستان‬ ‫‪ ۲۰۸.۶۹‬میلیون مترمکعب است‪ .‬وی با بیان به کمتر از دو مترمکعب در ثانیه رسیده است‬ ‫اینکــه هم اکنــون ‪ ۵۷‬درصــد مخازن ســدهای ضرورت دارد کشــاورزان از کشت محصوالت‬ ‫لرستان پر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حجم اب موجود ابدوست پرهیز کرده و الگوی کشت را رعایت‬ ‫در مخازن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬طرح فاضالب تا پایان دولت‬ ‫بهره برداریمی شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫روســتاهای ‪ ۲‬شهرســتان ساری‬ ‫فاضــاب کشــور از افتتــاح ‪۸۳‬‬ ‫و میاندرود برخوردار اســت که‬ ‫طرح فاضالب در کشور در دوره‬ ‫امیدواریم مسئوالن در تکمیل‬ ‫فعالیتدولتتدبیروامیدخبر‬ ‫ایــن طــرح مهــم ابــی اهتمــام‬ ‫داد و گفت که تا پایان فعالیت‬ ‫جدی داشته باشند‪ .‬وی هزینه‬ ‫حمیدرضا جانباز‬ ‫ایــن دولت هــم ‪ ۱۸‬طرح دیگر‬ ‫اجــرای طــرح ســد زارم رود را‬ ‫افتتاحمی شود‪.‬به گزارشایرنا‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫حمیدرضاجانبازروزپنجشنبهدرائینبهره برداری اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ایــن ســد عــاوه بــر تامین‬ ‫از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری که با اب کشــاورزی و شرب مردم منطقه برای حفظ‬ ‫دســتور ویدئوکنفرانســی رئیس جمهوری انجام محیط زیست به ویژه کنترل ســیالب نیز بسیار‬ ‫شــد‪ ،‬تعداد طرح های فعال فاضالب در کشــور ضروری است‪ ،‬چراکه همواره سرشاخه های‬ ‫را ‪ ۲۵۱‬مورد اعالم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت اب و رودخانــه تجــن تحــت تاثیــر ســیالب قــرار‬ ‫فاضالب طبق برنامه دولت یازدهم و دوازدهم می گیرد و اثرات مخربی از ســیالب بر جای‬ ‫هموارهبهطرح هایفاضالبشمال کشور توجه می گذارد‪ .‬مدول دوم تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ویژه داشته است و امروز تصفیه خانه فاضالب شــهری ساری روز پنجشنبه با حضور میدانی‬ ‫ساری از مدرن ترین تصفیه خانه های کشور است اســتاندار مازندران و مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫که به بهره برداری رســید‪ .‬جانباز با بیان این که و فاضالب کشــور و دستور ویدیو کنفرانسی‬ ‫مــدول دوم تصفیه خانــه ســاری جمعیــت ‪ ۱۰۵‬ریی ـس جمهــور و وزیر نیــرو بــه بهره برداری‬ ‫هزار نفری مرکز استان مازندران را تحت پوشش رسید‪ .‬بر اساس اعالم شرکت اب و فاضالب‬ ‫می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هوادهی پساب و خروجی مازنــدران‪ ،‬بــرای مــدول دوم تصفیه خانــه‬ ‫اببا کیفیتدر طرحدومفاضالبساریمطابق فاضــاب ســاری یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫با اخرین دســتاوردهای علمی و اســتاندارد دنیا ریــال ســرمایه گذاری شــده اســت‪ .‬فــاز دوم‬ ‫اســت که به راحتی در چرخش برای کشــاورزی تصفیه خانه فاضالب شهر ساری پس قرار گرفتن‬ ‫و محیط زیســت اســتفاده م ‬ ‫حهــای نیمه تمام اولوی ـت دار و‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل در فهرســت طر ‬ ‫شرکت اب و فاضالب کشور به اهمیت ساخت دریافت کمک ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی دولت در سال‬ ‫سد و تامین اب شرب برای مردم استان مازندران گذشــته به ایستگاه پایانی رســید‪ .‬با افتتاح این‬ ‫نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬ســاخت ســد زارم رود در فاز‪ ،‬ظرفیت تصفیه فاضالب مرکز مازندران به‬ ‫ســاری از اهمیت خاصی برای تامین اب شــرب ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران‪:‬‬ ‫تهرانی هاازابتدایامسال‪ ۱۰۴‬میلیونمترمکعباب‬ ‫مصرفکردند‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون شــهروندان تهرانی‬ ‫‪ ۱۰۴‬میلیــون مترمکعــب اب مصــرف کردند که با‬ ‫توجــه بــه افزایــش دمــای هــوا و شــرایط کرونایی‬ ‫نیازمندمدیریتمصرفهستیم‪.‬‬ ‫محمدرضا بختیــاری روز جمعه در گفت وگو با‬ ‫ایرنا اظهار داشت‪ :‬همه مناطق تهران به یک مقدار‬ ‫افزایش مصرف داشته اند و این امر تنها مختص به‬ ‫مناطقشمالیوجنوبیتهراننیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از زمــان شــیوع کرونــا بــه صــورت‬ ‫میانگین ‪ ۱۰‬درصد مصرف اب افزایش یافته است‬ ‫که امسال نیز به خاطر افزایش حرارت دمای هوای‬ ‫تهران شاهد مصرف بیشتر اب هستیم که این‪ ۲‬امر‬ ‫از مهم ترین علت های مصرف اب است‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین امارها‪،‬‬ ‫در روز پنجم اردیبهش ـت ماه مصــرف اب تهران به‬ ‫ســه میلیــون و ‪ ۳۳۳‬هــزار مترمکعــب و در ششــم‬ ‫اردیبهشت ماه میزان مصرف به سه میلیون و ‪۳۵۶‬‬ ‫هزار مترمکعب رســید بیشــترین میزان مصــرف در‬ ‫یک هفته گذشته در روز جمعه اول اردیبهشت ماه‬ ‫امســال ســه میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار مترمکعب اب در‬ ‫تهران مصرف شد که این میزان مصرف در یک روز‬ ‫در ‪ ۵۰‬سال اخیر بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران با‬ ‫اشارهبهاینکهبیشترینمصرفابدر حوزهخانگی‬ ‫است‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬نیازمندهمراهیشهروندان‬ ‫در مدیریتمصرفابهستیم‪.‬‬ ‫بختیــاری اضافــه کــرد‪ :‬امســال شــاهد کاهــش‬ ‫یســابقه بارندگی هــا در ســطح اســتان بودیــم‬ ‫ب ‬ ‫به گون ـه ای کــه متوســط بــارش پهن ـه ای اســتان در‬ ‫فروردین ماه‪ ۲.۲‬میلی متربودهاست کهدر مقایسه‬ ‫بــا دوره ی بلندمدت (‪ ۴۴.۲‬میلی متر) نشــانگر ‪۹۵‬‬ ‫درصد کاهش بارش است‪.‬‬ ‫این مســئول ادامه داد‪ :‬در ســال ابی امســال (از‬ ‫مهرماهسال گذشتهتاکنون)‪ ۲۳۹‬میلی متربارندگی‬ ‫ثبت شــده اســت که این امار نســبت به ســال ابی‬ ‫گذشــته کــه ‪ ۴۰۶‬میلی متــر بوده اســت کاهــش ‪۴۱‬‬ ‫درصدی را نشــان می دهد‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫و فاضالب استان تهران با اشاره به ذخایر سدهای‬ ‫پنجگانه تهران گفت‪ :‬ذخیره اب در پشــت ســدها‬ ‫‪ ۷۷۰‬میلیون مترمکعب اســت که این امار نسبت‬ ‫به مدت مشابه‪ ۸۲۰‬میلیون مترمکعب بوده است‬ ‫کــه ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب کاهش ذخیره ابــی را در‬ ‫سدهای امیرکبیر‪ ،‬لتیان‪ ،‬طالقان‪ ،‬الر و ماملو داریم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال ذخیــره برفــی نیــز در شــرق‬ ‫تهران صفر بود همچنین ذخیره برفی در سال ‪۹۸‬‬ ‫در باالدســتی ســد الر ‪ ۶.۵‬متــر بود که ایــن رقم در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بــه یک متر رســیده بود ازای ـن رو به خاطر‬ ‫کمبود منابع ابی از جمله ذخیره برفی‪ ،‬بارش ها و‬ ‫ذخایر سدها تابستان سختی را خواهیم داشت که‬ ‫این امر تنها در اســتان تهران نیســت بلکه در همه‬ ‫جای کشــور این وضعیت وجود دارد‪ .‬بختیاری به‬ ‫برنامه ریزی های این شرکت در مدیریت منابع ابی‬ ‫اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬از ابان ماه سال گذشته با‬ ‫هماهنگی شرکت اب منطقه ای تهران و وزارت نیرو‬ ‫خروجیسدهارا کنترل کردیمتاتابستانامسالرابا‬ ‫کمترینتنشپشتسربگذاریم‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬مردمبایدبدانندکهامسالتابستان‬ ‫بســیار ســختی را پیــش رو خواهیــم داشــت ازاین رو‬ ‫نیازمنــد همــکاری ا نهــا در رعایــت الگــوی مصرف‬ ‫هســتیم‪ .‬ایــن مســئول یکــی از راهکارهــای کاهش‬ ‫مصرف اب را نصب تجهیزات کاهنده عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در نهادهای اســتان تهران ایــن لوازم نصب و‬ ‫باعث کاهش ‪ ۲۰‬درصدی اب شده است همچنین‬ ‫جلسه ایبااستاندارتهرانبرگزارشدتاباهماهنگی ها‬ ‫تجهیزهای کاهنده مصرف اب در اماکن عمومی نیز‬ ‫نصب شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از کاهنده‬ ‫مصرف‪ ،‬استفاده نکردن از اب به جای جارو در زمان‬ ‫نظافتساختمان‪،‬بازنگذاشتنابدرزماناستحمام‬ ‫و شست و شوی دست ها‪ ،‬بررسی وضعیت کلرهای‬ ‫ابی و قرار دادن در سایه و سایر موارد می تواند مانع از‬ ‫هدررفتابشود‪.‬بختیاریبابیاناینکهتهرانی ها‪۷۰‬‬ ‫لیتربیشترازسرانه کشورمصرفمی کنند‪،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ســرانه مصــرف اب اشــامیدنی در شــهر تهران‬ ‫‪ ۲۴۰‬لیتر بر ثانیه در شــبانه روز به ازای هر نفر اســت‬ ‫که با توجه به سرانه‪ ۱۷۰‬لیتر بر ثانیه کشوری‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش این ســرانه هســتیم‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان تهران یاداور شــد‪ :‬اب اشــامیدنی‬ ‫تهران ‪ ۷۰‬درصد از منابع اب سطحی و ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫منابع اب های زیرزمینی تامین می شود که با کاهش‬ ‫بارش ها‪،‬سهماب هایسطحی کاهشوسهممنابع‬ ‫ابزیرزمینیافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری مانور امادگی سیستم های تامین برق اضطراری در ابفای استان اصفهان‬ ‫مانــور امادگــی سیســتم های تامیــن بــرق‬ ‫اضطــراری در شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان با حضور مدیرعامل شــرکت مهندســی‬ ‫ابفــای کشــور و مدیــرکل بحــران وزارت نیــرو‬ ‫بــه صــورت ویدئوکنفرانــس هم زمــان بــا‬ ‫سایرشــرکت های اب و فاضــاب کشــور برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مانــور امادگی‬ ‫سیستم های تامین برق اضطراری در شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان اصفهــان با حضور مدیرعامل‬ ‫شرکت مهندســی ابفای کشور و مدیرکل بحران‬ ‫وزارت نیــرو به صــورت ویدئوکنفرانس هم زمان‬ ‫با سایرشــرکت های اب و فاضالب کشــور برگزار‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشــور هــدف از برگــزاری ایــن مانــور را امادگــی‬ ‫سیســتم های تامیــن بــرق اضطراری در ســاعات‬ ‫اوج مصــرف بــا اســتفاده از دیــزل ژنراتورهــای‬ ‫موجود در صنعت اب و فاضالب دانست‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز با بیان این که سال سختی‬ ‫در تامیــن خدمــات پایــدار بــه مــردم در پیــش‬ ‫داریــم اعالم کرد‪ :‬امســال به دلیــل محدودیت‬ ‫شدید منابع ابی و افزایش دما بیشتر مناطق در‬ ‫فــات مرکزی و شــرق کشــور با تنــش ابی روبرو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشــور بــر جلــب رضایــت مــردم در خصــوص‬ ‫دسترســی پایدار به خدمــات صنعت ابفا تاکید‬ ‫کرد و خاطرنشــان ســاخت‪ :‬مدیران شرکت های‬ ‫اب و فاضالب در ســطح کشــور باید با برگزاری‬ ‫جلســات مستمر مقابله با تنش ابی و اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه از تبعــات بحران کم ابــی جلوگیری‬ ‫کــرده تا رضایت مردم که هدف نهایی صنعت‬ ‫است حاصل شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو‬ ‫مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری افتتاح شد‬ ‫مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــاب ســاری‬ ‫بــا ظرفیــت تصفیه حــدود ‪ ۲۴‬هــزار مترمکعب‬ ‫غبــر ‪۱۵۰۰‬‬ ‫در شــبانه روز و صــرف اعتبــاری بال ‬ ‫میلیــارد ریــال هم زمان بــا افتتاح ‪ ۴‬پــروژه دیگر‬ ‫در اســتان های هرمــزگان و خوزســتان بــا حضور‬ ‫ویدئــو کنفرانســی رئیس جمهــور و وزیــر نیــرو و‬ ‫نیــز حضــور مدیرعامل شــرکت مهندســی ابفای‬ ‫کشور‪ ،‬استاندار مازندران و جمعی از نمایندگان‬ ‫مــردم در چهارمین هفته پویش هر هفته الف‪-‬‬ ‫ب ایــران در ســال جــاری در مرکــز تصفیه خانــه‬ ‫عالیواک ساری به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایــگاه خبری هم وطن مازندران‬ ‫در ایــن مراســم دکتــر اردکانیان وزیــر نیرو ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از افتتاح ‪ ۲۹۰‬طرح بزرگ صنعت‬ ‫اب و فاضــاب در کشــور بــا صــرف اعتبــاری‬ ‫غبــر ‪ ۶۴۰۰۰‬میلیــارد تومان اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫بال ‬ ‫چهارمین هفته پویش الف – ب ایران در ســال‬ ‫جــاری ‪ ۴‬طــرح بــزرگ اب و فاضــاب بــا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار در ‪ ۳‬اســتان مازنــدران‪،‬‬ ‫خوزســتان و هرمــزگان امــاده بهر هبــرداری شــد‬ ‫کــه یکــی از مهم تریــن ایــن طرح ها مــدول دوم‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ســاری به عنوان هشــتاد و‬ ‫ســومین تصفیه خانــه فاضــاب در دولــت تدبیر‬ ‫و امیــد بــا ظرفیــت تصفیه ‪ ۲۴‬هــزار مترمکعب‬ ‫در شــبانه روز اســت‪ ،‬ایــن تصفیه خانه جمعیتی‬ ‫بیــش از یک صد هــزار نفر را تحت پوشــش قرار‬ ‫می دهد و پساب حاصله از ان نیز در صنعت و‬ ‫کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ادامــه جانبــاز مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب کشــور طــی ســخنانی‪ ،‬تصفیه خانــه‬ ‫فاضالب ساری را از مدرن ترین تصفیه خانه های‬ ‫کشــور بــه روش هوادهــی عمقــی و اختــاط‬ ‫کامــل بــا پســاب تولیــدی بــا کیفیــت خوانــد و‬ ‫افــزود‪ :‬مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ســاری‬ ‫بــا ظرفیــت تصفیه حــدود ‪ ۲۴‬هــزار مترمکعب‬ ‫فاضــاب در شــبانه روز با صرف اعتبــاری بالغ بر‬ ‫یهــای‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــا متدهــا و فناور ‬ ‫روز دنیــا تجهیــز شــده و قــادر بــه تصفیــه کامل‬ ‫بیولوژیکــی بــه روش لجــن فعــال (‪ )MLE‬بــا‬ ‫قابلیــت حــذف نیتــروژن اســت و بیــش از ‪۱۰۵‬‬ ‫هزار نفر از جمعیت ســاری و روســتاهای اطراف‬ ‫را تحــت پوشــش قــرار می دهد که با احتســاب‬ ‫مــدول اول ایــن تصفیه خانه‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفــر از جمعیــت ســاری و روســتاهای اطــراف از‬ ‫مزایای این طرح بزرگ بهره مند شدند‪.‬‬ ‫جانباز‪ ،‬این تصفیه خانه را هشــتاد و سومین‬ ‫تصفیه خانه افتتاح شده در دولت تدبیر و امید‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲۵۱‬تصفیه خانــه موجــود در کشــور‬ ‫اعــام و ابــراز امیدواری کرد تــا پایان دولت ‪۱۸‬‬ ‫تصفیه خانه دیگر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت تصفیه خانــه فاضــاب ســاری‬ ‫در ‪ ۴‬فــاز طراحــی شــده کــه مــدل اول در ســال‬ ‫‪ ۹۳‬بــا ظرفیــت حــدود ‪ ۲۴‬هــزار مترمکعــب با‬ ‫ظرفیــت تصفیــه فاضــاب ‪ ۲۵‬درصــد جمعیت‬ ‫ســاری به بهره برداری رســید و اکنون مدول دوم‬ ‫این تصفیه خانه با مزایای اجرای سیستم حذف‬ ‫بو‪ ،‬ارتقای سیستم های بلوئر هوادهی از روتاری‬ ‫به ســانتریفیوژ و دانه گیر به روتاری کابینت دار‬ ‫بــه منظور کاهش قابل توجه صدای تجهیزات‪،‬‬ ‫ارتقای سیستم فرایند لجن به تغلیظ مکانیکی‬ ‫و افزایــش حجــم واحد هاضم هــوازی و ارتقای‬ ‫زمــان مانــد از ‪ ۳۰‬روز بــه ‪ ۴۰‬روز بــا ظرفیت ‪۲۴‬‬ ‫هــزار مترمکعــب در شــبانه روز بــه بهره بــرداری‬ ‫رسیده که با بهره برداری از این طرح در مجموع‬ ‫بیش از نیمی از جمعیت شــهر ســاری از مزایای‬ ‫این طرح برخوردار شدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی خبر داد‬ ‫در طول یک سال ‪ ۶‬هزار خودرو در خراسان رضوی رایگان گازسوز شدند‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحر رحمتی‪ :‬مدیر شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬پنج هزار و ‪ ۹۰۰‬دستگاه خودروی عمومی‬ ‫ظــرف یــک ســال اخیــر در ســطح این اســتان به‬ ‫طــور رایــگان گازســوز شــده اســت‪ .‬علی اصغــر‬ ‫اصغــری گفــت‪ :‬هم اینــک نیــز مالــکان هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دســتگاه خودروی دیگر در ســطح خراسان‬ ‫رضوی در نوبت اقدام فنی برای گازســوز موتور‬ ‫خودروهــای خــود بــه ســر می برنــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬کارگاه تخصصــی و دارای مجوزهــای فنــی‬ ‫الزم در ســطح اســتان خراســان رضوی عملیات‬ ‫دوگان هســوز نمودن موتــور خودروهای متقاضی‬ ‫را بــر عهــده دارنــد‪ .‬مدیــر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی ادامه‬ ‫داد‪ ۱۱ :‬واحــد از مجمــوع کارگاه های پنجاه گانه‬ ‫مجــاز برای گازســوز نمودن خودروها در ســطح‬ ‫ایــن اســتان عملیــات فنــی خــود را بــه منظــور‬ ‫گازســوز نمــودن موتــور خودروهــای عمومــی و‬ ‫ب هطــور رایــگان انجام می دهند‪ .‬اصغــری ادامه‬ ‫داد‪ :‬وزارت نفــت و شــرکت پخش فراورده های‬ ‫نفتــی بــه همین منظور با تولیدکننــدگان مخازن‬ ‫و کیــت ویــژه موتورهــای گازســوز‪ ،‬قــرارداد‬ ‫منعقــد کرده انــد و هزینه گازســوز نمودن موتور‬ ‫خودروهــای عمومــی بــر عهــده وزارت نفــت و‬ ‫شرکت پخش فراورده های نفتی است‪.‬‬ ‫علی اصغــر اصغــری گفــت‪ :‬واحدهــای تولید‬ ‫مخــازن و کیــت ویــژه موتورهــای گازســوز نیز در‬ ‫قالــب قــرارداد بــا کارگا ههــای مجاز ایــن حوزه و‬ ‫ت ان هــا ادوات الزم گازســوز‬ ‫بر اســاس درخواس ـ ‬ ‫نمــودن موتــور خودروهــا را ب هطــور مســتقیم در‬ ‫اختیار این کارگاه ها قرار می دهند‪ .‬مدیر شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده های نفتی منطقه خراســان‬ ‫رضــوی افــزود‪ :‬متقاضیان گازســوز نمــودن موتور‬ ‫خودور‪ ،‬می بایست به این منظور با مراجعه به‬ ‫«سامانه اطالعات جامع خودروهای دوگانه سوز‬ ‫کشــور» فعــال در شــبکه اینترنــت بــا ادرس ‪gcr.‬‬ ‫‪ niopdc.ir‬در ان ثبت نــام الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامــه داد‪ :‬ایــن متقاضیــان پس از‬ ‫تنــام در ســامانه اطالعــات جامع‬ ‫طــی رونــد ثب ‬ ‫خودروهای دوگانه ســوز کشــور با ثبت کد ملی‪،‬‬ ‫شــماره تلفــن همــراه و دیگــر مشــخصات الزم‪،‬‬ ‫می توانند برای گازســوز نمودن خودروی خود در‬ ‫زمان مناســب به نزدیک ترین کارگاه منتخبشــان‬ ‫مراجعــه نماینــد‪ .‬اصغــری در ادامــه مصاحبه با‬ ‫خبرنگار ایرنا همچنین رشد و توسعه صنعت گاز‬ ‫فشرده مایع یا سی‪.‬ان‪.‬جی را به عنوان سوخت‬ ‫ملــی کشــور‪ ،‬معیــاری برای ســنجش میزان رشــد‬ ‫و توســعه اقتصــادی و زیســت محیطی توصیــف‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬بر این اســاس اهتمام هرچه بیشــتر‬ ‫ق مصرف سی‪.‬ان‪.‬جی به‬ ‫نسبت به ترویج و رون ‬ ‫عنوان سوخت پاک خودروها در سطح شهرها و‬ ‫روســتاهای کشــور اقدامی مهم و موثر بر کاهش‬ ‫الودگــی هــوا و تثبیــت هــوای پاک تنفســی برای‬ ‫همگان است‪ 135 .‬باب جایگاه سی‪.‬ان‪.‬جی در‬ ‫سطح منطقه نفتی خراسان رضوی مصرف روزانه‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار مترمکعبــی گاز طبیعــی‬ ‫فشــرده را در ســطح ایــن منطقه چهــار میلیون و‬ ‫‪ ۹۷۰‬هزار نفری تامین و عرضه می کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫محصوالتپتروشیمی‬ ‫مواد خام محسوب می شود‬ ‫رئیــس پشــتیبانی طرح هــای دفتــر توســعه صنایــع‬ ‫تکمیلی گفت‪:‬نمی توانیمبگوییمفقطمحصولی کهاز‬ ‫پاالیشــگاه خارج می شود خام است و محصولی که از‬ ‫پتروشیمی خارج می شود خام نیست‪ ،‬بلکه از نظر من‬ ‫محصوالتپتروشیمیهمموادخاممحسوبمی شود‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬معصومهمحمودی‪،‬در جلسهمشترک‬ ‫کمیسیون فنی و کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع‬ ‫پلیمــر ایران که برای تعیین مصادیق مواد خام و نیمه‬ ‫خام تشکیل شده بود‪ ،‬درباره خام بودن یا خام نبودن‬ ‫محصوالت پتروشیمی اظهار کرد‪ :‬اینکه بخواهیم فقط‬ ‫نفت را جزو مواد خام محسوب کنیم و فرواورده های‬ ‫ان را چــون فقــط یک پاالیشــی روی ان صورت گرفته‪،‬‬ ‫مــواد خــام بــه حســاب نیاوریــم منطقی نیســت چون‬ ‫شاید خود پتروشیمی ها بتوانند به گونه ای واحد خود را‬ ‫طراحی کنند که یک بخش پاالیشگاهی و یک بخش‬ ‫پتروشیمی داشته باشند ولی با توجه به اینکه در کشور‬ ‫مامرزمیانتعریفپاالیشگاه هاوپتروشیمی هاداردفکر‬ ‫نمی کنم به راحتی بتوان محصوالت پتروشیمی را مواد‬ ‫نیمه خام تعریف کرد و به نظر من این محصوالت نیز‬ ‫مواد خام محسوب می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر قرار باشد‬ ‫بیــن خام و نیمه خام تقســیم بندی صــورت گیرد صرفا‬ ‫محصولپاالیشگاهمادهخاممحسوبنمی شود‪،‬بلکه‬ ‫مواد پتروشــیمی هم محصول خام به حســاب می اید‬ ‫چراکهپتروشیمیاجازهندارددربخش هایپاالیشگاهی‬ ‫ســرمایه گذاری کند؛ بنابراین نمی توان گفت محصولی‬ ‫که از پاالیشــگاه خارج می شــود خام است و محصولی‬ ‫که از پتروشیمی خارج می شود خام نیست‪ .‬محمودی‬ ‫همچنیندر خصوصاعمالمالیاتبردرامدهایحاصل‬ ‫یکــه‬ ‫از صــادرات مــواد خــام خاطرنشــان کــرد‪ :‬ازانجای ‬ ‫صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بــرای کشــور ارزاوری‬ ‫دارد‪ ،‬پتروشیمی ها به صادرات تشویق هم می شوند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه خیلی از این پتروشیمی ها مجبور به تامین‬ ‫مبالغ خاص ارزی برای بودجه کشور و در نتیجه ناچار به‬ ‫صادراتهستند‪،‬بنابرایناگراین هارامجبور بهپرداخت‬ ‫یشــود‪ .‬این‬ ‫مالیــات هم کنیم شــرایط خیلــی وخیم م ‬ ‫گفته های وی می تواند به معنای مخالفت با تبصره ‪۶‬‬ ‫قانون بودجه‪ ۱۴۰۰‬مبنی بر اعمال مالیات بر درامدهای‬ ‫حاصل از صادرات مواد خام‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫تاثیر سد باالرود در کنترل‬ ‫سیالب های مخرب‬ ‫مدیرعامل ســازمان اب و برق خوزستان گفت‪ :‬سد‬ ‫باالرود در زمان ساخت در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ،۹۸‬سیالب‬ ‫باالی‪ ۹۰۰‬مترمکعب بر ثانیه را مهار کرده است‪ .‬فرهاد‬ ‫ایزدجو در مراســم ابگیری سدباالرود اندیمشک که به‬ ‫صورتویدئو کنفرانسباحضوررئیس جمهوربرگزارشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سد باالرود یک سد مخزنی با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۴۵‬میلیــارد تومان اســت کــه از امروز ابگیــری ان اغاز‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬این ســد در شهر‬ ‫م ‬ ‫حســینیه اندیمشــک و روی رودخانه باالرود و میان دو‬ ‫رودخانــه دز و کرخــه احداث شــده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ســازمان اب و بــرق خوزســتان گفــت‪ :‬مخــزن این ســد‬ ‫‪ ۱۳۱‬میلیــون مترمکعب اســت و می توانــد ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب های تنظیم نشــده و سیالبی را تنظیم و‬ ‫برایمصارفپایین دسترهاسازی کند‪.‬ایزدجوبااشاره‬ ‫به اهداف اساسی اجرای سد باالرود عنوان کرد‪ :‬کنترل‬ ‫ســیالب های مخــرب رودخانه باالرود که در ســال های‬ ‫گذشــته خســارت هایی بــه بــار مــی اورد‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫اهــداف اجــرای این ســد اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این ســد در‬ ‫زمــان ســاخت در ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ،۹۸‬ســیالب بــاالی‬ ‫‪ ۹۰۰‬مترمکعــب بر ثانیــه را مهار کــرده و دبی خروجی‬ ‫را بــه صــورت تنظیم شــده و در حد تــاب اوری رودخانه‬ ‫پایین دسترهاسازی کردهاست‪.‬احداثسدباالروداثر‬ ‫خوبیدر کنترلسیالب هادارد‪.‬توسعهاراضی کشاورزی‬ ‫به میزان ‪ ۶۵۰۰‬هکتار در پایین دست و تامین اب شرب‬ ‫شهرهای حسینیه و بیدروبه از دیگر اهداف مهم اجرای‬ ‫این سد است‪ .‬مدیرعامل سازمان اب و برق خوزستان‬ ‫با اشاره به اشتغال زایی این طرح گفت‪ :‬با بهره برداری‬ ‫کامل از این طرح‪ ،‬برای‪ ۲۵۰۰‬نفر به صورت غیرمستقیم‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و ‪ ۸۰‬نفــر بــه صورت مســتقیم اشــتعال زایی م ‬ ‫ایجاد جاذبه های گردشگری و افزایش رونق اقتصادی‬ ‫از دیگر اهداف اجرای این ســد اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از نکات بسیار مهم این سد این است که کلیه قطعات‬ ‫وتجهیزاتهیدرومکانیکالانساختداخلهستند‪.‬‬ ‫کسری ‪ ۱۱۸‬میلیون‬ ‫مترمکعبی ذخایر سدهای‬ ‫تهران‬ ‫مدیــر دفتــر بهره بــرداری از تاسیســات ابــی و برقابی‬ ‫شــرکت اب منطقه ای تهران با اشــاره به وضعیت منابع‬ ‫ابیسدهایتهراننیز گفت‪:‬در حالحاضر‪ ۷۸۷‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب در سدهای پنجگانه استان تهران ذخیره‬ ‫شــده اســت که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫کاهش‪۱۱۸‬میلیونمترمکعبیرانشانمی دهد‪.‬مدیردفتر‬ ‫بهره برداریازتاسیساتابیوبرقابیشرکتابمنطقه ای‬ ‫تهران گفت‪ :‬با شروع زودهنگام گرمای هوا طی دو هفته‬ ‫گذشــته پنــج نفــر در دریاچه ســدها و کانال هــای ابیاری‬ ‫اســتان تهران غرق شدند‪ .‬محمد شهریاری در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با بیان این که هر سال در فصل تابستان شاهد‬ ‫حضور شهروندان و مسافران عبوری و گردشگران در کنار‬ ‫تاسیســات ابی هستیم که متاســفانه برخی شهروندان‬ ‫نسبت به تابلوهای هشدار در خصوص عدم شنا در این‬ ‫مکان هابی اعتناهستند‪،‬اظهار کرد‪:‬درسالگذشته‪۲۷‬نفر‬ ‫بر اثر بی توجهی در تاسیسات ابی و رودخانه های استان‬ ‫تهران غرق شدند‪ ۷۱،‬درصد از غرق شدگی ها مربوط به‬ ‫شبکه های ابیاری و زهکشی‪ ۲۴،‬درصد در دریاچه سدها‬ ‫و‪ ۵‬درصد ان در رودخانه های استان بوده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ماه ‪ 01 / 1400‬می ‪ 18 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1058‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫راه اندازی سامانه اعالم‬ ‫بیمارستان های دارای‬ ‫تخت خالی‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫معــاون درمــان ســتاد کرونــا در اســتان تهــران‪ :‬ســامانه تلفنــی ‪۶۰۷۰‬‬ ‫راه اندازی شده است و بیماران می توانند با شماره گیری ان به همراه کد‬ ‫‪ ۰۲۱‬از این خدمت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بــه گزارش صداوســیما‪ ،‬دکتر نــادر توکلی افزود‪ :‬ســامانه تلفنی‬ ‫‪ ۶۰۷۰‬راه انــدازی شــده اســت و بیمــاران می تواننــد تمــاس بگیرند‬ ‫تا درصورتی که دســتور بســتری داشــته باشــند همکاران ما بر اساس‬ ‫نهــا برایشــان مکان یابــی‬ ‫منطقــه جغرافیایــی محــل ســکونت ا ‬ ‫می کننــد و ان هــا را بــه بیمارســتان دارای تخــت خالــی ارجــاع‬ ‫می دهنــد؛ بنابرایــن بــا شــماره گیری تلفن ‪ ۶۰۷۰‬به همــراه کد ‪۰۲۱‬‬ ‫می توانند از این خدمت بهره مند شوند‪ .‬او گفت‪ :‬ما در اوج کرونا‬ ‫قــرار داریــم و ایــن اوج حداقل تا یــک تا دو هفته اینــده ادامه دار‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬رونــد فعلی بیماری شــیب افزایشــی دارد‪ ،‬اما مقدار‬ ‫شیب ان خیلی زیاد نیست‪.‬‬ ‫افسردگیپنهاندر کمینافرادی کهفعالیت هایاجتماعیباال دارند‬ ‫یــک روانشــناس گفت‪ :‬افســردگی پنهان‬ ‫کســانی را درگیــر خــود می کنــد کــه معمــوال‬ ‫تهــای اجتماعــی زیــاد و یــا از رشــد‬ ‫فعالی ‬ ‫اجتماعیباالییبرخوردارهستند‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان‪،‬‬ ‫افســردگی یکی از شــایع ترین بیماری های‬ ‫روحــی و روانی اســت که برخــی افراد بنا‬ ‫بــه دالیل فرهنگی و ترس از انگ خوردن‬ ‫یا از دســت دادن موقعیت شغلی‪ ،‬سعی‬ ‫در مخفــی کــردن ان از دیگــران دارنــد‪.‬‬ ‫افســردگی پنهان به سختی تشخیص داده‬ ‫می شود و احتمال دارد که حتی خود فرد‬ ‫نیز از وجود ان ا گاهی نداشــته باشــد و یا‬ ‫ظاهــری کامــا متفاوت با انچــه در درون‬ ‫یگــذرد را نشــان دهد‪ .‬افــرادی که‬ ‫فــرد م ‬ ‫نهــا‬ ‫افســردگی پنهــان دارنــد اوضــاع در ا ‬ ‫کامال متفاوت است و نمی توان به سادگی‬ ‫و از روی ظاهرشــان متوجــه افســردگی ‬ ‫نهــا شــد‪ ،‬چرا کــه ممکن اســت در گروه‬ ‫ا ‬ ‫افراد اجتماعی و برون گرا نیز یافت شوند‬ ‫و مشــکل این اســت کــه مبتالیــان به این‬ ‫نوع افسردگی‪ ،‬در پنهان کردن احساسات‬ ‫واقعــی خود نیــز ماهر هســتند‪ .‬این افراد‬ ‫عالئمــی مانند ابراز احساســات به صورت‬ ‫اغراق امیز‪ ،‬درخواست کمک و سپس پس‬ ‫گرفتــن ان‪ ،‬خســتگی مفــرط و اختــاالت‬ ‫خواب‪ ،‬ابراز خشــم و عصبانیت‪ ،‬اهمیت‬ ‫نــدادن بــه مســائل‪ ،‬اختــاالت غذایــی‪،‬‬ ‫شــاد و اجتماعــی بــودن در عیــن پنهــان‬ ‫کــردن بیمــاری را داشــته باشــند‪ .‬مــژگان‬ ‫نیکنام روانشــناس در گفت وگو با باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جوان درباره افسردگی پنهان‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬افســردگی یک اختــال روانی‬ ‫ک ســری‬ ‫اســت کــه درواقــع فرد را درگیر ی ‬ ‫عالئــم خاصــی ماننــد تغییــر خلق وخــو‪،‬‬ ‫تهــای روزمــره و تغییــر در عــادات‬ ‫فعالی ‬ ‫و‪ ...‬می کند‪ .‬این روانشــناس بابیان اینکه‬ ‫افســردگی پنهــان همان عالئم افســردگی‬ ‫کلــی را دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افســردگی پنهان‬ ‫کســانی را درگیــر خود می کنــد که معموال‬ ‫تهــای اجتماعــی زیــاد و یا از رشــد‬ ‫فعالی ‬ ‫اجتماعــی باالیــی برخــوردار هســتند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این افراد به مرور عادت می کنند تا‬ ‫مشکالت و عالئم افسردگی خود را پشت‬ ‫یشــان‬ ‫تهــای اجتماع ‬ ‫چهــره و یــا فعالی ‬ ‫پنهــان کننــد‪ ،‬یعنــی فــرد نمی پذیــرد کــه‬ ‫یشــود تــا‬ ‫افســرده اســت و ایــن ســبب م ‬ ‫عالئم و نشــانه ها در درون فرد رشد پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬فــرد در درون خود‬ ‫عالئمــی مانند غــم‪ ،‬ناکامی‪ ،‬احساســات‬ ‫ناکارامد‪ ،‬ســرخوردگی و ‪ ...‬را دارد اما به‬ ‫تهــای روزمــره و یا یکســری‬ ‫خاطــر فعالی ‬ ‫موفقیتدر یک‬ ‫قدمیشماست‬ ‫محمداحتشامی‬ ‫مدیراتلیه هنری‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫از تصمیــم گیــری تــا رســیدن به موفقیــت تنها یک‬ ‫قدم فاصله است‪ :‬عمل کردن! بسیار از ما نمی دانیم‬ ‫از کــی و کجــا بایــد عمــل کنیــم تــا پله هــای صعــود و‬ ‫رســیدن بــه موفقیــت را طــی کنیــم‪ .‬در ادامــه همــراه‬ ‫باشــید تــا باهــم این موضــوع را بیشــتر بررســی کنیم‪.‬‬ ‫همــه چیــز از یــک تفکر متفاوت نســبت بــه روزمرگی‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬یعنــی وقتــی دوســتانتان بــه تفریــح‬ ‫می رونــد یــا اســتراحت می کننــد شــما می توانیــد روی‬ ‫کسب و کار خود تمرکز کنید و ان را راه اندازی کنید!‬ ‫فکــر می کنید تلگرام بعدی را شــما خواهید ســاخت؟‬ ‫یــا بنیان گــذار شــبکه اجتماعــی بــه بزرگی اینســتاگرام‬ ‫می توانید باشــید؟ یا مســنجری به قدرتمندی اســنپ‬ ‫چت می توانید بنویسید؟ در قدم اول باید بگویم که‪:‬‬ ‫پرس ـه زدن در شــبکه های اجتماعــی را رهــا کــرده‬ ‫و بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خــود باشــید!‬ ‫ا گــر رویــای رســیدن بــه جایگاه هــای بــزرگ همچــون‬ ‫مدیریت یک کمپانی بزرگ را در سر خود می پرورانید‪،‬‬ ‫باید بگویم که در اولین قدم باید ایده ای برای پیاده‬ ‫ســازی ان داشــته باشــید امــا ایــده بــه تنهایــی کافــی‬ ‫نیســت! بایــد درمــورد روابــط مدیریــت و پیرامــون‬ ‫اهــداف خــود تحقیقــات جامعــی را انجــام دهید که‬ ‫ایــن می تواند قدم بعدی برای موفقیت شــما باشــد‪.‬‬ ‫از افــراد باتجربــه در زمینــه ایده خود کمــک بگیرید‪،‬‬ ‫مهــم نیســت کــه افــراد باتجربــه حتمـ ًـا افــراد با ســن‬ ‫بــاال یــا از شــما بزرگ تــر باشــند‪ ،‬گاهــی وجــود افــراد‬ ‫کم سن وسال اما با تجربه نیز می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫اســتفاده از تجربــه دیگــران بــرای رســیدن بــه‬ ‫موفقیــت‪ ،‬موانــع زیــادی را بــرای شــما رفــع می کند‪.‬‬ ‫منظــورم از حرف هــای بــاال یــک چیــز اســت‪:‬‬ ‫بــدون برنامــه ریــزی و فکــر قــدم از قــدم برنداریــد!‬ ‫حال که تصمیم شما برای برندسازی شخصی جدی‬ ‫است‪ ،‬در گام بعدی باید به فکر تولید محتوا باشید!‬ ‫محتوا شــیرینی به کس ـب وکار شما اضافه می کند‪.‬‬ ‫محتــوای شــما بایــد به گونه ای باشــد که کاربران‬ ‫فکــر نکنند که شــما بــه تبلیغ یــا معرفی محصوالت‬ ‫خــود اقــدام کرده ایــد‪ .‬محتــوای شــما ان قــدر بایــد‬ ‫هوشــمند باشــد کــه کاربــر پــس از مطالعه‪ ،‬خودش‬ ‫تصمیــم بگیــرد کــه از محصــول شــما اســتفاده کنــد‬ ‫یا نه!‬ ‫به نظر شــما برای رســیدن به موفقیت چه نکات‬ ‫دیگــری را بایــد رعایــت کنیــم؟ فکــر می کنیــد تا االن‬ ‫چقدر موفق بوده اید؟‬ ‫از عــادات ان ها را پشــت الگوهای رفتاری‬ ‫یکنواخت خــود پنهان می کند‪ ،‬یعنی فرد‬ ‫تهــای روزمــره و یــا چهــره خنــدان‬ ‫فعالی ‬ ‫خــود را دارد امــا فقــط بــه ســبب عــادت‬ ‫اســت و نــه بــر اســاس لــذت کــه ایــن بــه‬ ‫معنــی اصــل بی لذتــی در تمــام رویدادها‬ ‫است و در تنهایی ها و شرایط خاصی این‬ ‫احساســات بــرای وی قابل لمــس خواهــد‬ ‫بود‪ .‬این روانشــناس ادامه داد‪ :‬افسردگی‬ ‫یک بیماری مانند ســرطان اســت و گاهی‬ ‫بــه دلیل اینکــه نمود ظاهری نــدارد‪ ،‬فرد‬ ‫یشــود و‬ ‫بــا بی توجهی موجب رشــد ان م ‬ ‫ان را پشــت نقابــی کــه برای خودســاخته‬ ‫پنهــان می کند و درنهایت فرد از یکجایی‬ ‫بــه بعد نمی تواند ان ســبک زندگی را که‬ ‫بــرای خودســاخته اســت‪ ،‬ادامــه دهــد و‬ ‫ان مســائل درونــی در زندگ ـی اش نمایــان‬ ‫و در ایــن مرحلــه ازهم پاشــیدگی رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬نیکنــام تصریح کرد‪ :‬بســیاری از‬ ‫افــراد در ظاهر شــادی فراوانــی دارند‪ ،‬اما‬ ‫ناگهــان در یــک مــاه و یــا مــدت کوتاهی‬ ‫به یک باره چهره و حالت های ان ها تغییر‬ ‫پیــدا می کند و حتی دســت به خودکشــی‬ ‫هــم می زننــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مســئله ای که‬ ‫یشــود فرد یــک فعالیت روزانه‬ ‫موجب م ‬ ‫ف و کارهای‬ ‫مفید داشته باشد انگیزه‪ ،‬هد ‬ ‫مثبتــی اســت کــه در طــول دوران زندگــی‬ ‫انجام می دهد‪ .‬این روانشناس با اشاره به‬ ‫افــرادی که افســردگی نهان دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ک ســری‬ ‫همــه فعالیت ها فقط به دلیل ی ‬ ‫از عادات انجام می شود و بر مبنای انگیزه‬ ‫نیســت و معموال به دلیل عدم رضایت و‬ ‫ناخوشــنودی از اتفاقات بســیار خشمگین‬ ‫هســتند‪ ،‬یعنــی چــون از درون احســاس‬ ‫نهــا شــعله ور‬ ‫منفــی دارنــد خشــم در ا ‬ ‫یتــوان در روابط بین‬ ‫یشــود و ایــن را م ‬ ‫م ‬ ‫فــردی ان ها به دلیل ناکامی های بســیاری‬ ‫که دارند‪ ،‬مشاهده کرد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬فــرد بایــد بــه ایــن دیدگاه‬ ‫برســد کــه چــه مشــکالتی دارد تــا بــا‬ ‫مراجعــه به متخصصان مربوطه عالئم و‬ ‫نشــانه های این اختالل در ان شناســایی‬ ‫شود‪ ،‬چراکه هیچ فرقی با افسردگی های‬ ‫دیگــر نداشــته و فقــط نمــاد بیرونــی‬ ‫نــدارد‪ .‬نیکنــام گفــت‪ :‬زمانــی کــه در‬ ‫فــرد افکار منفی‪ ،‬احســاس طردشــدگی‪،‬‬ ‫ناکامی های زیاد و ‪ ...‬شــکل گرفت و یا‬ ‫اصــل بی لذتــی را در فعالیت هــای خــود‬ ‫تجربــه کــرد و توانایــی گرفتــن انــرژی‬ ‫و ســاطع کــردن ان را نداشــت‪ ،‬در ان‬ ‫هنــگام یــک افســردگی پنهــان در فرد به‬ ‫وجــود می ایــد‪ .‬ایــن امــر مهــم اســت تــا‬ ‫بــا امــوزش و کســب مهارت هــای الزم‪،‬‬ ‫فــرد به محــض مشــاهده عالئــم ان هــا‬ ‫را ردیابــی کنــد و اجــازه رســیدن بــه مرز‬ ‫هشدار را ندهد‪.‬‬ ‫زیرساخت های اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج وجود ندارد‬ ‫معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و‬ ‫جوانان درباره اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حاضر امکان اجباری شــدن مشــاوره‬ ‫پیش از ازدواج به دلیل عدم وجود زیرســاخت های‬ ‫الزم وجود ندارد و اجباری شدن ان می تواند منجر به‬ ‫ایجاد سدی در امر ازدواج شود‪.‬‬ ‫محمدمهدیتندگویاندر گفت وگوباایسنا‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به عدم دسترسی تمام جوانان در تمام‬ ‫مناطق کشــور بــه خدمات روانشناســی و مشــاوره‪،‬‬ ‫اجباری شــدن مشــاوره پیش از ازدواج به علت نبود‬ ‫زیرساخت های اجرایی ان در کشور میسر نیست‪ .‬او‬ ‫همچنین این را هم گفت که ممکن است در چنین‬ ‫شرایطی اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج‪ ،‬منجر‬ ‫بــه ایجاد یک ســد در امر ازدواج شــود‪ .‬معــاون امور‬ ‫جوانــان وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬افــزود‪ :‬قانون گــذار‬ ‫زمانی می تواند مشاوره پیش از ازدواج را اجباری کند‬ ‫که تمام زیرساخت های استفاده از ان در تمام نقاط‬ ‫کشور حتی روستاهای دورافتاده وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫تندگویانهمچنینباتاکیدبرلزومتحتپوششبیمه‬ ‫قــرار گرفتــن خدمات روانشناســی و مشــاوره‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ســوی دیگر برای اجباری شــدن مشاوره پیش‬ ‫از ازدواج نیاز اســت خدمات مشــاوره و روانشناســی‬ ‫تحت پوشــش بیمه ســامت قرار گیرند که در حال‬ ‫حاضــر ایــن امکان وجــود نــدارد‪ .‬او گفــت‪ :‬گاها دو‬ ‫جوانبهدلیلنداشتنمهارت کافیدر تشکیلزندگی‬ ‫مشترکدچاراختالفاتیمی شوند‪.‬نبایدتنهابرافزایش‬ ‫امــر ازدواج تاکید داشــت چراکــه افزایــش ازدواج در‬ ‫صورت نداشــتن مهارت های زندگی و عدم شناخت‬ ‫صحیح زوجین از یکدیگر می تواند به امر طالق نیز‬ ‫منجر شود‪ .‬ازاین رو مشاوره پیش از ازدواج در صورت‬ ‫فراهم کردن زیرساخت های ان در تمام نقاط کشور‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و برای تمام جوانان بیش ازپیش احســاس م ‬ ‫تندگویان در پایان افزود‪ :‬همچنین اگر بتوانیم نظام‬ ‫جامع مددکاران اجتماعی را برای هر خانواده ایرانی‬ ‫ساماندهی کنیم‪ ،‬بخش بزرگی از اسیب های روانی و‬ ‫اجتماعی کشور مدیریتخواهدشد‪.‬‬ ‫باقیمت کمتراز نمونهخارجی؛‬ ‫دستگا هموردنیاز در صنعتواکسن سازیبومیشد‬ ‫یــک شــرکت دانش بنیــان بــا تولیــد یــک دســتگاه دارای کاربــرد در‬ ‫واکسن سازی ان را باقیمت کمتر از نمونه مشابه خارجی عرضه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری‪ ،‬حســین نجفی‬ ‫مدیرعامــل یــک شــرکت دانش بنیــان گفت‪ :‬محصــوالت این شــرکت‪،‬‬ ‫عموما در حوزه زیست فناوری به کار گرفته می شوند‪ .‬ما در این شرکت‬ ‫ً‬ ‫محصوالتی تولید می کنیم که در حوزه تحقیقات و شرکت های تولیدی‪،‬‬ ‫مورداســتفاده قرار می گیرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت دانش بنیان افزود‪ :‬یکی‬ ‫از محصــوالت این شــرکت محصــول بیوراکتور با کیســه یک بارمصرف‬ ‫است‪ .‬این محصول بانام بیوراکتور یک بارمصرف نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫از ایــن دســتگاه نیز در مراکز تحقیقاتــی و کارخانه های مانند واحدهای‬ ‫تولید دارو استفاده می شود‪ .‬این فعال دانش بنیان ضمن توضیح بیشتر‬ ‫نســازی‪ ،‬تولید کیت و‬ ‫در مــورد ویژگی های فنی دســتگاه‪ ،‬گفت‪ :‬واکس ‬ ‫واکسن انعقادی ازجمله برخی از محصوالتی است که می توان با کمک‬ ‫این محصول تولید کرد‪ .‬بیوراکتور با کیسه یک بارمصرف‪ ،‬محصولی با‬ ‫فناوری باال است که می تواند هزینه و زمان تولید را به شکل قابل توجهی‬ ‫کم کند‪ .‬او همچنین بیان کرد‪ :‬بااین همه برای استفاده از این محصول‬ ‫گســازی الزم در میان مدیران واحدهای تولیدی انجام شــود‬ ‫باید فرهن ‬ ‫تا ان را جایگزین روش های ســنتی کنند‪ .‬انکوباتور دی اکســید کربن نیز‬ ‫یکــی دیگــر از محصوالت این شــرکت اســت‪ .‬واحدهــای تحقیقاتی در‬ ‫دانشگاه ها ازجمله مشتریان این محصول هستند‪ .‬نجفی ضمن تاکید‬ ‫بر رعایت اصول مهندسی در تولید محصوالت دانش بنیان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از انکوباتــور س او ‪ ۲‬یــا انکوباتور دی اکســید کربن برای کشــت ســلولی‬ ‫یشــود‪ .‬عموم محصوالت ما ازنظر قیمت فاصله بسیاری با‬ ‫اســتفاده م ‬ ‫محصوالت مشابه خارجی دارند و گاهی این فاصله به یک دهم قیمت‬ ‫می رسد‪ .‬یکی دیگر از محصوالت شرکت پمپ پریستالتیک است که با‬ ‫ان می توان مواد حساسی مانند مواد دارویی‪ ،‬شیمیایی یا خون را پمپ‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت دانش بنیان با اشاره به تالش صنعت داروسازی‬ ‫کشور برای خودکفایی کامل گفت‪ :‬واحدهای دانش بنیانی مانند ما در‬ ‫صورتــی می تواننــد به حیــات خود ادامــه دهند و از یک رشــد صعودی‬ ‫برخوردار باشند که محصوالت ان ها توسط شرکت های بزرگ خریداری‬ ‫شود‪ .‬او همچنین بیان کرد‪ :‬حمایت نهادهایی مانند وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمانواموزشپزشکییامعاونتعلمیوفناوریریاست جمهوریبرای‬ ‫گسترشبازار می تواندمثمرثمرباشد‪.‬باتوجهبه کیفیتمحصوالت‪،‬دو‬ ‫شرکت روسی در حال بررسی خط تولید این واحد صنعتی هستند تا در‬ ‫حوزه کیسهیک بارمصرفبرایان ها کاال تولیدشود‪ .‬کیسهیک بارمصرف‬ ‫بیوراکتور برعکسنامان‪،‬برایتولیدنیازمندفناوریاست‪.‬‬ ‫نخستیناسپریضدکرونایایرانیرونماییشد‬ ‫اولین اسپری ضدکرونای ایرانی با حضور «علی اکبر والیتی» رئیس‬ ‫بیمارستان مسیح دانشوری در محل این بیمارستان رونمایی شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بیمارســتان مســیح دانشــوری‪ ،‬در این مراســم‬ ‫علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونای تهران و پیمان صالحی‬ ‫یســازی فناوری ریاســت جمهــوری نیز حضور‬ ‫معــاون نواوری و تجار ‬ ‫داشــتند‪ .‬رئیس بیمارســتان مسیح دانشــوری در ابتدای این مراسم با‬ ‫قدرانــی از تمامی مدافعان ســامت و ازجمله تالش های دلســوزانه‬ ‫همــکاران ایــن مرکــز‪ ،‬بــه اهتمــام و توجــه ویژه بــه حوزه پژوهشــی‬ ‫و انجــام فعالیت های اساســی به منظور پیشــبرد علــم در جهت رفع‬ ‫نیازهای حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت‪ :‬همواره این مهم به عنوان‬ ‫ح دانشوری بوده‬ ‫دغدغ ه جدی اساتید و متخصصان بیمارستان مسی ‬ ‫اســت و مســئله امــروز کشــور انفجــار فاجعه امیــز ویــروس منحــوس‬ ‫کروناست که باید برای از بین بردن و جلوگیری از انتشار ان همت و‬ ‫تالش کرد‪ .‬والیتی با تاکید بر این که استفاده از ماسک بهترین وسیله‬ ‫برای پیشگیری از ابتال و انتشار ویروس کروناست‪ ،‬افزود‪ :‬با حمایت‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬به زودی شــاهد تولید و‬ ‫توزیع اسپری ضد کرونا در کشور که امروز در این مرکز رونمائی گردیده‬ ‫نیز خواهیم بود‪ .‬علیرضا زالی نیز با اشاره به قطب ارجاعی بیمارستان‬ ‫مسیح دانشوری از روزهای ابتدایی شروع کرونا به صورت شبانه روزی‬ ‫گفت‪ :‬این بیمارستان عالوه بر جایگاه وزین در بخش ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی و درمانی به بیمارانی کرونایی‪ ،‬فعالیت های جدی علمی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و تحقیقی را نیز دنبال کرده و جایگاه بیمارســتان مســیح‬ ‫دانشوری فراملی و بین المللی است که از همان ابتدای شروع کرونا‪،‬‬ ‫کادر درمان و پزشکی ان به دنبال پارادایم مقابله با کرونا بوده است‬ ‫که به مرحله عملیاتی رسید‪ .‬رئیس ستاد ملی مقابله با کرونای تهران‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه همچنان استفاده از ماسک در سطح دنیا بهترین‬ ‫راه جلوگیری از ابتال به ویروس کروناست‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد اسپری ضد‬ ‫کرونا که امروز به مرحله رونمایی رســید به گونه ای اســت که پس از‬ ‫اغشــته شــدن بر روی سطح ماسک یا لباس‪ ،‬ویروس کرونا به صورت‬ ‫اختصاصی شناسایی شده و غیرفعال می شود‪.‬‬ ‫سالمندان و دغدغه حافظه‬ ‫و شناخت در سالمندان‬ ‫ســالمندی فرایندی زیستی است‬ ‫زهره شریف نیا‬ ‫که طی دوران رشــد طبیعی به وجود‬ ‫کارشناسارشدسالمتسالمندی‬ ‫می ایدوضرورتیاجتناب ناپذیراست‪.‬‬ ‫براوردسازمانبهداشتجهانینشان‬ ‫می دهد که در دهه های اینده نرخ رشد جمعیت سالمندی در کشورهای کمتر توسعه یافته‬ ‫به طورغیرمنتظره ایافزایشخواهدیافت‪.‬برایداشتنیکزندگیباکیفیتمناسبدردوران‬ ‫سالمندی‪ ،‬نیاز به عملکرد خوب مغز است‪ .‬حداکثر توانمندی هوشی یک فرد در محدوده‬ ‫سنی ‪ 30-60‬سالگی تقریبا در حد ثابت می ماند‪ .‬از حدود ‪ 70‬سالگی‪ ،‬تقریبا یک کاهش‬ ‫متغیر در حداکثر توان هوشی فرد دیده می شود‪ .‬سلول های عصبی قابلیت تکثیر ندارند‪،‬‬ ‫به همین دلیل افزایش ســن همراه با کاهش و تخریب ســلول های عصبی همراه می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بررسی مغز سالمندان پس از مرگ نشان می دهد‪ ،‬در حدود سن ‪ 80-90‬سالگی‬ ‫ممکن است مغز حدود ‪ 10‬درصد از وزن خود را ازدست داده باشد‪ .‬علل اختالالت حافظه‬ ‫و شناخت به دو گروه برگشت پذیر و برگشت ناپذیر تقسیم می شوند‪ .‬علل برگشت ناپذیر‪،‬‬ ‫امکان بهبودی برای ان ها وجود ندارد و شامل‪ :‬فراموشی خوش خیم پیری‪ ،‬بیماری الزایمر‪،‬‬ ‫ســکته های مغــزی‪ ،‬زوال عقــل مرتبط با لب فرونتال و بیماری پیــک‪ ،‬زوال عقل مرتبط با‬ ‫بیماریپارکینسون‪،‬زوالعقلمرتبطبامصرفالکلمزمن‪،‬زوالعقلمرتبطباهیدروسفالی‬ ‫و بیماری هانتینگتون هستند‪ .‬علل برگشت پذیر که امکان بهبودی ان ها وجود دارد شامل‪:‬‬ ‫سمیت داروها‪ ،‬دلیریوم‪ ،‬افسردگی‪ ،‬کم کاری و پرکاری غده تیروئید‪ ،‬کمبود ویتامین ب ‪12‬‬ ‫و اسیدفولیک‪ ،‬فقر سایر مواد غذایی سفلیس است‪ .‬در فراموشی خوش خیم پیری مرتبط با‬ ‫سالمندان‪،‬ناتوانی هایشناختیوحافظهدر حدینیست کهدر عملکردروزانهافراداختالل‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬ولی به هر صورت از عملکرد طبیعی کمتر است‪ .‬حدود ‪ 12‬درصد افراد مبتالبه‬ ‫اختالالت جزی شــناخت‪ ،‬در طول یک ســال به طرف الزایمر ســیر پیدا می کنند که موجب‬ ‫اختالل در فعالیت های زندگی فرد‪ ،‬ناپایداری در احساسات و عواطف و ضعف در قدرت‬ ‫قضاوتفردتغییراتخلقیودر مراحلپیشرفتبیماریهمراهبااختالالترفتاری‪،‬هذیان‬ ‫و ظن و بدگمانی عمومی می شــود‪ .‬در اســتقرار کامل بیماری زوال عقل‪ ،‬فرد به طور کامل‬ ‫وابســته می شــود و حافظه نزدیک و دور خود را از دســت می دهد‪ .‬در مراحل نهایی‪ ،‬فرد‬ ‫قادر به حرکت نیســت و عدم تحرک طوالنی منجر به زخم بســتر و بروز تشــنج می شود‪.‬؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬افراد با اختالالت جزی نسبت به سالمندان طبیعی‪ ،‬در معرض خطر باالتری برای‬ ‫رفتن به طرف زوال عقل هستند و بایستی تغییر و یا پیشرفت اختالل حافظه و شناخت‬ ‫در ان ها به دقت پیگیری شود‪ .‬وضعیت شناختی بیماران از طریق مصاحبه با همراه بیمار‪،‬‬ ‫مصاحبه با بیمار و بررسی قلمروهای شناختی از طریق انجام تست های شناختی‪ ،‬معاینات‬ ‫بالینی و ازمایش و تصویربرداری توسط پزشک‪ ،‬موردبررسی قرار می گیرد‪ .‬قدر مسلم است‬ ‫که از همان ابتدا اقدامات درمانی دارویی در بیماران موردتوجه قرار می گیرد‪ ،‬اما الزم است‬ ‫اقدامات درمانی غیر دارویی نیز در دستور کار قرار گیرد تا ان ها بتوانند استقالل خود را در‬ ‫انجامفعالیت هایروزمرهزندگیحفظ کنند‪.‬توجهبهرانندگیبسیاربااهمیتاستوتوصیه‬ ‫می شودتوانمندیفردبرایرانندگیبهبیمار یاداوری گردد‪.‬همچنینالزماستتوصیهشود‪،‬‬ ‫یکی از نزدیکان بیمار مدیریت مالی او را بر عهده گیرد‪ .‬کمک به ضعف حافظه با کمک‬ ‫یک دفترچه یادداشت روزانه‪ ،‬اعالم یک فهرست از کارهای روزانه‪ ،‬یاداوری روزانه ازجمله‬ ‫اقداماتبسیار کمک کنندههستند‪.‬تغییرمکانبیمار مبتالبهسرایسالمندانواسایشگاه ها‬ ‫باعث افزایش گیجی و بی قراری در ان ها می شود‪ .‬معرفی دقیق کارمندان و مراقبین جدید‬ ‫و توضیح در مورد مکان جدید‪ ،‬موجب کاهش بی قراری و ارامش در سالمندان می شود‪.‬‬ ‫استفاده از ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی باید فرهنگ سازی شود‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کرمانشــاه‬ ‫گفت‪:‬حمل ونقلبه عنوانیکیازاصلی ترینستون های‬ ‫اقتصــاد پویا در جوامــع امروز موردتوجــه برنامه ریزان‬ ‫اقتصــادی کشــورها قــرار دارد و ایمنــی در صنعــت‬ ‫حمل ونقل از اهمیت برخوردار است و هرسال روز ملی‬ ‫ایمنیحمل ونقل گرامیداشتهمی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬فریبــرز کرمی به برنامه های ویژه ایــن اداره‬ ‫کل در این ایام اشاره و گفت‪ :‬برگزاری برنامه های ویژه‬ ‫کــودک و نوجــوان در فضای مجازی و برنامه شــاد‪ ،‬توزیع کاله ایمنی رایگان در روســتا های‬ ‫اســتان‪ ،‬ایمن سازی ادوات کشــاورزی‪ ،‬اماده سازی پوسترها و موشن گرافی و درج مقاالت‪،‬‬ ‫یادداشــت هایی در خصــوص اهمیــت ایمنی در جراید و رســانه های مجــازی از برنامه های‬ ‫این اداره کل در این ایام است‪ .‬کرمی افزود‪ :‬استقرار محسوس ناوگان خودرویی نظارتی و‬ ‫گشت هایویژهراهداریدر نقاطپرتصادفدر جهترعایتسرعتمجاز به ویژهدر مناطق‬ ‫مسکونی کنترلرانندگانوپرهیزاز رانندگیدر حالتخستگیوخواب الودگی‪،‬بستن کمربند‬ ‫ایمنی کلیهسرنشینانبه ویژهسرنشینانعقبومسافراناتوبوسوهمراهداشتن کالهایمنی‬ ‫از سوی راکبین موتورسیکلت و سرنشینان ان ها از دیگر اقدامات روز ملی ایمنی حمل ونقل‬ ‫است‪ .‬کرمیمدیرکلراهداریوحمل ونقلجاده ای کرمانشاهافزود‪:‬ایجادفرهنگ سازیبرای‬ ‫استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل ونقل عمومی باید در بین مردم جامعه نهادینه شود که‬ ‫با افزایش جمعیت و نیاز به امنیت و ایمنی بیشتر موضوع مهم و حیاتی حمل ونقل عمومی‬ ‫بیشتراز قبلنمودپیداکرده‪،‬به ویژهاستفادهاز ناوگانحمل ونقلمسافر کهازلحاظ کم هزینه‬ ‫بودن در بحث حمل ونقل دارای جایگاه مهمی است‪.‬‬ ‫بودجه ریزی عملیاتی ‪ ۱۰‬فرودگاه کشور در سال‬ ‫تغییررویکردبودجه ریزی‬ ‫فرودگاهی به روش علمی‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از‬ ‫اجرای طرح بودجه ریزی عملیاتی در ‪ ۱۰‬فرودگاه کشور تا پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫احمد مظفر توضیح داد‪ :‬بودجه ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد یا بهای تمام شده) یک‬ ‫تکلیف قانونی بر اساس ماده ‪ ۱۶‬قانون خدمات کشوری و نیز برنامه های توسعه چهارم‪،‬‬ ‫پنجم و ششم بوده که باید از سال‪ ۸۶‬در سازمان ها اجرا می شده است‪ .‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نظارت و امور اقتصادی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود‪ :‬ســال ‪ ،۹۸‬اهتمام‬ ‫جدی برای اجرای این تکلیف مغفول مانده در دستور کار قرار گرفت و در گام نخست طی‬ ‫فرایندقانونیشرکتپنکو کهاز شرکت هایباسابقهوموردتائیدسازمانبرنامه وبودجهوافتا‬ ‫(امنیت فضای تبادل اطالعات) به عنوان مجری طرح انتخاب شد‪ .‬او بابیان اینکه روش مدل‬ ‫برنامه ریزی در طرح بودجه ریزی عملیاتی شامل ‪ ۱۰‬گام است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مرحله نخست‬ ‫شناساییخدماتشرکتومرحلهدومطراحیفرایندانجامخدماتراشاملمی شودمرحله‬ ‫بعدشناساییفعالیت هایمرتبطباخدماتاستوسپسهزینه یابیفعالیت ها‪،‬تخصیص‬ ‫شناسه از سازمان اداری و استخدامی برای تعریف فعالیت ها‪ ،‬طراحی مدل اجرایی‪ ،‬تعیین‬ ‫واحدهایهدفواموزشواحدمجری(فرودگاه)‪،‬عقدتفاهم نامهباواحدمجری‪،‬تخصیص‬ ‫بودجه به روش بودجه ریزی عملیاتی و پایش ارزیابی عملکرد انجام می شود‪ .‬مظفر عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این طرح پنجم اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬در جلســه هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوایی ایران تصویب و از ابتدای امسال عملیاتی شده است‪ .‬او در تبیین مهم ترین مزایای‬ ‫بودجه ریزی عملیاتی در مقایسه با بودجه ریزی سنتی توضیح داد‪ :‬در این راستا می توان به‬ ‫تخصیــص هدفمند اعتبــارات‪ ،‬امکان ردیابی اعتبارات از مرحله تخصیص تا هزینه کرد (بر‬ ‫اساس بهای تمام شده و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬فعالیت تعریف شده) و امکان ارزیابی عملکرد واحد‬ ‫مجری نسبت به خدمات خروجی بر مبنای فعالیت هدف گذاری شده اشاره کرد‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و امور اقتصادی گفت‪ :‬در گام نخست‪ ،‬این طرح تا امسال در‪ ۱۰‬فرودگاه‬ ‫شامل بندرعباس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬گرگان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬یزد‪ ،‬بوشهر‪ ،‬الرستان‪ ،‬رشت و ابادان‬ ‫عملیاتیمی شود‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه رویداد امروز 1210

روزنامه رویداد امروز 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه رویداد امروز 1209

روزنامه رویداد امروز 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!